روزنامه رویداد امروز شماره 1366 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1366

روزنامه رویداد امروز شماره 1366

روزنامه رویداد امروز شماره 1366

‫س مق ه‬ ‫روز امهسر سریصبح یر ن‬ ‫‪ruydad ran com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫طرح شفافیت‬ ‫در کما‬ ‫ص دی جـ م عی‬ ‫‪ 19‬خــرد د ماه‪1401‬‬ ‫‪ 09‬جون‪2022‬‬ ‫‪ 09‬ذو عده ‪1443‬‬ ‫شم ره‪/ 1366‬س ل جم‬ ‫‪ 8‬ص حه‪ /‬مت ‪ ۲۰۰۰‬وم ن‬ ‫وغ ی‬ ‫سی ست‬ ‫امروز‬ ‫‪02‬‬ ‫سی ست‬ ‫تغییر ساعاتکاریادارات‬ ‫از ‪ ۲۱‬خردادماه‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫الم‬ ‫شم ره‬ ‫حج مظهر اتحاد امت اسالمی است‬ ‫ا الم‬ ‫قتص د‬ ‫صفحه خر‬ ‫قط رمرگدر یستگ همزینوب بیلمک نیکیبرخوردکرد‬ ‫اموال و امالک استان‬ ‫صدای گلوله‬ ‫کین ه توزی‬ ‫ایالم‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1366‬‬ ‫پیشبینی تردد‪ ۸5‬درصدی زائران اربعین از مرز مهران‬ ‫شماره‬ ‫حسنبهرامنیا؛استاندار ایالم‪:‬حضور پنجمیلیونزائر اربعینحسینیو تردد‪ ۸۵‬درصدیانان‬ ‫از مرز مهران پیشبینی میشود بر همین اساس افزایش گیتهای کنترل و بازرسی مرز مهران‬ ‫برای مراسم اربعین امسال یک ضرورت است‪ .‬انچه به مطالبه جدی این استان در نشست‬ ‫ستاد مرکزی اربعین مطالبه کرده ان است که گیتهای کنترلی در مرز مهران افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫تکمیلسینمافرهنگایالمدراولویتاست‬ ‫علی هوشمند؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم‪ :‬تکمیل سازه سینما فرهنگ ایالم‬ ‫انجمن سینمای جوانان ایران بخشی از امور این پروژه موردبررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫عکس ‪ :‬رویداد امروز‬ ‫عدم حضور بهموقع اورژانس اجتماعی و‬ ‫اورژانس ‪۱۱۵‬‬ ‫بخشــنده در پاســخ به این ســوال که نظر شما در‬ ‫خصــوص کلیپ تولیدشــده نیروی انتظامــی و حضور‬ ‫فرمانده انتظامی استان در این ویدئو گفت‪ :‬اظهارات‬ ‫متفاوتیدر اینخصوصارائهشدهاستاماکارشناسان‬ ‫انتظامی در مورد جزئیات این اقدام پلیس میتوانند‬ ‫بهتر اظهارنظر کنند‪ .‬دادستان ایالم در بخش دیگری‬ ‫از ســخنان خــود با پاســخ بــه این ســوال که ایــا تمام‬ ‫کارکنــان ایــن اداره کل با گلوله ضارب کشــته و زخمی‬ ‫شدهاند یا خیر؟ گفت‪ :‬تمام مقتوالن با تیراندازی به‬ ‫قتل رســیدهاند و پس از تکمیل نتایج و ازمایشهای‬ ‫پزشــک قانونی و کارشناســی سالح نظر نهایی اعالم‬ ‫خواهد شد‪ .‬او در پاسخ به سوال دیگری در خصوص‬ ‫عدم حضور روانشناس و اورژانس اجتماعی درصحنه‬ ‫جرم گفت‪ :‬متاســفانه عدم حضور بهموقــع اورژانس‬ ‫اجتماعــی و اورژانــس ‪ ۱۱۵‬در محــل تیرانــدازی بــرای‬ ‫انتقــال مصدومــان گزارششــده و دالیــل ایــن امــر در‬ ‫دست بررسی اســت‪ .‬دادستان ایالم افزود‪ :‬در بررسی‬ ‫سوابق ضارب دو مورد محکومیت وجود دارد که البته‬ ‫باتوجهبهمرورزمانمحکومیتکیفریموثر محسوب‬ ‫نمیشــوند‪ .‬این مقام قضایی در پاســخ به این سوال‬ ‫که چگونه فردی به این درجه از خشــونت میرســد‬ ‫که همکاران خود را به رگبار ببندد و ایا ممکن اســت‬ ‫ضارب ازنظر روانی دچار جنون انی شده باشد افزود‪:‬‬ ‫بهصراحت در این خصوص نمیتوان اظهارنظر کرد و‬ ‫باید تمام جوانب و زوایای این پرونده بررســی شــود‪.‬‬ ‫بخشنده در پاسخ به این سوال که ایا در خصوص این‬ ‫پروندهفردیدستگیرشدهو تحتبازجوییقرارگرفته‬ ‫تصاویر دوربینهای مداربسته اداره کل اموال‬ ‫و امالک منتشر شود‬ ‫معــاون امنیتــی وزارت کشــور در ســخنانی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬گروگانگیر دارای سوابق مجرمانه بوده است!‬ ‫در صورت صحت این ادعا باید برای بنیاد مستضعفان‬ ‫خون گریست که فردی سابقهدار در بین کارکنان بدون‬ ‫گزینشهای الزم پیش از اســتخدام جذبشده است‪.‬‬ ‫امیدواریــم دســتگاه قضایــی و در راس ان رئیــسکل‬ ‫دادگستریو دادستانایالمباحساسیتخاصیزوایای‬ ‫نامشخصاینگروگانگیریمسلحانهرابابررسیتصاویر‬ ‫دوربینهایمداربستهبهافکار عمومیارائهدهند‪.‬مدیر‬ ‫ایــن اداره کل نیز عزل شــد؛ این اقدام هرچند مســکن‬ ‫موقتی است اما شخص فتاح رئیس بنیاد مستضعفان‬ ‫کشــور شــخصا باید پاســخگوی مدیران منصوب خود‬ ‫باشد و شنیدههایی مطرح است که مدیرکل درب اتاق‬ ‫خود را از داخل قفل نموده و پس از تهدیدهای فراوان‬ ‫گروگانگیر اقدام به بازگشایی درب ننموده است تا این‬ ‫حادثهخونینترباشد‪.‬‬ ‫تحلیلی جامعهشناختی بر واقعه گروگانگیری‬ ‫در ایالم‬ ‫خلیلکمربیگی‪،‬دانشاموخته‬ ‫جامعهشناســی و پژوهشــگر‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی در‬ ‫تحلیــل ایــن واقعــه گفــت‪:‬‬ ‫جامعــه ایــران در دورۀ نویــن‬ ‫خــود کــه مرحلــهای انتقالــی‬ ‫را ســپری میکند با موج اســیبهای اجتماعــی روبرو‬ ‫شده است‪ .‬این موج‪ ،‬چندین سال است که در استان‬ ‫ایــالم نیز خودنمایی کــرده بهگونهای که این اســتان‬ ‫به نماد بارزی از تضاد و سرگشتگی در زندگی شهری‬ ‫تبدیلشــده اســت‪ .‬رها شدن و سرگشتگی بین سنت‬ ‫و مدرنیته‪ ،‬پیدایی تضاد و تقابل بین انها و فقدان‬ ‫خـــبر‬ ‫خـــبر‬ ‫افتتاحبیمارستان‪۳۷۶‬تختخوابیرازیمطالبهجدی‬ ‫مردم ایالم است‬ ‫شــهردار ایــالم اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫خصــوص ســازههای غیرمجــاز امــار‬ ‫دقیقی به شــهرداری ایالم اعالمنشــده‪،‬‬ ‫بــر اســاس تشــخیص ناظــر ســازمان‬ ‫نظاممهندســی‪ ،‬ســازههای ناایمــن‬ ‫ازلحــاظ ایمنــی و اســتحکام بنــا بــه‬ ‫شهرداری معرفی میشوند‪.‬‬ ‫به گــزارش تابناک؛ محمــدی اوندی‬ ‫افــزود‪ :‬امــار دقیــق ســازههای غیرمجاز‬ ‫بایــد ســازمان نظاممهندســی بر اســاس‬ ‫مشــخصات فنی و ضوابط اییننامهای‬ ‫به شهرداری ارائه دهند‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬صــدور پروانــه در‬ ‫شــهرها بــه اســتناد مــاده ‪ ۵۵‬بــر عهــده‬ ‫شــهرداریها اســت و مرجع رسیدگی به‬ ‫بیمارستانتصریحکرد‪:‬باحمایتدستگاههایمتولیمشکل‬ ‫راه دسترسی‪ ،‬برق و اب موردنیاز بیمارستان باید حل شود‬ ‫که با برگزاری جلسهای با مدیران دستگاههای مربوطه این‬ ‫مشکل مرتفع خواهد شد‪ .‬نماینده مردم در مجلس شورای‬ ‫اسالمیبر تکمیلتجهیزاتموردنیاز اینبیمارستانتاکیدکرد‬ ‫و بیان داشــت‪ :‬تکمیل این تجهیزات باید‪ ،‬با کمک وزارت‬ ‫بهداشــت صورت گیرد که مقرر شــد‪ ،‬طی جلســهای با وزیر‬ ‫خـــبر‬ ‫تخصیص‪ ۵۱۰‬میلیاردریالبرایتوسعهاماکنورزشیدر روستاهایدهلران‬ ‫نماینــده مردم دهلــران‪ ،‬ابدانان‪ ،‬دره شــهر و بدره‬ ‫در مجلس شــورای اســالمی گفت‪ ۵۱۰ :‬میلیارد ریال از‬ ‫محل مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای نفت و گاز‬ ‫برایتوسعهاماکنورزشیدر روستاهایدهلرانهزینه‬ ‫میشود‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بهزاد علیزاده در دیدار مردم‬ ‫‪ ۱۱‬روســتای بخش دشــت عباس شهرستان دهلران به‬ ‫مشکالت طرح هادی اشاره و اظهار داشت‪ :‬میانگین‬ ‫اجرای طرحهای هادی در روستاهای شهرستان پائین‬ ‫اســت که باید ارتقا یابد‪ .‬او با اشــاره به اینکه از محل‬ ‫مســئولیتهای اجتماعی نفــت ‪ ۹۸۰‬میلیارد ریــال در‬ ‫شهرســتان دهلــران هزینــه میشــود‪ ،‬افــزود‪ :‬از اعتبــار‬ ‫ذکرشده‪ ۴۷۰‬میلیارد ریال برای طرح هادی روستاهای‬ ‫شهرستاندر بخشهایمرکزی‪،‬موسیان‪،‬دشتعباس‪،‬‬ ‫زریناباد و سراب میمه پیشبینیشده که بنیاد مسکن‬ ‫اقدامــات الزم را انجــام خواهــد داد‪ .‬نماینــده حــوزه‬ ‫جنوبیایالمدر مجلسشورایاسالمیتوجهبهورزش‬ ‫در نقاط روستایی را از دیگر مسئولیتهای اجتماعی‬ ‫نفت ذکر کرد و یاداور شد‪ ۵۱۰ :‬میلیارد ریال از همین‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫دربارهسازههایغیرمجاز امار دقیقی‬ ‫به شهرداری ایالم اعالمنشده است‬ ‫تخلفات نیز کمیســیون ماده ‪ ۱۰۰‬است‪.‬‬ ‫اوندی ادامه داد‪ :‬بر همین اســاس قرار‬ ‫شده کمیتهای فنی را از اداره استاندارد‬ ‫و نظاممهندســی‪ ،‬راه شهرســازی‪،‬‬ ‫شهرداری‪ ،‬خدمات ایمنی و اتشنشانی‬ ‫بــرای شناســایی ســازههای غیرمجــاز در‬ ‫شهر ایالم تشکیل شود‪.‬‬ ‫او بیــان کــرد‪ :‬طبــق امــاری کــه از‬ ‫اداره اتشنشــانی در دســت داریــم ‪۱۰‬‬ ‫نقطــه بحرانــی در شــهر ایــالم وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬امــا بــر اســاس اصــول فنــی و‬ ‫ضوابط اییننامهای کارشناســان رسمی‬ ‫دادگســتری و ســازمان نظاممهندســی‬ ‫باید تشــخیص دهند که چه ساختمانی‬ ‫ناایمن هستند‪.‬‬ ‫نماینده مردم ایالم در مجلس شــورای اســالمی گفت‪:‬‬ ‫یکــی از اولویتهــای اصلــی ایــن اســتان تکمیــل و تجهیــز‬ ‫بیمارستان رازی است که از اصلیترین مطالبات مردم استان‬ ‫نیز بهشمار میاید‪.‬‬ ‫ســارا فالحی در گفتوگو با تســنیم‪ ،‬افتتاح بیمارستان‬ ‫‪ 376‬تختخوابی رازی ایالم را مطالبه جدی مردم عنوان و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬یکی از اولویتهای اصلی این استان تکمیل و‬ ‫تجهیز بیمارستان رازی است که از اصلیترین مطالبات مردم‬ ‫اســتان نیز به شــمار میاید‪ .‬نماینده مردم ایالم در مجلس‬ ‫شورایاسالمیبااشارهبهمشکالتپیشرویبیمارستانرازی‬ ‫بــرای افتتــاح گفت‪ :‬برای تکمیل زیرســاختها و راهاندازی‬ ‫هر چه سریعتر بیمارستان به یک ارتباط بین بخشی‪ ،‬میان‬ ‫دســتگاههای اســتان نیاز اســت تا به کمک دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکی بیایند و این بیمارستان افتتاح و به مردم خدمات‬ ‫درمانی ارائه کند‪ .‬او با تاکید بر تکمیل زیرساختهای این‬ ‫بهداشــت و با همراهی عوامل علوم پزشــکی استان انجام‬ ‫گیرد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬قبال در مورد تکمیل و تجهیز این‬ ‫بیمارســتان وزیر محترم بهداشــت و معاونین ایشــان قول‬ ‫مساعد دادند که با رایزنیهایی که صورت خواهد گرفت‪،‬‬ ‫محقق خواهد شــد‪ .‬فالحی با اشــاره به اینکه اســتان ایالم‬ ‫مسیر اصلی زوار اربعین است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به تردد زوار‬ ‫اربعین از مسیر استان ایالم‪ ،‬یکی از اولویتهای اصلی این‬ ‫استانتکمیلو تجهیز بیمارستانرازیاست کهاز اصلیترین‬ ‫مطالباتمردماستاننیز بهشمار میاید‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس شــورای اســالمی گفــت‪ :‬برای‬ ‫تکمیل تجهیزات این بیمارستان باید دولت پای کار باشد و‬ ‫ما نیز بهعنوان نماینده مردم رایزنیهای الزم را در این زمینه‬ ‫انجام خواهیم داد و طبق قول رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫استان ایالم تا پایان خردادماه شاهد افتتاح این بیمارستان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫کوه قالقیران‬ ‫‪ :‬یکــی از مهمتریــن کوههــای ایالم را میتــوان کوه قالقیران معرفی کرد که طبیعت‬ ‫زیبای ان واقعا غیرقابل وصف است‪ .‬این کوه در ‪ 3‬کیلومتری شمال شهر ایالم قرارگرفته و ارتفاع ان‬ ‫به ‪ 2152‬متر میرسد‪ .‬منظره چشمنواز کوه قالقیران بر هیچکس پوشیده نیست و طبیعت بکر ان‬ ‫چشم هر بینندهای را به خود خیره میکند‪.‬‬ ‫کارخانهسیماندهلران‬ ‫دربالتکلیفی‬ ‫روزنامه «سفیر ایالم» در شماره روز گدشته‬ ‫خود نوشــت‪ :‬کارخانه سیمان دهلران بعد‬ ‫از ‪ 17‬ســال همچنان در بالتکلیفی اســت‪.‬‬ ‫مسثوالن استان ناتوان از حل مشکالت ان‬ ‫از ارجاعپروندهبرایتعیینتکلیفبهستاد‬ ‫تسهیلورفعموانعتولیدسخنمیگویند‪.‬‬ ‫سرپرست رویداد امروز در استان ایالم‬ ‫| فرح اله صید محمدی |‬ ‫شماره ‪ 35‬صفحه رویداد ایالم‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫توانمندسازیمهمترین‬ ‫راهکار ریشهکن کردن‬ ‫فقر است‬ ‫اســتاندار ایالم بــا تاکید بر اجرای ســرمایهگذاری در‬ ‫طرحهای زودبازده کمیته امداد در نقاط محروم استان‬ ‫گفت‪ :‬توانمندســازی افــراد کمبضاعت‪ ،‬مهمتریــن راه‬ ‫ریشهکن کردنفقر مطلقاست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امروز‪ ،‬حســن بهرامنیــا در ادامه‬ ‫پیگیریهای خود در مرکز به دیدار رئیس کمیته امداد‬ ‫حضرت امام خمینی (ره) رفت و خواستهها و مطالبات‬ ‫مــدد جویــان اســتان را مطــرح کــرد‪ .‬او در ایــن دیــدار‬ ‫خواستار توجه و پیگیری کمیته امداد کشور در خصوص‬ ‫تحقق مصوبات سفر ریاست جمهوری در حوزه کمیته‬ ‫امــداد اســتان‪ ،‬توجــه بــه مســائل و مشــکالت مربوط‬ ‫بــه خشکســالی مددجویــان‪ ،‬رفــع موانع و حمایــت از‬ ‫طرحهای دامداری مددجویان و همچنین اجرای طرح‬ ‫تامین مســکن مددجویان استان شــد‪ .‬استاندار ایالم با‬ ‫عنوان این مطلب که بیش از یکپنجم جمعیت استان‬ ‫تحتپوششنهادهایحمایتیاست‪،‬اظهار داشت‪:‬در‬ ‫اینجاالزماستاز اقداماتارزشمندکمیتهامداددر استان‬ ‫ایالم تشکر کنم و در ادامه خواستار تداوم بیشازپیش‬ ‫این حمایتها هستیم‪ .‬بهرام نیا یکی از راههای از بین‬ ‫بردن فقر مطلق در کشور و استان را توانمندسازی افراد‬ ‫کمبضاعت و اسیبپذیر جامعه خواند و گفت‪ :‬در این‬ ‫راستا کمیته امداد و دیگر نهادهای حمایتی میتوانند با‬ ‫تمرکز بر نقاط محروم نسبت به اجرای سرمایهگذاری‬ ‫در طرحهای زودبازده و کوچک در راستای تقویت بنیه‬ ‫مالیو اقتصادیخانوارهاینیازمنداقدام کنند‪.‬‬ ‫صادرات نخستین محموله‬ ‫صادراتی از مرز هالله‬ ‫شمالی به عراق‬ ‫مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری ایالم‬ ‫گفــت‪ :‬اولین محمولــه که از محصوالت تولیــدی مازاد‬ ‫استان بود از طریق مرز هالله شمالی به کشور عراق و‬ ‫اســتان دیاله صادر شــد‪ .‬تقی منصوریان در گفتوگو با‬ ‫فــارس گفت‪ :‬اولین محمولــه که از محصوالت تولیدی‬ ‫مازاد اســتان بود از طریق مرز هالله شــمالی به کشــور‬ ‫عراق و استان دیاله صادر شد‪ .‬او با بیان اینکه سهشنبه‬ ‫مرز هالله شــمالی از ســوی کشــور عراق باز شــد افزود‪:‬‬ ‫بازگشایی مرزهای چیالت دهلران و چنگوله مهران در‬ ‫دستور کار استانداری اســت و بهزودی دیدارهای مرزی‬ ‫با استانداران واسط و میسان عراق برای این مهم انجام‬ ‫خواهدشد‪.‬مدیرکلهماهنگیامور اقتصادیاستانداری‬ ‫ایــالم بــا بیــان اینکــه بازگشــایی بازارچههــای مــرزی‪،‬‬ ‫مرزنشــینان و شهرســتانهای مرزی را توســعه میدهد‬ ‫گفت‪ :‬روابط خارجی و رونق اقتصاد مرزی از مهمترین‬ ‫شاخصهایتوسعهاستاناست‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 38‬درصدی‬ ‫برداشت گل نرگس در‬ ‫ابدانان‬ ‫مجــری طــرح گل و گیاه زینتی در ایالم گفت‪ :‬ســال‬ ‫جــاری ‪ ۵۸‬میلیــون و ‪ ۹۸۵‬هــزار شــاخه گل نرگــس در‬ ‫ابدانــان برداشتشــده کــه این مقدار نســبت به ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۳۸‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪ .‬نظــری در‬ ‫گفتوگو با فارس گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲۳۸‬هکتار از اراضی‬ ‫ابدانانزیر کشت گلنرگسهستند‪.‬او افزود‪:‬سالجاری‬ ‫‪ ۵۸‬میلیــون و ‪ ۹۸۵‬هــزار شــاخه گل نرگــس در ابدانان‬ ‫برداشتشده که این مقدار نسبت به سال گذشته ‪۳۸‬‬ ‫درصدافزایشداشتهاست‪.‬مجریطرح گیاهانزینتیدر‬ ‫خصوص اینکه بسیاری از نرگس کاران ابدانانی مدعی‬ ‫هستند که متحمل ضرر شــده و بازار فروش نداشتهاند‬ ‫بیان کرد‪ :‬اکثر کشــتهای گل نرگس در ابدانان دیمی‬ ‫و تابع شــرایط اب و هوایی هســتند و امسال به خاطر‬ ‫خشکسالیباز شدنگلهابهتعویقافتادهاستنظری‬ ‫گفــت‪ :‬در خصوص خســارت نرگــس کاران مکاتباتی با‬ ‫وزارتخانه جهت دادن تسهیالت به انها و جبران زیان‬ ‫صورت گرفتهو تقاضایدستگاهتولیدعرقگیر یااسانس‬ ‫گیری شده که گل نرگسهایی که روی دست بهرهبردار‬ ‫مانده و به فروش نمیرسد حداقل از اسانس و عصاره‬ ‫انهااستفادهشود‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ ۹5‬درصدی طرح‬ ‫کاداستر در اراضی دهلران‬ ‫مدیرکل ثبتاسناد و امالک استان ایالم گفت‪ :‬طرح‬ ‫کاداستر اسناد اراضی ملی و دولتی در شهرستان دهلران‬ ‫با‪ ۹۵‬درصد پیشرفتدر مراحلتکمیل است‪.‬به گزارش‬ ‫ایرنــا‪ ،‬علی مرادپــور در دیدار با فرمانــدار ویژه دهلران‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اراضی ملی دهلران‪ ۷۰۰‬هزار هکتار است‬ ‫کــه طــرح کاداســتر ان بــا ‪ ۹۵‬درصد پیشــرفت در حال‬ ‫اجراست‪.‬او افزود‪:‬طرح کادستر اراضی کشاورزیدهلران‬ ‫نیز در روستاهای جلیزی و پتک اعراب شروعشده است‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبتاســناد امالک ایــالم افزود‪ :‬طرح کاداســتر‬ ‫ایــن اراضــی در ســطح ‪ ۶‬هــزار هکتــار در حال تطبیق‪،‬‬ ‫مستندســازی و تشکیل پرونده اســت‪ .‬معاون استاندار‬ ‫و فرمانــدار ویــژه دهلــران هم ضمن تقدیــر از عملکرد‬ ‫ثبتاسناد و امور اراضی که کار انها خدمت به مردم و‬ ‫کشاورزان محسوب میشود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اجرای کاداستر‬ ‫اراضی ملی به جهت جلوگیری از زمینخواری و تثبیت‬ ‫مالکیت دولت از اهمیت ویژهای برخوردار است‪.‬‬ ‫محــل بــرای احــداث ‪ ۲۳‬زمیــن چمن مصنوعی‪ ،‬ســه‬ ‫سالن ورزشی و یک زمین چمن روستایی در روستاهای‬ ‫شهرستان لحاظ شده است‪ .‬علیزاده تاکید کرد‪ :‬بیشتر‬ ‫مطالبــات مردم این روســتاها در حوزه اب شــرب بود‬ ‫که با اعتباراتی که برای سال جاری در این حوزه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬شاهد رفع مشکالت اب شرب خواهیم بود‪ .‬او‬ ‫مطالبات دامداران در زمینه تامین علوفه را یاداور شد و‬ ‫گفت‪ :‬با حذف ارز یارانهای مشکالتی برای کشاورزان‬ ‫بــه وجــود میایــد ولی بــا توجه به تصمیــم دولت و‬ ‫تامین ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد ریال اعتبار از طریق تسهیالت‬ ‫ارزانقیمت و با بهره ‪ ۱۰‬درصد از متولیان انتظار است‬ ‫دامداران از این تسهیالت بهرهمند شوند‪ .‬علیزاده به‬ ‫خرید دام مازاد و پیگیری از طریق وزیر اشاره و افزود‪:‬‬ ‫خرید دام توسط پشتیبانی دام در دستور کار است که‬ ‫امیدواریماینموضوعتسریعشود‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫ایالم‬ ‫‪6‬‬ ‫رویدا د ایالم‬ ‫پنجشنبه ‪ 01‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1330‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 01‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1330‬‬ ‫شماره ‪35‬‬ ‫بارشها ‪ 42‬درصد نسبت به سال قبل کاهشیافته است‬ ‫سایه شوم خشکسالی بر سر دامداری ایالم‬ ‫ســایه ســنگین خشکســالی بــر دامــداری ایالم‬ ‫باعث شده بســیاری از دامداران دامهای خود را با‬ ‫قیمتها بسیار پایین به حراج بگذارند‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬کاهش شدید بارشها‪ ،‬زرد شدن مزارع و مراتع‬ ‫استان ایالم انهم در فروردینماه‪ ،‬خبر از سالی کم‬ ‫رونق میدهد‪ ،‬سالی که دامداران و کشاورزان استان‬ ‫از همین حاال پیشبینی میکنند که با چالش بزرگی‬ ‫مواجههستند‪.‬‬ ‫خشکســالی اخیر در اســتان ایالم تولید غالت‬ ‫بهویژه جو در استان را با کاهش مواجه کرده است‪،‬‬ ‫موضوعــی که در کنار دیگر مشــکالت مثل کمبود‬ ‫منابع ابی‪ ،‬نبود نهادههای دامی و… موجب شده‬ ‫تا دامداران دامهای خود را با قیمتهایی پایین به‬ ‫فروش بگذارند‪ .‬مشکل تامین خوراک دام در استان‬ ‫ایالم امســال بیش از گذشــته پررنگتر و دامداران‬ ‫بــا چالشهــای جــدی مواجه کــرده اســت‪ .‬چالش‬ ‫دامداران از کاهش بیسابقه بارندگیها در ‪ ۵۰‬سال‬ ‫اخیر در اســتان شــروع شــد و پایان این داســتان به‬ ‫خشک شدن مراتع در فروردینماه و قبل از فصل‬ ‫برداشت ختم شده است‪ .‬همه عوامل جمع شده‬ ‫تا دامداران امسال نگران تهیه کاه و کلش و علوفه‬ ‫برای دامهای خود باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب منطقــهای ایالم اظهار داشــت‪:‬‬ ‫نسبتبه‪ ۵۰‬سالقبلاستانایالمخشکترینسال‬ ‫راتجربه کردهاست‪،‬امسالنیز بارشهادر استان‪۴۲‬‬ ‫درصد نسبت به سال گذشته و ‪ ۴۶‬درصد نسبت به‬ ‫بلندمدت کاهشیافته است‪ .‬علی پوراحمد افزود‪:‬‬ ‫این موضوع تاثیر بسزایی بر روی کاهش منابع اب‬ ‫اعم از منابع زیرزمینی و سطحی گذاشته است‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حجم ذخیره اب سدهای استان ایالم‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار تن محصول کاه و کلش در استان تولید‬ ‫میشود اما امسال پیشبینیشده این میزان کمتر از‬ ‫‪ ۲۳۰‬هزار تن است‪.‬‬ ‫حشمت ا‪ ...‬زرین جوب بیان کرد‪ :‬خشکسالی‬ ‫ضربات سختی بر پیکره کشاورزی استان ایالم وارد‬ ‫کرده بهطوری خسارت ‪ ۱۰۰‬درصدی به اراضی دیم‬ ‫واردشــده است‪ .‬او گفت‪ :‬خشکسالی باعث افت‬ ‫تولید در اراضی کشاورزی کشتشده در استان ایالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خروج کاه و کلش در ایالم ممنوع است‬ ‫در وضعیت فعلی حدود‪ ۵۰‬درصداست که نسبت‬ ‫به بلندمدت‪ ۳۰‬درصد کاهش نشان میدهد‪.‬‬ ‫پوراحمد ادامه داد‪ :‬بررســیها نشــان میدهد‬ ‫هدررفت اب در شبکه توزیع اب وجود دارد و باید‬ ‫اقدامات بهســازی شبکه بیش از گذشته در دستور‬ ‫کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫تولیدات کاه و کلش در استان کفاف مصرف‬ ‫دامداران را نمیدهد‬ ‫کم بودن مراتع در تمام کشــور و بهویژه استان‬ ‫ایــالم از یکســو و ردپــای دالالن در خریــد کاه و‬ ‫کلشها در سال گذشته امسال مشکالت دامداران‬ ‫را دوچندان کرده اســت‪ .‬ردپای دالالن برای خرید‬ ‫کاه و کلش باوجودانکه فصل برداشت فرانرسیده‬ ‫محســوس اســت‪ ،‬انچه ضرورت کنترل و نظارت بر‬ ‫توزیع کاه و کلش و علوفه دام را در استان دوچندان‬ ‫کــرده‪ ،‬کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی مراتــع اســتان در ســال‬ ‫جــاری اســت‪ .‬در حال حاضر میزان تولیــدات کاه و‬ ‫کلش در استان کفاف مصرف دامداران را نمیدهد‪،‬‬ ‫بنابراین باید قوانینی وضع شــود که کاه و کلش از‬ ‫اســتان خارج نشــود‪ .‬در کنار وضع این قوانین باید‬ ‫دســتگاههای نظارتــی بــا جدیــت بیشــتری مبادی‬ ‫ورودی و خروجی را کنترل کنند‪.‬‬ ‫تا دو ماه اینده دامداران نمیتوانند‬ ‫مقاومت کنند‬ ‫یکــی از دامــداران ایالمــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مراتعی را که با قیمت هنگفت خریداری میکنیم‬ ‫بههیچعنــوان کفــاف دامها را نــدارد‪ ،‬اگر این روند‬ ‫ادامه پیدا کند تا دو ماه اینده دامداران نمیتوانند‬ ‫مقاومــت کنند‪ .‬مهــدی قادری افزود‪ :‬با مشــکالت‬ ‫نبود علوفه و خشکسالی مجبور هستیم دامهای‬ ‫خود را به قیمت بسیار پایین بفروشیم‪ .‬او با اشاره‬ ‫به اینکه خشکسالی ازیکطرف و دالالن از طرف‬ ‫دیگــر باعث افزایش قیمت کاه و کلش در اســتان‬ ‫ایالم شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار داریم مسئوالن بر‬ ‫فروش کاه و کلش در استان نظارت داشته باشند‪.‬‬ ‫کاهش تولید کاه و کلش در استان ایالم‬ ‫معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی‬ ‫ایــالم اظهــار داشــت‪ :‬در ســالهای عــادی حــدود‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی ایــالم نیــز‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬انتقــال هرگونــه کاه و کلــش به‬ ‫خــارج از اســتان ممنــوع اســت و فقــط بایــد در‬ ‫خــود اســتان مصــرف شــود‪ .‬اذرنــوش عمــوزاده‬ ‫افــزود‪ :‬حــدود ‪ ۲‬هــزار تن نهادههــای دامی به‬ ‫اســتان تعلقگرفته کــه بهمرور بین دامــداران و‬ ‫عشایر توزیع میشود‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی ایــالم نیــز‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬طــی ابالغیــهای کــه صــورت‬ ‫گرفتــه هرگونــه خــروج کاه و کلش در اســتان‬ ‫ممنــوع اســت و بهطورجــدی بــا افــرادی کــه‬ ‫اقــدام بــه خــروج غیرقانونــی کاه و کلــش از‬ ‫اســتان داشــته باشــند برخــورد خواهیــم کرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســین نجفــی گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه کمبــود بارشهــا در ســال زراعــی جــاری‪،‬‬ ‫خشکســالی و کمبــود محصــوالت کشــاورزی‬ ‫کــه بهتبع ان مشــکالتی را برای کشــاورزان و‬ ‫دامــداران اســتان بــه همراه خواهد داشــت‪،‬‬ ‫ممنوعیــت خــروج کاه و کلــش از اســتان بــه‬ ‫مرحله اجرا گذاشتهشــده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫راهپیمایی روز جهانیقدس در ‪ ۳۵‬نقطهاستانبرگزار میشود‬ ‫سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی‬ ‫اســتان ایالم در نشســت هماهنگی و برنامهریزی‬ ‫راهپیماییروز جهانیقدس‪،‬اظهار کرد‪:‬راهپیمایی‬ ‫باشکوه روز جهانی قدس در نقاط مختلف استان‬ ‫ایالم همزمان با سراســر کشــور برگزار میشود‪ .‬به‬ ‫گــزارش شبســتان‪ ،‬علــی چراغی پور بــا بیان اینکه‬ ‫راهپیمایی روز جهانی قدس در ‪ ۳۵‬نقطه استان‬ ‫ایالم برگزار میشــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تمهیدات الزم‬ ‫برای برگزاری باشکوه مراسم راهپیمایی روز جهانی‬ ‫قدس در مرکز استان و سایر شهرستانها با حضور‬ ‫و مشــارکت دســتگاههای اجرایــی و فرهنگــی و‬ ‫نهادهــای انقالبــی فراهمشــده اســت‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکــه برگــزاری راهپیمایــی روز جهانی قــدس در‬ ‫سال جاری از اهمیت و حساسیت ویژهای نسبت‬ ‫به سالهای گذشــته برخوردار است‪ ،‬گفت‪ :‬زنده‬ ‫نگاهداشــتن روز جهانــی بهعنوان محــور وحدت‬ ‫جهــان اســالم‪ ،‬نمایــش اتحــاد و یکپارچگی امت‬ ‫اســالمی در موضوع فلســطین‪ ،‬حمایــت از ارمان‬ ‫قدس شــریف بهمثابه مســئله اول جهان اســالم‪،‬‬ ‫گسترش فرهنگ مقاومت در افکار ملل مسلمان‪،‬‬ ‫معرفــی جنایتهای رژیم منحــوس و کودک کش‬ ‫اسرائیل بهعنوان دشمن اصلی مسلمانان و همه‬ ‫ادیــان الهــی و تبیــی و ترســیم چرایــی راهبــردی‬ ‫ابتکار حضرت امام راحل از نامگذاری روز جهانی‬ ‫قــدس و تجلیل از شــهدای مقاومت از مهمترین‬ ‫اهــداف برگزاری راهپیمایــی روز جهانی قدس در‬ ‫ســال جاری اســت‪ .‬چراغی پور با اشــاره به اینکه‬ ‫برگــزاری راهپیمایــی در سراســر اســتان بــا رعایت‬ ‫دستورالعملهایپروتکلهایبهداشتی‪،‬هماهنگی‬ ‫با دستگاههای مرتبط در راستای برگزاری باشکوه‬ ‫راهپیمایــی روز جهانــی قدس‪ ،‬برنامهریــزی برای‬ ‫مشارکت گروهها و سالیق مختلف در راهپیمایی‬ ‫روز جهانــی قــدس‪ ،‬رعایــت دســتورالعملهای‬ ‫بهداشــتی در برگزاری برنامهها و راهپیماییها در‬ ‫استان‪ ،‬تولید محتوا و برگزیده بیانات رهبر انقالب‬ ‫و امــام راحــل‪ ،‬موشــن گرافــی‪ ،‬طــرح و اســتفاده‬ ‫از شــبکههای اجتماعــی ازجملــه برنامههــای روز‬ ‫جهانی قدس در سطح استان است‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫هماهنگی برای استفاده از ظرفیت کانونها‪ ،‬مراکز‬ ‫فرهنگی‪ ،‬مســاجد و هستههای مختلف مردمی‪،‬‬ ‫ســازمانهای مردمنهــاد‪ ،‬فضــای ســازی محیطــی‬ ‫و تبلیغــی بــه همــت شــهرداریها و دهیاریهــا‪،‬‬ ‫هماهنگی با صداوسیما و رسانه در راستای پخش‬ ‫برنامههای روز جهانی قدس‪ ،‬هماهنگی با شورای‬ ‫سیاســتگذاری ائمــه جمعــه‪ ،‬ســخنرانی قبــل از‬ ‫خطبههــای نماز جمعــه و برگزاری نشســتهای‬ ‫بصیرتی ازجمله برنامههــای روز جهانی قدس در‬ ‫استان ایالم است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۳000‬تن کلزا از کشاورزان استان خریداری شد‬ ‫مدیــرکل تعــاون روســتایی ایــالم گفــت‪:‬‬ ‫تاکنون ســه هزار تن کلزا از کشاورزان جنوب‬ ‫اســتان خریداریشده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬محمدناصــر ناصــری‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬برداشــت کلزا در شهرســتانهای‬ ‫دهلــران و مهــران در جنــوب اســتان ایــالم‬ ‫اغازشــده است‪ .‬او با اشــاره به اینکه تاکنون‬ ‫بالغبــر ســه هــزار تــن کلــزا از کشــاورزان‬ ‫شهرســتانهای مهــران و دهلــران خریداری و‬ ‫نگهــداری شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬از ایــن مقدار‬ ‫یکهــزار و ‪ ۶۰۰‬تن به مقاصــد موردنظر حمل‬ ‫و ارسالشــده اســت‪ .‬ناصری اضافه کرد‪ :‬پنج‬ ‫مرکز خرید کلزا در ســطح استان طبق اخرین‬ ‫اســتانداردهای شــرکت غلــه و اداره کل‬ ‫اســتاندارد کار خرید محصوالت کشــاورزی را‬ ‫از کشــاورزان اغــاز کردهاند‪ .‬مدیــرکل تعاون‬ ‫روســتایی اســتان ایــالم اضافــه کرد‪ :‬ســازمان‬ ‫تعــاون روســتایی اســتان در مقــام مباشــرت‬ ‫اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی بــا‬ ‫اســتفاده از شــبکه تعاونی روســتایی توانمند‬ ‫و فعال با پراکندگی در تمام نقاط روســتایی‬ ‫اســتان از قبــل تمهیــدات الزم بــرای تجهیــز‬ ‫مرا کــز خرید و اموزش عوامــل نظارتی اقدام‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برایرفعمشکالتایالمنیازمندپایکار امدنهمهدستگاههاو همکاریمردمهستیم‬ ‫جلســه تخصصی خانه نخبگان علمی بســیج‬ ‫ایــالم بــا حضــور دادســتان مرکــز اســتان‪ ،‬مســئول‬ ‫ســازمان بســیج علمی‪ ،‬پژوهشــی و فناوری اســتان‬ ‫و اعضای خانه نخبگان علمی بســیج استان ایالم‬ ‫در دفتــر دادســتانی برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش میزان‪،‬‬ ‫عبدالوهاب بخشــنده دادســتان مرکز اســتان ایالم‬ ‫در این دیدار با مثبت ارزیابی کردن فعالیت خانه‬ ‫نخبگان علمی بسیج استان عنوان کرد‪ :‬دادستانی‬ ‫اســتان اماده هرگونه همکاری با نخبگان بسیجی‬ ‫در راســتای توســعه و رفع مشکالت استان خواهد‬ ‫بــود و امیدواریم بــا همافزایی و تعامل حداکثری‬ ‫شاهد کاهشمشکالتو معضالتجامعهباشیم‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکه خشکســالی و بحران کمبــود اب‬ ‫از عمده مشــکالت اصلی اســتان بــوده که نیازمند‬ ‫مدیریــت صحیــح اســت اظهــار کــرد‪ :‬اســتان ایالم‬ ‫بــا مشــکالت عدیــدهای در حوزه مبلمان شــهری‪،‬‬ ‫بحــران اب و خشکســالی‪ ،‬معضــالت اجتماعی و‬ ‫اسیبهای فضای مجازی روبرو است که برای رفع‬ ‫این مشکالت نیازمند پایکار امدن همه دستگاهها‬ ‫و همکاری مردم هستیم‪ .‬دادستان مرکز استان ایالم‬ ‫ضمــن موافقت با درخواســت انعقــاد تفاهمنامه‬ ‫همکاری دادســتانی و خانه نخبگان بســیج اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬نخبــگان جامعــه ظرفیتهای عظیم کشــور‬ ‫هستند که خوشبختانه استان ما نیز از این ظرفیت‬ ‫علمیتوانمندبهرهمنداستو امیدواریمباتعامل‪،‬‬ ‫همافزایی و اســتفاده از نظرات و دیدگاههای این‬ ‫قشر پویاو تاثیرگذار کاهشمشکالتو اسیبهادر‬ ‫حوزههایمختلفراشاهدباشیم‪.‬‬ ‫مســئول ســازمان بســیج علمی‪ ،‬پژوهشــی و‬ ‫فناوری اســتان ایالم در این جلســه با اشــاره به‬ ‫ظرفیــت مناســب خانــه نخبــگان علمی بســیج‬ ‫اســتان عنــوان کــرد‪ :‬خوشــبختانه باگذشــت‬ ‫یــک دهــه از شــکلگیری خانــه نخبــگان علمی‬ ‫بســیج اســتان‪ ،‬عالوه بــر ســازماندهی ظرفیت‬ ‫نخبگــی و دانشــی در عرصههــای مختلــف‪،‬‬ ‫شــاهد هدفمنــد کــردن طرحهــای پژوهشــی و‬ ‫حــل بســیاری از مســائل اســتان در حوزههــای‬ ‫مختلــف علمــی هســتیم‪ .‬محمــود علــی پــور با‬ ‫اشــاره به نامگذاری ســال جدید با عنوان تولید‪،‬‬ ‫دانشبنیــان و اشــتغال افریــن از ســوی رهبــری‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬حمایــت همهجانبــه از نخبــگان‬ ‫نهتنهــا میتواند زمینهســاز تحقق شــعار باشــد‬ ‫بلکــه میتوانــد صعــود جمهــوری اســالمی بــه‬ ‫قلههای رفیع علم و دانش را نیز در پی داشته‬ ‫باشــد‪ .‬مســئول سازمان بســیج علمی‪ ،‬پژوهشی‬ ‫و فنــاوری اســتان ایــالم ادامه داد‪ :‬این ســازمان‬ ‫بــا داشــتن ظرفیتهایــی‪ ،‬چــون مراکــز رشــد و‬ ‫فناوری‪ ،‬کارگروههای تخصصی و مراکز هدایت‬ ‫و حمایت همواره اماده ارائه خدمت به نخبگان در‬ ‫راستای تبیین جهاد علمی خواهد بود و امیدواریم‬ ‫با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای استانی شاهد‬ ‫خودکفاییعلمیدر تمامیعرصههاباشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مرز مهرانهمچنانبستهاست‬ ‫فرماندار مهران گفت‪ :‬مرز مهران کماکان به روی کســانی که‬ ‫فاقد ویزا از کشور عراق باشند بسته است‪.‬‬ ‫علی عباس شفیعی در گفتگو با مهر اظهار کرد‪ :‬به دنبال خبر‬ ‫منتشرشــده در فضــای مجــازی مبنی بر باز شــدن مــرز مهران‪ ،‬به‬ ‫اطالع عموم مردم اســتان و کشــور میرســاند خبر مذکور صحت‬ ‫نداشته و مرز مهران کماکان به روی کسانی که فاقد ویزا از کشور‬ ‫عراق باشند بسته است‪ .‬او گفت‪ :‬تنها گروههایی که اجازه تردد‬ ‫از مرز مهران دارند شــامل طالب علوم دینی‪ ،‬دانشــجویان‪ ،‬تجار‬ ‫و بازرگانــان‪ ،‬افــراد دارای مدارک پزشــکی‪ ،‬دو تابعیتی و کســانی‬ ‫کــه دارای مهــر خــروج گذرنامه از کشــور جمهوری اســالمی ایران‬ ‫را داشــته باشــند‪ ،‬اســت‪ .‬فرمانــداری مهــران بیــان کرد‪ :‬لــذا تاکید‬ ‫میکنیم مرز زمینی مهران همچنان بسته است‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫انجام ‪ 2400‬خدمت و پروژه مسکن‬ ‫برای مددجویان کمیته امداد‬ ‫اســت حوزه بســیج ســازندگی‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان‬ ‫ســپاه بــوده کــه مشــارکت در‬ ‫ایالم گفت‪ :‬سال گذشته بیش از‬ ‫ســاخت ‪ ۶۳۰‬واحد مســکونی‬ ‫‪ ۲۴۰۰‬خدمت و پروژه مســکن‬ ‫بــرای مددجویان کمیتــه امداد‬ ‫به مددجویان استان ارائهشده‬ ‫ازجمله ایــن همکاریها بوده‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضا طاهری‬ ‫طاهریگفت‪:‬یکیاز مشکالت‬ ‫به گفته رضا طاهری از این‬ ‫کمیته امداد در زمینه ســاخت‬ ‫تعــداد ‪ ۵۵۰‬مــورد ان ســاخت‬ ‫مســکن و بقیــه نیز‪ ،‬تعمیــرات‪ ،‬ســاخت حمام مســکن مددجویان تامین زمیــن موردنیاز بوده‬ ‫و ســرویسهای بهداشتی بوده‪ .‬مدیرکل کمیته که در صورت تامین زمین توســط دســتگاههای‬ ‫امداد استان ایالم در ایین کلنگ زنی شش واحد متولی و همکاری انها در این زمینه‪ ،‬رفع مشکل‬ ‫مسکونی مددجویان کمیته امداد در شهرستان مسکن مددجویان بهسرعت برطرف میشود‪.‬‬ ‫ایــوان گفــت‪ :‬تــالش مــا ایــن اســت در صــورت رئیس کمیته امداد شهرستان ایوان نیز با عنوان‬ ‫همــکاری دســتگاههای دیگــر مشــکل مســکن اینکه ســال گذشــته بیش از چهار میلیارد تومان‬ ‫مددجویان کمیتــه امداد اســتان در کوتاهمدت صــرف تامیــن مســکن مددجویــان ایوان شــده‬ ‫برطرف شود‪ .‬او گفت‪ :‬یکی از دستگاههایی که گفت‪ :‬این شش واحد مسکونی برای نیازمندان‬ ‫در زمینه تامین مسکن مددجویان در کنار کمیته فاقد مسکن ایوان با همکاری بسیج سازندگی‬ ‫امــداد بــوده و با امداد همکاری نزدیک داشــته سپاهانجاممیگیرد‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫جذب بیش از ‪ ۷‬میلیارد ریال اعتبار برای‬ ‫ورزش بانوان ایالم‬ ‫و دره شــهراز محــل ایــن اعتبار‬ ‫نماینــده مــردم ایــالم در‬ ‫انجامخواهدشد‪.‬‬ ‫مجلــس از جــذب ‪ ۷‬میلیــارد‬ ‫او گفت‪ :‬برگزاری جشنواره‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار و‬ ‫تکریــم الگوهــای برتر حجاب‬ ‫ابــالغ جهــت توســعه ورزش‬ ‫و عفــاف‪ ،‬امــوزش و ارتقــای‬ ‫بانــوان بــه ورزش و جوانــان‬ ‫سارا فالحی‬ ‫توانمندســازی منابــع انســانی‬ ‫اســتان خبــر داد‪ .‬ســارا فالحی‬ ‫بانــوان از برنامههــای در نظــر‬ ‫در گفتوگــو بــا ایســنا اظهــار‬ ‫کرد‪ :‬کمک به بخش بانوان هیئتهای ورزشــی گرفتهشــده وزارت ورزش و جوانان برای توسعه‬ ‫اســتان‪ ،‬حمایــت از اجــرای برنامههــای ورزش ورزش بانــوان در اســتان ایــالم نیــز‪ ،‬از محل این‬ ‫همگانی بانوان‪ ،‬اموزش و ارتقای توانمندسازی اعتبار انجام خواهد شد‪ .‬نماینده مردم ایالم در‬ ‫منابع انســانی بانوان‪ ،‬امادهسازی سالن ورزشی مجلس شورای اســالمی تصریح کرد‪ :‬این اعتبار‬ ‫بانوان ایالم‪ ،‬اجرای طرح ملی سنجش قامت و از محــل اعتبارات ‪ ۲۷‬درصــد از ‪ ۹‬درصد تعرفه‬ ‫حرکات اصالحی ویژه زنان و دختران روستایی‪ ،‬مالیــات بر ارزشافــزوده پس از دیدار با کاظمی‬ ‫کمک به امادهسازی سالنهای ورزشی بانوان در پور‪ ،‬معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و‬ ‫شهرستانهای ایالم‪ ،‬ملکشاهی‪ ،‬ایوان‪ ،‬ابدانان جوانان به استان ابالغشده است‪.‬‬ ‫سی ست‬ ‫‪02‬‬ ‫رو د د ر ن ‪05‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1018‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف‬ ‫اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات‬ ‫متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه‬ ‫مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۱۱۷۴‬مورخ ‪ 1400/02/28‬اقای مهدی شاهسون مارکده فرزند‬ ‫قربانعلی ششدانگ یکبابخانه سفت کاری به مساحت ‪ 156/95‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پالک شماره ‪ ۲۰‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۴‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪-‬‬ ‫متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/19 :‬‬ ‫حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1322113‬م‬ ‫الف‬ ‫اگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1001‬شماره ‪ 140160302006001407‬تاریخ ‪)1 1401/02/27‬رای‬ ‫هیات‪ :‬باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب صفحه ‪266‬‬ ‫دفتر ‪ 353‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال‬ ‫ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا‬ ‫احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و‬ ‫بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم ابوالفضل قندی‬ ‫فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 1130442787‬کدملی ‪ 1130442787‬صادره‬ ‫فرزند علیرضا در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت‬ ‫به مساحت ‪ 275/81‬مترمربع پالک شماره ‪ 195‬فرعی از ‪ 107‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫‪ )2‬رای هیات‪ :‬باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب‬ ‫صفحه ‪ 266‬دفتر ‪ 353‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک‬ ‫موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی‬ ‫نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت‬ ‫از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫علیرضا قندی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 733‬کدملی ‪ 1141084481‬صادره‬ ‫فرزند نعمت اهلل در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت‬ ‫به مساحت ‪ 275/81‬مترمربع پالک شماره ‪ 195‬فرعی از ‪ 107‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫‪ )3‬رای هیات‪ :‬باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب‬ ‫صفحه ‪ 266‬دفتر ‪ 353‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک‬ ‫موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی‬ ‫نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت‬ ‫از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫راضیه پیمانی به شناسنامه شماره ‪ 1921‬کدملی ‪ 1141187868‬صادره فرزند‬ ‫غالمحسین در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت‬ ‫به مساحت ‪ 275/81‬مترمربع پالک شماره ‪ 195‬فرعی از ‪ 107‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫شماال به طول های ‪ 8/64‬متر دیوار است و ‪ 1/06‬متر دیوار به دیوار باقیمانده‬ ‫پالک ‪ ،‬شرقا اول به طول ‪ 22/70‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک دوم به طول‬ ‫‪ 5/90‬متر خط مفروزیست به بن بست ‪ ،‬جنوبا به طول ‪ 9/70‬متر به دیوار پالک‬ ‫‪ 194‬فرعی ‪ ،‬غربا به طول ‪ 28/80‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ 107/195‬فرعی ‪،‬‬ ‫حقوق ارتفاقی ندارد ‪ ،‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/03/04‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/03/19‬‬ ‫رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده‬ ‫‪ / 1321500‬م الف‬ ‫اگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1008‬شماره ‪ 140160302006001279‬تاریخ ‪)1 1401/02/25‬رای‬ ‫هیات‪ :‬باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند شماره‬ ‫‪ 49667‬مورخ ‪ 1363/2/13‬دفتر ‪ 63‬و سند شماره ‪ 70624‬مورخ ‪1388/2/19‬‬ ‫دفتر ‪ 46‬و سند شماره ‪ 49667‬مورخ ‪ 1393/2/14‬دفتر ‪ 63‬و سند شماره‬ ‫‪ 129725‬مورخ ‪ 1400/9/13‬دفتر ‪ 46‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی‬ ‫نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته‬ ‫و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا مالکیت اقای‪/‬خانم رحمت اله روشن فکر به شناسنامه شماره ‪ 57‬کدملی‬ ‫‪ 1141002213‬صادره فرزند محمدحسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 125/36‬مترمربع پالک شماره ‪ 2097‬فرعی از ‪87‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود‬ ‫را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫‪ )2‬رای هیات‪ :‬باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب‬ ‫سند شماره ‪ 49667‬مورخ ‪ 1363/2/13‬دفتر ‪ 63‬و سند شماره ‪ 70624‬مورخ‬ ‫‪ 1388/2/19‬دفتر ‪ 46‬و سند شماره ‪ 49667‬مورخ ‪ 1393/2/14‬دفتر ‪ 63‬و سند‬ ‫شماره ‪ 129725‬مورخ ‪ 1400/9/13‬دفتر ‪ 46‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی‬ ‫نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته‬ ‫و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مژگان ابراهیم بابائی به شناسنامه شماره ‪ 15469‬کدملی‬ ‫‪ 1140153471‬صادره فرزند حسینعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 125/36‬مترمربع پالک شماره ‪ 2097‬فرعی از ‪ 87‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫شماال به طول ‪ 7/50‬متر درب و دیواریست به کوچه ‪ ،‬شرقا به طول ‪15/55‬‬ ‫متر دیواریست به دیوار باقیمانده ‪ ،‬جنوبا به طول ‪ 7/60‬متر دیواریست به‬ ‫دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربا در هفت قسمت که قسمت های دوم و چهارم و ششم‬ ‫جنوبیست به طول های ‪ 3/75‬متر و ‪ 0/40‬متر و ‪ 3/82‬متر و ‪ 0/15‬متر و‬ ‫‪ 1/30‬متر و ‪ 0/12‬متر و ‪ 7/13‬متر دیواریست به دیوار باقیمانده ‪ ،‬حقوق‬ ‫ارتفاقی ندارد ‪ ،‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می‬ ‫دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/03/04‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/03/19‬‬ ‫رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده‬ ‫‪ / 1321365‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1003‬رای شماره ‪ 140160302026001007‬مورخ ‪1401/01/29‬‬ ‫هیات یک اقای مجتبی سعادت سعادت ابادی به شناسنامه شماره ‪ 1‬کدملی‬ ‫‪ 5649730148‬صادره از جرقویه سفلی فرزند محمد بصورت ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 128/03‬مترمربع از پالک شماره ‪ 26‬و ‪ 27‬فرعی‬ ‫از ‪ 15177‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان خریداری برابر قولنامه عادی مع الواسطه از مالکیت رضا و حسن و‬ ‫حسین امیدیان موضوع سند انتقال شماره ‪ 5901‬مورخ ‪ 1350/04/30‬دفتر ‪103‬‬ ‫اصفهان‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‬ ‫در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب‬ ‫بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫الن‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/19 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1322619‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ اخطاریه ماده ‪ -101‬اموال منقول کالسه‪:‬‬ ‫‪140104031051000287/1‬‬ ‫‪ -9 -1302‬بدینوسیله به سیروس جعفری ایزدیاری بدهکار پرونده کالسه‬ ‫‪ 140104031051000287/1‬که برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده‬ ‫اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج شماره ‪ 1765‬مورخه ‪1372/11/08‬‬ ‫دفترخانه ازدواج شماره ‪ 77‬شهر کرج استان البرز بین شما و سکینه علی نژاد‬ ‫تعداد (‪ )105‬یکصد و پنج عدد سکه بهار ازادی تمام و طال یک از بابت مهریه‬ ‫بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه‬ ‫نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح‬ ‫می باشد در خصوص پرونده اجرایی کالسه ‪ 140100408‬برابر گزارش مورخ‬ ‫‪ 1401/03/09‬کارشناس رسمی دادگستری خودرو به شماره پالک ‪326 -68‬‬ ‫ط ‪ 31‬به مبلغ ‪ 1/180/000/000‬ریال ارزیابی گردیده ‪ .‬لذا چنانچه به مبلغ‬ ‫ارزیابی مذکور معترض می باشید‪ ،‬اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از‬ ‫تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد هیات ‪ 3‬نفره کارشناسی‬ ‫به مبلغ ‪ 15/000/000‬ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید‪ .‬ضمنا به اعتراضی که‬ ‫خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد هیات کارشناس تجدید نظر ترتیب‬ ‫اثر داده نخواهد شد‪ .‬از طرف سرپرست اجرای اسناد ذمه – معاون الهه صفری‬ ‫م‪ /‬الف ‪/794‬ف‬ ‫عکس صد س م‬ ‫نمودن مدیر داشته که ناموفق بوده است‪ .‬دادستان‬ ‫ایــالم در ادامــه افــزود‪ :‬پسازانکه ضارب از باز شــدن‬ ‫اتاق مدیرکل ناامید شده بود ضمن شکستن بخشی‬ ‫از درب اتــاق‪ ،‬نارنجــک را به داخل اتاق مدیر پرتاب‬ ‫نمــود کــه مدیر و یــک خانم که به اتــاق او پناه برده‬ ‫بودمصدومشدند‪.‬بخشندهبااشارهبهفاصلهیدرب‬ ‫اتاق تا میز مدیریت مدیر که نسبتا زیاد است افزود‪:‬‬ ‫مدیــر از ناحیــه ران و خانــم همکار از ناحیــه فک در‬ ‫انفجار نارنجک اسیبدیدهاند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بر اساس‬ ‫گفتــهی مجروحان ایــن تیراندازی‪ ،‬ضــارب پسازانکه‬ ‫نارنجک را به داخل اتاق مدیر پرتاب کرد با این تصور‬ ‫کهانهارا کشتهاستاقدامبهتیراندازیبا کالشنیکف‬ ‫به ســمت کارکنان نمود که ســه نفر از این کارکنان در‬ ‫محــل حادثــه و دو نفر در بیمارســتان جــان باختند‪.‬‬ ‫عبدالوهاب بخشــنده بــه نحوهی خودکشــی ضارب‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬بر اساس گفتههای مجروحان این‬ ‫حادثــه‪ ،‬ضــارب پــس از تیرانــدازی به ســمت کارکنان‬ ‫متوجه حضور پلیس شــد و پس از تنگ شــدن عرصه‬ ‫توسط پلیس به سمت خود شلیک نمود و به زندگی‬ ‫خودپایانداد کهجزئیاتبیشتر پساز بررسیپزشکی‬ ‫قانونی‪ ،‬نظر بازپرس ویژه قتل و تصاویر دوربینهای‬ ‫محلــی اعــالم خواهد شــد‪ .‬دادســتان ایــالم در ادامه‬ ‫بــا بیــان اینکه بر اســاس گفته مدیران بنیــاد حقوق و‬ ‫مزایــای کارکنــان بهموقع پرداختشــده اســت ادامه‬ ‫داد‪ :‬دالیل این تیراندازی اختالفات شــخصی بوده و‬ ‫ارتباطی با مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور نداشته‬ ‫است‪.‬او بابیاناینکهبررسیکارشناسیدالیلاحتمالی‬ ‫ایــن تیراندازی توســط بازپرس ویــژه قتل که در محل‬ ‫حضورداشته است ادامه دارد و دو معاون دادستان نیز‬ ‫بهموقعدر محلجرمحضورداشتهاندافزود‪:‬نتیجهی‬ ‫نهایی تحقیقات پس از بررسی تصاویر دوربینها‪ ،‬ریز‬ ‫مکالماتواظهاراتمجروحان‪،‬نظر همکارانقضایی‬ ‫و کارشناسان جنایی مشخص خواهد شد‪ .‬او در پاسخ‬ ‫بهاینسوالکهایاحضور نیرویانتظامیبهموقعبوده‬ ‫اســت یــا خیر گفت‪ :‬نیروی انتظامــی در محل حاضر‬ ‫بوده و به وظیفهی سازمانی خود عمل نموده است‪.‬‬ ‫دادستان ایالم در پاسخ به سوال دیگری در خصوص‬ ‫حضور پلیس به همراه فیلمبردار درصحنه وقوع جرم‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬قصوری از سوی نیروی انتظامی محرز‬ ‫نشــده اســت و اگر خطری وجود داشته متوجه جان‬ ‫مامورانانتظامیبودهاست‪.‬‬ ‫است یا خیر گفت‪ :‬فردی بازداشت نشده ولی برخی‬ ‫افراد بهعنوان مطلع در این پرونده احضار شده و یا‬ ‫خواهندشد‪.‬‬ ‫ادبیات صنعت‪ ،‬کار و تولید اما ادبیات منتقدان‬ ‫تخریــب و نقد نااگاهانه و بعضــا اگاهانه بود‪.‬‬ ‫علیرغــم وجود غبــار تخریب‪ ،‬تهدیــد و انتقاد‬ ‫غیراصولــی و زنجیروار از صنعت پتروشــیمی در‬ ‫هفته کار و کارگر و همزمانبا گردوخاکی کهچهل‬ ‫برابر حد مجاز بود‪ ،‬کار و تولید در شرکت بزرگ‬ ‫پتروشیمیایالمحرفنخسترامیزندو کارگران‬ ‫باتولیدمستمر پاسخمنتقدینرادادند‪.‬‬ ‫به بهانهی خامفروشی که ادبیات تهاجمی و‬ ‫نفیر مشترک برخی از منتقدین بود و درحالیکه‬ ‫بههیچعنــوان مســئولیت ان متوجــه شــرکت‬ ‫پتروشیمی ایالم نیست با تیغ و سنان زخم زدند‬ ‫بر تنصنعتجوانو تازهرونق گرفتهپتروشیمی‬ ‫و از خــود نپرســیدند‪ :‬چــرا فقــط پتروشــیمی؟‬ ‫چــه کســانی مانــع از ایجــاد صنایــع تکمیلــی و‬ ‫پاییندستیپتروشیمیهستند؟پارکپلیپروپیلن‬ ‫چــه وقــت از روی کاغذ خــارج و بر خاک کلنگ‬ ‫زنی میشود تا از خامفروشی جلوگیری شود؟‬ ‫گردوخاک همیشــگی ایالم شعاع دیدشــان را‬ ‫محدود کرد و توانمندیهای این صنعت ســبز در‬ ‫ســالهای‪ ۹۵‬و ‪ ۹۷‬و صنعــت ارزاور و ارزشافرین‬ ‫در امروز کشور را فدای خودشیرینی برای سیاسیون‬ ‫نمودندوتادودیازفلرینگپتروشیمیبلندمیشود‬ ‫در انتشار انسر از پانمیشناسندواز خودنپرسیدند‬ ‫کهبرادرانوخواهرانجوانمادر الفینبدونحضور‬ ‫سازندگان و کارشناســان خارجی الفین سیزدهم را‬ ‫راهاندازیکردهاند؛کمیمجالشاندهیم‪.‬‬ ‫پتروشــیمیهای زیرمجموعــه هلدینــگ‬ ‫خلیجفارس در فروردین سال جاری میزان تولید‬ ‫را ‪ ۶‬درصد افزایش دادند که این عدد در راستای‬ ‫تحقق شعار تولید ثبتشده است و پتروشیمی‬ ‫ایالم نیز به عدد تولید‪ ۲۰۰‬هزار تن اتیلن رسید‪.‬‬ ‫برخی شــعار سالشــان را تخریب پتروشیمی‬ ‫ایــالم نامگــذاری نمودهانــد و در عوض حمایت‬ ‫از تولید و ســرمایهگذاری به فرار ســرمایهگذار از‬ ‫استان همت گماردند و بهجای تبریک روز کارگر‬ ‫به کارگرانی که در شرایط سخت و زیاناور الفین‪،‬‬ ‫یوتیلیتی‪ SRU،HD،‬و سایت کهتعطیلیندارند‬ ‫و پرچم تولید و ارزاوری را در کشور برافراشتهاند‪،‬‬ ‫فقــط تخریب میکننــد و در بین نقدهای انها‬ ‫هیچگاهپیشنهادسازندهایارائهنمیشود‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫جزئیات تیراندازی از زبان دادستان ایالم‬ ‫عبدالوهــاب بخشــنده‬ ‫دادســتان ایــالم در گفتگــو بــا‬ ‫«رویــداد امــروز» بــه برخــی‬ ‫ســواالت و ابهامــات پرونــده‬ ‫تیرانــدازی به کارکنــان اداره کل‬ ‫اموالوامالکبنیادمستضعفان‬ ‫و کشته و زخمی شدن‪ ۱۱‬نفر از این کارکنان پاسخ داده‬ ‫است‪.‬دادستانایالمدر این گفتگو بابیاناینکهنکتهی‬ ‫مهمــی کــه در حادثــهی تیراندازی ســاختمان امــوال و‬ ‫امالک بنیاد مستضعفان بهدرستی بیاننشده استفاده‬ ‫از عنوان نادرست کلمه «گروگانگیری» است گفت‪ :‬در‬ ‫پروندههای گروگانگیریمعموال گروگانگیر خواستهای‬ ‫مطرح مینماید اما در تیراندازی اخیر ایالم بر اســاس‬ ‫شواهدو قرائنفردضاربخواستهایرامطرحننمودهو‬ ‫علتو انگیزهجنایتدر دستبررسیاست‪.‬‬ ‫عبدالوهــاب بخشــنده بــه نحــوهی ورود ضــارب‬ ‫بــه ســاختمان ایــن اداره کل اشــاره داشــت و افــزود‪:‬‬ ‫ازانجاییکه ضارب از کارکنان این اداره کل بوده برای‬ ‫ورود به ســاختمان با مانعی مواجه نشــده اســت‪ .‬او‬ ‫بــا بیان اینکه ضــارب پــس از ورود به این ســاختمان‬ ‫دوقبضه نارنجک و یک قبضه اسلحه کالشنیکف در‬ ‫یک کیســه برنج مخفینموده بود ادامه داد‪ :‬ضارب‬ ‫در طبقــه همکــف ایــن اداره‪ ،‬کارکنــان را بــه ســمت‬ ‫طبقــه بــاال هدایــت کــرده بــود‪ .‬این مقــام قضایی با‬ ‫بیان اینکه ضارب پس از حضور در طبقه دوم ســراغ‬ ‫مدیر را گرفته اما با درب بسته مواجه شده بود افزود‪:‬‬ ‫یکی از کارکنان بهقصد میانجیگری سعی در متقاعد‬ ‫کســی و چیزی برای مهار این احســاس رهاشــدگی و‬ ‫گمگشتگی‪،‬بهویژگیبارز ایناستانتبدیلشدهاست‪.‬‬ ‫ایــن احســاس رهاشــدگی و معلق بــودن‪ ،‬بــه همراه‬ ‫ضعــف بنیانهــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصادی‬ ‫و افزایــش نابرابریهــای اجتماعی که مســائلی چون‬ ‫خویشاوندســاالری و طایفهگرایــی بــدان میافزایــد‪،‬‬ ‫ســبب میشــود از یکسو‪« ،‬حلقۀ محرومیت» شکل‬ ‫گیرد و از سوی دیگر‪« ،‬ناهمسازی منزلتی» باعث شود‬ ‫تا فقر فرهنگی‪ -‬اقتصادی چهرۀ کدر خود را در ایالم‬ ‫به نمایش بگذارد و حاصل ان خشونت باشد‪.‬‬ ‫علــی موســی نــژاد‪ ،‬فعــال اجتماعــی و عضــو‬ ‫هیئتعلمــی دانشــگاه ازاد اســالمی واحــد ایالم هم‬ ‫گفــت‪ :‬مشــترک غالــب گزارشهــا و اظهارنظرهــای‬ ‫منتشره در فضای مجازی‪ ،‬ان است که اغازگر حادثه‬ ‫از ســوی مدیــر ســازمان‪ ،‬مــورد تبعیــض قرارگرفتــه و‬ ‫درخواســتهایش مســموع واقع نشــده است و پس‬ ‫از چند بار تهدید زبانی و شــفاهی‪ ،‬دســت به چنین‬ ‫اقدامی زده است‪.‬‬ ‫البته قبال از این قبیل وقایع‪ ،‬بارها در ادارات استان‬ ‫ایــالم رخداده اســت؛ همچون خودســوزی مــردی در‬ ‫مقابل بنیاد مســکن اســتان ایالم در اعتراض به عدم‬ ‫صدور پروانه ساختمانیاش‪ ،‬به رگبار بستن تعدادی از‬ ‫ادارات در ملکشاهی‪ ،‬سرقت مسلحانه منزل فرماندار‬ ‫اسبق یکی از شهرستانهای استان و ‪. ...‬‬ ‫ایــن حــوادث علیرغــم تفــاوت ظاهریشــان‪،‬‬ ‫اساســا از جنــس خشــونت هســتند و عوامــل و‬ ‫ابشــخورهای مشــترکی دارند و مصادیق مقولهای‬ ‫کلیتر به نام «کینتوزی» هســتند‪ .‬ماکس شــلر در‬ ‫کتابــی با همیــن عنوان؛ انتقام‪ ،‬نفرت‪ ،‬حســادت‪،‬‬ ‫بدخواهــی و میــل بهتحقیــر دیگــران را اشــکال‬ ‫مختلف کینتوزی دانســته‪ ،‬معتقد است که وقتی‬ ‫ایــن عناصــر و نیــز اثراتشــان با عجز عجین شــود‪،‬‬ ‫مــا بــا تنشــی فوقالعــاده و خشــونتبار مواجــه‬ ‫خواهیــم شــد‪ .‬نگاهــی بــه وقایــع ســالهای اخیر‬ ‫جامعــه ایــران‪ ،‬نشــاندهنده رونــد رو بــه رشــد‬ ‫کینتوزی اســت که خود را به شــکلهای مختلف‬ ‫جــوک‪ ،‬شــوخی‪ ،‬بیبندوبــاری‪ ،‬تخریــب امــوال‬ ‫عمومی‪ ،‬توهین به افراد و شخصیتهای مختلف‬ ‫و ‪ ...‬نشــان میدهد‪ .‬در چند ســال گذشته با سوء‬ ‫مدیریــت‪ ،‬خودمحــوری و قانونشــکنی‪ ،‬شــرایط‬ ‫غیرقابلتحملی را بر اکثر شــهروندان غالب کرده‪،‬‬ ‫شــکافهای عمیــق و عظیمــی را به وجــود اورده‬ ‫و جامعــه را ابســتن در ســطوح مختلــف‪ ،‬ابســتن‬ ‫خصومــت و کینــه کــرده اســت کــه مظاهــر ان را‬ ‫هــرروز بــه شــکلهای مختلف مشــاهده میکنیم‪.‬‬ ‫کینتوزی در جامعهای رشد میکند که شهروندان‬ ‫بــه شــیوهها و بهانههــای مختلــف‪ ،‬مــورد تبعیض‬ ‫واقع میشــوند و امکانات و فرصتهای بیشمار‬ ‫بهســادگی از انهــا دریــغ میشــود و انتقادهــا و‬ ‫اعتراضهای مسالمتامیزشــان شنیده نمیشود یا‬ ‫توطئه دشمن تلقی میشود‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ ایالم‪ :‬بیســتوپنج دقیقه از ســاعت ‪۹‬‬‫صبح نگذشــته بود که یکی از تلخترین حادثهی قرن‬ ‫جدیددر ایالمدر ساختمانادارهکلاموالو امالکبنیاد‬ ‫مستضعفان استان واقع در خیابان پاسداران ثبت شد‪.‬‬ ‫فردیمتاهلونسبتامیانسالباسیماییمتفاوتبایک‬ ‫بزهکار سابقهدار با هویت «نجف»‪ ،‬سکوت چنارهای‬ ‫پاسداران و قعله والی را در قیلوقال کالغهای گرسنه‬ ‫در هم پیچید تا صدای تیراندازی‪ ،‬انفجار نارنجک‪ ،‬اژیر‬ ‫پلیس‪ ،‬امبوالنس و فریادهای کارکنان این اداره کل بهتر‬ ‫به گوش برســد‪ .‬گروگانگیری مسلحانه با نمایشنامه‬ ‫دراماتیکــی بــر پــرده تئاتر مــرگ در ایالم قــرار گرفت و‬ ‫«نجف» بازیگر نقش منفی این قصه مرگ چهار نفر از‬ ‫همکارانخودرارقمزدو‪ ۷‬نفر دیگر راراهیبیمارستان‬ ‫کرد‪ .‬خبر این درگیری تلخ و اسفناک هفت ارزش خبری‬ ‫بهویژهشگفتی‪،‬برخورد‪،‬دربرگیریوبزرگیرادر دلخود‬ ‫جایدادتاسر خطرسانههایداخلیو خارجییکبار‬ ‫دیگر به ایالم اختصاص یابد‪ .‬با خودکشــی گروگانگیر‬ ‫بازار شایعاتبیشازپیشداغشداماچهار کشتهیاین‬ ‫حادثههیچکدامنمیتوانستندنقشیدرتغییروضعیت‬ ‫شــغلی یا ماندن و رفتن نجف داشــته باشند و نیروی‬ ‫شرکتی بنیاد مستضعفان یکی از هزاران نیروی شرکتی‬ ‫در این کشــور است که امنیت شــغلی و روانی انها با‬ ‫مخاطرهروبروشدهاست‪.‬‬ ‫خروج قط ر ز ریل‬ ‫از اولویتهــای اصلــی اســت‪ .‬همــت و تــالش ما برای تکمیل ســینما فرهنگ ایالم خواهــد بود و‬ ‫صدای گلوله کینه توزی‬ ‫دردمشترک‬ ‫استقاللو سپاهان‬ ‫بری مد درس نیبهمصدوم نح دثه‬ ‫خوشبختانهساختانپیشرفتقابلتوجهیداشتهاستوباتوجهبهسفروبازدیداخیرمدیرعامل‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی گناباد‬ ‫‪ -9 -1282‬پیرو اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده ‪ ۱۳‬قانون‬ ‫و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون اخیر الذکر تحدید حدود پالک ‪۱۳۸۱‬‬ ‫فرعی ‪ -۳‬اصلی واقع در بخش یک گناباد حسن فضلی شهری در‬ ‫ششدانگ در قسمتی از یک قطعه زمین مزروعی که بموجب رائ‬ ‫‪ 1400/07/27 – ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۴۵۷‬هیات قانون تعیین‬ ‫تکلیف در ساعت در صبح مورخ ‪ 1401/04/13‬در محل وقوع ملک‬ ‫به عمل خواهد امد‪ .‬لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان‬ ‫حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور‬ ‫بهم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده‬ ‫قانونی انان طبق ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار‬ ‫شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد‬ ‫ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت و مواد ‪ ۷۴‬و ‪ ۸۶‬ائین نامه قانون ثبت ظرف مدت‬ ‫سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را‬ ‫کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫نمایند در‬ ‫امادهباش برای مقابله با اتشسوزیهای‬ ‫احتمالی در عرصههای منابع طبیعی‬ ‫و دهیــاران نیــز بایــد در مــوارد‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت‬ ‫حریق پیشگام باشند تا شاهد‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫تخریــب کمتــر منابــع طبیعی‬ ‫اســتان ایــالم از امادهبــاش‬ ‫و عرصههــای ملــی کــه امانت‬ ‫کلیــه نیروهای یــگان حفاظت‬ ‫در دســت ما هســتند نباشــیم‪.‬‬ ‫بــرای مقابله بــا عوامــل ایجاد‬ ‫علیرضا بیگلری‬ ‫بیگلری تصریــح کرد‪ :‬حفاظت‬ ‫اتشســوزیهای احتمالــی در‬ ‫از منابعطبیعیو ملیبهعنوان‬ ‫سطحعرصههایمنابعطبیعی‬ ‫وظیفه ملی‪ ،‬شــرعی و قانونی ضروری اســت و‬ ‫استان همزمان با فصل گرما خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش شبستان‪ ،‬سرهنگ علیرضا بیگلری باید از هر نوع اتشسوزی در جنگلها و مراتع‬ ‫در جلســه هماهنگــی اطفــا حریــق شهرســتان خــودداری شــود‪ .‬فرمانده یگان حفاظت منابع‬ ‫دهلــران‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬بــا توجه به شــرایط اب و طبیعی و ابخیــزداری ایالم یاداور شــد‪ :‬ضرورت‬ ‫هوایــی و ایجاد پوشــش گیاهــی در عرصههای دارد شهروندان و طبیعت گردان از روشن کردن‬ ‫طبیعی و خشک شدن پوشش گیاهی در فصل اتش در سطح جنگلها و مراتع خودداری و باید‬ ‫گرمــا احتمــال وقــوع حریــق در مناطق جنگلی از خامــوش نمــودن اتــش افروخته قبــل از ترک‬ ‫و مرتعــی افزایش مییابد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬کلیه محل در تفرجگاهها و مناطق جنگلی اطمینان‬ ‫پاســگاهها و نیروهــای یــگان حفاظــت منابــع حاصل شود تا شاهد حریق در عرصههای ملی‬ ‫طبیعــی اســتان امادگــی کامل جهــت مقابله با نباشــیم‪ .‬او بــر ضــرورت بهرهگیری از مشــارکت‬ ‫عوامل ایجاد اتشسوزیهای احتمالی در سطح مردم جهت جلوگیری از وقوع حریق در مناطق‬ ‫عرصههــای جنگلی و مرتعــی اســتان را دارند و جنگلــی و مرتعی تاکید کرد و گفــت‪ :‬کاهش و‬ ‫برنامهریزیهای الزم در این راستا صورت گرفته پیشــگیری از اتشســوزی در عرصههــای منابع‬ ‫اســت‪ .‬فرمانــده یگان حفاظــت منابع طبیعی طبیعــی نیازمند مشــارکت مــردم بــوده و مردم‬ ‫و ابخیزداری ایالم گفت‪ :‬با توجه به گستردگی میتواننددر صورتمشاهدههرگونهاتشسوزی‬ ‫عرصههایملیاستانانتظار استمردمدر موارد و یاتخریبو تصرفعرصههایمنابعطبیعیاز‬ ‫حریق در کنار نیروهای منابع طبیعی باشند‪ .‬او طریق شماره شبانهروزی ‪ 1504‬گزارشهای خود‬ ‫گفت‪ :‬انجمنهای مردمنهاد و بسیج و شوراها را اطالع دهند‪.‬‬ ‫عملیات تکمیل قطعه اول‬ ‫بزرگراه ایالم‪ -‬مهران بیوقفه‬ ‫در حال انجام است‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان ایــالم‬ ‫در بازدیــد از مراحــل اجرایــی ایــن قطعــه‬ ‫از بزرگــراه ایــالم‪ -‬مهران از تــالش بیوقفه‬ ‫بــرای تکمیــل ایــن قســمت از مســیر خبــر‬ ‫داد‪ .‬بــه گــزارش مــوج‪ ،‬عبدالــه بهــادری‬ ‫در ایــن بازدیــد کــه فرمانــدار شهرســتان‬ ‫مهــران نیــز حضــور داشــت گفــت‪ :‬عملیات‬ ‫اجرایــی قطعــه اول بزرگــراه ایــالم‪ -‬مهران‬ ‫(مهدیابــاد_ ســهراهی ماربــره) بــا توجــه‬ ‫بــه توپوگرافــی منطقــه ســختترین‬ ‫و پرهزینهتریــن قســمت مســیر اســت‬ ‫بهطوریکــه در ایــن قطعــه ‪ 11‬کیلومتــری‬ ‫دو دســتگاه تونــل حفاریشــده و عالوه بر‬ ‫احداث پلهای بزرگ و کوچک و برداشت‬ ‫ترانشــه هــای عظیــم‪ ،‬مهــار قطعــه رانشــی‬ ‫نیــز در ایــن قطعــه قــرار دارد‪ .‬مدیرکل راه‬ ‫و شهرســازی در ادامــه افزود‪ :‬تونل اول به‬ ‫طــول ‪ 840‬متر بعــد از روســتای مهدیاباد‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬حفــاری و کــف بــرداری ایــن‬ ‫تونــل بهطور کامل انجامشــده و هماکنون‬ ‫‪07‬‬ ‫مج دیو و دک ک مکت مه ش نچ شی‬ ‫دشو ج دک ده د‬ ‫بسیجهمه مک ن ت‬ ‫صدای تولید در پتروشیمی‬ ‫بلندتر از فریاد منتقدین‬ ‫بازخوانی رویداد امروز از پرونده تیراندازی ساختمان اموال و امالک استان‬ ‫ورزش‬ ‫رو د د ر ن ‪05‬‬ ‫‪ruydadiran.com/city/ilam‬‬ ‫دارنده تندیس سیمین صنعت سبز در سال‬ ‫‪ ۹۵‬و ‪ ۹۷‬با بروزترین تکنولوژی دنیا تحت عنوان‬ ‫‪ ZLD‬و ‪ ۶‬میلیــون دالر ســرمایهگذاری‪ ،‬صــد در‬ ‫صد پساب تولیدی مجتمع پتروشیمی را بازیابی‬ ‫و در مراحل نهایی نصب است که اگر کارشکنی‬ ‫عوامــل خارج از اراده پتروشــیمی ایالم نبود این‬ ‫پروژه در تیرماه سال ‪ ۱۴۰۰‬به بهرهبرداری رسیده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫فلرینــگ الفیــن پتروشــیمی ایــالم بر اســاس‬ ‫طراحــی پــروژه تقریبــا بــه صفر رســیده اســت و‬ ‫ترکیبــات ‪ H2S‬کــه پیشازایــن ســوخته میشــد‬ ‫طــی یــک فراینــد و با همت متخصصــان واحد‬ ‫گوگردزدایــی بــه محصــول اســتراتژیک ‪DMDS‬‬ ‫‪ CHAVAR65‬تبدیلشــده اســت و طرحــی‬ ‫علمــی در دســت اقدام اســت کــه بر اســاس ان‬ ‫پتروشــیمی ایالم ســعی دارد فلرینگ را در زمان‬ ‫از مدار خارج شدن واحد نیز به حداقل برساند‪.‬‬ ‫بــر اســاس مــاده ‪ ۳۸‬قانــون مالیــات بــر‬ ‫ارزشافزوده صنایع االینده از ‪ ۶‬ماهه دوم ســال‬ ‫‪ ۹۹‬تاکنون یک درصد فروش واحد الفین پس از‬ ‫اعالم امور مالیاتی به خزانه دولت واریز خواهد‬ ‫شــد و این مجتمع برخالف گفتههــای ناقص و‬ ‫ناقضبرخیمنتقدینفرار مالیاتینداشتهاست‪.‬‬ ‫صــدای پتروشــیمی ایــالم در عمــل بــه‬ ‫وظیفه مســئولیتهای اجتماعی رســاتر است‬ ‫و بهجرئت میتوان گفت پتروشــیمی ایالم در‬ ‫عمل به وظیفه مسئولیت اجتماعی پیشقراول‬ ‫است و پس از تدوین دستورالعمل مسئولیت‬ ‫اجتماعــی پتروشــیمیها کــه در دســت اقــدام‬ ‫اســت اقدامــات موثر انجامشــده با اســناد به‬ ‫اطالع مردم شریف استان خواهد رسید هر چند‬ ‫تا نیل به هدف غایی فاصله اســت‪ .‬هزینهی‬ ‫اشتغال هر نفر در صنعت بیش از یک و نیم‬ ‫میلیارد تومان اســت و حدود ‪ ۲‬هزار و پانصد‬ ‫نفر در شــرکت پتروشــیمی ایالم مشــغول بکار‬ ‫میباشند که بخش عظیمی از دغدغهی استان‬ ‫در کاهش بیکاری را برطرف نموده است و به‬ ‫ایــن امــر امــوزش کارگران تــا مرحله مهــارت و‬ ‫ســهم و نقش متخصصان پتروشــیمی ایالم در‬ ‫راهاندازی واحدهای پتروشیمی کشور را اضافه‬ ‫نماییــد‪ .‬پتروشــیمی ایــالم بیــش از هرزمانــی‬ ‫تولید ارامش است و امیدواریم فعاالن‬ ‫نیازمند ِ‬ ‫مطبوعاتی و نخبگان رسانهای ضمن توجه به‬ ‫نقدهای منصفانه‪ ،‬صنعت فعال استان و تولید‬ ‫را حمایت کنند‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫مهربانیباحیوانات؛‬ ‫شاخصتوسعه یافتگی‬ ‫روی ریل حادثه‬ ‫بازخوانی رویداد امروز‬ ‫‪03‬‬ ‫برنامهکمیسیون‬ ‫اقتصادیمجلس‬ ‫کمکبهبازنشستگان‬ ‫تامیناجتماعیاست‬ ‫دو تهایعر یوغیرعر یکه رخالفخو ستملتهاو ر یخو ستامریکا هسمتعادیسازیرو ط ارژیمصهیو یستیرفته د د ند ین شستو رخاستهاهیچ‬ ‫سی ست ‪02‬‬ ‫تیجه یجز ستثمارانها هوسیلهرژیمصهیو یستی خو هدد شت‬ ‫از پرونده تیراندازی ساختمان‬ ‫‪02‬‬ ‫ایرانهیچ‬ ‫فعالیتهسته ای‬ ‫پنهان و نانوشته ایندارد‬ ‫رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران حج‪:‬‬ ‫‪36‬‬ ‫فرج اله صید محمدی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪03‬‬ ‫پیمانکار مشــغول ترانشــه بــرداری ورودی‬ ‫و خروجــی ایــن تونــل اســت و بــهزودی‬ ‫عملیات الینینگ (پوشــش دیوار و ســقف)‬ ‫ان اغــاز میشــود‪ .‬او در خصــوص وضعیت‬ ‫تونــل دوم گفــت‪ :‬تونــل دوم به طول ‪750‬‬ ‫متــر کــه حفاری و کف بــرداری ان به پایان‬ ‫رســیده و هماکنون عملیات الینینگ ان در‬ ‫حــال ان در حــال انجام اســت کــه در حال‬ ‫حاضــر ‪ 120‬متــر الینینــگ بــه انجام رســیده‬ ‫اســت‪ .‬بهــادری افــزود‪ :‬بــرای مهــار قطعــه‬ ‫رانشــی محور ایالم‪ -‬مهــران در قطعه اول‬ ‫ایــن مســیر کــه طــول ان دو کیلومتــر اســت‬ ‫قــرارداد منعقدشــده و پیمانــکار در حــال‬ ‫فعالیــت اجرایی اســت‪ ،‬قــرارداد اولیه این‬ ‫قطعــه بالغبــر ‪ 230‬میلیــارد تومان اســت و‬ ‫بــرای اجــرای ان ‪ 231‬شــمع بــا عمقهــای‬ ‫زیــاد اجــرا خواهــد شــد و تقاطــع غیــر‬ ‫همســطح ســهراهی ماربــره (جــاده قدیــم‬ ‫ایــالم‪ -‬صالحابــاد) نیــز در ایــن محــدوده‬ ‫احداث میشود‪.‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیایالم‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫دد شت‬ ‫صدایتولید‬ ‫در پتروشیمی‬ ‫ ‬ ‫بلندتر از فریاد منتقدین‬ ‫فرج ه ص د حمدی‬ ‫و د د رو‬ ‫گ ز رش‬ ‫دور جدید مقابله با قاچاق‬ ‫سازمان یافته لوازم خانگی‬ ‫عزمی جدی بری مق بله ب ق چ ق و زم خ نگی در کشور شکل‬ ‫گرفت ه و قد م ت متنوعی در دس تور ک ر ق رر د رد‪ ،‬ب ین ح ل‬ ‫بهترینرهمق بله فزیشکیفیتوقیمته یمنصف نهورق بتی‬ ‫ستکهمیتو ندحتیدرصورتازدیو رد ت و زمخ نگیهم‬ ‫بزرگترینح می ینصنعتب شد‪.‬‬ ‫کعض م س نم تم یوس ستخ جیمج س ت‬ ‫ه ع دستد ش یحک مقطع مهیع ه ن ه جه سد‬ ‫نقطع مههم ی و دجمه ی سالمی ن مه‬ ‫م‬ ‫هس هیخ دد چ چ ب س ه می د‬ ‫س دو ش ه ه‬ ‫ش ه ح د ید تو‬ ‫ش سقطع مهع ه ن هش یحک م س ن م ی‬ ‫ی می سط م ک گ س ف سهو م ن ت م ه‬ ‫ه س عالم ده م ه مههس هی ن مالش ف ست‬ ‫د د ق ی وسیمد ل س‬ ‫و سهم نم ض ع‬ ‫ن م ی ی میهمد ن ه نم ض ع ع فمی د ه‬ ‫مههس هی ند چ چ ب س دهو ح فی د د م‬ ‫که حتال یصه س یوع یح فخ د ع ضمی د‬ ‫م ض عد گ ی ست‬ ‫د چ چ بم ت س س ت ح د ی ش ه هم ض ع‬ ‫شس تش یحک م ت وس ه عالم ده ه ش س‬ ‫قطع مهم ک وسه ش و ی می ذ د وس ه ط فه ی‬ ‫ج مستم ه مید د ه مههس هی ن ح ف د د ذ‬ ‫ع د ست هقطع مه ه جه سد ه قطع مه ی و د‬ ‫جمه ی سالمی مههس هید ق ب س ه می د‬ ‫نعض م س ن م تم یوس ستخ جی د د م د‬ ‫ط ل‪۴۲‬س ل ذش ه ی ح مه ه دخت د مو ح م‬ ‫هم هخ د ی س د مو ش فته یخ یدش م ق ن‬ ‫ذش ه‬ ‫قدم ه دی ی غ ح مه همدستدو ت‬ ‫ستو ی م دو مسه ش و یو م ک ه ص فو ع ل‬ ‫خ د ج ع د هد حقم ت نظ ممی دو ه م ی ه‬ ‫ش م و د ده هد ست ست‬ ‫هرگو ه الف ل وجهاب شکس گی و هه ز ودن و هه هدررویابدرهر قطه ر همرکز ر ط تمردمی ‪ 122‬طالعده د‬ ‫و ت ول‬ ‫اگهیمناقصهعمومییکمرحله یهمزمان ا رزیا ی(یکپارچه)‬ ‫ب‬ ‫ت ب‬ ‫شرکت اب و ضالب س ن ز ج ن در ظر د رد س ت ه خر د الم‬ ‫ک دگ ن جد شر ط د م م د‬ ‫‪ -1‬م و ش ی م صه گز ر شرکت ب ضالب س ن ز ج ن ه درس ز ج ن کمر دی شم ی‪ -‬د ی ز شهر کد س ی ‪4514978757‬‬ ‫‪ -2‬ع و ن و مشخص ت ک ی م صه‬ ‫شخص ت شر حه ذ ل ز طر ق‬ ‫شم ره‬ ‫صه‬ ‫وضوع‬ ‫‪4 -63‬‬ ‫خر د ک ور ب‬ ‫و ی جت خشک‬ ‫چ ‪R6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دد‬ ‫‪6‬‬ ‫دس گ‬ ‫غ راورد‬ ‫دون رزش زوده‬ ‫‪3 928‬‬ ‫حل‬ ‫ن ع ر‬ ‫س د خز ه ‪ 5‬سررس د‬ ‫‪4 3 6 26‬‬ ‫رش ه و‬ ‫ه ورد‬ ‫ز‬ ‫قط و دک دگ ن‬ ‫ن ک دگ ن‬ ‫صه ز و دک د گ ن‬ ‫ن‬ ‫ضم ن شرکت در‬ ‫را د رج ع‬ ‫کر ر ل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -3‬ر خ وادرس در ت س د م صه س د صه ز س عت ‪12‬ص ح ورخ ه ‪ 1401/03/19‬غ ت س عت ‪ 9‬ص ح ورخه ‪ 1401/03/25‬در س ه‬ ‫د رک ت ک ر کی د ت ه درس ‪ www se ad ran r‬جهت در ت وجود س ت ع ه ز ت در ت س د رس ل ک ت وسط ن ک د ز‬ ‫طر ق س ه د رک ت ک ر کی ج م خو هد شد‬ ‫صه گر ن جهت شرکت در صه ح م ی ست در ز ی ز ی وق س ت ه در ت س د ط ز س ت س ه د رک ت ک ر کی د ت‬ ‫* ک ه مهم*‬ ‫ه شم ر س ه ‪ 2001001230000038‬د م م د در غ ر ن صورت ک ن شرکت در صه وق ر ی ش ن جود خو هد د شت‬ ‫‪ -4‬وع ضم ن شرکت در را د رج ع ک ر ضم ن شرکت در ر د رج ع ک ر ی ست ه کی ز صور درج شد در ن ه ضم ن ر ی ع الت د ی‬ ‫ر ه گردد که جز ت ه صورت شر ح در س د صه وض ح د د شد ست‬ ‫‪-5‬مدت ع ر ش ه ده ش ه ده د ز هر ح ث ر ی دت ‪ 45‬ر ز عد ز ر خ ع ن شد ر ی س م ش ه د ه ع ر ود ه هم ن ز ن ل مد د ش د‬ ‫‪-6‬س ه ی ت اگهی ‪h p e s mporg r h p ender nww r‬‬ ‫ه د رک ت ک ر کی د ت ر ه گردد ه‬ ‫‪-7‬مه ت حو ل ک ت م صه ک ت صه د حد ک ر س عت ‪ 9‬ص ح ورخ ‪ 1401/04/08‬ز طر ق س‬ ‫ک ی که خ رج ز س ه د رک ت ک ر کی صل شود ر ب ر د د خو هد شد‬ ‫ذکر صه گر ن ی س ت صل ضم ن ش رکت در صه ر عال ر ت در س ه س د در ک کت در س ه ک س عت م‬ ‫‪ 862030‬ه‬ ‫ل زفزگش ی ک ت‬ ‫د رخ ه شرکت ب ضالب س ن حو ل م د‬ ‫‪ -8‬مک ن حو ل س د ز طر ق س ه د رک ت ک ر کی ه درس ‪www se ad ran r‬‬ ‫‪-9‬زم ن گش ش ک ت ک ت صه درس عت ‪10‬ص ح ورخه ‪ 1401/04/08‬در س ن ک ر س شرکت ب ضالب س ن ز ج ن زگش ی خو هد شد‬ ‫‪ - 10‬ه ن ر رد د ش رد خت ع ق می گ رد‬ ‫‪ -11‬س ر طالع ت جز ت ر وطه در س د صه درج ست‬ ‫شر ط خد ش ر ب ر د د خو هد شد‬ ‫‪ -12‬ه ش ه ده ی د ض‬ ‫صه ی شد‬ ‫‪-13‬هز ه گهی ه عهد ر د‬ ‫دفترروا ط عمومی شرکت اب و فاضالب استان ز جان‬ ‫قتص د‬ ‫مشهد‬ ‫‪03‬‬ ‫مخ برتدرت مین مک ن ت‬ ‫وتجهیز تب مشکلجدی‬ ‫روبرو ست‬ ‫تقدم سرعت بر دقت‬ ‫و کیفیت افت بزرگ در‬ ‫شهرد ریه ست‬ ‫هشد هس م هگذ نه ج ن ده‬ ‫بعیداستقطعنامه ایدر شورایحکامبهسرانجامبرسد‬ ‫وی ف ود م ه ه سو ق ی وس ی ذ دده م ه‬ ‫وقع ت ش هدهدو ه م ج د ک د ه م تهمم‬ ‫ال یصه س ته ست که ق ی وسی ه س لس‬ ‫ده دع یجمه ی س امی تمی د ه سم‬ ‫مس لس سیو ه ه ی خصصیو ش سیو س ی م ی‬ ‫می د س س ت ه مههس هی ن ه م ج دمی‬ ‫دو ن ه هم حتال یصه س یع ی ج ممیش د‬ ‫د ذش ههمچ ن ه م ی ج د د د م جه گ ف د ن‬ ‫م دهمج س د د وقع ت هد فض ی ن م لوج د‬ ‫د د ن ست هجمه ی سالمی هد ل سبحقط عی‬ ‫خ د یص حم هس هی ستو ن قعم دم م م ت‬ ‫ومس الن ده هم د شهس هی س ده م م د حت‬ ‫ه چش طی ه می م وظ هم ش فتص عتهس هی‬ ‫کرم ش ه‬ ‫تشکیلکارگروهمبارزه‬ ‫باجنگلخو ری‬ ‫زمینخو ریوساحل‬ ‫خو ری در گیالن‬ ‫قیمتارز جهشنمی کند‬ ‫جه ه وضع ت ش خصه ی ق ص دی چش م د‬ ‫دو ذه ن‬ ‫ج د ک ش ق م ت و جه ش د‬ ‫ست و س قه ش ن د ده و ود ه ج ی ه ن و ج د‬ ‫ق ض ی غ ض و ی چ ی ج دهی م فی چ ص ب‬ ‫س م ه ذ نه ج ی خ هد د ه شخ ال ن‬ ‫د هف هه ی خ و د و ه ش دی ش ت س ذ ش ه‬ ‫دو خه ی الی‬ ‫ست س ت یق مت د‬ ‫چ د و ذش ه ش می ن مع ل م غ ه ی س سی‬ ‫و ه ج ت د س ت و ده ی ق ص دی چ ه غ‬ ‫محس سید ف ه ی ق ص د الن ج د شده ح الت‬ ‫ذی‬ ‫فس د ال م هذ ست خ‬ ‫خ‬ ‫دی صم م ت ق ص دی و د ی م دم د د چ ه د‬ ‫ن هم ش ه س ت ه س ن ق مت حس س ت وج د‬ ‫د ش ه و ن و د ی ه حد قل س دن الطمه ی‬ ‫مخ ب ی چ ه د شی و غ ه ه ج ت ج ی د‬ ‫م ج س ی دالالن و سف ه ن‬ ‫س ی ح الت‬ ‫خ مذ ت هس ه ی و ج سه خ ش ی حک م ی‬ ‫ج د حس س گ ی و ش ف گی و ی ی م دم حک ت‬ ‫د د ف غ ش حد ق ی قطع مه ح م ی ش ی حک م‬ ‫ش ک و ه عم ل ه‬ ‫چ ه ح هم ت س ت ع‬ ‫ح مه ی ق ص دی ش س ت ح مه ی ه س‬ ‫خ وج م ک ج م شد د و هدف ج د س ی د غ‬ ‫د س ل‪۹۷‬وضعشد خی ش س ن م لدو ت دن‬ ‫د‬ ‫ی شت ه ج م و د ش ف ن د م سی‬ ‫هم ن ل مع می د ی ه می فش حد ی و‬ ‫دمی د‬ ‫ع ق هفش ه ی ق ص دی‬ ‫وضع ت عو مل‬ ‫دی‬ ‫گذ‬ ‫خ‬ ‫س ی د گ س ی م غ ه ی دی ق ص دی ظ‬ ‫ج ت خ ج ی ق مت فت م ن ص د ت فت‬ ‫دس ی د جی م ع ه شده و س ست ذ یه ی‬ ‫همچ ن ح ذف دال ‪ ۴۲‬م ی ف ض ه ش د م ع‬ ‫د می د د ه هم ت قش ف ی ف ت‬ ‫ی ش‬ ‫ی ه ق مته ش م ‪۲‬‬ ‫ن و مش ق ت ن د‬ ‫دال ی هم د د ده ح ل ن و س هه ی م عددی‬ ‫جه ی ی ع م ی‬ ‫و ش ش ن د ده د و ش د‬ ‫ج ب ذ د ضع فحص ق ص دی ن شم ده د‬ ‫عطش‬ ‫ه ی جه ی ه فت‬ ‫و فقهس ه ی‬ ‫د ک ی جد د ن‬ ‫ن ح ی دون‬ ‫شه و گ ه ش که م گ‬ ‫دن ممک ن س ت ه د ل‬ ‫مط ح د دو ت ج‬ ‫م حملش دن فش ه ی د خ ی د م ه ف ش ق م ت‬ ‫حم ه وس ه ه و ن ست‬ ‫یس قه س خت ه م‬ ‫ص د ت فت حت ح م نو ه ف ن ن ه‬ ‫ه یجه یچشم شی د‬ ‫ش که م گ د خش ی ن ش د ه‬ ‫ح مه ی م ک ص د ت فت ن مدعی ش د وه‬ ‫و ل گ ن ش ت مس قل د م ه ج ت فت و‬ ‫ی می د م ک ممکن س ت ج ه ده د مق د‬ ‫ش ی فت ح مش ده ن ه ه ی جه ی ه‬ ‫د د ح ی دون ح ی فق هس ه ی‬ ‫ه ی‬ ‫د طه ف ش ص د ت غ ف ی ش‬ ‫مصطفی م س ی ب س سعه ص د ت غ ف ی ق‬ ‫ش ه ه ش د ‪ ۴‬د صدی ص د ت‬ ‫ی ن‬ ‫د‬ ‫غ ف ی د س ل ‪ ۴‬و همچ ن س م دهی‬ ‫یه ی س‬ ‫مه دوم س ل ذش ه ظه د ش ت‬ ‫مس ل عهد ت ی سه ل شده و ط ک م ی‬ ‫ن ق ت شده ست عهد ت شت ه ی‬ ‫د‬ ‫ص د ی ه ک ی ش ه ش له ی م ه‬ ‫س له ی ذش ه ه ش م می فت و کی مح ی ن‬ ‫ک ت ج ده ش ده د مص ه ی مه ‪ ۹۷‬ش ی‬ ‫هم ه گیس نق محس بمیشد‬ ‫و‬ ‫ذی فع ن دال ‪ ۴۲۰۰‬وم ی ع مل ش د‬ ‫ک اله‬ ‫خ ی ش س ن ق ص دی مع قد د خ ع د ی‬ ‫جه ه مق س ه د ن س ت ه شک ف م‬ ‫دال‬ ‫قد گ ی ن و ط فه ی ج ی ص ی ن د د م ه‬ ‫‪ ۳ ۲۸‬ه م ی ج ی می د و صع د ق مت دال ه‬ ‫له ی ال شی ه ج ت ده و س س ج ه‬ ‫دو م خ ه د د ش ت ج ه ی ه د ط ل دو ن ح م‬ ‫س له ی‬ ‫ق ص دی و طی س له ی خ ه و ه د‬ ‫ف ش ق م ت دال د‬ ‫‪ ۹۷‬و ‪ ۹۹‬س ب ش د عده ی‬ ‫هف هه ی خ ه فش ه ی ذی فع ن دال ‪ ۴۲‬م ی‬ ‫و م نه ی ج د فش و ی ت ف ش ق مته‬ ‫د ی ن ص اح ی م ط مید د ه ه صم م‬ ‫ی ی دو ت د و ظ ت می‬ ‫ی ح ذف‬ ‫ق تش د‬ ‫وم قش ف‬ ‫ی‬ ‫ک م ک ی د حوالت‬ ‫ف ی ست قش‬ ‫ی‬ ‫ک م ی د مد ت خ‬ ‫رویداد ایران‬ ‫و وس ه ن د محدوده ش ذ ی ن س ی ش ده‬ ‫ست قشی ه م ع الطم شد د و جهش و سق ط‬ ‫خ د ی ه ج ت و خ م ت و م فی ش د ه ظ‬ ‫ت خه یمص عی‬ ‫می سد کم ی فش ی‬ ‫و ن گه د ش ن ق مت دال د ک س ل ذش ه‬ ‫ذ ش ه و ن مهم ف ض ه جهش و ش ق مته د‬ ‫ه ی خ جی م غی می د‬ ‫ک م ک ی ع ضه‬ ‫قو ت میشود‬ ‫د هم ن س ع ی ص ح دی د ح ش ه ج سه هم‬ ‫خ د دم ه ه ت دو ت و د جم ع خ گ ن ش ه ه‬ ‫م ه مفص ل ک م ی ه م ظ مد ت‬ ‫ظه د ش ت «د ح ل ح ض ک م ی د چ چ ب‬ ‫م ع دل‬ ‫محدود ته ی ق ی د الش ست ه‬ ‫ج دخ ه دش د‬ ‫گ ه د د و قطع م ش د‬ ‫خ ت و ه ی ه ودی ه ن ه د عط خ هد ش د‬ ‫و ق ش ن خ تد ف ش ن کم ی ی‬ ‫ی میش د » س ل ک‬ ‫م ت‬ ‫فع ت د‬ ‫م ی د خ ش د گ ی س خ ش ه ق ت ع ضه‬ ‫ش ه د و فت «وضع ت د مده ی ی خ ب ست و‬ ‫د جه م ظ ع ضه مشک ی د م د دو خش‬ ‫سک س و ح ج ت ی ع ضهه یم ن ش می م‬ ‫الش خ ه م د ق ض ه ی و قعی‬ ‫د خش قض‬ ‫چه د خش ح ه و چه د خش سک س هط‬ ‫مل د س م ه م و م شکل ی شش ده م »‬ ‫س ن قو قو ت ک ده‬ ‫ون‬ ‫کم ک ی‬ ‫م چ د و س ش ه ص ح دی ه د و ه‬ ‫عط ی خ ت و ه ه ک م ی ج س ه ش ی ع ی‬ ‫هم ه گ ی س ن ق د ده م خ د دم ه مح ت‬ ‫ه ست سجمه شک لشد س س‬ ‫مد ت‬ ‫مص ت ن ج س ه خ ت جد د و و ه ی ه ک‬ ‫د ده شد و ک م ی مج‬ ‫م ی ی مد ت‬ ‫ش د ه ص ت محدود ی ه ت س دن خ د‬ ‫مد خ ه د د ج س ه مذ مع م ات ف د ی طال‬ ‫هم د مع مالت ف د ی مم ع و غ ق ی ش خ ه‬ ‫ه ج م خالل ق ص دی حت گ د‬ ‫شد و فع الن ن‬ ‫ع‬ ‫ق خ ه د فت ف ی ست مع مالت ف د ی‬ ‫مع مالت ص ی ست ه ال ی د ن د و دل میش د و‬ ‫ص ف ف وت ق مت الی م د ظ د دو ه م د فق‬ ‫ه ص ت ی س ه میش د‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫طرح شفافیت‬ ‫در کما‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫طــرح شــفافیت ارای نماینــدگان تنهــا هفــت‬ ‫روز پــس از شــروع به کار مجلــس یازدهم اعالم‬ ‫وصــول شــد‪ .‬ایــن طــرح کــه در قالــب اصــاح‬ ‫ایین نامــه داخلــی مجلس چندین بار در دســتور‬ ‫کار صحــن علنــی قــرار گرفت اما تصویب نشــد‪.‬‬ ‫پــس از مدتــی باالخــره طــرح شــفافیت قــوای‬ ‫س ـه گانه تدوین شــد و در کمیسیون امور داخلی‬ ‫و شــوراها مــورد بررســی قرار گرفــت و به صحن‬ ‫علنــی مجلــس ارســال شــد‪ .‬یازدهــم اردیبهشــت‬ ‫ماه بود که کلیات طرح شــفافیت قوای سه گانه‪،‬‬ ‫دســتگاه های اجرایــی و ســایر نهادها در جلســه‬ ‫علنــی مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب‬ ‫رســید‪ .‬نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در‬ ‫جلســه کلیــات طــرح شــفافیت قــوای س ـه گانه‪،‬‬ ‫دســتگاه های اجرایــی و ســایر نهادهــا را با ‪۱۸۳‬‬ ‫رای موافــق‪ ۳۰ ،‬رای مخالــف و ‪ ۴‬رای ممتنــع‬ ‫از مجمــوع ‪ ۲۲۰‬نماینــده حاضر در جلســه علنی‬ ‫بــه تصویب رســاندند‪ .‬بر همین اســاس قرار بود‬ ‫طــرح دو فوریتی شــفافیت قوای س ـه گانه عالوه‬ ‫بــر شــفاف کــردن فرایندهــای قانون گــذاری در‬ ‫مجلــس‪ ،‬فرایندهــای تصمیم ســازی و اجرایی در‬ ‫بســیاری از نهادها و دســتگاه های ذیل سایر قوا‬ ‫را نیز شفاف کند‪.‬‬ ‫بــر اســاس این طــرح‪ ،‬ارای همــه نمایندگان‬ ‫شفاف شده و مشروح مذاکرات کمیسیون های‬ ‫مختلف در دســترس همه مردم قرار می گرفت‬ ‫امــا روز گذشــته هیئــت عالــی نظــارت مجمــع‬ ‫تشــخیص مصلحــت نظــام طــرح شــفافیت ارا‬ ‫را بــا سیاس ـت های کلــی نظــام مغایر دانســت؛‬ ‫بــه عبارت دیگــر این مجمــع برخی مواد طرح‬ ‫شــفافیت ارا را بــا سیاس ـت های کلــی نظــام‬ ‫مغایــر دانســت‪ .‬هیئــت عالــی نظــارت مجمــع‬ ‫تشــخیص مصلحــت نظــام در جلس ـه ای بــه‬ ‫ریاســت املــی الریجانــی مصوبــه اخیــر مجلس‬ ‫در خصــوص «شــفافیت قــوای س ـه گانه و‬ ‫دســتگاه های اجرایــی و ســایر نهادهــا» را از‬ ‫حیــث انطبــاق بــا سیاس ـت های کلــی بررســی‬ ‫کــرد‪ .‬بر اســاس این گزارش‪ ،‬در این جلســه که‬ ‫بــا حضــور دبیــر مجمــع و اعضای هیئــت عالی‬ ‫نظــارت برگــزار شــد‪ ،‬گــزارش کمیســیون نظارت‬ ‫و کمیســیون حقوقــی قضائــی مجمــع تشــخیص‬ ‫پیرامــون مغایرت هــای مصوبــه شــفافیت بــا‬ ‫سیاس ـت های کلــی نظــام ارائــه گردیــد و اعضا‬ ‫ضمــن تاکیــد بر ضــرورت امر شــفافیت‪ ،‬پس از‬ ‫بحــث و بررســی پیرامــون مغایرت هــای مطرح‬ ‫شــده‪ ،‬بــا اکثر یــت ارا برخــی از مــواد مصوبــه‬ ‫مذکــور را بــا سیاس ـت های کلــی نظــام مغایــر‬ ‫دانســته که مراتب طی نامه ای از ســوی هیئت‬ ‫عالی نظارت به شــورای نگهبان ارســال خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پیش از این شــماری از مجلس ـی ها پیش بینی‬ ‫می کردنــد کــه طــرح مذبــور بــه نتیجــه نرســد‬ ‫همان طــور که نماینده مردم خرم اباد در مجلس‬ ‫بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح بــه معنــای شــفافیت‬ ‫مجلــس نیســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرده بــود‪ :‬ایــن‬ ‫طــرح بــا اصــول متعــددی از قانــون اساســی در‬ ‫تضاد اســت و کامال واضح است که به نتیجه ای‬ ‫نمی رسد‪.‬‬ ‫مهــرداد ویــس کرمــی خاطرنشــان کــرده بود‪:‬‬ ‫ایــن راه نتیج ـه ای نخواهــد داشــت و ای کاش‬ ‫این بازی از ابتدا شــروع نشــده بود‪ .‬چراکه اصل‬ ‫ایــن طرح را نمایش شــفافیت می دانــم و ازانجا‬ ‫برخالف شــرع‪ ،‬قانون اساسی و اخالق است راه‬ ‫به جایی نخواهد برد‪.‬‬ ‫موافقــان طــرح شــفافیت البتــه می گفتند این‬ ‫طــرح علیرغــم فشــار عــده ای بــرای شــفافیت در‬ ‫دســتور کار قرارگرفته و تناقضی با قانون اساسی‬ ‫هــم ندارد‪ .‬بــه اعتقاد ان ها اگر شــفافیت وجود‬ ‫داشــته باشــد کسی نمی تواند از مســئولیتش فرار‬ ‫کنــد‪ .‬بــا ایــن طــرح اصــل پاســخگویی بــه نفــع‬ ‫احســنت اجــرا می شــود و دوســتان هــم بایــد به‬ ‫حرف هایشان عمل کنند‪.‬‬ ‫محمدحســن اصفــری نماینــده اراک از‬ ‫موافقان همین طرح است که چندی پیش گفته‬ ‫بود‪ :‬شفافیت موضوع مهمی است‪ .‬مجلس باید‬ ‫این موضوع را یک بار برای همیشه برای تمامی‬ ‫قــوا حــل کنــد‪ .‬مــردم نامحــرم نیســتند و بایــد از‬ ‫تصمیمات اطالع داشــته باشند‪.‬‬ ‫طبیعتــا مســائل محرمانــه جــای خــود را‬ ‫دارد امــا خیلــی از مــردم از تصمیمــات اطالعــی‬ ‫ندارنــد‪ .‬به طــور مثــال بودجــه امســال تصویــب‬ ‫شــد اما مردم اطالعی ندارند که چطور دو سوم‬ ‫بودجــه هزینــه می شــود و قــرار اســت در اختیار‬ ‫چــه کســانی قــرار گیــرد‪ .‬یــا اینکــه در موضــوع‬ ‫ارز ترجیحــی ا گــر مــا در مجلــس ســوال نکنیــم‬ ‫اطالعاتــی بــه مــا نمی دهند‪ .‬تاکید بر این اســت‬ ‫کــه مــردم بایــد در تمامــی حوزه هــا از مســائل‬ ‫مطلع باشند‪ .‬در ماده اول این طرح هم مجلس‬ ‫مشــمول شفافیت شده است‪.‬‬ ‫به هرحــال یکــی از مناقشــه برانگیــز تریــن‬ ‫طرح هــای مجلــس ظاهــرا همچنــان تکلیــف‬ ‫مشــخصی نــدارد و بــا رای روز گذشــته هیئــت‬ ‫عالــی نظــارت مجمع تشــخیص مصلحــت نظام‪،‬‬ ‫بــه شــورای نگهبان ارسال شــده تــا تکلیفش انجا‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1366‬‬ ‫رویداد‬ ‫رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران حج‪:‬‬ ‫حج مظهر اتحاد امت اسالمی است‬ ‫حضــرت ای ـت ا‪ ...‬خامن ـه ای تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫تهــای عربــی و غیرعربــی کــه برخــاف‬ ‫دول ‬ ‫خواست ملت ها و برای خواست امریکا‪ ،‬به سمت‬ ‫یســازی روابط با رژیم صهیونیســتی رفته اند‪،‬‬ ‫عاد ‬ ‫بدانندایننشست وبرخاست هاهیچنتیجه ایجز‬ ‫استثمار ان ها به وسیله رژیم صهیونیستی نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬رهبــر انقــاب اســامی در‬ ‫دیدار دس ـت اندرکاران حج امســال‪ ،‬حج را ستون‬ ‫زندگــی انســان و دربردارنده پیا مهــا و درس های‬ ‫مهمــی بــرای ابعــاد مختلــف زندگــی فــردی و‬ ‫اجتماعی انسان دانستند و بر لزوم تامین امنیت‬ ‫همــه زائران به ویژه زائران ایرانی به عنوان مطالبه‬ ‫جــدی جمهــوری اســامی از دولت میزبــان تاکید‬ ‫کردند‪ .‬ایشــان حج را برنامه مدبرانه الهی با زوایا‬ ‫و ابعاد و گســتره ای متفاوت از ســایر برنامه های‬ ‫دینــی خواندند و گفتند‪ :‬قران کریم حکمت حج‬ ‫را در یک جمله کوتاه «قیاما للناس» یعنی ستون‬ ‫زندگی بشــر بیان می کند‪ .‬حج دربردارنده تعالیم‬ ‫و تمرین هایــی اســت کــه بــه بشــر و نس ـل های‬ ‫پی درپــی می امــوزد چگونه ارکان زندگــی خود را‬ ‫انتخابکند‪.‬‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای «تعلیم همزیستی»‪،‬‬ ‫«ساده زیســتی» و «اجتنــاب از گناهــان و امــور در‬ ‫دسترس اما نیازمند مراقبت» را ازجمله درس های‬ ‫مهــم حــج برشــمردند و در بیــان چنــد توصیــه‬ ‫افزودند‪ :‬همه حجاج و همچنین مســئوالن حج‬ ‫قدر این نعمت بزرگ را بدانند و قدردانی ان هم‬ ‫چرانظامرتبه بندی‬ ‫معلماناجرایی‬ ‫نمی شود؟‬ ‫قران و قرا خوب را ازجمله زمینه های افزایش اتحاد‬ ‫برشمردند و با تاکید بر اینکه صهیونیست ها بالی‬ ‫فوری و نقد جهان اسالم هستند‪ ،‬افزودند‪ :‬افشای‬ ‫توطئه و طراحی صهیونیست ها از کارهای ضروری‬ ‫در حج اســت و دولت های عربی و غیرعربی که‬ ‫برخالف خواست ملت ها و برای خواست امریکا‪،‬‬ ‫به سمت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی‬ ‫رفته انــد‪ ،‬بداننــد این نشست وبرخاس ـت ها هیچ‬ ‫نتیج ـه ای نخواهــد داشــت جــز اســتثمار ا نهــا‬ ‫به وسیلهرژیمصهیونیستی‪.‬‬ ‫وظیفه سنگین دولت میزبان تامین امنیت‬ ‫است‬ ‫عبارت است از نیت قربت برای خداوند و انجام‬ ‫امور به صورت محکم‪ ،‬متقن و همراه با ابتکار‪.‬‬ ‫هیچ خللی به اتحاد مسلمانان نباید وارد شود‬ ‫ایشــان حجــاج را بــه ایجــاد امادگـ ِـی درونــی‬ ‫برای این ســفر معنوی بسیار مهم و پرهیز از امور‬ ‫ناپسندی همچون بازارگردی سفارش موکد کردند‬ ‫و گفتند‪ :‬سوغاتی واقعی سفر حج‪ ،‬قرائت قران‪،‬‬ ‫نماز و طواف در مسجدالحرام است و نباید وقت‬ ‫گرانبها را برای کارهای بیهوده هدر داد‪.‬‬ ‫حضــرت ای ـت ا‪ ...‬خامن ـه ای با اشــاره به اینکه‬ ‫حــج مظهــر اتحــاد امــت اســامی اســت‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫باید همه تالش به کار گرفته شــود تا هیچ خللی‬ ‫به موضوع اتحاد مسلمانان وارد نشود زیرا ایجاد‬ ‫اختالف بخصوص اختالف میان شــیعه و سنی از‬ ‫ترفندهایانگلیسی هااست‪.‬‬ ‫رژیم صهیونیستی دولت هایی را که به‬ ‫سمت عادی سازی روابط با ان رفتند‬ ‫استثمار می کند‬ ‫سهــای خــوب و‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬تما ‬ ‫روشــنگرانه با زائران کشــورهای دیگر و استفاده از‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای به وظایف ســنگین‬ ‫دولــت میزبــان و لــزوم عمل این دولت بر اســاس‬ ‫مصالــح دنیــای اســام نیز اشــاره کردنــد و گفتند‪:‬‬ ‫تامیــن امنیــت همه زائــران به ویــژه زائــران ایرانی‬ ‫و جلوگیــری از تکــرار فجایــع گذشــته و همچنین‬ ‫تجدیدنظر در افزایش هزینه ها‪ ،‬از مطالبات جدی‬ ‫جمهوری اسالمی است‪.‬‬ ‫ایشــان از مســئوالن حــج درخواســت کردنــد‬ ‫موضوع کاهش ایام حج را در دستور کار خود قرار‬ ‫دهند و برای ان راه حلی بیابند‪.‬‬ ‫در ابتدایایندیدار‪،‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫نــواب نماینده ولی فقیــه در امور حــج و زیارت و‬ ‫حســینی رئیــس ســازمان حــج و زیارت گزارشــی از‬ ‫تــدارکات و برنام ههــای در نظــر گرفت هشــده برای‬ ‫برگزاری مراسم حج امسال بیان کردند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ایرانهیچفعالیتهسته ایپنهانو نانوشته ایندارد‬ ‫ان را رژیم صهیونیســتی دنبال می کنــد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫اتهامات و ادعاهایی که االن مطرح شده ‪ ۲۰‬سال‬ ‫است به ما نسبت می دهند و اساس برجام برای‬ ‫رفع همین اتهامات است‪ .‬اگر جمهوری اسالمی‬ ‫برجــام را پذیرفــت کــه مذاکــره کنــد‪ ،‬بــه خاطــر‬ ‫همیــن رفع اتهام ها و اعتمادســازی اســت‪ .‬تمام‬ ‫ایــن مــوارد ادعایــی در قالب ‪ PMD‬بست هشــده‬ ‫است‪ ،‬یعنی مذاکره شده‪ ،‬بازدید شده و پرونده‬ ‫بست هشــده است‪ .‬اســامی یاداور شــد‪ :‬تفاهمی‬ ‫انجام شده که طرف ها برای ان تکالیفی داشتند‪.‬‬ ‫انان باید تحریم ها را لغو می کردند و همکاری ها‬ ‫و تســهیالتی را بــرای توســعه صنعــت هســته ای‬ ‫کشــور انجــام می دادنــد و جمهــوری اســامی‬ ‫هــم پذیرفته کــه محدودیتی در پیشــبرد برنامه‬ ‫هســته ای خود در دوره زمانی مشــخصی داشته‬ ‫باشد تا اعتمادسازی صورت گیرد‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫انــرژی اتمی بــا تاکید بر اینکه االن به اول ســطر‬ ‫برگشــته ایم و دوباره همان ادعاها و داســتان ها‬ ‫مطرح شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬جمهوری اسالمی‬ ‫ما ههــا مذاکــره کرده و متن توافق به لحاظ فنی‬ ‫تمام شده و در بخش مربوط به تحریم ها مطالب‬ ‫گفت وگو شــده اســت‪ .‬باز رژیم صهیونیستی هم‬ ‫بــه عملیــات تروریســتی‪ ،‬هم عملیــات تخریبی‪،‬‬ ‫هم عملیات روانی و هم با زیاده گویی در قالب‬ ‫تهدیدهای مکرر کشــور را تهدیــد می کند که اگر‬ ‫دیپلماســی‪ ،‬برنامــه هســته ای ایــران را متوقــف‬ ‫نکند ما خودمان متوقف می کنیم‪ .‬او با تاکید بر‬ ‫اینکه جمهوری اسالمی ایران هیچ گونه فعالیت‬ ‫هســته ای پنهــان و نوشته نشــده نــدارد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬مردم عزیز مــا این را بدانند که القائاتی که‬ ‫این ها در رســانه های تحت نفوذ صهیونیست ها‬ ‫یهــا به شــکل پرتکــراری مطــرح می کنند‪،‬‬ ‫و غرب ‬ ‫هیــچ ســایت معرفــی نشــده یــا هیــچ فعالیــت‬ ‫معرفی نشده‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬مواردی که در قالب‬ ‫کامال در‬ ‫همین اســناد کذایی و ادعایی هســت‪ً ،‬‬ ‫حشــده که امدند و چهار‬ ‫قالــب چهار مکان مطر ‬ ‫مــکان را رفتنــد و بازرســی کردنــد و یکــی از ایــن‬ ‫چهار مکان را بســتند‪ .‬اســامی یاداور شــد‪ :‬حاال‬ ‫این مکان چیســت؟ صفحه اورانیوم فلزی است‬ ‫که اگر مردم خاطرشــان باشــد این ها از ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫یســازد!‬ ‫پیــش اتهــام می زنند ایــران دارد بمب م ‬ ‫کــدام بمــب؟ اول گفتند در شــیان و لویزان‪ ،‬بعد‬ ‫گفتنــد پارچیــن‪ ،‬بعد گفتند جنوب غــرب تهران‪.‬‬ ‫هــرروز یک ادرســی را منافقین و صهیونیس ـت ها‬ ‫بیان می کردند که کشــور را متهم کننــد و ایران را‬ ‫تحت فشار قرار دهند‪ .‬رئیس سازمان انرژی اتمی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ما دقیقا طبق ضابطه و مقررات اژانس‬ ‫کار می کنیم و هیچ فعالیت ما نیســت که تحت‬ ‫نظارت اژانس نباشد و رویه های اژانس را رعایت‬ ‫نکرده باشــد‪ .‬نه ما این اتهامات را می پذیریم و‬ ‫نه با این عملیات سنگین روانی شان عقب نشینی‬ ‫می کنیم‪ .‬ما یک باقیمانده حسن نیتی در برجام‬ ‫داریــم که اگــر نخواهند به تعهــدات خود عمل‬ ‫کننــد‪ ،‬حتمــا در ان باقیمانــده حســن نیت خود‬ ‫تجدیدنظــر می کنیــم‪ .‬اســامی گفــت‪ :‬جریــان‬ ‫صنعتــی تولیدمــان برقــرار اســت و تحــت تاثیــر‬ ‫احساسات حرکت نمی کنیم‪ .‬ما یک برنامه داریم‬ ‫و قانــون اقدام راهبردی مجلس تکالیفی را برای‬ ‫مــا تعریــف کــرده که عیــن ان را اجــرا می کنیم و‬ ‫نظارت هم صورت می گیرد‪.‬‬ ‫فاصلهمعناداریبینشعار هایانتخاباتیرئیسی‬ ‫با دستاورد های دولتش وجود دارد‬ ‫از انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬یک سال‬ ‫گذشــت‪ .‬در ان انتخابــات ســید ابراهیم رئیســی‬ ‫وعده هایــی داد کــه بــا انچــه تحقــق پیــدا کرد‪،‬‬ ‫همخوانــی نــدارد‪ .‬بــه گزارش نامــه نیــوز‪ ،‬حســن‬ ‫رسولی‪ ،‬فعال سیاسی درباره عملکرد دولت سید‬ ‫ابراهیــم رئیســی گفت‪ :‬گرچــه ‪ ۱۰‬مــاه از اغاز کار‬ ‫دولت ســیزدهم می گذرد‪ ،‬اما هنوز برای ارزیابی‬ ‫عملکرد این دولت زمان الزم اســت چراکه ‪۳-۲‬‬ ‫ماه نخست هر دولتی معموال صرف برنامه ریزی‬ ‫یشــود بنابراین ‪ ۷‬مــاه زمان‬ ‫و اســتقرار نیرو هــا م ‬ ‫کافی برای ارزیابی نیســت‪ .‬بااین حال‪ ،‬در همین‬ ‫نطــور بــه نظــر می ایــد‬ ‫مدت زمــان ‪ ۱۰‬ماهــه ای ‬ ‫فاصلــه معنــاداری بیــن وعد ههــا و شــعار های‬ ‫انتخاباتی اقای رئیســی با دســتاورد های دولتش‬ ‫وجــود دارد‪ .‬او افــزود‪« :‬همــه مســببین وضــع‬ ‫موجود» اصطالحی اســت که دولت رئیســی به‬ ‫کار می برد تا شــبکه مدیریتی کشور در طول ‪۴۳‬‬ ‫ســال اخیر به نقد کشــیده شــوند‪ ،‬حال انکه سید‬ ‫ابراهیــم رئیســی و گروهــش بــدون برنامــه وارد‬ ‫انتخابــات شــدند‪ ،‬صرفا بر مبنای رویکرد ســلبی‬ ‫موضــع گرفتنــد و در طــرح وعد ههــای فرهنگی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی افــراط کردند که‬ ‫شاخص های مربوطه همه ان وعده ها به استثنای‬ ‫موضوع مهار کرونا سیر نزولی داشتند‪ .‬این فعال‬ ‫سیاســی اصالح طلب اظهار کرد‪ :‬این دولت دالر‬ ‫را باقیمــت ‪ ۲۲‬هــزار تومــان تحویــل گرفــت و‬ ‫امــروز دالر باقیمتــی بیــش از ‪ ۳۲‬هــزار تومان در‬ ‫یشــود‪ .‬نرخ تورم‪ ،‬افزایش ســطح‬ ‫بــازار مبادله م ‬ ‫عمومی قیمت ها‪ ،‬تالطم قیمت مســکن و عدم‬ ‫ســرمایه گذاری در حوز ههــای کالن اقتصــادی‬ ‫ازجملــه موضوعــات دیگــری اســت کــه در ایــن‬ ‫‪ ۱۰‬مــاه اتفــاق افتادند و می توان به ان ها اشــاره‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این دولت در مقایسه با دولت‬ ‫قبل چرخش اشکاری در حوزه سیاست خارجی و‬ ‫پیگیری موضوع احیای برجام داشت‪ .‬در دولت‬ ‫قبــل تقریبا افــکار عمومی در امهــات گردش کار‬ ‫پرونده هســته ای بــود‪ ،‬اما در ایــن دولت با یک‬ ‫نگاه بســته امنیتــی تقریبا دیپلماســی عمومی از‬ ‫ســازوکار ها دیپلماتیک کشــور کنار گذاشت هشــده‬ ‫اســت‪ ،‬تــا بــه اینجــای کار اتخــاذ چنیــن روشــی‬ ‫امیدوارکننــده نبــوده مگــر انکــه در اینده شــاهد‬ ‫دســتاورد های بیشــتری در این حوزه باشیم‪ .‬این‬ ‫تحلیلگر مســائل سیاســی بــا بیان اینکــه مدیران‬ ‫ایــن دولت در مقایســه با ســایر دولــت از بنیه و‬ ‫توان کمتر مدیریتی برخوردارند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این‬ ‫ناتوانــی مدیریتی به گونه ای اســت کــه منتقدان‬ ‫و معترضــان در پیگیــری مطالباتشــان دولــت‬ ‫را خطــاب نمی کننــد و می کوشــند خواســت و‬ ‫مطالباتشان از طریق مراجع دیگری دنبال کنند‪.‬‬ ‫این مسئله نشانه کم عملی‪ ،‬کم تحرکی و پایین‬ ‫بودن ســطح اثربخشــی قوه مجریه اســت‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه دولت رئیســی بحران دســتاورد دارد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬مــا منتقــدان از ایــن وضعیت خوشــحال‬ ‫نیستیم‪ ،‬چون ضعف دولت بیش از انکه متوجه‬ ‫یک جناح سیاســی شــود‪ ،‬اثار و تبعاتش متوجه‬ ‫کارامدی نظام می شــود بنابراین فــارغ از اهداف‬ ‫جناحی‪ ،‬دل نگران ســید ابراهیم رئیسی هستم و‬ ‫از خداونــد متعــال تقاضا می کنم ایــن دولت در‬ ‫کارش موفق باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اغاز دور دومسفرهایاستانیبامحوریتمطالبه گریدولت‬ ‫ســید صولــت مرتضــوی معــاون اجرایــی‬ ‫رئیس جمهور در رابطه با اینکه با توجه به انجام‬ ‫‪ ۲۳‬سفر استانی از سوی رئیس جمهور‪ ،‬ایا گزارش‬ ‫سفرها به رئیس جمهور منتقل شده است؟ اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬تقریبــا در مــورد ســفرهایی کــه قبــل از‬ ‫سال یعنی تا پایان اسفند انجام شد‪ ،‬جمع بندی‬ ‫کاملــی از عملکــرد و پیشــرفت فیزیکــی و ریالی‬ ‫بسیجهمهامکانات‬ ‫برای امدادرسانی به مصدومان حادثه‬ ‫خروج قطار از ریل‬ ‫رئیس جمهــور در تمــاس بــا اســتاندار‬ ‫خراســان جنوبــی و یــزد و فرمانــدار‬ ‫طبــس پیگیــر اخریــن وضعیــت مصدومان‬ ‫و بازمانــدگان حادثــه ریلــی طبــس شــد و‬ ‫دســتوراتی برای بررســی علل حادثه صادر‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬رئیس جمهور پس از‬ ‫جلســه هیئت دولت در تماس با اســتاندار‬ ‫خراســان جنوبــی و یــزد و فرمانــدار طبس‬ ‫بر بســیج همه امکانات برای امدادرسانی‬ ‫بــه مصدومــان حادثه خــروج قطار از ریل‬ ‫در طبــس تاکید کرد‪ .‬ســید ابراهیم رئیســی‬ ‫با تســلیت بــه خانــواده جان باختگان این‬ ‫حادثــه تلــخ‪ ،‬برای انــان از درگاه خداوند‬ ‫صبــر و اجــر مســئلت کــرد‪ .‬رئیس جمهــور‬ ‫در جلســه صبــح هیئــت دولــت و پــس از‬ ‫اطــاع از ابعــاد مختلــف ایــن حادثــه بــه‬ ‫وزرای کشــور و راه ماموریــت داد تــا علــل‬ ‫خــروج قطــار از ریل را بررســی و با عوامل‬ ‫بروز چنین حوادث تلخی برخورد شــود تا‬ ‫دیگر شــاهد چنین مســائلی نباشیم‪.‬‬ ‫زائران و جلوگیری از تکرار فجایع گذشته‬ ‫حمیدرضــا حاجــی بابایــی نماینــده مــردم همــدان توییــت کــرد‪ :‬حوصلــه من هم ســر رفــت؟! نظام‬ ‫رتبه بنــدی معلمــان‪ ،‬چــرا اجرایــی نمی شــود؟! قانــون مشــخص‪ ،‬بودجــه ‪ ۳۸‬هــزار میلیــارد تومانــی‬ ‫مشــخص‪ ،‬مجلــس و دولــت هــم اعــام حمایــت و پشــتیبانی کردنــد‪ .‬از رئیس جمهــور مردمــی‬ ‫می خواهــم ســر یعا نظــام رتبه بنــدی را اجرا تا معلمان عز یز و نجیب اســوده خاطر شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی بــا اشــاره بــه‬ ‫ادعاهای مطرح شده علیه برنامه هسته ای ایران‬ ‫گفــت‪ :‬ایــران هیــچ فعالیــت هســته ای پنهــان و‬ ‫نانوشته ای ندارد و هیچ سایت و فعالیت معرفی‬ ‫نشده ای هم وجود ندارد؛ این اسناد کذایی‪ ،‬یک‬ ‫حرکت سیاسی برای تداوم فشار حداکثری است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد‪ :‬اقدام‬ ‫اخیر ســه کشور اروپایی و امریکا که پیش نویس‬ ‫قطعنامه ای را برای طرح در شورای حکام دادند‪،‬‬ ‫در راستای سیاست فشار حداکثری است که رژیم‬ ‫صهیونیستی ان را دنبال می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد اسالمی در پاسخ به‬ ‫پرسشــی درباره اقداماتی که درباره فعالیت های‬ ‫هســته ای ایران و تصمیمی که در شــورای حکام‬ ‫در حــال اتخــاذ اســت و تاثیــر ایــن امــر در روند‬ ‫تهــای هســته ای ایران‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬اقدام‬ ‫فعالی ‬ ‫اخیر ســه کشور اروپایی و امریکا که پیش نویس‬ ‫قطعنامه ای را برای طرح در شورای حکام دادند‪،‬‬ ‫یک حرکت سیاســی اســت و در راستای سیاست‬ ‫فشار حداکثری است که پشتوانه فکری و راهبری‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫پروژه ها را تدوین کردیم‪.‬‬ ‫او اضافــه کرد‪ :‬خوشــبختانه گــزارش خوبی از‬ ‫اســتان ها گرفته ایم؛ تمامی پروژه ها در حال اجرا‬ ‫هستند و بســیاری از استان ها به کارگاه عملیاتی‬ ‫تبدی لشــده اند‪ .‬معــاون اجرایــی رئیس جمهــور‬ ‫بــا بیــان اینکه اغــاز دور دوم ســفرهای اســتانی‪،‬‬ ‫بــا محوریــت مطالب هگــری دولــت خواهــد بــود‪،‬‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬دولــت منابعی را در اختیار اســتان‬ ‫قرار داده اســت و در دور دوم ســفرهای استانی‬ ‫میزان پیشرفت و جذب‪ ،‬مورد سوال قرار خواهد‬ ‫گرفت و در صورت حاصل نشدن پیشرفت علت‬ ‫ان را جویا خواهیم شد‪ .‬مرتضوی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫دور دوم ســفرهای اســتانی رئیس جمهور‪ ،‬عالوه‬ ‫بر مطالبه گری‪ ،‬طرح هایی که در حوزه اقتصادی‪،‬‬ ‫مجددا‬ ‫مسکن و اشتغال با مشکل مواجه هستند‬ ‫ً‬ ‫موردبازنگری قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬رئیس جمهور اساسا برای کلنگ‬ ‫زنی و افتتاح پروژه برنامه ای ندارند و پروژه های‬ ‫باقی مانده به نتیجه می رسند که ان شاءاهلل مردم‬ ‫از بــرکات و خیرات ان پروژه ها بهره مند خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تغییر ساعات کاری ادارات‬ ‫از ‪ ۲۱‬خردادماه‬ ‫سخنگویدولتتاکید کرد‪:‬‬ ‫کشــورمان در شــورای حــکام‪،‬‬ ‫به منظور مدیریت مصرف برق‬ ‫بیان کرد‪ :‬رئیس سازمان انرژی‬ ‫در ایام تابســتان ساعات کاری‬ ‫اتمــی توضیحــات کافــی را‬ ‫ادارات در کل کشــور از ‪۲۱‬‬ ‫در ایــن زمینــه دادند‪ .‬طبیعتا‬ ‫خــرداد تــا ســوم شــهریورماه از‬ ‫در ادامــه هــم اگر الزم باشــد‬ ‫علی بهادری‬ ‫ساعت‪ ۷‬تا‪ ۱۳:۳۰‬خواهد بود‪.‬‬ ‫مجــددا بــه اصحــاب رســانه‬ ‫جهرمی‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬علــی‬ ‫توضیــح می دهنــد‪ .‬یکــی از‬ ‫هیئــت‬ ‫جلســه‬ ‫بهــادری جهرمــی در حاشــیه‬ ‫اولویت های دولت تمرکز سیاست خارجی به‬ ‫دولت در جمع خبرنگاران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ســانحه حوزه تجــارت و تعامالت اقتصادی و تجاری‬ ‫قطار مســافربری را که به کشــته شــدن برخی از بیــن کشــورها اســت‪ .‬در ایــن راســتا ســازمان‬ ‫هموطنانعزیز ماانجامیدتسلیتعرضمی کنم‪ .‬توســعه تجــارت خارجــی کــه زیرمجموعــه‬ ‫امیدواریم شــاهد تکرار چنین حــوادث ناگوار و وزارت خارجه اســت فعالیت های گسترده ای‬ ‫ناراحت کننده ای برای ملت نباشــیم‪ .‬با بررســی را اغــاز کرده اســت‪ .‬یکــی از جوامع هدف ان‬ ‫عوامل بروز این حادثه هرچه سریع تر باید هم کشــور افریقا اســت‪ .‬هم برای ترابــری به قاره‬ ‫علل این حادثه روشن گردد و هم از تکرار چنین بــزرگ افریقا و هم شناســایی بازارهای هدف‬ ‫حوادثیپیشگیریشود‪.‬او در ادامهاظهار کرد‪:‬با و تســهیل و فراهم ســازی زیرساخت های الزم‬ ‫توجهبه جایگاهمعلمانو شانمعلماندر میان برای توســعه تجارت برنامه های متعددی در‬ ‫احاد مردم و توجه دولت به حفظ و ارتقاءشان دســتور کار است‪ .‬او افزود‪ :‬یکی از الگوهایی‬ ‫معلمان و جامعه فرهنگیــان‪ ،‬موضوع با دقت که این سازمان پیش رو دارد و در چند کشور‬ ‫موردبررســی قــرار گرفت تــا ائین نامه منطبق بر هم این مســیر را با موفقیت طی کرده است‪،‬‬ ‫قانون تهیه شــد تا هرچه بیشــتر شان و جایگاه تشکیل مراکز تجاری در این کشورها به منظور‬ ‫این عزیزان رعایت شــود‪ .‬به تفصیل در جلســه خدمات رســانی بــه تجــار اســت‪ .‬جهرمــی‬ ‫دولتدر خصوصبخش هایمختلفائین نامه در ادامــه در خصــوص برنامــه دولــت بــرای‬ ‫ایــن قانون بحث شــد‪ .‬کلیــات این ائین نامه به کنتــرل گرانی هــای بازار به دنبــال اجرای طرح‬ ‫تصویــب هیئت وزیران رســید‪ .‬او اضافــه کرد‪ :‬تا عادالنــه ســازی یارانه هــا‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬یــک‬ ‫وزارت اموزش وپــرورش بتوانــد در چارچوب این گروه کاالهایی هستند که از ارز ترجیحی متاثر‬ ‫ائین نامــه بــه ســمت اجــرای این قانــون هرچه بودند‪ .‬ان کاالها اعالم شــد‪ .‬مشخص بود که‬ ‫سریع تر و کیفی تر حرکتکند‪.‬‬ ‫قیمــت ان کاالهــا متاثــر از ارز ترجیحــی بــود‬ ‫یشــد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬مصوبــه دیگــری کــه در که به واردکننده انان تخصیص داده م ‬ ‫هیئت وزیــران بــه تصویــب رســید و اثــار ان شــیوه پرداخــت این یارانه تغییــر کرد‪ .‬بخش‬ ‫نیــز مهم اســت‪ ،‬بحــث اصالح ســاعات کاری دیگــر گرانی هــا ناظر بر تمامی کاالها اســت‪.‬‬ ‫اداری به منظــور مدیریــت مصــرف بــرق در صرف نظر از اجرا یا عدم اجرای طرح عادالنه‬ ‫ایــام گــرم تابســتان اســت‪ .‬هــم پیشــنهادی را ســازی یارانه هــا افزایــش قیمــت حام لهــای‬ ‫اســتانداری تهران در این زمینه ارائه کرده بود انرژی را در ســطح جهانی شــاهد هســتیم‪ .‬او‬ ‫و هــم پیشــنهادی را وزارت نیرو در این زمینه خاطرنشان کرد‪ :‬افزایش قیمت های جهانی را‬ ‫ارائــه کــرده بود‪ .‬پیش ازاین هــم ما مصوبه ای در حوزه کاالهای اساسی در کل دنیا می بینیم‪.‬‬ ‫داشــتیم که برخی از اختیارات به اســتانداران صرف نظــر از موضــوع اجــرای طــرح عادالنــه‬ ‫بــرای مدیریــت ســاعات کاری در جهت اصال سازی یارانه ها این تورم جهانی رخ داده است‪.‬‬ ‫وضعیت مصرف بــرق به ویژه در محیط های یــا برخی از تصمیمــات قانونی که در مجلس‬ ‫اداری اعطاشــده بــود‪ .‬ســخنگوی دولــت در شــورای اسالمی اتخاذشــده است؛ مثال نحوه‬ ‫ادامــه تصریح کرد‪ :‬یک مصوبه عمومی برای محاسبه عوارض ورودی تا پیش ازاین مطابق‬ ‫کل کشــور بنــا بــه پیشــنهاد وزارت نیــرو بــه عدد ارز ترجیحی بوده اســت‪ .‬هر کاالیی که‬ ‫تصویب رســید که ســاعات اداری از تاریخ ‪ ۲۱‬وارد کشــور می شود‪ ،‬در زمان محاسبه قیمت‬ ‫خردادماه تا تاریخ سوم شهریورماه از ساعت یــک مبنایی داریــم‪ .‬تا پیش از امســال مبنای‬ ‫نگــذار‬ ‫‪ ۷‬صبح تا ‪ ۱۳:۳۰‬در تمام ادارات کشور باشد‪ .‬محاســبه ایــن ‪ ۴۲۰۰‬تومــان بــود‪ .‬قانو ‬ ‫طبیعتا بخشــی از ســاعت کاری که به واسطه تکلیفــی را در قانــون بودجــه بــرای دولــت‬ ‫این تغییر ساعت کاهش پیدا می کند‪ ،‬از سوی پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫مقامات مربوطه در خالل سایر ساعات هفته‬ ‫این نرخ دیگر باید بر مبنای ای‪ .‬تی‪ .‬اس‬ ‫بایــد جبــران صــورت گیــرد تــا خللــی در ارائه محاســبه شــود‪ .‬او در ادامه خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫خدمات اداری پیش نیاید‪ .‬او در ادامه تاکید دیگــر حقــوق ورودی و ســود گمرکــی مبتنــی‬ ‫کرد‪ :‬تصمیماتی در راستای همان مصوبه قبلی بــر نــرخ ای‪.‬تــی‪ .‬اس می گیریــم یعنــی حدود‬ ‫به منظــور مدیریت مصرف برق در حوزه های ‪ ۵‬تــا ‪ ۶‬برابــر ان عــدد قبلــی بایــد محاســبه‬ ‫صنایع و کشاورزی هم عالوه بر بحث ادارات شــود‪ .‬معــادل ان نیــز پیش بینــی درامــد از‬ ‫داشــتیم کــه با هماهنگی و همــکاری متولیان ســوی قانون گذار در نظر گرفته شــده اســت و‬ ‫خــود همین دو حوزه صــورت خواهد گرفت‪ .‬هزینه هایــی نیــز در نظــر گرفته شــده اســت‪.‬‬ ‫توافق هایی بین وزارت صمت با وزارت نیرو و ایــن موضوع افزایش قیمتی را در همه کاالها‬ ‫وزارت نفت صورت می گیرد تا هر تصمیمی که رقم می زند‪ .‬مثال دیگر این اســت که در ســه‬ ‫اتخاذ می شود‪ ،‬خللی به تولید وارد نشود‪ .‬چه ماه پایانی ســال گذشته شــاهد اجرایی شدن‬ ‫در حــوزه کشــاورزی و چــه در حــوزه صنعت‪ ،‬قانــون مالیات بــر ارزش افــزوده بودیم‪ .‬دامنه‬ ‫برق موردنیاز در حد توان تامین شود در عین شمول قانون افزایش پیدا کرد‪ .‬حجم مالیات‬ ‫اینکه اولویت با بخش خانگی بوده و شاهد بر ارزش افزوده ای که از کاالهای مختلف اخذ‬ ‫قطعی برق های خانگی نباشیم‪ .‬اگر بتوانیم با می شود‪ ،‬افزایش پیدا کرد‪ .‬طبیعتا این حجم‬ ‫همکاری همه مردم در مسیر مدیریت مصرف مالیــات کــه توســط قانون گذار مصوب شــده‬ ‫حرکــت کنیم‪ ،‬شــاهد قطعی دیگــر نخواهیم است‪ ،‬بار تورمی را به جا خواهد گذاشت و بر‬ ‫بــود‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬بنــده تاکیــد می کنــم که افزایش قیمت ها تاثیر می گذارد‪ .‬باید روشــن‬ ‫این یک دســتاورد همگانی خواهد بود؛ یعنی گــردد که افزایش قیمت های موجــود در بازار‬ ‫یک وعده نیســت که مطالبه شود که محقق اثــار عوامــل متعددی همچون تــورم جهانی‪،‬‬ ‫شــد یــا نشــد‪ .‬برنامه ریزی هایــی می شــود و برخی از تصمیمات قانونی یا مقرراتی که اثار‬ ‫درصورتی کــه هــم مــردم در مصــرف خانگــی گرانی را در پی دارند اســت‪ .‬ستاد تنظیم بازار‬ ‫مدیریت مصرف داشته باشند و هم در بخش نیز در این ایام به صورت روزانه تشکیل جلسه‬ ‫صنعــت و هــم در بخش کشــاورزی همکاری می دهــد‪ .‬او افزود‪ :‬ســتاد تنظیم بازار بررســی‬ ‫الزم در مدیریــت مصــرف صــورت گیــرد‪ ،‬می کند که قیمت تمام شده این محصول امروز‬ ‫می توانیم جلوی تکرار خاموشــی های سالیان چــه میــزان باید باشــد‪ .‬وقتــی دســتمزد کارگر‬ ‫گذشــته را بگیریم‪ .‬اگر هم این همکاری موثر امروز با دســتمزد کارگر ســال گذشــته متفاوت‬ ‫صورت نگیرد‪ ،‬نمی توان به نتیجه رسید‪ .‬او در می شــود‪ ،‬قیمــت تمام شــده کاال نیــز متفاوت‬ ‫ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص واکنش می شــود‪ .‬اگــر باالتــر از قیمــت جنــس عرضه‬ ‫ایــران بــه تصویــب احتمالــی قطعنامــه علیه شود سازمان تعزیرات با ان برخورد می کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫با دستور رییس جمهور بسته‬ ‫کنترل تورم طراحی می شود‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و‬ ‫ممکــن اســت اینگونــه نشــان‬ ‫دارایی از دستور رئیس جمهور‬ ‫داده شــود کــه حســاب های‬ ‫برای طراحی بســته کنترل تورم‬ ‫بانکــی بیــش از انــدازه تعیین‬ ‫برای‪ 9‬ماه پایانی سال‪ 1401‬خبر‬ ‫شــده بــرای دریافــت یارانــه‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬احســان‬ ‫کارکــرد داشــته اند در حالی که‬ ‫احسان‬ ‫خاندوزی وزیــر امور اقتصادی‬ ‫ایــن بــه معنــای درامــد بیشــتر‬ ‫خاندوزی‬ ‫و دارایــی در حاشــیه جلســه‬ ‫نیســت بنابرایــن اعتــراض‬ ‫هیــات وزیــران‪ ،‬در جمــع خبرنــگاران در پاســخ بســیاری از مردم ناشــی از همین موضوع اســت‬ ‫به پرسشــی دربــاره زمــان اجرای طــرح کاالبرگ که استفاده درستی از حساب های بانکی انجام‬ ‫یشــود‪ .‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی‬ ‫الکترونیکی در کشور گفت‪ :‬از ابتدا تصمیم ستاد نم ‬ ‫اقتصادی دولت این بوده که تا زمانی که اجرای یــک ماه فرصــت دارد تــا بررس ـی های الزم را در‬ ‫ازمایشی کاالبرگ قطعی و نتایج ان محرز نشده این خصوص انجام دهد‪ .‬خاندوزی در ادامه در‬ ‫ما تعمیم ان برای کل کشور و اجرای رسمی ان پاسخ به پرسشی درباره استمرار فعالیت رییس‬ ‫را کلید نزنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬االن در برخی استان ها بانک مسکن با وجود گذشت یک ماه از موعد‬ ‫ســرعت پیشــرفت کار اســت و ایراداتــی وجود بازنشســتگی او‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع را حتما بررســی‬ ‫داشته که در برخی استان ها که ناچار شدیم به می کنم و ظرف یک هفته اتی نتیجه را به شما‬ ‫لحاظ فنی برخی از نقاط طرح را اصالح کنیم‪ .‬اعــام میکنم‪ .‬وی همچنین درباره طــرح وزارت‬ ‫هر زمان کهاجرایازمایشیطرحبهخاتمهرسید اقتصــاد برای متوقف کــردن گرانی ها‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫ما می توانیم طرحی با کمترین ایراد و اشکال را توجــه بــه ابعاد فشــار هزین ـه ای که بــر اقتصاد‬ ‫برای کشور اجرا کنیم‪.‬ویهمچنیندربارهتعیین ایران طی دو ماه نخست سال افزوده شد‪ ،‬هم‬ ‫تکلیف وضعیت جامانــدگان از دریافت یارانه برخی از مصوبات که هزینه تولید را افزایش داد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با دستور رییس جمهور تمام کسانی و هم افزایش قیمت های بین المللی که موجب‬ ‫که مشمول دریافت یارانه نشده بودند اما خود شد بسیاری از کاالهای مورد نیاز مردم از خارج‬ ‫را مســتحق دریافــت یارانــه می دانســتند و بــه خریــداری شــود و مواد اولیه تولید گران شــود و‬ ‫سایتاعالمشدهمراجعه کردند‪،‬یارانهبصورت افزایش قیمت داشته باشیم‪ .‬رییس جمهور به‬ ‫حتما برای‬ ‫علی الحساب به حســاب انها واریز شده است؛ عنوان یک اولویت مطرح کردند که ً‬ ‫اگر گروهی هستند که مرحله مراجعه به سایت ‪ ۹‬مــاه باقی مانده ســال یک بســته کنتــرل تورم‬ ‫را طی کردند اما هنوز واریزی به حساب انها واریز ویژه داشته باشیم‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫حتما مراجعه کنند چراکه این اتفاق باید خاطرنشان کرد‪ :‬بانک مرکزی و وزارت خانه های‬ ‫نشده ً‬ ‫اقتصادی‬ ‫امور‬ ‫وزیر‬ ‫ افتاد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫اردیبهشت‬ ‫تا اخر‬ ‫صنعتو اقتصادمکلفشدند که کمک کنند که‬ ‫و دارایــی ادامــه داد‪ :‬بــه جهــت اینکه مــا دچار این بسته ضد تورمی ‪ 9‬ماهه باقی مانده ‪۱۴۰۱‬‬ ‫درهم امیختگی حساب های اقتصادی هستیم تهیه شــود‪ .‬امروز این بســته اماده و یک بار به‬ ‫و بســیاری از کســانی کــه در حوز ههــای شــغلی رییس جمهور ارایه شد و در حال اصالح نهایی‬ ‫فعالهستنداز حساب هایشغلیخودبرای کار و اعمال نظر اعضای ستاد اقتصادی دولت است‬ ‫استفاده می کنند و همچنین درباره صندوق های کــه به محض اعمال اصالحات نهایی حتما به‬ ‫خانگی و واریزی های مربوط به شارژ ساختمان‪ ،‬صورت رسمی از ان رونمایی می شود‪.‬‬ ‫برنامه کمیسیون اقتصادیمجلس کمک‬ ‫به بازنشستگان تامین اجتماعی است‬ ‫رئیس کمیســیون اقتصادی‬ ‫وی در ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫مجلس شــورای اســامی اظهار‬ ‫پرداخت حقوق بازنشستگان‬ ‫کــرد‪ :‬هفتــه اینــده نشســت‬ ‫ســازمان تامین اجتماعی چند‬ ‫مشــترک کمیســیون اقتصــادی‬ ‫نکته مهم حائز اهمیت است‪،‬‬ ‫مجلس با رئیس سازمان برنامه‬ ‫اولیــن نکتــه این اســت‪ ،‬انچه‬ ‫محمدرضا‬ ‫و بودجــه و وزرای تعــاون و‬ ‫در قانــون امــده و مطــرح‬ ‫پورابراهیمی‬ ‫اقتصاد در کمیسیون اقتصادی‬ ‫شــده سازمان تامین اجتماعی‬ ‫مجلــس پیرامــون پرداخــت افزایــش حقــوق حقوق بازنشســتگان این ســازمان را مشــخص‬ ‫بازنشستگان برگزار می شود‪ .‬به گزارش ایسنا به و هیــات مدیــره و هیــات امنــا بعــد از تایید و‬ ‫نقــل از روابــط عمومی دفتر ارتباطــات مردمی تصویــب برای دولت ارســال می کنند و دولت‬ ‫نماینــده مردم کرمــان و راور در مجلس شــورای در مقام تنفیذ مصوبه است‪.‬‬ ‫اسالمی‪،‬محمدرضاپورابراهیمیرئیسکمیسیون‬ ‫پورابراهیمی ادامه داد‪ :‬متن قانون در ماده‬ ‫اقتصادی مجلس شــورای اسالمی گفت‪ :‬انچه ‪ ۹۶‬نیــز اعالم شــده ســازمان تامیــن اجتماعی‬ ‫ما به دنبال ان هســتیم کمک به بازنشستگان مکلف است این کار را انجام دهد لذا تکلیف‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی اســت تــا بر اســاس بر عهده این سازمان است‪.‬‬ ‫ضوابط و مقررات قانونی در کشور و با رعایت‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬به نظر می رســد دولت‬ ‫شــان و منزلــت ایــن عزیزان به حل مشــکالت نقش تنفیذ حکم را دارد و امکان اینکه بخشی‬ ‫معیشتی و حقوق متناسب با شرایط اقتصادی از ان را بپذیرد و بخشی را خودش اصالح کند‬ ‫اقــدام شــود وی افــزود‪ :‬امیدواریــم با توجه به در قانون دیده نشده و این موضوع باید توسط‬ ‫پیگیریهایکمیسیوناقتصادیمجلسشورای دولت گزارش و به نحوی پاسخ داده شود که ایا‬ ‫اســامی امیدواریم نتایج مثبتی در این بخش از نظر قانونی دولت حق دارد در ارتباط با این‬ ‫برایبازنشستگانتامیناجتماعیحاصلشود‪ .‬موضوعتصمیمبگیرد‪.‬‬ ‫تجارت ‪ ۹۰۰‬میلیون دالری ایران با شرکای‬ ‫حاشیه خزر‬ ‫گمــرک ایــران اعالم کرد که تجــارت خارجی‬ ‫ایران با چهار کشــور حاشــیه خزر به حدود ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیون دالر رسیده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سید‬ ‫روح الــه لطیفــی ‪ -‬ســخنگوی گمــرک ایــران‪ -‬در‬ ‫تشــریح تجــارت غیرنفتــی ایــران بــا کشــورهای‬ ‫حاشــیه دریــای مازندران‪ ،‬اعــام کرد که تجارت‬ ‫غیرنفتی ایران با چهار کشور حاشیه دریای خزر‬ ‫در دو ماه نخست امسال‪ ،‬حدود‪ ۱.۳‬میلیون تن‬ ‫بــه ارزش ‪ ۸۹۷‬میلیــون و ‪ ۵۰۵‬هــزار و ‪ ۲۷۱‬دالر‬ ‫بود که با رشد ‪ ۱۰‬درصدی در وزن و ‪۳۸‬درصدی‬ ‫در ارزش همــراه بوده اســت‪ .‬از مجموع تجارت‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیون دالری با چهار کشــور حاشیه خزر‪،‬‬ ‫ســهم صــادرات ‪ ۶۴۶‬هــزار و ‪ ۳۶۴‬تــن کاال بــه‬ ‫ارزش ‪۲۶۳‬میلیــون و ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۴۴۰‬دالر بــوده‬ ‫اســت که با وجود کاهش ‪۱۴‬درصدی در وزن با‬ ‫افزایــش ‪ ۱۷‬درصــدی در ارزش کاالی صادراتــی‬ ‫نسبت به دو ماهه‪ ۱۴۰۰‬همراه بوده است‪ .‬سهم‬ ‫واردات هــم ‪ ۵۵۴‬هــزار و ‪ ۵۷۶‬تن کاال به ارزش‬ ‫‪ ۶۳۴‬میلیــون و ‪۴۸۵‬هــزار و ‪ ۸۳۱‬دالر بــود کــه‬ ‫‪۶۲‬درصــد در وزن و ‪ ۴۹‬درصــد در ارزش افزایش‬ ‫داشــته اســت‪ .‬اما درخصوص میزان صادرات به‬ ‫چهار کشور حاشیه خزر نیز کشور اذربایجان با‬ ‫خرید ‪ ۱۲۱‬هزار و ‪۳۳۸‬تن کاالی ایرانی به ارزش‬ ‫‪۱۱۴‬میلیــون و ‪۹۷۷‬هــزار و ‪ ۶۵۳‬دالر بــا وجــود‬ ‫کاهــش ‪۱۰‬درصدی در وزن‪۱۰۴ ،‬درصــد در ارزش‬ ‫رشد داشته است‪ .‬اولین مقصد کاالی صادراتی‬ ‫ایران در حاشیه کشورهای خزری بود؛ روسیه با‬ ‫‪۱۹۸‬هــزار و ‪۶۶۳‬تــن کاال بــه ارزش ‪۶۸‬میلیون و‬ ‫‪۵۸۴‬هــزار و ‪۳۷۲‬دالر و بــا کاهش ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫و ‪ ۲۹‬درصــدی در وزن و ارزش در جایــگاه دوم‪،‬‬ ‫ترکمنستان نیز با خرید ‪۲۳۲‬هزار و ‪۳۵۹‬تن کاال‬ ‫بــا ارزش ‪ ۵۸‬میلیــون و ‪۶۰۲‬هــزار و ‪ ۷۸۲‬دالر با‬ ‫کاهــش ‪ ۲۰‬درصدی در وزن و رشــد ‪۳۳‬درصدی‬ ‫در ارزش در جایگاه سوم و قزاقستان با خرید‪۹۴‬‬ ‫هزار و سه تن کاال از ایران در دو ماهه اول سال‬ ‫به ارزش ‪۲۰‬میلیون و ‪ ۸۵۴‬هزار و ‪ ۶۳۳‬دالر و با‬ ‫کاهش‪ ۵‬درصدی در وزن و ‪۲۴‬درصدی در ارزش‬ ‫در جایــگاه چهارم صادرات ایران به کشــورهای‬ ‫خــزری قــرار دارد‪ .‬همچنین میــزان واردات ایران‬ ‫از کشــورهای حاشــیه خزر به این صــورت بوده‬ ‫کــه روســیه بــا فــروش ‪ ۴۴۳‬هــزار و ‪۶۸۱‬تن کاال‬ ‫بــه ارزش ‪۳۱۹‬میلیــون و ‪۱۴۲‬هــزار و ‪ ۹۱۱‬دالر بــا‬ ‫رشد ‪۴۵‬درصدی در وزن و ‪۷۳‬درصدی در ارزش‬ ‫نسبتبهمدتمشابه‪،‬اولینمبدافروش کاالبه‬ ‫ایراندر بین همسایگانایراندر دریایمازندران‬ ‫بود‪ .‬طبق گزارش سخنگوی گمرک ایران‪ ،‬پس از‬ ‫روســیه‪ ،‬قزاقستان با فروش ‪۹۳‬هزار و ‪ ۵۹۷‬تن‬ ‫کاال به ارزش ‪۳۹‬میلیون و ‪۷۶۴‬هزار و ‪۷۹۵‬دالر‬ ‫و رشــد ‪۲۵۳‬درصــدی در وزن و ‪۲۸۵‬درصــدی‬ ‫در ارزش قــرار دارد و اذربایجــان بــا فروش چهار‬ ‫هــزار و ‪ ۸۶۴‬تــن کاال بــه ارزش هفــت میلیون و‬ ‫‪۲۹۴‬هزار و ‪۲۵‬دالر با رشد ‪۱۹۱‬درصدی در وزن‬ ‫و ارزش‪ ،‬نســبت بــه مدت مشــابه قــرار گرفته و‬ ‫نهایتا ترکمنستان با فروش‪۱۲‬هزار و‪۴۳۳‬تن کاال‬ ‫بــه ارزش پنج میلیــون و ‪۲۶۴‬هــزار و ‪۶۶۰‬دالر و‬ ‫رشــد‪ ۸۰‬درصــدی در وزن و ‪۲۱‬درصدی در ارزش‬ ‫در جایــگاه چهــارم واردات ایــران از کشــورهای‬ ‫حاشیه خزر قرار دارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1366‬‬ ‫دور جدید مقابله با قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی‬ ‫عزمی جدی برای مقابله با قاچاق لوازم خانگی‬ ‫در کشور شکل گرفته و اقدامات متنوعی در دستور‬ ‫کار قرار دارد‪ ،‬با این حال بهترین راه مقابله افزایش‬ ‫کیفیت و قیمت های منصفانه و رقابتی اســت که‬ ‫می توانــد حتــی در صــورت ازادی واردات لــوازم‬ ‫خانگیهمبزرگترینحامیاینصنعتباشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا اخرین امارهای میزان ورودی و‬ ‫خروجی کاالی قاچاق حاکی از چرخه مالی ساالنه‬ ‫‪ 17/1‬میلیاردی قاچاق درکشور است که از این میان‬ ‫ســهم کاالهای قاچاق ورودی ‪ 12/5‬میلیارد دالر و‬ ‫سهم خروجی حدود‪ 4/6‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫براوردهای برگرفته براساس کشفیات نشان می‬ ‫دهــد که از کل قاچــاق کاالهای وارداتی به کشــور‬ ‫سهم لوازم یدکی خودرو ‪ 2/5‬میلیارد‪ ،‬اسباب بازی‬ ‫‪ ۵۵۰‬میلیون دالر‪ ،‬لوازم ارایشی بهداشتی ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالر و ســهم لوازم خانگی حــدود ‪ 1/6‬میلیارد دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫پدیــده قاچــاق عــاوه بــر اثــار زیانبــاری که به‬ ‫ســامت عمومــی و فرهنگ جامعــه وارد می کند‬ ‫گلوی اشــتغال و تولید کشــور را نیز می فشــارد‪ ،‬به‬ ‫گون ـه ای کــه بــه ازای هر یــک میلیــارد دالر واردات‬ ‫کاالی قاچــاق یکصــد هــزار فرصــت شــغلی بــه‬ ‫کشــورهای مبــدا کاالی قاچــاق تقدیــم می کنیــم؛‬ ‫فرصتی که از نیروی کار داخلی گرفته می شود‪.‬‬ ‫لوازم خانگی یکی از اقالمی است که که طی‬ ‫سالهای اخیر نظام با رویکرد حمایت از تولید داخل‬ ‫عزم خود را برای مقابله با واردات ان‪ ،‬اعم از قانونی‬ ‫یا قاچاق جزم کرده است‪.‬‬ ‫بازار ‪ ۷‬میلیارد دالری لوازم خانگی که تا پیش‬ ‫از اجــرای طــرح ممنوعیــت واردات ایــن لــوازم در‬ ‫سال‪ ۹۷‬دو میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر ان در اختیار‬ ‫قاچاقچیــان بــود ( البتــه مابقی بازار نیــز در قالب‬ ‫واردات رســمی در اختیــار کاالهــای وارداتــی بــود)‬ ‫وســهم تولیــدات د اخلــی از این بازار بســیار اندک‬ ‫بود ؛ با اجرایی شدن طرح ممنوعیت واردات لوازم‬ ‫خانگی هرچند میزان واردات قاچاق لوازم خانگی‬ ‫بــه ‪ ۱.۶‬میلیــارد دالر کاهــش یافت امــا با توجه به‬ ‫بســترهای ایجاد شــده برای رصد و ثبــت کاالهای‬ ‫عرضه شده در بازار عرضه این میزان کاالی قاچاق‬ ‫همچنان سدی جدی در برابر تولید داخلی است‪.‬‬ ‫هــم اکنون حــدود ‪ ۵۰۰‬شــرکت در تولیــد لوازم‬ ‫خانگــی فعال هســتند‪ .‬بر اســاس گــزارش عملکرد‬ ‫تجــارت خارجــی ‪ ۱۱‬ماهه ســال ‪ ۱۴۰۰‬در این مدت‬ ‫‪ ۲۳۰‬هــزار تن لوازم خانگی بــه ارزش ‪ ۳۲۶‬میلیون‬ ‫دالر صادر شده که نشان دهنده رشد این صنعت‬ ‫است و این امار گویای اثار مثبت حمایت از تولید‬ ‫داخلی و مقابله با کاالی قاچاق در این حوزه است‪.‬‬ ‫حمیدرضا دهقانی نیا ســخنگوی ستاد مبارزه با‬ ‫قاچاق کاالو ارز در اینباره می گوید‪ :‬در حوزه کاالی‬ ‫لوازم خانگی زیرساخت های قانونی و سامانه های‬ ‫مورد نیاز از سال ‪ ۹۶‬ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی می افزاید ‪ :‬بعد از تصویب ایین نامه مواد‬ ‫‪ ۵‬و ‪ ۶‬قانــون مبــازره بــا قاچــاق کاالو ارز بــر ایجاد‬ ‫سامانه ها تاکید دارد در خرداد ماه سال ‪ ۹۶‬سامانه‬ ‫شناسه کاال راه اندازی شده بود و در شهریور همان‬ ‫سالتمامیتولیدکنندگانملزمبهالصاقشناسهکاال‬ ‫در محلتولیدشدند‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاالو ارز می‬ ‫افزاید ‪ :‬در سال‪۱۳۹۸‬و به دنبال ابالغ دستورالعمل‬ ‫کاالیی ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫که سطح برخورد با کاالی قاچاق را در درون انبارها‬ ‫و سطح عرضه رصد می کند مقرر شد شناسه کاال‬ ‫و شناسه رهگیری برای کاالهای داخل انبارها و در‬ ‫سطح عرض پیگیری شود و تا بیست وسوم مرداد‬ ‫سال‪ ۹۸‬برای این کار مهلت تعیین شد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬تبصــره ماده ‪۴‬‬ ‫قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای تمامی نقش‬ ‫افرینان اعم از وارد کنندگان‪،‬عرضه کنندگان‪ ،‬عرضه‬ ‫کنندگان خدمات پس از فروش و انبار کنندگان کاال‬ ‫تعیین تکلیف نهایی شدند و از مرداد ماه سال‪۹۹‬‬ ‫ســه دســته کاالی لوازم خانگی دسته بندی شد که‬ ‫شاملماشینلباسششویی‪،‬کولر‪،‬یخچالویخچال‬ ‫فریزر سایت بایسایت ملزم به اخذ و نصب شناسه‬ ‫کاال شدند‪.‬‬ ‫این مقام ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز معتقد‬ ‫است‪ :‬زیرساخت قانونی الزم برای مقابله با پدیده‬ ‫قاچاق لوازم خانگی از مرداد ماه سال ‪ ۹۹‬مهیا شد‬ ‫و بــه مــوازات این زیرســاخت قانونی زیرســاخت‬ ‫سامانه ای هم فراهم شد و با ایجاد سامانه جامع‬ ‫تجارت شناســه کاال و شناســه رهگیری ایجاد شــد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬سامانه خدمات پس از فروش اغاز به کار‬ ‫کرد و هم اکنون تمام مردم در هنگام خرید براحتی‬ ‫می توانند اصالت کاال را رصد کنند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد با هماهنگــی انجام شــده بین‬ ‫دستگاه ها از این پس شاهد برخورد قاطع سریع و‬ ‫جدی و مستمر توسط ضابطین و کاشفین در زمینه‬ ‫کاالهــای لــوازم خانگی و کاالهای هــدف ا زجمله‬ ‫لوازم یدکی پوشــاک مواد دخانی و لوازم بهداشتی‬ ‫با اولویت لوازم ارایشــی و بهداشــتی خواهیم بود‪.‬‬ ‫برادرانمعاونصنایععمومیوزارتصنعتمعدن‬ ‫و تجــارت نیــز در این باره گفــت ‪:‬در قالب طرحی‬ ‫ضربتی شناس ـه دار کردن کاالها از ســال گذشــته با‬ ‫صدور کد شناســه بــرای کاالهای تولید داخلی اغاز‬ ‫شــده و تاکنون ‪ ۱۴‬میلیون کد رهگیری ثبت شــده‬ ‫است‪ .‬همچنین‪،‬از ابتدای امسال به طور مشخص‬ ‫بــرای ‪ ۲.۸‬میلیون کاال در بخش لوازم خانگی کدر‬ ‫رهگیری صادر شده است و هم اکنون برای تمامی‬ ‫کاالهای تولید داخلی کد شناسه صادر می شود و از‬ ‫اینطریقامکانرهگیری کاالدر مسیر چرخهتولید‬ ‫وعرضهامکانپذیرشدهاست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬صــرف وجــود قانــون و ســامانه‬ ‫کارایــی ندارد‪ ،‬بلکه مبارزه بــا عرضه کاالی قاچاق‬ ‫نیازمنــد تغییــر رفتار بازار اســت که امــری زمانبر و‬ ‫نیازمندمهیاشدنمقدماتتغییر رفتار است‪.‬‬ ‫برادران اظهار داشــت‪:‬در شرایط کنونی مقابله‬ ‫با کاالی قاچاق سازمان یافته در اولویت اصلی این‬ ‫وزارتخانه اســت و مقابله با کولبران و یا برخورد با‬ ‫فروشندهجزءراهگشایکار نیست‪.‬‬ ‫بــه گفتــه بــرادران ســاختار شــکل گرفتــه طــی‬ ‫سالیان متمادی در زمینه قاچاق کاال موجب شده‬ ‫برخی از نهادهای رسمی نیز ناخواسته در خدمت‬ ‫قاچاقچیان باشــند از جمله شــبکه حمل و نقل یا‬ ‫ارسال مرسوالت پستی یا صنعت بیمه که با اصالح‬ ‫قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز ایــن فراینــد نیز‬ ‫اصالح خواهد شد‪.‬‬ ‫معــاون وزیر صمــت تاکید کرد‪ :‬این پیــام را به‬ ‫تمامی صنف نامحترم قاچاقچی می دهیم که در‬ ‫عزمخودبرایمقابلهمصممهستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در دور جدید مقابله با پدیده قاچاق‬ ‫تنها برخورد به مراکز خرده فروشی قانونمندی که‬ ‫مالیــات حقــه را پراخــت و اقــدام به عرضــه کاالی‬ ‫داخلــی می کنند و البتــه در بعضی مواقع کاالهای‬ ‫قاچــاق را هم عرضــه می کنند نخواهد بود‪ ،‬بلکه‬ ‫تمرکز اصلی بر واحدهای صنفی فاقد پروانه و ان‬ ‫دســته از عرضــه کنندگانی اســت که بــدون پروانه‬ ‫گمرکی و بدون هیچ تضمینی اقدام به عرضه لوازم‬ ‫خانگیقاچاقمی کنند‪،‬خواهدبود‪.‬‬ ‫سردار امینی رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاالو‬ ‫ارز پلیــس امنیــت اقتصادی نیز بــا اعالم رشــد ‪۱۶۰‬‬ ‫درصــدی پلیــس در حوزه کشــفیات لــوازم خانگی‬ ‫قاچاق گفت‪ :‬از ســال گذشــته تاکنون ‪ ۱۶۰‬مرحله‬ ‫برخورد با قاچاق کاال و کاالی تقلبی و بی استاندارد‬ ‫داشتیم و طی ان ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۳۱‬مورد پرونده کشف‬ ‫قاچاقتشکیلشد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن تاکید کــرد تمرکز اصلی پلیس در‬ ‫حوزه برخورد با قاچاق تمرکز بر کشف پروند های‬ ‫سازمانیافتهاست‪،‬امادر عینحالنیاز بههمکاری‬ ‫مــردم و تمامی ارگانها داریم چراکه هم اکنون ‪۲۵‬‬ ‫ســازمان و نهاد متولی مبارزه با قاچاق هســتند در‬ ‫حالی که‪ ۹۰‬درصد مقوله قاچاق را پلیس به تنهایی‬ ‫انجاممی دهد‪.‬‬ ‫براســاس اعــام قرارگاه مبــازره با قاچــاق کاالو‬ ‫ارزبا تمهیدات پیش بینی شــده محل های عرضه‬ ‫‪،‬تجمیع و مســیرهای حمل کاالی قاچاق شناســی‬ ‫شــده اســت‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بــا شناســایی حام لهــای‬ ‫قاچاقوهماهنگیباپلیسامنیتاقتصادیبرخود‬ ‫با قاچاق ســامان یافته به صورت جدی در دســتور‬ ‫کا رقرار گرفته اســت‪.‬در همین حال پازوکی‪ ،‬رئیس‬ ‫اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی براین باور است‬ ‫کــه ‪ ۹۹‬درصــد واحد های صنفی عرضه کنده لوازم‬ ‫خانگی که دارای پروانه کسب هستند هرگز کاالی‬ ‫قاچــاق عرضــه نمی کننــد بلکه در شــرایط کنونی‬ ‫کانالهایایجادشدهدر فضایمجازیبیشترینسهم‬ ‫را در عرضه کاالی قاچاق برعهده دارند‪.‬‬ ‫وی خواســتار برخورد جــدی با عرضه کنندگان‬ ‫لــوازم خانگی قاچــاق در فضای مجــازی از طریق‬ ‫تراکنش های بانکی متخلفان شد و اطمینان خاطر‬ ‫داد که ‪ ۱۶‬هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب که‬ ‫معامالتی شفاف دارند و دفاتر حسابداری انها در‬ ‫اختیار مراجع ذیصالح است هرگز به عرضه کاالی‬ ‫قاچاق مبادرت نمی کنند‪ ،‬هرچند احتمال تخلف‬ ‫هــم وجود دارد اما دربرگیــری زیادی در این صنف‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫در همین حال بنا براعالم ستاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز تاکنــون ‪ ۱۳۰۰‬وبــگاه عرضــه کننــده لــوازم‬ ‫خانگی قاچاق شناســایی شــده است که با دستور‬ ‫قضایی زمینه برای فیلتر کردن این وبگاهها فراهم‬ ‫شــده اســت و از ایــن پــس مبارزه بــا قاچاق لــوازم‬ ‫خانگی محدود به کشــف تصادفــی نخواهد بود‬ ‫چراکهسامانههایقاچاقشناساییشدهاند‪.‬‬ ‫یکی از محورهای مهم در مبارزه جدی و مستمر‬ ‫باپدیدهقاچاقهمراهیمردماستدر همینراستا‬ ‫ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از طریق وبگاه ‪iran.‬‬ ‫‪ js.ir‬که خدمات پس از فروش کاال را ایمن می کند‬ ‫و کد دستوری *‪ #۷۷۷۷*۴‬و نصب نرم افزار تحت‬ ‫تلفن همراه سامانه جامع تجارت اقدام به ارتباط‬ ‫مســتقیم با مــردم کــرده اســت و مردم مــی توانند‬ ‫اصالت کاالی عرضه شده را احصاع کنند‪.‬‬ ‫با جست وجویی ساده در سایت های اینترنتی‪،‬‬ ‫محصوالتــی را پیــدا خواهید کــرد که اغلــب ان ها‬ ‫وارداتشــان ممنــوع اســت؛ از اقــام کوچــک مثــل‬ ‫انواع خوراکی ها و پوشاک تا اقالم بزرگ تری مانند‬ ‫لوازم خانگی که بدون نظارت سازمان های مربوطه‬ ‫ظاهرا گردش‬ ‫به راحتی خرید و فروش می شوند و‬ ‫ً‬ ‫مالیباالیینیز دارند‪.‬‬ ‫بررسی هانشــان می دهــد کاالهــای قاچــاق نه‬ ‫فقط در شــبکه های اجتماعی به فروش می رســند‬ ‫کــه حتــی فروشــگاه های معتبــر اینترنتی هــم این‬ ‫محصــوالت را می فروشــند‪ .‬یــک جســت و جــوی‬ ‫ساده در فروشگاه های اینترنتی می تواند شما را به‬ ‫محصوالت خارجی برساند که واردات ان ها از پایه‬ ‫و اساس به دلیل داخلی سازی ان ممنوع است‪.‬‬ ‫حمیدرضــا غزنــوی‪ ،‬ســخنگوی انجمــن لــوازم‬ ‫خانگــی در این خصوص معتقد اســت‪« :‬با وجود‬ ‫اینکــه واردات محصول کامل لوازم خانگی ممنوع‬ ‫اســت‪ ،‬لوازم خانگــی مــدل ‪ ۲۰۲۰‬را وارد می کننــد و‬ ‫می فروشند‪ .‬حتی شرکت پست ان را ارسال می کند‬ ‫و بیمه های دولتی ان را بیمه می کنند و بانک های‬ ‫دولتی به ان امکان پرداخت می دهند‪.‬‬ ‫مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک گفت‪:‬‬ ‫از ســال ‪ ۹۷‬واردات لــوازم خانگــی کره ای به کشــور‬ ‫ممنوع شده است‪ ،‬اما در کنار ممنوعیت رویه های‬ ‫مختلفی داشتیم و این اقالم قابلیت ورود به کشور‬ ‫را از طریق ته لنجی‪ ،‬مرزنشینی‪ ،‬کولبری‪ ،‬ملوانی و‬ ‫ســایر رویه ها براســاس مقررات در نظر گرفته و در‬ ‫مقاطعمختلفداشتهایم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیر حمل ونقلو پشتیبانیشرکتفوالدمبارکهمطرح کرد‬ ‫تامینو حملپایدار مواداولیه؛زمینه ساز رکوردشکنی هایماهیانهتولید‬ ‫مدیر حمل ونقلوپشتیبانیفوالدمبارکه‪،‬تامین‬ ‫و حمــل پایــدار مواد اولیه را یکــی از عوامل مهم و‬ ‫زمین هســاز رکوردشــکنی های ماهیانه تولیــد در این‬ ‫شرکتعنوان کرد‪.‬‬ ‫به گــزارش رویداد امروز‪ ،‬شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫موفقشددر اردیبهشت ماهسال‪ 1401‬بهرکوردهای‬ ‫تولید ماهیانه تداوم بخشــد و در نواحی مختلف‬ ‫تولیدی‪ ،‬رکوردهای جدیدی از خود به جا بگذارد‪.‬‬ ‫بدیهیاستکسبرکوردهایتولیددر فوالدمبارکه‬ ‫نیازمند پشــتیبانی های فنی اســت تا نواحی تولید‬ ‫بتوانند جهش تولید در کشور را رقم بزنند و یکی از‬ ‫مهم ترینعواملزمینه ساز برای کسباینرکوردها‪،‬‬ ‫واحد حمل ونقل جاده ای است‪.‬رسول شفیع زاده‬ ‫مدیر حمل ونقل و پشــتیبانی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬واحد حمل ونقل و پشتیبانی سه حوزه‬ ‫کلیدی تامین به موقع مواد اولیه‪ ،‬حمل سرباره های‬ ‫فوالدســازی و پشــتیبانی خطــوط تولیــد بــا تامین‬ ‫مکانیس ـم های حمل ونقل ان واحدها را به عهده‬ ‫دارد‪.‬ویافزود‪:‬پشتیبانی هاییکهواحدحمل ونقل‬ ‫جــاده ای بــرای تحقــق رکوردهــای فروردیــن و‬ ‫اردیبهشــت در فوالد مبارکه انجام داده‪ ،‬زمینه ساز‬ ‫رکوردهای متعدد و گوناگون بوده است‪ .‬در حوزه‬ ‫حمــل مــواد اولیه‪ ،‬رکورد حمل بیش از یک میلیون‬ ‫و ‪ 350‬هزار تن ســنگ اهن‪ ،‬کنســانتره‪ ،‬گندله‪ ،‬اهن‬ ‫اسفنجیو بریکتدر اردیبهشت ماهثبت گردید‪.‬‬ ‫مدیر حمل ونقلوپشتیبانیشرکتفوالدمبارکه‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬عالوه بر این موفق شدیم رکورد‬ ‫جدیدی در حمل اهن اســفنجی به میزان بیش از‬ ‫‪ 248‬هزار تن به ثبت برسانیم که این میزان مواد‬ ‫اولیه به مقصد فوالد مبارکه و مجتمع فوالد ســبا‬ ‫حمل شده اســت‪.‬وی اذعان داشت‪ :‬در حوزه های‬ ‫حمل سرباره فوالدسازی با توجه به افزایش تولید‬ ‫در ایــن ناحیــه‪ ،‬رکــورد حمــل ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۳۱۲‬پاتیل‬ ‫سرباره و ‪ 0.04‬دقیقه توقف برای هر ذوب به ثبت‬ ‫لوکوموتیو از شرکت مپنا گواه همین موضوع است‪.‬‬ ‫رئیس حمل مواد اولیه و محصوالت شرکت فوالد‬ ‫مبارکه در پایان از تمامی همکاران واحدهای خرید‬ ‫مــواد اولیــه‪ ،‬حفاظت فیزیکــی‪ ،‬مالی‪ ،‬اهن ســازی‪،‬‬ ‫شرکت هایحملریلیو جاده ای‪،‬راه اهنجمهوری‬ ‫اســامی و ســایر واحدهــای مشــارکت کننده که در‬ ‫دس ـت یابی بــه این رکورد نقش داشــتند صمیمانه‬ ‫تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫ضرورت رعایت ایمنی در حمل ونقل‬ ‫رسید‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در حوزه تعمیرات و پشتیبانی‬ ‫خطــوط تولیــد و حمــل مــواد‪ ،‬از بهم نمــاه ســال‬ ‫گذشته خدمات واحد حمل ونقل جاده ای حدود‬ ‫‪ 20‬درصد افزایش پیدا کرده است‪.‬شفیع زاده تاکید‬ ‫کرد‪ :‬برنامه ریزی و کنترل عملیات حمل مواد اولیه و‬ ‫تقویت کار گروهی در تیم حمل ونقل و هماهنگی‬ ‫و تعامل با واحدهای ذی ربط در حمل مواد اولیه‬ ‫نقش کلیدی داشــته اســت و الزم می دانم به دلیل‬ ‫کســب رکوردهــای حمل ونقــل از همــه واحدهای‬ ‫مشارکت کنندهدر اینموضوعتشکر کنیم‪.‬‬ ‫ثبت رکورد حمل مواد اولیه در‬ ‫اردیبهشت ماه‬ ‫میررســول میراســدی رئیــس حمل مــواد اولیه و‬ ‫محصــوالت شــرکت فــوالد مبارکه اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫واحــد حمــل مــواد اولیــه و محصوالت کــه یکی از‬ ‫زیرمجموعه های واحد حمل ونقل جاده ای فوالد‬ ‫مبارکه اســت‪ ،‬مواد اولیه خریداری شــده از معادن‬ ‫و کارخانه های سراسر کشور تحویل گرفته می شود‬ ‫شهــای ریلی‪ ،‬جاده ای و ترکیبی به مقصد‬ ‫و بــه رو ‬ ‫یگــردد‪.‬وی ادامــه داد‪ :‬بــا‬ ‫فــوالد مبارکــه حمــل م ‬ ‫تالش همه همکاران ما در فوالد مبارکه رکوردهای‬ ‫ارزشــمندی در حــوزه تولیــد ثبت شــد که نیــاز بود‬ ‫زمین هســازی هایی در واحدهــای دیگــر به ویــژه در‬ ‫خصــوص حمل ونقــل انجام شــود تا ایــن رکوردها‬ ‫به دســت اید‪ .‬در حقیقت وظیفه ما این اســت که‬ ‫کنســانتره‪ ،‬اهن اســفنجی و بریکــت را به موقع در‬ ‫اختیار خطوطتولیدقرار دهیم‪.‬‬ ‫رئیس حمل مواد اولیه عنوان کرد‪ :‬پیگیری های‬ ‫زیادی برای حمل ریلی و جاده ای جهت حمل مواد‬ ‫اولیه انجام شــد و در نهایت موفق شــدیم در ماه‬ ‫گذشته بیش از یک میلیون و‪ 350‬هزار تن مواد اولیه‬ ‫حمل کنیم‪ .‬از این میزان حدود‪ 49‬درصد به صورت‬ ‫ریلــی و حدود ‪ 51‬درصد ب هصــورت جاده ای حمل‬ ‫شــده اســت‪ .‬وی ابــراز داشــت‪ :‬همــکاران مــا در‬ ‫قسمت هایمختلففوالدمبارکه‪،‬راه اهنجمهوری‬ ‫اســامی و بسیاری از عزیزان دیگر به صورت تیمی‬ ‫ایــن کار را انجــام دادند تا بتوان این میــزان از مواد‬ ‫اولیه را بارگیری و حمل کرد‪.‬میراسدی تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای این فعالیت ها از مدتی قبل زمینه سازی شده‬ ‫تا مقدار زیادی از مواد اولیه انبار شود و در نهایت‬ ‫بتوانیم این مواد اولیه را به خطوط تولید برسانیم‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه امادگی دارد که در عرصه جهش تولید‬ ‫در کشور نقش افرینی کند‪ ،‬اما محدودیت هایی در‬ ‫تامینمواداولیهو حملانبهمقصد کارخانهوجود‬ ‫داردکهبارفعانمی توانیمشاهدشکوفاییصنعت‬ ‫کشور باشیم‪.‬وی یاداور شد‪ :‬هدف ما این است که‬ ‫همه مواد اولیه خود را از طریق سیستم حمل ونقل‬ ‫ریلی انجام دهیم و عقد قرارداد خرید ‪ 50‬دستگاه‬ ‫حبیب اله قاسمی سرپرست راهبری واحد حمل‬ ‫مواد اولیه و محصوالت شرکت فوالد مبارکه اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬هدف ما در فوالد مبارکه این اســت که همه‬ ‫مــواد اولیه را با اســتفاده از ریل جابه جا کنیم‪ ،‬ولی‬ ‫به دلیلمحدودیت هاییکهدر زیرساخت هاوجود‬ ‫دارد‪ ،‬این امر محقق نشده و ما با تالش و پیگیری‬ ‫توانسته ایم حدود‪ 50‬درصد از این میزان مواد اولیه‬ ‫را با استفاده از ریل جابه جا کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما در ایســتگاه شــهر حســن اباد‬ ‫مــواد اولی ـه ای را کــه با ریل حمل می شــود تحویل‬ ‫می گیریــم و پــس از توزیــن و دیگــر عملیات هــای‬ ‫موردنیاز‪،‬بهفوالدمبارکهمنتقلمی کنیم‪.‬‬ ‫سرپرســت راهبــری واحــد حمــل مــواد اولیــه و‬ ‫محصوالت شــرکت فوالد مبارکه اضافه کرد‪ :‬نکته‬ ‫مهم در کســب رکوردها این اســت که موارد ایمنی‬ ‫بایدرعایتشوندو اینموضوعدر واحدحملمواد‬ ‫اولیه فوالد مبارکه از اهمیت زیادی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی عنوان داشــت‪ :‬عــاوه بر این‪ ،‬خطوط داخلی‬ ‫ریلــی فــوالد مبارکــه برای کســب ایــن رکوردها نیاز‬ ‫به تعمیر و اماد هســازی داشت و قبل از فرارسیدن‬ ‫ما ههــای پرکار در فوالد مبارکــه‪ ،‬برنامه ریزی هایی‬ ‫برای اصالح ان ها انجام شد تا در نهایت با افزایش‬ ‫سرعت سیر و ارتقای پارامترهای ایمنی توانستیم‬ ‫هــم بــه رکوردهای تولید و هم به رکوردهای حمل‬ ‫دستپیداکنیم‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫هیجان بازار مسکن در‬ ‫اردیبهشت طبیعی بود‬ ‫یککارشناسبازار مسکنبابیاناینکهرونقمعامالت‬ ‫مسکندراردیبهشتقابلپیش بینیبودومعموالهرساله‬ ‫اتفاقمی افتد گفت‪:‬بهنظر نمی رسداینرشددر ماههای‬ ‫اینده ادامه پیدا کند؛ کما اینکه در خردادماه شاهد افت‬ ‫بازار هستیم‪ .‬سعید لطفی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫معموال در ماههای پایانی و ابتدایی هر سال بازار مسکن‬ ‫رونقمی گیردو غالبابامقداریافزایشقیمتهمراهاست‪.‬‬ ‫بههمینخاطر رشدمعامالتمسکندر اردیبهشت‪۱۴۰۱‬‬ ‫قابل پیش بینی بود‪ .‬امسال یک عامل محرک در هیجان‬ ‫بازار تاثیرگذار بود‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به تغییر قیمتی که‬ ‫در کاالهای اساســی ایجاد شــد و انتظارات تورمی‪ ،‬قیمت‬ ‫مســکن در تهــران بــه طور میانگین‪ ۶.۱‬درصد نســبت به‬ ‫فروردین افزایش پیدا کرد‪ .‬البته نرخهای پیشنهادی باالتر‬ ‫از این رقم بود اما لزوما قیمتی که مدنظر فروشنده است‬ ‫در معامالتتحققپیدانمی کند‪.‬اینکارشناسبازار مسکن‬ ‫با بیان اینکه به نظر نمی رســد رشــد هیجان گونه بازار در‬ ‫ماههــای اینده ادامه یابد‪ ،‬گفت‪ :‬چیزی که مــا از کف بازار‬ ‫مشــاهده می کنیم در خردادماه بازار افت کرده اســت‪ .‬با‬ ‫توجهبهجهشسنگینقیمتخانهطیچهار سالگذشته‬ ‫بازار ملک ظرفیت افزایش شدید قیمت را ندارد‪ .‬به گفته‬ ‫لطفی‪،‬نرخرشدقیمتمسکن کمتر از تورمعمومیاست‪.‬‬ ‫تورم نقطه به نقطه مســکن شــهر تهران در اردیبهشــت‬ ‫مــاه‪ ۲۶‬درصــد اعــام شــد در حالــی که تورم عمومــی در‬ ‫محــدوده‪ ۴۰‬درصــد قرار دارد‪ .‬در واقع مســکن‪ ۱۴‬درصد‬ ‫بازدهیمنفیراتجربهمی کندو علیرغمرشدقیمتاسمی‬ ‫مسکن‪،‬قیمتواقعیان‪ ۱۴‬درصدکاهشیافتهاست‪.‬وی‬ ‫درباره عوامل محرک بازار مسکن اظهار کرد‪ :‬تورم عمومی‪،‬‬ ‫هزینه های ساخت‪ ،‬توان طرف تقاضا و تغییرات بازارهای‬ ‫موازی می تواند بر بازار مسکن تاثیرگذار باشد‪ .‬به هر حال‬ ‫وقتیباتورممواجهیمنمی توانیمانتظار داشتهباشیمرشد‬ ‫قیمت مسکن صفر شــود‪ .‬فقط به دالیل متعدد ممکن‬ ‫است سرعت رشد ان کاهش یابد که از سال گذشته تاکنون‬ ‫اینروندبر بازار مسکنحاکمبودهاست‪.‬اینکارشناسبازار‬ ‫مسکنتصریحکرد‪:‬قیمتنهاده هایساختمانینسبتبه‬ ‫اواخر سال گذشته مقداری افزایش یافته است‪ .‬این مساله‬ ‫بهرشدقیمتواحدهاینوساز یاپروژه هایدر حالساخت‬ ‫می انجامــد‪ .‬امــا همانطور که گفتم بــازار ظرفیت افزایش‬ ‫سنگین ندارد‪ .‬لطفی درخصوص پیش بینی بازار مسکن در‬ ‫سالجاریخاطرنشانکرد‪:‬از سالگذشتهتاکنونقیمتهابه‬ ‫ثبات رسیده و احتماال همین روند در سال ‪ ۱۴۰۱‬نیز ادامه‬ ‫می یابد‪ .‬نوسانات ماهیانه دور از انتظار نیست اما در روند‬ ‫کلی انتظار یک بازار باثبات را در مقایسه با تورم عمومی و‬ ‫دیگربخشهایاقتصادیداریم‪.‬‬ ‫زنگ خطر برای جلوگیری‬ ‫از سقوطی تلخ‬ ‫در شــرایطی کــه تاخیرهــای بســیاری در پروازهــای‬ ‫شــرکت های هواپیمایــی داخلــی رخ می دهــد و در این‬ ‫میان علت بســیاری از ان ها بروز نقص فنی بوده و البته‬ ‫تعداد مشکالتی که در حین و قبل از پرواز نیز به وجود‬ ‫می ایــد در حــال رشــد اســت‪ ،‬مدیرعامــل اســبق ایران ایر‬ ‫معتقد اســت که این حوادث کوچک زنگ خطری برای‬ ‫سوانحی بزرگ تر است که باید به ان توجه کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪،‬تاخیرهایطوالنی مدتدر پروازهایمسافرییکی‬ ‫از مشــکالتی اســت که مردم همیشــه ان را کم یا زیاد در‬ ‫فرودگاه هــای کشــور تجربــه می کنند و گاهــی اوقات نیز‬ ‫انقدر حوصله سر بر شده که کار را به تنش و دعوا کشانده‬ ‫است اما به نظر می رسد این امارها تغییر چندانی نسبت‬ ‫به ســال های گذشته نداشته اســت‪ .‬جدیدترین امارهای‬ ‫منتشر شده از عملکرد فرودگاه های کشور نشان می دهد‬ ‫که وضعیت تاخیر در پروازهای مســافری اصال مناســب‬ ‫نیست و با وجود کاهش جزئی در این زمینه در فروردین‬ ‫ماه امسال نسبت به اسفند ماه سال گذشته‪ ،‬اعداد و ارقام‬ ‫عجیبی در جدول منتشر شده از سوی شرکت فرودگاه ها‬ ‫و ناوبری هوایی ایران به چشم می خورد‪ .‬در این جدول‬ ‫‪ ۱۸‬شرکت هواپیمایی فعال ‪ ۴۴۰۷‬پرواز خود از میان ‪۱۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۹۲‬پرواز را با تاخیرهای بیشتر از ‪ ۳۰‬دقیقه انجام‬ ‫داده اند که به بیش از ‪ ۳۱‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫امــا نکتــه عجیب تــر اینکه جمــع دقایــق پروازهای‬ ‫تاخیری به‪ ۳۵۵‬هزار و ‪ ۶۲۱‬دقیقه معادل‪ ۵۹۲۷‬ساعت‬ ‫و ‪ ۲۴۶‬روز می رســد‪ .‬امــا از مهمتریــن عوامــل تاخیــر در‬ ‫پروازهامی توانبهعملکردشرکت هایهواپیمایی‪،‬تاخیر‬ ‫در ورود‪ ،‬نقص فنی‪ ،‬شرایط جوی و غیره بوده که در این‬ ‫میانسهمشرکت هایهواپیماییو نقصفنیاز همهاین‬ ‫عوامل بیشتر است‪ .‬از سوی دیگر به نظر می رسد برخی‬ ‫حــوادث کوچــک و بزرگ در پروازها رو به افزایش اســت‬ ‫و بزرگترین ان به پرواز هفته گذشته مشهد‪ -‬اصفهان بر‬ ‫می گردد که هواپیمای ایرباس‪ ۳۰۰‬ایران ایر پس از حدود‬ ‫‪ ۱۵‬ســاعت تاخیر و حواشــی ایجاد شــده با نقص فنی و‬ ‫هشت مصدوم لغو شــد‪ .‬داوود کشاورزیان –مدیرعامل‬ ‫اســبق شــرکت هواپیمایی ایران ایر‪ -‬در این باره به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬اگر تعداد هواپیماهای فعال هر ایرالین و صنعت‬ ‫هوانــوردی قابــل قبول باشــد‪ ،‬یــک شــرکت هواپیمایی‬ ‫می توانــد هواپیمایــی را بــه عنــوان رزرو نگــه دارد تــا در‬ ‫زمان مناســب ان را به عنوان هواپیمای ســالم جایگزین‬ ‫هر هواپیمایی کند که با نقص فنی مواجه می شود و این‬ ‫جا به جایی هواپیما بدون اینکه مسافران متوجه شوند‪،‬‬ ‫قابل انجام است اما این مسئله مستلزم این است که به‬ ‫ازای هر هواپیما از هر تایپ تعداد قابل قبولی در اختیار‬ ‫یک شرکت هواپیمایی باشد باشید اما اگر از یک تایپ‬ ‫و نــوع هواپیمــا یــک یا دو فروند باشــد دیگر ایــن روش‬ ‫مدیریتی معنا ندارد و یک مدیر ایرالین نمی تواند یکی را‬ ‫رزرو نگه دارد‪ .‬وی با بیان اینکه با دست خالی نمی توان‬ ‫برنامه ریزی کرد‪ ،‬تحریم ها و قیمت گذاری دستوری بلیت‬ ‫هواپیما را از عوامل بروز مشکل در این صنعت دانست‬ ‫و افــزود‪ :‬حــوادث کوچکی که در پروازهای مســافری رخ‬ ‫می دهد زنگ خطر و هشــداری اســت که اگر مســئوالن‬ ‫سازمان هواپیمایی ان را جدی بگیرند‪ ،‬می توان از بروز ان‬ ‫جلوگیری کردامااگر انراجدینگیریم‪،‬می تواندمنجر به‬ ‫بروز حادثه ای بزرگ تر شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫انشعاب غیر مجاز مهم ترین‬ ‫چالش شرکت توزیع برق‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫بیرجند ‪-‬مهدیه قربانی‪ :‬مدیر عامل شرکت توزیع برق‬ ‫خراســان جنوبی انشــعاب های غیر مجاز و وجود رمز‬ ‫ارزهــای غیرقانونــی را از جمله چالش ها و معضل های‬ ‫شــرکت برق اســتان دانست و خواستار برخورد قانونی‬ ‫دســتگاه قضایی با این موضوع شــد‪ .‬به گزارش رویداد‬ ‫امــروز ‪ ،‬مهــدی دادگــر در دیــدار بــا مدیــر کل جدیــد‬ ‫دادگســتری اســتان خراســان جنوبی با تبریک انتصاب‬ ‫وی به تشریح برنامه ها وفعالیت های شرکت برق برای‬ ‫گذر از پیک تابستان پرداخت‪ .‬وی به سرقت تجهیزات‬ ‫منصوبه و غیرمنصوبه برق و همچنین بحث واگذاری‬ ‫انشــعاب های غیــر دایم برای متقاضیــان برق اشــاره و‬ ‫از حمایت ها و پیگیری های دادگســتری اســتان در این‬ ‫خصوص قدردانی کرد‪ .‬مدیر عامل شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق اســتان خراســان جنوبی انشعاب های غیر مجاز و‬ ‫وجود رمز ارزهای غیرقانونی در سطح استان را از جمله‬ ‫چالش ها و معضل های شــرکت برق اســتان دانست و‬ ‫خواستار برخورد قانونی دستگاه قضایی با این موضوع‬ ‫شد‪ .‬رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در این دیدار‬ ‫تهــای شــرکت بــرق در خصوص‬ ‫از اقدامــات و فعالی ‬ ‫تامیــن برق پایــدار مردم قدردانی کرد‪ .‬حجت االســام‬ ‫و المســلمین موحــدی راد بــا اشــاره بــه اغــاز پیــک بار‬ ‫تابستانو لزومصرفه جوییدر مصرفبرقتوسطهمه‬ ‫مشــترکین اعم از خانگی‪ ،‬صنعتی و کشــاورزی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫رعایت دســتورالعمل های مدیریت مصرف که از سوی‬ ‫یشــود ضروری است‪.‬‬ ‫شــرکت برق به مشترکین ابالغ م ‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد با برنامه ها و تالش های شرکت‬ ‫توزیــع بــرق اســتان و همــکاری و همیاری مــردم عزیز‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬کشــاورزان‪ ،‬ادارات و ســایر نهادهای اســتان به‬ ‫خوبی از شرایط سخت فصل گرما عبور کنیم و شاهد‬ ‫هیچ گونه مشکلی در تامین برق پایدار مشترکین استان‬ ‫نباشــیم‪ .‬مهدی دادگر مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی‬ ‫برق خراســان جنوبی به همراه مدیردفترحقوقی این‬ ‫شــرکت با حجت االسالم موحدی راد مدیر کل جدید‬ ‫دادگستری استان دیدار کردند‪.‬‬ ‫افزایش دو برابری مصرف‬ ‫برق در گلستان‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان از دو‬ ‫برابر شــدن میزان مصرف برق در اســتان خبر داد‪ .‬سید‬ ‫احمد موسوی گفت‪ :‬گلستانی ها بیش از ‪ ۸۶۵‬مگاوات‬ ‫برق مصرف کردند که نســبت به هفته گذشــته ‪ ۲‬برابر‬ ‫شدهاست‪.‬او بهمردمتوصیه کرد‪:‬باتوجهبهپیشبینی‬ ‫گرم تر شدن هوا در دو روز اینده مدیریت مصرف برق را‬ ‫در برنامهخودقرار دهندو دمایسیستم هایسرمایشی‬ ‫مانند کولر و اســپیلت ها را بین ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۶‬درجه تنظیم‬ ‫کنند‪.‬موسوی گفت‪ :‬ساعات‪ ۱۲‬تا‪ ۱۷‬عصر پیک مصرف‬ ‫بــرق اســت و از مــردم می خواهیم از وســایل پرمصرف‬ ‫مانندجارو برقی‪،‬ماشینلباسشویی‪،‬ظرفشوییو اتو در‬ ‫اینساعاتاستفادهنکنند‪.‬‬ ‫توسعه انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر در استان تهران‬ ‫سرعت می گیرد‬ ‫یهــای تجدیدپذیــر و بهــره وری انرژی‬ ‫ســازمان انرژ ‬ ‫بــرق (ســاتبا) و اســتانداری تهــران‪ ،‬تفاهمنام ـه ای را به‬ ‫منظور توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک و ارتقای‬ ‫بهره وریبرقامضا کردند‪.‬به گزارشایرنااز سازمانانرژی‬ ‫های تجدید پذیر و بهره وری برق ایران(ساتبا)‪ ،‬محمود‬ ‫کمانــی معــاون وزیر نیــرو و رئیــس ســازمان انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و محسن‬ ‫منصــوری اســتاندار تهــران تفاهم نام ـه ای را با هدف‬ ‫توســعه زیرســاخت های الزم در استان تهران جهت‬ ‫تولید برق تجدیدپذیر و پاک و حمایت از مشارکت‬ ‫بخش خصوصی و گسترش فرهنگ مدیریت مصرف‬ ‫انــرژی بــرق از طریــق بهینــه ســازی و ارتقــای بهــره‬ ‫وری انــرژی در ســطح مشــترکین برق خانگــی‪ ،‬اداری‬ ‫و صنعتــی اســتان تهــران‪ ،‬بــه مدت چهار ســال امضا‬ ‫و مبادلــه کردنــد‪ .‬ایــن تفاهــم نامه در جهــت ایجاد‬ ‫همکاری و بســتر ســازی برای توسعه انواع انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر و پاک با اســتفاده از ظرفیت کلیه ادارات‪،‬‬ ‫سازمان ها و دستگاه های ذیربط و همچنین به اشتراک‬ ‫گذاری اطالعات مورد نیاز با هدف شناسایی ساختگاه‬ ‫های مناســب برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و‬ ‫پاک در استان به منظور تسهیل امور و ترغیب سرمایه‬ ‫گذارانشکل گرفت‪.‬‬ ‫افزایش قیمت بنزین‬ ‫در دستور کار مجلس و‬ ‫دولت نیست‬ ‫یک عضو هیات رئیســه کمیســیون انرژی مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬گفت‪ :‬در عین حال که معتقدیم باید‬ ‫در حوزه مصرف بنزین‪ ،‬گازوئیل و سایر فراورده های‬ ‫ان مدیریت دقیقتری اعمال شود اما هیچ گونه برنامه‬ ‫ای برای افزایش قیمت ان ها در دستور کار مجلس و‬ ‫دولت نیست‪ .‬پرویز محمدنژاد در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫ضمــن تکذیــب شــایعات مطــرح شــده در خصوص‬ ‫تغییر در نحوه سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت‬ ‫ان‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬هیــچ برنامه ای در خصــوص افزایش‬ ‫قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی در دستور کار‬ ‫نیســت‪ .‬تنها طرحی که اکنــون در خصوص تغییر در‬ ‫نحوه سهمیه بندی بنزین مطرح است‪ ،‬همان طرحی‬ ‫اســت کــه به صــورت پایلوت بدون تغییــر قیمت در‬ ‫جزیره کیش در حال اجرا است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1366‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی ابفا کشور‪:‬‬ ‫‪ ۱۰‬هزارروستایکشورتاپایاندولتسیزدهمابرسانیمی شوند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مهندســی اب و فاضــاب‬ ‫گفت‪ :‬براساس برنامه ریزی انجام شده و در قالب‬ ‫طرح جهاد ابرسانی‪ ۱۰‬هزار روستای باالی‪ ۲۰‬خانوار‬ ‫جمعیت کشور تا پایان دولت سیزدهم ابرسانی و از‬ ‫نعمتاببهداشتیبرخوردار می شوند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬اتابک جعفری در ائین تکریم‬ ‫و معارفه مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب استان‬ ‫بوشــهر به صورت ویدئو کنفرانســی افــزود‪ :‬از این‬ ‫شمار هفت هزار و ‪ ۱۰۰‬روستا با کمک سپاه پاسداران‬ ‫و ســه هــزار روســتا نیــز بــا اســتفاده از تــوان بخش‬ ‫خصوصیابرسانیمی شوند‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪ :‬در مرحله نخســت بــرای اجرای‬ ‫طــرح جهاد ابرســانی ‪ ۱۹‬هزار میلیــارد تومان اعتبار‬ ‫پیش بینی شده اما انتظار می رود این اعتبار به بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان افزایش یابد‪.‬‬ ‫جعفــری اضافــه کــرد‪ :‬تــاش شــرکت اب و‬ ‫فاضالب ابرسانی به روستاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار و‬ ‫برطرف کردن این مشکل چندین ساله مردم است‪.‬‬ ‫وی اســتفاده از پســاب را از دیگرسیاس ـت های‬ ‫شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور عنوان کرد و‬ ‫ادامه داد‪ :‬امروز صنایع کشاورزی و خدمات از اب‬ ‫تصفیه شده استفاده می کنند این درحالی است که‬ ‫میتوانندپسابراجایگزین کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مهندســی اب و فاضــاب‬ ‫افــزود‪ :‬امــروز حــدود یــک میلیــارد و ‪ ۱۰۰‬میلیــون‬ ‫مترمکعب پســاب در کشور تولید می شود که این‬ ‫میزانبایدبه‪ ۵.۵‬میلیاردمترمکعبافزایشیابد‪.‬‬ ‫جعفــری یــاداور شــد‪ :‬در زمــان حاضر بیــش از‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد از پســاب تولیــدی در بخش کشــاورزی‪،‬‬ ‫یــک درصــد در بخش صنعت و جای تاســف دارد‬ ‫که در این شــرایط ســخت خشکســالی ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫پساب تولیدی کشور بدون مصرف وارد رودخانه ها‬ ‫می شود که برای بهره وری از ان باید فکری اساسی‬ ‫کرد‪.‬مدیرعامــل شــرکت مهندســی اب و فاضــاب‬ ‫کشــور گفت‪ :‬امارها نشــان می دهد خیلی برنامه‬ ‫ریــزی منســجمی بــرای اســتفاده از پســاب تاکنون‬ ‫وجود نداشته است که در همین ارتباط برنامه ای‬ ‫تدوین و تا‪ ۲‬هفته اینده اتفاق خوبی در این زمینه‬ ‫خواهدافتاد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شــرکت اب و فاضالب استان‬ ‫بوشهر به عنوان پیشانی بهره برداری از این برنامه‬ ‫اســت اضافــه کــرد‪ :‬ســامانه ای طراحــی شــده کــه‬ ‫براســاس ان هر صنعت و خدماتی که از اب بهره‬ ‫بــرداری مــی کردند امــروز باید از پســاب به عنوان‬ ‫جایگزیناستفادهکنند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب کشــور در‬ ‫باره اعتبارات عمرانی این شرکت گفت‪ :‬در هفت‬ ‫تا هشت سال گذشته با توجه به مشکالت متعدد‬ ‫بهــره کمی از اعتبــارات عمرانی برده می شــد و در‬ ‫عملاعتباریبهپروژه هایعمرانیتزریقنمی شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بازنگری که مجموعه وزارت‬ ‫نیرو و شرکت های اب و فاضالب انجام دادند یک‬ ‫ســری از پروژه های اولویت دار به عنوان پروژه های‬ ‫ویژه معرفی شــده کــه باید در قالــب برنامه ریزی‬ ‫مشخص و دقیق تامین اعتبار و اجرا شوند‪.‬‬ ‫جعفــری اضافــه کــرد‪ :‬ایــن اولویــت بنــدی در‬ ‫ســرعت بخشــی اجرای پروژه های ابرســانی بسیار‬ ‫مفید و موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب کشور گفت‪:‬‬ ‫بــرای جبــران کمبــود اب تابســتان که در ایــن زمان‬ ‫مصــرف بــه میزان ‪ ۶‬تا هشــت دهم معــادل ‪ ۶۰‬تا‬ ‫‪ ۸۰‬درصد افزایش می یابد تالش می شود با برنامه‬ ‫ریزیمنسجمیاعتبار ویژهایبرایانجامپروژه های‬ ‫کوتاهمدتتابستانیاعماز حفر و کفشکنیچاه‪،‬‬ ‫خطوطانتقالمخازنو ایستگاهپمپاژ انجامشود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬انتظــار م ـی رود بــا اجــرای این‬ ‫پروژه ها در زمان خاص و همراهی مردم با رعایت‬ ‫الگویمصرفمشکالت کمابیدر تابستانخشک‬ ‫امسالکاهشیابد‪.‬‬ ‫در ایــن ایین از زحمات عبدالحمید حمزه پور‬ ‫مدیرعامــل ســابق شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫بوشهر تقدیر و ابوالحسنعالیبهعنوانمدیرعامل‬ ‫جدیداین شرکت معرفی شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیارد ناموت برای ابرسانی به‬ ‫روستاهای بوشهر اختصاص یافت‬ ‫معــاون برنامــه ریــزی و امور اقتصادی شــرکت‬ ‫مهندســی اب و فاضالب کشــور گفت‪ :‬در راســتای‬ ‫اجرایطرحجهادابرسانیبراساسقرار منعقدشده‬ ‫با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)‪ ۱۶۰‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار برایابرسانی‪ ۴۳‬روستایاستانبوشهر هزینه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مسعود خشــایی نیز در ائین تکریم و معارفه‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان بوشــهر‬ ‫یشــود وضعیــت ابرســانی بــه‬ ‫افــزود‪ :‬تــاش م ‬ ‫روستاهای این استان نسبت به گذشته بهبود یابد و‬ ‫روستاهایبیشتریزیرپوششقرار گیرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬امروز در بخش اب شــیرین کن ها‬ ‫اتفاق هایخوبیدر استانبوشهر رخدادهو شرایط‬ ‫این استان نسبت به گذشته بهتر شده است‪.‬‬ ‫خشــایی ادامــه داد‪ :‬در زمــان حاضــر ‪ ۳۷‬هزار‬ ‫مترمکعب اب در اســتان بوشــهر از طریق شــیرین‬ ‫سازیاز دریاتولیدمی شود کهانتظار میرودتاپایان‬ ‫سال جاری ‪ ۴۰‬هزار مترمکعب دیگر به این میزان‬ ‫افزوده شــود و در یک برنامه زمان بندی شده این‬ ‫میزان باید به‪ ۱۶۰‬هزار مترمکعب برسد‪.‬‬ ‫وی دربــاره وضعیــت طرح فاضالب در بوشــهر‬ ‫گفت‪ :‬طبق اخرین امار شمار مشترکان فاضالب در‬ ‫سهشهر بوشهر‪ ،‬گناوهو دیلم‪ ۱۰۰‬هزار مشترکاست‬ ‫که باید این ضریب افزایش یابد‪.‬‬ ‫خشــایی در مــورد ضرورت اســتفاده از پســاب‬ ‫با توجه به خشکسالی های شدید هر سال افزود‪:‬‬ ‫تالش می شود در استان هایی مانند بوشهر پساب‬ ‫جایگزیــن مصــرف اب در جاهای خــاص از جمله‬ ‫صنایع شود و برای ابیاری فضای سبز شهرداری ها‬ ‫نیز از پساب استفاده شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مهمتریــن پروژ ههــای ابرســانی‬ ‫اســتان بوشــهر خطوط انتقال اب ســیراف – جم‪،‬‬ ‫سد تنگ ارم و مناطق شمال شهر بوشهر است که‬ ‫براســاس برنامه ریزی انجام شده باید روند اجرای‬ ‫انهاسرعتگیرد‪.‬‬ ‫معاونامور عمرانیاستاندار بوشهر گفت‪:‬اکنون‬ ‫با وجود چهار میلیون مترمکعب اب در سد تنگ‬ ‫ارم‪ ،‬به علت نبود خط انتقال اب این سد به شهر و‬ ‫روستاهای بخش ارم نمی‪‎‬رسد که برنامه‪‎‬هایی برای‬ ‫حل این مشکل در دست اجرا است‪.‬‬ ‫محمد هادی رســتمیان افزود‪ :‬مجموعه وزارت‬ ‫نیرو در مناطق مختلف استان بوشهر مشغول کار‬ ‫هستند که برنامه ریزی شده تا در بخش ارم نیز در‬ ‫حوزهابرسانیاقدامهایموردنیاز عملیاتیشود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اســتان های جنوبــی بوشــهر‪،‬‬ ‫خوزستان‪ ،‬هرمزگان و سیستان بلوچستان در زمینه‬ ‫کمبود اب با مسائل خاصی روبرو هستند که باید‬ ‫دیدهشوند‪.‬‬ ‫رستمیانبابیاناینکه‪ ۲۵‬درصدجمعیتاستان‬ ‫بوشهر روستایی و ‪ ۷۵‬درصد شهری هستند اضافه‬ ‫کرد‪ :‬استان بوشهر ‪ ۴۰‬شهر و ‪ ۶۲۲‬روستا دارد که از‬ ‫این تعداد‪ ۳۶۰‬روستا باالی‪ ۲۰‬خانوار هستند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ ۴۰۰ :‬هزار مترمکعب اب مورد‬ ‫نیاز اســتان بوشــهر اســت که از این میــزان ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫مترمکعب به وســیله چاه ها‪ ۳۷ ،‬هزار مترمکعب‬ ‫اب شــیرین ک نهــا‪ ۲۱۵ ،‬هــزار مترمکعــب از خــط‬ ‫ابرســانی کوثــر و ‪ ۱۰۵‬مترمکعــب از خط ابرســانی‬ ‫کازرون تامین می شود‪.‬‬ ‫رستمیانادامهداد‪:‬استانبوشهر در زمینهاجرای‬ ‫پــروژه فاضالب عقب ماندگی هایــی دارد که باید‬ ‫جبرانشود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫بوشهر گفت‪ :‬در زمان حاضر ‪ ۱۶۰‬هزار مترمکعب‬ ‫اب شیرین کن در این استان در دست ساخت است‪.‬‬ ‫ابوالحســن عالــی افــزود‪ :‬از این میــزان در زمان‬ ‫حاضــر حــدود ‪ ۳۷‬هــزار مترمکعــب مربــوط بــه‬ ‫اب شیرین کن های بوشهر‪ ،‬شیف‪ ،‬گلستان و کنگان‬ ‫در مدار تولید شده و ‪ ۱۲۰‬هزار مترمکعب مابقی نیز‬ ‫در سه سال اینده وارد مدار تولید می شود‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بــا ایــن برنامه ریــزی انجــام‬ ‫شــده میزان تامین اب اســتان بوشــهر از طریق اب‬ ‫شیرین کن ها به‪ ۴۰‬تا‪ ۴۵‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان بوشهر‬ ‫گفت‪ :‬در زمان حاضر بیش از یکهزار و ‪ ۲۰۰‬تا یکهزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان در بخش تاســیس اب شیرین‬ ‫ک نهــا از ســوی بخــش خصوصی در این اســتان در‬ ‫حال سرمایه گذاری است و افزون براین قرار است‬ ‫دولــت نیز بــرای خرید این اب به صورت تضمینی‬ ‫ســرمایه گذاری عظیمی داشــته باشــد بنابراین اب‬ ‫تولیدی حاصل از شیرین سازی بسیار گران است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اگر نرخ هر متر مکعب اب سد‬ ‫و یا چاه ‪ ۲‬تا ســه هزار تومان باشــد اب به دســت‬ ‫امده از اب شیرین کن ها ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬هزار تومان است‬ ‫امــا بــا این وجود دولت این همــت را دارد که برای‬ ‫برطرف کردن مشکل و تامین نیاز اساسی مردم به‬ ‫اب اشامیدنی این هزینه را انجام دهد‪.‬‬ ‫عالی یاداور شــد‪ :‬براســاس برنامــه ریزی انجام‬ ‫شــده امســال بخشــی از ظرفیــت اب شــیرین کــن‬ ‫‪ ۳۵‬هــزار مترمکعبــی بوشــهر‪ ،‬اب شــیرین کــن ‪۱۷‬‬ ‫هزارمترمکعبی برازجان‪ ،‬اب شــیرین ‪۶‬هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫مترمکعبیوحدتیهبهصورتکاملتااوایلتابستان‬ ‫و یک سوم ظرفیت اب شیرین کن سیراف نیز وارد‬ ‫مدار بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن عملیــات اجرایــی‬ ‫اب شیرین کن پنج هزار مترمکعبی عسلویه و سه‬ ‫هزار مترمکعبیدیر نیز بزودیاغاز و بهظرفیتاب‬ ‫تولیدی این استان اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫در ایــن ایین از زحمات عبدالحمید حمزه پور‬ ‫مدیرعامــل ســابق شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫بوشهر تقدیر و ابوالحسنعالیبهعنوانمدیرعامل‬ ‫جدیداینشرکتمعرفیشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫موافقتمعاونوزیر نفتباارزیابیتعالیسازمانیپاالیشگاه هایگاز ایران‬ ‫که معاون وزیر نفت در امور گاز با اجرای الگوی تعالی سازمانی‬ ‫برای جاری سازی ان در حوزه پاالیش کشور موافقت کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬احمد زمانی‬ ‫در ایــن بــاره گفــت‪ :‬رویکرد تعالی ســازمانی بــا الگوی ‪EFQM‬‬ ‫که در مجموعه شــرکت ملی گاز ایران مســبوق به سابقه است‪،‬‬ ‫بی تردیــد مهم تریــن و کارامدترین ابزار شناســایی نیازها‪ ،‬نقاط‬ ‫ضعــف و فرصت هاســت کــه این امکان را فراهــم می کند ضمن‬ ‫ارزیابــی عملکــرد شــرکت ها‪ ،‬انهــا را در مســیر تحقــق اهداف و‬ ‫بهبود مستمر قرار دهد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امــروزه بــا توجــه بــه ســرعت تغییــرات‪،‬‬ ‫ســازمان هایی ادامــه حیــات خواهند داشــت که قــادر به ایجاد‬ ‫مزیت رقابتی باشــند؛ نواوری و بهبود مســتمر در فضای رقابتی‬ ‫بــرای شناســایی نیازها و انتظارات ذی نفعــان موضوعی بدیهی‬ ‫اســت کــه ســازمان ها را قــادر می کنــد وابســتگی های اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و‪ ...‬را بــرای ایجــاد ارزش افرینــی شناســایی و تحلیــل‬ ‫کنند‪.‬مدیــر هماهنگــی و نظــارت بر تولید شــرکت ملی گاز ایران‬ ‫بــا بیــان اینکه ارزیابی مســتمر شــرکت ها ســبب بهبــود عملکرد‬ ‫انهــا می شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬با این تفاســیر این موضــوع باید با‬ ‫اهتمــام به شناســایی ظرفیت های ســازمانی و بــا هدف تقویت‬ ‫راهبردهــای رویکــردی‪ /‬فراینــدی در رســیدن بــه اثربخشــی و‬ ‫کارایــی فــردی و ســازمانی و فراهــم کردن بســتر مزیــت رقابتی‬ ‫انجــام شــود‪.‬زمانی افــزود‪ :‬ایــن ارزیابی به صــورت هم افزا برای‬ ‫رســیدن بــه تولیــد مطمئــن در ســطح شــرکت های پاالیــش گاز‪،‬‬ ‫اســتقرار یافته و بر همین اســاس‪ ،‬اجرای الگوی تعالی سازمانی‬ ‫بــا دریافــت موافقــت معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز بــرای‬ ‫یســازی ان در حــوزه پاالیــش‪ ،‬در دســتور کار شــرکت های‬ ‫جار ‬ ‫پاالیــش گاز قــرار گرفتــه اســت‪ .‬وی گفــت‪ :‬امروزه ســازمان های‬ ‫موفــق و پیشــرو ســازمان هایی هســتند کــه با ارزیابی مســتمر و‬ ‫هدفمنــد مبتنــی بــر الگــوی تعالــی در مســیر اثربخشــی و خلق‬ ‫ارزش افزوده حداکثری گام برمی دارند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫جهتتحققجهادابرسانیانجاممی شود‬ ‫اجرای طرح ابرسانی به‪ ۳‬هزار روستای کشور توسط خیرین‬ ‫نخستین تفاهم نامه مرکز جهاد ابرسانی وزارت‬ ‫نیــرو با مجمع خیرین ابرســان کشــور بــرای اجرای‬ ‫عملیات ابرســانی به روســتاها و مناطق مسکونی‬ ‫محروم امضا شدتا به این ترتیب گام عملی دیگری‬ ‫برایابرسانیبهروستاهای کشور برداشتهشود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو‪،‬‬ ‫در نشستی با حضور «میثم جعفرزاده» رئیس مرکز‬ ‫جهــاد ابرســانی وزارت نیرو و «علیرضا صمــدی» از‬ ‫خیرینمجمعخیریناب رسانکشور‪،‬تفاهم نامه ای‬ ‫باهدف تامین بخشــی از منابع موردنیاز به منظور‬ ‫بهبودو ارتقایوضعیتابشربروستاهاو مناطق‬ ‫مســکونی محــروم کــه فاقــد اب پایــدار و کیفیت‬ ‫مناسباشامیدنیهستندبهامضارسید‪.‬‬ ‫جعفــرزاده در ایــن باره گفت‪ :‬باتوجه به اینکه‬ ‫یکی از ما محوریت های اصلی مرکز جهاد ابرسانی‪،‬‬ ‫انسجام بخشــی در حوزه مجمع خیرین اب رســان‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن مجمــع مدتــی قبــل تشــکیل و امــروز‬ ‫نخستین تفاهم نامه با یکی از خیرین این مجمع‬ ‫امضاشد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه رقم تفاهم نامه امضا شــده‬ ‫حدود‪ ۳۰‬میلیارد ریال است‪ ،‬افزود‪ :‬بنای کار مجمع‬ ‫خیریــن اب رســان بــرای انتخاب محل ابرســانی بر‬ ‫عهــده خود خیر اســت کــه در این مورد به احتمال‬ ‫زیــاد ابرســانی به روســتاهای اســتان اردبیــل انجام‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫جعفرزادهگفت‪:‬در اینزمینهباهمکاریخیرین‬ ‫اب رســان هدف گذاری ابرســانی به ‪ ۳‬هزار روستا را‬ ‫طی سه سال در نظر گرفتیم که امکان افزایش این‬ ‫رقم نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رئیــس مرکــز جهــاد ابرســانی وزارت‬ ‫تماما در اختیار‬ ‫نیرو‪ ،‬گاهی این پروژه های ابرسانی ً‬ ‫خیرین بوده و گاهی نیز به صورت مشارکتی صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫جهــاد ابرســانی باهــدف ارتقای شــاخص های‬ ‫دسترســی جمعیــت روســتایی بــه اب پایــدار‬ ‫تهــای وزارت نیــرو قــرار دارد‬ ‫شــهری جــزو اولوی ‬ ‫تــا از ایــن طریــق بــا اســتفاده از ابزارهایــی نظیــر‬ ‫تخصیــص‪ ،‬توســعه زیرســاخت توزیــع اب و ســایر‬ ‫ساخت وسازهایموردنیاز شرایطجهشدر ابرسانی‬ ‫روستایی مهیا شود‪ .‬وزارت نیرو درصدد است تا در‬ ‫قالب یک برنامه ‪۳‬ســاله تا پایان دولت سیزدهم‪،‬‬ ‫زمینه رشــد ‪ ۱۰‬درصدی شــاخص ها را فراهم کرده و‬ ‫جمعیتتحتپوششابشربپایدار بهداشتیرا‬ ‫از ‪ ۸۰‬درصد به بیش از ‪ ۹۰‬درصد برساند‪ .‬‬ ‫ابرســانی بــه روســتاهای بی بهــره از اب پایــدار‬ ‫و ســالم کشــور یکــی از مهم تریــن دغدغ ههــای‬ ‫دولــت ســیزدهم از ابتــدای فعالیت و مــورد تاکید‬ ‫رئیس جمهوری بود و بر همین اســاس وزیر نیرو با‬ ‫تشکیلشوراییبهنام«شورایجهادابرسانی»کاری‬ ‫سترگ برای این مهم را اغاز کرد‪.‬‬ ‫ابرســانی روســتایی همواره به عنوان یکی از‬ ‫تهــای مختلف بعد از‬ ‫دغدغ ههــای اصلی دول ‬ ‫انقالب اسالمی بوده است‪ ،‬بااین حال همچنان‬ ‫‪ ۲۵‬درصــد از روســتاهای کشــور بــه شــبکه اب‬ ‫متصــل نیســتند و همیــن امــر یکــی از دالیــل‬ ‫ی در برخــی روســتاها و مناطــق‬ ‫عقب ماندگ ـ ‬ ‫محــروم شــده اســت‪ .‬بــا روی کار امــدن دولــت‬ ‫ســیزدهم البته این موضــوع موردتوجه جــدی قرار‬ ‫گرفت تا انجا که طبق برنامه ارائه شــده وزیر نیرو‬ ‫به مجلس شورای اسالمی‪ ،‬میزان پوشش ابرسانی‬ ‫روســتایی و جمعیــت بهره منــد در انتهــای دولت‬ ‫سیزدهم باید به رقم‪ ۹۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫از همین رو «علی اکبر محرابیان» در نخســتین‬ ‫جلسه رسمی وزارت نیرو از تالش برای ایجاد مرکزی‬ ‫برای سرعت دادن به امر ابرسانی روستایی خبر داد‬ ‫و گفته بود که مرکز جهاد ابرسانی روستایی در ستاد‬ ‫وزارت نیرو را شکل خواهد داد‪ .‬مرکزی که باتوجه به‬ ‫اهمیتانتبدیلبهشورایجهادابرسانیروستایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ویژگــی خاص این شــورا ان اســت که عــاوه بر‬ ‫دس ـت اندرکاران بخــش دولتــی‪ ،‬از تــوان نیروهــای‬ ‫جهــادی و خیــران هــم بــرای ایجــاد تحــول در امر‬ ‫ابرســانی به روســتاها و مناطق محروم بهره برده‬ ‫یشــود‪ .‬وزیر نیرو در این زمینه به لزوم مدیریت‬ ‫م ‬ ‫درســت و اســتفاده بهینــه از منابــع ابــی کشــور و‬ ‫همچنین توجه به توســعه زیرساخت های حیاتی‬ ‫به ویــژه در روســتاها و مناطــق محــروم در دولــت‬ ‫عدالت محور و مردمی سیزدهم تاکید کرده و گفته‬ ‫کهایجادیکسازوکار جدیداهمیتمضاعفدارد‪.‬‬ ‫براین اســاس‪ ،‬شــورای جهــاد ابرســانی باهــدف‬ ‫قتــر و اتخاذ تصمیمات‬ ‫برنامه ریــزی هــر چــه دقی ‬ ‫هماهنــگ و متمرکز کردن اعتبــارات و بهره گیری از‬ ‫همه ظرفیت های ســتادی و استانی در وزارت نیرو‬ ‫تشکیلشدهاست‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ابمشترکانبدمصرفتهرانیاز ابتدای‬ ‫تیرماهقطعخواهدشد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫اب مشــترکان بدمصرف گفت‪:‬‬ ‫فاضــاب اســتان تهــران گفت‪:‬‬ ‫اگــر تغییری در رفتار مشــترکان‬ ‫امســال بــرای نخســتین بــار و‬ ‫بدمصــرف دیــده نشــود‪ ،‬اب‬ ‫براســاس قانــون بــا مشــترکان‬ ‫شــرب ان هــا به دفعــات قطع‬ ‫بدمصــرف یعنــی کســانی کــه‬ ‫خواهد شد‪ ،‬اما چنانچه شاهد‬ ‫محمدرضا‬ ‫بیــش از دو برابــر الگــو‪ ،‬اب‬ ‫تغییــر رفتــار و کاهــش مصرف‬ ‫بختیاری‬ ‫مصرف می کنند برخورد خواهد‬ ‫کبــار بــا‬ ‫انــان باشــیم فقــط ی ‬ ‫شد‪ .‬به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی وزارت محدودیــت روبــرو خواهنــد شــد‪ .‬وی ادامــه‬ ‫نیرو‪« ،‬محمدرضا بختیاری» افزود‪ :‬به مشــترکان داد‪ :‬الگــوی مصــرف برای هر خانــوار تهرانی ‪۱۴‬‬ ‫پرمصرف و بدمصرف‪ ،‬از طریق قبض یا پیامک مترمکعــب در ماه یا ‪ ۱۴۰‬لیتر بــه ازای هر نفر در‬ ‫اخطارهــای متواتر داده شــده اســت و از ابتدای شــبانه روز اســت که ‪ ۴۰‬درصد مشــترکان تهرانی‬ ‫تیرماه و بدون اخطار مجدد‪ ،‬اب شرب این دسته مطابــق الگــو و ‪ ۲۰‬درصد کمی بیــش از الگو اب‬ ‫از مشــترکان به مدت دو تا پنج ساعت در زمان مصرف می کنند و‪ ۲۰‬درصد باقی مانده مشترکان‬ ‫اوج مصــرف‪ ،‬قطع خواهد شــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پرمصرفو بدمصرفهستند‪.‬مدیرعاملشرکت‬ ‫برای ان دسته از مشترکانی که بیش از الگو‪ ،‬اب اب و فاضــاب اســتان تهــران خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫مصــرف کنند اب بهــا به صورت پلکانــی افزایش هم اکنون به طور متوســط در هر ثانیه ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫خواهــد یافــت‪ .‬مدیرعامــل ابفای اســتان تهران لیتر اب در شهر تهران مصرف می شود و تنها با‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با اجرای این طرح شاهد تفاوت صرفه جویی ‪ ۱۰‬درصدی مشــترکان یعنی ‪ ۴‬هزار‬ ‫معنادار در تعرفه مشــترکان بدمصرف خواهیم لیتر در ثانیه‪ ،‬تهران از تنش ابی تابستان امسال‬ ‫بود‪ .‬بختیاری در باره افزایش ‪ ۶۰‬درصدی تعرفه عبور خواهد کرد‪.‬‬ ‫یک هزار و ‪ ۲۶۰‬روستای خوزستان‬ ‫در دولت سیزدهم ابرسانیشد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫دنبــال می شــود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫فاضالب خوزســتان با اشاره به‬ ‫پروژه هــای متعــدد ابرســانی‬ ‫اهتمــام جدی دولت ســیزدهم‬ ‫در شهرســتان های مختلــف‬ ‫برای حل مشکل اب گفت‪ :‬یک‬ ‫خوزســتان کلنــگ زنــی و یــا در‬ ‫هزار و ‪ ۲۶۰‬روســتای خوزســتان‬ ‫مرحله عملیات اجرایی هستند‬ ‫محمدرضا‬ ‫از ابتــدای روی کار امدن دولت‬ ‫کــه با عــزم دولــت ســیزدهم و‬ ‫کرمی نژاد‬ ‫ســیزدهم تاکنون ابرسانی شده‬ ‫برنامــه ریــزی انجام شــده حل‬ ‫است‪ .‬محمدرضا کرمی نژاد در گفت و گو با ایرنا کامل مشکل اب روستاهای فاقد اب خوزستان و‬ ‫افزود‪ :‬یک هزار و ‪ ۱۰۰‬روستای خوزستان پارسال برخورداریهمهروستاهایاستاناز نعمتابتا‬ ‫از نعمت اب شــرب پایدار و باکیفیت برخوردار پایان امسال و یا در نهایت تا پایان نیمه اول سال‬ ‫شدند و از ابتدای امسال تاکنون نیز ابرسانی به اینده دنبال می شــود‪ .‬مدیرعامل شــرکت ابفای‬ ‫‪ ۱۶۰‬روســتای دیگر استان تکمیل شد‪ .‬وی ادامه خوزستان افزود‪ :‬عالوه بر پایدارسازی و افزایش‬ ‫داد‪ :‬با روی کار امدن دولت ســیزدهم به منظور کیفیت اب شهرها و روستاهای خوزستان‪ ،‬تامین‬ ‫محرومیــت زدایی از روســتاهای کشــور‪ ،‬قرارگاه اب مناطق عشایری و نیز دنبال می شود‪ .‬کرمی‬ ‫محرومیــت زدایــی امــام حســن مجتبــی(ع) بــا نژاد‪ ،‬براورد زمانی برای بهره برداری از پروژه های‬ ‫محوریت پنج برنامه کلیدی در کشور ایجاد شد محرومیت زدایی جهاد ابرسانی را ‪ ۲‬سال اعالم‬ ‫که ابرســانی پایدار به روستاهای محروم یکی از کــرد و گفــت‪ :‬ایــن پروژه ها مشــکل نقدینگی و‬ ‫مهمترین محورهای فعالیت این قرارگاه اســت‪ .‬تامیــن اعتبــار ندارنــد به همین دلیل با ســرعت‬ ‫مدیرعامــل ابفــای خوزســتان گفــت‪ :‬پروژه های اجرا و به بهره برداری می شوند‪ .‬با روی کار امدن‬ ‫متعدد ابرسانی به روستاهای خوزستان در قالب دولت سیزدهم پروژه های ابرسانی به روستاهای‬ ‫قرارگاه محرومیت زدایی تعریف شده و اجرای خوزســتان سرعت گرفته است به گونه ای که در‬ ‫انها به همت بســیج سازندگی و قرارگاه کربالی هشــت ماه نخســت فعالیــت این دولــت‪ ،‬یک‬ ‫ســپاه‪ ،‬عملیاتی و یا در حال فعال ســازی است‪ .‬هزار و ‪ ۱۰۱‬روســتای خوزســتان با ظرفیت تامین‬ ‫کرمــی نژاد با اشــاره به اغــاز پروژه های مختلف اب ‪ ۲۵۳‬هزار متر مربع در شــبانه روز اب ســالم‬ ‫ابرسانی در شهرهای مختلف خوزستان از ابتدای پایدار و سالمبرخوردار شد‪.‬برایتحققاینمهم‬ ‫امســال تاکنون افزود‪ :‬با بســیج تمام امکانات و ‪ ۵۴۰‬کیلومتر لوله کشی‪ ۲۵،‬ایستگاه پمپاژ در ‪۱۷‬‬ ‫تخصیــص اعتبــارات مناســب‪ ،‬به صفر رســاندن شهرســتان و ‪ ۴۰۴‬روســتا احداث‪ ۲۳ ،‬حلقه چاه‬ ‫تعداد روســتاهای فاقد اب خوزستان با تعریف در هشــت شهرســتان ایجــاد و ‪ ۷۰‬تصفیه خانه‬ ‫پروژه های ابرسانی ذیل قرارگاه محرومیت زدایی الیروبی شده است‪.‬‬ ‫تکمیل‪ ۷‬حلقه چاه و اجرای‪ ۱۲‬حلقه‬ ‫با‪ ۱۴‬دکل شرکت ملی حفاری‬ ‫معــاون مدیرعامل شــرکت‬ ‫ســپهر و جفیــر در موقعیــت‬ ‫ملــی حفــاری ایــران گفــت‪:‬‬ ‫غرب کارون در حیطه فعالیت‬ ‫به منظــور اجــرای طرح هــای‬ ‫شــرکت مهندســی و توســعه‬ ‫توســعه ای میدان هــای نفتــی‬ ‫نفت (متــن) و میدان های ابان‬ ‫در مناطــق نفت خیز کشــور‪ ،‬با‬ ‫و پایــدار غــرب در اســتان ایالم‬ ‫افشار‬ ‫مسعود‬ ‫به کارگیــری ‪ ۱۴‬دســتگاه حفاری‬ ‫با شــرکت نفت مناطق مرکزی‬ ‫ســنگین خشــکی نــاوگان ایــن‬ ‫ایران همکاری و مشارکت دارد‪.‬‬ ‫شرکت در ‪ ۱۵‬ماه گذشته عملیات حفاری هفت معاونمدیرعاملشرکتملیحفاریایراناظهار‬ ‫حلقــه چــاه تکمیل شــده و ‪ ۱۴‬حلقه بــا ‪ ۱۰‬تا ‪ ۹۰‬کرد‪:‬شرکت هایطرفقرارداددر اینزمینهشامل ‬ ‫درصد پیشرفت در حال اجراست‪ .‬به گزارش شانا پتروگوهر فراساحلکیش‪،‬نفتو گاز پتروسینااریا‪،‬‬ ‫بهنقلاز شرکتملیحفاریایران‪،‬مسعودافشار موسســه دریا ســاحل‪ ،‬پترو ایران‪ ،‬پــژواک انرژی‪،‬‬ ‫در ای ن باره گفت‪ :‬این چاه ها در قالب پروژه های توســعه صنایــع نفــت و انــرژی قشــم (‪)OEID‬‬ ‫حفــاری غیرکلیــد و در چارچــوب مشــارکت بــا و کاریان کیش هســتند و این در حالی اســت که‬ ‫شــرکت های بخــش خصوصی در طرح توســعه همکاری با چند شرکت دیگر برای اغاز به کار در‬ ‫‪ ۲۸‬مخزندر گسترهعملیاتیشرکتملیمناطق این حوزه در جریان است‪ .‬افشار گفت‪ :‬در بخش‬ ‫نفت خیــز جنــوب در میدان هــای نفتــی اهــواز‪ ،‬پروژه های غیرکلید در دست هم اکنون دکل های‬ ‫مارون‪،‬اللی‪،‬سیاه مکان‪،‬سوالبدر‪،‬بینکو‪...‬اجرا حفاری ‪/۵۶ /۹۴ /۵۷ /۹۳ /۴۰ /۳۸ /۳۴ /۳۲‬‬ ‫می شود‪.‬ویافزود‪:‬همچنیندر اجرایطرح های ‪ ۸۴ /۳۵ /۹۱ /۸۱ /۶۸ /۶۵‬فتح ناوگان حفاری‬ ‫توسعه ایشرکتملینفتایراننیز ملیحفاری شرکت در مناطق گفته شده مستقر و در چرخه‬ ‫با شــرکت های بخش خصوصــی در میدان های عملیاتهستند‪.‬‬ ‫گسترشهمکاریمنطقه‪ ۸‬عملیاتانتقال‬ ‫گاز بادانشگاهصنعتیسهند‬ ‫مدیــر منطقــه ‪ ۸‬عملیــات انتقــال گاز از‬ ‫گســترش همــکاری پژوهشــی ایــن منطقــه‬ ‫عملیاتی با دانشــگاه صنعتی سهند با هدف‬ ‫بهره گیری از توان علمی‪ ،‬پژوهشی و ارتقای‬ ‫همکاری هــای ســازنده خبــر داد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫شــانا بــه نقــل از شــرکت انتقــال گاز ایــران‪،‬‬ ‫فیروز خدایی در حاشیه بازدید دانشجویان‬ ‫دانشــگاه ســهند از تاسیســات تقویت فشــار‬ ‫گاز تبریــز‪ ،‬ضمن ابراز خرســندی از گســترش‬ ‫ایــن همکاری ها‪ ،‬بر حمایت از فعالیت های‬ ‫پژوهشــی‪ ،‬توســعه فنــاوری‪ ،‬ارتقــای ســطح‬ ‫علــم و دانــش و همــکاری بــا دانشــگاه ها‬ ‫و موسســات دانش بنیــان تاکیــد کــرد‪ .‬وی‬ ‫پژوهــش را ســرلوحه توســعه دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬ارتباط صنعت با دانشــگاه می تواند‬ ‫منشــا تحوالت بزرگی در ســطح کشــور باشد‬ ‫و زمینــه را بــرای رشــد و توســعه اهــداف‬ ‫سازمانی به ویژه خودکفایی مهیا کند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تردد بالغ بر ‪ ۸۸۷‬هزار خودرو‬ ‫در گیالن طی پنج روز‬ ‫مدیــرکل راهــداری و‬ ‫نقلیه و پس ازان محور رامسر ‪-‬‬ ‫حمل ونقل جــاده ای گیالن‪ ،‬با‬ ‫چابکســر با تعداد ‪ ۱۳۲‬هزار و‬ ‫بیــان اینکه طی پنــج روز نیمه‬ ‫‪ ۱۳۸‬وسیله بوده است‪.‬‬ ‫خــرداد شــاهد افزایــش ‪۱۳۶‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و‬ ‫درصــدی ورود بــه گیــان در‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای گیــان‬ ‫فریبرز مرادی‬ ‫مقایســه با مدت مشــابه سال‬ ‫همچنیــن بیشــترین میــزان‬ ‫گذشته بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬مجموع‬ ‫خروجــی را از طریــق محــور‬ ‫تــردد در محورهــای اســتان ‪ ۸۸۷‬هــزار و ‪ ۴۳۵‬ازادراه رشت ‪ -‬قزوین با تعداد ‪ ۱۴۵‬هزار و ‪۶۲۷‬‬ ‫وسیلهنقلیهاست‪.‬‬ ‫وسیلهنقلیهدانستومتذکر شد‪:‬بیشترینمیزان‬ ‫فریبــرز مرادی با اشــاره بــه اخرین وضعیت ورودی مربــوط به ‪ ۱۳‬خرداد با تعداد ‪ ۱۳۰‬هزار‬ ‫تردد در ایام تعطیالت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از ‪ ۱۱‬لغایت و ‪ ۷۹۴‬وسیله نقلیه و بیشترین میزان خروجی‬ ‫‪ ۱۵‬خرداد شــاهد ورود تعداد ‪ ۴۸۹‬هزار و ‪ ۳۰۴‬مربــوط به ‪ ۱۵‬خــرداد با تعداد ‪ ۱۳۵‬هــزار و ‪۱۸‬‬ ‫وسیله نقلیه به استان و خروج تعداد ‪ ۳۹۸‬هزار وسیلهنقلیهاست‪.‬‬ ‫و ‪ ۱۳۱‬وسیله نقلیه از استان بودیم‪.‬‬ ‫مرادی با بیان اینکه در مدت مذکور شــاهد‬ ‫او مجموع تردد در محورهای استان را ‪ ۸۸۷‬افزایش ‪ ۱۳۶‬درصدی ورود به گیالن در مقایسه‬ ‫هزار و ‪ ۴۳۵‬وسیله نقلیه دانست و تصریح کرد‪ :‬با مدت مشابه سال گذشته هستیم‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫بیشــترین میــزان ورودی از طریق محــور ازادراه همچنیندر مقایسهبامدتمشابهسال گذشته‬ ‫قزوین ‪ -‬رشت با تعداد ‪ ۲۳۱‬هزار و ‪ ۷۹۱‬وسیله ‪ ۱۴۸‬درصد افزایش خروج از استان داشتیم‪.‬‬ ‫تولید‪ 62‬هزار تن توت فرنگی در کردستان‬ ‫نشــمین نوشــادی‪ -‬ســنندج‪ :‬رئیــس جهــاد‬ ‫کشاورزی کردستان‪ ،‬گفت‪ :‬در استان‪ 65‬هزار تن‬ ‫توت فرنگیدر سالتولیدمی شود‪.‬‬ ‫پیمــان اســکندری‪ ،‬رئیــس جهــاد کشــاورزی‬ ‫کردستان با اشاره به اینکه‪ ۶۲‬درصد توت فرنگی‬ ‫کشــور در اســتان کردستان تولید می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در اســتان ‪ 65‬هزار تن توت فرنگی در سال‬ ‫تولیدمی شود‪ .‬او افزود‪:‬عمدهتولیدتوت فرنگی‬ ‫مربــوط بــه شهرســتان های ســنندج‪ ،‬کامیــاران‪،‬‬ ‫مریوان و سرواباد است‪.‬‬ ‫رئیس جهاد کشــاورزی کردســتان‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫اســتان بــا ‪ 2‬هــزار و ‪ 170‬هکتــار جایــگاه اول در‬ ‫تولیــد توت فرنگی در کشــور را دارا بوده اســت‪.‬‬ ‫اسکندری خاطرنشان کرد‪ :‬تعداد‪ ۱۳‬هزار خانوار‬ ‫با ‪ ۱۷‬هزار بهره بردار در ســطح اســتان در زمینه‬ ‫تولیدتوت فرنگیمشغولبهفعالیتهستند‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬هزار واحد مسکن روستایی برای‬ ‫مددجویانکمیتهامدادساختهمی شود‬ ‫رئیس کمیته امــداد امام خمینی (ره) گفت‪:‬‬ ‫‪ ۴۰‬هزار مسکن در روستاها در ‪ ۲‬سال قرار است‬ ‫در کشــور احداث شــود و در شــهر هم توافقی‬ ‫بــا وزارت راه و شهرســازی داریــم که با عملیاتی‬ ‫شدن ان تا سه سال اینده مددجوی بدون واحد‬ ‫مسکونینخواهیمداشت‪.‬‬ ‫ســید مرتضی بختیاری در دیــدار با نماینده‬ ‫ولی فقیه در کردستان با اشاره به اینکه امسال‪۱۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۶۰‬هزار فرصت شغلی با ‪ ۸۲۵‬میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت قرض الحسنه در کردستان برای‬ ‫توانمندسازیمددجویانتحتپوششایننهاد‬ ‫ایجادمی شوداظهار کرد‪:‬سهماشتغال کردستان‬ ‫در سال گذشته‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۴۳‬فرصت شغلی بود‬ ‫که با ایجاد هفت هزار و ‪ ۲۱۸‬شغل این استان‬ ‫فراتــر از تعهد خود عمل کرد و توانســت ‪۲۴۸‬‬ ‫میلیاردو‪ ۵۰۰‬میلیونتومانتسهیالتجذب کند‬ ‫و امســال تعهد ایجاد شــغل در کردستان به دو‬ ‫برابــر افزایش یافته اســت‪ .‬او افزود‪ :‬کارافرینانی‬ ‫کــه از مددجویان کمیته به کارگیری کنند به ویژه‬ ‫کارگا ههــا و شــرکت های کارافریــن دانش بنیــان‪،‬‬ ‫‪ 20‬میلیارد ریال تســهیالت از ســوی کمیته امداد‬ ‫پرداختمی شود‪.‬رئیسکمیتهامدادامامخمینی‬ ‫(ره) گفــت‪ :‬یکــی از ماموریت های کمیته امداد‬ ‫کــه رهبر انقــاب به صراحت بر ان تاکید کردند‬ ‫توانمندسازی و ایجاد با ثبات برای تهی دستان با‬ ‫حفظ کرامت و حرمت ان هاســت کــه در صدر‬ ‫فعالیت هایایننهادقرار داردو بر همیناساس‬ ‫در سهمحور توانمندسازی‪،‬اشتغال‪،‬مسکنو کار‬ ‫فرهنگی خوداتکایی و خودباوری فعالیت های‬ ‫قابل توجهیاغازشدهاست‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری‪۵٠٠‬میلیاردتومانی‬ ‫در صنعت مرغداری زاهدان‬ ‫مدیر جهادکشاورزیشهرستانزاهدانگفت‪:‬‬ ‫در راستای نهضت جهاد خودکفایی سیستان و‬ ‫بلوچستان ‪ ٢٠‬واحد مرغداری جدید با ظرفیت‬ ‫یک میلیون قطعــه در زاهدان در حال ســاخت‬ ‫است‪.‬حســین کیخــا گفــت‪ :‬در راســتای نهضت‬ ‫جهاد خودکفایی سیستان و بلوچستان به تولید‬ ‫گوشتمرغ‪،‬شهرستانزاهدان‪ ٢٠‬واحدمرغداری‬ ‫جدید با ظرفیت یک میلیون قطعه جوجه ریزی‬ ‫در هــر دوره معــادل ‪ ۵٠‬واحد ‪ ٢٠‬هزار قطعه ای‬ ‫در دســت احــداث دارد‪ .‬او گفــت‪ :‬پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی واحدهای مرغــداری ‪ ١٠‬تــا ‪ ٨٠‬درصدی‬ ‫بوده است که برای راه اندازی این واحد ها بالغ بر‬ ‫‪ ۵٠٠‬میلیارد تومان ســرمایه گذاری در حال انجام‬ ‫است‪ .‬به گفته کیخا‪ :‬از این تعداد ‪ ۶‬واحد مرغ‬ ‫تخم گذار با ظرفیت ‪ ٣٣٠‬هزار قطعه اســت که‬ ‫شهــای تابعه شهرســتان زاهدان‬ ‫در ســطح بخ ‬ ‫در حــال اجراســت‪ .‬کیخا افــزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫شهرستانزاهداندارای‪ ٢٧‬واحدصنعتیپرورش‬ ‫مرغ گوشتیفعالاست کهسالیانهظرفیتتولید‬ ‫‪٨‬هزار تن گوشت مرغ را دارد‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1366‬‬ ‫قطار مرگدر ایستگاهمزینو بابیلمکانیکیبرخورد کرد‬ ‫تشکیل کارگروهمبارزهباجنگلخواری‬ ‫زمین خواری و ساحل خواری در گیالن‬ ‫اســتاندار گیــان با تاکید بر‬ ‫جنگل خواری‪ ،‬افزود‪ :‬جنگل ها‬ ‫لزومبرخوردباساخت وسازهای‬ ‫و انفال‪ ،‬میراث ارزشمند ماست‬ ‫غیرمجــاز گفــت‪ :‬نبایــد هیــچ‬ ‫و بایــد ب هصــورت جــدی از‬ ‫نفعی در تقابل با منافع مردم‬ ‫ان ها محافظت کنیم‪ .‬استاندار‬ ‫باشدچراکهملتو منافعملی‪،‬‬ ‫گیالن با انتقــاد از صدور مجوز‬ ‫اسدا‪ ...‬عباسی‬ ‫بر هر امری اولویت دارند‪.‬‬ ‫ساخت وساز به افراد غیربومی‬ ‫اســدا‪ ...‬عباســی در‬ ‫در روســتاها‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫جلســه کارگــروه پیشــگیری و برخــورد موثــر و مخالف سرسخت فروش اراضی به غیربومی ها‬ ‫فوری با تخلفات ساخت وســاز و تغییر کاربری هســتم و باید نســبت بــه حفاظــت از فرهنگ‬ ‫غیرمجــاز اســتان بــا تاکیــد بــر برخورد جــدی با اصیــل خــود کوشــا باشــیم و نگذاریــم فرهنــگ‬ ‫ساخت وســازهای غیرمجــاز‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در روســتایی و اصالت بومی مان‪ ،‬کم رنگ شود‪ .‬او‬ ‫خصــوص نظــارت بر ساخت وســازهای اســتان‪ ،‬با تاکید بر لزوم نظارت ویژه به ساخت وســازها‬ ‫نباید غفلت و ســهل انگاری صورت گیرد چراکه در مناطق شهری و روستایی‪ ،‬افزود‪ :‬نباید اجازه‬ ‫تبعاتی سوء به دنبال دارد‪.‬‬ ‫دادباسهل انگاریعده ای‪،‬دیگراناسیبببینند‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره به عــزم جدی دولــت در مبارزه استاندار گیالن خطاب به شــهرداران و دهیاران‬ ‫با فساد و همچنین ساخت وسازهای غیرمجاز‪ ،‬استان‪،‬تاکیدکرد‪:‬همهمدیرانموظفندنسبتبه‬ ‫افزود‪ :‬با مســببان ساخت وسازهای غیرمجاز در صدور مجوزهای ساخت وسازها نظارت ویژه ای‬ ‫اســتان برخورد جدی م ‬ ‫یشــود‪ .‬اســتاندار گیالن داشــته باشند‪ .‬عباســی از تشکیل کارگروه مبارزه‬ ‫با بیان اینکه ساخت وسازهای غیرمجاز تبعات بــا جنگل خواری‪ ،‬زمین خواری و ســاحل خواری‬ ‫اجتماعی فراوانی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مدیران شهری و در گیــان خبــر داد و بیــان کرد‪ :‬این کارگــروه در‬ ‫روستایی‪،‬ناظراناصلیساخت وسازهادر شهر و شهرستان هابامحوریتفرمانداران‪،‬تشکیل شده‬ ‫روستاهستندوسهل انگاریاز سویان هاپذیرفته و نتایج ان به استانداری اعالم شود‪.‬‬ ‫نیســت‪ .‬عباســی با اشــاره به برخی تخلفات در‬ ‫او بــا اشــاره به مســئله زباله ســراوان رشــت‬ ‫امــور ساخت وســاز روســتایی‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬نباید افــزود‪ :‬بایــد بــا مدیریــت جهــادی‪ ،‬صحیــح و‬ ‫هیچ نفعی در تقابل با منافع مردم باشد چراکه بهنگام‪ ،‬موضوعات رسیدگی و برطرف شود‪ .‬او‬ ‫ملــت و منافع ملی‪ ،‬بر هر امــری اولویت دارند‪ .‬همچنین بر لزوم برخورد جدی با قاچاق چوب‬ ‫او با تاکید بر برخورد جدی با ســاحل خواری و در استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫روی ریل حادثه‬ ‫محمدقربانی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫هنــوز داغ متروپــل کمرنــگ نشــده بود کــه حادثه‬ ‫دیگــری دل میلیو نهــا ایرانــی را بــه درد اورد‪ .‬روز‬ ‫گذشــته قطار مســافربری طبس – یزد‪ ،‬ساعت ‪ 5‬و‬ ‫‪ 22‬دقیقهصبح–چهارشنبه‪ 18‬خردادماه‪-‬در حین‬ ‫حرکــت در محــدوده ایســتگاه مزینــو از ریل خارج‬ ‫شــد تــا حادثه هولناکــی را رقــم بزنــد‪ .‬در لحظات‬ ‫اولیــه حادثــه تعــداد مصدومــان ‪ ۱۰‬نفــر و تعــداد‬ ‫جان باختگان ‪ ۱۰‬نفر اعالم شد که با اعزام نیروهای‬ ‫امدادیو عملیاتنجاتمصدومانتعدادان هابه‬ ‫‪ ۵۰‬نفر افزایش یافت‪ .‬مصدومان این حادثه برای‬ ‫مداوا به مراکز درمانی شهرستان طبس اعزام شدند‪.‬‬ ‫وزیر کشور در تماس تلفنی با استاندار خراسان‬ ‫جنوبــی‪ ،‬خواســتار حضــور در محــل حادثــه قطار‬ ‫مسافری در طبس و ارسال سریع امکانات الزم برای‬ ‫رســیدگی به حادثه دیدگان شــد و پــس از ان خود‬ ‫به همراه وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه اهن‬ ‫عازم محل حادثه شــد‪ .‬عالوه بر استاندار خراسان‬ ‫جنوبی‪ ،‬معاون سیاسی‪-‬امنیتی استاندار یزد هم در‬ ‫محلحادثهحضور یافتند‪.‬‬ ‫خدمت رسانی به رغم صعب العبور بودن‬ ‫مسیر‬ ‫مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری خراســان‬ ‫جنوبــی گفــت‪ :‬خدمات دهــی بــه حادثه دیدگان‬ ‫حادثهقطار طبس‪-‬یزدباوجودصعب العبور بودن‬ ‫مســیر به خوبی انجــام شد‪.‬ابوالحســن میرجلیلی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬قطاری که با ‪ 11‬واگن از مشهد به‬ ‫ســمت یزد در حرکت بود‪ ،‬ســاعت ‪ 5‬و ‪ 22‬دقیقه‬ ‫جشــده‬ ‫بامــداد در ایســتگاه عباس ابــاد از ریــل خار ‬ ‫و بــا بیــل مکانیکی در جــوار ریــل‪ ،‬برخورد کــرد‪.‬او‬ ‫متذکــر شــد‪ :‬باتوجه به این که در مســیر منتهی به‬ ‫محــل وقــوع حادثــه‪ ،‬راه اســفالته ای وجود نــدارد‪،‬‬ ‫‪ 17‬دســتگاه امبوالنس امدادی یک ساعت بعد از‬ ‫وقوع حادثه برای کمک به مصدومان در ایستگاه‬ ‫عباس ابــاد حضــور پیــدا کردند‪.‬مدیــرکل مدیریت‬ ‫بحــران اســتانداری بــا بیــان ای نکــه علــت حادثــه‬ ‫توســط کارشناســان راه اهن در حال بررســی است‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬با پیگیری استاندار‪ ،‬قطاری برای اعزام‬ ‫مسافران به یزد مشخص شد و اتوبوس هایی هم‬ ‫برای این منظور در نظر گرفته شد‪ .‬میرجلیلی گفت‪:‬‬ ‫امار قطعی فوتی ها بعد از اتمام بررسی ها‪ ،‬توسط‬ ‫پزشکی قانونی اعالم خواهد شد‪ .‬میرجلیلی گفت‪:‬‬ ‫از ابتدای کار ‪ 4‬دستگاه امبوالنس در محل حادثه‬ ‫مستقر شدند و ‪ 12‬دستگاه دیگر نیز به این منطقه‬ ‫اعزام شدند‪ .‬او از انتقال مصدومان به بیمارستان ها‬ ‫و مراکز درمانی خبر داد و گفت‪ :‬تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫کادر درمــان و متخصصیــن جراحــی و ارتوپــدی‬ ‫به وســیله بالگــرد بــه محل اعــزام شــدند‪ .‬مدیرکل‬ ‫مدیریت بحران اســتانداری با اشــاره به این که ســه‬ ‫فروند بالگرد استان های خراسان جنوبی‪ ،‬خراسان‬ ‫رضــوی و یــزد هــم بــه محل حادثــه اعزام شــدند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اتوبوس امبوالنس شهرســتان فردوس‬ ‫نیز برای استقرار در محل حادثه اعزام شد‪.‬‬ ‫تمام مسافران به طبس منتقل شدند‬ ‫معاونویژهاستاندار و فرماندار شهرستانطبس‬ ‫گفت‪ :‬در کوتاه ترین زمان تمامی مسافران به طبس‬ ‫منتقلشدند‪.‬رحیمیبابیاناینمطلبخاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬برای اعزام تمام مسافرانی که تمایل به رفتن‬ ‫به مشــهد یا یزد را داشــته اند‪ ،‬مقدمات کار فراهم‬ ‫ شد و شرایط اسکان برای خانواده های مجروحین‬ ‫نیز مهیا شد‪ .‬به گفته او؛ بیش از ‪ 100‬نفر امدادگر از‬ ‫دستگاه هایمختلفدر محلحادثهمستقر بودند‪.‬‬ ‫بیل مکانیکی در کنار ریل چه می کرد؟‬ ‫توییتمدیرعاملراهاهنپساز حادثه‬ ‫فرمانــدار شهرســتان طبــس در خصوص حجم‬ ‫حادثه هم گفت‪ :‬از مجموع ‪ 7‬واگن این قطار‪3 ،‬‬ ‫واگــن بــه طور کامل واژگــون شــده و ‪ 4‬واگن نیز از‬ ‫خط خارج شد‪.‬‬ ‫پایان عملیات امدادی در محل حادثه‬ ‫وزیر کشور نیز که در محل حادثه حاضر شده‬ ‫بــود از پایــان عملیــات امــدادی خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫همــه مســافران و مصدومــان از محل حادثه قطار‬ ‫منتقل شدند‪.‬احمد وحیدی اظهار داشت‪ :‬اعضای‬ ‫کمیسیون سوانح در محل حادثه حضور دارند و با‬ ‫حضور وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬بررسی های الزم انجام‬ ‫و نتایج قطعی اعالم خواهد شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬اکثر‬ ‫مصدوماندر بیمارستانطبستحتدرمانهستند‬ ‫و دیگر مسافران هم از طبس با اتوبوس به مقصد‬ ‫یزد منتقل شدند ضمن اینکه نیروی انتظامی برای‬ ‫تامینامنیتاز ابتداحضور فعالیداشتهاست‪.‬‬ ‫وزیــر کشــور گفــت‪ :‬بعــد از بررس ـی های دقیق تر‬ ‫مقصــران یا متخلفــان احتمالــی این حادثه توســط‬ ‫مسئوالنوزارتراهوشهرسازیمعرفیخواهندشد‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی نیــز گفت‪ :‬علت دقیق‬ ‫حادثــه واژگونی قطار در دســت بررســی اســت‪.‬‬ ‫رســتم قاسمی اظهار داشــت‪ :‬انچه معلوم است‬ ‫در ایــن منطقــه بــه دلیــل وضعیــت اب وهوایی‬ ‫پیمانکاران راه اهن شب ها کار می کنند که مسیر‬ ‫را تعمیر یا بازســازی کننــد‪ .‬وی افزود‪ :‬طبق روال‬ ‫گذشــته شــرکت های پیمانــکاری کــه بــا راه اهــن‬ ‫قــرارداد دارنــد‪ ،‬این مســیر را بازســازی می کنند و‬ ‫گویــا در این مســیر ســاعت ‪ 4:30‬امــروز عملیات‬ ‫اجرایی تمام و کارگاه تعطیل می شود‪ ،‬بعد از ان‬ ‫‪ 2‬قطار باری از دو سمت این مسیر را طی کردند‬ ‫و قطار حادثه دیده‪ ،‬قطار ســومی است که باید‬ ‫این مســیر را می رفته و بعد از تعطیلی کارگاه ها‬ ‫اجازه عبور قطار را می دهند‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی تصریــح کــرد‪ :‬برخــورد با‬ ‫بیــل مکانیکی علت اصلی حادثه بــوده که اول به‬ ‫لوکوموتیو و سپسبهواگن هابعدیبرخوردمی کند‬ ‫و بر اساس گزارش اولیه که به من ارائه شده به دلیل‬ ‫اینکه لوکوموتیو سانحه می بیند و شیشه ها جلو با‬ ‫بیل برخورد می کند‪ ،‬قطار ترمز کرده و اینها عواملی‬ ‫اســت که باعث ایجاد این حادثه شــده است‪ .‬وی‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬انچه به صورت کلی مشــخص بوده‪،‬‬ ‫خطای انسانی است که بیشتر از طرف راننده بیل‬ ‫مکانیکی بوده و اینکه چرا و چگونه باید بررســی‬ ‫دقیق تریصورتگیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاریجلسهاقتصادمقاومتیدر مخابراتمنطقهکرمانشاه‬ ‫مخابراتدر تامینامکاناتوتجهیزاتبامشکلجدیروبرواست‬ ‫نشســت هم اندیشــی اقتصــاد مقاومتــی بــا حضــور سرپرســت‬ ‫مخابرات کرمانشاه امیری و معاونین با رئیس مرکز گسترش اقتصاد‬ ‫مقاومتی استان کرمانشاه برگزار شد‪ .‬در این نشست‪ ،‬راه های تحقق‬ ‫اقتصاد مقاومتی حول محور سیاس ـت های ابالغی توســط رهبری‬ ‫موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت‪ .‬در این دیدار امیری‪ ،‬سرپرست‬ ‫مخابرات منطقه کرمانشــاه ضمن اشــاره به دستاوردها و خدمات‬ ‫مخابرات خاطرنشــان کرد که این خدمات در حالی صورت گرفته‬ ‫کــه به دلیــل تحریم ها‪ ،‬مخابــرات در تامین امکانــات و تجهیزات‬ ‫مخابراتــی بــا مشــکل جــدی روبــرو بــوده که اگــر تکیه بــر اقتصاد‬ ‫مقاومتی نبود قطعا قادر به ارائه خدمات مخابراتی در زمینه تلفن‬ ‫ثابت و اینترنت به مشترکان نبودیم‪ .‬در ادامه رئیس مرکز اقتصاد‬ ‫مقاومتی استان بر تعامل و همکاری این مرکز با شرکت مخابرات‬ ‫اســتان در تمــام زمین ههــا به جهت ارائه خدمات دهی مناســب به‬ ‫مردم و توسعه استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نشست بررسی اثار و پیامد حذف ارز ترجیحی با تمرکز بر استان کردستان برگزار شد‬ ‫افزایشچشمگیر کولبریدر استان هایمرزی‬ ‫مدیر ســمن مردم نهاد ایده پردازان از برگزاری نشســت تخصصی‬ ‫بررسی اثار و پیامد حذف ارز ترجیحی با تمرکز بر استان کردستان با‬ ‫حضور کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در سنندج خبر داد‪.‬‬ ‫عرشیا اشرفی اظهار کرد‪ :‬باهدف اگاهی بخشی در مورد اقدامات‬ ‫اقتصــادی دولت نشســتی تخصصی تحت عنــوان اثــار و پیامدهای‬ ‫حذف ارز ترجیحی با تمرکز بر اســتان کردســتان با حضور کارشناسان‬ ‫اقتصادی در استان کردستان در شهر سنندج شد‪.‬‬ ‫او در ادامه با اشاره به فعالیت های سازمان مردم نهاد ایده پردازان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این سمن در زمینه اندیشه و فرهنگ فعالیت دارد و این‬ ‫نشست را هم با حضور خبات نسایی عضو گروه مدیریت بازرگانی و‬ ‫دکتر علی فقه مجیدی عضو گروه اقتصاد دانشگاه کردستان باهدف‬ ‫برسی این طرح برگزارشده است‪.‬‬ ‫مدیر سمن مردم نهاد ایده پردازان همچنین از صاحبان فکر استان‬ ‫جهت ارائه نکته نظرات خود برای انعکاس به مسئولین استان اعالم‬ ‫امادگی نمود‪ .‬خبات نسایی‪ ،‬عضو گروه مدیریت دانشگاه کردستان‪،‬‬ ‫گفت‪:‬در «مدیریت»براینتیجهبخشیدنبههر هدفیبایدسهمولفه‬ ‫را در نظر گرفت‪ ،‬یکی اینکه باید سیاست‪ ،‬یک سیاست درست باشد و‬ ‫دوم اینکه افرادی که ان سیاست را اجرا می کنند باید «کننده سیاست»‬ ‫باشند و سوم در زمان مناسب اجرا شود‪.‬‬ ‫از این سه مولفه در هدفمند کردن یارانه تنها یک مولفه قابلیت‬ ‫اجرایی شدن را دارد‪ ،‬یعنی سیاست ها مناسب و قابل دفاع است اما‬ ‫کنند ههــا‪ ،‬رزومــه قابل ارائه ای ندارند که قبال در ان حوزه مشــغول به‬ ‫فعالیت بود ه و زمان ان نیز که احیای بر جام است فرد در این حوزه‬ ‫بایدامتیاز کسب کننددرواقعبااینوضعیتامتیازیبهدستنمی اید‬ ‫و برداشت بنده از سخنان رئیس جمهور مبنی برای اینکه تصمیم های‬ ‫سختبگیرد‪،‬منظور ایننوعتصمیم هابودهاست‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه بخشی از مرزنشینان و مناطق کردنشین برای‬ ‫تامینمعیشتو درامدخوداز مرزهااقدامبهحملبار به وسیله کولیا‬ ‫به اصطالح رایج کولبری می کنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کولبری در استان های مرزی‬ ‫افزایشچشمگیریپیداکردهبه طوری کهاینمهمدر میاندانشجویان‬ ‫به دلیل عدم اشتغال و بیکاری رونق زیادی پیداکرده است‪.‬‬ ‫عضو گروه مدیریت دانشگاه کردستان‪ ،‬به دومین پیامد اجتماعی‬ ‫اشارهو ذکر کرد‪:‬حاشیه نشینینیز یکیاز پیامدهایاجتماعیاستکه‬ ‫در استان کردستانافزایش یافتهو بهدلیلاینکهدر ایناستانعدمبنیه‬ ‫اقتصادیو مشکلتزریقبودجهوجودداردبرخیاز مسائلاجتماعی‬ ‫همچون اعتیاد در میان جوانان رشد کرده است‪ .‬در برخی از سایت ها‬ ‫یشــود کــه بعضی از مــواد مخدرها با نرخ کمتــری به فروش‬ ‫دیــده م ‬ ‫می رسد اما باید توجه کرد که در این میان اسیب پذیری بیشتری را به‬ ‫دنبال دارد البته مواد مخدرهایی نیز بفروش می رسد که اسیب پذیری‬ ‫کمتری دارد اما به نسبت گران تر هستند و افرادی که توان مالی دارند‬ ‫از ان مواد خریداری می کنند و این نیز یک پیامد اجتماعی و پزشکی را‬ ‫به دنبال دارد که در اینده موجب اسیب های جدی خواهد شد و این‬ ‫مهم در استان کردستان متاسفانه رویت شده است‪.‬نسایی عنوان کرد‪:‬‬ ‫همچنین چالش های اجتماعی دیگری همچون خودکشی که به نام‬ ‫چالش هویتی شناخته می شود نیز به احتمال زیاد در اینده این چالش‬ ‫بیشتر خواهد شد‪.‬علی فقه مجیدی استاد دانشگاه کردستان‪ ،‬نیز در‬ ‫ایننشست گفت‪:‬در سیاست هایاقتصادیهمیشهتعدادیبرندهو‬ ‫تعدادیبازندهمی شوند‪.‬وقتی کهسیاست گذار‪،‬سیاستخودرااعمال‬ ‫کرده به نفع یکسری از افراد و یکسری را نیز متزلزل می کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شهردار مشهد‪:‬‬ ‫تقدم سرعت بر دقت و کیفیت افت بزرگ در شهرداری ها است‬ ‫سحر رحمتی‪-‬مشهدمقدس‪:‬شهردار مشهد گفت‪ :‬گاهی گرفتار تقدم‬ ‫یشــویم که افت بزرگ در شــهرداری ها‬ ‫ســرعت بر دقت و کیفیت م ‬ ‫اســت؛ فــدا کردن کیفیــت‪ ،‬دقت و مطالعات پای ســرعت به ویژه در‬ ‫سال های پایانی ان چیزی است که ایندگان ما را نخواهند بخشید‪.‬‬ ‫سیدعبدا‪...‬ارجائیدر سیو دومیننشستمعاونینفنی وعمران‬ ‫کال نشــهرها‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬درجایی مانند مشــهد و شــهرهای مشــابه‬ ‫ارتباط بین معنویت و عمران شهری باید چگونه باشد؟ توسعه اماکن‬ ‫پیرامونی مضجع امام هشتم از فضای بسیار کم در سده گذشته‪ ،‬امروز‬ ‫بهبنایفاخر قابلاستنادو مباهاتبرای کشور چهازنظر وسعتو چه‬ ‫ازنظر سبکمعماریتبدیل شدهاست‪.‬‬ ‫شــهردار مشــهد بیان کرد‪ :‬دوره ششــم مدیریت شــهری مشــهد را‬ ‫حــرم شــهر می دانــد و هر فعالیــت عمرانی باید با این فلســفه ذاتی‬ ‫همخوانی داشته باشد‪ ،‬در حال حاضر حرم کانون کالبدی شهر نیست‬ ‫و شهرسازی و عمران مطابق با فلسفه ذاتی شهر پیش نرفته است‪.‬‬ ‫ارجائــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬برخــی معتقد بــه افرایش عــرض خیابان‪،‬‬ ‫ساختتقاطع هایغیرهمسطحدر راستایتسهیلعبور و مرور هستند‬ ‫همچنین مانع ورود خودرو شخصی به مرکز شهر هستند‪ ،‬ایا تسهیل‬ ‫زیارت شــرط اســت یا رعایت دستورالعمل های خارجی در شهر؟ وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬گاهی گرفتار تقدم سرعت بر دقت و کیفیت می شویم که‬ ‫افت بزرگ در شهرداری ها است؛ فدا کردن کیفیت‪ ،‬دقت و مطالعات‬ ‫پای سرعت مخصوصا در سال های پایانی ان چیزی است که ایندگان‬ ‫مارانخواهندبخشید‪.‬‬ ‫شهردار مشهدگفت‪:‬موضوعبعدیایمنیدر فعالیت هایعمرانی‬ ‫است که در این زمینه مشکالت قانونی وجود دارد که در این مجمع‬ ‫باید به بحث گذاشــته شــود و به ســاختارهای باالدســتی ارائه شــود‬ ‫به عنوان مثال ضوابط اتش نشانی بر اساس پایان کار موردبررسی قرار‬ ‫می گیرد درصورتی که نقشه در زمان پروانه مورد تائید قرارگرفته و بعد‬ ‫از احــداث پــروژه ضوابــط تغییر می کند؛ این گره کور را چه کســی باز‬ ‫می کنــد؟! ارجائــی ضمن اشــاره به اینکــه امروز مــردم بین حرف های‬ ‫متناقض ما درگیر هســتند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انتظارم این اســت کتابچه ای‬ ‫از راهکارها ایجاد و چند نفر پیگیر حل ان شوند‪ ،‬شهرداری ها عرصه‬ ‫وسیعی برای خدمت به مردم هستند و خادمین نیز در خط مقدم‬ ‫جبهه اثبات کارامدی اسالم قرار دارند که پیشانی ان ها حوزه عمران‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫اختصاصبودجه‬ ‫برای تکمیل و ایجاد‬ ‫زیرساخت هایشهرک های‬ ‫صنعتیبوشهر‬ ‫ضروری است‬ ‫مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی بوشهر در‬ ‫شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی‪ ،‬اختصاص‬ ‫بودجه برای تکمیل و ایجاد زیرساخت های شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی را خواستار شد‪ .‬سید حسین حسینی‬ ‫در این شورا که با حضور استاندار بوشهر‪ ،‬اعضا اتاق‬ ‫بازرگانی و فعالین بخش خصوصی برگزار شــد اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬شــرکت شــهرک های صنعتــی به عنــوان یک‬ ‫شــرکت تخصصــی و توســعه ای با ایجــاد و مدیریت‬ ‫زیرســاخت های صنعتــی و حمایت هــای نرم افــزاری‬ ‫از صنایــ ع کوچــک‪ ،‬نقش موثــری در اســتفاده متوازن‬ ‫از امکانات کشــور و ارتقاء ســطح کیفی مناطق کمتر‬ ‫توسعه یافته در فرایند توسعه صنعتی و ایجاد تحول‬ ‫و ارتقاء ســطح کارایی صنعت کشــور و جهش تولید‬ ‫به عهده دارد‪ .‬این مقام مســئول با تاکید بر اهمیت‬ ‫و ضرورت تامین زیرساخت های موردنیاز شهرک ها و‬ ‫نواحــی صنعتی اســتان و نقــش ان در کاهش قیمت‬ ‫تمام شــده تولیــد و افزایــش ســرمایه گذاری و رونــق‬ ‫اقتصادی خصوصا در مناطق محروم و کم برخوردار‬ ‫افــزود‪ :‬بــر اســاس مــاده (‪ )54‬قانــون احــکام دائمــی‬ ‫برنامه های توسعه کشــور و دستورالعمل اجرایی ان‬ ‫و همچنیــن مــاده (‪ )81‬قانون الحــاق برخی مواد به‬ ‫قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالی دولــت (‪،)2‬‬ ‫تکلیف «تامیــن اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز و امکانات مخابراتی‬ ‫شــهرک ها و نواحی صنعتی و مناطــق ویژه اقتصادی‬ ‫تــا در واحدهــای صنعتــی مســتقر در شــهرک ها و‬ ‫نواحــی صنعتــی و مناطق ویــژه اقتصــادی بر عهده‬ ‫وزارتخانه هــای نیــرو‪ ،‬نفــت‪ ،‬ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعــات و راه و شهرســازی قــرار دارد‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫با توجه به این که اجرای مفاد قوانین مورداشاره مورد‬ ‫تاکیدوزیر صنعت‪،‬معدنو تجارتو پیگیریسازمان‬ ‫متبــوع اســت‪ ،‬تامین اعتبار و اختصــاص بودجه برای‬ ‫برنامه های اب رســانی‪ ،‬برق رســانی‪ ،‬گازرســانی‪ ،‬راه و‬ ‫زیر ساخت های مخابراتی شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اســتان در برنامه های دســتگاه های خدمات رســان از‬ ‫انتظارات به حق فعاالن بخش صنعت و تولید استان‬ ‫استچراکهتولیدکننده ایکههزینهبرقراریانشعابات‬ ‫بــه دســتگاه های خدمــات رســان را می پــردازد انتظار‬ ‫خدمت رسانی الزم از این دستگاه ها دارد‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۵۲‬کیلو و ‪ ۵۰۰‬گرم‬ ‫قارچ ترافل در مراوه تپه‬ ‫رئیس منابع طبیعی مراوه تپه از کشف ‪ ۵۲‬کیلو و‬ ‫‪ ۵۰۰‬گرم قارچ ترافل قاچاق در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫برزین گفت‪ ۵۲ :‬کیلو و ‪ ۵۰۰‬گرم قارچ ترافل سیاه‬ ‫در ایست و بازرسی سه راهی چاتال حوزه استحفاظی‬ ‫منابعطبیعیشهرستانمراوه تپهباهمکارینیرو های‬ ‫انتظامی کشــف و ضبط شــد‪ .‬او گفت‪ :‬این محموله‬ ‫از یــک خودروی پراید کشــف و ‪ ۲‬نفــر در این رابطه‬ ‫دستگیر شدند‪.‬برزین گفت‪:‬پساز تشکیلپروندهاین‬ ‫افراد به مراجع قانونی تحویل داده شدند‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫از ابتدایسالتاکنوناینسومینمحموله کشف شده‬ ‫ترافــل در شهرســتان بــوده و درمجمــوع تاکنــون ‪۷۹‬‬ ‫کیلوگرم از این قارچ در مراوه تپه کشف شــده اســت‪.‬‬ ‫قیمــت باالی قــارچ ترافل یا همان دنبــان کوهی در‬ ‫سال های اخیر‪ ،‬بالی جان جنگل های هیرکانی شده و‬ ‫سودجویان به دنبال قارچ تیشه به ریشه این درختان‬ ‫می زننــد‪ .‬برداشــت قــارچ ترافــل به صــورت جدی به‬ ‫جنگل هــا و مراتــع صدمه می زنــد و در برخــی موارد‬ ‫باعــث افــات و بیماری ها در جنگل ها خواهد شــد و‬ ‫برداشت ان ممنوع است‪.‬‬ ‫هدف دولت تزریق ارامش‬ ‫به بازار مسکن است‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان گفــت‪ :‬دولت‬ ‫در نظــر دارد بــا ارتقــاء حمایت های مالــی و قانونی‬ ‫زمینه پویایی صنعت ســاختمان را فراهم کرده و به‬ ‫بــازار متالطم مســکن ارامــش تزریق کند‪ .‬در مراســم‬ ‫افتتاحیه بیســتمین نمایشگاه صنعت ســاختمان در‬ ‫گــرگان اظهار کرد‪ :‬باوجود تالش های متعدد فعاالن‬ ‫بخش ســاختمان اما جایگاه صنعتی ســازی در کشور‬ ‫اصال مطلوبی نیست‪.‬مدیرکل راه و شهرسازی گلستان‬ ‫افزود‪:‬بر اساسبراوردهاسهمصنعتیسازیساختمان‬ ‫یکــه‬ ‫در کشــور حــدود پنــج درصــد اعالم شــده درحال ‬ ‫نقش افرینــی صنعتــی ســازان در بخش ســاختمان در‬ ‫کشــورهای پیشــرو حداقل‪ ۴۰‬درصد اســت‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫بــا بهره گیــری از تکنولوژی هــای نوظهــور و تولیــدات‬ ‫شرکت هایدانش بنیانمی توانیمهزینهتولیدوقیمت‬ ‫تمام شــده مســکن را کاهش دهیم که این موضوع در‬ ‫جبــران شــکاف موجود بیــن نیاز جامعــه و امار تولید‬ ‫بســیار موثر اســت‪ .‬ملک ادامه داد‪ :‬توجه به صنعتی‬ ‫سازی ساختمان می تواند عالوه برافزایش عمر بناها و‬ ‫مستحدثاتتولیدشده‪،‬موجبارتقااسایششهروندان‬ ‫و مصرف کنندگانشود‪.‬مدیرکلراهو شهرسازیگلستان‬ ‫افزود‪ :‬بر اســاس برنامه ریزی دولت مقرر اســت که در‬ ‫چهار سال اینده در هرسال یک میلیون واحد مسکونی‬ ‫در کشور ساخته شود که سهم گلستان حدود ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫واحد مسکونی است‪ .‬او گفت‪ :‬دوسوم از این واحدها‬ ‫در حوزه شهرها و یک سوم در بخش روستایی ساخته‬ ‫خواهد شــد‪ .‬مدیرکل راه و شهرســازی گلســتان افزود‪:‬‬ ‫صنعت ساختمان تاثیر زیادی در تولید ناخالص ملی و‬ ‫پایداری اشتغال در جامعه دارد و سعی مدیران دولتی‬ ‫بر اناستتابااستفادهاز همهظرفیت هاوفناوری های‬ ‫نوظهــور امکان دســتیابی اقشــار مختلــف جامعه به‬ ‫مسکنباکیفیترافراهمکنند‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایالم‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1366‬‬ ‫پیش بینی تردد‪ ۸۵‬درصدی زائران اربعین از مرز مهران‬ ‫شماره‬ ‫حسنبهرامنیا؛استاندار ایالم‪:‬حضور پنجمیلیونزائر اربعینحسینیو تردد‪ ۸۵‬درصدیانان‬ ‫از مرز مهران پیش بینی می شود بر همین اساس افزایش گیت های کنترل و بازرسی مرز مهران‬ ‫برای مراسم اربعین امسال یک ضرورت است‪ .‬انچه به مطالبه جدی این استان در نشست‬ ‫ستاد مرکزی اربعین مطالبه کرده ان است که گیت های کنترلی در مرز مهران افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ruydadiran.com/city/ilam‬‬ ‫تکمیلسینمافرهنگایالمدراولویتاست‬ ‫علی هوشمند؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم‪ :‬تکمیل سازه سینما فرهنگ ایالم‬ ‫از اولویت هــای اصلــی اســت‪ .‬همــت و تــاش ما برای تکمیل ســینما فرهنگ ایالم خواهــد بود و‬ ‫خوشبختانهساختانپیشرفتقابل توجهیداشتهاستوباتوجهبهسفروبازدیداخیرمدیرعامل‬ ‫انجمن سینمای جوانان ایران بخشی از امور این پروژه موردبررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در پتروشیمی‬ ‫صدای تولید ‬ ‫بلندتر از فریاد منتقدین‬ ‫بازخوانی رویداد امروز از پرونده تیراندازی ساختمان اموال و امالک استان‬ ‫صدای گلوله کینه توزی‬ ‫عکس ‪ :‬رویداد امروز‬ ‫عبدالوهــاب بخشــنده‬ ‫دادســتان ایــام در گفتگــو بــا‬ ‫«رویــداد امــروز» بــه برخــی‬ ‫ســواالت و ابهامــات پرونــده‬ ‫تیرانــدازی به کارکنــان اداره کل‬ ‫اموال وامالکبنیادمستضعفان‬ ‫و کشته و زخمی شدن‪ ۱۱‬نفر از این کارکنان پاسخ داده‬ ‫است‪.‬دادستانایالمدر این گفتگو بابیاناینکهنکته ی‬ ‫مهمــی کــه در حادث ـه ی تیراندازی ســاختمان امــوال و‬ ‫امالک بنیاد مستضعفان به درستی بیان نشده استفاده‬ ‫از عنوان نادرست کلمه «گروگان گیری» است گفت‪ :‬در ‬ ‫پرونده های گروگان گیریمعموال گروگانگیر خواسته ای‬ ‫مطرح می نماید اما در تیراندازی اخیر ایالم بر اســاس‬ ‫شواهدو قرائنفردضاربخواسته ایرامطرحننمودهو‬ ‫علتو انگیزهجنایتدر دستبررسیاست‪.‬‬ ‫عبدالوهــاب بخشــنده بــه نحــوه ی ورود ضــارب‬ ‫بــه ســاختمان ایــن اداره کل اشــاره داشــت و افــزود‪:‬‬ ‫ازانجایی که ضارب از کارکنان این اداره کل بوده برای‬ ‫ورود به ســاختمان با مانعی مواجه نشــده اســت‪ .‬او‬ ‫بــا بیان اینکه ضــارب پــس از ورود به این ســاختمان‬ ‫دوقبضه نارنجک و یک قبضه اسلحه کالشنیکف در‬ ‫ک کیســه برنج مخفی نموده بود ادامه داد‪ :‬ضارب‬ ‫ی ‬ ‫در طبقــه همکــف ایــن اداره‪ ،‬کارکنــان را بــه ســمت‬ ‫طبقــه بــاال هدایــت کــرده بــود‪ .‬این مقــام قضایی با‬ ‫بیان اینکه ضارب پس از حضور در طبقه دوم ســراغ‬ ‫مدیر را گرفته اما با درب بسته مواجه شده بود افزود‪:‬‬ ‫یکی از کارکنان به قصد میانجیگری سعی در متقاعد‬ ‫نمودن مدیر داشته که ناموفق بوده است‪ .‬دادستان‬ ‫ایــام در ادامــه افــزود‪ :‬پس ازانکه ضارب از باز شــدن‬ ‫اتاق مدیرکل ناامید شده بود ضمن شکستن بخشی‬ ‫از درب اتــاق‪ ،‬نارنجــک را به داخل اتاق مدیر پرتاب‬ ‫نمــود کــه مدیر و یــک خانم که به اتــاق او پناه برده‬ ‫بودمصدومشدند‪.‬بخشندهبااشارهبهفاصله یدرب‬ ‫اتاق تا میز مدیریت مدیر که نسبتا زیاد است افزود‪:‬‬ ‫مدیــر از ناحیــه ران و خانــم همکار از ناحیــه فک در‬ ‫انفجار نارنجک اسیب دیده اند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بر اساس‬ ‫گفت ـه ی مجروحان ایــن تیراندازی‪ ،‬ضــارب پس ازانکه‬ ‫نارنجک را به داخل اتاق مدیر پرتاب کرد با این تصور‬ ‫کهان هارا کشتهاستاقدامبهتیراندازیبا کالشنیکف‬ ‫به ســمت کارکنان نمود که ســه نفر از این کارکنان در‬ ‫محــل حادثــه و دو نفر در بیمارســتان جــان باختند‪.‬‬ ‫عبدالوهاب بخشــنده بــه نحوه ی خودکشــی ضارب‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬بر اساس گفته های مجروحان این‬ ‫حادثــه‪ ،‬ضــارب پــس از تیرانــدازی به ســمت کارکنان‬ ‫متوجه حضور پلیس شــد و پس از تنگ شــدن عرصه‬ ‫توسط پلیس به سمت خود شلیک نمود و به زندگی‬ ‫خودپایانداد کهجزئیاتبیشتر پساز بررسیپزشکی‬ ‫قانونی‪ ،‬نظر بازپرس ویژه قتل و تصاویر دوربین های‬ ‫محلــی اعــام خواهد شــد‪ .‬دادســتان ایــام در ادامه‬ ‫بــا بیــان اینکه بر اســاس گفته مدیران بنیــاد حقوق و‬ ‫تشــده اســت ادامه‬ ‫مزایــای کارکنــان به موقع پرداخ ‬ ‫داد‪ :‬دالیل این تیراندازی اختالفات شــخصی بوده و‬ ‫ارتباطی با مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور نداشته‬ ‫است‪.‬او بابیاناینکهبررسیکارشناسیدالیلاحتمالی‬ ‫ایــن تیراندازی توســط بازپرس ویــژه قتل که در محل‬ ‫حضورداشته است ادامه دارد و دو معاون دادستان نیز‬ ‫به موقعدر محلجرمحضورداشته اندافزود‪:‬نتیجه ی‬ ‫نهایی تحقیقات پس از بررسی تصاویر دوربین ها‪ ،‬ریز‬ ‫مکالماتواظهاراتمجروحان‪،‬نظر همکارانقضایی‬ ‫و کارشناسان جنایی مشخص خواهد شد‪ .‬او در پاسخ‬ ‫بهاینسوالکهایاحضور نیرویانتظامیبه موقعبوده‬ ‫اســت یــا خیر گفت‪ :‬نیروی انتظامــی در محل حاضر‬ ‫بوده و به وظیفه ی سازمانی خود عمل نموده است‪.‬‬ ‫دادستان ایالم در پاسخ به سوال دیگری در خصوص‬ ‫حضور پلیس به همراه فیلم بردار درصحنه وقوع جرم‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬قصوری از سوی نیروی انتظامی محرز‬ ‫نشــده اســت و اگر خطری وجود داشته متوجه جان‬ ‫مامورانانتظامیبودهاست‪.‬‬ ‫عدم حضور به موقع اورژانس اجتماعی و‬ ‫اورژانس ‪۱۱۵‬‬ ‫بخشــنده در پاســخ به این ســوال که نظر شما در‬ ‫خصــوص کلیپ تولیدشــده نیروی انتظامــی و حضور‬ ‫فرمانده انتظامی استان در این ویدئو گفت‪ :‬اظهارات‬ ‫متفاوتیدر اینخصوصارائه شدهاستاماکارشناسان‬ ‫انتظامی در مورد جزئیات این اقدام پلیس می توانند‬ ‫بهتر اظهارنظر کنند‪ .‬دادستان ایالم در بخش دیگری‬ ‫از ســخنان خــود با پاســخ بــه این ســوال که ایــا تمام‬ ‫کارکنــا ن ایــن اداره کل با گلوله ضارب کشــته و زخمی‬ ‫شده اند یا خیر؟ گفت‪ :‬تمام مقتوالن با تیراندازی به‬ ‫قتل رســیده اند و پس از تکمیل نتایج و ازمایش های‬ ‫پزشــک قانونی و کارشناســی سالح نظر نهایی اعالم‬ ‫خواهد شد‪ .‬او در پاسخ به سوال دیگری در خصوص‬ ‫عدم حضور روانشناس و اورژانس اجتماعی درصحنه‬ ‫جرم گفت‪ :‬متاســفانه عدم حضور به موقــع اورژانس‬ ‫اجتماعــی و اورژانــس ‪ ۱۱۵‬در محــل تیرانــدازی بــرای‬ ‫ششــده و دالیــل ایــن امــر در‬ ‫انتقــال مصدومــان گزار ‬ ‫دست بررسی اســت‪ .‬دادستان ایالم افزود‪ :‬در بررسی‬ ‫سوابق ضارب دو مورد محکومیت وجود دارد که البته‬ ‫باتوجهبه مرورزمانمحکومیتکیفریموثر محسوب‬ ‫یشــوند‪ .‬این مقام قضایی در پاســخ به این سوال‬ ‫نم ‬ ‫که چگونه فردی به این درجه از خشــونت می رســد‬ ‫که همکاران خود را به رگبار ببندد و ایا ممکن اســت‬ ‫ضارب ازنظر روانی دچار جنون انی شده باشد افزود‪:‬‬ ‫به صراحت در این خصوص نمی توان اظهارنظر کرد و‬ ‫باید تمام جوانب و زوایای این پرونده بررســی شــود‪.‬‬ ‫بخشنده در پاسخ به این سوال که ایا در خصوص این‬ ‫پروندهفردیدستگیرشدهو تحتبازجوییقرارگرفته‬ ‫است یا خیر گفت‪ :‬فردی بازداشت نشده ولی برخی‬ ‫افراد به عنوان مطلع در این پرونده احضار شده و یا‬ ‫خواهندشد‪.‬‬ ‫تصاویر دوربین های مداربسته اداره کل اموال‬ ‫ و امالک منتشر شود‬ ‫معــاون امنیتــی وزارت کشــور در ســخنانی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬گروگانگیر دارای سوابق مجرمانه بوده است!‬ ‫در صورت صحت این ادعا باید برای بنیاد مستضعفان ‬ ‫خون گریست که فردی سابقه دار در بین کارکنان بدون‬ ‫گزینش های الزم پیش از اســتخدام جذب شده است‪.‬‬ ‫امیدواریــم دســتگاه قضایــی و در راس ان رئی ـس کل‬ ‫دادگستریو دادستانایالمباحساسیتخاصیزوایای‬ ‫نامشخصاینگروگان گیریمسلحانهرابابررسیتصاویر‬ ‫دوربین هایمداربستهبهافکار عمومیارائهدهند‪.‬مدیر‬ ‫ایــن اداره کل نیز عزل شــد؛ این اقدام هرچند مســکن‬ ‫موقتی است اما شخص فتاح رئیس بنیاد مستضعفان‬ ‫کشــور شــخصا باید پاســخگوی مدیران منصوب خود‬ ‫باشد و شنیده هایی مطرح است که مدیرکل درب اتاق‬ ‫خود را از داخل قفل نموده و پس از تهدیدهای فراوان‬ ‫گروگانگیر اقدام به بازگشایی درب ننموده است تا این‬ ‫حادثهخونین ترباشد‪.‬‬ ‫تحلیلی جامعه شناختی بر واقعه گروگان گیری‬ ‫در ایالم‬ ‫خلیلکمربیگی‪،‬دانش اموخته‬ ‫جامعه شناســی و پژوهشــگر‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی در‬ ‫تحلیــل ایــن واقعــه گفــت‪:‬‬ ‫جامعــه ایــران در دورۀ نویــن‬ ‫خــود کــه مرحل ـه ای انتقالــی‬ ‫را ســپری می کند با موج اســیب های اجتماعــی روبرو‬ ‫شده است‪ .‬این موج‪ ،‬چندین سال است که در استان‬ ‫ایــام نیز خودنمایی کــرده به گونه ای که این اســتان‬ ‫به نماد بارزی از تضاد و سرگشتگی در زندگی شهری‬ ‫تبدی لشــده اســت‪ .‬رها شدن و سرگشتگی بین سنت‬ ‫و مدرنیته‪ ،‬پیدایی تضاد و تقابل بین ان ها و فقدان‬ ‫ادبیات صنعت‪ ،‬کار و تولید اما ادبیات منتقدان‬ ‫تخریــب و نقد نااگاهانه و بعضــا اگاهانه بود‪.‬‬ ‫علی رغــم وجود غبــار تخریب‪ ،‬تهدیــد و انتقاد‬ ‫غیراصولــی و زنجیروار از صنعت پتروشــیمی در‬ ‫هفته کار و کارگر و همزمانبا گردوخاکی کهچهل‬ ‫برابر حد مجاز بود‪ ،‬کار و تولید در شرکت بزرگ‬ ‫پتروشیمیایالمحرفنخسترامی زندو کارگران‬ ‫باتولیدمستمر پاسخمنتقدینرادادند‪.‬‬ ‫به بهانه ی خام فروشی که ادبیات تهاجمی و‬ ‫نفیر مشترک برخی از منتقدین بود و درحالی که‬ ‫به هیچ عنــوان مســئولیت ان متوجــه شــرکت‬ ‫پتروشیمی ایالم نیست با تیغ و سنان زخم زدند‬ ‫بر تنصنعتجوانو تازهرونق گرفتهپتروشیمی‬ ‫و از خــود نپرســیدند‪ :‬چــرا فقــط پتروشــیمی؟‬ ‫چــه کســانی مانــع از ایجــاد صنایــع تکمیلــی و‬ ‫پایین دستیپتروشیمیهستند؟پارکپلی پروپیلن‬ ‫چــه وقــت از روی کاغذ خــارج و بر خاک کلنگ‬ ‫زنی می شود تا از خام فروشی جلوگیری شود؟‬ ‫گردوخاک همیشــگی ایالم شعاع دیدشــان را‬ ‫محدود کرد و توانمندی های این صنعت ســبز در‬ ‫ســال های‪ ۹۵‬و ‪ ۹۷‬و صنعــت ارز اور و ارزش افرین‬ ‫در امروز کشور را فدای خودشیرینی برای سیاسیون‬ ‫نمودندوتادودیازفلرینگپتروشیمیبلندمی شود‬ ‫در انتشار انسر از پانمی شناسندواز خودنپرسیدند‬ ‫کهبرادرانوخواهرانجوانمادر الفینبدونحضور‬ ‫سازندگان و کارشناســان خارجی الفین سیزدهم را‬ ‫راه اندازیکرده اند؛کمیمجالشاندهیم‪.‬‬ ‫پتروشــیمی های زیرمجموعــه هلدینــگ‬ ‫خلیج فارس در فروردین سال جاری میزان تولید‬ ‫را ‪ ۶‬درصد افزایش دادند که این عدد در راستای‬ ‫تحقق شعار تولید ثبت شده است و پتروشیمی‬ ‫ایالم نیز به عدد تولید‪ ۲۰۰‬هزار تن اتیلن رسید‪.‬‬ ‫برخی شــعار سالشــان را تخریب پتروشیمی‬ ‫ایــام نام گــذاری نموده انــد و در عوض حمایت‬ ‫از تولید و ســرمایه گذاری به فرار ســرمایه گذار از‬ ‫استان همت گماردند و به جای تبریک روز کارگر‬ ‫به کارگرانی که در شرایط سخت و زیان اور الفین‪،‬‬ ‫یوتیلیتی‪ SRU،HD،‬و سایت کهتعطیلیندارند‬ ‫و پرچم تولید و ارزاوری را در کشور برافراشته اند‪،‬‬ ‫فقــط تخریب می کننــد و در بین نقدهای ان ها‬ ‫هیچ گاهپیشنهادسازنده ایارائهنمی شود‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫جزئیات تیراندازی از زبان دادستان ایالم‬ ‫کســی و چیزی برای مهار این احســاس رهاشــدگی و‬ ‫گم گشتگی‪،‬بهویژگیبارز ایناستانتبدیل شدهاست‪.‬‬ ‫ایــن احســاس رهاشــدگی و معلق بــودن‪ ،‬بــه همراه‬ ‫ضعــف بنیا نهــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصادی‬ ‫یهــای اجتماعی که مســائلی چون‬ ‫و افزایــش نابرابر ‬ ‫خویشاوندســاالری و طایفه گرایــی بــدان می افزایــد‪،‬‬ ‫یشــود از یک سو‪« ،‬حلقۀ محرومیت» شکل‬ ‫ســبب م ‬ ‫گیرد و از سوی دیگر‪« ،‬ناهمسازی منزلتی» باعث شود‬ ‫تا فقر فرهنگی‪ -‬اقتصادی چهرۀ کدر خود را در ایالم‬ ‫به نمایش بگذارد و حاصل ان خشونت باشد‪.‬‬ ‫علــی موســی نــژاد‪ ،‬فعــال اجتماعــی و عضــو‬ ‫هیئت علمــی دانشــگاه ازاد اســامی واحــد ایالم هم‬ ‫شهــا و اظهارنظرهــای‬ ‫گفــت‪ :‬مشــترک غالــب گزار ‬ ‫منتشره در فضای مجازی‪ ،‬ان است که اغازگر حادثه‬ ‫از ســوی مدیــر ســازمان‪ ،‬مــورد تبعیــض قرارگرفتــه و‬ ‫درخواس ـت هایش مســموع واقع نشــده است و پس‬ ‫از چند بار تهدید زبانی و شــفاهی‪ ،‬دســت به چنین‬ ‫اقدامی زده است‪.‬‬ ‫البته قبال از این قبیل وقایع‪ ،‬بارها در ادارات استان‬ ‫ایــام رخ داده اســت؛ همچون خودســوزی مــردی در‬ ‫مقابل بنیاد مســکن اســتان ایالم در اعتراض به عدم‬ ‫صدور پروانه ساختمانی اش‪ ،‬به رگبار بستن تعدادی از‬ ‫ادارات در ملکشاهی‪ ،‬سرقت مسلحانه منزل فرماندار‬ ‫اسبق یکی از شهرستان های استان و ‪. ...‬‬ ‫یشــان‪،‬‬ ‫ایــن حــوادث علی رغــم تفــاوت ظاهر ‬ ‫اساســا از جنــس خشــونت هســتند و عوامــل و‬ ‫ابشــخورهای مشــترکی دارند و مصادیق مقوله ای‬ ‫کلی تر به نام «کین توزی» هســتند‪ .‬ماکس شــلر در‬ ‫کتابــی با همیــن عنوان؛ انتقام‪ ،‬نفرت‪ ،‬حســادت‪،‬‬ ‫بدخواهــی و میــل به تحقیــر دیگــران را اشــکال‬ ‫مختلف کین توزی دانســته‪ ،‬معتقد است که وقتی‬ ‫ایــن عناصــر و نیــز اثراتشــان با عجز عجین شــود‪،‬‬ ‫مــا بــا تنشــی فوق العــاده و خشــونت بار مواجــه‬ ‫خواهیــم شــد‪ .‬نگاهــی بــه وقایــع ســال های اخیر‬ ‫جامعــه ایــران‪ ،‬نشــان دهنده رونــد رو بــه رشــد‬ ‫کین توزی اســت که خود را به شــکل های مختلف‬ ‫جــوک‪ ،‬شــوخی‪ ،‬بی بندوبــاری‪ ،‬تخریــب امــوال‬ ‫عمومی‪ ،‬توهین به افراد و شخصیت های مختلف‬ ‫و ‪ ...‬نشــان می دهد‪ .‬در چند ســال گذشته با سوء‬ ‫نشــکنی‪ ،‬شــرایط‬ ‫مدیریــت‪ ،‬خودمحــوری و قانو ‬ ‫غیرقابل تحملی را بر اکثر شــهروندان غالب کرده‪،‬‬ ‫شــکاف های عمیــق و عظیمــی را به وجــود اورده‬ ‫و جامعــه را ابســتن در ســطوح مختلــف‪ ،‬ابســتن‬ ‫خصومــت و کینــه کــرده اســت کــه مظاهــر ان را‬ ‫هــرروز بــه شــکل های مختلف مشــاهده می کنیم‪.‬‬ ‫کین توزی در جامعه ای رشد می کند که شهروندان‬ ‫بــه شــیوه ها و بهان ههــای مختلــف‪ ،‬مــورد تبعیض‬ ‫یشــوند و امکانات و فرصت های بی شمار‬ ‫واقع م ‬ ‫یشــود و انتقادهــا و‬ ‫نهــا دریــغ م ‬ ‫ب هســادگی از ا ‬ ‫اعتراض های مسالمت امیزشــان شنیده نمی شود یا‬ ‫توطئه دشمن تلقی می شود‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ ایالم‪ :‬بیس ـت وپنج دقیقه از ســاعت ‪۹‬‬‫صبح نگذشــته بود که یکی از تلخ ترین حادثه ی قرن‬ ‫جدیددر ایالمدر ساختمانادارهکلاموالو امالکبنیاد‬ ‫مستضعفان استان واقع در خیابان پاسداران ثبت شد‪.‬‬ ‫فردیمتاهل ونسبتامیانسالباسیماییمتفاوتبایک‬ ‫بزه کار سابقه دار با هویت «نجف»‪ ،‬سکوت چنارهای‬ ‫پاسداران و قعله والی را در قیل وقال کالغ های گرسنه‬ ‫در هم پیچید تا صدای تیراندازی‪ ،‬انفجار نارنجک‪ ،‬اژیر‬ ‫پلیس‪ ،‬امبوالنس و فریادهای کارکنان این اداره کل بهتر‬ ‫به گوش برســد‪ .‬گروگان گیری مسلحانه با نمایش نامه‬ ‫دراماتیکــی بــر پــرده تئاتر مــرگ در ایالم قــرار گرفت و‬ ‫«نجف» بازیگر نقش منفی این قصه مرگ چهار نفر از‬ ‫همکارانخودرارقمزدو‪ ۷‬نفر دیگر راراهیبیمارستان‬ ‫کرد‪ .‬خبر این درگیری تلخ و اسفناک هفت ارزش خبری‬ ‫به ویژهشگفتی‪،‬برخورد‪،‬دربرگیریوبزرگیرادر دلخود‬ ‫جایدادتاسر خطرسانه هایداخلیو خارجییک بار‬ ‫دیگر به ایالم اختصاص یابد‪ .‬با خودکشــی گروگانگیر‬ ‫بازار شایعاتبیش ازپیشداغشداماچهار کشته یاین‬ ‫حادثههیچ کدامنمی توانستندنقشیدرتغییروضعیت‬ ‫شــغلی یا ماندن و رفتن نجف داشــته باشند و نیروی‬ ‫شرکتی بنیاد مستضعفان یکی از هزاران نیروی شرکتی‬ ‫در این کشــور است که امنیت شــغلی و روانی ان ها با‬ ‫مخاطرهروبروشدهاست‪.‬‬ ‫فرج اله صید محمدی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫دارنده تندیس سیمین صنعت سبز در سال‬ ‫‪ ۹۵‬و ‪ ۹۷‬با بروزترین تکنولوژی دنیا تحت عنوان‬ ‫‪ ZLD‬و ‪ ۶‬میلیــون دالر ســرمایه گذاری‪ ،‬صــد در‬ ‫صد پساب تولیدی مجتمع پتروشیمی را بازیابی‬ ‫و در مراحل نهایی نصب است که اگر کارشکنی‬ ‫عوامــل خارج از اراده پتروشــیمی ایالم نبود این‬ ‫پروژه در تیرماه سال ‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری رسیده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫فلرینــگ الفیــن پتروشــیمی ایــام بر اســاس‬ ‫طراحــی پــروژه تقریبــا بــه صفر رســیده اســت و‬ ‫یشــد‬ ‫ترکیبــات ‪ H2S‬کــه پیش ازایــن ســوخته م ‬ ‫طــی یــک فراینــد و با همت متخصصــان واحد‬ ‫گوگردزدایــی بــه محصــول اســتراتژیک ‪DMDS‬‬ ‫‪ CHAVAR65‬تبدیل شــده اســت و طرحــی‬ ‫علمــی در دســت اقدام اســت کــه بر اســاس ان‬ ‫پتروشــیمی ایالم ســعی دارد فلرینگ را در زمان‬ ‫از مدار خارج شدن واحد نیز به حداقل برساند‪.‬‬ ‫بــر اســاس مــاده ‪ ۳۸‬قانــون مالیــات بــر‬ ‫ارزش افزوده صنایع االینده از ‪ ۶‬ماهه دوم ســال‬ ‫‪ ۹۹‬تاکنون یک درصد فروش واحد الفین پس از‬ ‫اعالم امور مالیاتی به خزانه دولت واریز خواهد‬ ‫شــد و این مجتمع برخالف گفته هــای ناقص و‬ ‫ناقضبرخیمنتقدینفرار مالیاتینداشتهاست‪.‬‬ ‫صــدای پتروشــیمی ایــام در عمــل بــه‬ ‫وظیفه مســئولیت های اجتماعی رســاتر است‬ ‫و به جرئت می توان گفت پتروشــیمی ایالم در‬ ‫عمل به وظیفه مسئولیت اجتماعی پیش قراول‬ ‫است و پس از تدوین دستورالعمل مسئولیت ‬ ‫اجتماعــی پتروشــیمی ها کــه در دســت اقــدام‬ ‫اســت اقدامــات موثر انجام شــده با اســناد به‬ ‫اطالع مردم شریف استان خواهد رسید هر چند‬ ‫تا نیل به هدف غایی فاصله اســت‪ .‬هزینه ی‬ ‫اشتغال هر نفر در صنعت بیش از یک و نیم‬ ‫میلیارد تومان اســت و حدود ‪ ۲‬هزار و پانصد‬ ‫نفر در شــرکت پتروشــیمی ایالم مشــغول بکار‬ ‫می باشند که بخش عظیمی از دغدغه ی استان‬ ‫در کاهش بیکاری را برطرف نموده است و به‬ ‫ایــن امــر امــوزش کارگران تــا مرحله مهــارت و‬ ‫ســهم و نقش متخصصان پتروشــیمی ایالم در‬ ‫راه اندازی واحدهای پتروشیمی کشور را اضافه‬ ‫نماییــد‪ .‬پتروشــیمی ایــام بیــش از هرزمانــی‬ ‫تولید ارامش است و امیدواریم فعاالن‬ ‫نیازمند ِ‬ ‫مطبوعاتی و نخبگان رسانه ای ضمن توجه به‬ ‫نقدهای منصفانه‪ ،‬صنعت فعال استان و تولید‬ ‫را حمایت کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خـــبر‬ ‫شــهردار ایــام اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫خصــوص ســازه های غیرمجــاز امــار‬ ‫دقیقی به شــهرداری ایالم اعالم نشــده‪،‬‬ ‫بــر اســاس تشــخیص ناظــر ســازمان‬ ‫نظام مهندســی‪ ،‬ســازه های ناایمــن‬ ‫ازلحــاظ ایمنــی و اســتحکام بنــا بــه‬ ‫شهرداری معرفی می شوند‪.‬‬ ‫به گــزارش تابناک؛ محمــدی اوندی‬ ‫افــزود‪ :‬امــار دقیــق ســازه های غیرمجاز‬ ‫بایــد ســازمان نظام مهندســی بر اســاس‬ ‫مشــخصات فنی و ضوابط ایین نامه ای‬ ‫به شهرداری ارائه دهند‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬صــدور پروانــه در‬ ‫شــهرها بــه اســتناد مــاده ‪ ۵۵‬بــر عهــده‬ ‫شــهرداری ها اســت و مرجع رسیدگی به‬ ‫تخلفات نیز کمیســیون ماده ‪ ۱۰۰‬است‪.‬‬ ‫اوندی ادامه داد‪ :‬بر همین اســاس قرار‬ ‫شده کمیته ای فنی را از اداره استاندارد‬ ‫و نظام مهندســی‪ ،‬راه شهرســازی‪،‬‬ ‫شهرداری‪ ،‬خدمات ایمنی و اتش نشانی‬ ‫بــرای شناســایی ســازه های غیرمجــاز در‬ ‫شهر ایالم تشکیل شود‪.‬‬ ‫او بیــان کــرد‪ :‬طبــق امــاری کــه از‬ ‫اداره اتش نشــانی در دســت داریــم ‪۱۰‬‬ ‫نقطــه بحرانــی در شــهر ایــام وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬امــا بــر اســاس اصــول فنــی و‬ ‫ضوابط ایین نامه ای کارشناســان رسمی‬ ‫دادگســتری و ســازمان نظام مهندســی‬ ‫باید تشــخیص دهند که چه ساختمانی‬ ‫ناایمن هستند‪.‬‬ ‫نماینده مردم ایالم در مجلس شــورای اســامی گفت‪:‬‬ ‫تهــای اصلــی ایــن اســتان تکمیــل و تجهیــز‬ ‫یکــی از اولوی ‬ ‫بیمارستان رازی است که از اصلی ترین مطالبات مردم استان‬ ‫نیز بهشمار می اید‪.‬‬ ‫ســارا فالحی در گفت وگو با تســنیم‪ ،‬افتتاح بیمارستان‬ ‫‪ 376‬تختخوابی رازی ایالم را مطالبه جدی مردم عنوان و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬یکی از اولویت های اصلی این استان تکمیل و‬ ‫تجهیز بیمارستان رازی است که از اصلی ترین مطالبات مردم‬ ‫اســتان نیز به شــمار می اید‪ .‬نماینده مردم ایالم در مجلس‬ ‫شورایاسالمیبااشارهبهمشکالتپیشرویبیمارستانرازی‬ ‫بــرای افتتــاح گفت‪ :‬برای تکمیل زیرســاخت ها و راه اندازی‬ ‫هر چه سریع تر بیمارستان به یک ارتباط بین بخشی‪ ،‬میان‬ ‫دســتگاه های اســتان نیاز اســت تا به کمک دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکی بیایند و این بیمارستان افتتاح و به مردم خدمات‬ ‫درمانی ارائه کند‪ .‬او با تاکید بر تکمیل زیرساخت های این‬ ‫بیمارستانتصریحکرد‪:‬باحمایتدستگاه هایمتولیمشکل‬ ‫راه دسترسی‪ ،‬برق و اب موردنیاز بیمارستان باید حل شود‬ ‫که با برگزاری جلسه ای با مدیران دستگاه های مربوطه این‬ ‫مشکل مرتفع خواهد شد‪ .‬نماینده مردم در مجلس شورای‬ ‫اسالمیبر تکمیلتجهیزاتموردنیاز اینبیمارستانتاکیدکرد‬ ‫و بیان داشــت‪ :‬تکمیل این تجهیزات باید‪ ،‬با کمک وزارت‬ ‫بهداشــت صورت گیرد که مقرر شــد‪ ،‬طی جلس ـه ای با وزیر‬ ‫بهداشــت و با همراهی عوامل علوم پزشــکی استان انجام‬ ‫گیرد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬قبال در مورد تکمیل و تجهیز این‬ ‫بیمارســتان وزیر محترم بهداشــت و معاونین ایشــان قول‬ ‫مساعد دادند که با رایزنی هایی که صورت خواهد گرفت‪،‬‬ ‫محقق خواهد شــد‪ .‬فالحی با اشــاره به اینکه اســتان ایالم‬ ‫مسیر اصلی زوار اربعین است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به تردد زوار‬ ‫اربعین از مسیر استان ایالم‪ ،‬یکی از اولویت های اصلی این‬ ‫استانتکمیلو تجهیز بیمارستانرازیاست کهاز اصلی ترین‬ ‫مطالباتمردماستاننیز بهشمار می اید‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس شــورای اســامی گفــت‪ :‬برای‬ ‫تکمیل تجهیزات این بیمارستان باید دولت پای کار باشد و‬ ‫ما نیز به عنوان نماینده مردم رایزنی های الزم را در این زمینه‬ ‫انجام خواهیم داد و طبق قول رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫استان ایالم تا پایان خردادماه شاهد افتتاح این بیمارستان‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تخصیص‪ ۵۱۰‬میلیاردریالبرایتوسعهاماکنورزشیدر روستاهایدهلران‬ ‫نماینــده مردم دهلــران‪ ،‬ابدانان‪ ،‬دره شــهر و بدره‬ ‫در مجلس شــورای اســامی گفت‪ ۵۱۰ :‬میلیارد ریال از‬ ‫محل مسئولیت های اجتماعی شرکت های نفت و گاز‬ ‫برایتوسعهاماکنورزشیدر روستاهایدهلرانهزینه‬ ‫می شود‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بهزاد علیزاده در دیدار مردم‬ ‫‪ ۱۱‬روســتای بخش دشــت عباس شهرستان دهلران به‬ ‫مشکالت طرح هادی اشاره و اظهار داشت‪ :‬میانگین‬ ‫اجرای طرح های هادی در روستاهای شهرستان پائین‬ ‫اســت که باید ارتقا یابد‪ .‬او با اشــاره به اینکه از محل‬ ‫مســئولیت های اجتماعی نفــت ‪ ۹۸۰‬میلیارد ریــال در‬ ‫یشــود‪ ،‬افــزود‪ :‬از اعتبــار‬ ‫شهرســتان دهلــران هزینــه م ‬ ‫ذکرشده‪ ۴۷۰‬میلیارد ریال برای طرح هادی روستاهای‬ ‫شهرستاندر بخش هایمرکزی‪،‬موسیان‪،‬دشتعباس‪،‬‬ ‫زرین اباد و سراب میمه پیش بینی شده که بنیاد مسکن‬ ‫اقدامــات الزم را انجــام خواهــد داد‪ .‬نماینــده حــوزه‬ ‫جنوبیایالمدر مجلسشورایاسالمیتوجهبهورزش‬ ‫در نقاط روستایی را از دیگر مسئولیت های اجتماعی‬ ‫نفت ذکر کرد و یاداور شد‪ ۵۱۰ :‬میلیارد ریال از همین‬ ‫کوه قالقیران‬ ‫‪ :‬یکــی از مهم تریــن کوه هــای ایالم را می تــوان کوه قالقیران معرفی کرد که طبیعت‬ ‫زیبای ان واقعا غیرقابل وصف است‪ .‬این کوه در ‪ 3‬کیلومتری شمال شهر ایالم قرارگرفته و ارتفاع ان‬ ‫به ‪ 2152‬متر می رسد‪ .‬منظره چشم نواز کوه قالقیران بر هیچ کس پوشیده نیست و طبیعت بکر ان‬ ‫چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند‪.‬‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫دربارهسازه هایغیرمجاز امار دقیقی‬ ‫به شهرداری ایالم اعالم نشده است‬ ‫عکس ‪ :‬رویداد امروز‬ ‫افتتاحبیمارستان‪۳۷۶‬تختخوابیرازیمطالبهجدی‬ ‫مردم ایالم است‬ ‫کارخانهسیماندهلران‬ ‫دربالتکلیفی‬ ‫روزنامه «سفیر ایالم» در شماره روز گدشته‬ ‫خود نوشــت‪ :‬کارخانه سیمان دهلران بعد‬ ‫از ‪ 17‬ســال همچنان در بالتکلیفی اســت‪.‬‬ ‫مسثوالن استان ناتوان از حل مشکالت ان‬ ‫از ارجاعپروندهبرایتعیینتکلیفبهستاد‬ ‫تسهیلورفعموانعتولیدسخنمی گویند‪.‬‬ ‫سرپرست رویداد امروز در استان ایالم‬ ‫| فرج اله صید محمدی |‬ ‫شماره ‪ 35‬صفحه رویداد ایالم‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫توانمندسازیمهمترین‬ ‫راهکار ریشهکن کردن‬ ‫فقر است‬ ‫اســتاندار ایالم بــا تاکید بر اجرای ســرمایهگذاری در‬ ‫طرحهای زودبازده کمیته امداد در نقاط محروم استان‬ ‫گفت‪ :‬توانمندســازی افــراد کمبضاعت‪ ،‬مهمتریــن راه‬ ‫ریشهکن کردنفقر مطلقاست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امروز‪ ،‬حســن بهرامنیــا در ادامه‬ ‫پیگیریهای خود در مرکز به دیدار رئیس کمیته امداد‬ ‫حضرت امام خمینی (ره) رفت و خواستهها و مطالبات‬ ‫مــدد جویــان اســتان را مطــرح کــرد‪ .‬او در ایــن دیــدار‬ ‫خواستار توجه و پیگیری کمیته امداد کشور در خصوص‬ ‫تحقق مصوبات سفر ریاست جمهوری در حوزه کمیته‬ ‫امــداد اســتان‪ ،‬توجــه بــه مســائل و مشــکالت مربوط‬ ‫بــه خشکســالی مددجویــان‪ ،‬رفــع موانع و حمایــت از‬ ‫طرحهای دامداری مددجویان و همچنین اجرای طرح‬ ‫تامین مســکن مددجویان استان شــد‪ .‬استاندار ایالم با‬ ‫عنوان این مطلب که بیش از یکپنجم جمعیت استان‬ ‫تحتپوششنهادهایحمایتیاست‪،‬اظهار داشت‪:‬در‬ ‫اینجاالزماستاز اقداماتارزشمندکمیتهامداددر استان‬ ‫ایالم تشکر کنم و در ادامه خواستار تداوم بیشازپیش‬ ‫این حمایتها هستیم‪ .‬بهرام نیا یکی از راههای از بین‬ ‫بردن فقر مطلق در کشور و استان را توانمندسازی افراد‬ ‫کمبضاعت و اسیبپذیر جامعه خواند و گفت‪ :‬در این‬ ‫راستا کمیته امداد و دیگر نهادهای حمایتی میتوانند با‬ ‫تمرکز بر نقاط محروم نسبت به اجرای سرمایهگذاری‬ ‫در طرحهای زودبازده و کوچک در راستای تقویت بنیه‬ ‫مالیو اقتصادیخانوارهاینیازمنداقدام کنند‪.‬‬ ‫صادرات نخستین محموله‬ ‫صادراتی از مرز هالله‬ ‫شمالی به عراق‬ ‫مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری ایالم‬ ‫گفــت‪ :‬اولین محمولــه که از محصوالت تولیــدی مازاد‬ ‫استان بود از طریق مرز هالله شمالی به کشور عراق و‬ ‫اســتان دیاله صادر شــد‪ .‬تقی منصوریان در گفتوگو با‬ ‫فــارس گفت‪ :‬اولین محمولــه که از محصوالت تولیدی‬ ‫مازاد اســتان بود از طریق مرز هالله شــمالی به کشــور‬ ‫عراق و استان دیاله صادر شد‪ .‬او با بیان اینکه سهشنبه‬ ‫مرز هالله شــمالی از ســوی کشــور عراق باز شــد افزود‪:‬‬ ‫بازگشایی مرزهای چیالت دهلران و چنگوله مهران در‬ ‫دستور کار استانداری اســت و بهزودی دیدارهای مرزی‬ ‫با استانداران واسط و میسان عراق برای این مهم انجام‬ ‫خواهدشد‪.‬مدیرکلهماهنگیامور اقتصادیاستانداری‬ ‫ایــالم بــا بیــان اینکــه بازگشــایی بازارچههــای مــرزی‪،‬‬ ‫مرزنشــینان و شهرســتانهای مرزی را توســعه میدهد‬ ‫گفت‪ :‬روابط خارجی و رونق اقتصاد مرزی از مهمترین‬ ‫شاخصهایتوسعهاستاناست‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 38‬درصدی‬ ‫برداشت گل نرگس در‬ ‫ابدانان‬ ‫مجــری طــرح گل و گیاه زینتی در ایالم گفت‪ :‬ســال‬ ‫جــاری ‪ ۵۸‬میلیــون و ‪ ۹۸۵‬هــزار شــاخه گل نرگــس در‬ ‫ابدانــان برداشتشــده کــه این مقدار نســبت به ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۳۸‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪ .‬نظــری در‬ ‫گفتوگو با فارس گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲۳۸‬هکتار از اراضی‬ ‫ابدانانزیر کشت گلنرگسهستند‪.‬او افزود‪:‬سالجاری‬ ‫‪ ۵۸‬میلیــون و ‪ ۹۸۵‬هــزار شــاخه گل نرگــس در ابدانان‬ ‫برداشتشده که این مقدار نسبت به سال گذشته ‪۳۸‬‬ ‫درصدافزایشداشتهاست‪.‬مجریطرح گیاهانزینتیدر‬ ‫خصوص اینکه بسیاری از نرگس کاران ابدانانی مدعی‬ ‫هستند که متحمل ضرر شــده و بازار فروش نداشتهاند‬ ‫بیان کرد‪ :‬اکثر کشــتهای گل نرگس در ابدانان دیمی‬ ‫و تابع شــرایط اب و هوایی هســتند و امسال به خاطر‬ ‫خشکسالیباز شدنگلهابهتعویقافتادهاستنظری‬ ‫گفــت‪ :‬در خصوص خســارت نرگــس کاران مکاتباتی با‬ ‫وزارتخانه جهت دادن تسهیالت به انها و جبران زیان‬ ‫صورت گرفتهو تقاضایدستگاهتولیدعرقگیر یااسانس‬ ‫گیری شده که گل نرگسهایی که روی دست بهرهبردار‬ ‫مانده و به فروش نمیرسد حداقل از اسانس و عصاره‬ ‫انهااستفادهشود‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ ۹5‬درصدی طرح‬ ‫کاداستر در اراضی دهلران‬ ‫مدیرکل ثبتاسناد و امالک استان ایالم گفت‪ :‬طرح‬ ‫کاداستر اسناد اراضی ملی و دولتی در شهرستان دهلران‬ ‫با‪ ۹۵‬درصد پیشرفت در مراحل تکمیل است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنــا‪ ،‬علی مرادپــور در دیدار با فرمانــدار ویژه دهلران‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اراضی ملی دهلران‪ ۷۰۰‬هزار هکتار است‬ ‫کــه طــرح کاداســتر ان بــا ‪ ۹۵‬درصد پیشــرفت در حال‬ ‫اجراست‪.‬او افزود‪:‬طرح کادستر اراضی کشاورزیدهلران‬ ‫نیز در روستاهای جلیزی و پتک اعراب شروعشده است‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبتاســناد امالک ایــالم افزود‪ :‬طرح کاداســتر‬ ‫ایــن اراضــی در ســطح ‪ ۶‬هــزار هکتــار در حال تطبیق‪،‬‬ ‫مستندســازی و تشکیل پرونده اســت‪ .‬معاون استاندار‬ ‫و فرمانــدار ویــژه دهلــران هم ضمن تقدیــر از عملکرد‬ ‫ثبتاسناد و امور اراضی که کار انها خدمت به مردم و‬ ‫کشاورزان محسوب میشود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اجرای کاداستر‬ ‫اراضی ملی به جهت جلوگیری از زمینخواری و تثبیت‬ ‫مالکیت دولت از اهمیت ویژهای برخوردار است‪.‬‬ ‫محــل بــرای احــداث ‪ ۲۳‬زمیــن چمن مصنوعی‪ ،‬ســه‬ ‫سالن ورزشی و یک زمین چمن روستایی در روستاهای‬ ‫شهرستان لحاظ شده است‪ .‬علیزاده تاکید کرد‪ :‬بیشتر‬ ‫مطالبــات مردم این روســتاها در حوزه اب شــرب بود‬ ‫که با اعتباراتی که برای سال جاری در این حوزه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬شاهد رفع مشکالت اب شرب خواهیم بود‪ .‬او‬ ‫مطالبات دامداران در زمینه تامین علوفه را یاداور شد و‬ ‫گفت‪ :‬با حذف ارز یارانه ای مشکالتی برای کشاورزان‬ ‫بــه وجــود می ایــد ولی بــا توجه به تصمیــم دولت و‬ ‫تامین ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد ریال اعتبار از طریق تسهیالت‬ ‫ارزان قیمت و با بهره ‪ ۱۰‬درصد از متولیان انتظار است‬ ‫دامداران از این تسهیالت بهره مند شوند‪ .‬علیزاده به‬ ‫خرید دام مازاد و پیگیری از طریق وزیر اشاره و افزود‪:‬‬ ‫خرید دام توسط پشتیبانی دام در دستور کار است که‬ ‫امیدواریماینموضوعتسریعشود‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫ایالم‬ ‫‪6‬‬ ‫رویدا د ایالم‬ ‫پنجشنبه ‪ 01‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1330‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 01‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1330‬‬ ‫شماره ‪35‬‬ ‫بارشها ‪ 42‬درصد نسبت به سال قبل کاهشیافته است‬ ‫سایه شوم خشکسالی بر سر دامداری ایالم‬ ‫ســایه ســنگین خشکســالی بــر دامــداری ایالم‬ ‫باعث شده بســیاری از دامداران دامهای خود را با‬ ‫قیمتها بسیار پایین به حراج بگذارند‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬کاهش شدید بارشها‪ ،‬زرد شدن مزارع و مراتع‬ ‫استان ایالم انهم در فروردینماه‪ ،‬خبر از سالی کم‬ ‫رونق میدهد‪ ،‬سالی که دامداران و کشاورزان استان‬ ‫از همین حاال پیشبینی میکنند که با چالش بزرگی‬ ‫مواجههستند‪.‬‬ ‫خشکســالی اخیر در اســتان ایالم تولید غالت‬ ‫بهویژه جو در استان را با کاهش مواجه کرده است‪،‬‬ ‫موضوعــی که در کنار دیگر مشــکالت مثل کمبود‬ ‫منابع ابی‪ ،‬نبود نهادههای دامی و… موجب شده‬ ‫تا دامداران دامهای خود را با قیمتهایی پایین به‬ ‫فروش بگذارند‪ .‬مشکل تامین خوراک دام در استان‬ ‫ایالم امســال بیش از گذشــته پررنگتر و دامداران‬ ‫بــا چالشهــای جــدی مواجه کــرده اســت‪ .‬چالش‬ ‫دامداران از کاهش بیسابقه بارندگیها در ‪ ۵۰‬سال‬ ‫اخیر در اســتان شــروع شــد و پایان این داســتان به‬ ‫خشک شدن مراتع در فروردینماه و قبل از فصل‬ ‫برداشت ختم شده است‪ .‬همه عوامل جمع شده‬ ‫تا دامداران امسال نگران تهیه کاه و کلش و علوفه‬ ‫برای دامهای خود باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب منطقــهای ایالم اظهار داشــت‪:‬‬ ‫نسبتبه‪ ۵۰‬سالقبلاستانایالمخشکترینسال‬ ‫راتجربه کردهاست‪،‬امسالنیز بارشهادر استان‪۴۲‬‬ ‫درصد نسبت به سال گذشته و ‪ ۴۶‬درصد نسبت به‬ ‫بلندمدت کاهشیافته است‪ .‬علی پوراحمد افزود‪:‬‬ ‫این موضوع تاثیر بسزایی بر روی کاهش منابع اب‬ ‫اعم از منابع زیرزمینی و سطحی گذاشته است‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حجم ذخیره اب سدهای استان ایالم‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار تن محصول کاه و کلش در استان تولید‬ ‫میشود اما امسال پیشبینیشده این میزان کمتر از‬ ‫‪ ۲۳۰‬هزار تن است‪.‬‬ ‫حشمت ا‪ ...‬زرین جوب بیان کرد‪ :‬خشکسالی‬ ‫ضربات سختی بر پیکره کشاورزی استان ایالم وارد‬ ‫کرده بهطوری خسارت ‪ ۱۰۰‬درصدی به اراضی دیم‬ ‫واردشــده است‪ .‬او گفت‪ :‬خشکسالی باعث افت‬ ‫تولید در اراضی کشاورزی کشتشده در استان ایالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خروج کاه و کلش در ایالم ممنوع است‬ ‫در وضعیت فعلی حدود‪ ۵۰‬درصداست که نسبت‬ ‫به بلندمدت‪ ۳۰‬درصد کاهش نشان میدهد‪.‬‬ ‫پوراحمد ادامه داد‪ :‬بررســیها نشــان میدهد‬ ‫هدررفت اب در شبکه توزیع اب وجود دارد و باید‬ ‫اقدامات بهســازی شبکه بیش از گذشته در دستور‬ ‫کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫تولیدات کاه و کلش در استان کفاف مصرف‬ ‫دامداران را نمیدهد‬ ‫کم بودن مراتع در تمام کشــور و بهویژه استان‬ ‫ایــالم از یکســو و ردپــای دالالن در خریــد کاه و‬ ‫کلشها در سال گذشته امسال مشکالت دامداران‬ ‫را دوچندان کرده اســت‪ .‬ردپای دالالن برای خرید‬ ‫کاه و کلش باوجودانکه فصل برداشت فرانرسیده‬ ‫محســوس اســت‪ ،‬انچه ضرورت کنترل و نظارت بر‬ ‫توزیع کاه و کلش و علوفه دام را در استان دوچندان‬ ‫کــرده‪ ،‬کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی مراتــع اســتان در ســال‬ ‫جــاری اســت‪ .‬در حال حاضر میزان تولیــدات کاه و‬ ‫کلش در استان کفاف مصرف دامداران را نمیدهد‪،‬‬ ‫بنابراین باید قوانینی وضع شــود که کاه و کلش از‬ ‫اســتان خارج نشــود‪ .‬در کنار وضع این قوانین باید‬ ‫دســتگاههای نظارتــی بــا جدیــت بیشــتری مبادی‬ ‫ورودی و خروجی را کنترل کنند‪.‬‬ ‫تا دو ماه اینده دامداران نمیتوانند‬ ‫مقاومت کنند‬ ‫یکــی از دامــداران ایالمــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مراتعی را که با قیمت هنگفت خریداری میکنیم‬ ‫بههیچعنــوان کفــاف دامها را نــدارد‪ ،‬اگر این روند‬ ‫ادامه پیدا کند تا دو ماه اینده دامداران نمیتوانند‬ ‫مقاومــت کنند‪ .‬مهــدی قادری افزود‪ :‬با مشــکالت‬ ‫نبود علوفه و خشکسالی مجبور هستیم دامهای‬ ‫خود را به قیمت بسیار پایین بفروشیم‪ .‬او با اشاره‬ ‫به اینکه خشکسالی ازیکطرف و دالالن از طرف‬ ‫دیگــر باعث افزایش قیمت کاه و کلش در اســتان‬ ‫ایالم شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار داریم مسئوالن بر‬ ‫فروش کاه و کلش در استان نظارت داشته باشند‪.‬‬ ‫کاهش تولید کاه و کلش در استان ایالم‬ ‫معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی‬ ‫ایــالم اظهــار داشــت‪ :‬در ســالهای عــادی حــدود‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی ایــالم نیــز‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬انتقــال هرگونــه کاه و کلــش به‬ ‫خــارج از اســتان ممنــوع اســت و فقــط بایــد در‬ ‫خــود اســتان مصــرف شــود‪ .‬اذرنــوش عمــوزاده‬ ‫افــزود‪ :‬حــدود ‪ ۲‬هــزار تن نهادههــای دامی به‬ ‫اســتان تعلقگرفته کــه بهمرور بین دامــداران و‬ ‫عشایر توزیع میشود‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده انتظامــی ایــالم نیــز‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬طــی ابالغیــهای کــه صــورت‬ ‫گرفتــه هرگونــه خــروج کاه و کلش در اســتان‬ ‫ممنــوع اســت و بهطورجــدی بــا افــرادی کــه‬ ‫اقــدام بــه خــروج غیرقانونــی کاه و کلــش از‬ ‫اســتان داشــته باشــند برخــورد خواهیــم کرد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســین نجفــی گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه کمبــود بارشهــا در ســال زراعــی جــاری‪،‬‬ ‫خشکســالی و کمبــود محصــوالت کشــاورزی‬ ‫کــه بهتبع ان مشــکالتی را برای کشــاورزان و‬ ‫دامــداران اســتان بــه همراه خواهد داشــت‪،‬‬ ‫ممنوعیــت خــروج کاه و کلــش از اســتان بــه‬ ‫مرحله اجرا گذاشتهشــده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫راهپیماییروز جهانی قدس در ‪ ۳۵‬نقطه استان برگزار میشود‬ ‫سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی‬ ‫اســتان ایالم در نشســت هماهنگی و برنامهریزی‬ ‫راهپیماییروز جهانیقدس‪،‬اظهار کرد‪:‬راهپیمایی‬ ‫باشکوه روز جهانی قدس در نقاط مختلف استان‬ ‫ایالم همزمان با سراســر کشــور برگزار میشود‪ .‬به‬ ‫گــزارش شبســتان‪ ،‬علــی چراغی پور بــا بیان اینکه‬ ‫راهپیمایی روز جهانی قدس در ‪ ۳۵‬نقطه استان‬ ‫ایالم برگزار میشــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تمهیدات الزم‬ ‫برای برگزاری باشکوه مراسم راهپیمایی روز جهانی‬ ‫قدس در مرکز استان و سایر شهرستانها با حضور‬ ‫و مشــارکت دســتگاههای اجرایــی و فرهنگــی و‬ ‫نهادهــای انقالبــی فراهمشــده اســت‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکــه برگــزاری راهپیمایــی روز جهانی قــدس در‬ ‫سال جاری از اهمیت و حساسیت ویژهای نسبت‬ ‫به سالهای گذشــته برخوردار است‪ ،‬گفت‪ :‬زنده‬ ‫نگاهداشــتن روز جهانــی بهعنوان محــور وحدت‬ ‫جهــان اســالم‪ ،‬نمایــش اتحــاد و یکپارچگی امت‬ ‫اســالمی در موضوع فلســطین‪ ،‬حمایــت از ارمان‬ ‫قدس شــریف بهمثابه مســئله اول جهان اســالم‪،‬‬ ‫گسترش فرهنگ مقاومت در افکار ملل مسلمان‪،‬‬ ‫معرفــی جنایتهای رژیم منحــوس و کودک کش‬ ‫اسرائیل بهعنوان دشمن اصلی مسلمانان و همه‬ ‫ادیــان الهــی و تبیــی و ترســیم چرایــی راهبــردی‬ ‫ابتکار حضرت امام راحل از نامگذاری روز جهانی‬ ‫قــدس و تجلیل از شــهدای مقاومت از مهمترین‬ ‫اهــداف برگزاری راهپیمایــی روز جهانی قدس در‬ ‫ســال جاری اســت‪ .‬چراغی پور با اشــاره به اینکه‬ ‫برگــزاری راهپیمایــی در سراســر اســتان بــا رعایت‬ ‫دستورالعملهایپروتکلهایبهداشتی‪،‬هماهنگی‬ ‫با دستگاههای مرتبط در راستای برگزاری باشکوه‬ ‫راهپیمایــی روز جهانــی قدس‪ ،‬برنامهریــزی برای‬ ‫مشارکت گروهها و سالیق مختلف در راهپیمایی‬ ‫روز جهانــی قــدس‪ ،‬رعایــت دســتورالعملهای‬ ‫بهداشــتی در برگزاری برنامهها و راهپیماییها در‬ ‫استان‪ ،‬تولید محتوا و برگزیده بیانات رهبر انقالب‬ ‫و امــام راحــل‪ ،‬موشــن گرافــی‪ ،‬طــرح و اســتفاده‬ ‫از شــبکههای اجتماعــی ازجملــه برنامههــای روز‬ ‫جهانی قدس در سطح استان است‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫هماهنگی برای استفاده از ظرفیت کانونها‪ ،‬مراکز‬ ‫فرهنگی‪ ،‬مســاجد و هستههای مختلف مردمی‪،‬‬ ‫ســازمانهای مردمنهــاد‪ ،‬فضــای ســازی محیطــی‬ ‫و تبلیغــی بــه همــت شــهرداریها و دهیاریهــا‪،‬‬ ‫هماهنگی با صداوسیما و رسانه در راستای پخش‬ ‫برنامههای روز جهانی قدس‪ ،‬هماهنگی با شورای‬ ‫سیاســتگذاری ائمــه جمعــه‪ ،‬ســخنرانی قبــل از‬ ‫خطبههــای نماز جمعــه و برگزاری نشســتهای‬ ‫بصیرتی ازجمله برنامههــای روز جهانی قدس در‬ ‫استان ایالم است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۳000‬تن کلزا از کشاورزان استان خریداری شد‬ ‫مدیــرکل تعــاون روســتایی ایــالم گفــت‪:‬‬ ‫تاکنون ســه هزار تن کلزا از کشاورزان جنوب‬ ‫اســتان خریداریشده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬محمدناصــر ناصــری‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬برداشــت کلزا در شهرســتانهای‬ ‫دهلــران و مهــران در جنــوب اســتان ایــالم‬ ‫اغازشــده است‪ .‬او با اشــاره به اینکه تاکنون‬ ‫بالغبــر ســه هــزار تــن کلــزا از کشــاورزان‬ ‫شهرســتانهای مهــران و دهلــران خریداری و‬ ‫نگهــداری شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬از ایــن مقدار‬ ‫یکهــزار و ‪ ۶۰۰‬تن به مقاصــد موردنظر حمل‬ ‫و ارسالشــده اســت‪ .‬ناصری اضافه کرد‪ :‬پنج‬ ‫مرکز خرید کلزا در ســطح استان طبق اخرین‬ ‫اســتانداردهای شــرکت غلــه و اداره کل‬ ‫اســتاندارد کار خرید محصوالت کشــاورزی را‬ ‫از کشــاورزان اغــاز کردهاند‪ .‬مدیــرکل تعاون‬ ‫روســتایی اســتان ایــالم اضافــه کرد‪ :‬ســازمان‬ ‫تعــاون روســتایی اســتان در مقــام مباشــرت‬ ‫اداره کل غلــه و خدمــات بازرگانــی بــا‬ ‫اســتفاده از شــبکه تعاونی روســتایی توانمند‬ ‫و فعال با پراکندگی در تمام نقاط روســتایی‬ ‫اســتان از قبــل تمهیــدات الزم بــرای تجهیــز‬ ‫مرا کــز خرید و اموزش عوامــل نظارتی اقدام‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برایرفعمشکالتایالمنیازمندپایکار امدنهمهدستگاههاو همکاریمردمهستیم‬ ‫جلســه تخصصی خانه نخبگان علمی بســیج‬ ‫ایــالم بــا حضــور دادســتان مرکــز اســتان‪ ،‬مســئول‬ ‫ســازمان بســیج علمی‪ ،‬پژوهشــی و فناوری اســتان‬ ‫و اعضای خانه نخبگان علمی بســیج استان ایالم‬ ‫در دفتــر دادســتانی برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش میزان‪،‬‬ ‫عبدالوهاب بخشــنده دادســتان مرکز اســتان ایالم‬ ‫در این دیدار با مثبت ارزیابی کردن فعالیت خانه‬ ‫نخبگان علمی بسیج استان عنوان کرد‪ :‬دادستانی‬ ‫اســتان اماده هرگونه همکاری با نخبگان بسیجی‬ ‫در راســتای توســعه و رفع مشکالت استان خواهد‬ ‫بــود و امیدواریم بــا همافزایی و تعامل حداکثری‬ ‫شاهد کاهشمشکالتو معضالتجامعهباشیم‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکه خشکســالی و بحران کمبــود اب‬ ‫از عمده مشــکالت اصلی اســتان بــوده که نیازمند‬ ‫مدیریــت صحیــح اســت اظهــار کــرد‪ :‬اســتان ایالم‬ ‫بــا مشــکالت عدیــدهای در حوزه مبلمان شــهری‪،‬‬ ‫بحــران اب و خشکســالی‪ ،‬معضــالت اجتماعی و‬ ‫اسیبهای فضای مجازی روبرو است که برای رفع‬ ‫این مشکالت نیازمند پایکار امدن همه دستگاهها‬ ‫و همکاری مردم هستیم‪ .‬دادستان مرکز استان ایالم‬ ‫ضمــن موافقت با درخواســت انعقــاد تفاهمنامه‬ ‫همکاری دادســتانی و خانه نخبگان بســیج اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬نخبــگان جامعــه ظرفیتهای عظیم کشــور‬ ‫هستند که خوشبختانه استان ما نیز از این ظرفیت‬ ‫علمیتوانمندبهرهمنداستو امیدواریمباتعامل‪،‬‬ ‫همافزایی و اســتفاده از نظرات و دیدگاههای این‬ ‫قشر پویاو تاثیرگذار کاهشمشکالتو اسیبهادر‬ ‫حوزههایمختلفراشاهدباشیم‪.‬‬ ‫مســئول ســازمان بســیج علمی‪ ،‬پژوهشــی و‬ ‫فناوری اســتان ایالم در این جلســه با اشــاره به‬ ‫ظرفیــت مناســب خانــه نخبــگان علمی بســیج‬ ‫اســتان عنــوان کــرد‪ :‬خوشــبختانه باگذشــت‬ ‫یــک دهــه از شــکلگیری خانــه نخبــگان علمی‬ ‫بســیج اســتان‪ ،‬عالوه بــر ســازماندهی ظرفیت‬ ‫نخبگــی و دانشــی در عرصههــای مختلــف‪،‬‬ ‫شــاهد هدفمنــد کــردن طرحهــای پژوهشــی و‬ ‫حــل بســیاری از مســائل اســتان در حوزههــای‬ ‫مختلــف علمــی هســتیم‪ .‬محمــود علــی پــور با‬ ‫اشــاره به نامگذاری ســال جدید با عنوان تولید‪،‬‬ ‫دانشبنیــان و اشــتغال افریــن از ســوی رهبــری‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬حمایــت همهجانبــه از نخبــگان‬ ‫نهتنهــا میتواند زمینهســاز تحقق شــعار باشــد‬ ‫بلکــه میتوانــد صعــود جمهــوری اســالمی بــه‬ ‫قلههای رفیع علم و دانش را نیز در پی داشته‬ ‫باشــد‪ .‬مســئول سازمان بســیج علمی‪ ،‬پژوهشی‬ ‫و فنــاوری اســتان ایــالم ادامه داد‪ :‬این ســازمان‬ ‫بــا داشــتن ظرفیتهایــی‪ ،‬چــون مراکــز رشــد و‬ ‫فناوری‪ ،‬کارگروههای تخصصی و مراکز هدایت‬ ‫و حمایت همواره اماده ارائه خدمت به نخبگان در‬ ‫راستای تبیین جهاد علمی خواهد بود و امیدواریم‬ ‫با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای استانی شاهد‬ ‫خودکفاییعلمیدر تمامیعرصههاباشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مرز مهرانهمچنانبستهاست‬ ‫فرماندار مهران گفت‪ :‬مرز مهران کماکان به روی کســانی که‬ ‫فاقد ویزا از کشور عراق باشند بسته است‪.‬‬ ‫علی عباس شفیعی در گفتگو با مهر اظهار کرد‪ :‬به دنبال خبر‬ ‫منتشرشــده در فضــای مجــازی مبنی بر باز شــدن مــرز مهران‪ ،‬به‬ ‫اطالع عموم مردم اســتان و کشــور میرســاند خبر مذکور صحت‬ ‫نداشته و مرز مهران کماکان به روی کسانی که فاقد ویزا از کشور‬ ‫عراق باشند بسته است‪ .‬او گفت‪ :‬تنها گروههایی که اجازه تردد‬ ‫از مرز مهران دارند شــامل طالب علوم دینی‪ ،‬دانشــجویان‪ ،‬تجار‬ ‫و بازرگانــان‪ ،‬افــراد دارای مدارک پزشــکی‪ ،‬دو تابعیتی و کســانی‬ ‫کــه دارای مهــر خــروج گذرنامه از کشــور جمهوری اســالمی ایران‬ ‫را داشــته باشــند‪ ،‬اســت‪ .‬فرمانــداری مهــران بیــان کرد‪ :‬لــذا تاکید‬ ‫میکنیم مرز زمینی مهران همچنان بسته است‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫انجام ‪ 2400‬خدمت و پروژه مسکن‬ ‫برای مددجویان کمیته امداد‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان‬ ‫اســت حوزه بســیج ســازندگی‬ ‫ایالم گفت‪ :‬سال گذشته بیش از‬ ‫ســپاه بــوده کــه مشــارکت در‬ ‫‪ ۲۴۰۰‬خدمت و پروژه مســکن‬ ‫ســاخت ‪ ۶۳۰‬واحد مســکونی‬ ‫به مددجویان استان ارائهشده‬ ‫بــرای مددجویان کمیتــه امداد‬ ‫است‪.‬‬ ‫ازجمله ایــن همکاریها بوده‪.‬‬ ‫رضا طاهری‬ ‫به گفته رضا طاهری از این‬ ‫طاهریگفت‪:‬یکیاز مشکالت‬ ‫تعــداد ‪ ۵۵۰‬مــورد ان ســاخت‬ ‫کمیته امداد در زمینه ســاخت‬ ‫مســکن و بقیــه نیز‪ ،‬تعمیــرات‪ ،‬ســاخت حمام مســکن مددجویان تامین زمیــن موردنیاز بوده‬ ‫و ســرویسهای بهداشتی بوده‪ .‬مدیرکل کمیته که در صورت تامین زمین توســط دســتگاههای‬ ‫امداد استان ایالم در ایین کلنگ زنی شش واحد متولی و همکاری انها در این زمینه‪ ،‬رفع مشکل‬ ‫مسکونی مددجویان کمیته امداد در شهرستان مسکن مددجویان بهسرعت برطرف میشود‪.‬‬ ‫ایــوان گفــت‪ :‬تــالش مــا ایــن اســت در صــورت رئیس کمیته امداد شهرستان ایوان نیز با عنوان‬ ‫همــکاری دســتگاههای دیگــر مشــکل مســکن اینکه ســال گذشــته بیش از چهار میلیارد تومان‬ ‫مددجویان کمیتــه امداد اســتان در کوتاهمدت صــرف تامیــن مســکن مددجویــان ایوان شــده‬ ‫برطرف شود‪ .‬او گفت‪ :‬یکی از دستگاههایی که گفت‪ :‬این شش واحد مسکونی برای نیازمندان‬ ‫در زمینه تامین مسکن مددجویان در کنار کمیته فاقد مسکن ایوان با همکاری بسیج سازندگی‬ ‫امــداد بــوده و با امداد همکاری نزدیک داشــته سپاهانجاممیگیرد‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫جذب بیش از ‪ ۷‬میلیارد ریال اعتبار برای‬ ‫ورزش بانوان ایالم‬ ‫نماینــده مــردم ایــالم در‬ ‫و دره شــهراز محــل ایــن اعتبار‬ ‫مجلــس از جــذب ‪ ۷‬میلیــارد‬ ‫انجامخواهدشد‪.‬‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلیــون ریــال اعتبــار و‬ ‫او گفت‪ :‬برگزاری جشنواره‬ ‫ابــالغ جهــت توســعه ورزش‬ ‫تکریــم الگوهــای برتر حجاب‬ ‫بانــوان بــه ورزش و جوانــان‬ ‫و عفــاف‪ ،‬امــوزش و ارتقــای‬ ‫سارا فالحی‬ ‫اســتان خبــر داد‪ .‬ســارا فالحی‬ ‫توانمندســازی منابــع انســانی‬ ‫در گفتوگــو بــا ایســنا اظهــار‬ ‫بانــوان از برنامههــای در نظــر‬ ‫کرد‪ :‬کمک به بخش بانوان هیئتهای ورزشــی گرفتهشــده وزارت ورزش و جوانان برای توسعه‬ ‫اســتان‪ ،‬حمایــت از اجــرای برنامههــای ورزش ورزش بانــوان در اســتان ایــالم نیــز‪ ،‬از محل این‬ ‫همگانی بانوان‪ ،‬اموزش و ارتقای توانمندسازی اعتبار انجام خواهد شد‪ .‬نماینده مردم ایالم در‬ ‫منابع انســانی بانوان‪ ،‬امادهسازی سالن ورزشی مجلس شورای اســالمی تصریح کرد‪ :‬این اعتبار‬ ‫بانوان ایالم‪ ،‬اجرای طرح ملی سنجش قامت و از محــل اعتبارات ‪ ۲۷‬درصــد از ‪ ۹‬درصد تعرفه‬ ‫حرکات اصالحی ویژه زنان و دختران روستایی‪ ،‬مالیــات بر ارزشافــزوده پس از دیدار با کاظمی‬ ‫کمک به امادهسازی سالنهای ورزشی بانوان در پور‪ ،‬معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و‬ ‫شهرستانهای ایالم‪ ،‬ملکشاهی‪ ،‬ایوان‪ ،‬ابدانان جوانان به استان ابالغشده است‪.‬‬ ‫امادهباش برای مقابله با اتشسوزیهای‬ ‫احتمالی در عرصههای منابع طبیعی‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت‬ ‫و دهیــاران نیــز بایــد در مــوارد‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫حریق پیشگام باشند تا شاهد‬ ‫اســتان ایــالم از امادهبــاش‬ ‫تخریــب کمتــر منابــع طبیعی‬ ‫کلیــه نیروهای یــگان حفاظت‬ ‫و عرصههــای ملــی کــه امانت‬ ‫بــرای مقابله بــا عوامــل ایجاد‬ ‫در دســت ما هســتند نباشــیم‪.‬‬ ‫علیرضا بیگلری‬ ‫اتشســوزیهای احتمالــی در‬ ‫بیگلری تصریــح کرد‪ :‬حفاظت‬ ‫سطحعرصههایمنابعطبیعی‬ ‫از منابعطبیعیو ملیبهعنوان‬ ‫استان همزمان با فصل گرما خبر داد‪.‬‬ ‫وظیفه ملی‪ ،‬شــرعی و قانونی ضروری اســت و‬ ‫به گزارش شبستان‪ ،‬سرهنگ علیرضا بیگلری باید از هر نوع اتشسوزی در جنگلها و مراتع‬ ‫در جلســه هماهنگــی اطفــا حریــق شهرســتان خــودداری شــود‪ .‬فرمانده یگان حفاظت منابع‬ ‫دهلــران‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬بــا توجه به شــرایط اب و طبیعی و ابخیــزداری ایالم یاداور شــد‪ :‬ضرورت‬ ‫هوایــی و ایجاد پوشــش گیاهــی در عرصههای دارد شهروندان و طبیعت گردان از روشن کردن‬ ‫طبیعی و خشک شدن پوشش گیاهی در فصل اتش در سطح جنگلها و مراتع خودداری و باید‬ ‫گرمــا احتمــال وقــوع حریــق در مناطق جنگلی از خامــوش نمــودن اتــش افروخته قبــل از ترک‬ ‫و مرتعــی افزایش مییابد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬کلیه محل در تفرجگاهها و مناطق جنگلی اطمینان‬ ‫پاســگاهها و نیروهــای یــگان حفاظــت منابــع حاصل شود تا شاهد حریق در عرصههای ملی‬ ‫طبیعــی اســتان امادگــی کامل جهــت مقابله با نباشــیم‪ .‬او بــر ضــرورت بهرهگیری از مشــارکت‬ ‫عوامل ایجاد اتشسوزیهای احتمالی در سطح مردم جهت جلوگیری از وقوع حریق در مناطق‬ ‫عرصههــای جنگلی و مرتعــی اســتان را دارند و جنگلــی و مرتعی تاکید کرد و گفــت‪ :‬کاهش و‬ ‫برنامهریزیهای الزم در این راستا صورت گرفته پیشــگیری از اتشســوزی در عرصههــای منابع‬ ‫اســت‪ .‬فرمانــده یگان حفاظــت منابع طبیعی طبیعــی نیازمند مشــارکت مــردم بــوده و مردم‬ ‫و ابخیزداری ایالم گفت‪ :‬با توجه به گستردگی میتواننددر صورتمشاهدههرگونهاتشسوزی‬ ‫عرصههایملیاستانانتظار استمردمدر موارد و یاتخریبو تصرفعرصههایمنابعطبیعیاز‬ ‫حریق در کنار نیروهای منابع طبیعی باشند‪ .‬او طریق شماره شبانهروزی ‪ 1504‬گزارشهای خود‬ ‫گفت‪ :‬انجمنهای مردمنهاد و بسیج و شوراها را اطالع دهند‪.‬‬ ‫عملیات تکمیل قطعه اول‬ ‫بزرگراه ایالم‪ -‬مهران بیوقفه‬ ‫در حال انجام است‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان ایــالم‬ ‫در بازدیــد از مراحــل اجرایــی ایــن قطعــه‬ ‫از بزرگــراه ایــالم‪ -‬مهران از تــالش بیوقفه‬ ‫بــرای تکمیــل ایــن قســمت از مســیر خبــر‬ ‫داد‪ .‬بــه گــزارش مــوج‪ ،‬عبدالــه بهــادری‬ ‫در ایــن بازدیــد کــه فرمانــدار شهرســتان‬ ‫مهــران نیــز حضــور داشــت گفــت‪ :‬عملیات‬ ‫اجرایــی قطعــه اول بزرگــراه ایــالم‪ -‬مهران‬ ‫(مهدیابــاد_ ســهراهی ماربــره) بــا توجــه‬ ‫بــه توپوگرافــی منطقــه ســختترین‬ ‫و پرهزینهتریــن قســمت مســیر اســت‬ ‫بهطوریکــه در ایــن قطعــه ‪ 11‬کیلومتــری‬ ‫دو دســتگاه تونــل حفاریشــده و عالوه بر‬ ‫احداث پلهای بزرگ و کوچک و برداشت‬ ‫ترانشــه هــای عظیــم‪ ،‬مهــار قطعــه رانشــی‬ ‫نیــز در ایــن قطعــه قــرار دارد‪ .‬مدیرکل راه‬ ‫و شهرســازی در ادامــه افزود‪ :‬تونل اول به‬ ‫طــول ‪ 840‬متر بعــد از روســتای مهدیاباد‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬حفــاری و کــف بــرداری ایــن‬ ‫تونــل بهطور کامل انجامشــده و هماکنون‬ ‫پیمانکار مشــغول ترانشــه بــرداری ورودی‬ ‫و خروجــی ایــن تونــل اســت و بــهزودی‬ ‫عملیات الینینگ (پوشــش دیوار و ســقف)‬ ‫ان اغــاز میشــود‪ .‬او در خصــوص وضعیت‬ ‫تونــل دوم گفــت‪ :‬تونــل دوم به طول ‪750‬‬ ‫متــر کــه حفاری و کف بــرداری ان به پایان‬ ‫رســیده و هماکنون عملیات الینینگ ان در‬ ‫حــال ان در حــال انجام اســت کــه در حال‬ ‫حاضــر ‪ 120‬متــر الینینــگ بــه انجام رســیده‬ ‫اســت‪ .‬بهــادری افــزود‪ :‬بــرای مهــار قطعــه‬ ‫رانشــی محور ایالم‪ -‬مهــران در قطعه اول‬ ‫ایــن مســیر کــه طــول ان دو کیلومتــر اســت‬ ‫قــرارداد منعقدشــده و پیمانــکار در حــال‬ ‫فعالیــت اجرایی اســت‪ ،‬قــرارداد اولیه این‬ ‫قطعــه بالغبــر ‪ 230‬میلیــارد تومان اســت و‬ ‫بــرای اجــرای ان ‪ 231‬شــمع بــا عمقهــای‬ ‫ز یــاد اجــرا خواهــد شــد و تقاطــع غیــر‬ ‫همســطح ســهراهی ماربــره (جــاده قدیــم‬ ‫ایــالم‪ -‬صالحابــاد) نیــز در ایــن محــدوده‬ ‫احداث میشود‪.‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیایالم‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 19‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1366‬‬ ‫دو شرطچلسیبرایبازگشتلوکاکو بهاینتر‬ ‫باشگاه چلسی اماده است‬ ‫کــه مدیران چلســی نیــز اماده‬ ‫تــا در صــورت موافقت اینتر با‬ ‫هســتند تا مذاکره بــرای فروش‬ ‫خواسته‪‎‬هایشبابازگشتروملو‬ ‫او را اغــاز کننــد‪ .‬ایــن در حالــی‬ ‫لوکاکو به این باشگاه موافقت‬ ‫است که ابی های لندن مبلغی‬ ‫کند‪.‬لوکاکوتابستانسالگذشته‬ ‫نزدیک به ‪ 11‬میلیون یورو برای‬ ‫لوکاکو‬ ‫و پس از کسب عنوان قهرمانی‬ ‫ایــن مهاجــم بلژیکــی هزینــه‬ ‫لیگایتالیاتصمیمگرفتاز اینتر‬ ‫کرده اند و به همین دلیل حاضر‬ ‫جداشــده و راهی چلسی شــود‪ .‬او که از شرایط نیســتند که با فروش او با مبلغ پایین موافقت‬ ‫اینتیموهمچنینجداییانتونیو کونتهناراحت کنند‪ .‬روزنامه کوریره دلو اسپورت مدعی شده که‬ ‫بــود‪ ،‬بــا قراردادش بــه ارزش ‪ 105‬میلیون یــورو از چلسی خواهان دریافت مبلغ ‪ 25‬میلیون یورو‬ ‫اینتر جداشده و برای دومین بار پیراهن چلسی برای انتقال قرضی لوکاکو به اینتر است‪ .‬مبلغی‬ ‫را بــه تــن کــرد‪ .‬باای نحــال‪ ،‬دوران حضــور او در کــه پرداخــت ان بــرای تنهــا یک فصل بــا توجه‬ ‫استمفورد بریج چندان درخشان نبود و او خیلی بــه شــرایط مالی این باشــگاه ایتالیایــی چندان‬ ‫زود در گفتگو با رسانه های ایتالیایی مدعی شد محتمل نیست‪ .‬شــرط دومی که چلسی حاضر‬ ‫که از ترک اینتر پشیمان است و دوست دارد بار است بر اساس ان با فروش لوکاکو موافقت کند‪،‬‬ ‫دیگــر بــرای این تیم به میدان بــرود‪ ،‬موضوعی واردکــردن یکی از بازیکنــان اینتر مانند الئوتارو‬ ‫که چندان به مذاق مدیران و کادر فنی چلسی مارتینز‪،‬الساندرو باستونییامیلیاناشکرینیار به‬ ‫خــوش نیامــد‪ .‬در روزهــای گذشــته بســیاری از این معامله است اما هنوز مشخص نیست که‬ ‫رسانه های ایتالیایی از عالقه اینتر به جذب این ایا مدیران این باشگاه حاضر به قبول این شرط‬ ‫بازیکن خبر داده بودند و حاال به نظر می رسد برایجذبلوکاکو هستندیاخیر‪.‬‬ ‫ضرب االجلیوونتوس‬ ‫برای ستاره ارژانتینی‬ ‫مدیران یوونتوس از انخل‬ ‫گاتزتا دلو اسپورت نیز مدعی‬ ‫دی ماریــا‪ ،‬ســتاره ارژانتینــی‪،‬‬ ‫شــده که علیرغم این که گفته‬ ‫خواسته اند که هرچه سریع تر‬ ‫یشــد او بــا یووه بــه توافق‬ ‫م ‬ ‫پاســخ پیشــنهاد ایــن تیــم را‬ ‫برســد‪ ،‬این بازیکــن هرلحظه‬ ‫بدهــد‪ .‬قــرارداد دی ماریــا بــا‬ ‫بیشــتر از قبل از بــه تن کردن‬ ‫دی ماریا‬ ‫باشــگاه پــاری ســن ژرمــن در‬ ‫پیراهن این باشــگاه در فصل‬ ‫پایــان مــاه جــاری میــادی‬ ‫یشــود‪ .‬بــه نظــر‬ ‫اینــده دور م ‬ ‫بــه پایــان می رســد و او می توانــد به عنــوان می رســد که با توجه به شــرایط مالی باشــگاه‬ ‫بازیکــن ازاد از ایــن تیــم جــدا شــود‪ .‬بســیاری بارســلونا و ایــن واقعیت کــه دی ماریا بازیکن‬ ‫از منابــع خبــری پیش ازایــن از قطعــی بــودن ازاد اســت و الزم نیســت مبلغی بــرای جذب‬ ‫انتقــال ایــن بازیکــن بــه یوونتــوس در پنجــره او پرداخت شــود‪ ،‬مدیران این باشــگاه نیز در‬ ‫نقل و انتقاالت تابستانی خبر داده بودند اما حــال بررســی شــرایط جــذب او هســتند‪ .‬این‬ ‫بــه نظر می رســد که او عجله ای بــرای نهایی اتفاق و شــایعات مطرح شده پیرامون عالقه‬ ‫کــردن ایــن انتقال نــدارد‪ .‬این در حالی اســت این بازیکن ارژانتینی به پیوســتن به بارســلونا‬ ‫کــه روزنامه اســپانیایی مونــدو دیپورتیوو خبر باعث ناراحتی و عصبانیت مدیران یوونتوس‬ ‫داده کــه ایــن ســتاره ســابق رئــال مادریــد در شده و ان ها از او خواسته اند هر چه زودتر به‬ ‫مذاکراتــش بــا یوونتــوس دســت نگه داشــته پیشنهاد مطرح شده از سوی این باشگاه پاسخ‬ ‫تــا ببینــد کــه ایا احتمال پیوســتن به بارســلونا دهــد تــا در صــورت منفی بــودن این پاســخ‪،‬‬ ‫بــرای او وجــود دارد یــا خیــر و ســپس تصمیم ان ها بتوانند برای جذب گزینه های دیگری که‬ ‫نهای ـی اش را بگیــرد‪ .‬حــاال روزنامــه ایتالیایــی مدنظر دارند اقدام کنند‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1018‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف‬ ‫اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات‬ ‫متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه‬ ‫مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۱۱۷۴‬مورخ ‪ 1400/02/28‬اقای مهدی شاهسون مارکده فرزند‬ ‫قربانعلی ششدانگ یکبابخانه سفت کاری به مساحت ‪ 156/95‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پالک شماره ‪ ۲۰‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۴‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪-‬‬ ‫متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/19 :‬‬ ‫حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1322113‬م‬ ‫الف‬ ‫اگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1001‬شماره ‪ 140160302006001407‬تاریخ ‪)1 1401/02/27‬رای‬ ‫هیات‪ :‬باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب صفحه ‪266‬‬ ‫دفتر ‪ 353‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال‬ ‫ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا‬ ‫احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و‬ ‫بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم ابوالفضل قندی‬ ‫فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 1130442787‬کدملی ‪ 1130442787‬صادره‬ ‫فرزند علیرضا در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت‬ ‫به مساحت ‪ 275/81‬مترمربع پالک شماره ‪ 195‬فرعی از ‪ 107‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫‪ )2‬رای هیات‪ :‬باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب‬ ‫صفحه ‪ 266‬دفتر ‪ 353‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک‬ ‫موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی‬ ‫نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت‬ ‫از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫علیرضا قندی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 733‬کدملی ‪ 1141084481‬صادره‬ ‫فرزند نعمت اهلل در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت‬ ‫به مساحت ‪ 275/81‬مترمربع پالک شماره ‪ 195‬فرعی از ‪ 107‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫مجیدی و نوید کیا با ترک نیمکت تیم هایشان چالشی دشوار را ایجاد کرده اند‬ ‫درد مشترک استقالل و سپاهان‬ ‫درحالی کهانتظار استقاللی هابرایپاسخنکونام‬ ‫به درازا کشــیده اســت‪ ،‬ســپاهان هم ســرمربی اش‬ ‫را از دســت داد‪ .‬بــه گــزارش ورزش ســه‪ ،‬بــا پذیرش‬ ‫اســتعفای محرم نویدکیا از ســوی مدیران باشــگاه‬ ‫سپاهان حاال دو باشگاه بزرگ و مدعی فوتبال ایران‬ ‫در جستجوی سرمربی خواهند بود‪ .‬هفته قبل بود‬ ‫کــه فرهاد مجیدی به عنوان ســرمربی تیم قهرمان‬ ‫بــه دلیــل داشــتن پیشــنهاد از لیگ امــارات ترجیح‬ ‫داد به همکاری خودش با باشــگاه اســتقالل پایان‬ ‫دهد تا این تیم پیش از شــروع لیگ بیســت و دوم‬ ‫با چالش انتخاب سرمربی مواجه شود‪ .‬حاال محرم‬ ‫نویدکیا‪ ،‬پس از پشت سر گذاشتن یک فصل موفق‬ ‫و یک فصلناکامیمطلق‪،‬تصمیمگرفتاز هدایت‬ ‫ســپاهان اســتعفا دهد‪ .‬تصمیمی که این بــار مورد‬ ‫موافقت مدیران باشگاه سپاهان قرار گرفت‪ .‬با این ‬ ‫حساب تیم های اول و سوم لیگ بیست و یکم باید‬ ‫خیلی زود به فکر انتخاب ســرمربی جدید باشند‪.‬‬ ‫موضوعی کهمی تواندبهجابجایی هایبزرگیروی‬ ‫نیمکت های فوتبال ایران ختم شــود هرچند فعال‬ ‫سپاهانی ها برخالف همتای تهرانی شان اولویت را‬ ‫ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫‪ )3‬رای هیات‪ :‬باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب‬ ‫صفحه ‪ 266‬دفتر ‪ 353‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک‬ ‫موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی‬ ‫نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت‬ ‫از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫راضیه پیمانی به شناسنامه شماره ‪ 1921‬کدملی ‪ 1141187868‬صادره فرزند‬ ‫غالمحسین در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت‬ ‫به مساحت ‪ 275/81‬مترمربع پالک شماره ‪ 195‬فرعی از ‪ 107‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫شماال به طول های ‪ 8/64‬متر دیوار است و ‪ 1/06‬متر دیوار به دیوار باقیمانده‬ ‫پالک ‪ ،‬شرقا اول به طول ‪ 22/70‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک دوم به طول‬ ‫‪ 5/90‬متر خط مفروزیست به بن بست ‪ ،‬جنوبا به طول ‪ 9/70‬متر به دیوار پالک‬ ‫‪ 194‬فرعی ‪ ،‬غربا به طول ‪ 28/80‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ 107/195‬فرعی ‪،‬‬ ‫حقوق ارتفاقی ندارد ‪ ،‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/03/04‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/03/19‬‬ ‫رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده‬ ‫‪ / 1321500‬م الف‬ ‫اگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1008‬شماره ‪ 140160302006001279‬تاریخ ‪)1 1401/02/25‬رای‬ ‫هیات‪ :‬باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند شماره‬ ‫‪ 49667‬مورخ ‪ 1363/2/13‬دفتر ‪ 63‬و سند شماره ‪ 70624‬مورخ ‪1388/2/19‬‬ ‫دفتر ‪ 46‬و سند شماره ‪ 49667‬مورخ ‪ 1393/2/14‬دفتر ‪ 63‬و سند شماره‬ ‫‪ 129725‬مورخ ‪ 1400/9/13‬دفتر ‪ 46‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی‬ ‫نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته‬ ‫و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا مالکیت اقای‪/‬خانم رحمت اله روشن فکر به شناسنامه شماره ‪ 57‬کدملی‬ ‫‪ 1141002213‬صادره فرزند محمدحسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 125/36‬مترمربع پالک شماره ‪ 2097‬فرعی از ‪87‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود‬ ‫را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫‪ )2‬رای هیات‪ :‬باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه به موجب‬ ‫سند شماره ‪ 49667‬مورخ ‪ 1363/2/13‬دفتر ‪ 63‬و سند شماره ‪ 70624‬مورخ‬ ‫‪ 1388/2/19‬دفتر ‪ 46‬و سند شماره ‪ 49667‬مورخ ‪ 1393/2/14‬دفتر ‪ 63‬و سند‬ ‫بر اســتخدام مربی خارجی گذاشــته اند‪ .‬به هرحال‬ ‫ســودای کار کردن در باشــگاه هایی چون اســتقالل‬ ‫و ســپاهان‪ ،‬هر ســرمربی ای را بــرای قطع همکاری‬ ‫با تیم فعلی اش متقاعد می کند‪ .‬البته که کار کردن‬ ‫در ایــن دو تیــم بــه همــان انــدازه ای کــه جذابیت‬ ‫دارد‪ ،‬حساســیت و دشــواری خــاص خــودش را هم‬ ‫بــه همراه دارد چراکه هــواداران این دو تیم تنها با‬ ‫قهرمانیاز عملکردسرمربیتیمشانراضیخواهند‬ ‫بود‪ .‬به ویژه که استقالل قهرمان سال گذشته بود و‬ ‫هوادارانشانبههیچرتبه ایجز تکرار قهرمانیقانع‬ ‫نیستند و محرم هم فقط به دلیل قهرمان نکردن‬ ‫سپاهان تحت فشار قرار گرفت و درنهایت استعفا‬ ‫کرد؛ بنابراین مربیانی که فصل بعد هدایت این دو‬ ‫تیم را به عهده می گیرند‪ ،‬ناخواسته این موضوع را‬ ‫می پذیرند کهچاره ایجز قهرمانیندارند‪.‬‬ ‫گزینه های هدایت استقالل‬ ‫جدا از چهره هایی که به شکلی عجیب توسط‬ ‫خودشــان یــا از طریــق اطرافیــان ســعی در گزینــه‬ ‫جلوه دادن خودشــان برای هدایت استقالل دارند‪،‬‬ ‫این باشگاه با گزینه های بسیار محدود داخلی برای‬ ‫شماره ‪ 129725‬مورخ ‪ 1400/9/13‬دفتر ‪ 46‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی‬ ‫نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته‬ ‫و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مژگان ابراهیم بابائی به شناسنامه شماره ‪ 15469‬کدملی‬ ‫‪ 1140153471‬صادره فرزند حسینعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 125/36‬مترمربع پالک شماره ‪ 2097‬فرعی از ‪ 87‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫شماال به طول ‪ 7/50‬متر درب و دیواریست به کوچه ‪ ،‬شرقا به طول ‪15/55‬‬ ‫متر دیواریست به دیوار باقیمانده ‪ ،‬جنوبا به طول ‪ 7/60‬متر دیواریست به‬ ‫دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربا در هفت قسمت که قسمت های دوم و چهارم و ششم‬ ‫جنوبیست به طول های ‪ 3/75‬متر و ‪ 0/40‬متر و ‪ 3/82‬متر و ‪ 0/15‬متر و‬ ‫‪ 1/30‬متر و ‪ 0/12‬متر و ‪ 7/13‬متر دیواریست به دیوار باقیمانده ‪ ،‬حقوق‬ ‫ارتفاقی ندارد ‪ ،‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می‬ ‫دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/03/04‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401/03/19‬‬ ‫رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده‬ ‫‪ / 1321365‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1003‬رای شماره ‪ 140160302026001007‬مورخ ‪1401/01/29‬‬ ‫هیات یک اقای مجتبی سعادت سعادت ابادی به شناسنامه شماره ‪ 1‬کدملی‬ ‫‪ 5649730148‬صادره از جرقویه سفلی فرزند محمد بصورت ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 128/03‬مترمربع از پالک شماره ‪ 26‬و ‪ 27‬فرعی‬ ‫از ‪ 15177‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان خریداری برابر قولنامه عادی مع الواسطه از مالکیت رضا و حسن و‬ ‫حسین امیدیان موضوع سند انتقال شماره ‪ 5901‬مورخ ‪ 1350/04/30‬دفتر ‪103‬‬ ‫اصفهان‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‬ ‫در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب‬ ‫بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫نیمکتش مواجه است‪ .‬حتی جواد نکونام به عنوان‬ ‫کاپیتان سابق و رکورددار بازی تیم ملی و کارنامه ای‬ ‫موفــق بــا دو قهرمانــی در فوتبــال ایــران‪ ،‬از طرف‬ ‫هواداران استقالل با اماواگرهایی برای هدایت این‬ ‫تیم مواجه اســت؛ اما انچه مســلم است مدیریت‬ ‫اســتقالل و در راس ان اجورلــو اصــرار زیــادی روی‬ ‫سپردن پست سرمربیگری باشگاه به نکونام دارند‬ ‫و تا االن هم برای پاســخ او صبر کرده اند؛ بنابراین‬ ‫شــاید اگــر این چهــره هدایــت اســتقالل را نپذیرد‪،‬‬ ‫ابی ها به سراغ گزینه ای خارجی بروند چراکه سایر‬ ‫مربیان داخلی لیگ از اقبال عمومی هــواداران این‬ ‫تیمبرخوردار نیستند‪.‬‬ ‫گزینه های هدایت سپاهان‬ ‫باشــگاه ســپاهان با توجه بــه انتظــارات باالی‬ ‫هوادارانــش چاره ای جز بســتن تیم برای قهرمانی‬ ‫ندارد‪ .‬برای هواداران سپاهان واگذاری نیمکت تیم‬ ‫ی ان ها محدود به دو‬ ‫به سرمربیانی که سابقه کار ‬ ‫یا سه فصل اخیر است و نتایج موفقشان مقطعی‬ ‫بوده پذیرفتنی نیست؛ بنابراین برعکس استقالل‪،‬‬ ‫ان ها ابتدا به دنبال استخدام یک سرمربی خارجی‬ ‫خواهند بود‪ .‬هرچند با توجه به کم بودن زمان تا‬ ‫شــروع لیگ اینده بعید نیست طالیی پوشان هم‬ ‫بــه دنبــال عقد قرارداد با یــک مربی داخلی بروند‬ ‫یا اینکه تمرکزشــان را روی استخدام مربی خارجی‬ ‫بگذارنــد کــه ســابقه کار در فوتبــال ایران را داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬موضوعــی کــه بــا توجه بــه محــدود بودن‬ ‫گزینه ها ممکن اســت به اســتخدام مربی ای اشــنا‬ ‫برای هواداران سرخابی پایتخت ختم شود‪ .‬در بین‬ ‫مربیان داخلی هم احتمال بسیار پایینی وجود دارد‬ ‫کهسپاهانی هابهمربی ایجز نکونامفکر کنند‪.‬‬ ‫ســرمربی موفــق فــوالد کــه به واســطه تــداوم‬ ‫موفقیت هایــش در هدایــت فــوالد‪ ،‬احتمــاال تنها‬ ‫گزینه داخلی هر دو تیم استقالل و سپاهان است‪.‬‬ ‫پس ازاین اســتعفا که با موافقت باشــگاه ســپاهان‬ ‫هم روبرو شــده‪ ،‬مســئوالن باشگاه باید خیلی زود‬ ‫برای اینده نیمکت تیم در شرایطی تصمیم بگیرند‬ ‫کــه قــرارداد ‪ ٩‬بازیکــن ســپاهان تمام شــده اســت‬ ‫شهــای زیــادی پیــش روی ســرمربی اینــده‬ ‫و چال ‬ ‫طالیی پوشان برای ساختن تیمی مدعی قهرمانی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/19 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1322619‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ اخطاریه ماده ‪ -101‬اموال منقول کالسه‪:‬‬ ‫‪140104031051000287/1‬‬ ‫‪ -9 -1302‬بدینوسیله به سیروس جعفری ایزدیاری بدهکار پرونده کالسه‬ ‫‪ 140104031051000287/1‬که برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگردیده‬ ‫اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج شماره ‪ 1765‬مورخه ‪1372/11/08‬‬ ‫دفترخانه ازدواج شماره ‪ 77‬شهر کرج استان البرز بین شما و سکینه علی نژاد‬ ‫تعداد (‪ )105‬یکصد و پنج عدد سکه بهار ازادی تمام و طال یک از بابت مهریه‬ ‫بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه‬ ‫نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح‬ ‫می باشد در خصوص پرونده اجرایی کالسه ‪ 140100408‬برابر گزارش مورخ‬ ‫‪ 1401/03/09‬کارشناس رسمی دادگستری خودرو به شماره پالک ‪326 -68‬‬ ‫ط ‪ 31‬به مبلغ ‪ 1/180/000/000‬ریال ارزیابی گردیده ‪ .‬لذا چنانچه به مبلغ‬ ‫ارزیابی مذکور معترض می باشید‪ ،‬اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از‬ ‫تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد هیات ‪ 3‬نفره کارشناسی‬ ‫به مبلغ ‪ 15/000/000‬ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید‪ .‬ضمنا به اعتراضی که‬ ‫خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد هیات کارشناس تجدید نظر ترتیب‬ ‫اثر داده نخواهد شد‪ .‬از طرف سرپرست اجرای اسناد ذمه – معاون الهه صفری‬ ‫م‪ /‬الف ‪/794‬ف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی گناباد‬ ‫‪ -9 -1282‬پیرو اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده ‪ ۱۳‬قانون‬ ‫و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون اخیر الذکر تحدید حدود پالک ‪۱۳۸۱‬‬ ‫فرعی ‪ -۳‬اصلی واقع در بخش یک گناباد حسن فضلی شهری در‬ ‫ششدانگ در قسمتی از یک قطعه زمین مزروعی که بموجب رائ‬ ‫‪ 1400/07/27 – ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۱۴۵۷‬هیات قانون تعیین‬ ‫تکلیف در ساعت در صبح مورخ ‪ 1401/04/13‬در محل وقوع ملک‬ ‫به عمل خواهد امد‪ .‬لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان‬ ‫حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور‬ ‫بهم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده‬ ‫قانونی انان طبق ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار‬ ‫شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد‬ ‫ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت و مواد ‪ ۷۴‬و ‪ ۸۶‬ائین نامه قانون ثبت ظرف مدت‬ ‫سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را‬ ‫کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫به واحد ثبتی مبادرت به تقدییم دادخواست به مرجع قضایی نمایند در‬ ‫غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی‬ ‫و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات‬ ‫ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد‪ .‬تاریخ انتشار‪1401/03/19 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‪ -‬سید ضیاءالدین مهدوی‬ ‫شهری ‪980‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رقابت ساغالم و دو ایرانی‬ ‫برای نیمکت تراکتور‬ ‫باشــگاه تراکتور هنوز برای انتخاب ســرمربی فصل‬ ‫اینده خود به جمع بندی نهایی نرسیده است‪ .‬تراکتور‬ ‫لیگ بیســت و یکم را با رتبه ســیزدهم به پایان رساند‪.‬‬ ‫این تیم با کمالوند برای این لیگ به توافق رسیده بود‬ ‫ولی همکاری طرفین قبل از شروع لیگ با استعفای فراز‬ ‫به سرانجام نرسید و فیروز کریمی دوباره سرمربی سرخ‬ ‫پوشــان شــد‪ .‬عمر حضور کریمــی روی نیمکت تراکتور‬ ‫در بازگشــت دوبــاره ایــن مربی خیلی دوام نداشــت و‬ ‫تراکتوری ها بعد از چند نتیجه ضعیف‪ ،‬زونیمیر سولدو‬ ‫را جانشین او کردند‪ .‬مربی کروات هم دردی از تراکتور‬ ‫دوا نکرد تا شاهد یک تغییر دیگر روی نیمکت این تیم‬ ‫باشــیم‪ .‬این بار نوبت ســاغالم بود که برای دومین بار‬ ‫هدایت تراکتور را به عهده بگیرد‪ .‬سرمربی ترکیه ای بعد‬ ‫از تجربــه ناموفق و ناتمامی که در تیــم زادگاه خود در‬ ‫ترکیه داشت به تبریز امد و توانست به کمک هواداران‪،‬‬ ‫تراکتور را در لیگ حفظ کند‪ .‬او برای دومین بار و مثل‬ ‫بار اول‪ ،‬تیمی که خودش نقشی در بستن ان نداشت‪،‬‬ ‫به سالمت به پایان راه رساند تا محبوبیت باالیی در نزد‬ ‫تی تی ها کســب کند‪ .‬پایان فصل اول حضور ســاغالم‬ ‫در تراکتور با تغییرات مالکیتی این باشــگاه همراه شــد‬ ‫تا ســرمربی ترکیه ای شــانس تمدید قرارداد را از دســت‬ ‫بدهــد‪ .‬در پایــان فصــل جــاری اما شــرایط بــرای ادامه‬ ‫همکاری مهیاست ولی هنوز هیچ خبر رسمی از توافق‬ ‫طرفین منتشرنشده است‪ .‬تراکتور طی این چند فصل‬ ‫اخیــر همواره چــوب بالتکلیفــی در دوران پیش فصل‬ ‫را خورده و به نظر می رســد که مدیران این باشــگاه اگر‬ ‫می خواهندفصلیمتفاوتاز فصلگذشتهراتجربهکنند‬ ‫بایدهر چهسریع تر تکلیفنیمکترامشخص کنند‪.‬‬ ‫پرسپولیس از فدراسیون‬ ‫به فیفا شکایت می کند‬ ‫رضا درویش مدیرعامل پرســپولیس از شــکایت این‬ ‫باشگاه به فیفا خبر داد‪ .‬مدیرعامل پرسپولیس در اولین‬ ‫واکنش پس از احکام کمیته انضباطی موضع گیری تندی‬ ‫کرده و گفته که از فدراسیون فوتبال ناامید شده است‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که پیش ازاین باشــگاه پرســپولیس‬ ‫از درخواســت در کمیته اســتیناف خبر داده بود و حاال‬ ‫باید دید سازوکار شکایت در فیفا به چه شکلی خواهد‬ ‫بود‪ .‬درویش می گوید که صدور حکم محرومیت برای‬ ‫هواداران پرسپولیس به خاطر اتفاقات دیداری خارج از‬ ‫خانــه ناعادالنه اســت و موردقبــول ان ها قرار نخواهد‬ ‫گرفــت‪ .‬مدیرعامل پرســپولیس پیش ازاین گفته بود که‬ ‫اگر به جای مدیران وقت پرســپولیس بود‪ ،‬تن به حکم‬ ‫بــازی بیطرف مقابل ســپاهان نمی داد‪ .‬چنــد روز پیش‬ ‫کمیته انضباطی در واکنش به اتفاقات بازی با تراکتور‪،‬‬ ‫تماشاگران پرسپولیس را از حضور در ورزشگاه مقابل این‬ ‫تیممحروم کرد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت خودرو پژو پرشیا به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران ‪876 -67‬‬ ‫ن ‪ 43‬به شماره موتور ‪ 124K0861541‬و شماره شاسی ‪ 873332‬مدل‬ ‫‪ 1395‬به نام علی ناصری گنجه فرزند مرتضی به شماره شناسنامه ‪ 28‬و‬ ‫شماره ملی ‪ 1159702977‬صادره از فریدن مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز موتور سیکلت کویر ‪ 125‬سی سی به رنگ نوک مدادی به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 82115 -628‬به شماره موتور ‪ 0125N3C207594‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ N3C ***125K9308644‬مدل ‪ 1393‬به نام وحید باقرپور فرزند‬ ‫عبداله شماره شناسنامه ‪ 5184‬کدملی ‪ 1293274488‬صادره از اصفهان‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫دفترچه تخصیص حق بهره بردارى از قرارداد شماره‬ ‫‪-12-862‬و‪-‬ج مورخ ‪ 69/5/28‬متعلق به واحد شهریار‪ ،‬فرشاد و‬ ‫مریم نیکویى و ملیحه افیونى چیان واقع در شهرک صنعتى جى‬ ‫مفقود و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب انسیه جهانقلی فرزند یداله به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 5149‬صادره از اصفهان در مقطع کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی صادره‬ ‫از واحد دانشگاهی اصفهان(خوراسگان) با شماره ‪ 25406‬مفقود گردیده است و فاقد‬ ‫اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫واحد اصفهان(خوراسگان) به نشانی‪ :‬اصفهان – خیابان جی شرقی‪ -‬ارغوانیه ارسال‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 19‬خرداد ماه ‪ 09 / 1401‬جون ‪ 09 / 2022‬ذوالقعده‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره‪1366‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪ ۶۷‬درصد طالق ها‬ ‫در خانواده های بدون فرزند رخ می دهد‬ ‫دبیر مرکز مطالعاتجمعیتبااشارهبهاینکهبر اساسامارهایرسمی کشور بیشاز ‪ ۴۷‬درصد‬ ‫طالق ها در ‪ ۵‬سال نخست زندگی مشترک زوجین اتفاق می افتد‪ ،‬گفت‪ ۶۷ :‬درصد طالق ها در‬ ‫خانواده های بدون فرزند رخ می دهد‪.‬‬ ‫صالح قاسمی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به اینکه بر اساس امارهای رسمی کشور بیش از‬ ‫‪ ۴۷‬درصد طالق ها در ‪ ۵‬سال نخست زندگی مشترک زوجین اتفاق می افتد‪ ،‬گفت‪ :‬تفاوت های‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫سبک زندگی زوجین‪ ،‬مشکالت اقتصادی‪ ،‬اسیب های اجتماعی و عدم پایبندی به اخالق و برخی‬ ‫متغیرهای دیگر از دالیل طالق زوجین است‪ ،‬اما در این میان وجود یا عدم وجود فرزند در خانواده‬ ‫موجب تغییر معناداری در نرخ طالق بوده است‪ .‬دبیر مرکز مطالعات جمعیت با اشاره به اینکه‬ ‫بین نرخ طالق و نرخ فرزنداوری رابطه عکس معناداری وجود دارد؛ یاداور شد‪ :‬هر زمان که نرخ‬ ‫فرزنداوری کمتر بوده‪ ،‬نرخ طالق بیشتر است و هر زمان که نرخ فرزنداوری بیشتر بوده نرخ طالق‬ ‫کمتر است‪ .‬او با اشاره به نتایج یک مطالعه انجام شده در خصوص رابطه میان طالق و فرزنداوری‬ ‫اظهــار کــرد‪ ۶۷ :‬درصد طالق ها در خانواده های بــدون فرزند اتفاق می افتد‪ ۲۲ .‬درصد طالق ها‬ ‫در خانواده های صاحب یک فرزند‪ ۹ ،‬درصد طالق ها در خانواده های دارای ‪ ۲‬فرزند و ‪ ۳‬درصد‬ ‫طالق ها در خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر اتفاق می افتد؛ در واقع تعداد فرزند و نرخ باروری‬ ‫در خانواده با ریسک طالق رابطه معکوسی دارد‪.‬‬ ‫اما و اگر های غذارسانی به حیوانات شهری‬ ‫مهربانیباحیوانات؛شاخصتوسعه یافتگی‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫یــک روز می گوینــد غذارســانی بــه س ـگ ها و گرب ههــای‬ ‫شهری بیماری را زیاد می کند و روز دیگر می گویند موش های‬ ‫تهران به دلیل غذارســانی به گربه ها بیشــتر شده اند‪ .‬یک روز‬ ‫از ممنــوع بــودن غذارســانی بــه حیوانــات بی سرپرســت در‬ ‫یشــود و روز دیگر اعالم‬ ‫کشــورهای توســعه یافته صحبت م ‬ ‫یشــود در ایــن کشــورها اصال حیــوان بی سرپرســتی وجود‬ ‫م ‬ ‫نــدارد؛ اما ایــن اطالعات تا چه حد صحیح و علمی هســتند‬ ‫و چــه میــزان از ان به باورهای غلط عامیانــه بازمی گردد؟ در‬ ‫دوقطبیغذارسانی‬ ‫ایــن زمینه با مجتبی طباطبائی‪ ،‬پژوهشــگر محیط زیســت و‬ ‫مســئول کمیته مدیریت اخالقی حیوانات شــهری در شــبکه‬ ‫تشــکل های محیط زیستی کشور گفتگویی ترتیب دادیم که‬ ‫چکیده اش را در زیر می خوانید‪.‬‬ ‫پـرواز ارزو‬ ‫مجتبی طباطبائی‬ ‫اما و اگر های غذارسانی مسئوالنه‬ ‫امروزه در مورد غذارســانی به حیوانات شــهری به ویژه سگ ها‬ ‫و گربه ها شاهد یک دوقطبی در کشور هستیم‪ .‬در یک سو عده ای‬ ‫معتقدندغذارسانیمطلقاکار غلطیاستوعدهدیگریمعتقدند‬ ‫غذارســانی بــدون ایرادی نــدارد و هیچ محدودیتی بــرای ان قائل‬ ‫نیستند‪ .‬ریشه این نگاه صفر و یک در کم دانشی افراد و عدم توجه‬ ‫بهمنابععلمیاست‪.‬در مواجههباایندوقطبی هابه جایانتخاب‬ ‫شتاب زده یکی از دو سر طیف و رد کردن بی منطق و کامل طرف‪،‬‬ ‫دیگــر نیازمنــد اندکی تامل‪ ،‬مرور منابع علمی و بررســی تجربیات‬ ‫جهانیهستیم‪.‬چه بساراهدرستدر هیچ یکاز دوسر طیفنباشد‪.‬‬ ‫در سطحجهانیو بر اساسمنابععلمیمعتبر مبحث«غذارسانی‬ ‫مسئوالنه» مطرح شده است که باید بیش ازپیش به ان توجه شود‪.‬‬ ‫معموال مخالفین غذارســانی با توســل به این ادعا که غذارســانی‬ ‫باعث افزایش جمعیت سگ ها و گربه ها می شود این کار را غلط‬ ‫می دانند‪ .‬اگر مطالعات علمی و نظر متخصصان رابطه دسترسی‬ ‫بــه منابع غذایی و افزایش جمعیــت را تایید می کرد این موضوع‬ ‫می توانست نقد جدی به مسئله غذارسانی باشد چون هیچ کس‬ ‫موافق افزایش جمعیت حیوانات بی سرپرست شهری نیست؛ زیرا‬ ‫اینحیواناتزندگیبسیار سختیراتجربهمی کنند‪،‬شرایطرفاهی‬ ‫نامطلوبــی دارنــد و در طول حیات کوتاهشــان در معــرض انواع و‬ ‫اقسامبیماری هایدردناکقرار می گیرندوبهشکلمعموالزجراوری‬ ‫می میرند‪.‬پسکاهشجمعیتحیواناتبی سرپرستبهنفعخود‬ ‫حیوان‪ ،‬محیط زیســت و انسان ها اســت اما برخالف دیدگاه رایج‬ ‫عدم غذارسانی به کاهش جمعیت ان ها منجر نمی شود‪ .‬تاکنون‬ ‫هیچمطالعهعلمینتوانستهثابت کندافزایشدسترسیبهمنابع‬ ‫غذایی به افزایش جمعیت ان ها منجر شود و یا کاهش دسترسی‬ ‫بتواند جمعیت کل را کاهش دهد‪ .‬از سوی دیگر در شرایط فعلی‬ ‫باتوجه بهمدیریتپسماندضعیفودورریز غذایباالدر زباله های‬ ‫کشــورمان (‪ 1/3‬میلیــارد تن بر اســاس تخمیــن ‪ 2017‬فائــو!)‪ ،‬عدم‬ ‫غذارسانی صرفا باعث افزایش زباله گردی حیوانات می شود‪ .‬زباله‬ ‫گردی حیوانات نتایج منفی چون افزایش بیماری ان ها را به همراه‬ ‫دارد و اگرچه ممکن است باعث کاهش طول عمر حیوانات شهری‬ ‫شودامااین کاهشطولعمر الزاما کاهشجمعیتان هارابههمراه‬ ‫نداردزیرابامرگیکحیوان‪،‬حیواندیگر جایانرامی گیردومی توان‬ ‫گفتشکلجمعیتسریع تر تغییر می کندنهمقدار کلیجمعیت‪.‬‬ ‫همان طورکهدرمبحثمدیریتجمعیتحیواناتشهریهممطرح‬ ‫می شودکشتار یاحذففیزیکیحیواناتنتوانستهجمعیتان هارا‬ ‫کاهشدهد‪.‬‬ ‫صرفاسرعتجایگزینیراافزایشدادهوامار موالیدرابه شدتباال‬ ‫ً‬ ‫بردهاست‪.‬از طرفدیگر زباله گردیریسکانتقالبیماری هابه ویژه‬ ‫بیماری های مشــترک بین انســان و حیوانات را افزایش می دهد و بر‬ ‫همیناساسبدوناینکهدر کاهشجمعیتتوفیقیداشتهباشیمبا‬ ‫عدم غذارسانی مسئوالنه و رشد زباله گردی به افزایش بیماری های‬ ‫مشترک انسان و حیوان و همچنین انتقال الودگی کمک می کنیم و‬ ‫سالمتو بهداشتعمومیرابهخطر می اندازیم‪.‬بههمیندالیل‪،‬‬ ‫نظرمتخصصینیکهسال هادراینحوزه هافعالیت‪،‬ازمایشومطالعه‬ ‫کرده اندبرایناستکهنهکاهشدسترسیبهمنابعغذاییبلکهتامین‬ ‫غذایتمیزوحذفغذاینامناسبدر کنارواکسیناسیونوعقیم سازی‬ ‫بهترینراهکاراست‪.‬‬ ‫از زباله گردی تا هاری و کیست هیداتیک‬ ‫سازمانخواربار و کشاورزیمللمتحد(فائو)در دستورالعملمدیریتجمعیت‬ ‫سگ ها (سال ‪ )2011‬تاکید کرده که الزم است دسترسی به زباله ها به ویژه زباله های‬ ‫کشتارگاهیبهدلیلریسکالودگیانگلاکینوکوکوسکاهشیابدامادر ادامهمی گوید‬ ‫این کار زمانی قابل اجرا است که منابع غذایی جایگزین برای حیوانات تامین شود‬ ‫و عدم تامین غذا به افزایش پرسه زنی‪ ،‬گسترش رفتارهای خشن در بین سگ ها و‬ ‫گسترشبیماری هامنجر می شود‪.‬در موردمسئلهبیماریهاریهمپرفسور لوییاچ‬ ‫نل‪ ،‬مدیر اجرایی سازمان همیاری جهانی در کنترل هاری و از کارشناسان بنام سازمان‬ ‫بهداشت جهانی‪ ،‬در مقاله خود در سال‪ 2021‬با تاکید بر اینکه زباله گردی سگ ها و‬ ‫تجمعان هادر محلدفعزباله ها‪،‬ریسکیبرایافزایشهاریاستتوضیحمی دهد‬ ‫کهدسترسیبهزباله هابایدکاهشیابدامااگر اینکاهشدسترسیبهگرسنگیسگ ها‬ ‫منجر شودو منابعغذاییکاهشیابد‪،‬بهدلیلافزایشخشونتو درگیریسگ هابر‬ ‫سر منابعمحدودغذایی‪،‬ریسکشیوعهارینیز افزایشمی یابد؛بنابرایناچنلتاکید‬ ‫می کند که باید «ایستگاه های غذارسانی» تعبیه شود تا غذای سالم و تمیز در اختیار‬ ‫حیواناتبی سرپرستبه ویژهسگ هاقرار گیرد‪.‬در کنار اینکار می توانواکسیناسیون‬ ‫وعقیم سازیبه منظور کنترلهاریومدیریتجمعیتانجامشود‪.‬‬ ‫ائتالف جهانی مدیریت جمعیت حیوانات (ایکم) در بیانیه ای‬ ‫در سال‪ 2021‬تاکید کرده که مردم نباید به غذا ندادن تشویق شوند‬ ‫بلکه باید غذارســانی مســئوالنه ترویج شود‪ .‬بااین حال باید توجه‬ ‫داشت که غذارسانی مسئوالنه با بسیاری از غذارسانی های متداول‬ ‫در کشور ما تفاوت اساسی دارد‪ .‬غذارسانی مسئوالنه به معنی دادن‬ ‫غذای ســالم و بهداشتی به شکل تمیز در جای مناســب و در زمان‬ ‫مناسباستبه طوری کهباعثنارضایتیشهرونداننشودو محیط‬ ‫را الوده نکند‪ .‬ازجمله مولفه های غذارسانی مسئوالنه این است که‬ ‫نبایدغذابه صورتمستقیمرویزمینگذاشتهشودو مابقیغذاپس‬ ‫از دو ساعت برداشته و حذف شود‪ .‬تعین ایستگاه غذارسانی در این‬ ‫زمینهبسیار مهماست‪.‬اینایستگاه ها‪،‬مکان هاییتمیز و بهداشتی‬ ‫هســتند کــه در مناس ـب ترین فاصل ههــا قــرار دارند‪ .‬ریختــن غذای‬ ‫بیش ازحدباعثتجمعحیواناتدر یکمنطقهو گسترشمشکالت‬ ‫می شود پس نباید ایستگاه ها بزرگ و متمرکز باشند‪ .‬مخصوصا در‬ ‫موردسگ هاغذارسانینزدیکمدارسیامحلبازی کودکانصحیح‬ ‫نیست‪ .‬همچنین کامال منطقی است که کسانی تجمع سگ ها در‬ ‫نزدیکخانه هایشانرابرنتابندبنابراینغذارسان هابایدبهاینافراد‬ ‫احتــرام گذارنــد و در صورت امکان بامحبت ان ها را متقاعد کنند و‬ ‫با ارجاع به دستورالعمل های بین المللی و رویکرد سازمان بهداشت‬ ‫جهانی یعنی «سالمت واحد» توضیح دهند که حذف بهداشت و‬ ‫سالمت زیستمندان پیرامون ما متضمن بهداشت و سالمت خود‬ ‫ماست‪ .‬مسلما رعایت مولفه های غذارسانی مسئوالنه کار دشواری‬ ‫است و یک فرد باتوجه به مشکالت و محدودیت هایش نمی تواند‬ ‫در مقیاس بزرگ تمام فاکتورهای غذارسانی مسئوالنه را رعایت کند‬ ‫و این امر نیازمند مشارکت تعداد بیشتری از شهروندان و اگاه سازی‬ ‫ان ها در این زمینه است‪.‬‬ ‫هر دروغی را باور نکنیم‬ ‫در مورد مدیریت حیوانات شــهری در کشــورهای توسعه یافته‬ ‫اخبار جعلی و دروغین بســیاری به گوش ما می رســد و متاســفانه‬ ‫رســانه ها اخبار را بدون اعتبارســنجی و صرفا به دلیل وجود عنصر‬ ‫جذابیت انتشــار می دهند‪ .‬به عنوان مثال می گویند «غذارسانی به‬ ‫حیوانات شهری در کشورهای توسعه یافته ممنوع است و جریمه‬ ‫نقدی دارد» و در کنار ان همچنین ادعا می شود که «در کشورهای‬ ‫توسعه یافته سگ و گربه بی سرپرست یافت نمی شود»‪ .‬با بررسی‬ ‫یشــود‪ .‬با چه‬ ‫ایــن دو نظــر کنــار هم متناقض بودن ان ها اشــکار م ‬ ‫توجیهیبرایحیوانی کهوجودنداردقانونو جریمهوضعمی شود؟‬ ‫کشــورهای توســعه یافته عضو ســازمان جهانی بهداشت حیوانات‬ ‫هستند و بر اساس ان ملزم به رعایت دستورالعمل های ان هستند‪.‬‬ ‫از اولیــن اصــول رفاه حیوانات ســازمان جهانی بهداشــت حیوانات‬ ‫این است که حیوانات گرسنگی‪ ،‬تشنگی و سوءتغذیه تحمل نکنند‬ ‫بنابرایندر هیچکشور توسعه یافته ایوضعیت هایرفاهینامساعد‬ ‫برایحیوانات‪،‬مانندگرسنگی‪،‬بیماریوسوءتغذیهپذیرفتهنیستو‬ ‫در صورتمشاهدهحتمااقداماتیمتناسبباشرایطانجاممی شود‪.‬‬ ‫کشورها باتوجه به جمعیت سگ ها و گربه های بی سرپرستشان به‬ ‫یشــوند‪ .‬دسته اول کشــورهایی که موفق‬ ‫دودســته کلی تقســیم م ‬ ‫شــده اند جمعیت حیوانات بی سرپرستشــان را به صفر برســانند و‬ ‫دسته دوم کشورهایی که همچنان در ان ها جمعیت قابل توجهی‬ ‫از حیواناتبی سرپرستزندگیمی کنند‪.‬براین اساسدر کشورهایی‬ ‫که کلونی سگ و گربه بی سرپرست ندارند‪ ،‬ازانجایی که غذارسانی‬ ‫به حیوانات حیات وحش صحیح نیست‪ ،‬بسیاری مواقع غذا ندادن‬ ‫یشــود و اساســا در مورد‬ ‫بــه حیوانــات بــه طور عــام بیان و تبلیغ م ‬ ‫ســگ و گربه بی سرپرســت شــهری مصداق ندارد‪ .‬اگر به هر دلیلی‬ ‫حیوان اهلی بی سرپرستی یافت شود (معموال گم شده) ان حیوان‬ ‫به مراکز واگذاری منتقل می شود تا سرپرست جدیدی برای ان پیدا‬ ‫شود‪ .‬در کشورهای توسعه یافته که هنوز کلونی جمعیت حیوانات‬ ‫شــهری وجود دارد اما قصه به گونه دیگری رقم می خورد‪ .‬هرچند‬ ‫در برخــی مناطق مشــخص و محدود به دلیــل برخی تداخالت با‬ ‫یشــود‪ ،‬امــا به طورکلی در‬ ‫تهــای اعمال م ‬ ‫حیات وحــش محدودی ‬ ‫این کشورها یا غذارسانی مسئوالنه توسط شهروندان عادی انجام‬ ‫می شود و یا گروه های اموزش دیده به عنوان غذا رسان ثبت شده و‬ ‫به صورت منسجم و هدفمند فعالیت می کنند‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫که در این کشورها غذارسان ها ضمن داشتن مسئولیت‪ ،‬از حمایت‬ ‫قانون نیز برخوردارند و کســی حق اســیب زدن به حیوانات تحت‬ ‫مســئولیت ایــن افــراد را ندارد‪ .‬هرگــز نمی توان از کســی توقع رفتار‬ ‫مسئوالنه داشت بدون این که از هیچ گونه حمایت قانونی بهره مند‬ ‫باشد‪ .‬این تفاوت بسیار اساسی معموال در ایران گفته نمی شود و‬ ‫با بی انصافی شــهروندان غذارســان بی گناهی که نه هرگز اموزشی‬ ‫در مورد غذارســانی مســئوالنه دیده اند و نه از هیچ گونه حمایت‬ ‫قانونیبهره مندهستندبهبی مسئولیتیوخطاکاریمتهممی شوند‪.‬‬ ‫بی مســئولیت کســانی هســتند که تاکنون با بی خبری از روش های‬ ‫علمــی روز ب هجــای مطالعــه و بررســی دقیــق روش اصولی‪ ،‬تحت‬ ‫عناوین محیط زیســتی یا کارشــناس‪ ،‬درنهایت بی خبری به بیان و‬ ‫ترویجموهوماتشبه علمیپرداخته اند‪.‬‬ ‫بزرگ ترین اسیب ادعاهای غلط‬ ‫در مورد غذارسانی‬ ‫بر اساس مطالعات‪ ،‬افزایش جمعیت حیوانات شهری درنتیجه افزایش‬ ‫جمعیت انســان و پیشــروی مناطق شــهری و نیم هشــهری در فقدان برنامه‬ ‫مدیریت جمعیت امری کامال بدیهی اســت بااین حال بســیاری از مدعیان‬ ‫محیط زیستکشور (خواهمارک دار وخواهبی مدرک)ضمنجهلوبی خبری‬ ‫از مبانــی اولیــه جمعیت حیوانــات شــهری‪ ،‬در ابراز نظرهایی ســهل انگارانه‬ ‫غذارسانیرادلیلافزایشجمعیتعنوان کرده اند‪.‬چنانچه گفتهشدبررسی‬ ‫علمــی نشــان داده اســت که دسترســی به غــذا عامل موثــر در جمعیت کل‬ ‫نیست؛امابرخالفتبلیغاتهماز طرفبرخیاز غذارسان هادر بزرگ نمایی‬ ‫از کارشــان و هــم مخالفان غذارســانی‪ ،‬در کشــور ایــران‪ ،‬مخصوصــا در مورد‬ ‫سگ هاغذارسانیبخشبسیار ناچیزیاز منابعغذاییراتامینمی کندوعمال‬ ‫بودونبود ان حتی در رفاه حیوانات نیز تاثیر معناداری ندارد؛ اما خطر بزرگ‬ ‫انتشار اطالعاتغلطدر تاثیر غذارسانی‪،‬ارسالاینپیامنادرستبهمسئولین‬ ‫اســت که مدیر یــت موفق جمعیت حیوانات شــهری نه یک برنامــه مدون‬ ‫سراســری با همکاری تمام ارگان ها با بهره گیری از روش های علمی و اصولی‪،‬‬ ‫بلکهصرفاباعدمغذارسانیحاصلمی شود‪.‬ایجادو ترویجاینباور غلطما‬ ‫راهرچهبیشتر در موفقیتدر کنترلجمعیتحیواناتشهریدور می کند‪.‬‬ ‫تامین غذای گربه ها و ماجرای موش ها‬ ‫عکس ها‪:‬رویداد امروز‬ ‫مخالفین غذارسانی می گویند در صورت تامین غذای گربه ها‪ ،‬موش های یک منطقه توسط‬ ‫ان هاشکار نمی شوندو جمعیتموش هاافزایشمی یابددرحالی کهاینموضوع که«گربه هابرای‬ ‫تامین غذای خود موش شکار می کنند» یک باور غلط عامیانه است‪ .‬انچه باعث شکل گیری این‬ ‫باور غلط شده این مسئله است که در هر منطقه در شرایطی که گربه ها افزایش یافته اند تعداد‬ ‫موش هاکاهش یافتهاست؛امابایدگفتعلتاینامر شکار مستقیمنیستبلکهموش هادرنتیجه‬ ‫استنشاقبوی گربه هاقلمرو راناامنمی دانندو از انقلمرو فاصلهمی گیرند‪.‬چنانچهاخیرادر شهر‬ ‫شیکاگو امریکا‪ 1000‬گربه با ماموریت مقابله با موش ها رها شدند و اتفاقا غذارسانی منظم به این‬ ‫گربه ها نیز بخشی از این برنامه است‪.‬‬ ‫پیـام پورفلاح | رویـداد امـروز‬ ‫سهم هتل ها از ورود گردشگران‬ ‫‪ ۱۰‬درصد؛ اژانس داران ‪ ۲‬درصد‬ ‫رئیس جامعه هتلداران ایران‪ ،‬میزان اقامت گردشگران خارجی در هتل های ایران را کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصد دانست و عنوان داشت که تنها ‪ ۲‬درصد از اتباع خارجی و گردشگران ورودی از‬ ‫طریق اژانس ها به ایرانمی ایند‪.‬‬ ‫جمشــید حمزه زاده‪ ،‬درباره دریافت نرخ ارزی از گردشــگران خارجی در هتل های ایران‬ ‫در گفتگو با مهر گفت‪ :‬در حال حاضر هیچ مذاکره ای در این باره انجام نشده است اما این‬ ‫مطالبه ایاستکهماهمیشهاز وزارتمیراث فرهنگیداشته ایمولیمتاسفانهبهسرمایه های‬ ‫کشور توجهینمی شودمامی گوییمچرابایدبه گردشگرانخارجیسوبسیدبدهیم‪.‬اکنونبا‬ ‫عمال به انها یارانه می دهیم‪ .‬ان هم یارانه ای‬ ‫ارائه نرخ ریالی به گردشگران خارجی در هتل ها ً‬ ‫کــه بــرای ایرانی ها اســت‪ .‬او درباره اینکــه دریافت نرخ ارزی از گردشــگران خارجی موجب‬ ‫می شود تا بخش های دیگر این صنعت نیز درخواست دریافت نرخ ارزی کنند‪ ،‬افزود‪ :‬هیچ‬ ‫بخشدیگریاینتقاضارانخواهد کرد‪.‬امااگر مراکز اقامتیدیگر مانندبوم گردی هابخواهند‬ ‫ارز از مسافر خارجی بگیرند هم مشکلی ندارد‪ .‬االن اژانس داران نیز نرخ دالری به هتل ها‬ ‫نمی دهند‪ .‬ما به اژانس داران گفته ایم از همه انها نرخ ریالی دریافت می کنیم‪ .‬این در حالی‬ ‫است که بدون استثنا اژانس های ورودی از گردشگران به دالر پول می گیرند‪ .‬او در پاسخ به‬ ‫اینکه چه تضمینی وجود دارد که دالری شدن و افزایش نرخ هتل برای گردشگران خارجی‪،‬‬ ‫تبعاتیاز جملهافزایشنرخریالیراهمنداشتهباشد‪ ،‬گفت‪:‬هیچتاثیریروینرخریالیبرای‬ ‫ایرانی ها نخواهد داشت‪ .‬ما همه جوانب این طرح را بررسی کرده ایم‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد امار گردشگران خارجی مرزنشینان هستند‬ ‫حمزه زاده ادامه داد‪ :‬به جرات می توانم بگویم در کل کشور میزان اقامت گردشگران‬ ‫خارجی در هتل های ایران کمتر از ده درصد است‪ .‬بحث دوم این است که تنها دو درصد از‬ ‫اتباع خارجی و گردشگران ورودی از طریق اژانس ها به ایران سفر می کنند‪ .‬اگر گفته می شود‬ ‫که ‪ ۸‬میلیون گردشگر ورودی داریم باید ببینیم این افراد کجا می روند ‪ ۵۰‬درصد از این امار‬ ‫متعلق به مرزنشینان است کسانی که صبح به ایران می ایند و شب به کشورشان می روند و‬ ‫در امار گردشگرانایرانمحاسبهمی شوند‪.‬‬ ‫رئیس جامعه هتلداران ایران گفت‪ :‬از اژانس ها بپرسید مجموع امار گردشگرانی که در‬ ‫بهترین زمان و بهترین ســال به ایران اوردند‪ ،‬چقدر بوده اســت‪ .‬همه انها در بهترین زمان‬ ‫بیشتر از صدهزار نفر به ایران نیاورند‪ .‬گردشگران خارجی یا انفرادی سفر می کنند یا در قالب‬ ‫هیئت و برای ماموریت به ایران می ایند بنابراین سهم اژانس ها از این سفرها بسیار کم است‪.‬‬ ‫حمزه زاده افزود‪ :‬ما به عنوان جامعه هتلداران ایران اگر قرار باشد نرخ ارزی از گردشگران‬ ‫بگیریــم اعــام عمومــی خواهیم کرد که اگر کســی با اژانــس به ایران بیاید بــا او نرخ ریالی‬ ‫می گیریــم در ایــن صــورت به اژانس داران هم کمک زیادی خواهد شــد‪ .‬چون اژانس ها که‬ ‫طبیعتا از مسافر خارجی ارز می گیرند اما در هتل می توانند ریال بپردازند این اقدام هتلداران‬ ‫ً‬ ‫موجبمی شود گردشگرانبهسمتاژانس هابروندتابتوانندنرخبهتریبرایهتلبپردازند‪.‬‬ ‫در واقع سیاست دونرخی شدن هتل باعث تقویت اژانس ها می شود‪.‬‬ ‫افزایشمرخصیزایمان‬ ‫گامی مهم در ترویج فرهنگ‬ ‫فرزنداوریاست‬ ‫مدیرعاملسازمانتامی ناجتماعیگفت‪:‬افزایشمرخصیزایمانبیمه شدگاناز ‪ ۶‬ماهبه‬ ‫‪ ۹‬ماه‪ ،‬گام مهمی در زمینه حمایت از خانواده و ترویج فرهنگ فرزنداوری بوده و هر اقدامی‬ ‫در راستایتقویتخانوادهو افزایشجمعیت‪،‬بایداز جانبدستگاه هایمسئولموردتوجه‬ ‫قرار گیرد‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬میرهاشــم موســوی اظهار داشــت‪ :‬تکریم خانواده همکاران برای‬ ‫سازمانتامیناجتماعی کهسازمانیحامیخانوادهاست‪،‬اهمیتمضاعفدارد‪.‬او گفت‪:‬در‬ ‫زمینهتکریمخانوادهو ترویجفرهنگفرزنداوری‪،‬درگذشتهغفلت هاییشده کهبایدجبران‬ ‫شود‪ .‬یکی از مسائل و اولویت های بسیار مهم در هر کشور توجه به بنیان خانواده است‬ ‫که بر مولفه های اقتدار ملی نیز تاثیری مستقیم دارد‪ .‬این مسئله را نباید کوچک و کم اهمیت‬ ‫بشماریم و اگر به دنبال اعتالی جامعه هستیم‪ ،‬باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشیم‪.‬‬ ‫تحکیمخانوادهو توجهبهابعادعاطفیفرزنداوری‪،‬تنهایکیاز ابعادافزایشجمعیتبوده‬ ‫و موضوعات مهم دیگری همچون تحکیم اقتدار ملی و رشد اقتصادی کشور نیز وابسته به‬ ‫داشتن جمعیت جوان‪ ،‬باانگیزه و با توزیع مناسب در سطح کشور است‪ .‬موسوی افزود‪ :‬در‬ ‫زمینه جمعیت‪ ،‬نیازمند کار اساسی بوده و امروز یکی از راهبردهای دشمن برای تضعیف‬ ‫ما تمرکز بر مسئله جمعیت است‪ .‬در این شرایط‪ ،‬کسانی که در زمینه ترویج فرزنداوری و‬ ‫افزایش جمعیت فعالیت می کنند‪ ،‬در حال کاری جهادی و تالش برای افزایش اقتدار ملی‬ ‫هستند‪.‬در تامیناجتماعیافزایشدورهمرخصیزایمانبه‪ ۹‬ماه گاممهمیدر زمینهتحکیم‬ ‫خانواده است و هر اقدام و اصالحی که در راستای تقویت خانواده و افزایش جمعیت قابل‬ ‫انجامباشدرابایدموردتوجهقرار دهیم‪.‬سایر دستگاه هانیز بایددر اینزمینهفعال تر شوند‪.‬‬ ‫او همچنینبااشارهبهاینکهسیاست های کلیابالغیمقاممعظمرهبریدر زمینهجمعیت‪،‬‬ ‫وظایف دســتگاه های مســئول در این حوزه را سنگین تر کرده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬افزایش جمعیت فعال کشور منجر به زندگی بهتر و رفاه مطلوب تر برای کشور‬ ‫خواهد بود و مولدسازی و کیفی سازی جمعیت نیز از عوامل مهمی است که باید موردتوجه‬ ‫قرار گیرد‪ .‬بر اســاس دســتور رهبر انقالب اســامی و در اجرای بند «ج – ‪ »۱‬الزامات تحقق‬ ‫سیاســت های کلی نظام‪ ،‬قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شــورای اسالمی و قوه‬ ‫قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول‪ ،‬برنامه جامع تحقق این سیاست ها را شامل تقدیم‬ ‫لوایح‪ ،‬تصویب مقررات و اقدامات اجرایی الزم‪ ،‬در مدت‪ ۶‬ماه ارائه کند‪ .‬ایجاد رفاه عمومی‪،‬‬ ‫بر طرف ساختن فقر و محرومیت‪ ،‬حمایت از اقشار و گروه های هدف خدمات اجتماعی‬ ‫از جمله بی سرپرستان‪ ،‬از کارافتادگان‪ ،‬معلوالن و سالمندان و انچه از اهداف رفاه و تامین‬ ‫اجتماعی که در اصول ‪ ۳۱ ،۲۹ ،۲۸ ،۲۱ ،۳‬و ‪ ۴۳‬قانون اساسی امده است‪ ،‬اقتضاء می کند‬ ‫نظامیکارامد‪،‬توانمندساز‪،‬عدالتبنیان‪،‬کرامت بخشوجامعبرایتامیناجتماعیهمگان‬ ‫که برگرفته از الگوهای اسالمی ‪ -‬ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارامد‪ ،‬حذف تشکیالت غیر‬ ‫ضرور و رفع تبعیض های ناروا و بهره گیری از مشارکت های مردمی باشد‪ ،‬طراحی و اجرا شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1412

روزنامه رویداد امروز 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه رویداد امروز 1411

روزنامه رویداد امروز 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه رویداد امروز 1401

روزنامه رویداد امروز 1401

شماره : 1401
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه رویداد امروز 1406

روزنامه رویداد امروز 1406

شماره : 1406
تاریخ : 1401/05/06
روزنامه رویداد امروز 1405

روزنامه رویداد امروز 1405

شماره : 1405
تاریخ : 1401/05/05
روزنامه رویداد امروز 1404

روزنامه رویداد امروز 1404

شماره : 1404
تاریخ : 1401/05/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!