روزنامه رویداد امروز شماره 1367 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1367

روزنامه رویداد امروز شماره 1367

روزنامه رویداد امروز شماره 1367

‫س مق ه‬ ‫روز امهسر سریصبح یر ن‬ ‫‪ruydad ran com‬‬ ‫شنبه‬ ‫نوبتپیشگیری‬ ‫فرارسید‬ ‫ص دی جـ م عی‬ ‫‪ 21‬خــرد د ماه‪1401‬‬ ‫‪ 11‬جون‪2022‬‬ ‫‪ 11‬ذو عده ‪1443‬‬ ‫شم ره‪/ 1367‬س ل جم‬ ‫‪ 8‬ص حه‪ /‬مت ‪ ۲۰۰۰‬وم ن‬ ‫م ک ی‬ ‫س‬ ‫من سبت‬ ‫امروز‬ ‫‪1401‬‬ ‫سی ست‬ ‫ز دروزخجسته‬ ‫مامعلی بنموسی لرضا(ع)‬ ‫خجستهباد‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫وشه‬ ‫شم ره‬ ‫روزهایخاکستریبرجام‬ ‫وش ر‬ ‫فت و رژی ‪04‬‬ ‫تالشبر ایناست که‬ ‫درتابستانخاموشی ها‬ ‫بهحداقلبرسد‬ ‫رو د د مروز‪-‬گروهسیاست سر جام س زگما هز یهایفر و ن قطعنامه یشنهادی االتمتحدهامر کاو رو یکای رو اعلیه ر ن هرغممخا فتجدیچینوروسیهدر شستفصلی‬ ‫شور یحکاماژ س ین مللی رژی می ا‪ ۳۰‬ر یمو فق ‪ ۲‬ر یمخا ف(روسیهوچین)و‪ ۳‬ر یممتنع(هند یبیو اکستان) ه صو برسید‬ ‫سی ست ‪02‬‬ ‫زیرساخت درمانی‬ ‫بوشهر در شان مردم‬ ‫این استان نیست‬ ‫‪36‬‬ ‫جشنوارهتولیدمحتوایرسانهایدربوشهرفراخوانشد‬ ‫عبدالرحیم افروغ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان بوشهر‪ :‬رویداد تولید محتوای‬ ‫رسانهای اغازشده است و اثار در سه شاخص سوژه یا ایده‪ ،‬محتوا و ویژگیهای فنی سنجیده‬ ‫میشود‪ .‬عموم مردم اثار خود را تا ‪ ۳۱‬خردادماه به شماره ‪ ۰۹۹۴۰۴۷۰۶۴۴‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫پیگیری برای تامین حق ابه تاالب حله‬ ‫موجودیــت تــاالب را در معــرض خطــر جــدی قرار‬ ‫داده اســت بهطوریکه از ‪ ۲۰‬هزار هکتار مســاحت‬ ‫ابــی تــاالب کمتــر از ‪ ۴‬هــزار هکتــار ان باقیمانده‬ ‫اســت‪ .‬به اعتقاد کارشناســان توزیع نامتعادل اب‪،‬‬ ‫ذخیره اب در پشت سد رئیسعلی‪ ،‬پرداخت نشدن‬ ‫حــق اب تــاالب‪ ،‬اســتفادههای باالدســتی از ان در‬ ‫بخش کشاورزی‪ ،‬اختصاص حق اب تاالب برخالف‬ ‫اصول امایش به کشت صیفی و محصوالت اب بر و‬ ‫همچنین افزایش بیرویه سطح زیر کشت نخیالت‬ ‫و ابیــاری غرقابی موجب کاهش حجم اب ورودی‬ ‫به تاالب و تغییر در اکوسیســتم ان شــده اســت‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر ورود پساب کشاورزی‪ ،‬افزایش غلظت‬ ‫امالح و شــرایط هیدرولــوژی ناپایــدار‪ ،‬موجودیت‬ ‫تاالب را در وضعیت بحرانی قرار داده است‪.‬‬ ‫تدوین برنامه مدیریت زیستمحیطی تاالب‬ ‫حله‬ ‫برنامــه مدیریــت جامــع تــاالب حلــه کــه‬ ‫ســال ‪ 96‬بــه پایــان رســیده بــود‪ ،‬ســال ‪ 97‬در‬ ‫جلســه کمیتــه برنامهریــزی و توســعه اســتان‬ ‫بوشــهر تصویــب شــد امــا مشــکالت ایــن تــاالب‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪ .‬صــادق پورســالم‪ ،‬رئیــس‬ ‫اداره حفاظــت محیطزیســت شهرســتان بوشــهر‬ ‫در همیــن زمینــه بــه خبرگزاریهــا گفــت‪ :‬تــاالب‬ ‫حلــه یکــی از تاالبهــای مهــم کشــور اســت کــه‬ ‫در بخشــی از ناحیــه دشــتی و همــوار ســواحل‬ ‫خلیجفــارس قرارگرفتــه و از ســه محــدوده ابــی‪،‬‬ ‫خشــکی و جــزر و مــدی تشــکیل یافتــه اســت‪.‬‬ ‫هماکنــون بخــش ابــی ان کــه از ســوی رودخانــه‬ ‫حله تامین میشده دچار بحران است‪ .‬او اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬از عوامــل ایجــاد ایــن بحــران میتــوان بــه‬ ‫خشکســالیها و بحــران کمابــی‪ ،‬نبــود مدیریــت‬ ‫صحیــح منابع ابی در ســطح حوضــه ابخیز که از‬ ‫منطقه ارژن و پریشــان شــروع میشود‪ ،‬تخصیص‬ ‫نیافتن حق ابه قانونی تاالب‪ ،‬برداشت غیرمجاز‬ ‫روابط عمومی اداره کل حفاظت محیطزیست‬ ‫اســتان بوشــهر در اردیبهشــتماه ســال جــاری در‬ ‫بیانیهای اعالم کرد‪ :‬در ســالهای گذشــته به علت‬ ‫خشکســالی و برداشــتهای بیرویــه اب توســط‬ ‫پمپهــای غیرمجــاز در باالدســت تــاالب‪ ،‬تامیــن‬ ‫حقابه زیستمحیطی تاالب با چالشهای فراوان‬ ‫مواجه شده است‪ .‬در این بیانیه امده است‪ :‬تاالب‬ ‫حلــه یکــی از تاالبهای مهم و از زیســتبومهای‬ ‫ارزشــمندی اســت که عالوه بر ارزش زیستگاهی در‬ ‫مهار گردوغبار‪ ،‬یکی از کانونهای مستعد گردوغبار‬ ‫در اســتان بوشــهر اســت و همواره حفاظت از این‬ ‫تــاالب و منطقه از اولویتهــای اداره کل حفاظت‬ ‫محیطزیست استان است‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن بیانیــه امــده اســت‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته هــم بــه علت عــدم تامین حقابــه کافی‬ ‫رودخانــه و تــاالب حلــه و شــرایط خشــکی در‬ ‫بخــش اب شــیرین تــاالب‪ ،‬پیگیریهــای جــدی‬ ‫انجــام شــد کــه رســیدن بــه نتیجــه و پایــداری‬ ‫شــرایط تــاالب ادامــه خواهــد داشــت‪ .‬پیگیــری‬ ‫حقوقی موضوع از طریق بازرسی و حل اختالف‬ ‫اســتانداری بوشــهر‪ ،‬تصویب تقســیم عادالنه اب‬ ‫از بنــد بصــری‪ ،‬جمعاوری پمپهــای غیرمجاز در‬ ‫باالدســت رودخانه‪ ،‬مدیریــت اصولی و مطلوب‬ ‫شــرکت اب منطقــهای در تامیــن حقابــه تــاالب‬ ‫حله ازجمله اقداماتی است که برای رفع مشکل‬ ‫در این بیانیه به ان اشارهشده است‪.‬‬ ‫ارتقایشغلیکارکنانشهرداریمعطل‬ ‫تشکیلیکجلسهاست‬ ‫وظیفهای که به عهده وزارت نیرو است‬ ‫فرهاد قلی نژاد‪ ،‬مدیرکل حفاظت محیطزیست‬ ‫اســتان بوشــهر هم چند روز گذشــته و در نشســت‬ ‫خبــری خویــش بــه وضعیــت بحرانــی تــاالب حله‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه خشکســالی و‬ ‫ذخیره اب پشــت ســد و عدم مدیریــت صحیح در‬ ‫حوزه ابخیــزداری‪ ،‬تاالب حله در وضعیت بحرانی‬ ‫قرارگرفتــه اســت‪ .‬مدیرکل حفاظت محیطزیســت‬ ‫استان بوشهر تصریح کرد‪ :‬بزرگترین مشکل خشک‬ ‫شــدن تاالب حله‪ ،‬برداشــت غیرقانونی اب توسط‬ ‫پمپهای کشاورزان است که برخورد با این قضیه‬ ‫بر عهده وزارت نیرو است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فرماندهانتظامیشهرستانبوشهر گفت‪:‬اعضای‬ ‫گروه شــرکت هرمی «یونیک فاینانس» که بهصورت‬ ‫غیرمجازدرزمینهبازاریابیشبکهایفعالیتمیکردند‪،‬‬ ‫شناساییودستگیرشدند‪.‬سرهنگجهانبخشصیادی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ماموران پلیس اگاهی با دریافت اطالعاتی‬ ‫مبنی بر فعالیت غیرمجاز یک شــرکت هرمــی که در‬ ‫زمینــه بازاریابی شــبکهای غیرمجــاز فعالیت میکند‪،‬‬ ‫بررســی موضــوع را در دســتور کار خــود قراردادنــد‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪:‬مامورانمحلدقیقفعالیتاینشرکترا‬ ‫در شهرستانبوشهر شناساییوپساز تشکیلیکتیم‬ ‫عملیاتیوهماهنگیقضائی‪،‬واردمخفیگاهانهاشده‬ ‫و یک نفر سرشاخه و ‪ ۴‬نفر از اعضاء باند را دستگیر و‬ ‫سرپرستادارهکلزندانهایاستانبوشهر گفت‪:‬یکزندانی‬ ‫محکومبه قصاص‪ ،‬پس از گذشت‪ ۱۷‬سال و با میانجیگری علی‬ ‫دایی ازاد شد‪ .‬سید محتشم حسینی اظهار کرد‪ :‬با تالش اعضای‬ ‫شورایحلاختالف‪،‬قضات‪،‬معتمدینومیانجیگریعلیدایی‬ ‫اسطوره فوتبال پرونده این زندانی بعد از ‪ ۱۷‬سال به سازش ختم‬ ‫و متهم از چوبه دار نجات یافت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در همین راستا‬ ‫بهپاس تقدیر از این عمل سخاوتمندانه‪ ،‬لوح یادبودی از سوی‬ ‫رئیس زندان برای تقدیم به این اسطوره فوتبال‪ ،‬به وکیل پرونده‬ ‫تحویل داده شد‪ .‬سرپرست اداره کل زندانهای استان بوشهر با‬ ‫اشاره به پروندههای رهایی از قصاص در این استان اضافه کرد‪:‬‬ ‫از ابتدای سال تاکنون در سه فقره پرونده قتل عمد که به قصاص‬ ‫نفس محکومشده بودند‪ ،‬با تالش اعضای شورای حل اختالف‬ ‫بهویــژه شــورای حــل اختالف زنــدان و معتمــدان و خیرین و با‬ ‫پیگیریهای مستمر‪ ،‬توقف اجرای حکم از اولیای دمگرفته شده‬ ‫است‪ .‬حسینی تصریح کرد‪ :‬پارسال‪ ۲۷‬پرونده قصاص در استان‬ ‫بوشهر به صلح و سازش ختم شد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 28‬فروردین ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1326‬‬ ‫یکشنبه ‪ 28‬فروردین ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1326‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫«بامــداد جنــوب» بــه صاحــب امتیازی‬ ‫سید مالک حسینی و مدیرمسئولی کریم‬ ‫جعفریمنتشر میشود‪.‬‬ ‫بــر اســاس تیتــر یــک اخرین شــماره این‬ ‫روزنامــه‪ ،‬شــهردار بوشــهر بــا اشــاره بــه‬ ‫ابالغیــه وزارت کشــور از شناســایی ‪120‬‬ ‫ساختمان پرخطر‪ ،‬کم خطر و در معرض‬ ‫ریزش خبر داده است‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانبوشهر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 46۵‬گونه با خاصیت دارویی در استان وجود دارد‬ ‫صادرات بیش از‬ ‫‪ 9/۸‬میلیون دالری‬ ‫صنایعدستی استان‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایعدستی و گردشگری‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬سال گذشته‪ ۲۰‬اثر صنایعدستی‬ ‫استان مهر اصالت دریافت کردند‪ .‬جلیل جباری با اشاره‬ ‫به فعالیتها و عملکرد معاونت صنایعدســتی استان‬ ‫طی ســال گذشــته افــزود‪ :‬در ســال گذشــته ‪ ۹‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۳۸‬هــزار و ‪ ۱۵۵‬دالر انــواع صنایعدســتی در قالــب‪،‬‬ ‫محصــوالت چرمی‪ ،‬صنایع چوبی فرش به کشــورهای‬ ‫مختلف باهدف معرفی صنایعدســتی اســتان و ایجاد‬ ‫بــازار فــروش صادرات شــده اســت‪ .‬او همچنین گفت‪:‬‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۰‬مورد از صنایعدستی استان نشان ملی‬ ‫مرغوبیت دریافت کردند‪ .‬جباری با اشاره به صدور ‪۶۹۱‬‬ ‫فقــره مجوز صنایعدســتی اظهار کرد‪ :‬در ســال گذشــته‬ ‫‪ ۱۱۴۱‬فرصت شغلی از محل صدور مجوزهای سهگانه‬ ‫صنایعدســتی و مشــاغل خانگی در اســتان ایجادشده‬ ‫استمدیرکلمیراثفرهنگی‪،‬صنایعدستیو گردشگری‬ ‫استان تصریح کرد‪ :‬همچنین در سال گذشته ‪ ۴۳۱‬مورد‬ ‫تســهیالت به میــزان ‪ ۱۲۳‬هــزار و ‪ ۳۶۰‬میلیــون ریال به‬ ‫صنعتگراناستانپرداختشدهاست‪.‬او بااشارهبهبیمه‬ ‫هنرمندان استان نیز گفت‪ :‬سال گذشته‪ ۲۹‬نفر به بیمه‬ ‫تامیناجتماعیمعرفیشدند‪.‬جباریبهنقشتاثیرگذار‬ ‫اموزش در ایجاد بازار کار و رونق فعالیت اشــاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۸۸۶‬نفر در دوره اموزش عمومی‬ ‫کوتاهمــدت‪ ۱۳۰ ،‬نفــر نیــز از اموزشهــای تخصصــی‬ ‫ویژه شــاغلین صنایعدســتی بهرهمنــد شــدند‪ .‬او اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬راهانــدازی خانه خالق صنایعدســتی‪ ،‬شــرکت در‬ ‫نمایشگاهمجازیصنایعدستیو جشنوارهفجر اصفهان‬ ‫و مستندســازی و ثبت اثار فاخر از دیگر اقدامات این‬ ‫معاونت در استان طی سال گذشته بود‪.‬‬ ‫مساعدت ‪ 7۲‬میلیارد‬ ‫تومانی خیرین به ایتام‬ ‫استان‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی اذربایجان غربی‬ ‫گفــت‪ :‬خیران اســتان ‪ ۷۲‬میلیارد تومــان به ایتام کمک‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫عزیز ســهندی در گفتوگو با ایســنا افزود‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته خیران اســتان ‪ ۷۲‬میلیارد تومان به ایتام استان‬ ‫کمک کردند که نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته‬ ‫خــود ‪ ۴۵‬درصــد افزایش داشــته اســت‪ .‬او در خصوص‬ ‫تعداد ایتام و فرزندان محســنین در اســتان نیز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر تعداد ایتام استان‪ ۵۱۵۱‬نفر و تعداد‬ ‫فرزندانمحسنین‪ ۸۶۴۶‬نفر است‪.‬سهندیخاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬درمجموع در اســتان ‪ ۴۷‬هــزار و ‪ ۷۵۶‬نفر حامی‬ ‫ایتــام وجــود دارد‪ .‬مدیــرکل کمیتــه امــداد امام خمینی‬ ‫اذربایجان غربی اظهار کرد‪ :‬سرانه دریافت ایتام ماهانه‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان و فرزندان محســنین ماهانه‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان اســت‪ .‬ســهندی در خصوص‬ ‫روشهای مشــارکت در طرح اکرام ایتام نیز یاداور شــد‪:‬‬ ‫ارسال عدد یک به سامانه ‪ ،۳۰۰۰۳۳۳۳۴۴‬مراجعه به‬ ‫سایتاکرامایتامو مراجعهحضوریبهادارات کل کمیته‬ ‫امداد امام خمینی در سطح استان از راههای مشارکت‬ ‫در ایــن طــرح معنوی و ارزشــمند اســت‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫طرح اکرام ایتام از ســال ‪ ۷۸‬باهدف تامین هزینههای‬ ‫معیشــتی‪ ،‬درمانی‪ ،‬تحصیلی‪ ،‬مســکن و سایر نیازهای‬ ‫فرزندان محروم از نعمت پدر توسط کمیته امداد اجرا‬ ‫میشود و مدت حمایت حداقل یک سال بوده که طی‬ ‫ان حامی بهصورت ماهیانه مبلغ تعهد شده خود را به‬ ‫شمارهحساب کمیته امداد امام (ره) محل سکونت فرد‬ ‫موردنظر باشناسهواریز مخصوصواریز میکند‪.‬‬ ‫‪ 93‬درصد دانشاموزان‬ ‫استان واکسن کرونا را‬ ‫دریافت کردند‬ ‫رئیــس اداره ســالمت اداره کل اموزشوپــرورش‬ ‫اذربایجــان غربــی گفــت ‪ 93‬درصــد دانشامــوزان‬ ‫اســتان تاکنــون دز اول‪ 82 ،‬درصــد دز دوم و ‪35‬‬ ‫درصــد دز ســوم واکســن کرونــا را دریافــت کردهانــد‪.‬‬ ‫رویــا اســماعیللو در گفتوگو با پانا با بیــان اینکه از‬ ‫کل دانشامــوز پنــج تــا ‪ ۹‬ســال ‪ ۳۷‬درصد در اســتان‬ ‫اذربایجــان غربــی واکســن کرونــا دریافــت کردهاند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امار واکسیناســیون همــکاران فرهنگی دز اول‬ ‫‪ ۹۷‬درصد و دز دوم ‪ ۹۵‬درصد و دز سوم ‪ ۷۶‬درصد‬ ‫اســت‪ .‬او بیــان کرد‪ :‬تعــداد مبتالیان بــه امیکرون در‬ ‫اســتان اذربایجان غربی از ‪ ۱۴‬فروردینماه در بخش‬ ‫دانشامــوزی تــا امــروز ‪ ۶۰‬نفــر بــوده اســت و ابتالی‬ ‫چهــار نفــر همکار فرهنگی هم گزارششــده اســت و‬ ‫در کل حضور دانشاموز در مدارس مطلوب و همراه‬ ‫بــا رعایت کامل بهداشــت فردی اســت‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫ســالمت اداره کل اموزشوپــرورش اذربایجــان غربی‬ ‫گفت‪ :‬تاکید شده است که دانشاموزان باید با الزام‬ ‫استفاده از ماسک‪ ،‬در کالسهای درس حاضر شوند و‬ ‫مدیران مدارس هم نظام مراقبت بهداشتی را افزایش‬ ‫دهند‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬درصورتیکه دانشاموزی دچار‬ ‫عالئم بیماری بود‪ ،‬از دیگر دانشاموزان جدا میشود‬ ‫تا به وضعیت درمان ان رســیدگی شــود‪ .‬اســماعیللو‬ ‫بیان کرد‪ :‬تمام تمهیدات الزم برای اموزشی باکیفیت‬ ‫و بــهدوراز مشــکالت کرونایــی انجامگرفته اســت تا‬ ‫نگرانــی خاصی برای خانوادههــا در این مورد وجود‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫ارتقایشغلی‬ ‫کارکنان شهرداری‬ ‫معطلتشکیل‬ ‫یک جلسه است‬ ‫اســتان اذربایجان غربــی با توجه به موقعیت‬ ‫جغرافیــای و اقلیم اب و هوایی یکی از مهمترین‬ ‫رویشــگاههای گیاهــان دارویی در کشــور به شــمار‬ ‫مــیرود و بــه لحــاظ تنــوع گیاهــان در عرصههای‬ ‫طبیعــی جــزء اولیــن اســتانهای کشــور اســت و با‬ ‫توجه به مســتندات علمی و بر اساس گزارشهای‬ ‫مراکز علمی و تحقیقاتی نزدیک به‪ ۴۶۵‬گونه گیاه‬ ‫دارویی در پوشش گیاهی استان وجود دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬اســتان اذربایجــان غربــی‬ ‫بــا توجــه به موقعیــت جغرافیای و اقلیــم اب و‬ ‫هوایــی یکی از مهمترین رویشــگاههای گیاهان‬ ‫دارویــی در کشــور به شــمار مــیرود و به لحاظ‬ ‫تنــوع گیاهــان در عرصههای طبیعی جــزء اولین‬ ‫اســتانهای کشور اســت و با توجه به مستندات‬ ‫علمــی و بــر اســاس گزارشهــای مراکــز علمــی و‬ ‫تحقیقاتــی نزدیــک بــه ‪ ۴۶۵‬گونه گیــاه دارویی‬ ‫در پوشش گیاهی استان وجود دارد و این استان‬ ‫را بــه ویترینــی از انــواع گیاهان دارویــی و منابع‬ ‫طب ســنتی تبدیل کرده است‪ .‬استان اذربایجان‬ ‫غربــی دارای ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار هکتار مرتع‬ ‫و ‪ ۱۰۱‬هــزار هکتــار جنــگل و عرصــه کشــاورزی و‬ ‫کوهپایــهای اســت کــه ازایــنرو ظرفیت مناســبی‬ ‫بــرای کشــت و پــرورش گیاهــان دارویــی دارد و‬ ‫بــا توجه به اینکــه گیاهــان دارویی یک صنعت‬ ‫نوظهــور در بخــش کشــاورزی بــا رشــد متوســط‬ ‫ساالنه ‪ 15/5‬درصد است و طبق امار بینالمللی‪،‬‬ ‫میــزان تجــارت جهانــی ان در زمــان حاضــر بــه‬ ‫‪ ۱۰۷‬میلیارد دالر میرســد و در میان با توجه به‬ ‫پتانسیل مناسب در استان میتوان نگاه ویژهای‬ ‫به این صنعت نوظهور برای توسعه و پیشرفت‬ ‫اقتصادی منطقه در نظر داشت‪ .‬بر اساس اعالم‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی در کشــور هشــت هــزار‬ ‫گونه گیاهی شناختهشــده که از این تعداد بیش‬ ‫از هــزار و ‪ ۲۰۰‬گونــه در اســتان شناساییشــده‬ ‫است و از این میزان هم بیش از ‪ ۴۶۵‬گونه گیاه‬ ‫دارویــی در اذربایجان غربی میروید که چوبان‬ ‫کبریتی‪ ،‬بادرنجبویه‪ ،‬شب بو‪ ،‬ختمی‪ ،‬اجی بیان‬ ‫و شیرینبیان‪ ،‬ثعلب‪ ،‬مرزه‪ ،‬اسپناخ‪ ،‬ایت بورنی‪،‬‬ ‫داغ قارپیــزی‪ ،‬منــدی‪ ،‬داغ ســقزی‪ ،‬یمیشــان‪،‬‬ ‫چریــش‪ ،‬غازایاغــی‪ ،‬قــره یونجــا‪ ،‬یارپیــز‪ ،‬دوه‬ ‫دابانی‪ ،‬اوشــقون‪ ،‬بید مشــک‪ ،‬بادرشــبو‪ ،‬بزوشه‪،‬‬ ‫بوغــاز قووران‪ ،‬کهلی اوتی‪ ،‬بــوالغ اوتی‪ ،‬اوغالن‬ ‫اوتــی و یارپیــز بــا نامهــای متنوع بومــی ازجمله‬ ‫معروفترین این گیاهان دارویی هستند‪.‬‬ ‫برداشت بیش از ‪ 6‬هزار تن گیاهان دارویی‬ ‫قاســمیان کارشناس گیاهان دارویی سازمان‬ ‫جهاد کشــاورزی اذربایجــان غربی در خصوص‬ ‫تنــوع گیاهان دارویی گفت‪ :‬اســتان اذربایجان‬ ‫غربــی بــه لحــاظ تنــوع گیاهــان دارویــی در‬ ‫عرصههــای طبیعی جــزء اولین اســتانها بوده‬ ‫بهطوریکه در حال حاضر بر اساس مستندات‬ ‫علمــی و گــزارش مراکــز علمــی و تحقیقاتــی‬ ‫اســتان نزدیــک بــه ‪ ۴۶۵‬گونه گیــاه دارویی در‬ ‫پوشــش گیاهــی اســتان وجــود دارد‪ .‬او ادامــه‬ ‫داد‪ :‬درهرحــال حاضــر حــدود ‪ ۱۶۰۰‬هکتــار از‬ ‫اراضــی اســتان زیر کشــت گیاهــان دارویی قرار‬ ‫دارد‪ .‬کارشــناس گیاهان دارویی ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی اذربایجــان غربی با اشــاره به موارد‬ ‫مصــرف ایــن نــوع از گیاهــان عنــوان کــرد‪ :‬از‬ ‫گیاهــان دارویی بهعنوان مــواد اولیه داروهای‬ ‫گیاهــی و نیــز در ترکیــب داروهای شــیمیایی و‬ ‫درمان انواع بیماریها بهویژه در طب ســنتی‪،‬‬ ‫کاربــرد فراوانــی دارد ضمــن اینکــه بســیاری از‬ ‫ادویههــای مصرفــی در ترکیبــات مــواد غذایی‬ ‫جــزء گیاهــان دارویــی محســوب میشــوند که‬ ‫مصــرف خوراکــی دارند‪ .‬قاســمیان با اشــاره به‬ ‫برداشت گیاهان دارویی در استان عنوان کرد‪:‬‬ ‫ســاالنه بهطورکلــی در اســتان بیــش از ‪۶۰۰۰‬‬ ‫تــن مادهتــر گیــاه دارویــی از گیاهــان دارویــی‬ ‫اســتان برداشــت میشــود‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬از‬ ‫بیــن تولیــدات گیاهان دارویی اســتان میتوان‬ ‫بــه گیــاه دارویــی بیدمشــک کــه بومــی اســتان‬ ‫بــوده و بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد تولیــد ایــن گیاه در‬ ‫کشــور متعلق به استان اذربایجان غربی است‬ ‫کــه همهســاله عالوه بر اینکــه محصول تر این‬ ‫گیاه به اســتانهای مجاور به یاری اســتانهای‬ ‫کشــور ازجملــه فــارس و اصفهــان صادرشــده و‬ ‫نیز عرق حاصل از این گیاه بهصورت چمدانی‬ ‫به کشــورهای حاشــیه خلیجفارس و کشورهای‬ ‫همجــوار اســتان صــادر میشــود اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫قاســمیان تصریــح کــرد‪ :‬عــالوه بــر این ســماق‬ ‫تولیــدی از مناطق جنگلی شهرســتان سردشــت‬ ‫که بالغبر ‪ ۷۰۰‬تن است عالوه بربسته بندی و‬ ‫فروش به تمام اســتانهای کشــورمان به کشور‬ ‫عراق و ترکیه نیز صادر میشود‪ .‬این کارشناس‬ ‫در خصــوص تاثیــر کشــت گیاهــان دارویــی بــر‬ ‫اقتصــاد منطقه اذعان کرد‪ :‬در صورت توســعه‬ ‫کشــت گیاهــان دارویی در اســتان بــا توجه به‬ ‫اشــتغالزایی بــاال در ایــن حــوزه و در صــورت‬ ‫حمایــت و گســترش صنایــع تبدیلــی وابســته و‬ ‫فراوری و بســتهبندی مناسب ازلحاظ صادرات‬ ‫و ارزاوری نیــز موجــب رونــق اقتصــادی در‬ ‫منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫عمدهترین تولیدات استان مربوط به‬ ‫گیاهان دارویی بیدمشک بادرشبو گل‬ ‫محمدی و سماق است‬ ‫قاسمیان یاداور شد‪ :‬هماکنون بر اساس منابع‬ ‫موجود کار در حوزه گیاهان دارویی با توجه به نوع‬ ‫کشت و کار و تنوع صنایع تبدیلی وابسته ازلحاظ‬ ‫اشتغالزایی نسبت به سایر کشت و کارها باال بوده‬ ‫بهطوریکه در شرایطی اشتغالزایی در این حوزه‪۴‬‬ ‫برابر سایر محصوالت کشاورزی براورد شده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه عمدهترین تولیدات استان مربوط‬ ‫به گیاهان دارویی بیدمشک بادرشبو گل محمدی‬ ‫و سماقاستخاطرنشان کرد‪:‬سایر گیاهاندارویی‬ ‫از قبیــل نعناع‪ ،‬نعناع فلفلــی‪ ،‬بادرنجبویه‪ ،‬ختمی‬ ‫سیاهدانه و سایر گونههای دیگر نیز بهطور متفرقه‬ ‫از قبیل اسطوخودوس رزماری رازیانه زیره سبز و نیز‬ ‫کشت میشود‪ .‬قاسمیان با اشاره ظرفیت مناسب‬ ‫گیاهان دارویی در استان تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫علیرغم پتانسیل بالقوه باالیی که در تنوع گیاهان‬ ‫دارویــی اســتان وجــود دارد هنــوز از ایــن موهبــت‬ ‫الهی بهصورت بهینه استفادهنشده و بهطور عمده‬ ‫برداشت بسیاری از این گیاهان توسط افراد بومی‬ ‫اســتان و بهصورت برداشــت از عرصههای طبیعی‬ ‫بوده که این امر یعنی برداشتهای بیرویه منجر‬ ‫به تخلیه مخزن ژنتیکی استان در این حوزه میشود‬ ‫استان در زمینه تولید گیاهان دارویی‬ ‫ظرفیتهای باالیی دارد‬ ‫خـــبر‬ ‫ساماندهیمناطقازادشدهحریمو بستر شهرچایارومیه‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقهای اذربایجان غربی گفت‪ :‬مناطق‬ ‫ازادشده حریم و بستر شهرچای ارومیه ساماندهی میشود‪.‬‬ ‫بهگزارشصداوسیما‪،‬مجیددستگاهیدر نشستاخرینوضعیت‬ ‫ساماندهی مناطق ازادشده حریم و بستر شهرچای ارومیه اظهار کرد‪:‬‬ ‫ازادسازی در چهار بازه انجام میشود و حریم رودخانه پس از تعیین‬ ‫به اطالع روستاییان واقع در مسیر رسید و خوشبختانه از طرف انها‬ ‫نیز مخالفتی نشد‪ ،‬ازادسازی بازه داخل شهر به عهده شهرداری است‬ ‫که انتظار میرود این امر نیز با حساســیت ویژهای انجام شــود‪ .‬او با‬ ‫تاکید بر جدیت دســتگاههای متولی جهت ازادســازی حریم و بســتر‬ ‫رودخانه شهرچای افزود‪ :‬در این راستا همه اقشار در برابر قانون برابر‬ ‫هســتند‪ ،‬چنانکه در ادامه مسیر ازادسازی تاسیســات برخی از ادارات‬ ‫و ارگانهای دولتی نیز قلعوقمع شــده اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت اب‬ ‫منطقهای اذربایجان غربیهمچنین بر ساماندهیو زیباسازی مناطق‬ ‫ازادسازی شده تاکید کرد و گفت‪ :‬با توجه به اهمیت روستای بند به‬ ‫جهت گردشــگری و نازیبا شــدن مســیر رودخانه در این منطقه الزم‬ ‫استبا کمکدستگاههایمتولیاقدامیدر راستایرفعبدمنظریاین‬ ‫مناطق اجرایی شود‪ .‬نماینده دادستان و ریاست شعبه‪ ۲‬بازپرسی نیز‬ ‫در این نشست از فعالیتهای شرکت اب منطقهای به جهت جدیت‬ ‫در اجرای ازادسازی‪ ،‬گزارشی از قوانین و مقررات موجود در خصوص‬ ‫قانون توزیع عادالنه اب و رفع تجاوز از تاسیسات اب و برق ارائه داد‬ ‫خـــبر‬ ‫انجام بیش از ‪ ۳600‬مورد بازرسی از ابتدای سال جاری‬ ‫معاون نظارت‪ ،‬بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اداره‬ ‫کل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت اســتان اذربایجان غربی اظهــار کرد‪:‬‬ ‫از ابتــدای ســال جــاری تا ‪ 25‬فروردین در راســتای کنترل و نظارت بر‬ ‫عملکرد واحدهای صنفی و غیر صنفی استان که در حیطه نظارتی‬ ‫این اداره کل میباشند ‪ 3‬هزار و ‪ 699‬مورد بازرسی انجامشده است‪.‬‬ ‫ایرج مرندی گفت‪ :‬از ابتدای ســال جاری تا ‪ 25‬فروردین در راســتای‬ ‫کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و غیر صنفی استان که‬ ‫در حیطه نظارتی این اداره کل میباشند ‪ 3‬هزار و ‪ 699‬مورد بازرسی‬ ‫انجامشده است‪ .‬او افزود‪ :‬درنتیجه بازرسیهای ‪ 666‬فقره پرونده‬ ‫تخلفــات صنفــی به ارزش بیش از ‪ 332‬میلیــارد و ‪ 227‬میلیون ریال‬ ‫تشــکیل و جهت رســیدگی بیشتر و صدور حکم نهایی به تعزیرات‬ ‫حکومتی اســتان ارجاع گردیده اســت‪ .‬مرندی تصریح کرد‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته ‪ 160‬هــزار و ‪ 999‬مــورد بازرســی از واحدهــای صنفــی و غیــر‬ ‫صنفی استان انجام و ‪ 12‬هزار و ‪ 24‬فقره پرونده تخلفات صنفی به‬ ‫ارزش بیش از ‪ 6‬هزار و ‪ 316‬میلیارد ریال تشــکیل و جهت رســیدگی‬ ‫بیشــتر و صــدور جکــم نهایی به مراجــع ذیصالح ارجاع داده شــد‪.‬‬ ‫معــاون نظارت‪ ،‬بازرســی و حمایت از حقوق مصرفکننــدگان اداره‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان اذربایجــان غربی اضافه کرد‪ :‬طی‬ ‫یک سال گذشته ‪ 4‬هزار و ‪ 523‬مورد شکایات مردمی به ستاد خبری‬ ‫این اداره کل واصلشده است که پس از بررسی و رسیدگی ‪ 2‬هزار و‬ ‫‪ 86‬مورد متخلف و ‪ 2‬هزار و ‪ 30‬مورد غیر متخلف و ‪ 407‬مورد نیز‬ ‫که در ایام پایانی سال به این ستاد واصلشده بود در دست بررسی‬ ‫و رســیدگی هستند‪ .‬مرندی خاطرنشــان کرد‪ :‬در بازه زمانی یادشده‬ ‫‪ 5‬هزار و ‪ 215‬مورد بازرســی در قالب گشــتهای مشــترک با ادارات‬ ‫و نهادهــای مربوطــه از واحدهای تخصصی انجام و یکهــزار و ‪380‬‬ ‫فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ‪ 593‬میلیارد و ‪ 64‬میلیون ریال‬ ‫تشکیل و به مراجع ذیصالح جهت صدور حکم نهایی ارسال شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اختصاص‪ 150‬میلیارد ریال برای ساخت اماکن ورزشی مدارس استان‬ ‫معــاون تربیتبدنــی و ســالمت اداره کل اموزشوپــرورش‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ ۱۵۰ :‬میلیارد ریال اعتبار برای احداث چمن‬ ‫و ســالنهای ورزشــی چندمنظــوره دانشامــوزی در مدارس اســتان‬ ‫تخصیصیافته و بهحساب مناطق ‪ ۲۴‬گانه واریزشده است‪.‬‬ ‫رضا میدان رو در گفتوگو با ایرنا افزود‪ :‬با تخصیص این میزان‬ ‫اعتبار‪ ،‬احداث ‪ ۳۰‬زمین چمن مصنوعی در ‪ ۲۴‬منطقه استان و ‪۶‬‬ ‫سالن سرپوشیده ‪ ۶۰۰‬متری بهزودی اغاز میشود‪ .‬به گفته او‪ ،‬این‬ ‫اماکن ورزشی بهصورت مشارکتی خیری و دولتی با اولویت مدارس‬ ‫دخترانــه احــداث میشــود‪ .‬معــاون تربیتبدنی و ســالمت اداره‬ ‫کل اموزشوپــرورش اذربایجــان غربی اظهار کرد‪ :‬ســاخت مدرســه‬ ‫شــهید فاروقی ناحیه ‪ ۲‬ارومیه نیز که نیمهتمام اســت با ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال اعتبار تکمیل میشود تا دانشاموزان بتوانند از‬ ‫ایــن فضا بهرهمند شــوند‪ .‬میدان رو اضافه کــرد‪ ۵۰ :‬میلیارد ریال از‬ ‫مجموع این اعتبار نیز برای تعویض کفپوش ســالنهای ورزشــی‬ ‫مناطــق اســتان تخصیصیافتــه کــه بــهزودی در اختیــار مناطــق‬ ‫قــرار داده خواهــد شــد‪ .‬او یــاداور شــد‪ :‬ایــن اســتان درحالیکه‬ ‫ازنظــر تعــداد دانشامــوز دارای رتبــه پنجــم کشــور اســت ولــی‬ ‫ازنظر ســرانه ورزشــی رو باز از بین ‪ ۳۲‬اســتان رتبه ‪ ۳۰‬را با ســه‬ ‫ســانتیمتر فضــا به ازای هر دانشامــوز دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این‬ ‫اســتان در زمینه فضای سرپوشــیده نیز با ‪ ۱۳‬ســانتیمتر به ازای‬ ‫هــر دانشامــوز در رتبــه ‪ ۲۴‬کشــور قــرار دارد کــه ایــن میــزان با‬ ‫اســتان نخســت کشــور در این زمینه ‪ ۲۹‬ســانتیمتر فاصله دارد‪.‬‬ ‫میــدان رو تاکیــد کــرد‪ :‬تمــام مــوارد موردنیــاز بــرای ســالنهای‬ ‫ورزشــی و ایجــاد فضــای ورزشــی در اســتان در قالــب طرحهای‬ ‫توجیهی امادهســازی شــده تا در موقع سفر رئیسجمهوری جزو‬ ‫مطالبــات اموزشوپرورش قرار داده شــود‪ .‬معــاون تربیتبدنی‬ ‫و ســالمت اداره کل اموزشوپرورش اذربایجان غربی افزود‪ :‬در‬ ‫این اســتان هماینک ‪ ۱۰۷‬ســالن ورزشــی و ســه چمــن مصنوعی‬ ‫و ‪ ۳۵‬کالس درس تربیتبدنــی وجــود دارد کــه بــرای هر کالس‬ ‫درس تربیتبدنی ‪ ۷۰۰‬میلیون ریال هزینه شده است‪.‬‬ ‫رسانههادیدهبان جامعههستند‬ ‫سرپرستمعاونتسیاسی‪،‬‬ ‫محسوب نمیشود؛ البته باید‬ ‫امنیتی و اجتماعی اســتانداری‬ ‫با جلوگیری از سیاه نمایی نیز‬ ‫اذربایجــان غربــی بــا تاکیــد بر‬ ‫مانع اسیب به امید مردم شد‪.‬‬ ‫ضــرورت بهرهمندی از ظرفیت‬ ‫او بــا اشــاره بــه جایــگاه ایران‬ ‫رســانهها در توســعه اســتان‬ ‫در عرصــه جهانی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫رضا ابراهیمی‬ ‫گفت‪ :‬رسانهها بهعنوان دیده‬ ‫ایران امروز یک کشــور منزوی‬ ‫بــان جامعــه تصویری درســت‬ ‫نیست و در تمامی معادالت‬ ‫از مســائل را بهصــورت دقیــق ارائه دهنــد‪ .‬رضا بینالمللی نقشافرینی میکند؛ در همین راستا‬ ‫ابراهیمی در مراســم اختتامیه جشــنواره رســانه نیز رسانهها برای بیان جایگاه واقعی جمهوری‬ ‫نگاران انقالب‪ ،‬سیاه نمایی را یکی از افتهای اســالمی و دســتاوردهای ان در عرصــه جهانی‬ ‫فضای رســانهای عنوان کرد و افزود‪ :‬رسانهها با از اهرمهــای اصلــی نظــام بــه شــمار میروند‪.‬‬ ‫ترســیمی از فضای واقعی و خدمات ارائهشــده سرپرست معاونت سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی‬ ‫به مردم از سوی نظام اسالمی‪ ،‬امیدافرینی کنند‪ .‬استانداری اذربایجان غربی ادامه داد‪ :‬انقالب‬ ‫او با اشــاره به جایگاه مهم رســانه در توســعه و اســالمی نباید محدود به مرزهای ایران باشد؛‬ ‫مسائل روز‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حتی در پیروزی انقالب بلکه باید پیام خود را به بهرهمندی از فضایی‬ ‫اســالمی نیز رســانه در کنار عوامــل دیگر نقش تحت عنوان رســانه‪ ،‬جهانی کند‪ .‬او همچنین‬ ‫اثرگذاری داشت؛ البته در ان زمان رسانهها بیشتر بــا قدردانــی از رســانهها در کمک به مدیریت‬ ‫مکتــوب بــوده و به شــکل امــروزی در دســترس بحرانــی به نــام کرونا‪ ،‬گفــت‪ :‬در بحث کرونا‪،‬‬ ‫اســان نبودنــد‪ .‬سرپرســت معاونــت سیاســی‪ ،‬اصحاب رسانه و فعاالن شبکههای اجتماعی‬ ‫امنیتی و اجتماعی استانداری اذربایجان غربی‪ ،‬در کنتــرل وضعیــت و اطالعرســانی پیامهــای‬ ‫صداقت را یکی از رســالتهای اصلی رسانهها بهداشــتی ســنگ تمــام گذاشــتند؛ بایــد اذعان‬ ‫دانســت و ادامــه داد‪ :‬اصحــاب رســانه ضمــن کنیم که در شــیوع این ویروس اگر اقناعســازی‬ ‫اعتمادســازی الزم بین مردم‪ ،‬باید چشــم بیدار رســانهها نبــود و مــردم در جریــان امــور قــرار‬ ‫مدیــران باشــند‪ .‬او افــزود‪ :‬متاســفانه در جهاد نمیگرفتند‪ ،‬دستیابی به ثبات فعلی امکانپذیر‬ ‫تبیین دچار یک سری مشکالتی هستیم چراکه نبــود‪ .‬ابراهیمی همچنین با بیــان اینکه تمامی‬ ‫پس از ‪ ۴۳‬ســال از عمر بابرکت نظام اســالمی توجه دولت به توانمندی داخلی اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫هنوز نتوانستهایم تا ارمانهای اصلی انقالب را کرد‪ ۴۲:‬سال تحریم و دفاع مقدس هشتساله‬ ‫برای نســل جوان بازگو کنیم‪ .‬ابراهیمی با بیان مقابل ارتشهایی از سراسر جهان نشان داد که‬ ‫اینکه اغراق رســانهای و ســیاه نمایی هردو به تکیهبــر داخل میتواند راه گشــای ما در مســیر‬ ‫یک انــدازه اسیبزاســت‪ ،‬گفت‪ :‬خوشــبختانه توسعه باشد‪ .‬او با قدردانی از رسانههای استانی‬ ‫نظــام اســالمی در طــول ‪ ۴۳‬ســال گذشــته در رعایت انصاف‪ ،‬از تالشهای اصحاب رسانه‬ ‫بهاندازهای دستاورد داشته که بیان انان اغراق در بیاندستاوردهایموفقدولتقدردانی کرد‪.‬‬ ‫تعد ددستگیرشدگ ن تعد دب زد شتشدگ نب نکی‬ ‫ز ک راگ ه ن زبده اگ هی‬ ‫مو ل کشف شده‬ ‫طال | زیوراالت| هز رن سکه| دالر‬ ‫‪ 10‬نفر‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫خ رجکشور‬ ‫د خلکشور‬ ‫سرقت‬ ‫کشف اموال مسروقه‬ ‫در خودرویی در‬ ‫فرودگاه امام‬ ‫رو د د ر ن ‪05‬‬ ‫هد ن‬ ‫‪08‬‬ ‫محکومیت قطعی تعدادی از مسئوالن‬ ‫وقت دامپزشکی استان‬ ‫رئیــسکل دادگســتری‬ ‫شــالق و جزای نقدی است که‬ ‫اذربایجان غربی از محکومیت‬ ‫در مرحلهاجرایحکمبهموقع‬ ‫قطعــی تعــدادی از مســئوالن‬ ‫اجرا گذاشــته شد و محکومان‬ ‫وقــت دامپزشــکی اســتان خبر‬ ‫جهتتحملمجازاتبهزندان‬ ‫داد‪ .‬ناصــر عتباتی با اعالم این‬ ‫معرفیشدند‪.‬‬ ‫ناصر عتباتی‬ ‫خبر گفت‪ :‬تعدادی از مدیران‬ ‫رئیــس شــورای قضایــی‬ ‫وقــت دامپزشــکی اســتان بــه‬ ‫اســتان تصریــح کــرد‪ :‬دســتگاه‬ ‫اتهاماتــی از قبیل اختــالس‪ ،‬تبانی در معامالت قضایــی در مقــام حفــظ حقــوق بیتالمــال و‬ ‫دولتی و ارتشاء تحت تعقیب قرارگرفته و پس حقوق عامه مردم با هیچکسی یا هیچ مقامی‬ ‫از طــی مراحــل رســیدگی در دادســرا و محاکــم مماشات نخواهد کرد و با خاطیان و متجاوزان‬ ‫بــدوی و تجدیدنظــر به مجــازات قانونی مقرر به بیتالمال و سوءاســتفاده کنندگان از اعتماد‬ ‫محکومشدهاند‪.‬عتباتیافزود‪:‬مجازاتمقرر این عمومی برخورد قاطع قانونی و قضایی خواهد‬ ‫مدیران شامل حبس‪ ،‬انفصال از خدمات دولتی‪ ،‬نمود‪.‬‬ ‫گردش مالی بیش از ‪ ۹0‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫بخش کشاورزی استان‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫با توجه بــه ارزشافزوده باالی‬ ‫اذربایجــان‬ ‫کشــاورزی‬ ‫تولیــد محصــوالت کشــاورزی‬ ‫غربــی گفــت‪ :‬فرصتهــای‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ارزش ریالــی تولیــد‬ ‫ســرمایهگذاری و نیازهــای‬ ‫محصــوالت کشــاورزی ســال‬ ‫فناورانــه جدیــد در بخــش‬ ‫زراعــی گذشــته در پــای مزرعه‬ ‫اکبر کرامتی‬ ‫کشــاورزی بــرای توســعه تولید‬ ‫در حــدود ‪ 6/8‬میلیــون تــن‬ ‫دانشبنیان در استان شناسایی‬ ‫بــراورد شــده اســت کــه بــا در‬ ‫شود‪ .‬اکبر کرامتی در جلسه هماهنگی برگزاری نظر گرفتن سایر صنایع پاییندستی و باالدستی‬ ‫همایش جذب سرمایهگذار در بخش کشاورزی وابســته بــه بخش کشــاورزی‪ ،‬گــردش مالی این‬ ‫با بیان این مطلب اظهار کرد‪ :‬اذربایجان غربی بخش به بیش از ‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومان میرسد‬ ‫بــه دلیــل هممــرزی بــا ســه کشــور همســایه و کــه نقــش محــوری در رونــق اقتصــادی اســتان‬ ‫پتانسیلهای باال در بخش کشاورزی‪ ،‬موقعیت دارد‪ .‬رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اذربایجان‬ ‫مطلوبی برای سرمایهگذاری دارد‪ ،‬بهطوریکه در غربی گفت‪ :‬توســعه تولید نهادههای نوین در‬ ‫بخش صنایع پاییندستی و باالدستی کشاورزی بخش کشــاورزی باید در اولویت سرمایهگذاری‬ ‫ظرفیتهای بسیار قابلتوجهی در سطح استان قرار گیرد‪ .‬کرامتی اضافه کرد‪ :‬برای تحقق شعار‬ ‫وجــود دارد کــه بهطور مطلوب تاکنــون بازگو و محــوری ســال و کمک به جهــش ‪ ۸‬درصدی در‬ ‫معرفینشدهاست‪ .‬کرامتیتصریح کرد‪:‬توسعه رشدتوسعهاقتصادی کشور‪،‬نیاز استباتدوین‬ ‫اشــتغال در بخش کشــاورزی‪ ،‬عالوه بر اهمیت بستههای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف‬ ‫ان در تامیــن امنیت غذایی‪ ،‬نقــش تاثیر گزاری کشــاورزی و احصای محل طرح‪ ،‬زیرساختها‪،‬‬ ‫در تامین امنیت اجتماعی روستاییان و کاهش تامین انشعابات و بررسی پیشنهادها و ‪ ...‬بستر‬ ‫مهاجــرت از روســتاها بــه شــهرها را دارد‪ .‬او بــا و فرصت ســرمایه گزاری در اســتان را تســریع و‬ ‫انتقاد از ســرمایهگذاری کم در بخش کشــاورزی فراهمکنیم‪.‬‬ ‫روند تامین مسکن برای محرومین‬ ‫تسریع شود‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور‬ ‫دولــت مردمــی‪ ،‬رســیدگی بــه‬ ‫عمرانیاستانداراذربایجانغربی‬ ‫مســائل و مشــکالت محرومین‬ ‫گفت‪ :‬دولت ســیزدهم رسیدگی‬ ‫را در اولویــت کاری خــود قــرار‬ ‫بهمسائلو مشکالتمحرومین‬ ‫داده اســت‪ .‬معــاون هماهنگی‬ ‫را در اولویت کاری خود قرار داده‬ ‫امور عمرانی استاندار اذربایجان‬ ‫یاسر رهبردین‬ ‫است‪ .‬یاســر رهبردین در جلسه‬ ‫غربیروانسازیتامینتسهیالت‬ ‫ســتاد تامین مســکن محرومین‬ ‫ساختمسکنبرایمحرومینرا‬ ‫اســتان ضمــن قدردانــی از عملکــرد بانکهــا و نیز ضروری دانسته و افزود‪ :‬با ساماندهی سازوکار‬ ‫دستگاههایمتولیدر تامینمسکنبرایمحرومان تامین مســکن برای محرومین‪ ،‬از هماکنــون برای‬ ‫در سال گذشته‪ ،‬افزود‪ :‬بانکها ملزم به همکاری با ساختمسکنمحروماندر سال‪،۱۴۰۱‬برنامهریزی‬ ‫دستگاههایمتولیدرتامینتسهیالتبرایساخت الزم انجــام شــود‪ .‬رهبردیــن همچنین بــا تاکید بر‬ ‫مســکن محرومین اذربایجان غربی هستند‪ .‬او در تســریع در اتمــام مســاکن و پروژههــای نیمهتمام‬ ‫ادامــه محرومیتزدایــی را از اولویتهــای دولــت اســتان‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬برنامهریــزی برای تامین‬ ‫سیزدهم اعالم کرده و یاداور شد‪ :‬مجموعه دولت مسکنمحرومینبهگونهایباشدکهواحدهاپیش‬ ‫در اذربایجان غربی در راستای اجرای سیاستهای از اغاز ماههایسردسالتحویلمتقاضیانشود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1332‬‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1332‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بارشهای تهران در سال ابی جاری ‪ 30‬درصد کاهش یافت‬ ‫‪ 1۲‬هزار واحد طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن در پرند در حال‬ ‫ساخت است‬ ‫مدیرعامــل شــهر جدید پرند با اشــاره بــه اینکه ‪۱۲‬‬ ‫هزار واحد طرح نهضت ملی مســکن در پرند در حال‬ ‫ســاخت اســت از اغــاز عملیــات اجرایی ‪ ۳‬هــزار واحد‬ ‫جدیــد بــهزودی بــا حضــور رئیسجمهــوری خبــر داد‪.‬‬ ‫محسن وطنخواهی اماری از مراحل تامین زمین و روند‬ ‫اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این شهر جدید ارائه‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل شهر جدید پرند با اشاره به اینکه شهر‬ ‫بهعنوانیکیاز شهرهایجدیددر ساختمسکنطرح‬ ‫نهضت ملی مســکن برنامه بزرگی در دســتور کار دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سهمیه شهر جدید پرند در اجرای طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن در چهار سال دولت سیزدهم‪ ۷۰‬هزار واحد‬ ‫است که فعال ‪ ۵۵‬هزار واحد به شهر جدید ابالغشده‬ ‫است‪ .‬در گام نخست‪ ۲۱۶‬هزار نفر ثبتنام اولیه شدند‬ ‫که حدود ‪ ۶۰‬هزار نفر پاالیش اولیه شــدند‪ .‬به ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫نفر پیامک ارسالشــده که مدارک خود را کنترل کنند و‬ ‫تکمیل مدارک داشته باشند‪ .‬وطنخواهی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بــا توجه به نزدیکی شــهر جدید پرند بــه تهران انتظار‬ ‫ایــن اســت که ظرفیــت ان در اجرای طرح نهضت ملی‬ ‫مســکن تکمیل شــود‪ .‬او در خصوص تخصیص زمین و‬ ‫مراحل ارائه ان اعالم کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۴۴۵‬هکتار به‬ ‫استعداد ‪ ۲۰‬هزار واحد به شهر جدید پرند الحاق شده‬ ‫است که مشکالتی همچونابالغطرحتفصیلی دارد که‬ ‫در اســتانداری به دلیل تقسیمات کشوری مانده است‪.‬‬ ‫همچنین مشــکالتی بــا ارتــش در خصــوص زمینهای‬ ‫الحاقی به شهر جدید پرند وجود دارد که این مشکالت‬ ‫نیز بارایزنیدر حالبرطرفشدناست‪.‬مدیرعاملشهر‬ ‫جدیــد پرند توضیــح داد‪ :‬در حال حاضر زمین برای ‪۷۰‬‬ ‫هزار واحد ســهمیه طرح نهضت ملی مســکن در حال‬ ‫تامین اســت و مشکلی در خصوص تامین زمین وجود‬ ‫ندارد‪ .‬وطنخواهی در خصوص روند ساخت مسکن در‬ ‫شهر جدید پرند که تحت عنوان نهضت ملی شناخته‬ ‫میشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۱۲‬هــزار واحــد طرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن در پرند در حال ســاخت اســت‬ ‫که شــامل واحدهای خودمالکی‪ ،‬استیجاری‪ ،‬مشارکتی‬ ‫و گروهــی در حــال انجام اســت‪ .‬او گفت‪ :‬مقررشــده تا‬ ‫بهزودی با حضور و دستور رئیسجمهور در استان تهران‬ ‫حدود‪ ۳‬هزار واحدطرحنهضتملیمسکن کلنگزنی‬ ‫شود که هماکنون برای این تعداد واحد‪ ،‬کارگاه تجهیز‬ ‫شده و پیمانکار اغاز به کارکرده است‪.‬‬ ‫شماره ‪35‬‬ ‫سایه خشکسالی بر سر پایتخت‬ ‫مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات‬ ‫ابی و برقابی شــرکت اب منطقهای تهران گفت‪:‬‬ ‫همــکاری بیشازپیش شــهروندان در صرفهجویی‬ ‫و مدیریــت مصــرف اب موثرتریــن راهــکار در‬ ‫تامین مطمئــن و پایدار اب شــرب در ماههای اتی‬ ‫بهخصــوص در روزهــای اوج مصــرف در تابســتان‬ ‫خواهدبود‪.‬محمدشهریاریدر گفتوگو باتسنیم‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در زمان حاضر حجم ذخایر اب در‬ ‫ســدهای پنجگانــه تهــران ‪ 484‬میلیون مترمکعب‬ ‫هست که در مقایسه با‪ 752‬میلیون مترمکعب روز‬ ‫مشابهسالگذشته‪،‬کاهش‪ 267‬میلیونمترمکعبی‬ ‫راشاهدهستیم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 28‬درصدی ورودی اب به سدهای‬ ‫تهران‬ ‫او افــزود‪ :‬وضعیــت ورودی اب بــه ســدهای‬ ‫تهران از ابتدای فروردینماه تا سیام فروردین‪194،‬‬ ‫میلیون مترمکعــب بود که این میــزان در فروردین‬ ‫‪،1400‬بالغبر‪302‬میلیونمترمکعببودکهمتاسفانه‬ ‫شــاهد کاهش ‪ 36‬درصدی ورودی اب در سدهای‬ ‫پنجگانه تهران هستیم‪ .‬شــهریاری در خصوص امار‬ ‫ورودی اب بــه ســدهای تهــران در ســال ابی جاری‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال ابی جــاری تاکنــون ورودی‬ ‫اب به ســدهای تهران ‪ 541‬میلیون مترمکعب بود‬ ‫که این رقم در مدت مشابه سال قبل ‪ 755‬میلیون‬ ‫مترمکعــب بود کــه کاهــش ‪ 28‬درصدی را نشــان‬ ‫میدهد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 30‬درصدی بارشهای تهران در‬ ‫سال ابی جاری‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬فروردیــن امســال بــه لحــاظ‬ ‫امار بارشــی اصال ماه خوبی نبود‪ ،‬چراکه میزان‬ ‫بارشهــای تهــران در این ماه فقــط ‪ 10‬میلیمتر‬ ‫بــود‪ ،‬درحالیکــه امــار متوســط بارشهــای‬ ‫فروردینمــاه اســتان تهــران ‪ 43.5‬میلیمتــر‬ ‫اســت و کاهش ‪ 77‬درصــدی بارش را در همین‬ ‫فروردینمــاه نســبت بــه متوســط بلندمــدت‬ ‫داریــم‪ .‬مدیــر دفتــر بهرهبــرداری و نگهــداری از‬ ‫تاسیســات ابی و برقابی شــرکت اب منطقهای‬ ‫تهــران با تذکر اینکــه در میزان بارشهای تهران‬ ‫در ســال ابــی جــاری نیــز بــا کاهــش قابلتوجه‬ ‫مواجهیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬میــزان بــارش از ابتدای ســال‬ ‫ابی تا انتهای فروردینماه امسال‪ 160 ،‬میلیمتر‬ ‫بود‪ ،‬درحالیکه متوســط این رقم در ســالهای‬ ‫گذشــته ‪ 227.5‬میلیمتــر بــود و مــا بــا کاهــش‬ ‫تقریباً ‪ 30‬درصدی از ابتدای ســال ابی در زمینه‬ ‫بارش مواجه هستیم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 354‬میلیون مترمکعبی ذخیره اب‬ ‫نسبت به سالهای نرمال‬ ‫او افزود‪:‬متوسطمخزننرمالی کهبرایسدهای‬ ‫تهــران معموالً در انتهــای فروردینماه در شــرایط‬ ‫نرمــال ابوهوایــی شــاهد بودیــم‪ 838 ،‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب اســت کــه اگر بخواهیــم ذخیــره ‪484‬‬ ‫میلیونمترمکعبیفعلیرابااینرقممقایسه کنیم‪،‬‬ ‫کاهش ‪ 354‬میلیون مترمکعبی را نسبت به ذخایر‬ ‫سدها در سالهای نرمال شاهد هستیم‪ .‬شهریاری‬ ‫در خصوص امار ذخایر ســدهای تهران گفت‪ :‬ســد‬ ‫امیرکبیر در زمانحاضر‪84‬میلیونمترمکعبذخیره‬ ‫اب دارد‪ ،‬درحالیکه این حجم در زمان مشابه سال‬ ‫قبل‪ 161 ،‬میلیون مترمکعب بوده و ســد لتیان ‪57‬‬ ‫میلیون مترمکعب موجودی مخزن دارد درحالیکه‬ ‫ســال گذشــته در انتهــای فروردینمــاه ‪ 51‬میلیــون‬ ‫مترمکعب بوده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همچنین سد‬ ‫الر در زمان حاضر ‪ 51‬میلیون مترمکعب موجودی‬ ‫اب دارد در حالــی ایــن رقــم در روز مشــابه ســال‬ ‫گذشته‪ 85‬میلیونمترمکعببوده‪،‬سدطالقان‪221‬‬ ‫میلیونمترمکعبموجودیفعلیدارد‪،‬درحالیکه‬ ‫سالگذشتهدر زمانمشابه‪ 319،‬میلیونمترمکعب‬ ‫اب در این سد داشتیم و در خصوص سد ماملو نیز‬ ‫ذخیره فعلی ‪ 71‬میلیون مترمکعب بوده و ذخیره‬ ‫اب در زمان مشابه سال قبل در این سد‪ 135‬میلیون‬ ‫مترمکعببودهاست‪.‬‬ ‫شــهریاری با اشــاره بــه پیشبینیهای ســازمان‬ ‫هواشناســی و ذخیره اب در ســدهای تهران و تاثیر‬ ‫کاهــش نزوالت جوی بــر وضعیت ابگیری مخازن‬ ‫سدهای پنجگانه تهران گفت‪ :‬همراهی و همکاری‬ ‫بیشازپیــش شــهروندان محتــرم در صرفهجویــی‬ ‫و مدیریــت مصــرف اب‪ ،‬موثرتریــن راهــکار در‬ ‫تامین مطمئــن و پایدار اب شــرب در ماههای اتی‬ ‫بهخصــوص در روزهــای اوج مصــرف در فصــل‬ ‫تابستانخواهدبود‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تکمیلبیمارستانامامخمینی(ره)شهریار‬ ‫تا پایان سال‬ ‫اســتاندار تهــران با تشــریح‬ ‫مصوبات سفر رئیسجمهور به‬ ‫مناطقغربیتهران گفت‪:‬سید‬ ‫ابراهیم رئیسی سفر فشرده به‬ ‫ســه شهرستان غرب این استان‬ ‫یعنــی شــهرهای قــدس‪ ،‬مالرد‬ ‫و شــهریار داشــت و بــا مــردم‬ ‫ایــن مناطق گفتوگو کــرد و تصمیمات مهمی‬ ‫در ایــن ســفر گرفته شــد‪ .‬محســن منصــوری در‬ ‫گفتوگو با ایرنا اظهار داشــت‪ :‬ارتقای ســاختار‬ ‫اداری فرمانــداری شــهریار بــه فرمانــداری ویــژه‬ ‫یکی از دستورات رئیسجمهور بود که بنا شد در‬ ‫دولــت بررســی و برای تصویب ان تصمیمگیری‬ ‫شود‪.‬اســتاندار تهــران بازدید از بیمارســتان امام‬ ‫خمینــی(ره) شــهریار را از دیگــر برنامههای این‬ ‫ســفر برشــمرد و گفت‪ :‬این بیمارستان عملیات‬ ‫اجــرای این بیمارســتان ‪ ۳۲‬ســال قبل اغازشــده‬ ‫و اکنــون تکمیــل ان نیازمند تزریــق ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫تومــان اعتبــار اســت‪.‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫بیمارســتان در ابتدا بهصورت خیرســاز اغاز و در‬ ‫ادامه با فراز و نشیبهای فراوان مواجه شده و‬ ‫به همین علت اتمام و بهرهبرداری از ان تاکنون‬ ‫بهطور انجامیده اســت‪.‬منصوری به پیشــرفت‬ ‫بیمارســتان امام خمینی(ره) شهریار‬ ‫ورود دادستان تهران به فعالیت‬ ‫ساختمانهایناایمن‬ ‫کشف ‪ ۵0‬تن ارد احتکار‬ ‫شده در یکی از انبارهای‬ ‫چهاردانگه‬ ‫فرماندهسپاهچهاردانگهاز کشف‪ ۵۰‬تناردیارانهای‬ ‫احتکار شده در یکی از انبارهای این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫ســرگرد محمد اخالقی در گفتگو با مهر‪ ،‬از کشــف‬ ‫انبــار احتــکار ارد یارانــهای در چهاردانگــه خبــر داد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این انبار توسط سربازان گمنام امام زمان‬ ‫کشفشدهاست‪.‬اخالقیدر تشریحجزئیاتبیشتر این‬ ‫کشــفیات گفت‪ :‬با اشــراف اطالعاتــی و اقدام بهموقع‬ ‫ســربازان گمنام امــام زمان در معاونت اطالعات ســپاه‬ ‫ناحیه امام جعفر صادق (ع) چهاردانگه و با هماهنگی‬ ‫دستگاه قضائی‪ ،‬یک انبار احتکار ارد یارانهای در یکی‬ ‫از روســتاهای بخــش چهاردانگــه کشــف و بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫تــن ارد موجــود در ان ضبط و تحویل مراجع ذیصالح‬ ‫شــد‪ .‬فرمانده سپاه چهاردانگه بیان داشت‪ :‬کیسههای‬ ‫بســتهبندی این اردهای یارانهای پــس از انتقال به این‬ ‫انبار با کیســههایی که روی انها عبارت «فــروش ازاد»‬ ‫درجشده بود تعویض شده و سپس با قیمت ازاد روانهی‬ ‫بــازار میشــده اســت‪ .‬او در ادامــه افزود‪ :‬از شــهروندان‬ ‫میخواهیــم هرگونــه اطــالع از فعالیت ســود جویان و‬ ‫مخــالن نظام اقتصــادی را از طریق تلفن ‪ ۱۱۰‬به پلیس‬ ‫اعالمکنند‪.‬‬ ‫اسالمشهر نیازمند ‪۲۵‬‬ ‫مدرسه ‪ 1۵‬کالسه است‬ ‫سرپرســت مدیریــت اموزشوپــرورش اسالمشــهر با‬ ‫اشــاره به اهمیت جذب خیرین مدرسهســاز در جهت‬ ‫ســاخت واحدهــای اموزشــی جدیــد گفــت ایــن کار‬ ‫عالوه بر اینکه ما را در ســاخت مدارس کمک میکند‪،‬‬ ‫باعــث اشــاعه فرهنــگ کار خیر و مشــارکت اجتماعی‬ ‫نیز خواهد شــد‪ .‬اکبر قنبــری در جریان دیــدار با هادی‬ ‫سپهرکیامعاونمجمعخیرینمدرسهساز شهرستانهای‬ ‫اســتان تهران دیدار و با هدف بررســی اقدامات خیرین‬ ‫و ساخت مدارس که در دفتر مدیریت اموزشوپرورش‬ ‫اسالمشهر برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهرستان اسالمشهر‬ ‫دارای جمعیت بالغبر ‪ ۹۲‬هزار نفر دانشاموز و تراکم‬ ‫باالی کالس در بیشتر مناطق شهرستان است‪ ،‬همچنین‬ ‫مهاجرت معکوس از شهر تهران به اسالمشهر و افزایش‬ ‫اتباعخارجیدر منطقهباعثشدههماکنوننیازمند‪۲۵‬‬ ‫مدرسه‪ ۱۵‬کالسه باشیم‪ .‬او در ادامه با تاکید بر اهمیت‬ ‫جذب خیرین مدرسهساز در جهت ساخت واحدهای‬ ‫اموزشی جدید بیان کرد‪ :‬این کار عالوه بر اینکه ما را در‬ ‫ساخت مدارس کمک میکند‪ ،‬باعث اشاعه فرهنگ کار‬ ‫خیر و مشارکتاجتماعینیز خواهدشد‪.‬قنبریاستفاده‬ ‫از ظرفیت باالی خیرین مدرسهساز را با اهمیت دانست‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬بایــد به ســمت ارتقاء کیفیت مــدارس‬ ‫حرکت کنیم و به موضوعاتی ازجمله باال بردن ســطح‬ ‫علمــی و فنی دانشامــوزان‪ ،‬ازمایشــگاهها‪ ،‬کارگاههای‬ ‫تخصصیوغیرهبپردازیم‪.‬‬ ‫امکان ویرایش اطالعات متقاضیان نهضت‬ ‫ملی مسکن تا پایان اردیبهشتماه‬ ‫بازار مسکن از‬ ‫خواب زمستانی بیدار شد‬ ‫گ ز رش‬ ‫گس ن‬ ‫روید د مروز‪:‬گزرش«تحوالتب زرمع مالتمسکنشهرتهرن‬ ‫در ردیبهشتم هس ل‪»1401‬کهبرگرفته زام ره یخ مس م نه‬ ‫ثبت مع مالت مالک و مس تغالت کش ور ست‪ ،‬توس ط د ره‬ ‫مشهد‬ ‫بررسیه وسی سته ی قتص دیب نکمرکزیتهیهومنتشر‬ ‫شده ست‪.‬‬ ‫قتص د‬ ‫‪03‬‬ ‫بدونکمکدولت مکان‬ ‫رئهخدماتشهری‬ ‫مطلوبوجودند رد‬ ‫د رتگلست ن‪ ۳۰‬درصد‬ ‫مصرف برقخودر ک هش‬ ‫دهند‬ ‫تم م مردم یر ن متنعم‬ ‫ز برک ت وجود‬ ‫م م رض (ع) ب شند‬ ‫اگهی شرکت در مناقصه عمومی (یک مرحله ی)‬ ‫شهرد ری ر زجان‬ ‫جر ی طرح ذ ل مط ق هرست ه ی رش ه‬ ‫ه عق د م ن ک ره ی‬ ‫رد ف‬ ‫شرح روژه‬ ‫وع‬ ‫طرح‬ ‫شم ره ر خو ن‬ ‫(شم ره ت در س م ه)‬ ‫‪1‬‬ ‫د ر س زی حد‬ ‫شم ل و ر غد ر‬ ‫شهر ر زج ن‬ ‫ودجه‬ ‫د خ ی عمر ی‬ ‫س ل ‪1401‬‬ ‫‪2001090768000009‬‬ ‫حد ل‬ ‫ر ه‬ ‫مم ی‬ ‫بیرانوندصیدچندمنظوره‬ ‫پرسپولیس‬ ‫ک یدو و ست ه ن ف ددس گ شده د‬ ‫ه ه عددی ه د دخل ش و و عددی‬ ‫هخ ج شو م و یشده ود د ه هم ه گی‬ ‫خوب س لدس گ شدهود ح ل ق ل‬ ‫ه شو هس د‬ ‫صفحه خر‬ ‫‪07‬‬ ‫ح یگلمحمدی خ دگ‬ ‫د و ه مش مهک د‬ ‫رویداد اذربایجان غربی‬ ‫شماره‪ 35‬صفحهرویداد بوشهر‬ ‫| مازیار هوشمند |‬ ‫رویدا د ارذبایجان رغبی‬ ‫اذربایجانغربی؛داروخانهگیاهاندارویی‬ ‫بهطوریکه تعداد زیادی ازاینگونههای گیاهی در‬ ‫معرضانقراضقرارگرفتهاند‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه‬ ‫منابــع اســتاندار اذربایجــان غربــی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫اســتان اذربایجــان غربــی در زمینــه تولیــد گیاهــان‬ ‫دارویــی ظرفیتهــای باالیــی دارد و میتوانــد از‬ ‫طریق کشــاورزی قــراردادی و ایجاد زنجیره‪ ،‬زمینه‬ ‫مناسبی برای تولید ایجاد شود‪ .‬صادقی با تاکید بر‬ ‫ضرورت حضور فعال شــرکتهای دانشبنیان برای‬ ‫بهرهگیــری از ظرفیتهــای بخش کشــاورزی اســتان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تجاریســازی تولیدات بخش کشــاورزی‬ ‫میتوانــد موجب رونق تولید‪ ،‬ایجــاد ارزشافزوده و‬ ‫تحول اقتصادی در اســتان شــود‪ .‬معاون هماهنگی‬ ‫امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اذربایجان‬ ‫غربــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬محققــان مرکز تحقیقات‬ ‫کشاورزیومنابعطبیعیاستانباشناساییفرصتها‬ ‫و ظرفیتهای سرمایهگذاری در بخش کشــاورزی و‬ ‫گیاهان دارویی عالوه بر کمک به ایجاد اشــتغال و‬ ‫تولید پایدار در روســتاها‪ ،‬میتوانند نقش موثری در‬ ‫کاهش جلوگیری از مهاجرت روستاییان و جلوگیری‬ ‫از مشــکالت اجتماعی ناشــی از ان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫خاطرنشانمیشودباتوجهبهتغییراتابوهوایی‬ ‫و برداشــت بیرویــه و غیراصولی گیاهــان دارویی از‬ ‫سطحمنابعطبیعیاستان کهباعثانقراض گیاهان‬ ‫دارویــی شــده‪ ،‬در ایــن میــان تولید صنعتی گیاهان‬ ‫دارویی و فراوری از انها در استان بسیار پایین است‬ ‫بــا توجــه به مطالعات کارشناســان در زمینــه ارزش‬ ‫اقتصادی کشت و برداشت گیاهان دارویی بایستی‬ ‫اســتفاده بهینه از این موهبــت الهی با برنامهریزی‬ ‫مناسب در جهت استفاده از منابع طبیعی در نظر‬ ‫گرفته شود و با این اقدام گام محکم و استواری در‬ ‫پیکرهاقتصادکشاورزیاستانبرداشتهشود‪.‬‬ ‫و افزود رودخانه شهرچای به لحاظ تامین اب شرب ارومیه از اهمیت‬ ‫بســزایی برخوردار اســت و با توجه به تصرفات انجامشــده مستعد‬ ‫اتفاقات ناگوار ناشی از سیالب بود‪ .‬حسین خدایی افزود‪ :‬انچه در امر‬ ‫ازادسازی رودخانه شهرچای اتفاق افتاده شده اقدامی بیسابقه است‬ ‫و الزم اســت این امر در ســایر رودخانههای سطح استان و شهرستان‬ ‫ارومیه نیز اجرایی شود‪ .‬او گفت‪ :‬دغدغه شرکت اب منطقهای استان‬ ‫در خصوص نازیبا شدن منطقه بند و ساماندهی مناطق ازادشده برای‬ ‫ما هم قابلاحترام است که الزم است این امر در قالب طرح مطالعاتی‬ ‫ارزیابیشده و پس از براورد هزینهها طرحی برای ساماندهی مناطق‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫شماره ‪35‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۲۰‬نفر‬ ‫‪ 13‬نفر‬ ‫ورزش‬ ‫دد م‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫ورزش همگانی در استان‬ ‫تقویتمیشود‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت‪ :‬با برنامهریزی‬ ‫صورت گرفته‪،‬ورزشهمگانیدر استانبوشهر تقویتمیشود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬کمال صالــح احمــدی در مراســم تودیع و‬ ‫معارفه مدیرکل ورزش و جوانان اســتان بوشــهر اســتان بوشــهر‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬ورزش بسیاری از موضوعات و مشکالت مرتبط‬ ‫بــا ســالمت جســمی و روحی را حــل میکند‪ .‬او توســعه ورزش‬ ‫همگانی در استان را یک اولویت دانست و اضافه کرد‪ :‬ضروری‬ ‫است برای حفظ روحیه نشاط در جامعه نسبت به همگانی‬ ‫کردن ورزش در استان اقدام اساسی صورت گیرد‪ .‬مدیرکل ورزش‬ ‫و جوانان اســتان بوشــهر خاطرنشــان کرد‪ :‬ورزش با تاثیرگذاری‬ ‫در روابــط اجتماعــی نقــش مســتقیمی در کاهــش اســیبهای‬ ‫اجماعــی دارد کــه نبایــد از ایــن ظرفیتها غافل شــویم و برای‬ ‫ایــن مهــم نیازمند تحول و تحرک و منابع مالی اســت‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬پیــادهروی‪ ،‬ورزش صبحگاهــی‪ ،‬کــوه روی و کوهپیمایــی‪،‬‬ ‫دوچرخهســواری‪ ،‬اجــرای همایشها و جشــنوارههای ورزشــی‪،‬‬ ‫مسابقات محالت‪ ،‬برنامههای فرهنگی‪ ،‬برنامهها و کالسهای‬ ‫اموزشــی و ورزشــی‪ ،‬مســابقات کارکنــان‪ ،‬مســابقات ورزشــی‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۱۸‬اثر صنایعدستی بوشهر‬ ‫نشانملیمرغوبیتگرفتند‬ ‫معاون صنایعدســتی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫اســتان بوشــهر گفــت‪ :‬از ابتدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬تاکنــون صنعتگران‬ ‫و هنرمنــدان بوشــهری بــا تولیــدات خالقانــه خــود در حــوزه‬ ‫صنایعدستیموفقبهدریافت‪ ۱۸‬نشانملیمرغوبیتشدند‪.‬‬ ‫لیال رحیمی اعالم کرد‪ :‬در این بازه زمانی اســتان بوشــهر ‪۲۳‬‬ ‫پرونده را برای دریافت نشــان مهر اصالت ملی تکمیل کرد که‬ ‫از این میان ‪ ۱۸‬مورد موفق به اخذ این عنوان شدند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫رشتههایشرکتکنندهدر اینرویدادشاملحصیربافی‪،‬کپوبافی‪،‬‬ ‫سازسازی‪،‬نازککاری‪ ،‬گلیمبافی‪،‬ابریشمدوزی‪،‬عبابافی‪،‬ساخت‬ ‫لنج ســنتی (لنج تزیینی)‪ ،‬زیوراالت سنتی و خوس دوزی است‪.‬‬ ‫رحیمیگفت‪:‬صدیقهشادکامیکیاز دارندگاننشانمهر اصالت‬ ‫استان موفق به دریافت نشان فاخر در این رشته شد‪ .‬او اضافه‬ ‫کرد‪ :‬همچنین محصوالت صنایعدستی دارای مهر اصالت ملی‬ ‫شــامل محصوالتی در رشــته لنج ســنتی (تزیینی)‪ ،‬حصیربافی‪،‬‬ ‫کپوبافی‪،‬گلیمبافی‪،‬زیوراالتسنتی‪،‬نازککاری‪،‬نیجفتی‪،‬پارچه‬ ‫عبا‪ ،‬ابریشــمدوزی و خوس دوزی مستندســازی شــدند‪ .‬معاون‬ ‫صنایعدستیاداره کلمیراثفرهنگی‪،‬صنایعدستیو گردشگری‬ ‫استان بوشهر ادامه داد‪ :‬با هدف اموزش و ترویج صنایعدستی‬ ‫با همکاری یکی از مدارس استان‪ ،‬چهار فیلم اموزشی در زمینه‬ ‫صنایعدستی تولید شد که این فیلمهای اموزشی در کالسهای‬ ‫اموزش هنر مورداســتفاده قرارگرفته اســت‪ .‬او اعالم کرد‪ :‬در این‬ ‫مدت رشته خوس دوزی با نوار نقرهای باز زنده سازی شد‪ ،‬این‬ ‫رشته از رشتههای بومی جنوب بوشهر و یکی از انواع رودوزیها‬ ‫و مرکز فعالیت این رشته در شهرستانهای عسلویه و جم است‪.‬‬ ‫رحیمی توضیح داد‪ :‬نقشهای مورداستفاده در خوس دوزی به‬ ‫شکل ذهنی و هندسی بوده و نشان از هنر و فرهنگ این منطقه‬ ‫دارد که از این هنر بیشتر برای تزیین شالهای توری استفاده و‬ ‫در ایین عروسی و جشن و اعیاد مذهبی بهعنوان پوشش رسمی‬ ‫خانمها مورداستفاده قرار میگیرد‪ .‬او گفت‪ :‬در این بازه زمانی‬ ‫‪ ۱۲۸‬نفــر در رشــتههای حصیربافــی‪ ،‬گلیمبافی‪ ،‬صنایعدســتی‬ ‫دریایی‪،‬سراجیسنتیو گلیمبافیگنخکاموزشدیدند‪.‬معاون‬ ‫صنایعدستیاداره کلمیراثفرهنگی‪،‬صنایعدستیو گردشگری‬ ‫استان بوشهر افزود‪ :‬این اموزشها با همراهی دفتر امور بانوان‬ ‫و خانواده استانداری و با هدف اشتغالزایی‪ ،‬توسعه و ترویج‬ ‫صنایعدستی بومی‪ ،‬تداوم فرهنگ و هویت منطقه برگزار شد‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪:‬عالوهبر ایندورهاموزشیویژهشاغالنصنایعدستی‬ ‫با عنوان کسبوکار در اینستاگرام‪ ،‬با همکاری دفتر امور بانوان و‬ ‫‪3‬‬ ‫ازادی زندانی محکومبه‬ ‫قصاص با میانجیگری علی‬ ‫دایی‬ ‫قلعه نصوری‬ ‫‪ :‬قلعه نصوری که با نام عمارت شیخ جبار نصوری نیز شناخته میشود‪ ،‬از جاذبههای‬ ‫گردشگری بندر سیراف در شهرستان کنگان است‪ .‬گچبریهای این بنا قدمت ‪ ۲۰۰‬سالهی ان را تائید‬ ‫میکنند‪ .‬همچنین ‪ ۱۸‬تابلو بســیار زیبا از مجالس شــاهنامه فردوســی در ایوان غربی قلعه نقش‬ ‫بسته است‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫از ظرفیتهای قانونی مجلس برای پاســخگویی‬ ‫مســئوالن اســتفاده خواهیــم کــرد‪ .‬او تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫حتــی اگــر الزم باشــد حاضرم هفتهای دو جلســه‬ ‫بــرای بهبود وضعیت بهداشــتی و درمانی اســتان‬ ‫بوشهر برنامهریزی کنم و از طریق وزارتخانه پیگیر‬ ‫مشکالتباشم‪.‬‬ ‫دوچرخهسواری از برنامههایی است که توسط مجموعه ورزش‬ ‫استان دنبال و پیگیری میشود‪ .‬در این مراسم با حضور معاون‬ ‫وزیر ورزش و جوانان‪ ،‬کمال صالح احمدی بهعنوان سرپرســت‬ ‫اداره کل ورزش و جوانــان اســتان بوشــهر با حضور معــاون وزیر‬ ‫ورزش و جوانان معرفی شد‪.‬‬ ‫شورای اسالمی بابیان اینکه متاسفانه در حوزه اب و برق‬ ‫وضعیتپایدار ومطلوبیدر کشور نداریمتصریحکرد‪:‬بر‬ ‫اساس برنامه ششم توسعه باید‪ 11‬هزار مگاوات برق در‬ ‫کشور تولیدمیشدولیبهسببمحققنشدناینمهم‬ ‫در اوجفصل گرمابامشکلو کمبودبرقمواجههستیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیوناصل‪ 90‬مجلسشورایاسالمیمدیریت‬ ‫خانواده استانداری و با هدف ارتقای دانش صنعتگران روستای‬ ‫دروگاهدشتستانبرگزار شد‪.‬‬ ‫جهتبررسیوبازجوییبهپلیساگاهیانتقالدادند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫ماموران در بازرسی از محل‪ ،‬موفق به کشف پکهای‬ ‫اموزشی‪،‬کیس‪،‬مانیتور‪،‬کتابچهوجزوههایاموزشیدر‬ ‫خصوص فعالیت اعضا این باند شدند و تعداد‪ ۸‬نفر‬ ‫مالباختهبهارزش‪ ۲۰‬میلیاردریالکهاز انهاکالهبرداری‬ ‫شــده بود شناســایی شــد‪ .‬این مقام انتظامی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬متهمان دستگیرشده در بازجوییهای پلیسی به‬ ‫جرم خود اعتراف و اذعان داشتند‪ :‬برای عضوگیری و‬ ‫اعتمادسازی اعضا‪ ،‬کار خود را قانونی جلوه میدادند‬ ‫کهباهوشیاریپلیسشناساییودستگیر پساز تشکیل‬ ‫پرونده‪،‬تحویلمرجعقضائیشدند‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫نماینده مردم بوشهر‪ ،‬گناوه و دیلم در مجلس‬ ‫شــورای اســالمی گفــت‪ :‬باوجود تــالش مجموعه‬ ‫مدیریتی دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان بوشــهر‬ ‫امــا زیرســاختهای کنونــی بهداشــت و درمــان‬ ‫بههیچوجه در شان مردم این استان نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عبدالکریم جمیری در نشست‬ ‫هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود‪:‬‬ ‫چندینبار پیشنهادکردمبرایگذر از شرایطکنونی‬ ‫بایــد طرحی جامــع در بخش بهداشــت و درمان‬ ‫اســتان بوشــهر برای اجرا در بازه چهار یا پنجساله‬ ‫اماده شود تا بدانیم قرار است در پنج سال اینده‬ ‫به کجابرسیم‪.‬او بیان کرد‪:‬بایدمسائلو مشکالت‬ ‫بخش بهداشت و درمان استان بوشهر با استفاده‬ ‫از ظرفیت و توان مسئوالن و نمایندگان مردم در‬ ‫مجلس شورای اسالمی شناسایی و اولویتبندی و‬ ‫برای هر یک از انها مرجع پیگیری مشخص شود‪.‬‬ ‫جمیری اضافه کرد‪ :‬وقتی نقشه راه مشخص باشد‬ ‫میتواناز وزیر بهداشت‪،‬درمانو اموزشپزشکی‪،‬‬ ‫رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور مســائل‬ ‫را پیگیــری کرد و اگر رســیدگی نشــود بهطورقطع‬ ‫نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اشــاره به اینکه استان بوشهر دارای وضعیت مناسبی‬ ‫در ابرســانی نیســت گفــت‪ :‬بــا تکمیــل طرحهــای در‬ ‫دست اجرا وضعیت ابرسانی در استان بوشهر بهویژه‬ ‫دشتستان بهبود میبخشــد‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬ابراهیم‬ ‫رضایی در نشست رسانهای از طریق ارتباط تصویری با‬ ‫اشاره به وضعیت نامساعد اقتصادی و معیشتی مردم‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬با توجه وضعیت نامطلوب اقتصادی و‬ ‫معیشتی‪،‬مسئوالنبایداز همهظرفیتهابرایبهبوداین‬ ‫شرایطاستفادهکنند‪.‬عضومجمعنمایندگاناستانبوشهر‬ ‫در مجلس شــورای اســالمی بهبود وضعیــت اقتصادی‪،‬‬ ‫معیشــتی و رفاهــی مــردم را از وظایف مهم مســئوالن‬ ‫دانست و تاکید کرد‪ :‬باید از همه ابزارهای قانونی برای‬ ‫کاهــش و رفــع مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی مردم‬ ‫استفادهشود‪ .‬نمایندهمردمدشتستاندر مجلسشورای‬ ‫اســالمی با اشــاره به اغاز فصل گرما در اســتان بوشــهر و‬ ‫مشکالت تامین اب و برق تصریح کرد‪ :‬تابستان سخت‬ ‫و گرمای شدیدی در پیشرو داریم و با توجه به کاهش‬ ‫بارشبارانو تداومخشکسالیهادر سال گذشتههشدار‬ ‫الزم در خصوص مشــکالت اب و برق دادهشــده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫‪ ۱۶۸‬صندوق‬ ‫اعضای گروه یک شرکت هرمی در بوشهر‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫تکمیلطرحهایابرسانیضروریاست‬ ‫مصــرف در حــوزه اب و بــرق را یک ضرورت دانســت و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬همه مشترکان برق و اب اعم از دستگاههای‬ ‫اجرایی و احاد مردم برای گذر از این وضعیت در حوزه‬ ‫ابوبرقبایددر مدیریتمصرفهمکاریکنند‪.‬رضایی‬ ‫مدیریتنشدنمصرفابو برقرامنجر بهبروز مشکل‬ ‫دانستو بیان کرد‪:‬در دشتستانمشکلاب‪،‬یکچالش‬ ‫تاریخی اســت و وضعیت تامین اب در این شهرســتان‬ ‫مناسب نیست که باید در تســریع طرحهای ابرسانی‬ ‫تــالش جهــادی شــود‪ .‬او بــا اشــاره بــه اینکــه طرحهای‬ ‫مختلف ابرسانی در حوزه شرب و کشاورزی در استان‬ ‫بوشهر در حال اجرا است گفت‪ :‬با تکمیل طرحهای در‬ ‫دست اجرا وضعیت ابرسانی در استان بوشهر بهویژه‬ ‫دشتستانبهبودمیبخشد‪.‬عضومجمعنمایندگاناستان‬ ‫بوشهر در مجلس شورای اسالمی از انتشار ارا در سایت‬ ‫شخصینمایندهمردمدشتستانخبر دادوبیانکرد‪:‬همه‬ ‫ارا بهزودی در ســایت شــخصی در راســتای شفافسازی‬ ‫ارا منتشر میشود و در اختیار عموم قرار میگیرد‪ .‬عضو‬ ‫کمیســیون اصل‪ 90‬مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به‬ ‫دریافتشکایتدر اینکمیسیونخاطرنشانکرد‪:‬تاکنون‬ ‫‪ 4‬هزار شکایتدر بخشهایمختلفبهکمیسیوناصل‬ ‫‪ 90‬مجلسشورایاسالمیواصلشدهاست‪.‬‬ ‫تخریب‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شهر‬ ‫هســتند که اقدامات عمرانی و‬ ‫بوشــهر گفت‪ :‬نزدیــک به یک‬ ‫خدماتیوتوسعهونگهداشت‬ ‫ســال است که برقراری تشکیل‬ ‫شــهر توســط همیــن نیــروی‬ ‫هیئتممیزهدر استانداریبرای‬ ‫انسانی خدوم صورت میگیرد‬ ‫ارتقای تعــداد زیادی از کارکنان‬ ‫کــه ضــرورت توجــه بــه ارتقــا‬ ‫جعفر‬ ‫رســمی شــهرداریهای اســتان‬ ‫شــغلی‪ ،‬اموزش و امــور رفاهی‬ ‫پورکبگانی‬ ‫معطلمانده اســت‪ .‬به گزارش‬ ‫انهــا ضــروری اســت‪ .‬رئیــس‬ ‫مهر‪،‬جعفر پورکبگانیدر نشستاعضایشورای شورای اسالمی شهر بوشهر تاکید کرد‪ :‬نزدیک به‬ ‫اسالمیشهر بوشهر اظهار داشت‪:‬نیرویانسانی یک سال است که برقراری تشکیل هیئت ممیزه‬ ‫بهعنوانیکیاز مهمترینارکانتوسعهمحسوب در استانداری برای ارتقای تعداد زیادی از کارکنان‬ ‫میشــود و باید بهخوبی از این نیروها حمایت رسمیشهرداریهایاستانمعطلماندهوکارکنان‬ ‫شــود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬کارکنان شــهرداری بهعنوان شهرداریمنتظرتشکیلکمیسیونویژهبرایارتقای‬ ‫مهمترین ســرمایه این دســتگاه خدمات رســان شغلیخودهستند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫زیرساختدرمانیبوشهر در شان‬ ‫مردمایناستاننیست‬ ‫‪۱‬‬ ‫بوشهر ‪ ۳۰‬ساختمان در حال ریزش دارد‬ ‫و نقشــه راه بــرای دســتیابی بــه ایــن چشــمانداز‬ ‫مشخصشده است‪.‬‬ ‫از اب رودخانه حله‪ ،‬انباشت رسوبات در دهانه‬ ‫ورودی تاالب حله و ایجاد شیب منفی بر جریان‬ ‫طبیعــی رودخانــه را میتــوان نــام بــرد‪ .‬رئیــس‬ ‫اداره حفاظــت محیطزیســت شهرســتان بوشــهر‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬برنامه مدیریت زیستمحیطی‬ ‫تاالب حله در فاز گسترش و تعمیم دستاوردهای‬ ‫طــرح حفاظــت از تاالبهای ایران‪ ،‬از ســوی این‬ ‫اداره و با مشــارکت ذینفعان تدوینشــده است‪.‬‬ ‫پورســالم ادامــه داد‪ :‬ایــن برنامــه جامــع کــه بــا‬ ‫تصویــب ســازمان مدیریت برنامهریــزی بهعنوان‬ ‫یک برنامه باالدســتی‪ ،‬وظایف کلیه دستگاهها و‬ ‫ذینفعــان تاالب حله را مشــخص کــرده بهعنوان‬ ‫سند احیای تاالب موردتوجه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ایــن مقام مســئول عنــوان کــرد‪ :‬در چارچوب این‬ ‫برنامــهی مدیریــت‪ ،‬یــک چشــمانداز بلندمــدت‬ ‫بــرای وضعیــت تــاالب و منطقه حفاظتشــده و‬ ‫مدیریت ارزشها و عملکردهای ان تعریفشــده‬ ‫‪ 250‬صندوق‬ ‫‪ruydadiran.com/city/bushehr‬‬ ‫تاالب حله اسیر خشکسالی‬ ‫ گروه استانها‪ :‬منطقه حفاظتشده‬‫حله به وسعت ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۷۸۳‬هکتار‪ ،‬در ساحل‬ ‫خلیجفارس و به فاصله ‪ ۱۰‬کیلومتری شــمال شرقی‬ ‫بندر بوشــهر قرار دارد‪ .‬گیاهان تاالبی شــامل نخل‬ ‫مــرداب‪ ،‬نــی بــزواش‪ ،‬پیازیــن و لوئــی و گیاهــان‬ ‫خشکی زی مانند گیاهان گز و کهور در این منطقه‬ ‫دیــده میشــوند‪ .‬تــاالب حلــه در محــل تالقــی دو‬ ‫رودخانــه دالکی و شــاپور در منطقــه حله تیکی از‬ ‫تاالبهای مشــهور جنوب ایران محسوب میشود‬ ‫و یکــی از زیباتریــن مناظر طبیعی ســواحل جنوبی‬ ‫کشــور اســت‪ .‬از مهمتریــن جذابیتهــای تــاالب‬ ‫حلــه میتــوان بــه تنــوع گیاهــی و وجــود رودخانه‬ ‫ـودن ســواحل این تــاالب به‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬نزدیــک بـ ِ‬ ‫زیســتگاه غنــی حیاتوحــش از دیگــر ویژگیهــای‬ ‫ایــن تــاالب به شــمار میرود کــه این منطقــه را به‬ ‫حیاتوحش تبدیل کرده است‪ .‬اب در تاالب حله‬ ‫از خردادماه تا مهرماه هرســال کاهش پیدا میکند‬ ‫طوری که به علت خشکســالی ها در ‪ 10‬ســال اخیر‬ ‫تابستان هرسال گاها خشک میشود اما با بارندگی‬ ‫فصل پاییز و زمســتان ابگیری میشــود‪ .‬ایجاد ســد‬ ‫رئیســعلی دلواری‪ ،‬ابیاری نخیالت و باغها توســط‬ ‫کشــاورزان در ان منطقــه بــه روشهــای غرقابــی از‬ ‫دالیل نرسیدن اب به تاالب حله در برخی از فصول‬ ‫ســال اســت؛ امــا این تاالب سالهاســت بــه دالیل‬ ‫مختلف بهویژه اختالفنظر سازمان اب منطقهای‬ ‫بوشــهر و ســازمان حفاظت از محیطزیســت رو به‬ ‫نابودی گذاشته است‪ .‬در سال ‪ ۱۳۸۶‬با ابگیری سد‬ ‫رئیسعلی دلواری بر روی رودخانه شاپور که یکی از‬ ‫شاخههای اصلی تغذیه اب تاالب بود‪ ،‬سبب شده‬ ‫اب رودخانــه بهشــدت کاهــش یابد‪ .‬به شــکلی که‬ ‫میانگین دبی ساالنه اب رودخانه حله از سالهای‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬و ‪ ۱۳۸۶‬به کمتر از ‪ ۵‬میلیون مترمکعب در‬ ‫سال رسیده است‪ .‬خشکسالیها و تغییرات اقلیمی‬ ‫نیز در دو دههی اخیر تاثیرات مهمی بر ساختار و‬ ‫کارکرد تاالب گذاشته است‪ .‬انباشته شدن رسوبات‬ ‫در دهانــه شــاخههای فرعــی ورودی اب به تاالب‬ ‫و پرداخــت نشــدن حــق اب تــاالب‪ ،‬شــیوه ابیاری‬ ‫نامناســب در بخــش کشــاورزی‪ ،‬چــرای بیرویــه‪،‬‬ ‫قطع پوشــش گیاهی و اتشســوزی عمدی درختان‬ ‫تاالب از ســوی مردم محلی و نااگاهی و شــناخت‬ ‫مردم بومی نســبت به کارکردهــای مناطق تاالبی‪،‬‬ ‫تعداد کل‬ ‫یم عم ی ی‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫‪03‬‬ ‫هشدار نسبتبه‬ ‫وبسایت هایجعلی‬ ‫و مشابهسامانهبام‬ ‫د ده گ ی محمد ح ش می‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1367‬‬ ‫شماره‬ ‫‪ 1000‬صندوق‬ ‫شهردار بندر بوشهر گفت‪:‬‬ ‫دارای خطر ریزش با هماهنگی‬ ‫ایــن شــهر ‪ ۳۰‬ســاختمان فاقد‬ ‫معاون امور عمرانی استانداری‬ ‫استحکام و در حال ریزش دارد‬ ‫بوشــهر و مراجــع قضایــی در‬ ‫که پیــش از وقــوع حادثه باید‬ ‫جهت رفع خطــر و یا تخریب‬ ‫برای ان چارهاندیشی شود‪ .‬به‬ ‫بناهــای خطرافریــن اقــدام‬ ‫حسین حیدری‬ ‫گــزارش ایرنــا‪ ،‬حســین حیدری‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬حیــدری اضافــه‬ ‫در نشســت مدیریــت بحــران‬ ‫کرد‪ :‬در بخشهای فنی مرتبط‬ ‫شهرداری بندر بوشهر افزود‪ :‬با توجه به اهمیت بااحداثپروژههایساختمانیچنانچهکوتاهی‬ ‫اینمقولهمدیریتشهریتمامتالشخودرابکار و حتی قصور کوچک انجام شود این کوتاهیها‬ ‫میگیرد تا نسبت به ساماندهی ساختمانهای در کنار هم میتواند منجر به بروز حوادثی تلخ‬ ‫فاقد اســتحکام اقدام کنــد‪ .‬حیدری ادامــه داد‪ :‬و ناگوار شود که باید از وقوع ان جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫مدیریت شهری در چارچوب قوانین نقش خود او افزود‪ :‬پیرامون ســاختمانهای فرسوده واقع‬ ‫را برای کمک به ساماندهی ساختمانهای فاقد در بافت قدیم بوشهر نیز باید در ارتباط با اداره‬ ‫ایمنــی الزم اجرایــی میکنــد‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬در کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایعدســتی و گردشگری‬ ‫خصوص بناها و ساختمانهای فاقد استحکام و تصمیم الزم برای انها لحاظ شود‪.‬‬ ‫قتص د‬ ‫دستگیری اعضای باند سرقت بزرگ‬ ‫تاالب حله‬ ‫اسیرخشکسالی‬ ‫‪02‬‬ ‫استیضاحوزرا‬ ‫بعید است‬ ‫واکنش ها به تصویب قطعنامه ادامه دارد‬ ‫‪36‬‬ ‫بوشهر‬ ‫‪03‬‬ ‫ه‬ ‫و ت ول‬ ‫وده و ز ان ع ت می ک د‬ ‫م غ راورد(ر ل)‬ ‫( هرست ه ‪)1401‬‬ ‫م غ ضم ن‬ ‫(ر ل)‬ ‫شرح عم ت‬ ‫‪6 779 604 930‬‬ ‫‪338 990 000‬‬ ‫د ر س زی‬ ‫حد شم ل و ر‬ ‫غد ر شهر‬ ‫ر زج ن‬ ‫ه‪5‬‬ ‫مد رک الزم جهت در فت س د ‪:‬‬ ‫* هز ه خر د س د ر گ ن می شد‬ ‫* مدت ع ر ش ه د ه سه م ه ز ر خ ح ش ه د وده و شهرد ری در رد ول هر ک ز ش ه ده مخ ر ست‬ ‫* س ر طالع ت و جز ت مر وط ه مع م ه در س د م صه م درج ست‬ ‫* مدت جر ی روژه ‪ 2‬م ه و خص ص روژه ز محل ودجه د خ ی عمر ی س ل ‪ 1401‬شهرد ری ر زج ن‬ ‫*ضم مه شرکت در م صه قط ه صورت ضم مه کی ه فع شهرد ری ر زج ن می شد‬ ‫* م می م ص ت در س م ه س د ت شده و م م مر حل روش حو ل و زگش ی س د ه صورت م م ک رو کی ج م خو هد شد‬ ‫زم ن و ن ش ر اگهی‪ /‬رس ل ه صفحه عالن عمومی ‪ :‬س عت ‪ 9‬ص ح روز ش ه ‪1401/03/21‬‬ ‫ن مه ت در فت س د ‪ :‬س عت ‪ 9‬ص ح روز ک ش ه ‪1401/03/29‬‬ ‫مه ت رس ل کت ه ی ش ه د ‪ :‬س عت ‪ 18‬روز ج ش ه ‪1401/04/09‬‬ ‫زم ن زگش ی کت ه ‪ :‬س عت ‪ 10‬ص ح روز ش ه ‪1401/04/11‬‬ ‫زم ن ع ر ش ه د ‪1401/07/11 :‬‬ ‫مک ن زگش ی ک ت ‪ :‬ر زج ن ‪ -‬و ر شه د مز رعی ‪-‬م د ن شهد ‪-‬س خ م ن شهرد ری ‪ -‬ط قه دوم ‪ -‬ق شهرد ر‬ ‫م ف ‪862030‬‬ ‫شهرد ری ر زجان‬ ‫ب‬ ‫ت ب‬ ‫اگهی مناقصه عمومی خرید صب ر ه د زی و اموزش پکیج رک و طاقک‬ ‫سرد ر ی سرور ستاد شرکت ع‪( 1401/11/‬یک مرحله ی)‬ ‫شماره فر خو ن ساما ه ستاد‪2001005117000030‬‬ ‫و تدوم‬ ‫شرکت اب و ضالب س ن گ الن ه ش سه م ی ‪ 10720161277‬و کد ص دی ‪ 411184746598‬ه ادرس رشت‪-‬خ ن ح ظ ‪ -‬ج ب رک‬ ‫دس در ظر د رد م صه ی شر ط ز ر رگز ر م د‬ ‫ا ک کشاورزی س ان صفهان‪ ،‬در ر س ی طرح مردمی س زی و وز ع ع دال ه ی ر ه ه و هدف حم ت ز و د ک دگ ن و رو ق‬ ‫و حد ه ی و دی د م و ط ور ز د ی خرد د م ه ک ون رد خت ‪ 900‬قره سه الت ر ه د ر غ ر ‪ 2850‬م رد ر ل ه ع ن‬ ‫خش د م و ط ور ح ز ر ه خست در کشور گرد د ن مو ق ت الش خس گی ذ ر ک رک ن ک کش ورزی س ن و عدم و ف‬ ‫ر ه خدمت در روزه ی عط ل ششم س زدهم چه ردهم و زدهم خرد د م ه دست امده ست‬ ‫رد ف‬ ‫موضوع م صه‬ ‫م غ راورد و ه (ر ل)‬ ‫م غ ضم ن (ر ل)‬ ‫‪1‬‬ ‫خر د صب ر ه د زی و موزش ک ج رک‬ ‫و ط ک سرد ر ی سرور س د شرکت‬ ‫‪25 000 000 000‬‬ ‫‪1 250 000 000‬‬ ‫وع ضم ن‬ ‫ضم‬ ‫مه کی و و ر ز‬ ‫قدی‬ ‫س ر شر ط‬ ‫‪ -1‬م و ش ی رشت‪ -‬خ ن ح ظ ‪ -‬ج ب رک دس ‪ -‬شرکت اب و ضالب س ن گ الن‬ ‫ن و ت د ری مورخ ‪ 1401/03/26‬می شد‬ ‫‪ -2‬مه ت در ت س د م صه‬ ‫ن و ت د ری مورخ ‪ 1401/04/07‬در محل د ر خ ه شرکت اب و ضالب س ن گ الن می شد ضم‬ ‫‪ -3‬مه ت س م ک ت کت ف‬ ‫رس ل ک رو کی صو ر ضم مه در س م ه س د ز می م شد‬ ‫‪ -4‬ر خ زگش ی ک ت س عت ‪ 10/30‬ص ح مورخ ‪ 1401/04/08‬در س ن ج س ت شرکت می شد‬ ‫‪ -5‬شرکت ک دگ ن در م صه ک ه و د ک دگ ن و م ن ک دگ ن در خصوص ج م م صه و جد شر ط م ش د‬ ‫‪ -6‬شم ره حس ب کی ‪ 4001124806377965‬ک مرکزی جمهوری سالمی ر ن جهت و ر ز دی ضم ن ر د جر ی ک ر می شد‬ ‫ت مد د ‪ 3‬م ه د گر می شد‬ ‫‪ -7‬مدت ع ر ش ه د ‪ 3‬م ه و‬ ‫‪ -8‬ر مه زم ی م صه ز درج و ن و ت اگهی ر خ جر ی ک مل م د ر رد د ‪ 45‬روز می شد‬ ‫‪ -9‬دس گ ه ظ رت مع و ت هره رد ری و وسعه اب شرکت اب و ضالب س ن گ الن‬ ‫‪ -10‬محل م ن ع ر ودجه ع ر ت م ک د ر ه ی سرم ه ی می شد‬ ‫‪ -11‬حوه خر د س د م صه صورت ک رو کی ز درگ ه س م ه س د ه ادرس ‪www se ad ran r‬‬ ‫صه ی شد‬ ‫‪ -12‬هز ه دو و ت اگهی درج در روز ه ک ر ال ش ر و هز ه س ه د رک ت ک رو کی دو ت و هز ه زرسی و غ ر ه عهد ر د‬ ‫ر خ ش ر و ت ول ‪1401/03 /18‬‬ ‫ر خ ش ر و ت دوم ‪1401/03 /21‬‬ ‫شرکتابوفاضالب ستانگیالن‬ ‫م ف ‪862030‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫نوبت پیشگیری فرارسید‬ ‫امیراکبری‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1367‬‬ ‫واکنش ها به تصویب قطعنامه ادامه دارد‬ ‫روزهایخاکستریبرجام‬ ‫سردبیر‬ ‫روز گذشته پرونده سرقت بزرگ از صندوق امانات بانک‬ ‫ملیبهمرحلهدستگیریبخشعمدهباندسارقانودستیابی‬ ‫به اموال مســروقه رســید‪ .‬با دســتگیری فروشــندگان اموال و‬ ‫تعــدادی از اعضــای گروه که از مرز خارج شــده اند‪ ،‬احتمال‬ ‫کاهش تبعات این ســرقت برای مال باختگان افزایش یافته‬ ‫است؛لذاشایداینپروندهتاهفته هایایندهبستهشود‪.‬‬ ‫امادر گزارش هایپلیسنکتهبسیار مهمیوجودداشت‬ ‫که به نظر اغاز یک پرونده بزرگ کشــوری به شــمار می رود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیس اگاهی تهران از شناســایی و اعالم مشــکالت‬ ‫امنیتیاینشعبهیکماهپیشاز وقوعسرقتو بی توجهی‬ ‫مسئوالنشعبهخبر داد هاست‪.‬هشدار امنیتیاینبی توجهی‬ ‫به مراتــب نگران کننده تر از ســرقت اولیه بوده و گســتردگی‬ ‫شعب بانک ها و موسس ـه های مالی و اعتباری و پراکندگی‬ ‫ان ها در سراسر کشور توجه سریع به این حفره امنیتی را الزم‬ ‫می سازد‪.‬هر روز میلیون هانفر از مردمده هامیلیونتراکنشو‬ ‫خدماتبانکیانجاممی دهندو حضور فیزیکیدر شعبهیا‬ ‫اتصالاینترنتیبهسامانهخدماتبانکیبافرضپیش بینی‬ ‫گستردهضوابطامنیتیبرایاینخدماتاست‪.‬در مهندسی‬ ‫مفهوم «ضریب ایمنی» نقش کلیدی در طراحی قطعات و‬ ‫سازه هایگوناگوندارد‪.‬اینضریبنسبتتنشماکسیممبه‬ ‫تنشواقعیرامحاسبهمی کندونشانگر پایداریسازهدر برابر‬ ‫میزان ورود بار یا تنش است‪ .‬هر چه کاربرد سازه حساسیت‬ ‫بیشتری داشته باشد‪ ،‬ضریب ایمنی باالتر و در مواردی تا ‪10‬‬ ‫برابر بیش از بار واقعی وارد شده به سازه طراحی می شود‪.‬‬ ‫حتی برای بخشی از قطعات هواپیما این ضریب ‪ 25‬برابر‬ ‫محاســبه م یشــود و لذا هواپیما در بدترین شــرایط هم به‬ ‫کارایــی خود ادامه می دهد‪ .‬برای مســائل امنیتی نیز چنین‬ ‫ضرایبیموردتوجهاست‪.‬هرچهحساسیتمکانیاموضوع‬ ‫بیشترباشد‪،‬لزومافزایشضریبایمنیبیشتراحساسخواهد‬ ‫شد‪.‬در خدماتگستردهبانکیاز جملهصندوقامانات‪،‬این‬ ‫حساسیتبهحداکثررسیدهوفرضذهنیمردمنفوذناپذیری‬ ‫و اطمینان کاملبه کاراییروش هاو فرایندهایایمنیاست‪.‬‬ ‫اکنــون که با یک ســرقت بــزرگ به تصویر ذهنی این امنیت‬ ‫خدشــه وارد شــده اســت‪ ،‬نظام بانکی با کمک فرماندهی‬ ‫انتظامــی باید ب هســرعت در صــدد بازنگری همــه مراحل و‬ ‫جزئیاتو اصالحمشکالتاقدامنماید‪.‬ارائه گزارشجامعو‬ ‫نظارت پذیر بهمردموحتیذکر درجهرعایتامنیتبه عنوان‬ ‫یکشاخصفعالیت هایبانکیالزمبهنظر می رسد‪.‬از سوی‬ ‫دیگر باوجودحمالتگستردهبهبسترهایاینترنتیخدمات‬ ‫گوناگون مانند شــبکه کارت ســوخت‪ ،‬خدمات فرودگاهی‪،‬‬ ‫مدیریت شهری تهران و ده ها حمله کوچک و بزرگ دیگر‪،‬‬ ‫امنیت خدمات ســایبری اهمیت فراوانی دارد‪ .‬بروز اختالل‬ ‫در فرایندهــای بانکی و ســامانه های نگهــداری اطالعات و‬ ‫شهــا از یــک زلزلــه‪ 9‬ریشــتری سراســری خطرناک تر و‬ ‫تراکن ‬ ‫مشکالت و بحران های ناشی از ان غیرقابل محاسبه و تصور‬ ‫اســت‪ .‬بــه همیــن دلیل ضمن اعتقــاد و اگاهی بــه دانش و‬ ‫تالش های کارشناساناینحوزهدر شبکهبانکی‪،‬بایدبهاین‬ ‫موضوع دقت کرد که زمان باالبردن ضریب ایمنی در تمامی‬ ‫زمینه ها فرارســیده و دوراندیشــی و توجه به فرایند پدافند‬ ‫غیرعامل نیاز به مشارکت در همه سطوح برای دستیابی به‬ ‫استانداردهای جدید را گوشزد می کند که «سر چشمه شاید‬ ‫گرفتنبهبیل‪،‬چوپر شدنشایدگذشتنبهپیل»‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫رویــداد امــروز‪ -‬گــروه سیاســت‪ :‬ســرانجام پــس از‬ ‫یهــای فــراوان‪ ،‬قطعنامــه پیشــنهادی‬ ‫گمانه زن ‬ ‫ایاالت متحده امریکا و تروئیکای اروپا علیه ایران‬ ‫به رغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست‬ ‫فصلی شورای حکام اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫با ‪ ۳۰‬رای موافق‪ ۲ ،‬رای مخالف (روسیه و چین)‬ ‫و ‪ ۳‬رای ممتنع (هند‪ ،‬لیبی و پاکستان) به تصویب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در ایــن قطعنامــه از ایــران خواست هشــده تــا‬ ‫بــرای «انجــام تعهــدات قانونــی خــود بر اســاس‬ ‫فوریت عمل کند و بدون تاخیر‪ ،‬پیشنهاد مدیرکل‬ ‫فســازی‬ ‫اژانــس را بــرای تعامــل بیشــتر برای شفا ‬ ‫و حل وفصــل همه مســائل پادمــان باقی مانده را‬ ‫بپذیــرد‪ ».‬در قطعنامه یادشــده از مدیرکل اژانس‬ ‫هــم خواست هشــده تــا زمانــی که مســائل پادمانی‬ ‫باقی مانده اســت‪ ،‬به گزارش شــورای حکام ادامه‬ ‫دهــد‪ .‬ایــن دومیــن قطعنامــه ضــد ایرانی اســت‬ ‫کــه پــس از اجرایــی شــدن برجــام بــا فشــار رژیم‬ ‫صهیونیســتی در شــورای حــکام اژانس بین المللی‬ ‫یشــود‪ ۳۰ .‬خرداد ‪ ۱۳۹۹‬هم‬ ‫انرژی اتمی صادر م ‬ ‫قطعنامه مشابهی توسط سه کشور اروپایی عضو‬ ‫برجام و حمایت امریکا پیشنهاد و تصویب شد؛‬ ‫اما قطعنامه اخیر با واکنش مثبت و منفی بسیاری‬ ‫همراه بوده است‪.‬‬ ‫از استقبال امریکایی تا خشم روسی‬ ‫نماینــده ویژه امریکا در امور ایران با اســتقبال‬ ‫از اقدام سیاســی شــورای حکام اژانس بین المللی‬ ‫انــرژی اتمی در تصویب قطعنامه ضد ایرانی‪ ،‬ان‬ ‫را «پیامی روشن به تهران» خواند‪« .‬رابرت مالی»‬ ‫نماینــده ویــژه امریکا در امــور ایران با اســتقبال از‬ ‫اقــدام سیاســی شــورای حــکام اژانــس بین المللی‬ ‫انــرژی اتمی در تصویب قطعنامه ضد ایرانی‪ ،‬ان‬ ‫را «پیامی روشــن به تهران» خواند‪ .‬وی گفت که‬ ‫این قطعنامه از این کشور می خواهد به تعهدات‬ ‫پادمانــی خــود در چارچــوب ان پی تی عمل کند‪.‬‬ ‫مالــی در ادامــه ادع اهــای خــود افــزود‪« :‬این یک‬ ‫مســئله سیاســی نیســت‪ :‬به محــض اینکــه اژانس‬ ‫بین المللــی انرژی اتمی اطالعــات معتبر موردنیاز‬ ‫را دریافت کند‪ ،‬شورای حکام نیازی به اقدام های‬ ‫بیشــتر در این مورد نخواهد داشــت»‪ .‬وی بدون‬ ‫اشاره به بدعهدی کشورش در قبال برجام‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«ایــران هنوز امکان خروج از بحران هســته ای که‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی نوشهر‬ ‫‪ -9 -1307‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب ‪ ، 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر‬ ‫در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر‬ ‫گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه ونوش پالک ‪ 58‬اصلی بخش ‪ 6‬قشالقی‬ ‫‪ 825‬فرعی اقا‪/‬خانم صدیقه ساالری فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای‬ ‫احداثی به مساحت ‪ 248/51‬متر مربع خریداری بدون واسطه‪/‬با واسطه از حمید ااطاعتی‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه محلی‪/‬‬ ‫کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتیکه‬ ‫اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها‬ ‫از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت‬ ‫به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬بدیهی‬ ‫است برابر ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته‬ ‫نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪ ،‬مراتب را در اولین اگهی‬ ‫نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت‬ ‫و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫‪/1330912‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/04 :‬‬ ‫صفر رضوانی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندران‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-941‬برابر رای شماره ‪ ۵۶۶‬تاریخ ‪ 1401/01/22‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین جان شجاعی فرزند عزیز نسبت به ششدانگ عرصه یک‬ ‫قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 798/91‬متر مربع قسمتی از پالک ‪- ۴۸‬اصلی به شماره کالسه‬ ‫‪ 99/1441‬واقع در اراضی پاسند بخش ‪ ۱۷‬ثبت بهشهر محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۴‬روز اگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪/1320210 .‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/03/07‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/03/21‬‬ ‫سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر‪ -‬محمد مهدی قلیان‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫‪ -9-1051‬برابر رای شماره های ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۰۱۰۰۴۹۳۷‬و ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۰۱۰۰۴۹۴۳‬‬ ‫و ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۰۱۰۰۴۹۴۲‬و ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۰۱۰۰۴۹۴۱‬و ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۰۱۰۰۴۹۴۰‬و‬ ‫‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۰۱۰۰۴۹۳۸‬مورخه ‪ 1400/12/02‬که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری متصرفی اقا‪/‬‬ ‫خانم‪/‬کامبیز و حسین و محمد رضا و که سهم هر یک از پسران ‪ ۲‬سهم از ‪ ۹‬سهم ششدانگ و‬ ‫حدیثه و کارین و کاترین دختران هر یک ‪ ۱‬سهم از ‪ ۹‬سهم ششدانگ همگی گل براری طبرستانی‬ ‫فرزند ان پرویز یک قطعه زمین مشتمل بر اتاقک به مساحت ‪ 138/50‬متر مربع قسمتی از پالک‬ ‫‪ ۳۴۴۹‬اصلی واقع در یک بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا‬ ‫به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫خــود به وجود اورده اســت را دارد»؛ اما میخائیل‬ ‫اولیانــوف‪ ،‬نماینــده روســیه در ســازمان های‬ ‫بین المللی در وین‪ ،‬با انتقاد از قطعنامه ضد ایرانی‬ ‫تروئیکایاروپایدر شورایحکاماژانسبین المللی‬ ‫انرژی اتمی‪ ،‬ان را «احمقانه» خواند‪ .‬وی در پیامی‬ ‫توئیتری نوشت‪« :‬حاال متوجه شدید که چرا روسیه‬ ‫به قطعنامه احمقانه غرب در شورای حکام اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی درباره ایران ٔرای منفی داد؟‬ ‫متاسفانه همتایان غربی ما نشان دادند که درک‬ ‫مناسبی از موقعیتی که در ان قرار داریم‪ ،‬ندارند»‪.‬‬ ‫قطعنامه ها ملت ایران را وادار به‬ ‫عقب نشینینمی کند‬ ‫رئیس جمهوریکشورماندر واکنشبهاقداماخیر‬ ‫اژانسبین المللیانرژیاتمیبابیاناینکهقطعنامه ها‬ ‫ملتایرانراوادار بهعقب نشینینمی کند‪ ،‬گفت‪:‬با‬ ‫زبان زور نمی توان با ایران سخن گفت‪ .‬سید ابراهیم‬ ‫رئیسی در زمینه اقدام ضد ایرانی اخیر اژانس و اینکه‬ ‫ایا گزینه خروج از «ان‪.‬پی‪.‬تی» هم روی میز دولت‬ ‫هســت یا خیر؟ اظهار داشــت‪ :‬در رابطه با کاری که‬ ‫یهــا و امریکایی ها کردند ما اســاس را تحریک‬ ‫غرب ‬ ‫رژیم صهیونیستی می دانیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به خود‬ ‫ا نهــا هم اعالم کرده ایم‪ ،‬امروز هم من اعالم کردم‬ ‫و هم مسئوالن ما اعالم کردند که این نوع اقدامات‬ ‫به هیچ عنواننمی تواندجمهوریاسالمیراوادار به‬ ‫عقب نشینی کند‪ .‬رئیس جمهوری کشورمان تصریح‬ ‫کرد‪:‬همچنانکهتاکنونبرمواضعمانپافشاریکردیم‬ ‫رویحقوقحقهملتایرانتاکیدداریمونمی توانیم‬ ‫نسبتبهاینحق وحقوقمسلمملتایراناغماض‬ ‫کنیم‪.‬رئیسیادامهداد‪:‬بازهمتاکیدمی کنیماین گونه‬ ‫از قطعنامه هاواقداماتنهملتایرانرادچار تردید‪،‬‬ ‫نه متوقف و نه وادار به عقب نشــینی می کند‪ .‬وی‬ ‫بابیاناینکهاین ها(غربی ها)بایدحقوقملتایرانرا‬ ‫بهرسمیتبشناسند‪،‬یاداور شد‪:‬بایدبدانندماحرف‬ ‫داریم‪،‬استداللو منطقداریمو اینمنطقراهمه جا‬ ‫به روشــنی بیان کرده ایم‪ .‬رئیس جمهور کشــورمان با‬ ‫اشاره به مکالمه تلفنی که اخیرا با یکی از مسئوالن‬ ‫عالی کشورهاداشتهاست‪ ،‬گفت‪:‬بهایشان گفتم که‬ ‫اقایرئیس جمهور!باملتایرانبازبانزور نمی توان‬ ‫سخنگفتومنهمسخنملتایرانرامی گویم‪،‬با‬ ‫ایرانبایدبازبانمنطقسخن گفت‪،‬مامنطقداریم‬ ‫ومنطقمانرادنبالمی کنیم‪.‬‬ ‫فعالیت تمامی دوربین های فراپادمانی را‬ ‫پایان می دهیم‬ ‫رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی امــا از پایــان کار‬ ‫نهــای فراپادمانی خبر داد و گفت‪ :‬برنامه‬ ‫دوربی ‬ ‫خود را به اژانس ارائه کرده ایم و طبق اساسنامه‪،‬‬ ‫اژانس وظیفه دارد از ما پشــتیبانی داشــته باشــد؛‬ ‫اما نهادهای بین المللی امروز اسیر صهیونیست ها‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪/1323317 .‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/03/07:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/03/21:‬‬ ‫سید کاظم موسوی بشلی‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک ساری‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1321‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۳۱۵۶‬مورخ ‪ 1401/02/26‬مالکیت اقای علی اصغر‬ ‫امینی به شناسنامه شماره ‪ ۸۷۹‬کدملی ‪ ۵۴۱۸۸۸۸۱۰۲‬صادره از مبارکه فرزند عزیزاله بصورت‬ ‫ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ ۱۸۰‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۱۳۹۰۰‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال شماره‬ ‫‪ ۲۳۲۲۸‬مورخ ‪ 1400/06/10‬دفتر ‪ ۲۳۳‬اصفهان‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1332733‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1318‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۲۵۷۴‬مورخ ‪ 1401/02/15‬هیت دو مالکیت اقای‬ ‫عباس افضلی محمدابادی جرقویه به شناسنامه شماره ‪ ۳۲۹‬کدملی ‪ ۱۲۹۱۱۰۶۲۲۷‬صادره اصفهان‬ ‫فرزند حسن بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 154/62‬مترمربع از پالک شماره ‪۴۹۳‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱۵۱۷۷‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت‬ ‫رسمی متقاضی موضوع سند انتقال شماره ‪ ۱۵۵۰۱‬مورخ ‪ 94/06/09‬دفتر ‪ ۲۵۳‬اصفهان‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1332240‬م الف‬ ‫اگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1289‬شماره ‪ 140160302006001951‬تاریخ ‪)1 1401/03/12‬رای هیات‪ :‬باتوجه به تقاضانامه‬ ‫ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند الکترونیکی شماره ‪ 139920302006001467‬و سند‬ ‫الکترونیکی ‪ 139920302006000934‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های‬ ‫محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم عباس مختاری به شناسنامه شماره ‪ 122‬کدملی ‪ 1091624763‬صادره فرزند فاضل در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت ‪ 112/50‬مترمربع پالک شماره ‪ 1294‬و ‪ 1086‬فرعی‬ ‫از ‪ 114‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫‪ )2‬رای هیات‪ :‬باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند الکترونیکی شماره‬ ‫شــده اند‪ .‬محمــد اســامی گفــت‪ :‬ما بــه فعالیت‬ ‫تعدادی از دوربین های فراپادمانی خاتمه دادیم‪،‬‬ ‫بــه فعالیت بقیه هم خاتمه خواهیم داد‪ .‬تعداد‬ ‫این دوربین ها‪ ۱۸ ،۱۷ ،‬عدد اســت‪ .‬وی در پاســخ‬ ‫یهــا توقــف‬ ‫بــه ایــن ســوال کــه چــرا راهبــرد غرب ‬ ‫فعالیت های هســته ای ایران اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امروز‬ ‫شــعار شــفاف نظام در دنیا سلطه پیشتازی برای‬ ‫پیشواییاست‪،‬شمابخوانیداستراتژی هایامنیتی‬ ‫یهــا را‪ ،‬ایــن پیشــتازی بــرای پیشــوایی‪،‬‬ ‫امریکای ‬ ‫ان اقایــی کــردن و ســروری کــردن و همه را تحت‬ ‫ســلطه قرار دادن هدفش اســت و با شــعارهایی‬ ‫کــه مطرح می کنند الگویی که دنبال می کنند این‬ ‫است که کشورها را به سمت خلع سالح می برند‪،‬‬ ‫به سمت تسلیم می برند که بتوانند بر ان ها چیره‬ ‫شــوند‪ .‬اســامی ادامه داد‪ :‬حاال هرکســی خود را‬ ‫تسلیم کرد‪ ،‬در این ها ذوب شد و تحت فرمانشان‬ ‫قرار گرفت به طور طبیعی کاری با ان ندارند‪ ،‬چون‬ ‫برایشــان هیچ مزاحمتی ندارد‪ ،‬اما اگر کسی برای‬ ‫منافــع ملی و امنیــت ملی خود؛ حــدود‪ ،‬ضابطه‬ ‫نهــا همراه نشــد‪،‬‬ ‫و چارچــوب قائــل شــد و بــا ای ‬ ‫خودبه خود این می شود نقطه مقابل این ها و به‬ ‫اشکال و شیوه های مختلف با ان درگیر می شوند‪.‬‬ ‫ما با شعار استقالل ازادی جمهوری اسالمی از بدو‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی تاکنون با این ها در تنش‬ ‫هستیم‪ .‬این تنش مال سیاست جمهوری اسالمی‬ ‫تهــای‬ ‫نیســت مــال رویکــرد دولتمــردان یــا دول ‬ ‫مختلفجمهوریاسالمینیست‪.‬‬ ‫از تکرار چنین قطعنامه هایی جلوگیری کنیم‬ ‫مهدی مطهرنیا کارشــناس مسائل بین المللی‬ ‫اما نگاه متفاوتی دارد‪ .‬او در این زمینه گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر گفته می شود که چین و روسیه مانع‬ ‫صــدور قطعنامــه علیــه ایــران در شــورای امنیت‬ ‫ســازمان ملل خواهند شــد که مســئله ای درســت‬ ‫است اما قطعنامه شورای حکام می تواند عامل‬ ‫محرکــی بــرای کشــورهای اروپایــی عضــو برجام‬ ‫به منظور فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران‬ ‫باشد‪ .‬این احتمال مهمی است که ایران باید ان‬ ‫را در نظر داشته باشد‪ .‬البته ایران پیش تر هشدار‬ ‫رسمی داده است که در صورت ارجاع پرونده به‬ ‫شورای امنیت خروج از ان پی تی را در نظر دارد‬ ‫که همین مســئله فضای جدیــدی را بار دیگر به‬ ‫وجود خواهد اورد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫استیضاح وزرا بعید است‬ ‫عبــاس ســلیمی نمیــن‪ ،‬فعــال سیاســی‬ ‫اصولگرا در پاســخ به این ســوال که عملکرد‬ ‫کابینــه دولــت ســیزدهم را چــه طــور ارزیابی‬ ‫می کنید‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز زمان الزم برای قضاوت‬ ‫در مــورد کابینــه اقــای رئیســی ســپری نشــده‬ ‫اســت‪ .‬ولی برخی از وزرا موفق و برخی وزرا‬ ‫جــوان و ناموفــق بودنــد‪ .‬ترجیــح می دهــم‬ ‫ســید ابراهیم رئیســی دربــاره ان وزرای جوان‬ ‫و ناموفــق تجدیدنظــر کنــد کــه خیلــی هــم‬ ‫اهــل تبادل نظــر و گرفتــن مشــورت نیســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬او در پاســخ بــه این ســوال‬ ‫کــه بایــد کدام یــک از وزرا تغییر کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نظــرات مختلفــی وجــود دارد‪ .‬نمی خواهــم‬ ‫ب هطــور مشــخص نام ببــرم‪ ،‬امــا وزرای جوان‬ ‫و بی تجربــه ای هســتند کــه امیــدوار بودیــم‬ ‫ســریع بر حوزه کاری خود مســلط شــوند که‬ ‫نتوانســتند مســلط شــوند‪ .‬دورنمــا و اینــده‬ ‫این وزرا زیاد روشــن نیســت‪ .‬تصور نمی کنیم‬ ‫ا گــر فرصــت بیشــتری پیــدا کننــد‪ ،‬بتوانند به‬ ‫مســئولیت خود مشــرف شوند‪ .‬سلیمی نمین‬ ‫در پاســخ بــه این ســوال که ایا فکــر می کنید‬ ‫مجلس وزرای دولت را استیضاح کند یا خیر‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بعیــد می دانــم؛ احتمــاال مجلــس به‬ ‫دولت فرصت می دهد که خودش مســئله را‬ ‫حل کند‪ .‬این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ‬ ‫به این ســوال با توجه به اینکه دولت شــعار‬ ‫اصلی خود را بهبود وضعیت معیشتی مردم‬ ‫قلمــداد کــرده بــود‪ ،‬اما دالر به مرز س ـی ودو‬ ‫هــزار تومــان هــم رســید‪ ،‬عملکــرد اقتصــادی‬ ‫دولت را چطور تحلیل می کنید‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫چند مسئله را با هم پیش می برد‪ .‬قطعا اگر‬ ‫بنــده بــودم ایــن کارهــا را نمی کــردم‪ .‬دولت‬ ‫میــراث دار تــورم جــدی و بی اعتمــادی از‬ ‫دولت قبل است‪ .‬در ارتباط باقیمت جهانی‬ ‫بــا مشــکل مواجــه اســت‪ .‬بحــث تحری مهــا‬ ‫بی سابقه است‪.‬‬ ‫در توافــق بــا ‪ ۵+۱‬هم مشــکل دارد‪ .‬این‬ ‫مشــکالت با یکدیگر پیونــد خورده اند و کار‬ ‫را برای دولت سخت می کنند‪ .‬در این شرایط‬ ‫دولت یارانه برخی از کاال ها را حذف می کند‬ ‫کــه بــه نظر بنده نبایــد همه این کار هــا را با‬ ‫هــم جمع می زد‪.‬ســلیمی نمیــن در خصوص‬ ‫صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام‬ ‫گفــت‪ :‬طبیعتــا این اقدامی علیه ایران اســت‬ ‫و می تواند در حد خودش تاثیراتی را داشته‬ ‫باشــد؛ اما با توجه به ترتیبات شورای امنیت‬ ‫نمی تواننــد کار موثــری انجــام دهنــد‪ .‬فقــط‬ ‫تاثیــرات روانــی می تواند ایجــاد کند‪ .‬به ویژه‬ ‫کــه رای روســیه و چین دربــاره این قطعنامه‬ ‫منفی بود‪.‬‬ ‫دولت ترمز گرانی ها را بکشد‬ ‫رئیس دفتر روحانی اعالم کــرد‪ :‬امروز ارز به‬ ‫‪ ۳۲‬هزار تومان رســیده اســت‪ .‬ما ارز را ‪ ۲۴‬هزار‬ ‫تومــان به ایــن دولت تحویل دادیــم‪ .‬هرچقدر‬ ‫بگوییــم که نمی خواهیم وضعیت کشــور را به‬ ‫تحریــم گــره بزنیم‪ ،‬وقتی قیمــت ارز بــاال برود‪،‬‬ ‫خودبه خــود گــره خواهد خورد‪ .‬بــه گزارش خبر‬ ‫انالین‪،‬محمودواعظیرئیسدفتر رئیس جمهور‬ ‫دولت دوازدهم در پاســخ به این ســوال که فکر‬ ‫می کنید طرح اقتصادی جدید دولت ســیزدهم‬ ‫و یارانه ‪ ۴۰۰‬هزارتومانی به وضعیت معیشــتی‬ ‫مــردم کمک می کند یا خیر گفت‪ :‬تا یک حدی‬ ‫کمک می کند اما گرانی ها امروز تا حدی افزایش‬ ‫پیداکرد ه اســت که این ‪ ۳۰۰‬یــا ‪ ۴۰۰‬هزار تومان‬ ‫جوابنمی دهد‪.‬ان قدر سفرهمردمکوچک شده‬ ‫که باید راه حل دیگری پیدا کنند‪ .‬او افزود‪ :‬مهم‬ ‫ایــن اســت که اجــازه ندهند گرانی بیــش از این‬ ‫‪ 139920302006001467‬و سند الکترونیکی ‪ 139920302006000934‬و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک‬ ‫موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا‬ ‫احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم عباس مختاری به شناسنامه شماره ‪ 122‬کدملی ‪1091624763‬‬ ‫صادره فرزند فاضل در ششدانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت ‪ 112/50‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 1294‬و ‪ 1086‬فرعی از ‪ 114‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و‬ ‫رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫شماال در سه قسمت که قسمت اول به صورت شکسته به طول های ‪ 4/04‬متر و ‪ 4/33‬متر دیوار‬ ‫اشتراکی با باقیمانده ‪ 1086‬فرعی دوم به صورت پخ است شرقی به طول ‪ 1/29‬متر دیوار به دیوار‬ ‫پالک ‪ 194‬باقیمانده سوم به طول ‪ 10/71‬متر دیوار به دیوار ‪ 1294‬باقیمانده ‪ ،‬شرقا به طول ‪6/80‬‬ ‫متر دیوار به دیوار ‪ ، 293/3‬جنوبا به صورت شکسته به طول های ‪ 7/18‬متر و ‪ 4/98‬متر و ‪ 6/59‬متر‬ ‫دیوار به دیوار پالک ‪ ، 428‬غربا به طول ‪ 3‬متر درب و دیواریست به بن بست ‪ ،‬حقوق ارتفاقی ندارد ‪،‬‬ ‫در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات‬ ‫ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/03/21‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/04/05‬رییس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده ‪ / 1330606‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9- 1291‬شماره‪ 140160302006001952 :‬تاریخ‪ 1401/03/12 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضا کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006001525‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم احمدرضا اثناعشری اصفهانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارایه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه به موجب سند شماره ‪ 36135‬مورخ ‪ 1351/3/28‬دفتر ‪ 34‬و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به‬ ‫ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به‬ ‫مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع‬ ‫بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم احمدرضا اثناعشری اصفهانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 51698‬کدملی ‪ 1280941154‬صادره فرزند هادی در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ‪362/82‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ـ فرعی از ‪ 91‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شماال به طول ‪ 22/80‬متر دیوار به دیوار پالک‬ ‫باقیمانده ‪ ،‬شرقا در سه قسمت که قسمت دوم جنوبیست اول به طول ‪ 13/23‬متر دیوار به دیوار‬ ‫باقیمانده دوم به طول ‪ 5/90‬متر سوم به طول ‪ 9/49‬متر هر دو اشتراکی با باقیمانده ‪ ،‬جنوبا به طول‬ ‫‪ 5/54‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬غربا در پنج قسمت که قسمت دوم و چهارم جنوبیست اول‬ ‫به طول ‪ 10/69‬متر دیوار اشتراکی دوم به طول ‪ 10/79‬متر دیوار اشتراکی با باقیمانده سوم به طول‬ ‫‪ 1/07‬متر دیواریست به گذر چهارم به طول ‪ 0/30‬متر دیواریست به گذر پنجم به طول ‪ 12/48‬متر‬ ‫درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه اجرایی ان مقرر می دارد اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد‬ ‫اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/03/21‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/04/05‬رییس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده ‪ / 1330831‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -1296‬شماره نامه ‪ 140185602006002236‬تاریخ ارسال نامه‪ 1401/03/16 :‬اقای‪/‬خانم‬ ‫توران اعالیی فرزند محسن به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسما‬ ‫گواهی شده مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره ‪ 2142‬فرعی از‬ ‫‪ 158‬اصلی واقع در خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ 142‬دفتر ‪ 157‬امالک ذیل‬ ‫ثبت ‪ 40010‬به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب انتقال قطعی ‪-1367/03/10‬‬ ‫پیــش بــرود و هــر چــه زودتــر ترمزدســتی ان را‬ ‫بکشند‪ .‬االن همه اجناس گران شده است‪ .‬چه‬ ‫ان چهــار قلم‪ ،‬چه اجناس دیگر‪ ،‬چه خدمات‪،‬‬ ‫همه گران شده است‪ .‬کاری که انجام می دهند را‬ ‫به عنوان طرح تحول اقتصادی نمی بینم‪ .‬دوران‬ ‫ما‪ ۲۵‬قلم کاال یارانه می گرفت‪ ،‬ما ان را رساندیم‬ ‫به ‪ ۷‬کاال؛ یعنی همین کار خرد خرد انجام شد‬ ‫بدون اینکه شوک به جایی وارد شود‪ .‬رئیس دفتر‬ ‫پیشــین دولت دوازدهم در پاسخ به این سوال‬ ‫که فکر می کنید این طرح درنهایت باعث بهبود‬ ‫وضعیت معیشتی مردم بشود یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫یک کالم نمی شــود‪ .‬باید ریشه ای مسئله را حل‬ ‫کرد‪ .‬با تصمیمات احساسی و مقطعی مشکل‬ ‫حلنمی شود‪.‬اگر بامشکالتاحساسیبرخورد‬ ‫کنیم نتیجه چیزی می شود که در این ‪ ۸‬یا ‪ ۷‬ماه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ 62410‬دفترخانه ‪ 63‬خمینی شهر یافته و معامله دیگری هم انجام نشده که بر اثر جابه جایی از بین‬ ‫رفته‪/‬مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک‬ ‫اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از‬ ‫انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند‬ ‫معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت‬ ‫مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به‬ ‫متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬تاریخ انتشار ‪ 1401/03/21‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫سیدامیرحسین حسن زاده ‪/ 1331001‬م الف‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -9 -1293‬شماره پرونده ‪ 94/561‬حل‪ 4‬مشخصات محکوم علیه‪ :‬نام و نام خانوادگی‪ :‬حسن مختاری‬ ‫‪ ،‬نام پدر‪ :‬علی ‪ ،‬نشانی‪ :‬مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له‪ :‬نام و نام خانوادگی‪ :‬امراله حاجی‬ ‫حیدری ‪ ،‬نام پدر‪ :‬صادق ‪ ،‬با وکالت ناصر معتمدی اذرفنا بادی ‪ ،‬نشانی‪ :‬اصفهان ـ خ پروین ـ ک‬ ‫اردیبهشت پالک ‪ 323‬محکوم به‪ ،‬به موجب رای شماره ‪ 199‬تاریخ ‪ 95/05/26‬حوزه چهارم شورای‬ ‫حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیه محکوم است به‪ :‬پرداخت‬ ‫مبلغ ‪ 21/000/000‬ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ‪ 150/000‬ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله‬ ‫طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها لغایت اجرای حکم در حق‬ ‫محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است‪ .‬ماده ‪ 34‬قانون اجرای احکام‪:‬همین که‬ ‫اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد‬ ‫یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از‬ ‫ان میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت‬ ‫جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬تاریخ انتشار‬ ‫‪ 1401/03/21‬قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر م الف‪1331420 /‬‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -9 -1294‬شماره پرونده‪ 94/562 :‬حل‪ 4‬مشخصات محکوم علیه‪ :‬نام و نام خانوادگی‪ :‬فرشید‬ ‫محمدحسینی خیاری ‪ ،‬نام پدر‪ :‬خدا بخش ‪ ،‬نشانی‪ :‬مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له‪ :‬نام و نام‬ ‫خانوادگی‪ :‬امراله حاجی حیدری ‪ ،‬نام پدر‪ :‬صادق ‪ ،‬با وکالت ناصر معتمدی ‪ ،‬نشانی‪ :‬اصفهان ـ خ پروین ـ‬ ‫ک اردیبهشت پالک ‪ 323‬محکوم به‪ ،‬به موجب رای شماره ‪ 198‬تاریخ ‪ 95/02/26‬حوزه چهارم شورای‬ ‫حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیه محکوم است به‪ :‬پرداخت‬ ‫مبلغ ‪ 35/000/000‬ریال بابت اصل خواسته و یکصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله‬ ‫وفق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم‬ ‫له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است‪ .‬ماده ‪ 34‬قانون اجرای احکام‪:‬همین که اجرائیه به‬ ‫محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی‬ ‫برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد‬ ‫و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را‬ ‫به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1401/03/21‬قاضی شعبه‬ ‫چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر م الف‪1331422 /‬‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -9 -1295‬شماره پرونده‪ 94/551 :‬حل‪ 12‬مشخصات محکوم علیه‪ :‬نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫ریحانه اکبری ‪ ،‬نشانی‪ :‬مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له‪ :‬نام و نام خانوادگی‪ :‬امراله‬ ‫حاجی حیدری ‪ ،‬نام پدر‪ :‬صادق ‪ ،‬با وکالت ناصر معتمدی ‪ ،‬نشانی‪ :‬اصفهان ـ محموداباد ـ‬ ‫فرعی ‪ 12‬ـ سنگبری اپادانا محکوم به‪ ،‬به موجب رای شماره ‪ 606‬تاریخ ‪ 95/05/13‬حوزه‬ ‫دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیه‬ ‫محکوم است به‪ :‬پرداخت مبلغ هفده میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و‬ ‫یکصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ‪94/09/03‬‬ ‫و حق الوکاله وکیل در حق خواهان و نیم عشر دولتی به صندوق دولت‪ .‬رای غیابی است‬ ‫ماده ‪ 34‬قانون اجرای احکام‪:‬همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه‬ ‫مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‬ ‫به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد و در‬ ‫صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع‬ ‫دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار ‪ 1401/03/21‬قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر‬ ‫م الف‪1331427 /‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫وعده دسترسی به سرعت های‬ ‫چند صد مگابیتی اینترنت‬ ‫وزیــر ارتباطات با اشــاره به‬ ‫یشــود‪ .‬اجــرای پــروژه‬ ‫میســر م ‬ ‫رونمایی از نخستین دسترسی ‬ ‫دسترســی به فیبر نوری نه تنها‬ ‫پــروژه ‪ fttx‬در شــهر بوشــهر در‬ ‫کیفیــت و ســرعت دسترســی‬ ‫روز جهانــی ارتباطات و تجربه‬ ‫را افزایــش می دهــد و تجربــه‬ ‫ســرعت حــدود ‪ ۹۰۰‬مگابیــت‬ ‫کاربری را بهبود می بخشد بلکه‬ ‫عیسی‬ ‫برثانیــه‪ ،‬ابــراز امیــدواری کرد تا‬ ‫زمینه اجرای نس ـل های بعدی‬ ‫زارع پور‬ ‫پایاندولتسیزدهماینامکان‬ ‫ارتباطــات چــون فایوجــی را‬ ‫برای بسیاری از هموطنان فراهم شود‪ .‬به گزارش به صورت فراگیر فراهم می کند‪ .‬در مراســم روز‬ ‫ایسنا‪ ،‬عیسی زارع پور ‪ -‬وزیر ارتباطات و فناوری جهانی ارتباطات امســال‪ ،‬در هنگام رونمایی از‬ ‫اطالعات‪ ،‬در صفحه اینستاگرام خود اعالم کرد‪ :‬نخستیندسترسی هایپروژه‪ fttx‬در شهر بوشهر‪،‬‬ ‫تا چند ماه پیش تصور اینکه روزی سرعت های ســرعت حــدود ‪ ۹۰۰‬مگابیــت برثانیــه را تجربه‬ ‫حــدود یــک گیگابیــت بــر ثانیــه را تجربه کنیم کردیــم‪ .‬این شــبکه پرســرعت در کنــار خدمات‬ ‫ملی‬ ‫عجیب و دور از دســترس به نظر می رســید؛ اما بومـ ِـی بــا کیفیت که در یک کلمه «شــبکه ّ‬ ‫با اغاز اجرای کالن پروژه توسعه شبکه دسترسی اطالعات» نامیده می شود‪ ،‬زیرساخت توسعه‬ ‫مبتنی بر فیبر نوری (‪ ،)fttx‬ان شاهلل به تدریج و تا همــه جانبه و بســتری امن برای تحــول فناوری‬ ‫پایان دولت سیزدهم‪ ،‬دسترسی به سرعت های پایه کشور در همه بخشها خواهد بود‪ .‬به خاطر‬ ‫واقعا صلوات دارد‪.‬‬ ‫چنــد صــد مگابیتی بــرای بســیاری از هموطنان همین‪ ،‬این سرعت ً‬ ‫اقتصاد ایران گرفتار سندرم ارز ترجیحی‬ ‫رییــس مجمــع واردات‬ ‫رئیــس مجمــع واردات افــزود‪:‬‬ ‫می گویــد فعــاالن اقتصــادی‬ ‫البتــه درایــن میــان موضوعات‬ ‫از همــان ابتــدا بــا ارز ترجیحی‬ ‫متعــددی مطــرح اســت‪ .‬یــک‬ ‫مخالــف بودنــد امــا در ایــن‬ ‫نکته این است که نباید بدون‬ ‫ســال ها کســی صــدای انهــا را‬ ‫برنامــه ریــزی‪ ،‬اینــده نگــری و‬ ‫علیرضا مناقبی‬ ‫نشــنید‪ .‬علیرضــا مناقبــی در‬ ‫تحلیــل عواقــب تصمیمــات‬ ‫گفــت و گــو بــا ایســنا‪ ،‬دربــاره‬ ‫وارد مسیر حذف ارز ترجیحی‬ ‫ضرورت تعیین تکلیف ارز ترجیحی اظهار کرد‪ :‬شــد‪ .‬بــه طــور مثال‪ ،‬به واســطه تغییر نــرخ ارز‪،‬‬ ‫واردکنندگان رسمی و قانونی کشور که در بخش شاهد هستیم که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی‬ ‫خصوصیفعالیتمی کنند‪،‬از ابتدایی کهبحث کاالهــای وارداتــی از ‪ ۴۲۰۰‬تومان به نــرخ ‪ETS‬‬ ‫ارز ترجیحــی مطــرح شــد‪ ،‬مخالــف ان بودند و بانکمرکزیتغییر کردهاستولیجایتعجب‬ ‫دائما درباره پیامدها و عواقب ان هشدار دادند دارد که قرار است بخشنامه ای که در اردیبهشت‬ ‫ولی متاسفانه گوش شنوایی نبود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ماه ابالغ شده‪ ،‬عطف به ماسبق شود و از ابتدای‬ ‫ما هنوز هم معتقدیم که اقتصاد کشــور گرفتار سال جاری الزم االجرا است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫دام چسبنده ای به نام ارز ترجیحی شده است و دربــاره ایــن موارد‪ ،‬بــا تشــکل ها و انجمن های‬ ‫دولت سیزدهم باید با شجاعت و البته مبتنی بر مربوطــه رایزنــی شــود و رای و نظر ان ها اخذ‬ ‫یکتقسیمکار ملی‪،‬در اینخصوصیکتصمیم شــود‪ .‬پیشــنهاد ما در این خصوص ان اســت‬ ‫قاطــع بگیرد‪ .‬رییس مجمــع واردات با تاکید بر کــه بــرای رهایی از گرفتاری های ناشــی از این‬ ‫این نکته که راه نجاتی برای اقتصاد کشور‪ ،‬جز بخشــنامه‪ ،‬اجــرای ان بایــد بــه تاریــخ ابــاغ‬ ‫رهایی از ارز ترجیحی باقی نمانده است‪ ،‬گفت‪ :‬موکول شود و قانون عطف به ماسبق نشود‪.‬‬ ‫ســودجویی ها و ران ‬ ‫تهــای زیــادی در کنــار ارز در غیــر ایــن صــورت فضــای تجــارت خارجی‬ ‫ترجیحیشکلگرفتهاستکهراهنفسکشیدنرا کشــورمان دچــار التهاب هایــی مــی شــود کــه‬ ‫برای تجار اصیل و قانونی بسته است و عواقب پوشــش دادن ان دشــوار است‪ .‬رئیس مجمع‬ ‫ایــن موضــوع‪ ،‬نه تنها تجار‪ ،‬بلکــه فضای تولید واردات بــا تاکیــد بــر اینکه همه بایــد در این‬ ‫کشور را نیز با اخالل مواجه کرده است‪ .‬به گفته زمینه کمک کنند گفت که در این میان ضرورت‬ ‫مناقبی‪ ،‬فعــاالن اقتصادی در بخش خصوصی دارد که گام های اجرایی به شکلی برداشته شود‬ ‫منتظر تصمیمقاطعدولتهستندتاجلویپول که مردم به عنوان مصرف کنندگان کاالها و نیز‬ ‫پاش ـی ها و حیف و میل های بی حســاب گرفته به عنــوان فعاالن اقتصــادی بخش خصوصی‪،‬‬ ‫شود و نظم و انضباط به اقتصاد کشور بازگردد‪ .‬تحتفشار قرار نگیرند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1367‬‬ ‫شدت گرفتن رشد معامالت‬ ‫بازار مسکن از خواب زمستانی بیدار شد‬ ‫رویــداد امــروز‪ :‬گــزارش «تحــوالت بــازار‬ ‫معامــات مســکن شــهر تهــران در‬ ‫اردیبهشت ماه ســال ‪ »1401‬که برگرفته‬ ‫از امارهای خام ســامانه ثبت معامالت‬ ‫امالک و مستغالت کشور است‪ ،‬توسط‬ ‫اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی‬ ‫بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ :‬در اردیبهشت ماه‬ ‫سال‪،1401‬تعداداپارتمان هایمسکونی‬ ‫معامله شــده در شــهر تهران به حدود‬ ‫‪ 10/5‬هــزار واحــد مســکونی رســید کــه‬ ‫نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل‬ ‫به ترتیب افزایش قابل توجــه ‪ 206/1‬و‬ ‫‪ 166/4‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫در ماه مورد گزارش‪ ،‬متوسط قیمت‬ ‫خریــد و فــروش یک متر مربــع زیربنای‬ ‫واحد مســکونی معامله شده از طریق‬ ‫بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران‬ ‫‪ 363/5‬میلیــون ریــال بود کــه حاکی از‬ ‫افزایــش ‪ 6/1‬درصــدی نســبت بــه مــاه‬ ‫قبل می باشد‪ .‬همچنین این رقم نسبت‬ ‫به ماه مشــابه ســال قبل معادل ‪26/2‬‬ ‫درصد افزایش داشــته که در مقایسه با‬ ‫رشد نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال‬ ‫‪ (1400‬معــادل ‪ 69/7‬درصــد) به مراتب‬ ‫کمتــر بــوده و مبیــن کنــد شــدن اهنــگ‬ ‫رشــد نقطه به نقطه قیمت مســکن در‬ ‫اردیبهشت ماه‪ 1401‬است‪.‬‬ ‫بررســی توزیــع تعــداد واحدهــای‬ ‫مسکونی معامله شده در شهر تهران به‬ ‫تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال‬ ‫‪ 1401‬حاکــی از ان اســت کــه از مجموع‬ ‫‪ 10490‬واحــد مســکونی معامله شــده‪،‬‬ ‫واحدهــای تــا ‪ 5‬ســال ســاخت با ســهم‬ ‫‪ 29/6‬درصد بیشــترین ســهم را به خود‬ ‫اختصــاص داده اند‪ .‬با این وجود ســهم‬ ‫مذکور در مقایسهبااردیبهشت ماهسال‬ ‫قبــل حــدود ‪ 6/1‬واحــد درصــد کاهــش‬ ‫یافتــه و در مقابــل به ســهم واحدهای‬ ‫بــا قدمت بــاال در گرو ههــای «‪ 11‬تا ‪»15‬‬ ‫و بیش از ‪ 20‬ســال ســاخت افزوده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫توزیع تعداد معامالت انجام شده‬ ‫بر حســب مناطق مختلف شهر تهران‬ ‫در اردیبهش ـت ماه ســال ‪ 1401‬حاکــی از‬ ‫ان اســت کــه از میــان مناطــق ‪ 22‬گانــه‬ ‫شــهر تهــران‪ ،‬منطقــه ‪ 5‬بــا ســهم ‪16/0‬‬ ‫درصــدی از کل معامــات‪ ،‬بیشــترین‬ ‫تعدادقراردادهایمبایعه نامهرابهخود‬ ‫اختصاص داده است‪ .‬همچنین مناطق‬ ‫‪ 10‬و ‪ 2‬بــه ترتیــب بــا ســهم ‪ 10/0‬و ‪9/3‬‬ ‫درصدی از کل معامالت انجام شده در‬ ‫رتبه هایبعدیقرار گرفته اند‪.‬‬ ‫در اردیبهش ـت ماه ســال ‪،1401‬‬ ‫متوســط قیمت یک متر مربــع زیربنای‬ ‫واحد مســکونی معامله شده از طریق‬ ‫بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران‬ ‫‪ 363/5‬میلیون ریال بود که نســبت به‬ ‫ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب‬ ‫افزایــش ‪ 6/1‬و ‪ 26/2‬درصــدی نشــان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫در میــان مناطق ‪ 22‬گانه شــهرداری‬ ‫تهران‪ ،‬بیشترین متوسط قیمت یک متر‬ ‫مربــع زیربنای مســکونی معامله شــده‬ ‫معــادل ‪ 744/4‬میلیون ریال به منطقه‬ ‫‪ 1‬و کمتریــن ان بــا ‪ 183/6‬میلیــون ریال‬ ‫به منطقه ‪ 18‬تعلق داشته است‪ .‬ارقام‬ ‫مزبور نسبت به ماه مشابه سال‪ 1400‬به‬ ‫ترتیــب ‪ 23/6‬و ‪ 53/4‬درصــد افزایــش‬ ‫نشانمی دهند‪.‬‬ ‫توزیــع فراوانــی تعــداد واحدهــای‬ ‫مســکونی معامله شده شــهر تهران در‬ ‫اردیبهشت ماه سال‪ 1401‬نشان می دهد‬ ‫کــه بــه لحــاظ مســاحت‪ ،‬واحدهــای‬ ‫مســکونی با ســطح زیربنای کمتر از ‪80‬‬ ‫متر مربع‪ ،‬سهمی معاادل ‪ 55/3‬درصد‬ ‫از معامــات انجــام شــده را بــه خــود‬ ‫اختصاصدادند‪.‬همچنین‪ 58/8‬درصد‬ ‫واحدهــای مســکونی بــا قیمتــی کمتــر‬ ‫از متوســط قیمــت هر متر مربــع واحد‬ ‫مســکونی در این مــاه (‪ 363/5‬میلیون‬ ‫ریــال) معاملــه شــده و ‪ 51/3‬درصــد از‬ ‫معامــات نیز به واحدهای مســکونی‬ ‫بــا ارزش هــر واحد کمتــر از ‪ 2/5‬میلیارد‬ ‫توماناختصاصداشتهاست‪.‬‬ ‫بررســی شــاخص کرایــه مســکن‬ ‫اجــاری در شــهر تهــران و کل مناطــق‬ ‫شــهری در اردیبهش ـت ماه ســال ‪1401‬‬ ‫نشــان دهنده رشــد به ترتیــب معادل‬ ‫‪ 46/0‬و ‪ 50/6‬درصــد نســبت بــه مــاه‬ ‫مشــابه ســال قبــل می باشــد‪ .‬الزم بــه‬ ‫توضیــح اســت رشــد ماهانــه شــاخص‬ ‫مزبور در اردیبهشت ماه در شهر تهران‬ ‫و کل مناطق شهری به ترتیب معادل‬ ‫‪ 1/9‬و ‪ 2/0‬درصد می باشد‪.‬‬ ‫تعــداد معامــات انجام شــده در‬ ‫شــهر تهــران در اردیبهش ـت ماه ســال‬ ‫‪ 1401‬بــه حدود ‪ 10/5‬هزار فقره رســید‬ ‫کــه نســبت به مــاه قبل و ماه مشــابه‬ ‫ســال قبــل به ترتیــب ‪ 206/1‬و ‪166/4‬‬ ‫درصد افزایش نشان می دهد‪ .‬بخشی‬ ‫از رشــدهای قابل توجه محقق شــده‬ ‫در اردیبهشــت ماه ســال جــاری متاثــر‬ ‫از پاییــن بــودن تعــداد معامــات در‬ ‫نمــاه ســال جــاری (بــه دلیــل‬ ‫فروردی ‬ ‫تعطیالت نــوروزی) و اردیبهشــت ماه‬ ‫ســال گذشته (به دلیل تشدید شرایط‬ ‫کرونایی)بودهاست‪.‬در اینماهمتوسط‬ ‫قیمــت فــروش یک متــر مربــع زیربنای‬ ‫واحدهــای مســکونی معامله شــده در‬ ‫شهر تهران معادل ‪ 363/5‬میلیون ریال‬ ‫بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه‬ ‫سال قبل به ترتیب ‪ 6/1‬و ‪ 26/2‬درصد‬ ‫افزایش داشــته که در مقایســه با رشــد‬ ‫نقطهبهنقطهاردیبهشت ماهسال‪(1400‬‬ ‫معــادل ‪ 69/7‬درصــد) بــه مراتب کمتر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫بررســی توزیــع تعــداد واحدهــای‬ ‫مســکونی معاملــه شــده در‬ ‫اردیبهش ـت ماه ســال ‪ 1401‬در شــهر‬ ‫تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از ان‬ ‫اســت که واحدهای تا ‪ 5‬سال ساخت‬ ‫با سهم ‪ 29/6‬درصد بیشترین سهم را‬ ‫به خــود اختصاص داده اند‪ .‬همچنین‬ ‫در مــاه مــورد بررســی شــاخص کرایــه‬ ‫مسکن اجاری در شهر تهران و در کل‬ ‫مناطق شــهری نســبت به ماه مشــابه‬ ‫سال قبل از ان به ترتیب معادل ‪46/0‬‬ ‫و ‪ 50/6‬درصــد رشــد نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫الزم بــه توضیــح اســت رشــد ماهانــه‬ ‫شــاخص مزبــور در اردیبهشــت ماه‬ ‫در شــهر تهــران و کل مناطــق شــهری‬ ‫بــه ترتیــب معــادل ‪ 1/9‬و ‪ 2/0‬درصــد‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تکرار رکوردهایتولیدماهیانه گروهفوالدمبارکهدر اردیبهشت ماه‬ ‫رکورد تولید ماهیانه فوالد مبارکه در سال جاری‪،‬‬ ‫برایدومینبار متوالیدر حالیتکرار شد کهنسبت‬ ‫به ماه مشابه سال گذشته نیز افزایش چشمگیری‬ ‫داشــت و نشــان داد کــه فوالدمــردان برای تحقق‬ ‫منویاتمقاممعظمرهبریدر جهتمنافعملی‪،‬از‬ ‫تک تکثانیه هابهبهتریننحواستفادهمی کنندو با‬ ‫تالش هایشبانه روزیخود‪،‬در مسیر پیشرفتایران‬ ‫اسالمیگامبرمی دارند‪.‬‬ ‫به گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬دالورمردانــی از دیار‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬به فصل تازه ای از تولید گام نهادند و‬ ‫بااستفادهاز تمامیقوابرایرسیدنبهحداکثر توان‬ ‫جهادگــران عرصه تولید فوالد مبارکه با تکیه بر‬ ‫تولید‪ ،‬ثانیه ها را به طال مبدل ساختند‪ .‬اری‪ ،‬سالی خودباوری و ظرفیت های موجود توانســتند میزان‬ ‫که نکوست از بهارش پیداست و گروه فوالد مبارکه تولید ماهیانه اهن اســفنجی را در اردیبهش ـت ماه‬ ‫نه تنها ساعت ها و روزها‪ ،‬بلکه ثانیه ها و دقایق را ‪ 1401‬به ‪ ۷۸۳‬هزار و ‪ ۲۸۰‬تن برســانند که نســبت‬ ‫هم قدر دانســت و ‪ ۳۰‬روز اغازین ســال ‪ ۱۴۰۱‬را به به ماه مشــابه سال گذشــته از افزایش ‪ 50‬هزار تنی‬ ‫روزهایافتخارافرینیتبدیلکرد‪.‬‬ ‫تولیداینمحصولحکایتدارد‪.‬ایندر حالیاست‬ ‫ثبــت رکوردهای تولید ماهیانه فوالد مبارکه در کهعلی رغمافزایش کمیتاینمحصول‪ ،‬کیفیتان‬ ‫دبیــر انجمــن صنایع همگن نیــرو محرکه و به سال‪ ۱۴۰۰‬که خودروسازان داوطلبانه افزایش‬ ‫فروردین و اردیبهشت سال جاری‪ ،‬به سادگی به ثمر را نیز حفظ کردند و در کنار ان با تولید ‪ ۷۸۲‬هزار‬ ‫قطعه ســازان خودروی کشــور معتقد است که بیــش از ‪ ۶۵‬درصــدی را وعــده داده اند‪ ،‬دســت‬ ‫نرسیدوبرنامه ریزی هایمنظمودقیقیبرایتحقق و ‪ ۷۵۲‬تن تختال‪ ،‬شرایطی را فراهم اوردند تا نیاز‬ ‫دارد‪(.‬بارگیری ‪ ،‬حمل ‪ ،‬بار اندازی)‬ ‫حمل‬ ‫‹‹ اگهی تجدید مناقصه خرید‬ ‫تصد ‬ ‫یگــری دولتــی و عملکــرد جزیــره ای ارکان یافتنی است اما الزمات و پیش شرط هایی‬ ‫ان ها صورت گرفت‪ ،‬برنامه ریزی هایی که تجربه ای داخــل بــه این محصول را تامین کننــد و با افزایش‬ ‫‪ 300‬و ‪ 400‬میلی متر‪ -‬نوبت اول››‬ ‫شدهـایبه‬ ‫تصمیم گیــر و سیاســتگذار‪ ،‬دو معضــللوله‬ ‫نوبت اول‬ ‫اقطارتیــراژ‬ ‫‪ ۹۰‬و ‪۹۶‬‬ ‫پوششـال هـ‬ ‫فوالدیــت‪ :‬در سـ‬ ‫کالن هایوی بیان داش‬ ‫گران سنگ پشت ان ها نهفته بود‪ ،‬چراکه این میزان تولید‪ 80‬هزار تنیاینمحصولنسبتبهماهمشابه‬ ‫فراخوان(‪)2001001125000012‬‬ ‫صنعــت خــودرو اســت‪« .‬ارش محب ‬ ‫شمارهدستگاهی خودرو محقق شد‬ ‫ینــژاد» در حدود‪ ۱.۶‬میلیون‬ ‫تولید‪،‬اختالفزیادیبامیزانتولیدماه های گذشته سال قبل‪ ،‬بدون افزایش نیروی انسانی و تجهیزات‪،‬‬ ‫افزایش‬ ‫برنامه‬ ‫ایرناایاظهار داشــت‪:‬‬ ‫گفت وگــو با‬ ‫چندان‬ ‫نیز‬ ‫امسال‬ ‫ گذاری‬ ‫ف‬ ‫هد‬ ‫ـاس‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫عزمی‬ ‫ دهنده‬ ‫ن‬ ‫نشا‬ ‫ توجه‪،‬‬ ‫ل‬ ‫قاب‬ ‫فاصله‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫محقق سازند‪ .‬افزایش بیش از ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫را‬ ‫تولید‬ ‫جهاد‬ ‫شرکت اب منطقه‬ ‫شــرکت اب منطقه ای چهار محال و بختیاری در نظــر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابــی کیفی مناقصه گران‬ ‫بختیاری‬ ‫درصدیو‬ ‫‪۵۰‬چهار محال‬ ‫نسبت‬ ‫جاری‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫خودرو‬ ‫تولید‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ذهن‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫نامانوس‬ ‫است‪.‬‬ ‫کشور‬ ‫تولید‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫پوالدین‬ ‫تنی تولید ماهیانه تختال در فوالد مبارکه نســبت‬ ‫قیمت بازاری خودرو‬ ‫به طور غیرمنطقی باال است‬ ‫مناقصه خرید حمل (بارگیری ‪ ،‬حمل ‪ ،‬بار اندازی) لوله های فوالدی پوشــش شــده به اقطار ‪ 300‬و ‪ 400‬میلی متر با شماره‬ ‫‪ 2001001125000012‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت استعالم های‬ ‫ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه تا ارائه استعالمهای تکمیل شده و اسناد و مدارک مربوطه ‪ ،‬ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از‬ ‫حمل ‪،‬‬ ‫خرید حمل (بارگیری ‪،‬‬ ‫الکترونیکی تجدید‬ ‫طریق درگاه ســامانه تدارکات ‹‹ اگهی‬ ‫اندازی)شد‪ .‬لذا از شرکتهای واجد صالحیت‬ ‫بارخواهد‬ ‫انجام‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مناقصهادرس‬ ‫دولت(ستاد) به‬ ‫اول››‬ ‫نوبت‬ ‫متر‪-‬‬ ‫میلی‬ ‫‪400‬‬ ‫و‬ ‫‪300‬‬ ‫اقطار‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫پوشش‬ ‫فوالدی‬ ‫لوله های‬ ‫اول‬ ‫نوبت‬ ‫الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس فوق االشاره مراجعه و اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی را تا ساعت ‪09:00‬‬ ‫دعوت می شود به سامانه تدارکات‬ ‫فراخوان(‪)2001001125000012‬‬ ‫شماره‬ ‫صبح روز ســه شــنبه مورخ ‪ 1401/03/24‬دریافت نمایند‪ .‬ضمن ًا در صورت نیاز می توانید با شماره ‪ 038- 33350741‬دفتر قراردادهای‬ ‫باشد‪:‬‬ ‫عمومیذیل می‬ ‫مناقصهبه شرح‬ ‫بر پروژه‬ ‫حاکم‬ ‫شرایط‬ ‫حاصل نمایید ‪،‬‬ ‫محال و‬ ‫اب ایمنطقه ای چهار‬ ‫شرکت‬ ‫اب منطقه‬ ‫شرکت‬ ‫ارزیابــی کیفی مناقصه گران‬ ‫همزمان با‬ ‫دارد‬ ‫نظــر‬ ‫بختیاری در‬ ‫تماسمحال و‬ ‫بختیاریچهار‬ ‫منطقه ای‬ ‫شــرکت اب‬ ‫چهار محال و بختیاری‬ ‫بختیاری‬ ‫و‬ ‫محال‬ ‫چهار‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫اب‬ ‫شرکت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪-1‬کارفرما‬ ‫مناقصه خرید حمل (بارگیری ‪ ،‬حمل ‪ ،‬بار اندازی) لوله های فوالدی پوشــش شــده به اقطار ‪ 300‬و ‪ 400‬میلی متر با شماره‬ ‫مشاور بند‬ ‫مهندسین‬ ‫‪-2‬دستگاه نظارت ‪:‬‬ ‫اب الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت استعالم های‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫شرکت از طریق‬ ‫‪ 2001001125000012‬را‬ ‫دیگر)‬ ‫پرداخت‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫مشارکت‬ ‫خزانه‪،‬اوراق‬ ‫است(اسناد‬ ‫ای‬ ‫سرمایه‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ‫تملک‬ ‫طرحهای‬ ‫اعتبارات‬ ‫‪:‬‬ ‫اعتبار‬ ‫‪-3‬محل‬ ‫تامیناسناد مناقصه تا ارائه استعالمهای تکمیل شده و اسناد و مدارک مربوطه ‪ ،‬ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از‬ ‫کیفی و‬ ‫ارزیابی‬ ‫ســامانهریال‬ ‫براورد‪-:‬‬ ‫طریقمبلغ‬ ‫‪-4‬‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬لذا از شرکتهای واجد صالحیت‬ ‫درگاه‬ ‫‪2،200،000،000‬ریال‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫کار‪:‬‬ ‫ارجاع‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫تضمین‬ ‫‪-5‬مبلغ‬ ‫دعوت می شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس فوق االشاره مراجعه و اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی را تا ساعت ‪09:00‬‬ ‫شــنبه‪ 2‬ماه‬ ‫انجام کار‪:‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/03/24‬دریافت نمایند‪ .‬ضمن ًا در صورت نیاز می توانید با شماره ‪ 038- 33350741‬دفتر قراردادهای‬ ‫‪-6‬مدتســه‬ ‫صبح روز‬ ‫ماه‬ ‫پیشنهادها‪3:‬‬ ‫اعتبار‬ ‫‪-7‬مدت‬ ‫اب منطقه ای چهار محال و بختیاری تماس حاصل نمایید ‪ ،‬شرایط حاکم بر پروژه به شرح ذیل می باشد‪:‬‬ ‫شرکت‬ ‫کنندگان (شــرکت های بازرگانی دارای صالحیت) ‪ ،‬مجاز به شــرکت در مناقصه‬ ‫تامین‬ ‫برداری و‬ ‫اب پروانه‬ ‫دارای‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫‪-8‬‬ ‫بختیاری‬ ‫محال و‬ ‫بهرهچهار‬ ‫منطقه ای‬ ‫شرکت‬ ‫‪-1‬کارفرما ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫‪-2‬دستگاه نظارت ‪ :‬شرکت مهندسین مشاور بند اب‬ ‫روز شنبه‬ ‫‪:‬‬ ‫ستاد‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫ج)‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫‪،‬‬ ‫(الف‬ ‫مناقصه‬ ‫پاکات‬ ‫و‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫شده‬ ‫تکمیل‬ ‫های‬ ‫استعالم‬ ‫بارگذاری‬ ‫و‬ ‫ثبت‬ ‫مهلت‬ ‫‪-9‬اخرین‬ ‫پرداخت دیگر)‬ ‫‪862030‬‬ ‫‪-3‬محل تامین اعتبار ‪ :‬اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای است(اسناد خزانه‪،‬اوراق مشارکت یا هر نوعم الف‪:‬‬ ‫ساعت ‪ 09:00‬صبح‬ ‫‪1401/04/04‬ریال‬ ‫مورخمبلغ براورد‪-:‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫(پاکت فیزیکی) ‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/04/04‬حداکثر‬ ‫میزانفرایند ارجاع کار)‬ ‫شرکت در‬ ‫(تضمین‬ ‫پاکت‬ ‫محل‬ ‫تاریخ و‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪2،200،000،000‬ریال‬ ‫کار‪ :‬به‬ ‫الفارجاع‬ ‫فرایند‬ ‫تسلیمدر‬ ‫شرکت‬ ‫تضمین‬ ‫‪-5‬مبلغ‬ ‫ادرس شهرکرد ‪-‬خیابان هفت تیر شرکت اب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری ‪ -‬طبقه اول ‪ -‬دفتر حراست و‬ ‫تا ساعت‬ ‫صبح‪ -‬ماه‬ ‫‪09:00‬کار‪2 :‬‬ ‫‪-6‬مدت انجام‬ ‫ماهای چهار محال و بختیاری‪.‬‬ ‫منطقه‬ ‫اب‬ ‫شرکت‬ ‫محرمانه‬ ‫امور‬ ‫‪-7‬مدت اعتبار پیشنهادها‪3:‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪1401/04/04‬‬ ‫مورخ‬ ‫شنبه‬ ‫روز‬ ‫‪:‬‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫استعالم‬ ‫سند‬ ‫و‬ ‫ج)‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫‪،‬‬ ‫(الف‬ ‫مناقصه‬ ‫پاکات‬ ‫بازگشــایی‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫‪-11‬زمان‬ ‫‪ -8‬تولیدکنندگان دارای پروانه بهره برداری و تامین کنندگان (شــرکت های بازرگانی دارای صالحیت) ‪ ،‬مجاز به شــرکت در مناقصه‬ ‫صبح‪ ،‬شــهرکرد ‪-‬خیابان هفت تیرشرکت اب منطقه ای اســتان چهارمحال و بختیاری ‪ -‬طبقه اول ‪-‬دفتر قراردادهای شرکت اب‬ ‫‪10:00‬‬ ‫باشند ‪.‬‬ ‫می‬ ‫بختیاری‪.‬‬ ‫و‬ ‫محال‬ ‫چهار‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫‪-9‬اخرین مهلت ثبت و بارگذاری استعالمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه (الف ‪ ،‬ب و ج) در سامانه ستاد ‪ :‬روز شنبه‬ ‫اگهی ‪862030:‬‬ ‫شناسهم الف‪:‬‬ ‫‪1332947‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/04/04‬ساعت ‪ 09:00‬صبح‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای چهار محال و بختیاری‬ ‫‪ -10‬تاریخ و محل تسلیم پاکت الف (تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار) (پاکت فیزیکی) ‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/04/04‬حداکثر‬ ‫تا ساعت ‪ 09:00‬صبح‪ -‬ادرس شهرکرد ‪-‬خیابان هفت تیر شرکت اب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری ‪ -‬طبقه اول ‪ -‬دفتر حراست و‬ ‫امور محرمانه شرکت اب منطقه ای چهار محال و بختیاری‪.‬‬ ‫‪-11‬زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه (الف ‪ ،‬ب و ج) و سند استعالم ارزیابی کیفی ‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/04/04‬ساعت‬ ‫‪ 10:00‬صبح‪ ،‬شــهرکرد ‪-‬خیابان هفت تیرشرکت اب منطقه ای اســتان چهارمحال و بختیاری ‪ -‬طبقه اول ‪-‬دفتر قراردادهای شرکت اب‬ ‫منطقه ای چهار محال و بختیاری‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1332947 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای چهار محال و بختیاری‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان خوزستان‬ ‫به فروردین ماه نیز از افتخارات بزرگی است که در‬ ‫دومینماهسال«تولید‪،‬دانش بنیان؛اشتغال افرین»‬ ‫توسطغیورمردانیخلقشد کهاز هیچتالشیبرای‬ ‫اعتالیمیهنشاندریغنخواهندکرد‪.‬‬ ‫ایــن رکوردهــای ماهیانه اخریــن موفقیت های‬ ‫فــوالد مبارکــه در اردیبهش ـت ماه نبــود؛ کمــی‬ ‫فتــر‪ ،‬تالشــگران ناحیــه نورد گــرم این بنگاه‬ ‫ان طر ‬ ‫صنعتــی‪ ،‬عــزم خــود را بــرای تامیــن نیــاز داخلــی‬ ‫بــازار جــزم کردند تــا خودروســازان و تولیدکنندگان‬ ‫لوازم خانگی بتوانند پاســخگوی نیاز مردم باشــند‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۵۰۶‬هزار و ‪ ۳۹۵‬تن کالف گرم‪ ،‬یعنی گذر از‬ ‫تولیدنیممیلیونتنمحصولباکیفیتو ارزشمندی‬ ‫کــه نقش مهمی در رشــد اقتصادی کشــور خواهد‬ ‫داشــت و نباید به راحتی از کنار ان گذشــت‪ .‬فوالد‬ ‫مبارکــه در اردیبهش ـت ماه ثابت کــرد که همچنان‬ ‫عنوان تامین کننده ‪ ۷۰‬درصدی نیاز کشور به کالف‬ ‫گرم را حفظ کرده و نسبت به ماه گذشته افزایش‬ ‫بیــش از ‪ 2‬هزار تنــی کالف گرم را به نام خود ثبت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫گروهفوالدمبارکه گامدیگر خوددر عرصهتولید‬ ‫را این بار در مجتمع فوالد سبا برداشت و موفق شد‬ ‫با تولید ماهیانه ‪ ۱۳۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن اهن اسفنجی‬ ‫در اردیبهشــت ماه سال جاری‪ ،‬برگ زرین دیگری را‬ ‫به نام خود ثبت کند‪ .‬این در حالی است که در ماه‬ ‫گذشــته هم شــاهد رکوردزنی غیورمردان خطه سبا‬ ‫در جبهه صنعت کشور بودیم که با تالش هایشان‬ ‫موفق به تولید ‪ ۱۳۳‬هزار و ‪ ۶۹‬تن اهن اســفنجی‬ ‫شدهبودند‪.‬‬ ‫فــوالد هرمــزگان نیــز پــس از کســب رکــورد‬ ‫کیفی تختال‪ ،‬توانســت رشــد ‪ 7.1‬درصدی تولید‬ ‫این محصول در دوماهه ســال جاری نســبت به‬ ‫مدت مشــابه ســال قبل را تحقق بخشد و نشان‬ ‫داد کیفیــت و کمیــت را با هم پیش می برد‪ .‬این‬ ‫شــرکت در فروردیــن و اردیبهشــت ســال جــاری‬ ‫موفق به تولید ‪ 295‬هزار و ‪ 198‬تن تختال شــد‬ ‫که در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل که به‬ ‫میزان ‪ 275‬هزار و ‪ 585‬تن بود‪ ،‬رشد ‪ 7‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫هشدار نسبت به‬ ‫وبسایت های جعلی و‬ ‫مشابه سامانه بام‬ ‫بانک ملی ایران نســبت به وبســایت های جعلی با‬ ‫ادرس و دامنه مشابه سامانه بام به منظور کالهبرداری و‬ ‫ایبنا به‬ ‫فیشینگ حساب مشتریان هشدار داد‪ .‬به گزارش ِ‬ ‫نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬گزارش های واصله‬ ‫از فعالیتجدیدسایتجعلیباادرسمشابهسامانهبام‬ ‫بانک ملی ایران خبر می دهد که ممکن است کاربران را‬ ‫دچار اشــتباه کرده و از این طریق اطالعات حســاب انها‬ ‫برای سواســتفاده و کالهبرداری ســرقت شود‪ .‬بانک ملی‬ ‫ایران از مشتریان گرامی درخواست دارد با افزایش دانش‬ ‫خوددر استفادهاز خدماتالکترونیکیو اینترنتی‪،‬نسبت‬ ‫بــه امکان سوءاســتفاده افراد ســودجو‪ ،‬هوشــیار باشــند‪.‬‬ ‫کاربران ســامانه های اینترنتی باید بــه نکات امنیتی الزم‬ ‫برای تشخیص سایت معتبر از صفحه جعلی اگاه بوده‬ ‫که وجود قفل ایمنی کوچک در قسمت ادرس بار به ویژه‬ ‫در ســایت های بانکی یکی از این موارد است‪ .‬همچنین‬ ‫ادرسسایتبایدهماننددامنه هایبانکحتمااز دامنه‪ir‬‬ ‫باشدامامعموالسایت هایفیشینگ‪،‬دامنه هایمختلف‬ ‫دیگر دارند‪ .‬نکته بعدی ‪ URL‬یا ادرس سایت است که‬ ‫باید حتما از پروتکل امنیتی ‪ SSL‬استفاده کرده یا همان‬ ‫‪ https://‬داشــته باشــد‪ .‬درگاه هــای الکترونیکی پرداخت‬ ‫بانک هازیرمجموعهشاپرکهستندو حتمابایدپسوندیا‬ ‫پیشوندی در ادرس وجود داشته باشد‪ .‬الزم به ذکر است‪،‬‬ ‫ت مذکور به مرکز مدیریت‬ ‫موضوع جعلی بودن وبســای ‬ ‫راهبــردی افتا ریاســت جمهــوری (امنیت فضــای تولید و‬ ‫تبادل اطالعات) گزارش شــده و اقدامات قانونی الزم در‬ ‫حالپیگیریاست‪.‬‬ ‫زنده کردن اقتصاد روستاها‬ ‫با کمک تعاونی ها‬ ‫معاون وزیر تعاون می گوید‪ :‬برای احیای روستا باید‬ ‫اقتصاد روستا احیا شود و بخش تعاون‪ ،‬ظرفیت هایی در‬ ‫دل خود دارد که می تواند به رشد روستاها کمک کند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬طرح «روستا تعاون» با هدف توانمندسازی‬ ‫و ایجاداشتغالدر مناطقروستاییاجراشدهتاروستاییان‬ ‫باتشکیلتعاونیو استفادهاز ظرفیت هایروستایمحل‬ ‫سکونت خود اشتغالزایی کنند‪ .‬این طرح از مهاجرت بی‬ ‫رویهو گستردهروستاییانبهشهرهایبزرگجلوگیریکرده‬ ‫و نــرخ بیــکاری در مناطق محــروم و روســتایی را کاهش‬ ‫می دهــد‪ .‬طرح روســتا تعــاون‪ ،‬در ابتدا بــا رویکرد ایجاد‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬تعاونی در ‪ ۱۰۰۰‬روستا به جهت احیای ظرفیت های‬ ‫اشــتغالزایی در مناطق روســتایی عملیاتی شــد و پس از‬ ‫ان بــا توجــه بــه رویکردهای طــرح و اهداف موثــر ان در‬ ‫کاهش نرخ بیکاری و اشتغالزایی در مناطق روستایی‪ ،‬در‬ ‫کنار طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری و در قالب‬ ‫تعاونی های روستایی استمرار یافت‪ .‬مهدی مسکنی ‪-‬‬ ‫معــاون امور تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪-‬‬ ‫معتقد است‪ :‬بخش تعاون‪ ،‬ظرفیت هایی را درون خود‬ ‫جــای داده کــه می تواند به رشــد روســتاها کمک کند‪ .‬او‬ ‫می گوید‪ :‬طبق گفته رئیس جمهور برای احیای روستا باید‬ ‫اقتصاد روستا احیا شود و اکنون این فرصت فراهم است‬ ‫تا درباره اقتصاد روستا تصمیماتی گرفته شود به نحوی که‬ ‫بسترهایحقوقیوقانونیتحققچنینتصمیماتیتحت‬ ‫عنوانتعاونیامادهاست‪.‬‬ ‫مســکنی از بانــک توســعه تعــاون و صنــدوق‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری تعاون به عنوان ظرفیت های‬ ‫نــام مــی بــرد که مــی تواننــد شــرایط دریافــت وام را‬ ‫بــرای تعاونی هــا تســهیل کنند‪ .‬وی البتــه پیش از این‬ ‫از احیــای ‪ ۱۰۰۰‬تعاونــی روســتایی در ســال ‪ ۱۴۰۱‬خبر‬ ‫داده بود‪ .‬در حال حاضر کارشناسان از بخش تعاون‬ ‫به عنوان یکی از بسترهای ایجاد اشتغال در روستاها‬ ‫نــام می برنــد که عــاوه بر ایجاد فرصت های شــغلی‬ ‫پایــدار و کم هزینــه‪ ،‬موجبــات افزایــش درامــد و رفاه‬ ‫اهالی روستا را فراهم می کند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصات شماره ‪ 1400/3083‬و ‪1400/3072‬‬ ‫مندرج در جدول ذیل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصات شماره ‪ 1400/3083‬و ‪1400/3072‬‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫ذیلطرحدر‬ ‫مندرج در‬ ‫ابرسانی به‬ ‫جدولمربوط به‬ ‫خرید کابل برق‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫در روزنامه‬ ‫شماره فراخوان در سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪1400/3083‬‬ ‫استان خوزستان‬ ‫‪2001005744000045‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫عنوان مناقصه‬ ‫روستاهای استان خوزستان ‪ -‬مجتمع ابرسانی‬ ‫محمد غضبان شهر شوش‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع کار‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‬ ‫از طریق سایت ستاد‬ ‫‪800/000/000‬‬ ‫تا مورخ ‪1401/03/26‬‬ ‫تاریخ و ساعت گشایش‬ ‫پاکت های مناقصه از طریق‬ ‫نوبت دوم‬ ‫سایت ستاد‬ ‫‪1401/04/05‬‬ ‫ساعت ‪10:00‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫اینچگران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫مناقصه‬ ‫قیمت‬ ‫لولهپیشنهاد‬ ‫خریدارائه‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا‬ ‫اینچ و ‪6‬‬ ‫گالوانیزه ‪10‬‬ ‫‪1401/04/06‬‬ ‫الکترونیکی‬ ‫‪1401/03/26‬دریافت گواهی امضای‬ ‫مورخ مذکور و‬ ‫‪ 2/500/000/000‬ثبت نام در تاسایت‬ ‫عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل‬ ‫صورت‬ ‫طرحدر‬ ‫گران‬ ‫اینچمناقصه‬ ‫است‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد‬ ‫فاضالب‬ ‫اب و‬ ‫(مربوط به‬ ‫‪2001005744000057‬شد‪ .‬و الزمو ‪4‬‬ ‫‪1400/3072‬‬ ‫ساعت ‪10:00‬‬ ‫را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫روستایی بازسازی تامین اب روستای برد گپی)‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934‬‬ ‫تاریخ و ساعت گشایش‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫شماره فراخوان در سامانه‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫ستادطریق‬ ‫مناقصه از‬ ‫بسترهای‬ ‫مناقصهزمانبندی قید شده در سامانه ستاد‪ ،‬پس از تکمیل توسط مناقصه گر تحتپاکت‬ ‫تحویل‬ ‫سامانه‬ ‫عنواناساس‬ ‫قابل دریافت می باشد‪ .‬و بر‬ ‫مناقصه از طریق سامانه ستاد‬ ‫ اسناد‬‫از طریق سایت ستاد‬ ‫فرایند ارجاع کار‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫در روزنامه‬ ‫سایت ستاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه می باشد‪.‬‬ ‫خرید کابل برق مربوط به طرح ابرسانی به‬ ‫‪1401/04/05‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ 2001005744000045‬ساعت ‪ 09:00‬روز گشایش پاکت ها می‬ ‫مهلت تحویل اسناد مناقصه تا‬ ‫اخرین‬ ‫تا مورخ ‪1401/03/26‬‬ ‫‪800/000/000‬‬ ‫روستاهای استان خوزستان ‪ -‬مجتمع ابرسانی‬ ‫‪1400/3083‬‬ ‫‪10:00‬یک پاکت‬ ‫ساعت در‬ ‫در فرایند ارجاع کار در بستر سامانه ستاد‪ ،‬مناقصه گر می بایست اصل تضمین را‬ ‫شرکت‬ ‫محمدتضمین‬ ‫محل تحویل پاکت (الف) اســناد مناقصه‪ :‬عالوه بر ارائه‬ ‫شوش‬ ‫غضبان شهر‬ ‫مناسب با عنوان پاکت “الف” قرار داده و الک و مهر نماید‪ .‬روی “ پاکت الف”‪ ،‬عنوان و موضوع مناقصه‪ ،‬نام و مشخصات مناقصه گران‪ ،‬ذکر گردد و طبق برنامه زمانی اعالم‬ ‫شرکت اب و فاضالب خوزستان‪ -‬طبقه پنجم دبیر خانه حراست و امور محرمانه‪ ،‬تحویل دهد‪.‬‬ ‫کیانپارس‪10-‬فلکه‬ ‫اول‪-‬اینچ‬ ‫اینچ و ‪6‬‬ ‫اهواز‪-‬لوله گالوانیزه‬ ‫شده به شرکت اب و فاضالب خوزستان به ادرس خرید‬ ‫‪1401/04/06‬‬ ‫‪1401/03/26‬‬ ‫میباشد و حضور تا مورخ‬ ‫‪2/500/000/000‬‬ ‫فاضالب‬ ‫طرح اب و‬ ‫(مربوط‬ ‫و‪4‬‬ ‫‪2001005744000057‬‬ ‫‪1400/3072‬‬ ‫بالمانع است‪.‬‬ ‫در جلسه گشایش‪،‬‬ ‫پیشنهاددهندگان‬ ‫قراردادها این شرکت‬ ‫مدیریت‬ ‫دربهدفتر‬ ‫اینچدولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫پاکت ها از طریق سامانه‬ ‫گشایش‬ ‫ساعت ‪10:00‬‬ ‫روستای برد‬ ‫روستایی بازسازی تامین اب‬ ‫گپی)اینترنتی شرکت‪ www.abfakhz.ir :‬می باشد‪.‬‬ ‫سایت‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬و‬ ‫ادرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934‬‬ ‫‪1331655‬‬ ‫الف‪ :‬اگهی‪:‬‬ ‫م شناسه‬ ‫‪862030‬‬ ‫شرکتدراب و‬ ‫همگانی‬ ‫اموزش‬ ‫عمومی‬ ‫خوزستان مناقصه گر تحت بستر سامانه ستاد تحویل‬ ‫فاضالباز تکمیل توسط‬ ‫سامانه ستاد‪ ،‬پس‬ ‫زمانبندی قید شده‬ ‫اساس‬ ‫میوباشد‪ .‬و بر‬ ‫روابطدریافت‬ ‫ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل‬‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت ‪ 09:00‬روز گشایش پاکت ها می باشد‪.‬‬ ‫محل تحویل پاکت (الف) اســناد مناقصه‪ :‬عالوه بر ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در بستر سامانه ستاد‪ ،‬مناقصه گر می بایست اصل تضمین را در یک پاکت‬ ‫مناسب با عنوان پاکت “الف” قرار داده و الک و مهر نماید‪ .‬روی “ پاکت الف”‪ ،‬عنوان و موضوع مناقصه‪ ،‬نام و مشخصات مناقصه گران‪ ،‬ذکر گردد و طبق برنامه زمانی اعالم‬ ‫شده به شرکت اب و فاضالب خوزستان به ادرس اهواز‪ -‬کیانپارس‪ -‬فلکه اول‪ -‬شرکت اب و فاضالب خوزستان‪ -‬طبقه پنجم دبیر خانه حراست و امور محرمانه‪ ،‬تحویل دهد‪.‬‬ ‫گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت میباشد و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش‪ ،‬بالمانع است‪.‬‬ ‫ادرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور ‪ http://iets.mporg.ir‬و سایت اینترنتی شرکت‪ www.abfakhz.ir :‬می باشد‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫روابط عمومی و اموزش همگانی شرکت اب و فاضالب خوزستان‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫‪1331655‬‬ ‫الف‪ :‬اگهی‪:‬‬ ‫م شناسه‬ ‫‪862030‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫نفتکش های حمل بنزین‬ ‫البرز طرح کهاب را‬ ‫اجرا کردند‬ ‫بررســی طــرح کهــاب (کاهــش‪ ،‬هدایــت‪ ،‬انتقــال و‬ ‫بازیافــت بخارات بنزین) و اجــرای قانون هوای پاک در‬ ‫سطح شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه البرز‬ ‫مورد بررســی اعضای کمیته بهداشت‪ ،‬ایمنی و محیط‬ ‫زیســت (‪ )HSE‬قــرار گرفت‪ .‬به گــزارش روابط عمومی‬ ‫شــرکت ملــی پخــش فراورد ههــای نفتی منطقــه البرز‪،‬‬ ‫چهارمینجلسهکمیتهبهداشت‪،‬ایمنیومحیطزیست‬ ‫(‪ )HSE‬بــا حضور مدیر‪ ،‬معاونین و روســای واحدهای‬ ‫ستادی و عملیاتی با موضوع بررسی اجرای طرح کهاب‬ ‫(کاهش‪ ،‬هدایت‪ ،‬انتقال و بازیافت بخارات بنزین) در‬ ‫تاسیســات انبــار نفت شــهید دولتی کــرج‪ ،‬جایگاهها و‬ ‫نفتکش هاو نیز اجرایقانونهوایپاکدر سطحمنطقه‬ ‫البرز‪ ،‬برگزار شد‪ .‬فهیمه الســادات قلندرزاده با اشاره به‬ ‫اینکه منطقه البرز تمامی تالش خود را جهت راه اندازی‬ ‫طرح کهابانبار نفتبصورتایمنو استانداردتامهلت‬ ‫مقرر انجام خواهد داد گفت‪ :‬از ابتدای سال ‪ 1400‬حمل‬ ‫محمولههایبنزیندر سطحاستانبانفتکش هایطرح‬ ‫یشــود‪ .‬قلندرزاده افزود‪ :‬در این جلســه‬ ‫کهاب انجام م ‬ ‫ضمن بررســی تمامی جایگاه ها و نفتکش های ســطح‬ ‫اســتان‪ 3،‬جایــگاه و ‪ 12‬نفتکــش ملــزم به اجــرای طرح‬ ‫کهاب و مجهز شدن به طرح مربوطه شدند‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫است سوخت تمامی جایگاه های کالنشهر کرج یورو ‪4‬‬ ‫می باشدو تمامیخودروهاینفتکشدر سطحاینشهر‬ ‫مجهز بهطرحکهابمی باشند‪.‬‬ ‫ذخیره سدهای سیستان‬ ‫و بلوچستان ‪ ۳۶‬درصد‬ ‫کاهش یافت‬ ‫مدیرعاملشرکتابمنطقه ایسیستانوبلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬حجم فعلی سدهای این استان نسبت به مدت‬ ‫مشــابه ســال ابــی قبــل‪ ۳۶‬درصــد کاهش یافته اســت‪.‬‬ ‫محمدامینبارانیدر گفت وگوباایرنااظهارداشت‪:‬حجم‬ ‫اب موجود در مخازن ســدهای سیســتان و بلوچســتان‬ ‫‪ ۲۶‬درصــد حجــم کل مخــازن اس ـت ‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬ســد‬ ‫ماشکیدشهرستانسراوانباظرفیت‪۶۷‬میلیونمترمکعب‬ ‫هم اینــک حجم اب موجــود در مخزن این ســد‪۲۶.۳۵‬‬ ‫میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل‪ ۳۵‬درصد کاهش داشــته اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اب منطقه ای سیستان و بلوچســتان افزود‪ :‬سد خیراباد‬ ‫شهرستاننیکشهر باظرفیت‪ ۲۷.۳‬میلیونمترمکعببا‬ ‫حجمابموجود‪ ۱۷.۷۶‬میلیونمترمکعبدر مقایسهبا‬ ‫سالابیقبل‪ ۱۲‬درصد کاهشداشتهاست‪.‬ویبیان کرد‪:‬‬ ‫سد پیشین سرباز نیز با ظرفیت‪ ۱۷۵‬میلیون مترمکعب‬ ‫هم اینک دارای حجم ابگیری‪ ۷۳.۱۷‬میلیون مترمکعب‬ ‫است که نسبت به سال قبل ‪ ۲۳‬درصد کاهش را نشان‬ ‫می دهــد‪ .‬بارانی گفت‪ :‬از مجموع ظرفیت ‪ ۱۰.۸‬میلیون‬ ‫مترمکعبیسدشی کلکشهرستانچابهار ‪ ۸.۹۸‬میلیون‬ ‫مترمکعب ان ابگیری و ذخیره شــده که نسبت به سال‬ ‫قبل‪ ۲۹۷‬درصدافزایشداشتهاست‪.‬ویافزود‪:‬همچنین‬ ‫ذخیــره اب موجــود در ســد زیردان شهرســتان چابهار با‬ ‫ظرفیت‪۲۰۷‬میلیونمترمکعب‪،‬هم اینک‪۱۵۰.۲۸‬میلیون‬ ‫مترمکعب بوده که نسبت به سال ابی قبل یک درصد‬ ‫افزایشداشتهاست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1367‬‬ ‫تالشبرایناستکهدرتابستانخاموشی هابهحداقلبرسد‬ ‫یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬این موضوع صحت ندارد‬ ‫که ما در فصل تابستان خاموشی نخواهیم داشت‬ ‫اما می توان گفت با اقدامات صورت گرفته تالش بر‬ ‫این است که خاموشی ها به حداقل برسد‪.‬‬ ‫پرویز محمدنژاد در گفت و گو با ایسنا با اشاره‬ ‫بــه وضعیــت تامیــن اب و بــرق در اســتانه فصــل‬ ‫تابستان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کمیسیون انرژی از سال گذشته‬ ‫از مسئوالن مختلف از جمله وزارت نیرو و شرکت‬ ‫توانیر که مسئولیت تامین برق خانگی و صنعتی را‬ ‫عهده دار بوده و همچنین از مسئوالن وزارت نفت‬ ‫که مسئولیت تامین سوخت نیروگاه ها و ژنراتورها‬ ‫را برعهــده دارد دعــوت کــرد تــا بتوانیــم بــه اتفاق‬ ‫هم مشکل تامین برق در تابستان را مرتفع کنیم‪.‬‬ ‫تا به امروز حدود ‪ ۵‬جلســه در این زمینه تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬در ایــن جلســات راهکارهــای خوبی‬ ‫به تصویب رســید و وزارت نیرو مکلف شــد تا این‬ ‫راهکارها را اجرایی کند‪ .‬اکنون شــاهد هســتیم که‬ ‫استانداران پای کار امده و ساعت کاری یک ساعت‬ ‫زودتر اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬از سوی دیگر تکالیفی‬ ‫در حوزه مدیریت مصرف ابالغ شــده اســت‪ .‬همه‬ ‫کهــا و مجامعی‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬نهادهــا‪ ،‬ادارات‪ ،‬بان ‬ ‫که از برق اســتفاده می کنند موظف هستند درصد‬ ‫قابــل مالحظه ای از مصرف خــود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد در ساعت اداری و ‪ ۶۰‬درصد در خارج از‬ ‫ساعتاداریبایدمصرفبرقخودرا کاهشدهند؛‬ ‫در غیــر ایــن صــورت حتما بــا این ارگا نهــا برخورد‬ ‫قانونــی خواهد شــد‪ .‬همچنین تمام شــرکت های‬ ‫بزرگ که مصرف باالیی داشته و مجهز به نیروگاه‬ ‫هستند‪ ،‬باید نیروگاه خود را وارد مدار تولید کرده و‬ ‫بخش از برق مورد نیاز خود را تولید کنند‪ .‬استفاده‬ ‫از بــرق عمومــی طبیعتا خیلی برای این شــرکت ها‬ ‫راحت تر اســت و دسترســی به ان راحت تر اســت‪.‬‬ ‫لذا همه بخش ها تمایل دارند که از برق عمومی‬ ‫استفادهکنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی‬ ‫تصریحکرد‪:‬ارگانهاییکهاز بودجهدولتیاستفاده‬ ‫کــرده و نیــروگاه تاســیس کرده اند باید اکنــون ان را‬ ‫وارد مدار کرده و برق تولید کنند‪ .‬تمام ژنراتورهای‬ ‫کوچک موجود در ادارات باید تعمیر و تجهیز شده‬ ‫و در زمان پیک وارد چرخه شــوند‪ .‬تعیین ساعت‬ ‫کاری صنایــع نیز از دیگر موضوعات حائز اهمیت‬ ‫است‪ .‬ما در حدود ‪ ۲۴‬ساعت از شبانه روز حدود‬ ‫‪ ۱۹‬ساعتهیچمشکلیدر تامینبرقنداریمیعنی‬ ‫میــزان تولید بیش از مصرف اســت‪ ،‬اما فقــط در ‪۴‬‬ ‫ساعت از روز با مشکل مواجه هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬اگر مــا بتوانیم میزان‬ ‫مصرف را در این‪ ۵‬ساعت مدیریت کنیم اصال نیازی‬ ‫به سرمایه گذاری برای تولید برق نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫خیلی از همکاران بنده مصاحبه کردند و گفتند که‬ ‫ما امسال در فصل گرما خاموشی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫این حرف اصال منطقی نیســت‪ .‬علت ان هم این‬ ‫اســت که ما عدد و رقم داریم‪ .‬ما در ســال گذشــته‬ ‫اعــام کردیم که حدود ‪ ۱۴‬هزارمگاوات کســری در‬ ‫تولید برق داریم‪ .‬دولت در سال گذشته فقط ‪۴۰۰۰‬‬ ‫مگاوات را توانســت جبران کند‪ .‬در ســال جاری نیز‬ ‫عــاوه بــر ایــن ‪ ۱۴‬هزار مگاوات کســری ما با رشــد‬ ‫مصرف نیز مواجه هســتیم‪ .‬نهایتا بــا اقداماتی که‬ ‫انجامشدهبتوانیمنیاز افزودهسالجاریراپاسخگو‬ ‫باشیم‪.‬جبراناین‪ ۱۴‬هزارمگاوات کار سختیاست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تنهــا راه مــا ایــن اســت کــه از تمــام‬ ‫ظرفیت ها برای تولید اســتفاده کنیم و از مردم نیز‬ ‫بخواهیم در زمان پیک مصرف از لوازم خانگی که‬ ‫ضرورتنداردمانندلباسشویییاجاروبرقیاستفاده‬ ‫نکننــد‪ .‬اگــر هــر واحــدی بتوانــد ‪ ۱۰‬درصد مصرف‬ ‫خود را کم کند از ‪ ۶۲‬هزارمگاوات تولید ما بیش از‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬مگاوات صرفه جویی خواهد شد‪ .‬این ‪۶۰۰۰‬‬ ‫مــگاوات به اندازه ‪ ۶‬نیروگاه اتمی بوشــهر خواهد‬ ‫شد‪ .‬با این صرفه جویی ما ‪ ۶‬نیروگاه اتمی بوشهر‬ ‫ساختهایم‪.‬‬ ‫ایــن عضــو کمیســیون انــرژی مجلس شــورای‬ ‫اســامی در ادامــه خاطر نشــان کــرد‪ :‬باید تمرکز‬ ‫ما بر روی مدیریت مصرف باشــد‪ .‬برای تشــویق‬ ‫مردم برای کاهش مصرف نیز بسته های تشویقی‬ ‫دیده شده است‪ .‬ما گفتیم هر واحدی که پایین‬ ‫تــر از الگــوی مصرف‪ ،‬از برق اســتفاده کند به هر‬ ‫میزانــی کــه صرفه جویی کرد ما دو برابر ان برق‬ ‫مجانــی بــه ان واحــد خواهیــم داد‪ .‬در صنایــع‬ ‫نیز مشــوق هایی در نظر گرفته شــده اســت‪ .‬به‬ ‫صنایــع اعالم کردیم اگر تعطیالت ســاالنه خود‬ ‫را به تابستان منتقل کنند‪ ،‬معادل میزان مصرفی‬ ‫را کــه در ایــن فصل کاهــش داده اند به انها پول‬ ‫داده مــی شــود‪ .‬ایــن نوعــی خریــد بــرق از خود‬ ‫مشــترک محســوب می شــود؛ یعنــی هر صنعت‬ ‫بــه هر میزانــی که کم تر مصرف کند‪ ،‬پــول ان را‬ ‫دریافت خواهد کرد‪.‬‬ ‫ویدر پایانبیان کرد‪:‬این هامشوقهاییاست‬ ‫که در سال جاری دیده شده است‪ .‬ما خاموشی در‬ ‫فصلتابستانخواهیمداشتاماتالشماایناست‬ ‫که خاموشی ها را کاهش دهیم‪ .‬هنر ما در کاهش‬ ‫خاموشی ها در سطح کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ایجادزیر ساخت هایانرژیبرایتامیننیازهایایندهدر قزوینضروریاست‬ ‫قزویــن _ رویــداد امــروز‪ :‬مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق‬ ‫اســتان قزویــن گفــت‪ :‬برای پاســخگویی بــه نیازهای توســعه ای‬ ‫در بخــش مســکن‪ ،‬صنعــت و خدمــات ایجــاد زیرســاخت های‬ ‫برق رسانی در استان ضرورتی اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫مســعود خواجــه ونــد در نشســت بــا مدیران شــرکت توزیع‬ ‫بــرق اســتان بــا اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده این شــرکت در‬ ‫مناطق روســتایی افزود‪ :‬از ‪ 873‬روســتای دارای ســکنه تاکنون‬ ‫به ‪ 834‬روســتا برق رســانی شــده و تمامی روســتاهای باالی ‪10‬‬ ‫خانوار از انرژی برق برخوردار شده اند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا تصویــب مــوادی از قانــون حفــظ کاربری‬ ‫اراضی زراعی و باغ ها که صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت‬ ‫و تامیــن و وا گــذاری خدمــات و تاسیســات زیربنایــی از ســوی‬ ‫دســتگاه ها را ممنــوع کــرده بــود امــکان واگذاری انشــعاب برق‬ ‫برای بخش دیگری از متقاضیان مهیا شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درصورت تامین اعتبار الزم برای برق رسانی‬ ‫مناطــق دیگــر اســتان هم امادگــی کامل داریم اظهارداشــت‪ :‬در‬ ‫صورت تامین اعتبار برای برق رسانی روستاهای باقی مانده هم‬ ‫امادگی کامل داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان قزویــن گفت‪:‬‬ ‫مــاک برق رســانی فقــط روســتاهای بــاالی ‪ 10‬خانــوار اســت و‬ ‫روســتاهای فاقــد برق در اســتان مناطقی هســتند کــه کمتر از ‪10‬‬ ‫خانوارنــد و فاقــد کــد روســتایی هســتند و کــد مزرعــه دارند که‬ ‫موانــع قانونــی در وا گــذاری بــرق داریم که در صــورت حمایت‬ ‫مجلس برای تامین برق این مناطق هم مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫خواجــه ونــد افــزود‪ :‬عملیــات نوســازی شــبکه های بــرق‬ ‫روســتایی‪ ،‬اجــرای مانورهــای تعمیــر و بازســازی‪ ،‬تعویــض‬ ‫ســیم های مســی‪ ،‬تقویــت پس ـت های بــرق‪ ،‬جابجایــی تیرهــا‬ ‫یشــود و‬ ‫و تامیــن انــرژی صنایــع و واحدهــای تولیــدی انجام م ‬ ‫علیرغــم محدودیت اعتباری و مطالبات عقب افتاده فراوان در‬ ‫خدمت رسانی جدی هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در زمینه اعتبارات استانی وضعیت خوبی‬ ‫نداریــم توضیــح داد‪ :‬در ســال گذشــته کمترین اعتبار اســتانی را‬ ‫دریافــت کردیــم کــه بیشــتر ان غیر نقدی بود و قــادر به اجرای‬ ‫برخی پروژه ها با پیمانکاران نشدیم‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬بــرای تامیــن برق پــروژه طرح اقــدام ملی‬ ‫مســکن بیــش از ‪ 190‬میلیــارد تومــان اعتبــار نیاز اســت تا پســت‬ ‫جدیــد احــداث شــود و بــرای ایــن کــه در اینــده دچــار مشــکل‬ ‫نشــویم باید زیرســاخت های تامین انرژی برق در اســتان تکمیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان قزوین گفت‪ :‬در‬ ‫طــرح اقــدام ملی مســکن ‪ 66‬میلیــارد تومان بــرای بخش توزیع‬ ‫و ‪ 110‬میلیــارد تومان برای دائمی شــدن پســت مهــرگان و تامین‬ ‫زیرساخت نیازمندیم‪.‬‬ ‫خواجه وند بیان کرد‪ :‬اگر از امروز برای ایجاد زیرساخت های‬ ‫انرژی اقدام نکنیم در ‪ 5‬سال اینده با چالش های جدی در این‬ ‫زمینه مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد‪ :‬در حــال حاضــر در شــهرک صنعتــی کاســپین‬ ‫بیش از ‪ ۳‬برابر ظرفیت نسبت به واگذاری انشعاب برق اقدام‬ ‫شده و در شهرک صنعتی کوهین باید پست جدید ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی در مــورد وا گــذاری انشــعاب برق در خــارج از محدوده‬ ‫روســتاها نیز اظهارداشــت‪ :‬واگذاری انشعاب در خارج از بافت‬ ‫روســتا ممنــوع اســت لــذا از نماینــدگان درخواســت مــی کنیم با‬ ‫اصالح این قانون و تامین اعتبار توسعه روستایی کمک کنند تا‬ ‫خدمت رسانی به این بخش را نیز انجام دهیم‪.‬‬ ‫تشدیدبرخوردنسبتبهانشعابات‬ ‫غیرمجاز انجاممی شود‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪:‬‬ ‫خصوص مقابله بــا این پدیده‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫که نوعی اب دزدی محســوب‬ ‫فاضــاب مشــهد در خصــوص‬ ‫مــی شــود در دســتور کار ایــن‬ ‫انشــعابات غیرمجــاز گفــت‪ :‬از‬ ‫شــرکت قــرار گرفتــه و در حال‬ ‫سال گذشــته با هماهنگی های‬ ‫حاضر اینگونهنیستکهجهت‬ ‫حسین‬ ‫خوبی که از طریق دستگاه های‬ ‫برخــورد بــا انشــعاب غیرمجاز‬ ‫اسماعیلیان‬ ‫نظارتیو قضاییصورتگرفته‪،‬‬ ‫صرفا به یک جریمه مالی اکتفا‬ ‫اقدامــات گســترده ای در حــوزه تعییــن تکلیف شود‪ ،‬بلکه دستگاه قضایی هم جرایم قانونی‬ ‫انشعاباتغیرمجاز انجامشدهو درواقعتشدید باالتری در نظر گرفته شده و احکام شدیدتری‬ ‫برخورد با این انشــعابات و پیگیری برای صدور هم در این خصوص صادر می شود که حتی می‬ ‫احکام سخت تر در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬تواند منجر به حبس فرد خاطی گردد‪ .‬وی یاد‬ ‫حســین اســماعیلیان با بیان اینکه عمده منابع اورشد‪ :‬در سال ‪ 1400‬بالغ بر ‪ 10‬هزار و ‪ 400‬فقره‬ ‫تامین اب شــرب شــهر مشــهد و روســتاهای این انشعاب غیرمجاز تعیین تکلیف شد و امسال‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫شــهر از مناطق دوردست تامین می شود‪ ،‬ادامه هم این موضوع به طور جد پیگیری م ‬ ‫داد‪ :‬شــبکه های انتقال اب مشــهد به طول ‪ 1500‬مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب مشهدتاکید‬ ‫کیلومتــر عمدتا از مســیرهایی عبــور می کند که کرد‪ :‬شــرکت در مسیر خطوط انتقال اب‪ ،‬هیچ‬ ‫تغییــر کاربری ها و ســاخت و ســازهای غیرمجاز گونه انشــعاب مجازی نداریم و مالکین جدید‬ ‫وجــود دارد و‬ ‫بعضــا صاحبــان برخی باغ ویالها الزم اســت حتمــا وضعیت انشــعاب اب ملک‬ ‫ً‬ ‫برای تامین اب مورد نیاز خود اقدام به تعدی به خــود را جهــت قانونــی بودن اســتعالم نمایند‬ ‫شبکه های ابرسانی می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬برداشت چرا که گاهی اوقات افراد نســبت به انشــعاب‬ ‫غیرمجــاز و غیرقانونــی اب عــاوه بــر تخریب غیرمجــاز ملکی که به تازگی خریــده اند اظهار‬ ‫تاسیســات‪ ،‬به خطر افتادن شــرایط بهداشــتی بــی اطالعــی مــی نماینــد و از طرفــی بعــد از‬ ‫و الــوده شــدن اب را نیــز به دنبــال دارد و حتی شناسایی انشعاب غیرمجاز و ارجاع به مراجع‬ ‫موجب اختالل در ابرسانی می شود به طوریکه قضایــی‪ ،‬حکمــی کــه صــادر می شــود قطعی‬ ‫مناطــق گســترده ای از شــهر بــا کــم ابــی و بی اســت؛ لــذا از مالکینی که امالکشــان در مســیر‬ ‫ابی مواجه می شوند‪ .‬اسماعیلیان تصریح کرد‪ :‬شبکه های اب قرار دارد تقاضا می شود نسبت‬ ‫بــر همیــن اســاس و با توجــه به اثــرات مخرب به خوداظهاری در خصوص انشــعاب اب ملک‬ ‫انشــعابات غیرمجــاز‪ ،‬افزایــش اقدامــات در خوداقدامنمایند‪.‬‬ ‫موفقیت دولت در مدیریت مصرف برق‬ ‫عضوکمیسیونانرژیمجلس‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬تامین برق زمستان‬ ‫گفــت‪ :‬اقدامــات وزارت نیــرو و‬ ‫ســال قبل بــا وجود اینکه ســال‬ ‫ایجاد زمان بنــدی جابجایی بار‬ ‫‪ ۹۹‬محدودیــت تامیــن انــرژی‬ ‫مصــرف برق در کنار هماهنگی‬ ‫داشتیم‪ ،‬نشان دهنده موفقیت‬ ‫انجام شــده با صنایــع می تواند‬ ‫دولت در مسئله برق است‪ .‬وی‬ ‫مصطفی نخعی‬ ‫زمینــه حداقل شــدن اثار منفی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اقدامات وزارت نیرو‬ ‫ناتــرازی تولیــد و مصــرف بــرق‬ ‫و ایجــاد زمان بنــدی جابجایی‬ ‫را ایجــاد کند‪ .‬مصطفی نخعــی در گفتگو با ایرنا بــار در کنــار هماهنگــی انجــام شــده بــا صنایــع‬ ‫ضمناشاره به برنامه وزارت نیرو برای تامین برق می توانــد زمینه حداقل شــدن اثار منفــی ناترازی‬ ‫پایدار فصل گرم گفت‪ :‬به طور کلی وزارت نیرو و تولید و مصرف برق را ایجاد کند‪ .‬نخعی با اشاره‬ ‫مشخصا توانیر در مسئله مدیریت مصرف برق به اینکه ما سال گذشته ‪ ۱۵‬هزار مگاوات ناترازی‬ ‫صنایع رویه مناسب و موثری را در پیش گرفته اند برق را تجربه کردیم گفت‪ :‬عملکرد خوب وزارت‬ ‫و صنعــت بــرق در مســیر صحیحــی حرکــت نیرو در تولید و توسعه نیروگاه ها و از سوی دیگر‬ ‫می کنــد‪ .‬عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای سیاست هایمدیریتمصرفتامینبرقتابستان‬ ‫اســامی بــا اشــاره بــه تامین برق زمســتان ســال رادر شرایطامیدوارانهبهپیشبردهاست‪.‬‬ ‫قطعیبرقشهر صنعتیرشتبراساس‬ ‫تفاهمنامهباسازمانصمتاست‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۷۰‬درصد دکل های حفاری‬ ‫نفت در داخل کشور تولید‬ ‫می شود‬ ‫معاوناکتشافمدیریتاکتشافشرکتملینفت‬ ‫ایــران اعــام کرد‪ :‬تا ‪ ۳۰‬ســال پیــش ‪ ۹۰‬درصد دکل های‬ ‫حفــاری نفت کشــور وارداتی بــود که اکنــون ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫یشــود‪ .‬به گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫ایــن دکل هــا در داخل تولید م ‬ ‫بهمن سلیمانی در نشست تخصصی بررسی چالش ها‬ ‫و فرصت های اشــتغالزایی دانش بنیان در علوم زمین‬ ‫که در پردیس کرج دانشگاه خوارزمی برگزار شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تالش ها براین اســت تا تمام دکل های حفاری با کمک‬ ‫شرکت های دانش بنیان در داخل کشور ساخته شود‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تالشوزارتنیرومنجر بهحداقلشدنمشکالتبخشصنعتمی شود‬ ‫تعاملخوبانجمنفوالدووزارتنیرو‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت‪ :‬اگر به محتوای نامه‬ ‫ارسالی این انجمن به وزارت صمت دقت شود‪ ،‬مشخص خواهد شد‬ ‫که مفهوم پیشگیری و چانه زنی در ان نهفته بوده و هرگونه برداشت‬ ‫مبنیبر تعطیلی‪ 3‬ماهه کارخانه هایفوالدراقویاتکذیبمی کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو (پاون)‪ ،‬سیدرسول خلیفه‬ ‫ســلطانی در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اشــاره به خبر منتشر شده‬ ‫به نقل از انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مبنی بر تعطیلی ‪ 3‬ماهه‬ ‫کارخانه های فوالد به دلیل قطعی برق اظهار داشت‪ :‬اخیر یک خبری‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده پرونده به شماره بایگانی ‪۱۴۰۰۰۷۵۷۷‬‬ ‫‪ -9 -1299‬شماره اگهی‪ 140103902002000075 :‬تاریخ اگهی‪ 1401/03/18 :‬شماره‬ ‫پرونده‪ 140004002003001535 :‬ششدانگ خودروی پژو پارس مدل ‪ ۱۳۹۲‬به شماره انتظامی‬ ‫‪ ۲۵۹-13‬س ‪ ۶۶‬به رنگ سفید روغنی به شماره موتور ‪ 124K0148074‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAN01CA2DK819004‬ظرفیت ‪ ۵‬نفر تعداد محور ‪ ۲‬تعداد چرخ ‪ ۴‬نوع سوخت بنزین تعداد‬ ‫سیلندر ‪ ۴‬متعلق به مصطفی اذین نژاد نام پدر‪ :‬هاشم که در ادرس‪ :‬پارکینگ باران متوقف می باشد‬ ‫و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در زمان بازدید‪ ،‬خودرو از نظر اطاق سالم‪ ،‬اثار جزئی تصادف‬ ‫روی سر گلگیر سمت راست که ترمیم گردیده است‪ ،‬موتور و گیربکس و شاسی سالم بنظر رسید‪،‬‬ ‫تودوزی و تزئینات داخل و داشبورد سالم‪ ،‬خودرو دارای تجهیزات الزم جک و زاپاس می باشد‪ ،‬سیستم‬ ‫صوتی ان فابریک‪ ،‬الستیکها در حد ‪ ۷۰‬درصد بهره دهی‪ ،‬خودرو فاقد باطری سالم (کاربرد دهی ندارد‪،‬‬ ‫خودرو فوق از دوندگی پایین برخوردار می باشد‪ ،‬کارکرد ان زیر نرمال است‪ ،‬مالک مدعی است بیمه‬ ‫نامه معتبر دارد و بموجب مهریه مندرج در سند ازدواج‪ :‬شماره سند‪ ، ۵۸۴۱ :‬تاریخ سند‪، 1382/07/03 :‬‬ ‫دفترخانه صادر کننده‪ :‬دفترخانه ازدواج شماره ‪ ۱۸۶‬شهر اصفهان استان اصفهان در قبال قسمتی از طلب‬ ‫خانم ارزو راجی و حقوق دولتی متعلقه بموجب کد امنیتی شماره ‪1400/۴/5 - 84312/74100757‬‬ ‫پلیس راهنمائی و رانندگی بازداشت گردید‪ .‬از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز دوشنبه مورخه ‪ 1401/4/6‬در اداره‬ ‫اجرای اسناد رسمی اصفهان شعبه مهریه واقع در خیابان جی ‪ -‬خیابان تاالر ‪ -‬میدان هفت تیر به مزایده‬ ‫گذارده می شود‪ .‬مزایده از مبلغ پایه ‪ 1/788/000/000‬ریال (یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و هشت‬ ‫میلیون ریال) شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به خودرو در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز‬ ‫بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی‬ ‫ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن انکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد‪،‬‬ ‫وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این اگهی در‬ ‫یک نوبت در روزنامه رویداد امروز چاپ اصفهان مورخ ‪ 1401/3/21‬درج و منتشر می گردد‪ .‬توضیحا‬ ‫جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده را در صورت اطمینان از برگزاری مزایده‬ ‫طی فیش سپرده به شماره حساب‪ IR 090100004061013207670192 :‬بنام تمرکز وجوه سپرده‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک کشور با شناسه واریز ‪ ۹۹۸۱۰۸۵۶۱۱۶۱۰۷۰۰۷۰۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬نزد‬ ‫از قول بنده در رسانه های معاند کار شده بود که برداشتی غلط از نامه‬ ‫انجمن فوالد به وزارت صمت بوده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمنتولیدکنندگانفوالدایرانضمنتشریحدقیقجزئیات‬ ‫نامه این انجمن به وزارت صمت گفت‪ :‬اگر به محتوای نامه ارسالی‬ ‫دقتشود‪،‬مشخصخواهدشد کهمفهومپیشگیریو چانه زنیدر ان‬ ‫نهفته بوده و هرگونه برداشت مبنی بر تعطیلی‪ 3‬ماهه کارخانه های‬ ‫فوالد را قویا تکذیب می کنیم‪ .‬وی با اشــاره به شــرایط ســال گذشــته‬ ‫صنعــت فــوالد گفــت‪ :‬متاســفانه در ســال گذشــته و دولــت قبــل بار‬ ‫بانک مرکزی بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی‬ ‫و کارت شناسایی معتبر الزامی است‪ .‬برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ‪۵‬‬ ‫روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش‬ ‫را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪،‬‬ ‫الزم به ذکر است کلیه هزینه های قانونی اعم از بدهی و عوارض مالیاتی‪ ،‬شهرداری و غیره تا تاریخ‬ ‫مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود‬ ‫مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و‬ ‫حق مزایده نقدا وصول می گردد‪ .‬اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان ‪/1332328‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1323‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 0552‬مورخ ‪ 1401/01/29‬اقای عباس سلیمان نژاد فرزند احمد در ششدانگ قسمتی از‬ ‫یکباب تاالر به مساحت ‪ 154/35‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۷۳‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۱۰‬بخش‬ ‫‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1331856‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫‪ -9 -1327‬شماره مزایده‪ 140104310373000019 :‬تاریخ ثبت‪ 1401/03/18 :‬یک دستگاه اتومبیل‬ ‫پژو اردی ‪ ۱۶۰۰‬مدل ‪ ۱۳۸۵‬به رنگ نوک مدادی متالیک به شماره اتومبیل ‪۹۳۶‬ط ‪-۲۲‬ایران ‪ ۸۲‬نوع‬ ‫سوخت بنزین و تعداد سیلندر ‪ ۴،۲ ،۴‬و شماره موتور ‪ ۱۱۷۸۵۰۱۶۴۴۶‬و شماره شاسی ‪۲۳۴۱۴۷۹۶‬‬ ‫محدودیت انرژی را به دوش صنعت فوالد گذاشتند اما در سال جاری‬ ‫با هماهنگی های شکل گرفته تالش می کنیم که این موضوع مدیریت‬ ‫شود‪.‬خلیفهسلطانیادامهداد‪:‬اگر رسانه هایمعاندقصدسواستفاده‬ ‫و مخابره اخبار منفی از شرایط صنعت کشور را دارند باید در دهان‬ ‫ا نهــا زد‪ .‬دبیــر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در تشــریح شــرایط‬ ‫صنعتبرق کشور گفت‪:‬صنعتبرق کشور یکصنعتبالندهاستو‬ ‫اینکهمابامحدودیتمواجهمی شویمناشیاز افزایشمصرفیهست‬ ‫که سال به سال رخ می دهد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع بــرق گیالن گفت‪:‬‬ ‫برنامهقطعیبرقشرکت هایشهر صنعتیرشت‬ ‫بر اســاس تفامه نامه ای است که سال گذشته با‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن منعقد‬ ‫شد‪ .‬محمدتقی مهدیزاده در گفت و گو با ایرنا‬ ‫اظهار داشت‪ :‬طبق تفاهم نامه ای که سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫باسازمانصنعت‪،‬معدنو تجارتاستانمنعقد‬ ‫شد‪ ،‬برای کاهش بار پیک مصرف‪ ،‬برق تعدادی‬ ‫از شــرکتهای شــهر صنعتــی روزانه و در ســاعات‬ ‫معینیقطعمی شود‪.‬ویافزود‪:‬البتهاینقطعی‬ ‫بــرق طبق برنامه ای اســت که از ســوی ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گیــان بــه مــا ارائه‬ ‫اتومبیل مذکور متعلق ست به اقای صادق زرودی که خانم منا تیشه کار زبردست راجع به وصول مهریه‬ ‫علیه نامبرده اقدام به صدور اجرائیه نموده و طبق گزارش کارشناس اتومبیل دارای بیمه شخص ثالث‬ ‫تا تاریخ ‪ 1401/6/5‬و جلوبندی برخورد داشته و درب موتور برخورد داشته و رنگ شده و گلگیر جلوی‬ ‫سمت راست رنگ دارد و کار کرد اتومبیل ‪ ۴۷۳۷۲۲‬کیلومتر می باشد ‪ .‬اتومبیل مذکور طبق گزارش‬ ‫کارشناس به مبلغ پانصد و چهل میلیون ریال ارزیابی گردید که در روز چهارشنبه مورخه ‪ 1401/4/8‬از‬ ‫ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬به نشانی‪ :‬تنکابن ‪ -‬پارکینگ کاسپین از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ‬ ‫ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد‪ .‬حق حراج و نیمعشر بر عهده‬ ‫بدهکار پرونده است‪ .‬کلیه هزینه ها بر عهده برنده مزایده است‪ .‬شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده‬ ‫درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت است و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه‬ ‫مزایده است برنده مزایده مکلف است به مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مهلت ‪ ۵‬روز از تاریخ مزایده‬ ‫به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده‬ ‫ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪/1332835 .‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/21 :‬‬ ‫هادی مالحسینی‪ -‬سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -1328‬سند مالکیت ششدانگ یک واحد اپارتمان مسکونی به شماره قطعه ‪ ۳‬تفکیکی و مساحت‬ ‫‪ 104/25‬متر مربع تحت پالک ‪ ۲۱۸۸۵‬فرعی از ‪ ۱۹۸۳۸‬فرعی از ‪-۳۶‬اصلی بخش ‪ ۵‬قزوین ذیل شماره‬ ‫دفتر الکترونیکی ‪ ۱۴۰۰۲۰۳۰۹۰۶۸۰۱۳۱۹۹‬وشماره چاپی ‪ ۰۳۰۵۵۶‬سری الف سال ‪ ۱۴۰۰‬به نام خانم‬ ‫فاطمه کریمی ابهری صادر و تسلیم گردیده است حال مالک طی درخواست بوارده ‪ ۶۸۰۰۴۵۸۹‬مورخ‬ ‫‪ 1401/03/03‬مدعی شده که سند مذکور بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند‬ ‫مالکیت المثنی خود را نموده که مراتب به استناد ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم می‬ ‫گردد تا هر کس به نحوی از هر انحاء نسبت به ملک مذکور حقی داشت و یا معامالتی به نفع او شده‬ ‫و یا مدعی وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا مدت مقرر ده روز ضمن مراجعه به این‬ ‫اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت و سند و سند معامله تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت‬ ‫مقرر اعتراض به این اداره نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی‬ ‫سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد این اگهی در یک نوبت به شرح فوق‬ ‫منتشر خواهد شد‪ .‬علی شهسواری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قزوین شماره م الف‪۳۷۸/‬‬ ‫می شود و این قطعی برق نیز به شرکت ها اعالم‬ ‫می شــود و همه شــرکتها از ساعت قطعی برق‬ ‫خودمطلعهستند‪.‬مدیرعاملشرکتتوزیعبرق‬ ‫گیالن ادامه داد‪ :‬البته روزهای پنجشنبه و جمعه‬ ‫قطعی برق در شرکت های شهر صنعتی اعمال‬ ‫نمی شــود و بــرق هیچ شــرکت در ‪ ۲‬روز پایانی‬ ‫هفته قطع نخواهد شــد اما از روز شــنبه دوباره‬ ‫طبق برنامه پیش بینی شده‪ ،‬خاموشی ها اعمال‬ ‫می شود‪ ،‬اما بر اساس مذاکرات صورت پذیرفته‪،‬‬ ‫مقرر شد با هدف کاهش تبعات به بخش تولید‪،‬‬ ‫همــکاری و تعامــل الزم‪ ،‬بــرای برنامه زمانبندی‬ ‫تعدیلبار مشترکینصنعتیانجامشود‪.‬‬ ‫اگهی ماده ‪ – 105‬اصالحی قانون ثبت‬ ‫‪ -9 -1285‬نظر به اینکه رحمت اله خادم و محمودثقفی مالکان مقدار دوحبه مشاع باستثناء بهاء ثمنیه‬ ‫اعیانی از ‪ 72‬حبه ششدانگ پالک ‪ 407‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع درابنیه بخش یک ثبتی شهرضا در‬ ‫اجرای تبصره یک ماده ‪ ۱۰۵‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت طی درخواست از اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرضا خواستار پرداخت بهاء یک – هشتم اعیانی ازششدانگ پالک فوق الذکرگردیده اند که بهاء‬ ‫مقدارمذکورطبق ثبت دفتر امالک به نام خانم رضوان رکنیان همسرمتوفی محمدعلی معظمی بمیزان‬ ‫یک و یک – پنجم حبه و عبدالرسول و فضل اله معظمی هرکدام بمیزان دو – پنجم حبه میباشد لذا‬ ‫در اجرای تبصره یک ماده ‪ 105‬ایین نامه اصالحی قانون ثبت موضوع جهت ارزیابی یک – هشتم‬ ‫اعیانی پالک فوق توسط کارشناس رسمی دادگستری طی شماره‪– 140185602008000522‬‬ ‫‪ 1401/02/29‬به کانون کارشناسان رسمی استان اصفهان اعالم که کانون کارشناسان طی نامه شماره‬ ‫‪ 1401/6326‬مورخ ‪ 1401/03/01‬با ارسال گزارش ارزیابی اعالم نموده پالک فوق الذکر بصورت‬ ‫یک قطعه زمین گودبرداری شده است‪ .‬که دراجرای تبصره یک ماده ‪ 105‬مراتب یک نوبت اگهی‬ ‫می شود که ذینفع به این اداره مراجعه نماید ودرصورتیکه مدعی تضییع حقی ازخودمی باشدمیبایست‬ ‫ظرف مدت یک ماه پس ازانتشاراین اگهی به دادگاه صالحه مراجعه وگواهی طرح دعوی رابه این اداره‬ ‫ارائه نماید ‪،‬هرگاه ظرف مهلت مقررگواهی طرح دعوی ارائه نشود اداره ثبت شهرضا نسبت به حذف‬ ‫بهاء باستنادماده فوق اقدام خواهدنمودودرصورت وصول گواهی طرح دعوی درمدت مذکورحذف بهاء‬ ‫ثمنیه اعیانی مقدارفوق الذکرموکول به صدورحکم قضائی می باشد‪ .‬مرتضی قدیری – رئیس ثبت و‬ ‫امالک شهرضا ‪/۱۳۳۲۸۲۶‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو هایما ‪ S5‬به رنگ مشکی به شماره انتظامی ایران ‪-13‬‬ ‫‪ 198‬د ‪ 26‬به شماره موتور ‪ GN15TF1B002394A‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAD6C349NY071460‬مدل ‪ 1401‬به نام کیانوش موذنی فرزند‬ ‫عباس شماره شناسنامه ‪ 1160088519‬کدملی ‪ 1160088519‬صادره از‬ ‫لنجان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ادارات گلستان‪ ۳۰‬درصد مصرف‬ ‫برق خود را کاهش دهند‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫کاهــش ســاعت کاری ادارات باید کاهش ‪۳۰‬‬ ‫درصــدی مدیریــت مصرف برق را در ســطح‬ ‫ادارات گلســتان داشــته باشــیم‪ .‬علی محمــد‬ ‫زنگانه در بازدید از ادارات گلستان گفت‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه مصوبه هیئــت دولت ســاعات کار‬ ‫ادارات کاهش یافته و ادارات ملزم به رعایت‬ ‫کاهــش ‪ ۳۰‬درصــدی مصــرف بــرق هســتند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افزود‪ :‬این طــرح به منظور‬ ‫جلوگیــری از قطعــی بــرق خانگــی انجــام‬ ‫یشــود و امیدواریــم مــردم اســتان نیــز در‬ ‫م ‬ ‫این ایام گرم سال برق را بهینه مصرف کنند‪.‬‬ ‫زنگانه خاطرنشــان کــرد‪ :‬امیدواریم با اجرای‬ ‫ایــن طــرح قطعــی بــرق در مصــارف خانگی‬ ‫را نداشــته باشــیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای اجرای‬ ‫بهتــر ایــن طرح تی مهــای نظارتــی و پایش از‬ ‫ادارات اســتان بازدیــد خواهنــد داشــت تــا‬ ‫مطمئن شــویم که این مســئله به خوبی اجرا‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬اســتاندار گلســتان در خاتمــه‬ ‫یاداور شــد‪ :‬ا گــر تخلفی در خصــوص اجرای‬ ‫این طرح در ادارات وجود داشــته باشد برق‬ ‫ان ها را قطع خواهیم کرد‪.‬‬ ‫استانقزوینمی تواندپایلوتمقابله‬ ‫باجرائمبین المللیدر بخش کشاورزی‬ ‫قرار گیرد‬ ‫قزویــن _ رویــداد امــروز‪ :‬رئیس‬ ‫کشــورها باهدف ایجاد نظم و‬ ‫پلیــس اینترپــل کشــور گفــت‪:‬‬ ‫امنیــت در فضای بین المللی را‬ ‫اســتان قزویــن می توانــد در‬ ‫از دیگــر اقدامات اعــام کرد و‬ ‫راســتای ثبات امنیت غذایی و‬ ‫گفت‪:‬در اینزمینه هاجمهوری‬ ‫توسعهمسائلزیستیبه عنوان‬ ‫اسالمیبسیار موفقظاهرشده‬ ‫فریبرز مرادی‬ ‫نمونه پایلوت مقابله با جرائم‬ ‫است‪.‬‬ ‫بخــش کشــاورزی در فضــای‬ ‫‍رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫بین المللقرار گیرد‪.‬‬ ‫کشــاورزی اســتان قزوین هم در این همایش با‬ ‫ســردار هــادی شــیرزاد در همایــش امنیــت تاکیــد بــر این مطلــب که صادرکننــدگان بخش‬ ‫غذایی و مسائل زیستی جهاد کشاورزی استان کشــاورزی از ظرفیــت پلیــس بین المللــی بــرای‬ ‫قزوین بابیان اینکه پلیس اینترپل باهدف حفظ صادراتاستفادهکنندگفت‪:‬‬ ‫منابع کشــاورزی در راســتای برخورد با مجرمان‬ ‫تجــار و بازرگانــان اســتان می تواننــد قبــل از‬ ‫بین المللی پیش قدم اســت افــزود‪ :‬با توجه به انجــام معامالت خود با کشــور ثالــث از طریق‬ ‫اینکه در مبادالت تجاری یک طرف معامله فرد پلیس بین المللی از اصالت و هویت ان ها مطلع‬ ‫خارجی قرار دارد‪ ،‬بنابراین پیشــگیری از جرائم شوندتابتوانندمعامالتامن تریداشتهباشند‪.‬‬ ‫در این حوزه حائز اهمیت بوده و پلیس اینترپل‬ ‫رضاافالطونیافزود‪:‬متولیتولیدمحصوالت‬ ‫می تواند در ان پیش قدم باشد‪.‬‬ ‫کشاورزیاز مزرعهتاسفرهشاملتمامفرایندهای‬ ‫او ادامه داد‪ :‬هم اکنون پلیس اینترپل در ‪ 195‬تولید بر عهده مجموعه جهاد کشــاورزی است‬ ‫کشــور عضو ســازمان ملل راه اندازی شــده است و هرچند تولیدکننــدگان و صادرکنندگان خوبی‬ ‫و بــرای هرگونه فعالیت اقتصادی و تجــاری در در حوزه زراعی‪ ،‬باغی و دامی در اســتان وجود‬ ‫حوزه کشاورزی می توان با استعالم از کشورهای دارد امــا بایــد از تجــار و بازرگانــان ایــن بخــش‬ ‫درزمینه‬ ‫مختلــف بــه پیشــینه و ســابقه افراد دسترســی حمایــت جدی شــود تا بــا مخاطراتــی‬ ‫ٔ‬ ‫پیدا کرد و فضا را برای توسعه اقتصادی بخش صادراتمحصولروبرو نشوند‪.‬او تاکید کرد‪:‬این‬ ‫کشاورزیمهیاساخت‪.‬‬ ‫حمایت می تواند شامل حمایت های قانونی و‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬امارهــای تحلیلــی در دیپلماتیک باشد و از ظرفیت و پتانسیل پلیس‬ ‫فضایجرائمبین المللینشانمی دهدکهتعداد بین المللی می توان در صالحیت و اهلیت طرف‬ ‫زیــادی از کشــاورزان بــرای فروش محصول مورد معامله در کشور ثالث استفاده کرد‪ .‬او توضیح‬ ‫سوءاستفاده قرارگرفته اند که این مهم با کمک داد‪ :‬واردات ســموم تقلبــی و تاریــخ گذشــته و‬ ‫پلیساینترپلرفعمی شود‪.‬‬ ‫همچنیــن افات قرنطینه ای جــزو جرائم کیفری‬ ‫سردار شیرزاد دریافت گزارش جرائم‪ ،‬تحلیل است که می تواند به تولید کشور صدمه بزند و‬ ‫و بررســی و همچنین همکاری و تعامل با سایر باعث اسیب بخش کشاورزی شود‪.‬‬ ‫مشکالتبازنشستگاناز طرفنمایندگان‬ ‫مجلسپیگیریمی شود‬ ‫قزویــن _ رویــداد امــروز‪ :‬نماینــده مــردم‬ ‫قزوین‪ ،‬البرز و ابیک در مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬پیگیر مطالبات قانونی و افزایش حقوق‬ ‫بازنشستگان از دولت و وزیر کار هستیم‪.‬‬ ‫فاطمه محمد بیگی در جلسه هم اندیشی‬ ‫افزایــش حقــوق بازنشســتگان گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫پیشنهادهای نمایندگان در مجلس به وزیر کار‪،‬‬ ‫اســتفاده از مدیــران انقالبــی و افزایــش حقوق‬ ‫بازنشستگان از محل افزایش تولید کارخانه های‬ ‫مجموعه شســتا اما به دلیل ایجــاد بدهی های‬ ‫زیاد در دولت گذشته خزانه خالی شده و دولت‬ ‫کنونیمشکالتعدیدهمالیدارد‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬ســال گذشــته در مجلــس‪،‬‬ ‫بــرای پرداخــت بدهــی دولــت بــه ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی ‪ 90‬هزار میلیارد تومــان و برای‬ ‫همسان سازی نیز اعتبار دیگری مصوب کرد اما‬ ‫بانک هابه جایاینکهاعتباراترابهسمتتولید‬ ‫سوق دهند وارد داللی شدند‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بــر این مطلــب که دولــت برای‬ ‫حل موضوع بدهی های خود به سازمان تامین‬ ‫کهــا را‬ ‫اجتماعــی بایــد ب هســرعت مشــکل بان ‬ ‫حــل کنــد یــاداور شــد‪ :‬نحــوه افزایــش حقــوق‬ ‫بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی در ســال جاری‬ ‫خالف قانون است و از وزیر کار خواسته ایم در‬ ‫مجلسبهسواالتنمایندگانپاسخدهند‪.‬‬ ‫محمــد بیگــی تاکیــد کــرد‪ :‬از بازنشســتگان‬ ‫انتظــار داریــم بــا ارامــش و بصیــرت و ب ـه دوراز‬ ‫فضای سیاسی مطالبات خود را پیگیری کنند تا‬ ‫نمایندگان هم بتوانند در فضایی ارام و منطقی‬ ‫پیگیرمطالباتبازنشستگانباشند‪.‬‬ ‫اجرایپایلوتطرحمدیریتپسمانددر‬ ‫مناطقجنگلیماسال‬ ‫مدیرکلمنابعطبیعیگیالن‪،‬‬ ‫برنامه های ذکرشــده در قرارداد‬ ‫از اجرای طرح مدیریت پسماند‬ ‫طرح شــامل مدیریت پســماند‬ ‫در مناطــق ییالقــی و جنگلــی‬ ‫مناطــق گردشــگری‪ ،‬حفاظــت‬ ‫شهرســتان ماســال خبــر داد و‬ ‫و نگهــداری در محــدوده‬ ‫گفت‪:‬اینطرحدر محدوده‪۱۰۰۰‬‬ ‫موردقــرارداد‪ ،‬همــکاری با منابع‬ ‫میرحامد اختری‬ ‫هکتاریجنگلاجراییمی شود‪.‬‬ ‫طبیعی در جهت مهار و اطفای‬ ‫میرحامداختریبابیاناینکهطرح‬ ‫حریق‪ ،‬ایجاد بسترهای همسو‬ ‫مدیریتپسماندمناطقییالقیو جنگلیماسال با طبیعــت جهــت ســامان دادن و ارائه خدمات‬ ‫ گیلــوان بــا محوریت حفاظــت و احیای جنگل برابــر کتابچــه مصوب به گردشــگران و همچنین‬‫به صورت عملیاتی اجرا م یشــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این ایجادبازارچهبومیو محلیاست‪.‬اختری‪،‬زراعت‬ ‫طرحبه صورتپایلوتدر‪ ۱۰۰۰‬هکتار از عرصه های چــوب و احیای جنگل را از دیگر محورهای طرح‬ ‫ییالقی و جنگلی و حدود ‪ ۲۲‬کیلومتر از حاشــیه مذکور در طولمدتقرارداددانستو اضافه کرد‪:‬‬ ‫جنگلشهرستانماسالاجراییمی شود‪.‬او هدف ازجملهمزایایاینطرحجلوگیریاز گسترشحریق‬ ‫از اجــرای طــرح مذکــور را در درجــه اول مدیریــت جنگلو اطفایبه موقعبه ویژهدر مناطقجنگلی‬ ‫پسماند در عرصه های جنگلی دانســت و افزود‪ :‬گردشگری است که طی دو سال گذشته به وسیله‬ ‫امروزه پســماند یکی از عوامل تخریب جنگل ها شــرکت های مذکور به شــکل شایسته انجام شده‬ ‫محسوب می شود و لذا طرح مدیریت پسماند به اســت‪ .‬او از خــروج حــدود‪ ۴۰۰‬تن زباله طی یک‬ ‫ابتکار اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری اســتان سال گذشته از اجرای قرارداد خبر داد و بیان کرد‪:‬‬ ‫گیالن و با همکاری یکی از شرکت های تخصصی بیش از ‪ ۷۰‬درصد مســاحت شهرســتان ماســال را‬ ‫جنگلداری ماســال در دســت اجراســت‪ .‬مدیرکل اراضی ملی تشکیل می دهد و لذا حساسیت های‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری گیالن‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اهم حفاظتیمنطقهباالست‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1367‬‬ ‫تولیت استان قدس در ایین اغاز عملیات‪ 10‬پروژه در ‪ 5‬استان کشور‪:‬‬ ‫تمام مردم ایران متنعم از برکات وجود امام رضا (ع) باشند‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‪ :‬ولیت استان قدس‬ ‫رضوی گفت‪ :‬تمام مردم ایران باید از برکات وجود‬ ‫نورانی امام علی بن موسی الرضا (ع) بهره معنوی‬ ‫و مادی ببرند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمیناحمدمرویدر ایین‬ ‫بهر هبــرداری و اغــاز عملیــات اجرایــی هم زمــان ‪10‬‬ ‫پروژه باارزش بیش از ‪ 840‬میلیارد ریال در ‪ 5‬اســتان‬ ‫کشــور توســط اســتان قدس رضــوی کــه به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانــس از محــل زائرســرای رضوی مشــهد‬ ‫انجام شــد‪ ،‬با تاکید بر اینکه همه مردم ایران باید‬ ‫از بــرکات وجــود مقدس حضرت رضا (ع) متنعم و‬ ‫بهره منــد شــوند‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬اســتان قدس تعمیق‬ ‫معرفت و تســهیالت زیــارت برای زائــران را وظیفه‬ ‫خود می داند؛ ما معتقد هستیم ائمه اطهار (ع) به‬ ‫اذن الهی حی و حاضر هستند و همان گونه که در‬ ‫زمان حیات ظاهری ایشان مردم از انوار طیبه وجود‬ ‫ان حضــرات در حوز ههــای معرفتــی و رفــع نیازها‬ ‫بهره مندبودند‪،‬امروز نیز بایدهمان گونهباشد‪.‬‬ ‫او ابراز کرد‪ :‬نه تنها نیازمندان و احسان جویان‬ ‫بلکه در حد ظرفیت تمامی مردم عزیز ایران باید از‬ ‫خدمات استان قدس بهره مند باشند تا همه مردم‬ ‫بتوانند از برکت وجود نورانی حضرت رضا (ع) بهره‬ ‫معنویو مادیببرند‪.‬‬ ‫تولیت اســتان قــدس رضوی با اشــاره به اجرای‬ ‫پروژ ههــای متعدد خدمت رســانی و اشــتغال زایی‬ ‫توسط استان قدس برای رفع مشکالت محرومان‬ ‫در اقصــی نقاط کشــور‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬اگر با اخالص‬ ‫برای خدمت به مردم کارکنیم و به مدد الهی باور‬ ‫داشته باشیم قطعا خداوند متعال و حضرت رضا‬ ‫(ع) کمــک خواهنــد کــرد‪ .‬او بــه خدمات گســترده‬ ‫استان قدس به نیازمندان کشور در ایام کرونا اشاره و‬ ‫ابراز کرد‪ :‬کمک به نیازمندان و احسان جویان قطعا‬ ‫الطــاف و بــرکات الهی را به دنبال خواهد داشــت‪،‬‬ ‫در شــرایطی که وضعیت اقتصــادی مردم مطلوب‬ ‫نیست و بخشی از نذورات از سوی اقشار متوسط‬ ‫بهپایینجامعهانجاممی شود‪،‬امانذوراتمردمی‬ ‫استان قدس در همین مدت بیش از ‪ 2‬برابر شده و‬ ‫نشان از محبت بیش ازپیش مردم به دستگاه امام‬ ‫رضا (ع) است‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمینمرویتصریحکرد‪:‬در‬ ‫پروژه های عام المنفعه که برکات ان خدمت رسانی‬ ‫مستقیم و رفع مشکالت مردم است‪ ،‬به هیچ عنوان‬ ‫نبایــد نگــران چگونگی تامیــن بودجه بــود؛ اگر با‬ ‫توکل و استعانت از پروردگار متعال پروژه ای را برای‬ ‫خدمــت بــه مــردم و زائران حضــرت رضــا (ع) اغاز‬ ‫کنیم‪ ،‬بی تردید خداوند کمک خواهد کرد و بودجه‬ ‫و هزینه ان تامین می شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی با اشــاره به‬ ‫پروژه های ســاختمانی اســتان قدس جهت اسکان‬ ‫زائران‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬ضمن تاکید بر رعایت کامل اصول‬ ‫اســتحکام بنا و زیبایــی در اجرای ایــن پروژه ها‪ ،‬در‬ ‫احداثاینساختمان هانبایدصرفانگاهخوابگاهی‬ ‫وجود داشــته باشد بلکه امکانات رفاهی موردنیاز‬ ‫برایاسکانو زیارتاسودهاز قبیلتغذیه‪،‬امکانات‬ ‫درمانی‪ ،‬ایاب و ذهاب به حرم مطهر و غیره باید‬ ‫مدنظر قرار گیرد‪ .‬او افزود‪ :‬ســاخت مناســب مراکز‬ ‫اســکان زائــران و فراهــم اوردن امکانــات مــورد نیز‬ ‫بخشی از کار بوده‪ ،‬بخش مهم دیگر ان مدیریت‬ ‫شایســته این مراکز در پذیرایی از زائران اســت؛ اگر‬ ‫مراکز اسکان زائران را نسازیم تنها یک اشکال بر ما‬ ‫وارد است اما اگر ساختیم و خوب مدیریت نکردیم‬ ‫اشکاالت متعدد وارد است‪ ،‬لذا مدیریت قدرتمند‬ ‫و دقیق این مراکز در ایام بهره برداری بسیاری حائز‬ ‫اهمیت و مورد تاکید است‪.‬‬ ‫تولیــت اســتان قدس رضــوی گفت‪ :‬زائر شــهر‪،‬‬ ‫زائرســرا‪ ،‬مجتم عهــای میــان راهــی‪ ،‬اقامتگاه هــای‬ ‫زائراندر مناطقمختلف کهوابستهبهاستانقدس‬ ‫هســتند باید به بهترین نحو مدیریت شوند‪ ،‬البته‬ ‫تاکنون مدیریت این مراکز خوب بوده اما تا نقطه‬ ‫ایده ال فاصله وجود دارد‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه اســتان قدس رویکرد کســب‬ ‫درامــد از مراکــز اســکان زائــران را نــدارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫هزین ـه ای در ایــن مراکز از زائران اخذ می شــود تنها‬ ‫برای نگهداری ان بناست و استان قدس هیچ نیازی‬ ‫بهاینکهاز مجموعه هایاقامتیزائران کسبدرامد‬ ‫کند‪،‬ندارد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی در بخــش‬ ‫دیگری از ســخنان خود با اشــاره به ازادی ‪ 111‬تن از‬ ‫مادران زندانی جرائم غیر عمد توسط استان قدس‬ ‫در ایــام دهــه کرامــت‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬از اقدامات بســیار‬ ‫خداپسندانه ازادی زندانیان جرائم مالی غیر عمد‬ ‫به ویژه مادران زندانی است‪ ،‬بسیاری از خانواده ها‬ ‫بــه ایــن ســبب ازهم پاشــیده می شــوند و کودکانی‬ ‫به این واســطه بی سرپرســت و تحت تربیت های‬ ‫ناصحیحقرار می گیرند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬استان قدس برای گسترش اقدام خوب‬ ‫و نیکوکارانهازادسازیزندانیانجرائممالیغیر عمد‬ ‫در کشور تمام تالش خود را خواهد کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسسازمانجنگل ها‪،‬مراتعوابخیزداریکشور مطرحکرد‬ ‫اجرایطرح«تداوم»در عرصه هایمنابعطبیعی‬ ‫رئیس سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشور‪ ،‬از هدف گذاری‬ ‫‪ ۱۴‬فعالیت دانش بنیان در سطح اراضی ملی خبر داد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫طرح های مدیریت منابع طبیعی با حضور مجریان و بهره برداران نیز‬ ‫کامالجنبهاشتغالافرینیدارد‪.‬‬ ‫مســعود منصــور در حاشــیه بازدیــد از طرح هــای زراعــت‬ ‫چــوب شهرســتان صومعه ســرا‪ ،‬طــرح «تــداوم» را نقشــه راه‬ ‫ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیزداری در ســال ‪ ۱۴۰۱‬دانســت و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امســال تولیــد‪ ،‬دانش بنیان‪ ،‬اشــتغال افرین و منابع‬ ‫طبیعی را در ســطح عرصه های ملــی و جنگلی دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫او از هدف گذاری‪ ۱۴‬فعالیت دانش بنیان در سطح اراضی ملی خبر‬ ‫داد و تصریح کرد‪ :‬طرح های مدیریت منابع طبیعی با حضور مجریان‬ ‫و بهره برداران نیز کامال جنبه اشتغالافرین دارد‪ .‬رئیس سازمان منابع‬ ‫طبیعیو ابخیزداری کشور‪،‬زراعتچوبرایکیاز مصادیقبارز تحقق‬ ‫شعار سالمبتنیبر تولیددانستو خاطرنشان کرد‪:‬بایدشاهدافزایش‬ ‫مشارکتمردمو بخشخصوصیدر طرح هایمدیریتمنابعطبیعی‬ ‫به ویــژه زراعت چوب باشــیم‪ .‬منصور‪ ،‬بابیــان اینکه صنوبر کاری های‬ ‫ســنواتی بعد از چند دهه به ســن دیرزیستی رســیده و باید برداشت‬ ‫شــوند‪ ،‬گفت‪ :‬پس از برداشــت چوب عرصه مجدد تحت کشت قرار‬ ‫می گیــرد و ایــن چرخــه ادامــه خواهد داشــت‪ .‬او با اشــاره بــه ارتباط‬ ‫مستقیم زراعت چوب با تولید و کارافرینی هم از طریق زراعت و هم‬ ‫به واسطه محصوالت تولیدشده در صنایع سلولزی‪ ،‬یاداور شد‪ :‬گیالن‬ ‫از استان های پیشتاز درکشت و برداشت صنوبر است‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬زراعت چوب عالوه بر تامین مواد اولیه تولید برای صنایع چوب‬ ‫و کاغذ‪ ،‬در جلوگیری از قاچاق درختان جنگلی نقش بسزایی دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نشستشرکت هایدانش بنیاندر مخابراتمنطقهگلستانبرگزار شد‬ ‫رونقحوزهدانشبینانضروریاست‬ ‫نشستشرکت هایدانش بنیاناستاندر مخابراتمنطقهگلستان‬ ‫برگزار شد‪ .‬غالمعلی شهمرادی که در نشست شرکت های دانش بنیان‬ ‫اســتان ســخن می گفت با اشــاره به نقش مخابرات در رشد و توسعه‬ ‫فعالیت این شرکت ها افزود‪ :‬با توجه به فرموده رهبری و اعالم شعار‬ ‫سالتحتعنوان«تولید‪،‬دانش بنیان‪،‬اشتغالافرین» گفت‪:‬مخابرات‬ ‫اســتان بنا دارد در تحقق این شــعار گام برداشــته و در ابتدا برای رفع‬ ‫نیازهای ارتباطی شرکت های دانش بینان اقدام می شود‪ .‬او رونق حوزه‬ ‫دانــش بینــان را هــدف از ایــن همــکاری و حمایت دانســت و افزود‪:‬‬ ‫تامین زیرســاخت های ارتباطی و تســهیل بخشیدن به روند فعالیت‬ ‫شرکت هایدانش بنیان‪،‬افزایشمشارکتدر اجرایطرح هایفناورانه‬ ‫و نو ازجمله همکاری هایی است که مخابرات منطقه گلستان امادگی‬ ‫اجرا و انجام ان ها را دارد‪ .‬مدیر مخابرات منطقه گلستان بر استفاده‬ ‫از اید ههــای کاربــردی و خالقانه شــرکت های دانش بنیان در راســتای‬ ‫ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش رضایت مندی مشتریان تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬از پیشنهاد های مفید و موثر و محصوالت تولیدی در این زمینه‬ ‫استقبالمی شودو امیدواریمباتداومهمکاری هابشودتوسعهاقتصاد‬ ‫دانش بنیانرامشاهده کنیم‪.‬همچنینغفاریمدیر پارکعلمو فناوری‬ ‫اســتان گلستان با اشــاره به اهمیت استفاده از ظرفیت منابع انسانی‬ ‫متخصص‪ ،‬توسعه بخش‪ IT‬و ‪ ICT‬در استان را بهترین هدف و برنامه‬ ‫قابل اجراو مفیددر استاندانستو افزود‪:‬سازمان هایمتولیهمچون‬ ‫مخابرات‪ ،‬ارتباطات و فناوری اطالعات همین طور پارک علم و فناوری‬ ‫نسبتبهفراهمکردنبستر مناسبتدر تحققاینهدفحمایت های‬ ‫الزم را خواهند داشت‪ .‬او پشتیبانی و همکاری و تعامل مخابرات در‬ ‫اجرای برنامه های پارک علم و فناوری قابل تحســین دانســت و ان را‬ ‫نشاناز دغدغهمندیبرایارتقاءفعالیت هایشرکت هایدانش بنیان‬ ‫دانست و تداوم همکاری ها در جهت تقویت کارخانه نواوری و فراهم‬ ‫کردن زیرســاخت ارتباطی مناســب را خواستار شــد‪ .‬مهندس احمدی‬ ‫مدیرکلارتباطاتو فناوریاطالعاتاستاننیز کهدر اینجلسهحضور‬ ‫داشت با اشاره به امادگی این سازمان در راستای تامین درخواست های‬ ‫شــرکت های دانش بنیان از مصوبات صورت گرفته در این زمینه خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬اراده جمعــی بر حمایت همه جانبه اســت و امیدواریم‬ ‫با فعالیت و تالش بیش ازپیش رشد و توسعه استان را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رونماییاز کتابنقشو جایگاهتروریسمدولتیدر سیاست هایخارجیاسرائیل‬ ‫مراســم رونمایــی از کتــاب نقــش و جایــگاه تروریســم دولتــی در‬ ‫سیاست هایخارجیاسرائیلبارویکردترور دانشمندانهسته ایایران‬ ‫نوشته حمیدرضا باستانی‪ ،‬در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی استان البرز برگزار شد‪.‬‬ ‫حمیدرضا باستانی در خصوص این کتاب اظهار داشت‪ :‬از ابتدای‬ ‫تشــکیل دولت متخاصم اســراییل در خاورمیانه همواره کشــمکش و‬ ‫درگیری هایی برای برقراری امنیت پایدار در جهت حفظ موجودیت‬ ‫این رژیم توســط دولتمردان اسراییل و کشــورهای حامی این رژیم در‬ ‫نظر گرفت هشــده است‪ .‬ســازوکار قانونی دادن به ترورهای هدفمند از‬ ‫سیاس ـت های مهــم نیروهــای دفاعی اســراییل بوده اســت کــه به ان‬ ‫پیشگیریهدفمندمی گویند‪.‬‬ ‫این ترورها برای ثبات امنیت در اسراییل صورت می پذیرد که گوشه‬ ‫کوچک ان می توان به ترور دانشمندان هسته ای ایران اشاره داشت و‬ ‫به طور کلایرانهسته ایدر منطقههموارهتهدیدو خطر برایاسراییل‬ ‫و حامیان این رژیم است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫او گفت‪ :‬هدف اصلی این پژوهش این است تروریسم دولتی چه‬ ‫تاثیراتی بر سیاست های خارجی اسراییل داشته است؟ هدف اسراییل‬ ‫از حذف افراد در نظام خارج از دولت خود چیست؟ باستانی افزود‪:‬‬ ‫همان طور که اشــاره شــد تروریسم دولتی با محوریت اسراییل سعی‬ ‫در القای سیاس ـت های خود در جهت حفظ منافع اســراییل و تامین‬ ‫اهدافایالتمتحدهدر منطقهاستلذانتیجهتحقیقفوقبر حفظ‬ ‫و نظارت بیشتر بر امنیت دانشمندان هسته ای و هم در حفظ منافع‬ ‫ملی کشور و در تصمیم گیری های بین المللی برای نمایندگان کشور در‬ ‫محافلتصمیم گیریبین المللی‪...‬می تواندمهمباشد‪.‬مولفاینکتاب‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امروزه کشورهایی که خود را قدرت برتر میدان می دانند‬ ‫با مصادیق بارز تروریسم دولتی از طریق مذاکرات در سطوح گوناگون‬ ‫و یا پیرامون مسائل هسته ای ایران‪ ،‬پیمان ها و قراردادهایی را تحمیل‬ ‫می کنند که عدم توجه مسئولین و نهادهای امنیتی و اطالعاتی سبب‬ ‫از بیــن رفتــن منافــع ملــی و هدر رفتن ســرمایه هلی ملــی و حذف و‬ ‫شهادت دانشمندان هسته ای این مرزوبوم می گردد‪ .‬در این کتاب به‬ ‫مسئولین توصیه گردید که محور اصلی مذاکرات اسراییل است و هرگز‬ ‫بهمذاکراتخوش بیننباشند‪.‬‬ ‫گفتنیانتشاراتسردار امینبهمدیرمسئولیامیننوراییعهده دار‬ ‫نشر این کتاب است‪ .‬در این مراسم همچنین فرید نجف نیا معاون‬ ‫اجتماعی و پیشــگیری از جرم دادگســتری کل استان البرز سخنانی در‬ ‫اینزمینهایرادنمود‪.‬‬ ‫بدون کمک دولت امکان ارائه خدمات شهری مطلوب وجود ندارد‬ ‫نشســت خبری شــهردار زاهدان به همت بســیج رسانه برگزار‬ ‫شد در این جلسه شهردار زاهدان با تاکید بر اینکه سرانه درامد‬ ‫شــهرداری زاهدان بســیار پایین بوده افزود‪ :‬باید اقتصاد ملی به‬ ‫کمک شــهرداری بیاید تا شــاهد توســعه ی شهر در حوزه خدمات‬ ‫شهری و بهبود سرانه فضای سبز و اسفالت معابر و خیابان های‬ ‫سطح شهر باشیم و بدون کمک دولت این امکان مهیا نمی گردد‬ ‫شهردار زاهدان گفت‪ :‬این شهرداری ساالنه تنها بیش از ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫تومان از محل ارزش افزوده درامد داشــته درحالی که شــهر کرمان‬ ‫با جمعیت کمتر از زاهدان ‪ ۸۰‬میلیارد تومان از محل ارزش افزوده‬ ‫درامــده کســب کــرده اســت شــهردار زاهــدان تصریــح کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫شــهرداری پارســال ‪ ۵۶۰‬میلیــارد تومان درامد داشــته که تنها ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان ان صرف هزینه های جاری شــهرداری شــده است و‬ ‫با این اعتبار نمی توانیم به توسعه برسیم‪ .‬شهردار زاهدان ادامه‬ ‫داد‪ ۲ :‬دهه خشکســالی در سیستان و بلوچستان باعث گسترش‬ ‫بیش ازحد حاشیه نشینی در زاهدان و چابهار شده است‪ .‬براهویی‬ ‫تصریح کرد‪ ۴۴ :‬درصد جمعیت زاهدان حاشیه نشــین هســتند و‬ ‫به تبع این افراد نمی توانند عوارض شــهرداری را پرداخت کنند و‬ ‫این مســئله خود از منابع درامدی شــهرداری می کاهد‪ .‬براهویی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬تنهــا راه نجــات از معضــل حاشیه نشــینی در زاهدان‬ ‫و ســایر شــهرها ایجاد مشــوق و اشــتغال زایی در روستاهاست تا‬ ‫مهاجــرت معکــوس رخ دهد‪ .‬او بیان کرد‪ ۹ :‬محله حاشیه نشــین‬ ‫در ســطح شــهر زاهدان داریم که در تالشــیم با اقدامات در حال‬ ‫انجــام چهــار محلــه را از معضل حاشیه نشــینی نجــات دهیم‪ .‬او‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬یکــی از مهم تریــن ضعف های ما در مدیریت شــهری‬ ‫در زاهــدان ایجــاد ســرمایه گذاری به منظــور ایجــاد درامــد بــرای‬ ‫شــهرداری اســت‪ .‬براهویی ادامه داد‪ :‬با مشــاور برجسته کشوری‬ ‫تفاهم نامه ای امضاشده تا اطلس سرمایه گذاری شهری در زاهدان‬ ‫را تهیه کند تا بر اساس این سند به ایجاد درامد پایدار برسیم‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬ساالنه باید بیش از چهار هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری‬ ‫در شــهر زاهدان انجام شــود تا شــهرداری به درامد پایدار برســد‬ ‫شــهردار زاهدان با اشــاره به وضعیت اســفالت شهر افزود‪ :‬بیشتر‬ ‫این کنده کاری ها مربوط به شــرکت گاز بوده و پروژه ی گازرسانی‬ ‫در زاهــدان طبق برنامه ‪ 15‬ســال پیش بینی شــده بــود که این امر‬ ‫ظرف ‪ 3‬سال قرار است به اتمام برسد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫‪ ۱۰۳‬هزار نفر جمعیت‬ ‫فاقد بیمه در گلستان‬ ‫زیرپوشش درمان‬ ‫قرار گرفتند‬ ‫معــاون بیمــه و خدمات ســامت اداره کل بیمه‬ ‫سالمت گلستان گفت‪ ۱۰۳:‬هزار نفر از جمعیت فاقد‬ ‫بیمــه درمانــی در این اســتان با اجــرای ‪ 2‬طرح قانون‬ ‫پوشش همگانی بیمه سالمت و جمعیت اسیب پذیر‬ ‫و کــم برخــوردار‪ ،‬به صورت رایگان زیرپوشــش درمان‬ ‫قرارگرفته اند‪ .‬علیرضا صحرایی افزود‪ :‬از این شمار ‪۵۵‬‬ ‫هزار نفر فاقدپوششبیمهدرمانیدر استانبه صورت‬ ‫متمرکز و پیرو قانون تبصره‪ ۱۴‬مصوبه هیئت دولت‪،‬‬ ‫شناســایی و از مزایــای ایــن طــرح به صــورت رایــگان‬ ‫برخوردار شده اند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬در زمان حاضر‬ ‫ایــن اداره کل از طریــق صــورت اســامی در اختیــار‪ ،‬با‬ ‫افــراد واجــد شــرایط ارتباط برقرار کرده و نســبت به‬ ‫ثبت مدارک موردنیاز پوشش بیمه ای ان ها با حضور‬ ‫در دفاتر پیشخوان‪ ،‬اقدام می شود‪ .‬به گفته او طرح‬ ‫مزبور ویژه دهک های یک تا سوم جامعه با پوشش‬ ‫پنج میلیون نفر بوده که از طریق وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی اجراشده است‪ .‬صحرایی در خصوص‬ ‫اجرای طرح پوشش بیمه درمانی برای ساکنان مناطق‬ ‫کم برخوردار شهری که از اواخر بهمن ماه پارسال در‬ ‫این استان اغاز شد‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون در اجرای این طرح‪،‬‬ ‫‪ ۴۸‬هزار نفر جمعیت فاقد پوشش بیمه درمانی در‬ ‫مناطق کم برخوردار اســتان شناســایی و زیرپوشــش‬ ‫رایگان خدمات درمانی بیمه سالمت قرارگرفته اند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬با شناسایی و پوشش بیمه درمانی رایگان‬ ‫ایــن جمعیت در اســتان‪ ،‬براورد می شــود ‪ ۱۰‬هزار نفر‬ ‫دیگر فاقد پوشــش بیمه درمانی وجود داشــته باشد‬ ‫کــه با تداوم اجرای طرح پوشــش بیمــه درمانی ویژه‬ ‫مناطق کم برخوردار اســتان با همکاری دستگاه های‬ ‫مرتبط‪ ،‬زیرپوشش قرار خواهند گرفت‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن طرح افراد فاقد بیمــه خدمات درمانی‬ ‫در مناطــق کــم برخــوردار با همــکاری برخی نهادها‬ ‫و موسســات ازجمله دفاتر تســهیلگری شناســایی و‬ ‫به صورت رایگان زیرپوشش بیمه سالمت همگانی یا‬ ‫بیمهروستاییانقرار می گیرند‪.‬به گفتهمسئوالنحوزه‬ ‫اجتماعی استانداری گلستان‪ ۶۰ ،‬محله اسیب پذیر و‬ ‫کم برخوردار در اســتان گلستان شناسایی شده وجود‬ ‫دارد که شناسایی افراد فاقد پوشش بیمه درمانی و‬ ‫ارائــه خدمات رایــگان در این حوزه ازجمله خدمات‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫مشکالت بیمه ای از‬ ‫مهم ترینمطالبات‬ ‫نمایندگان انجمن صنفی‬ ‫رانندگان حمل ونقل کاال در‬ ‫کردستان است‬ ‫ســیده بشارت حسینی‪ -‬سنندج‪ :‬در راستای گسترش‬ ‫فرهنگبیمه ایو تقویتتعامالتو ارتباطفی مابین‬ ‫مسئولینتامیناجتماعیبامسئوالنومدیراناستانی‪،‬‬ ‫مدیرکلتامیناجتماعیکردستاندر نشستیباحضور‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان های ســنندج‪ ،‬دیوانــدره و‬ ‫کامیــاران در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬مدیــران کل‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و راهداری حمل ونقل‬ ‫جــاده ای و جمعــی از راننــدگان و کامیــون داران‪،‬‬ ‫مشکالت و مطالبات رانندگان ناوگان حمل ونقل کاال‬ ‫در اســتان را از مســائل مهم این حوزه عنوان نمود و‬ ‫گفت‪ :‬از هیچ کوششی برای رفع مشکالت این قشر از‬ ‫جامعه کوتاهی نخواهیم کرد‪ .‬سید صالح قریشی به‬ ‫تشریحخدماتسازمانتامیناجتماعیدر حوزهبیمه‬ ‫راننــدگان پرداخت و گفــت‪ :‬رانندگان درو نشــهری و‬ ‫برون شهریتحتپوششسازمانتامیناجتماعیقرار‬ ‫دارنــد و رانندگانــی که در بخش حمل ونقل عمومی‬ ‫مشــغول کار هســتند بــا پرداخــت ‪ 13‬و نیــم درصــد‬ ‫ق بیمه تحت پوشــش ســازمان تامیــن اجتماعی‬ ‫حــ ‬ ‫قرارگرفته اند‪.‬اودر خصوصشناساییوخدمت رسانی‬ ‫به افراد واجد شــرایط قانونی افزود‪ :‬هماهنگی های‬ ‫الزم جهــت معرفی و شناســایی رانندگان غیرواقعی‬ ‫با نهادهای مربوطه انجا مشــده تا افراد فاقد شرایط‬ ‫قانونــی را از بخــش بیمــه راننــدگان بــه ســایر اقشــار‬ ‫بیمه شــده تامیــن اجتماعی منتقــل کــرده و خدمات‬ ‫مربوط به بیمه رانندگان را به افراد واجد شرایط ارائه‬ ‫دهیم‪ .‬با تکمیل این فرایند امیدواریم رانندگان واجد‬ ‫شــرایط بتوانند از خدمات ســازمان تامین اجتماعی‬ ‫اســتفاده کنند‪.‬مشــکالت بیمه ای‪ ،‬ســخت و زیان اور‬ ‫بــودن شــغل‪ ،‬فرســوده بــودن خودروهــا و‪...‬ازجمله‬ ‫مهم ترین مشــکالت و مطالبات نماینــدگان انجمن‬ ‫صنفی رانندگان حمل ونقل کاال در کردستان بود که در‬ ‫این نشست موردبحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫اغاز مرمت و‬ ‫استحکام بخشیقلعه‬ ‫دولت اباد دامغان‬ ‫رئیــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی شهرســتان دامغــان از اغــاز مرمــت و‬ ‫استحکام بخشی اضطراری قلعه دولت اباد شهرستان‬ ‫دامغــان خبــر داد‪ .‬مهدی قاســمی با اعــام این خبر‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن مرحلــه از مرمــت کار ســامان دهی و‬ ‫استحکام بخشی قلعه تاریخی دولت اباد دامغان با‬ ‫اواربرداری و اجرای پی بندی و استحکام بخشی دیوار‬ ‫قلعــه انجام می شــود‪ .‬رئیــس اداره میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی شهرســتان دامغان افزود‪:‬‬ ‫دیوارچینــی بــا مالت گل بــرای بازپیرایی بخش های‬ ‫فروریختــه و دوخــت و دوز ترک هــای عمیــق روی‬ ‫دیوارها‪ ،‬از دیگر عملیات اجرایی برای نجات بخشی‬ ‫اضطراریاینقلعهتاریخیاست‪.‬‬ صفحه 5 ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1367‬‬ ‫ر مهر زیو ژه ری رگز ری ر ع نحس یضروری ست‬ ‫شماره‬ ‫مه یو ه ی ی ع نحس یض و ی‬ ‫حمدمحمدی ده س د وشه‬ ‫نحجو ت ی یم سم ع نحس ی ه تمهمید مع ت‬ ‫ست‬ ‫ع ف نو خالقج معهد د هم ن مه ی د و جف ه گ ید ی المذهب‬ ‫ودو ی مهه یمع ی هد فدشم ن ست ه قالب سالمیض ه د‬ ‫‪36‬‬ ‫بوشهر‬ ‫‪ruydadiran.com/city/bushehr‬‬ ‫جشنوارهتولیدمحتوایرسانه ایدربوشهرفراخوانشد‬ ‫عبدالرحیم افروغ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان بوشهر‪ :‬رویداد تولید محتوای‬ ‫رسانه ای اغازشده است و اثار در سه شاخص سوژه یا ایده‪ ،‬محتوا و ویژگی های فنی سنجیده‬ ‫می شود‪ .‬عموم مردم اثار خود را تا ‪ ۳۱‬خردادماه به شماره ‪ ۰۹۹۴۰۴۷۰۶۴۴‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫تاالب حله اسیر خشکسالی‬ ‫عکس ع یمع ف‬ ‫خـــبر‬ ‫زیرساختدرمانیبوشهر در شان‬ ‫مردمایناستاننیست‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫‪1‬‬ ‫ورزش همگانی در استان‬ ‫تقویتمی شود‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت‪ :‬با برنامه ریزی‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬ورزش همگانی در استان بوشهر تقویت می شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬کمال صالــح احمــدی در مراســم تودیع و‬ ‫معارفه مدیرکل ورزش و جوانان اســتان بوشــهر اســتان بوشــهر‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬ورزش بسیاری از موضوعات و مشکالت مرتبط‬ ‫بــا ســامت جســمی و روحی را حــل می کند‪ .‬او توســعه ورزش‬ ‫همگانی در استان را یک اولویت دانست و اضافه کرد‪ :‬ضروری‬ ‫است برای حفظ روحیه نشاط در جامعه نسبت به همگانی‬ ‫کردن ورزش در استان اقدام اساسی صورت گیرد‪ .‬مدیرکل ورزش‬ ‫و جوانان اســتان بوشــهر خاطرنشــان کرد‪ :‬ورزش با تاثیرگذاری‬ ‫در روابــط اجتماعــی نقــش مســتقیمی در کاهــش اســیب های‬ ‫اجماعــی دارد کــه نبایــد از ایــن ظرفیت ها غافل شــویم و برای‬ ‫ایــن مهــم نیازمند تحول و تحرک و منابع مالی اســت‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬پیــاده روی‪ ،‬ورزش صبحگاهــی‪ ،‬کــوه روی و کوه پیمایــی‪،‬‬ ‫دوچرخ هســواری‪ ،‬اجــرای همایش ها و جشــنواره های ورزشــی‪،‬‬ ‫مسابقات محالت‪ ،‬برنامه های فرهنگی‪ ،‬برنامه ها و کالس های‬ ‫اموزشــی و ورزشــی‪ ،‬مســابقات کارکنــان‪ ،‬مســابقات ورزشــی‪،‬‬ ‫نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اشــاره به اینکه استان بوشهر دارای وضعیت مناسبی‬ ‫حهــای در‬ ‫در اب رســانی نیســت گفــت‪ :‬بــا تکمیــل طر ‬ ‫دست اجرا وضعیت اب رسانی در استان بوشهر به ویژه‬ ‫دشتستان بهبود می بخشــد‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬ابراهیم‬ ‫رضایی در نشست رسانه ای از طریق ارتباط تصویری با‬ ‫اشاره به وضعیت نامساعد اقتصادی و معیشتی مردم‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬با توجه وضعیت نامطلوب اقتصادی و‬ ‫معیشتی‪،‬مسئوالنبایداز همهظرفیت هابرایبهبوداین‬ ‫شرایطاستفادهکنند‪.‬عضومجمعنمایندگاناستانبوشهر‬ ‫در مجلس شــورای اســامی بهبود وضعیــت اقتصادی‪،‬‬ ‫معیشــتی و رفاهــی مــردم را از وظایف مهم مســئوالن‬ ‫دانست و تاکید کرد‪ :‬باید از همه ابزارهای قانونی برای‬ ‫کاهــش و رفــع مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی مردم‬ ‫استفادهشود‪ .‬نمایندهمردمدشتستاندر مجلسشورای‬ ‫اســامی با اشــاره به اغاز فصل گرما در اســتان بوشــهر و‬ ‫مشکالت تامین اب و برق تصریح کرد‪ :‬تابستان سخت‬ ‫و گرمای شدیدی در پیش رو داریم و با توجه به کاهش‬ ‫بارشبارانو تداومخشکسالی هادر سال گذشتههشدار‬ ‫الزم در خصوص مشــکالت اب و برق داده شــده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫دوچرخه سواری از برنامه هایی است که توسط مجموعه ورزش‬ ‫استان دنبال و پیگیری می شود‪ .‬در این مراسم با حضور معاون‬ ‫وزیر ورزش و جوانان‪ ،‬کمال صالح احمدی به عنوان سرپرســت‬ ‫اداره کل ورزش و جوانــان اســتان بوشــهر با حضور معــاون وزیر‬ ‫ورزش و جوانان معرفی شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۱۸‬اثر صنایع دستی بوشهر‬ ‫نشانملیمرغوبیتگرفتند‬ ‫معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫اســتان بوشــهر گفــت‪ :‬از ابتدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬تاکنــون صنعتگران‬ ‫و هنرمنــدان بوشــهری بــا تولیــدات خالقانــه خــود در حــوزه‬ ‫صنایع دستیموفقبهدریافت‪ ۱۸‬نشانملیمرغوبیتشدند‪.‬‬ ‫لیال رحیمی اعالم کرد‪ :‬در این بازه زمانی اســتان بوشــهر ‪۲۳‬‬ ‫پرونده را برای دریافت نشــان مهر اصالت ملی تکمیل کرد که‬ ‫از این میان ‪ ۱۸‬مورد موفق به اخذ این عنوان شدند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫رشته هایشرکت کنندهدر اینرویدادشاملحصیربافی‪،‬کپوبافی‪،‬‬ ‫سازسازی‪،‬نازک کاری‪ ،‬گلیم بافی‪،‬ابریشم دوزی‪،‬عبابافی‪،‬ساخت‬ ‫لنج ســنتی (لنج تزیینی)‪ ،‬زیوراالت سنتی و خوس دوزی است‪.‬‬ ‫رحیمیگفت‪:‬صدیقهشادکامیکیاز دارندگاننشانمهر اصالت‬ ‫استان موفق به دریافت نشان فاخر در این رشته شد‪ .‬او اضافه‬ ‫کرد‪ :‬همچنین محصوالت صنایع دستی دارای مهر اصالت ملی‬ ‫شــامل محصوالتی در رشــته لنج ســنتی (تزیینی)‪ ،‬حصیربافی‪،‬‬ ‫شورای اسالمی بابیان اینکه متاسفانه در حوزه اب و برق‬ ‫وضعیتپایدار ومطلوبیدر کشور نداریمتصریحکرد‪:‬بر‬ ‫اساس برنامه ششم توسعه باید‪ 11‬هزار مگاوات برق در‬ ‫کشور تولیدمی شدولیبهسببمحققنشدناینمهم‬ ‫در اوجفصل گرمابامشکلو کمبودبرقمواجههستیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیوناصل‪ 90‬مجلسشورایاسالمیمدیریت‬ ‫کپوبافی‪،‬گلیم بافی‪،‬زیوراالتسنتی‪،‬نازک کاری‪،‬نیجفتی‪،‬پارچه‬ ‫عبا‪ ،‬ابریش ـم دوزی و خوس دوزی مستندســازی شــدند‪ .‬معاون‬ ‫صنایع دستیاداره کلمیراثفرهنگی‪،‬صنایع دستیو گردشگری‬ ‫استان بوشهر ادامه داد‪ :‬با هدف اموزش و ترویج صنایع دستی‬ ‫با همکاری یکی از مدارس استان‪ ،‬چهار فیلم اموزشی در زمینه‬ ‫صنایع دستی تولید شد که این فیلم های اموزشی در کالس های‬ ‫اموزش هنر مورداســتفاده قرارگرفته اســت‪ .‬او اعالم کرد‪ :‬در این‬ ‫مدت رشته خوس دوزی با نوار نقره ای باز زنده سازی شد‪ ،‬این‬ ‫رشته از رشته های بومی جنوب بوشهر و یکی از انواع رودوزی ها‬ ‫و مرکز فعالیت این رشته در شهرستان های عسلویه و جم است‪.‬‬ ‫رحیمی توضیح داد‪ :‬نقش های مورداستفاده در خوس دوزی به‬ ‫شکل ذهنی و هندسی بوده و نشان از هنر و فرهنگ این منطقه‬ ‫دارد که از این هنر بیشتر برای تزیین شال های توری استفاده و‬ ‫در ایین عروسی و جشن و اعیاد مذهبی به عنوان پوشش رسمی‬ ‫خانم ها مورداستفاده قرار می گیرد‪ .‬او گفت‪ :‬در این بازه زمانی‬ ‫‪ ۱۲۸‬نفــر در رشــته های حصیربافــی‪ ،‬گلیم بافی‪ ،‬صنایع دســتی‬ ‫دریایی‪،‬سراجیسنتیو گلیم بافیگنخکاموزشدیدند‪.‬معاون‬ ‫صنایع دستیاداره کلمیراثفرهنگی‪،‬صنایع دستیو گردشگری‬ ‫استان بوشهر افزود‪ :‬این اموزش ها با همراهی دفتر امور بانوان‬ ‫و خانواده استانداری و با هدف اشتغال زایی‪ ،‬توسعه و ترویج‬ ‫صنایع دستی بومی‪ ،‬تداوم فرهنگ و هویت منطقه برگزار شد‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪:‬عالوهبر ایندورهاموزشیویژهشاغالنصنایع دستی‬ ‫با عنوان کسب وکار در اینستاگرام‪ ،‬با همکاری دفتر امور بانوان و‬ ‫مصــرف در حــوزه اب و بــرق را یک ضرورت دانســت و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬همه مشترکان برق و اب اعم از دستگاه های‬ ‫اجرایی و احاد مردم برای گذر از این وضعیت در حوزه‬ ‫ابوبرقبایددر مدیریتمصرفهمکاریکنند‪.‬رضایی‬ ‫مدیریتنشدنمصرفابو برقرامنجر بهبروز مشکل‬ ‫دانستو بیان کرد‪:‬در دشتستانمشکلاب‪،‬یکچالش‬ ‫تاریخی اســت و وضعیت تامین اب در این شهرســتان‬ ‫مناسب نیست که باید در تســریع طرح های اب رسانی‬ ‫تــاش جهــادی شــود‪ .‬او بــا اشــاره بــه اینکــه طرح های‬ ‫مختلف اب رسانی در حوزه شرب و کشاورزی در استان‬ ‫بوشهر در حال اجرا است گفت‪ :‬با تکمیل طرح های در‬ ‫دست اجرا وضعیت اب رسانی در استان بوشهر به ویژه‬ ‫دشتستانبهبودمی بخشد‪.‬عضومجمعنمایندگاناستان‬ ‫بوشهر در مجلس شورای اسالمی از انتشار ارا در سایت‬ ‫شخصینمایندهمردمدشتستانخبر دادوبیانکرد‪:‬همه‬ ‫ارا به زودی در ســایت شــخصی در راســتای شفاف سازی‬ ‫ارا منتشر می شود و در اختیار عموم قرار می گیرد‪ .‬عضو‬ ‫کمیســیون اصل‪ 90‬مجلس شــورای اســامی با اشــاره به‬ ‫دریافتشکایتدر اینکمیسیونخاطرنشانکرد‪:‬تاکنون‬ ‫‪ 4‬هزار شکایتدر بخش هایمختلفبهکمیسیوناصل‬ ‫یواصل شدهاست‪.‬‬ ‫‪ 90‬مجلسشورایاسالم ‬ ‫خانواده استانداری و با هدف ارتقای دانش صنعتگران روستای‬ ‫دروگاهدشتستانبرگزار شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محکوم به‬ ‫ازادی‬ ‫زندانیص ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ی گری علی‬ ‫میانجص ص‬ ‫قصاص با ب ص‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ‫دایی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ‫ک‬ ‫ص ت‬ ‫ص‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫بوشهر گفت‪:‬یکزندانی‬ ‫سرپرستادارهکلزندان هایاستان‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫گذشت‪ ۱۷‬سال و با میانجی گری علی‬ ‫محکوم به قصاص‪ ،‬پس از‬ ‫دایی ازاد شد‪ .‬سید محتشم حسینی اظهار کرد‪ :‬با تالش اعضای‬ ‫شورایحلاختالف‪،‬قضات‪،‬معتمدینومیانجی گریعلیدایی‬ ‫اسطوره فوتبال پرونده این زندانی بعد از ‪ ۱۷‬سال به سازش ختم‬ ‫و متهم از چوبه دار نجات یافت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در همین راستا‬ ‫به پاس تقدیر از این عمل سخاوتمندانه‪ ،‬لوح یادبودی از سوی‬ ‫رئیس زندان برای تقدیم به این اسطوره فوتبال‪ ،‬به وکیل پرونده‬ ‫تحویل داده شد‪ .‬سرپرست اداره کل زندان های استان بوشهر با‬ ‫اشاره به پرونده های رهایی از قصاص در این استان اضافه کرد‪:‬‬ ‫از ابتدای سال تاکنون در سه فقره پرونده قتل عمد که به قصاص‬ ‫نفس محکوم شده بودند‪ ،‬با تالش اعضای شورای حل اختالف‬ ‫ص‬ ‫به ویــژه شــورای حــل اختالف زنــدان و معتمــدان و خیرین و با‬ ‫پیگیری های مستمر‪ ،‬توقف اجرای حکم از اولیای دم گرفته شده‬ ‫است‪ .‬حسینی تصریح کرد‪ :‬پارسال‪ ۲۷‬پرونده قصاص در استان‬ ‫بوشهر به صلح و سازش ختم شد‪.‬‬ ‫ف‬ ‫عکس‬ ‫از ظرفیت های قانونی مجلس برای پاســخگویی‬ ‫مســئوالن اســتفاده خواهیــم کــرد‪ .‬او تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫حتــی اگــر الزم باشــد حاضرم هفته ای دو جلســه‬ ‫بــرای بهبود وضعیت بهداشــتی و درمانی اســتان‬ ‫بوشهر برنامه ریزی کنم و از طریق وزارتخانه پیگیر‬ ‫مشکالتباشم‪.‬‬ ‫تکمیلطر ح هایاب رسانیضروریاست‬ ‫قلعه نصوری‬ ‫‪ :‬قلعه نصوری که با نام عمارت شیخ جبار نصوری نیز شناخته می شود‪ ،‬از جاذبه های‬ ‫گردشگری بندر سیراف در شهرستان کنگان است‪ .‬گچ بری های این بنا قدمت ‪ ۲۰۰‬ساله ی ان را تائید‬ ‫می کنند‪ .‬همچنین ‪ ۱۸‬تابلو بســیار زیبا از مجالس شــاهنامه فردوســی در ایوان غربی قلعه نقش‬ ‫بسته است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫فرماندهانتظامیشهرستانبوشهر گفت‪:‬اعضای‬ ‫گروه شــرکت هرمی «یونیک فاینانس» که به صورت‬ ‫غیرمجازدرزمینهبازاریابیشبکه ایفعالیتمی کردند‪،‬‬ ‫شناساییودستگیرشدند‪.‬سرهنگجهانبخشصیادی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ماموران پلیس اگاهی با دریافت اطالعاتی‬ ‫مبنی بر فعالیت غیرمجاز یک شــرکت هرمــی که در‬ ‫زمینــه بازاریابی شــبکه ای غیرمجــاز فعالیت می کند‪،‬‬ ‫بررســی موضــوع را در دســتور کار خــود قراردادنــد‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪:‬مامورانمحلدقیقفعالیتاینشرکترا‬ ‫در شهرستانبوشهر شناساییوپساز تشکیلیکتیم‬ ‫عملیاتیوهماهنگیقضائی‪،‬واردمخفیگاهان هاشده‬ ‫و یک نفر سرشاخه و ‪ ۴‬نفر از اعضاء باند را دستگیر و‬ ‫جهتبررسیوبازجوییبهپلیساگاهیانتقالدادند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫ماموران در بازرسی از محل‪ ،‬موفق به کشف پک های‬ ‫اموزشی‪،‬کیس‪،‬مانیتور‪،‬کتابچهوجزوه هایاموزشیدر‬ ‫خصوص فعالیت اعضا این باند شدند و تعداد‪ ۸‬نفر‬ ‫مالباختهبهارزش‪ ۲۰‬میلیاردریالکهاز ان هاکاله برداری‬ ‫شــده بود شناســایی شــد‪ .‬این مقام انتظامی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬متهمان دستگیرشده در بازجویی های پلیسی به‬ ‫جرم خود اعتراف و اذعان داشتند‪ :‬برای عضوگیری و‬ ‫اعتمادسازی اعضا‪ ،‬کار خود را قانونی جلوه می دادند‬ ‫کهباهوشیاریپلیسشناساییودستگیر پساز تشکیل‬ ‫پرونده‪،‬تحویلمرجعقضائیشدند‪.‬‬ ‫دد م‬ ‫نماینده مردم بوشهر‪ ،‬گناوه و دیلم در مجلس‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪ :‬باوجود تــاش مجموعه‬ ‫مدیریتی دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان بوشــهر‬ ‫امــا زیرســاخت های کنونــی بهداشــت و درمــان‬ ‫به هیچ وجه در شان مردم این استان نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عبدالکریم جمیری در نشست‬ ‫هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود‪:‬‬ ‫چندینبار پیشنهادکردمبرایگذر از شرایطکنونی‬ ‫بایــد طرحی جامــع در بخش بهداشــت و درمان‬ ‫اســتان بوشــهر برای اجرا در بازه چهار یا پنج ساله‬ ‫اماده شود تا بدانیم قرار است در پنج سال اینده‬ ‫به کجابرسیم‪.‬او بیان کرد‪:‬بایدمسائلو مشکالت‬ ‫بخش بهداشت و درمان استان بوشهر با استفاده‬ ‫از ظرفیت و توان مسئوالن و نمایندگان مردم در‬ ‫مجلس شورای اسالمی شناسایی و اولویت بندی و‬ ‫برای هر یک از ان ها مرجع پیگیری مشخص شود‪.‬‬ ‫جمیری اضافه کرد‪ :‬وقتی نقشه راه مشخص باشد‬ ‫می تواناز وزیر بهداشت‪،‬درمانو اموزشپزشکی‪،‬‬ ‫رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور مســائل‬ ‫را پیگیــری کرد و اگر رســیدگی نشــود به طورقطع‬ ‫م د‬ ‫خـــبر‬ ‫اعضای گروه یک شرکت هرمی در بوشهر‬ ‫دستگیرشدند‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫حله‬ ‫برنامــه مدیریــت جامــع تــاالب حلــه کــه‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شهر‬ ‫هســتند که اقدامات عمرانی و‬ ‫بوشــهر گفت‪ :‬نزدیــک به یک‬ ‫خدماتیوتوسعهونگهداشت‬ ‫ســال است که برقراری تشکیل‬ ‫شــهر توســط همیــن نیــروی‬ ‫هیئتممیزهدر استانداریبرای‬ ‫انسانی خدوم صورت می گیرد‬ ‫ارتقای تعــداد زیادی از کارکنان‬ ‫کــه ضــرورت توجــه بــه ارتقــا‬ ‫جعفر‬ ‫رســمی شــهرداری های اســتان‬ ‫شــغلی‪ ،‬اموزش و امــور رفاهی‬ ‫پورکبگانی‬ ‫معطل مانده اســت‪ .‬به گزارش‬ ‫ان هــا ضــروری اســت‪ .‬رئیــس‬ ‫مهر‪،‬جعفر پورکبگانیدر نشستاعضایشورای شورای اسالمی شهر بوشهر تاکید کرد‪ :‬نزدیک به‬ ‫اسالمیشهر بوشهر اظهار داشت‪:‬نیرویانسانی یک سال است که برقراری تشکیل هیئت ممیزه‬ ‫به عنوانیکیاز مهم ترینارکانتوسعهمحسوب در استانداری برای ارتقای تعداد زیادی از کارکنان‬ ‫می شــود و باید به خوبی از این نیروها حمایت رسمیشهرداری هایاستانمعطل ماندهوکارکنان‬ ‫شــود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬کارکنان شــهرداری به عنوان شهرداریمنتظرتشکیلکمیسیونویژهبرایارتقای‬ ‫مهم ترین ســرمایه این دســتگاه خدمات رســان شغلیخودهستند‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫تدوین برنامه مدیریت زیست محیطی تاالب‬ ‫وظیفه ای که به عهده وزارت نیرو است‬ ‫فرهاد قلی نژاد‪ ،‬مدیرکل حفاظت محیط زیست‬ ‫اســتان بوشــهر هم چند روز گذشــته و در نشســت‬ ‫خبــری خویــش بــه وضعیــت بحرانــی تــاالب حله‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه خشکســالی و‬ ‫ذخیره اب پشــت ســد و عدم مدیریــت صحیح در‬ ‫حوزه ابخیــزداری‪ ،‬تاالب حله در وضعیت بحرانی‬ ‫قرارگرفتــه اســت‪ .‬مدیرکل حفاظت محیط زیســت‬ ‫استان بوشهر تصریح کرد‪ :‬بزرگ ترین مشکل خشک‬ ‫شــدن تاالب حله‪ ،‬برداشــت غیرقانونی اب توسط‬ ‫پمپ های کشاورزان است که برخورد با این قضیه‬ ‫بر عهده وزارت نیرو است‪.‬‬ ‫ظ می شه س ن‬ ‫موجودیــت تــاالب را در معــرض خطــر جــدی قرار‬ ‫داده اســت به طوری که از ‪ ۲۰‬هزار هکتار مســاحت‬ ‫ابــی تــاالب کمتــر از ‪ ۴‬هــزار هکتــار ان باقی مانده‬ ‫اســت‪ .‬به اعتقاد کارشناســان توزیع نامتعادل اب‪،‬‬ ‫ذخیره اب در پشت سد رئیسعلی‪ ،‬پرداخت نشدن‬ ‫حــق اب تــاالب‪ ،‬اســتفاده های باالدســتی از ان در‬ ‫بخش کشاورزی‪ ،‬اختصاص حق اب تاالب برخالف‬ ‫اصول امایش به کشت صیفی و محصوالت اب بر و‬ ‫همچنین افزایش بی رویه سطح زیر کشت نخیالت‬ ‫و ابیــاری غرقابی موجب کاهش حجم اب ورودی‬ ‫به تاالب و تغییر در اکوسیســتم ان شــده اســت‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر ورود پساب کشاورزی‪ ،‬افزایش غلظت‬ ‫امالح و شــرایط هیدرولــوژی ناپایــدار‪ ،‬موجودیت‬ ‫تاالب را در وضعیت بحرانی قرار داده است‪.‬‬ ‫ســال ‪ 96‬بــه پایــان رســیده بــود‪ ،‬ســال ‪ 97‬در‬ ‫جلســه کمیتــه برنامه ریــزی و توســعه اســتان‬ ‫بوشــهر تصویــب شــد امــا مشــکالت ایــن تــاالب‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪ .‬صــادق پورســالم‪ ،‬رئیــس‬ ‫اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان بوشــهر‬ ‫یهــا گفــت‪ :‬تــاالب‬ ‫در همیــن زمینــه بــه خبرگزار ‬ ‫حلــه یکــی از تاالب هــای مهــم کشــور اســت کــه‬ ‫در بخشــی از ناحیــه دشــتی و همــوار ســواحل‬ ‫خلیج فــارس قرارگرفتــه و از ســه محــدوده ابــی‪،‬‬ ‫خشــکی و جــزر و مــدی تشــکیل یافتــه اســت‪.‬‬ ‫هم اکنــون بخــش ابــی ان کــه از ســوی رودخانــه‬ ‫حله تامین می شده دچار بحران است‪ .‬او اضافه‬ ‫یتــوان بــه‬ ‫کــرد‪ :‬از عوامــل ایجــاد ایــن بحــران م ‬ ‫خشکســالی ها و بحــران کم ابــی‪ ،‬نبــود مدیریــت‬ ‫صحیــح منابع ابی در ســطح حوضــه ابخیز که از‬ ‫منطقه ارژن و پریشــان شــروع می شود‪ ،‬تخصیص‬ ‫نیافتن حق ابه قانونی تاالب‪ ،‬برداشت غیرمجاز‬ ‫از اب رودخانه حله‪ ،‬انباشت رسوبات در دهانه‬ ‫ورودی تاالب حله و ایجاد شیب منفی بر جریان‬ ‫یتــوان نــام بــرد‪ .‬رئیــس‬ ‫طبیعــی رودخانــه را م ‬ ‫اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان بوشــهر‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬برنامه مدیریت زیست محیطی‬ ‫تاالب حله در فاز گسترش و تعمیم دستاوردهای‬ ‫طــرح حفاظــت از تاالب های ایران‪ ،‬از ســوی این‬ ‫نشــده است‪.‬‬ ‫اداره و با مشــارکت ذینفعان تدوی ‬ ‫پورســالم ادامــه داد‪ :‬ایــن برنامــه جامــع کــه بــا‬ ‫تصویــب ســازمان مدیریت برنامه ریــزی به عنوان‬ ‫یک برنامه باالدســتی‪ ،‬وظایف کلیه دستگاه ها و‬ ‫ذینفعــان تاالب حله را مشــخص کــرده به عنوان‬ ‫سند احیای تاالب موردتوجه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ایــن مقام مســئول عنــوان کــرد‪ :‬در چارچوب این‬ ‫برنام ـه ی مدیریــت‪ ،‬یــک چش ـم انداز بلندمــدت‬ ‫تشــده و‬ ‫بــرای وضعیــت تــاالب و منطقه حفاظ ‬ ‫مدیریت ارزش ها و عملکردهای ان تعریف شــده‬ ‫شهردار بندر بوشهر گفت‪:‬‬ ‫دارای خطر ریزش با هماهنگی‬ ‫ایــن شــهر ‪ ۳۰‬ســاختمان فاقد‬ ‫معاون امور عمرانی استانداری‬ ‫استحکام و در حال ریزش دارد‬ ‫بوشــهر و مراجــع قضایــی در‬ ‫که پیــش از وقــوع حادثه باید‬ ‫جهت رفع خطــر و یا تخریب‬ ‫برای ان چاره اندیشی شود‪ .‬به‬ ‫بناهــای خطرافریــن اقــدام‬ ‫حسین حیدری‬ ‫گــزارش ایرنــا‪ ،‬حســین حیدری‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬حیــدری اضافــه‬ ‫در نشســت مدیریــت بحــران‬ ‫کرد‪ :‬در بخش های فنی مرتبط‬ ‫شهرداری بندر بوشهر افزود‪ :‬با توجه به اهمیت بااحداثپروژه هایساختمانیچنانچهکوتاهی‬ ‫اینمقولهمدیریتشهریتمامتالشخودرابکار و حتی قصور کوچک انجام شود این کوتاهی ها‬ ‫می‪‎‬گیرد تا نسبت به ساماندهی ساختمان های در کنار هم می تواند منجر به بروز حوادثی تلخ‬ ‫فاقد اســتحکام اقدام کنــد‪ .‬حیدری ادامــه داد‪ :‬و ناگوار شود که باید از وقوع ان جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫مدیریت شهری در چارچوب قوانین نقش خود او افزود‪ :‬پیرامون ســاختمان های فرسوده واقع‬ ‫را برای کمک به ساماندهی ساختمان های فاقد در بافت قدیم بوشهر نیز باید در ارتباط با اداره‬ ‫ایمنــی الزم اجرایــی می کنــد‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬در کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری‬ ‫خصوص بناها و ساختمان های فاقد استحکام و تصمیم الزم برای ان ها لحاظ شود‪.‬‬ ‫ارتقایشغلیکارکنانشهرداریمعطل‬ ‫تشکیلیکجلسهاست‬ ‫ش ی سالمی شه‬ ‫پیگیری برای تامین حق ابه تاالب حله‬ ‫روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست‬ ‫اســتان بوشــهر در اردیبهش ـت ماه ســال جــاری در‬ ‫بیانیه ای اعالم کرد‪ :‬در ســال های گذشــته به علت‬ ‫خشکســالی و برداش ـت های بی رویــه اب توســط‬ ‫پهــای غیرمجــاز در باالدســت تــاالب‪ ،‬تامیــن‬ ‫پم ‬ ‫حق ابه زیست محیطی تاالب با چالش های فراوان‬ ‫مواجه شده است‪ .‬در این بیانیه امده است‪ :‬تاالب‬ ‫حلــه یکــی از تاالب های مهم و از زیس ـت بوم های‬ ‫ارزشــمندی اســت که عالوه بر ارزش زیستگاهی در‬ ‫مهار گردوغبار‪ ،‬یکی از کانون های مستعد گردوغبار‬ ‫در اســتان بوشــهر اســت و همواره حفاظت از این‬ ‫تهــای اداره کل حفاظت‬ ‫تــاالب و منطقه از اولوی ‬ ‫محیط زیست استان است‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن بیانیــه امــده اســت‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته هــم بــه علت عــدم تامین حق ابــه کافی‬ ‫رودخانــه و تــاالب حلــه و شــرایط خشــکی در‬ ‫بخــش اب شــیرین تــاالب‪ ،‬پیگیری هــای جــدی‬ ‫انجــام شــد کــه رســیدن بــه نتیجــه و پایــداری‬ ‫شــرایط تــاالب ادامــه خواهــد داشــت‪ .‬پیگیــری‬ ‫حقوقی موضوع از طریق بازرسی و حل اختالف‬ ‫اســتانداری بوشــهر‪ ،‬تصویب تقســیم عادالنه اب‬ ‫پهــای غیرمجاز در‬ ‫از بنــد بصــری‪ ،‬جمع اوری پم ‬ ‫باالدســت رودخانه‪ ،‬مدیریــت اصولی و مطلوب‬ ‫شــرکت اب منطق ـه ای در تامیــن حق ابــه تــاالب‬ ‫حله ازجمله اقداماتی است که برای رفع مشکل‬ ‫در این بیانیه به ان اشاره شده است‪.‬‬ ‫شه‬ ‫و نقشــه راه بــرای دســتیابی بــه ایــن چش ـم انداز‬ ‫مشخص شده است‪.‬‬ ‫شه د ی شه‬ ‫ گروه استان ها‪ :‬منطقه حفاظت شده‬‫حله به وسعت ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۷۸۳‬هکتار‪ ،‬در ساحل‬ ‫خلیج فارس و به فاصله ‪ ۱۰‬کیلومتری شــمال شرقی‬ ‫بندر بوشــهر قرار دارد‪ .‬گیاهان تاالبی شــامل نخل‬ ‫مــرداب‪ ،‬نــی بــزواش‪ ،‬پیازیــن و لوئــی و گیاهــان‬ ‫خشکی زی مانند گیاهان گز و کهور در این منطقه‬ ‫یشــوند‪ .‬تــاالب حلــه در محــل تالقــی دو‬ ‫دیــده م ‬ ‫رودخانــه دالکی و شــاپور در منطقــه حله تیکی از‬ ‫تاالب های مشــهور جنوب ایران محسوب می شود‬ ‫و یکــی از زیباتریــن مناظر طبیعی ســواحل جنوبی‬ ‫تهــای تــاالب‬ ‫کشــور اســت‪ .‬از مهم تریــن جذابی ‬ ‫یتــوان بــه تنــوع گیاهــی و وجــود رودخانه‬ ‫حلــه م ‬ ‫ـودن ســواحل این تــاالب به‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫نزد‬ ‫ـرد‪.‬‬ ‫اشــاره کـ‬ ‫ِ‬ ‫یهــای‬ ‫زیســتگاه غنــی حیات وحــش از دیگــر ویژگ ‬ ‫ایــن تــاالب به شــمار می رود کــه این منطقــه را به‬ ‫حیات وحش تبدیل کرده است‪ .‬اب در تاالب حله‬ ‫از خردادماه تا مهرماه هرســال کاهش پیدا می کند‬ ‫طوری که به علت خشکســالی ها در ‪ 10‬ســال اخیر‬ ‫تابستان هرسال گاها خشک می شود اما با بارندگی‬ ‫یشــود‪ .‬ایجاد ســد‬ ‫فصل پاییز و زمســتان ابگیری م ‬ ‫رئیســعلی دلواری‪ ،‬ابیاری نخیالت و باغ ها توســط‬ ‫شهــای غرقابــی از‬ ‫کشــاورزان در ان منطقــه بــه رو ‬ ‫دالیل نرسیدن اب به تاالب حله در برخی از فصول‬ ‫ســال اســت؛ امــا این تاالب سال هاســت بــه دالیل‬ ‫مختلف به ویژه اختالف نظر سازمان اب منطقه ای‬ ‫بوشــهر و ســازمان حفاظت از محیط زیســت رو به‬ ‫نابودی گذاشته است‪ .‬در سال ‪ ۱۳۸۶‬با ابگیری سد‬ ‫رئیسعلی دلواری بر روی رودخانه شاپور که یکی از‬ ‫شاخه های اصلی تغذیه اب تاالب بود‪ ،‬سبب شده‬ ‫اب رودخانــه ب هشــدت کاهــش یابد‪ .‬به شــکلی که‬ ‫میانگین دبی ساالنه اب رودخانه حله از سال های‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬و ‪ ۱۳۸۶‬به کمتر از ‪ ۵‬میلیون مترمکعب در‬ ‫سال رسیده است‪ .‬خشکسالی ها و تغییرات اقلیمی‬ ‫نیز در دو دهه ی اخیر تاثیرات مهمی بر ساختار و‬ ‫کارکرد تاالب گذاشته است‪ .‬انباشته شدن رسوبات‬ ‫در دهانــه شــاخه های فرعــی ورودی اب به تاالب‬ ‫و پرداخــت نشــدن حــق اب تــاالب‪ ،‬شــیوه ابیاری‬ ‫نامناســب در بخــش کشــاورزی‪ ،‬چــرای بی رویــه‪،‬‬ ‫شســوزی عمدی درختان‬ ‫قطع پوشــش گیاهی و ات ‬ ‫تاالب از ســوی مردم محلی و نااگاهی و شــناخت‬ ‫مردم بومی نســبت به کارکردهــای مناطق تاالبی‪،‬‬ ‫بوشهر ‪ ۳۰‬ساختمان در حال ریزش دارد‬ ‫ص ت‬ ‫ی ی‬ ‫«بامــداد جنــوب» بــه صاحــب امتیازی‬ ‫سید مالک حسینی و مدیرمسئولی کریم‬ ‫جعفریمنتشر می شود‪.‬‬ ‫بــر اســاس تیتــر یــک اخرین شــماره این‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫روزنایمــه‪ ،‬شــهردار بوشــهر بــا اشــارهیبــه‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫شناســایی ‪120‬‬ ‫ابالغیـیـه وزارت کشــور از‬ ‫ت‬ ‫ص ت صص‬ ‫در ص ی‬ ‫ساختمان پرخطر‪ ،‬کم خطر و ی‬ ‫ت‬ ‫معرض‬ ‫ب ی‬ ‫ی‬ ‫ش ی ص‬ ‫ت‬ ‫ریزش خبر داده است‪ .‬ص ت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫یص‬ ‫یکشنبه ‪ 28‬فروردین ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1326‬‬ ‫یکشنبه ‪ 28‬فروردین ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1326‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫‪ 46۵‬گونه با خاصیت دارویی در استان وجود دارد‬ ‫صادرات بیش از‬ ‫‪ 9/۸‬میلیون دالری‬ ‫صنایعدستی استان‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایعدستی و گردشگری‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬سال گذشته‪ ۲۰‬اثر صنایعدستی‬ ‫استان مهر اصالت دریافت کردند‪ .‬جلیل جباری با اشاره‬ ‫به فعالیتها و عملکرد معاونت صنایعدســتی استان‬ ‫طی ســال گذشــته افــزود‪ :‬در ســال گذشــته ‪ ۹‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۳۸‬هــزار و ‪ ۱۵۵‬دالر انــواع صنایعدســتی در قالــب‪،‬‬ ‫محصــوالت چرمی‪ ،‬صنایع چوبی فرش به کشــورهای‬ ‫مختلف باهدف معرفی صنایعدســتی اســتان و ایجاد‬ ‫بــازار فــروش صادرات شــده اســت‪ .‬او همچنین گفت‪:‬‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۰‬مورد از صنایعدستی استان نشان ملی‬ ‫مرغوبیت دریافت کردند‪ .‬جباری با اشاره به صدور ‪۶۹۱‬‬ ‫فقــره مجوز صنایعدســتی اظهار کرد‪ :‬در ســال گذشــته‬ ‫‪ ۱۱۴۱‬فرصت شغلی از محل صدور مجوزهای سهگانه‬ ‫صنایعدســتی و مشــاغل خانگی در اســتان ایجادشده‬ ‫استمدیرکلمیراثفرهنگی‪،‬صنایعدستیو گردشگری‬ ‫استان تصریح کرد‪ :‬همچنین در سال گذشته ‪ ۴۳۱‬مورد‬ ‫تســهیالت به میــزان ‪ ۱۲۳‬هــزار و ‪ ۳۶۰‬میلیــون ریال به‬ ‫صنعتگراناستانپرداختشدهاست‪.‬او بااشارهبهبیمه‬ ‫هنرمندان استان نیز گفت‪ :‬سال گذشته‪ ۲۹‬نفر به بیمه‬ ‫تامیناجتماعیمعرفیشدند‪.‬جباریبهنقشتاثیرگذار‬ ‫اموزش در ایجاد بازار کار و رونق فعالیت اشــاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۸۸۶‬نفر در دوره اموزش عمومی‬ ‫کوتاهمــدت‪ ۱۳۰ ،‬نفــر نیــز از اموزشهــای تخصصــی‬ ‫ویژه شــاغلین صنایعدســتی بهرهمنــد شــدند‪ .‬او اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬راهانــدازی خانه خالق صنایعدســتی‪ ،‬شــرکت در‬ ‫نمایشگاهمجازیصنایعدستیو جشنوارهفجر اصفهان‬ ‫و مستندســازی و ثبت اثار فاخر از دیگر اقدامات این‬ ‫معاونت در استان طی سال گذشته بود‪.‬‬ ‫مساعدت ‪ 7۲‬میلیارد‬ ‫تومانی خیرین به ایتام‬ ‫استان‬ ‫ط‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫صص‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫بوشهر ی ی‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستان ی‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی اذربایجان غربی‬ ‫گفــت‪ :‬خیران اســتان ‪ ۷۲‬میلیارد تومــان به ایتام کمک‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫عزیز ســهندی در گفتوگو با ایســنا افزود‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته خیران اســتان ‪ ۷۲‬میلیارد تومان به ایتام استان‬ ‫کمک کردند که نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته‬ ‫خــود ‪ ۴۵‬درصــد افزایش داشــته اســت‪ .‬او در خصوص‬ ‫تعداد ایتام و فرزندان محســنین در اســتان نیز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر تعداد ایتام استان‪ ۵۱۵۱‬نفر و تعداد‬ ‫فرزندانمحسنین‪ ۸۶۴۶‬نفر است‪.‬سهندیخاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬درمجموع در اســتان ‪ ۴۷‬هــزار و ‪ ۷۵۶‬نفر حامی‬ ‫ایتــام وجــود دارد‪ .‬مدیــرکل کمیتــه امــداد امام خمینی‬ ‫اذربایجان غربی اظهار کرد‪ :‬سرانه دریافت ایتام ماهانه‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان و فرزندان محســنین ماهانه‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان اســت‪ .‬ســهندی در خصوص‬ ‫روشهای مشــارکت در طرح اکرام ایتام نیز یاداور شــد‪:‬‬ ‫ارسال عدد یک به سامانه ‪ ،۳۰۰۰۳۳۳۳۴۴‬مراجعه به‬ ‫سایتاکرامایتامو مراجعهحضوریبهادارات کل کمیته‬ ‫امداد امام خمینی در سطح استان از راههای مشارکت‬ ‫در ایــن طــرح معنوی و ارزشــمند اســت‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫طرح اکرام ایتام از ســال ‪ ۷۸‬باهدف تامین هزینههای‬ ‫معیشــتی‪ ،‬درمانی‪ ،‬تحصیلی‪ ،‬مســکن و سایر نیازهای‬ ‫فرزندان محروم از نعمت پدر توسط کمیته امداد اجرا‬ ‫میشود و مدت حمایت حداقل یک سال بوده که طی‬ ‫ان حامی بهصورت ماهیانه مبلغ تعهد شده خود را به‬ ‫شمارهحساب کمیته امداد امام (ره) محل سکونت فرد‬ ‫موردنظر باشناسهواریز مخصوصواریز میکند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫تص‬ ‫| مازیار هوشمند |‬ ‫‪6‬‬ ‫ب‬ ‫ص ی‬ ‫‪ 93‬درصد دانشاموزان‬ ‫استان واکسن کرونا را‬ ‫دریافت کردند‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ت ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫صفحهرویداد بوشهر‬ ‫شمارهی‪35‬‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫‪35‬‬ ‫رئیــس اداره ســالمت اداره کل اموزشوپــرورش‬ ‫اذربایجــان غربــی گفــت ‪ 93‬درصــد دانشامــوزان‬ ‫اســتان تاکنــون دز اول‪ 82 ،‬درصــد دز دوم و ‪35‬‬ ‫درصــد دز ســوم واکســن کرونــا را دریافــت کردهانــد‪.‬‬ ‫رویــا اســماعیللو در گفتوگو با پانا با بیــان اینکه از‬ ‫کل دانشامــوز پنــج تــا ‪ ۹‬ســال ‪ ۳۷‬درصد در اســتان‬ ‫اذربایجــان غربــی واکســن کرونــا دریافــت کردهاند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امار واکسیناســیون همــکاران فرهنگی دز اول‬ ‫‪ ۹۷‬درصد و دز دوم ‪ ۹۵‬درصد و دز سوم ‪ ۷۶‬درصد‬ ‫اســت‪ .‬او بیــان کرد‪ :‬تعــداد مبتالیان بــه امیکرون در‬ ‫اســتان اذربایجان غربی از ‪ ۱۴‬فروردینماه در بخش‬ ‫دانشامــوزی تــا امــروز ‪ ۶۰‬نفــر بــوده اســت و ابتالی‬ ‫چهــار نفــر همکار فرهنگی هم گزارششــده اســت و‬ ‫در کل حضور دانشاموز در مدارس مطلوب و همراه‬ ‫بــا رعایت کامل بهداشــت فردی اســت‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫ســالمت اداره کل اموزشوپــرورش اذربایجــان غربی‬ ‫گفت‪ :‬تاکید شده است که دانشاموزان باید با الزام‬ ‫استفاده از ماسک‪ ،‬در کالسهای درس حاضر شوند و‬ ‫مدیران مدارس هم نظام مراقبت بهداشتی را افزایش‬ ‫دهند‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬درصورتیکه دانشاموزی دچار‬ ‫عالئم بیماری بود‪ ،‬از دیگر دانشاموزان جدا میشود‬ ‫تا به وضعیت درمان ان رســیدگی شــود‪ .‬اســماعیللو‬ ‫بیان کرد‪ :‬تمام تمهیدات الزم برای اموزشی باکیفیت‬ ‫و بــهدوراز مشــکالت کرونایــی انجامگرفته اســت تا‬ ‫نگرانــی خاصی برای خانوادههــا در این مورد وجود‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫رویدا د ارذبایجان رغبی‬ ‫اذربایجانغربی؛داروخانهگیاهاندارویی‬ ‫اســتان اذربایجان غربــی با توجه به موقعیت‬ ‫جغرافیــای و اقلیم اب و هوایی یکی از مهمترین‬ ‫رویشــگاههای گیاهــان دارویی در کشــور به شــمار‬ ‫مــیرود و بــه لحــاظ تنــوع گیاهــان در عرصههای‬ ‫طبیعــی جــزء اولیــن اســتانهای کشــور اســت و با‬ ‫توجه به مســتندات علمی و بر اساس گزارشهای‬ ‫مراکز علمی و تحقیقاتی نزدیک به‪ ۴۶۵‬گونه گیاه‬ ‫دارویی در پوشش گیاهی استان وجود دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬اســتان اذربایجــان غربــی‬ ‫بــا توجــه به موقعیــت جغرافیای و اقلیــم اب و‬ ‫هوایــی یکی از مهمترین رویشــگاههای گیاهان‬ ‫دارویــی در کشــور به شــمار مــیرود و به لحاظ‬ ‫تنــوع گیاهــان در عرصههای طبیعی جــزء اولین‬ ‫اســتانهای کشور اســت و با توجه به مستندات‬ ‫علمــی و بــر اســاس گزارشهــای مراکــز علمــی و‬ ‫تحقیقاتــی نزدیــک بــه ‪ ۴۶۵‬گونه گیــاه دارویی‬ ‫در پوشش گیاهی استان وجود دارد و این استان‬ ‫را بــه ویترینــی از انــواع گیاهان دارویــی و منابع‬ ‫طب ســنتی تبدیل کرده است‪ .‬استان اذربایجان‬ ‫غربــی دارای ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار هکتار مرتع‬ ‫و ‪ ۱۰۱‬هــزار هکتــار جنــگل و عرصــه کشــاورزی و‬ ‫کوهپایــهای اســت کــه ازایــنرو ظرفیت مناســبی‬ ‫بــرای کشــت و پــرورش گیاهــان دارویــی دارد و‬ ‫بــا توجه به اینکــه گیاهــان دارویی یک صنعت‬ ‫نوظهــور در بخــش کشــاورزی بــا رشــد متوســط‬ ‫ساالنه ‪ 15/5‬درصد است و طبق امار بینالمللی‪،‬‬ ‫میــزان تجــارت جهانــی ان در زمــان حاضــر بــه‬ ‫‪ ۱۰۷‬میلیارد دالر میرســد و در میان با توجه به‬ ‫پتانسیل مناسب در استان میتوان نگاه ویژهای‬ ‫به این صنعت نوظهور برای توسعه و پیشرفت‬ ‫اقتصادی منطقه در نظر داشت‪ .‬بر اساس اعالم‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی در کشــور هشــت هــزار‬ ‫گونه گیاهی شناختهشــده که از این تعداد بیش‬ ‫از هــزار و ‪ ۲۰۰‬گونــه در اســتان شناساییشــده‬ ‫است و از این میزان هم بیش از ‪ ۴۶۵‬گونه گیاه‬ ‫دارویــی در اذربایجان غربی میروید که چوبان‬ ‫کبریتی‪ ،‬بادرنجبویه‪ ،‬شب بو‪ ،‬ختمی‪ ،‬اجی بیان‬ ‫و شیرینبیان‪ ،‬ثعلب‪ ،‬مرزه‪ ،‬اسپناخ‪ ،‬ایت بورنی‪،‬‬ ‫داغ قارپیــزی‪ ،‬منــدی‪ ،‬داغ ســقزی‪ ،‬یمیشــان‪،‬‬ ‫چریــش‪ ،‬غازایاغــی‪ ،‬قــره یونجــا‪ ،‬یارپیــز‪ ،‬دوه‬ ‫دابانی‪ ،‬اوشــقون‪ ،‬بید مشــک‪ ،‬بادرشــبو‪ ،‬بزوشه‪،‬‬ ‫بوغــاز قووران‪ ،‬کهلی اوتی‪ ،‬بــوالغ اوتی‪ ،‬اوغالن‬ ‫اوتــی و یارپیــز بــا نامهــای متنوع بومــی ازجمله‬ ‫معروفترین این گیاهان دارویی هستند‪.‬‬ ‫برداشت بیش از ‪ 6‬هزار تن گیاهان دارویی‬ ‫قاســمیان کارشناس گیاهان دارویی سازمان‬ ‫جهاد کشــاورزی اذربایجــان غربی در خصوص‬ ‫تنــوع گیاهان دارویی گفت‪ :‬اســتان اذربایجان‬ ‫غربــی بــه لحــاظ تنــوع گیاهــان دارویــی در‬ ‫عرصههــای طبیعی جــزء اولین اســتانها بوده‬ ‫بهطوریکه در حال حاضر بر اساس مستندات‬ ‫علمــی و گــزارش مراکــز علمــی و تحقیقاتــی‬ ‫اســتان نزدیــک بــه ‪ ۴۶۵‬گونه گیــاه دارویی در‬ ‫پوشــش گیاهــی اســتان وجــود دارد‪ .‬او ادامــه‬ ‫داد‪ :‬درهرحــال حاضــر حــدود ‪ ۱۶۰۰‬هکتــار از‬ ‫اراضــی اســتان زیر کشــت گیاهــان دارویی قرار‬ ‫دارد‪ .‬کارشــناس گیاهان دارویی ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی اذربایجــان غربی با اشــاره به موارد‬ ‫مصــرف ایــن نــوع از گیاهــان عنــوان کــرد‪ :‬از‬ ‫گیاهــان دارویی بهعنوان مــواد اولیه داروهای‬ ‫گیاهــی و نیــز در ترکیــب داروهای شــیمیایی و‬ ‫درمان انواع بیماریها بهویژه در طب ســنتی‪،‬‬ ‫کاربــرد فراوانــی دارد ضمــن اینکــه بســیاری از‬ ‫ادویههــای مصرفــی در ترکیبــات مــواد غذایی‬ ‫جــزء گیاهــان دارویــی محســوب میشــوند که‬ ‫مصــرف خوراکــی دارند‪ .‬قاســمیان با اشــاره به‬ ‫برداشت گیاهان دارویی در استان عنوان کرد‪:‬‬ ‫ســاالنه بهطورکلــی در اســتان بیــش از ‪۶۰۰۰‬‬ ‫تــن مادهتــر گیــاه دارویــی از گیاهــان دارویــی‬ ‫اســتان برداشــت میشــود‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬از‬ ‫بیــن تولیــدات گیاهان دارویی اســتان میتوان‬ ‫بــه گیــاه دارویــی بیدمشــک کــه بومــی اســتان‬ ‫بــوده و بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد تولیــد ایــن گیاه در‬ ‫کشــور متعلق به استان اذربایجان غربی است‬ ‫کــه همهســاله عالوه بر اینکــه محصول تر این‬ ‫گیاه به اســتانهای مجاور به یاری اســتانهای‬ ‫کشــور ازجملــه فــارس و اصفهــان صادرشــده و‬ ‫نیز عرق حاصل از این گیاه بهصورت چمدانی‬ ‫به کشــورهای حاشــیه خلیجفارس و کشورهای‬ ‫همجــوار اســتان صــادر میشــود اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫قاســمیان تصریــح کــرد‪ :‬عــالوه بــر این ســماق‬ ‫تولیــدی از مناطق جنگلی شهرســتان سردشــت‬ ‫که بالغبر ‪ ۷۰۰‬تن است عالوه بربسته بندی و‬ ‫فروش به تمام اســتانهای کشــورمان به کشور‬ ‫عراق و ترکیه نیز صادر میشود‪ .‬این کارشناس‬ ‫در خصــوص تاثیــر کشــت گیاهــان دارویــی بــر‬ ‫اقتصــاد منطقه اذعان کرد‪ :‬در صورت توســعه‬ ‫کشــت گیاهــان دارویی در اســتان بــا توجه به‬ ‫اشــتغالزایی بــاال در ایــن حــوزه و در صــورت‬ ‫حمایــت و گســترش صنایــع تبدیلــی وابســته و‬ ‫فراوری و بســتهبندی مناسب ازلحاظ صادرات‬ ‫و ارزاوری نیــز موجــب رونــق اقتصــادی در‬ ‫منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫عمدهترین تولیدات استان مربوط به‬ ‫گیاهان دارویی بیدمشک بادرشبو گل‬ ‫محمدی و سماق است‬ ‫قاسمیان یاداور شد‪ :‬هماکنون بر اساس منابع‬ ‫موجود کار در حوزه گیاهان دارویی با توجه به نوع‬ ‫کشت و کار و تنوع صنایع تبدیلی وابسته ازلحاظ‬ ‫اشتغالزایی نسبت به سایر کشت و کارها باال بوده‬ ‫بهطوریکه در شرایطی اشتغالزایی در این حوزه‪۴‬‬ ‫برابر سایر محصوالت کشاورزی براورد شده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه عمدهترین تولیدات استان مربوط‬ ‫به گیاهان دارویی بیدمشک بادرشبو گل محمدی‬ ‫و سماقاستخاطرنشان کرد‪:‬سایر گیاهاندارویی‬ ‫از قبیــل نعناع‪ ،‬نعناع فلفلــی‪ ،‬بادرنجبویه‪ ،‬ختمی‬ ‫سیاهدانه و سایر گونههای دیگر نیز بهطور متفرقه‬ ‫از قبیل اسطوخودوس رزماری رازیانه زیره سبز و نیز‬ ‫کشت میشود‪ .‬قاسمیان با اشاره ظرفیت مناسب‬ ‫گیاهان دارویی در استان تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫علیرغم پتانسیل بالقوه باالیی که در تنوع گیاهان‬ ‫دارویــی اســتان وجــود دارد هنــوز از ایــن موهبــت‬ ‫الهی بهصورت بهینه استفادهنشده و بهطور عمده‬ ‫برداشت بسیاری از این گیاهان توسط افراد بومی‬ ‫اســتان و بهصورت برداشــت از عرصههای طبیعی‬ ‫بوده که این امر یعنی برداشتهای بیرویه منجر‬ ‫به تخلیه مخزن ژنتیکی استان در این حوزه میشود‬ ‫ظرفیتهای باالیی‬ ‫خـــبر‬ ‫ساماندهیمناطقازادشدهحریمو بستر شهرچایارومیه‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقهای اذربایجان غربی گفت‪ :‬مناطق‬ ‫ازادشده حریم و بستر شهرچای ارومیه ساماندهی میشود‪.‬‬ ‫بهگزارشصداوسیما‪،‬مجیددستگاهیدر نشستاخرینوضعیت‬ ‫ساماندهی مناطق ازادشده حریم و بستر شهرچای ارومیه اظهار کرد‪:‬‬ ‫ازادسازی در چهار بازه انجام میشود و حریم رودخانه پس از تعیین‬ ‫به اطالع روستاییان واقع در مسیر رسید و خوشبختانه از طرف انها‬ ‫نیز مخالفتی نشد‪ ،‬ازادسازی بازه داخل شهر به عهده شهرداری است‬ ‫که انتظار میرود این امر نیز با حساســیت ویژهای انجام شــود‪ .‬او با‬ ‫تاکید بر جدیت دســتگاههای متولی جهت ازادســازی حریم و بســتر‬ ‫رودخانه شهرچای افزود‪ :‬در این راستا همه اقشار در برابر قانون برابر‬ ‫هســتند‪ ،‬چنانکه در ادامه مسیر ازادسازی تاسیســات برخی از ادارات‬ ‫و ارگانهای دولتی نیز قلعوقمع شــده اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت اب‬ ‫منطقهای اذربایجان غربی همچنین بر ساماندهی و زیباسازی مناطق‬ ‫ازادسازی شده تاکید کرد و گفت‪ :‬با توجه به اهمیت روستای بند به‬ ‫جهت گردشــگری و نازیبا شــدن مســیر رودخانه در این منطقه الزم‬ ‫استبا کمکدستگاههایمتولیاقدامیدر راستایرفعبدمنظریاین‬ ‫مناطق اجرایی شود‪ .‬نماینده دادستان و ریاست شعبه‪ ۲‬بازپرسی نیز‬ ‫در این نشست از فعالیتهای شرکت اب منطقهای به جهت جدیت‬ ‫در اجرای ازادسازی‪ ،‬گزارشی از قوانین و مقررات موجود در خصوص‬ ‫قانون توزیع عادالنه اب و رفع تجاوز از تاسیسات اب و برق ارائه داد‬ ‫و افزود رودخانه شهرچای به لحاظ تامین‬ ‫بســزایی برخوردار اســت و با توجه به ت‬ ‫اتفاقات ناگوار ناشی از سیالب بود‪ .‬حسی‬ ‫ازادسازی رودخانه شهرچای اتفاق افتاده‬ ‫و الزم اســت این امر در ســایر رودخانهه‬ ‫ارومیه نیز اجرایی شود‪ .‬او گفت‪ :‬دغدغه‬ ‫در خصوص نازیبا شدن منطقه بند و سام‬ ‫ما هم قابلاحترام است که الزم است این‬ ‫ارزیابیشده و پس از براورد هزینهها طرح‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انجام بیش از ‪ ۳600‬مورد بازرسی از ابتدای سال جاری‬ ‫معاون نظارت‪ ،‬بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اداره‬ ‫کل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت اســتان اذربایجان غربی اظهــار کرد‪:‬‬ ‫از ابتــدای ســال جــاری تا ‪ 25‬فروردین در راســتای کنترل و نظارت بر‬ ‫عملکرد واحدهای صنفی و غیر صنفی استان که در حیطه نظارتی‬ ‫این اداره کل میباشند ‪ 3‬هزار و ‪ 699‬مورد بازرسی انجامشده است‪.‬‬ ‫ایرج مرندی گفت‪ :‬از ابتدای ســال جاری تا ‪ 25‬فروردین در راســتای‬ ‫کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و غیر صنفی استان که‬ ‫در حیطه نظارتی این اداره کل میباشند ‪ 3‬هزار و ‪ 699‬مورد بازرسی‬ ‫انجامشده است‪ .‬او افزود‪ :‬درنتیجه بازرسیهای ‪ 666‬فقره پرونده‬ ‫تخلفــات صنفــی به ارزش بیش از ‪ 332‬میلیــارد و ‪ 227‬میلیون ریال‬ ‫تشــکیل و جهت رســیدگی بیشتر و صدور حکم نهایی به تعزیرات‬ ‫حکومتی اســتان ارجاع گردیده اســت‪ .‬مرندی تصریح کرد‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته ‪ 160‬هــزار و ‪ 999‬مــورد بازرســی از واحدهــای صنفــی و غیــر‬ ‫صنفی استان انجام و ‪ 12‬هزار و ‪ 24‬فقره پرونده تخلفات صنفی به‬ ‫ارزش بیش از ‪ 6‬هزار و ‪ 316‬میلیارد ریال تشــکیل و جهت رســیدگی‬ ‫بیشــتر و صــدور جکــم نهایی به مراجــع ذیصالح ارجاع داده شــد‪.‬‬ ‫معــاون نظارت‪ ،‬بازرســی و حمایت از حقوق مصرفکننــدگان اداره‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان اذربایجــان غربی اضافه کرد‪ :‬طی‬ ‫یک سال گذشته ‪ 4‬هزار و ‪ 523‬مورد شک‬ ‫این اداره کل واصلشده است که پس از‬ ‫‪ 86‬مورد متخلف و ‪ 2‬هزار و ‪ 30‬مورد غ‬ ‫که در ایام پایانی سال به این ستاد واص‬ ‫و رســیدگی هستند‪ .‬مرندی خاطرنشــان‬ ‫‪ 5‬هزار و ‪ 215‬مورد بازرســی در قالب گش‬ ‫و نهادهــای مربوطــه از واحدهای تخص‬ ‫فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ‪93‬‬ ‫تشکیل و به مراجع ذیصالح جهت صد‬ ‫خـــبر‬ ‫اختصاص‪ 150‬میلیارد ریال برای ساخت اماکن ورزشی مدارس اس‬ ‫معــاون تربیتبدنــی و ســالمت اداره کل اموزشوپــرورش‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ ۱۵۰ :‬میلیارد ریال اعتبار برای احداث چمن‬ ‫و ســالنهای ورزشــی چندمنظــوره دانشامــوزی در مدارس اســتان‬ ‫تخصیصیافته و بهحساب مناطق ‪ ۲۴‬گانه واریزشده است‪.‬‬ ‫رضا میدان رو در گفتوگو با ایرنا افزود‪ :‬با تخصیص این میزان‬ ‫اعتبار‪ ،‬احداث ‪ ۳۰‬زمین چمن مصنوعی در ‪ ۲۴‬منطقه استان و ‪۶‬‬ ‫سالن سرپوشیده ‪ ۶۰۰‬متری بهزودی اغاز میشود‪ .‬به گفته او‪ ،‬این‬ ‫اماکن ورزشی بهصورت مشارکتی خیری و دولتی با اولویت مدارس‬ ‫دخترانــه احــداث میشــود‪ .‬معــاون تربیتبدنی و ســالمت اداره‬ ‫کل اموزشوپــرورش اذربایجــان غربی اظهار کرد‪ :‬ســاخت مدرســه‬ ‫شــهید فاروقی ناحیه ‪ ۲‬ارومیه نیز که نیمهتمام اســت با ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال اعتبار تکمیل میشود تا دانشاموزان بتوانند از‬ ‫ایــن فضا بهرهمند شــوند‪ .‬میدان رو اضافه کــرد‪ ۵۰ :‬میلیارد ریال از‬ ‫مجموع این اعتبار نیز برای تعویض کفپوش ســالنهای ورزشــی‬ ‫مناطــق اســتان تخصیصیافتــه کــه بــهزودی در اختیــار مناطــق‬ ‫قــرار داده خواهــد شــد‪ .‬او یــاداور شــد‪ :‬ایــن اســتان درحالیکه‬ ‫ازنظــر تعــداد دانشامــوز دارای رتبــه پنجــم کشــور اســت ولــی‬ ‫ازنظر ســرانه ورزشــی رو باز از بین ‪ ۳۲‬اســتان رتبه ‪ ۳۰‬را با ســه‬ ‫ســانتیمتر فضــا به ازای هر دانشامــوز دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این‬ ‫اســتان در زمینه فضای سرپوشــیده نیز با ‪ ۱۳‬ســانتیمتر به ازای‬ ‫هــر دانشامــوز در رتبــه ‪ ۲۴‬کشــور قـ‬ ‫اســتان نخســت کشــور در این زمینه ‪۹‬‬ ‫میــدان رو تاکیــد کــرد‪ :‬تمــام مــوارد م‬ ‫ورزشــی و ایجــاد فضــای ورزشــی در ا‬ ‫توجیهی امادهســازی شــده تا در موقع‬ ‫مطالبــات اموزشوپرورش قرار داده ش‬ ‫و ســالمت اداره کل اموزشوپرورش ا‬ ‫این اســتان هماینک ‪ ۱۰۷‬ســالن ورزش‬ ‫و ‪ ۳۵‬کالس درس تربیتبدنــی وجــو‬ ‫درس تربیتبدنی ‪ ۷۰۰‬میلیون ریال هز‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1332‬‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1332‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫مدیرعامــل شــهر جدید پرند با اشــاره بــه اینکه ‪۱۲‬‬ ‫هزار واحد طرح نهضت ملی مســکن در پرند در حال‬ ‫ســاخت اســت از اغــاز عملیــات اجرایی ‪ ۳‬هــزار واحد‬ ‫جدیــد بــهزودی بــا حضــور رئیسجمهــوری خبــر داد‪.‬‬ ‫محسن وطنخواهی اماری از مراحل تامین زمین و روند‬ ‫اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این شهر جدید ارائه‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل شهر جدید پرند با اشاره به اینکه شهر‬ ‫بهعنوانیکیاز شهرهایجدیددر ساختمسکنطرح‬ ‫نهضت ملی مســکن برنامه بزرگی در دســتور کار دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سهمیه شهر جدید پرند در اجرای طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن در چهار سال دولت سیزدهم‪ ۷۰‬هزار واحد‬ ‫است که فعال ‪ ۵۵‬هزار واحد به شهر جدید ابالغشده‬ ‫است‪ .‬در گام نخست‪ ۲۱۶‬هزار نفر ثبتنام اولیه شدند‬ ‫که حدود ‪ ۶۰‬هزار نفر پاالیش اولیه شــدند‪ .‬به ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫نفر پیامک ارسالشــده که مدارک خود را کنترل کنند و‬ ‫تکمیل مدارک داشته باشند‪ .‬وطنخواهی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بــا توجه به نزدیکی شــهر جدید پرند بــه تهران انتظار‬ ‫ایــن اســت که ظرفیــت ان در اجرای طرح نهضت ملی‬ ‫مســکن تکمیل شــود‪ .‬او در خصوص تخصیص زمین و‬ ‫مراحل ارائه ان اعالم کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۴۴۵‬هکتار به‬ ‫استعداد ‪ ۲۰‬هزار واحد به شهر جدید پرند الحاق شده‬ ‫است که مشکالتی همچون ابالغ طرح تفصیلی دارد که‬ ‫در اســتانداری به دلیل تقسیمات کشوری مانده است‪.‬‬ ‫همچنین مشــکالتی بــا ارتــش در خصــوص زمینهای‬ ‫الحاقی به شهر جدید پرند وجود دارد که این مشکالت‬ ‫نیز بارایزنیدر حالبرطرفشدناست‪.‬مدیرعاملشهر‬ ‫جدیــد پرند توضیــح داد‪ :‬در حال حاضر زمین برای ‪۷۰‬‬ ‫هزار واحد ســهمیه طرح نهضت ملی مســکن در حال‬ ‫تامین اســت و مشکلی در خصوص تامین زمین وجود‬ ‫ندارد‪ .‬وطنخواهی در خصوص روند ساخت مسکن در‬ ‫شهر جدید پرند که تحت عنوان نهضت ملی شناخته‬ ‫میشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۱۲‬هــزار واحــد طرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن در پرند در حال ســاخت اســت‬ ‫که شــامل واحدهای خودمالکی‪ ،‬استیجاری‪ ،‬مشارکتی‬ ‫و گروهــی در حــال انجام اســت‪ .‬او گفت‪ :‬مقررشــده تا‬ ‫بهزودی با حضور و دستور رئیسجمهور در استان تهران‬ ‫حدود‪ ۳‬هزار واحدطرحنهضتملیمسکن کلنگزنی‬ ‫شود که هماکنون برای این تعداد واحد‪ ،‬کارگاه تجهیز‬ ‫شده و پیمانکار اغاز به کارکرده است‪.‬‬ ‫اسالمشهر نیازمند ‪ ۲۵‬‬ ‫مدرسه ‪ 1۵‬کالسه است‬ ‫سرپرســت مدیریــت اموزشوپــرورش اسالمشــهر با‬ ‫اشــاره به اهمیت جذب خیرین مدرسهســاز در جهت‬ ‫ســاخت واحدهــای اموزشــی جدیــد گفــت ایــن کار‬ ‫عالوه بر اینکه ما را در ســاخت مدارس کمک میکند‪،‬‬ ‫باعــث اشــاعه فرهنــگ کار خیر و مشــارکت اجتماعی‬ ‫نیز خواهد شــد‪ .‬اکبر قنبــری در جریان دیــدار با هادی‬ ‫سپهرکیامعاونمجمعخیرینمدرسهساز شهرستانهای‬ ‫اســتان تهران دیدار و با هدف بررســی اقدامات خیرین‬ ‫و ساخت مدارس که در دفتر مدیریت اموزشوپرورش‬ ‫اسالمشهر برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهرستان اسالمشهر‬ ‫دارای جمعیت بالغبر ‪ ۹۲‬هزار نفر دانشاموز و تراکم‬ ‫باالی کالس در بیشتر مناطق شهرستان است‪ ،‬همچنین‬ ‫مهاجرت معکوس از شهر تهران به اسالمشهر و افزایش‬ ‫اتباعخارجیدر منطقهباعثشدههماکنوننیازمند‪۲۵‬‬ ‫مدرسه‪ ۱۵‬کالسه باشیم‪ .‬او در ادامه با تاکید بر اهمیت‬ ‫جذب خیرین مدرسهساز در جهت ساخت واحدهای‬ ‫اموزشی جدید بیان کرد‪ :‬این کار عالوه بر اینکه ما را در‬ ‫ساخت مدارس کمک میکند‪ ،‬باعث اشاعه فرهنگ کار‬ ‫خیر و مشارکتاجتماعینیز خواهدشد‪.‬قنبریاستفاده‬ ‫از ظرفیت باالی خیرین مدرسهساز را با اهمیت دانست‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬بایــد به ســمت ارتقاء کیفیت مــدارس‬ ‫حرکت کنیم و به موضوعاتی ازجمله باال بردن ســطح‬ ‫علمــی و فنی دانشامــوزان‪ ،‬ازمایشــگاهها‪ ،‬کارگاههای‬ ‫تخصصیو غیرهبپردازیم‪.‬‬ ‫رویدا د تهران‬ ‫بارش های تهران در سال ابی جاری ‪ ۳0‬درصد کاهش یافت‬ ‫‪ 1۲‬هزار واحد طرح نهضت ‬ ‫ملی مسکن در پرند در حال ‬ ‫ساخت است‬ ‫کشف ‪ ۵0‬تن ارد احتکار ‬ ‫شده در یکی از انبارهای ‬ ‫چهاردانگه‬ ‫سایه خشکسالی بر سر پایتخت‬ ‫مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات‬ ‫ابی و برقابی شــرکت اب منطقهای تهران گفت‪:‬‬ ‫همــکاری بیشازپیش شــهروندان در صرفهجویی‬ ‫و مدیریــت مصــرف اب موثرتریــن راهــکار در‬ ‫تامین مطمئــن و پایدار اب شــرب در ماههای اتی‬ ‫بهخصــوص در روزهــای اوج مصــرف در تابســتان‬ ‫خواهدبود‪.‬محمدشهریاریدر گفتوگو باتسنیم‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در زمان حاضر حجم ذخایر اب در‬ ‫ســدهای پنجگانــه تهــران ‪ 484‬میلیون مترمکعب‬ ‫هست که در مقایسه با‪ 752‬میلیون مترمکعب روز‬ ‫مشابهسالگذشته‪،‬کاهش‪ 267‬میلیونمترمکعبی‬ ‫راشاهدهستیم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 28‬درصدی ورودی اب به سدهای‬ ‫تهران‬ ‫او افــزود‪ :‬وضعیــت ورودی اب بــه ســدهای‬ ‫تهران از ابتدای فروردینماه تا سیام فروردین‪194،‬‬ ‫میلیون مترمکعــب بود که این میــزان در فروردین‬ ‫‪،1400‬بالغبر‪302‬میلیونمترمکعببودکهمتاسفانه‬ ‫شــاهد کاهش ‪ 36‬درصدی ورودی اب در سدهای‬ ‫پنجگانه تهران هستیم‪ .‬شــهریاری در خصوص امار‬ ‫ورودی اب بــه ســدهای تهــران در ســال ابی جاری‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال ابی جــاری تاکنــون ورودی‬ ‫اب به ســدهای تهران ‪ 541‬میلیون مترمکعب بود‬ ‫که این رقم در مدت مشابه سال قبل ‪ 755‬میلیون‬ ‫مترمکعــب بود کــه کاهــش ‪ 28‬درصدی را نشــان‬ ‫میدهد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 30‬درصدی بارشهای تهران در‬ ‫سال ابی جاری‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬فروردیــن امســال بــه لحــاظ‬ ‫امار بارشــی اصال ماه خوبی نبود‪ ،‬چراکه میزان‬ ‫بارشهــای تهــران در این ماه فقــط ‪ 10‬میلیمتر‬ ‫بــود‪ ،‬درحالیکــه امــار متوســط بارشهــای‬ ‫فروردینمــاه اســتان تهــران ‪ 43.5‬میلیمتــر‬ ‫اســت و کاهش ‪ 77‬درصــدی بارش را در همین‬ ‫فروردینمــاه نســبت بــه متوســط بلندمــدت‬ ‫داریــم‪ .‬مدیــر دفتــر بهرهبــرداری و نگهــداری از‬ ‫تاسیســات ابی و برقابی شــرکت اب منطقهای‬ ‫تهــران با تذکر اینکــه در میزان بارشهای تهران‬ ‫در ســال ابــی جــاری نیــز بــا کاهــش قابلتوجه‬ ‫مواجهیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬میــزان بــارش از ابتدای ســال‬ ‫ابی تا انتهای فروردینماه امسال‪ 160 ،‬میلیمتر‬ ‫بود‪ ،‬درحالیکه متوســط این رقم در ســالهای‬ ‫گذشــته ‪ 227.5‬میلیمتــر بــود و مــا بــا کاهــش‬ ‫تقریباً ‪ 30‬درصدی از ابتدای ســال ابی در زمینه‬ ‫بارش مواجه هستیم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 354‬میلیون مترمکعبی ذخیره اب‬ ‫نسبت به سالهای نرمال‬ ‫او افزود‪:‬متوسطمخزننرمالی کهبرایسدهای‬ ‫تهــران معموالً در انتهــای فروردینماه در شــرایط‬ ‫نرمــال ابوهوایــی شــاهد بودیــم‪ 838 ،‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب اســت کــه اگر بخواهیــم ذخیــره ‪484‬‬ ‫میلیونمترمکعبیفعلیرابااینرقممقایسه کنیم‪،‬‬ ‫کاهش ‪ 354‬میلیون مترمکعبی را نسبت به ذخایر‬ ‫سدها در سالهای نرمال شاهد هستیم‪ .‬شهریاری‬ ‫در خصوص امار ذخایر ســدهای تهران گفت‪ :‬ســد‬ ‫امیرکبیر در زمانحاضر‪84‬میلیونمترمکعبذخیره‬ ‫اب دارد‪ ،‬درحالیکه این حجم در زمان مشابه سال‬ ‫قبل‪ 161 ،‬میلیون مترمکعب بوده و ســد لتیان ‪57‬‬ ‫میلیون مترمکعب موجودی مخزن دارد درحالیکه‬ ‫ســال گذشــته در انتهــای فروردینمــاه ‪ 51‬میلیــون‬ ‫مترمکعب بوده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همچنین سد‬ ‫الر در زمان حاضر ‪ 51‬میلیون مترمکعب موجودی‬ ‫اب دارد در حالــی ایــن رقــم در روز مشــابه ســال‬ ‫گذشته‪ 85‬میلیونمترمکعببوده‪،‬سدطالقان‪221‬‬ ‫سکنک د‬ ‫صفحه خ ص صی وشهر‬ ‫د گ ه خ ری و د د رن‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫خـــبر‬ ‫شــهردار تهــران دربــاره مفــاد و موضــوع‬ ‫تفاهمنامه جدید شهرداری گفت این تفاهمنامه‬ ‫کــه دنبــال میشــود در چارچوب قانون اســت و‬ ‫اهتمــام وزارت نفــت و شــهرداری در اجــرای این‬ ‫تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫علیرضــا زاکانی اظهار کرد‪ :‬در هم انباشــتگی‬ ‫مشــکالت تهران شرایطی را ایجاد کرده که برای‬ ‫ایجاد اسایش و رفاه شهروندان نیاز به مدیریت‬ ‫مشــارکتی داریــم‪ .‬مدیریــت مشــارکتی را در دو‬ ‫جهت در ســطح شــهرداری دنبال میکنیم‪ .‬اول‪،‬‬ ‫جهتی اســت که با دســتگاهها و مسئوالن دولتی‬ ‫و نهادهای انقالبی پیگیری میکنیم و از طریق‬ ‫تشکیل قرارگاه و مشارکت همه یا از طریق ایجاد‬ ‫تفاهمنامه این مسیر را پیش میبریم‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫سطح دوم که مهمتر از سطح اول است‪ ،‬مشارکت‬ ‫مردم اســت که موثرین شــهر و عموم مردم را در‬ ‫کارهایمــان بهعنــوان مولفــه جــدی مدنظــر قرار‬ ‫میدهیــم تــا بتوانیم از طریق مشــارکت با مردم‬ ‫و میدان دادن به حضور انان در ابعاد مختلف‪،‬‬ ‫بــار شــهر را برداریــم‪ .‬شــهردار تهران با اشــاره به‬ ‫تفاهمنامههای منعقدشده با شهرداری‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این تفاهمنامهها با وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫وزارت نفت و وزارت نیرو است‪ .‬زاکانی در پاسخ‬ ‫به ســوالی که تفاهمنامههای قبلی شــهرداری با‬ ‫وزارت نفــت خروجــی نداشــت‪ ،‬دربــاره مفــاد و‬ ‫موضــوع تفاهمنامه جدید شــهرداری گفت‪ :‬این‬ ‫تفاهمنامه که دنبال میکنیم در چارچوب قانون‬ ‫است و اهتمام وزارت نفت و شهرداری در اجرای‬ ‫این تفاهمنامه است چون منشا ان قانونی است‬ ‫و تکالیــف دو طــرف معلــوم اســت و انشــاءاهلل‬ ‫انجــام میشــود‪ .‬او افــزود‪ :‬تفاهمنامههــای‬ ‫قبلی ممکن اســت اهتمام نداشــته باشند و یک‬ ‫تفاهمــی انجــام دادنــد کــه کامــل نبــوده امــا ان‬ ‫چیــزی که ما تفاهــم کردیم در ابعاد کارشناســی‬ ‫ماههاســت روی ان کارشــده و از طریــق وزارت‬ ‫نفــت زیدیفــر و از ســوی شــهرداری هم محمد‬ ‫امیننــژاد در ایــن موضوع کارکردهانــد‪ .‬دو طرف‬ ‫با کارگروههایی که شــکل دادند یک تفاهمی را‬ ‫رقم زدند و در جهت اجرای این تفاهمنامه یک‬ ‫دبیرخانه مشــترک ایجاد کردهایــم‪ .‬زاکانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در مفــاد ایــن تفاهمنامــه بــه موضوعــات‬ ‫حملونقلــی‪ ،‬غیر حملونقلــی و موضوعاتی که‬ ‫ناظر به ســاختمان و نگهداشت بحث سرمایش‬ ‫و گرمایــش انــرژی اســت اشارهشــده و همچنیــن‬ ‫مواردی که به کاهش مصرف انرژی کمک میکند‬ ‫‪6‬‬ ‫احیا نشدن چمن سلطانیه‪،‬‬ ‫زمینهساز تبدیل منطقه به‬ ‫کانون ریزگردها‬ ‫فرماندار شهرستان سلطانیه گفت‪ :‬عدم احیا چمن‬ ‫سلطانیهباعثتبدیلاینمحلبه کانونریزگردخواهد‬ ‫شد‪.‬بهگزارشرویدادامروز‪،‬محمدرضابراتیفرددر اولین‬ ‫جلسه احیاء چمن سلطانیه با بیان اینکه سلطانیه شهر‬ ‫بادخیزی است و چمن سلطانیه بحث تاریخی داشته و‬ ‫ثبتملیشدهاست‪،‬اظهار کرد‪:‬چمنسلطانیهبایداحیا‬ ‫شود و در این رابطه باید جلسات مستمر تشکیلشده‬ ‫و بررسی کارشناسی صورت گیرد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬متولی‬ ‫اصلی چمن اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری است‬ ‫کــه بایــد بحث مطالعاتی را در این زمینــه انجام دهد‪.‬‬ ‫بحران از بین رفتن چمن سلطانیه باید برای استان نیز‬ ‫بحث مهمی تلقی شود و ابتدا ما باید خودمان به این‬ ‫قطعیت برسیم که این بحران در حال شکلگیری است‬ ‫و نیاز به رفع ان است و سپس از مقامات عالی استان‬ ‫در این زمینه کمک گرفته شود‪ .‬این مسئول با بیان اینکه‬ ‫مســدود شدن چاههای غیرمجاز منطقه جزو وظایف‬ ‫امور منابع اب است‪ ،‬افزود‪ :‬این کار باید انجام شود و‬ ‫بحث باز کردن مســیر رودخانهها است؛ همینطور با‬ ‫توجهبهاینکهباغهایشخصی کهمحصولاستراتژیک‬ ‫تولید نمیکنند و اب زیادی به انها تخصیص دادهشده‬ ‫که باید مانع این مســئله شــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬دو وظیفه‬ ‫برای امور منابع اب تعیین شد که یکی بحث مقابله با‬ ‫چاههای غیرمجاز و دیگری کنتــور دار کردن چاههایی‬ ‫اســت که در باغات استفاده میشود‪ .‬همچنین بازدید‬ ‫از رودخانهها صورت گیرد و مســیر رودخانهها باید باز‬ ‫شود‪ .‬در استان جلسه باروری ابرها نیز تشکیلشده که‬ ‫میتوانیم بحث باروری ابرها را داشته باشیم‪ .‬براتیفرد‬ ‫در بخش دیگری با بیان اینکه وظیفه جهاد کشــاورزی‬ ‫بازنگری درکشــت محصوالت کشــاورزی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بهطوریکــه کشــت محصــوالت غیراســتراتژیک بایــد‬ ‫متوقف شود‪ .‬همچنین جلسات دیگری در هفتههای‬ ‫اتی تشکیل شود تا در راستای مطالعات انجامشده در‬ ‫این زمینه به جمعبندی برسیم‪ .‬همچنین در خصوص‬ ‫ورود دام بــه چمــن بایــد از طریــق مدیریــت تلفیقــی‬ ‫رفتوامد دام به چمن کنترل شود‪.‬‬ ‫کمبود اعتبار روند‬ ‫توسعه شهر خرمدره را‬ ‫کند کرده است‬ ‫در ان امده است‪ .‬شه‬ ‫ســوال که در موضوع‬ ‫شــهر بازیافت میشو‬ ‫و برنامــه شــهرداری د‬ ‫گفــت‪ :‬هماکنون موض‬ ‫‪ 64‬پیمانــکار انجــام‬ ‫و بــه ‪ 8‬مرکــز منتقل ک‬ ‫پیمانکار هستند که ق‬ ‫را نیــز انهــا جمع و م‬ ‫شــهرداری میدهنــد‪.‬‬ ‫ایــن ‪ 64‬پیمانــکار و‬ ‫کنار ان در این ‪ 8‬مرکز‬ ‫به اراد کوه منتقل می‬ ‫درصد نیست بلکه ح‬ ‫به ارادکوه منتقل میش‬ ‫خـــبر‬ ‫ایجاد موزههایخیابانیباهدف ترویج موزه گردی‬ ‫مرتضی ادیب زاده‪ ،‬سرپرست اداره کل موزهها‬ ‫و امــوال منقــول تاریخی و فرهنگی در گفتوگو با‬ ‫رکنا در پاســخ به اینکه چرا ماکتی از اشــیاء موزهها‬ ‫در ســطح شــهر بــه نمایــش گذاشــته نمیشــود تا‬ ‫عالقهمنــدان بتواننــد انها را ببینند و بــه بازدید از‬ ‫نمونه واقعی ان ترغیب شوند‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫شــهرداریها همــکاری خوبــی بــا وزارت میــراث‬ ‫فرهنگــی و گردشــگری دارنــد‪ .‬این طــرح باید جزء‬ ‫برنامهریزیومدیریتشهریقرار گیرد‪.‬خوشبختانه‬ ‫در شهری مثل تهران‪ ،‬شهرداری در این زمینه تعامل‬ ‫خوبی با ما داشته است‪ .‬به نمایش گذاشتن ماکتی‬ ‫از اشیاء موزهها‪ ،‬مربوط به حوزه سازمان زیباسازی‬ ‫است‪ .‬همچنین انها میتوانند با طراحی تابلوها و‬ ‫بیلبوردهای مرتبط با معرفی موزهها و اشیاء ان‪ ،‬با‬ ‫ما همکاری داشته باشند‪.‬او افزود‪ :‬ما طی جلسهای‬ ‫که با شهرداری تهران داشتیم‪ ،‬تفاهمنامه همکاری‬ ‫را تنظیم و در این کالنشهر بهصورت پایلوت برای‬ ‫مــوارد بســیار متعــددی ازجمله توســعه بافتها‪،‬‬ ‫بناهایتاریخیو موزههادر اینتفاهمنامهانتخاب‬ ‫کردیم‪ .‬این موارد بهتفصیل موردبررسی کارشناسی‬ ‫قرارگرفتهاندو بهزودیاجراخواهندشد‪.‬طیبازدید‬ ‫اخیر سید عزت ا‪ ...‬ضرغامی‪ ،‬وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایعدســتی موضوع کم بودن فضا‬ ‫برای به نمایش گذاشــتن ‪ 350‬هزار قطعه تاریخی‬ ‫در مــوزه ملــی مطرح شــد‪ .‬او اعالم کرد کــه در این‬ ‫موزه‪ 32 ،‬هزار قطعه تاریخی ارزشــمند در معرض‬ ‫دیــد عمــوم اســت و بــا رعایــت برخــی پروتکلها‬ ‫میتوان امکان نمایش اشــیاء مخازن مــوزه ملی را‬ ‫در سراســر کشــور مهیا کرد‪ .‬مرتضی ادیــب زاده‪ ،‬با‬ ‫اشاره به بازدید اخیر ضرغامی و موضوع کم بودن‬ ‫فضا برای اشــیاء تاریخی گفت‪ :‬در تمام کشورهای‬ ‫دنیا همواره تعدادی از اشیاء در مخازن نگهداری و‬ ‫تعدادیدر فضایبازدیدعمومیموزههابهنمایش‬ ‫گذاشته میشوند‪ .‬این اشیاء در نوبتهای مختلف‬ ‫وارد ویترینها و مجددا تعدادی از انها به مخازن‬ ‫بازگردانده میشــوند‪ .‬ســاختمان موزه ملــی ایران‪،‬‬ ‫بر اســاس تعداد‪ ،‬حجم اشیاء و نیاز جامعه در ان‬ ‫دوران ساختهشده است‪ .‬بااینوجود تاکنون بیش از‬ ‫‪ 80‬سالکاوشباستانشناسیداشتیمو حجمزیادی‬ ‫از اشــیاء حاصــل از کاوشهــای مختلف در سراســر‬ ‫ایران اشــیا شاخص به موزه ملی منتقلشده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ 64 :‬موزه زیر نظر وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایعدســتی اســت و عمــده انهــا‪،‬‬ ‫باستانشناســی و مردمشناســی هستند‪ .‬مجموعه‬ ‫مــوزهای بزرگــی در کشــور نیــاز داریم تــا جوابگوی‬ ‫حجم باالی اشیاء‪ ،‬اثار و مواد فرهنگی باشد‪ .‬در‬ ‫همین راستا در سطح کشور موزههای منطقهای را‬ ‫طراحی کردیم که تعدادی از انها افتتاح شدند‬ ‫و مابقــی در شــرف افتتــاح هســتند‪ .‬بــرای مثــال‬ ‫موزه منطقهای خوزستان در شهر اهواز میتواند‬ ‫تعــداد زیادی از اشــیاء را در برگیرند و مخاطبان‬ ‫بــرای بازدیــد از انها مراجعه کنند‪ ».‬او با اشــاره‬ ‫بــه اینکــه در ایــران‪ ،‬موزههای اســتانی‪ ،‬شــهری‪،‬‬ ‫محلــی و حتی موزههای روســتایی وجــود دارد‪،‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کرایههایحملونقلعمومیگرانشد‬ ‫بــر اســاس اعــالم شــهرداری تهــران‪ ،‬افزایــش میانگیــن‬ ‫‪۲۵‬درصدی کرایههای حملونقل عمومی از روز پنجشــنبه اول‬ ‫اردیبهشــت در پایتخــت اعمال شــد‪ .‬به گزارش مهــر‪ ،‬بهمنظور‬ ‫اجرای مصوبه شــورای شــهر تهران‪ ،‬افزایش نرخ کرایه تاکسی‪،‬‬ ‫بلیــت متــرو و اتوبــوس نــرخ کرایــه خطــوط اتوبوسرانی شــهر‬ ‫تهــران بهطــور متوســط ‪۲۵‬درصــد در ســال ‪ ۱۴۰۱‬نســبت بــه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬افزایــش یافــت؛ البتــه بهنحویکــه در هیــچ خطــی‬ ‫افزایــش کرایــه بیــش از ‪۳۵‬درصد اعمال نشــود‪ .‬کرایه خطوط‬ ‫تاکســیرانی نیــز بــه همین ترتیــب بهطور میانگیــن ‪۲۵‬درصد و‬ ‫در مــورد برخی خطوط حداکثر ‪۳۵‬درصد نســبت به نرخهای‬ ‫پایه مصوب ســال ‪ ۱۴۰۰‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫ازانجاکــه در دورههــای گذشــته در برخی خطــوط باهدف‬ ‫رنــد کــردن مبالــغ کرایــه تاکســی‪ ،‬ارقــام بــه ســمت پاییــن‬ ‫بهاصطالح گرد شــده بود‪ ،‬اکنــون بهمنظور جبران این موضوع‬ ‫افزایــش کرایــه در برخــی خطــوط تــا ‪۳۵‬درصــد اعمالشــده‬ ‫اســت‪ .‬همچنین مسیر برخی از خطوط اتوبوسرانی‪ ،‬پایانهها‬ ‫و تاکســیها تغییــر کرده اســت و بهتناســب ایــن تغییر ممکن‬ ‫اســت افزایش کرایهها تا ‪۳۵‬درصد هم برســد‪ .‬از طرفی پس از‬ ‫شــیوع کرونا و با توجه به دســتورالعملهای صادره‪ ،‬تاکسیها‬ ‫موظف بودند برای رعایت شــیوهنامههای بهداشــتی ‪ ۳‬مسافر‬ ‫را ســوار کنند و در این صورت کرایه نفر چهارم میان ‪ ۳‬مســافر‬ ‫ســوار شــده تقســیم میشــد‪ .‬روال کرایههای تاکســی در ســال‬ ‫‪6‬‬ ‫رویدا د زنجان‬ ‫پنجشنبه ‪ 15‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1338‬‬ ‫گفت‪ :‬موزههای منطق‬ ‫برطــرف میکننــد؛ ام‬ ‫مجموعه موزه ملی ای‬ ‫باشــیم‪ .‬طرحهایی ق‬ ‫است و امیدواریم به‬ ‫ملــی ایران را توســعه‬ ‫کل موزههــا و امــوال م‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫تکمیــل پروژههــای نی‬ ‫کیفیــت موزههــای مو‬ ‫ســراغ احداث مــوزه ج‬ ‫ســال اینده‪ ،‬تمــام مو‬ ‫تکمیل خواهد شــد‪ .‬د‬ ‫نگهداری اشــیاء تجهی‬ ‫ایمنــی انهــا ارتقا یاف‬ ‫جدیدی نیز در دست‬ ‫مخازن امن موزهها به‬ ‫فرهنگیو تاریخیدس‬ ‫جدیــد نیــز بــه همیــن ترتیــب اســت‬ ‫سوار شوند‪ ،‬کرایه نفر چهارم میان ان‬ ‫امســال بــا توجــه بــه واکسیناســیون س‬ ‫مســافر در تاکســی تخلف نیست و ا‬ ‫و درخواســت کننــد‪ ،‬راننده تاکســی م‬ ‫ســوار کنــد‪ .‬عــالوه بــر اتوبــوس و تاک‬ ‫تغییــر کــرد و بهاینترتیب اکنون بلیت‬ ‫داخــل شــهر از ‪ ۲۰۰۰‬به ‪ ۲۵۰۰‬تومان‬ ‫بلیــت تکســفره خــط تهــران ‪ -‬کــر‬ ‫تکســفره هشــتگرد ‪ ۷۵۰۰‬تومــان و ب‬ ‫امام خمینی (ره) ‪۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫پنجشنبه ‪ 15‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1338‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫نیمه خرداد؛‬ ‫زمان حضور دامداران‬ ‫در مناطق ییالقی طارم‬ ‫رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان طارم گفت‪ :‬اگر‬ ‫دامــداران قبــل از ‪ ۱۵‬خــرداد به مناطق ییالقی برســند‬ ‫باعث رخ دادن مشکالتی همچون از بین رفتن علوفه‪،‬‬ ‫مراتــع‪ ،‬فرســایش خاک و راهاندازی ســیل خواهد شــد‪.‬‬ ‫رضا احمدی در گفتوگو با ایســنا‪ ،‬در خصوص حضور‬ ‫دامداران در مناطق ییالقی شهرستان طارم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دامداران طارمی میتوانند از ‪ ۱۵‬اردیبهشــت به سمت‬ ‫مناطقمیانبندحرکت کنندتادر ‪ ۱۵‬خردادماهبهییالق‬ ‫برســند و اگر قبل از تاریخ ذکرشــده در مناطق میانبند‬ ‫حضورداشتهباشندباانهابرخوردخواهدشد‪.‬او افزود‪:‬‬ ‫اگر دامداران قبل از ‪ ۱۵‬خرداد به مناطق ییالقی برسند‬ ‫باعث رخ دادن مشکالتی همچون از بین رفتن علوفه‪،‬‬ ‫مراتع‪ ،‬فرســایش خاک و راهاندازی ســیل خواهد شــد و‬ ‫طبق ماده‪ ۴۴‬با دامدارانی که قبل از ‪ ۱۵‬خرداد به ییالق‬ ‫برسند برخورد شده و پرونده قضایی با عنوان چرام دام‬ ‫غیرمجاز تشکیلشده و جریمه سنگین و اخراج احشام‬ ‫از مناطق پاییندســت را به دنبال خواهد داشــت‪ .‬این‬ ‫مسئول با بیان اینکه دامدارانی که پروانه چرا ندارند به‬ ‫ییالقهاسفر نکنند‪،‬تصریح کرد‪:‬اینبازهزمانی‪،‬حضور‬ ‫دام در مناطق ییالقی است و از دامداران تقاضا داریم‬ ‫از ورود دام مازاد بر پروانه چرا به مراتع خودداری کنند‪.‬‬ ‫همچنین دامدارانی که در زمان بارندگی به جنگلهای‬ ‫شهرســتان عزیمت میکنند از تخریب داخل جنگلها‬ ‫خودداری کنند زیرا باعث از بین رفتن درختان جنگلی‬ ‫شهرستان میشوند‪ .‬رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان‬ ‫طارم با بیان اینکه دامداران با جلوگیری از چرای بیرویه‬ ‫دام و مــازاد و غیرمجــاز میتواننــد از اســیب بــه مراتع‬ ‫جلوگیری کنند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬یگان حفاظت منابع‬ ‫طبیعیشهرستانبادامدارانیکهبدونپروانهاز استانها‬ ‫وشهرستانهایهمجوار ازجملهخلخال‪،‬قزوینو گیالن‬ ‫برای چرای دام به شهرستان سفر کنند‪ ،‬برخورد خواهد‬ ‫کــرد‪ .‬لــذا از دامداران غیرمجــاز مناطق خلخال‪ ،‬قزوین‬ ‫و گیالن تقاضا داریم به مراتع شهرستان طارم عزیمت‬ ‫نکنند زیرا مراتع شهرستان گنجایش دامهای غیرمجاز را‬ ‫نداشته و این کار موجب از بین رفتن مراتع میشود‪.‬‬ ‫میلیونمترمکعبموج‬ ‫سالگذشتهدر زمانمش‬ ‫اب در این سد داشتیم‬ ‫ذخیره فعلی ‪ 71‬میلیو‬ ‫اب در زمان مشابه سال‬ ‫مترمکعببودهاست‪.‬‬ ‫شــهریاری با اشــاره‬ ‫هواشناســی و ذخیره اب‬ ‫کاهــش نزوالت جوی‬ ‫سدهای پنجگانه تهران‬ ‫بیشازپیــش شــهروند‬ ‫و مدیریــت مصــرف‬ ‫تامین مطمئــن و پایدا‬ ‫بهخصــوص در روزهــ‬ ‫تابستانخواهدبود‪.‬‬ ‫برای ایجاد اسایشو رفاهشهروندان به مدیریت مشارکتینیاز داریم‬ ‫رویداد تهران‬ ‫بوشهر‬ ‫استان در زمینه تولی‬ ‫معــاون هماهنگــی‬ ‫منابــع اســتاندار اذربای‬ ‫اســتان اذربایجــان غرب‬ ‫دارویــی ظرفیتهــای‬ ‫طریق کشــاورزی قــرارد‬ ‫مناسبی برای تولید ایج‬ ‫ضرورت حضور فعال ش‬ ‫بهرهگیــری از ظرفیته‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تجاریســازی‬ ‫میتوانــد موجب رونق‬ ‫تحول اقتصادی در اســ‬ ‫امور اقتصادی و توسعه‬ ‫غربــی خاطرنشــان کــر‬ ‫کشاورزیومنابعطبیعی‬ ‫و ظرفیتهای سرمایه‬ ‫گیاهان دارویی عالوه ب‬ ‫تولید پایدار در روســتاه‬ ‫کاهش جلوگیری از مها‬ ‫از مشــکالت اجتماعی‬ ‫خاطرنشانمیشودبات‬ ‫و برداشــت بیرویــه و‬ ‫سطحمنابعطبیعیاس‬ ‫دارویــی شــده‪ ،‬در ایــن‬ ‫دارویی و فراوری از انه‬ ‫بــا توجــه به مطالعات‬ ‫اقتصادی کشت و برداش‬ ‫اســتفاده بهینه از این م‬ ‫مناسب در جهت استف‬ ‫گرفته شود و با این اقد‬ ‫پیکرهاقتصادکشاورزی‬ ‫رویداد اذربایجان غربی‬ ‫فرماندهسپاهچهاردانگهاز کشف‪ ۵۰‬تناردیارانهای‬ ‫احتکار شده در یکی از انبارهای این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫ســرگرد محمد اخالقی در گفتگو با مهر‪ ،‬از کشــف‬ ‫انبــار احتــکار ارد یارانــهای در چهاردانگــه خبــر داد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این انبار توسط سربازان گمنام امام زمان‬ ‫کشفشدهاست‪.‬اخالقیدر تشریحجزئیاتبیشتر این‬ ‫کشــفیات گفت‪ :‬با اشــراف اطالعاتــی و اقدام بهموقع‬ ‫ســربازان گمنام امــام زمان در معاونت اطالعات ســپاه‬ ‫ناحیه امام جعفر صادق (ع) چهاردانگه و با هماهنگی‬ ‫دستگاه قضائی‪ ،‬یک انبار احتکار ارد یارانهای در یکی‬ ‫از روســتاهای بخــش چهاردانگــه کشــف و بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫تــن ارد موجــود در ان ضبط و تحویل مراجع ذیصالح‬ ‫شــد‪ .‬فرمانده سپاه چهاردانگه بیان داشت‪ :‬کیسههای‬ ‫بســتهبندی این اردهای یارانهای پــس از انتقال به این‬ ‫انبار با کیســههایی که روی انها عبارت «فــروش ازاد»‬ ‫درجشده بود تعویض شده و سپس با قیمت ازاد روانهی‬ ‫بــازار میشــده اســت‪ .‬او در ادامــه افزود‪ :‬از شــهروندان‬ ‫میخواهیــم هرگونــه اطــالع از فعالیت ســود جویان و‬ ‫مخــالن نظام اقتصــادی را از طریق تلفن ‪ ۱۱۰‬به پلیس‬ ‫اعالمکنند‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫بهطوریکه تعداد زیاد‬ ‫معرضانقراضقرارگرفت‬ ‫استاندار زنجان‪:‬‬ ‫خواهان پیگیری بیمه کارگران فصلی هست‬ ‫استاندار زنجان گفت‪ :‬با رسیدگی به کار و کارگر‬ ‫تولیدرونقخواهد گرفت‪.‬‬ ‫محســن افشــارچی در مراســم تجلیــل از‬ ‫کارگران نمونه و دیدار با نمایندگان تشــکلهای‬ ‫کارگــری و کارفرمایــان ضمــن تبریک هفتــه کارگر‬ ‫و بزرگداشــت مقــام کارگــر‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬نفس کار‬ ‫ارزشــمند اســت و کمک به تامین اقتصاد کشــور‬ ‫و معــاش خانــواده بــا دســت پرتــوان کارگــری از‬ ‫مصادیق عمل صالح است‪ .‬او با اشاره بهسختی‬ ‫کار کارگــران‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اهمیــت و ارزشگذاری‬ ‫به کارگر ما را به ســمت افزایش بهرهوری ســوق‬ ‫میدهــد‪ .‬میدانیــم وضعیت معیشــتی کارگران‬ ‫چگونــه اســت و بــا چــه بحرانهایــی مواجــه‬ ‫هستند‪ .‬کارگران و کارفرمایان ستون فقرات تولید‬ ‫هســتند و حــل دغدغــه ایــن قشــر بســیار حائــز‬ ‫اهمیت اســت‪ .‬ایجاد بستر حرکتی مناسب برای‬ ‫این کارگر و کارفرما ســبب رشــد و اعتالی کشــور‬ ‫خواهد شــد‪ .‬اســتاندار زنجان با اشاره به تقسیم‬ ‫ســود عادالنه برای کارفرمایــان و رعایت حقوق‬ ‫کارگــر‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬حواســمان باید بــه کارگران‬ ‫بهخصوص معیشت انها باشد؛ چراکه این قشر‬ ‫ســتون فقرات اقتصاد ما هستند‪ .‬دولت انقالبی‬ ‫همــواره پشــتیان تولیــد و کارگــر بــوده و خواهــد‬ ‫بود‪ .‬افشارچی افزود‪ :‬افزایش حقوق کارگران که‬ ‫در کمیســیون کار بررســی شــد‪ ،‬تبعاتی به همراه‬ ‫داشــت؛ چراکــه افزایــش حقــوق بــرای برخــی از‬ ‫کارفرمایان سخت و سبب افزایش ارزشافزوده و‬ ‫گرانیها دیگر میشود اما با اگاهی به این مسئله‬ ‫در جهــت حمایت از افزایــش حقوق کارگری به‬ ‫جدیــت ایــن مســئله را در دولــت دنبــال کردیم‬ ‫همانطــور که میدانیــد افزایش حقــوق یکی از‬ ‫دالیــل افرایــش تــورم در چرخه اقتصادی اســت‬ ‫بااینحــال مــا در اداره کار موافق اجرایی شــدن‬ ‫این طرح بودیم‪ .‬این مسئول با ابزار امیدواری از‬ ‫وضعیت اینده اقتصادی کشــور و رویکرد دولت‬ ‫جهت حمایت از کارگران به مسئله امنیت شغلی‬ ‫کارگــران اشــاره کرد و گفت‪ :‬باید مســیر تولید در‬ ‫اســتان برای کارفرمایان هموار کنیم و در راستای‬ ‫کاهــش دغدغــه کارفرمایان قــدم برداریم؛ چراکه‬ ‫ایجــاد زیرســاختهای حرکتی کــه موجب ایجاد‬ ‫مجموعههــای تولید محور میشــود بســیار حائز‬ ‫اهمیــت اســت‪ .‬نماین‬ ‫زنجان همچنین با اش‬ ‫کارگران‪ ،‬یاداور شد‪ :‬چ‬ ‫دلخراشی بودیم که‬ ‫منجر شد چند کارگر ر‬ ‫از کارفرمایان درخواس‬ ‫و بهداشــتی در محیــ‬ ‫اموزشهای الزم به ک‬ ‫اتفاقات اینچنینی د‬ ‫مســئول در ادامــه گف‬ ‫خدماتی یکی از معض‬ ‫اســت؛ چراکــه عدالت‬ ‫انها در این شرکتها‬ ‫خواهان پیگیری بیمه‬ ‫مدیــر توســعه بازرگانــی جهــاد کشــاورزی‬ ‫زنجان گفت‪ :‬نرخ مصوبی برای افزایش قیمت‬ ‫بهصورت کشوری نداشتیم‪.‬‬ ‫عبــدا‪ ...‬جعفــری در گفتوگــو بــا ایســنا‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اســفندماه ســال گذشــته قیمــت‬ ‫برخــی از محصــوالت تولیــدی لبنیاتــی حــدود‬ ‫‪ ۵‬تــا ‪ ۱۲‬درصــد افزایــش داشــت ولــی در ســال‬ ‫جــاری تغییراتــی در قیمــت انــواع محصــوالت‬ ‫لبنیاتی رخ نداده اســت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬اگرچه‬ ‫برخــی از واحدهــای تولیــدی لبنی درخواســتی‬ ‫مبنــی برافزایــش قیمتهــا بــه علــت افزایــش‬ ‫کرایــه حملونقل‪ ،‬دســتمزد و ســایر هزینههای‬ ‫تولیــدی داشــتهاند کــه ایــن درخواســت در‬ ‫ســازمان حمایــت از تولیــد و مصرفکننــده در‬ ‫حال بررســی است‪ .‬این مســئول افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫هیچ مجوزی برای افزایش نرخ واحدهای لبنی‬ ‫ابالغ نشده و همکاران از ابتدای سال در حال‬ ‫بررســی قیمت اقالم هســتند‪ .‬در صورت وجود‬ ‫تخلــف باید پرونده تشکیلشــده‪ ،‬به تعزیرات‬ ‫ارســال و مطابــق قانــون بــا متخلــف برخــورد‬ ‫شــود‪ .‬مدیــر توســعه بازرگانی جهاد کشــاورزی‬ ‫زنجــان خاطرنشــان‬ ‫بــر تنظیــم بــازار مح‬ ‫اداره کل تعزیرات و‬ ‫جدیت دنبال شــده‬ ‫ســازمان صمت از طر‬ ‫داشــته نشــاندهنده‬ ‫ضروری در بازار نداش‬ ‫مدیــرکل اموزشوپرورش اســتان زنجان گفــت‪ ۳۴ :‬عنوان برنامه‬ ‫به مناسبت گرامیداشت هفته معلم در سطح استان برگزار میشود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علی اسماعیلی با بیان اینکه در نشست خبری با‬ ‫خبرنگاران با بیان اینکه رسانهها خارج از چارچوب جایگاه فرهنگی‬ ‫نیســتند‪ ،‬گفت‪ :‬بخش عمدهای از انتقــال مفاهیم موردنیاز جامعه‬ ‫توســط رسانهها منتقل میشــود‪ .‬او از وجود ‪ ۴۹‬معلم شهید و ‪۵۰۰‬‬ ‫دانشاموز شهید در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد‪ :‬به مناسبت‬ ‫هفته معلم ‪ ۳۴‬عنوان برنامه در نظر گرفتهشــده اســت و از اســتان‬ ‫زنجان‪ ۴۹‬نفر بهعنوان معلمان برتر به مرحله کشوری معرفی شدند‬ ‫رئیــس پلیس امنیــت اقتصادی اســتان زنجــان‪ ،‬از‬ ‫کشفبیشاز‪ ٨‬تنچوبقاچاقبهارزشتقریبی‪500‬‬ ‫میلیونریالخبرداد‪.‬یوسفاسماعیلزادهدر گفتوگو‬ ‫بافارساظهار داشت‪:‬در راستایمبارزهباقاچاقچوب‪،‬‬ ‫و ازاینبیــن ‪ ۶‬نفر بهعنوان معلمان برگزیده جلوههای ویژه اســتان‬ ‫هســتند‪ .‬مدیــرکل اموزشوپــرورش اســتان زنجان به برگــزاری پویش‬ ‫ســپاس معلــم در اســتان زنجــان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در این پویش‬ ‫دل نوشــته و خاطرات دانشاموزان از طریق شــبکه شاد جمعاوری‬ ‫و از برگزیدگان تجلیل میشود‪ .‬اسماعیلی به فعالیت معلمان خیر‬ ‫در اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬معلمــان خیر در اســتان با اختصاص‬ ‫بخشــی از حقــوق خــود از دانشامــوزان نیازمنــد حمایت میکنند‪.‬‬ ‫او به تبیین اندیشــههای شــهید مطهری در شــبکه شاد اشــاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬مسابقه کتابخوانی برای فرهنگیان و دانشاموزان و فراخوان‬ ‫مامورانپلیسامنیتاقتصادیاستانزنجاندر حین‬ ‫گشت زنی در اتوبان زنجان – قزوین به یک دستگاه‬ ‫کامیون مشکوک و ان را متوقف کردند‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫امنیتاقتصادیاستانزنجانتصریحکرد‪:‬ماموراندر‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان زنجان گفــت‪۵۲ :‬‬ ‫درصــد برق اســتان زنجــان در بخش صنعتی و ‪ ۲۰‬درصد کشــاورزی‬ ‫مصرفمیشود‪.‬‬ ‫خاطرات فرهنگیان در دو سال اخیر برای‬ ‫اســت‪ .‬علی اســماعیلی با اشــاره به اینک‬ ‫بیان ویژگی و جایگاه معلم در جامعه‬ ‫جایگاه معلم مخصوص یک روز نیست‬ ‫هر برهه و زمانی حفظ شود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫عطرافشــانی مزار شــهدا‪ ،‬ســخنرانی قبل‬ ‫دیــدار بــا خانوادههای شــاهد فرهنگی‪،‬‬ ‫کسوت از برنام‬ ‫بازرسیاز این کامیونمقادیریانواعچوبقاچاقبه‬ ‫وزن‪ ٨‬تن کشف کردند‪ .‬او با اشاره به دستگیری یک‬ ‫نفر و تشــکیل پرونده قضائــی در این رابطــه‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ارزش ریالی چوبهای قاچاق کشفشده بالغبر ‪500‬‬ ‫صنعت و ‪ ۲۰‬درصد نیز در بخش کشاورزی استفاده میشود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از ‪ ۱۵‬خــرداد تا پایان شــهریورماه ســال جــاری اغاز پیکبار مصرفی‬ ‫برق اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان زنجان تاکید کرد‪:‬‬ ‫میلیون ریال براورد شده‬ ‫از شــهروندان خواســت‬ ‫غیرقانونیقاچاقچیانچ‬ ‫‪ 110‬اطالعدهند‪.‬‬ ‫مصرفی برق است ولی امسال پیکبار م‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬ابــراز کرد‪ :‬مصــرف ماهانه‬ ‫‪ ۳۰۰‬کیلووات اســت‪ .‬او بابیان اینکه در‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1367‬‬ ‫زیدان در یک قدمی نیمکت پارس سن ژرمن‬ ‫دو منبع معتبر فرانسوی و‬ ‫بیکار بماند‪ .‬اینکــه در صورت‬ ‫نزدیک به پی اس جی‪ ،‬خبر از‬ ‫عدم توافق فدراســیون فوتبال‬ ‫توافقنهاییباشگاهپاریسیبا‬ ‫فرانســه بــا دیدیه دشــان برای‬ ‫زین الدینزیدانداده اند‪.‬تقریبا‬ ‫تمدیــد قــرارداد‪ ،‬احتمــاال زیزو‬ ‫تردیدی وجود ندارد که دوران‬ ‫ســرمربی این تیم خواهد شد‪.‬‬ ‫زیدان‬ ‫حضــور مائوریســیو پوچتینــو‬ ‫علی رغم تمام گمانه زنی ها در‬ ‫یســن ژرمــن‬ ‫روی نیمکــت پار ‬ ‫مورد حضور زیدان در تیم ملی‬ ‫تمام شده و این سرمربی ارژانتینی شغل خود را از فرانســه‪ ،‬به نظر می رســد در روزهای اخیر روند‬ ‫دست خواهد داد‪ .‬در روزهای منتهی به تمدید مذاکــرات او و پــی اس جی تغییر کــرده و حاال‬ ‫قرارداد کیلیان امباپه‪ ،‬عنوان شــد که این ســتاره زیزو نزدیک تر از قبلبهنیمکتپاریسی هاست‪.‬‬ ‫فرانســوی یکــی از شــروط خود برای مانــدن در رادیــو مونتــه کارلو ادعا کرد کــه زیزو فصل بعد‬ ‫اینباشگاهراتوافقبازین الدینزیداناعالم کرد سرمربیپاریسی هاخواهدبود‪.‬‬ ‫یســن ژرمن تالش‬ ‫و به همین دلیل‪ ،‬مدیران پار ‬ ‫او دو روز پیش در جزیره ایبیزا اسپانیا حضور‬ ‫رسمی خود برای توافق با این سرمربی پرافتخار داشــت و بــا مارکــو وراتــی‪ ،‬ســتاره ایتالیایی پی‬ ‫را اغاز کرده اند‪ .‬زیزو پاســخ مثبتی در اولین دور اس جی نزدیک به دو ســاعت دیدار کرد‪ .‬زیزو‬ ‫از مذاکــرات نــداد و چنــدان مایــل بــه پذیرفتن همچنین پنج شنبه گذشته در پاریس دیده شده‬ ‫پیشنهاد پاری سن ژرمن برای فصل بعد نبود‪ .‬او است‪ .‬هم زمان ناصر الخلیفی که در قطر حضور‬ ‫چند سال قبل در پاسخ به احتمال قبول هدایت داشت نیز به پاریس برگشته و به نظر مذاکرات‬ ‫اینتیممتمول‪،‬تاکید کرد کههوادار مارسیبوده پیشــرفته ای بیــن دو طــرف در جریــان اســت‪.‬‬ ‫و عالق ـه ای بــه حضــور روی نیمکت تیم رقیب لوپاریزیــن‪ ،‬دیگــر منبع نزدیک به پــی اس جی‬ ‫نــدارد‪ .‬اخبــار حاکــی از ان بود ســرمربی ســابق هم ادعا کرد که زیزو بســیار نزدیک به نیمکت‬ ‫رئــال مادریــد تمایل زیادی به در دســت گرفتن پی اس جی است و فصل بعد هدایت تیمی را‬ ‫هدایــت تیم ملی فرانســه داشــته و می خواهد عهده دار خواهد بود که هدف اولش فتح لیگ‬ ‫تــا جــام جهانــی در نوامبــر پیــش رو همچنــان قهرماناناست‪.‬‬ ‫اغاز مذاکرات بارسلونا با ستاره سیتی‬ ‫مدیران بارسلونا به صورت‬ ‫کرده انــد تــا مذاکــرات اولیــه‬ ‫جــدی در تــاش هســتند تــا‬ ‫در ایــن زمینــه را انجــام داده‬ ‫برناردو سیلوا‪ ،‬ستاره پرتغالی‬ ‫نحــال بــه نظــر‬ ‫باشــند‪ .‬باای ‬ ‫ســیتی را بــه خدمــت بگیــرد‪.‬‬ ‫می رســد کــه کار بارســا بــرای‬ ‫بارســلونا و ژاوی هرنانــدز از‬ ‫جــذب ایــن بازیکــن چنــدان‬ ‫برناردو سیوا‬ ‫تهــا قبــل عالقــه زیــادی‬ ‫مد ‬ ‫اسان نیست و مشکالت مالی‬ ‫بــه برنــاردو ســیلوا داشــته اند‬ ‫پی ـش روی ایــن باشــگاه کار را‬ ‫و نــام ایــن بازیکــن در فهرســت بازیکنــان برای ان ها سخت کرده است‪ .‬به همین دلیل‬ ‫مدنظر این مربی برای فصل اینده به چشــم بســیاری بــاور دارنــد که جــذب ســیلوا در این‬ ‫می خورد‪ .‬فابریتزیو رومانو‪ ،‬خبرنگار سرشناس تابستان تنها منوط به موفقیت بارسا درفروش‬ ‫ایتالیایــی‪ ،‬پیش ازایــن خبــر داده بــود که این فرانکی دی یونگ اســت‪ .‬این بازیکن هلندی‬ ‫بازیکــن پرتغالــی اصلی تریــن نامی اســت که موردتوجه منچستریونایتد قرارگرفته و شرایط‬ ‫ژاوی خواهــان جــذب او در پنجــره نقــل و همــکاری دوبــاره با اریــک تن هاخ‪ ،‬ســرمربی‬ ‫انتقــاالت تابســتانی بــرای فصــل اینده شــده ســابقش در اژاکــس را دارد امــا چنــد روز قبــل‬ ‫اســت‪ .‬بــه همین دلیــل مدیــران این باشــگاه مدعــی شــد کــه دوســت دارد بــه حضــور در‬ ‫تال ‬ ‫شهــای خــود را بــرای جذب او اغــاز کرده نوکمــپ ادامه دهد و تصمیمی برای جدایی‬ ‫و روز پن ‬ ‫جشــنبه جلس ـه ای با ژرژ مندس برگزار از بارسا ندارد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ .1 -9-1310‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۲۵۳۵‬مورخ ‪ 1401/02/12‬هیات دو اقای عبداله‬ ‫شیروانی فیل ابادی به شناسنامه شماره ‪ ۲۶‬کدملی ‪ ۴۶۷۹۷۶۱۲۲۹‬صادره فرزند رحمت اله در در سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ ۲۳۰‬متر مربع پالک شماره ‪ ۳۰۹‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۱۶‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از‬ ‫مالکیت رسمی اقای محمد حسین فرقانی تیرانی موضوع سند مالکیت ذیل صفحه ‪ ۳۸۶‬جلد ‪ ۴۵‬دفتر‬ ‫‪ ۹‬اصفهان مورخ ‪ 94/04/31‬واگذار گردید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۲۵۳۴‬مورخ ‪ 1401/02/12‬هیات دو خانم زهرا محمودی فیل ابادی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۷۲۵‬کدملی ‪ ۴۶۷۹۹۶۸۹۰۷‬صادره فرزند راه خدا در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ ۲۳۰‬متر مربع پالک شماره ‪ ۳۰۹‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۶‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت رسمی اقای‬ ‫محمد حسین فرقانی تیرانی موضوع سند مالکیت ذیل صفحه دفتر ‪ ۳۸۶‬جلد ‪ ۴۵‬دفتر ‪ ۹‬اصفهان مورخ‬ ‫‪ 94/04/31‬واگذار گردید‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1332497‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1313‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۲۲۴۸‬مورخ ‪ 1401/02/06‬هیات سه خانم فاطمه‬ ‫جهان بخش به شناسنامه شماره ‪ ۷۲۵‬کدملی ‪ ۱۲۸۶۶۸۶۰۵۹‬صادره از اصفهان فرزند حیدر بصورت‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 114/22‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۱۳۷۱۲‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال خریداری مع الواسطه از مالکیت رسمی ربابه امین‬ ‫الرعایا موضوع سند انتقال شماره ‪ ۲۹۸۵۶‬مورخ ‪ 22/07/19‬دفتر ‪ ۱۱‬اصفهان مورد ثبت صفحه ‪۴۶۵‬‬ ‫دفتر ‪)۶۹۱‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1332536‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1305‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۲۴۹۵‬مورخ ‪ 1401/02/11‬هیات دو اقای محمد تقی‬ ‫اهلل یاردستجردی به شناسنامه شماره ‪ ۱‬کدملی ‪ ۱۲۹۱۲۸۸۸۳۱‬صادره اصفهان فرزند حسین بصورت‬ ‫ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 235/14‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۱۳۹۰۰‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری مع الواسطه از مالکیت رسمی اسداله‬ ‫طوطیان موضوع سند انتقال شماره ‪ ۱۴۱۲۴‬مورخ ‪ 36/11/15‬دفتر ‪ ۶۵‬اصفهان‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫یحیی گل محمدی با خرید گلر تیم ملی‬ ‫دروازه تیمش را بیمه کرد‬ ‫بیرانوند‬ ‫صید چندمنظوره‬ ‫پرسپولیس‬ ‫یشــمار در خط دروازه پرسپولیس‬ ‫مشــکالت ب ‬ ‫در ایــن فصــل ب هقــدری بود که مدیریــت این تیم‪،‬‬ ‫در اولیــن اقــدام نقل وانتقاالتــی خــود‪ ،‬قــراردادی‬ ‫را بــا علیرضــا بیرانونــد بــه ثبت رســاند‪ .‬به گــزارش‬ ‫فوتبال ‪ ،360‬بســیاری از کارشناسان معتقد هستند‬ ‫کــه اگــر در خــط دروازه پرســپولیس در ایــن فصل‪،‬‬ ‫یک گلر باکیفیت باالتر قرار داشت‪ ،‬شاید این تیم‬ ‫می توانست برای ششمین بار متوالی قهرمان لیگ‬ ‫شود و یا حداقل می توانست کورس قهرمانی را به‬ ‫هفته پایانی بکشاند‪ .‬جایی که حامد لک‪ ،‬بوژیدار‬ ‫رادوشــویچ و احمــد گوهری نتوانســتند انتظــارات‬ ‫کادرفنی و هواداران را بر اورده کنند‪.‬‬ ‫اشتباه های فردی بیش ازاندازه‬ ‫اولیــن کمکــی کــه بیرانونــد بــه پرســپولیس در‬ ‫فصــل اینــده خواهد کــرد‪ ،‬بی گمان کاهــش مقدار‬ ‫اشــتباه های فردی خط دروازه خواهد بود‪ .‬تحلیل‬ ‫و بررســی گل های خورده پرســپولیس در این فصل‬ ‫نشــان می دهد که ‪ 10‬گل از ‪ 21‬گل خورده ان ها در‬ ‫این فصل‪ ،‬روی اشتباه مستقیم دروازه بانان این تیم‬ ‫بوده است‪ .‬چیزی حدود ‪ 50‬درصد گل های خورده‬ ‫ایــن تیم‪ .‬بیرانوند در طول ‪ ۴‬فصل حضور خود در‬ ‫پرسپولیساشتباه هایبه مراتبکمتریمرتکبشد‪.‬‬ ‫بیرانوند؛ یک دروازه بان مدرن‬ ‫در فوتبالمدرندنیا‪،‬تیم هاییکهاعتقادبهارائۀ‬ ‫یســازی را‬ ‫فوتبــال مالکانه دارنــد و از خط دروازه باز ‬ ‫اغاز می کنند‪،‬از دروازه باناندر نقشسوییپر استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬دروازه بانان ســوییپر عــاوه بر ویژگی های‬ ‫دروازه بانــان کالســیک ماننــد توانایی انجــام مهار‪،‬‬ ‫یهــای‬ ‫خــروج‪ ،‬انعطاف پذیــری و جای گیــری‪ ،‬ویژگ ‬ ‫دیگــری هــم دارند‪ .‬ایــن دروازه با نهــا در زمان پرس‬ ‫شــدید‪ ،‬با نزدیک شــدن به مدافعان مرکزی فاصله‬ ‫را پوشــش می دهنــد‪ .‬بــازی با پای خوبی و ســرعت‬ ‫فیزیکیباالییبایدداشتهباشند‪.‬تواناییشرکتدر‬ ‫بازی سازی و دادن پاس های موثر در هنگام فشار را‬ ‫داشتهباشد‪.‬یکیاز مشکالتاساسیسرخ پوشاندر‬ ‫این فصل هم نداشتن دروازه بانی با ویژگی های باال‬ ‫بــود‪ .‬با توجه به اینکه تیم های یحیی گل محمدی‬ ‫عالقۀ زیادی به بازی از خط دروازه داشــته و دارند‪،‬‬ ‫وجود یک دروازه بان با نقش سوییپر دروازه بان الزم‬ ‫و ضروریاست‪.‬جاییکهبیرانوندمی تواندهمچون‬ ‫مدافعان در بازیسازی شرکت کند و در مواقعی که‬ ‫تیمحریفاقدامبهپرسشدیدمی کند‪،‬باخونسردی‬ ‫و مهارت الزم پرس تیم حریف را می شکند و همانند‬ ‫بســیاری از دروازه بانان زیر توپ نمی زند و یا اشــتباه‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1331600‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1303‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۵۳۶۶‬مورخ ‪ 1400/11/30‬هیات چهار اقای مهدی‬ ‫مروجی هرندی به شناسنامه شماره ‪ ۲۸۳۵‬کدملی ‪ ۱۷۵۴۳۴۳۱۰۴‬صادره از اهواز فرزند محمدباقر‬ ‫بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 270/05‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۱۳۹۰۰‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال‬ ‫‪ ۱۱۹۴۴۱‬مورخ ‪ 1399/07/09‬دفتر ‪ ۹‬اصفهان‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1331749‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ .1 -9-1315‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۳۵۵۵‬مورخ ‪ 1401/03/05‬هیات دو مالکیت خانم ازاده‬ ‫زارعی دولت ابادی به شناسنامه شماره ‪ ۸‬کد ملی ‪ ۵۶۵۹۶۳۰۷۲۳‬صادره کوهپایه فرزند رمضانعلی‬ ‫بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 150/91‬مترمربع پالک شماره ‪۹۳‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱۴۹۱۵‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری‬ ‫طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی اقای حاج محمود زارعی به موجب سند ‪۱۹۷۹۷‬‬ ‫مورخ ‪ 52/11/15‬دفترخانه ‪ ۸۲‬اصفهان‬ ‫‪ .۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۳۵۵۶‬مورخ ‪ 1401/03/05‬هیات دو مالکیت خانم منیژه مطلبی‬ ‫فشارکی به شناسنامه شماره ‪ 90037‬کد ملی ‪ ۱۲۸۱۸۹۶۱۵۲‬صادره اصفهان فرزند رضا بصورت سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 150/91‬مترمربع پالک شماره ‪ ۹۳‬فرعی از‬ ‫‪ ۱۴۹۱۵‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق‬ ‫مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی اقای حاج محمود زارعی به موجب سند ‪ ۱۹۷۹۷‬مورخ‬ ‫‪ 52/11/15‬دفترخانه ‪ ۸۲‬اصفهان‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1332517‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1308‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫نمی کند‪ .‬الزم به ذکر است یکی از مشکالت اساسی‬ ‫تیم گل محمدی در فصل گذشته‪ ،‬زمانی بود که تیم‬ ‫حریف اقدام به پرس از باال می کرد و بازیسازی این‬ ‫تیمرابامشکلروبرومی ساخت‪.‬‬ ‫ذهنیت برنده و انگیزه باال‬ ‫ذهنیتوروحیهجنگندگیبرایکسبموفقیت‬ ‫یکــی دیگــر از ویژگی های مهم بیرانوند اســت که‬ ‫یشــود ایــن روحیــه و ذهنیــت‪ ،‬بــه ســایر‬ ‫باعــث م ‬ ‫بازیکنان و کل تیم هم انتقال داده شــود و ان ها را‬ ‫وادار کنــد کــه تا اخرین ثانیه ســوت بازی دســت از‬ ‫تــاش و مبــارزه برندارند که شــاید ایــن موضوع به‬ ‫داستانخاصزندگیاو کههمهاز انمطلعهستند‪،‬‬ ‫برگردد‪.‬نکتهدیگری کهبایددربارهانصحبت کنیم‬ ‫شــخصیت کاریزماتیک او در خط دروازه است که‬ ‫باعث می شود مهاجمان حریف با ترس و احتیاط‬ ‫در مقابــل او بــازی کننــد‪ .‬به عنوان مثال پنالتی های‬ ‫خراب شدهفرشیداسماعیلیو علیکریمیدر دربی‬ ‫و مهدی کیانی در نیمه نهایی جام حذفی سه سال‬ ‫پیش‪ ،‬گواه این مطلب بوده و هست‪ .‬عالوه بر این‬ ‫یکی از عوامل بازگشت بیرانوند به پرسپولیس‪ ،‬به‬ ‫خطر افتادن موقعیت این بازیکن در تیم ملی در‬ ‫استانه جام جهانی است‪ .‬بیرانوند‪ ۲‬فصل اخیر را در‬ ‫اروپا بازی کرده و اکثر مقاطع فصل نیمکت نشین‬ ‫بوده است‪ .‬این نیمکت نشینی برای چند بازی هم‬ ‫در تیم ملی تسری پیدا کرد‪ .‬بیرانوند باانگیزه بسیار‬ ‫زیاد به دنبال درخشش در فصل اتی لیگ است تا‬ ‫جایــگاه خود را در تیم ملی در جام جهانی تثبیت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫افزایش روحیه اتحاد در تیم‬ ‫فــارغ از مســائل فنــی و تکنیکــی‪ ،‬یکــی از‬ ‫مسائلی که در فصل گذشته پرسپولیس را ازار داد‪،‬‬ ‫بی نظمی هایــی بــود کــه از دو دروازه بــان این تیم‬ ‫ســر م ـی زد‪ .‬بوژیــدار رادوشــویچ کــه به دلیــل عدم‬ ‫پرداخت مطالباتش در نیمه های فصل پرسپولیس‬ ‫را رها کرد و حتی در مجامع بین المللی هم از این‬ ‫تیــم شــکایت کرده اســت‪ .‬حامد لک نیــز به دلیل‬ ‫بی انضباطی چندین هفته را از روی سکوها نظاره گر‬ ‫تالش هم بازی های خود بود‪ .‬بیرانوند اما با توجه‬ ‫به روحیه ی شــوخ طبعی و جمع گرایی مختص به‬ ‫خود و تجربه ســال ها حضور در پرســپولیس و تیم‬ ‫ملــی‪ ،‬قطعا در ســال منتهی بــه جام جهانی خیال‬ ‫هواداران پرســپولیس را از این نظر راحت می کند و‬ ‫بهعنصر اتحادو یکدستبودنتیم‪ ،‬کمکفراوانی‬ ‫خواهدکرد‪.‬‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۱۱۶‬مورخ ‪ 1401/01/15‬اقای عیدی محمد باقری فرزند شکراله ششدانگ یکبابخانه به‬ ‫مساحت ‪ 111/75‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۳۸‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۱۱‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1331848‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1300‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۶۶۸۵‬مورخ ‪ 1400/12/17‬اقای مصطفی چاوشی فرزند نصراهلل در ششدانگ یکبابخانه به‬ ‫مساحت ‪ 113/67‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۳۶۶‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۷‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05:‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد‪/1331669‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-1297‬چون خانم معصومه نصیران نجف ابادی فرزند یداهلل اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب کارگاه واقع در محدوده پالک ‪ ۶۳۳‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۸‬نجف اباد بخش ‪-۱۱‬ثبت اصفهان‬ ‫را نموده و رای شماره ‪ ۲۷۲۵‬مورخه ‪ 1400/۰۶/07‬هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت‬ ‫به ان صادر شده و تحدید حدود اولیه پالک ‪ ۶۳۳‬تاکنون بعمل نیامده‪ ،‬لذا طبق تبصره ماده ‪ ۱۳‬قانون‬ ‫فوق الذکر تحدید حدود پالک شماره ‪ ۲‬فرعی از ‪ ۶۳۳‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۸‬نجف اباد بخش ‪۱۱‬‬ ‫ثبت اصفهان بنام خانم معصومه نصیران نجف ابادی در روز دوشنبه ‪ 1401/04/13‬از ساعت ‪ ۹‬صبح‬ ‫در محل شروع و بعمل خواهد امد‪ .‬لذا بموجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد‬ ‫که در ساعت و روز مقرر در این اگهی در محل حضور یابند‪ .‬اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده ‪۲۰‬‬ ‫قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬اعتراض به تقاضای‬ ‫تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم‬ ‫دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/03/21 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شهرستان نجف اباد – حجت اله کاظم زاده ‪/1331870‬م الف‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫اگهی مزایده پرونده اجرائی به شماره بایگانی (‪)۹۹۰۰۹۶۹‬‬ ‫‪ -9 -1298‬شماره اگهی‪ 140103902002000076 :‬تاریخ اگهی‪ 1401/03/18 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 46/5 – 139904002003000917‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪۲۴۰۳۹‬‬ ‫(بیست و چهار هزار و سی و نه) فرعی از ‪( ۵۰۰۰‬پنجهزار اصلی) اصلی مفروز و مجزا شده از ‪۳۹۹‬‬ ‫فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان قطعه سوم تفکیکی به مساحت (‪)216/95‬‬ ‫دویست و شانزده متر و نود و پنج دسیمتر مربع واقع در طبقه دوم که (‪ )4/49‬چهار متر و چهل و نه‬ ‫دسیمتر مربع ان تراس مسقف‪ )8/02( ،‬هشت متر و دو دسیمتر مربع ان پیشرفتگی در دو قسمت‬ ‫است به انضمام پارکینگ قطعه چهارم تفکیکی به مساحت (‪ )11/5‬یازده متر و پنجاه دسیمتر مربع واقع‬ ‫در همکف که (‪)/15‬پانزده دسیمتر مربع ان به صورت غیر مسقف است متعلق به اقای فرهاد قنادی‬ ‫اف فرزند‪ :‬علی اصغر به ادرس‪ :‬اصفهان ‪ -‬خیابان اپادانا اول ‪ -‬کوی ایینه ‪ -‬کوچه درخشان ‪ -‬پالک‬ ‫‪ - ۱۱‬طبقه دوم ‪ -‬کدپستی‪ ۸۱۶۵۸۶۵۹۶۲ :‬بشماره چاپی ‪ 066718‬سری الف سال ‪ ۹۴‬با شماره دفتر‬ ‫الکترونیکی ‪ ۱۳۹۴۲۰۳۰۲۰۲۴۰۳۱۷۶۴‬دارای سابقه ثبت و سند مالکیت تک برگ می باشد‪ .‬با حدود‬ ‫و مشخصات ‪ - ۱‬حدود اپارتمان شماال‪ :‬در دو قسمت‪ ،‬اول دیوار و پنجره است بطول (‪ )14/70‬چهارده‬ ‫متر و هفتاد سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره ‪ ۳۹۶‬فرعی از شماره ‪ ۵۰۰۰‬اصلی دوم دیواریست‬ ‫پیشرفتگی بطول (‪ )0/34‬سی و چهار سانتیمتر به فضای معبر شرقا‪ :‬در چهارده قسمت‪ ،‬که قسمتهای‬ ‫دهم و دوازدهم ان شمالی‪ ،‬قسمتهای دوم و چهارم و ششم و هشتم ان جنوبی‪ ،‬قسمت سوم ان غربی‪،‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫نقل وانتقاالتتراکتور؛‬ ‫فعال در حالت انتظار‬ ‫باشــگاه تراکتــور به دلیل مشــخص نبــودن تکلیف‬ ‫ســرمربی فصــل اینــده خــود هنــوز فعالیــت در نقل و‬ ‫انتقاالت را شــروع نکرده اســت‪ .‬تراکتور فصل را با رتبه‬ ‫ســیزدهم بــه پایان رســاند و هنوز با ارطغرول ســاغالم‬ ‫بــرای ادامــه همکاری به توافق دســت نیافته اســت‪ .‬از‬ ‫پایان لیگ تا به امروز‪ ،‬مذاکره طرفین نتیجه ای نداشته و‬ ‫ان گونه که به نظر می رسد‪ ،‬مربی ترکیه ای به پایان راه در‬ ‫تبریز رسیده و امید زیادی به ادامه همکاری با او وجود‬ ‫ندارد‪ .‬در چنین شــرایطی چند گزینه داخلی و خارجی‬ ‫به عنوان جانشینان احتمالی ساغالم مطرح شده اند اما‬ ‫باشگاه تراکتور هنوز از ادامه مذاکره با او خبر می دهد‪.‬‬ ‫هیــچ اشــاره ای بــه محدودیــت زمانــی ایــن مذاکــرات‬ ‫نشــده و این از دســت دادن زمان های طالیی در نقل‬ ‫و انتقاالتتابستانیاست‪.‬در شرایطی کهباشگاه هایی‬ ‫چون پرسپولیس‪ ،‬نقل و انتقاالت را توفانی شروع کرده و‬ ‫پیشاز سایرین‪،‬باگزینه هایمدنظر خوددر حالتوافق‬ ‫وعقدقرار هستند‪،‬باشگاهتراکتور هنوز تکلیفسرمربی‬ ‫فصل جدید خود را مشخص نکرده و درصورتی که این‬ ‫روند ادامه داشته باشد ان ها بازهم زمانی وارد مارکت‬ ‫خواهند شد که دیگر گزینه های خرید زیادی در ویترین‬ ‫باقــی نمانــده اســت‪ .‬طی ســال های اخیر بــا توجه به‬ ‫تغییراتمکرر در راس کادر فنیتراکتور‪،‬اینتیمهیچ گاه‬ ‫با نظر مستقیم سرمربیان بسته نشده است‪ .‬باشگاه در‬ ‫فصل جاری در نظر دارد که زمینه را برای بســته شــدن‬ ‫تیم توسط سرمربی فراهم کند‪ .‬این امر مستلزم توافق‬ ‫و نهایی کردن قرارداد سرمربی فصل اینده است که تا‬ ‫این لحظه هنوز به جایی نرسیده تا نقل و انتقاالت در‬ ‫تراکتور فعال در حالت انتظار باشد‪ .‬این در حالی است‬ ‫کــه عالوه بــر مقوله خرید بازیکن‪ ،‬باشــگاه تراکتور کار‬ ‫ســختی برای حفظ نفراتی خواهد داشــت که قــرارداد‬ ‫ان ها به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫مهدی پور در رادار تیم های‬ ‫لیگ ستارگان قطر‬ ‫روزنامــه العرب قطر مدعی شــد که هافبک میانی‬ ‫اســتقالل در حال بررسی پیشــنهاد ها خود برای حضور‬ ‫در لیگ ستارگان است‪ .‬پس از عملکرد خوبی که مهدی‬ ‫مهدی پــور در اســتقالل و طــی فصــل گذشــته داشــت‪،‬‬ ‫حاال به نظر می رسد که این بازیکن با پیشنهاد هایی از‬ ‫تیم های دیگر روبه رو شده است‪ .‬گفته می شود که این‬ ‫هافبک میانی ابی ها از لیگ قطر دارای پیشنهاد است‪.‬‬ ‫روزنامه العرب قطر در همین زمینه نوشته است‪ :‬برخی‬ ‫گزارش هایایرانیحاکیاز اناستکهمهدی پور بازیکن‬ ‫میانی تیم ملی ایران و استقالل‪ ،‬عالقه باشگاه های ما در‬ ‫لیگستارگانقطر رابرایحضور در فصلایندهبهدست‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫است‪ .‬اول دیوار و پنجره است بطول (‪ )7/00‬هفت متر به فضای معبر دوم دیواریست پیشرفتگی بطول‬ ‫(‪ )0/60‬شصت سانتیمتر به فضای معبر سوم دیواریست بطول (‪ )0/10‬ده سانتیمتر به راه پله و اسانسور‬ ‫مشاعی چهارم دیواریست بطول (‪ )3/84‬سه متر و هشتاد و چهار سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی‬ ‫پنجم درب و دیوار است بطول (‪ )1/68‬یک متر و شصت و هشت سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی‬ ‫ششم دیواریست بطول (‪ )0/47‬چهل و هفت سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی هفتم دیواریست‬ ‫بطول (‪ )0/90‬نود سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی هشتم دیواریست بطول (‪ )0/09‬نه سانتیمتر به‬ ‫راه پله و اسانسور مشاعی نهم دیواریست بطول (‪ )1/47‬یک متر و چهل و هفت سانتیمتر به راه پله و‬ ‫اسانسور مشاعی دهم دیواریست بطول (‪ )1/66‬یک متر و شصت و شش سانتیمتر به راه پله و اسانسور‬ ‫مشاعی یازدهم دیواریست بطول (‪)0/11‬یازده سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی دوازدهم دیواریست‬ ‫بطول (‪ )3/30‬سه متر و سی سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی سیزدهم دیواریست بطول (‪)0/04‬‬ ‫چهار سانتیمتر به راه پله و اسانسور مشاعی چهاردهم دیوار و پنجره است بطول (‪ )5/35‬پنج متر و سی‬ ‫و پنج سانتیمتر به فضای معبر جنوبا‪ :‬در ده قسمت‪ ،‬که قسمت سوم ان شرقی‪ ،‬قسمتهای پنجم و‬ ‫ششم و نهم ان غربی‪ ،‬است‪ .‬اول دیواریست پیشرفتگی بطول (‪ )0/96‬نود و شش سانتیمتر به فضای‬ ‫معبر دوم دیوار و پنجره است بطول (‪ )4/31‬چهار متر و سی و یک سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی‬ ‫سوم نیم دیوار جلوی بالکن بطول (‪ )0/66‬شصت و شش سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی چهارم‬ ‫نیم دیوار جلوی بالکن بطول (‪ )4/65‬چهار متر و شصت و پنج سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی پنجم‬ ‫نیم دیوار جلوی بالکن بطول (‪ )0/61‬شصت و یک سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی ششم دیواریست‬ ‫بطول (‪ )0/32‬سی و دو سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی هفتم دیواریست بصورت پخ بطول (‪)1/14‬‬ ‫یک متر و چهارده سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی هشتم دیوار و پنجره است بطول (‪ )2/03‬دو متر و‬ ‫سه سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی نهم دیواریست بطول (‪ )0/79‬هفتاد و نه سانتیمتر به فضای حیاط‬ ‫مشاعی دهم دیواریست بطول (‪ )1/08‬یک متر و هشت سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی غربا‪ :‬دیوار‬ ‫به دیوار است بطول (‪ )14/77‬چهارده متر و هفتاد و هفت سانتیمتر به ملک مجاور شماره ‪ ۳۹۸‬فرعی از‬ ‫شماره ‪ ۵۰۰۰‬اصلی ‪ - ۲‬حدود پارکینگ شماال‪ :‬خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول (‪ )2/30‬دو‬ ‫متر و سی سانتیمتر به محوطه پارکینگ شرقا‪ :‬در دو قسمت‪ ،‬اول خط فرضی است بطول (‪ )4/89‬چهار‬ ‫متر و هشتاد و نه سانتیمتر به محوطه پارکینگ دوم خط فرضی است بطول (‪ )0/11‬یازده سانتیمتر به‬ ‫حیاط مشاعی جنوبا‪ :‬در دو قسمت‪ ،‬اول خط فرضی است بطول (‪ )1/35‬یک متر و سی و پنج سانتیمتر‬ ‫به حیاط مشاعی دوم خط فرضی است بطول (‪ )0/95‬نود و پنج سانتیمتر به محوطه پارکینگ غربا‪ :‬خط‬ ‫فرضی به محوطه مشاعی است بطول (‪)5/00‬پنج متر به محوطه پارکینگ حقوق ارتفاقی پارکینگ سه‬ ‫از این پارکینگ حق عبور دارد و این پارکینگ از پارکینگ سه حق عبور دارد‪ .‬که طبق نظر کارشناس‬ ‫رسمی محل مورد بازدید عبارت است‪ :‬یکدستگاه اپارتمان سه خوابه مسکونی طبقه دوم واقع در یک‬ ‫مجتمع مسکونی ‪ ۵‬طبقه ‪ ۵‬واحدی دارای پروانه ساختمانی شماره ‪ 16/7697‬مورخه ‪ 87/۰۴/06‬و پایان‬ ‫کار به شماره ‪ 6/93/22468‬مورخه ‪ 93/۱۲/12‬با قدمت ساخت ‪ ۷‬سال اسکلت بتنی‪ ،‬سقف تیرچه‬ ‫بلوک‪ ،‬نما اجر و سنگ دارای اسانسور‪ ،‬کف پارکت‪ ،‬بدنه کاغذ دیواری دربهای داخلی چوبی و پنجره‬ ‫های پیرامونی الومینیومی دارای سرویس بهداشتی و اشپزخانه با کاشی و سرامیک و کابینت ‪MDF‬‬ ‫‪ ،‬گرمایش و سرمایش هوا ساز دارای انشعابات اب و فاضالب و برق و گاز که در زمان مباشرت به‬ ‫کارشناسی توسط طرفین در حال بهره برداری بود ضمنا ملک در بر شرقی گذر ‪ ۱۰‬متری و ‪ 0/1‬متر‬ ‫کسری عقب نشینی دارد در بر شمالی به گذر مسنده ‪ ۴‬متری و بر جنوبی و غربی به پالک میباشد‪.‬‬ ‫که در قبال طلب خانم زهرا مسائلی بابت مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره سند‪ ، ۹۰۲۷ :‬تاریخ‬ ‫سند‪ ، 1384/۱۰/20 :‬دفترخانه صادر کننده‪ :‬دفتر خانه ازدواج ‪ ۱۸۱‬شهر اصفهان استان اصفهان توقیف‬ ‫گردیده از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز دوشنبه ‪ 1401/04/06‬در شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان‬ ‫واقع در اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اجرای اسناد رسمی اصفهان از طریق مزایده‬ ‫به فروش میرسد‪ .‬مزایده از مبلغ پایه مبلغ ‪ 49/083/333/307‬ریال شروع و به هرکس خریدار باشد‬ ‫به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز‬ ‫بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا‬ ‫نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن انکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی‬ ‫بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد ضمنا این اگهی در یک نوبت در‬ ‫روزنامه رویداد امروز چاپ اصفهان مورخ ‪ 1401/03/21‬درج و منتشر میگردد‪ .‬توضیحا جهت شرکت‬ ‫در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده را در صورت اطمینان از برگزاری مزایده پرداخت گردد‬ ‫و ارائه اصل فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی و کارت شناسایی معتبر الزامی است‪ .‬برنده مزایده‬ ‫باید مابقی مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و‬ ‫در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل‬ ‫استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان ‪/1332361‬م الف‬ صفحه 7 ‫شـنبه ‪ 21‬خرداد ماه ‪ 11 / 1401‬جون ‪ 11 / 2022‬ذوالقعده‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره‪1367‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫تجهیز روستای کمرود خطیرکوه‬ ‫شهرستانمهدیشهربهاینترنت‬ ‫پرسرعت شبکه همراه اول‬ ‫اییــن افتتــاح و بهر هبــرداری اینترنت پرســرعت شــبکه همــراه اول روســتای کمــرود خطیرکوه‬ ‫شهرستان مهدیشهر‪ ،‬با حضور مسئوالن استانی و محلی‪ ،‬با اعتبار ‪ ۴۰‬میلیارد ریال افتتاح شد‪ .‬این‬ ‫برنامه با حضور عباس گلرو نماینده مردم سمنان‪ ،‬مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫ســیدمحمدرضا هاشمی‪ ،‬اســتاندار‪ ،‬سید یاســر حس ـن پور‪ ،‬مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫استان‪،‬مجیددارائی‪،‬مدیر مخابراتمنطقهسمنانجمعیاز مدیراناستانیو اهالیروستایکمرود‬ ‫ی وزارت ارتباطات و‬ ‫خطیرکوه برگزار شد‪ .‬مدیر مخابرات منطقه سمنان اظهار داشت‪ :‬با حمایت ها ‬ ‫ادارهکلارتباطاتو فناوریاطالعاتاستان‪،‬تجهیز روستایکمرودخطیرکوهشهرستانمهدیشهر به‬ ‫اینترنت پرسرعت شبکه همراه اول در قالب پروژ ه‪ USO‬یا خدمات عمومی و اجباری دولت‪ ،‬انجام‬ ‫شد‪ .‬دارائی تصریح کرد‪ :‬باهدف تحقق شبکه ملی اطالعات‪ ،‬دولت الکترونیک و هوشمندسازی‬ ‫شهرها و روستاهای استان‪ ،‬تکنولوژی نسل‪ ۳‬همراه اول در این روستا نصب و مورد بهره برداری قرار‬ ‫گرفت‪ .‬حسن پور ضمن معرفی مشخصات پروژه و همچنین برنامه های در دست اقدام‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با اجرای پروژه های اجرای شبکه فیبرنوری روستایی و نصب تکنولوژی نسل ‪ ۳‬همراه اول با‬ ‫اعتبار ‪ ۴۰‬میلیارد ریال‪ ،‬روستای کمرود خطیرکوه شهرستان مهدیشهر‪ ،‬از اینترنت پهن باند برخوردار‬ ‫و به شبکه ملی اطالعات متصل شد‪.‬‬ ‫دستگیریاعضایباندسرقتبزرگ‬ ‫در حالیاست کهبه گفتهپلیسحدودیکماه‬ ‫پیش هم تعدادی سارق قصد سرقت از یکی‬ ‫دیگر از بانک هایپایتختراداشته اندکهموفق‬ ‫نشدند‪ .‬ســرقت مانند سایر مسائل اجتماعی‬ ‫پدیــده ای بغرنج و پیچیده اســت که موجب‬ ‫افزایــش هزین ههــای تولید شــده و بخش های‬ ‫زیادی از بیت المال و سایر امکانات کشور باید‬ ‫صــرف پیشــگیری از وقوع ســرقت و مبــارزه با‬ ‫ســارقان و دیگــر موارد شــود که اثــار زیان بار ان‬ ‫بر جامعهتحمیلو اضطرابو نگرانیدامنگیر‬ ‫خانواده ها می شــود‪ .‬بدون شک سرقت در هر‬ ‫گوشــه جهان اتفاق می افتد اما شکســته شدن‬ ‫اعتماد مردم نسبت به ایمنی بانک ها ضربه ای‬ ‫جبران ناپذیر اســت‪ .‬بســیاری از افــراد اموالی را‬ ‫تعدادی از سارقان از کشور خارج شده‬ ‫بودند‬ ‫رئیــس پلیس تهران با بیــان این که با تالش‬ ‫شبانه روزیپلیسدر کمتر از ‪ ۴۸‬ساعتسارقان‬ ‫شناسایی و دستگیر شدند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یک الی‬ ‫دو روز اســت که این افراد دســتگیر شده اند که‬ ‫عکس ‪ :‬عبدالواحد میرزازاده‪ /‬ایسنا‬ ‫‪ :‬طبــق امــار ســرقت های خرد‬ ‫در حــال افزایــش اســت امــا ســرقت از بانــک‬ ‫شاید بیشتر برای ما جنبه داستان های رمان ها‬ ‫یا فیلم های اکشن را داشته باشد‪ .‬اینکه عده ای‬ ‫تالش می کنند تا برای به دست اوردن ثروت ان‬ ‫کشــبه دســت به سرقت های‬ ‫هم به صورت ی ‬ ‫بزرگبزنند‪.‬چندیپیشخبریمبنیبر سرقت‬ ‫کهــای کشــور‬ ‫از صنــدوق امانــات یکــی از بان ‬ ‫به گوش رســید خبری که در لحظات نخســت‬ ‫انتظــار می رفت تکذیب شــود و چنین نشــد‪.‬‬ ‫این سرقت زوایای پیدا و پنهان زیادی داشت‪.‬‬ ‫سرقت حرفه ای از صندوق امانات بانک ملی‪،‬‬ ‫ان هم در یکی از امن ترین و شلوغ ترین نقاط‬ ‫و شــعب این بانک بســیار تعجب اور بود‪ .‬در‬ ‫تعطیالت نیمه خرداد امسال چند ســارق وارد‬ ‫بانک ملی روبروی دانشگاه تهران شدند و پس‬ ‫از تخریب‪ ۲۵۰‬صندوقامانات‪،‬محتویات‪۱۶۸‬‬ ‫صندوق را ســرقت کردند‪ .‬از نخســتین دقایق‬ ‫ایــن اتفــاق اظهارنظرهــا و گمانه زنی ها شــروع‬ ‫شد‪ .‬نکته جالب این سرقت مدت زمانی بود‬ ‫که ســارقان اقدام به سرقت کردند یعنی بیش‬ ‫از یــک ســاعت انها توانســته اند تــاش کنند و‬ ‫قهــا را خارج کنند‪ .‬این ماجرا‬ ‫محتویات صندو ‬ ‫به صندوق امانات ســپرده اند که شاید حاصل‬ ‫زحماتچندینو چندسالهانهابودهو یک شبه‬ ‫بهدستنیامدهاست‪.‬به هرحالپساز گذشت‬ ‫کمتر از ‪ 48‬ســاعت‪ 13‬ســارق صندوق امانات‬ ‫بانــک ملــی پایتخت دســتگیر شــدند‪ .‬ســردار‬ ‫حسین رحیمی‪ ،‬فرمانده انتظامی تهران بزرگ‬ ‫جزئیاتی بیشــتر از دستگیری ســارقان صندوق‬ ‫امانــات بانــک ملی را تشــریح کــرد و گفــت‪ :‬از‬ ‫ســاعات اولیه روز دوشنبه پلیس مطلع شد که‬ ‫این سرقت به وقوع پیوسته و بالفاصله بعد از‬ ‫اطالع و بازدید از صحنه‪ ،‬کار پلیس شروع شد و‬ ‫باتشکیلچندتیمویژهاز مجرب ترینکاراگاهان‬ ‫طرحعملیاتویژهمابرایبه دست اوردنردپای‬ ‫سارقان‪،‬شناساییانها‪،‬نحوهسرقتودستگیری‬ ‫اغاز شد‪.‬یکهفتهاست کهشبو روز نداریمو‬ ‫امروز خداراشکر بااقداماتشبانه روزی‪،‬سارقان‬ ‫بانکدستگیرشدند‪.‬‬ ‫البته تعدادی از انها در داخل کشور و تعدادی‬ ‫بــه خــارج کشــور متــواری شــده بودنــد کــه بــا‬ ‫هماهنگیخوبپلیساینترپلدستگیر شدهودر‬ ‫حالانتقالبه کشور هستند‪.‬به گفتهرحیمیتا‬ ‫کنون‪ ۱۰‬ـ‪ ۱۱‬نفر دستگیر شده و کار کماکان ادامه‬ ‫دارد‪ .‬رحیمی اضافه کرد‪ :‬موضوع اصلی بحث‬ ‫امــوال مــردم بود که در این چند روز با تالشــی‬ ‫که انجام شــده‪ ،‬بخش اعظمی از این اموال بر‬ ‫اســاس اعترافاتی که متهمین داشتند‪ ،‬کشف و‬ ‫جمع اوریشدالبتهایناموالدر جاهایمختلف‬ ‫و در اختیار افرادمختلفبود‪ .‬فرماندهانتظامی‬ ‫تهرانبزرگادامهداد‪:‬پلیسبااقتدار‪،‬توانمندی‬ ‫و اســتفاده از تجــارب در کمتریــن زمان ممکن‬ ‫سارقانو مرتبطانانهارادستگیر و بخشزیادی‬ ‫از اموال مسروقه را کشف کرد که البته کار ادامه‬ ‫دارد‪.‬رحیمیخاطرنشانکرد‪:‬تالشپلیسبر این‬ ‫است که با تمام توان اموال مردم که مال باخته‬ ‫هســتند را جم ـع اوری کنیــم و اینهــا را به بانک‬ ‫مرکزی تحویل می دهیم و از این طریق تحویل‬ ‫مال باختگانخواهدشد‪.‬‬ ‫نقشهسرقتازبانکملی‬ ‫او در مــورد نحــوه ســرقت نیز گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مشــکالت ایــن اســت کــه همــه دســتگاه ها‬ ‫به خصــوص بانک که عملیات ســنگین بانکی‬ ‫هــم دارد در برخــی مــوارد کمترین توجــه را به‬ ‫سامانه های ایمنی می کند و یکی از عواملی که‬ ‫ســبب تحریک ســارقان شــد که دســت به این‬ ‫اقــدام خبیثانه بزننــد زمینه ای بود کــه از بابت‬ ‫بی توجهی به ایمنی و امنیت فراهم شده بود‪.‬‬ ‫رحیمیاضافهکرد‪:‬یکماهقبلکارشناسانپلیس‬ ‫از ایــن بانــک بازدید کردند و تمام مــوارد عدم‬ ‫امنیت را ثبت‪ ،‬صورت جلســه و به مدیران اش‬ ‫تذکر دادهبودندامااقدامیدر اینزمینهنشد‪.‬‬ ‫عواملبانکجزودستگیرشدگاننیستند‬ ‫او در پاسخ به این سوال که ایا از کارمندان‬ ‫بانکنیز جزودستگیرشدگانبودند‪،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تاکنونعواملبانکدخالتمستقیمیدر زمینه‬ ‫ســرقت نداشــتند اما قصورهایــی در خصوص‬ ‫مباحثامنیتیداشتندکهدونفر از انهابازداشت‬ ‫شــده اند‪ .‬او در پایــان افزود‪ :‬به شــهروندانمان‬ ‫اعالم می کنم که پلیس بدون کمترین سرنخی‬ ‫کارشرااغاز کردو در کمتر از ‪ ۴۸‬ساعتبهتمام‬ ‫زوایای پیدا و پنهان این سرقت دست یافت و‬ ‫اگرچندروزیبیشتر طول کشیدبهدلیلاینبود‬ ‫کهبایدعواملدستگیر واموالکشفمی شد‪.‬‬ ‫روابط عمومیپیشانیاموزش وپرورش است‬ ‫مشــهد مقدس ســحر رحمتی‪ :‬مدیــرکل اموزش وپــرورش خراســان رضوی در نشســتی با مدیرکل‬ ‫روابط عمومی استانداری خراسان رضوی گفت‪ :‬روابط عمومی به عنوان پیشانی اموزش وپرورش‬ ‫است‪.‬‬ ‫شوشــتری در ایــن دیدار گفت‪ :‬توانمندســازی حوزه روابط عمومــی در اموزش وپرورش‬ ‫شهــا و مشــکالت خواهــد شــد و روابط عمومــی‬ ‫باعــث حــل قریــب بــه ‪ 50‬درصــد چال ‬ ‫راه حل بیشــتر مشــکالت و چالش هاســت‪ .‬او افزود‪ :‬حضور موثر روابط عمومی در تمام‬ ‫برنامه ریزی ها و سیاس ـت گذاری های اموزش وپرورش الزامی است‪ .‬مدیرکل روابط عمومی‬ ‫اســتانداری اســتان نیــز در ادامــه گفــت‪ :‬زمانــی نقــش روابط عمومــی به عنــوان یــک‬ ‫هماهنگ کننــده بــود امــا امروزه تمام کارها در حوزه رســانه ای بر عهــده روابط عمومی ها‬ ‫است‪ ،‬خودشان باید رسانه داشته باشند‪ ،‬تولید محتوا کنند‪ .‬حافظی با تقدیر از زحمات‬ ‫روابط عمومی اداره کل اموزش وپرورش خراسان رضوی افزود‪ :‬امروزه تمام کارها در حوزه‬ ‫رسانه ای بر عهده روابط عمومی ها است‪.‬‬ ‫طرح‪:‬صبا صیاد | رویداد امروز‬ ‫مدیریت بحران‪ ،‬بحران مدیریت‬ ‫برای جذب کاال‬ ‫ترانزیت و سرمایه گذار در بنادر‬ ‫گیالنبرنامهداریم‬ ‫مدیرکلجدیدبنادر و دریانوردیاستان گیالنبااشارهبهاهمیترونقاقتصادیو افزایش‬ ‫ترافیک بنادر تاکید کرد‪ :‬در نظر داریم بازاریابی گسترده ای را در حوزه های جذب کاال‪ ،‬کشتی‪،‬‬ ‫ترانزیتو سرمایه گذار اقدامکنیمو در اینزمینهبایدجهادیکار کنیم‪.‬حسینیونسیخمسی‬ ‫در مراسم معارفه مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی استان گیالن با اشاره به اینکه راه اندازی‬ ‫دانشگاهدریانوردیراموردپیگیریقرار دارد‪،‬اظهار داشت‪:‬طبقامار گیالنجزو‪ ۳‬استانیاست‬ ‫کهبیشتریندریانوردرابهصنعتکشتیرانیواردمی کند‪.‬اوافزود‪:‬در همینراستاباپیگیری هایی‬ ‫کهاز دانشگاه هایپایتختداشتهسعیبر انداریمکهدانشگاهدریانوردیدر مقطعکارشناسی‬ ‫برایکشتی هایاقیانوس پیمادر استانگیالنراه اندازیوبهبهره برداریبرسدتاجوانانگیالنو‬ ‫شمالکشور برایادامهتحصیلاز انبهره مندشوند‪.‬یونسیبابیاناینکهارتقایایمنیدریایی‬ ‫و بندری یکی از شاخص های مهم در همه بنادر جهان است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برنامه ویژه ای‬ ‫در این زمینه داریم‪ .‬مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن با اشاره به اینکه‪ ۹۰‬درصد سوانح‬ ‫بهدلیلبارگیرینامناسبرخمی دهدواینمسئلهراحتیدر پیشرفته ترینبنادر شاهدهستیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪:‬تالشداریماینمسئلهرابهحداقلبرسانیم‪.‬او بااشارهبه گامبرداشتندر راستای‬ ‫منویاترهبر کبیر انقالبوتحققشعار سالمتذکر شد‪:‬رونقاقتصادیبرایمابسیار مهماست‬ ‫و بازاریابی گسترده ایدر حوزه هایمربوطهاز جملهجذب کاال‪ ،‬کشتی‪،‬ترانزیتو سرمایه گذار‬ ‫خواهیم کرد زیرا اعتقاد داریم فعالیت اقتصادی باید ریشه ای انجام شود و در این زمینه باید‬ ‫جهادی کار کنیم‪.‬یونسیاهمیتو مدیریتالیروبیرابسیار مهمدانستو گفت‪:‬باتوجه به‬ ‫اینکه بندر انزلی در مجاورت تاالب است‪ ،‬رسوب گذاری در ان باال بوده و باید ان را مدیریت‬ ‫کنیمتاباایجادعمقمناسبشرایطبرایخدمات دهیبهکشتی هاباابخور باالفراهمگردد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره یک‬ ‫شهرداری قوشچی در نظر دارد امالک و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده‬ ‫را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )www.setadiran.ir‬با شماره مزایده ‪ 2001090506000001‬به صورت‬ ‫الکترونیکی به فروش برساند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1401/03/21 :‬تاریخ بازدید‪ :‬تا ‪ 1401/03/ 30‬در ساعت اداری مهلت ارسال پیشنهاد‪1401/04/11 :‬‬ ‫شهرداریقوشچی‬ ‫هرگونه اتالف قابل توجه اب(شکستگی لوله ها‪،‬باز بودن لوله ها‪،‬هدر روی اب در هر نقطه)را به مرکز ارتباطات مردمی(‪)122‬اطالع دهید‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت شماره یک‬ ‫اگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی‬ ‫(فشرده) یک مرحله ای‬ ‫دوم‬ ‫نوبتمزایده‬ ‫جزئیات مندرج در اسناد‬ ‫عمومی و با‬ ‫مزایده‬ ‫ایاز طریق‬ ‫خود را‬ ‫اختیار‬ ‫مستغالت‬ ‫امالک و‬ ‫(یکپارچه)‬ ‫ارزیابی‬ ‫همزمان با‬ ‫مرحله‬ ‫تحتیک‬ ‫عمومی‬ ‫مناقصه‬ ‫شهرداری قوشچی در نظر دارداگهی‬ ‫را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )www.setadiran.ir‬با شماره مزایده ‪ 2001090506000001‬به صورت‬ ‫اب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد نسبت به خرید اقالم با مشخصات مشروحه ذیل از طریق مناقصه ازتولیدکننده گان و تامین‬ ‫الکترونیکی به فروششرکت‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫کنندگان واجد شرایط اقدام نماید‪:‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1401/03/21 :‬تاریخ بازدید‪ :‬تا ‪ 1401/03/ 30‬در ساعت اداری مهلت ارسال پیشنهاد‪1401/04/11 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان زنجان‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی مناقصه گزار‪ :‬شرکت اب و فاضالب استان زنجان به ادرس‪ :‬زنجان کمربندی شمالی‪ -‬ابتدای زیباشهر کد پستی ‪4514978757‬‬ ‫‪ -2‬عنوان و مشخصات کلی مناقصه ‪:‬‬ ‫شهرداریقوشچی‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫رشته و‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫شماره‬ ‫فرایند ارجاع‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫تعداد‬ ‫موضوع‬ ‫پایه مورد نیاز‬ ‫افزوده)‬ ‫ها‪،‬بازارزش‬ ‫هرگونه اتالف قابل توجه اب(شکستگی لوله(بدون‬ ‫مناقصه‬ ‫مردمی(‪)122‬اطالع دهید‪.‬‬ ‫ارتباطات‬ ‫ها‪،‬هدر روی اب در هر نقطه)را به مرکز‬ ‫بودن لوله‬ ‫کار(ریال)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪1.600.000.000‬‬ ‫خرید کنتور اب‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫فقط‬ ‫سررسید‬ ‫ایخزانه ‪005‬‬ ‫اسناد‬ ‫(یکپارچه)‬ ‫ارزیابی‬ ‫همزمان با‬ ‫یک مرحله‬ ‫‪6000‬مناقصه عمومی‬ ‫‪ 401-63‬مولتی جت خشک اگهی‬ ‫‪31.928.000.000‬‬ ‫یا تامین کنندگان‬ ‫‪1403/06/26‬‬ ‫دستگاه‬ ‫‪ 1/2‬اینچ ‪R160‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان زنجان شرکت اب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد نسبت به خرید اقالم با مشخصات مشروحه ذیل از طریق مناقصه ازتولیدکننده گان و تامین‬ ‫‪-3‬تاریخ وادرس دریافت اسناد مناقصه ‪ :‬اسناد مناقصه از ســاعت ‪12‬صبح مورخــه ‪ 1401/03/19‬لغایت تا ساعت ‪ 9‬صبح مورخه ‪ 1401/03/25‬در سامانه‬ ‫کنندگان واجد شرایط اقدام نماید‪:‬‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬جهت دریافت موجود اســت و معامله از ثبت و دریافت اســناد تا ارسال پاکات توسط تامین کننده‪ ،‬از‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی مناقصه گزار‪ :‬شرکت اب و فاضالب استان زنجان به ادرس‪ :‬زنجان کمربندی شمالی‪ -‬ابتدای زیباشهر کد پستی ‪4514978757‬‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیکی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -2‬عنوان و مشخصات کلی مناقصه ‪:‬‬ ‫*نکته مهم*‪ :‬مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه حتم َا می بایست در بازه ی زمانی فوق نسبت به دریافت اسناد فقط از سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫به شماره سامانه ‪ 2001001230000038 :‬اقدام نمایند ‪ ،‬در غیر این صورت امکان شرکت در مناقصه فوق برای ایشان وجود نخواهد داشت‪.‬تضمین شرکت در‬ ‫رشته و‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫شماره‬ ‫فرایند ارجاع‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫تعداد‬ ‫موضوع‬ ‫مورد نیاز‬ ‫ارجاع کار می بایست به یکی از صور درجپایه‬ ‫افزوده)‬ ‫تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬تضمین(بدون‬ ‫مناقصه‬ ‫معامالت دولتی‬ ‫ایین نامه تضمین برای‬ ‫شده در‬ ‫ارزشفرایند‬ ‫شرکت در‬ ‫‪ -4‬نوع‬ ‫کار(ریال)‬ ‫ارائه گردد که جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است‪.‬‬ ‫پیشنهادها ‪:‬کنتور اب‬ ‫‪-5‬مدت اعتبار خرید‬ ‫تولیدکنندگانبه همان میزان قابل تمدید باشند‪.‬‬ ‫فقطها معتبر بوده و‬ ‫سررسیدپیشنهاد‬ ‫برای تسلیم‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫‪6000‬حیث برای مدت ‪ 45‬روز بعد از تاریخ‬ ‫پیشنهادها باید از هر‬ ‫‪005‬‬ ‫خزانه‬ ‫اسناد‬ ‫‪1.600.000.000‬‬ ‫‪31.928.000.000‬‬ ‫مولتی جت خشک‬ ‫‪401-63‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir http://tender.nww.ir‬‬ ‫‪-6‬سایتهای ثبت اگهی ‪:‬‬ ‫یا تامین کنندگان‬ ‫‪1403/06/26‬‬ ‫دستگاه‬ ‫‪ 1/2‬اینچ ‪R160‬‬ ‫‪-7‬مهلت تحویل پاکات مناقصه ‪ :‬پاکات مناقصه باید حداکثر تا ســاعت ‪ 9‬صبح مورخ ‪ 1401/04/08‬از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه گردد و به‬ ‫مورخــه ‪ 1401/03/19‬لغایت تا ساعت ‪ 9‬صبح مورخه ‪ 1401/03/25‬در سامانه‬ ‫‪12‬صبح‬ ‫ســاعت‬ ‫مناقصه از‬ ‫مناقصه ‪:‬‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫‪-3‬تاریخ‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫اثر داده‬ ‫شود ترتیب‬ ‫اسنادواصل‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫وادرساز سامانه‬ ‫که خارج‬ ‫پاکاتی‬ ‫پاکات ازالف‪:‬‬ ‫ساعت م‬ ‫از‬ ‫کننده‪،‬‬ ‫توسط‬ ‫یکارسال‬ ‫اســناد تا‬ ‫دریافت‬ ‫معامله ‪،‬ازدرثبت‬ ‫موجوددراســت و‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ادرس‬ ‫دولت به‬ ‫تدارکات‬ ‫‪862030‬به‬ ‫تامین پاکات‬ ‫بازگشایی‬ ‫قبل‬ ‫دربسته تا‬ ‫یکو پاکت‬ ‫ســامانه ستاد‬ ‫دریافتبر ثبت‬ ‫جهترا عالوه‬ ‫مناقصه‬ ‫اصل تضمین شــرکت در‬ ‫بایســت‬ ‫الکترونیکیمی‬ ‫مناقصه گران‬ ‫تذکر ‪:‬‬ ‫انجام‬ ‫الکترونیکی‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫شد‪. .‬‬ ‫خواهدنمایند‬ ‫تحویل‬ ‫استان‬ ‫تدارکاتو فاضالب‬ ‫شرکت اب‬ ‫دبیرخانه‬ ‫نسبت به دریافت اسناد فقط از سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫در بازه ی زمانی فوق‬ ‫بایست‬ ‫مناقصه حتم َا‬ ‫شرکت در‬ ‫تحویلمناقصه‬ ‫مهم*‪:‬‬ ‫*نکته‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ادرس‬ ‫می به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫جهتسامانه‬ ‫گرانطریق‬ ‫اسناد ‪ :‬از‬ ‫مکان‬ ‫‪-8‬‬ ‫ایشان‬ ‫برای‬ ‫مناقصه فوق‬ ‫سالندر‬ ‫شرکت‬ ‫مورخهاین صورت‬ ‫‪10‬صبح در غیر‬ ‫اقدام نمایند ‪،‬‬ ‫‪2001001230000038‬‬ ‫شماره سامانه‬ ‫به‬ ‫داشت‪.‬بازگشایی خواهد شد‪.‬‬ ‫نخواهدزنجان‬ ‫وجود استان‬ ‫فاضالب‬ ‫اب و‬ ‫شرکت‬ ‫کنفرانس‬ ‫امکان در‬ ‫‪1401/04/08‬‬ ‫درساعت‬ ‫گشایش‪ :‬پاکات ‪ :‬پاکات مناقصه‬ ‫‪-9‬زمان‬ ‫تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار می بایست به یکی از صور درج شده در ایین نامه تضمین برای معامالت دولتی‬ ‫کار ‪:‬‬ ‫در فرایند‬ ‫شرکت‬ ‫تضمین‬ ‫نوع‬ ‫‪-4‬‬ ‫گیرد ‪.‬‬ ‫ارجاعنمی‬ ‫پرداخت تعلق‬ ‫پیش‬ ‫قرارداد‬ ‫به این‬ ‫‪- 10‬‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫توضیح‬ ‫مناقصه‬ ‫اسناد‬ ‫مشروح در‬ ‫صورت‬ ‫جزئیات به‬ ‫گردد که‬ ‫ارائه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مندرج‬ ‫مناقصه‬ ‫اسناد‬ ‫مربوطه در‬ ‫جزئیات‬ ‫اطالعات و‬ ‫‪ -11‬سایر‬ ‫شد‪.‬از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهاد ها معتبر بوده و به همان میزان قابل تمدید باشند‪.‬‬ ‫نخواهدبعد‬ ‫داده‪ 45‬روز‬ ‫مدت‬ ‫حیث‬ ‫باید از هر‬ ‫پیشنهادها‬ ‫پیشنهادها ‪:‬‬ ‫‪-5‬مدت اعتبار‬ ‫برایاثر‬ ‫ترتیب‬ ‫مخدوش‬ ‫مشروط‪،‬‬ ‫امضاء ‪،‬‬ ‫پیشنهادهای فاقد‬ ‫‪-12‬به‬ ‫‪http://iets.mporg.ir http://tender.nww.ir‬‬ ‫اگهی ‪:‬‬ ‫‪-6‬سایتهای ثبت‬ ‫عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫اگهی به‬ ‫‪-13‬هزینه‬ ‫‪-7‬مهلت تحویل پاکات مناقصه ‪ :‬پاکات مناقصه باید حداکثر تا ســاعت ‪ 9‬صبح مورخ ‪ 1401/04/08‬از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه گردد و به‬ ‫اثر داده‬ ‫شود ترتیب‬ ‫الکترونیکی واصل‬ ‫شد‪.‬و فاضالب استان زنجان‬ ‫نخواهداب‬ ‫شرکت‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫پاکاتی که خارج از سامانه تدارکات دفتر‬ ‫قبل ازالف‪:‬‬ ‫تذکر ‪ :‬مناقصه گران می بایســت اصل تضمین شــرکت در مناقصه را عالوه بر ثبت در ســامانه ستاد ‪ ،‬در یک پاکت دربسته تا یک ساعت م‬ ‫‪862030‬به‬ ‫بازگشایی پاکات‬ ‫دبیرخانه شرکت اب و فاضالب استان تحویل نمایند ‪.‬‬ ‫‪ -8‬مکان تحویل اسناد ‪ :‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‪-9‬زمان گشایش پاکات ‪ :‬پاکات مناقصه درساعت ‪10‬صبح مورخه ‪ 1401/04/08‬در سالن کنفرانس شرکت اب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 10‬به این قرارداد پیش پرداخت تعلق نمی گیرد ‪.‬‬ ‫‪ -11‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪-12‬به پیشنهادهای فاقد امضاء ‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪-13‬هزینه اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫دفترروابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان زنجان‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای به‬ ‫شرح زیر اقدام نماید‪ .‬لذا کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به دو شیوه زیر اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را دریافت نمایند‪:‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫نصب انشعابات‬ ‫فاضالب شهر مهاباد‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫‪16/741/551/451‬‬ ‫مدت اجرا (ماه)‬ ‫‪24‬‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫قیمت اسناد (ریال)‬ ‫‪828/000/000‬‬ ‫‪500/000‬‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫منابع داخلی‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫همزمان با‬ ‫مناقصه‬ ‫اجتماعی‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫عمومیاز اداره کل‬ ‫صالحیت ایمنی‬ ‫اگهیو بودجه و‬ ‫گواهینامه ها‪ :‬صالحیت پایه ‪ 5‬رشته اب از سازمان برنامه‬ ‫باشد‪.‬دوم‬ ‫نوبت‬ ‫اینزد بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما می‬ ‫‪0105719774005‬‬ ‫شماره‬ ‫به‬ ‫سیبا‬ ‫جاری‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه به صورت واریز نقدی به حساب (فشرده) یک مرحله‬ ‫‪)1‬از تاریخ ‪ 1401/03/18‬لغایت ‪ 1401/03/25‬با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره ‪0105719774005‬‬ ‫به‬ ‫مرحله ای‬ ‫قراردادیک‬ ‫(فشرده)‬ ‫((دفترکیفی‬ ‫غربیارزیابی‬ ‫همزمان با‬ ‫عمومی‬ ‫مناقصه‬ ‫راه نسبت به‬ ‫دارد‬ ‫ارومیهنظر‬ ‫غربی در‬ ‫اذربایجان‬ ‫ارزیابیاب و‬ ‫نزد بانک ملی‪ ،‬اسنادشرکت‬ ‫پس از‬ ‫ها)) اخذ و‬ ‫حقوقی و‬ ‫اذربایجان‬ ‫فاضالب‬ ‫برگزاریاب و‬ ‫مخابرات شرکت‬ ‫چهار‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫فاضالبمناقصه را از‬ ‫کیفی و اسناد‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫فرمایند‪.‬اسناد مناقصه را دریافت نمایند‪:‬‬ ‫حاصلکیفی و‬ ‫ارزیابی‬ ‫اسناد‬ ‫زیر‬ ‫شیوه‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫گران‬ ‫مناقصه‬ ‫کلیه‬ ‫لذا‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫اقدام‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر در ارومیه با شماره ‪( 04431945371‬دفتر حقوقی و قراردادها) تماس‬ ‫عودت نمایند و‬ ‫تکمیل‬ ‫پایگاه‬ ‫(ریال) در بند یک (‪ )1‬از‬ ‫تعیین شده‬ ‫(ریال)در بازه زمانی‬ ‫مناقصهاسناد‬ ‫شرکت ودردریافت‬ ‫بانک ملی‬ ‫‪ 0105719774005‬نزد‬ ‫شماره‬ ‫در جدول فوق به حساب جاری سیبا‬ ‫‪ )2‬واریز مبلغ مندرج‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫قیمت اسناد‬ ‫تضمین‬ ‫مدت اجرا (ماه)‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫ملی اطالع رسانی مناقصات به ادرس « ‪»http://iets.mporg.ir‬‬ ‫انشعابات‬ ‫نصب‬ ‫مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی در خصوص اسناد مناقصه و غیره الزامی است مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترتی نسبت به ثبت‬ ‫احتمال نیاز به‬ ‫با توجه به‬ ‫منابع داخلی‬ ‫‪500/000‬‬ ‫‪828/000/000‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪16/741/551/451‬‬ ‫مهاباد‬ ‫موردشهر‬ ‫فاضالب‬ ‫عنوان مناقصه ‪ -2‬نام شرکت ‪ -3‬مدیر عامل ‪ -4‬پست الکترونیکی ‪ -5‬شماره تلفن‪ ،‬فکس‪ ،‬همراه ‪ -6‬ادرس‪ ،‬در سایت اقدام و فیش واریزی از‬ ‫نیاز‪-1 :‬‬ ‫مشخصات‬ ‫مناقصه تحویل و یا به شماره ‪04431945376‬‬ ‫رفاهمسئول‬ ‫فیش به‬ ‫باال بر‬ ‫صالحیتدرج‬ ‫اعالم شده با‬ ‫فروش‬ ‫پایان زمان‬ ‫پس از‬ ‫ساعت‬ ‫حداکثر تا‬ ‫اسناد را‬ ‫بابت خرید‬ ‫اجتماعی‬ ‫رویکار و‬ ‫تعاون‪،‬‬ ‫مشخصاتکل‬ ‫ایمنی از اداره‬ ‫بودجه و‬ ‫برنامه و‬ ‫سازمان‬ ‫اب از‬ ‫‪48‬رشته‬ ‫پایه ‪5‬‬ ‫صالحیت‬ ‫گواهینامه ها‪:‬‬ ‫تضمیننمایند‪.‬‬ ‫فکس‬ ‫شرکت در مناقصه به صورت واریز نقدی به حساب جاری سیبا به شماره ‪ 0105719774005‬نزد بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما می باشد‪.‬‬ ‫های‬ ‫عدم دریافت اصالحیه‬ ‫سیبا از‬ ‫جاریناشی‬ ‫مسئولیت‬ ‫نبوده و‬ ‫مقدور‬ ‫در گر‬ ‫مناقصه‬ ‫مکاتبه با‬ ‫امکان‬ ‫فیش‬ ‫نامهتحویل‬ ‫عدم‬ ‫همچنین‬ ‫لغایترسانی به‬ ‫عدم اطالع‬ ‫است در صورت‬ ‫‪0105719774005‬‬ ‫شماره‬ ‫حساب‬ ‫فوق به‬ ‫جدول‬ ‫مندرج‬ ‫واریز مبلغ‬ ‫رسید‬ ‫کتبی و‬ ‫معرفی‬ ‫کارفرماباوارائه‬ ‫‪1401/03/25‬‬ ‫‪1401/03/18‬‬ ‫بدیهیتاریخ‬ ‫‪)1‬از‬ ‫گران قرار‬ ‫مناقصه‬ ‫لیست‬ ‫قبول نبوده و‬ ‫شده‪ ،‬قابل‬ ‫زمانی‬ ‫خارج از بازه‬ ‫واریزی‬ ‫نشانی‪:‬های‬ ‫همچنینازفیش‬ ‫اسنادبود‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫مناقصه گر‬ ‫بانکاسناد‬ ‫احتمالی‬ ‫گرفت‪.‬پس از‬ ‫نخواهداخذ و‬ ‫قرارداد ها))‬ ‫حقوقی و‬ ‫((دفتر‬ ‫اذربایجاندرغربی‬ ‫فاضالب‬ ‫تعییناب و‬ ‫شرکت‬ ‫مخابرات‬ ‫چهار راه‬ ‫ارومیه‬ ‫مناقصه را‬ ‫کیفی و‬ ‫عهدهارزیابی‬ ‫ملی‪،‬بهاسناد‬ ‫نزد‬ ‫مناقصه تحویل دهند‪.‬‬ ‫مسئول‬ ‫اسناد به‬ ‫واریزی را روز‬ ‫عودتگران‬ ‫تکمیلمناقصه‬ ‫ضمنا‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫‪( 04431945371‬دفتر حقوقی و قراردادها) تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫ارومیه با‬ ‫تحویلدر‬ ‫اطالعات بیشتر‬ ‫فیشکسب‬ ‫بایدبرای‬ ‫نمایند و‬ ‫فاضالب‬ ‫یکاب و‬ ‫شرکت‬ ‫مخابرات‪،‬‬ ‫چهار راه‬ ‫ارومیه‪،‬‬ ‫‪ 1401/04/09‬ومحل‬ ‫ساعت ‪ 09:00‬صبح مورخ‬ ‫پاکات‬ ‫کیفی و‬ ‫ارزیابی‬ ‫اسناد‬ ‫مهلت تسلیم‬ ‫اخرین‬ ‫‪)2‬‬ ‫پایگاه‬ ‫(‪ )1‬از‬ ‫دبیرخانهدر بند‬ ‫تعیین شده‬ ‫بازه زمانی‬ ‫اسناد در‬ ‫دریافت‬ ‫‪ 0105719774005‬نزد بانک ملی‬ ‫مناقصهشماره‬ ‫جاری سیبا‬ ‫حساب‬ ‫فوق به‬ ‫جدول‬ ‫مندرج در‬ ‫واریز مبلغ‬ ‫حقوقی و قراردادها) می باشد‪.‬‬ ‫رویت دفتر‬ ‫رسانی(پس از‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫‪»http://iets.mporg.ir‬‬ ‫ادرس «‬ ‫مناقصات به‬ ‫ملی اطالع‬ ‫الکبهو مهر‬ ‫مناقصه‬ ‫پاکت‬ ‫مجزا از‬ ‫دریافتشده‬ ‫الک و مهر‬ ‫پاکت‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫مدارک‬ ‫بایستی‬ ‫در فشرده‬ ‫روش‬ ‫مناقصه به‬ ‫برگزاری‬ ‫بهبا توجه‬ ‫است‬ ‫الزم به‬ ‫باتوجه‪:‬‬ ‫ثبت‬ ‫نسبت‬ ‫اینترتی‬ ‫سایت‬ ‫اسناد از‬ ‫هنگام‬ ‫مناقصهدرگر به‬ ‫الزامی است‬ ‫اسناد وغیره‬ ‫مناقصه و‬ ‫خصوصمیاسناد‬ ‫بعدی‬ ‫اصالحیه های‬ ‫مکاتباتبهو یا‬ ‫ذکرنیاز‬ ‫احتمال‬ ‫توجه به‬ ‫‪-6‬گردد‪.‬‬ ‫غربی‬ ‫اذربایجان‬ ‫فاضالب‬ ‫اب و‬ ‫دبیرخانه‬ ‫قراردادها‬ ‫حقوقی‬ ‫دفتر‬ ‫عنوان پس از‬ ‫‪-1‬ب و ج‬ ‫الف و‬ ‫شده حاوی‬ ‫ادرس‪ ،‬در سایت اقدام و فیش واریزی از‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‪ ،‬فکس‪،‬‬ ‫شماره‬ ‫شرکت‪-5‬‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تحویلپست‬ ‫عامل ‪-4‬‬ ‫‪-3‬و مدیر‬ ‫شرکت‬ ‫رویتنام‬ ‫مناقصه ‪-2‬‬ ‫پاکاتنیاز‪:‬‬ ‫مشخصات مورد‬ ‫درجبود‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫‪1401/04/11‬‬ ‫مورخه‬ ‫‪ 10:00‬ازصبح‬ ‫ساعت‬ ‫پاکاترامناقصه‬ ‫بازگشایی‬ ‫مشخصات باال بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره ‪04431945376‬‬ ‫شده با‬ ‫زمان فروش اعالم‬ ‫پایان‬ ‫ساعت پس‬ ‫راس‪48‬‬ ‫حداکثر تا‬ ‫خرید اسناد‬ ‫بابت‬ ‫اگهی نوبت اول‪ 1401/03/18 :‬تاریخ نشر اگهی نوبت دوم‪1401/03/21 :‬‬ ‫فکسنشر‬ ‫تاریخ‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫میباشد‪).‬‬ ‫اطالعمناقصه‬ ‫عدمبرنده‬ ‫صورتعهده‬ ‫اگهی به‬ ‫کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصالحیه های‬ ‫رسانی به‬ ‫چاپ در‬ ‫(هزینه است‬ ‫بدیهی‬ ‫احتمالی اسناد به عهده مناقصه گر خواهد بود‪ .‬همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده‪ ،‬قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫اذربایجانغربی ( سهامی خاص)‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫ضمنا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد به مسئول مناقصه تحویل دهند‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تسلیم اسناد ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه ساعت ‪ 09:00‬صبح مورخ ‪ 1401/04/09‬محل ارومیه‪ ،‬چهار راه مخابرات‪ ،‬دبیرخانه شرکت اب و فاضالب‬ ‫اذربایجان غربی (پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها) می باشد‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬الزم به ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده می بایستی اسناد و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت الک و مهر شده مجزا از پاکت مناقصه الک و مهر‬ ‫شده حاوی پاکات الف و ب و ج پس از رویت دفتر حقوقی و قراردادها تحویل دبیرخانه شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی گردد‪.‬‬ ‫بازگشایی پاکات مناقصه راس ساعت ‪ 10:00‬صبح مورخه ‪ 1401/04/11‬خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول‪ 1401/03/18 :‬تاریخ نشر اگهی نوبت دوم‪1401/03/21 :‬‬ ‫(هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه میباشد‪).‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجانغربی ( سهامی خاص)‬ صفحه 8 ‫س مق ه‬ ‫روز امهسر سریصبح یر ن‬ ‫‪ruydad ran com‬‬ ‫شنبه‬ ‫نوبتپیشگیری‬ ‫فرارسید‬ ‫ص دی جـ م عی‬ ‫‪ 21‬خــرد د ماه‪1401‬‬ ‫‪ 11‬جون‪2022‬‬ ‫‪ 11‬ذو عده ‪1443‬‬ ‫شم ره‪/ 1367‬س ل جم‬ ‫‪ 8‬ص حه‪ /‬مت ‪ ۲۰۰۰‬وم ن‬ ‫م ک ی‬ ‫س‬ ‫من سبت‬ ‫امروز‬ ‫‪1401‬‬ ‫سی ست‬ ‫ز دروزخجسته‬ ‫مامعلی بنموسی لرضا(ع)‬ ‫خجستهباد‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫وشه‬ ‫شم ره‬ ‫روزهایخاکستریبرجام‬ ‫وش ر‬ ‫فت و رژی ‪04‬‬ ‫تالشبر ایناست که‬ ‫درتابستانخاموشی ها‬ ‫بهحداقلبرسد‬ ‫رو د د مروز‪-‬گروهسیاست سر جام س زگما هز یهایفر و ن قطعنامه یشنهادی االتمتحدهامر کاو رو یکای رو اعلیه ر ن هرغممخا فتجدیچینوروسیهدر شستفصلی‬ ‫شور یحکاماژ س ین مللی رژی می ا‪ ۳۰‬ر یمو فق ‪ ۲‬ر یمخا ف(روسیهوچین)و‪ ۳‬ر یممتنع(هند یبیو اکستان) ه صو برسید‬ ‫سی ست ‪02‬‬ ‫زیرساخت درمانی‬ ‫بوشهر در شان مردم‬ ‫این استان نیست‬ ‫‪36‬‬ ‫جشنوارهتولیدمحتوایرسانهایدربوشهرفراخوانشد‬ ‫عبدالرحیم افروغ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان بوشهر‪ :‬رویداد تولید محتوای‬ ‫رسانهای اغازشده است و اثار در سه شاخص سوژه یا ایده‪ ،‬محتوا و ویژگیهای فنی سنجیده‬ ‫میشود‪ .‬عموم مردم اثار خود را تا ‪ ۳۱‬خردادماه به شماره ‪ ۰۹۹۴۰۴۷۰۶۴۴‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫پیگیری برای تامین حق ابه تاالب حله‬ ‫موجودیــت تــاالب را در معــرض خطــر جــدی قرار‬ ‫داده اســت بهطوریکه از ‪ ۲۰‬هزار هکتار مســاحت‬ ‫ابــی تــاالب کمتــر از ‪ ۴‬هــزار هکتــار ان باقیمانده‬ ‫اســت‪ .‬به اعتقاد کارشناســان توزیع نامتعادل اب‪،‬‬ ‫ذخیره اب در پشت سد رئیسعلی‪ ،‬پرداخت نشدن‬ ‫حــق اب تــاالب‪ ،‬اســتفادههای باالدســتی از ان در‬ ‫بخش کشاورزی‪ ،‬اختصاص حق اب تاالب برخالف‬ ‫اصول امایش به کشت صیفی و محصوالت اب بر و‬ ‫همچنین افزایش بیرویه سطح زیر کشت نخیالت‬ ‫و ابیــاری غرقابی موجب کاهش حجم اب ورودی‬ ‫به تاالب و تغییر در اکوسیســتم ان شــده اســت‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر ورود پساب کشاورزی‪ ،‬افزایش غلظت‬ ‫امالح و شــرایط هیدرولــوژی ناپایــدار‪ ،‬موجودیت‬ ‫تاالب را در وضعیت بحرانی قرار داده است‪.‬‬ ‫تدوین برنامه مدیریت زیستمحیطی تاالب‬ ‫حله‬ ‫برنامــه مدیریــت جامــع تــاالب حلــه کــه‬ ‫ســال ‪ 96‬بــه پایــان رســیده بــود‪ ،‬ســال ‪ 97‬در‬ ‫جلســه کمیتــه برنامهریــزی و توســعه اســتان‬ ‫بوشــهر تصویــب شــد امــا مشــکالت ایــن تــاالب‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪ .‬صــادق پورســالم‪ ،‬رئیــس‬ ‫اداره حفاظــت محیطزیســت شهرســتان بوشــهر‬ ‫در همیــن زمینــه بــه خبرگزاریهــا گفــت‪ :‬تــاالب‬ ‫حلــه یکــی از تاالبهــای مهــم کشــور اســت کــه‬ ‫در بخشــی از ناحیــه دشــتی و همــوار ســواحل‬ ‫خلیجفــارس قرارگرفتــه و از ســه محــدوده ابــی‪،‬‬ ‫خشــکی و جــزر و مــدی تشــکیل یافتــه اســت‪.‬‬ ‫هماکنــون بخــش ابــی ان کــه از ســوی رودخانــه‬ ‫حله تامین میشده دچار بحران است‪ .‬او اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬از عوامــل ایجــاد ایــن بحــران میتــوان بــه‬ ‫خشکســالیها و بحــران کمابــی‪ ،‬نبــود مدیریــت‬ ‫صحیــح منابع ابی در ســطح حوضــه ابخیز که از‬ ‫منطقه ارژن و پریشــان شــروع میشود‪ ،‬تخصیص‬ ‫نیافتن حق ابه قانونی تاالب‪ ،‬برداشت غیرمجاز‬ ‫روابط عمومی اداره کل حفاظت محیطزیست‬ ‫اســتان بوشــهر در اردیبهشــتماه ســال جــاری در‬ ‫بیانیهای اعالم کرد‪ :‬در ســالهای گذشــته به علت‬ ‫خشکســالی و برداشــتهای بیرویــه اب توســط‬ ‫پمپهــای غیرمجــاز در باالدســت تــاالب‪ ،‬تامیــن‬ ‫حقابه زیستمحیطی تاالب با چالشهای فراوان‬ ‫مواجه شده است‪ .‬در این بیانیه امده است‪ :‬تاالب‬ ‫حلــه یکــی از تاالبهای مهم و از زیســتبومهای‬ ‫ارزشــمندی اســت که عالوه بر ارزش زیستگاهی در‬ ‫مهار گردوغبار‪ ،‬یکی از کانونهای مستعد گردوغبار‬ ‫در اســتان بوشــهر اســت و همواره حفاظت از این‬ ‫تــاالب و منطقه از اولویتهــای اداره کل حفاظت‬ ‫محیطزیست استان است‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن بیانیــه امــده اســت‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته هــم بــه علت عــدم تامین حقابــه کافی‬ ‫رودخانــه و تــاالب حلــه و شــرایط خشــکی در‬ ‫بخــش اب شــیرین تــاالب‪ ،‬پیگیریهــای جــدی‬ ‫انجــام شــد کــه رســیدن بــه نتیجــه و پایــداری‬ ‫شــرایط تــاالب ادامــه خواهــد داشــت‪ .‬پیگیــری‬ ‫حقوقی موضوع از طریق بازرسی و حل اختالف‬ ‫اســتانداری بوشــهر‪ ،‬تصویب تقســیم عادالنه اب‬ ‫از بنــد بصــری‪ ،‬جمعاوری پمپهــای غیرمجاز در‬ ‫باالدســت رودخانه‪ ،‬مدیریــت اصولی و مطلوب‬ ‫شــرکت اب منطقــهای در تامیــن حقابــه تــاالب‬ ‫حله ازجمله اقداماتی است که برای رفع مشکل‬ ‫در این بیانیه به ان اشارهشده است‪.‬‬ ‫ارتقایشغلیکارکنانشهرداریمعطل‬ ‫تشکیلیکجلسهاست‬ ‫وظیفهای که به عهده وزارت نیرو است‬ ‫فرهاد قلی نژاد‪ ،‬مدیرکل حفاظت محیطزیست‬ ‫اســتان بوشــهر هم چند روز گذشــته و در نشســت‬ ‫خبــری خویــش بــه وضعیــت بحرانــی تــاالب حله‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه خشکســالی و‬ ‫ذخیره اب پشــت ســد و عدم مدیریــت صحیح در‬ ‫حوزه ابخیــزداری‪ ،‬تاالب حله در وضعیت بحرانی‬ ‫قرارگرفتــه اســت‪ .‬مدیرکل حفاظت محیطزیســت‬ ‫استان بوشهر تصریح کرد‪ :‬بزرگترین مشکل خشک‬ ‫شــدن تاالب حله‪ ،‬برداشــت غیرقانونی اب توسط‬ ‫پمپهای کشاورزان است که برخورد با این قضیه‬ ‫بر عهده وزارت نیرو است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فرماندهانتظامیشهرستانبوشهر گفت‪:‬اعضای‬ ‫گروه شــرکت هرمی «یونیک فاینانس» که بهصورت‬ ‫غیرمجازدرزمینهبازاریابیشبکهایفعالیتمیکردند‪،‬‬ ‫شناساییودستگیرشدند‪.‬سرهنگجهانبخشصیادی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ماموران پلیس اگاهی با دریافت اطالعاتی‬ ‫مبنی بر فعالیت غیرمجاز یک شــرکت هرمــی که در‬ ‫زمینــه بازاریابی شــبکهای غیرمجــاز فعالیت میکند‪،‬‬ ‫بررســی موضــوع را در دســتور کار خــود قراردادنــد‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪:‬مامورانمحلدقیقفعالیتاینشرکترا‬ ‫در شهرستانبوشهر شناساییوپساز تشکیلیکتیم‬ ‫عملیاتیوهماهنگیقضائی‪،‬واردمخفیگاهانهاشده‬ ‫و یک نفر سرشاخه و ‪ ۴‬نفر از اعضاء باند را دستگیر و‬ ‫سرپرستادارهکلزندانهایاستانبوشهر گفت‪:‬یکزندانی‬ ‫محکومبه قصاص‪ ،‬پس از گذشت‪ ۱۷‬سال و با میانجیگری علی‬ ‫دایی ازاد شد‪ .‬سید محتشم حسینی اظهار کرد‪ :‬با تالش اعضای‬ ‫شورایحلاختالف‪،‬قضات‪،‬معتمدینومیانجیگریعلیدایی‬ ‫اسطوره فوتبال پرونده این زندانی بعد از ‪ ۱۷‬سال به سازش ختم‬ ‫و متهم از چوبه دار نجات یافت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در همین راستا‬ ‫بهپاس تقدیر از این عمل سخاوتمندانه‪ ،‬لوح یادبودی از سوی‬ ‫رئیس زندان برای تقدیم به این اسطوره فوتبال‪ ،‬به وکیل پرونده‬ ‫تحویل داده شد‪ .‬سرپرست اداره کل زندانهای استان بوشهر با‬ ‫اشاره به پروندههای رهایی از قصاص در این استان اضافه کرد‪:‬‬ ‫از ابتدای سال تاکنون در سه فقره پرونده قتل عمد که به قصاص‬ ‫نفس محکومشده بودند‪ ،‬با تالش اعضای شورای حل اختالف‬ ‫بهویــژه شــورای حــل اختالف زنــدان و معتمــدان و خیرین و با‬ ‫پیگیریهای مستمر‪ ،‬توقف اجرای حکم از اولیای دمگرفته شده‬ ‫است‪ .‬حسینی تصریح کرد‪ :‬پارسال‪ ۲۷‬پرونده قصاص در استان‬ ‫بوشهر به صلح و سازش ختم شد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 28‬فروردین ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1326‬‬ ‫یکشنبه ‪ 28‬فروردین ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1326‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫«بامــداد جنــوب» بــه صاحــب امتیازی‬ ‫سید مالک حسینی و مدیرمسئولی کریم‬ ‫جعفریمنتشر میشود‪.‬‬ ‫بــر اســاس تیتــر یــک اخرین شــماره این‬ ‫روزنامــه‪ ،‬شــهردار بوشــهر بــا اشــاره بــه‬ ‫ابالغیــه وزارت کشــور از شناســایی ‪120‬‬ ‫ساختمان پرخطر‪ ،‬کم خطر و در معرض‬ ‫ریزش خبر داده است‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستانبوشهر‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 46۵‬گونه با خاصیت دارویی در استان وجود دارد‬ ‫صادرات بیش از‬ ‫‪ 9/۸‬میلیون دالری‬ ‫صنایعدستی استان‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایعدستی و گردشگری‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬سال گذشته‪ ۲۰‬اثر صنایعدستی‬ ‫استان مهر اصالت دریافت کردند‪ .‬جلیل جباری با اشاره‬ ‫به فعالیتها و عملکرد معاونت صنایعدســتی استان‬ ‫طی ســال گذشــته افــزود‪ :‬در ســال گذشــته ‪ ۹‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۳۸‬هــزار و ‪ ۱۵۵‬دالر انــواع صنایعدســتی در قالــب‪،‬‬ ‫محصــوالت چرمی‪ ،‬صنایع چوبی فرش به کشــورهای‬ ‫مختلف باهدف معرفی صنایعدســتی اســتان و ایجاد‬ ‫بــازار فــروش صادرات شــده اســت‪ .‬او همچنین گفت‪:‬‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۰‬مورد از صنایعدستی استان نشان ملی‬ ‫مرغوبیت دریافت کردند‪ .‬جباری با اشاره به صدور ‪۶۹۱‬‬ ‫فقــره مجوز صنایعدســتی اظهار کرد‪ :‬در ســال گذشــته‬ ‫‪ ۱۱۴۱‬فرصت شغلی از محل صدور مجوزهای سهگانه‬ ‫صنایعدســتی و مشــاغل خانگی در اســتان ایجادشده‬ ‫استمدیرکلمیراثفرهنگی‪،‬صنایعدستیو گردشگری‬ ‫استان تصریح کرد‪ :‬همچنین در سال گذشته ‪ ۴۳۱‬مورد‬ ‫تســهیالت به میــزان ‪ ۱۲۳‬هــزار و ‪ ۳۶۰‬میلیــون ریال به‬ ‫صنعتگراناستانپرداختشدهاست‪.‬او بااشارهبهبیمه‬ ‫هنرمندان استان نیز گفت‪ :‬سال گذشته‪ ۲۹‬نفر به بیمه‬ ‫تامیناجتماعیمعرفیشدند‪.‬جباریبهنقشتاثیرگذار‬ ‫اموزش در ایجاد بازار کار و رونق فعالیت اشــاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۸۸۶‬نفر در دوره اموزش عمومی‬ ‫کوتاهمــدت‪ ۱۳۰ ،‬نفــر نیــز از اموزشهــای تخصصــی‬ ‫ویژه شــاغلین صنایعدســتی بهرهمنــد شــدند‪ .‬او اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬راهانــدازی خانه خالق صنایعدســتی‪ ،‬شــرکت در‬ ‫نمایشگاهمجازیصنایعدستیو جشنوارهفجر اصفهان‬ ‫و مستندســازی و ثبت اثار فاخر از دیگر اقدامات این‬ ‫معاونت در استان طی سال گذشته بود‪.‬‬ ‫مساعدت ‪ 7۲‬میلیارد‬ ‫تومانی خیرین به ایتام‬ ‫استان‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی اذربایجان غربی‬ ‫گفــت‪ :‬خیران اســتان ‪ ۷۲‬میلیارد تومــان به ایتام کمک‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫عزیز ســهندی در گفتوگو با ایســنا افزود‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته خیران اســتان ‪ ۷۲‬میلیارد تومان به ایتام استان‬ ‫کمک کردند که نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته‬ ‫خــود ‪ ۴۵‬درصــد افزایش داشــته اســت‪ .‬او در خصوص‬ ‫تعداد ایتام و فرزندان محســنین در اســتان نیز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر تعداد ایتام استان‪ ۵۱۵۱‬نفر و تعداد‬ ‫فرزندانمحسنین‪ ۸۶۴۶‬نفر است‪.‬سهندیخاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬درمجموع در اســتان ‪ ۴۷‬هــزار و ‪ ۷۵۶‬نفر حامی‬ ‫ایتــام وجــود دارد‪ .‬مدیــرکل کمیتــه امــداد امام خمینی‬ ‫اذربایجان غربی اظهار کرد‪ :‬سرانه دریافت ایتام ماهانه‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان و فرزندان محســنین ماهانه‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان اســت‪ .‬ســهندی در خصوص‬ ‫روشهای مشــارکت در طرح اکرام ایتام نیز یاداور شــد‪:‬‬ ‫ارسال عدد یک به سامانه ‪ ،۳۰۰۰۳۳۳۳۴۴‬مراجعه به‬ ‫سایتاکرامایتامو مراجعهحضوریبهادارات کل کمیته‬ ‫امداد امام خمینی در سطح استان از راههای مشارکت‬ ‫در ایــن طــرح معنوی و ارزشــمند اســت‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫طرح اکرام ایتام از ســال ‪ ۷۸‬باهدف تامین هزینههای‬ ‫معیشــتی‪ ،‬درمانی‪ ،‬تحصیلی‪ ،‬مســکن و سایر نیازهای‬ ‫فرزندان محروم از نعمت پدر توسط کمیته امداد اجرا‬ ‫میشود و مدت حمایت حداقل یک سال بوده که طی‬ ‫ان حامی بهصورت ماهیانه مبلغ تعهد شده خود را به‬ ‫شمارهحساب کمیته امداد امام (ره) محل سکونت فرد‬ ‫موردنظر باشناسهواریز مخصوصواریز میکند‪.‬‬ ‫‪ 93‬درصد دانشاموزان‬ ‫استان واکسن کرونا را‬ ‫دریافت کردند‬ ‫رئیــس اداره ســالمت اداره کل اموزشوپــرورش‬ ‫اذربایجــان غربــی گفــت ‪ 93‬درصــد دانشامــوزان‬ ‫اســتان تاکنــون دز اول‪ 82 ،‬درصــد دز دوم و ‪35‬‬ ‫درصــد دز ســوم واکســن کرونــا را دریافــت کردهانــد‪.‬‬ ‫رویــا اســماعیللو در گفتوگو با پانا با بیــان اینکه از‬ ‫کل دانشامــوز پنــج تــا ‪ ۹‬ســال ‪ ۳۷‬درصد در اســتان‬ ‫اذربایجــان غربــی واکســن کرونــا دریافــت کردهاند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امار واکسیناســیون همــکاران فرهنگی دز اول‬ ‫‪ ۹۷‬درصد و دز دوم ‪ ۹۵‬درصد و دز سوم ‪ ۷۶‬درصد‬ ‫اســت‪ .‬او بیــان کرد‪ :‬تعــداد مبتالیان بــه امیکرون در‬ ‫اســتان اذربایجان غربی از ‪ ۱۴‬فروردینماه در بخش‬ ‫دانشامــوزی تــا امــروز ‪ ۶۰‬نفــر بــوده اســت و ابتالی‬ ‫چهــار نفــر همکار فرهنگی هم گزارششــده اســت و‬ ‫در کل حضور دانشاموز در مدارس مطلوب و همراه‬ ‫بــا رعایت کامل بهداشــت فردی اســت‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫ســالمت اداره کل اموزشوپــرورش اذربایجــان غربی‬ ‫گفت‪ :‬تاکید شده است که دانشاموزان باید با الزام‬ ‫استفاده از ماسک‪ ،‬در کالسهای درس حاضر شوند و‬ ‫مدیران مدارس هم نظام مراقبت بهداشتی را افزایش‬ ‫دهند‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬درصورتیکه دانشاموزی دچار‬ ‫عالئم بیماری بود‪ ،‬از دیگر دانشاموزان جدا میشود‬ ‫تا به وضعیت درمان ان رســیدگی شــود‪ .‬اســماعیللو‬ ‫بیان کرد‪ :‬تمام تمهیدات الزم برای اموزشی باکیفیت‬ ‫و بــهدوراز مشــکالت کرونایــی انجامگرفته اســت تا‬ ‫نگرانــی خاصی برای خانوادههــا در این مورد وجود‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫ارتقایشغلی‬ ‫کارکنان شهرداری‬ ‫معطلتشکیل‬ ‫یک جلسه است‬ ‫اســتان اذربایجان غربــی با توجه به موقعیت‬ ‫جغرافیــای و اقلیم اب و هوایی یکی از مهمترین‬ ‫رویشــگاههای گیاهــان دارویی در کشــور به شــمار‬ ‫مــیرود و بــه لحــاظ تنــوع گیاهــان در عرصههای‬ ‫طبیعــی جــزء اولیــن اســتانهای کشــور اســت و با‬ ‫توجه به مســتندات علمی و بر اساس گزارشهای‬ ‫مراکز علمی و تحقیقاتی نزدیک به‪ ۴۶۵‬گونه گیاه‬ ‫دارویی در پوشش گیاهی استان وجود دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬اســتان اذربایجــان غربــی‬ ‫بــا توجــه به موقعیــت جغرافیای و اقلیــم اب و‬ ‫هوایــی یکی از مهمترین رویشــگاههای گیاهان‬ ‫دارویــی در کشــور به شــمار مــیرود و به لحاظ‬ ‫تنــوع گیاهــان در عرصههای طبیعی جــزء اولین‬ ‫اســتانهای کشور اســت و با توجه به مستندات‬ ‫علمــی و بــر اســاس گزارشهــای مراکــز علمــی و‬ ‫تحقیقاتــی نزدیــک بــه ‪ ۴۶۵‬گونه گیــاه دارویی‬ ‫در پوشش گیاهی استان وجود دارد و این استان‬ ‫را بــه ویترینــی از انــواع گیاهان دارویــی و منابع‬ ‫طب ســنتی تبدیل کرده است‪ .‬استان اذربایجان‬ ‫غربــی دارای ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار هکتار مرتع‬ ‫و ‪ ۱۰۱‬هــزار هکتــار جنــگل و عرصــه کشــاورزی و‬ ‫کوهپایــهای اســت کــه ازایــنرو ظرفیت مناســبی‬ ‫بــرای کشــت و پــرورش گیاهــان دارویــی دارد و‬ ‫بــا توجه به اینکــه گیاهــان دارویی یک صنعت‬ ‫نوظهــور در بخــش کشــاورزی بــا رشــد متوســط‬ ‫ساالنه ‪ 15/5‬درصد است و طبق امار بینالمللی‪،‬‬ ‫میــزان تجــارت جهانــی ان در زمــان حاضــر بــه‬ ‫‪ ۱۰۷‬میلیارد دالر میرســد و در میان با توجه به‬ ‫پتانسیل مناسب در استان میتوان نگاه ویژهای‬ ‫به این صنعت نوظهور برای توسعه و پیشرفت‬ ‫اقتصادی منطقه در نظر داشت‪ .‬بر اساس اعالم‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی در کشــور هشــت هــزار‬ ‫گونه گیاهی شناختهشــده که از این تعداد بیش‬ ‫از هــزار و ‪ ۲۰۰‬گونــه در اســتان شناساییشــده‬ ‫است و از این میزان هم بیش از ‪ ۴۶۵‬گونه گیاه‬ ‫دارویــی در اذربایجان غربی میروید که چوبان‬ ‫کبریتی‪ ،‬بادرنجبویه‪ ،‬شب بو‪ ،‬ختمی‪ ،‬اجی بیان‬ ‫و شیرینبیان‪ ،‬ثعلب‪ ،‬مرزه‪ ،‬اسپناخ‪ ،‬ایت بورنی‪،‬‬ ‫داغ قارپیــزی‪ ،‬منــدی‪ ،‬داغ ســقزی‪ ،‬یمیشــان‪،‬‬ ‫چریــش‪ ،‬غازایاغــی‪ ،‬قــره یونجــا‪ ،‬یارپیــز‪ ،‬دوه‬ ‫دابانی‪ ،‬اوشــقون‪ ،‬بید مشــک‪ ،‬بادرشــبو‪ ،‬بزوشه‪،‬‬ ‫بوغــاز قووران‪ ،‬کهلی اوتی‪ ،‬بــوالغ اوتی‪ ،‬اوغالن‬ ‫اوتــی و یارپیــز بــا نامهــای متنوع بومــی ازجمله‬ ‫معروفترین این گیاهان دارویی هستند‪.‬‬ ‫برداشت بیش از ‪ 6‬هزار تن گیاهان دارویی‬ ‫قاســمیان کارشناس گیاهان دارویی سازمان‬ ‫جهاد کشــاورزی اذربایجــان غربی در خصوص‬ ‫تنــوع گیاهان دارویی گفت‪ :‬اســتان اذربایجان‬ ‫غربــی بــه لحــاظ تنــوع گیاهــان دارویــی در‬ ‫عرصههــای طبیعی جــزء اولین اســتانها بوده‬ ‫بهطوریکه در حال حاضر بر اساس مستندات‬ ‫علمــی و گــزارش مراکــز علمــی و تحقیقاتــی‬ ‫اســتان نزدیــک بــه ‪ ۴۶۵‬گونه گیــاه دارویی در‬ ‫پوشــش گیاهــی اســتان وجــود دارد‪ .‬او ادامــه‬ ‫داد‪ :‬درهرحــال حاضــر حــدود ‪ ۱۶۰۰‬هکتــار از‬ ‫اراضــی اســتان زیر کشــت گیاهــان دارویی قرار‬ ‫دارد‪ .‬کارشــناس گیاهان دارویی ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی اذربایجــان غربی با اشــاره به موارد‬ ‫مصــرف ایــن نــوع از گیاهــان عنــوان کــرد‪ :‬از‬ ‫گیاهــان دارویی بهعنوان مــواد اولیه داروهای‬ ‫گیاهــی و نیــز در ترکیــب داروهای شــیمیایی و‬ ‫درمان انواع بیماریها بهویژه در طب ســنتی‪،‬‬ ‫کاربــرد فراوانــی دارد ضمــن اینکــه بســیاری از‬ ‫ادویههــای مصرفــی در ترکیبــات مــواد غذایی‬ ‫جــزء گیاهــان دارویــی محســوب میشــوند که‬ ‫مصــرف خوراکــی دارند‪ .‬قاســمیان با اشــاره به‬ ‫برداشت گیاهان دارویی در استان عنوان کرد‪:‬‬ ‫ســاالنه بهطورکلــی در اســتان بیــش از ‪۶۰۰۰‬‬ ‫تــن مادهتــر گیــاه دارویــی از گیاهــان دارویــی‬ ‫اســتان برداشــت میشــود‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬از‬ ‫بیــن تولیــدات گیاهان دارویی اســتان میتوان‬ ‫بــه گیــاه دارویــی بیدمشــک کــه بومــی اســتان‬ ‫بــوده و بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد تولیــد ایــن گیاه در‬ ‫کشــور متعلق به استان اذربایجان غربی است‬ ‫کــه همهســاله عالوه بر اینکــه محصول تر این‬ ‫گیاه به اســتانهای مجاور به یاری اســتانهای‬ ‫کشــور ازجملــه فــارس و اصفهــان صادرشــده و‬ ‫نیز عرق حاصل از این گیاه بهصورت چمدانی‬ ‫به کشــورهای حاشــیه خلیجفارس و کشورهای‬ ‫همجــوار اســتان صــادر میشــود اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫قاســمیان تصریــح کــرد‪ :‬عــالوه بــر این ســماق‬ ‫تولیــدی از مناطق جنگلی شهرســتان سردشــت‬ ‫که بالغبر ‪ ۷۰۰‬تن است عالوه بربسته بندی و‬ ‫فروش به تمام اســتانهای کشــورمان به کشور‬ ‫عراق و ترکیه نیز صادر میشود‪ .‬این کارشناس‬ ‫در خصــوص تاثیــر کشــت گیاهــان دارویــی بــر‬ ‫اقتصــاد منطقه اذعان کرد‪ :‬در صورت توســعه‬ ‫کشــت گیاهــان دارویی در اســتان بــا توجه به‬ ‫اشــتغالزایی بــاال در ایــن حــوزه و در صــورت‬ ‫حمایــت و گســترش صنایــع تبدیلــی وابســته و‬ ‫فراوری و بســتهبندی مناسب ازلحاظ صادرات‬ ‫و ارزاوری نیــز موجــب رونــق اقتصــادی در‬ ‫منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫عمدهترین تولیدات استان مربوط به‬ ‫گیاهان دارویی بیدمشک بادرشبو گل‬ ‫محمدی و سماق است‬ ‫قاسمیان یاداور شد‪ :‬هماکنون بر اساس منابع‬ ‫موجود کار در حوزه گیاهان دارویی با توجه به نوع‬ ‫کشت و کار و تنوع صنایع تبدیلی وابسته ازلحاظ‬ ‫اشتغالزایی نسبت به سایر کشت و کارها باال بوده‬ ‫بهطوریکه در شرایطی اشتغالزایی در این حوزه‪۴‬‬ ‫برابر سایر محصوالت کشاورزی براورد شده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه عمدهترین تولیدات استان مربوط‬ ‫به گیاهان دارویی بیدمشک بادرشبو گل محمدی‬ ‫و سماقاستخاطرنشان کرد‪:‬سایر گیاهاندارویی‬ ‫از قبیــل نعناع‪ ،‬نعناع فلفلــی‪ ،‬بادرنجبویه‪ ،‬ختمی‬ ‫سیاهدانه و سایر گونههای دیگر نیز بهطور متفرقه‬ ‫از قبیل اسطوخودوس رزماری رازیانه زیره سبز و نیز‬ ‫کشت میشود‪ .‬قاسمیان با اشاره ظرفیت مناسب‬ ‫گیاهان دارویی در استان تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫علیرغم پتانسیل بالقوه باالیی که در تنوع گیاهان‬ ‫دارویــی اســتان وجــود دارد هنــوز از ایــن موهبــت‬ ‫الهی بهصورت بهینه استفادهنشده و بهطور عمده‬ ‫برداشت بسیاری از این گیاهان توسط افراد بومی‬ ‫اســتان و بهصورت برداشــت از عرصههای طبیعی‬ ‫بوده که این امر یعنی برداشتهای بیرویه منجر‬ ‫به تخلیه مخزن ژنتیکی استان در این حوزه میشود‬ ‫استان در زمینه تولید گیاهان دارویی‬ ‫ظرفیتهای باالیی دارد‬ ‫خـــبر‬ ‫ساماندهیمناطقازادشدهحریمو بستر شهرچایارومیه‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقهای اذربایجان غربی گفت‪ :‬مناطق‬ ‫ازادشده حریم و بستر شهرچای ارومیه ساماندهی میشود‪.‬‬ ‫بهگزارشصداوسیما‪،‬مجیددستگاهیدر نشستاخرینوضعیت‬ ‫ساماندهی مناطق ازادشده حریم و بستر شهرچای ارومیه اظهار کرد‪:‬‬ ‫ازادسازی در چهار بازه انجام میشود و حریم رودخانه پس از تعیین‬ ‫به اطالع روستاییان واقع در مسیر رسید و خوشبختانه از طرف انها‬ ‫نیز مخالفتی نشد‪ ،‬ازادسازی بازه داخل شهر به عهده شهرداری است‬ ‫که انتظار میرود این امر نیز با حساســیت ویژهای انجام شــود‪ .‬او با‬ ‫تاکید بر جدیت دســتگاههای متولی جهت ازادســازی حریم و بســتر‬ ‫رودخانه شهرچای افزود‪ :‬در این راستا همه اقشار در برابر قانون برابر‬ ‫هســتند‪ ،‬چنانکه در ادامه مسیر ازادسازی تاسیســات برخی از ادارات‬ ‫و ارگانهای دولتی نیز قلعوقمع شــده اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت اب‬ ‫منطقهای اذربایجان غربیهمچنین بر ساماندهیو زیباسازی مناطق‬ ‫ازادسازی شده تاکید کرد و گفت‪ :‬با توجه به اهمیت روستای بند به‬ ‫جهت گردشــگری و نازیبا شــدن مســیر رودخانه در این منطقه الزم‬ ‫استبا کمکدستگاههایمتولیاقدامیدر راستایرفعبدمنظریاین‬ ‫مناطق اجرایی شود‪ .‬نماینده دادستان و ریاست شعبه‪ ۲‬بازپرسی نیز‬ ‫در این نشست از فعالیتهای شرکت اب منطقهای به جهت جدیت‬ ‫در اجرای ازادسازی‪ ،‬گزارشی از قوانین و مقررات موجود در خصوص‬ ‫قانون توزیع عادالنه اب و رفع تجاوز از تاسیسات اب و برق ارائه داد‬ ‫خـــبر‬ ‫انجام بیش از ‪ ۳600‬مورد بازرسی از ابتدای سال جاری‬ ‫معاون نظارت‪ ،‬بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اداره‬ ‫کل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت اســتان اذربایجان غربی اظهــار کرد‪:‬‬ ‫از ابتــدای ســال جــاری تا ‪ 25‬فروردین در راســتای کنترل و نظارت بر‬ ‫عملکرد واحدهای صنفی و غیر صنفی استان که در حیطه نظارتی‬ ‫این اداره کل میباشند ‪ 3‬هزار و ‪ 699‬مورد بازرسی انجامشده است‪.‬‬ ‫ایرج مرندی گفت‪ :‬از ابتدای ســال جاری تا ‪ 25‬فروردین در راســتای‬ ‫کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و غیر صنفی استان که‬ ‫در حیطه نظارتی این اداره کل میباشند ‪ 3‬هزار و ‪ 699‬مورد بازرسی‬ ‫انجامشده است‪ .‬او افزود‪ :‬درنتیجه بازرسیهای ‪ 666‬فقره پرونده‬ ‫تخلفــات صنفــی به ارزش بیش از ‪ 332‬میلیــارد و ‪ 227‬میلیون ریال‬ ‫تشــکیل و جهت رســیدگی بیشتر و صدور حکم نهایی به تعزیرات‬ ‫حکومتی اســتان ارجاع گردیده اســت‪ .‬مرندی تصریح کرد‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته ‪ 160‬هــزار و ‪ 999‬مــورد بازرســی از واحدهــای صنفــی و غیــر‬ ‫صنفی استان انجام و ‪ 12‬هزار و ‪ 24‬فقره پرونده تخلفات صنفی به‬ ‫ارزش بیش از ‪ 6‬هزار و ‪ 316‬میلیارد ریال تشــکیل و جهت رســیدگی‬ ‫بیشــتر و صــدور جکــم نهایی به مراجــع ذیصالح ارجاع داده شــد‪.‬‬ ‫معــاون نظارت‪ ،‬بازرســی و حمایت از حقوق مصرفکننــدگان اداره‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان اذربایجــان غربی اضافه کرد‪ :‬طی‬ ‫یک سال گذشته ‪ 4‬هزار و ‪ 523‬مورد شکایات مردمی به ستاد خبری‬ ‫این اداره کل واصلشده است که پس از بررسی و رسیدگی ‪ 2‬هزار و‬ ‫‪ 86‬مورد متخلف و ‪ 2‬هزار و ‪ 30‬مورد غیر متخلف و ‪ 407‬مورد نیز‬ ‫که در ایام پایانی سال به این ستاد واصلشده بود در دست بررسی‬ ‫و رســیدگی هستند‪ .‬مرندی خاطرنشــان کرد‪ :‬در بازه زمانی یادشده‬ ‫‪ 5‬هزار و ‪ 215‬مورد بازرســی در قالب گشــتهای مشــترک با ادارات‬ ‫و نهادهــای مربوطــه از واحدهای تخصصی انجام و یکهــزار و ‪380‬‬ ‫فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ‪ 593‬میلیارد و ‪ 64‬میلیون ریال‬ ‫تشکیل و به مراجع ذیصالح جهت صدور حکم نهایی ارسال شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اختصاص‪ 150‬میلیارد ریال برای ساخت اماکن ورزشی مدارس استان‬ ‫معــاون تربیتبدنــی و ســالمت اداره کل اموزشوپــرورش‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ ۱۵۰ :‬میلیارد ریال اعتبار برای احداث چمن‬ ‫و ســالنهای ورزشــی چندمنظــوره دانشامــوزی در مدارس اســتان‬ ‫تخصیصیافته و بهحساب مناطق ‪ ۲۴‬گانه واریزشده است‪.‬‬ ‫رضا میدان رو در گفتوگو با ایرنا افزود‪ :‬با تخصیص این میزان‬ ‫اعتبار‪ ،‬احداث ‪ ۳۰‬زمین چمن مصنوعی در ‪ ۲۴‬منطقه استان و ‪۶‬‬ ‫سالن سرپوشیده ‪ ۶۰۰‬متری بهزودی اغاز میشود‪ .‬به گفته او‪ ،‬این‬ ‫اماکن ورزشی بهصورت مشارکتی خیری و دولتی با اولویت مدارس‬ ‫دخترانــه احــداث میشــود‪ .‬معــاون تربیتبدنی و ســالمت اداره‬ ‫کل اموزشوپــرورش اذربایجــان غربی اظهار کرد‪ :‬ســاخت مدرســه‬ ‫شــهید فاروقی ناحیه ‪ ۲‬ارومیه نیز که نیمهتمام اســت با ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال اعتبار تکمیل میشود تا دانشاموزان بتوانند از‬ ‫ایــن فضا بهرهمند شــوند‪ .‬میدان رو اضافه کــرد‪ ۵۰ :‬میلیارد ریال از‬ ‫مجموع این اعتبار نیز برای تعویض کفپوش ســالنهای ورزشــی‬ ‫مناطــق اســتان تخصیصیافتــه کــه بــهزودی در اختیــار مناطــق‬ ‫قــرار داده خواهــد شــد‪ .‬او یــاداور شــد‪ :‬ایــن اســتان درحالیکه‬ ‫ازنظــر تعــداد دانشامــوز دارای رتبــه پنجــم کشــور اســت ولــی‬ ‫ازنظر ســرانه ورزشــی رو باز از بین ‪ ۳۲‬اســتان رتبه ‪ ۳۰‬را با ســه‬ ‫ســانتیمتر فضــا به ازای هر دانشامــوز دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این‬ ‫اســتان در زمینه فضای سرپوشــیده نیز با ‪ ۱۳‬ســانتیمتر به ازای‬ ‫هــر دانشامــوز در رتبــه ‪ ۲۴‬کشــور قــرار دارد کــه ایــن میــزان با‬ ‫اســتان نخســت کشــور در این زمینه ‪ ۲۹‬ســانتیمتر فاصله دارد‪.‬‬ ‫میــدان رو تاکیــد کــرد‪ :‬تمــام مــوارد موردنیــاز بــرای ســالنهای‬ ‫ورزشــی و ایجــاد فضــای ورزشــی در اســتان در قالــب طرحهای‬ ‫توجیهی امادهســازی شــده تا در موقع سفر رئیسجمهوری جزو‬ ‫مطالبــات اموزشوپرورش قرار داده شــود‪ .‬معــاون تربیتبدنی‬ ‫و ســالمت اداره کل اموزشوپرورش اذربایجان غربی افزود‪ :‬در‬ ‫این اســتان هماینک ‪ ۱۰۷‬ســالن ورزشــی و ســه چمــن مصنوعی‬ ‫و ‪ ۳۵‬کالس درس تربیتبدنــی وجــود دارد کــه بــرای هر کالس‬ ‫درس تربیتبدنی ‪ ۷۰۰‬میلیون ریال هزینه شده است‪.‬‬ ‫رسانههادیدهبان جامعههستند‬ ‫سرپرستمعاونتسیاسی‪،‬‬ ‫محسوب نمیشود؛ البته باید‬ ‫امنیتی و اجتماعی اســتانداری‬ ‫با جلوگیری از سیاه نمایی نیز‬ ‫اذربایجــان غربــی بــا تاکیــد بر‬ ‫مانع اسیب به امید مردم شد‪.‬‬ ‫ضــرورت بهرهمندی از ظرفیت‬ ‫او بــا اشــاره بــه جایــگاه ایران‬ ‫رســانهها در توســعه اســتان‬ ‫در عرصــه جهانی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫رضا ابراهیمی‬ ‫گفت‪ :‬رسانهها بهعنوان دیده‬ ‫ایران امروز یک کشــور منزوی‬ ‫بــان جامعــه تصویری درســت‬ ‫نیست و در تمامی معادالت‬ ‫از مســائل را بهصــورت دقیــق ارائه دهنــد‪ .‬رضا بینالمللی نقشافرینی میکند؛ در همین راستا‬ ‫ابراهیمی در مراســم اختتامیه جشــنواره رســانه نیز رسانهها برای بیان جایگاه واقعی جمهوری‬ ‫نگاران انقالب‪ ،‬سیاه نمایی را یکی از افتهای اســالمی و دســتاوردهای ان در عرصــه جهانی‬ ‫فضای رســانهای عنوان کرد و افزود‪ :‬رسانهها با از اهرمهــای اصلــی نظــام بــه شــمار میروند‪.‬‬ ‫ترســیمی از فضای واقعی و خدمات ارائهشــده سرپرست معاونت سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی‬ ‫به مردم از سوی نظام اسالمی‪ ،‬امیدافرینی کنند‪ .‬استانداری اذربایجان غربی ادامه داد‪ :‬انقالب‬ ‫او با اشــاره به جایگاه مهم رســانه در توســعه و اســالمی نباید محدود به مرزهای ایران باشد؛‬ ‫مسائل روز‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حتی در پیروزی انقالب بلکه باید پیام خود را به بهرهمندی از فضایی‬ ‫اســالمی نیز رســانه در کنار عوامــل دیگر نقش تحت عنوان رســانه‪ ،‬جهانی کند‪ .‬او همچنین‬ ‫اثرگذاری داشت؛ البته در ان زمان رسانهها بیشتر بــا قدردانــی از رســانهها در کمک به مدیریت‬ ‫مکتــوب بــوده و به شــکل امــروزی در دســترس بحرانــی به نــام کرونا‪ ،‬گفــت‪ :‬در بحث کرونا‪،‬‬ ‫اســان نبودنــد‪ .‬سرپرســت معاونــت سیاســی‪ ،‬اصحاب رسانه و فعاالن شبکههای اجتماعی‬ ‫امنیتی و اجتماعی استانداری اذربایجان غربی‪ ،‬در کنتــرل وضعیــت و اطالعرســانی پیامهــای‬ ‫صداقت را یکی از رســالتهای اصلی رسانهها بهداشــتی ســنگ تمــام گذاشــتند؛ بایــد اذعان‬ ‫دانســت و ادامــه داد‪ :‬اصحــاب رســانه ضمــن کنیم که در شــیوع این ویروس اگر اقناعســازی‬ ‫اعتمادســازی الزم بین مردم‪ ،‬باید چشــم بیدار رســانهها نبــود و مــردم در جریــان امــور قــرار‬ ‫مدیــران باشــند‪ .‬او افــزود‪ :‬متاســفانه در جهاد نمیگرفتند‪ ،‬دستیابی به ثبات فعلی امکانپذیر‬ ‫تبیین دچار یک سری مشکالتی هستیم چراکه نبــود‪ .‬ابراهیمی همچنین با بیــان اینکه تمامی‬ ‫پس از ‪ ۴۳‬ســال از عمر بابرکت نظام اســالمی توجه دولت به توانمندی داخلی اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫هنوز نتوانستهایم تا ارمانهای اصلی انقالب را کرد‪ ۴۲:‬سال تحریم و دفاع مقدس هشتساله‬ ‫برای نســل جوان بازگو کنیم‪ .‬ابراهیمی با بیان مقابل ارتشهایی از سراسر جهان نشان داد که‬ ‫اینکه اغراق رســانهای و ســیاه نمایی هردو به تکیهبــر داخل میتواند راه گشــای ما در مســیر‬ ‫یک انــدازه اسیبزاســت‪ ،‬گفت‪ :‬خوشــبختانه توسعه باشد‪ .‬او با قدردانی از رسانههای استانی‬ ‫نظــام اســالمی در طــول ‪ ۴۳‬ســال گذشــته در رعایت انصاف‪ ،‬از تالشهای اصحاب رسانه‬ ‫بهاندازهای دستاورد داشته که بیان انان اغراق در بیاندستاوردهایموفقدولتقدردانی کرد‪.‬‬ ‫تعد ددستگیرشدگ ن تعد دب زد شتشدگ نب نکی‬ ‫ز ک راگ ه ن زبده اگ هی‬ ‫مو ل کشف شده‬ ‫طال | زیوراالت| هز رن سکه| دالر‬ ‫‪ 10‬نفر‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫خ رجکشور‬ ‫د خلکشور‬ ‫سرقت‬ ‫کشف اموال مسروقه‬ ‫در خودرویی در‬ ‫فرودگاه امام‬ ‫رو د د ر ن ‪05‬‬ ‫هد ن‬ ‫‪08‬‬ ‫محکومیت قطعی تعدادی از مسئوالن‬ ‫وقت دامپزشکی استان‬ ‫رئیــسکل دادگســتری‬ ‫شــالق و جزای نقدی است که‬ ‫اذربایجان غربی از محکومیت‬ ‫در مرحلهاجرایحکمبهموقع‬ ‫قطعــی تعــدادی از مســئوالن‬ ‫اجرا گذاشــته شد و محکومان‬ ‫وقــت دامپزشــکی اســتان خبر‬ ‫جهتتحملمجازاتبهزندان‬ ‫داد‪ .‬ناصــر عتباتی با اعالم این‬ ‫معرفیشدند‪.‬‬ ‫ناصر عتباتی‬ ‫خبر گفت‪ :‬تعدادی از مدیران‬ ‫رئیــس شــورای قضایــی‬ ‫وقــت دامپزشــکی اســتان بــه‬ ‫اســتان تصریــح کــرد‪ :‬دســتگاه‬ ‫اتهاماتــی از قبیل اختــالس‪ ،‬تبانی در معامالت قضایــی در مقــام حفــظ حقــوق بیتالمــال و‬ ‫دولتی و ارتشاء تحت تعقیب قرارگرفته و پس حقوق عامه مردم با هیچکسی یا هیچ مقامی‬ ‫از طــی مراحــل رســیدگی در دادســرا و محاکــم مماشات نخواهد کرد و با خاطیان و متجاوزان‬ ‫بــدوی و تجدیدنظــر به مجــازات قانونی مقرر به بیتالمال و سوءاســتفاده کنندگان از اعتماد‬ ‫محکومشدهاند‪.‬عتباتیافزود‪:‬مجازاتمقرر این عمومی برخورد قاطع قانونی و قضایی خواهد‬ ‫مدیران شامل حبس‪ ،‬انفصال از خدمات دولتی‪ ،‬نمود‪.‬‬ ‫گردش مالی بیش از ‪ ۹0‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫بخش کشاورزی استان‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫با توجه بــه ارزشافزوده باالی‬ ‫اذربایجــان‬ ‫کشــاورزی‬ ‫تولیــد محصــوالت کشــاورزی‬ ‫غربــی گفــت‪ :‬فرصتهــای‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ارزش ریالــی تولیــد‬ ‫ســرمایهگذاری و نیازهــای‬ ‫محصــوالت کشــاورزی ســال‬ ‫فناورانــه جدیــد در بخــش‬ ‫زراعــی گذشــته در پــای مزرعه‬ ‫اکبر کرامتی‬ ‫کشــاورزی بــرای توســعه تولید‬ ‫در حــدود ‪ 6/8‬میلیــون تــن‬ ‫دانشبنیان در استان شناسایی‬ ‫بــراورد شــده اســت کــه بــا در‬ ‫شود‪ .‬اکبر کرامتی در جلسه هماهنگی برگزاری نظر گرفتن سایر صنایع پاییندستی و باالدستی‬ ‫همایش جذب سرمایهگذار در بخش کشاورزی وابســته بــه بخش کشــاورزی‪ ،‬گــردش مالی این‬ ‫با بیان این مطلب اظهار کرد‪ :‬اذربایجان غربی بخش به بیش از ‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومان میرسد‬ ‫بــه دلیــل هممــرزی بــا ســه کشــور همســایه و کــه نقــش محــوری در رونــق اقتصــادی اســتان‬ ‫پتانسیلهای باال در بخش کشاورزی‪ ،‬موقعیت دارد‪ .‬رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اذربایجان‬ ‫مطلوبی برای سرمایهگذاری دارد‪ ،‬بهطوریکه در غربی گفت‪ :‬توســعه تولید نهادههای نوین در‬ ‫بخش صنایع پاییندستی و باالدستی کشاورزی بخش کشــاورزی باید در اولویت سرمایهگذاری‬ ‫ظرفیتهای بسیار قابلتوجهی در سطح استان قرار گیرد‪ .‬کرامتی اضافه کرد‪ :‬برای تحقق شعار‬ ‫وجــود دارد کــه بهطور مطلوب تاکنــون بازگو و محــوری ســال و کمک به جهــش ‪ ۸‬درصدی در‬ ‫معرفینشدهاست‪ .‬کرامتیتصریح کرد‪:‬توسعه رشدتوسعهاقتصادی کشور‪،‬نیاز استباتدوین‬ ‫اشــتغال در بخش کشــاورزی‪ ،‬عالوه بر اهمیت بستههای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف‬ ‫ان در تامیــن امنیت غذایی‪ ،‬نقــش تاثیر گزاری کشــاورزی و احصای محل طرح‪ ،‬زیرساختها‪،‬‬ ‫در تامین امنیت اجتماعی روستاییان و کاهش تامین انشعابات و بررسی پیشنهادها و ‪ ...‬بستر‬ ‫مهاجــرت از روســتاها بــه شــهرها را دارد‪ .‬او بــا و فرصت ســرمایه گزاری در اســتان را تســریع و‬ ‫انتقاد از ســرمایهگذاری کم در بخش کشــاورزی فراهمکنیم‪.‬‬ ‫روند تامین مسکن برای محرومین‬ ‫تسریع شود‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور‬ ‫دولــت مردمــی‪ ،‬رســیدگی بــه‬ ‫عمرانیاستانداراذربایجانغربی‬ ‫مســائل و مشــکالت محرومین‬ ‫گفت‪ :‬دولت ســیزدهم رسیدگی‬ ‫را در اولویــت کاری خــود قــرار‬ ‫بهمسائلو مشکالتمحرومین‬ ‫داده اســت‪ .‬معــاون هماهنگی‬ ‫را در اولویت کاری خود قرار داده‬ ‫امور عمرانی استاندار اذربایجان‬ ‫یاسر رهبردین‬ ‫است‪ .‬یاســر رهبردین در جلسه‬ ‫غربیروانسازیتامینتسهیالت‬ ‫ســتاد تامین مســکن محرومین‬ ‫ساختمسکنبرایمحرومینرا‬ ‫اســتان ضمــن قدردانــی از عملکــرد بانکهــا و نیز ضروری دانسته و افزود‪ :‬با ساماندهی سازوکار‬ ‫دستگاههایمتولیدر تامینمسکنبرایمحرومان تامین مســکن برای محرومین‪ ،‬از هماکنــون برای‬ ‫در سال گذشته‪ ،‬افزود‪ :‬بانکها ملزم به همکاری با ساختمسکنمحروماندر سال‪،۱۴۰۱‬برنامهریزی‬ ‫دستگاههایمتولیدرتامینتسهیالتبرایساخت الزم انجــام شــود‪ .‬رهبردیــن همچنین بــا تاکید بر‬ ‫مســکن محرومین اذربایجان غربی هستند‪ .‬او در تســریع در اتمــام مســاکن و پروژههــای نیمهتمام‬ ‫ادامــه محرومیتزدایــی را از اولویتهــای دولــت اســتان‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬برنامهریــزی برای تامین‬ ‫سیزدهم اعالم کرده و یاداور شد‪ :‬مجموعه دولت مسکنمحرومینبهگونهایباشدکهواحدهاپیش‬ ‫در اذربایجان غربی در راستای اجرای سیاستهای از اغاز ماههایسردسالتحویلمتقاضیانشود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1332‬‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1332‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بارشهای تهران در سال ابی جاری ‪ 30‬درصد کاهش یافت‬ ‫‪ 1۲‬هزار واحد طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن در پرند در حال‬ ‫ساخت است‬ ‫مدیرعامــل شــهر جدید پرند با اشــاره بــه اینکه ‪۱۲‬‬ ‫هزار واحد طرح نهضت ملی مســکن در پرند در حال‬ ‫ســاخت اســت از اغــاز عملیــات اجرایی ‪ ۳‬هــزار واحد‬ ‫جدیــد بــهزودی بــا حضــور رئیسجمهــوری خبــر داد‪.‬‬ ‫محسن وطنخواهی اماری از مراحل تامین زمین و روند‬ ‫اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این شهر جدید ارائه‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل شهر جدید پرند با اشاره به اینکه شهر‬ ‫بهعنوانیکیاز شهرهایجدیددر ساختمسکنطرح‬ ‫نهضت ملی مســکن برنامه بزرگی در دســتور کار دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سهمیه شهر جدید پرند در اجرای طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن در چهار سال دولت سیزدهم‪ ۷۰‬هزار واحد‬ ‫است که فعال ‪ ۵۵‬هزار واحد به شهر جدید ابالغشده‬ ‫است‪ .‬در گام نخست‪ ۲۱۶‬هزار نفر ثبتنام اولیه شدند‬ ‫که حدود ‪ ۶۰‬هزار نفر پاالیش اولیه شــدند‪ .‬به ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫نفر پیامک ارسالشــده که مدارک خود را کنترل کنند و‬ ‫تکمیل مدارک داشته باشند‪ .‬وطنخواهی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بــا توجه به نزدیکی شــهر جدید پرند بــه تهران انتظار‬ ‫ایــن اســت که ظرفیــت ان در اجرای طرح نهضت ملی‬ ‫مســکن تکمیل شــود‪ .‬او در خصوص تخصیص زمین و‬ ‫مراحل ارائه ان اعالم کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۴۴۵‬هکتار به‬ ‫استعداد ‪ ۲۰‬هزار واحد به شهر جدید پرند الحاق شده‬ ‫است که مشکالتی همچونابالغطرحتفصیلی دارد که‬ ‫در اســتانداری به دلیل تقسیمات کشوری مانده است‪.‬‬ ‫همچنین مشــکالتی بــا ارتــش در خصــوص زمینهای‬ ‫الحاقی به شهر جدید پرند وجود دارد که این مشکالت‬ ‫نیز بارایزنیدر حالبرطرفشدناست‪.‬مدیرعاملشهر‬ ‫جدیــد پرند توضیــح داد‪ :‬در حال حاضر زمین برای ‪۷۰‬‬ ‫هزار واحد ســهمیه طرح نهضت ملی مســکن در حال‬ ‫تامین اســت و مشکلی در خصوص تامین زمین وجود‬ ‫ندارد‪ .‬وطنخواهی در خصوص روند ساخت مسکن در‬ ‫شهر جدید پرند که تحت عنوان نهضت ملی شناخته‬ ‫میشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۱۲‬هــزار واحــد طرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن در پرند در حال ســاخت اســت‬ ‫که شــامل واحدهای خودمالکی‪ ،‬استیجاری‪ ،‬مشارکتی‬ ‫و گروهــی در حــال انجام اســت‪ .‬او گفت‪ :‬مقررشــده تا‬ ‫بهزودی با حضور و دستور رئیسجمهور در استان تهران‬ ‫حدود‪ ۳‬هزار واحدطرحنهضتملیمسکن کلنگزنی‬ ‫شود که هماکنون برای این تعداد واحد‪ ،‬کارگاه تجهیز‬ ‫شده و پیمانکار اغاز به کارکرده است‪.‬‬ ‫شماره ‪35‬‬ ‫سایه خشکسالی بر سر پایتخت‬ ‫مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات‬ ‫ابی و برقابی شــرکت اب منطقهای تهران گفت‪:‬‬ ‫همــکاری بیشازپیش شــهروندان در صرفهجویی‬ ‫و مدیریــت مصــرف اب موثرتریــن راهــکار در‬ ‫تامین مطمئــن و پایدار اب شــرب در ماههای اتی‬ ‫بهخصــوص در روزهــای اوج مصــرف در تابســتان‬ ‫خواهدبود‪.‬محمدشهریاریدر گفتوگو باتسنیم‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در زمان حاضر حجم ذخایر اب در‬ ‫ســدهای پنجگانــه تهــران ‪ 484‬میلیون مترمکعب‬ ‫هست که در مقایسه با‪ 752‬میلیون مترمکعب روز‬ ‫مشابهسالگذشته‪،‬کاهش‪ 267‬میلیونمترمکعبی‬ ‫راشاهدهستیم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 28‬درصدی ورودی اب به سدهای‬ ‫تهران‬ ‫او افــزود‪ :‬وضعیــت ورودی اب بــه ســدهای‬ ‫تهران از ابتدای فروردینماه تا سیام فروردین‪194،‬‬ ‫میلیون مترمکعــب بود که این میــزان در فروردین‬ ‫‪،1400‬بالغبر‪302‬میلیونمترمکعببودکهمتاسفانه‬ ‫شــاهد کاهش ‪ 36‬درصدی ورودی اب در سدهای‬ ‫پنجگانه تهران هستیم‪ .‬شــهریاری در خصوص امار‬ ‫ورودی اب بــه ســدهای تهــران در ســال ابی جاری‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال ابی جــاری تاکنــون ورودی‬ ‫اب به ســدهای تهران ‪ 541‬میلیون مترمکعب بود‬ ‫که این رقم در مدت مشابه سال قبل ‪ 755‬میلیون‬ ‫مترمکعــب بود کــه کاهــش ‪ 28‬درصدی را نشــان‬ ‫میدهد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 30‬درصدی بارشهای تهران در‬ ‫سال ابی جاری‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬فروردیــن امســال بــه لحــاظ‬ ‫امار بارشــی اصال ماه خوبی نبود‪ ،‬چراکه میزان‬ ‫بارشهــای تهــران در این ماه فقــط ‪ 10‬میلیمتر‬ ‫بــود‪ ،‬درحالیکــه امــار متوســط بارشهــای‬ ‫فروردینمــاه اســتان تهــران ‪ 43.5‬میلیمتــر‬ ‫اســت و کاهش ‪ 77‬درصــدی بارش را در همین‬ ‫فروردینمــاه نســبت بــه متوســط بلندمــدت‬ ‫داریــم‪ .‬مدیــر دفتــر بهرهبــرداری و نگهــداری از‬ ‫تاسیســات ابی و برقابی شــرکت اب منطقهای‬ ‫تهــران با تذکر اینکــه در میزان بارشهای تهران‬ ‫در ســال ابــی جــاری نیــز بــا کاهــش قابلتوجه‬ ‫مواجهیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬میــزان بــارش از ابتدای ســال‬ ‫ابی تا انتهای فروردینماه امسال‪ 160 ،‬میلیمتر‬ ‫بود‪ ،‬درحالیکه متوســط این رقم در ســالهای‬ ‫گذشــته ‪ 227.5‬میلیمتــر بــود و مــا بــا کاهــش‬ ‫تقریباً ‪ 30‬درصدی از ابتدای ســال ابی در زمینه‬ ‫بارش مواجه هستیم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 354‬میلیون مترمکعبی ذخیره اب‬ ‫نسبت به سالهای نرمال‬ ‫او افزود‪:‬متوسطمخزننرمالی کهبرایسدهای‬ ‫تهــران معموالً در انتهــای فروردینماه در شــرایط‬ ‫نرمــال ابوهوایــی شــاهد بودیــم‪ 838 ،‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب اســت کــه اگر بخواهیــم ذخیــره ‪484‬‬ ‫میلیونمترمکعبیفعلیرابااینرقممقایسه کنیم‪،‬‬ ‫کاهش ‪ 354‬میلیون مترمکعبی را نسبت به ذخایر‬ ‫سدها در سالهای نرمال شاهد هستیم‪ .‬شهریاری‬ ‫در خصوص امار ذخایر ســدهای تهران گفت‪ :‬ســد‬ ‫امیرکبیر در زمانحاضر‪84‬میلیونمترمکعبذخیره‬ ‫اب دارد‪ ،‬درحالیکه این حجم در زمان مشابه سال‬ ‫قبل‪ 161 ،‬میلیون مترمکعب بوده و ســد لتیان ‪57‬‬ ‫میلیون مترمکعب موجودی مخزن دارد درحالیکه‬ ‫ســال گذشــته در انتهــای فروردینمــاه ‪ 51‬میلیــون‬ ‫مترمکعب بوده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همچنین سد‬ ‫الر در زمان حاضر ‪ 51‬میلیون مترمکعب موجودی‬ ‫اب دارد در حالــی ایــن رقــم در روز مشــابه ســال‬ ‫گذشته‪ 85‬میلیونمترمکعببوده‪،‬سدطالقان‪221‬‬ ‫میلیونمترمکعبموجودیفعلیدارد‪،‬درحالیکه‬ ‫سالگذشتهدر زمانمشابه‪ 319،‬میلیونمترمکعب‬ ‫اب در این سد داشتیم و در خصوص سد ماملو نیز‬ ‫ذخیره فعلی ‪ 71‬میلیون مترمکعب بوده و ذخیره‬ ‫اب در زمان مشابه سال قبل در این سد‪ 135‬میلیون‬ ‫مترمکعببودهاست‪.‬‬ ‫شــهریاری با اشــاره بــه پیشبینیهای ســازمان‬ ‫هواشناســی و ذخیره اب در ســدهای تهران و تاثیر‬ ‫کاهــش نزوالت جوی بــر وضعیت ابگیری مخازن‬ ‫سدهای پنجگانه تهران گفت‪ :‬همراهی و همکاری‬ ‫بیشازپیــش شــهروندان محتــرم در صرفهجویــی‬ ‫و مدیریــت مصــرف اب‪ ،‬موثرتریــن راهــکار در‬ ‫تامین مطمئــن و پایدار اب شــرب در ماههای اتی‬ ‫بهخصــوص در روزهــای اوج مصــرف در فصــل‬ ‫تابستانخواهدبود‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تکمیلبیمارستانامامخمینی(ره)شهریار‬ ‫تا پایان سال‬ ‫اســتاندار تهــران با تشــریح‬ ‫مصوبات سفر رئیسجمهور به‬ ‫مناطقغربیتهران گفت‪:‬سید‬ ‫ابراهیم رئیسی سفر فشرده به‬ ‫ســه شهرستان غرب این استان‬ ‫یعنــی شــهرهای قــدس‪ ،‬مالرد‬ ‫و شــهریار داشــت و بــا مــردم‬ ‫ایــن مناطق گفتوگو کــرد و تصمیمات مهمی‬ ‫در ایــن ســفر گرفته شــد‪ .‬محســن منصــوری در‬ ‫گفتوگو با ایرنا اظهار داشــت‪ :‬ارتقای ســاختار‬ ‫اداری فرمانــداری شــهریار بــه فرمانــداری ویــژه‬ ‫یکی از دستورات رئیسجمهور بود که بنا شد در‬ ‫دولــت بررســی و برای تصویب ان تصمیمگیری‬ ‫شود‪.‬اســتاندار تهــران بازدید از بیمارســتان امام‬ ‫خمینــی(ره) شــهریار را از دیگــر برنامههای این‬ ‫ســفر برشــمرد و گفت‪ :‬این بیمارستان عملیات‬ ‫اجــرای این بیمارســتان ‪ ۳۲‬ســال قبل اغازشــده‬ ‫و اکنــون تکمیــل ان نیازمند تزریــق ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫تومــان اعتبــار اســت‪.‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫بیمارســتان در ابتدا بهصورت خیرســاز اغاز و در‬ ‫ادامه با فراز و نشیبهای فراوان مواجه شده و‬ ‫به همین علت اتمام و بهرهبرداری از ان تاکنون‬ ‫بهطور انجامیده اســت‪.‬منصوری به پیشــرفت‬ ‫بیمارســتان امام خمینی(ره) شهریار‬ ‫ورود دادستان تهران به فعالیت‬ ‫ساختمانهایناایمن‬ ‫کشف ‪ ۵0‬تن ارد احتکار‬ ‫شده در یکی از انبارهای‬ ‫چهاردانگه‬ ‫فرماندهسپاهچهاردانگهاز کشف‪ ۵۰‬تناردیارانهای‬ ‫احتکار شده در یکی از انبارهای این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫ســرگرد محمد اخالقی در گفتگو با مهر‪ ،‬از کشــف‬ ‫انبــار احتــکار ارد یارانــهای در چهاردانگــه خبــر داد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این انبار توسط سربازان گمنام امام زمان‬ ‫کشفشدهاست‪.‬اخالقیدر تشریحجزئیاتبیشتر این‬ ‫کشــفیات گفت‪ :‬با اشــراف اطالعاتــی و اقدام بهموقع‬ ‫ســربازان گمنام امــام زمان در معاونت اطالعات ســپاه‬ ‫ناحیه امام جعفر صادق (ع) چهاردانگه و با هماهنگی‬ ‫دستگاه قضائی‪ ،‬یک انبار احتکار ارد یارانهای در یکی‬ ‫از روســتاهای بخــش چهاردانگــه کشــف و بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫تــن ارد موجــود در ان ضبط و تحویل مراجع ذیصالح‬ ‫شــد‪ .‬فرمانده سپاه چهاردانگه بیان داشت‪ :‬کیسههای‬ ‫بســتهبندی این اردهای یارانهای پــس از انتقال به این‬ ‫انبار با کیســههایی که روی انها عبارت «فــروش ازاد»‬ ‫درجشده بود تعویض شده و سپس با قیمت ازاد روانهی‬ ‫بــازار میشــده اســت‪ .‬او در ادامــه افزود‪ :‬از شــهروندان‬ ‫میخواهیــم هرگونــه اطــالع از فعالیت ســود جویان و‬ ‫مخــالن نظام اقتصــادی را از طریق تلفن ‪ ۱۱۰‬به پلیس‬ ‫اعالمکنند‪.‬‬ ‫اسالمشهر نیازمند ‪۲۵‬‬ ‫مدرسه ‪ 1۵‬کالسه است‬ ‫سرپرســت مدیریــت اموزشوپــرورش اسالمشــهر با‬ ‫اشــاره به اهمیت جذب خیرین مدرسهســاز در جهت‬ ‫ســاخت واحدهــای اموزشــی جدیــد گفــت ایــن کار‬ ‫عالوه بر اینکه ما را در ســاخت مدارس کمک میکند‪،‬‬ ‫باعــث اشــاعه فرهنــگ کار خیر و مشــارکت اجتماعی‬ ‫نیز خواهد شــد‪ .‬اکبر قنبــری در جریان دیــدار با هادی‬ ‫سپهرکیامعاونمجمعخیرینمدرسهساز شهرستانهای‬ ‫اســتان تهران دیدار و با هدف بررســی اقدامات خیرین‬ ‫و ساخت مدارس که در دفتر مدیریت اموزشوپرورش‬ ‫اسالمشهر برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهرستان اسالمشهر‬ ‫دارای جمعیت بالغبر ‪ ۹۲‬هزار نفر دانشاموز و تراکم‬ ‫باالی کالس در بیشتر مناطق شهرستان است‪ ،‬همچنین‬ ‫مهاجرت معکوس از شهر تهران به اسالمشهر و افزایش‬ ‫اتباعخارجیدر منطقهباعثشدههماکنوننیازمند‪۲۵‬‬ ‫مدرسه‪ ۱۵‬کالسه باشیم‪ .‬او در ادامه با تاکید بر اهمیت‬ ‫جذب خیرین مدرسهساز در جهت ساخت واحدهای‬ ‫اموزشی جدید بیان کرد‪ :‬این کار عالوه بر اینکه ما را در‬ ‫ساخت مدارس کمک میکند‪ ،‬باعث اشاعه فرهنگ کار‬ ‫خیر و مشارکتاجتماعینیز خواهدشد‪.‬قنبریاستفاده‬ ‫از ظرفیت باالی خیرین مدرسهساز را با اهمیت دانست‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬بایــد به ســمت ارتقاء کیفیت مــدارس‬ ‫حرکت کنیم و به موضوعاتی ازجمله باال بردن ســطح‬ ‫علمــی و فنی دانشامــوزان‪ ،‬ازمایشــگاهها‪ ،‬کارگاههای‬ ‫تخصصیوغیرهبپردازیم‪.‬‬ ‫امکان ویرایش اطالعات متقاضیان نهضت‬ ‫ملی مسکن تا پایان اردیبهشتماه‬ ‫بازار مسکن از‬ ‫خواب زمستانی بیدار شد‬ ‫گ ز رش‬ ‫گس ن‬ ‫روید د مروز‪:‬گزرش«تحوالتب زرمع مالتمسکنشهرتهرن‬ ‫در ردیبهشتم هس ل‪»1401‬کهبرگرفته زام ره یخ مس م نه‬ ‫ثبت مع مالت مالک و مس تغالت کش ور ست‪ ،‬توس ط د ره‬ ‫مشهد‬ ‫بررسیه وسی سته ی قتص دیب نکمرکزیتهیهومنتشر‬ ‫شده ست‪.‬‬ ‫قتص د‬ ‫‪03‬‬ ‫بدونکمکدولت مکان‬ ‫رئهخدماتشهری‬ ‫مطلوبوجودند رد‬ ‫د رتگلست ن‪ ۳۰‬درصد‬ ‫مصرف برقخودر ک هش‬ ‫دهند‬ ‫تم م مردم یر ن متنعم‬ ‫ز برک ت وجود‬ ‫م م رض (ع) ب شند‬ ‫اگهی شرکت در مناقصه عمومی (یک مرحله ی)‬ ‫شهرد ری ر زجان‬ ‫جر ی طرح ذ ل مط ق هرست ه ی رش ه‬ ‫ه عق د م ن ک ره ی‬ ‫رد ف‬ ‫شرح روژه‬ ‫وع‬ ‫طرح‬ ‫شم ره ر خو ن‬ ‫(شم ره ت در س م ه)‬ ‫‪1‬‬ ‫د ر س زی حد‬ ‫شم ل و ر غد ر‬ ‫شهر ر زج ن‬ ‫ودجه‬ ‫د خ ی عمر ی‬ ‫س ل ‪1401‬‬ ‫‪2001090768000009‬‬ ‫حد ل‬ ‫ر ه‬ ‫مم ی‬ ‫بیرانوندصیدچندمنظوره‬ ‫پرسپولیس‬ ‫ک یدو و ست ه ن ف ددس گ شده د‬ ‫ه ه عددی ه د دخل ش و و عددی‬ ‫هخ ج شو م و یشده ود د ه هم ه گی‬ ‫خوب س لدس گ شدهود ح ل ق ل‬ ‫ه شو هس د‬ ‫صفحه خر‬ ‫‪07‬‬ ‫ح یگلمحمدی خ دگ‬ ‫د و ه مش مهک د‬ ‫رویداد اذربایجان غربی‬ ‫شماره‪ 35‬صفحهرویداد بوشهر‬ ‫| مازیار هوشمند |‬ ‫رویدا د ارذبایجان رغبی‬ ‫اذربایجانغربی؛داروخانهگیاهاندارویی‬ ‫بهطوریکه تعداد زیادی ازاینگونههای گیاهی در‬ ‫معرضانقراضقرارگرفتهاند‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه‬ ‫منابــع اســتاندار اذربایجــان غربــی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫اســتان اذربایجــان غربــی در زمینــه تولیــد گیاهــان‬ ‫دارویــی ظرفیتهــای باالیــی دارد و میتوانــد از‬ ‫طریق کشــاورزی قــراردادی و ایجاد زنجیره‪ ،‬زمینه‬ ‫مناسبی برای تولید ایجاد شود‪ .‬صادقی با تاکید بر‬ ‫ضرورت حضور فعال شــرکتهای دانشبنیان برای‬ ‫بهرهگیــری از ظرفیتهــای بخش کشــاورزی اســتان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تجاریســازی تولیدات بخش کشــاورزی‬ ‫میتوانــد موجب رونق تولید‪ ،‬ایجــاد ارزشافزوده و‬ ‫تحول اقتصادی در اســتان شــود‪ .‬معاون هماهنگی‬ ‫امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اذربایجان‬ ‫غربــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬محققــان مرکز تحقیقات‬ ‫کشاورزیومنابعطبیعیاستانباشناساییفرصتها‬ ‫و ظرفیتهای سرمایهگذاری در بخش کشــاورزی و‬ ‫گیاهان دارویی عالوه بر کمک به ایجاد اشــتغال و‬ ‫تولید پایدار در روســتاها‪ ،‬میتوانند نقش موثری در‬ ‫کاهش جلوگیری از مهاجرت روستاییان و جلوگیری‬ ‫از مشــکالت اجتماعی ناشــی از ان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫خاطرنشانمیشودباتوجهبهتغییراتابوهوایی‬ ‫و برداشــت بیرویــه و غیراصولی گیاهــان دارویی از‬ ‫سطحمنابعطبیعیاستان کهباعثانقراض گیاهان‬ ‫دارویــی شــده‪ ،‬در ایــن میــان تولید صنعتی گیاهان‬ ‫دارویی و فراوری از انها در استان بسیار پایین است‬ ‫بــا توجــه به مطالعات کارشناســان در زمینــه ارزش‬ ‫اقتصادی کشت و برداشت گیاهان دارویی بایستی‬ ‫اســتفاده بهینه از این موهبــت الهی با برنامهریزی‬ ‫مناسب در جهت استفاده از منابع طبیعی در نظر‬ ‫گرفته شود و با این اقدام گام محکم و استواری در‬ ‫پیکرهاقتصادکشاورزیاستانبرداشتهشود‪.‬‬ ‫و افزود رودخانه شهرچای به لحاظ تامین اب شرب ارومیه از اهمیت‬ ‫بســزایی برخوردار اســت و با توجه به تصرفات انجامشــده مستعد‬ ‫اتفاقات ناگوار ناشی از سیالب بود‪ .‬حسین خدایی افزود‪ :‬انچه در امر‬ ‫ازادسازی رودخانه شهرچای اتفاق افتاده شده اقدامی بیسابقه است‬ ‫و الزم اســت این امر در ســایر رودخانههای سطح استان و شهرستان‬ ‫ارومیه نیز اجرایی شود‪ .‬او گفت‪ :‬دغدغه شرکت اب منطقهای استان‬ ‫در خصوص نازیبا شدن منطقه بند و ساماندهی مناطق ازادشده برای‬ ‫ما هم قابلاحترام است که الزم است این امر در قالب طرح مطالعاتی‬ ‫ارزیابیشده و پس از براورد هزینهها طرحی برای ساماندهی مناطق‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫شماره ‪35‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۲۰‬نفر‬ ‫‪ 13‬نفر‬ ‫ورزش‬ ‫دد م‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫ورزش همگانی در استان‬ ‫تقویتمیشود‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت‪ :‬با برنامهریزی‬ ‫صورت گرفته‪،‬ورزشهمگانیدر استانبوشهر تقویتمیشود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬کمال صالــح احمــدی در مراســم تودیع و‬ ‫معارفه مدیرکل ورزش و جوانان اســتان بوشــهر اســتان بوشــهر‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬ورزش بسیاری از موضوعات و مشکالت مرتبط‬ ‫بــا ســالمت جســمی و روحی را حــل میکند‪ .‬او توســعه ورزش‬ ‫همگانی در استان را یک اولویت دانست و اضافه کرد‪ :‬ضروری‬ ‫است برای حفظ روحیه نشاط در جامعه نسبت به همگانی‬ ‫کردن ورزش در استان اقدام اساسی صورت گیرد‪ .‬مدیرکل ورزش‬ ‫و جوانان اســتان بوشــهر خاطرنشــان کرد‪ :‬ورزش با تاثیرگذاری‬ ‫در روابــط اجتماعــی نقــش مســتقیمی در کاهــش اســیبهای‬ ‫اجماعــی دارد کــه نبایــد از ایــن ظرفیتها غافل شــویم و برای‬ ‫ایــن مهــم نیازمند تحول و تحرک و منابع مالی اســت‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬پیــادهروی‪ ،‬ورزش صبحگاهــی‪ ،‬کــوه روی و کوهپیمایــی‪،‬‬ ‫دوچرخهســواری‪ ،‬اجــرای همایشها و جشــنوارههای ورزشــی‪،‬‬ ‫مسابقات محالت‪ ،‬برنامههای فرهنگی‪ ،‬برنامهها و کالسهای‬ ‫اموزشــی و ورزشــی‪ ،‬مســابقات کارکنــان‪ ،‬مســابقات ورزشــی‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۱۸‬اثر صنایعدستی بوشهر‬ ‫نشانملیمرغوبیتگرفتند‬ ‫معاون صنایعدســتی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫اســتان بوشــهر گفــت‪ :‬از ابتدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬تاکنــون صنعتگران‬ ‫و هنرمنــدان بوشــهری بــا تولیــدات خالقانــه خــود در حــوزه‬ ‫صنایعدستیموفقبهدریافت‪ ۱۸‬نشانملیمرغوبیتشدند‪.‬‬ ‫لیال رحیمی اعالم کرد‪ :‬در این بازه زمانی اســتان بوشــهر ‪۲۳‬‬ ‫پرونده را برای دریافت نشــان مهر اصالت ملی تکمیل کرد که‬ ‫از این میان ‪ ۱۸‬مورد موفق به اخذ این عنوان شدند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫رشتههایشرکتکنندهدر اینرویدادشاملحصیربافی‪،‬کپوبافی‪،‬‬ ‫سازسازی‪،‬نازککاری‪ ،‬گلیمبافی‪،‬ابریشمدوزی‪،‬عبابافی‪،‬ساخت‬ ‫لنج ســنتی (لنج تزیینی)‪ ،‬زیوراالت سنتی و خوس دوزی است‪.‬‬ ‫رحیمیگفت‪:‬صدیقهشادکامیکیاز دارندگاننشانمهر اصالت‬ ‫استان موفق به دریافت نشان فاخر در این رشته شد‪ .‬او اضافه‬ ‫کرد‪ :‬همچنین محصوالت صنایعدستی دارای مهر اصالت ملی‬ ‫شــامل محصوالتی در رشــته لنج ســنتی (تزیینی)‪ ،‬حصیربافی‪،‬‬ ‫کپوبافی‪،‬گلیمبافی‪،‬زیوراالتسنتی‪،‬نازککاری‪،‬نیجفتی‪،‬پارچه‬ ‫عبا‪ ،‬ابریشــمدوزی و خوس دوزی مستندســازی شــدند‪ .‬معاون‬ ‫صنایعدستیاداره کلمیراثفرهنگی‪،‬صنایعدستیو گردشگری‬ ‫استان بوشهر ادامه داد‪ :‬با هدف اموزش و ترویج صنایعدستی‬ ‫با همکاری یکی از مدارس استان‪ ،‬چهار فیلم اموزشی در زمینه‬ ‫صنایعدستی تولید شد که این فیلمهای اموزشی در کالسهای‬ ‫اموزش هنر مورداســتفاده قرارگرفته اســت‪ .‬او اعالم کرد‪ :‬در این‬ ‫مدت رشته خوس دوزی با نوار نقرهای باز زنده سازی شد‪ ،‬این‬ ‫رشته از رشتههای بومی جنوب بوشهر و یکی از انواع رودوزیها‬ ‫و مرکز فعالیت این رشته در شهرستانهای عسلویه و جم است‪.‬‬ ‫رحیمی توضیح داد‪ :‬نقشهای مورداستفاده در خوس دوزی به‬ ‫شکل ذهنی و هندسی بوده و نشان از هنر و فرهنگ این منطقه‬ ‫دارد که از این هنر بیشتر برای تزیین شالهای توری استفاده و‬ ‫در ایین عروسی و جشن و اعیاد مذهبی بهعنوان پوشش رسمی‬ ‫خانمها مورداستفاده قرار میگیرد‪ .‬او گفت‪ :‬در این بازه زمانی‬ ‫‪ ۱۲۸‬نفــر در رشــتههای حصیربافــی‪ ،‬گلیمبافی‪ ،‬صنایعدســتی‬ ‫دریایی‪،‬سراجیسنتیو گلیمبافیگنخکاموزشدیدند‪.‬معاون‬ ‫صنایعدستیاداره کلمیراثفرهنگی‪،‬صنایعدستیو گردشگری‬ ‫استان بوشهر افزود‪ :‬این اموزشها با همراهی دفتر امور بانوان‬ ‫و خانواده استانداری و با هدف اشتغالزایی‪ ،‬توسعه و ترویج‬ ‫صنایعدستی بومی‪ ،‬تداوم فرهنگ و هویت منطقه برگزار شد‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪:‬عالوهبر ایندورهاموزشیویژهشاغالنصنایعدستی‬ ‫با عنوان کسبوکار در اینستاگرام‪ ،‬با همکاری دفتر امور بانوان و‬ ‫‪3‬‬ ‫ازادی زندانی محکومبه‬ ‫قصاص با میانجیگری علی‬ ‫دایی‬ ‫قلعه نصوری‬ ‫‪ :‬قلعه نصوری که با نام عمارت شیخ جبار نصوری نیز شناخته میشود‪ ،‬از جاذبههای‬ ‫گردشگری بندر سیراف در شهرستان کنگان است‪ .‬گچبریهای این بنا قدمت ‪ ۲۰۰‬سالهی ان را تائید‬ ‫میکنند‪ .‬همچنین ‪ ۱۸‬تابلو بســیار زیبا از مجالس شــاهنامه فردوســی در ایوان غربی قلعه نقش‬ ‫بسته است‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫از ظرفیتهای قانونی مجلس برای پاســخگویی‬ ‫مســئوالن اســتفاده خواهیــم کــرد‪ .‬او تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫حتــی اگــر الزم باشــد حاضرم هفتهای دو جلســه‬ ‫بــرای بهبود وضعیت بهداشــتی و درمانی اســتان‬ ‫بوشهر برنامهریزی کنم و از طریق وزارتخانه پیگیر‬ ‫مشکالتباشم‪.‬‬ ‫دوچرخهسواری از برنامههایی است که توسط مجموعه ورزش‬ ‫استان دنبال و پیگیری میشود‪ .‬در این مراسم با حضور معاون‬ ‫وزیر ورزش و جوانان‪ ،‬کمال صالح احمدی بهعنوان سرپرســت‬ ‫اداره کل ورزش و جوانــان اســتان بوشــهر با حضور معــاون وزیر‬ ‫ورزش و جوانان معرفی شد‪.‬‬ ‫شورای اسالمی بابیان اینکه متاسفانه در حوزه اب و برق‬ ‫وضعیتپایدار ومطلوبیدر کشور نداریمتصریحکرد‪:‬بر‬ ‫اساس برنامه ششم توسعه باید‪ 11‬هزار مگاوات برق در‬ ‫کشور تولیدمیشدولیبهسببمحققنشدناینمهم‬ ‫در اوجفصل گرمابامشکلو کمبودبرقمواجههستیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیوناصل‪ 90‬مجلسشورایاسالمیمدیریت‬ ‫خانواده استانداری و با هدف ارتقای دانش صنعتگران روستای‬ ‫دروگاهدشتستانبرگزار شد‪.‬‬ ‫جهتبررسیوبازجوییبهپلیساگاهیانتقالدادند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫ماموران در بازرسی از محل‪ ،‬موفق به کشف پکهای‬ ‫اموزشی‪،‬کیس‪،‬مانیتور‪،‬کتابچهوجزوههایاموزشیدر‬ ‫خصوص فعالیت اعضا این باند شدند و تعداد‪ ۸‬نفر‬ ‫مالباختهبهارزش‪ ۲۰‬میلیاردریالکهاز انهاکالهبرداری‬ ‫شــده بود شناســایی شــد‪ .‬این مقام انتظامی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬متهمان دستگیرشده در بازجوییهای پلیسی به‬ ‫جرم خود اعتراف و اذعان داشتند‪ :‬برای عضوگیری و‬ ‫اعتمادسازی اعضا‪ ،‬کار خود را قانونی جلوه میدادند‬ ‫کهباهوشیاریپلیسشناساییودستگیر پساز تشکیل‬ ‫پرونده‪،‬تحویلمرجعقضائیشدند‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫نماینده مردم بوشهر‪ ،‬گناوه و دیلم در مجلس‬ ‫شــورای اســالمی گفــت‪ :‬باوجود تــالش مجموعه‬ ‫مدیریتی دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان بوشــهر‬ ‫امــا زیرســاختهای کنونــی بهداشــت و درمــان‬ ‫بههیچوجه در شان مردم این استان نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عبدالکریم جمیری در نشست‬ ‫هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود‪:‬‬ ‫چندینبار پیشنهادکردمبرایگذر از شرایطکنونی‬ ‫بایــد طرحی جامــع در بخش بهداشــت و درمان‬ ‫اســتان بوشــهر برای اجرا در بازه چهار یا پنجساله‬ ‫اماده شود تا بدانیم قرار است در پنج سال اینده‬ ‫به کجابرسیم‪.‬او بیان کرد‪:‬بایدمسائلو مشکالت‬ ‫بخش بهداشت و درمان استان بوشهر با استفاده‬ ‫از ظرفیت و توان مسئوالن و نمایندگان مردم در‬ ‫مجلس شورای اسالمی شناسایی و اولویتبندی و‬ ‫برای هر یک از انها مرجع پیگیری مشخص شود‪.‬‬ ‫جمیری اضافه کرد‪ :‬وقتی نقشه راه مشخص باشد‬ ‫میتواناز وزیر بهداشت‪،‬درمانو اموزشپزشکی‪،‬‬ ‫رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور مســائل‬ ‫را پیگیــری کرد و اگر رســیدگی نشــود بهطورقطع‬ ‫نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اشــاره به اینکه استان بوشهر دارای وضعیت مناسبی‬ ‫در ابرســانی نیســت گفــت‪ :‬بــا تکمیــل طرحهــای در‬ ‫دست اجرا وضعیت ابرسانی در استان بوشهر بهویژه‬ ‫دشتستان بهبود میبخشــد‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬ابراهیم‬ ‫رضایی در نشست رسانهای از طریق ارتباط تصویری با‬ ‫اشاره به وضعیت نامساعد اقتصادی و معیشتی مردم‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬با توجه وضعیت نامطلوب اقتصادی و‬ ‫معیشتی‪،‬مسئوالنبایداز همهظرفیتهابرایبهبوداین‬ ‫شرایطاستفادهکنند‪.‬عضومجمعنمایندگاناستانبوشهر‬ ‫در مجلس شــورای اســالمی بهبود وضعیــت اقتصادی‪،‬‬ ‫معیشــتی و رفاهــی مــردم را از وظایف مهم مســئوالن‬ ‫دانست و تاکید کرد‪ :‬باید از همه ابزارهای قانونی برای‬ ‫کاهــش و رفــع مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی مردم‬ ‫استفادهشود‪ .‬نمایندهمردمدشتستاندر مجلسشورای‬ ‫اســالمی با اشــاره به اغاز فصل گرما در اســتان بوشــهر و‬ ‫مشکالت تامین اب و برق تصریح کرد‪ :‬تابستان سخت‬ ‫و گرمای شدیدی در پیشرو داریم و با توجه به کاهش‬ ‫بارشبارانو تداومخشکسالیهادر سال گذشتههشدار‬ ‫الزم در خصوص مشــکالت اب و برق دادهشــده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫‪ ۱۶۸‬صندوق‬ ‫اعضای گروه یک شرکت هرمی در بوشهر‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫تکمیلطرحهایابرسانیضروریاست‬ ‫مصــرف در حــوزه اب و بــرق را یک ضرورت دانســت و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬همه مشترکان برق و اب اعم از دستگاههای‬ ‫اجرایی و احاد مردم برای گذر از این وضعیت در حوزه‬ ‫ابوبرقبایددر مدیریتمصرفهمکاریکنند‪.‬رضایی‬ ‫مدیریتنشدنمصرفابو برقرامنجر بهبروز مشکل‬ ‫دانستو بیان کرد‪:‬در دشتستانمشکلاب‪،‬یکچالش‬ ‫تاریخی اســت و وضعیت تامین اب در این شهرســتان‬ ‫مناسب نیست که باید در تســریع طرحهای ابرسانی‬ ‫تــالش جهــادی شــود‪ .‬او بــا اشــاره بــه اینکــه طرحهای‬ ‫مختلف ابرسانی در حوزه شرب و کشاورزی در استان‬ ‫بوشهر در حال اجرا است گفت‪ :‬با تکمیل طرحهای در‬ ‫دست اجرا وضعیت ابرسانی در استان بوشهر بهویژه‬ ‫دشتستانبهبودمیبخشد‪.‬عضومجمعنمایندگاناستان‬ ‫بوشهر در مجلس شورای اسالمی از انتشار ارا در سایت‬ ‫شخصینمایندهمردمدشتستانخبر دادوبیانکرد‪:‬همه‬ ‫ارا بهزودی در ســایت شــخصی در راســتای شفافسازی‬ ‫ارا منتشر میشود و در اختیار عموم قرار میگیرد‪ .‬عضو‬ ‫کمیســیون اصل‪ 90‬مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به‬ ‫دریافتشکایتدر اینکمیسیونخاطرنشانکرد‪:‬تاکنون‬ ‫‪ 4‬هزار شکایتدر بخشهایمختلفبهکمیسیوناصل‬ ‫‪ 90‬مجلسشورایاسالمیواصلشدهاست‪.‬‬ ‫تخریب‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شهر‬ ‫هســتند که اقدامات عمرانی و‬ ‫بوشــهر گفت‪ :‬نزدیــک به یک‬ ‫خدماتیوتوسعهونگهداشت‬ ‫ســال است که برقراری تشکیل‬ ‫شــهر توســط همیــن نیــروی‬ ‫هیئتممیزهدر استانداریبرای‬ ‫انسانی خدوم صورت میگیرد‬ ‫ارتقای تعــداد زیادی از کارکنان‬ ‫کــه ضــرورت توجــه بــه ارتقــا‬ ‫جعفر‬ ‫رســمی شــهرداریهای اســتان‬ ‫شــغلی‪ ،‬اموزش و امــور رفاهی‬ ‫پورکبگانی‬ ‫معطلمانده اســت‪ .‬به گزارش‬ ‫انهــا ضــروری اســت‪ .‬رئیــس‬ ‫مهر‪،‬جعفر پورکبگانیدر نشستاعضایشورای شورای اسالمی شهر بوشهر تاکید کرد‪ :‬نزدیک به‬ ‫اسالمیشهر بوشهر اظهار داشت‪:‬نیرویانسانی یک سال است که برقراری تشکیل هیئت ممیزه‬ ‫بهعنوانیکیاز مهمترینارکانتوسعهمحسوب در استانداری برای ارتقای تعداد زیادی از کارکنان‬ ‫میشــود و باید بهخوبی از این نیروها حمایت رسمیشهرداریهایاستانمعطلماندهوکارکنان‬ ‫شــود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬کارکنان شــهرداری بهعنوان شهرداریمنتظرتشکیلکمیسیونویژهبرایارتقای‬ ‫مهمترین ســرمایه این دســتگاه خدمات رســان شغلیخودهستند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫زیرساختدرمانیبوشهر در شان‬ ‫مردمایناستاننیست‬ ‫‪۱‬‬ ‫بوشهر ‪ ۳۰‬ساختمان در حال ریزش دارد‬ ‫و نقشــه راه بــرای دســتیابی بــه ایــن چشــمانداز‬ ‫مشخصشده است‪.‬‬ ‫از اب رودخانه حله‪ ،‬انباشت رسوبات در دهانه‬ ‫ورودی تاالب حله و ایجاد شیب منفی بر جریان‬ ‫طبیعــی رودخانــه را میتــوان نــام بــرد‪ .‬رئیــس‬ ‫اداره حفاظــت محیطزیســت شهرســتان بوشــهر‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬برنامه مدیریت زیستمحیطی‬ ‫تاالب حله در فاز گسترش و تعمیم دستاوردهای‬ ‫طــرح حفاظــت از تاالبهای ایران‪ ،‬از ســوی این‬ ‫اداره و با مشــارکت ذینفعان تدوینشــده است‪.‬‬ ‫پورســالم ادامــه داد‪ :‬ایــن برنامــه جامــع کــه بــا‬ ‫تصویــب ســازمان مدیریت برنامهریــزی بهعنوان‬ ‫یک برنامه باالدســتی‪ ،‬وظایف کلیه دستگاهها و‬ ‫ذینفعــان تاالب حله را مشــخص کــرده بهعنوان‬ ‫سند احیای تاالب موردتوجه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ایــن مقام مســئول عنــوان کــرد‪ :‬در چارچوب این‬ ‫برنامــهی مدیریــت‪ ،‬یــک چشــمانداز بلندمــدت‬ ‫بــرای وضعیــت تــاالب و منطقه حفاظتشــده و‬ ‫مدیریت ارزشها و عملکردهای ان تعریفشــده‬ ‫‪ 250‬صندوق‬ ‫‪ruydadiran.com/city/bushehr‬‬ ‫تاالب حله اسیر خشکسالی‬ ‫ گروه استانها‪ :‬منطقه حفاظتشده‬‫حله به وسعت ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۷۸۳‬هکتار‪ ،‬در ساحل‬ ‫خلیجفارس و به فاصله ‪ ۱۰‬کیلومتری شــمال شرقی‬ ‫بندر بوشــهر قرار دارد‪ .‬گیاهان تاالبی شــامل نخل‬ ‫مــرداب‪ ،‬نــی بــزواش‪ ،‬پیازیــن و لوئــی و گیاهــان‬ ‫خشکی زی مانند گیاهان گز و کهور در این منطقه‬ ‫دیــده میشــوند‪ .‬تــاالب حلــه در محــل تالقــی دو‬ ‫رودخانــه دالکی و شــاپور در منطقــه حله تیکی از‬ ‫تاالبهای مشــهور جنوب ایران محسوب میشود‬ ‫و یکــی از زیباتریــن مناظر طبیعی ســواحل جنوبی‬ ‫کشــور اســت‪ .‬از مهمتریــن جذابیتهــای تــاالب‬ ‫حلــه میتــوان بــه تنــوع گیاهــی و وجــود رودخانه‬ ‫ـودن ســواحل این تــاالب به‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬نزدیــک بـ ِ‬ ‫زیســتگاه غنــی حیاتوحــش از دیگــر ویژگیهــای‬ ‫ایــن تــاالب به شــمار میرود کــه این منطقــه را به‬ ‫حیاتوحش تبدیل کرده است‪ .‬اب در تاالب حله‬ ‫از خردادماه تا مهرماه هرســال کاهش پیدا میکند‬ ‫طوری که به علت خشکســالی ها در ‪ 10‬ســال اخیر‬ ‫تابستان هرسال گاها خشک میشود اما با بارندگی‬ ‫فصل پاییز و زمســتان ابگیری میشــود‪ .‬ایجاد ســد‬ ‫رئیســعلی دلواری‪ ،‬ابیاری نخیالت و باغها توســط‬ ‫کشــاورزان در ان منطقــه بــه روشهــای غرقابــی از‬ ‫دالیل نرسیدن اب به تاالب حله در برخی از فصول‬ ‫ســال اســت؛ امــا این تاالب سالهاســت بــه دالیل‬ ‫مختلف بهویژه اختالفنظر سازمان اب منطقهای‬ ‫بوشــهر و ســازمان حفاظت از محیطزیســت رو به‬ ‫نابودی گذاشته است‪ .‬در سال ‪ ۱۳۸۶‬با ابگیری سد‬ ‫رئیسعلی دلواری بر روی رودخانه شاپور که یکی از‬ ‫شاخههای اصلی تغذیه اب تاالب بود‪ ،‬سبب شده‬ ‫اب رودخانــه بهشــدت کاهــش یابد‪ .‬به شــکلی که‬ ‫میانگین دبی ساالنه اب رودخانه حله از سالهای‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬و ‪ ۱۳۸۶‬به کمتر از ‪ ۵‬میلیون مترمکعب در‬ ‫سال رسیده است‪ .‬خشکسالیها و تغییرات اقلیمی‬ ‫نیز در دو دههی اخیر تاثیرات مهمی بر ساختار و‬ ‫کارکرد تاالب گذاشته است‪ .‬انباشته شدن رسوبات‬ ‫در دهانــه شــاخههای فرعــی ورودی اب به تاالب‬ ‫و پرداخــت نشــدن حــق اب تــاالب‪ ،‬شــیوه ابیاری‬ ‫نامناســب در بخــش کشــاورزی‪ ،‬چــرای بیرویــه‪،‬‬ ‫قطع پوشــش گیاهی و اتشســوزی عمدی درختان‬ ‫تاالب از ســوی مردم محلی و نااگاهی و شــناخت‬ ‫مردم بومی نســبت به کارکردهــای مناطق تاالبی‪،‬‬ ‫تعداد کل‬ ‫یم عم ی ی‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫‪03‬‬ ‫هشدار نسبتبه‬ ‫وبسایت هایجعلی‬ ‫و مشابهسامانهبام‬ ‫د ده گ ی محمد ح ش می‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1367‬‬ ‫شماره‬ ‫‪ 1000‬صندوق‬ ‫شهردار بندر بوشهر گفت‪:‬‬ ‫دارای خطر ریزش با هماهنگی‬ ‫ایــن شــهر ‪ ۳۰‬ســاختمان فاقد‬ ‫معاون امور عمرانی استانداری‬ ‫استحکام و در حال ریزش دارد‬ ‫بوشــهر و مراجــع قضایــی در‬ ‫که پیــش از وقــوع حادثه باید‬ ‫جهت رفع خطــر و یا تخریب‬ ‫برای ان چارهاندیشی شود‪ .‬به‬ ‫بناهــای خطرافریــن اقــدام‬ ‫حسین حیدری‬ ‫گــزارش ایرنــا‪ ،‬حســین حیدری‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬حیــدری اضافــه‬ ‫در نشســت مدیریــت بحــران‬ ‫کرد‪ :‬در بخشهای فنی مرتبط‬ ‫شهرداری بندر بوشهر افزود‪ :‬با توجه به اهمیت بااحداثپروژههایساختمانیچنانچهکوتاهی‬ ‫اینمقولهمدیریتشهریتمامتالشخودرابکار و حتی قصور کوچک انجام شود این کوتاهیها‬ ‫میگیرد تا نسبت به ساماندهی ساختمانهای در کنار هم میتواند منجر به بروز حوادثی تلخ‬ ‫فاقد اســتحکام اقدام کنــد‪ .‬حیدری ادامــه داد‪ :‬و ناگوار شود که باید از وقوع ان جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫مدیریت شهری در چارچوب قوانین نقش خود او افزود‪ :‬پیرامون ســاختمانهای فرسوده واقع‬ ‫را برای کمک به ساماندهی ساختمانهای فاقد در بافت قدیم بوشهر نیز باید در ارتباط با اداره‬ ‫ایمنــی الزم اجرایــی میکنــد‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬در کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایعدســتی و گردشگری‬ ‫خصوص بناها و ساختمانهای فاقد استحکام و تصمیم الزم برای انها لحاظ شود‪.‬‬ ‫قتص د‬ ‫دستگیری اعضای باند سرقت بزرگ‬ ‫تاالب حله‬ ‫اسیرخشکسالی‬ ‫‪02‬‬ ‫استیضاحوزرا‬ ‫بعید است‬ ‫واکنش ها به تصویب قطعنامه ادامه دارد‬ ‫‪36‬‬ ‫بوشهر‬ ‫‪03‬‬ ‫ه‬ ‫و ت ول‬ ‫وده و ز ان ع ت می ک د‬ ‫م غ راورد(ر ل)‬ ‫( هرست ه ‪)1401‬‬ ‫م غ ضم ن‬ ‫(ر ل)‬ ‫شرح عم ت‬ ‫‪6 779 604 930‬‬ ‫‪338 990 000‬‬ ‫د ر س زی‬ ‫حد شم ل و ر‬ ‫غد ر شهر‬ ‫ر زج ن‬ ‫ه‪5‬‬ ‫مد رک الزم جهت در فت س د ‪:‬‬ ‫* هز ه خر د س د ر گ ن می شد‬ ‫* مدت ع ر ش ه د ه سه م ه ز ر خ ح ش ه د وده و شهرد ری در رد ول هر ک ز ش ه ده مخ ر ست‬ ‫* س ر طالع ت و جز ت مر وط ه مع م ه در س د م صه م درج ست‬ ‫* مدت جر ی روژه ‪ 2‬م ه و خص ص روژه ز محل ودجه د خ ی عمر ی س ل ‪ 1401‬شهرد ری ر زج ن‬ ‫*ضم مه شرکت در م صه قط ه صورت ضم مه کی ه فع شهرد ری ر زج ن می شد‬ ‫* م می م ص ت در س م ه س د ت شده و م م مر حل روش حو ل و زگش ی س د ه صورت م م ک رو کی ج م خو هد شد‬ ‫زم ن و ن ش ر اگهی‪ /‬رس ل ه صفحه عالن عمومی ‪ :‬س عت ‪ 9‬ص ح روز ش ه ‪1401/03/21‬‬ ‫ن مه ت در فت س د ‪ :‬س عت ‪ 9‬ص ح روز ک ش ه ‪1401/03/29‬‬ ‫مه ت رس ل کت ه ی ش ه د ‪ :‬س عت ‪ 18‬روز ج ش ه ‪1401/04/09‬‬ ‫زم ن زگش ی کت ه ‪ :‬س عت ‪ 10‬ص ح روز ش ه ‪1401/04/11‬‬ ‫زم ن ع ر ش ه د ‪1401/07/11 :‬‬ ‫مک ن زگش ی ک ت ‪ :‬ر زج ن ‪ -‬و ر شه د مز رعی ‪-‬م د ن شهد ‪-‬س خ م ن شهرد ری ‪ -‬ط قه دوم ‪ -‬ق شهرد ر‬ ‫م ف ‪862030‬‬ ‫شهرد ری ر زجان‬ ‫ب‬ ‫ت ب‬ ‫اگهی مناقصه عمومی خرید صب ر ه د زی و اموزش پکیج رک و طاقک‬ ‫سرد ر ی سرور ستاد شرکت ع‪( 1401/11/‬یک مرحله ی)‬ ‫شماره فر خو ن ساما ه ستاد‪2001005117000030‬‬ ‫و تدوم‬ ‫شرکت اب و ضالب س ن گ الن ه ش سه م ی ‪ 10720161277‬و کد ص دی ‪ 411184746598‬ه ادرس رشت‪-‬خ ن ح ظ ‪ -‬ج ب رک‬ ‫دس در ظر د رد م صه ی شر ط ز ر رگز ر م د‬ ‫ا ک کشاورزی س ان صفهان‪ ،‬در ر س ی طرح مردمی س زی و وز ع ع دال ه ی ر ه ه و هدف حم ت ز و د ک دگ ن و رو ق‬ ‫و حد ه ی و دی د م و ط ور ز د ی خرد د م ه ک ون رد خت ‪ 900‬قره سه الت ر ه د ر غ ر ‪ 2850‬م رد ر ل ه ع ن‬ ‫خش د م و ط ور ح ز ر ه خست در کشور گرد د ن مو ق ت الش خس گی ذ ر ک رک ن ک کش ورزی س ن و عدم و ف‬ ‫ر ه خدمت در روزه ی عط ل ششم س زدهم چه ردهم و زدهم خرد د م ه دست امده ست‬ ‫رد ف‬ ‫موضوع م صه‬ ‫م غ راورد و ه (ر ل)‬ ‫م غ ضم ن (ر ل)‬ ‫‪1‬‬ ‫خر د صب ر ه د زی و موزش ک ج رک‬ ‫و ط ک سرد ر ی سرور س د شرکت‬ ‫‪25 000 000 000‬‬ ‫‪1 250 000 000‬‬ ‫وع ضم ن‬ ‫ضم‬ ‫مه کی و و ر ز‬ ‫قدی‬ ‫س ر شر ط‬ ‫‪ -1‬م و ش ی رشت‪ -‬خ ن ح ظ ‪ -‬ج ب رک دس ‪ -‬شرکت اب و ضالب س ن گ الن‬ ‫ن و ت د ری مورخ ‪ 1401/03/26‬می شد‬ ‫‪ -2‬مه ت در ت س د م صه‬ ‫ن و ت د ری مورخ ‪ 1401/04/07‬در محل د ر خ ه شرکت اب و ضالب س ن گ الن می شد ضم‬ ‫‪ -3‬مه ت س م ک ت کت ف‬ ‫رس ل ک رو کی صو ر ضم مه در س م ه س د ز می م شد‬ ‫‪ -4‬ر خ زگش ی ک ت س عت ‪ 10/30‬ص ح مورخ ‪ 1401/04/08‬در س ن ج س ت شرکت می شد‬ ‫‪ -5‬شرکت ک دگ ن در م صه ک ه و د ک دگ ن و م ن ک دگ ن در خصوص ج م م صه و جد شر ط م ش د‬ ‫‪ -6‬شم ره حس ب کی ‪ 4001124806377965‬ک مرکزی جمهوری سالمی ر ن جهت و ر ز دی ضم ن ر د جر ی ک ر می شد‬ ‫ت مد د ‪ 3‬م ه د گر می شد‬ ‫‪ -7‬مدت ع ر ش ه د ‪ 3‬م ه و‬ ‫‪ -8‬ر مه زم ی م صه ز درج و ن و ت اگهی ر خ جر ی ک مل م د ر رد د ‪ 45‬روز می شد‬ ‫‪ -9‬دس گ ه ظ رت مع و ت هره رد ری و وسعه اب شرکت اب و ضالب س ن گ الن‬ ‫‪ -10‬محل م ن ع ر ودجه ع ر ت م ک د ر ه ی سرم ه ی می شد‬ ‫‪ -11‬حوه خر د س د م صه صورت ک رو کی ز درگ ه س م ه س د ه ادرس ‪www se ad ran r‬‬ ‫صه ی شد‬ ‫‪ -12‬هز ه دو و ت اگهی درج در روز ه ک ر ال ش ر و هز ه س ه د رک ت ک رو کی دو ت و هز ه زرسی و غ ر ه عهد ر د‬ ‫ر خ ش ر و ت ول ‪1401/03 /18‬‬ ‫ر خ ش ر و ت دوم ‪1401/03 /21‬‬ ‫شرکتابوفاضالب ستانگیالن‬ ‫م ف ‪862030‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫نوبت پیشگیری فرارسید‬ ‫امیراکبری‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1367‬‬ ‫واکنش ها به تصویب قطعنامه ادامه دارد‬ ‫روزهایخاکستریبرجام‬ ‫سردبیر‬ ‫روز گذشته پرونده سرقت بزرگ از صندوق امانات بانک‬ ‫ملیبهمرحلهدستگیریبخشعمدهباندسارقانودستیابی‬ ‫به اموال مســروقه رســید‪ .‬با دســتگیری فروشــندگان اموال و‬ ‫تعــدادی از اعضــای گروه که از مرز خارج شــده اند‪ ،‬احتمال‬ ‫کاهش تبعات این ســرقت برای مال باختگان افزایش یافته‬ ‫است؛لذاشایداینپروندهتاهفته هایایندهبستهشود‪.‬‬ ‫امادر گزارش هایپلیسنکتهبسیار مهمیوجودداشت‬ ‫که به نظر اغاز یک پرونده بزرگ کشــوری به شــمار می رود‪.‬‬ ‫رئیــس پلیس اگاهی تهران از شناســایی و اعالم مشــکالت‬ ‫امنیتیاینشعبهیکماهپیشاز وقوعسرقتو بی توجهی‬ ‫مسئوالنشعبهخبر داد هاست‪.‬هشدار امنیتیاینبی توجهی‬ ‫به مراتــب نگران کننده تر از ســرقت اولیه بوده و گســتردگی‬ ‫شعب بانک ها و موسس ـه های مالی و اعتباری و پراکندگی‬ ‫ان ها در سراسر کشور توجه سریع به این حفره امنیتی را الزم‬ ‫می سازد‪.‬هر روز میلیون هانفر از مردمده هامیلیونتراکنشو‬ ‫خدماتبانکیانجاممی دهندو حضور فیزیکیدر شعبهیا‬ ‫اتصالاینترنتیبهسامانهخدماتبانکیبافرضپیش بینی‬ ‫گستردهضوابطامنیتیبرایاینخدماتاست‪.‬در مهندسی‬ ‫مفهوم «ضریب ایمنی» نقش کلیدی در طراحی قطعات و‬ ‫سازه هایگوناگوندارد‪.‬اینضریبنسبتتنشماکسیممبه‬ ‫تنشواقعیرامحاسبهمی کندونشانگر پایداریسازهدر برابر‬ ‫میزان ورود بار یا تنش است‪ .‬هر چه کاربرد سازه حساسیت‬ ‫بیشتری داشته باشد‪ ،‬ضریب ایمنی باالتر و در مواردی تا ‪10‬‬ ‫برابر بیش از بار واقعی وارد شده به سازه طراحی می شود‪.‬‬ ‫حتی برای بخشی از قطعات هواپیما این ضریب ‪ 25‬برابر‬ ‫محاســبه م یشــود و لذا هواپیما در بدترین شــرایط هم به‬ ‫کارایــی خود ادامه می دهد‪ .‬برای مســائل امنیتی نیز چنین‬ ‫ضرایبیموردتوجهاست‪.‬هرچهحساسیتمکانیاموضوع‬ ‫بیشترباشد‪،‬لزومافزایشضریبایمنیبیشتراحساسخواهد‬ ‫شد‪.‬در خدماتگستردهبانکیاز جملهصندوقامانات‪،‬این‬ ‫حساسیتبهحداکثررسیدهوفرضذهنیمردمنفوذناپذیری‬ ‫و اطمینان کاملبه کاراییروش هاو فرایندهایایمنیاست‪.‬‬ ‫اکنــون که با یک ســرقت بــزرگ به تصویر ذهنی این امنیت‬ ‫خدشــه وارد شــده اســت‪ ،‬نظام بانکی با کمک فرماندهی‬ ‫انتظامــی باید ب هســرعت در صــدد بازنگری همــه مراحل و‬ ‫جزئیاتو اصالحمشکالتاقدامنماید‪.‬ارائه گزارشجامعو‬ ‫نظارت پذیر بهمردموحتیذکر درجهرعایتامنیتبه عنوان‬ ‫یکشاخصفعالیت هایبانکیالزمبهنظر می رسد‪.‬از سوی‬ ‫دیگر باوجودحمالتگستردهبهبسترهایاینترنتیخدمات‬ ‫گوناگون مانند شــبکه کارت ســوخت‪ ،‬خدمات فرودگاهی‪،‬‬ ‫مدیریت شهری تهران و ده ها حمله کوچک و بزرگ دیگر‪،‬‬ ‫امنیت خدمات ســایبری اهمیت فراوانی دارد‪ .‬بروز اختالل‬ ‫در فرایندهــای بانکی و ســامانه های نگهــداری اطالعات و‬ ‫شهــا از یــک زلزلــه‪ 9‬ریشــتری سراســری خطرناک تر و‬ ‫تراکن ‬ ‫مشکالت و بحران های ناشی از ان غیرقابل محاسبه و تصور‬ ‫اســت‪ .‬بــه همیــن دلیل ضمن اعتقــاد و اگاهی بــه دانش و‬ ‫تالش های کارشناساناینحوزهدر شبکهبانکی‪،‬بایدبهاین‬ ‫موضوع دقت کرد که زمان باالبردن ضریب ایمنی در تمامی‬ ‫زمینه ها فرارســیده و دوراندیشــی و توجه به فرایند پدافند‬ ‫غیرعامل نیاز به مشارکت در همه سطوح برای دستیابی به‬ ‫استانداردهای جدید را گوشزد می کند که «سر چشمه شاید‬ ‫گرفتنبهبیل‪،‬چوپر شدنشایدگذشتنبهپیل»‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫رویــداد امــروز‪ -‬گــروه سیاســت‪ :‬ســرانجام پــس از‬ ‫یهــای فــراوان‪ ،‬قطعنامــه پیشــنهادی‬ ‫گمانه زن ‬ ‫ایاالت متحده امریکا و تروئیکای اروپا علیه ایران‬ ‫به رغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست‬ ‫فصلی شورای حکام اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫با ‪ ۳۰‬رای موافق‪ ۲ ،‬رای مخالف (روسیه و چین)‬ ‫و ‪ ۳‬رای ممتنع (هند‪ ،‬لیبی و پاکستان) به تصویب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در ایــن قطعنامــه از ایــران خواست هشــده تــا‬ ‫بــرای «انجــام تعهــدات قانونــی خــود بر اســاس‬ ‫فوریت عمل کند و بدون تاخیر‪ ،‬پیشنهاد مدیرکل‬ ‫فســازی‬ ‫اژانــس را بــرای تعامــل بیشــتر برای شفا ‬ ‫و حل وفصــل همه مســائل پادمــان باقی مانده را‬ ‫بپذیــرد‪ ».‬در قطعنامه یادشــده از مدیرکل اژانس‬ ‫هــم خواست هشــده تــا زمانــی که مســائل پادمانی‬ ‫باقی مانده اســت‪ ،‬به گزارش شــورای حکام ادامه‬ ‫دهــد‪ .‬ایــن دومیــن قطعنامــه ضــد ایرانی اســت‬ ‫کــه پــس از اجرایــی شــدن برجــام بــا فشــار رژیم‬ ‫صهیونیســتی در شــورای حــکام اژانس بین المللی‬ ‫یشــود‪ ۳۰ .‬خرداد ‪ ۱۳۹۹‬هم‬ ‫انرژی اتمی صادر م ‬ ‫قطعنامه مشابهی توسط سه کشور اروپایی عضو‬ ‫برجام و حمایت امریکا پیشنهاد و تصویب شد؛‬ ‫اما قطعنامه اخیر با واکنش مثبت و منفی بسیاری‬ ‫همراه بوده است‪.‬‬ ‫از استقبال امریکایی تا خشم روسی‬ ‫نماینــده ویژه امریکا در امور ایران با اســتقبال‬ ‫از اقدام سیاســی شــورای حکام اژانس بین المللی‬ ‫انــرژی اتمی در تصویب قطعنامه ضد ایرانی‪ ،‬ان‬ ‫را «پیامی روشن به تهران» خواند‪« .‬رابرت مالی»‬ ‫نماینــده ویــژه امریکا در امــور ایران با اســتقبال از‬ ‫اقــدام سیاســی شــورای حــکام اژانــس بین المللی‬ ‫انــرژی اتمی در تصویب قطعنامه ضد ایرانی‪ ،‬ان‬ ‫را «پیامی روشــن به تهران» خواند‪ .‬وی گفت که‬ ‫این قطعنامه از این کشور می خواهد به تعهدات‬ ‫پادمانــی خــود در چارچــوب ان پی تی عمل کند‪.‬‬ ‫مالــی در ادامــه ادع اهــای خــود افــزود‪« :‬این یک‬ ‫مســئله سیاســی نیســت‪ :‬به محــض اینکــه اژانس‬ ‫بین المللــی انرژی اتمی اطالعــات معتبر موردنیاز‬ ‫را دریافت کند‪ ،‬شورای حکام نیازی به اقدام های‬ ‫بیشــتر در این مورد نخواهد داشــت»‪ .‬وی بدون‬ ‫اشاره به بدعهدی کشورش در قبال برجام‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«ایــران هنوز امکان خروج از بحران هســته ای که‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی نوشهر‬ ‫‪ -9 -1307‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب ‪ ، 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر‬ ‫در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر‬ ‫گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه ونوش پالک ‪ 58‬اصلی بخش ‪ 6‬قشالقی‬ ‫‪ 825‬فرعی اقا‪/‬خانم صدیقه ساالری فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای‬ ‫احداثی به مساحت ‪ 248/51‬متر مربع خریداری بدون واسطه‪/‬با واسطه از حمید ااطاعتی‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه محلی‪/‬‬ ‫کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا در صورتیکه‬ ‫اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها‬ ‫از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت‬ ‫به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬بدیهی‬ ‫است برابر ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته‬ ‫نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪ ،‬مراتب را در اولین اگهی‬ ‫نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت‬ ‫و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫‪/1330912‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/04 :‬‬ ‫صفر رضوانی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندران‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-941‬برابر رای شماره ‪ ۵۶۶‬تاریخ ‪ 1401/01/22‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین جان شجاعی فرزند عزیز نسبت به ششدانگ عرصه یک‬ ‫قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 798/91‬متر مربع قسمتی از پالک ‪- ۴۸‬اصلی به شماره کالسه‬ ‫‪ 99/1441‬واقع در اراضی پاسند بخش ‪ ۱۷‬ثبت بهشهر محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۴‬روز اگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪/1320210 .‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/03/07‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/03/21‬‬ ‫سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر‪ -‬محمد مهدی قلیان‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫‪ -9-1051‬برابر رای شماره های ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۰۱۰۰۴۹۳۷‬و ‪۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۰۱۰۰۴۹۴۳‬‬ ‫و ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۰۱۰۰۴۹۴۲‬و ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۰۱۰۰۴۹۴۱‬و ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۰۱۰۰۴۹۴۰‬و‬ ‫‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۰۰۰۱۰۰۴۹۳۸‬مورخه ‪ 1400/12/02‬که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری متصرفی اقا‪/‬‬ ‫خانم‪/‬کامبیز و حسین و محمد رضا و که سهم هر یک از پسران ‪ ۲‬سهم از ‪ ۹‬سهم ششدانگ و‬ ‫حدیثه و کارین و کاترین دختران هر یک ‪ ۱‬سهم از ‪ ۹‬سهم ششدانگ همگی گل براری طبرستانی‬ ‫فرزند ان پرویز یک قطعه زمین مشتمل بر اتاقک به مساحت ‪ 138/50‬متر مربع قسمتی از پالک‬ ‫‪ ۳۴۴۹‬اصلی واقع در یک بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا‬ ‫به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫خــود به وجود اورده اســت را دارد»؛ اما میخائیل‬ ‫اولیانــوف‪ ،‬نماینــده روســیه در ســازمان های‬ ‫بین المللی در وین‪ ،‬با انتقاد از قطعنامه ضد ایرانی‬ ‫تروئیکایاروپایدر شورایحکاماژانسبین المللی‬ ‫انرژی اتمی‪ ،‬ان را «احمقانه» خواند‪ .‬وی در پیامی‬ ‫توئیتری نوشت‪« :‬حاال متوجه شدید که چرا روسیه‬ ‫به قطعنامه احمقانه غرب در شورای حکام اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی درباره ایران ٔرای منفی داد؟‬ ‫متاسفانه همتایان غربی ما نشان دادند که درک‬ ‫مناسبی از موقعیتی که در ان قرار داریم‪ ،‬ندارند»‪.‬‬ ‫قطعنامه ها ملت ایران را وادار به‬ ‫عقب نشینینمی کند‬ ‫رئیس جمهوریکشورماندر واکنشبهاقداماخیر‬ ‫اژانسبین المللیانرژیاتمیبابیاناینکهقطعنامه ها‬ ‫ملتایرانراوادار بهعقب نشینینمی کند‪ ،‬گفت‪:‬با‬ ‫زبان زور نمی توان با ایران سخن گفت‪ .‬سید ابراهیم‬ ‫رئیسی در زمینه اقدام ضد ایرانی اخیر اژانس و اینکه‬ ‫ایا گزینه خروج از «ان‪.‬پی‪.‬تی» هم روی میز دولت‬ ‫هســت یا خیر؟ اظهار داشــت‪ :‬در رابطه با کاری که‬ ‫یهــا و امریکایی ها کردند ما اســاس را تحریک‬ ‫غرب ‬ ‫رژیم صهیونیستی می دانیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به خود‬ ‫ا نهــا هم اعالم کرده ایم‪ ،‬امروز هم من اعالم کردم‬ ‫و هم مسئوالن ما اعالم کردند که این نوع اقدامات‬ ‫به هیچ عنواننمی تواندجمهوریاسالمیراوادار به‬ ‫عقب نشینی کند‪ .‬رئیس جمهوری کشورمان تصریح‬ ‫کرد‪:‬همچنانکهتاکنونبرمواضعمانپافشاریکردیم‬ ‫رویحقوقحقهملتایرانتاکیدداریمونمی توانیم‬ ‫نسبتبهاینحق وحقوقمسلمملتایراناغماض‬ ‫کنیم‪.‬رئیسیادامهداد‪:‬بازهمتاکیدمی کنیماین گونه‬ ‫از قطعنامه هاواقداماتنهملتایرانرادچار تردید‪،‬‬ ‫نه متوقف و نه وادار به عقب نشــینی می کند‪ .‬وی‬ ‫بابیاناینکهاین ها(غربی ها)بایدحقوقملتایرانرا‬ ‫بهرسمیتبشناسند‪،‬یاداور شد‪:‬بایدبدانندماحرف‬ ‫داریم‪،‬استداللو منطقداریمو اینمنطقراهمه جا‬ ‫به روشــنی بیان کرده ایم‪ .‬رئیس جمهور کشــورمان با‬ ‫اشاره به مکالمه تلفنی که اخیرا با یکی از مسئوالن‬ ‫عالی کشورهاداشتهاست‪ ،‬گفت‪:‬بهایشان گفتم که‬ ‫اقایرئیس جمهور!باملتایرانبازبانزور نمی توان‬ ‫سخنگفتومنهمسخنملتایرانرامی گویم‪،‬با‬ ‫ایرانبایدبازبانمنطقسخن گفت‪،‬مامنطقداریم‬ ‫ومنطقمانرادنبالمی کنیم‪.‬‬ ‫فعالیت تمامی دوربین های فراپادمانی را‬ ‫پایان می دهیم‬ ‫رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی امــا از پایــان کار‬ ‫نهــای فراپادمانی خبر داد و گفت‪ :‬برنامه‬ ‫دوربی ‬ ‫خود را به اژانس ارائه کرده ایم و طبق اساسنامه‪،‬‬ ‫اژانس وظیفه دارد از ما پشــتیبانی داشــته باشــد؛‬ ‫اما نهادهای بین المللی امروز اسیر صهیونیست ها‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪/1323317 .‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/03/07:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/03/21:‬‬ ‫سید کاظم موسوی بشلی‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک ساری‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1321‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۳۱۵۶‬مورخ ‪ 1401/02/26‬مالکیت اقای علی اصغر‬ ‫امینی به شناسنامه شماره ‪ ۸۷۹‬کدملی ‪ ۵۴۱۸۸۸۸۱۰۲‬صادره از مبارکه فرزند عزیزاله بصورت‬ ‫ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ ۱۸۰‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۱۳۹۰۰‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال شماره‬ ‫‪ ۲۳۲۲۸‬مورخ ‪ 1400/06/10‬دفتر ‪ ۲۳۳‬اصفهان‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1332733‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1318‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۲۵۷۴‬مورخ ‪ 1401/02/15‬هیت دو مالکیت اقای‬ ‫عباس افضلی محمدابادی جرقویه به شناسنامه شماره ‪ ۳۲۹‬کدملی ‪ ۱۲۹۱۱۰۶۲۲۷‬صادره اصفهان‬ ‫فرزند حسن بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 154/62‬مترمربع از پالک شماره ‪۴۹۳‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱۵۱۷۷‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت‬ ‫رسمی متقاضی موضوع سند انتقال شماره ‪ ۱۵۵۰۱‬مورخ ‪ 94/06/09‬دفتر ‪ ۲۵۳‬اصفهان‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1332240‬م الف‬ ‫اگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1289‬شماره ‪ 140160302006001951‬تاریخ ‪)1 1401/03/12‬رای هیات‪ :‬باتوجه به تقاضانامه‬ ‫ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند الکترونیکی شماره ‪ 139920302006001467‬و سند‬ ‫الکترونیکی ‪ 139920302006000934‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های‬ ‫محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم عباس مختاری به شناسنامه شماره ‪ 122‬کدملی ‪ 1091624763‬صادره فرزند فاضل در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت ‪ 112/50‬مترمربع پالک شماره ‪ 1294‬و ‪ 1086‬فرعی‬ ‫از ‪ 114‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫‪ )2‬رای هیات‪ :‬باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند الکترونیکی شماره‬ ‫شــده اند‪ .‬محمــد اســامی گفــت‪ :‬ما بــه فعالیت‬ ‫تعدادی از دوربین های فراپادمانی خاتمه دادیم‪،‬‬ ‫بــه فعالیت بقیه هم خاتمه خواهیم داد‪ .‬تعداد‬ ‫این دوربین ها‪ ۱۸ ،۱۷ ،‬عدد اســت‪ .‬وی در پاســخ‬ ‫یهــا توقــف‬ ‫بــه ایــن ســوال کــه چــرا راهبــرد غرب ‬ ‫فعالیت های هســته ای ایران اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امروز‬ ‫شــعار شــفاف نظام در دنیا سلطه پیشتازی برای‬ ‫پیشواییاست‪،‬شمابخوانیداستراتژی هایامنیتی‬ ‫یهــا را‪ ،‬ایــن پیشــتازی بــرای پیشــوایی‪،‬‬ ‫امریکای ‬ ‫ان اقایــی کــردن و ســروری کــردن و همه را تحت‬ ‫ســلطه قرار دادن هدفش اســت و با شــعارهایی‬ ‫کــه مطرح می کنند الگویی که دنبال می کنند این‬ ‫است که کشورها را به سمت خلع سالح می برند‪،‬‬ ‫به سمت تسلیم می برند که بتوانند بر ان ها چیره‬ ‫شــوند‪ .‬اســامی ادامه داد‪ :‬حاال هرکســی خود را‬ ‫تسلیم کرد‪ ،‬در این ها ذوب شد و تحت فرمانشان‬ ‫قرار گرفت به طور طبیعی کاری با ان ندارند‪ ،‬چون‬ ‫برایشــان هیچ مزاحمتی ندارد‪ ،‬اما اگر کسی برای‬ ‫منافــع ملی و امنیــت ملی خود؛ حــدود‪ ،‬ضابطه‬ ‫نهــا همراه نشــد‪،‬‬ ‫و چارچــوب قائــل شــد و بــا ای ‬ ‫خودبه خود این می شود نقطه مقابل این ها و به‬ ‫اشکال و شیوه های مختلف با ان درگیر می شوند‪.‬‬ ‫ما با شعار استقالل ازادی جمهوری اسالمی از بدو‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی تاکنون با این ها در تنش‬ ‫هستیم‪ .‬این تنش مال سیاست جمهوری اسالمی‬ ‫تهــای‬ ‫نیســت مــال رویکــرد دولتمــردان یــا دول ‬ ‫مختلفجمهوریاسالمینیست‪.‬‬ ‫از تکرار چنین قطعنامه هایی جلوگیری کنیم‬ ‫مهدی مطهرنیا کارشــناس مسائل بین المللی‬ ‫اما نگاه متفاوتی دارد‪ .‬او در این زمینه گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر گفته می شود که چین و روسیه مانع‬ ‫صــدور قطعنامــه علیــه ایــران در شــورای امنیت‬ ‫ســازمان ملل خواهند شــد که مســئله ای درســت‬ ‫است اما قطعنامه شورای حکام می تواند عامل‬ ‫محرکــی بــرای کشــورهای اروپایــی عضــو برجام‬ ‫به منظور فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران‬ ‫باشد‪ .‬این احتمال مهمی است که ایران باید ان‬ ‫را در نظر داشته باشد‪ .‬البته ایران پیش تر هشدار‬ ‫رسمی داده است که در صورت ارجاع پرونده به‬ ‫شورای امنیت خروج از ان پی تی را در نظر دارد‬ ‫که همین مســئله فضای جدیــدی را بار دیگر به‬ ‫وجود خواهد اورد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫استیضاح وزرا بعید است‬ ‫عبــاس ســلیمی نمیــن‪ ،‬فعــال سیاســی‬ ‫اصولگرا در پاســخ به این ســوال که عملکرد‬ ‫کابینــه دولــت ســیزدهم را چــه طــور ارزیابی‬ ‫می کنید‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز زمان الزم برای قضاوت‬ ‫در مــورد کابینــه اقــای رئیســی ســپری نشــده‬ ‫اســت‪ .‬ولی برخی از وزرا موفق و برخی وزرا‬ ‫جــوان و ناموفــق بودنــد‪ .‬ترجیــح می دهــم‬ ‫ســید ابراهیم رئیســی دربــاره ان وزرای جوان‬ ‫و ناموفــق تجدیدنظــر کنــد کــه خیلــی هــم‬ ‫اهــل تبادل نظــر و گرفتــن مشــورت نیســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬او در پاســخ بــه این ســوال‬ ‫کــه بایــد کدام یــک از وزرا تغییر کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نظــرات مختلفــی وجــود دارد‪ .‬نمی خواهــم‬ ‫ب هطــور مشــخص نام ببــرم‪ ،‬امــا وزرای جوان‬ ‫و بی تجربــه ای هســتند کــه امیــدوار بودیــم‬ ‫ســریع بر حوزه کاری خود مســلط شــوند که‬ ‫نتوانســتند مســلط شــوند‪ .‬دورنمــا و اینــده‬ ‫این وزرا زیاد روشــن نیســت‪ .‬تصور نمی کنیم‬ ‫ا گــر فرصــت بیشــتری پیــدا کننــد‪ ،‬بتوانند به‬ ‫مســئولیت خود مشــرف شوند‪ .‬سلیمی نمین‬ ‫در پاســخ بــه این ســوال که ایا فکــر می کنید‬ ‫مجلس وزرای دولت را استیضاح کند یا خیر‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بعیــد می دانــم؛ احتمــاال مجلــس به‬ ‫دولت فرصت می دهد که خودش مســئله را‬ ‫حل کند‪ .‬این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ‬ ‫به این ســوال با توجه به اینکه دولت شــعار‬ ‫اصلی خود را بهبود وضعیت معیشتی مردم‬ ‫قلمــداد کــرده بــود‪ ،‬اما دالر به مرز س ـی ودو‬ ‫هــزار تومــان هــم رســید‪ ،‬عملکــرد اقتصــادی‬ ‫دولت را چطور تحلیل می کنید‪ ،‬گفت‪ :‬دولت‬ ‫چند مسئله را با هم پیش می برد‪ .‬قطعا اگر‬ ‫بنــده بــودم ایــن کارهــا را نمی کــردم‪ .‬دولت‬ ‫میــراث دار تــورم جــدی و بی اعتمــادی از‬ ‫دولت قبل است‪ .‬در ارتباط باقیمت جهانی‬ ‫بــا مشــکل مواجــه اســت‪ .‬بحــث تحری مهــا‬ ‫بی سابقه است‪.‬‬ ‫در توافــق بــا ‪ ۵+۱‬هم مشــکل دارد‪ .‬این‬ ‫مشــکالت با یکدیگر پیونــد خورده اند و کار‬ ‫را برای دولت سخت می کنند‪ .‬در این شرایط‬ ‫دولت یارانه برخی از کاال ها را حذف می کند‬ ‫کــه بــه نظر بنده نبایــد همه این کار هــا را با‬ ‫هــم جمع می زد‪.‬ســلیمی نمیــن در خصوص‬ ‫صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام‬ ‫گفــت‪ :‬طبیعتــا این اقدامی علیه ایران اســت‬ ‫و می تواند در حد خودش تاثیراتی را داشته‬ ‫باشــد؛ اما با توجه به ترتیبات شورای امنیت‬ ‫نمی تواننــد کار موثــری انجــام دهنــد‪ .‬فقــط‬ ‫تاثیــرات روانــی می تواند ایجــاد کند‪ .‬به ویژه‬ ‫کــه رای روســیه و چین دربــاره این قطعنامه‬ ‫منفی بود‪.‬‬ ‫دولت ترمز گرانی ها را بکشد‬ ‫رئیس دفتر روحانی اعالم کــرد‪ :‬امروز ارز به‬ ‫‪ ۳۲‬هزار تومان رســیده اســت‪ .‬ما ارز را ‪ ۲۴‬هزار‬ ‫تومــان به ایــن دولت تحویل دادیــم‪ .‬هرچقدر‬ ‫بگوییــم که نمی خواهیم وضعیت کشــور را به‬ ‫تحریــم گــره بزنیم‪ ،‬وقتی قیمــت ارز بــاال برود‪،‬‬ ‫خودبه خــود گــره خواهد خورد‪ .‬بــه گزارش خبر‬ ‫انالین‪،‬محمودواعظیرئیسدفتر رئیس جمهور‬ ‫دولت دوازدهم در پاســخ به این ســوال که فکر‬ ‫می کنید طرح اقتصادی جدید دولت ســیزدهم‬ ‫و یارانه ‪ ۴۰۰‬هزارتومانی به وضعیت معیشــتی‬ ‫مــردم کمک می کند یا خیر گفت‪ :‬تا یک حدی‬ ‫کمک می کند اما گرانی ها امروز تا حدی افزایش‬ ‫پیداکرد ه اســت که این ‪ ۳۰۰‬یــا ‪ ۴۰۰‬هزار تومان‬ ‫جوابنمی دهد‪.‬ان قدر سفرهمردمکوچک شده‬ ‫که باید راه حل دیگری پیدا کنند‪ .‬او افزود‪ :‬مهم‬ ‫ایــن اســت که اجــازه ندهند گرانی بیــش از این‬ ‫‪ 139920302006001467‬و سند الکترونیکی ‪ 139920302006000934‬و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک‬ ‫موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا‬ ‫احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم عباس مختاری به شناسنامه شماره ‪ 122‬کدملی ‪1091624763‬‬ ‫صادره فرزند فاضل در ششدانگ یکباب خانه مسکونی به مساحت ‪ 112/50‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 1294‬و ‪ 1086‬فرعی از ‪ 114‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و‬ ‫رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫شماال در سه قسمت که قسمت اول به صورت شکسته به طول های ‪ 4/04‬متر و ‪ 4/33‬متر دیوار‬ ‫اشتراکی با باقیمانده ‪ 1086‬فرعی دوم به صورت پخ است شرقی به طول ‪ 1/29‬متر دیوار به دیوار‬ ‫پالک ‪ 194‬باقیمانده سوم به طول ‪ 10/71‬متر دیوار به دیوار ‪ 1294‬باقیمانده ‪ ،‬شرقا به طول ‪6/80‬‬ ‫متر دیوار به دیوار ‪ ، 293/3‬جنوبا به صورت شکسته به طول های ‪ 7/18‬متر و ‪ 4/98‬متر و ‪ 6/59‬متر‬ ‫دیوار به دیوار پالک ‪ ، 428‬غربا به طول ‪ 3‬متر درب و دیواریست به بن بست ‪ ،‬حقوق ارتفاقی ندارد ‪،‬‬ ‫در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات‬ ‫ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/03/21‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/04/05‬رییس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده ‪ / 1330606‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9- 1291‬شماره‪ 140160302006001952 :‬تاریخ‪ 1401/03/12 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضا کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006001525‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم احمدرضا اثناعشری اصفهانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارایه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه به موجب سند شماره ‪ 36135‬مورخ ‪ 1351/3/28‬دفتر ‪ 34‬و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به‬ ‫ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به‬ ‫مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع‬ ‫بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم احمدرضا اثناعشری اصفهانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 51698‬کدملی ‪ 1280941154‬صادره فرزند هادی در ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ‪362/82‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ـ فرعی از ‪ 91‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شماال به طول ‪ 22/80‬متر دیوار به دیوار پالک‬ ‫باقیمانده ‪ ،‬شرقا در سه قسمت که قسمت دوم جنوبیست اول به طول ‪ 13/23‬متر دیوار به دیوار‬ ‫باقیمانده دوم به طول ‪ 5/90‬متر سوم به طول ‪ 9/49‬متر هر دو اشتراکی با باقیمانده ‪ ،‬جنوبا به طول‬ ‫‪ 5/54‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬غربا در پنج قسمت که قسمت دوم و چهارم جنوبیست اول‬ ‫به طول ‪ 10/69‬متر دیوار اشتراکی دوم به طول ‪ 10/79‬متر دیوار اشتراکی با باقیمانده سوم به طول‬ ‫‪ 1/07‬متر دیواریست به گذر چهارم به طول ‪ 0/30‬متر دیواریست به گذر پنجم به طول ‪ 12/48‬متر‬ ‫درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه اجرایی ان مقرر می دارد اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد‬ ‫اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/03/21‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/04/05‬رییس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده ‪ / 1330831‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -1296‬شماره نامه ‪ 140185602006002236‬تاریخ ارسال نامه‪ 1401/03/16 :‬اقای‪/‬خانم‬ ‫توران اعالیی فرزند محسن به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسما‬ ‫گواهی شده مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره ‪ 2142‬فرعی از‬ ‫‪ 158‬اصلی واقع در خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ 142‬دفتر ‪ 157‬امالک ذیل‬ ‫ثبت ‪ 40010‬به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب انتقال قطعی ‪-1367/03/10‬‬ ‫پیــش بــرود و هــر چــه زودتــر ترمزدســتی ان را‬ ‫بکشند‪ .‬االن همه اجناس گران شده است‪ .‬چه‬ ‫ان چهــار قلم‪ ،‬چه اجناس دیگر‪ ،‬چه خدمات‪،‬‬ ‫همه گران شده است‪ .‬کاری که انجام می دهند را‬ ‫به عنوان طرح تحول اقتصادی نمی بینم‪ .‬دوران‬ ‫ما‪ ۲۵‬قلم کاال یارانه می گرفت‪ ،‬ما ان را رساندیم‬ ‫به ‪ ۷‬کاال؛ یعنی همین کار خرد خرد انجام شد‬ ‫بدون اینکه شوک به جایی وارد شود‪ .‬رئیس دفتر‬ ‫پیشــین دولت دوازدهم در پاسخ به این سوال‬ ‫که فکر می کنید این طرح درنهایت باعث بهبود‬ ‫وضعیت معیشتی مردم بشود یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫یک کالم نمی شــود‪ .‬باید ریشه ای مسئله را حل‬ ‫کرد‪ .‬با تصمیمات احساسی و مقطعی مشکل‬ ‫حلنمی شود‪.‬اگر بامشکالتاحساسیبرخورد‬ ‫کنیم نتیجه چیزی می شود که در این ‪ ۸‬یا ‪ ۷‬ماه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ 62410‬دفترخانه ‪ 63‬خمینی شهر یافته و معامله دیگری هم انجام نشده که بر اثر جابه جایی از بین‬ ‫رفته‪/‬مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک‬ ‫اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از‬ ‫انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند‬ ‫معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت‬ ‫مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به‬ ‫متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬تاریخ انتشار ‪ 1401/03/21‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫سیدامیرحسین حسن زاده ‪/ 1331001‬م الف‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -9 -1293‬شماره پرونده ‪ 94/561‬حل‪ 4‬مشخصات محکوم علیه‪ :‬نام و نام خانوادگی‪ :‬حسن مختاری‬ ‫‪ ،‬نام پدر‪ :‬علی ‪ ،‬نشانی‪ :‬مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له‪ :‬نام و نام خانوادگی‪ :‬امراله حاجی‬ ‫حیدری ‪ ،‬نام پدر‪ :‬صادق ‪ ،‬با وکالت ناصر معتمدی اذرفنا بادی ‪ ،‬نشانی‪ :‬اصفهان ـ خ پروین ـ ک‬ ‫اردیبهشت پالک ‪ 323‬محکوم به‪ ،‬به موجب رای شماره ‪ 199‬تاریخ ‪ 95/05/26‬حوزه چهارم شورای‬ ‫حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیه محکوم است به‪ :‬پرداخت‬ ‫مبلغ ‪ 21/000/000‬ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ‪ 150/000‬ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله‬ ‫طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک ها لغایت اجرای حکم در حق‬ ‫محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است‪ .‬ماده ‪ 34‬قانون اجرای احکام‪:‬همین که‬ ‫اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد‬ ‫یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از‬ ‫ان میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت‬ ‫جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬تاریخ انتشار‬ ‫‪ 1401/03/21‬قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر م الف‪1331420 /‬‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -9 -1294‬شماره پرونده‪ 94/562 :‬حل‪ 4‬مشخصات محکوم علیه‪ :‬نام و نام خانوادگی‪ :‬فرشید‬ ‫محمدحسینی خیاری ‪ ،‬نام پدر‪ :‬خدا بخش ‪ ،‬نشانی‪ :‬مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له‪ :‬نام و نام‬ ‫خانوادگی‪ :‬امراله حاجی حیدری ‪ ،‬نام پدر‪ :‬صادق ‪ ،‬با وکالت ناصر معتمدی ‪ ،‬نشانی‪ :‬اصفهان ـ خ پروین ـ‬ ‫ک اردیبهشت پالک ‪ 323‬محکوم به‪ ،‬به موجب رای شماره ‪ 198‬تاریخ ‪ 95/02/26‬حوزه چهارم شورای‬ ‫حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیه محکوم است به‪ :‬پرداخت‬ ‫مبلغ ‪ 35/000/000‬ریال بابت اصل خواسته و یکصد و پنجاه هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله‬ ‫وفق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق محکوم‬ ‫له و پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است‪ .‬ماده ‪ 34‬قانون اجرای احکام‪:‬همین که اجرائیه به‬ ‫محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی‬ ‫برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد‬ ‫و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را‬ ‫به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1401/03/21‬قاضی شعبه‬ ‫چهارم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر م الف‪1331422 /‬‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -9 -1295‬شماره پرونده‪ 94/551 :‬حل‪ 12‬مشخصات محکوم علیه‪ :‬نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫ریحانه اکبری ‪ ،‬نشانی‪ :‬مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له‪ :‬نام و نام خانوادگی‪ :‬امراله‬ ‫حاجی حیدری ‪ ،‬نام پدر‪ :‬صادق ‪ ،‬با وکالت ناصر معتمدی ‪ ،‬نشانی‪ :‬اصفهان ـ محموداباد ـ‬ ‫فرعی ‪ 12‬ـ سنگبری اپادانا محکوم به‪ ،‬به موجب رای شماره ‪ 606‬تاریخ ‪ 95/05/13‬حوزه‬ ‫دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیه‬ ‫محکوم است به‪ :‬پرداخت مبلغ هفده میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و‬ ‫یکصد و هفتاد هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ‪94/09/03‬‬ ‫و حق الوکاله وکیل در حق خواهان و نیم عشر دولتی به صندوق دولت‪ .‬رای غیابی است‬ ‫ماده ‪ 34‬قانون اجرای احکام‪:‬همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه‬ ‫مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‬ ‫به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد و در‬ ‫صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع‬ ‫دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار ‪ 1401/03/21‬قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر‬ ‫م الف‪1331427 /‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫وعده دسترسی به سرعت های‬ ‫چند صد مگابیتی اینترنت‬ ‫وزیــر ارتباطات با اشــاره به‬ ‫یشــود‪ .‬اجــرای پــروژه‬ ‫میســر م ‬ ‫رونمایی از نخستین دسترسی ‬ ‫دسترســی به فیبر نوری نه تنها‬ ‫پــروژه ‪ fttx‬در شــهر بوشــهر در‬ ‫کیفیــت و ســرعت دسترســی‬ ‫روز جهانــی ارتباطات و تجربه‬ ‫را افزایــش می دهــد و تجربــه‬ ‫ســرعت حــدود ‪ ۹۰۰‬مگابیــت‬ ‫کاربری را بهبود می بخشد بلکه‬ ‫عیسی‬ ‫برثانیــه‪ ،‬ابــراز امیــدواری کرد تا‬ ‫زمینه اجرای نس ـل های بعدی‬ ‫زارع پور‬ ‫پایاندولتسیزدهماینامکان‬ ‫ارتباطــات چــون فایوجــی را‬ ‫برای بسیاری از هموطنان فراهم شود‪ .‬به گزارش به صورت فراگیر فراهم می کند‪ .‬در مراســم روز‬ ‫ایسنا‪ ،‬عیسی زارع پور ‪ -‬وزیر ارتباطات و فناوری جهانی ارتباطات امســال‪ ،‬در هنگام رونمایی از‬ ‫اطالعات‪ ،‬در صفحه اینستاگرام خود اعالم کرد‪ :‬نخستیندسترسی هایپروژه‪ fttx‬در شهر بوشهر‪،‬‬ ‫تا چند ماه پیش تصور اینکه روزی سرعت های ســرعت حــدود ‪ ۹۰۰‬مگابیــت برثانیــه را تجربه‬ ‫حــدود یــک گیگابیــت بــر ثانیــه را تجربه کنیم کردیــم‪ .‬این شــبکه پرســرعت در کنــار خدمات‬ ‫ملی‬ ‫عجیب و دور از دســترس به نظر می رســید؛ اما بومـ ِـی بــا کیفیت که در یک کلمه «شــبکه ّ‬ ‫با اغاز اجرای کالن پروژه توسعه شبکه دسترسی اطالعات» نامیده می شود‪ ،‬زیرساخت توسعه‬ ‫مبتنی بر فیبر نوری (‪ ،)fttx‬ان شاهلل به تدریج و تا همــه جانبه و بســتری امن برای تحــول فناوری‬ ‫پایان دولت سیزدهم‪ ،‬دسترسی به سرعت های پایه کشور در همه بخشها خواهد بود‪ .‬به خاطر‬ ‫واقعا صلوات دارد‪.‬‬ ‫چنــد صــد مگابیتی بــرای بســیاری از هموطنان همین‪ ،‬این سرعت ً‬ ‫اقتصاد ایران گرفتار سندرم ارز ترجیحی‬ ‫رییــس مجمــع واردات‬ ‫رئیــس مجمــع واردات افــزود‪:‬‬ ‫می گویــد فعــاالن اقتصــادی‬ ‫البتــه درایــن میــان موضوعات‬ ‫از همــان ابتــدا بــا ارز ترجیحی‬ ‫متعــددی مطــرح اســت‪ .‬یــک‬ ‫مخالــف بودنــد امــا در ایــن‬ ‫نکته این است که نباید بدون‬ ‫ســال ها کســی صــدای انهــا را‬ ‫برنامــه ریــزی‪ ،‬اینــده نگــری و‬ ‫علیرضا مناقبی‬ ‫نشــنید‪ .‬علیرضــا مناقبــی در‬ ‫تحلیــل عواقــب تصمیمــات‬ ‫گفــت و گــو بــا ایســنا‪ ،‬دربــاره‬ ‫وارد مسیر حذف ارز ترجیحی‬ ‫ضرورت تعیین تکلیف ارز ترجیحی اظهار کرد‪ :‬شــد‪ .‬بــه طــور مثال‪ ،‬به واســطه تغییر نــرخ ارز‪،‬‬ ‫واردکنندگان رسمی و قانونی کشور که در بخش شاهد هستیم که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی‬ ‫خصوصیفعالیتمی کنند‪،‬از ابتدایی کهبحث کاالهــای وارداتــی از ‪ ۴۲۰۰‬تومان به نــرخ ‪ETS‬‬ ‫ارز ترجیحــی مطــرح شــد‪ ،‬مخالــف ان بودند و بانکمرکزیتغییر کردهاستولیجایتعجب‬ ‫دائما درباره پیامدها و عواقب ان هشدار دادند دارد که قرار است بخشنامه ای که در اردیبهشت‬ ‫ولی متاسفانه گوش شنوایی نبود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ماه ابالغ شده‪ ،‬عطف به ماسبق شود و از ابتدای‬ ‫ما هنوز هم معتقدیم که اقتصاد کشــور گرفتار سال جاری الزم االجرا است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫دام چسبنده ای به نام ارز ترجیحی شده است و دربــاره ایــن موارد‪ ،‬بــا تشــکل ها و انجمن های‬ ‫دولت سیزدهم باید با شجاعت و البته مبتنی بر مربوطــه رایزنــی شــود و رای و نظر ان ها اخذ‬ ‫یکتقسیمکار ملی‪،‬در اینخصوصیکتصمیم شــود‪ .‬پیشــنهاد ما در این خصوص ان اســت‬ ‫قاطــع بگیرد‪ .‬رییس مجمــع واردات با تاکید بر کــه بــرای رهایی از گرفتاری های ناشــی از این‬ ‫این نکته که راه نجاتی برای اقتصاد کشور‪ ،‬جز بخشــنامه‪ ،‬اجــرای ان بایــد بــه تاریــخ ابــاغ‬ ‫رهایی از ارز ترجیحی باقی نمانده است‪ ،‬گفت‪ :‬موکول شود و قانون عطف به ماسبق نشود‪.‬‬ ‫ســودجویی ها و ران ‬ ‫تهــای زیــادی در کنــار ارز در غیــر ایــن صــورت فضــای تجــارت خارجی‬ ‫ترجیحیشکلگرفتهاستکهراهنفسکشیدنرا کشــورمان دچــار التهاب هایــی مــی شــود کــه‬ ‫برای تجار اصیل و قانونی بسته است و عواقب پوشــش دادن ان دشــوار است‪ .‬رئیس مجمع‬ ‫ایــن موضــوع‪ ،‬نه تنها تجار‪ ،‬بلکــه فضای تولید واردات بــا تاکیــد بــر اینکه همه بایــد در این‬ ‫کشور را نیز با اخالل مواجه کرده است‪ .‬به گفته زمینه کمک کنند گفت که در این میان ضرورت‬ ‫مناقبی‪ ،‬فعــاالن اقتصادی در بخش خصوصی دارد که گام های اجرایی به شکلی برداشته شود‬ ‫منتظر تصمیمقاطعدولتهستندتاجلویپول که مردم به عنوان مصرف کنندگان کاالها و نیز‬ ‫پاش ـی ها و حیف و میل های بی حســاب گرفته به عنــوان فعاالن اقتصــادی بخش خصوصی‪،‬‬ ‫شود و نظم و انضباط به اقتصاد کشور بازگردد‪ .‬تحتفشار قرار نگیرند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1367‬‬ ‫شدت گرفتن رشد معامالت‬ ‫بازار مسکن از خواب زمستانی بیدار شد‬ ‫رویــداد امــروز‪ :‬گــزارش «تحــوالت بــازار‬ ‫معامــات مســکن شــهر تهــران در‬ ‫اردیبهشت ماه ســال ‪ »1401‬که برگرفته‬ ‫از امارهای خام ســامانه ثبت معامالت‬ ‫امالک و مستغالت کشور است‪ ،‬توسط‬ ‫اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی‬ ‫بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ :‬در اردیبهشت ماه‬ ‫سال‪،1401‬تعداداپارتمان هایمسکونی‬ ‫معامله شــده در شــهر تهران به حدود‬ ‫‪ 10/5‬هــزار واحــد مســکونی رســید کــه‬ ‫نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل‬ ‫به ترتیب افزایش قابل توجــه ‪ 206/1‬و‬ ‫‪ 166/4‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫در ماه مورد گزارش‪ ،‬متوسط قیمت‬ ‫خریــد و فــروش یک متر مربــع زیربنای‬ ‫واحد مســکونی معامله شده از طریق‬ ‫بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران‬ ‫‪ 363/5‬میلیــون ریــال بود کــه حاکی از‬ ‫افزایــش ‪ 6/1‬درصــدی نســبت بــه مــاه‬ ‫قبل می باشد‪ .‬همچنین این رقم نسبت‬ ‫به ماه مشــابه ســال قبل معادل ‪26/2‬‬ ‫درصد افزایش داشــته که در مقایسه با‬ ‫رشد نقطه به نقطه اردیبهشت ماه سال‬ ‫‪ (1400‬معــادل ‪ 69/7‬درصــد) به مراتب‬ ‫کمتــر بــوده و مبیــن کنــد شــدن اهنــگ‬ ‫رشــد نقطه به نقطه قیمت مســکن در‬ ‫اردیبهشت ماه‪ 1401‬است‪.‬‬ ‫بررســی توزیــع تعــداد واحدهــای‬ ‫مسکونی معامله شده در شهر تهران به‬ ‫تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال‬ ‫‪ 1401‬حاکــی از ان اســت کــه از مجموع‬ ‫‪ 10490‬واحــد مســکونی معامله شــده‪،‬‬ ‫واحدهــای تــا ‪ 5‬ســال ســاخت با ســهم‬ ‫‪ 29/6‬درصد بیشــترین ســهم را به خود‬ ‫اختصــاص داده اند‪ .‬با این وجود ســهم‬ ‫مذکور در مقایسهبااردیبهشت ماهسال‬ ‫قبــل حــدود ‪ 6/1‬واحــد درصــد کاهــش‬ ‫یافتــه و در مقابــل به ســهم واحدهای‬ ‫بــا قدمت بــاال در گرو ههــای «‪ 11‬تا ‪»15‬‬ ‫و بیش از ‪ 20‬ســال ســاخت افزوده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫توزیع تعداد معامالت انجام شده‬ ‫بر حســب مناطق مختلف شهر تهران‬ ‫در اردیبهش ـت ماه ســال ‪ 1401‬حاکــی از‬ ‫ان اســت کــه از میــان مناطــق ‪ 22‬گانــه‬ ‫شــهر تهــران‪ ،‬منطقــه ‪ 5‬بــا ســهم ‪16/0‬‬ ‫درصــدی از کل معامــات‪ ،‬بیشــترین‬ ‫تعدادقراردادهایمبایعه نامهرابهخود‬ ‫اختصاص داده است‪ .‬همچنین مناطق‬ ‫‪ 10‬و ‪ 2‬بــه ترتیــب بــا ســهم ‪ 10/0‬و ‪9/3‬‬ ‫درصدی از کل معامالت انجام شده در‬ ‫رتبه هایبعدیقرار گرفته اند‪.‬‬ ‫در اردیبهش ـت ماه ســال ‪،1401‬‬ ‫متوســط قیمت یک متر مربــع زیربنای‬ ‫واحد مســکونی معامله شده از طریق‬ ‫بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران‬ ‫‪ 363/5‬میلیون ریال بود که نســبت به‬ ‫ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب‬ ‫افزایــش ‪ 6/1‬و ‪ 26/2‬درصــدی نشــان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫در میــان مناطق ‪ 22‬گانه شــهرداری‬ ‫تهران‪ ،‬بیشترین متوسط قیمت یک متر‬ ‫مربــع زیربنای مســکونی معامله شــده‬ ‫معــادل ‪ 744/4‬میلیون ریال به منطقه‬ ‫‪ 1‬و کمتریــن ان بــا ‪ 183/6‬میلیــون ریال‬ ‫به منطقه ‪ 18‬تعلق داشته است‪ .‬ارقام‬ ‫مزبور نسبت به ماه مشابه سال‪ 1400‬به‬ ‫ترتیــب ‪ 23/6‬و ‪ 53/4‬درصــد افزایــش‬ ‫نشانمی دهند‪.‬‬ ‫توزیــع فراوانــی تعــداد واحدهــای‬ ‫مســکونی معامله شده شــهر تهران در‬ ‫اردیبهشت ماه سال‪ 1401‬نشان می دهد‬ ‫کــه بــه لحــاظ مســاحت‪ ،‬واحدهــای‬ ‫مســکونی با ســطح زیربنای کمتر از ‪80‬‬ ‫متر مربع‪ ،‬سهمی معاادل ‪ 55/3‬درصد‬ ‫از معامــات انجــام شــده را بــه خــود‬ ‫اختصاصدادند‪.‬همچنین‪ 58/8‬درصد‬ ‫واحدهــای مســکونی بــا قیمتــی کمتــر‬ ‫از متوســط قیمــت هر متر مربــع واحد‬ ‫مســکونی در این مــاه (‪ 363/5‬میلیون‬ ‫ریــال) معاملــه شــده و ‪ 51/3‬درصــد از‬ ‫معامــات نیز به واحدهای مســکونی‬ ‫بــا ارزش هــر واحد کمتــر از ‪ 2/5‬میلیارد‬ ‫توماناختصاصداشتهاست‪.‬‬ ‫بررســی شــاخص کرایــه مســکن‬ ‫اجــاری در شــهر تهــران و کل مناطــق‬ ‫شــهری در اردیبهش ـت ماه ســال ‪1401‬‬ ‫نشــان دهنده رشــد به ترتیــب معادل‬ ‫‪ 46/0‬و ‪ 50/6‬درصــد نســبت بــه مــاه‬ ‫مشــابه ســال قبــل می باشــد‪ .‬الزم بــه‬ ‫توضیــح اســت رشــد ماهانــه شــاخص‬ ‫مزبور در اردیبهشت ماه در شهر تهران‬ ‫و کل مناطق شهری به ترتیب معادل‬ ‫‪ 1/9‬و ‪ 2/0‬درصد می باشد‪.‬‬ ‫تعــداد معامــات انجام شــده در‬ ‫شــهر تهــران در اردیبهش ـت ماه ســال‬ ‫‪ 1401‬بــه حدود ‪ 10/5‬هزار فقره رســید‬ ‫کــه نســبت به مــاه قبل و ماه مشــابه‬ ‫ســال قبــل به ترتیــب ‪ 206/1‬و ‪166/4‬‬ ‫درصد افزایش نشان می دهد‪ .‬بخشی‬ ‫از رشــدهای قابل توجه محقق شــده‬ ‫در اردیبهشــت ماه ســال جــاری متاثــر‬ ‫از پاییــن بــودن تعــداد معامــات در‬ ‫نمــاه ســال جــاری (بــه دلیــل‬ ‫فروردی ‬ ‫تعطیالت نــوروزی) و اردیبهشــت ماه‬ ‫ســال گذشته (به دلیل تشدید شرایط‬ ‫کرونایی)بودهاست‪.‬در اینماهمتوسط‬ ‫قیمــت فــروش یک متــر مربــع زیربنای‬ ‫واحدهــای مســکونی معامله شــده در‬ ‫شهر تهران معادل ‪ 363/5‬میلیون ریال‬ ‫بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه‬ ‫سال قبل به ترتیب ‪ 6/1‬و ‪ 26/2‬درصد‬ ‫افزایش داشــته که در مقایســه با رشــد‬ ‫نقطهبهنقطهاردیبهشت ماهسال‪(1400‬‬ ‫معــادل ‪ 69/7‬درصــد) بــه مراتب کمتر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫بررســی توزیــع تعــداد واحدهــای‬ ‫مســکونی معاملــه شــده در‬ ‫اردیبهش ـت ماه ســال ‪ 1401‬در شــهر‬ ‫تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از ان‬ ‫اســت که واحدهای تا ‪ 5‬سال ساخت‬ ‫با سهم ‪ 29/6‬درصد بیشترین سهم را‬ ‫به خــود اختصاص داده اند‪ .‬همچنین‬ ‫در مــاه مــورد بررســی شــاخص کرایــه‬ ‫مسکن اجاری در شهر تهران و در کل‬ ‫مناطق شــهری نســبت به ماه مشــابه‬ ‫سال قبل از ان به ترتیب معادل ‪46/0‬‬ ‫و ‪ 50/6‬درصــد رشــد نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫الزم بــه توضیــح اســت رشــد ماهانــه‬ ‫شــاخص مزبــور در اردیبهشــت ماه‬ ‫در شــهر تهــران و کل مناطــق شــهری‬ ‫بــه ترتیــب معــادل ‪ 1/9‬و ‪ 2/0‬درصــد‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تکرار رکوردهایتولیدماهیانه گروهفوالدمبارکهدر اردیبهشت ماه‬ ‫رکورد تولید ماهیانه فوالد مبارکه در سال جاری‪،‬‬ ‫برایدومینبار متوالیدر حالیتکرار شد کهنسبت‬ ‫به ماه مشابه سال گذشته نیز افزایش چشمگیری‬ ‫داشــت و نشــان داد کــه فوالدمــردان برای تحقق‬ ‫منویاتمقاممعظمرهبریدر جهتمنافعملی‪،‬از‬ ‫تک تکثانیه هابهبهتریننحواستفادهمی کنندو با‬ ‫تالش هایشبانه روزیخود‪،‬در مسیر پیشرفتایران‬ ‫اسالمیگامبرمی دارند‪.‬‬ ‫به گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬دالورمردانــی از دیار‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬به فصل تازه ای از تولید گام نهادند و‬ ‫بااستفادهاز تمامیقوابرایرسیدنبهحداکثر توان‬ ‫جهادگــران عرصه تولید فوالد مبارکه با تکیه بر‬ ‫تولید‪ ،‬ثانیه ها را به طال مبدل ساختند‪ .‬اری‪ ،‬سالی خودباوری و ظرفیت های موجود توانســتند میزان‬ ‫که نکوست از بهارش پیداست و گروه فوالد مبارکه تولید ماهیانه اهن اســفنجی را در اردیبهش ـت ماه‬ ‫نه تنها ساعت ها و روزها‪ ،‬بلکه ثانیه ها و دقایق را ‪ 1401‬به ‪ ۷۸۳‬هزار و ‪ ۲۸۰‬تن برســانند که نســبت‬ ‫هم قدر دانســت و ‪ ۳۰‬روز اغازین ســال ‪ ۱۴۰۱‬را به به ماه مشــابه سال گذشــته از افزایش ‪ 50‬هزار تنی‬ ‫روزهایافتخارافرینیتبدیلکرد‪.‬‬ ‫تولیداینمحصولحکایتدارد‪.‬ایندر حالیاست‬ ‫ثبــت رکوردهای تولید ماهیانه فوالد مبارکه در کهعلی رغمافزایش کمیتاینمحصول‪ ،‬کیفیتان‬ ‫دبیــر انجمــن صنایع همگن نیــرو محرکه و به سال‪ ۱۴۰۰‬که خودروسازان داوطلبانه افزایش‬ ‫فروردین و اردیبهشت سال جاری‪ ،‬به سادگی به ثمر را نیز حفظ کردند و در کنار ان با تولید ‪ ۷۸۲‬هزار‬ ‫قطعه ســازان خودروی کشــور معتقد است که بیــش از ‪ ۶۵‬درصــدی را وعــده داده اند‪ ،‬دســت‬ ‫نرسیدوبرنامه ریزی هایمنظمودقیقیبرایتحقق و ‪ ۷۵۲‬تن تختال‪ ،‬شرایطی را فراهم اوردند تا نیاز‬ ‫دارد‪(.‬بارگیری ‪ ،‬حمل ‪ ،‬بار اندازی)‬ ‫حمل‬ ‫‹‹ اگهی تجدید مناقصه خرید‬ ‫تصد ‬ ‫یگــری دولتــی و عملکــرد جزیــره ای ارکان یافتنی است اما الزمات و پیش شرط هایی‬ ‫ان ها صورت گرفت‪ ،‬برنامه ریزی هایی که تجربه ای داخــل بــه این محصول را تامین کننــد و با افزایش‬ ‫‪ 300‬و ‪ 400‬میلی متر‪ -‬نوبت اول››‬ ‫شدهـایبه‬ ‫تصمیم گیــر و سیاســتگذار‪ ،‬دو معضــللوله‬ ‫نوبت اول‬ ‫اقطارتیــراژ‬ ‫‪ ۹۰‬و ‪۹۶‬‬ ‫پوششـال هـ‬ ‫فوالدیــت‪ :‬در سـ‬ ‫کالن هایوی بیان داش‬ ‫گران سنگ پشت ان ها نهفته بود‪ ،‬چراکه این میزان تولید‪ 80‬هزار تنیاینمحصولنسبتبهماهمشابه‬ ‫فراخوان(‪)2001001125000012‬‬ ‫صنعــت خــودرو اســت‪« .‬ارش محب ‬ ‫شمارهدستگاهی خودرو محقق شد‬ ‫ینــژاد» در حدود‪ ۱.۶‬میلیون‬ ‫تولید‪،‬اختالفزیادیبامیزانتولیدماه های گذشته سال قبل‪ ،‬بدون افزایش نیروی انسانی و تجهیزات‪،‬‬ ‫افزایش‬ ‫برنامه‬ ‫ایرناایاظهار داشــت‪:‬‬ ‫گفت وگــو با‬ ‫چندان‬ ‫نیز‬ ‫امسال‬ ‫ گذاری‬ ‫ف‬ ‫هد‬ ‫ـاس‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫عزمی‬ ‫ دهنده‬ ‫ن‬ ‫نشا‬ ‫ توجه‪،‬‬ ‫ل‬ ‫قاب‬ ‫فاصله‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫محقق سازند‪ .‬افزایش بیش از ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫را‬ ‫تولید‬ ‫جهاد‬ ‫شرکت اب منطقه‬ ‫شــرکت اب منطقه ای چهار محال و بختیاری در نظــر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابــی کیفی مناقصه گران‬ ‫بختیاری‬ ‫درصدیو‬ ‫‪۵۰‬چهار محال‬ ‫نسبت‬ ‫جاری‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫خودرو‬ ‫تولید‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ذهن‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫نامانوس‬ ‫است‪.‬‬ ‫کشور‬ ‫تولید‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫پوالدین‬ ‫تنی تولید ماهیانه تختال در فوالد مبارکه نســبت‬ ‫قیمت بازاری خودرو‬ ‫به طور غیرمنطقی باال است‬ ‫مناقصه خرید حمل (بارگیری ‪ ،‬حمل ‪ ،‬بار اندازی) لوله های فوالدی پوشــش شــده به اقطار ‪ 300‬و ‪ 400‬میلی متر با شماره‬ ‫‪ 2001001125000012‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت استعالم های‬ ‫ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه تا ارائه استعالمهای تکمیل شده و اسناد و مدارک مربوطه ‪ ،‬ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از‬ ‫حمل ‪،‬‬ ‫خرید حمل (بارگیری ‪،‬‬ ‫الکترونیکی تجدید‬ ‫طریق درگاه ســامانه تدارکات ‹‹ اگهی‬ ‫اندازی)شد‪ .‬لذا از شرکتهای واجد صالحیت‬ ‫بارخواهد‬ ‫انجام‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مناقصهادرس‬ ‫دولت(ستاد) به‬ ‫اول››‬ ‫نوبت‬ ‫متر‪-‬‬ ‫میلی‬ ‫‪400‬‬ ‫و‬ ‫‪300‬‬ ‫اقطار‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫پوشش‬ ‫فوالدی‬ ‫لوله های‬ ‫اول‬ ‫نوبت‬ ‫الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس فوق االشاره مراجعه و اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی را تا ساعت ‪09:00‬‬ ‫دعوت می شود به سامانه تدارکات‬ ‫فراخوان(‪)2001001125000012‬‬ ‫شماره‬ ‫صبح روز ســه شــنبه مورخ ‪ 1401/03/24‬دریافت نمایند‪ .‬ضمن ًا در صورت نیاز می توانید با شماره ‪ 038- 33350741‬دفتر قراردادهای‬ ‫باشد‪:‬‬ ‫عمومیذیل می‬ ‫مناقصهبه شرح‬ ‫بر پروژه‬ ‫حاکم‬ ‫شرایط‬ ‫حاصل نمایید ‪،‬‬ ‫محال و‬ ‫اب ایمنطقه ای چهار‬ ‫شرکت‬ ‫اب منطقه‬ ‫شرکت‬ ‫ارزیابــی کیفی مناقصه گران‬ ‫همزمان با‬ ‫دارد‬ ‫نظــر‬ ‫بختیاری در‬ ‫تماسمحال و‬ ‫بختیاریچهار‬ ‫منطقه ای‬ ‫شــرکت اب‬ ‫چهار محال و بختیاری‬ ‫بختیاری‬ ‫و‬ ‫محال‬ ‫چهار‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫اب‬ ‫شرکت‬ ‫‪:‬‬ ‫‪-1‬کارفرما‬ ‫مناقصه خرید حمل (بارگیری ‪ ،‬حمل ‪ ،‬بار اندازی) لوله های فوالدی پوشــش شــده به اقطار ‪ 300‬و ‪ 400‬میلی متر با شماره‬ ‫مشاور بند‬ ‫مهندسین‬ ‫‪-2‬دستگاه نظارت ‪:‬‬ ‫اب الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت استعالم های‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫شرکت از طریق‬ ‫‪ 2001001125000012‬را‬ ‫دیگر)‬ ‫پرداخت‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫یا‬ ‫مشارکت‬ ‫خزانه‪،‬اوراق‬ ‫است(اسناد‬ ‫ای‬ ‫سرمایه‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ‫تملک‬ ‫طرحهای‬ ‫اعتبارات‬ ‫‪:‬‬ ‫اعتبار‬ ‫‪-3‬محل‬ ‫تامیناسناد مناقصه تا ارائه استعالمهای تکمیل شده و اسناد و مدارک مربوطه ‪ ،‬ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از‬ ‫کیفی و‬ ‫ارزیابی‬ ‫ســامانهریال‬ ‫براورد‪-:‬‬ ‫طریقمبلغ‬ ‫‪-4‬‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬لذا از شرکتهای واجد صالحیت‬ ‫درگاه‬ ‫‪2،200،000،000‬ریال‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫کار‪:‬‬ ‫ارجاع‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫تضمین‬ ‫‪-5‬مبلغ‬ ‫دعوت می شود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس فوق االشاره مراجعه و اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی را تا ساعت ‪09:00‬‬ ‫شــنبه‪ 2‬ماه‬ ‫انجام کار‪:‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/03/24‬دریافت نمایند‪ .‬ضمن ًا در صورت نیاز می توانید با شماره ‪ 038- 33350741‬دفتر قراردادهای‬ ‫‪-6‬مدتســه‬ ‫صبح روز‬ ‫ماه‬ ‫پیشنهادها‪3:‬‬ ‫اعتبار‬ ‫‪-7‬مدت‬ ‫اب منطقه ای چهار محال و بختیاری تماس حاصل نمایید ‪ ،‬شرایط حاکم بر پروژه به شرح ذیل می باشد‪:‬‬ ‫شرکت‬ ‫کنندگان (شــرکت های بازرگانی دارای صالحیت) ‪ ،‬مجاز به شــرکت در مناقصه‬ ‫تامین‬ ‫برداری و‬ ‫اب پروانه‬ ‫دارای‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫‪-8‬‬ ‫بختیاری‬ ‫محال و‬ ‫بهرهچهار‬ ‫منطقه ای‬ ‫شرکت‬ ‫‪-1‬کارفرما ‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫‪-2‬دستگاه نظارت ‪ :‬شرکت مهندسین مشاور بند اب‬ ‫روز شنبه‬ ‫‪:‬‬ ‫ستاد‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫ج)‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫‪،‬‬ ‫(الف‬ ‫مناقصه‬ ‫پاکات‬ ‫و‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫شده‬ ‫تکمیل‬ ‫های‬ ‫استعالم‬ ‫بارگذاری‬ ‫و‬ ‫ثبت‬ ‫مهلت‬ ‫‪-9‬اخرین‬ ‫پرداخت دیگر)‬ ‫‪862030‬‬ ‫‪-3‬محل تامین اعتبار ‪ :‬اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای است(اسناد خزانه‪،‬اوراق مشارکت یا هر نوعم الف‪:‬‬ ‫ساعت ‪ 09:00‬صبح‬ ‫‪1401/04/04‬ریال‬ ‫مورخمبلغ براورد‪-:‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫(پاکت فیزیکی) ‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/04/04‬حداکثر‬ ‫میزانفرایند ارجاع کار)‬ ‫شرکت در‬ ‫(تضمین‬ ‫پاکت‬ ‫محل‬ ‫تاریخ و‬ ‫‪-10‬‬ ‫‪2،200،000،000‬ریال‬ ‫کار‪ :‬به‬ ‫الفارجاع‬ ‫فرایند‬ ‫تسلیمدر‬ ‫شرکت‬ ‫تضمین‬ ‫‪-5‬مبلغ‬ ‫ادرس شهرکرد ‪-‬خیابان هفت تیر شرکت اب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری ‪ -‬طبقه اول ‪ -‬دفتر حراست و‬ ‫تا ساعت‬ ‫صبح‪ -‬ماه‬ ‫‪09:00‬کار‪2 :‬‬ ‫‪-6‬مدت انجام‬ ‫ماهای چهار محال و بختیاری‪.‬‬ ‫منطقه‬ ‫اب‬ ‫شرکت‬ ‫محرمانه‬ ‫امور‬ ‫‪-7‬مدت اعتبار پیشنهادها‪3:‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪1401/04/04‬‬ ‫مورخ‬ ‫شنبه‬ ‫روز‬ ‫‪:‬‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫استعالم‬ ‫سند‬ ‫و‬ ‫ج)‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫‪،‬‬ ‫(الف‬ ‫مناقصه‬ ‫پاکات‬ ‫بازگشــایی‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫‪-11‬زمان‬ ‫‪ -8‬تولیدکنندگان دارای پروانه بهره برداری و تامین کنندگان (شــرکت های بازرگانی دارای صالحیت) ‪ ،‬مجاز به شــرکت در مناقصه‬ ‫صبح‪ ،‬شــهرکرد ‪-‬خیابان هفت تیرشرکت اب منطقه ای اســتان چهارمحال و بختیاری ‪ -‬طبقه اول ‪-‬دفتر قراردادهای شرکت اب‬ ‫‪10:00‬‬ ‫باشند ‪.‬‬ ‫می‬ ‫بختیاری‪.‬‬ ‫و‬ ‫محال‬ ‫چهار‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫‪-9‬اخرین مهلت ثبت و بارگذاری استعالمهای تکمیل شده ارزیابی کیفی و پاکات مناقصه (الف ‪ ،‬ب و ج) در سامانه ستاد ‪ :‬روز شنبه‬ ‫اگهی ‪862030:‬‬ ‫شناسهم الف‪:‬‬ ‫‪1332947‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/04/04‬ساعت ‪ 09:00‬صبح‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای چهار محال و بختیاری‬ ‫‪ -10‬تاریخ و محل تسلیم پاکت الف (تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار) (پاکت فیزیکی) ‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/04/04‬حداکثر‬ ‫تا ساعت ‪ 09:00‬صبح‪ -‬ادرس شهرکرد ‪-‬خیابان هفت تیر شرکت اب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری ‪ -‬طبقه اول ‪ -‬دفتر حراست و‬ ‫امور محرمانه شرکت اب منطقه ای چهار محال و بختیاری‪.‬‬ ‫‪-11‬زمان و محل بازگشــایی پاکات مناقصه (الف ‪ ،‬ب و ج) و سند استعالم ارزیابی کیفی ‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/04/04‬ساعت‬ ‫‪ 10:00‬صبح‪ ،‬شــهرکرد ‪-‬خیابان هفت تیرشرکت اب منطقه ای اســتان چهارمحال و بختیاری ‪ -‬طبقه اول ‪-‬دفتر قراردادهای شرکت اب‬ ‫منطقه ای چهار محال و بختیاری‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1332947 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای چهار محال و بختیاری‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان خوزستان‬ ‫به فروردین ماه نیز از افتخارات بزرگی است که در‬ ‫دومینماهسال«تولید‪،‬دانش بنیان؛اشتغال افرین»‬ ‫توسطغیورمردانیخلقشد کهاز هیچتالشیبرای‬ ‫اعتالیمیهنشاندریغنخواهندکرد‪.‬‬ ‫ایــن رکوردهــای ماهیانه اخریــن موفقیت های‬ ‫فــوالد مبارکــه در اردیبهش ـت ماه نبــود؛ کمــی‬ ‫فتــر‪ ،‬تالشــگران ناحیــه نورد گــرم این بنگاه‬ ‫ان طر ‬ ‫صنعتــی‪ ،‬عــزم خــود را بــرای تامیــن نیــاز داخلــی‬ ‫بــازار جــزم کردند تــا خودروســازان و تولیدکنندگان‬ ‫لوازم خانگی بتوانند پاســخگوی نیاز مردم باشــند‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۵۰۶‬هزار و ‪ ۳۹۵‬تن کالف گرم‪ ،‬یعنی گذر از‬ ‫تولیدنیممیلیونتنمحصولباکیفیتو ارزشمندی‬ ‫کــه نقش مهمی در رشــد اقتصادی کشــور خواهد‬ ‫داشــت و نباید به راحتی از کنار ان گذشــت‪ .‬فوالد‬ ‫مبارکــه در اردیبهش ـت ماه ثابت کــرد که همچنان‬ ‫عنوان تامین کننده ‪ ۷۰‬درصدی نیاز کشور به کالف‬ ‫گرم را حفظ کرده و نسبت به ماه گذشته افزایش‬ ‫بیــش از ‪ 2‬هزار تنــی کالف گرم را به نام خود ثبت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫گروهفوالدمبارکه گامدیگر خوددر عرصهتولید‬ ‫را این بار در مجتمع فوالد سبا برداشت و موفق شد‬ ‫با تولید ماهیانه ‪ ۱۳۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن اهن اسفنجی‬ ‫در اردیبهشــت ماه سال جاری‪ ،‬برگ زرین دیگری را‬ ‫به نام خود ثبت کند‪ .‬این در حالی است که در ماه‬ ‫گذشــته هم شــاهد رکوردزنی غیورمردان خطه سبا‬ ‫در جبهه صنعت کشور بودیم که با تالش هایشان‬ ‫موفق به تولید ‪ ۱۳۳‬هزار و ‪ ۶۹‬تن اهن اســفنجی‬ ‫شدهبودند‪.‬‬ ‫فــوالد هرمــزگان نیــز پــس از کســب رکــورد‬ ‫کیفی تختال‪ ،‬توانســت رشــد ‪ 7.1‬درصدی تولید‬ ‫این محصول در دوماهه ســال جاری نســبت به‬ ‫مدت مشــابه ســال قبل را تحقق بخشد و نشان‬ ‫داد کیفیــت و کمیــت را با هم پیش می برد‪ .‬این‬ ‫شــرکت در فروردیــن و اردیبهشــت ســال جــاری‬ ‫موفق به تولید ‪ 295‬هزار و ‪ 198‬تن تختال شــد‬ ‫که در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل که به‬ ‫میزان ‪ 275‬هزار و ‪ 585‬تن بود‪ ،‬رشد ‪ 7‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫هشدار نسبت به‬ ‫وبسایت های جعلی و‬ ‫مشابه سامانه بام‬ ‫بانک ملی ایران نســبت به وبســایت های جعلی با‬ ‫ادرس و دامنه مشابه سامانه بام به منظور کالهبرداری و‬ ‫ایبنا به‬ ‫فیشینگ حساب مشتریان هشدار داد‪ .‬به گزارش ِ‬ ‫نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬گزارش های واصله‬ ‫از فعالیتجدیدسایتجعلیباادرسمشابهسامانهبام‬ ‫بانک ملی ایران خبر می دهد که ممکن است کاربران را‬ ‫دچار اشــتباه کرده و از این طریق اطالعات حســاب انها‬ ‫برای سواســتفاده و کالهبرداری ســرقت شود‪ .‬بانک ملی‬ ‫ایران از مشتریان گرامی درخواست دارد با افزایش دانش‬ ‫خوددر استفادهاز خدماتالکترونیکیو اینترنتی‪،‬نسبت‬ ‫بــه امکان سوءاســتفاده افراد ســودجو‪ ،‬هوشــیار باشــند‪.‬‬ ‫کاربران ســامانه های اینترنتی باید بــه نکات امنیتی الزم‬ ‫برای تشخیص سایت معتبر از صفحه جعلی اگاه بوده‬ ‫که وجود قفل ایمنی کوچک در قسمت ادرس بار به ویژه‬ ‫در ســایت های بانکی یکی از این موارد است‪ .‬همچنین‬ ‫ادرسسایتبایدهماننددامنه هایبانکحتمااز دامنه‪ir‬‬ ‫باشدامامعموالسایت هایفیشینگ‪،‬دامنه هایمختلف‬ ‫دیگر دارند‪ .‬نکته بعدی ‪ URL‬یا ادرس سایت است که‬ ‫باید حتما از پروتکل امنیتی ‪ SSL‬استفاده کرده یا همان‬ ‫‪ https://‬داشــته باشــد‪ .‬درگاه هــای الکترونیکی پرداخت‬ ‫بانک هازیرمجموعهشاپرکهستندو حتمابایدپسوندیا‬ ‫پیشوندی در ادرس وجود داشته باشد‪ .‬الزم به ذکر است‪،‬‬ ‫ت مذکور به مرکز مدیریت‬ ‫موضوع جعلی بودن وبســای ‬ ‫راهبــردی افتا ریاســت جمهــوری (امنیت فضــای تولید و‬ ‫تبادل اطالعات) گزارش شــده و اقدامات قانونی الزم در‬ ‫حالپیگیریاست‪.‬‬ ‫زنده کردن اقتصاد روستاها‬ ‫با کمک تعاونی ها‬ ‫معاون وزیر تعاون می گوید‪ :‬برای احیای روستا باید‬ ‫اقتصاد روستا احیا شود و بخش تعاون‪ ،‬ظرفیت هایی در‬ ‫دل خود دارد که می تواند به رشد روستاها کمک کند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬طرح «روستا تعاون» با هدف توانمندسازی‬ ‫و ایجاداشتغالدر مناطقروستاییاجراشدهتاروستاییان‬ ‫باتشکیلتعاونیو استفادهاز ظرفیت هایروستایمحل‬ ‫سکونت خود اشتغالزایی کنند‪ .‬این طرح از مهاجرت بی‬ ‫رویهو گستردهروستاییانبهشهرهایبزرگجلوگیریکرده‬ ‫و نــرخ بیــکاری در مناطق محــروم و روســتایی را کاهش‬ ‫می دهــد‪ .‬طرح روســتا تعــاون‪ ،‬در ابتدا بــا رویکرد ایجاد‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬تعاونی در ‪ ۱۰۰۰‬روستا به جهت احیای ظرفیت های‬ ‫اشــتغالزایی در مناطق روســتایی عملیاتی شــد و پس از‬ ‫ان بــا توجــه بــه رویکردهای طــرح و اهداف موثــر ان در‬ ‫کاهش نرخ بیکاری و اشتغالزایی در مناطق روستایی‪ ،‬در‬ ‫کنار طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری و در قالب‬ ‫تعاونی های روستایی استمرار یافت‪ .‬مهدی مسکنی ‪-‬‬ ‫معــاون امور تعاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪-‬‬ ‫معتقد است‪ :‬بخش تعاون‪ ،‬ظرفیت هایی را درون خود‬ ‫جــای داده کــه می تواند به رشــد روســتاها کمک کند‪ .‬او‬ ‫می گوید‪ :‬طبق گفته رئیس جمهور برای احیای روستا باید‬ ‫اقتصاد روستا احیا شود و اکنون این فرصت فراهم است‬ ‫تا درباره اقتصاد روستا تصمیماتی گرفته شود به نحوی که‬ ‫بسترهایحقوقیوقانونیتحققچنینتصمیماتیتحت‬ ‫عنوانتعاونیامادهاست‪.‬‬ ‫مســکنی از بانــک توســعه تعــاون و صنــدوق‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری تعاون به عنوان ظرفیت های‬ ‫نــام مــی بــرد که مــی تواننــد شــرایط دریافــت وام را‬ ‫بــرای تعاونی هــا تســهیل کنند‪ .‬وی البتــه پیش از این‬ ‫از احیــای ‪ ۱۰۰۰‬تعاونــی روســتایی در ســال ‪ ۱۴۰۱‬خبر‬ ‫داده بود‪ .‬در حال حاضر کارشناسان از بخش تعاون‬ ‫به عنوان یکی از بسترهای ایجاد اشتغال در روستاها‬ ‫نــام می برنــد که عــاوه بر ایجاد فرصت های شــغلی‬ ‫پایــدار و کم هزینــه‪ ،‬موجبــات افزایــش درامــد و رفاه‬ ‫اهالی روستا را فراهم می کند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصات شماره ‪ 1400/3083‬و ‪1400/3072‬‬ ‫مندرج در جدول ذیل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصات شماره ‪ 1400/3083‬و ‪1400/3072‬‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫ذیلطرحدر‬ ‫مندرج در‬ ‫ابرسانی به‬ ‫جدولمربوط به‬ ‫خرید کابل برق‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫در روزنامه‬ ‫شماره فراخوان در سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪1400/3083‬‬ ‫استان خوزستان‬ ‫‪2001005744000045‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫عنوان مناقصه‬ ‫روستاهای استان خوزستان ‪ -‬مجتمع ابرسانی‬ ‫محمد غضبان شهر شوش‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع کار‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‬ ‫از طریق سایت ستاد‬ ‫‪800/000/000‬‬ ‫تا مورخ ‪1401/03/26‬‬ ‫تاریخ و ساعت گشایش‬ ‫پاکت های مناقصه از طریق‬ ‫نوبت دوم‬ ‫سایت ستاد‬ ‫‪1401/04/05‬‬ ‫ساعت ‪10:00‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫اینچگران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫مناقصه‬ ‫قیمت‬ ‫لولهپیشنهاد‬ ‫خریدارائه‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا‬ ‫اینچ و ‪6‬‬ ‫گالوانیزه ‪10‬‬ ‫‪1401/04/06‬‬ ‫الکترونیکی‬ ‫‪1401/03/26‬دریافت گواهی امضای‬ ‫مورخ مذکور و‬ ‫‪ 2/500/000/000‬ثبت نام در تاسایت‬ ‫عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل‬ ‫صورت‬ ‫طرحدر‬ ‫گران‬ ‫اینچمناقصه‬ ‫است‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد‬ ‫فاضالب‬ ‫اب و‬ ‫(مربوط به‬ ‫‪2001005744000057‬شد‪ .‬و الزمو ‪4‬‬ ‫‪1400/3072‬‬ ‫ساعت ‪10:00‬‬ ‫را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫روستایی بازسازی تامین اب روستای برد گپی)‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934‬‬ ‫تاریخ و ساعت گشایش‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫شماره فراخوان در سامانه‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫ستادطریق‬ ‫مناقصه از‬ ‫بسترهای‬ ‫مناقصهزمانبندی قید شده در سامانه ستاد‪ ،‬پس از تکمیل توسط مناقصه گر تحتپاکت‬ ‫تحویل‬ ‫سامانه‬ ‫عنواناساس‬ ‫قابل دریافت می باشد‪ .‬و بر‬ ‫مناقصه از طریق سامانه ستاد‬ ‫ اسناد‬‫از طریق سایت ستاد‬ ‫فرایند ارجاع کار‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫در روزنامه‬ ‫سایت ستاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه می باشد‪.‬‬ ‫خرید کابل برق مربوط به طرح ابرسانی به‬ ‫‪1401/04/05‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ 2001005744000045‬ساعت ‪ 09:00‬روز گشایش پاکت ها می‬ ‫مهلت تحویل اسناد مناقصه تا‬ ‫اخرین‬ ‫تا مورخ ‪1401/03/26‬‬ ‫‪800/000/000‬‬ ‫روستاهای استان خوزستان ‪ -‬مجتمع ابرسانی‬ ‫‪1400/3083‬‬ ‫‪10:00‬یک پاکت‬ ‫ساعت در‬ ‫در فرایند ارجاع کار در بستر سامانه ستاد‪ ،‬مناقصه گر می بایست اصل تضمین را‬ ‫شرکت‬ ‫محمدتضمین‬ ‫محل تحویل پاکت (الف) اســناد مناقصه‪ :‬عالوه بر ارائه‬ ‫شوش‬ ‫غضبان شهر‬ ‫مناسب با عنوان پاکت “الف” قرار داده و الک و مهر نماید‪ .‬روی “ پاکت الف”‪ ،‬عنوان و موضوع مناقصه‪ ،‬نام و مشخصات مناقصه گران‪ ،‬ذکر گردد و طبق برنامه زمانی اعالم‬ ‫شرکت اب و فاضالب خوزستان‪ -‬طبقه پنجم دبیر خانه حراست و امور محرمانه‪ ،‬تحویل دهد‪.‬‬ ‫کیانپارس‪10-‬فلکه‬ ‫اول‪-‬اینچ‬ ‫اینچ و ‪6‬‬ ‫اهواز‪-‬لوله گالوانیزه‬ ‫شده به شرکت اب و فاضالب خوزستان به ادرس خرید‬ ‫‪1401/04/06‬‬ ‫‪1401/03/26‬‬ ‫میباشد و حضور تا مورخ‬ ‫‪2/500/000/000‬‬ ‫فاضالب‬ ‫طرح اب و‬ ‫(مربوط‬ ‫و‪4‬‬ ‫‪2001005744000057‬‬ ‫‪1400/3072‬‬ ‫بالمانع است‪.‬‬ ‫در جلسه گشایش‪،‬‬ ‫پیشنهاددهندگان‬ ‫قراردادها این شرکت‬ ‫مدیریت‬ ‫دربهدفتر‬ ‫اینچدولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫پاکت ها از طریق سامانه‬ ‫گشایش‬ ‫ساعت ‪10:00‬‬ ‫روستای برد‬ ‫روستایی بازسازی تامین اب‬ ‫گپی)اینترنتی شرکت‪ www.abfakhz.ir :‬می باشد‪.‬‬ ‫سایت‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬و‬ ‫ادرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934‬‬ ‫‪1331655‬‬ ‫الف‪ :‬اگهی‪:‬‬ ‫م شناسه‬ ‫‪862030‬‬ ‫شرکتدراب و‬ ‫همگانی‬ ‫اموزش‬ ‫عمومی‬ ‫خوزستان مناقصه گر تحت بستر سامانه ستاد تحویل‬ ‫فاضالباز تکمیل توسط‬ ‫سامانه ستاد‪ ،‬پس‬ ‫زمانبندی قید شده‬ ‫اساس‬ ‫میوباشد‪ .‬و بر‬ ‫روابطدریافت‬ ‫ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل‬‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت ‪ 09:00‬روز گشایش پاکت ها می باشد‪.‬‬ ‫محل تحویل پاکت (الف) اســناد مناقصه‪ :‬عالوه بر ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در بستر سامانه ستاد‪ ،‬مناقصه گر می بایست اصل تضمین را در یک پاکت‬ ‫مناسب با عنوان پاکت “الف” قرار داده و الک و مهر نماید‪ .‬روی “ پاکت الف”‪ ،‬عنوان و موضوع مناقصه‪ ،‬نام و مشخصات مناقصه گران‪ ،‬ذکر گردد و طبق برنامه زمانی اعالم‬ ‫شده به شرکت اب و فاضالب خوزستان به ادرس اهواز‪ -‬کیانپارس‪ -‬فلکه اول‪ -‬شرکت اب و فاضالب خوزستان‪ -‬طبقه پنجم دبیر خانه حراست و امور محرمانه‪ ،‬تحویل دهد‪.‬‬ ‫گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت میباشد و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش‪ ،‬بالمانع است‪.‬‬ ‫ادرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور ‪ http://iets.mporg.ir‬و سایت اینترنتی شرکت‪ www.abfakhz.ir :‬می باشد‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫روابط عمومی و اموزش همگانی شرکت اب و فاضالب خوزستان‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫‪1331655‬‬ ‫الف‪ :‬اگهی‪:‬‬ ‫م شناسه‬ ‫‪862030‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫نفتکش های حمل بنزین‬ ‫البرز طرح کهاب را‬ ‫اجرا کردند‬ ‫بررســی طــرح کهــاب (کاهــش‪ ،‬هدایــت‪ ،‬انتقــال و‬ ‫بازیافــت بخارات بنزین) و اجــرای قانون هوای پاک در‬ ‫سطح شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه البرز‬ ‫مورد بررســی اعضای کمیته بهداشت‪ ،‬ایمنی و محیط‬ ‫زیســت (‪ )HSE‬قــرار گرفت‪ .‬به گــزارش روابط عمومی‬ ‫شــرکت ملــی پخــش فراورد ههــای نفتی منطقــه البرز‪،‬‬ ‫چهارمینجلسهکمیتهبهداشت‪،‬ایمنیومحیطزیست‬ ‫(‪ )HSE‬بــا حضور مدیر‪ ،‬معاونین و روســای واحدهای‬ ‫ستادی و عملیاتی با موضوع بررسی اجرای طرح کهاب‬ ‫(کاهش‪ ،‬هدایت‪ ،‬انتقال و بازیافت بخارات بنزین) در‬ ‫تاسیســات انبــار نفت شــهید دولتی کــرج‪ ،‬جایگاهها و‬ ‫نفتکش هاو نیز اجرایقانونهوایپاکدر سطحمنطقه‬ ‫البرز‪ ،‬برگزار شد‪ .‬فهیمه الســادات قلندرزاده با اشاره به‬ ‫اینکه منطقه البرز تمامی تالش خود را جهت راه اندازی‬ ‫طرح کهابانبار نفتبصورتایمنو استانداردتامهلت‬ ‫مقرر انجام خواهد داد گفت‪ :‬از ابتدای سال ‪ 1400‬حمل‬ ‫محمولههایبنزیندر سطحاستانبانفتکش هایطرح‬ ‫یشــود‪ .‬قلندرزاده افزود‪ :‬در این جلســه‬ ‫کهاب انجام م ‬ ‫ضمن بررســی تمامی جایگاه ها و نفتکش های ســطح‬ ‫اســتان‪ 3،‬جایــگاه و ‪ 12‬نفتکــش ملــزم به اجــرای طرح‬ ‫کهاب و مجهز شدن به طرح مربوطه شدند‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫است سوخت تمامی جایگاه های کالنشهر کرج یورو ‪4‬‬ ‫می باشدو تمامیخودروهاینفتکشدر سطحاینشهر‬ ‫مجهز بهطرحکهابمی باشند‪.‬‬ ‫ذخیره سدهای سیستان‬ ‫و بلوچستان ‪ ۳۶‬درصد‬ ‫کاهش یافت‬ ‫مدیرعاملشرکتابمنطقه ایسیستانوبلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬حجم فعلی سدهای این استان نسبت به مدت‬ ‫مشــابه ســال ابــی قبــل‪ ۳۶‬درصــد کاهش یافته اســت‪.‬‬ ‫محمدامینبارانیدر گفت وگوباایرنااظهارداشت‪:‬حجم‬ ‫اب موجود در مخازن ســدهای سیســتان و بلوچســتان‬ ‫‪ ۲۶‬درصــد حجــم کل مخــازن اس ـت ‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬ســد‬ ‫ماشکیدشهرستانسراوانباظرفیت‪۶۷‬میلیونمترمکعب‬ ‫هم اینــک حجم اب موجــود در مخزن این ســد‪۲۶.۳۵‬‬ ‫میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل‪ ۳۵‬درصد کاهش داشــته اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اب منطقه ای سیستان و بلوچســتان افزود‪ :‬سد خیراباد‬ ‫شهرستاننیکشهر باظرفیت‪ ۲۷.۳‬میلیونمترمکعببا‬ ‫حجمابموجود‪ ۱۷.۷۶‬میلیونمترمکعبدر مقایسهبا‬ ‫سالابیقبل‪ ۱۲‬درصد کاهشداشتهاست‪.‬ویبیان کرد‪:‬‬ ‫سد پیشین سرباز نیز با ظرفیت‪ ۱۷۵‬میلیون مترمکعب‬ ‫هم اینک دارای حجم ابگیری‪ ۷۳.۱۷‬میلیون مترمکعب‬ ‫است که نسبت به سال قبل ‪ ۲۳‬درصد کاهش را نشان‬ ‫می دهــد‪ .‬بارانی گفت‪ :‬از مجموع ظرفیت ‪ ۱۰.۸‬میلیون‬ ‫مترمکعبیسدشی کلکشهرستانچابهار ‪ ۸.۹۸‬میلیون‬ ‫مترمکعب ان ابگیری و ذخیره شــده که نسبت به سال‬ ‫قبل‪ ۲۹۷‬درصدافزایشداشتهاست‪.‬ویافزود‪:‬همچنین‬ ‫ذخیــره اب موجــود در ســد زیردان شهرســتان چابهار با‬ ‫ظرفیت‪۲۰۷‬میلیونمترمکعب‪،‬هم اینک‪۱۵۰.۲۸‬میلیون‬ ‫مترمکعب بوده که نسبت به سال ابی قبل یک درصد‬ ‫افزایشداشتهاست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1367‬‬ ‫تالشبرایناستکهدرتابستانخاموشی هابهحداقلبرسد‬ ‫یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬این موضوع صحت ندارد‬ ‫که ما در فصل تابستان خاموشی نخواهیم داشت‬ ‫اما می توان گفت با اقدامات صورت گرفته تالش بر‬ ‫این است که خاموشی ها به حداقل برسد‪.‬‬ ‫پرویز محمدنژاد در گفت و گو با ایسنا با اشاره‬ ‫بــه وضعیــت تامیــن اب و بــرق در اســتانه فصــل‬ ‫تابستان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کمیسیون انرژی از سال گذشته‬ ‫از مسئوالن مختلف از جمله وزارت نیرو و شرکت‬ ‫توانیر که مسئولیت تامین برق خانگی و صنعتی را‬ ‫عهده دار بوده و همچنین از مسئوالن وزارت نفت‬ ‫که مسئولیت تامین سوخت نیروگاه ها و ژنراتورها‬ ‫را برعهــده دارد دعــوت کــرد تــا بتوانیــم بــه اتفاق‬ ‫هم مشکل تامین برق در تابستان را مرتفع کنیم‪.‬‬ ‫تا به امروز حدود ‪ ۵‬جلســه در این زمینه تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬در ایــن جلســات راهکارهــای خوبی‬ ‫به تصویب رســید و وزارت نیرو مکلف شــد تا این‬ ‫راهکارها را اجرایی کند‪ .‬اکنون شــاهد هســتیم که‬ ‫استانداران پای کار امده و ساعت کاری یک ساعت‬ ‫زودتر اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬از سوی دیگر تکالیفی‬ ‫در حوزه مدیریت مصرف ابالغ شــده اســت‪ .‬همه‬ ‫کهــا و مجامعی‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬نهادهــا‪ ،‬ادارات‪ ،‬بان ‬ ‫که از برق اســتفاده می کنند موظف هستند درصد‬ ‫قابــل مالحظه ای از مصرف خــود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد در ساعت اداری و ‪ ۶۰‬درصد در خارج از‬ ‫ساعتاداریبایدمصرفبرقخودرا کاهشدهند؛‬ ‫در غیــر ایــن صــورت حتما بــا این ارگا نهــا برخورد‬ ‫قانونــی خواهد شــد‪ .‬همچنین تمام شــرکت های‬ ‫بزرگ که مصرف باالیی داشته و مجهز به نیروگاه‬ ‫هستند‪ ،‬باید نیروگاه خود را وارد مدار تولید کرده و‬ ‫بخش از برق مورد نیاز خود را تولید کنند‪ .‬استفاده‬ ‫از بــرق عمومــی طبیعتا خیلی برای این شــرکت ها‬ ‫راحت تر اســت و دسترســی به ان راحت تر اســت‪.‬‬ ‫لذا همه بخش ها تمایل دارند که از برق عمومی‬ ‫استفادهکنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی‬ ‫تصریحکرد‪:‬ارگانهاییکهاز بودجهدولتیاستفاده‬ ‫کــرده و نیــروگاه تاســیس کرده اند باید اکنــون ان را‬ ‫وارد مدار کرده و برق تولید کنند‪ .‬تمام ژنراتورهای‬ ‫کوچک موجود در ادارات باید تعمیر و تجهیز شده‬ ‫و در زمان پیک وارد چرخه شــوند‪ .‬تعیین ساعت‬ ‫کاری صنایــع نیز از دیگر موضوعات حائز اهمیت‬ ‫است‪ .‬ما در حدود ‪ ۲۴‬ساعت از شبانه روز حدود‬ ‫‪ ۱۹‬ساعتهیچمشکلیدر تامینبرقنداریمیعنی‬ ‫میــزان تولید بیش از مصرف اســت‪ ،‬اما فقــط در ‪۴‬‬ ‫ساعت از روز با مشکل مواجه هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬اگر مــا بتوانیم میزان‬ ‫مصرف را در این‪ ۵‬ساعت مدیریت کنیم اصال نیازی‬ ‫به سرمایه گذاری برای تولید برق نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫خیلی از همکاران بنده مصاحبه کردند و گفتند که‬ ‫ما امسال در فصل گرما خاموشی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫این حرف اصال منطقی نیســت‪ .‬علت ان هم این‬ ‫اســت که ما عدد و رقم داریم‪ .‬ما در ســال گذشــته‬ ‫اعــام کردیم که حدود ‪ ۱۴‬هزارمگاوات کســری در‬ ‫تولید برق داریم‪ .‬دولت در سال گذشته فقط ‪۴۰۰۰‬‬ ‫مگاوات را توانســت جبران کند‪ .‬در ســال جاری نیز‬ ‫عــاوه بــر ایــن ‪ ۱۴‬هزار مگاوات کســری ما با رشــد‬ ‫مصرف نیز مواجه هســتیم‪ .‬نهایتا بــا اقداماتی که‬ ‫انجامشدهبتوانیمنیاز افزودهسالجاریراپاسخگو‬ ‫باشیم‪.‬جبراناین‪ ۱۴‬هزارمگاوات کار سختیاست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تنهــا راه مــا ایــن اســت کــه از تمــام‬ ‫ظرفیت ها برای تولید اســتفاده کنیم و از مردم نیز‬ ‫بخواهیم در زمان پیک مصرف از لوازم خانگی که‬ ‫ضرورتنداردمانندلباسشویییاجاروبرقیاستفاده‬ ‫نکننــد‪ .‬اگــر هــر واحــدی بتوانــد ‪ ۱۰‬درصد مصرف‬ ‫خود را کم کند از ‪ ۶۲‬هزارمگاوات تولید ما بیش از‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬مگاوات صرفه جویی خواهد شد‪ .‬این ‪۶۰۰۰‬‬ ‫مــگاوات به اندازه ‪ ۶‬نیروگاه اتمی بوشــهر خواهد‬ ‫شد‪ .‬با این صرفه جویی ما ‪ ۶‬نیروگاه اتمی بوشهر‬ ‫ساختهایم‪.‬‬ ‫ایــن عضــو کمیســیون انــرژی مجلس شــورای‬ ‫اســامی در ادامــه خاطر نشــان کــرد‪ :‬باید تمرکز‬ ‫ما بر روی مدیریت مصرف باشــد‪ .‬برای تشــویق‬ ‫مردم برای کاهش مصرف نیز بسته های تشویقی‬ ‫دیده شده است‪ .‬ما گفتیم هر واحدی که پایین‬ ‫تــر از الگــوی مصرف‪ ،‬از برق اســتفاده کند به هر‬ ‫میزانــی کــه صرفه جویی کرد ما دو برابر ان برق‬ ‫مجانــی بــه ان واحــد خواهیــم داد‪ .‬در صنایــع‬ ‫نیز مشــوق هایی در نظر گرفته شــده اســت‪ .‬به‬ ‫صنایــع اعالم کردیم اگر تعطیالت ســاالنه خود‬ ‫را به تابستان منتقل کنند‪ ،‬معادل میزان مصرفی‬ ‫را کــه در ایــن فصل کاهــش داده اند به انها پول‬ ‫داده مــی شــود‪ .‬ایــن نوعــی خریــد بــرق از خود‬ ‫مشــترک محســوب می شــود؛ یعنــی هر صنعت‬ ‫بــه هر میزانــی که کم تر مصرف کند‪ ،‬پــول ان را‬ ‫دریافت خواهد کرد‪.‬‬ ‫ویدر پایانبیان کرد‪:‬این هامشوقهاییاست‬ ‫که در سال جاری دیده شده است‪ .‬ما خاموشی در‬ ‫فصلتابستانخواهیمداشتاماتالشماایناست‬ ‫که خاموشی ها را کاهش دهیم‪ .‬هنر ما در کاهش‬ ‫خاموشی ها در سطح کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ایجادزیر ساخت هایانرژیبرایتامیننیازهایایندهدر قزوینضروریاست‬ ‫قزویــن _ رویــداد امــروز‪ :‬مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق‬ ‫اســتان قزویــن گفــت‪ :‬برای پاســخگویی بــه نیازهای توســعه ای‬ ‫در بخــش مســکن‪ ،‬صنعــت و خدمــات ایجــاد زیرســاخت های‬ ‫برق رسانی در استان ضرورتی اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫مســعود خواجــه ونــد در نشســت بــا مدیران شــرکت توزیع‬ ‫بــرق اســتان بــا اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده این شــرکت در‬ ‫مناطق روســتایی افزود‪ :‬از ‪ 873‬روســتای دارای ســکنه تاکنون‬ ‫به ‪ 834‬روســتا برق رســانی شــده و تمامی روســتاهای باالی ‪10‬‬ ‫خانوار از انرژی برق برخوردار شده اند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا تصویــب مــوادی از قانــون حفــظ کاربری‬ ‫اراضی زراعی و باغ ها که صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت‬ ‫و تامیــن و وا گــذاری خدمــات و تاسیســات زیربنایــی از ســوی‬ ‫دســتگاه ها را ممنــوع کــرده بــود امــکان واگذاری انشــعاب برق‬ ‫برای بخش دیگری از متقاضیان مهیا شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درصورت تامین اعتبار الزم برای برق رسانی‬ ‫مناطــق دیگــر اســتان هم امادگــی کامل داریم اظهارداشــت‪ :‬در‬ ‫صورت تامین اعتبار برای برق رسانی روستاهای باقی مانده هم‬ ‫امادگی کامل داریم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان قزویــن گفت‪:‬‬ ‫مــاک برق رســانی فقــط روســتاهای بــاالی ‪ 10‬خانــوار اســت و‬ ‫روســتاهای فاقــد برق در اســتان مناطقی هســتند کــه کمتر از ‪10‬‬ ‫خانوارنــد و فاقــد کــد روســتایی هســتند و کــد مزرعــه دارند که‬ ‫موانــع قانونــی در وا گــذاری بــرق داریم که در صــورت حمایت‬ ‫مجلس برای تامین برق این مناطق هم مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫خواجــه ونــد افــزود‪ :‬عملیــات نوســازی شــبکه های بــرق‬ ‫روســتایی‪ ،‬اجــرای مانورهــای تعمیــر و بازســازی‪ ،‬تعویــض‬ ‫ســیم های مســی‪ ،‬تقویــت پس ـت های بــرق‪ ،‬جابجایــی تیرهــا‬ ‫یشــود و‬ ‫و تامیــن انــرژی صنایــع و واحدهــای تولیــدی انجام م ‬ ‫علیرغــم محدودیت اعتباری و مطالبات عقب افتاده فراوان در‬ ‫خدمت رسانی جدی هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در زمینه اعتبارات استانی وضعیت خوبی‬ ‫نداریــم توضیــح داد‪ :‬در ســال گذشــته کمترین اعتبار اســتانی را‬ ‫دریافــت کردیــم کــه بیشــتر ان غیر نقدی بود و قــادر به اجرای‬ ‫برخی پروژه ها با پیمانکاران نشدیم‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬بــرای تامیــن برق پــروژه طرح اقــدام ملی‬ ‫مســکن بیــش از ‪ 190‬میلیــارد تومــان اعتبــار نیاز اســت تا پســت‬ ‫جدیــد احــداث شــود و بــرای ایــن کــه در اینــده دچــار مشــکل‬ ‫نشــویم باید زیرســاخت های تامین انرژی برق در اســتان تکمیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان قزوین گفت‪ :‬در‬ ‫طــرح اقــدام ملی مســکن ‪ 66‬میلیــارد تومان بــرای بخش توزیع‬ ‫و ‪ 110‬میلیــارد تومان برای دائمی شــدن پســت مهــرگان و تامین‬ ‫زیرساخت نیازمندیم‪.‬‬ ‫خواجه وند بیان کرد‪ :‬اگر از امروز برای ایجاد زیرساخت های‬ ‫انرژی اقدام نکنیم در ‪ 5‬سال اینده با چالش های جدی در این‬ ‫زمینه مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد‪ :‬در حــال حاضــر در شــهرک صنعتــی کاســپین‬ ‫بیش از ‪ ۳‬برابر ظرفیت نسبت به واگذاری انشعاب برق اقدام‬ ‫شده و در شهرک صنعتی کوهین باید پست جدید ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی در مــورد وا گــذاری انشــعاب برق در خــارج از محدوده‬ ‫روســتاها نیز اظهارداشــت‪ :‬واگذاری انشعاب در خارج از بافت‬ ‫روســتا ممنــوع اســت لــذا از نماینــدگان درخواســت مــی کنیم با‬ ‫اصالح این قانون و تامین اعتبار توسعه روستایی کمک کنند تا‬ ‫خدمت رسانی به این بخش را نیز انجام دهیم‪.‬‬ ‫تشدیدبرخوردنسبتبهانشعابات‬ ‫غیرمجاز انجاممی شود‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪:‬‬ ‫خصوص مقابله بــا این پدیده‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫که نوعی اب دزدی محســوب‬ ‫فاضــاب مشــهد در خصــوص‬ ‫مــی شــود در دســتور کار ایــن‬ ‫انشــعابات غیرمجــاز گفــت‪ :‬از‬ ‫شــرکت قــرار گرفتــه و در حال‬ ‫سال گذشــته با هماهنگی های‬ ‫حاضر اینگونهنیستکهجهت‬ ‫حسین‬ ‫خوبی که از طریق دستگاه های‬ ‫برخــورد بــا انشــعاب غیرمجاز‬ ‫اسماعیلیان‬ ‫نظارتیو قضاییصورتگرفته‪،‬‬ ‫صرفا به یک جریمه مالی اکتفا‬ ‫اقدامــات گســترده ای در حــوزه تعییــن تکلیف شود‪ ،‬بلکه دستگاه قضایی هم جرایم قانونی‬ ‫انشعاباتغیرمجاز انجامشدهو درواقعتشدید باالتری در نظر گرفته شده و احکام شدیدتری‬ ‫برخورد با این انشــعابات و پیگیری برای صدور هم در این خصوص صادر می شود که حتی می‬ ‫احکام سخت تر در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬تواند منجر به حبس فرد خاطی گردد‪ .‬وی یاد‬ ‫حســین اســماعیلیان با بیان اینکه عمده منابع اورشد‪ :‬در سال ‪ 1400‬بالغ بر ‪ 10‬هزار و ‪ 400‬فقره‬ ‫تامین اب شــرب شــهر مشــهد و روســتاهای این انشعاب غیرمجاز تعیین تکلیف شد و امسال‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫شــهر از مناطق دوردست تامین می شود‪ ،‬ادامه هم این موضوع به طور جد پیگیری م ‬ ‫داد‪ :‬شــبکه های انتقال اب مشــهد به طول ‪ 1500‬مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب مشهدتاکید‬ ‫کیلومتــر عمدتا از مســیرهایی عبــور می کند که کرد‪ :‬شــرکت در مسیر خطوط انتقال اب‪ ،‬هیچ‬ ‫تغییــر کاربری ها و ســاخت و ســازهای غیرمجاز گونه انشــعاب مجازی نداریم و مالکین جدید‬ ‫وجــود دارد و‬ ‫بعضــا صاحبــان برخی باغ ویالها الزم اســت حتمــا وضعیت انشــعاب اب ملک‬ ‫ً‬ ‫برای تامین اب مورد نیاز خود اقدام به تعدی به خــود را جهــت قانونــی بودن اســتعالم نمایند‬ ‫شبکه های ابرسانی می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬برداشت چرا که گاهی اوقات افراد نســبت به انشــعاب‬ ‫غیرمجــاز و غیرقانونــی اب عــاوه بــر تخریب غیرمجــاز ملکی که به تازگی خریــده اند اظهار‬ ‫تاسیســات‪ ،‬به خطر افتادن شــرایط بهداشــتی بــی اطالعــی مــی نماینــد و از طرفــی بعــد از‬ ‫و الــوده شــدن اب را نیــز به دنبــال دارد و حتی شناسایی انشعاب غیرمجاز و ارجاع به مراجع‬ ‫موجب اختالل در ابرسانی می شود به طوریکه قضایــی‪ ،‬حکمــی کــه صــادر می شــود قطعی‬ ‫مناطــق گســترده ای از شــهر بــا کــم ابــی و بی اســت؛ لــذا از مالکینی که امالکشــان در مســیر‬ ‫ابی مواجه می شوند‪ .‬اسماعیلیان تصریح کرد‪ :‬شبکه های اب قرار دارد تقاضا می شود نسبت‬ ‫بــر همیــن اســاس و با توجــه به اثــرات مخرب به خوداظهاری در خصوص انشــعاب اب ملک‬ ‫انشــعابات غیرمجــاز‪ ،‬افزایــش اقدامــات در خوداقدامنمایند‪.‬‬ ‫موفقیت دولت در مدیریت مصرف برق‬ ‫عضوکمیسیونانرژیمجلس‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬تامین برق زمستان‬ ‫گفــت‪ :‬اقدامــات وزارت نیــرو و‬ ‫ســال قبل بــا وجود اینکه ســال‬ ‫ایجاد زمان بنــدی جابجایی بار‬ ‫‪ ۹۹‬محدودیــت تامیــن انــرژی‬ ‫مصــرف برق در کنار هماهنگی‬ ‫داشتیم‪ ،‬نشان دهنده موفقیت‬ ‫انجام شــده با صنایــع می تواند‬ ‫دولت در مسئله برق است‪ .‬وی‬ ‫مصطفی نخعی‬ ‫زمینــه حداقل شــدن اثار منفی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اقدامات وزارت نیرو‬ ‫ناتــرازی تولیــد و مصــرف بــرق‬ ‫و ایجــاد زمان بنــدی جابجایی‬ ‫را ایجــاد کند‪ .‬مصطفی نخعــی در گفتگو با ایرنا بــار در کنــار هماهنگــی انجــام شــده بــا صنایــع‬ ‫ضمناشاره به برنامه وزارت نیرو برای تامین برق می توانــد زمینه حداقل شــدن اثار منفــی ناترازی‬ ‫پایدار فصل گرم گفت‪ :‬به طور کلی وزارت نیرو و تولید و مصرف برق را ایجاد کند‪ .‬نخعی با اشاره‬ ‫مشخصا توانیر در مسئله مدیریت مصرف برق به اینکه ما سال گذشته ‪ ۱۵‬هزار مگاوات ناترازی‬ ‫صنایع رویه مناسب و موثری را در پیش گرفته اند برق را تجربه کردیم گفت‪ :‬عملکرد خوب وزارت‬ ‫و صنعــت بــرق در مســیر صحیحــی حرکــت نیرو در تولید و توسعه نیروگاه ها و از سوی دیگر‬ ‫می کنــد‪ .‬عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای سیاست هایمدیریتمصرفتامینبرقتابستان‬ ‫اســامی بــا اشــاره بــه تامین برق زمســتان ســال رادر شرایطامیدوارانهبهپیشبردهاست‪.‬‬ ‫قطعیبرقشهر صنعتیرشتبراساس‬ ‫تفاهمنامهباسازمانصمتاست‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۷۰‬درصد دکل های حفاری‬ ‫نفت در داخل کشور تولید‬ ‫می شود‬ ‫معاوناکتشافمدیریتاکتشافشرکتملینفت‬ ‫ایــران اعــام کرد‪ :‬تا ‪ ۳۰‬ســال پیــش ‪ ۹۰‬درصد دکل های‬ ‫حفــاری نفت کشــور وارداتی بــود که اکنــون ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫یشــود‪ .‬به گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫ایــن دکل هــا در داخل تولید م ‬ ‫بهمن سلیمانی در نشست تخصصی بررسی چالش ها‬ ‫و فرصت های اشــتغالزایی دانش بنیان در علوم زمین‬ ‫که در پردیس کرج دانشگاه خوارزمی برگزار شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تالش ها براین اســت تا تمام دکل های حفاری با کمک‬ ‫شرکت های دانش بنیان در داخل کشور ساخته شود‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تالشوزارتنیرومنجر بهحداقلشدنمشکالتبخشصنعتمی شود‬ ‫تعاملخوبانجمنفوالدووزارتنیرو‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت‪ :‬اگر به محتوای نامه‬ ‫ارسالی این انجمن به وزارت صمت دقت شود‪ ،‬مشخص خواهد شد‬ ‫که مفهوم پیشگیری و چانه زنی در ان نهفته بوده و هرگونه برداشت‬ ‫مبنیبر تعطیلی‪ 3‬ماهه کارخانه هایفوالدراقویاتکذیبمی کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو (پاون)‪ ،‬سیدرسول خلیفه‬ ‫ســلطانی در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اشــاره به خبر منتشر شده‬ ‫به نقل از انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مبنی بر تعطیلی ‪ 3‬ماهه‬ ‫کارخانه های فوالد به دلیل قطعی برق اظهار داشت‪ :‬اخیر یک خبری‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده پرونده به شماره بایگانی ‪۱۴۰۰۰۷۵۷۷‬‬ ‫‪ -9 -1299‬شماره اگهی‪ 140103902002000075 :‬تاریخ اگهی‪ 1401/03/18 :‬شماره‬ ‫پرونده‪ 140004002003001535 :‬ششدانگ خودروی پژو پارس مدل ‪ ۱۳۹۲‬به شماره انتظامی‬ ‫‪ ۲۵۹-13‬س ‪ ۶۶‬به رنگ سفید روغنی به شماره موتور ‪ 124K0148074‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAN01CA2DK819004‬ظرفیت ‪ ۵‬نفر تعداد محور ‪ ۲‬تعداد چرخ ‪ ۴‬نوع سوخت بنزین تعداد‬ ‫سیلندر ‪ ۴‬متعلق به مصطفی اذین نژاد نام پدر‪ :‬هاشم که در ادرس‪ :‬پارکینگ باران متوقف می باشد‬ ‫و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری در زمان بازدید‪ ،‬خودرو از نظر اطاق سالم‪ ،‬اثار جزئی تصادف‬ ‫روی سر گلگیر سمت راست که ترمیم گردیده است‪ ،‬موتور و گیربکس و شاسی سالم بنظر رسید‪،‬‬ ‫تودوزی و تزئینات داخل و داشبورد سالم‪ ،‬خودرو دارای تجهیزات الزم جک و زاپاس می باشد‪ ،‬سیستم‬ ‫صوتی ان فابریک‪ ،‬الستیکها در حد ‪ ۷۰‬درصد بهره دهی‪ ،‬خودرو فاقد باطری سالم (کاربرد دهی ندارد‪،‬‬ ‫خودرو فوق از دوندگی پایین برخوردار می باشد‪ ،‬کارکرد ان زیر نرمال است‪ ،‬مالک مدعی است بیمه‬ ‫نامه معتبر دارد و بموجب مهریه مندرج در سند ازدواج‪ :‬شماره سند‪ ، ۵۸۴۱ :‬تاریخ سند‪، 1382/07/03 :‬‬ ‫دفترخانه صادر کننده‪ :‬دفترخانه ازدواج شماره ‪ ۱۸۶‬شهر اصفهان استان اصفهان در قبال قسمتی از طلب‬ ‫خانم ارزو راجی و حقوق دولتی متعلقه بموجب کد امنیتی شماره ‪1400/۴/5 - 84312/74100757‬‬ ‫پلیس راهنمائی و رانندگی بازداشت گردید‪ .‬از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز دوشنبه مورخه ‪ 1401/4/6‬در اداره‬ ‫اجرای اسناد رسمی اصفهان شعبه مهریه واقع در خیابان جی ‪ -‬خیابان تاالر ‪ -‬میدان هفت تیر به مزایده‬ ‫گذارده می شود‪ .‬مزایده از مبلغ پایه ‪ 1/788/000/000‬ریال (یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و هشت‬ ‫میلیون ریال) شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به خودرو در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز‬ ‫بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی‬ ‫ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن انکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد‪،‬‬ ‫وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این اگهی در‬ ‫یک نوبت در روزنامه رویداد امروز چاپ اصفهان مورخ ‪ 1401/3/21‬درج و منتشر می گردد‪ .‬توضیحا‬ ‫جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده را در صورت اطمینان از برگزاری مزایده‬ ‫طی فیش سپرده به شماره حساب‪ IR 090100004061013207670192 :‬بنام تمرکز وجوه سپرده‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک کشور با شناسه واریز ‪ ۹۹۸۱۰۸۵۶۱۱۶۱۰۷۰۰۷۰۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬نزد‬ ‫از قول بنده در رسانه های معاند کار شده بود که برداشتی غلط از نامه‬ ‫انجمن فوالد به وزارت صمت بوده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمنتولیدکنندگانفوالدایرانضمنتشریحدقیقجزئیات‬ ‫نامه این انجمن به وزارت صمت گفت‪ :‬اگر به محتوای نامه ارسالی‬ ‫دقتشود‪،‬مشخصخواهدشد کهمفهومپیشگیریو چانه زنیدر ان‬ ‫نهفته بوده و هرگونه برداشت مبنی بر تعطیلی‪ 3‬ماهه کارخانه های‬ ‫فوالد را قویا تکذیب می کنیم‪ .‬وی با اشــاره به شــرایط ســال گذشــته‬ ‫صنعــت فــوالد گفــت‪ :‬متاســفانه در ســال گذشــته و دولــت قبــل بار‬ ‫بانک مرکزی بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی‬ ‫و کارت شناسایی معتبر الزامی است‪ .‬برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ‪۵‬‬ ‫روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش‬ ‫را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪،‬‬ ‫الزم به ذکر است کلیه هزینه های قانونی اعم از بدهی و عوارض مالیاتی‪ ،‬شهرداری و غیره تا تاریخ‬ ‫مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود‬ ‫مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و‬ ‫حق مزایده نقدا وصول می گردد‪ .‬اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان ‪/1332328‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1323‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 0552‬مورخ ‪ 1401/01/29‬اقای عباس سلیمان نژاد فرزند احمد در ششدانگ قسمتی از‬ ‫یکباب تاالر به مساحت ‪ 154/35‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۷۳‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۱۰‬بخش‬ ‫‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1331856‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫‪ -9 -1327‬شماره مزایده‪ 140104310373000019 :‬تاریخ ثبت‪ 1401/03/18 :‬یک دستگاه اتومبیل‬ ‫پژو اردی ‪ ۱۶۰۰‬مدل ‪ ۱۳۸۵‬به رنگ نوک مدادی متالیک به شماره اتومبیل ‪۹۳۶‬ط ‪-۲۲‬ایران ‪ ۸۲‬نوع‬ ‫سوخت بنزین و تعداد سیلندر ‪ ۴،۲ ،۴‬و شماره موتور ‪ ۱۱۷۸۵۰۱۶۴۴۶‬و شماره شاسی ‪۲۳۴۱۴۷۹۶‬‬ ‫محدودیت انرژی را به دوش صنعت فوالد گذاشتند اما در سال جاری‬ ‫با هماهنگی های شکل گرفته تالش می کنیم که این موضوع مدیریت‬ ‫شود‪.‬خلیفهسلطانیادامهداد‪:‬اگر رسانه هایمعاندقصدسواستفاده‬ ‫و مخابره اخبار منفی از شرایط صنعت کشور را دارند باید در دهان‬ ‫ا نهــا زد‪ .‬دبیــر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در تشــریح شــرایط‬ ‫صنعتبرق کشور گفت‪:‬صنعتبرق کشور یکصنعتبالندهاستو‬ ‫اینکهمابامحدودیتمواجهمی شویمناشیاز افزایشمصرفیهست‬ ‫که سال به سال رخ می دهد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع بــرق گیالن گفت‪:‬‬ ‫برنامهقطعیبرقشرکت هایشهر صنعتیرشت‬ ‫بر اســاس تفامه نامه ای است که سال گذشته با‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن منعقد‬ ‫شد‪ .‬محمدتقی مهدیزاده در گفت و گو با ایرنا‬ ‫اظهار داشت‪ :‬طبق تفاهم نامه ای که سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫باسازمانصنعت‪،‬معدنو تجارتاستانمنعقد‬ ‫شد‪ ،‬برای کاهش بار پیک مصرف‪ ،‬برق تعدادی‬ ‫از شــرکتهای شــهر صنعتــی روزانه و در ســاعات‬ ‫معینیقطعمی شود‪.‬ویافزود‪:‬البتهاینقطعی‬ ‫بــرق طبق برنامه ای اســت که از ســوی ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گیــان بــه مــا ارائه‬ ‫اتومبیل مذکور متعلق ست به اقای صادق زرودی که خانم منا تیشه کار زبردست راجع به وصول مهریه‬ ‫علیه نامبرده اقدام به صدور اجرائیه نموده و طبق گزارش کارشناس اتومبیل دارای بیمه شخص ثالث‬ ‫تا تاریخ ‪ 1401/6/5‬و جلوبندی برخورد داشته و درب موتور برخورد داشته و رنگ شده و گلگیر جلوی‬ ‫سمت راست رنگ دارد و کار کرد اتومبیل ‪ ۴۷۳۷۲۲‬کیلومتر می باشد ‪ .‬اتومبیل مذکور طبق گزارش‬ ‫کارشناس به مبلغ پانصد و چهل میلیون ریال ارزیابی گردید که در روز چهارشنبه مورخه ‪ 1401/4/8‬از‬ ‫ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬به نشانی‪ :‬تنکابن ‪ -‬پارکینگ کاسپین از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ‬ ‫ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد‪ .‬حق حراج و نیمعشر بر عهده‬ ‫بدهکار پرونده است‪ .‬کلیه هزینه ها بر عهده برنده مزایده است‪ .‬شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده‬ ‫درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت است و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه‬ ‫مزایده است برنده مزایده مکلف است به مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مهلت ‪ ۵‬روز از تاریخ مزایده‬ ‫به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده‬ ‫ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪/1332835 .‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/21 :‬‬ ‫هادی مالحسینی‪ -‬سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -1328‬سند مالکیت ششدانگ یک واحد اپارتمان مسکونی به شماره قطعه ‪ ۳‬تفکیکی و مساحت‬ ‫‪ 104/25‬متر مربع تحت پالک ‪ ۲۱۸۸۵‬فرعی از ‪ ۱۹۸۳۸‬فرعی از ‪-۳۶‬اصلی بخش ‪ ۵‬قزوین ذیل شماره‬ ‫دفتر الکترونیکی ‪ ۱۴۰۰۲۰۳۰۹۰۶۸۰۱۳۱۹۹‬وشماره چاپی ‪ ۰۳۰۵۵۶‬سری الف سال ‪ ۱۴۰۰‬به نام خانم‬ ‫فاطمه کریمی ابهری صادر و تسلیم گردیده است حال مالک طی درخواست بوارده ‪ ۶۸۰۰۴۵۸۹‬مورخ‬ ‫‪ 1401/03/03‬مدعی شده که سند مذکور بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند‬ ‫مالکیت المثنی خود را نموده که مراتب به استناد ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم می‬ ‫گردد تا هر کس به نحوی از هر انحاء نسبت به ملک مذکور حقی داشت و یا معامالتی به نفع او شده‬ ‫و یا مدعی وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا مدت مقرر ده روز ضمن مراجعه به این‬ ‫اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت و سند و سند معامله تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت‬ ‫مقرر اعتراض به این اداره نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی‬ ‫سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد این اگهی در یک نوبت به شرح فوق‬ ‫منتشر خواهد شد‪ .‬علی شهسواری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قزوین شماره م الف‪۳۷۸/‬‬ ‫می شود و این قطعی برق نیز به شرکت ها اعالم‬ ‫می شــود و همه شــرکتها از ساعت قطعی برق‬ ‫خودمطلعهستند‪.‬مدیرعاملشرکتتوزیعبرق‬ ‫گیالن ادامه داد‪ :‬البته روزهای پنجشنبه و جمعه‬ ‫قطعی برق در شرکت های شهر صنعتی اعمال‬ ‫نمی شــود و بــرق هیچ شــرکت در ‪ ۲‬روز پایانی‬ ‫هفته قطع نخواهد شــد اما از روز شــنبه دوباره‬ ‫طبق برنامه پیش بینی شده‪ ،‬خاموشی ها اعمال‬ ‫می شود‪ ،‬اما بر اساس مذاکرات صورت پذیرفته‪،‬‬ ‫مقرر شد با هدف کاهش تبعات به بخش تولید‪،‬‬ ‫همــکاری و تعامــل الزم‪ ،‬بــرای برنامه زمانبندی‬ ‫تعدیلبار مشترکینصنعتیانجامشود‪.‬‬ ‫اگهی ماده ‪ – 105‬اصالحی قانون ثبت‬ ‫‪ -9 -1285‬نظر به اینکه رحمت اله خادم و محمودثقفی مالکان مقدار دوحبه مشاع باستثناء بهاء ثمنیه‬ ‫اعیانی از ‪ 72‬حبه ششدانگ پالک ‪ 407‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع درابنیه بخش یک ثبتی شهرضا در‬ ‫اجرای تبصره یک ماده ‪ ۱۰۵‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت طی درخواست از اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرضا خواستار پرداخت بهاء یک – هشتم اعیانی ازششدانگ پالک فوق الذکرگردیده اند که بهاء‬ ‫مقدارمذکورطبق ثبت دفتر امالک به نام خانم رضوان رکنیان همسرمتوفی محمدعلی معظمی بمیزان‬ ‫یک و یک – پنجم حبه و عبدالرسول و فضل اله معظمی هرکدام بمیزان دو – پنجم حبه میباشد لذا‬ ‫در اجرای تبصره یک ماده ‪ 105‬ایین نامه اصالحی قانون ثبت موضوع جهت ارزیابی یک – هشتم‬ ‫اعیانی پالک فوق توسط کارشناس رسمی دادگستری طی شماره‪– 140185602008000522‬‬ ‫‪ 1401/02/29‬به کانون کارشناسان رسمی استان اصفهان اعالم که کانون کارشناسان طی نامه شماره‬ ‫‪ 1401/6326‬مورخ ‪ 1401/03/01‬با ارسال گزارش ارزیابی اعالم نموده پالک فوق الذکر بصورت‬ ‫یک قطعه زمین گودبرداری شده است‪ .‬که دراجرای تبصره یک ماده ‪ 105‬مراتب یک نوبت اگهی‬ ‫می شود که ذینفع به این اداره مراجعه نماید ودرصورتیکه مدعی تضییع حقی ازخودمی باشدمیبایست‬ ‫ظرف مدت یک ماه پس ازانتشاراین اگهی به دادگاه صالحه مراجعه وگواهی طرح دعوی رابه این اداره‬ ‫ارائه نماید ‪،‬هرگاه ظرف مهلت مقررگواهی طرح دعوی ارائه نشود اداره ثبت شهرضا نسبت به حذف‬ ‫بهاء باستنادماده فوق اقدام خواهدنمودودرصورت وصول گواهی طرح دعوی درمدت مذکورحذف بهاء‬ ‫ثمنیه اعیانی مقدارفوق الذکرموکول به صدورحکم قضائی می باشد‪ .‬مرتضی قدیری – رئیس ثبت و‬ ‫امالک شهرضا ‪/۱۳۳۲۸۲۶‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو هایما ‪ S5‬به رنگ مشکی به شماره انتظامی ایران ‪-13‬‬ ‫‪ 198‬د ‪ 26‬به شماره موتور ‪ GN15TF1B002394A‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAD6C349NY071460‬مدل ‪ 1401‬به نام کیانوش موذنی فرزند‬ ‫عباس شماره شناسنامه ‪ 1160088519‬کدملی ‪ 1160088519‬صادره از‬ ‫لنجان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ادارات گلستان‪ ۳۰‬درصد مصرف‬ ‫برق خود را کاهش دهند‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫کاهــش ســاعت کاری ادارات باید کاهش ‪۳۰‬‬ ‫درصــدی مدیریــت مصرف برق را در ســطح‬ ‫ادارات گلســتان داشــته باشــیم‪ .‬علی محمــد‬ ‫زنگانه در بازدید از ادارات گلستان گفت‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه مصوبه هیئــت دولت ســاعات کار‬ ‫ادارات کاهش یافته و ادارات ملزم به رعایت‬ ‫کاهــش ‪ ۳۰‬درصــدی مصــرف بــرق هســتند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان افزود‪ :‬این طــرح به منظور‬ ‫جلوگیــری از قطعــی بــرق خانگــی انجــام‬ ‫یشــود و امیدواریــم مــردم اســتان نیــز در‬ ‫م ‬ ‫این ایام گرم سال برق را بهینه مصرف کنند‪.‬‬ ‫زنگانه خاطرنشــان کــرد‪ :‬امیدواریم با اجرای‬ ‫ایــن طــرح قطعــی بــرق در مصــارف خانگی‬ ‫را نداشــته باشــیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای اجرای‬ ‫بهتــر ایــن طرح تی مهــای نظارتــی و پایش از‬ ‫ادارات اســتان بازدیــد خواهنــد داشــت تــا‬ ‫مطمئن شــویم که این مســئله به خوبی اجرا‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬اســتاندار گلســتان در خاتمــه‬ ‫یاداور شــد‪ :‬ا گــر تخلفی در خصــوص اجرای‬ ‫این طرح در ادارات وجود داشــته باشد برق‬ ‫ان ها را قطع خواهیم کرد‪.‬‬ ‫استانقزوینمی تواندپایلوتمقابله‬ ‫باجرائمبین المللیدر بخش کشاورزی‬ ‫قرار گیرد‬ ‫قزویــن _ رویــداد امــروز‪ :‬رئیس‬ ‫کشــورها باهدف ایجاد نظم و‬ ‫پلیــس اینترپــل کشــور گفــت‪:‬‬ ‫امنیــت در فضای بین المللی را‬ ‫اســتان قزویــن می توانــد در‬ ‫از دیگــر اقدامات اعــام کرد و‬ ‫راســتای ثبات امنیت غذایی و‬ ‫گفت‪:‬در اینزمینه هاجمهوری‬ ‫توسعهمسائلزیستیبه عنوان‬ ‫اسالمیبسیار موفقظاهرشده‬ ‫فریبرز مرادی‬ ‫نمونه پایلوت مقابله با جرائم‬ ‫است‪.‬‬ ‫بخــش کشــاورزی در فضــای‬ ‫‍رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫بین المللقرار گیرد‪.‬‬ ‫کشــاورزی اســتان قزوین هم در این همایش با‬ ‫ســردار هــادی شــیرزاد در همایــش امنیــت تاکیــد بــر این مطلــب که صادرکننــدگان بخش‬ ‫غذایی و مسائل زیستی جهاد کشاورزی استان کشــاورزی از ظرفیــت پلیــس بین المللــی بــرای‬ ‫قزوین بابیان اینکه پلیس اینترپل باهدف حفظ صادراتاستفادهکنندگفت‪:‬‬ ‫منابع کشــاورزی در راســتای برخورد با مجرمان‬ ‫تجــار و بازرگانــان اســتان می تواننــد قبــل از‬ ‫بین المللی پیش قدم اســت افــزود‪ :‬با توجه به انجــام معامالت خود با کشــور ثالــث از طریق‬ ‫اینکه در مبادالت تجاری یک طرف معامله فرد پلیس بین المللی از اصالت و هویت ان ها مطلع‬ ‫خارجی قرار دارد‪ ،‬بنابراین پیشــگیری از جرائم شوندتابتوانندمعامالتامن تریداشتهباشند‪.‬‬ ‫در این حوزه حائز اهمیت بوده و پلیس اینترپل‬ ‫رضاافالطونیافزود‪:‬متولیتولیدمحصوالت‬ ‫می تواند در ان پیش قدم باشد‪.‬‬ ‫کشاورزیاز مزرعهتاسفرهشاملتمامفرایندهای‬ ‫او ادامه داد‪ :‬هم اکنون پلیس اینترپل در ‪ 195‬تولید بر عهده مجموعه جهاد کشــاورزی است‬ ‫کشــور عضو ســازمان ملل راه اندازی شــده است و هرچند تولیدکننــدگان و صادرکنندگان خوبی‬ ‫و بــرای هرگونه فعالیت اقتصادی و تجــاری در در حوزه زراعی‪ ،‬باغی و دامی در اســتان وجود‬ ‫حوزه کشاورزی می توان با استعالم از کشورهای دارد امــا بایــد از تجــار و بازرگانــان ایــن بخــش‬ ‫درزمینه‬ ‫مختلــف بــه پیشــینه و ســابقه افراد دسترســی حمایــت جدی شــود تا بــا مخاطراتــی‬ ‫ٔ‬ ‫پیدا کرد و فضا را برای توسعه اقتصادی بخش صادراتمحصولروبرو نشوند‪.‬او تاکید کرد‪:‬این‬ ‫کشاورزیمهیاساخت‪.‬‬ ‫حمایت می تواند شامل حمایت های قانونی و‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬امارهــای تحلیلــی در دیپلماتیک باشد و از ظرفیت و پتانسیل پلیس‬ ‫فضایجرائمبین المللینشانمی دهدکهتعداد بین المللی می توان در صالحیت و اهلیت طرف‬ ‫زیــادی از کشــاورزان بــرای فروش محصول مورد معامله در کشور ثالث استفاده کرد‪ .‬او توضیح‬ ‫سوءاستفاده قرارگرفته اند که این مهم با کمک داد‪ :‬واردات ســموم تقلبــی و تاریــخ گذشــته و‬ ‫پلیساینترپلرفعمی شود‪.‬‬ ‫همچنیــن افات قرنطینه ای جــزو جرائم کیفری‬ ‫سردار شیرزاد دریافت گزارش جرائم‪ ،‬تحلیل است که می تواند به تولید کشور صدمه بزند و‬ ‫و بررســی و همچنین همکاری و تعامل با سایر باعث اسیب بخش کشاورزی شود‪.‬‬ ‫مشکالتبازنشستگاناز طرفنمایندگان‬ ‫مجلسپیگیریمی شود‬ ‫قزویــن _ رویــداد امــروز‪ :‬نماینــده مــردم‬ ‫قزوین‪ ،‬البرز و ابیک در مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬پیگیر مطالبات قانونی و افزایش حقوق‬ ‫بازنشستگان از دولت و وزیر کار هستیم‪.‬‬ ‫فاطمه محمد بیگی در جلسه هم اندیشی‬ ‫افزایــش حقــوق بازنشســتگان گفــت‪ :‬یکــی از‬ ‫پیشنهادهای نمایندگان در مجلس به وزیر کار‪،‬‬ ‫اســتفاده از مدیــران انقالبــی و افزایــش حقوق‬ ‫بازنشستگان از محل افزایش تولید کارخانه های‬ ‫مجموعه شســتا اما به دلیل ایجــاد بدهی های‬ ‫زیاد در دولت گذشته خزانه خالی شده و دولت‬ ‫کنونیمشکالتعدیدهمالیدارد‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬ســال گذشــته در مجلــس‪،‬‬ ‫بــرای پرداخــت بدهــی دولــت بــه ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی ‪ 90‬هزار میلیارد تومــان و برای‬ ‫همسان سازی نیز اعتبار دیگری مصوب کرد اما‬ ‫بانک هابه جایاینکهاعتباراترابهسمتتولید‬ ‫سوق دهند وارد داللی شدند‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بــر این مطلــب که دولــت برای‬ ‫حل موضوع بدهی های خود به سازمان تامین‬ ‫کهــا را‬ ‫اجتماعــی بایــد ب هســرعت مشــکل بان ‬ ‫حــل کنــد یــاداور شــد‪ :‬نحــوه افزایــش حقــوق‬ ‫بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی در ســال جاری‬ ‫خالف قانون است و از وزیر کار خواسته ایم در‬ ‫مجلسبهسواالتنمایندگانپاسخدهند‪.‬‬ ‫محمــد بیگــی تاکیــد کــرد‪ :‬از بازنشســتگان‬ ‫انتظــار داریــم بــا ارامــش و بصیــرت و ب ـه دوراز‬ ‫فضای سیاسی مطالبات خود را پیگیری کنند تا‬ ‫نمایندگان هم بتوانند در فضایی ارام و منطقی‬ ‫پیگیرمطالباتبازنشستگانباشند‪.‬‬ ‫اجرایپایلوتطرحمدیریتپسمانددر‬ ‫مناطقجنگلیماسال‬ ‫مدیرکلمنابعطبیعیگیالن‪،‬‬ ‫برنامه های ذکرشــده در قرارداد‬ ‫از اجرای طرح مدیریت پسماند‬ ‫طرح شــامل مدیریت پســماند‬ ‫در مناطــق ییالقــی و جنگلــی‬ ‫مناطــق گردشــگری‪ ،‬حفاظــت‬ ‫شهرســتان ماســال خبــر داد و‬ ‫و نگهــداری در محــدوده‬ ‫گفت‪:‬اینطرحدر محدوده‪۱۰۰۰‬‬ ‫موردقــرارداد‪ ،‬همــکاری با منابع‬ ‫میرحامد اختری‬ ‫هکتاریجنگلاجراییمی شود‪.‬‬ ‫طبیعی در جهت مهار و اطفای‬ ‫میرحامداختریبابیاناینکهطرح‬ ‫حریق‪ ،‬ایجاد بسترهای همسو‬ ‫مدیریتپسماندمناطقییالقیو جنگلیماسال با طبیعــت جهــت ســامان دادن و ارائه خدمات‬ ‫ گیلــوان بــا محوریت حفاظــت و احیای جنگل برابــر کتابچــه مصوب به گردشــگران و همچنین‬‫به صورت عملیاتی اجرا م یشــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این ایجادبازارچهبومیو محلیاست‪.‬اختری‪،‬زراعت‬ ‫طرحبه صورتپایلوتدر‪ ۱۰۰۰‬هکتار از عرصه های چــوب و احیای جنگل را از دیگر محورهای طرح‬ ‫ییالقی و جنگلی و حدود ‪ ۲۲‬کیلومتر از حاشــیه مذکور در طولمدتقرارداددانستو اضافه کرد‪:‬‬ ‫جنگلشهرستانماسالاجراییمی شود‪.‬او هدف ازجملهمزایایاینطرحجلوگیریاز گسترشحریق‬ ‫از اجــرای طــرح مذکــور را در درجــه اول مدیریــت جنگلو اطفایبه موقعبه ویژهدر مناطقجنگلی‬ ‫پسماند در عرصه های جنگلی دانســت و افزود‪ :‬گردشگری است که طی دو سال گذشته به وسیله‬ ‫امروزه پســماند یکی از عوامل تخریب جنگل ها شــرکت های مذکور به شــکل شایسته انجام شده‬ ‫محسوب می شود و لذا طرح مدیریت پسماند به اســت‪ .‬او از خــروج حــدود‪ ۴۰۰‬تن زباله طی یک‬ ‫ابتکار اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری اســتان سال گذشته از اجرای قرارداد خبر داد و بیان کرد‪:‬‬ ‫گیالن و با همکاری یکی از شرکت های تخصصی بیش از ‪ ۷۰‬درصد مســاحت شهرســتان ماســال را‬ ‫جنگلداری ماســال در دســت اجراســت‪ .‬مدیرکل اراضی ملی تشکیل می دهد و لذا حساسیت های‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری گیالن‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اهم حفاظتیمنطقهباالست‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1367‬‬ ‫تولیت استان قدس در ایین اغاز عملیات‪ 10‬پروژه در ‪ 5‬استان کشور‪:‬‬ ‫تمام مردم ایران متنعم از برکات وجود امام رضا (ع) باشند‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‪ :‬ولیت استان قدس‬ ‫رضوی گفت‪ :‬تمام مردم ایران باید از برکات وجود‬ ‫نورانی امام علی بن موسی الرضا (ع) بهره معنوی‬ ‫و مادی ببرند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمیناحمدمرویدر ایین‬ ‫بهر هبــرداری و اغــاز عملیــات اجرایــی هم زمــان ‪10‬‬ ‫پروژه باارزش بیش از ‪ 840‬میلیارد ریال در ‪ 5‬اســتان‬ ‫کشــور توســط اســتان قدس رضــوی کــه به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانــس از محــل زائرســرای رضوی مشــهد‬ ‫انجام شــد‪ ،‬با تاکید بر اینکه همه مردم ایران باید‬ ‫از بــرکات وجــود مقدس حضرت رضا (ع) متنعم و‬ ‫بهره منــد شــوند‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬اســتان قدس تعمیق‬ ‫معرفت و تســهیالت زیــارت برای زائــران را وظیفه‬ ‫خود می داند؛ ما معتقد هستیم ائمه اطهار (ع) به‬ ‫اذن الهی حی و حاضر هستند و همان گونه که در‬ ‫زمان حیات ظاهری ایشان مردم از انوار طیبه وجود‬ ‫ان حضــرات در حوز ههــای معرفتــی و رفــع نیازها‬ ‫بهره مندبودند‪،‬امروز نیز بایدهمان گونهباشد‪.‬‬ ‫او ابراز کرد‪ :‬نه تنها نیازمندان و احسان جویان‬ ‫بلکه در حد ظرفیت تمامی مردم عزیز ایران باید از‬ ‫خدمات استان قدس بهره مند باشند تا همه مردم‬ ‫بتوانند از برکت وجود نورانی حضرت رضا (ع) بهره‬ ‫معنویو مادیببرند‪.‬‬ ‫تولیت اســتان قــدس رضوی با اشــاره به اجرای‬ ‫پروژ ههــای متعدد خدمت رســانی و اشــتغال زایی‬ ‫توسط استان قدس برای رفع مشکالت محرومان‬ ‫در اقصــی نقاط کشــور‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬اگر با اخالص‬ ‫برای خدمت به مردم کارکنیم و به مدد الهی باور‬ ‫داشته باشیم قطعا خداوند متعال و حضرت رضا‬ ‫(ع) کمــک خواهنــد کــرد‪ .‬او بــه خدمات گســترده‬ ‫استان قدس به نیازمندان کشور در ایام کرونا اشاره و‬ ‫ابراز کرد‪ :‬کمک به نیازمندان و احسان جویان قطعا‬ ‫الطــاف و بــرکات الهی را به دنبال خواهد داشــت‪،‬‬ ‫در شــرایطی که وضعیت اقتصــادی مردم مطلوب‬ ‫نیست و بخشی از نذورات از سوی اقشار متوسط‬ ‫بهپایینجامعهانجاممی شود‪،‬امانذوراتمردمی‬ ‫استان قدس در همین مدت بیش از ‪ 2‬برابر شده و‬ ‫نشان از محبت بیش ازپیش مردم به دستگاه امام‬ ‫رضا (ع) است‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمینمرویتصریحکرد‪:‬در‬ ‫پروژه های عام المنفعه که برکات ان خدمت رسانی‬ ‫مستقیم و رفع مشکالت مردم است‪ ،‬به هیچ عنوان‬ ‫نبایــد نگــران چگونگی تامیــن بودجه بــود؛ اگر با‬ ‫توکل و استعانت از پروردگار متعال پروژه ای را برای‬ ‫خدمــت بــه مــردم و زائران حضــرت رضــا (ع) اغاز‬ ‫کنیم‪ ،‬بی تردید خداوند کمک خواهد کرد و بودجه‬ ‫و هزینه ان تامین می شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی با اشــاره به‬ ‫پروژه های ســاختمانی اســتان قدس جهت اسکان‬ ‫زائران‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬ضمن تاکید بر رعایت کامل اصول‬ ‫اســتحکام بنا و زیبایــی در اجرای ایــن پروژه ها‪ ،‬در‬ ‫احداثاینساختمان هانبایدصرفانگاهخوابگاهی‬ ‫وجود داشــته باشد بلکه امکانات رفاهی موردنیاز‬ ‫برایاسکانو زیارتاسودهاز قبیلتغذیه‪،‬امکانات‬ ‫درمانی‪ ،‬ایاب و ذهاب به حرم مطهر و غیره باید‬ ‫مدنظر قرار گیرد‪ .‬او افزود‪ :‬ســاخت مناســب مراکز‬ ‫اســکان زائــران و فراهــم اوردن امکانــات مــورد نیز‬ ‫بخشی از کار بوده‪ ،‬بخش مهم دیگر ان مدیریت‬ ‫شایســته این مراکز در پذیرایی از زائران اســت؛ اگر‬ ‫مراکز اسکان زائران را نسازیم تنها یک اشکال بر ما‬ ‫وارد است اما اگر ساختیم و خوب مدیریت نکردیم‬ ‫اشکاالت متعدد وارد است‪ ،‬لذا مدیریت قدرتمند‬ ‫و دقیق این مراکز در ایام بهره برداری بسیاری حائز‬ ‫اهمیت و مورد تاکید است‪.‬‬ ‫تولیــت اســتان قدس رضــوی گفت‪ :‬زائر شــهر‪،‬‬ ‫زائرســرا‪ ،‬مجتم عهــای میــان راهــی‪ ،‬اقامتگاه هــای‬ ‫زائراندر مناطقمختلف کهوابستهبهاستانقدس‬ ‫هســتند باید به بهترین نحو مدیریت شوند‪ ،‬البته‬ ‫تاکنون مدیریت این مراکز خوب بوده اما تا نقطه‬ ‫ایده ال فاصله وجود دارد‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه اســتان قدس رویکرد کســب‬ ‫درامــد از مراکــز اســکان زائــران را نــدارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫هزین ـه ای در ایــن مراکز از زائران اخذ می شــود تنها‬ ‫برای نگهداری ان بناست و استان قدس هیچ نیازی‬ ‫بهاینکهاز مجموعه هایاقامتیزائران کسبدرامد‬ ‫کند‪،‬ندارد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی در بخــش‬ ‫دیگری از ســخنان خود با اشــاره به ازادی ‪ 111‬تن از‬ ‫مادران زندانی جرائم غیر عمد توسط استان قدس‬ ‫در ایــام دهــه کرامــت‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬از اقدامات بســیار‬ ‫خداپسندانه ازادی زندانیان جرائم مالی غیر عمد‬ ‫به ویژه مادران زندانی است‪ ،‬بسیاری از خانواده ها‬ ‫بــه ایــن ســبب ازهم پاشــیده می شــوند و کودکانی‬ ‫به این واســطه بی سرپرســت و تحت تربیت های‬ ‫ناصحیحقرار می گیرند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬استان قدس برای گسترش اقدام خوب‬ ‫و نیکوکارانهازادسازیزندانیانجرائممالیغیر عمد‬ ‫در کشور تمام تالش خود را خواهد کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسسازمانجنگل ها‪،‬مراتعوابخیزداریکشور مطرحکرد‬ ‫اجرایطرح«تداوم»در عرصه هایمنابعطبیعی‬ ‫رئیس سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشور‪ ،‬از هدف گذاری‬ ‫‪ ۱۴‬فعالیت دانش بنیان در سطح اراضی ملی خبر داد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫طرح های مدیریت منابع طبیعی با حضور مجریان و بهره برداران نیز‬ ‫کامالجنبهاشتغالافرینیدارد‪.‬‬ ‫مســعود منصــور در حاشــیه بازدیــد از طرح هــای زراعــت‬ ‫چــوب شهرســتان صومعه ســرا‪ ،‬طــرح «تــداوم» را نقشــه راه‬ ‫ســازمان منابــع طبیعــی و ابخیزداری در ســال ‪ ۱۴۰۱‬دانســت و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امســال تولیــد‪ ،‬دانش بنیان‪ ،‬اشــتغال افرین و منابع‬ ‫طبیعی را در ســطح عرصه های ملــی و جنگلی دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫او از هدف گذاری‪ ۱۴‬فعالیت دانش بنیان در سطح اراضی ملی خبر‬ ‫داد و تصریح کرد‪ :‬طرح های مدیریت منابع طبیعی با حضور مجریان‬ ‫و بهره برداران نیز کامال جنبه اشتغالافرین دارد‪ .‬رئیس سازمان منابع‬ ‫طبیعیو ابخیزداری کشور‪،‬زراعتچوبرایکیاز مصادیقبارز تحقق‬ ‫شعار سالمبتنیبر تولیددانستو خاطرنشان کرد‪:‬بایدشاهدافزایش‬ ‫مشارکتمردمو بخشخصوصیدر طرح هایمدیریتمنابعطبیعی‬ ‫به ویــژه زراعت چوب باشــیم‪ .‬منصور‪ ،‬بابیــان اینکه صنوبر کاری های‬ ‫ســنواتی بعد از چند دهه به ســن دیرزیستی رســیده و باید برداشت‬ ‫شــوند‪ ،‬گفت‪ :‬پس از برداشــت چوب عرصه مجدد تحت کشت قرار‬ ‫می گیــرد و ایــن چرخــه ادامــه خواهد داشــت‪ .‬او با اشــاره بــه ارتباط‬ ‫مستقیم زراعت چوب با تولید و کارافرینی هم از طریق زراعت و هم‬ ‫به واسطه محصوالت تولیدشده در صنایع سلولزی‪ ،‬یاداور شد‪ :‬گیالن‬ ‫از استان های پیشتاز درکشت و برداشت صنوبر است‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬زراعت چوب عالوه بر تامین مواد اولیه تولید برای صنایع چوب‬ ‫و کاغذ‪ ،‬در جلوگیری از قاچاق درختان جنگلی نقش بسزایی دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نشستشرکت هایدانش بنیاندر مخابراتمنطقهگلستانبرگزار شد‬ ‫رونقحوزهدانشبینانضروریاست‬ ‫نشستشرکت هایدانش بنیاناستاندر مخابراتمنطقهگلستان‬ ‫برگزار شد‪ .‬غالمعلی شهمرادی که در نشست شرکت های دانش بنیان‬ ‫اســتان ســخن می گفت با اشــاره به نقش مخابرات در رشد و توسعه‬ ‫فعالیت این شرکت ها افزود‪ :‬با توجه به فرموده رهبری و اعالم شعار‬ ‫سالتحتعنوان«تولید‪،‬دانش بنیان‪،‬اشتغالافرین» گفت‪:‬مخابرات‬ ‫اســتان بنا دارد در تحقق این شــعار گام برداشــته و در ابتدا برای رفع‬ ‫نیازهای ارتباطی شرکت های دانش بینان اقدام می شود‪ .‬او رونق حوزه‬ ‫دانــش بینــان را هــدف از ایــن همــکاری و حمایت دانســت و افزود‪:‬‬ ‫تامین زیرســاخت های ارتباطی و تســهیل بخشیدن به روند فعالیت‬ ‫شرکت هایدانش بنیان‪،‬افزایشمشارکتدر اجرایطرح هایفناورانه‬ ‫و نو ازجمله همکاری هایی است که مخابرات منطقه گلستان امادگی‬ ‫اجرا و انجام ان ها را دارد‪ .‬مدیر مخابرات منطقه گلستان بر استفاده‬ ‫از اید ههــای کاربــردی و خالقانه شــرکت های دانش بنیان در راســتای‬ ‫ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش رضایت مندی مشتریان تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬از پیشنهاد های مفید و موثر و محصوالت تولیدی در این زمینه‬ ‫استقبالمی شودو امیدواریمباتداومهمکاری هابشودتوسعهاقتصاد‬ ‫دانش بنیانرامشاهده کنیم‪.‬همچنینغفاریمدیر پارکعلمو فناوری‬ ‫اســتان گلستان با اشــاره به اهمیت استفاده از ظرفیت منابع انسانی‬ ‫متخصص‪ ،‬توسعه بخش‪ IT‬و ‪ ICT‬در استان را بهترین هدف و برنامه‬ ‫قابل اجراو مفیددر استاندانستو افزود‪:‬سازمان هایمتولیهمچون‬ ‫مخابرات‪ ،‬ارتباطات و فناوری اطالعات همین طور پارک علم و فناوری‬ ‫نسبتبهفراهمکردنبستر مناسبتدر تحققاینهدفحمایت های‬ ‫الزم را خواهند داشت‪ .‬او پشتیبانی و همکاری و تعامل مخابرات در‬ ‫اجرای برنامه های پارک علم و فناوری قابل تحســین دانســت و ان را‬ ‫نشاناز دغدغهمندیبرایارتقاءفعالیت هایشرکت هایدانش بنیان‬ ‫دانست و تداوم همکاری ها در جهت تقویت کارخانه نواوری و فراهم‬ ‫کردن زیرســاخت ارتباطی مناســب را خواستار شــد‪ .‬مهندس احمدی‬ ‫مدیرکلارتباطاتو فناوریاطالعاتاستاننیز کهدر اینجلسهحضور‬ ‫داشت با اشاره به امادگی این سازمان در راستای تامین درخواست های‬ ‫شــرکت های دانش بنیان از مصوبات صورت گرفته در این زمینه خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬اراده جمعــی بر حمایت همه جانبه اســت و امیدواریم‬ ‫با فعالیت و تالش بیش ازپیش رشد و توسعه استان را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رونماییاز کتابنقشو جایگاهتروریسمدولتیدر سیاست هایخارجیاسرائیل‬ ‫مراســم رونمایــی از کتــاب نقــش و جایــگاه تروریســم دولتــی در‬ ‫سیاست هایخارجیاسرائیلبارویکردترور دانشمندانهسته ایایران‬ ‫نوشته حمیدرضا باستانی‪ ،‬در سالن سیروس صابر اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی استان البرز برگزار شد‪.‬‬ ‫حمیدرضا باستانی در خصوص این کتاب اظهار داشت‪ :‬از ابتدای‬ ‫تشــکیل دولت متخاصم اســراییل در خاورمیانه همواره کشــمکش و‬ ‫درگیری هایی برای برقراری امنیت پایدار در جهت حفظ موجودیت‬ ‫این رژیم توســط دولتمردان اسراییل و کشــورهای حامی این رژیم در‬ ‫نظر گرفت هشــده است‪ .‬ســازوکار قانونی دادن به ترورهای هدفمند از‬ ‫سیاس ـت های مهــم نیروهــای دفاعی اســراییل بوده اســت کــه به ان‬ ‫پیشگیریهدفمندمی گویند‪.‬‬ ‫این ترورها برای ثبات امنیت در اسراییل صورت می پذیرد که گوشه‬ ‫کوچک ان می توان به ترور دانشمندان هسته ای ایران اشاره داشت و‬ ‫به طور کلایرانهسته ایدر منطقههموارهتهدیدو خطر برایاسراییل‬ ‫و حامیان این رژیم است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫او گفت‪ :‬هدف اصلی این پژوهش این است تروریسم دولتی چه‬ ‫تاثیراتی بر سیاست های خارجی اسراییل داشته است؟ هدف اسراییل‬ ‫از حذف افراد در نظام خارج از دولت خود چیست؟ باستانی افزود‪:‬‬ ‫همان طور که اشــاره شــد تروریسم دولتی با محوریت اسراییل سعی‬ ‫در القای سیاس ـت های خود در جهت حفظ منافع اســراییل و تامین‬ ‫اهدافایالتمتحدهدر منطقهاستلذانتیجهتحقیقفوقبر حفظ‬ ‫و نظارت بیشتر بر امنیت دانشمندان هسته ای و هم در حفظ منافع‬ ‫ملی کشور و در تصمیم گیری های بین المللی برای نمایندگان کشور در‬ ‫محافلتصمیم گیریبین المللی‪...‬می تواندمهمباشد‪.‬مولفاینکتاب‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امروزه کشورهایی که خود را قدرت برتر میدان می دانند‬ ‫با مصادیق بارز تروریسم دولتی از طریق مذاکرات در سطوح گوناگون‬ ‫و یا پیرامون مسائل هسته ای ایران‪ ،‬پیمان ها و قراردادهایی را تحمیل‬ ‫می کنند که عدم توجه مسئولین و نهادهای امنیتی و اطالعاتی سبب‬ ‫از بیــن رفتــن منافــع ملــی و هدر رفتن ســرمایه هلی ملــی و حذف و‬ ‫شهادت دانشمندان هسته ای این مرزوبوم می گردد‪ .‬در این کتاب به‬ ‫مسئولین توصیه گردید که محور اصلی مذاکرات اسراییل است و هرگز‬ ‫بهمذاکراتخوش بیننباشند‪.‬‬ ‫گفتنیانتشاراتسردار امینبهمدیرمسئولیامیننوراییعهده دار‬ ‫نشر این کتاب است‪ .‬در این مراسم همچنین فرید نجف نیا معاون‬ ‫اجتماعی و پیشــگیری از جرم دادگســتری کل استان البرز سخنانی در‬ ‫اینزمینهایرادنمود‪.‬‬ ‫بدون کمک دولت امکان ارائه خدمات شهری مطلوب وجود ندارد‬ ‫نشســت خبری شــهردار زاهدان به همت بســیج رسانه برگزار‬ ‫شد در این جلسه شهردار زاهدان با تاکید بر اینکه سرانه درامد‬ ‫شــهرداری زاهدان بســیار پایین بوده افزود‪ :‬باید اقتصاد ملی به‬ ‫کمک شــهرداری بیاید تا شــاهد توســعه ی شهر در حوزه خدمات‬ ‫شهری و بهبود سرانه فضای سبز و اسفالت معابر و خیابان های‬ ‫سطح شهر باشیم و بدون کمک دولت این امکان مهیا نمی گردد‬ ‫شهردار زاهدان گفت‪ :‬این شهرداری ساالنه تنها بیش از ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫تومان از محل ارزش افزوده درامد داشــته درحالی که شــهر کرمان‬ ‫با جمعیت کمتر از زاهدان ‪ ۸۰‬میلیارد تومان از محل ارزش افزوده‬ ‫درامــده کســب کــرده اســت شــهردار زاهــدان تصریــح کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫شــهرداری پارســال ‪ ۵۶۰‬میلیــارد تومان درامد داشــته که تنها ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان ان صرف هزینه های جاری شــهرداری شــده است و‬ ‫با این اعتبار نمی توانیم به توسعه برسیم‪ .‬شهردار زاهدان ادامه‬ ‫داد‪ ۲ :‬دهه خشکســالی در سیستان و بلوچستان باعث گسترش‬ ‫بیش ازحد حاشیه نشینی در زاهدان و چابهار شده است‪ .‬براهویی‬ ‫تصریح کرد‪ ۴۴ :‬درصد جمعیت زاهدان حاشیه نشــین هســتند و‬ ‫به تبع این افراد نمی توانند عوارض شــهرداری را پرداخت کنند و‬ ‫این مســئله خود از منابع درامدی شــهرداری می کاهد‪ .‬براهویی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬تنهــا راه نجــات از معضــل حاشیه نشــینی در زاهدان‬ ‫و ســایر شــهرها ایجاد مشــوق و اشــتغال زایی در روستاهاست تا‬ ‫مهاجــرت معکــوس رخ دهد‪ .‬او بیان کرد‪ ۹ :‬محله حاشیه نشــین‬ ‫در ســطح شــهر زاهدان داریم که در تالشــیم با اقدامات در حال‬ ‫انجــام چهــار محلــه را از معضل حاشیه نشــینی نجــات دهیم‪ .‬او‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬یکــی از مهم تریــن ضعف های ما در مدیریت شــهری‬ ‫در زاهــدان ایجــاد ســرمایه گذاری به منظــور ایجــاد درامــد بــرای‬ ‫شــهرداری اســت‪ .‬براهویی ادامه داد‪ :‬با مشــاور برجسته کشوری‬ ‫تفاهم نامه ای امضاشده تا اطلس سرمایه گذاری شهری در زاهدان‬ ‫را تهیه کند تا بر اساس این سند به ایجاد درامد پایدار برسیم‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬ساالنه باید بیش از چهار هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری‬ ‫در شــهر زاهدان انجام شــود تا شــهرداری به درامد پایدار برســد‬ ‫شــهردار زاهدان با اشــاره به وضعیت اســفالت شهر افزود‪ :‬بیشتر‬ ‫این کنده کاری ها مربوط به شــرکت گاز بوده و پروژه ی گازرسانی‬ ‫در زاهــدان طبق برنامه ‪ 15‬ســال پیش بینی شــده بــود که این امر‬ ‫ظرف ‪ 3‬سال قرار است به اتمام برسد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫‪ ۱۰۳‬هزار نفر جمعیت‬ ‫فاقد بیمه در گلستان‬ ‫زیرپوشش درمان‬ ‫قرار گرفتند‬ ‫معــاون بیمــه و خدمات ســامت اداره کل بیمه‬ ‫سالمت گلستان گفت‪ ۱۰۳:‬هزار نفر از جمعیت فاقد‬ ‫بیمــه درمانــی در این اســتان با اجــرای ‪ 2‬طرح قانون‬ ‫پوشش همگانی بیمه سالمت و جمعیت اسیب پذیر‬ ‫و کــم برخــوردار‪ ،‬به صورت رایگان زیرپوشــش درمان‬ ‫قرارگرفته اند‪ .‬علیرضا صحرایی افزود‪ :‬از این شمار ‪۵۵‬‬ ‫هزار نفر فاقدپوششبیمهدرمانیدر استانبه صورت‬ ‫متمرکز و پیرو قانون تبصره‪ ۱۴‬مصوبه هیئت دولت‪،‬‬ ‫شناســایی و از مزایــای ایــن طــرح به صــورت رایــگان‬ ‫برخوردار شده اند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬در زمان حاضر‬ ‫ایــن اداره کل از طریــق صــورت اســامی در اختیــار‪ ،‬با‬ ‫افــراد واجــد شــرایط ارتباط برقرار کرده و نســبت به‬ ‫ثبت مدارک موردنیاز پوشش بیمه ای ان ها با حضور‬ ‫در دفاتر پیشخوان‪ ،‬اقدام می شود‪ .‬به گفته او طرح‬ ‫مزبور ویژه دهک های یک تا سوم جامعه با پوشش‬ ‫پنج میلیون نفر بوده که از طریق وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی اجراشده است‪ .‬صحرایی در خصوص‬ ‫اجرای طرح پوشش بیمه درمانی برای ساکنان مناطق‬ ‫کم برخوردار شهری که از اواخر بهمن ماه پارسال در‬ ‫این استان اغاز شد‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون در اجرای این طرح‪،‬‬ ‫‪ ۴۸‬هزار نفر جمعیت فاقد پوشش بیمه درمانی در‬ ‫مناطق کم برخوردار اســتان شناســایی و زیرپوشــش‬ ‫رایگان خدمات درمانی بیمه سالمت قرارگرفته اند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬با شناسایی و پوشش بیمه درمانی رایگان‬ ‫ایــن جمعیت در اســتان‪ ،‬براورد می شــود ‪ ۱۰‬هزار نفر‬ ‫دیگر فاقد پوشــش بیمه درمانی وجود داشــته باشد‬ ‫کــه با تداوم اجرای طرح پوشــش بیمــه درمانی ویژه‬ ‫مناطق کم برخوردار اســتان با همکاری دستگاه های‬ ‫مرتبط‪ ،‬زیرپوشش قرار خواهند گرفت‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن طرح افراد فاقد بیمــه خدمات درمانی‬ ‫در مناطــق کــم برخــوردار با همــکاری برخی نهادها‬ ‫و موسســات ازجمله دفاتر تســهیلگری شناســایی و‬ ‫به صورت رایگان زیرپوشش بیمه سالمت همگانی یا‬ ‫بیمهروستاییانقرار می گیرند‪.‬به گفتهمسئوالنحوزه‬ ‫اجتماعی استانداری گلستان‪ ۶۰ ،‬محله اسیب پذیر و‬ ‫کم برخوردار در اســتان گلستان شناسایی شده وجود‬ ‫دارد که شناسایی افراد فاقد پوشش بیمه درمانی و‬ ‫ارائــه خدمات رایــگان در این حوزه ازجمله خدمات‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫مشکالت بیمه ای از‬ ‫مهم ترینمطالبات‬ ‫نمایندگان انجمن صنفی‬ ‫رانندگان حمل ونقل کاال در‬ ‫کردستان است‬ ‫ســیده بشارت حسینی‪ -‬سنندج‪ :‬در راستای گسترش‬ ‫فرهنگبیمه ایو تقویتتعامالتو ارتباطفی مابین‬ ‫مسئولینتامیناجتماعیبامسئوالنومدیراناستانی‪،‬‬ ‫مدیرکلتامیناجتماعیکردستاندر نشستیباحضور‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان های ســنندج‪ ،‬دیوانــدره و‬ ‫کامیــاران در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬مدیــران کل‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و راهداری حمل ونقل‬ ‫جــاده ای و جمعــی از راننــدگان و کامیــون داران‪،‬‬ ‫مشکالت و مطالبات رانندگان ناوگان حمل ونقل کاال‬ ‫در اســتان را از مســائل مهم این حوزه عنوان نمود و‬ ‫گفت‪ :‬از هیچ کوششی برای رفع مشکالت این قشر از‬ ‫جامعه کوتاهی نخواهیم کرد‪ .‬سید صالح قریشی به‬ ‫تشریحخدماتسازمانتامیناجتماعیدر حوزهبیمه‬ ‫راننــدگان پرداخت و گفــت‪ :‬رانندگان درو نشــهری و‬ ‫برون شهریتحتپوششسازمانتامیناجتماعیقرار‬ ‫دارنــد و رانندگانــی که در بخش حمل ونقل عمومی‬ ‫مشــغول کار هســتند بــا پرداخــت ‪ 13‬و نیــم درصــد‬ ‫ق بیمه تحت پوشــش ســازمان تامیــن اجتماعی‬ ‫حــ ‬ ‫قرارگرفته اند‪.‬اودر خصوصشناساییوخدمت رسانی‬ ‫به افراد واجد شــرایط قانونی افزود‪ :‬هماهنگی های‬ ‫الزم جهــت معرفی و شناســایی رانندگان غیرواقعی‬ ‫با نهادهای مربوطه انجا مشــده تا افراد فاقد شرایط‬ ‫قانونــی را از بخــش بیمــه راننــدگان بــه ســایر اقشــار‬ ‫بیمه شــده تامیــن اجتماعی منتقــل کــرده و خدمات‬ ‫مربوط به بیمه رانندگان را به افراد واجد شرایط ارائه‬ ‫دهیم‪ .‬با تکمیل این فرایند امیدواریم رانندگان واجد‬ ‫شــرایط بتوانند از خدمات ســازمان تامین اجتماعی‬ ‫اســتفاده کنند‪.‬مشــکالت بیمه ای‪ ،‬ســخت و زیان اور‬ ‫بــودن شــغل‪ ،‬فرســوده بــودن خودروهــا و‪...‬ازجمله‬ ‫مهم ترین مشــکالت و مطالبات نماینــدگان انجمن‬ ‫صنفی رانندگان حمل ونقل کاال در کردستان بود که در‬ ‫این نشست موردبحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫اغاز مرمت و‬ ‫استحکام بخشیقلعه‬ ‫دولت اباد دامغان‬ ‫رئیــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی شهرســتان دامغــان از اغــاز مرمــت و‬ ‫استحکام بخشی اضطراری قلعه دولت اباد شهرستان‬ ‫دامغــان خبــر داد‪ .‬مهدی قاســمی با اعــام این خبر‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن مرحلــه از مرمــت کار ســامان دهی و‬ ‫استحکام بخشی قلعه تاریخی دولت اباد دامغان با‬ ‫اواربرداری و اجرای پی بندی و استحکام بخشی دیوار‬ ‫قلعــه انجام می شــود‪ .‬رئیــس اداره میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی شهرســتان دامغان افزود‪:‬‬ ‫دیوارچینــی بــا مالت گل بــرای بازپیرایی بخش های‬ ‫فروریختــه و دوخــت و دوز ترک هــای عمیــق روی‬ ‫دیوارها‪ ،‬از دیگر عملیات اجرایی برای نجات بخشی‬ ‫اضطراریاینقلعهتاریخیاست‪.‬‬ صفحه 5 ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1367‬‬ ‫ر مهر زیو ژه ری رگز ری ر ع نحس یضروری ست‬ ‫شماره‬ ‫مه یو ه ی ی ع نحس یض و ی‬ ‫حمدمحمدی ده س د وشه‬ ‫نحجو ت ی یم سم ع نحس ی ه تمهمید مع ت‬ ‫ست‬ ‫ع ف نو خالقج معهد د هم ن مه ی د و جف ه گ ید ی المذهب‬ ‫ودو ی مهه یمع ی هد فدشم ن ست ه قالب سالمیض ه د‬ ‫‪36‬‬ ‫بوشهر‬ ‫‪ruydadiran.com/city/bushehr‬‬ ‫جشنوارهتولیدمحتوایرسانه ایدربوشهرفراخوانشد‬ ‫عبدالرحیم افروغ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان بوشهر‪ :‬رویداد تولید محتوای‬ ‫رسانه ای اغازشده است و اثار در سه شاخص سوژه یا ایده‪ ،‬محتوا و ویژگی های فنی سنجیده‬ ‫می شود‪ .‬عموم مردم اثار خود را تا ‪ ۳۱‬خردادماه به شماره ‪ ۰۹۹۴۰۴۷۰۶۴۴‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫تاالب حله اسیر خشکسالی‬ ‫عکس ع یمع ف‬ ‫خـــبر‬ ‫زیرساختدرمانیبوشهر در شان‬ ‫مردمایناستاننیست‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫‪1‬‬ ‫ورزش همگانی در استان‬ ‫تقویتمی شود‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت‪ :‬با برنامه ریزی‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬ورزش همگانی در استان بوشهر تقویت می شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬کمال صالــح احمــدی در مراســم تودیع و‬ ‫معارفه مدیرکل ورزش و جوانان اســتان بوشــهر اســتان بوشــهر‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬ورزش بسیاری از موضوعات و مشکالت مرتبط‬ ‫بــا ســامت جســمی و روحی را حــل می کند‪ .‬او توســعه ورزش‬ ‫همگانی در استان را یک اولویت دانست و اضافه کرد‪ :‬ضروری‬ ‫است برای حفظ روحیه نشاط در جامعه نسبت به همگانی‬ ‫کردن ورزش در استان اقدام اساسی صورت گیرد‪ .‬مدیرکل ورزش‬ ‫و جوانان اســتان بوشــهر خاطرنشــان کرد‪ :‬ورزش با تاثیرگذاری‬ ‫در روابــط اجتماعــی نقــش مســتقیمی در کاهــش اســیب های‬ ‫اجماعــی دارد کــه نبایــد از ایــن ظرفیت ها غافل شــویم و برای‬ ‫ایــن مهــم نیازمند تحول و تحرک و منابع مالی اســت‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬پیــاده روی‪ ،‬ورزش صبحگاهــی‪ ،‬کــوه روی و کوه پیمایــی‪،‬‬ ‫دوچرخ هســواری‪ ،‬اجــرای همایش ها و جشــنواره های ورزشــی‪،‬‬ ‫مسابقات محالت‪ ،‬برنامه های فرهنگی‪ ،‬برنامه ها و کالس های‬ ‫اموزشــی و ورزشــی‪ ،‬مســابقات کارکنــان‪ ،‬مســابقات ورزشــی‪،‬‬ ‫نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اشــاره به اینکه استان بوشهر دارای وضعیت مناسبی‬ ‫حهــای در‬ ‫در اب رســانی نیســت گفــت‪ :‬بــا تکمیــل طر ‬ ‫دست اجرا وضعیت اب رسانی در استان بوشهر به ویژه‬ ‫دشتستان بهبود می بخشــد‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬ابراهیم‬ ‫رضایی در نشست رسانه ای از طریق ارتباط تصویری با‬ ‫اشاره به وضعیت نامساعد اقتصادی و معیشتی مردم‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬با توجه وضعیت نامطلوب اقتصادی و‬ ‫معیشتی‪،‬مسئوالنبایداز همهظرفیت هابرایبهبوداین‬ ‫شرایطاستفادهکنند‪.‬عضومجمعنمایندگاناستانبوشهر‬ ‫در مجلس شــورای اســامی بهبود وضعیــت اقتصادی‪،‬‬ ‫معیشــتی و رفاهــی مــردم را از وظایف مهم مســئوالن‬ ‫دانست و تاکید کرد‪ :‬باید از همه ابزارهای قانونی برای‬ ‫کاهــش و رفــع مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی مردم‬ ‫استفادهشود‪ .‬نمایندهمردمدشتستاندر مجلسشورای‬ ‫اســامی با اشــاره به اغاز فصل گرما در اســتان بوشــهر و‬ ‫مشکالت تامین اب و برق تصریح کرد‪ :‬تابستان سخت‬ ‫و گرمای شدیدی در پیش رو داریم و با توجه به کاهش‬ ‫بارشبارانو تداومخشکسالی هادر سال گذشتههشدار‬ ‫الزم در خصوص مشــکالت اب و برق داده شــده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫دوچرخه سواری از برنامه هایی است که توسط مجموعه ورزش‬ ‫استان دنبال و پیگیری می شود‪ .‬در این مراسم با حضور معاون‬ ‫وزیر ورزش و جوانان‪ ،‬کمال صالح احمدی به عنوان سرپرســت‬ ‫اداره کل ورزش و جوانــان اســتان بوشــهر با حضور معــاون وزیر‬ ‫ورزش و جوانان معرفی شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۱۸‬اثر صنایع دستی بوشهر‬ ‫نشانملیمرغوبیتگرفتند‬ ‫معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫اســتان بوشــهر گفــت‪ :‬از ابتدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬تاکنــون صنعتگران‬ ‫و هنرمنــدان بوشــهری بــا تولیــدات خالقانــه خــود در حــوزه‬ ‫صنایع دستیموفقبهدریافت‪ ۱۸‬نشانملیمرغوبیتشدند‪.‬‬ ‫لیال رحیمی اعالم کرد‪ :‬در این بازه زمانی اســتان بوشــهر ‪۲۳‬‬ ‫پرونده را برای دریافت نشــان مهر اصالت ملی تکمیل کرد که‬ ‫از این میان ‪ ۱۸‬مورد موفق به اخذ این عنوان شدند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫رشته هایشرکت کنندهدر اینرویدادشاملحصیربافی‪،‬کپوبافی‪،‬‬ ‫سازسازی‪،‬نازک کاری‪ ،‬گلیم بافی‪،‬ابریشم دوزی‪،‬عبابافی‪،‬ساخت‬ ‫لنج ســنتی (لنج تزیینی)‪ ،‬زیوراالت سنتی و خوس دوزی است‪.‬‬ ‫رحیمیگفت‪:‬صدیقهشادکامیکیاز دارندگاننشانمهر اصالت‬ ‫استان موفق به دریافت نشان فاخر در این رشته شد‪ .‬او اضافه‬ ‫کرد‪ :‬همچنین محصوالت صنایع دستی دارای مهر اصالت ملی‬ ‫شــامل محصوالتی در رشــته لنج ســنتی (تزیینی)‪ ،‬حصیربافی‪،‬‬ ‫شورای اسالمی بابیان اینکه متاسفانه در حوزه اب و برق‬ ‫وضعیتپایدار ومطلوبیدر کشور نداریمتصریحکرد‪:‬بر‬ ‫اساس برنامه ششم توسعه باید‪ 11‬هزار مگاوات برق در‬ ‫کشور تولیدمی شدولیبهسببمحققنشدناینمهم‬ ‫در اوجفصل گرمابامشکلو کمبودبرقمواجههستیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیوناصل‪ 90‬مجلسشورایاسالمیمدیریت‬ ‫کپوبافی‪،‬گلیم بافی‪،‬زیوراالتسنتی‪،‬نازک کاری‪،‬نیجفتی‪،‬پارچه‬ ‫عبا‪ ،‬ابریش ـم دوزی و خوس دوزی مستندســازی شــدند‪ .‬معاون‬ ‫صنایع دستیاداره کلمیراثفرهنگی‪،‬صنایع دستیو گردشگری‬ ‫استان بوشهر ادامه داد‪ :‬با هدف اموزش و ترویج صنایع دستی‬ ‫با همکاری یکی از مدارس استان‪ ،‬چهار فیلم اموزشی در زمینه‬ ‫صنایع دستی تولید شد که این فیلم های اموزشی در کالس های‬ ‫اموزش هنر مورداســتفاده قرارگرفته اســت‪ .‬او اعالم کرد‪ :‬در این‬ ‫مدت رشته خوس دوزی با نوار نقره ای باز زنده سازی شد‪ ،‬این‬ ‫رشته از رشته های بومی جنوب بوشهر و یکی از انواع رودوزی ها‬ ‫و مرکز فعالیت این رشته در شهرستان های عسلویه و جم است‪.‬‬ ‫رحیمی توضیح داد‪ :‬نقش های مورداستفاده در خوس دوزی به‬ ‫شکل ذهنی و هندسی بوده و نشان از هنر و فرهنگ این منطقه‬ ‫دارد که از این هنر بیشتر برای تزیین شال های توری استفاده و‬ ‫در ایین عروسی و جشن و اعیاد مذهبی به عنوان پوشش رسمی‬ ‫خانم ها مورداستفاده قرار می گیرد‪ .‬او گفت‪ :‬در این بازه زمانی‬ ‫‪ ۱۲۸‬نفــر در رشــته های حصیربافــی‪ ،‬گلیم بافی‪ ،‬صنایع دســتی‬ ‫دریایی‪،‬سراجیسنتیو گلیم بافیگنخکاموزشدیدند‪.‬معاون‬ ‫صنایع دستیاداره کلمیراثفرهنگی‪،‬صنایع دستیو گردشگری‬ ‫استان بوشهر افزود‪ :‬این اموزش ها با همراهی دفتر امور بانوان‬ ‫و خانواده استانداری و با هدف اشتغال زایی‪ ،‬توسعه و ترویج‬ ‫صنایع دستی بومی‪ ،‬تداوم فرهنگ و هویت منطقه برگزار شد‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪:‬عالوهبر ایندورهاموزشیویژهشاغالنصنایع دستی‬ ‫با عنوان کسب وکار در اینستاگرام‪ ،‬با همکاری دفتر امور بانوان و‬ ‫مصــرف در حــوزه اب و بــرق را یک ضرورت دانســت و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬همه مشترکان برق و اب اعم از دستگاه های‬ ‫اجرایی و احاد مردم برای گذر از این وضعیت در حوزه‬ ‫ابوبرقبایددر مدیریتمصرفهمکاریکنند‪.‬رضایی‬ ‫مدیریتنشدنمصرفابو برقرامنجر بهبروز مشکل‬ ‫دانستو بیان کرد‪:‬در دشتستانمشکلاب‪،‬یکچالش‬ ‫تاریخی اســت و وضعیت تامین اب در این شهرســتان‬ ‫مناسب نیست که باید در تســریع طرح های اب رسانی‬ ‫تــاش جهــادی شــود‪ .‬او بــا اشــاره بــه اینکــه طرح های‬ ‫مختلف اب رسانی در حوزه شرب و کشاورزی در استان‬ ‫بوشهر در حال اجرا است گفت‪ :‬با تکمیل طرح های در‬ ‫دست اجرا وضعیت اب رسانی در استان بوشهر به ویژه‬ ‫دشتستانبهبودمی بخشد‪.‬عضومجمعنمایندگاناستان‬ ‫بوشهر در مجلس شورای اسالمی از انتشار ارا در سایت‬ ‫شخصینمایندهمردمدشتستانخبر دادوبیانکرد‪:‬همه‬ ‫ارا به زودی در ســایت شــخصی در راســتای شفاف سازی‬ ‫ارا منتشر می شود و در اختیار عموم قرار می گیرد‪ .‬عضو‬ ‫کمیســیون اصل‪ 90‬مجلس شــورای اســامی با اشــاره به‬ ‫دریافتشکایتدر اینکمیسیونخاطرنشانکرد‪:‬تاکنون‬ ‫‪ 4‬هزار شکایتدر بخش هایمختلفبهکمیسیوناصل‬ ‫یواصل شدهاست‪.‬‬ ‫‪ 90‬مجلسشورایاسالم ‬ ‫خانواده استانداری و با هدف ارتقای دانش صنعتگران روستای‬ ‫دروگاهدشتستانبرگزار شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محکوم به‬ ‫ازادی‬ ‫زندانیص ص‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ی گری علی‬ ‫میانجص ص‬ ‫قصاص با ب ص‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ‫دایی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ‫ک‬ ‫ص ت‬ ‫ص‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ک‬ ‫بوشهر گفت‪:‬یکزندانی‬ ‫سرپرستادارهکلزندان هایاستان‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫گذشت‪ ۱۷‬سال و با میانجی گری علی‬ ‫محکوم به قصاص‪ ،‬پس از‬ ‫دایی ازاد شد‪ .‬سید محتشم حسینی اظهار کرد‪ :‬با تالش اعضای‬ ‫شورایحلاختالف‪،‬قضات‪،‬معتمدینومیانجی گریعلیدایی‬ ‫اسطوره فوتبال پرونده این زندانی بعد از ‪ ۱۷‬سال به سازش ختم‬ ‫و متهم از چوبه دار نجات یافت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در همین راستا‬ ‫به پاس تقدیر از این عمل سخاوتمندانه‪ ،‬لوح یادبودی از سوی‬ ‫رئیس زندان برای تقدیم به این اسطوره فوتبال‪ ،‬به وکیل پرونده‬ ‫تحویل داده شد‪ .‬سرپرست اداره کل زندان های استان بوشهر با‬ ‫اشاره به پرونده های رهایی از قصاص در این استان اضافه کرد‪:‬‬ ‫از ابتدای سال تاکنون در سه فقره پرونده قتل عمد که به قصاص‬ ‫نفس محکوم شده بودند‪ ،‬با تالش اعضای شورای حل اختالف‬ ‫ص‬ ‫به ویــژه شــورای حــل اختالف زنــدان و معتمــدان و خیرین و با‬ ‫پیگیری های مستمر‪ ،‬توقف اجرای حکم از اولیای دم گرفته شده‬ ‫است‪ .‬حسینی تصریح کرد‪ :‬پارسال‪ ۲۷‬پرونده قصاص در استان‬ ‫بوشهر به صلح و سازش ختم شد‪.‬‬ ‫ف‬ ‫عکس‬ ‫از ظرفیت های قانونی مجلس برای پاســخگویی‬ ‫مســئوالن اســتفاده خواهیــم کــرد‪ .‬او تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫حتــی اگــر الزم باشــد حاضرم هفته ای دو جلســه‬ ‫بــرای بهبود وضعیت بهداشــتی و درمانی اســتان‬ ‫بوشهر برنامه ریزی کنم و از طریق وزارتخانه پیگیر‬ ‫مشکالتباشم‪.‬‬ ‫تکمیلطر ح هایاب رسانیضروریاست‬ ‫قلعه نصوری‬ ‫‪ :‬قلعه نصوری که با نام عمارت شیخ جبار نصوری نیز شناخته می شود‪ ،‬از جاذبه های‬ ‫گردشگری بندر سیراف در شهرستان کنگان است‪ .‬گچ بری های این بنا قدمت ‪ ۲۰۰‬ساله ی ان را تائید‬ ‫می کنند‪ .‬همچنین ‪ ۱۸‬تابلو بســیار زیبا از مجالس شــاهنامه فردوســی در ایوان غربی قلعه نقش‬ ‫بسته است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫فرماندهانتظامیشهرستانبوشهر گفت‪:‬اعضای‬ ‫گروه شــرکت هرمی «یونیک فاینانس» که به صورت‬ ‫غیرمجازدرزمینهبازاریابیشبکه ایفعالیتمی کردند‪،‬‬ ‫شناساییودستگیرشدند‪.‬سرهنگجهانبخشصیادی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ماموران پلیس اگاهی با دریافت اطالعاتی‬ ‫مبنی بر فعالیت غیرمجاز یک شــرکت هرمــی که در‬ ‫زمینــه بازاریابی شــبکه ای غیرمجــاز فعالیت می کند‪،‬‬ ‫بررســی موضــوع را در دســتور کار خــود قراردادنــد‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪:‬مامورانمحلدقیقفعالیتاینشرکترا‬ ‫در شهرستانبوشهر شناساییوپساز تشکیلیکتیم‬ ‫عملیاتیوهماهنگیقضائی‪،‬واردمخفیگاهان هاشده‬ ‫و یک نفر سرشاخه و ‪ ۴‬نفر از اعضاء باند را دستگیر و‬ ‫جهتبررسیوبازجوییبهپلیساگاهیانتقالدادند‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫ماموران در بازرسی از محل‪ ،‬موفق به کشف پک های‬ ‫اموزشی‪،‬کیس‪،‬مانیتور‪،‬کتابچهوجزوه هایاموزشیدر‬ ‫خصوص فعالیت اعضا این باند شدند و تعداد‪ ۸‬نفر‬ ‫مالباختهبهارزش‪ ۲۰‬میلیاردریالکهاز ان هاکاله برداری‬ ‫شــده بود شناســایی شــد‪ .‬این مقام انتظامی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬متهمان دستگیرشده در بازجویی های پلیسی به‬ ‫جرم خود اعتراف و اذعان داشتند‪ :‬برای عضوگیری و‬ ‫اعتمادسازی اعضا‪ ،‬کار خود را قانونی جلوه می دادند‬ ‫کهباهوشیاریپلیسشناساییودستگیر پساز تشکیل‬ ‫پرونده‪،‬تحویلمرجعقضائیشدند‪.‬‬ ‫دد م‬ ‫نماینده مردم بوشهر‪ ،‬گناوه و دیلم در مجلس‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪ :‬باوجود تــاش مجموعه‬ ‫مدیریتی دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان بوشــهر‬ ‫امــا زیرســاخت های کنونــی بهداشــت و درمــان‬ ‫به هیچ وجه در شان مردم این استان نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عبدالکریم جمیری در نشست‬ ‫هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود‪:‬‬ ‫چندینبار پیشنهادکردمبرایگذر از شرایطکنونی‬ ‫بایــد طرحی جامــع در بخش بهداشــت و درمان‬ ‫اســتان بوشــهر برای اجرا در بازه چهار یا پنج ساله‬ ‫اماده شود تا بدانیم قرار است در پنج سال اینده‬ ‫به کجابرسیم‪.‬او بیان کرد‪:‬بایدمسائلو مشکالت‬ ‫بخش بهداشت و درمان استان بوشهر با استفاده‬ ‫از ظرفیت و توان مسئوالن و نمایندگان مردم در‬ ‫مجلس شورای اسالمی شناسایی و اولویت بندی و‬ ‫برای هر یک از ان ها مرجع پیگیری مشخص شود‪.‬‬ ‫جمیری اضافه کرد‪ :‬وقتی نقشه راه مشخص باشد‬ ‫می تواناز وزیر بهداشت‪،‬درمانو اموزشپزشکی‪،‬‬ ‫رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور مســائل‬ ‫را پیگیــری کرد و اگر رســیدگی نشــود به طورقطع‬ ‫م د‬ ‫خـــبر‬ ‫اعضای گروه یک شرکت هرمی در بوشهر‬ ‫دستگیرشدند‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫حله‬ ‫برنامــه مدیریــت جامــع تــاالب حلــه کــه‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شهر‬ ‫هســتند که اقدامات عمرانی و‬ ‫بوشــهر گفت‪ :‬نزدیــک به یک‬ ‫خدماتیوتوسعهونگهداشت‬ ‫ســال است که برقراری تشکیل‬ ‫شــهر توســط همیــن نیــروی‬ ‫هیئتممیزهدر استانداریبرای‬ ‫انسانی خدوم صورت می گیرد‬ ‫ارتقای تعــداد زیادی از کارکنان‬ ‫کــه ضــرورت توجــه بــه ارتقــا‬ ‫جعفر‬ ‫رســمی شــهرداری های اســتان‬ ‫شــغلی‪ ،‬اموزش و امــور رفاهی‬ ‫پورکبگانی‬ ‫معطل مانده اســت‪ .‬به گزارش‬ ‫ان هــا ضــروری اســت‪ .‬رئیــس‬ ‫مهر‪،‬جعفر پورکبگانیدر نشستاعضایشورای شورای اسالمی شهر بوشهر تاکید کرد‪ :‬نزدیک به‬ ‫اسالمیشهر بوشهر اظهار داشت‪:‬نیرویانسانی یک سال است که برقراری تشکیل هیئت ممیزه‬ ‫به عنوانیکیاز مهم ترینارکانتوسعهمحسوب در استانداری برای ارتقای تعداد زیادی از کارکنان‬ ‫می شــود و باید به خوبی از این نیروها حمایت رسمیشهرداری هایاستانمعطل ماندهوکارکنان‬ ‫شــود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬کارکنان شــهرداری به عنوان شهرداریمنتظرتشکیلکمیسیونویژهبرایارتقای‬ ‫مهم ترین ســرمایه این دســتگاه خدمات رســان شغلیخودهستند‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫تدوین برنامه مدیریت زیست محیطی تاالب‬ ‫وظیفه ای که به عهده وزارت نیرو است‬ ‫فرهاد قلی نژاد‪ ،‬مدیرکل حفاظت محیط زیست‬ ‫اســتان بوشــهر هم چند روز گذشــته و در نشســت‬ ‫خبــری خویــش بــه وضعیــت بحرانــی تــاالب حله‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه خشکســالی و‬ ‫ذخیره اب پشــت ســد و عدم مدیریــت صحیح در‬ ‫حوزه ابخیــزداری‪ ،‬تاالب حله در وضعیت بحرانی‬ ‫قرارگرفتــه اســت‪ .‬مدیرکل حفاظت محیط زیســت‬ ‫استان بوشهر تصریح کرد‪ :‬بزرگ ترین مشکل خشک‬ ‫شــدن تاالب حله‪ ،‬برداشــت غیرقانونی اب توسط‬ ‫پمپ های کشاورزان است که برخورد با این قضیه‬ ‫بر عهده وزارت نیرو است‪.‬‬ ‫ظ می شه س ن‬ ‫موجودیــت تــاالب را در معــرض خطــر جــدی قرار‬ ‫داده اســت به طوری که از ‪ ۲۰‬هزار هکتار مســاحت‬ ‫ابــی تــاالب کمتــر از ‪ ۴‬هــزار هکتــار ان باقی مانده‬ ‫اســت‪ .‬به اعتقاد کارشناســان توزیع نامتعادل اب‪،‬‬ ‫ذخیره اب در پشت سد رئیسعلی‪ ،‬پرداخت نشدن‬ ‫حــق اب تــاالب‪ ،‬اســتفاده های باالدســتی از ان در‬ ‫بخش کشاورزی‪ ،‬اختصاص حق اب تاالب برخالف‬ ‫اصول امایش به کشت صیفی و محصوالت اب بر و‬ ‫همچنین افزایش بی رویه سطح زیر کشت نخیالت‬ ‫و ابیــاری غرقابی موجب کاهش حجم اب ورودی‬ ‫به تاالب و تغییر در اکوسیســتم ان شــده اســت‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر ورود پساب کشاورزی‪ ،‬افزایش غلظت‬ ‫امالح و شــرایط هیدرولــوژی ناپایــدار‪ ،‬موجودیت‬ ‫تاالب را در وضعیت بحرانی قرار داده است‪.‬‬ ‫ســال ‪ 96‬بــه پایــان رســیده بــود‪ ،‬ســال ‪ 97‬در‬ ‫جلســه کمیتــه برنامه ریــزی و توســعه اســتان‬ ‫بوشــهر تصویــب شــد امــا مشــکالت ایــن تــاالب‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪ .‬صــادق پورســالم‪ ،‬رئیــس‬ ‫اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان بوشــهر‬ ‫یهــا گفــت‪ :‬تــاالب‬ ‫در همیــن زمینــه بــه خبرگزار ‬ ‫حلــه یکــی از تاالب هــای مهــم کشــور اســت کــه‬ ‫در بخشــی از ناحیــه دشــتی و همــوار ســواحل‬ ‫خلیج فــارس قرارگرفتــه و از ســه محــدوده ابــی‪،‬‬ ‫خشــکی و جــزر و مــدی تشــکیل یافتــه اســت‪.‬‬ ‫هم اکنــون بخــش ابــی ان کــه از ســوی رودخانــه‬ ‫حله تامین می شده دچار بحران است‪ .‬او اضافه‬ ‫یتــوان بــه‬ ‫کــرد‪ :‬از عوامــل ایجــاد ایــن بحــران م ‬ ‫خشکســالی ها و بحــران کم ابــی‪ ،‬نبــود مدیریــت‬ ‫صحیــح منابع ابی در ســطح حوضــه ابخیز که از‬ ‫منطقه ارژن و پریشــان شــروع می شود‪ ،‬تخصیص‬ ‫نیافتن حق ابه قانونی تاالب‪ ،‬برداشت غیرمجاز‬ ‫از اب رودخانه حله‪ ،‬انباشت رسوبات در دهانه‬ ‫ورودی تاالب حله و ایجاد شیب منفی بر جریان‬ ‫یتــوان نــام بــرد‪ .‬رئیــس‬ ‫طبیعــی رودخانــه را م ‬ ‫اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان بوشــهر‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬برنامه مدیریت زیست محیطی‬ ‫تاالب حله در فاز گسترش و تعمیم دستاوردهای‬ ‫طــرح حفاظــت از تاالب های ایران‪ ،‬از ســوی این‬ ‫نشــده است‪.‬‬ ‫اداره و با مشــارکت ذینفعان تدوی ‬ ‫پورســالم ادامــه داد‪ :‬ایــن برنامــه جامــع کــه بــا‬ ‫تصویــب ســازمان مدیریت برنامه ریــزی به عنوان‬ ‫یک برنامه باالدســتی‪ ،‬وظایف کلیه دستگاه ها و‬ ‫ذینفعــان تاالب حله را مشــخص کــرده به عنوان‬ ‫سند احیای تاالب موردتوجه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ایــن مقام مســئول عنــوان کــرد‪ :‬در چارچوب این‬ ‫برنام ـه ی مدیریــت‪ ،‬یــک چش ـم انداز بلندمــدت‬ ‫تشــده و‬ ‫بــرای وضعیــت تــاالب و منطقه حفاظ ‬ ‫مدیریت ارزش ها و عملکردهای ان تعریف شــده‬ ‫شهردار بندر بوشهر گفت‪:‬‬ ‫دارای خطر ریزش با هماهنگی‬ ‫ایــن شــهر ‪ ۳۰‬ســاختمان فاقد‬ ‫معاون امور عمرانی استانداری‬ ‫استحکام و در حال ریزش دارد‬ ‫بوشــهر و مراجــع قضایــی در‬ ‫که پیــش از وقــوع حادثه باید‬ ‫جهت رفع خطــر و یا تخریب‬ ‫برای ان چاره اندیشی شود‪ .‬به‬ ‫بناهــای خطرافریــن اقــدام‬ ‫حسین حیدری‬ ‫گــزارش ایرنــا‪ ،‬حســین حیدری‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬حیــدری اضافــه‬ ‫در نشســت مدیریــت بحــران‬ ‫کرد‪ :‬در بخش های فنی مرتبط‬ ‫شهرداری بندر بوشهر افزود‪ :‬با توجه به اهمیت بااحداثپروژه هایساختمانیچنانچهکوتاهی‬ ‫اینمقولهمدیریتشهریتمامتالشخودرابکار و حتی قصور کوچک انجام شود این کوتاهی ها‬ ‫می‪‎‬گیرد تا نسبت به ساماندهی ساختمان های در کنار هم می تواند منجر به بروز حوادثی تلخ‬ ‫فاقد اســتحکام اقدام کنــد‪ .‬حیدری ادامــه داد‪ :‬و ناگوار شود که باید از وقوع ان جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫مدیریت شهری در چارچوب قوانین نقش خود او افزود‪ :‬پیرامون ســاختمان های فرسوده واقع‬ ‫را برای کمک به ساماندهی ساختمان های فاقد در بافت قدیم بوشهر نیز باید در ارتباط با اداره‬ ‫ایمنــی الزم اجرایــی می کنــد‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬در کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری‬ ‫خصوص بناها و ساختمان های فاقد استحکام و تصمیم الزم برای ان ها لحاظ شود‪.‬‬ ‫ارتقایشغلیکارکنانشهرداریمعطل‬ ‫تشکیلیکجلسهاست‬ ‫ش ی سالمی شه‬ ‫پیگیری برای تامین حق ابه تاالب حله‬ ‫روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست‬ ‫اســتان بوشــهر در اردیبهش ـت ماه ســال جــاری در‬ ‫بیانیه ای اعالم کرد‪ :‬در ســال های گذشــته به علت‬ ‫خشکســالی و برداش ـت های بی رویــه اب توســط‬ ‫پهــای غیرمجــاز در باالدســت تــاالب‪ ،‬تامیــن‬ ‫پم ‬ ‫حق ابه زیست محیطی تاالب با چالش های فراوان‬ ‫مواجه شده است‪ .‬در این بیانیه امده است‪ :‬تاالب‬ ‫حلــه یکــی از تاالب های مهم و از زیس ـت بوم های‬ ‫ارزشــمندی اســت که عالوه بر ارزش زیستگاهی در‬ ‫مهار گردوغبار‪ ،‬یکی از کانون های مستعد گردوغبار‬ ‫در اســتان بوشــهر اســت و همواره حفاظت از این‬ ‫تهــای اداره کل حفاظت‬ ‫تــاالب و منطقه از اولوی ‬ ‫محیط زیست استان است‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن بیانیــه امــده اســت‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته هــم بــه علت عــدم تامین حق ابــه کافی‬ ‫رودخانــه و تــاالب حلــه و شــرایط خشــکی در‬ ‫بخــش اب شــیرین تــاالب‪ ،‬پیگیری هــای جــدی‬ ‫انجــام شــد کــه رســیدن بــه نتیجــه و پایــداری‬ ‫شــرایط تــاالب ادامــه خواهــد داشــت‪ .‬پیگیــری‬ ‫حقوقی موضوع از طریق بازرسی و حل اختالف‬ ‫اســتانداری بوشــهر‪ ،‬تصویب تقســیم عادالنه اب‬ ‫پهــای غیرمجاز در‬ ‫از بنــد بصــری‪ ،‬جمع اوری پم ‬ ‫باالدســت رودخانه‪ ،‬مدیریــت اصولی و مطلوب‬ ‫شــرکت اب منطق ـه ای در تامیــن حق ابــه تــاالب‬ ‫حله ازجمله اقداماتی است که برای رفع مشکل‬ ‫در این بیانیه به ان اشاره شده است‪.‬‬ ‫شه‬ ‫و نقشــه راه بــرای دســتیابی بــه ایــن چش ـم انداز‬ ‫مشخص شده است‪.‬‬ ‫شه د ی شه‬ ‫ گروه استان ها‪ :‬منطقه حفاظت شده‬‫حله به وسعت ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۷۸۳‬هکتار‪ ،‬در ساحل‬ ‫خلیج فارس و به فاصله ‪ ۱۰‬کیلومتری شــمال شرقی‬ ‫بندر بوشــهر قرار دارد‪ .‬گیاهان تاالبی شــامل نخل‬ ‫مــرداب‪ ،‬نــی بــزواش‪ ،‬پیازیــن و لوئــی و گیاهــان‬ ‫خشکی زی مانند گیاهان گز و کهور در این منطقه‬ ‫یشــوند‪ .‬تــاالب حلــه در محــل تالقــی دو‬ ‫دیــده م ‬ ‫رودخانــه دالکی و شــاپور در منطقــه حله تیکی از‬ ‫تاالب های مشــهور جنوب ایران محسوب می شود‬ ‫و یکــی از زیباتریــن مناظر طبیعی ســواحل جنوبی‬ ‫تهــای تــاالب‬ ‫کشــور اســت‪ .‬از مهم تریــن جذابی ‬ ‫یتــوان بــه تنــوع گیاهــی و وجــود رودخانه‬ ‫حلــه م ‬ ‫ـودن ســواحل این تــاالب به‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫نزد‬ ‫ـرد‪.‬‬ ‫اشــاره کـ‬ ‫ِ‬ ‫یهــای‬ ‫زیســتگاه غنــی حیات وحــش از دیگــر ویژگ ‬ ‫ایــن تــاالب به شــمار می رود کــه این منطقــه را به‬ ‫حیات وحش تبدیل کرده است‪ .‬اب در تاالب حله‬ ‫از خردادماه تا مهرماه هرســال کاهش پیدا می کند‬ ‫طوری که به علت خشکســالی ها در ‪ 10‬ســال اخیر‬ ‫تابستان هرسال گاها خشک می شود اما با بارندگی‬ ‫یشــود‪ .‬ایجاد ســد‬ ‫فصل پاییز و زمســتان ابگیری م ‬ ‫رئیســعلی دلواری‪ ،‬ابیاری نخیالت و باغ ها توســط‬ ‫شهــای غرقابــی از‬ ‫کشــاورزان در ان منطقــه بــه رو ‬ ‫دالیل نرسیدن اب به تاالب حله در برخی از فصول‬ ‫ســال اســت؛ امــا این تاالب سال هاســت بــه دالیل‬ ‫مختلف به ویژه اختالف نظر سازمان اب منطقه ای‬ ‫بوشــهر و ســازمان حفاظت از محیط زیســت رو به‬ ‫نابودی گذاشته است‪ .‬در سال ‪ ۱۳۸۶‬با ابگیری سد‬ ‫رئیسعلی دلواری بر روی رودخانه شاپور که یکی از‬ ‫شاخه های اصلی تغذیه اب تاالب بود‪ ،‬سبب شده‬ ‫اب رودخانــه ب هشــدت کاهــش یابد‪ .‬به شــکلی که‬ ‫میانگین دبی ساالنه اب رودخانه حله از سال های‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬و ‪ ۱۳۸۶‬به کمتر از ‪ ۵‬میلیون مترمکعب در‬ ‫سال رسیده است‪ .‬خشکسالی ها و تغییرات اقلیمی‬ ‫نیز در دو دهه ی اخیر تاثیرات مهمی بر ساختار و‬ ‫کارکرد تاالب گذاشته است‪ .‬انباشته شدن رسوبات‬ ‫در دهانــه شــاخه های فرعــی ورودی اب به تاالب‬ ‫و پرداخــت نشــدن حــق اب تــاالب‪ ،‬شــیوه ابیاری‬ ‫نامناســب در بخــش کشــاورزی‪ ،‬چــرای بی رویــه‪،‬‬ ‫شســوزی عمدی درختان‬ ‫قطع پوشــش گیاهی و ات ‬ ‫تاالب از ســوی مردم محلی و نااگاهی و شــناخت‬ ‫مردم بومی نســبت به کارکردهــای مناطق تاالبی‪،‬‬ ‫بوشهر ‪ ۳۰‬ساختمان در حال ریزش دارد‬ ‫ص ت‬ ‫ی ی‬ ‫«بامــداد جنــوب» بــه صاحــب امتیازی‬ ‫سید مالک حسینی و مدیرمسئولی کریم‬ ‫جعفریمنتشر می شود‪.‬‬ ‫بــر اســاس تیتــر یــک اخرین شــماره این‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫روزنایمــه‪ ،‬شــهردار بوشــهر بــا اشــارهیبــه‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫شناســایی ‪120‬‬ ‫ابالغیـیـه وزارت کشــور از‬ ‫ت‬ ‫ص ت صص‬ ‫در ص ی‬ ‫ساختمان پرخطر‪ ،‬کم خطر و ی‬ ‫ت‬ ‫معرض‬ ‫ب ی‬ ‫ی‬ ‫ش ی ص‬ ‫ت‬ ‫ریزش خبر داده است‪ .‬ص ت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫یص‬ ‫یکشنبه ‪ 28‬فروردین ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1326‬‬ ‫یکشنبه ‪ 28‬فروردین ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1326‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫‪ 46۵‬گونه با خاصیت دارویی در استان وجود دارد‬ ‫صادرات بیش از‬ ‫‪ 9/۸‬میلیون دالری‬ ‫صنایعدستی استان‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایعدستی و گردشگری‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬سال گذشته‪ ۲۰‬اثر صنایعدستی‬ ‫استان مهر اصالت دریافت کردند‪ .‬جلیل جباری با اشاره‬ ‫به فعالیتها و عملکرد معاونت صنایعدســتی استان‬ ‫طی ســال گذشــته افــزود‪ :‬در ســال گذشــته ‪ ۹‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۳۸‬هــزار و ‪ ۱۵۵‬دالر انــواع صنایعدســتی در قالــب‪،‬‬ ‫محصــوالت چرمی‪ ،‬صنایع چوبی فرش به کشــورهای‬ ‫مختلف باهدف معرفی صنایعدســتی اســتان و ایجاد‬ ‫بــازار فــروش صادرات شــده اســت‪ .‬او همچنین گفت‪:‬‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۰‬مورد از صنایعدستی استان نشان ملی‬ ‫مرغوبیت دریافت کردند‪ .‬جباری با اشاره به صدور ‪۶۹۱‬‬ ‫فقــره مجوز صنایعدســتی اظهار کرد‪ :‬در ســال گذشــته‬ ‫‪ ۱۱۴۱‬فرصت شغلی از محل صدور مجوزهای سهگانه‬ ‫صنایعدســتی و مشــاغل خانگی در اســتان ایجادشده‬ ‫استمدیرکلمیراثفرهنگی‪،‬صنایعدستیو گردشگری‬ ‫استان تصریح کرد‪ :‬همچنین در سال گذشته ‪ ۴۳۱‬مورد‬ ‫تســهیالت به میــزان ‪ ۱۲۳‬هــزار و ‪ ۳۶۰‬میلیــون ریال به‬ ‫صنعتگراناستانپرداختشدهاست‪.‬او بااشارهبهبیمه‬ ‫هنرمندان استان نیز گفت‪ :‬سال گذشته‪ ۲۹‬نفر به بیمه‬ ‫تامیناجتماعیمعرفیشدند‪.‬جباریبهنقشتاثیرگذار‬ ‫اموزش در ایجاد بازار کار و رونق فعالیت اشــاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬ســال گذشــته ‪ ۸۸۶‬نفر در دوره اموزش عمومی‬ ‫کوتاهمــدت‪ ۱۳۰ ،‬نفــر نیــز از اموزشهــای تخصصــی‬ ‫ویژه شــاغلین صنایعدســتی بهرهمنــد شــدند‪ .‬او اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬راهانــدازی خانه خالق صنایعدســتی‪ ،‬شــرکت در‬ ‫نمایشگاهمجازیصنایعدستیو جشنوارهفجر اصفهان‬ ‫و مستندســازی و ثبت اثار فاخر از دیگر اقدامات این‬ ‫معاونت در استان طی سال گذشته بود‪.‬‬ ‫مساعدت ‪ 7۲‬میلیارد‬ ‫تومانی خیرین به ایتام‬ ‫استان‬ ‫ط‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫صص‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫بوشهر ی ی‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستان ی‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی اذربایجان غربی‬ ‫گفــت‪ :‬خیران اســتان ‪ ۷۲‬میلیارد تومــان به ایتام کمک‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫عزیز ســهندی در گفتوگو با ایســنا افزود‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته خیران اســتان ‪ ۷۲‬میلیارد تومان به ایتام استان‬ ‫کمک کردند که نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته‬ ‫خــود ‪ ۴۵‬درصــد افزایش داشــته اســت‪ .‬او در خصوص‬ ‫تعداد ایتام و فرزندان محســنین در اســتان نیز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر تعداد ایتام استان‪ ۵۱۵۱‬نفر و تعداد‬ ‫فرزندانمحسنین‪ ۸۶۴۶‬نفر است‪.‬سهندیخاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬درمجموع در اســتان ‪ ۴۷‬هــزار و ‪ ۷۵۶‬نفر حامی‬ ‫ایتــام وجــود دارد‪ .‬مدیــرکل کمیتــه امــداد امام خمینی‬ ‫اذربایجان غربی اظهار کرد‪ :‬سرانه دریافت ایتام ماهانه‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰۰‬هــزار تومــان و فرزندان محســنین ماهانه‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰۰‬هــزار تومــان اســت‪ .‬ســهندی در خصوص‬ ‫روشهای مشــارکت در طرح اکرام ایتام نیز یاداور شــد‪:‬‬ ‫ارسال عدد یک به سامانه ‪ ،۳۰۰۰۳۳۳۳۴۴‬مراجعه به‬ ‫سایتاکرامایتامو مراجعهحضوریبهادارات کل کمیته‬ ‫امداد امام خمینی در سطح استان از راههای مشارکت‬ ‫در ایــن طــرح معنوی و ارزشــمند اســت‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫طرح اکرام ایتام از ســال ‪ ۷۸‬باهدف تامین هزینههای‬ ‫معیشــتی‪ ،‬درمانی‪ ،‬تحصیلی‪ ،‬مســکن و سایر نیازهای‬ ‫فرزندان محروم از نعمت پدر توسط کمیته امداد اجرا‬ ‫میشود و مدت حمایت حداقل یک سال بوده که طی‬ ‫ان حامی بهصورت ماهیانه مبلغ تعهد شده خود را به‬ ‫شمارهحساب کمیته امداد امام (ره) محل سکونت فرد‬ ‫موردنظر باشناسهواریز مخصوصواریز میکند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫تص‬ ‫| مازیار هوشمند |‬ ‫‪6‬‬ ‫ب‬ ‫ص ی‬ ‫‪ 93‬درصد دانشاموزان‬ ‫استان واکسن کرونا را‬ ‫دریافت کردند‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ت ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫صفحهرویداد بوشهر‬ ‫شمارهی‪35‬‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫‪35‬‬ ‫رئیــس اداره ســالمت اداره کل اموزشوپــرورش‬ ‫اذربایجــان غربــی گفــت ‪ 93‬درصــد دانشامــوزان‬ ‫اســتان تاکنــون دز اول‪ 82 ،‬درصــد دز دوم و ‪35‬‬ ‫درصــد دز ســوم واکســن کرونــا را دریافــت کردهانــد‪.‬‬ ‫رویــا اســماعیللو در گفتوگو با پانا با بیــان اینکه از‬ ‫کل دانشامــوز پنــج تــا ‪ ۹‬ســال ‪ ۳۷‬درصد در اســتان‬ ‫اذربایجــان غربــی واکســن کرونــا دریافــت کردهاند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امار واکسیناســیون همــکاران فرهنگی دز اول‬ ‫‪ ۹۷‬درصد و دز دوم ‪ ۹۵‬درصد و دز سوم ‪ ۷۶‬درصد‬ ‫اســت‪ .‬او بیــان کرد‪ :‬تعــداد مبتالیان بــه امیکرون در‬ ‫اســتان اذربایجان غربی از ‪ ۱۴‬فروردینماه در بخش‬ ‫دانشامــوزی تــا امــروز ‪ ۶۰‬نفــر بــوده اســت و ابتالی‬ ‫چهــار نفــر همکار فرهنگی هم گزارششــده اســت و‬ ‫در کل حضور دانشاموز در مدارس مطلوب و همراه‬ ‫بــا رعایت کامل بهداشــت فردی اســت‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫ســالمت اداره کل اموزشوپــرورش اذربایجــان غربی‬ ‫گفت‪ :‬تاکید شده است که دانشاموزان باید با الزام‬ ‫استفاده از ماسک‪ ،‬در کالسهای درس حاضر شوند و‬ ‫مدیران مدارس هم نظام مراقبت بهداشتی را افزایش‬ ‫دهند‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬درصورتیکه دانشاموزی دچار‬ ‫عالئم بیماری بود‪ ،‬از دیگر دانشاموزان جدا میشود‬ ‫تا به وضعیت درمان ان رســیدگی شــود‪ .‬اســماعیللو‬ ‫بیان کرد‪ :‬تمام تمهیدات الزم برای اموزشی باکیفیت‬ ‫و بــهدوراز مشــکالت کرونایــی انجامگرفته اســت تا‬ ‫نگرانــی خاصی برای خانوادههــا در این مورد وجود‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫رویدا د ارذبایجان رغبی‬ ‫اذربایجانغربی؛داروخانهگیاهاندارویی‬ ‫اســتان اذربایجان غربــی با توجه به موقعیت‬ ‫جغرافیــای و اقلیم اب و هوایی یکی از مهمترین‬ ‫رویشــگاههای گیاهــان دارویی در کشــور به شــمار‬ ‫مــیرود و بــه لحــاظ تنــوع گیاهــان در عرصههای‬ ‫طبیعــی جــزء اولیــن اســتانهای کشــور اســت و با‬ ‫توجه به مســتندات علمی و بر اساس گزارشهای‬ ‫مراکز علمی و تحقیقاتی نزدیک به‪ ۴۶۵‬گونه گیاه‬ ‫دارویی در پوشش گیاهی استان وجود دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬اســتان اذربایجــان غربــی‬ ‫بــا توجــه به موقعیــت جغرافیای و اقلیــم اب و‬ ‫هوایــی یکی از مهمترین رویشــگاههای گیاهان‬ ‫دارویــی در کشــور به شــمار مــیرود و به لحاظ‬ ‫تنــوع گیاهــان در عرصههای طبیعی جــزء اولین‬ ‫اســتانهای کشور اســت و با توجه به مستندات‬ ‫علمــی و بــر اســاس گزارشهــای مراکــز علمــی و‬ ‫تحقیقاتــی نزدیــک بــه ‪ ۴۶۵‬گونه گیــاه دارویی‬ ‫در پوشش گیاهی استان وجود دارد و این استان‬ ‫را بــه ویترینــی از انــواع گیاهان دارویــی و منابع‬ ‫طب ســنتی تبدیل کرده است‪ .‬استان اذربایجان‬ ‫غربــی دارای ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار هکتار مرتع‬ ‫و ‪ ۱۰۱‬هــزار هکتــار جنــگل و عرصــه کشــاورزی و‬ ‫کوهپایــهای اســت کــه ازایــنرو ظرفیت مناســبی‬ ‫بــرای کشــت و پــرورش گیاهــان دارویــی دارد و‬ ‫بــا توجه به اینکــه گیاهــان دارویی یک صنعت‬ ‫نوظهــور در بخــش کشــاورزی بــا رشــد متوســط‬ ‫ساالنه ‪ 15/5‬درصد است و طبق امار بینالمللی‪،‬‬ ‫میــزان تجــارت جهانــی ان در زمــان حاضــر بــه‬ ‫‪ ۱۰۷‬میلیارد دالر میرســد و در میان با توجه به‬ ‫پتانسیل مناسب در استان میتوان نگاه ویژهای‬ ‫به این صنعت نوظهور برای توسعه و پیشرفت‬ ‫اقتصادی منطقه در نظر داشت‪ .‬بر اساس اعالم‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی در کشــور هشــت هــزار‬ ‫گونه گیاهی شناختهشــده که از این تعداد بیش‬ ‫از هــزار و ‪ ۲۰۰‬گونــه در اســتان شناساییشــده‬ ‫است و از این میزان هم بیش از ‪ ۴۶۵‬گونه گیاه‬ ‫دارویــی در اذربایجان غربی میروید که چوبان‬ ‫کبریتی‪ ،‬بادرنجبویه‪ ،‬شب بو‪ ،‬ختمی‪ ،‬اجی بیان‬ ‫و شیرینبیان‪ ،‬ثعلب‪ ،‬مرزه‪ ،‬اسپناخ‪ ،‬ایت بورنی‪،‬‬ ‫داغ قارپیــزی‪ ،‬منــدی‪ ،‬داغ ســقزی‪ ،‬یمیشــان‪،‬‬ ‫چریــش‪ ،‬غازایاغــی‪ ،‬قــره یونجــا‪ ،‬یارپیــز‪ ،‬دوه‬ ‫دابانی‪ ،‬اوشــقون‪ ،‬بید مشــک‪ ،‬بادرشــبو‪ ،‬بزوشه‪،‬‬ ‫بوغــاز قووران‪ ،‬کهلی اوتی‪ ،‬بــوالغ اوتی‪ ،‬اوغالن‬ ‫اوتــی و یارپیــز بــا نامهــای متنوع بومــی ازجمله‬ ‫معروفترین این گیاهان دارویی هستند‪.‬‬ ‫برداشت بیش از ‪ 6‬هزار تن گیاهان دارویی‬ ‫قاســمیان کارشناس گیاهان دارویی سازمان‬ ‫جهاد کشــاورزی اذربایجــان غربی در خصوص‬ ‫تنــوع گیاهان دارویی گفت‪ :‬اســتان اذربایجان‬ ‫غربــی بــه لحــاظ تنــوع گیاهــان دارویــی در‬ ‫عرصههــای طبیعی جــزء اولین اســتانها بوده‬ ‫بهطوریکه در حال حاضر بر اساس مستندات‬ ‫علمــی و گــزارش مراکــز علمــی و تحقیقاتــی‬ ‫اســتان نزدیــک بــه ‪ ۴۶۵‬گونه گیــاه دارویی در‬ ‫پوشــش گیاهــی اســتان وجــود دارد‪ .‬او ادامــه‬ ‫داد‪ :‬درهرحــال حاضــر حــدود ‪ ۱۶۰۰‬هکتــار از‬ ‫اراضــی اســتان زیر کشــت گیاهــان دارویی قرار‬ ‫دارد‪ .‬کارشــناس گیاهان دارویی ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی اذربایجــان غربی با اشــاره به موارد‬ ‫مصــرف ایــن نــوع از گیاهــان عنــوان کــرد‪ :‬از‬ ‫گیاهــان دارویی بهعنوان مــواد اولیه داروهای‬ ‫گیاهــی و نیــز در ترکیــب داروهای شــیمیایی و‬ ‫درمان انواع بیماریها بهویژه در طب ســنتی‪،‬‬ ‫کاربــرد فراوانــی دارد ضمــن اینکــه بســیاری از‬ ‫ادویههــای مصرفــی در ترکیبــات مــواد غذایی‬ ‫جــزء گیاهــان دارویــی محســوب میشــوند که‬ ‫مصــرف خوراکــی دارند‪ .‬قاســمیان با اشــاره به‬ ‫برداشت گیاهان دارویی در استان عنوان کرد‪:‬‬ ‫ســاالنه بهطورکلــی در اســتان بیــش از ‪۶۰۰۰‬‬ ‫تــن مادهتــر گیــاه دارویــی از گیاهــان دارویــی‬ ‫اســتان برداشــت میشــود‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬از‬ ‫بیــن تولیــدات گیاهان دارویی اســتان میتوان‬ ‫بــه گیــاه دارویــی بیدمشــک کــه بومــی اســتان‬ ‫بــوده و بیــش از ‪ ۶۰‬درصــد تولیــد ایــن گیاه در‬ ‫کشــور متعلق به استان اذربایجان غربی است‬ ‫کــه همهســاله عالوه بر اینکــه محصول تر این‬ ‫گیاه به اســتانهای مجاور به یاری اســتانهای‬ ‫کشــور ازجملــه فــارس و اصفهــان صادرشــده و‬ ‫نیز عرق حاصل از این گیاه بهصورت چمدانی‬ ‫به کشــورهای حاشــیه خلیجفارس و کشورهای‬ ‫همجــوار اســتان صــادر میشــود اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫قاســمیان تصریــح کــرد‪ :‬عــالوه بــر این ســماق‬ ‫تولیــدی از مناطق جنگلی شهرســتان سردشــت‬ ‫که بالغبر ‪ ۷۰۰‬تن است عالوه بربسته بندی و‬ ‫فروش به تمام اســتانهای کشــورمان به کشور‬ ‫عراق و ترکیه نیز صادر میشود‪ .‬این کارشناس‬ ‫در خصــوص تاثیــر کشــت گیاهــان دارویــی بــر‬ ‫اقتصــاد منطقه اذعان کرد‪ :‬در صورت توســعه‬ ‫کشــت گیاهــان دارویی در اســتان بــا توجه به‬ ‫اشــتغالزایی بــاال در ایــن حــوزه و در صــورت‬ ‫حمایــت و گســترش صنایــع تبدیلــی وابســته و‬ ‫فراوری و بســتهبندی مناسب ازلحاظ صادرات‬ ‫و ارزاوری نیــز موجــب رونــق اقتصــادی در‬ ‫منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫عمدهترین تولیدات استان مربوط به‬ ‫گیاهان دارویی بیدمشک بادرشبو گل‬ ‫محمدی و سماق است‬ ‫قاسمیان یاداور شد‪ :‬هماکنون بر اساس منابع‬ ‫موجود کار در حوزه گیاهان دارویی با توجه به نوع‬ ‫کشت و کار و تنوع صنایع تبدیلی وابسته ازلحاظ‬ ‫اشتغالزایی نسبت به سایر کشت و کارها باال بوده‬ ‫بهطوریکه در شرایطی اشتغالزایی در این حوزه‪۴‬‬ ‫برابر سایر محصوالت کشاورزی براورد شده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه عمدهترین تولیدات استان مربوط‬ ‫به گیاهان دارویی بیدمشک بادرشبو گل محمدی‬ ‫و سماقاستخاطرنشان کرد‪:‬سایر گیاهاندارویی‬ ‫از قبیــل نعناع‪ ،‬نعناع فلفلــی‪ ،‬بادرنجبویه‪ ،‬ختمی‬ ‫سیاهدانه و سایر گونههای دیگر نیز بهطور متفرقه‬ ‫از قبیل اسطوخودوس رزماری رازیانه زیره سبز و نیز‬ ‫کشت میشود‪ .‬قاسمیان با اشاره ظرفیت مناسب‬ ‫گیاهان دارویی در استان تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫علیرغم پتانسیل بالقوه باالیی که در تنوع گیاهان‬ ‫دارویــی اســتان وجــود دارد هنــوز از ایــن موهبــت‬ ‫الهی بهصورت بهینه استفادهنشده و بهطور عمده‬ ‫برداشت بسیاری از این گیاهان توسط افراد بومی‬ ‫اســتان و بهصورت برداشــت از عرصههای طبیعی‬ ‫بوده که این امر یعنی برداشتهای بیرویه منجر‬ ‫به تخلیه مخزن ژنتیکی استان در این حوزه میشود‬ ‫ظرفیتهای باالیی‬ ‫خـــبر‬ ‫ساماندهیمناطقازادشدهحریمو بستر شهرچایارومیه‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقهای اذربایجان غربی گفت‪ :‬مناطق‬ ‫ازادشده حریم و بستر شهرچای ارومیه ساماندهی میشود‪.‬‬ ‫بهگزارشصداوسیما‪،‬مجیددستگاهیدر نشستاخرینوضعیت‬ ‫ساماندهی مناطق ازادشده حریم و بستر شهرچای ارومیه اظهار کرد‪:‬‬ ‫ازادسازی در چهار بازه انجام میشود و حریم رودخانه پس از تعیین‬ ‫به اطالع روستاییان واقع در مسیر رسید و خوشبختانه از طرف انها‬ ‫نیز مخالفتی نشد‪ ،‬ازادسازی بازه داخل شهر به عهده شهرداری است‬ ‫که انتظار میرود این امر نیز با حساســیت ویژهای انجام شــود‪ .‬او با‬ ‫تاکید بر جدیت دســتگاههای متولی جهت ازادســازی حریم و بســتر‬ ‫رودخانه شهرچای افزود‪ :‬در این راستا همه اقشار در برابر قانون برابر‬ ‫هســتند‪ ،‬چنانکه در ادامه مسیر ازادسازی تاسیســات برخی از ادارات‬ ‫و ارگانهای دولتی نیز قلعوقمع شــده اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت اب‬ ‫منطقهای اذربایجان غربی همچنین بر ساماندهی و زیباسازی مناطق‬ ‫ازادسازی شده تاکید کرد و گفت‪ :‬با توجه به اهمیت روستای بند به‬ ‫جهت گردشــگری و نازیبا شــدن مســیر رودخانه در این منطقه الزم‬ ‫استبا کمکدستگاههایمتولیاقدامیدر راستایرفعبدمنظریاین‬ ‫مناطق اجرایی شود‪ .‬نماینده دادستان و ریاست شعبه‪ ۲‬بازپرسی نیز‬ ‫در این نشست از فعالیتهای شرکت اب منطقهای به جهت جدیت‬ ‫در اجرای ازادسازی‪ ،‬گزارشی از قوانین و مقررات موجود در خصوص‬ ‫قانون توزیع عادالنه اب و رفع تجاوز از تاسیسات اب و برق ارائه داد‬ ‫و افزود رودخانه شهرچای به لحاظ تامین‬ ‫بســزایی برخوردار اســت و با توجه به ت‬ ‫اتفاقات ناگوار ناشی از سیالب بود‪ .‬حسی‬ ‫ازادسازی رودخانه شهرچای اتفاق افتاده‬ ‫و الزم اســت این امر در ســایر رودخانهه‬ ‫ارومیه نیز اجرایی شود‪ .‬او گفت‪ :‬دغدغه‬ ‫در خصوص نازیبا شدن منطقه بند و سام‬ ‫ما هم قابلاحترام است که الزم است این‬ ‫ارزیابیشده و پس از براورد هزینهها طرح‬ ‫ارائه شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انجام بیش از ‪ ۳600‬مورد بازرسی از ابتدای سال جاری‬ ‫معاون نظارت‪ ،‬بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان اداره‬ ‫کل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت اســتان اذربایجان غربی اظهــار کرد‪:‬‬ ‫از ابتــدای ســال جــاری تا ‪ 25‬فروردین در راســتای کنترل و نظارت بر‬ ‫عملکرد واحدهای صنفی و غیر صنفی استان که در حیطه نظارتی‬ ‫این اداره کل میباشند ‪ 3‬هزار و ‪ 699‬مورد بازرسی انجامشده است‪.‬‬ ‫ایرج مرندی گفت‪ :‬از ابتدای ســال جاری تا ‪ 25‬فروردین در راســتای‬ ‫کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و غیر صنفی استان که‬ ‫در حیطه نظارتی این اداره کل میباشند ‪ 3‬هزار و ‪ 699‬مورد بازرسی‬ ‫انجامشده است‪ .‬او افزود‪ :‬درنتیجه بازرسیهای ‪ 666‬فقره پرونده‬ ‫تخلفــات صنفــی به ارزش بیش از ‪ 332‬میلیــارد و ‪ 227‬میلیون ریال‬ ‫تشــکیل و جهت رســیدگی بیشتر و صدور حکم نهایی به تعزیرات‬ ‫حکومتی اســتان ارجاع گردیده اســت‪ .‬مرندی تصریح کرد‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته ‪ 160‬هــزار و ‪ 999‬مــورد بازرســی از واحدهــای صنفــی و غیــر‬ ‫صنفی استان انجام و ‪ 12‬هزار و ‪ 24‬فقره پرونده تخلفات صنفی به‬ ‫ارزش بیش از ‪ 6‬هزار و ‪ 316‬میلیارد ریال تشــکیل و جهت رســیدگی‬ ‫بیشــتر و صــدور جکــم نهایی به مراجــع ذیصالح ارجاع داده شــد‪.‬‬ ‫معــاون نظارت‪ ،‬بازرســی و حمایت از حقوق مصرفکننــدگان اداره‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان اذربایجــان غربی اضافه کرد‪ :‬طی‬ ‫یک سال گذشته ‪ 4‬هزار و ‪ 523‬مورد شک‬ ‫این اداره کل واصلشده است که پس از‬ ‫‪ 86‬مورد متخلف و ‪ 2‬هزار و ‪ 30‬مورد غ‬ ‫که در ایام پایانی سال به این ستاد واص‬ ‫و رســیدگی هستند‪ .‬مرندی خاطرنشــان‬ ‫‪ 5‬هزار و ‪ 215‬مورد بازرســی در قالب گش‬ ‫و نهادهــای مربوطــه از واحدهای تخص‬ ‫فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ‪93‬‬ ‫تشکیل و به مراجع ذیصالح جهت صد‬ ‫خـــبر‬ ‫اختصاص‪ 150‬میلیارد ریال برای ساخت اماکن ورزشی مدارس اس‬ ‫معــاون تربیتبدنــی و ســالمت اداره کل اموزشوپــرورش‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ ۱۵۰ :‬میلیارد ریال اعتبار برای احداث چمن‬ ‫و ســالنهای ورزشــی چندمنظــوره دانشامــوزی در مدارس اســتان‬ ‫تخصیصیافته و بهحساب مناطق ‪ ۲۴‬گانه واریزشده است‪.‬‬ ‫رضا میدان رو در گفتوگو با ایرنا افزود‪ :‬با تخصیص این میزان‬ ‫اعتبار‪ ،‬احداث ‪ ۳۰‬زمین چمن مصنوعی در ‪ ۲۴‬منطقه استان و ‪۶‬‬ ‫سالن سرپوشیده ‪ ۶۰۰‬متری بهزودی اغاز میشود‪ .‬به گفته او‪ ،‬این‬ ‫اماکن ورزشی بهصورت مشارکتی خیری و دولتی با اولویت مدارس‬ ‫دخترانــه احــداث میشــود‪ .‬معــاون تربیتبدنی و ســالمت اداره‬ ‫کل اموزشوپــرورش اذربایجــان غربی اظهار کرد‪ :‬ســاخت مدرســه‬ ‫شــهید فاروقی ناحیه ‪ ۲‬ارومیه نیز که نیمهتمام اســت با ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال اعتبار تکمیل میشود تا دانشاموزان بتوانند از‬ ‫ایــن فضا بهرهمند شــوند‪ .‬میدان رو اضافه کــرد‪ ۵۰ :‬میلیارد ریال از‬ ‫مجموع این اعتبار نیز برای تعویض کفپوش ســالنهای ورزشــی‬ ‫مناطــق اســتان تخصیصیافتــه کــه بــهزودی در اختیــار مناطــق‬ ‫قــرار داده خواهــد شــد‪ .‬او یــاداور شــد‪ :‬ایــن اســتان درحالیکه‬ ‫ازنظــر تعــداد دانشامــوز دارای رتبــه پنجــم کشــور اســت ولــی‬ ‫ازنظر ســرانه ورزشــی رو باز از بین ‪ ۳۲‬اســتان رتبه ‪ ۳۰‬را با ســه‬ ‫ســانتیمتر فضــا به ازای هر دانشامــوز دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این‬ ‫اســتان در زمینه فضای سرپوشــیده نیز با ‪ ۱۳‬ســانتیمتر به ازای‬ ‫هــر دانشامــوز در رتبــه ‪ ۲۴‬کشــور قـ‬ ‫اســتان نخســت کشــور در این زمینه ‪۹‬‬ ‫میــدان رو تاکیــد کــرد‪ :‬تمــام مــوارد م‬ ‫ورزشــی و ایجــاد فضــای ورزشــی در ا‬ ‫توجیهی امادهســازی شــده تا در موقع‬ ‫مطالبــات اموزشوپرورش قرار داده ش‬ ‫و ســالمت اداره کل اموزشوپرورش ا‬ ‫این اســتان هماینک ‪ ۱۰۷‬ســالن ورزش‬ ‫و ‪ ۳۵‬کالس درس تربیتبدنــی وجــو‬ ‫درس تربیتبدنی ‪ ۷۰۰‬میلیون ریال هز‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1332‬‬ ‫دوشنبه ‪ 05‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1332‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫مدیرعامــل شــهر جدید پرند با اشــاره بــه اینکه ‪۱۲‬‬ ‫هزار واحد طرح نهضت ملی مســکن در پرند در حال‬ ‫ســاخت اســت از اغــاز عملیــات اجرایی ‪ ۳‬هــزار واحد‬ ‫جدیــد بــهزودی بــا حضــور رئیسجمهــوری خبــر داد‪.‬‬ ‫محسن وطنخواهی اماری از مراحل تامین زمین و روند‬ ‫اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این شهر جدید ارائه‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل شهر جدید پرند با اشاره به اینکه شهر‬ ‫بهعنوانیکیاز شهرهایجدیددر ساختمسکنطرح‬ ‫نهضت ملی مســکن برنامه بزرگی در دســتور کار دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سهمیه شهر جدید پرند در اجرای طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن در چهار سال دولت سیزدهم‪ ۷۰‬هزار واحد‬ ‫است که فعال ‪ ۵۵‬هزار واحد به شهر جدید ابالغشده‬ ‫است‪ .‬در گام نخست‪ ۲۱۶‬هزار نفر ثبتنام اولیه شدند‬ ‫که حدود ‪ ۶۰‬هزار نفر پاالیش اولیه شــدند‪ .‬به ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫نفر پیامک ارسالشــده که مدارک خود را کنترل کنند و‬ ‫تکمیل مدارک داشته باشند‪ .‬وطنخواهی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بــا توجه به نزدیکی شــهر جدید پرند بــه تهران انتظار‬ ‫ایــن اســت که ظرفیــت ان در اجرای طرح نهضت ملی‬ ‫مســکن تکمیل شــود‪ .‬او در خصوص تخصیص زمین و‬ ‫مراحل ارائه ان اعالم کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۴۴۵‬هکتار به‬ ‫استعداد ‪ ۲۰‬هزار واحد به شهر جدید پرند الحاق شده‬ ‫است که مشکالتی همچون ابالغ طرح تفصیلی دارد که‬ ‫در اســتانداری به دلیل تقسیمات کشوری مانده است‪.‬‬ ‫همچنین مشــکالتی بــا ارتــش در خصــوص زمینهای‬ ‫الحاقی به شهر جدید پرند وجود دارد که این مشکالت‬ ‫نیز بارایزنیدر حالبرطرفشدناست‪.‬مدیرعاملشهر‬ ‫جدیــد پرند توضیــح داد‪ :‬در حال حاضر زمین برای ‪۷۰‬‬ ‫هزار واحد ســهمیه طرح نهضت ملی مســکن در حال‬ ‫تامین اســت و مشکلی در خصوص تامین زمین وجود‬ ‫ندارد‪ .‬وطنخواهی در خصوص روند ساخت مسکن در‬ ‫شهر جدید پرند که تحت عنوان نهضت ملی شناخته‬ ‫میشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۱۲‬هــزار واحــد طرح‬ ‫نهضــت ملــی مســکن در پرند در حال ســاخت اســت‬ ‫که شــامل واحدهای خودمالکی‪ ،‬استیجاری‪ ،‬مشارکتی‬ ‫و گروهــی در حــال انجام اســت‪ .‬او گفت‪ :‬مقررشــده تا‬ ‫بهزودی با حضور و دستور رئیسجمهور در استان تهران‬ ‫حدود‪ ۳‬هزار واحدطرحنهضتملیمسکن کلنگزنی‬ ‫شود که هماکنون برای این تعداد واحد‪ ،‬کارگاه تجهیز‬ ‫شده و پیمانکار اغاز به کارکرده است‪.‬‬ ‫اسالمشهر نیازمند ‪ ۲۵‬‬ ‫مدرسه ‪ 1۵‬کالسه است‬ ‫سرپرســت مدیریــت اموزشوپــرورش اسالمشــهر با‬ ‫اشــاره به اهمیت جذب خیرین مدرسهســاز در جهت‬ ‫ســاخت واحدهــای اموزشــی جدیــد گفــت ایــن کار‬ ‫عالوه بر اینکه ما را در ســاخت مدارس کمک میکند‪،‬‬ ‫باعــث اشــاعه فرهنــگ کار خیر و مشــارکت اجتماعی‬ ‫نیز خواهد شــد‪ .‬اکبر قنبــری در جریان دیــدار با هادی‬ ‫سپهرکیامعاونمجمعخیرینمدرسهساز شهرستانهای‬ ‫اســتان تهران دیدار و با هدف بررســی اقدامات خیرین‬ ‫و ساخت مدارس که در دفتر مدیریت اموزشوپرورش‬ ‫اسالمشهر برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهرستان اسالمشهر‬ ‫دارای جمعیت بالغبر ‪ ۹۲‬هزار نفر دانشاموز و تراکم‬ ‫باالی کالس در بیشتر مناطق شهرستان است‪ ،‬همچنین‬ ‫مهاجرت معکوس از شهر تهران به اسالمشهر و افزایش‬ ‫اتباعخارجیدر منطقهباعثشدههماکنوننیازمند‪۲۵‬‬ ‫مدرسه‪ ۱۵‬کالسه باشیم‪ .‬او در ادامه با تاکید بر اهمیت‬ ‫جذب خیرین مدرسهساز در جهت ساخت واحدهای‬ ‫اموزشی جدید بیان کرد‪ :‬این کار عالوه بر اینکه ما را در‬ ‫ساخت مدارس کمک میکند‪ ،‬باعث اشاعه فرهنگ کار‬ ‫خیر و مشارکتاجتماعینیز خواهدشد‪.‬قنبریاستفاده‬ ‫از ظرفیت باالی خیرین مدرسهساز را با اهمیت دانست‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬بایــد به ســمت ارتقاء کیفیت مــدارس‬ ‫حرکت کنیم و به موضوعاتی ازجمله باال بردن ســطح‬ ‫علمــی و فنی دانشامــوزان‪ ،‬ازمایشــگاهها‪ ،‬کارگاههای‬ ‫تخصصیو غیرهبپردازیم‪.‬‬ ‫رویدا د تهران‬ ‫بارش های تهران در سال ابی جاری ‪ ۳0‬درصد کاهش یافت‬ ‫‪ 1۲‬هزار واحد طرح نهضت ‬ ‫ملی مسکن در پرند در حال ‬ ‫ساخت است‬ ‫کشف ‪ ۵0‬تن ارد احتکار ‬ ‫شده در یکی از انبارهای ‬ ‫چهاردانگه‬ ‫سایه خشکسالی بر سر پایتخت‬ ‫مدیر دفتر بهرهبرداری و نگهداری از تاسیسات‬ ‫ابی و برقابی شــرکت اب منطقهای تهران گفت‪:‬‬ ‫همــکاری بیشازپیش شــهروندان در صرفهجویی‬ ‫و مدیریــت مصــرف اب موثرتریــن راهــکار در‬ ‫تامین مطمئــن و پایدار اب شــرب در ماههای اتی‬ ‫بهخصــوص در روزهــای اوج مصــرف در تابســتان‬ ‫خواهدبود‪.‬محمدشهریاریدر گفتوگو باتسنیم‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در زمان حاضر حجم ذخایر اب در‬ ‫ســدهای پنجگانــه تهــران ‪ 484‬میلیون مترمکعب‬ ‫هست که در مقایسه با‪ 752‬میلیون مترمکعب روز‬ ‫مشابهسالگذشته‪،‬کاهش‪ 267‬میلیونمترمکعبی‬ ‫راشاهدهستیم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 28‬درصدی ورودی اب به سدهای‬ ‫تهران‬ ‫او افــزود‪ :‬وضعیــت ورودی اب بــه ســدهای‬ ‫تهران از ابتدای فروردینماه تا سیام فروردین‪194،‬‬ ‫میلیون مترمکعــب بود که این میــزان در فروردین‬ ‫‪،1400‬بالغبر‪302‬میلیونمترمکعببودکهمتاسفانه‬ ‫شــاهد کاهش ‪ 36‬درصدی ورودی اب در سدهای‬ ‫پنجگانه تهران هستیم‪ .‬شــهریاری در خصوص امار‬ ‫ورودی اب بــه ســدهای تهــران در ســال ابی جاری‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال ابی جــاری تاکنــون ورودی‬ ‫اب به ســدهای تهران ‪ 541‬میلیون مترمکعب بود‬ ‫که این رقم در مدت مشابه سال قبل ‪ 755‬میلیون‬ ‫مترمکعــب بود کــه کاهــش ‪ 28‬درصدی را نشــان‬ ‫میدهد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 30‬درصدی بارشهای تهران در‬ ‫سال ابی جاری‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬فروردیــن امســال بــه لحــاظ‬ ‫امار بارشــی اصال ماه خوبی نبود‪ ،‬چراکه میزان‬ ‫بارشهــای تهــران در این ماه فقــط ‪ 10‬میلیمتر‬ ‫بــود‪ ،‬درحالیکــه امــار متوســط بارشهــای‬ ‫فروردینمــاه اســتان تهــران ‪ 43.5‬میلیمتــر‬ ‫اســت و کاهش ‪ 77‬درصــدی بارش را در همین‬ ‫فروردینمــاه نســبت بــه متوســط بلندمــدت‬ ‫داریــم‪ .‬مدیــر دفتــر بهرهبــرداری و نگهــداری از‬ ‫تاسیســات ابی و برقابی شــرکت اب منطقهای‬ ‫تهــران با تذکر اینکــه در میزان بارشهای تهران‬ ‫در ســال ابــی جــاری نیــز بــا کاهــش قابلتوجه‬ ‫مواجهیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬میــزان بــارش از ابتدای ســال‬ ‫ابی تا انتهای فروردینماه امسال‪ 160 ،‬میلیمتر‬ ‫بود‪ ،‬درحالیکه متوســط این رقم در ســالهای‬ ‫گذشــته ‪ 227.5‬میلیمتــر بــود و مــا بــا کاهــش‬ ‫تقریباً ‪ 30‬درصدی از ابتدای ســال ابی در زمینه‬ ‫بارش مواجه هستیم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 354‬میلیون مترمکعبی ذخیره اب‬ ‫نسبت به سالهای نرمال‬ ‫او افزود‪:‬متوسطمخزننرمالی کهبرایسدهای‬ ‫تهــران معموالً در انتهــای فروردینماه در شــرایط‬ ‫نرمــال ابوهوایــی شــاهد بودیــم‪ 838 ،‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب اســت کــه اگر بخواهیــم ذخیــره ‪484‬‬ ‫میلیونمترمکعبیفعلیرابااینرقممقایسه کنیم‪،‬‬ ‫کاهش ‪ 354‬میلیون مترمکعبی را نسبت به ذخایر‬ ‫سدها در سالهای نرمال شاهد هستیم‪ .‬شهریاری‬ ‫در خصوص امار ذخایر ســدهای تهران گفت‪ :‬ســد‬ ‫امیرکبیر در زمانحاضر‪84‬میلیونمترمکعبذخیره‬ ‫اب دارد‪ ،‬درحالیکه این حجم در زمان مشابه سال‬ ‫قبل‪ 161 ،‬میلیون مترمکعب بوده و ســد لتیان ‪57‬‬ ‫میلیون مترمکعب موجودی مخزن دارد درحالیکه‬ ‫ســال گذشــته در انتهــای فروردینمــاه ‪ 51‬میلیــون‬ ‫مترمکعب بوده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همچنین سد‬ ‫الر در زمان حاضر ‪ 51‬میلیون مترمکعب موجودی‬ ‫اب دارد در حالــی ایــن رقــم در روز مشــابه ســال‬ ‫گذشته‪ 85‬میلیونمترمکعببوده‪،‬سدطالقان‪221‬‬ ‫سکنک د‬ ‫صفحه خ ص صی وشهر‬ ‫د گ ه خ ری و د د رن‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫خـــبر‬ ‫شــهردار تهــران دربــاره مفــاد و موضــوع‬ ‫تفاهمنامه جدید شهرداری گفت این تفاهمنامه‬ ‫کــه دنبــال میشــود در چارچوب قانون اســت و‬ ‫اهتمــام وزارت نفــت و شــهرداری در اجــرای این‬ ‫تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫علیرضــا زاکانی اظهار کرد‪ :‬در هم انباشــتگی‬ ‫مشــکالت تهران شرایطی را ایجاد کرده که برای‬ ‫ایجاد اسایش و رفاه شهروندان نیاز به مدیریت‬ ‫مشــارکتی داریــم‪ .‬مدیریــت مشــارکتی را در دو‬ ‫جهت در ســطح شــهرداری دنبال میکنیم‪ .‬اول‪،‬‬ ‫جهتی اســت که با دســتگاهها و مسئوالن دولتی‬ ‫و نهادهای انقالبی پیگیری میکنیم و از طریق‬ ‫تشکیل قرارگاه و مشارکت همه یا از طریق ایجاد‬ ‫تفاهمنامه این مسیر را پیش میبریم‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫سطح دوم که مهمتر از سطح اول است‪ ،‬مشارکت‬ ‫مردم اســت که موثرین شــهر و عموم مردم را در‬ ‫کارهایمــان بهعنــوان مولفــه جــدی مدنظــر قرار‬ ‫میدهیــم تــا بتوانیم از طریق مشــارکت با مردم‬ ‫و میدان دادن به حضور انان در ابعاد مختلف‪،‬‬ ‫بــار شــهر را برداریــم‪ .‬شــهردار تهران با اشــاره به‬ ‫تفاهمنامههای منعقدشده با شهرداری‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این تفاهمنامهها با وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫وزارت نفت و وزارت نیرو است‪ .‬زاکانی در پاسخ‬ ‫به ســوالی که تفاهمنامههای قبلی شــهرداری با‬ ‫وزارت نفــت خروجــی نداشــت‪ ،‬دربــاره مفــاد و‬ ‫موضــوع تفاهمنامه جدید شــهرداری گفت‪ :‬این‬ ‫تفاهمنامه که دنبال میکنیم در چارچوب قانون‬ ‫است و اهتمام وزارت نفت و شهرداری در اجرای‬ ‫این تفاهمنامه است چون منشا ان قانونی است‬ ‫و تکالیــف دو طــرف معلــوم اســت و انشــاءاهلل‬ ‫انجــام میشــود‪ .‬او افــزود‪ :‬تفاهمنامههــای‬ ‫قبلی ممکن اســت اهتمام نداشــته باشند و یک‬ ‫تفاهمــی انجــام دادنــد کــه کامــل نبــوده امــا ان‬ ‫چیــزی که ما تفاهــم کردیم در ابعاد کارشناســی‬ ‫ماههاســت روی ان کارشــده و از طریــق وزارت‬ ‫نفــت زیدیفــر و از ســوی شــهرداری هم محمد‬ ‫امیننــژاد در ایــن موضوع کارکردهانــد‪ .‬دو طرف‬ ‫با کارگروههایی که شــکل دادند یک تفاهمی را‬ ‫رقم زدند و در جهت اجرای این تفاهمنامه یک‬ ‫دبیرخانه مشــترک ایجاد کردهایــم‪ .‬زاکانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در مفــاد ایــن تفاهمنامــه بــه موضوعــات‬ ‫حملونقلــی‪ ،‬غیر حملونقلــی و موضوعاتی که‬ ‫ناظر به ســاختمان و نگهداشت بحث سرمایش‬ ‫و گرمایــش انــرژی اســت اشارهشــده و همچنیــن‬ ‫مواردی که به کاهش مصرف انرژی کمک میکند‬ ‫‪6‬‬ ‫احیا نشدن چمن سلطانیه‪،‬‬ ‫زمینهساز تبدیل منطقه به‬ ‫کانون ریزگردها‬ ‫فرماندار شهرستان سلطانیه گفت‪ :‬عدم احیا چمن‬ ‫سلطانیهباعثتبدیلاینمحلبه کانونریزگردخواهد‬ ‫شد‪.‬بهگزارشرویدادامروز‪،‬محمدرضابراتیفرددر اولین‬ ‫جلسه احیاء چمن سلطانیه با بیان اینکه سلطانیه شهر‬ ‫بادخیزی است و چمن سلطانیه بحث تاریخی داشته و‬ ‫ثبتملیشدهاست‪،‬اظهار کرد‪:‬چمنسلطانیهبایداحیا‬ ‫شود و در این رابطه باید جلسات مستمر تشکیلشده‬ ‫و بررسی کارشناسی صورت گیرد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬متولی‬ ‫اصلی چمن اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری است‬ ‫کــه بایــد بحث مطالعاتی را در این زمینــه انجام دهد‪.‬‬ ‫بحران از بین رفتن چمن سلطانیه باید برای استان نیز‬ ‫بحث مهمی تلقی شود و ابتدا ما باید خودمان به این‬ ‫قطعیت برسیم که این بحران در حال شکلگیری است‬ ‫و نیاز به رفع ان است و سپس از مقامات عالی استان‬ ‫در این زمینه کمک گرفته شود‪ .‬این مسئول با بیان اینکه‬ ‫مســدود شدن چاههای غیرمجاز منطقه جزو وظایف‬ ‫امور منابع اب است‪ ،‬افزود‪ :‬این کار باید انجام شود و‬ ‫بحث باز کردن مســیر رودخانهها است؛ همینطور با‬ ‫توجهبهاینکهباغهایشخصی کهمحصولاستراتژیک‬ ‫تولید نمیکنند و اب زیادی به انها تخصیص دادهشده‬ ‫که باید مانع این مســئله شــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬دو وظیفه‬ ‫برای امور منابع اب تعیین شد که یکی بحث مقابله با‬ ‫چاههای غیرمجاز و دیگری کنتــور دار کردن چاههایی‬ ‫اســت که در باغات استفاده میشود‪ .‬همچنین بازدید‬ ‫از رودخانهها صورت گیرد و مســیر رودخانهها باید باز‬ ‫شود‪ .‬در استان جلسه باروری ابرها نیز تشکیلشده که‬ ‫میتوانیم بحث باروری ابرها را داشته باشیم‪ .‬براتیفرد‬ ‫در بخش دیگری با بیان اینکه وظیفه جهاد کشــاورزی‬ ‫بازنگری درکشــت محصوالت کشــاورزی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بهطوریکــه کشــت محصــوالت غیراســتراتژیک بایــد‬ ‫متوقف شود‪ .‬همچنین جلسات دیگری در هفتههای‬ ‫اتی تشکیل شود تا در راستای مطالعات انجامشده در‬ ‫این زمینه به جمعبندی برسیم‪ .‬همچنین در خصوص‬ ‫ورود دام بــه چمــن بایــد از طریــق مدیریــت تلفیقــی‬ ‫رفتوامد دام به چمن کنترل شود‪.‬‬ ‫کمبود اعتبار روند‬ ‫توسعه شهر خرمدره را‬ ‫کند کرده است‬ ‫در ان امده است‪ .‬شه‬ ‫ســوال که در موضوع‬ ‫شــهر بازیافت میشو‬ ‫و برنامــه شــهرداری د‬ ‫گفــت‪ :‬هماکنون موض‬ ‫‪ 64‬پیمانــکار انجــام‬ ‫و بــه ‪ 8‬مرکــز منتقل ک‬ ‫پیمانکار هستند که ق‬ ‫را نیــز انهــا جمع و م‬ ‫شــهرداری میدهنــد‪.‬‬ ‫ایــن ‪ 64‬پیمانــکار و‬ ‫کنار ان در این ‪ 8‬مرکز‬ ‫به اراد کوه منتقل می‬ ‫درصد نیست بلکه ح‬ ‫به ارادکوه منتقل میش‬ ‫خـــبر‬ ‫ایجاد موزههایخیابانیباهدف ترویج موزه گردی‬ ‫مرتضی ادیب زاده‪ ،‬سرپرست اداره کل موزهها‬ ‫و امــوال منقــول تاریخی و فرهنگی در گفتوگو با‬ ‫رکنا در پاســخ به اینکه چرا ماکتی از اشــیاء موزهها‬ ‫در ســطح شــهر بــه نمایــش گذاشــته نمیشــود تا‬ ‫عالقهمنــدان بتواننــد انها را ببینند و بــه بازدید از‬ ‫نمونه واقعی ان ترغیب شوند‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫شــهرداریها همــکاری خوبــی بــا وزارت میــراث‬ ‫فرهنگــی و گردشــگری دارنــد‪ .‬این طــرح باید جزء‬ ‫برنامهریزیومدیریتشهریقرار گیرد‪.‬خوشبختانه‬ ‫در شهری مثل تهران‪ ،‬شهرداری در این زمینه تعامل‬ ‫خوبی با ما داشته است‪ .‬به نمایش گذاشتن ماکتی‬ ‫از اشیاء موزهها‪ ،‬مربوط به حوزه سازمان زیباسازی‬ ‫است‪ .‬همچنین انها میتوانند با طراحی تابلوها و‬ ‫بیلبوردهای مرتبط با معرفی موزهها و اشیاء ان‪ ،‬با‬ ‫ما همکاری داشته باشند‪.‬او افزود‪ :‬ما طی جلسهای‬ ‫که با شهرداری تهران داشتیم‪ ،‬تفاهمنامه همکاری‬ ‫را تنظیم و در این کالنشهر بهصورت پایلوت برای‬ ‫مــوارد بســیار متعــددی ازجمله توســعه بافتها‪،‬‬ ‫بناهایتاریخیو موزههادر اینتفاهمنامهانتخاب‬ ‫کردیم‪ .‬این موارد بهتفصیل موردبررسی کارشناسی‬ ‫قرارگرفتهاندو بهزودیاجراخواهندشد‪.‬طیبازدید‬ ‫اخیر سید عزت ا‪ ...‬ضرغامی‪ ،‬وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایعدســتی موضوع کم بودن فضا‬ ‫برای به نمایش گذاشــتن ‪ 350‬هزار قطعه تاریخی‬ ‫در مــوزه ملــی مطرح شــد‪ .‬او اعالم کرد کــه در این‬ ‫موزه‪ 32 ،‬هزار قطعه تاریخی ارزشــمند در معرض‬ ‫دیــد عمــوم اســت و بــا رعایــت برخــی پروتکلها‬ ‫میتوان امکان نمایش اشــیاء مخازن مــوزه ملی را‬ ‫در سراســر کشــور مهیا کرد‪ .‬مرتضی ادیــب زاده‪ ،‬با‬ ‫اشاره به بازدید اخیر ضرغامی و موضوع کم بودن‬ ‫فضا برای اشــیاء تاریخی گفت‪ :‬در تمام کشورهای‬ ‫دنیا همواره تعدادی از اشیاء در مخازن نگهداری و‬ ‫تعدادیدر فضایبازدیدعمومیموزههابهنمایش‬ ‫گذاشته میشوند‪ .‬این اشیاء در نوبتهای مختلف‬ ‫وارد ویترینها و مجددا تعدادی از انها به مخازن‬ ‫بازگردانده میشــوند‪ .‬ســاختمان موزه ملــی ایران‪،‬‬ ‫بر اســاس تعداد‪ ،‬حجم اشیاء و نیاز جامعه در ان‬ ‫دوران ساختهشده است‪ .‬بااینوجود تاکنون بیش از‬ ‫‪ 80‬سالکاوشباستانشناسیداشتیمو حجمزیادی‬ ‫از اشــیاء حاصــل از کاوشهــای مختلف در سراســر‬ ‫ایران اشــیا شاخص به موزه ملی منتقلشده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ 64 :‬موزه زیر نظر وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایعدســتی اســت و عمــده انهــا‪،‬‬ ‫باستانشناســی و مردمشناســی هستند‪ .‬مجموعه‬ ‫مــوزهای بزرگــی در کشــور نیــاز داریم تــا جوابگوی‬ ‫حجم باالی اشیاء‪ ،‬اثار و مواد فرهنگی باشد‪ .‬در‬ ‫همین راستا در سطح کشور موزههای منطقهای را‬ ‫طراحی کردیم که تعدادی از انها افتتاح شدند‬ ‫و مابقــی در شــرف افتتــاح هســتند‪ .‬بــرای مثــال‬ ‫موزه منطقهای خوزستان در شهر اهواز میتواند‬ ‫تعــداد زیادی از اشــیاء را در برگیرند و مخاطبان‬ ‫بــرای بازدیــد از انها مراجعه کنند‪ ».‬او با اشــاره‬ ‫بــه اینکــه در ایــران‪ ،‬موزههای اســتانی‪ ،‬شــهری‪،‬‬ ‫محلــی و حتی موزههای روســتایی وجــود دارد‪،‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کرایههایحملونقلعمومیگرانشد‬ ‫بــر اســاس اعــالم شــهرداری تهــران‪ ،‬افزایــش میانگیــن‬ ‫‪۲۵‬درصدی کرایههای حملونقل عمومی از روز پنجشــنبه اول‬ ‫اردیبهشــت در پایتخــت اعمال شــد‪ .‬به گزارش مهــر‪ ،‬بهمنظور‬ ‫اجرای مصوبه شــورای شــهر تهران‪ ،‬افزایش نرخ کرایه تاکسی‪،‬‬ ‫بلیــت متــرو و اتوبــوس نــرخ کرایــه خطــوط اتوبوسرانی شــهر‬ ‫تهــران بهطــور متوســط ‪۲۵‬درصــد در ســال ‪ ۱۴۰۱‬نســبت بــه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬افزایــش یافــت؛ البتــه بهنحویکــه در هیــچ خطــی‬ ‫افزایــش کرایــه بیــش از ‪۳۵‬درصد اعمال نشــود‪ .‬کرایه خطوط‬ ‫تاکســیرانی نیــز بــه همین ترتیــب بهطور میانگیــن ‪۲۵‬درصد و‬ ‫در مــورد برخی خطوط حداکثر ‪۳۵‬درصد نســبت به نرخهای‬ ‫پایه مصوب ســال ‪ ۱۴۰۰‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫ازانجاکــه در دورههــای گذشــته در برخی خطــوط باهدف‬ ‫رنــد کــردن مبالــغ کرایــه تاکســی‪ ،‬ارقــام بــه ســمت پاییــن‬ ‫بهاصطالح گرد شــده بود‪ ،‬اکنــون بهمنظور جبران این موضوع‬ ‫افزایــش کرایــه در برخــی خطــوط تــا ‪۳۵‬درصــد اعمالشــده‬ ‫اســت‪ .‬همچنین مسیر برخی از خطوط اتوبوسرانی‪ ،‬پایانهها‬ ‫و تاکســیها تغییــر کرده اســت و بهتناســب ایــن تغییر ممکن‬ ‫اســت افزایش کرایهها تا ‪۳۵‬درصد هم برســد‪ .‬از طرفی پس از‬ ‫شــیوع کرونا و با توجه به دســتورالعملهای صادره‪ ،‬تاکسیها‬ ‫موظف بودند برای رعایت شــیوهنامههای بهداشــتی ‪ ۳‬مسافر‬ ‫را ســوار کنند و در این صورت کرایه نفر چهارم میان ‪ ۳‬مســافر‬ ‫ســوار شــده تقســیم میشــد‪ .‬روال کرایههای تاکســی در ســال‬ ‫‪6‬‬ ‫رویدا د زنجان‬ ‫پنجشنبه ‪ 15‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1338‬‬ ‫گفت‪ :‬موزههای منطق‬ ‫برطــرف میکننــد؛ ام‬ ‫مجموعه موزه ملی ای‬ ‫باشــیم‪ .‬طرحهایی ق‬ ‫است و امیدواریم به‬ ‫ملــی ایران را توســعه‬ ‫کل موزههــا و امــوال م‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫تکمیــل پروژههــای نی‬ ‫کیفیــت موزههــای مو‬ ‫ســراغ احداث مــوزه ج‬ ‫ســال اینده‪ ،‬تمــام مو‬ ‫تکمیل خواهد شــد‪ .‬د‬ ‫نگهداری اشــیاء تجهی‬ ‫ایمنــی انهــا ارتقا یاف‬ ‫جدیدی نیز در دست‬ ‫مخازن امن موزهها به‬ ‫فرهنگیو تاریخیدس‬ ‫جدیــد نیــز بــه همیــن ترتیــب اســت‬ ‫سوار شوند‪ ،‬کرایه نفر چهارم میان ان‬ ‫امســال بــا توجــه بــه واکسیناســیون س‬ ‫مســافر در تاکســی تخلف نیست و ا‬ ‫و درخواســت کننــد‪ ،‬راننده تاکســی م‬ ‫ســوار کنــد‪ .‬عــالوه بــر اتوبــوس و تاک‬ ‫تغییــر کــرد و بهاینترتیب اکنون بلیت‬ ‫داخــل شــهر از ‪ ۲۰۰۰‬به ‪ ۲۵۰۰‬تومان‬ ‫بلیــت تکســفره خــط تهــران ‪ -‬کــر‬ ‫تکســفره هشــتگرد ‪ ۷۵۰۰‬تومــان و ب‬ ‫امام خمینی (ره) ‪۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫پنجشنبه ‪ 15‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1338‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫نیمه خرداد؛‬ ‫زمان حضور دامداران‬ ‫در مناطق ییالقی طارم‬ ‫رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان طارم گفت‪ :‬اگر‬ ‫دامــداران قبــل از ‪ ۱۵‬خــرداد به مناطق ییالقی برســند‬ ‫باعث رخ دادن مشکالتی همچون از بین رفتن علوفه‪،‬‬ ‫مراتــع‪ ،‬فرســایش خاک و راهاندازی ســیل خواهد شــد‪.‬‬ ‫رضا احمدی در گفتوگو با ایســنا‪ ،‬در خصوص حضور‬ ‫دامداران در مناطق ییالقی شهرستان طارم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دامداران طارمی میتوانند از ‪ ۱۵‬اردیبهشــت به سمت‬ ‫مناطقمیانبندحرکت کنندتادر ‪ ۱۵‬خردادماهبهییالق‬ ‫برســند و اگر قبل از تاریخ ذکرشــده در مناطق میانبند‬ ‫حضورداشتهباشندباانهابرخوردخواهدشد‪.‬او افزود‪:‬‬ ‫اگر دامداران قبل از ‪ ۱۵‬خرداد به مناطق ییالقی برسند‬ ‫باعث رخ دادن مشکالتی همچون از بین رفتن علوفه‪،‬‬ ‫مراتع‪ ،‬فرســایش خاک و راهاندازی ســیل خواهد شــد و‬ ‫طبق ماده‪ ۴۴‬با دامدارانی که قبل از ‪ ۱۵‬خرداد به ییالق‬ ‫برسند برخورد شده و پرونده قضایی با عنوان چرام دام‬ ‫غیرمجاز تشکیلشده و جریمه سنگین و اخراج احشام‬ ‫از مناطق پاییندســت را به دنبال خواهد داشــت‪ .‬این‬ ‫مسئول با بیان اینکه دامدارانی که پروانه چرا ندارند به‬ ‫ییالقهاسفر نکنند‪،‬تصریح کرد‪:‬اینبازهزمانی‪،‬حضور‬ ‫دام در مناطق ییالقی است و از دامداران تقاضا داریم‬ ‫از ورود دام مازاد بر پروانه چرا به مراتع خودداری کنند‪.‬‬ ‫همچنین دامدارانی که در زمان بارندگی به جنگلهای‬ ‫شهرســتان عزیمت میکنند از تخریب داخل جنگلها‬ ‫خودداری کنند زیرا باعث از بین رفتن درختان جنگلی‬ ‫شهرستان میشوند‪ .‬رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان‬ ‫طارم با بیان اینکه دامداران با جلوگیری از چرای بیرویه‬ ‫دام و مــازاد و غیرمجــاز میتواننــد از اســیب بــه مراتع‬ ‫جلوگیری کنند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬یگان حفاظت منابع‬ ‫طبیعیشهرستانبادامدارانیکهبدونپروانهاز استانها‬ ‫وشهرستانهایهمجوار ازجملهخلخال‪،‬قزوینو گیالن‬ ‫برای چرای دام به شهرستان سفر کنند‪ ،‬برخورد خواهد‬ ‫کــرد‪ .‬لــذا از دامداران غیرمجــاز مناطق خلخال‪ ،‬قزوین‬ ‫و گیالن تقاضا داریم به مراتع شهرستان طارم عزیمت‬ ‫نکنند زیرا مراتع شهرستان گنجایش دامهای غیرمجاز را‬ ‫نداشته و این کار موجب از بین رفتن مراتع میشود‪.‬‬ ‫میلیونمترمکعبموج‬ ‫سالگذشتهدر زمانمش‬ ‫اب در این سد داشتیم‬ ‫ذخیره فعلی ‪ 71‬میلیو‬ ‫اب در زمان مشابه سال‬ ‫مترمکعببودهاست‪.‬‬ ‫شــهریاری با اشــاره‬ ‫هواشناســی و ذخیره اب‬ ‫کاهــش نزوالت جوی‬ ‫سدهای پنجگانه تهران‬ ‫بیشازپیــش شــهروند‬ ‫و مدیریــت مصــرف‬ ‫تامین مطمئــن و پایدا‬ ‫بهخصــوص در روزهــ‬ ‫تابستانخواهدبود‪.‬‬ ‫برای ایجاد اسایشو رفاهشهروندان به مدیریت مشارکتینیاز داریم‬ ‫رویداد تهران‬ ‫بوشهر‬ ‫استان در زمینه تولی‬ ‫معــاون هماهنگــی‬ ‫منابــع اســتاندار اذربای‬ ‫اســتان اذربایجــان غرب‬ ‫دارویــی ظرفیتهــای‬ ‫طریق کشــاورزی قــرارد‬ ‫مناسبی برای تولید ایج‬ ‫ضرورت حضور فعال ش‬ ‫بهرهگیــری از ظرفیته‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تجاریســازی‬ ‫میتوانــد موجب رونق‬ ‫تحول اقتصادی در اســ‬ ‫امور اقتصادی و توسعه‬ ‫غربــی خاطرنشــان کــر‬ ‫کشاورزیومنابعطبیعی‬ ‫و ظرفیتهای سرمایه‬ ‫گیاهان دارویی عالوه ب‬ ‫تولید پایدار در روســتاه‬ ‫کاهش جلوگیری از مها‬ ‫از مشــکالت اجتماعی‬ ‫خاطرنشانمیشودبات‬ ‫و برداشــت بیرویــه و‬ ‫سطحمنابعطبیعیاس‬ ‫دارویــی شــده‪ ،‬در ایــن‬ ‫دارویی و فراوری از انه‬ ‫بــا توجــه به مطالعات‬ ‫اقتصادی کشت و برداش‬ ‫اســتفاده بهینه از این م‬ ‫مناسب در جهت استف‬ ‫گرفته شود و با این اقد‬ ‫پیکرهاقتصادکشاورزی‬ ‫رویداد اذربایجان غربی‬ ‫فرماندهسپاهچهاردانگهاز کشف‪ ۵۰‬تناردیارانهای‬ ‫احتکار شده در یکی از انبارهای این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫ســرگرد محمد اخالقی در گفتگو با مهر‪ ،‬از کشــف‬ ‫انبــار احتــکار ارد یارانــهای در چهاردانگــه خبــر داد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این انبار توسط سربازان گمنام امام زمان‬ ‫کشفشدهاست‪.‬اخالقیدر تشریحجزئیاتبیشتر این‬ ‫کشــفیات گفت‪ :‬با اشــراف اطالعاتــی و اقدام بهموقع‬ ‫ســربازان گمنام امــام زمان در معاونت اطالعات ســپاه‬ ‫ناحیه امام جعفر صادق (ع) چهاردانگه و با هماهنگی‬ ‫دستگاه قضائی‪ ،‬یک انبار احتکار ارد یارانهای در یکی‬ ‫از روســتاهای بخــش چهاردانگــه کشــف و بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫تــن ارد موجــود در ان ضبط و تحویل مراجع ذیصالح‬ ‫شــد‪ .‬فرمانده سپاه چهاردانگه بیان داشت‪ :‬کیسههای‬ ‫بســتهبندی این اردهای یارانهای پــس از انتقال به این‬ ‫انبار با کیســههایی که روی انها عبارت «فــروش ازاد»‬ ‫درجشده بود تعویض شده و سپس با قیمت ازاد روانهی‬ ‫بــازار میشــده اســت‪ .‬او در ادامــه افزود‪ :‬از شــهروندان‬ ‫میخواهیــم هرگونــه اطــالع از فعالیت ســود جویان و‬ ‫مخــالن نظام اقتصــادی را از طریق تلفن ‪ ۱۱۰‬به پلیس‬ ‫اعالمکنند‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫بهطوریکه تعداد زیاد‬ ‫معرضانقراضقرارگرفت‬ ‫استاندار زنجان‪:‬‬ ‫خواهان پیگیری بیمه کارگران فصلی هست‬ ‫استاندار زنجان گفت‪ :‬با رسیدگی به کار و کارگر‬ ‫تولیدرونقخواهد گرفت‪.‬‬ ‫محســن افشــارچی در مراســم تجلیــل از‬ ‫کارگران نمونه و دیدار با نمایندگان تشــکلهای‬ ‫کارگــری و کارفرمایــان ضمــن تبریک هفتــه کارگر‬ ‫و بزرگداشــت مقــام کارگــر‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬نفس کار‬ ‫ارزشــمند اســت و کمک به تامین اقتصاد کشــور‬ ‫و معــاش خانــواده بــا دســت پرتــوان کارگــری از‬ ‫مصادیق عمل صالح است‪ .‬او با اشاره بهسختی‬ ‫کار کارگــران‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اهمیــت و ارزشگذاری‬ ‫به کارگر ما را به ســمت افزایش بهرهوری ســوق‬ ‫میدهــد‪ .‬میدانیــم وضعیت معیشــتی کارگران‬ ‫چگونــه اســت و بــا چــه بحرانهایــی مواجــه‬ ‫هستند‪ .‬کارگران و کارفرمایان ستون فقرات تولید‬ ‫هســتند و حــل دغدغــه ایــن قشــر بســیار حائــز‬ ‫اهمیت اســت‪ .‬ایجاد بستر حرکتی مناسب برای‬ ‫این کارگر و کارفرما ســبب رشــد و اعتالی کشــور‬ ‫خواهد شــد‪ .‬اســتاندار زنجان با اشاره به تقسیم‬ ‫ســود عادالنه برای کارفرمایــان و رعایت حقوق‬ ‫کارگــر‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬حواســمان باید بــه کارگران‬ ‫بهخصوص معیشت انها باشد؛ چراکه این قشر‬ ‫ســتون فقرات اقتصاد ما هستند‪ .‬دولت انقالبی‬ ‫همــواره پشــتیان تولیــد و کارگــر بــوده و خواهــد‬ ‫بود‪ .‬افشارچی افزود‪ :‬افزایش حقوق کارگران که‬ ‫در کمیســیون کار بررســی شــد‪ ،‬تبعاتی به همراه‬ ‫داشــت؛ چراکــه افزایــش حقــوق بــرای برخــی از‬ ‫کارفرمایان سخت و سبب افزایش ارزشافزوده و‬ ‫گرانیها دیگر میشود اما با اگاهی به این مسئله‬ ‫در جهــت حمایت از افزایــش حقوق کارگری به‬ ‫جدیــت ایــن مســئله را در دولــت دنبــال کردیم‬ ‫همانطــور که میدانیــد افزایش حقــوق یکی از‬ ‫دالیــل افرایــش تــورم در چرخه اقتصادی اســت‬ ‫بااینحــال مــا در اداره کار موافق اجرایی شــدن‬ ‫این طرح بودیم‪ .‬این مسئول با ابزار امیدواری از‬ ‫وضعیت اینده اقتصادی کشــور و رویکرد دولت‬ ‫جهت حمایت از کارگران به مسئله امنیت شغلی‬ ‫کارگــران اشــاره کرد و گفت‪ :‬باید مســیر تولید در‬ ‫اســتان برای کارفرمایان هموار کنیم و در راستای‬ ‫کاهــش دغدغــه کارفرمایان قــدم برداریم؛ چراکه‬ ‫ایجــاد زیرســاختهای حرکتی کــه موجب ایجاد‬ ‫مجموعههــای تولید محور میشــود بســیار حائز‬ ‫اهمیــت اســت‪ .‬نماین‬ ‫زنجان همچنین با اش‬ ‫کارگران‪ ،‬یاداور شد‪ :‬چ‬ ‫دلخراشی بودیم که‬ ‫منجر شد چند کارگر ر‬ ‫از کارفرمایان درخواس‬ ‫و بهداشــتی در محیــ‬ ‫اموزشهای الزم به ک‬ ‫اتفاقات اینچنینی د‬ ‫مســئول در ادامــه گف‬ ‫خدماتی یکی از معض‬ ‫اســت؛ چراکــه عدالت‬ ‫انها در این شرکتها‬ ‫خواهان پیگیری بیمه‬ ‫مدیــر توســعه بازرگانــی جهــاد کشــاورزی‬ ‫زنجان گفت‪ :‬نرخ مصوبی برای افزایش قیمت‬ ‫بهصورت کشوری نداشتیم‪.‬‬ ‫عبــدا‪ ...‬جعفــری در گفتوگــو بــا ایســنا‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اســفندماه ســال گذشــته قیمــت‬ ‫برخــی از محصــوالت تولیــدی لبنیاتــی حــدود‬ ‫‪ ۵‬تــا ‪ ۱۲‬درصــد افزایــش داشــت ولــی در ســال‬ ‫جــاری تغییراتــی در قیمــت انــواع محصــوالت‬ ‫لبنیاتی رخ نداده اســت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬اگرچه‬ ‫برخــی از واحدهــای تولیــدی لبنی درخواســتی‬ ‫مبنــی برافزایــش قیمتهــا بــه علــت افزایــش‬ ‫کرایــه حملونقل‪ ،‬دســتمزد و ســایر هزینههای‬ ‫تولیــدی داشــتهاند کــه ایــن درخواســت در‬ ‫ســازمان حمایــت از تولیــد و مصرفکننــده در‬ ‫حال بررســی است‪ .‬این مســئول افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫هیچ مجوزی برای افزایش نرخ واحدهای لبنی‬ ‫ابالغ نشده و همکاران از ابتدای سال در حال‬ ‫بررســی قیمت اقالم هســتند‪ .‬در صورت وجود‬ ‫تخلــف باید پرونده تشکیلشــده‪ ،‬به تعزیرات‬ ‫ارســال و مطابــق قانــون بــا متخلــف برخــورد‬ ‫شــود‪ .‬مدیــر توســعه بازرگانی جهاد کشــاورزی‬ ‫زنجــان خاطرنشــان‬ ‫بــر تنظیــم بــازار مح‬ ‫اداره کل تعزیرات و‬ ‫جدیت دنبال شــده‬ ‫ســازمان صمت از طر‬ ‫داشــته نشــاندهنده‬ ‫ضروری در بازار نداش‬ ‫مدیــرکل اموزشوپرورش اســتان زنجان گفــت‪ ۳۴ :‬عنوان برنامه‬ ‫به مناسبت گرامیداشت هفته معلم در سطح استان برگزار میشود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علی اسماعیلی با بیان اینکه در نشست خبری با‬ ‫خبرنگاران با بیان اینکه رسانهها خارج از چارچوب جایگاه فرهنگی‬ ‫نیســتند‪ ،‬گفت‪ :‬بخش عمدهای از انتقــال مفاهیم موردنیاز جامعه‬ ‫توســط رسانهها منتقل میشــود‪ .‬او از وجود ‪ ۴۹‬معلم شهید و ‪۵۰۰‬‬ ‫دانشاموز شهید در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد‪ :‬به مناسبت‬ ‫هفته معلم ‪ ۳۴‬عنوان برنامه در نظر گرفتهشــده اســت و از اســتان‬ ‫زنجان‪ ۴۹‬نفر بهعنوان معلمان برتر به مرحله کشوری معرفی شدند‬ ‫رئیــس پلیس امنیــت اقتصادی اســتان زنجــان‪ ،‬از‬ ‫کشفبیشاز‪ ٨‬تنچوبقاچاقبهارزشتقریبی‪500‬‬ ‫میلیونریالخبرداد‪.‬یوسفاسماعیلزادهدر گفتوگو‬ ‫بافارساظهار داشت‪:‬در راستایمبارزهباقاچاقچوب‪،‬‬ ‫و ازاینبیــن ‪ ۶‬نفر بهعنوان معلمان برگزیده جلوههای ویژه اســتان‬ ‫هســتند‪ .‬مدیــرکل اموزشوپــرورش اســتان زنجان به برگــزاری پویش‬ ‫ســپاس معلــم در اســتان زنجــان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در این پویش‬ ‫دل نوشــته و خاطرات دانشاموزان از طریق شــبکه شاد جمعاوری‬ ‫و از برگزیدگان تجلیل میشود‪ .‬اسماعیلی به فعالیت معلمان خیر‬ ‫در اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬معلمــان خیر در اســتان با اختصاص‬ ‫بخشــی از حقــوق خــود از دانشامــوزان نیازمنــد حمایت میکنند‪.‬‬ ‫او به تبیین اندیشــههای شــهید مطهری در شــبکه شاد اشــاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬مسابقه کتابخوانی برای فرهنگیان و دانشاموزان و فراخوان‬ ‫مامورانپلیسامنیتاقتصادیاستانزنجاندر حین‬ ‫گشت زنی در اتوبان زنجان – قزوین به یک دستگاه‬ ‫کامیون مشکوک و ان را متوقف کردند‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫امنیتاقتصادیاستانزنجانتصریحکرد‪:‬ماموراندر‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان زنجان گفــت‪۵۲ :‬‬ ‫درصــد برق اســتان زنجــان در بخش صنعتی و ‪ ۲۰‬درصد کشــاورزی‬ ‫مصرفمیشود‪.‬‬ ‫خاطرات فرهنگیان در دو سال اخیر برای‬ ‫اســت‪ .‬علی اســماعیلی با اشــاره به اینک‬ ‫بیان ویژگی و جایگاه معلم در جامعه‬ ‫جایگاه معلم مخصوص یک روز نیست‬ ‫هر برهه و زمانی حفظ شود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫عطرافشــانی مزار شــهدا‪ ،‬ســخنرانی قبل‬ ‫دیــدار بــا خانوادههای شــاهد فرهنگی‪،‬‬ ‫کسوت از برنام‬ ‫بازرسیاز این کامیونمقادیریانواعچوبقاچاقبه‬ ‫وزن‪ ٨‬تن کشف کردند‪ .‬او با اشاره به دستگیری یک‬ ‫نفر و تشــکیل پرونده قضائــی در این رابطــه‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ارزش ریالی چوبهای قاچاق کشفشده بالغبر ‪500‬‬ ‫صنعت و ‪ ۲۰‬درصد نیز در بخش کشاورزی استفاده میشود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از ‪ ۱۵‬خــرداد تا پایان شــهریورماه ســال جــاری اغاز پیکبار مصرفی‬ ‫برق اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان زنجان تاکید کرد‪:‬‬ ‫میلیون ریال براورد شده‬ ‫از شــهروندان خواســت‬ ‫غیرقانونیقاچاقچیانچ‬ ‫‪ 110‬اطالعدهند‪.‬‬ ‫مصرفی برق است ولی امسال پیکبار م‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬ابــراز کرد‪ :‬مصــرف ماهانه‬ ‫‪ ۳۰۰‬کیلووات اســت‪ .‬او بابیان اینکه در‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1367‬‬ ‫زیدان در یک قدمی نیمکت پارس سن ژرمن‬ ‫دو منبع معتبر فرانسوی و‬ ‫بیکار بماند‪ .‬اینکــه در صورت‬ ‫نزدیک به پی اس جی‪ ،‬خبر از‬ ‫عدم توافق فدراســیون فوتبال‬ ‫توافقنهاییباشگاهپاریسیبا‬ ‫فرانســه بــا دیدیه دشــان برای‬ ‫زین الدینزیدانداده اند‪.‬تقریبا‬ ‫تمدیــد قــرارداد‪ ،‬احتمــاال زیزو‬ ‫تردیدی وجود ندارد که دوران‬ ‫ســرمربی این تیم خواهد شد‪.‬‬ ‫زیدان‬ ‫حضــور مائوریســیو پوچتینــو‬ ‫علی رغم تمام گمانه زنی ها در‬ ‫یســن ژرمــن‬ ‫روی نیمکــت پار ‬ ‫مورد حضور زیدان در تیم ملی‬ ‫تمام شده و این سرمربی ارژانتینی شغل خود را از فرانســه‪ ،‬به نظر می رســد در روزهای اخیر روند‬ ‫دست خواهد داد‪ .‬در روزهای منتهی به تمدید مذاکــرات او و پــی اس جی تغییر کــرده و حاال‬ ‫قرارداد کیلیان امباپه‪ ،‬عنوان شــد که این ســتاره زیزو نزدیک تر از قبلبهنیمکتپاریسی هاست‪.‬‬ ‫فرانســوی یکــی از شــروط خود برای مانــدن در رادیــو مونتــه کارلو ادعا کرد کــه زیزو فصل بعد‬ ‫اینباشگاهراتوافقبازین الدینزیداناعالم کرد سرمربیپاریسی هاخواهدبود‪.‬‬ ‫یســن ژرمن تالش‬ ‫و به همین دلیل‪ ،‬مدیران پار ‬ ‫او دو روز پیش در جزیره ایبیزا اسپانیا حضور‬ ‫رسمی خود برای توافق با این سرمربی پرافتخار داشــت و بــا مارکــو وراتــی‪ ،‬ســتاره ایتالیایی پی‬ ‫را اغاز کرده اند‪ .‬زیزو پاســخ مثبتی در اولین دور اس جی نزدیک به دو ســاعت دیدار کرد‪ .‬زیزو‬ ‫از مذاکــرات نــداد و چنــدان مایــل بــه پذیرفتن همچنین پنج شنبه گذشته در پاریس دیده شده‬ ‫پیشنهاد پاری سن ژرمن برای فصل بعد نبود‪ .‬او است‪ .‬هم زمان ناصر الخلیفی که در قطر حضور‬ ‫چند سال قبل در پاسخ به احتمال قبول هدایت داشت نیز به پاریس برگشته و به نظر مذاکرات‬ ‫اینتیممتمول‪،‬تاکید کرد کههوادار مارسیبوده پیشــرفته ای بیــن دو طــرف در جریــان اســت‪.‬‬ ‫و عالق ـه ای بــه حضــور روی نیمکت تیم رقیب لوپاریزیــن‪ ،‬دیگــر منبع نزدیک به پــی اس جی‬ ‫نــدارد‪ .‬اخبــار حاکــی از ان بود ســرمربی ســابق هم ادعا کرد که زیزو بســیار نزدیک به نیمکت‬ ‫رئــال مادریــد تمایل زیادی به در دســت گرفتن پی اس جی است و فصل بعد هدایت تیمی را‬ ‫هدایــت تیم ملی فرانســه داشــته و می خواهد عهده دار خواهد بود که هدف اولش فتح لیگ‬ ‫تــا جــام جهانــی در نوامبــر پیــش رو همچنــان قهرماناناست‪.‬‬ ‫اغاز مذاکرات بارسلونا با ستاره سیتی‬ ‫مدیران بارسلونا به صورت‬ ‫کرده انــد تــا مذاکــرات اولیــه‬ ‫جــدی در تــاش هســتند تــا‬ ‫در ایــن زمینــه را انجــام داده‬ ‫برناردو سیلوا‪ ،‬ستاره پرتغالی‬ ‫نحــال بــه نظــر‬ ‫باشــند‪ .‬باای ‬ ‫ســیتی را بــه خدمــت بگیــرد‪.‬‬ ‫می رســد کــه کار بارســا بــرای‬ ‫بارســلونا و ژاوی هرنانــدز از‬ ‫جــذب ایــن بازیکــن چنــدان‬ ‫برناردو سیوا‬ ‫تهــا قبــل عالقــه زیــادی‬ ‫مد ‬ ‫اسان نیست و مشکالت مالی‬ ‫بــه برنــاردو ســیلوا داشــته اند‬ ‫پی ـش روی ایــن باشــگاه کار را‬ ‫و نــام ایــن بازیکــن در فهرســت بازیکنــان برای ان ها سخت کرده است‪ .‬به همین دلیل‬ ‫مدنظر این مربی برای فصل اینده به چشــم بســیاری بــاور دارنــد که جــذب ســیلوا در این‬ ‫می خورد‪ .‬فابریتزیو رومانو‪ ،‬خبرنگار سرشناس تابستان تنها منوط به موفقیت بارسا درفروش‬ ‫ایتالیایــی‪ ،‬پیش ازایــن خبــر داده بــود که این فرانکی دی یونگ اســت‪ .‬این بازیکن هلندی‬ ‫بازیکــن پرتغالــی اصلی تریــن نامی اســت که موردتوجه منچستریونایتد قرارگرفته و شرایط‬ ‫ژاوی خواهــان جــذب او در پنجــره نقــل و همــکاری دوبــاره با اریــک تن هاخ‪ ،‬ســرمربی‬ ‫انتقــاالت تابســتانی بــرای فصــل اینده شــده ســابقش در اژاکــس را دارد امــا چنــد روز قبــل‬ ‫اســت‪ .‬بــه همین دلیــل مدیــران این باشــگاه مدعــی شــد کــه دوســت دارد بــه حضــور در‬ ‫تال ‬ ‫شهــای خــود را بــرای جذب او اغــاز کرده نوکمــپ ادامه دهد و تصمیمی برای جدایی‬ ‫و روز پن ‬ ‫جشــنبه جلس ـه ای با ژرژ مندس برگزار از بارسا ندارد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ .1 -9-1310‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۲۵۳۵‬مورخ ‪ 1401/02/12‬هیات دو اقای عبداله‬ ‫شیروانی فیل ابادی به شناسنامه شماره ‪ ۲۶‬کدملی ‪ ۴۶۷۹۷۶۱۲۲۹‬صادره فرزند رحمت اله در در سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ ۲۳۰‬متر مربع پالک شماره ‪ ۳۰۹‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۱۶‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از‬ ‫مالکیت رسمی اقای محمد حسین فرقانی تیرانی موضوع سند مالکیت ذیل صفحه ‪ ۳۸۶‬جلد ‪ ۴۵‬دفتر‬ ‫‪ ۹‬اصفهان مورخ ‪ 94/04/31‬واگذار گردید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۲۵۳۴‬مورخ ‪ 1401/02/12‬هیات دو خانم زهرا محمودی فیل ابادی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۷۲۵‬کدملی ‪ ۴۶۷۹۹۶۸۹۰۷‬صادره فرزند راه خدا در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ ۲۳۰‬متر مربع پالک شماره ‪ ۳۰۹‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۱۶‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه از مالکیت رسمی اقای‬ ‫محمد حسین فرقانی تیرانی موضوع سند مالکیت ذیل صفحه دفتر ‪ ۳۸۶‬جلد ‪ ۴۵‬دفتر ‪ ۹‬اصفهان مورخ‬ ‫‪ 94/04/31‬واگذار گردید‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1332497‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1313‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۲۲۴۸‬مورخ ‪ 1401/02/06‬هیات سه خانم فاطمه‬ ‫جهان بخش به شناسنامه شماره ‪ ۷۲۵‬کدملی ‪ ۱۲۸۶۶۸۶۰۵۹‬صادره از اصفهان فرزند حیدر بصورت‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 114/22‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۱۳۷۱۲‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال خریداری مع الواسطه از مالکیت رسمی ربابه امین‬ ‫الرعایا موضوع سند انتقال شماره ‪ ۲۹۸۵۶‬مورخ ‪ 22/07/19‬دفتر ‪ ۱۱‬اصفهان مورد ثبت صفحه ‪۴۶۵‬‬ ‫دفتر ‪)۶۹۱‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1332536‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1305‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۲۴۹۵‬مورخ ‪ 1401/02/11‬هیات دو اقای محمد تقی‬ ‫اهلل یاردستجردی به شناسنامه شماره ‪ ۱‬کدملی ‪ ۱۲۹۱۲۸۸۸۳۱‬صادره اصفهان فرزند حسین بصورت‬ ‫ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 235/14‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۱۳۹۰۰‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری مع الواسطه از مالکیت رسمی اسداله‬ ‫طوطیان موضوع سند انتقال شماره ‪ ۱۴۱۲۴‬مورخ ‪ 36/11/15‬دفتر ‪ ۶۵‬اصفهان‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫یحیی گل محمدی با خرید گلر تیم ملی‬ ‫دروازه تیمش را بیمه کرد‬ ‫بیرانوند‬ ‫صید چندمنظوره‬ ‫پرسپولیس‬ ‫یشــمار در خط دروازه پرسپولیس‬ ‫مشــکالت ب ‬ ‫در ایــن فصــل ب هقــدری بود که مدیریــت این تیم‪،‬‬ ‫در اولیــن اقــدام نقل وانتقاالتــی خــود‪ ،‬قــراردادی‬ ‫را بــا علیرضــا بیرانونــد بــه ثبت رســاند‪ .‬به گــزارش‬ ‫فوتبال ‪ ،360‬بســیاری از کارشناسان معتقد هستند‬ ‫کــه اگــر در خــط دروازه پرســپولیس در ایــن فصل‪،‬‬ ‫یک گلر باکیفیت باالتر قرار داشت‪ ،‬شاید این تیم‬ ‫می توانست برای ششمین بار متوالی قهرمان لیگ‬ ‫شود و یا حداقل می توانست کورس قهرمانی را به‬ ‫هفته پایانی بکشاند‪ .‬جایی که حامد لک‪ ،‬بوژیدار‬ ‫رادوشــویچ و احمــد گوهری نتوانســتند انتظــارات‬ ‫کادرفنی و هواداران را بر اورده کنند‪.‬‬ ‫اشتباه های فردی بیش ازاندازه‬ ‫اولیــن کمکــی کــه بیرانونــد بــه پرســپولیس در‬ ‫فصــل اینــده خواهد کــرد‪ ،‬بی گمان کاهــش مقدار‬ ‫اشــتباه های فردی خط دروازه خواهد بود‪ .‬تحلیل‬ ‫و بررســی گل های خورده پرســپولیس در این فصل‬ ‫نشــان می دهد که ‪ 10‬گل از ‪ 21‬گل خورده ان ها در‬ ‫این فصل‪ ،‬روی اشتباه مستقیم دروازه بانان این تیم‬ ‫بوده است‪ .‬چیزی حدود ‪ 50‬درصد گل های خورده‬ ‫ایــن تیم‪ .‬بیرانوند در طول ‪ ۴‬فصل حضور خود در‬ ‫پرسپولیساشتباه هایبه مراتبکمتریمرتکبشد‪.‬‬ ‫بیرانوند؛ یک دروازه بان مدرن‬ ‫در فوتبالمدرندنیا‪،‬تیم هاییکهاعتقادبهارائۀ‬ ‫یســازی را‬ ‫فوتبــال مالکانه دارنــد و از خط دروازه باز ‬ ‫اغاز می کنند‪،‬از دروازه باناندر نقشسوییپر استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬دروازه بانان ســوییپر عــاوه بر ویژگی های‬ ‫دروازه بانــان کالســیک ماننــد توانایی انجــام مهار‪،‬‬ ‫یهــای‬ ‫خــروج‪ ،‬انعطاف پذیــری و جای گیــری‪ ،‬ویژگ ‬ ‫دیگــری هــم دارند‪ .‬ایــن دروازه با نهــا در زمان پرس‬ ‫شــدید‪ ،‬با نزدیک شــدن به مدافعان مرکزی فاصله‬ ‫را پوشــش می دهنــد‪ .‬بــازی با پای خوبی و ســرعت‬ ‫فیزیکیباالییبایدداشتهباشند‪.‬تواناییشرکتدر‬ ‫بازی سازی و دادن پاس های موثر در هنگام فشار را‬ ‫داشتهباشد‪.‬یکیاز مشکالتاساسیسرخ پوشاندر‬ ‫این فصل هم نداشتن دروازه بانی با ویژگی های باال‬ ‫بــود‪ .‬با توجه به اینکه تیم های یحیی گل محمدی‬ ‫عالقۀ زیادی به بازی از خط دروازه داشــته و دارند‪،‬‬ ‫وجود یک دروازه بان با نقش سوییپر دروازه بان الزم‬ ‫و ضروریاست‪.‬جاییکهبیرانوندمی تواندهمچون‬ ‫مدافعان در بازیسازی شرکت کند و در مواقعی که‬ ‫تیمحریفاقدامبهپرسشدیدمی کند‪،‬باخونسردی‬ ‫و مهارت الزم پرس تیم حریف را می شکند و همانند‬ ‫بســیاری از دروازه بانان زیر توپ نمی زند و یا اشــتباه‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1331600‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1303‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۵۳۶۶‬مورخ ‪ 1400/11/30‬هیات چهار اقای مهدی‬ ‫مروجی هرندی به شناسنامه شماره ‪ ۲۸۳۵‬کدملی ‪ ۱۷۵۴۳۴۳۱۰۴‬صادره از اهواز فرزند محمدباقر‬ ‫بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 270/05‬متر مربع از پالک شماره ‪ ۱۳۹۰۰‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال‬ ‫‪ ۱۱۹۴۴۱‬مورخ ‪ 1399/07/09‬دفتر ‪ ۹‬اصفهان‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1331749‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ .1 -9-1315‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۳۵۵۵‬مورخ ‪ 1401/03/05‬هیات دو مالکیت خانم ازاده‬ ‫زارعی دولت ابادی به شناسنامه شماره ‪ ۸‬کد ملی ‪ ۵۶۵۹۶۳۰۷۲۳‬صادره کوهپایه فرزند رمضانعلی‬ ‫بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 150/91‬مترمربع پالک شماره ‪۹۳‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱۴۹۱۵‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری‬ ‫طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی اقای حاج محمود زارعی به موجب سند ‪۱۹۷۹۷‬‬ ‫مورخ ‪ 52/11/15‬دفترخانه ‪ ۸۲‬اصفهان‬ ‫‪ .۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۳۵۵۶‬مورخ ‪ 1401/03/05‬هیات دو مالکیت خانم منیژه مطلبی‬ ‫فشارکی به شناسنامه شماره ‪ 90037‬کد ملی ‪ ۱۲۸۱۸۹۶۱۵۲‬صادره اصفهان فرزند رضا بصورت سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 150/91‬مترمربع پالک شماره ‪ ۹۳‬فرعی از‬ ‫‪ ۱۴۹۱۵‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق‬ ‫مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی اقای حاج محمود زارعی به موجب سند ‪ ۱۹۷۹۷‬مورخ‬ ‫‪ 52/11/15‬دفترخانه ‪ ۸۲‬اصفهان‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1332517‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1308‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫نمی کند‪ .‬الزم به ذکر است یکی از مشکالت اساسی‬ ‫تیم گل محمدی در فصل گذشته‪ ،‬زمانی بود که تیم‬ ‫حریف اقدام به پرس از باال می کرد و بازیسازی این‬ ‫تیمرابامشکلروبرومی ساخت‪.‬‬ ‫ذهنیت برنده و انگیزه باال‬ ‫ذهنیتوروحیهجنگندگیبرایکسبموفقیت‬ ‫یکــی دیگــر از ویژگی های مهم بیرانوند اســت که‬ ‫یشــود ایــن روحیــه و ذهنیــت‪ ،‬بــه ســایر‬ ‫باعــث م ‬ ‫بازیکنان و کل تیم هم انتقال داده شــود و ان ها را‬ ‫وادار کنــد کــه تا اخرین ثانیه ســوت بازی دســت از‬ ‫تــاش و مبــارزه برندارند که شــاید ایــن موضوع به‬ ‫داستانخاصزندگیاو کههمهاز انمطلعهستند‪،‬‬ ‫برگردد‪.‬نکتهدیگری کهبایددربارهانصحبت کنیم‬ ‫شــخصیت کاریزماتیک او در خط دروازه است که‬ ‫باعث می شود مهاجمان حریف با ترس و احتیاط‬ ‫در مقابــل او بــازی کننــد‪ .‬به عنوان مثال پنالتی های‬ ‫خراب شدهفرشیداسماعیلیو علیکریمیدر دربی‬ ‫و مهدی کیانی در نیمه نهایی جام حذفی سه سال‬ ‫پیش‪ ،‬گواه این مطلب بوده و هست‪ .‬عالوه بر این‬ ‫یکی از عوامل بازگشت بیرانوند به پرسپولیس‪ ،‬به‬ ‫خطر افتادن موقعیت این بازیکن در تیم ملی در‬ ‫استانه جام جهانی است‪ .‬بیرانوند‪ ۲‬فصل اخیر را در‬ ‫اروپا بازی کرده و اکثر مقاطع فصل نیمکت نشین‬ ‫بوده است‪ .‬این نیمکت نشینی برای چند بازی هم‬ ‫در تیم ملی تسری پیدا کرد‪ .‬بیرانوند باانگیزه بسیار‬ ‫زیاد به دنبال درخشش در فصل اتی لیگ است تا‬ ‫جایــگاه خود را در تیم ملی در جام جهانی تثبیت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫افزایش روحیه اتحاد در تیم‬ ‫فــارغ از مســائل فنــی و تکنیکــی‪ ،‬یکــی از‬ ‫مسائلی که در فصل گذشته پرسپولیس را ازار داد‪،‬‬ ‫بی نظمی هایــی بــود کــه از دو دروازه بــان این تیم‬ ‫ســر م ـی زد‪ .‬بوژیــدار رادوشــویچ کــه به دلیــل عدم‬ ‫پرداخت مطالباتش در نیمه های فصل پرسپولیس‬ ‫را رها کرد و حتی در مجامع بین المللی هم از این‬ ‫تیــم شــکایت کرده اســت‪ .‬حامد لک نیــز به دلیل‬ ‫بی انضباطی چندین هفته را از روی سکوها نظاره گر‬ ‫تالش هم بازی های خود بود‪ .‬بیرانوند اما با توجه‬ ‫به روحیه ی شــوخ طبعی و جمع گرایی مختص به‬ ‫خود و تجربه ســال ها حضور در پرســپولیس و تیم‬ ‫ملــی‪ ،‬قطعا در ســال منتهی بــه جام جهانی خیال‬ ‫هواداران پرســپولیس را از این نظر راحت می کند و‬ ‫بهعنصر اتحادو یکدستبودنتیم‪ ،‬کمکفراوانی‬ ‫خواهدکرد‪.‬‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۱۱۶‬مورخ ‪ 1401/01/15‬اقای عیدی محمد باقری فرزند شکراله ششدانگ یکبابخانه به‬ ‫مساحت ‪ 111/75‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۳۸‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۱۱‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1331848‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1300‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۶۶۸۵‬مورخ ‪ 1400/12/17‬اقای مصطفی چاوشی فرزند نصراهلل در ششدانگ یکبابخانه به‬ ‫مساحت ‪ 113/67‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۳۶۶‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۷‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/05:‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد‪/1331669‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-1297‬چون خانم معصومه نصیران نجف ابادی فرزند یداهلل اجرای مقررات قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب کارگاه واقع در محدوده پالک ‪ ۶۳۳‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۸‬نجف اباد بخش ‪-۱۱‬ثبت اصفهان‬ ‫را نموده و رای شماره ‪ ۲۷۲۵‬مورخه ‪ 1400/۰۶/07‬هیات حل اختالف موضوع قانون مذکور نسبت‬ ‫به ان صادر شده و تحدید حدود اولیه پالک ‪ ۶۳۳‬تاکنون بعمل نیامده‪ ،‬لذا طبق تبصره ماده ‪ ۱۳‬قانون‬ ‫فوق الذکر تحدید حدود پالک شماره ‪ ۲‬فرعی از ‪ ۶۳۳‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۸‬نجف اباد بخش ‪۱۱‬‬ ‫ثبت اصفهان بنام خانم معصومه نصیران نجف ابادی در روز دوشنبه ‪ 1401/04/13‬از ساعت ‪ ۹‬صبح‬ ‫در محل شروع و بعمل خواهد امد‪ .‬لذا بموجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد‬ ‫که در ساعت و روز مقرر در این اگهی در محل حضور یابند‪ .‬اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده ‪۲۰‬‬ ‫قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬اعتراض به تقاضای‬ ‫تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم‬ ‫دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت پذیرد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/03/21 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شهرستان نجف اباد – حجت اله کاظم زاده ‪/1331870‬م الف‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫اگهی مزایده پرونده اجرائی به شماره بایگانی (‪)۹۹۰۰۹۶۹‬‬ ‫‪ -9 -1298‬شماره اگهی‪ 140103902002000076 :‬تاریخ اگهی‪ 1401/03/18 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 46/5 – 139904002003000917‬حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪۲۴۰۳۹‬‬ ‫(بیست و چهار هزار و سی و نه) فرعی از ‪( ۵۰۰۰‬پنجهزار اصلی) اصلی مفروز و مجزا شده از ‪۳۹۹‬‬ ‫فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان قطعه سوم تفکیکی به مساحت (‪)216/95‬‬ ‫دویست و شانزده متر و نود و پنج دسیمتر مربع واقع در طبقه دوم که (‪ )4/49‬چهار متر و چهل و نه‬ ‫دسیمتر مربع ان تراس مسقف‪ )8/02( ،‬هشت متر و دو دسیمتر مربع ان پیشرفتگی در دو قسمت‬ ‫است به انضمام پارکینگ قطعه چهارم تفکیکی به مساحت (‪ )11/5‬یازده متر و پنجاه دسیمتر مربع واقع‬ ‫در همکف که (‪)/15‬پانزده دسیمتر مربع ان به صورت غیر مسقف است متعلق به اقای فرهاد قنادی‬ ‫اف فرزند‪ :‬علی اصغر به ادرس‪ :‬اصفهان ‪ -‬خیابان اپادانا اول ‪ -‬کوی ایینه ‪ -‬کوچه درخشان ‪ -‬پالک‬ ‫‪ - ۱۱‬طبقه دوم ‪ -‬کدپستی‪ ۸۱۶۵۸۶۵۹۶۲ :‬بشماره چاپی ‪ 066718‬سری الف سال ‪ ۹۴‬با شماره دفتر‬ ‫الکترونیکی ‪ ۱۳۹۴۲۰۳۰۲۰۲۴۰۳۱۷۶۴‬دارای سابقه ثبت و سند مالکیت تک برگ می باشد‪ .‬با حدود‬ ‫و مشخصات ‪ - ۱‬حدود اپارتمان شماال‪ :‬در دو قسمت‪ ،‬اول دیوار و پنجره است بطول (‪ )14/70‬چهارده‬ ‫متر و هفتاد سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره ‪ ۳۹۶‬فرعی از شماره ‪ ۵۰۰۰‬اصلی دوم دیواریست‬ ‫پیشرفتگی بطول (‪ )0/34‬سی و چهار سانتیمتر به فضای معبر شرقا‪ :‬در چهارده قسمت‪ ،‬که قسمتهای‬ ‫دهم و دوازدهم ان شمالی‪ ،‬قسمتهای دوم و چهارم و ششم و هشتم ان جنوبی‪ ،‬قسمت سوم ان غربی‪،‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫نقل وانتقاالتتراکتور؛‬ ‫فعال در حالت انتظار‬ ‫باشــگاه تراکتــور به دلیل مشــخص نبــودن تکلیف‬ ‫ســرمربی فصــل اینــده خــود هنــوز فعالیــت در نقل و‬ ‫انتقاالت را شــروع نکرده اســت‪ .‬تراکتور فصل را با رتبه‬ ‫ســیزدهم بــه پایان رســاند و هنوز با ارطغرول ســاغالم‬ ‫بــرای ادامــه همکاری به توافق دســت نیافته اســت‪ .‬از‬ ‫پایان لیگ تا به امروز‪ ،‬مذاکره طرفین نتیجه ای نداشته و‬ ‫ان گونه که به نظر می رسد‪ ،‬مربی ترکیه ای به پایان راه در‬ ‫تبریز رسیده و امید زیادی به ادامه همکاری با او وجود‬ ‫ندارد‪ .‬در چنین شــرایطی چند گزینه داخلی و خارجی‬ ‫به عنوان جانشینان احتمالی ساغالم مطرح شده اند اما‬ ‫باشگاه تراکتور هنوز از ادامه مذاکره با او خبر می دهد‪.‬‬ ‫هیــچ اشــاره ای بــه محدودیــت زمانــی ایــن مذاکــرات‬ ‫نشــده و این از دســت دادن زمان های طالیی در نقل‬ ‫و انتقاالتتابستانیاست‪.‬در شرایطی کهباشگاه هایی‬ ‫چون پرسپولیس‪ ،‬نقل و انتقاالت را توفانی شروع کرده و‬ ‫پیشاز سایرین‪،‬باگزینه هایمدنظر خوددر حالتوافق‬ ‫وعقدقرار هستند‪،‬باشگاهتراکتور هنوز تکلیفسرمربی‬ ‫فصل جدید خود را مشخص نکرده و درصورتی که این‬ ‫روند ادامه داشته باشد ان ها بازهم زمانی وارد مارکت‬ ‫خواهند شد که دیگر گزینه های خرید زیادی در ویترین‬ ‫باقــی نمانــده اســت‪ .‬طی ســال های اخیر بــا توجه به‬ ‫تغییراتمکرر در راس کادر فنیتراکتور‪،‬اینتیمهیچ گاه‬ ‫با نظر مستقیم سرمربیان بسته نشده است‪ .‬باشگاه در‬ ‫فصل جاری در نظر دارد که زمینه را برای بســته شــدن‬ ‫تیم توسط سرمربی فراهم کند‪ .‬این امر مستلزم توافق‬ ‫و نهایی کردن قرارداد سرمربی فصل اینده است که تا‬ ‫این لحظه هنوز به جایی نرسیده تا نقل و انتقاالت در‬ ‫تراکتور فعال در حالت انتظار باشد‪ .‬این در حالی است‬ ‫کــه عالوه بــر مقوله خرید بازیکن‪ ،‬باشــگاه تراکتور کار‬ ‫ســختی برای حفظ نفراتی خواهد داشــت که قــرارداد‬ ‫ان ها به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫مهدی پور در رادار تیم های‬ ‫لیگ ستارگان قطر‬ ‫روزنامــه العرب قطر مدعی شــد که هافبک میانی‬ ‫اســتقالل در حال بررسی پیشــنهاد ها خود برای حضور‬ ‫در لیگ ستارگان است‪ .‬پس از عملکرد خوبی که مهدی‬ ‫مهدی پــور در اســتقالل و طــی فصــل گذشــته داشــت‪،‬‬ ‫حاال به نظر می رسد که این بازیکن با پیشنهاد هایی از‬ ‫تیم های دیگر روبه رو شده است‪ .‬گفته می شود که این‬ ‫هافبک میانی ابی ها از لیگ قطر دارای پیشنهاد است‪.‬‬ ‫روزنامه العرب قطر در همین زمینه نوشته است‪ :‬برخی‬ ‫گزارش هایایرانیحاکیاز اناستکهمهدی پور بازیکن‬ ‫میانی تیم ملی ایران و استقالل‪ ،‬عالقه باشگاه های ما در‬ ‫لیگستارگانقطر رابرایحضور در فصلایندهبهدست‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫است‪ .‬اول دیوار و پنجره است بطول (‪ )7/00‬هفت متر به