روزنامه رویداد امروز شماره 1364 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1364

روزنامه رویداد امروز شماره 1364

روزنامه رویداد امروز شماره 1364

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫برای فردا‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 17‬خــرداد ماه‪1401‬‬ ‫برای سید محمود دعایی‬ ‫او سیاست ندار بود‬ ‫‪ 07‬جون ‪2022‬‬ ‫‪ 07‬ذوالقعده ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1364‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫علیرضا صلواتی‬ ‫مناسبت‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫اصفهان‬ ‫شماره‬ ‫‪46‬‬ ‫تغییر ساعت اداری در ‪ 20‬استان‬ ‫اختیار تغییر ساعات اداری به استانداران داده شده و تاکنون‪ ،‬تغییر ساعات اداری در ‪ ۱۰‬استان که گرمسیر هستند‪ ،‬اجرایی شده است‬ ‫خانه صفوی‬ ‫موزه برتر ایران‬ ‫کاهش ‪ ۹۶‬درصدی‬ ‫صادرات طال از اصفهان‬ ‫اصفهان‬ ‫سه شنبه‪ 17‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1364‬‬ ‫تعاملفرماندارانبرایتثبیتکارگروهاقتصادیضروریاست‬ ‫ســید رضــا مرتضــوی ‪ -‬اســتاندار اصفهــان‪ :‬همافزایی تعامل ســازنده‬ ‫فرمانداران با دستگاه های ذیربط همچون صمت‪ ،‬جهاد کشاورزی و‬ ‫…درراستایراهاندازیوتثبیتدبیرخانهکارگروهاقتصادیشهرستانها‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫‪۴6‬‬ ‫رویداد امروز‬ ‫داده نگاری‬ ‫کاهش ‪ ۹۶‬درصدی ‬ ‫صادرات طال از اصفهان‬ ‫پیگیری قضایی برای توقف طرح بن‪-‬بروجن‬ ‫به ثمر نشست‬ ‫از ســوی دیگــر یکــی از مســائلی کــه در ســال‬ ‫جــاری در میــان مطالبه گران زایندهرود ســروصدای‬ ‫‪1800‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪% ۴0‬‬ ‫تعداد کارگاه در اصفهان‬ ‫تعداد کارگاه فعال‬ ‫ظرفیت کارگاههای فعال‬ ‫‪800‬‬ ‫رویداداصفهان ‪06‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫هرچــه به ســفر رئیسجمهور‬ ‫بــه اصفهــان نزدیکتــر‬ ‫میشــویم ایــن مطالبــه ملــی‬ ‫مــردم اصفهــان در اشــکال‬ ‫گوناگــون مطرح میشــود‪ .‬در‬ ‫همیــن راســتا بهتازگــی ســایت کارزار که در بســتری‬ ‫مســتقل به بیان یک مســئله و مطالبه و جمعاوری‬ ‫امضا میپردازد درخواست توقف پروژه بن بروجن‬ ‫و نجات اکوسیستم زایندهرود را مطرح کرده است‪.‬‬ ‫در متــن ایــن درخواســت خطاب بــه محمدباقر‬ ‫قالیبــاف‪ ،‬رئیــس مجلس شــورای اســالمی و علی‬ ‫ســالجقه رئیس ســازمان حفاظت محیطزیســت‬ ‫امــده اســت‪« :‬مــردم اصفهــان بــا اجــرای پــروژه‬ ‫انتقــال اب بن‪-‬بروجــن از حوضــه زاینــدهرود‬ ‫بهشدت مخالف بوده و معتقدند که این پروژه‬ ‫خــالف مصوبــات قانونــی اســت‪ .‬پــروژه مذکــور‬ ‫اکوسیســتم زاینــدهرود را نابــود خواهــد کــرد و‬ ‫تهمانــده حیــات اصفهــان نیــز از بیــن خواهــد‬ ‫رفــت‪ .‬خواهشــمندیم به داد کشــاورزان مظلوم‬ ‫اصفهــان برســید‪ ».‬شــروع کارزار ایــن کارزار از ‪25‬‬ ‫فروردیــن ‪ 1٤01‬و پایــان تا ‪ 31‬خرداد ‪1٤01‬بوده و از‬ ‫طرف جمعی از کشاورزان و فعاالن محیطزیست‬ ‫اصفهــان بــا هشــتگ رســمی‪# :‬توقف_پروژه_بــن_‬ ‫بروجن در حال انجام است‪.‬‬ ‫اب در صدر مطالبات اصفهان‬ ‫در سفر رئیسجمهور‬ ‫درنهایــت مــردم اصفهــان در شــرایطی کــه‬ ‫تاکنــون وعدههــای عمــل نشــده زیادی از ســوی‬ ‫مســئوالن کشــوری در خصــوص رفــع معضــل‬ ‫زاینــدهرود دریافــت کردهانــد‪ ،‬در اخریــن تــالش‬ ‫و امیــد خــود منتظــر ســفر ســید ابراهیم رئیســی‪،‬‬ ‫رئیسجمهور کشور به اصفهان هستند تا هرکدام‬ ‫بهزعــم و منظــر خود این مطالبــه را مطرح کنند‪.‬‬ ‫ایــن در حالی اســت که تاریخ ســفر رئیسجمهور‬ ‫به اصفهان تاکنون چندین بار تغییر کرده و امید‬ ‫است در هفته اینده این سفر امیدبخش به دیار‬ ‫نصف جهان صورت پذیرد‪.‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫‪30‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫جاه طلبی هایمجیدی‬ ‫باببرها‬ ‫بیپاسخگذاشتهمیشود‪.‬در جستجویدلیلاین‬ ‫رفتارهامواردیمانندتاسیسفوالدسازیوصنایع‬ ‫بــزرگ‪ ،‬موضــوع انتقــال اب و حضــور چهرههای‬ ‫اصفهاندر دولتهامطرحمیشود‪.‬درصورتیکه‬ ‫همه این موارد به دلیل تصمیم کشوری‪ ،‬شرایط‬ ‫و اســتعدادهای ایــن اســتان صورت گرفتــه و در‬ ‫موضوع اب‪ ،‬اصفهان بیشتر مسیر عبور ابهای‬ ‫منتقلشده به سایر استانها است و خود با لبی‬ ‫تشنه چشمانتظار زنده شــدن دوباره زایندهرود‬ ‫ماندهاست‪.‬‬ ‫تکــرار ایــن تهمتهــا تــا جایــی بــوده کــه‬ ‫خشکســالی دامنــهدار‪ ،‬بیــکاری کشــاورزان‪،‬‬ ‫فرونشستهایعجیبوغریبدر سراسر استان‬ ‫و غــول فروخفتــه ریزگردهــای ســمی گاوخونی‬ ‫کــه ‪ 9‬اســتان کشــور را تهدید میکنــد‪ ،‬همچنان‬ ‫مــورد غفلــت حاکمیــت قرارگرفتــه و هرگونــه‬ ‫تــالش اصفهــان بــرای احقاق حقــوق قانونی با‬ ‫انواع واکنشهای منفی روبرو میشــود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگــر افــزون بر افتخار میزبانی و همزیســتی با‬ ‫عزیزان مهاجر از سایر استانها بهویژه خوزستان‬ ‫و چهارمحالوبختیــاری‪ ،‬تولیــد‪ ،‬درامــد و منافع‬ ‫پروژههای زیربنایی اصفهان بین همه اســتانها‬ ‫توزیــع میشــود و الودگــی و مشــکالت ان برای‬ ‫ساکناناستانمیماند‪.‬همانگونهکهاصفهاننیز‬ ‫مانند سایر استانها از مواهبی مانند درامد نفت‬ ‫بهرهمند شــده که مشکالت ان بر سر خوزستان‬ ‫عزیــز اوار میشــود‪ .‬بــر ایــن اســاس الزم اســت‬ ‫دولت بهصورت جدی در جهت حل مشکالت‬ ‫فوری و حیاتی همه استانها برنامهریزی کند و‬ ‫بهموازات ان با شناســایی زمینههــای اختالفی‪،‬‬ ‫راهحلهایی با تضمین منافع طرفین پیشبینی‬ ‫و اجرا کند‪ .‬بهعنوان نمونه بخشی از مشکالت‬ ‫کمابــی اصفهــان بــه باغــداری کوهســتانی در‬ ‫باالدستزایندهرودباتبخیر باالو راندمانپایین‬ ‫نسبت داده میشود‪ .‬اگر دولت با تامین شرایط‬ ‫و تســهیالت و تشکیل تعاونیهای کشاورزی با‬ ‫ســهامداری کشــاورزان باالدســت‪ ،‬زمینــه احیای‬ ‫زمینهــا و باغــداری در جلگــه حاصلخیز شــرق‬ ‫اصفهــان را فراهم کند‪ ،‬ضمــن حذف پمپاژهای‬ ‫فــراوان و غیرقانونــی‪ ،‬جــاری بــودن زاینــدهرود‬ ‫و منافع عزیزان ســاکن در اســتان همســایه را با‬ ‫بازدهــی چنــد برابر و مصــرف اب کمتر تضمین‬ ‫خواهد کرد‪ .‬از این ابتکارات صدها مورد از سوی‬ ‫کارشناســان و نخبــگان مطرحشــده کــه با تغییر‬ ‫رویکــرد در دولــت و ایجاد اعتماد و گفتگوهای‬ ‫کارشناسی مسیری مترقی را پیش روی اینده ایران‬ ‫عزیزمیگشایند‪.‬‬ ‫‪:‬انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫طال‪ ،‬جواهر‪ ،‬نقره و سنگهای قیمتی اصفهان از‬ ‫تاثیرات شدید تحریمها بر صنعت طال خبر داد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫صادرات در سال ‪1400‬‬ ‫خانه صفوی‪ ،‬موزه برتر ایران‬ ‫رویداد امروز‬ ‫نورابهسویفرهنگدوستانباز کند‪.‬‬ ‫موزههای کشور یکی از خاک خوردهترین‬ ‫فضاهای شهری ما هستند‬ ‫اشــکان قانعی‪ ،‬مدیر و بنیانگذار خانه صفوی در‬ ‫مورد برگزیده شدن موزه معماری و خالقیت در کشور‬ ‫گفت‪ :‬هرســاله کمیته ملی موزههای ایران که زیر نظر‬ ‫موزههایبینالمللیایکومفعالیتداردمسابقهتحت‬ ‫عنــوان موزه برتــر برگزار میکنــد؛ امســال درواقع موزه‬ ‫خالقیــت و معمــاری موفــق شــد در ‪ 9‬شــاخص از ‪13‬‬ ‫شاخص موجود که موزهها را در فعالیتهای یکساله‬ ‫موردبررسیقرار میدهند دارایجایگاهو امتیاز باالیی‬ ‫باشــد و درنهایــت رتبه نخســت را در میــان موزههای‬ ‫کشور بهدستبیاورد‪.‬قانعیدر ادامهپیرامونانتخاب‬ ‫خانــه صفوی و تبدیل ان به موزه توضیــح داد‪ :‬ابتدا با‬ ‫پیــدا کردن یــا به عبارت بهتر مکانیابی خانه صفوی‬ ‫بهعنوان یکی از الگوهای معمــاری دوران صفویه اول‬ ‫در محدوده جلفا یک بنا شاخص را پیدا کردیم که در‬ ‫جای مناسب هم قرارگرفته باشد این در حالی بود که‬ ‫خانه هم شاخصههای جذابی را در حوزه معماری با‬ ‫خود یدک میکشید‪ .‬او ادامه داد‪ :‬پس از شناسایی این‬ ‫خانهدر سالهای‪ 9٤‬و‪ 95‬سعی کردیمفرایندمرمترا‬ ‫بایکمجموعهرویدادوفعالیتهایمشارکتیمرمتی‬ ‫باعامهمردمپیشببریم‪.‬قانعیاضافهکرد‪:‬پسازاینکه‬ ‫در ابتدا مرمت اضطراری داشــتیم و مقداری مجموعه‬ ‫را مرتبســازی کردیم ســریع در خانه را به روی عموم‬ ‫بــاز کردیــم هدف این بود کــه در کنار فعالیت مرمتی‬ ‫مردم هم حضورداشته باشند و با تکنیکهای مرمتی‬ ‫اشــنا شــوند و از این فرایند مطلع شــوند چراکه یکی از‬ ‫شــاخصههای موزهها اطالعرســانی اســت و از این راه‬ ‫مردم در ریز جزئیات قرار داشتند‪ .‬او در مورد تکمیل و‬ ‫تجهیز موزه معماری و خالقیت توضیــح داد‪ :‬برگزاری‬ ‫برخی از ورکشاپها و فعالیتهای جانبی باعث شد‬ ‫تــا طراحان و معمــاران زیادی به مجموعــه رفتوامد‬ ‫داشته باشند و همین تعامالت برخی از مجموعهها‬ ‫دستبهدســت شــد تا موزه تکمیل و تجهیز شــود‪.‬‬ ‫قانعــی تاکید کــرد‪ :‬این اقدام بهقــدری جذاب بود‬ ‫کــه بســیار موردعالقــه مخاطبیــن قــرار گرفــت و از‬ ‫ســمت ســازمانهای تخصصــی ملــی و بینالمللــی‬ ‫مورد تشــویق قرار گرفت و باعث شــد فرایندها را‬ ‫تخصصیتر و حرفهایتر پیش ببریم و امروز موزه‬ ‫ملــی خالقیــت و معمــاری بنیانگــذار مســابقات و‬ ‫رویدادهــای متفاوتی اســت در حوزههــای طراحی‬ ‫اســت چراکــه عموم مردم ما ارتبــاط نزدیک با موزهها‬ ‫ندارنــد و موزههــای کشــور یکــی از خــاک خوردهترین‬ ‫فضاهایشهریماهستندو درواقعاز اینبابتضعف‬ ‫شدیدیداریم‪.‬بهگفتهقانعیباتماماینمحدودیتها‬ ‫موزههــای خصوصی در کشــور دارنــد ارتباط را تقویت‬ ‫میکنند و جامعه را به خود جذب میکنند تا در اینده‬ ‫نزدیــک هــم شــاهد حمایتهای بیشــتری از مــوزه در‬ ‫بخش خصوصی باشیم‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬امروز جایگاهی‬ ‫کهموزههابایدداشتهباشندراندارندو ارتباطیکهمردم‬ ‫باید داشته باشند وجود ندارد‪ ،‬شاهد هستیم که هرروز‬ ‫موزهها کم و کمتر میشــوند مثل موزه تاریخ طبیعت‬ ‫کــه یکــی از موزههای قدیمی ایران و اصفهان بوده که‬ ‫چندی پیش اثارش جمعاوری شد بههرحال موزههای‬ ‫جدیدی هم در حال شکل گرفتن هستند که به اینده‬ ‫انهاامیدواریم‪.‬‬ ‫رویداد امروز‪ :‬پس از سالها بخش شاهنشین پل خواجو معروف به بیگلربیگی به صورت محدود تا روز‬ ‫‪ 13‬خرداد پذیرای گردشگران شد‬ ‫عکس‪:‬رضاامینی‪/‬رویدادامروز‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫موزههابهعنواننمایشگاهیاز داشتههایتاریخی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬هویتی و ادبی هر ملت‪ ،‬اهمیت زیــادی در‬ ‫ترسیمچهرهملیوبینالمللیانملتومعرفیهویت‬ ‫اباواجــدادی انهــا داشــته و میتــوان از موزه بهعنوان‬ ‫دریچهای رو به چشمانداز توسعه گردشگری فرهنگی‬ ‫یادکرد‪ .‬موزهها نقش مهمی در اســتحکام ریشــههای‬ ‫تاریخــی عمــوم مردمدارنــد و بــدون شــک توســعه و‬ ‫گســترش ایــن اماکــن در جهــت دســتیابی بــه اهداف‬ ‫فرهنگیازطریقهماهنگساختناقداماتبینالمللی‬ ‫و تدوین برنامهها موثر است‪ .‬زنده نگهداشتن و توجه‬ ‫به میراث فرهنگی مستلزم شناخت و شناساندن این‬ ‫میراث گرانقدر به اعضای جامعه‪ ،‬بهخصوص نســل‬ ‫جوان و نوجوان کشــور اســت‪ .‬مرمت و نگهــداری اثار‬ ‫فرهنگــی بهجامانــده از تمدنهــا میتوانــد افــزون بر‬ ‫تقویت هویت ملی و فرهنگی اعضای جامعه ضامن‬ ‫بقایفرهنگایرانیبراینسلهایکنونیوایندهباشد‪.‬‬ ‫همچنینباسیاستگذاریوبرنامهریزیصحیحمیتوان‬ ‫شرایط جذب گردشگر داخلی و خارجی را فراهم کرد‬ ‫که عامل موثری در توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور‬ ‫باشد‪.‬تمام این موارد را مطرح کردیم تا بگوییم موزهها‬ ‫در فرهنگ هر کشــور چه جایگاهی دارد‪ .‬اما هرســاله‬ ‫موزههای کشــور مورد ارزیابی قرار میگیرد و بر اســاس‬ ‫معیارهــای موجــود رتبهبندی میشــوند امســال موزه‬ ‫معماری و خالقیت واقع در خانه صفوی توانست در‬ ‫صــدر موزههای ایــران قرار گیرد‪ .‬مــوزهای که به همت‬ ‫بخشخصوصیتوانستهبارویکردیمتفاوتدریچهای‬ ‫صادرات در سال ‪91‬‬ ‫روزنامــه اخبــار اصفهــان بــه نقــل از رئیس‬ ‫هیئتمدیرهانجمنشرکتهایدانشبنیان‬ ‫استان اصفهان نوشت‪ :‬انتقال تکنولوژی در‬ ‫دنیــا دروغی بزرگ بــوده زیرا با انتقال خط‬ ‫تولیــد بــه اســم انتقــال تکنولوژی‪ ،‬ســرمایه‬ ‫کشورهایکمترتوسعهیافتهبلعیدهمیشود‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستاناصفهان‬ ‫| پری مقدم |‬ ‫خانه صفوی اغازگر سفر گردشگران در اصفهان‬ ‫باشد‬ ‫صنعتی و مبلمان و گرافیک و عمال درواقع به یک‬ ‫پویــش تبدیلشــده و هرســاله از جایجــای کشــور‬ ‫اثــاری را دریافــت میکنیــم ایــن در حالی اســت که‬ ‫فرایندهــا کالســهبندی شــده اســت‪ .‬اینکــه موزهها‬ ‫در بخــش خصوصــی یــا دولتی میتواننــد عملکرد‬ ‫بهتری داشته باشند موضوع دیگری بود که مدیر و‬ ‫بنیانگذار خانه صفوی در مورد ان گفت‪ :‬اقدامات‬ ‫فرهنگی و هنری در بخش خصوصی باکیفیت بهتری‬ ‫انجامخواهدشد‪،‬اماتفاوتایناستکهدر دنیاعموما‬ ‫مجموعههاییازایندستدر بخشخصوصیحامیان‬ ‫متعددی دارند اما این موضوع در کشور ما چندان جا‬ ‫نیفتاده است و بسیار باالنس مالی یک موزه پیچیده‬ ‫النــاز رجبیان‪ ،‬مدیر فرهنگی خانه صفوی و مدیر‬ ‫موزهمعماریو خالقیتنیز گفت‪:‬راههاینپیمودهای‬ ‫زیــادی وجــود دارد تــا مــوزه خالقیــت و معمــاری به‬ ‫جایگاه باالتری دســت یابد اینکه با گســترش فضای‬ ‫فیزیکی و همچنین توســعه محتوایی به جایگاهی‬ ‫برســیم که وقتی مخاطبین و گردشــگران به اصفهان‬ ‫میایند ســفر خود را از موزه معماری و خالقیت اغاز‬ ‫کنند‪ .‬رجبیان توضیح داد‪ :‬در موزه خالقیت و معماری‬ ‫اطالعات جذابی را از معماری این سرزمین در اختیار‬ ‫گردشــگران قرار میدهیم در این راســتا کمبود وجود‬ ‫ندارد‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬درصورتیکه مشــارکت مدیریت‬ ‫شــهری با مجموعههای خصوصی بیشتر شود قطعاً‬ ‫زودتر به این هدف میرسیم‪.‬‬ ‫شماره‪ 45‬صفحهرویداد اصفهان‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1328‬‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1328‬‬ ‫برای فردا‬ ‫علیرضا صلواتی‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫تمجید از رکوردهای‬ ‫تولیدی اخیر ذوباهن‬ ‫وزیــر تعــاون و کار و رفــاه اجتماعــی در توئیتــی‪ ،‬از‬ ‫رکوردهــای تولیــدی اخیــر ذوباهن اصفهــان‪ ،‬در دوره‬ ‫مدیریــت جدیــد این شــرکت تمجید کــرد‪ .‬حجــتا‪...‬‬ ‫عبدالملکی‪ ،‬در این توئیت نوشت‪ :‬تجربه مدیریتی در‬ ‫همین مدت کوتاه دولت مردمی نشان داده که بخش‬ ‫قابلتوجهی از دســتاوردهای مهم‪ ،‬صرفا با سالمسازی‬ ‫مدیریتــی و بــا همیــن ظرفیتهــای موجود به دســت‬ ‫میاید؛ ذوباهن اصفهان که در مجموعه وزارت مردم‬ ‫بهتازگی تغییر در راس خود را تجربه کرده در ماههای‬ ‫پایانــی ســال ‪ ۱۴۰۰‬بالغبــر ‪ ۶‬رکورد تولیــدی قابلتوجه‬ ‫کســب کــرد و توانســت رکورد تولیــد چدن در ‪ ۵۰‬ســال‬ ‫گذشــته به میــزان ‪ ۲۷۶۹۰۰۰‬تــن و رکورد تولید ماهیانه‬ ‫چدنمــذاب به میزان ‪ ۲۵۰۸۷‬تن در بهمنماه ‪ ۱۴۰۰‬را‬ ‫بشکند؛همچنینشکسترکوردتولیدپنجاهسالگذشته‬ ‫در کک خشک نیز با تولید ‪ ۱۲۲۳‬هزار تن در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫محقــق شــد‪ .‬ایرج رخصتــی سرپرســت مدیریت عامل‬ ‫ذوباهن اصفهان است که تاش کرده با رویکرد جدید‬ ‫بهویــژه در تامیــن مواد اولیه‪ ،‬تولید این مجتمع عظیم‬ ‫صنعتیراافزایشدهد‪.‬‬ ‫هرگونه استفاده غیرمجاز‬ ‫اب یا دستکاری لوازم و‬ ‫تاسیسات را اطالع دهید‬ ‫رئیس اداره بازرسی و شناسایی انشعابات غیرمجاز‬ ‫ابفای استان اصفهان بر همکاری و تعامل بیشازپیش‬ ‫مردم بهمنظور کشــف انشــعابات غیرمجاز تاکید کرد‪.‬‬ ‫عباس بخشی گفت‪ :‬از مردم استان درخواست میشود‬ ‫در صــورت مشــاهده هرگونه اســتفاده غیرمجــاز اب یا‬ ‫دســتکاری لــوازم و تاسیســات مربــوط به شــرکت اب و‬ ‫فاضاب توسط افراد سودجو‪ ،‬مراتب را از طریق شماره‬ ‫تلفنهــای ‪ ۰۹۱۳۱۰۱۹۰۶۷‬و ‪ ۰۹۱۳۴۰۲۳۶۵۹‬بــه ایــن‬ ‫شرکت اطاع دهند‪ .‬او با بیان اینکه نام و مشخصات‬ ‫فــرد گــزارش دهنده نزد این شــرکت محفــوظ میماند‬ ‫افــزود‪ :‬مــردم همچنین میتوانند تصاویــر و فیلمهای‬ ‫مربوط را از طریق شبکههای اجتماعی به شمارههای‬ ‫یادشدهارسالنمایند‪.‬‬ ‫حلقه مفقوده اتصال مرکز‬ ‫تحقیقات و حوزه اجرا‬ ‫ورود زودهنگام عشایر پیامدهای مخربی برای مراتع به همراه دارد‬ ‫چالشمیهمانانناخوانده‬ ‫طرحی نو‬ ‫در بنبست توسعه‬ ‫هرچه به تصاویر ماهوارهایدر مقایسه تغییر میزان‬ ‫فضای سبز اصفهان بین ســالهای ‪ 1984‬و اکنون نگاه‬ ‫میکنم چنان غمی بر دلم مستولی میشود و فکرم از‬ ‫هر موضوعدیگریخالی‪.‬‬ ‫کــه چه کردهایم ما بر این دیار‪ ،‬فرقی هم نمیکند‬ ‫ماموریــم یــا معــذور‪ ،‬مالکیــم یــا مســتاجر‪ ،‬کارمنــد و‬ ‫کارشناســیم یــا مدیــر‪ .‬هرچــه هســت‪ ،‬ایــن ثمــره تمام‬ ‫هنرمندیهای ما در این ســه چهار دهه و شــاید قبلتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫کــه هر چــه در توان داشــتهایم در بســاط توســعه‬ ‫گذاشــتهایم و بهجای این سرســبزیها و ســبزینگیها‪،‬‬ ‫ســاختمان و کارخانه و هر انچه زشــتی اســت بناکرده‬ ‫و شــادمان کــه درختهــا را خشــکاندیم و بهجایــش‬ ‫سکونتمانجفتوجور شدهومالومنالمانچندبرابر‪.‬‬ ‫بدتــر اینکه نهتنهــا درس نگرفته که هــرروز در پی‬ ‫توســعه شهرک و کارخانههایمان هســتیم‪ ،‬برای اینکه‬ ‫ژســت محیط زیســتی هم بگیریم‪ ،‬میگوییم ما همه‬ ‫اســتانداردها را گذراندهایــم و از مــا بهتــر در رعایــت و‬ ‫اهمیتبهمحیطزیستدر اینزمانهنیست‪.‬‬ ‫یــاد ان کارخانــه تولید اهن افتــادم که هــرروزه دود‬ ‫ابیرنــگ! از دودکشهایــش خارج میشــود و هرســال‬ ‫جایزهصنعتسبز ودوستدار محیطزیستومسئولیت‬ ‫اجتماعی را هم به او میدهند‪.‬‬ ‫هنــوز باورمــان نشــده کــه ایــن تغییــر اقلیــم و ‪...‬‬ ‫همهوهمهریشهدر تفکرات گذشتگانمادارد کهامدند‬ ‫و در پهنــه کماب کشــور پایهگذار صنایع مادر شــدند‪،‬‬ ‫اب نیامده را بُ ردند تا کویری دیگر را زندگی بخشــند و‬ ‫زایندهرودنیمهجانراخشکاندند‪.‬‬ ‫ای بــدا بــه ایــن تفکــر کــه هنــوز دســتبردار ایــن‬ ‫نگینهای تاریخی دنیا نیست و تا نابودش نکند‪ ،‬از پای‬ ‫نخواهدنشست‪.‬‬ ‫تفکری که نهتنها پای نابودی اصفهان ایســتاده که‬ ‫خطهی سرسبز چهارمحال بختیاری را هم نشانه رفته‪،‬‬ ‫شهر قنات و قنوت و قناعت را هم بینصیب نگذاشته‬ ‫تا گردوغبار این کارخانههای کاشــی و ســرامیک و ‪ ...‬بر‬ ‫چهرهمردمانشنشیند‪.‬‬ ‫یزد که میگویند اولین شهر خشتی جهان و دومین‬ ‫شهر تاریخی دنیا است‪ ،‬انقدر سابقه و تمدن و خانه و‬ ‫ابانبار و قنات دارد که نیازی به فوالد و کاشی نداشته‬ ‫باشــد‪ ،‬چهارمحالوبختیــاری انقدر تــاالب چغاخور و‬ ‫دشــت اللههای واژگون و ابشــار زرد لیمه و ابشــار دره‬ ‫عشــق و خانههای بومگردی دارد که نیازی به فوالد و‬ ‫سیمانو منطقهویژهاقتصادینداشتهباشد‪.‬‬ ‫عزیزان‬ ‫استاندارانو فرماندارانعزیز استانهایتاریخی‬ ‫نمایندگانبزرگوار مجلسشورایاسامی‬ ‫باور کنید اخذ امتیاز شــهرک صنعتی و پاالیشگاه و‬ ‫بــا هزاران پیگیری و فشــار و ‪ ...‬افتخاری نــدارد؛ این راه‬ ‫توسعه‪ ،‬بنبست است‪ ،‬طرحی نو در اندازید‬ ‫رویدا د اصفهان‬ ‫شماره ‪45‬‬ ‫رئیــس اداره بیابانزدایــی منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیزداریاستاناصفهانگفت‪:‬ورودزودهنگامدام‬ ‫به مراتع پیامدهای مخربی دارد‪ ،‬در استان اصفهان‬ ‫شهرســتانهای ســمیرم‪ ،‬فریدونشــهر‪ ،‬فریــدن‪،‬‬ ‫چــادگان‪ ،‬لنجــان و شــهرضا در مســیر اصلی کنترل‬ ‫کوچ قرار دارند و ‪ ۱۸‬پایگاه ثابت و ‪ ۳۸‬پایگاه سیار‬ ‫کنترل کوچ در شهرستانهای همجوار مستقر است‪.‬‬ ‫حسینعلی نریمانی در گفتوگو با ایمنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مدیریــت کوچ یک پروژه ملی باهدف جلوگیری از‬ ‫ورود زودهنگام دام به مراتع اســت‪ ،‬مراتع ییاقی‬ ‫از اواخر اردیبهشــت تا اواخر شــهریورماه‪ ،‬امادگی‬ ‫چــرای دام رادارنــد اگــر زودتر از این زمــان دام وارد‬ ‫مرتع شود‪ ،‬بذر و گل گیاهان را میخورند و فرصت‬ ‫انتشار بذر انها از دست میرود‪ .‬او تکرار این اتفاق‬ ‫را باعث تضعیف پوشش گیاهی مراتع دانست و‬ ‫افزود‪ :‬از سوی دیگر لگدکوب شدن خاک مراتع با‬ ‫سم دام باعث فشردگی خاک و جلوگیری از نفوذ‬ ‫اب به درون ان میشود در مجموع ورود زودهنگام‬ ‫دام به مراتع پیامدهای مخربی مانند کاهش تولید‬ ‫علوفه‪ ،‬ایجاد سیاب و کانون گردوغبار را به همراه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۵۶‬پایگاه ثابت و سیار کنترل کوچ‬ ‫در استان‬ ‫رئیس اداره بیابانزدایی اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیــزداری اســتان اصفهــان هدف از پــروژه ملی‬ ‫کوچ را فراهم کردن امادگی الزم برای تولید علوفه‬ ‫است درحالیکه باید در مسیر استانهای بوشهر و‬ ‫فــارس از حرکــت انهــا جلوگیری میشــد‪ ،‬امــا دام‬ ‫بهراحتی این مسیر را پشت سر گذاشته و احتمال‬ ‫دارد بهجــای ‪ ۲۰‬اردیبهشــت‪ ،‬تقویــم کوچ امســال‬ ‫بسیار زودتر اغاز شود‪.‬‬ ‫چالشهای حفظ مراتع در شرایط‬ ‫خشکسالی‬ ‫و چرای دام معرفی کرد و گفت‪ :‬در استان اصفهان‬ ‫شهرســتانهای ســمیرم‪ ،‬فریدونشــهر‪ ،‬فریــدن‪،‬‬ ‫چــادگان‪ ،‬لنجــان و شــهرضا در مســیر اصلی کنترل‬ ‫کــوچ قــرار دارنــد و ‪ ۱۸‬پایگاه ثابت کنتــرل کوچ در‬ ‫ایــن مناطق و ‪ ۳۸‬پایگاه ســیار نیــز در گلوگاههای‬ ‫شهرســتانهای همجــوار ان مستقرشــده اســت‪ .‬او‬ ‫با اشــاره به تغییر تقویم کوچ به دلیل اســتفاده از‬ ‫تکنولــوژی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬درگذشــته عشــایر از‬ ‫اســتانهای بوشــهر‪ ،‬فــارس و خوزســتان در اواخــر‬ ‫فروردینمــاه حرکــت میکردنــد و اردیبهشــتماه‬ ‫به مراتع اصفهان میرسیدند اما اکنون با استفاده‬ ‫از تریلــر و کامیــون‪ ،‬ظرف ‪ ۴۸‬ســاعت دام خــود را‬ ‫به مقصد میرســانند به همین دلیل با پلیسراه و‬ ‫نیروی انتظامی هماهنگی الزم صورت گرفته است‬ ‫کــه از ورود دام پیــش از اغاز تقویم کوچ به اســتان‬ ‫جلوگیریکنند‪.‬‬ ‫خشکسالی و کمبود علوفه در استانهای‬ ‫مبدا عشایر‬ ‫نریمانیشرایطخشکسالیو مشکاتاقلیمی‬ ‫را باعث خالی شدن مراتع قشاقی در استانهای‬ ‫مبدا حرکت عشایر استان دانست و گفت‪ :‬تا قبل‬ ‫از فرارسیدن بهار در مراتع استانهای مبدا علوفهای‬ ‫برای چرای دام عشایر نیست به همین دلیل ناچار‬ ‫هستند کهبهسمتمراتعییاقیحرکت کنندو اگر‬ ‫قــرار باشــد از ورود زودهنگام دام و تخریب مراتع‬ ‫جلوگیری شود باید سازمان امور عشایر‪ ،‬نهادههای‬ ‫موردنیــاز برای دامها را تامین کننــد‪ .‬او ‪ ۱۵‬درصد از‬ ‫مجموع دام موجود در اســتان را متعلق به عشــایر‬ ‫بختیــاری‪ ،‬قشــقایی و عــرب جرقویه اعــام کرد و‬ ‫افزود‪:‬اکنونایندامپشتمرزهایسمیرمقرارگرفته‬ ‫رئیس اداره بیابانزدایی اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری استان اصفهان درباره وضعیت کنونی‬ ‫مراتــع‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجه به اینکه در اســفند و‬ ‫فروردینماه بارش چندانی نداشتیم‪ ،‬اکنون علوفه‬ ‫در مراتــع زودتــر خشــک میشــود و از بیــن رفتــن‬ ‫پوشــش گیاهی عشــایر دامدار را ناگزیر میکند که‬ ‫نتواننــد طبــق تقویــم ‪ ۱۲۰‬روزه در مرتــع بماننــد و‬ ‫زودتر کوچ کنند‪ .‬او شرایط مراتع استان را به دلیل‬ ‫خشکســالی نامناســب توصیف کرد و گفــت‪ :‬این‬ ‫ذخایر طبیعی نیاز به نگهداری بیشتر و بهرهبرداری‬ ‫کمتــر دامهــا دارد تا بتواند خود را برای ســال اینده‬ ‫بازیابی کند‪ ،‬رگبارهای کنونی نیز برای رشد پوشش‬ ‫گیاهــی مراتع کافی نیســت‪ ،‬برای ابیاری و سرســبز‬ ‫شدنعلوفههاییکساله‪،‬یکشبانهروز بارشالزم‬ ‫اســت بنابراین پیشبینی میشــود که ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اینده علوفههای موجــود در مراتع به دلیل گرما و‬ ‫نبودبارندگیخشکشوندو وقتیاینمنبعغذایی‬ ‫اولیه برای دام از بین برود‪ ،‬سراغ منبع ثانویه یعنی‬ ‫گل و بذر گیاهان میروند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تهیه و توزیعبیش از ‪ 5‬هزار بستهمعیشتی‬ ‫در راستای کمکهای مومنانه در ماه مبارک رمضان‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ٥‬هزار بستهمعیشتیویژهخانوادههایزندانیاننیازمندو ایتاماز‬ ‫سویفعاالناقتصادیو اتاقبازرگانیاصفهانتهیهو توزیعشد‪.‬‬ ‫پارلمانبخشخصوصیاصفهانبهنمایندگیازفعاالناقتصادی‬ ‫خیر استان‪،‬اقدامبهتهیهوتوزیعبیشاز‪ ٥٠٠٠‬هزار بستهمعیشتی‬ ‫شامل کاالیاساسیمانند گوشت‪،‬مرغو برنجنمود‪ ٢3٠٠ .‬بسته‬ ‫از این‪ ٥٠٠٠‬بسته معیشتی بین خانواده زندانیان نیازمند و مابقی‬ ‫میانایتامتوزیعشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاری برنامهها و دورههای اموزشی به مناسبت روز زمین پاک‬ ‫مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان‬ ‫ویژهبرنامههای این ســازمان را به مناســبت روز جهانی زمین پاک‬ ‫(دوم اردیبهشــتماه) را تشــریح کــرد غامرضــا ســاکتی بــا اشــاره‬ ‫بهضرورت حفظ محیطزیســت و نهادینهســازی ان بهعنوان یک‬ ‫فرهنگ عمومی در بین شهروندان گفت‪ :‬روز جهانی زمین پاک روزی‬ ‫برای افزایش سطح اگاهی شهروندان جهت مسائل زیستمحیطی‬ ‫خـــبر‬ ‫اســت که با توجه به شــعار امســال که «ســرمایهگذاری در زمین با‬ ‫کاهــش پاســتیک» اســت برنامههــای متنوعــی را ایــن ســازمان بــا‬ ‫مشارکت دستگاههای متولی ازجمله اداره کل محیطزیست استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬اداره کل اموزشوپرورش اســتان و سازمانهای مردمنهاد‬ ‫محیطزیستی در نظر گرفته است او با اشاره به قالب برنامههای‬ ‫پیشبینیشده به مناسبت روز زمین پاک گفت‪ :‬برگزاری ویژهبرنامه‬ ‫زمیــن پــاک‪ ،‬حق ایندگان در چند مدرســه شــهر اصفهــان‪ ،‬برگزاری‬ ‫دوره اموزشــی «مدیریــت پســماند و حفاظــت از محیطزیســت»‬ ‫بهصورت مجازی‪ ،‬برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع محیطزیست‬ ‫و اجرای برنامههای پاکسازی نمادین در مناطق مختلف شهری با‬ ‫همکاری سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی ازجمله برنامههایی‬ ‫است که به مناسبت روز جهانی زمین انجام میشود‪.‬‬ ‫برنامهریزیدر راستایرفعمسائلبهارستانضروریاست‬ ‫محمدعلی احمدی‪ ،‬فرماندار اصفهان در جلسه‬ ‫همفکــری و هماهنگــی پیرامــون مســائل فرهنگــی‬ ‫شــهر بهارســتان که با حضور مســئولین دستگاهها و‬ ‫نهادهای فرهنگی اســتان‪ ،‬شهرســتان و محلی برگزار‬ ‫شد‪ ،‬با تاکید بر لزوم بررسی و برنامهریزی در راستای‬ ‫رفع مسائل و مشکات موجود بهویژه در حوزههای‬ ‫فرهنگــی اجتماعی در شــهر بهارســتان‪ ،‬عنــوان کرد‪:‬‬ ‫تاکنون بازدیدها و جلساتی کاربردی برای توجه ویژه‬ ‫مسئوالنبهمسائلو مشکاتبهارستانانجامشده‬ ‫که گام اول ان برگزاری جلســه مشــترک شــورای اداری‬ ‫استانو شهرستانبودو برایحصولنتیجه‪،‬اینروند‬ ‫را باقوت ادامه خواهیم داد‪ .‬فرماندار اصفهان افزود‪:‬‬ ‫چگونگی شــرایط بهارستان باید بررســی و بر اساس‬ ‫ان برنامهریزیهــای مدونــی برای اتخاذ تدابیــر الزم‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬احمدی تاکید کرد‪ :‬مسائل فرهنگی‬ ‫موجوددر شهر بهارستانبایستیاحصاءوپیشنهادها‬ ‫و راهکارهایی برای رفع انها ارائه گردد تا در صورت‬ ‫نیــاز هماهنگیهــای الزم بــا دســتگاههای ذیربــط‬ ‫انجام شود‪ .‬او با اشاره بر لزوم ورود جدی و با برنامه‬ ‫دستگاههای متولی حوزه فرهنگی در شهر‪ ،‬خواستار‬ ‫همفکــری و همافزایــی همــراه بــا ارائــه راهکارهــای‬ ‫عملیاتــی ایــن دســتگاهها و نهادهــای مربوطه نظیر‬ ‫فرهنگو ارشاد‪،‬ورزشو جوانان‪،‬ستادامربهمعروفو‬ ‫نهیاز منکر‪،‬سازمانتبلیغاتاسامی‪،‬بسیجو‪...‬شد‪.‬‬ ‫(( اب امانت فرزندان ماست‪ ،‬امانتدار باشیم ))‬ ‫فراخوان برگزاری مناقصه عمومی بصورت یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه جمع اوری فرعی فاضالب‬ ‫در حفره های خالی و مناطق باقیمانده در سطح شهر ارومیه به شماره فراخوان ‪ 2001005390000004‬را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت‬ ‫قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬ضمنا تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضای‬ ‫الکترونیکی (مطابق دستورالعمل ارائه شده در سامانه ستاد) پیشنهاد دهنده برسد و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ‪ 1401/01/28‬می باشد‪.‬‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫احداث شبکه جمع اوری‬ ‫فرعی فاضالب در حفره های‬ ‫خالی و مناطق باقیمانده در‬ ‫سطح شهر ارومیه‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫مدت اجرا‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫‪175,132,840,673‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪7,403,000,000‬‬ ‫(ریال)‬ ‫(ماه)‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫صالحیت های مورد نیاز‬ ‫رشته اب پایه ‪ 5‬و باالتر از‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫و همچنین داشتن گواهینامه‬ ‫صالحیت ایمنی از وزارت کار‬ ‫قیمتاسناد‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫محل تامین اعتبار ‪ :‬اعتبارات عمرانی (طبق نوع تخصیص اعتبارات ارائه شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی)‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه ‪ :‬تا ساعت ‪ 13:00‬روز یکشنبه تاریخ ‪1401/02/04‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه ‪ :‬تا ساعت ‪ 11:00‬صبح روز یکشنبه تاریخ ‪1401/02/18‬‬ ‫ارزیابی کیفی مناقصه گران در روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/02/18‬و گشایش پاکات قیمت پیشنهادی مناقصه گرانی که امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند در ساعت‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫‪ 09:30‬قبل از ظهر مورخ ‪ 1401/02/19‬خواهد بود‪.‬‬ ‫توجه ‪ :‬الزم بذکر است باتوجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده الزم است اسناد و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت مجزا از پاکت مناقصه حاوی پاکات الف و ب و‬ ‫ج در مواعد مقرر ‪ ،‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج گردیده و پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه ) عالوه بر بارگذاری در سامانه مزبور بصورت فیزیکی‬ ‫نیز بایستی قبل از اخرین مهلت ارسال پیشنهاد ها پس از رویت دفتر قراردادها تحویل دبیرخانه گردد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار‪ :‬ادرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پســتی ‪ 363‬شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی دفتر قراردادها و‬ ‫تلفن ‪04431945372‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934 :‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول ‪ 1401/01/28 :‬تاریخ نشر اگهی نوبت دوم ‪1401/01/30 :‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫اصفهان‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجانغربی ( سهامی خاص)‬ ‫شماره‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫کارهــا را بــا ســرعت‪ ،‬دقت و‬ ‫معــاون وزیر و سرپرســت‬ ‫کیفیــت بهتــر انجــام دهند و‬ ‫مرکــز تحقیقات راه‪ ،‬مســکن‬ ‫هزینهها نیز کاهــش یابد‪ .‬او‬ ‫و شهرســازی گفت‪ :‬با اتصال‬ ‫با اشــاره بــه ازمایشــگاههای‬ ‫ایــن مرکــز بــه حــوزه اجــرا و‬ ‫منحصربهفرد مرکز تحقیقات‬ ‫ورود کاربــردی بــه کارهــای‬ ‫علیرضا‬ ‫راه‪ ،‬مســکن و شهرســازی در‬ ‫اجرایــی میتــوان تاثیــرات‬ ‫قاریقران‬ ‫بعضــی از بخشهــا گفــت‪:‬‬ ‫مثبــت در بخشهــای‬ ‫هزینهای‪ ،‬ســرعت و کیفیت را مشــاهده و از بخشی از گواهینامههای فنی که توسط این‬ ‫منابــع بــه بهترین نحو اســتفاده کرد‪ .‬علیرضا مرکــز ارائــه میشــود الزاماور بوده و بخشــی‬ ‫قاریقــران در خصوص چالشهــا‪ ،‬راهکارها‪ ،‬دیگــر جنبــه اعتبــار دهــی دارد‪ .‬قاریقــران‬ ‫نقــاط ضعــف و قــوت مرکــز تحقیقــات راه‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬با توجه به اینکــه در این مرکز‬ ‫مسکن و شهرسازی اظهار کرد‪ :‬این مرکز یکی بر روی موضوعات خاص مطالعه میشود و‬ ‫از مراکزی است که بر اساس مصوبه مجلس الزم اســت اطاعات بهروز باشد میبایست‬ ‫تاسیسشــده اســت و ازانجاییکــه مبحــث ایــن اطاعــات در حــوزه اجرایــی اســتفاده‬ ‫مســکن در دهههــای گذشــته نیز مســئلهای شــود لیکــن متاســفانه حلقــه مفقــودهای‬ ‫مهــم در کشــور بــوده‪ ،‬ایــن مرکــز باهــدف دراینبیــن مشــاهده میشــود بــه ایــن معنــا‬ ‫تدویــن و اجــرای برنامههــای مطالعاتــی و کــه فاصلهای میان این اطاعــات و حوزه اجرا‬ ‫تحقیقاتــی در مــورد ســاختمان و مســکن وجود دارد‪ .‬او افزود‪ :‬امروزه بعضا در حوزههای‬ ‫بهطــور متمرکــز بهعنــوان روشهــا و فنــون‬ ‫مختلف و جدید ساختوساز‪ ،‬تهیه و تدوین‬ ‫ضوابــط و اییننامههــا و دســتورالعملهای‬ ‫کاربــردی انهــا‪ ،‬صــدور گواهــی فنــی بــرای‬ ‫تولیدات مصالح و ‪ ...‬ایجاد میشود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬پس از ادغام دو وزارتخانه (راه‬ ‫و ترابــری) و (مســکن و شهرســازی)‪ ،‬ضمــن‬ ‫حفــظ شــانیت این مرکز‪ ،‬بخشهایــی از راه‬ ‫و ترابــری نیــز به ان اضافه شــد‪ .‬معاون وزیر‬ ‫و سرپرســت مرکــز تحقیقــات راه‪ ،‬مســکن و‬ ‫شهرســازی بــا بیان اینکه ایــن مرکز اصطاحا‬ ‫اتــاق فکــر حوزههــای مختلــف و متعــدد‬ ‫وزارت راه و شهرســازی اســت و تحقیقــات‬ ‫کاربــردی انجــام میدهــد اذعــان داشــت‪:‬‬ ‫هدف اصلی در مرکز این اســت که با انجام‬ ‫کار مطالعاتــی در حوزههــای تخصصــی‪ ،‬بــه‬ ‫مجموعــه اجرایــی یــاری رســاند تــا بتواننــد‬ ‫‪۴5‬‬ ‫مختلف اجرایی دهههای متمادی از روشهای‬ ‫ســنتی اســتفاده میشــود درحالیکــه در فضای‬ ‫دانشگاهی نواوریهای زیادی ایجادشده است‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر و سرپرســت مرکز تحقیقــات راه‪،‬‬ ‫مسکن و شهرسازی بیان داشت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫یکــی از اهــداف در نظر گرفتهشــده این اســت‬ ‫که مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مســکن و شهرســازی به‬ ‫بدنه وزارتخانه و ادارات کل استانها بهصورت‬ ‫ساختاری متصل شود‪ .‬او با بیان اینکه ترکیب و‬ ‫بدنه ی این مرکز یک مجموعه با پتانسیل باال و‬ ‫سرمایهفکریوانسانیاست‪،‬گفت‪:‬ازانجاییکه‬ ‫مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مســکن و شهرســازی طیف‬ ‫کاری و میزان تاثیر اقدامات در کان را میبیند‪،‬‬ ‫درصورتیکــه بهطــور کاربــردی وارد کارهــای‬ ‫اجرایی شــود قطعا میتوانــد در بخشهای‬ ‫هزینهای‪ ،‬سرعت و کیفیت تاثیرگذار باشد و‬ ‫از منابع به بهترین نحو استفاده شود‪.‬‬ ‫اجرای پروژههای عمرانی‬ ‫به ارزش ‪ ۱۱00‬میلیارد تومان در اصفهان‬ ‫جابهجایی تاسیســات شــهری‬ ‫معــاون عمــران شــهری‬ ‫بهویژه شــبکه فاضاب اســت‬ ‫شــهردار اصفهــان گفــت‪ :‬در‬ ‫که در این جلسه تصمیم گرفته‬ ‫حــال حاضــر بــرای پروژههــای‬ ‫شــد‪ ،‬اداره اب و فاضــاب بــا‬ ‫عمرانــی فعــال شــهر اصفهان‬ ‫همــکاری شــهرداری اصفهــان‪،‬‬ ‫یکهــزارو ‪ 1٠٠‬میلیــارد تومــان‬ ‫ایرج مظفر‬ ‫ظرفچندماهایندهاینمسئله‬ ‫قــرارداد منعقدشــده کــه ‪3٠٠‬‬ ‫راحل کنندتاپروژهتکمیلشود‪.‬‬ ‫میلیــارد تومــان ان متعلــق بــه‬ ‫مرکز همایشهایبینالمللی‪ ٢٢٠،‬میلیاردتومان مظفر در خصوص مرکز جامع توانمندسازی باغ‬ ‫مربــوط بــه رینــگ چهــارم حفاظتــی و مابقــی فدک گفت‪:‬امروز در این جلسهباحضور شهردار‬ ‫مربوط به پروژههای خرد عمرانی در مناطق ‪ 1٥‬و رئیس شورای اسامی شهر‪ ،‬مسائل مربوط به‬ ‫گانه شهری است‪ .‬ایرج مظفر در جلسه بررسی انتخاب بهرهبردار این مرکز‪ ،‬نوع دیوار حفاظتی‬ ‫پروژههای شــاخص عمرانی شــهرداری اصفهان بــه دور ایــن مرکــز و تاسیســات و تجهیــزات ان‬ ‫کــه در دفتــر تجهیــز کارگاه مرکز توانمندســازی تعیین تکلیف شد و این پروژه تا اواسط خرداد‬ ‫باغ فدک برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این جلســه بهصــورت کامل تکمیل و بــه بهرهبردار تحویل‬ ‫ســه پروژه رینگ چهارم حفاظتی شــهر‪ ،‬تقاطع داده میشــود‪ .‬او در توضیح پروژههای عمرانی‬ ‫ورزشــکار و مرکز جامع توانمندســازی بررســی و در دســت اقــدام گفــت‪ :‬در حــال حاضــر برای‬ ‫در خصوص راهکارهای رفع مشکات در مسیر پروژههایعمرانیفعالشهر اصفهانیکهزارو‬ ‫اجــرای ایــن پروژهها بحث و تبادلنظر شــد‪ .‬او ‪ 1٠٠‬میلیــارد تومــان قرارداد منعقدشــده که ‪3٠٠‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬ارائه راهحل برای تامین منابع مالی و میلیارد تومان ان متعلق به سالن همایشهای‬ ‫ازادسازی سریعتر رینگ چهارم ترافیکی ازجمله بینالمللی‪ ٢٢٠ ،‬میلیارد تومان مربوط به رینگ‬ ‫مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد‪ ،‬چراکه چهارم حفاظتی و مابقی مربوط به پروژههای‬ ‫این پروژه بار مالی زیادی به شــهرداری اصفهان خرد عمرانی در مناطق ‪ 1٥‬گانه شهری است‪.‬‬ ‫معــاون عمــران شــهری شــهردار اصفهــان‬ ‫تحمیــل میکنــد‪ ،‬بنابرایــن مقــرر شــد کمیتهای‬ ‫ویژه متشــکل از شهرداری منطقه ‪ ،1٥‬معاونت خاطرنشــان کــرد‪ :‬اتمــام مرکــز جامــع‬ ‫عمران و شهرســازی شــهرداری‪ ،‬مســئوالن مالی توانمندســازی‪ ،‬ازادســازی و اجــرای بخشــی از‬ ‫شــهرداری و اعضای کمیســیون عمرانی شــورای رینــگ چهارم حفاظتی (کیلومتر ‪ ٠‬تا ‪ )9‬تکمیل‬ ‫اسامی شهر تشکیل شود تا مسائل مالی پروژه مرکــز همایشهای بینالمللــی‪ ،‬افتتاح چندین‬ ‫ســریعتر پیگیری شــود‪ .‬معــاون عمران شــهری فرهنگســرا و ورزشــگاه در مناطــق مختلــف‬ ‫شهردار اصفهان با اشاره به تقاطع ورزشکار بلوار شهرداری‪ ،‬اتمام تقاطع ورزشکار فرزانگان و اغاز‬ ‫فرزانگان کهتنها‪ 3٠‬درصداز کلپروژهباقیمانده تقاطــع ایتاهلل غفاری ازجمله پروژههای فعال‬ ‫است‪ ،‬گفت‪:‬مهمترینمسئلهدر اتماماینپروژه در سال ‪ 14٠1‬است‪.‬‬ ‫سامانه شفافیت شهرداری اصفهان در‬ ‫دسترس عموم قرار گرفت‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و امور‬ ‫مناطــق ‪ ۱۵‬گانه بــه تفکیک‬ ‫بینالملــل شــهرداری اصفهان‬ ‫پروژههــای شــاخص و‬ ‫گفــت‪ :‬بهمنظــور دسترســی‬ ‫منطقــهای در ایــن ســامانه‬ ‫شفاف شهروندان به اطاعات‬ ‫قید شــده اســت و اطاعات‬ ‫شــهری‪ ،‬مشــخصات تمــام‬ ‫منــدرج در ســامانه‪ ،‬قابلیت‬ ‫علی معرک‬ ‫پروژههــای شــهرداری اصفهان‬ ‫جســتوجو نیــز دارد‪.‬‬ ‫نژاد‬ ‫اعــم از معاونتها و ســازمان‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و امــور‬ ‫و دیگــر بخشهــای طــرف قــرارداد شــهرداری بینالملــل شــهرداری اصفهــان تصریــح کرد‪:‬‬ ‫بــر روی ســامانه شــفافیت قرار میگیــرد‪ .‬علی در جلســه اخیــر کمیتــه ســامت اداری مقرر‬ ‫معرک نژاد در ســی و هشــتمین جلسه شورای شــد بهجــز مناطــق و معاونتهــا‪ ،‬ســازمان‬ ‫اسامی شهر اصفهان اظهار کرد‪ :‬اعضای کمیته فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری‬ ‫ســامت اداری معتقــد بودنــد درج اطاعــات اصفهــان نیــز پروژههــای خــود را در ایــن‬ ‫در ســامانه شــفافیت بهصــورت جزئی ممکن ســامانه قــرار دهــد‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬بر‬ ‫اســت قابلاســتفاده نباشــد امــا درنهایــت‪ ،‬در اســاس مهلــت قانونی‪ ،‬ســامانه شــفافیت از‬ ‫ایــن ســامانه‪ ،‬اطاعــات کامــل پروژهها شــامل ‪ ۲۹‬فروردیــن در دســترس عمــوم قرارگرفتــه‬ ‫مشــخصات هر پــروژه‪ ،‬بودجــه موردنظــر و‪ ...‬و البتــه تاکنون نیز شــهروندان میتوانســتند‬ ‫از طریق پرتال شهرداری اصفهان نسبت به‬ ‫بهطور دقیق درج شد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬کل پروژههــای فعــال در مشاهده این سامانه اقدام کنند‪.‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیاصفهان‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫سرمقاله‬ ‫در خدمت و‬ ‫خیانتاصفهان‬ ‫امیراکبری‬ ‫سردبیر‬ ‫گــزارش‬ ‫حواشی مراسم ‪ 14‬خرداد همچنان ادامه دارد‬ ‫جنجالتندروها‬ ‫گزارشاژانسراقبولنداریم‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت‪ :‬وزیــر امــور خارجــه‬ ‫کشــورمان اعــام کردنــد کــه مــا به هیچ وجه نــه این گــزارش و‬ ‫نه اقدام این ســه کشــور اروپایی به همراه امریکا که برخالف‬ ‫دیپلماسیاستراقبولنداریم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت‬ ‫امــور خارجــه کشــورمان در گفتگــوی تلویزیونــی‪ ،‬در خصوص‬ ‫برگزاری نشســت فصلی شــورای حکام اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمیو احتمالصدور قطعنامهعلیه کشورمان‪ ،‬گفت‪:‬همانطور‬ ‫که می دانید نشست فصلی شورای حکام اژانس در حال برگزاری‬ ‫است و چند روزی نیز ادامه خواهد داشت‪ .‬به صورت معمول‬ ‫دو موضوع پادمانی مربوط به ایران و گزارش اجرای برجام که‬ ‫یشــود در دســتورکار بوده اســت‪ .‬البته‬ ‫به صورت فصلی ارائه م ‬ ‫موضوعات دیگری هم در دستورکار است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متاســفانه مدیرکل اژانس گزارشــی را به صورت‬ ‫شتاب زده ارائه کرد که قبل از انتشار در پارلمان اروپا نیز همین‬ ‫اتفاقا همــان موقع‪،‬‬ ‫مــوارد را قبـ ًـا یــک بــار دیگــر گفتــه بــود و ً‬ ‫جمهوری اســامی ایران موضع گرفت و اعالم کرد که با توجه‬ ‫به این که هنوز دور سوم رایزنی ها انجام نشده است‪ ،‬این جمع‬ ‫بنــدی مدیــرکل در پارلمــان اروپا حاکی از این اســت که انگار از‬ ‫قبلتصمیمی گرفتهشده که گزارشجهت گیریخاصیراداشته‬ ‫باشد‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت‪ :‬گفته شده‬ ‫این گزارش دقیق نیست و صریح و روشن گفتیم که این گزارش‬ ‫به تمامی اقدامات و پاسخ هایی که ایران با دقت و به صورت‬ ‫فنی ارائه کرده است‪ ،‬بی اعتناست و دقیق نیست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از پنجــم مــارس ‪ ۲۰۲۲‬و نیمــه اســفند تــا‬ ‫امروز ســه دور نشســت داشــتیم و یک بار هم به صورت‬ ‫مکتــوب نظــرات و پاس ـخ های خــود را ارائــه کردیــم‪ .‬البته‬ ‫ایــن گــزارش عــاوه بــر اینکه دقیق نیســت و بــی اعتنا به‬ ‫اقدامــات ایــران اســت‪ ،‬ســعی دارد یــک روایــت شــاذ و‬ ‫بعیدی را در خصوص برنامه های ما جا بیندازد که بیشــتر‬ ‫بــر اســاس مــوارد ادعایــی اســت کــه معلوم اســت رد پای‬ ‫رژیم جعلی صهیونیستی در ان وجود دارد‪.‬‬ ‫خطیب زاده تاکید کرد‪ :‬وزیر امور خارجه کشــورمان اعالم‬ ‫کــرده کــه مــا به هیچ وجه نه ایــن گزارش و نه اقدام این ســه‬ ‫کشور اروپایی به همراه امریکا که برخالف دیپلماسی و انچه‬ ‫در جریان است تالش می کنند قطعنامه ای را ارائه کنند‪ ،‬را قبول‬ ‫نداریم‪ .‬ما نه تنها این قطعنامه را سازنده نمی دانیم بلکه تصور‬ ‫مــا این اســت که هم در مســیر کل همکاری های مــا با اژانس‬ ‫و هــم مذاکــرات ما اثــرات منفی خواهد داشــت و بانیان این‬ ‫قطعنامــه بایــد بدانند هر چقدر هم این قطعنامه را شــکلی‬ ‫معرفی کنند از نظر ما مردود است‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬از همه‬ ‫اعضای شورای حکام خواستیم مراقب نیات رژیم صهیونیستی‬ ‫و بانیان قطعنامه باشند و به این قطعنامه رای منفی دهند تا‬ ‫پنجره ای که ایران برای دیپلماسی ایجاد کرده در مسیر خودش‬ ‫باز بماند‪.‬‬ ‫رقمپیشنهادیمالیاتامسالخانه هایلوکساعالمشد‬ ‫وزارت اقتصاد پیش نویس ایین نامه اجرایی قانون مالیات‬ ‫بــر خانــه هــای لوکــس را بــرای تصویــب در هیئت وزیــران به‬ ‫کمیسیون اقتصاد دولت ارائه داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و دارایی در‬ ‫اجرای حکم مندرج در بند «ق» تبصره ‪ ۶‬ماده واحده قانون‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشور در خصوص نحوه محاسبه عوارض‬ ‫و مالیــات واحدهــای مســکونی و باغ ویالهای گــران قیمت‪،‬‬ ‫نسبت به تهیه و ارائه پیش نویس ائین نامه اجرایی این بند‬ ‫از قانــون جهــت طرح و تصویب در هیئت وزیران اقدام کرده‬ ‫اســت‪.‬مطابق بنــد «ق» تبصره ‪ ۶‬ماده واحــده قانون بودجه‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشور‪ ،‬در سال ‪ ۱۴۰۱‬واحدهای مسکونی و باغ‬ ‫ویالهایی که ارزش انها با احتساب عرصه و اعیان بیش از ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیارد ریال باشد‪ ،‬مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان‬ ‫«دو در هزار» می شوند‪.‬این مالیات برعهده شخصی است که‬ ‫در ابتدای سال ‪ ۱۴۰۱‬مالک واحدهای مسکونی و باغ ویالهای‬ ‫مذکور باشــد‪.‬همچنین به موجب این بند از قانون‪ ،‬ســازمان‬ ‫امور مالیاتی کشور مکلف شده نسبت به تعیین دارایی های‬ ‫مشمول و ارزش به قیمت روز انها از طریق اطالعات مالکیت‬ ‫امــاک در حــوزه اماکــن را کــه توســط وزارتخان ههــای راه و‬ ‫شهرســازی‪ ،‬صنعت و معدن و تجارت‪ ،‬ســازمان ثبت اسناد و‬ ‫امالک کشور و شهرداری ها در اختیارش قرار می گیرد‪ ،‬حداکثر‬ ‫تــا پایــان خرداد ماه ســال ‪ ۱۴۰۱‬اقدام کنــد و مراتب را به نحو‬ ‫مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند‪.‬‬ ‫لوکس نشینان باید تا پایان بهمن امسال مالیات خانه‬ ‫گران قیمت شان را بدهند‬ ‫‪07‬‬ ‫حضور فرهاددر اماراتبازتاب هایفراوانیداشتهاست‬ ‫جامعه و نخبگان و فعاالن این حوزه تقویت شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬رضا امینی‪/‬رویداد امروز‬ ‫نیازمند انتقال اب نیست‬ ‫ورزش‬ ‫عکس ‪ :‬مازیار شریف ‪ /‬رویداد امروز‬ ‫مرغوب نیست‬ ‫اگر اب از زایندهرود برداشت نشود‪ ،‬اصفهان‬ ‫امــا حــل شــدن مشــکل‬ ‫اب اصفهــان و بازگشــایی‬ ‫زاینــدهرود ازجملــه مطالبات‬ ‫دیرینــه مــردم و مســئوالن‬ ‫اصفهــان بوده و هرکســی به‬ ‫فراخــور تــوان و مســئولیتش‬ ‫در جایگاهــی کــه دارد ایــن مهــم را پیگیــری کــرده‬ ‫است‪ .‬عباس مقتدایی ازجمله پرکارترین نمایندگان‬ ‫مجلــس اصفهــان در ایــن خصــوص بوده اســت که‬ ‫بهعناوینمختلــف در خصوص این مســئله مطالبه‬ ‫گــری داشــته اســت‪ .‬او دریکــی از نطقهــای خــود‬ ‫در جلســات علنــی مجلــس کــه در فروردینمــاه‬ ‫جــاری انجــام شــد اعــالم کــرد‪ :‬اگــر اب زاینــدهرود‬ ‫منتقل نشــود‪ ،‬اصفهان از انتقال اب بینیاز اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس بــا اســتناد بــه‬ ‫امــار ‪ ۱۶‬ســانتیمتر فرونشســت زمیــن در اصفهــان‬ ‫نســبت بــه تخریــب ابنیــه تاریخــی ایــن منطقــه‬ ‫هشــدار داد و در تذکر مــاده ‪ ۷۵‬اییننامه داخلی‬ ‫مجلــس گفــت‪ :‬اصفهــان یک شــهر و منطقــه ملی‬ ‫و شناختهشــده جهانــی اســت‪ .‬ازانجاییکــه اب‬ ‫اصفهان از رئیسجمهور‬ ‫‪ ۳۰‬مطالبه مهم مردم اصفهان در حوزه های مختلف برای ارائه به‬ ‫رئیس جمهور و هیئت همراه تدوین و منتشر شد که در صدر ان ها‬ ‫مسئلهزاینده روداست‬ ‫رویکرد دولت سیزدهم مردمی سازی فعالیتها است‬ ‫شــاید تیتــر این یادداشــت کمــی عجیب به‬ ‫نظــر برســد‪ .‬ســالها اســت که از ســوی عــدهای‬ ‫خاص موضوعاتی به استان اصفهان نسبت داده‬ ‫میشــود که ترجمه ان عبارت «خیانت» اســت‪.‬‬ ‫همچنینفضاییایجادشده کهامکانصحبتاز‬ ‫«خدمت»اصفهانبهایرانفراهمنیست‪.‬‬ ‫هــر کشــور از زیــر ســاختار های جغرافیایــی‬ ‫مانند استان‪ ،‬ایالت یا امارت تشکیل و بر اساس‬ ‫مدل حکومتی‪ ،‬شیوه ارتباط این بخشها تعیین‬ ‫میشــود‪ .‬بهطــور مثــال در المان مدل حکومتی‬ ‫فــدرال تعریفشــده و ایالــت از طریــق دولــت‬ ‫محلــی اداره شــده و حتی امکان تنظیــم روابط‬ ‫اقتصادی و دیپلماتیک دارد‪ .‬همه این ایالتها‬ ‫بــا دولــت فــدرال ارتبــاط دارند و تنظیــم روابط‬ ‫انها و سیاســتهای کلی کشــور از سوی دولت‬ ‫و مجلــس مرکــزی پیگیــری میشــود‪ .‬در چنیــن‬ ‫مدلی هر ایالت تا حد زیادی بهصورت مستقل‬ ‫به دنبال اهداف و توسعه خواهد بود و دولت‬ ‫مرکزیاز برایندپیشرفتمناطقدر جهتارتقای‬ ‫کشور بهره میبرد‪.‬اما در کشور ما مدل حکومت‬ ‫مرکزی اجرا میشود‪ .‬در این شیوه همه استانها‬ ‫از طریق دولت متمرکز و با یک ساختار و قانون‬ ‫واحدادارهمیشوند‪.‬بههمیندلیلپیشرفتهر‬ ‫استان و بهتبع ان کشور با همکاری همه استانها‬ ‫در دسترس خواهد بود‪ .‬سیاستهای منطقهای‬ ‫نیــز بایــد با رویکــرد امایش ســرزمین هماهنگی‬ ‫کامل داشــته باشــد و هر بخش کشــور بر اساس‬ ‫همه استعدادهای خود ازجمله شرایط اقلیمی‪،‬‬ ‫استعدادهای طبیعی و انسانساخت در جهت‬ ‫ارتقا حرکت کند و در این مسیر با سایر استانها‬ ‫رابطهایهمافزاداشتهباشد‪.‬‬ ‫امــا به دلیــل برخــی سیاســتها و اقدامات‬ ‫غلــط و غیــر کارشناســی دولــت و ســایر قــوا‪ ،‬در‬ ‫چنــد دهه اخیــر روزبهروز بــر اتش اختالف بین‬ ‫استانها دمیده شده و بهجای تالش برای ایجاد‬ ‫زمینه همــکاری و همراهی‪ ،‬بر هیزم این اتش با‬ ‫اظهارنظرهــا و تصمیمــات جدیــد افزودهشــده‬ ‫است‪.‬در اینمیاناصفهانبهدلیلشرایطخاص‬ ‫جغرافیایی در مرکز ایران و اهمیت راهبردی در‬ ‫زمینههــای گوناگون در میانــه این اختالفها با‬ ‫کارنامه خدمت به تهمت خیانت در حق سایر‬ ‫استانها متهم میشود‪ .‬این موضوع انچنان در‬ ‫تریبونهای رسمی و البیهای پشت پرده تکرار‬ ‫شــده کــه حتی از ســوی مقامــات عالیرتبه هم‬ ‫‪08‬‬ ‫بازخوانیحملهتروریستی‬ ‫‪ 17‬خرداد‪ 96‬تهران‬ ‫گردشگری‬ ‫کشتهای صورت گرفته در شرق اصفهان‬ ‫این در حالی اســت که پیشازاین حســین وحیدا‬ ‫عضوهیئتمدیرهنظامصنفی‬ ‫کشــاورزان اصفهان گفته بود‪:‬‬ ‫کشــتهای صــورت گرفتــه در‬ ‫شرقاصفهانمرغوبنیستو‬ ‫بخشی از اراضی شرق اصفهان‬ ‫چرای دام و بخشی دیگر دچار‬ ‫تنش شد‪ ،‬اما امیدواریم در نوبت پنجم تحویل حقابه‬ ‫کشتهابهثمر برسد‪.‬‬ ‫زایندهرود را در ســالهای گذشــته به بیرون حوضه‬ ‫منتقــل کردهاند‪ ،‬اکنون نیازمند اب شــدیم‪ ،‬اگر اب‬ ‫از زاینــدهرود برداشــت نشــود و به ســایر اســتانها‬ ‫منتقل نشــود‪ ،‬اصفهــان نیازمند انتقال اب نیســت‪.‬‬ ‫نماینــده مردم اصفهان در مجلــس یازدهم با بیان‬ ‫اینکه دخالتهای انسانی و مدیریتی زایندهرود را‬ ‫تــا مــرز نابودی پیش برده اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اکنون‬ ‫فرونشست زمین اصفهان را به خطر انداخته است‪.‬‬ ‫فرونشســت ســاالنه حــدود ‪ ۱۶‬ســانتیمتر‪ ،‬ابنیــه‬ ‫تاریخــی ایــن دیــار را نابــود میکنــد و ایــن موضوع‬ ‫غیرقابلبرگشــت اســت‪ .‬نایبرئیــس کمیســیون‬ ‫امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس خطاب به‬ ‫رئیسجمهــور گفت‪ :‬تمــام ایران و اصفهان از شــما‬ ‫توقــع دارند اهمیت این موضوع را در کانون توجه‬ ‫قرار دهید‪ .‬اگر دولت به این موضوع رسیدگی کند‪،‬‬ ‫نیازی نیست که نمایندگان در مجلس با یکدیگر در‬ ‫این زمینه صحبت کرده و فردی اظهارنظری داشته‬ ‫باشد که من امروز به دنبال جواب به این اظهارات‬ ‫باشــم‪ .‬وزیــر نیــرو باید با جدیت و ســرعت به این‬ ‫موضــوع ورود کنــد؛ زیرا حوضه ابریز زاینــدهرود دو‬ ‫استان اصلی دارد؛ یکی از این استانها که اصفهان‬ ‫اســت ‪ ۹۸‬درصــد جمعیــت را دارد و دیگــری دو‬ ‫درصــد‪ .‬اصفهان ‪ ۹۳‬درصد وســعت حوضه اب ریز‬ ‫را دارد و دیگری ‪ ۷‬درصد‪ .‬چرا باید حقابه تاریخی‬ ‫و مســتند اصفهــان نادیــده گرفتــه شــود؟ او با بیان‬ ‫اینکه صدها روســتا در اصفهان با تانکر ابرســانی‬ ‫میشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬زمانــی کــه غیرقانونــی بــودن اب‬ ‫بــن و بروجــن مطرح میشــود‪ ،‬منظــور مخالفت با‬ ‫منطقــهای نیســت‪ .‬ســازمان محیطزیســت اعــالم‬ ‫کرده بندهای متعدد باالدست بر رودخانه موجب‬ ‫زایندهرود در صدر ‪ 30‬مطالبه شورای شهر‬ ‫همچنین در جلســه فوقالعاده اعضای شورای‬ ‫شــهر اصفهان که در اســتانه ســفر رئیسجمهور به‬ ‫اصفهان برگزار شد‪ ۳۰ ،‬مطالبه مهم مردم اصفهان‬ ‫در حوزههای مختلف برای ارائه به رئیسجمهور و‬ ‫هیئت همراه تدوین و منتشر شد که در صور انها‬ ‫مسئله زایندهرود مطرحشده و بیان شد‪ :‬وزارت نیرو‬ ‫موظف شــود در جهت احیــای رودخانه زایندهرود‬ ‫و جــاری شــدن دائمــی اب در ان طــی زمانبنــدی‬ ‫حداکثر دوســاله اقداماتی مشتمل بر شفافسازی‬ ‫مصــارف‪ ،‬جلوگیــری از برداشــتهای غیرمجــاز از‬ ‫منابــع اب ســطحی و زیرزمینــی و مطالعــات الزم‬ ‫بــرای شناســایی منابــع جدیــد و ابهــای درون‬ ‫اســتانی و اجــرای طرحهــای تامیــن اب در تعهــد‬ ‫دولــت و بهبود الگوی مصــرف در تمامی بخشها‬ ‫و برنامهریزی اشتغال جایگزین بدون اب (با کمک‬ ‫وزارتخانههــای جهاد کشــاورزی‪ ،‬کار‪ ،‬رفاه و تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزارت‬ ‫کشور و وزارت صمت) اقدام نماید‪.‬‬ ‫مطالبهاحیایزاینده رود‬ ‫در استانه سفر رئیس جمهور‬ ‫صفحه اخر‬ ‫اصغر اذربایجانی ‪ -‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان رویکرد‬ ‫جمعاوری امضا برای زایندهرود از طریق کارزار‬ ‫اختالل شــده اســت‪ .‬در حال حاضر صدها روستا با‬ ‫تانکر ابرســانی میشــوند و ما باید بــرای موضوع‬ ‫اب درخواســتهای بســیار داشــته باشــیم‪ .‬ما هیچ‬ ‫هیاهویــی نکردیــم و حرف منطقی داریــم‪ .‬از وزیر‬ ‫نیرو‪ ،‬شورای عالی اب و رئیسجمهور برای احقاق‬ ‫حق و اجرای قانون کمک میخواهیم‪.‬‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫دولت سیزدهم مبنی بر مردمی سازی فعالیتها در حوزههای مختلف است‬ ‫سردبیر‬ ‫‪03‬‬ ‫برنامهبانکمرکزی‬ ‫برای ایجاد ارامش‬ ‫در بازار ارز‬ ‫و فرهنگ و هنر نیز مثل کل سیاست دولت باید مردمی اداره و نقش احاد‬ ‫سرمقاله‬ ‫میناعباسپور‬ ‫اقتصاد‬ ‫در خدمت و خیانت اصفهان‬ ‫زیــادی پیــدا کرد تصویب طرح بــن بروجن بود که‬ ‫انقدر واکنش و پیگیری مســئوالن اســتان اصفهان‬ ‫را در پــی داشــت تا درنهایت رئیسکل دادگســتری‬ ‫اســتان اصفهــان با حضور در جلســه علنی شــورای‬ ‫شــهر اصفهان در ‪ 11‬اردیبهشــتماه از پیگیریهای‬ ‫صــورت گرفتــه از طریــق اســتاندار و دســتگاههای‬ ‫نظارتی اســتان اصفهان در ســطح ملی سخن گفته‬ ‫و از توقف طرح بن‪ -‬بروجن به دنبال پیگیریهای‬ ‫قضایی خبر داد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫حذف کارت هایسوخت‬ ‫جایگاه دارانصحتندارد‬ ‫‪ruydadiran.com/city/isfahan‬‬ ‫مطالبه احیای زاینده رود در استانه سفر رئیس جمهور‬ ‫یکــی از اتفاقــات خــود بــرای مــردم اصفهان در ســال‬ ‫جاری بازگشایی زایندهرود در فروردینماه و ایام نوروز‬ ‫بــود کــه عالوه بر شورونشــاطی که به شــهر بخشــید‪،‬‬ ‫رونــق زیادی هم برای گردشــگری نــوروزی اصفهان به‬ ‫همــراه داشــت‪ .‬این در حالی اســت کــه در پنج نوبت‬ ‫بازگشــاییهای حــدودا ‪ 10‬روزهای صــورت گرفــت کــه‬ ‫از زمســتان ســال پیش اغاز شــد و اکنون مرحله پنجم‬ ‫ایــن بــه پایان رســید تا بــار دیگر مردم اصفهــان تن به‬ ‫خداحافظی با زایندهرود داده و برای بازگشایی مجدد‬ ‫ان چشم به اسمان پاییز و زمستان داشته باشند؛ بلکه‬ ‫با بارندگیهای قابلتوجه حجم پشت ســد انقدری‬ ‫افزایــش یابــد که جاری شــدن دوبــاره زاینــدهرود را قم‬ ‫بزند‪.‬معاونهماهنگیامور عمرانیاستانداریاصفهان‬ ‫در مورد جزئیات این بازگشاییها بیان داشت‪ :‬اخرین‬ ‫مرحلهبازگشاییزایندهرودکهدر سالجاریانجامشده‬ ‫استاکنونپایانیافتهوبازگشاییدیگریدر سالجاری‬ ‫نخواهیمداشتمگر اینکهدر پاییز و زمستانبارندگی‬ ‫قابلتوجهیداشتهباشیم‪.‬‬ ‫مهــران زینعلیــان افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫بازگشــاییهای ‪ 5‬مرحلــه کــه‬ ‫هرکــدام بــه مــدت‪ 10‬روز انجام‬ ‫شــد بهمنظور استفاده حداقلی‬ ‫کشــاورزان اصفهان برای کشــت‬ ‫‪ 25‬درصــد از زمینهایشــان بود‬ ‫کــه بهصــورت بنش بنــدی و مقطعی صــورت گرفت‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد علت ایــن اینکه بازگشــاییها دائمی‬ ‫انجــام نشــد این بود کــه در این صورت اب به شــبکه‬ ‫ابرسانی نمیرسید و چارهای جز روش مرحلهبندی و‬ ‫مقطعی وجود نداشت‪ .‬زینلیان با بیان اینکه ظرفیت‬ ‫کلی حجم اب پشت سد زایندهرود یک میلیارد و ‪250‬‬ ‫میلیون مترمکعب و ذخیره فعلی در حال حاضر ‪350‬‬ ‫میلیون مترمکعب اســت که برنامهریزیشــده در سال‬ ‫جاریمدیریتالزمصورت گیردو در تابستانبامشکل‬ ‫کمبود اب در اصفهان مواجه نباشــیم‪ .‬او در خصوص‬ ‫درخواســت و مطالبــه اب و زاینــدهرود از رئیسجمهور‬ ‫بیان داشت‪ :‬یک برنامه راه تحت عنوان بسته راهکار‬ ‫زاینــدهرود تدویــن کردهایــم کــه اعالم مــیدارد احیای‬ ‫زایندهرود سرفصل برنامههای ماست و ان را به وزارت‬ ‫نیــرو و تهــران نیز فرســتادهایم‪ .‬این برنامــه بهگونهای‬ ‫تنظیمشــده است که منافع همه اســتانهای درگیر با‬ ‫زایندهرود نیز در ان رعایت شود‪.‬‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫گرمای هوا مصرف برق را باال می برد‬ ‫اصفهان‬ ‫شماره‬ ‫‪02‬‬ ‫پرونده مقصرین ماجرای متروپل‬ ‫هرچه سریع تر تکمیل شود‬ ‫امیراکبری‬ ‫‪02‬‬ ‫همــه اشــخاص حقیقی و حقوقــی نیز مکلفند بــا رعایت‬ ‫قوانین مالیاتی‪ ،‬مالیات ساالنه مربوط به هریک از واحدهای‬ ‫مسکونی و باغ ویالهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل‬ ‫را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ‪ ۱۴۰۱‬پرداخت کنند‪.‬‬ ‫ثبت نقل و انتقال امالکی که به موجب این بند برای انها‬ ‫مالیات وضع شده‪ ،‬قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال‬ ‫شامل مالیات بر دارایی‪ ،‬نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع‬ ‫است و متخلف از حکم این جز در پرداخت مالیات متعلقه‬ ‫مســئولیت تضامنــی دارد‪.‬وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در‬ ‫اجرای حکم اخیر بند یاد شــده‪ ،‬با هدف افزایش درامدهای‬ ‫مالیاتــی دولــت و حرکت در جهت گســترش عدالت مالیاتی‪،‬‬ ‫توزیع ثروت و کاهش وابستگی به درامدهای نفتی به عنوان‬ ‫منبــع درامــدی پر ریســک در شــرایط فعلی‪ ،‬نســبت به تهیه‬ ‫و ارائــه پیــش نویس ائیــن نامه اجرایی مربوط را جهت ســیر‬ ‫مراحل بررسی و تصویب در هیئت وزیران‪ ،‬اقدام کرده است‪.‬‬ ‫شایان ذکر است‪ ،‬پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون‬ ‫اقتصاد دولت مراحل بررسی کارشناسی را سپری می کند‪.‬‬ ‫رقم مالیات خانه های لوکس در سال ‪ ۱۴۰۰‬چه مقدار‬ ‫بود؟‬ ‫مالیات بر خانه های لوکس برای سومین سال متوالی است‬ ‫که در بودجه های سنواتی وارد می شود‪.‬‬ ‫اولین بار در قانون بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬بود که تبصره ای در‬ ‫خصــوص مالیات بر خانه های گران قیمــت در قانون بودجه‬ ‫همان سال لحاظ شد اما وزارت اقتصاد دولت دوازدهم هیچ‬ ‫گاه ائیــن نامــه اجرایــی مربوطــه را تدوین نکرد‪.‬میــزان درامد‬ ‫مالیاتــی خان ههــای لوکــس در ســال ‪ ۱۳۹۹‬تقریبـ ًـا نزدیــک به‬ ‫صفر بود؛ دیوان محاسبات کشور نیز در گزارش تفریغ بودجه‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬از صفر بودن درامد مالیات بر خانه های لوکس و عدم‬ ‫اجرای قانون مربوطه در همان سال خبر داد‪.‬‬ ‫در ســال گذشــته نیــز در قانــون بودجــه ‪ ،۱۴۰۰‬مالیــات بــر‬ ‫خان ههــای لوکس دیده شــده بود اما دولــت دوازدهم از تهیه‬ ‫ائیــن نامــه اجرایــی ان خــودداری کرد تا اینکــه وزارت اقتصاد‬ ‫دولت سیزدهم بالفاصله در نخستین ماه فعالیت خود‪ ،‬ائین‬ ‫نامــه اجرایــی این قانــون را تدوین‪ ،‬در هیئت دولت تصویب‬ ‫و بــرای اجــرا ابالغ کرد‪.‬بر اســاس ائین نامــه اجرایی بند «خ»‬ ‫تبصره ‪ ۶‬قانون بودجه ‪ ۱۴۰۰‬مصوب ‪ ۷‬مهر ماه ‪ ۱۴۰۰‬در هیئت‬ ‫دولت سیزدهم‪ ،‬واحدهای مسکونی (شامل کلیه ساختمان ها‬ ‫اعم از مستغالت‪ ،‬اپارتمان و ویال) و باغ ویالهای گران قیمت‬ ‫با احتســاب عرصه و اعیان متعلق به کلیه اشــخاص حقیقی‬ ‫و حقوقــی و افــراد تحــت تکفل انها‪ ،‬با ارزش روز بیشــتر از ‪۱۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان و همچنیــن باغ ویال (اماکنی کــه مطابق جواز‬ ‫صــادره بــه عنوان باغ شــناخته شــده و توســط شــهرداری ها و‬ ‫دهیاری ها حسب مورد پروانه ساخت ویال برای ان صادر شده‬ ‫است) دارایی های مشمول این ائین نامه بودند‪.‬‬ ‫نرخ مالیات ســاالنه دارایی های مشــمول ائین نامه فوق با‬ ‫احتســاب عرصه و اعیان بــرای دارایی های‪:‬بــا ارزش روز از ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد تومان نسبت به مازاد ‪ ۱۰‬میلیارد تومان معادل یک‬ ‫دهم درصد از ‪ ۱۵‬تا‪ ۲۵‬میلیارد تومان نسبت به مازاد‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫تومان معادل ‪ ۲‬دهم درصد از ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۰‬میلیارد تومان نســبت‬ ‫بــه مــازاد ‪ ۲۵‬میلیــارد تومان معــادل ‪ ۳‬دهم درصــد از ‪ ۴۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫میلیارد تومان نسبت به مازاد ‪ ۴۰‬میلیارد تومان معادل ‪ ۴‬دهم‬ ‫درصــد و نســبت به مــازاد ‪ ۶۰‬میلیارد تومان معــادل نیم درصد‬ ‫تعیین شد‪.‬تکرار ‪ ۳‬باره قانون مالیات بر خانه های گران قیمت‬ ‫در قوانین بودجه سنواتی در حالی کلید خورده که سید احسان‬ ‫خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر اردیبهشت امسال‬ ‫در پاسخبهسوالیکیاز نمایندگانحاضر در نشست کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس در خصوص اخذ مالیات از خانه های لوکس‪،‬‬ ‫با بیان اینکه این موضوع به عنوان یکی از تکالیف بودجه ای در‬ ‫اصوال اجرا نشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در نیمه اول سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫ً‬ ‫نیز نه تنهااینتکلیفاجرایینشد‪،‬بلکهحتیائین نامهمربوط‬ ‫به ان هم تدوین نشد که از عدم اراده دولت قبلی برای اجرای‬ ‫اینقانونحکایتداشت‪.‬‬ ‫رویدادایران ‪05‬‬ ‫ارومیه‬ ‫البرز‬ ‫رویداد امروز‪:‬مراســم ‪ 14‬خرداد امســال بدون حاشــیه سپری نشد‪.‬‬ ‫در حین ســخنرانی تولیت حرم مطهر امام خمینی برخی از حضار‬ ‫با شــعار های همچون «ما اهل کوفه نیســتیم علی تنها بماند» و‬ ‫اذربایجان‬ ‫شرقی‬ ‫«مرگ بر ضد والیت فقیه» حاشــیه هایی را ایجاد کردند‪ ،‬اما ســید‬ ‫حسن خمینی به سخنرانی خود ادامه داد‪».‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫شکستن طلسم‬ ‫‪ 27‬ساله‬ ‫به عنوان بازوی جدی در‬ ‫فرهنگ و هنر مطالبات‬ ‫مردم را پیگیری می کنیم‬ ‫تخصیص ‪ ۳۵۵‬میلیارد‬ ‫تومان به ورزش‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫در سفر رئیس جمهور‬ ‫اگهی مناقصه عمومی جهت اجرای پیاده روسازی سطح شهر‬ ‫با توجه به درخواست شــماره ‪1401/2/29-03401‬واحد عمران‪ ،‬جهت اجرای کف پیاده رو های سطح شهر از بودجه‬ ‫سال‪1401‬ردیف‪336‬و براساس فهرست بهای ابنیه سال‪1401‬این شهرداری در نظر دارد ‪ ،‬نسبت به جذب پیمانکار واجد‬ ‫الشرایط دارای گواهی صالحیت در رشته ابنیه از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از‬ ‫متقاضیان محترم دعوت به عمل می اید‪،‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )www.setadiran.ir‬با شماره‬ ‫مناقصه‪ 2001090480000007‬مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫زمان انتشار در سایت ‪1401/3/11‬ساعت ‪08:00‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد ‪1401/3/18‬ساعت ‪16:00‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ‪1401/3/30‬ساعت ‪14:30‬‬ ‫مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه ‪1456 :‬‬ ‫شعیب رضایی‪ -‬شهردار شهر نمونه گردشگری بین المللی شهمیرزاد‬ ‫مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫شناسه اگهی‪1330013:‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق تبریز موضوع‪ :‬خرید ‪ 40‬دستگاه تابلوی فشار ضعیف ‪ 400NC‬بشرح اسناد مناقصه‬ ‫(سهامی خاص )‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق تبریز‬ ‫مدت اجرای موضوع مناقصه‪ 9 :‬ماه (مطابق زمانبندی پیوستی)‬ ‫مهلت دریافت اســناد از طریق ســامانه ســتاد ایران‪ :‬از تاریــخ ‪ 1401/03/18‬لغایــت ‪ 1401/03/31‬با واریز وجــه به مبلغ‬ ‫پانصد هزار ریال‬ ‫مهلت بارگذاری پیشــنهادات در سامانه ستاد‪ :‬پیشــنهاد دهندگان می بایســت ضمن بارگذاری کلیه مدارک (پاکات الف‪ ،‬ب و ج) در‬ ‫ســامانه ستاد تا ساعت ‪ 12:00‬مورخ ‪ ،1401/04/14‬نسبت به ارســال اصل پاکت الف به صورت الک و مهر شده ظرف همان مهلت به‬ ‫دبیرخانه این شرکت واقع در تبریز‪ :‬کوی ولیعصر‪ ،‬خیابان نظامی‪ ،‬اول خیابان قطران‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق تبریز‪ -‬طبقه اول اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند مناقصه ‪ 905000000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫شرایط خاص‪ :‬ارائه گواهی تاییدیه کاالی موضوع مناقصه از شرکت توانیر الزامی است‪.‬‬ ‫ساعت‪ ،‬روز و محل قرائت پیشنهادات‪:‬‬ ‫روز چهارشــنبه ســاعت ‪ 10‬صبح مورخ ‪ 1401/04/15‬و محل قرائت به ادرس تبریز‪ ،‬کوی ولیعصر‪ ،‬خیابــان نظامی‪ ،‬اول خیابان قطران‬ ‫تلفن ‪ 33328946-49‬طبقه ششم‪ ،‬سالن جلسات برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهادات مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ســتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‬ ‫مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫جهت اخذ اطالعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه فرمایید‪:‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی مناقصه ‪ http://Iets.mporg.ir‬و سایت توانیر ‪http://www.tavanir.org.ir‬‬ ‫و سایت توزیع برق تبریز ‪http:/ www.toztab.ir‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق تبریز‬ ‫رویداد ایران‬ ‫اگهی‪1329615:‬‬ ‫‪862030‬‬ ‫شناسهالف‪:‬‬ ‫م‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫برای فردا‬ ‫او سیاست ندار بود‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1364‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫جنجالتندروها‬ ‫گروهسیاست‪-‬رویدادامروز‪:‬مراسم‪ 14‬خردادامسال‬ ‫بدون حاشیه سپری نشد‪ .‬در حین سخنرانی تولیت‬ ‫حرممطهر امامخمینیبرخیاز حضار باشعار های‬ ‫همچون «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» و‬ ‫«مــرگ بر ضد والیت فقیه» حاشــیه هایی را ایجاد‬ ‫کردند‪ ،‬اما ســید حســن خمینی به ســخنرانی خود‬ ‫ادامه داد‪».‬‬ ‫رفتاری که با عتاب و خطاب رهبر انقالب هم‬ ‫مواجه شــد و رهبری در انتقاد از معترضین گفت‬ ‫شــنیدم برخی افراد در زمان ســخنرانی حاج سید‬ ‫حسن خمینی شعار دادند و سروصدا کردند‪ ،‬بنده‬ ‫کامــا بــا این کار مخالفــم‪ .‬رئیس قــوه قضاییه با‬ ‫اشاره به اتفاقی که در مراسم گرامیداشت سالگرد‬ ‫ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در روز چهاردهم‬ ‫خرداد در حرم مطهر امام راحل (هنگام سخنرانی‬ ‫حجت االسالم و المسلمین حسن خمینی) رخ داد‬ ‫و بــا موضع گیری و نارضایتــی رهبر انقالب همراه‬ ‫بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬با توجه به اینکــه اتفــاق رخ داده در‬ ‫روز ‪ ۱۴‬خرداد در حرم مطهر امام راحل‪ ،‬مســبوق‬ ‫به سابقه است‪ ،‬از دستگاه اطالعاتی می خواهیم‬ ‫تــا این موضــوع را دنبال کنند؛ چنانچه عــده ای از‬ ‫روی غفلت مبادرت به چنین عملی می کنند باید‬ ‫متنبه شوند؛ همچنین چنانچه عده ای ناخواسته‬ ‫از ناحیه شــیاطین تحریک می شوند‪ ،‬باید به این‬ ‫مسئله توجه کنند؛ از سویی دیگر‪ ،‬اگر دست های‬ ‫پشــت پــرده ای نیــز وجــود دارد کــه می خواهنــد‬ ‫این گونــه مراســم ملی و مهم مــا را مخدوش کنند‬ ‫و ســوژه بــه دســت دشــمن بدهند‪ ،‬بایــد موضوع‬ ‫دنبال و تعقیب شود و اقدام مقتضی و متناسب‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫تندروی سوپرانقالبی ها باعث ایجاد ابهام و‬ ‫بدبینیمی شود‬ ‫فعــال سیاســی اصولگــرا گفــت‪ :‬تنــدروی‬ ‫سوپرانقالبی ها باعث می شود برای جامعه ابهام‬ ‫و بدبینی ایجاد شود‪ ،‬بعد هم که متوجه موضوع‬ ‫یشــوند حاضر نیســتند رویکرد گذشــته خود را‬ ‫م ‬ ‫اصــاح کننــد‪ .‬حجت االســام ســید رضــا اکرمی‬ ‫دربــاره اســیب ها و لطمــات ســوپرانقالبی ها به‬ ‫رهبر انقالب اســامی در پیامی درگذشــت‬ ‫مبــارز قدیمــی و یــار دیریــن امــام بزرگــوار‬ ‫حجت االســام ســید محمود دعائی را تسلیت‬ ‫گفتند‪.‬متنپیامحضرتایت ا‪...‬خامنه ایبهاین‬ ‫شرح است‪ :‬درگذشت مبارز قدیمی و یار دیرین‬ ‫امــام بزرگــوار جناب حجت االســام اقای ســید‬ ‫محموددعائیرحمهاهلل علیهرابهخاندانگرامی‬ ‫به ویژه همسر و فرزندان مکرم و نیز مجموعه ی‬ ‫بــزرگ دوســتداران و همــکاران ایشــان تســلیت‬ ‫نظام و کشور گفت‪ :‬در طول تاریخ اسالم داشتیم‬ ‫عده ای را که با افراط یا تفریط رفتار می کنند مثال‬ ‫یک نفر نزد امام صادق (ع) امد و گفت «اقا چرا‬ ‫قیام نمی کنید؟»‪ ،‬امام فرمود «چون یاور ندارم»‪،‬‬ ‫ان مرد پاســخ داد «شــما اعالم کنید ‪ ۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫برای شما حاضرند به میدان بیایند»‪ .‬امام صادق‬ ‫(ع) فرمود «اگر من به عدد این بزغاله هایی که‬ ‫اینجا هستند یاور می داشتم سکوت نمی کردم‪».‬‬ ‫او افــزود‪ :‬برخــی مــردم حقایــق را نمی داننــد‪،‬‬ ‫هم اکنــون وقتــی اظهارنظــر بعضــی افــراد را در‬ ‫رســانه ها می بینم واقعا مشــخص می شود ان ها‬ ‫پیــاده هســتند‪ ،‬یعنــی متوجه نیســتند در خزانه‬ ‫دولــت چقدر اعتبار وجود دارد؟ نیازهای کشــور‬ ‫یشــود با اعتبارات موجود‬ ‫چیســت و چه طور م ‬ ‫ایــن نیازهــا را برطــرف کرد؟ طرف خیــال می کند‬ ‫وظیفه او این اســت که فقط مســائل‪ ،‬مطالبات‬ ‫و مشــکالت را بگویــد امــا هیــچ راه حلــی ارائــه‬ ‫نمی کند‪ ،‬مثل یک پزشکی که نسخه می نویسد‪،‬‬ ‫بدون انکه توجه کند دارو در داروخانه هست یا‬ ‫خیر‪ .‬این عضو جامعه روحانیت مبارز اظهار کرد‪:‬‬ ‫نطــور که رهبر انقالب تذکر دادند در طول‬ ‫هما ‬ ‫انقالب داشــتیم افرادی را که اطالعاتشــان کم یا‬ ‫ناقص بود یا اساســا مشکل داشتند‪ .‬یادم هست‬ ‫در یک دوره مجلس‪ ،‬رئیس مجلس از نماینده ای‬ ‫پرســید «چه کار می کنید» او گفت «ما داریم نان‬ ‫دعــوای خودمــان را می خوریــم»‪ .‬اکرمــی با بیان‬ ‫اینکــه بایــد قدری شــرح صــدر و تحمل داشــت‬ ‫تــا ارام ارام مشــکالت بــه حداقــل برســد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫یشــود برای‬ ‫تنــدروی ســوپرانقالبی هــا باعــث م ‬ ‫جامعه ابهام و بدبینی ایجاد شود‪ ،‬بعد هم که‬ ‫یشــوند حاضر نیســتند رویکرد‬ ‫متوجه موضوع م ‬ ‫گذشته خود را اصالح کنند‪ .‬البته باید منتظر ماند‬ ‫و دیــد بعــد از تذکــر رهبــر انقالب باز ایــن افراد‬ ‫رویکرد خود را ادامه می دهند یا خیر‪.‬‬ ‫کاشتن بذر کینه در جوار حرم امام‬ ‫جواد امام از چهره های نزدیک به ســید حسن‬ ‫خمینیبهرسانه هاگفتهبرخیخواستهیاناخواسته‬ ‫چنــد زمانی اســت که بذر کینــه و نفــاق را در جوار‬ ‫حــرم امامــی که راز موفقیــت و پیروزی امــت را در‬ ‫وحدت و یکپارچگی می دانست‪ ،‬کاشته و درزمانی‬ ‫که بیش ازپیش به یکپارچگی و انسجام ملی برای‬ ‫عبور از بحران های سیاسی‪ ،‬اقتصادی و بین المللی‬ ‫نیاز داریم‪ ،‬یک عده نیرو های به اصطالح خودسر‪،‬‬ ‫اما ســازمان یافته و هدفمند‪ ،‬پیــام اختالف‪ ،‬تضاد‬ ‫و تقابل در داخل کشــور را به دشــمنان و مخالفین‬ ‫تمامیــت ارضــی ایــران مخابــره می کننــد‪ .‬تاکیــد بر‬ ‫سیاســت پاســداری‪ ،‬بشــارت و انذار از ســوی ســید‬ ‫حسن اقای خمینی به مذاق کاسبان نفاق و کینه‬ ‫در کشــور خوش نیامده و ان ها را مجبور ساخته تا‬ ‫از هیچ فرصتی برای لجن پراکنی و حمله به ایشان‬ ‫دریغنکنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ایران به اژانس درباره «سه مکان اعالم نشده» خود توضیح نداده است‬ ‫رافائــل گروســی‪ ،‬مدیــرکل اژانــس بین المللی‬ ‫انــرژی اتمــی در نشســت شــورای حــکام‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت ایران به اژانس درباره «ســه مکان اعالم‬ ‫نشده» خود توضیح نداده است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬نشست شورای حکام اژانس‬ ‫بین المللــی انرژی اتمی برگزار شــد‪.‬به دنبال اغاز‬ ‫تهــای‬ ‫ایــن نشســت‪ ،‬منابــع رســانه ای از صحب ‬ ‫رافائل گروســی مدیرکل اژانــس بین المللی انرژی‬ ‫اتمــی دربــاره برنامــه هســته ای ایــران و تکــرار‬ ‫ادع اهــای قبیل او درباره عدم پاســخ دادن ایران‬ ‫بــه ســواالت اژانــس خبــر دادند‪.‬رافائل گروســی‬ ‫در صحبــت بــرای اعضــای شــورای حــکام اژانس‬ ‫بین المللــی انــرژی اتمــی مدعــی شــد کــه ایــران‬ ‫توضیحاتی ارائه نکرده اســت که از نظر فنی در‬ ‫رابطــه بــا یافت ههــای اژانس در ســه مــکان اعالم‬ ‫نشده در ایران معتبر باشد‪ .‬بنا بر گزارش خبرنگار‬ ‫ارشد دیپلماتیک شبکه «کان نیوز»‪ ،‬مدیر اژانس‬ ‫همچنینادعا کرد کهاژانسبین المللیانرژیاتمی‬ ‫نمی تواند صحت و کامل بودن اظهارات ایران را‬ ‫تایید کند‪.‬این اولین بار نیست که مدیرکل اژانس‬ ‫بین المللــی انــرژی اتمــی بــه رغــم همکاری های‬ ‫همــه جانبــه ایــران و بازرس ـی های همــه جانبــه‬ ‫ایــن نهــاد از برنامــه هســته ای صلح امیــز ایران‪،‬‬ ‫ادعا هایــی علیه ایــن برنامه مطرح کرده اســت‪.‬‬ ‫پیش از اغاز نشســت شــورای حــکام‪« ،‬میخائیل‬ ‫اولیانــوف» نماینــده روســیه در ســازمان های‬ ‫بین المللی در وین درباره دستور جلسه نشست‬ ‫شورای حکام اژانس بین المللی انرژی اتمی گفته‬ ‫بود‪« :‬انتظار می رود این نشســت با تنش همراه‬ ‫باشــد‪ .‬عــاوه بر تعــدادی از جنب ههــای عمومی‬ ‫کار اژانس‪ ،‬شــورای حــکام موضوعات مربوط به‬ ‫ایــران‪ ،‬اوکرایــن و ‪( AUKUS‬توافــق زیر دریایی‬ ‫هسته ای سه جانبه استرالیا‪ ،‬انگلیس و امریکا) را‬ ‫مورد بحث قرار خواهد داد»‪.‬خبرگزاری «رویترز»‬ ‫هفتــه قبــل گزارش داده بود امریکا و ســه کشــور‬ ‫اروپایی عضو برجام (المان‪ ،‬فرانســه و انگلیس)‬ ‫قصــد دارند در نشســت شــورای حــکام با صدور‬ ‫قطعنام ـه ای از ایران بابت انچه «عدم همکاری‬ ‫با اژانس بین المللی انرژی اتمی» خوانده شــده‪،‬‬ ‫انتقاد کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫در حال حاضر تغییر وزرا تابو شده است‬ ‫دبیــرکل جامعــه اســامی مهندســین گفــت‪:‬‬ ‫برخــی از اقدامــات دولــت ســیزدهم قابــل نقــد‬ ‫اســت‪ ،‬هنــوز متوجــه نشــدم کــه بر چه اساســی‬ ‫حقــوق کارگــران ‪ ۵۷‬درصد افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫عبدالملکــی در نمــاز جمعــه می گویــد فشــاری‬ ‫نیامده اما این در شــرایطی اســت که بســیاری از‬ ‫کارگران بیکار خواهند شد کما اینکه بنده اطالع‬ ‫دارم بســیاری از کارگاه ها کارگران خود را تعدیل‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنا‪،‬محمدرضــا باهنــردر پاســخ‬ ‫بــه پرسشــی مبنی بــر اینکه برخــی معتقدند که‬ ‫جراحــی اقتصــادی بایــد توســط دولــت اتفــاق‬ ‫می افتاد و تعداد دیگری نظری غیر از این دارند‪،‬‬ ‫ایا در وضعیت فعلی کشــور حذف ارز ترجیحی‬ ‫اقدام درستی بود یا خیر؟ تصریح کرد‪ :‬این سوال‬ ‫یشــود و هر طرف استدالل های‬ ‫بســیار مطرح م ‬ ‫خود را دارند‪ ،‬موافقین و مخالفین بر اصل انجام‬ ‫اصالحــات تردیــدی ندارنــد‪ ،‬هدفمنــد نبــودن‬ ‫یارانه ها باعث پول پاشــی شد‪ .‬در دوران رجایی‬ ‫بحث این بود که یارانه ها عادالنه توزیع شــود‪.‬‬ ‫برگ سبز و سندکمپانی سواری شورلت رنگ نقره ای – متالیک‬ ‫مدل ‪ 1358‬شماره موتور ‪ F0261GAM10243‬و شماره شاسی‬ ‫‪ 4169DHF423529‬به شماره انتظامی ایران ‪ 492 -96‬ج ‪64‬‬ ‫بنام منصور کاللی فرزند اسماعیل کدملی ‪ 0731653841‬مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط است‪538 .‬‬ ‫عرض می کنم‪ .‬ایشان برخوردار از صفات نیک و‬ ‫پسندیده ایبودند‪:‬صفاوسالمتنفس‪،‬فروتنی‬ ‫و ساده زیستی‪،‬پاکدستیو قناعت‪،‬ارادتعمیق‬ ‫و راسخ به امام بزرگوار و انقالب و پایداری و وفا‬ ‫در دوستی و رفاقت‪ .‬گذشته ی ایشان در عراق و‬ ‫مشبع دیگری‬ ‫ایران در دوران مبارزات هم فصل ِ‬ ‫است که موجب رحمت و مغفرت الهی است‬ ‫ا نشــاءاهلل‪ .‬از خداوند متعال تفضالتش را برای‬ ‫انمرحوممسالتمی کنم‪».‬‬ ‫پرونده مقصرین ماجرای متروپل هرچه‬ ‫سریع تر تکمیلشود‬ ‫منبع ‪ :‬ایرنا‬ ‫روحت شاد حاج اقا محمود‬ ‫پیام تسلیت رهبری برای درگذشت‬ ‫حجت االسالمدعایی‬ ‫حواشی مراسم ‪ 14‬خرداد همچنان ادامه دارد‬ ‫علیرضا صلواتی‬ ‫‪۲۵‬ســاله بــودم؛ ده ســالی از شــروع‬ ‫فعالیت هــای مطبوعات ـی ام گذشــته بــود و البتــه‬ ‫دورانــی کــه از شــروع دوران دانشــجویی در‬ ‫پایتخت طی می شــد‪ ،‬کمی حرفه ای تر‪.‬‬ ‫بــه پیشــنهاد یکــی از بــزرگان ان موقــع‬ ‫مطبوعــات‪ ،‬قــرار شــد بــا سیاســتمداران بــه‬ ‫گفت وگــو بنشــینیم و از زندگی شــان بپرســیم‪ .‬از‬ ‫تولــد‪ ،‬خانــواده‪ ،‬تربیــت تــا دوران معاصرشــان‪.‬‬ ‫بــه گواهــی گفت وگوهــای منتشــره در روزنامــه‬ ‫همشــهری تقریبــا بــا اکثــر اقایــان و بانــوان‬ ‫سیاســتمدار این مهم انجام شــد‪ .‬از رئیس جمهور‬ ‫و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تــا‬ ‫پیش کســوتان امر سیاســت و احزاب و ‪ ...‬که به‬ ‫وقتش خواهم گفت‪.‬‬ ‫پنــج ‪ -‬شــش ســالی از شــروع ان گفت وگوها‬ ‫گذشــت‪ ،‬تعــدادش قابل توجــه شــد‪ .‬خیلی هــا‬ ‫پیشــنهاد کتاب دادند برای ماندگاری‪ .‬به ســراغ‬ ‫ناشــران مختلــف رفتــم‪ ،‬از انتشــارات امیرکبیــر و‬ ‫طرح نــو تــا نشــر قطــره و نشــر ثالث و نشــر نی‪.‬‬ ‫هرکــدام بهان ـه ای اوردنــد کــه کاغــذ نداریــم و‬ ‫مجــوز نداریم و موضوعش به ما مرتبط نیســت‬ ‫و ‪ . ...‬مانــده بودم چه کنم‪.‬‬ ‫بــه ذهنــم رســید خــودم بــروم و موسســه‬ ‫انتشــاراتی ثبــت کنــم کــه بــرای بقیــه کتاب هایم‬ ‫این قــدر منــت عزیزان را نبرم! یادش به خیر‪ .‬به‬ ‫اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی اصفهــان رفتــم‪.‬‬ ‫از بــدو ورود‪ ،‬نگهبــان ممانعــت کــرد از ورودم‬ ‫کــه‪ :‬کارت چیســت؟ قانعــش کــردم‪ .‬تا بــه اداره‬ ‫مربوطه رســیدم‪ .‬ســوال و جــواب کردند فراوان‪.‬‬ ‫نهایتــش خندیدنــد کــه‪« :‬بــرای چــاپ کتابــت‬ ‫می خواهــی انتشــاراتی بزنــی؟» هنــوز پتــک ان‬ ‫لبخندهــای تحقیرامیــز در ذهنــم یــادگار اســت‪.‬‬ ‫خدایشان هدایتشان کند‪.‬‬ ‫مانــده بــودم‪ .‬ناگهــان بــه یــاد انتشــارات‬ ‫اطالعات افتادم‪ .‬رابطه و اشــنایی هم نداشــتم؛‬ ‫راهی موسسه شدم‪.‬‬ ‫امرتان؟‬‫_با حاج اقا کار دارم‪.‬‬ ‫کدام حاج اقا؟‬‫_دعایی!‬ ‫برو طبقه پنجم‬‫یاد نگهبان اداره ارشــاد افتادم‬ ‫با تفاوتی از زمین تا اســمان‪.‬‬ ‫در مســیر طبقــات اقــا رضــای رفیــع را دیــدم‪.‬‬ ‫بــا انکــه مــرا نمی شــناخت تحویلــم گرفــت و‬ ‫طبــع طنــازی او و لهج ـه اصفهانــی مــن‪ ،‬ســراغاز‬ ‫اشــنایی مان شــد‪ .‬راهــرو به راهرو پرســیدم تا به‬ ‫اتــاق رئیس موسســه رســیدم‪ .‬در زدم‪ ،‬کســی باز‬ ‫نکــرد‪ ،‬خــودم وارد شــدم‪ .‬دنبال مســئول دفتر و‬ ‫دســتک بــودم‪ .‬یک مرتبــه او را دیدم‪ .‬پشــت میز‬ ‫چهارپای ـه ای نشســته بــود‪ .‬با یک دســتگاه تلفن‬ ‫رومیــزی و یــک خــودکار و چنــد ده صفح ـه ای‬ ‫کاغذکاهــی و دیگر هیچ!‬ ‫پسرم‪ ،‬در خدمتم‬‫_ببخشید حاج اقا‬ ‫مــن محتوایــی امــاده کــرده ام بــرای انتشــار‬ ‫کتاب؛ گفتم اگر مناسب است‪ ،‬شما منتشر کنید!‬ ‫ببینم‬‫تورقی کرد؛ روی اش نوشــت‪« :‬شــورای نشــر‪،‬‬ ‫بــه گمانم محتــوای خوبی دارد‪ ،‬لطفــا همفکری‬ ‫و اعالم نظر نمایید‪».‬‬ ‫و نتیجه اش ش ـش ماه بعد انتشــار کتابی شــد‬ ‫کــه در کمتــر از ســه ماه‪ ،‬بــدون هیــچ تبلیغی به‬ ‫چــاپ دوم رســید و بعــد ســوم‪ .‬بعدهــا فهمیدم‬ ‫ایــن راه را بــرای خیلی ها بــاز کرده بود‪ .‬خدایش‬ ‫بیامــرزد‪ .‬اینهــا را نوشــتم که بگویم ســید محمود‬ ‫دعایــی سیاس ـت ندار بــود‪ .‬اگرچــه از ابتــدای‬ ‫جوانــی همــراه مــراد و مقتدایــش پــای در راه‬ ‫مبارزه و سیاست نهاد‪ ،‬اما نه الوده اش شد و نه‬ ‫از مواهبش بهره مند‪.‬‬ ‫چــون شــرط کــرده بــود کــه ریالــی از‬ ‫دولــت‪ ،‬حقــوق نگیــرد‪ .‬ساده زیســت‪ ،‬بــا همــه‬ ‫نشست وبرخاســت کــرد‪ ،‬تــاش کــرد حج ـت ‬ ‫اســام و اعتــدال و نماد وصل باشــد بــرای همه‬ ‫و پای ثابت نماز میت خیلی هایی شــد که حتی‬ ‫میان ـه ای با انقالب نداشــتند‪ ،‬شــاید ا گــر او نبود‬ ‫نمــاز خیلــی از اموات قضا می شــد و حاال دعای‬ ‫انان پشــت ســرش‪ .‬همــواره مرید ره بــر زمانه اش‬ ‫بــود و ایــن مریدی را تا اخر حفظ کرد‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بنــده طرفــدار ایــن جراحــی اقتصــادی هســتم‪،‬‬ ‫استداللم هم این است که در طول این ‪ ۳۵‬سال‬ ‫هر چه جلوتر رفتیم‪ ،‬کار ســخت تر شــده اســت‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬زمان مرحوم هاشــمی رفســنجانی‬ ‫تصمیــم گرفتــه شــد تعدیل اقتصــادی در کشــور‬ ‫اتفاق بیافتد‪ ،‬جلو رفتند اما در وسط کار متوجه‬ ‫شدیم که تورم بی حساب در حال افزایش است‬ ‫بــه نوعی که رکورد تورم بعد از انقالب در ســال‬ ‫‪ ۷۴‬بــا رقــم ‪ ۴۹‬و نیــم درصد زده شــد‪ .‬هاشــمی‬ ‫سرعت تعدیل اقتصادی را به درخواست مجلس‬ ‫کاهــش داد امــا اگر ان زمان این کار به جلو رفته‬ ‫بود‪ ،‬زحمتش خیلی کمتر از حال حاضر بود‪.‬باهنر‬ ‫با تاکید بر اینکه اجرای جراحی اقتصادی توسط‬ ‫دولت ســیزدهم بســیار مفید بوده اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دولت سیزدهم در شرایط فعلی کار را اغاز‬ ‫کرده اســت‪ .‬این تندی قیمت ها شــاید حدود ‪۵‬‬ ‫ماه طول بکشد اما قبل از ‪ ۱۴۰۱‬حتما به تعادل‬ ‫می رســیم‪ .‬کمــا اینکــه قرار شــد قیمت ایــن ‪۵ ،۴‬‬ ‫قلم کاال کنترل شود و بحث این است که قیمت‬ ‫نان به هیچ وجه تغییر نمی کند‪ .‬امسال تصمیم‬ ‫گرفتنــد گنــدم را کیلویی ‪ ۱۱‬هــزار و پانصد تومان‬ ‫از کشــاورز بخرند که در نهایت ارد با قیمت ‪۱۵‬‬ ‫هــزار تومانــی بــه نانــوا می رســد‪ ،‬از طــرف دیگر‬ ‫بــرای ‪ ۸۰‬میلیــون جمعیــت این تعــداد نانوایی‬ ‫کــه در حــال حاضر در کشــور وجود دارد‪ ،‬بســیار‬ ‫زیــاد اســت و بــا ‪ ۱۵‬هــزار نانوایــی هــم می توان‬ ‫نــان این حجــم از جمعیت کشــور را تامین کرد‪.‬‬ ‫یهــا از طریق‬ ‫در حــال حاضــر بســیاری از نانوای ‬ ‫فــروش ارد فعالیــت اقتصــادی می کنند‪.‬دبیــرکل‬ ‫جامعه اسالمی مهندسین همچنین ابراز کرد‪ :‬در‬ ‫هــر صــورت برنامه اقتصادی دولت کــه از ان به‬ ‫عنوان جراحی اقتصادی یاد می شود‪ ،‬کار خطیری‬ ‫اســت اما مســئله خردمندانه اســت‪ .‬دولت بهتر‬ ‫تهــا به‬ ‫اســت قد مهــا را کندتــر بــردارد کــه قیم ‬ ‫تعــادل برســند‪ .‬در مجمــوع اگر مســئله یارانه ها‬ ‫سامان پیدا کند‪ ،‬کار بسیار مهمی صورت خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬خدا کند نقدینگی در زمان رئیســی ‪۳ ،۲‬‬ ‫برابر شود که اگر دولت این کار را کند‪ ،‬بسیار کار‬ ‫بزرگی کرده است‪ .‬لذا در کنار هدفمندی یارانه ها‬ ‫باید فکری به حال تور م کرد‪.‬باهنر درباره عملکرد‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت خودرو و کارت سوخت خودرو سواری‪ -‬سواری سیستم پژو‬ ‫تیپ ‪ 405GLX‬به رنگ نقره ای – متالیک به شماره انتظامی ایران‬ ‫‪ 233 -95‬ق ‪ 39‬به شماره موتور ‪124K0285562‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAM01CA6ER034974‬مدل ‪ 1393‬به نام شریفه کارگشاد فرزند‬ ‫گل محمد به شماره شناسنامه ‪ 1642‬و شماره ملی ‪ 3651680436‬صادره از‬ ‫چابهار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫تیــم دولت و تغییرات احتمالی در کابینه گفت‪:‬‬ ‫در این دولت اقدامات مهمی انجام شــده و به‬ ‫ثمر نشســته کما اینکه در رابطه با کرونا در رده‬ ‫کشــورهایی بــا کمترین فوتی قــرار داریم ‪ .‬حضور‬ ‫دولتمــردان در میــان مردم بســیار خــوب و مفید‬ ‫اســت‪ .‬مواجهه مســئوالن با مردم بسیار سرمایه‬ ‫اجتماعی ایجاد می کند برخورد همایونی با مردم‬ ‫یشــود‪ .‬البتــه برخی از‬ ‫منجــر به ناراحتی مردم م ‬ ‫اقدامات دولت ســیزدهم قابل نقد اســت‪ ،‬هنوز‬ ‫متوجه نشــدم که بر چه اساســی حقوق کارگران‬ ‫‪ ۵۷‬درصــد افزایــش پیــدا می کنــد‪ .‬عبدالملکــی‬ ‫در نماز جمعه می گوید فشــاری نیامــده اما این‬ ‫در شــرایطی اســت کــه بســیاری از کارگــران بیکار‬ ‫خواهند شد کما اینکه بنده اطالع دارم بسیاری از‬ ‫کارگاه ها کارگران خود را تعدیل کردند‪.‬او افزود‪:‬‬ ‫در بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬مــوارد زیــادی بــرای وام دادن‬ ‫مطرح شــده که این موارد حتی صدای رهبری را‬ ‫هم دراورده است‪ .‬در حال حاضر تغییر وزرا تابو‬ ‫شــده اســت اما در کشــورهایی نظیر ژاپن گاهی‬ ‫سه چهارم کابینه تغییر می کند‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬کارت خودرو‪ ،‬کارت سوخت‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو‬ ‫نیسان یخچالدار به رنگ ابی مدل ‪ 1387‬شماره پالک ایران ‪ 122 -86‬ب‬ ‫‪ 84‬به شماره شاسی ‪ K128948‬به شماره موتور ‪ 415779‬بنام مهدی البویه‬ ‫نام پدر نصراله به کدملی ‪ 4569571905‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه‬ ‫بــه معــاون اول خــود دســتور‬ ‫بــه «معاونــت حقوقــی» و‬ ‫داد موضــوع را از این حیث که‬ ‫«پژوهشــگاه» قــوه قضاییــه‬ ‫ممکناسترسیدگیبهپرونده‬ ‫دســتور داد کــه نســبت بــه‬ ‫برخــی افــراد تحــت تعقیــب‬ ‫جمع بنــدی و تجزیه وتحلیــل‬ ‫قرارگرفتــه در صالحیت تهران‬ ‫محسنی اژه ای‬ ‫فرمایشات امام راحل و رهبری‬ ‫باشــد‪ ،‬بررســی کنــد‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫در حــوزه مســائل قضایــی و‬ ‫چنانچه امکان تفکیک وجود‬ ‫قــرار‬ ‫کار‬ ‫دســتور‬ ‫در‬ ‫حقوقــی‪ ،‬برنامــه مدونــی را‬ ‫ندارد‪ ،‬بر اساس ضوابط تدبیری شود تا در یک‬ ‫دهنــد تــا این فرمایشــات به مثابــه چراغ راهنما مرجع با سرعت‪ ،‬نظم و هماهنگی توامان باشد‬ ‫و هدایتگــری در گام دوم انقــاب در دســتگاه و بدینترتیبامکانحاشیه سازیاز ان هایی که‬ ‫قضایی بــه قانون‪ ،‬دســتورالعمل و رویه تبدیل قصد حاشیه سازی دارند‪ ،‬سلب شود‪ .‬رئیس قوه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫قضاییههمچنینبهمعاوناولدستگاهقضایی‬ ‫محسنیاژه ایدر ادامهنشستشورایعالی دستور داد کهنسبتبهاتمامسریع تر تحقیقات‬ ‫قوه قضاییه‪ ،‬دســتوراتی را در راســتای رســیدگی در خصــوص حادثه متروپل ابادان پیگیری های‬ ‫دقیق و ســریع در خصوص پرونده هایی که در الزم را انجــام دهــد تا پرونده هر شــخص به هر‬ ‫استانخوزستاندر رابطهبافروریختنساختمان میزانی که در این حادثه مقصر بوده طبق قانون‬ ‫متروپل تشکیل شــده‪ ،‬صادر کــرد؛ ازجمله انکه تکمیلشود‪.‬‬ ‫شکست مذاکرات برای هر دو طرف‬ ‫باخت‪-‬باختاست‬ ‫مســیر مذاکــرات هــرروز‬ ‫می کنیم و به سمت غنی سازی‬ ‫پــر مانع تــر می شــود؛ اگــر تــا‬ ‫‪ ۹۰‬درصدی خواهیــم رفت‪ .‬در‬ ‫دیــروز گفته می شــد که نتیجه‬ ‫شرایط کنونی وضعیت چندان‬ ‫قریب الوقــوع اســت امــا حــاال‬ ‫مساعد نیســت و اژانس اعالم‬ ‫گفتهمی شود کهاحتمالاحیای‬ ‫کرده به دلیل مسائلی که بر سر‬ ‫اسماعیل‬ ‫برجام که هیچ‪ ،‬احتمال احیای‬ ‫اورانیوم ایران هنوز حل نشــده‪،‬‬ ‫گرامی مقدم‬ ‫مذاکراتهمبسیار بعیداست‪.‬‬ ‫قطعنامــه ای علیــه ایــران در‬ ‫بهگزارشنامهنیوز‪،‬اسماعیلگرامی مقدم‪،‬فعال شــورای حکام به تصویب می رســد»‪ .‬این فعال‬ ‫و تحلیلگر مســائل سیاســی درباره این موضوع سیاســی همچنیــن بیان کــرد‪« :‬این طناب کشــی‬ ‫گفت‪« :‬اگر برجام به نتیجه نرســد برای هر دو بین ایران و غربی ها و به ویژه بین ایران و امریکا‬ ‫طــرف باخت‪-‬باخت اســت؛ بــه این معنی که وجود دارد و به نظر من در اینده یا هر دو طرف‬ ‫دیگــر امریکایی هــا خیالشــان از بابت صنعت خســته می شــوند و به سمت تفاهم نامه هایی‬ ‫هســته ای ایــران راحــت نخواهد بــود و طبیعتا جدید می روند یا انکه طناب پاره می شود و هر‬ ‫نظارت هایبین المللیبهحداقلممکنمی رسد طرف به سمتی پرتاب می شوند و در ان صورت‬ ‫و از ان ســو هــم ایــران ازنظر وضعیت اقتصادی دیگر غربی ها دیگر نمی توانند نظــارت ویژه ای‬ ‫در شــرایط بدی قرار می گیرد زیرا هم نمی شود بر فعالیت های هســته ای ما داشــته باشند و ما‬ ‫به راحتی نفت را به فروش رساند و هم پول های هم باید برای یک اقتصاد ســخت خود را اماده‬ ‫بلوکه شدهازادنمی شود»‪.‬او ادامهداد‪«:‬البتهاین کنیم»‪ .‬گرامی مقدم گفت‪« :‬مهم ترین مسئله در‬ ‫را هــم بگویم کــه دور زدن تحریم هــا به ویژه در حال حاضر اختالف نظرهای ایران و امریکاست‪.‬‬ ‫ماه های گذشته تا حدی کارساز بوده و صادرات اگــر ایــن دو کشــور بتواننــد باهــم بــه یک فهم‬ ‫نفتافزایشقابل توجهیداشتهاستامامسئله مشترکیبرسند‪،‬مواضعچین‪،‬روسیهواروپایی ها‬ ‫این است که کار به همین جا متوقف نمی شود در اولویت هــای بعــدی قــرار دارد‪ .‬فعــا که هر‬ ‫و اگر برجام به نتیجه نرسد‪ ،‬غربی ها تحریم ها دو طرف بر سر مواضع خود ایستاده اند و افق‬ ‫را گســترش می دهنــد و محدودیت هــا بیــش از روشــنی در مسیر مذاکرات دیده نمی شود و به‬ ‫محدودیت هایکنونیهمخواهدشد‪.‬در مقابل نظر می رســد که اگر مذاکرات به نتیجه نرســد‪،‬‬ ‫احتمــاال مــا هم مــرز غنی ســازی ‪ ۶۰‬درصــد را رد امنیتجهانیدچار اخاللمی شود»‪.‬‬ ‫مهار کرونا دستاورد ملموس‬ ‫دولت سیزدهم است‬ ‫عضو کمیسیون اموزش‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬مهــار کرونــا‬ ‫دستاورد ملموس دولت سیزدهم و نتیجه تالش‬ ‫شبانه روزی کادر درمان بود که باید موردتقدیر و‬ ‫تشکر قرار گیرد‪.‬‬ ‫محمدمهــدی زاهدی در گفت وگو با ایرنا با‬ ‫بیان اینکه در بیش از دو سال گذشته که کشور‬ ‫درگیر بیماری کرونا بود کادر درمان و کادر اموزش‬ ‫کشور شرایط سختی را داشتند کادر اموزش برای‬ ‫اموزش غیرحضوری دانش اموزان و کادر درمان‬ ‫نیز برای مقابله با این ویروس و این بیماری با‬ ‫مشکالتی روبرو بود‪ ،‬گفت‪ :‬باید به دلیل مهار‬ ‫بیماری کرونا و به صفر رسیدن امار فوتی ناشی‬ ‫از ایــن بیمــاری از کادر درمــان کشــور و وزارت‬ ‫بهداشــت تقدیر و تشــکر کرد‪ .‬نماینــده مردم‬ ‫کرمان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت‪:‬‬ ‫این موفقیت با تــاش مجدانه دولت ایت اهلل‬ ‫رئیســی و وزارت بهداشــت دولــت ســیزدهم‬ ‫حاصل شده و دولت با تالش شبانه روزی خود‬ ‫به این موفقیت دست پیدا کند‪ .‬نماینده مردم‬ ‫کرمان در مجلس شــورای اســامی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در ابتدای شیوع بیماری کرونا برای تامین‬ ‫ماسک هم با مشکل مواجه بودیم و کشورهای‬ ‫غربــی ما را در این حوزه هم تحریم می کردند‬ ‫کــه البتــه کاهلــی دولــت قبل هم مشــکالت را‬ ‫بیشــتر می کرد‪ .‬زاهــدی افزود‪ :‬اگــر دولت قبل‬ ‫همانند دولت فعلی برای تامین نیاز کشور به‬ ‫ماسک و دارو و واکسن تالش مجدانه داشت‬ ‫ما با امار باالی فوتی ناشی است بیماری کرونا‬ ‫مواجهنبودیم‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫گواهی موقت پایان تحصیالت اینجانب الناز سردار شهرکی فرزند‪ :‬عباس‬ ‫کد ملی‪ 3610074612 :‬تاریخ تولد‪ 1368/6/27 :‬صادره از ‪:‬زاهدان رشته‬ ‫تحصیلی‪ :‬علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی اموزشی مقطع‬ ‫کارشناسی ورودی‪ 1386 :‬به شماره دانشجویی‪ 8623163 :‬از دانشگاه‬ ‫سیستان و بلوچستان مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد ‪.‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫برنامه بانک مرکزی برای ایجاد ارامش‬ ‫در بازار ارز‬ ‫رئی ـس کل بانــک مرکــزی‬ ‫مرکزی در پاسخ به این پرسش‬ ‫گفــت‪ :‬انتشــار اوراق ارزی‬ ‫ایرنا کــه نرخ ســود اوراق ارزی‬ ‫پروژه ای است‪ ،‬یعنی پروژه ای‬ ‫که قرار اســت به زودی منتشر‬ ‫بــرای ایــن اوراق تعریــف‬ ‫شــود چقــدر اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫یشــود کــه هــم درامــد ارزی‬ ‫م ‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن اوراق ارزی در‬ ‫علی صالح ابادی‬ ‫و هم بازده قابل قبول داشــته‬ ‫قالــب پــروژه ای اســت یعنــی‬ ‫باشــد تــا بتوانــد بازپرداخــت‬ ‫نخست پروژه تعریف و سپس‬ ‫را هــم ارزی انجــام دهــد‪ .‬علــی صالح ابــادی اوراق ارزی بــرای تامیــن مالــی ان پروژه منتشــر‬ ‫در گفت وگــو بــا ایرنا درباره نوســان بــازار ارز و می شود‪ .‬صالح ابادی با اشاره به مشخص بودن‬ ‫چگونگی مدیریت ان گفت‪ :‬بیشــترین ذخیره زمــان پروژه ادامه داد‪ :‬زمان معموال دو یا ســه‬ ‫ارزی اسکناسی را در تاریخ کشور داریم بنابراین سال است و سررسید اوراق بسته به پروژه ای که‬ ‫یشــود‪ ،‬خواهد بود‪ .‬تامین به شکل‬ ‫از نظــر برقراری تعادل عرضــه و تقاضا در بازار تعریف م ‬ ‫ارز مشــکلی نداریــم و « از همــه ظرفیت های ارزی است یعنی تاکید می شود که بازپرداخت‬ ‫بانــک مرکزی برای برقــراری ارامش در بــازار ارز هم اصل و هم سود‪ ،‬ارزی خواهد بود‪ .‬رئیس کل‬ ‫» اســتفاده می کنیــم‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬در بحث بانک مرکزی خاطرنشان کرد‪ :‬پروژه ای تعریف‬ ‫تقاضــا تــاش داریــم افــرادی کــه در بحــث ارز و انتخاب می شود که حتما درامد ارزی و بازده‬ ‫تقاضــای واقعــی دارند‪ ،‬در بازار نیما و تشــکل قابل قبولی داشته باشد که بتواند بازپرداخت‬ ‫ارزی پوشش کامل داده شوند‪ .‬رئیس کل بانک ان را به شکل ارزی انجام دهد‪.‬‬ ‫مرکز تجاری ایران در قطر به زودی‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫رییس کل ســازمان توسعه‬ ‫که نخســتین الزام‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫تجــارت ایــران بــا اشــاره بــه‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن زمینــه یارانــه‬ ‫برنام ههــای ایــن ســازمان در‬ ‫بــار و مشــوق های صادراتــی‬ ‫زمینــه پشــتیبانی و حمایــت از‬ ‫تعیین شــده و رییــس جمهور‬ ‫تجــار و بازرگانــان‪ ،‬گفت‪ :‬مرکز‬ ‫نیــز دســتور داده انــد بخــش‬ ‫علیرضا پیمان‬ ‫پاک‬ ‫تجاری ایران در قطر راه اندازی‬ ‫عمده ای از این مشوق ها برای‬ ‫و فعالیت رایزن بازرگانی ایران‬ ‫تجارت با کشــورهای همسایه‬ ‫در ایــن کشــور اغاز م ‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گــزارش ایرنا از اختصاص یابد‪ .‬در سال جاری نیز به دنبال این‬ ‫روابط عمومیاتاقبازرگانیمشترکایرانوقطر‪ ،‬هستیم که مشوق های صادراتی را از ابتدای سال‬ ‫«علیرضاپیمانپاک»در نشستتجار وبازرگانان مورداستفاده قرار دهیم‪ .‬پیمان پاک تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایرانی که در نخستین روز سفر بزرگ ترین هیات موضوعبعدیمسائلاعتمادیو تضمینیاست‬ ‫تجاری ایران به قطر در دوحه برگزار شد‪ ،‬با اشاره و این نکته که یک تاجر زمانی که قصد دارد در‬ ‫به برنامه دولت در زمینه رونق تجارت به ویژه کشور قطر باتاجر دیگریکار کند‪،‬چگونهاعتماد‬ ‫با کشورهای همسایه‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در زنجیره کند؟ در این زمینه صندوق ضمانت صادرات را‬ ‫تامین حوزه صادرات چندین بخش وجود دارد مکلــف کرده ایــم با صندوق متناظــرش در قطر‬ ‫که مهم ترین بخش ان‪ ،‬روابط تجاری و توسعه قــراردادی منعقد کند که بر مبنــای ان‪ ،‬صندوق‬ ‫بازار است‪ .‬وی افزود‪ :‬برپایی هیات های تجاری تجار را معرفی می کند و بر اساس اعتبارسنجی‬ ‫یشــود و‬ ‫یکی از راهکارهای توسعه بازار است که از این که صورت می گیرد‪ ،‬بیمه نامه صادر م ‬ ‫طریق ارتباط تجار با یکدیگر برقرار می شود و تاجر با خیال اســوده می تواند بار خود را ارسال‬ ‫هیات های تجاری ایران در قطر حضور می یابند کنــد‪ .‬رییس کل ســازمان توســعه تجــارت ایران‬ ‫و پــس از ان نیــز تجــار قطری به ایــران خواهند اظهار داشت‪ :‬مسئله دیگر بازگشت پول است‬ ‫امد‪ .‬موضوع بعدی برگزاری نمایشگاه و معرفی که در این زمینه پیگیری های خوبی انجام شده‬ ‫توانمند ‬ ‫یهــای صنعتی و تجــاری ایران به تجار اســت و ب ـه زودی بــا طرف قطری بــه توافقاتی‬ ‫قطــری کــه در ایــن زمینه نیــز برنامه ریز ‬ ‫یشــده می رســیم‪ .‬کشــور قطــر ظرفیت های خوبــی در‬ ‫است‪.‬همچنیننمایشگاهینیز از توانمندی های اختیــار دارد و باتوجه به رویکرد و انگیزه مثبت‬ ‫تجاری قطر در ایران برگزار خواهد شــد‪ .‬پیمان طرف قطری در زمینه توســعه تجارت با ایران‪،‬‬ ‫پاک تصریح کرد‪ :‬در ســال گذشــته تجارت ایران باید تالش کنیم فضا به ســمتی برود که شــاهد‬ ‫با کشورهایهمسایهرشدقابل توجهیداشتو توســعه تجارت با این کشور باشــیم‪ .‬وی ادامه‬ ‫به عنوان مثال تجارت با عمان ‪ ۷۰‬درصد و ترکیه داد‪ :‬ایجــاد مراکــز تجــاری در کشــورهای هدف‬ ‫‪ ۱۲۰‬درصــد توســعه یافته اســت‪ ،‬بااین وجود در نیز اقدام دیگری است که در حال انجام است‬ ‫ارتباطتجاریبا کشور قطر روندنزولیداشته ایم و تاکنون این مراکز در هشــت کشــور راه اندازی‬ ‫که باتوجه به قرابت های سیاسی میان دو کشور شده و در ‪ ۱۲‬کشور نیز در دست احداث است‪.‬‬ ‫و همچنیــن فرصــت برگــزاری جــام جهانــی در ایــن مراکز که ســفارتخانه های تجاری ایــران در‬ ‫یشــوند ‪ ۷۰‬مسئولیت‬ ‫این کشــور‪ ،‬الزم است در مسیر توسعه تجارت ان کشــورها محســوب م ‬ ‫با کشــور قطر حرکت کنیم‪ .‬رییس کل ســازمان بــر عهده دارند که از ان جمله می توان به ارائه‬ ‫توسعه تجارت ایران ادامه داد‪ :‬سازمان توسعه مشاوره های حقوقی و مالیاتی و پشتیبانی های‬ ‫تجارت در هر کشــوری که موفق بوده اســت و لجستیکی اشاره کرد‪ .‬مرکز تجاری ایران در قطر‬ ‫توسعه تجارت با ان کشور را شاهد بوده ایم‪ ،‬این نیز به زودیافتتاحمی شودو رایزنبازرگانیایران‬ ‫موفقیت با همکاری اتاق های بازرگانی مشترک در قطر نیز از امروز کار خود را اغاز کرده اســت‬ ‫محقــق شــده اســت و ایــن اتاق ها هســتند که و تجــاری کــه اولین مرحله ورودشــان به قطر را‬ ‫می تواننــد نقش اصلی را در این زمینه ایفا کنند تجربهمی کنندمی تواننداز چنینپشتیبانی هایی‬ ‫و سازمان توسعه تجارت نیز از فضای تجاری که استفاده کنند‪ .‬در جریان سفر هیات تجاری ایران‬ ‫خوداتاق هایبازرگانیایجادکرده اند‪،‬پشتیبانی به قطر و برگزاری هشــتمین اجالس کمیســیون‬ ‫می کند؛ البته مشروط به اینکه اتاق مشترک به مشــترک همکاری های اقتصــادی ایــران و قطر‪،‬‬ ‫دنبال منافع چند فرد خاص نباشد‪ ،‬بلکه فضا را تجــار و بازرگانان ایرانی و قطــری دیدار کردند‪.‬‬ ‫بهسمتیهدایت کند کههمهتجار بتواننداز این ایــن دیدار که هم اکنــون در دوحه و در حضور‬ ‫فضااستفاده کنند‪،‬در انصورتحمایتسازمان روســای اتاق های بازرگانی ایران و قطر در حال‬ ‫توسعه تجارت نیز قابل توجیه خواهد بود‪ .‬وی برگزاری اســت‪ ،‬مشــکالت و مســائل موجود در‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬پس از ایجاد این فضا و توسعه مســیر توســعه تبادالت تجاری دو کشــور مورد‬ ‫ارتبــاط تجــار با تجــار‪ ،‬الزاماتی ایجاد م ‬ ‫یشــود بررسیقرار گرفت‪.‬‬ ‫اعتبارات نگهداری راههای کشور کمتر از‬ ‫یک دهم نیاز موجود است‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان‬ ‫راهــداری و حمــل و نقل جاده ای کشــور گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۶۵‬هــزار میلیارد تومان ســاالنه برای نگهداری‬ ‫را ههــا نیــاز داریم تــا خدمات خــوب و ایمن به‬ ‫مــردم ارائه دهیم اما کل اعتبــارات این حوزه در‬ ‫سال گذشته فقط‪ ۱۴‬هزار میلیارد تومان شد‪ .‬به‬ ‫گــزارش ایرنا‪ ،‬داریوش امانی در ایین کلنگ زنی‬ ‫محــور شــهداد ‪ -‬نهبنــدان در عین حــال افزود‪:‬‬ ‫امســال احــکام خوبــی بــا همــکاری نمایندگان‬ ‫مجلس در بحث بودجه سازمان راهداری کشور‬ ‫صادر شــده که امیدوارم به ثمر بنشــیند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه بازســازی و بهســازی محور شهداد ‪-‬‬ ‫نهبنــدان دومین پــروژه بــزرگ ســازمان راهداری‬ ‫در ایــن ســال ها بود اظهار داشــت‪ :‬پــروژه های‬ ‫مــا باوجود کمبود اعتبــارات هرروز کوچکتر می‬ ‫شود‪ .‬امانی با بیان اینکه شرایط فعلی ما بسیار‬ ‫سخت و شکننده است گفت‪ ۲۲۱:‬هزار کیلومتر‬ ‫راه در کشور داریم که باید نگهداری شوند و اگر‬ ‫حمایتنمایندگانمجلسشورایاسالمینبود‪،‬‬ ‫امروز نمی توانستیم این پروژه را کلنگ زنی کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬امروز روکــش یک کیلومتر راه‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬جاده ســازی ‪۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان و راه اصلی‪ ۱۵‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫می خواهد و هزینه نگهداری هر کیلومتر راه نیز‬ ‫چهار تا ‪ ۶‬درصد هزینه ساخت ان است‪ .‬رییس‬ ‫ســازمان راهداری و حمل و نفل جاده ای کشور‬ ‫افزود‪ :‬در بحث قیر تا امروز یک کیلوگرم هم به‬ ‫ما ابالغ نشده و نباید زمان را از دست بدهیم‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهسال گذشته‪ ۵۱۵‬میلیونتن کاال‬ ‫از جاده های کشــور جابه جا شــد تصریح کرد‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ ۸۰‬درصد ترانزیت بار و مســافر کشــور‬ ‫روی جاده هاســت‪ .‬امانی همچنین با اشاره به‬ ‫اینکه سال گذشته ‪ ۱۶۰‬میلیون نفر جابه جایی‬ ‫مسافر عمومیداشتیماظهارداشت‪:‬پنجمیلیون‬ ‫تن ترانزیت کاال را در سال ‪ ۹۸‬به ‪ ۹.۱‬میلیون تن‬ ‫رساندیم و افزایش‪ ۵۰‬درصدی داشتیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1364‬‬ ‫جزئیات الیحه متوقف شده‬ ‫ماجرای اصالح حقوق ها ناقص ماند‬ ‫بــا اتفاق اخیــر در حوزه حقوقی کارکنان‪ ،‬عمال‬ ‫پیشنهادات ســازمان اداری و استخدامی به عنوان‬ ‫محور اصلیاقدامدر نظامپرداخت ها‪،‬برایاصالح‬ ‫روند پرداخت حقوق کارکنان در سال جاری‪ ،‬هم در‬ ‫الیحه بودجه و هم الیحه پیشــنهادی به دولت‪،‬‬ ‫اجرایی نشده و دیگر در دستور کار نیست‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا ‪ ،‬اعالم اخیــر ســازمان اداری و‬ ‫استخدامیاز متوقفشدنطرحاصالحتبصره(‪)۱۲‬‬ ‫قانون بودجه امسال حکایت داشت؛ الیحه ای که‬ ‫از ســوی این ســازمان جهت ایجــاد تغییراتی برای‬ ‫بــه نوعی ایجــاد عدالــت در پرداخت ها به دولت‬ ‫پیشنهادشدهبودولیبهجایینرسید‪.‬برایبررسی‬ ‫جریــان ایــن الیحه و انچه در مورد حقوق کارکنان‬ ‫در ســال جــاری اتفاق افتاده‪ ،‬تبصــره ‪ ۱۲‬در الیحه‬ ‫بودجه‪،‬قانونو البتهالیحهپیشنهادیبرایاصالح‬ ‫ان‪ ،‬مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ســال گذشــته رئیــس جمهــوری در اظهاراتی بر‬ ‫بازنگــری جریان پرداخت حقــوق و ایجاد عدالت‬ ‫در پرداخت ها تاکید کرد و در ادامه ســازمان اداری‬ ‫و اســتخدامی اعــام کرد از جملــه اقداماتی که در‬ ‫راســتای اصالح نظام پرداخت در دســتور کار دارد‪ ،‬‬ ‫تدوین الیحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام‬ ‫اداری کشــور اســت‪ .‬در همین رابطه عنوان شد که‬ ‫بــرای کاهش تبعیض در پرداخت در بودجه ســال‬ ‫اینــده اقداماتــی صورت گرفته اســت؛ به طوری که‬ ‫بــا توجه به توان مالی دولت که از ســوی ســازمان‬ ‫برنامه و بودجه افزایش‪ ۱۰‬درصدی اعالم شده بود‪،‬‬ ‫قرار شده افزایش حقوق کسانی که پراخت پایینی‬ ‫دارندرشدبیشتریدر مقایسهبا کسانی کهدریافتی‬ ‫باالتریدارند‪،‬داشتهباشد‪.‬‬ ‫بر این اساس در تبصره ‪ ۱۲‬الیحه بودجه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مطرح شد که ‪ ۵۳۳‬هزار تومان معادل ‪ ۱۷۰۰‬امتیاز‬ ‫به طور ثابت به حقوق تمامی افراد اضافه و ســه‬ ‫درصد هم ضریب ریالی سالیانه اضافه شود که در‬ ‫اینحالتحداقلحقوق‪ ۲۸‬درصدافزایشیافتهو‬ ‫به چهار میلیون و‪ ۵۰۰‬هزار تومان می رسید و مابقی‬ ‫افــراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق داشــتند‪ ،‬در‬ ‫مدل پیشنهادی دولت حداقل حقوق‪ ۴.۵،‬میلیون‬ ‫تومانبرایبازنشستگانو کارکنانبود‪.‬‬ ‫به روال سال های قبل در جریان بررسی الیحه‬ ‫بودجــه‪ ،‬افزایــش حقــوق کارکنان به نحــوی دیگر‬ ‫پیش رفت تا جایی که سازمان اداری و استخدامی‬ ‫در واکنش به مصوبه مجلس اعالم کرد که معادله‬ ‫حقوقی کهپیشنهاددادهبودندبهمریختهاست‪.‬‬ ‫طبــق تبصــره ‪ ۱۲‬قانــون بودجــه مقــرر شــد که‬ ‫ضریــب حقوق گرو ههــای مختلف حقوق بگیر‪ ،‬با‬ ‫‪ ۱۰‬درصد بر اساس اخرین حکم کارگزینی به نحوی‬ ‫افزایــش یابد که مجموع حکــم کارگزینی کارکنان‪ ،‬‬ ‫کمتر از ‪ ۵.۶‬میلیون تومان نباشد‪ .‬برای بازنشستگان‬ ‫لشــگری و کشــوری نیــز ایــن گونه مصوب شــد که‬ ‫پــس از اعمال افزایــش ‪ ۱۰‬درصدی ‪ ،‬حکم حقوقی‬ ‫انها کمتر از پنج میلیون تومان نباشد‪ .‬اگرچه ظاهرا‬ ‫مصوبه مجلس به نفع حداقل بگیران بود ولی ان‬ ‫سوی ماجرا به نفع حداکثر بگیران هم تمام شده‬ ‫بود و به نوعی سقف را باال برده بود‪.‬‬ ‫امــا ماجــرای اصــاح تبصــره ‪ ۱۲‬از انجایــی‬ ‫شروع می شود که بعد از تصویب قانون بودجه‬ ‫و ظاهــرا قبــل از تصویــب ضوابــط اجرایــی‪ ،‬به‬ ‫پیشــنهاد ســازمان اداری و اســتخدامی بــرای‬ ‫تهــای‬ ‫ایجــاد تــا حــدودی عدالــت در پرداخ ‬ ‫ســال جاری‪ ،‬کمیســیون مدیریت امور عمومی و‬ ‫سرمایه انســانی دولت‪ ،‬خواستار الیحه اصالح‬ ‫تبصره (‪ )۱۲‬قانون بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬برای طرح‬ ‫در دولت شــده و ســازمان اداری و اســتخدامی‬ ‫این الیحه را در چند بند تدوین و ارائه می کند‬ ‫که در همان زمان بحث هایی در مورد افزایش‬ ‫حقوق کارکنان مطرح شــد ولی در اصل جریان‬ ‫بــه اصالحاتــی در تبصــره حقــوق و دســتمزد‬ ‫برمی گشــت کــه می توانســت بــه تغییراتــی در‬ ‫پرداخت ها منجر شود‪.‬‬ ‫اطالعــات دریافتــی دربــاره الیحه پیشــنهادی‬ ‫ســازمان اداری و اســتخدامی نشــان می دهد که از‬ ‫جمله اصالحات پیشنهاد شده در الیحه این بود‬ ‫که ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در‬ ‫دســتگاه های اجرایی قید شــده در جزء ‪ ۱‬بند الف‬ ‫تبصره ‪ ۱۲‬قانون بودجه سال ‪ ،۱۴۰۱‬به میزان «یک‬ ‫میلیون تومان» به جای‪ ۱۰‬درصد باشد‪.‬‬ ‫مورد دیگر‪ ،‬اصالح حداقل و حداکثر پرداختی‬ ‫بود‪ ،‬این در حالی است که حداقل حقوق ناخالص‬ ‫‪ ۵.۶‬میلیون تومان در نظر گرفته شده بود ولی در‬ ‫حداکثر حقوق ها‪،‬ناخالصدریافتیمدنظر نبودکه‬ ‫در این حالت نسبت حداقل و حداکثر حقوق ها از‬ ‫هفت برابر بیشتر شد؛ بر این اساس سازمان اداری و‬ ‫استخدامیدر اصالحیهپیشنهاددادهبودکهسقف‬ ‫ناخالص پرداختی متوسط ساالنه در کلیه مناطق‬ ‫کشــور‪ ۳۷ ،‬میلیــون تومان باشــد تا نســبت هفت‬ ‫برابریحداقلو حداکثر پرداختی هارعایتشود‪.‬‬ ‫در ایــن الیحه همچنین پیشــنهاد شــده بود‬ ‫در راســتای ترمیــم وضعیــت حقوقــی کارکنــان‪ ،‬‬ ‫دولــت ایــن مجــوز را داشــته باشــد تــا بــا تائیــد‬ ‫شــورای حقــوق و دســتمزد و تصویــب هیــات‬ ‫وزیــران‪ ،‬امتیــازات فصــل دهم قانــون مدیریت‬ ‫خدمات کشــوری را به میزان ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫در مورد اختیارات شورای حقوق و دستمزد نیز‬ ‫پیشنهادی مطرح بوده است‪ ،‬با این توضیح که در‬ ‫قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬اختیارات الزم و قانونی شورای‬ ‫حقوق و دستمزد سلب شده در حالی که باید شورا‬ ‫در مــواردی اختیــارات الزم را داشــته باشــد‪ .‬از ایــن‬ ‫جهت در الیحه اصالحی پیشنهاد شده بود که هر‬ ‫مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر‬ ‫و فوق العاده هــا و ماننــد ان فقــط در چارچــوب‬ ‫ســازوکار منــدرج در مــاده(‪ )۷۴‬قانــون مدیریــت‬ ‫خدمات کشوریانجامشود‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن الیحه امده بــود که افزایش‬ ‫حقــوق مشــموالن قانــون کار اعــم از شــاغالن در‬ ‫دستگاه هایدولتیو بخشخصوصیو عمومی که‬ ‫مشمول حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورای ‬ ‫یشــوند‪ ،‬مشــابه کارکنان دستگاه های‬ ‫عالی کار نم ‬ ‫اجرایی کشور و به میزان حداکثر ‪ ۱۰‬درصد نسبت‬ ‫به سال‪ ۱۴۰۰‬تعیین شود‪.‬‬ ‫امــا ایــن الیحــه بــا تمــام ابعــاد مختلفــی کــه‬ ‫می توانست در نظام پردخت ها داشته باشد حتی‬ ‫بررسی ان در دولت نهایی نشد و عمال تمامی این‬ ‫پیشنهادات از دســتور کار خارج شده است‪ ،‬اعالم‬ ‫ســازمان اداری و اســتخدامی در ایــن بــاره از ایــن‬ ‫حکایت داشــت که به دلیل گذشت زمان و انجام‬ ‫برخــی اصالحات و تغییــرات در ضوابــط اجرایی‬ ‫بودجــه و ضرایــب حقوقــی کارکنان دولــت‪ ،‬ادامه‬ ‫بررســی این الیحه در کمیســیون و هیات دولت از‬ ‫دستور کار خارج شده است‪.‬‬ ‫اینکه نظر دولت و یا سازمان برنامه و بودجه‬ ‫در این رابطه چگونه و یا بار مالی ان تا چه اندازه‬ ‫قابل توجیه بوده است‪ ،‬مشخص نیست‪ ،‬اما از این‬ ‫جهت که پیشنهادات سازمان اداری و استخدامی‬ ‫کــه در کنار ســازمان برنامه و بودجــه از محورهای‬ ‫کارشناســی و مراجــع تصمیم گیــری بــرای نظــام‬ ‫پرداخــت هســتند‪ ،‬در الیحه بودجــه در مجلس و‬ ‫یا در قالب اصالحیه پیشنهادی به دولت‪ ،‬به این‬ ‫سمت می رود‪ ،‬قابل تامل است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تاکیدبخشخصوصیبر توسعهمبادالتتجاریایرانو قطر‬ ‫رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و قطر با اشــاره به حضور ‪۷۰‬‬ ‫شرکت بخش خصوصی ایران در قطر‪ ،‬گفت‪ :‬به دنبال ارایه یک الگوی‬ ‫ویژه از همکاری بخش دولتی و خصوصی در کشور قطر هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر‪،‬‬ ‫«عدنان موسی پور» در نشست تجار و بازرگانان ایرانی که در نخستین‬ ‫روز ســفر بزرگ ترین هیات تجاری ایران به قطر در دوحه برگزار شــد‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬حدود پنج ســال پیش زمانی که تجارت ایران با کشور‬ ‫قطر حدود‪ ۳۰‬تا‪ ۴۰‬میلیون دالر بیشتر نبود و برخی در اتاق بازرگانی‬ ‫در پی تشــکیل یک تشــکل برای تقویت مراوده تجاری ایران با قطر‬ ‫بودند‪ ،‬که تشکل ان ایجاد شد و دیدن چنین جمعی از تجار ایرانی‬ ‫در قطر زمانی یک رویا بود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬تجارت‪ ۳۰‬میلیون دالری به‬ ‫‪ ۲۰۰‬تا‪ ۵۰۰‬میلیوندالر رسیدو امروز شاهدحضور ‪ ۷۰‬شرکتخصوصی‬ ‫در کشور قطر هستیم‪ .‬این شرکت ها و تجار فعال در ان ها به خوبی‬ ‫درک کرده اند که یک تاجر‪ ،‬بازرگان و تولیدکننده با رویکرد بین المللی‬ ‫باید خودش را در معرض فرصت ها قرار دهد‪.‬‬ ‫موسی پور تاکید کرد‪ :‬فعالیت تمام بازرگانان و تجار ایرانی فراتر از‬ ‫مرزهای ایران‪ ،‬منجر به تقویت برند تجاری ایران می شود‪ .‬امروز شاهد‬ ‫تجارت ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالری و صادرات ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیارد دالری هستیم‪،‬‬ ‫در نتیجه رفتار تجار و بازرگانان در نوع انعقاد قرارداد‪ ،‬مذاکره‪ ،‬حضور‬ ‫در جلسات و ارتباطات تجاری‪ ،‬منجر به تقویت برند تجاری کشورمان‬ ‫یشــود‪.‬رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و قطر اظهار داشت‪ :‬اگر‬ ‫م ‬ ‫تجــارت کشــورهای موفــق را بررســی کنیــم‪ ،‬متوجه می شــویم که هر‬ ‫کشــوری در تجــارت و صــادرات موفق بوده‪ ،‬بخش خصوصــی در ان‬ ‫کشور میدان دار بوده است‪ .‬در مجموعه اتاق بازرگانی مشترک ایران‬ ‫و قطر نیز به دنبال این هستیم که یک الگوی ویژه از همکاری بخش‬ ‫دولتیو خصوصیدر کشور قطر ارائه کنیم‪«.‬خلیفهبنجاسمالثانی»‬ ‫رییس اتاق بازرگانی و صنایع قطر در این دیدار با اشاره به عالقه این‬ ‫کشور به توسعه مبادالت تجاری با ایران‪ ،‬گفت‪ :‬بسیار خرسندیم که‬ ‫امروز شاهد حضور هیات تجاری ایران در قطر هستیم و برای توسعه‬ ‫مبادالتتجاریباایرانبسیار مشتاقهستیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملفوالدمبارکهدر کارگاهطراحیمدل کسب وکار شرکت های گروه‪:‬‬ ‫ورود به عرصه های نواورانه و فناورانه باید در گروه فوالد مبارکه تحقق یابد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه‪ ،‬در کارگاه‬ ‫طراحی مدل کس ـب وکار شــرکت های گــروه فوالد‬ ‫مبارکه گفت‪ :‬شــرکت های زیرمجموعه گروه فوالد‬ ‫مبارکه باید بیشترین بهره را از ظرفیت های موجود‬ ‫ببرندتاشاهدشکوفاییاقتصادکشور باشیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امروز‪ ،‬محمدیاســر طیب نیا‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه‪ ،‬در کارگاه طراحی‬ ‫مــدل کس ـب وکار شــرکت های گــروه فــوالد مبارکه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در راستای بهبود جایگاه ویژه گروه فوالد‬ ‫مبارکه در اقتصاد کشور‪ ،‬رویکردهایی تعریف شده‬ ‫که امیدواریم با برنامه ریزی در این زمینه و تحقق‬ ‫ان ها به جایگاهی جهان تراز برسیم و اقتصاد بدون‬ ‫نفت را در کشور محقق کنیم‪ .‬استفاده حداکثری از‬ ‫ظرفیت هایموجوداز مهم ترینراهبردهاییاست‬ ‫که برای رسیدن به این هدف باید اتخاذ شود‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه شــرکت های‬ ‫زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه باید بیشترین بهره‬ ‫را از ظرفیت های موجود ببرند تا شاهد شکوفایی‬ ‫اقتصــاد کشــور باشــیم‪ ،‬افــزود‪ :‬امــروز راهبردهــای‬ ‫مهم دیگری در راســتای توســعه ســرمایه انسانی‪،‬‬ ‫توسعه ّ‬ ‫کمی‪ ،‬کیفی و متوازن و استفاده از نواوری و‬ ‫فناوری های جدید و رویکرد صنعت سبز در دستور‬ ‫کار فوالدمبارکهقرار گرفتهتابتوانیمبیشتر از گذشته‬ ‫در پیشرفت اقتصادی کشور نقش افرینی کنیم و در‬ ‫تحققاقتصادغیرنفتیمانندسایرعرصه ها‪،‬پیشگام‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ورود به عرص ههــای نواورانــه و فناورانه باید‬ ‫در گــروه فوالد مبارکه تحقق یابد‪ ،‬چراکه شــرایط‬ ‫رقابت پذیــری را بــرای مــا فراهــم م ـی اورد‪ .‬بــرای‬ ‫انجــام این کار‪ ،‬نیاز به مجموعه ای از توانایی ها و‬ ‫برنامه ریزی ها احساس می شود‪ .‬در کنار هم بودن‬ ‫شرکت های توانمند زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه‬ ‫یک مزیت رقابتی محسوب می شود و باید از این‬ ‫مزیتبهبهترینشکلممکناستفادهکنیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اهمیت کس ـب وکارهای نوین‪،‬‬ ‫به ویژه فناوری اطالعات در دهه های اخیر‪ ،‬اذعان‬ ‫داشــت‪ :‬برخــی از شــرکت های زیرمجموعــه گــروه‬ ‫فوالد مبارکه از پیشتازان حوزه کسب وکار در کشور‬ ‫هســتند و بایــد تالش کنند جایــگاه اصلی خــود را‬ ‫بیش ازپیــش تقویت کنند تــا در عرصــه رقابت نیز‬ ‫پیشــتاز باشــند‪ .‬شــرایط مناســبی برای فعالیت در‬ ‫عرصهاقتصادیکشور برایشرکت هایزیرمجموعه‬ ‫گروه فوالد مبارکه فراهم اســت و این شــرکت ها با‬ ‫نواوری و تالش بیشتر می توانند به اهداف از پیش‬ ‫تعیین شدهبرسند‪.‬‬ ‫طیب نیاباتاکیدبر ضرورتارائهپیشنهادجهت‬ ‫ایجاد کس ـب وکارهای جدید در گروه فوالد مبارکه‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بایــد منابع دانشــی و تخصصــی در‬ ‫شــرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه ایجاد‬ ‫شــود و با اســتفاده از سرمایه های انسانی موجود‪،‬‬ ‫ارتباط با صاحبان تکنولوژی بیش از گذشته محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در پایــان عنــوان داشــت‪ :‬مباحث بازرگانی‬ ‫و تمرکــز بر فعالیت هــای بازرگانی در شــرکت ها و‬ ‫اقتصادهای برتر دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته و‬ ‫به سرعت در حال رشد است‪ .‬همین موضوع نشان‬ ‫می دهــد با توجه به فعالیت های پیــش رو‪ ،‬فوالد‬ ‫مبارکه می تواند در این زمینه تمرکز بیشتری داشته‬ ‫باشد‪ .‬برای رسیدن به اهداف متعالی باید با اعمال‬ ‫تغییراتدر ساختار برخیاز شرکت ها‪،‬نقش افرینی‬ ‫ت با قبل تعریف کنیم تا تاثیرگذارتر و‬ ‫ان ها را متفاو ‬ ‫سریع تر از گذشته در مسیر سوداوری حرکت کنند‪.‬‬ ‫*فــوالد مبارکــه درصــدد بهره گیــری از بهتریــن‬ ‫الگوهایکسب وکار‬ ‫محمدناظمیهرندی‪،‬معاونتکنولوژیشرکت‬ ‫فوالد مبارکه نیز در کارگاه طراحی مدل کسب وکار‬ ‫شــرکت های گــروه فــوالد مبارکه اظهار کــرد‪ :‬فوالد‬ ‫مبارکه صنعت مهمی در کشور است‪ .‬با نگاهی به‬ ‫گذشتهفوالدمبارکهمتوجهمی شویم کهاینشرکت‬ ‫بــا حمایت های زیادی در زمان جنــگ و پس از ان‬ ‫ســاخته شــد تا عالوه بر تولید ورق های فوالدی و‬ ‫ایجادارزش افزودهاز اینطریق‪،‬بهماموریتیمهم تر‬ ‫یعنیتوسعهکشور بپردازد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روزی فوالد مبارکه قرار بود ‪ ۲‬میلیون‬ ‫تن فوالد تولید کند‪ ،‬ولی امروز حدود‪ ۱۰‬میلیون تن‬ ‫از محصوالت مختلف را تولید می کند و به گروهی‬ ‫تبدیل شــده که مجموعه ای از شــرکت های متنوع‬ ‫را در زیرمجموعــه خــود دارد و بــه همیــن دلیــل با‬ ‫توجه به شرایط امروز جهان‪ ،‬اداره ان نیز با گذشته‬ ‫متفاوتاست‪.‬‬ ‫معــاون تکنولــوژی شــرکت فــوالد مبارکــه‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬فوالد مبارکه بــرای ایجاد زنجیره‬ ‫کامــل فــوالد از بهترین ســخت افزارها و نرم افزارها‬ ‫اســتفاده کــرده و ســرمایه های انســانی ماهری نیز‬ ‫تربیــت کرده اســت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در تامیــن انرژی‪،‬‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬بازار و‪ ...‬مزیت های رقابتی داشته و به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬نیروهایی کارامد به پیشرفت سریع تر‬ ‫ان کمک کرده اند‪.‬‬ ‫وی اذعان داشت‪ :‬برخی از مزیت ها کم رنگ تر‬ ‫از قبل شده‪ ،‬برخی از بین رفته و برخی نیز به زودی‬ ‫از بین می رود‪ ،‬چراکه به طور مثال‪ ،‬مزیت مربوط به‬ ‫مواد اولیه دچار تغییر شده‪ ،‬تعداد رقبا در قسمت‬ ‫تولید زیاد شــده و نیروهای انسانی نیز در بسیاری‬ ‫از شــرکت ها در حــال رشــد کمــی و کیفی هســتند‪.‬‬ ‫عالوه بر ایــن‪ ،‬نگرش های نواورانه نیز در همه دنیا‬ ‫در حال پیشــرفت اســت و به صورت یکســانی در‬ ‫دسترس همه قرار دارد‪.‬‬ ‫ناظمــی ادامــه داد‪ :‬یکــی از مزیت هایــی کــه‬ ‫امــروز در اختیــار داریم و باید از ان اســتفاده کنیم‪،‬‬ ‫شرکت های زیرمجموعه فعالی هستند که می توان‬ ‫از ظرفیت ان ها بیشتر بهره برداری کرد تا سریع تر در‬ ‫جهت پیشرفت اهداف گروه فوالد مبارکه حرکت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در پایــان اضافــه کرد‪ :‬باید از مجموعه این‬ ‫شرکت ها به عنوان یک بازوی مشترک استفاده کنیم‬ ‫و برای تحقق این مهم‪ ،‬در حال استفاده از بهترین‬ ‫الگوهایدنیاهستیمتامدلکسب وکار مجموعه ها‬ ‫را در تصویری بســیار ســاده با اجزای تعریف شــده ‬ ‫استخراجکنیم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کارگاه طراحــی مدل کســب وکار‬ ‫شــرکت های گــروه فــوالد مبارکه با حضــور مدیران‬ ‫عامل و جمعی از مدیران شــرکت های گروه فوالد‬ ‫مبارکــه در روزهــای ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬خردادمــاه طــی ‪ ۲‬روز‬ ‫متوالــی برگزار شــد‪ .‬هــدف از برگــزاری ایــن کارگاه‪،‬‬ ‫طراحی مدل کس ـب وکار شرکت های فوالد مبارکه‬ ‫براســاس به روزترین مدل های کسب وکار دنیا بود‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬مدیران شرکت های زیرمجموعه گروه‬ ‫فــوالد مبارکه بــه ارائه نظرات خــود و هم فکری با‬ ‫یکدیگرپرداختند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫تسهیالتخودمالکی‬ ‫نهضت ملی ‪ ۱۹‬هزار واحد‬ ‫منعقد شد‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن از انعقاد قرارداد خودمالکی‬ ‫‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۱۸۳‬واحد به مبلغ ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۱۱‬میلیاردتومان‬ ‫ایبنا‪ ،‬محمود شایان مدیرعامل بانک‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ِ‬ ‫مســکن‪ ،‬در خصوص تازه ترین وضعیت ارایه تســهیالت‬ ‫خودمالکــی طرح نهضت ملی مســکن اعالم کــرد‪۱۳۵ :‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۶۵‬واحد در قالب‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۹۰۵‬پروژه به بانک‬ ‫معرفی شــده اســت که از این تعداد واحد معرفی شده‬ ‫به بانک‪ ،‬قرارداد ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۱۸۳‬واحد به مبلغ ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۵۱۱‬میلیاردتومانمنعقدشدهاست‪.‬شایانرقمتسهیالت‬ ‫خودمالکی پرداخت شده به حساب سازندگان را ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۸۴‬واحــد عنوان کرد‪ .‬گفتنی اســت‪ ،‬ارائه تســهیالت‬ ‫خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن مرحله به مرحله و‬ ‫بر اساس پیشرفت فیزیکی نیز به خودمالکان پرداخت‬ ‫می شود‪ .‬همچنین در طرح های حمایتی مسکن بیش از‬ ‫‪ ۵‬میلیون متقاضی ثبت نام کردند که از این میزان‪ ۹۷‬هزار‬ ‫متقاضی خودمالک هستند که در دو ماه با فراهم شدن‬ ‫شرایط در سامانه ثمن اطالعات خود را در سامانه ثبت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ضرورت تجدیدنظر در‬ ‫نحوه محاسبه سوخت‬ ‫عملکردیکامیونداران‬ ‫دبیر کانون سراســری انجمن های صنفی کامیونداران‬ ‫کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬درخواســت داریــم تــا در نحوه محاســبه‬ ‫ســوخت عملکــردی نــاوگان ســنگین تجدیدنظر شــود‪،‬‬ ‫زیرا رانندگان با مشکل کمبود سوخت مواجه هستند‪« .‬‬ ‫احمــد کریمی» در گفــت و گو با ایرنا با اعــام اینکه قرار‬ ‫بوده کارت ســوخت ناوگان شارژ شود‪ ،‬اما هنوز سوخت‬ ‫ناوگان شارژ نشده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سازمان راهداری‬ ‫می گوید اطالعات رانندگان به موقع و درســت بارگذاری‬ ‫می شــود اما در ســامانه وزارت نفت مشــکل وجود دارد‪.‬‬ ‫دبیر کانونسراسریانجمن هایصنفی کامیونداران کشور‬ ‫گفت‪ :‬ناوگان بدون ســوخت امکان حمل بــار را ندارند؛‬ ‫این درحالی اســت که ســازمان راهداری بر تسریع حمل‬ ‫بار از بنادر تاکیددارد‪،‬اماسوختتامیننمی شود‪ .‬کریمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬زمانی رانندگان ناوگان ســنگین یک «سوخت‬ ‫پایه» و یک «سوخت عملکردی» داشتند و درصورتی که‬ ‫ســوخت پایه پیش از سوخت عملکردی راننده بود‪ ،‬باز‬ ‫هــم ســوخت پایه به راننــدگان داده می شــد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫از حدود هشــت ماه پیش در هر ماه ‪ ۱۰‬درصد ســوخت‬ ‫پایه کاســته شده و اکنون ســوخت پایه روی حداقل قرار‬ ‫گرفته اســت‪ .‬بنابراین میزان مصرف ســوخت عملکردی‬ ‫بیشتر است‪ .‬دبیر کانون کامیونداران با بیان اینکه حذف‬ ‫ســوخت پایه برای ناوگانی که در مســیرهای کوتاه تردد‬ ‫دارند‪ ،‬مشکل ایجاد کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از ناوگان‬ ‫مسیرهای کوتاه را طی می کنند و با کمبود سوخت مواجه‬ ‫می شــوند از جمله «نفتکش ها»‪ .‬این مشکل وجود دارد‬ ‫کــه نفتکش هــا فاصله بین محل توقف ماشــین تا محل‬ ‫معموالتا‪ ۳۰‬کیلومتر طیمی کننداماسوختی‬ ‫پاالیشگاهرا‬ ‫ً‬ ‫عملکردی مبدا‬ ‫ســوخت‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫نکرده‬ ‫دریافــت‬ ‫بــرای ان‬ ‫ِ‬ ‫سوختگیریتاتحویلبار رادریافتمی کنند‪ .‬کریمیادامه‬ ‫داد‪ :‬اکنــون راننــدگان از پایانه امیرکبیر اصفهان حواله بار‬ ‫می گیرند و یک مســیر ‪ ۷۵‬کیلومتری را تا ذوب اهن طی‬ ‫کردهو سپسبارگیریمی کنند‪،‬امابرایمسیر ‪ ۷۵‬کیلومتری‬ ‫هیچ سوختی تعلق نمی گیرند‪ .‬در واقع کامیوندار حواله‬ ‫بار را با طی مسافت می گیرد‪ ،‬اما محاسبه سوخت مبدا‬ ‫بارگیری تا مقصد حساب می شود و برای همین سوخت‬ ‫کــم مــی اورد‪ .‬دبیــر کانون سراســری انجمن هــای صنفی‬ ‫کامیونــداران ادامــه داد‪ :‬در بخش نــاوگان پر کار نیز هم‬ ‫همین مشــکل وجود دارد‪ .‬ســوخت در میزان مشخصی‬ ‫تو کفاف عملکرد راننده را نمی دهد؛ برای‬ ‫بسته شده اس ‬ ‫همینرانندگانهمیشهباکمبودسوختمواجههستند‪.‬‬ ‫جزئیات سهامداری وزارت‬ ‫کار از اقتصاد کشور‬ ‫معــاون وزیــر کار گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۶۰۰‬شــرکت در‬ ‫صندوق های بازنشستگی کشوری داریم که این وزارتخانه‬ ‫سهام دار ان هاست‪ .‬به گزارش مهر به نقل از وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬احمد خانی نوذری در همایش یک‬ ‫روزهشرکت هایبرترصندوق هایبازنشستگیتابعهوزارت‬ ‫کار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در کشور بالغ بر ‪ ۱۸‬صندوق بازنشستگی‬ ‫وجود دارد که شامل سه صندوق بزرگ مقیاس هستند که‬ ‫شــامل تامین اجتماعی‪ ،‬بازنشستگی کشــوری و نیروهای‬ ‫مسلح است که بیش از ‪ ۹۰‬درصد افراد بیمه شده کشور را‬ ‫پوشــش می دهند‪ .‬در مجموع‪ ۷۰‬درصد جمعیت کشــور‬ ‫زیــر پوشــش ‪ ۱۸‬صنــدوق قــرار دارنــد و حــدود‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افراد تاکنون تحت پوشش صندوق های بازنشستگی قرار‬ ‫نگرفته انــد‪ .‬معاون امور اقتصادی وزیر تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعیبابیاناینکهبسیاریاز صندوق هایبازنشستگی‬ ‫در ایفای تعهدات قانونی نسبت به ذی نفعان خود دچار‬ ‫مشــکل هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬چهار تــا پنج صنــدوق متکی به‬ ‫بودجه دولتی هستند‪ .‬از سال‪ ۱۳۹۳‬تاکنون بودجه دولت‬ ‫برای کمک به صندوق ها از ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان به‪۲۱۷‬‬ ‫هزار میلیارد تومان رسید که این امر نشانگر رشد وابستگی‬ ‫صندوق ها به دولت است‪ .‬خانی نوذری ادامه داد‪ :‬بیشتر‬ ‫صندوق های بازنشستگی باالی‪ ۳۰‬سال عمر دارند که در‬ ‫این میان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان‪ ،‬روستاییان و‬ ‫عشــایر جوان محســوب می شــود‪ .‬معاون امور اقتصادی‬ ‫وزارت مردم با اشاره به اینکه در اینده نزدیک بحرانی در‬ ‫صندوق هاوجودخواهدداشت‪،‬گفت‪:‬روز بهروز بر حجم‬ ‫مصــارف در صندوق هــا افــزوده می شــود و منابع کاهش‬ ‫می یابد‪،‬در این بارهبایدبرنامه ریزیویژه ایانجامشود‪.‬وی‬ ‫بیانکرد‪:‬بهواسطهمشکالتمتعدددر اقتصادکشور سهم‬ ‫بنگاه هایاقتصادیدر ایفایتعهداتصندوق هاکمبوده‬ ‫وبنگاه هاوشرکت هایاقتصادیوضعیتخوبیندارند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫جلوگیری از‬ ‫خاموشی های احتمالی‬ ‫با مدیریت مصرف برق‬ ‫سرپرســت شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت‪:‬‬ ‫مدیریــت مصــرف بــرق می توانــد جلــوی قطعــی و‬ ‫خاموش ـی ها را بگیرد‪.‬ســید احمد موســوی گفت‪ :‬چند‬ ‫روزی اســت که شــاهد گرمای هوا در اســتان هســتیم و‬ ‫بر اساس پیش بینی ها‪ ،‬این گرما تا دوشنبه هفته اینده‬ ‫بیشتر خواهد شد‪.‬او گفت‪:‬در استان ‪ ۶۰‬درصد مصرف‬ ‫برق را مشــترکین خانگی تشکیل می دهند و به همین‬ ‫دلیل هرسال در تابستان با افزایش‪ ۳‬یا‪ ۴‬برابری مصرف‬ ‫برق مواجه هستیم‪.‬ســید احمد موسوی گفت‪:‬مصرف‬ ‫بــرق در روز هــای عــادی ســال حداکثر ‪ ۴۰۰‬مــگاوات و‬ ‫در روز هــای گرم تابســتانی بین ‪ ۱۵۴۰‬تــا ‪ ۱۶۰۰‬مگاوات‬ ‫خواهــد شــد‪.‬او گفت‪ :‬مدیریت مصرف بــرق می تواند‬ ‫جلویقطعیو خاموشی هارابگیرد‪.‬سیداحمدموسوی‬ ‫گفت‪:‬قرار دادندمایسیستم هایسرمایشیبین‪ ۲۴‬تا‬ ‫‪ ۲۶‬درجه‪،‬تمیز کردنفیلتر های کولر‪،‬درزگیریپنجره ها‪،‬‬ ‫استفادهاز نور طبیعی‪،‬و خاموشبودنوسایلپرمصرف‬ ‫مانند ماشین ظرفشویی و لباسشویی‪ ،‬اتو و جاروبرقی‬ ‫در ساعات اوج مصرف از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۷‬از کار هایی است که‬ ‫می تواند در کاهش مصرف برق موثر باشد‪.‬او گفت‪ :‬با‬ ‫مشترکین بخش کشاورزی تفاهم نامه ای امضاء کردیم‬ ‫کــه در صــورت رعایــت ان و خامــوش بــودن چاه ها در‬ ‫ســاعت های اوج مصرف به مدت ‪ ۵‬ســاعت محاســبه‬ ‫برق ان ها رایگان خواهد بود‪.‬او گفت‪ :‬مشترکین اداری‬ ‫هــم طبق مصوبــه هیات وزیران که اعالم شــده اســت‬ ‫می توانند در ساعات اداری ‪ ۳۰‬درصد و در ساعات غیر‬ ‫اداری‪ ۶۰‬درصد نسبت به دوره مشابه کاهش دهند‪.‬‬ ‫پاداش ‪ ۵‬برابری‬ ‫صرفه جویی برای‬ ‫مشترکان برق‬ ‫سیستان و بلوچستان ‬ ‫بــر اســاس سیاس ـت های تشــویقی وزارت نیــرو‪ ،‬در‬ ‫صورتی که مشــترکان خانگی الگوی مصــرف را رعایت‬ ‫کرده و نســبت به ســال گذشــته مصرف خود را کاهش‬ ‫دهند‪ ،‬به ازای هر کیلووات ساعت‪ ،‬پنج هزار ریال پاداش‬ ‫دریافت کرده که در قبض انان اعمال خواهد شــد‪ .‬به‬ ‫گــزارش دفتر روابط عمومی شــرکت توزیع برق اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان به عنوان مثال‪ ،‬اگر مشترکی در‬ ‫خردادماهسال گذشته‪ ۳۰۰،‬کیلوواتمصرفبرقداشته‬ ‫و مصرف خرداد ماه امسال ان به ‪ ۲۵۰‬کیلووات کاهش‬ ‫یابد‪ ۲۵،‬هزار تومان پاداش کاهش مصرف به وی تعلق‬ ‫گرفته و قبض برق او رایگان می شود‪.‬‬ ‫انتشار مقاالت تحقیقاتی‬ ‫و علمی همکاران شرکت‬ ‫تولید نیروی برق اصفهان‬ ‫فعالیت های علمی متخصصان شرکت تولید نیروی‬ ‫برق اصفهان در قالب چندین مقاله در نشریات معتبر‬ ‫داخلیوبین المللیثبتگردید‪.‬بنابراینگزارش‪،‬همکاران‬ ‫و کارشناســان شرکت تولید نیروی برق اصفهان با تالش‬ ‫خود توانستند فعالیت های علمی خود را در قالب چهار‬ ‫مقالهثبتونشر دهند‪.‬محسنی‪،‬مدیرعاملشرکتتولید‬ ‫نیروی برق اصفهان در تشــریح این خبر بیان داشــت‪ :‬از‬ ‫ایــن چهار مقاله دو مقالــه در کنفرانس های بین المللی‬ ‫معتبــر داخلــی ارائــه و چاپ شــده و دو مقالــه دیگر در‬ ‫نشریات معتبر بین المللی به چاپ رسیده است‪ .‬وی در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬در مقاله اول استراتژی بهینه پیشنهاد دهی‬ ‫قیمــت مالک یــک واحد بادی که از یــک واحد حرارتی‬ ‫به عنوان پشتیبان بهره می برد‪ ،‬تعیین شــده است‪ .‬این‬ ‫اســتراتژی بهینــه قیمت دهــی با ایجــاد هماهنگی بین‬ ‫واحدها به گونه ای عمل می کند تا با در نظر گرفتن عدم‬ ‫قطعیت های موثر و مدل کردن همبستگی موجود بین‬ ‫این عدم قطعیت ها بیشــترین ســود قابل انتظــار برای‬ ‫مالــک واحد بادی‪-‬حرارتی تضمین گــردد‪ .‬این مقاله با‬ ‫موضوع اســتراتژی پیشنهاددهی قیمت شرکت تولیدی‬ ‫بــادی‪ -‬حرارتــی در ســال ‪ 1400‬در کنفرانــس بین المللــی‬ ‫مهندسیبرق‪،‬کامپیوتر ومکانیکارائهگردید‪.‬مدیرعامل‬ ‫شرکت تولید با اشاره به مقاله دوم گفت‪ :‬در این مقاله با‬ ‫استفاده از شبکه عصبی مصنوعی سه الیه (الیه ورودی‪،‬‬ ‫الیه پنهان و الیه خروجی) مدلی برای پیش بینی قیمت‬ ‫برق در بازار روز بعد ارائه شده است‪ .‬در مدل پیشنهادی‬ ‫پارامترهایی همچون درجه حرارت‪ ،‬بار شبکه‪ ،‬روز هفته‬ ‫(تعطیلوغیرتعطیل)وقیمتتسویهبازار روزهایقبلو‬ ‫محدودیت سوخت بر روی قیمت در بازار در نظر گرفته‬ ‫می شود‪ .‬در پایان مدل ارائه شده با استفاده از داده های‬ ‫سال ‪ 1399‬مربوط به نیروگاه اصفهان مورد ارزیابی قرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬مقاله فوق با موضــوع پیش بینی قیمت‬ ‫انرژی الکتریکی در بازار روز بعد با اســتفاده از شــبکه‬ ‫عصبی مصنوعی در سال ‪ 1401‬در کنفرانس بین المللی‬ ‫مهندسی برق ایران ارائه شد‪ .‬وی افزود‪ :‬هدف مقاله‬ ‫سوم مدلسازی صاعقه و سیستم حفاظت ساختمان ها‬ ‫و برج های بلند و مشخص کردن نقاط ضعف ان ها به‬ ‫منظور ارائه راهکارهایی جهت بهبود سیستم حفاظت‬ ‫بــوده اســت‪ .‬در ایــن مقاله مســیر حرکــت صاعقه در‬ ‫فضایسهبعدیشبیهسازیمی شودو از الگوریتمبهینه‬ ‫سازی زنبورعسل برای پیدا کردن مناطق اسیب پذیر برج‬ ‫استفاده می شود‪ .‬مقایسه نتایج شبیه سازی و داده های‬ ‫برخوردواقعیصاعقهروییکبرجنیز در اینمقالهارائه‬ ‫شدهاست‪.‬اینمقالهباموضوع‪:‬تعییننقاطاسیبپذیر‬ ‫ساختمان های بلند … در سال ‪ 2021‬در مجله مهندسی‬ ‫قدرت از نشــریه ‪ Elsevier‬به چاپ رســید‪ .‬محســنی در‬ ‫تشریحمقالهچهارمبیانکرددر اینمقالهیکروشنوین‬ ‫عددیبهمنظور ارزیابیسیستمحفاظتاستراکچرهای‬ ‫غیرهمگونپیشنهادشدهاست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1364‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫توسعهیکپارچهمیداننفتیهنگام‬ ‫گام جدید برای تولید از میادین مشترک‬ ‫در صورتــی کــه توافق ایــران و عمان به منظور‬ ‫توســعه یکپارچــه میــدان نفتــی هنگام بــه نتیجه‬ ‫برسد‪ ،‬میتوان امید داشت این شیوه در سایر میادین‬ ‫مشترک و به منظور جلوگیری از رقابت های مخرب‬ ‫به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬در ســفر هفته گذشــته ریاســت‬ ‫جمهــوری و هیــات همــراه وی بــه کشــور عمــان‪،‬‬ ‫مهمترین محور مورد توافق‪ ،‬توسعه یکپارچه تنها‬ ‫میدان مشترک نفتی دو کشور‪ ،‬یعنی میدان هنگام‬ ‫بود‪.‬‬ ‫جــواد اوجــی‪ ،‬وزیر نفــت در این باره گفت‪ :‬به‬ ‫عنوان محور اول توافق شــد برای توســعه فازهای‬ ‫بعدیمیداننفتیهنگام کهتنهامیدانمشترکدو‬ ‫کشور است کمیته ای فنی مشترک تشکیل شود تا در‬ ‫قالب کارگروهی مشترک و تیم مشترک‪ ،‬این میدان‬ ‫به صورتیکپارچهتوسعهدادهشود‪.‬‬ ‫وزیــر نفت افــزود‪ :‬بهره برداری یکپارچــه که در‬ ‫یســابقه اســت و برخالف بهره برداری‬ ‫منطقه ما ب ‬ ‫رقابتی سبب می شود مخزن میدان مشترک اسیب‬ ‫نبیند و برداشت از مخزن به صورت صیانتی اتفاق‬ ‫بیفتــد‪ .‬یکپارچــه ســازی توســعه میــدان یعنی کل‬ ‫میدانی که حدفاصل قلمرو مرزی دو یا چند کشور‬ ‫قرار دارد‪ ،‬به صورت یک واحد در نظر گرفته شــود‬ ‫و به جای انکه هریک از کشورهای ذی نفع به طور‬ ‫جداگانــه از بخشــی از میــدان در محــدوده قلمرو‬ ‫مرزی خویش به صورت مستقل بهره برداری کنند‪ ،‬با‬ ‫هم توافق می کنند که کل میــدان را به صورت یک‬ ‫واحد و توسط یک شرکت بهره بردار واحد که مورد‬ ‫تایید طرفین است توسعه دهند و منافع حاصل از‬ ‫ان‪،‬همچنینهزینه هایبهره برداریوتوسعهمیدان‬ ‫بهنسبتقدرالسهمتوافق شدهبینانهاتوزیعشود‪.‬‬ ‫ایــن شــیوه توســعه در مقابــل قرارداد توســعه‬ ‫مشــترک اســت که در نوعی توافق بین دو یا چند‬ ‫کشور برای توسعه و بهره برداری مشترک به نسبت‬ ‫سهم توافق شده از منابع نفت و گاز کشف شده در‬ ‫یک منطقه مشخص است که دولت های ذی نفع‬ ‫نسبت به ان حق مالکیت دارند‪.‬‬ ‫توسعه یکپارچه میادین مشترک در خاورمیانه‬ ‫موضوعــی اســت که بــا وجود حجم بــاالی ذخایر‬ ‫نفت و گاز در این جغرافیا از جهان‪ ،‬هیچگاه انجام‬ ‫نشــده و این موضوع باعث شــده تا برداشــت غیر‬ ‫صیانتی از میادین مشــترک‪ ،‬منجر به حبس منابع‬ ‫زیرزمینی و از دســت رفتن ان برای همیشــه شــود‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع برای ایــران که با ‪ ۲۸‬میدان مشــترک‬ ‫هیدروکربوری جزو کشورهای دارای بیشترین میدان‬ ‫مشترکاستاهمیتدو چندانیپیدامی کند‪.‬‬ ‫غفلــت از توســعه یکپارچــه منابع مشــترک در‬ ‫خاورمیانه در حالی است که اغلب میادین مشترک‬ ‫در کشــورهای اروپایی از جمله میادین مشترک در‬ ‫دریایشمالهموارهبه صورتیکپارچهتوسعهپیدا‬ ‫می کند که این موضوع عالوه بر کاهش هزینه های‬ ‫تولید از میادین‪ ،‬باعث برداشت حداکثری نفت و‬ ‫گاز نیز شده است‪.‬‬ ‫در ســال های گذشــته نیــز کارشناســان و‬ ‫مکررا بر بهره برداری یکپارچه میادین‬ ‫پژوهشگران ً‬ ‫مشــترک تاکیــد کرده انــد‪ .‬به طــور مثــال در مقاله‬ ‫«بررســی امــکان همــکاری بــا همســایگان جهت‬ ‫یکپارچه ســازی میادین مشــترک نفتی‪ :‬با نگاهی‬ ‫به کشور عراق» که با مشارکت جمعی از اساتید‬ ‫دانشــگاه های عالمه و تهران نوشــته شــده است‬ ‫ضمــن تعریــف ایــن شــیوع توســعه ای و مزایــای‬ ‫ان‪ ،‬تحلیــل وضعیــت فعلــی میادیــن مشــترک و‬ ‫بررسی قوانین و مقررات فعلی شرکت ملی نفت‬ ‫در توســعه میادیــن بــر لــزوم میادیــن مشــترک با‬ ‫کشورهایی که حدود مرزی انها با ایران مشخص‬ ‫است (مثل عراق و قطر) و با در نظر داشتن نگاه‬ ‫بلند مدت تاکید می کند‪.‬‬ ‫همچنیــن فریــدون برکشــلی‪ ،‬مدیــر موسســه‬ ‫مطالعاتانرژیویندر مصاحبه ایباتاکیدبر اینکه‬ ‫برای تحقق بهره برداری یکپارچه از میادین مشترک‬ ‫نفتی‪ ،‬دسترسی بین المللی جهت جذب سرمایه و‬ ‫ف ـن اوری الزم اســت‪ ،‬گفت‪ :‬خوشــبختانه قواعد و‬ ‫پروتکل هایبین المللیو رسمیهمبرایاینمنظور‬ ‫طراحــی و تدوین شــده اســت‪ .‬در هر حــال تردید‬ ‫ندارم کهمنابعنفتیمتعارفخلیج فارسدر کمتر از‬ ‫‪ ۲۰‬سال‪ ،‬کفافتقاضایجهانیرانمی دهد‪.‬منطقه‬ ‫ما دیر یا زود الزم است به فکر بهره برداری از نفت‬ ‫شیل در خشکی و فالت قاره باشد‪ .‬در این صورت‬ ‫بهره برداری یکپارچه‪ ،‬از جهات مختلف بایستی که‬ ‫توسط کشورهایمنطقهموردتوجهقرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اکنــون روابــط دو کشــور در‬ ‫پارس جنوبی که موفق ترین نمونه استفاده ذخایر‬ ‫مشترکراماتجربهمی کنیم‪،‬سالمتمخازنراتامین‬ ‫نمی کند‪ ،‬بلکه مسابقه برداشت بیشتر مابین ایران‬ ‫و قطر در جریان است‪ .‬در این مسابقه ناسالم‪ ،‬در‬ ‫دراز مدت هر دو کشور ممکن است متضرر شوند‪.‬‬ ‫میدان نفتی هنگام میدان مشترک بین ایران و‬ ‫عمــان اســت‪ ،‬این میدان در تنگــه هرمز در بخش‬ ‫شــرقی خلیج فــارس و ‪ ۴۵‬کیلومتری جزیره قشــم‬ ‫بهــای ایران‬ ‫واقــع شــده که حــدود ‪ ۸۰‬درصد در ا ‬ ‫و ‪ ۲۰‬درصــد دیگــر ان در اب های کشــور عمان قرار‬ ‫گرفته اســت‪ .‬نفت خام درجای این میدان بیش از‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون بشکه و گاز طبیعی درجای ان حدود‪۲‬‬ ‫تریلیونفوتمکعباست‪.‬‬ ‫میدان نفتی هنگام در طرف عمانی به نام بخاء‬ ‫یشــود‪ ،‬میدان مشترک هنگام در‬ ‫غربی شــناخته م ‬ ‫ســال ‪ ۱۹۷۲‬میــادی کشــف و حضــور هیدروکربن‬ ‫توســط حفاری اولین چاه هنگام از ســوی ایران در‬ ‫سال‪ ۱۹۷۵‬میالدی اثبات شد‪.‬‬ ‫ایــن میدان نفتی یکی از مرغوب ترین میادین‬ ‫نفتیجهاناستو نفتتولیدشدهدر اینمیدانبا‬ ‫درجه چگالی‪ ۴۲ API‬سفید رنگ است که به دلیل‬ ‫سبک بودن فوق العاده ان است‪.‬‬ ‫طرح توسعه بهره برداری این میدان در تیرماه‬ ‫ســال ‪ ۹۲‬افتتاح شــد و به گفته مدیرعامل شــرکت‬ ‫نفــت فالت قاره ایران تولید این میــدان تا ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫بشکه در روز ارتقا یافت‪ .‬در حال حاضر اکنون تولید‬ ‫این میدان حدود روزانه‪ ۱۴‬الی‪ ۱۶‬هزار بشکه نفت‬ ‫خام و ‪ ۴۰‬میلیون فوت مکعب گاز همراه است‪.‬‬ ‫توسعه یکپارچه میدان نفتی گام بسیار بلندی‬ ‫برایتحققتولیدصیانتینفتاست‪.‬تولیدصیانتی‬ ‫در صنعت نفت‪ ،‬رویکرد و شعاری است که پس از‬ ‫انقالباسالمیو بانگاهبهبیننسلیبودنسرمایه‬ ‫نفتبهصورتمتعددیمیانمسئولیننفتیتکرار‬ ‫شــد و بهــاز نظر مفاهیم مهندســی مخــزن‪ ،‬تولید‬ ‫صیانتی به تولیدی گفته می شود که باالترین میزان‬ ‫تولید را با حفظ دو ویژگی در خود داشــته باشــد؛‬ ‫نخست انکه این تولید باید قابل برنامه ریزی برای‬ ‫بلندمدت و در مرحله بعد‪ ،‬دارای قابلیت بازیافت‬ ‫حداکثریاز مخازننفتیباشد‪.‬‬ ‫افزایشضریببازیافتنهایی‪،‬جلوگیریاز چند‬ ‫برابر شدن هزینه های توسعه‪ ،‬جلوگیری از حفاری‬ ‫رقابتی غیرضرور و تولید صیانتی از مخزن یا میدان‬ ‫و فراهم شــدن زمینــه الزم برای تقویت مناســبات‬ ‫سیاســی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و تبادالت فنی بین‬ ‫طرفینازجملهفوایدیکپارچهسازیمیادیناست‪.‬‬ ‫شهــای و پیچیدگی هایــی هم‬ ‫در مقابــل چال ‬ ‫برای استفاده از این شیوه وجود دارد از جمله اینکه‬ ‫تعیین ســهم طرفیــن در هزین ههــای ســرمایه ای و‬ ‫عملیاتی و همچنین سهم دو طرف در درامدهای‬ ‫ناشــی از فــروش بایــد بــه طــور دقیــق در قــرارداد‬ ‫مشخص شود‪ .‬همچنین دو کشوری که بنای انعقاد‬ ‫چنین توافقی دارند باید دارای مناسبات سیاسی و‬ ‫اقتصادی مستحکمی باشند که به نظر می رسید از‬ ‫این حیث مشکلی میان ایران و عمان وجود ندارد‪.‬‬ ‫در صــورت موفقیــت امیــز بودن ایــن نوع قــرارداد‬ ‫یتــوان امیــد داشــت در اینــده ای نزدیک شــاهد‬ ‫م ‬ ‫توسعه یکپارچه میادین مشترک با کشور عراق (که‬ ‫بیشترین میادین مشترک ایران با این کشور است)‬ ‫و قطر باشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تغییر ساعت اداری در ‪ 20‬استان‬ ‫مدیــر عامل توانیر گفت‪ :‬طبق مصوبه دولت‪،‬‬ ‫اختیــار تغییــر ســاعات اداری بــه اســتانداران داده‬ ‫شده و تاکنون‪ ،‬تغییر ساعات اداری در ‪ ۱۰‬استان که‬ ‫گرمسیر هستند‪،‬اجراییشدهاست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ارش کــردی در یــک برنامــه‬ ‫تلویزیونی‪ ،‬با بیان اینکه تغییر ســاعات به شکلی‬ ‫اســت کــه ادارات قبــل از ســاعت ‪ ۱۳‬و ‪ ۳۰‬دقیقــه‬ ‫تعطیل شوند تا در دوره اوج مصرف که از ساعت‬ ‫‪ ۱۳‬یا ‪ ۱۴‬اغاز می شود‪ ،‬ادارات تعطیل شده باشند‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ایــن طرح ســبب تناســب بخشــی به‬ ‫وضعیت ترافیک هم خواهد شد که مصوبات اولیه‬ ‫ان در ‪ ۱۰‬استان دیگر نیز تهیه شده است و احتماال‬ ‫در روزهای اینده‪ ،‬تعداد استان هایی که باید تغییر‬ ‫ساعات بخش اداری را داشته باشند‪ ،‬به ‪ ۲۰‬استان‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬محدودیت هایی که ســال گذشــته‬ ‫ایجاد شد و خاموشی هایی که اتفاق افتاد‪ ،‬امسال‬ ‫یهــا جهت‬ ‫تکــرار نخواهــد شــد‪ ،‬چراکــه هماهنگ ‬ ‫مدیریت بار در بخش صنعتی امسال با هماهنگی‬ ‫وزارت صمت و با رعایت برنامه های مدیریت بازار‪،‬‬ ‫از مدتها پیش اغاز شده است‪.‬‬ ‫کردی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون‬ ‫شاهد رشد بیش از ‪ ۱۰‬درصدی مصرف برق صنایع‬ ‫بودیم‪ ،‬یاداور شد‪ :‬همچنین براساس مصوبه هیات‬ ‫وزیران‪ ،‬پس از اتمام دوره اوج بار‪ ،‬هیچ محدودیتی‬ ‫در مصــرف صنایــع وجود نخواهد داشــت و حتی‬ ‫در صــورت تجــاوز از دیماند (مصــرف برق بیش از‬ ‫قرارداد ) نیز با انها همکاری خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل توانیر درباره برنامه های همکاری با‬ ‫بخش کشاورزی گفت‪ :‬با برنامه های تعریف شده‬ ‫کشاورزان می توانند در صورت همکاری با برق‪ ،‬از‬ ‫تعرفه رایگان در ‪ ۱۹‬ساعت از شبانه روز بهره مند‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫کردی ادامه داد‪ :‬این برنامه ها به گونه ای است‬ ‫که هیچ خللی در کشاورزی کشور ایجاد نخواهد‬ ‫شــد و حتــی مــی توانــد باعث کاهــش هزینه های‬ ‫کشاورزان شود‪ ،‬چراکه در این برنامه ها‪ ،‬کشاورزان‬ ‫می تواننــد در صــورت عــدم اســتفاده از چا ههــای‬ ‫کشــاورزی بــه مدت ‪ ۵‬ســاعت در بــازه زمانی ‪ ۱۱‬تا‬ ‫‪ ،۱۸‬از برق رایگان در بقیه ساعت ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتتوانیر همچنیندربارهنیروگاه‬ ‫های تولید برق نیز گفت‪ :‬در کشور سبدی از انواع‬ ‫نیروگا ههــا وجــود دارد و ایــن تنوع در منابع تولید‪،‬‬ ‫الزمه حفظ پایداری شبکه برق است‪.‬‬ ‫کــردی افــزود‪ :‬براســاس برنامه ریــزی‪ ۱۵ ،‬هــزار‬ ‫مگاوات نیروگاه حرارتــی‪ ۱۰ ،‬هزار مگاوات نیروگاه‬ ‫تجدیدپذیر و ‪ ۱۰‬هزار مگاوات نیروگاه صنایع‪ ،‬باید‬ ‫طی‪ ۴‬سال دولت سیزدهم به مدار بیاید‪.‬‬ ‫وی با بیان این که ‪ ۸۲‬درصد از نیروگاه هایی که‬ ‫قرار است به بهره برداری برسند‪ ،‬با سرمایه گذاری‬ ‫بخــش خصوصی احــداث می شــود‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬از ابتــدای تاریــخ صنعــت برق ایــران تاکنون‪،‬‬ ‫فقــط ‪ ۱۰۰۰‬مــگاوات نیروگاه تجدیدپذیــر به مدار‬ ‫امده بود‪ ،‬درحالی که در طول ‪ ۴‬سال اینده تنها ‪۱۰‬‬ ‫هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید وارد مدار‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫کردی همچنین درباره وضعیت تولید تجهیزات‬ ‫موردنیاز صنعتبرقنیز اظهار کرد‪:‬خوشبختانهدر‬ ‫حال حاضر به خودکفایی نزدیک به صد درصدی‬ ‫در ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت برق رسیده‬ ‫ایم و حتی شرکت های توانمند ایرانی‪ ،‬توان تامین‬ ‫کاالهای برقی مورد نیاز سایر کشورها را نیز دارند‪.‬‬ ‫وی دربــاره تلفات شــبکه های بــرق نیز گفت‪:‬‬ ‫تلفات در ذات شــبکه های برق اســت و این تصور‬ ‫که می توان تلفات را به صفر رســاند اشــتباه است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حال حاضر تلفات شبکه های برق به‬ ‫زیر‪ ۱۰‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫به گفتــه مدیرعامــل توانیر‪ ،‬ســختگیرانه ترین‬ ‫بخشمصوبهدولتبرایمدیریتمصرف‪،‬مربوط‬ ‫به ادارات دولتی است؛ به طوری که این دستگاه ها‪،‬‬ ‫باید حتما در ساعات اداری ‪ ۳۰‬درصد و غیر اداری‬ ‫‪ ۶۰‬درصد نسبت به پارسال کاهش مصرف را داشته‬ ‫باشند‪ .‬وی همچنین گفت که تمام ادارات دولتی در‬ ‫تهران مجهز به کنتورهای هوشمند کنترل از راه دور‬ ‫شــده اند که باعث رویت پذیر شــدن مصرف برق‬ ‫این این ادارات می شود و به این ترتیب و مصرف‬ ‫ان ها از راه دور در مرکز کنترل برق تهران بزرگ رصد‬ ‫می شــود‪ .‬اطالعات این ادارات هر ‪ ۵‬ثانیه یک بار‬ ‫به مرکز کنترل ارسال و در صورت نیاز برق انها از راه‬ ‫دور قطع می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۲۵‬درصد از مشترکین گیالنی‪ ۵۰‬درصد برق استان را مصرف می کنند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق گیــان تعداد‬ ‫مشــترکین بــرق اســتان را یــک میلیــون و ‪ ۵۶۰‬هزار‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬از تعداد مشترکین برق در گیالن‬ ‫حدود‪ ۷۴‬تا‪ ۷۶‬درصد میزان مصرف برق را رعایت‬ ‫و حــدود ‪ ۲۴‬تــا ‪ ۲۶‬درصــد میزان مصرف را رعایت‬ ‫نمی کنند و این تعداد حدود ‪ ۵۰‬درصد انرژی برق‬ ‫در گیالن را مصرف می کنند‪.‬‬ ‫بهگزارشایرنا‪،‬محمدتقیمهدیزادهدر نشست‬ ‫خبری با اصحاب رسانه استان گیالن در رشت اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا وجــود اینکــه حــدود ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتر‬ ‫خطوط برق فشار ضعیف و حدود ‪ ۹‬هزار کیلومتر‬ ‫نیــز خطــوط برق فشــار متوســط در گیــان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما زمستان سال گذشته خاموشی نداشتیم و‬ ‫با رعایت الگوی میزان مصرف‪ ،‬می توانیم تابستان‬ ‫سال جاری را با کمترین میزان خاموشی سپری کنیم‪.‬‬ ‫وی به الگوی مصرف در تابستان نیز اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬از ‪ ۱۵‬خرداد ماه تا ‪ ۱۵‬شهریور ماه ‪ ،‬میزان‬ ‫الگوی مصرف برق در اســتان گیالن ‪ ۴۰۰‬کیلو وات‬ ‫ســاعت در ماه اســت که هر مشــترکی بیش از این‬ ‫در ماه مصرف برق داشته باشد‪ ،‬تعرفه ان مصرف‬ ‫کنندهتصاعدیمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن اضافه کرد‪:‬‬ ‫البته میزان مصرف برق کنونی نیز نسبت به مدت‬ ‫مشــابه سال گذشــته در گیالن افزایش یافته که به‬ ‫عنوان مثال در ‪ ۱۴‬خرداد ماه امسال میزان مصرف‬ ‫برق در گیالن یکهزار و ‪ ۸۰۱‬مگاوات بود که نسبت‬ ‫به همین روز در سال گذشته‪ ،‬افزایش‪ ۱۲.۵‬درصدی‬ ‫را نشــان می دهد‪.‬مهدی زاده به نحوه برخورداری‬ ‫کشاروزان از طرح رایگانی برق نیز اشاره و بیان کرد‪:‬‬ ‫کشاورزانی که از دستاگه پمپاژ اب استفاده می کنند‬ ‫اگر از ساعت ‪ ۱۲‬ظهر تا ‪ ۱۷‬عصر از پمپاژ استفاده‬ ‫نکننــد‪ ،‬مابقی ســاعات روز ‪ ،‬هزینه برق بــرای انان‬ ‫رایگان محســوب می شود و فقط با عدم استفاده‬ ‫در پنج ساعت از شبانه روز‪ ،‬بهای مصرفی برق برای‬ ‫کشاورزانزحمتکشرایگانمحسوبخواهدشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــوزه صنعت نیز به‬ ‫سوی هوشندسازی گام برداشتیم و حدود‪ ۶۰‬درصد‬ ‫از مشترکین برق صنعتی در اتاق پایش ‪ ،‬رصد می‬ ‫شوند و می توان میزان مصرف برق انان را مشاهده‬ ‫کرد که در این راستا نیز‪ ،‬توافقاتی با صنایع اناجم‬ ‫شــده تــا با رعایت الگــوی مصرف برق‪ ،‬انــان نیز از‬ ‫شرایط تخفیف و پاداش بهره مند شوند‪.‬‬ ‫مهدیزاده به مصرف برق در ادارات و نهادهای‬ ‫دولتــی اشــاره و اظهــار کرد‪ :‬میزان مصرفــی برق در‬ ‫ادارات نیز کنترل می شــود و همه ادارات و نهادها‬ ‫موظفند که نسبت به سال گذشته‪ ۳۰‬درصد کاهش‬ ‫مصرف برق در ســاعات اداری و ‪ ۶۰‬درصد کاهش‬ ‫مصرف برق نســبت به ســاعات غیر اداری داشــته‬ ‫باشــند کــه اگــر ایــن امــر رعایت نشــود‪ ،‬بــرق انان‬ ‫قطع می شــود‪.‬وی افزود‪ :‬به هر حال تمام هدف‬ ‫و ســعی ما این اســت کــه توزیع عادالنــه یارانه در‬ ‫بخش مصرف برق داشــته باشیم که در این راستا‪،‬‬ ‫همه مشترکین اعم از خانگی‪ ،‬صنعتی ‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫ادارات باید در این خصوص همکاری داشته باشند‬ ‫چون هم اینک میزان متوسط رشد مصرف برق در‬ ‫گیالن بیش از کشور است و با توجه به اینکه رشد‬ ‫متوســط مصرف برق در کشور جهار درصد است‪،‬‬ ‫این رقم در گیالن حدود‪ ۱۳.۵‬درصد می باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن به سرقت‬ ‫تجهیــزات بــرق در گیــان نیــز اشــاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫ســال گذشــته حدود ‪ ۶۱‬تن ســیم برق و همچنین‬ ‫‪ ۴۷‬دســتگاه ترانس برق در گیالن ســرقت شــد که‬ ‫ســرقت این تجهیزات حدود ‪ ۲۰‬میلیــارد تومان به‬ ‫ایــن شــرکت ضــرر و زیان وارد کرد که البته ســارقان‬ ‫زیادی نیز دســتگیر شــدند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬عالوه بر‬ ‫ســرقت حدود ‪ ۲۰‬میلیارد تومان تجهیزات برق در‬ ‫گیالن‪ ،‬استفاده از دستگاه های رمز ارز دیجیتال نیز‬ ‫‪ ،‬دیگر معضل این شرکت است که این دستگاه ها‪،‬‬ ‫بــرق زیــادی را مصرف می کننــد که در این راســتا از‬ ‫هموطنــان درخواســت داریم در صورت مشــاهده‬ ‫اســتفاده از دســتگاه رمــز ارز‪ ،‬ایــن امر را به شــرکت‬ ‫توزیع برق و یا به نیروهای نظامی اطالع دهند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫سند حمایت از بخش خصوصی‬ ‫ایرانی و قطری امضا می شود‬ ‫وزیر نیرو با اشــاره به نقش‬ ‫قطر افزود‪ :‬قطعا با این سطح‬ ‫موثــر تجــار در افزایــش حجم‬ ‫همکاری دو کشــور‪ ،‬مهم ترین‬ ‫معامــات ایــران و قطــر‪ ،‬از‬ ‫هدف ایران پشتیبانی از بخش‬ ‫امضایسندحمایتوپشتیبانی‬ ‫خصوصــی ایرانــی در توســعه‬ ‫از بخــش خصوصــی ایرانــی‬ ‫روابط اقتصادی با قطر است‪.‬‬ ‫علی اکبر‬ ‫و قطــری در اجــاس هشــتم‬ ‫وزیــر نیــرو و رئیس کمیســیون‬ ‫محرابیان‬ ‫کمیسیونمشترکهمکاری های‬ ‫یهــای‬ ‫همکار ‬ ‫مشــترک‬ ‫اقتصــادی دو کشــور خبــر داد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬اقتصــادی دو کشــور بــا بیــان اینکه بــازار قطر‬ ‫علی اکبر محرابیان در جریان ســفر خود به قطر بازاری بکر برای حضور تجار و بازرگانان ایرانی‬ ‫به منظور شــرکت در اجالس هشــتم کمیســیون اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬مهم ترین ســرمایه در‬ ‫مشــترک همکاری های اقتصادی ایران و قطر در دنیــای اقتصــادی امــروز‪ ،‬وجود بــازاری مفید‪،‬‬ ‫دوحه‪ ،‬شب گذشته در دیدار با تجار و بازرگانان مطمئــن‪ ،‬پایــدار و دارای پتانســیل بــرای تجار‬ ‫ایرانــی در قطــر‪ ،‬بــا اشــاره بــه پتانســیل باالی اســت‪ .‬طبــق اعــام وزارت نیــرو‪ ،‬وی‪ ،‬حضــور‬ ‫بخــش خصوصــی در کشــورهای همســایه‪ ،‬مشاور حقوقیمحلیبرایهمراهیو مشاورهدر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بخش خصوصی پتانســیل و نقش امضای قراردادهای اقتصادی را ضروری دانست‬ ‫بســیار موثــری در افزایــش حجــم معامالت و و با اشاره به پشتیبانی از تجار ایرانی یاداور شد‪:‬‬ ‫تبــادالت دارد و می توانــد در روابط اقتصادی قطعا در اجالس هشتم یکی از اسناد مهم امضا‬ ‫دو کشــور نیــز تاثیرگذار باشــد‪ .‬وی با تاکید بر شده در خصوص حمایت و پشتیبانی از بخش‬ ‫توســعه مناســب روابــط ایــران با همســایگان خصوصیایرانیوقطریبرایتوسعههمکاری ها‬ ‫به ویژه روابط مثبت سیاسی دو کشور ایران و خواهدبود‪.‬‬ ‫حذف کارت هایسوختجایگاه داران‬ ‫صحتندارد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی‬ ‫خصوص حذف کارت سوخت‬ ‫پخــش فراورده هــای نفتــی‬ ‫جایــگاه داران از چرخــه عرضه‬ ‫در واکنــش بــه خبرهایــی در‬ ‫بنزیــن نداشــته ایم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫خصــوص حــذف کارت هــای‬ ‫اینکه از ابتــدای تیرماه‪ ،‬تنها با‬ ‫سوخت جایگاه داران و احتمال‬ ‫کارت سوخت شــخصی اقدام‬ ‫علی اکبر‬ ‫افزایــش قیمــت بنزیــن‪ ،‬ایــن‬ ‫بــه توزیــع بنزین شــود و کارت‬ ‫نژادعلی‬ ‫موضوعــات را تکذیــب کــرد و‬ ‫ســوخت جایــگاه داران بــرای‬ ‫گفــت‪ :‬هیــچ تصمیمــی در ایــن دو مــورد اتخاذ سوختگیری با نرخ ازاد در دسترس مردم نباشد‪،‬‬ ‫نشــده اســت‪ .‬به گزارش روابط عمومی شــرکت صحت ندارد‪ .‬نژادعلی خاطرنشان کرد‪ :‬همواره‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی‪ ،‬به نقل از تسنیم‪ ،‬توصیه می شود که مردم کارت سوخت شخصی‬ ‫در فضــای مجــازی تصاویــری منتشــر شــد مبنی بــه همراه داشــته باشــند و ان دســته از مالکان‬ ‫بــر اینکــه اســتفاده از کارت ســوخت شــخصی خودرو که کارت ســوخت انها مفقود شده می‬ ‫بــرای خریــد بنزیــن از جایگاه هــای ســوخت‪ ،‬از توانند با مراجعه به دفاتر پلیس ‪ ،+10‬اقدام به‬ ‫ابتدای تیرماه الزامی می شــود و پیرو این الزام‪ ،‬ثبت نام کارت سوخت المثنی کنند تا بتوانند با‬ ‫کار ‬ ‫تهــای ســوخت جایــگاه داران دیگــر در کارت سوخت شخصی‪ ،‬اقدام به سوخت گیری‬ ‫دســترس عموم مــردم نخواهد بــود‪ .‬خبرگزاری کنند‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫تســنیم صحت ایــن موضــوع را از شــرکت ملی نفتــی همچنیــن اذعان کرد‪ :‬هیــچ تصمیمی در‬ ‫پخــش فراورده هــای نفتــی پیگیــری کــرد کــه رابطــه بــا افزایــش نــرخ بنزیــن گرفته نشــده و‬ ‫علی اکبــر نژادعلــی‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت ملــی تمامی اخباری که در فضای مجازی و رسانه ای‬ ‫پخــش فراورده های نفتــی ایران در گفت وگو با کشور در این خصوص منتشر شده‪ ،‬فاقد صحت‬ ‫تســنیم در ایــن باره گفــت‪ :‬هیچ ابالغیــه ای در بوده و تکذیب می شود‪.‬‬ ‫سه حلقهچاه دستی در شهر سرمست‬ ‫حفر خواهدشد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫از منبــع پایــدار جهــت تامیــن‬ ‫فاضــاب اســتان کرمانشــاه به‬ ‫اب شــرب شــهر سرمســت خبر‬ ‫حفر ســه حلقه چاه دســتی در‬ ‫داد و خاطر نشــان ســاخت‪ :‬با‬ ‫شــهر سرمســت اشــاره کــرد و‬ ‫مطالعــات انجــام شــده پــروژه‬ ‫گفــت‪ :‬با همکاری مســئولین و‬ ‫موسوم به تراب که یکی از پروژه‬ ‫علیرضا کاکاوند‬ ‫مــردم و اجرای پروژه در دســت‬ ‫های ابرســانی بــزرگ در اســتان‬ ‫اقــدام مشــکالت ایــن شــهر‪،‬‬ ‫کرمانشــاه است به عنوان منبع‬ ‫کاهش خواهد یافت‪ .‬علیرضا کاکاوند در حاشیه پایدار برای تامین اب بلند مدت شهر سرمست‬ ‫جلسه بررسی وضعیت اب شرب شهر سرمست و روســتاهای تابعه ان در نظر گرفته شــد که در‬ ‫که در سالن جلسات شهرداری این شهر با حضور حال حاضر این پروژه در سه مرحله در حال اجرا‬ ‫نماینــده مردم شهرســتان هــای غرب اســتان در است و در صورترفعمعارضین با سرعت بهتری‬ ‫مجلس شــورای اســامی و جمعی از مســئولین ادامه خواهد یافت‪ .‬این مقام مســئول به دیگر‬ ‫اســتانی و شهرســتان برگزار شــد‪ ،‬ضمن اشاره به اقدامات انجام شــده در راســتای کاهش مشکل‬ ‫خشکســالی کم ســابقه و کاهش ‪ ۱۷۰‬میلیمتری اب شــرب شــهر سرمســت اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫بارندگــی هــا در ســطح اســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬میــزان بــا همــکاری اداره هــال احمــر و راهداری شــهر‬ ‫بارندگی در شهر سرمست نسبت به سال گذشته سرمســت ابرسانی ســیار به محالت شهر انجام‬ ‫‪ ۱۵‬درصد کاهش داشته است که با توجه به فقیر میشود‪،‬همچنینسهحلقهچاهخصوصیرانیز‬ ‫بودن منابع ابی این منطقه و ارتباط مستقیم ان وارد مدار بهره برداری کرده ایم که متاســفانه با‬ ‫با میزان بارش ها‪ ،‬در بخش گواور بخصوص شهر توجه به دبی پایین انها‪ ،‬این چاه ها جوابگوی‬ ‫سرمست با مشکالت عدیده ای مواجه هستیم‪ .‬جمعیتشهر سرمستنیست‪ .‬کاکاونددر پایان‬ ‫به گفته کاکاوند با توجه به شرایط فوق امکان اظهار امیدواری کرد با همراهی مسئولین و مردم‬ ‫حفر چاه عمیق در منطقه وجود ندارد بنابراین فهیم شهرستان و تصریح در اجرای پروژه های در‬ ‫حفر سه حلقه چاه دستی در دستور کار شرکت دست اقدام بتوان مشکالت کنونی را به صورت‬ ‫ابفــا اســتان قرار گرفت کــه تا یک ماه اینــده دو کوتــاه مدت و تا اتمام پــروژه تراب کاهش داد و‬ ‫حلقــه ان وارد مــدار بهــره بــرداری خواهد شــد‪ .‬اب شرب پایدار را در اختیار مردم شهر سرمست‬ ‫مدیرعاملشرکتابو فاضالباستان کرمانشاه و روستاهای تابعه قرار داد‪.‬‬ ‫ادارات باید ‪ ۳۰‬درصد مصارف برق را‬ ‫کاهشدهند‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیع بــرق لرســتان گفت‪:‬‬ ‫ادارات باید‪ ۳۰‬درصد مصارف برق را کاهش دهند‪.‬‬ ‫مهرانامیریدر گفت وگوباایسنااظهار کرد‪:‬اداراتو‬ ‫دستگاه هایاجراییبایدحداقلمصرفبرقخود‬ ‫را تا‪ ۳۰‬درصد نسبت کاهش دهند‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫برای ادارات کنتورهای قابل کنترل از راه دور نصب‬ ‫کردیــم و چنانچــه اداره ای مصــرف بــرق را رعایت‬ ‫نکند به اجبار برق را قطع و پس از یک ساعت با‬ ‫تعهد باالترین مقام اجرایی ان اداره برق وصل و در‬ ‫صورتتکرار برقمجددقطعخواهدشد‪.‬سرپرست‬ ‫شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه ادارات باید‬ ‫‪ ۳۰‬درصد مصارف برق را کاهش دهند‪ ،‬گفت‪ :‬سال‬ ‫گذشته سهمیه ادارات برای کاهش مصرف برق‪۵۰‬‬ ‫درصدبودو خیلیاز اداراتنتوانستندانراعملیاتی‬ ‫کنند‪ .‬امیری افزود‪ :‬در خارج از ساعات اداری کاهش‬ ‫مصرف برق باید به ‪ ۶۰‬درصد برســد و این در کل‬ ‫کشــور عدد بســیار قابل توجهی در بحث رعایت‬ ‫مصرف خواهد بــود‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬نمی خواهیم‬ ‫در فعالیتاداراتاختاللیایجادشودباهمانکنتور‬ ‫و خاموشکردنالمپ هایاضافهمی تواندبخشی‬ ‫از مصرف کنترل شود‪ .‬سرپرست شرکت توزیع برق‬ ‫لرســتان بر تغییر و اصالح رفتار مصرف مشــترکین‬ ‫خانگیدر استانتاکیدوبیانکرد‪:‬چنانچهمشترکین‬ ‫خانگی میزان مصرف خود را به پایین تر از الگوی‬ ‫مصرفــی که در نظر گرفته شــده برســانند کــه‪۳۰۰‬‬ ‫کیلووات در ماه های گرم و‪ ۲۰۰‬کیلووات در ماه های‬ ‫عادیاستبهازایهر کیلوواتیکهکاهشمی دهند‬ ‫برقرااز انانخریداریمی کنیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫رفع تصرف‪ ۲۵۰۰‬مترمربع از اراضی دولتی‬ ‫در سراوان‬ ‫شماری از واحدهای نهضت ملیمسکن در‬ ‫زنجانتامردادامسالتحویلمی شود‬ ‫اســتاندار زنجــان گفــت‪ :‬شــماری از‬ ‫واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر زنجان‬ ‫که در مراحل پایانی تکمیل شــدن هســتند تا‬ ‫اواخــر مردادمــاه امســال تحویــل متقاضیــان‬ ‫یشــود‪ .‬محسن افشارچی در جلسه شورای‬ ‫م ‬ ‫مســکن اســتان افزود‪ :‬این واحدها مربوط به‬ ‫برخــی واحدهای پــروژه برکت واقــع در کوی‬ ‫نصر است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬شماری از بلوک های‬ ‫پــروژه «ام ‪ »۶‬نیــز بــر اســاس زمان بنــدی‬ ‫اعال مشــده‪ ،‬قــرار اســت تــا اذرمــاه امســال در‬ ‫اختیــار متقاضیــان قرار داده شــود‪ .‬افشــارچی‬ ‫کهــای‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر بخشــی از واحدهــا و بلو ‬ ‫اماد هشــده را تحویــل متقاضیــان بدهیــم‪ ،‬بار‬ ‫بزرگی را از روی دوش خود برداشته ایم‪ ،‬اکنون‬ ‫بــا ایــن حجم واحدهــای در حال ســاخت بار‬ ‫ســنگینی روی دوش مجموعه مدیریتی استان‬ ‫اســت که باید کم کم این بار را ســبک تر کنیم‪.‬‬ ‫او بابیــان اینکه الزم اســت ازاین پس هفته ای‬ ‫یــک جلســه و بازدیــد پیرامــون وضعیــت‬ ‫پروژه های نهضت ملی مســکن تشکیل شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬پروژه های نهضت ملی مسکن به نحو‬ ‫خوبــی در اســتان پیش م ـی رود‪ ،‬ولــی باید با‬ ‫تکمیل پروژه ها‪ ،‬فشــار و اســترس هم از مردم‬ ‫و هم از مدیران اســتان کم و با صاحب خانه‬ ‫شــدن مردم‪ ،‬در انــان خوش بینی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫استاندار زنجان بابیان اینکه باید از روند اجرا‬ ‫و پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن در‬ ‫اســتان ماهانه به طور مستمر گزارش به مردم‬ ‫ارائه شــود‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬هماهنگی با مردم‬ ‫در اجــرای چنیــن طرح هایــی بســیار اهمیــت‬ ‫دارد‪ .‬افشارچی در بخش دیگری از سخنان به‬ ‫موضوع جابجایی ساکنان کوی فلسطین شهر‬ ‫زنجان اشــاره کرد و گفت‪ :‬دس ـت کم طی یک‬ ‫ماه اینده در مرحله اول‪ ،‬مقدمات جابجایی‬ ‫‪ ۳۰‬خانوار از ‪ ۱۱۳‬خانوار ساکن در این محله‬ ‫کــه در حریــم راه اهن قرار دارنــد‪ ،‬باید فراهم‬ ‫شــود و تعهــد می دهیــم در صــورت همکاری‬ ‫و مشــارکت ســاکنان کــوی فلســطین‪ ،‬زمینــه‬ ‫جابجایی همه ســاکنان تا اخر امســال انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شکستنطلسم‪27‬ساله‬ ‫بعــد از گذشــت ‪ ۲۷‬ســال از اغــاز عملیــات‬ ‫اجرایی بزرگراه ارومیه – سرو این طرح در مراحل‬ ‫پایانی قرارگرفته و در هفته های اتی بهره برداری از‬ ‫این طرح مهم زیرساختی در استان اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬این محور یکی از محورهای انتنی‬ ‫و منشعب به کریدور بزرگراهی غرب کشور است‬ ‫و تکمیل تعریض و بهســازی ان‪ ،‬زمینه جهش در‬ ‫حجــم مبادالت تجاری منطقــه را فراهم می کند‪،‬‬ ‫پیش بینی می شود با بهره برداری از این بزرگراه و نیز‬ ‫طرح های راه سازی در دست اجرا توسعه راه های‬ ‫اذربایجان غربی جهش چش ـم گیری داشته باشد‪.‬‬ ‫عملیات احداث و بهسازی بزرگراه ارومیه ‪ -‬نازلو ‪-‬‬ ‫سرو به طول ‪ ۵١‬کیلومتر با صرف اعتباری بالغ بر ‪۵‬‬ ‫هزار میلیارد تومان از سال ‪ ۷۴‬اغازشده و با تسریع‬ ‫درروند اجرای ان طی سال جاری هم اکنون باالی‬ ‫‪ ۹۸‬درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته و پیش بینی‬ ‫یشــود به زودی بهر هبــرداری از ان اغاز شــود‪ .‬با‬ ‫م ‬ ‫توجــه به اینکــه یک چهــارم پایانه های کشــور در‬ ‫اذربایجــان غربــی قــرار دارد‪ ،‬ضــرورت توســعه و‬ ‫تامین زیرســاخت های الزم برای پایانه های مرزی‬ ‫به ویژه پایانه مرزی سرو در راستای توسعه پایدار و‬ ‫گسترش مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه‪،‬‬ ‫موضوع مهمی به شمار می رود با توجه به اینکه‬ ‫یک چهارم پایانه های کشــور در اذربایجان غربی‬ ‫قرار دارد‪ ،‬ضرورت توسعه و تامین زیرساخت های‬ ‫الزم بــرای پایان ههــای مــرزی به ویژه پایانــه مرزی‬ ‫سرو در راستای توسعه پایدار و گسترش مراودات‬ ‫اقتصادی با کشــورهای همســایه‪ ،‬موضوع مهمی‬ ‫بــه شــمار م ـی رود‪ .‬ایــن بزرگــراه به عنوان یکــی از‬ ‫طرح های بزرگ و ملی محسوب می شود و نقش‬ ‫ایــن بزرگــراه در ترانزیــت خارجــی و اتصــال مرکــز‬ ‫کشور از طریق ازادراه تهران ‪ -‬تبریز ‪ -‬بزرگراه شهید‬ ‫کالنتری به گمرک ســرو موجب شــده تا اتمام این‬ ‫پــروژه در ســریع ترین زمــان ممکــن صــورت گیرد‪.‬‬ ‫قرارگرفتــه و با تکمیل ان یکی از سیاســت های راه‬ ‫و شهرســازی در امر ساماندهی جاده های منتهی‬ ‫به پایانه های مرزی محقق می شود‪ .‬حمزه لو ادامه‬ ‫داد‪ :‬با توجه به اینکه یک چهارم پایانه های کشور‬ ‫در اذربایجان غربی قرار دارد‪ ،‬ضرورت توســعه و‬ ‫تامین زیرســاخت های الزم برای پایانه های مرزی‬ ‫به ویژه پایانه مرزی سرو در راستای توسعه پایدار و‬ ‫گسترش مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه‪،‬‬ ‫موضوع مهمی به شمار می رود‪.‬‬ ‫بزرگراه بین المللی ارومیه – سرو نقش‬ ‫مهمی در رونق اقتصادی اذربایجان غربی‬ ‫دارد‬ ‫کاهــش مســافت‪ ،‬ارتقــای ســطح ترانزیــت بــار و‬ ‫مسافر و اهمیت اقتصادی از مزایای مهمی است‬ ‫که با بهره برداری از این بزرگراه تحقق پیدا می کند‬ ‫چراکهتوسعهمبادالتاقتصادی کشورهایایرانو‬ ‫ترکیه‪ ،‬جذب گردشگر و کاهش سوانح جاده ای از‬ ‫مهم ترین ویژگی های اجرای این طرح است‪ .‬پایانه‬ ‫مرزی سرو در ‪ ۴۵‬کیلومتری ارومیه مرکز اذربایجان‬ ‫غربــی قــرار دارد و هم مرز با اســتان حکاری ترکیه‬ ‫در جنوب شــرقی این کشــور اســت‪ ،‬بعد از پایانه‬ ‫بازرگان در شمال استان بیشترین حجم تجارت با‬ ‫کشور ترکیه از این مرز انجام می شود‪.‬‬ ‫بزرگراه بین المللی ارومیه – سرو زیر بار‬ ‫ترافیک می رود‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اذربایجــان غربــی‬ ‫بابیان اینکه در روزهای اتی پس از ‪ ٢٧‬سال پروژه‬ ‫احداث بزرگراه بین المللی ارومیه ‪ -‬ســرو به اتمام‬ ‫رســیده و ب هطــور کامــل زیــر بــار ترافیک م ـی رود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عملیــات اجرایی بزرگراه بین المللی ارومیه‬ ‫ ســرو از ســال ‪ ۱۳۷۴‬اغازشــده اســت‪ .‬محســن‬‫حمــزه لو با اشــاره بــه اینکه پیش از ســال ‪،۱۳۹۸‬‬ ‫‪ ۲۵‬کیلومتــر این محور زیر بار ترافیک رفته بود و‬ ‫با تالش های صورت گرفته ‪ ۲۷‬کیلومتر باقی مانده‬ ‫ایــن محــور در دو ســال گذشــته بــه اتمام رســیده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بزرگــراه بین المللــی ارومیــه ‪ -‬ســرو‬ ‫مســیر دسترســی بــه پایانــه مرزی ســرو اســت که‬ ‫روزانــه حجم باالی تردد و حمل ونقل ترانزیتی از‬ ‫این محور انجام می شود‪ .‬مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫اذربایجــان غربی ادامه داد‪ :‬همچنین در راســتای‬ ‫حــذف نقــاط پرحادثــه و تســهیل در رفت وامــد‬ ‫روستاییان سه دستگاه دوربرگردان و یک دستگاه‬ ‫زیرگذر نیز در این مسیر احداث می شود‪ .‬مدیرکل‬ ‫راه و شهرسازی اذربایجان غربی گفت‪ :‬این گذرگاه‬ ‫بین المللی در مسیر دسترسی به پایانه مرزی سرو‬ ‫به عنــوان دروازه ارتباطــی ایــران اســامی با ترکیه‬ ‫نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی در خصوص روند اجرای این طرح گفت‪:‬‬ ‫بزرگراه بین المللی ارومیه‪ -‬سرو یکی از محورهای‬ ‫انتنــی و منشــعب کریــدور بزرگراهی غرب کشــور‬ ‫است و تکمیل تعریض در سال های اخیر اقدامات‬ ‫خوبــی در زمینه ایجاد زیرســاخت های اقتصادی‬ ‫در مــرز ســرو ازجملــه بهره بــرداری از بزرگراه ســرو‬ ‫انجا مشــده اســت و این امر موجــب رغبت تردد‬ ‫راننــدگان کامیو نهــای ترانزیتــی از این مرز شــده‬ ‫است‪ .‬سید سلمان ذاکر افزود‪ :‬با توجه به نزدیکی‬ ‫فاصله دسترســی بــه بازارهای ترکیــه و اروپا از مرز‬ ‫ســرو باید هر چه ســریع تر منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫ســرو عملی شــود و حتی طرح تبدیل مرز سرو به‬ ‫منطقه ازاد تجاری نیز باید مطرح و ایجاد شــود‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره به طــرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫در مرز سرو عنوان کرد‪ :‬با توجه به نزدیکی فاصله‬ ‫دسترسی به بازارهای ترکیه و اروپا از مرز سرو باید‬ ‫هر چه سریع تر منطقه ویژه اقتصادی سرو عملی‬ ‫شــود و حتی طرح تبدیل مرز ســرو به منطقه ازاد‬ ‫تجاری نیز باید مطرح و ایجاد شود؛ و بهسازی ان‪،‬‬ ‫زمینــه جهش در حجم مبادالت تجاری منطقه را‬ ‫فراهممی کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ابلهمیمونیواکسندارد‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان‬ ‫ســمنان با بیــان اینکه ابله میمونی واکســن دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬این بیماری‬ ‫عالئمی مانند دانه های ریز تا تاول بزرگ روی پوســت‪ ،‬ســردرد و تب‬ ‫به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫کامران قدس درباره شرایط ابله میمونی با اشاره به شناسایی یک‬ ‫مورد از این بیماری در سمنان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬میمون عامل بیماری در این‬ ‫نوع جدید ابله است در واقع این حیوان خودش بیماری را نمی گیرد‬ ‫بلکه انسان در مواجهه با ترشحات ان می تواند مبتال شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬عالئم ان مانند دیگر بیماری های ویروســی شــامل تب‪،‬‬ ‫بــدن درد و … اســت امــا عالئــم خاص تری نیــز دارد که از جمله انها‬ ‫می توان به تورم غدد لنفاوی در درون گلو و ناحیه کشــاله ران اشــاره‬ ‫کردهمچنینعالئماینبیماریمی تواندبهصورتدانه های کوچکتا‬ ‫تاول های بزرگ روی پوست بروز کند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان‬ ‫سمنان ادامه داد‪ :‬خطر این بیماری عفونتی است که می تواند ایجاد‬ ‫کند و خطر دوم این است که می تواند سیستم اعصاب مرکزی را درگیر‬ ‫و موجب فوت بیماران شــود همچنین در کودکان این بیماری تا ‪۲۵‬‬ ‫درصــد فوتی داشــته اما در بزرگســاالن ‪ ۱۰‬درصد امکان فــوت دارد در‬ ‫نتیجه کودکانبیشتر در خطر هستند‪.‬قدسبابیاناینکههر نوعموارد‬ ‫مشابه با عالئم در برهه کنونی برای ما جدی تلقی می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بثورات پوستی و تب را در طول سال داریم که به ان ابله مرغان گفته‬ ‫می شود و همه با ان اشنا هستند اما امروز مانند کرونا که به یک باره‬ ‫شــیوع پیدا کرد‪ ،‬هر نوع عالئم مشــابه را مشکوک به «ابله میمونی»‬ ‫تلقی می کنیم تا بتوانیم هشدارهای الزم در این ارتباط را داشته باشیم‪.‬‬ ‫او درباره شرایط درمانی و همچنین نقاهت بیماری بیان کرد‪ :‬این‬ ‫بیماری تا سه هفته دوران درمان دارد و خوشبختانه واکسن دارد که‬ ‫باید دید چه شرایط برای تزریق احتمالی ان در نظر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫به عنوانبازویجدیدر فرهنگوهنر مطالباتمردمراپیگیریمی کنیم‬ ‫مدیرکل صداوسیمای استان البرز در نشست شورای معاونین اداره‬ ‫کل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان البرز گفت‪ :‬به عنوان بازوی جدی‬ ‫در حوزه فرهنگ و هنر‪ ،‬به ویژه در شهرستان های استان‪ ،‬اعالم امادگی‬ ‫می کنیم تا باهم افزایی‪ ،‬مطالبات مردم را پیگیری کنیم‪ .‬علی صادق‬ ‫مقدسی گفت‪:‬ایندههمی تواندبرایهمهمامایهبرکتباشدبه ویژه‬ ‫در دســتگاه های فرهنگی که بتوانیم به بخشــی از وظیفه خود عمل‬ ‫کنیم‪ .‬مقدسی در خصوص اجرای عادالنه سازی یارانه ها گفت‪ :‬در این‬ ‫خصوص با مدیران و کارشناسان ادارات کل (سازمان صمت‪ ،‬تعاون کار‬ ‫و رفاه اجتماعی و جهاد کشــاورزی) و باهدف همدلی و با توجه به‬ ‫کارکرد نظارتی صداوسیما نشست هایی را برگزار کردیم و اعالم کردیم‬ ‫مابه عنوانرسانهامادههستیمتاباپیوسترسانه ایو به عنوانبازوی‬ ‫کمکی در کنار دســتگاه ها باشــیم تا ان ها بتوانند مباحث مرتبط را از‬ ‫طریقصداوسیمابامردممطرح کنند‪.‬‬ ‫در شهرســتان های اســتان را که دارای ظرفیت های خوبی هســتند به‬ ‫صداوســیما معرفی کنند و بیش از گذشــته به مفاخر اســتان به ویژه‬ ‫چهره های معاصر پرداخته شود‪ .‬تاکید بر کارهای نمایشی که می توان‬ ‫کار مهندســی پیام را انجام داد‪ ،‬کار برای خردســاالن و ســالخورده ها‬ ‫همچنین شرکت در جلسات سوژه یابی معاونت خبر صداوسیما با‬ ‫حضور مدیران و کارشناسان فرهنگ و ارشاد اسالمی ازجمله مواردی‬ ‫بود که مدیرکل صداوسیما به ان ها اشاره کرد‪ .‬مقدسی با تاکید بر این‬ ‫مطلبکهصداوسیماروابطعمومیهیچدستگاهینیستخاطرنشان‬ ‫یهــای مــا برای مشــکالت مــردم نقد نظام نیســت بلکه‬ ‫کــرد‪ :‬پیگیر ‬ ‫موظفهستیمبادقتو مالحظهمطالباتمردمراپیگیری کنیم‪.‬او با‬ ‫درخواستاز روسایشهرستان هانسبتبهاستعدادیابیافرادتوانمند‬ ‫در شهرستان هااعالمکرد‪:‬بامعرفیچهره هایفرهنگیو هنریبه ویژه‬ ‫در حوزه طنز‪ ،‬صداوسیما به این موضوع نیز خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫عکس‪:‬رویداد امروز‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل راه‬ ‫و شهرســازی اســتان سیســتان و بلوچســتان‬ ‫از رفــع تصــرف ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربــع از‬ ‫اراضــی دولتــی بــه ارزش ‪ ۷۵۰‬میلیــون تومان‬ ‫در تعطیــات ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬خردادمــاه جاری در‬ ‫شهرستان سراوان خبر داد‪.‬‬ ‫غالمرضــا ســراوانی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫نخــواران اخیــرا در ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫تعــدادی از زمی ‬ ‫‪ ۵۰۰‬مترمربــع از اراضــی دولتــی در محدوده‬ ‫جهادابــاد و احمدابــاد شهرســتان ســراوان‬ ‫اقــدام به دیوارکشــی کــرده بودند کــه یگان‬ ‫حفاظــت ایــن اداره کل به منظــور پیشــگیری‬ ‫از تصــرف اراضی تحت تملک در شهرســتان‬ ‫بــا دســتور قضایــی اقــدام بــه تخریــب‬ ‫دیوارکش ـی های انجا مشــده و جلوگیــری از‬ ‫ادامــه ساخت وســازهای غیرمجــاز نمــود‪ .‬او‬ ‫بابیــان اینکــه هم زمــان بــا تعطیــات رحلت‬ ‫نگــذار انقــاب اســامی ‪ ۴۰‬نفــر از‬ ‫بنیا ‬ ‫نیروهــای یــگان حفاظت از اراضــی اداره کل‬ ‫راه و شهرســازی سیســتان و بلوچســتان در‬ ‫اماده باش بودند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تیم های گشت‬ ‫و مراقبــت یــگان حفاظت اراضی اســتان هم‬ ‫در ســطح ادارات شهرســتان ها و هــم در‬ ‫ســتاد ایــن ادار ه کل ب هصــورت شــبانه روزی و‬ ‫مســتمر عرص ههــای دولتــی را مــورد رصــد و‬ ‫پایــش قــرار می دهند تــا به محض مشــاهده‬ ‫هرگونــه تخلــف بــر روی اراضــی ملــی بــا‬ ‫متخلفــان برخــورد قانونــی نماینــد‪ .‬فرمانده‬ ‫یــگان حفاظــت اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچســتان از همراهــی و‬ ‫همدلی دســتگاه قضا در رفــع تصرف اراضی‬ ‫دولتــی قدردانــی کرد و گفت‪ :‬از شــهروندان‬ ‫گرامی درخواســت داریم با مشاهده هرگونه‬ ‫نخــواری مراتــب را بــا شــماره تلفــن‬ ‫زمی ‬ ‫شــبانه روزی ‪ ۱۶۵۶‬به یــگان حفاظت اراضی‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان اطالع دهند‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1364‬‬ ‫بزرگراهبین المللیارومیه‪-‬سرو زیر بار ترافیکمی رود‬ ‫تخصیص‪ ۳۵۵‬میلیاردتومانبهورزش‬ ‫اذربایجانشرقیدر سفر رئیس جمهور‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان‬ ‫و عمومــی کــه در ایــن ســفر‬ ‫اذربایجــان شــرقی بــا پــر‬ ‫مامــور رســیدگی بــه وضعیت‬ ‫خیروبرکــت خوانــدن ســفر‬ ‫ایــن اســتادیوم شــده بــود بــا‬ ‫رئیس جمهــور و وزیــر ورزش‬ ‫اشــاره بــه پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫و جوانــان بــه اســتان گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۸۳‬درصــدی ورزشــگاه ‪۱۵‬‬ ‫حبیب‬ ‫ازجملــه مصوبــات ســفر‬ ‫هزارنفری والیت بناب گفت‪:‬‬ ‫ستوده نژاد‬ ‫اســتانی ســجادی‪ ،‬وزیر ورزش‬ ‫در تــاش هســتیم بــا تامیــن‬ ‫و جوانــان بــه اســتان اختصــاص ‪ ۳۵۵‬میلیــارد منابــع مالی از ســوی دولت بــه انتظار چندین‬ ‫تومان اعتبار از محل اعتبارات ملی برای بهبود ساله مردم شهرستان خاتمه دهیم‪ .‬علی نبیان‬ ‫و توســعه زیرســاخت های ورزشــی و همچنین افزود‪ :‬در صورت تامین منابع مالی موردنیاز در‬ ‫توســعه ورزش همگانی در دو بخش اقایان و این سفر شاهد افتتاح این پروژه در اوایل سال‬ ‫بانــوان بود کــه با جدیت پیگیر تخصیص این اتــی خواهیــم بود‪ .‬بــه گفته معاون وزیــر راه و‬ ‫اعتبار هســتیم‪ .‬حبیب ســتوده نژاد ادامه داد‪ :‬شهرسازی‪ ،‬بالغ بر ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال اعتبار توسط‬ ‫شهرستان های هریس و اهر مقصد مقام عالی دولت ســیزدهم به این پروژه تخصیص یافته و‬ ‫وزارت در ایــن ســفر بــود و بــا رویکــرد مثبت و هم اکنون پیمانــکار پروژه ‪ ۲۸۰‬میلیــارد ریال از‬ ‫سازنده ای که وزیر ورزش دارد‪ ،‬منجر به صدور ایــن پروژه طلبکار اســت که امیدواریــم در این‬ ‫دســتور برای مساعدت اجرای چمن مصنوعی ســفر‪ ،‬اعتبــار مــورد ایــن طــرح تامین شــود‪ .‬او‬ ‫زمیــن فوتبــال هریــس و تملــک زمیــن فوتبــال خاطرنشــان کرد‪ :‬تکمیــل پروژه های نیمه تمام‬ ‫اســتادیوم پنج هزارنفری اهر شــد‪ .‬وزیــر ورزش ازجمله اهداف اصلی دولت بوده و در سفرهای‬ ‫و جوانــان کــه در ایــن ســفر به عنــوان نماینده اســتانی فرصتــی فراهــم می ایــد تــا نمایندگان‬ ‫تام االختیار در شهرســتان هریس و اهر حضور رئیس جمهــور و هیئــت دولــت از طرح های در‬ ‫داشت در نخستین اقدام ورزشی خود‪ ،‬دستور دســت اجرا بازدید میدانی داشته باشند‪ .‬زلفی‬ ‫تجهیز خانه تکواندو شهرستان هریس را صادر گل وزیــر علوم نیــز در بازدید از این ورزشــگاه‪،‬‬ ‫کرد‪ .‬حمید سجادی بابیان اینکه نباید دغدغه تکمیل ان را از مهم ترین اولویت های شهرستان‬ ‫جوانان شهرســتان هریس نبود ســال ‬ ‫ن و اماکن بناب برشــمرد و گفت‪ :‬در جریان ســفر دولت‬ ‫ورزشی باشد‪ ،‬قول ایجاد چمن مصنوعی زمین به استان اذربایجان شرقی موارد خواسته شده را‬ ‫فوتبــال مجموعه ورزشــی تختی هریــس را داد مطرحو پیگیری کنیم‪.‬عضو کمیسیوناقتصادی‬ ‫و گفــت‪ :‬احــداث ایــن زمین چمن ب ـه زودی از مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره به نیمه تمام‬ ‫منابع اعتبار ملی اغاز می شود‪ .‬معاون توسعه ماندن پروژه استادیوم ‪ ۱۵‬هزارنفری بناب اظهار‬ ‫ورزش قهرمانــی و حرف ـه ای وزارت ورزش و امیدواری کرد‪ :‬در جریان این سفر با تخصیص‬ ‫جوانــان نیــز بابیــان اینکــه منابع خوبــی برای اعتبــارات الزم شــاهد تکمیــل و بهر هبــرداری از‬ ‫ورزش و جوانــان اذربایجــان شــرقی اختصاص این پروژه باشــیم‪ .‬حجت االسالم محمدباقری‬ ‫خواهد یافت گفت‪ :‬ورزش اســتان باید حافظ بنابی خاطرنشــان کرد‪ :‬این اســتادیوم ورزشــی‬ ‫داشــته های خــود باشــد و بداند کــه وزارت در بــرای تکمیل ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد‬ ‫این مسیر در کنار ان هاست و از ورزش حمایت و جزو اولویت های مطالبات مردمی از دولت‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬ســید محمــد پوالدگــر همچنین محترم اســت‪ .‬البته در این ســفر اماکن ورزشی‬ ‫خبــر از اســتخدام قهرمانــان ورزشــی داد و دیگر دستگاه های اجرایی نیز موردتوجه بود و‬ ‫افزود‪ :‬اســتخدام قهرمانان ورزشــی با توجه به چند مورد به بهره برداری رسید که می توان به‬ ‫ایین نامه انجام می شود و قهرمانانی استخدام افتتاح سالن چندمنظوره شرکت اب و فاضالب‬ ‫م ‬ ‫یشــوند کــه حائز شــرایط مصوب اســتخدام اذربایجان شــرقی بــا حضور معــاون وزیر نیرو‬ ‫قهرمانان ورزشــی هســتند‪ .‬دیگــر مصوبه مهم اشــاره کرد‪ .‬این سالن در ‪ ۸‬هزار مترمربع زمین‬ ‫این ســفر که مطالبه مهم ورزش استان نیز بود و ‪ ۲‬هزار مترمربع زیربنا برای رشته های فوتسال‪،‬‬ ‫تکمیل اســتادیوم بناب بود که از ســوی وزرا و والیبال‪ ،‬بســکتبال و تنیس روی میز‪ ،‬شــطرنج‪،‬‬ ‫نماینــدگان ویــژه رئیس جمهــوری بازدید شــد‪ .‬بدن سازی و امادگی جسمانی افتتاح شد و در‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل مواقع اضطراری به عنوان سالن بحران نیز از ان‬ ‫سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫او افزود‪ :‬بنابراین به عنوان بازوی جدی در حوزه فرهنگ و هنر نیز‬ ‫اعالم امادگی می کنیم به ویژه در شهرستان های استان تا باهم افزایی‪،‬‬ ‫مطالبات مردم را پیگیری کنیم‪ .‬مدیرکل صداوسیمای البرز از مدیران‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی خواســت هنرمندان و چهره های ناشناخته‬ ‫خـــبر‬ ‫برداشت‪ ۵۶‬تنزیرهسبز از مزارعدامغانپیش بینیمی شود‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان گفت‪ :‬امسال برداشت‪۵۶‬‬ ‫تن زیره ســبز از ‪ ۷۰‬هکتار از زمین های زراعی این شهرســتان پیش بینی‬ ‫می شود‪.‬علی اصغر امامیونافزود‪:‬برداشتزیرهسبز از زمین هایزراعی‬ ‫شهرستان دامغان اغازشده است و با توجه به نظارت در زمان کاشت‬ ‫و داشت‪ ،‬ضدعفونی بذر‪ ،‬مدیریت علف های هرز‪ ،‬تغذیه بهینه مزارع‬ ‫یشــود عملکرد زیره در شهرســتان‬ ‫یهــای بهــاره‪ ،‬پیش بینی م ‬ ‫و بارندگ ‬ ‫حدود ‪ ۸۰۰‬کیلوگرم در هر هکتار باشد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬در راستای‬ ‫سیاســت های وزارت جهاد کشــاورزی با اولویت کشت محصوالت کم‬ ‫اب بر و ارزاور‪ ،‬برداشــت زیره در شهرســتان دامغان اغاز شــد و تا پایان‬ ‫خردادماه ادامه دارد‪ .‬امامیون اضافه کرد‪ :‬امسال از طریق حمایت های‬ ‫بانکی‪ ،‬اعطای تسهیالت کم بهره و بلندمدت و ارائه دستورالعمل ها و‬ ‫توصیه های فنی کاشت‪ ،‬داشت‪ ،‬برداشت‪ ،‬برگزاری دوره های اموزشی‪،‬‬ ‫ترویجی برای کارشناسان‪ ،‬زمینه توسعه این گیاه ارزشمند با نیاز ابی کم‬ ‫فراهم شده است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬با توجه به فصل رشد (زمستان و بهار ) و‬ ‫شرایطگیاهی‪،‬اینمحصولاز محصوالتکماباستکهقابلیتکشت‬ ‫و کار در مناطق مختلف شهرستان را دارد و همچنین فصل کشت زیره‬ ‫سبز در مناطق شهرستان با فصل کاری محصوالت دیگر تالقی ندارد و‬ ‫از طرفیدر تناوبزراعیبه عنوانگیاهیوجینیدر پاک سازیعلف های‬ ‫َهرز غالباراضیتاثیرگذار است‪.‬مدیر جهادکشاورزیشهرستاندامغان‬ ‫زیرهسبز رایکیاز گونه هایمعرفی شدهدر الگویکشتپاییزهشهرستان‬ ‫دانستوگفت‪:‬زیرهبه عنوانگیاهیباارزشاقتصادیباال‪،‬قابلیتعرضه‬ ‫در بورسداردوازانجاکهزیرهسبز گیاهیداروییوصادراتیاست‪،‬قیمت‬ ‫یشــود که این امر موجب اطمینان کشــاورز از‬ ‫ان کمتر دچار نوســان م ‬ ‫فروشمحصولبهقیمتمناسبمی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دومینجلسهشورایمعاونیناداره کلمنابعطبیعیو ابخیزداریاستانسمنانبرگزار شد‬ ‫هماهنگیبینبخش هایمختلفضروریو کاربردیاست‬ ‫دومین جلسه شورای معاونین اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫استان سمنان در خصوص تبیین و بررسی برنامه های اجرایی سال‪۴۰۱‬‬ ‫(طرح تداوم) برگزار شــد‪ .‬مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری اســتان‬ ‫ســمنان در دومیــن جلســه شــورای معاونین ســال ‪ ۱۴۰۱‬کــه با حضور‬ ‫معاونین‪ ،‬فرمانده یگان حفاظت و روسای ادارات ستادی تشکیل شد‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به شعار سال‪( ۱۴۰۱‬تولید‪ ،‬دانش بنیان و اشتغال افرین)‬ ‫و برنامه اجرایی ابالغی از ســوی ســازمان منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫کشــور‪ ،‬تمام بخش ها وادارات ســتادی و شهرستانی باید برنامه ریزی‬ ‫الزم را به منظور انجام کلیه موارد مصوب در طرح جهت دستیابی به‬ ‫اهداف موردنظر انجام دهند‪ .‬جعفر مرادی حقیقی گفت‪ :‬هماهنگی‬ ‫بین بخش های مختلف اداره کل و ارتباط موثر و مستمر ان ها با دفاتر‬ ‫سازمانیبه منظور هماهنگیبیشتر امریضروریو کاربردیاست کهبر‬ ‫عملکرد ادارات ستادی و ارائه امار عملکرد ان ها تاثیر مستقیم و مثبتی‬ ‫دارد‪ .‬او با اشاره دریافت ردیف اعتباری در سال جاری از سوی سازمان‬ ‫منابــع طبیعی و ابخیزداری ان را نکته بســیار مثبت و مهــم در ارتقاء‬ ‫جایــگاه ســازمان و اجرای هرچه بهتر طرح تداوم و به تبــع ان اجرای‬ ‫بهتر پروژه هاو عملیاتحفاظتاز عرصه هایمنابعطبیعیدانست‪.‬‬ ‫مرادی حقیقی مشارکت کلیه دستگاه ها و احاد مردم را در اجرای‬ ‫پروژه های منابع طبیعی بسیار مهم دانست و نقش اموزش‪ ،‬ترویج و‬ ‫روابط عمومی را در همراه سازی مردم و افزایش اگاهی و اطالع رسانی‬ ‫ا نهــا‪ ،‬الزم عنــوان نمود‪ .‬او ارتباط با مراکز دانشــگاهی‪ ،‬تحقیقاتی و‬ ‫پژوهشی را در پیشبرد اهداف سازمانی و برنامه های اداره کل منابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری اســتان ســمنان را الزم و ضروری دانســت و ان را‬ ‫پایه گذار علمی تر اجراشدنپروژه هادانستو گفتدانش محور بودن‬ ‫کلیه فعالیت های منابع طبیعی ضامن موفقیت ان هاست که در طرح‬ ‫تداوم نیز به ان ها توجه ویژه ای شــده اســت؛ و از برنامه اداره کل در‬ ‫همکارینزدیکبااینمراکز و انعقادتفاهم نامه هایهمکاریدر سال‬ ‫جــاری بــا ان ها خبــر داد‪ .‬مرادی حقیقی بر مکان محور بودن و تهیه‬ ‫طرح قبل از اجرای پروژه ها تاکید کرد و گفت‪ :‬مستندسازی الزم و تهیه‬ ‫نقشه های اجرایی طرح ها و همچنین رعایت شیوه نامه های ارسالی از‬ ‫سوی سازمان متبوع بسیار ضروری است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫افتتاح و بهره برداری از‬ ‫‪ ۱۲‬طرح مخابراتی در‬ ‫علی اباد کتول‬ ‫مدیرکلمخابراتاستانگلستانگفت‪:‬بهره برداری‬ ‫از ‪ ۱۲‬طرح مخابراتی در علی اباد کتول اغاز شد‪.‬‬ ‫شــهمرادی گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۵‬ســایت در مناطــق‬ ‫روستایی و شهری شامل سایت کارخانه خاوردشت‪،‬‬ ‫رحمت اباد‪ ،‬چینو‪ ،‬خاک پیرزن و حکیم اباد بااعتبار ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان احداث شده و در این سایت ها ارتقای‬ ‫فــن اوری فیبــر رســانی و نصب تجهیــزات مخابراتی‬ ‫انجام شده است‪ .‬او گفت‪ ۵ :‬سایت جدید هم دارای‬ ‫جدید تریــن فــن اوری بوده کــه به صــورت متمرکز در‬ ‫ســایت همراه اول راه اندازی شــده اســت‪ .‬شــهمرادی‬ ‫گفــت‪ :‬اعتبــار در نظر گرفته شــده برای ایــن ‪ ۱۲‬طرح‬ ‫مخابراتی‪ ۱۲‬میلیارد تومان بود و احداث ان ها از دهه‬ ‫فجر پارسال اغاز و امروز افتتاح شد‪.‬‬ ‫او گفت‪:‬به غیراز اینروستاتمامروستا هایاقماری‬ ‫این روســتا و مناطقی از شــهر علی اباد دارای اینترنت‬ ‫پرسرعتهمراهشدهاست‪.‬‬ ‫تحویل اولین محموله‬ ‫سیمان رایگان طرح مسکن‬ ‫محرومین در گلستان‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی گلستان از‬ ‫تحویل اولین محموله ‪ ۲۵‬تنی ســیمان طرح مسکن‬ ‫محرومیــن اســتان خبــر داد‪ .‬حســینی گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫تفاهم نامهفی مابین بنیادمسکنوبنیادمستضعفان‬ ‫در ســطح کشــور ‪ ۲۰‬هــزار واحــد مســکونی بــرای‬ ‫محرومین و نیازمندان احداث خواهد شد که سهمیه‬ ‫اســتان گلســتان در ایــن طــرح ‪ ۵۷۸‬واحد مســکونی‬ ‫اســت‪ .‬مدیرکل بنیاد مســکن اســتان گفت‪ :‬تمام این‬ ‫واحد ها از ‪ ۱۰‬تن (‪ ۲۰۰‬پاکت) ســیمان رایگان‪ ۲ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬کیلو میله گرد‪ ۵۰،‬میلیون تومان کمک بالعوض‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد‬ ‫‪ ۵‬درصــد و بازپرداخــت ‪ ۲۰‬ســاله برخوردار هســتند‪.‬‬ ‫حسینی گفت‪ ۶۰۰:‬واحد مسکونی دیگر نیز در سطح‬ ‫استانگلستاندر قالبطرح هایدیگر برایمحرومین‬ ‫و نیازمندان در حال احداث است‪.‬‬ ‫انجام ‪ 38‬هزار مورد‬ ‫بازرسی از بخش های‬ ‫کاالیی و خدماتی‬ ‫طی فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری تعداد‬ ‫‪ 38390‬مورد بازرســی از بخش های مختلف کاالیی‬ ‫و خدماتی اســتان مازندران انجام شــده است‪ .‬مجید‬ ‫فانــی سرپرســت اداره کل صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت‬ ‫مازندران با اعالم این خبر گفت‪ :‬در راســتای نظارت‬ ‫هر چه بیشــتر‪ ،‬بازرســان این اداره کل تعداد ‪38390‬‬ ‫موردبازرسیاز بخش هایمختلف کاالییو خدماتی‬ ‫اســتان مازندران داشــته که منجر به شناسایی ‪3036‬‬ ‫واحــد متخلــف شــده اســت‪.‬او اظهــار داشــت‪ :‬برای‬ ‫تمامــی این واحدها پرونده تخلف تشکی لشــده که‬ ‫ارزش ریالی ان ها بالغ بر ‪ 795‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫او در ادامه افزود‪ :‬بیشترین تخلف کشف شده شامل‬ ‫عدم درج قیمت‪ ،‬گران فروشــی و عدم صدور فاکتور‬ ‫بوده است‪.‬مجید فانی با اشاره به اینکه پرونده های‬ ‫تشکیل شــده جهت صــدور رای بــه ادارات تعزیرات‬ ‫حکومتــی ارسال شــده اســت‪ ،‬از عمــوم شــهروندان‬ ‫مازندرانــی تقاضــا کــرد‪ :‬در صورت مشــاهده هرگونه‬ ‫تخلــف اقتصــادی اعــم از گران فروشــی‪ ،‬عــدم درج‬ ‫قیمت‪ ،‬احتکار‪ ،‬تقلب‪ ،‬عرضه خارج از شــبکه‪ ،‬عدم‬ ‫صدور فاکتور و ‪...‬مراتب را به ســامانه ‪ir.124.www‬‬ ‫و یا با تلفن‪ 124‬اعالم نمایند‪.‬‬ ‫برداشت سیب زمینی‬ ‫‪ ١۴٠‬هکتار از زمین های‬ ‫کشاورزی‬ ‫شهرستان خاش‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان خاش پیش بینی‬ ‫کردامسالحدود‪ ۴‬هزار تنسیب زمینیتولیدیخاش‬ ‫به بازار عرضه شود‪ .‬شیرزاد کمالی افزود‪ :‬در خردادماه‬ ‫ســال جاری کار برداشــت ســیب زمینی در شهرســتان‬ ‫شروع شده است او تصریح کرد‪ :‬در سال زراعی جاری‬ ‫‪ ۱۴۰‬هکتار سیب زمینی در مناطق پشتکوه‪ ،‬مرکزی و‬ ‫حومه و شــهر اســماعیل اباد شهرســتان خاش کشت‬ ‫گردیده است‪ .‬مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عمده‬ ‫ارقام سیب زمینی خاش را ارقام اگریا و دراگا عنوان کرد‬ ‫و افزود؛ کشت و کار سیب زمینی برای ‪ ٣٠٠‬نفر به طور‬ ‫مستقیموغیرمستقیمدر خاشایجادشغلمی نماید‪.‬‬ ‫ثبت نام ‪ 500‬بهره بردار‬ ‫کشاورز سیستان و‬ ‫بلوچستان برای دریافت‬ ‫تسهیالتحمایتی‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد‬ ‫کشاورزیاستانسیستانو بلوچستان گفت‪:‬در راستای‬ ‫طــرح مردمی ســازی یارانه هــا‪ ،‬وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫اعطایتسهیالتسرمایهدر گردشحمایتیدامو طیور‬ ‫را ابالغ کرد‪ .‬فریدالدین ســلیمی در گفت وگو با ایســنا‬ ‫افــزود‪ :‬بــا عنایت به اهمیت موضــوع تاکنون باهدف‬ ‫تامین به موقع نهاده‪ ۵٠٠ ،‬نفر از متقاضیان واحدهای‬ ‫پــرورش دام و طیور و شــیالتی جهــت دریافت قریب‬ ‫به‪ ۶٠٠‬میلیارد ریال تسهیالت در سامانه سیتا ثبت نام و‬ ‫پساز تائیدمدیریتجهاد کشاورزیشهرستان هابرای‬ ‫دریافتتسهیالتبهبانککشاورزیارسال شدهاست‪.‬‬ صفحه 5 ‫صف‬ ‫ا هان‬ ‫سه شنبه‪ 17‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1364‬‬ ‫تعاملفرماندارانبرایتثبیتکارگروهاقتصادیضروریاست‬ ‫ســید رضــا مرتضــوی ‪ -‬اســتاندار اصفهــان‪ :‬هم افزایی تعامل ســازنده‬ ‫فرمانداران با دستگاه های ذی ربط همچون صمت‪ ،‬جهاد کشاورزی و‬ ‫…درراستایراه اندازیوتثبیتدبیرخانهکارگروهاقتصادیشهرستان ها‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫‪46‬‬ ‫‪ruydadiran.com/city/isfahan‬‬ ‫رویکرد دولت سیزدهم مردمی سازی فعالیت ها است‬ ‫اصغر اذربایجانی ‪ -‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان رویکرد‬ ‫دولت سیزدهم مبنی بر مردمی سازی فعالیت ها در حوزه های مختلف است‬ ‫و فرهنگ و هنر نیز مثل کل سیاست دولت باید مردمی اداره و نقش احاد‬ ‫جامعه و نخبگان و فعاالن این حوزه تقویت شود‪.‬‬ ‫مطالبه احیای زاینده رود در استانه سفر رئیس جمهور‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫جمع اوری امضا برای زاینده رود از طریق کارزار‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫هرچه به ســفر رئیس جمهور‬ ‫بــه اصفهــان نزدیک تــر‬ ‫می شــویم ایــن مطالبــه ملی‬ ‫مــردم اصفهــان در اشــکال‬ ‫گونا گــون مطــرح می شــود‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا به تازگــی گروهــی از مــردم در‬ ‫ســایت کارزار که در بســتری مســتقل به بیان یک‬ ‫یپــردازد‬ ‫مســئله و مطالبــه و جم ـع اوری امضــا م ‬ ‫درخواســت توقــف پــروژه بــن بروجــن و نجــات‬ ‫اکوسیســتم زاینده رود را مطــرح کرده اند‪ .‬در متن‬ ‫این درخواســت خطــاب به محمدباقــر قالیباف‪،‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی و علی ســاجقه‬ ‫رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت امــده‬ ‫اســت‪« :‬مــردم اصفهــان بــا اجــرای پــروژه انتقــال‬ ‫اب بن‪-‬بروجــن از حوضــه زاینــده رود ب هشــدت‬ ‫مخالــف بــوده و معتقدنــد که این پــروژه خالف‬ ‫مصوبات قانونی اســت‪ .‬پروژه مذکور اکوسیســتم‬ ‫زاینــده رود را نابود خواهد کرد و ته مانده حیات‬ ‫اصفهــان نیز از بین خواهد رفت‪ .‬خواهشــمندیم‬ ‫به داد کشــاورزان مظلوم اصفهان برسید‪ ».‬شروع‬ ‫کارزار ایــن کارزار از ‪ ٢٥‬فروردیــن ‪ ١٤٠١‬و پایــان‬ ‫تــا ‪ ٣١‬خــرداد ‪١٤٠١‬بــوده و از طــرف جمعــی از‬ ‫کشــاورزان و فعــاالن محیط زیســت اصفهــان بــا‬ ‫هشــتگ رســمی‪# :‬توقف‪-‬پروژه‪-‬بن‪-‬بروجــن در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬رضا امینی‪/‬رویداد امروز‬ ‫مرغوب نیست‬ ‫این در حالی اســت که پیش ازاین حســین وحیدا‬ ‫سردبیر‬ ‫عضوهیئت مدیرهنظامصنفی‬ ‫کشــاورزان اصفهان گفته بود‪:‬‬ ‫کش ـت های صــورت گرفتــه در‬ ‫شرقاصفهانمرغوبنیستو‬ ‫بخشی از اراضی شرق اصفهان‬ ‫چرای دام و بخشی دیگر دچار‬ ‫تنش شد‪ ،‬اما امیدواریم در نوبت پنجم تحویل حقابه‬ ‫کشت هابهثمر برسد‪.‬‬ ‫اگر اب از زاینده رود برداشت نشود‪ ،‬اصفهان‬ ‫نیازمند انتقال اب نیست‬ ‫امــا حــل شــدن مشــکل‬ ‫اب اصفهــان و بازگشــایی‬ ‫زاینــده رود ازجملــه مطالبات‬ ‫دیرینــه مــردم و مســئوالن‬ ‫اصفهــان بوده و هرکســی به‬ ‫فراخــور تــوان و مســئولیتش‬ ‫در جایگاهــی کــه دارد ایــن مهــم را پیگیــری کــرده‬ ‫است‪ .‬عباس مقتدایی ازجمله پرکارترین نمایندگان‬ ‫مجلــس اصفهــان در ایــن خصــوص بوده اســت که‬ ‫به عناوین مختلــف در خصوص این مســئله مطالبه‬ ‫قهــای خــود‬ ‫گــری داشــته اســت‪ .‬او دریکــی از نط ‬ ‫نمــاه‬ ‫در جلســات علنــی مجلــس کــه در فروردی ‬ ‫جــاری انجــام شــد اعــام کــرد‪ :‬اگــر اب زاینــده رود‬ ‫منتقل نشــود‪ ،‬اصفهان از انتقال اب بی نیاز اســت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس بــا اســتناد بــه‬ ‫امــار ‪ ۱۶‬ســانتی متر فرونشســت زمیــن در اصفهــان‬ ‫نســبت بــه تخریــب ابنیــه تاریخــی ایــن منطقــه‬ ‫هشــدار داد و در تذکر مــاده ‪ ۷۵‬ایین نامه داخلی‬ ‫مجلــس گفــت‪ :‬اصفهــان یک شــهر و منطقــه ملی‬ ‫یکــه اب‬ ‫و شناخت هشــده جهانــی اســت‪ .‬ازانجای ‬ ‫داده نگاری‬ ‫کاهش ‪ ۹۶‬درصدی‬ ‫صادرات طال از اصفهان‬ ‫‪1800‬‬ ‫زاینده رود را در ســال های گذشــته به بیرون حوضه‬ ‫منتقــل کرده اند‪ ،‬اکنون نیازمند اب شــدیم‪ ،‬اگر اب‬ ‫از زاینــده رود برداشــت نشــود و به ســایر اســتان ها‬ ‫منتقل نشــود‪ ،‬اصفهــان نیازمند انتقال اب نیســت‪.‬‬ ‫نماینــده مردم اصفهان در مجلــس یازدهم با بیان‬ ‫اینکه دخالت های انسانی و مدیریتی زاینده رود را‬ ‫تــا مــرز نابودی پیش برده اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اکنون‬ ‫فرونشست زمین اصفهان را به خطر انداخته است‪.‬‬ ‫فرونشســت ســاالنه حــدود ‪ ۱۶‬ســانتی متر‪ ،‬ابنیــه‬ ‫تاریخــی ایــن دیــار را نابــود می کنــد و ایــن موضوع‬ ‫غیرقابل برگشــت اســت‪ .‬نایب رئیــس کمیســیون‬ ‫امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس خطاب به‬ ‫رئیس جمهــور گفت‪ :‬تمــام ایران و اصفهان از شــما‬ ‫توقــع دارند اهمیت این موضوع را در کانون توجه‬ ‫قرار دهید‪ .‬اگر دولت به این موضوع رسیدگی کند‪،‬‬ ‫نیازی نیست که نمایندگان در مجلس با یکدیگر در‬ ‫این زمینه صحبت کرده و فردی اظهارنظری داشته‬ ‫باشد که من امروز به دنبال جواب به این اظهارات‬ ‫باشــم‪ .‬وزیــر نیــرو باید با جدیت و ســرعت به این‬ ‫موضــوع ورود کنــد؛ زیرا حوضه ابریز زاینــده رود دو‬ ‫استان اصلی دارد؛ یکی از این استان ها که اصفهان‬ ‫اســت ‪ ۹۸‬درصــد جمعیــت را دارد و دیگــری دو‬ ‫درصــد‪ .‬اصفهان ‪ ۹۳‬درصد وســعت حوضه اب ریز‬ ‫را دارد و دیگری ‪ ۷‬درصد‪ .‬چرا باید حقابه تاریخی‬ ‫و مســتند اصفهــان نادیــده گرفتــه شــود؟ او با بیان‬ ‫اینکه صدها روســتا در اصفهان با تانکر اب رســانی‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬زمانــی کــه غیرقانونــی بــودن اب‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ ،‬منظــور مخالفت با‬ ‫بــن و بروجــن مطرح م ‬ ‫منطق ـه ای نیســت‪ .‬ســازمان محیط زیســت اعــام‬ ‫کرده بندهای متعدد باالدست بر رودخانه موجب‬ ‫‪600‬‬ ‫اختالل شــده اســت‪ .‬در حال حاضر صدها روستا با‬ ‫یشــوند و ما باید بــرای موضوع‬ ‫تانکر اب رســانی م ‬ ‫اب درخواس ـت های بســیار داشــته باشــیم‪ .‬ما هیچ‬ ‫هیاهویــی نکردیــم و حرف منطقی داریــم‪ .‬از وزیر‬ ‫نیرو‪ ،‬شورای عالی اب و رئیس جمهور برای احقاق‬ ‫حق و اجرای قانون کمک می خواهیم‪.‬‬ ‫زاینده رود در صدر ‪ 30‬مطالبه شورای شهر‬ ‫اصفهان از رئیس جمهور‬ ‫همچنین در جلســه فوق العاده اعضای شورای‬ ‫شــهر اصفهان که در اســتانه ســفر رئیس جمهور به‬ ‫اصفهان برگزار شد‪ ۳۰ ،‬مطالبه مهم مردم اصفهان‬ ‫در حوزه های مختلف برای ارائه به رئیس جمهور و‬ ‫هیئت همراه تدوین و منتشر شد که در صدر ان ها‬ ‫مسئله زاینده رود مطرح شده و بیان شد‪ :‬وزارت نیرو‬ ‫موظف شــود در جهت احیــای رودخانه زاینده رود‬ ‫و جــاری شــدن دائمــی اب در ان طــی زمان بنــدی‬ ‫حداکثر دوســاله اقداماتی مشتمل بر شفاف سازی‬ ‫مصــارف‪ ،‬جلوگیــری از برداش ـت های غیرمجــاز از‬ ‫منابــع اب ســطحی و زیرزمینــی و مطالعــات الزم‬ ‫بهــای درون‬ ‫بــرای شناســایی منابــع جدیــد و ا ‬ ‫حهــای تامیــن اب در تعهــد‬ ‫اســتانی و اجــرای طر ‬ ‫دولــت و بهبود الگوی مصــرف در تمامی بخش ها‬ ‫و برنامه ریزی اشتغال جایگزین بدون اب (با کمک‬ ‫وزارتخان ههــای جهاد کشــاورزی‪ ،‬کار‪ ،‬رفاه و تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت‬ ‫کشور و وزارت صمت) اقدام نماید‪.‬‬ ‫پیگیری قضایی برای توقف طرح انتقال اب‬ ‫از اصفهان‬ ‫از ســوی دیگــر یکــی از مســائلی کــه در ســال‬ ‫جــاری در میــان مطالبه گران زاینده رود ســروصدای‬ ‫‪% ۴۰‬‬ ‫‪800‬‬ ‫اب در صدر مطالبات اصفهان در سفر‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫درنهایت مردم اصفهان در شــرایطی که تاکنون‬ ‫وعد ههــای عمــل نشــده زیادی از ســوی مســئوالن‬ ‫کشوری در خصوص رفع معضل زاینده رود دریافت‬ ‫کرده انــد‪ ،‬در اخرین تالش و امید خود منتظر ســفر‬ ‫سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس جمهور کشور به اصفهان‬ ‫هســتند تا هرکدام به زعم و منظر خود این مطالبه‬ ‫را مطــرح کننــد‪ .‬این در حالی اســت که تاریخ ســفر‬ ‫رئیس جمهور بــه اصفهان تاکنون چندین بار تغییر‬ ‫کرده و امید اســت در هفته اینده این ســفر صورت‬ ‫پذیرد‪.‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫‪30‬‬ ‫میلیون دالر‬ ‫شــاید تیتــر این یادداشــت کمــی عجیب به‬ ‫نظــر برســد‪ .‬ســال ها اســت که از ســوی عــده ای‬ ‫خاص موضوعاتی به استان اصفهان نسبت داده‬ ‫یشــود که ترجمه ان عبارت «خیانت» اســت‪.‬‬ ‫م ‬ ‫همچنینفضاییایجادشده کهامکانصحبتاز‬ ‫«خدمت»اصفهانبهایرانفراهمنیست‪.‬‬ ‫هــر کشــور از زیــر ســاختار های جغرافیایــی‬ ‫مانند استان‪ ،‬ایالت یا امارت تشکیل و بر اساس‬ ‫مدل حکومتی‪ ،‬شیوه ارتباط این بخش ها تعیین‬ ‫یشــود‪ .‬به طــور مثــال در المان مدل حکومتی‬ ‫م ‬ ‫فــدرال تعریف شــده و ایالــت از طریــق دولــت‬ ‫محلــی اداره شــده و حتی امکان تنظیــم روابط‬ ‫اقتصادی و دیپلماتیک دارد‪ .‬همه این ایالت ها‬ ‫بــا دولــت فــدرال ارتبــاط دارند و تنظیــم روابط‬ ‫ان ها و سیاســت های کلی کشــور از سوی دولت‬ ‫و مجلــس مرکــزی پیگیــری می شــود‪ .‬در چنیــن‬ ‫مدلی هر ایالت تا حد زیادی به صورت مستقل‬ ‫به دنبال اهداف و توسعه خواهد بود و دولت‬ ‫مرکزیاز برایندپیشرفتمناطقدر جهتارتقای‬ ‫کشور بهره می برد‪.‬اما در کشور ما مدل حکومت‬ ‫مرکزی اجرا می شود‪ .‬در این شیوه همه استان ها‬ ‫از طریق دولت متمرکز و با یک ساختار و قانون‬ ‫واحدادارهمی شوند‪.‬بههمیندلیلپیشرفتهر‬ ‫استان و به تبع ان کشور با همکاری همه استان ها‬ ‫در دسترس خواهد بود‪ .‬سیاست های منطقه ای‬ ‫نیــز بایــد با رویکــرد امایش ســرزمین هماهنگی‬ ‫کامل داشــته باشــد و هر بخش کشــور بر اساس‬ ‫همه استعدادهای خود ازجمله شرایط اقلیمی‪،‬‬ ‫استعدادهای طبیعی و انسان ساخت در جهت‬ ‫ارتقا حرکت کند و در این مسیر با سایر استان ها‬ ‫رابطه ایهم افزاداشتهباشد‪.‬‬ ‫امــا به دلیــل برخــی سیاســت ها و اقدامات‬ ‫غلــط و غیــر کارشناســی دولــت و ســایر قــوا‪ ،‬در‬ ‫چنــد دهه اخیــر روزبه روز بــر اتش اختالف بین‬ ‫استان ها دمیده شده و به جای تالش برای ایجاد‬ ‫زمینه همــکاری و همراهی‪ ،‬بر هیزم این اتش با‬ ‫اظهارنظرهــا و تصمیمــات جدیــد افزوده شــده‬ ‫است‪.‬در اینمیاناصفهانبهدلیلشرایطخاص‬ ‫جغرافیایی در مرکز ایران و اهمیت راهبردی در‬ ‫زمین ههــای گوناگون در میانــه این اختالف ها با‬ ‫کارنامه خدمت به تهمت خیانت در حق سایر‬ ‫استان ها متهم می شود‪ .‬این موضوع ان چنان در‬ ‫تریبون های رسمی و البی های پشت پرده تکرار‬ ‫شــده کــه حتی از ســوی مقامــات عالی رتبه هم‬ ‫بی پاسخگذاشتهمی شود‪.‬در جستجویدلیلاین‬ ‫رفتارهامواردیمانندتاسیسفوالدسازیوصنایع‬ ‫بــزرگ‪ ،‬موضــوع انتقــال اب و حضــور چهره های‬ ‫اصفهاندر دولت هامطرحمی شود‪.‬درصورتی که‬ ‫همه این موارد به دلیل تصمیم کشوری‪ ،‬شرایط‬ ‫و اســتعدادهای ایــن اســتان صورت گرفتــه و در‬ ‫موضوع اب‪ ،‬اصفهان بیشتر مسیر عبور اب های‬ ‫منتقل شده به سایر استان ها است و خود با لبی‬ ‫تشنه چشم انتظار زنده شــدن دوباره زاینده رود‬ ‫ماندهاست‪.‬‬ ‫تکــرار ایــن تهمت هــا تــا جایــی بــوده کــه‬ ‫خشکســالی دامنــه دار‪ ،‬بیــکاری کشــاورزان‪،‬‬ ‫فرونشست هایعجیب وغریبدر سراسر استان‬ ‫و غــول فروخفتــه ریزگردهــای ســمی گاوخونی‬ ‫کــه ‪ 9‬اســتان کشــور را تهدید می کنــد‪ ،‬همچنان‬ ‫مــورد غفلــت حاکمیــت قرارگرفتــه و هرگونــه‬ ‫تــاش اصفهــان بــرای احقاق حقــوق قانونی با‬ ‫انواع واکنش های منفی روبرو می شــود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگــر افــزون بر افتخار میزبانی و همزیســتی با‬ ‫عزیزان مهاجر از سایر استان ها به ویژه خوزستان‬ ‫و چهارمحال وبختیــاری‪ ،‬تولیــد‪ ،‬درامــد و منافع‬ ‫پروژه های زیربنایی اصفهان بین همه اســتان ها‬ ‫توزیــع می شــود و الودگــی و مشــکالت ان برای‬ ‫ساکناناستانمی ماند‪.‬همان گونهکهاصفهاننیز‬ ‫مانند سایر استان ها از مواهبی مانند درامد نفت‬ ‫بهره مند شــده که مشکالت ان بر سر خوزستان‬ ‫عزیــز اوار می شــود‪ .‬بــر ایــن اســاس الزم اســت‬ ‫دولت به صورت جدی در جهت حل مشکالت‬ ‫فوری و حیاتی همه استان ها برنامه ریزی کند و‬ ‫به موازات ان با شناســایی زمینه هــای اختالفی‪،‬‬ ‫راه حل هایی با تضمین منافع طرفین پیش بینی‬ ‫و اجرا کند‪ .‬به عنوان نمونه بخشی از مشکالت‬ ‫کم ابــی اصفهــان بــه باغــداری کوهســتانی در‬ ‫باالدستزاینده رودباتبخیر باالو راندمانپایین‬ ‫نسبت داده می شود‪ .‬اگر دولت با تامین شرایط‬ ‫و تســهیالت و تشکیل تعاونی های کشاورزی با‬ ‫ســهام داری کشــاورزان باالدســت‪ ،‬زمینــه احیای‬ ‫زمین هــا و باغــداری در جلگــه حاصلخیز شــرق‬ ‫اصفهــان را فراهم کند‪ ،‬ضمــن حذف پمپاژهای‬ ‫فــراوان و غیرقانونــی‪ ،‬جــاری بــودن زاینــده رود‬ ‫و منافع عزیزان ســاکن در اســتان همســایه را با‬ ‫بازدهــی چنــد برابر و مصــرف اب کمتر تضمین‬ ‫خواهد کرد‪ .‬از این ابتکارات صدها مورد از سوی‬ ‫کارشناســان و نخبــگان مطرح شــده کــه با تغییر‬ ‫رویکــرد در دولــت و ایجاد اعتماد و گفتگوهای‬ ‫کارشناسی مسیری مترقی را پیش روی اینده ایران‬ ‫عزیزمی گشایند‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫کشت های صورت گرفته در شرق اصفهان‬ ‫امیراکبری‬ ‫سرمقاله‬ ‫زیــادی پیــدا کرد تصویب طرح بــن بروجن بود که‬ ‫ان قدر واکنش و پیگیری مســئوالن اســتان اصفهان‬ ‫را در پــی داشــت تا درنهایت رئیس کل دادگســتری‬ ‫اســتان اصفهــان با حضور در جلســه علنی شــورای‬ ‫شــهر اصفهان در ‪ 11‬اردیبهش ـت ماه از پیگیری های‬ ‫صــورت گرفتــه از طریــق اســتاندار و دســتگاه های‬ ‫نظارتی اســتان اصفهان در ســطح ملی سخن گفته‬ ‫و از توقف طرح بن‪ -‬بروجن به دنبال پیگیری های‬ ‫قضایی خبر داد‪.‬‬ ‫میناعباسپور‬ ‫یکی از اتفاقات خوب برای مردم اصفهان در سال‬ ‫جاری بازگشایی زاینده رود در فروردین ماه و ایام نوروز‬ ‫بود که عالوه بر شورونشــاطی که به شــهر بخشــید‪،‬‬ ‫رونق زیادی هم برای گردشــگری نوروزی اصفهان به‬ ‫همراه داشــت‪ .‬این در حالی اســت که در پنج نوبت‪،‬‬ ‫بازگشایی های نزدیک به ‪ 10‬روزه ای صورت گرفت که‬ ‫از زمســتان ســال پیش اغاز شد و اکنون مرحله پنجم‬ ‫ان بــه پایــان رســید تا بــار دیگر مردم اصفهــان تن به‬ ‫خداحافظیبازاینده روددادهو برایبازگشاییمجدد‬ ‫ان چشــم به اســمان پاییز و زمستان داشته باشند‪ .‬تا‬ ‫شــاید بــا بارندگی های قابل توجه حجم پشــت ســد‬ ‫ان قدری افزایش یابد که جاری شدن دوباره زاینده رود‬ ‫را رقم بزند‪ .‬معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری‬ ‫اصفهاندر موردجزئیاتاینبازگشایی هابیانداشت‪:‬‬ ‫اخرین مرحله بازگشایی زاینده رود که در سال جاری‬ ‫انجا مشــده اکنون پایان یافته و بازگشــایی دیگری در‬ ‫ســال جاری نخواهیم داشــت‪ ،‬مگر اینکــه در پاییز و‬ ‫زمستانبارندگیقابل توجهیداشتهباشیم‪.‬‬ ‫مهران زینعلیان افــزود‪ :‬این‬ ‫بازگشــایی های که در ‪ 5‬مرحله‬ ‫و هرکدام به مدت ‪ 10‬روز انجام‬ ‫شد به منظور استفاده حداقلی‬ ‫کشــاورزان اصفهان برای کشت‬ ‫‪ 25‬درصد از زمین هایشــان بود‬ ‫کــه به صورت بخش بندی و مقطعــی صورت گرفت‪.‬‬ ‫او تصریح کرد علت اینکه بازگشایی ها دائمی انجام‬ ‫نشد این بود که در این صورت اب به شبکه اب رسانی‬ ‫نمی رسید و چاره ای جز روش مرحله بندی و مقطعی‬ ‫وجودنداشت‪.‬زینلیانبابیاناینکهظرفیتکلیحجم‬ ‫اب پشــت ســد زاینــده رود یک میلیــارد و ‪ 250‬میلیون‬ ‫مترمکعب و ذخیره فعلی در حال حاضر ‪ 350‬میلیون‬ ‫مترمکعباستافزود‪:‬برنامه ریزی شدهدر سالجاری‬ ‫مدیریــت الزم صــورت گیرد تا در تابســتان با مشــکل‬ ‫کمبود اب در اصفهان مواجه نباشیم‪ .‬او در خصوص‬ ‫درخواســت و مطالبه اب و زاینده رود از رئیس جمهور‬ ‫بیان داشت‪ :‬یک برنامه راه تحت عنوان بسته راهکار‬ ‫زاینــده رود تدوین کرده ایم که در ان احیای زاینده رود‬ ‫ســرفصل برنامه های ماســت و ان را به وزارت نیرو و‬ ‫تهراننیز فرستاده ایم‪.‬اینبرنامهبه گونه ایتنظیم شده‬ ‫است که منافع همه استان های درگیر با زاینده رود نیز‬ ‫در ان رعایت شود‪.‬‬ ‫در خدمت و خیانت اصفهان‬ ‫‪:‬انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫طال‪ ،‬جواهر‪ ،‬نقره و سنگ های قیمتی اصفهان از‬ ‫تاثیرات شدید تحریم ها بر صنعت طال خبر داد‪.‬‬ ‫تعداد کارگاه در اصفهان‬ ‫خـــبر‬ ‫خانه صفوی‪ ،‬موزه برتر ایران‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫نورابه سویفرهنگدوستانباز کند‪.‬‬ ‫موزه های کشور یکی از خاک خورده ترین‬ ‫فضاهای شهری ما هستند‬ ‫اشــکان قانعی‪ ،‬مدیر و بنیان گذار خانه صفوی در‬ ‫مورد برگزیده شدن موزه معماری و خالقیت در کشور‬ ‫گفت‪ :‬هرســاله کمیته ملی موزه های ایران که زیر نظر‬ ‫موزه هایبین المللیایکومفعالیتداردمسابقهتحت‬ ‫عنــوان موزه برتــر برگزار می کنــد؛ امســال درواقع موزه‬ ‫خالقیــت و معمــاری موفــق شــد در ‪ 9‬شــاخص از ‪13‬‬ ‫شاخص موجود که موزه ها را در فعالیت های یک ساله‬ ‫موردبررسیقرار می دهند دارایجایگاهو امتیاز باالیی‬ ‫باشــد و درنهایــت رتبه نخســت را در میــان موزه های‬ ‫کشور بهدستبیاورد‪.‬قانعیدر ادامهپیرامونانتخاب‬ ‫خانــه صفوی و تبدیل ان به موزه توضیــح داد‪ :‬ابتدا با‬ ‫پیــدا کردن یــا به عبارت بهتر مکان یابی خانه صفوی‬ ‫به عنوان یکی از الگوهای معمــاری دوران صفویه اول‬ ‫در محدوده جلفا یک بنا شاخص را پیدا کردیم که در‬ ‫جای مناسب هم قرارگرفته باشد این در حالی بود که‬ ‫خانه هم شاخصه های جذابی را در حوزه معماری با‬ ‫خود یدک می کشید‪ .‬او ادامه داد‪ :‬پس از شناسایی این‬ ‫خانهدر سال های‪ 94‬و‪ 95‬سعی کردیمفرایندمرمترا‬ ‫بایکمجموعهرویدادوفعالیت هایمشارکتیمرمتی‬ ‫باعامهمردمپیشببریم‪.‬قانعیاضافهکرد‪:‬پس ازاینکه‬ ‫در ابتدا مرمت اضطراری داشــتیم و مقداری مجموعه‬ ‫بســازی کردیم ســریع در خانه را به روی عموم‬ ‫را مرت ‬ ‫بــاز کردیــم هدف این بود کــه در کنار فعالیت مرمتی‬ ‫مردم هم حضورداشته باشند و با تکنیک های مرمتی‬ ‫اشــنا شــوند و از این فرایند مطلع شــوند چراکه یکی از‬ ‫شــاخصه های موزه ها اطالع رســانی اســت و از این راه‬ ‫مردم در ریز جزئیات قرار داشتند‪ .‬او در مورد تکمیل و‬ ‫تجهیز موزه معماری و خالقیت توضیــح داد‪ :‬برگزاری‬ ‫برخی از ورکشاپ ها و فعالیت های جانبی باعث شد‬ ‫تــا طراحان و معمــاران زیادی به مجموعــه رفت وامد‬ ‫داشته باشند و همین تعامالت برخی از مجموعه ها‬ ‫دست به دســت شــد تا موزه تکمیل و تجهیز شــود‪.‬‬ ‫قانعــی تاکید کــرد‪ :‬این اقدام ب هقــدری جذاب بود‬ ‫کــه بســیار موردعالقــه مخاطبیــن قــرار گرفــت و از‬ ‫ســمت ســازمان های تخصصــی ملــی و بین المللــی‬ ‫مورد تشــویق قرار گرفت و باعث شــد فرایندها را‬ ‫تخصصی تر و حرفه ای تر پیش ببریم و امروز موزه‬ ‫نگــذار مســابقات و‬ ‫ملــی خالقیــت و معمــاری بنیا ‬ ‫رویدادهــای متفاوتی اســت در حوز ههــای طراحی‬ ‫اســت چراکــه عموم مردم ما ارتبــاط نزدیک با موزه ها‬ ‫ندارنــد و موز ههــای کشــور یکــی از خــاک خورده ترین‬ ‫فضاهایشهریماهستندو درواقعاز اینبابتضعف‬ ‫شدیدیداریم‪.‬بهگفتهقانعیباتماماینمحدودیت ها‬ ‫موز ههــای خصوصی در کشــور دارنــد ارتباط را تقویت‬ ‫می کنند و جامعه را به خود جذب می کنند تا در اینده‬ ‫نزدیــک هــم شــاهد حمایت های بیشــتری از مــوزه در‬ ‫بخش خصوصی باشیم‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬امروز جایگاهی‬ ‫کهموزه هابایدداشتهباشندراندارندو ارتباطیکهمردم‬ ‫باید داشته باشند وجود ندارد‪ ،‬شاهد هستیم که هرروز‬ ‫یشــوند مثل موزه تاریخ طبیعت‬ ‫موزه ها کم و کمتر م ‬ ‫کــه یکــی از موزه های قدیمی ایران و اصفهان بوده که‬ ‫چندی پیش اثارش جمع اوری شد به هرحال موزه های‬ ‫جدیدی هم در حال شکل گرفتن هستند که به اینده‬ ‫ان هاامیدواریم‪.‬‬ ‫خانه صفوی اغازگر سفر گردشگران در اصفهان‬ ‫باشد‬ ‫صنعتی و مبلمان و گرافیک و عمال درواقع به یک‬ ‫یجــای کشــور‬ ‫پویــش تبدی لشــده و هرســاله از جا ‬ ‫اثــاری را دریافــت می کنیــم ایــن در حالی اســت که‬ ‫فرایندهــا کالس ـه بندی شــده اســت‪ .‬اینکــه موزه ها‬ ‫در بخــش خصوصــی یــا دولتی می تواننــد عملکرد‬ ‫بهتری داشته باشند موضوع دیگری بود که مدیر و‬ ‫بنیان گذار خانه صفوی در مورد ان گفت‪ :‬اقدامات‬ ‫فرهنگی و هنری در بخش خصوصی باکیفیت بهتری‬ ‫انجامخواهدشد‪،‬اماتفاوتایناستکهدر دنیاعموما‬ ‫مجموعه هاییازاین دستدر بخشخصوصیحامیان‬ ‫متعددی دارند اما این موضوع در کشور ما چندان جا‬ ‫نیفتاده است و بسیار باالنس مالی یک موزه پیچیده‬ ‫النــاز رجبیان‪ ،‬مدیر فرهنگی خانه صفوی و مدیر‬ ‫موزهمعماریو خالقیتنیز گفت‪:‬راه هاینپیموده ای‬ ‫زیــادی وجــود دارد تــا مــوزه خالقیــت و معمــاری به‬ ‫جایگاه باالتری دســت یابد اینکه با گســترش فضای‬ ‫فیزیکی و همچنین توســعه محتوایی به جایگاهی‬ ‫برســیم که وقتی مخاطبین و گردشــگران به اصفهان‬ ‫می ایند ســفر خود را از موزه معماری و خالقیت اغاز‬ ‫کنند‪ .‬رجبیان توضیح داد‪ :‬در موزه خالقیت و معماری‬ ‫اطالعات جذابی را از معماری این سرزمین در اختیار‬ ‫گردشــگران قرار می دهیم در این راســتا کمبود وجود‬ ‫ندارد‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬درصورتی که مشــارکت مدیریت‬ ‫قطعا‬ ‫شــهری با مجموعه های خصوصی بیشتر شود‬ ‫ً‬ ‫زودتر به این هدف می رسیم‪.‬‬ ‫رویداد امروز‪ :‬پس از سال ها بخش شاه نشین پل خواجو معروف به بیگلربیگی ب ه صورت محدود تا روز‬ ‫‪ 13‬خرداد پذیرای گردشگران شد‬ ‫عکس‪:‬رضاامینی‪/‬رویدادامروز‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫موزه هابه عنواننمایشگاهیاز داشته هایتاریخی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬هویتی و ادبی هر ملت‪ ،‬اهمیت زیــادی در‬ ‫ترسیمچهرهملیوبین المللیانملتومعرفیهویت‬ ‫یتــوان از موزه به عنوان‬ ‫اباواجــدادی ا نهــا داشــته و م ‬ ‫دریچه ای رو به چشم انداز توسعه گردشگری فرهنگی‬ ‫یادکرد‪ .‬موزه ها نقش مهمی در اســتحکام ریش ـه های‬ ‫تاریخــی عمــوم مردم دارنــد و بــدون شــک توســعه و‬ ‫گســترش ایــن اماکــن در جهــت دســتیابی بــه اهداف‬ ‫فرهنگیازطریقهماهنگساختناقداماتبین المللی‬ ‫و تدوین برنامه ها موثر است‪ .‬زنده نگه داشتن و توجه‬ ‫به میراث فرهنگی مستلزم شناخت و شناساندن این‬ ‫میراث گران قدر به اعضای جامعه‪ ،‬به خصوص نســل‬ ‫جوان و نوجوان کشــور اســت‪ .‬مرمت و نگهــداری اثار‬ ‫فرهنگــی به جامانــده از تمد نهــا می توانــد افــزون بر‬ ‫تقویت هویت ملی و فرهنگی اعضای جامعه ضامن‬ ‫بقایفرهنگایرانیبراینسل هایکنونیوایندهباشد‪.‬‬ ‫همچنینباسیاست گذاریوبرنامه ریزیصحیحمی توان‬ ‫شرایط جذب گردشگر داخلی و خارجی را فراهم کرد‬ ‫که عامل موثری در توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور‬ ‫باشد‪.‬تمام این موارد را مطرح کردیم تا بگوییم موزه ها‬ ‫در فرهنگ هر کشــور چه جایگاهی دارد‪ .‬اما هرســاله‬ ‫موزه های کشــور مورد ارزیابی قرار می گیرد و بر اســاس‬ ‫یشــوند امســال موزه‬ ‫معیارهــای موجــود رتبه بندی م ‬ ‫معماری و خالقیت واقع در خانه صفوی توانست در‬ ‫صــدر موزه های ایــران قرار گیرد‪ .‬مــوزه ای که به همت‬ ‫بخشخصوصیتوانستهبارویکردیمتفاوتدریچه ای‬ ‫تعداد کارگاه فعال‬ ‫ظرفیت کارگاه های فعال‬ ‫صادرات در سال ‪91‬‬ ‫صادرات در سال ‪1400‬‬ ‫روزنامــه اخبــار اصفهــان بــه نقــل از رئیس‬ ‫هیئت مدیرهانجمنشرکت هایدانش بنیان‬ ‫استان اصفهان نوشت‪ :‬انتقال تکنولوژی در‬ ‫دنیــا دروغی بزرگ بــوده زیرا با انتقال خط‬ ‫تولیــد بــه اســم انتقــال تکنولوژی‪ ،‬ســرمایه‬ ‫کشورهایکمترتوسعه یافتهبلعیدهمی شود‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستاناصفهان‬ ‫| پری مقدم |‬ ‫شماره‪ 45‬صفحهرویداد اصفهان‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1328‬‬ ‫برای فردا‬ ‫علیرضا صلواتی‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫تمجید از رکوردهای‬ ‫تولیدی اخیر ذوباهن‬ ‫وزیــر تعــاون و کار و رفــاه اجتماعــی در توئیتــی‪ ،‬از‬ ‫رکوردهــای تولیــدی اخیــر ذوباهن اصفهــان‪ ،‬در دوره‬ ‫مدیریــت جدیــد این شــرکت تمجید کــرد‪ .‬حجــتا‪...‬‬ ‫عبدالملکی‪ ،‬در این توئیت نوشت‪ :‬تجربه مدیریتی در‬ ‫همین مدت کوتاه دولت مردمی نشان داده که بخش‬ ‫قابلتوجهی از دســتاوردهای مهم‪ ،‬صرفا با سالمسازی‬ ‫مدیریتــی و بــا همیــن ظرفیتهــای موجود به دســت‬ ‫میاید؛ ذوباهن اصفهان که در مجموعه وزارت مردم‬ ‫بهتازگی تغییر در راس خود را تجربه کرده در ماههای‬ ‫پایانــی ســال ‪ ۱۴۰۰‬بالغبــر ‪ ۶‬رکورد تولیــدی قابلتوجه‬ ‫کســب کــرد و توانســت رکورد تولیــد چدن در ‪ ۵۰‬ســال‬ ‫گذشــته به میــزان ‪ ۲۷۶۹۰۰۰‬تــن و رکورد تولید ماهیانه‬ ‫چدنمــذاب به میزان ‪ ۲۵۰۸۷‬تن در بهمنماه ‪ ۱۴۰۰‬را‬ ‫بشکند؛همچنینشکسترکوردتولیدپنجاهسالگذشته‬ ‫در کک خشک نیز با تولید ‪ ۱۲۲۳‬هزار تن در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫محقــق شــد‪ .‬ایرج رخصتــی سرپرســت مدیریت عامل‬ ‫ذوباهن اصفهان است که تاش کرده با رویکرد جدید‬ ‫بهویــژه در تامیــن مواد اولیه‪ ،‬تولید این مجتمع عظیم‬ ‫صنعتیراافزایشدهد‪.‬‬ ‫هرگونه استفاده غیرمجاز‬ ‫اب یا دستکاری لوازم و‬ ‫تاسیسات را اطالع دهید‬ ‫رئیس اداره بازرسی و شناسایی انشعابات غیرمجاز‬ ‫ابفای استان اصفهان بر همکاری و تعامل بیشازپیش‬ ‫مردم بهمنظور کشــف انشــعابات غیرمجاز تاکید کرد‪.‬‬ ‫عباس بخشی گفت‪ :‬از مردم استان درخواست میشود‬ ‫در صــورت مشــاهده هرگونه اســتفاده غیرمجــاز اب یا‬ ‫دســتکاری لــوازم و تاسیســات مربــوط به شــرکت اب و‬ ‫فاضاب توسط افراد سودجو‪ ،‬مراتب را از طریق شماره‬ ‫تلفنهــای ‪ ۰۹۱۳۱۰۱۹۰۶۷‬و ‪ ۰۹۱۳۴۰۲۳۶۵۹‬بــه ایــن‬ ‫شرکت اطاع دهند‪ .‬او با بیان اینکه نام و مشخصات‬ ‫فــرد گــزارش دهنده نزد این شــرکت محفــوظ میماند‬ ‫افــزود‪ :‬مــردم همچنین میتوانند تصاویــر و فیلمهای‬ ‫مربوط را از طریق شبکههای اجتماعی به شمارههای‬ ‫یادشدهارسالنمایند‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫سه شنبه ‪ 30‬فروردین ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1328‬‬ ‫چالشمیهمانانناخوانده‬ ‫رئیــس اداره بیابانزدایــی منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیزداریاستاناصفهانگفت‪:‬ورودزودهنگامدام‬ ‫به مراتع پیامدهای مخربی دارد‪ ،‬در استان اصفهان‬ ‫شهرســتانهای ســمیرم‪ ،‬فریدونشــهر‪ ،‬فریــدن‪،‬‬ ‫چــادگان‪ ،‬لنجــان و شــهرضا در مســیر اصلی کنترل‬ ‫کوچ قرار دارند و ‪ ۱۸‬پایگاه ثابت و ‪ ۳۸‬پایگاه سیار‬ ‫کنترل کوچ در شهرستانهای همجوار مستقر است‪.‬‬ ‫حسینعلی نریمانی در گفتوگو با ایمنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مدیریــت کوچ یک پروژه ملی باهدف جلوگیری از‬ ‫ورود زودهنگام دام به مراتع اســت‪ ،‬مراتع ییاقی‬ ‫از اواخر اردیبهشــت تا اواخر شــهریورماه‪ ،‬امادگی‬ ‫چــرای دام رادارنــد اگــر زودتر از این زمــان دام وارد‬ ‫مرتع شود‪ ،‬بذر و گل گیاهان را میخورند و فرصت‬ ‫انتشار بذر انها از دست میرود‪ .‬او تکرار این اتفاق‬ ‫را باعث تضعیف پوشش گیاهی مراتع دانست و‬ ‫افزود‪ :‬از سوی دیگر لگدکوب شدن خاک مراتع با‬ ‫سم دام باعث فشردگی خاک و جلوگیری از نفوذ‬ ‫اب به درون ان میشود در مجموع ورود زودهنگام‬ ‫دام به مراتع پیامدهای مخربی مانند کاهش تولید‬ ‫علوفه‪ ،‬ایجاد سیاب و کانون گردوغبار را به همراه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۵۶‬پایگاه ثابت و سیار کنترل کوچ‬ ‫در استان‬ ‫رئیس اداره بیابانزدایی اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیــزداری اســتان اصفهــان هدف از پــروژه ملی‬ ‫کوچ را فراهم کردن امادگی الزم برای تولید علوفه‬ ‫است درحالیکه باید در مسیر استانهای بوشهر و‬ ‫فــارس از حرکــت انهــا جلوگیری میشــد‪ ،‬امــا دام‬ ‫بهراحتی این مسیر را پشت سر گذاشته و احتمال‬ ‫دارد بهجــای ‪ ۲۰‬اردیبهشــت‪ ،‬تقویــم کوچ امســال‬ ‫بسیار زودتر اغاز شود‪.‬‬ ‫چالشهای حفظ مراتع در شرایط‬ ‫خشکسالی‬ ‫و چرای دام معرفی کرد و گفت‪ :‬در استان اصفهان‬ ‫شهرســتانهای ســمیرم‪ ،‬فریدونشــهر‪ ،‬فریــدن‪،‬‬ ‫چــادگان‪ ،‬لنجــان و شــهرضا در مســیر اصلی کنترل‬ ‫کــوچ قــرار دارنــد و ‪ ۱۸‬پایگاه ثابت کنتــرل کوچ در‬ ‫ایــن مناطق و ‪ ۳۸‬پایگاه ســیار نیــز در گلوگاههای‬ ‫شهرســتانهای همجــوار ان مستقرشــده اســت‪ .‬او‬ ‫با اشــاره به تغییر تقویم کوچ به دلیل اســتفاده از‬ ‫تکنولــوژی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬درگذشــته عشــایر از‬ ‫اســتانهای بوشــهر‪ ،‬فــارس و خوزســتان در اواخــر‬ ‫فروردینمــاه حرکــت میکردنــد و اردیبهشــتماه‬ ‫به مراتع اصفهان میرسیدند اما اکنون با استفاده‬ ‫از تریلــر و کامیــون‪ ،‬ظرف ‪ ۴۸‬ســاعت دام خــود را‬ ‫به مقصد میرســانند به همین دلیل با پلیسراه و‬ ‫نیروی انتظامی هماهنگی الزم صورت گرفته است‬ ‫کــه از ورود دام پیــش از اغاز تقویم کوچ به اســتان‬ ‫جلوگیریکنند‪.‬‬ ‫خشکسالی و کمبود علوفه در استانهای‬ ‫مبدا عشایر‬ ‫نریمانیشرایطخشکسالیو مشکاتاقلیمی‬ ‫را باعث خالی شدن مراتع قشاقی در استانهای‬ ‫مبدا حرکت عشایر استان دانست و گفت‪ :‬تا قبل‬ ‫از فرارسیدن بهار در مراتع استانهای مبدا علوفهای‬ ‫برای چرای دام عشایر نیست به همین دلیل ناچار‬ ‫هستند کهبهسمتمراتعییاقیحرکت کنندو اگر‬ ‫قــرار باشــد از ورود زودهنگام دام و تخریب مراتع‬ ‫جلوگیری شود باید سازمان امور عشایر‪ ،‬نهادههای‬ ‫موردنیــاز برای دامها را تامین کننــد‪ .‬او ‪ ۱۵‬درصد از‬ ‫مجموع دام موجود در اســتان را متعلق به عشــایر‬ ‫بختیــاری‪ ،‬قشــقایی و عــرب جرقویه اعــام کرد و‬ ‫افزود‪:‬اکنونایندامپشتمرزهایسمیرمقرارگرفته‬ ‫رئیس اداره بیابانزدایی اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری استان اصفهان درباره وضعیت کنونی‬ ‫مراتــع‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا توجه به اینکه در اســفند و‬ ‫فروردینماه بارش چندانی نداشتیم‪ ،‬اکنون علوفه‬ ‫در مراتــع زودتــر خشــک میشــود و از بیــن رفتــن‬ ‫پوشــش گیاهی عشــایر دامدار را ناگزیر میکند که‬ ‫نتواننــد طبــق تقویــم ‪ ۱۲۰‬روزه در مرتــع بماننــد و‬ ‫زودتر کوچ کنند‪ .‬او شرایط مراتع استان را به دلیل‬ ‫خشکســالی نامناســب توصیف کرد و گفــت‪ :‬این‬ ‫ذخایر طبیعی نیاز به نگهداری بیشتر و بهرهبرداری‬ ‫کمتــر دامهــا دارد تا بتواند خود را برای ســال اینده‬ ‫بازیابی کند‪ ،‬رگبارهای کنونی نیز برای رشد پوشش‬ ‫گیاهــی مراتع کافی نیســت‪ ،‬برای ابیاری و سرســبز‬ ‫شدنعلوفههاییکساله‪،‬یکشبانهروز بارشالزم‬ ‫اســت بنابراین پیشبینی میشــود که ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اینده علوفههای موجــود در مراتع به دلیل گرما و‬ ‫نبودبارندگیخشکشوندو وقتیاینمنبعغذایی‬ ‫اولیه برای دام از بین برود‪ ،‬سراغ منبع ثانویه یعنی‬ ‫گل و بذر گیاهان میروند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تهیهو توزیعبیشاز ‪ 5‬هزار بستهمعیشتی‬ ‫در راستای کمکهای مومنانه در ماه مبارک رمضان‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ٥‬هزار بستهمعیشتیویژهخانوادههایزندانیاننیازمندو ایتاماز‬ ‫سویفعاالناقتصادیو اتاقبازرگانیاصفهانتهیهو توزیعشد‪.‬‬ ‫پارلمانبخشخصوصیاصفهانبهنمایندگیازفعاالناقتصادی‬ ‫خیر استان‪،‬اقدامبهتهیهوتوزیعبیشاز‪ ٥٠٠٠‬هزار بستهمعیشتی‬ ‫شامل کاالیاساسیمانند گوشت‪،‬مرغو برنجنمود‪ ٢3٠٠ .‬بسته‬ ‫از این‪ ٥٠٠٠‬بسته معیشتی بین خانواده زندانیان نیازمند و مابقی‬ ‫میانایتامتوزیعشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاری برنامهها و دورههای اموزشی به مناسبت روز زمین پاک‬ ‫مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان‬ ‫ویژهبرنامههای این ســازمان را به مناســبت روز جهانی زمین پاک‬ ‫(دوم اردیبهشــتماه) را تشــریح کــرد غامرضــا ســاکتی بــا اشــاره‬ ‫بهضرورت حفظ محیطزیســت و نهادینهســازی ان بهعنوان یک‬ ‫فرهنگ عمومی در بین شهروندان گفت‪ :‬روز جهانی زمین پاک روزی‬ ‫برای افزایش سطح اگاهی شهروندان جهت مسائل زیستمحیطی‬ ‫خـــبر‬ ‫اســت که با توجه به شــعار امســال که «ســرمایهگذاری در زمین با‬ ‫کاهــش پاســتیک» اســت برنامههــای متنوعــی را ایــن ســازمان بــا‬ ‫مشارکت دستگاههای متولی ازجمله اداره کل محیطزیست استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬اداره کل اموزشوپرورش اســتان و سازمانهای مردمنهاد‬ ‫محیطزیستی در نظر گرفته است او با اشاره به قالب برنامههای‬ ‫پیشبینیشده به مناسبت روز زمین پاک گفت‪ :‬برگزاری ویژهبرنامه‬ ‫زمیــن پــاک‪ ،‬حق ایندگان در چند مدرســه شــهر اصفهــان‪ ،‬برگزاری‬ ‫دوره اموزشــی «مدیریــت پســماند و حفاظــت از محیطزیســت»‬ ‫بهصورت مجازی‪ ،‬برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع محیطزیست‬ ‫و اجرای برنامههای پاکسازی نمادین در مناطق مختلف شهری با‬ ‫همکاری سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی ازجمله برنامههایی‬ ‫است که به مناسبت روز جهانی زمین انجام میشود‪.‬‬ ‫برنامهریزیدر راستایرفعمسائلبهارستانضروریاست‬ ‫محمدعلی احمدی‪ ،‬فرماندار اصفهان در جلسه‬ ‫همفکــری و هماهنگــی پیرامــون مســائل فرهنگــی‬ ‫شــهر بهارســتان که با حضور مســئولین دستگاهها و‬ ‫نهادهای فرهنگی اســتان‪ ،‬شهرســتان و محلی برگزار‬ ‫شد‪ ،‬با تاکید بر لزوم بررسی و برنامهریزی در راستای‬ ‫رفع مسائل و مشکات موجود بهویژه در حوزههای‬ ‫فرهنگــی اجتماعی در شــهر بهارســتان‪ ،‬عنــوان کرد‪:‬‬ ‫تاکنون بازدیدها و جلساتی کاربردی برای توجه ویژه‬ ‫مسئوالنبهمسائلو مشکاتبهارستانانجامشده‬ ‫که گام اول ان برگزاری جلســه مشــترک شــورای اداری‬ ‫استانو شهرستانبودو برایحصولنتیجه‪،‬اینروند‬ ‫را باقوت ادامه خواهیم داد‪ .‬فرماندار اصفهان افزود‪:‬‬ ‫چگونگی شــرایط بهارستان باید بررســی و بر اساس‬ ‫ان برنامهریزیهــای مدونــی برای اتخاذ تدابیــر الزم‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬احمدی تاکید کرد‪ :‬مسائل فرهنگی‬ ‫موجوددر شهر بهارستانبایستیاحصاءوپیشنهادها‬ ‫و راهکارهایی برای رفع انها ارائه گردد تا در صورت‬ ‫نیــاز هماهنگیهــای الزم بــا دســتگاههای ذیربــط‬ ‫انجام شود‪ .‬او با اشاره بر لزوم ورود جدی و با برنامه‬ ‫دستگاههای متولی حوزه فرهنگی در شهر‪ ،‬خواستار‬ ‫همفکــری و همافزایــی همــراه بــا ارائــه راهکارهــای‬ ‫عملیاتــی ایــن دســتگاهها و نهادهــای مربوطه نظیر‬ ‫فرهنگو ارشاد‪،‬ورزشو جوانان‪،‬ستادامربهمعروفو‬ ‫نهیاز منکر‪،‬سازمانتبلیغاتاسامی‪،‬بسیجو‪...‬شد‪.‬‬ ‫(( اب امانت فرزندان ماست‪ ،‬امانتدار باشیم ))‬ ‫فراخوان برگزاری مناقصه عمومی بصورت یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه جمع اوری فرعی فاضالب‬ ‫در حفره های خالی و مناطق باقیمانده در سطح شهر ارومیه به شماره فراخوان ‪ 2001005390000004‬را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت‬ ‫قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬ضمنا تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضای‬ ‫الکترونیکی (مطابق دستورالعمل ارائه شده در سامانه ستاد) پیشنهاد دهنده برسد و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ‪ 1401/01/28‬می باشد‪.‬‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫احداث شبکه جمع اوری‬ ‫فرعی فاضالب در حفره های‬ ‫خالی و مناطق باقیمانده در‬ ‫سطح شهر ارومیه‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫مدت اجرا‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫‪175,132,840,673‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪7,403,000,000‬‬ ‫(ریال)‬ ‫(ماه)‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫صالحیت های مورد نیاز‬ ‫رشته اب پایه ‪ 5‬و باالتر از‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫و همچنین داشتن گواهینامه‬ ‫صالحیت ایمنی از وزارت کار‬ ‫قیمتاسناد‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫محل تامین اعتبار ‪ :‬اعتبارات عمرانی (طبق نوع تخصیص اعتبارات ارائه شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی)‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه ‪ :‬تا ساعت ‪ 13:00‬روز یکشنبه تاریخ ‪1401/02/04‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی و مناقصه ‪ :‬تا ساعت ‪ 11:00‬صبح روز یکشنبه تاریخ ‪1401/02/18‬‬ ‫ارزیابی کیفی مناقصه گران در روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/02/18‬و گشایش پاکات قیمت پیشنهادی مناقصه گرانی که امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند در ساعت‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫‪ 09:30‬قبل از ظهر مورخ ‪ 1401/02/19‬خواهد بود‪.‬‬ ‫توجه ‪ :‬الزم بذکر است باتوجه به برگزاری مناقصه به روش فشرده الزم است اسناد و مدارک ارزیابی کیفی در پاکت مجزا از پاکت مناقصه حاوی پاکات الف و ب و‬ ‫ج در مواعد مقرر ‪ ،‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج گردیده و پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه ) عالوه بر بارگذاری در سامانه مزبور بصورت فیزیکی‬ ‫نیز بایستی قبل از اخرین مهلت ارسال پیشنهاد ها پس از رویت دفتر قراردادها تحویل دبیرخانه گردد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار‪ :‬ادرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پســتی ‪ 363‬شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی دفتر قراردادها و‬ ‫تلفن ‪04431945372‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934 :‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول ‪ 1401/01/28 :‬تاریخ نشر اگهی نوبت دوم ‪1401/01/30 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجانغربی ( سهامی خاص)‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫حلقه مفقوده اتصال مرکز‬ ‫تحقیقات و حوزه اجرا‬ ‫ورود زودهنگام عشایر پیامدهای مخربی برای مراتع به همراه دارد‬ ‫طرحی نو‬ ‫در بنبست توسعه‬ ‫هرچه به تصاویر ماهوارهای در مقایسه تغییر میزان‬ ‫فضای سبز اصفهان بین ســالهای ‪ 1984‬و اکنون نگاه‬ ‫میکنم چنان غمی بر دلم مستولی میشود و فکرم از‬ ‫هر موضوعدیگریخالی‪.‬‬ ‫کــه چه کردهایم ما بر این دیار‪ ،‬فرقی هم نمیکند‬ ‫ماموریــم یــا معــذور‪ ،‬مالکیــم یــا مســتاجر‪ ،‬کارمنــد و‬ ‫کارشناســیم یــا مدیــر‪ .‬هرچــه هســت‪ ،‬ایــن ثمــره تمام‬ ‫هنرمندیهای ما در این ســه چهار دهه و شــاید قبلتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫کــه هر چــه در توان داشــتهایم در بســاط توســعه‬ ‫گذاشــتهایم و بهجای این سرســبزیها و ســبزینگیها‪،‬‬ ‫ســاختمان و کارخانه و هر انچه زشــتی اســت بناکرده‬ ‫و شــادمان کــه درختهــا را خشــکاندیم و بهجایــش‬ ‫سکونتمانجفتوجور شدهو مالومنالمانچندبرابر‪.‬‬ ‫بدتــر اینکه نهتنهــا درس نگرفته که هــرروز در پی‬ ‫توســعه شهرک و کارخانههایمان هســتیم‪ ،‬برای اینکه‬ ‫ژســت محیط زیســتی هم بگیریم‪ ،‬میگوییم ما همه‬ ‫اســتانداردها را گذراندهایــم و از مــا بهتــر در رعایــت و‬ ‫اهمیتبهمحیطزیستدر اینزمانهنیست‪.‬‬ ‫یــاد ان کارخانــه تولید اهن افتــادم که هــرروزه دود‬ ‫ابیرنــگ! از دودکشهایــش خارج میشــود و هرســال‬ ‫جایزهصنعتسبز ودوستدار محیطزیستومسئولیت‬ ‫اجتماعی را هم به او میدهند‪.‬‬ ‫هنــوز باورمــان نشــده کــه ایــن تغییــر اقلیــم و ‪...‬‬ ‫همهوهمهریشهدر تفکرات گذشتگانمادارد کهامدند‬ ‫و در پهنــه کماب کشــور پایهگذار صنایع مادر شــدند‪،‬‬ ‫اب نیامده را بُ ردند تا کویری دیگر را زندگی بخشــند و‬ ‫زایندهرودنیمهجانراخشکاندند‪.‬‬ ‫ای بــدا بــه ایــن تفکــر کــه هنــوز دســتبردار ایــن‬ ‫نگینهای تاریخی دنیا نیست و تا نابودش نکند‪ ،‬از پای‬ ‫نخواهدنشست‪.‬‬ ‫تفکری که نهتنها پای نابودی اصفهان ایســتاده که‬ ‫خطهی سرسبز چهارمحال بختیاری را هم نشانه رفته‪،‬‬ ‫شهر قنات و قنوت و قناعت را هم بینصیب نگذاشته‬ ‫تا گردوغبار این کارخانههای کاشــی و ســرامیک و ‪ ...‬بر‬ ‫چهرهمردمانشنشیند‪.‬‬ ‫یزد که میگویند اولین شهر خشتی جهان و دومین‬ ‫شهر تاریخی دنیا است‪ ،‬انقدر سابقه و تمدن و خانه و‬ ‫ابانبار و قنات دارد که نیازی به فوالد و کاشی نداشته‬ ‫باشــد‪ ،‬چهارمحالوبختیــاری انقدر تــاالب چغاخور و‬ ‫دشــت اللههای واژگون و ابشــار زرد لیمه و ابشــار دره‬ ‫عشــق و خانههای بومگردی دارد که نیازی به فوالد و‬ ‫سیمانو منطقهویژهاقتصادینداشتهباشد‪.‬‬ ‫عزیزان‬ ‫استاندارانو فرماندارانعزیز استانهایتاریخی‬ ‫نمایندگانبزرگوار مجلسشورایاسامی‬ ‫باور کنید اخذ امتیاز شــهرک صنعتی و پاالیشگاه و‬ ‫بــا هزاران پیگیری و فشــار و ‪ ...‬افتخاری نــدارد؛ این راه‬ ‫توسعه‪ ،‬بنبست است‪ ،‬طرحی نو در اندازید‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫رویدا د اصفهان‬ ‫شماره ‪45‬‬ ‫شماره‬ ‫معــاون وزیر و سرپرســت‬ ‫کارهــا را بــا ســرعت‪ ،‬دقت و‬ ‫مرکــز تحقیقات راه‪ ،‬مســکن‬ ‫کیفیــت بهتــر انجــام دهند و‬ ‫و شهرســازی گفت‪ :‬با اتصال‬ ‫هزینهها نیز کاهــش یابد‪ .‬او‬ ‫ایــن مرکــز بــه حــوزه اجــرا و‬ ‫با اشــاره بــه ازمایشــگاههای‬ ‫ورود کاربــردی بــه کارهــای‬ ‫منحصربهفرد مرکز تحقیقات‬ ‫علیرضا‬ ‫اجرایــی میتــوان تاثیــرات‬ ‫راه‪ ،‬مســکن و شهرســازی در‬ ‫قاریقران‬ ‫مثبــت در بخشهــای‬ ‫بعضــی از بخشهــا گفــت‪:‬‬ ‫هزینهای‪ ،‬ســرعت و کیفیت را مشــاهده و از بخشی از گواهینامههای فنی که توسط این‬ ‫منابــع بــه بهترین نحو اســتفاده کرد‪ .‬علیرضا مرکــز ارائــه میشــود الزاماور بوده و بخشــی‬ ‫قاریقــران در خصوص چالشهــا‪ ،‬راهکارها‪ ،‬دیگــر جنبــه اعتبــار دهــی دارد‪ .‬قاریقــران‬ ‫نقــاط ضعــف و قــوت مرکــز تحقیقــات راه‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬با توجه به اینکــه در این مرکز‬ ‫مسکن و شهرسازی اظهار کرد‪ :‬این مرکز یکی بر روی موضوعات خاص مطالعه میشود و‬ ‫از مراکزی است که بر اساس مصوبه مجلس الزم اســت اطاعات بهروز باشد میبایست‬ ‫تاسیسشــده اســت و ازانجاییکــه مبحــث ایــن اطاعــات در حــوزه اجرایــی اســتفاده‬ ‫مســکن در دهههــای گذشــته نیز مســئلهای شــود لیکــن متاســفانه حلقــه مفقــودهای‬ ‫مهــم در کشــور بــوده‪ ،‬ایــن مرکــز باهــدف دراینبیــن مشــاهده میشــود بــه ایــن معنــا‬ ‫تدویــن و اجــرای برنامههــای مطالعاتــی و کــه فاصلهای میان این اطاعــات و حوزه اجرا‬ ‫تحقیقاتــی در مــورد ســاختمان و مســکن وجود دارد‪ .‬او افزود‪ :‬امروزه بعضا در حوزههای‬ ‫بهطــور متمرکــز بهعنــوان روشهــا و فنــون مختلف اجرایی دهههای متمادی از روشهای‬ ‫مختلف و جدید ساختوساز‪ ،‬تهیه و تدوین ســنتی اســتفاده میشــود درحالیکــه در فضای‬ ‫ضوابــط و اییننامههــا و دســتورالعملهای دانشگاهی نواوریهای زیادی ایجادشده است‪.‬‬ ‫کاربــردی انهــا‪ ،‬صــدور گواهــی فنــی بــرای معــاون وزیــر و سرپرســت مرکز تحقیقــات راه‪،‬‬ ‫تولیدات مصالح و ‪ ...‬ایجاد میشود‪.‬‬ ‫مسکن و شهرسازی بیان داشت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫او افزود‪ :‬پس از ادغام دو وزارتخانه (راه یکــی از اهــداف در نظر گرفتهشــده این اســت‬ ‫و ترابــری) و (مســکن و شهرســازی)‪ ،‬ضمــن که مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مســکن و شهرســازی به‬ ‫حفــظ شــانیت این مرکز‪ ،‬بخشهایــی از راه بدنه وزارتخانه و ادارات کل استانها بهصورت‬ ‫و ترابــری نیــز به ان اضافه شــد‪ .‬معاون وزیر ساختاری متصل شود‪ .‬او با بیان اینکه ترکیب و‬ ‫و سرپرســت مرکــز تحقیقــات راه‪ ،‬مســکن و بدنه ی این مرکز یک مجموعه با پتانسیل باال و‬ ‫شهرســازی بــا بیان اینکه ایــن مرکز اصطاحا سرمایهفکریوانسانیاست‪،‬گفت‪:‬ازانجاییکه‬ ‫اتــاق فکــر حوزههــای مختلــف و متعــدد مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مســکن و شهرســازی طیف‬ ‫وزارت راه و شهرســازی اســت و تحقیقــات کاری و میزان تاثیر اقدامات در کان را میبیند‪،‬‬ ‫کاربــردی انجــام میدهــد اذعــان داشــت‪ :‬درصورتیکــه بهطــور کاربــردی وارد کارهــای‬ ‫هدف اصلی در مرکز این اســت که با انجام اجرایی شــود قطعا میتوانــد در بخشهای‬ ‫کار مطالعاتــی در حوزههــای تخصصــی‪ ،‬بــه هزینهای‪ ،‬سرعت و کیفیت تاثیرگذار باشد و‬ ‫مجموعــه اجرایــی یــاری رســاند تــا بتواننــد از منابع به بهترین نحو استفاده شود‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫اجرای پروژههای عمرانی‬ ‫به ارزش ‪ ۱۱00‬میلیارد تومان در اصفهان‬ ‫معــاون عمــران شــهری‬ ‫جابهجایی تاسیســات شــهری‬ ‫شــهردار اصفهــان گفــت‪ :‬در‬ ‫بهویژه شــبکه فاضاب اســت‬ ‫حــال حاضــر بــرای پروژههــای‬ ‫که در این جلسه تصمیم گرفته‬ ‫عمرانــی فعــال شــهر اصفهان‬ ‫شــد‪ ،‬اداره اب و فاضــاب بــا‬ ‫یکهــزارو ‪ 1٠٠‬میلیــارد تومــان‬ ‫همــکاری شــهرداری اصفهــان‪،‬‬ ‫ایرج مظفر‬ ‫قــرارداد منعقدشــده کــه ‪3٠٠‬‬ ‫ظرفچندماهایندهاینمسئله‬ ‫میلیــارد تومــان ان متعلــق بــه‬ ‫راحل کنندتاپروژهتکمیلشود‪.‬‬ ‫مرکز همایشهایبینالمللی‪ ٢٢٠،‬میلیاردتومان مظفر در خصوص مرکز جامع توانمندسازی باغ‬ ‫مربــوط بــه رینــگ چهــارم حفاظتــی و مابقــی فدک گفت‪:‬امروز در اینجلسهباحضور شهردار‬ ‫مربوط به پروژههای خرد عمرانی در مناطق ‪ 1٥‬و رئیس شورای اسامی شهر‪ ،‬مسائل مربوط به‬ ‫گانه شهری است‪ .‬ایرج مظفر در جلسه بررسی انتخاب بهرهبردار این مرکز‪ ،‬نوع دیوار حفاظتی‬ ‫پروژههای شــاخص عمرانی شــهرداری اصفهان بــه دور ایــن مرکــز و تاسیســات و تجهیــزات ان‬ ‫کــه در دفتــر تجهیــز کارگاه مرکز توانمندســازی تعیین تکلیف شد و این پروژه تا اواسط خرداد‬ ‫باغ فدک برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این جلســه بهصــورت کامل تکمیل و بــه بهرهبردار تحویل‬ ‫ســه پروژه رینگ چهارم حفاظتی شــهر‪ ،‬تقاطع داده میشــود‪ .‬او در توضیح پروژههای عمرانی‬ ‫ورزشــکار و مرکز جامع توانمندســازی بررســی و در دســت اقــدام گفــت‪ :‬در حــال حاضــر برای‬ ‫در خصوص راهکارهای رفع مشکات در مسیر پروژههایعمرانیفعالشهر اصفهانیکهزارو‬ ‫اجــرای ایــن پروژهها بحث و تبادلنظر شــد‪ .‬او ‪ 1٠٠‬میلیــارد تومــان قرارداد منعقدشــده که ‪3٠٠‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬ارائه راهحل برای تامین منابع مالی و میلیارد تومان ان متعلق به سالن همایشهای‬ ‫ازادسازی سریعتر رینگ چهارم ترافیکی ازجمله بینالمللی‪ ٢٢٠ ،‬میلیارد تومان مربوط به رینگ‬ ‫مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد‪ ،‬چراکه چهارم حفاظتی و مابقی مربوط به پروژههای‬ ‫این پروژه بار مالی زیادی به شــهرداری اصفهان خرد عمرانی در مناطق ‪ 1٥‬گانه شهری است‪.‬‬ ‫تحمیــل میکنــد‪ ،‬بنابرایــن مقــرر شــد کمیتهای‬ ‫معــاون عمــران شــهری شــهردار اصفهــان‬ ‫ویژه متشــکل از شهرداری منطقه ‪ ،1٥‬معاونت خاطرنشــان کــرد‪ :‬اتمــام مرکــز جامــع‬ ‫عمران و شهرســازی شــهرداری‪ ،‬مســئوالن مالی توانمندســازی‪ ،‬ازادســازی و اجــرای بخشــی از‬ ‫شــهرداری و اعضای کمیســیون عمرانی شــورای رینــگ چهارم حفاظتی (کیلومتر ‪ ٠‬تا ‪ )9‬تکمیل‬ ‫اسامی شهر تشکیل شود تا مسائل مالی پروژه مرکــز همایشهای بینالمللــی‪ ،‬افتتاح چندین‬ ‫ســریعتر پیگیری شــود‪ .‬معــاون عمران شــهری فرهنگســرا و ورزشــگاه در مناطــق مختلــف‬ ‫شهردار اصفهان با اشاره به تقاطع ورزشکار بلوار شهرداری‪ ،‬اتمام تقاطع ورزشکار فرزانگان و اغاز‬ ‫فرزانگان کهتنها‪ 3٠‬درصداز کلپروژهباقیمانده تقاطــع ایتاهلل غفاری ازجمله پروژههای فعال‬ ‫است‪ ،‬گفت‪:‬مهمترینمسئلهدر اتماماینپروژه در سال ‪ 14٠1‬است‪.‬‬ ‫سامانه شفافیت شهرداری اصفهان در‬ ‫دسترس عموم قرار گرفت‬ ‫مناطــق ‪ ۱۵‬گانه بــه تفکیک‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و امور‬ ‫پروژههــای شــاخص و‬ ‫بینالملــل شــهرداری اصفهان‬ ‫منطقــهای در ایــن ســامانه‬ ‫گفــت‪ :‬بهمنظــور دسترســی‬ ‫قید شــده اســت و اطاعات‬ ‫شفاف شهروندان به اطاعات‬ ‫منــدرج در ســامانه‪ ،‬قابلیت‬ ‫شــهری‪ ،‬مشــخصات تمــام‬ ‫علی معرک‬ ‫جســتوجو نیــز دارد‪.‬‬ ‫پروژههــای شــهرداری اصفهان‬ ‫نژاد‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و امــور‬ ‫اعــم از معاونتها و ســازمان‬ ‫و دیگــر بخشهــای طــرف قــرارداد شــهرداری بینالملــل شــهرداری اصفهــان تصریــح کرد‪:‬‬ ‫بــر روی ســامانه شــفافیت قرار میگیــرد‪ .‬علی در جلســه اخیــر کمیتــه ســامت اداری مقرر‬ ‫معرک نژاد در ســی و هشــتمین جلسه شورای شــد بهجــز مناطــق و معاونتهــا‪ ،‬ســازمان‬ ‫اسامی شهر اصفهان اظهار کرد‪ :‬اعضای کمیته فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری‬ ‫ســامت اداری معتقــد بودنــد درج اطاعــات اصفهــان نیــز پروژههــای خــود را در ایــن‬ ‫در ســامانه شــفافیت بهصــورت جزئی ممکن ســامانه قــرار دهــد‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬بر‬ ‫اســت قابلاســتفاده نباشــد امــا درنهایــت‪ ،‬در اســاس مهلــت قانونی‪ ،‬ســامانه شــفافیت از‬ ‫ایــن ســامانه‪ ،‬اطاعــات کامــل پروژهها شــامل ‪ ۲۹‬فروردیــن در دســترس عمــوم قرارگرفتــه‬ ‫مشــخصات هر پــروژه‪ ،‬بودجــه موردنظــر و‪ ...‬و البتــه تاکنون نیز شــهروندان میتوانســتند‬ ‫بهطور دقیق درج شد‪.‬‬ ‫از طریق پرتال شهرداری اصفهان نسبت به‬ ‫او افــزود‪ :‬کل پروژههــای فعــال در مشاهده این سامانه اقدام کنند‪.‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیاصفهان‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1364‬‬ ‫شاهکاری کهمسی‬ ‫بعد از ‪ 80‬سال تکرارش کرد‬ ‫ســتاره تیم ملی ارژانتین به‬ ‫می کنــد‪ ،‬پــر کنــد‪ .‬لئو ‪ 10‬ســال‬ ‫ســومین بازیکن تاریــخ فوتبال‬ ‫پیــش بالبــاس بارســا پنــج گل‬ ‫کشــورش تبدیــل شــد کــه در‬ ‫در یــک بازی (مقابــل لورکوزن‬ ‫یــک بــازی پنــج گل می زنــد‪.‬‬ ‫در لیــگ قهرمانــان اروپــا) بــه‬ ‫ایــن روزهــا وقتی لیونل مســی‬ ‫ثمر رسانده بود‪ .‬مسی با پنج‬ ‫مسی‬ ‫پیراهن تیم ملــی ارژانتین را به‬ ‫گلی که مقابل اســتونی به ثمر‬ ‫تــن می کند‪ ،‬تبدیــل به بازیکن‬ ‫رساند‪ ،‬به رکورد گلزنی خود در‬ ‫متفاوتــی م ‬ ‫یشــود؛ او چهــار روز بعــد از کمــک ارژانتیــن اضافه کرد‪ ،‬او اکنــون در ‪ 162‬بازی به‬ ‫بــه تیم ملی کشــورش بــرای غلبه بــرای ایتالیا و ‪ 86‬گل رســیده اســت (‪ 30‬گل بیشــتر از گابریل‬ ‫قهرمانی در فینالیســیما‪ ،‬تمام گ لهــا ارژانتین را باتیســتوتا که بعد از او حضور دارد)‪ .‬در تاریخ‬ ‫در بازی دوســتانه مقابل استونی به ثمر رساند‪ 120 .‬ســاله تیــم ملــی ارژانتیــن تنهــا دو بازیکــن‬ ‫هواداران البی سلسته امیدوارند که مسی بتواند دیگر تابه حال پنج گل در یک مسابقه به ثمر‬ ‫در جام جهانی‪ 2022‬قطر به جادوی خود ادامه رســانده اند‪ .‬مســی عــاوه بــر پنــج گلی کــه در‬ ‫دهــد‪ ،‬زیــرا ارژانتین اکنون بــا او ‪ 33‬بازی بدون ورزشگاه ال سادار پامپلونا در اسپانیا به استونی‬ ‫شکست را پشت سر گذاشته است‪ .‬مسی هرگز زد‪ ،‬یک بار دیگر در دوران فوتبالی خود پنج گل‬ ‫جام جهانی فوتبال را فتح نکرده است‪ .‬او پس با پیراهن بارسلونا به ثمر رسانده بود‪ .‬این به ده‬ ‫از کسب دو جام کوپا امریکا ‪ 2021‬و فینالیسیما سال قبل برمی گردد؛ جایی که مسی در مرحله‬ ‫‪ 2022‬امیدوار اســت بتواند عنوانی را که جای یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا ‪2011-12‬‬ ‫خالــی ان در ویتریــن افتخاراتــش خودنمایــی پنج گل به لورکوزن زد‪.‬‬ ‫مصدومیتصالح‬ ‫و نگرانی باشگاه لیورپول‬ ‫محمــد صــاح‪ ،‬ســتاره‬ ‫تصمیــم گرفــت کــه باوجــود‬ ‫مصــری‪ ،‬حاضــر بــه انجــام‬ ‫دردی کــه داشــت در ترکیــب‬ ‫ازمایش به درخواست لیورپول‬ ‫تیــم ملــی به میــدان بــرود‪ .‬او‬ ‫نشــد تا بتوانــد بــرای تیم ملی‬ ‫درخواست لیورپول برای انجام‬ ‫کشــورش بــازی کنــد‪ .‬تیــم ملی‬ ‫ازمایــش پیــش از بــازی را رد‬ ‫محمدصالح‬ ‫مصریکشــنبه شب گذشــته در‬ ‫کــرد و حــاال پــس از بــازی این‬ ‫چارچوب رقابت های انتخابی‬ ‫ازمایش را انجام خواهد داد‪».‬‬ ‫جــام مل ‬ ‫تهــای افریقــا به مصاف گینــه رفت و ایــن پیروزی باعث شــد کــه مصــر در رده دوم‬ ‫موفق شــد با نتیجه یک بر صفر برابر این تیم جــدول گروهــش قرار بگیرد امــا جالل که پس‬ ‫به پیروزی برســد‪ .‬صالح از ابتدای این بازی در از اســتعفای کارلوس کی روش هدایت این تیم‬ ‫ترکیب اصلی تیم ملی کشورش به میدان رفت را برعهده گرفته‪ ،‬امیدوار اســت که ان ها بتوانند‬ ‫و به مصر برای کســب ســه امتیاز حســاس این عملکرد بهتری داشته باشند‪ .‬او دراین باره اظهار‬ ‫بــازی در گــروه ‪ D‬کمــک کــرد‪ .‬او در تمام طول داشت‪« :‬به برد اطمینان داشتم اما از این که تا‬ ‫‪ 90‬دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشت و این پایاننیمهاولبهگلنرسیدیممتعجببودم‪.‬ما‬ ‫در حالی بود که پیش از ان از مصدومیتی رنج ترجیح دادیم سبک بازی را عوض نکنیم و این‬ ‫می برد که باعث نگرانی کادر پزشکی لیورپول کار جواب داد‪ .‬از بازیکنان به خاطر تالشــی که‬ ‫نیــز شــده بــود‪ .‬ایهاب جــال‪ ،‬مربــی تیم ملی کردندتشکر می کنم‪.‬مابدونشکدر دیدارهای‬ ‫مصــر‪ ،‬پس از پایان بــازی به خبرنگاران گفت‪ :‬بعدیپیشرفتخواهیمکردوامیدواریمبتوانیم‬ ‫«صالح از مصدومیت رنج می برد و بااین حال بازی جذابی برای هواداران ارائه کنیم‪».‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-898‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۶۸۶۰‬مورخ ‪ 1400/12/26‬خانم ناهید مددی نجف ابادی فرزند قنبر در ششدانگ یکبابخانه به‬ ‫مساحت ‪ 102/34‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۲‬فرعی از ‪ ۲۲‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۴‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/02:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/17 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1318953‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-927‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪- ۵۶۸‬مورخ ‪ 1401/01/29‬خانم مریم عبدالعظیمی نجف ابادی فرزند حسینعلی ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 135/70‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۴‬فرعی از ‪ ۱۲۱۴‬اصلی واقع در قطعه ‪۱۰‬‬ ‫بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/02:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/17 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1319001‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-935‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۰۵۴۶‬و ‪ ۰۵۴۷‬مورخ ‪ 1401/01/29‬خانم عفت معینی نجف ابادی فرزند حسن در سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکبابخانه و اقای صادق رجائی فرزند محمدعلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه‬ ‫به مساحت ‪ 209/08‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۷۸۵‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۶‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک‬ ‫اصفهان ‪-‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/17 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1320120‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-925‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۶۵۶۹‬مورخ ‪ 1400/12/12‬اقای فریدون رضایی فرزند محمد على در ششدانگ یکباب مغازه به‬ ‫مساحت ‪ 30/42‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۸۶۹‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۴‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک‬ ‫اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/17 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1319685‬م الف‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1247‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی‬ ‫یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار و محلی) بشرح ذیل‬ ‫حضور فرهاد در امارات بازتاب های فراوانی داشته است‬ ‫جاه طلبی های مجیدی با ببرها‬ ‫روزنامه های اماراتی از بازگشت فرهاد مجیدی‬ ‫بــه لیگ این کشــور باهــدف یک چالــش متفاوت‬ ‫نســبت به دوران حضور در استقالل خبر داده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ورزش سه‪ ،‬حضور فرهاد مجیدی در تیم‬ ‫اتحاد کلبا امارات بازتاب های زیادی در رسانه های‬ ‫ایــن کشــور داشــت‪ .‬ســرمربی قهرمــان بیســت و‬ ‫یکمین دوره رقابت های لیگ برتر‪ ،‬این بار باهدف‬ ‫چالش جدیدی در لیگ این کشور‪ ،‬به دنبال اثبات‬ ‫یهــای خود اســت و باید دید کــه او در این‬ ‫توانای ‬ ‫تیماماراتیچهنتایجیرابهدستمی اورد‪.‬پیوستن‬ ‫سرمربیسابقاستقاللبهاتحادکلبااماراتباواکنش‬ ‫گسترده در رسانه ها و روزنامه های این کشور همراه‬ ‫بود که گوشه ای از ان را مرور می کنیم‪ .‬روزنامه الرویه‬ ‫در گزارشی نوشته است‪ :‬فرهاد مجیدی پس ازاینکه‬ ‫به عنوان بازیکن با چهار تیم الوصل‪ ،‬العین‪ ،‬شباب‬ ‫االهلی و النصر در لیگ امارات درخشید‪ ،‬اکنون پس‬ ‫از سال ها غیبت و در جستجوی شکوه مربیگری به‬ ‫لیگ کشورمانبازگشت‪.‬در مدتهفتسالحضور‬ ‫این ملی پوش سابق ایرانی در ورزشگاه های امارات‬ ‫که در ان عناوین زیادی با به ثمر رساندن ‪ ۷۷‬گل‬ ‫به دست امد‪ ،‬او در رده پنجم لیست بهترین گلزنان‬ ‫خارجــی تاریــخ لیگ امــارات قــرار گرفت‪ .‬مجیدی‬ ‫کســاله با اتحاد کلبا کــه برای‬ ‫بــا عقد قــراردادی ی ‬ ‫یک فصــل دیگر نیز قابل تمدید اســت‪ ،‬این بــار از‬ ‫طریقهدایتیکتیمبهفوتبالاماراتبازمی گردد‬ ‫تاپساز اولینتجربهموفقبااستقاللتهران‪،‬اتحاد‬ ‫کلبــا دومیــن تیم تحت هدایــت این مربــی جوان‬ ‫باشــد‪ .‬او در ســال ‪ ۲۰۱۸‬به عنــوان کمک مربــی‬ ‫کارش را در استقالل شروع کرد و سپس در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬به مدت دو فصل ســرمربی این تیم بود‪.‬‬ ‫مجیــدی موفــق شــد با کســب عنــوان قهرمانی‬ ‫لیــگ برتــر ایــران‪ ،‬اســتقالل تهــران را دوبــاره به‬ ‫ســکوی نخســت فوتبــال ایــران بازگردانــد‪ .‬او‬ ‫قبــل از بازنشســتگی از فوتبــال و اغــاز فعالیت‬ ‫در پســت مربیگــری‪ ،‬به عنــوان کاپیتــان بــا ایــن‬ ‫تیــم بــه قهرمانــی رســید و پــس از ‪ ۸‬فصــل کــه‬ ‫قهرمانــی جایــی در ویتریــن افتخارات باشــگاه‬ ‫نداشــت‪ ،‬اســتقالل را بــه ایــن دســتاورد رســاند‪.‬‬ ‫بــا انتصــاب فرهاد مجیــدی ‪ ۴۵‬ســاله به عنوان‬ ‫مربــی اتحاد کلبا‪ ،‬شــادی در بین هواداران لیگ‬ ‫و ب هطــور خــاص طرفــداران ببرها (لقــب اتحاد‬ ‫کلبــا) حاکــم شــد‪ .‬به این دلیل کــه مجیدی قبال‬ ‫اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪-7‬اصلی اراضی کوه کمر‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یک قطعه باغ از پالک ‪ 137‬فرعی از ‪ 7‬اصلی فوق به مساحت ‪ 8384/68‬متر مربع ابتیاعی‬ ‫اقای ولی شاکری از محل مالکیت رسمی احمد هدایت برابر رای شماره ‪ 1401 -0390‬مورخه ‪1401/02/18‬‬ ‫ کالسه ‪1400 – 0289‬‬‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه‬ ‫اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره‬ ‫ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت‬ ‫به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند‬ ‫در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر‬ ‫به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬اکبر اقبالی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و‬ ‫امالک منطقه یک بجنورد ‪/1328959‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -1254‬نظر بر اینکه اقای امین شهباززاده برابر سند وکالت فروش اموال غیر منقول شماره ‪ ۷۱۱۷۲‬مورخ‬ ‫‪ 1400/11/11‬دفتر خانه ‪ 48‬اردبیل از طرف اقای محبوب علی زاده برابر درخواست وارده ‪-۱۰۰۳۸۷۷6‬‬ ‫‪ 1400/12/2‬مدعی شده است که سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان مسکونی راجع‬ ‫به پالک ‪ ۸۷۳‬فرعی از ‪ 86‬اصلی بخش سه اردبیل‪ ،‬که در صحفه ‪ 452‬دفتر ‪ ۲۸6‬به شماره چاپی ‪283568‬‬ ‫بنام اقای محبوب على زاده ثبت و سند صادر گردیده که بعلت نامعلومی مفقود و پس از جستجوی کامل پیدا‬ ‫نشده است تقاضای سند مالکیت المثنی نموده است‪ ،‬لذا مراتب طبق بخشنامه ‪140180003184000065‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/3/11‬دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ سپس در اجرای تبصره یک ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی قانون‬ ‫ثبت موضوع یکبار در روزنامه اگهی گردیده که هر کس ادعائی بوجود سند مالکیت یا سند معامله بنام خود‬ ‫داشته باشند ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز پس از تاریخ انتشار این اگهی دالیل قانونی و یا اصل سند مالکیت را با اخذ‬ ‫رسید تسلیم این اداره نمایند‪ .‬بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی سند مالکیت‬ ‫المثنی صادر و تسلیم خواهد شد و اسناد اولیه از درج اعتبار ساقط خواهد شد‪ * .‬دارای یک فقره رهنی بشماره‬ ‫‪ 1390/5/16 -۲۰۷۲‬دفترخانه ‪ ۱۳۲‬اردبیل به نفع بانک ملت در رهن می باشد‪ .‬تاریخ انتشار‪1401/03/17 :‬‬ ‫رحمان حسنی قابل ‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ‪ ۲‬اردبیل‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -1249‬شماره نامه ‪ 140185602006002034‬تاریخ ارسال نامه‪ 1401/03/08 :‬اقای عبدالرضا رضائی‬ ‫خوزانی فرزند فرج اله با تسلیم یک برگ استشهاد شهود مدعی هستند سند مالکیت تحریری دفترچه ای‪/‬‬ ‫برگی ششدانگ پالک ثبتی ‪ 113/973‬واقع در خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که مالکیت ذیل شماره‬ ‫دفتر امالک ‪ 686‬صفحه ‪ 533‬و شماره چاپی ‪ 478238‬د‪ 93/‬ثبت و تسلیم گردیده و به موجب رای قانون‬ ‫تعیین تکلیف ‪ 11835‬مورخ ‪ 1393/12/24‬به نامبرده انتقال یافته ‪ ،‬مفقود شده است و لذا سند مالکیت در اثر‬ ‫مفقودی فاقد اصالت می باشد و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اند‪ .‬لذا طبق تبصره یک اصالحی‬ ‫ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی‬ ‫ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره‬ ‫مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس‬ ‫و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند‬ ‫ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1401/03/17‬رییس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده ‪ 1327392‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -1250‬شماره نامه ‪140185602006001874‬تاریخ ارسال نامه‪ 1401/03/04 :‬کبری عادلیان فرزند‬ ‫قاسم به کدملی ‪ 1140993658‬به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسما گواهی‬ ‫شده مدعی است که سند سه دانگ مشاع از ششدانگ مالکیت پالک شماره ‪ 101‬فرعی از ‪ 116‬اصلی بخش‬ ‫‪ 14‬ثبت اصفهان که در دفتر امالک ‪ 10‬صفحه ‪ 386‬به نام ابراهیم حاجی ابراهیمی ورنوسفادرانی سند صادر‬ ‫و تسلیم گردیده است و به موجب سند انتقال ‪ 172988‬مورخ ‪ 11‬مرداد ‪ 1386‬دفترخانه ‪ 73‬به کبری عادلیان‬ ‫انتقال گردیده است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده‬ ‫را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هرکس مدعی‬ ‫انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از‬ ‫تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و‬ ‫سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت‬ ‫مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی‬ ‫تسلیم خواهد شد‪.‬تاریخ انتشار ‪ 1401/03/17‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سیدامیرحسین‬ ‫حسن زاده ‪ 1328713‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -1248‬شماره نامه ‪140185602006001876‬تاریخ ارسال نامه‪ 1401/03/04 :‬کبری عادلیان فرزند قاسم‬ ‫به کدملی ‪ 1140993658‬به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا شهود رسما گواهی شده‬ ‫یکــی از ســتاره های لیگ بود و حــاال در لیگ ما‬ ‫سرمربیگری می کند‪ .‬او برای رسیدن به اهدافش‬ ‫و کسب جاه طلبی های بزرگ می جنگد‪ ،‬به ویژه‬ ‫که شــهرت و ســابقه ای ممتاز در ورزشــگاه های‬ ‫امــارات دارد کــه او را با جزییات فوتبال امارات‬ ‫اشــنا می کنــد تــا ان را در خدمــت تیم جدیدش‬ ‫اتحاد کلبا قرار دهد‪ .‬او جانشین خورخه داسیلوا‬ ‫ســرمربی اروگوئه ای شد‪ .‬مجیدی ملزم به حفظ‬ ‫ثبات فنی داســیلوا در ســال های گذشــته اســت‪،‬‬ ‫چراکــه این تیم به شــخصیتی قوی تبدی لشــده‪،‬‬ ‫جایگا ههــای خوبــی در جــدول لیــگ را بــه خود‬ ‫اختصــاص داده و از ورود بــه چرخــه ســقوط و‬ ‫تهــای عقب افتاده کامال‬ ‫جنگیــدن برای موقعی ‬ ‫فاصله گرفته اســت‪ .‬روزنامه االتحــاد امارات نیز‬ ‫در گزارشــی به حضور سرمربی ســابق امارات در‬ ‫فوتبــال ایــن کشــور پرداختــه و با تیتر‪ :‬معاشــقه‬ ‫مجیــدی بــا «ســال های درخشــان» در رهبــری‬ ‫«ببرها» نوشته است‪ :‬باشگاه اتحاد کلبا از امضای‬ ‫قراردادی با فرهاد مجیدی سرمربی ایرانی برای‬ ‫هدایــت «ببرها» در فصل اینده خبر داد‪ .‬فرهاد‬ ‫تنهــا یــک تجربــه مربیگری در باشــگاه اســتقالل‬ ‫تهــران دارد و از ســال ‪ ۲۰۱۸‬کارش را به عنــوان‬ ‫کمک مربی شــروع کــرد‪ .‬او در فوتبــال امارات به‬ ‫دنبال جایگاهی مشابه افتخارات کسب شده اش‬ ‫به عنــوان بازیکن اســت‪ .‬مجیدی در ســال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫و بــه مــدت دو فصل هدایت اســتقالل تهــران را‬ ‫برعهده گرفت و با ثبت رکورد ‪ ۳۰‬مسابقه بدون‬ ‫باخت در لیگ برتر ایران‪ ،‬به دســتاورد تاریخی‬ ‫بــا اســتقالل رســید و بــا ‪ ۶۸‬امتیــاز‪ ،‬باالتریــن‬ ‫امتیــاز تاریــخ ایــن رقابت ها را کســب کــرد‪ .‬تیم‬ ‫او همچنیــن بــا دریافــت تنهــا ‪ ۱۰‬گل عنــوان‬ ‫بهترین خط دفاعی تاریخ مسابقات را به خود‬ ‫اختصاص داد‪ .‬فرهاد توانست استقالل را پس از ‪۸‬‬ ‫فصلمتوالیبه عنوانقهرمانیدر لیگبرتر برساند‪.‬‬ ‫اخرین بار در فصل‪ ۲۰۱۳– ۲۰۱۲‬بود که استقالل به‬ ‫قهرمانی دست یافت و مجیدی در ان زمان کاپیتان‬ ‫تیمبودو قبلاز بازنشستگی‪،‬جامقهرمانیرا باالی‬ ‫سر برد‪ .‬فرهاد در انتظار یک چالش جدید با اتحاد‬ ‫کلبا است‪ ،‬زیرا این دومین تجربه در دوران حرفه ای‬ ‫او است‪.‬او همچنیندر محیطیمتفاوتبااهداف‪،‬‬ ‫جاه طلبی ها و توانایی هایی کار می کند که مشابه‬ ‫باشگاهقبلی اشنیست‪.‬‬ ‫مدعی است که سند سه دانگ مشاع از ششدانگ مالکیت پالک شماره ‪ 101‬فرعی از ‪ 116‬اصلی بخش ‪14‬‬ ‫ثبت اصفهان که در دفتر امالک ‪ 163‬صفحه ‪ 49‬به نام مرتضی مختاری ورنوسفادرانی سند صادر و تسلیم‬ ‫گردیده است و به موجب سند انتقال ‪ 172988‬مورخ ‪ 11‬مرداد ‪ 1386‬دفترخانه ‪ 73‬به کبری عادلیان انتقال‬ ‫گردیده است و معامله دیگری نیز انجام نگردیده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را‬ ‫نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هرکس مدعی انجام‬ ‫معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم‬ ‫نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا‬ ‫در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬تاریخ‬ ‫انتشار ‪ 1401/03/17‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده ‪ 1328718‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -1213‬خانم پروانه معصومی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعی مفقودشدن سندمالکیت به شماره‬ ‫‪ 546221‬سری ج سال ‪ 97‬به شماره دفتر الکترونیکی ‪ 139820302035003951‬به میزان هفت سهم از‬ ‫کل هفت سهم دانگ پالک ‪ 406/27999‬واقع در بخش ‪ 16‬ثبتی اصفهان (شاهین شهر) اظهار داشته که‬ ‫سندمالکیت مرقوم در اثر جابه¬جایی ازبین رفته چون درخواست صدور سندالمثنی گردیده‪ ،‬که فاقد رهنی و‬ ‫بازداشتی می باشد‪ ،‬طبق تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که هرکس مدعی انجام‬ ‫معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و‬ ‫اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر‬ ‫اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد‬ ‫شد‪ .‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر م‪/‬الف ‪1329480‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1261‬برابر رای شماره ‪ –140160324001000256‬مورخ ‪ 1401/02/5‬هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندرگناوه‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای حسین مسعودی نیا فرزند محمد به شماره شناسنامه ‪10102‬‬ ‫کد ملی ‪ 3539290052‬صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 140‬متر مربع در‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 114‬فرعی از ‪ 915‬اصلی واقع در عبدامام گناوه خریداری مع الواسطه از اقای فرامرز شمسی‬ ‫زاده محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر‬ ‫به مراجع ذیصالح قضایی نمی باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ -1401/03/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬محمد چهابدار_ رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرستان گناوه شماره‪/134 :‬م‪.‬الف‪/‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1260‬برابر رای شماره ‪ –140160324001000553‬مورخ ‪ 1401/02/22‬هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای خدابخش ملک زاده فرزند علی مراد به شماره شناسنامه ‪14826‬‬ ‫کد ملی ‪ 3539337611‬صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 140/55‬متر مربع‬ ‫در قسمتی از پالک ‪ 917‬اصلی واقع در امامزاده (سربست) گناوه خریداری مع الواسطه از اقای غالمرضا خلفی‬ ‫و شرکاء محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‬ ‫در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر‬ ‫به مراجع ذیصالح قضایی نمی باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ -1401/03/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬محمد چهابدار_ رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرستان گناوه شماره‪/131 :‬م‪ .‬الف‪/‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1259‬برابر رای شماره ‪ 140160324001000532‬مورخ ‪ 1401/02/21‬هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای بهرام نصاری فرزند هادی به شماره شناسنامه ‪ 3530101281‬کد‬ ‫ملی ‪ 3530101281‬صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 414/07‬متر مربع‬ ‫در قسمتی از پالک ‪ 917‬اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه از اقای کرم و حسین و میر حسین‬ ‫منظم و شرکاء محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬صدور سند مالکیت مانع مراجعه‬ ‫متضرر به مراجع ذیصالح قضایی نمی باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ -1401/03/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬محمد چهابدار_ رئیس ثبت‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫نکونام در نزدیک ترین‬ ‫حالت ممکن به استقالل‬ ‫به نظر می رسد مسئوالن استقالل نهایتا تا چهارشنبه‬ ‫جواد نکونام را به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی‬ ‫کنند‪ .‬مســئوالن اســتقالل بعد از جدایی فرهاد مجیدی‬ ‫مهم ترین کار خودرابهانتخابسرمربیجدیداختصاص‬ ‫داده انــد و دراین باره تالش های زیادی انجام داده اند‪ .‬در‬ ‫شرایطکنونیخیلی هااز حضور مربیخارجیدر استقالل‬ ‫حرف می زدند اما استقالل زمان زیادی برای شروع دوران‬ ‫اماده سازیپیشفصلوهمچنیننقلوانتقاالتتابستانی‬ ‫در اختیــار نــدارد‪ .‬اگرچه مســئوالن اســتقالل روی برخی‬ ‫گزینه هایخارجیمطالعاتیانجامداده انداماعقدقرارداد‬ ‫با مربی خارجی همان هزینه بر است و هم زمان بیشتری‬ ‫می طلبد‪ .‬بی تردید پروسه مذاکره‪ ،‬توافق و عقد قرارداد‬ ‫با مربیان خارجی روزهای دیگری را نیز برای استقاللی ها‬ ‫خواهد کشت و مصطفی اجورلو مدیرعامل استقالل هم‬ ‫دوســت نــدارد زمان را بیــش از این هدر بدهــد‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر اصلی ترین گزینــه ایرانی اجورلو و همکارانش برای‬ ‫سرمربیگری استقالل جواد نکونام اســت‪ .‬در این شرایط‬ ‫مذاکــرات اولیه با نکونام صورت گرفتــه و این مربی هم‬ ‫خودشعالقه مندبهنشستنروینیمکتاستقاللاست‪.‬‬ ‫مدیراناستقاللدر تالشهستندتاهرچهسریع تر و نهایتا‬ ‫تا روز چهارشنبه سرمربی جدید را برگزینند و ازانجایی که‬ ‫تا ان موقع نمی توانند با یک مربی خارجی قرارداد امضا‬ ‫کنند‪ ،‬نکونام را به گزینه ســرمربیگری تبدیل کرده اند‪ .‬در‬ ‫چنینفضاییجوادنکونامدر نزدیک ترینحالتممکن‬ ‫به اســتقالل قرارگرفته اســت؛ این مربی که در نساجی و‬ ‫فوالد نتایج خوبی گرفت و موفقیت های چشمگیری را‬ ‫کسب کرد‪ ،‬اکنون در امارات بسر می برد اما احتماال طی‬ ‫یکی دو روز اینده مذاکرات نهایی اش را انجام می دهد و‬ ‫توافق حاصل می شود‪ .‬اگر اتفاق خاصی رخ ندهد نهایتا‬ ‫نکونامتاچهارشنبهبه طور رسمیبه عنوانسرمربیجدید‬ ‫اســتقالل انتخاب خواهد شد‪ .‬البته که حضور نکونام در‬ ‫اســتقالل منوط به راضی کردن باشــگاه فوالد خوزســتان‬ ‫است و اجورلو در فاز بعدی باید با حمیدرضا گرشاسبی‬ ‫مدیرعاملباشگاهفوالدهمپایمیز مذاکرهبنشیند‪.‬‬ ‫ایران با الجزایر ‪ 22‬خرداد‬ ‫در دوحه‬ ‫مسئوالنفدراسیونفوتبالایرانوالجزایر برایانجام‬ ‫بــازی تدارکاتــی به توافــق نهایی رســیدند‪ .‬رایزنی ها ی‬ ‫مســئوالن فدراســیون فوتبال با همتایان الجزایری خود‬ ‫برای انجام بازی دوســتانه در کشــور قطر به ســرانجام‬ ‫رسید و بازی تدارکاتی دو تیم به زودی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اساس هماهنگی انجام شده دیدار ایران و الجزایر روز‬ ‫‪ 22‬خردادماه در کشور قطر و شهر دوحه برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬این دیدار قرار است در ورزشگاه نادی القطر که در‬ ‫مرکز شــهر دوحه قرار دارد‪ ،‬برگزار شــود که به هتل تیم‬ ‫ملی ایران هم نزدیک است‪.‬‬ ‫اسناد و امالک شهرستان گناوه شماره‪/126 :‬م‪ .‬الف‪/‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1258‬برابر رای شماره ‪ 140160324001000556‬مورخ ‪ 1401/02/22‬هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهدی رازقی فرزند محمد به شماره شناسنامه ‪ 3530043923‬کد‬ ‫ملی ‪ 3530043923‬صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 339/11‬متر مربع در‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 917‬اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه از اقای نصراهلل عابدینی و شرکاء‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع‬ ‫ذیصالح قضایی نمی باشد‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ -1401/03/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/01 :‬‬ ‫محمد چهابدار_ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه شماره‪/130 :‬م‪ .‬الف‪/‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9 -1262‬نظر به اینکه هیئت اختالف مستقر در ثبت گناوه؛ مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه اقای‬ ‫اسماعیل کهزادی را نسبت به شش دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 230/86‬متر مربع پالک ‪ 917/9680‬واقع در‬ ‫امام زاده گناوه بخش ‪ 6‬بوشهر برابر رای شماره ‪ 140060324001004966‬مورخ ‪ 1400/11/23‬تایید نموده و‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ایین نامه ی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گردیده لذا اگهی تحدید حدود اختصاصی ان به استناد مادتین ‪ 14‬و ‪ 15‬قانون‬ ‫ثبت و تبصره ذیل ماده ‪ 13‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان فاقد سند رسمی جهت قسمت‬ ‫مورد تصرف اقای اسماعیل کهزادی منتشر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی‬ ‫می رساند که عملیات تحدیدی در صبح مورخ ‪ 1401/04/11‬در محل شروع به عمل خواهد امد‪ .‬لذا بدینوسیله‬ ‫از متصرف نامبرده و مجاورین دعوت می شود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند‪.‬‬ ‫واخواهی نسبت به حدود ارتفاعی برابر ماده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت‬ ‫‪ 30‬روز پذیرفته می شود‪ .‬معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفند مطابق تبصره ماده ی ‪ 86‬ایین نامه‬ ‫قانون ثبت و تبصره‪ 2‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده معترضین ثبتی مصوب‪ 73/03/25‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضائی محل وقوع ملک تسلیم و تصدیق‬ ‫گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوطه اخذ و به ثبت تسلیم نمایند و اال حق‬ ‫انان ساقط می شود‪ .‬تاریخ انتشار‪ - 1401/03/17 :‬محمد چهابدار‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه‬ ‫شماره‪ 132 :‬م الف‪/‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سندکمپانی موتور سیکلت باجاج پالس مدل ‪ 1395‬رنگ‬ ‫مشکی شماره موتور ‪ JLZWFG01026‬و شماره شاسی‬ ‫‪ N5P ***200A9536528‬بنام مهدی ارگنجی فرزند محمد‬ ‫ثانی به کدملی ‪ 0690537255‬شماره انتظامی ‪ -82161‬ایران‬ ‫‪ 777‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است‪537 .‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-958‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140160306006000544‬هیات اول موضوع ماده یک‬ ‫قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی‬ ‫اقای علی فرامرزی فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ ۷‬صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 150/75‬متر مربع (یکصد و پنجاه و هفتاد و پنج صدم متر مربع) قسمتی از پالک‬ ‫‪ 2058‬فرعی از اراضی قندشتن پالک ‪ ۲۲۵‬اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک‬ ‫حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی فاطمه عظیمی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در‬ ‫شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض‬ ‫داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراضی مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل نگردد با معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/17 :‬سید امین موسوی‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه ‪602‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 17‬خرداد ماه ‪ 07 / 1401‬جون ‪ 07 / 2022‬ذوالقعده‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1364‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫حقوق سربازان وظیفه ‪ ۲‬برابر شد‬ ‫معاونت اجتماعی سازمان وظیفه عمومی انتظامی اعالم کرد‪ :‬با مساعدت مجلس و دولت‪،‬‬ ‫میانگینحقوق کارکنانوظیفهنیروهاییمسلحامسال‪ ۱۱۵‬درصدرشد کرد‪.‬‬ ‫بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان‪،‬معاونتاجتماعیسازمانوظیفهعمومیانتظامیجمهوری‬ ‫اســامی ایران در اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬با مســاعدت مجلس شــورای اسالمی و دولت‪ ،‬میانگین‬ ‫حقوق کارکنان وظیفه نیروهای مســلح در ســال ‪ ۱۴۰۱‬به نســبت ســال ‪ ۱۴۰۰‬به میزان ‪ ۱۱۵‬درصد‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رشدیافته و از مبلغ یک میلیون و ‪ ۴۹۰‬هزار تومان در فروردین سال گذشته به‪ ۳‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومانافزایشیافت‪.‬‬ ‫‪ -۱‬حقوق سربازان وظیفه مجرد که در مناطق عادی خدمت می کنند با رشد ‪ ۱۴۰‬درصدی و‬ ‫حداکثر به مبلغ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۷۸۰‬هزار تومان تعیین شد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬حداقل حقوق سربازان وظیفه متاهل با افزودن هزینه عائله مندی با رشد‪ ۱۴۵‬درصدی به‬ ‫مبلغ ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان افزایش یافت که هزینه مربوط به فرزند یا ایاب وذهاب به این‬ ‫مبلغافزودهخواهدشد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬سربازان وظیفه ای که در مناطق عملیاتی خدمت می کنند (اعم از مجرد و متاهل) عالوه بر‬ ‫حقوقذکر شدهبه تناسبمدرکتحصیلیو تاهلاز مبلغحدودیکمیلیونتا‪ ۳‬میلیونو‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫توماناز فوق العادهعملیاتیبهره مندخواهندشد‪.‬‬ ‫تسهیل فرایند واگذاری کودکان فاقد‬ ‫سرپرست موثر مطابق با ضوابط قانونی‬ ‫معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی‬ ‫کشــور با اشاره به اینکه سیاســت این سازمان‬ ‫مراقبتاز کودکانفاقدسرپرستموثر در بستر‬ ‫خانواده است‪ ،‬گفت‪ :‬بهزیستی در پی تدوین‬ ‫فرایندهایی اســت تا واگذاری سرپرســتی این‬ ‫کودکانمطابقباضوابطقانونیتسهیلشود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از سازمان بهزیستی کشور‪،‬‬ ‫محمــد نصیــری در نشســت هم اندیشــی در‬ ‫خصــوص تســهیل فرزندخواندگــی و امیــن‬ ‫موقــت افــزود‪ :‬بهزیســتی در پــی تدویــن‬ ‫فرایندهایی اســت تا واگذاری سرپرستی این‬ ‫کــودکان مطابــق بــا ضوابط قانونی تســهیل‬ ‫شــود‪ .‬ســید علی کاظمــی قائم مقــام معاون‬ ‫راهبردی قوه قضاییه نیز در این نشســت با‬ ‫بیــان اینکــه اقدامات حمایتی بــرای کودکان‬ ‫نیازمنــد همــکاری قــوه قضاییــه و ســازمان‬ ‫بهزیســتی کشــور اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تــاش حوزه‬ ‫قضــا ایجــاد هم افزایی بــرای حمایت هرچه‬ ‫بیشتر از کودکان فاقد سرپرست موثر است و‬ ‫بــدون پیوند نظــام عدالت و نظام حمایت‪،‬‬ ‫یتــوان انتظــار زیــادی بــرای حمایــت از‬ ‫نم ‬ ‫حقــوق کــودکان داشــت‪ .‬قائم مقــام معاون‬ ‫راهبــردی قــوه قضاییــه در این هم اندیشــی‬ ‫بــه جایگاه «قیمومت» و «امیــن موقت» در‬ ‫قوانین کشــور اشاره کرد و گفت‪ :‬قیمومت و‬ ‫امین موقت اولین بار در قانون مدنی کشــور‬ ‫مطــرح شــد و صحبتــی از موسســات و مراکز‬ ‫نگهــداری کــودکان نبــود‪ .‬عنــوان «قیم» بعد‬ ‫از ان نیز در قانون امور حســبی توســعه پیدا‬ ‫کــرد؛ در ســال ‪ ۱۳۵۳‬بــا قانــون حمایــت از‬ ‫کودکان بی سرپرســت‪ ،‬عنــوان «پدرخوانده»‬ ‫و «مادرخوانــده» وارد قانون شــد که رویکرد‬ ‫اجتماعــی دارد‪ ،‬امــا به تدریــج نگهــداری‬ ‫کــودکان در مراکــز بــه یک اصــل و نگهداری‬ ‫انها در جامعه به فرع تبدیل شــد‪ .‬او بررسی‬ ‫ایین نام ههــای جنبــی قانون را شــروع خوبی‬ ‫بــرای همــکاری قــوه قضاییــه و بهزیســتی‬ ‫بــرای حمایــت از کــودکان دانســت و اظهــار‬ ‫امیــدواری کــرد بــااراده و خیرخواهی طرفین‬ ‫به دســتاوردهای حمایتی موثری منتج شود‪.‬‬ ‫حجت االسالممهدیهادیرئیسپژوهشگاه‬ ‫قوه قضاییه نیز در این نشست با بیان اینکه‬ ‫مصلحت عالی کــودک در اصالح هر قانون و‬ ‫ایین نام ـه ای اولویــت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬شناســایی‬ ‫خالها و اســیب ها و ایجاد رویــه اموزش برای‬ ‫همکاران قضایی در مواردی موثرتر از اصالح‬ ‫ایین نامهاست‪.‬همچنینسعیدباباییمدیرکل‬ ‫دفتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور‬ ‫محیط زیست زیر چرخ توسعه نابود می شود‬ ‫هدررفتن ساالنه‪ 17‬درصد غذای‬ ‫تولیدیجهان‬ ‫در ایــن نشســت‪ ،‬گفــت‪ :‬باتوج هبــه تعــداد‬ ‫متقاضیاننسبتبه کودکانواجدشرایطبرای‬ ‫واگذاری سرپرستی و تمایل بیشتر خانواده ها‬ ‫به سرپرســتی دایم تالش ســازمان بر انتخاب‬ ‫سرپرســت یا سرپرســتان با شــرایط بهتــر برای‬ ‫ایــن کــودکان اســت‪ .‬بــر اســاس ایــن گــزارش‪،‬‬ ‫نشســت هم اندیشــی در خصــوص تســهیل‬ ‫فرزندخواندگیو امینموقتباحضور مدیران‬ ‫قوه قضائیه‪ ،‬مدیران ستادی سازمان بهزیستی‬ ‫کشــور و همچنین معاونان و کارشناسان امور‬ ‫اجتماعی استان های تهران‪ ،‬خراسان رضوی‪،‬‬ ‫اذربایجــان شــرقی‪ ،‬چهارمحال وبختیــاری و‬ ‫فــارس برگــزار شــد و ضمــن بازنگــری قانــون‬ ‫حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست‬ ‫و بدسرپرست مصوب ‪ ،۱۳۹۲‬روند انتقال این‬ ‫کودکان به خانواده جایگزین بحث وبررســی‬ ‫شد‪.‬اینجلساتجهتتکمیلایین نامه های‬ ‫پیوســت قانــون‪ ،‬ادامــه خواهــد داشــت؛‬ ‫همچنین در پایان این نشست کارگروه هایی‬ ‫بــرای بررســی دقیــق ائین نام ههــا و ارائــه‬ ‫پیشنهادهایتکمیلیتشکیلشد‪.‬‬ ‫اقامتچندساعتهدر هتل؛تالشبرایخالینماندناتاق‬ ‫اقامت چندساعته در هتل با پرداخت هزینه ای کمتر یکی از راه هایی است که هتلداران در‬ ‫صورت اطمینان از نداشتن مسافر ان را انتخاب می کنند تا اتاق خالی کمتری داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬اقامت بخش مهمی از هزینه های سفر را تشکیل می دهد‪ .‬این هزینه زمانی‬ ‫برای مسافران گران تر می شود که می داند تنها برای چند ساعت در اتاق هتل قرار است اقامت‬ ‫کنــد و بقیــه روز را یــا به تفریح بیرون از هتــل می رود یا برای انجام ماموریت هتل را ترک می کند‪.‬‬ ‫بسیاری از مسافران هتل ها به خصوص در شهرهایی که مسافران زیادی برای کارهای کوتاه مدت‬ ‫دارد اقامت چندساعته در مراکز اقامتی متداول است‪ .‬این اقامت های چندساعته در مراکز اقامتی‬ ‫شهرهای گردشگری نیز در زمان غیر پیک متداول است اما بیشتر در خارج از کشور‪ .‬اقامت های‬ ‫چندساعته در دنیا با اصطالح‪ Hourly hotel‬یا‪ DAYUSE‬مشهور است یعنی اقامتی چندساعته‬ ‫برای مسافرانی که تنها قصد استراحت کوتاه مدت را دارند‪ .‬این راه در واقع یکی از راه های جذب‬ ‫مسافران‪ ،‬بازاریابی و تخفیف ویژه برای مسافران است‪ .‬این طرحی است که در دنیا برای مسافران‬ ‫جاافتاده و هتلدار برای ساعتی از شبانه روز‪ ،‬اتاق را به مسافر اجاره می دهد اما بیشتر هتلدارانی‬ ‫این کار را می کنند که می دانند در طول روز هم مسافر دارند‪ .‬گاهی اگر مسافری در طول شب به‬ ‫هتل مراجعه کند هتلدار یا رزروشن اتاق را با تخفیفی مناسب در حد اقامت چندساعته شب اجاره‬ ‫می دهد این کار با طرح اقامت چندساعته متفاوت است‪ .‬این ایده از انجا شکل گرفته که خیلی از‬ ‫مسافران زمان زیادی را در اتاق هتل نبوده اند اما مجبور بودند هزینه یک شبانه روز را بابت یک‬ ‫بازخوانیحملهتروریستی‪17‬خرداد‪96‬تهران‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ 17‬خــرداد‪ 1396‬ســاعت‪ 10‬و ‪ 20‬دقیقــه پیش‬ ‫از ظهــر‪ ،‬حوالــی میدان بهارســتان و ســاختمان‬ ‫مجلس شــورای اســامی‪ ،‬صدای تیرانــدازی به‬ ‫گوشمی رسد‪.‬تمامنگاه هابهسمتایننقطه‬ ‫از پایتختمتمرکز می شود‪.‬اخبار ضدونقیضبه‬ ‫گوش می رسد؛ کم کم اخبار رنگ و نشان جدی‬ ‫تر به خود می گیرد و خبر حکایت از عملیات‬ ‫تروریســتی ان هم در خانه ملت دارد‪ .‬نوار زرد‬ ‫امنیتیبه دورساختمانمجلسکشیدهمی شود‪.‬‬ ‫نخســتین اخبــار از دل ماجرا توســط رســانه ها‬ ‫یشــود؛ حکایــت ورود ‪ 3‬تروریســت‬ ‫منتشــر م ‬ ‫مسلح به ساختمان مراجعات مردمی مجلس‬ ‫شــورای اســامی و تیرانــدازی بــه ســمت مردم‬ ‫و مامــوران امنیتی اســت‪ .‬ورودی که تا طبقات‬ ‫ساختمانمراجعاتمردمیو دفاتر نمایندگان‬ ‫کشــیده شــده اســت‪ .‬درگیــری با تروریس ـت ها‬ ‫ادامه پیدا می کند حضور چهره های سرشناس‬ ‫امنیتیو حفاظتیدر سریع ترینزمانممکندر‬ ‫محل درگیری حساسیت موضوع را بیش ازپیش‬ ‫عیــان می کنــد‪ .‬درگیــری در ســاختمان مجلس‬ ‫ادامــه دارد اما کمی ا نســوتر در حرم بنیان گذار‬ ‫انقــاب اســامی ایــران نیــز اتفاقاتــی در حال‬ ‫وقوع است‪ .‬این ماجرا خبر از یک حرکت تیمی‬ ‫توسطتروریست هارانشانمی دهدحملهتیم‬ ‫تروریستی که در ابتدای امر یکی از انها جلیقه‬ ‫انتحــاری خــود را منفجــر می کند و تروریســت‬ ‫دیگر توسطماموراننیرویانتظامیبههالکت‬ ‫می رسد‪ .‬به نظر می رسد در حرم اوضاع تحت‬ ‫کنترل اســت بااین وجود چند تــن از هم وطنان‬ ‫دراین بین شــهید شــدند‪ .‬اما داســتان در میدان‬ ‫بهارستان همچنان ادامه دارد و حدود ساعت‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫‪ 15‬ســکوت در این میدان حکم فرما م ‬ ‫عملیات تروریستی که داعش مســئولیت ان را‬ ‫به عهده گرفت باعث شد‪ 12‬تن از هم وطنان‬ ‫خودرااز دستدهیمامادر کنار تمامتلخی های‬ ‫روز ‪ 17‬خرداد نکته ای که به شدت خودنمایی‬ ‫کرد این بود که حتی برای ثانیه ای این عملیات‬ ‫غیرانسانینتوانستخللیدر فعالیتساکنان‬ ‫خانهملتایجادکند‪.‬اینترقه بازی هاتاثیریدر‬ ‫اراده ملت ایران ندارد‪.‬‬ ‫کروناتمامنشده؛ماسک هاراکنار نگذارید‬ ‫عضــو کمیتــه علمــی کرونــا بــا تاکید بر‬ ‫لزوم ادامــه رعایت پروتکل ها برای کنترل‬ ‫بیمــاری کرونــا در کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬برگزاری‬ ‫جش ـن کنارگذاشتن ماســک در صداوسیما‬ ‫می توانــد یــک اعتمــاد کاذبی ایجــاد کند‬ ‫کــه افــراد بــه دلیــل عــدم رعایت مســائل‬ ‫بهداشــتی در معــرض عفونت قــرار گیرند‬ ‫و ایــن در حالــی اســت که تصــور می کنند‬ ‫کرونــا خاتمه یافتــه‪ ،‬درحالی کــه چنیــن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫دکتر احمــد طباطبایی در گفت وگو با‬ ‫ایســنا‪ ،‬بــا تاکیــد بر اینکه کرونــا به اتمام‬ ‫نرســیده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هنــوز به صــورت‬ ‫تک گیــر بیمــاران را مشــاهده می کنیــم و‬ ‫گاهــی اوقــات چنــد نفــر از اعضــای یــک‬ ‫خانــواده بــه فرم هــای خفیــف بیمــاری با‬ ‫ُامیکــرون مبتــا می شــوند‪ .‬گاهــی اوقــات‬ ‫هــم در برخــی مواقــع می بینیــم کــه‬ ‫هنــوز عــده ای عالئــم کرونــای دلتــا دارند‬ ‫بنابرایــن؛ نمی توان کرونــا را خاتمه یافته‬ ‫تلقــی کــرد‪ .‬او درباره برگزاری جشــن کنار‬ ‫گذاشــتن ماســک در برنامــه تلوزیونــی پر‬ ‫بیننــده خندوانــه‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬از نظــر‬ ‫علمــی در مرا کــزی کــه جمعی ـت زیــادی‬ ‫حضــور دارد‪ ،‬در مجامــع عمومــی‪،‬‬ ‫مســاجد‪ ،‬جش ـن ها‪ ،‬فضاهای ســر بســته‪،‬‬ ‫محیط هــای درمانی و بیمارســتان ها و ‪...‬‬ ‫بــه هیــچ وجه توصیه نمی شــود کــه افراد‬ ‫ماسک را کنار بگذارند‪ .‬البته اگر افراد در‬ ‫یــک فضای بــاز با فاصله زیــاد از یکدیگر‬ ‫قــرار بگیرنــد و از عــدم ابتــای یکدیگــر‬ ‫بــه کرونــا مطمئن باشــند می توانند بدون‬ ‫ماســک حضــور داشــته باشــند امــا ایــن‬ ‫حصــول اطمینــان تقریبــا میســر نیســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن توصیــه همچنــان اســتفاده از‬ ‫ماســک در فضاهــای عمومــی اســت‪ .‬او‬ ‫دربــاره اثــار برگــزاری چنیــن برنامه هایــی‬ ‫از فضــای رســانه ملــی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬این‬ ‫دســت اتفاقــات می توانــد یــک اعتمــاد‬ ‫کاذبــی ایجاد کند کــه افراد به دلیل عدم‬ ‫رعایــت مســائل بهداشــتی در معــرض‬ ‫عفونــت قــرار گیرند و این درحالی اســت‬ ‫کــه تصــور می کننــد کرونــا خاتمــه یافتــه‬ ‫در حالــی کــه چنیــن نیســت‪ .‬پــس چنیــن‬ ‫برنامه هایــی نبایــد اجــازه ایــن اقدامــات‬ ‫را بــه خــود بدهنــد‪ .‬عضــو کمیتــه علمــی‬ ‫کرونــا بــا اشــاره بــه اینکــه رونــد رعایــت‬ ‫پروتکل ها در کشــور بســیار کاهــش یافته‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬به دلیــل اینکه صدا و‬ ‫ســیما هــم اعــام می کنــد که امــار مرگ و‬ ‫میــر تــک رقمی شــده و تعداد بســتری ها‬ ‫کاهش یافته اســت‪ ،‬مــردم خود را در یک‬ ‫کرانــه امنیت تصور می کنند و فکر می کنند‬ ‫که می توان مانند قبل زندگی کرد درحالی‬ ‫کــه برخــی کشــورها ماننــد چیــن و برخــی‬ ‫کشــورهای اروپایی بــا یک افزایش بیماری‬ ‫مواجه هستند‪ .‬او درخصوص روند بیماری‬ ‫طــی ماه هــای اتــی‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬هنــوز برای‬ ‫مهناز یزدانی | رویداد امروز‬ ‫پیش بینی زود است‪ .‬از نظر افزایش شیوع‬ ‫بیمــاری مقداری تعــداد بیماران در انتهای‬ ‫فروردیــن و بعــد از مســافرت ها افزایــش‬ ‫یافتــه بــود؛ امــا از انجایــی کــه ماهیــت‬ ‫بیماری خفیف تر بود برخی اصال به مراکز‬ ‫درمانــی مراجعــه نمی کردنــد و یــا حتــی‬ ‫در صــورت مراجعــه کارشــان بــه بســتری‬ ‫نمی کشــید‪ .‬در کل بــه نظــر می رســد هنوز‬ ‫الزم باشــد رعایت پروتکل های بهداشــتی‪،‬‬ ‫اســتفاده از ماســک‪ ،‬شست وشــوی دســت‬ ‫و‪ ...‬انجــام شــود‪ .‬طباطبایــی بــا بیــان‬ ‫اینکــه رونــد تزریق ُدزهای یاداور واکســن‬ ‫کاهش یافته است ‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل کاهش‬ ‫یافتــن شــدت و شــیوع بیماری مــردم خود‬ ‫را در کرانــه امنــی تصــور می کننــد و ایــن‬ ‫ســبب می شــود که برای تزریق ُدز ســوم و‬ ‫چهــارم مراجعــه نکنند‪ .‬او درباره تاســیس‬ ‫کلینیک های پساکرونا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬موضوع‬ ‫کرونــای طــول کشــیده یــا عــوارض کرونــا‬ ‫چیــزی اســت کــه طــی دو ســال و نیــم‬ ‫اخیــر همیشــه بــه عنوان زنــگ خطر برای‬ ‫پزشــکان مطــرح بــوده اســت‪ .‬بســیاری از‬ ‫عالئــم‪ ،‬ســندروم ها‪ ،‬مشــکالت دســتگاه‬ ‫تنفســی و گوارشــی‪ ،‬عصبــی‪ ،‬غــدد و‪...‬در‬ ‫برخی افراد با ابتال به کرونا گزارش شــده‬ ‫اســت‪ .‬شاید نتوان اظهار نظر قطعی کرد‬ ‫امــا‪ ،‬شــکل گیری کلینیک هــای پســاکرونا‬ ‫منطقی به نظر می رســد‪.‬‬ ‫اتاق بپردازند بنابراین این ایده از سال‪ ۲۰۱۰‬شکل گرفت و رواج پیدا کرد‪ .‬به خصوص در هتل های‬ ‫فرودگاهی که مسافران تنها چند ساعت نیاز به استراحت داشتند تا دوباره سفر بعدی خود را با‬ ‫هواپیما اغاز کنند‪ .‬اکنون نیز هتل های فرودگاهی از زمان تاسیس چنین خدماتی را به مسافران‬ ‫ترانزیت می دهند‪ .‬در ایران نیز چنین تخفیف هایی به خصوص برای مسافران شب وجود دارد‪.‬‬ ‫در ایران هم اگر کسی به هتلی مراجعه کند که مسافری ندارد و تنها برای چند ساعت شب اتاق‬ ‫بخواهدممکناستتخفیفبگیردامااینبهمنزلهطرحچندساعتهاتاقنیست‪.‬چونهنوز خیلی‬ ‫از هتلداران با وجود نداشــتن مســافر حاضرند اتاق خالی داشــته باشند تا ان را برای چند ساعت‬ ‫اجارهدهند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد هرساله‪ ۱۷‬درصد غذای تولیدی‬ ‫در جهان که وارد بازار مصرف می شود به هدر می رود‪ .‬این رقم معادل مصرف غذای ‪۶۹۰‬‬ ‫میلیون نفر برای یک سال است‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬برنامه محیط زیست سازمان ملل گزارشی را موسوم به شاخص‬ ‫دورریز غذا منتشر کرده است که نشان می دهد هرساله بخش زیادی از غذای تولیدی در‬ ‫جهان دور ریخته می شود‪ .‬میزان کل غذایی که در جهان طی یک سال دور ریخته می شود‬ ‫بالغ بر ‪ ۹۳۱‬میلیون تن براورد شده است‪ ۵۶۹ .‬میلیون تن معادل ‪ ۶۱‬درصد از این دورریز‬ ‫در خانواده ها‪ ۲۴۴ ،‬تن معادل ‪ ۲۶‬درصد در بخش خدمات غذایی مثل رستوران ها و ‪۱۱۸‬‬ ‫تن معادل ‪ ۱۳‬درصد هم در فروشگاه ها و خرده فروشی ها انجام می شود‪ .‬حیف ومیل غذا‬ ‫در همه کشورها با سطوح درامدی متفاوت‪ ،‬از کشورهای دارای درامد باال گرفته تا کشورهای‬ ‫با درامد متوسط و پایین شایع است‪ .‬حتی برخی کشورهای فقیر دورریز بیشتری نسبت به‬ ‫کشورهای توسعه یافته دارند‪ .‬برای مثال میزان دورریز غذا در اتریش ‪ ۳۹‬کیلوگرم به ازای هر‬ ‫نفر در سال است اما در نیجریه سرانه دورریز غذا ‪ ۱۳۹‬کیلوگرم در سال است‪ .‬سرانه دورریز‬ ‫غذا در کشور پرجمعیت هند نیز بیشتر از اتریش یعنی ‪ ۵۰‬کیلوگرم در سال است‪ .‬البته باید‬ ‫توجه داشت که هدررفت غذا در کشورهای توسعه یافته بیشتر در بخش مصرف است اما‬ ‫در کشورهای درحال توسعه‪ ،‬بیشتر هدررفت غذا در بخش تولید‪ ،‬ذخیره سازی و حمل ونقل‬ ‫انجام می گیرد‪ .‬برنامه محیط زیست سازمان ملل میزان حیف ومیل ساالنه غذا در ایران را‬ ‫حدود‪ 5/9‬میلیون تن براورد و اعالم کرد هر ایرانی به طور میانگین‪ ۷۱‬کیلوگرم غذا در سال‬ ‫دور می ریزد‪.‬بر اساسبراوردسازمانملل‪،‬ایرانی هادر منطقهخاورمیانه کمترینسرانهدورریز‬ ‫غذا را دارند‪ .‬بیشترین سرانه دورریز غذا در این منطقه مربوط به بحرین است‪.‬‬ ‫ربات هاییکهدردرامی فهمند‬ ‫وحرکتبازیکنانفوتبالراپیش بینیمی کنند!‬ ‫پژوهشــگران ســعی دارند بــا کمک هوش‬ ‫مصنوعــی‪ ،‬توانایی هایــی ماننــد حــس‬ ‫کــردن درد و پیش بینــی حرکــت بازیکنان‬ ‫فوتبــال را برای ربات ها فراهم کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از تــک‬ ‫کرانــچ‪ ،‬پژوهش هــای انجــام شــده در‬ ‫زمینه یادگیری ماشــینی و هوش مصنوعی‬ ‫کــه اکنــون یــک فنــاوری کلیــدی در هــر‬ ‫صنعــت و شــرکتی بــه شــمار می رونــد‪،‬‬ ‫بســیار حجیم تــر از ان هســتند کــه کســی‬ ‫بتوانــد همــه انها را بخواند‪ .‬هدف از این‬ ‫گــزارش‪ ،‬جم ـع اوری برخــی از مرتبط ترین‬ ‫اکتشــافات و جدیدتریــن مقــاالت در‬ ‫مورد هوش مصنوعی است اما تنها به ان‬ ‫محدود نمی شــود و هــدف توضیح دادن‬ ‫اهمیت انها است‪.‬‬ ‫یکــی از خبرهــای مهــم ایــن هفته‪ ،‬ابداع‬ ‫پوست مصنوعی بود‪ .‬گروهی از مهندسان‬ ‫«دانشــگاه گالســگو»(‪University of‬‬ ‫‪ ،)Glasgow‬از ابــداع نوعــی پوســت‬ ‫مصنوعــی خبــر دادنــد کــه می توانــد درد‬ ‫شبیه سازی شــده را تجربه کند و نسبت به‬ ‫ان واکنش نشان دهد‪.‬‬ ‫پوســت مصنوعی دانشــگاه گالسگو‪ ،‬نوع‬ ‫جدیــدی از سیســتم پــردازش مبتنــی بــر‬ ‫ترانزیســتورهای سیناپســی را در بــر دارد‬ ‫کــه بــرای تقلیــد از مســیرهای عصبی مغز‬ ‫طراحــی شــده اند‪ .‬ایــن ترانزیســتورها از‬ ‫نانوسیم های اکسید روی تشکیل شده اند‬ ‫کــه بر ســطح یک پالســتیک انعطاف پذیر‬ ‫چاپ شده اند‪ .‬انها به یک حسگر پوستی‬ ‫متصــل شــده اند که تغییــرات رخ داده در‬ ‫مقاومــت الکتریکی را ثبت می کند‪.‬‬ ‫اگرچــه ازمایش پوســت مصنوعی پیشــتر‬ ‫انجــام شــده بــود امــا پژوهشــگران ادعــا‬ ‫می کننــد کــه طراحــی انهــا متفاوت اســت‬ ‫زیــرا از یــک مــدار تعبیه شــده در سیســتم‬ ‫به عنوان یک ســیناپس مصنوعی استفاده‬ ‫می کند که افزایش ولتاژ ورودی را در پی‬ ‫دارد‪ .‬ایــن امــر‪ ،‬پــردازش را تســریع کرد و‬ ‫بــه پژوهشــگران امــکان داد تــا بــا تعیین‬ ‫اســتانه ای از ولتــاژ ورودی کــه فرکانــس‬ ‫ان بر اســاس ســطح فشــار اعمال شــده به‬ ‫پوست متفاوت است‪ ،‬به پوست بیاموزد‬ ‫کــه چگونــه بــه درد شبیه سازی شــده‬ ‫واکنش نشان دهد‪.‬‬ ‫پژوهشــگران پیش بینی می کنند که بتوان‬ ‫از پوســت مصنوعــی در حــوزه رباتیــک‬ ‫اســتفاده کــرد‪ .‬به عنــوان مثــال‪ ،‬پوســت‬ ‫مصنوعــی می توانــد از تمــاس بــازوی‬ ‫رباتیک با دمای بسیار باال جلوگیری کند‪.‬‬ ‫شــرکت «دیــپ ماینــد»(‪)DeepMind‬‬ ‫کــه در حــوزه رباتیــک فعــال اســت‪ ،‬از‬ ‫ابــداع یــک مدل هــوش مصنوعــی به نام‬ ‫«گــراف ایمپوتــر»(‪ )Graph Imputer‬خبر‬ ‫داده اســت کــه می توانــد بــا اســتفاده از‬ ‫دوربیــن‪ ،‬مســیر حرکــت بازیکنــان فوتبال‬ ‫را پیش بینــی کنــد‪ .‬جالب تــر ایــن کــه این‬ ‫سیســتم می تواند فراتر از دید دوربین در‬ ‫مورد بازیکنــان پیش بینی کند و موقعیت‬ ‫بیشتر بازیکنان و نه همه انها را در زمین‬ ‫با دقت نســبتا باالیی ردیابی کند‪.‬‬ ‫گــراف ایمپوتــر‪ ،‬کامــل نیســت امــا‬ ‫پژوهشــگران دیــپ ماینــد می گوینــد کــه‬ ‫می تــوان از ان بــرای برنامه هایــی ماننــد‬ ‫مدلســازی کنتــرل زمیــن یــا پیش بینــی‬ ‫احتمــال اینکــه بازیکــن می توانــد توپ را‬ ‫کنترل کند‪ ،‬اســتفاده کــرد‪ .‬فراتر از فوتبال‬ ‫و ســایر تجزیــه و تحلیل هــای ورزشــی‪،‬‬ ‫دیــپ ماینــد انتظــار دارد کــه روش هــای‬ ‫ورای گــراف ایمپوتر در حوزه هایی مانند‬ ‫مدل ســازی عابــر پیــاده در جاده هــا و‬ ‫مدل ســازی جمعیــت در اســتادیوم ها نیــز‬ ‫قابل اجرا باشد‪.‬‬ ‫«دانشگاه چینهوا»(‪)Tsinghua University‬‬ ‫بــا مشــارکت «اکادمــی هــوش مصنوعــی‬ ‫پکن»(‪ ،)BAAI‬یک مدل بلندپروازانه تر به‬ ‫نام «کاگ ویدئــو»(‪ )CogVideo‬ابداع کرده‬ ‫اســت که می تواند کلیپ های ویدئویی را از‬ ‫متن تولید کنــد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬عبارت های‬ ‫«مــردی در حــال اســکی کــردن» یــا «شــیری‬ ‫در حــال نوشــیدن اب» را بــه صــورت ویدئو‬ ‫ارائــه دهد‪ .‬این کلیپ ها مملو از مصنوعات‬ ‫و ســایر مــوارد عجیــب بصری هســتند اما با‬ ‫توجــه بــه اینکــه صحنه هایی کامــا تخیلی‬ ‫را در بــر دارنــد‪ ،‬نقد کردن ســریع انها بســیار‬ ‫دشوار است‪.‬‬ ‫یادگیــری ماشــینی اغلــب در کشــف دارو‬ ‫اســتفاده می شــود؛ حوزه ای کــه یک تنوع‬ ‫تقریبــا نامتناهی از مولکول ها باید در ان‬ ‫مرتب و شناســایی شــوند تا اثرات بالقوه‬ ‫مفیــدی را ارائه دهند اما حجم داده ها و‬ ‫نتایــج مثبــت کاذب انقدر زیاد و بررســی‬ ‫ســرنخ ها انقــدر پرهزینــه و زمان بر اســت‬ ‫کــه حتــی دقــت ‪ ۹۹‬درصــد نیز بــه اندازه‬ ‫کافی خوب نیســت‪ .‬این مورد به ویژه در‬ ‫مورد داده های مولکولی بدون برچسب‪،‬‬ ‫در مقایســه بــا مولکول هایــی کــه طــی‬ ‫ســال ها بــه صــورت دســتی مــورد بررســی‬ ‫قرار گرفته اند‪ ،‬بســیار قابل توجه است‪.‬‬ ‫پژوهشــگران «دانشــگاه کارنگــی‬ ‫ملــون»(‪ )CMU‬ســعی دارنــد مدلــی را‬ ‫بــرای دســته بندی میلیاردهــا مولکــول‬ ‫نامشــخص و درک انهــا بــدون هیــچ‬ ‫گونــه اطالعــات اضافــی ابداع کننــد‪ .‬انها‬ ‫ایــن کار را بــا ایجــاد تغییــرات جزئــی در‬ ‫ســاختار مولکول مجازی انجام می دهند؛‬ ‫ماننــد پنهــان کــردن یــک اتــم یــا حــذف‬ ‫یــک پیونــد و مشــاهده چگونگــی تغییــر‬ ‫مولکــول بــه دســت امــده‪ .‬ایــن کار بــه‬ ‫انهــا امــکان می دهد تــا ویژگی های ذاتی‬ ‫را در مــورد چگونگــی شــکل گیری و رفتــار‬ ‫چنیــن مولکول هایــی بیاموزنــد‪ .‬همچنین‬ ‫ایــن ویژگــی‪ ،‬عملکرد بهتر مدل را نســبت‬ ‫به ســایر مدل هــای هــوش مصنوعی برای‬ ‫شناســایی مواد شــیمیایی سمی در پایگاه‬ ‫داده ازمایشــی به همراه دارد‪.‬‬ ‫امضای مولکولی نیز در تشخیص بیماری‪،‬‬ ‫نکتــه ای کلیــدی اســت‪ .‬دو بیمــار ممکــن‬ ‫اســت عالئــم مشــابهی داشــته باشــند امــا‬ ‫تجزیه و تحلیل دقیق نتایج ازمایشــگاهی‬ ‫یهــای بســیار‬ ‫انهــا نشــان بدهــد کــه بیمار ‬ ‫متفاوتــی دارنــد‪ .‬این یک روش اســتاندارد‬ ‫پزشــکی اســت امــا از انجــا کــه داد ههــای‬ ‫ازمایش ها و تجزیه و تحلیل های متعددی‬ ‫جمع می شوند‪ ،‬ردیابی همه همبستگی ها‬ ‫دشــوار خواهــد بــود‪« .‬دانشــگاه فنــی‬ ‫مونیــخ»(‪ )TU Munich‬در حال کار کردن‬ ‫روی نوعــی متاالگوریتــم بالینــی اســت کــه‬ ‫چندیــن منبــع داده از جمله الگوریتم های‬ ‫دیگر را برای تمایز قائل شــدن بین برخی‬ ‫بیماری هــای کبــدی بــا نشــانه های مشــابه‬ ‫یکپارچه ســازی می کنــد‪ .‬اگرچــه چنیــن‬ ‫یشــوند‬ ‫مدل هایــی جایگزین پزشــکان نم ‬ ‫امــا می تواننــد به بررســی داده های زیادی‬ ‫بپردازند که متخصصان ممکن اســت زمان‬ ‫یا تخصص کافی را برای تفسیر ان نداشته‬ ‫باشند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1412

روزنامه رویداد امروز 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه رویداد امروز 1411

روزنامه رویداد امروز 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه رویداد امروز 1401

روزنامه رویداد امروز 1401

شماره : 1401
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه رویداد امروز 1406

روزنامه رویداد امروز 1406

شماره : 1406
تاریخ : 1401/05/06
روزنامه رویداد امروز 1405

روزنامه رویداد امروز 1405

شماره : 1405
تاریخ : 1401/05/05
روزنامه رویداد امروز 1404

روزنامه رویداد امروز 1404

شماره : 1404
تاریخ : 1401/05/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!