روزنامه رویداد امروز شماره 1363 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1363

روزنامه رویداد امروز شماره 1363

روزنامه رویداد امروز شماره 1363

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سرمقاله‬ ‫کوچ جلوه ای‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 16‬خــرداد ماه‪1401‬‬ ‫از یک میراث ناملموس‬ ‫‪ 06‬جون ‪2022‬‬ ‫‪ 06‬ذوالقعده ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1363‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫اردبیل‬ ‫شماره‬ ‫‪02‬‬ ‫اردبیل‬ ‫دوشنبه‪ 16‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1363‬‬ ‫تکمیلسامانهاطلسسرمایهگذاریاستانضروریاست‬ ‫حامــد عاملــی؛ اســتاندار اردبیــل‪ :‬طرحهــای مهــم و اولویــتدار‬ ‫ســرمایهگذاری اســتان نیاز به بهروزرسانی و بازنگری مجدد دارند‪.‬‬ ‫دستگاههای اجرایی استان با شرکتهای سرمایهگذار داخلی فعال‬ ‫در این حوزهها وارد مذاکره شــوند تا انها را تشــویق به انجام این‬ ‫پروژهها در استان کنند‪.‬‬ ‫میزبانیمشگینشهرازگروههاینمایشیاستان‬ ‫عبدالــه بحرالعلومــی؛ مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان اردبیل‪:‬‬ ‫هفتمینجشنوارهتئاترمنطقهایمشگینشهرباهدفتقویتواعتالیهنر‬ ‫نمایش‪ ،‬کمک به کاهش اسیبهای اجتماعی‪ ،‬توسعه کمی و کیفی اثار‬ ‫نمایشی و رونق اجرای عمومی تئاتر با شرکت گروههای نمایشی از سراسر‬ ‫استانبرگزارمیشود‪.‬‬ ‫معابر‬ ‫عرض باریک و کم کانالهای فاضالب در زمان‬ ‫احداث‬ ‫صفری همچنین ورود همزمان ابهای کشاورزی‬ ‫خـــبر‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیریت پسماند با سرعت‬ ‫توسعه پیش نرفته است‬ ‫سرپرســت اداره کل حفاظــت محیطزیســت اســتان اردبیل‬ ‫گفــت‪ :‬مدیریــت پســماندها و فاضــاب در این اســتان برابر با‬ ‫سرعتتوسعهپیشنرفتهاست‪.‬‬ ‫حســن قاســم پور بیــان کرد‪ :‬شــرکت شــهرکهای صنعتی‬ ‫بهاندازه توســعه زیرســاختها در زمینه مدیریت پســماندها‬ ‫ازجمله شبکه جمعاوری و تصفیهخانه را توسعه نداده است‬ ‫که ازجمله میتوان به شــهرک صنعتی شــماره ‪ ۲‬اردبیل اشــاره‬ ‫داشت‪.‬او افزود‪:‬براینمونهپیشتر زیرساختهابرایفعالیت‬ ‫در سطح ‪ ۱۰۰‬هکتار طراحیشده بود اما بهتدریج این میزان به‬ ‫‪ ۶۰۰‬هکتــار افزایــش یافت و در حال حاضر ظرفیت مدیریت‬ ‫پســماند ان با حجم ورودی همخوانی ندارد‪ .‬سرپرســت اداره‬ ‫کل حفاظت محیطزیست استان اردبیل اظهار کرد‪ :‬این شرایط‬ ‫درمجموع باعث بروز مشــکاتی شــده بود که در این راستا با‬ ‫اصرار اداره محیطزیســت‪ ،‬درنهایت دســت اندرکاران مجاب‬ ‫شدند تا نسبت به احداث مدول دوم تصفیهخانه اقدام کنند‪.‬‬ ‫او بــا ابــراز امیــدواری نســبت به تکمیل طرح مذکــور در اینده‬ ‫نزدیک‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در صورت افتتاح مدول دوم تصفیهخانه‬ ‫شــهرک صنعتــی‪ ،‬ظرفیــت ان به ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬برابــر افزایش خواهد‬ ‫یافــت و فاضــاب تولیــدی را کاهــش خواهــد داد‪ .‬قاســم پور‬ ‫گردشگری‬ ‫دریاچهسوها‬ ‫دریاچه سوها یکی از جاذبههای شگفتانگیز شهرستان‬ ‫نمیندر استاناردبیلاست کهبازیباییچمنزارهایسرسبز و‬ ‫جنگلتنکاطرافخود‪،‬هر گردشگریراشیفتهخودمیکند‪.‬‬ ‫اینمنطقهبهخاطر داشتنجاذبههایمنحصربهفردجنگلی‬ ‫و اکو توریسمی و همجوار بودن با استان گیان جذابیتهای‬ ‫طبیعــی متنوع‪ ،‬قابلیتی بســیار ممتــاز برای توســعه صنعت‬ ‫گردشگریوتوریستیبهحسابمیاید‪.‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این کاستی در تصفیهخانه فاضاب شهری اردبیل‬ ‫نیز به چشــم میخورد؛ در گذشــته تصفیهخانهای با ظرفیت‬ ‫‪ ۱۲۵‬هزار نفر در روستای کرکرق طراحیشده بود‪ ،‬درحالیکه‬ ‫اکنون جمعیت مرکز استان و حاشیهها به حدود ‪ ۶۰۰‬هزار نفر‬ ‫میرسد‪ .‬او افزود‪ :‬اداره کل حفاظت محیطزیست با توجه به‬ ‫نقش نظارتی خود در این راســتا نیز فشــارهایی به نهادهای‬ ‫مســئول وارد کــرده و اقدامهایــی حقوقــی را انجــام داده کــه‬ ‫درنتیجه انها نیز کار توســعه تصفیهخانه فاضاب شــهری را‬ ‫اغاز کردهاند‪ .‬سرپرست اداره کل حفاظت محیطزیست استان‬ ‫اردبیل تصریح کرد‪ :‬پیشتر مشــکات مالی برای اجرای طرح‬ ‫توسعه وجود داشت که با اختصاص مبالغی از منابع مختلف‬ ‫در مرحله اجرا است‪.‬‬ ‫‪ ۸۴‬درصد واحدهای تولیدی‬ ‫استان فعال است‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان اردبیــل‬ ‫گفــت‪ :‬در حال حاضــر از میان واحدهای تولیــدی دارای پروانه‬ ‫‪2‬برداری‪ ،‬حدود ‪ ۸۴‬درصد در حال فعالیت هســتند‪ .‬رامین‬ ‫بهره‬ ‫صادقی در گفتوگو با ایرنا تشــریح کرد‪ :‬بر اســاس امار سامانه‬ ‫بهینیاب تاکنون یکهزار و ‪ ۱۷۶‬پروانه بهرهبرداری دارای اعتبار از‬ ‫سوی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اردبیل صادرشده‬ ‫اســت کــه از ایــن میــان ‪ ۹۹۰‬واحد فعال هســتند‪ .‬او با تاکید بر‬ ‫ضــرورت تعییــن تکلیــف واحدهــای تولیدی راکــد افــزود‪۱۸۶ :‬‬ ‫واحد تولیدی راکد در استان اردبیل وجود دارد که ‪ ۷۰‬مجموعه‬ ‫از میان این واحدهای راکد قابل احیا تشخیص دادهشده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اردبیل بیان کرد‪:‬‬ ‫بیشتر مجموعههای غیرقابل احیا نیز شامل واحدهای کوچک‬ ‫میشود کهبرخیاز انهامشکات کوچکیدارندو بررسیانها‬ ‫در دستور کار قرارگرفته است تا بهتدریج احیا شوند‪ .‬او در مورد‬ ‫نحوه تامین منابع مالی موردنیاز اظهار کرد‪ :‬در جریان سفر سال‬ ‫گذشته رئیسجمهور به استان اردبیل‪ ۳۰‬هزار میلیارد ریال منابع‬ ‫به بخش صنعت اختصاص یافت که تاکنون چندین واحد برای‬ ‫دریافت تسهیات به بانکهای عامل معرفی شدند‪ .‬صادقی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مهلت اعطای این تســهیات ‪ ۲‬ســال بود که بر این‬ ‫اســاس میتوان تا ‪ ۱۴۰۲‬نیز نســبت به پرداخت ان اقدام کرد؛‬ ‫همچنینبرخیواحدهااز محلبندالفتبصره‪ ۱۸‬برایدریافت‬ ‫تسهیاتیارانهدار معرفیمیشوند‪.‬او همچنینبهاجرایطرح‬ ‫مردمی و توزیع عادالنه یارانهها اشاره کرد و در خصوص تاثیرات‬ ‫انبر واحدهایتولیدی گفت‪:‬تنهامشکلی کهممکناستبرای‬ ‫واحدهای تولیدی پیش بیاید در زمینه افزایش سرمایه در گردش‬ ‫این واحدهاست که در این راستا تدابیر الزم پیش از اجرای طرح‬ ‫مردمییارانههادر نظر گرفتهشدهاست‪.‬‬ ‫بیماریهای قلبی و عروقی؛‬ ‫‪۳‬‬ ‫علت ‪ ۳۹‬درصد مرگومیر‬ ‫در استان‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل بیماریهای‬ ‫قلبی و عروقی را مهمترین علت مرگومیر در این استان اعام‬ ‫کــرد و گفــت‪ ۳۹ :‬درصــد فوتیهــا در اســتان اردبیــل مربوط به‬ ‫نارساییهایقلبیو عروقیاست‪.‬‬ ‫دکتــر علــی محمدیــان اردی توجــه بــه بیماریهایی مانند‬ ‫فشــارخون‪ ،‬دیابت‪ ،‬چاقی و اضافهوزن را بســیار در تشــخیص‬ ‫بهموقع بیماریهای قلبی و عروقی بسیار بااهمیت دانست و‬ ‫بر رعایت اصاح سبک زندگی جهت پیشگیری از بیماریهای‬ ‫زمینــهای تاکیــد کــرد‪ .‬او در ادامــه در تشــریح مصوبــات هفتــه‬ ‫گذشته سفر وزیر بهداشت به اردبیل‪ ،‬کمبود شاخص تختهای‬ ‫بیمارستانی و امکانات اموزشی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬درمانی و بهداشتی را‬ ‫ازجمله مشــکات موجود حوزه ســامت این استان عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬همه مسائل و نیازهای استان در این سفر مطرح شد‪.‬‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل بیان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به کمبودفضایاموزشیدانشگاهو در جهتتوسعهان‪،‬مصوب‬ ‫شد که با کمک وزارت بهداشت‪ ،‬استانداری و خیرین سامت‪،‬‬ ‫خرید ســاختمانهای اماده اموزشــی‪ ،‬توســعه فضای اموزشــی‬ ‫دانشــکده پزشــکی و پیراپزشــکی‪ ،‬راهاندازی کتابخانه مرکزی‪،‬‬ ‫افزایش ظرفیت سلف دانشجویی و ساماندهی پاویون و محل‬ ‫اسکان رزیدنتها و انترنها در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫او اظهــار کــرد‪ :‬تســریع در احــداث بیمارســتان خیریه ‪۵۰۰‬‬ ‫تختخوابــی نجــف زاده‪ ،‬تکمیــل و امادهســازی ســریع بخــش‬ ‫خون کودکان و داروخانه در بیمارستان بوعلی با کمک خیرین‪،‬‬ ‫اضافه کردن ‪ ۲۰‬دستگاه دیالیز و نیز تکمیل مسکن متخصصان‬ ‫در شهرســتانها ازجمله مصوباتی بود که در جریان سفر وزیر‬ ‫بهداشت به استان اردبیل انجام شد‪.‬‬ ‫رئیس شــورای اسامی شهر‬ ‫تلــخ و ناگــوار را موردبحــث‬ ‫اردبیل با اشــاره به اینکه وقوع‬ ‫و بررســی قــرار داده و جلــوی‬ ‫حادثــهای نظیــر متروپــل در‬ ‫ساختوســازهای ناایمــن و‬ ‫اردبیلنیز دور از انتظار نخواهد‬ ‫غیرمستحکم گرفته شود‪ .‬وی‬ ‫بود‪ ،‬گفــت‪ :‬در اردبیل نیز بازار‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬اگر بیاحتیاطی‬ ‫علیرضا نوروزی‬ ‫حاج یوســف شــرایط ناایمنی‬ ‫کنیــم‪ ،‬وقــوع حادثــهای نظیر‬ ‫دارد که ما بارها نسبت به بروز‬ ‫متروپــل در اردبیل نیــز دور از‬ ‫حوادث ناگوار هشدار دادیم‪.‬‬ ‫انتظــار نخواهد بــود و از همین رو از شــهردار‬ ‫به گزارش شــهرخوان‪ ،‬رئیس شورای اسامی اردبیل خواستهایم تا به هیچ مجتمع تجاری و‬ ‫شــهر اردبیــل گفــت‪ :‬هیــچ مجتمــع تجــاری و خدماتــی بدون پایان کار اجازه بهرهبرداری و‬ ‫خدماتیدر شهر اردبیلبدونپایان کار شهرداری واگذاری را ندهد‪ .‬رئیس شــورای اسامی شهر‬ ‫مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرند‪ .‬جواد انصاری اردبیل بــه عواقب ناگوار و بروز حوادث تلخ‬ ‫در جلســه رســمی شــورای شــهر اردبیــل که با ناشــی از بیاحتیاطــی در ساختوســازها در‬ ‫موضوع ایمنســازی ساختوســازهای شــهری ســطح ملی اشــاره کرد و گفت‪ :‬در اردبیل نیز‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ما در ســی و یکمین بازار حاج یوســف شرایط ناایمنی دارد که ما‬ ‫جلســه رســمی شــورای شــهر کــه بهصــورت بارها از مسئوالن امر خواستهایم تا نسبت به‬ ‫فوقالعــاده برگــزار میکنیم ســعی مــا بر این مقاومسازی و بهسازی این بازار اقدام کرده و‬ ‫اســت تــا ابعــاد مختلــف وقــوع این حــوادث از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کند‪.‬‬ ‫نشــریه اریتان به نقل از امامجمعه اردبیل از ‪۲۵‬‬ ‫سد معیشتی استان ناتمام در استان اردبیل خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش این نشریه امامجمعه اردبیل گفت‪ :‬اعتبار ملی‬ ‫برایسدهایمعیشتیدر نظر گرفتهنشدهاست‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستاناردبیل‬ ‫| غفار پارسا |‬ ‫شماره ‪ 35‬صفحه رویداد اردبیل‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫اغاز استارتاپ دانشبنیان‬ ‫در حوزه کشاورزی‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت‪ :‬اولین‬ ‫رویداد اســتارتاپی بخش کشــاورزی با محوریت اقتصاد‬ ‫دانشبنیان برگزار میشود‪ .‬حبیب ابراهیمپور در جلسه‬ ‫شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل‬ ‫اظهار کرد‪:‬در نامگذاریسالجدیددو ویژگیدانشبنیان‬ ‫و اشــتغال افرینی برای تولید مورد تاکید رهبری بوده که‬ ‫امیدواریم با همراهی همه نهادها و دســتگاهها بهویژه‬ ‫اتاق بازرگانی بتوانیم زیستبوم نواوری و فناوری استان‬ ‫را تحققی عینی ببخشیم‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬دربرش استانی‬ ‫سعیمابر ایناستتابهتقویتمراکز نواوریو فناوری‪،‬‬ ‫اتصال به شبکه فن بازار و همراهی دانشگاهها و مراکز‬ ‫رشد کمک کرده و از ظرفیت صندوق توسعه نواوریها‬ ‫نیز در حمایت از فعاالن این عرصه استفاده کنیم‪ .‬رئیس‬ ‫پارکعلموفناوریاستاناردبیلگفت‪:‬در کنار شهرکهای‬ ‫صنعتی‪،‬اتاقبازرگانیومجموعهکشتوصنعتمغان‬ ‫و پارس میتواند به گسترش زیستبوم فناوری در استان‬ ‫کمــک کــرده و شناســایی زمینهــای صادراتــی و تحول‬ ‫اقتصــادی را بهخوبی فراهم کنند‪ .‬ابراهیمپــور افزود‪ :‬با‬ ‫سپریشدنمراحلارائهایدهها‪،‬طرحهاوهمچنینانجام‬ ‫مراحلتولیدانبوهمابهراحتیمیتوانیمدر بحثاقتصاد‬ ‫دانشبنیان موفق عمل کرده و حتی صنایع خالق را نیز‬ ‫در این حوزه به مرز تعالی برسانیم‪ .‬او در بخش دیگری‬ ‫از سخنانخودخاطرنشان کرد‪:‬برخالفبرخیتبلیغات‬ ‫نادرست‪ ،‬دانشبنیان و صدور مجوز برای این شرکتها‬ ‫بــا محوریــت معاونت علمی و فنــاوری رئیسجمهور و‬ ‫در قالــب دانــش فنی پیچیده اســت کــه بههیچعنوان‬ ‫کپیبــرداری در این حوزه موردقبول نیســت‪ .‬ابراهیمپور‬ ‫اقتصاددانشبنیانراحاصلتحقیقو توسعهو توجهبه‬ ‫نواوریهای جدید اعالم کرد و ادامه داد‪ :‬باید محصول‬ ‫دانشبنیانموردتوجهقرارگرفتهتامابتوانیمسهمخودرا‬ ‫در تحوالتحوزهدانشبنیانعینیتببخشیم‪.‬او اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ســهم شــرکتهای دانشبنیان و صنایع پیشــرفته‬ ‫تــا ‪ 50‬درصــد تعیینشــده درحالیکــه همچنان ســهم‬ ‫کشــور از اقتصــاد دانشبنیــان ‪ 2‬درصــد اســت کــه در‬ ‫اســتان اردبیــل این ســهم پایینتــر اســت‪ .‬ابراهیمپور‬ ‫ضرورت تدوین چشمانداز ‪ 1404‬را در تحوالت حوزه‬ ‫دانشبنیان یاداور شــد و بیان کرد‪ :‬در این حوزه باید‬ ‫به فناوریهای زیستبوم کشاورزی و صنایع غذایی‪،‬‬ ‫دارو‪ ،‬محصوالت شیمیایی‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪ ،‬گیاهان‬ ‫دارویــی و صنایــع فرهنگــی و خالق توجــه کنیم تا با‬ ‫فعال کردن اســتارتاپها و همچنیــن واحدهای نواور‬ ‫بتوان به اهداف موردنظر دست پیدا کرد‪ .‬او در ادامه‬ ‫سخنانخوداظهار کرد‪:‬در کنار تالشموثر برایجلوگیری‬ ‫از واردات کاالهای تحریمی‪ ،‬ضروری است تا با فعالیت‬ ‫شرکتهای دانشبنیان موضوع صادرات نیز موردتوجه‬ ‫قرار گیرد تا ما بتوانیم در ابعاد مختلف تولید محصول و‬ ‫عرضهانراداشتهباشیم‪.‬‬ ‫اردبیل‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬فروردین ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1327‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬فروردین ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1327‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫توجه به صنایع‬ ‫دانشبنیان راهکار خروج‬ ‫از عقبماندگی اقتصادی‬ ‫سید حامد عاملی‪ ،‬استاندار اردبیل در جلسه شورای‬ ‫گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان اظهــار‬ ‫کرد‪:‬اقتصاد اســتان اردبیل دچار عقبماندگی بوده که‬ ‫بــرای خــروج از این اقتصاد و جبــران عقبماندگیها‪،‬‬ ‫توجــه بــه صنایــع دانشبنیــان بهتریــن راهکار اســت‪.‬‬ ‫استاندار اردبیلافزود‪:‬فعالسازیرویدادهایاستارتاپی‬ ‫با مشارکت اتاق بازرگانی و پارک علموفناوری برای رفع‬ ‫مشکالت بخش خصوصی اهمیت داشته و با تقویت‬ ‫ایــن ایدههــا به تعــداد حداقــل ‪ ۵‬رویداد اســتارتاپی‬ ‫برای مجموعــه واحدهای تولیدی‪ ،‬میتــوان بعضی از‬ ‫مشکالت بخش خصوصی را حل کرد و برای حل سایر‬ ‫مشــکالت این بخش نیــز از خرد جمعی شــرکتهای‬ ‫دانشبنیان اســتفاده نمود‪ .‬عاملی اضافه کرد‪:‬با توجه‬ ‫بــه شــعار ســال جــاری و تاکید بــر تولید دانشبنیــان از‬ ‫ســوی مقام معظم رهبری‪ ،‬راهانــدازی کارهای جدید و‬ ‫دانشبنیان در اســتان اردبیل گامی برای ایجاد اشتغال‬ ‫نو و حفظ منابع انسانی دانشپایه و با استعداد است‪.‬‬ ‫استاندار اردبیلاشاره کرد‪:‬برایتوزیعمنابعجهتتامین‬ ‫زیرســاختهای رشــد دانشبنیانهــا برنامهریــزی الزم‬ ‫انجام و راهبردهایی تدوین میشود که اجرای کارخانه‬ ‫نواوریبرایاستقرار دانشبنیانهاو اختصاص‪ ۷۰‬هکتار‬ ‫زمین برای شهرک فناوری استان اردبیل ازجمله اقدامات‬ ‫در این راســتا اســت‪ .‬عاملی در خصوص ایجاد شــهرک‬ ‫فناوری افزود‪ :‬ایجاد شهرک فناوری در دانشپایه شدن‬ ‫صنعت استان اردبیل موثر و الزم است و اتاق بازرگانی‬ ‫نیازهایفناورانهبخشخصوصیرااحصا کردهو مقدمه‬ ‫ایــن دانشپایه شــدن صنعت فراهم شــود و توجه به‬ ‫دانشبنیانهــا و اولویــت قــرار دادن این شــرکتها در‬ ‫مناقصهها دارای اهمیت بــوده که باید این موضوع در‬ ‫شورای فنی استان اردبیل مطرح شود‪ .‬استاندار اردبیل با‬ ‫بیان اینکه تدوین مجموعه اقداماتی برای تسهیل روند‬ ‫اســتعالمات و بهبود فضای کســبوکار تصریح کرد‪:‬در‬ ‫ســال گذشــته برای تســهیل در صدور مجوزها و بهبود‬ ‫فضایکسبوکار استاناردبیلگامهاییبرداشتهشدکه‬ ‫تدوینمجموعهاقداماتیبرایتسهیلرونداستعالمات‬ ‫و بهبودفضایکسبوکار استان‪،‬در اینراستاانجامیافته‬ ‫است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در سالهای گذشته در حوزه تولید‬ ‫و کسبوکار چندیناستعالمانجاممیشد کههماکنون‬ ‫این موضوع ادغام و بهصورت یکجا انجام میشــود و‬ ‫همچنیــن اصالح روندها در حــوزه تامین اجتماعی در‬ ‫ســال گذشــته از دیگر اقدامات انجامیافته در راســتای‬ ‫بهبودفضایکسبوکار است‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫رویدا د اردبیل‬ ‫شهردار اردبیل خبر داد‪:‬‬ ‫صدورمجوزپروانهساختبرایزمینهایقولنامهای‬ ‫شــهردار اردبیــل گفــت‪ :‬پس از مکاتباتــی که با‬ ‫مســئوالن مراجــع قضایــی انجامشــده مقــرر شــد‬ ‫برای اولین بار در کشور مجوز پروانه ساخت برای‬ ‫زمینهایقولنامهایصادر گردد‪.‬‬ ‫به گزارش شهرخوان‪ ،‬شهردار اردبیل در دیدار‬ ‫با نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه اردبیل‬ ‫که با همراهی اعضای شورای شهر انجام گرفت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مجموعه مدیریت شــهری تالشهای‬ ‫خود را در راستای تحقق منویات ایت ا‪ ...‬عاملی‬ ‫در ارتباط با مباحث شــهری به کار گرفته اســت‪.‬‬ ‫محمود صفری در این دیدار ضمن ارائه گزارشی‬ ‫از اخریــن عملکــرد و اقدامــات انجامگرفتــه در‬ ‫مجموعه شــهرداری اردبیل و با اشــاره به تنوع و‬ ‫گستردگی دایره وظایف و اقدامات این مجموعه‬ ‫شهرداری نسبت به سایر ارگانها‪ ،‬از برنامهریزی‬ ‫صورت گرفته برای دســتیابی بــه درامد پایدار در‬ ‫مجموعه شهرداری اردبیل خبر داد‪.‬‬ ‫شــهردار اردبیــل بــا اذعــان به اینکــه صرفا در‬ ‫اوایل ســال جدیــد قیر الزم برای حــدود ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫تن اسفالت معابر شهر را تامین کردهایم و مابقی‬ ‫هــم تا اخر شــهریورماه بــرای اســفالتریزی ‪۲۰۰‬‬ ‫هــزار تنــی تامیــن خواهــد شــد‪ ،‬ایــن اقــدام را در‬ ‫راســتای تحقــق نهضت اســفالتریزی بیــان کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬در بحــث تحویــل شــهرکهای جدیــد‪،‬‬ ‫کار تحویل کوثر و بخشــی از شــهرک ســاحلی به‬ ‫اتمــام رســیده و کارهــای مقدماتی تحویل ســایر‬ ‫شــهرکهای تــازه تاســیس نیــز در دســت اقــدام‬ ‫است‪ .‬صفری اتمام مراحل اداری تملک باغ واقع‬ ‫در حدفاصل میدان بسیج تا میدان ارتش اردبیل‬ ‫در وزارت کشــور و تبدیــل ایــن باغ بــه تفرجگاه‬ ‫عمومــی را از دیگــر اقدامــات مهــم مجموعــه‬ ‫مدیریــت شــهری در ماههــای اخیــر بیــان کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬کار تعیین تکلیف زمین پادگان ارتش نیز‬ ‫جهت تبدیل به فضای عمومی و بازگشــایی به‬ ‫روی عموم شــهروندان طی نشســت با معاونت‬ ‫مهندســی نیروی زمینی ارتش انجام و در دســت‬ ‫اقدام است و از پیشرفت خوبی برخوردار است‪.‬‬ ‫شــهردار اردبیــل همچنیــن رای دیــوان عدالــت‬ ‫اداری مبنــی بــر منع شــهرداریها از صدور مجوز‬ ‫پروانه ساخت زمینهای قولنامهای را یاداور شد‬ ‫و گفــت‪ :‬با توجه به معضــالت جدی اجتماعی‬ ‫و اقتصــادی کــه در نتیجــه ایــن محدودیــت در‬ ‫شــهرهای مختلــف کشــور ایجــاد شــد و پــس از‬ ‫مکاتباتــی که با مســئوالن مراجع قضایی انجام‬ ‫دادهایــم مقــرر شــد بــرای اولیــن بــار در کشــور‬ ‫موضــوع با لحاظ مباحــث قانونی‪ ،‬در مجموعه‬ ‫شهرداری اردبیل برطرف شود‪.‬‬ ‫صفری اخذ ســهمیه خرید ‪ ۶۰‬دستگاه اتوبوس‬ ‫شــهری جدید برای اولین بار برای کالنشهر اردبیل‬ ‫از محل ســهمیه کالنشهر های کشــور را یاداور شد‬ ‫و گفت‪ :‬با پیادهسازی سیستم شهر هوشمند نظیر‬ ‫برنامهای که برای الکترونیکی کردن پرداخت کرایه‬ ‫تاکســیها و دیگــر برنامههــای مرتبــط در دســت‬ ‫اقــدام اســت‪ ،‬اردبیــل بیــش از هر زمــان دیگری به‬ ‫چشمانداز شهر هوشمند نزدیکتر میشود و این‬ ‫مقوله از دیگر برنامههای مهم در نظر گرفتهشده‬ ‫برایبهبودخدماترسانیبهشهروندانعزیز است‪.‬‬ ‫صفری مواردی همچون مدیریت برفروبی معابر‬ ‫شهر بهرغم کمبود ماشیناالت برفروبی در برف‬ ‫ســنگین و کمســابقه زمســتان سال گذشــته‪ ،‬خرید‬ ‫تجهیــزات و ماشــیناالت ســنگین بــرای مجموعه‬ ‫شهرداریوهمچنینتسویهبدهیهایشهرداریبه‬ ‫بانکهــا و برخــی ادارات را از دیگر اقدامات مهم‬ ‫انجامگرفته با همکاری و همراهی شورای اسالمی‬ ‫شهر در مجموعه شهرداری اردبیل بیان کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اعالمشرایطپذیرشنفتکشتریلر در منطقهاردبیل‬ ‫ســید حجــت مدنــی‪ ،‬مدیــر شــرکت ملــی‬ ‫پخــش فراوردههــای نفتــی منطقــه اردبیــل‪ ،‬از‬ ‫پذیــرش نفتکــش تریلــر در منطقــه اردبیل خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬پذیــرش نفتکــش تریلــر از طریق‬ ‫شرکتهای حملونقل امکانپذیر است‪.‬‬ ‫او ضمــن اعــالم خبــر فــوق گفــت‪ :‬پذیرش‬ ‫نفتکش تریلر از طریق شــرکتهای حملونقل‬ ‫مجــاز دارای پروانــه فعالیت معتبر از ســازمان‬ ‫راهــداری حملونقــل جــادهای کــه قــرارداد‬ ‫جدیــد حملونقل فراوردههای نفتی را منعقد‬ ‫نمودهانــد امکانپذیــر اســت‪ .‬مدیــر منطقــه‬ ‫اردبیــل تصریح کرد‪ :‬نفتکــش های جدید برای‬ ‫مدلهــای اروپایــی بایســتی دارای حداکثر ‪۱۵‬‬ ‫ســال ســن (‪ ۱۳۸۶‬بــه بعــد) و بــرای مدلهای‬ ‫اســیایی دارای حداکثــر ‪ ۱۰‬ســال ســن (‪۱۳۹۱‬‬ ‫بــه بعد) باشــند‪ .‬مدنــی تاکید کــرد‪ :‬دارا بودن‬ ‫گواهــی معاینــه فنی معتبــر از مراجع ذیصالح‬ ‫و همچنیــن مجهــز بودن تانــک تریلر به پالک‬ ‫مجــزا و کیت ضد جرقــه ‪( ADR‬دارای گواهی‬ ‫نصــب از مرا کــز ذیصــالح اعالمشــده بــرای‬ ‫برندهــای امیکــو‪ ،‬البــرز‪ ،‬دانــگ فنــگ‪ ،‬کاوه و‬ ‫فائــو و ارائــه تعهــد از ســایر برندهــا مبنــی بــر‬ ‫امادگــی نصب کیت مذکــور بهمحض فراخوان‬ ‫شرکت) الزامی است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مشکلرانندگاناستیجاریرفعشود‬ ‫عضو شــورای شــهر اردبیــل گفت‪ :‬بــا توجه‬ ‫به حقوق پائین رانندگان استیجاری امیدواریم‬ ‫مشکل این رانندگان برطرف شود‪.‬‬ ‫ابراهیــم صفــری در جلســه ر ســمی‬ ‫شــورای شــهر اردبیــل بــه مشــکالت‬ ‫راننــدگان در حــوزه حمل ونقــل عمو مــی‬ ‫اشــاره کــرد و ادا مــه داد‪ :‬پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم در کنــار افزا یــش کرایه ها‪ ،‬امکان‬ ‫دایــر کــردن اتوبوس بــه شــهرک های جدید‬ ‫از ســوی شــهرداری فراهــم امــده و کمبــود‬ ‫و نار ســایی در ا یــن بخش رفع شــود‪.‬‬ ‫عضو شــورای شهر اردبیل در بخش دیگری‬ ‫از ســخنان خــود خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا خریــد‬ ‫اتوبوسهــای جدیــد و تزریــق ان بــه نــاوگان‬ ‫حملونقــل عمومــی بهراحتــی میتوانیــم‬ ‫مشــکالت و نارســاییها را برطــرف کــرده و‬ ‫تدبیــری مناســب بــرای راننــدگان اســتیجاری و‬ ‫ترمیم حقوق پایین انها در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شورای شهر منافع مردم را بر منافع افراد ترجیح میدهد‬ ‫عضو شورای شهر اردبیل گفت‪ :‬شورای اسالمی‬ ‫شهر در رسیدگی به لوایح و طرحها منافع عموم‬ ‫مــردم را بــر منافــع فــردی ترجیــح میدهــد‪ .‬مینا‬ ‫نهامین در جلســه رســمی شورای شــهر اردبیل به‬ ‫الیحه پیشنهادی مبنی بر تملک ‪ ۱۷‬هزار مترمربع‬ ‫زمین در اطراف شهر اردبیل برای تبدیل به کاربری‬ ‫فضای ســبز اظهار کرد‪ :‬این الیحه مشکالتی دارد‬ ‫چراکه عدهای با سوءاستفاده اشکار سعی میکنند‬ ‫زمین زراعی خود را قطعهبندی کرده و با قولنامه‬ ‫بــه فــروش برســانند‪ .‬عضــو شــورای شــهر اردبیــل‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ما در شورای شهر اردبیل اجازه چنین‬ ‫اقدامــات خــارج از قواعد قانونــی را نمیدهیم و‬ ‫انتظار داریم در کنار حفظ حقوق و منافع مردم‪،‬‬ ‫زمینــه جلوگیــری از هرگونــه سوءاســتفاده اراضــی‬ ‫زراعی گرفته شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فضایسبز محلهمیراشرفگسترشمییابد‬ ‫عضو شورای شهر اردبیل گفت‪ :‬تاکید اعضای‬ ‫شــورای شــهر بــر توســعه فضای ســبز بهویــژه در‬ ‫محالت ســیزدهگانه و منطقه محروم میراشــرف‬ ‫اســت‪ .‬علیرضا غریبی در جلســه رســمی شــورای‬ ‫شهر اردبیل اظهار کرد‪ :‬شهرداری با تملک اراضی‬ ‫مختلف میتواند توسعه فضای سبز را بهعنوان‬ ‫اولویــت اصلــی موردتوجــه قرار دهد کــه در این‬ ‫زمینــه انتظار مــیرود اراضی ‪ ۱۷‬هــزار مترمربعی‬ ‫منطقــه میراشــرف نیــز بــه فضــای ســبز تبدیــل‬ ‫شــود‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬شــهرداری اردبیل باید‬ ‫در توافــق بــا مالکان بهتر از شــرایط فعلی عمل‬ ‫کرده و پروژههای متوقف مانده چند ســال اخیر‬ ‫را تعیین تکلیف کند‪ .‬عضو شــورای شــهر اردبیل‬ ‫در مورد پیشــنهاد افزایش کرایه سرویس مدارس‬ ‫گفت‪ :‬هرچند در این زمینه برخی پیشــنهادهای‬ ‫مطرح شــد اما درنهایت ســرویس مدارس خاص‬ ‫ویــژه ســواری ‪ ۲۵۰‬هزار تومان‪ ،‬مــدارس عادی با‬ ‫ســرویس ســواری ‪ ۲۳۰‬هــزار تومــان بــه ازای هــر‬ ‫ســرویس در ماه و مینیبوس ســاالنه دو میلیون‬ ‫و پانصد هزار تومان پیشنهادشده تا بعد از تائید‬ ‫نهایــی امــکان برقراری ســرویس مــدارس با نرخ‬ ‫مصــوب فراهم ایــد‪ .‬غریبی ادامــه داد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه در دو ســال کرونایی فعالیت ســرویس‬ ‫مدارس را شــاهد نبودیم اکثر رانندگان بهسختی‬ ‫نرخ مصوب را پذیرفتند ولی برای سال تحصیلی‬ ‫اینده قرار اســت با بررســی همهجانبه قیمتها‬ ‫تغییر یابد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نگاهمتوازن در توسعهفضای سبز روی کاغذ نماند‬ ‫نائب رئیس شورای شهر اردبیل گفت‪ :‬نگاه‬ ‫متوازن در توســعه فضای ســبز شهری در قالب‬ ‫مصوبــه و روی کاغــذ بمانــد بلکــه بهتــر اســت‬ ‫بــه شــکل عملیاتــی در دســتور کار قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫میرمحمد سیدهاشمی در جلسه رسمی شورای‬ ‫شــهر اردبیــل بــا تبریک ســال نو و مــاه رمضان‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بهرهمنــدی از فیوضــات ایــن مــاه‬ ‫میتوانــد مومنان را در جهاد معنوی و ارزشــی‬ ‫جامعه کمک و پشــتیبانی کند‪ .‬او خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا نهایی شــدن طــرح تفصیلــی و اجرای‬ ‫ان در ســال جــاری امیدواریــم مشــکل تملــک‬ ‫برخی از اراضی و اجرای کاربری درســت انها‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪ .‬نائب رئیس شــورای شهر‬ ‫اردبیــل افــزود‪ :‬شــورا و شــهرداری تــوان تملک‬ ‫بــاغ شــریعت را بــا میلیاردهــا تومــان منابــع‬ ‫دارد و بهتر اســت بهتناســب ان تملک اراضی‬ ‫در حاشــیه شــهر بــرای تبدیــل بــه فضــای ســبز‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫سیدهاشــمی بیــان کــرد‪ :‬چــرا باید در هســته‬ ‫مرکزی شــهر اعتبار برای تملک داشــته باشیم اما‬ ‫در حاشیه شهر چنین منابعی وجود نداشته باشد‬ ‫درحالیکه ســاکنان این مناطق بهشــدت نیازمند‬ ‫طرحهای توســعهای فضای سبز و پارک هستند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬باید کل اراضی ‪ ۱۷‬هزار مترمربعی‬ ‫منطقه میراشرف تملک شده و نسبت به تبدیل‬ ‫ان به پارک مناسب در این منطقه اقدام قانونی‬ ‫انجــام شــود‪ .‬نائــب رئیــس شــورای شــهر اردبیل‬ ‫گفــت‪ :‬تــالش بــر این اســت تــا در کنــار توافق و‬ ‫تملک اراضی مختلف برای توســعه فضای ســبز‬ ‫و ذخیره شهری اجرای پروژههای مصوب الیحه‬ ‫بودجــه در فصــل کاری انجامشــده و مــا بتوانیم‬ ‫شــرایط مناســبی را در خدمترســانی بــه مــردم‬ ‫شاهد باشیم‪.‬‬ ‫شماره ‪35‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫نرخ تاکسی اردبیل نسبت به شهرهای‬ ‫همجوار بسیار پایین است‬ ‫بــه گفتــه رئیــس شــورای‬ ‫داشــته باشــند و تاکســیهای‬ ‫اســالمی شــهر اردبیــل نــرخ ‪۳‬‬ ‫دربســتی و فــرودگاه نیــز ‪۳۶‬‬ ‫ماهه اول سرویس مدارس ‪۲۵۰‬‬ ‫درصــد افزایــش نــرخ خواهنــد‬ ‫هــزار تومان بهصــورت ماهانه‬ ‫داشــت‪ .‬انصاری بــا بیان اینکه‬ ‫برای هر فرد در نظر گرفتهشده‬ ‫اعضای شــورای شهر با در نظر‬ ‫جواد انصاری‬ ‫است‪ .‬جواد انصاری در بیست‬ ‫گرفتــن تــورم شــدید‪ ،‬افزایــش‬ ‫و ششمینجلسهرسمیشورای‬ ‫هزینه رانندگان در حملونقل‬ ‫شــهر اردبیل بــه تالش اعضای شــورای شــهر در عمومی بهویژه خرید الستیک‪ ،‬سایر امکانات و‬ ‫ســال گذشته در قالب جلســات فشرده صبح و تجهیزاتوهمچنینوضعیتدرامدیمردمنرخ‬ ‫عصر در تصویب بودجه‪ ،‬تعرفه و متمم ســال تاکسی را برای سال جدید مصوب کردند‪ ،‬ادامه‬ ‫گذشته اشاره کرد و گفت‪ :‬برای اولین بار موفق داد‪ :‬این نرخ نسبت به شهرهای همجوار بسیار‬ ‫شدیمتابودجهپیشنهادیشهرداریرابدون کم پایین است و ما سعی کردیم با در نظر گرفتن‬ ‫و کاســتی تصویب کرده و برای اجرا به شــهردار شــرایط رانندگان و عموم مردم افزایش ‪ ۳۰‬الی‬ ‫در سال جاری ابالغ کنیم‪ .‬انصاری افزود‪ :‬انتظار ‪ ۵۰‬درصدی را اعمال کنیم‪ .‬انصاری همچنین به‬ ‫میرود شهرداری از همین روزهای نخست سال تعیین نرخ جدید سرویس مدارس نیز اشاره کرد‬ ‫و به شکل مناسب الیحه بودجه را عملیاتی کند و گفت‪ :‬قرار شد تا با توجه به فعالیت مجدد‬ ‫تا انحرافی را در روند اجرای ان شــاهد نباشــیم‪ .‬مدارس به شــکل حضوری‪ ،‬سرویس مدارس نیز‬ ‫وی در مورد مصوبه اعضای شــورای شــهر مبنی از هفتــه اینده فعالیت خــود را اغاز کند که نرخ‬ ‫بــر افزایــش کرایــه حملونقل عمومی در شــهر ‪ ۳‬ماهــه اول ســرویس مــدارس ‪ ۲۵۰‬هزار تومان‬ ‫اردبیل خاطرنشــان کرد‪ :‬با نظر اعضای شــورای بهصورت ماهانه برای هر فرد در نظر گرفتهشده‬ ‫شهر اردبیل مقرر شد تا تاکسیهای درونشهری و نــرخ مینیبــوس نیز ماهانــه دو و نیم میلیون‬ ‫و اتوبوسها تا ‪ ۳۰‬الی ‪ ۵۰‬درصد افزایش قیمت تومان به ازای هر سرویس اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫‪۳5‬‬ ‫جذب ‪ ۱۹‬هزار مشترک‬ ‫جدید گاز طبیعی‬ ‫مدیرعاملشرکتگاز استان‬ ‫بــه ‪ ۵۲۹‬هــزار ‪ ۷۳۹‬مشــترک‬ ‫اردبیــل در خصــوص عملکــرد‬ ‫رســیده اســت‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫حوزه مشــترکین این شــرکت از‬ ‫شــرکت گاز اســتان اردبیــل‬ ‫خدمترســانی به ‪ ۵۲۹‬هزار و‬ ‫تعــداد روســتاهای بهرهمند از‬ ‫‪ ۷۳۹‬مشــترک گاز طبیعــی در‬ ‫گاز طبیعــی در ســطح اســتان‬ ‫سردار‬ ‫سطحاستانخبر داد‪.‬به گزارش‬ ‫اردبیل را ‪ ۱۴۴۸‬روستا برشمرد‬ ‫اسماعیلی‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬سردار اسماعیلی‬ ‫و گفــت‪ :‬از مجمــوع قریب به‬ ‫افزود‪ :‬گازرســانی به اقصی نقاط اســتان یکی از ‪ ۵۳۰‬هزار مشترک گاز طبیعی بیش از ‪ ۱۴۳‬هزار‬ ‫برکات نظام و دولت اســت که با شــتاب بســیار مشــترک در بخــش روســتایی و بیــش از ‪۳۸۶‬‬ ‫مطلوبــی تــداوم دارد‪ ،‬طــوری کــه حداقــل طی هــزار مشــترک در بخــش شــهری از نعمــت گاز‬ ‫سالهای گذشته هرســال قریب به ‪ ۱۰۰‬روستای طبیعی برخوردار هســتند‪ .‬او ارتقای روشهای‬ ‫جدیــد به شــبکه گازرســانی متصل شــدهاند و خدمترســانی بــه مشــترکین در کنــار جــذب‬ ‫اکنون نیز شبکه گازرسانی به ‪ ۵۹‬روستای جدید مشــترکین جدیــد را یکــی از اقدامــات ارزنــده‬ ‫در حــال اجراســت که بــه بهرهبــرداری خواهد شــرکت گاز اســتان در حــوزه صیانــت از حقوق‬ ‫رســید‪ .‬اســماعیلی در بخش دیگری از سخنان شهروندی و تکریم اربابرجوع برشمرد و ادامه‬ ‫خود به عملکرد شــرکت گاز استان اردبیل طی داد‪ :‬تمامــی خدمــات ایــن شــرکت بهصــورت‬ ‫سال گذشته در حوزه جذب مشترک اشاره نمود غیرحضــوری ارائــه میشــود و کلیــه شــهروندان‬ ‫و بدیــن شــرح توضیــح داد‪ :‬طی ســال گذشــته میتوانند با ورود به وبسایت شرکت گاز استان‬ ‫‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۸۹۲‬مشــترک جدید در بخشهای اردبیــل بــه نشــانی ‪ www.nigc-ar.ir‬از طریــق‬ ‫مختلــف اعــم از خانگــی‪ ،‬تجــاری جــذب این منــو میز خدمت الکترونیکــی و بــا وارد نمودن‬ ‫شــرکت شــده اســت که در همین راســتا تعداد کد اشــتراک به خدمات ارائهشــده در بستر وب‬ ‫مشترکین گاز طبیعی از بدو تاسیس این شرکت دسترسیداشتهباشند‪.‬‬ ‫اجازه تغییر کاربری و قطعهقطعه شدن‬ ‫اراضی را نمیدهیم‬ ‫عضــو شــورای شــهر اردبیل‬ ‫این مشــکالت بیفزاینــد و یا با‬ ‫گفت‪ :‬صاحــب اراضی ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫تغییــر کاربــری به فکــر منافع‬ ‫مترمربعی در منطقه میراشرف‬ ‫خود باشــند‪ .‬عضو شورای شهر‬ ‫بــه دنبــال تغییــر کاربــری و‬ ‫اردبیــل ضــرورت پیشبینــی‬ ‫قطعهقطعه کردن اراضی برای‬ ‫فضاهــای ورزشــی‪ ،‬اموزشــی و‬ ‫حبیب فتحی‬ ‫فــروش اســت که اجــازه چنین‬ ‫فضــای ســبز را در این قطعات‬ ‫کاری را نمیدهیــم‪ .‬حبیــب‬ ‫یاداور شــد و بیان کــرد‪ :‬در کنار‬ ‫فتحی در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل اظهار احیای فضای ســبز در منطقه محروم میراشرف‬ ‫کرد‪ :‬در مناطق سیزدهگانه اردبیل و در قطعات بایــد اجــازه ندهیم تــا از ‪ ۱۷‬هزار مترمربع زمین‬ ‫کوچــک واگــذاری زمین مشــکالتی را بــه وجود بــه شــکل نادرســت بهرهبــرداری شــود‪ .‬فتحــی‬ ‫اورده و گاه به کوچههای بنبست و کمتر از ‪ ۶‬تالش شهرداری را در توسعه فضای سبز اقدامی‬ ‫و ‪ ۸‬متری منجر شــده و حتی ساختوسازهای ارزشمند توصیف کرد و گفت‪ :‬شهرداری در سال‬ ‫غیرقانونی را نیز شــاهد هســتیم‪ .‬او خاطرنشان جاری توسعه فضای سبز را در همه مناطق شهر‬ ‫کــرد‪ :‬نبایــد اجــازه دهیــم بعدازایــن عــدهای با اردبیــل در نظــر گرفته و این کار با جدیت مورد‬ ‫قطعهبندی زمین به قطعات کوچک بر دامنه پیگیریقرار میگیرد‪.‬‬ ‫تهیه و پخش برنامه رادیویی « رادیوبرق »‬ ‫مدیر روابطعمومیشرکت‬ ‫ســاعت ‪ ۱۴:۵۰‬ظهــر اســت‪ .‬او‬ ‫توزیع برق استان اردبیل گفت‪:‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن برنامــه اخبــار‬ ‫جهت اشنایی هم استانیهای‬ ‫هفتگی شــرکت توزیع استان و‬ ‫عزیز با اقدامات شرکت توزیع‬ ‫موضوعــات متنوعــی همچون‬ ‫برق اســتان اردبیل تهیه برنامه‬ ‫لــزوم صرفهجویــی در مصرف‬ ‫رویا اللهقلی‬ ‫رادیویــی در دســتور کار ایــن‬ ‫بــرق‪ ،‬اییننامــه جدیــد نحوه‬ ‫پور‬ ‫دفتر قــرار گرفت‪ .‬رویا اللهقلی‬ ‫محاسبهبرقمصرفیمشترکان‪،‬‬ ‫پور با بیان اینکه روابط عمومیها جهت انتقال پیامهــای مدیریــت مصــرف بــرق‪ ،‬ممنوعیــت‬ ‫پیام باید از ظرفیت رسانهای استفاده کنند اظهار اســتخراج رمز ارز با برق یارانهای و درخواســت‬ ‫داشــت‪ :‬رســانه میتوانــد یــک ویدئــو‪ ،‬برنامــه جهت شناســایی مراکز غیرمجاز رمز ارز و ســایر‬ ‫رادیویی‪،‬تلویزیونی‪،‬روزنامه‪،‬اپلیکیشن‪،‬وبالگ‪ ،‬موضوعات روز اختصاص مییابد‪ .‬مدیر روابط‬ ‫پوستر تبلیغاتی و حتی یک پیامک باشد‪ .‬پس عمومیشرکتعنوانکرد‪:‬موضوعاتهر برنامه‬ ‫بهطورکلی‪ ،‬هر کانالی که برای انتقال اطالعات بــا توجــه بــه نیــاز روز و بــر اســاس رویدادهــای‬ ‫و ارتباط با مخاطبان استفاده شود‪ ،‬یکی از انواع جاری شــرکت‪ ،‬بهصورت هفتگی انتخابشــده‬ ‫رســانه اســت‪ .‬اللهقلی پور افزود‪ :‬در این راســتا و بــه تهیهکننــده این برنامه ارســال میشــود‪ .‬او‬ ‫اولیــن قســمت برنامه رادیویــی « رادیوب ــرق » اظهار داشــت‪ :‬حبیب یزدانی که از هنرمندان و‬ ‫‪ ۲‬بهمنمــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬به روی انتــن رفت و تا نویسندگانتوانمنداستاناستدر قالبطنز به‬ ‫به امروز ‪ ۱۳‬برنامه رادیویی پخششــده است‪ .‬موضوعات پرداخت میکند‪ .‬اللهقلی پور افزود‪:‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این برنامه روزهای شــنبه ســاعت برنامه رادیو برق این ویژگی را دارد تا بهراحتی در‬ ‫‪ ۱۰:۱۵‬صبــح از رادیــو اردبیــل پخش میشــود و شبکههای اجتماعی و فضای مجازی مخاطبان‬ ‫بازپخش این برنامه روزهای دوشــنبه هر هفته خود را پیدا کند‪.‬‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ ‫تکمیل سامانه اطلس‬ ‫سرمایه گذاریاستان‬ ‫گــزارش‬ ‫دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪1۴01/03/16‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن بهساز کار خراسان شمالی به شماره ثبت‪ 131۹ :‬و شناسه ملی تعاونی‪108603157۹6 :‬‬ ‫در روز جمعه مورخ ‪ 1۴01/0۴/03‬راس ساعت ‪ 10‬در محل دفتر شرکت تعاونی به ادرس بجنورد‪ -‬رو به روی دانشگاه ازاد‪ -‬مجتمع بهداشت‬ ‫بلوک ‪ A‬طبقه همکف برگزار می گردد‪.‬‬ ‫از کلیه داوطلبان اعضای شــرکت تعاونی دعوت می شــود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل با در دست داشتن ورقه سهم‪ ،‬کارت و‬ ‫یا دفترچه عضویت راس ساعت و موعد مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند و یا وکیل ‪ /‬نماینده خود را کتبا جهت حضور معرفی نمایند‪.‬‬ ‫{ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده ‪ 1۹‬ائین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛ تعداد اراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص‬ ‫غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایســت به همراه نماینده خود از تاریخ ‪ 1۴01/03/31‬لغایت تاریخ‬ ‫‪ 1۴01/0۴/02‬در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت‪ ،‬برگه ورود به مجمع را دریافت دارند}‬ ‫دستورجلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت تعاونی‬ ‫‪ -2‬ارائه گزارش هیئت مدیره‬ ‫هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن بهساز کار خراسان شمالی‬ ‫اگهی مزایده اجاره مغازه عمومی‬ ‫شماره ‪50010۹0۹71000001‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫سازمان ارامســتان های شهرداری ســنندج در نظر دارد ‪۴‬باب مغازه صرف ًاجهت‬ ‫گل فروشــی و یا اغذیه و یک باب دکه صرف ًا جهت نمایشــگاه ســنگ قبر خود را برای‬ ‫بار اول با جزئیات مندرج در اســناد مزایده و با بهره گیری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(‪ )www.setadhran.ir‬بــا شــماره مزایــده ‪ 5001090971000001‬بــه صــورت الکترونیکی‬ ‫اجاره دهد‪.‬‬ ‫زمان انتشار در سایت از تاریخ ‪1۴01/3/11‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ ‪ 1۴01/3/12‬تا تاریخ ‪1۴00/03/21‬ساعت‪1۴:00‬‬ ‫تاریخ بازدید ‪ 1۴01/03/12‬تا تاریخ ‪1۴01/03/2۴‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهاد در سامانه ستاد ایران تاریخ‪ 1۴01/03/ 31‬ساعت ‪08:00‬‬ ‫زمان بازگشایی و اعالم به برنده مورخ‪ 1۴01/03/31‬ساعت ‪1۴/00‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نشانی‬ ‫مغازه‬ ‫شماره‪1‬‬ ‫مغازه‬ ‫شماره‪3‬‬ ‫مغازه‬ ‫مغازه‬ ‫شماره‪2‬‬ ‫شماره‪4‬‬ ‫دکه‬ ‫اقتصاد‬ ‫مساحت‬ ‫(متر مربع)‬ ‫اجاره ماهانه‬ ‫(ریال)‬ ‫اجاره یک سال‬ ‫مبلغ ضمانت نامه‬ ‫شرکت در مزایده‬ ‫‪8/2‬‬ ‫‪20،000،000‬‬ ‫‪240،000،000‬‬ ‫‪24،000،000‬‬ ‫‪11/1‬‬ ‫‪27،000،000‬‬ ‫‪324،000،000‬‬ ‫‪862030‬‬ ‫م الف‪:‬‬ ‫‪32،400،000‬‬ ‫‪14/4‬‬ ‫‪35،000،000‬‬ ‫‪420،000،000‬‬ ‫‪42،000،000‬‬ ‫‪15/3‬‬ ‫‪37،000،000‬‬ ‫‪444،000،000‬‬ ‫‪44،400،000‬‬ ‫‪3/2‬‬ ‫‪4،000،000‬‬ ‫‪48،000،000‬‬ ‫‪4،800،000‬‬ ‫سازمان ارامستان های شهرداری سنندج‬ ‫‪03‬‬ ‫افزایشتالشبرایبازگشت‬ ‫اعتمادمردمبهبازار سهام‬ ‫بازنشسته‪ ،‬از کار افتاده و فوت شده‬ ‫سفر به شهر‬ ‫اسنپ‬ ‫ضروری است‬ ‫تومان‬ ‫‪ 3‬میلیوننفر‬ ‫افزایش حقوق باالتر از تورم‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیاردبیل‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪02‬‬ ‫مسئوالنبهدنبال‬ ‫جبراناعتمادازدست رفته‬ ‫مردمبروند‬ ‫‪03‬‬ ‫بیش از‬ ‫‪% 20‬‬ ‫شماره‬ ‫سیاست‬ ‫افزایش سال‪1401‬‬ ‫برایبازنشستگانتامیناجتماعی‬ ‫اخرین امار تورم در کشور‬ ‫علیرضــا غریبــی رئیــس‬ ‫خواســتههای قانونی نمیرود‪،‬‬ ‫کمیســیون فنــی و عمرانــی‬ ‫افــزود‪ :‬اگــر فاجعــهای در ایــن‬ ‫شــورای اســامی اردبیــل گفت‪:‬‬ ‫بازار رخ دهد‪ ،‬انگشت اتهام به‬ ‫حادثه تلخ پاســکو برای همه‬ ‫سمت همه ما دراز خواهد شد‬ ‫ما درس عبرتی نشــد تا متروپل‬ ‫و بهتــر اســت هــر چه ســریعتر‬ ‫محسن حمزه لو‬ ‫دیگــری را تجربــه کردیــم و‬ ‫بــا پیگیری مســئوالن اســتان با‬ ‫قطعــا اگــر بیتفــاوت باشــیم‪،‬‬ ‫تدابیری مناســب بــه وضعیت‬ ‫بازار حاج یوسف اردبیل به متروپل دوم تبدیل این بازار سروسامان داده شود‪.‬‬ ‫خواهد شد‪ .‬به گزارش شهرخوان‪ ،‬علیرضا غریبی‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود‬ ‫در جلســه فوقالعــاده شــورای شــهر اردبیــل بــا خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد ســاختمانهای احداثی‬ ‫محوریت ایمنسازی ساختوسازها اظهار کرد‪ :‬مجوز نظاممهندســی داشته باشند تا بدون این‬ ‫با ســاخت بناهای کــمدوام و بــیدوام باجان و مجوز پروانهای برای انها صادر نشود و ضروری‬ ‫سرمایه مردم بازی نکنیم که نمونه حادثه تلخ اســت در این شــرایط حساس به سمتی حرکت‬ ‫متروپل همه مردم ایران را داغدار و ناراحت کرده کنیم تا ایمنسازی ساختوسازها موردتوجه قرار‬ ‫است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در هر مقطعی تخصص گیرد و از شهردار محترم میخواهم از بهرهبرداری‬ ‫و نیروهای زبده کنار گذاشــته شدند‪ ،‬فاجعهای ســاختمانهایی کــه پایــان کار ندارند جلوگیری‬ ‫عظیم رخداده و در هیچ جای دنیا به نام مالک نمایــد‪ .‬علیرضا غریبی اضافــه کــرد‪ :‬در کنار این‬ ‫ســاختمان پروانهای صادر نشده و او نمیتواند امــر‪ ،‬تضمیــن صاحیت نگهداری ســاختمانها‬ ‫راســا به ساختوســاز بپردازد‪ .‬رئیس کمیســیون بسیار مهم است و در این باب نیز پیگیریها و‬ ‫فنی و عمرانی شورای اسامی شهر اردبیل با بیان تاشها در چارچوب مقررات و قوانین در حال‬ ‫اینکه مالک بازار حاج یوســف در اردبیل زیر بار انجاماست‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫داده نگاری‪ :‬محمد احتشامی‪ /‬رویداد امروز‬ ‫اینده نزدیک با حضور نمایندگان استان در‬ ‫مجلس و مدیران ارشــد اســتان چالشهای‬ ‫این حوزه موردبررســی قرار میگیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر برنامهریزی میانمــدت و بلندمدت در‬ ‫استفاده از منابع اب میان حوزهای نداشته‬ ‫باشیم‪ ،‬نمیتوانیم مشکات و چالشهای‬ ‫ایــن بخــش را درســت و دقیــق پیشبینــی‬ ‫کرده و حل کنیم‪ .‬بدری تشدید خشکسالی‬ ‫در کشــور را یکــی از دغدغههــای جــدی‬ ‫بــرای تعیین راهکار مناســب در کــم کردن‬ ‫اســیبها در این زمینه برشمرد و گفت‪ :‬در‬ ‫بخش کشاورزی و اب اشامیدنی میتوان از‬ ‫الگوهای جهانی در کنترل مصرف استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫تــا پایــان خردادمــاه ایــن قانــون عملیاتی و بــرای اباغ‬ ‫بــه ‪ ۷۵۰‬منطقه اموزشوپرورش کشــور فرســتاده شــود‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستانهای خلخال و کوثر در مجلس‬ ‫شورای اسامی همچنین با بیان اینکه با اجرای بهموقع‬ ‫این قانون دیوار بیاعتمادی مردم به مسئوالن خراب‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫نماینــده مــردم اردبیــل‪ ،‬نیــر‪ ،‬نمیــن و‬ ‫ســرعین در مجلس شــورای اسامی گفت‪:‬‬ ‫مــدول دوم تصفیهخانــه اب اشــامیدنی‬ ‫در اردبیــل باهــدف تامیــن اب شــهروندان‬ ‫احداث میشــود‪ .‬صدیف بدری در حاشیه‬ ‫بازدید از طرح ابرسانی اردبیل با تاکید بر‬ ‫لــزوم احــداث مــدول دوم تصفیهخانه اب‬ ‫اشــامیدنی اردبیل اظهــار کرد‪ :‬بــرای تامین‬ ‫اب اشامیدنی شهر اردبیل در درازمدت باید‬ ‫تدابیر اساسیاتخاذشودو نمایندگاناستان‬ ‫در مجلس هم از مسئولین اب و فاضاب‬ ‫کشــور پیگیر تامین اب مطمئن برای شــهر‬ ‫اردبیل خواهند شد‪ .‬او با بیان اینکه چالش‬ ‫اصلــی اســتان اردبیل تامین اب اشــامیدنی‬ ‫اســت که باید بــا برنامهریزیهای اساســی‬ ‫چارهای اندیشــیده شــود‪ ،‬افزود‪ :‬تامین اب‬ ‫اشامیدنی‪ ،‬کشاورزی و صنعتی از سالهای‬ ‫گذشــته دغدغه مســئوالن اردبیل بوده که‬ ‫در ایــن میــان اضافه برداشــت از مخــازن و‬ ‫ابخوانهــا این مشــکل را صدچنــدان کرده‬ ‫است‪.‬نایبرئیس کمیسیونعمرانمجلس‬ ‫شورای اسامی با ابراز نگرانی از فرونشست‬ ‫دشــت اردبیل اظهار کرد‪ :‬نمایندگان استان‬ ‫امــاده هرگونه همکاری با بخــش اب برای‬ ‫تقویــت برنامههــای ایــن حــوزه هســتند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اردبیل‪ ،‬نیر‪ ،‬نمین و ســرعین‬ ‫در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه در‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتانهای خلخــال و کوثــر‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬دولــت موظــف و‬ ‫مکلــف بــه اجرای قانــون رتبهبندی معلمــان در مهلت‬ ‫تعیینشــده اســت‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســید غنــی نظری‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با تاش نمایندگان مردم در مجلس یازدهم‬ ‫قانونی که از سالیان بسیار دور خاک میخورد‪ ،‬مصوب‬ ‫و بــرای اجــرا بــه دولــت ارجــاع شــد‪ .‬عضــو کمیســیون‬ ‫اقتصــادی مجلس شــورای اســامی همچنیــن گفت‪ :‬در‬ ‫اجرای این قانون تعارفی با دولت نداریم و در صورت‬ ‫نیــاز و تاخیــر در اجــرای قانون رتبهبنــدی معلمان وزیر‬ ‫اموزشوپرورش استیضاح خواهد شد‪ .‬نظری ادامه داد‪:‬‬ ‫پس از اباغ قانون رتبهبندی معلمان از ســوی مجلس‬ ‫یــک مــاه فرصت بــرای اصــاح ایــن قانون و بــه مدت‬ ‫ســه مــاه وقــت برای نهایی شــده اجــرای ان بــه وزارت‬ ‫اموزشوپرورش و دولت داده شد که بر این اساس باید‬ ‫سید محمود دعایی‬ ‫‪% 57/4‬‬ ‫‪% ۳۸٫۷‬‬ ‫بازار حاجیوسفمتروپلاردبیل‬ ‫خواهدبود‬ ‫رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسامی اردبیل‬ ‫خـــبر‬ ‫تصفیهخانهجدیدابدر اردبیل‬ ‫احداثمیشود‬ ‫دولتموظفبهاجرایقانونرتبهبندیمعلماناست‬ ‫و در غیــر ایــن صــورت ارتفــاع این دیــوار باالتر خواهد‬ ‫رفــت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬قطعــا تضعیــف جایــگاه معلمــان‪،‬‬ ‫تضعیــف جایــگاه اجتماعــی کشــور را در پــی خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬عضو کمیســیون تلفیق مجلس شورای اسامی‬ ‫افــزود‪ :‬طــرح رتبهبنــدی معلمان تــا پیگیــری نهایی در‬ ‫مجلــس با حضور قاطع نمایندگان مردم صورت گرفت‬ ‫و اکنون این طرح در انتظار تصمیم عاجل هیئت دولت‬ ‫برای عملیاتی شــدن اســت‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬اجرای‬ ‫طرح رتبهبندی مطالبه بهحق معلمان اســت و مجلس‬ ‫شــورای اســامی بــا قاطعیت این طــرح را پیش خواهد‬ ‫برد‪ .‬نظری ادامه داد‪ :‬اگر جایگاه معلمان در چند دهه‬ ‫اخیــر با نگاه خوب پیــش میرفت اکنون جامعه دچار‬ ‫اسیبها و معضات اجتماعی نمیشد‪ ،‬بنابراین توجه‬ ‫بــه جایگاه معلمــان بهعنوان توجه بــه تربیتکنندگان‬ ‫نسل اینده بسیار مهم و کارساز است‪.‬‬ ‫میراث ماندگار‬ ‫حداقلدریافتیکارگران‬ ‫اردبیلادامهداد‪:‬مجتمعالماس‬ ‫مجتمــع تجــاری و اداری بدون‬ ‫(هالاحمــر) بــدون پیمــانکار‬ ‫پایــان کاری حــق فعالیــت و‬ ‫بــوده و نبایــد اغــاز بــه کار این‬ ‫بهرهبرداری در این شهر را ندارد‪.‬‬ ‫مجتمعدادهشود‪.‬‬ ‫محمــود صفری در جلســه‬ ‫جــواد انصــاری رئیــس‬ ‫اکبر کرامتی‬ ‫ویژه در شــورای شــهر اردبیل در‬ ‫شورای شــهر اردبیل در ادامه‬ ‫اثــر حادثــه متروپــل در اردبیــل‬ ‫گفــت؛ هیــچ مجتمــع تجاری‬ ‫اظهار داشت‪ :‬سکونت در برخی ساختمانهای و خدماتــی در اردبیــل بــدون اخــذ پایــان‬ ‫مسکونی اردبیل که بدون اخذ مجوز و پایان کار کار‪ ،‬حــق بهرهبــرداری نــدارد‪ .‬رئیــس شــورای‬ ‫در حال بهرهبرداری هســتند‪ ،‬خطــرات جدی در شــهر ادامــه داد‪ :‬بازار حاج یوســف‪ ،‬بارها با‬ ‫پی دارد‪ .‬او افزود‪ :‬هیچ مجتمع بدون پایانکاری حضور مســئوالن اســتان‪ ،‬اخطارهــای متعدد‬ ‫حــق فعالیــت و بهرهبــرداری نــدارد و برخــی دریافت کرده اســت‪ ،‬این بــازار حتی در برابر‬ ‫دســتگاههای اجرایی همکاری الزم با شهرداری اتشســوزی مقــاوم نیســت و پاســاژ تجــاری‬ ‫بــرای مقابلــه با تخلفــات شــهری را ندارنــد و در اطلس در ایســتگاه ســرعین بدون اخذ پایان‬ ‫مقابــل پلمب مجتمعهای غیرمجــاز‪ ،‬نهادهای کار‪ ،‬در حال فعالیت اســت که بایســتی طبق‬ ‫دولتی بایســتی همراه شــهرداری باشند‪ .‬شهردار قانون برخورد شود‪.‬‬ ‫وقوعحادثهاینظیر متروپلدر اردبیل‬ ‫حتمیاست‬ ‫شورای اسامی شهر اردبیل‬ ‫عزم راسخ شهرداری برای رفع ابگرفتگی‬ ‫هرچنــد شــهرداری اردبیــل از ماههــا قبــل بــه فکر‬ ‫پاکســازی انهار و جویها بوده اســت ولی به دالیل‬ ‫اشارهشدهاینمشکاتهمچنانپابرجاست؛اماعدم‬ ‫توجه به زیرســاختهای شــهری یکی از موضوعاتی‬ ‫اســت کــه در چند دهــه اخیر مورد غفلــت قرارگرفته‬ ‫اســت‪ .‬نمونــه بــارز این بیتوجهیها‪ ،‬ســرریز شــدن‬ ‫فاضابهایشهریبهمعابر عمومیهنگامبارندگی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مشــکات نشــان میدهــد کــه سیســتم‬ ‫فاضاب شهری که خود باید منبعی برای جمع شدن‬ ‫ابهای سطحی باشد خود دچار مشکل بوده و دیگر‬ ‫جوابگویشهریهمچوناردبیلنیست‪.‬بنابر اهمیت‬ ‫و ضرورت موضوع و کمک به امور شــهری شــهرداری‬ ‫اردبیل در بودجه سال ‪ ،۱۴۰۱‬اعتباری برای جمعاوری‬ ‫ابهای سطحی در نظر گرفته است‪ .‬معاون خدمات‬ ‫شهری شهرداری اردبیل گفت‪ :‬رهاسازی زبالهها توسط‬ ‫برخیشهروندانو کسبهدر داخلجویهادلیلعمده‬ ‫ابگرفتگیمعابر اردبیلدر مواقعبارندگیاست‪.‬‬ ‫مهدیصفریدر جمعخبرنگارانبابیاناینمطلب‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بروز مشــکات مقطعی برای شــهروندان در‬ ‫مواقعبارششدیدباراندر روزهایاخیر‪،‬بهمردمو کسبه‬ ‫توصیهکرداز رهاسازیزبالههادر داخلجویهاخودداری‬ ‫کنند‪.‬به گفتهاو مامورانشهرداریموظفبهجمعاوری‬ ‫زبالهها از درب واحدهای مســکونی و تجاری هســتند‬ ‫و نیازی به انتقال زبالهها توسط خود مردم و کسبه به‬ ‫مکانهایدیگرنیست‪.‬معاونخدماتشهریشهرداری‬ ‫اردبیلبااشارهبهبارشهایبهاریاضافه کرد‪:‬بارشاخیر‬ ‫مشکل حادی ایجاد نکرده است بهطوریکه شهرداری‬ ‫اردبیلباتمامنیروهاو امکاناتبرایرفعاینمشکات‬ ‫تاشخودرابکار گرفتهاست‪.‬‬ ‫و ســطحی به کانالهــای اب در مواقع بارش بــاران را‬ ‫یاداور شد و افزود‪ :‬عرض باریک و کم کانالها موجب‬ ‫ابگرفتگی معابر میشود و برای حل این مشکل نیز‬ ‫برنامهریزیخواهدشد‪.‬‬ ‫کارشناس ارشد عمران و رئیس انجمن پیمانکاران‬ ‫عمرانی شهرستان اردبیل گفت‪ :‬ابعاد کم کانالهای‬ ‫ابرو‪ ،‬شیب انها با توجه به دبی ابهای سطحی‬ ‫ورودی و تغییر مقاطع برخی کانالها که منجر به‬ ‫کــم شــدن ابعاد کانال و مقاطــع انها بدون توجه‬ ‫به دبی میشود‪ ،‬ازجمله مهمترین علل ابگرفتگی‬ ‫معابر بعد از بارشهای جوی در اردبیل است‪ .‬رضا‬ ‫نیکنام اظهار کرد‪ :‬اب تولیدشده از بارشهای جوی‬ ‫که به درون زمین نفوذ نکرده و مســتقیما از ســطح‬ ‫زمین یا ســطوح خارجی ســاختمانها به زهکشها‬ ‫لولههای انشعاب اب و فاضابها وارد میشود را‬ ‫ابهای سطحی گویند‪ .‬او با بیان اینکه اب ورودی‬ ‫در ســالهای گذشــته حیــن بازســازی و تخریــب و‬ ‫احــداث انجامگرفتــه اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ســاخت‬ ‫و احداث ســاختمانها با طبقــات منفی و زیرزمین‬ ‫در محلهایــی کــه خاک محــل نفوذپذیــری کافی‬ ‫اب وجود نداشــته اســت از دیگــر علل ابگرفتگی‬ ‫معابر است‪.‬‬ ‫هیچمجتمعبدونپایان کاریحق‬ ‫فعالیتندارد‬ ‫شهردار ی اردبیل‬ ‫صادقپارسا‪-‬رویدادامروز‪:‬بارشبرفزمستانیو باران‬ ‫بهاری امسال بیشتر از سالهای قبل بود‪ .‬در کنار این‬ ‫رحمت الهی اما مشــکات زیادی را برای شــهروندان‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬یکی از این مشکات وقوع سیاب‬ ‫و ابگرفتگــی بــود؛ امــا دلیــل ابگرفتگی در شــهرها‬ ‫بهویژه در اردبیل چیســت و چرا هرســاله شــاهد این‬ ‫مســئله هســتیم؟ عرض کم کانالهای شــهری‪ ،‬شیب‬ ‫نادرست معابر‪ ،‬ریختن زباله و پاستیک ها در جوی‬ ‫ابازجملهعواملایجادابگرفتگیاست‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن فعــال حــوزه عمــران‪ ،‬علــت درصد‬ ‫کمــی از ابگرفتگی را هم میتــوان به وجود زبالهها و‬ ‫پســماندهای موجود در مسیر و عدم الیروبی فصلی‬ ‫نســبت داد‪ .‬نیکنــام بــا بیــان اینکــه علــت اصلــی این‬ ‫ابگرفتگیها را میتوان در نبود شبکههای جمعاوری‬ ‫ابهایسطحیمتصور شد‪،‬افزود‪:‬اگر کمیبه گذشته‬ ‫برگردیــم مطالعــات اولیه فاضاب شــهری اردبیــل در‬ ‫سال ‪ ۶۹‬توسط مشاور مربوطه انجامگرفته بود که در‬ ‫ان زمان کارفرما به استناد وضعیت موجود شهر اردبیل‬ ‫بهراحتی و با در نظر گرفتن هزینه براوردی بیشتری با‬ ‫تغییر سایز لولههای اصلی و فرعی طراحیشده برای‬ ‫انتقالفاضابشهریاردبیلمیتوانستبحثهدایت‬ ‫ابهای سطحی شهر اردبیل رو هم همزمان با طراحی‬ ‫فاضاب شهری انجام بدهد‪ .‬کارشناس ارشد عمران و‬ ‫رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی شهرستان اردبیل به‬ ‫ایسناگفت‪:‬متاسفانهدر انبرهه‪،‬شبکهفاضابشهری‬ ‫اردبیل بهصورت مجزا طراحی و در سال ‪ ۷۳‬عملیات‬ ‫اجرایــی ان اغــاز شــد‪ .‬عضــو ســازمان نظاممهندســی‬ ‫ســاختمان در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه چگونه‬ ‫میتوان این مشکل را در اردبیل مرتفع کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫خصوص رفع این مشکل پیشنهاد میشود یک مشاور‬ ‫ذیصاح مطالعات دقیقی شــامل عوارض موجود در‬ ‫منطقه‪،‬توپوگرافیزمینشناسینوعخاک؛نفوذپذیریو‬ ‫شیب موجود در نقاط دچار مشکل ابگرفتگی انجام‬ ‫شود‪.‬او ادامهداد‪:‬باطرحهایاجرایی کهتوسطمشاور‬ ‫پیشنهادمیشودبهنسبتمشخصاتمنطقهاقدامبه‬ ‫اجرایشبکهجمعاوریابهایسطحیماننداحداث‬ ‫کانالهای سربسته یا لولهگذاری و هدایت انها اقدام‬ ‫کردهو باتوجهبهوضعیتبحرانابیمنطقهو کشور با‬ ‫مدیریتصحیحاینابهایسطحیمهارشدهمیتوان‬ ‫در بخش کشاورزی و ابیاری و حتی اب شرب مصرفی‬ ‫نیزاستفادهکرد‪.‬‬ ‫‪5/580/000‬‬ ‫دولت‪،‬مصوبهشورایعالی‬ ‫کاردربارهحداقلبگیران‬ ‫بازنشستهتامیناجتماعیرا‬ ‫تصویبکرد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com/city/azarbayejangharbi‬‬ ‫شــهردار اردبیل گفت‪ :‬هیچ‬ ‫اقتصاد‬ ‫افزایش‪ 57‬درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫اب گرفتگیمعابر؛‬ ‫مشکلهمیشگی‬ ‫فصل بهار‬ ‫‪۳6‬‬ ‫‪01‬‬ ‫افزایشرصدفعالیت های مشکوک اقتصادی‬ ‫قراراستبراساسسامانههایطراحیشدهکهتاپایانشهریورتکمیلمیشوند‪،‬همهفعالیتهایاقتصادیدربسترالکترونیکانجامشوند‬ ‫اردبیل‬ ‫یادنامه‬ ‫فرار مالیاتی سخت می شود‬ ‫‪36‬‬ ‫شماره‬ ‫حسن روانشید‬ ‫حل مشکالت کشوردرگرو‬ ‫توجه به رهنمودهای امام‬ ‫ابگرفتگی معابر؛ مشکل همیشگی فصل بهار‬ ‫‪08‬‬ ‫رویداد امروز‪ :‬بارها گفته شده که فضای مجازی همچون چاقوی دو لبه ای است که مصرف کننده‬ ‫تعیین می کند که از کدام سوی ان استفاده کند‪ .‬برخی مواقع همین فضای مجازی که برای برخی‬ ‫اسیب های اعتیاداوری دارد برای بخشی دیگر نتایج مثبتی در پی دارد‪ .‬فضایی که می توان بی‬ ‫حدومرز با رعایت قوانین به امن ترین شکل ممکن از ان بهره برد‪ .‬استارت اپ های موبایل محور‪،‬‬ ‫اپلیکیشن ها و برنامه های زیادی وجود دارند که در این بستر مجازی ایجاد اشتغال کرده اند و‬ ‫توانسته اند تعداد زیادی از افراد را مشغول به کار کنند‪.‬‬ ‫صفحه اخر ‪08‬‬ ‫رویدادایران ‪05‬‬ ‫مشهد‬ ‫زاهدان‬ ‫مشهد‬ ‫اماده استفاده از‬ ‫نظرات جامعه علمی و‬ ‫دانشگاهیبرایتوسعه‬ ‫شهرهستیم‬ ‫بررسی وضعیت‬ ‫مسائل و مشکالت مردمی‬ ‫محله باباییان‬ ‫درمان هزار زوج نابارور‬ ‫به صورت رایگان‬ ‫در طرح میالد تا میالد‬ ‫میراث ماندگار سید محمود دعایی‬ ‫امیر اکبری‪:‬یک خبر روز گذشــته کام جامعه رســانه ای کشــور را تلخ کرد‪« .‬سید محمود‬ ‫دعایی درگذشت»‬ ‫روزنامــه اطالعــات قدیمی تریــن روزنامه در حال انتشــار ایران اســت‪ .‬ایــن روزنامه‬ ‫از ســال ‪ 1359‬با مدیریت مرحوم دعایی منتشــر می شــود‪ .‬کیش شــخصیتی‪ ،‬رسانه ای‪ ،‬‬ ‫مدیریتی و سیاسی دعایی سبب شده بود که در تمامی سال هایی که به عنوان نماینده‬ ‫مجلــس و مدیــر مطبوعاتی فعالیــت می کرد‪ ،‬مورد وثوق و احترام طیف گســترده ای از‬ ‫نخبگان و مردم باشد‪ .‬روزنامه اطالعات هم با همین روش توانسته بود رسانه ای برای‬ ‫حضــور و بیان نظرات گوناگون و چندصدایی باشــد‪ .‬در ســال هایی که تبــادل افکار از‬ ‫طریق رسانه های اجتماعی مقدور نبود‪ ،‬روزنامه اطالعات زمینه انتشار یادداشت‪ ،‬گفتگو‬ ‫و نظرات طیف ها و افرادی را که منتقد بودند فراهم می کرد‪ .‬این موضوع حتی سبب‬ ‫شده بود که اگهی های تسلیت این روزنامه به عنوان مرجعی برای پیگیری احوال افراد‬ ‫گوناگــون سیاســی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬ادبی و فرهنگــی از احزاب‪ ،‬اقــوام و ادیان گوناگون هم‬ ‫شناخته شود‪ .‬از سوی دیگر وی بر پیکر بسیاری از درگذشتگان صاحب نام از اقلیت های‬ ‫سیاسی نماز گزارد‪ .‬تولد ستونی مانند «دوکلمه حرف حساب» به قلم مرحوم صابری‬ ‫فومنی که بعدها در هفته نامه گل اقا اثری جاودان به جامعه عرضه کرد‪ ،‬حاصل روحیه‬ ‫سرشــار از مــدارای دعایی بود و توانســت شــرایط جدیدی را در مطبوعــات رقم بزند‪.‬‬ ‫همراهی موسسه اطالعات برای تسهیل چاپ و انتشار نشریات و کتاب های نخبگان‬ ‫ســبب شــده بــود بســیاری در بدتریــن مشــکالت بتوانند با شــرایط حداقلــی به حضور‬ ‫فرهنگی خود ادامه دهند‪ .‬سبک مدیریتی او بدون تشریفات و در اتاق او به روی همه‬ ‫مراجعین باز بود‪ .‬در ایین های گوناگونی که دعوت می شــد‪ ،‬بی تکلف و در دورترین‬ ‫جــای ممکــن می نشســت و در ســخنرانی های گزیــده و کوتــاه خــود‪ ،‬از ذکــر خاطرات‬ ‫گوناگــون و نشــاندن لبخند بر لب شــنوندگان دریغ نمی کــرد‪ .‬اموزه هــای او همواره در‬ ‫سپهر رسانه ای ایران جاودان خواهد ماند‪.‬‬ ‫مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق تبریز موضوع‪ :‬خرید ‪ ۴0‬دستگاه تابلوی فشار ضعیف ‪ ۴00NC‬بشرح اسناد مناقصه‬ ‫(سهامی خاص )‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق تبریز‬ ‫مدت اجرای موضوع مناقصه‪ ۹ :‬ماه (مطابق زمانبندی پیوستی)‬ ‫مهلت دریافت اســناد از طریق ســامانه ســتاد ایران‪ :‬از تاریــخ ‪ 1۴01/03/18‬لغایــت ‪ 1۴01/03/31‬با واریز وجــه به مبلغ‬ ‫پانصد هزار ریال‬ ‫مهلت بارگذاری پیشــنهادات در سامانه ستاد‪ :‬پیشــنهاد دهندگان می بایســت ضمن بارگذاری کلیه مدارک (پاکات الف‪ ،‬ب و ج) در‬ ‫ســامانه ستاد تا ساعت ‪ 12:00‬مورخ ‪ ،1۴01/0۴/1۴‬نسبت به ارســال اصل پاکت الف به صورت الک و مهر شده ظرف همان مهلت به‬ ‫دبیرخانه این شرکت واقع در تبریز‪ :‬کوی ولیعصر‪ ،‬خیابان نظامی‪ ،‬اول خیابان قطران‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق تبریز‪ -‬طبقه اول اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند مناقصه ‪ ۹05000000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫شرایط خاص‪ :‬ارائه گواهی تاییدیه کاالی موضوع مناقصه از شرکت توانیر الزامی است‪.‬‬ ‫ساعت‪ ،‬روز و محل قرائت پیشنهادات‪:‬‬ ‫روز چهارشــنبه ســاعت ‪ 10‬صبح مورخ ‪ 1۴01/0۴/15‬و محل قرائت به ادرس تبریز‪ ،‬کوی ولیعصر‪ ،‬خیابــان نظامی‪ ،‬اول خیابان قطران‬ ‫تلفن ‪ 33328946-49‬طبقه ششم‪ ،‬سالن جلسات برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهادات مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ســتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‬ ‫مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫جهت اخذ اطالعات بیشتر به سایتهای زیر مراجعه فرمایید‪:‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی مناقصه ‪ http://Iets.mporg.ir‬و سایت توانیر ‪http://www.tavanir.org.ir‬‬ ‫و سایت توزیع برق تبریز ‪http:/ www.toztab.ir‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق تبریز‬ ‫اگهی‪1329615:‬‬ ‫‪862030‬‬ ‫شناسهالف‪:‬‬ ‫م‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبرالملل‬ ‫بین‬ ‫امیرعبداللهیان‬ ‫به ترکیه می رود‬ ‫خبرگــزاری اناتولــی اعــام کــرد کــه حســین‬ ‫امیرعبداللهیــان‪ ،‬وزیــر خارجــه ایــران امــروز بــه ترکیه‬ ‫خواهد رفت‪ .‬این خبرگزاری نوشت که این سفر‪ ،‬اولین‬ ‫سفر رسمی امیرعبداللهیان به ترکیه به شمار می رود‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬در ســایه بحران جهانی غذا به‬ ‫دلیل جنگ اوکراین و روســیه‪ ،‬ترکیــه در دو هفته اتی‬ ‫میزبان وزرای خارجه‪ ۹‬کشور خواهد بود‪ .‬در همان روز‬ ‫نشستیسه جانبهمیانوزرایخارجهترکیه‪،‬اذربایجان‬ ‫و ترکمنستان برگزار می شود‪ .‬وزرای خارجه مقدونیه‪،‬‬ ‫هلند‪ ،‬روسیه‪ ،‬المان‪ ،‬نروژ و ایرلند نیز در این مدت به‬ ‫ترکیهمی روند‪.‬‬ ‫احتمال بررسی موضوع‬ ‫ایران در شورای حکام‬ ‫در اواخر هفته‬ ‫نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین‬ ‫در پیامی مطرح کرد که موضوع ایران به احتمال زیاد‪،‬‬ ‫اواخــر هفته جــاری در شــورای حکام بررســی خواهد‬ ‫شــد‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪ ،‬میخائیــل اولیانــوف‪ ،‬نماینده‬ ‫روســیه در ســازمان های بین المللی در وین در صفحه‬ ‫توییتــرش در واکنش به اظهارات تحلیل گری که گفته‬ ‫بود موضوع ایران در شــورای حکام اژانس بین المللی‬ ‫انرژی اتمی از روز دوشــنبه با اغاز دور جدید نشســت‬ ‫شــورا بررســی خواهــد شــد‪ ،‬نوشــت‪ :‬درواقــع مســئله‬ ‫ایران توســط شــورای حکام اژانس‪ ،‬به احتمال زیاد روز‬ ‫چهارشــنبه بررسی خواهد شــد‪ .‬اظهارات اولیانوف در‬ ‫یشــود که رویترز گزارش داد‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫پی این مطرح م ‬ ‫فرانسه‪ ،‬انگلیس و المان [تروئیکای اروپا] پیش نویس‬ ‫یک قطعنامه برای ارائه به نشست هفته بعد شورای‬ ‫حــکام اژانس بین المللــی انرژی اتمــی را تهیه کرده اند‬ ‫کــه از ایران می خواهد به ســواالت باقی مانده اژانس‬ ‫درباره ذرات اورانیوم پیداشــده در ســه محل توضیح‬ ‫دهد‪ .‬رویترز نوشت‪ :‬در پیش نویس این قطعنامه که‬ ‫روز چهارشنبه رویترز ان را رویت کرده‪ ،‬امده است‪،‬‬ ‫شــورای حکام «از ایران می خواهد فورا برای اجرای‬ ‫تعهــدات قانون ـی اش اقــدام کــرده و بــدون اتالف‬ ‫وقت به پیشــنهاد مدیرکل اژانس بین المللی انرژی‬ ‫فســازی و‬ ‫اتمــی برای همــکاری بیشــتر جهت شفا ‬ ‫حل وفصل مســائل باقی مانده پادمانی عمل کند‪».‬‬ ‫ســعید خطی ـب زاده‪ ،‬ســخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫ایران در نشست خبری اخیرش درباره گزارش اژانس‬ ‫گفت ‪ :‬متاســفانه این گــزارش بازتاب دهنده واقعیت‬ ‫گفت وگوهــای ایــران و اژانس نیســت‪ .‬بعد از توافقی‬ ‫کــه بین ایــران و اژانس در تهران انجام شــد به صورت‬ ‫مکتوب ایران پاسخ هایی را به اژانس ارائه کرد و چند‬ ‫دور نشس ـت های مفصــل ب هصــورت حضــوری برگزار‬ ‫شد که پاسخ های فنی و ارائه مستندات از سوی ایران‬ ‫صورتبگیرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1363‬‬ ‫مراسم سی وسومین سالگرد عروج ملکوتی بنیانگذار انقالب برگزار شد‬ ‫حل مشکالت کشوردرگرو توجه به رهنمودهای امام‬ ‫مراســم سی وســومین ســالگرد عــروج بنیانگذار‬ ‫انقــاب برگــزار شــد و مســئولین کشــوری در ایــن‬ ‫مراسم به بیان شاخص ترین ویژگی های امام امت و‬ ‫همچنین راهکارهای حل مشکالت کشور بر اساس‬ ‫رهنمودهایامامخمینی(ره)پرداختند‪.‬‬ ‫به گــزارش رویــداد امروز‪،‬رهبــر انقالب «وظیفه‬ ‫قدرشناســی از مســئوالن انقالبی» را یاداور شــدند‬ ‫و فرمودنــد‪ :‬امــام بزرگــوار همچنان کــه به مجریان‬ ‫نهیــب می زدنــد در مــواردی نیــز صریحــا از ا نهــا‬ ‫قدردانــی می کردنــد‪ ،‬بنابرایــن امروز که دشــمن در‬ ‫صــدد تخریــب مســئوالن انقالبــی اســت‪ ،‬وظیفه‬ ‫ســنگین قدرشناســی باید ادا شــود‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫حضــرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای در اجتماع پرشــور مردم‬ ‫در مرقــد مطهــر رهبر کبیر انقالب‪ ،‬امــام خمینی را‬ ‫روحجمهوریاسالمی‪،‬شخصیتیحقیقتااستثناییو‬ ‫امام «دیروز و امروز و فردای ملت ایران» خواندند‬ ‫ِ‬ ‫و تاکید کردند‪ :‬نسل جوان و هوشمند کنونی برای‬ ‫اداره اینــده کشــور و رســاندن ملــت بــه قله های پر‬ ‫شکوه به نرم افزاری مطمئن‪ ،‬جامع‪ ،‬شتاب دهنده و‬ ‫تحول افرین یعنــی درس ها و گفتار و رفتار امام نیاز‬ ‫دارد‪.‬ایشانهمچنینبابیانتوصیه هاییمهم‪،‬مردم‬ ‫و فعاالنانقالبی‪،‬فرهنگی‪،‬سیاسیو اقتصادیرابه‬ ‫جلوگیری از هویت زدایی از انقالب و تحریف امام‪،‬‬ ‫افشایدروغو جنگروانیدشمن‪،‬جلوگیریاز نفوذ‬ ‫رگه های ارتجاع و سبک زندگی غربی و قدرشناسی‬ ‫از مسئوالن انقالبی سفارش کردند‪ .‬رهبر انقالب با‬ ‫اشــاره به ابعاد همچنان ناشــناخته شخصیت امام‬ ‫خمینی گفتند‪:‬باوجودحرف هاو نوشته هایفراوان‬ ‫درباره ان حکیم هدایتگر‪ ،‬ناگفته ها درباره عظمت‬ ‫و قدرت شخصیتی و رهبری او بسیار است و نسل‬ ‫جوان که امام را به درستی نمی شناسد‪ ،‬برای ایفای‬ ‫مسئولیتملیو انقالبیو برداشتنگامدومانقالب‬ ‫سهــای پیــش برنده‬ ‫و اداره بهینــه کشــور‪ ،‬بایــد در ‬ ‫و تعیین کننده مکتب امــام را بیاموزد تا با اطمینان‬ ‫به سویایندهدرخشان کشور گامبردارد‪.‬‬ ‫ایشــان حضــور ملــت را عامــل قطعی پیــروزی‬ ‫انقالب برشــمردند اما گفتند‪ :‬ان دســت قدرتمند‪،‬‬ ‫شخصیتفوالدین‪،‬دلمطمئنوزبانذوالفقار گونه‬ ‫کهتوانستاقیانوسعظیمملترابهمیدانبکشاند‬ ‫و به تالطم بیاورد و بدون یاس و ناامیدی در میدان‬ ‫نگهداردو جهتحرکترابهان هاتعلیمدهد‪،‬امام‬ ‫بزرگوار وخمینیعظیمبود‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی گفتنــد‪ :‬حرکــت امــام‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -1244‬نظر به اینکه خانم افسانه بابائی با استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده‬ ‫منضم به تقاضای کتبی دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی‬ ‫است سند مالکیت دفترچه ای به شماره ‪ ۶۵۴۸۵‬تحت پالک ‪ 762‬فرعی از ‪ ۲۴‬اصلی واقع در‬ ‫بخش دو متعلق به ایشان میباشد که بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی دفتر‬ ‫معلوم شد سند مالکیت اولیه به میزان دو دانگ مشاع از شش دانگ طبق ماده ‪ ۱۴۰‬قانون‬ ‫توسعه و ساماندهی امالک به شماره ‪ ۲۸۳۷‬مورخ ‪ 1384/4/25‬ذیل ثبت ‪ ۲۰۸۶۲‬صفحه‬ ‫‪ ۱۷۱‬جلد ‪ ۱۵۰‬بنام افسانه بابانی ثبت و صادر و تسلیم شده است و دفتر امالک بیش از این‬ ‫حکایتی ندارد‪ .‬لذا باستناد تبصره یک ماده ‪ 120‬ایین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک‬ ‫نوبت اگهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا‬ ‫مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ‪ 10‬روز از تاریخ انتشار این‬ ‫اگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم‬ ‫نماید‪ .‬بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند‬ ‫مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام‬ ‫خواهد شد‪ .‬صید اقا نجفوند دریکوندی ‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم اباد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1235‬ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان خرم اباد بشرح ذیل‪:‬‬ ‫ پرونده کالسه ‪ 1400114425001000270‬و رای شماره ‪140160325001000580‬‬‫مورخه ‪ 1401/02/17‬به تقاضای ماهرخ اکبری چگنی فرزند خانلر نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان و قسمتی از محوطه مشاعی پالک ‪ ۱۲۸۲‬اصلی بمساحت ‪ 88/15‬متر مربع تحت‬ ‫پالک شماره ‪ ۴‬فرعی از ‪ ۱۲۸۲‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱‬شهرستان خرم اباد خروجی از مالکیت‬ ‫مالک اولیه محمدحسن فراشی رسیدگی و تائید و انشاء گردید‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت‬ ‫اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی می گردد در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31 :‬صید اقا نجفوند‬ ‫دریکوندی‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم اباد‬ ‫اگهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی‬ ‫‪ -9 -976‬برابر رای شماره ‪ 1401/02/08 - 14016030203500043‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض و بالمنازع متقاضی اقای وهاب‬ ‫صبوحی فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه ‪ 863‬صادره از گلپایگان در یک درب باب مغازه‬ ‫به مساحت ‪ 94/78‬مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزاشده از پالک ‪ 4114‬فرعی از‬ ‫‪ 406‬اصلی واقع در بخش‪ 16‬به ادرس شاهین شهر خیابان نظامی نبش فرعی ‪ 7‬شرقی محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‪ .‬در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند رای اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم و گواهی مشعر‬ ‫بر طرح دعوی اخذ و به این اداره ارائه نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/16 :‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک شاهین شهر‪ -‬علی جوانی م الف‪1320337 /‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -896‬شماره‪ 140160302006001097 :‬تاریخ‪ 1401/02/20 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضا کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1401114402006000169‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم ایرج صیفوری ارپناهی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه‬ ‫به تقاضانامه ارایه شده ومستندات ضمیمه به موجب قرارداد واگذاری شهرداری خمینی شهر‬ ‫به شماره ‪ 25/04/19279‬مورخ ‪ 1382/12/14‬و سند وکالت شماره ‪ 8132‬مورخ ‪1397/7/7‬‬ ‫دفترخانه ‪ 126‬خمینی شهر و سند ‪ 11344‬مورخ ‪ 1401/1/9‬دفترخانه ‪ 126‬خمینی شهر و‬ ‫گواهی مالیاتی به شماره ‪ 825‬مورخ ‪ 1401/2/8‬شهرداری خمینی شهر و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫در دوران مبــارزه چنــد نقطــه برجســته داشــت که‬ ‫عبارتنــد از نترســیدن‪ ،‬صراحت با مــردم‪ ،‬اعتماد به‬ ‫مــردم‪ ،‬قــدردان مجاهــدت مــردم بــودن و دمیدن‬ ‫امید به دل ها‪ .‬حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای ســپس به‬ ‫بیان نکات برجســته حرکــت امــام در دوران ایجاد‬ ‫جمهوری اســامی پرداختند و خاطرنشــان کردند‪:‬‬ ‫مهم تریــن دغدغه و نقشــه راه امام در ایــن دوران‪،‬‬ ‫فاصل هگــذاری میــان طــرح «جمهــوری اســامی» با‬ ‫«فرهنــگ و قامــوس غربــی» بود‪ .‬بر همین اســاس‬ ‫امام اصرار داشــت که جمهوری اســامی وام گرفته‬ ‫از «جمهوری» و «مردم ساالری» غربی نیست بلکه‬ ‫برگرفته از اصل اســام اســت‪ .‬رهبر انقالب با اشاره‬ ‫به جلوه هایی از فعالیت های ارزشمند مسئوالن در‬ ‫روزهای اخیر‪ ،‬گفتند‪ :‬چند شبانه روز حضور مستقیم‬ ‫یک وزیر در ابادان و مالقات رئیس جمهور و معاون‬ ‫او با اســیب دیدگان حادثه و ارامش دادن به ان ها‪،‬‬ ‫نمونه هایــی بــا ارزش و درخور قدرشناســی اســت؛‬ ‫البته باید عامالن خرابکاری ها در قضیه ابادان و در‬ ‫قضایای دیگر نیز مجازات شوند‪ .‬رهبری با اشاره به‬ ‫برخیحواشیدر زمانسخنرانیحجت االسالمسید‬ ‫حسنخمینیتاکیدکردند‪:‬شنیدمدر زمانسخنرانی‬ ‫حاج سید حسن خمینی‪ ،‬کسانی ســروصدا کردند‪.‬‬ ‫همهبدانندکهمنبااینکارهاو سروصداهامخالف‬ ‫هستم‪.‬‬ ‫امام راحل روح ازادی و استکبارستیزی را در‬ ‫جان ملت ایران دمید‬ ‫تولیتحرممطهر امامراحلویادگار امامخمینی‬ ‫(ره) گفــت‪ :‬امام راحل روح ازادی‪ ،‬استکبارســتیزی و‬ ‫مبارزه با تحجر را در جان ملت و کشور ایران دمید‪.‬‬ ‫سید حسن خمینی در مراسم سی و سومین سالگرد‬ ‫ارتحــال امــام راحل افزود‪ :‬مراســم امســال ســالگرد‬ ‫ارتحال امام‪ ،‬جلسه ممتاز و متفاوتی است‪ ،‬پس از‬ ‫‪ ۲‬سال از شیوع ویروس کرونا تصمیم بر این شد که‬ ‫جلسهسالگرددر نوعیمتفاوتبرگزار شود‪.‬اوضمن‬ ‫عذرخواهیاز تماممشتاقانیکهنتوانستندبهعلت‬ ‫یشــده در مراســم حاضر‬ ‫محدودیت های پیش بین ‬ ‫شوند‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬سالگردامامبهانه ایاستتا‬ ‫بیشاز هر زماندیگریدر خصوصاینمردبزرگبه‬ ‫جهانبگوییمو بشنویم‪،‬فردصادقیکهبینماامد‪،‬‬ ‫روح خدا را دمید و توانست حرکتی بزرگ و نهضتی‬ ‫عظیــم را رقــم بزنــد‪ .‬تولیت حرم مطهر امــام راحل‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬امام خمینی (ره) مظهر خوبی های‬ ‫بســیاری اســت و مظهر ارمان های بســیار بزرگی که‬ ‫توانســت یک انقالب عظیم را رقم بزند‪ ،‬امام یک‬ ‫حقیقــت ناب بود کــه روح مطهری را در جامعه ما‬ ‫تنیــد‪ .‬یادگار امام خمینــی (ره) زندگی امــام را دارای‬ ‫نکات و لحظات بسیار درخشانی برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫بنیانگذار کبیر انقالببااینویژگی هاتوانستخودرا‬ ‫نمادو مظهر ارمان هایانقالباسالمینشاندهند‬ ‫وهمان گونهکهرهبر انقالبمی فرماینداینانقالب‬ ‫ینــام امــام در هیــچ جا و محیطی شناخت هشــده‬ ‫ب ‬ ‫نیســت‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬با مرور زندگی امام می توان‬ ‫دید که از ابتدای نهضت ایشان‪ ،‬ارمان هایی را برای‬ ‫ملتایرانبناکردهکهوقتیانقالباسالمیاغاز شد‪،‬‬ ‫نهضت اســامی به پا خواست و تمام بساط رژیم‬ ‫پهلوی که وابسته به شرق و غرب بود‪ ،‬برچیده شد‪.‬‬ ‫حجت االسالم خمینی خاطرنشان کرد‪ :‬امام راحل‬ ‫منادی استقالل و عزت برای مردم شد و ملت ایران‬ ‫در برابر جنایاتی که از زمان قاجار تا پهلوی انجام‬ ‫می شد به عزت‪ ،‬استقالل و ازادی رهنمون ساخت‪.‬‬ ‫همه مظلومان امام (ره) را مقتدا و رهبر خود‬ ‫می دانستند‬ ‫رئیس جمهور توجهبهنقشمردمو مردم داریرا‬ ‫از جلوه های مکتب امام خمینی (ره) و نظام برامده‬ ‫از این مکتب دانست و اظهار داشت‪ :‬امام مردم را‬ ‫باور داشت‪ ،‬میزان را رای ملت می دانست و حقیقتا‬ ‫به مردم و نقش افرینی انان اعتقاد و باور داشــت؛‬ ‫امام باور داشــت که راه رســیدن به خداوند از میان‬ ‫خلقمی گذرد‪.‬‬ ‫ســید ابراهیــم در مرقــد مطهــر امــام راحــل بــه‬ ‫نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات‬ ‫متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از‬ ‫عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم ایرج صیفوری‬ ‫ارپناهی به شناسنامه شماره ‪ 205‬کدملی ‪ 5558818743‬صادره فرزند علی اکبر در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 188/98‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 156‬اصلی باقیمانده واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می‬ ‫نماید‪ .‬شماال به طول ‪ 9‬متر دیواریست به پالک ثبتی ‪ 156‬اصلی باقیمانده ‪ ،‬شرقا به طول‬ ‫‪ 21‬متر دیواریست به پالک ‪ 156‬اصلی باقیمانده ‪ ،‬جنوبا به طول ‪ 9‬متر درب و دیواریست به‬ ‫خیابان ‪ 12‬متری ‪ ،‬غربا به طول ‪ 21‬متر دیواریست به زمین پالک ثبتی ‪ 156‬اصلی باقیمانده‬ ‫‪ ،‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه اجرایی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام‬ ‫متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/03/01‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/03/16‬رییس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده ‪ / 1318797‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -929‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۰۵۸۸‬مورخ ‪ 1401/01/30‬اقای رسول پیرمرادیان نجف ابادی فرزند رمضانعلی‬ ‫در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 69/30‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 0‬فرعی‬ ‫از ‪ ۶۳۸‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۵‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/16 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1319383‬م الف‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی نوشهر‬ ‫‪ -9 -921‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ ، 1390/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون‬ ‫مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض انان محرز‬ ‫و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قریه نارنج بن پالک ‪ 60‬اصلی بخش ‪ 6‬قشالقی‬ ‫‪ 922‬فرعی اقا‪/‬خانم عبداله صابونچی فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای‬ ‫احداثی به مساحت ‪ 206/86‬متر مربع قسمتی از پالک ‪ 87‬فرعی خریداری بدون واسطه‪/‬با‬ ‫واسطه از جهانبخش روحانی‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این‬ ‫روزنامه محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی‪ ،‬رای‬ ‫هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫بدیهی است برابر ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه‬ ‫ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪،‬‬ ‫مراتب را در اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند‬ ‫و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود‬ ‫را به صورت اختصاصی منتشر می نماید‪/1319514 .‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/02/31 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/16 :‬‬ ‫صفر رضوانی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -919‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫توصیف جلوه های کرامت در مکتب امام خمینی‬ ‫پرداخــت و تصریــح کــرد‪ :‬اولین مرحله کرامــت در‬ ‫مکتــب امــام خمینــی (ره) دلدادگی به خداســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬سنگ بنای تفکر امام راحل این‬ ‫بــود کــه عالم محضر خداســت‪ .‬امــام (ره) در هیچ‬ ‫کجــا مــردم را دعوت به خود نکرد‪ ،‬بلکه همگان را‬ ‫دعوتبهخدا کردو خداباوریرمز اساسیموفقیت‬ ‫ایشان بود‪ .‬رئیسی توجه به نقش مردم و مردم داری‬ ‫را از دیگر جلوه های مکتب امام خمینی (ره) و نظام‬ ‫برامده از این مکتب دانست و گفت‪ :‬امام مردم را‬ ‫باور داشت‪ ،‬میزان را رای ملت می دانست و حقیقتا‬ ‫به مردم و نقش افرینی انان اعتقاد و باور داشــت؛‬ ‫امام باور داشــت که راه رســیدن به خداوند از میان‬ ‫خلق می گذرد‪ .‬رئیسی با تاکید بر اینکه قلب امام‬ ‫خمینــی برای همــه مظلومان و ســتمدیدگان عالم‬ ‫می تپید‪ ،‬گفت‪ :‬در همه مواضع و رویکردهای امام‬ ‫راحل‪ ،‬احساس مسئولیت نسبت به همه مظلومان‬ ‫ونجاتمستضعفانراشاهدهستیم‪.‬حیاتسیاسی‬ ‫جامعــه منــوط به برخــورداری احــاد ان جامعــه از‬ ‫احساسمسئولیتاست‪.‬رئیس جمهور افزود‪:‬بعداز‬ ‫‪ ۴۰‬سال اگر به مسیری که پیموده شده نگاه کنیم‪،‬‬ ‫می بینیم گام های زیادی در مسیر تثبیت و اعتالی‬ ‫گران قدرترین میراث امام خمینی (ره) یعنی انقالب‬ ‫و نظام جمهوری اســامی برداشت هشــده اســت‪ ،‬اما‬ ‫گام هایــی نیز در پیش رو داریم‪ .‬رئیســی بیانیه گام‬ ‫دومانقالبرابهترینسندبرایترسیموضعموجود‬ ‫و مســیر حرکت اینده دانست و افزود‪ :‬این وظیفه‬ ‫همگان اســت که یک بازنگری نســبت به ‪ ۴۰‬سال‬ ‫گذشتهداشتهباشند‪.‬کارهایبسیار خوبیانجام شده‬ ‫امــا در حوزه اجرای عدالت عقب ماندگــی داریم و‬ ‫گام های بســیاری باید در حوزه عدالت اجتماعی و‬ ‫اقتصادی برداشت‪ .‬رئیس جمهور تاکید کرد‪ :‬هر جا‬ ‫در کشور به حرف امام راحل و رهنمودهای رهبری‬ ‫توجه شد و مسئوالن به خودشان و داشته هایشان‬ ‫اعتماد کردهو بهبیگانگانبی اعتمادبودندو تالش‬ ‫کردند کشور را با نسخه انقالب اسالمی اداره کنند‪،‬‬ ‫انجــا عرصه موفقیت و پیــروزی ما بود و هر جا که‬ ‫نگاه به دستان بیگانه شد و به چگونگی القا ان ها‬ ‫توجه شــد انجا دچار گرفتاری و مشــکل شــدیم‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر به رهنمودهای امام توجه شده بود‬ ‫و اگــر به اقتصاد مقاومتی و سیاس ـت های مصوب‬ ‫یشــد‪ ،‬وضعیت ما‬ ‫ابالغی رهبر انقالب پایبندی م ‬ ‫حتمابهتر از امروز بود‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مسئوالن به دنبال جبران اعتماد‬ ‫ازدست رفته مردم بروند‬ ‫یــک فعــال سیاســی اصالح طلــب گفــت‪:‬‬ ‫مسئوالنبایدبهدنبالجبراناعتمادازدست رفته‬ ‫مردم بروند‪ ،‬بهترین و ابتدایی ترین راهش هم‬ ‫عذرخواهی مسئوالن از مردم است‪ .‬علی محمد‬ ‫نمــازی در گفتگــو بــا ایلنــا‪ ،‬دربــاره این کــه امروز‬ ‫رئیس جمهور از گرفتنتصمیماتسختصحبت‬ ‫می کنــد ایــا این تصمیمــات می توانــد منجر به‬ ‫تغییر در کابینه شود یا خیر تصمیمات اقتصادی‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬اصــل موضــوع این اســت‬ ‫رئیس جمهوری که از ‪ ۲‬دوره قبل هم کاندیدای‬ ‫ریاســت جمهــوری بــوده اســت حداقل بایــد از‬ ‫امادگــی کامــل برای قبول مســئولیت برخــوردار‬ ‫باشــد نباید در عرض یک ســال نیاز به تغییر در‬ ‫کابینهباشد‪.‬اینفعالسیاسیاصالح طلبادامه‬ ‫داد‪ :‬اما هنگامی که به وعده های عملی نشــده‬ ‫و مشــکالتی که در همین یک ســال با بد شدن‬ ‫شــاخص های اقتصادی مخصوصا رشد بی رویه‬ ‫نقدینگــی‪ ،‬تــورم‪ ،‬افزایــش نــرخ بیــکاری‪ ،‬بدتــر‬ ‫شــدن ضریب جینی‪ ،‬عدم تسهیل کســب وکار‪،‬‬ ‫کاهــش اعتمــاد عمومــی و کمرنگ شــدن امید‬ ‫در جامعــه نگاه می کنیم تغییــرات در کابینه و‬ ‫شرایط کشور به شدت احساس می شود‪ .‬او بیان‬ ‫کرد‪ :‬در باب وضعیت کشــور می توان به عنوان‬ ‫نمونه به صحبت های محســن هاشــمی اشاره‬ ‫کرد‪ ،‬ایشان گفتند تا قبل از دولت رئیسی انتشار‬ ‫خاطرات هاشــمی که ســند و منبع دســت اولی‬ ‫برای محققان و عالقه مندان به تحقیق در این‬ ‫زمینه باشد‪ ،‬بی مشکل بود‪ ،‬اما امروز مجبور به‬ ‫سانسور شده اند‪ .‬او با بیان اینکه بعضی از وزرا‬ ‫با مشــکالت بیشــتری روبه رو هســتند و به نظر‬ ‫می رسد تغییراتی در کابینه اتفاق بیفتد‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬مســئله اقتصادی یا تصمیمات سیاسی که‬ ‫مطرح می شود جای سوال دارد چه تصمیماتی‬ ‫می خواهندبگیرند؟اینتصمیماتایااقتصادی‬ ‫است؟ یا قرار است برخورد هایی با بعضی افراد‬ ‫انجام دهند؟ ایا این تصمیمات سخت و مشکل‬ ‫تنها برای مردم است که به قول رئیسی و مخبر‬ ‫تحمل داشــته باشند‪ .‬نمازی گفت‪ :‬کشور هایی‬ ‫کــه تصمیمات مهم و ســخت را درســت انجام‬ ‫دهنــد به ســرعت پیشــرفت می کننــد الزمه هر‬ ‫پیشرفتی هم انجام دادن کار های سخت است‪،‬‬ ‫امــا ایــن تصمیمات بایــد صحیح باشــند! مردم‬ ‫و نخبــگان می خواهند اطمینان پیــدا کنند این‬ ‫کار های ســخت درست انجام می گیرد یا خیر از‬ ‫همین رو مسئوالن باید به دنبال جبران اعتماد‬ ‫ازدست رفته مردم بروند‪ ،‬بهترین و ابتدایی ترین‬ ‫راهش هم عذرخواهی مسئوالن از مردم است‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی خاطرنشان کرد‪ :‬رئیسی باید‬ ‫فوریبهاصالحبرخیامور بپردازد‪،‬مثلرسیدگی‬ ‫به ساختمان های معیوب و اسیب دار‪ .‬گزارشی‬ ‫شــورای شهر تهران داده و امارش در شبکه های‬ ‫مجــازی انجــام شــد فــارغ از این کــه بــرای کدام‬ ‫شورا است همین را مبنا قرار دهند و نمونه های‬ ‫ساختمان های ناایمن را بررسی کنند اگر درست‬ ‫بوداقدام کنندهمیناقداماتعالوهبر دلگرمی‬ ‫مردم باعث می شود کار ها پیش برود‪.‬‬ ‫مردم در دوران حیات سیاسی امام (ره)‬ ‫همواره در راس امور بودند‬ ‫نایب رئیس کمیسیون برنامه مجلس گفت‪:‬‬ ‫بنیانگذار انقالباسالمیاعتقادراسخداشتکه‬ ‫مردم در تشکیل حکومت نقش اصلی را دارند‬ ‫و همواره در راس امور هستند و به همین دلیل‬ ‫انقالباسالمی به پیروزیرسید‬ ‫ســید محمدرضــا میرتاج الدینی گفــت‪ :‬امام‬ ‫خمینی (ره) ویژگی ها و برجســتگی های علمی ‪،‬‬ ‫عملیواخالقیزیادیداشتند‪،‬ضمناینکهایشان‬ ‫ایمان خالص و باور به وعده های الهی داشــتند‪.‬‬ ‫نایب رئیــس کمیســیون برنامه وبودجــه مجلس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بنیانگذار انقالب اســامی باورهای‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪-۱‬رای شماره ‪ 1401/02/11 -۱۲۹۱‬هیات اول اقای حسین مهجوب مستهلکی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۵۳۲۳۶‬کدملی ‪ ۱۲۸۱۶۲۹۳۲۴‬صادره اصفهان فرزند احمد در سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 208/05‬مترمربع قسمتی از پالک شماره‬ ‫‪ ۲۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت نصراله رضائی‬ ‫از سند شماره ‪ ۳۶۴۳۳‬مورخ ‪ 1347/8/20‬دفترخانه شماره ‪ ۸۶‬اصفهان از مورد ثبت صفحات‬ ‫‪ ۲۶۸‬الی ‪ ۲۷۱‬دفتر ‪ ۵۴‬امالک‬ ‫ردیف ‪-۲‬رای شماره ‪ 1401/02/11 -۱۲۹۳‬هیات اول خانم ژاله مالکی شیخ ابادی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲۵‬کدملی ‪ ۵۴۱۹۵۷۶۹۶۱‬صادره فرزند اسفندیار در سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 208/05‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۸‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت نصراله رضائی از سند‬ ‫شماره ‪ ۳۶۴۳۳‬مورخ ‪ 1347/8/20‬دفترخانه شماره ‪ ۸۶‬اصفهان از مورد ثبت صفحات ‪۲۶۸‬‬ ‫الی ‪ ۲۷۱‬دفتر ‪ ۵۴‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/16 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1319310‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -910‬برابر رای شماره ‪ 1401/02/26 – ۱۴۰۱-۰۶۸۹‬هیات به کالسه پرونده شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۰-۱۹۸‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫اقای جبل بهمن فرزند سلطان مراد بشماره شناسنامه ‪ ۶۶۸‬صادره از بجنورد در ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ ۱۷۶‬متر مربع از پالک ‪ ۹۰۷‬فرعی از ‪ ۱۶۳‬اصلی واقع در اراضی‬ ‫پنبه زار بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی شهرداری بجنورد محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/16 :‬علی اوسط‬ ‫رستمی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/1319263‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1199‬برابر رای شماره ‪ ۲۸۷‬مورخ ‪ 1401/1/28‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم شهناز ترشابی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۲۹۰۷‬کدملی ‪ ۰۹۳۴۵۳۰۴۵۹‬صادره مشهد فرزند معین الدین در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 67/35‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۳۰۸۳‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31 :‬مهدی شبان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1328619‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1126‬برابر رای شماره ‪ 1401/02/31 – ۱۴۰۱-۷۹۲‬هیات به کالسه پرونده شماره ‪۲۸۷‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰ -‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫خود را همواره در مقام عمل پیاده سازی می کرد‬ ‫و هر انچه می گفت را بالفاصله عملیاتی می کرد‬ ‫و فرقــی بیــن حرف تــا عمل او وجود نداشــت و‬ ‫حتــی اگــر حرفــی را بیــان می کردند کــه به مقام‬ ‫عمل نمی رسید بالفاصله ان را برای مردم توضیح‬ ‫می دادند‪.‬میرتاج الدینیخاطرنشانکرد‪:‬بنیانگذار‬ ‫انقالباسالمیانچهقبلاز انقالببیانمی کردو‬ ‫در سخنرانی ها به مردم می گفت‪ ،‬بعد از پیروزی‬ ‫جمهوریاسالمیهمهمانحرف هاراهممی زد‬ ‫و هر انچه را که می گفت پیاده سازی می کرد که‬ ‫یکیاز انباورهامردمیبودنانقالببود‪.‬‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫اقای‪/‬خانم ابوالفضل صمدی بجنوردی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه ‪ ۳۰۴‬صادره از‬ ‫بجنورد در ششدانگ یک باب پرورش اسب به مساحت ‪ 2200/02‬متر مربع از پالک ‪ ۹۶‬فرعی‬ ‫از ‪ ۱۱۷‬اصلی واقع در اراضی مطرانلو بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای‪ /‬رضا‬ ‫قلی ولد قربانعلی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31 :‬علی اوسط‬ ‫رستمی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/1326555‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -1109‬خانم زینب اکبریان گلیردی به استناد دو برگ استشهادیه تصدیق شده به شماره‬ ‫‪ ۳۶۵۰۷‬مورخ ‪ 1401/02/21‬مدعی است که سند مالکیت یک دستگاه اپارتمان به شماره‬ ‫پالک ‪ ۷۹۵‬فرعی مجزی شده از ‪ ۲۵۴‬فرعی از ‪ ۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۷‬ثبت جویبار به‬ ‫مساحت ‪ 207/6‬متر مربع ذیل ثبت دفتر الکترونیکی ‪ ۱۴۰۰۲۰3۱۰۰۱۴۰۰۰۴۴۲‬به شماره‬ ‫چاپی ‪ ۳۷۴۶۹۳‬ج ‪ ۹۹‬می باشد‪ ،‬مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده‬ ‫است لذا مراتب باستناد ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می گردد‬ ‫تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می‬ ‫باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا‬ ‫سند معامله‪ ،‬کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید‪ .‬چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض‬ ‫ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض‪ ،‬اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود سند مالکیت‬ ‫مطابق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪/1325854 .‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/03/16 :‬‬ ‫مرتضی قاسم پور‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جویبار‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1063‬برابر رای شماره ‪ 1401/02/31 -۱۴۰۱-۷۹۱‬هیات به کالسه پرونده شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۰-۶۳۷‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫اقای‪/‬خانم مجید صفری فرزند گل محمد بشماره شناسنامه ‪ ۲‬صادره از بجنورد در ششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ ۲۹۰۰۰‬متر مربع از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی‬ ‫کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقایان غالمحسین علی ابادی فرزند‬ ‫رمضان و محمد على ابادی فرزند جعفر قلی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31 :‬علی اوسط‬ ‫رستمی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/1325074‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی‬ ‫‪ -9 -978‬برابر رای شماره ‪ 1401/02/08 - 140060302035000039‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض و بالمنازع متقاضی اقای سعید‬ ‫ال محمدی فرزند مندنی به شماره شناسنامه ‪ 720‬صادره از ایذه در یک درب باب مغازه به‬ ‫مساحت ‪ 34/80‬مترمربع پالک ‪ 301‬اصلی واقع در بخش‪ 16‬خریداری مع الواسطه از مالک‬ ‫رسمی اقای حسین شیرزاد محمودابادی‪ ،‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫رای اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم و گواهی مشعر بر طرح دعوی اخذ و به این اداره‬ ‫ارائه نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/16 :‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک شاهین شهر‪ -‬علی جوانی م الف‪1320123 /‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫افزایش تالش برای بازگشت‬ ‫اعتماد مردم به بازار سهام‬ ‫نایب رییس هیات مدیره‬ ‫قهــای ســرمایه گذاری‬ ‫صندو ‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫بــا درامــد ثابت‪ ،‬همان ســود‬ ‫بــا بیــان اینکــه مشــکالت‬ ‫اعال مشــده را ب هطــور ثابــت‬ ‫موجــود صنایــع مختلــف در‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬خدابخش‬ ‫یهــا از‬ ‫بــورس بــا نامه نگار ‬ ‫اضافه کرد‪ :‬ابزارهای جدیدی‬ ‫محسن‬ ‫خدابخش‬ ‫ســوی رییــس ســازمان بورس‬ ‫هماننــد صندوق های اهرمی‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫منعکــس م ‬ ‫نیــز طراحــی شــده اســت؛‬ ‫قهــا هــم دارای بازدهــی ثابتــی‬ ‫تالش مسووالن برای بازگرداندن اعتمادهای ایــن صندو ‬ ‫از دســت رفتــه در بــورس دو چنــدان شــده بــوده و از طرفــی امــکان پذیرش ریســک در‬ ‫اســت‪ .‬محســن خدابخــش در گفت وگــو بــا صندوق های اهرمی باعث شده تا دارندگان‬ ‫قهــا ســود یــا زیــان‬ ‫ایرنا با اشــاره به اینکه صدور برخی مجوزها واحدهــای ایــن صندو ‬ ‫در ســال گذشــته‪ ،‬قابــل مقایســه بــا ‪ ١٠‬ســال بیشتری را متحمل شوند‪.‬‬ ‫گذشته نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در مورد مشکالت‬ ‫نایــب رییــس هیــات مدیــره ســازمان‬ ‫روزانــه بــازار ســرمایه یک دیــد کوتاه مدت و بــورس در ادامــه بــر توســعه نهادهــا در‬ ‫همچنیــن اتفاقات بلندمــدت وجود دارد که بازار ســرمایه و به کارگیــری ابزارهای مالی‬ ‫بایــد ا ‬ ‫نهــا را در کنــار یکدیگــر و در راســتای جدید تاکید کرد‪ .‬وی با بیان اینکه تالش‬ ‫ایجــاد بهبــود وضعیــت بــازار پیش بــرد‪ .‬وی بــرای بازگرداندن اعتمادهــای از بین رفته‬ ‫افــزود‪ :‬مشــکالت موجــود صنایــع مختلــف دو چنــدان شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬شــاید این‬ ‫در بــورس بــا نامه نگار ‬ ‫یهــا از ســوی رییــس اقدامــات خیلــی بــه چشــم نیایــد‪ ،‬امــا در‬ ‫ســازمان‪ ،‬منعکــس و اعــام م ‬ ‫یشــود و تا به واقعیــت‪ ،‬اقدامــات ســازمان بــورس در‬ ‫ســرانجام رســیدن ان نیــز مــورد پیگیــری قرار جهت توســعه نهادها‪ ،‬ابزارها و تخصصی‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫شــدن بــازار و توســعه بــازار اولیــه بســیار‬ ‫خدابخــش در مــورد این ســوال که اکنون قابل توجه است‪.‬‬ ‫زمــان مناســبی بــرای ورود ســرمایه گذاران‬ ‫خدابخــش تاکیــد کــرد‪ :‬دســتورالعمل‬ ‫بــه بــازار ســهام اســت یــا خیــر‪ ،‬پاســخ داد‪ :‬شــرکت های ســهامی عام پروژه نوشــته شده‬ ‫اظهارنظر سازمان بورس برای ورود یا خروج و امیدواریــم افــراد از طریق بازار ســرمایه در‬ ‫ســهامداران از بازار درســت نیســت‪ ،‬اما ارایه سهام شرکت های جدید سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫امــار از میــزان بازدهی بــورس و دیگر بازارها نایــب رییــس هیــات مدیــره ســازمان بــورس‬ ‫برای بازه زمانی مشخص و در دوران تورمی افــزود‪ :‬اکنــون ســهام شــرکت های موجود در‬ ‫بالمانــع اســت‪ .‬نایــب رییــس هیــات مدیره حــال معامله اســت و نمی تواند کمک کننده‬ ‫ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ادامــه داد‪ :‬بــرای تشــکیل ســرمایه زیــاد باشــند‪ ،‬هرچنــد‬ ‫ســهام شــرکت های حاضــر در بــازار دارای وجــود بــازار اولیــه قــوی بایــد در کنــار بــازار‬ ‫بازدهی یکسانی نیستند‪ ،‬بنابراین این امکان ثانویــه شــکل بگیــرد‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫وجــود دارد کــه فــردی ســهامی را انتخــاب یکــی از سیاس ـت گذاری های ســازمان بــورس‬ ‫و پــس از ‪ ۶‬مــاه بــه ســود برســد یــا فــردی شکل گیری نهادها و ابزارهای تخصصی است‬ ‫دیگــر بــا ضــرر از ایــن بــازار خارج شــود‪ .‬وی تا ضمن صدور مجوزهای بیشــتر به تشــکیل‬ ‫گفــت‪ :‬ســرمایه گذاران در صــورت خریــداری سرمایه کمک شود‪.‬‬ ‫تصویب اعتبار ‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫برای روستاها در مجلس‬ ‫رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫گفــت‪ :‬مجلــس ‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومان‬ ‫اعتبــار دیگــر بــرای اجــرای طــرح هــادی‬ ‫روســتاها مصوب کرده اســت‪ .‬به گزارش مهر‬ ‫بــه نقــل از صدا و ســیما اکبر نیکــزاد با بیان‬ ‫اینکــه در ســال جــاری هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان به اجرای طرح هادی در روســتاهای‬ ‫کشــور اختصــاص داده شــد اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مجلس به دلیل توجه به روســتاها و اجرای‬ ‫حهــای هــادی در انهــا اعتبــار دیگری نیز‬ ‫طر ‬ ‫مصوب کرده است‬ ‫وی افــزود‪ :‬مجلــس ‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومــان اعتبار دیگر بــرای اجرای طرح هادی‬ ‫روستاها مصوب کرده است‪ ،‬که بعد از پایان‬ ‫تعطیــات مجلــس و بازگشــایی ان بــا رای‬ ‫مجــدد نماینــدگان ملت این میــزان به بنیاد‬ ‫یشــود‪ .‬نیکزاد عنوان‬ ‫مســکن کشــور ابالغ م ‬ ‫کــرد‪ :‬با اختصــاص این میــزان بودجه‪ ،‬اعتبار‬ ‫حهــای هــادی در کشــور ‪ ۴‬هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫طر ‬ ‫یشــود‪ .‬رئیس بنیاد مســکن‬ ‫میلیارد تومان م ‬ ‫انقــاب اســامی گفت‪ :‬در تمام اســتان های‬ ‫کشــور بیــش از ‪ ۸‬درصد از اعتبارات اســتانی‬ ‫به طرح های هادی روستاهای همان مناطق‬ ‫اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫یهــای خوبــی در‬ ‫وی گفــت‪ :‬هماهنگ ‬ ‫خصوص اختصاص قیــر رایگان بین مجلس‪،‬‬ ‫وزارت نفــت‪ ،‬راه و شهرســازی و بنیــاد‬ ‫مســکن انجــام شــده و اقدامات موثــری نیز‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪ .‬رئیــس بنیــاد مســکن‬ ‫کشــور با اشــاره به نقش ســازنده و همراهی‬ ‫بنیــاد مســتضعفان در برخی از نقاط کشــور‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بنیاد مستضعفان در برخی‬ ‫از نقــاط کشــور طــرح محرومیــت زدایــی را‬ ‫اجــرا کــرده کــه ایــن اقــدام کمــک خوبی به‬ ‫اجــرای طــرح هــادی و اســفالت ها در معابر‬ ‫روستایی شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در کشــور ‪ ۴۰‬هــزار روســتای‬ ‫دارای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار وجــود دارد کــه‬ ‫تمامــی ایــن روســتاها دارای طــرح هــادی‬ ‫مصــوب اســت‪ .‬رئیــس بنیــاد مســکن کشــور‬ ‫ادامــه داد‪ :‬عمــر مفید طرح هــادی برای هر‬ ‫روستا ‪ ۱۰‬سال است و بعد از این مدت طرح‬ ‫هــادی روســتا نیاز بــه بازنگــری دارد‪ .‬نیکزاد‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بر این اساس تاکنون طرح هادی‬ ‫‪ ۴‬هــزار روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار کشــور‬ ‫بازنگری و دوباره اجرا می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1363‬‬ ‫فرار مالیاتی سخت می شود‬ ‫‪ ۱۶‬هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن واریز شد‬ ‫ک مســکن‬ ‫مدیرعامــل بان ‬ ‫بــه درخواســت دســتگاه های‬ ‫گفــت‪ :‬در طــرح نهضــت ملی‬ ‫متولــی به ســازندگان پرداخت‬ ‫مســکن در مجموع ‪ ۱۶‬هــزار و‬ ‫شود‪ .‬به گفته شــایان‪ ،‬از محل‬ ‫‪ ۲۳۸‬میلیارد تومان به حساب‬ ‫تسهیالت نیز تاکنون ‪ ۷‬هزار و‬ ‫سازندگان واریز شده است که از‬ ‫‪ ۴۳۸‬میلیاردتومان به حساب‬ ‫محمود شایان‬ ‫این میزان ‪ ۸‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد‬ ‫ســازندگان پرداخــت شــده‬ ‫تومان از محل اورده متقاضیان‬ ‫است‪.‬مدیرعاملبانکمسکن‬ ‫و ‪ ۷‬هزار و ‪ ۴۳۸‬میلیاردتومان از محل تسهیالت توضیــح داد‪ :‬تعداد ‪ ۲۵۵‬هــزار و ‪ ۴۷۹‬واحد در‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬قالب‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۹۴۹‬پروژه به بانک برای انعقاد‬ ‫«محمــود شــایان» تازه تریــن وضعیــت افتتــاح قرار داد معرفی شده که از این تعداد‪ ۷۹ ،‬هزار‬ ‫حســاب و واریــز وجوه متقاضیان طرح نهضت و ‪ ۹۰۰‬واحد قراردادهایشــان منعقد شده است‬ ‫ملی مسکن و پرداخت تسهیالت به سازندگان و مبلــغ تســهیالت منعقد شــده ‪ ۲۷‬هــزار و ‪۱۴‬‬ ‫را اعــام کرد و گفت‪ :‬تاکنون‪ ۴۷۴‬هزار و ‪۱۴‬نفر میلیاردتومان است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬طرح نهضت‬ ‫متقاضــی طرح نهضــت ملی مســکن در بانک ملی مسکن یکی از طرح های دولت سیزدهم در‬ ‫افتتــاح حســاب کرده اند کــه از این میــزان ‪ ۲۸۱‬بخش مسکن است که احداث ‪ ۴‬میلیون واحد‬ ‫هــزار و ‪ ۴۰۳‬نفــر اورده خود را به حســاب طرح مسکونیطی‪ ۴‬سالدولتسیزدهمرادر برنامه‬ ‫نهضت ملی مسکن واریز کرده اند‪ .‬مدیرعامل قــرار داده اســت‪ .‬بــه گفته وزیر راه و شهرســازی‬ ‫بانک مسکن ادامه داد‪ :‬جمع اورده متقاضیان تاکنون اراضی ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار واحد طرح‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد نهضت ملی مســکن تامین شــده است که یک‬ ‫تومان است که از جمع اورده متقاضیان تاکنون میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار واحد از ایــن اراضی کاربری‬ ‫‪ ۸‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیاردتومان به حساب سازندگان مســکونی دارنــد و مابقی نیــز در مرحله تغییر‬ ‫واریــز شــده و مابقــی نیز نزد بانک اســت تا بنا کاربری و الحاق به محدوده هستند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایش رصدفعالیت های مشکوک اقتصادی‬ ‫قانون ســامانه هــای مودیــان وارد مرحله اجرا‬ ‫شــده و قرار اســت بر اســاس ســامانه های طراحی‬ ‫شــده که تا پایان شــهریور تکمیل می شوند‪ ،‬همه‬ ‫فعالیت های اقتصادی در بستر الکترونیک انجام‬ ‫شــوند‪ .‬بــه گزارش مهــر‪ ،‬داوود منظور معــاون وزیر‬ ‫اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی در اوایل سال‬ ‫جــاری از اولویت داشــتن اجــرای قانون پایانه های‬ ‫فروشگاهی به عنوان نخستین اولویت این سازمان‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬خبر داد‪.‬‬ ‫قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان‬ ‫در ‪ ۲۱‬مهــر مــاه ‪ ۱۳۹۸‬در مجلس دهم تصویب و‬ ‫پــس از تایید شــورای نگهبــان‪ ،‬در ‪ ۱۱‬ابــان ‪ ۱۳۹۸‬از‬ ‫سوی رئیس مجلس دهم به رئیس دولت دوازدهم‬ ‫و سپس در ‪ ۱۳‬ابان ‪ ۱۳۹۸‬از سوی جمهور سابق به‬ ‫وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی ابالغ شد‪.‬‬ ‫مطابق این قانون‪ ،‬ســامانه مودیان سامانه ای‬ ‫اســت تحــت مدیریــت ســازمان کــه در ان بــه هــر‬ ‫مــودی‪ ،‬کارپوشــه ویژه ای اختصاص یافتــه و تبادل‬ ‫منحصرا‬ ‫اطالعات میان مودیان و ســازمان مالیاتی‬ ‫ً‬ ‫از طریق ان کارپوشه انجام می شود‪ .‬سقف زمانی‬ ‫در نظر گرفته شده برای راه اندازی زیرساخت های‬ ‫اجرای این قانون حداکثر ‪ ۱۵‬ماه در قانون مربوطه‬ ‫تعیینشدهبودکهرئیسفعلیسازمانامور مالیاتی‬ ‫می گوید در دولت قبل اهمال هایی برای راه اندازی‬ ‫زیرساخت های قانون پایانه های فروشگاهی شده‬ ‫بودامادولتسیزدهمتوانستهاینعقبماندگیاز‬ ‫زمان بندی مندرج در قانون پایانه های فروشگاهی‬ ‫و سامانه مودیان را تا حدود زیادی جبران کند‪ .‬قرار‬ ‫اســت با اســتفاده از این قانون‪ ،‬هر مودی مالیاتی‬ ‫اعم از حقیقی و حقوقی با داشتن کارپوشه ویژه در‬ ‫سیستم مربوط به سازمان امور مالیاتی از وضعیت‬ ‫پرونــده خــود مطلع شــده و نســبت بــه پرداخت‬ ‫الکترونیکیمالیاتمتعلقه‪،‬اقدامکند‪.‬داوودمنظور‬ ‫رئیسسازمانامور مالیاتیدر اواخر فروردینامسال‬ ‫در جمع تعدادی از مدیران اجرای این قانون گفته‬ ‫است‪ :‬اجرای این طرح ملی‪ ،‬طی یک برنامه زمان‬ ‫بندی در حال پیشــرفت اســت و اثرات اجرای این‬ ‫طــرح در شــفاف شــدن اقتصــاد و پایش مجموعه‬ ‫عملیات کسب و کار و معامالت و خرید و فروش ها‬ ‫بسیار قابلمالحظهاست‪.‬‬ ‫تسلیم اظهارنامه مالیاتی کسب و کارها تا‬ ‫پایان خرداد‬ ‫با این حال تا پایان خرداد ماه امسال صاحبان‬ ‫مشاغل و کسب و کارهای خرد و همچنین مودیان‬ ‫مالیاتــی حقیقــی فرصــت دارنــد تــا بــا مراجعه به‬ ‫ســازمان امور مالیاتی‪ ،‬نســبت به پرداخت مالیات‬ ‫متعلقهاقدامکنند؛امسالبراینخستینبار‪،‬سازمان‬ ‫امور مالیاتی برای هر صاحب مشــاغل و کســب و‬ ‫کاری‪ ،‬مالیات علی الراس یا مقطوعی تعیین کرده‬ ‫که اگر ان را بپذیرند‪ ،‬می توانند ان را پرداخت کنند‪،‬‬ ‫در غیر این صورت باید اظهارنامه الکترونیکی از ریز‬ ‫درامــد ‪ ۰‬هزین ههــای خود را پر کرده و ســازمان امور‬ ‫مالیاتی بر اساس سود اظهار شده‪ ،‬از مودی مالیات‬ ‫اخذمی کند‪.‬‬ ‫همچنیــن نقــش دســتگاه های پــوز یــا ســایر‬ ‫پایانه هایفروشگاهیدر اجرایاینقانون‪،‬محوری‬ ‫بــوده و همه دســتگاه های کارتخــوان طبق قانون‬ ‫در دولــت ســیزدهم بــا هماهنگی بانــک مرکزی و‬ ‫ســازمان امــور مالیاتی ظرف چند مــاه ابتدایی اغاز‬ ‫به کار دولت‪ ،‬به کارپوشه و سیستم نظام مالیاتی‬ ‫مرتبطشده اند‪.‬ضمناینکهاندستهاز دستگاه های‬ ‫کارتخوانی کهمالکیتانهااظهار نشدهبود‪،‬از سوی‬ ‫بانک مرکزی و در راستای اجرای قانون پایانه های‬ ‫فروشــگاهی و ســامانه مودیــان‪ ،‬اتصالشــان بــه‬ ‫حساب های مجعول یا مجهول الهویه‪ ،‬قطع شده‬ ‫اســت‪ .‬به گفته رئیس این ســازمان‪ ،‬قرار اســت ان‬ ‫دســته از مودیان از جمله برخی اصناف‪ ،‬پزشکان‪،‬‬ ‫وکال یا سلبریتی هایی که مشهور به عدم استفاده از‬ ‫کارتخوانهستندومبالغدریافتیدر مقابلخدمات‬ ‫ارائه شده خود را به صورت نقدی یا کارت به کارت‬ ‫دریافتمی کنند‪،‬شناساییشوند‪.‬‬ ‫بــرای ایــن منظــور‪ ،‬تفکیک حســاب تجــاری از‬ ‫حساب هایشخصیصاحبانمشاغلصورتگرفته‬ ‫و اگر حسابی از یک فرد گردش مالی زیادی داشته‬ ‫باشد‪،‬بهعنوانحسابتجاریمنظور می شود‪.‬‬ ‫شناسایی فرارهای مالیاتی وکال‬ ‫طبققانون‪،‬قراردادهایمیانوکالباموکالنشان‬ ‫باید شفاف بوده و رقم حق الوکاله در ان درج شود‬ ‫امــا برخی وکال با ترفندهایی از جمله درج عبارت‬ ‫«مطابــق تعرفــه» اقــدام به اخــذ ارقامی خــارج از‬ ‫تعرفه هایقانونیتعیینشدهکردهو در اینحالت‬ ‫فرار مالیاتیرقممی خورد‪.‬‬ ‫وکالمانندسایر کسبو کارهاو اشخاصحقیقی‬ ‫مشمول«الزامبهپر کردنفرماظهارنامه»هستند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه در ســامانه ثنــا (ســامانه‬ ‫الکترونیکــی پروند ههــای قضائــی) یکــی از اصلی‬ ‫تریــن راه های فــرار مالیاتی وکال که همــان «ابطال‬ ‫تمبر» اســت‪ ،‬مســدود شــده‪ ،‬در حــال حاضر وکال‬ ‫به روش های دیگری همچون درج عبارت «تبرعی‬ ‫(رایگان)» بر روی پرونده ها می کنند که با توجه به‬ ‫قطعا درامدی‬ ‫اینکه بســیاری از پرونده های مالی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بــرای وکیــل مربوطــه دارد‪ ،‬در صورتــی کــه تعــداد‬ ‫پرونده هایتبرعییکوکیلاز تعدادعرفیبگذرد‪،‬‬ ‫ســازمان امــور مالیاتــی اظهرنامــه مربوطــه را قبول‬ ‫نمی کنــد‪ .‬با توجه به اینکه همه وکال می بایســت‬ ‫دستگاه های کارتخوانشــان به پرونده مالیاتی انها‬ ‫در سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده باشد‪،‬‬ ‫تمامی مبالغ دریافتی باید از طریق این کارتخوان‬ ‫وصل شــده و همه قراردادها در کارپوشــه ویژه هر‬ ‫وکیل به ثبت برسد که با این اقدام‪ ،‬امکان محاسبه‬ ‫مالیات هر پرونده به صورت جداگانه برای سازمان‬ ‫امور مالیاتی فراهمشدهاست‪.‬‬ ‫ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده فرار‬ ‫مالیاتی پزشکان‬ ‫داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی هفته‬ ‫گذشتهدر یکبرنامهتلویزیونیعالوهبر شناسایی‬ ‫حســاب های شــخصی برخی پزشــکان کــه گردش‬ ‫مالــی زیــادی دارد با کمک بانک مرکزی خبــر داد‪،‬‬ ‫از مــردم خواســت تــا ان دســته از پزشــکانی که در‬ ‫مطب کارتخواننصبنکردهو از مردممی خواهند‬ ‫هزینه های درمانی یا ســایر خدمات پزشــکی را به‬ ‫صورت نقدی یا کارت به کارت چه به نام خود ان‬ ‫پزشــک یا هر فرد دیگری اســت را به ســازمان امور‬ ‫مالیاتیاطالعدهند‪.‬‬ ‫عمدتــا تــا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫ دهــد‪،‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫شــواهد نشــان‬ ‫ً‬ ‫گزارش هایمندرجدر سامانهسوتزنیمعرفیفرار‬ ‫مالیاتی که قرار اســت از ســوی مردم معرفی شود‪،‬‬ ‫به پزشکانی اختصاص دارد که از نصب کارتخوان‬ ‫طفره می روند و از بیماران خود تقاضای وجه نقد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫برخی گزارش ها حاکی است برخی پزشکان که‬ ‫گردش هایمالیکالنیادستمزدهاینجومیدارند‪،‬‬ ‫(مثالسوپرمارکتیارستورانیا‬ ‫بااسامیسایر اصناف ً‬ ‫بعضا مشاغل معاف از مالیات مانند کتاب فروشی‬ ‫ً‬ ‫یا مشــاغل مرتبط با بخش کشــاورزی و دامداری)‬ ‫اقدامبهتهیهدستگاهپوز کرده اند؛همچنینبرخی‬ ‫نیز شماره کارت بانکی با نام سایر اعضای خانواده‬ ‫یــا حتی حســاب اجــاره ای (افراد غریبــه از اعضای‬ ‫خانوادهشان)تهیهمی کنند‪.‬‬ ‫وحید عزیزی مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی‬ ‫سازمانامور مالیاتی‪،‬بیشترینروشدر خصوصفرار‬ ‫مالیاتی پزشکان را عدم استفاده از کارتخوان عنوان‬ ‫کرده اســت‪ .‬به گفته این مقام مســئول در سازمان‬ ‫امور مالیاتی‪،‬برایاندستهاز پزشکانی که کارتخوان‬ ‫ندارند‪،‬پیامکاخطار در خصوصتخلفبودناین‬ ‫اقدام‪ ،‬برای انها ارسال شده یا می شود‪.‬‬ ‫روش جدید برخی پزشکان‪ :‬به دالر‬ ‫دستمزد می گیریم‬ ‫عزیــزی گفتــه اســت برخی پزشــکان بــرای فرار‬ ‫مالیاتی به جای دریافت ریال از بیمارانشــان‪ ،‬ارز و‬ ‫دالر مطالبــه می کننــد‪ .‬داوود منظــور معــاون وزیر‬ ‫اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید رقم‬ ‫دقیقی از فرار مالیاتی نداریم اما به نظر می رسد تا‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد درامدهای مالیاتی‪ ،‬فرار مالیاتی داشــته‬ ‫باشیم‪.‬ویدر اسفندماهسال گذشته گفتهبودپیش‬ ‫بینی ما از درامدهای مالیاتی سال ‪ ۱۴۰۰‬تا ‪ ۳۰۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان باشد‪ .‬با توجه به اینکه منظور پیشتر‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصدی بودن فرارهای مالیاتی خبر داده بود‪،‬‬ ‫احتماال در سال گذشته ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان فرار‬ ‫ً‬ ‫مالیاتیداشته ایم‪.‬‬ ‫وزیر کار‪:‬‬ ‫برنامه مبارزه با فساد باید از رده مدیریتی اغاز شود‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه‬ ‫انتظار داریم فسادزدایی در راس برنامه مدیران قرار‬ ‫گیرد و ریشه فساد خشکانده شود گفت‪ :‬از این رو‬ ‫باید برنامه مبارزه با فساد از رده مدیریتی اغاز شود‪.‬‬ ‫بــه گزارش مهر به نقــل از وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی‪ ،‬حجت اهلل عبدالملکی در همایش‬ ‫شــرکت های برتر صندوق های بازنشستگی تابعه‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫اصولسیاست هایکالن پروژهمدیریتاموالمردم‪،‬‬ ‫توجهبهنیازهایکشور‪،‬هم افزایی‪،‬نگاهبین نسلی‪،‬‬ ‫کارامدسازیو فسادزداییاست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬انتظــار داریــم فســادزدایی در راس‬ ‫برنامه مدیران قرار بگیرد و ریشه فساد خشکانده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عبدالملکــی تاکیــد کــرد‪ :‬از ایــن رو باید برنامه‬ ‫مبارزه با فساد از رده مدیریتی اغاز شود‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی ادامــه داد‪:‬‬ ‫بایدمدیر یکمجموعهاولینبرخوردکنندهبافساد‬ ‫باشدومراحلفساداز جملهکشف‪،‬تکمیلپرونده‪،‬‬ ‫پیگیری قضائی و شفافیت را سرلوحه کار خود قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬شناســایی فســاد در قراردادها‪ ،‬حقوق ها و یا‬ ‫ســایر مــوارد باید به دقت دنبــال و در مراحل بعد‬ ‫پرونــده با مســتندات تکمیل و بــه مراجع قضائی‬ ‫ارسال شود‪.‬‬ ‫عبدالملکی بیان کرد‪ :‬به هیچ کسی اجازه فساد‬ ‫نخواهیمداد‪،‬متخصصفاسدبرایسیستمدر نظام‬ ‫هیچ گونهبهره ورینداردو بایدعزلشود‪،‬در مقابله‬ ‫بافسادبایدشفافیتصورتبگیرد‪.‬‬ ‫قهــا و شــرکت های‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه صندو ‬ ‫اقتصــادی تابعــه وزارت کار‪ ،‬امــوال مردم هســتند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در روزهــای اول اغــاز بــه کار وزارت مــردم‬ ‫شاهد ارتزاق از شرکت ها بودیم و استفاده از اموال‬ ‫شرکت ها و صندوق ها را ممنوع کردیم‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی اظهــار کرد‪:‬‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬بهره وری و صادرات را در شرکت های‬ ‫تابعهاینوزارتخانهدنبالمی کنیم‪.‬‬ ‫ویباتاکیدبر اصلهم افزاییدر مجموعه های‬ ‫اقتصادی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با هم افزایی این مجموعه ها باید بهره وری افزایش‬ ‫پیــدا کنــد و همچنیــن کارامدســازی بایــد در تمام‬ ‫سطوح دنبال شــود این امر نیازمند سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫مدیریتمنابعانسانیونقدینگیاست‪.‬‬ ‫عبدالملکــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬نــکات اجرایی‬ ‫مهم در اصول اقتصاد مقاومتی شامل سیاست های‬ ‫سرمایه گذاری‪،‬توسعهصادرات‪،‬تولیددانش بنیانو‬ ‫مسئولیت های اجتماعی است که در سیاست های‬ ‫سرمایه گذاریبایدترکیب(داخلی‪،‬مردمی‪،‬بانکیو‬ ‫خارجی) بر اساس اولویت های دانش بنیان‪ ،‬تکمیل‬ ‫زنجیره ارز و مناطق محروم با قید اساسی سوداوری‬ ‫در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در دولت مردمی سیزدهم‬ ‫قــرار گذاشــته ایم تعــادل را در بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی و اجتماعی ایجاد کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬اشــتغال‪،‬‬ ‫مباحثمربوطبهاسیب هایاجتماعی‪،‬بهزیستیو‬ ‫بیمه ایاز مهم ترینمسائلیاستکهدر شرکت های‬ ‫زیرمجموعه این وزارتخانه تــاش کرده ایم که این‬ ‫تعادل را با تغییر مدیران انجام دهیم تا با مدیریت‬ ‫صندوق ها‪ ،‬سیاســت های وزارت مردم را در بخش‬ ‫اقتصادیپیشببریم‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬اقتصاد مقاومتی مبنای اصلی حوزه اقتصادی‬ ‫اســت؛ رهبــر معظــم انقــاب در ســال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫سیاس ـت های اقتصاد مقاومتی را ابالغ کردند ولی‬ ‫متاسفانه این امر به اهداف خود نرسیده است‪.‬‬ ‫حمایتاتحادیهجهانیپستاز هوشمندسازیو تحولدر پستایران‬ ‫حمایتاتحادیهجهانیپستاز هوشمندسازی‬ ‫و تحول در پســت ایران‪ /‬از ســرگیری روابط پستی‬ ‫ایرانو کره جنوبی‬ ‫تهران ‪ -‬ایرنا ‪ -‬اقدامات پست ایران در راستای‬ ‫هوشمندسازیو پیاده سازیطرحتحولدیجیتالدر‬ ‫نشســت وزیر ارتباطات با دبیرکل اتحادیه جهانی‬ ‫پســت تشــریح شــد‪ .‬به گزارش روز یکشنبه ایرنا از‬ ‫وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات‪ ،‬در نشســت‬ ‫عیســی زارع پور وزیر ارتباطات و ماســاهیتو متوکی‬ ‫دبیر کل اتحادیه جهانی پســت که محمود لیائی‬ ‫رئیس شــرکت ملی پســت ایران نیــز از اصفهان به‬ ‫صــورت ویدئــو کنفرانــس به ان پیوســت اقدامات‬ ‫پســت ایــران بــرای پیــاده ســازی طــرح تحــول و‬ ‫هوشمندسازیفرایندهایپستیتشریحشد‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات بــا تبریــک به دبیــر کل جدید‬ ‫‪ UPU‬اظهار کرد‪ :‬نقش ایران در این سازمان سازنده‬ ‫و موثر بوده اســت و ما خواســتار توسعه روابط با‬ ‫اتحادیــه جهانــی پســت هســتیم‪ .‬وی از دبیــر کل‬ ‫‪ UPU‬درخواست کرد تا به مشکالتی که در حوزه‬ ‫پست بین الملل ایجاد شده است رسیدگی کند‪ ،‬که‬ ‫مهمترین انها دریافت طلب ایران از برخی کشورها‬ ‫عنوان شده است‪.‬‬ ‫زارع پور در این خصوص گفت‪ :‬برخی کشورها‬ ‫به بهانه تحریم روابط پستی شان را کاهش داده اند‬ ‫که برخالف اصول بنیادین ‪ UPU‬اســت و اتحادیه‬ ‫بایداز اینگونهاقداماتجلوگیریکند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه خدمــات پســت ایــران در‬ ‫سال های کرونایی بدون هیچ گونه تعطیلی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پست ایران‪ ،‬اجازه نداد کسب و کارهای حضوری با‬ ‫مشکلروبرو شوندو عمالبار لجستیکهمه کسب‬ ‫و کارها را بر دوش کشــید‪ .‬وی از ماســاهیتو متوکی‬ ‫دبیــرکل این اتحادیه دعوت کرد که در نمایشــگاه‬ ‫بین الملی پست که ماه اکتبر (پاییز) در ایران برگزار‬ ‫می شودحضور داشتهباشد‪.‬‬ ‫دبیرکل اتحادیه جهانی پست نیز از مالقات با‬ ‫وزیر ارتباطات ابراز خرسندی و از نقش سازنده ایران‬ ‫در اتحادیهاسیااقیانوسیهپستیتمجیدکرد‪.‬‬ ‫ماساهیتو متوکی خاطرنشــان کرد‪ :‬در ماه های‬ ‫اینــده مکانیزم میانجی گری بــرای وصول مطالبات‬ ‫یشــود کــه از این مکانیــزم برای‬ ‫کشــورها ایجــاد م ‬ ‫حل وفصل مسائل مالی بین ایران و سایر کشورها‬ ‫استفادهخواهدشد‪.‬‬ ‫محمود لیایی نیز در این نشست با اشاره به از‬ ‫سرگیری روابط پستی ایران و کره جنوبی؛ خواستار‬ ‫پیگیری اتحادیه جهانی پســت از کشــورهایی که‬ ‫تبادالت پستی با ایران را یک طرفه کرده اند شد‪.‬‬ ‫وی از دبیرکل اتحادیه برای حضور در ایران و‬ ‫بازدید از فرایندهای پســت ایران دعوت به عمل‬ ‫اورد‪ .‬دبیــرکل اتحادیــه جهانــی پســت نیز ضمن‬ ‫ابراز خرسندی از خدمات اخیر پست ایران گفت‪:‬‬ ‫تهــای ناشــی از تحریم هــا نباید شــامل‬ ‫محدودی ‬ ‫خدماتپستیایرانشود‪.‬‬ ‫ماساهیکو متوکیهمچنینافزود‪:‬پستایرانرا‬ ‫تاهوشمندسازیکاملهمراهیمی کنیم‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬وزیر ارتباطات ســپس با‬ ‫حضور در ســفارت ایران در برن به بخش کنسولی‬ ‫رفــت و در گفت وگــو بــا مراجعه کننــدگان از رونــد‬ ‫صدور ویزا مطلع شد که مراجعان نیز از این روند‬ ‫ابــراز رضایت کردنــد‪ .‬وی که در مقام عضو هیات‬ ‫دولت جمهوری اســامی ایران در این ســفارتخانه‬ ‫حضور پیدا کردهبوددریافتخدماتمناسببرای‬ ‫ایرانیان را از وظایف دولت دانست‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫افزایش ‪ 57‬درصدی‬ ‫حقوق بازنشستگان‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫هیاتدولتنحوهافزایشحقوق کارگرانبازنشستهرا‬ ‫تصویبو ابالغ کرد‪.‬براساساینمصوبهحداقلمستمری‬ ‫به اندازه‪ ۵۷‬درصد و مســتمری ســایر سطوح به میزان‪۱۰‬‬ ‫درصدافزایشخواهدیافت‪.‬به گزارشخبرانالین‪،‬باالخره‬ ‫هیات دولت افزایش مســتمری ســال ‪ ۱۴۰۱‬سازمان تامین‬ ‫اجتماعــی را تصویــب کرد‪ .‬براســاس مــواد‪ ۹۶‬و ‪ ۱۱۱‬قانون‬ ‫تامین اجتماعی‪،‬افزایشمستمریمستمریبگیرانسازمان‬ ‫تامین اجتماعیهر سالبهتصویبهیئتوزیرانمی رسد‪،‬‬ ‫به نحوی که حداقل دریافتی مستمری بگیران از حداقل‬ ‫حقوقمصوبهمانسالکارگرانکمتر نباشد‪.‬وفقمصوبه‬ ‫شــورای عالــی کار مــورخ‪ ۱۹‬اســفند‪ ۱۴۰۰‬حداقل دریافتی‬ ‫کارگــران بــرای ســال‪ ۱۴۰۱‬بــه مبلــغ‪ ۵‬میلیــون و ‪ ۵۸۰‬هزار‬ ‫توماندر ماهرسید‪.‬براساسمصوبههیئتوزیرانمقرر شد‪:‬‬ ‫در خصوص حداقل حقوق بازنشستگان‪ ،‬از کار افتادگان‬ ‫و مجموع مســتمری بازماندگان ســازمان تامین اجتماعی‬ ‫کــه بــه موجــب قوانینــی از جملــه مــواد‪ ۹۶‬و ‪ ۱۱۱‬قانــون‬ ‫تامین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد‪ ،‬با‬ ‫رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شــورای عالی کار‪،‬‬ ‫میزاندریافتیانانمعادلحداقلحقوقودستمزدکارگران‬ ‫شاغلتعیینوباافزایش‪ ۵۷‬ممیز‪ ۴‬درصدیهمراهخواهد‬ ‫بود‪،‬بهنحویکهاز‪ ۵‬میلیونو‪ ۵۸۰‬هزار تومانکمتر نباشد‪.‬‬ ‫در خصوص مستمری از کارافتادگان جزئی و سایر افرادی‬ ‫کهمستمریانانبهنسبتسنواتپرداختحق بیمهبرقرار‬ ‫شدهاستبههماننسبتومبتنیبر مصوبهفوقافزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬همچنین با توجه به حکم قانون بودجه‬ ‫ســال‪( ۱۴۰۱‬مصوب مجلس شــورای اسالمی) در خصوص‬ ‫صندوق هایمختلفبازنشستگی(مبنیبررشد‪۱۰‬درصدی‬ ‫حقوقبازنشستگان)ودر راستایهماهنگسازیپرداخت‬ ‫حقوقدر کلیهصندوقهایبازنشستگی‪،‬برایایندستهاز‬ ‫مشمولین کهدارایدریافتیبیشاز حداقلباشند‪،‬افزایش‬ ‫‪ ۱۰‬درصدیاعمالمی شود‪.‬نیز بهمنظور کمکبهمعیشت‬ ‫مستمریبگیرانباالتر از حداقل‪،‬عالوهبر دهدرصدمذکور‪،‬‬ ‫مبلغ‪ ۶۵۰‬هزار تومان (تاسقف دریافتی ماهانه ده میلیون‬ ‫تومان)بصورتماهانهپرداختخواهدشد‪.‬‬ ‫تسریع در واردات برنج‬ ‫باعث تنظیم بازار داخلی‬ ‫می شود‬ ‫دبیر انجمنواردکنندگانبرنجایراناز تنظیمبازار برنج‬ ‫در صورت تسریع در روند واردات با اجرای تعهدات دولت‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬تصمیم نهایی برای ممنوعیت فصلی‬ ‫واردات برنج قبل از افزایش مجدد قیمت ها اعالم شــود‪.‬‬ ‫«مسیح کشاورز»در گفت وگو باایرنادر خصوصوضعیت‬ ‫واردات برنــج و میــزان ذخایــر ان‪ ،‬افــزود‪ :‬واردکننــدگان با‬ ‫مشــکل جدی عــدم اجــرای قانون بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫بحــث عوارض گمرکــی‪ ،‬قیمت گذاری دســتوری روی برنج‬ ‫وارداتی‪ ،‬افزایش نرخ جهانی برنج‪ ،‬انحصار واردات برنج از‬ ‫هندو پاکستانو همچنینممنوعیتفصلیوارداتبرنج‬ ‫روبرو هستند کههمینعواملموجب کاهشوارداتشده‬ ‫است‪.‬ویاضافه کرد‪:‬چندیپیشدر جلسه ایامار کسری‬ ‫برنجتوسطبخشخصوصیاعالمشدواز دولتخواستیم‬ ‫تمهیداتیبرایرفعمشکلوارداتبیندیشدکهروز دوشنبه‬ ‫هفته گذشتهبهدفتر امنیتغذاییوزارتجهاد کشاورزی‬ ‫دعوت شــدیم و مشــکالت را مطرح کردیم‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫واردکنندگانبرنجایرانبااشارهبهمیزانکسریبرنج‪،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به گذران ایام نوروز و ماه مبارک رمضان و افزایش‬ ‫مصرف طی این مدت‪ ،‬نیاز بود در دو ماه گذشته‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تن برنج وارداتی تامین و وارد کشور شود‪ ،‬اما متاسفانه با‬ ‫وجــود حجم باالی مصرف تنهــا‪ ۲۷۰‬هزار تن برنــج وارد‬ ‫کشور شد که برای کسری کافی نبود‪ .‬وی همچنین درباره‬ ‫اجــرای قانــون بودجــه امســال در گمرکات کشــور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۱‬ابالغ شده‪ ،‬اما در گمرکات اجرایی نمی شد؛‬ ‫ی که گمرکات بر اساس بودجه سال گذشته (‪)۱۴۰۰‬‬ ‫ب ه طور ‬ ‫کار می کردند‪،‬یعنیمبنایمحاسبهارزشگمرکیاز‪ ۴۲۰۰‬به‬ ‫‪( ETS‬میانگین نرخ نیمایی و بازار ازاد) نبود و اگر عوارض‬ ‫گمرکوسودبازرگانیتغییر نکند‪،‬تفاوت‪۲‬تا‪۳‬هزار تومانی‬ ‫در هر کیلوبرنجمابه التفاوترابایدواردکنندهپرداختکند‬ ‫کههمینامر باعثشدواردکنندهریسکنکندو برنجوارد‬ ‫کشور نشود‪.‬دبیر انجمنواردکنندگانبرنجایرانادامهداد‪:‬‬ ‫اکنون نزدیک چند روز است که نرم افزارها بروزرسانی شده‬ ‫و قانوندر گمرکاتاجراییمی شودکههمینامر می تواند‬ ‫روندوارداتراتسریعدهد‪ .‬کشاورز مشکلبعدیراقیمت‬ ‫گذاری دستوری برنج وارداتی توسط وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬در سال‪ ۱۴۰۰‬قیمت دستوری برای برنج‬ ‫وارداتی تعیین شده بود و واردکنندگان همکاری کردند‪،‬‬ ‫اما اکنون ما با افزایش قیمت جهانی برنج و هزینه های‬ ‫واردات ازجملــه افزایــش عوارض گمرکی روبرو هســتیم‪،‬‬ ‫بنابراین ثبت سفارش ها باید بر اساس قیمت های جدید‬ ‫اعمال شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬برای واردکننده به صرفه نیست‬ ‫که برنج وارداتی کیلویی‪ ۳۵‬هزار تومان برایش تمام شود‬ ‫و بعد با قیمت دســتوری ســال گذشــته دولت با نرخ ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۱‬هزار تومان محصول را روانه بازار کند‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫واردکنندگان برنج درباره ممنوعیت فصلی واردات برنج‬ ‫بیــان کرد‪ :‬ممنوعیت فصلــی واردات برنــج باعث گرانی‬ ‫این محصول توســط کشــورهایی مانند هند و پاکســتان‬ ‫شــده اســت‪ ،‬به طوری کــه قبــل از اجرایی ممنوعیت این‬ ‫کشورها قیمت برنج خود را گران می کنند‪ .‬کشاورز افزود‪:‬‬ ‫همچنین حذف برنج تایلندی از لیســت واردات توسط‬ ‫شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران باعث ایجاد انحصــار در‬ ‫بازار خرید هند و پاکستان شود که درنهایت همه این ها‬ ‫منجر به تجربه تلخ‪ ۱۴۰۰‬در افزایش قیمت برنج خارجی‬ ‫و ایرانی شد‪ .‬وی گفت‪ :‬شرکت بازرگانی دولتی با عرضه‬ ‫ذخایر احتیاطی خود برای عید و ماه مبارک رمضان به طور‬ ‫مقطعی باعث کاهش قیمت این محصول در بازار شد‪،‬‬ ‫اماباخریدخوددر حجمباالموجبافزایشقیمتبرنج‬ ‫در بازار جهانی شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1228‬نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس‬ ‫به شرح رای شماره ‪ 140160323054000053‬مورخ ‪ 1401/02/17‬تصرفات مالکانه اقای‬ ‫سیدرحیم نعیم اصلی ششدانگ یکباب انبار و ساختمان اداری به مساحت ‪ 14072/32‬تحت‬ ‫پالک ثبتی ‪ ۱۴۶۴‬فرعی از ‪ -45‬اصلی قسمتی از پالک ثبتی ‪ ۱۵۷‬فرعی از ‪ - ۴۵‬اصلی واقع در‬ ‫خونسرخ قطعه ‪ 00‬بخش ‪ ۲‬بندرعباس به استناد بند الف و ب ماده ‪ ۱‬و ماده ‪ 3‬قانون مذکور و کد‬ ‫‪ ۹۷۷‬مجموعه بخشنامه ثبتی و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه رای به انتشار اگهی های ماده ‪ ۳‬صادر گردیده‬ ‫است و به جهت عدم دسترسی به مالکین مشاعی اقایان ابراهیم و حسن راستی و خانم فاطمه‬ ‫عبدالهی مقرر گردید پس از انتشار اگهی مذکور و سپری شدن مهلت واخواهی سند مالکیت‬ ‫رسمی صادر و تسلیم گردد و لذا در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های کثیراالنتشار‬ ‫و محلی و جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق اگهی میگردد و در روستاها عالوه بر‬ ‫انتشار اگهی‪ ،‬رای هیات در محل الصاق میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار‬ ‫اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل‪ ،‬اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه دو بندر عباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت‬ ‫وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض به اداره ثبت منطقه دو بندر عباس ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه‬ ‫و تقدیم دادخواست نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬پس‬ ‫از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد منطقه دو‬ ‫بندر عباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نخواهد بود ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31 :‬اسمعیل ربیع نژاد‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه ‪/1401/96 – 2‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1223‬برابر رای شماره ‪ ۲۶۴‬مورخ ‪ 1401/1/28‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای حسین مومنی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۴‬کدملی ‪ ۶۶۱۹۸۹۶۹۴۴‬صادره فرزند مصطفی در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪49/38‬‬ ‫مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۷۸۶‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای رضا مالبیک (مالک رسمی)‬ ‫خریداری شده است (متقاضی نیز بموجب یک فقره استشهادیه محلی که به تایید شهود محلی‬ ‫رسیده است اعالم داشته بیع نامه وی مفقود گشته است همچنین به موجب یک فقره استشهادیه‬ ‫دیگر که ان نیز به تایید شهود محلی رسیده است اعالم نموده بیع نامه خریداری وی از اقای‬ ‫رضا هاشمی مفقود گردیده و به سایر بیع نامه ها و همچنین مالک رسمی (اقای رضا مالبیک)‬ ‫دسترسی ندارد)‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1328755‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده پرونده ‪۹۸۰۱۹۲۰‬‬ ‫‪ -9 -1221‬شماره اگهی‪ 140103902002000065 :‬تاریخ اگهی‪ 1401/03/10 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 139804002003002155‬دو ممیز بیست و پنج صدم سهم مشاع از هفتاد و سهم عرصه و‬ ‫اعیان پالک ثبتی دوهزار چهل و دو(‪ )۲۰۴۲‬فرعی از یازده (‪ )۱۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۴‬اصفهان‪،‬‬ ‫ششدانگ به مساحت (‪ )0‬متر مربع به نشانی اصفهان خیابان فروغی کوچه ‪(۳۴‬معتمدی) بن بست‬ ‫شکوهنده پالک ‪ ۳۳‬کد پستی ‪ ۸۱۳۷۸۸۶۴۴۱‬که سند مالکیت ان در شماره مستند مالکیت ‪۹۶۶‬‬ ‫تاریخ ‪ 1386/03/09‬موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ‪ 020625‬سری ج سال ‪ ۹۷‬با شماره‬ ‫دفتر الکترونیکی ‪ ۱۳۹۷۲۰۳۰۲۰۲۵۰۲۴۳۵۲‬ثبت و صادر شده است با حدود‪ :‬شماال‪ :‬بخط مستقیم‬ ‫و مفروض بطول (‪ )12/00‬دوازده متر به کوچه به عرض چهار متر شرقا‪ :‬خط مستقیم و مفروض‬ ‫است بطول (‪ )24/00‬بیست و چهار متر به قطعه سه تفکیکی جنوبا‪ :‬خط مستقیم مفروض بطول‬ ‫(‪ )12/00‬دوازده متر به قطعه هشت تفکیکی غربا‪ :‬خط مستقیم و مفروض است بطول (‪)24/00‬‬ ‫بیست و چهار متر به قطعه یک تفکیکی که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک مورد‬ ‫بازدید عبارت یک منزل مسکونی با قدمت بیش از ‪ ۴۰‬سال دارای حدود ‪ ۲۸۸‬مترمربع عرصه و‬ ‫حدود ‪ ۴۱۰‬مترمربع اعیانی در دو طبقه که شامل یک واحد مسکونی به مساحت ‪ ۱۸۵‬مترمربع در‬ ‫همکف و پارکینگ با مساحت حدود ‪ ۴۸‬متر مربع و راه پله و یک زیرزمین انباری و مسکونی به‬ ‫مساحت ‪ ۱۳۰‬متر مربع است‪ .‬ساختمان با اسکلت ستون فلزی و دیوار اجری باربر و سقف طاق‬ ‫ضربی‪ ،‬درب ورودی ساختمان و پارکینگ اهنی‪ ،‬راه پله با کف سنگ و بدنه گچ و رنگ نرده‬ ‫اهنی‪ ،‬نمای خارجی ساختمان و حیاط از سنگ سفید چینی قدیمی‪ ،‬کف فرش حیاط از موزاییک‪،‬‬ ‫بدنه داخلی گچ و سفید کاری‪ ،‬سقف با گچبری و کف فرش هال و سالن با سرامیک و اتاق ها‬ ‫با موزاییک و سیمان‪ ،‬در و پنجره های اهنی در طبقه همکف و الومینیمی در زیرزمین‪ ،‬کمدها و‬ ‫دربهای داخلی چوبی‪ ،‬اشپزخانه با بدنه کاشیکاری و کف فرش سرامیک‪ ،‬کابینت فلزی‪ ،‬و سرویس‬ ‫های بهداشتی کاشی کاری شده می باشد‪ .‬ساختمان دارای اشتراکات اب و برق (دو انشعاب) و گاز‬ ‫و سیستم گرمایشی بخاری گازی و برودتی کولر ابی است‪ .‬ضلع شمالی ملک مورد نظر به گذر‬ ‫بن بست با عرض ‪ ۴‬متر می باشد و طبق طرح تفضیلی حدود یک متر عقب نشینی دارد ملکی‬ ‫اقای امیر حسین جمدی خیابانی که بموجب سند ازدواج ‪ :‬شماره سند ‪ ، ۱۴۸۱۲ :‬تاریخ سند ‪:‬‬ ‫‪ ، 1389/12/19‬دفترخانه صادر کننده ‪ :‬دفترخانه ازدواج شماره ‪ ۱۰‬و طالق شماره ‪ ۹۸‬شهر اصفهان‬ ‫استان اصفهان در قبال طلب خانم لیال ترکی هرچگانی و ‪ 0/05‬اجرائی متعلقه بازداشت گردیده‬ ‫است از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/3/29‬در شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی‬ ‫اصفهان واقع در خیابان جی ‪ -‬خیابان تاالر ‪ -‬میدان هفت تیر از طریق مزایده به فروش می رسد‪.‬‬ ‫مزایده از مبلغ ‪ 1/281/250/000‬ریال (یک میلیارد و دویست و هشتاد و یک میلیون و دویست و‬ ‫پنجاه هزار ریال) شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک‬ ‫و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری‬ ‫و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده‬ ‫است ضمن انکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل‬ ‫مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این اگهی در یک نوبت در روزنامه رویداد امروز چاپ‬ ‫اصفهان مورخ ‪ 1401/3/16‬درج و منتشر می گردد‪ .‬توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده‬ ‫درصد مبلغ پایه مزایده را در صورت اطمینان از برگزاری مزایده طی فیش سپرده به شماره حساب‪:‬‬ ‫‪ IR090100004061013207670192‬بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫با شناسه واریز ‪ ۹۹۸۱۰۸۵۶۱۱۶۱۰۷۰۰۷۰۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬نزد بانک مرکزی بابت پرونده کالسه‬ ‫فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی و کارت شناسایی معتبر الزامی‬ ‫است‪ .‬برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق‬ ‫ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز‬ ‫نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬اداره اجرای اسناد رسمی‬ ‫اصفهان ‪ /1329365‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1216‬رای شماره ‪ 140060302026016183‬مورخ ‪ 1400/12/22‬هیت دو اقای مهرشاد‬ ‫قاسمی به شناسنامه و کدملی ‪ ۱۲۷۰۲۴۲۲۱۰‬صادره اصفهان فرزند حشمت اله بصورت ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 159/23‬متر مربع از پالک ‪ ۱۳۹۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪۵‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ‪– ۸۵۱۸۰‬‬ ‫‪ 1400/06/10‬دفترخانه ‪ ۵۵‬اصفهان ‪1400/12/22‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31 :‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1329654‬م الف‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1363‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رشتخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1217‬برابر رای شماره ‪ 140160306365000103‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫رشتخوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم علی حسین زاده فرزند حسین به شماره‬ ‫شناسنامه در یک قطعه زمین مزروعی‪ /‬یک قطعه باغ به مساحت ‪ 15486‬مترمربع در قسمتی از‬ ‫پالک ‪ -50‬اصلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬جواد خزائی – رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک رشتخوار‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رشتخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1210‬برابر رای شماره ‪ 140160306365000120‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک رشتخوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم مهدی امیری فرزند برات به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 413‬صادره از در یک باب خانه‪/‬یک قطعه زمین مزروعی‪ /‬یک قطعه باغ به‬ ‫مساحت ‪ 34137/38‬مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ‪ -50‬اصلی‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬جواد خزائی –‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک رشتخوار‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رشتخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1202‬برابر رای شماره ‪ 140160306365000096‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫رشتخوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم علی محمد خزاعی فرزند کلوخ به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 6500027371‬صادره از در یک قطعه زمین مزروعی‪/‬یک قطعه باغ به مساحت‬ ‫‪ 76835/44‬مترمربع در قسمتی از ‪ -50‬اصلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬جواد خزائی – رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک رشتخوار‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رشتخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1212‬برابر رای شماره ‪ 140160306365000122‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک رشتخوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم محمد امیری علی اکبرخانی‬ ‫فرزند علی به شماره شناسنامه ‪ 3999‬صادره از در یک باب خانه‪/‬یک قطعه زمین‪ /‬مزروعی یک‬ ‫قطعه باغ به مساحت ‪ 28057‬مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از قسمتی از‬ ‫‪ -50‬اصلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬جواد خزائی –‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک رشتخوار‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رشتخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1203‬برابر رای شماره ‪ 140160306365000087‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫رشتخوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم خالقداد عرب خزاعی فرزند کلوخ به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 160‬صادره از در یک باب خانه‪/‬یک قطعه زمین مزروعی‪ /‬یک قطعه باغ به‬ ‫مساحت ‪ 134612/2615‬مترمربع قسمتی از ‪ -50‬اصلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬جواد خزائی – رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک رشتخوار‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رشتخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1222‬برابر رای شماره ‪ 140160306365000081‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک رشتخوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم غالم عباس ابراهیم پور فرزند‬ ‫غالمعلی به شماره شناسنامه ‪ 3768‬در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 97380‬مترمربع‬ ‫پالک فرعی از ‪ -50‬اصلی مفروز و مجزی شده از ‪ 50‬اصلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬جواد خزائی –‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک رشتخوار‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رشتخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1224‬برابر رای شماره ‪ 140160306365000084‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫رشتخوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم رجبعلی ابراهیم پور فرزند غالمعلی به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 102‬در یک قطعه زمین مزروعی‪ /‬یک قطعه باغ به مساحت ‪ 74219‬مترمربع‬ ‫پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ‪ -50‬اصلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬جواد خزائی – رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک رشتخوار‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رشتخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1226‬برابر رای شماره ‪ 140160306365000126‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫رشتخوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم محمد طیبی نسب فرزند اسداله به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 86‬صادره از در یک باب خانه‪/‬یک قطعه زمین مزروعی‪/‬یک قطعه باغ به مساحت‬ ‫‪ 6470‬متر مربع پالک فرعی از ‪ -50‬اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ‪ 50‬اصلی محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬جواد خزائی – رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک رشتخوار‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رشتخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1227‬برابر رای شماره ‪ 140160306365000124‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫رشتخوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم محسن توسلیان فرزند علیرضا به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 0‬صادره از در یک باب خانه‪ /‬یک قطعه زمین مزروعی‪ /‬یک قطعه باغ به مساحت‬ ‫‪ 41551‬مترمربع پالک ‪ 20‬فرعی از ‪ 50‬اصلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬جواد خزائی – رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک رشتخوار‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رشتخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1204‬برابر رای شماره ‪ 140160306365000090‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫رشتخوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم خالقداد عرب خزاعی فرزند کلوخ به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 160‬در یک قطعه زمین مزروعی‪ /‬یک قطعه باغ به مساحت ‪26107/6274‬‬ ‫مترمربع در قسمتی از پالک ‪ -50‬اصلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬جواد خزائی – رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک رشتخوار‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رشتخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1219‬برابر رای شماره ‪ 140160306365000107‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک رشتخوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم علی حسین زاده فرزند حسین‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 0690306857‬در یک قطعه زمین مزروعی‪ /‬یک قطعه باغ به مساحت‬ ‫‪ 121804‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ -50‬اصلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬جواد خزائی –‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک رشتخوار‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رشتخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1214‬برابر رای شماره ‪ 140160306365000112‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک رشتخوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم علی امیری علی اکبرخانی فرزند‬ ‫محمدحسین به شماره شناسنامه ‪ 209‬صادره از در یک باب خانه‪/‬قطعه زمین مزروعی‪ /‬یک قطعه‬ ‫باغ به مساحت ‪ 9242‬مترمربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ‪ 50‬محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬جواد خزائی – رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک رشتخوار‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رشتخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1206‬برابر رای شماره ‪ 140160306365000116‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫رشتخوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم علی محمد خزاعی فرزند کلوخ به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 6500027371‬صادره از در یک باب خانه‪ /‬یک قطعه زمین مزروعی ‪/‬یک قطعه باغ به‬ ‫مساحت ‪ 3560‬مترمربع پالک فرعی از ‪ - 50‬اصلی مفروز و مجزی شده از ‪ 50‬اصلی محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬جواد خزائی – رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک رشتخوار‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رشتخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1220‬برابر رای شماره ‪ 140160306365000109‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک رشتخوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم علی ابراهیم پور فرزند‬ ‫غالمعباس به شماره شناسنامه ‪ 6500065123‬در یک قطعه زمین مزروعی‪ /‬یک قطعه باغ به‬ ‫مساحت ‪ 15240‬مترمربع پالک فرعی در قسمتی از پالک ‪ -50‬اصلی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬جواد خزائی –‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک رشتخوار‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رشتخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1215‬برابر رای شماره ‪ 140160306365000118‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک رشتخوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم علی امیری علی اکبر خانی فرزند‬ ‫محمدحسین به شماره شناسنامه ‪ 209‬صادره از در یک باب خانه‪/‬یک قطعه زمین مزروعی‪ /‬یک‬ ‫قطعه باغ به مساحت ‪ 44012‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ -50‬اصلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬جواد خزائی – رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک رشتخوار‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رشتخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1201‬برابر رای شماره ‪ 140160306365000093‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫رشتخوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم علی محمد خزاعی فرزند کلوخ به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 6500027371‬صادره از جنگل در یک قطعه زمین مزروعی‪ /‬یک قطعه باغ به مساحت‬ ‫‪ 61237/1175‬مترمربع قسمتی از ‪ -50‬اصلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬جواد خزائی – رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک رشتخوار‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رشتخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1209‬برابر رای شماره ‪ 140160306365000114‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک رشتخوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم احمدرضا امیری علی اکبر‬ ‫خانی فرزند فریدون به شماره شناسنامه ‪ 174‬صادره از در یک باب خانه‪ /‬یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی‪/‬یک قطعه باغ به مساحت ‪ 29477‬مترمربع قسمتی از پالک ‪ -50‬اصلی محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬جواد خزائی –‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک رشتخوار‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رشتخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1208‬برابر رای شماره ‪ 140160306365000096‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک رشتخوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم ولی رضا‬ ‫خزاعی فرزند کلوخ به شماره شناسنامه ‪ 132‬صادره از در یک قطعه زمین مزروعی‪ /‬یک‬ ‫قطعه باغ به مساحت ‪ 16992/4144‬مترمربع قسمتی از پالک ‪ -50‬اصلی بخش سه‬ ‫تربت حیدریه شهرستان رشتخوار محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/04/01 :‬جواد خزائی‬ ‫– رئیس ثبت اسناد و امالک رشتخوار‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع بیش از ‪ 2240‬تن انواع کودهای‬ ‫شیمیاییدر استانالبرز‬ ‫مدیــر شــرکت خدمــات‬ ‫مدیــر شــرکت خدمــات‬ ‫حمایتی کشــاورزی اســتان البرز‬ ‫حمایتی کشاورزی استان البرز‬ ‫از توزیع بیش از ‪ 2240‬تن انواع‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬برنامــه ابالغی‬ ‫کودهــای شــیمیایی از ابتــدای‬ ‫ســال جــاری اســتان ‪۲۳۲۰۰‬‬ ‫ســال جــاری تاکنون در ســطح‬ ‫تــن اســت کــه امیــد م ـی رود‬ ‫علی اکبر ندرلو‬ ‫استان خبر داد‪.‬‬ ‫بــا برنامه ریــزی مناســب و‬ ‫بــه گــزارش ایانــا‪ ،‬علی اکبــر‬ ‫تمهیــدات الزم‪ ،‬تعهــدات‬ ‫ندرلــو افــزود‪ :‬در ســال جــاری علی رغــم همــه به طور کامل اجرا شود‪.‬‬ ‫چالش هایبین المللیدر حوزهتامیننهاده های‬ ‫او بــا بیــان اینکــه اســتقبال خوبــی از ســوی‬ ‫کشاورزی تاکنون بیش از ‪ ۶۷۱۰‬تن انواع کودهای کشــاورزان عزیز در استفاده از کودهای فسفاته‬ ‫ازته‪ ،‬فسفاته و پتاسیم را تدارک نموده است که و پتاســه در ســال جــاری صــورت گرفتــه اســت؛‬ ‫طی دو ماه ابتدایی سال جاری در حدود ‪ ۲‬هزار افزود‪ :‬امیدواریم شاهد افزایش کمیت و کیفیت‬ ‫و ‪ ۴۴۰‬تن ان در سطح استان توزیع شده است‪ .‬محصوالت کشاورزیدر استانالبرز باشیم‪.‬‬ ‫درمان هزار زوج نابارور به صورت رایگان‬ ‫در طرح میالد تا میالد‬ ‫ســید علی منتظــری‪ ،‬رئیس‬ ‫خدمــات نظــام را زیــر ســوال‬ ‫هیئت مدیــره کلینیــک فــوق‬ ‫برده و خلل و سختی در مسیر‬ ‫تخصصیدرمانناباروریطهورا‬ ‫تحقــق به ایــن اهــداف ایجاد‬ ‫با اشاره به تالش مرکز در درمان‬ ‫کند‪.‬‬ ‫حداکثری و ریشه کنی ناباروری‬ ‫او بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫علی منتظری‬ ‫در کشــور ادامه داد‪ :‬مرکز فوق‬ ‫جمعیت و فرزنــد اوری یکی از‬ ‫تخصصــی درمــان نابــاروری‬ ‫اصلی ترین دغدغه های رهبری‬ ‫طهــورا در طــرح میــاد تا میالد اعالم نمــوده با استافزود‪ :‬گاهیتاسفمی خوریمبرخیافراد‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت خیریــه این مرکز اقــدام به نــااگاه مطالبــی را بیان می کنند کــه باارزش های‬ ‫درمــان ‪ ۱۰۰۰‬زوج نابــارور بی بضاعت به صورت اسالمی و فرزند اوری مخالف است‪.‬‬ ‫کامــا رایگان نموده اســت‪ .‬رئیس هیئت مدیره‬ ‫منتظریگفت‪:‬کلینیکفوقتخصصیدرمان‬ ‫کلینیک فوق تخصصی درمان ناباروری طهورا با ناباروری طهورا در راستای عمل به منویات مقام‬ ‫اشاره اینکه رهبری تالش برای افزایش جمعیت معظم رهبری همواره تالش کرده است به عنوان‬ ‫را ‪″‬فریضه‪ ″‬ضروری خوانده است گفت‪ :‬یکی از یکی از مراجع استان در زمینه افزایش جمعیت‬ ‫خواسته هایرهبریاز مسئولین‪،‬جامعهنخبگان تمام تالش خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫و تریبون داران این است که در راستای افزایش‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬طهورا در اولین سال فعالیت‬ ‫جمعیت فرهنگ سازی کنند و در راستای انجام خود در چندین مرحله با ایجاد شرایط ایده ال‬ ‫اینفریضهتالش کنیم‪.‬‬ ‫مختلفسعینمودهتابیشترینفعالیتخودرا‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬با توجــه به تکرار مکرر در زمینهافزایشجمعیتداشتهباشد‪.‬‬ ‫رهبــری و همچنین سیاس ـت های کلی نظــام در‬ ‫منتظری با اشاره به اینکه درمان افراد نابارور‬ ‫زمینه افزایش جمعیت هر فرد در جامعه باید کمک بسیار شایانی به افزایش جمعیت کشور‬ ‫وظیفــه خــود را در راســتای پیشــبرد اهــداف به دارد افزود‪ :‬در این مرکز تمام تالش خود را انجام‬ ‫انجامبرساندو کسانی کهدر حوزه هایمختلف دادیم تا شرایط اسان و ایده الی ازنظر تجهیزات‬ ‫فرهنگیاجتماعیهدایتگر جامعههستندمانند به روز‪،‬متخصصینو شرایطمالیمناسبفراهم‬ ‫نخبگان‪ ،‬اندیشــمندان و تریبــون داران باید در کنیم‪.‬‬ ‫راســتای تبیین بیانات ایشــان جهــاد گونه عمل‬ ‫او در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه در این مرکز‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫تمام تالش خود را در راستای ریشه کنی ناباروری‬ ‫منتظریبابیاناینکهمخالفتوسنگ اندازی انجام می دهیم تا جامعه ای بدون نابــاروری را‬ ‫در مسیر رشد و افزایش جمعیت کشور همراهی تجربه کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬کسانی که قصد ثبت نام در‬ ‫بــا دشــمنان جمهــوری اســامی اســت‪ ،‬اظهــار طرح رایگان درمان ناباروری مرکز طهورا را دارند‬ ‫داشت‪ :‬دشمن با بهره گیری از جنگ رسانه ای و می توانند از طریق تماس با شماره‪ 025-32000‬یا‬ ‫ظرفیت های در اختیار‪ ،‬مقابله با خدمات نظام سایت‪ www.tahooraclinic.ir‬اقدامبهثبت نام‬ ‫را شــروع نموده و در تالش اســت به هر نوعی کنند‪.‬‬ ‫ایجادجداییمیان مردمو اعتابمقدسه‬ ‫توطئهجدیدصهیونیسماست‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫امت اسالم و ملت ایران دارد و‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی‬ ‫در مقابل طواغیت و ائمه کفر‬ ‫هدایتگــری اعتــاب مقدســه‬ ‫خفت و خــاری را برای جامعه‬ ‫به سوی حقیقت را سدی درراه‬ ‫خــود بــه ارمغــان می اورنــد‪.‬‬ ‫پیشبردنقشه هاینظامسلطه‬ ‫مــروی تاکید کــرد‪ :‬از مهم ترین‬ ‫احمد مروی‬ ‫و دلیــل هجم ههــای اســتکبار‬ ‫و ارزشــمندترین خدمــات امام‬ ‫به این ذوات قدســی دانســت‬ ‫راحــل (ره) بــرای ملت بــزرگ و‬ ‫و ایجــاد جدایــی میــان مردم و اعتاب مقدســه شــریف ایران‪ ،‬گرفتن احســاس حقــارت و ذلت‬ ‫را توطئه جدید صهیونیســم و اســتکبار جهانی بود؛ طاغوت ستم شاهی درصدد خفت جامعه‬ ‫معرفــی کرد‪ .‬حجت االسالم والمســلمین احمد بــود که بتوانــد از این رهگذر جامعه را تســلیم‬ ‫مــروی حادثــه غ مبــار ریزش ســاختمان متروپل اراده و خواسته های شیطانی خود کند و در این‬ ‫ابــادان را بــه مــردم ایــن شــهر و خانواد ههــای راستا اقدامات بسیاری انجام داد که یکی از ا ن‪‎‬ها‬ ‫داغ دیــده تســلیت گفــت و اظهــار کــرد‪ :‬بــه کاپیتوالســیون بود‪ .‬تولیت اســتان قدس رضوی‬ ‫خانواد ههــای درگذشــتگان حادثــه تلخ ابــادان ابراز کرد‪ 43 :‬سال است که مردم عزیز و شریف‬ ‫عرضتسلیتو ابراز همدردیمی کنم‪،‬ان شاءاهلل ایران همه سختی ها‪ ،‬دشواری ها و شیطنت‪‎‬های‬ ‫خداوندبهدرگذشتگاناینحادثهلطف‪،‬فضل‪ ،‬استکبار را تحمل می کنند که این مهم از برکات‬ ‫رحمت و مغفرت الهی و به بازماندگان داغدار عزتی است که به فضل الهی امام (ره) به ملت‬ ‫شکیباییوپاداشعنایتبفرماید‪.‬‬ ‫ایــران عنایت کــرد‪ .‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در ادامه به مقام مروی با تاکید بر اینکه ما کرامت حقیقی انسان‬ ‫واالی حضــرت معصومــه (س) اشــاره و با بیان را در مکتــب پیامبــر اســام (ص) و اهل بیــت‬ ‫روایاتــی از ســوی حضرت امــام رضــا (ع) و امام عصمت و طهارت (ع) می بینیم‪ ،‬گفت‪ :‬دشمنان‬ ‫صــادق (ع) در خصــوص منزلــت زیــارت کریمه انسانیتوبشریتوهمان‪‎‬هاییکهمی‪‎‬خواهند‬ ‫اهل بیــت (س)‪ ،‬گفــت‪ :‬در خصــوص فضیلــت ملت‪‎‬ها را تحت ستم و سلطه ظالمانه خود قرار‬ ‫زیــارت حضــرت فاطمــه معصومــه (ع) روایات دهنــد؛ درصدد هســتند تا بین مــردم و معارف‬ ‫متعــددی از ســوی حضــرات معصومیــن (ع) الهی و مرقدهای شــریف‪ ،‬الهام بخش و حیات‬ ‫صادرشــده کــه بر منزلت و قداســت این بانوی افریــن حضــرات معصومیــن (ع) و امامــزادگان‬ ‫بزرگــوار داللــت دارد و پــاداش زیارت بامعرفت واجب التعظیــم جدایــی ایجــاد کننــد‪ .‬تولیــت‬ ‫این بانوی بزرگوار را همانند زیارت حضرت رضا اســتان قــدس رضــوی دلیل دشــمنی اســتکبار با‬ ‫(ع) و پاداشش را بهشت بیان کرده اند‪.‬‬ ‫اعتاب مقدسه را تاثیر این مرقدهای شریف در‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی با اشــاره جهت گیری صحیح زندگی انســانی دانســت و‬ ‫به تقارن دهه کرامت امســال با سالگرد ارتحال عنوان کرد‪ :‬امروز صهیونیسم و استکبار جهانی‬ ‫حضرت امام خمینی (ره)‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬امام راحل بــا اســتفاده از همــه ابزارهای هنری و رســانه‪‎‬ای‬ ‫(ره) ان عبــد صالــح خداونــد‪ ،‬حقیقتــا بــه امت بــرای زدودن این مقدســات تالش می کنند‪ ،‬زیرا‬ ‫اســامی‪ ،‬ایران‪ ،‬ایرانی و شیعه کرامت بخشید؛ می دانند تا زمانی که توجه مردم به این ذوات‬ ‫همان کرامت‪ ،‬شرافت‪ ،‬نفاست و عزتی الهی و پاک و قدسی باشد؛ قدرت سلطه بر چنین ملتی‬ ‫قرانی‪.‬او ابراز کرد‪:‬رهبرانالهیو حق‪،‬بهجامعه را پیدا نخواهند کرد‪ ،‬ازاین روی یک روز با خلق‬ ‫و امت خویش کرامت و عزت م ‬ ‫ی‪‎‬بخشند و امام داعش اسالم هراسی می کنند و روز دیگر با ابزار‬ ‫راحــل عظیم الشــان ایــن حق بــزرگ را به گردن فیلم و هنر و رسانه به جنگ مقدسات می‪‎‬روند‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1363‬‬ ‫شهردار مشهددر نشستهم اندیشیبااساتیددانشگاه ها‪:‬‬ ‫امادهاستفادهاز نظراتجامعهعلمیو دانشگاهی‬ ‫برایتوسعهشهر هستیم‬ ‫شــهردار مشهد گفت‪ :‬اماده استفاده از نظرات‬ ‫جامعــه علمــی و دانشــگاهی برای توســعه شــهر‬ ‫هستیم‪ ،‬اینکه گمان کنیم شهر را می توان به تنهایی‬ ‫مدیریت کرداشتباهاست‪.‬‬ ‫سید عبدا‪ ...‬ارجائی در نشست هم اندیشی با‬ ‫اساتید دانشگاه ها در حوزه شهرسازی که با حضور‬ ‫جمعــی از اعضــای شــورای اســامی شــهر مشــهد‬ ‫برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬از برگزاری این گونه نشست ها با‬ ‫دانشگاهیانعزیز چندانگیزهرادنبالمی کنیم‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬یکی از این انگیزه رســاندن پیام‬ ‫به بدنه شــهرداری است که اصحاب علم و دانش‬ ‫را باید در تمامی حوزه های تصمیم گیری و تصمیم‬ ‫ســازی مشــارکت دهیم لذا با اعضای هیئت علمی‬ ‫دانشــگاه ها بــا موضوعات و ســرفصل های مرتبط‬ ‫با مدیریت شــهری نشست ها و جلســاتی را برگزار‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫شهردار مشهد با بیان اینکه این اقدام همچنین‬ ‫برای حوزه های تخصصی شــهرداری نیز پیــام دارد‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬پیام این اســت که حوز ههــای عمران‪،‬‬ ‫حمل ونقــل‪ ،‬خدمــات شــهری و‪ ...‬باید بنشــینند و‬ ‫حرف های دانشگاهیان‪ ،‬کارشناسان و نخبگان را در‬ ‫اینحوزه هابشنوندو بابدنه کارشناسیو نخبگانی‬ ‫مشهد‪،‬استانو کشور ارتباطبگیرند‪.‬‬ ‫ارجائــی تصریح کرد‪ :‬دومین انگیــزه از برگزاری‬ ‫چنیننشست هاییرساندنپیامبهجامعهعلمی‪،‬‬ ‫دانشجویان‪ ،‬اساتید و نخبگان است که حرف ها و‬ ‫نظراتانانشنیدهمی شود‪.‬‬ ‫او در ادامــه گفــت‪ :‬در خصوص طرح نوســازی‬ ‫بافت پیرامونی حرم مطهر اگر فشار روی مدیران‬ ‫و دانشگاه نبود این طرح اکنون چگونه بود؟ البته‬ ‫بــه محتــوا و خوب یا بد بودن طرح کاری ندارم اما‬ ‫می گویم چقدر کار نخبگانی روی طرح انجام شد و‬ ‫چندنشستو اجالسعلمیدر اینخصوصبرگزار‬ ‫شد و همه می گوییم این نقطه قلب ایران است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬موضوع تسهیل دسترسی به حرم‬ ‫مطهر خوب است؟ بد است؟ ایا باید دسترسی به‬ ‫حرم مطهر را تسهیل کنیم یا باید مانع ایجاد کنیم‬ ‫مردم پیاده به حرم مطهر مشرف شوند؟‬ ‫شهردار مشهد تصریح کرد‪ :‬برای کاهش ترافیک‬ ‫در هســته مرکزی شــهر تقاطع غیرهمسطح بزنیم‬ ‫یــا اگر بزنیم تقاضای ســفر افزایش پیــدا می کند و‬ ‫ترافیکو الودگیهوابیشتر می شود؟‬ ‫ارجائیبابیاناینکهتوسعهشهر بهسمتغرب‬ ‫تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ اظهار کرد‪ :‬ایا زمان ان‬ ‫نرســیده که بعد از چهل ســال نگاه توســعه ای به‬ ‫شــرق داشــته باشــیم و قفل توسعه شــهر به شرق‬ ‫بشکند؟ این موضوع جزو مسائل اساسی شهرسازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬همیــن موضــوع پــادگان ارتــش و‬ ‫زمی نهــای بزرگ مقیــاس دغدغه چنــد نهاد علمی‬ ‫و دانشــگاهی بوده و چنــد اجالس علمی برای به‬ ‫نتیجه رسیدن مطالبه انتقال پادگان و باز شدن راه‬ ‫برای مردم طی‪ 17‬ساله گذشته برگزارشده است؟‬ ‫شهردار مشهد افزود‪ :‬البته معتقدم هر بخشی‬ ‫طی ‪ 17‬ســال گذشــته بــرای فروریختن دیــوار و باز‬ ‫شدن راه مردم فعالیتی انجام داده و ما ضربه اخر‬ ‫را زدیم‪.‬‬ ‫او ضمــن اشــاره بــه اینکــه ایــن ســوال ها ذهن‬ ‫خادمان مردم در مدیریت شهری را مشغول کرده‬ ‫اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬پاســخ بــه ایــن ســواالت‬ ‫اساســی در نشستی دوســاعته و چندساعته میسر‬ ‫نیســت امــا می توانــد موضــوع یــک کمیته‪ ،‬گــروه‪،‬‬ ‫همایش و اجالس باشد‪.‬‬ ‫ارجائــی ادامــه داد‪ :‬درمجموع شــهر را یک نفر‬ ‫نمی تواند مدیریت کند بلکه نیاز است همه باهم‬ ‫هرچــه بضاعــت علمــی داریم بــه میــان اورده و با‬ ‫کمــک خــدا و توجهات علــی بن موســی الرضا (ع)‬ ‫خدمات بهتری را به زائران امام رضا (ع) ارائه دهیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رسانه ها مهمترین رکن در جهاد تبیین‬ ‫رئیس ســازمان بســیج رســانه کشور گفت‪ :‬رســانه ها و جبهه‬ ‫رســانه ای انقــاب اســامی مهمتریــن رکن جهاد تبیین هســتند‪.‬‬ ‫عباس محمدیان به دغدغه رهبر انقالب نسبت به فضا سازی‬ ‫جبهه رســانی غرب علیه کشــورمان اشــاره کرد و افزود‪ :‬امروز ما‬ ‫در یــک جنــگ رســانه ای تمــام عیار قــرار داریــم و دغدغه رهبر‬ ‫انقالب نسبت به این موضوع وظیفه ما را سنگین تر کرده است‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬قدرت تکنولوژی دشمن و شبیخون ها و هجمه های‬ ‫فرهنگــی انهــا ســبب شــده کــه به دســتور رهبــر انقــاب باید با‬ ‫جهــاد تبییــن در برابر این هجمه ها ایســتادگی کنیم‪ ،‬البته نباید‬ ‫تک بعدی حرکت کرده بلکه باید بصورت افندی عمل کنیم‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان بســیج رســانه کشــور رســانه ها را مهمترین‬ ‫رکــن جهــاد تبییــن نام برد و ادامه داد‪ :‬رســانه ها‪ ،‬خبرنگاران‬ ‫و فعــاالن مجــازی بایــد بــا یــک قــدرت واحــد عمــل کــرده‬ ‫و در برابــر جنــگ تحر یــف دشــمن‪ ،‬میــدان داری کننــد‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه در فضــای رســانه ای امــروز ‪ ،‬ضــرورت دارد‬ ‫رویکردمــان را تغییــر داده و افنــدی عمــل کنیــم‪ ،‬گفت‪ :‬افند‬ ‫مــا زمانــی تاثیرگــذار اســت کــه بــا قــدرت علــم و دانــش روز‬ ‫همراه باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫درخواست های مخابراتی مردم روستاهای تابعه رامیان بررسی شد‬ ‫بــا حضــور رئیــس اداره مخابــرات شهرســتان رامیــان در میز‬ ‫خدمــت‪ ،‬درخواس ـت های مخابراتــی مــردم ‪ 4‬روســتا از توابــع‬ ‫ایــن شهرســتان بررســی شــد‪ .‬رجبلــو بــا حضــور در میــز خدمت‬ ‫روســتاهای تاتار سفلی‪ ،‬سنگستان‪ ،‬سفید چشمه و زینب اباد از‬ ‫توابع شهرســتان رامیان‪ ،‬به بررســی وضعیت ارتباط مخابراتی‬ ‫این روستاها پرداخت‪.‬‬ ‫او کــه از نزدیــک بــا مــردم روســتا مالقــات داشــت‬ ‫درخواس ـت های ان هــا را بررســی و نســبت بــه برنامه ریــزی و‬ ‫هماهنگــی الزم بــرای تامیــن درخواســت ها اقــدام نمــود‪ .‬در‬ ‫ایــن جلســه نماینــده مردم منطقه در مجلس شــورای اســامی‬ ‫و روســای ادارات و مســئوالن شهرســتان رامیــان نیــز حضــور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انگور یاقوتیخاشراهیبازار شد‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان خــاش سیســتان و‬ ‫بلوچســتان گفــت‪ :‬کار برداشــت انگــور در شهرســتان‪ ،‬بــا رقم‬ ‫انگور یاقوتی اغازشــده است‪ .‬به گزارش رویداد ایران شیرزاد‬ ‫کمالــی اظهــار داشــت‪ :‬به تدریج از اوایل تیرماه کار برداشــت‬ ‫ســایر ارقــام انگور شــامل عســکری‪ ،‬فخــری‪ ،‬بی هســته قرمز‪،‬‬ ‫بــی هســته ســفید‪ ،‬شــایانی و چش ـم گاوی شــروع و تــا اواخــر‬ ‫شــهریورماه محصول انگور از شهرســتان خاش به بازار ســطح‬ ‫اســتان عرضــه می شــود‪ .‬او ســطح باغــات انگــور شهرســتان را‬ ‫‪ ۶٠٠‬هکتــار اعــام و تصر یــح کــرد کــه از ایــن میزان‪٤۱٠‬هکتــار‬ ‫ان بــارور و ‪ ۱۹۰‬هکتــار غیربــارور اســت‪ .‬او پیش بینــی کــرد‪:‬‬ ‫تــا پایــان فصــل برداشــت‪ ،‬بیــش از ‪ ۲‬هــزار تــن انــواع انگــور‬ ‫برداشــت شــود‪ .‬کمالــی اظهــار داشــت‪ ۷۰ :‬درصــد ســطح زیر‬ ‫کشــت باغــات انگــور شهرســتان را انگــور یاقوتــی تشــکیل‬ ‫می دهــد و نهــال این انگور برای اولین بار در ســال ‪ ۱۳۸۷‬از‬ ‫منطقه سیســتان به خاش منتقل شــده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ایجاد ارزش افزوده برای بخش کشاورزی قزوین در اولویت جهاد کشاورزی است‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان‬ ‫قزوین گفت‪ :‬ایجاد ارزش افزوده برای بخش کشاورزی که بتواند‬ ‫میــزان بهــره وری اقتصــادی را افزایــش دهــد در اولویــت ســازمان‬ ‫جهاد کشاورزی این استان است‪.‬‬ ‫رضــا افالطونــی در جریــان بازدیــد از شــرکت کشــاورزی و‬ ‫دامپــروری مگســال کــه بــا حضور محمدمهــدی اعالیی اســتاندار‬ ‫قزویــن برگزار شــد‪،‬افزود‪ :‬متاســفانه باوجــود تالش بهر هبــرداران‬ ‫بخــش کشــاورزی در اســتان قزوین بــه علت نبود زنجیــره تولید‪،‬‬ ‫یشــود‬ ‫ارزش افــزوده اقتصــادی نصیب بخش های دیگر اقتصاد م ‬ ‫که این مهم باید رفع شود‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬ا گــر فرایند کشــت و صنعت به شــکل زنجیره‬ ‫تولید عملیاتی شود و از ابتدا با تامین محصوالت زراعی و سپس‬ ‫خــوراک دام و شــیردهی بــه صنایــع فــراوری دس ـت یابیم‪ ،‬قطعــا‬ ‫اقتصاد کشاورزی متحول و با ارزش افزوده فراوانی روبرو می شود‬ ‫افالطونــی تاکیــد کــرد‪ :‬اقتصــادی کــردن تولیــد و تــاش برای‬ ‫ایجــاد یــک فضــای باثبــات در این حــوزه عالوه بــر اینکه باعث‬ ‫یشــود‪ ،‬زمینــه الزم را بــرای صــادرات و خودکفایــی‬ ‫توســعه م ‬ ‫یســازد‪ .‬این مســئول در ادامه بر پیشــگام بودن‬ ‫کشــور فراهم م ‬ ‫اتحادی ههــا و تولیدکننــدگان در تامیــن نهاده تاکیــد کرد و گفت‪:‬‬ ‫اکنون که با اجرای مردمی سازی هدفمندی یارانه ها انتظار داریم‬ ‫خود تولیدکنندگان در قالب اتحادیه به خرید نهاده اقدام کنند‪.‬‬ ‫افالطونــی در پایــان از تــاش و فعالیــت شــرکت های کشــت‬ ‫و صنعــت اســتان در راســتای تولیــدات بخــش کشــاورزی تقدیــر‬ ‫یهــای صــورت گرفتــه اقدامات‬ ‫کــرد و یــاداور شــد‪ :‬بــا برنامه ریز ‬ ‫قابل توجهی را در حوزه کشاورزی پیش بینی کرده ایم که در اینده‬ ‫نزدیک محقق می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بررسیوضعیتمسائلو مشکالتمردمیمحلهباباییان‬ ‫کمیسیون طرح برنامه وبودجه شورای اسالمی‬ ‫شــهر زاهــدان که به ریاســت عبدالناصــر گرگیج در‬ ‫ســالن کنفرانس شــورای اســامی شــهر بــا موضوع‬ ‫بررســی مشکالت محله بابائیان برگزار شد‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیسیونطرحبرنامه وبودجهشورااظهار داشت‪:‬‬ ‫اســفالت معابری که ب هصــورت پنجاه درصدی‬ ‫اجراشــده اند‪ ،‬ظــرف مــدت ســه ماه اینده توســط‬ ‫معاونتعمرانیانجامپذیرد‪.‬‬ ‫عبدالناصــر گرگیچ افــزود‪ :‬تملــک زمین جهت‬ ‫احداث فضای سبز توسط شهرداری منطقه و اداره‬ ‫تملک پیگیری گردد و همچنین فهرستی از امالک‬ ‫فرســوده و خطرســاز توســط دفتــر تســهیلگری و‬ ‫شهرداریمنطقهتهیهگردد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬مکاتباتــی در خصــوص تعویــض‬ ‫تیــر برق های فرســوده و اجرای شــبکه فاضالب با‬ ‫شــرکت برق و اداره اب و فاضالب توســط شــورای‬ ‫شهر صورت پذیرد و همچنین مخازن زباله توسط‬ ‫معاونتخدماتشهر و منطقهنصب گردد‪.‬‬ ‫گرگیج ادامه داد‪ :‬پارک های محله ای بهســازی و‬ ‫انالیز وضعیت نیروی خدمات شــهر جهت بررســی‬ ‫مجدد در دستور کار قرار گیرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اسفالت‬ ‫خیابــان مالــک اشــتر_ مالــک اشــتر ‪ ۲۳‬در اولویــت‬ ‫بهسازیو اسفالتقرار گیردو ایستگاه هایاتوبوسو‬ ‫تاکسیظرف‪۱۵‬روز ایندهبامشارکتدفتر تسهیلگری‬ ‫و معتمدیــن و بــزرگان محلــه جانمایــی و توســط‬ ‫شهرداریزاهداننصبشوند‪.‬رئیسکمیسیونطرح‬ ‫برنامه وبودجه شورا بیان داشت‪ :‬جلسه ای با حضور‬ ‫رئیسپاسگاهمربوطبهاینمحله‪،‬دفتر تسهیلگری‬ ‫و با مشارکت مردمی و حضور اعضای پایگاه بسیج‬ ‫در جهــت مباحــث امنیتــی برگــزار گــردد و حــوزه‬ ‫معاونتحمل ونقلو ترافیکشهرداریاز وضعیت‬ ‫سهــا و تاکس ـی های مربــوط بــه حمل ونقل‬ ‫اتوبو ‬ ‫عمومی محله به بازار نظارت کافی داشته باشند‪.‬‬ ‫گرگیچ گفت‪ :‬بازنگری طرح تفصیلی محله توسط‬ ‫حوزهمعاونتمعماریو شهرسازیموردبررسیقرار‬ ‫گیردوفضاهایبالاستفادهدولتیشناساییوجهت‬ ‫استفاده شهروندان برنامه ریزی الزم انجام پذیرد و‬ ‫الیروبی جداول و کانال ها توسط شهرداری منطقه‬ ‫و شیب بندی کانال ها توسط حوزه عمرانی اصالح‬ ‫و موردبررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫دستگیری عامل تیراندازی‬ ‫در گرگان‬ ‫فرمانــده انتظامی شهرســتان گرگان از دســتگیری‬ ‫عامل تیراندازی در یکی از روســتاهای این شهرســتان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علــی تجــری گفــت‪ :‬در پی اعــام مرکز‬ ‫فوریت های پلیسی‪ ۱۱۰‬مبنی بر تیراندازی یک نفر به‬ ‫سمت یک مرد و دو زن توسط فردی مسلح به سالح‬ ‫شکاری در یکی از روستا های گرگان بالفاصله ماموران‬ ‫انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬در بررســی اولیه‪ ،‬علــت درگیری اختالفات‬ ‫شــخصی عنوان شــد و تحقیقات در خصوص عامل‬ ‫تیراندازیبه صورتویژهو باهماهنگیمرجعقضایی‬ ‫در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت‪ .‬سرهنگ‬ ‫تجریگفت‪:‬بااشرافاطالعاتیپلیسعاملتیراندازی‬ ‫شناسایی و طی یک تعقیب و گریز و با رعایت قانون‬ ‫بکارگیــری ســاح مجــروح و دســتگیر شــد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫متهم بالفاصله برای مداوا به مرکز درمانی منتقل شد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان گرگان با اشاره به کشف‬ ‫یکقبضهشمشیر و یکقبضهقمهو تعدادیفشنگ‬ ‫در بازرسی از خودروی متهم گفت‪ :‬پلیس با هرگونه‬ ‫ناامنی و ایجاد بی نظمی در جامعه با اقتدار برخورد‬ ‫قانونیخواهدکرد‪.‬‬ ‫بقاع کرمانشاه میزبان‬ ‫جشن های دهه کرامت‬ ‫‪ ۱۸‬بقعه از بقاع متبرکه اســتان کرمانشــاه میزبان‬ ‫جشن های های دهه کرامت هستند‪ .‬حجت االسالم‬ ‫والمســلمین صالحــی مدیــرکل اوقاف و امــور خیریه‬ ‫اســتان کرمانشــاه از برگزاری برنامه های دهه کرامت‬ ‫در بقاع متبرکه استان کرمانشاه خبر داد و گفت‪ :‬به‬ ‫مناســبت میالد باســعادت حضرت معصومــه (س)‪،‬‬ ‫حضــرت امــام رضــا (ع) و دهــه کرامــت برنام ههــای‬ ‫متنوعی را در بقاع متبرکه استان کرمانشاه پیش بینی‬ ‫کردیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این برنامه ها در ‪ ۱۸‬بقعه از بقاع‬ ‫متبرکهاستانکرمانشاهبرگزار می گردد‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان کرمانشــاه با‬ ‫تافزود‪:‬غبارروبی‬ ‫اشارهبهبرنامه هایویژهدهه کرام ‬ ‫بقاع متبرکه‪ ،‬اســتقبال از کاروان زیر ســایه خورشــید و‬ ‫پرچــم متبرک حرم مطهــر رضــوی‪ ،‬راه انــدازی کاروان‬ ‫شــادی و جشــن بــزرگ خانوادگــی در بقــاع متبرکه و‬ ‫به صورت ویژه در پارک شرقی جنب امامزاده ابراهیم‬ ‫(ع) طاقبســتان و نورافشــانی اســمان شــهر از دیگــر‬ ‫برنامه هــای اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان‬ ‫کرمانشــاه در دهــه کرامــت اســت‪ .‬حجت االســام‬ ‫صالحی ادامه داد‪ :‬ویژه برنامه قرار دوازدهم که هرماه‬ ‫بــه یــاد امام دوازدهــم و باهدف کمک به نیازمندان‬ ‫برگزار می شود در روز دوازدهم خرداد نیز با اهداء‪۳۰۰‬‬ ‫بسته مواد غذایی و توزیع نان صلواتی در ‪ ۵‬نانوایی‬ ‫سطح شهر‪ ،‬سرکشی از بیماران و کمک به درمان ان ها‬ ‫در بیمارستان هایکرمانشاهبرگزار شد‪.‬‬ ‫افزایش جوجه ریزی در‬ ‫استان سیستان‬ ‫و بلوچستان‬ ‫از ابتــدای ســال جاری تاکنون حــدود ‪ ٣‬میلیون و‬ ‫‪ ۶٠٠‬هــزار قطعه جوجه ریزی در واحدهای مرغداری‬ ‫صنعتیاستانسیستانو بلوچستانانجام شدهاست‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایران انالین‪ ،‬معاون بهبود تولیدات دامی‬ ‫جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان با اعالم‬ ‫ایــن خبر گفت‪ :‬بــا این میزان جوجه ریزی طی ســال‬ ‫جاری حدود‪ ۵‬هزار و ‪ ٩۵٠‬تن گوشت مرغ در سیستان‬ ‫و بلوچســتان تولید خواهد شــد‪ .‬غالمرضا سرگزی‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه در مدت مشابه سال قبل‪ ،‬یک میلیون و‪٩٠٠‬‬ ‫هزار قطعه جوجه ریزی در ســطح استان انجام شده‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬امســال با جوجه ریزی ‪ ٣‬میلیون و ‪۶٠٠‬‬ ‫هزارتایــی‪ ،‬شــاهد رشــد ‪ ۹۰‬درصدی جوجه ریــزی در‬ ‫سطح استان هستیم‪ .‬او در ادامه از احداث واحدهای‬ ‫صنعتی جدید به ظرفیت‪ ٨‬میلیون و ‪ ۶٠٠‬هزار قطعه‬ ‫در هــر دوره‪ ،‬معــادل ‪ ۴٣٠‬واحــد مرغــداری ‪ ٢٠‬هــزار‬ ‫قطعه ایباسرمایه گذاریبیشاز ‪ ۲‬هزار میلیاردتومان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬با تکمیل واحدهای صنعتی جدید‪،‬‬ ‫استانسیستانو بلوچستانازنظر تولیدگوشتمرغبه‬ ‫خودکفاییخواهدرسید‪.‬‬ ‫جهش منابع اعتباری‬ ‫حوزه راه و تکمیل‬ ‫بزرگراه زاهدان ‪ -‬زابل‬ ‫مهردادعرب‪،‬رئیسسازمانمدیریتوبرنامه ریزی‬ ‫سیستانوبلوچستاندر جریانبازدیدامانیهمدانی‪،‬‬ ‫معــاون فنــی‪ ،‬امــور زیربنایــی و تولیــدی ســازمان‬ ‫برنامه وبودجــه کشــور از بزرگــراه در دســت احــداث‬ ‫زاهــدان _ زابــل بیان کــرد‪ :‬در پایان ســال ‪ ۱۴۰۰‬حجم‬ ‫تخصیص اعتبارات باعث شد که پیشرفت کمی که در‬ ‫ابتدای سال گذشته در این پروژه شاهد بودیم‪ ،‬جبران‬ ‫شود و شاهد توسعه ان باشیم‪ .‬او افزود‪ :‬در سال‪۱۴۰۱‬‬ ‫هم در پیوســت شــماره یک قانون اعتبارات مناســبی‬ ‫فهــای‬ ‫بــرای ایــن پــروژه دیــده شــد و در قالــب ردی ‬ ‫متفرقه قانون نیز اعتباراتی به این موضوع اختصاص‬ ‫پیدا خواهد کرد‪ .‬این مقام مسئول اضافه کرد‪ :‬قطعه‬ ‫‪ ۳‬و ‪ ۴‬بزرگراه زاهدان _ زابل که بخشی از ان در دست‬ ‫اقدام است‪ ،‬با اعتباراتی که در سال ‪ ۱۴۰۱‬برای حوزه‬ ‫راه اختصاص یافته‪ ،‬به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬او با‬ ‫بیان این که برای تکمیل بزرگراه زابل _ زاهدان هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیاردتوماناعتبار نیاز است‪ ،‬گفت‪:‬سال گذشته‬ ‫حــدود ‪ ۶۳‬درصــد از منابع اســتان به حــوزه اب و راه‬ ‫اختصاصیافت‪.‬‬ صفحه 5 ‫بی‬ ‫ارد ل‬ ‫دوشنبه‪ 16‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1363‬‬ ‫تکمیلسامانهاطلسسرمایه گذاریاستانضروریاست‬ ‫شماره‬ ‫حامــد عاملــی؛ اســتاندار اردبیــل‪ :‬طرح هــای مهــم و اولویــت دار‬ ‫ســرمایه گذاری اســتان نیاز به به روزرسانی و بازنگری مجدد دارند‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫دستگاه های اجرایی استان با شرکت های سرمایه گذار داخلی فعال‬ ‫در این حوزه ها وارد مذاکره شوند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com/city/ardebil‬‬ ‫میزبانیمشگین شهرازگروه هاینمایشیاستان‬ ‫عبدالــه بحرالعلومــی؛ مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان اردبیل‪:‬‬ ‫هفتمیــن جشــنواره تئاتــر منطقه ای مشگین شــهر اعتــای هنر با شــرکت‬ ‫گروه های نمایشی از سراسر استان برگزار می شود‪.‬‬ ‫اب گرفتگی معابر؛ مشکل همیشگی فصل بهار‬ ‫معابر‬ ‫هرچنــد شــهرداری اردبیــل از ما ههــا قبــل بــه فکر‬ ‫کســازی انهار و جوی ها بود ه اســت ولی به دالیل‬ ‫پا ‬ ‫اشاره شدهاینمشکالتهمچنانپابرجاست؛اماعدم‬ ‫توجه به زیرســاخت های شــهری یکی از موضوعاتی‬ ‫اســت کــه در چند دهــه اخیر مورد غفلــت قرارگرفته‬ ‫اســت‪ .‬نمونــه بــارز این بی توجهی ها‪ ،‬ســرریز شــدن‬ ‫فاضالب هایشهریبهمعابر عمومیهنگامبارندگی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مشــکالت نشــان می دهــد کــه سیســتم‬ ‫فاضالب شهری که خود باید منبعی برای جمع شدن‬ ‫اب های سطحی باشد خود دچار مشکل بوده و دیگر‬ ‫جوابگویشهریهمچوناردبیلنیست‪.‬بنابر اهمیت‬ ‫و ضرورت موضوع و کمک به امور شــهری شــهرداری‬ ‫اردبیل در بودجه سال ‪ ،۱۴۰۱‬اعتباری برای جمع اوری‬ ‫اب های سطحی در نظر گرفته است‪ .‬معاون خدمات‬ ‫شهری شهرداری اردبیل گفت‪ :‬رهاسازی زباله ها توسط‬ ‫برخیشهروندانو کسبهدر داخلجوی هادلیلعمده‬ ‫اب گرفتگیمعابر اردبیلدر مواقعبارندگیاست‪.‬‬ ‫مهدیصفریدر جمعخبرنگارانبابیاناینمطلب‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بروز مشــکالت مقطعی برای شــهروندان در‬ ‫مواقعبارششدیدباراندر روزهایاخیر‪،‬بهمردمو کسبه‬ ‫توصیهکرداز رهاسازیزباله هادر داخلجوی هاخودداری‬ ‫کنند‪.‬به گفتهاو مامورانشهرداریموظفبهجمع اوری‬ ‫زباله ها از درب واحدهای مســکونی و تجاری هســتند‬ ‫و نیازی به انتقال زباله ها توسط خود مردم و کسبه به‬ ‫مکان هایدیگرنیست‪.‬معاونخدماتشهریشهرداری‬ ‫اردبیلبااشارهبهبارش هایبهاریاضافه کرد‪:‬بارشاخیر‬ ‫مشکل حادی ایجاد نکرده است به طوری که شهرداری‬ ‫اردبیلباتمامنیروهاو امکاناتبرایرفعاینمشکالت‬ ‫تالشخودرابکار گرفتهاست‪.‬‬ ‫عرض باریک و کم کانال های فاضالب در زمان‬ ‫احداث‬ ‫صفری همچنین ورود همزمان اب های کشاورزی‬ ‫خـــبر‬ ‫نماینــده مــردم اردبیــل‪ ،‬نیــر‪ ،‬نمیــن و‬ ‫ســرعین در مجلس شــورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫مــدول دوم تصفیه خانــه اب اشــامیدنی‬ ‫در اردبیــل باهــدف تامیــن اب شــهروندان‬ ‫یشــود‪ .‬صدیف بدری در حاشیه‬ ‫احداث م ‬ ‫بازدید از طرح اب رسانی اردبیل با تاکید بر‬ ‫لــزوم احــداث مــدول دوم تصفیه خانه اب‬ ‫اشــامیدنی اردبیل اظهــار کرد‪ :‬بــرای تامین‬ ‫اب اشامیدنی شهر اردبیل در درازمدت باید‬ ‫تدابیر اساسیاتخاذشودو نمایندگاناستان‬ ‫در مجلس هم از مسئولین اب و فاضالب‬ ‫کشــور پیگیر تامین اب مطمئن برای شــهر‬ ‫اردبیل خواهند شد‪ .‬او با بیان اینکه چالش‬ ‫اصلــی اســتان اردبیل تامین اب اشــامیدنی‬ ‫اســت که باید بــا برنامه ریزی های اساســی‬ ‫چاره ای اندیشــیده شــود‪ ،‬افزود‪ :‬تامین اب‬ ‫اشامیدنی‪ ،‬کشاورزی و صنعتی از سال های‬ ‫گذشــته دغدغه مســئوالن اردبیل بوده که‬ ‫در ایــن میــان اضافه برداشــت از مخــازن و‬ ‫ابخوا نهــا این مشــکل را صدچنــدان کرده‬ ‫است‪.‬نایب رئیس کمیسیونعمرانمجلس‬ ‫شورای اسالمی با ابراز نگرانی از فرونشست‬ ‫دشــت اردبیل اظهار کرد‪ :‬نمایندگان استان‬ ‫امــاده هرگونه همکاری با بخــش اب برای‬ ‫تقویــت برنام ههــای ایــن حــوزه هســتند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اردبیل‪ ،‬نیر‪ ،‬نمین و ســرعین‬ ‫در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در‬ ‫اینده نزدیک با حضور نمایندگان استان در‬ ‫مجلس و مدیران ارشــد اســتان چالش های‬ ‫این حوزه موردبررســی قرار می گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر برنامه ریزی میا نمــدت و بلندمدت در‬ ‫استفاده از منابع اب میان حوزه ای نداشته‬ ‫باشیم‪ ،‬نمی توانیم مشکالت و چالش های‬ ‫ایــن بخــش را درســت و دقیــق پیش بینــی‬ ‫کرده و حل کنیم‪ .‬بدری تشدید خشکسالی‬ ‫در کشــور را یکــی از دغدغ ههــای جــدی‬ ‫بــرای تعیین راهکار مناســب در کــم کردن‬ ‫اســیب ها در این زمینه برشمرد و گفت‪ :‬در‬ ‫بخش کشاورزی و اب اشامیدنی می توان از‬ ‫الگوهای جهانی در کنترل مصرف استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‬ ‫مدیریت پسماند با سرعت‬ ‫توسعه پیش نرفته است‬ ‫سرپرســت ادار ه کل حفاظــت محیط زیســت اســتان اردبیل‬ ‫گفــت‪ :‬مدیریــت پســماندها و فاضــاب در این اســتان برابر با‬ ‫سرعتتوسعهپیشنرفتهاست‪.‬‬ ‫حســن قاســم پور بیــان کرد‪ :‬شــرکت شــهرک های صنعتی‬ ‫به اندازه توســعه زیرســاخت ها در زمینه مدیریت پســماندها‬ ‫ازجمله شبکه جمع اوری و تصفیه خانه را توسعه نداده است‬ ‫که ازجمله می توان به شــهرک صنعتی شــماره ‪ ۲‬اردبیل اشــاره‬ ‫داشت‪.‬او افزود‪:‬براینمونهپیش تر زیرساخت هابرایفعالیت‬ ‫در سطح ‪ ۱۰۰‬هکتار طراحی شده بود اما به تدریج این میزان به‬ ‫‪ ۶۰۰‬هکتــار افزایــش یافت و در حال حاضر ظرفیت مدیریت‬ ‫پســماند ان با حجم ورودی همخوانی ندارد‪ .‬سرپرســت اداره‬ ‫کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل اظهار کرد‪ :‬این شرایط‬ ‫درمجموع باعث بروز مشــکالتی شــده بود که در این راستا با‬ ‫ت اندرکاران مجاب‬ ‫اصرار اداره محیط زیســت‪ ،‬درنهایت دس ـ ‬ ‫شدند تا نسبت به احداث مدول دوم تصفیه خانه اقدام کنند‪.‬‬ ‫او بــا ابــراز امیــدواری نســبت به تکمیل طرح مذکــور در اینده‬ ‫نزدیک‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در صورت افتتاح مدول دوم تصفیه خانه‬ ‫شــهرک صنعتــی‪ ،‬ظرفیــت ان به ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬برابــر افزایش خواهد‬ ‫یافــت و فاضــاب تولیــدی را کاهــش خواهــد داد‪ .‬قاســم پور‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان های خلخــال و کوثــر‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬دولــت موظــف و‬ ‫مکلــف بــه اجرای قانــون رتبه بندی معلمــان در مهلت‬ ‫نشــده اســت‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســید غنــی نظری‬ ‫تعیی ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با تالش نمایندگان مردم در مجلس یازدهم‬ ‫قانونی که از سالیان بسیار دور خاک می خورد‪ ،‬مصوب‬ ‫و بــرای اجــرا بــه دولــت ارجــاع شــد‪ .‬عضــو کمیســیون‬ ‫اقتصــادی مجلس شــورای اســامی همچنیــن گفت‪ :‬در‬ ‫اجرای این قانون تعارفی با دولت نداریم و در صورت‬ ‫نیــاز و تاخیــر در اجــرای قانون رتبه بنــدی معلمان وزیر‬ ‫اموزش وپرورش استیضاح خواهد شد‪ .‬نظری ادامه داد‪:‬‬ ‫پس از ابالغ قانون رتبه بندی معلمان از ســوی مجلس‬ ‫یــک مــاه فرصت بــرای اصــاح ایــن قانون و بــه مدت‬ ‫ســه مــاه وقــت برای نهایی شــده اجــرای ان بــه وزارت‬ ‫اموزش وپرورش و دولت داده شد که بر این اساس باید‬ ‫گردشگری‬ ‫دریاچهسوها‬ ‫‪ ۸۴‬درصد واحدهای تولیدی‬ ‫استان فعال است‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان اردبیــل‬ ‫گفــت‪ :‬در حال حاضــر از میان واحدهای تولیــدی دارای پروانه‬ ‫بهره برداری‪ ،‬حدود ‪ ۸۴‬درصد در حال فعالیت هســتند‪ .‬رامین‬ ‫صادقی در گفت وگو با ایرنا تشــریح کرد‪ :‬بر اســاس امار سامانه‬ ‫بهین یاب تاکنون یکهزار و ‪ ۱۷۶‬پروانه بهره برداری دارای اعتبار از‬ ‫سوی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اردبیل صادرشده‬ ‫اســت کــه از ایــن میــان ‪ ۹۹۰‬واحد فعال هســتند‪ .‬او با تاکید بر‬ ‫ضــرورت تعییــن تکلیــف واحدهــای تولیدی راکــد افــزود‪۱۸۶ :‬‬ ‫واحد تولیدی راکد در استان اردبیل وجود دارد که ‪ ۷۰‬مجموعه‬ ‫از میان این واحدهای راکد قابل احیا تشخیص داده شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اردبیل بیان کرد‪:‬‬ ‫بیشتر مجموعه های غیرقابل احیا نیز شامل واحدهای کوچک‬ ‫می شود کهبرخیاز ان هامشکالت کوچکیدارندو بررسیان ها‬ ‫در دستور کار قرارگرفته است تا به تدریج احیا شوند‪ .‬او در مورد‬ ‫نحوه تامین منابع مالی موردنیاز اظهار کرد‪ :‬در جریان سفر سال‬ ‫گذشته رئیس جمهور به استان اردبیل‪ ۳۰‬هزار میلیارد ریال منابع‬ ‫به بخش صنعت اختصاص یافت که تاکنون چندین واحد برای‬ ‫دریافت تسهیالت به بانک های عامل معرفی شدند‪ .‬صادقی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مهلت اعطای این تســهیالت ‪ ۲‬ســال بود که بر این‬ ‫اســاس می توان تا ‪ ۱۴۰۲‬نیز نســبت به پرداخت ان اقدام کرد؛‬ ‫همچنینبرخیواحدهااز محلبندالفتبصره‪ ۱۸‬برایدریافت‬ ‫تسهیالتیارانه دار معرفیمی شوند‪.‬او همچنینبهاجرایطرح‬ ‫مردمی و توزیع عادالنه یارانه ها اشاره کرد و در خصوص تاثیرات‬ ‫انبر واحدهایتولیدی گفت‪:‬تنهامشکلی کهممکناستبرای‬ ‫واحدهای تولیدی پیش بیاید در زمینه افزایش سرمایه در گردش‬ ‫این واحدهاست که در این راستا تدابیر الزم پیش از اجرای طرح‬ ‫مردمییارانه هادر نظر گرفته شدهاست‪.‬‬ ‫بیماری های قلبی و عروقی؛‬ ‫‪3‬‬ ‫علت ‪ ۳۹‬درصد مرگ ومیر‬ ‫در استان‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل بیماری های‬ ‫قلبی و عروقی را مهم ترین علت مرگ ومیر در این استان اعالم‬ ‫یهــا در اســتان اردبیــل مربوط به‬ ‫کــرد و گفــت‪ ۳۹ :‬درصــد فوت ‬ ‫نارسایی هایقلبیو عروقیاست‪.‬‬ ‫دکتــر علــی محمدیــان اردی توجــه بــه بیماری هایی مانند‬ ‫فشــارخون‪ ،‬دیابت‪ ،‬چاقی و اضافه وزن را بســیار در تشــخیص‬ ‫به موقع بیماری های قلبی و عروقی بسیار بااهمیت دانست و‬ ‫بر رعایت اصالح سبک زندگی جهت پیشگیری از بیماری های‬ ‫زمین ـه ای تاکیــد کــرد‪ .‬او در ادامــه در تشــریح مصوبــات هفتــه‬ ‫گذشته سفر وزیر بهداشت به اردبیل‪ ،‬کمبود شاخص تخت های‬ ‫بیمارستانی و امکانات اموزشی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬درمانی و بهداشتی را‬ ‫ازجمله مشــکالت موجود حوزه ســامت این استان عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬همه مسائل و نیازهای استان در این سفر مطرح شد‪.‬‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل بیان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به کمبودفضایاموزشیدانشگاهو در جهتتوسعهان‪،‬مصوب‬ ‫شد که با کمک وزارت بهداشت‪ ،‬استانداری و خیرین سالمت‪،‬‬ ‫خرید ســاختمان های اماده اموزشــی‪ ،‬توســعه فضای اموزشــی‬ ‫دانشــکده پزشــکی و پیراپزشــکی‪ ،‬راه اندازی کتابخانه مرکزی‪،‬‬ ‫افزایش ظرفیت سلف دانشجویی و ساماندهی پاویون و محل‬ ‫اسکان رزیدنت ها و انترن ها در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫او اظهــار کــرد‪ :‬تســریع در احــداث بیمارســتان خیریه ‪۵۰۰‬‬ ‫تختخوابــی نجــف زاده‪ ،‬تکمیــل و اماد هســازی ســریع بخــش‬ ‫خون کودکان و داروخانه در بیمارستان بوعلی با کمک خیرین‪،‬‬ ‫اضافه کردن ‪ ۲۰‬دستگاه دیالیز و نیز تکمیل مسکن متخصصان‬ ‫در شهرســتان ها ازجمله مصوباتی بود که در جریان سفر وزیر‬ ‫بهداشت به استان اردبیل انجام شد‪.‬‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شهر‬ ‫تلــخ و ناگــوار را موردبحــث‬ ‫اردبیل با اشــاره به اینکه وقوع‬ ‫و بررســی قــرار داده و جلــوی‬ ‫حادث ـه ای نظیــر متروپــل در‬ ‫ساخت وســازهای ناایمــن و‬ ‫اردبیلنیز دور از انتظار نخواهد‬ ‫غیرمستحکم گرفته شود‪ .‬وی‬ ‫بود‪ ،‬گفــت‪ :‬در اردبیل نیز بازار‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬اگر بی احتیاطی‬ ‫جواد انصاری‬ ‫حاج یوســف شــرایط ناایمنی‬ ‫کنیــم‪ ،‬وقــوع حادثــه ای نظیر‬ ‫دارد که ما بارها نسبت به بروز‬ ‫متروپــل در اردبیل نیــز دور از‬ ‫حوادث ناگوار هشدار دادیم‪.‬‬ ‫انتظــار نخواهد بــود و از همین رو از شــهردار‬ ‫به گزارش شــهرخوان‪ ،‬رئیس شورای اسالمی اردبیل خواسته ایم تا به هیچ مجتمع تجاری و‬ ‫شــهر اردبیــل گفــت‪ :‬هیــچ مجتمــع تجــاری و خدماتــی بدون پایان کار اجازه بهره برداری و‬ ‫خدماتیدر شهر اردبیلبدونپایان کار شهرداری واگذاری را ندهد‪ .‬رئیس شــورای اسالمی شهر‬ ‫مورد بهره برداری قرار نمی گیرند‪ .‬جواد انصاری اردبیل بــه عواقب ناگوار و بروز حوادث تلخ‬ ‫در جلســه رســمی شــورای شــهر اردبیــل که با ناشــی از بی احتیاطــی در ساخت وســازها در‬ ‫موضوع ایمن ســازی ساخت وســازهای شــهری ســطح ملی اشــاره کرد و گفت‪ :‬در اردبیل نیز‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ما در ســی و یکمین بازار حاج یوســف شرایط ناایمنی دارد که ما‬ ‫جلســه رســمی شــورای شــهر کــه به صــورت بارها از مسئوالن امر خواسته ایم تا نسبت به‬ ‫فوق العــاده برگــزار می کنیم ســعی مــا بر این مقاوم سازی و بهسازی این بازار اقدام کرده و‬ ‫اســت تــا ابعــاد مختلــف وقــوع این حــوادث از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کند‪.‬‬ ‫بازار حاجیوسفمتروپلاردبیل‬ ‫خواهدبود‬ ‫دریاچه سوها یکی از جاذبه های شگفت انگیز شهرستان‬ ‫نمیندر استاناردبیلاست کهبازیباییچمنزارهایسرسبز و‬ ‫جنگلتنکاطرافخود‪،‬هر گردشگریراشیفتهخودمی کند‪.‬‬ ‫اینمنطقهبهخاطر داشتنجاذبه هایمنحصربه فردجنگلی‬ ‫و اکو توریسمی و همجوار بودن با استان گیالن جذابیت های‬ ‫طبیعــی متنوع‪ ،‬قابلیتی بســیار ممتــاز برای توســعه صنعت‬ ‫گردشگریوتوریستیبه حسابمی اید‪.‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این کاستی در تصفیه خانه فاضالب شهری اردبیل‬ ‫نیز به چشــم می خورد؛ در گذشــته تصفیه خانه ای با ظرفیت‬ ‫‪ ۱۲۵‬هزار نفر در روستای کرکرق طراحی شده بود‪ ،‬درحالی که‬ ‫اکنون جمعیت مرکز استان و حاشیه ها به حدود ‪ ۶۰۰‬هزار نفر‬ ‫می رسد‪ .‬او افزود‪ :‬اداره کل حفاظت محیط زیست با توجه به‬ ‫نقش نظارتی خود در این راســتا نیز فشــارهایی به نهادهای‬ ‫مســئول وارد کــرده و اقدام هایــی حقوقــی را انجــام داده کــه‬ ‫درنتیجه ان ها نیز کار توســعه تصفیه خانه فاضالب شــهری را‬ ‫اغاز کرده اند‪ .‬سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان‬ ‫اردبیل تصریح کرد‪ :‬پیش تر مشــکالت مالی برای اجرای طرح‬ ‫توسعه وجود داشت که با اختصاص مبالغی از منابع مختلف‬ ‫در مرحله اجرا است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تــا پایــان خردادمــاه ایــن قانــون عملیاتی و بــرای ابالغ‬ ‫بــه ‪ ۷۵۰‬منطقه اموزش وپرورش کشــور فرســتاده شــود‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان های خلخال و کوثر در مجلس‬ ‫شورای اسالمی همچنین با بیان اینکه با اجرای به موقع‬ ‫این قانون دیوار بی اعتمادی مردم به مسئوالن خراب‬ ‫و در غیــر ایــن صــورت ارتفــاع این دیــوار باالتر خواهد‬ ‫رفــت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬قطعــا تضعیــف جایــگاه معلمــان‪،‬‬ ‫تضعیــف جایــگاه اجتماعــی کشــور را در پــی خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬عضو کمیســیون تلفیق مجلس شورای اسالمی‬ ‫افــزود‪ :‬طــرح رتبه بنــدی معلمان تــا پیگیــری نهایی در‬ ‫مجلــس با حضور قاطع نمایندگان مردم صورت گرفت‬ ‫و اکنون این طرح در انتظار تصمیم عاجل هیئت دولت‬ ‫برای عملیاتی شــدن اســت‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬اجرای‬ ‫طرح رتبه بندی مطالبه به حق معلمان اســت و مجلس‬ ‫شــورای اســامی بــا قاطعیت این طــرح را پیش خواهد‬ ‫برد‪ .‬نظری ادامه داد‪ :‬اگر جایگاه معلمان در چند دهه‬ ‫اخیــر با نگاه خوب پیــش می رفت اکنون جامعه دچار‬ ‫اسیب ها و معضالت اجتماعی نمی شد‪ ،‬بنابراین توجه‬ ‫بــه جایگاه معلمــان به عنوان توجه بــه تربیت کنندگان‬ ‫نسل اینده بسیار مهم و کارساز است‪.‬‬ ‫با مطبوعات استان‬ ‫تصفیه خانهجدیدابدر اردبیل‬ ‫احداثمی شود‬ ‫دولتموظفبهاجرایقانونرتبه بندیمعلماناست‬ ‫رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسالمی اردبیل‬ ‫خـــبر‬ ‫‪1‬‬ ‫و ســطحی به کانا لهــای اب در مواقع بارش بــاران را‬ ‫یاداور شد و افزود‪ :‬عرض باریک و کم کانال ها موجب‬ ‫اب گرفتگی معابر می شود و برای حل این مشکل نیز‬ ‫برنامه ریزیخواهدشد‪.‬‬ ‫کارشناس ارشد عمران و رئیس انجمن پیمانکاران‬ ‫عمرانی شهرستان اردبیل گفت‪ :‬ابعاد کم کانال های‬ ‫ابرو‪ ،‬شیب ان ها با توج ه به دبی اب های سطحی‬ ‫ورودی و تغییر مقاطع برخی کانال ها که منجر به‬ ‫کــم شــدن ابعاد کانال و مقاطــع ان ها بدون توجه‬ ‫به دبی می شود‪ ،‬ازجمله مهم ترین علل اب گرفتگی‬ ‫معابر بعد از بارش های جوی در اردبیل است‪ .‬رضا‬ ‫نیکنام اظهار کرد‪ :‬اب تولیدشده از بارش های جوی‬ ‫که به درون زمین نفوذ نکرده و مســتقیما از ســطح‬ ‫زمین یا ســطوح خارجی ســاختمان ها به زهکش ها‬ ‫لوله های انشعاب اب و فاضالب ها وارد می شود را‬ ‫اب های سطحی گویند‪ .‬او با بیان اینکه اب ورودی‬ ‫در ســال های گذشــته حیــن بازســازی و تخریــب و‬ ‫احــداث انجام گرفتــه اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ســاخت‬ ‫و احداث ســاختمان ها با طبقــات منفی و زیرزمین‬ ‫در محل هایــی کــه خاک محــل نفوذپذیــری کافی‬ ‫اب وجود نداشــته اســت از دیگــر علل اب گرفتگی‬ ‫معابر است‪.‬‬ ‫شــهردار اردبیل گفت‪ :‬هیچ‬ ‫اردبیلادامهداد‪:‬مجتمعالماس‬ ‫مجتمــع تجــاری و اداری بدون‬ ‫(هالل احمــر) بــدون پیمــان کار‬ ‫پایــان کاری حــق فعالیــت و‬ ‫بــوده و نبایــد اغــاز بــه کار این‬ ‫بهره برداری در این شهر را ندارد‪.‬‬ ‫مجتمعدادهشود‪.‬‬ ‫محمــود صفری در جلســه ‬ ‫جــواد انصــاری رئیــس‬ ‫صفری‬ ‫محمود‬ ‫ویژه در شــورای شــهر اردبیل در‬ ‫شورای شــهر اردبیل در ادامه‬ ‫اثــر حادثــه متروپــل در اردبیــل‬ ‫گفــت؛ هیــچ مجتمــع تجاری‬ ‫اظهار داشت‪ :‬سکونت در برخی ساختمان های و خدماتــی در اردبیــل بــدون اخــذ پایــان‬ ‫مسکونی اردبیل که بدون اخذ مجوز و پایان کار کار‪ ،‬حــق بهره بــرداری نــدارد‪ .‬رئیــس شــورای‬ ‫در حال بهره برداری هســتند‪ ،‬خطــرات جدی در شــهر ادامــه داد‪ :‬بازار حاج یوســف‪ ،‬بارها با‬ ‫پی دارد‪ .‬او افزود‪ :‬هیچ مجتمع بدون پایانکاری حضور مســئوالن اســتان‪ ،‬اخطارهــای متعدد‬ ‫حــق فعالیــت و بهره بــرداری نــدارد و برخــی دریافت کرده اســت‪ ،‬این بــازار حتی در برابر‬ ‫دســتگاه های اجرایی همکاری الزم با شهرداری اتش ســوزی مقــاوم نیســت و پاســاژ تجــاری‬ ‫بــرای مقابلــه با تخلفــات شــهری را ندارنــد و در اطلس در ایســتگاه ســرعین بدون اخذ پایان‬ ‫مقابــل پلمب مجتمع های غیرمجــاز‪ ،‬نهادهای کار‪ ،‬در حال فعالیت اســت که بایســتی طبق‬ ‫دولتی بایســتی همراه شــهرداری باشند‪ .‬شهردار قانون برخورد شود‪.‬‬ ‫وقوعحادثه اینظیر متروپلدر اردبیل‬ ‫حتمیاست‬ ‫شورای اسالمی شهر اردبیل‬ ‫عزم راسخ شهرداری برای رفع اب گرفتگی‬ ‫شهردار ی اردبیل‬ ‫صادقپارسا‪-‬رویدادامروز‪:‬بارشبرفزمستانیو باران‬ ‫بهاری امسال بیشتر از سال های قبل بود‪ .‬در کنار این‬ ‫رحمت الهی اما مشــکالت زیادی را برای شــهروندان‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬یکی از این مشکالت وقوع سیالب‬ ‫و اب گرفتگــی بــود؛ امــا دلیــل اب گرفتگی در شــهرها‬ ‫به ویژه در اردبیل چیســت و چرا هرســاله شــاهد این‬ ‫مســئله هســتیم؟ عرض کم کانال های شــهری‪ ،‬شیب‬ ‫نادرست معابر‪ ،‬ریختن زباله و پالستیک ها در جوی ‬ ‫ابازجملهعواملایجاداب گرفتگیاست‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن فعــال حــوزه عمــران‪ ،‬علــت درصد‬ ‫یتــوان به وجود زباله ها و‬ ‫کمــی از اب گرفتگی را هم م ‬ ‫پســماندهای موجود در مسیر و عدم الیروبی فصلی‬ ‫نســبت داد‪ .‬نیکنــام بــا بیــان اینکــه علــت اصلــی این‬ ‫اب گرفتگی ها را می توان در نبود شبکه های جمع اوری‬ ‫اب هایسطحیمتصور شد‪،‬افزود‪:‬اگر کمیبه گذشته‬ ‫برگردیــم مطالعــات اولیه فاضالب شــهری اردبیــل در‬ ‫سال ‪ ۶۹‬توسط مشاور مربوطه انجام گرفته بود که در‬ ‫ان زمان کارفرما به استناد وضعیت موجود شهر اردبیل‬ ‫به راحتی و با در نظر گرفتن هزینه براوردی بیشتری با‬ ‫تغییر سایز لوله های اصلی و فرعی طراحی شده برای‬ ‫انتقالفاضالبشهریاردبیلمی توانستبحثهدایت‬ ‫اب های سطحی شهر اردبیل رو هم هم زمان با طراحی‬ ‫فاضالب شهری انجام بدهد‪ .‬کارشناس ارشد عمران و‬ ‫رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی شهرستان اردبیل به‬ ‫ایسناگفت‪:‬متاسفانهدر انبرهه‪،‬شبکهفاضالبشهری‬ ‫اردبیل به صورت مجزا طراحی و در سال ‪ ۷۳‬عملیات‬ ‫اجرایــی ان اغــاز شــد‪ .‬عضــو ســازمان نظام مهندســی‬ ‫ســاختمان در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه چگونه‬ ‫می توان این مشکل را در اردبیل مرتفع کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫خصوص رفع این مشکل پیشنهاد می شود یک مشاور‬ ‫ذی صالح مطالعات دقیقی شــامل عوارض موجود در‬ ‫منطقه‪،‬توپوگرافیزمین شناسینوعخاک؛نفوذپذیریو‬ ‫شیب موجود در نقاط دچار مشکل اب گرفتگی انجام‬ ‫شود‪.‬او ادامهداد‪:‬باطرح هایاجرایی کهتوسطمشاور‬ ‫پیشنهادمی شودبهنسبتمشخصاتمنطقهاقدامبه‬ ‫اجرایشبکهجمع اوریاب هایسطحیماننداحداث‬ ‫کانال های سربسته یا لوله گذاری و هدایت ان ها اقدام‬ ‫کردهو باتوجه بهوضعیتبحرانابیمنطقهو کشور با‬ ‫مدیریتصحیحایناب هایسطحیمهارشدهمی توان‬ ‫در بخش کشاورزی و ابیاری و حتی اب شرب مصرفی‬ ‫نیزاستفادهکرد‪.‬‬ ‫هیچمجتمعبدونپایان کاریحق‬ ‫فعالیتندارد‬ ‫علیرضــا غریبــی رئیــس‬ ‫خواســته های قانونی نمی رود‪،‬‬ ‫کمیســیون فنــی و عمرانــی‬ ‫افــزود‪ :‬اگــر فاجعــه ای در ایــن‬ ‫شــورای اســامی اردبیــل گفت‪:‬‬ ‫بازار رخ دهد‪ ،‬انگشت اتهام به‬ ‫حادثه تلخ پالســکو برای همه‬ ‫سمت همه ما دراز خواهد شد‬ ‫ما درس عبرتی نشــد تا متروپل‬ ‫و بهتــر اســت هــر چه ســریع تر‬ ‫علیرضا غریبی‬ ‫دیگــری را تجربــه کردیــم و‬ ‫بــا پیگیری مســئوالن اســتان با‬ ‫قطعــا اگــر بی تفــاوت باشــیم‪،‬‬ ‫تدابیری مناســب بــه وضعیت‬ ‫بازار حاج یوسف اردبیل به متروپل دوم تبدیل این بازار سروسامان داده شود‪.‬‬ ‫خواهد شد‪ .‬به گزارش شهرخوان‪ ،‬علیرضا غریبی‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود‬ ‫در جلســه فوق العــاده شــورای شــهر اردبیــل بــا خاطرنشــان کــرد‪ :‬بایــد ســاختمان های احداثی‬ ‫محوریت ایمن سازی ساخت وسازها اظهار کرد‪ :‬مجوز نظام مهندســی داشته باشند تا بدون این‬ ‫با ســاخت بناهای کــم دوام و بــی دوام باجان و مجوز پروانه ای برای ان ها صادر نشود و ضروری‬ ‫سرمایه مردم بازی نکنیم که نمونه حادثه تلخ اســت در این شــرایط حساس به سمتی حرکت‬ ‫متروپل همه مرد م ایران را داغدار و ناراح ‬ ‫ت کرده کنیم تا ایمن سازی ساخت وسازها موردتوجه قرار‬ ‫است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در هر مقطعی تخصص گیرد و از شهردار محترم می خواهم از بهره برداری‬ ‫و نیروهای زبده کنار گذاشــته شدند‪ ،‬فاجعه ای ســاختمان هایی کــه پایــان کار ندارند جلوگیری‬ ‫عظیم رخ داده و در هیچ جای دنیا به نام مالک نمایــد‪ .‬علیرضا غریبی اضافــه کــرد‪ :‬در کنار این‬ ‫ســاختمان پروانه ای صادر نشده و او نمی تواند امــر‪ ،‬تضمیــن صالحیت نگهداری ســاختمان ها‬ ‫راســا به ساخت وســاز بپردازد‪ .‬رئیس کمیســیون بسیار مهم است و در این باب نیز پیگیری ها و‬ ‫فنی و عمرانی شورای اسالمی شهر اردبیل با بیان تالش ها در چارچوب مقررات و قوانین در حال‬ ‫اینکه مالک بازار حاج یوســف در اردبیل زیر بار انجاماست‪.‬‬ ‫نشــریه اریتان به نقل از امام جمعه اردبیل از ‪۲۵‬‬ ‫سد معیشتی استان ناتمام در استان اردبیل خبر داد‪ .‬به‬ ‫گزارش این نشریه امام جمعه اردبیل گفت‪ :‬اعتبار ملی‬ ‫برایسدهایمعیشتیدر نظر گرفتهنشدهاست‪.‬‬ ‫سرپرسترویدادامروزدراستاناردبیل‬ ‫| غفار پارسا |‬ ‫شماره ‪ 35‬صفحه رویداد اردبیل‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫اغاز استارتاپ دانشبنیان‬ ‫در حوزه کشاورزی‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت‪ :‬اولین‬ ‫رویداد اســتارتاپی بخش کشــاورزی با محوریت اقتصاد‬ ‫دانشبنیان برگزار میشود‪ .‬حبیب ابراهیمپور در جلسه‬ ‫شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل‬ ‫اظهار کرد‪:‬در نامگذاریسالجدیددو ویژگیدانشبنیان‬ ‫و اشــتغال افرینی برای تولید مورد تاکید رهبری بوده که‬ ‫امیدواریم با همراهی همه نهادها و دســتگاهها بهویژه‬ ‫اتاق بازرگانی بتوانیم زیستبوم نواوری و فناوری استان‬ ‫را تحققی عینی ببخشیم‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬دربرش استانی‬ ‫سعیمابر ایناستتابهتقویتمراکز نواوریو فناوری‪،‬‬ ‫اتصال به شبکه فن بازار و همراهی دانشگاهها و مراکز‬ ‫رشد کمک کرده و از ظرفیت صندوق توسعه نواوریها‬ ‫نیز در حمایت از فعاالن این عرصه استفاده کنیم‪ .‬رئیس‬ ‫پارکعلموفناوریاستاناردبیلگفت‪:‬در کنار شهرکهای‬ ‫صنعتی‪،‬اتاقبازرگانیومجموعهکشتوصنعتمغان‬ ‫و پارس میتواند به گسترش زیستبوم فناوری در استان‬ ‫کمــک کــرده و شناســایی زمینهــای صادراتــی و تحول‬ ‫اقتصــادی را بهخوبی فراهم کنند‪ .‬ابراهیمپــور افزود‪ :‬با‬ ‫سپریشدنمراحلارائهایدهها‪،‬طرحهاوهمچنینانجام‬ ‫مراحلتولیدانبوهمابهراحتیمیتوانیمدر بحثاقتصاد‬ ‫دانشبنیان موفق عمل کرده و حتی صنایع خالق را نیز‬ ‫در این حوزه به مرز تعالی برسانیم‪ .‬او در بخش دیگری‬ ‫از سخنانخودخاطرنشان کرد‪:‬برخالفبرخیتبلیغات‬ ‫نادرست‪ ،‬دانشبنیان و صدور مجوز برای این شرکتها‬ ‫بــا محوریــت معاونت علمی و فنــاوری رئیسجمهور و‬ ‫در قالــب دانــش فنی پیچیده اســت کــه بههیچعنوان‬ ‫کپیبــرداری در این حوزه موردقبول نیســت‪ .‬ابراهیمپور‬ ‫اقتصاددانشبنیانراحاصلتحقیقو توسعهو توجهبه‬ ‫نواوریهای جدید اعالم کرد و ادامه داد‪ :‬باید محصول‬ ‫دانشبنیانموردتوجهقرارگرفتهتامابتوانیمسهمخودرا‬ ‫در تحوالتحوزهدانشبنیانعینیتببخشیم‪.‬او اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ســهم شــرکتهای دانشبنیان و صنایع پیشــرفته‬ ‫تــا ‪ 50‬درصــد تعیینشــده درحالیکــه همچنان ســهم‬ ‫کشــور از اقتصــاد دانشبنیــان ‪ 2‬درصــد اســت کــه در‬ ‫اســتان اردبیــل این ســهم پایینتــر اســت‪ .‬ابراهیمپور‬ ‫ضرورت تدوین چشمانداز ‪ 1404‬را در تحوالت حوزه‬ ‫دانشبنیان یاداور شــد و بیان کرد‪ :‬در این حوزه باید‬ ‫به فناوریهای زیستبوم کشاورزی و صنایع غذایی‪،‬‬ ‫دارو‪ ،‬محصوالت شیمیایی‪ ،‬تجهیزات پزشکی‪ ،‬گیاهان‬ ‫دارویــی و صنایــع فرهنگــی و خالق توجــه کنیم تا با‬ ‫فعال کردن اســتارتاپها و همچنیــن واحدهای نواور‬ ‫بتوان به اهداف موردنظر دست پیدا کرد‪ .‬او در ادامه‬ ‫سخنانخوداظهار کرد‪:‬در کنار تالشموثر برایجلوگیری‬ ‫از واردات کاالهای تحریمی‪ ،‬ضروری است تا با فعالیت‬ ‫شرکتهای دانشبنیان موضوع صادرات نیز موردتوجه‬ ‫قرار گیرد تا ما بتوانیم در ابعاد مختلف تولید محصول و‬ ‫عرضهانراداشتهباشیم‪.‬‬ ‫اردبیل‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬فروردین ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1327‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬فروردین ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1327‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫توجه به صنایع‬ ‫دانشبنیان راهکار خروج‬ ‫از عقبماندگی اقتصادی‬ ‫سید حامد عاملی‪ ،‬استاندار اردبیل در جلسه شورای‬ ‫گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی اســتان اظهــار‬ ‫کرد‪:‬اقتصاد اســتان اردبیل دچار عقبماندگی بوده که‬ ‫بــرای خــروج از این اقتصاد و جبــران عقبماندگیها‪،‬‬ ‫توجــه بــه صنایــع دانشبنیــان بهتریــن راهکار اســت‪.‬‬ ‫استاندار اردبیلافزود‪:‬فعالسازیرویدادهایاستارتاپی‬ ‫با مشارکت اتاق بازرگانی و پارک علموفناوری برای رفع‬ ‫مشکالت بخش خصوصی اهمیت داشته و با تقویت‬ ‫ایــن ایدههــا به تعــداد حداقــل ‪ ۵‬رویداد اســتارتاپی‬ ‫برای مجموعــه واحدهای تولیدی‪ ،‬میتــوان بعضی از‬ ‫مشکالت بخش خصوصی را حل کرد و برای حل سایر‬ ‫مشــکالت این بخش نیــز از خرد جمعی شــرکتهای‬ ‫دانشبنیان اســتفاده نمود‪ .‬عاملی اضافه کرد‪:‬با توجه‬ ‫بــه شــعار ســال جــاری و تاکید بــر تولید دانشبنیــان از‬ ‫ســوی مقام معظم رهبری‪ ،‬راهانــدازی کارهای جدید و‬ ‫دانشبنیان در اســتان اردبیل گامی برای ایجاد اشتغال‬ ‫نو و حفظ منابع انسانی دانشپایه و با استعداد است‪.‬‬ ‫استاندار اردبیلاشاره کرد‪:‬برایتوزیعمنابعجهتتامین‬ ‫زیرســاختهای رشــد دانشبنیانهــا برنامهریــزی الزم‬ ‫انجام و راهبردهایی تدوین میشود که اجرای کارخانه‬ ‫نواوریبرایاستقرار دانشبنیانهاو اختصاص‪ ۷۰‬هکتار‬ ‫زمین برای شهرک فناوری استان اردبیل ازجمله اقدامات‬ ‫در این راســتا اســت‪ .‬عاملی در خصوص ایجاد شــهرک‬ ‫فناوری افزود‪ :‬ایجاد شهرک فناوری در دانشپایه شدن‬ ‫صنعت استان اردبیل موثر و الزم است و اتاق بازرگانی‬ ‫نیازهایفناورانهبخشخصوصیرااحصا کردهو مقدمه‬ ‫ایــن دانشپایه شــدن صنعت فراهم شــود و توجه به‬ ‫دانشبنیانهــا و اولویــت قــرار دادن این شــرکتها در‬ ‫مناقصهها دارای اهمیت بــوده که باید این موضوع در‬ ‫شورای فنی استان اردبیل مطرح شود‪ .‬استاندار اردبیل با‬ ‫بیان اینکه تدوین مجموعه اقداماتی برای تسهیل روند‬ ‫اســتعالمات و بهبود فضای کســبوکار تصریح کرد‪:‬در‬ ‫ســال گذشــته برای تســهیل در صدور مجوزها و بهبود‬ ‫فضایکسبوکار استاناردبیلگامهاییبرداشتهشدکه‬ ‫تدوینمجموعهاقداماتیبرایتسهیلرونداستعالمات‬ ‫و بهبودفضایکسبوکار استان‪،‬در اینراستاانجامیافته‬ ‫است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در سالهای گذشته در حوزه تولید‬ ‫و کسبوکار چندیناستعالمانجاممیشد کههماکنون‬ ‫این موضوع ادغام و بهصورت یکجا انجام میشــود و‬ ‫همچنیــن اصالح روندها در حــوزه تامین اجتماعی در‬ ‫ســال گذشــته از دیگر اقدامات انجامیافته در راســتای‬ ‫بهبودفضایکسبوکار است‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫رویدا د اردبیل‬ ‫شهردار اردبیل خبر داد‪:‬‬ ‫صدورمجوزپروانهساختبرایزمینهایقولنامهای‬ ‫شــهردار اردبیــل گفــت‪ :‬پس از مکاتباتــی که با‬ ‫مســئوالن مراجــع قضایــی انجامشــده مقــرر شــد‬ ‫برای اولین بار در کشور مجوز پروانه ساخت برای‬ ‫زمینهایقولنامهایصادر گردد‪.‬‬ ‫به گزارش شهرخوان‪ ،‬شهردار اردبیل در دیدار‬ ‫با نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه اردبیل‬ ‫که با همراهی اعضای شورای شهر انجام گرفت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مجموعه مدیریت شــهری تالشهای‬ ‫خود را در راستای تحقق منویات ایت ا‪ ...‬عاملی‬ ‫در ارتباط با مباحث شــهری به کار گرفته اســت‪.‬‬ ‫محمود صفری در این دیدار ضمن ارائه گزارشی‬ ‫از اخریــن عملکــرد و اقدامــات انجامگرفتــه در‬ ‫مجموعه شــهرداری اردبیل و با اشــاره به تنوع و‬ ‫گستردگی دایره وظایف و اقدامات این مجموعه‬ ‫شهرداری نسبت به سایر ارگانها‪ ،‬از برنامهریزی‬ ‫صورت گرفته برای دســتیابی بــه درامد پایدار در‬ ‫مجموعه شهرداری اردبیل خبر داد‪.‬‬ ‫شــهردار اردبیــل بــا اذعــان به اینکــه صرفا در‬ ‫اوایل ســال جدیــد قیر الزم برای حــدود ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫تن اسفالت معابر شهر را تامین کردهایم و مابقی‬ ‫هــم تا اخر شــهریورماه بــرای اســفالتریزی ‪۲۰۰‬‬ ‫هــزار تنــی تامیــن خواهــد شــد‪ ،‬ایــن اقــدام را در‬ ‫راســتای تحقــق نهضت اســفالتریزی بیــان کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬در بحــث تحویــل شــهرکهای جدیــد‪،‬‬ ‫کار تحویل کوثر و بخشــی از شــهرک ســاحلی به‬ ‫اتمــام رســیده و کارهــای مقدماتی تحویل ســایر‬ ‫شــهرکهای تــازه تاســیس نیــز در دســت اقــدام‬ ‫است‪ .‬صفری اتمام مراحل اداری تملک باغ واقع‬ ‫در حدفاصل میدان بسیج تا میدان ارتش اردبیل‬ ‫در وزارت کشــور و تبدیــل ایــن باغ بــه تفرجگاه‬ ‫عمومــی را از دیگــر اقدامــات مهــم مجموعــه‬ ‫مدیریــت شــهری در ماههــای اخیــر بیــان کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬کار تعیین تکلیف زمین پادگان ارتش نیز‬ ‫جهت تبدیل به فضای عمومی و بازگشــایی به‬ ‫روی عموم شــهروندان طی نشســت با معاونت‬ ‫مهندســی نیروی زمینی ارتش انجام و در دســت‬ ‫اقدام است و از پیشرفت خوبی برخوردار است‪.‬‬ ‫شــهردار اردبیــل همچنیــن رای دیــوان عدالــت‬ ‫اداری مبنــی بــر منع شــهرداریها از صدور مجوز‬ ‫پروانه ساخت زمینهای قولنامهای را یاداور شد‬ ‫و گفــت‪ :‬با توجه به معضــالت جدی اجتماعی‬ ‫و اقتصــادی کــه در نتیجــه ایــن محدودیــت در‬ ‫شــهرهای مختلــف کشــور ایجــاد شــد و پــس از‬ ‫مکاتباتــی که با مســئوالن مراجع قضایی انجام‬ ‫دادهایــم مقــرر شــد بــرای اولیــن بــار در کشــور‬ ‫موضــوع با لحاظ مباحــث قانونی‪ ،‬در مجموعه‬ ‫شهرداری اردبیل برطرف شود‪.‬‬ ‫صفری اخذ ســهمیه خرید ‪ ۶۰‬دستگاه اتوبوس‬ ‫شــهری جدید برای اولین بار برای کالنشهر اردبیل‬ ‫از محل ســهمیه کالنشهر های کشــور را یاداور شد‬ ‫و گفت‪ :‬با پیادهسازی سیستم شهر هوشمند نظیر‬ ‫برنامهای که برای الکترونیکی کردن پرداخت کرایه‬ ‫تاکســیها و دیگــر برنامههــای مرتبــط در دســت‬ ‫اقــدام اســت‪ ،‬اردبیــل بیــش از هر زمــان دیگری به‬ ‫چشمانداز شهر هوشمند نزدیکتر میشود و این‬ ‫مقوله از دیگر برنامههای مهم در نظر گرفتهشده‬ ‫برایبهبودخدماترسانیبهشهروندانعزیز است‪.‬‬ ‫صفری مواردی همچون مدیریت برفروبی معابر‬ ‫شهر بهرغم کمبود ماشیناالت برفروبی در برف‬ ‫ســنگین و کمســابقه زمســتان سال گذشــته‪ ،‬خرید‬ ‫تجهیــزات و ماشــیناالت ســنگین بــرای مجموعه‬ ‫شهرداریوهمچنینتسویهبدهیهایشهرداریبه‬ ‫بانکهــا و برخــی ادارات را از دیگر اقدامات مهم‬ ‫انجامگرفته با همکاری و همراهی شورای اسالمی‬ ‫شهر در مجموعه شهرداری اردبیل بیان کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اعالمشرایطپذیرشنفتکشتریلر در منطقهاردبیل‬ ‫ســید حجــت مدنــی‪ ،‬مدیــر شــرکت ملــی‬ ‫پخــش فراوردههــای نفتــی منطقــه اردبیــل‪ ،‬از‬ ‫پذیــرش نفتکــش تریلــر در منطقــه اردبیل خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬پذیــرش نفتکــش تریلــر از طریق‬ ‫شرکتهای حملونقل امکانپذیر است‪.‬‬ ‫او ضمــن اعــالم خبــر فــوق گفــت‪ :‬پذیرش‬ ‫نفتکش تریلر از طریق شــرکتهای حملونقل‬ ‫مجــاز دارای پروانــه فعالیت معتبر از ســازمان‬ ‫راهــداری حملونقــل جــادهای کــه قــرارداد‬ ‫جدیــد حملونقل فراوردههای نفتی را منعقد‬ ‫نمودهانــد امکانپذیــر اســت‪ .‬مدیــر منطقــه‬ ‫اردبیــل تصریح کرد‪ :‬نفتکــش های جدید برای‬ ‫مدلهــای اروپایــی بایســتی دارای حداکثر ‪۱۵‬‬ ‫ســال ســن (‪ ۱۳۸۶‬بــه بعــد) و بــرای مدلهای‬ ‫اســیایی دارای حداکثــر ‪ ۱۰‬ســال ســن (‪۱۳۹۱‬‬ ‫بــه بعد) باشــند‪ .‬مدنــی تاکید کــرد‪ :‬دارا بودن‬ ‫گواهــی معاینــه فنی معتبــر از مراجع ذیصالح‬ ‫و همچنیــن مجهــز بودن تانــک تریلر به پالک‬ ‫مجــزا و کیت ضد جرقــه ‪( ADR‬دارای گواهی‬ ‫نصــب از مرا کــز ذیصــالح اعالمشــده بــرای‬ ‫برندهــای امیکــو‪ ،‬البــرز‪ ،‬دانــگ فنــگ‪ ،‬کاوه و‬ ‫فائــو و ارائــه تعهــد از ســایر برندهــا مبنــی بــر‬ ‫امادگــی نصب کیت مذکــور بهمحض فراخوان‬ ‫شرکت) الزامی است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مشکلرانندگاناستیجاریرفعشود‬ ‫عضو شــورای شــهر اردبیــل گفت‪ :‬بــا توجه‬ ‫به حقوق پائین رانندگان استیجاری امیدواریم‬ ‫مشکل این رانندگان برطرف شود‪.‬‬ ‫ابراهیــم صفــری در جلســه ر ســمی‬ ‫شــورای شــهر اردبیــل بــه مشــکالت‬ ‫راننــدگان در حــوزه حمل ونقــل عمو مــی‬ ‫ا شــاره کــرد و ادا مــه داد‪ :‬پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم در کنــار افزا یــش کرایه ها‪ ،‬امکان‬ ‫دا یــر کــردن اتوبوس بــه شــهرک های جدید‬ ‫از ســوی شــهرداری فرا هــم ا مــده و کمبــود‬ ‫و نار ســایی در ا یــن بخش رفع شــود‪.‬‬ ‫عضو شــورای شهر اردبیل در بخش دیگری‬ ‫از ســخنان خــود خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا خریــد‬ ‫اتوبوسهــای جدیــد و تزریــق ان بــه نــاوگان‬ ‫حملونقــل عمومــی بهراحتــی میتوانیــم‬ ‫مشــکالت و نارســاییها را برطــرف کــرده و‬ ‫تدبیــری مناســب بــرای راننــدگان اســتیجاری و‬ ‫ترمیم حقوق پایین انها در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شورای شهر منافع مردم را بر منافع افراد ترجیح میدهد‬ ‫عضو شورای شهر اردبیل گفت‪ :‬شورای اسالمی‬ ‫شهر در رسیدگی به لوایح و طرحها منافع عموم‬ ‫مــردم را بــر منافــع فــردی ترجیــح میدهــد‪ .‬مینا‬ ‫نهامین در جلســه رســمی شورای شــهر اردبیل به‬ ‫الیحه پیشنهادی مبنی بر تملک ‪ ۱۷‬هزار مترمربع‬ ‫زمین در اطراف شهر اردبیل برای تبدیل به کاربری‬ ‫فضای ســبز اظهار کرد‪ :‬این الیحه مشکالتی دارد‬ ‫چراکه عدهای با سوءاستفاده اشکار سعی میکنند‬ ‫زمین زراعی خود را قطعهبندی کرده و با قولنامه‬ ‫بــه فــروش برســانند‪ .‬عضــو شــورای شــهر اردبیــل‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ما در شورای شهر اردبیل اجازه چنین‬ ‫اقدامــات خــارج از قواعد قانونــی را نمیدهیم و‬ ‫انتظار داریم در کنار حفظ حقوق و منافع مردم‪،‬‬ ‫زمینــه جلوگیــری از هرگونــه سوءاســتفاده اراضــی‬ ‫زراعی گرفته شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فضایسبز محلهمیراشرفگسترشمییابد‬ ‫عضو شورای شهر اردبیل گفت‪ :‬تاکید اعضای‬ ‫شــورای شــهر بــر توســعه فضای ســبز بهویــژه در‬ ‫محالت ســیزدهگانه و منطقه محروم میراشــرف‬ ‫اســت‪ .‬علیرضا غریبی در جلســه رســمی شــورای‬ ‫شهر اردبیل اظهار کرد‪ :‬شهرداری با تملک اراضی‬ ‫مختلف میتواند توسعه فضای سبز را بهعنوان‬ ‫اولویــت اصلــی موردتوجــه قرار دهد کــه در این‬ ‫زمینــه انتظار مــیرود اراضی ‪ ۱۷‬هــزار مترمربعی‬ ‫منطقــه میراشــرف نیــز بــه فضــای ســبز تبدیــل‬ ‫شــود‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬شــهرداری اردبیل باید‬ ‫در توافــق بــا مالکان بهتر از شــرایط فعلی عمل‬ ‫کرده و پروژههای متوقف مانده چند ســال اخیر‬ ‫را تعیین تکلیف کند‪ .‬عضو شــورای شــهر اردبیل‬ ‫در مورد پیشــنهاد افزایش کرایه سرویس مدارس‬ ‫گفت‪ :‬هرچند در این زمینه برخی پیشــنهادهای‬ ‫مطرح شــد اما درنهایت ســرویس مدارس خاص‬ ‫ویــژه ســواری ‪ ۲۵۰‬هزار تومان‪ ،‬مــدارس عادی با‬ ‫ســرویس ســواری ‪ ۲۳۰‬هــزار تومــان بــه ازای هــر‬ ‫ســرویس در ماه و مینیبوس ســاالنه دو میلیون‬ ‫و پانصد هزار تومان پیشنهادشده تا بعد از تائید‬ ‫نهایــی امــکان برقراری ســرویس مــدارس با نرخ‬ ‫مصــوب فراهم ایــد‪ .‬غریبی ادامــه داد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه در دو ســال کرونایی فعالیت ســرویس‬ ‫مدارس را شــاهد نبودیم اکثر رانندگان بهسختی‬ ‫نرخ مصوب را پذیرفتند ولی برای سال تحصیلی‬ ‫اینده قرار اســت با بررســی همهجانبه قیمتها‬ ‫تغییر یابد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نگاهمتوازن در توسعه فضای سبز روی کاغذ نماند‬ ‫نائب رئیس شورای شهر اردبیل گفت‪ :‬نگاه‬ ‫متوازن در توســعه فضای ســبز شهری در قالب‬ ‫مصوبــه و روی کاغــذ بمانــد بلکــه بهتــر اســت‬ ‫بــه شــکل عملیاتــی در دســتور کار قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫میرمحمد سیدهاشمی در جلسه رسمی شورای‬ ‫شــهر اردبیــل بــا تبریک ســال نو و مــاه رمضان‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بهرهمنــدی از فیوضــات ایــن مــاه‬ ‫میتوانــد مومنان را در جهاد معنوی و ارزشــی‬ ‫جامعه کمک و پشــتیبانی کند‪ .‬او خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا نهایی شــدن طــرح تفصیلــی و اجرای‬ ‫ان در ســال جــاری امیدواریــم مشــکل تملــک‬ ‫برخی از اراضی و اجرای کاربری درســت انها‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪ .‬نائب رئیس شــورای شهر‬ ‫اردبیــل افــزود‪ :‬شــورا و شــهرداری تــوان تملک‬ ‫بــاغ شــریعت را بــا میلیاردهــا تومــان منابــع‬ ‫دارد و بهتر اســت بهتناســب ان تملک اراضی‬ ‫در حاشــیه شــهر بــرای تبدیــل بــه فضــای ســبز‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫سیدهاشــمی بیــان کــرد‪ :‬چــرا باید در هســته‬ ‫مرکزی شــهر اعتبار برای تملک داشــته باشیم اما‬ ‫در حاشیه شهر چنین منابعی وجود نداشته باشد‬ ‫درحالیکه ســاکنان این مناطق بهشــدت نیازمند‬ ‫طرحهای توســعهای فضای سبز و پارک هستند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬باید کل اراضی ‪ ۱۷‬هزار مترمربعی‬ ‫منطقه میراشرف تملک شده و نسبت به تبدیل‬ ‫ان به پارک مناسب در این منطقه اقدام قانونی‬ ‫انجــام شــود‪ .‬نائــب رئیــس شــورای شــهر اردبیل‬ ‫گفــت‪ :‬تــالش بــر این اســت تــا در کنــار توافق و‬ ‫تملک اراضی مختلف برای توســعه فضای ســبز‬ ‫و ذخیره شهری اجرای پروژههای مصوب الیحه‬ ‫بودجــه در فصــل کاری انجامشــده و مــا بتوانیم‬ ‫شــرایط مناســبی را در خدمترســانی بــه مــردم‬ ‫شاهد باشیم‪.‬‬ ‫شماره ‪35‬‬ ‫شماره‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫نرخ تاکسی اردبیل نسبت به شهرهای‬ ‫همجوار بسیار پایین است‬ ‫بــه گفتــه رئیــس شــورای‬ ‫داشــته باشــند و تاکســیهای‬ ‫اســالمی شــهر اردبیــل نــرخ ‪۳‬‬ ‫دربســتی و فــرودگاه نیــز ‪۳۶‬‬ ‫ماهه اول سرویس مدارس ‪۲۵۰‬‬ ‫درصــد افزایــش نــرخ خواهنــد‬ ‫هــزار تومان بهصــورت ماهانه‬ ‫داشــت‪ .‬انصاری بــا بیان اینکه‬ ‫برای هر فرد در نظر گرفتهشده‬ ‫اعضای شــورای شهر با در نظر‬ ‫جواد انصاری‬ ‫است‪ .‬جواد انصاری در بیست‬ ‫گرفتــن تــورم شــدید‪ ،‬افزایــش‬ ‫و ششمینجلسهرسمیشورای‬ ‫هزینه رانندگان در حملونقل‬ ‫شــهر اردبیل بــه تالش اعضای شــورای شــهر در عمومی بهویژه خرید الستیک‪ ،‬سایر امکانات و‬ ‫ســال گذشته در قالب جلســات فشرده صبح و تجهیزاتوهمچنینوضعیتدرامدیمردمنرخ‬ ‫عصر در تصویب بودجه‪ ،‬تعرفه و متمم ســال تاکسی را برای سال جدید مصوب کردند‪ ،‬ادامه‬ ‫گذشته اشاره کرد و گفت‪ :‬برای اولین بار موفق داد‪ :‬این نرخ نسبت به شهرهای همجوار بسیار‬ ‫شدیمتابودجهپیشنهادیشهرداریرابدون کم پایین است و ما سعی کردیم با در نظر گرفتن‬ ‫و کاســتی تصویب کرده و برای اجرا به شــهردار شــرایط رانندگان و عموم مردم افزایش ‪ ۳۰‬الی‬ ‫در سال جاری ابالغ کنیم‪ .‬انصاری افزود‪ :‬انتظار ‪ ۵۰‬درصدی را اعمال کنیم‪ .‬انصاری همچنین به‬ ‫میرود شهرداری از همین روزهای نخست سال تعیین نرخ جدید سرویس مدارس نیز اشاره کرد‬ ‫و به شکل مناسب الیحه بودجه را عملیاتی کند و گفت‪ :‬قرار شد تا با توجه به فعالیت مجدد‬ ‫تا انحرافی را در روند اجرای ان شــاهد نباشــیم‪ .‬مدارس به شــکل حضوری‪ ،‬سرویس مدارس نیز‬ ‫وی در مورد مصوبه اعضای شــورای شــهر مبنی از هفتــه اینده فعالیت خــود را اغاز کند که نرخ‬ ‫بــر افزایــش کرایــه حملونقل عمومی در شــهر ‪ ۳‬ماهــه اول ســرویس مــدارس ‪ ۲۵۰‬هزار تومان‬ ‫اردبیل خاطرنشــان کرد‪ :‬با نظر اعضای شــورای بهصورت ماهانه برای هر فرد در نظر گرفتهشده‬ ‫شهر اردبیل مقرر شد تا تاکسیهای درونشهری و نــرخ مینیبــوس نیز ماهانــه دو و نیم میلیون‬ ‫و اتوبوسها تا ‪ ۳۰‬الی ‪ ۵۰‬درصد افزایش قیمت تومان به ازای هر سرویس اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫جذب ‪ ۱۹‬هزار مشترک‬ ‫جدید گاز طبیعی‬ ‫مدیرعاملشرکتگاز استان‬ ‫بــه ‪ ۵۲۹‬هــزار ‪ ۷۳۹‬مشــترک‬ ‫اردبیــل در خصــوص عملکــرد‬ ‫رســیده اســت‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫حوزه مشــترکین این شــرکت از‬ ‫شــرکت گاز اســتان اردبیــل‬ ‫خدمترســانی به ‪ ۵۲۹‬هزار و‬ ‫تعــداد روســتاهای بهرهمند از‬ ‫‪ ۷۳۹‬مشــترک گاز طبیعــی در‬ ‫گاز طبیعــی در ســطح اســتان‬ ‫سردار‬ ‫سطحاستانخبر داد‪.‬به گزارش‬ ‫اردبیل را ‪ ۱۴۴۸‬روستا برشمرد‬ ‫اسماعیلی‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬سردار اسماعیلی‬ ‫و گفــت‪ :‬از مجمــوع قریب به‬ ‫افزود‪ :‬گازرســانی به اقصی نقاط اســتان یکی از ‪ ۵۳۰‬هزار مشترک گاز طبیعی بیش از ‪ ۱۴۳‬هزار‬ ‫برکات نظام و دولت اســت که با شــتاب بســیار مشــترک در بخــش روســتایی و بیــش از ‪۳۸۶‬‬ ‫مطلوبــی تــداوم دارد‪ ،‬طــوری کــه حداقــل طی هــزار مشــترک در بخــش شــهری از نعمــت گاز‬ ‫سالهای گذشته هرســال قریب به ‪ ۱۰۰‬روستای طبیعی برخوردار هســتند‪ .‬او ارتقای روشهای‬ ‫جدیــد به شــبکه گازرســانی متصل شــدهاند و خدمترســانی بــه مشــترکین در کنــار جــذب‬ ‫اکنون نیز شبکه گازرسانی به ‪ ۵۹‬روستای جدید مشــترکین جدیــد را یکــی از اقدامــات ارزنــده‬ ‫در حــال اجراســت که بــه بهرهبــرداری خواهد شــرکت گاز اســتان در حــوزه صیانــت از حقوق‬ ‫رســید‪ .‬اســماعیلی در بخش دیگری از سخنان شهروندی و تکریم اربابرجوع برشمرد و ادامه‬ ‫خود به عملکرد شــرکت گاز استان اردبیل طی داد‪ :‬تمامــی خدمــات ایــن شــرکت بهصــورت‬ ‫سال گذشته در حوزه جذب مشترک اشاره نمود غیرحضــوری ارائــه میشــود و کلیــه شــهروندان‬ ‫و بدیــن شــرح توضیــح داد‪ :‬طی ســال گذشــته میتوانند با ورود به وبسایت شرکت گاز استان‬ ‫‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۸۹۲‬مشــترک جدید در بخشهای اردبیــل بــه نشــانی ‪ www.nigc-ar.ir‬از طریــق‬ ‫مختلــف اعــم از خانگــی‪ ،‬تجــاری جــذب این منــو میز خدمت الکترونیکــی و بــا وارد نمودن‬ ‫شــرکت شــده اســت که در همین راســتا تعداد کد اشــتراک به خدمات ارائهشــده در بستر وب‬ ‫مشترکین گاز طبیعی از بدو تاسیس این شرکت دسترسیداشتهباشند‪.‬‬ ‫اجازه تغییر کاربری و قطعهقطعه شدن‬ ‫اراضی را نمیدهیم‬ ‫عضــو شــورای شــهر اردبیل‬ ‫این مشــکالت بیفزاینــد و یا با‬ ‫گفت‪ :‬صاحــب اراضی ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫تغییــر کاربــری به فکــر منافع‬ ‫مترمربعی در منطقه میراشرف‬ ‫خود باشــند‪ .‬عضو شورای شهر‬ ‫بــه دنبــال تغییــر کاربــری و‬ ‫اردبیــل ضــرورت پیشبینــی‬ ‫قطعهقطعه کردن اراضی برای‬ ‫فضاهــای ورزشــی‪ ،‬اموزشــی و‬ ‫حبیب فتحی‬ ‫فــروش اســت که اجــازه چنین‬ ‫فضــای ســبز را در این قطعات‬ ‫کاری را نمیدهیــم‪ .‬حبیــب‬ ‫یاداور شــد و بیان کــرد‪ :‬در کنار‬ ‫فتحی در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل اظهار احیای فضای ســبز در منطقه محروم میراشرف‬ ‫کرد‪ :‬در مناطق سیزدهگانه اردبیل و در قطعات بایــد اجــازه ندهیم تــا از ‪ ۱۷‬هزار مترمربع زمین‬ ‫کوچــک واگــذاری زمین مشــکالتی را بــه وجود بــه شــکل نادرســت بهرهبــرداری شــود‪ .‬فتحــی‬ ‫اورده و گاه به کوچههای بنبست و کمتر از ‪ ۶‬تالش شهرداری را در توسعه فضای سبز اقدامی‬ ‫و ‪ ۸‬متری منجر شــده و حتی ساختوسازهای ارزشمند توصیف کرد و گفت‪ :‬شهرداری در سال‬ ‫غیرقانونی را نیز شــاهد هســتیم‪ .‬او خاطرنشان جاری توسعه فضای سبز را در همه مناطق شهر‬ ‫کــرد‪ :‬نبایــد اجــازه دهیــم بعدازایــن عــدهای با اردبیــل در نظــر گرفته و این کار با جدیت مورد‬ ‫قطعهبندی زمین به قطعات کوچک بر دامنه پیگیریقرار میگیرد‪.‬‬ ‫تهیه و پخش برنامه رادیویی « رادیوبرق »‬ ‫مدیر روابطعمومیشرکت‬ ‫ســاعت ‪ ۱۴:۵۰‬ظهــر اســت‪ .‬او‬ ‫توزیع برق استان اردبیل گفت‪:‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن برنامــه اخبــار‬ ‫جهت اشنایی هم استانیهای‬ ‫هفتگی شــرکت توزیع استان و‬ ‫عزیز با اقدامات شرکت توزیع‬ ‫موضوعــات متنوعــی همچون‬ ‫برق اســتان اردبیل تهیه برنامه‬ ‫لــزوم صرفهجویــی در مصرف‬ ‫رویا اللهقلی‬ ‫رادیویــی در دســتور کار ایــن‬ ‫بــرق‪ ،‬اییننامــه جدیــد نحوه‬ ‫پور‬ ‫دفتر قــرار گرفت‪ .‬رویا اللهقلی‬ ‫محاسبهبرقمصرفیمشترکان‪،‬‬ ‫پور با بیان اینکه روابط عمومیها جهت انتقال پیامهــای مدیریــت مصــرف بــرق‪ ،‬ممنوعیــت‬ ‫پیام باید از ظرفیت رسانهای استفاده کنند اظهار اســتخراج رمز ارز با برق یارانهای و درخواســت‬ ‫داشــت‪ :‬رســانه میتوانــد یــک ویدئــو‪ ،‬برنامــه جهت شناســایی مراکز غیرمجاز رمز ارز و ســایر‬ ‫رادیویی‪،‬تلویزیونی‪،‬روزنامه‪،‬اپلیکیشن‪،‬وبالگ‪ ،‬موضوعات روز اختصاص مییابد‪ .‬مدیر روابط‬ ‫پوستر تبلیغاتی و حتی یک پیامک باشد‪ .‬پس عمومیشرکتعنوان کرد‪:‬موضوعاتهر برنامه‬ ‫بهطورکلی‪ ،‬هر کانالی که برای انتقال اطالعات بــا توجــه بــه نیــاز روز و بــر اســاس رویدادهــای‬ ‫و ارتباط با مخاطبان استفاده شود‪ ،‬یکی از انواع جاری شــرکت‪ ،‬بهصورت هفتگی انتخابشــده‬ ‫رســانه اســت‪ .‬اللهقلی پور افزود‪ :‬در این راســتا و بــه تهیهکننــده این برنامه ارســال میشــود‪ .‬او‬ ‫اولیــن قســمت برنامه رادیویــی « رادیوب ــرق » اظهار داشــت‪ :‬حبیب یزدانی که از هنرمندان و‬ ‫‪ ۲‬بهمنمــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬به روی انتــن رفت و تا نویسندگانتوانمنداستاناستدر قالبطنز به‬ ‫به امروز ‪ ۱۳‬برنامه رادیویی پخششــده است‪ .‬موضوعات پرداخت میکند‪ .‬اللهقلی پور افزود‪:‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این برنامه روزهای شــنبه ســاعت برنامه رادیو برق این ویژگی را دارد تا بهراحتی در‬ ‫‪ ۱۰:۱۵‬صبــح از رادیــو اردبیــل پخش میشــود و شبکههای اجتماعی و فضای مجازی مخاطبان‬ ‫بازپخش این برنامه روزهای دوشــنبه هر هفته خود را پیدا کند‪.‬‬ ‫اسکنکنید‬ ‫صفحهاختصاصیاردبیل‬ ‫در پایگاه خبری رویداد ایران‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اجرای برنامه هایمدیریت بار برق اغاز شد‬ ‫مدیرعامل شــرکت سهامی‬ ‫افــزود‪ :‬وزارت نیــرو‪ ،‬شــرکت‬ ‫بــرق منطق ـه ای گیــان گفت‪:‬‬ ‫قهــای منطق ـه ای‬ ‫توانیــر و بر ‬ ‫در طــی دو ســال ایام کرونایی‬ ‫تمهیدات الزم را اتخاذ کردند تا‬ ‫بــرق منطق ـه ای گیــان در‬ ‫بــا همکاری و همدلی مردم در‬ ‫شــاخص های مختلف بهترین‬ ‫همهسطوح‪،‬مشترکینخانگی‬ ‫بهمن‬ ‫عملکردراداشتهاستو در بین‬ ‫از پایــداری برق برخــوردار و در‬ ‫داراب زاده‬ ‫برق منطقه ای کشور رتبه اول را‬ ‫ایــام اوج مصــرف و پیــک بــار‬ ‫کســب کــرد‪ .‬بهمــن داراب زاده در گفت وگــو با مشکلی نداشته باشند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬مدیریت‬ ‫خبرنگاران در رشت با اشاره به محدودیت های مصرفدر اصلاستفادهبهینهراتاکیدداردیعنی‬ ‫ایام کروناییاز اجرایپروژه هایبزرگو زیربنایی به جا‪ ،‬به اندازه و به موقع از روشنایی و دمای‬ ‫ملــی و کشــوری در اســتان گیــان خبــر داد‪ .‬وی مطلوب اســتفاده کنیم یعنی با خامــوش کردن‬ ‫افــزود‪ :‬محدودی ‬ ‫تهــا کرونایی دو ســال اخیر‪ ،‬المــپ اضافــی‪ ،‬تنظیــم دمــای ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬درجــه‬ ‫مانــع اجــرای پروژ ههــای برق منطق ـه ای گیالن دمای کولر‪ ،‬رعایت ساعات پیک مصرف روزها‬ ‫نشــد بطوریکه با ســرمایه گذاری افزون بر یک از ساعت ‪ ۱۲‬ظهر الی ‪ ۱۷‬و شب ها از ساعت ‪۲۰‬‬ ‫هــزار میلیارد تومان پروژ ههــای بزرگ و زیربنایی شب تا ساعت ‪ ۲۴‬از وسایل پرمصرف استفاده‬ ‫ملی در اســتان گیالن در دســت اجراء است و از نشــود‪ ،‬بــا ایــن روش ســاده مدیریــت مصــرف‪،‬‬ ‫پیشرفتفیزیکیبسیار خوبیبرخوردار استو اســتفاده بهینه و هوشمندانه صورت می گیرد و‬ ‫در اینده نزدیک بهره برداری خواهند شد‪ .‬وی با در چنین شرایطی استفاده از وسایل پر مصرف‬ ‫اشاره به اجرای پروژه های اضطراری اضافه کرد‪ :‬را می توانیم به روزهای تعطیل یا ســاعت اولیه‬ ‫یا اعتبار ‪ ۳۰‬میلیارد تومــان‪ ۸ ،‬پروژه اضطراری و صبح موکول کنیم‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫زیربنایــی در گیــان اجرایی شــدکه ‪ ۶‬پــروژه به اموزه های دینی اســراف و تبذیر مورد نکوهش‬ ‫اتمام رســید و ‪ ۲‬پروژه دیگر در هفته های اینده اســت و شایســته نیســت که با اســراف‪ ،‬شــبکه‬ ‫به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬مدیر عامل شرکت سراســری از پایــداری خــارج شــود‪ ،‬بــا توجه به‬ ‫ســهامی برق منطقه ای گیالن در مــورد احداث ناترازی تولید ومصرف باید با مدیریت مصرف‬ ‫نیروگاه خورشــیدی گفت‪ :‬با شناسایی و تعیین برای گذر موفق از پیک بار همراهی و همدلی‬ ‫ســاختگاه های احــداث نیــروگاه خورشــیدی‪ ۴ ،‬داشته باشیم‪ .‬وی در مورد استخراج رمز ارزهای‬ ‫سایت ‪ ۱۰‬مگاواتی خورشیدی در گیالن احداث غیرمجــاز گفت‪ :‬شــرکت ســهامی بــرق منطقه‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬داراب زاده بــا اشــاره بــه اهمیــت گیــان هیچگونــه مجوزی بــرای اســتخراج رمز‬ ‫مدیریت مصرف و اســتفاده بهینه از انرژی برق ارزها صادر نکرده است‪.‬‬ ‫اجرایبرنامه های‬ ‫مدیریت بار برق اغاز شد‬ ‫مدیرعامــل توانیر از اغــاز اجرای برنامه های‬ ‫مدیریــت بار همزمان با اغاز فصل اوج مصرف‬ ‫برق خبر داد‪ .‬به گزارش ایرنا از وزارت نیرو‪« ،‬ارش‬ ‫کردی» همزمان با اغاز فصل اوج مصرف برق‪،‬‬ ‫از شــروع اجــرای برنام ههــای مدیریت بار خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬امسال با توجه به هماهنگی های‬ ‫صورت گرفته با وزارت صمت و صنایع‪ ،‬شاهد‬ ‫اجرای متفاوت این برنامه ها هستیم‪ .‬کردی با‬ ‫اشــاره به این که از صنایع خواســته شده است‬ ‫تــا برنام ههــای تعطیــات و تعمیرات خــود را‬ ‫در فصــل پیک مصرف برق به اجــرا بگذارند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬به این منظــور امضای تفاهم نامه ها با‬ ‫صنایع از ماه های گذشته اغاز شده بود و از این‬ ‫جهت برنامه ریزی دقیق تری انجام شد‪ ،‬چرا که‬ ‫حهــای مدیریت بار زودتر اغاز و به صنایع‬ ‫طر ‬ ‫نیــز قبــل از اجرا اعالم شــده اســت تا خللی در‬ ‫کار تولید و مدیریت بازار ایجاد نشود و صنایع‬ ‫تنها برنامه های تعطیالت و تعمیرات ســاالنه‬ ‫خــود را در زمان هایــی کــه صنعت بــرق اعالم‬ ‫می کنــد‪ ،‬بــه اجــرا بگذارنــد که همیــن موضوع‬ ‫یهــای ایــن برنام ههــا در ســال‬ ‫مهمتریــن ویژگ ‬ ‫جاریمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫اگهی مزایده پرونده اجرائی به شماره بایگانی ‪۹۹۰۳۹۶۳‬‬ ‫‪ -9 -1211‬شماره اگهی‪ 140103902002000066 :‬تاریخ اگهی‪ 1401/03/11 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 139904002003003738‬ششدانگ عرصه و اعیان یک باب منزل مسکونی به پالک ثبتی ‪ ۱۶۳۹‬فرعی‬ ‫از ‪ ۹۰‬اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ‪ ۲۰‬اداره ثبت اسناد و امالک جنوب‬ ‫شرق اصفهان به مساحت ‪ ۱۷۴/۸۲‬متر مربع به ادرس‪ :‬اصفهان سی کیلومتری ابشار براان جنوبی شهرزیار‬ ‫خیابان ولیعصر خیابان امامزاده کوچه هاتف پالک ‪ ۴۲‬که سند مالکیت ان با شماره چاپی ‪ ۱۲۸۰۸۴‬سری‬ ‫الف سال ‪ ۹۸‬با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک ‪ ۱۳۹۹۰۵۸۰۲۲۱۰۰۰۱۷۵۹‬ثبت و صادر شده و بموجب‬ ‫نامه شماره ‪ ۱۳۹۹۸۵۶۰۲۲۱۰۰۰۷۰۱۲‬مورخ ‪ 1399/09/27‬اداره ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان‬ ‫بازداشت و در پرونده ثبتی و دفتر بازداشتی منعکس گردیده است‪ .‬با حدود و مشخصات‪ :‬شماال‪ :‬دیواریست‬ ‫بطول (‪ )10/19‬ده متر و نوزده سانتیمتر به باقیمانده شرقا‪ :‬درب و دیواریست بطول (‪)16/93‬شانزده متر و‬ ‫نود و سه سانتیمتر به بگذر جنوبا‪ :‬دیواریست بطول (‪ )10/34‬ده متر و سی و چهار سانتیمتر به باقیمانده‬ ‫غربا‪ :‬دیواریست بطول (‪ )17/15‬هفده متر و پانزده سانتیمتر به به بن بست که طبق نظر کارشناس رسمی‬ ‫پالک مذکور به صورت یک باب منزل مسکونی با مساحت ‪ 174/82‬مترمربع عرصه و ‪ ۱۴۰‬متر مربع‬ ‫اعیان است در یک طبقه با دیوارهای اجری و سقف تیرچه بلوک بنا شده است‪ .‬داخل ساختمان بدنه سفید‬ ‫کاری و تا یک متر سرامیک نصب شده دارای سرویس بهداشتی و اشپزخانه بدنه کاشی و کف سرامیک‬ ‫با کابینت های معمولی و سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولر ابی و کف ساختمان سرامیک نصب‬ ‫شده و درب های داخلی چوبی و بیرونی پی وی سی است و نمای بیرونی و حیاط با سرامیک پوشش داده‬ ‫دارای امتیاز اب و برق و گاز می باشد‪ .‬ملکی اقای جواد ایکدرباصیری که در قبال طلب خانم زهرا اب‬ ‫روشن حارث ابادی بابت مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره ‪ ۳۴۱۷‬مورخ ‪ 1392/06/25‬دفترخانه ازدواج‬ ‫شماره ‪ ۱۷۴‬اصفهان توقیف گردیده از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/30‬در شعبه اول‬ ‫اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان تاالر میدان هفت تیر از طریق مزایده به فروش‬ ‫میرسد‪ .‬مزایده از مبلغ پایه (‪ 9/500/000/000‬ریال) نه میلیارد و پانصد میلیون ریال شروع و به هرکس‬ ‫خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به‬ ‫اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و‬ ‫نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا‬ ‫نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن انکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت‬ ‫هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگردد ضمنا این اگهی در سایت سازمان به ادرس‬ ‫‪ Agahi.ssaa.ir‬و یک نوبت در روزنامه رویداد امروز چاپ اصفهان مورخ ‪ 1401/03/16‬درج و منتشر‬ ‫میگردد‪ .‬توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه واریز (دریافت از حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)‬ ‫بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است‪ .‬برنده‬ ‫مزایده باید مابقی مبلغ خرید را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و‬ ‫در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد‬ ‫نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان ‪/1329590‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1205‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۶۱۷۸‬مورخ ‪ 1400/12/22‬مالکیت اقای علی اتش به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱‬کدملی ‪ ۱۲۹۱۳۵۰۵۳۵‬صادره اصفهان فرزند حسین بصورت ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 167/96‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۶۸‬فرعی از ‪ ۹۹‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۶‬اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شمال مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ‪ 11/8/95-18837‬دفترخانه ‪ ۳۸۱‬و سند سهم‬ ‫االرث پدرش حسین اتشی موضوع تقسیم نامه شماره ‪ 50 .8 .8 ۵۷۴۶۴‬دفتر ‪ 1‬اصفهان و حصر وراثت‬ ‫‪ - ۲۲۹‬مورخ ‪ 88/1/24‬شورای حل اختالف شعبه ‪ ۱۰‬حصر وراثت اصفهان‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار‬ ‫گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1328685‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ - 9 -1232‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک‬ ‫محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۴۱۱۹‬مورخ ‪ 1400/08/23‬دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی مدیریت اموزش و‬ ‫پرورش نجف اباد ششدانگ یک باب سالن ورزشی مشتمل بر دو طبقه به مساحت ‪ ۱۱۳۵‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پالک شماره ‪ ۲‬فرعی از ‪ ۶۸۰‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۳‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬بموجب قولنامه‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1363‬‬ ‫کاهش‪ ۱۷۰‬سانتیمتری سطح اب در ‪ ۲۷‬سال گذشته‬ ‫شدت گرفتن کاهش سطح اب دریای خزر نگران کننده است‬ ‫مدیــر مرکز ملی مطالعات و تحقیقــات دریای‬ ‫خــزر از کاهــش ‪ ۳۸‬ســانتی‏متری ســطح اب دریای‬ ‫خزر در ســه ســال گذشــته خبر داد و گفت‪ :‬در اثر‬ ‫کاهش ‪ ۱۷۰‬سانتیمتر سطح اب دریای خزر از سال‬ ‫‪ ۱۳۷۴‬تاکنون‪ ،‬عقب نشــینی قابل مالحظــه دریا و‬ ‫افزایش عرصه ســاحلی در ســواحل شــمالی کشــور‬ ‫خ داده اســت‪« .‬ســیده معصومه بنی هاشمی» در‬ ‫ر ‬ ‫گفت وگوی با ایرنا افزود‪ :‬نتایج مطالعات میدانی‬ ‫نشان می دهد تنها از سال ‪ ۱۳۹۳‬تا ‪ ۱۴۰۰‬با کاهش‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬ســانتی متری ســطح اب‪ ،‬حــدود ‪ ۱۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۰۰‬متــر پ ـس روی دریای خزر در ســواحل مختلف‬ ‫بــه وقــوع پیوســته اســت‪.‬وی ادامــه داد‪ :‬بر مبنای‬ ‫مطالعاتواندازه گیریدقیقزمینیدر ایستگاه های‬ ‫شــاخص ســاحلی دریای خزر‪ ،‬این مســئله موجب‬ ‫افزایش قابل توجه محدوده ســاحل در طول بیش‬ ‫از ‪ ۸۵۰‬کیلومتر سواحلشمالیکشورمانشدهاست‪.‬‬ ‫انتظــار می رود با شــدت یافتن روند کاهشــی اب‪،‬‬ ‫شاهد پس روی بیشتر دریا و خارج شدن بخش های‬ ‫بیشــتری از بســتر دریــا در اینده باشــیم‪.‬مدیر مرکز‬ ‫ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر گفت‪ :‬این‬ ‫مســئله در وهله اول‪ ،‬اهمیــت موضوع حفاظت از‬ ‫حریم و بستر دریا و در مرحله بعد برنامه ریزی برای‬ ‫مدیریت پیامدهای ناشــی از کاهش ســطح اب را‬ ‫ایجابمی کند‪.‬بنی هاشمیاز اهمتاثیرهای کاهش‬ ‫یافتنسطحابدر مناطقساحلی‪،‬بهایجادچالش‬ ‫در زیرساخت ها و کاربری های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫کشــدن ذخایر‬ ‫و فعالیت بنادر و دریانوردی‪ ،‬خش ‬ ‫ابی وابســته به دریــای خــزر (تاالب ها‪ ،‬خلیج ها)‪،‬‬ ‫افزایش عرصه ساحل و دخل و تصرف انسانی به‬ ‫حریــم دریا و اثرات منفی بر ابخوان های ســاحلی‬ ‫اشاره کرد و بیان داشت‪ :‬الزم است ابعاد مختلف‬ ‫تاثیرات موردتوجه قرار گرفتن و راهکارهای بهینه‬ ‫برایمدیریتچالش هایاحتمالیاندیشیدهشود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هرگونــه اقدام و بهر هبــرداری از‬ ‫جشــده از دریا در اثر کاهش‬ ‫بســتر و محدوده خار ‬ ‫ســطح اب ضمــن ممنوعیــت قانونــی‪ ،‬موجــب‬ ‫اختالل در نظم طبیعی اکوسیستم مناطق ساحلی‬ ‫یشــود؛ همچنین این‬ ‫و محیط زیســت پیرامــون م ‬ ‫مناطقرانسبتبهطوفان هایدریایی‪،‬رخدادهای‬ ‫حــدی و ســیالب های رودخان ـه ای بــا مخاطــرات‬ ‫اب گرفتگیمواجهمی کند‪.‬‬ ‫تاثیر خشکسالی بر وضعیت دریای خزر‬ ‫مدیــر مرکز ملی مطالعات و تحقیقــات دریای‬ ‫خــزر گفــت‪ :‬بیــان ابی دریــای خزر و نوســان های‬ ‫ســطح اب ان در زمان های مختلف حاصل و تابع‬ ‫مجموع ـه ای از عوامــل متعــدد و متنوع اســت که‬ ‫حوض ـ ‏ه ابریز ایــن دریــا و ورودی و خروجــی اب را‬ ‫تحت تاثیر قرار می‏ دهد و از مهم‏ ترین ان‏ها عوامل‬ ‫اقلیمــی است‪.‬بنی هاشــمی ادامــه داد‪ :‬مولفه های‬ ‫اقلیمیباتاثیر وسیعو مستقیمبر مولفه هایبیالن‬ ‫و مقادیــر ورودی و خروجــی اب‪ ،‬مهم‏ تریــن نقش‬ ‫را در تغییــرات ســطح اب خــزر دارا بــوده‪ ،‬البتــه در‬ ‫دوره هایی فعالیت های انسانی و مدیریت منابع‬ ‫ورودی اب ماننــد رودخانــه نیــز نقــش تاثیرگذاری‬ ‫داشــته اند‪.‬وی افــزود‪ :‬در شــرایط فعلــی‪ ،‬تعمیــم‬ ‫کســالی یا میــزان نزوالت جــوی در‬ ‫وضعیت خش ‏‬ ‫کشور به شرایط فعلی و اینده دریای خزر با حوضه‬ ‫ابریزی به وسعت‪ ۵.۳‬میلیون کیلومترمربع که تنها‬ ‫حــدود ‪ ۵‬درصــد ان در ایران قــرار دارد‪ ،‬واقع بینانه‬ ‫نیســت و بایــد قضــاوت ما در خصــوص وضعیت‬ ‫نزوالت جوی و عوامل اقلیمی ناظر به شرایط کل‬ ‫محــدود ‏ه حوض ـ ‏ه ابریز خزر باشــد‪ .‬البته وضعیت‬ ‫بارش سال های اخیر در کل محدوده حوضه خزر که‬ ‫در ‪ ۹‬کشور منطقه گستردهاستباافت وخیزهایی‪،‬‬ ‫روند کاهشی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫مدیــر مرکــز ملی مطالعات و تحقیقــات دریای‬ ‫خزر گفت‪ :‬بر اســاس تحقیقات علمی و رصد روند‬ ‫کنونی تغییر مولفه های اقلیمی موثر بر بیالن ابی‬ ‫دریای خزر‪ ،‬کاهش قابل توجه تراز اب خزر تا ســال‬ ‫‪ ۲۱۰۰‬میــادی تحت تاثیر شــرایط اقلیمی حاکم بر‬ ‫عادی تمامت ‪ 1637/5‬متر از طرف محسن بهیار که در صفحه ‪ ۱۶۹‬دفتر ‪ ۱۸‬امالک سابقه ثبت و سند دارد‬ ‫به اداره اموزش و پرورش نجف اباد واگذار شده است)‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31:‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1329023‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1229‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک‬ ‫محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۴۱۲۰‬مورخ ‪ 1400/08/24‬دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی مدیریت اموزش و‬ ‫پرورش نجف اباد ششدانگ یک باب مدرسه مشتمل بر سه طبقه به مساحت ‪ ۱۹۹۲‬مترمربع قسمتی از‬ ‫پالک شماره ‪ ۵۳۴۷‬فرعی از ‪ ۳۹۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۹‬حوزه ثبت اصفهان ‪ -‬بموجب قولنامه عادی تمامت‬ ‫‪ ۲۲۵۰‬متر از طرف وراث مرحوم غالمعلی امینی که در صفحه ‪ ۲۵۵‬دفتر ‪ ۲۰۳‬امالک فالورجان سابقه ثبت‬ ‫و سند دارد‪ ،‬به اداره اموزش و پرورش نجف اباد واگذار گردیده است)‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1328964‬م الف‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -1234‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد‬ ‫عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته‬ ‫جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار و محلی)‬ ‫بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ 169‬اصلی اراضی صدر اباد‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب خانه مسکونی از پالک ‪ 151‬فرعی از ‪ 169‬اصلی فوق به مساحت ‪ 156‬متر مربع‬ ‫ابتیاعی خانم کبرا (عطیه) جعفری از محل مالکیت رسمی قربان محمد اصغری برابر رای شماره ‪-0638‬‬ ‫‪ 1401‬مورخه ‪ - 1401/03/02‬کالسه ‪1399 - 0494‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه‬ ‫اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل‬ ‫تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31 :‬اکبر اقبالی‪ -‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک منطقه یک بجنورد ‪/1327831‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ - 9 -1236‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و‬ ‫بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی‬ ‫متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور‬ ‫اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی‬ ‫مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت‬ ‫انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۱۱۱۴‬مورخ ‪ 1401/02/05‬الهه غیوری فرزند محسن بشماره شناسنامه‬ ‫‪ ۵۶۹۹‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۷۳۹۸۳۲۴‬در سه دانگ یک قطعه زمین و بنای احداثی بر‬ ‫روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 155/40‬مترمربع‪.‬‬ ‫خریداری طی سند رسمی‬ ‫‪ -۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۱۱۱۵‬مورخ ‪ 1401/02/05‬حسین غیوری فرزند محسن بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۱۲۷۱۲۱۶۴۲۶‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۷۱۲۱۶۴۲۶‬در سه دانگ یک قطعه زمین‬ ‫و بنای احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 155/40‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31 :‬رییس منطقه ثبت اسناد و‬ ‫امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1329384‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ - 9 -1238‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و‬ ‫بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی‬ ‫متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور‬ ‫اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت‬ ‫منطقه پیش بینی شده است‪ .‬بر اثر این کاهش تراز‪،‬‬ ‫انتظــار م ـی رود از وســعت دریای خزر کاســته شــود‬ ‫و ایــن موضــوع در صــورت تحقق بر ســواحل ایران‬ ‫به خصوصجنوبشرقیخزر تاثیر قابل مالحظه ای‬ ‫خواهد گذاشت‪ .‬بنی هاشــمی ادامه داد‪ :‬الزم است‬ ‫مطالعات جامعی برای ارزیابی اثرات کاهش سطح‬ ‫اببر مناطقساحلی‪،‬محدودهحریمومستحدثات‬ ‫یهــای حــال و اینده انجام‬ ‫یهــا و بهره بردار ‬ ‫و کاربر ‬ ‫شود تا بتواند راهکارها و امادگی الزم را برای تدوین‬ ‫برنامه هایمدیریتیواقدام هایاجراییفراهمکند‪.‬‬ ‫در این باره حمایت از پژوهش های کاربردی و مراکز‬ ‫تحقیقاتی و تخصصی با هدف ایجاد ظرفیت های‬ ‫یهــا و‬ ‫علمــی و پژوهشــی‪ ،‬می توانــد در برنامه ریز ‬ ‫مدیریتشرایطاتیموثر باشد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۳۸‬سانتی‏متری سطح اب دریای‬ ‫خزر در سه سال گذشته‬ ‫وی افــزود‪ :‬ارزیابــی تغییرات ســطح اب دریای‬ ‫خزر به ویژه در سه سال اخیر‪ ،‬با تایید روند کاهشی‬ ‫سطح اب‪ ،‬حاکی از شدت یافتن میزان افت سطح‬ ‫اب دریا است‪ .‬این کاهش نیز با افزایش دما و به تبع‬ ‫ان افزایــش میــزان تبخیــر و در بازه هایی با کاهش‬ ‫میزان بارش و حجم اب رودخانه های مهم همراه‬ ‫بوده و درمجموع‪ ،‬تاثیر این عوامل منجر به کاهش‬ ‫بیــش از ‪ ۳۸‬ســانتی‏متری ســطح اب خــزر از ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬تاکنونشده کهبهطور متوسط‪ ۱۳‬سانتی‏متر‬ ‫در سال بوده است‪.‬‬ ‫مدیر مرکز ملیمطالعاتو تغییراتدریایخزر‬ ‫گفت‪ :‬بررسی رفتار نوسانی اب دریای خزر به ویژه‬ ‫در ســال های اخیــر و پیش بینی هــای کوتاه مدت و‬ ‫بلندمدت‪ ،‬نشان از شدت یافتن روند کاهش سطح‬ ‫اب این دریا دارد‪.‬‬ ‫بنی هاشمی ادامه داد‪ :‬دما یکی از عوامل مهم‬ ‫اقلیمی است که تاثیر مستقیمی بر میزان تبخیر و‬ ‫هدررفــت اب از ســطح دریــا دارد‪ .‬تبخیر از ســطح‬ ‫مولفه خروجی اثرگذار‬ ‫دریا‪ ،‬مهم ‏ترین و اصلی ترین ‏‏‬ ‫بــر بیــان ابــی دریــای خــزر اســت‪ .‬افزایــش میزان‬ ‫دمای هوا و تاثیر ان بر مقدار تبخیر از ســطح دریا‬ ‫به طور موثری بر کاهش ســطح اب دریا تاثیرگذار‬ ‫است‪.‬ویافزود‪:‬پیش بینیرفتار نوسانیخزر نیز به‬ ‫استنادپیش یابیو رویکردتغییر مولفه هایاقلیمی‬ ‫منطقه با تایید افزایش دما و افزایش میزان تبخیر‬ ‫متاثر از ان‪ ،‬ادامه روند کاهشــی ســطح اب دریای‬ ‫خزر راتاییدمی کند‪.‬همچنان کهدر اثر افزایشدما‪،‬‬ ‫افزایــش ســطح اب دریاها و اقیانوس ها مشــاهده‬ ‫یشــود‪ ،‬در رویــه ای معکــوس در‬ ‫و پیش بینــی م ‬ ‫حوضه هایبسته ایمانندخزر انتظار کاهشسطح‬ ‫اب ناشی از افزایش تبخیر مورد انتظار است‪ .‬اگرچه‬ ‫تغییرات نزوالت جوی و یا افزایش بارش می تواند‬ ‫دراین بینتاثیرگذار باشد‪،‬اماافزایشدمادر مقایسه‬ ‫با میزان نزوالت جوی و ابدهی رودخانه ای نقشی‬ ‫موثرتر و غالبی دارد‪.‬‬ ‫اقدامات با کشورهای همسایه برای‬ ‫مدیریت سطح اب دریای خزر‬ ‫مدیــر مرکز ملی مطالعات و تحقیقــات دریای‬ ‫خــزر گفــت‪ :‬در مقوله همکاری کشــورها‪ ،‬با توجه‬ ‫ بــه ســابق ‏ه افزایــش ســطح اب دریــا در دهه هــای‬ ‫‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬شمســی بــه میــزان ‪ ۲/۵‬متر و تبعات این‬ ‫مسئله بر کشورهای ساحلی خزر و از سویی دیگر‬ ‫اهمیتمطالعهو نظارتبر شرایطاب وهواشناسی‬ ‫دریــای خــزر که به علت دامنــ ‏ه فعالیت جهانی و‬ ‫فرامرزی فرایندهای جوی و هیدرولوژیکی مستلزم‬ ‫ایجاد و توســع ‏ه همکاری های کشــورهای ساحلی‬ ‫این دریا اســت‪ ،‬از ســال ‪ ۱۳۷۴‬همکاری هایی بین‬ ‫‪ ۵‬کشور ساحلی دریای خزر شامل ایران‪ ،‬جمهوری‬ ‫اذربایجان‪ ،‬روسیه‪ ،‬قزاقستان و ترکمنستان در قالب‬ ‫کمیته ای با عنوان «کمیته هماهنگی اب شناســی ‪-‬‬ ‫هواشناســی دریــای خــزر» (‪ )CASPCOM‬اغــاز و‬ ‫پس از ‪ ۲۰‬سال پیگیری و نشست ساالنه‪ ،‬درنهایت‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۴‬به شکل قانون به تصویب مجالس‬ ‫کشورهایعضورسید‪.‬‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی‬ ‫مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت‬ ‫انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۰۹۷۰‬مورخ ‪ 1401/01/30‬سیدابوالفضل حسینی هرندی فرزند سید‬ ‫اصغر بشماره شناسنامه ‪ ۵۴۷‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۹۳۰۴۲۷۱۴‬در یک و نیم دانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 638/05‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‬ ‫‪ -۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۰۹۶۹‬مورخ ‪ 1401/01/30‬فتح اله فروتن فرزند حسن بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۱‬صادره از نائین بشماره ملی ‪ ۱۲۴۹۶۶۹۷۲۳‬در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 638/05‬متر مربع‪.‬‬ ‫خریداری طی سند رسمی‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۰۹۷۴‬مورخ ‪ 1401/01/30‬مریم سربلوک زاده هرندی فرزند محمد‬ ‫باقر بشماره شناسنامه ‪ ۱۴‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۵۶۷۲۹۱۷‬در یک و نیم دانگ یکباب ساختمان‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت ‪638/05‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31 :‬رییس منطقه ثبت اسناد و‬ ‫امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی ‪/1328921‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9 -1241‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و‬ ‫بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی‬ ‫متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور‬ ‫اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی‬ ‫مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت‬ ‫انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۲۶۰۹‬مورخ ‪ 1401/03/09‬افسانه رستمی جوانمردی فرزند منوچهر‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۲۲۹۹‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۷۰۶۸۹۸۷‬در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫مسکونی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱۰۳۹۳‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 232/14‬متر مربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/31 :‬رییس منطقه ثبت اسناد و‬ ‫امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1330042‬م الف‬ ‫اگهی اخطار ماده ‪۹۹۰۵۰۵6- ۱۰۱‬‬ ‫‪ -9 -1243‬شماره پرونده‪ 139904002003004875/1 :‬شماره بایگانی پرونده‪ 9905056 :‬شماره اگهی‬ ‫ابالغیه‪ 140103802002000016 :‬تاریخ صدور‪ 1401/02/26 :‬بدینوسیله به مهین دهقانی نام پدر‪ :‬عباس‬ ‫تاریخ تولد‪ 1334/05/23 :‬شماره ملی‪ ۱۱۱۱۳۴۳۳۵۷ :‬شماره شناسنامه‪ ۱۴ :‬به ادرس متن سند ازدواج‬ ‫(اصفهان شهرک عباسپور بن بست چهارم پالک ‪ )۲۷‬که ابالغ میسر نگردید و ادرس اعالمی(اصفهان‬ ‫اتوبان ذوب اهن بلوار کشاورز بلوار شفق شهرک عباسپور کوچه چهارم) شناسایی نگردید ابالغ می گردد‪ :‬در‬ ‫خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق‪ ،‬به موجب گزارش مورخ ‪ 1400/11/23‬کارشناس رسمی دادگستری به‬ ‫شرح تصویر پیوست‪ ،‬خودرو به شماره انتظامی ‪ ۵۴۸-۱۳‬ت ‪ ۴۸‬متعلق به اقای جمال وکیلیان در قبال طلب‬ ‫خانم فرزانه کرمانی اصفهانی و ‪ 0/05‬اجرائی متعلقه بازداشت گردیده است به مبلغ ‪ 750/۰۰۰/000 -‬ریال‬ ‫معادل هفتاد و پنج میلیون تومان ارزیابی گردیده است‪ .‬لذا برابر ماده ‪ ۱۰۱‬ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‪،‬‬ ‫بدینوسیله به شما اخطار می شود که پس از رویت این اخطار چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض‬ ‫می باشید ظرف مدت ‪ ۵‬روز اعتراض کتبی خود را به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناسان تجدید نظر‬ ‫جهت تجدید ارزیابی به مبلغ دوازده میلیون ریال طی ((فیش واریزی به شماره حساب ‪۰۱۰۲۷۲۳۴۱۱۰۰۵‬‬ ‫کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا شماره حساب ‪ ۰۱۰۹۰۱۶۷۰۶۰۰۵‬شماره حساب مرکز کارشناسان‬ ‫رسمی دادگستری)) اقدام و تصویر اصل فیش واریزی را منضم به کپی فیش به دفتر این اجرا تسلیم نمایید‬ ‫در غیر این صورت پرونده با مسئولیت نامبرده راکد میماند و مسولیت پرداخت نیم عشر اجرایی برعهده‬ ‫نامبرده میباشد‪ .‬ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد مقرر یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر‬ ‫باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و اقدام بعدی مزایده خواهد بود‪ .‬این اگهی فقط یک نوبت در روزنامه رویداد‬ ‫امروز چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد‪ .‬ضمنا مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب‬ ‫کاربری اقدام نماید‪ .‬اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان ‪/1330083‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت خودرو خودرو سواری – هاچ بک سیستم سایپا تیپ‬ ‫‪ QUIK R‬به رنگ سفیدمشکی‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران‬ ‫‪ 214 -86‬د ‪ 22‬به شماره موتور ‪ M159278348‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAPX212AAM1059038‬مدل ‪ 1400‬به نام فاطر زیاری فرزند‬ ‫محمدحسن شماره شناسنامه و کدملی ‪ 4560124108‬صادره از‬ ‫سمنان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫بهره برداری از پروژه‬ ‫انتقال اب به شهر پیشین‬ ‫تا پایان خرداد ماه‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب اســتان سیستان و‬ ‫بلوچســتان گفت‪ :‬پروژه انتقال اب از دشت گورشون به‬ ‫شــهر پیشــین برای رفع کمبود اب شــرب ‪ ۱۶‬هزار نفر تا‬ ‫پایان خرداد ماه به بهره برداری می رسد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی شــرکت اب و فاضالب اســتان؛ علیرضا قاسمی‬ ‫ک روزه به جنوب استان که به همراه نماینده‬ ‫در سفر ی ‬ ‫مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسالمی صورت گرفت‪،‬‬ ‫با حضور میدانی در راسک از پروژه های در دست اجرای‬ ‫این شهرستان بازدید و اخرین وضعیت ان را بررسی کرد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابفایاستاندر جریاننخستینبازدید‬ ‫یوم جاری خود از پروژه انتقال اب از دشــت گورشــون به‬ ‫شــهر پیشــین گفت‪ :‬با بهره برداری از این پروژه تا پایان‬ ‫خردادماه‪،‬مشکل کمبودابشرب‪ ۱۶‬هزار نفر از ساکنین‬ ‫منطقه رفع می شود‪ .‬وی با اشاره به مشخصات فنی این‬ ‫پروژه افزود‪ :‬در راستای اجرای این طرح‪ ،‬حفر و تجهیز دو‬ ‫حلقه چاه‪ ۷،‬کیلومتر خط انتقال‪ ،‬هزار متر خط انتقال‬ ‫برق و احداث‪ ۲‬اتاقک سرچاهی انجام می شود‪.‬‬ ‫عملیات گازرسانی به‬ ‫‪ ۴‬روستای شمال غربی‬ ‫سرخه اغاز شد‬ ‫همزمــان با فراســیدن دهه کرامت و در راســتای‬ ‫توســعه زیرســاخت و ایجــاد رونــق اقتصــادی در‬ ‫منطقه‪ ،‬کلنگ اغاز عملیات اجرایی پروژه گازرسانی‬ ‫بــه ‪ ۴‬روســتای ایــج‪ ،‬جویــن‪ ،‬امامــزاده عبدالــه و‬ ‫امامــزاده زیــد از توابــع شهرســتان ســرخه بــا حضور‬ ‫عبــاس گلــرو نماینــده مــردم ســمنان‪ ،‬مهدیشــهر و‬ ‫ســرخه در مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬ســیدمحمدرضا‬ ‫هاشــمی اســتاندار ســمنان و جمعــی از مســئولین‬ ‫اســتانی و شهرســتانی به زمین زده شــد‪ .‬ســیدجواد‬ ‫حقیقت حســینی مدیرعامل این شــرکت در حاشیه‬ ‫ایــن مراســم توجــه به روســتاها و بســط و گســترش‬ ‫خدمــات و امکانــات دولــت بــه انهــا را برامــده از‬ ‫بینش عدالت محور نظام اسالمی دانست و گفت‪:‬‬ ‫گازرســانی به روستاها از مهمترین مصادیق توسعه‬ ‫عدالت اجتماعی است‪ .‬حقیقت حسینی با اشاره به‬ ‫اهمیــت باالی این پروژه‪ ،‬گفت‪ :‬از لحاظ اعتباری و‬ ‫اجرایــی ایــن پروژه اهمیت بســیار باالیی دارد و به‬ ‫دلیــل صعب العبــور بودن منطقــه از طرح های مهم‬ ‫شرکت گاز استان سمنان تلقی می گردد؛ پیش بینی‬ ‫مــی شــود به یــاری خدا تــا ماه هــای ابتدایی ســال‬ ‫اینــده مراحــل گازرســانی به اتمــام برســد و کارکنان‬ ‫شــرکت گاز تــاش خواهنــد کرد تا امر گازرســانی به‬ ‫این منطقه کوهستانی در کوتاه ترین زمان اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -931‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۰۱۸۲‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم حسین رزمی فرزند علیرضا بشماره شناسنامه‬ ‫‪ ۹۰۵‬صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب به مساحت ‪ ۲۵۰‬مترمربع از پالک ‪ ۴۶۸‬فرعی از‬ ‫‪ ۱۵۹‬اصلی واقع در بخش دو کاشمر به ادرس اراضی بحراباد خریداری از مالک رسمی اقای‪/‬‬ ‫خانم مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/16 :‬احمد جهانگیر‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر ‪/557‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -960‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۰۴۶۶‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم علی لشکری نقابی فرزند حسین بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۳۵‬صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ ۱۵۹‬مترمربع از پالک‬ ‫‪۱۰‬و‪ ۱۱‬فرعی از ‪ ۲۵۵۸‬اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به ادرس خیابان امام خمینی ‪۶‬‬ ‫پالک ‪ ۲۷‬خریداری از مالک رسمی اقای‪/‬خانم فاطمه صغری پورمحمد محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/16 :‬احمد جهانگیر‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر ‪/565‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز و کارت سوخت خودرو سواری ‪ -‬هاچ بک سیستم رنو تیپ‬ ‫‪ SANDERO-STEPWAY-AT‬به رنگ سفید‪ -‬روغنی به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 472 -74‬ب ‪ 48‬به شماره موتور ‪K4MC697W043118‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAPBSRBYNL1119791‬مدل ‪ 1398‬به نام راضیه‬ ‫صفارزاده نصری به کدملی ‪ 3673472100‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫گواهی موقت پایان تحصیالت اینجانب مهدی شیخ فرزند‪:‬‬ ‫اسحاق صادره‪ :‬زاهدان به کد ملی‪ 3621144218 :‬در مقطع‪:‬‬ ‫کارشناسی ناپیوسته رشته تحصیلی‪ :‬مدیریت دولتی از موسسه‬ ‫اموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی هاتف مفقود و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ماه ‪ 06 / 1401‬جون ‪ 06 / 2022‬ذوالقعده‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1363‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪:‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سرپرســت دفتــر امــور توان بخشــی روزانــه و تــوان پزشــکی ســازمان بهزیســتی کشــور افزایــش‬ ‫‪ ۳۸‬درصــدی اعتبــارات تامیــن تجهیــزات توان بخشــی و بهداشــتی را پیش بینــی کــرد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما؛ رامین رضایی با بیان اینکه مجموع اعتبار تجهیزات توان بخشی در سال‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بارها گفته شــده که فضای مجازی همچون‬ ‫چاقــوی دو لب ـه ای اســت کــه مصرف کننــده‬ ‫تعیین می کند که از کدام ســوی ان استفاده‬ ‫کنــد‪ .‬برخــی مواقع همین فضای مجازی که‬ ‫بــرای برخــی اســیب های اعتیــاداوری دارد‬ ‫بــرای بخشــی دیگــر نتایــج مثبتــی در پــی‬ ‫یتــوان بــی حدومرز با‬ ‫دارد‪ .‬فضایــی کــه م ‬ ‫رعایــت قوانین به امن ترین شــکل ممکن از‬ ‫ان بهره برد‪ .‬استارت اپ های موبایل محور‪،‬‬ ‫اپلیکیش ـن ها و برنام ههــای زیــادی وجــود‬ ‫دارند که در این بستر مجازی ایجاد اشتغال‬ ‫کرده اند و توانسته اند تعداد زیادی از افراد‬ ‫را مشغول به کار کنند‪ .‬یکی از این فضاهای‬ ‫موفق در ایجاد اشــتغال اسنپ بوده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر گروه اسنپ‪ ،‬بزرگ ترین سوپر‬ ‫اپلیکیشــن خاورمیانه به شــمار می اید که با‬ ‫بیش از ‪ 22‬سرویس روزانه میلیون ها ایرانی‬ ‫در صدهــا شــهر بــرای حمل ونقل‪ ،‬ســفارش‬ ‫غذا‪ ،‬خرید ســوپرمارکت‪ ،‬مشــاوره پزشــکی‪،‬‬ ‫رزرو ســفر و بســیاری خدمــات دیگــر از ان‬ ‫اســتفاده می کنند‪ .‬شــاید تا پیش ازاین تصور‬ ‫یشــد کــه اســنپ تنهــا در ایجــاد اشــتغال‬ ‫م ‬ ‫بــرای صاحبــان خــودرو برنامــه داشــته‪ ،‬امــا‬ ‫واقعیــت فراتــر از این موضوع اســت‪ .‬بیش‬ ‫از ‪ 7‬میلیــارد کیلومتــر ســفر با اســنپ یکی از‬ ‫رکوردهایی بوده که مسئوالن این اپلیکیشن‬ ‫در گــزارش عملکــرد ســال گذشــته خــود‬ ‫ارائــه کرده انــد‪ .‬اســنپ با ســامانه هوشــمند‬ ‫حمل ونقــل بــه بخشــی از زندگــی شــهری‬ ‫مــردم ایــران گر هخــورده اســت‪ .‬ســوپر اپ‬ ‫«اســنپ» یک شــهر فرضی اســت که تمامی‬ ‫خدمــات گروه اســنپ را ب هصــورت یکپارچه‬ ‫در خــود جــای داده و هــدف از تجمیع این‬ ‫خدمات ایجاد یک تجربه کاربری یکتاست‬ ‫و تــاش شــده از طریــق اپلیکیشــنی جامع‪،‬‬ ‫طیف وســیعی از نیازهای روزمــره کاربران را‬ ‫به شــکلی اســان‪ ،‬ســریع و به صرفه برطرف‬ ‫کند‪ .‬نباید فراموش کرد که در ابتدا مخالفت ‬ ‫فهــای‬ ‫و ســنگ اندازی هایی از ســوی طی ‬ ‫گوناگون و اصناف مرتبط با اپلیکیش ـن های‬ ‫خدمت رســان در بخــش حمل ونقل صورت‬ ‫گرفــت‪ .‬امــا پس از گذشــت زمان ایــن افراد‬ ‫نیــز همــراه و همســو بــا برنام ههــای ب ـه روز‬ ‫شــدند‪ .‬اســنپ در سال گذشــته تالش کرده‬ ‫تــا نســبت بــه جامعــه و رخدادهــای ان‬ ‫مســئولیت پذیرتر باشد‪ .‬فعالیت های اسنپ‬ ‫پیرامون مسئولیت اجتماعی در سال ‪ 1400‬را‬ ‫سوپراپ اسنپ؛‬ ‫شهری به وسعت نیازها‬ ‫ســوپراپ اســنپ یک شــهر فرضی اســت که تمامی خدمات گروه‬ ‫اسنپ را به صورت یکپارچه در خود جای میدهد‪ .‬هدف از تجمیع‬ ‫این خدمات ایجاد یک تجربهی کاربری یکتاست و تالش میکنیم‪،‬‬ ‫از طریق اپلیکیشــنی جامــع‪ ،‬طیف وســیعی از نیازهای روزمرهی‬ ‫می توان به ‪ ۳‬دسـ ــته کلی نیکوکاری‪ ،‬اسنپ‬ ‫کالب‪ ،‬معافیت از کمیســیون کاربران راننده‬ ‫و تخفیف های ویژه تقسیم کرد‪ .‬شاید توجه‬ ‫بــه قشــر اســیب پذیر و ایجاد اشــتغال برای‬ ‫معلوالن دیگر رویکردی بوده که اســنپ در‬ ‫راســتای ان تالش کرده است‪ .‬کاربران راننده‬ ‫اســنپ طیف متنوعی از تمام اقشار جامعه‬ ‫را تشــکیل می دهند این در حالی اســت که‬ ‫افــراد دارای معلولیــت و بیماری های خاص‬ ‫نیز بخشــی از ناوگان بزرگ اســنپ هســتند‪.‬‬ ‫شــاید یکــی از مهم تریــن مولفه هایــی کــه‬ ‫یشــود افراد نســبت به یک برنامه‬ ‫باعث م ‬ ‫در فضای مجازی روی خوش نشــان دهند و‬ ‫با اطمینان بیشتری از ان استفاده کنند ایجاد‬ ‫اطمینان و دســترس پذیری باشــد‪ ،‬رویکردی‬ ‫که بر اســاس امار منتشر شده توسط اسنپ‬ ‫در این مجموعه رعایت شده است‪ .‬پرتکرار‬ ‫بــودن اســتفاده از خدمــات ایــن خانــواده‬ ‫به نوعی گواه این ادعا است‪ .‬اسنپ در سال‬ ‫‪ 1400‬رکورد بیش از ‪ 3/5‬میلیون ســفر روزانه‬ ‫را در کارنامــه خــود ثبت کــرد؛ یعنی به طور‬ ‫فصل اول سوپراپ؛ شهری به وسعت نیازها‬ ‫‪31‬‬ ‫کاربران را به شکلی اسان‪ ،‬سریع و بهصرفه برطرف کنیم‪ .‬سوپراپ‬ ‫اسنپ در سال ‪ 1400‬میزبان ‪ 22‬ســرویس مختلف بود و از این بین‬ ‫‪ ۳‬سرویس در همین سال متولد شدند‪.‬‬ ‫گفتگـو!‬ ‫دفعاتی که کاربران اسنپ‬ ‫را در سال گذشته باز کردهاند‬ ‫‪٪ 86‬‬ ‫اموزش‬ ‫‪2,740,779,487‬‬ ‫‪٪2‬‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫‪74,246,421‬‬ ‫تقریبی در هر ثانیه بیش از ‪ ۳7‬سـ ــفر‪ .‬این‬ ‫امــار نشــان می دهــد مــردم برخــاف تصــور‬ ‫در صــورت وجــود زیرســاخت های الزم‪ ،‬از‬ ‫سرویس هاینوینبه خوبیاستفادهمی کنند‪.‬‬ ‫امــا اســنپ باکــس یکــی دیگــر از خدمــات‬ ‫مورد اســتقبال مخاطبان است‪ .‬اسنپ باکس‬ ‫خدمات متنوعی را برای کاربران فراهم کرده‬ ‫تا با اسودگی خاطر نیازمندی های حمل ونقل‬ ‫خود را براورده کنند‪ .‬جابه جایی در شهرهای‬ ‫بزرگ و پرترافیک گاهی زمان بر است و افراد‬ ‫‪61‬‬ ‫‪۳68,141,112‬‬ ‫‪٪۶‬‬ ‫‪٪۶‬‬ ‫‪٪۳.۷‬‬ ‫متوســط دفعاتی که کاربران اپلیکیشن را روزانه باز میکنند‬ ‫‪ 10‬میلیون بار‬ ‫در روز‬ ‫در روز‬ ‫متوسط باز کردن اپ ایاواس‬ ‫کوچجلوه ای‬ ‫از یکمیراثناملموس‬ ‫حسن روانشید‬ ‫روزنامه نگارپیشکسوت‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اوایــل بهــار هرســال اغــاز کــوچ عشــایر از مناطــق قشــاقی بــه‬ ‫ییالقــی در اســتان های کهگیلویــه و بویراحمــد اســت کــه مهمتر یــن‬ ‫مناطق این ییالق را می توان چهارمحال و بختیاری دانســت تا پس‬ ‫‪٪۳۲‬‬ ‫‪ 1‬و نیم میلیون بار‬ ‫در روز‬ ‫متوسط باز کردن اپ اندروید‬ ‫متوسط باز کردن وب اپلیکیشن‬ ‫از اتمام فصل تابستان یعنی اواخر شهریور و اوایل مهرماه که اغاز‬ ‫پاییــز اســت عشــایر عازم اســتان خوزســتان شــوند‪ .‬ایــن روزها زمان‬ ‫ورود به مناطق سرســبز و سردســیر با گذر از ســختی های بســیار راه‬ ‫اســت تــا عشــایر را ناچار کنــد به منظور تامین علوفــه دام های خود‬ ‫پیــاده و ســواره کــوه و کتل‪ ،‬رودخانه ها و گردنه ها را ســپری نمایند‬ ‫و پ ـس ازان مجبــور بــه کــوچ اجبــاری مجدد شــوند تــا قبــل از اینکه‬ ‫ســرمای ســخت منطقــه محاصره شــان کنــد به دش ـت های گــرم وارد‬ ‫شده و چادرها و باروبنه یا همان اسباب و اثاثیه زندگی خود را به‬ ‫قشــاق برســانند‪ .‬اگرچه امــروز جمعیت قابل مالحظه ای از عشــایر‬ ‫مختلــف بــه زندگــی یکجانشــینی و شــهری روی اورده به طوری کــه‬ ‫دیگــر روش هــای عشــایری خــود را در تامیــن لبنیــات‪ ،‬گوشــت و‬ ‫بافــت قالــی و گبــه کنار گذاشــته اند امــا هنوز هم این ســنت دیرینه‬ ‫کــه بــه روایتــی یــک صنعــت اقتصــادی اســت کم وبیش وجــود دارد‬ ‫درحالی کــه کوچروهــا کمتــر بــه روش هــای ســنتی جابه جا می شــوند‬ ‫کــه ایــن روزهــا می تــوان بــرای رفتن بــه ییالق و قشــاق با وســایل‬ ‫حمل ونقــل عمومــی در کمترین زمان ممکن جابجا شــد‪ .‬درحالی که‬ ‫فراخوان برگزاری مناقصه عمومی بصورت یک مرحله ای‬ ‫‪6,3۹8,250,000‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫‪٪۷‬‬ ‫معرفی محصول‬ ‫زمان سپری شده برای رصد شبکههای اجتماعی اسنپ‬ ‫‪#‬حس_خوب‬ ‫اجتماعــی ‪ 26۳‬اقدام مثبت کاربران رانندهی خود را‬ ‫شناســایی و از این رانندهها تقدیر کرده است‪.‬‬ ‫مدت اجرا‬ ‫(ماه)‬ ‫‪2‬‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫‪320,000,000‬‬ ‫صالحیت های مورد نیاز‬ ‫تمام تولید کنندگان مجاز‬ ‫‪32‬‬ ‫گزارش سال ‪1400‬‬ ‫مسابقهای‬ ‫‪۵,۴۰۰‬‬ ‫‪۲۶۳‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪۲۱۸,۵۸۸,۶۶۹‬‬ ‫‪ ۲۲‬اسفند‬ ‫ساعت‬ ‫متوسط مسافت‬ ‫متوسط زمان قبول‬ ‫متوسط زمان هر‬ ‫هر سفر‬ ‫درخواست سفر‬ ‫سفر در اسنپ‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪۴۲‬‬ ‫‪۹۵۸‬‬ ‫کیلومتر‬ ‫ثانیه‬ ‫ثانیه‬ ‫کاربران چند کیلومتر با اسنپ سفر داشتند‬ ‫‪۷,۴۰۶,۶۸۸,۵۳۳‬‬ ‫‪۱,۲۲۸‬‬ ‫معادل ‪ ۱,۲۲۸‬بار‬ ‫طی کردن مرزهای‬ ‫خاکی ایران‬ ‫مورد قدردانی‬ ‫تغییر اقلیم مستقیم و غیرمستقیم گونه های گیاهی و جانوری را تهدید می کند و بررسی ها‬ ‫نشانمی دهد کم وزیادشدندمابر جنسیتنوزاداندوزیستانمانندالک پشت هاو کروکدیل ها‬ ‫تاثیر می گذارد و تناسب جنس نر و ماده را به هم می زند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بر اساس اعالم اتحادیه‬ ‫بین دولتی اب وهوا و اتحادیه جهانی حفاظت از محیط زیست‪ ،‬دما تا سال‪ ۲۱۰۰‬بین‪ 1/4‬تا‪7/5‬‬ ‫درجه افزایش می یابد که با این حساب نه تنها زاداوری گونه های جانوری تحت تاثیر شدید این‬ ‫تغییر دماقرار می گیردبلکه گلدهی گیاهانهمدچار اختاللمی شود‪،‬ماهمیشهدر فروردین ماه‬ ‫شاهد گلدهی گیاهان بوده ایم اما چند سالی است که در اسفندماه و از ان طرف اردیبهشت ماه‬ ‫برخیگیاهانگلمی دهندکهاینتغییر زمان‪،‬تکثیر وحتیمیوهدهیانهارادچار اختاللمی کند‪.‬‬ ‫بر اساساخریناعالمامار اتحادیهجهانیحفاظتاز طبیعت(‪)IUCN‬در سال‪ ۲۰۲۲‬گونه های‬ ‫مهره دار به جز ماهیان و کوس ـه ها‪ ۱۵،‬پســتاندار‪ ۳۵،‬پرنده‪ ۱۵،‬خزنده و‪ ۵‬دوزیســت در معرض‬ ‫تهدید (بحرانی‪ ،‬در معرض خطر‪ ،‬اسیب پذیر) قرار دارند‪.‬یکی دیگر از پیامدهای تغییر دما بروز‬ ‫توفان های گردوغباریاست کهروزبه روز در حالافزایشاست‪،‬مثالاگر اکنونسالیسهیاچهار بار‬ ‫شاهدتوفان هایشدیدگردوغباریهستیمدر ایندهدفعاتانبیشتر خواهدشدکهاینخودتاثیر‬ ‫بدیبر طبیعتوزیستمنداناندارد‪،‬در واقعهرچقدر دماافزایشیابدگونه هایجانوریمناطق‬ ‫معتدلمجبورمی شوندبهمناطقمرتفع تریمهاجرتکنندکهاینمسئلهدرطوالنی مدتموجب‬ ‫می شودیک گونهدر منطقه ایمنقرضودر منطقهدیگریدیدهشود‪،‬البتهاینامکانبرایگیاهان‬ ‫وجودنداردبنابرایندر طوالنی مدتگیاهیدر یکمنطقهاز بینمی رود‪.‬در اینراستامقامعلمی‬ ‫کنوانسیونتجارتبین المللیگونه هایدرمعرضخطرانقراض(سایتیس)وکارشناسدفترحفاظت‬ ‫ومدیریتحیات وحشسازمانحفاظتمحیط زیستبااشارهبهاینکهتغییراقلیمتاثیرسوءزیادی‬ ‫بر تنوعزیستیخواهدداشت‪،‬بر لزومتهیهیکبرنامهمنسجمبرایحفاظتاز گونه هایگیاهیو‬ ‫جانوریبه ویژهگونه هایدر معرضخطر تاکیدکرد‪.‬‬ ‫معموال بیــن ‪ ۲۰‬روز تا دو‬ ‫تکــرار شــود‪ .‬کــوچ بهــاره و پاییزه عشــایر‬ ‫ً‬ ‫مــاه بــه طــول می انجامد‪ .‬ایــن مدت زمان طوالنی‪ ،‬خســتگی زیادی‬ ‫را در روح و جســم ان هــا بــر جای می گــذارد و خطرات زیادی را به‬ ‫جــان می خرنــد‪ .‬هیچ کــس نیــز به انــدازه خــود ان هــا از ســختی های‬ ‫کــوچ و گــذر از ایــل راه هــای ســخت و صعب العبور خبر نــدارد؛ اما‬ ‫بــرای خــود عشــایر کــه کوچــه بهــاره را بــا مشــقت ها و ســختی های‬ ‫فراوان طی می کنند شــیرین و دلنشــین اســت زیرا بازگشت به دامان‬ ‫طبیعــت و مراتــع و ازســرگیری زندگــی چادرنشــینی در مکانــی دیگر‬ ‫بــر میــل و رغبــت ان هــا به منظــور برگشــت بــه مناطــق سردســیر یــا‬ ‫گرمســیر می افزایــد‪ .‬بــه همین خاطر اســت کــه ازلحاظ تــرک ییالق‬ ‫بــا احساســی نوســتالژیک بــرای بازگشــت دوبــاره لحظه شــماری‬ ‫می کننــد‪ .‬بچه هــای عشــایر نیــز از ایــن کــوچ اجبــاری امــا دلنــواز‬ ‫شــادمان اند و گاهــی ناراحــت کــه خوشحالی شــان بــه علــت رفتــن‬ ‫اســت و شادمانی شــان در زمــان بازگشــت کــه هــردو تازگــی دارد و‬ ‫البتــه اتفاقــات نــادری هــم در طــول ایــن رفت وبرگش ـت ها و حتــی‬ ‫در کنــار چشمه ســارها و عمــق دره هــا می افتــد و ان بــه دنیا اوردن‬ ‫طفــل توســط زنــان ایلیاتــی اســت کــه تازگــی نــدارد زیرا عشــایر یاد‬ ‫گرفته انــد مردمانــی بــرای روزهای ســخت باشــند و در ضمن ســفر‬ ‫شــیر حاصل از دا م ها را به انواع لبنیات تبدیل و گوشــت ا ن ها را‬ ‫بــرای زمســتان قورمــه کنند که ایــن همان متکی بودن بــه اقتصاد‬ ‫درو ن ســازمانی اســت‪ .‬خوشــبختانه هنــوز تنهــا نســخه از فیلــم‬ ‫بلنــد و سیا ه وســفید «کــوچ» کــه میراثــی به جامانده از دهه ‪1300‬‬ ‫می باشــد و توســط یــک خبرنــگار خارجی به طــور کامل از جریان‬ ‫کــوچ ییــاق و قشــاق ایــل بختیــاری بــا دوربیــن فیلمبــرداری‬ ‫بتامکــس هندلــی گرفته شــده در یکــی از هتل های چلگرد کوهرنگ‬ ‫در سرچشــمه زاینــده رود موجــود اســت کــه عالقه منــدان می توانند‬ ‫در زمان اقامت در این هتل به تماشــای ان بنشــینند و اگر ســازمان‬ ‫ســینمایی کشــور و وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫همــت کننــد می شــود نســخه ای از این تنها اثر مســتند و ارزشــمند و‬ ‫بی بدیــل را در فســتیوال های فیلــم جهانــی شــرکت داد تــا کــوچ اگر‬ ‫بــه سرنوشــت دیگــر ســنت ها پیوســت میراثــی مســتند در ذهن ملل‬ ‫جهــان باقی بماند‪.‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات‬ ‫چاپ دوم‬ ‫قیمت اسناد مناقصه‬ ‫(ریال)‬ ‫مجموع ساعاتی که سال گذشته‪ ،‬کاربران در اسنپ گذراندهاند‬ ‫‪۳,۲۷۶,۶۵۵‬‬ ‫گروهــی دیگــر از ایــن قشــر فعــال اقتصــادی جامعــه روســتایی بــه‬ ‫دلیــل نداشــتن تمکــن مالی قادر بــه اســتفاده از حمل ونقل عمومی‬ ‫در کــوچ کردن هــا نیســتند و همچنــان بــه شــیوه های قدیــم و ضمن‬ ‫گــذر از مســیرهای ســنتی و ســخت کوچ یا همان ایــل راه ها‪ ،‬هزاران‬ ‫ســختی و مشــقت را بــه جان می خرند تــا بتوانند خود و خانواده را‬ ‫همــراه بــا دام هــا و چادرهــا و اثاثیه به مقصــد برســانند و بار دیگر‬ ‫تیرک هــای چوبــی را بر زمین سرســبز اســتوار و ســقف پارچه ای را بر‬ ‫روی ان ها بکشــند و مشــک ها را برای زدن دوغ و به دســت اوردن‬ ‫کــره و خامــه از ان پایــدار کننــد کــه ایــن عــده معــدود و محــدود‬ ‫همچنــان میــراث دار واقعی ســنت ها و اداب ورســوم عشــایرند تا با‬ ‫این شکل و شمایل کوچ کرده و جلوه های زیبایی از ان را به عنوان‬ ‫یــک ســنت و میــراث پایــدار بــه نمایــش بگذارنــد‪ .‬عشــایر مردمــان‬ ‫روزهــای ســخت هســتند که بــا کمتر یــن امکانات رفاهی‪ ،‬بهداشــتی‪،‬‬ ‫اموزشــی و خدماتی زندگی می کنند و مشــقت های زیادی را متحمل‬ ‫می شــوند و نمونــه بــارز و عینــی ان همیــن کــوچ کردن هــای مکــرر‬ ‫تحــت عنــوان ییــاق و قشــاق اســت کــه بایــد هر شــش مــاه یکبار‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید‪ ،‬بارگیری‪ ،‬حمل‪ ،‬باراندازی و تحویل لوله پلی اتیلن‬ ‫به سایزهای ‪ 200‬و ‪ 250‬میلیمتر و با مواد اولیه ‪PE100‬با فشارهای کاری ‪ 16‬بار جهت تامین اب مجتمع ‪ 7‬روستایی دیزج شهرستان نقده به شماره‬ ‫شرکت اب و فاضالب فراخوان ‪ 20010053۹00000۴3‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد‬ ‫استان اذربایجان غربی تا سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصه‬ ‫گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬ضمنا تمام اسناد مناقصه‬ ‫باید به مهر و امضای الکترونیکی (مطابق دستورالعمل ارائه شده در سامانه ستاد) پیشنهاد دهنده برسد و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد‬ ‫پذیرش نیست‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ‪ 1۴01/03/11‬می باشد‪.‬‬ ‫خرید‪ ،‬بارگیری‪ ،‬حمل‪،‬‬ ‫باراندازی و تحویل لوله‬ ‫پلی اتیلن به سایزهای‬ ‫‪ 200‬و ‪ 250‬میلیمتر و با‬ ‫مواد اولیه ‪ PE100‬با‬ ‫فشارهای کاری ‪ 16‬بار‬ ‫جهت تامین اب مجتمع ‪7‬‬ ‫روستایی دیزج شهرستان‬ ‫نقده‬ ‫‪٪۹‬‬ ‫‪٪۲۵‬‬ ‫اســنپ به واسطهی گزارشهای مردمی در شبکههای‬ ‫((اب امانت فرزندان ماست‪ ،‬امانتدار باشیم))‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫‪٪۵‬‬ ‫سایر موارد‬ ‫‪٪۴‬‬ ‫میانگین نرخ تعامل با کاربران در اینستاگرام اسنپ‬ ‫به راحتــی چشــم بــر روی چالش های پیش‬ ‫یهــای نوظهــور بســت‪ .‬در‬ ‫روی تکنولوژ ‬ ‫اینکــه چنیــن ســامانه هایی می تواننــد در‬ ‫اینده با توســعه شبکه خدمت رسانی خود‬ ‫چــاره ای بــرای حل معضل بــزرگ ترافیک و‬ ‫نشــهرها‬ ‫الودگــی هــوای ناشــی از ان در کال ‬ ‫باشــند تردیدی نیســت‪ .‬اما در کنار ان شاید‬ ‫حفظ برخی قابلیت های سیستم های سنتی‬ ‫حمل ونقــل بــرای جلوگیــری از مخاطــرات‬ ‫احتمالی الزم باشد‪.‬‬ ‫رکورد سفرهای اسنپ در یک روز‬ ‫‪٪ 12‬‬ ‫کمپینهای مارکتینگ‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫اولیه (ریال)‬ ‫نیــاز دارنــد ب هســرعت بــه نقط ـه ای از شــهر‬ ‫برســند؛ ایــن امکان بــا رفتن به ایکن اســنپ‬ ‫و انتخــاب گزینــه موتور پــس از تعیین مبدا‬ ‫و مقصــد امکان پذیــر اســت‪ .‬اســنپ باکــس‬ ‫فراتر از جابه جایی مســافر با موتور‪ ،‬تمام‬ ‫سرویس های متنوع ارسال بسته را نیز یکجا‬ ‫بــه کاربــران ارائــه می دهــد‪ .‬در مجمــوع‬ ‫شــاید بتــوان پیدایــش کس ـب وکارهای‬ ‫نویــن خدمت رســان را نقطــه عطفــی در‬ ‫شــروع کــوچ بهــره وری دانســت‪ .‬امــا نبایــد‬ ‫فصل ‪ 2‬اسنپ خودرو؛ پیشتاز در حملونقل‬ ‫مناسبتی‬ ‫علـی اسـدی | رویـداد امـروز‬ ‫تغییراقلیمجنسیتگونه های‬ ‫جانوریراتهدیدمی کند‬ ‫دسته بندی محتوای پستهای صفحه رسمی اسنپ در اینستاگرام‬ ‫‪ 250‬هزار بار‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫گذشته برای این موضوع ‪ ۳۹‬میلیارد تومان بوده که به طور کامل تخصیص پیدا کرد‪ ،‬بر افزایش‬ ‫‪ ۳۸‬درصدی این اعتبارات نسبت به اعتبارات سال گذشته البته مشروط به موافقت هیئت دولت‬ ‫تاکید کرد‪ .‬سرپرســت دفتر امور توان بخشــی روزانه و توان پزشــکی بهزیســتی کشور با اشاره به‬ ‫اینکه بخش عمده ای از این تجهیزات در خصوص وســایل کمک توان بخشــی است‪ ،‬به سرانه‬ ‫تامین ویلچر اشاره کرد و افزود‪ :‬سرانه ویلچر در سال گذشته حدود ‪ ۳‬میلیون تومان بود و برای‬ ‫تهیه ویلچر برای یک فرد دارای معلولیت باید ‪ ۳‬میلیون تومان پرداخت می شد‪ ،‬اما امسال نیز‬ ‫باتوجه به افزایش قیمت ها رقم ان تغییر خواهد کرد‪ .‬رضایی ادامه داد‪ :‬تهیه برخی از وسایل‬ ‫کمک توان بخشی که قیمت بیشتری نسبت به سایر تجهیزات دارند به تمایل خود فرد بستگی‬ ‫دارد؛ هزینه بخشی که مازاد نیاز های فرد و هزینه های اعتبارات است‪ ،‬باید توسط خود فرد یاد‬ ‫شده تامین شود‪.‬‬ ‫افزایش اعتبارات تهیه تجهیزات‬ ‫دولت‬ ‫ ‬ ‫توان بخشی مشروط به موافقت‬ ‫سفر به شهراسنپ‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان شـرکت اب و فاضالب اسـتان اذربایجـان غربی در نظـر دارد مناقصه عمومـی یک مرحلـه ای تامین اب اشـامیدنی روسـتای رازی‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫خـوی بـه شـماره (‪ )20010053۹00000۴2‬را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگـزار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬الزم اسـت مناقصه گران در صورت عـدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و‬ ‫دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 1۴01/03/16‬می باشد‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫تامین اب‬ ‫اشامیدنی‬ ‫روستای رازی‬ ‫خوی‬ ‫‪18/552/230/714‬‬ ‫مدت اجرا‬ ‫(ماه)‬ ‫‪8‬‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫‪928/000/000‬‬ ‫صالحیت های مورد‬ ‫نیاز‬ ‫رشته اب پایه ‪5‬‬ ‫و باالتر گواهینامه‬ ‫صالحیت ایمنی‬ ‫قیمت اسناد‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫محل تامین اعتبار‪ :‬از محل اعتبارات عمرانی بر اساس نوع تخصیص ابالغی از طرف سازمان برنامه و بودجه‬ ‫محل تامین اعتبار‪ :‬اعتبارات عمرانی (طبق نوع تخصیص اعتبار ارائه شده از سازمان برنامه و بودجه)‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ 13:00‬روز پنجشنبه تاریخ ‪1۴01/03/1۹‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ مناقصه ‪ :‬تا ساعت ‪ 13:00‬روز سه شنبه تاریخ ‪1۴01/03/31‬‬ ‫گشایش پاکات مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 11:00‬صبح روز چهارشنبه تاریخ ‪ 1۴01/0۴/01‬خواهد بود‪.‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫توجه‪ :‬الزم بذکر است پاکات مناقصه حاوی پاکات الف و ب و ج در مواعد مقرر‪ ،‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج گردیده و پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه)‬ ‫عالوه بر بارگذاری در سامانه مزبور بصورت فیزیکی نیز بایستی قبل از اخرین مهلت ارسال پیشنهاد ها پس از رویت دفتر قراردادها تحویل دبیرخانه گردد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬ادرس ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی ‪ 363‬شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن‬ ‫‪0۴۴31۹۴537۴‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪021-۴1۹3۴ :‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول ‪ 1۴01/03/11 :‬تاریخ نشر اگهی نوبت دوم ‪1۴01/03/16 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجانغربی ( سهامی خاص)‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 17:00‬روز پنجشنبه تاریخ ‪1۴01/03/1۹‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬صبح روز سه شنبه تاریخ ‪1۴01/03/31‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه (الف و ب و ج)‪ :‬ساعت ‪ 10:30‬صبح روز چهارشنبه تاریخ ‪1۴01/0۴/01‬‬ ‫ارجاع‬ ‫در فراینـد‬ ‫شـرکت‬ ‫‪862030‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫مناقصـه گـران مـی بایسـت عالوه بـر بارگزاری تضمین شـرکت در فراینـد ارجاع کار در سـامانه‪ ،‬پاکـت الف حاوی اصل تضمین م‬ ‫کار را بصـورت الک و مهـر شـده بصـورت فیزیکی قبل از اخرین مهلت ارسـال پیشـنهاد ها‪ ،‬پـس از رویت دفتـر قراردادها تحویل دبیرخانه شـرکت نمایند‪.‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه و ارائـه پاکتهای الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه خیابان ارتش چهارراه مخابرات صندوق پستی ‪ 363‬شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن ‪0۴۴31۹۴5371‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫مرکز تماس‪ 021-۴1۹3۴ :‬دفتر ثبت نام‪ 88۹6۹737 :‬و ‪851۹3768‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬پخش "ثبت نام ‪ /‬پروفایل تامین کننده ‪ /‬مناقصه گر" موجود است‪.‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول ‪ 1۴01/03/16 :‬تاریخ نشر اگهی نوبت دوم ‪1۴01/03/18 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجانغربی ( سهامی خاص)‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1412

روزنامه رویداد امروز 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه رویداد امروز 1411

روزنامه رویداد امروز 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه رویداد امروز 1401

روزنامه رویداد امروز 1401

شماره : 1401
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه رویداد امروز 1406

روزنامه رویداد امروز 1406

شماره : 1406
تاریخ : 1401/05/06
روزنامه رویداد امروز 1405

روزنامه رویداد امروز 1405

شماره : 1405
تاریخ : 1401/05/05
روزنامه رویداد امروز 1404

روزنامه رویداد امروز 1404

شماره : 1404
تاریخ : 1401/05/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!