روزنامه رویداد امروز شماره 1404 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1404

روزنامه رویداد امروز شماره 1404

روزنامه رویداد امروز شماره 1404

‫سرمقاله‬ ‫گوشه نشینیبورس‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫در روزهای داغ تابستان‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 04‬مرداد ماه ‪1401‬‬ ‫‪ 26‬جوالی ‪2022‬‬ ‫‪ 26‬ذوالحجه ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1404‬سا ل ششم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫احمدرضا منزه‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫ایالم‬ ‫شماره‬ ‫‪03‬‬ ‫تحول دیپلماتیک‬ ‫ایالم‬ ‫خشکسالی ضربات زیادی‬ ‫بر پیکره کشاورزی و دامداری‬ ‫استان وارد کرده است‬ ‫سایه بحران‬ ‫بر سر صنعت‬ ‫دامداری ایالم‬ ‫ورزش‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1404‬‬ ‫مرز مهران انتخاب اول زائران در اربعین پیشرو است‬ ‫شماره‬ ‫حسن بهرامنیا ؛استاندار ایالم ‪ :‬استان ایالم و مرز مهران انتخاب اول زائران در‬ ‫اربعین پیشــرو است و تمام زیرســاختهای جادهای و خدماترسانی به زائران‬ ‫اربعین در اســتان ایالم فراهم اســت‪ .‬عملیات چهار بانده کردن محور ایالم به‬ ‫مهران تا پایان مردادماه‪ 1401‬تکمیل و به اتمام خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدال افتخار خدمت گزاری به زائران بر سینه مردم ایالم است‬ ‫علی هوشمند؛ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم‪ :‬اربعین یک رخداد مذهبی و معنوی‬ ‫سترگاستوباابزارنافذوتاثیرگذارهنرمیتوانپیاماینرویدادعظیمرابهزائرانوعموممردمانتقال‬ ‫داد‪.‬خوشحالیم و باعث افتخار است که مدال افتخار خدمت گزاری به زائران عتبات عالیات بر سینه‬ ‫مردم قناعت پیشه و نجیب استان ایالم است ‪.‬‬ ‫بهظاهر‬ ‫خشکسالی ضربات بر پیکره کشاورزی و دامداری استان وارد کرده است‬ ‫خسارت ‪ ۶۶۰‬میلیارد تومانی خشکسالی به‬ ‫دامداری ایالم‬ ‫ایام مشغول دامداری و دامپروری هستند و معیشت‬ ‫انهــا از ایــن بخــش میگذرد‪ ،‬متاســفانه دامــداری و‬ ‫دامپــروری اســتان در اســتانه نابودی کامــل قرارگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۲۵۰‬هزار راس دام مازاد در ایالم‬ ‫مدیرکل امور عشــایری ایام اظهار داشــت‪ :‬ایام‬ ‫اســتانی است که دامپروری در ان بســیار رونق دارد و‬ ‫دام مازاد عشایر استان در حدود ‪ ۲۵۰‬هزار راس است‬ ‫که این دام به چند طریق وارد بازار میشــود‪ .‬فرشــاد‬ ‫یاسمیهمچنینبیان کرد‪:‬صادراتدامسازوکار خاص‬ ‫خود دارد که این ســازوکار باید فراهم شــود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در سال گذشته حدود‪ ۱۰‬هزار راس بهصورت تضمینی‬ ‫از عشایر خریداری شد اما خرید دام نیاز به کشتارگاه‬ ‫دارد که در استان بستهبندی و به دیگر استانها ارسال‬ ‫شــود‪ .‬یاســمی اضافه کرد‪ :‬متاســفانه زیرساختهای‬ ‫کافی در کشتارگاه ایام از قبیل نگهداری و سردخانه‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬بر همین اســاس روزانه در حدود ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵۰‬راس تا در این کشتارگاه دام کشتار میشود و این‬ ‫کشتار متناسب با خرید نیست‪ .‬مدیرکل امور عشایری‬ ‫ایام عنوان کرد‪ :‬لذا اگر برای خرید دام مازاد در استان‬ ‫اگــر بخواهیم اقــدام کنیم‪ ،‬توان خرید ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫راس بیشتر وجود ندارد‪ .‬او گفت‪ :‬امور عشایری استان‬ ‫در ایــن خصوص رایزنی بســیاری در وزارتخانه انجام‬ ‫داده اســت کــه مجــوز الزم بــرای صــادرات دام مــازاد‬ ‫فراهمشود‪.‬‬ ‫ظرفیتهای تولید گوشت سفید در ایالم‬ ‫معــاون بهبود تولیــدات دامی جهاد کشــاورزی‬ ‫ایــام در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫خشکســالی اولیــن تاثیــری کــه بــر طبیعــت دارد‬ ‫باعــث از بیــن رفتــن گیاهــان مرتعــی و زراعــت‬ ‫میشــود‪ .‬درخشــنده رحیمی عنوان کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫در اســتان ایــام کــه ازلحاظ وضعیت خشکســالی‬ ‫اولین اســتان کشــور اســت‪ ،‬مشــکات زیــادی برای‬ ‫دامــداران پیشامــده اســت‪ .‬او بیان کــرد‪ :‬با توجه‬ ‫به این وضعیت ســازمان جهاد کشاورزی اقداماتی‬ ‫ازجمله خرید دام مازاد عشایر استان به تعداد ‪۹۷۰‬‬ ‫راس و صــادر انهــا بــه کشــورهای همســایه انجام‬ ‫داده اســت‪ .‬معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهاد‬ ‫کشــاورزی ایــام ادامه داد‪ :‬به دلیل گرانی گوشــت‬ ‫قرمــز کــه متعاقــب ان رخ داد‪ ،‬بنابرایــن صادراتــی‬ ‫کــه ســهم اســتان ایــام ‪ ۱۰‬هــزار راس بــود به همان‬ ‫‪ ۹۷۰‬راس ختــم شــد‪ .‬او بیــان کــرد‪ :‬همچنین خرید‬ ‫دام مازاد عشــایر که قســمتی از ان بهصورت زنده‬ ‫و کشــتاری و قســمت دیگر بهصورت الشــه انجام‬ ‫شــد‪ ،‬در دو مقطــع بیــش از ‪ ۱۱‬هــزار راس دام از‬ ‫عشــایر اســتان خریداریشده اســت‪ .‬او عنوان کرد‪:‬‬ ‫پرداخــت تســهیات تحت عنوان دامــدار کارت به‬ ‫دامدار نیز انجامشــده اســت که در یک مرحله ‪۱۸‬‬ ‫میلیــارد تومــان و در مرحلــه بعــدی تحــت عنــوان‬ ‫تســهیات خرید نهادههای حمایتی تعداد ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۶۶‬فقــره پرونده به بانک معرفی شــدند که تا‬ ‫خـــبر‬ ‫خـــبر‬ ‫جانگلولهها‪:‬‬ ‫تابلوهایتمثالشهدا در مسیر فرودگاهشهدای‬ ‫ایالم تا میدان قران جاگذاری میشود‬ ‫برخــی قربانیــان میــن بــرای جمــعاوری اهنقراضه و‬ ‫پوکههای فشنگ به قتلگاه میروند‬ ‫امــا نگفتنــد چــرا یک ایامــی باید جانــش را کف‬ ‫دستش بگیرد و پوکههای فقر و محرومیت را به نرخ‬ ‫نقص عضوش از بازار عراق دادوستد کند‪.‬‬ ‫گلولههــا پیشازایــن اخریــن لبخندهــای ســه هزار‬ ‫اللــهی ایامــی را نیــز ثبت کردنــد و رازهــای مگویی‬ ‫از ذهــن و دل شــهیدان را ارشــیو کردنــد؛ شــهیدانی‬ ‫کــه اســباببازی بیشــتر انهــا در نوجوانــی برنــو و‬ ‫کاشــنیکف بــود و اکنــون اســباببازی پسرانشــان‬ ‫مینها‪.‬‬ ‫گلولههــا رازداران خوبــی هــم نبودنــد‪ ،‬راز هــای‬ ‫سربهمهر و عاشقانههای سینهی شهید کاظم جلیلیان را‬ ‫در میمک فاش کردند؛ شهیدی که بهتازگی نامزد گرفته‬ ‫بــود و عروســیاش را بــه بعــد از عملیات بیبازگشــت‬ ‫موکول کرده بود اما به عقد گلولهها درامد؛‬ ‫یــا بــا پهبــاد پــرده از اســرار انگشــتر حــاج قاســم‬ ‫برداشتند؛‬ ‫یا قصهی دو پای جامانده حاج حمید الیابادی در‬ ‫میانکوه را غصه؛‬ ‫و ‪ ۱۵‬الله فوتبالی چوار در دقیقه ‪ ۵۵‬بازی را «گُ ل»‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مینها عاشق رنگ چشم ساالر شدند‬ ‫بر پیشانیاش بوسه بستند‬ ‫در چشمش حدقه زدند‬ ‫از زبان و لب او نه نشنیدند‬ ‫و بر گوشهایش حلقه زدند‬ ‫اما او برای این عشق و عاشقی خیلی کوچک بود و‬ ‫بازی بزرگها را نمیدانست‪.‬‬ ‫دل مینها از سنگاهن بود!‬ ‫زبان کردی در گوششان فرونمیرفت!‬ ‫انهــا نمیدانســتند ســاالر و دیگر کــودکان مهرانی‬ ‫غیرنظامیهستند؛‬ ‫فقط جرمشان این بود که پدرانشان در جنگ‬ ‫شناسنامهشــان را دستکاری کردند تا شهید یا جانباز‬ ‫شوند و اکنون باید خودشان به جرم بازیهای کودکانه‬ ‫با «م ی ن ا » و دستکاری انها مجروحتر و محرومتر‪.‬‬ ‫میشــد بهجــای زخمهــای پرتعــداد روی صــورت‬ ‫«ســاالر» پرچم تیم محبوبش در فوتبال نقاشــی شود و‬ ‫یا انتظار جوش و غرور نوجوانی پر شروشور را کشید یا‬ ‫یــا کمــی پایینتــر میتوانســت پشــت لبــش تابلــو‬ ‫بزند‪«:‬بهزودی در این محل سبیل میروید»‪ ،‬اما مینها‬ ‫این را خوب میدانند‬ ‫ترکش چشــمچپ ساالر حکایتی عاشــقانه است از‬ ‫اینکه مهرِ مهران هنوز از دل مینها خارج نشده است‪.‬‬ ‫عمق دردها و محرومیت این دیار انجا بیشتر عیان‬ ‫میشــود که ســاالر مرادخانی هشتســاله که چند روز‬ ‫پیش در مهران ترکشــی در چشــمش جا ماند‪ ،‬استان و‬ ‫زادگاهــش تــوان معالجه و درمان او را نداشــت و عازم‬ ‫پایتخت شد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۶۹‬درصدی ارزش کاالهای‬ ‫صادراتی از مرز مهران‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تن کاالی استاندارد از مرز‬ ‫مهران به عراق صادر شد‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد ایــام گفــت‪ ۵۰ :‬هــزار و ‪ ۹۱۵‬تــن کاالی‬ ‫اســتاندارد از ابتــدای ســال جاری تــا پایان تیرمــاه از طریق مرز‬ ‫بینالمللی مهران به عراق صادرشده است‪.‬‬ ‫مهنــاز همتــی در گفتوگــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬بیشــتر‬ ‫کاالهــای صادرشــده تحــت نظــارت و کنتــرل کیفــی ایــن‬ ‫اداره کل در مدت یادشــده شــامل ســنگهای ساختمانی‪،‬‬ ‫سنگاهن‪ ،‬کاشی‪ ،‬میلگرد‪ ،‬مواد شیمیایی و قطعات یدکی‬ ‫خــودرو بــوده اســت‪ .‬به گفتــه او در این مــدت (چهار ماه‬ ‫ســال جــاری) بیــش از ‪ ۶۴‬تــن کاال نیــز از مــرز بینالمللــی‬ ‫مهران واردشده است‪ .‬مدیرکل استاندارد ایام ادامه داد‪:‬‬ ‫امســال تعــداد ‪ ۶۹۲‬فقــره ازمــون تعییــن ماهیــت (تعیین‬ ‫تعرفــه گمرکــی) در ازمایشــگاه اداره اســتاندارد شهرســتان‬ ‫مــرزی مهــران انجامشــده که بیشــترین ان مربوط به اهک‬ ‫و کربنات ســدیم اســت‪ .‬همتی با اشــاره به میزان صادرات‬ ‫کاالی اســتاندارد در ســال گذشــته نیــز گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫مــدت تعــداد ‪ ۶۰۱‬فقــره پرونده صادراتی مجــوز صادرات‬ ‫صادرشده است‪.‬‬ ‫مدیرکل گمرک استان ایام با اشاره به اینکه ‪ ۴۹۲‬میلیون و ‪۶۰۶‬‬ ‫هزار دالر انواع کاال از ابتدای سال تا پایان تیرماه از طریق مرز‬ ‫بینالمللی مهران به عراق و ســایر کشــورها صادرشــده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این میزان صادرات به نسبت دوره مشابه پارسال ازنظر‬ ‫ارزش دالری ‪ ۶۹‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫روح ا‪ ...‬غامــی در گفتوگــو با ایرنا افزود‪ :‬این مدت (ابتدای‬ ‫ســال تــا پایــان تیرمــاه) یکمیلیــون و ‪ ۱۰۵‬هــزار و ‪ ۱۰۹‬تن کاال‬ ‫از مــرز مهــران به عراق و ســایر کشــورها صادرشــده اســت که‬ ‫ازلحاظ وزن ‪ ۸۶‬درصد و ازلحاظ ارزش دالری ‪ ۶۹‬درصد رشــد‬ ‫را نشان میدهد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬عمده کاالهای صادراتی شامل‬ ‫محصوالت فلزی‪ ،‬پاســتیکی‪ ،‬میلگرد‪ ،‬محصوالت کشاورزی‪،‬‬ ‫کابل برق‪ ،‬چینیاالت و کارتن خالی بوده است‪ .‬مدیرکل گمرک‬ ‫اســتان ایام یاداور شــد‪ :‬در این مدت تعداد بیش از ‪ ۴۶‬هزار‬ ‫کامیون وارد مرز مهران شده است که رشد ‪ ۶۵‬درصدی را نشان‬ ‫میدهد‪ .‬غامی تاکید کرد‪ :‬میزان ترانزیت از مرز مهران نیز با‬ ‫‪ ۶۵‬هزار و ‪ ۶۹۰‬تن با ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۵۸‬کامیون حمل شده است‬ ‫که رشد ‪ ۱۷۱‬درصدی را نشان میدهد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬استان در‬ ‫مبارزه با قاچاق نیز گمرک کارنامه درخشانی دارد‪ ،‬این مدت‬ ‫‪ ۲۹‬پرونــده تشکیلشــده کــه افزایــش ‪ ۲۲۲‬درصــدی ازلحــاظ‬ ‫تعــداد و ‪ ۹۸۸‬درصــدی ازلحــاظ ارزش ریالی نشــان میدهد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‬ ‫ایــام با حضــور در شــهرداری ایــام با بابک‬ ‫محمدی اوندی شهردار ایام دیدار و گفتگو‬ ‫کرد‪.‬بــه گــزارش ایثــار از ایــام؛ مدیــرکل بنیاد‬ ‫شهید و امور ایثارگران استان ایام در نشست‬ ‫با شــهردار ایام ضمن تقدیر از تاشهای او‬ ‫در حــوزه ایثــار و شــهادت‪ ،‬گفت‪ :‬شــهرداری‬ ‫یکی از دستگاههایی است که انان در حوزه‬ ‫ایثار و شــهادت بســیار حائز اهمیت است و‬ ‫تاشهای انان در این حوزه در ســطح شــهر‬ ‫مشهود است‪.‬جمال اسدی افزود‪ :‬گلزار منور‬ ‫شهدا و ورودی شهر نیازمند جایگذاری تمثال‬ ‫مبارکشهداهستند‪،‬چراکهدر مسیر مهمانان‬ ‫و مســئوالن کشــوری قــرار دارد‪.‬او همچنیــن‬ ‫بر رســیدگی به گلزار منور شــهدا تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بر اســاس قانون شــهرداریها نســبت‬ ‫به نگهداری و تنظیف گلزارهای منور شهدا و‬ ‫همچنین تامین زمین جهت قطعه ایثارگران‬ ‫مکلفشدهاند‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد اســتان ایــام خاطرنشــان‬ ‫ســاخت‪ :‬هیچکدام از مســئوالن و دستگاهها‬ ‫بــرای نــام و نشــان خدمت نمیکننــد و بنیاد‬ ‫همــواره در کنــار هر فرد و یا نهادی اســت که‬ ‫برایحفظیادو نامشهداخدمتمینماید‪.‬‬ ‫در این نشست مقرر شد تابلوهای تمثال‬ ‫مبارک شــهدا مســیر فرودگاه شــهدای ایام تا‬ ‫میــدان قــران تا پایان ســال توســط شــهرداری‬ ‫جاگذاریشوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی ایام گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۵۲‬ابتای جدید کرونا در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‬ ‫شناسایی و مبتایان استان بار دیگر سه رقمی‬ ‫شــدند‪ .‬دکتر جاسم محمدی در گفت و گو با‬ ‫ایرنا اظهار داشــت‪ :‬مجموع مبتایان اســتان با‬ ‫احتساب‪ ۱۵۲‬ابتای جدید به‪ ۸۰‬هزار و ‪۶۰۸‬‬ ‫نفر افزایش یافت‪.‬وی افزود‪ ۱۶:‬بیمار کرونایی‬ ‫جدید در مراکز درمانی در شــبانه روز گذشــته‬ ‫بستری شدند و مجموع بستری های استان به‬ ‫مدیرکل گمرک ایام گفت‪ :‬این مدت از سایر نهادهای کاشف‬ ‫‪ ۳۴‬پرونده جهت ارزشگذاری و تطبیق توسط مرجع قضایی‬ ‫به گمرک ارجاع شده است‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هزار تن علوفه در بین عشایر ایالم‬ ‫توزیع شد‬ ‫مدیرکل امور عشــایری ایام گفت‪ :‬در ســال جاری دو هزار تن‬ ‫علوفه در بین عشایر ایام توزیعشده است‪.‬‬ ‫فرشــاد یاســمی در گفتوگــو بــا بــازار اظهار کرد‪ :‬خشکســالی‬ ‫طی دو ســال گذشــته باعــث خســارتهای جبرانناپذیری به‬ ‫اقتصاد عشــایر اســتان ایام شده اســت‪ .‬او با اشاره به کاهش‬ ‫ســطح مراتع و منابع ابی عشــایر اســتان ایام‪ ،‬گفت‪ :‬در سال‬ ‫جاری ‪ ۲‬هزار تن علوفه در بین عشایر ایام توزیعشده است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور عشایری ایام تصریح کرد‪ :‬جمعیت ‪ ۶۰‬هزارنفری‬ ‫عشایری ایام که نقش مهمی در رونق اقتصادی استان ایام‬ ‫بــر عهدهدارنــد‪ ،‬در ســال جــاری هــم بــا مشــکات زیــادی در‬ ‫بخش علوفه و اب مواجه هستند‪ .‬یاسمی با اشاره به کاهش‬ ‫تولیدات عشایر استان ایام به دلیل خشکسالی‪ ،‬افزود‪ :‬تولید‬ ‫فراوردههای دامی عشــایر نظیر گوشــت‪ ،‬شیر‪ ،‬روغن و کشک‬ ‫در ســال جــاری به علت اثار خشکســالی به میــزان ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬عشایر استان ایام با دارا بودن یکمیلیون‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هــزار دام‪ ۶ ،‬درصــد جمعیــت دام عشــایر کشــور را دارا‬ ‫است‪ .‬عشایر این استان ساالنه ‪ ۹۰‬هزار تن فراوردههای دامی‬ ‫به ارزش ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان تولید میکنند‪.‬‬ ‫اموزش مهارتهای فنی و حرفهای در‬ ‫‪۲۸۸‬حرفه‬ ‫مدیــرکل اموزشهــای فنــی و حرفــهای اســتان ایــام گفــت‪:‬‬ ‫هماکنون در ‪ ۲۸۸‬حرفه در چهار زیرشاخه در حال ارائه اموزش‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬حامد سلیمانی اظهار کرد‪ :‬قرارگاههای‬ ‫مهــارت امــوزی در ســطح اســتان بــه صــورت فعــال بــه ارائــه‬ ‫خدمت مشغول هستند‪ .‬در استان ایام با کمک سه نهاد سپاه‬ ‫پاســداران‪ ،‬نیروی انتظامی و مرزبانی توانســتهایم اموزشهای‬ ‫خوبی را به سربازان ارائه دهیم که مورد استقبال هم قرار گرفته‬ ‫و از مزیتهای این دوره این اســت که با پایان ســربازی یک‬ ‫وام ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومانــی ‪ ۴‬درصد به این افراد تعلق میگیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفهای استان ایام در خصوص اموزش‬ ‫روســتاییان گفــت‪ :‬روســتاییان جامعه هــدف مــا بودهاند‪ .‬به‬ ‫تمامی مراکز اموزشی سراسر استان دستور دادهایم که به این‬ ‫گروه اموزش داده شود‪ .‬همچنین در بحث اموزش کودکان کار‬ ‫و زنان بیسرپرست و بد سرپرست نیز فعالیتهایی داشتهایم‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه ‪ ۲۸۸‬حرفه در چهار زیرشاخه در حال ارائه‬ ‫اموزش است‪ ،‬تصریح کرد‪ ۲۲۰ :‬اموزشگاه در سطح استان ایام‬ ‫وجود دارد و در حال ارائه خدمت هستند‪.‬‬ ‫دستگاه‬ ‫مشارکت‬ ‫خیز مجدد کرونا در ایالم‬ ‫‪ ۳۹‬نفــر افزایش یافت‪.‬رییس دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی ایام ادامه داد‪ :‬از بستری های جدید‬ ‫هشتنفر مربوطبهایام‪ ۲،‬نفر ابدانان‪،‬چهار‬ ‫نفر ایوان‪،‬یکنفر درهشهر ویکنفر نیز مربوط‬ ‫بهملکشاهیاست‪.‬محمدییاداورشد‪:‬طی‪۲۴‬‬ ‫ساعتگذشتهفوتیکروناثبتنشدهومجموع‬ ‫قربانیان استان یک هزار و ‪ ۲۵۷‬نفر است‪.‬وی‬ ‫اظهار داشت‪:‬مجموعبهبودیافتگاناستان‪۷۸‬‬ ‫هزار و‪ ۷۸۳‬نفر است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫تنگهرازیانه‬ ‫‪% 59‬‬ ‫سرپرست رویداد امروز در استان ایالم‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد ایالم‬ ‫| مرجان دهقان نصیری |‬ ‫رویداد ایران‬ ‫البرز‬ ‫جان گلوله ها‪:‬‬ ‫مهر مهران از دل‬ ‫مینا خارج نشد!‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب‬ ‫‪3۶‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیالبرز‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫نرخ سود‬ ‫‪22‬‬ ‫‪350‬‬ ‫میلیون تومان‬ ‫جمع دوسال‬ ‫بدهی وزارت نیرو به‬ ‫‪ ۷۰‬هزار میلیارد تومان رسید‬ ‫گــزارش‬ ‫نوبت اول‬ ‫اگهی مزایده عمومی شماره ‪401-04‬‬ ‫از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )www.setadiran.ir‬با شــماره شناسایی ‪ 2001001352000004‬و‬ ‫‪1354935:‬‬ ‫شناسه اگهی‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫کد مزایده گزار شماره ‪ 1352‬در سامانه مزایده‪ ،‬بصورت الکترونیکی بفروش برساند‪:‬‬ ‫* زمان انتشار در روزنامه (نوبت اول)‪ 1401/05/03 :‬ساعت ‪ 8‬صبح‪.‬‬ ‫* زمان انتشار در روزنامه (نوبت دوم)‪.1401/05/04 :‬‬ ‫* مهلت دریافت اسناد مزایده‪ 1401/05/13 :‬تا ساعت ‪ 19‬بعد از ظهر خواهد بود‪.‬‬ ‫* اخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت در سامانه‪ :‬روز ‪ 1401/05/23‬ساعت ‪ 19‬بعد از ظهر می باشد‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫* زمان بازگشایی‪ 1401/05/24 :‬ساعت ‪ 08:00‬صبح (تحویل ضمانت شرکت در مزایده الزاما تا روز ‪ 1401/05/23‬ساعت ‪13/30‬‬ ‫زمینهای اموزشــی‪ ،‬تجاری ‪ -‬خدماتی‪ ،‬درمانی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫تعدادی از‬ ‫بهارســتان در‬ ‫جدید‬ ‫شدهشهر‬ ‫عمران‬ ‫شرکت‬ ‫نمایند)‪.‬‬ ‫دارددریافت‬ ‫نظررسید‬ ‫شده و‬ ‫دبیرخانه شرکت‬ ‫تحویل‬ ‫پاکت‬ ‫بعد از ظهر بصورت‬ ‫‪1401/05/26‬از طریق مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط به شرح زیر و با جزییات مندرج در اسناد مزایده را‬ ‫مســکونی ویالیی خود را‬ ‫* زمان اعالم به برنده‪:‬‬ ‫شــماره شناسایی ‪ 2001001352000004‬و‬ ‫(‪ )www.setadiran.ir‬با‬ ‫تدارکات‬ ‫ســامانه‬ ‫مهلتطریق‬ ‫* اخرین از‬ ‫‪1401/05/31‬‬ ‫دولتدر مزایده از برنده‪:‬‬ ‫الکترونیکیشدن‬ ‫پس از برنده‬ ‫وجوه نقدی‬ ‫دریافت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بصورت‬ ‫مزایده‪،‬‬ ‫سامانه‬ ‫‪ 1352‬در‬ ‫شماره‬ ‫گزار‬ ‫مزایده‬ ‫برساند‪:‬می باشد‪.‬‬ ‫بفروشمزایده‬ ‫کننده در‬ ‫یک شرکت‬ ‫حداقل‬ ‫مزایده‪،‬‬ ‫پاکتهای‬ ‫بازگشایی‬ ‫برای‬ ‫نصاب‬ ‫کدحد‬ ‫*‬ ‫صبح‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪1401/05/03‬‬ ‫اول)‪:‬‬ ‫(نوبت‬ ‫روزنامه‬ ‫در‬ ‫انتشار‬ ‫زمان‬ ‫*‬ ‫* اعالم اسامی برندگان در تابلو اعالنات شرکت عالوه بر سامانه‪ ،‬به منزله ابالغ به برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪.1401/05/04‬‬ ‫دوم)‪:‬‬ ‫روزنامه (نوبت‬ ‫زمان‬ ‫*‬ ‫بالمانع است‪.‬‬ ‫بازگشایی‬ ‫انتشاردردرکمیسیون‬ ‫متقاضی‬ ‫حضور‬ ‫‪www.baharestan.ntdc.ir‬ساعت ‪ 19‬بعد از ظهر خواهد بود‪.‬‬ ‫دریافت اسناد مزایده‪ 1401/05/13 :‬تا‬ ‫مهلت‬ ‫*‬ ‫اینترنتی‪:‬‬ ‫پایگاه‬ ‫‪ 1401/05/23‬ساعت ‪ 19‬بعد از ظهر می باشد‪.‬‬ ‫روز‬ ‫سامانه‪:‬‬ ‫در‬ ‫قیمت‬ ‫پیشنهاد‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫مهلت‬ ‫اخرین‬ ‫*‬ ‫کانال اجتماعی شرکت (اینستاگرام)‪baharestan_new_town :‬‬ ‫‪ 08:00‬صبح (تحویل ضمانت شرکت در مزایده الزاما تا روز ‪ 1401/05/23‬ساعت ‪13/30‬‬ ‫‪1401/05/24‬‬ ‫زمان بازگشایی‪:‬‬ ‫*‬ ‫ساعتفروش‬ ‫‪ 209‬دفتر‬ ‫‪ 36861090-96‬داخلی‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫بعد از ظهر بصورت پاکت شده تحویل دبیرخانه شرکت شده و رسید دریافت نمایند)‪.‬‬ ‫‪862030‬‬ ‫‪1355359‬‬ ‫م الف‪ :‬م الف‪:‬‬ ‫* زمان اعالم به برنده‪1401/05/26 :‬‬ ‫* اخرین مهلت دریافت وجوه نقدی پس از برنده شدن در مزایده از برنده‪1401/05/31 :‬‬ ‫* حد نصاب برای بازگشایی پاکتهای مزایده‪ ،‬حداقل یک شرکت کننده در مزایده می باشد‪.‬‬ ‫* اعالم اسامی برندگان در تابلو اعالنات شرکت عالوه بر سامانه‪ ،‬به منزله ابالغ به برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی بالمانع است‪.‬‬ ‫پایگاه اینترنتی‪www.baharestan.ntdc.ir :‬‬ ‫کانال اجتماعی شرکت (اینستاگرام)‪baharestan_new_town :‬‬ ‫تلفن‪ 36861090-96 :‬داخلی ‪ 209‬دفتر فروش‬ ‫اگهی مزایده عمومی شماره ‪401-04‬‬ ‫شرکت عمران شهر جدید بهارستان‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫شرکت عمران شهر جدید بهارستان‬ ‫‪862030‬‬ ‫‪1355359‬‬ ‫م الف‪ :‬م الف‪:‬‬ ‫هزینه ایجاد هر شغل‬ ‫رئیــس هیات مدیره ســندیکای صنعــت برق گفت‪ :‬میزان بدهــی وزارت نیرو‬ ‫رویدادایران ‪06‬‬ ‫افزایش ‪ 3‬هزار متر‬ ‫گل کاری و احداث‬ ‫‪ 20‬هزار متر‬ ‫فضای سبز در گرگان‬ ‫گرگان‬ ‫مداحان اهل بیت (ع)‬ ‫مدیریت شهری را در ترویج‬ ‫سبک زندگی خادم‪ ،‬زائر و‬ ‫مجاور یاری کنند‬ ‫مشهد‬ ‫به مرز ‪ ۷۰‬هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم‪ ،‬بیش از ‪ ۶۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومــان مطالبــات شــرکت های عضو ســندیکای صنعت بــرق و تولیدکنندگان‬ ‫انرژی برق است‪ .‬پیام باقری در نشستی خبری با تاکید بر اینکه تا زمانی که‬ ‫برق به عنوان یک کاال مورد توجه قرار نگیرد و از حالت یارانه ای خارج نشود‪،‬‬ ‫مشــکالت صنعت برق باقی خواهد ماند‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمان رفع این مشــکالت‬ ‫نمی توانیم برای این موضوع چاره اندیشی کنیم‪.‬‬ ‫منطقه ازاد انزلی از مناطق‬ ‫ازاد پرظرفیت کشور‬ ‫محسوبمی شود‬ ‫انزلی‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان مدال زرین مدیر حامی‬ ‫روابط عمومی رادریافت نمود‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران «« سهامی خاص »»‬ ‫ارزیابــی کیفــی و ارســال دعوتنامه از طریق ســامانه ســتاد بــه مناقصه‬ ‫شــرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫گــران ارســال خواهد شــد‪ .‬حداقــل امتیــاز ارزیابــی کیفــی ‪ 55‬امتیاز‬ ‫‪ 4‬قلم‬ ‫در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تجهیزات عمق سنجی چاه پیمایی به شماره (‪ )2001092660000141‬را از‬ ‫کاالی ســاخت داخل و پیشنهادی از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری‬ ‫وزارت نفت (‪)AVL‬در اولویت می باشد‪.‬‬ ‫فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اســناد اســتعالم ارزیابی کیفی تا ارسال‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی ‪ :‬تاریخ ‪1401/05/26 :‬‬ ‫دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی ‪ :‬تاریخ ‪1401/06/12 :‬‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است‬ ‫ادرس ‪ :‬گچساران ‪ -‬فلکه اهلل ‪ -‬شرکت‬ ‫‪/150‬جگزار ‪:‬‬ ‫دستگاه مناقصه‬ ‫اطالعات‬ ‫ر‪1401/‬‬ ‫تماسشماره‬ ‫عمومی‬ ‫برگزاری مناقصه‬ ‫جهت‬ ‫کیفی‬ ‫فراخوان‬ ‫سایت مذکور‬ ‫نام در‬ ‫ارزیابی ثبت‬ ‫قبلی‪ ،‬مراحل‬ ‫مناقصه گران در صورت عدم عضویت‬ ‫گچساران ‪ -‬تلفن ‪074 - 319223394 - 32224411 :‬‬ ‫برداری نفت‬ ‫بهره‬ ‫گاز پیمایی‬ ‫سنجیوچاه‬ ‫عمق‬ ‫تجهیزات‬ ‫خرید‪4‬‬ ‫مربوطدربه‬ ‫قلمسازند‪.‬‬ ‫محقق‬ ‫مناقصه‬ ‫و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت‬ ‫سامانه ستاد ‪021-41934 :‬‬ ‫‪1401/05/12‬شمارهمرکز تماس‬ ‫تاریخ انتشار‬ ‫‪9900296‬‬ ‫فراخوان در ســامانه تاریخ ‪ 1401/05/11‬الی درخواست‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫مناطق نفتخیزجنوب‬ ‫می شرکت ملی‬ ‫دفتر ثبت نام سامانه ستاد ‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫خاصو»» اســناد مناقصه عمومی پــس از برگــزاری فرایند‬ ‫اطالعــات‬ ‫باشــد ‪.‬‬ ‫شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران «« سهامی‬ ‫ارزیابــی کیفــی و ارســال دعوتنامه از طریق ســامانه ســتاد بــه مناقصه‬ ‫شــرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران‬ ‫‪1354935:‬‬ ‫شناسه‬ ‫اگهیکیفــی ‪ 55‬امتیاز‬ ‫ارزیابــی‬ ‫شــد‪ .‬حداقــل امتیــاز‬ ‫ارســال خواهد‬ ‫بهره ‪ 4‬قلم‬ ‫شرکتعمومی‬ ‫در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه‬ ‫گچساران‬ ‫گــرانگاز‬ ‫برداری نفت و‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تجهیزات عمق سنجی چاه پیمایی به شماره (‪ )2001092660000141‬را از‬ ‫کاالی ســاخت داخل و پیشنهادی از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری‬ ‫وزارت نفت (‪)AVL‬در اولویت می باشد‪.‬‬ ‫فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اســناد اســتعالم ارزیابی کیفی تا ارسال‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی ‪ :‬تاریخ ‪1401/05/26 :‬‬ ‫دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی ‪ :‬تاریخ ‪1401/06/12 :‬‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است‬ ‫نوبت‪-‬دوم‬ ‫شرکت‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار ‪ :‬ادرس ‪ :‬گچساران ‪ -‬فلکه اهلل‬ ‫مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور‬ ‫بهره برداری نفت و گاز گچساران ‪ -‬تلفن ‪074 - 319223394 - 32224411 :‬‬ ‫و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تجاری ‪ -‬خدماتی‪ ،‬درمانی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫اموزشــی‪،‬‬ ‫تعدادی از‬ ‫شرکت عمران شهر جدید بهارســتان در نظر‬ ‫‪021-41934‬‬ ‫زمینهای ستاد ‪:‬‬ ‫تماس سامانه‬ ‫دارد مرکز‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان در ســامانه تاریخ ‪ 1401/05/11‬الی ‪1401/05/12‬‬ ‫‪85193768‬در اسناد مزایده را‬ ‫جزییات مندرج‬ ‫شرح زیر و با‬ ‫اقساط‬ ‫دفترنقد‬ ‫به صورت‬ ‫عمومی‬ ‫طریقازمزایده‬ ‫مناقصهخود را‬ ‫ویالیی‬ ‫مســکونی‬ ‫‪ 88969737‬و‬ ‫بهستاد ‪:‬‬ ‫سامانه‬ ‫ثبتونام‬ ‫فرایند‬ ‫برگــزاری‬ ‫عمومیازپــس‬ ‫اســناد‬ ‫می باشــد ‪ .‬اطالعــات و‬ ‫‪30‬‬ ‫‪08‬‬ ‫روش تربیتی والدین‬ ‫تضمین کننده سالمت‬ ‫روان کودکان‬ ‫اعتبار سال ‪1400‬‬ ‫هزارشغل‬ ‫هــدف‬ ‫صفحه اخر‬ ‫هزارمیلیارد تومان‬ ‫‪130‬‬ ‫هزارطرح‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره‪/150‬ج ر‪1401/‬‬ ‫مربوط به خرید‪ 4‬قلم تجهیزات عمق سنجی چاه پیمایی‬ ‫درخواست شماره ‪9900296‬‬ ‫ورود موج جدید‬ ‫خارجی هابهلیگبرتر‬ ‫اعتبار سال ‪1401‬‬ ‫میزان جذب سال ‪1400‬‬ ‫روزنامه مهران به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی‬ ‫خداداد ابراهیمی منتشر می شود و مجوز انتشارش‬ ‫را به زبان فارســی و عربی در ســال ‪ 1380‬دریافت‬ ‫کــرده اســت‪.‬این روزنامــه موضوعــات اجتماعــی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ورزشی را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫‪02‬‬ ‫هزار میلیارد تومان‬ ‫‪ :‬این جاذبه ی طبیعی در ایام‪ ،‬در دامنه ی ارتفاعات کبیرکوه قرار گرفته است‪ .‬این‬ ‫تنگه زیبا از کنار جاده ایام ‪ -‬دره شهر امتداد پیدا کرده و محلی برای تفریح و بازدید گردشگران نیز‬ ‫می باشد‪ .‬این تنگه در طی سالهای گذشته در فهرست اثار طبیعی ملی کشور نیز ثبت شده است‪.‬‬ ‫تنگه رازیانه عاوه بر این که برای گردشگران بسیار جذاب است‪ ،‬دارای شرایط تحقیق برای علومی‬ ‫همچون‪ :‬مطالعه پژوهشگران علوم زمینی‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬هیدرولوژی است‪.‬‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫مهر مهران از دل مینا خارج نشد!‬ ‫فرجالــه صیدمحمــدی‪ -‬روزنامهنــگار‪ :‬مینهــا همــان‬ ‫دملهــای چرکین و زخمهای ناســورِ زیرپوســت مهران‬ ‫هســتند که بهتناســب موقعیت زمانی و مکانی سر باز‬ ‫میکنند‪ ،‬دستی میگیرند‪ ،‬پایی میبرند و گهی چشمی‬ ‫و گاهی جانی!‬ ‫مینها هوشمندترین گلولههای جنگیاند‬ ‫رتبههای تکرقمی ازمون گلولهها که‬ ‫در خــط مقدم جبهــه نفرات اول و خطشــکنها‬ ‫را هــدف میگرفتنــد و بعــد از جنــگ نیــز نور چشــم‬ ‫خانوادهها را؛ ترکشــی شــدند در چشم ساالر؛ کودک‬ ‫‪ ۸‬ســاله مهرانــی تــا مردمکــش شــهادت دهــد جنــگ‬ ‫هنــوز به پایان نرســیده و تا اخرین میــن ادامه دارد؛‬ ‫قطعنامه ‪ ۵۹۸‬کاغذ پارهای بیش نیســت و پرداخت‬ ‫غرامــت دســتوپای کــودکان مهرانی توســط متجاوز‬ ‫پشت مرز جامانده است!‬ ‫زبان معیارِ جنگ‪ ،‬گلوله؛‬ ‫ِ‬ ‫زبان رسمی پساجنگ در ایام مین؛‬ ‫تخلص شاعرانش در دهلران فشنگ‪،‬‬ ‫نثر نویسندگانش باروت و‬ ‫زبان بدن مردمانش بمب عملنکرده است‪.‬‬ ‫گلوله گلوله است!‬ ‫میــن‪ ،‬پهبــاد‪ ،‬بمبــاران‪ ،‬کاشــنیکف و فشــنگ چه‬ ‫فرقی میکند!‬ ‫گلولهها به یک زبان سخن میگویند‬ ‫انها حرفشان را فقط یکبار میزنند‬ ‫برای هر کس تکرار نمیشوند؛‬ ‫گلولههــا کمتــر از زبانها قربانــی گرفتهاند و زخم‬ ‫زدهاند؛‬ ‫انجــا کــه مســئولینش گفتنــد جشــن پاکســازی‬ ‫میادیــن میــن را گرفتهانــد و جایــی دیگــر گفته شــد‪:‬‬ ‫امهال تسهیالت بخش کشاورزی در ایالم‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان ایــام اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬پیــرو مصوبــه پیشــین هیئتوزیــران بهمنظور‬ ‫تســریع در بازتوانی کشــاورزان خســارتدیده ناشی‬ ‫از خشکسالی که سررسید اقساط انان ‪ ۱۴۰۰‬است با‬ ‫امهال تســهیات مذکور به مدت ســه سال موافقت‬ ‫شده است‪ .‬مجید بیگلریان عنوان کرد‪ :‬یکهزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال سهم استان ایام است که این موضوع به‬ ‫بانکهای عامل اطاع دادهشده و بانکها موظف‬ ‫هســتند ضمــن بخشــودگی ســود‪ ،‬کارمــزد و جرائــم‬ ‫تسهیات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی‪،‬‬ ‫تســهیات افرادی که سررسید اقســاط انها در سال‬ ‫گردشگری‬ ‫دامداران دامها را حراج کردند‬ ‫یکــی از دامــداران ایامــی با اشــاره به مشــکات‬ ‫فــراوان فــراروی زندگــی روســتایی‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫امــروز در شــرایطی قــرار داریــم که همچنان بســیاری‬ ‫از روســتاها محروم هســتند و به دامداری و کشاورزی‬ ‫اســتان صدمات زیادی به دلیل خشکسالی واردشده‬ ‫اســت‪ .‬عبــاس محمدی اضافه کرد‪ :‬بیشــتر دامــداران‬ ‫استانایامبهدلیلمسئلهخشکسالی‪ ،‬کمبودعلوفه‪،‬‬ ‫گرانــی نهادههــا دامهای خــود را باقیمتهای پایین‬ ‫فروختهاند‪ .‬او گفت‪ :‬بیشــتر مردم روســتاهای اســتان‬ ‫یادداشت‬ ‫استان ایام دارای دو میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار راس دام‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬هزار هکتار اراضی کشاورزی است‪ ،‬نبود بارش و‬ ‫خشکسالیضرباتسختیطیدو سالاخیر بر پیکره‬ ‫کشاورزی و دامداری استان وارد کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪،‬سالهاســت که استان ایام شاهد‬ ‫کاهــش نــزوالت اســمانی اســت و نتیجــه ان رویــداد‬ ‫خشکسالی و کمابی در بسیاری از مناطق استان بوده‬ ‫اســت‪ .‬از این نظر کشــاورزان و دامداران اســتان ایام‬ ‫بیش از همه دچار مشــکل و در مضیقه هستند‪ ،‬این‬ ‫مشــکل سالهاســت که گریبان گیر اســتان بــوده و از‬ ‫طرفی دیگر با افزایش جمعیت کشور و نیاز روزافزون‬ ‫به اب مشکات بیشازپیش خودنمایی میکند‪ .‬بروز‬ ‫خشکسالی اسیبهای فراوانی را به مراتع استان ایام‬ ‫وارد کرده و از ســوی دیگر با افزایش قیمت علوفه و‬ ‫سایر نهادههای دامی تولید گوشت قرمز با مشکاتی‬ ‫مواجه شده که این روزها انعکاس این چالشها را در‬ ‫قیمت محصوالتی که به دست مصرفکننده میرسد‬ ‫را شاهد هستیم‪ .‬بســیاری از دامداران استان از کمبود‬ ‫گرانی نهادههای دامی گایهمند هســتند‪ ،‬موضوعی‬ ‫که تولید گوشت قرمز را در استان ایام که قطبهای‬ ‫تولیــد گوشــت قرمــز در کشــور اســت‪ ،‬بــا مشــکات‬ ‫عدیدهای مواجه کرده است‪.‬‬ ‫این لحظه تعداد یکهزار و ‪ ۷۵۷‬فقره به مبلغ ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیارد تومان پرداختشده و مابقی نیز در دست‬ ‫اقدام هستند‪ .‬رحیمی بیان داشت‪ :‬همچنین پیگیر‬ ‫صدور مجوز صادرات دام زنده به کشورهای عربی‬ ‫ازجمله عراق و قطر هستیم‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬خشکســالی خســارتهای فراوانــی به‬ ‫بخــش دام داری اســتان وارد کرده که این میــزان ‪۶۶۰‬‬ ‫میلیاردتومانبودهو بهسازمانهایمرتبطاعامشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رحیمــی افــزود‪ :‬بخــش تغذیــه در دام و طیــور‬ ‫مهمترین و پرهزینهترین بخش اســت‪ ،‬در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تا‪ ۱۴۰۱‬مجموعا‪ ۱۷۰‬هزار تن نهاده حمایتی یارانه دار‬ ‫در بین دامداران تخصیص و توزیعشده است‪ .‬معاون‬ ‫بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی ایام عنوان کرد‪:‬‬ ‫عاوه بر این ‪ ۱۵‬هزار تن سبوس از محل کارخانههای‬ ‫ارد استان تامین و در بین دامداران توزیعشده است‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬بنابرایــن در بخــش دام ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫نهادههایدامیتامینشدهاست‪.‬‬ ‫شــاعر «تهمهو تووز» با خلــق واژههای بدیع‬ ‫و اصیــل کــوردی خود را در پیــچ و تاب اختیارات‬ ‫شاعری نپیچید و در همین بازار ادب نغز و پرمغز‬ ‫امروز ایام برگی از بلوطهای شــلم و مانشت بر‬ ‫تنواژگانپوشانیدودر واژهگزینیبهغایتعمیق‪،‬‬ ‫عتیقوتصویرگر عملکرد‪.‬‬ ‫شاعرکانودوشیزگاننوقریحهیشعر کوردی‬ ‫در پیشگاهاودرسهابیاموختندوالفبایعروضو‬ ‫ارایههایادبیرابهنیکوترینوجهبیاموختندتااو‬ ‫در زمرهی شاعرانی باشد که زکات علم و شعرش‬ ‫تربیتشاعرانجوانوصاحبسبکباشد‪.‬‬ ‫خالق«کهلیمهو کهموتر»و «هۆچبێهچان»‬ ‫کــه ظاهــر و باطنش تخلص اوســت عمــری را در‬ ‫کسوت معلمی به زبان و ادبیات فارسی و اموزش‬ ‫دانشاموزانایندیار بهویژهایامو چوار خدمت‬ ‫نموده از ابتدای دهه شــصت فعالیت خود را در‬ ‫عرصهیشعر اغاز و در دهههفتادباشعر‬ ‫«چقدرثانیههانامردند‬ ‫گفتهبودندکهبرمیگردند»‬ ‫اوازهملییافت‪.‬‬ ‫بخشناگفتهیاشعار استادساراییشعر طنز‬ ‫است که چنانچه باد شرطه برخیزد و ایام موافق‬ ‫همراه باشد در اینده از اشعار طنز او که همچون‬ ‫قنداستنکتههاخواهیمربود‪.‬‬ ‫ابیات«زوانداڵگیشیرینهچۊقهن‬ ‫نیهزانمچۊبڕێدڵدەێقهنهنهن‬ ‫دە ئیام و دە کرماشان وە داخهو‬ ‫مهرەز دێرنبڕێ‪،‬دەقهنپیهرز کهن»‬ ‫یا‬ ‫«ئهوهگئۊشێمفیلسووفزەمانهم‬ ‫دەمبیژنهو نیههۊ دەههمانهێ”‬ ‫قریحهی سارایی را در شعر طنز بیان میدارد‬ ‫و بخشیاز شعرهایطنز ظاهر در صورتاهتمام‬ ‫وی میتواند در کنار دوبیتیها و غزلهای کوردی‬ ‫دیباچهای پیش روی عاقهمندان این حوزه بکر‬ ‫بگشاید‪.‬‬ ‫مولف‪،‬پژوهشــگر‪ ،‬ادیب‪ ،‬شــاعر و نویسنده‬ ‫خوشقریحــهی اســتان نهتنهــا در ظرف زمــان و‬ ‫پشتپرچینشعر ایاممحدودنشدبلکهبانگاه‬ ‫نافذ و جهانبینی خاص خود معتقد است تمام‬ ‫جهان زیباییهای خود را دارد و بدینسان دیوان‬ ‫غامرضان ارکوازی را به رشــتهی تالیــف دراورد تا‬ ‫دین خود را به مردم این خطهی ادبی ادا نماید و‬ ‫چهپیراستهوشایستهپروفسور علیاکبریاز هزاره‬ ‫نمایندگینمود‪.‬‬ ‫از این شــاعر شاخص زبان و ادبیات فارسی و‬ ‫کردی‪ ۶‬اثر کوردی و فارسی بهویژه در حوزه شعر‬ ‫و پژوهش به یادگار مانده است که عاقهمندان‬ ‫ویایناثار راملجاادب کوردیجنوبیمیدانند‪.‬‬ ‫‪ % 9‬تا ‪%16‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪07‬‬ ‫فوتبال ایران دوباره شاهد حضور بازیکنان‬ ‫و مربیان غیروطنی است‬ ‫‪300‬‬ ‫معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید امسال در قالب تبصره‪ 18‬و برای ایجاد‬ ‫اشتغال‪ 150 ،‬هزار میلیارد تومان منابع بودجه در تلفیق با منابع بانک ها ‪300‬هزار‬ ‫میلیاردتومانتسهیالتبهنرخترجیحیپرداختمی شود‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصد شرکت های‬ ‫المانیهیچاطالعی‬ ‫از ایران ندارند!‬ ‫داده نگاری‪ :‬محمد احتشامی‪ /‬رویداد امروز‬ ‫ایالم‬ ‫‪ruydadiran.com/city/ilam‬‬ ‫سایه بحران بر سر صنعت دامداری ایالم‬ ‫ماموریت ویژه‬ ‫اقتصاد‬ ‫سیاست اصولی دولت سیزدهم مبنی بر این است که اقتصاد و معیشت مردم را به روند مذاکرات رفع تحریم گره نزنیم‬ ‫پرداخت ‪ 300‬هزار میلیارد تومان‬ ‫وام اشتغال با نرخ ترجیحی ‬ ‫‪02‬‬ ‫دستور رئیس جمهور به دستگاه ها‬ ‫برای بهبود معیشت بازنشستگان‬ ‫اعالم رضایت سخنگوی وزارت امور خارجه از گفتگوی رئیسی‪ -‬مکرون‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫سیاست‬ ‫ایرانبهجمعتولیدکنندگانتختال‬ ‫فوالدهایالکتریکیپیوست‬ ‫ویرا ‪-‬رویداد امروز‪:‬در پهنهی پهناور فرهنگ این‬ ‫دیار انگاهکه شعر و نظم خلعت و زینت تکریم‬ ‫بهجانگرفت‪،‬شاعرانیمعلمومعلمانیشاعر از‬ ‫«دهروهچ» ادب پژوهی و صور خیال جانمایهی‬ ‫خویش را باهدف حفظ و گســترش زبان کوردی‬ ‫سیرابوشاعر «ثانیهها»راتجلیلنمودند‪.‬‬ ‫دردیکشاندر اردیبهشتانپیالهیسرمستی‬ ‫سر کشیدند و بهار ادب «خضاب کوردهواری» بر‬ ‫محاســن خود کشــیده و سرمهکشــان در میانهی‬ ‫«تهم و تووز» همسایه دوست و «گرتهچۆچان»‬ ‫تورم‪ ،‬سرامدان شعر و ادب را در محفلی بهغایت‬ ‫نیکو میزبانی کرد تا بهافتخار فرهنگ و ادب این‬ ‫دیار هورابکشند‪.‬‬ ‫شاعر «بهیان»کهتاثیر عبدالجبار کاکائیشاعر‬ ‫پراوازه کشــور در اشــعار او هویداست از زبان این‬ ‫استادمسلمشعر فارسیعنواناستادوگوهر نایاب‬ ‫و از لسان استاد صندوقابادی هنرمند برجستهی‬ ‫ایرانلقبخورشیدرادریافتکرد‪.‬‬ ‫بهروز سپید نامه و حبیباله بخشوده نیز دو‬ ‫تن از پژوهشگران و شاعران حوزه زبان و ادبیات‬ ‫فارسیبازبانمعیار فارسیوقترادر کوزهریختند‬ ‫و مضمون و درونمایه شــعر ظاهر را ســتودند و‬ ‫البتهاستادسارایی کهخودراابمیپنداردبهزبان‬ ‫شیرین کردیسخنراندو باغزلهاو دوبیتیهای‬ ‫کــوردیاش بــر ادبیات اســتان ردای کــوردهواری و‬ ‫لبخندشادمانینشاند‪.‬‬ ‫بخشوده محفل بزرگداشت استاد سارایی را‬ ‫تکریمهمزمانعلم‪،‬هنر‪،‬پژوهشو داناییو‬ ‫نکوداشتخوبیهادانستو در زبان کوردی‬ ‫و فارسیو غزلو دوبیتیبهویعنوان«عالیمقام»‬ ‫هبه کرد‪.‬ظاهر سارایی که زبان کوردی را خانواده‬ ‫خــود میخواند و در اشــعارش همــواره بر رفق و‬ ‫مدارا گام برداشته است‪ ،‬در کنار اشعار فلسفی و‬ ‫اجتماعیاشبهنثر روزنامهنگاریودغدغهمندی‬ ‫نیز نهیبو نقبزدهاست‪.‬‬ ‫همه شــهر ظاهر بود و فرهنگکده ارشــاد به‬ ‫گواه بخشــوده یکبار دیگر و پس از بزرگداشــت‬ ‫ولیمحمد امیدی شــاعر حماسهســرای ایــام در‬ ‫ســالهای گذشــته به عزت و حرمت شعر ظاهر‬ ‫تمامقد ایســتاد و شاعر قلههای مهالود شاعران‪،‬‬ ‫ادیبان‪ ،‬نویســندگان و هنرمندان ناماشــنا و شهیر‬ ‫ایامرادر عصرگاهانادبیچهارشنبه گردهماورد‬ ‫و موی ســپیدان و جوانان در میانهی ســالن حظ‬ ‫ببردند‪.‬دردمنــد دردنــوش کردیگوی‬ ‫وافر همــی‬ ‫ِ‬ ‫دیار دیواالی نه با کردیسمها همنفس شد و نه‬ ‫خطوط قرمز ســاختگی در حــوزه ادب کــوردی را‬ ‫بر خود تحمیل کرد؛ بلکه در اموزش زبان کوردی‬ ‫در ان اتاقک نمور ادبی در شاداباد و دفتر کنونی‬ ‫انتشاراتزانابهاعتناو بهقدر اکتفاکوشید‪.‬‬ ‫‪02‬‬ ‫ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در نهمین کنفرانس‬ ‫که همواره نسبت به حوزه روابط عمومی و ارتباطات توجه خاصی‬ ‫روابــط عمومــی و صنعــت که در هتل المپیک تهران برگزار شــد‪ ،‬به‬ ‫داشتهاست‪.‬پاسخگوییبهذینفعانبهشیوه هایمختلفاز جمله‬ ‫عنوان مدیر برتر حامی روابط عمومی انتخاب و مدال زرین روابط‬ ‫میز خدمت‪ ،‬توسعه ارتباطات درون و برون سازمانی‪ ،‬توجه ویژه به‬ ‫عمومی را دریافت نمود‪.‬نهمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت‬ ‫مسئولیت های اجتماعی شرکت‪ ،‬مشارکت در برنامه های فرهنگی و‬ ‫" مراقب تردد کودکان باشیم‪".‬‬ ‫بــا عنــوان « روابط عمومی صنعت در ایران‪ ،‬تجرب ههــا و روندها» با‬ ‫اجتماعی‪،‬حضور مداومدر بینکارکنان‪،‬حضور در برنامه هایمختلف‬ ‫حضور خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران‪ ،‬حسین زاده‬ ‫روابط عمومی و همایش های مرتبط با شــرکت‪ ،‬ارتباط و تعامل با‬ ‫نوبت هایدوم‬ ‫قشمیمدیرکلدفتر ارتباطاتوزارتصمت‪،‬تقیپور دبیرکلباشگاه‬ ‫تخصصی‬ ‫رسانه ها‪،‬حضور فعالدرشبکه هایاجتماعیو کانال‬ ‫جـمهوری اسـالمـی ایـران‬ ‫یونسکو‪-‬ایرانو جمعیاز اساتید‪،‬صاحبنظران اساسارزیابی هایصورتگرفته‪،‬اینعنوانبهایرجرخصتیمدیرعامل صنعت فوالد‪ ،‬در نظر گرفتن جایگاه مناسب برای روابط عمومی در‬ ‫مدیریت ارتباطاتوزارت راه و شهرسازی‬ ‫سـازمان راهـداری و حـمل و نقل جـاده ای‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان‬ ‫انتخابوی‬ ‫درمنجر‬ ‫رخصتیکه‬ ‫رسید‪.‬ویژگی‬ ‫اصفهان‬ ‫ذوبواهن‬ ‫کلاین کنفرانس‬ ‫ادارهـد‪ .‬در‬ ‫بوشهربرگزار شـ‬ ‫عمومی‬ ‫و دس ـت اندرکاران حوزه روابط‬ ‫مندرجی باشد‪.‬‬ ‫کلیانتخابم‬ ‫شرایطدر این‬ ‫معیارهایدیگر‬ ‫براساس‪....‬از جمله‬ ‫ساختار سازمانیو‬ ‫مشخصات و‬ ‫پروژه خود را‬ ‫نظربهدارد‬ ‫ هایبوشهر‬ ‫استان‬ ‫جاده ای‬ ‫نقل‬ ‫راهداری و حمل‬ ‫رویکرد عملی وی در‬ ‫عمومی شد‪،‬‬ ‫مرحلهبرتر‬ ‫عنوان مدیر‬ ‫واگذار‬ ‫واجد شرایط‬ ‫شرکت های‬ ‫الکترونیکی دولت‪،‬‬ ‫تدارکات‬ ‫روابطسامانه‬ ‫حامیطریق‬ ‫ای از‬ ‫عمومیبهیک‬ ‫مناقصه‬ ‫برگزاری‬ ‫صورت‬ ‫جدول‬ ‫اساس‬ ‫عمومی بر‬ ‫حامی روابط‬ ‫به برتر‬ ‫ذیلمدیر‬ ‫گذشته‬ ‫دره های‬ ‫همانند دور‬ ‫نماید‪.‬حاشیه‬ ‫صمت در‬ ‫ارتباطات وزارت‬ ‫مدیرکل دفتر‬ ‫حسینبهزاده قشمی‬ ‫معیارهایاینحوزهتوسطدبیرخانهدائمی کنفرانسروابط عمومی مســئولیت های مختلف کاری در ذوب اهن اصفهان طی ســال های این رویداد گفت‪ :‬صنایع معدنی و فوالدی از نقاط قوت اصلی ما در‬ ‫رتبه و‬ ‫دستاوردهایحداقل‬ ‫تضمینوشرکت‬ ‫حوزهصنعتو مبلغ‬ ‫عنواناجرا‬ ‫مختلفوهمچنینمسئولیتدر شرکتتارابگینبهمدت‬ ‫شماره‬ ‫مدیر عامل‬ ‫جاریبر‬ ‫کهدر سال‬ ‫یونسکو انتخابشد‬ ‫مدیریتارتباطات‬ ‫داشتهاست‪.‬‬ ‫چشمگیری‬ ‫اقتصاداست‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫محل اجرا‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫فراخوان‬ ‫شماره‬ ‫و باشگاه ردیف‬ ‫((اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای))‬ ‫مناقصه‬ ‫کار‬ ‫" مراقب تردد کودکان باشیم‪".‬‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫روکش اسفالت محور الور‪-‬‬ ‫خورموج بطول ‪ 2‬کیلومتر‬ ‫شهرستاندشتی‬ ‫‪6‬ماه‬ ‫‪12.488.019.191‬‬ ‫تهیه نصب و تعمیر حفاظ‬ ‫جـمهوری اسـالمـی ایـران‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫ایمنی در حوزه استحفاظی‬ ‫جـاده ای ‪2001003583000027‬‬ ‫‪95/401-9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سـازمان راهـداری و حـمل و نقل‬ ‫نقلبوشهر‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر اداره کل راهداری و حمل واستان‬ ‫جاده ای‬ ‫حوزهاستحفاظی‬ ‫استانبوشهر‬ ‫‪18‬ماه‬ ‫‪40،237،055،000‬‬ ‫‪2،020،000،000‬‬ ‫شهرستانجم‬ ‫‪6‬ماه‬ ‫‪12.499.100.835‬‬ ‫‪625.000.000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪95/401-8‬‬ ‫‪2001003583000026‬‬ ‫((اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای))‬ ‫‪625.000.000‬‬ ‫رشته مورد نیاز‬ ‫نوبت دوم‬ ‫رتبه ‪ 5‬رشته راه و‬ ‫ترابری‬ ‫استان بوشهر در نظر دارد پروژه خود را براساس مشخصات و شرایط کلی مندرج‬ ‫ای ‪-‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪ ،‬به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫در جدول ذیل به صورت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‬ ‫احداث راه امامزاده‬ ‫‪3‬‬ ‫‪95/401-10‬‬ ‫‪2001003583000028‬‬ ‫بهارستان‬ ‫به رتبه و‬ ‫حداقل‬ ‫مبلغتضمینشرکت‬ ‫برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی مدت‬ ‫کلیه مراحل شماره‬ ‫ادرس‬ ‫دولت(سامانه ستاد)‬ ‫الکترونیکی‬ ‫اجرااز طریق‬ ‫پاکت ها‬ ‫درگاه(ریال)‬ ‫براورد اولیه‬ ‫محل اجرا‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫شمارهفراخوان‬ ‫ردیف‬ ‫رشته مورد نیاز‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫کار‬ ‫مناقصه‬ ‫‪ http://www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار اسناد در سامانه ‪ 1401/05/04‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -1‬زمان و محل توزیع اسناد ‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/05/04‬لغایت ‪ 1401/05/08‬از طریق درگاه الکترونیکی دولت(سامانه ستاد)‬ ‫روکش اسفالت محور الور‪-‬‬ ‫تحویل مدارک‪ :‬تا ساعت‬ ‫‪1 -2‬اخرین مهلت‬ ‫‪625.000.000‬‬ ‫باشد‪12.488.019.191 .‬‬ ‫‪ 1401/05/18‬می‪6‬ماه‬ ‫‪ 14:002001003583000026‬روز سه شنبه مورخ شهرستاندشتی‬ ‫‪95/401-8‬‬ ‫کیلومتر‬ ‫‪ -3‬نشانی محل تسلیم مدارک‪ :‬درگاه الکترونیکیخورموج بطول ‪2‬‬ ‫ستاد) به ادرس ‪http://www.setadiran.ir‬‬ ‫دولت(سامانه‬ ‫‪ -4‬ارائه پاکت الف به ادرس‪ :‬بوشهر ‪ -‬خیابان رئیسعلی دلواری‪ -‬چهار راه کشتیرانی ‪ -‬اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر‬ ‫رتبه ‪ 5‬رشته راه و‬ ‫تهیه نصب و تعمیر حفاظ‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مناقصه می‬ ‫استحفاظی‬ ‫‪ -5‬مدت اعتبار پیشنهادات تا ‪ 170‬روز پس از زمان بازگشایی پاکات حوزه‬ ‫ترابری‬ ‫‪2،020،000،000‬‬ ‫‪40،237،055،000‬‬ ‫‪18‬ماه‬ ‫ایمنی در حوزه استحفاظی‬ ‫‪2001003583000027‬‬ ‫‪95/401-9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫استان‬ ‫جلسات‬ ‫الف‪:‬ســالن‬ ‫بوشهر‪ 1401/05/19‬راس ســاعت ‪ 09:00‬صبح درممحل‬ ‫مورخ‬ ‫بوشهرچهارشــنبه‬ ‫استان روز‬ ‫‪ -6‬جلســه بازگشــایی پاکات‪ :‬زمان بازگشــایی پاکات‬ ‫‪862030‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر میباشد ‪.‬‬ ‫امامزاده ‪-‬‬ ‫صورتراه‬ ‫‪ -7‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه میبایست به احداث‬ ‫‪12.499.100.835‬تحویل گردد‪.‬‬ ‫تهیه و در پاکت ( الف)‬ ‫واریزی یا ضمانت‬ ‫فیش‬ ‫‪625.000.000‬‬ ‫نامه بانکی‪6‬ماه‬ ‫شهرستانجم‬ ‫‪2001003583000028 95/401-10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بهارستان‬ ‫‪ -8‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه الکترونیکی دولت(سامانه ستاد) به ادرس‬ ‫جهــت کســب اطالعــات بیشــتر متقاضیان مــی تواننــد بــه پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات بــه نشــانی ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعــه و یا با‬ ‫‪ http://www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار اسناد در سامانه ‪ 1401/05/04‬می باشد‪.‬‬ ‫شماره تلفن ‪ 07733331281 -3‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬زمان و محل توزیع اسناد ‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/05/04‬لغایت ‪ 1401/05/08‬از طریق درگاه الکترونیکی دولت(سامانه ستاد)‬ ‫نوبت اول چاپ اگهی ‪1401/05/03:‬‬ ‫‪ -2‬اخرین مهلت تحویل مدارک‪ :‬تا ساعت ‪ 14:00‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/05/18‬میباشد‪.‬‬ ‫نوبت دوم چاپ اگهی ‪1401/05/04:‬‬ ‫‪ -3‬نشانی محل تسلیم مدارک‪ :‬درگاه الکترونیکی دولت(سامانه ستاد) به ادرس ‪http://www.setadiran.ir‬‬ ‫بوشهر‬ ‫استان‬ ‫ای‬ ‫جاده‬ ‫نقل‬ ‫‪ -4‬ارائه پاکت الف به ادرس‪ :‬بوشهر ‪ -‬خیابان رئیسعلی دلواری‪ -‬چهار راه کشتیرانی ‪ -‬اداره کل راهداری و حمل و‬ ‫بوشهر شناسه اگهی ‪1355215 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان‬ ‫‪ -5‬مدت اعتبار پیشنهادات تا ‪ 170‬روز پس از زمان بازگشایی پاکات مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫جلسات‬ ‫الف‪:‬ســالن‬ ‫‪ -6‬جلســه بازگشــایی پاکات‪ :‬زمان بازگشــایی پاکات روز چهارشــنبه مورخ ‪ 1401/05/19‬راس ســاعت ‪ 09:00‬صبح درممحل‬ ‫‪862030‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر میباشد ‪.‬‬ ‫‪ -7‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه میبایست به صورت فیش واریزی یا ضمانتنامه بانکی تهیه و در پاکت ( الف) تحویل گردد‪.‬‬ ‫‪ -8‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫جهــت کســب اطالعــات بیشــتر متقاضیان مــی تواننــد بــه پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات بــه نشــانی ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعــه و یا با‬ ‫شماره تلفن ‪ 07733331281 -3‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫نوبت اول چاپ اگهی ‪1401/05/03:‬‬ ‫نوبت دوم چاپ اگهی ‪1401/05/04:‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر‬ ‫شناسه اگهی ‪1355215 :‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫حج سال های اینده‬ ‫گران تر می شود‬ ‫امریکا سعی دارد ایران‬ ‫را متحد روسیه در جنگ‬ ‫اوکراین نشان دهد‬ ‫یک تحلیل گر ارشد روابط بین الملل گفت‪ :‬ظاهرا‬ ‫قصد امریکا ازاین پس این است که مدعی اتحاد ایران‬ ‫با روســیه در جنگ اوکراین شــده و تبلیغات خود را بر‬ ‫این محور قرار دهد‪ .‬ایران تاکنون کوشیده است که با‬ ‫توجهبهحملهروسیهبهاوکراینو تشخیصاینحمله‬ ‫به عنوان تجاوز در مجمع عمومی سازمان ملل بارای‬ ‫مثبت‪ ۱۴۱‬عضو این سازمان‪ ،‬موضع بی طرفی را حفظ‬ ‫کند و رای ممتنع ایران در رای گیری مذکور گویای این‬ ‫امر بود‪.‬‬ ‫کــوروش احمــدی در گفت وگــو بــا ایلنا‪ ،‬در پاســخ‬ ‫بــه این ســوال که چش ـم انداز اینده برجــام را چگونه‬ ‫تصویر می کنید و سناریوهای پیش رو چیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه نیل به توافق بســیار دشــوار‬ ‫شــده اســت؛ به نظر می رســد که برجام موجود ازنظر‬ ‫مسئوالن تامین کننده منافع کشور نیست‪ .‬تاکید کلی‬ ‫ان ها بر «انتفاع اقتصادی کامل از برجام» رمزی است‬ ‫کــه گویای نظــرات موجود در میان مســئوالن اســت‪.‬‬ ‫این نظر از یک جهت درســت اســت و ان اینکه تمرکز‬ ‫برجام صرفا بر مذاکره راجع به تحریم های مرتبط با‬ ‫برنامه هسته ای ایران بود و دیگر موضوعات ادعایی‬ ‫امریکا مانند تروریسم و حقوق بشر و موشک و مانند‬ ‫ای نهــا قرار نبود مورد مذاکره قرار گیــرد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫البته بخش مهم تحریم ها مانند تحریم بانک مرکزی‬ ‫و تحریم نفت و دیگر تحریم های بخشی نیز مربوط‬ ‫بهبرنامههسته ایبوداماشبکه ایاز دیگر تحریم های‬ ‫اولیه و ثانویه‪ ،‬ازجمله تحریم ها علیه ســپاه که باقی‬ ‫ماند‪ ،‬موجب تردید اکثر شرکت ها و بانک های بزرگ‬ ‫بین المللی برای کار با ایران شد‪ .‬این تردید با توجه به‬ ‫خروج ترامپ از برجام در عمل و ادامه تنش سیاسی‬ ‫بیــن ایــران و امریکا و ایران و اســرائیل و صحبت های‬ ‫گاه و بیــگاه از جنــگ افزایــش یافت‪ .‬تصــور مقامات‬ ‫ظاهرا این است که حاال که تضمینی برای انتفاع کامل‬ ‫اقتصــادی وجــود نــدارد و دولــت بعــدی امریــکا هم‬ ‫ممکن است از برجام خارج شود‪ ،‬بازگشت به برجام‬ ‫ممکن است مفید نباشد‪ .‬او افزود‪ :‬مشکل این است‬ ‫که عدم انتفاع کامل به این معنی امر جدیدی نیست‬ ‫و از همــان ســال ‪ ۹۴‬مشــخص بود کــه به رغم برجام‬ ‫برخــی تحریم ها باقــی خواهد ماند و روشــن بود که‬ ‫تحریم هایباقی ماندهمی توانندموجبتردیدبرخی‬ ‫فعاالناقتصادیخارجیبرای کار باایرانباشد‪.‬مسئله‬ ‫این است که مسئوالن دو مشکل فوق الذکر را مطرح‬ ‫می کنند‪،‬اماراه حلشانمعلومنیست‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1404‬‬ ‫اعالم رضایت سخنگوی وزارت امور خارجه از گفتگوی رئیسی‪ -‬مکرون‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه‬ ‫گفت وگوی دوســاعته بین روسای جمهور ایران‬ ‫و فرانسه تحول دیپلماتیک قابل توجهی بوده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬موضــع ایــران در مــورد جنــگ‬ ‫اوکراین تغییر نکرده است‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬ناصر کنعانی در پاســخ به‬ ‫ســوالی مبنی بر اینکه احیای شــتاب زده برجام‬ ‫ان هم به رغم ادامه سیاســت فشار و تحریم ها‬ ‫از جانــب امریکا چقدر با منافع ملی ســازگاری‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬موضــوع بســیار مهمــی اســت و‬ ‫همــواره محــل توجــه اســت و مــا بایــد در این‬ ‫زمینــه تبییــن درســت و دقیــق داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫درهرحــال سیاســت اصولــی دولــت ســیزدهم‬ ‫مبنی بر این است که اقتصاد و معیشت مردم‬ ‫را به روند مذاکرات رفع تحریم گره نزنیم‪.‬‬ ‫او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه شــاهد‬ ‫گفت وگوی ‪ ۱۲۰‬دقیقه ای روسای جمهور ایران‬ ‫و فرانســه بودیم‪ ،‬ایا پاریس دیگر نقش پلیس‬ ‫بــد را در مذا کــرات ایفا نمی کنــد‪ ،‬گفت‪ :‬تحول‬ ‫دیپلماتیــک قابل توجهــی بــود و گفت وگــوی‬ ‫دوســاعته بیــن روســای جمهــور دو کشــور‬ ‫انجــام شــد‪ .‬اخیــرا گفت وگوی تلفنــی بین وزیر‬ ‫خارجــه ایــران بــا همتای فرانســوی داشــتیم در‬ ‫ایــن گفتگــو همتــای فرانســوی این نکتــه را به‬ ‫امیــر عبداللهیــان منتقل کــرده بود کــه ماکرون‬ ‫دیدگاه هایــی در خصــوص رونــد مذا کــرات‬ ‫دارد کــه می توانــد بــرای نزدیــک کــردن دو‬ ‫طــرف اصلــی در روند مذا کــرات رفع تحریم ها‬ ‫کمک کننــده باشــد‪ .‬بــه همــراه ایــن پیــام وزیــر‬ ‫خارجــه فرانســه نقــاط تکمیلــی خــود را ارائــه‬ ‫کرد‪ .‬گفت وگوی تلفنی دو رئیس جمهور مکمل‬ ‫گفت وگوی تلفنی دو وزیر خارجه بود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬کشور های مختلفی چه در منطقه‬ ‫و چه خارج از منطقه عالقه مند هستند با ارائه‬ ‫ابتکاراتــی به نزدیک کردن دیدگاه های طرفین‬ ‫کمــک کننــد کــه مذا کــرات بــه نتیجــه عملــی و‬ ‫مطلــوب برســد‪ .‬در کنــار گفتگو هــا از طریــق‬ ‫مذاکره کننــده اروپایــی بــا مذاکره کننــده ارشــد‬ ‫ایــران و در کنــار تماس ها و تبــادل پیام ها بین‬ ‫وزیــر خارجــه ایــران و بورل این گونــه اقدامات‬ ‫و ابتــکارات تــوام بــا حســن نیــت می توانــد به‬ ‫نزدیــک کــردن دیدگا ههــا کمــک کنــد‪ .‬دولــت‬ ‫فرانســه در شــرایط کنونــی مایل اســت در کنار‬ ‫ســایر تالش هایــی کــه از حوز ههــای مختلف و‬ ‫فهــای مختلــف صــورت می گیــرد دولــت‬ ‫طر ‬ ‫تحولدیپلماتیک‬ ‫عکس‪ :‬فارس‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در امور حــج و زیــارت با بیان‬ ‫این که حج امسال کم مساله بود‪ ،‬از سرنوشت نامعلوم‬ ‫عمــره ســخن گفــت و برخــورد مامــوران ســعودی بــا‬ ‫حجاج‪ ،‬ازجمله ایرانی ها را به نسبت گذشته‪« ،‬بهتر»‬ ‫ارزیابیکرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫ســید عبدالفتاح نواب دربــاره رفتار ماموران ســعودی‬ ‫در مکا نهــای مختلــف بــا زائــران ایرانی‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫عربستان درحرکتی جدید دنبال جذب تعداد زیادی‬ ‫گردشــگر اســت و از برنام ههــای حــج و عمــره هــم‬ ‫به عنوان گردشگری مذهبی یاد می کند؛ لذا نیاز است‬ ‫برخوردهای ماموران مناس ـب تر باشــد‪ .‬نــواب اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬البتــه تا حفــظ کرامت زائــر فاصله زیاد اســت و‬ ‫گاهــی اوقــات هــم بــا زائــران خــوب و متیــن برخورد‬ ‫نمی شود‪ ،‬اما درمجموع نسبت به گذشته بهتر شده‬ ‫است‪ ...‬سرپرست حجاج ایرانی در ارزیابی حج امسال‬ ‫نیز گفت‪ :‬حج هرســال شــرایط خود را دارد؛ یک سال‬ ‫فاجعه منا و حادثه مســجدالحرام رخ می دهد‪ .‬یک‬ ‫ســال قضیــه حج خونیــن اتفــاق می افتد‪ .‬امســال نیز‬ ‫باوجودی که دو سال زائران خارجی به دلیل کرونا به‬ ‫سرزمینوحیمشرفنشدند‪،‬امابرنامه هاخوببرگزار‬ ‫شد و مشکل چندانی وجود نداشت‪ .‬او با بیان این که‬ ‫امســال از ســال های کم مســاله حج بود‪ ،‬افزود‪ :‬زائران‬ ‫از گران شــدن حج ناراحت هستند‪ ،‬هرچند جمهوری‬ ‫اسالمی ایران تدبیر و مدیریت کرد و زائر تنها بخشی‬ ‫از هزین ههــای افــزوده را پرداخــت‪ .‬البته قطعا حج در‬ ‫ســال های اینده گران تر خواهد شــد و افزایش صورت‬ ‫گرفتــه که مســئوالن مجری حــج در عربســتان ایجاد‬ ‫کردند برای زائران به هیچ وجه پذیرفتنی نیست‪ .‬نواب‬ ‫با اشــاره به افزایش یک باره هزینه های حج امسال تا‬ ‫حدود‪ ۴۰‬درصد‪ ،‬افزود‪ :‬درصورتی که این امکان وجود‬ ‫داشــت این هزینه ها از شــیوه های دیگر تامین شود و‬ ‫عربستان خدمتگزاری به زائر و شعارشان را که «خدمه‬ ‫الحاج شرف لنا » است‪ ،‬محقق کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫فرانســه مایل اســت نقش کمک کننده و مثبتی‬ ‫را ایفــا کنــد از هــر طرفــی که مایل باشــد نقش‬ ‫سازنده ایفا کند استقبال می کند و این گفتگو ها‬ ‫در همیــن چارچوب صورت گرفته و امیدواریم‬ ‫کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫ایران منافع اساسی کشور و ملت را‬ ‫قربانی روند شتاب زدگی در مذاکرات‬ ‫نخواهد کرد‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه افــزود‪:‬‬ ‫رویکــرد دیگر این اســت که جمهوری اســامی‬ ‫بــه رونــد مذا کــره به عنوان یــک انتخاب جدی‬ ‫ملتــزم و پایبنــد اســت و ایــن مســیر را تــا زمان‬ ‫دســتیابی به یک توافق خوب و قوی و پایدار‬ ‫ادامه خواهد داد‪ .‬جمهوری اسالمی در همین‬ ‫راســتا میز مذاکرات را ترک نکرده اســت‪ .‬روند‬ ‫مذاکرات در وین چند ماه ادامه پیدا کرد‪ .‬گام‬ ‫دیگــری از مذا کــرات بعد از یک دوره وقفه در‬ ‫دوحــه قطر انجام شــد واقعیت این اســت که‬ ‫فــارغ از مواضــع رســانه ای که به ویــژه مقامات‬ ‫دولــت امریکا اتخاذ می کنند در خصوص روند‬ ‫مذا کــرات‪ ،‬فشــارهای روانــی کــه انتظــارات و‬ ‫توقعــات یک جانب ـه ای کــه از دولــت جمهوری‬ ‫اســامی ایــران مطالبــه می کنــد مبنی بــر اینکه‬ ‫ایــران باید ســریعا بــه تصمیم برســد و یا تاکید‬ ‫می کننــد زمــان محــدود اســت و باید ایــران در‬ ‫کوتاه تریــن مــدت جــواب دهــد؛ امــا واقعیــت‬ ‫ایــن اســت که ایــران در این زمینه احساســی و‬ ‫شــتاب زده عمل نمی کند و منافع اساسی کشور‬ ‫و ملــت را قربانــی رونــد شــتاب زدگی نخواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬ســخنگوی وزارت خارجــه افــزود‪ :‬رونــد‬ ‫گفت وگوهــا از طریق کانال های ارتباطی ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬مذاکره کننــده ارشــد جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران بــا اقــای مــورا گفت وگوهــا و تماس ها و‬ ‫تبــادل پیام دارد‪ ،‬در ســطح وزیــر امور خارجه‬ ‫نیــز بــا اقای بورل گفت وگو و تبــادل پیام ها در‬ ‫جریــان اســت‪ .‬پیشــنهاد های مختلفــی تــا االن‬ ‫ردوبــدل شــده اســت و برخی کشــورهای دیگر‬ ‫هــم در ســطوح مختلــف ازجملــه وزرای امــور‬ ‫خارجــه کشــورها بــا نــگاه دوســتانه مبتنــی بــر‬ ‫مساعی جمیله ورود کرده اند و دیدگاه هایی و‬ ‫پیشــنهاد هایی را مطــرح کرده اند برای نزدیک‬ ‫کــردن دیدگا ههــا بــه یکدیگــر ابتکاراتی مطرح‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نزدیک بودن یا دور بودن به توافق مرتبط‬ ‫با تصمیم سیاسی دولت امریکا است‬ ‫کنعانــی بیــان کرد‪ :‬در منطقــه ما هم وزرای‬ ‫خارجــه برخــی از کشــورهای دوســت ازجملــه‬ ‫عمــان و قطــر و عــراق تالش هایــی را در ایــن‬ ‫زمینــه انجــام داده انــد و می دهند‪ ،‬کشــورهای‬ ‫دوردســت دیگری هــم در این زمینــه در حوزه‬ ‫اروپــا ورود کرده انــد ب هطــور مشــخص ایتالیــا و‬ ‫فرانســه در ایــن زمینــه تالش هایــی را مبتنی بر‬ ‫حســن نیــت بــرای ایجــاد نوعــی نزدیکــی بین‬ ‫دیدگاه ها را مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫هرکــدام بــه ســهم خودشــان تالش هایــی‬ ‫را انجــام می دهنــد‪ .‬واقعیــت امــر ایــن اســت‬ ‫کــه ما دررســیدن بــه یک توافق جدی هســتیم‬ ‫و خواســتار توافــق خــوب و قــوی و پایــدار و‬ ‫متضمن منافع دولت و ملت جمهوری اسالمی‬ ‫ایران هستیم‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬ایــران انعطــاف زیــادی‬ ‫در مذا کــرات داشــته اســت‪ ،‬تاکنــون ابتــکارات‬ ‫ســازنده مختلفــی را ارائــه داده ایــم و فکــر‬ ‫می کنیــم ا گــر طــرف امریکایــی هــم به عنــوان‬ ‫طــرف اصلــی در تعییــن رونــد مذا کــرات و‬ ‫گفت وگوهــای رفــع تحریم به انــدازه جمهوری‬ ‫اســامی ســازنده و بــا حســن نیت عمــل کند و‬ ‫ابتکارات مثبت جمهوری اسالمی ایران واکنش‬ ‫مثبــت نشــان دهد‪ ،‬به توافق نزدیک هســتیم‪.‬‬ ‫او تصریــح کرد‪ :‬نزدیک بــودن یا دور بودن به‬ ‫توافــق مرتبط با تصمیم سیاســی دولت امریکا‬ ‫اســت‪ .‬جمهــوری اســامی حتما توافــق به فکر‬ ‫می کنــد و عالقه منــد اســت توافــق در اینــده‬ ‫نزدیک انجام شود و شکل بگیرد اما احساسی‬ ‫عمــل نخواهیم کرد و منافع اساســی جمهوری‬ ‫اســامی و ملــت را مدنظــر قــرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫کنعانــی در پاســخ بــه ســوال دیگــری دربــاره‬ ‫برنامــه وزارت خارجــه برای کمک به جلوگیری‬ ‫از شــیوع کرونــا گفــت‪ :‬مرجــع ذیصــاح در‬ ‫خصــوص پروتک لهــای بهداشــتی وزارت‬ ‫بهداشــت است؛ و ستاد کرونا و وزارت خارجه‬ ‫مبتنــی بر دســتورالعمل هایی که صــادر و ابالغ‬ ‫یشــود عمــل می کنند‪ .‬تا ایــن لحظه اطالعی‬ ‫م ‬ ‫ندارم که ایا ابالغیه و دستورالعملی صادرشده‬ ‫است یا خیر‪.‬‬ ‫هیچ برنامه ای برای کاهش سطح روابط‬ ‫با سوئد نداریم‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در پاســخ‬ ‫بــه این ســوال دیگری درباره فراخواندن ســفیر‬ ‫جمهوری اســامی ایران در ســوئد به تهران در‬ ‫ارتبــاط بــا دادگاه حمیــد نــوری گفــت‪ :‬ما هیچ‬ ‫برنام ـه ای بــرای کاهش ســطح روابــط نداریم‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیت موضوع سرنوشــت شهروند‬ ‫تشــده در ســوئد اقــای حمیــد‬ ‫ایرانــی بازداش ‬ ‫نــوری و حکــم غیراصولی و غیر ســازنده ای که‬ ‫صادرشــده است ما ســفیرمان را به تهران برای‬ ‫پــاره ای از مشــورت ها فراخوانده ایــم و فعــا‬ ‫هیــچ برنام ـه ای بــرای کاهــش روابــط سیاســی‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دادگاهمتروپلهفتهایندهبرگزار می شود‬ ‫رئی ـس کل دادگســتری اســتان خوزســتان از تعییــن وقــت‬ ‫رســیدگی بــه پرونــده حادثــه متروپــل در هفتــه اینــده خبــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪،‬علی دهقانــی دربــاره اخر یــن وضعیت‬ ‫پرونــده حادثــه متروپل اظهار کــرد‪ :‬به محض وصول پرونده‬ ‫بــه دادگســتری شهرســتان مرکــز اســتان جهــت رســیدگی بــه‬ ‫شــعبه ویــژه کیفــری ‪ ۲‬ارجــاع شــد‪ .‬رئی ـس کل دادگســتری‬ ‫خوزســتان تصر یــح کــرد‪ :‬وقــت رســیدگی بــرای هفتــه اینــده‬ ‫تعیین شــده اســت کــه پــس از دادرســی قانونــی بــا رعایــت‬ ‫مقــررات و تشــریفات رســیدگی در اســرع وقــت و حداقــل‬ ‫زمــان ممکــن رای مقتضــی و متناســب در ایــن زمینــه صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬وی در مــورد تعــداد افــراد بازداشت شــده در‬ ‫ارتبــاط بــا این حادثه گفت‪ :‬در این خصوص در حال حاضر‬ ‫‪ ۲۱‬نفــر بازداشــت هســتند‪ .‬کیفرخواســت متهمــان پرونــده‬ ‫پنجشــنبه ‪ ۳۰‬تیرماه صادر شــد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دستوررئیس جمهوربهدستگاه هابرایبهبودمعیشتبازنشستگان‬ ‫ماموریتویژه‬ ‫رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه بررســی‬ ‫موضــوع حقــوق بازنشســتگان در مســیرهای‬ ‫شهــای مرتبــط بــا‬ ‫کارشناســی قــرار دارد‪ ،‬بخ ‬ ‫ایــن موضــوع را مکلــف کرد که هر چه ســریع تر‬ ‫تصمیمــات موثــر و منطبــق با قانــون و به نفع‬ ‫معیشــت بازنشســتگان‪ ،‬در مســیر ابــاغ و‬ ‫اجــرا قــرار گیرد‪ .‬بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬ســید ابراهیم‬ ‫رئیسی‪ ،‬رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی‬ ‫اقتصــادی دولــت از اراده جــدی دولــت بــرای‬ ‫حمایت و تقویت معیشــت بازنشستگان کشور‬ ‫خبــر داد‪ .‬رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه دولــت‬ ‫یهــا خــود‬ ‫بــا رعایــت عقالنیــت در تصمیم گیر ‬ ‫را مکلــف بــه اجــرای عدالــت می دانــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫چنانکه پیش ازاین هم بارها اعال مشــده‪ ،‬دولت‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2187‬برابر رای شماره ‪ 140060306012001067‬و ‪140060306012001072‬‬ ‫هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمربه ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫اقای‪ /‬خانم فاطمه دوست علی مکی فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه ‪ 3636‬صادره از‬ ‫کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و علی پاکروان فروتقه فرزند‬ ‫علی اکبر بشماره شناسنامه ‪ 0890151148‬صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪164/53‬متر مربع از پالک ‪ 1122‬فرعی از ‪ 58‬اصلی واقع‬ ‫در بخش سه کاشمر به ادرس کاشمر خیابان نرگس جنوبی ‪ 6‬خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقای‪ /‬خانم محمد رضا کیومرث احدی از ورثه غالمرضا کیومرث محرز گردیده است‪ .‬لذا‬ ‫به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/04:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/19:‬احمد جهانگیر ‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر ‪/677‬م الف‬ ‫به طور کامل در جریان مسائل اقتصادی جامعه‬ ‫و معیشت اقشار مختلف ازجمله بازنشستگان‬ ‫قــرار دارد و توجــه بــه ایــن مســئله حیاتــی و‬ ‫تــاش برای بهبود ان‪ ،‬لحظ ـه ای از اولویت های‬ ‫این جانب خارج نشــده اســت‪ .‬رئیســی با تاکید‬ ‫بــر اینکه بررســی موضــوع حقوق بازنشســتگان‬ ‫در مســیرهای کارشناســی قــرار دارد‪ ،‬بخش های‬ ‫مرتبــط بــا این موضوع را مکلف کرد که هر چه‬ ‫ســریع تر تصمیمــات موثــر و منطبق بــا قانون و‬ ‫به نفع معیشت بازنشستگان‪ ،‬در مسیر ابالغ و‬ ‫اجرا قرار گیرد‪ .‬در این جلســه عالوه بر بررســی‬ ‫موضــوع حقــوق بازنشســتگان‪ ،‬تصمیماتــی نیــز‬ ‫دربــاره الزامــات مربوط به اســقاط خودروهای‬ ‫فرســوده اتخــاذ شــد‪ .‬بــر ایــن اســاس وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت ضمن ارائه گزارشــی‬ ‫از وضــع تولید خودرو‪ ،‬موتورســیکلت و کامیون‬ ‫در کشور‪ ،‬پیشنهاد خود در زمینه حل مشکالت‬ ‫موجــود در اجــرای طــرح اســقاط و جایگزینــی‬ ‫خودروهــای فرســوده را مطــرح کــرد‪ .‬اعضا پس‬ ‫از بحث و بررسی دراین باره مقرر کردند دولت‬ ‫در راســتای اجــرای قانــون جدیــد ســاماندهی‬ ‫صنعــت خودرو‪ ،‬الزامــات اجرا‪ ،‬راهکارهای رفع‬ ‫موانــع و مشــکالت و نیــز تعییــن تکلیــف ایــن‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2186‬برابر رای شماره ‪ 140160306012001054‬و ‪ 140160306012001053‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ‪ /‬خانم سید حسین احمدی‬ ‫فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ‪ 7‬صادره از بردسکن در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب‬ ‫ساختمان و سیده زینت احمدی فرزند سید علی بشماره شناسنامه ‪ 14780‬صادره از کاشمر در سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت ‪200‬متر مربع از پالک ‪16559‬فرعی‬ ‫از ‪ 3027‬اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به ادرس کاشمر شهرک صنعتی بلوار تالشگران‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای‪ /‬خانم اداره اوقاف محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/04:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/19:‬احمد جهانگیر ‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک کاشمر ‪/675‬م الف‬ ‫طرح را در قالب الیحه ای دوفوریتی به مجلس‬ ‫شــورای اســامی ارائــه کنــد تــا هــر چه ســریع تر‬ ‫زمینــه اجــرای قانــون مذکــور فراهــم شــود‪ .‬در‬ ‫پایان جلســه نیز گزارش وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایــی در خصــوص تکالیف منــدرج در قانون‬ ‫مصوب بودجه کل کشــور در راســتای اجرای هر‬ ‫چــه ســریع تر قانــون وا گــذاری ســهام بر اســاس‬ ‫نشــده‪ ،‬موردبررسی‬ ‫اولویت های گوناگون تعیی ‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2194‬برابر رای شماره ‪ 140160324001000271‬مورخ ‪1401/02/05‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندرگناوه تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای عبدالرحمن خدری فرزند غالمعباس به شماره شناسنامه ‪ 3574‬کد ملی‬ ‫‪ 3539909370‬صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪362/77‬‬ ‫متر مربع در قسمتی از پالک ‪ 917‬اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه‬ ‫از اقای مصطفی نظامی و شرکاء محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح‬ ‫قضایی نمی باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/19 :‬محمد‬ ‫چهابدار_ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه شماره‪ 128 :‬م الف‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اسیب های اقتصادی کشور برایمان عادی‬ ‫شده است‬ ‫یــک عضــو کمیســیون‬ ‫پرداخــت همگــن و قابل اتــکا‬ ‫اقتصــادی مجلــس شــورای‬ ‫وجود نداشته باشد کارکنان هم‬ ‫اسالمی گفت که از اسیب های‬ ‫انگیــزه الزم را ندارنــد کما اینکه‬ ‫اقتصادی کشــور غافل شــدیم‬ ‫تفاوت پرداخت حقوق در بین‬ ‫یــا برایمان عادی شــده اســت؛‬ ‫بانک های دولتــی و خصوصی‬ ‫محمدحسین حسین‬ ‫اســیب هایی همچــون تــورم‬ ‫باعــث کــم شــدن انگیــزه در‬ ‫زاده بحرینی‬ ‫دو رقمــی‪ ،‬بیــکاری جوانــان و‬ ‫کارمنــدان بانک هــای دولتــی و‬ ‫ناهنجاری هــای اخالقی و فرهنگی بــرای ما به افزایش تمایل ان ها برای استخدام در بانک های‬ ‫یک پدیده عادی تبدیل شده و نمی توانیم ان ها خصوصیشدهاست‪.‬ایننمایندهمجلسبابیان‬ ‫را مدیریت کنیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدحسین اینکــه باید نظــام تامین اجتماعی اصالح شــود‪،‬‬ ‫حســین زاده بحرینــی در همایــش ملــی اولیــن گفت‪:‬بایداصالحاتالزمدر دستگاه هایمتولی‬ ‫برنامــه گام دوم انقــاب؛ ضــرورت تغییــر ریــل بیمهوتامیناجتماعیصورتگیرد‪.‬اکنونسازمان‬ ‫سیاس ـت گذاری کشــور در برنامه هفتم توسعه بازنشستگیباداشتنردیفبودجهمبالغزیادی‬ ‫که به همت مرکز پژوهش ها برگزار شــد‪ ،‬اظهار از بودجــه عمومــی را می گیرد که ایــن به صورت‬ ‫کــرد‪ :‬در تدویــن برنامــه ششــم توســعه تصویر اپیدمــی خطرنــاک درامده اســت‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫درســتی از پایــان برنامــه وجــود داشــت و انگار اهدافتشکیلشورایهماهنگیاقتصادیگفت‬ ‫تهیه کنندگانانمی دانستنددر سالپایاناجرای کهمتاسفانهتاکنوناینشورابهوظایفذاتیخود‬ ‫این برنامه‪ ،‬کشور چه وضعیتی خواهد داشت‪ .‬عمل نکردهاست‪.‬‬ ‫به گفتهاو مهم ترینموضوعبرایتحققاهداف‬ ‫حســین زاده بحرینــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬از‬ ‫برنامه های توسعه تعیین پیش نیازهایش است اســیب های اقتصــادی کشــور غافــل شــدیم یا‬ ‫کــه از ان غفلــت کرده ایم؛ وقتــی یک قدم برای برایمانعادیشدهاست؛اسیب هاییهمچون‬ ‫اصالح نظام بانکی کشور و اصالح نظام مالیاتی تورم دو رقمی‪ ،‬بیکاری جوانان و ناهنجاری های‬ ‫برنداشــته ایم چه طور توقع رســیدن به اهداف اخالقی و فرهنگی برای ما به یک پدیده عادی‬ ‫را داریم‪ .‬حســین زاده بحرینی با انتقاد از تغییر تبدیل شده و نمی توانیم ان ها را مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫ســقف در الیحــه بودجــه در زمــان بررســی در چرا فکر می کنیم با قانون برنامه می توان این‬ ‫مجلس گفت‪ :‬تهیه و تصویب بودجه نیز مبانی پدیده ها را مدیریت کرد؟ او گفت‪ :‬باید قبل از‬ ‫را الزم دارد که عدم توجه به ان باعث وضعیت تدوین برنامه به سمت اصالح ساختار همچون‬ ‫فعلی در تحقق اهداف بودجه شــده اســت‪ .‬او بانــک مرکــزی حرکــت کــرد؛ دراین بیــن نقــش‬ ‫بــا تاکید بر لزوم اصالح نظــام پرداخت و جبران شورای هماهنگی اقتصادی و مجمع تشخیص‬ ‫خدمــات گفــت‪ :‬دعوایــی بیــن دولــت و بخش مصلحــت نظــام و بعــد مجلــس مهم اســت‪.‬‬ ‫خصوصی و همچنین در داخل دولت برای انواع قانون برنامه هفتم قانونی است که می تواند‬ ‫اســتخدام ها وجــود دارد‪ .‬تــا زمانی که یک نظام امیدها را زنده نگه دارد‪.‬‬ ‫هیچ کس جز رهبری قادر نیست به داد‬ ‫مملکتبرسد‬ ‫دبیــر کل حــزب کارگــزاران‬ ‫دو حکم متناقض بیــرون امده‬ ‫ســازندگی گفت‪ :‬این کشــور با‬ ‫است‪.‬‬ ‫نگاه های تنگ و بسته جناحی‬ ‫دبیــر کل حــزب کارگــزاران‬ ‫قاب ـل درک کــردن نیســت‪.‬‬ ‫سازندگی اذعان داشت‪:‬دولت‬ ‫جمهــوری اســامی نیــاز بــه‬ ‫و ســازمان برنامه وبودجــه در‬ ‫حسین مرعشی‬ ‫یــک بازگشــت بــه خــود دارد‪.‬‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬بــر اســاس یــک‬ ‫نیاز بــه یــک اصالحات مثبت‬ ‫تصمیم درســت کــه مجلس را‬ ‫دارد و هیچ کــس غیــر از رهبــری نمی توانــد‪ .‬نــه هم متقاعد کردند‪ ،‬متوســط نرخ دستمزد ها و‬ ‫رئیس جمهور و نه رئیس قوه قضائیه و نه رئیس حقــوق را ‪ ۱۰‬درصــد باال بردنــد‪ .‬البته این عدد‬ ‫قــوه مقننه‪ ،‬نه جمعشــان و نه فردشــان‪ ،‬هیچ برای طبقات پائین تر‪ ،‬باالتر بود و درجاهایی‬ ‫فــردی جز رهبری قادر نیســت به داد مملکت عــدد پایین تر بود و در بعضی جا ها حقوق را‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫رشــد ندادند و صفر پیش بینی کردند‪ .‬این یک‬ ‫بــه گــزارش فارس‪ ،‬حســین مرعشــی افــزود‪ :‬تصمیــم از ســوی دولــت بــود کــه بیــرون امــد‪.‬‬ ‫شرایط فعلی را باید دولت فعلی پاسخ بدهد و همزمــان وزیر انقالبی شــما اقــای عبدالملکی‬ ‫شمادارید‪،‬بهدولتقبلبرمی گردانید‪.‬بدهی ها بــدون نــگاه به گذشــته کــه در چــه مرحله ای‬ ‫یشــد‪،‬‬ ‫یکــی از ان حرف هــای عجیب وغریــب اســت‪ .‬شــورای عالــی کار وارد تصمیم گیــری م ‬ ‫کشور یک دارایی و یک موجودی دارد؛ همیشه تصمیــم دیگــری گرفــت‪ .‬در عرف دولــت این‬ ‫دولت ها یک سری بدهی دارند‪ .‬دولت ابراهیم بود که وزیر کار‪ ،‬قبل از ان که شــورای عالی کار‬ ‫رئیسیهمباحجمباالییاز بدهیقطعادولت تصویــب کند به دولت گزارش می داده اســت‪.‬‬ ‫را بــه دولــت بعد از خود تحویل خواهــد داد و در جلسه دولت بحث می شد و دولت کف و‬ ‫این یک امر جاری اســت‪ .‬ســید ابراهیم رئیسی‪ ،‬سقفی را به وزیر کار اعالم می کرد که مثال بین‬ ‫چــون تجربــه کار اجرایی نداشــتند و بــا دولت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۱‬درصد شــما اختیاردارید که مســئله را‬ ‫اشنا نبوده و نیستند‪ ،‬حرف غیر کارشناسی زیاد با شورای عالی کار حل کنید‪ .‬اقای عبدالملکی‬ ‫می زنند و این هم یکی از همان حرف های غیر بــدون اینکــه بــه دولــت بگویــد و دولــت‬ ‫کارشناسیاست‪.‬‬ ‫بــدون اینکــه توجهی بکند (رئیســی و مخبر و‬ ‫او اضافــه کرد‪:‬دولت رئیســی تــورم را حدود عبدالملکی این تجربه را نداشتند) عبدالملکی‬ ‫‪ ۴۰‬درصد از حســن روحانی تحویل گرفت و تا در جلســه نشســتند و ‪ ۵۷‬درصــد دســتمزد ها را‬ ‫االن بر اســاس پیش بینی های تمام کارشناســان رشــد داد که اشــتباه بود‪ .‬در ســه ماه اخیر هرچه‬ ‫خوش بیــن ‪ ۶۰‬درصــد بــه باال اســت‪ .‬بر اســاس اجتماعــات اعتراضــی در کشــور از فرهنگیــان‪،‬‬ ‫بررســی اقتصاددانــان بدبیــن باالی صد اســت‪ .‬کارمندانمختلف‪،‬بازنشستگانتامیناجتماعی‬ ‫باید فکری به حال این کرد‪ .‬در جمع دوســتان در خیابان هامی بینید‪،‬ناشیاز ایندوعددمتضاد‬ ‫شــما (دوســتان ارزشــی یا انقالبی) فرض بر این و متفاوتی اســت که از دولت بیرون امده است‪.‬‬ ‫بود که مشکالت کشور ناشی از مدیریت اقای همه می گویند که ما ‪ ۵۷‬درصدی هســتیم‪ .‬االن‬ ‫روحانــی و جهانگیــری و دولــت قبــل اســت‪ .‬او هــم دولت عقب نشــینی می کنــد و ‪ ۵۷‬درصد را‬ ‫ادامه داد‪:‬االن که تحویل گرفتند فکر می کردند به ان ها می دهد‪ .‬منابع را از کجا می اورند؟ منابع‬ ‫با یک دولت انقالبی و دوستان جوان‪ ،‬انقالبی کجاست؟ او افزود‪:‬این انتقاد به روحانی هم وارد‬ ‫و پرکار که بیاورند‪ ،‬مســائل کشور حل می شود‪ .‬است‪ .‬روحانی به قیمت بنزین دست زد و چند‬ ‫البتهخیلیزودبهایننتیجهمی رسید کهاین طور صدشهر اشوبواعتراضشدوتمامدرامدحاصل‬ ‫نیست‪ .‬هزار نکته باریک تر ز موی اینجاست نه از اینکار به حسابخانوار هاریختهشدیعنییک‬ ‫هر که ســر بتراشد قلندری داند‪ .‬خیلی ســاده از ریال ان وارد تامین کسری بودجه نشد‪ .‬اسم این‬ ‫دولت رئیســی در مورد دستمزد های ســال ‪ ۱۴۰۱‬اصالح ساختار نیست‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو فولکس به رنگ طوسی به شماره‬ ‫انتظامی تهران الف‪ 37933 -‬به شماره موتور ‪ 1440291‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ 118976245‬مدل ‪ 1968‬به نام سعیده همایی اصفهانی‬ ‫فرزند عبدالغفار شماره شناسنامه ‪ 314‬کدملی ‪ 1292179627‬صادره‬ ‫از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اینجانب رسول سواری مالک خودرو ال‪ 90‬به شماره شاسی‬ ‫‪ NAALSRALDAA057311‬و شماره موتور ‪7702035322D102554‬بعلت‬ ‫فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است‪ .‬لذا‬ ‫چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی‬ ‫سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه‬ ‫نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر اقدام خواهد شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫نمایشگاهصنعتمالیفرصتی‬ ‫برای توسعه برنامه های‬ ‫شرکت های بورسی فوالد مبارکه‬ ‫مدیرعامــل گــروه ســرمایه‬ ‫کارشناســان و متخصصــان بــه‬ ‫گذاری توکا فوالد گفت‪ :‬حضور‬ ‫خوبی اســتفاده کننــد و حضور‬ ‫پررنــگ شــرکت های بورســی‬ ‫پررنــگ شــرکت های بورســی‬ ‫فــوالد مبارکــه در چهاردهمین‬ ‫فوالد مبارکه و شرکت کارگزاری‬ ‫نمایشــگاه بین المللی صنعت‬ ‫باهنــر و برگــزاری کارگاه هــای‬ ‫احمدرضا‬ ‫مالــی‪ ،‬فرصتــی مناســب بــرای‬ ‫اموزشیدر ایننمایشگاهغرفه‬ ‫سبزواری‬ ‫اجــرای برنامه های توســعه ای‬ ‫شــرکت هــای فــوالد مبارکــه را‬ ‫انها اســت‪ .‬احمدرضا ســبزواری مدیرعامل گروه بســیار پر رنگ کرده که جای تقدیر و قدردانی‬ ‫ســرمایه گذاری توکا فوالد در گفتگو با ایراســین اســت‪ .‬سبزواری در عین حال تاکید کرد‪ :‬حضور‬ ‫در چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت شــرکتهای بورســی شــرکت فوالد مبارکه در این‬ ‫مالی افزود‪ :‬نمایشگاه ها در ایران و جهان محل نمایشــگاه‪ ،‬زمینه اشــنایی انها و ســهامداران با‬ ‫تبــادل نظــرات‪ ،‬دیــدگاه ها و شــناخت فرصتها فضاهــای توســعه کاری را فراهــم کرده اســت و‬ ‫و توانمنــدی شــرکت ها اســت‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪ :‬امیدواریم که شرکت های بورسی بتوانند از این‬ ‫چهاردهمیننمایشگاهبینالمللیصنعتمالی فرصت مناسب برای اجرای برنامه های توسعه‬ ‫در همین راســتا برپا شــده و شــرکت های حاضر خــود بــه خوبــی اســتفاده کننــد‪ .‬چهاردهمیــن‬ ‫در بازار سهام و بازار سرمایه به خوبی می توانند نمایشگاهصنعتمالی(بورس‪،‬بانکو بیمه)با‬ ‫بــا ظرفیــت های یکدیگــر و بانک و بیمه اشــنا حضور متخصصان‪ ،‬کارشناسان و مدیران شرکت‬ ‫شوند‪ .‬مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توکا فوالد هــای داخلــی و خارجــی‪ ،‬دوم تــا پنجم مــرداد‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬در واقــع این نمایشــگاه نیز فرصتی ماه سال جاری در محل دایمی نمایشگاه های‬ ‫اســت بــرای همــه عالقمندان بــرای یادگیــری و بین المللی تهران برگزار می شود و غرفه شرکت‬ ‫افزایش دانش و همچنین برای شرکت های ارائه فوالد مبارکه اصفهان در ســالن های ‪ ۸‬و ‪ ۹‬این‬ ‫دهنده خدمات اســت که بتوانند توانمندیهای نمایشگاه پذیرای عالقمندان و بازدیدکنندگان‬ ‫خود به خوبی عرضه کنند‪ .‬ســبزواری افزود‪ :‬در اینشرکتصنعتیو شرکتهایبورسیوابسته‬ ‫این شرایط بازدیدکنندگان باید از نقطه نظرات به فوالد مبارکه است‪.‬‬ ‫برنامههفتمتوسعه‬ ‫به اجماع بین قوا نیاز دارد‬ ‫وزیــر اقتصاد تاکیــد کرد که‬ ‫خروجــی متفاوتــی خواهــد‬ ‫در برنامــه هفتــم توســعه بــه‬ ‫ت کــه‬ ‫داشــت‪ .‬خانــدوزی گف ـ ‬ ‫اجمــاع قــوای مجریه‪ ،‬مقننه و‬ ‫بایــد رویکردهــای گذشــته‬ ‫قضاییــه و اســتفاده از نظرات‬ ‫مجمــع تشــخیص در تدویــن‬ ‫صاحبنظــران نیــاز اســت‪ .‬بــه‬ ‫سیاس ـت های کلــی اصــاح‬ ‫احسان‬ ‫گــزارش ایســنا‪ ،‬ســید احســان‬ ‫شــود‪ ،‬مشــخصا پیشــنهاد مــا‬ ‫خاندوزی‬ ‫خانــدوزی در همایــش ملــی‬ ‫این است که برنامه پنج ساله‬ ‫اولینبرنامه گامدومانقالب؛ضرورتتغییر ریل جای پرداختن به تمام مســائل کشــور نیســت‬ ‫سیاست گذاری کشور در برنامه هفتم توسعه که بلکه باید به مسائل اولویت دار کشور پرداخته‬ ‫به همت مرکز پژوهش ها برگزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬در شود‪ .‬خاندوزی ادامه داد‪ :‬مساله کشور نداشتن‬ ‫برنامه هفتم توســعه به یک ضرورت و برنامه راهکارها نیست‪ ،‬مساله ان است که در بسیاری‬ ‫ریــزی مناســب احتیــاج داریم کــه این ضــرورت از مواقــع سیاســت گــذار روی ـه ای را در پیــش‬ ‫نســبت بــه ایــام تدوین برنامه ششــم توســعه می گیــرد کــه در متــن قانــون بــه همــان هدف‬ ‫بیشتر احساس م ‬ ‫یشــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تدوین ملتزم و پایبند نیست و در کنارش سیاست های‬ ‫برنامه توسعه پنج فرصت مغتنمی برای بیرون دیگری مطرح می شود که هدف قبلی را نقض‬ ‫امدن از روزمرگی ها در سیاس ‬ ‫ت است‪ ،‬موضوعی می کنــد‪ .‬ایــن موضــوع در بودجــه هــم دیــده‬ ‫کــه امــروز بیش از هــر زمان دیگــری اهمیت ان می شود که بخش قابل توجهی از صندوق های‬ ‫لمس می شود‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۵‬یعنی در ماه های بازنشســتگی و بانک ها ناتراز هستند و در دل‬ ‫پایانی تصویب برنامه ششم کمتر از امروز گرفتار خــود پیامدهایــی را بــه دنبــال دارد یــا این که‬ ‫روزمرگی هادر اقتصادبودیم‪.‬وزیر اقتصادبااشاره ناترازی های دولت تشدید می شود و همه این‬ ‫بــه توجــه مجلس شــورای اســامی و دولت به مــوارد در برنامــه ششــم دیده شــد‪ ،‬بعد توقع‬ ‫برنامه هفتم اظهار کرد‪ :‬با شروع دولت سیزدهم داریم خروجی برنامه نرخ رشد هشت درصدی‬ ‫و تاکید رئیس جمهور بر سند چهار ساله دولت و تورم تک رقمی و همه امال و ارزوهای خوب‬ ‫جلساتی درباره مسیر میان مدت اقتصاد کشور باشد که حتما هم رخ نخواهد داد‪ .‬وزیر اقتصاد‬ ‫تشکیل شــد که در نهایت به سند تحول ختم اظهار کرد که برای سیاست گذاری درست از بین‬ ‫شد‪ .‬اکنون برای برنامه پنج ساله هفتم صحبت مســائل اولوی ـت دار و مهــم بایــد بــه لــوازم ان‬ ‫می کنیم که سندی فراتر از قوای مجریه و مقننه پایبند باشیم و در تدوین سیاست ها هم التزام‬ ‫بــوده و بــه اجمــاع بین قوا و فرادســتگاهی در وجودداشتهباشدهمچنیندستگاه هایدیوان‬ ‫عرصه های سیاس ـت گذاری عمومی نیــاز دارد‪ .‬ســاالر اصــاح رویه داده و شــاهد تغییر دادن‬ ‫اولیــن گام بــرای شــکل گیری برنامــه هفتم این برخــی روندهــای نظام مدیریتــی‪ ،‬انتصاب ها‪،‬‬ ‫یهــا باشــیم وگرنــه بــا‬ ‫شهــا و تصمیم گیر ‬ ‫اســت کــه چارچوب ها براســاس سیاس ـت های پادا ‬ ‫کلی برنامه باشد منتها یکی از نقاط اسیب زای دیــوان ســاالری موجــود نمی توان بــه اهداف‬ ‫گذشته نوع رویکرد مجمع تشخیص در تدوین مدنظر دست یافت‪ ،‬نتیجه ان می شود که طبق‬ ‫سیاس ـت های کلــی برنامه پنج ســاله بــوده که ارزیابی هابیشترینپایبندیبهقوانینبرنامه‪۳۰‬‬ ‫اگــر این رویکــرد در برنامه هفتم اصالح شــود یا ‪ ۴۰‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1404‬‬ ‫ناگفته هایی از تشکیل وزارت بازرگانی که عجیب است‬ ‫نظرات متناقض مسئوالن در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی‬ ‫ایــده تشــکیل وزارت بازرگانی کــه این روزها‬ ‫یشــود بارهــا در ســال های‬ ‫در محافــل مطــرح م ‬ ‫قبــل با مخالفــت کارشناســان و وزرای اقتصادی‬ ‫همین دولت رو به رو شده بود و نیاز به بررسی‬ ‫بیشتری دارد‪.‬‬ ‫بــه گزارش مهر‪ ،‬یکــی از مهم ترین طرح های‬ ‫این روزهای دولت طرح تشکیل وزارت بازرگانی‬ ‫اســت که هــدف اصلی دولــت از ان کنتــرل بازار‬ ‫و تــورم اســت؛ امــا این طرح ماننــد طرح حذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بسیار مورد بحث است و باید‬ ‫دولت با ظرافت بیشتری به ان توجه کند‪.‬طرح‬ ‫بزرگ جراحی اقتصادی که دولت ســیزدهم اغاز‬ ‫کرد‪ ،‬شــرایط جدیــدی را پیش روی مســئوالن و‬ ‫اقتصــاد کشــور قــرار داد کــه نیاز بــه همفکری و‬ ‫تــاش زیــادی برای رســیدن بــه خواســته دولت‬ ‫یعنی کاهش تورم و در عین حال عدالت ناشی‬ ‫از پرداخت یارانه است‪.‬انطور که مشخص است‬ ‫تهــا‪ ،‬منجر به فشــار معیشــتی‬ ‫ازاد ســازی قیم ‬ ‫بــه مردم شــده و موضــوع تفکیــک وزارتخانه ها‬ ‫در ســال دوم عمر دولت مانند چاه ویلی اســت‬ ‫کــه زمــان و انــرژی دولــت را چندیــن مــاه درگیــر‬ ‫خواهد کرد و نابسامانی در حوزه تولید و تنظیم‬ ‫بــازار را نیــز زیادتــر می کند‪ .‬در میانــه اصالحات‬ ‫اقتصادی که دولت نیاز به تثبیت مســئولیت ها‬ ‫و برنام ههــای خــود دارد‪ ،‬اقــدام بــرای تشــکیل‬ ‫وزارت بازرگانــی یعنــی تعلیــق یــا تعویــق در‬ ‫یهــا و اقدامــات دو وزارتخانــه مهم‬ ‫تصمیم گیر ‬ ‫صمــت و کشــاورزی‪ ،‬که ایــن اتفــاق در تضاد با‬ ‫اهدف دولت از تشکیل وزارت بازرگانی است‪.‬‬ ‫شورای نگهبان موافق تشکیل وزارت‬ ‫بازرگانی است؟‬ ‫هــادی طحــان نظیــف‪ ،‬ســخنگوی شــورای‬ ‫نگهبــان‪ ،‬گفتــه که بــا موافقت دولت ســیزدهم‬ ‫برای تشــکیل وزارت بازرگانی‪ ،‬شــاید دیگر ایراد‬ ‫بار مالی وجود نداشــته باشــد و تنها ابهامی که‬ ‫در مصوبــه تفکیــک وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت وجــود دارد‪ ،‬دربــاره تفکیــک و تعییــن‬ ‫دقیــق وظایف هر کدام از وزارتخانه هاســت‪.‬در‬ ‫این میان تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم‬ ‫طــرح اســتیضاح وزیر صمت را بــه علت ضعف‬ ‫در اجــرای برخــی برنامه های ایــن وزارتخانه به‬ ‫هیئت رئیسه مجلس ارائه داده بودند‪ ،‬اما رئیس‬ ‫مجلس از ان ها خواســت برای اســتیضاح مهلت‬ ‫بدهند‪.‬رئیــس مجلــس در نشســت علنــی ‪ ۷‬تیر‬ ‫ماه مجلس گفته بود که رئیس جمهور به جمع‬ ‫بندی رســیده تا با تجدیدنظر در ساختار وزارت‬ ‫صمــت‪ ،‬دو وزیــر به مجلس بــرای دو وزارتخانه‬ ‫جدید معرفی شود‪.‬او به دولت که پیشتر اعالم‬ ‫کــرده بــود بــرای تفکیــک وزارت صمــت الیحــه‬ ‫می دهــد‪ ،‬تــا هفتم شــهریور مــاه فرصــت داد تا‬ ‫ایــن الیحه به مجلس برســد‪.‬البته مجلس دهم‬ ‫هــم ســال ‪ ۹۸‬طرحی را بــرا ی جدا کردن بخش‬ ‫بازرگانــی از وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصویب کرده بود‪.‬‬ ‫وظیفه وزارت کشاورزی چیست؟‬ ‫مثال ســید احســان خانــدوزی‪ ،‬وزیر اقتصــاد‪ ،‬در‬ ‫دوران نمایندگــی مجلــس یازدهم‪ ،‬تشــکیل این‬ ‫وزارتخانــه را بــه ضــرر تولید داخلی اعــام کرده‬ ‫بود‪.‬خانــدوزی در ایــن خصــوص گفتــه بــود کــه‬ ‫سیاس ـت های صنعتــی و تجــاری باید هــر دو در‬ ‫یــک نظــام سیاس ـت گذاری و در یــک وزارتخانه‬ ‫شکل بگیرد و تفکیک این دو ناهماهنگی ایجاد‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬همچنیــن تجربه ســال های ادغام‬ ‫وزارت صمت بسیار موفق تر از تجربه سال های‬ ‫مستقل بودن وزارت بازرگانی است و دولت باید‬ ‫به جای واگرایی سیاست های صنعتی و تجاری‬ ‫به دنبال همگرایی این دو سیاست باشد‪.‬‬ ‫بــر اســاس توضیحــی کــه ســخنگوی شــورای‬ ‫نگهبان داده‪ ،‬کلیت طرح تفکیک وزارت صمت‬ ‫در مجلــس دهــم اشــکالی نداشــت و تنهــا باید‬ ‫شرح وظایف بخش کشاورزی در زمینه بازرگانی‬ ‫دقیقا تعیین تکلیف می شد؛ چراکه قانون تمرکز‬ ‫ً‬ ‫وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی‪،‬‬ ‫مسئولیت این بخش را به وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫داده اســت‪ .‬امــا پــس از اعــام ایــراد شــورای‬ ‫نگهبان به طرح تشــکیل وزارت بازرگانی در مهر‬ ‫مــاه ‪ ،۹۸‬اختــاف نظر جدی نماینــدگان درباره‬ ‫ایجاد وزارت بازرگانی باعث شد دیگر این طرح‬ ‫پیگیری نشــود‪.‬او همچنین گفته که اگر اشــکال‬ ‫شورای نگهبان به این طرح مجلس اصالح شود‪،‬‬ ‫شــورا دوباره با بررســی موضوع‪ ،‬نتیجه نهایی را‬ ‫اعــام می کند‪.‬ایــده جداســازی وزارت بازرگانــی‬ ‫از وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت در حالــی‬ ‫مطرح شده که دولت دوازدهم هم خواستار ان‬ ‫بــود‪ ،‬اما برخــی نمایندگان مجلس بــا این طرح‬ ‫مخالفــت کردند‪.‬گفتنــی اســت وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت از تیــر مــاه ‪ ۱۳۹۰‬بــا هــدف‬ ‫کوچــک ســازی دولت و بــا ادغــام دو وزارتخانه‬ ‫«صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل شد‪.‬‬ ‫حمایت از تولیدات کشاورزی خنثی‬ ‫در همیــن راســتا بســیاری از اعضــا و وزرای‬ ‫دولــت ســیزدهم نیــز طــی ســال های اخیــر‬ ‫مخالفــت خــود را بــا تشــکیل وزارت بازرگانــی‬ ‫بــه طــرق مختلــف اعــام کردنــد‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫سیدجواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫دیگر عضو مخالف دولت با تفکیک امور تولید‬ ‫و تجارت اســت که در دوران نمایندگی مجلس‬ ‫با ارائه طرحی به عنوان «تقویت امنیت غذایی‬ ‫کشور و رفع موا نع تولیدات کشاورزی» به دنبال‬ ‫وزرا مخالف طرح تشکیل وزارت بازرگانی‬ ‫هستند؟‬ ‫تولد وزارت صمت با تعریف وظایف‬ ‫ســید رضا فاطمــی امین‪ ،‬وزیــر کنونی صمت‬ ‫نیــز در زمــان ادغــام وزارت صمــت‪ ،‬نماینــده‬ ‫وزارت صمــت بــرای انجــام فرایندهــای ادغــام‬ ‫ایــن وزارتخان ههــا انتخاب شــده بود و در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬بــا انتشــار کتاب هایــی با عنــوان «برنامه‬ ‫راهبــردی صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت» و «برنامه‬ ‫راهبــردی زنجیره تامین فــراورده ای غذایی» جز‬ ‫تئوریســین های حــذف وزارت بازرگانــی بــوده‬ ‫اســت‪.‬همچنین وزیــر صمت ‪ ۲۹‬اذر ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در خصــوص ســاختارهای جدیــد وزارت صمــت‬ ‫گفتــه بــود کــه وزارت صمــت در ســاختار جدید‬ ‫متولد شد‪ ۱۰ .‬سال پیش فقط تجمیعی داشتیم‬ ‫و ادغــام واقعــی صــورت نگرفتــه بــود و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در واقع وزارت خانه ای‬ ‫یکپارچــه نبــود‪ ،‬بلکه چند بخشــی بــود که االن‬ ‫یکپارچگی در ان اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫می شود‬ ‫ایجــاد ســاختارهای جدیــد بــرای امــور بازرگانی‬ ‫ذیــل وزارت جهــاد کشــاورزی بود‪.‬وزیــر جهــاد‬ ‫کشاورزی ‪ ۲۰‬اذر ماه در خصوص اهمیت ادغام‬ ‫امــور بازرگانــی در وزارت جهــاد کشــاورزی گفته‬ ‫بــود کــه تولیــد و توزیع‪ ،‬دو بخش موثــر بر بازار‬ ‫مصــرف و همچنین قیمــت گذاری مواد مصرفی‬ ‫جامعه محســوب می شــود و همیشــه در حوزه‬ ‫مواد غذایی چالش دوگانگی مدیریت میان دو‬ ‫وزارتخانه صمت و کشاورزی وجود داشت‪.‬‬ ‫ســاداتی نــژاد همچنیــن یکــی از مهم ترین‬ ‫اتفاقــات ‪ ۱۰۰‬روز نخســت دولــت ســیزدهم را‬ ‫دســتور رئیــس جمهــور مبنــی بر واگــذاری کل‬ ‫زنجیره تولید و توزیع محصوالت کشــاورزی و‬ ‫غذایی به وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده‬ ‫بــود‪ ،‬اما در حــال حاضر اعضای هیات دولت‬ ‫رای بــه جدایــی ایــن وظایــف از وزارتخانــه‬ ‫متبوعــش داده اند‪.‬همانطــور کــه مشــخص‬ ‫اســت ســه وزیر اصلــی وزارتخانه هــای دولت‬ ‫که مســئولیت اصلی در تامین اقالم معیشــتی‬ ‫مــردم دارنــد‪ ،‬بــا موضــوع تشــکیل وزارت‬ ‫بازرگانــی مخالــف هســتند‪ .‬امــا در شــرایط‬ ‫کنونــی همچنــان مشــخص نیســت دولــت بــا‬ ‫موافقــت کــدام یک از اعضــای کابینه خود به‬ ‫دنبال تشــکیل وزارت بازرگانی اســت‪.‬چنانچه‬ ‫هیات دولت با ارائه الیحه به دنبال تشــکیل‬ ‫وزارت بازرگانــی باشــد‪ ،‬بزرگتریــن تناقــض در‬ ‫دولــت ســیزدهم در همیــن ابتــدای تشــکیل‬ ‫ایــن دولت اتفــاق خواهد افتــاد و از انجایی‬ ‫کــه ســه وزیر اصلی ایــن وزارتخانه با تشــکیل‬ ‫احتمــاال‬ ‫وزارت بازرگانــی مخالــف هســتند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بایــد منتظــر دگرگونی در افراد و ســاختارهای‬ ‫دولــت بــا ایــن تصمیــم بود‪.‬موضــوع تشــکیل‬ ‫مجــدد وزارت بازرگانــی می توانــد یکــی از‬ ‫چالش های جدی دولت ســید ابراهیم رئیسی‬ ‫احتمــاال‬ ‫باشــد و بــا تشــکیل ایــن وزراتخانــه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بســیاری از حامیان سیاسی و اقتصادی دولت‬ ‫ســیزدهم نظیــر تشــکل های تولیــدی و تجاری‬ ‫منتقــد خواهند بود‪.‬ادغــام تولید و تجارت در‬ ‫‪ ۱۰‬ســال گذشــته اثرات و ثمرات خوبی داشته‬ ‫اســت؛ هرچند سیاســت دولت ها ممکن است‬ ‫ایــن اثرات را بهبود ببخشــد یــا خنثی کند‪ ،‬اما‬ ‫در کل بــرای بررســی دقیــق وضعیــت تولیــد و‬ ‫تجارت باید به ســرپا ماندن اقتصاد کشــور در‬ ‫شــرایطی کــه بــا فشــار تحریم هــای بی ســابقه‬ ‫روبــرو بوده ایم‪ ،‬توجه کرد و برای کنترل تورم‬ ‫فقط به تشکیل یک وزارت خانه طویل دیگر‬ ‫بسنده نکرد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرعاملفوالدمبارکه‪:‬‬ ‫ایرانبهجمعتولیدکنندگانتختالفوالدهایالکتریکیپیوست‬ ‫‪ ۹۵‬درصد شرکت های المانی هیچ اطالعی‬ ‫از ایران ندارند!‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید‪ ،‬تســهیل‬ ‫در رونــد صدور ویزا برای تجار ایرانی‪ ،‬می تواند‬ ‫گامــی مهم برای توســعه روابط تجــاری ایران و‬ ‫المان باشد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬رئیس و چهار عضو‬ ‫اتحادیــه فــدرال توســعه اقتصــادی و بازرگانــی‬ ‫خارجــی المــان (‪ )BWA‬بــا حضــور در اتــاق‬ ‫ایران با غالمحسین شافعی دیدار و راه کارهای‬ ‫افزایش همکاری های تجاری میان ایران و المان‬ ‫رابررسیکردند‪.‬غالمحسینشافعی‪،‬رئیساتاق‬ ‫ایران در این دیدار با بیان اینکه المان همیشــه‬ ‫شریک اول تجاری ایران در اروپا بوده بیان کرد‪:‬‬ ‫بعد از نتیجه بخشی برجام المان اولین کشوری‬ ‫بــود که با بیشــترین حجم مــراودات اقتصادی‪،‬‬ ‫مجددا اغاز کرد و حجم‬ ‫روابــط خــود با ایران را‬ ‫ً‬ ‫تجــارت دو طــرف تــا ‪ ۶۰‬درصــد افزایش یافت؛‬ ‫امــا بعد از خــروج امریکا از برجام تــا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫حجم مبادالت اقتصــادی ایران و المان کاهش‬ ‫پیدا کرد‪ .‬شافعی با بیان اینکه المان تالش کرد‬ ‫از طریق ارتباط با واحدهای کوچک و متوسط‬ ‫محدودیت ها را از بین ببرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر چه این‬ ‫تالش ها نتیجه بخش نبود اما امیدوارم این سفر‬ ‫بتوانــد به فعــال کردن ظرفیت های تجــاری دو‬ ‫طرف کمک کند‪ .‬به خصوص با شــرایط جدید‬ ‫پیش امــده و جنــگ اوکرایــن‪ ،‬همکاری ایــران و‬ ‫المــان می تواند نتایج خوبی بــرای منطقه ما و‬ ‫اروپا داشته باشد‪ .‬چرا که موقعیت جغرافیایی‬ ‫ایــران و را ههــای ارتباطــی ان بــه بســیاری از‬ ‫کشورهایاسیایمرکزی‪،‬افغانستانو پاکستانو‬ ‫‪ ...‬فرصت مناسبی را در اختیار المان قرار خواهد‬ ‫داد‪ .‬او با بیان اینکه تحریم ها نتوانست ایران را‬ ‫متوقف کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حوزه های خودروسازی‪،‬‬ ‫کشــاورزی و امــوزش از حوز ههــای جــذاب برای‬ ‫همــکاری هســتند‪ .‬مــا در حال تبدیل شــدن به‬ ‫قطــب خودروســازی در منطقــه هســتیم و در‬ ‫کشــاورزی به دلیل خشکسالی ها و محدودیت‬ ‫منابع ابی به کشاورزی نوین نیاز داریم‪ .‬شافعی‬ ‫بابیاناینکهاتاقایراناز طریقسفارتبهدنبال‬ ‫استقرار دفتری در المان است‪ ،‬گفت‪ :‬ما برای باال‬ ‫بردن حجم تجارت با المان نهایت تالش خود‬ ‫رامی کنیم‪.‬خوشبختانهشرایطنسبتبهگذشته‬ ‫مهیاتر است و امکان مالقات حضوری هیات ها‬ ‫فراهم شــده است‪ .‬امیدوارم کمیسیون مشترک‬ ‫اقتصــادی ایران و المان نیز هرچــه زودتر برگزار‬ ‫شــود تا با برقــراری ارتباطات جدید به توســعه‬ ‫تجارت میان و دو طرف کمک کند‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫ایــران تاکیــد کــرد‪ :‬مــا بــرای پذیــرش هیات های‬ ‫تجــاری از المــان و اعــزام هیات تجــاری به این‬ ‫کشــور امادگــی کامل داریــم‪ .‬تبــادل هیات های‬ ‫تجــاری می توانــد روابــط دو کشــور را نزدیک تر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫محمدیاسر طیب نیا‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه‬ ‫گفت‪ :‬هم زمان با عید غدیر و برای نخستین بار در‬ ‫کشور‪ ،‬تولید تختال موردنیاز فوالدهای الکتریکی‬ ‫بــا ‪ 1/8‬درصــد سیلیســیم‪ ،‬با اتکا بــه دانش فنی و‬ ‫تالش مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه میســر شد‬ ‫و ایــران به جمع معــدود تولیدکنندگان این قبیل‬ ‫فوالدهاپیوست‪.‬‬ ‫وی ایــن دســتاورد ارزشــمند را گامــی بــزرگ‬ ‫و اســتراتژیک در راســتای تولیــد محصــوالت بــا‬ ‫ارزش افــزوده بــاال دانســت و ادامــه داد‪ :‬رفــع‬ ‫نیازهــای داخلی‪ ،‬رقابت با تولیدکنندگان خارجی‬ ‫و شکستن حلقه تحریم های ظالمانه از مهم ترین‬ ‫دســتاوردهای ایــن موفقیــت اســت‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫مدیرعامــل فــوالد مبارکــه‪ ،‬فوالدهــای الکتریکی‬ ‫در زمینــه تولیــد ترانســفورماتورها و موتورهــای‬ ‫الکتریکــی و همچنیــن در تولیــد فوالدهایــی بــا‬ ‫خواص مغناطیســی خاص کاربــرد دارند و مقادیر‬ ‫زیاد سیلیسیم و الومینیوم و مقادیر بسیار کم کربن‬ ‫و گوگرد از مشخصه های بارز این نوع محصوالت‬ ‫فــوالدی اســت‪ .‬وی با تاکید بــر اینکه فوالدهای‬ ‫الکتریکی با‪ 1/8‬درصد سیلیسیم یکی از گریدهای‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫اســتراتژیک صنعــت فــوالد محســوب م ‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬تولید این نــوع فوالدها حتی در‬ ‫خــارج از کشــور هم ب هصــورت محدود و توســط‬ ‫تولیدکنندگانخاصانجاممی شود‪.‬‬ ‫نیاز رو به افزایش فوالدهای الکتریکی‬ ‫غالمرضاسلیمی‪،‬مدیر ارشدتولیدفوالدمبارکه‬ ‫در تشریح چگونگی و جزئیات تولید این محصول‬ ‫ارزشمند اضافه کرد‪ :‬ازانجاکه مصرف این نوع ورق‬ ‫فــوالدی در ایــران هر روز در حال افزایش اســت‪،‬‬ ‫نیاز به تولید این محصول جهت مصرف داخلی و‬ ‫نیز امکان رقابت با تولیدکنندگان خارجی و صدور‬ ‫ان به کشورهای دیگر به شدت احساس می شد‪.‬‬ ‫ســلیمی بــا اشــاره بــه اهمیــت تولیــد‬ ‫داخلــی ایــن گریــد فــوالدی ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫راســتای بومی ســازی تکنولــوژی تولیــد ایــن‬ ‫نــوع فوالدهــا بــر اســاس تجهیــزات موجــود‬ ‫در شــرکت‪ ،‬جلســات متعــدد کارشناســی بیــن‬ ‫قســمت های مختلــف انجــام شــد و پــس از‬ ‫مشخص شــدن مــوارد بااهمیــت در رونــد‬ ‫تولیــد و ارائــه راهکارهــای دقیــق موردنیــاز‬ ‫بــرای رفــع محدودیت هــای تجهیزاتــی‪ ،‬تیــم‬ ‫کارشناســی تشــکیل و تســت های اولیــه در‬ ‫ناحیــه فوالدســازی انجــام گرفــت و تحلیــل و‬ ‫بررســی شــد‪ .‬نهایتــا یــک دســتورالعمل خــاص‬ ‫بــرای تولید این فوالد طراحی گردید‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬تولید فــوالد با مقادیر‬ ‫زیــاد سیلیســیم و الومینیــوم و درعین حــال‬ ‫مقادیــر کم کربــن و گوگــرد نیازمنــد اســتفاده از‬ ‫تجهیزاتــی خــاص مثــل ‪ VOD‬در فوالدســازی و‬ ‫تنظیمات ماشین ریخته گری و دستورالعمل های‬ ‫کســازی بــا حساســیت بــاال اســت کــه‬ ‫خن ‬ ‫بــا محاســبات کارشناســی در ذوب ســازی‪،‬‬ ‫سربار هســازی و ریخته گــری توســط کارشناســان‬ ‫ناحیــه فوالدســازی‪ ،‬محدودیت های تجهیزاتی‬ ‫جبــران و امــکان تولیــد ایــن فوالد بــا تجهیزات‬ ‫موجــود فراهــم شــد و نهایتا در روز عید ســعید‬ ‫غدیــر خــم‪ ،‬ایــن گریــد فــوالدی بــدون عیب با‬ ‫بســازی و ریخته گری گردید‪ .‬مدیر‬ ‫موفقیت ذو ‬ ‫ارشــد تولیــد فوالد مبارکه کســب ایــن موفقیت‬ ‫بزرگ را به تمامی واحدهای تولیدی‪ ،‬پشــتیبانی‬ ‫و ذی نفعان فوالد مبارکه تبریک گفت‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫سرمقاله‬ ‫گوشه نشینی بورس در‬ ‫روزهای داغ تابستان‬ ‫احمدرضا منزه‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بــورس این روزها حال خوشــی نــدارد‪ ،‬دیگر خبری از‬ ‫یو استقبال هایجنجالیمردماز بورسنیست‬ ‫رکوردشکن ‬ ‫و شرایط نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده است‪ ،‬اما‬ ‫چرا بورس به اینجا رسید؟ شاید یکی از دالیل اصلی این‬ ‫موضوع را بتوان بی اعتمادی مردم به این بازار دانســت‪،‬‬ ‫برخی اعتقاد دارند در شرایط کنونی بورس بازدهی کافی‬ ‫ندارد و ضرر ســرمایه گذاری در بورس را بیشــتر از سود ان‬ ‫می دانند‪ .‬در این شرایط چه اقداماتی برای نجات بورس‬ ‫و افزایش اعتماد مردم می توان انجام داد؟‬ ‫عــدم قیمت گذاری دســتوری و تشــویق رقابت یکی‬ ‫از اقدامــات موثــر در این فضا خواهد بود‪ ،‬یکی از اصول‬ ‫اولیــه اقتصــاد بازار‪ ،‬احترام به ســازوکار عرضــه و تقاضا و‬ ‫عــدم دخالت مســتقیم در بازار به منظور تعیین قیمت‬ ‫بهینه است‪ .‬از گذشته تاکنون‪ ،‬بی شمار است مواردی که‬ ‫نهادهای حاکمیتی به نیت حمایت از مصرف کنندگان با‬ ‫مســتقیما مبادرت‬ ‫نادیــده گرفتن نیروی عرضه و تقاضا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫به قیمت گذاری نمودند و زیان اصلی را به مصرف کننده‬ ‫نهایی و مردم تحمیل کردند‪ .‬تجربه های متعدد گذشته‬ ‫به ما اموخته است که‪ ،‬هرگونه قیمت گذاری دستوری در‬ ‫نهایت منجر به گرفتن رفاه مصرف کنندگان و ایجاد رانت‬ ‫اقتصادی از جیب تولید کننده و توزیع بین عده معدودی‬ ‫بدون کمترین اثرگذاری بر کنترل قیمت ها در میان مدت‬ ‫است‪.‬‬ ‫تقویــت نقــش بــازار ســرمایه در تامین مالــی از دیگر‬ ‫راهکارهــای مهــم بــرای تقویــت بــورس اســت‪ ،‬مزایــای‬ ‫بازارمحور بودن تامین مالی بنگاه های اقتصادی بر کسی‬ ‫پوشیده نیســت‪ .‬با وجود انکه کشــورهایی مانند المان‬ ‫و فرانســه برخالف کشــورهایی مثل انگلســتان و هلند‪،‬‬ ‫دارای اقتصاد بانک محور هســتند‪ ،‬طی دو دهه گذشته‬ ‫به سمت افزایش اتکای تامین مالی بنگاه های اقتصادی‬ ‫به بازار سرمایه روی اوردند‪ .‬این در حالی است که بنابر‬ ‫اظهارات رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬بالغ بر ‪ 90‬درصد تامین‬ ‫مالی بنگاه ها از طریق شبکه بانکی صورت می پذیرد و در‬ ‫عمال نقش بازار سرمایه در این میان بسیار ناچیز‬ ‫کشور‪ً ،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫تشــویق ســرمایه گذاری غیر مســتقیم در بــورس نیــز‬ ‫می توانــد بــورس از حال و هوای فعلی تا حدودی خارج‬ ‫کند‪ .‬سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیاز به دانش‪ ،‬تخصص‬ ‫و تجربه زیادی دارد و با توجه به نوسانات زیادی که جزء‬ ‫ذات اصلی بازار سرمایه است‪ ،‬سرمایه گذاری مستقیم در‬ ‫عمدتا از زمان و توان‬ ‫این بخش توســط عموم مردم که‬ ‫ً‬ ‫کافی برای فراگیری ملزومات ســرمایه گذاری در این بازار‬ ‫برخوردار نیســتند‪ ،‬خطرات بســیاری را هم برای ســرمایه‬ ‫انها و هم تشــدید نوســانات بازار در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫پیشــنهاد می شــود با اصالح روش عرضه اولیه فعلی که‬ ‫در ان بــا دعــوت از عموم مردم در مشــارکت برای خرید‬ ‫و القاء کردن این امر که خرید عرضه اولیه سرمایه گذاری‬ ‫پر بازده و بدون ریسکی است‪ ،‬از ورود مستقیم پول افراد‬ ‫غیرحرفه ای و به زحمت افتادن برای جبران ضرر و زیان‬ ‫این قشر از مردم در اینده جلوگیری شود‪.‬‬ ‫با توسعه ابزارهای جدید سرمایه گذاری غیرمستقیم‬ ‫و تنوع بخشی به ابزارهای موجود از جمله صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری‪،‬عالوهبر عمقبخشیدنبهدانشتحلیلی‬ ‫فعاالن بازار‪ ،‬می توان پاسخ گوی نیاز سرمایه گذارانی بود‬ ‫کــه خواهان ســرمایه گذاری وجــوه خود در بازار ســرمایه‬ ‫هستند‪ ،‬بازاری که به ذات خود از قدرت خرید پول افراد‬ ‫در مقابلتورمبهبهتریننحو محافظتمی نماید‪.‬‬ ‫افزایش شفافیت نیز از اصول بسیار مهم و حیاتی‬ ‫بــازار ســرمایه اســت‪ .‬در حقیقــت انعــکاس تمامــی‬ ‫اطالعــات موجــود در قیمت هــا و کشــف صحیــح‬ ‫قیمت ها از کارکردهای اصلی بازار ســرمایه برشــمرده‬ ‫می شــود که خــود منجر به تخصیص بهینــه منابع به‬ ‫کاراترین بخش های اقتصاد می شود‪ .‬این کار با انجام‬ ‫اقداماتــی شــامل مــوارد زیر امکان پذیر اســت‪ :‬ارتقاء‬ ‫نظــام حاکمیت شــرکتی بــه منظور حمایــت از منافع‬ ‫ســهامدارن اقلیت و به حداقل رســاندن تضاد منافع‬ ‫بین مدیران و سهامدارن و محدود کردن امکان فساد‬ ‫در شــرکت ها؛ افزایش شــفافیت ناشرین در منعکس‬ ‫کردن سریع اخبار با اهمیت و ارتقاء کیفیت و انتشار‬ ‫به موقع گزارشــات مالی به بازار به منظور جلوگیری‬ ‫از معامــات بــر مبنای اطالعات نهانــی و ضربه زدن‬ ‫به اعتماد و رقابت منصفانه در بازار سرمایه؛ نظارت‬ ‫دقیــق و سیســتمی بــر معامــات و برخــورد قاطــع‬ ‫بــا دســتکاری بــازار و کســانی کــه به هر نحــوی قصد‬ ‫گمراه کردن و ســوء اســتفاده از بازار را دارند؛ افزایش‬ ‫شفایت در نهادهای ناظر و گزارشگری منظم سازمان‬ ‫و بورس هــا در خصــوص چگونگــی ایفــای نقش خود‬ ‫در حفاظــت از مکانیــزم بــازار و ارتقــاء جریــان ازاد و‬ ‫غیرتبعیض امیز اطالعات برای تمامی فعاالن‪.‬‬ ‫از طرفی محدودســازی عضویت در هیئت مدیره‬ ‫صرفــا بــه اشــخاص حقیقــی و ممنوعیــت‬ ‫شــرکت ها‬ ‫ً‬ ‫حضــور نماینــدگان ســهامداران حقوقــی در هیئــت‬ ‫مدیره و ارزیابی صالحیت و معرفی اعضای مســتقل‬ ‫هیئــت مدیــره بــه مجمــع ســهامداران‪ ،‬بــا پیشــنهاد‬ ‫اصــاح قانــون تجــارت ؛ ایجاد ســازوکاری بــرای ارائه‬ ‫پیشنهاد سهامداران ُخرد جهت طرح در هیئت مدیره‬ ‫و مجامــع شــرکت ها؛ افزایــش شــفافیت معامالت با‬ ‫اشــخاص وابسته‪ ،‬بر اساس ماده ‪ 129‬قانون تجارت‪،‬‬ ‫از طریــق اقداماتــی نظیــر افشــای جزئیــات موضــوع‬ ‫معامله‪ ،‬قیمت معامله‪ ،‬فرایند تعیین قیمت‪ ،‬دالیل‬ ‫عدم انجام معامله با اشــخاص غیر وابســته و گزارش‬ ‫کارشناســی در خصوص قیمت گــذاری دارایی مذکور؛‬ ‫تشــکیل کانــون ســهامداران حقیقــی جهــت نظــارت‬ ‫هرچــه بیشــتر بر عملکرد شــرکت هــای ســرمایه پذیر‬ ‫نیز از جمله اقداماتی اســت که برای کمک به بهبود‬ ‫وضعیت بورس باید اجرایی شوند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫برنامه های مدیریت‬ ‫مصرف برق مشکل‬ ‫مدیریت اضطراری بار را‬ ‫برطرف کرد‬ ‫مدیر دفتر روابط عمومیشرکتتوزیعبرقاصفهان‬ ‫گفــت‪ :‬برنامه ریزی های امســال وزارت نیرو در راســتای‬ ‫به حداقل رســاندن خاموش ـی ها در بخــش خانگــی و‬ ‫تجاری نتیجه داده اســت‪ .‬ســید مجتبی باطنی با بیان‬ ‫اینکه مدیریت مصرف برق از ‪ 10‬ماه پیش توسط وزارت‬ ‫نیــرو اغاز شــد‪ ،‬عنــوان کرد‪ :‬امســال با دســتور وزیر نیرو‬ ‫قرار بود در بخش خانگی و تجاری خاموشــی نداشــته‬ ‫باشیم یعنی عموم مردم خاموشی ها را احساس نکنند‬ ‫و صنایع مدیریت شــده و با برنامه مدیریت اضطراری‬ ‫بار را داشــته باشــند‪ .‬باطنی تصریح کرد‪ :‬در سال جاری‬ ‫نیروگاه هایحرارتیو سیکلترکیبیتعمیراتالزمقبلاز‬ ‫تابستان را به انجام رساندند به عبارتی تمام نیروگاه ها‬ ‫در مــدار تولیــد قرار گرفت وموجب شــد ارتقا راندمان‬ ‫نیروگاه ها را شاهد باشیم‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬به لحاظ‬ ‫مدیریت مصرف چند طرح در دستور کار قرار داده شد‪،‬‬ ‫در بحث صنعت دو برنامه برای مشترکین پرمصرف و‬ ‫مشترکینبامصرفپایینبرنامه ریزیشد‪.‬باطنیتوضیح‬ ‫داد‪ :‬برای مشترکین پرمصرف همچون سیمان و فوالد‬ ‫نیز برنامه های مدونی ارائه شد به طوری که در فرجه‬ ‫کبــار در دو بســته ‪ 15‬روزه ‪ 50‬و ‪ 95‬درصــد میــزان‬ ‫پی ‬ ‫مصرفاینصنایعباید کاهشیابدو سهمیهعنوانشده‬ ‫در این خصوص نوشته شد به طوری که از ساعت ‪ 11‬تا‬ ‫‪ 23‬سهمیه ای به انها اختصاص داده شد و پس از این‬ ‫ســاعت میزان مصرف برای این دســته از مشترکین ازاد‬ ‫اعالم شد‪ .‬وی در ادامه در مورد روند برنامه ریزی برای‬ ‫سایر صنایع عنوان کرد‪ :‬در مابقی صنایع برنامه امسال‬ ‫به این ترتیب است که یک روز در هفته برنامه کاری به‬ ‫پنجشنبه یا جمعه تغییر داده شود و یا ساعت کاری به‬ ‫شب هاانتقالپیداکند‪.‬مدیر دفتر روابط عمومیشرکت‬ ‫توزیع برق اصفهان گفت‪ :‬در بخش کشــاورزی طرحی‬ ‫را وزارت نیــرو اعــام کــرده اســت کــه اگــر کشــاورزان از‬ ‫ســاعت ‪ 12‬تا ‪ 17‬چاه های کشــاورزی خود را مطابق با‬ ‫برنامه تنظیم کنند مابقی ساعات را با هزینه صفر یعنی‬ ‫به صورترایگانمی تواننداز برقاستفاده کنند‪.‬‬ ‫همکاری شرکت توزیع‬ ‫برق سیستان و بلوچستان‬ ‫و بسیج کارمندان‬ ‫سپاه سلمان‬ ‫نشســت همکاری مدیریت مصرف شــرکت توزیع‬ ‫برق استان سیستان و بلوچستان و بسیج کارمندان سپاه‬ ‫سلماناستانبرگزار شد‪.‬به گزارشروابطعمومیشرکت‬ ‫توزیع نیروی برق اســتان سیســتان و بلوچستان‪ ،‬خلیل‬ ‫عوض زاده در این نشست ضمن قدردانی از اقدامات‬ ‫نظارتــی و میدانــی تیم های مشــترک در ســطح ادارات‬ ‫اســتان گفت‪ :‬طی تفاهم نامه منعقد شــده در ابتدای‬ ‫خرداد ماه شــرکت توزیع برق سیستان و بلوچستان در‬ ‫راستای استفاده از ظرفیت ادارات و سازمان ها در برنامه‬ ‫پاسخگویی بار متعهد شد تا بســته های اموزشی برای‬ ‫کارمندان بســیجی حوز ههــا و پایگاه ها تهیه کــرده و از‬ ‫طرح های اجرایی برنامه ریزی شده پشتیبانی تخصصی‬ ‫و فنی کند‪ .‬مدیر عامل شرکت توزیع برق استان خاطر‬ ‫نشانکرد‪:‬اعزامکارشناسانموردنیاز براینظارتمیدانی‬ ‫گســازی در ادارات با درخواست سازمان بسیج‬ ‫و فرهن ‬ ‫کارمندان و رده های تابعه‪ ،‬تشکیل کارگروه تخصصی و‬ ‫فنی با حضور مدیران و کارشناسان برق بسیج کارمندان‬ ‫جهت تعیین راهکارهای اجرایی_ عملیاتــی در ادارت‬ ‫پرمصــرف و تعییــن مشــوق های الزم بــرای مدیــران‬ ‫دســتگاه های اجرایی‪ ،‬فرماندهان پایگاه های بسیج و‬ ‫حوزه های بســیج کارمندی شهرســتان ها و کارشناســان‬ ‫فعــال هــم از دیگــر تعهــدات شــرکت بــرق طــی ایــن‬ ‫تفاهمنامه بوده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬سازمان بسیج‬ ‫کارمندان سپاه سلمان استان نیز طبق تعهد قبلی با به‬ ‫کارگیری تمامی ظرفیت های موجود در بسیج کارمندان‬ ‫بــرای اجرایــی کــردن مفاد تفاهم نامــه از جمله ایجاد‬ ‫هماهنگــی الزم بیــن دســتگاه های اجرایــی و مدیــران‬ ‫مربوطه و فرماندهان بســیج کارمندان‪ ،‬ایجاد ســاز و کار‬ ‫اجرایی برای پایش با هدف کاهش مصرف انرژی برق تا‬ ‫پایانپیکبار تابستان‪ ۱۴۰۱‬عملکردموثریداشتهاست‪.‬‬ ‫عــوض زاده اضافه کرد‪ :‬طبق مصوبه هیئت دولت کلیه‬ ‫اداراتو سازمان هابایددر تابستانطیساعاتاداری‪۳۰‬‬ ‫درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته و پس از‬ ‫خاتمه کار‪ ۶۰،‬درصد مصرف جاری خود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫ویضمنتقدیر از عملکردسازمانبسیجکارمنداناستان‬ ‫در سال گذشته گفت‪ :‬ان شااهلل امسال هم شاهد تداوم‬ ‫همکاریوفعالیتهایموثربسیجکارمندانتاپایانپیک‬ ‫تابستاندر زمینهمدیریتمصرفانرژیبرقباشیم‪.‬‬ ‫بازدید وزیر نیرو از‬ ‫طرح های اب و برق‬ ‫کردستان‬ ‫وزیر نیرو در ســفری کوتاه به کردســتان از ســد ازاد و‬ ‫سامانهانتقالاببهسنندجبازدیدکردو در جریاناجرای‬ ‫پروژه های حوزه اب و برق اســتان قرار گرفت‪ .‬به گزارش‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬اسماعیل زارعی کوشا‪ ،‬استاندار کردستان در‬ ‫نشستی با وزیر نیرو‪ ،‬چالش های اعتباری حوزه اب و برق‬ ‫استان را مطرح و خواستار تسریع در تخصیص اعتبارات‬ ‫مورد نیاز پروژه ها شــد‪ .‬وی با بیان اینکه مصوبات ســفر‬ ‫دی ماه ســال گذشته وزیر نیرو دستاوردهای زیادی برای‬ ‫استان به همراه داشت‪ ،‬به مصوبات سفر رئیس جمهور‬ ‫به استان هم اشاره کرد و گفت‪ :‬با نگاه ویژه ای که وزارت‬ ‫نیرو به کردستان دارد‪ ،‬امیدواریم در کمترین زمان ممکن‬ ‫شاهدتخصیصاعتبار و بهثمر نشستنمصوباتایندو‬ ‫سفرباشیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1404‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق‪:‬‬ ‫بدهی وزارت نیرو به ‪ ۷۰‬هزار میلیارد تومان رسید‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت برق‬ ‫گفــت‪ :‬میــزان بدهــی وزارت نیــرو بــه مــرز ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسیده که از این رقم‪ ،‬بیش از ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫میلیاردتومانمطالباتشرکت هایعضو سندیکای‬ ‫صنعتبرقو تولیدکنندگانانرژیبرقاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پیام باقری در نشستی خبری‬ ‫با تاکید بر اینکه تا زمانی که برق به عنوان یک کاال‬ ‫مــورد توجه قــرار نگیرد و از حالــت یارانه ای خارج‬ ‫نشــود‪ ،‬مشکالت صنعت برق باقی خواهد ماند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تا زمان رفع این مشــکالت نمی توانیم برای‬ ‫اینموضوعچاره اندیشیکنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان این که ظرفیت های قانونی در کشور‬ ‫قابــل توجــه بــوده اما بعــد اجرایی ایــن قوانین با‬ ‫مشکالتی روبه رو است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قانون برنامه‬ ‫ششم توسعه حدود ‪ ۳۰‬درصد اجرایی شده است‬ ‫ترازهای مالی در صنعت برق منفی است و منابع و‬ ‫مصارف با یکدیگر همخوانی ندارند برای رفع این‬ ‫مشکالت باید اختالف قیمت تمام شده و تکلیفی‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫باقری با تاکید بر این که واقعی کردن نرخ برق‬ ‫یکحلقهاز فرایندپویایاقتصاد کشور است‪،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بایــد بــرای کاهش تلفات و همچنین بازبینی‬ ‫مدل های سرمایه گذاری نیز چاره اندیشی شود و ما‬ ‫نباید به دنبال تغییر تعرفه برق باشیم‪ .‬تلفات در‬ ‫شبکه های انتقال برق بسیار زیاد بوده و ان طور که‬ ‫وزارت نیرو اعالم کرده این تلفات حدود ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫است که با توجه به متوسط جهانی رقم باالیی به‬ ‫حسابمی اید‪.‬‬ ‫رئیــس هیات مدیره ســندیکای صنعت برق با‬ ‫اشاره به اهمیت تبدیل شدن کشور به قطب برق‬ ‫منطقه اظهار کرد‪ :‬وصل شدن به کریدور روسیه نه‬ ‫تنها می تواند کمبودها را در زمان پیک برطرف کند‬ ‫بلکــه موجب ایجــاد کســب و کار و افزایش درامد‬ ‫برای کشور می شود‪ .‬عالوه بر این قدرت چانه زنی‬ ‫کشور در حوزه انرژی نیز توسعه می یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کشورهای همسایه به شدت به‬ ‫برق ایران نیاز دارند کشــورهایی همچون روســیه‪،‬‬ ‫لبنان‪ ،‬کشورهای حاشیه خلیج فارس چندین سال‬ ‫اســت که به دنبال رایزنی برای دریافت برق ایران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫باقری تاکید کــرد‪ :‬ایران قابلیت های زیــادی در‬ ‫حوزه صادرات برق دارد که متاسفانه امروز نسبت‬ ‫بــه ان مغفــول مانده و ما از یک درامدزایی با رقم‬ ‫قابل توجه محروم هســتیم‪ ،‬موضوعی که باید به‬ ‫جدیت مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیــس هیات مدیره ســندیکای صنعت برق با‬ ‫اشــاره به میزان ناترازی صنعت برق در سال جاری‬ ‫و مشــکالتی که ممکن اســت برای ســال اینده در‬ ‫این صنعت به وجود اید‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امار و ارقام‬ ‫یشــود اما‬ ‫در این حوزه توســط وزارت نیرو اعالم م ‬ ‫براوردهای ما حاکی از این است که حداقل ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مگاوات ناترازی در مجموعه شبکه برق وجود دارد‬ ‫که به طرق مختلف در حال مدیریت است‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬خاموشی هاامسالعمدتامتحمل‬ ‫بخش صنایع شد و فشار زیادی را به این بخش وارد‬ ‫کرد و اگر امسال برای این مشکالت چاره اندیشی‬ ‫نشود قطعا در سال های اینده با مشکالت بیشتری‬ ‫در این حوزه مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫باقری با اشاره به برنامه ها و اقدامات صورت‬ ‫گرفته از سوی سندیکای صنعت برق برای تدوین‬ ‫برنامــه هفتــم گفــت‪ :‬یــک کار بســیار پردامنــه و‬ ‫عمیــق را در ارتبــاط با پیشــنهادات صنعت برق‬ ‫انجام داده ایم که به تایید هیات مدیره رسیده و‬ ‫اکنون به مجلس شورای اسالمی‪ ،‬دولت و وزارت‬ ‫نیــرو عرضــه شــده اســت‪ .‬برنامه هفتــم جایگاه‬ ‫ویژه ای دارد چرا که اکنون در حال عبور از برنامه‬ ‫ششــم هســتیم و تنهــا ‪ ۳۰‬درصــد از ایــن برنامــه‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر این که ما چــاره ای در اقتصاد‬ ‫کالن کشــور بــه جــز خــروج از اقتصــاد یاران ـه ای‬ ‫تهــای تکلیفــی نداریــم‪ ،‬گفت‪ :‬اگــر وارد‬ ‫و قیم ‬ ‫این فضا نشــویم طبیعتا وضعیت اقتصاد کشــور‬ ‫همچون شــرایط فعلی باقی می مانــد‪ .‬در چهار‬ ‫دهــه گذشــته اقتصــاد دولتی اثــار خود را نشــان‬ ‫نهــا نیز چرخه معیوب‬ ‫داده و علــت ضــرر و زیا ‬ ‫اقتصاد کشور بوده است‪.‬‬ ‫رئیــس هیــات مدیره ســندیکای صنعت برق‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر می خواهیم اقتصادی پویا داشــته‬ ‫باشیم می بایست بخش خصوصی را قوی کنیم و‬ ‫با انتقال مسئولیت ها و تصدی گری ها به اقتصاد‬ ‫مردمی و همچنین کشــف قیمت ها راه حل های‬ ‫واقعــی را بیابیــم‪ .‬در ایــن بیــن نیز نقــش دولت‬ ‫می بایست حاکمیتی‪ ،‬بسترسازی و نظارتی باشد‪.‬‬ ‫مطالبات بخش خصوصی برای توسعه‬ ‫پایدار صنعت برق‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مطالبــات ‪ ۱۰‬گانــه بخــش‬ ‫خصوصی برای توسعه پایدار صنعت برق گفت‪:‬‬ ‫بنابــر گــزارش اژانــس بین المللی انرژی بیشــترین‬ ‫میــزان یارانــه انــرژی کــه در جهان در ســال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫بــه مصرف کنندگان داده شــده اســت متعلق به‬ ‫صنعت برق ایران بوده که به صورت غیرمستقیم‬ ‫از طریــق تعرف ههــای بــرق دولتــی کــه کمتــر از‬ ‫قیمت تمام شده است تخصیص می یابد‪.‬‬ ‫رئیــس هیــات مدیره ســندیکای صنعت برق‬ ‫ادامــه داد‪ :‬از پیامدهای زیانبار این نظام کارامد‬ ‫اقتصادی جدا از این که رشد این بخش را محدود‬ ‫ســاخته و تحقــق اهداف برنامه ششــم توســعه‬ ‫اقتصــادی کشــور را ناممکــن کــرده اســت اتالف‬ ‫باالی برق در بخش مصرف به دلیل به کارگیری‬ ‫تجهیزات با بازدهی کم و بی توجهی به شــدت‬ ‫مصرف بدون در نظر داشتن هزینه های ان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نکــه در شــرایط فعلی بخش‬ ‫وی بــا بیــان ای ‬ ‫خصوصــی مطالباتــی را از دولــت و وزارت نیــرو‬ ‫دارد که می توان به این موارد اشــاره کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اعمال سیاست های مدیریت تقاضای برق اگرچه‬ ‫به عنوان تنها راه حل شــرایط بحران کنونی برای‬ ‫اجتنــاب از خاموشــی پیش بینــی نشــده قابــل‬ ‫پذیرش اســت اما به دلیل تحمیل هزینه کســری‬ ‫شهــای مولد و‬ ‫حداقــل ‪ ۱۰‬هــزار مگاوات به بخ ‬ ‫صنعتی کشور نمی تواند ادامه یابد‪.‬‬ ‫باقــری ادامــه داد‪ :‬انتظــار م ـی رود دولــت و‬ ‫وزارت نیرو توسعه زیرساخت های تولید و شبکه‬ ‫بــرق را بــرای پیشــگیری از بحران کمبــود برق در‬ ‫ســال های اتــی در اولویــت اصلــی برنام ههــای‬ ‫خــود قرار دهد همچنین بورس انــرژی به عنوان‬ ‫یــک نهاد مســتقل‪ ،‬نظــام عرضه و تقاضــای بازار‬ ‫می بایســت تقویت شــود به نحوی که بتواند به‬ ‫عنوان ســازوکار اصلی کشف قیمت های تعادلی‬ ‫برق ایفای نقش کند‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بــه منظــور کارامدســازی نظام‬ ‫عرضه و تقاضای بازار برق انحصارزدایی از تجارت‬ ‫بــرق در همــه بازارهــا اعــم از بازارهــای صادراتــی‪،‬‬ ‫بازارهایخرده فروشیوبازار بهینه سازیمی بایست‬ ‫در دســتور کار وزارت نیــرو قــرار بگیــرد‪ .‬همچنیــن‬ ‫مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنعت برق‬ ‫نیازمندسرمایهگذاری هایبلندمدتبودهکهبدون‬ ‫رفع و کاهش ریس ـک های بازگشــت ســرمایه برای‬ ‫سرمایه گذارانمحققنمی شودلذابایدبهاینمهم‬ ‫نیز توجهشود‪.‬‬ ‫رئیــس هیات مدیره ســندیکای صنعت برق با‬ ‫بیاناین کهباتوجهبهاین کهفرسودگیشبکهتوزیع‬ ‫و فــوق توزیــع بــرق در بخش های مهم کشــور که‬ ‫باعث باالرفتن مخاطرات شبکه و ناپایداری ناشی‬ ‫از خرابی تجهیزات می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بازسازی و‬ ‫نوســازی شبکه باید در اولویت قرار بگیرد و منابع‬ ‫مالی مناسب برای ان فراهم شود‪.‬‬ ‫باقری با اشاره به اهمیت توسعه ساخت داخل‬ ‫و تامینتجهیزات کشور کهبهعنوانمحور سیاست‬ ‫توسعه صنعتی برق کشــور در گذشته مورد توجه‬ ‫وزارت نیــرو بوده اما در ســال های اخیــر از اولویت‬ ‫خارج شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حمایت از تحقیق‬ ‫و توســعه و نواوری در شرکت های صنعتی بخش‬ ‫خصوصــی بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد‪ .‬در این‬ ‫خصوص ضروری اســت با نظارت جامع و موثر بر‬ ‫شــرکت های زیرمجموعــه وزارت نیرو مفــاد قانون‬ ‫حداکثر اســتفاده از توان تولید و خدماتی کشــور و‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی کامال اجرا شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به توســعه صادرات صنعت برق‬ ‫و اهمیت تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه‬ ‫در برنامه ششم توسعه کشور ادامه داد‪ :‬این مهم‬ ‫محقق نشــد با توجه به اهمیت توسعه صادرات‬ ‫انرژی برق همچنین توســعه صــادرات تجهیزات و‬ ‫خدمات فنی و مهندســی ضروری است که برنامه‬ ‫مشخصو عملیاتیبرایتوسعهصادراتاین کشور‬ ‫براساس یک نقشــه راه مدون در دستور کار وزارت‬ ‫نیرو قرار بگیرد‪.‬‬ ‫عدم تمایل بخش خصوصی برای حضور در‬ ‫صنعتبرق‬ ‫همچنیــن جعفــر جــوال ‪ -‬نایــب رئیــس هیات‬ ‫مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ‪ -‬گفــت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر بخش خصوصــی واقعی هیچ عالقه ای به‬ ‫حضور و سرمایه گذاریو احداثنیروگاه هایجدید‬ ‫در صنعت برق ندارد و تا زمانی که شــرایط تغییر‬ ‫نکندوضعیتبههمینشکلباقیخواهدماند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که راه نجات‬ ‫صنعت برق از وضعیت فعلی چیست؟ اظهار کرد‪:‬‬ ‫مجموعهسیاست هادر کنار هممی تواندپاسخگوی‬ ‫شــرایط فعلی باشــد باید مدیریت مصرف داشته‬ ‫باشیم و در کنار ان به دنبال افزایش توان تولید برق‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ویباتاکیدبر این کهبر اساسقانونمی بایست‬ ‫هر سال پنج مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه‬ ‫یشــد و از ســال ‪ ۱۳۹۶‬تا ‪ ۱۴۰۰‬شاهد افزایش ‪۲۵‬‬ ‫م ‬ ‫مگاواتی ظرفیت برق کشور بودیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این‬ ‫اتفاق نیفتاد که علت اصلی ان نیز اقتصاد معیوب‬ ‫صنعت برق است‪ .‬اگر امروز با کسری تولید مواجه‬ ‫هســتیم به دلیل این است که ســرمایه گذاری های‬ ‫الزم صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫نایبرئیسهیاتمدیرهسندیکایصنعتبرق‬ ‫بااشارهبهاختالفقیمتتکلیفیو بهایتمامشده‬ ‫ادامه داد‪ :‬در قوانین به این موضوع اشاره شده اما‬ ‫تاکنون راهی برای اصالح ان صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫صنعت برق نیازمند سرمایه گذاری و اصالح شرایط‬ ‫فعلی است و می توانیم با استفاده از فرصت های‬ ‫موجود در بازار سرمایه بسیاری از مشکالت موجود‬ ‫را برطــرف کنیــم‪ .‬در شــرایط کنونــی فرصت هایی‬ ‫در بازارهای مالی و ســرمایه وجــود دارد که در کنار‬ ‫سیاس ـت های مدیریت مصرف می تواند منجر به‬ ‫افزایش توان تولید شود‪ .‬مدیریت مصرف در کشور‬ ‫به دلیل وجود قیمت های تصنعی ان طور که باید‬ ‫تاثیرگذار نیست و ما ناچار هستیم از سیاست های‬ ‫ترکیبی اســتفاده کنیم تا توازن بین تولید و مصرف‬ ‫ایجادشود‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫وزارتنفتاعالم کرد‬ ‫شفافیتدرامدهایشرکتملینفتباترتیباتجدیدمالی‬ ‫وزارت نفت اعالم کرد‪ :‬پیش از این‪ ،‬شرکت ملی‬ ‫نفت ‪ ۱۴.۵‬درصد از محل صادرات نفت یا تحویل‬ ‫نفتخامو میعاناتبهپاالیشگاه هایداخلسهم‬ ‫می برد کهایندرامدخیلیشفافنبود‪،‬امادر رابطه‬ ‫مالی اصالح شده‪ ،‬اینشرکت به اندازه عملکردی که‬ ‫به تفکیک از تولید در میدان های نفت و گاز دارد‪،‬‬ ‫سهمخواهدبرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬چند ســالی اســت که مجلس‬ ‫دولــت را مکلــف کرده تا روابط مالی شــرکت ملی‬ ‫نفت ایران با دولت را مشخص کند‪ .‬موضوعی که‬ ‫در دولت گذشته به سرانجام نرسید‪ ،‬اما در نهایت‬ ‫امسال و بر اساس قانون بودجه مصوب شد‪.‬‬ ‫بر اســاس این قانون‪ ،‬رابطه مالی شــرکت ملی‬ ‫نفت با دولت از شــکل ســنتی خود و ســهم ‪۱۴.۵‬‬ ‫یشــود و شــرکت ملی نفت برای‬ ‫درصدی خارج م ‬ ‫تهــای خود الزم اســت تا طرح‬ ‫هــر کدام از فعالی ‬ ‫مــورد نظــر و بودجه الزم را اعالم کند‪ .‬امری که نور‬ ‫جدیدیدر تاریکخانهشرکتملینفتمی تاباندو‬ ‫شفافیت را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫بااینحالبرخیمنتقداندولتسیزدهماز این‬ ‫تصمیمدولتانتقاد کرده اندو انرامانعیبر سر راه‬ ‫فعالیت هایتوسعه ایشرکتملینفتمی دانند‪.‬‬ ‫وزارت نفت در پاسخ به این انتقادات معتقد است‬ ‫که پیش نیاز اصلی بحث اصالح رابطه مالی دولت‬ ‫با شرکت ملی نفت با توجه به تغییر نقاط تحویل‬ ‫و تحول نفت و گاز‪ ،‬موضوع اندازه گیری است‪ .‬زیرا‬ ‫در رابطــه مالــی جدید باید بدانیــم از چه میدان و‬ ‫یشــود‬ ‫چــه مخزنــی چه مقدار نفت و گاز تولید م ‬ ‫و به ازای واحد تولید بتوان سهم شرکت ملی نفت‬ ‫ایران را مشخص‪ ،‬محاسبه و اعالم کرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــرای اصالح رابطه مالی بین دولت و‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬سه سند اماده شد که سند‬ ‫مربوط به بحث نحوه اندازه گیری نفت خام و گاز‬ ‫تولیــدی (کــه باید بــر اســاس ان پرداخت ها انجام‬ ‫شود)معروفبهدستورالعملاوزانو احجاماست‪.‬‬ ‫نسخه پیشین این سند که از سال‪ ۹۵‬روزامد نشده‬ ‫بود‪ ،‬در دولت جدید به روزاوری شــد تا مســئولیت‬ ‫قتــر نفــت و گاز تولیدی‬ ‫و نحــوه اندازه گیــری دقی ‬ ‫مشخص شود‪ .‬افزون بر ان‪ ،‬بودجه تجهیز مبادی‬ ‫به سامانه های اندازه گیری دقیق نیز در رابطه مالی‬ ‫جدید دیده شده است‪.‬‬ ‫همچنینبرخیمنتقدانعقیدهدارند کهوزارت‬ ‫نفتدولتسیزدهمهمهمسو بااینموضوعمتن‬ ‫تنظیم و ارسال شده دولت گذشته در خرداد ‪۱۴۰۰‬‬ ‫رابا کمترینتغییراتبرایتصویببههیئتوزیران‬ ‫فرســتادند‪ .‬در حالــی که ادعای مطروحه ناشــی از‬ ‫عدماحاطهبهفرایندتهیهو تصویباسنادموردنیاز‬ ‫بــرای اصــاح رابطــه مالــی در وزارت نفــت دولت‬ ‫دوازدهم و سیزدهم است‪.‬‬ ‫در ایــن خصوص وزارت نفت به منظور اجرای‬ ‫تهــای تکلیف شــده از ســوی دولــت و در‬ ‫ماموری ‬ ‫راستای توسعه و رشد هرچه بهتر ملی ترین صنعت‬ ‫جمهوری اســامی‪ ،‬ایین نامه اجرایی بنــد «ص» از‬ ‫تبصره یک قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬را به همراه اسناد و‬ ‫مستندات الزم را برای اصالح رابطه مالی دولت و‬ ‫شــرکت ملی نفت را به هیئت وزیران ارائه کرد که‬ ‫پس از بررس ـی های کارشناسانه‪ ،‬اسناد ارسالی مورد‬ ‫موافقــت و تصویب هیئت وزیران قــرار گرفت و از‬ ‫ســوی معاون اول رئیس جمهور ابالغ شــد‪ .‬اســناد‬ ‫ابالغی شــامل‪ :‬ایین نامه اجرایی بند «ص» تبصره‬ ‫یک قانون بودجه‪ ،‬قرارداد جدید بین وزارت نفت‬ ‫و شرکت نفت و دستورالعمل جدید اوزان و احجام‬ ‫می باشد که اسناد دوم و سوم در دولت جدید تهیه‬ ‫شده است و سند اول نیز در این دولت اصالحات‬ ‫زیادی داشته است‪.‬‬ ‫همچنین بر اساس قانون بودجه‪ ،‬دستمزدها بر‬ ‫مبنای سطوح هزینه ای تعیین خواهد شد که شامل‬ ‫هزینه های جاری و ســرمایه ای میدان های در حال‬ ‫توسعه و تولید کشور‪ ،‬هزینه های ناشی از صادرات‬ ‫نفت خام با احتساب هزینه های حمل‪ ،‬اکتشاف‪،‬‬ ‫خســارت محیط زیســتی‪ ،‬بازپرداخت اصل و فرع‬ ‫بدهی هاوتعهدهایشرکتملینفتوهزینه های‬ ‫نوسازی تاسیسات و تجهیزات‪ ،‬انتقال‪ ،‬ذخیره سازی‬ ‫و بارگیری نفت خام و هزینه های اکتشاف‪ ،‬پژوهش‬ ‫و فناوری و هزینه های ستاد خواهد بود که وزارت‬ ‫نفت دولت ســیزدهم با احتساب تمام این موارد‪،‬‬ ‫سهم شرکت ملی نفت به ازای واحد تولید نفت و‬ ‫مجددا محاسبه و با توجه به قرارداد جدید‬ ‫گاز‪ ،‬را‬ ‫ً‬ ‫ابالغی هیئت وزیران صورت حساب ماهانه بابت‬ ‫سهم شــرکت ملی نفت بابت تولید صادر خواهد‬ ‫کــرد‪ .‬در تهیــه پیش نویــس جدید مصوبه شــورای‬ ‫اقتصاد هزینه های بازســازی و نوسازی تجهیزات و‬ ‫همچنینبازپرداختاصل وفرعبدهی هاوتعهدات‬ ‫شرکتملینفت گنجاندهخواهدشد‪.‬‬ ‫در زمینــه شــفاف بــودن رابطــه مالــی دولت و‬ ‫شــرکت نفت نیز وزارت نفت تاکید دارد که رابطه‬ ‫دولت و نفت در تمام سال هایی که قانون بودجه‬ ‫بــر کشــور حاکم بــوده اســت‪ ،‬رابطه ای شــفاف اما‬ ‫پیچیده بوده است شفاف بودن درامدهای شرکت‬ ‫ملی نفــت ایران بارها از ســوی نمایندگان مجلس‬ ‫شــورای اســامی رد شــده و قطعـ ًـا دســتیابی بــه‬ ‫شفافیت یکی از اهداف قانون گذار از ترتیبات مالی‬ ‫جدیدباشد‪.‬‬ ‫در رابطه مالی گذشته‪ ،‬شرکت ملی نفت ایران‬ ‫‪ ۱۴.۵‬درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت‬ ‫خــام و میعانــات بــه پاالیشــگاه های داخل ســهم‬ ‫می برد که این درامد خیلی شفاف نبود‪ ،‬اما در روش‬ ‫تازه و در رابطه مالی اصالح شده‪ ،‬شرکت ملی نفت‬ ‫ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در‬ ‫میدا نهــای نفــت و گاز دارد‪ ،‬بــه ازای واحــد تولید‬ ‫نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد‪.‬‬ ‫بــر ایــن مبنا عالوه بــر شــفافیت در درامدهای‬ ‫شــرکت ملــی نفــت ایــران‪ ،‬رابطــه مالــی جدیــد با‬ ‫بازنمایی ابعاد پنهان درامدی شــرکت نفت بســتر‬ ‫مناسب برای اصالحات در رابطه مالی شرکت ملی‬ ‫نفت با دیگر شرکت ها و اصالح ساختار کل بودجه‬ ‫کشــور در درون بدنه دولــت را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت مجلس شــورای اســامی از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬تــا ســال ‪ ۱۴۰۱‬ب هصــورت پیاپــی در قانــون‬ ‫بودجــه‪ ،‬دولــت و وزارت نفت را بــه اصالح رابطه‬ ‫یکــرد که متاســفانه در دولت قبل‬ ‫مالــی مکلف م ‬ ‫انجامنشد‪.‬همچنیناقداماتموردنیاز برایدائمی‬ ‫شدن رابطه مالی جدید با اصالح ایین نامه اجرایی‬ ‫ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‬ ‫بخشی از مقررات مالی دولت (‪ )۲‬در حال پیگیری‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫صادراتنفتبهپاالیشگاه های‬ ‫فراسرزمینیدر دستور کار‬ ‫کمیســیون‬ ‫ســخنگوی‬ ‫گازی گفــت ‪ :‬برخــی از مقاصــد‬ ‫انــرژی مجلــس شــورای اســامی‬ ‫جدیدصادراتیدر حوزهانرژیبه‬ ‫صادرات نفت به پاالیشگاه های‬ ‫کشور اضافه شده است و برخی‬ ‫فراسرزمینیرااز جملهبرنامه های‬ ‫از کشــورهایی امریــکای التیــن‬ ‫دولــت ســیزدهم عنــوان کــرد و‬ ‫و اســیایی شــرقی که در معرض‬ ‫مالک شریعتی‬ ‫گفــت‪ :‬ماهانــه ‪ ۱۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫تحریــم نظــام ســلطه هســتند‪،‬‬ ‫تومانبدهیسررسیدشدهدولت‬ ‫مقاصــد بســیار مناســبی بــرای‬ ‫قبل توســط دولت فعلی تســویه می شود‪ .‬مالک صادراتنفت کشور محسوبمی شوند‪.‬شریعتی‬ ‫شریعتی نیاسر در گفت و گو با ایرنا درباره مقایسه صــادرات نفت به پاالیشــگاه های فراســرزمینی را‬ ‫میزان حجم سرمایه گذاری ها در صنعت نفت در در دســتور کار دولت ســیزدهم عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫دولت ســیزدهم و دولت های گذشته گفت ‪ :‬کاری ونزوئالیکیاز کشورهاییاستکهداراینفتخام‬ ‫که دولت ســیزدهم برای فروش نفت و میعانات فوق ســنگین اســت و ذخایر زیادی در این بخش‬ ‫گازی انجام می دهد‪ ،‬کار پیچیده ای نیست و باید دارد و تزریــق میعانــات گازی بــه چا ههــای نفــت‬ ‫پیش از این هم در دولت های قبل انجام می شد‪ .‬ونزوئال کمکخواهدکردکههمزمانفشارافزاییو‬ ‫چرا که برای صادرات و بازاریابی فراورده های نفتی رقیقسازیبرایاینچاه هاانجامشود‪.‬ویبااشاره‬ ‫بایدتنوعدر مقاصدصادراتیانجامشود‪.‬سخنگوی به قراردادهایی که با کشور ونزوئال در بخش نفت‬ ‫کمیســیون انرژی مجلس با بیان اینکه تمام تمرکز انجام شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس این قراردادها‪،‬‬ ‫دولتگذشتهبهارتباطبابرخیاز کشورهایخاص نفــت و میعانــات گازی بــه کشــور ونزوئال ارســال‬ ‫در دنیا بود‪ ،‬افزود‪ :‬کشورهای غربی همیشه ثابت م یشــود و در پاالیشــگاه های ان اقدام به فراوری‬ ‫کردنــد که وفای به عهد نداشــته و ندارنــد ولی در شده و نسبت به فروش ان هم اقدام می شود که‬ ‫عملدولتگذشتهخودشرامعطلمذاکراتکرده این مسائل به افزایش درامد کشور در حوزه نفت‬ ‫بودوبهدنبالمنابعجدیددرامدیومقاصدجدید و گاز کمک کرده است‪ .‬سخنگوی کمیسیون انرژی‬ ‫صادراتی یا تنوع بخشی به نفت خام و میعانات مجلس شورای اســامی ادامه داد‪ :‬براورد می شود‬ ‫گازی نبود‪ .‬اما خوشبختانه در ‪ ۱۰‬ماه گذشته دولت کــه‪ ۷۰‬تــا‪ ۸۰‬درصد درامد ناشــی از روش صادرات‬ ‫ســیزدهم گام های مهمی در توســعه ارتباطات در نفتبهپاالیشگاههایفراسرزمینیبهکشوربازگردد‬ ‫بخش نفت برداشته و روند رو به رشدی را شاهد و منابعی که پیش از این اســتفاده از انها ســخت‬ ‫هســتیم‪ .‬نماینده مــردم تهران در مجلس شــورای بود‪ ،‬در اختیار جمهوری اســامی ایران قرار گرفته‬ ‫اســامی بــا ذکر نمونه هایی از عملکــرد دولت در تا نیازهای کشور در صادرات مواد خام کشور برای‬ ‫ارتقاء دیپلماسی انرژی در فروش نفت و میعانات تجهیزات‪،‬کاالهایاساسیونهاده هاتامینشود‪.‬‬ ‫توسعه‪ ۸‬میدان نفت و گاز ایران از سوی‬ ‫روسیه در اینده‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی‬ ‫وی در پاســخ به این پرســش که‬ ‫مناطق نفت خیــز جنوب گفت‪:‬‬ ‫حجم ســرمایه گذاری مدنظر در‬ ‫بر اساس تفاهم نامه امضاشده‪،‬‬ ‫تفاهم نامههمکاریمیانشرکت‬ ‫گازپروم قرار اســت برای توســعه‬ ‫ملی نفــت ایــران و گازپــروم چه‬ ‫‪ ۶‬میــدان نفتــی و دو میــدان‬ ‫تاثیــری در حرکــت رو بــه جلــو‬ ‫علیرضا دانشی‬ ‫گازی ســرمایه گذاری کنــد و ایــن‬ ‫صنعــت نفــت خواهد داشــت‪،‬‬ ‫موضوع در قالب شــعار نیست‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مناســبات بــا کشــورهای‬ ‫بلکــه ب ـه زودی عملی م یشــود ‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬خارجیهموارهتحتامر ونظارتدولتسیزدهم‬ ‫علیرضادانشیدربارهتفاهم نامهراهبردی کهمیان بوده است و ما هیچ گاه مخالف همکاری و ارتباط‬ ‫شرکت ملی نفت ایران و گازپروم امضا شد‪ ،‬گفت‪ :‬باخارجی هانبوده ایمو خوشبختانهامضایچنین‬ ‫این تفاهم نامه‪ ،‬نقطه عطفی در روابط دو کشور تفاهم نامه ایباکشورروسیه‪،‬می تواندنقطهعطفی‬ ‫دوســت ایران و روسیه است و برای همکاری های برای پیشــبرد اهداف و گســترش همکاری های دو‬ ‫راهبــردی و تاثیرگذار و پایــدار در حوزه انرژی حائز طرفباشد‪.‬مدیرعاملشرکتملیمناطقنفت خیز‬ ‫اهمیتاست‪،‬اینتفاهم نامهراهبردیمی تواندبه جنوب افزود‪ :‬روسیه در زمره کشورهایی قرار دارد‬ ‫ایجادتبادلفنی‪،‬علمیوفناوریکمکیشایانکند‪ .‬که در صنعت نفت و گاز صاحب ســبک اســت و‬ ‫به گفته مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز خوشبختانهبااغاز به کار دولتسیزدهممناسبات‬ ‫جنــوب‪ ،‬همــکاری ایــران و روســیه در ایــن حــد و بینایرانو روسیههمبه درستیشکل گرفتهاست‪.‬‬ ‫اندازه‪ ،‬بی سابقه است و بی شک می تواند به رشد طبق اعالم شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‪،‬‬ ‫اقتصادی دو کشور کمک کند زیرا حجمی عظیم از دانشی در تشریح قراردادهای فعال ایران و روسیه‬ ‫سرمایه گذاری و فعالیت در خالل این تفاهم نامه اظهار کرد‪ :‬قرارداد توســعه دو میدان نفتی ابان و‬ ‫گنجاندهشده‪،‬ضمناینکهاز انتقالتجاربمشترک پایدار غرب‪ ،‬همچنین قرارداد توسعه میدان های‬ ‫هم بهره خواهیم برد‪ .‬دانشی ادامه داد‪ :‬همچنین نفتی چشمه خوش‪ ،‬دالپری و پایدار شرق از جمله‬ ‫بحــث زنجیــره ارزش هم به صورت جــدی بین دو اینقراردادهاهستند؛دوقراردادهمبه صورتویژه‬ ‫طرف بررســی خواهد شــد که این اقدام می تواند در ناحیهجغرافیاییمناطقنفت خیز جنوبدارند‬ ‫گامی بلند برای اعتالی صنعت نفت کشور باشد‪ .‬کهمربوطبهمیدان کوپالو شادگاناست‪.‬‬ ‫پایانتعمیراتاساسیدر شرکتپاالیش‬ ‫نفتتهران‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت (شــهید‬ ‫تندگویان ) تهران گفت‪ :‬طبق برنامه زمان بندی‪،‬‬ ‫تعمیــرات اساســی واحدهــای ســولفور زدایی از‬ ‫نفت سفید‪ ،‬سولفور زدایی از نفت گاز‪ ،‬هیدروژن‬ ‫شماره ‪ ،۳‬گوگرد سازی شماره ‪ ،۳‬واحدهای امین‬ ‫‪ ۲‬شمالی و جنوبی و واحد اب ترش پاالیشگاه با‬ ‫موفقیت خاتمه یافت‪ .‬به گزارش ایرنا از روابط‬ ‫عمومی پاالیشــگاه نفت تهران‪ ،‬سید مصطفی‬ ‫سیدرضاتهرانیبااعالماینخبر‪،‬ایمنی‪ ،‬کیفیت‪،‬‬ ‫ســرعت و بهبود را از مهم ترین مولفه های این‬ ‫تعمیــرات اساســی برشــمرد و افــزود‪ :‬تعمیــرات‬ ‫اساســی یک فرایند تعمیرات پیشــگیرانه است‬ ‫کــه بــه بیان دقیــق تر مــی تــوان ان را بازگردانی‬ ‫واحد به شــرایط قابل اطمینــان برای یــک دوره‬ ‫عملکــرد طوالنــی مــدت در نظــر گرفــت‪ .‬وی‬ ‫یاداورشــد‪ :‬در تعمیرات اساسی‪ ،‬همه تجهیزات‬ ‫موجــود در واحــد بــاز شــده و از تمــام قســمت‬ ‫هــای تجهیزات بازرســی به عمل مــی اید و پس‬ ‫از ان تعمیر یا تعویض قطعات و خطوط انتقال‬ ‫طبق درخواســت ادارات بهره برداری و بازرســی‬ ‫فنی مبتنی بر دســتور کارهای صادر شــده انجام‬ ‫می گیرند‪ .‬ســید رضا تهرانی اظهارداشت‪ :‬در هر‬ ‫دوره از تعمیــرات اساســی اقدامات بهبودی که‬ ‫در شرایط عملیات واحد قابل انجام نیست نیز‬ ‫نصب و راه اندازی می شوند‪ ،‬در واقع در پایان‬ ‫هر دوره تعمیرات اساسی‪ ،‬واحد بر ِای یک دوره‬ ‫عملکــرد بــا کیفیت مطلــوب تضمین می شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت تهران پیرامون‬ ‫مهمتریناقداماتانجام گرفتهدر اینتعمیرات‬ ‫اساســی اظهار داشت‪ :‬مطابق برنامه ریزی های‬ ‫انجا مشــده‪ ،‬تخلیــه و تعویض کاتالیســت کوره‬ ‫‪ ،۸۰۱-۳H‬تعمیراتاساسی کورههای‪۴۱۷۰۱-H‬‬ ‫‪،۸۰۱-۳H ۴۱۸۰۱-H ۴۱۸۰۲-H ۴۱۷۰۲-H‬‬ ‫تعویضبخشیاز کاتالیستدر باالیراکتورهای‬ ‫واحــد ‪ ،KHDS‬تعویــض تیــوب کامــل مبــدل‬ ‫‪ ۴۱۸۰۶-E‬و همچنین تعویض کامل کاتالیست‬ ‫راکتورهــای ‪ ۹۰۱-۳R‬و ‪ ۹۰۲-۳R‬از مهــم تریــن‬ ‫اقدامات در این دوره از تعمیرات اساسی دراین‬ ‫دورهبود‪.‬ویاضافه کرد‪:‬واحدتصفیههیدروژنی‬ ‫نفت سفید ‪ KHDS‬با ظرفیت اسمی ‪ ۳۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬بشــکه در روز جهت تولید نفت ســفید‬ ‫کم ســولفور و ســوخت جت به کار گرفته می‬ ‫شــود‪ .‬ســید رضــا تهرانــی اعــام کــرد‪ :‬بــه این‬ ‫ترتیب که نفت ســفید و نفتای امتزاج حاصل‬ ‫از واحدهــای تقطیــر از این واحــد عبور کرده‪،‬‬ ‫مشتقات گوگردی و ازت دار ان تحت فشار و‬ ‫دمای باال در مجاورت کاتالیست جدا و نفت‬ ‫ســفید با میــزان گوگرد کمتــر از ‪ ۴۰ ppm‬تولید‬ ‫مــی شــود‪ .‬مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت‬ ‫تهــران گفــت‪ :‬واحــد تصفیــه هیدروژنی نفت‬ ‫گاز ‪ GHDS‬با ظرفیت اســمی ‪ ۵۳‬هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫بشکه در روز برای تولید نفت گاز با استاندارد‬ ‫‪ Euro V‬به کار گرفته می شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬به‬ ‫این ترتیب نفت گاز ســبک‪ ،‬نفت گاز ســنگین و‬ ‫نفتای امتــزاج حاصل از واحدهای تقطیر از این‬ ‫واحــد عبــور و مشــتقات گوگــردی و ازت دار ان‬ ‫تحت فشار و دمای باال و در مجاورت کاتالیست‬ ‫تصفیــه و تــا کمتــر از ‪ ppm۱۰‬کاهــش مــی یابد‪.‬‬ ‫مدیر عملیات شرکت پاالیش نفت تهران از اغاز‬ ‫تعمیراتاساسیواحدتبدیل کاتالیستی(‪)CRU‬‬ ‫از روز دوشــنبه ‪ ۳‬مرداد امســال به مدت ‪ ۲۴‬روز‬ ‫کاری خبر داد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سیستانو بلوچستانرتبهدومدر ایجاد‬ ‫خانه های خالق را به خود اختصاص داد‬ ‫اســتاندار سیســتان و‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪ :‬در شعار‬ ‫بلوچســتان گفت‪ :‬این استان‬ ‫امســال کلیدواژه دانش بنیان‬ ‫یهــای‬ ‫رتبه بند ‬ ‫ازلحــاظ‬ ‫بین دو واژه تولید و اشــتغال‬ ‫علمــی جایــگاه خوبــی‬ ‫قرارگرفته و نشان از این دارد‬ ‫یکــه در ایجــاد‬ ‫دارد به طور ‬ ‫که قــرارگاه دانش بنیان حتما‬ ‫حسین مدرس‬ ‫خیابانی‬ ‫خان ههــای خالق رتبه دوم و‬ ‫باید منجر به تولید و اشتغال‬ ‫در ایجاد شرکت های خالق رتبه پنجم کشور شــود‪ .‬مــدرس خیابانــی تاکیــد کــرد‪ :‬تشــکیل‬ ‫را داراست ‪.‬‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان و اجــرای طرح های‬ ‫بــه گــزارش هامون نــگار‪ ،‬حســین مدرس علمــی بایــد بــه تولیــد محصــول و متعاقــب‬ ‫خیابانــی‪ ،‬شــنبه اول مردادمــاه در نشســت ان ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان اســتان‬ ‫قــرارگاه توســعه دانش بنیــان اظهار داشــت‪ :‬منجر شــود‪ .‬او با اشــاره به برگزاری جلســات‬ ‫بــا توجه به تاکید رهبر انقــاب باید از تمام و کارگرو ههــا بــرای تولیــد و ایجــاد اشــتغال‬ ‫دانشــگاه ها و مراکز علمی و پژوهشــی برای اذعــان کــرد‪ :‬هــدف از برگــزاری نشس ـت ها‬ ‫حل مســائل روزمره اســتفاده کنیم‪ .‬او افزود‪ :‬و کارگرو ههــا ایجــاد هماهنگــی و مــرور‬ ‫تهــا همچنین هم افزایــی بین مدیران‬ ‫امســال نقطــه عطفی اســت تــا ما از تــوان و اولوی ‬ ‫ظرفیــت دانشــگاه ها بیشــترین اســتفاده را دستگاه های اجرایی است‪ .‬استاندار سیستان‬ ‫داشته باشیم تا از این طریق بتوانیم مسائل و بلوچستان ابراز امیدواری کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫محــوری مــردم را در حوزه های مختلف حل موضــوع دانش بنیان از ســطح ملــی به مراکز‬ ‫کنیم‪ .‬اســتاندار سیستان و بلوچستان تصریح دانش بنیان در اســتان و شهرســتان رســیده و‬ ‫کرد‪ :‬در این استان دستگاه های اجرایی باید همگــی به نوعــی با ان درگیر هســتند که این‬ ‫یکدیگر برای حل مشــکالت هم قدم شوند‪ .‬بسیار در پیشبرد اهداف اهمیت دارد‪.‬‬ ‫پایش‪ 90‬مرکز شبه خانواده خراسان رضوی‬ ‫ازنظر شرایطفرزندخواندگی‬ ‫مشــهد مقدس ‪-‬رویداد امروز‪:‬‬ ‫فرزنــدی کــه واجــد شــرایط‬ ‫تمــام ‪ ۹۰‬مرکــز شــبه خانــواده‬ ‫واگــذاری یــا فرزندخواندگــی‬ ‫استان خراسان رضوی از جهت‬ ‫باشــد در مراکــز نگهــداری‬ ‫اینکهفرزنداناینمراکز شرایط‬ ‫نمی کنیــم چــون معتقدیــم‬ ‫فرزندخواندگــی یــا تحویل به‬ ‫اولویــت بازندگــی فرزنــد در‬ ‫شهره‬ ‫خانــواده زیســتی یــا جایگزین‬ ‫خانــواده ی زیســتی‪ ،‬جایگزین‬ ‫شاهرودی‬ ‫رادارنــد‪ ،‬مــورد پایش قرارگرفته‬ ‫یــا در صورت نبودن این موارد‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬بــه گفتــه معــاون اجتماعــی بهزیســتی خانــواده فرزند پذیر اســت و به هرحال محیط‬ ‫خراســان رضــوی پای ـ ‬ ‫ش مراکــز نشــان می دهــد خانواده به مراکز شــبه خانواده ارجحیت دارد‪.‬‬ ‫تعــداد قابل توجهــی فرزنــد‪ ،‬شــرایط واگــذاری او گفــت‪ :‬در حال حاضر نزدیک بــه ‪ ۱۶۰۰‬فرزند‬ ‫بــه خانــواده جایگزین یا فرزندخواندگــی را دارا بی سرپرست و بد سرپرست در دو گروه دختران‬ ‫هســتند‪ .‬شهره شاهرودی گفت‪ :‬همکاران ما در و پســران و در ســه دســته مراکز ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬ســال‪۷ ،‬‬ ‫یشــوند‬ ‫واحدفرزندخواندگی‪،‬مرتبامراکز رارصدمی کنند تا ‪ ۱۲‬ســال و ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۸‬ســال نگهداری م ‬ ‫و در کنار ان‪ ،‬فرزندخواندگی یا واگذاری فرزندان کــه ایــن تعــداد بــا احتســاب ورودی های ســال‬ ‫واجد شرایط که مقیم مراکز هستند ادامه دارد‪ .‬گذشته و جمعیت مراکز‪ ،‬نسبت به‪ ۱۴۰۰‬حدود‬ ‫معاوناجتماعیبهزیستیخراسانرضویگفت‪ ۲۰ :‬درصد کاهش یافته اســت‪ .‬معاون اجتماعی‬ ‫در یکــی دو هفته گذشــته بیــش از ‪ ۲۰‬فرزند در بهزیســتی خراسان رضوی تصریح کرد‪ :‬مشکلی‬ ‫این مسیر به فرزندخواندگی داده شده یا تحویل که درگذشــته در خصوص واگــذاری فرزندان بد‬ ‫خانواده یجایگزینشده اند‪.‬او باتاکیدبر اینکه سرپرســت وجود داشت‪ ،‬با همکاری دادستانی‬ ‫مرکز شــبه خانواده فقط باید فرزندان غیرقابل و دستگاه قضایی حل شده و به همین جهت‪،‬‬ ‫واگــذاری را نگهــداری کنــد گفت‪ :‬خوشــبختانه جمعیت کودکان شیرخوارگاه علی اصغر که دو‬ ‫بــا اتفاقــی کــه در یک ســال اخیــر افتــاده‪ ،‬تمام ســال پیش حدود ‪ ۲۰۰‬نفر بود اکنون به زیر ‪۳۰‬‬ ‫فرزنــدان مراکــز ازنظــر شــرایط واگــذاری مــورد نفر کاهش یافتهاست‪.‬‬ ‫پایش قرارگرفته اند و ورودی های جدید هم در‬ ‫او یــاداور شــد‪ :‬تقاضــای فرزندخواندگــی‬ ‫صورت واجد شرایط بودن‪ ،‬اگر بالفاصله واگذار همچنــان بــاال اســت و در حــال حاضــر تعــداد‬ ‫نشوند در یک پروسه زمانی کوتاه‪ ،‬این کار انجام فرزنــدان مراکــز به انــدازه ای نیســت که بتوانیم‬ ‫می شود‪ .‬شــاهرودی تصریح کرد‪ :‬به هیچ عنوان پاسخگویاینتقاضاباشیم‪.‬‬ ‫منطقه ازادانزلیاز مناطق ازادپرظرفیت‬ ‫کشور محسوبمی شود‬ ‫مشاور رئیس جمهور و دبیر‬ ‫باید تمام دستگاه های ذی ربط‬ ‫شورای عالی مناطق ازاد و ویژه‬ ‫به ویــژه وزارت راه و شهرســازی‬ ‫اقتصــادی در مراســم تکریــم و‬ ‫در هم افزایــی بــا یکدیگــر در‬ ‫معارفــه رئیس هیئت مدیــره و‬ ‫مســیر احیــای کریدور شــمال‪-‬‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد‬ ‫جنوب گام برداریم؛ به عملکرد‬ ‫سعید محمد‬ ‫انزلی با بیان اینکه منطقه ازاد‬ ‫مدیرعامل پیشین منطقه ازاد‬ ‫انزلیباوجوهارزشمندمتعددو‬ ‫انزلــی پرداخت و گفت‪ :‬اکبری‬ ‫تهــای خوبــی را در حوزه تکمیل‬ ‫ظرفیت ویژه خود از مناطق ازاد پرظرفیت کشور مقــدم فعالی ‬ ‫محسوب می شود؛ اظهار داشت‪ :‬قرار گرفتن در طــرح ملــی اتصــال ایــن منطقــه بــه خــط ریــل‬ ‫مســیر کریدور شــمال‪-‬جنوب و ظرفیت مبادله سراسری و اسکله های بندر کاسپین انجام داده‬ ‫کاال با کشــورهای حاشیه دریای خزر و اوراسیا از و بر همین اساس منطقه ازاد انزلی در زمینه های‬ ‫ظرفیت های ویژه این منطقه محسوب می شود صنعتــی و حمایــت از تولید و صادرکننــدگان از‬ ‫کهبایدموردتوجهبیشتریقرار گیرد‪.‬‬ ‫بهترینمناطقازادکشور محسوبمی شود‪.‬‬ ‫ســعید محمــد بــا انتقــاد از عــدم پرداخــت‬ ‫محمــد بــا اشــاره بــه اینکه کمبــود زمیــن در‬ ‫تهــا و فرص ‬ ‫بایســته بــه ظرفی ‬ ‫تهــای کریــدور منطقــه ازاد انزلــی از مهم تریــن مشــکالت این‬ ‫شــمال‪-‬جنوب تصریح کرد که فعا لســازی این منطقه در مسیر جذب سرمایه گذار است اضافه‬ ‫مسیر ترانزیتیمعطوفبهرفعدوحلقهمفقوده کرد‪ :‬در همین راستا طرح الحاق شهرک صنعتی‬ ‫در حال تکمیل و رفع است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬سرعت سفیدرود‪ ،‬فرودگاه رشت و نقاط دیگر به صورت‬ ‫بخشیدن به فرایند تکمیل و اتصال منطقه ازاد منفصل به منطقه ازاد انزلی به مجلس شــورای‬ ‫انزلی به خط ریل‪ ،‬باعث رونق و افزایش حجم اسالمیارسال شدهاست‪.‬‬ ‫ترانزیت کاال از این مسیر می گردد و این در حالی‬ ‫او ارتقــای جایگاه صنایع تبدیلــی و فراوری‬ ‫اســت کــه هنوز بنادر این منطقــه به خط ریلی محصــوالت شــیالتی و کشــاورزی بــا توجــه به‬ ‫وصــل نبــوده اما بخش اعظم کاالهای اساســی ظرفیت های استان گیالن‪ ،‬به همراه صنایع دریا‬ ‫کشور از این طریق وارد می شود‪.‬‬ ‫محــور را از مهم تریــن اولویت های منطقــه ازاد‬ ‫مشاور رئیس جمهور افزایشنقل وانتقالکاال انزلــی اعــام نمود و افزود‪ :‬به منظور تســهیل و‬ ‫رازمینه ساز رونقفضای کسب وکار‪،‬اشتغال زایی گسترش مبادالت تجاری‪،‬تاسیس بانک فرامرزی‬ ‫بیشــتر و درامدهــای عمومــی مــردم اســتان و و بــورس بین الملــل به عنوان ظرفیــت جدید در‬ ‫شکوفایی گیالن اعالم کرد و افزود‪ :‬در مذاکرات اختیــار فعالین اقتصــادی قرار می گیــرد و ایجاد‬ ‫صورت گرفته با نماینده ویژه پوتین بر اهمیت و مناطق ازاد مشــترک با کشورهای حاشیه دریای‬ ‫عزمجدیدو کشور در مسیر فعال سازیسریع تر خزر به ویژه روسیه در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫کریــدور شــمال‪-‬جنوب تاکیــد و در این راســتا با‬ ‫او بــا اشــاره بــه نقــش کارامــدی‪ ،‬همدلــی و‬ ‫همکاریمنطقهویژهاقتصادیلوتوساستراخان انســجام در نیروی انســانی در مسیر شکوفایی‬ ‫گام های خوبی به منظور احیای مسیر ترانزیتی مناطقازاد‪،‬هم افزاییبامنابعمدیریتیاستانرا‬ ‫فوقبرداشته شدهاست‪.‬‬ ‫زمینه ساز توفیقبیش ازپیشاینمناطقبیانکرد‬ ‫دبیــر شــورای عالــی مناطــق ازاد و ویــژه وگفت‪:‬هم اکنونهمدلیخوبیمابینمسئولین‬ ‫اقتصــادی کشــور با تاکیــد بر اینکــه دنیا منتظر اجرایی و نمایندگان اســتان گیــان در ارتباط با‬ ‫تکمیــل زیرســاخت های کشــورمان نمی ماند و منطقه ازاد انزلی وجود دارد‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1404‬‬ ‫شهردار مشهد‪:‬‬ ‫مداحان اهل بیت (ع) مدیریت شهری را در ترویج سبک زندگی‬ ‫خادم‪ ،‬زائر و مجاور یاری کنند‬ ‫محمدرضارحمتی‪-‬مشهدمقدس‪ :‬شهردار مشهد‬ ‫ضمن اشاره به اینکه سیاست دوره ششم مدیریت‬ ‫شهری تقویت موضوع زیارت است‪ ،‬گفت‪ :‬ذاکران‬ ‫و مداحــان اهل بیــت (ع) مدیریــت شــهری را در‬ ‫ترویــج ســبک زندگی خــادم‪ ،‬زائــر و مجــاور یاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ســید عبــدا‪ ...‬ارجائــی در نشســت صمیمی با‬ ‫مداحان و ذاکران اهل بیت (ع) که با حضور رئیس‬ ‫کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی شــورای اســامی‬ ‫شــهر‪ ،‬معاون فرهنگی و رئیس سازمان اجتماعی‬ ‫و فرهنگی شهردار و جمعی از مداحان اهل بیت‬ ‫(ع) برگــزار شــد‪ ،‬افزود‪ :‬ســرمایه واقعی هر فردی‬ ‫عمر او اســت که ان را در راهی هزینه می کند اما‬ ‫برخی مانند شما این سرمایه را به پای امام حسین‬ ‫(ع) می ریزند و چه معامله ای از این بهتر می توان‬ ‫انجام داد که خیر دنیا و اخرت را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬برخی مانند لوکوموتیو هستند و‬ ‫برخــی واگــن‪ ،‬ذاکران و مداحان اهل بیــت (ع) در‬ ‫جامعه مانند لوکوموتیو هستند که هرگاه حرکت‬ ‫کنند هیئت و جامعه ای را به حرکت درمی اورند‪.‬‬ ‫شهردار مشهد تصریح کرد‪ :‬کاری که هنر و احساس‬ ‫باعاطفــه انســان می کنــد‪ ،‬همــان کاری اســت که‬ ‫استنتاج و دلیل باعقل می کند‪ ،‬شما دست برجایی‬ ‫گذاشته اید که مظهر تمام عواطف عالم است و ان‬ ‫امام حسین (ع) است‪.‬‬ ‫ارجائــی در ادامــه با بیان اینکه فلســفه ذاتی‬ ‫شــهر مشــهد کــه هــزار و ‪ ۳۰۰‬ســال پیــش یــک‬ ‫بــاغ خصوصــی بــود و امــروز بــه جهان شــهری با‬ ‫‪ 3.5‬میلیــون جمعیــت و ‪ 30‬میلیون زائر در ســال‬ ‫تبدیل شده است قطعا وجود مضجع نورانی امام‬ ‫رضا (ع) است اظهار کرد‪ :‬لذا قالب و محتوای هر‬ ‫فعالیتی که در مشهد انجام می شود ازجمله کالبد‪،‬‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬معماری‪ ،‬حمل ونقل و فرهنگ حاکم بر‬ ‫شــهر باید با هویت و فلســفه ذاتی ان همخوانی‬ ‫و رابطه مشخصی داشته و تقویت کننده ان باشد‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬هــر فــردی کــه در مشــهد‬ ‫حضــور دارد زائــر‪ ،‬خــادم یــا مجاور لــذا همه‬ ‫انانــی که در مشــهد بــه هر فعالیتی مشــغول‬ ‫هســتند خــادم و زائــر امــام رضا (ع) هســتند‪،‬‬ ‫خــادم هســتند‪ .‬شــهردار مشــهد افــزود‪ :‬بــر‬ ‫همیــن اســاس مــا قائــل بــه ســبک زندگــی‬ ‫خــادم‪ ،‬زائــر و مجــاور هســتیم و سیاســت‬ ‫دوره ششــم مدیریــت شــهری نیــز توســعه و‬ ‫محوریــت زیــارت اســت موضوعــی کــه بنــا به‬ ‫هــر دلیلی کمــی از ان فاصله گرفته ایم و باید‬ ‫برگردیــم‪ .‬ارجائــی ضمن اشــاره بــه اینکه ماه‬ ‫محــرم نزدیــک اســت و توقع داریــم مداحان‬ ‫و ذا کــران اهل بیــت (ع) از ایــن زاویــه هم به‬ ‫شــهر نگاه کنند اضافه کرد‪ :‬مداحان و ذاکران‬ ‫می توانند لوکوموتیو برای برگرداندن قطار به‬ ‫ریــل باشــند لذا تقاضــا می کنیــم خادمان خود‬ ‫را در ایــن راه همراهــی کنیــد‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫مشــهد یک شــهر خدماتی اســت و ‪ 52‬درصد‬ ‫هتل های کشــور در این شهر است‪ ،‬شهر حول‬ ‫محــور زائر می چرخــد لذا باید اقتصــاد مبتنی‬ ‫بــر زیــارت داشــته باشــیم‪ .‬شــهردار مشــهد بــا‬ ‫بیــان اینکه معتقد هســتیم حرم امام معصوم‬ ‫تنهــا محصــور بــه صحن ها نیســت بلکــه تمام‬ ‫شــهر حــرم اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬مشــهد‬ ‫حــرم شــهر اســت و همه خــادم‪ ،‬زائــر‪ ،‬مجاور‬ ‫و همســایه امام رضا (ع) هستیم و باید سبک‬ ‫زندگی مان شــبیه امام مهربانی ها باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫توافقشهرداریوسازماننظام مهندسیساختمانکرمانشاه‬ ‫برایجلوگیریاز ساخت وساز غیرمجاز‬ ‫شــهرداری کرمانشــاه و ســازمان‬ ‫نظام مهندســی ســاختمان بــرای جلوگیــری از‬ ‫ساخت وســاز غیرمجــاز در شــهر کرمانشــاه‬ ‫توافقنامه ای امضا کردند‪.‬‬ ‫جلســه هم اندیشــی با موضوع جلوگیری از‬ ‫ساخت وســاز غیرمجاز با حضور طیب حیدری‬ ‫رئیس ســازمان نظام مهندسی ساختمان استان‬ ‫کرمانشــاه و نــادر نــوروزی شــهردار کرمانشــاه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه نــادر نــوروزی بــا اشــاره‬ ‫بــه لــزوم جلوگیــری از هرگونــه ساخت وســاز‬ ‫غیرمجــاز در کرمانشــاه اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫ساخت وســاز غیرمجــاز نخســتین موضــوع‬ ‫بحــث از بیــن رفتــن ایمنی و به خطــر افتادن‬ ‫جــان شــهروندان مطــرح اســت‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫ساخت وســازهای غیرمجــاز یــا خــاف نقشــه‬ ‫اجرایــی فاقــد ایمنــی و اســتحکامات الزم‬ ‫در ســاختمان اســت کــه ایــن موضــع امنیــت‬ ‫جانــی شــهروندان و حتــی ســاکنین را به خطر‬ ‫می انــدازد‪ .‬شــهردار کرمانشــاه تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫مبحــث دیگــر در خصــوص لــزوم جلوگیــری‬ ‫از ساخت وســازهای غیرمجــاز پایمــال شــدن‬ ‫حقــوق شــهروندی شــهروندانی اســت کــه‬ ‫بــه قانــون ساختمان ســازی تمکیــن می کننــد‪.‬‬ ‫نــوروزی گفــت‪ :‬ســابقا ساختمان ســازها بــه‬ ‫دلیــل اعمــال جرائم کــم اقدام به ساخت وســاز‬ ‫می کردنــد کــه ایــن موضــوع نشــان از عــدم‬ ‫بازدارندگــی جرائــم مــاده صــد بــود‪ .‬او ادامــه‬ ‫داد‪ :‬در ایــن دوره نــگاه مجموعــه مدیریــت‬ ‫شــهری بــه موضــوع ساخت وســازهای غیرمجــاز‬ ‫درامــدزا نیســت و نگاهــی بازدارنــده و نظارتی‬ ‫برای جلوگیری از هرگونه ساخت وســاز غیرمجاز‬ ‫دارد؛ که در پایان این جلســه توافقنامه ای بین‬ ‫شــهرداری کرمانشــاه و ســازمان نظام مهندســی‬ ‫ســاختمان مبنــی بــر پیشــگیری از ساخت وســاز‬ ‫غیرمجاز با گزارش های مهندسین ناظر و مجری‬ ‫بر اساس (بند ‪ ۷‬ماده ‪ )۱۰۰‬قانون شهرداری ها‬ ‫به امضا رسید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معرفیظرفیت هایگردشگری‪،‬تاریخیوصنایع دستیسمناندر نمایشگاه‬ ‫ظرفیت هایعلمیفرهنگیکشور‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان‬ ‫ســمنان از معرفی ظرفیت های گردشگری‪ ،‬تاریخی و صنایع دستی‬ ‫استان سمنان در نمایشگاه ظرفیت های علمی فرهنگی کشور خبر‬ ‫داد‪ .‬امیر کرم زاده با اعالم این خبر گفت‪ :‬در غرفه اســتان ســمنان‬ ‫در این نمایشگاه عالوه بر معرفی ظرفیت های تاریخی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و گردشگری استان‪ ،‬اثار فاخر صنایع دستی به نمایش گذاشته شده‬ ‫اســت‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی استان‬ ‫تهــای علمی فرهنگی کشــور در‬ ‫ســمنان افــزود‪ :‬نمایشــگاه ظرفی ‬ ‫حاشــیه دهمیــن اجــاس رایزنــان فرهنگــی جمهوری اســامی و با‬ ‫حضــور بیــش از ‪ ۷۰‬رایــزن فرهنگی ایران در کشــورهای مختلف تا‬ ‫پنجــم مردادمــاه ادامــه دارد‪ .‬کــرم زاده یکــی از راه هــای موثر برای‬ ‫معرفی ظرفیت های استان سمنان را شرکت در نمایشگاه ها عنوان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬بازدیــد رایزنان فرهنگــی از این نمایشــگاه می تواند‬ ‫نقش موثری در معرفی استان سمنان داشته باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرایترخیصموتورسیکلتو خودروهایتوقیفیدر پارکینگبااجرایطرحویژهپلیس‬ ‫یاسوج‪-‬رویدادامروز‪:‬رئیس پلیس راهور استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫در دیــدار بــا خبرنــگاران در خصــوص طــرح ترخیــص خودروهای و‬ ‫گهــای ‪ ۱۱‬گانــه سراســر اســتان‬ ‫موتورســیکلت های حاضــر در پارکین ‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد به علت جلوگیــری از فرســایش خودروها و‬ ‫موتورسیکلت ها خبر داد و افزود‪:‬پلیس در سومین مرحله از این طرح‬ ‫که از عید غدیر خم تا ‪ ۶‬مردادماه در سراسر استان اجرا می شود خبر‬ ‫داد و افزود در این طرح که با همکاری پلیس و ارگان های مربوط در‬ ‫حال اجراست و مردم عزیز می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی‬ ‫پلیس من مراجعه و نســبت به ترخیص خودرو و یا موتورســیکلت‬ ‫توقیفــی خــود اقدام نمایند و اگر کســی به هر طریقی نتوانســت از‬ ‫طریق اینترنتی نسبت به ثبت نام خود اقدام کند می تواند با مراجع‬ ‫به دفاتر پلیس ‪ ۱۰+‬نسبت به تشکیل پرونده اقدام تا در کمترین زمان‬ ‫ممکن وسیله نقلیه ایشان تحویل داده شود‪.‬‬ ‫پیوســت افــزود‪:‬در این طــرح کلیه جرائم رانندگی تا پایان ســال‬ ‫یگــردد‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ب هصــورت اقســاط ‪ ۱۲‬ماهــه از مالــک خــودرو اخــذ م ‬ ‫به طوری که کلیه جرائم دو برابری حذف و اصل جریمه با اقساط ‪۱۲‬‬ ‫ماهه از مالک خودرو گرفته می شود‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص هزینه‬ ‫ترخیص خودروهای که در پارکینگ هستند اشاره کرد و افزود‪:‬هزینه‬ ‫ترخیص خودروها و موتورسیکلت ها به قیمت سال ‪ ۱۳۹۴‬حساب و‬ ‫از مالک این وسایل نقلیه اخذ می شود‪ .‬ایشان در خصوص نداشتن‬ ‫بیمه ای وســایل نقلیه و یا تاریخ بیمه ان ها گذشــته باشد دیرکرد ان‬ ‫بخشیده و هزینه دیرکرد از این مالکیت اخذ نمی گردد‪.‬‬ ‫وی همچنین یاداور شد‪:‬مالکیت در زمان ترخیص وسایل نقلیه‬ ‫خــود هیچ گونــه الزامــی بــرای پرداخــت عــوارض شــهرداری و طــرح‬ ‫ترافیک ندارند‪ .‬ســرهنگ پیوســت یاداور شــد‪ ۹:‬تیم نامحسوس در‬ ‫استان و در مرکز استان هم ‪ ۴‬تیم به صورت نامحسوس به صورت ‪۲۴‬‬ ‫ساعته در حال خدمت به همشهریان می باشند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در مــورد‬ ‫مخــدوش کردن پالک خودروها افزود‪ :‬اگر راننده ای به هر علتی‬ ‫پالک خودروی خود را مخدوش کند خودروی ایشان به پارکینگ‬ ‫و راننــده بــه مراجــع قضایــی معرفــی می شــود‪،‬وی همچنیــن در‬ ‫خصــوص امــار تخلفات افزودنــد ‪ ۱۰‬درصد تخلفــات راهنمایی و‬ ‫رانندگی در سطح شهر مربوط به تلفن همراه است‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫راهور اســتان در خصوص نداشــتن پایش تصویری در هیچ کدام از‬ ‫شهرهای استان اشاره کرد و گفت‪ :‬در این مورد یکی از فقیرترین‬ ‫استان های در این زمینه هستیم به طوری که هیچ کدام از شهرهای‬ ‫اســتان حتــی مرکــز اســتان فاقد پایش تصویری اســت کــه در این‬ ‫نهــای وابســته همــکاری الزم را بــا پلیــس‬ ‫خصــوص جــا دارد ارگا ‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افزایش‪ 3‬هزار متر گل کاری و احداث‪ 20‬هزار متر فضای سبز در گرگان‬ ‫گرگان‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬رئیــس ســازمان ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای ســبز‬ ‫شــهرداری گــرگان از افزایش ‪ 3‬هزار متــر گل کاری و احداث ‪ 20‬هزار‬ ‫مترمربع فضای ســبز طی هفت ماه اخیر خبر داد‪ .‬مهســتی قدس‬ ‫ولــی در خصــوص مهم ترین اقدامات صــورت گرفته در مدت زمان‬ ‫تصدی خود در سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهرداری گرگان‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای اذرماه که مسئولیت سازمان بر عهده بنده سپرده‬ ‫شــد‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰‬هزار نهال در ســطح شــهر کاشــته شــده که از این‬ ‫تعداد ‪ ۴‬هزار اصله با مشارکت شهروندان بوده است‪ .‬قدس ولی‬ ‫از اضافه شــدن ‪ ۲۰‬هزار مترمربع فضای ســبز به ســطح شهر گرگان‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬تمامــی اقدامــات در حوزه فضای ســبز منطبق‬ ‫بــر طــرح جامــع و باهــدف افزایــش ســرانه و توســعه فضای ســبز‬ ‫شــهری صورت گرفته اســت‪ .‬او با بیان اینکه در ‪ ۷‬ماه اخیر ســطح‬ ‫گل کاری ها ‪ ۳‬هزار مترمربع افزایش داشــته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین‬ ‫‪ ۴‬میلیون نشاء فصلی گل و گیاه در واحد تولیدات سازمان کاشته‬ ‫شده و بیش از یک میلیون نشاء گل و گیاه به شهروندان اهداشده‬ ‫اســت‪ .‬رئیس ســازمان ســیما‪ ،‬منظر و فضای ســبز شــهرداری گرگان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همچنین برگزاری کارگاه های اموزش وپرورش گل و گیاه‬ ‫برای شهروندان با طرح های ویژه اموزشی برای کودکان‪ ،‬نوجوانان‬ ‫و به ویژه ناشــنوایان و نابینایان در ‪ ۱۴‬ســرفصل برای حدود ‪۱۸۰۰‬‬ ‫نفر برگزار شد‪.‬‬ ‫قــدس ولی گفت‪ :‬شــهروندان گرگانی که به پــرورش گل و گیاه‬ ‫عالقه منــد هســتند‪ ،‬می توانند با شــرکت در این دوره هــای رایگان‬ ‫اموزشــی‪ ،‬از اطالعات مفید و تجربیات مدرســین این واحد فضای‬ ‫سبز حداکثر بهره را بجویند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫‪ ۴٣٠‬واحد مرغداری جدید‬ ‫در سیستان و بلوچستان‬ ‫در حال ساخت است‬ ‫سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان‬ ‫و بلوچســتان گفت‪ :‬بــرای تحقــق خودکفایی تولید‬ ‫گوشــت مرغ ‪ ۴٣٠‬واحد مرغداری جدید در سیســتان‬ ‫و بلوچســتان در دســت احداث قرار دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫فارس‪ ،‬سید محمدرضا سید حسینی در جریان بازدید‬ ‫از مرغداری هایدر حالساختمنطقه کورینزاهدان‬ ‫گفت‪:‬باتوجهبهاینکه گوشتمرغتولیدیسیستانو‬ ‫بلوچستانفقط‪ ٣٠‬درصدنیاز استانراتامینمی نماید‬ ‫و بــرای جبــران ‪ ٧٠‬درصــد کمبــود نیــاز بــه راه انــدازی‬ ‫واحدهــای مرغــداری جدید اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬با رفع‬ ‫ممنوعیت ایجاد مرغداری های جدید بعد از گذشت‬ ‫‪١٠‬سال‪،‬نهضتیجهادیبرایساختواحدهایجدید‬ ‫مرغداری در اســتان ایجادشده و در حال حاضر ‪۴۳۰‬‬ ‫واحــد جدیــد مرغداری ‪ ٢٠‬هــزار قطعه ای با ظرفیت‬ ‫جوجه ریزی‪ ٨‬میلیون و ‪ ۶٠٠‬هزار قطعه در هر دوره با‬ ‫تولید سالیانه حدود‪ ۶٠‬هزار تن و سرمایه گذاری‪ ٢‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی‬ ‫‪ ٢٠‬تا ‪ ٩٠‬درصد در دست قرار دارد‪ .‬سرپرست سازمان‬ ‫جهاد کشــاورزی اســتان سیســتان و بلوچســتان بیان‬ ‫کرد‪ :‬در راســتای خودکفایی تولید تخم مرغ‪ ١٠ ،‬واحد‬ ‫مرغ تخم گذار با ظرفیت ‪ ۴۵٠‬هزار قطعه در دســت‬ ‫احداث است‪.‬‬ ‫مهارت اموزی کلید حل‬ ‫معضل بیکاری است‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفه ای گلســتان گفت‪:‬‬ ‫مهارت اموزی کلید حل بحران بیکاری در کشور است و‬ ‫یو حرفه ایحرکتکنیم‪.‬‬ ‫بایدبهسمتاموزش هایفن ‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حمزه کرایلو در جلســه شورای مهارت‬ ‫شهرستان ازادشهر اظهار داشت‪ :‬ما همچنان در کوران‬ ‫مشکالتاقتصادیدستهپنجهنرممی کنیمونتوانستیم‬ ‫بیکاری را در جامعه ریشه کن کنیم‪ .‬او بیان کرد‪ :‬پس از‬ ‫‪ ۴۳‬سالاز عمر انقالباسالمیبالشکریاز انسان های‬ ‫تحصیل کرده و بیکار روبه رو هستیم و باید دانشگاه ها‬ ‫بپذیرند که زمینه اشتغال را باید برای دانشجویان خود‬ ‫فراهم کنند‪ .‬او به اموزش فارغ التحصیالن دانشگاهی‬ ‫اشــاره و خاطرنشــان کرد‪ :‬در قالب طرح «نخلستان «‬ ‫در تالش هستیم فارغ التحصیالن دانشگاهی در حوزه‬ ‫مهارت هــای‪ it‬را امــوزش دهیم تا نیاز بــازار و صنایع را‬ ‫ساماندهیکنیم‪.‬مدیرکلاموزشفنیوحرفه ایگلستان‬ ‫گفت‪ :‬بر اســاس اخرین پایش ها در این استان بیش از‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار نفر بیکار وجود دارد و در قالب «کهاد « نیز‬ ‫ش مهارت های مبتنی بر رشــته تحصیلی‬ ‫موضوع اموز ‬ ‫دانشجویانرادر نظر می گیریم‪.‬کرایلوافزود‪:‬امیدواریم‬ ‫بتوانیمدر دانشگاهازادازادشهر‪،‬مرکز مشاورهمهارترا‬ ‫راه اندازیوبتوانیماز اینطریقطرحنخلستانو کهادرا‬ ‫اجرایی کنیم‪ .‬او به سامانه «سام « اشاره کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫تالشهستیمکهنیاز مربیخودرادر استانفراهمکنیم‬ ‫و می توانیم با این افراد در قالب خرید خدمت قرارداد‬ ‫ببندیــم‪ .‬او در ادامــه بــه راه اندازی مرکــز ازمون انالین‬ ‫اموزشفنیو حرفه ایعلی ابادکتولاشاره کردو گفت‪:‬‬ ‫در تالشهستیمکهخدماتمادر فنیوحرفه ایاستان‬ ‫به صورت انالین پیگیری شود و بتوانیم به متقاضیان‬ ‫خدمــات ارزنــده ای ارائه دهیم‪ .‬مدیرکل اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای گلستان ادامه داد‪ :‬با افتتاح این مرکز سه مرکز‬ ‫ازمون انالین در استان داریم که در مرکز جدید‪ ۱۵‬نفر‬ ‫می توانندبه صورتانالیندر ازمونشرکتکنند‪.‬کرایلو‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬در شهرستانمذکور ماهانهبین‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر جهتشرکتدر ازمون هایانالینمهارت های‬ ‫فنی و حرفه ای شرکت می کنند که این مراکز می توانند‬ ‫بهخدماتمطلوب تر کمککنند‪.‬اویاداور شد‪:‬مهارت‬ ‫اموزان پس از برگزاری ازمون می توانند از سایت فنی و‬ ‫حرفه اینتیجهازمونرابه صورتانالینببینند‪.‬‬ ‫صدور نخستین پروانه‬ ‫الکترونیکی فعاالن بخش‬ ‫ساختمان در گلستان‬ ‫مدیر راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ :‬پروانه تمام‬ ‫الکترونیکیاشتغالبهکارفعاالنحوزهساختمانازطریق‬ ‫درگاهملیمجوز هابراینخستینباردرگلستانصادرشد‪.‬‬ ‫به گزارش گلســتان فردا‪ ،‬مهدی ملک اظهار کرد‪ :‬صدور‬ ‫مجوز های کســب وکار برای یکسان ســازی نحوه صدور‬ ‫مجوز و رعایت قوانین و مقررات مربوط به کسب وکار‬ ‫از طریق درگاه ملی مجوز به نشانی‪ mojavez.ir‬انجام‬ ‫می شود‪.‬اودر ادامهبیانکرد‪:‬سامانهپروانه هایاشتغال‬ ‫بهکارمهندسین‪،‬کاردانانومعمارانتجربیساختمان ها‬ ‫(سامانه سپامک) است که این سامانه به عنوان سامانه‬ ‫تخصصیصدور پروانهاشتغالبهکار مهندسانبهدرگاه‬ ‫ملیمجوز هایکشورمتصلشدهاست‪.‬‬ ‫خرید ‪ ۳۰۳‬هزار تن گندم‬ ‫از کشاورزان در کردستان‬ ‫غریبهرحیمی‪-‬سنندج‪:‬نمایندهشرکتبازرگانیدولتی‬ ‫کردســتان گفت‪ :‬از اغاز خرید تضمینی گندم تاکنون‬ ‫‪ ۳۰۳‬هزار ُتن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان کردستان‬ ‫خریداری شــده اســت‪ .‬جمــال صالحــی اظهار کــرد‪ :‬از‬ ‫این میزان ‪ ۲۹۲‬هزار و ‪ ۷۷‬تن گندم در سامانه سیفا‬ ‫ثبت شــده و چک لیســت ‪ ۲۴۳‬هــزار و ‪ ۸۸۱‬تــن هم‬ ‫به بانک کشــاورزی ارسال شــده است‪ .‬او میزان خرید‬ ‫روزانــه گنــدم در اســتان را ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۶۲۴‬تــن اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان‬ ‫استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ ۴۹‬درصد‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬نماینده شرکت بازرگانی دولتی‬ ‫کردستان خاطرنشان کرد‪ :‬تاکنون بیش از ‪ ۴۵۲‬میلیارد‬ ‫ریال از بهای خرید تضمینی گندم در استان به حساب‬ ‫کشاورزانواریزشدهاست‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایالم‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1404‬‬ ‫مرز مهران انتخاب اول زائران در اربعین پیشرو است‬ ‫شماره‬ ‫حسن بهرام نیا ؛استاندار ایالم ‪ :‬استان ایالم و مرز مهران انتخاب اول زائران در‬ ‫اربعین پیشــرو است و تمام زیرســاخت های جاده ای و خدمات رسانی به زائران‬ ‫‪37‬‬ ‫اربعین در اســتان ایالم فراهم اســت‪ .‬عملیات چهار بانده کردن محور ایالم به‬ ‫مهران تا پایان مردادماه‪ 1401‬تکمیل و به اتمام خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com/city/ilam‬‬ ‫مدال افتخار خدمت گزاری به زائران بر سینه مردم ایالم است‬ ‫علی هوشمند؛ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم‪ :‬اربعین یک رخداد مذهبی و معنوی‬ ‫سترگاستوباابزارنافذوتاثیرگذارهنرمیتوانپیاماینرویدادعظیمرابهزائرانوعموممردمانتقال‬ ‫داد‪.‬خوشحالیم و باعث افتخار است که مدال افتخار خدمت گزاری به زائران عتبات عالیات بر سینه‬ ‫مردم قناعت پیشه و نجیب استان ایالم است ‪.‬‬ ‫به ظاهر‬ ‫خشکسالی ضربات زیادی بر پیکره کشاورزی و دامداری استان وارد کرده است‬ ‫یکــی از دامــداران ایالمــی با اشــاره به مشــکالت‬ ‫فــراوان فــراروی زندگــی روســتایی‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫امــروز در شــرایطی قــرار داریــم که همچنان بســیاری‬ ‫از روســتاها محروم هســتند و به دامداری و کشاورزی‬ ‫اســتان صدمات زیادی به دلیل خشکسالی واردشده‬ ‫اســت‪ .‬عبــاس محمدی اضافه کرد‪ :‬بیشــتر دامــداران‬ ‫استانایالمبهدلیلمسئلهخشکسالی‪ ،‬کمبودعلوفه‪،‬‬ ‫گرانــی نهاد ههــا دام های خــود را باقیمت های پایین‬ ‫فروخته اند‪ .‬او گفت‪ :‬بیشــتر مردم روســتاهای اســتان‬ ‫دامداری ایالم‬ ‫ایالم مشغول دامداری و دام پروری هستند و معیشت‬ ‫ا نهــا از ایــن بخــش می گذرد‪ ،‬متاســفانه دامــداری و‬ ‫دا مپــروری اســتان در اســتانه نابودی کامــل قرارگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۲۵۰‬هزار راس دام مازاد در ایالم‬ ‫مدیرکل امور عشــایری ایالم اظهار داشــت‪ :‬ایالم‬ ‫اســتانی است که دام پروری در ان بســیار رونق دارد و‬ ‫دام مازاد عشایر استان در حدود ‪ ۲۵۰‬هزار راس است‬ ‫یشــود‪ .‬فرشــاد‬ ‫که این دام به چند طریق وارد بازار م ‬ ‫یاسمیهمچنینبیان کرد‪:‬صادراتدامسازوکار خاص‬ ‫خود دارد که این ســازوکار باید فراهم شــود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در سال گذشته حدود‪ ۱۰‬هزار راس به صورت تضمینی‬ ‫از عشایر خریداری شد اما خرید دام نیاز به کشتارگاه‬ ‫دارد که در استان بسته بندی و به دیگر استان ها ارسال‬ ‫شــود‪ .‬یاســمی اضافه کرد‪ :‬متاســفانه زیرساخت های‬ ‫کافی در کشتارگاه ایالم از قبیل نگهداری و سردخانه‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬بر همین اســاس روزانه در حدود ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵۰‬راس تا در این کشتارگاه دام کشتار می شود و این‬ ‫کشتار متناسب با خرید نیست‪ .‬مدیرکل امور عشایری‬ ‫ایالم عنوان کرد‪ :‬لذا اگر برای خرید دام مازاد در استان‬ ‫اگــر بخواهیم اقــدام کنیم‪ ،‬توان خرید ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫راس بیشتر وجود ندارد‪ .‬او گفت‪ :‬امور عشایری استان‬ ‫در ایــن خصوص رایزنی بســیاری در وزارتخانه انجام‬ ‫داده اســت کــه مجــوز الزم بــرای صــادرات دام مــازاد‬ ‫فراهمشود‪.‬‬ ‫ظرفیت های تولید گوشت سفید در ایالم‬ ‫معــاون بهبود تولیــدات دامی جهاد کشــاورزی‬ ‫ایــام در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫خشکســالی اولیــن تاثیــری کــه بــر طبیعــت دارد‬ ‫باعــث از بیــن رفتــن گیاهــان مرتعــی و زراعــت‬ ‫یشــود‪ .‬درخشــنده رحیمی عنوان کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫م ‬ ‫در اســتان ایــام کــه ازلحاظ وضعیت خشکســالی‬ ‫اولین اســتان کشــور اســت‪ ،‬مشــکالت زیــادی برای‬ ‫دامــداران پیش امــده اســت‪ .‬او بیان کــرد‪ :‬با توجه‬ ‫به این وضعیت ســازمان جهاد کشاورزی اقداماتی‬ ‫ازجمله خرید دام مازاد عشایر استان به تعداد ‪۹۷۰‬‬ ‫نهــا بــه کشــورهای همســایه انجام‬ ‫راس و صــادر ا ‬ ‫داده اســت‪ .‬معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهاد‬ ‫کشــاورزی ایــام ادامه داد‪ :‬به دلیل گرانی گوشــت‬ ‫قرمــز کــه متعاقــب ان رخ داد‪ ،‬بنابرایــن صادراتــی‬ ‫کــه ســهم اســتان ایــام ‪ ۱۰‬هــزار راس بــود به همان‬ ‫‪ ۹۷۰‬راس ختــم شــد‪ .‬او بیــان کــرد‪ :‬همچنین خرید‬ ‫دام مازاد عشــایر که قســمتی از ان به صورت زنده‬ ‫و کشــتاری و قســمت دیگر به صورت الشــه انجام‬ ‫شــد‪ ،‬در دو مقطــع بیــش از ‪ ۱۱‬هــزار راس دام از‬ ‫عشــایر اســتان خریداری شده اســت‪ .‬او عنوان کرد‪:‬‬ ‫پرداخــت تســهیالت تحت عنوان دامــدار کارت به‬ ‫دامدار نیز انجام شــده اســت که در یک مرحله ‪۱۸‬‬ ‫میلیــارد تومــان و در مرحلــه بعــدی تحــت عنــوان‬ ‫تســهیالت خرید نهاده های حمایتی تعداد ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۶۶‬فقــره پرونده به بانک معرفی شــدند که تا‬ ‫گــزارش‬ ‫تابلوهایتمثالشهدا در مسیر فرودگاهشهدای‬ ‫ایالم تا میدان قران جاگذاری می شود‬ ‫مهر مهران از دل مینا خارج نشد!‬ ‫برخــی قربانیــان میــن بــرای جم ـع اوری اهن قراضه و‬ ‫پوکه های فشنگ به قتلگاه می روند‬ ‫امــا نگفتنــد چــرا یک ایالمــی باید جانــش را کف‬ ‫دستش بگیرد و پوکه های فقر و محرومیت را به نرخ‬ ‫نقص عضوش از بازار عراق دادوستد کند‪.‬‬ ‫گلول ههــا پیش ازایــن اخریــن لبخن دهــای ســه هزار‬ ‫الل ـه ی ایالمــی را نیــز ثبت کردنــد و رازهــای مگویی‬ ‫از ذهــن و دل شــهیدان را ارشــیو کردنــد؛ شــهیدانی‬ ‫کــه اســباب بازی بیشــتر ان هــا در نوجوانــی برنــو و‬ ‫کالشــنیکف بــود و اکنــون اســباب بازی پسرانشــان‬ ‫مین ها‪.‬‬ ‫گلوله هــا رازداران خوبــی هــم نبودنــد‪ ،‬راز هــای‬ ‫ســربه مهر و عاشــقانه های ســینه ی شــهید کاظــم‬ ‫جلیلیــان را در میمــک فــاش کردنــد؛ شــهیدی کــه‬ ‫به تازگــی نامــزد گرفته بــود و عروس ـی اش را به بعد‬ ‫از عملیات بی بازگشت موکول کرده بود اما به عقد‬ ‫گلوله ها درامد؛‬ ‫یا قصه ی دو پای جامانده حاج حمید الی ابادی در‬ ‫میان کوه را غصه؛‬ ‫و ‪ ۱۵‬الله فوتبالی چوار در دقیقه ‪ ۵۵‬بازی را ُ«گل»‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مین ها عاشق رنگ چشم ساالر شدند‬ ‫بر پیشانی اش بوسه بستند‬ ‫در چشمش حدقه زدند‬ ‫از زبان و لب او نه نشنیدند‬ ‫و بر گوش هایش حلقه زدند‬ ‫اما او برای این عشق و عاشقی خیلی کوچک بود و‬ ‫بازی بزرگ ها را نمی دانست‪.‬‬ ‫دل مین ها از سنگ اهن بود!‬ ‫زبان کردی در گوششان فرونمی رفت!‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تن کاالی استاندارد از مرز‬ ‫مهران به عراق صادر شد‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد ایــام گفــت‪ ۵۰ :‬هــزار و ‪ ۹۱۵‬تــن کاالی‬ ‫اســتاندارد از ابتــدای ســال جاری تــا پایان تیرمــاه از طریق مرز‬ ‫بین المللی مهران به عراق صادرشده است‪.‬‬ ‫مهنــاز همتــی در گفت وگــو بــا ایرنــا اظهــار داشــت‪ :‬بیشــتر‬ ‫کاالهــای صادرشــده تحــت نظــارت و کنتــرل کیفــی ایــن‬ ‫اداره کل در مدت یادشــده شــامل ســنگ های ساختمانی‪،‬‬ ‫سنگ اهن‪ ،‬کاشی‪ ،‬میلگرد‪ ،‬مواد شیمیایی و قطعات یدکی‬ ‫ن مــدت (چهار ماه‬ ‫خــودرو بــوده اســت‪ .‬به گفتــه او در ای ‬ ‫ســال جــاری) بیــش از ‪ ۶۴‬تــن کاال نیــز از مــرز بین المللــی‬ ‫مهران واردشده است‪ .‬مدیرکل استاندارد ایالم ادامه داد‪:‬‬ ‫امســال تعــداد ‪ ۶۹۲‬فقــره ازمــون تعییــن ماهیــت (تعیین‬ ‫تعرفــه گمرکــی) در ازمایشــگاه اداره اســتاندارد شهرســتان‬ ‫مــرزی مهــران انجا مشــده که بیشــترین ان مربوط به اهک‬ ‫و کربنات ســدیم اســت‪ .‬همتی با اشــاره به میزان صادرات‬ ‫کاالی اســتاندارد در ســال گذشــته نیــز گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫مــدت تعــداد ‪ ۶۰۱‬فقــره پرونده صادراتی مجــوز صادرات‬ ‫صادرشده است‪.‬‬ ‫امهال تسهیالت بخش کشاورزی در ایالم‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان ایــام اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬پیــرو مصوبــه پیشــین هیئت وزیــران به منظور‬ ‫تســریع در بازتوانی کشــاورزان خســارت دیده ناشی‬ ‫از خشکسالی که سررسید اقساط انان ‪ ۱۴۰۰‬است با‬ ‫امهال تســهیالت مذکور به مدت ســه سال موافقت‬ ‫شده است‪ .‬مجید بیگلریان عنوان کرد‪ :‬یکهزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال سهم استان ایالم است که این موضوع به‬ ‫بانک های عامل اطالع داده شده و بانک ها موظف‬ ‫هســتند ضمــن بخشــودگی ســود‪ ،‬کارمــزد و جرائــم‬ ‫تسهیالت دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی‪،‬‬ ‫تســهیالت افرادی که سررسید اقســاط ان ها در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬است تا سه سال امهال کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫جانگلوله ها‪:‬‬ ‫رویــداد امروز‪-‬صیدمحمــدی‪ :‬مین ها همــان دمل های‬ ‫ـور زیرپوســت مهران هستند که‬ ‫چرکین و زخم های ناسـ ِ‬ ‫به تناســب موقعیــت زمانی و مکانی ســر بــاز می کنند‪،‬‬ ‫دستی می گیرند‪ ،‬پایی می برند و گهی چشمی و گاهی‬ ‫جانی!‬ ‫مین ها هوشمند ترین گلوله های جنگی اند‬ ‫رتبه های تک رقمی ازمون گلوله ها که‬ ‫در خــط مقدم جبهــه نفرات اول و خط شــکن ها‬ ‫را هــدف می گرفتنــد و بعــد از جنــگ نیــز نور چشــم‬ ‫خانواده ها را؛ ترکشــی شــدن د در چشم ساالر؛ کودک‬ ‫‪ ۸‬ســاله مهرانــی تــا مردمکــش شــهادت دهــد جنــگ‬ ‫هنــوز به پایان نرســیده و تا اخرین میــن ادامه دارد؛‬ ‫قطعنامه ‪ ۵۹۸‬کاغذ پاره ای بیش نیســت و پرداخت‬ ‫غرامــت دس ـت وپای کــودکان مهرانی توســط متجاوز‬ ‫پشت مرز جامانده است!‬ ‫معیار جنگ‪ ،‬گلوله؛‬ ‫زبان‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫زبان رسمی پساجنگ در ایالم مین؛‬ ‫تخلص شاعرانش در دهلران فشنگ‪،‬‬ ‫نثر نویسندگانش باروت و‬ ‫زبان بدن مردمانش بمب عمل نکرده است‪.‬‬ ‫گلوله گلوله است!‬ ‫میــن‪ ،‬پهبــاد‪ ،‬بمبــاران‪ ،‬کالشــنیکف و فشــنگ چه‬ ‫فرقی می کند!‬ ‫گلوله ها به یک زبان سخن می گویند‬ ‫ان ها حرفشان را فقط یک بار می زنند‬ ‫برای هر کس تکرار نمی شوند؛‬ ‫گلول ههــا کمتــر از زبان ها قربانــی گرفته اند و زخم‬ ‫زده اند؛‬ ‫انجــا کــه مســئولینش گفتنــد جشــن پا ک ســازی‬ ‫میادیــن میــن را گرفته انــد و جایــی دیگــر گفته شــد‪:‬‬ ‫او گفــت‪ :‬خشکســالی خســارت های فراوانــی به‬ ‫بخــش دام داری اســتان وارد کرده که این میــزان ‪۶۶۰‬‬ ‫میلیاردتومانبودهو بهسازمان هایمرتبطاعالم شده‬ ‫اســت‪ .‬رحیمــی افزود‪ :‬بخــش تغذیــه در دام و طیور‬ ‫مهم ترین و پرهزینه ترین بخش اســت‪ ،‬در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تا‪ ۱۴۰۱‬مجموعا‪ ۱۷۰‬هزار تن نهاده حمایتی یارانه دار‬ ‫در بین دامداران تخصیص و توزیع شده است‪ .‬معاون‬ ‫بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی ایالم عنوان کرد‪:‬‬ ‫عالوه بر این ‪ ۱۵‬هزار تن سبوس از محل کارخانه های‬ ‫ارد استان تامین و در بین دامداران توزیع شده است‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬بنابرایــن در بخــش دام ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫نهاده هایدامیتامین شدهاست‪.‬‬ ‫نهــا نمی دانســتند ســاالر و دیگر کــودکان مهرانی‬ ‫ا ‬ ‫غیرنظامیهستند؛‬ ‫فقط جرمشان این بود که پدرانشان در جنگ‬ ‫شناسنام هشــان را دســتکاری کردنــد تــا شــهید‬ ‫یــا جانبــاز شــوند و اکنــون بایــد خودشــان بــه جــرم‬ ‫ی ن ا » و دســتکاری ان ها‬ ‫بازی هــای کودکانــه بــا « م ‬ ‫مجروح تر و محروم تر‪.‬‬ ‫یشــد ب هجــای زخ مهــای پرتعــداد روی صــورت‬ ‫م ‬ ‫«ســاالر» پرچم تی م محبوبش در فوتبال نقاشــی شود و‬ ‫یا انتظار جوش و غرور نوجوانی پر شروشور را کشید یا‬ ‫نتــر می توانســت پشــت لبــش تابلــو‬ ‫یــا کمــی پایی ‬ ‫بزند‪«:‬به زودی در این محل سبیل می روید»‪ ،‬اما مین ها‬ ‫این را خوب می دانند‬ ‫ترکش چش ـم چپ ساالر حکایتی عاشــقانه است از‬ ‫مهر مهران هنوز از دل مین ه ا خارج نشد ه است‪.‬‬ ‫اینکه ِ‬ ‫عمق دردها و محرومیت این دیار انجا بیشتر عیان‬ ‫تســاله که چند روز‬ ‫یشــود که ســاالر مرادخانی هش ‬ ‫م ‬ ‫پیش در مهران ترکشــی در چشــمش جا ماند‪ ،‬استان و‬ ‫زادگاهــش تــوان معالجه و درمان او را نداشــت و عازم‬ ‫پایتخت شد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۶۹‬درصدی ارزش کاالهای‬ ‫صادراتی از مرز مهران‬ ‫مدیرکل گمرک استان ایالم با اشاره به اینکه ‪ ۴۹۲‬میلیون و ‪۶۰۶‬‬ ‫هزار دالر انواع کاال از ابتدای سال تا پایان تیرماه از طریق مرز‬ ‫بین المللی مهران به عراق و ســایر کشــورها صادرشــده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این میزان صادرات به نسبت دوره مشابه پارسال ازنظر‬ ‫ارزش دالری ‪ ۶۹‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫روح ا‪ ...‬غالمــی در گفت وگــو با ایرنا افزود‪ :‬این مدت (ابتدای‬ ‫ســال تــا پایــان تیرمــاه) یک میلیــون و ‪ ۱۰۵‬هــزار و ‪ ۱۰۹‬تن کاال‬ ‫از مــرز مهــران به عراق و ســایر کشــورها صادرشــده اســت که‬ ‫ازلحاظ وزن ‪ ۸۶‬درصد و ازلحاظ ارزش دالری ‪ ۶۹‬درصد رشــد‬ ‫را نشان می دهد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬عمده کاالهای صادراتی شامل‬ ‫محصوالت فلزی‪ ،‬پالســتیکی‪ ،‬میلگرد‪ ،‬محصوالت کشاورزی‪،‬‬ ‫کابل برق‪ ،‬چینی االت و کارتن خالی بوده است‪ .‬مدیرکل گمرک‬ ‫اســتان ایالم یاداور شــد‪ :‬در این مدت تعداد بیش از ‪ ۴۶‬هزار‬ ‫کامیون وارد مرز مهران شده است که رشد ‪ ۶۵‬درصدی را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬غالمی تاکید کرد‪ :‬میزان ترانزیت از مرز مهران نیز با‬ ‫‪ ۶۵‬هزار و ‪ ۶۹۰‬تن با ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۵۸‬کامیون حمل شده است‬ ‫که رشد ‪ ۱۷۱‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬استان در‬ ‫مبارزه با قاچاق نیز گمرک کارنامه درخشانی دارد‪ ،‬این مدت‬ ‫‪ ۲۹‬پرونــده تشکی لشــده کــه افزایــش ‪ ۲۲۲‬درصــدی ازلحــاظ‬ ‫تعــداد و ‪ ۹۸۸‬درصــدی ازلحــاظ ارزش ریالی نشــان می دهد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‬ ‫ایــام با حضــور در شــهرداری ایــام با بابک‬ ‫محمدی اوندی شهردار ایالم دیدار و گفتگو‬ ‫کرد‪.‬بــه گــزارش ایثــار از ایــام؛ مدیــرکل بنیاد‬ ‫شهید و امور ایثارگران استان ایالم در نشست‬ ‫با شــهردار ایالم ضمن تقدیر از تالش های او‬ ‫در حــوزه ایثــار و شــهادت‪ ،‬گفت‪ :‬شــهرداری‬ ‫یکی از دستگاه هایی است که انان در حوزه‬ ‫ایثار و شــهادت بســیار حائز اهمیت است و‬ ‫تالش های انان در این حوزه در ســطح شــهر‬ ‫مشهود است‪.‬جمال اسدی افزود‪ :‬گلزار منور‬ ‫شهدا و ورودی شهر نیازمند جایگذاری تمثال‬ ‫مبارکشهداهستند‪،‬چراکهدر مسیر مهمانان‬ ‫و مســئوالن کشــوری قــرار دارد‪.‬او همچنیــن‬ ‫بر رســیدگی به گلزار منور شــهدا تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬بر اســاس قانون شــهرداری ها نســبت‬ ‫به نگهداری و تنظیف گلزارهای منور شهد ا و‬ ‫همچنین تامین زمین جهت قطعه ایثارگران‬ ‫مکلفشده اند‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد اســتان ایــام خاطرنشــان‬ ‫ســاخت‪ :‬هیچ کدام از مســئوالن و دستگاه ها‬ ‫بــرای نــام و نشــان خدمت نمی کننــد و بنیاد‬ ‫همــواره در کنــار هر فرد و یا نهادی اســت که‬ ‫برایحفظیادو نامشهداخدمتمی نماید‪.‬‬ ‫در این نشست مقرر شد تابلوهای تمثال‬ ‫مبارک شــهدا مســیر فرودگاه شــهدای ایالم تا‬ ‫میــدان قــران تا پایان ســال توســط شــهرداری‬ ‫جاگذاریشوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خیز مجدد کرونا در ایالم‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۵۲‬ابتالی جدید کرونا در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‬ ‫شناسایی و مبتالیان استان بار دیگر سه رقمی‬ ‫شــدند‪ .‬دکتر جاسم محمدی در گفت و گو با‬ ‫ایرنا اظهار داشــت‪ :‬مجموع مبتالیان اســتان با‬ ‫احتساب‪ ۱۵۲‬ابتالی جدید به‪ ۸۰‬هزار و ‪۶۰۸‬‬ ‫نفر افزایش یافت‪.‬وی افزود‪ ۱۶:‬بیمار کرونایی‬ ‫جدید در مراکز درمانی در شــبانه روز گذشــته‬ ‫بستری شدند و مجموع بستری های استان به‬ ‫مدیرکل گمرک ایالم گفت‪ :‬این مدت از سایر نهادهای کاشف‬ ‫‪ ۳۴‬پرونده جهت ارزش گذاری و تطبیق توسط مرجع قضایی‬ ‫به گمرک ارجاع شده است‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هزار تن علوفه در بین عشایر ایالم‬ ‫توزیع شد‬ ‫مدیرکل امور عشــایری ایالم گفت‪ :‬در ســال جاری دو هزار تن‬ ‫علوفه در بین عشایر ایالم توزیع شده است‪.‬‬ ‫فرشــاد یاســمی در گفت وگــو بــا بــازار اظهار کرد‪ :‬خشکســالی‬ ‫طی دو ســال گذشــته باعــث خســارت های جبران ناپذیری به‬ ‫اقتصاد عشــایر اســتان ایالم شده اســت‪ .‬او با اشاره به کاهش‬ ‫ســطح مراتع و منابع ابی عشــایر اســتان ایالم‪ ،‬گفت‪ :‬در سال‬ ‫جاری ‪ ۲‬هزار تن علوفه در بین عشایر ایالم توزیع شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور عشایری ایالم تصریح کرد‪ :‬جمعیت ‪ ۶۰‬هزارنفری‬ ‫عشایری ایالم که نقش مهمی در رونق اقتصادی استان ایالم‬ ‫بــر عهده دارنــد‪ ،‬در ســال جــاری هــم بــا مشــکالت زیــادی در‬ ‫بخش علوفه و اب مواجه هستند‪ .‬یاسمی با اشاره به کاهش‬ ‫تولیدات عشایر استان ایالم به دلیل خشکسالی‪ ،‬افزود‪ :‬تولید‬ ‫فراورده های دامی عشــایر نظیر گوشــت‪ ،‬شیر‪ ،‬روغن و کشک‬ ‫در ســال جــاری به علت اثار خشکســالی به میــزان ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬عشایر استان ایالم با دارا بودن یک میلیون‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هــزار دام‪ ۶ ،‬درصــد جمعیــت دام عشــایر کشــور را دارا‬ ‫است‪ .‬عشایر این استان ساالنه ‪ ۹۰‬هزار تن فراورده های دامی‬ ‫تنگهرازیانه‬ ‫‪ ۳۹‬نفــر افزایش یافت‪.‬رییس دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی ایالم ادامه داد‪ :‬از بستری های جدید‬ ‫هشتنفر مربوطبهایالم‪ ۲،‬نفر ابدانان‪،‬چهار‬ ‫نفر ایوان‪،‬یکنفر درهشهر ویکنفر نیز مربوط‬ ‫بهملکشاهیاست‪.‬محمدییاداورشد‪:‬طی‪۲۴‬‬ ‫ساعتگذشتهفوتیکروناثبتنشدهومجموع‬ ‫قربانیان استان یک هزار و ‪ ۲۵۷‬نفر است‪.‬وی‬ ‫اظهار داشت‪:‬مجموعبهبودیافتگاناستان‪۷۸‬‬ ‫هزار و‪ ۷۸۳‬نفر است‪.‬‬ ‫به ارزش ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان تولید می کنند‪.‬‬ ‫اموزش مهارت های فنی و حرفه ای در‬ ‫‪۲۸۸‬حرفه‬ ‫شهــای فنــی و حرف ـه ای اســتان ایــام گفــت‪:‬‬ ‫مدیــرکل اموز ‬ ‫هم اکنون در ‪ ۲۸۸‬حرفه در چهار زیرشاخه در حال ارائه اموزش‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬حامد سلیمانی اظهار کرد‪ :‬قرارگاه های‬ ‫مهــارت امــوزی در ســطح اســتان بــه صــورت فعــال بــه ارائــه‬ ‫خدمت مشغول هستند‪ .‬در استان ایالم با کمک سه نهاد سپاه‬ ‫پاســداران‪ ،‬نیروی انتظامی و مرزبانی توانســته ایم اموزش های‬ ‫خوبی را به سربازان ارائه دهیم که مورد استقبال هم قرار گرفته‬ ‫و از مزیت های این دوره این اســت که با پایان ســربازی یک‬ ‫وام ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومانــی ‪ ۴‬درصد به این افراد تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای استان ایالم در خصوص اموزش‬ ‫روســتاییان گفــت‪ :‬روســتاییان جامعه هــدف مــا بوده اند‪ .‬به‬ ‫تمامی مراکز اموزشی سراسر استان دستور داده ایم که به این‬ ‫گروه اموزش داده شود‪ .‬همچنین در بحث اموزش کودکان کار‬ ‫و زنان بی سرپرست و بد سرپرست نیز فعالیت هایی داشته ایم‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه ‪ ۲۸۸‬حرفه در چهار زیرشاخه در حال ارائه‬ ‫اموزش است‪ ،‬تصریح کرد‪ ۲۲۰ :‬اموزشگاه در سطح استان ایالم‬ ‫وجود دارد و در حال ارائه خدمت هستند‪.‬‬ ‫‪ :‬این جاذبه ی طبیعی در ایالم‪ ،‬در دامنه ی ارتفاعات کبیرکوه قرار گرفته است‪ .‬این‬ ‫تنگه زیبا از کنار جاده ایالم ‪ -‬دره شهر امتداد پیدا کرده و محلی برای تفریح و بازدید گردشگران نیز‬ ‫می باشد‪ .‬این تنگه در طی سالهای گذشته در فهرست اثار طبیعی ملی کشور نیز ثبت شده است‪.‬‬ ‫تنگه رازیانه عالوه بر این که برای گردشگران بسیار جذاب است‪ ،‬دارای شرایط تحقیق برای علومی‬ ‫همچون‪ :‬مطالعه پژوهشگران علوم زمینی‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬هیدرولوژی است‪.‬‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫دامداران دام ها را حراج کردند‬ ‫خسارت ‪ ۶۶۰‬میلیارد تومانی خشکسالی به‬ ‫گردشگری‬ ‫استان ایالم دارای دو میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار راس دام‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬هزار هکتار اراضی کشاورزی است‪ ،‬نبود بارش و‬ ‫خشکسالیضرباتسختیطیدو سالاخیر بر پیکره‬ ‫کشاورزی و دامداری استان وارد کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪،‬سال هاســت که استان ایالم شاهد‬ ‫کاهــش نــزوالت اســمانی اســت و نتیجــه ان رویــداد‬ ‫خشکسالی و کم ابی در بسیاری از مناطق استان بوده‬ ‫اســت‪ .‬از این نظر کشــاورزان و دامداران اســتان ایالم‬ ‫بیش از همه دچار مشــکل و در مضیقه هستند‪ ،‬این‬ ‫مشــکل سال هاســت که گریبان گیر اســتان بــوده و از‬ ‫طرفی دیگر با افزایش جمعیت کشور و نیاز روزافزون‬ ‫به اب مشکالت بیش ازپیش خودنمایی می کند‪ .‬بروز‬ ‫خشکسالی اسیب های فراوانی را به مراتع استان ایالم‬ ‫وارد کرده و از ســوی دیگر با افزایش قیمت علوفه و‬ ‫سایر نهاده های دامی تولید گوشت قرمز با مشکالتی‬ ‫مواجه شده که این روزها انعکاس این چالش ها را در‬ ‫قیمت محصوالتی که به دست مصرف کننده می رسد‬ ‫را شاهد هستیم‪ .‬بســیاری از دامداران استان از کمبود‬ ‫گرانی نهاده های دامی گالیه مند هســتند‪ ،‬موضوعی‬ ‫که تولید گوشت قرمز را در استان ایالم که قطب های‬ ‫تولیــد گوشــت قرمــز در کشــور اســت‪ ،‬بــا مشــکالت‬ ‫عدیده ای مواجه کرده است‪.‬‬ ‫این لحظه تعداد یکهزار و ‪ ۷۵۷‬فقره به مبلغ ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی نیز در دست‬ ‫اقدام هستند‪ .‬رحیمی بیان داشت‪ :‬همچنین پیگیر‬ ‫صدور مجوز صادرات دام زنده به کشورهای عربی‬ ‫ازجمله عراق و قطر هستیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سایه بحران بر سر صنعت دامداری ایالم‬ ‫فرج اله صیدمحمــدی ‪-‬رویداد امــروز‪:‬در پهنه ی‬ ‫پهنــاور فرهنــگ ایــن دیــار انگاه که شــعر و نظم‬ ‫خلعت و زینت تکریم به جان گرفت‪ ،‬شاعرانی‬ ‫معلمو معلمانیشاعر از «د هر وه چ»ادبپژوهی‬ ‫و صور خیال جان مایه ی خویش را باهدف حفظ‬ ‫و گسترش زبان کوردی سیراب و شاعر «ثانیه ها»‬ ‫را تجلیل نمودند‪ .‬دردی کشــان در اردی بهشــتان‬ ‫پیاله یسرمستیسر کشیدندوبهار ادب«خضاب‬ ‫کورده واری»بر محاسنخودکشیدهو سرمه کشان‬ ‫در میان ـه ی «تــه م و تــووز» همســایه دوســت و‬ ‫«گرته چۆچان» تورم‪ ،‬ســرامدان شــعر و ادب را در‬ ‫محفلــی به غایت نیکو میزبانی کــرد تا به افتخار‬ ‫فرهنگو ادبایندیار هورابکشند‪.‬‬ ‫شاعر «به یان»کهتاثیر عبدالجبار کاکائیشاعر‬ ‫پراوازه کشــور در اشــعار او هویداست از زبان این‬ ‫استادمسلمشعر فارسیعنواناستادوگوهر نایاب‬ ‫و از لسان استاد صندوق ابادی هنرمند برجسته ی‬ ‫ایرانلقبخورشیدرادریافتکرد‪.‬‬ ‫بهروز سپید نامه و حبیب اله بخشوده نیز دو‬ ‫تن از پژوهشگران و شاعران حوزه زبان و ادبیات‬ ‫فارسیبازبانمعیار فارسیوقترادر کوزهریختند‬ ‫و مضمون و درون مایه شــعر ظاهر را ســتودند و‬ ‫البتهاستادسارایی کهخودراابمی پنداردبهزبان‬ ‫شیرین کردیسخنراندو باغزل ها و دوبیتی های‬ ‫کــوردی اش بــر ادبیات اســتان ردای کــورده واری و‬ ‫لبخندشادمانینشاند‪.‬‬ ‫بخشوده محفل بزرگداشت استاد سارایی را‬ ‫تکریمهم زمانعلم‪،‬هنر‪،‬پژوهشو داناییو‬ ‫نکوداشتخوبی هادانستو در زبان کوردی‬ ‫و فارسیو غزل و دوبیتیبهویعنوان«عالیمقام»‬ ‫هبه کرد‪.‬ظاهر سارایی که زبان کوردی را خانواده‬ ‫خــود می خواند و در اشــعارش همــواره بر رفق و‬ ‫مدارا گام برداشته است‪ ،‬در کنار اشعار فلسفی و‬ ‫اجتماعی اشبهنثر روزنامه نگاریودغدغه مندی‬ ‫نیز نهیبو نقبزدهاست‪.‬‬ ‫همه شــهر ظاهر بود و فرهنگ کده ارشــاد به‬ ‫گواه بخشــوده یک بار دیگر و پس از بزرگداشــت‬ ‫ولی محمد امیدی شــاعر حماسه ســرای ایــام در‬ ‫ســال های گذشــته به عزت و حرمت شعر ظاهر‬ ‫تمام قد ایســتاد و شاعر قله های مه الود شاعران‪،‬‬ ‫ادیبان‪ ،‬نویســندگان و هنرمندان نام اشــنا و شهیر‬ ‫ایالمرادر عصرگاهانادبیچهارشنبه گردهماورد‬ ‫و موی ســپیدان و جوانان در میانه ی ســالن حظ‬ ‫ببردند‪.‬دردمنــد دردنــوش کردی گوی‬ ‫وافر همــی‬ ‫ِ‬ ‫دیار دیواالی نه با کردیسم ها هم نفس شد و نه‬ ‫خطوط قرمز ســاختگی در حــوزه ادب کــوردی را‬ ‫بر خود تحمیل کرد؛ بلکه در اموزش زبان کوردی‬ ‫در ان اتاقک نمور ادبی در شاداباد و دفتر کنونی‬ ‫انتشاراتزانابهاعتناو بهقدر اکتفاکوشید‪.‬‬ ‫شــاعر «ته مه و تووز» با خلــق واژه های بدیع‬ ‫و اصیــل کــوردی خود را در پیــچ و تاب اختیارات‬ ‫شاعری نپیچید و در همین بازار ادب نغز و پرمغز‬ ‫امروز ایالم برگی از بلوط های شــلم و مانشت بر‬ ‫تنواژگانپوشانیدودر واژه گزینیبه غایتعمیق‪،‬‬ ‫عتیقوتصویرگر عملکرد‪.‬‬ ‫شاعرکان ودوشیزگا ننوقریحه یشعر کوردی‬ ‫در پیشگاهاودرس هابیاموختندوالفبایعر وضو‬ ‫ارایه هایادبیرابهنیکوترینوجهبیاموختندتااو‬ ‫در زمره ی شاعرانی باشد که زکات علم و شعرش‬ ‫تربیتشاعرانجوا نوصاحبسبکباشد‪.‬‬ ‫خالق«که لیمه و که موتر»و «هۆچبێ هچان»‬ ‫کــه ظاهــر و باطنش تخلص اوســت عمــری را در‬ ‫کسوت معلمی به زبان و ادبیات فارسی و اموزش‬ ‫دانش اموزانایندیار به ویژهایالمو چوار خدمت‬ ‫نموده از ابتدای دهه شــصت فعالیت خود را در‬ ‫عرصه یشعر اغاز و در دهههفتادباشعر‬ ‫«چقدر ثانیه هانامردند‬ ‫گفتهبودندکهبرمی گردند»‬ ‫اوازهملییافت‪.‬‬ ‫بخشناگفته یاشعار استادساراییشعر طنز‬ ‫است که چنانچه باد شرطه برخیزد و ایام موافق‬ ‫همراه باشد در اینده از اشعار طنز او که همچون‬ ‫قنداستنکته هاخواهیمربود‪.‬‬ ‫ابیات«زوانداڵگیشیرینەچۊقەن‬ ‫نیەزانمچۊبڕێدڵدەێقەنەنەن‬ ‫دە ئیالم و دە کرماشان وە داخەو‬ ‫مەرەز دێرنبڕێ‪،‬دەقەنپیەرز کەن»‬ ‫یا‬ ‫«ئه وه گئۊشێمفیلسووفزەمانەم‬ ‫دەمبیژنەو نیەهۊ دەهەمانەێ»‬ ‫قریحه ی سارایی را در شعر طنز بیان می دارد‬ ‫و بخشیاز شعرهایطنز ظاهر در صورتاهتمام‬ ‫وی می تواند در کنار دوبیتی ها و غزل های کوردی‬ ‫دیباچه ای پیش روی عالقه مندان این حوزه بکر‬ ‫بگشاید‪.‬‬ ‫مولف‪،‬پژوهشــگر‪ ،‬ادیب‪ ،‬شــاعر و نویسنده‬ ‫خوش قریحــه ی اســتان نه تنهــا در ظرف زمــان و‬ ‫پشتپرچینشعر ایالممحدودنشدبلکهبانگاه‬ ‫نافذ و جهان بینی خاص خود معتقد است تمام‬ ‫جهان زیبایی های خود را دارد و بدین سان دیوان‬ ‫غالمرضان ارکوازی را به رشــته ی تالیــف دراورد تا‬ ‫دین خود را به مردم این خطه ی ادبی ادا نماید و‬ ‫چهپیراستهوشایستهپروفسور علی اکبریاز هزاره‬ ‫نمایندگینمود‪.‬‬ ‫از این شــاعر شاخص زبان و ادبیات فارسی و‬ ‫کردی‪ ۶‬اثر کوردی و فارسی به ویژه در حوزه شعر‬ ‫و پژوهش به یادگار مانده است که عالقه مندان‬ ‫ویایناثار راملجاادب کوردیجنوبیمی دانند‪.‬‬ ‫روزنامه مهران به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی‬ ‫خداداد ابراهیمی منتشر می شود و مجوز انتشارش‬ ‫را به زبان فارســی و عربی در ســال ‪ 1380‬دریافت‬ ‫کــرده اســت‪.‬این روزنامــه موضوعــات اجتماعــی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ورزشی را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫سرپرست رویداد امروز در استان ایالم‬ ‫| مرجان دهقان نصیری |‬ ‫رویداد ایران‬ ‫البرز‬ ‫شماره ‪ 36‬صفحه رویداد ایالم‬ ‫شماره‬ ‫‪36‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیالبرز‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 04‬مـرداد ماه‪ /1401‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1404‬‬ ‫درخواستژاویبرایبازگرداندنمسی‬ ‫ژاوی هرنانــدز‪ ،‬ســرمربی‬ ‫در دوران درخشــان حضورش‬ ‫بارســلونا‪ ،‬در فکر بازگرداندن‬ ‫در بارســلونا را داشــته‪ ،‬حــاال‬ ‫لیونل مســی بــه این باشــگاه‬ ‫قصــد دارد به عنــوان مربی با‬ ‫اســت‪ .‬مســی تابســتان ســال‬ ‫ایــن بازیکــن همــکاری کند و‬ ‫یکــه همــه‬ ‫گذشــته و درحال ‬ ‫یشــود که حتــی با او‬ ‫گفتــه م ‬ ‫ژاوی هرناندز‬ ‫منتظــر تمدیــد قــراردادش‬ ‫صحبت هایــی هــم داشــته و‬ ‫بــا بارســلونا بودنــد از ایــن‬ ‫این ستاره ارژانتینی را متقاعد‬ ‫باشــگاه جــدا شــد‪ .‬شــرایط مالــی بارســلونا و کرده که بازگشتش به بارسا می تواند در درون‬ ‫محدودیــت تعیی ‬ ‫نشــده از ســوی اللیگا برای و بیرون زمین به ســود هر دو طرف باشــد‪ .‬در‬ ‫پرداخت دســتمزد به بازیکنان باعث شــد که ایــن خبــر امده که بازگشــت کاپیتان تیم ملی‬ ‫ایــن باشــگاه شــرایط امضــای قــرارداد جدید ارژانتیــن به نوکمپ می توانــد اخرین فصل از‬ ‫با اســطوره ارژانتینی اش را نداشــته باشــد و او زندگــی حرف ـه ای او باشــد و پس ازان شــرایط‬ ‫به عنــوان بازیکــن ازاد این تیم را ترک کرد و با برای حضورش در عرصه مربیگری یا مدیریتی‬ ‫قــراردادی دوســاله به پاری ســن ژرمن ملحق این باشگاه فراهم شود‪ .‬مسی هنوز یک فصل‬ ‫شد‪ .‬در طول این مدت بارها شایعات بسیاری دیگــر نیز با پاری ســن ژرمن قــرارداد دارد و با‬ ‫کســاله این‬ ‫درباره شــرایط این بازیکن در پارک دو پرنس توجه به بندی که برای تمدید ی ‬ ‫به گوش رســید و حاال روزنامه اســپورت که به بــازه زمانــی در قــرارداد او وجــود دارد‪ ،‬شــاید‬ ‫باشــگاه بارســا نزدیــک اســت مدعــی شــد که کار بارسا برای جذب این بازیکن در تابستان‬ ‫ژاوی از خوان الپورتا خواسته است که شرایط سال اینده کمی دشوار باشد‪ ،‬خصوصا که گفته‬ ‫یشــود پی اس جی مشــتاق است که از بند‬ ‫بازگشــت مســی به نوکمــپ را فراهــم کند‪ .‬او م ‬ ‫که پیش ازاین ســابقه هم بازی بودن با مســی تمدید یک ساله قرارداد او استفاده کند‪.‬‬ ‫خشمکونتهاز ناگلزمان؛حرفه ایرفتار کن‬ ‫انتونیــو کونتــه‪ ،‬ســرمربی‬ ‫درســت باشــد امــا باقیمتی که‬ ‫تاتنهــام‪ ،‬از اظهــارات یولیــان‬ ‫در حــال حاضــر دارد بســیار‬ ‫ناگلزمــان دربــاره هــری کیــن‬ ‫دشوار است‪ .‬ما باید ببینیم که‬ ‫ناراحــت و عصبانــی اســت‪.‬‬ ‫در اینده چــه رخ خواهد داد‪».‬‬ ‫عالقــه بایرن مونیــخ به جذب‬ ‫حشــده از‬ ‫همین اظهارات مطر ‬ ‫انتونیو کونته‬ ‫هــری کیــن به عنوان جانشــین‬ ‫سوی ناگلزمان بود که به شدت‬ ‫روبرتلواندوفسکیموضوعی‬ ‫کونتــه را ازرده خاطــر کــرد و‬ ‫اســت کــه در روزهــای اخیــر بارهــا مطر ‬ ‫حشــده واکنش او را به همراه داشت‪ .‬این مربی ایتالیایی‬ ‫است‪ .‬پیش ازاین اولیور کان نیز به این موضوع دراین باره گفت‪«:‬اگر شمامی خواهید کاری کنید‬ ‫اشاره کرده بود که جذب این بازیکن رویای بایرن باید با باشگاه صحبت کنید‪ ،‬نه با رسانه ها‪ .‬این‬ ‫اســت و چنــد روز قبــل نیــز ناگلزمــان اظهاراتی شــاید بی احترامی به باشــگاهی دیگر و رفتاری‬ ‫را دربــاره ایــن موضــوع مطــرح کــرد‪ .‬ایــن مربی غیرحرف ـه ای باشــد‪ .‬مــن نمی دانــم چــرا چنین‬ ‫المانــی دراین باره گفت‪« :‬او بســیار گران قیمت اتفاقی رخ داده اســت‪ .‬مطمئنا یک مربی نباید‬ ‫اســت و مشــکل مــا اینجا اســت‪ .‬او جــز یک یا درباره بازیکنانی از باشگاه دیگر صحبت کند‪».‬‬ ‫دو بازیکنی اســت که می تواند واقعا در پســت کونته در ادامه اضافه کرد‪« :‬شــرایط در تاتنهام‬ ‫مهاجم نوک بازی کند‪ .‬او در دو سال اخیر کمی کامال واضح و مشــخص اســت‪ .‬ما برنامه کامال‬ ‫کمتر در پســت شــماره ‪ 10‬بازی کرده اســت‪ .‬این مشــخصی در این باشــگاه داریم‪ .‬هری جزئی از‬ ‫بازیکن روی توپ قوی است و بدن قدرتمندی پروژه ما است‪ .‬او عضو بسیار مهمی است و این‬ ‫هــم دارد‪ .‬البته که شــاید چنیــن چیزی به نوعی مسائلمطرح شدهفقطشایعههستند‪».‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1955‬رای شماره ‪ 1۴۰1۶۰3۰۲۰۲۶۰۰۲۸۲۰‬مورخ ‪ 1401/02/21‬هیات چهار مالکیت اقای‬ ‫اصغر کشانی به شناسنامه شماره ‪ 1۷‬کدملی ‪ 1۲91۲۶9۸۰۰‬صادره اصفهان فرزند حسین بصورت‬ ‫ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 104/65‬مترمربع از پالک شماره ‪ 1۰‬فرعی از ‪ 13۴۰۷‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع‬ ‫سند انتقال شماره ‪ ۶۲3۶۲‬مورخ ‪ 64/02/22‬دفتر ‪ ۷۶‬اصفهان دفتر ‪ 5۶‬صفحه ‪ ۴۲5‬که نقل شده‬ ‫به صفحه ‪ 3۸9‬دفتر ‪ ۴۴‬خروجی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال‬ ‫اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1347919‬م الف‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫اگهی مزایده پرونده اجرائی به شماره بایگانی ‪9904146‬‬ ‫‪ -9 -2183‬شماره اگهی‪ 140103902002000139 :‬تاریخ اگهی‪ 1401/05/02 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 16 – 139904002003003941‬سهم مشاع از هفتاد و دو سهم عرصه و اعیان‪ -‬ثمنیه یک قطعه‬ ‫زمین به پالک ثبتی ‪ 0‬فرعی از ‪ 3۴۲3‬اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور واقع در‬ ‫بخش ‪ ۲‬اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان استان اصفهان که فاقد مساحت است به ادرس‪:‬‬ ‫اصفهان خیابان سپه کوچه کاخ کوچه سردار جنگ که سند مالکیت ان با شماره دفتر بازداشتی‬ ‫الکترونیک ‪ 1399۰5۸۰۲۰۲3۰۰۲۸۸۷‬ثبت و صادر شده و طی بازداشت شماره ‪/1۰‬ج‪129/92/‬‬ ‫مورخ ‪ 1392/۰3/12‬ذیل شماره بازداشتی ‪ ۲۸۰۷‬در تاریخ ‪ 1392/۰3/16‬از شعبه ‪ 1۰‬اجرای‬ ‫احکام حقوقی شورای حل اختالف اصفهان و بموجب نامه شماره ‪1399۸5۶۰۲۰۲3۰۰۶19۰‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/10/07‬اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان بازداشت و در پرونده ثبتی و دفتر‬ ‫بازداشتی منعکس گردیده است‪ .‬با حدود و مشخصات‪ :‬شماال‪ :‬دیواری است بخانه شماره سه هزار‬ ‫و چهارصد و بیست و دو شرقا‪ :‬بشارع کوچه باغبانها جنوبا‪ :‬بشارع کوچه باغبانها غربا‪ :‬بخانه شماره‬ ‫سه هزار و چهارصد و بیست و چهار دیوار فاصل اشتراکی است‪ .‬که طبق نظر هیات کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری پالک مذکور به صورت یک قطعه زمین غیرمحصور و فاقد مستحدثات بوده‬ ‫که مطابق اطالعات سامانه شهرداری اصفهان (سیستم یکپارچه شهرسازی و درامد) با کد نوسازی‬ ‫‪ 3-1۲-1۰35۷۸-۶۷-۰-۰-۰‬مساحت طبق سند ‪ ۲۶5‬متر مربع و مقدار در مسیر را ‪85/71‬‬ ‫مترمربع و میزان باقیمانده را ‪ 156/29‬مترمربع و کاربری مصوب مسکونی (مطابق طرح بازنگری‬ ‫طرح تفصیلی) اعالم نموده است‪ .‬ابعاد ملک مندرج در سامانه بقرار شماال برابر ‪ 14/90‬متر شرقا‬ ‫برابر ‪ 20/40‬متر جنوبا برابر ‪ 11/80‬متر و غربا برابر ‪ 23/30‬متر می باشد‪ .‬ملک مورد نظر از جهت‬ ‫شمال شرق و جنوب مشرف به گذر و از سمت غرب به پالک مجاور محدود می باشد‪ .‬ملکی اقای‬ ‫حسین اقائی دهاقانی که در قبال طلب خانم زهره صادقانی بابت مهریه مندرج در سند نکاحیه‬ ‫شماره ‪ 11۷9۷‬مورخ ‪ 1393/07/25‬دفترخانه ازدواج شماره ‪ 1۴۸‬اصفهان توقیف گردیده از ساعت‬ ‫‪ 9‬الی ‪ 1۲‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/05/19‬در شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع‬ ‫در اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر از طریق مزایده به فروش میرسد‪ .‬مزایده از مبلغ پایه‬ ‫(‪ 12/156/000/000‬ریال) دوازده میلیارد و صد و پنجاه و شش میلیون ریال شروع و به هرکس‬ ‫خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای‬ ‫مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده‬ ‫دارای انها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم‬ ‫قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن انکه پس از مزایده در صورت‬ ‫وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد‬ ‫ضمنا این اگهی در سایت سازمان به ادرس ‪ Agahi.ssaa.ir‬و یک نوبت در روزنامه رویداد امروز‬ ‫چاپ اصفهان مورخ ‪ 1401/05/04‬درج و منتشر میگردد‪ .‬توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده‬ ‫ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان‬ ‫و شناسه واریز (دریافت از حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق‬ ‫فوتبال ایران دوباره شاهد حضور بازیکنان‬ ‫و مربیان غیروطنی است‬ ‫ورود موج جدید خارجی ها‬ ‫به لیگ برتر‬ ‫فوتبــال ایران دوباره شــاهد حضــور بازیکنان و‬ ‫مربیانخارجیاست؛بایددیدایننفراتمی توانند‬ ‫بهتیم هایخود کمک کنندیاخیر‪.‬به گزارشفوتبال‬ ‫‪ ،360‬یکــی از جذابیت های فصل جدید لیگ برتر‬ ‫فوتبالایرانحضور بازیکنانو مربیانخارجیاست‬ ‫کــه بعد از وقفه ای دوباره شــدت گرفته اســت‪ .‬در‬ ‫چند روز گذشــته هم شــاهد قطعی شــدن حضور‬ ‫چند بازیکن و مربی در تیم های سپاهان‪ ،‬گل گهر‪،‬‬ ‫پرســپولیس و صنعت نفــت ابــادان بوده ایم که بد‬ ‫نیستباان هابیشتر اشناشوید‪.‬‬ ‫مانوئل فرناندز‬ ‫یکــی از بزرگ تریــن انتقال های چند ســال اخیر‬ ‫فوتبال ایران در درون مستطیل سبز همین بازیکن‬ ‫‪ 36‬سالهو کهنه کار لیسبونیاست‪.‬مانوئلفرناندز‪،‬‬ ‫ســتاره اسبق تیم های بنفیکا پرتغال‪ ،‬پورتس موث‬ ‫انگلیس‪،‬اورتونانگلیس‪،‬والنسیااسپانیا‪،‬بشیکتاش‬ ‫ترکیه‪ ،‬لوکوموتیو و کراسنودار روسیه‪ ،‬کایاسری اسپور‬ ‫ترکیه و اپولون یونان حاال در اولین تجربه اسیایی‬ ‫خود قرار است برای طالیی پوشان اصفهانی و زیر‬ ‫نظر هموطنانشکار کند‪.‬‬ ‫الویس کامسوبا‬ ‫خریــد بعــدی ســپاهان متولــد بروندی اســت‪.‬‬ ‫الویــس کامســوبا کــه در چهارماهگــی همــراه‬ ‫خانواده اش به کمپی در تانزانیا رفت و پس از چند‬ ‫سال دشوار در ‪ 11‬سالگی توانست سر از شهر ادالید‬ ‫در کشور استرالیا دربیاورد‪ .‬او با‪ 164‬سانتی متر‪ ،‬یکی‬ ‫از کوتاه قامت ترین بازیکنان تاریخ لیگ برتر فوتبال‬ ‫ایران خواهد شد‪ .‬بازیکنی‪ 26‬ساله که برای اولین بار‬ ‫در دوران بازیگری از استرالیا خارج شده و باید برای‬ ‫سپاهانبازیکند‪.‬‬ ‫وسکلی گومز دوس سانتوس‬ ‫هافبــک هجومــی جدیــد گل گهــر ســیرجان از‬ ‫برزیل امده و متولد ریودوژانیرو است‪ .‬وسکلی گومز‬ ‫سســانتوس کارش را باشــگاه اتلتیکو مینیرو اغاز‬ ‫دو ‬ ‫کــرد‪ .‬او ‪ 6‬ســال تحت قــرارداد این باشــگاه بود اما‬ ‫فقط یک بار برایشان بازی کرد‪ .‬این هافبک برزیلی‬ ‫در این مدت به ‪ 9‬تیم مختلف قرض داده شد و در‬ ‫هیچ کدام از این تیم ها نتوانست نمایش درخشانی‬ ‫داشته باشــد‪ .‬دموکرانا‪ ،‬ویالنووا‪ ،‬ردبول‪ ،‬ایپاتینگا‪،‬‬ ‫چاپوکوئنسه‪،‬سانتاکروز‪،‬کیارا‪،‬فروویاریا‪،‬کیارا‪،‬ویسل‬ ‫کوبــه ژاپن‪ ،‬کیــارا و یوونتوود تیم هایی بوده اند که‬ ‫گومــز پیــش از پیوســتن به گل گهــر در ا نهــا بازی‬ ‫کرده است‪ .‬تیم هایی که در سری ا‪ ،‬بی و سی برزیل‬ ‫بوده اند و نام برخی از ان ها برای شــما اشناســت‪.‬‬ ‫پرتکرارترین تیمی که وسکلی برایش بازی کرده تیم‬ ‫کیارا است‪ .‬او در چند مقطع برای این تیم بازی کرد‬ ‫و حاال در دومین تجربه خارج از برزیلش باید برای‬ ‫تیم امیر قلعه نویی بازی کند‪ .‬این بازیکن برزیلی در‬ ‫ویسل کوبه نتوانست فروغ چندانی داشته باشد و‬ ‫پیش از پایان قراردادش به برزیل بازگشت‪.‬‬ ‫اوسمار لوس ویرا‬ ‫یحیــی گل محمدی ســرانجام دســتیار مدنظر‬ ‫خودش را انتخاب کرد‪ .‬کســی که قرار اســت جای‬ ‫حمید مطهــری را بگیرد و از ابتدا یک مربی بوده‬ ‫اســت‪ .‬اوســمار ویرا‪ ،‬برای اولین بار در ‪ 19‬ســالگی‬ ‫به عنــوان مربــی در باشــگاه اینترناســیونال برزیــل‬ ‫واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است‪ .‬برنده مزایده باید مابقی‬ ‫مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی‬ ‫که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد‬ ‫نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان ‪/1355290‬م الف‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9- 2180‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که‬ ‫اسناد عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و‬ ‫تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی‬ ‫(کثیراالنتشار و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - 169‬اصلی اراضی صدراباد‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب ساختمان کارواش و محوطه از پالک شماره ‪ 201‬فرعی از ‪ 169‬اصلی‬ ‫فوق به مساحت ‪ 300‬متر مربع ابتیاعی خانم نیلوفر عطاران از محل مالکیت رسمی مریم و عظیم‬ ‫پورطیبی برابر رای شماره ‪ 1401 -1441‬مورخه ‪ - 1401/04/29‬کالسه ‪1400 - 0484‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می‬ ‫گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره‬ ‫ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/19 :‬اکبر اقبالی‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/1354821‬م الف‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9- 2182‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که‬ ‫اسناد عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و‬ ‫تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی‬ ‫(کثیراالنتشار و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - 169‬اصلی اراضی صدراباد‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب خانه مسکونی از پالک شماره ‪ 3606‬فرعی از ‪ 169‬اصلی فوق به مساحت‬ ‫‪ 246/05‬متر مربع ابتیاعی اقای ذوالفقار الهوردی زاده سرخزو از محل مالکیت رسمی بهروز و جواد‬ ‫نودهی وراث مرحوم بهمن نودهی برابر رای شماره ‪ 1401 -1261‬مورخه ‪ - 1401/04/15‬کالسه‬ ‫‪1400 – 0479‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می‬ ‫گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل‬ ‫نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت‬ ‫به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/19 :‬اکبر اقبالی‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/1355376‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت خودرو؛ خودرو وانت دو کابین پارس خودرو تیپ پیکاپ ریچ ‪D4WD‬‬ ‫به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 771 -13‬ص ‪ 87‬به شماره‬ ‫موتور ‪ ZG24506799‬و شماره شاسی ‪ NAPDB4P27J1010003‬مدل‬ ‫‪ 1397‬به نام علیرضا پورهمایون فرزند جالل شماره شناسنامه ‪ 64‬کدملی‬ ‫‪ 2296125001‬صادره از شیراز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫مشــغول به کار شــد‪ .‬او تا ســال ‪ 2009‬در اکادمی‬ ‫ایــن باشــگاه فعالیــت نمــود تا اینکه با پیشــنهاد‬ ‫باشــگاه یوونتــود‪ ،‬هدایــت ایــن تیــم را بــه عهده‬ ‫گرفــت‪ .‬نتیجــه ی نهایی قابل قبــول نبــود‪ .‬دوباره‬ ‫مسـ ِـیر رفته را برگشت و ســرمربی تیم های پایه و‬ ‫تیم دوم اینترناســیونال شــد‪ .‬یکی‪-‬دو بار فرصت‬ ‫کــرد تــا به عنــوان ســرمربی موقــت در تیــم اصلی‬ ‫حضورداشــته باشــد ولی در ســال ‪ 2012‬با روی کار‬ ‫امدن دونگای مشــهور به کار اصلی اش بازگشت‪.‬‬ ‫اوسمار حدفاصل سال های ‪ 2013‬تا ‪ 2015‬سرمربی‬ ‫تیــم زیــر ‪ 20‬ســاله های کورینتیانــس شــد‪ 3 .‬مــاه‬ ‫هدایــت تیم برگانتینو را به عهــده گرفت‪ .‬مجددا‬ ‫‪ 2‬ســال ســرمربیگری در تیــم زیــر ‪ 20‬ســال های‬ ‫کورنیتیناس که این بار با یک جام همراه شــد و او‬ ‫در قامــت دســتیار به تیــم اصلی راه پیدا کــرد‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ 2018‬مدتی ســرمربیگری کورنتیانس هم به‬ ‫او رســید‪ .‬موفقیتی به دست نیامد و ‪ 2‬تیم دسته‬ ‫دومــی چــون گوارانــی و ویتوریــا هــم تجربه های‬ ‫بعدی این مربی بودند‪ .‬خانه ی همیشگی اوسمار‬ ‫بازهم او را به سمت خود خواند‪ .‬او یک بار دیگر‬ ‫به اینترناسیونال بازگشت‪ .‬مدتی کمک مربی بود و‬ ‫مدتی ســرمربی موقت‪ .‬او پیش از پرســپولیس در‬ ‫تیم گمنام سیانورته سرمربیگری کرد و با پیشنهاد‬ ‫پرســپولیس روبرو شــد‪ .‬باید دید اوسمار می تواند‬ ‫یاری رسان یحیی باشد یا خیر‪.‬‬ ‫کاسیانو دیاس‬ ‫سهــای فــراوان و باوجــود‬ ‫پــس از کش وقو ‬ ‫مصدومیتی چندهفته ای باید انتقال کاسیانو دیاس‬ ‫به پرســپولیس را قطعی بدانیم‪ .‬مهاجم ‪ 33‬ســاله‬ ‫تیــم ویــزال که با این تیم از لیــگ دو به لیگ اصلی‬ ‫پرتغال رســید و توانســت در فصل گذشــته یکی از‬ ‫بهترین بازیکنان تیمش در فاز هجومی باشد‪ ،‬حاال‬ ‫قرار است مشکل خط حمله سرخ پوشان تهرانی را‬ ‫حلکند‪.‬‬ ‫استفانو ایمپگلیازو و رودریگو باروکا‬ ‫رضــا پــرکاس ســرمربی صنعت نفــت ابــادان‬ ‫بــرای تقویــت کادرفنی خــود از ‪ 2‬مربی برزیلی‬ ‫اســتفاده خواهد کرد‪ .‬اســتفانو ایمپگلیازوی ‪65‬‬ ‫ساله که مربی بدنساز است و رودریگو باروکای‬ ‫‪ 47‬ســاله کــه در قامــت مربــی دروازه بان ها به‬ ‫تیــم ابادانــی کمک می کند‪ .‬هر ‪ 2‬نفر لیســانس‬ ‫تربیت بدنــی دارنــد و باالترین مدارک مربیگری‬ ‫را در حیط ههــای خــود بــه دســت اورده انــد‪.‬‬ ‫اســتفانو ســابقه کار در تیم هــای ام صــال قطر‪،‬‬ ‫پرســیا اندونــزی‪ ،‬الجیــش مصــر‪ ،‬الریــان قطــر‪،‬‬ ‫کــداح مالــزی‪ ،‬المحــرق بحریــن‪ ،‬حتــا امــارات‪،‬‬ ‫الشمال قطر‪ ،‬النصر عربستان‪ ،‬الریاض عربستان‪،‬‬ ‫پایســاندو برزیــل و بوتافوگو برزیــل را دارد‪ .‬این‬ ‫مربی توانســته در مالزی‪ ،‬قطر‪ ،‬بحرین و برزیل‬ ‫عناوینــی را هــم بــا تیم هایش به دســت بیاورد‪.‬‬ ‫بایــد دیــد ایــن بازیکنــان و مربیــان در فوتبــال‬ ‫ایران چه نمایشی خواهند داشت‪ .‬ایا به لیست‬ ‫نه چنــدان بلندباالی موفق ها اضافه می شــوند‬ ‫یــا بایــد نام ان ها را هم در کنار لیســت طوالنی‬ ‫ناکام ها قرار دهیم‪ .‬زمان‪ ،‬پاسخگوی این سوال ‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکالیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائیننامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1964‬برابر رای شماره ‪ 140160306005003486‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عبداله دستجردی فرزند‬ ‫حسینعلی بشماره شناسنامه ‪ 299‬صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 96/45‬مترمربع از پالک ‪ 120‬فرعی از ‪ 41‬اصلی واقع در اراضی کاظم اباد بخش‬ ‫‪ 12‬نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای محمدیوسف ابادی محرز گردیده است‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/04 :‬سیدابوالفضل‬ ‫حسینی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک م‪.‬الف ‪1249‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫حبرکوتاه‬ ‫پنجره های بسته مشکل‬ ‫بزرگ تیم های لیگ‬ ‫بسیاری از تیم های لیگ برتری حق ثبت قراردادهای‬ ‫جدید خود در ســازمان لیگ را ندارند‪ .‬در فاصله ‪ 17‬روز‬ ‫تا شروع رقابت های لیگ برتر یک مشکل بزرگ برای اکثر‬ ‫باشگاه هاپیش امدهو ان همبهبستهشدنپنجرهنقلو‬ ‫انتقاالتی ان ها توسط کمیته تعیین وضعیت فدراسیون‬ ‫فوتبال مربوط اســت‪ .‬حدود نیمی از باشــگاه های لیگ‬ ‫برتــری بــه دلیــل شــکایت هایی کــه بازیکنــان و مربیان‬ ‫سابقشــان در کمیته تعیین وضعیت به ثبت رســاندند‬ ‫محکوم شده اندوبههمینخاطر فدراسیونفوتبالاجازه‬ ‫ثبتقراردادبهباشگاه هایبدهکار رانمی دهد‪.‬اینرویه‬ ‫در سال های گذشتهنیز از سویسازمانلیگوجودداشته‬ ‫امــا در لحظات اخر با در اختیار گذاشــتن چک تضمین‬ ‫در کمیته تعیین وضعیت یا تضامین دیگر پنجره نقل و‬ ‫انتقاالتی باشگاه ها بازشده و قراردادهای جدید ان ها نیز‬ ‫بهثبترسیدهاست‪.‬حاالدر فاصلهچندروز تاشروعلیگ‬ ‫جدیدباردیگر کمیتهتعیینوضعیتبرایتسویه حساب‬ ‫باشگاه هابااعضایسابقخوداقدامکردهو فعالقصدی‬ ‫برای باز کردن پنجره ان ها و ثبت قراردادهای جدیدشان‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬کمیتــه تعیین وضعیــت به باشــگاه های‬ ‫بدهکار هشدار داده هرچه سریع تر نسبت به پرداخت‬ ‫بدهی های خود و باز شدن پنجره نقل و انتقاالتی اقدام‬ ‫کنند تا مشکالت بعدی نصیبشان نشود‪ .‬این در حالی‬ ‫است که نقل و انتقاالت روز ‪ 30‬مرداد به پایان می رسد‬ ‫و بازی ها از ‪ 21‬مرداد شــروع می شــود‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫اگر کمیتهتعیینوضعیتبخواهدسفت وسختپایاین‬ ‫موضوعبایستد‪،‬احتماالشاهدانخواهیمبودکهدریکی‬ ‫دو هفته اول لیگ باشگاه ها نتوانند از نفرات جدید خود‬ ‫اســتفاده کنند و این موضوع قطعا یک تنش بزرگ برای‬ ‫فوتبالپدیدخواهداورد‪.‬‬ ‫اخرین خبر از مصدومیت‬ ‫وحید امیری‬ ‫دکتــر شــهاب در خصــوص اخریــن وضعیت وحید‬ ‫امیریدر پشتسر گذاشتندوراننقاهتتوضیحاتیبه‬ ‫سایتفدراسیوندادهاست‪.‬علیرضاشهاب‪،‬فیزیوتراپ‬ ‫تیــم ملی در خصوص شــرایط وحید امیــری‪ ،‬ملی پوش‬ ‫فوتبال کشــورمان گفت‪ :‬وحید امیــری که از ناحیه کمر‬ ‫اســیب دیده بــود دوره نقاهــت جراحــی را پشــت ســر‬ ‫گذاشتهو از دو هفتهگذشتهکارهایدرمانی‪،‬فیزیوتراپی‬ ‫و تمرینات ثبات مرکزی تنه را زیر نظر کادر پزشکی تیم‬ ‫ملــی برای این بازیکن اغــاز کردیــم‪ .‬او در ادامه گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه با تالش کادر پزشکی وضعیت امیری رو به‬ ‫بهبودی است تا انجایی که توانست در زمین چمن نرم‬ ‫دوی داشته باشد‪ .‬شرایط این بازیکن را روزبه روز بررسی‬ ‫می کنیم تا ا شــاهد مراحل پیشــرفتی امیری در روزهای‬ ‫اینده باشیم و بتواند تمرینات خودش را از سر بگیرد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2189‬برابر رای شماره ‪ 140160306012001058‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض اقای ‪ /‬خانم حسین ارام جردوی فرزند ارسالن بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 10980‬صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪113/18‬متر مربع‬ ‫از پالک ‪ 1044‬فرعی از ‪ 58‬اصلی واقع در بخش سه کاشمر خریدار از مالک رسمی اقای‬ ‫حبیب اله عزیزی و محمد عزیزی محرز گردیده است‪ ..‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/04:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/19:‬احمد جهانگیر –‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر ‪/679‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1957‬برابر رای شماره ‪ 1۴۰1۶۰3۰۶۰1۲۰۰۰95۷‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم روح اله ارایش فرزند علی اکبر‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 9‬صادره از بردسکن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪160/78‬‬ ‫مترمربع از پالک ‪ 5۲3۰‬فرعی از ‪ 3۰۲۶‬اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به ادرس‬ ‫خیابان امام موسی صدر ‪ 1‬خریداری از مالک رسمی اقای‪/‬خانم منوراغا شریف نبوی محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/04 :‬احمد جهانگیر‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر ‪/649‬م الف‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -2188‬برابر رای شماره ‪ 140160306012001061‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض اقای ‪ /‬خانم زهرا همایونی فرزند برات اله بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 18‬صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 148‬متر مربع از‬ ‫پالک‪ 1393‬اصلی واقع در بخش یک شهرکاشمر به ادرس خیابان باقری ‪ 11/2‬خریداری از‬ ‫مالک رسمی اقای‪ /‬خانم سعید دبیقی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/04:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/05/19:‬احمد جهانگیر ‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر ‪/681‬م الف‬ ‫اعالم مفقودی‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بدینوسیله به اطالع می رساند برگ سبز خودرو وانت سیستم پیکان تیپ‪ 1600 i‬مدل‬ ‫‪ 1393‬رنگ سفید شیری‪-‬روغنی ظرفیت ‪ 750‬کیلو گرم تعداد سیلندر ‪ 4‬نوع سوخت‬ ‫بنزین تعداد محور ‪ 2‬تعداد چرخ ‪ 4‬با شماره موتور ‪ 118 P 0039397‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAA36AA3EG639671‬به شماره انتظامی ایران ‪ 144 -88‬ص ‪ 63‬بنام اقای‬ ‫مسعود تایه زو فرزند نصراله به شماره شناسنامه ‪ 7636‬و با کدملی ‪ 3258606889‬صادره‬ ‫از کرمانشاه مفقود گردیده واز در جه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو وانت سیستم تویوتا تیپ ‪ 1600‬به رنگ سبز‬ ‫یشمی روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 592 -23‬ی ‪ 49‬به شماره موتور‬ ‫‪ 2815121‬و شماره شاسی ‪ 169005‬مدل ‪ 1983‬به نام علی باقری عبدی‬ ‫فرزند نصراله به شماره شناسنامه ‪ 52‬و کدملی ‪ 6209769705‬صادره از زرین‬ ‫شهر مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 04‬مــرداد ماه ‪ 26 / 1401‬جوالی ‪ 26 / 2022‬ذوالحجه ‪ / 1443‬سا ل ششم ‪ /‬شماره ‪1404‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫افزایش ‪۲۱‬ساله امید‬ ‫به زندگی ایرانی ها‬ ‫سرپرست وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬بحث یارانه های بازنشستگان مهم است‪،‬‬ ‫بخشی از ان برعهده ماست و برخی هم مربوط به ستاد هدفمندی یارانه ها است ‪ ،‬بانک اطالعاتی‬ ‫در دولت گذشته به روز نشده و ترکیب بندی خانوارها اصالح نشده بود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬محمدهادی زاهدی وفا‪ ،‬سرپرســت وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در‬ ‫هفدهمینسالروز گرامیداشتروز خانوادهو تکریمبازنشستگان کهبههمتصندوقبازنشستگی‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫کشوری در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خانواده شاید اصلی ترین و بنیادی ترین‬ ‫نهاد یک اجتماع است و درگذشته این خانواده دارای روابط صمیمی‪ ،‬محکم و مستدام بوده و‬ ‫می توانسته محل ارامش برای بزرگوار خانواده باشد‪ .‬او افزود‪ :‬باید تالش کرد در گام دوم انقالب‬ ‫اسالمی خانواده بر اساس الگوی منطبق بر فرهنگ خودمان شکل بگیرد و این خانواده در احساس‬ ‫رضایتمندی و کرامت نقش مهمی ایفا کند‪ .‬او کرد‪ :‬باید سعی کنیم سلول بنیادین زندگی اجتماعی‬ ‫را به روال خود بازگردانیم و خانواده محور صمیمانه و عزت اعضای ان و پیشکسوتان در خانواده‬ ‫باشد‪.‬او ابراز کرد‪:‬بازنشستگیدر زندگیانسانمعنینداردماتازمانی کهزندههستیمباید کار کنیم‬ ‫و تالش کنیم‪ .‬حاال ممکن است نوع کار تغییر یابد‪ .‬زاهدی وفا با اشاره به افزایش امید به زندگی در‬ ‫میان مردم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به برکت انقالب اسالمی امید به زندگی از ‪ ۵۵‬سال به‪ 76/2‬سال تغییریافته‬ ‫است‪ .‬این افزایش‪۲۱‬ساله امید به زندگی دستاورد بزرگی است‪.‬‬ ‫کبری یادگاری‪ ،‬روانشناس کودک و نوجوان تاکید کرد‬ ‫روشتربیتیوالدینتضمین کننده‬ ‫سالمت روان کودکان‬ ‫ریشه بسیاری از اختالالت روانی در الگوهای رفتاری نامتعارف والدین است‬ ‫مریم منصف‬ ‫دوران کودکی نشان از رسیدن به نقاط عطف‬ ‫تهــای‬ ‫رشــدی و عاطفــی‪ ،‬و یادگیــری مهار ‬ ‫اجتماعی سالم و نحو ه کنار امدن با مشکالت‬ ‫اســت‪ .‬کــودکان دارای ســامت روانی‪ ،‬کیفیت‬ ‫زندگی مثبتی دارند و می توانند عملکرد خوبی‬ ‫در خانــه‪ ،‬مدرســه و جامعــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اختــاالت روانــی در میــان کــودکان به عنــوان‬ ‫ش یادگیــری‪ ،‬رفتــار یــا‬ ‫تغییــرات جــدی در رو ‬ ‫کنترل احساســات که موجب بروز پریشــانی و اموزش به موقع مهارت های اجتماعی سالم‪،‬‬ ‫مشکالت روزانه می شود‪ ،‬توصیف شده است‪ .‬امــوزش حــل مســئله در زمــان روبــرو شــدن با‬ ‫بسیاریاز کودکانگهگاهترسونگرانیراتجربه مشکالت است‪.‬نشانه بارز کودکان با سالمت‬ ‫می کنند یا رفتارهای مخــرب دارند‪ .‬اگر عالئم روانــی بــاال‪ ،‬کیفیــت زندگــی باالیــی دارنــد و‬ ‫جدی و مداوم باشد و در فعالیت های مدرسه‪ ،‬همچنین عملکرد درست و صحیح در محیط‬ ‫خانه یا بازی تداخل ایجاد کند‪ ،‬ممکن اســت هایخانه‪،‬مدرسهو جامعهدارند‪.‬‬ ‫مبتالبهاختاللروانی‪،‬یعنیاختاللیکهمربوط اختالالت روانی شایع در دوران کودکی‬ ‫به سالمترواناستتشخیصدادهشود‪.‬‬ ‫چیست؟‬ ‫ســامت روان تنها نبود یک اختالل روانی‬ ‫از اختالالتشایعدر کودکانعقب ماندگی‪،‬‬ ‫نیست‪.‬کودکانیکهاختاللروانیندارندممکن افســردگی‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬اختالل کمبــود توجه و‬ ‫اســت از این نظر که تا چه اندازه خوب عمل بیش فعالی‪ ADHD‬و اختاللرفتاریرامی توان‬ ‫می کننــد با هم متفاوت باشــند و کودکانی که نامبرد‪.‬‬ ‫مبتال به اختالل روانی مشترکی تشخیص داده‬ ‫عقب ماندگی‪ :‬یعنی اینکه هوش انها کمتر‬ ‫شــده اند ممکن اســت از نظر‬ ‫از حد طبیعی باشد یا دچار‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫والدین‬ ‫قدرت و ضعف در میزان رشد‬ ‫عالئم عقب ماندگی ذهنی‬ ‫و نحوه مواجهه با مشــکل‪ ،‬و‬ ‫یا جسمی شدید متوسط یا‬ ‫کودکان کنترل‬ ‫در کیفیت زندگ ‬ ‫یشــان با هم استرس و اضطراب‪ ،‬خفیفباشند‪.‬‬ ‫متفاوت باشــند‪ .‬ازاین رو برای‬ ‫افســردگی‪ :‬شــایع ترین‬ ‫مشارکت و همکاری‬ ‫بررسی دقیقی تر این موضوع‬ ‫مشــکل در جهان اســت که‬ ‫را اموزش دهند و‬ ‫با کبــری یادگاری‪ ،‬روا نشــناس‬ ‫در ســنین مختلف مشاهده‬ ‫کــودک و نوجــوان بــه گفتگــو همچنینخوداگاهی‪،‬‬ ‫می شود‪.‬احساسغم‪،‬کاهش‬ ‫نشســتیم‪ .‬یــادگاری می گوید‪ :‬توانمندی و شناخت عالقهیالذتبهموضوعاتی‬ ‫توانایی و هوش‬ ‫اساسـ ًـا ســامت روان بر شیوه‬ ‫که قبــا موردتوجه و عالقه‬ ‫اندیشیدن‪،‬احساسوعملکرد‬ ‫را‬ ‫کودکان‬ ‫در‬ ‫هیجانی‬ ‫کــودک بــود‪ ،‬اختــال در‬ ‫افراد تاثیر بســزایی می گذارد‬ ‫خواب وخــوراک‪ ،‬کاهــش‬ ‫ارتقا دهند‬ ‫کــه والدیــن نقــش مهمــی در‬ ‫کندی روانی حرکتی‪،‬‬ ‫انرژی‪ِ ،‬‬ ‫ســامت روان کــودکان خــود دارنــد و با ایجاد کاهشتمرکز‪،‬بی قرار بودن‪،‬احساسگناهو‪.....‬‬ ‫محیطــی امــن در خانــه ســامت روان کــودک‬ ‫اختــال بیش فعالی و کمبود توجه‪ :‬امارها‬ ‫خود را ارتقا می بخشند‪ .‬والدین باید اطالعاتی نشان داده که‪ ١٠‬درصد از کودکان با این مشکل‬ ‫در زمینه های رشد و مشکالت سالمت کودکان مواجه هستند‪.‬عالئم بیش فعالی ‪:‬بی توجه و‬ ‫خود در هر مرحله ای از رشد کسب نمایند‪.‬‬ ‫رهاکردن کارها‪ ،‬بی دقتی در گوش دادن‪ ،‬مرتب‬ ‫سالمت روان کودک به چه معناست؟‬ ‫نبودنوشلختگی‪،‬انجامندادنتکالیفمدرسه‬ ‫در این باره تعاریف جامع و زیادی عنوان فرامــوش کاری‪ ،‬صبــور نبودن‪ ،‬دائــم در حرکت‬ ‫شــده کــه مهمتریــن و کامل تریــن تعریف به بودن و ارام و قرار نداشتن را می توان از عالئم‬ ‫معنایدستیابیبهلحظههایتاثیرگذار رشدی بیش فعالیدر کودکاننامبرد‪.‬‬ ‫و عاطفــی و یادگیــری مهارت هــای دهگانه و عالیــم اختالالت روانــی دوران‬ ‫کودکی چیست؟‬ ‫والدین باید به حرکات کودکانشــان توجه‬ ‫کننــد‪ .‬ممکن اســت کــودکان نتوانند به خوبی‬ ‫شــرح حال خــود را توضیــح دهنــد و یــا خیلــی‬ ‫از کــودکان شــناخت کاملــی از احساســات و‬ ‫هیجانــات ندارنــد‪ ،‬پس الزم اســت والدین به‬ ‫حالت ها و رفتارها و گفتار کودکان دقت کنند‪.‬‬ ‫عالئمیچونکاهشوزن‪،‬مشکلدر خوابیدن‪،‬‬ ‫کاهشاشتها‪،‬سردردو معدهدردمکرر‪،‬مشکل‬ ‫در تمرکز‪ ،‬صحبت در مورد مرگ یا خودکشی‪،‬‬ ‫اجتناباز اجتماعوکم شدنارتباطات‪،‬تغییرات‬ ‫در خلق وخــو‪ ،‬تمایــل نداشــتن بــرای رفتن به‬ ‫مدرســه یــا دیگر مراکــز علمی‪ ،‬اســیب زدن به‬ ‫خــود یا دیگــران و ‪ . ...‬نکته حائز اهمیت این‬ ‫من‬ ‫که اگر کودک شما از کلماتی مانند ای کاش ِ‬ ‫نبــودم‪ ،‬چــرا من دنیا امدم؟ اســتفاده کــرد و یا‬ ‫حتیاحساسناامنیو ناامیدینسبتبهاینده‬ ‫داشت و دائما سرشار از افکار منفی بود‪ ،‬حتما‬ ‫بهیکپزشکمراجعهنمایید‪.‬‬ ‫تاثیــر اختالالت روانــی در کودکان‬ ‫چیست؟‬ ‫اختالالتــی چــون اختــاالت خلقــی‪،‬‬ ‫اضطراب‪،‬وسواساجباری‪،‬اختاللکمبودتوجه‬ ‫وبیش فعالی‪،‬اوتیسم‪،‬هرکداماز ایناختالالت‬ ‫مشکالتی در کودکان به وجود می اورد‪.‬‬ ‫احساســات افراطی‪ :‬احســاس ترس بدون‬ ‫علت و یا مضطرب شدن مانع از فعالیت های‬ ‫یشــود و یــا اختالالت‬ ‫عــادی روزانــه کــودک م ‬ ‫یشــود کودک دائمــا ناراحت و‬ ‫خلقی باعث م ‬ ‫غمگین‪ ،‬بهانه گیر و کسل باشد و خلق کودک‬ ‫نامتعادل گردد‪ .‬اگر فرزند اختالل کمبود توجه‬ ‫داشته باشد‪ ،‬کاهش یادگیری و عدم تمرکز در‬ ‫کودکایجادمی کنند‪.‬‬ ‫وسواس اجباری‪ :‬این اختالل اول به صورت‬ ‫عملی تظاهر می یابد وســواس‪ ،‬یک احســاس‬ ‫اســت کــه ب هصــورت مــداوم و بــر خالف میل‬ ‫کــودک روی می دهــد ایــن رفتــار اگاهانه تکرار‬ ‫می شود مثل حمام و شستشــوی مداوم‪ ،‬چک‬ ‫کــردن مــداوم وســایل شــخصی بــرای کاهــش‬ ‫اضطراب‪.‬‬ ‫ایا اختالالت روانــی دوران کودکی‬ ‫قابل درماناست؟‬ ‫یهــای روانــی در کودکان‬ ‫شناســایی بیمار ‬ ‫برایوالدینبسیار سختاستبه خاطر همین‬ ‫عمومادرمانبه موقعصورتنمی گیرد‬ ‫موضوع‬ ‫ً‬ ‫پــس بــا کوچک تریــن عالیــم (بی حوصلگی‪،‬‬ ‫یقــراری‪ ،‬عــدم تمرکــز‪ ،‬فقــدان در ارتبــاط‬ ‫ب ‬ ‫بــا اطرافیــان‪ ،‬بدخلــق شــدن و پرخاشــگری‬ ‫و مضطــرب شــدن) بایــد بــه پزشــک مراجعــه‬ ‫سـوار بـر امـواج جیـغ بنفـش‬ ‫رسیدگیخارج ازنوبتبهزیستی‬ ‫بهمتقاضیانفرزندخواندگی‬ ‫کودکانبیمار‬ ‫یشــود؛‬ ‫نماییــد‪ .‬درمان به دو صورت انجام م ‬ ‫یا رفتاردرمانی و یا دارودرمانی که به تشخیص‬ ‫پزشــک بعــد از انالیــز کــردن و ارزیابــی کــودک‬ ‫صــورت می گیــرد‪ .‬رفتاردرمانــی بــرای کودکان‬ ‫در قالــب بازی درمانی صورت می گیرد‪ .‬به این‬ ‫طریقکهبهانهااموزشمی دهندچگونهدرباره‬ ‫افکار منفی و احساسات خود صحبت کنند؟ و‬ ‫چگونهپاسخدهند؟وچگونهباانهاکنار بیایند‪.‬‬ ‫در ایــن روش‪ ،‬رفتارهــای جدیــد و مهارت حل‬ ‫مسئلهو کنار امدنبامشکالترابهانهااموزش‬ ‫می دهند‪ .‬هنردرمانی‪ ،‬روشی برای بیان خالق‬ ‫جهــت حل مســائل یا چالش هایی اســت که‬ ‫کودک با انها درگیر می شو‪ ،‬در این روش درمانگر‬ ‫تالشمی کند که کودکبااستفادهاز هنردرمانی‬ ‫تهــای‬ ‫بــه بینــش شــخصی و توســعه مهار ‬ ‫مقابله ایجدیددستیابد‪.‬دارودرمانیزمانی‬ ‫یشــود که کودک افســرده یا مضطرب‬ ‫انجام م ‬ ‫باشدو پزشکبرایتثبیتخلق وخودارو تجویز‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫راه های پیشــگیری از بروز اختالالت‬ ‫روانی در کودکی چیست؟‬ ‫همیشــه پیشــگیری بهتر از درمان است‬ ‫و والدیــن باید عالج قبل از وقوع را درباره‬ ‫کودکانشــان منظــور دارنــد و شــخصیت‬ ‫کــودکان را پایه ریــزی نماییــد ‪ .‬والدیــن‬ ‫بایــد احساســات و روحیــات کــودکان خود‬ ‫را به خوبــی بشناســند چــرا کــه در تربیــت‬ ‫فرزنــدان توجه بــه نیازها و مســائل روحی‬ ‫روانــی اهمیــت دارد‪ .‬والدینــی کــه تنهــا به‬ ‫فکــر فراه مکــردن تغذیه و پوشــاک باشــند‬ ‫احتــرام و شــخصیت بــه کــودک را فرامــوش‬ ‫کنند‪ ،‬بدترین ضربه عاطفی را به کودکشان‬ ‫می زننــد و کــودک دچــار کمبــود شــخصیت‬ ‫می شود و همین کمبود را به صورت لجبازی‬ ‫و نافرمانــی و مجادلــه ابــراز می کند خیلی‬ ‫مهــم اســت کــه کودکان مــا دچــار عقده ها‬ ‫و گر ههــای روانــی و رفتــاری نباشــند تــا‬ ‫توانایــی مکانیســم دفاعــی بدنی بیشــتری‬ ‫پیــدا کنند‪ .‬ا گــر والدین به نیازهای عاطفی‬ ‫و روحــی کــودکان پاســخ مثبــت و به موقع‬ ‫بدهنــد‪ ،‬روح و روان کــودکان هرگــز دچــار‬ ‫اســیب نخواهــد شــد‪ .‬کــودکان را نبایــد در‬ ‫معرض خشــونت افراد بزرگســال و جامعه ســالم با فرزندشــان برقرار کنند‪ .‬بدیهی است‬ ‫قــرارداد‪ .‬امــوزش مهار ‬ ‫تهــای ســازگاری و دیگــر تمرکزی بــر روی روابــط والدین و فرزند‬ ‫کنترل عاطفی به کودک از زمان خردســالی باقــی نمی مانــد و در نهایت داشــتن خانواده‬ ‫باید انجام شــود‪ .‬تجربه نشــان داده است پرتنش مساوی است با اختالل روانی‪ ،‬استرس‪،‬‬ ‫که کودکان و نوجوانانی که یکی از والدین اضطــراب‪ ،‬و وســواس فکــری در کــودکان‪ .‬در‬ ‫ا ‬ ‫نهــا دچــار اختــاالت روانــی هســتند‪ ،‬نتیجــه ریشــه بســیاری از اختــاالت روانــی در‬ ‫مقاومــت بیشــتری نســبت به پیشــگیری و الگوهایرفتارینامتعارفوالدیناست‪.‬‬ ‫بهبــود دارند‪.‬پیشــگیری بــه معنــی اگاهــی حرف اخر؟‬ ‫و شــناخت والدیــن نســبت بــه هــر مرحله‬ ‫والدیــن ســالم تضمین و تثبیت کننــده ی‬ ‫و تحــول کــودک و انتظــار درســت و بجــا از سالمتروان کودکهستند‪.‬والدینباالگوهای‬ ‫کــودکان بــر اســاس توانمندی جســمی انها رفتاری و سبک فرزند پروری نقش بسیار مهمی‬ ‫منوالد‬ ‫اســت‪ .‬والدیــن بایــد بــه کــودکان کنتــرل در بروز مشکالترفتاریکودکاندارند‪ِ .‬‬ ‫اســترس و اضطــراب‪ ،‬مشــارکت و همکاری تعیینمی کنم کهیکفرزندسالمو یایکفرزند‬ ‫را امــوزش دهنــد و همچنیــن خوداگاهــی‪ ،‬و ناســالم داشــته باشــم‪ .‬چطور فضای خانه را‬ ‫توانمنــدی و شــناخت توانایــی و هــوش اماده کنم تا اعضای خانواده در امنیت عاطفی‬ ‫هیجانی در کودکان را ارتقا دهند ‪.‬‬ ‫قرار گیرند‪ .‬نوع روابط و گفتار من با همســر و‬ ‫چه کودکانی دچــار اختالالت روانی فرزندانم به چه شــیوه باشد تا شخصیت انها‬ ‫می شوند؟‬ ‫حفظشودچراکهفرزندانمااز طریقمشاهده‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫کودک‬ ‫روان‬ ‫سالمت‬ ‫اساس‬ ‫پایه و‬ ‫کردنمیاموزندنهاز صحبتونصیحت کردن‪.‬‬ ‫محیطی که در ان پرورش می‬ ‫ایا فرزندپروری من به ســبک‬ ‫باید شــکل می گیرد‪ .‬سالمت اگر والدین به نیازهای مقتدرانه‪،‬سهلگیر‪،‬مستبدانه‬ ‫روان در واقــع همــان تفکــر‬ ‫و یاطردکنندهاست؟!‬ ‫عاطفی و روحی‬ ‫مــن والدیــن‪ ،‬به‬ ‫درســت و مناســب در زندگی کودکان پاسخ مثبت ایا‬ ‫ِ‬ ‫شــخصی و اجتماعــی فــرد و به موقع بدهند‪ ،‬روح رفتارهــای نامطلوب‬ ‫اســت‪ .‬ســامت روان نقــش‬ ‫فرزندمتوجهمی کنم؟‬ ‫و روان کودکان هرگز‬ ‫سازنده ای در سرنوشت کودک‬ ‫ایا تابه حال به تله های‬ ‫دچار اسیب نخواهد‬ ‫دارد اگــر کودکــی در خانواده‬ ‫نردبانی رفتارهای نامناسب‬ ‫پرتنش زندگی کند و خانواده شد‪ .‬کودکان را نباید کودکتوجهنموده ام؟‬ ‫کــودک از بهداشــت روان در معرض خشونت‬ ‫و یا انها را شناسایی کردم‬ ‫افراد بزرگسال و‬ ‫برخوردار نباشد‪ .‬سالمت روان‬ ‫و چه الگو برای برخورد با ان‬ ‫کودکرانیز بهخطر می اندازد‪.‬‬ ‫رفتار غلطتدبیر نمودم؟‬ ‫جامعه قرارداد‬ ‫دراین خصوص بــه چند مورد‬ ‫ایا من الگوی نامناسبی‬ ‫اشارهمی کنم‪.‬‬ ‫برایفرزندانمهستم؟‬ ‫ناامنی های عاطفی خانواده‪ :‬والدینی که‬ ‫یشــوند کــه احســاس‬ ‫تنبی ههــا موجــب م ‬ ‫خودشاندچارناامنیعاطفیشدندنمی توانند خشم‪ ،‬اعتراض‪ ،‬میل به انتقام‪ ،‬یا احساس گناه‬ ‫امنیــت عاطفــی را بــرای کــودکان ایجــاد کنند‪ .‬و بی ارزشی در کودک بیشتر شود‪.‬در نهایت با‬ ‫شهــا و فشــارهای خانــواده‪ ،‬ارامش‬ ‫کودکانــی کــه در محیطی پرتنش و اســترس زا کاهش تن ‬ ‫زندگی می کنند‪ ،‬دچار ترس و اضطراب شدید و شــادی را جایگزین نماییم و انتظاراتی که از‬ ‫می شوند‪ .‬اسیب زدن به رابطه فرزند با والدین‪ :‬فرزندانمان داریم بر اســاس توانایی جسمی و‬ ‫والدینی که روابط خوب و معقولی با همدیگر عقلیانهاباشدنهبیشتر کهمنجر بهمقایسهبا‬ ‫دائما با هم درگیری و اختالف دارند همساالنششودو نه کمتر کهفرصتیادگیری‬ ‫ندارنــد و ً‬ ‫نمی توانند انتظار داشــته باشــند که یک رابطه و پیشرفترا از انهاسلبنماییم‪.‬‬ ‫اجرایطرحیجهتافزایشقدرتخریدبازنشستگان کشوری‬ ‫مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشســتگی کشوری با‬ ‫بیان اینکه طرح های حمایتی برای بازنشستگان این صندوق طراحی و‬ ‫در دست اجراست که از جمله این طرح ها می توان به طرح یاری جهت‬ ‫افزایش قدرت خرید بازنشستگان با حفظ منزلت انها اشاره کرد گفت‪:‬‬ ‫امکان خرید تخفیفی و اقساطی از این طریق برای بازنشستگان فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬محمــود مرتضایی فــرد در هفدهمین ســالروز‬ ‫گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان که به همت صندوق‬ ‫بازنشستگی کشوری در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد‪ ،‬با اشاره‬ ‫به برگزاری حضوری این مراسم پس از دو سال وقفه به واسطه کرونا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طی این دو سال‪ ،‬ایین بزرگداشت و تکریم بازنشستگان‬ ‫به صورت مجازی برگزار شــده بود‪ .‬او افزود‪ :‬جشــنواره های ورزشــی‬ ‫اخیرا و به تازگی اغاز شده است و این جشنواره در‬ ‫ویژه بازنشستگان ً‬ ‫دهه والیت با حضور ‪ ۴۰۰۰‬نفر از بازنشســتگان در هشــت رشــته در‬ ‫مجموعه های ورزشی و خانه های امید در سطح استان های مختلف‬ ‫برگزار شــد‪ .‬مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی‬ ‫کشــوری به ایین پیاده روی بازنشســتگان کشــوری در هفته گذشته و‬ ‫اهدای جوایز به برگزیدگان جشنواره ورزشی نیز اشاره و عنوان کرد‪:‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی در صندوق از جمله موارد حائز اهمیت است که‬ ‫به یک اصل اساسی تبدیل شده و همه مدیران و معاونین بخشی از‬ ‫انرژی خود را در این مسیر صرف می کنند و عالوه بر پرداخت حقوق‬ ‫به ایفای مسئولیت اجتماعی نیز توجه می کنند‪ .‬مرتضایی فرد ادامه‬ ‫داد‪ :‬طرح های حمایتی برای بازنشستگان این صندوق طراحی و در‬ ‫دست اجراست که از جمله این طرح ها می توان به طرح یاری جهت‬ ‫افزایش قدرت خرید بازنشستگان با حفظ منزلت انها اشاره کرد‪ .‬در‬ ‫یشــود و انها‬ ‫این طرح مبلغی در فیش حقوق بازنشســتگان شــارژ م ‬ ‫می توانند با مراجعه به فروشگاه های مدنظر کاالهای مورد نیازشان‬ ‫را در قالب تخفیف و اقساط خریداری کنند‪.‬‬ ‫افزایش تعارضبین حیات وحشو انسان با غذادهی دستی‬ ‫نزدیک شدن انسا ن به زیستگاه حیوانات و غذادهی به حیات وحش مشکلی است که این‬ ‫روزها توجه کارشناسان این بخش را به خود جلب کرده است‪ ،‬انان معتقدند که ورود انسان به‬ ‫طبیعت و غذادهی دستی به حیوانات وحشی در روند تکاملی انان اختالالتی ایجاد و در اینده‬ ‫خساراتجبران ناپذیریبر حیات وحشواردمی کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حســن اکبری معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیســتی سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست با اشاره به مشاهده یک قالده خرس مادر و ‪ ۲‬قالده توله خرس در کوه سبالن در‬ ‫روزهای اخیر‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ادامه روند غذادهی دستی به خرس ها توسط کوهنوردان و گردشگران‬ ‫می تواند منجر به تعارض بین حیات وحش و انسان و وقوع حوادث ناگوار برای انسان ها باشد و‬ ‫مشکالتزنجیره ایدر مدیریتاین گونه هابهوجوداورد‪.‬او افزود‪:‬ریختنزبالهدر طبیعت‪،‬طیفی‬ ‫از گونه هایجانوریهمچونشغالو خرسرابهخودجلبمی کند کهعالوهبر انتقالبیماری های‬ ‫حیات وحش‪،‬مشکالتیرابرای کارشناسانمحیط زیستایجادمی کند‪.‬به گفتهاکبری‪،‬امروز شکل‬ ‫دیگری از مزاحمت های حیات وحش رونق گرفته و ان هم غذادهی دستی به حیوانات وحشی‬ ‫است‪،‬برایمدیریتاینمعضلدر حالحاضر گزینه هایمتعددیدر اختیار نداریمو نمی خواهیم‬ ‫حامـد بذرافکـن| رویـداد امـروز‬ ‫به خاطر جهل و خطای انسانی‪ ،‬حیوانات را در اسارت نگه داریم‪ .‬معاون محیط زیست طبیعی و‬ ‫تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد‪ :‬اطالع رسانی به مردم از طریق رسانه های‬ ‫محلیو مکاتبهبافرمانداریو دهیاری هایمنطقهو همچنینبادستگاهقضاییاز جملهاقدامات‬ ‫اخیر این معاونت بوده است تا در صورت مشاهده غذادهی دستی به خرس ها‪ ،‬با خاطیان‬ ‫برخورد شود‪ .‬اکبری خاطرنشان کرد‪ :‬درصورتی که احتمال بروز خطر باال برود‪ ،‬دفتر حفاظت‬ ‫و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در نظر دارد با همکاری محیط زیست‬ ‫استان اردبیل‪ ،‬زیستگاه مناسبی که دارای تعارض کمتری باشد‪ ،‬انتخاب کرده و خرس ها را به‬ ‫انجا منتقل کند‪ .‬معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬مــردم در بحــث غذادهــی دســتی بــه حیوانات وحشــی اگاهانه عمل کننــد و با‬ ‫دلســوزی های نااگاهانه مشــکالتی برای حیات وحش و زیســتگاه ان ها به وجود نیاورند‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بخش قابل توجهی از هزینه ها و نیروی انســانی صرف مواردی خاص همچون‬ ‫یشــود و از قوه قضاییه درخواســت می کنیم به طور جد‬ ‫قاچاق و زنده گیری حیات وحش م ‬ ‫با هرگونه زنده گیری و قاچاق حیات وحش برخورد کند‪ ،‬اگر روزی بتوانیم قاچاق حیات وحش را‬ ‫در کشور محدود کنیم بخشی عمده ای از اعتبارات و سرمایه نیروی انسانی در بحث حفاظت از‬ ‫زیستگاه هاهزینهخواهدشد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کــودکان و نوجوانــان ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت‪ :‬باتوجه به زمان‬ ‫نســبتا طوالنــی بــرای پذیــرش سرپرســتی کودکان‪ ،‬ســازمان بــرای متقاضیــان کودکان‬ ‫بــاالی ‪ ۵‬ســال و همچنیــن کــودکان دارای معلولیت یا نیازمند درمــان‪ ،‬این امکان را‬ ‫قائل شده که خارج ازنوبت به تقاضای انان رسیدگی شود‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما؛ سعید بابایی با اشاره به اینکه هرساله حدود دو هزار کودک‬ ‫برای فرزندخواندگی به خانواده ها سپرده می شوند‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر بیش از ‪۳۱‬‬ ‫هــزار خانــواده در مراحــل فرزندخواندگی به ســر می برند؛ به عبارتی دیگــر در ازای هر‬ ‫کــودک قابل واگــذاری برای فرزندخواندگی بیش از ‪ ۱۵‬خانــواده اعالم امادگی کرده اند‪،‬‬ ‫اما در مورد کودکانی که دارای معلولیت یا نیازمند درمان هستند‪ ،‬وضعیت به این گونه‬ ‫نیســت‪ .‬او در خصوص تاثیر شــیوع ویروس کرونا بر تعداد کودکان بدون سرپرســتی که‬ ‫در دوره کرونا به ســازمان بهزیســتی واگذار شــده اند نیز گفت‪ :‬کودکانی بوده اند که به‬ ‫هر نحوی به علت فوت والدین تحت پوشش بهزیستی قرار گرفته اند‪ ،‬اما هیچ کودکی‬ ‫به علت مرگ ومیر ناشی از ویروسِ کرونای والدین خود‪ ،‬وارد مراکز نگهداری بهزیستی‬ ‫ــببی خود‪ ،‬ســاماندهی شــده اند‬ ‫نشــده اســت و همه ان ها در خانواده های َنســبی و َس ِ‬ ‫و برخــی کــه نیاز به حمایت داشــته اند مــورد حمایت قرار گرفته انــد و در کل اولویت‪،‬‬ ‫ماندن کودک در خانواده زیستی خود است‪ .‬بابایی در خصوص بیشترین تقاضا برای‬ ‫ِ‬ ‫فرزندخواندگی از سوی خانواده ها‪ ،‬به تفکیک جنسیت کودکان‪ ،‬افزود‪ :‬درگذشته بیشتر‬ ‫متقاضیــان خواهــان کــودک دختــر بودند‪ ،‬امــا در حال حاضــر این میزان بــه ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫کاهش یافته اســت و تعداد بیشــتری از خانواده ها دختر و پســر برایشان تفاوتی ندارد‬ ‫که این موضوع نشــان از رشــد فرهنگی فرزندخواندگی در کشــور است‪.‬وی در ادامه در‬ ‫فاقد سرپرســت بیان کــرد‪ :‬در حال‬ ‫خاص ِ‬ ‫خصــوص کــودکان دارای معلولیــت یا بیماری ِ‬ ‫نیازمند درمان‪ ،‬در مراکز بهزیستی‬ ‫حاضر حدود هزار کودک و نوجوان دارای معلولیت یا‬ ‫ِ‬ ‫به ســر می برند که بی سرپرســت یا فاقد سرپرســت موثر هستند و متقاضیان اندکی برای‬ ‫فرزندخواندگی انان اعالم امادگی کرده اند‪ .‬مدیرکل کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی‬ ‫کشور با اشاره به فراخوان بهزیستی برای فرزندخواندگی کودکان دارای بیماری و معلولیت‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬فراخــوان اخیر به منظور اگاه ســازی جامعه برای فرزندخواندگــی این کودکان‬ ‫صورت پذیرفته است‪ .‬به این صورت که متقاضیان ابتدایی می توانند عالوه بر مراجعه به‬ ‫سامانه ملی فرزندخواندگی به نشانی ‪ www.adoption.behzisti.net‬به سامانه پیامکی‬ ‫‪ ۳۰۰۰۰۱۲۳۱۱‬نام‪ ،‬نام خانوادگی و استان خود را پیامک بزنند تا همکاران با ان ها تماس‬ ‫گرفته و سایر جزئیات را برایشان تشریح کنند‪ .‬بابایی ادامه داد‪ :‬معموال خانواده هایی به‬ ‫ســمت پذیــرش کودکان دارای معلولیت یا بیماری خاص می روند کــه از منظر امادگی‪ ،‬از‬ ‫امادگی باالتری در مقایسه با سایر خانواده ها برخوردارند؛ بعضی از این کودکان عالوه بر‬ ‫نیاز مالی برای درمان‪ ،‬نیاز به توجه ویژه والدین دارند‪.‬‬ ‫تنهاموزهسفر در ایران‬ ‫یک راهنمای گردشــگری در مراســم یادبود عبداهلل امیدوار از جهانگردان ایرانی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــران تــا جایــی که من اطالع دارم تنها کشــوری اســت که موزه ســفر دارد و‬ ‫این موزه توســط برادران امیدوار ایجاد شــد‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬مراســم یادبود عبداهلل‬ ‫امیدوار یکی از برادران امیدوار که روز ‪ ۲۴‬تیرماه در کشور شیلی دار فانی را وداع‬ ‫گفت‪ ،‬شــب گذشــته با حضور سفردوستان و مسئوالن حوزه میراث فرهنگی در کاخ‬ ‫ســعداباد برگــزار شــد‪ .‬ارش نوراقایــی راهنمای گردشــگری در این مراســم گفت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر مــا دیگر با جهانگــرد در دنیا روبه رو نیســتیم بلکه با گردشــگر روبه رو‬ ‫هستیم‪ .‬ما دیگر مسافر نداریم بلکه گردشگر داریم‪ .‬االن گردشگری با جهانگردی‬ ‫متفاوت اســت‪ .‬برادران امیدوار در ســفر‪ ،‬حکمت کســب می کردند اما گردشــگران‬ ‫امــروز از ایــن حکمــت کمتــر بهــره می برنــد‪ .‬همچنیــن عبارت «بســیار ســفر باید تا‬ ‫پخته شــود خامی دیگر» به گردشــگری امروز تعلق نمی گیرد‪ .‬چون در حال حاضر‬ ‫گردشــگران می خواهند که تعداد بیشــتری از کشــورها را ببینند به جای اینکه درست‬ ‫درســتی از یک ســفر طوالنی به کشــوری داشته باشــند‪ .‬االن اگر به گردشگر بگویی‬ ‫یک هفته می خواهی در کشوری بمانی یا در ان هفته به سه کشور بروی دومی را‬ ‫انتخاب می کند‪ .‬به همین دلیل باید گفت برادران امیدوار اخرین نسل جهانگردان‬ ‫هســتند‪ .‬او در ادامه بیان کرد‪ :‬در حال حاضر محتواهای زیادی درباره ســفر تولید‬ ‫می شــود اما برادران امیدوار سفرشــان را مکتوب کردند و فیلم و عکس های زیادی‬ ‫داشــتند که سفرشــان را مســتند کرده است و ما حاال می توانیم بعد از سال ها از انها‬ ‫اســتفاده کنیم‪ .‬مســتند کردن ســفر در حالی انجام شــده بود که شــاید خیلی ها این‬ ‫کار را نمی کردنــد‪ .‬نــور اقایــی بیان کرد‪ :‬ما به لطف انها در ایران موزه ســفر داریم‪.‬‬ ‫مــن جســتجو کــردم و ندیدم در کشــوری چنین موزه ای باشــد‪ .‬ایــران باید هم موزه‬ ‫سفر می داشت‪ .‬چون در حوزه باستان شناسی‪ ،‬اشیای از کشورهای هند و مصر هم‬ ‫در تپه های تاریخی ما پیدا شــده که از یک مراوداتی در ســفر به دســت امده است‪.‬‬ ‫اگــر روزی تاریخچــه ســفر در ایــران مورد بررســی قرار گیــرد ما مســتندات زیادی در‬ ‫این باره داریم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1497

روزنامه رویداد امروز 1497

شماره : 1497
تاریخ : 1401/09/01
روزنامه رویداد امروز 1493

روزنامه رویداد امروز 1493

شماره : 1493
تاریخ : 1401/08/26
روزنامه رویداد امروز 1491

روزنامه رویداد امروز 1491

شماره : 1491
تاریخ : 1401/08/24
روزنامه رویداد امروز 1488

روزنامه رویداد امروز 1488

شماره : 1488
تاریخ : 1401/08/21
روزنامه رویداد امروز 1487

روزنامه رویداد امروز 1487

شماره : 1487
تاریخ : 1401/08/19
روزنامه رویداد امروز 1484

روزنامه رویداد امروز 1484

شماره : 1484
تاریخ : 1401/08/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!