روزنامه رویداد امروز شماره 1349 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1349

روزنامه رویداد امروز شماره 1349

روزنامه رویداد امروز شماره 1349

‫سرمقاله‬ ‫چالش حضور‬ ‫در دهک دهم‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ماه‪1401‬‬ ‫ثناروغنی‬ ‫‪ 18‬می ‪2022‬‬ ‫‪ 16‬شوال ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1349‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫یادداشت روز‬ ‫‪02‬‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫گلستان‬ ‫‪35‬‬ ‫ازاده پناهی‬ ‫رئیس سازمان خصوصی سازی از مشکل زیان ده ها خبر داد‬ ‫‪ 300‬شرکت دولتی در لیست واگذاری ها‬ ‫رویدا د گلستان‬ ‫حدود‪ ٣٠٠‬شرکت دولتی در لیست واگذاری ها قرار دارد که به دلیل زیان ده بودن بخشی از ان ها‪ ،‬امکان واگذاری فراهم نیست‬ ‫اقتصاد‬ ‫سیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪27‬‬ ‫‪ / 1401‬سا ل پنجم‬ ‫اردیبهشت ماه‬ ‫‪ /‬شماره ‪1348‬‬ ‫‪ / 1401‬سا ل پنجم‬ ‫رویاد دگلستان‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫شماره ‪35‬‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫خوراکی و صنعتی‬ ‫تن روغن‬ ‫‪ ۱۶‬هزار استان تولید میشود‬ ‫در‬ ‫‪ /‬شماره ‪1348‬‬ ‫‪6‬‬ ‫المت «عباسی»‬ ‫شهید مدافع س‬ ‫طرح‬ ‫اجرا میشود‬ ‫اطق حاشیهنشین‬ ‫در من‬ ‫لمللینفت‪ ،‬گاز و‬ ‫شمیننمایشگاهبینا‬ ‫پتروشیمیتهران‬ ‫بازدیداز بیستو ش‬ ‫نخستیناج‬ ‫جهتتوسعه گلستان‬ ‫شوراهایاسالمی‬ ‫السیه‬ ‫لستانبرگزار میشود‬ ‫استانهادر استان گ‬ ‫دهای کشتتوتون‬ ‫رعایتاستاندار‬ ‫‪ ۷۶‬درصد از حجم‬ ‫کاالی احتکاری‬ ‫بیش از ‪ ۱۲۱‬میلیارد‬ ‫کشف‬ ‫در گلستان‬ ‫ضرورتصادراتاست‬ ‫زمینه بیمه و مالیات‬ ‫کارفرمایان در‬ ‫دغدغه دارند‬ ‫لستان خالی است‬ ‫سدهای استان گ‬ ‫‪ ۷۶‬درصد از حجم‬ ‫سدهایاستانگلستان‬ ‫خالیاست‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫(سهامی خاص )‬ ‫دورمانده ها‬ ‫ورزش‬ ‫روایتیازدنیای‬ ‫کودکانفعال‬ ‫درفضایمجازی‬ ‫لباس فاخر و گران قیمت پوشیده؛ جلوی‬ ‫دوربین چرب زبانی می کند و با انواع‬ ‫ژست های عمدتا مصنوعی‪ ،‬کاال ها و‬ ‫خدمات یک شرکت تجاری را تبلیغ می کند‪.‬‬ ‫مادرش برایش صفحه اختصاصی در‬ ‫اینستاگرام راه اندازی کرده و حاال ده ها هزار‬ ‫دنبال کننده دارد و از این طریق کسب‬ ‫درامد می کند‪ .‬بالگری فعالیتی است که این‬ ‫روزها طرفداران زیادی پیداکرده است و‬ ‫افراد زیادی به دنبال این تجربه هستند‪.‬‬ ‫الیکمی گیرم‬ ‫پسهستم‬ ‫دورانبلوغصندوقتوسعهملی‬ ‫گــزارش‬ ‫جغرافیای اقای گلی لیگ‬ ‫بزرگ تر می شود‬ ‫رویدادایران ‪05‬‬ ‫کردستان‬ ‫مازندران‬ ‫مدیرعامل بانک ملی گفت‪ :‬صندوق توسعه ملی باید بگوید منابع کجا سرمایه‬ ‫گذاری گذاری شود نه اینکه به خود بانک ها سپرده شود چرا که کارکرد صندوق‬ ‫اینگونه نیست‪ .‬محمدرضا فرزین در همایش صندوق ثروت ملی و عدالت بین‬ ‫باتحریمهمزمانشد‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫(مناقصه عمومی و دو مرحله ای شماره ‪)53116851‬‬ ‫‪07‬‬ ‫جنگ خارجی ها برای‬ ‫کفش طال لیگ بیست و یکم‬ ‫طرح‪:‬رویداد امروز‬ ‫تعاملارگانهادر‬ ‫خدمات بستری‬ ‫رایگان شدن‬ ‫دجویان کمیتهامداد‬ ‫مد‬ ‫‪02‬‬ ‫اغلب اصالح طلبان این روزهای‬ ‫سیاست سکوت را در پیش گرفته اند‬ ‫معاونبیمهو خدماتسالمتبیمه‬ ‫سالمتاستانگلستان‪:‬‬ ‫اردیبهشت ماه‬ ‫استان گلستان‪:‬‬ ‫‪09200006369‬‬ ‫سه شنبه ‪27‬‬ ‫بیمه سالمت‬ ‫شــماره‬ ‫ـک خــود را‬ ‫خدمات سالمت‬ ‫تعییــن دهـ‬ ‫گلســتان بــا‬ ‫معاون بیمه و‬ ‫اســتاندار‬ ‫نــد‪ .‬اســتاندار‬ ‫دریافــت کن‬ ‫بههیچعنــوان‬ ‫بیــان اینکــه‬ ‫هــار داشــت‪:‬‬ ‫گلســتان اظ‬ ‫ــرغ‪ ،‬تخممــرغ‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫در تامیــن م‬ ‫ـدگان دام و طیــور‬ ‫تولیدکننـ‬ ‫موردنیــاز اســتان‬ ‫احداث کریدور‬ ‫کارخانجات مواد غذایی‬ ‫و روغــن‬ ‫موافقت‬ ‫نداریــم گفــت‪:‬‬ ‫و‬ ‫علیمحمد‬ ‫نســبت بــه‬ ‫کمبــودی‬ ‫جنوب انجام شد‬ ‫استان بهصورت‬ ‫می تواننــد‬ ‫زنگانه‬ ‫از ‪ ۱۶‬هزار تن‬ ‫نسخ پزشکی در‬ ‫ماهانــه بیش‬ ‫شمال‬ ‫ـردش ا قــدام کنند‬ ‫‪ 99.9‬درصد کل‬ ‫شــود‪ ،‬افزود‪ :‬یک‬ ‫ســرمایه در گـ‬ ‫کــی و صنعتــی‬ ‫رئیــس ســازمان‬ ‫صادر و پیچیده می‬ ‫در دریا فــت‬ ‫روغــن خورا‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫راه و شهرســازی و‬ ‫علیمحمــد زنگانه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫همــکاری الزم‬ ‫طرف قــرارداد بیمه‬ ‫معــاون وزیــر‬ ‫ـن اســتان تولید‬ ‫جابهجایی ‪۵۰۵‬‬ ‫و بــا ان هــا‬ ‫موسســه و پزشــک‬ ‫بازار گشــت هایی‬ ‫در ایـ‬ ‫ونقل جادهای گفت‪:‬‬ ‫غــن در اســتان‬ ‫هــزار و ‪53‬‬ ‫ـه و پزشــک سال‬ ‫افزود‪ :‬بازر ســان در‬ ‫حــد تولیــدی رو‬ ‫راهداری و حمل‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫ـتند که ‪ 187‬موسسـ‬ ‫بازدیــد از وا‬ ‫ـردم می تواننــد‬ ‫بیــش از او‬ ‫سالمت بیمه سالمت‬ ‫در ســال گذشته و‬ ‫ســالمت هسـ‬ ‫امسال تاکنون به‬ ‫دا شــت و مـ‬ ‫شــت‪ :‬ماهانــه‬ ‫میلیون تن کاال‬ ‫بیمه و خدمات‬ ‫خوب این سازمان‬ ‫را خواهنــد‬ ‫ــتان اظهــار دا‬ ‫موسسه نیز از ابتدای‬ ‫ـماره تماس ‪124‬‬ ‫معاون‬ ‫طرح شهید مدافع‬ ‫گلس‬ ‫ترانزیتی از راهبردهای‬ ‫ـی و صنعتــی در‬ ‫گذشته و ‪20‬‬ ‫با اشاره به اجرای‬ ‫تخلفــی را با شـ‬ ‫با اشاره به اجرای‬ ‫ـن روغــن خورا کـ‬ ‫ظرفیتهای‬ ‫دولــت ســیزدهم‬ ‫شدند‪ .‬صحرایی‬ ‫ـرف هرگو نــه‬ ‫استان گلستان‬ ‫‪ 16‬هــزار تـ‬ ‫ـدن تجــارت در‬ ‫گفت‪ ۳۰ :‬نقطه کمتر‬ ‫یــر و بهویــژه در‬ ‫این جمع افزوده‬ ‫ـود و میــزان مصـ‬ ‫ســی» در اســتان‬ ‫صنعــت معـ‬ ‫دو ســه ســال اخ‬ ‫استان‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ارتباطی‬ ‫«عبا‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫کل‬ ‫«عباسی»‬ ‫ـد‬ ‫ســالمت‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫ـای‬ ‫اداره‬ ‫ی‬ ‫تول‬ ‫ـت‪ :‬مزیت های‬ ‫در بازدیــد از راههـ‬ ‫گلســتان‬ ‫طرح شــهید مدافع‬ ‫سالمت‬ ‫معرفی شــد که تاکنون‬ ‫ســت‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫سویاستانداریبه‬ ‫ــد‪ .‬زنگانه گفـ‬ ‫داریــوش امانــی‬ ‫هزار و ‪ 500‬تن ا‬ ‫به بیمه ســالمت‬ ‫اخیر رئیسجمهور‬ ‫میــان گذار ن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کمتر برخوردار از‬ ‫اســتان ســه‬ ‫دهک هــای کمتــر‬ ‫برخوردار‬ ‫بهصــورت رایــگان‬ ‫به چهار اســتان‬ ‫داشت‪ :‬افزود‪ :‬سفر‬ ‫گفت‪ 30:‬نقطه‬ ‫تاکنونبیشاز ‪ 32‬هزار‬ ‫طــرح بــرای‬ ‫ـزار نفــر از مــردم‬ ‫ـد روغــن اســتان‬ ‫گلســتان اظهار‬ ‫دســتاوردهایی‬ ‫سالمتمعرفیشد که‬ ‫بیــش از ‪ ۳۲‬هـ‬ ‫خراســان ا یــن‬ ‫مــازاد تولیـ‬ ‫رانــت و فســاد‬ ‫ـم یکــی دیگــر از‬ ‫از گرگان‪ ،‬علیرضا‬ ‫بهصورت رایگان‬ ‫ســت و زمینــه‬ ‫ســان رضــوی و‬ ‫بیمه‬ ‫کشــور عمــان هـ‬ ‫بیمه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫ها‬ ‫ا‬ ‫مناطق‬ ‫خرا‬ ‫تحریم‬ ‫برخــوردار‬ ‫بــه‬ ‫ـرز‪،‬‬ ‫تحت پوشــش‬ ‫مردم ساکن در این‬ ‫گذاشتن بنبســتها و‬ ‫تهــران‪ ،‬البـ‬ ‫در شــکل قبلــی‬ ‫اشاره به برخورداری‬ ‫هیچگونه نگرانی‬ ‫براورد ما این است‬ ‫میدهــد چرا کــه‬ ‫نفر از‬ ‫ـت که پشــت سر‬ ‫جمع خبرنگاران با‬ ‫ارسال میشــود و‬ ‫ونقلی کشــور را نوید‬ ‫بیمه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫ـدارد‪ .‬را کاهــش‬ ‫اسـ‬ ‫بایدوشــاید صــورت‬ ‫صحرایی در‬ ‫شــمالی‬ ‫از خدمات بیمه‬ ‫تحت پوشش‬ ‫ظرفیتهای حمل‬ ‫ســتان وجــود نـ‬ ‫باشند کهالبتهشاید‬ ‫هــا انچنانکــه‬ ‫‪ 133‬هزار و ‪ 472‬نفر‬ ‫و اســتفاده از‬ ‫کمبــود کاال در ا‬ ‫مدیران در هنگام‬ ‫فاقدبیمه‬ ‫اولیه نظارت‬ ‫ـت ارزانــی ارزاق‬ ‫یکمیلیون و‬ ‫بــرای‬ ‫به اینکه اولویت‬ ‫کرد‪ :‬از این تعداد‬ ‫یــح کرد‪ :‬مــواد‬ ‫مــردم کهحدود‪ 70‬هزار نفر همپوشانی بیمهای باشد‪.‬‬ ‫و البتــه بــه علـ‬ ‫میدهد‪ .‬او با اشاره‬ ‫استان گلستان اظهار‬ ‫اســتاندار گلســتان تصر‬ ‫خدماترسانی به انها‬ ‫فــر ارجــاع‬ ‫نمیگرفــت‬ ‫از این امار دارای‬ ‫قابلتوجهی از‬ ‫سالمت در‬ ‫صندوق بیمه ســالمت‬ ‫از طریق گمرک‬ ‫مســئولیتها‪ ،‬مردم و‬ ‫او گفــت‪ 807 :‬هــزار و ‪ 607‬ن روستاییان و بخشی‬ ‫اســالمی بخش‬ ‫‪ 769‬بیمار خاص‬ ‫های تولیدی استان‬ ‫و ‪ 971‬نفر عضو‬ ‫مردم از مســئوالن‬ ‫در جمهوری‬ ‫چنین یکهزار و‬ ‫تصدی‬ ‫پوشش صندوق بیمه‬ ‫کــه امیدواریم‬ ‫کارخانه‬ ‫‪ 141‬هــزار‬ ‫تصمیم براین شــد‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬هم‬ ‫انتظارات کنونی‬ ‫ســهمیه خود را‬ ‫ـا خارج میشــد‬ ‫استان نیز تحت‬ ‫ـمی‪ ،‬همودیالیز‪،‬‬ ‫ســت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ـده و کارخانهها‬ ‫ـتند اما از امســال‬ ‫ارجاع سطح یک‬ ‫انانتمدیدشد‪.‬‬ ‫ـداری راههــا یکــی از‬ ‫طریــق مرزهـ‬ ‫پیوند کلیه‪ ،‬تاالسـ‬ ‫سالمت اداره کل بیمه‬ ‫ا‬ ‫همگانی هسـ‬ ‫ترخیص شـ‬ ‫مســتقیم بــه‬ ‫که در قالب نظام‬ ‫جدید انجام دهیم‪.‬‬ ‫گرفته دریافت‬ ‫شــامل بیماران‬ ‫ـه احــداث و نگهـ‬ ‫بیمه و خدمات‬ ‫ارائــه یارانــه‬ ‫بهصورت رایگان‬ ‫عشایر هستند‬ ‫صورت‬ ‫ـ‬ ‫بحث‬ ‫متقاضیان‬ ‫ک‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫یاف‬ ‫معاون‬ ‫ـانی‬ ‫بینی‬ ‫در‬ ‫سفاقی‬ ‫ـد‬ ‫افزایش‬ ‫و در فراینـ‬ ‫منتســب شــدهاند‪.‬‬ ‫مــان خدمترسـ‬ ‫دهکبندیها از‬ ‫ازمون وســع را برای‬ ‫بر اســاس پیش‬ ‫هموفیلی و بیماران دیالیز‬ ‫پیشین را شاهد‬ ‫متقاضیان در دهکهای‬ ‫اســت‪ .‬امانــی ز‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫ـت‪ :‬جامانــدگان‬ ‫پزشــکان خانواده‬ ‫هدف مشــکالت‬ ‫مهمتریــن انهــا‬ ‫سالمت گلســتان‬ ‫هزار و ‪ 441‬نفر به‬ ‫سالمت قرار دارند‪.‬‬ ‫ـد‪ .‬زنگانــه گفـ‬ ‫بیمه پرداخت به‬ ‫طبق روال گذشته‬ ‫کوتاه دانســت و‬ ‫ـزی گروههای‬ ‫تولیدکننــدگان نیــز‬ ‫همگانی نیز ‪139‬‬ ‫میکننـ‬ ‫او افزود‪:‬‬ ‫تحت پوشش بیمه‬ ‫ـتهای مدیریتی‬ ‫میشوند‪.‬در استان‬ ‫متقاضیان باید حق‬ ‫یارانههــای واریـ‬ ‫بیمه سالمت‬ ‫و البتــه انگیــزه‬ ‫ـه مــردم را در پسـ‬ ‫صورترایگانبیمه‬ ‫شدند‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫دهــک ‪ 4‬تــا ‪،10‬‬ ‫یــن بــه وجــوه‬ ‫ســازی و ازجمله‬ ‫دهک ‪ 10‬باید صد‬ ‫اعتراض نباشــیم‬ ‫بـ‬ ‫یکتاسهبه‬ ‫معترض‬ ‫خانواده منتسب‬ ‫وزارت راه و شهر‬ ‫فاقدبیمهبودند‬ ‫چهار ‪ 10‬درصد و‬ ‫ســامانه رفاهی‬ ‫‪ 114‬پزشک‬ ‫عنوان کرد‪ :‬خانواده‬ ‫نفر دیگر جزو افراد‬ ‫کنند که دهک‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫ای افتخارش این‬ ‫توانند از طریق‬ ‫حدود‪ 55‬هزار‬ ‫حملونقل جاده‬ ‫اتمام رسیده بود‬ ‫می‬ ‫همچنیــن از طریــق‬ ‫بیمهپرداخت کنند‪.‬‬ ‫دفترچههای انان به‬ ‫ـازمان راهداری و‬ ‫اظهــار کننــد و‬ ‫درصدحق‬ ‫گذاریهای خــود را‬ ‫سـ‬ ‫یا اینکه اعتبار‬ ‫خــود را‬ ‫یا اعتبار دفترچه‬ ‫ـرمایه و ســرمایه‬ ‫بیمه قرار گرفتند‬ ‫ســت کــه همه سـ‬ ‫و معیشت انها‬ ‫که تحت پوشش‬ ‫ا‬ ‫رسیدگی به کارکنان‬ ‫مردم و همچنین‬ ‫خــبر‬ ‫در مســیر دریایی‬ ‫جابهجایی خودرو‬ ‫میدانــد‪ .‬رکورد‬ ‫راهداری و حملونقل‬ ‫کارشناســان گاز‬ ‫کردند‪.‬مدیرعامــل و‬ ‫شد‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫کیش شکسته‬ ‫‪ 505‬میلیون تن کاال‬ ‫دیــدن‬ ‫یــد عــالوه بــر‬ ‫نظام ارجاع حداکثر‬ ‫شــیه ایــن بازد‬ ‫گفت‪ :‬جابهجایی‬ ‫ـتان در حا‬ ‫در طرح‬ ‫جادهای کشور‬ ‫ـدی ظرفیتهــای‬ ‫یــن تبادلنظــر‬ ‫اســت‪ .‬بابایــی‬ ‫افزایــش ‪ 20‬درصـ‬ ‫گلسـ محصــوالت و همچن‬ ‫‪ ۷۲۰۰‬تومــان‬ ‫در ســال گذشــته‪،‬‬ ‫خودپرداخت (فرانشــیز)‬ ‫میلیون تن کاالی‬ ‫رویــت‬ ‫دســتاوردها و‬ ‫ـرد‪ :‬پیشازایــن ‪۱۰‬‬ ‫از جابهجایی ‪10‬‬ ‫ـدگان از اخر یــن‬ ‫ترانزیتی و گذشتن‬ ‫گاز گلســتان‬ ‫تصریــح کـ‬ ‫بــا تولیدکننـ‬ ‫ـتری مددجویان‬ ‫‪ 30‬هیئت خارجی‬ ‫در ایــن عرصــه‪،‬‬ ‫و کارشناســان‬ ‫خدمات بسـ‬ ‫هــای خدمــات‬ ‫‪ ،99‬حضور حدود‬ ‫نویــن صنعتــی‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫مدیرعا‬ ‫درصــد هزینه‬ ‫ـی‬ ‫ترانزیتی در سال‬ ‫شــگاه بینالمللـ‬ ‫فناوریهــای‬ ‫ـداد رایــگان شــد‪.‬‬ ‫بحث و تبادلنظر و‬ ‫ـاخت محصــوالت‬ ‫ششــمین نمای‬ ‫ـش دولتــی بــرای‬ ‫کمیتــه امـ‬ ‫همسایه به ایران و‬ ‫ـا و فنهــای سـ‬ ‫از بیســت و‬ ‫بســتری بخـ‬ ‫ـران بازدید کردند‬ ‫توانمندیهـ‬ ‫از کشورهای‬ ‫کمیته امداد اســتان‬ ‫مسائلحملونقلی‬ ‫ـمین نمایشــگاه‬ ‫پتروشــیمی تهـ‬ ‫ـای روســتایی بــر‬ ‫مدیــرکل‬ ‫نامههایهمکاریدر‬ ‫بیســت و ششـ‬ ‫نفــت‪ ،‬گاز و‬ ‫ـل و جمعــی‬ ‫خانوادههـ‬ ‫اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫انعقادتفاهم‬ ‫ـت‪ :‬بــا تصویــب‬ ‫دو سه سال اخیر و‬ ‫ـش و پتروشــیمی‬ ‫عیسی بابایی‬ ‫ــی‪ ،‬مدیرعامـ‬ ‫گلســتان گفـ‬ ‫مددجویــان بود که با‬ ‫خوب این سازمان در‬ ‫ــت‪ ،‬گاز ‪ ،‬پاالیـ‬ ‫علــی طالب‬ ‫فنــی شــرکت‬ ‫بینالمللــی نف‬ ‫از راهبردهای‬ ‫عهــده‬ ‫ـران‪ ،‬فرانشــیز‬ ‫امانی حجم سفرهای‬ ‫اردیبهشــت ‪1401‬‬ ‫و کارشناســان‬ ‫هیــات وزیـ‬ ‫خدمات بســتری‬ ‫دولت سیزدهم است‪.‬‬ ‫از ‪ 23‬الــی ‪26‬‬ ‫از مســئولین‬ ‫ـور در بیســت و‬ ‫تصویبنامه‪ ،‬فرانشــیز‬ ‫ایــران کــه‬ ‫ـتری مددجویان‬ ‫ـیوع ویروس کرونا‬ ‫بهویژه در‬ ‫های بینالمللــی‬ ‫ســتان بــا حضـ‬ ‫خدمات بسـ‬ ‫ابتدای این‬ ‫کمیته امــداد رایگان‬ ‫هم با توجه به شـ‬ ‫مــی نمایشــگاه‬ ‫گاز اســتان گل‬ ‫قالب نظام ارجاع از‬ ‫ــی نفــت‪ ،‬گاز‬ ‫نوروزی امســال را‬ ‫در محــل دائ‬ ‫تمام مددجویــان‬ ‫در سال گذشته ‪2‬‬ ‫از شــرکتهای‬ ‫شــگاه بینالملل‬ ‫کمیتــه امــداد در‬ ‫بابایــی‪ ،‬بــرای‬ ‫اســتان گلســتان‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ـد جمــع کثیــری‬ ‫ششــمین نمای‬ ‫ـرکل کمیتــه امــداد‬ ‫ـگان شــد‪ .‬عیســی‬ ‫بینظیر دانست و‬ ‫دســتاوردهای جدیــد‬ ‫تهــران بر پــا شـ‬ ‫شــدند و امســال‬ ‫جــی‪ ،‬اخر یــن‬ ‫باره شــد‪ .‬مدیـ‬ ‫ســال جــاری رایـ‬ ‫ــیمی تهــران از‬ ‫زائر به کربال اعزام‬ ‫خانــوار یعنــی‬ ‫داخلــی و خار‬ ‫استان گلستان دراین‬ ‫و پتروش‬ ‫تعــداد ‪۷۸۱۵۶‬‬ ‫میلیون و ‪ 700‬هزار‬ ‫توانمنــد‬ ‫خود را در معرض‬ ‫ـی و خارجــی درزمینــهٔ‬ ‫مدیرکل کمیته امداد‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ـان تحت پوشــش‬ ‫ـرکتهای داخلـ‬ ‫و محصــوالت‬ ‫وزیران در خصوص‬ ‫اربعین باشکوهی‬ ‫و پتروشــیمی‬ ‫نفــر از مددجویـ‬ ‫شـ‬ ‫ـی گاز دســتاوردها‬ ‫هم حتما‬ ‫تصویب هیات‬ ‫گاز ‪ ،‬پاالیــش‬ ‫‪۱۴۸۵۴۵ ۱۴۰۱‬‬ ‫صاحبنظــران فنـ‬ ‫امداد برخوردار‬ ‫افــزود‪ :‬با‬ ‫صنعــت نفــت‪،‬‬ ‫تشــخیصی و درمانــی‬ ‫بازدید قراردادند‪.‬‬ ‫تکمیلی درمان کمیته‬ ‫این نمایشــگاه‬ ‫کارشناســان و‬ ‫ـن نمایشــگاه‬ ‫ــل اوردنــد‪ .‬در‬ ‫خارجــی از‬ ‫تعرفــه خدمــات‬ ‫ـیز) از بیمــه‬ ‫مندی ‪ ۶۵۰۰۰‬نفر‬ ‫غرفههــای ایـ‬ ‫بازدیــد بــه عم‬ ‫‪ ۳۰‬برنامه به‬ ‫بــر داخلــی و‬ ‫خودپرداخــت (فرانشـ‬ ‫با اشــاره به بهره‬ ‫ـی فرصتهای‬ ‫گلســتان از‬ ‫ـور صنایــع معت‬ ‫ســایی و معرفـ‬ ‫بیش از‬ ‫بخــش دولتــی‪،‬‬ ‫هســتند‪ .‬او‬ ‫و تنــی چنــد‬ ‫ـت ایــن اســتان از‬ ‫حضـ‬ ‫ــه باهدف شنا‬ ‫روســتایی کمیته‬ ‫در‬ ‫ـود مدیرعامــل‬ ‫ـان تحــت حمایـ‬ ‫ک‬ ‫مددجویــان شــهری و‬ ‫میراث‬ ‫و ارائــه ــاوری و تجهیــزات برگزارشــده بـ‬ ‫از مددجویـ‬ ‫هفته‬ ‫و مابهالتفاوت‬ ‫ـام‬ ‫فنّ‬ ‫ـتری در قالب نظام‬ ‫تمـ‬ ‫مناسبت‬ ‫ســرمایهگذاری‬ ‫تامین هزینه فرانشیز‬ ‫بینالمللــی و بــا‬ ‫ـرای خدمات بسـ‬ ‫بابایی خدمات‬ ‫یــن در ســطح‬ ‫ـتری‪ ،‬در ســال‬ ‫امــداد بـ‬ ‫در استان اجرا‬ ‫صنعتــی نو‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫پاراکلینیــک و بسـ‬ ‫فرهنگی‬ ‫خــبر‬ ‫ارجــاع در بخــش دولتی رایگان خدمات دارویــی‪،‬‬ ‫ـش از ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیـ‬ ‫ـن تصویبنامه‪،‬‬ ‫عمرانی‪ ،‬اولویتهای‬ ‫افزود‪ :‬بر اســاس ایـ‬ ‫شود‬ ‫نظر گذشــته‪،‬‬ ‫خصوص هزینه‬ ‫می‬ ‫جمهور‪ ،‬پروژههای‬ ‫مددجویان بــا در‬ ‫ـون تومــان در ایــن‬ ‫ریاســت‬ ‫اقتصــادی اســتان‬ ‫ســرپایی درمــان بــرای‬ ‫‪ ۱۵‬و ‪ ۵۰۰‬میلیـ‬ ‫ـن در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫شــد ‪ 8‬درصــدی‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد بــه‬ ‫افــزود‪ :‬همچنیـ‬ ‫توســعه و ر‬ ‫ـت اداره کل میراث‬ ‫امیدواری کرد‪ :‬با‬ ‫ظــام ارجــاع از‬ ‫شــد‪.‬بابایی‬ ‫ــون تومان برای‬ ‫سرپرسـ‬ ‫گرفتــن ن‬ ‫عابدی در ادامه اظهار‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫مدیــرکل کمیتــه‬ ‫یــارد و ‪ ۵۰۰‬میلی‬ ‫گلستان گفت‪:‬‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫کاهشیافتــه اســت‪.‬‬ ‫خوب با فرمانداران‬ ‫بیــش از ‪ ۳‬میل‬ ‫صنایعدستی استان‬ ‫مبتالبه بیماری خاص‬ ‫سال میالدی جدید‬ ‫درصــد‬ ‫همکاریهای بسیار‬ ‫فرانشیز بیماران‬ ‫مدیریت و برنامهریزی‬ ‫موزهها (ایکوم)‬ ‫نفر از مددجویان‬ ‫ـتان گلستان گفت‪:‬‬ ‫تعامل و‬ ‫و توسعه استان‬ ‫شورای بینالمللی‬ ‫کمیته ‪۲۵۰۰‬‬ ‫نشست رئیس سازمان‬ ‫هزینههــای درمانــی‪،‬‬ ‫نیل به پیشرفت‬ ‫امداد اسـ‬ ‫کرده نمایشــگاه‬ ‫العالج تحت حمایت‬ ‫استان‪ ،‬در جهت‬ ‫ـرگان در خصــوص‬ ‫موزهها نامگذاری‬ ‫صعبالعــالج بابــت‬ ‫برای خدمترسانی‬ ‫ـتان بــا فرمانــدار گـ‬ ‫بهعنــوان قدرت‬ ‫خــاص و صعب‬ ‫و تامیــن کاال و‬ ‫در قالب و‬ ‫باستانشناســی در این‬ ‫های بسیار موثر‬ ‫را‬ ‫اســتان گلسـ‬ ‫درمانی‪ ،‬رادیوتراپــی‬ ‫ـزار شــد‪ .‬در ابتــدا‬ ‫خدمات ســرپایی نیــز‬ ‫گلستان‪ ،‬گام‬ ‫ـوفه و دستاوردهای‬ ‫عمرانــی اســتان برگـ‬ ‫ـت‪ .‬او شــیمی‬ ‫امــداد بــرای‬ ‫ویلچــر‪ ،‬کپســول‬ ‫اشــیا مکشـ‬ ‫ـی افــزود‪ :‬برگزاری‬ ‫استان صورت گیرد‪.‬‬ ‫پروژههــای‬ ‫اعالمشــده اسـ‬ ‫ـت و برنامهریــزی‬ ‫(تخــت‪ ،‬تشــک‪،‬‬ ‫ـود‪ .‬رحمــان فرمانـ‬ ‫به مردم‬ ‫ارجــاع رایــگان‬ ‫ســازمان مدیریـ‬ ‫پزشک تجهیــزات‬ ‫هفتــه برپا میشـ‬ ‫ساز‪ ،‬لوازم پانسمان‬ ‫ـگاه دســتاوردهای‬ ‫نظــام‬ ‫عابــدی رئیــس‬ ‫شــیز مراجعه به‬ ‫انتصاب شایســته‪،‬‬ ‫ـس‪ ،‬برپایــی نمایشـ‬ ‫دستگاه اکسیژن‬ ‫افزود‪ :‬همچنین فران‬ ‫ـتان‪ ،‬ضمن تبریک‬ ‫تــه اکسیژن‪،‬‬ ‫نمایشــگاه عکـ‬ ‫رونمایی از وبگاه‬ ‫مساعدت کردیم‪.‬‬ ‫ـان شــهری کمی‬ ‫اســتان گلسـ‬ ‫مختصری از اقدامات و‬ ‫دیوار بزرگ گــرگان‪،‬‬ ‫لوازم مصرفی) نیز‬ ‫بــرای مددجویـ‬ ‫ســالمت و کلیه‬ ‫باستانشناســی‬ ‫ــرح‬ ‫خانــواده‬ ‫تلفن گویا یگان‬ ‫ـش ســازمان بیمه‬ ‫فرماندار گرگان‪ ،‬به ش خصوص مصوبات سفر‬ ‫گرگان‪ ،‬رونمایی از‬ ‫ـداد تحت پوشـ‬ ‫پایگاه دیوار بزرگ‬ ‫های ارزشــمند در‬ ‫کارگاه افســانههای‬ ‫امـ‬ ‫فعالیت‬ ‫فرهنگی‪ ،‬برگزاری‬ ‫حفاظت میراث‬ ‫خــبر‬ ‫تاریخی‪ ،‬برگزاری‬ ‫همایشدر مرکز‪،‬‬ ‫همراه بازدید از بافت‬ ‫برگزاریاجالسیهسه‬ ‫شهر گرگان به‬ ‫برگزاری وبینار طرح‬ ‫گفت‪:‬در مدت‬ ‫است که در قالب‬ ‫اموزی برجمقبرهها و‬ ‫دارند؛ بنابراین یکی‬ ‫استان پیشبینیشده‬ ‫کارگاه دانش‬ ‫کمرنگی در جامعه‬ ‫قابوس بخشــی از‬ ‫غرب و شرق‬ ‫بحثاموزش‪،‬طرح‬ ‫اساس نقش‬ ‫ـراث جهانــی گنبــد‬ ‫در قالباجالسیه‬ ‫تخصصیعالوهبر‬ ‫ارائهپیشنهادهای‬ ‫مرمــت گنبــد میـ‬ ‫اموزششوراهااستکه‬ ‫صــالح در بازدیــد‬ ‫کمیسیونهای‬ ‫این هفته است‪.‬‬ ‫خواهدشدتاپساز‬ ‫نیز مطرحوبررسی‬ ‫از اولویتها‬ ‫از مراجــع ذی‬ ‫ادامهداد‪:‬مهمانان‬ ‫در‬ ‫مطرح‬ ‫شده‬ ‫حوزهفعالیتشوراها‬ ‫بینی‬ ‫برگزاری حوزهها‬ ‫ــود و درنهایت از‬ ‫برنامههای پیش‬ ‫پیگیریمیشود‪.‬او‬ ‫شــهدای گمنام‪،‬‬ ‫موردنظر ‪ ۷۶‬تن و‬ ‫پیشنهادیدر‬ ‫درباره انها انجام ش‬ ‫استان گلســتان از‬ ‫اصالح و تقویت‬ ‫اینموضوعات‬ ‫ـی از مــزار گلــزار‬ ‫از انبارهــای‬ ‫شورایعالیاستانها‪،‬‬ ‫شــورای اســالمی‬ ‫‪ ۱۲۱‬میلیــارد کاالی‬ ‫کار کارشناســی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫ـت‪ :‬غبارروبـ‬ ‫استانهاابالغشود‪.‬‬ ‫رئیس‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجرای‬ ‫اجالسیهعالوهبر رئیس‬ ‫بیــش از‬ ‫شــود‪ .‬بصیرنیا‬ ‫روغن خوراکی‪۱۴۱ ،‬‬ ‫اسالمیاستانهادر ‪ ۲۸‬و‬ ‫ســالمی از اهداف‬ ‫شورایعالیبهشورای‬ ‫او گفـ افتتاحیه هفته میــراث‬ ‫‪ ۶۴۳‬کیلــو‬ ‫ـوزه ویژهاین‬ ‫اجالسیهشوراهای‬ ‫گلســتان کشــف‬ ‫عمرانــی و رئیس ســازمان می شــهرداریها و شــوراهای ا‬ ‫خبر داد‪ .‬طریق‬ ‫ـن چالشهــا در حـ‬ ‫گــزاری ایین‬ ‫نخستین‬ ‫جشنوارهغذاهایثبتی‪،‬‬ ‫احتــکاری در‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬کیلو رب‬ ‫ـژاد معــاون امــور‬ ‫میزبانیاستانگلستان‬ ‫برای جایگاه‬ ‫استانهادر استان‬ ‫یکــی از مهمتریـ‬ ‫تن شکر‪۲،‬‬ ‫اعضای جمالینـ‬ ‫بر شاهنامهخوانی‪،‬برپایی‬ ‫انتظامی گلستان‬ ‫و همچنینرایزنی‬ ‫بصیرنیــا‬ ‫اجالسیهشوراهای‬ ‫اردیبهشتماهبه‬ ‫تخصص نداشــتن اغلب‬ ‫شد‪ .‬فرمانده‬ ‫فراغــی‪ ،‬برگزاری‬ ‫و دهیاریهااست‬ ‫ـی‪ ۸۰ ،‬تــن برنــج و‬ ‫کمیسیونتخصصی‬ ‫برگزارینخستین‬ ‫برنامه‬ ‫بــی مختومقلــی‬ ‫شهرداریها‬ ‫‪ ۲۹‬بصیرنیااظهارداشت‪:‬سه‬ ‫گوجهفرنگـ‬ ‫فعالیــت شــوراها را‬ ‫پیگیریهایی در‬ ‫راستای طرح برخورد‬ ‫ـزاری همایــش اد‬ ‫انان با کارکرد شوراها‬ ‫در این اجالسیه‪،‬‬ ‫رامیان‪ ،‬نشســت‬ ‫علیاکبر‬ ‫کیلو ارد احتکاری‬ ‫اجالسیه پیش روی‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫گلستاناست‪.‬‬ ‫برگـ‬ ‫اسالمی و اشنا نبودن‬ ‫حضور وزیر کشور‬ ‫فرنگی در شهرســتان‬ ‫یکهزار و ‪۵۵۰‬‬ ‫استان و همچنین برای‬ ‫اسالمیاستانگلستان‬ ‫احتــکار کاالهای‬ ‫فرهنگی و شوراهای‬ ‫سعید دادگر‬ ‫ـبب شــده تا شــوراها‬ ‫جشــنواره توت‬ ‫در شورای‬ ‫نشست تخصصی با‬ ‫بــا قاچــاق و‬ ‫است‪ .‬رئیسشورای‬ ‫فرماندهانتظامی‬ ‫گفت‪ :‬این عامل سـ‬ ‫شامل کمیســیونهای‬ ‫کشفکردند‪.‬‬ ‫و حالانجام‬ ‫تشکلهای فعال و‬ ‫مردم‪ ،‬ماموران پلیس‬ ‫عنوان کرد و‬ ‫پیشبینیشده که‬ ‫دســت پیــدا کنند‬ ‫با مســئوالن‬ ‫حافظان میراث‬ ‫نفر در این راستا‪،‬‬ ‫برنامهوبودجه است‪.‬‬ ‫موردنیاز‬ ‫جایگاه واقعی خود‬ ‫انتظامی و تجلیل از‬ ‫اشاره به دستگیری‪۶‬‬ ‫ســعه و عمران و‬ ‫ـادی اســتان بــا‬ ‫نتواننــد بــه‬ ‫مراجع قضایی و‬ ‫دپوی گلستان با‬ ‫اجتماعی‪ ،‬تو‬ ‫امنیــت اقتصـ‬ ‫در استان گلستان‬ ‫کارشناســان ارزش این‬ ‫موضوعات مرتبط با این‬ ‫ـدادی از محلهای‬ ‫میراث فرهنگی‬ ‫ــر اســاس اعــالم‬ ‫اجالســیه مســائل و‬ ‫دیگر مراسم هفته‬ ‫ـراف اطالعاتی تعـ‬ ‫اباد گفــت‪ :‬ب‬ ‫خادمان حوزه میراث‬ ‫در این‬ ‫‪ ۱۲۱‬میلیارد و ‪۶۶۵‬‬ ‫از‬ ‫اشـ‬ ‫گنبدکاووس و علی‬ ‫احتکاری بیش از‬ ‫خــبر‬ ‫گفت‪ :‬تجلیل از‬ ‫احتکاری در گرگان‪،‬‬ ‫مقدار کاالی‬ ‫است‪ .‬رحمانی‬ ‫محسن ساداتمزنگی‬ ‫به استقبالی که در‬ ‫کاالی‬ ‫ـردار ســعید دادگر‬ ‫رونق بگیرد با توجه‬ ‫براورد شده است‪.‬‬ ‫تجلیل از استاد سید‬ ‫ســایی کردند‪ .‬سـ‬ ‫میلیون ریال‬ ‫داشته گلستان اگر‬ ‫ـتان و رونمایی از‬ ‫فرهنگی‪،‬‬ ‫کتــول را شنا‬ ‫می توانیم صادرات‬ ‫مجوزهای قانونی‬ ‫ـوت حصیربافی اسـ‬ ‫کشاورز در این زمینه‬ ‫همسایه وجود دارد‬ ‫ماموران پس از کسب‬ ‫هنر مند پیشکسـ‬ ‫حمایت های الزم را از‬ ‫به کشورهای‬ ‫بهعنــوان گنجینه‬ ‫دهیم‪.‬نائب رئیس اتاق‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫اشاره‬ ‫ـوت‬ ‫با‬ ‫هنرمند پیشکسـ‬ ‫اتاق بازرگانی گرگان‬ ‫محصول را گســترش‬ ‫لــوح ثبت این‬ ‫ـوی حصیربافــی در‬ ‫باشد‪.‬نائب رئیس‬ ‫ـرد‪ :‬برای گســترش‬ ‫به دلیل ایــن‬ ‫ـرگان خاطرنشــان کـ‬ ‫مــل میــراث معنـ‬ ‫توتون در سال گذشته‬ ‫گرگان گفــت‪ :‬برای‬ ‫نــده بشــری‪ ،‬حا‬ ‫بازرگانــی گـ‬ ‫بین رفتن اراضی‬ ‫های باستانشناسی‬ ‫ـد اســتانداردهای‬ ‫رئیس اتــاق بازرگانی‬ ‫ز‬ ‫کرد‪ :‬یکی از برنامه‬ ‫از‬ ‫از هــر چیــزی بایـ‬ ‫از سایت‬ ‫نائــب‬ ‫خشکسالی خاطرنشان‬ ‫اســتانداردهای الزم‬ ‫صــادرات قبــل‬ ‫کشور‪ ،‬بازدید گرامیداشت گردشگری از اثار تاریخی‬ ‫دیگر کشورها بازار‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫توجه‬ ‫افت‬ ‫ـون‬ ‫گذشته‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫شود تا بتوانیم در‬ ‫ـترش صادرات تو‬ ‫گروههای راهنمایان‬ ‫ـاورزی ســال های‬ ‫گسـ‬ ‫کشت رعایت‬ ‫های که جهاد کشـ‬ ‫ـراث فرهنگــی در‬ ‫باشــیم‪.‬وی انحصار‬ ‫محصولرعایتشود‪.‬‬ ‫بحث بــذر و واردات‬ ‫مظفــری بــا تاکید‬ ‫و بازدید گرامیداشــت هفتــه میـ‬ ‫محصول را داشــته‬ ‫کشتاین‬ ‫ان نکرده اســت‬ ‫خواجــه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬توتون‬ ‫این فروش این‬ ‫اســتان بــرای‬ ‫او افــزود‪ :‬وزارت‬ ‫دیگر مشکالت‬ ‫ویــژه ای به‬ ‫در گفتگو با بازار‬ ‫کارفرمایان با موضوع‬ ‫بود که بخشــی از‬ ‫گرفتهشــده اســت‪.‬‬ ‫محصوالت کشــاورزی را از‬ ‫امیر یوسفی‬ ‫سال های گذشته‬ ‫برای مبارزه با افت‬ ‫بر اینکه‬ ‫اســتان در نظــر‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫دســتی بهمنظور‬ ‫اســت‪.‬وی فروش‬ ‫ـگاه مــا در حــوزه‬ ‫محصوالتی است که در‬ ‫ســموم‬ ‫مدیــرکل‬ ‫حقوق کارگران بســیار‬ ‫شــگری و صنایع‬ ‫ـمرد و گفــت‪ :‬نـ‬ ‫ـرایط تحریم مرتبط‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گرد‬ ‫یکی از‬ ‫ایجاد کرد و کشت‬ ‫ایــن حــوزه برشـ‬ ‫افزایــش‬ ‫گلســتان گفت‪:‬‬ ‫بی توجه ها به شـ‬ ‫از ظرفیتهــای‬ ‫بازار انحصاری برای‬ ‫کشاورزی منطقه‬ ‫و کمبود کیفیت‬ ‫رفاه اجتماعی‬ ‫برخورد کردنــد‪ ،‬ادامه‬ ‫و اســتفاده بهتــر‬ ‫باید عوض شــود و‬ ‫رونقی را برای‬ ‫همین بی توجهی‬ ‫است‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫برنامهریــزی دقیــق‬ ‫منطقــی‬ ‫دغدغههای کارفرمایان‬ ‫ـاورزی‬ ‫این هفته را میراث‬ ‫خرید و فروش از‬ ‫افــزود‪ :‬در اثــر‬ ‫کشاورز درامدزا بوده‬ ‫دغدغههــای‬ ‫محصوالتی مانند سویا کشـ محصوالت‪ ،‬رقابت برای‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬شعار‬ ‫بیشتر‬ ‫داد‪ :‬بیشــتر‬ ‫ان برای‬ ‫از اراضی اســتان‬ ‫کش ها سال گذشته‬ ‫بیمــه‪ ،‬مالیات و‬ ‫موجود حوزه‬ ‫مردمی اعــالم کرده‬ ‫دچار کشــت‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬هکتار‬ ‫زمینههــای‬ ‫افت‬ ‫زمینههای بیمه‪،‬‬ ‫نداشتند و کشاورزان‬ ‫ـدرت ملــی و دولــت‬ ‫ســال جاری در‬ ‫کارفرمایان در‬ ‫انتظار داریم میانگین‬ ‫بین می رود‪.‬‬ ‫توتون تولید مناسبی‬ ‫در تســهیالت بــوده اســت‪.‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬قـ‬ ‫حسینعلی‬ ‫داد‪ :‬کشت توتون در‬ ‫کشت شده است که‬ ‫تســهیالت بوده‬ ‫و‬ ‫ارائــه‬ ‫خواجه مظفری‬ ‫مالیات و ارائه‬ ‫شدند‪.‬یوسفی ادامه‬ ‫توتون‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫خواجه مظفری در‬ ‫است‪.‬‬ ‫ـزار تن برداشــت‬ ‫خسارت‬ ‫حســینعلی‬ ‫ـتاندار داشتهایم‬ ‫ســه الــی پنــج هـ‬ ‫جلســاتی که با اسـ‬ ‫سختی های بسیاری‬ ‫کــرد‪ :‬اصلیترین‬ ‫اســت که با‬ ‫افزود‪ :‬کشت توتون‬ ‫گفتگو اظهــار‬ ‫قرارگرفته و امیدواریم‬ ‫بیمار کرونایی‬ ‫رفــاه اجتماعــی‬ ‫یوسفی‬ ‫نیاز است تا دولت‬ ‫مشکالت موردبررسی‬ ‫کل تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫بستری ‪۱۱۷‬‬ ‫منطقهایگلستان‬ ‫دارد و برای همین‬ ‫وظیفــه اداره‬ ‫مدیرکل این‬ ‫مشکالت را مرتفع کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتاب‬ ‫را به همراه‬ ‫وجودامدهاست‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫بتوانیم گوشهای از این‬ ‫تثبیتاشتغالهایبه‬ ‫استان گلستان‬ ‫ـه در حوزه کار و‬ ‫گلســتان افــزود‪:‬‬ ‫اینکه تمام افرادی کـ‬ ‫در‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫اجتما‬ ‫جاری‬ ‫ـاه‬ ‫‪ ۵۷‬او بــا بیان‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفـ‬ ‫ـاران در ســال ابی‬ ‫حمایتهای این اداره‬ ‫ـکی استان گلستان‬ ‫را کاهــش بارش بـ‬ ‫حقــوق کارگــران‬ ‫قرار دارند مشمول‬ ‫شــگاه علوم پزشـ‬ ‫برای نخســتین بار‬ ‫گلســتان‬ ‫گفتــه او در حال‬ ‫افزایش کارگری‬ ‫کارگر مشمول قانون‬ ‫سرپرســت دان‬ ‫امســال‬ ‫موثر اعالم کرد‪ .‬به‬ ‫در بیمارستانهای‬ ‫و برای اینکه این‬ ‫خواهند بود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫و عــدم بــارش‬ ‫ـان بیماران بستری‬ ‫درصد ســد شــهید‬ ‫درصد افزایش داشــته‬ ‫کارگــری و کل‬ ‫ضایعشده میتواند‬ ‫با اشــاره به نوسـ‬ ‫درصد ســد کوثر‪۷۶ ،‬‬ ‫درمانــی بســتری‬ ‫را بــرای جامعــه‬ ‫و حقوحقوقش‬ ‫بیمــار در مراکــز‬ ‫حاضر ‪۵۹‬‬ ‫درصد سد گلستان‪،‬‬ ‫قــوق مشــکالتی‬ ‫مختلفی کار اســت‬ ‫ـتان گفــت‪۱۱۷ :‬‬ ‫اداره کار مراجعــه و‬ ‫درصد بوستان‪۲۶ ،‬‬ ‫بیشتر است‪ .‬سعید‬ ‫ح‬ ‫اسـ‬ ‫نیاوردنشستهای‬ ‫ـع هیــات نظــارت‬ ‫ای گلستان گفت‪:‬‬ ‫چمران‪۲۱ ،‬‬ ‫بهروز قبل ‪ ۲‬نفر‬ ‫درصد ســد نگارستان‪،‬‬ ‫کارفرمایانبهوجود‬ ‫بــه مراجـ‬ ‫شرکت اب منطقه‬ ‫هستند که نسبت‬ ‫شــاره به اخرین‬ ‫ـد وشــمگیر‪۵۵ ،‬‬ ‫مدیرعامل‬ ‫ســدهای این استان تا‬ ‫ـان برگــزار و دغدغههــای انهــا را مشکالتراپیگیریکنند‬ ‫وگو در گرگان‪ ،‬با ا‬ ‫‪ ۳‬درصد سـ‬ ‫درصد ســد شهید‬ ‫را بــا کارفرمایـ‬ ‫فیروزی در گفت‬ ‫موجود در پشــت‬ ‫شــهید ایمری‪۵۰ ،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬از ‪117‬‬ ‫گل‬ ‫اب‬ ‫حجم‬ ‫جاری‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫سال‬ ‫درصد‬ ‫استان‬ ‫موردبررسیقرار دادهایم‪.‬‬ ‫دستغیب‪ ۹،‬درصد سد‬ ‫در ‪ ۱۹‬اردیبهشت‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫بیماری کرونا در‬ ‫اخرین محاسبه‬ ‫بیمــار در بخش‬ ‫وضعیت‬ ‫درصد سد شهید‬ ‫معادل‪ ۲۴‬درصد کل‬ ‫زمان‬ ‫کــز درمانــی ‪37‬‬ ‫قربانی‪۲۰،‬‬ ‫ســد الماگل و ‪۲۳‬‬ ‫ـار بســتری در مرا‬ ‫میلیون مترمکعب‬ ‫‪ ۳۸‬درصــد تاالب ‪-‬‬ ‫شرایط مناسب‬ ‫بیمـ‬ ‫بالغبر ‪۵۹‬‬ ‫حسینی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫هستند که ‪ 15‬بیمار‬ ‫اینچهبــرون‪،‬‬ ‫االگل پر از اب است‪.‬‬ ‫مخازن سید محسن‬ ‫مراقبتهای ویژه‬ ‫ظرفیت‬ ‫درصد تاالب ‪ -‬سد‬ ‫اب ذخیرهشــده در‬ ‫ســال قبل حجم‬ ‫گلستانتاکید کرد‪:‬‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫مدت مشــابه‬ ‫میلیون مترمکعب‬ ‫دانشگاهعلومپزشکی‬ ‫استان حدود‪۷۸‬‬ ‫سرپرست‬ ‫زرد خارجشدهاند‬ ‫پشت سدهای‬ ‫مخازن بود‪ .‬او علت‬ ‫گلستان از حالت‬ ‫درصــد از ظرفیت‬ ‫شهرستان استان‬ ‫درمــان و اموزش‬ ‫معــادل ‪۳۲‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اب در ســدهای‬ ‫وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫ظرفیــت ذخیــره‬ ‫بــر اســاس اعالم‬ ‫عمــده کاهــش‬ ‫و‬ ‫رنگ ابی درامدند‪.‬‬ ‫پزشکی به‬ ‫‪03‬‬ ‫نباید از روایت تال ‬ ‫ش‬ ‫صنعت گران و انعکاس‬ ‫صحیح ان غافل شد‬ ‫سیاست‬ ‫طرحشهیدمدافع‬ ‫سالمت«عباسی»‬ ‫در مناطقحاشیه نشین‬ ‫اجرامی شود‬ ‫‪02‬‬ ‫پ در خدمت‬ ‫استارت ا ‬ ‫پدربزرگ و مادربزرگ ها‬ ‫پاشنه اشیل دولت رئیسی‬ ‫اقتصاداست‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫‪02‬‬ ‫نسلی‪ ،‬با اشاره به نقاط ضعف صندوق توسعه ملی در‪ ۱۰‬سال اخیر گفت‪ :‬زمانی‬ ‫خراسان‬ ‫رضوی‬ ‫که صندوق را تشکیل دادیم وظایف تثبیتی را در اساسنامه ان ندیدیم و به همین‬ ‫دلیل با حکم ویژه مسائل حل میشد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫کارخانهنساجی‬ ‫کردستان مجددا‬ ‫احیا شود‬ ‫بهره گیری از ظرفیت های‬ ‫بنادر استان برای توسعه‬ ‫گردشگری دریایی در‬ ‫دستور کار است‬ ‫بهره مندی ‪ 59‬هزار نفر از‬ ‫خدمات درمان و بازتوانی‬ ‫اعتیادبهزیستی‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزاندان خود بیاموزیم‬ ‫اگهیتجدیدمناقصهعمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار‬ ‫جنوب استان کرمان نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه‬ ‫ســامانه تدارک الکترونیکی دولت (ســتاد) به ادرس (‪ )www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم‬ ‫عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثیت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫*‪ -‬ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به ادرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت ‪ 14:00‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/03/16‬‬ ‫الزامی می باشد‪.‬‬ ‫*‪ -‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مذکور ‪ 1401/02/28‬می باشد‪.‬‬ ‫شرکت گاز استان خراسان جنوبی در نظر دارد اقالم عایقکاری مورد نیاز خود را به شرح ذیل و با مشخصات‬ ‫و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه و مطابق با استانداردهای شرکت ملی گاز ایران و مورد تایید بازرسی فنی شرکت گاز استان‬ ‫خراســان جنوبی از بین سازندگان و یا تامین کنندگان ذیصالح خریداری نماید ‪ ،‬بدین منظور از کلیه شرکتهای سازنده و یا تامین‬ ‫کننده که توانایی تامین کاالی مذکور و تهیه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را دارند دعوت می نماید جهت شرکت در فراخوان‬ ‫به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس (‪ )www.setadiran.ir‬به شماره فراخوان (‪)2001091444000014‬‬ ‫مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :‬هیچ یک از تولید کنندگان مجاز به معرفی اشخاص حقوقی دیگر به عنوان نماینده نبوده ‪ ،‬در غیر اینصورت مناقصه گزار مجاز‬ ‫به حذف شخص معرفی شده خواهد بود‪.‬‬ ‫نام و نشــانی دستگاه مناقصه گزار ‪ :‬شــرکت گاز استان خراســان جنوبی (ســهامی خاص)‪ -‬بیرجند‪ -‬ســایت اداری‪ -‬بلوار‬ ‫پیامبر اعظم (ص)‪ -‬ابتدای خیابان شــهدای نیروی انتظامی‪ -‬شــرکت گاز اســتان خراســان جنوبی‪ -‬طبقه اول‪ -‬امــور قراردادها‬ ‫کدپستی ‪ - 9719866838 :‬تلفن ‪ ، 056-32392000 :‬نمابر قراردادها ‪056-32400523 :‬‬ ‫محــل تامین اعتبار پیمان ‪ :‬اعتبارات ســرمایه ای (منابع بنــد ق تبصره ‪ 2‬ماده واحــده قانون بودجه‪ -‬طرحهــای غیرعمرانی)‬ ‫شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫موضوع مناقصه ‪ :‬خرید اقالم عایقکاری‬ ‫شرح مختصر موضوع مناقصه ‪ :‬خرید اقالم عایقکاری شامل قیر پایه نفتی گرید ‪ ، B‬رنگ استری مخصوص قیر پایه نفتی ‪ ،‬نوار داخلی و‬ ‫خارجی ‪ ، 9*800‬نوار داخلی و خارجی ‪ ، ، 4*800‬نوار سرجوش ‪ 6*30‬و پرایمر مخصوص نوار نرم دستی) از طریق سامانه ستاد به ادرس‬ ‫(‪)www.setadiran.ir‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬تضمین های اعالم شده در ایین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره‬ ‫‪/123402‬ت‪ 50659‬ه‪ -‬مورخ ‪ -1394/09/22‬مبلغ تضمین ‪ 3.500.000.000‬ریال (سه میلیارد و پانصد میلیون ریال)‬ ‫شرایط مناقصه گران ‪:‬‬ ‫* داشتن شخصیت حقوقی و مجوز تولید ‪ ،‬تهیه و یا فروش از مراجع ذیصالح‬ ‫* توانایی ارائه انواع ضمانت نامه بانکی طبق ضوابط کارفرما‬ ‫* داشتن تجربه ‪ ،‬حسن سابقه و توان مالی متناسب با قرارداد‬ ‫* توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز ایران‬ ‫* ارائه ایران کد کاال الزامی است‪.‬‬ ‫برنامه زمانی مناقصه ‪:‬‬ ‫* مهلت دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/02/27‬لغایت ساعت ‪08:00‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/03/02‬‬ ‫*اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد ‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬روزدو شنبه مورخ ‪1401/03/16‬‬ ‫* اعالم نتایج ارزیابی کیفی ‪1401/03/17 :‬‬ ‫* مهلت دریافت اسناد مناقصه ‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/03/18‬لغایت ساعت ‪ 09:00‬روز شنبه مورخ ‪1401/03/21‬‬ ‫* اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد ‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/31‬‬ ‫* زمان و مکان بازگشایی پاکات الف و ب‪ :‬ساعت ‪09:30‬روز سه شنبه مورخ ‪ -1401/03/31‬سالن جلسات شرکت گاز استان‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پاکات ج ‪ :‬پس از ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها ‪ ،‬پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در تاریخ‪1401/04/04‬‬ ‫‪ ،‬در محل ســالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی گشایش خواهد یافت‪ .‬الزم به ذکر است تاریخ و مکان اعالم شده جهت‬ ‫گشایش پاکات مالی قطعی نبوده و با توجه به روند ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها امکان تغییر وجود خواهد داشت ‪ ،‬با این وجود این‬ ‫شرکت نسبت به دعوت از مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی انها مورد تائید قرار گیرد به صورت کتبی اقدام خواهد نمود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس (‪ )www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد ‪ ،‬هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و‬ ‫عودت اسناد مناقصه ‪ ،‬بایستی اسناد را تا اخرین مهلت ذکر شده در اگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند ‪.‬‬ ‫مناقصه گران می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه کمیسیون‬ ‫مناقصات بصورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی نمایند ‪.‬‬ ‫این اگهی در سایتهای ‪ http://iets.mporg.ir ، www.shana.ir ، www.nigc-skgc.ir‬و ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫قابل رویت می باشد‪.‬‬ ‫این شرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لوازم یدکی موردنیاز اورهال واحدهای نیروگاه ایسین در سال ‪1401‬به‬ ‫شماره فراخوان ‪ 2001001441000010‬اقدام نماید‪.‬‬ ‫لذا از شــرکتهای واجد شــرایط در این مناقصه دعوت به عمل می اید جهت دریافت اســناد مناقصه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و نســبت به واریز مبلغ ‪1.090.000‬ریال (یک میلیون و نود هزار ریال) بصورت الکترونیکی از تاریخ ‪1401/02/26‬‬ ‫لغایت ‪ 1401/03/03‬اقدام و یک نســخه از اســناد مناقصه را دریافت نمایند‪ .‬با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه‬ ‫پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد‪ ،‬الزم است در صورت عدم عضویت قبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در‬ ‫سایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند‪ .‬ضمن ًا شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ‪:‬‬ ‫‪ 076-33669855‬داخلی ‪ 834‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫توضیحات ‪:‬‬ ‫‪ -1‬مهلت ارسال پیشنهاد‪ 1401/03/23 :‬ساعت ‪ 9‬صبح‬ ‫‪ -2‬زمان بازگشایی پاکات‪ 1401/03/23 :‬ساعت ‪ 10:30‬صبح‬ ‫‪ -3‬مدت زمان اجرای کار ‪ 6:‬ماه شمسی‬ ‫‪ -4‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار شش میلیارد و نهصد و هشتادو پنج میلیون دویست و شصت هزار و هفتصد و بیست ریال (‪)6.985.260.720‬‬ ‫ریال می باشد که باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریزی به نفع کارفرما در روز برگزاری مناقصه تسلیم گردد‪( .‬فرمت ضمانتنامه شرکت‬ ‫در فرایند ارجاع کار می بایست عین ًا مطابق با فرمت مندرج در پیوست اسناد مناقصه باشد‪ ،‬بدیهی است در صورت عدم استفاده از فرمت مذکور مناقصه‬ ‫گر از ادامه فرایند مناقصه حذف می گردد‪).‬‬ ‫دستگاه نظارت دفترفنی تولید می باشد و شرکتهای متقاضی می توانند در خصوص سواالت خود با داخلی ‪ 833‬اقای مهندس بهرامی و ‪ 824‬اقای مهندس‬ ‫دیرباز تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫هزینه درج اگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫اگهی ما در سایتهای پایگاه ملی مناقصات ‪ ، www.iets.mporg.ir‬سامانه تدارکات الکترونیکی ‪ www.setadiran.ir‬دولت و پایگاه اطالع رسانی‬ ‫معامالت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به ادرس ‪ www.tender.tpph.ir‬قابل مشاهده می باشد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1315545 :‬‬ ‫شناسه اگهی ‪١٣١٥٦٨٩:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع‬ ‫کد فراخوان در سامانه ستاد‬ ‫مبلغ ضمانت نامه (ریال)‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٦-١١-١40١‬‬ ‫تجدید‬ ‫پشتیبانی سخت افزار و شبکه‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق جنوب‬ ‫استان کرمان‬ ‫‪200١00١٥740000١٥‬‬ ‫‪٨2٥.000.000‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت‪ :‬روز چهارشــنبه مورخ ‪ 1401/02/28‬و حداکثر تا ســاعت ‪ 19:00‬روز چهارشــنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/03/04‬خواهد بود‪.‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 19:00‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/03/16‬خواهد بود‪.‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬راس ساعت ‪ 10:00‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/03/17‬خواهد بود‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرمان بلوار جمهوری اســالمی رو به روی گمرک شــرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی‪ 7618815676 :‬تلفن تماس‪:‬‬ ‫‪ 32110403-5‬داخلی‪1128 :‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان‬ ‫شرکت تولید نیروی برق بندرعباس‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ‪/11‬م‪1401/‬‬ ‫روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫چالش حضور‬ ‫در دهک دهم‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1349‬‬ ‫اغلب اصالح طلبان این روزهای سیاست سکوت را در پیش گرفته اند‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫دورماندهها‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دولتی هابارهاگفته اندبه‪9‬دهکیارانهپرداخت شده‬ ‫و هرکســی هــم کــه اعتــراض دارد ســریعا بــه اعتراضش‬ ‫رسیدگیمی شودتاحقیاز کسیضایعنشوداماواقعیت‬ ‫این اســت که برخالف انچه گفته شــد عمال این اتفاق‬ ‫نیفتــاده اســت‪ .‬دولت با تقســیم خانوارهــا در ‪ ۱۰‬دهک‬ ‫درامــدی‪ ۹،‬دهک را مشــمول دریافت یارانــه‪ ۳۰۰‬و ‪۴۰۰‬‬ ‫هــزار تومــان اعــام کــرده و خانوارهای دهک دهــم را از‬ ‫فهرستیارانهبگیرانحذفکردهاست؛امابرخیاز افراد‬ ‫به معیارهای دهک بندی انتقاد دارند‪ .‬بسیاری از افرادی‬ ‫کــه قبال یارانــه دریافــت نمی کرده اند و بــه دلیل جزئی‬ ‫بودن رقم یارانه قید پیگیری ان را زده بودند و بسیاری از‬ ‫جوانانی کهدر چندسالاخیر ازدواج کرده اندو یارانه شان‬ ‫از خانواده ها جدا نشــده عمال در این سیستم پرداخت‬ ‫فشــده اند و فعــا شــرایط بــرای‬ ‫یارانــه از چرخــه حذ ‬ ‫اعتراضشان هم مهیا نشده است‪ .‬از سوی دیگر بسیاری‬ ‫از افراد حذف شده‪ ،‬در سامانه درخواست بررسی مجدد‬ ‫داده اند که با پاسخ منفی روبرو شدند و فهرست اموالی‬ ‫تشــده که ســال ها قبل ان ها را فروخته اند‬ ‫برای ان ها ثب ‬ ‫اما همچنان به عنوان دارایی شان قلمداد شده و به نظر‬ ‫می رســد ســامانه مربوط به ثبــت اعتراض های افــراد در‬ ‫رابطهبادریافتنکردنیارانهبه روز نیستومردمدر این‬ ‫زمینهبه شدتمشکل دارند‪.‬‬ ‫علــی شــهیدی‪ ،‬جانشــین معاونــت رفاهــی وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی درباره دهک بندی خانوارها‬ ‫و معیارهــای پرداخــت یارانــه جدید توضیح داده اســت‬ ‫کــه نزدیک به‪ ۴۰‬شــاخص و مــواردی همچون اطالعات‬ ‫مسکن‪،‬خودرو‪،‬تراکنشبانکی‪،‬حقوقو بعضااطالعات‬ ‫بورس در این شاخص ها موردبررسی قرارگرفته و بر مبنای‬ ‫ان خانوارها ضریب خورده و دریکی از دهک های ده گانه‬ ‫قرارگرفته اند؛اماحقیقتایناستکهشاخص هاییمانند‬ ‫سفر خارجی‪،‬مالکیتمنزل‪،‬مالکیتخودروشاخص های‬ ‫بســیار ابتدایــی و ســاده ای هســتند و احتمــال خطــا در‬ ‫تشخیص وضعیت مالی افراد با این سیستم وجود دارد‪.‬‬ ‫فرض بر اینکه فردی کارمند یک شرکت بوده و توسط ان‬ ‫شرکت چند بار برای ماموریت به سفر خارج از کشور رفته‬ ‫و بعد هم حتی تعدیل نیرو شده و از شرکت مذبور کنار‬ ‫گذاشته شدهباشدبازهمجزو یکدهکثروتمندجامعه‬ ‫محســوب م یشــود؟ یا جوانی که به جای برگزاری جشن‬ ‫ازدواج ماه عســل را در ســفر برون مرزی سپری کرده و بعد‬ ‫در خانه اجاره ای ساکن شده چطور ان قدر ثروتمند تلقی‬ ‫می شودکهدر‪ 9‬دهکیارانهبگیر جایینداشتهباشد؟این‬ ‫نگرانیوجودداردکههمیناتفاقبرایکاالبرگالکترونیک‬ ‫رخ دهد‪ .‬از سوی دیگر موافقان اصالح نظام اقتصادی به‬ ‫شکل فعلی می گویند افزایش قیمت صرفا در چند کاالی‬ ‫محدود شــامل «مرغ» «تخم مرغ» و «لبنیات» بوده و در‬ ‫دولت گفتهمی شوداثر تورمی اشحداکثر ‪ ۱۰‬درصداست؛‬ ‫اماکارشناساننظر دیگریدارندو می گوینددر عملچنین‬ ‫اتفاقی نخواهد افتاد‪ ،‬شــوک تورمی وقتی ادامه دار شــود‬ ‫دامن ســایر بخش ها را هم می گیرد؛ به عبارت دیگر سایر‬ ‫مسائل اقتصادی را در برمی گیرد همان اتفاقی که در چند‬ ‫روز اخیر در زمینهقیمتدالر نیز شاهدانبوده ایم‪.‬‬ ‫شــاید هیــچ اقتصاددانــی نیســت کــه بــا حــذف ارز‬ ‫ترجیحی مخالف باشد‪ ،‬زیرا ارز چند نرخی ریشه فساد‬ ‫در اقتصاد اســت اما شیوه کنونی و حذف شــتاب زده ارز‬ ‫ترجیحی نتیجه ای جز نارضایتی اقشار گوناگون جامعه‬ ‫به همراه ندارد‪ .‬به نظر می رسد برخی مسئوالن از یارانه‬ ‫به عنوانابزاریتبلیغاتیاستفادهمی کنندواگر چنیننبود‬ ‫می شد با روشی منطقی تر و حساب شده تر عدد و رقم‬ ‫یارانههر خانوادهمحاسبهشود‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اصالح طلبان این روزهای سیاســت سکوت را در‬ ‫پیش گرفته اند و اکثرا فعالیت سیاســی چشمگیری‬ ‫ندارندو شایدبه روزهایایندهچشمدوخته اند‪.‬یک‬ ‫سال قبل برایند احزاب اصالح طلب این بود که یکی‬ ‫از چندنفریکهبه عنوانکاندیدایانتخاباتریاست‬ ‫جمهوریمعرفی کردهبودند‪،‬می تواند کشور رااداره‬ ‫کنند‪ .‬بعد از یک سال‪ ،‬بعضی از این افراد‪ ،‬در اداره‬ ‫حزب خود هم ناتوان بودند و البته برخی‪ ،‬به شدت‬ ‫در فضایمجازی‪،‬مواضعتندمی گیرند‪.‬تعدادزیادی‬ ‫همفعالساکتهستند‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد ‪ ،۲۴‬یک ســال پیش در چنین‬ ‫روزهایی‪،‬اخبار ثبت نامنامزدهایمختلفانتخابات‬ ‫ریاســت جمهــوری روی خروجــی رســانه ها قــرار‬ ‫می گرفت‪ .‬اگرچه در سطح جامعه‪ ،‬مردم عالقه ای‬ ‫به انتخابات نداشــتند‪ ،‬امــا در میان سیاســتمداران‪،‬‬ ‫فهرســت طوالنــی از نامزدهــای انتخابــات وجــود‬ ‫داش‪ .‬اصالح طلبان فهرســتی ده نفره داشتند که در‬ ‫ان فهرســت بلند هم نام بعضی چهره های مطرح‬ ‫مثل علی الریجانی و علی مطهری وجود نداشت‪.‬‬ ‫بعد از یک ســال‪ ،‬نامزدهــای ان انتخابات‪ ،‬هرکدام‬ ‫به گوشه ای رفتند‪ .‬بعضی از ان ها در کابینه رئیسی‬ ‫به نام و نوایی رسیدند و بعضی‪ ،‬اتفاقا مسیر افول‬ ‫را پیمودند و مدت هاست که خبری از ان ها نیست‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش به وضعیــت ‪ ۱۴‬نامــزد اولیه جریان‬ ‫اصالح طلــب می پردازیــم کــه بعــد از یک ســال به‬ ‫چه کاریمشغولهستند؟‬ ‫محمدجوادظریف؛بدرودسیاست!‬ ‫گزینه اول اصالح طلبان اصال در انتخابات نامزد‬ ‫نشد‪ .‬او بعدازانتخابات هم حضور بسیار کمرنگی‬ ‫در محافــل داشــت امــا مــاه رمضــان در افطــاری‬ ‫رئیس جمهوررویتشد‪.‬شبکه هایاجتماعی‪،‬تصاویر‬ ‫سخنرانی های ظریف را در مناسبات مختلف بازنشر‬ ‫می کنند‪ .‬ظریف فعال در دانشــگاه تدریس می کند‬ ‫و ب هجــز دیدارهــای غیررســمی‪ ،‬حضــوری در دنیای‬ ‫سیاستندارد‪.‬‬ ‫اسحاق جهانگیری؛ عکس یادگاری با ارز دولتی‬ ‫بعــد از قطعــی شــدن عــدم نامــزدی ظریــف‪،‬‬ ‫اسحاقجهانگیریجدی ترینگزینهاصالح طلبانبه‬ ‫شمار می رفتکهحتیاعضایاصلیستادانتخاباتی‬ ‫خود را معرفی کرد اما رد صالحیت شد‪ .‬جهانگیری‬ ‫در ایــن یک ســال در انزوا بــود‪ .‬گاهی اصولگرایان از‬ ‫محاکمه او صحبت می کنند و در رســانه های خود‬ ‫ادعا می کنند سیاس ـت های اشتباه جهانگیری‪ ،‬هنوز‬ ‫هم تاثیر خود را بر اقتصاد ایران باقی گذاشته است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برخالفظریف‪،‬جهانگیریخاطرهخوشیدر اذهان‬ ‫باقی نگذاشــته اســت و نــام او بــا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫پیوندهخوردهاست‪.‬‬ ‫تاج زاده منتقد و پزشکیان در صحنه‬ ‫تاجزاده به اندازه همه نامزدهای دیگر‪ ،‬فعالیت‬ ‫داشــته اســت‪ .‬او جدی تریــن چهــره اصالح طلــب‬ ‫در شــبکه های اجتماعی به شــمار م ـی رود و روزانه‬ ‫ده ها مطلب در شبکه های مختلف اجتماعی مثل‬ ‫اینستاگرام‪،‬توییتر وتلگراممنتشر می کندوهرازگاهدر‬ ‫کالب هاوس سخنان تندی درباره تصمیماتی که در‬ ‫کشور اتخاذمی شود‪،‬بیانمی کند‪.‬تاجزادههمچنین‬ ‫نقدهایساختاریتندیرامطرحکردهاست‪.‬پزشکیان‬ ‫همچنانصندلینمایندگیراحفظ کردهاستو جز‬ ‫یکی دو نطق اعتراضی‪ ،‬بعدازان به تنظیمات سابق‬ ‫برگشتوحتینتوانستیکفراکسیونمنتقددولت‬ ‫در مجلس ایجاد کند‪ .‬پزشکیان به احتمال زیاد برای‬ ‫انتخاباتمجلسدوازدهمهمنامزدخواهدشد‪.‬‬ ‫محمدرضاعارف؛ادامهسیاستسکوت‬ ‫عــارف کــه خــود را در لبــاس رهبــری جریــان‬ ‫اصالح طلب می دید‪ ،‬هرگز گمان نمی کرد که گزینه‬ ‫پنجم این جریان برای انتخابات ریاســت جمهوری‬ ‫باشد‪ .‬او نامزد انتخابات نشد و بعدازان هم دوران‬ ‫را در سکوت خبری طی می کند‪ .‬البته عارف به این‬ ‫سکوت عادت دارد و دوست دارد که به این صفت‪،‬‬ ‫برندشخصیخودرامعرفی کند‪.‬چنانچهچهار سال‬ ‫نمایندگی او باوجود اتفاقاتی مثل دی‪ ۹۶‬و ابان‪۹۸‬‬ ‫در سکوت سپری شد!‬ ‫محسنهاشمی؛کنشسیاسیویرایش‬ ‫خاطراتپدر‬ ‫رئیس سابق شورای شهر تهران‪ ،‬در فقدان پدر از‬ ‫عرصهسیاسیکشور کنار رفتهاست‪.‬محسنهاشمی‬ ‫البته همچنان کتاب های خاطرات مرحوم هاشمی‬ ‫را منتشر می کند و گهگاه به برخی اظهارنظرها علیه‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده سهام‬ ‫‪ -9-914‬خانم زهرا غالمی اول نام پدر‪ :‬رمضان تاریخ تولد‪ 1364/02/05 :‬شماره ملی‪:‬‬ ‫‪ 0943579406‬شماره شناسنامه‪ 485 :‬به استناد سند نکاحیه شماره ‪ ۱۸۳۶۳‬مورخه‬ ‫‪ 1384/11/15‬دفتر ازدواج شماره ‪ ۷۴‬مشهد مبادرت به صدور اجرائیه ای علیه علی حسن‬ ‫پور نام پدر‪ :‬حسن تاریخ تولد‪ 1362/05/01 :‬شماره ملی‪ 0703937936 :‬شماره شناسنامه‪:‬‬ ‫‪ ۸‬به تعداد یکصد و چهارده (‪ )۱۱۴‬عدد سکه طالی تمام بهار ازادی محاسبه شده بمبلغ‬ ‫‪ 5/586/000/000‬ریال را نموده که پرونده ای به کالسه ‪ 9800854‬در شعبه اجرای این‬ ‫ثبت تشکیل که پس از ابالغ اجرائیه و سیر مراحل قانونی حسب تقاضای بستانکار تعداد‬ ‫‪ 6026‬سهام مدیون در شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تربت حیدریه به شناسه‬ ‫ملی ‪ ۱۰۳۸۰۱۱۰۸۸1‬و شماره ثبت ‪ 997‬در ثبت شرکت های شهرستان تربت حیدریه از‬ ‫قرار هر سهم دوازده هزار و ششصد و چهل ریال از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز دوشنبه مورخ‬ ‫نهم خرداد ماه هزار و چهارصد و یک در محل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تربت‬ ‫حیدریه از طریق مزایده به مبلغ هفتاد و شش میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و‬ ‫ششصد و چهل ریال بفروش می رسد و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد‬ ‫شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از‬ ‫تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی و حق مزایده طبق مقررات‬ ‫وصول خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/02/28 :‬سید امین موسوی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و‬ ‫امالک تربت حیدریه ‪/827‬م الف‬ ‫مرحوم هاشــمی رفسنجانی پاســخ می دهد‪ ،‬اما کار‬ ‫زیادی با تحوالت سیاســی کشــور ندارد و فعال تنها‬ ‫کنشسیاسیاو ویرایشخاطراتپدر است‪.‬‬ ‫محمد شریعتمداری؛ یادبود در وزارت کار‬ ‫محمد شریعتمداری اصوال سیاستمداری نیست‬ ‫که به خاطر سخنرانی سیاسی شناخته شود‪ .‬او هم‬ ‫در یک ســال گذشــته در بی خبری به ســر برد‪ .‬البته‬ ‫اصولگرایان انتقادهای تندی به او هم داشــتند‪ .‬نام‬ ‫شــریعتمداری یکبار در دولت رئیســی مطرح شــد؛‬ ‫ا نهــم زمانــی کــه اعتراضــات کارکنــان وزارت کار در‬ ‫حیاطوزارتخانهبرگزار شدو معترضاناز او یادکردند‬ ‫که ظاهرا بهترین دوره معیشتشان در زمان مدیریت‬ ‫او بوده است‪.‬‬ ‫مصطفی کواکبیان؛ از فریاد تا زمزمه‬ ‫دبیر کل حزب مردم ساالری هم این روزها به امور‬ ‫حزبی و دانشگاهی می پردازد‪ .‬کواکبیان گاهی هم از‬ ‫دولت انتقاد می کند اما به نسبت دوران نمایندگی‪،‬‬ ‫روحیــه ارا متــری گرفتــه اســت‪ .‬او همچنــان روزنامه‬ ‫مردم ساالری را منتشر می کند؛ روزنامه ای که چندان‬ ‫منتقد سرسخت نیست‪ .‬به این ترتیب او که خودش‬ ‫را «فریــاد اصالحــات» معرفی می کنــد‪ ،‬فعال تالش‬ ‫می کنــد چیزهایی برای خــودش زمزمه کند تا اینکه‬ ‫بخواهدفریادبکشدوهزینه ایبدهد‪.‬‬ ‫سید محمد صدر؛ تنها بازمانده‬ ‫بعد از محمدجواد ظریف و محمدرضا عارف‪،‬‬ ‫ســید محمــد صــدر هم چهره دیگــری بود که ســال‬ ‫گذشــته باوجــود دعــوت‪ ،‬حاضــر بــه نامــزدی در‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری نشد‪ .‬او همچنان یکی از‬ ‫معدوداصالح طلبانمجمعتشخیصمصلحتنظام‬ ‫به شمار می رود و مثل سایر اصالح طلبان از قدرت‬ ‫حذف نشده است؛ هرچند در جایگاهی نیست که‬ ‫قدرتش اثری داشته باشد؛ چنانچه زمانی که قدرت‬ ‫بیشتریهمداشتند‪،‬حرفشانشنوندهنداشت‪.‬‬ ‫شهیندختموالوردی؛بازگشتبهدفترخانه‬ ‫اسناد‬ ‫شهیندخت موالوردی قبل از عید به خاطر یک‬ ‫برنامه در صداوســیما موردتوجه مــردم قرار گرفت؛‬ ‫انجا که در اعتراض به فضای برنامه افق‪ ،‬به همراه‬ ‫زهراشجاعیبرنامهزندهراترککردند‪.‬موالوردیهم‬ ‫فعالیت هایشرابهشبکهاینستاگراممعطوفکردهو‬ ‫مطالبیدربارهحقوقزنانمی نویسدوظاهرافعالدر‬ ‫هماندفترخانهرسمیخودشمشغولبهکار است‪.‬‬ ‫امضای چند نامه با ادبیات صریح درباره اعتراضات‬ ‫‪ ۹۸‬دردسرهاییبرایموالوردیایجاد کردهاست‪.‬‬ ‫زیر تیغ و دور از سیاست‬ ‫وزیــر راه دولــت روحانی هم سیاســت ســکوت‬ ‫را ادامــه داده اســت‪ .‬او گاهــی نقدهای کمرنگی به‬ ‫دولت می کند اما دوست ندارد زیاد با این دولت وارد‬ ‫چالش شود؛ چنانچه تمایلی به دادن هزینه ندارد‪.‬‬ ‫اصولگرایانپرونده هایریزودرشتیاز او دارندو حتی‬ ‫نام فرزندش را به میان اوردند‪ .‬به این ترتیب او فعال‬ ‫دســتش زیر ساطور اســت و ترجیح می دهد ساطور‬ ‫همچنان باال بماند تا اینکه بخواهد به خاطر گفتن‬ ‫یکی دو انتقاد که تاثیری هم ندارد‪ ،‬دستش را قطع‬ ‫کنند!محمدصادقخرازی؛دبیر کلحزبندا‪،‬ان قدر‬ ‫از سیاست دور شد که حتی کنگره این حزب بدون‬ ‫هیــچ توضیحی تــا امروز چند بار بــه تعویق افتاده‬ ‫است‪.‬اعضایاینحزبهمدر صحبت هایخود‪،‬از‬ ‫ادغامباسایر احزابصحبتمی کنند!صادقخرازی‬ ‫هــم بــه دوران پیــش از ریاســت جمهــوری روحانی‬ ‫بازگشتهاست!‬ ‫وزارت خارجه شفاف تر توضیح دهد‬ ‫یــک تحلی لگــر مســائل بین الملــل گفــت‪ :‬اگــر ایــران و امریــکا‬ ‫اختالفاتشان را در حوزه برجام حل کنند‪ ،‬روسیه در جایگاهی نیست‬ ‫و قدرتی ندارد که بتواند مانع از توافق شود‪.‬‬ ‫حسن بهشتی پور در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬در تحلیل سخنان مسئول‬ ‫سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی خروج مذاکرات وین از بن بست‬ ‫و همچنین ســخنگوی وزارت امور خارجه که گفته اســت چند قدم‬ ‫نســبت به پیش از ســفر مورا‪ ،‬هماهنگ کننده برجام به ایران جلوتر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-904‬شماره‪ 140160302006001177 :‬تاریخ‪ 1401/02/21 :‬جلسه هیات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضا کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه‬ ‫هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006001863‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم صدیقه کریمی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک‬ ‫شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪.‬‬ ‫هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه‬ ‫شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر‬ ‫مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارایه شده ومستندات‬ ‫ضمیمه شامل به موجب سند شماره ‪ 74799‬مورخ ‪ 98/4/3‬دفترخانه ‪ 172‬خمینی شهر‬ ‫و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت‬ ‫از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به‬ ‫متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های‬ ‫محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا مالکیت اقای‪/‬خانم صدیقه کریمی به شناسنامه شماره ‪ 42‬کدملی ‪1141593726‬‬ ‫صادره خمینی شهر فرزند رضا در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 179/32‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 48‬فرعی از ‪ 73‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شماال به طول ‪ 13/34‬متر درب‬ ‫و دیواریست به کوچه بن بست ‪ ،‬شرقا به طول ‪ 13/46‬متر درب و دیواریست به شارع ‪،‬‬ ‫محمودصادقی؛سیاستمدارتوییتر‬ ‫نماینده سابق مجلس بیش از سایر هم قطاران‬ ‫از وضعیــت فعلــی انتقــاد می کنــد و در بســیاری از‬ ‫انتقادات‪ ،‬او مقامات دیگر را هم مخاطب نقد خود‬ ‫قــرار می دهــد‪ .‬صادقــی همچنین دبیــر کل انجمن‬ ‫اسالمیمدرسیندانشگاهباقیماندو فعالیت های‬ ‫اینحزبراپیگیریمی کند‪.‬نوعنقدهایصادقیبه‬ ‫شکلی نیست که با ساختار فعلی‪ ،‬حتی بتواند برای‬ ‫انتخابات شــورای شهر‪ ،‬رضایت نهادهای نظارتی را‬ ‫بگیرد‪ .‬محمــود صادقی این روزها حضور فعالی در‬ ‫توییتر و کالب هاوس دارد و فعال این تنها تریبونی‬ ‫استکهمی توانداز انسخنبگوید‪.‬البتهاو منتقدان‬ ‫زیــادی هــم دارد؛ منتقدانی که مجموعه ســخنان و‬ ‫تهــای او را همچــون کارنامــه‬ ‫اظهارنظرهــا و تویی ‬ ‫اعمال مقابلــش می اورند و او را متهم به تناقض در‬ ‫دیدگاه هایشمی کنند‪.‬‬ ‫هستیم و در پاسخ به این سوال که درحالی که موضوع خروج سپاه از‬ ‫لیست ‪ FTO‬به عنوان عامل بن بست مذاکرات همچنان وجود دارد‪،‬‬ ‫ایــا چنین مباحثی تنها به قصد خریــد زمان صورت نمی گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمی دانم به چه منظور باید چنین موضوعی را با عنوان خرید زمان‬ ‫تعبیــر کنیــم؛ یعنی چه اتفاقــی رخ دهد به نفع ایــران تمام خواهد‬ ‫شد؟ االن وضعیت روشن است؛ ان طور که اقای بوررل توضیح داده‪،‬‬ ‫اتحادیه اروپا یک راه حل میانه را به ایران پیشنهاد داده است که سپاه‬ ‫از لیست سیاه ایاالت متحده خارج شده اما تحریم هایش باقی بماند‪.‬‬ ‫این یک راه حل میانه از طرف مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا‬ ‫است اما ایران اعالم نکره که چنین طرحی را پذیرفته یا خیر چراکه‬ ‫الزم است جزئیاتی بدانیم تا بتوانیم تحلیل کنیم‪ .‬همچنین گفته شده‬ ‫که ایران ابتکار جدیدی را به اقای مورا ارائه کرده که ما از این ابتکار‬ ‫هم اطالعی نداریم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬معتقدم الزم است وزارت خارجه‬ ‫اندکی شفاف تر توضیحاتی را به افکار عمومی بدهد‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫پاشنه اشیل دولت رئیسی‬ ‫اقتصاداست‬ ‫سید حسین نقوی حسینی‬ ‫یــک جریــان نوظهــور در بیــن‬ ‫چهــره سیاســی و نماینــده‬ ‫اصولگرایانتحتعنوانجریان‬ ‫پیشین مجلس شورای اسالمی‬ ‫انقالبــی شــکل می گیــرد‪ .‬ایــن‬ ‫در پاســخ بــه این ســوال که ایا‬ ‫جریان نوظهــور به احتمال زیاد‬ ‫رقیب جدی بــرای اصولگرایان‬ ‫به صورت یک جریان مســتقل‬ ‫حسین نقوی‬ ‫در انتخابــات ‪ ۱۴۰۲‬می بینید؟‬ ‫در انتخابــات حضــور پیــدا‬ ‫حسینی‬ ‫گفــت‪ :‬بــر اســاس بــراوردی که‬ ‫می کنند‪ .‬نقوی حسینی با بیان‬ ‫بنده از فعالیت های سیاسی احزاب‪ ،‬جریانات و اینکــه نمی خواهــم از نــام برخی شــخصیت ها‬ ‫گروه ها و جبهه ها دارم‪ ،‬تصور می کنم انتخابات در انتخابــات اینــده نام ببــرم‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬ما در‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬ســه ضلعی خواهــد بــود بدیــن گونــه که بیــن اصالح طلبــان و اصولگرایــان طیف هایــی‬ ‫یــک ضلــع‪ ،‬اصولگرایــان هســتند که خودشــان داریــم کــه معتقدنــد اعتدالــی هســتند هرچند‬ ‫دارای طیف های مختلف بوده و ممکن اســت شــاهد تنش هــای درون جناحــی ان ها هســتیم‬ ‫ایــن طیف ها به طور مجــزا‪ ،‬لیســت ارائه دهند به عنوان مثــال در دولــت روحانــی‪ ،‬شــاهد دو‬ ‫یا به صورت متحد لیست بدهند؛ که البته بنده طیــف اصالح طلبــان و اعتدالیــون هــم بودیــم‬ ‫بــر ایــن باورم کــه همه طیف هــای اصولگــرا در حتــی گاهــی اوقــات ایــن اعتدالیــون در دولت‬ ‫انتخابات مجلس‪ ،‬لیســت واحد و متحــد ارائه قدرتمند می شــدند و حتی اصالح طلبان را کنار‬ ‫خواهندداد‪.‬‬ ‫می گذاشــتند‪ .‬افرادی مانند نوبخــت و واعظی‬ ‫بــه گــزارش قــرن نــو‪ ،‬او افــزود‪ :‬ضلــع دوم و جریــان اعتدالی کــه در دولت روحانی بودند‬ ‫هــم اصالح طلبــان خواهنــد بــود به بیان دیگــر در مقابل جهانگیری قرار می گرفتند‪ .‬او تصریح‬ ‫اصالح طلبانیقینادر انتخاباتورودپیدامی کنند کرد‪ :‬بنابراین هم در اصالح طلبان یکسری افراد‬ ‫و نامزدهایی معرفی می کنند اگرچه ان ها دارای معتقدند که باید جریان اعتدالی تشکیل شود‬ ‫طیف های مختلفی هستند اما ان ها هم تالش همدر بیناصولگرایانبه ویژهاصولگرایانسنتی‬ ‫می کنند که یک لیست واحدی ارائه دهند‪ .‬این وضعیت بدین گونه است‪ .‬به نظر می رسد این‬ ‫چهــره اصولگرا با بیــان اینکه یک ضلع نوظهور جریــان اعتدالی ضلعی از انتخابات را تشــکیل‬ ‫نیز در انتخابات اتی خواهیم داشــت‪ ،‬تشــریح می دهنــد‪ .‬این چهره سیاســی در پاســخ به این‬ ‫کرد‪ :‬این ضلع نوظهور همان جریان اعتدالی در ســوال که شانس پیروزی کدام یک از طیف ها را‬ ‫کشور است احتماال ان ها هم به انتخابات ورود برای انتخابات اتی بیشتر می دانید؟ گفت‪ :‬این‬ ‫پیداکرده و لیســت جدیــدی از جریان اعتدالی موضــوع به عملکردها بســتگی دارد درواقع در‬ ‫در انتخابــات ارائه خواهند کــرد‪ ...‬این نماینده حــال حاضــر نمی توان به درســتی قضــاوت کرد‬ ‫پیشــین مجلــس اضافــه کــرد‪ :‬جریــان اعتدالی چراکــه االن فضــا و زمــان بــراورد دقیــق گرایش‬ ‫بیشتر وجه اصالح طلبی دارد اما به احتمال زیاد سیاسیمردمدر انتخاباتنیست‪.‬‬ ‫تصمیمات غلط دولت منجر به اعتراضات‬ ‫مردمیمی شود‬ ‫نایب رئیــس کمیســیون‬ ‫مردم دارنــد‪ ،‬یــک تصمیمــات‬ ‫امنیتملی گفت‪:‬شانمجلس‬ ‫جدیــدی اتخــاذ می شــود که‬ ‫ایــن نیســت بــرای بــن کارت‬ ‫تهــا و‬ ‫باعــث افزایــش قیم ‬ ‫ورود کند‪ .‬مجلس اساسا کارش‬ ‫تــورم می شــود کــه نتیجه اش‬ ‫تصمیم گیری های کالن اســت‪.‬‬ ‫نگرانی و معترض شدن مردم‬ ‫شهریار حیدری‬ ‫امــروز متاســفانه مجلــس را به‬ ‫اســت‪ .‬او بــا اشــاره بــه اینکه‬ ‫دلیــل شــرایط اقتصــادی درگیر‬ ‫تهــا را‬ ‫مــردم حســاب دول ‬ ‫کار هــای روزمره کرده انــد بنابراین این اختیارات بــا نظام جــدا می دانند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬مردم‬ ‫دولــت ارتباطــی بــه مجلــس نــدارد‪ .‬به گــزارش معتقــد به نظــام‪ ،‬انقــاب‪ ،‬کشــور و رهبــری‬ ‫ایلنا‪ ،‬شهریار حیدری درباره اعتراضات معیشتی هســتند؛ امــا معیشــت‪ ،‬اقتصــاد و زندگــی‬ ‫کــه طــی چنــد روز اخیر براثــر افزایش قیمت ها می خواهنــد‪ .‬ازاین جهــت مــردم ضمن حفظ‬ ‫شــکل گرفته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این گونــه اعتراضات حرمــت انقــاب و کشــور حاضرنــد در هــر‬ ‫نتیجهتصمیماتغلطدولت هاستهنگامی که شــرایطی پای نظامشان بایستند و هزینه هم‬ ‫دولتدربارهمعیشتواقتصادتصمیممی گیرد‪ ،‬بدهنــد‪ ،‬امــا از دولت ها هم انتظــار دارند که‬ ‫این تصمیمات به دلیل ان که کارشناسی نیست‪ ،‬وضعیت اقتصادی شان بهتر شود‪.‬‬ ‫منجر بهاعتراضاتمردمیمی شود‪.‬‬ ‫حیــدری در خصــوص دادن «بــن کارت های‬ ‫نماینــده مــردم قصــر شــیرین در مجلــس الکترونیکــی» در ماه هــای اینــده و ای نکــه ایــا‬ ‫شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه اساســا نظــام مجلس به این قضیه ورود و نظارت خواهد کرد‪،‬‬ ‫اقتصــادی مــا بیمــار اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬در بیان کرد‪ :‬مجلس ورودی نمی کند‪ ،‬چراکه شــان‬ ‫ایــن شــرایط بــد اقتصــادی و معیشــتی کــه مجلس این نیست برای بن کارت ورود کند‪.‬‬ ‫جنوبا اول به طول ‪ 2/89‬متر دیواریست به شارع دوم به طول ‪ 8/19‬متر دیواریست به‬ ‫دیوار پالک ‪ ، 73/48‬غربا به طول ‪ 19/20‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ 73/48‬باقیمانده‬ ‫‪ ،‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه اجرایی ان مقرر می دارد اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/02/28‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/03/12‬رییس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده ‪ /1316916‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-906‬شماره‪ 140160302006000981 :‬تاریخ‪ 1401/02/17 :‬جلسه هیات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضا کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه‬ ‫هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000256‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم اعظم مسلمی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از‬ ‫پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی‬ ‫است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه‬ ‫ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به‬ ‫شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارایه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه به موجب سند ‪ 44277‬مورخ ‪ 1390/12/27‬دفتر ‪ 172‬خمینی شهر‬ ‫و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت‬ ‫از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی‬ ‫به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم اعظم مسلمی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 844‬کدملی‬ ‫‪ 1141130742‬صادره فرزند قاسم در ششدانگ یکباب خانه به استثنای ثمنیه اعیانی‬ ‫به مساحت ‪ 114/46‬مترمربع پالک شماره ‪ 151‬فرعی از ‪ 84‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می‬ ‫نماید‪ .‬شماال به طول ‪ 7/80‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقا به طول ‪ 13/01‬متر‬ ‫دیوار به دیوار پالک ‪ 14/64‬فرعی و دوم به طول ‪ 1/55‬متر دیوار به دیوار باقیمانده‬ ‫‪ ،‬جنوبا به طول ‪ 7/92‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربا به طول ‪ 14/56‬متر دیوار به‬ ‫دیوار باقیمانده ‪ ،‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه اجرایی ان مقرر می دارد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/02/28‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/03/12‬رییس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده ‪/1316918‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9 -893‬شماره‪ 140060302006008970 :‬تاریخ‪ 1400/12/25 :‬جلسه هیات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضا کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه‬ ‫هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006001016‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم مجتبی حاجی کریمی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ‬ ‫قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و‬ ‫تطابق نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارایه شده ومستندات ضمیمه به موجب ثبت و صفحه ‪ 398‬دفتر ‪ 448‬و صفحه ‪468‬‬ ‫دفتر ‪ 7‬و سند شماره ‪ 52652‬مورخ ‪ 1384/10/8‬دفترخانه ‪ 46‬و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی‬ ‫نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات‬ ‫متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت‬ ‫از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مجتبی‬ ‫حاجی کریمی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 18204‬کدملی ‪ 1140181580‬صادره فرزند‬ ‫لطفعلی در ششدانگ یکباب خانه با طبقه فوقانی به مساحت ‪ 154/40‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 107/1‬فرعی از ‪ 115‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شماال در دو قسمت که قسمت‬ ‫دوم پخی شکل است به طول های ‪ 8‬متر و ‪ 0/67‬متر درب و دیواریست به شارع ‪،‬‬ ‫شرقا در دو قسمت که قسمت اول پخی شکل است به طول های ‪ 0/77‬متر و ‪16/45‬‬ ‫متر درب و دیواریست به شارع ‪ ،‬جنوبا به طول ‪ 8/85‬متر دیواریست به دیوار پالک‬ ‫‪ 115/736‬باقیمانده ‪ ،‬غربا به طول ‪ 17/45‬متر دیواریست به باقیمانده ‪ ،‬حقوق ارتفاقی‬ ‫ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه اجرایی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق‬ ‫مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به‬ ‫نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/02/28‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/03/12‬رییس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده ‪ / 1317746‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9 -916‬شماره نامه‪ 140185602024001869 :‬نظر به اینکه سند مالکیت شش‬ ‫دانگ پالک ثبتی شماره ‪ ۶‬فرعی از ‪ ۳۲۶۳‬اصلی واقع در بخش پنج اصفهان به نام‬ ‫کمال ریحانی مارنانی تحت شماره چاپی مسلسل ‪ ۸۷۸۳۶۰‬ب‪ ۹۹‬و دفتر الکترونیک‬ ‫‪ ۱۴۰۰۲۰۳۰۲۰۲۴۰۰۳۱۵۰‬ثبت و صادر گردیده است و سپس طی سند انتقال‬ ‫‪ ۱۶۲۵۱۵‬مورخ ‪ 1400/۰۵/04‬دفترخانه اسناد رسمی ‪ ۳۱‬اصفهان به خانم ندا داوری‬ ‫دولت ابادی انتقال گردیده است که نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده‪:‬‬ ‫‪ 1401/004044‬مورخ ‪ 1401/۰۲/12‬به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء‬ ‫شهود ان ذیل شماره‪ ۱۲۰۳۸۰ :‬مورخ ‪ 1401/02/12‬به گواهی دفترخانه ‪ ۳۱‬اصفهان‬ ‫رسیده است مدعی است که سند مالکیت ان به علت سرقت مفقود گردیده است و‬ ‫درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است‪ .‬لذا مراتب به استناد‬ ‫تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می‬ ‫شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد‬ ‫خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن‬ ‫ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب‬ ‫صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف‬ ‫مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه‬ ‫نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک جنوب اصفهان ‪/1319408‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی سواری سایپا تیپ تیبا ‪ 2‬مدل ‪1396‬‬ ‫به رنگ سفید روغنی به شماره شهربانی ایران ‪ 311 -74‬ه ‪56‬‬ ‫به شماره موتور ‪ 1108169‬و شماره شاسی ‪ 5842858‬به نام‬ ‫عطیبه خدادادی پور فرزند اصغر مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫برگ سبز خودروی کامیونت ون سیستم نیسان تیپ ‪2400‬‬ ‫به رنگ ابی روغنی مدل ‪ ۱۳۸۷‬به شماره موتور ‪ 426209‬به‬ ‫شماره شاسی ‪ K137427‬به شماره پالک ‪ ۲۱‬ج ‪ ۳۱۴‬ایران ‪۴۹‬‬ ‫به نام ثریا کارگر مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬سند کمپانی و کارت سوخت خودرو سواری‬ ‫سیستم پراید تیپ جی تی ایکس ای به رنگ سبز‪ -‬متالیک به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 173 -23‬س ‪ 97‬به شماره موتور ‪ 00876718‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ S1412283269821‬مدل ‪ 1383‬به نام محمد قندی فروشانی‬ ‫فرزند عبداله شماره شناسنامه ‪ 6264‬کدملی ‪ 1142290670‬صادره از‬ ‫خمینی شهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1349‬‬ ‫رئیس سازمان خصوصی سازی از مشکل زیان ده ها خبر داد‬ ‫ش صنعت گران و‬ ‫نباید از روایت تال ‬ ‫انعکاس صحیح ان غافل شد‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫کوتاهروز‬ ‫یادداشت‬ ‫استارت اپ در خدمت‬ ‫پدربزرگ و مادربزرگ ها‬ ‫‪ 300‬شرکت دولتی در لیست واگذاری ها‬ ‫ازاده پناهی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫محمدیاســر طیب نیــا‬ ‫جوانــان این مرز و بــوم در این‬ ‫سالمندی بخشی از زندگی انسان ها است که با فراز و‬ ‫رییسسازمانخصوصی سازی گفت‪:‬حدود‪٣٠٠‬‬ ‫پایانخردادماهمشخصشود کهچهبرنامه ایبرای‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫زمینــه و انعــکاس صحیــح ان‬ ‫نشیب ها و مشکالت متعدد جسمی‪ ،‬روانی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫شرکت دولتی در لیست واگذاری ها قرار دارد که به‬ ‫جاماندگان سهام عدالت در دستور کار است‪.‬‬ ‫بهمناسبت‪ ۲۷‬اردیبهشت ماه‪،‬‬ ‫غافــل شــویم‪ .‬روایــت دســت‬ ‫اقتصادی همراه است‪ .‬با توجه به امار و ارقام منتشر شده‬ ‫دلیل زیان ده بودن بخشی از ان ها‪ ،‬امکان واگذاری‬ ‫قربــان زاده اظهــار کــرد‪ :‬ابتــدا قــرار بــود مبنای‬ ‫روز جهانی ارتباطــات و روابط‬ ‫اول‪ ،‬صادقانــه و هنرمندانــه با‬ ‫جمعیت ســالمندان در جهان رو به افزایش است‪ .‬در این‬ ‫فراهمنیست‪.‬‬ ‫اختصــاص ســهام عدالت به جامانــدگان پرداخت‬ ‫ـی‪،‬‬ ‫عمومــی‪ ،‬بــا صــدور پیامـ‬ ‫تبلیغاتى‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫عمیق‬ ‫نگاهى‬ ‫زمان افزایش جمعیت سالمندان تا ان اندازه مهم اسـت که‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬حســین قربان زاده در نشست‬ ‫سهام عدالت به‪ ۲‬دهک اول و ‪ ۴‬دهک دیگر باشد‬ ‫محمدیاسر‬ ‫ـاالن‬ ‫ایــن روز را بــه همــه فعـ‬ ‫مى شود‬ ‫باعث‬ ‫تولید‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫بر اساساعالمسازمانبهداشتجهانیدر سـطحجهان‪،‬در‬ ‫طیب نیا‬ ‫خبرینخستینرویدادبین المللیخصوصی سازیدر‬ ‫امــا ایــرادی که توزیع ســهام عدالــت در دوره قبلی‬ ‫عرصــه روابــط عمومی کشــور‬ ‫تــا جریا نهــاى غرض ورزانــه‬ ‫شرفوقوعانقالبـیدرجمعیت شناسیهستیم‪.‬اینموضوع‬ ‫ایــران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از درخواس ـت های بنده در‬ ‫داشت‪ ،‬این بود که رده بندی شغلی مدنظر بود و‬ ‫تبریک گفت‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬متن پیام صنعت ستیزى از خارج کشور که گاهى نااگاهان‬ ‫بیشاز کشورهایتوسعه یافته کشورهایدرحال توسعه ای‬ ‫نخستین روزهای فعالیتم این بود که بتوانم نسبت‬ ‫دسته بندی ها بر اساس دسته بندی قشری و شغلی‬ ‫محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل شــرکت فوالد داخلــى نیــز ان را تشــدید مى کننــد‪ ،‬نتواننــد به‬ ‫چون ایران را درگیر خود خواهد کرد‪.‬‬ ‫بهواگذاری ها گذشتهاشرافداشتهباشمو اقدامبه‬ ‫انجام شده بود‪.‬‬ ‫مبارکــه بــه مناســبت ‪ ۲۷‬اردیبهش ـت ماه‪ ،‬روز هدف شوم خود یعنى وابستگى دائم صنعت‬ ‫در این مرحله از زندگی بایستی به انتظارات این قشر‬ ‫بررسیپرونده هایواگذاری هاکنم‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد گفت‪ :‬این امر باعث شد تا‬ ‫جهانی ارتباطات و روابط عمومی به شــرح زیر و اقتصاد کشور بهوارداتبرسند‪.‬عبارت«روابط‬ ‫از جامعهبه منظور حفظاستقاللو افزایشسطحسالمت‬ ‫وی افــزود‪ :‬پروند ههــای واگــذاری بــه حــدی‬ ‫افرادی که جزو دهک ‪ ۱۰‬هستند نیز سهام عدالت‬ ‫است‪:‬‬ ‫عمومى‪ ،‬پشتیبان تولید» عبارتى صحیح‪ ،‬دقیق‬ ‫و بهبود کیفیتزندگیسالمنداناهمیتدادهشدهو بهان‬ ‫پرحجم و تعداد انها زیاد است که به راحتی امکان‬ ‫دریافت کنند و افرادی که مستحق دریافت سهام‬ ‫وقتى از جهش تولید سخن به میان مى اید‪ ،‬و بــه جاســت که ایــن تالش هاى شــبانه روزى و‬ ‫به عنوان یکی از مســائل ضروری در جامعه نگاه شــود که‬ ‫بررســی انها وجود نداشت‪ ،‬اما بااین حال جلسات‬ ‫عدالت بودند از این امکان محروم شوند؛ بنابراین‬ ‫ارکان زیــادى را بــراى تحقــق ان متصوریم‪ .‬مواد هنرمندانــه فوالدمــردان روابط عمومــى فوالد‬ ‫متاســفانه به ویژه در کشــور ما توجه چندانی به ان نشده‬ ‫متعددیبرایپرونده خوانیبرگزار کردیمو مدیران رویداد کمک می کند تا سیاس ـت گذاران اختالفات و شرکت هادر حوزه هایمختلفنفت‪،‬پتروشیمی‪ ،‬مبنایمابرایاختصاصسهامعدالتبهجاماندگان‬ ‫اولیه‪ ،‬ســرمایه هاى انســانى‪ ،‬ماشــین االت و‪ ....‬مبارکــه را بــراى تزریــق امیــد بــه مــردم جامعــه‬ ‫است‪ .‬موضوع مهمی که در اینجا باید به ان اشاره کنیم ان‬ ‫مربوطه به واگذاری ها‪ ،‬مستنداتی را ارائه می کردند ایــن حــوزه را حل وفصل کنند و افــرادی که مجری بانک و بیمه‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬دهک بندی تعیین شده از سوی وزارت رفاه است‪.‬‬ ‫روابط‬ ‫دســت به دســت هــم مى دهند تــا بهترین ها را توصیف مى کند‪ ٢٧ .‬اردیبهشت ماه‪ ،‬روز‬ ‫استکهدر دنیاتنهاطوالنی تر کردندورانزندگیسالمندان‬ ‫تاچالش هاانهامشخصشود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تالش ما این اســت که تا پایان ســال‬ ‫کمک‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ـتند‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ـازی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫خصوص‬ ‫اجرای‬ ‫حضور‬ ‫شده‬ ‫ بندی‬ ‫ه‬ ‫دست‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫شهرسازی‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫براى این مرز و بوم رقم بزنند‪ .‬درست است که عمومــى را به همه فعاالن ایــن عرصه‪ ،‬به ویژه‬ ‫موردتوجهنیست‪.‬بلکهدانشمنداندرتالشهستنداسایش‬ ‫قربــان زاده ادامــه داد‪ :‬ان جلســات بــه ســند کننــد تــا برداشــت واحــدی از ایــن موضوع داشــته دارند که ممکن است دولت مدیریت ‪ ١٠٠‬درصدی ‪ ۱۴۰۱‬این امر مهم را به مرحله تحقق برسانیم‪.‬‬ ‫تالش هاى همه جانبه و شــبانه روزى در شرکت همکارانــم در روابــط عمومى هاى گــروه فوالد‬ ‫و ارامش بیشــتری را در این ســال های عمر برای این قشر از‬ ‫قربان زاده به ازادسازی سهام عدالت اشاره کرد‬ ‫اماده ای در زمینه خصوص سازی با هدف مشخص باشیم‪.‬‬ ‫یا بخشی از مدیریت خود را نسبت به انها از دست‬ ‫فوالد مبارکه براى لبیک گفتن به منویات مقام مبارکه تبریک عرض می نمایم و به روح پرفتوح‬ ‫جامعهفراهمنمایند‪.‬‬ ‫ختمشد‪.‬‬ ‫و گفــت‪ :‬رهبر معظم انقالب‪ ،‬شــورای عالی بورس‬ ‫وی گفــت‪ :‬ســهام باقیمانده دولت حــدود ‪ ٣٠٠‬داده باشد‪.‬‬ ‫معظــم رهبری در راســتاى تامین نیــاز داخلى و شــهید بزرگــوار «محســن خزایــى» مدیر اســبق‬ ‫اگر نقشسالمنداندر جامعهبه خوبیمدیریتشود‪،‬‬ ‫رییسسازمانخصوصی سازیدربارهجاماندگان را مرجــع تصمیم گیر در خصوص ازادســازی ســهام‬ ‫رییس سازمان خصوصی سازی بیان کرد‪ :‬بهبود شــرکت اســت که بــه دلیل زیــان ده بودن بخشــی‬ ‫رســیدن به قله اقتصاد غیرنفتى ادامه دارد ولى روابط عمومى این شــرکت‪ ،‬واالترین درودها را‬ ‫در حفظ و تامین بخشی از سالمت روان جامعه مفید و‬ ‫کیفیت حکمرانی دارایی تجاری دولت موردتوجه از ا نهــا‪ ،‬امکان واگذاری فراهم نیســت و توانایی ســهام عدالــت گفــت‪ :‬بند«الــف» قانــون بودجه‪ ،‬عدالت معرفی کردنــد‪ ،‬برای انجام چنین اقدامی‬ ‫در ایــن بیــن نبایــد از روایت صحیح تالش هاى تقدیممى کنم‪.‬‬ ‫مطلــوب خواهد بود‪ .‬ســالمندان بخش مهمــی از جامعه‬ ‫یهــا‪ ،‬دارای ‬ ‫بــود و عــاوه بــر فهرســت واگذار ‬ ‫دولت را مکلف کرده است تا به افراد تحت پوشش کارگروهی متشکل تشکیل شده است که به عنوان‬ ‫یهــا واگذاری این شرکت ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫جهانی هستند که مثل هر فرد دیگری حق زندگی فعال و‬ ‫دولت برای مدیریت واگذاری ها مورد بررسی بوده‬ ‫قربانزادهادامهداد‪:‬همچنینامسالدر راستای کمیته امداد‪ ،‬سازمان بهزیستی و افراد واجد شرایط نمایندهوزارتاقتصادعضو این کارگروههستیم‪.‬‬ ‫پویادارند‪.‬در اینمیانبهنظر می رسد گستردگیجمعیت‬ ‫است که نفس خصوصی سازی دیگر از این لحاظ‬ ‫معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت‪ :‬همچنین در‬ ‫دولت‬ ‫باقیمانده‬ ‫سهام‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫بخ‬ ‫واگذاری‬ ‫سهام‬ ‫اساسی‪،‬‬ ‫قانون‬ ‫‪۴۴‬‬ ‫اصل‬ ‫قانون‬ ‫اجرای‬ ‫مطابق‬ ‫سالمندان امکان حضور استارت اپ یا کسب وکارهای نوپا‬ ‫اصالتندارد‪.‬‬ ‫اینکارگروهنمایندهکانونشرکت هایسرمایه گذاری‬ ‫برنامهراداریمکهدر نخستینجلسههیاتواگذاری عدالتتعلقبگیرد‪.‬‬ ‫را در این حوزه امکان پذیر کند‪ .‬شرکت هایی که این نیاز را‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬قانون اصل ‪ ۴۴‬قانون اساســی‪ ،‬اســتانی ســهام عدالــت و نیــز اعضــای حقیقــی‬ ‫وی گفــت‪ :‬بنگاه هایــی کــه واگــذار شــده اند‪ ،‬مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫درک کرده و دست به کار شده اند و با طراحی اپلیکیشن ها‬ ‫ارزیابــی شــده تــا هــدف نهایی انهــا مورد بررســی‬ ‫معاون وزیر اقتصاد ادامه داد‪ :‬چند ماه اســت ســازوکاری را پیش بینــی کــرده کــه وزارت اقتصاد و شــورای عالی بــورس حضور دارند کــه تاکنون کنون‬ ‫و ابزارهای گوناگون ســعی در تامین نیازهای ســالمندان و‬ ‫محمدرضــا فرزیــن گفــت‪:‬‬ ‫گــذاری گــذاری شــود نــه اینکــه‬ ‫قرار بگیرد و تفاوت ها نســبت به زمانی که دولت که مســووالن حاضر در سازمان خصوصی سازی در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با همکاری هم جلساتمختلفیبرگزار و ایین نامهاجرایازادسازی‬ ‫ایجــاد زندگــی راحت تر به همراه ارامش بیشــتر بــرای انها‬ ‫صندوقتوسعهملیبایدبگوید‬ ‫بــه خــود بانکهــا ســپرده شــود‬ ‫شهــا را بررســی و در نهایت افــرادی کــه دارای شــرایط دریافــت ســهام عدالت سهامعدالتدر اینکارگروهبهمرحلهنهاییرسیده‬ ‫مالکیــت داشــته با زمانــی که واگذار شــده اســت‪ ،‬تــاش هســتند تا چال ‬ ‫و بالطبــع بــرای خانواده های این قشــر از جامعه خواهند‬ ‫منابع کجاسرمایه گذاری گذاری‬ ‫چرا که کارکرد صندوق اینگونه‬ ‫مشخصشود‪.‬‬ ‫است‪ .‬رییس سازمان خصوصی افزود‪ :‬همچنین در‬ ‫مشــکالت را برطــرف کننــد؛ بــه همین دلیــل برای هستند‪،‬تعیینشوند‪.‬‬ ‫داشت‪.‬براین اساسامروزهیکیاز حوزه هایمطرحفعالیت‬ ‫شــود نــه اینکــه به خــود بانک‬ ‫نیست‪ .‬فرزین تاکید کرد‪ :‬دوران‬ ‫رییسسازمانخصوصی سازیبابیاناینکهچند زمینه هیات مدیره شــرکت های سرمایه پذیر سهام‬ ‫قربــان زاده تاکیــد کــرد‪ :‬در این زمان مشــخص نخســتین بار در یــک رویــداد بین المللــی انچه که‬ ‫استارت اپیدر جهانمربوطبهپدربزرگ هاو مادربزرگ های‬ ‫ها ســپرده شــود چرا کــه کارکرد‬ ‫بلــوغ صندوق بــا دوران تحریم‬ ‫شــد کــه نیاز بــه یک رویداد در ســطح ملــی و بین دولــت ب هصــورت خرد یا کلــی واگذار کرده اســت‪ ،‬جلسه در این خصوص برگزار شد که این جلسات عدالــت و نماینــدگان ســهامداران عدالــت بــرای‬ ‫محمدرضا‬ ‫جهاناست‪.‬‬ ‫صنــدوق اینگونــه نیســت‪ .‬به‬ ‫همزمان شد که نتوانست دوره‬ ‫فرزین‬ ‫المللی داریم تا انچه که در ‪ ٢٠‬سال گذشته در حوزه موردارزیابیو معرفیمی شوندو فرایندواگذاری ها همچنــان ادامه دارد تا بتوانیم به اشــراف کامل در حضور در مجامع در کارگروه تصمیم گیری می شود‬ ‫استارت اپ ها فضای نوینی را در اقتصاد کشور تعریف‬ ‫ایبنــا؛ محمدرضا فرزین‬ ‫بلــوغ ان بــه خوبــی طی شــود‪.‬‬ ‫گــزارش ِ‬ ‫خصوصی ســازی و واگذاری ها انجام شــده‪ ،‬تبیین‬ ‫موردجاماندگانسهامعدالتبرسیم‪،‬گفت‪:‬از چند و دارندگان سهام عدالت با روش مدیریت مستقیم‬ ‫ گیرد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫کرده اند‪ ،‬زیرا شکل گیری استارت اپ ها بر پایه ایده پردازی‪،‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی در همایش صندوق ثروت فرزیــن پیشــنهادهایی در این باره مطــرح کرد و‬ ‫شود و در ادامه به ارایه راهکارها بپردازیم‪.‬‬ ‫قربان زاده افزود‪ :‬در این رویداد که از تاریخ ‪ ۳۱‬روز گذشته وزارت رفاه درگیر موضوع یارانه ها شد‪ ،‬می توانند مانند دیگر سهامداران در مجامع شرکت‬ ‫خالقیت و نواوری یک فرد یا تیم انجام می شود‪ .‬انتخاب‬ ‫ملیوعدالتبیننسلی‪،‬بااشارهبهنقاطضعف گفت‪:‬صندوقبایددر سرمایه گذاریداخلیتمرکز‬ ‫رییس ســازمان خصوص ‬ ‫یســازی ادامه داد‪ :‬این اردیبهشت ماهتا‪ ۳‬خردادماه امسالبرگزار می شود اما اصرار ما این است تا ضمن برگزاری جلسات تا کنند‪.‬‬ ‫فضای استارت اپی برای راه اندازی کسب وکارهای جدید که‬ ‫صندوقتوسعهملیدر ‪ ۱۰‬سالاخیر گفت‪:‬زمانی کنــد و پروژه های ایران را تامین مالی کند‪ .‬در این‬ ‫بیشترمبتنیبربستراینترنتهستندبایستیبهمولفه هایی‬ ‫که صندوق را تشکیل دادیم وظایف تثبیتی را در میان میتوان با صندوق های همتا در کشــورهای‬ ‫خـــبر‬ ‫ماننــد بــزرگ مقیاس بــودن امکان رشــد‪ ،‬بازار هــدف بزرگ‬ ‫اساســنامه ان ندیدیم و به همین دلیل با حکم اطراف و همسایه‪ ،‬پروژه های مشترکی را با منابع‬ ‫بافرمانرییسجمهور‪:‬‬ ‫و روبه رشد و همچنین امکان تبادالت مالی و درامدزایی‬ ‫ویژه مسائل حل میشد‪ .‬و ‬ ‫ی ادامه داد‪ :‬دوم اینکه مشترکیانجامدهیمکهامنیتاقتصادیماراهم‬ ‫توجهداشتهباشد‪.‬‬ ‫ما ضعف عمومی در سیاستگذاری اقتصادی در باالمیبرد‪.‬مانندمسائلیدر حوزه هایالودگیهوا‬ ‫سالمندانی کهبه عنوانبازار هدفحوزهاستارت اپیبه‬ ‫ایــران داریــم که نصیب صنــدوق هم شــده و ان و اب و … وی با بیان اینکه توسعه ما در توسعه‬ ‫شــمار می روند در حال حاضــر در ایران یک جامعه اماری‬ ‫در‬ ‫اینکههمهچیز رابهقانونبودجهوصلمی کنیم‪ .‬منطقه ای اســت ادامه داد‪ :‬قانون مشــخصی‬ ‫عملیات اجرایی احداث حدود ‪ ۲۴‬هزار واحد‬ ‫مدیرعاملشرکتعمرانبهارستاندر اینزمینه شهر جدیدمجلسیاحداثمیشوند‪.‬‬ ‫این تعداد‪ ۸۷۱ ،‬واحد به صورت پیش ســاخته و‬ ‫نزدیک به ‪ ۸‬میلیون نفری هســتند که با افزایش میانگین‬ ‫قاعده عمومی بلندمدت نداریم و هرســال باید صندوق نداریم درحالی که صندوق های مشابه‬ ‫مســکونی در شــهرهای جدیــد اســتان اصفهــان با گفت‪ :‬عملیــات اجرایی حدود یکصد هــزار واحد‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬عملیات اجرایی احداث ‪ ۶‬صنعتی توسط قرارگاه حضرت امام حسن مجتبی‬ ‫ســطح ســواد‪ ،‬اگاهی و دانش درصد بیشــتری از این افراد‬ ‫بودجه نحوه عملکرد صندوق را تعریف کند در در کشورهاییمانندروسیهقوانینمستقلیدارندو‬ ‫دستور رییسجمهور اغاز شد‪.‬‬ ‫مسکونی در قالب نهضت ملی تولید مسکن و با هزار و ‪ ۶۵۶‬واحد در شهر بهارستان‪ ۱۴،‬هزار و ‪ ۷۵۰‬علیه السالم احداث می شود که امروز در بهارستان‬ ‫امکان استفاده از خدمات نوین و حتی فناورانه را خواهند‬ ‫صورتی که صندوق خودش یک ساختار مستقل نیاز نیستبرایصرفمنابعانبهنظامرای گیری‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت عمــران دستور رییس جمهور در شهرهای جدید کشور اغاز واحد در فوالدشهر و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۷۲‬واحد در شهر بهصورتنمادینبادستور ریاستمحترمجمهوری‬ ‫داشــت‪ .‬همچنین این طیف از مشــتریان به دلیل فرهنگ‬ ‫دارد‪ .‬قوانیــن بلندمــدت نداریــم کــه باعــث بی های سیاسی وصل شد‪ .‬مدیرعامل بانک ملی با‬ ‫بهارســتان‪ ،‬عملیــات اجرایــی احداث یکصــد هزار شد که سهم شهرهای جدید استان اصفهان حدود جدیدمجلسیاغاز شد‪.‬‬ ‫اسالمی اغاز شد‪.‬‬ ‫روز جامعهبیشاز گذشتهبه حقانتخابو امکاناستفاده‬ ‫ثباتــی و مشــکل در اقتصاد شــده اســت‪ .‬فرزین اشاره به عدالت منطقه ای گفت‪ :‬باید بتوانیم از‬ ‫واحد مسکونی در قالب نهضت ملی تولید مسکن ‪ ۲۴‬هــزار واحــد معــادل ‪ ۲۴‬درصــد کل واحدها در‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران بهارستان با اشاره به‬ ‫همزمان با اســتقبال بســیار چشمگیر ثبت نام‬ ‫اپشنال از خدمات و کاالها اهمیت می دهند‪ .‬این موضوع‬ ‫گفــت‪ :‬ضعف بعدی صندوق در نــوع ارتباط با منابعصندوقدر سراسر ایراناستفادهکنیمیعنی‬ ‫با دستور رییس جمهور و بصورت ویدئو کنفرانس سطحشهرهایجدید کشور است‪.‬‬ ‫شعار سالتولید؛دانشبنیانو اشتغالافرینافزود‪ :‬کننــدگان از واحدهــای نهضت ملی مســکن شــهر‬ ‫در کنار وجود برخی ســختی ها‪ ،‬در ســایر موارد و در زمینه‬ ‫بانک هاست که کارکرد توسعه ای خود را ازدست سیستانوبلوچستانبرایمابههماناندازهتهران‬ ‫در کشور اغاز شد که سهم استان اصفهان ‪ ۲۴‬هزار‬ ‫احمــدی افــزود‪ :‬ایــن واحدهــای مســکونی در از ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۵۶‬واحد شهر جدید بهارستان ‪ ۳۵۰۰‬جدیدبهارستان‪،‬تکمیلپروندهمتقاضیانباقیمانده‬ ‫ارائهمتفاوتخدمات‪،‬امکانتوسعهمحصول‪،‬درنظرگرفتن‬ ‫دادهاست‪.‬صندوقبایدبگویدمنابعکجاسرمایه مهمباشد‪.‬‬ ‫واحد بود‪.‬‬ ‫استان اصفهان در شهرهای بهارستان‪ ،‬فوالدشهر و واحد اخیرا اغاز شده و ‪ ۳۰۰۰‬هزار واحد اغاز شد‪ .‬از در این طرح نیز در حال انجام است‪.‬‬ ‫فازهایتوسعه ایوارائهبه روز محصوالتوخدماتجدید‬ ‫راممکنمی سازد‪.‬‬ ‫همچنینامروزهباخانواده هاییروبروهستیمکهباتعداد‬ ‫کــم و اغلب تک فرزنــد گذران عمر کرده اند کــه امادگی الزم‬ ‫برای تامین نیازهای روزمره والدین سالمند خود را ندارند و از‬ ‫شرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید قطعات یدکی‬ ‫شرکت پاالیش گاز پارسیان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید قطعات یدکی‬ ‫دولتمتنوع‬ ‫الکترونیکیخدمات‬ ‫نیازمنددریافت‬ ‫قشر از جامعه‬ ‫دیگر این‬ ‫دســتگاه ‪ UT Sonatest‬و ارتقاء نرم افزاری ان به شماره ‪2001092416000020‬را ازسوی‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫شرکت ملی گاز ایران دســتگاه ‪ UT Sonatest‬و ارتقاء نرم افزاری ان به شماره ‪2001092416000020‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫ایران‬ ‫شرکت ملی گاز‬ ‫تکریم و‬ ‫اولین جشن‬ ‫قدردانی از ‪ ۶۶۰‬مدرس داخلی شرکت تفکــر و دانــش را هــدف قرار داد اما نمی دانســتند که شــهید‬ ‫شرکت دولتی پاالیش گاز‬ ‫جهتامروزه‬ ‫روست که‬ ‫هستند‪ .‬از این‬ ‫ارزیابیاستاندارد‬ ‫باکیفیت و با‬ ‫دعوتنامه‬ ‫باالارسال‬ ‫کیفی تا‬ ‫اسناد استعالم‬ ‫دریافت و‬ ‫برگزار‬ ‫شرکت دولتی پاالیش گاز برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت‬ ‫کلیهانسانیو‬ ‫نماید‪.‬ه های‬ ‫معاونسرمای‬ ‫پارسیانمهدیکفایت‬ ‫فوالدمبارکهباحضور‬ ‫تحویلعطر‬ ‫شکســت‪،‬‬ ‫کیفیبودازکه وقتی‬ ‫ارزیابی عطر‬ ‫فراخوانشــه پــر از‬ ‫برگزاریـری یک شی‬ ‫مراحل مطهـ‬ ‫پارسیان‬ ‫اقداماتی‬ ‫درحال‬ ‫ یافتهو‬ ‫ســایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرسدر بسیاریاز کشورهایتوسعه‬ ‫ توسعهشد‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ســایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫سازماندهیاینشرکتبرگزار شد‪.‬بهگزارشرویدادامروز‪،‬همزمان و بــوی ان همــه جــا را فــرا گرفــت‪.‬وی با بیان این کــه راه های‬ ‫مناقصه‬ ‫جهتسـشرکت‬ ‫الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه‬ ‫زمینه ها‬ ‫ـالمندان رادردر همه‬ ‫را زندگی‬ ‫الکترونیکییــاز‬ ‫امضایخدمات موردن‬ ‫الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی کــه‬ ‫مدرسدرداخلی‬ ‫قدردانیاز‪۶۶۰‬‬ ‫ســازند‪.‬تکریمو‬ ‫محققاولینجشن‬ ‫باهفتهمعلم‬ ‫اسنادانتقال‬ ‫اطالعات ازو ان ها‬ ‫است و یکی‬ ‫متفاوت‬ ‫رسیدن به علم و دانش‬ ‫کیفی و‬ ‫ارزیابی‬ ‫فرایند‬ ‫برگزاری‬ ‫پسی از‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪1401/02/27‬می‬ ‫سامانه تاریخ‬ ‫فراخوان‬ ‫تاریخ انتشار‬ ‫محقق ســازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ‪1401/02/27‬می باشد‪ .‬اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و‬ ‫نهادهای‬ ‫دولتیو‬ ‫سازمان های‬ ‫حمایت‬ ‫ کنند‪،‬مورد‬ ‫فراهمم‬ ‫ های انبهســانی و‬ ‫معاون سـ‬ ‫ارسالمبارکه بــا‬ ‫شــرکت فــوالد‬ ‫علوم مهندسی بر اساس قدرت تفکر‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫ارسالســت‪،‬‬ ‫تجربیات ا‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫مناقصه گران‬ ‫ـرمایهستاد‬ ‫سامانه‬ ‫حضورطریق‬ ‫دعوتنامه از‬ ‫ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد ‪.‬‬ ‫اجتماعی غیردولتی قرار می گیرند‪ .‬در کشــور ما نیز با توجه‬ ‫ارزیابیپازشگر‪،‬‬ ‫اقایانعلیرضا‬ ‫اسنادو طیان‬ ‫برگزار شد‬ ‫اینشرکت‬ ‫سازماندهی‬ ‫تاریخمی شوند که‬ ‫شنبهسازمانی هم‬ ‫باعث رشد‬ ‫‪18‬ی کنند و‬ ‫رشد م‬ ‫کیفی‪ :‬و‬ ‫‪1401/03/03‬‬ ‫روز سه‬ ‫تجربه‪: 30‬‬ ‫ساعت ‪:‬‬ ‫استعالم‬ ‫دریافت‬ ‫مهلت‬ ‫تاریخ ‪1401/03/03‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪ 18 : 30 :‬روز سه شنبه‬ ‫به گستردگینیاز موجودبستر بسیار مناسبیجهتفعالیت‬ ‫‪1401/03/17‬‬ ‫تاریخ‬ ‫سه شنبه‬ ‫ساعت ‪30 :‬‬ ‫کیفی ‪:‬‬ ‫ارزیابی‬ ‫استعالم‬ ‫ارسال پاسخ‬ ‫مهلت‬ ‫تاریخ ‪1401/03/17‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی ‪ :‬ساعت ‪ 18 : 30 :‬روز سه شنبه‬ ‫ابراهیم ولی‬ ‫اذری‪،‬‬ ‫نوروزی‪ ،‬یاســر‬ ‫ـمی‪ ،‬علی‬ ‫حســین قاسـ‬ ‫درصدد بوده تا با‬ ‫مبارکه همواره‬ ‫روزفوالد‬ ‫‪18‬شرکت‬ ‫همین ‪:‬راستا‬ ‫ پور‪ ،‬در‬ ‫اینترنتی‬ ‫مبتنی بر کس ـب وکارهای‬ ‫ ها که بیشــتر‬ ‫اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار ‪ :‬ادرس اســتان فارس ‪ -‬شهرســتان مهر ‪ -‬شــرکت پاالیش گازاســتارت اپ‬ ‫‪)7449184831‬‬ ‫(کدپســتی‪:‬‬ ‫پارســیان‬ ‫اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار ‪ :‬ادرس اســتان فارس ‪ -‬شهرســتان مهر ‪ -‬شــرکت پاالیش گاز پارســیان (کدپســتی‪)7449184831 :‬‬ ‫مالک یبلویی‪ ،‬محمد ســلیمیان‪ ،‬محمود مرادی‪ ،‬عبدالرســول توانمندسازی سرمایه های انسانی‪ ،‬اهداف خود را محقق کند‪.‬‬ ‫هستند‪،‬فراهماستکهبه واسطهخدماتیکهارائهمی دهند‪،‬‬ ‫‪071-52724134‬‬ ‫مهدی‪36‬‬ ‫ـی‪،‬تلفن‬ ‫نصوحـ و‬ ‫و تلفن ‪ 36‬الی ‪071-52724134‬‬ ‫الیـی و مریم ایرانپور به‬ ‫رحیمـ‬ ‫عنوان مدرســان معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫زمینه مناسب برای بهبود کیفیت زندگی سالمندی را فراهم‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫داخلی نمونه شرکت فوالد مبارکه انتخاب شدند و مورد تقدیر خاطرنشــان کرد‪ :‬نشر دانش‪ ،‬زکات علم محسوب می شود و‬ ‫مرکز تماس ‪ 021 -41934 :‬دفتر ثبت نام ‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مرکز تماس ‪ 021 -41934 :‬دفتر ثبت نام ‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫نمایند‪،‬به گونه ایکهاز اسیب هایایندورهمهمزندگیکاسته‬ ‫گرفتند‪.‬مهدی کفایت‪،‬‬ ‫ویژه قرار‬ ‫معاون سرمایه های انسانی و این هنر معلمی است که ان را بروز می دهد؛ فرهنگ سازمانی‬ ‫‪1401/2/26:‬‬ ‫اول‬ ‫نوبت‬ ‫نوبت اول ‪1401/2/26:‬‬ ‫شودوبهدنبالانواژهسالمندیپویابهدورنماییامیدبخش‬ ‫ـرکت فوالد مبارکه‬ ‫نوبتشـ‬ ‫ســازماندهی‬ ‫در این مراســم اظهار کرد‪ :‬اموزش دهی و یادگیری بســیار اهمیت دارد و در ارتقای فردی و‬ ‫شناسه اگهی‪1316217:‬‬ ‫شناسه اگهی‪1316217:‬‬ ‫‪1401/2/28:‬‬ ‫دوم‬ ‫‪1401/2/28:‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫برایارزشمندترینگروهجمعیتیتبدیلشود‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬اردیبهشــت مــاه روز معلــم و روزی اســت که دشــمن مغز اجتماعییکسازمانمثمر ثمر است‪.‬‬ ‫دوران بلوغ صندوق توسعه ملی‬ ‫با تحریم همزمان شد‬ ‫عملیاتاجراییاحداث‪ ۲۴‬هزار واحدمسکونیدر شهرهایجدیداصفهاناغاز شد‬ ‫اگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان‬ ‫نوبت دوم‬ ‫ایینتجلیلاز مدرساننمونهشرکت‬ ‫اگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران نوبت دوم‬ ‫فوالدمبارکهبرگزار شد‬ ‫روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان‬ صفحه 3 ‫کوتاه‬ ‫خبرخــبر‬ ‫واحد سوم تصفیه خانه‬ ‫اب شماره ‪ 2‬کرج اماده‬ ‫بهره برداری شد‬ ‫سومین واحد تصفیه خانه اب شماره‪ 2‬کرج که کلنگ‬ ‫احداث ان از شهریور ماه سال‪ 99‬به زمین زده شده بود با‬ ‫سرعت باال و با هزینه‪ 850‬میلیارد ریال اماده بهره برداری‬ ‫شد‪ .‬ذوالفقار مهدی زاده مدیرعامل ابفای استان البرز با‬ ‫اعالم این خبر اظهار داشت‪ :‬با توجه به ابالغ تخصیص‬ ‫جدیــد برداشــت اب ســطحی از محــل دو ســد کــرج و‬ ‫طالقان از ‪ 55‬به‪ 110‬میلیون متر مکعب توسط وزارت نیرو‬ ‫در ابان ماه سال ‪ ،1399‬این شرکت برای استفاده از این‬ ‫تخصیص جدید‪ ،‬اقدام به اجرای پروژه افزایش ظرفیت‬ ‫تصفیه خانه نمود‪ .‬وی افزود‪ :‬واحد ســوم تصفیه خانه‬ ‫اب رجایــی شــهر (شــماره ‪ 2‬کرج) با ظرفیــت ‪ 500‬لیتر بر‬ ‫ثانیه معادل ‪ 15‬میلیون متر مکعب در سال طی مدت‬ ‫‪ 18‬ماه احداث شــد که این مدت زمان نســبت به زمان‬ ‫اجــرای پروژ ههــای مشــابه در ســطح کشــور‪ ،‬یــک رکورد‬ ‫محسوب می شود‪ .‬وی جمعیت زیر پوشش واحد جدید‬ ‫تصفیه خانه را ‪ 250‬هزار نفر ذکر کرد و گفت‪ :‬با تقویت‬ ‫تامینابشهرهایکمالشهر‪،‬مهرشهر‪،‬رجاییشهر و کرج‬ ‫مرکزی در فصل گرم ســال‪ ،‬تاب اوری خدمات تامین اب‬ ‫در پیک مصرف تابستان در مناطق فوق به میزان قابل‬ ‫توجهی افزایش می یابد‪ .‬مهدی زاده خاطرنشان ساخت‬ ‫واحد اول و دوم این تصفیه خانه با مجموع ظرفیت‪1700‬‬ ‫لیتر بر ثانیه در سال های ‪ 87‬و ‪ 93‬وارد مدار بهره برداری‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫برگزاری نشست بررسی‬ ‫عملکرد خدمات مشترکین‬ ‫ابفا مازندران‬ ‫جلســه بررســی عملکرد خدمات مشــترکین شرکت‬ ‫اب و فاضــاب مازنــدران در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــا حضور مدیر‬ ‫عامل‪ ،‬معاونین و مدیران امور شرکت در سالن زنده یاد‬ ‫مهندسقلیزادهتاسیساتابرسانیسردار شهیدسلیمانی‬ ‫ساری برگزار شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت اب و‬ ‫فاضالب مازندران؛ در این نشست بهزاد برارزاده ضمن‬ ‫قدردانیاز همکارانشرکت کهوظیفهسقاییرابهعهده‬ ‫دارند و در خط مقدم با تالش و همتی چشمگیر سعی‬ ‫در رفع دغدغه های مردم و نظام دارند‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بــا توجه بــه نگاه عالمانه امام‪ ،‬نظــام مقدس جمهوری‬ ‫اســامی متعلق به کل جامعه اســامی است و ما باید‬ ‫در این مقطع حساس که رئیس جمهور در حال جراحی‬ ‫بــزرگ اقتصــادی اســت حساســیت بیشــتری در راســتای‬ ‫اقدامات و برنامه های خود داشــته باشــیم‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بــر مطالب هگــری مدیران امور‪ ،‬خواســتار ارائــه برنامه ها و‬ ‫تحلی لهــای درســت در راســتای تحقق اهداف شــرکت‬ ‫شــد و افزود‪ :‬در ســال گذشــته تنش ابی سختی داشتیم‬ ‫که با همکاری هم توانســتیم شــرایط دشوار را پشت سر‬ ‫بگذاریم‪ .‬مدیر عامل شرکت اب و فاضالب مازندران با‬ ‫اشــاره به کتابچه تنش ابی گفت‪ :‬در این کتابچه ‪۵۳۸‬‬ ‫بند برای امور ‪ ۲۲‬گانه تدوین شده و تا ‪ ۳۱‬تیر ماه باید‬ ‫بر اساس این بندها اهداف تعیین شده حاصل شود در‬ ‫همین راســتا کتابچــه تنش ابی ســال ‪ ۱۴۰۲‬نیــز در حال‬ ‫تدوین است تا اهداف شرکت براساس برنامه های این‬ ‫کتابچه محقق شــود لذا ضروریســت مدیران امور نکته‬ ‫نظــرات و برنامه های درســت خــود را ارائه کننــد‪ .‬وی در‬ ‫پایان ســخنانش بر نظارت دقیق نحوه عملکرد قاریان‬ ‫بــرای قرائــت صحیح و به موقع کنتــور به منظور تامین‬ ‫هزین ههــای شــرکت‪ ،‬حصــول درامــد و در نتیجــه ارائــه‬ ‫خدماتبهینهبهمشترکینتاکیدکرد‪.‬‬ ‫جلسه شورای اداری در‬ ‫سراوان برگزار شد‬ ‫بــا حضــور مــدرس خیابانــی اســتاندار‪ ،‬پرنده مطلق‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان‬ ‫بــه همراه ســایر مدیران دســتگاه های اجرایــی در محل‬ ‫فرمانداری شهرســتان ســراوان برگزار شد‪ .‬در این جلسه‪،‬‬ ‫پرندهمطلقباارائهفعالیت هایصورتگرفتهدر صنعت‬ ‫برق شهرستان سراوان‪ ،‬برنامه ها و طرح های اتی در این‬ ‫منطقهرانیز تشریحنمود‪.‬‬ ‫تکمیل نیروگاه بادی درح ‪،‬‬ ‫لنگ تسهیالت ارزان قیمت‬ ‫مشــاور عالی شــرکت انــرژی تجدیــد پذیر خراســان‬ ‫جنوبیگفت‪:‬عدمتخصیصتسهیالتارزانقیمت‪،‬دلیل‬ ‫تکمیلنشدنپروژهنیروگاهبادیدرحاست‪.‬منطقهمرزی‬ ‫درح سربیشه یکی از بزرگترین حوزه های بادخیز خراسان‬ ‫جنوبی است که با کشور افغانستان هم مرز بوده و جزو‬ ‫مناطق بادخیز بسیار خوبی است که نه تنها تحت تاثیر‬ ‫باد های ‪ ۱۲۰‬روزه سیســتان قرار دارد بلکه وزش باد های‬ ‫دیگری به نام هرات نیز سبب می شود در بیشتر روز های‬ ‫سال در این منطقه وزش باد را داشته باشیم‪ .‬با توجه به‬ ‫این ظرفیت طی سال های اخیر مسئوالن بر ان شدند تا‬ ‫با اســتفاده از این انرژی پاک و نصب توربین های بادی‪،‬‬ ‫بــه تامیــن بــرق منطقه و صــادرات بــرق مازاد به کشــور‬ ‫افغانستان بپردازند و در همین جهت دهم خرداد سال‬ ‫‪ ۹۹‬عملیــات اجرایی نیروگاه بادی ‪ ۵۰‬مگاواتــی درح در‬ ‫سفر وزیر وقت نیرو به استان اغاز و مقرر شد که طی ‪۲۲‬‬ ‫ماهبعدبهبهره برداریبرسد‪.‬قالیشویانمجریطرح های‬ ‫نیروگا ههــای بــادی و ‪ CHP‬خراســان جنوبــی گفــت‪:‬‬ ‫مساحتایننیروگاه‪ ۲۲‬هکتار میزاناشتغالایجادشده‬ ‫در دوران ساخت این نیروگاه‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۵۰‬نفر روز و پس‬ ‫از بهره برداری‪ ۲۵‬نفر به صورت مستمر اعالم شده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در زمان شروع پروژه‪ ،‬تا‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان براورد‬ ‫هزینه برای ســاخت ان کرده بودیم که با گذشــت زمان‬ ‫و نوســانات ارز در دولت قبلی‪ ،‬توانایی تکمیل پروژه با‬ ‫سرمایه موجود از دست مان خارج شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1349‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس پارک نواوری و فناوری صنعت نفت و گاز‪:‬‬ ‫قراردادساخت‪ ۱۴‬توربوکمپرسور‬ ‫ساالنه‪ ۲.۲‬میلیارد دالر صرفه جویی دارد‬ ‫رئیــس پارک نــواوری و فنــاوری صنعت نفت‬ ‫و گاز از امضــای قــرارداد شــرکت های ملــی نفت‬ ‫یســی کــه ســاالنه ‪ ۲.۲‬میلیــارد دالر‬ ‫ایــران و اوت ‬ ‫صرفه جویی ارزی به همراه دارد برای ساخت ‪۱۴‬‬ ‫یســی برای‬ ‫توربوکمپرســور خبــر داد و گفت‪ :‬اوت ‬ ‫ســاخت کمپرســورهای ســکوهای تقویــت فشــار‬ ‫پارس جنوبی نیز اعالم امادگی کرد ه است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪« ،‬ســید اســماعیل کفایتــی»‬ ‫در جمــع خبرنــگاران با بیــان اینکه دولــت برای‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان برنامه دارد در‬ ‫مناقصه های ترک تشــریفات برای این شــرکت ها‬ ‫را لحــاظ کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم اکنون شــرکت های‬ ‫دانش بنیان به اعتبار و منابع اولیه نیاز دارند که‬ ‫به نظر می رسد باید در این زمینه از انها حمایت‬ ‫بیشتری شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه هم اکنون برای توســعه‬ ‫فعالیت های پارک نواوری و فناوری صنعت نفت‬ ‫گســازی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بســیاری‬ ‫و گاز بایــد فرهن ‬ ‫از مجموع ههــای دولتــی و خصوصــی فعــال در‬ ‫یهــای پارک اشــنا‬ ‫صنعــت نفــت هنوز بــا توانای ‬ ‫یکــه می توانیــم رونــد همــکاری‬ ‫نیســتند‪ ،‬درحال ‬ ‫شرکت های دانش بنیان را در بخش های مختلف‬ ‫صنعت نفت و گاز سرعت بخشیم‪.‬‬ ‫رئیــس پارک فنــاوری و نــواوری صنعت نفت‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بــه نظر می رســد بایــد قوانین جدید‬ ‫کهــای‬ ‫بــرای مجموع ههــای دانش بنیــان و پار ‬ ‫ی اسالمی‬ ‫س شورا ‬ ‫علمی و فناوری کشور در مجل ‬ ‫تصویب شــود‪ ،‬زیرا قوانین شفافی در این بخش‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫یهــای شــرکت های حاضر‬ ‫کفایتــی بــه توانای ‬ ‫در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پاالیــش و پتروشــیمی اشــاره و تصریــح کرد‪:‬‬ ‫نمایشــگاه امســال ایینــه تمام نمــای بی تاثیــری‬ ‫تحریم ها در ســال های اخیر است زیرا سازندگان‬ ‫داخلی در این سال ها به خوبی توانستند خود را‬ ‫به بدنه کارشناسی صنعت نفت ثابت کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جنبه تسهیلگری پارک فناوری‬ ‫و نــواوری صنعــت نفــت در زمینــه ارتبــاط میان‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان و بدنــه صنعت نفت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید فرایندهای اعتمادســازی بین این دو‬ ‫بخــش افزایــش یابد و پــارک در این زمینه تالش‬ ‫می کند پیشتاز باشد‪.‬‬ ‫رئیس پارک نواوری و فناوری صنعت نفت و‬ ‫گاز ادامه داد‪ :‬قرارداد احیای چاه های نفت و گاز‬ ‫بــرای افزایش تولید انها با همکاری شــرکت های‬ ‫یشــود‪ ،‬همچنین در‬ ‫دانش بنیان به زودی امضا م ‬ ‫ایام نمایشــگاه بین المللی نفت تفاهم نامه های‬ ‫خوبــی بــا شــرکت های نفتــی همچــون شــرکت‬ ‫مناطــق مرکزی ایران‪ ،‬شــرکت نفــت و گاز خزر و‬ ‫مناطق نفت خیز جنوب امضا شده است‪.‬‬ ‫کفایتی ضمن اشاره به استقبال سرمایه گذاران‬ ‫از کشــورهای قطــر‪ ،‬روســیه و چیــن بــرای‬ ‫سرمایه گذاری در پارک نواوری و فناوری صنعت‬ ‫نفــت و گاز‪ ،‬گفــت‪ :‬تمایل داریم در این زمینه با‬ ‫ســرمایه گذاران داخلــی بــرای رســوب فنــاوری در‬ ‫صنعت نفت بیشتر همکاری کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬در بخــش احیــای چا ههــای‬ ‫نفــت و گاز هم اکنــون بــه ‪ ۷۵۰‬میلیــون دالر‬ ‫ســرمایه گذاری نیــاز اســت کــه شــرکت های روس‬ ‫بــرای حضــور در این بخش ابراز عالقه کرده اند‪،‬‬ ‫ضمن انکه هم اکنون در این زمینه در حال رایزنی‬ ‫با یکی از بانک های بزرگ قطر هستیم‪.‬‬ ‫رئیــس پارک نــواوری و فنــاوری صنعت نفت‬ ‫و گاز از امضــای قــرارداد شــرکت های ملــی نفت‬ ‫ایران و اوتی ســی برای ساخت ‪ ۱۴‬توربوکمپرسور‬ ‫کــه ســاالنه ‪ ۲.۲‬میلیــارد دالر صرفه جویــی ارزی‬ ‫بــه همــراه دارد‪ ،‬خبــرداد و گفــت‪ :‬ســاالنه بــه‬ ‫ارزش چنــد میلیــارد دالر گازهــای همــراه نفــت‬ ‫یشــود کــه بــا ب ـه کار گیری‬ ‫در کشــور ســوزانده م ‬ ‫توربوکمپرســورهای ســاخت داخــل در طرح های‬ ‫جم ـع اوری گازهــای همــراه نفــت و مشــعل‪،‬‬ ‫صرفه جویی ارزی زیادی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫همچنیــن در ‪ ۲۶‬اردیبهش ـت ماه ســال جاری‬ ‫هم زمان با اخرین روز بیست و ششمین نمایشگاه‬ ‫بین المللــی نفــت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشــیمی‪ ،‬در‬ ‫نشستی مشترک‪ ،‬تفاهم نامه همکاری بین شرکت‬ ‫مشــاور ســرمایه گذاری فاینتک و پــارک فناوری و‬ ‫نــواوری نفــت و گاز بــا حضــور مدیــران عالی دو‬ ‫مجموعه منعقد شد‪.‬‬ ‫در ایــن خصوص مهــدی فرازمند‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫مشــاور ســرمایه گذاری فاینتــک‪ ،‬ضمــن اعــام‬ ‫امادگــی به منظــور ارائه خدمات تخصصــی بازار‬ ‫سرمایه شامل تامین مالی‪ ،‬اماده سازی شرکت ها‪،‬‬ ‫شگــذاری‪ ،‬جــذب ســرمایه گذار و ‪...‬‬ ‫پذیــرش‪ ،‬ارز ‬ ‫بیان داشــت‪ ،‬دو مجموعه فاینتک و پارک نفت‬ ‫درصــدد ایجــاد صنــدوق جســورانه تخصصی در‬ ‫صنعت نفت است‪ .‬این صندوق به منظور تامین‬ ‫مالی اســتارتاپ ها و شرکت های مستقر در پارک‬ ‫و نیز سایر پروژه های جذاب حوزه نفت طراحی‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫امضایتفاهم نامهمیانشرکتسرمایه گذاریاهدافو مدیریت‬ ‫اکتشافشرکتنفت‬ ‫در حاشــیه بیست وششــمین نمایشــگاه‬ ‫بین المللــی نفــت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیــش و پتروشــیمی‪،‬‬ ‫مهــدی فکــور‪ ،‬مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت‬ ‫ایــران ول ـی ا‪ ...‬حاجــی پــور‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫ســرمایه گذاری اهــداف تفاهم نام ـه ای را با هدف‬ ‫همــکاری بــرای توســعه میادیــن گازی بــه امضــا‬ ‫رساندند‪.‬‬ ‫همکاری در زمینه مطالعه و ارزیابی پروژه ها‪،‬‬ ‫طرح ها و بلوک های اکتشافی با مشارکت شرکت‬ ‫ســرمایه گذاری اهــداف در زمینــه ســرمایه گذاری‬ ‫حهــا و پروژ ههــای بــاال دســتی نفــت و گاز‬ ‫در طر ‬ ‫مهم ترین موضوع این تفاهم به شمار می رود که‬ ‫به امضا رسید‪.‬‬ ‫مهــدی فکــور‪ ،‬مدیراکتشــاف شــرکت ملــی‬ ‫نفــت ایــران در ایــن مراســم با بیــان اینکه این‬ ‫نخســتین تفاهم نامــه همکاری میــان مدیریت‬ ‫اکتشــاف و شــرکت ســرمایه گذاری اهــداف بــه‬ ‫حســاب می ایــد گفــت‪ :‬بــا توانمنــدی کــه در‬ ‫مجموعه گــروه اهداف وجود دارد‪ ،‬می توانیم‬ ‫فعالیــت اکتشــافی را با یکدیگــر انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه تفاهم نامه ‪ ۱.۵‬میلیارد دالری‬ ‫گفت‪ :‬بر این اســاس قرار است شرکت اهداف‬ ‫بــرای اکتشــاف‪ ،‬توســعه و بهر هبــرداری از یک‬ ‫میــدان گازی بزرگ و مهم کشــور تا ســقف ‪۱.۵‬‬ ‫میلیــارد دالر هزینــه کنــد که بازپرداخــت ان از‬ ‫محــل بهره بــرداری انجــام خواهــد شــد‪ .‬مدیــر‬ ‫اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه‬ ‫قبـ ًـا فعالیــت اکتشــاف از توســعه جــدا بــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬همــواره پس از اجــرای اکتشــاف‪ ،‬برای‬ ‫توســعه بایــد هــر طــرح بــه مناقصــه می رفت‪،‬‬ ‫امــا بــرای نخســتین بــار اکتشــاف‪ ،‬توســعه و‬ ‫بهر هبــرداری بــه یک شــرکت ســپرده می شــود‪.‬‬ ‫ولی ا‪ ...‬حاجی پور‪ ،‬مدیرعامل شرکت سرمایه‬ ‫گــذاری اهــداف نیز در این مراســم با شــاره به‬ ‫تجربیــات بــاالی گــروه اهــداف در حوزه هــای‬ ‫باالدســت‪ ،‬پاییــن دســت‪ ،‬بخــش خشــکی و‬ ‫دریایی گفت‪ :‬با توجه به تفاهم انجام شــده‪،‬‬ ‫امیدواریم اجرایی شدن ان ثمرات خوبی برای‬ ‫طرفیــن به همراه داشــته باشــد و بازنشســتگان‬ ‫صنعت نفت نیز از ان منتفع شوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازدید معاون وزیر نفت از دستاوردهای دانش محور شرکت گاز خراسان رضوی‬ ‫مشهد مقدس‪ -‬ســحررحمتی‪ :‬معاون وزیر نفت‬ ‫و مدیرعامــل شــرکت ملی گاز ایــران در بازدید از‬ ‫دســتاوردهای دانش محور شــرکت گاز خراســان‬ ‫رضــوی بــر لــزوم بــه اشــتراک گــذاری فرایندهای‬ ‫پژوهشــی شــرکت های گاز اســتانی در بین دیگر‬ ‫شــرکت های تابعه شــرکت ملــی گاز ایران تاکید‬ ‫کرد‪.‬مجیــد چگنــی در بازدیــد از رونــد فعالیــت‬ ‫بیســت و ششــمین نمایشــگاه بین المللی نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشــیمی تهران از دســتاوردهای‬ ‫دانش محور شــرکت گاز خراســان رضوی بازدید‬ ‫کرد‪.‬معــاون وزیرنفت در امور گاز در این بازدید‬ ‫بــا اســتقبال از کتــب تالیفــی‪ ،‬دســتگاه بوســنج‬ ‫و پایلــوت اموزشــی پژوهشــی مراحــل عملکــرد‬ ‫تجهیزات گازرســانی کنتور و رگوالتور شــرکت گاز‬ ‫استان خراسان رضوی بر لزوم بهینه کاوی و تبادل‬ ‫تجربیات موفق بین شــرکت های تابعه شــرکت‬ ‫ملــی گاز تاکید کرد‪.‬حســن افتخــاری مدیرعامل‬ ‫شــرکت گاز اســتان هم در بخشــی از این بازدید‬ ‫گفت‪ :‬شرکت گاز خراسان رضوی به عنوان یکی از‬ ‫شــرکت های دانشی و باتجربه در حوزه دانش و‬ ‫فناوری برای رفع نیازهای فناورانه و بومی سازی‬ ‫یهــای صنعــت گاز در حــال‬ ‫تجهیــزات و فناور ‬ ‫همــکاری بــا شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬فنــاور و‬ ‫استارتاپ های فعال می باشد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن شــرکت در دو ســال گذشــته‬ ‫‪ ۵۲‬میلیــارد ریــال قرارداد پژوهشــی با شــرکت های‬ ‫دانش بنیانامضاکردهکهتولیدنخستیننمونهبومی‬ ‫دستگاهبوسنج گاز طبیعی‪،‬ساختنمونه هایضد‬ ‫انفجار دســتگاه بوســنج‪ ،‬طراحی و ســاخت بســتر‬ ‫ازمون و کالیبراســیون دستگاه های بوسنج‪ ،‬سامانه‬ ‫الکترونیکی نگهداری‪ ،‬تعمیرات و تحلیل وضعیت‬ ‫شیرهای صنعتی‪ ،‬طراحی و ساخت پایلوت پروسه‬ ‫عملکرد تجهیزات گازرسانی ( کنتور و رگوالتور ) با‬ ‫قابلیت ازمون و مشــاهد ه پذیری سازوکار داخلی‪،‬‬ ‫باکس کنترل هیترهای ایســتگاه های تقلیل فشــار‪،‬‬ ‫طراحی و ساخت نمونه اولیه دستگاه ثبت‪ ،‬پایش‬ ‫و ارسالفشار ورودیو خروجیایستگاه ها‪،‬طراحی‬ ‫و ساخت اولیه نمونه دستگاه ثبت و پایش فشار و‬ ‫تصحیح کننده حجم کنتورهای دو پوندی در زمره‬ ‫دســتاوردها و مســائل جــاری ایــن قراردادهاســت‪.‬‬ ‫افتخاری از امادگی شرکت گاز خراسان رضوی برای‬ ‫تبــادل تجربیات با دیگر شــرکت های گاز اســتانی‬ ‫کشور در راستای دستور معاون وزیرنفت در امور گاز‬ ‫خبــر داد و گفت‪ :‬همکاران گرامی می توانند برای‬ ‫کسب اطالعات بیشتر درباره پروژه های پژوهشی‬ ‫شــرکت گاز خراســان رضــوی بــه تارنمــای اینترنتی‬ ‫شــرکت مراجعه و یا با شــماره تلفن ‪-37072620‬‬ ‫‪ 051‬تماس بگیرند‪.‬گفتنی است؛ شرکت گاز خراسان‬ ‫رضــوی تاکنون بیش از ‪ 25‬عنوان کتــاب و نرم افزار‬ ‫مرتبط با حوزه دانش و فناوری را با هدف توسعه‬ ‫مدیریــت دانــش در بین شــرکت های گاز اســتانی‬ ‫کشور منتشر کردهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مشعل گاز ‪ 101‬روستای مازندران تا پایان امسال روشن می شود‬ ‫رویــداد امروز‪ -‬محمدحســین باجان‪ :‬سرپرســت‬ ‫شــرکت گاز مازنــدران بــا اظهــار این کــه عملیات‬ ‫گازرســانی‪ ،‬مطالعاتی و طراحی در ‪ 504‬روستای‬ ‫مناطق جنگلی و کوهستانی استان در حال انجام‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بر اســاس برنامه و طبق پیشرفت‬ ‫طرح های لوله گذاری‪ ،‬ســاکنان ‪ 101‬روســتا از این‬ ‫تعــداد تــا پایــان امســال از نعمــت گاز بهره مند‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان‬ ‫مازندران‪ ،‬قاسم مایلی رستمی در نشست خبری‬ ‫بــا بیان اینکه مطالعه و طراحی برای گازرســانی‬ ‫بــه تمامــی این روســتاها انجــام شــده و کارها با‬ ‫قــوت در حال پیگیری اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬هم اکنون‬ ‫عملیات شــبکه گذاری گازرســانی در ‪ 6۰‬روستای‬ ‫شرق مازندران در منطقه دودانگه و چهاردانگه‬ ‫ساری و هزار جریب نکا و بهشهر ‪ ۱۸۵ ،‬روستای‬ ‫صعب العبور و کوهســتانی بخــش کجور و پول‬ ‫نوشــهر‪ ،‬روســتاهای منطقه بلده نور‪ ،‬روستاهای‬ ‫رینه بخش الریجان شهرستان امل واقع در محور‬ ‫هراز‪ 18 ،‬روســتا در منطقه ســوادکوه و حدود ‪11‬‬ ‫روســتا نیز در منطقه کوهستانی اشکورات رامسر‬ ‫در غرب استان در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه با حمایت دولت مشــکل‬ ‫افزایش هزینه گازرسانی به مناطق کوهستانی و‬ ‫ییالقــی اســتان رفع شــد و تا ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومان‬ ‫برای هر علمک نیز حمایت شــده اســت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بــر اســاس برنامــه تمامی روســتاهای واجد‬ ‫شــرایط مازندران تا پایان ســال ‪ ۱۴۰۲‬گازرســانی‬ ‫ی شود‪.‬‬ ‫م ‬ ‫قاســم مایلی رســتمی با بیــان اینکه در ســال‬ ‫گذشته با ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان ‪ ۴۳۸‬کیلومتر شبکه‬ ‫گذاری در سطح استان انجام گرفت افزود‪ :‬اعتبار‬ ‫امســال شــرکت گاز مازندران هزار میلیارد تومان‬ ‫اســت و تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۲‬تمامی روســتا های‬ ‫باالی ‪ ۲۰‬خانوار از نعمت گاز بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت گاز مازندران بیان داشت‪:‬‬ ‫نمونه بارز حمایت واقعی نظام و دولت از مردم‬ ‫در برخــورداری از نعمــت گاز اجرای ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫لولــه گــذاری ‪ ۱۶‬اینــچ بــرای حــدود ‪ ۲۰‬روســتای‬ ‫بخش کوهستانی منطقه اشکورات رامسر است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بیشــترین عملیات گازرسانی‬ ‫مربوط به روستاهای بخش بلده نور است که با‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان اعتبار در حال انجام اســت و‬ ‫امیدواریم با همکاری منابع طبیعی و راه و شهر‬ ‫ســازی بتوانیم لوله گذاری را طبق مقررات انجام‬ ‫بدهیم‪.‬‬ ‫مایلــی رســتمی طوالنــی شــدن صــدور مجوز‬ ‫بــرای اجرای طرح های گازرســانی در روســتاهای‬ ‫ییالقی و کوهستانی مازندران را از دغدغه های‬ ‫جدی دانست و خواستار همکاری دستگاه های‬ ‫اجرایی از جمله منابع طبیعی‪ ،‬راه و شهر سازی‬ ‫و راهداری و حمل و نقل جاده ای شده است‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت گاز مازندران با اظهار این‬ ‫کــه این اســتان از ســه نقطه جدید بــه خط لوله‬ ‫یشــود تــا عالوه بــر از بین‬ ‫گاز سراســری وصــل م ‬ ‫رفتــن کامــل افت فشــار‪ ،‬همــه مناطق شــهری و‬ ‫روســتایی تحــت پوشــش کامــل گازرســانی قــرار‬ ‫بگیرنــد‪ ،‬توصیــح داد‪ :‬اتصــال خــط لولــه انتقــال‬ ‫گاز از امامــزاده هاشــم در جــاده هــراز که با ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار در حال انجام است‪ ،‬اتصال‬ ‫خــط لوله منطقــه گدوک در محــور فیروزکوه که‬ ‫پیشــرفت خوبی دارد و اتصــال به خط لوله گاز‬ ‫از طریــق محــور المــوت قزوین برای روســتاهای‬ ‫منطقــه ســه هزار تنکابن نیــز در دســتور کار قرار‬ ‫دارد‪ .‬مایلی رســتمی امار روســتاهای برخوردار از‬ ‫گاز طبیعــی اســتان را ‪۲‬هزار و ‪ 475‬روســتا اعالم‬ ‫کرد و بیان داشت‪ :‬ساالنه به طور میانگین حدود‬ ‫‪ ۸۰‬هــزار مشــترک جدیــد شــهری و روســتایی به‬ ‫شرکت گاز مازندران اضافه می شوند که شرکت‬ ‫برای تقویت گاز رســانی اجرای طرح های ایجاد‬ ‫ایستگاه های فشار قوی را انجام می دهد‪.‬‬ ‫وی وضعیــت زیــر ســاختی تامیــن گاز در‬ ‫مازنــدران را مطلــوب توصیــف کرد ولــی در عین‬ ‫حــال نســبت بــه بــی توجهی بــه مصــرف بهینه‬ ‫گاز در اســتان هشــدار داد و بیان داشت‪ :‬بررسی‬ ‫هــا نشــان مــی دهــد کــه مصــرف گاز در مناطق‬ ‫روســتایی و ییالقــی بــه دلیــل اســتاندارد نبودن‬ ‫ســاخت و ســازها تــا ‪ ۲۰‬برابــر بیشــتر از مناطــق‬ ‫شهری و اپارتمان نشینی است‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت گاز مازنــدران میانگیــن‬ ‫مصــرف روزانه گاز طی ســال در مازنــدران را ‪۲۸‬‬ ‫تــا ‪ ۳۲‬میلیــون متــر مکعب اعــام کــرد و گفت‪:‬‬ ‫در تعطیــات نــوروزی امســال کــه هوا ســرد بود‬ ‫و گردشــگران ومســافران زیــادی نیــز در اســتان‬ ‫حضور داشتند‪ ،‬مصرف گاز به حدود ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫مترمکعــب رســید‪ ،‬امــا قطعــی گاز خانگــی را‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر حــدود ‪ ۶۵۰‬هــزار خانــوار‬ ‫شــهری اســتان برابر بــا ‪ ۹۹.۹‬درصــد و ‪ ۴۴۵‬هزار‬ ‫خانــوار روســتایی معادل ‪ ۹۵.5‬درصد به شــبکه‬ ‫گاز سراسری وصل هستند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫امکان سنجیوطراحیگازرسانی‬ ‫به‪ 233‬روستای صعب العبور‬ ‫مدیرعاملشرکتگاز استان‬ ‫گاز مبلــغ ‪ 45‬میلیون تومان به‬ ‫گیالن در مجمع نمایندگان این‬ ‫ازای هــر خانــوار می باشــد کــه‬ ‫اســتان از برنامــه ایــن شــرکت‬ ‫این مبلغ به سختی جوابگوی‬ ‫بــرای مطالعه‪ ،‬امکان ســنجی‬ ‫گازرسانی به این مناطق است‪.‬‬ ‫و طراحــی گازرســانی بــه ‪233‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســختی های‬ ‫عیسی جمال‬ ‫روســتای صعــب العبــور و‬ ‫گازرســانی بــه مناطــق‬ ‫نیکویی‬ ‫کوهســتانی اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫صعب العبور گیالن گفــت‪ :‬در‬ ‫عیســی جمــال نیکویــی مدیرعامل شــرکت گاز این مناطق ترانشه زنی‪ ،‬خاک برداری و تعریض‬ ‫اســتان گیالن با بیان این مطلب اظهار داشت‪ :‬راه موجــب افزایش شــدید میزان هزینه نهایی‬ ‫هــم اکنــون با لحاظ نکــردن روســتاهای زیر ‪ 20‬پروژه گازرسانی می شود که امیدوارم با پیگیری‬ ‫خانــوار که شــرکت گاز مجوزی برای گازرســانی و رایزنی نمایندگان محترم مجلس این مشکل‬ ‫بــه انهــا نــدارد‪ ،‬این شــرکت در حال گازرســانی برطرف شود‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن‬ ‫بــه ‪ 54‬روســتا بــوده و همچنین اقدامــات الزم در پایان گفت‪ :‬هم اکنون همه شهرهای گیالن‬ ‫بــرای گازرســانی به ‪ 233‬روســتای دیگــر نیز در و ‪ 2‬هــزار و ‪ 94‬روســتای گیــان (بیــش از ‪96‬‬ ‫دســت بررســی و اقدام است‪ .‬وی با بیان اینکه درصد خانوارهای روســتایی گیالن) برخوردار از‬ ‫تمامی روستاهای در دست گازرسانی در مناطق گاز طبیعی می باشــند و تالش می کنیم تا ســایر‬ ‫کوهستانی و دوردست قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬سقف روســتاهای فاقــد گاز را نیز برخــوردار از نعمت‬ ‫هزینه سرانه گازرسانی تعیین شده برای شرکت الهینماییم‪.‬‬ ‫تفاهم نامه های شرکت ملی نفت ایران با‬ ‫هلدینگ هایپتروشیمیامضاشد‬ ‫همــکاری شــرکت ملــی‬ ‫محســن خجســته مهر در‬ ‫نفــت ایــران بــا هلدینگ هــای‬ ‫ایین امضــای پنــج تفاهم نامه‬ ‫پتروشیمی کشور بهارزشحدود‬ ‫همــکاری شــرکت ملــی نفــت‬ ‫‪ ۳‬میلیارد دالر با حضور محسن‬ ‫ایرانباهلدینگ هایپتروشیمی‬ ‫خجسته مهر‪،‬مدیرعاملشرکت‬ ‫کشور به ارزش حدود ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫عبدالعلی‬ ‫ملــی نفــت ایــران‪ ،‬مرتضــی‬ ‫دالر گفــت‪ :‬همه ما از گذشــته‬ ‫علی عسکری‬ ‫شاهمیرزایی‪،‬مدیرعاملشرکت‬ ‫تاکنون به دنبال جهش در تولید‬ ‫ملی صنایع پتروشیمی‪ ،‬عبدالعلی علی عسکری‪ ،‬پتروشــیمی های کشــور بوده ایــم‪ ،‬امــا توســعه و‬ ‫مدیرعاملهلدینگخلیجفارسو ولی الهحاجی افزایش تولید در این صنعت بدون تامین پایدار‬ ‫پور مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری اهداف‪ ،‬در خوراکممکننیست‪.‬‬ ‫حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بی ن المللی‬ ‫وی بــا بیــان اینکه هم اکنــون به دلیل کمبود‬ ‫نفــت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیــش و پتروشــیمی برگزار شــد‪ .‬بر خوراک بعضی از مجتمع های پتروشــیمی کشور‬ ‫اساساینپنجتفاهم نامه ‪،‬صندوقبازتشستگی بــا ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت اســمی خــود کار می کنند‪،‬‬ ‫نفت با مشارکت شرکت سرمایه گذاری اهداف افــزود ‪:‬در بازه هــای زمانــی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬ســاله تامین‬ ‫و شــرکت مهندســی و ســاختمان صنایــع نفــت خــوراک هلدینگ هــای پتروشــیمی حاضــر در‬ ‫وظیفــه مطالعــه و توســعه مخــزن گازی قلعــه تفاهم نامه های امروز را تضمین خواهد کرد و به‬ ‫نــار و میــدان نفتــی اذر‪ 2‬را بــا ارزشــی برابر با به نظر بندهشرکت هایپتروشیمیباسرمایه گذاری‬ ‫ارزش ‪ ۱.۱‬میلیارد دالر بر عهده خواهند داشــت‪ .‬در بخش های باالدستی سود مضاعفی را نصیب‬ ‫هلدینگخلیجفارسمسئولیتمطالعهتوسعه ســهامداران خــود خواهندکــرد‪ .‬ایــن موضــوع‬ ‫مخزن مارون‪ ،‬مارون خامی و جمع اوری گازهای به معنایواقعیجهشدر تولیدبه شمار می اید‪.‬‬ ‫همــراه میدان هــای دارخوین و غــرب کارون را با‬ ‫خجسته مهر ادامهداد‪:‬شرکت هایهلدینگ‬ ‫ارزش تقریبی به ارزش ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر به عهده پتروشــیمی از فردا اغاز به مطالعه و تهیه طرح‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬همچنین مشــارکت گروه باختر‪ ،‬جامــع توســعه (‪ )MDP‬میدان های نفــت و گاز‬ ‫پترو فرهنگ و پارس پترو زاگرس وظیفه مطالعه واگذار شــده خواهند کرد‪ .‬ما باید تالش کنیم از‬ ‫توسعه میدان های گازی گردان‪ ،‬خارتنگ و پازن بخش هــای مقدماتی این طرح هــا عبور کنیم و‬ ‫را بــه ارزش ‪ ۹۰۰‬میلیــون دالر به عهــده خواهنــد هرچه ســریع تر انها را به مرحله امضای قرارداد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫جمع اوری فاضالب گیالن به ‪ 26‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره و‬ ‫جهت اجرای پــروژه های بزرگ‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ابفــا گیالن‬ ‫ابوفاضالب؛خواستار پیگیری‬ ‫در جلسه با مجمع نمایندگان‬ ‫نماینــدگان گیالن جهــت بهره‬ ‫گیالن گفــت‪ 430 :‬هــزار خانوار‬ ‫مندی از این ظرفیت ها شد‪.‬‬ ‫معــادل ‪ 40‬درصــد جمعیــت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫مازیار علی پور‬ ‫اســتان تحــت پوشــش شــبکه‬ ‫فاضــاب گیــان همچنیــن از‬ ‫فاضــاب قــرار دارنــد‪ .‬مازیــار‬ ‫تامین و تقویت اب شــرب ‪156‬‬ ‫علی پور افزود‪ 76 :‬کیلومتر خطوط انتقال‪ 914 ،‬روســتا توســط بســیج ســازندگی این استان طی‬ ‫کیلومتر شبکه فاضالب بهداشتی و‪ 1630‬کیلومتر مدت‪ 30‬ماه خبر داد‪ .‬مازیار علی پور با اشاره به‬ ‫شبکهفاضالبسنتیدر شهرهایمختلفاستان اینکه بسیج سازندگی گیالن بعنوان معین دوم‬ ‫در مدار بهره برداری است‪.‬‬ ‫قرارگاهامامحسنمجتبی(ع)جهتاجرایطرح‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــرای جمــع اوری و دفــع ابرســانی به ‪ 711‬روســتای محروم گیالن معرفی‬ ‫بهداشتی فاضالب استان گیالن ‪ 26‬هزار میلیارد شده‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به توافقات بعمل امده با‬ ‫تومان اعتبار نیاز اســت که از این میزان اعتبار ‪ 6‬قرارگاه امام حســن مجتبی (ع) تامین و تقویت‬ ‫هــزار و ‪ 600‬میلیــارد تومــان مربــوط به فاضالب اب شــرب ‪ 156‬روســتا از ‪ 711‬روســتا بــه بســیج‬ ‫شــهر رشــت می باشــد‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در سازندگی گیالن واگذار شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬بر‬ ‫ســفر ریاســت محتــرم جمهــوری بــه گیــان ‪ 500‬همین اساس پروژه ابرسانی به ‪ 17‬روستای فاقد‬ ‫میلیارد تومان برای جمع اوری و دفع بهداشتی و ارتقای ّ‬ ‫کمیت و کیفیت اب شرب ‪ 139‬روستای‬ ‫فاضالب شهر رشت اختصاص یافت‪ .‬وی با اشاره گیالن ظرف مدت‪ 30‬ماه توسط بسیج سازندگی‬ ‫به ظرفیت های باالی ماده ‪ 56 ، 23‬و فاینانس استان اجرا و وارد مدار بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫اولویت ها و چالش های حوزه‬ ‫انرژی و کشاورزی گیالن بررسی شد‬ ‫نشست مجمع نمایندگان گیالن با دستور کار‬ ‫بررسی عمده ترین اولویت ها و چالش های انرژی‬ ‫و کشاورزیگیالندر دیوانمحاسباتاستانگیالن‬ ‫برگزار شد‪.‬مدیر عاملشرکتبرقمنطقهایگیالن‬ ‫در این نشست از اجرای‪ ۸‬طرح اثر گذار و مهم در‬ ‫حوزه ترمیمخطوطو افزایشظرفیتپستهای‬ ‫برقدر مناطقمختلفگیالنخبر دادو گفت‪:‬این‬ ‫طــرح هــا اکنون با‪ ۳۵0‬میلیارد ریال اعتبــار در حال‬ ‫اجراستو تااغاز فصل گرماو افزایشمصرفبرق‬ ‫در اســتان به بهره برداری می رســند‪ .‬بهمن داراب‬ ‫زاده افــزود‪ :‬پیــک مصرف برق در اســتان گیالن در‬ ‫سال گذشته حدود‪ ۲‬هزار مگاوات بود که امسال‬ ‫این رقم می تواند تا‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬مگاوات افزایش‬ ‫داشته باشد‪ .‬وی با اشاره به تابستان سخت پیش‬ ‫رو و رونــد اســتمرار افزایــش مصرف برق در کشــور‬ ‫گفت‪:‬بامدیریتبهینهمصرفبرق‪،‬همهمیتوانند‬ ‫از نعمتبرقاستفاده کنند‪.‬توسعهزیرساختها‬ ‫و ترویج فرهنگ مصرف درست و حساب شده از‬ ‫انرژیبرق‪،‬از جملهراهکارهابرایبهرهمندیهمهاز‬ ‫برقمیباشدوحصولنتایجمطلوبدر اینحوزه‪،‬‬ ‫مستلزمتعاملوهمراهیعموممشترکانبابرنامه‬ ‫ریــزان حوزه انرژی اســت‪ .‬در این نشســت‪ ،‬رییس‬ ‫مجمعنمایندگانگیالن‪،‬ونیزنمایندگاهشهرستانهای‬ ‫رشت‪،‬انزلی‪،‬لنگرود‪،‬فومنوشفت‪،‬استانهاشرفیه‬ ‫‪ ،‬استارا وهمچنین مدیر عامل شرکت اب منطقه‬ ‫ای گیالن‪ ،‬رییس ســازمان جهاد کشــاورزی گیالن‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن و مدیر عامل‬ ‫شرکتابوفاضالبگیالن حضور داشتند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫توسعهمطالعاتراهبردیدر خصوص‬ ‫ایجادتبلیغاتمحیطیضروریاست‬ ‫‪ 16‬مرکز فنی و حرفه ای در استان کردستان‬ ‫وجود دارد‬ ‫ح مخابراتی در استان‬ ‫‪ ۵۱۱‬میلیارد ریال طر ‬ ‫سمنانبهبهره برداریمی رسد‬ ‫مدیرکل بیمه ســامت سیســتان و بلوچســتان‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬تعــداد ‪ 458‬هــزار نفــر در سیســتان و‬ ‫بلوچستانتحتپوششبیمهسالمتهمگانیقرار‬ ‫دارند که از این تعداد ‪ ۱۰۶‬هزار نفر در دهک های‬ ‫یک تا سه هستند که به صورت خودکار و سیستمی‬ ‫بیمه شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد ایران‪ ،‬مدیرکل بیمه ســامت‬ ‫سیســتان و بلوچســتان اظهــار کــرد‪ :‬تعــداد ‪458‬‬ ‫هزار نفر در سیســتان و بلوچســتان تحت پوشش‬ ‫بیمه سالمت همگانی قرار دارند که از این تعداد‬ ‫‪ ۱۰۶‬هزار نفر در دهک های یک تا ســه هستند که‬ ‫به صورت خودکار و سیستمی بیمه شده اند‪ .‬شهریار‬ ‫شــهرکی گفت‪ :‬بیمه سالمت پارســال ‪ ۵۵۴‬میلیارد‬ ‫تومــان بــه دانشــگاه های علــوم پزشــکی اســتان و‬ ‫‪ ۲۸۲‬میلیــارد تومان به بخش خصوصی پرداخت‬ ‫یســابقه‬ ‫کــرده که این امر در چند ســال گذشــته ب ‬ ‫بوده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬بیمه ســامت برای اولین بار‬ ‫تمامی بدهی ها از سال‪ ۹۶‬تاکنون را پرداخت کرده‬ ‫و هیچ گونــه بدهــی بابت ســال گذشــته به بخش‬ ‫خصوصــی و دولتــی ندارد‪ .‬مدیرکل بیمه ســامت‬ ‫سیستان و بلوچستان عنوان کرد‪ :‬سایر دهک ها نیز‬ ‫تمدیدسیستمیشدندامابر اساساخرینبخشنامه‬ ‫به این افراد نیز پیامکی ارسال می شود تا به دفاتر‬ ‫پیشخوان مراجعه و در مورد تمدید بیمه اطمینان‬ ‫حاصــل کننــد‪ .‬او بیان کــرد‪ :‬دهک های یک تا ســه‬ ‫که جزو افراد نیازمند و اسیب پذیر جامعه هستند‬ ‫ب هصــورت رایــگان‪ ،‬دهک چهــار ‪ ۱۰‬درصــد‪ ،‬دهک‬ ‫پنــج و ‪ ۶‬بــا ‪ ۲۵‬درصــد‪ ،‬دهــک هفت و هشــت با‬ ‫‪ ۵۰‬درصد و دهک ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬با صد درصد باید هزینه‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬او گفت‪ :‬در سنوات گذشته بر اساس‬ ‫توافق صورت گرفته بیمه شدگان سالمت همگانی‬ ‫بایــد صرفا بــه مراکز دولتی مراجعــه می کردند اما‬ ‫در سیســتان و بلوچســتان بر اســاس همان توافق‬ ‫بیم هشــدگان می تواننــد بــه بخــش خصوصــی نیز‬ ‫مراجعــه و از خدمــات بهره منــد شــوند‪ .‬مدیــرکل‬ ‫بیمهسالمتسیستانو بلوچستانافزود‪:‬همچنین‬ ‫تاکنــون ‪ ۳۶‬پزشــک خانــواده عمومی و متخصص‬ ‫جمعیتــی بیــش از ‪ ۳۴‬هزار نفر در اســتان را تحت‬ ‫پوشــش قــرار داده انــد‪ .‬او اظهــار داشــت‪ :‬نســخه‬ ‫الکترونیک که از اواخر سال ‪ ۹۸‬در سراوان و اوایل‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬در کل اســتان اجرایــی شــد‪ ،‬درواقــع یک‬ ‫مگاپروژه کشوری است که با همکاری علوم پزشکی‬ ‫و وزارت ارتباطــات ب هصــورت کامــل اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫شهرکیخاطرنشانکرد‪:‬سالگذشتهباوجودویروس‬ ‫کرونا تیم های عملیاتی در ســطح اســتان تشــکیل‬ ‫یهــای الزم صــورت گرفــت تــا برنامــه‬ ‫و هماهنگ ‬ ‫نسخه نویسی الکترونیک اجرایی شود و این مهم‬ ‫تا اواخر شهریور به اتمام رسید و باوجود پراکندگی‬ ‫زیاد جمعیت در اســتان پزشکان بخش خصوصی‬ ‫و دولتی به صورت کامل نســخه الکترونیکی صادر‬ ‫کردند‪ .‬او گفت‪ ۲ :‬میز خدمت جهادی نیز تاکنون‬ ‫توســط بیمــه ســامت در سیســتان و بلوچســتان‬ ‫راه اندازی شــده که با اســتقبال خوبی مواجه شــد‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت سیستان و بلوچستان افزود‪:‬‬ ‫همچنین تاکنون‪ ۳۰۵‬بیمار در استان با هزینه‪۵۳۰‬‬ ‫میلیون تومــان خدمات نازایی دریافــت کردند‪ .‬او‬ ‫بیان کرد‪ :‬خدمات نازایی تا سقف‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫و تا سه نوبت بابت زوج های نازا پرداخت می شود‬ ‫که سقف سنی خانم ها در این زمینه‪ ۴۹‬سال است‪.‬‬ ‫شــهرکی گفت‪ :‬بیمه ســامت همچنیــن زندانیان‪،‬‬ ‫افرادمجهول الهویه‪،‬افرادمبتالبهموادمخدر و اتباع‬ ‫بیگانه را تحت پوشــش قرار داده اســت‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬نفر بیمار خاص نیز از خدمات بیمه سالمت‬ ‫در سیستانوبلوچستانبهره مندهستند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کارخانهنساجیکردستانباردیگر احیاشود‬ ‫غریبــه رحیمــی‪ -‬ســنندج‪:‬نماینده ولی فقیــه‬ ‫در کردســتان گفــت‪ :‬انتظار م ـی رود بنیاد علوی‬ ‫همانند سرواباد نیز به مناطق شرق استان که با‬ ‫مشــکالت زیادی مواجه اند‪ ،‬توجه و ورود کند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین پورذهبی در دیدار با‬ ‫مدیران بانک سینا غرب کشور و استان کردستان‬ ‫که در دفتر نماینده ولی فقیه برگزار شــد‪ ،‬ضمن‬ ‫خیرمقدم به مهمانان اظهار داشت‪ :‬بانک سینا‬ ‫در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به جوانان‬ ‫جویــای اشــتغال و کارافرینــان و اهدای جهیزیه‬ ‫به زوج های جوان کردســتانی بیشــتر از گذشــته‬ ‫کمک و همکاری کند‪ .‬او با بیان اینکه امار قشر‬ ‫اســیب پذیر در کردســتان نســبت به استان های‬ ‫دیگــر کشــور باالســت‪ ،‬گفــت‪ :‬علی رغــم اینکــه‬ ‫مردم این اســتان با مشــکالت معیتشــی مواجه‬ ‫و برخی از اقالم در پی اجرای طرح هدفمندی‬ ‫یارانه ها در بازار نیســت‪ ،‬اما اوضاع ارام و هیچ‬ ‫مشــکلی در کردستان نیست‪ .‬نماینده ولی فقیه‬ ‫در استان کردستان با اشاره به اینکه بانک سینا‬ ‫و بنیاد علوی در راستای کمک به اجرای وظایف‬ ‫و ماموریــت بنیــاد علــوی مبنــی بر پیاد هســازی‬ ‫الگوی ابادانی و پیشرفت در جهت تامین مالی‬ ‫حهــای مناطق هــدف‪ ،‬تفاهم نامه همکاری‬ ‫طر ‬ ‫دارنــد‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬انتظار م ـی رود بنیاد علوی‬ ‫همانند ســرواباد نیز به مناطق شــرق اســتان که‬ ‫بــا مشــکالت زیــادی مواجه انــد‪ ،‬توجــه و ورود‬ ‫کنــد‪ .‬او بــا ذکــر اینکــه مناطق حاشیه نشــین در‬ ‫ســطح استان به ویژه ســنندج زیاد است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫روستاهای کم برخوردار اطراف مرکز کردستان با‬ ‫مشــکالت زیادی مواجه و در حال تبدی لشــدن‬ ‫بــه نواحــی منفصل شــهری هســتند‪ ،‬لــذا انتظار‬ ‫می رود که رفع مشــکالت ســاکنان این روستاها‬ ‫در دستور کار و جزو برنامه های بنیاد قرار گیرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین پورذهبی با تاکید بر‬ ‫اینکه بنیاد علوی و گروه های جهادی ورودشان‬ ‫را به اســتان با توجه به وضعیت منطقه بیشــتر‬ ‫کننــد‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬کردســتان را نبایــد بــه دلیل‬ ‫وجــود نقــاط مــرزی‪ ،‬تنــوع جمعیتــی‪ ،‬مســاجد‬ ‫و مبلغــان فــراوان‪ ،‬وضعیــت زیرســاخت ها‪،‬‬ ‫مشــکالت روستانشــینان‪ 150 ،‬هــزار نفــر بیــکار‪،‬‬ ‫تحــت پوشــش بــودن ‪ 168‬هــزار نفــر زیــر نظــر‬ ‫کمیته امداد و ‪ 68‬هزار تحت حمایت بهزیستی‬ ‫هماننــد دیگــر اســتان های کشــور به یک چشــم‬ ‫دیــد بلکــه باید توجهات بیشــتر شــود‪ .‬نماینده‬ ‫ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه انتظار‬ ‫م ـی رود نســاجی کردســتان مجــددا احیا شــود‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ 300 :‬نفــر نیروی ایــن کارخانه‬ ‫در حــال حاضــر بیــکار و زمینــش بــه مزایــده‬ ‫گذاشت هشــده اســت کــه به زودی این مشــکالت‬ ‫را از رئیــس بنیــاد مســتضعفان پیگیــری خواهم‬ ‫کــرد‪ .‬مدیــر بانک ســینا غرب کشــور نیــز در این‬ ‫دیــدار بــه ارائه گزارشــی از وضعیــت این بانک‬ ‫و میزان پرداختی ها در ســال گذشــته و دوماهه‬ ‫نخســت ســال جــاری پرداخــت و گفــت‪ :‬بانک‬ ‫سینا زیرمجموعه بنیاد مستضعفان بوده و ‪270‬‬ ‫شعبه در کشور دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاونامور عمرانیاستاندار مازندران‪:‬‬ ‫بهره گیریاز ظرفیت هایبنادر استانبرایتوسعهگردشگریدریاییدر دستور کار است‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری‬ ‫مازنــدران بر ضرورت تکمیل و بهره برداری پــروژه راه‬ ‫دسترســی بندر نوشــهر به کمربندی تاکید کرد‪ .‬رضا‬ ‫علیخانــی در جریان بازدید از طرح های توســعه ای‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشــهر طی نشســتی با‬ ‫اعالم این مطلب افزود‪ :‬همه دستگاه های اجرایی‬ ‫اســتان باید برای ازادســازی کامل مسیر راه دسترسی‬ ‫بنــدر نوشــهر بر اســاس قانــون و مقــررات و رعایت‬ ‫عدالت تالش کنند‪ .‬او توســعه گردشگری دریایی و‬ ‫صنعتتوریسمدر استانرااز مهم تریندغدغه های‬ ‫استانداربرشمردوبرضرورتبهره گیریازتوانمندی ها‬ ‫و زیرساخت های موجود در بنادر استان به ویژه بندر‬ ‫نوشهر در اینزمینهتاکیدکرد‪.‬سعیدیزدانیفرماندار‬ ‫شهرســتان نوشــهر با بیان این که توســعه شهرستان‬ ‫درگروتوسعهبندر نوشهر است‪،‬گفت‪:‬امادههرگونه‬ ‫همکاری و هماهنگــی الزم برای تکمیل پروژه مهم‬ ‫راه دسترســی بنــدر هســتیم‪ .‬محمدتقــی انــزان پور‬ ‫مدیــرکل بنــادر و دریانوردی اســتان مازنــدران نیز در‬ ‫ایــن نشســت بــا ارائــه گزارشــی از اخریــن وضعیت‬ ‫پروژه های عمرانی و طرح های توسعه ای در دست‬ ‫اقداماداره کل‪،‬خواستار مساعدتالزمدستگاه های‬ ‫اجرایی ذی ربط برای تکمیل و بهره برداری به موقع‬ ‫پروژه راه دسترســی بندر نوشــهر به کمربندی و رفع‬ ‫مشکالت و چالش های فراروی توسعه بندر گردید‪.‬‬ ‫گفتنیاستمعاونهماهنگیامور عمرانیاستاندار‬ ‫مازندران به همراه مدیرکل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫به منظور پیگیریراهبردتوسعهبنادر استانوبررسی‬ ‫ظرفیت های بنادر برای توســعه گردشگری دریایی‬ ‫پــس از بازدیــد میدانی از زیرســاخت ها و پروژه های‬ ‫عمرانــی در دســت اقدام بندر فریدونکنــار‪ ،‬از روند‬ ‫اجرای طرح های توسعه ای و زیربنایی منطقه ویژه‬ ‫اقتصادیبندر نوشهر به ویژهپروژهمهمراهدسترسی‬ ‫بندر نوشهر به کمربندی نیز بازدید و بر ضرورت رفع‬ ‫مشکالتو موانعپیشرو تاکیدکرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تاسیسصندوقحمایتاز توسعهمنابعطبیعیوابخیزداریخراسانرضوی‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬جلســه مجمــع‬ ‫عمومی صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی‬ ‫استان با حضور مجری طرح تاسیس صندوق های‬ ‫حمایــت از منابــع طبیعــی و ابخیــزداری کشــور‪،‬‬ ‫مدیــر امــور نماینــدگان و مجامــع شــرکت‬ ‫مــادر تخصصــی صنــدوق حمایــت از توســعه‬ ‫سرمایه گذاری در بخش کشاورزی‪ ،‬مدیرکل منابع‬ ‫طبیعــی و ابخیزداری خراســان رضــوی و مدیران‬ ‫عامل شــرکت های تعاونی فراگیر شهرستان های‬ ‫اســتان در محــل ســالن جلســات اداره کل منابع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری خراســان رضــوی برگــزار و‬ ‫عکس‪:‬رویداد امروز‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه‬ ‫تکنولــوژی ‪ 3G‬و ‪ ،4G‬ایجــاد‬ ‫ســمنان از افتتــاح پروژ ههــای‬ ‫مراکــز تلفن جدید و نوســازی‬ ‫مخابراتــی در ایــن اســتان بــه‬ ‫و بهســازی سیســتم های بــرق‬ ‫مناسبت‪ ،‬روز جهانی مخابرات‬ ‫ازجمله پروژه های قابل افتتاح‬ ‫و جامعــه اطالعاتــی ســال‬ ‫مخابــرات منطقــه ســمنان در‬ ‫مجید دارایی‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬خبــر داد‪ .‬مجیــد دارایــی‬ ‫هفتــه مخابــرات و ارتباطــات‬ ‫بــا اشــاره بــه موضــوع برگزیده‬ ‫امسال اســت‪ .‬مدیر مخابرات‬ ‫امســال اتحادیــه جهانــی مخابــرات (‪ )ITU‬بــه منطقــه ســمنان افــزود‪ :‬بــه مناســبت هفتــه‬ ‫مناســبت گرامیداشــت روز جهانــی ارتباطــات و ارتباطــات ‪ ۴۱‬پــروژه در حــوزه توســعه شــبکه‬ ‫جامعهاطالعاتی‪،‬شعار «فناوری هایدیجیتالی‪ ،‬ازجمله پروژه های فیبر نوری‪ FTTH ،‬و وایرلس‬ ‫در خدمــت ســالمندان و تندرســتی در دوره با مشــخصات اجرای فیبر شــهری و بین شهری‬ ‫ســالمندی» را شعار امســال ‪ ITU‬عنوان و اظهار ســازمان ها جهــت تســهیل ارتباطــات مراکــز و‬ ‫داشــت‪ :‬مخابرات منطقه سمنان نیز همگام با انتقــال شــهری و روســتایی‪ ،‬نصــب تجهیــزات‬ ‫شرکتمخابراتایران‪،‬برنامه هایخودرابر روی ‪ FTTH‬در استان و نصب وایرلس جهت بهبود‬ ‫این موضوع متمرکز و می کوشد با ارائه خدمات انتقال بین مراکز و توســعه شبکه نوری و کافو‬ ‫ارتباطیو مخابراتیمطلوبو گستردهدر جهت مســی و ‪ ۳۵‬پــروژه حــوزه دیتــا بــا مشــخصات‬ ‫تحقــق این شــعار گام بــردارد‪ .‬مدیــر مخابرات توسعه‪ ،‬ظرفیت سازی و بهبود زیرساخت دیتا‬ ‫منطقهسمنانخاطرنشان کرد‪:‬بر همیناساسو بــا هدف کیفیــت ســرویس و افزایــش رضایت‬ ‫به مناسبت این ایام‪ ،‬بسترهای الزم برای افتتاح مشــتریان امــاده بهر هبــرداری اســت‪ .‬دارایــی‬ ‫‪ ۱۴۹‬طرحمخابراتیدر استانسمنانفراهم شده خاطرنشــان کرد‪ :‬بــه همین مناســبت ‪ ۱۰‬پروژه‬ ‫اســت‪ .‬او بــا اشــاره بــه اعتبــار هزینه شــده برای حوزه تلفن ثابت با مشــخصات توســعه تلفن‬ ‫تکمیــل این پروژه ها افزود‪ :‬مبلغ ســرمایه گذاری ثابت جهت تســهیل ارتباطــات مراکز و انتقال‬ ‫ایــن طرح ها بیــش از ‪ ۵۱۱‬میلیارد میلیــون ریال شهری و روستایی‪ ۵۵ ،‬پروژه همراه اول شامل‬ ‫اســت‪ .‬دارایــی تصریح کرد‪ :‬اجرای کابل کشــی راه اندازی تکنولوژی های نسل جدید و تقویت‬ ‫فیبر نوری‪ ،‬توسعه شبکه‪ ،FTTH‬ارائه خدمات ســایت های ‪ BTS‬و همچنیــن ‪ ۸‬پــروژه حــوزه‬ ‫مخابراتــی بــر بســتر وایرلــس‪ ،‬بهبــود پوشــش توســعه پــاور و تغذیــه نیــرو بــا هــدف بهبــود‬ ‫تلفــن همراه بــرای روســتاها و جاده های فاقد پایداری و قابلیت اطمینان شبکه و تامین برق‬ ‫پوشــش شــبکه همراه اول‪ ،‬نصــب و راه اندازی پایدار در استان سمنان به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫‪ ۴۵۸‬هزار نفر در سیستانو بلوچستانتحتپوششبیمهسالمت‬ ‫همگانیقرار دارند‬ ‫عکس‪:‬رویداد امروز‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و‬ ‫‪ 22‬هزار و ‪ 627‬نفر اموزش به‬ ‫حرف ـه ای اســتان کردســتان‪ ،‬بــا‬ ‫دانش اموختگان دانشــگاهی‪،‬‬ ‫اشــاره بــه تعــداد ‪ 16‬مرکز فنی‬ ‫‪ 562‬هزار و ‪ 750‬نفر اموزش به‬ ‫و حرفه ای در استان کردستان‪،‬‬ ‫دانــش اموزان‪ 42،‬هــزار و ‪818‬‬ ‫گفت‪ :‬در ســال گذشته سازمان‬ ‫نفــر امــوزش بــه دانشــجویان‪،‬‬ ‫فردین وکیلی‬ ‫فنــی و حرف ـه ای ‪ 2‬میلیــون و‬ ‫‪ 24‬هــزار و ‪ 321‬نفــر امــوزش‬ ‫‪ 282‬هــزار و ‪ 507‬نفر ســاعت‬ ‫بــه زنــان خان ـه دار‪ 35 ،‬هــزار و‬ ‫اموزش به افراد در استان کردستان داده است‪.‬‬ ‫‪ 293‬نفــر امــوزش به زنان سرپرســت‪ ،‬یک هزار‬ ‫فردینوکیلی‪،‬مدیرکلاموزشفنیوحرفه ای و ‪ 932‬نفــر اموزش به زندانیان‪ 21 ،‬هــزار و ‪906‬‬ ‫استان کردستان‪ ،‬با اشاره به اینکه سازمان فنی و نفر اموزش به ســاکنین ســکونت گاه غیررسمی‪،‬‬ ‫حرف ـه ای نهادی اســت که وظیفه تخصصی در ‪ 180‬هــزار و ‪ 161‬نفر اموزش به ســاکنین مناطق‬ ‫بحــث امــوزش را دارد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬امــوزش در روســتایی‪ 9 ،‬هزار و ‪ 192‬نفر اموزش به ساکنین‬ ‫دانشگاه هابیشتر در خصوصبحثتئوریبوده مناطــق محــروم‪ 265 ،‬هــزار و ‪ 463‬نفر اموزش‬ ‫اماسازمانفنیو حرفه ایتاکیداساسیبر بحث بــه ســربازان وظیفــه‪ 206 ،‬هــزار نفر امــوزش به‬ ‫رویکردمهارت اموزیدارد‪.‬او افزود‪:‬تاکیداساسی شــاغلین بنگاه اقتصــادی‪ 888،‬نفر امــوزش به‬ ‫سازمان فنی و حرفه ای بر رویکرد مهارت اموزی معتادیــن بهبودیافتــه توســط فنــی و حرفه ای‬ ‫«شــغل پایــدار» در ســطح جامعــه اســت کــه اســتان کردستان داده شده اســت‪ .‬وکیلی افزود‪:‬‬ ‫دانش اموختگان در تولید صنعت مهارت داشته در سال گذشته سازمان فنی و حرفه ای‪ 2‬میلیون‬ ‫و کمک حالجامعهباشند‪.‬‬ ‫و ‪ 282‬هزار و ‪ 507‬نفر ســاعت اموزش به افراد‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرف ـه ای اســتان در استان کردستان داده است‪ .‬او بابیان اینکه در‬ ‫کردســتان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در سازمان فنی و حرفه ای ســال جاری ‪ 50‬درصد تعهد اموزشی در سازمان‬ ‫کارگاه هایمجهز ومربی هایتوانمندیمشغول فنی و حرفه ای افزایش پیداکرده اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به اموزش رشته های مختلفی هستند که نتیجه تعهد ســال گذشــته ســه میلیون و ‪ 960‬هزار نفر‬ ‫ان برگزاری مسابقات در سطح ملی و جهانی در بوده که امسال به ‪ 6‬میلیون و ‪ 304‬هزار افزایش‬ ‫بحث مهارت بوده است‪.‬‬ ‫پیداکرده است‪ .‬مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫وکیلی همچنین گفت‪ :‬افراد بعــد از اموزش استان کردستان‪،‬همچنینعملکرداموزشگاهازاد‬ ‫مهارتمی تواننددر ازمونرشتهموردنظر شرکت و مشارکت های مردمی را‪ 2‬میلیون و ‪ 305‬هزار و‬ ‫کــرده و صورت قبولی بعــد از یک هفته مدرک ‪ 593‬نفر ساعت اموزش عنوان کرد و گفت‪ :‬سال‬ ‫و مجــوز خــود را دریافت و نســبت بــه کارگاه و گذشته سازمان فنی و حرفه ای در ‪ 29‬مرکز جوار‬ ‫تســهیالت اقدام کنند‪ .‬او با اشــاره به تعداد ‪ 16‬کارگاهــی تعهد داشــته که بیشــتر از این تعداد‬ ‫مرکز اموزش فنی و حرفه ای در استان کردستان‪ ،‬تعهد عمل کرده و همچنین‪ 67‬مرکز اموزشگاه‬ ‫ذکر کرد‪ 121 :‬کارگاه در رشته های مختلف‪ 326 ،‬ازاد فنی و حرفه ای ایجادشده است‪ .‬وکیلی به‬ ‫واحــد پذیرنده محیط کار واقعی‪ ،‬یــک هزار و ازمون ادواری در ســازمان فنی و حرفه ای اشــاره‬ ‫‪ 271‬دوره اموزشــی در ‪ 330‬دوره برگزارشــده کرد و یاداور شد‪ :‬ازمون ادواری در سازمان فنی و‬ ‫اســت‪ .‬مدیــرکل امــوزش فنی و حرفه ای اســتان حرفه ای برای افرادی که نیازی به اموزش نداشته‬ ‫کردستان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در سال گذشته ‪ 11‬هزار و باشدامتحانبرگزار می شودو ان هابعداز مدرک‬ ‫‪ 265‬نفر اموزشبهخانواده هایاسیب دیده‪ 21،‬می توانند نسبت به تسهیالت‪ ،‬دایر کردن کارگاه‬ ‫هزار و ‪ 286‬نفر اموزش به افراد دارای معلولیت‪ ،‬و درخواست بیمهاقدام کنند‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1349‬‬ ‫عکس‪:‬رویداد امروز‬ ‫شهردار کرجگفت‪:‬تبلیغات‬ ‫مطالعاتراهبردیدر خصوص‬ ‫محیطــی‪ ،‬ظرفیتــی اســت کــه‬ ‫ایجــاد تبلیغــات محیطــی بــا‬ ‫مدیریت شهری می تواند از ان‬ ‫کمترین به هم ریختگی بصری‪،‬‬ ‫بــرای اموزش فرهنگی و ترویج‬ ‫گفت‪ :‬باید به دنبــال راهکاری‬ ‫فرهنگشهروندیباهزینه های‬ ‫نوینبرایتحققاینمهمبود‪.‬‬ ‫مصطفی‬ ‫کم بهــره ببرد‪ .‬بــه گــزارش کرج‬ ‫او با اشاره به اینکه استفاده‬ ‫سعیدی‬ ‫امــروز‪ ،‬مصطفــی ســعیدی در‬ ‫از بنرهــا‪ ،‬اســتندهای شــهری و‬ ‫جلســه بررســی محتــوای تبلیغــات محیطــی و تبلیغات محیطی نباید تنها به فضاســازی شهر‬ ‫ساماندهیاستندهایشهری‪،‬بر تقویتتبلیغات بــرای مناســبت ها خالصــه شــود‪ ،‬عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫محیطی بــا رویکــرد ارا مســازی فضای بصــری و تبلیغــات محیطی‪ ،‬ظرفیتی اســت که مدیریت‬ ‫ساماندهی استندهای شهری با هدف زیباسازی شــهری می توانــد از ان برای امــوزش فرهنگی و‬ ‫شهر تاکید کرد‪ .‬این مسئول اضافه کرد‪ :‬بعضی ترویج فرهنگ شهروندی با هزینه های کم بهره‬ ‫از اینتبلیغاتجزئیاز مبلمانشهریبه حساب ببــرد‪ .‬شــهردار کرج همچنین اســتفاده مناســب‬ ‫می اینــد و برخی در ایجاد تصویر ذهنی بیننده از فضاهــای شــهری و در نظــر گرفتــن بافــت و‬ ‫موثرنــد و می توانند بــر ادراک زیبایی محیط و موقعیت اجتماعی شــهر در تبلیغات محیطی‬ ‫کیفیتانتاثیر بگذارند‪،‬بر همیناساستبلیغات را مهــم ارزیابــی کرد و گفت‪ :‬در این زمینه نباید‬ ‫محیطیبایدبه گونه ایباشدکهذهنشهروندان سلیقه ای عمل شود و حتما موارد یادشده باید‬ ‫را متشــنج نکند‪ .‬ســعیدی‪ ،‬بر ضرورت توســعه در تبلیغاتمحیطیهر محدودهلحاظشود‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫اعضــای هیــات مدیــره و بــازرس شــرکت بــا رای‬ ‫سهامداران به مدت دو سال انتخاب شدند‪.‬‬ ‫رئیــس اداره امــوزش‪ ،‬ترویــج و مشــارکت های‬ ‫مردمی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری خراسان‬ ‫رضــوی در این جلســه گفــت‪ :‬صنــدوق حمایت از‬ ‫توســعه منابــع طبیعــی و ابخیــزداری با مشــارکت‬ ‫یهــا و تشــکل های بخــش منابــع طبیعی و‬ ‫تعاون ‬ ‫باهدف حمایت از توسعه منابع طبیعی از طریق‬ ‫کارافرینی‪ ،‬تولید کیفی بهره برداران منابع طبیعی در‬ ‫بخش هایجنگل‪،‬مرتع‪،‬بیابان‪،‬ابخیزداریتاسیس‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حســینی کیــا افــزود‪ :‬اســتان خراســان رضــوی‬ ‫دوازدهمین اســتان کشــور اســت که بــا تالش های‬ ‫چندین ساله‪ ،‬موفق به تاسیس صندوق حمایت از‬ ‫توسعهمنابعطبیعیشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بهره مندی‪ 59‬هزار نفر از خدماتدرمانوبازتوانیاعتیادبهزیستیخراسانرضوی‬ ‫معــاون امــور توســعه پیشــگیری خراســان‬ ‫رضــوی گفــت‪ 389 :‬مرکــز درمــان‪ ،‬بازتوانــی و‬ ‫کاهــش اســیب اعتیــاد تحــت نظارت بهزیســتی‬ ‫اســتان هســتند کــه در نتیجه فعالیــت ان ها ‪59‬‬ ‫هــزار نفــر در ســطح اســتان از خدمــات درمان‪،‬‬ ‫کاهــش اســیب و بازتوانــی‪ ،‬بهره منــد شــده اند‪.‬‬ ‫غالمحســین دلبری افزود‪ :‬در ‪ 282‬مرکز درمان‬ ‫ســرپایی (کلینیــک) ‪ 32‬هــزار و ‪ 459‬نفر تحت‬ ‫درمــان به صورت ســرپایی قرارگرفته و خدمات‬ ‫روان شناسی‪ ،‬مددکاری و توانمندسازی دریافت‬ ‫داشــته اند‪ .‬دلبــری یــاداور شــد‪ :‬در حــال حاضر‬ ‫‪ 60‬مرکــز اقامتــی بهبــود و بازتوانــی اعتیــاد در‬ ‫ســطح اســتان فعال می باشــند که به ‪ 20‬هزار و‬ ‫‪ 84‬نفــر افــراد خــود معــرف‪ ،‬برابــر تعرفه های‬ ‫تصویبــی هیات وزیران در ســطوح رتبه بندی ‪،1‬‬ ‫‪ 2‬و ‪ 3‬خدمــات درمــان و توانمندســازی اعتیــاد‬ ‫ارائــه می نماینــد‪ .‬او ادامــه داد‪ 9 :‬مرکــز کاهش‬ ‫اسیب گذری‪ 3،‬ایستگاه کاهش اسیب (کانکس)‬ ‫یک مرکز سیاری کاهش اسیب (موبایل ون) نیز‬ ‫بــه معتادیــن کارتن خوابــی کــه در محیط های‬ ‫پرخطر حضور دارند خدماتی مانند غذای گرم‪،‬‬ ‫وســایل بهداشــتی‪ ،‬مشــاوره های روان شناســی‬ ‫و دارو ارائــه می کننــد‪ .‬معــاون امــور توســعه‬ ‫پیشــگیری خراســان رضوی یاد تصریح داشــت‪:‬‬ ‫همچنیــن ‪ 7‬ســرپناه شــبانه در ســطح اســتان‬ ‫فعــال اســت کــه بــه معتادیــن بی خانمــان کــه‬ ‫تمایل دارند شــب را در این مراکز سپری نمایند‬ ‫خدمات درمان سرپایی‪ ،‬مشاوره ای و بهداشتی‬ ‫ارائــه می کنند‪ .‬به گفته دلبــری‪ 22 ،‬مرکز درمان‬ ‫معتادیــن متجاهــر مــاده ‪ 16‬در شهرســتان های‬ ‫مشــهد‪ ،‬قوچــان‪ ،‬گلبهــار‪ ،‬ســبزوار‪ ،‬نیشــابور و‬ ‫تربت حیدریــه تحــت نظارت بهزیســتی اســتان‬ ‫بــا همــکاری شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مواد‬ ‫مخــدر‪ ،‬دادســتانی‪ ،‬نیــروی انتظامی‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی در زمینــه نگهــداری‪ ،‬بازتوانــی و‬ ‫توانمندســازی معتادیــن متجاهر فعال هســتند‬ ‫کــه در حــال حاضــر بیــش از ‪ 5000‬نفــر در مراکز‬ ‫سطح استان را نگهداری می کنند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫خدمات هالل احمر‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫سبب ارامش مردم در‬ ‫هنگام حوادث باشد‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در سیســتا ن و بلوچســتان و‬ ‫امام جمعهزاهدانبااشارهبهاینکهمجموعهجمعیت‬ ‫هالل احمر مبنی بر امداد و نجات جان انســان ها از‬ ‫جهات مختلفی ارزشمند اســت گفت‪ :‬ارائه خدمات‬ ‫جمعیت هالل احمر باید به گونه ای باشد که مردم در‬ ‫هنگام وقوع حوادث ارامش خاطر داشته باشند‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز ایت ا‪ ...‬مصطفی محامی‬ ‫در دیــدار مدیرعامــل و جمعــی از اعضای جمعیت‬ ‫هالل احمــر سیســتان و بلوچســتان ضمــن تقدیــر از‬ ‫تالش هــای صــورت گرفتــه در ایــن مجموعــه اظهــار‬ ‫داشت‪ :‬موارد متعددی ازجمله فعالیت انجام گرفته‪،‬‬ ‫کیفیــت کار‪ ،‬نیــت و در پایــان نیز زمان انجــام کار در‬ ‫میزان ارزش گذاری کارها موثر است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬کار مجموعه جمعیت هالل احمر مبنی‬ ‫بــر امداد و نجات جان انســان ها از جهات مختلفی‬ ‫ارزشــمند اســت ابتــدا اینکه در راســتای نجــات جان‬ ‫انسان ها و سپس در موقعیتی اضطراری که هیچ کس‬ ‫بــرای کمک پا پیش نگذاشــته رخ می دهــد ان هم با‬ ‫نیتیخیرخواهانه کههمهاین هادارایارزشمضاعف‬ ‫است‪.‬‬ ‫امام جمعــه زاهــدان افزایــش تالش هــا در جهت‬ ‫دستیابی به وضعیت مطلوب را خواستار شد و بیان‬ ‫کرد‪ :‬با تالش بیشــتر می تــوان در عین محدودیت ها‬ ‫امکانات و منابع بیشتری جذب کرد تا در مواقع لزوم‬ ‫به کارگیری و خدمات بهتری به مردم ارائه شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬مردم خوب‪ ،‬نجیب‪ ،‬صبور و شریف‬ ‫سیستا ن و بلوچستا ن همواره همراهی خود با نظام‬ ‫مقــدس جمهوری اســامی را نشــان داده و شایســته‬ ‫دریافــت خدمــات مطلــوب می باشــند و هــر یــک از‬ ‫مسئوالنبایدبرایارتقایخدماتبیشتر تالش کنند‪.‬‬ ‫ایــت ا‪ ...‬محامــی اظهــار داشــت‪ :‬بایــد شــرایط‬ ‫به گونــه ای باشــد که مــردم در هنگام وقــوع حوادث‬ ‫ارامش خاطر و باور داشته باشند که در مواقع بحران‬ ‫دســتگاه کمک کننده ای برای حمایت و دســتگیری از‬ ‫ان ها وجود دارد و در این خصوص احســاس نگرانی‬ ‫نداشتهباشند‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬با توجه به وضعیت سیســتان و‬ ‫بلوچستان و وجود زیرساخت های ضعیف در هنگام‬ ‫وقوعحوادثنیاز استانفراوانو زمینه های کار در این‬ ‫جهتبسیار است‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬درصد جمعیت شهر‬ ‫زاهدان در مناطق حاشیه‬ ‫شهر زندگی می کنند‬ ‫رئیس شــورای اســامی شــهر در پنجــاه و دومین‬ ‫نشســت شــورا که در سالن کنفرانس شــورا با موضوع‬ ‫ساماندهی نظام توزیع کاال در سطح شهر برگزار شد‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬دولت رئیسی دولت مردمی و مردمی‬ ‫زیســتن و خدمت به مردم و اجرای قوانین اســامی‬ ‫شعار ایشان است‪▪️.‬حسن سپاهی در این راستا بیان‬ ‫کــرد‪ :‬جــا دارد در ایــن محفل از مردم شــریف اســتان‬ ‫سیستانو بلوچستانو علی الخصوصمردم کالن شهر‬ ‫زاهدانتشکر و قدردانی کنیم کهباصبوریو درایتدر‬ ‫برابر هجمه های معاندین و رسانه های دشمنان این‬ ‫اب وخاکایستادندو بادولتخدمتگزار مردمیدرراه‬ ‫تحقق اقتصادی جهت عادالنه و مردمی سازی نظام‬ ‫پرداخت یارانه ها یاری رســان بودند‪▪️ .‬او افزود‪ :‬ما در‬ ‫شورایاسالمیشهر باتوجهبهحضورماندر جلسات‬ ‫مختلفمطمئنهستیم کهاینروزهامدیراناجرایی‬ ‫استانبرایرساندن کاالهایضروریمعیشتیبهمردم‬ ‫به صورت شــبانه روزی در حال تالش هســتند‪ .‬ضمن‬ ‫تشکر از تالش های مخلصانه تمامی مدیران و جمع‬ ‫حاضر امیدواریم دستگاه های اجرایی فرایند استفاده‬ ‫از کاالبــرگ الکترونیکی را در این اســتان که می تواند‬ ‫نگرانیتامین کاالهایضروریمعیشتیرابرطرف کند‬ ‫تسریعکنندوهمچنیناطالع رسانیپیرامونراه اندازی‬ ‫زیرساخت های طرح کاالبرگ الکترونیک و از جزئیات‬ ‫اجرایــی ان مــردم مــا مطلــع شــوند‪▪️ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫تسریع در تعیین تکلیف مایحتاج مردم چه اموالی‬ ‫کــه در ســازمان امور تملیکی قــرار دارند و چه اموالی‬ ‫که از انبار محتکران ضبط گردیده اند هر چه سریع تر‬ ‫بــه بــازار مصرف روانه گردند‪ .‬امیــدوارم با تالش های‬ ‫شبانه روزی مدیران اجرایی استان در اجرای مطلوب‬ ‫این طرح شاهد رفع نگرانی های ملت شریفاستانو‬ ‫شهرزاهدانباشیموسیاست هایغلطاقتصادیگذشته‬ ‫کهباعثهدر رفتمنابعملیتوزیعغیرعادالنهیارانه ها‬ ‫و منتفعشدندالالنشدبهپایانبرسد‪▪️.‬سپاهیادامه‬ ‫داد‪:‬هدفاز تشکیلاینجلسهیک صداشدنجامعه‬ ‫شــورایی اســتان‪ ،‬علی الخصوص شــورای اســامی شــهر‬ ‫زاهدان با مدیران و دستگاه ها در جهت حل مشکالت‬ ‫مردم بوده اســت و ما به دنبال ایجاد ارامش معیشــتی‬ ‫مردمهستیموبهلطفخداوندمتعالتمامیاقدامات‬ ‫دولتمردانخدمتگزار بادر نظر گرفتناهماینمطالببه‬ ‫انجام خواهد رسید️‪.‬رئیس شورای اسالمی شهر زاهدان‬ ‫گفت‪ :‬دولت ما درگذشــته واردات را با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫انجاممی دادو کشور ماتبدیلبهبهشتقاچاقچیانو‬ ‫محتکرانتبدیل شدهبود‪.‬کشور ماششهزار کیلومتر مرز‬ ‫خاکیو دو هزار و‪ ۷۰۰‬کیلومتر مرز ابیداردو کنترل تمام‬ ‫اینمرزها کار بسیار مشکلیاست‪.‬تدبیر دولتمااین‬ ‫بوده است که یارانه به طور مستقیم در اختیار مردم‬ ‫قرار بگیرد و حتما این اقدام می بایست به تصویب‬ ‫مجلــس شــورای اســامی در اینــده نزدیک برســد‪ .‬او‬ ‫پــس از اســتماع گــزارش کار مدیران حاضر در جلســه‬ ‫عنوان کرد‪ :‬یک سری شبکه های توزیع کاال مربوط به‬ ‫شهرداری هاهستند‪.‬‬ صفحه 5 ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1349‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1349‬‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬برنامه به‬ ‫مناسبتهفتهمیراث‬ ‫فرهنگی اجرا می شود‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی استان گلستان گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫شورای بین المللی موزه ها (ایکوم) سال میالدی جدید‬ ‫را به عنــوان قدرت موزه ها نام گذاری کرده نمایشــگاه‬ ‫اشــیا مکشــوفه و دستاوردهای باستان شناســی در این‬ ‫یشــود‪ .‬رحمــان فرمانــی افــزود‪ :‬برگزاری‬ ‫هفتــه برپا م ‬ ‫نمایشــگاه عکــس‪ ،‬برپایــی نمایشــگاه دســتاوردهای‬ ‫باستان شناســی دیوار بزرگ گــرگان‪ ،‬رونمایی از وبگاه‬ ‫پایگاه دیوار بزرگ گرگان‪ ،‬رونمایی از تلفن گویا یگان‬ ‫حفاظت میراث فرهنگی‪ ،‬برگزاری کارگاه افســانه های‬ ‫شهر گرگان به همراه بازدید از بافت تاریخی‪ ،‬برگزاری‬ ‫کارگاه دانش اموزی برج مقبره ها و برگزاری وبینار طرح‬ ‫مرمــت گنبــد میــراث جهانــی گنبــد قابوس بخشــی از‬ ‫برنامه های پیش بینی شده در این هفته است‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬غبارروبــی از مــزار گلــزار شــهدای‬ ‫گمنــام‪ ،‬برگــزاری اییــن افتتاحیــه هفتــه میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجرای برنامه شــاهنامه خوانی‪ ،‬برپایی‬ ‫جشــنواره غذاهــای ثبتــی‪ ،‬برگــزاری همایــش‬ ‫ادبــی مختومقلــی فراغــی‪ ،‬برگــزاری جشــنواره‬ ‫توت فرنگــی در شهرســتان رامیــان‪ ،‬نشســت بــا‬ ‫مســئوالن تشــکل های فعــال و نشســت تخصصی‬ ‫با مراجع قضایی و انتظامی و تجلیل از حافظان‬ ‫میــراث از دیگــر مراســم هفته میــراث فرهنگی در‬ ‫اســتان گلســتان اســت‪ .‬رحمانــی گفــت‪ :‬تجلیل از‬ ‫خادمــان حــوزه میــراث فرهنگی‪ ،‬تجلیل از اســتاد‬ ‫ســید محســن ســادات مزنگی هنر مند پیشکســوت‬ ‫حصیربافــی اســتان و رونمایــی از لــوح ثبــت ایــن‬ ‫هنرمند پیشکســوت به عنوان گنجینه زنده بشری‪،‬‬ ‫حامــل میــراث معنــوی حصیربافــی در کشــور‪،‬‬ ‫بازدید گرامیداشــت از ســایت های باستان شناسی‬ ‫و بازدیــد گروه هــای راهنمایــان گردشــگری از اثار‬ ‫تاریخــی اســتان بــرای گرامیداشــت هفتــه میــراث‬ ‫فرهنگــی در اســتان در نظــر گرفته شــده اســت‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬وزارت میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی به منظــور برنامه ریــزی دقیــق و‬ ‫استفاده بهتر از ظرفیت های موجود حوزه میراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬شــعار ایــن هفتــه را میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫قدرت ملی و دولت مردمی اعالم کرده اســت‪.‬‬ ‫بستری ‪ ۱۱۷‬بیمار کرونایی‬ ‫در استان گلستان‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی استان گلستان‬ ‫با اشــاره به نوســان بیماران بستری در بیمارستان های‬ ‫اســتان گفــت‪ ۱۱۷ :‬بیمــار در مراکــز درمانــی بســتری‬ ‫هستند که نسبت به روز قبل ‪ ۲‬نفر بیشتر است‪ .‬سعید‬ ‫گل فیروزی در گفت وگو در گرگان‪ ،‬با اشــاره به اخرین‬ ‫وضعیت بیماری کرونا در استان اظهار داشت‪ :‬از ‪117‬‬ ‫بیمــار بســتری در مراکــز درمانــی ‪ 37‬بیمــار در بخش‬ ‫مراقبت های ویژه هستند که ‪ 15‬بیمار شرایط مناسب‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫سرپرستدانشگاهعلومپزشکی گلستانتاکید کرد‪:‬‬ ‫‪ 7‬شهرستان استان گلستان از حالت زرد خارج شده اند‬ ‫و بــر اســاس اعالم وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش‬ ‫پزشکی به رنگ ابی درامدند‪.‬‬ ‫شماره ‪35‬‬ ‫معاون بیمه و خدمات سالمت بیمه سالمت استان گلستان‪:‬‬ ‫موافقت با احداث کریدور‬ ‫شمال جنوب‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی و رئیــس ســازمان‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای گفت‪ :‬جابه جایی ‪۵۰۵‬‬ ‫میلیون تن کاال در ســال گذشته و افزایش ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫ظرفیت های ترانزیتی از راهبردهای خوب این سازمان‬ ‫در دو ســه ســال اخیــر و به ویــژه در دولــت ســیزدهم‬ ‫اســت‪ .‬داریــوش امانــی در بازدیــد از را ههــای ارتباطی‬ ‫گلســتان اظهار داشت‪ :‬افزود‪ :‬سفر اخیر رئیس جمهور‬ ‫بــه کشــور عمــان هــم یکــی دیگــر از دســتاوردهایی‬ ‫اســت که پشــت سر گذاشتن بن بس ـت ها و تحریم ها‬ ‫و اســتفاده از ظرفیت های حمل ونقلی کشــور را نوید‬ ‫می دهد‪ .‬او با اشاره به اینکه اولویت مدیران در هنگام‬ ‫تصدی مســئولیت ها‪ ،‬مردم و خدمات رسانی به ان ها‬ ‫اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬انتظارات کنونی مردم از مســئوالن‬ ‫افزایش یافتــه کــه احــداث و نگهــداری را ههــا یکــی از‬ ‫مهم تریــن ا نهــا اســت‪ .‬امانــی زمــان خدمت رســانی‬ ‫بــه مــردم را در پس ـت های مدیریتی کوتاه دانســت و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬خانواده وزارت راه و شهرســازی و ازجمله‬ ‫ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای افتخارش این‬ ‫اســت کــه همه ســرمایه و ســرمایه گذاری های خــود را‬ ‫مردم و همچنین رسیدگی به کارکنان و معیشت ان ها‬ ‫می دانــد‪ .‬رکورد جابه جایی خودرو در مســیر دریایی‬ ‫کیش شکسته شد‪ .‬رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای کشور گفت‪ :‬جابه جایی ‪ 505‬میلیون تن کاال‬ ‫تهــای‬ ‫در ســال گذشــته‪ ،‬افزایــش ‪ 20‬درصــدی ظرفی ‬ ‫ترانزیتی و گذشتن از جابه جایی ‪ 10‬میلیون تن کاالی‬ ‫ترانزیتی در سال ‪ ،99‬حضور حدود ‪ 30‬هیئت خارجی‬ ‫از کشورهای همسایه به ایران و بحث و تبادل نظر و‬ ‫انعقادتفاهم نامه هایهمکاریدر مسائلحمل ونقلی‬ ‫از راهبردهای خوب این سازمان در دو سه سال اخیر و‬ ‫به ویژه در دولت سیزدهم است‪ .‬امانی حجم سفرهای‬ ‫نوروزی امســال را هم با توجه به شــیوع ویروس کرونا‬ ‫بی نظیر دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬در سال گذشته ‪2‬‬ ‫میلیون و ‪ 700‬هزار زائر به کربال اعزام شــدند و امســال‬ ‫هم حتما اربعین باشکوهی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫رویدا د گلستان‬ ‫طرح شهید مدافع سالمت «عباسی»‬ ‫در مناطق حاشیه نشین اجرا می شود‬ ‫معاون بیمه و خدمات سالمت بیمه سالمت‬ ‫استان گلستان با اشاره به اجرای طرح شهید مدافع‬ ‫سالمت «عباسی» در استان گفت‪ ۳۰ :‬نقطه کمتر‬ ‫برخوردار به بیمه ســامت معرفی شــد که تاکنون‬ ‫بیــش از ‪ ۳۲‬هــزار نفــر از مــردم ب هصــورت رایــگان‬ ‫تحت پوشــش بیمه قرار گرفتند‪ .‬از گرگان‪ ،‬علیرضا‬ ‫صحرایی در جمع خبرنگاران با اشاره به برخورداری‬ ‫یک میلیون و ‪ 133‬هزار و ‪ 472‬نفر از خدمات بیمه‬ ‫سالمت در استان گلستان اظهار کرد‪ :‬از این تعداد‬ ‫‪ 141‬هــزار و ‪ 971‬نفر عضو صندوق بیمه ســامت‬ ‫همگانی هســتند اما از امســال تصمیم براین شــد‬ ‫ازمون وســع را برای متقاضیان جدید انجام دهیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬طبق روال گذشته متقاضیان در دهک های‬ ‫یکتاسهبه صورترایگانبیمهمی شوند‪.‬در استان‬ ‫حدود‪ 55‬هزار نفر دیگر جزو افرادفاقدبیمهبودند‬ ‫یا اینکه اعتبار دفترچه های انان به اتمام رسیده بود‬ ‫که تحت پوشش بیمه قرار گرفتند یا اعتبار دفترچه‬ ‫انانتمدیدشد‪.‬‬ ‫معاون بیمه و خدمات سالمت اداره کل بیمه‬ ‫سالمت گلســتان گفت‪ :‬بر اساس دهک بندی ها از‬ ‫دهــک ‪ 4‬تــا ‪ ،10‬متقاضیان باید حق بیمه پرداخت‬ ‫کنند که دهک چهار ‪ 10‬درصد و دهک ‪ 10‬باید صد‬ ‫درصدحقبیمهپرداخت کنند‪.‬‬ ‫او گفــت‪ 807 :‬هــزار و ‪ 607‬نفــر ارجــاع مــردم‬ ‫استان نیز تحت پوشش صندوق بیمه روستاییان و‬ ‫عشایر هستند که در قالب نظام ارجاع سطح یک‬ ‫به پزشــکان خانواده منتســب شــده اند‪ .‬در بحث‬ ‫بیمه سالمت همگانی نیز ‪ 139‬هزار و ‪ 441‬نفر به‬ ‫‪ 114‬پزشک خانواده منتسب شدند‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫‪ 99.9‬درصد کل نسخ پزشکی در استان به صورت‬ ‫یشــود‪ ،‬افزود‪ :‬یک‬ ‫الکترونیکی صادر و پیچیده م ‬ ‫هــزار و ‪ 53‬موسســه و پزشــک طرف قــرارداد بیمه‬ ‫ســامت هســتند که ‪ 187‬موسســه و پزشــک سال‬ ‫گذشته و ‪ 20‬موسسه نیز از ابتدای امسال تاکنون به‬ ‫این جمع افزوده شدند‪ .‬صحرایی با اشاره به اجرای‬ ‫طرح شــهید مدافع ســامت «عباســی» در اســتان‬ ‫گفت‪ 30:‬نقطه کمتر برخوردار از سویاستانداریبه‬ ‫بیمهسالمتمعرفیشد کهتاکنونبیشاز ‪ 32‬هزار‬ ‫نفر از مردم ساکن در ای ن مناطق به صورت رایگان‬ ‫تحت پوشش بیمه قرار گرفتند‪ .‬براورد ما این است‬ ‫کهحدود‪ 70‬هزار نفر فاقدبیمهباشند کهالبتهشاید‬ ‫بخشی از این امار دارای همپوشانی بیمه ای باشد‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬هم چنین یک هزار و ‪ 769‬بیمار خاص‬ ‫شــامل بیماران پیوند کلیه‪ ،‬تاالســمی‪ ،‬همودیالیز‪،‬‬ ‫هموفیلی و بیماران دیالیز سفاقی به صورت رایگان‬ ‫تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫بازدیداز بیستو ششمیننمایشگاهبین المللینفت‪ ،‬گاز و پتروشیمیتهران‬ ‫مدیرعامــل و کارشناســان گاز گلســتان‬ ‫از بیســت و ششــمین نمایشــگاه بین المللــی‬ ‫نفــت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی تهــران بازدید کردند‬ ‫علــی طالبــی‪ ،‬مدیرعامــل و جمعــی‬ ‫از مســئولین و کارشناســان فنــی شــرکت‬ ‫گاز اســتان گلســتان بــا حضــور در بیســت و‬ ‫ششــمین نمایشــگاه بین المللــی نفــت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروشــیمی تهــران از دســتاوردهای جدیــد‬ ‫شــرکت های داخلــی و خارجــی درزمینـ ٔـه‬ ‫صنعــت نفــت‪ ،‬گاز ‪ ،‬پاالیــش و پتروشــیمی‬ ‫بازدیــد بــه عمــل اوردنــد‪ .‬در این نمایشــگاه‬ ‫کــه باهدف شناســایی و معرفــی فرصت های‬ ‫ســرمایه گذاری و ارائــه ّفنــاوری و تجهیــزات‬ ‫صنعتــی نویــن در ســطح بین المللــی و بــا‬ ‫حضــور صنایــع معتبــر داخلــی و خارجــی‬ ‫برگزارشــده بــود مدیرعامــل و تنــی چنــد‬ ‫از کارشناســان و صاحب نظــران فنــی گاز‬ ‫گلســتان از غرفه هــای ایــن نمایشــگاه‬ ‫دیــدن کردند‪.‬مدیرعامــل و کارشناســان گاز‬ ‫گلســتان در حاشــیه ایــن بازدیــد عــاوه بــر‬ ‫رویــت محصــوالت و همچنیــن تبادل نظــر‬ ‫بــا تولیدکننــدگان از اخر یــن دســتاوردها و‬ ‫فناوری هــای نویــن صنعتــی در ایــن عرصــه‪،‬‬ ‫توانمندی هــا و فن هــای ســاخت محصــوالت‬ ‫اشــنا شــدند‪ .‬بیســت و ششــمین نمایشــگاه‬ ‫بین المللــی نفــت‪ ،‬گاز ‪ ،‬پاالیــش و پتروشــیمی‬ ‫ایــران کــه از ‪ 23‬الــی ‪ 26‬اردیبهشــت ‪1401‬‬ ‫در محــل دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی‬ ‫تهــران بر پــا شــد جمــع کثیــری از شــرکت های‬ ‫توانمنــد داخلــی و خارجــی‪ ،‬اخر یــن‬ ‫دســتاوردها و محصــوالت خود را در معرض‬ ‫بازدید قراردادند‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫تعاملارگان هادر جهتتوسعه گلستان‬ ‫نشست رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫اســتان گلســتان بــا فرمانــدار گــرگان در خصــوص‬ ‫پروژ ههــای عمرانــی اســتان برگــزار شــد‪ .‬در ابتــدا‬ ‫عابــدی رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی‬ ‫اســتان گلســتان‪ ،‬ضمن تبریک انتصاب شایســته‪،‬‬ ‫فرماندار گرگان‪ ،‬به شــرح مختصری از اقدامات و‬ ‫فعالیت های ارزشــمند در خصوص مصوبات سفر‬ ‫ریاس ـت جمهور‪ ،‬پروژه های عمرانی‪ ،‬اولویت های‬ ‫توســعه و رشــد ‪ 8‬درصــدی اقتصــادی اســتان‬ ‫پرداخت‪ .‬عابدی در ادامه اظهار امیدواری کرد‪ :‬با‬ ‫تعامل و همکاری های بسیار خوب با فرمانداران‬ ‫استان‪ ،‬در جهت نیل به پیشرفت و توسعه استان‬ ‫گلستان‪ ،‬گام های بسیار موثر برای خدمت رسانی‬ ‫به مردم استان صورت گیرد‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫نخستیناجالسیهشوراهایاسالمیاستان هادر استان گلستانبرگزار می شود‬ ‫رئیس شــورای اســامی استان گلســتان از برگزاری‬ ‫نخستیناجالسیهشوراهایاسالمیاستان هادر ‪ ۲۸‬و‬ ‫‪ ۲۹‬اردیبهشت ماهبهمیزبانیاستانگلستانخبر داد‪.‬‬ ‫علی اکبربصیرنیااظهارداشت‪:‬سهکمیسیونتخصصی‬ ‫ش روی‬ ‫در شورای استا ن و هم چنین برای اجالسیه پی ‬ ‫پیش بینی شده که شامل کمیســیون های فرهنگی و‬ ‫اجتماعی‪ ،‬توســعه و عمران و برنامه وبودجه است‪.‬‬ ‫در این اجالســیه مســائل و موضوعات مرتبط با این‬ ‫حوزه هامطرحخواهدشدتاپساز ارائهپیشنهاد های‬ ‫کار کارشناســی درباره ان ها انجام شــود و درنهایت از‬ ‫طریقشورایعالیبهشورایاستان هاابالغشود‪.‬‬ ‫شهــا در حــوزه‬ ‫بصیرنیــا یکــی از مهم تریــن چال ‬ ‫فعالیــت شــوراها را تخصص نداشــتن اغلب اعضای‬ ‫شوراهای اسالمی و اشنا نبودن انان با کارکرد شوراها‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬این عامل ســبب شــده تا شــوراها‬ ‫نتواننــد بــه جایگاه واقعی خود دســت پیــدا کنند و‬ ‫اساس نقش کمرنگی در جامعه دارند؛ بنابراین یکی‬ ‫از اولویت هااموزششوراهااستکهدر قالباجالسیه‬ ‫اینموضوعاتپیگیریمی شود‪.‬اوادامهداد‪:‬مهمانان‬ ‫ویژهایناجالسیهعالوهبر رئیسشورایعالیاستان ها‪،‬‬ ‫جمال ینــژاد معــاون امــور عمرانــی و رئیس ســازمان‬ ‫شهرداری هاو دهیاری هااستو هم چنینرایزنیبرای‬ ‫حضور وزیر کشور در این اجالسیه‪ ،‬پیگیری هایی در‬ ‫حالانجاماست‪ .‬رئیسشورایاسالمیاستانگلستان‬ ‫گفت‪:‬در مدتبرگزاریاجالسیهسههمایشدر مرکز‪،‬‬ ‫غرب و شرق استان پیش بینی شده است که در قالب‬ ‫کمیسیون هایتخصصیعالوهبر بحثاموزش‪،‬طرح ‬ ‫پیشنهادیدر حوزهفعالیتشوراهانیز مطرحوبررسی‬ ‫م یشــود‪ .‬بصیرنیا خاطرنشــان کرد‪ :‬اصالح و تقویت‬ ‫جایگاه شــهرداری ها و شــوراهای اســامی از اهداف‬ ‫برگزارینخستیناجالسیهشوراهایاستان هادر استان‬ ‫گلستاناست‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫رعایتاستانداردهای کشتتوتونضرورتصادراتاست‬ ‫نائــب رئیس اتــاق بازرگانی گرگان گفــت‪ :‬برای‬ ‫گســترش صادرات توتــون باید اســتانداردهای الزم‬ ‫کشت این محصول رعایت شود‪.‬‬ ‫امیر یوسفی در گفتگو با بازار اظهار کرد‪ :‬توتون‬ ‫یکی از محصوالتی است که در سال های گذشته‬ ‫رونقی را برای کشاورزی منطقه ایجاد کرد و کشت‬ ‫ان برای کشاورز درامدزا بوده است‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ســال جاری در هزار و ‪ ۷۰۰‬هکتار از اراضی اســتان‬ ‫توتون کشت شده است که انتظار داریم میانگین‬ ‫ســه الــی پنــج هــزار تن برداشــت داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫یوسفی افزود‪ :‬کشت توتون سختی های بسیاری‬ ‫را به همراه دارد و برای همین نیاز است تا دولت‬ ‫خــبر‬ ‫حمایت های الزم را از کشاورز در این زمینه داشته‬ ‫باشد‪.‬نائب رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به‬ ‫از بین رفتن اراضی توتون در سال گذشته به دلیل‬ ‫افت و خشکسالی خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از برنامه‬ ‫های که جهاد کشــاورزی ســال های گذشته توجه‬ ‫ویــژه ای به ان نکرده اســت بحث بــذر و واردات‬ ‫ســموم برای مبارزه با افت بود که بخشــی از این‬ ‫بی توجه ها به شــرایط تحریم مرتبط اســت‪.‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬در اثــر همین بی توجهی و کمبود کیفیت‬ ‫افت کش ها سال گذشته محصوالتی مانند سویا‬ ‫و توتون تولید مناسبی نداشتند و کشاورزان دچار‬ ‫خسارت شدند‪.‬یوسفی ادامه داد‪ :‬کشت توتون در‬ ‫گلستان اگر رونق بگیرد با توجه به استقبالی که در‬ ‫کشورهای همسایه وجود دارد می توانیم صادرات‬ ‫ایــن محصول را گســترش دهیم‪.‬نائب رئیس اتاق‬ ‫بازرگانــی گــرگان خاطرنشــان کــرد‪ :‬برای گســترش‬ ‫صــادرات قبــل از هــر چیــزی بایــد اســتانداردهای‬ ‫کشت رعایت شود تا بتوانیم در دیگر کشورها بازار‬ ‫فروش این محصول را داشــته باشــیم‪.‬وی انحصار‬ ‫فروش محصوالت کشــاورزی را از دیگر مشکالت‬ ‫ایــن حــوزه برشــمرد و گفــت‪ :‬نــگاه مــا در حــوزه‬ ‫کشــاورزی باید عوض شــود و بازار انحصاری برای‬ ‫کشــت محصوالت‪ ،‬رقابت برای خرید و فروش از‬ ‫بین می رود‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتابمنطقه ایگلستان‬ ‫‪ ۷۶‬درصد از حجم سدهای استان گلستان خالی است‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای گلستان گفت‪:‬‬ ‫حجم اب موجود در پشــت ســدهای این استان تا‬ ‫زمان اخرین محاسبه در ‪ ۱۹‬اردیبهشت سال جاری‬ ‫بالغ بر ‪ ۵۹‬میلیون مترمکعب معادل‪ ۲۴‬درصد کل‬ ‫ظرفیت مخازن سید محسن حسینی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫مدت مشــابه ســال قبل حجم اب ذخیر هشــده در‬ ‫پشت سدهای استان حدود‪ ۷۸‬میلیون مترمکعب‬ ‫معــادل ‪ ۳۲‬درصــد از ظرفیت مخازن بود‪ .‬او علت‬ ‫عمــده کاهــش ظرفیــت ذخیــره اب در ســدهای‬ ‫گلســتان را کاهــش بارش بــاران در ســال ابی جاری‬ ‫و عــدم بــارش موثر اعالم کرد‪ .‬به گفتــه او در حال‬ ‫حاضر ‪ ۵۹‬درصد ســد کوثر‪ ۷۶ ،‬درصد ســد شــهید‬ ‫چمران‪ ۲۱ ،‬درصد بوستان‪ ۲۶ ،‬درصد سد گلستان‪،‬‬ ‫‪ ۳‬درصد ســد وشــمگیر‪ ۵۵ ،‬درصد ســد نگارستان‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد ســد شــهید ایمری‪ ۵۰ ،‬درصد ســد شهید‬ ‫قربانی‪ ۲۰،‬درصد سد شهید دستغیب‪ ۹،‬درصد سد‬ ‫اینچ هبــرون‪ ۳۸ ،‬درصــد تاالب ‪ -‬ســد الماگل و ‪۲۳‬‬ ‫درصد تاالب ‪ -‬سد االگل پر از اب است‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۱۶‬هزار تن روغن خوراکی و صنعتی‬ ‫در استان تولید می شود‬ ‫اســتاندار گلســتان بــا‬ ‫‪09200006369‬‬ ‫شــماره‬ ‫بیــان اینکــه به هیچ عنــوان‬ ‫تعییــن دهــک خــود را‬ ‫در تامیــن مــرغ‪ ،‬تخم مــرغ‬ ‫دریافــت کننــد‪ .‬اســتاندار‬ ‫و روغــن موردنیــاز اســتان‬ ‫گلســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫کمبــودی نداریــم گفــت‪:‬‬ ‫تولیدکننــدگان دام و طیــور‬ ‫علی محمد‬ ‫ماهانــه بیش از ‪ ۱۶‬هزار تن‬ ‫و کارخانجات مواد غذایی‬ ‫زنگانه‬ ‫روغــن خوراکــی و صنعتــی‬ ‫می تواننــد نســبت بــه‬ ‫در ایــن اســتان تولید علی محمــد زنگانه در دریافــت ســرمایه در گــردش اقــدام کنند‬ ‫بازدیــد از واحــد تولیــدی روغــن در اســتان و بــا ا ن هــا همــکاری الزم انجــام شــود‪.‬‬ ‫گلســتان اظهــار داشــت‪ :‬ماهانــه بیــش از او افزود‪ :‬بازرســان در بازار گشــت هایی‬ ‫‪ 16‬هــزار تــن روغــن خوراکــی و صنعتــی در را خواهنــد داشــت و مــردم می تواننــد‬ ‫گلســتان تولیــد می شــود و میــزان مصــرف هرگونــه تخلفــی را با شــماره تماس ‪124‬‬ ‫اســتان ســه هزار و ‪ 500‬تن اســت‪ .‬او گفت‪ :‬اداره کل صنعــت معــدن تجــارت در‬ ‫مــازاد تولیــد روغــن اســتان به چهار اســتان میــان گذارنــد‪ .‬زنگانه گفــت‪ :‬مزیت های‬ ‫تهــران‪ ،‬البــرز‪ ،‬خراســان رضــوی و خراســان ایــن طــرح بــرای دهک هــای کمتــر‬ ‫شــمالی ارسال می شــود و هیچ گونه نگرانی برخــوردار اســت و زمینــه رانــت و فســاد‬ ‫بــرای کمبــود کاال در اســتان وجــود نــدارد‪ .‬را کاهــش می دهــد چراکــه در شــکل قبلــی‬ ‫اســتاندار گلســتان تصریــح کرد‪ :‬مــواد اولیه نظارت هــا ان چنان کــه بایدوشــاید صــورت‬ ‫کارخانه های تولیدی استان از طریق گمرک نمی گرفــت و البتــه بــه علــت ارزانــی ارزاق‬ ‫ترخیص شــده و کارخانه ها ســهمیه خود را در جمهوری اســامی بخش قابل توجهی از‬ ‫بر اســاس پیش بینی صورت گرفته دریافت طریــق مرزهــا خارج می شــد کــه امیدواریم‬ ‫می کننــد‪ .‬زنگانــه گفــت‪ :‬جامانــدگان و در فراینــد ارائــه یارانــه مســتقیم بــه‬ ‫معترضیــن بــه وجــوه یارانه هــای واریــزی گروه های هدف مشــکالت پیشین را شاهد‬ ‫می توانند از طریق ســامانه رفاهی اعتراض نباشــیم و البتــه انگیــزه تولیدکننــدگان نیــز‬ ‫خــود را اظهــار کننــد و همچنیــن از طریــق افزایش یابد‪.‬‬ ‫رایگان شدن خدمات بستری‬ ‫مددجویان کمیتهامداد‬ ‫خودپرداخت (فرانشــیز)‬ ‫در طرح نظام ارجاع حداکثر‬ ‫خدمات بســتری مددجویان‬ ‫‪ ۷۲۰۰‬تومــان اســت‪ .‬بابایــی‬ ‫کمیتــه امــداد رایــگان شــد‪.‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬پیش ازایــن ‪۱۰‬‬ ‫مدیــرکل کمیته امداد اســتان‬ ‫درصــد هزینه هــای خدمــات‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬بــا تصویــب‬ ‫بســتری بخــش دولتــی بــرای‬ ‫بابایی‬ ‫عیسی‬ ‫هیــات وزیــران‪ ،‬فرانشــیز‬ ‫خانواده هــای روســتایی بــر‬ ‫خدمات بســتری مددجویان‬ ‫عهــده مددجویــان بود که با‬ ‫کمیتــه امــداد در قالب نظام ارجاع از ابتدای این تصویب نامه‪ ،‬فرانشــیز خدمات بســتری‬ ‫ســال جــاری رایــگان شــد‪ .‬عیســی بابایــی‪ ،‬بــرای تمام مددجویــان کمیته امــداد رایگان‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان گلستان دراین باره شــد‪ .‬مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گلســتان‬ ‫افــزود‪ :‬با تصویب هیات وزیران در خصوص ادامــه داد‪ :‬تعــداد ‪ ۷۸۱۵۶‬خانــوار یعنــی‬ ‫تعرفــه خدمــات تشــخیصی و درمانــی ‪ ۱۴۸۵۴۵ ۱۴۰۱‬نفــر از مددجویــان تحت پوشــش‬ ‫در بخــش دولتــی‪ ،‬خودپرداخــت (فرانشــیز) از بیمــه تکمیلی درمان کمیته امداد برخوردار‬ ‫تمــام مددجویــان شــهری و روســتایی کمیته هســتند‪ .‬او با اشــاره به بهره مندی ‪ ۶۵۰۰۰‬نفر‬ ‫امــداد بــرای خدمات بســتری در قالب نظام از مددجویــان تحــت حمایــت ایــن اســتان از‬ ‫ارجــاع در بخــش دولتی رایگان شــد‪ .‬بابایی خدمات تامین هزینه فرانشیز و مابه التفاوت‬ ‫افزود‪ :‬بر اســاس ایــن تصویب نامه‪ ،‬خدمات دارویــی‪ ،‬پاراکلینیــک و بســتری‪ ،‬در ســال‬ ‫ســرپایی درمــان بــرای مددجویان بــا در نظر گذشــته‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیــش از ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫گرفتــن نظــام ارجــاع از ‪ ۳۰‬درصــد بــه ‪ ۱۵‬و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان در ایــن خصوص هزینه‬ ‫درصــد کاهش یافتــه اســت‪ .‬مدیــرکل کمیتــه شــد‪.‬بابایی افــزود‪ :‬همچنیــن در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫امداد اســتان گلستان گفت‪ :‬فرانشیز بیماران بیــش از ‪ ۳‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومان برای‬ ‫خــاص و صعب العالج تحت حمایت کمیته ‪ ۲۵۰۰‬نفر از مددجویان مبتالبه بیماری خاص‬ ‫امــداد بــرای خدمات ســرپایی نیــز در قالب و صعب العــاج بابــت هزینه هــای درمانــی‪،‬‬ ‫نظــام ارجــاع رایــگان اعالم شــده اســت‪ .‬او شــیمی درمانی‪ ،‬رادیوتراپــی و تامیــن کاال و‬ ‫افزود‪ :‬همچنین فرانشــیز مراجعه به پزشک تجهیــزات (تخــت‪ ،‬تشــک‪ ،‬ویلچــر‪ ،‬کپســول‬ ‫خانــواده بــرای مددجویــان شــهری کمیتــه اکسیژن‪ ،‬دستگاه اکسیژن ساز‪ ،‬لوازم پانسمان‬ ‫امــداد تحت پوشــش ســازمان بیمه ســامت و کلیه لوازم مصرفی) نیز مساعدت کردیم‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ ۱۲۱‬میلیارد کاالی احتکاری‬ ‫در گلستان‬ ‫بیــش از ‪ ۱۲۱‬میلیــارد کاالی‬ ‫از مراجــع ذیصــاح در بازدیــد‬ ‫احتــکاری در گلســتان کشــف‬ ‫از انبارهــای موردنظر ‪ ۷۶‬تن و‬ ‫شد‪ .‬فرمانده انتظامی گلستان‬ ‫‪ ۶۴۳‬کیلــو روغن خوراکی‪۱۴۱ ،‬‬ ‫گفت‪ :‬در راستای طرح برخورد‬ ‫تن شکر‪ ۲،‬هزار و ‪ ۴۰۰‬کیلو رب‬ ‫بــا قاچــاق و احتــکار کاالهای‬ ‫گوجه فرنگــی‪ ۸۰ ،‬تــن برنــج و‬ ‫سعید دادگر‬ ‫موردنیاز مردم‪ ،‬ماموران پلیس‬ ‫یکهزار و ‪ ۵۵۰‬کیلو ارد احتکاری‬ ‫امنیــت اقتصــادی اســتان بــا‬ ‫کشفکردند‪.‬فرماندهانتظامی‬ ‫اشــراف اطالعاتی تعــدادی از محل های دپوی گلستان با اشاره به دستگیری‪ ۶‬نفر در این راستا‪،‬‬ ‫کاالی احتکاری در گرگان‪ ،‬گنبدکاووس و علی اباد گفــت‪ :‬بــر اســاس اعــام کارشناســان ارزش این‬ ‫کتــول را شناســایی کردند‪ .‬ســردار ســعید دادگر مقدار کاالی احتکاری بیش از ‪ ۱۲۱‬میلیارد و ‪۶۶۵‬‬ ‫افزود‪ :‬ماموران پس از کسب مجوزهای قانونی میلیون ریال براورد شده است‪.‬‬ ‫کارفرمایان در زمینه بیمه و مالیات‬ ‫دغدغه دارند‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫خواجــه مظفــری بــا تاکید‬ ‫رفاه اجتماعی گلســتان گفت‪:‬‬ ‫بر اینکه کارفرمایان با موضوع‬ ‫بیشتر دغدغه های کارفرمایان‬ ‫افزایــش حقوق کارگران بســیار‬ ‫در زمینه هــای بیمــه‪ ،‬مالیات و‬ ‫منطقــی برخورد کردنــد‪ ،‬ادامه‬ ‫ارائــه تســهیالت بــوده اســت‪.‬‬ ‫داد‪ :‬بیشــتر دغدغ ههــای‬ ‫حسینعلی‬ ‫حســینعلی خواجه مظفری در‬ ‫کارفرمایان در زمینه های بیمه‪،‬‬ ‫خواجه مظفری‬ ‫گفتگو اظهــار کــرد‪ :‬اصلی ترین‬ ‫مالیات و ارائه تســهیالت بوده‬ ‫وظیفــه اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســت که با جلســاتی که با اســتاندار داشته ایم‬ ‫تثبیتاشتغال هایبهوجودامدهاست‪.‬مدیرکل این مشکالت موردبررسی قرارگرفته و امیدواریم‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گلســتان افــزود‪ :‬بتوانیم گوشه ای از این مشکالت را مرتفع کنیم‪.‬‬ ‫امســال برای نخســتین بار حقــوق کارگــران ‪ ۵۷‬او بــا بیان اینکه تمام افرادی کــه در حوزه کار و‬ ‫درصد افزایش داشــته و برای اینکه این افزایش کارگری قرار دارند مشمول حمایت های این اداره‬ ‫حقــوق مشــکالتی را بــرای جامعــه کارگــری و کل خواهند بود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر کارگر مشمول قانون‬ ‫کارفرمایانبهوجودنیاوردنشست هایمختلفی کار اســت و حق وحقوقش ضایع شده می تواند‬ ‫را بــا کارفرمایــان برگــزار و دغدغه هــای ان هــا را بــه مراجــع هیــات نظــارت اداره کار مراجعــه و‬ ‫موردبررسیقرار داده ایم‪.‬‬ ‫مشکالتراپیگیریکنند‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 28‬اردیبهشت ماه ‪ / 1401‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1349‬‬ ‫کیه لینیبهدنبالبازی‬ ‫در خارج از ایتالیا‬ ‫جورجــو کیه لینــی‪ ،‬مدافــع‬ ‫بود اما من توانســتم خــودم را‬ ‫یوونتوس‪ ،‬شــایعه مربــوط به‬ ‫بــار دیگــر ثابت کنــم و این به‬ ‫انتقالش به لیگ فوتبال امریکا‬ ‫من انگیزه داد که کنار بکشــم‪،‬‬ ‫را تاییــد کرد‪ .‬کیه لینــی در بازی‬ ‫پــرواز بازیکنان جــوان یــووه را‬ ‫یوونتــوس برابــر التزیــو کــه با‬ ‫تماشــا کرده و ان ها را تشــویق‬ ‫جورجو کیه لینی‬ ‫تســاوی ‪ 2-2‬به پایان رســید از‬ ‫کنــم‪ ».‬این مدافــع ایتالیایی با‬ ‫هــواداران حاضــر در ورزشــگاه‬ ‫اشــاره بــه تاثیــر عــدم صعــود‬ ‫خانگی بیانکونری خداحافظی کرد‪ .‬این اخرین ایتالیــا بــه جــام جهانــی ‪ 2022‬روی این تصمیم‬ ‫بازیاین کاپیتانقدیمیو موفقیووهدر ترکیب اضافــه کرد‪« :‬مشــخصا این موضوع باعث شــد‬ ‫ایــن تیم بود و بســیاری از هــواداران بــرای ادای همه چیز ســرعت بگیــرد‪ .‬برنامه من حضــور در‬ ‫احترام به او و تماشــای اخری بازی این بازیکن جــام جهانــی بــود چون حــس می کردم پــس از‬ ‫بــه ورزشــگاه الیانز امــده بودند‪ .‬کیه لینی پس از قهرمانــی در یــورو‪ ،‬بایــد در قطــر ه مبــازی‬ ‫پایــان بــازی به اســکای اســپورت گفــت‪« :‬اولین کنم اما شــرایط طوری که می خواســتم پیش‬ ‫بــازی مــن برابر مســینا بود‪ .‬ایــن اغاز داســتانی نرفت‪ .‬حاال من یووه و تیم ملی ایتالیا را به‬ ‫یســپارم که‬ ‫طوالنــی بــود کــه من را بــه اینجا رســاند‪ .‬من با بازیکنان جوان و بااســتعدادی م ‬ ‫عشــق و خوشــحالی بسیار جدا م ‬ ‫یشــوم چون اماده درخشــش هستند‪ ».‬این بازیکن درباره‬ ‫گرفتم‬ ‫ماه‬ ‫چند‬ ‫این تصمیمی است که در طول‬ ‫تصمیمــش بــرای اینــده گفت‪« :‬هنــوز چیزی‬ ‫و بحث چند هفته یا چند روز نیست‪ ».‬او درباره نمی دانــم و بــا تصمیم مهمی روبرو هســتم‪.‬‬ ‫تصمیمش بــرای انتخاب زمان جدایــی از یووه تجربه بازی در خارج از کشور باعث می شود‬ ‫اظهار داشت‪« :‬همیشه گفتم که می خواهم در که ازنظر فرهنگی هم غنی شوید‪ .‬حس می کنم‬ ‫باالترین ســطح جدا شــوم‪ ،‬این چیزی است که بــه چنیــن تجرب ـه ای و بــه رویارویی بافرهنگی‬ ‫بازندگی حرفه ای من همخوانی دارد و به همین متفاوت بیرون از یوونتوس نیاز دارم‪ .‬به زودی با‬ ‫خواسته هم رسیدم‪ .‬سال سختی برای یوونتوس خانواده امتصمیمخواهیمگرفت‪».‬‬ ‫سکوت بنزما درباره پنالتی چیپ‬ ‫برابر سیتی‬ ‫کریم بنزما‪ ،‬ستاره فرانسوی‬ ‫شد در دیدار رفت این تیم برابر‬ ‫رئال مادریــد‪ ،‬توضیح کوتاهی‬ ‫منچستر سیتی در اتحاد دو گل‬ ‫دربــاره پنالتی چیپی که مقابل‬ ‫به ثمر برساند‪ .‬یکی ازگل های‬ ‫منچسترســیتی به ثمر رســاند‪،‬‬ ‫ســتاره فرانســوی در ان بــازی‬ ‫ارائــه داد‪ .‬گــزاف نیســت اگــر‬ ‫از روی نقطــه پنالتــی و بــا یک‬ ‫بنزما‬ ‫بگوییمکهکریمبنزمابه تنهایی‬ ‫حرکت پر ریسک به ثمر رسید؛‬ ‫بخش زیادی از بار صعود رئال‬ ‫جایــی کــه بنزما بــا یک پنالتی‬ ‫مادرید به فینال لیگ قهرمانان اروپا و قهرمانی چیپ دروازه ادرســون را باز کرد ‪ .‬او همچنین در‬ ‫ ایــن تیــم در اللیــگا را بــه دوش کشــیده اســت‪ .‬دیدار برگشــت گل ســوم و صعود بخش رئال را‬ ‫ستاره فرانســوی هت تریک برابر پاری سن ژرمن از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند‪ .‬بنزما حاال در‬ ‫را مقابل چلسی نیز تکرار کرد تا رئال مادرید به مصاحبه ای کوتاه درباره تصمیم خود برای زدن‬ ‫نیمه نهاییچمپیونزلیگصعودکند‪.‬اوهمچنین پنالتی به شــکل چیپ مقابل ســیتی گفت‪« :‬در‬ ‫در دیدار برگشــت که در سانتیاگو برنابئو برگزار چنین بازی هایی که فشار زیادی وجود دارد من‬ ‫شــد گل دوم و صعودبخش رئال برابر چلســی منتظر زمان مناســب برای انجام این کار بودم‪.‬‬ ‫را به ثمر رساند‪ .‬درخشش خیره کننده کریم بنزما فشاری که به شما اجازه می دهد چنین حرکاتی‬ ‫در دیدار نیمه نهایی نیز ادامه داشت و او موفق انجامدهید‪».‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-649‬برای رای شماره ‪ 1400114409001000415‬موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک منطقه یک قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حاجیه اشوری فرزند‬ ‫عباسقلی کد ملی ‪ 4391223511‬صادره قزوین ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 67/18‬متر مربع پالک ‪ 10‬فرعی از ‪ 65‬اصلی بخش ‪ 4‬جنوب غرب قزوین که در‬ ‫سهم مالک متن قرار گرفته گردیده است ‪.‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/2/10 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/2/28 :‬شعبان‬ ‫عسگری‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین شماره م الف ‪272 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-909‬نظر بر اینکه خانم فریده محمد صادقی جاهد به نمایندگی از شرکت عمران‬ ‫شمالغرب درخواست وارده شماره ‪ 81/3‬مورخ ‪ 1401/۰۲/17‬اعالم داشته سند ششدانگ‬ ‫پالک ‪ ۵۸۳۷‬فرعی از فرعی ‪ ۳۴۰۴‬از ‪ ۷۳‬اصلی واقع در بخش سه اردبیل به شماره سند‬ ‫‪۲۵۰۱۳۶‬ب ‪ ۹۷‬ثبت و سند مالکیت صادر شده است‪ ،‬مفقود گردیده تقاضای گواهی‬ ‫مالکیت المثنی نموده است‪ ،‬لذا مراتب طبق بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه‬ ‫ابالغ سپس در اجرای تبصره یک ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی قانون ثبت موضوع یکبار در‬ ‫روزنامه اگهی گردیده که هرکس ادعائی بوجود اسناد مالکیت یا سند معامله بنام خود‬ ‫داشته باشند‪ ،‬ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز پس از تاریخ انتشار این اگهی دالیل قانونی و یا اصل‬ ‫اسناد مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند‪ .‬بدیهی است پس از انقضای مدت‬ ‫مقرره طی تشریفات قانونی اسناد مالکیت المثنی صادر و تسلیم خواهد شد و اسناد اولیه‬ ‫از درج اعتبار ساقط خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1401/۰۲/28 :‬رحمان حسنی قابل‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت منطقه دو اردبیل‬ ‫اگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی به شماره بایگانی‬ ‫‪ (140000066‬خودرو)‬ ‫‪ -9-911‬شماره مزایده ‪ 140104308282000001 :‬تاریخ ثبت ‪1401/02/20 :‬‬ ‫ششدانگ یک دستگاه خودرو‪ ،‬سیستم ‪ :‬سایپا ‪ ،‬تیپ‪ ، 151 :‬کاربری ‪ :‬وانت ‪ ،‬مدل‬ ‫‪، 1397 :‬رنگ‪ :‬سفید – شماره شاسی‪ ،NAS 451100 J 4978305 :‬شماره موتور‪:‬‬ ‫‪ ، M 13/6058404‬نوع سوخت ‪ :‬بنزین‪ ،‬به شماره انتظامی ایران ‪242 -32‬هـ ‪79‬‬ ‫متعلق به مرحوم داود ده مرد اول که منجر به صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرائی‬ ‫به شماره بایگانی ‪ 14000066‬در واحد اجرای اسناد رسمی تربت جام گردیده که‬ ‫نیابتًا جهت وصول تعداد ‪( 10‬ده) قطعه سکه طالی بهار ازادی به اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک نهبندان واحد اجرا ارسال و پرونده اجرائی تحت شماره بایگانی ‪140000066‬‬ ‫تشکیل و در پارکینگ نظام گسترنهبندان متوقف گردیده است و طبق نظریه کارشناس‬ ‫رسمی دادگستری وارده به شماره ‪ 951‬مورخ ‪ 1400/11/13‬توصیف‪ :‬خودرو مذکور در‬ ‫اثر تصادف از قسمت گلگیر جلو چپ ‪ ،‬سپر جلو ‪ ،‬سرشاسی جلو چپ ‪ ،‬کاپوت‪ ،‬چراغ‬ ‫های جلو ‪ ،‬داشبورد‪ ،‬فرمان ‪ ،‬سقف اتاق‪ ،‬ایربک ‪ ،‬درب سمت چپ بدنه اتاق بار وانت‬ ‫سمت چپ ‪ ،‬شیشه جلو ‪ ،‬سرپلوس و کمک جلو چپ و سه حلقه رینگ و الستیک‬ ‫چپ و عقب راست دچار خسارت گردیده است ‪ .‬عالوه بر ان از قسمتهای رادیاتور‬ ‫و جلوبندی و غیره دچار خسارت گردیده است که تعیین میزان دقیق خسارت پس‬ ‫از حمل خودرو به تعمیرگاه و باز کردن قطعات امکان پذیر می باشد مع الوصف با‬ ‫توجه به مدل (‪ )1397‬و قسمت های خسارت دیده‪ ،‬قیمت کارشناسی وانت سایپای‬ ‫جنگ خارجی ها برای‬ ‫کفش طال لیگ بیست و یکم‬ ‫جغرافیای ‬ ‫اقای گلی لیگ‬ ‫بزرگ تر می شود‬ ‫ســه بازیکن خارجی لیگ‪ ،‬رقابت جذابی برای‬ ‫اقای گلی این فصــل دارند‪ .‬به گزارش فوتبال ‪،360‬‬ ‫یکی از مهم ترین عناوین فردی در لیگ برتر فوتبال‬ ‫ایران‪ ،‬عنوان اقای گلی است که همواره در هر فصل‬ ‫رقابت نزدیکی میان مدعیان برای تصاحب کفش‬ ‫طــا در جریــان اســت و در لیگ بیس ـت ویکم هم‬ ‫این رقابت در جریان بوده و گادوین منشا مهاجم‬ ‫نیجریه ایمسرفسنجاندر استانهرسیدنبه عنوان‬ ‫اقای گلی فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران است‪.‬‬ ‫خیز منشا برای اقای گلی لیگ برتر‬ ‫گادوین منشا با‪ 13‬گل زده هفته هاست که صدر‬ ‫جدول گلزنان لیگ برتر ایران را در اختیار خود دارد‪.‬‬ ‫منشا این رکورد ویژه را به لطف مهارت باالی خود‬ ‫در گل زدن از روی نقطــه پنالتــی بــه دســت اورده‪،‬‬ ‫چراکه ‪ 7‬گل مهاجم نیجریه ای مس از روی نقطه‬ ‫پنالتی به ثمر رسیده است‪ .‬دنیل اولروم‪ ،‬عمادرضا‪،‬‬ ‫لوسیانوادینیو‪،‬کی روشاستنلی‪،‬لوسیانوپریراو شیخ‬ ‫دیاباته بازیکنان خارجی هســتند که در لیگ ایران‬ ‫توانســته اند اقای گل شــوند و منشــا این فرصت را‬ ‫دارد کــه در پایــان لیگ بیس ـت ویکم به جمع این‬ ‫نفرات اضافه شود‪ .‬مهاجم مس رفسنجان البته در‬ ‫هفته های اخیر سیر نزولی درروند گلزنی اش داشته‪،‬‬ ‫به طوری که او در ‪ 10‬بازی اخیر مس‪ ،‬تنها‪ 3‬بار موفق‬ ‫به گلزنی شده اما تعلل رقبا و البته درخشش او در‬ ‫ابتدای فصل‪ ،‬جایگاه مطمئنی را برای منشا در صدر‬ ‫جدول گلزنانساختهاست‪.‬‬ ‫نیم نگاه یامگا لیگ به اقای گلی لیگ‬ ‫کویــن یامــگا در ابتدایــی که توســط اســتقالل‬ ‫جــذب شــد‪ ،‬به عنــوان یــک وینگــر راســت و حتی‬ ‫مدافع راست به جمع ابی پوشان امد اما در بخش‬ ‫مهمی از لیگ بیست ویکم در فاز تهاجمی استقالل‬ ‫به کار گرفته شد و توانست شم باالی گلزنی خود را‬ ‫نشان بدهد‪ .‬یامگا در این فصل توانسته‪ 10‬گل بزند‬ ‫کــه پنج گل او از روی نقطه پنالتی بــوده و در حال‬ ‫حاضر جدی ترین تعقیب کننده منشا است‪ .‬ستاره‬ ‫فرانسوی استقالل نتوانسته روزهای درخشان خود‬ ‫در نیم فصل نخست را تکرار کند و در نیم فصل دوم‬ ‫تنها‪ 3‬بار در ‪ 11‬مسابقه برای ابی ها موفق به گلزنی‬ ‫شــده است‪ .‬یامگا در صورت درخشــش در ‪ 3‬بازی‬ ‫پایانیفصلمی تواندبهمنشانزدیکشودوجایگاه‬ ‫او را در صــدر جــدول گلزنان بگیرد‪ .‬رضا عنایتی (‪2‬‬ ‫فصلمتوالی)‪،‬ارشبرهانیوشیخدیاباتهبازیکنانی‬ ‫استقاللی هستند که در لیگ برتر سابقه اقای گلی‬ ‫دارند و یامگا این فرصت را دارد تا پنجمین اقای گل‬ ‫‪ 151‬به مبلغ ‪( 600،000،000‬ششصد میلیون ریال ) ارزیابی شده و در روز سه شنبه‬ ‫مورخ ‪ 1401/03/10‬از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬در محل اداره ثبت اسناد امالک نهبندان‪-‬‬ ‫واحد اجرا به نشانی نهبندان تقاطع بلوار استقالل و معلم اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫نهبندان از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از مبلغ ‪( 600،000،000‬ششصد‬ ‫میلیون ریال ) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد و مزایده‬ ‫حضوری است و شرکت در مزایده برای تمام شرکت کنندگان بال استثناء ( که شامل‬ ‫بستانکار هم می شود) منوط به پرداخت ‪( 10‬ده) درصد ازمبلغ پایه کارشناسی به حساب‬ ‫سپرده ثبت به شماره ‪ IR700100004080013207955749‬و تحت شناسه واریز‬ ‫‪ 957108500100000000003051400020‬و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در‬ ‫جلسه مزایده است ‪ .‬لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده‬ ‫اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد‬ ‫اجرا تسلیم و ثبت نمایند‪ .‬ضمنًا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را‬ ‫ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی‬ ‫که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل‬ ‫استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد ‪ .‬در این صورت عملیات فروش را به‬ ‫حساب سپرده ثبت واریز نکند ‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز‬ ‫خواهد شد دراین صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط مزایده تجدید میگردد و‬ ‫هزینه های قانونی برابر مقررات وصول خواهد شد‪ .‬همچنین کلیه بدهیهای احتمالی‬ ‫خودرو از جمله (خالفی‪ ،‬عوارض‪ ،‬مالیات‪ ،‬بیمه) که مبلغ ان فع ً‬ ‫ال مشخص نیست بر‬ ‫عهده برنده مزایده میباشد‪ .‬متقاضیان جهت رویت خودرو میتوانند با هماهنگی با این‬ ‫اداره و در دست داشتن این اگهی در ساعات اداری به محل پارکینگ نظام گستر‬ ‫نهبندان مراجعه نمایند ‪ .‬این اگهی پس از تایید نهایی فرایند مزایده و ارسال اگهی در‬ ‫سایت اگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار اگهی در روزنامه‬ ‫کثیر االنتشار محلی است‪ .‬تاریخ انتشار اگهی در سایت سازمان‪ 1401/02/28 :‬اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک نهبندان ‪/1317699‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-902‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک‬ ‫موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت‬ ‫اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۶۸۴۸‬مورخ ‪ 1400/12/25‬خانم نعیمه خلفیان فرزند عبدالباقی ششدانگ‬ ‫قسمتی از یکبابخانه به مساحت ‪ 44/20‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۸۹۸‬و ‪۸۵۹‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه ‪ ۴‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/02/28:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/12:‬حجت اله‬ ‫کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1317156‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-900‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک‬ ‫موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫استقاللیتاریخلیگبرتر فوتبالایرانشود‪.‬‬ ‫حمله شیمبا به رکورد انصار ی فرد و طارمی‬ ‫مهاجمکهنه کار فوالدکماکانیکیاز اماده ترین‬ ‫مهاجمــان لیــگ برتر فوتبال ایران اســت‪ .‬لوســیانو‬ ‫پریــرا در ‪ 38‬ســالگی در کورس اقای گلی لیگ برتر‬ ‫فوتبال ایران قرار دارد و با ‪ 9‬گل زده‪ ،‬امیدوار است‬ ‫بتواند در ‪ 3‬بازی باقی مانده فصل خود را به منشای‬ ‫صدرنشینبرساندو برایدومین بار تجربهاقایگلی‬ ‫را به دست بیاورد‪ .‬پریرا در لیگ هجدهم مشترکا با‬ ‫کی روش استنلی توانست عنوان اقای گلی لیگ برتر‬ ‫را با به ثمر رساندن ‪ 16‬گل به دست بیاورد اما این‬ ‫عنوان می تواند با گذر از منشا و یامگا برای لوسیانو‬ ‫پریرا به دست اید‪ .‬البته که احتمال وجود دارد که‬ ‫مجددا اقای گلی مشــترک‬ ‫به مانند لیگ هجدهم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نصیب دو مهاجم خارجی لیگ شود و منشا و پریرا‬ ‫مشترکا کفش طالی لیگ بیست ویکم را به دست‬ ‫اورند‪ .‬کریم انصاری فرد و مهدی طارمی بازیکنانی‬ ‫هســتند کــه در لیگ برتر توانســته اند ‪ 2‬بــار عنوان‬ ‫اقــای گلی را تجربه کنند و لوســیانو پریــرا در فصل‬ ‫جاری شــانس رسیدن به رکورد این دو مهاجم تیم‬ ‫ی‪‎‬فرد‬ ‫ملی فوتبال ایران را دارد‪ .‬باالتر از رکورد انصار ‬ ‫و طارمــی‪ ،‬رضــا عنایتی مهاجم ســابق ابومســلم و‬ ‫استقالل حضور دارد که توانسته ‪ 3‬بار عنوان اقای‬ ‫گلی لیگ برتر را به دست بیاورد‪.‬‬ ‫بزیک ضعیف ترین اقای گلی تاریخ لیگ‬ ‫ادمونــد بزیــک مهاجم تیم فوتبال ســپاهان در‬ ‫دومین دوره لیگ برتر توانســت با ‪ 13‬گل صاحب‬ ‫کفــش طــا شــود و در فصل جــاری گادوین منشــا‬ ‫صدرنشــین جدول گلزنــان برابر با تعــداد گل های‬ ‫بزیــک در لیــگ ســیزدهم موفــق بــه گلزنــی شــده‬ ‫است‪ .‬اگر در ‪ 3‬هفته پایانی ناکامی مدعیان اقای‬ ‫گلی لیگ برتر در گلزنی ادامه پیدا کند و منشا با‬ ‫‪ 13‬گل کفش طالی لیگ بیست ویکم را به دست‬ ‫اورد‪ ،‬این مهاجم نیجریه ای در کنار ادموند بزیک‬ ‫ضعیف ترین امار را در بین اقای گل های لیگ برتر‬ ‫به ثبت خواهد رساند‪.‬‬ ‫رضــا نــوروزی مهاجــم فــوالد در لیــگ دهــم‬ ‫توانســته بود با ‪ 24‬گل زده رکــوردی فوق العاده در‬ ‫گلزنی را از خود به جای بگذارد‪ .‬البته که نوروزی در‬ ‫لیگ هجده تیمی موفق به ثبت این رکورد ویژه از‬ ‫خود شده بود و در لیگ شانزده تیمی بهترین امار‬ ‫در اختیار رضا عنایتی است‪ .‬مهاجم اسبق استقالل‬ ‫در پنجمین دوره از لیگ برتر توانسته بود با ‪ 21‬گل‬ ‫زده عنوان برترین گلزن را به دست اورد‪.‬‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت‬ ‫اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۶۵۵۰‬مورخ ‪ 1400/12/11‬خانم اقدس کسمائی نجف ابادی فرزند حسن‬ ‫در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 21/02‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪۱۷۷۳‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه ‪ ۱‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/02/28:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/12 :‬حجت اله‬ ‫کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1317392‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-850‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد‬ ‫وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 0566‬مورخ ‪ 1401/01/29‬اقای نجفعلی عرب مارکده فرزند غالمرضا در‬ ‫ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 432/70‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۷۳۴‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪ ۴‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/02/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/12 :‬حجت اله‬ ‫کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1316908‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-847‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک‬ ‫موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت‬ ‫اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫اراء شماره ‪ 617‬و ‪ 618‬مورخ ‪ 1401/01/30‬اقای اسداهلل خسروی نجف ابادی فرزند‬ ‫غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع و اقای حمید خسروی نجف ابادی فرزند غالمرضا‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان نیمه ساز به مساحت ‪106/05‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۶۸۳‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۴‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک‬ ‫اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/02/28 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1401/03/12 :‬حجت اله‬ ‫کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1316897‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-884‬شماره‪ 140060302006008664 :‬تاریخ‪ 1400/12/15 :‬جلسه هیات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضا کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه‬ ‫هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002813‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اخرین امیدهای‬ ‫شهرخودرو برای شگفتی‬ ‫بی سابقه‬ ‫شــانس بقای تیم مشــهدی در لیگ برتر به حداقل‬ ‫رســیده امــا شــاگردان داوود سیدعباســی کمــاکان بــه‬ ‫تاریخ سازی و خلق یک شگفتی بزرگ امید دارند‪ .‬تساوی‬ ‫مقابــل پیکان در خانــه‪ ،‬امیدهای شــهرخودرو برای بقا‬ ‫در سطح اول فوتبال ایران را کم رنگ تر کرد اما شکست‬ ‫فجرسپاسی و توقف نفت مسجدسلیمان باعث شد تا‬ ‫تیممشهدیکماکاناینفرصتراداشتهباشدتااز مهلکه‬ ‫سقوط در ‪ 3‬هفته پایانی لیگ برتر فوتبال ایران بگریزد‪.‬‬ ‫قرعه سخت و مصاف با سه تیم باالنشین جدول‪ ،‬سد‬ ‫راه شاگردان داوود سیدعباسی شده و شاید تنها معجزه‬ ‫و خلق یک شــگفتی تاریخی بتواند در ســه بازی اینده‬ ‫جلویسقوطنمایندهاستانخراسانرضویبهلیگیک‬ ‫را بگیرد‪ .‬عنابی پوشان مشهدی در دو بازی خارج از خانه‬ ‫پیاپی بایستی به مصاف سپاهان و پرسپولیس بروند و‬ ‫سپس در هفته پایانی در مشهد از فوالد میزبانی کنند‪.‬‬ ‫در دور رفت شهرخودرو مقابل سپاهان و فوالد شکست‬ ‫خورد و توانست از پرسپولیس امتیاز بگیرد‪ ،‬اما شاگردان‬ ‫سیدعباسیامیدوارندکهباتوجهبهنمایش هایخوبشان‬ ‫در هفته هایاخیر‪،‬بتوانندانتقامدور رفترابگیرندوبرابر‬ ‫مدعیانباالنشینجدولبهپیروزیبرسند‪.‬در حالحاضر‬ ‫تیمفوتبالشهرخودرو با‪ 16‬امتیاز قعرنشینجدوللیگ‬ ‫یکاستوفجرسپاسیبا‪19‬امتیاز ونفتمسجدسلیمان‬ ‫با ‪ 20‬امتیاز در رتبه های بعدی قرار دارند و در سه هفته‬ ‫پایانیلیگبرتر‪،‬دو تیمبایستیاز جمعسهتیمیادشده‬ ‫سقوطشــان بــه لیگ یک قطعی شــود‪ .‬نماینده اســتان‬ ‫خراسانرضویدر تیررسبودهوشاگردانسیدعباسیامید‬ ‫به ان دارند که با خلق یک شگفتی بی سابقه تیم خود را‬ ‫در لیگبرتر حفظکنند‪.‬‬ ‫دست رامین بازهم به جام‬ ‫قهرمانی نرسید‬ ‫رامیــن رضاییان کــه با ســروصدای زیادی در زمســتان‬ ‫بار دیگر پیراهن پرســپولیس را پوشــید بار دیگر در لمس‬ ‫جام ناکام ماند‪ .‬کنار گذاشته شدن شیری از پرسپولیس و‬ ‫جذب رضاییان پر سر و صداترین اتفاق چند پنجره نقل‬ ‫و انتقاالتی اخیر سرخپوشان بود‪ .‬هواداران پس از جذب‬ ‫رامین امید زیادی به رســیدن تیمشــان به صدر داشــتند و‬ ‫این مدافع راست نیز با سودای قهرمانی با تیم محبوبش‬ ‫به پرسپولیس بازگشته بود‪ .‬رضاییان را می توان بزرگ ترین‬ ‫جاماندهعصرپرافتخارپرسپولیسنامید‪.‬اودرلیگپانزدهم‬ ‫بــه خاطــر تفاضــل گل کمتر قرمزها نســبت به اســتقالل‬ ‫خوزستاننتوانستجشنقهرمانیبگیردوفصلشانزدهم‬ ‫نیز پیش از پایان لیگ توسط برانکو کنار گذاشته شد و در‬ ‫جشنقهرمانیسرخ هاحضور نداشت‪.‬رضاییانبرایتمام‬ ‫کردن این کار نیمه تمام دوباره شماره‪ ۲۷‬خود را به تن کرد‬ ‫امایک بار دیگر در لمسجامقهرمانیلیگبرتر ناکامماند‪.‬‬ ‫خانم مرضیه مجیدی پور مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی‬ ‫از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت‬ ‫بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق‬ ‫نقشه ارایه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم‬ ‫و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارایه‬ ‫شده ومستندات ضمیمه به موجب سند شماره ‪ 6832‬مورخ ‪ 1394/5/6‬دفترخانه ‪388‬‬ ‫خمینی شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک‬ ‫از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز‬ ‫گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن‬ ‫تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مرضیه مجیدی پور به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1130394824‬کدملی ‪ 1130394824‬صادره فرزند فتح اله در ششدانگ یکباب خانه‬ ‫در حال ساخت به مساحت ‪ 316/27‬مترمربع پالک شماره ‪ 2385‬باقیمانده فرعی از‬ ‫‪ 87‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با‬ ‫حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شماال در دو قسمت که قسمت اول پخی شکل است به‬ ‫طول های ‪ 2/66‬متر و ‪ 7/25‬متر درب و دیواریست به شارع ‪ ،‬شرقا به طول ‪ 31/60‬متر‬ ‫دیوار به دیوار پالک ثبتی ‪ ، 87/4808‬جنوبا در دو قسمت که قسمت دوم پخی شکل‬ ‫است به طول های ‪ 9‬متر و ‪ 2/84‬متر دیواریست به پالک ‪ ، 87/2383‬غربا به طول‬ ‫‪ 28/25‬متر درب و دیواریست به کوچه بن بست احداثی ‪ 8‬متری ‪ ،‬حقوق ارتفاقی ندارد‬ ‫در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه اجرایی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق‬ ‫مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به‬ ‫نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1401/02/28‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1401/03/12‬رییس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده ‪ /1316992‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-899‬شماره ‪ 9901739‬اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر در‬ ‫پرونده کالسه ‪ 9901739‬له خانم شهربانو بیگدلی علیه اقای سعید جعفری مشهدی به‬ ‫خواسته مطالبه مبلغ ‪ 4446000000‬ریال در حق محکوم له و مبلغ ‪ 223000000‬ریال‬ ‫بابت حق االجرا در نظر دارد طبقه اول یک واحد مسکونی به همراه پارکینگ که حدودًا‬ ‫‪ 85‬مترمربع میباشد و کل ساختمان فاقد مجوز شهرداری است با بیش از پنج سال‬ ‫ساخت که نازک کاری ان به پایان رسیده و کال خالی از سکنه میباشد که کارشناس‬ ‫رسمی دادگستری ارزش ان را معادل ‪ 4300000000‬ریال ارزیابی نموده است را از‬ ‫طریق مزایده به فروش رساند‪ .‬لذا جلسه مزایده در تاریخ یکشنبه ‪ 1401/03/22‬ساعت‬ ‫‪ 13‬در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد‪.‬‬ ‫طالبین می توانند ‪ 5‬روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهر ـ کهندژ ـ خیابان نبوی‬ ‫منش ـ جنب گذر حضرت ابوالفضل ـ ساختمان ‪ 5‬طبقه ـ منزل سعید جعفری مشهدی‬ ‫مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی است که باالترین قیمت را‬ ‫پیشنهاد نماید خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت‬ ‫ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد‪ .‬شایان ذکر‬ ‫است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد‪ .‬تذکر متقاضیان شرکت‬ ‫در مزایده می بایست ‪ 10‬درصد بهای مال را طی یک فقره چک تضمین شده در وجه‬ ‫اجرای احکام مدنی دادگستری اماده و با در دست داشتن اصل و کپی چک و اصل‬ ‫کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست‬ ‫شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل‬ ‫اجرا نمایند‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1401/02/28‬مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری‬ ‫شهرستان خمینی شهر علی حسن زاده ‪ 1316944‬م الف‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه ‪ 28‬اردیبهشت ماه ‪ 18 / 1401‬می ‪ 16 / 2022‬شوال ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1349‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬شرکترسانهرویدادپارسی مدیرمسئولوسردبیر‪ :‬امیراکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 40/75 :‬رتبه اگهی ‪4 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پایگاه اینترنتی ‪www. ruydademroozonline.ir‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫شکل گیری شرم و تردید در کودکان‬ ‫روایتی از دنیای کودکان فعال در فضای مجازی‬ ‫الیک می گیرم پس هستم‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫لبــاس فاخــر و گران قیمت پوشــیده؛ جلوی دوربین چرب زبانــی می کند و با‬ ‫انواع ژس ـت های عمدتا مصنوعی‪ ،‬کاال ها و خدمات یک شرکت تجاری را تبلیغ‬ ‫می کنــد‪ .‬مــادرش برایــش صفحــه اختصاصــی در اینســتاگرام راه انــدازی کــرده و‬ ‫حاال ده ها هزار دنبال کننده دارد و از این طریق کســب درامد می کند‪ .‬بالگری‬ ‫فعالیتــی اســت کــه این روزهــا طرفداران ز یــادی پیداکرده اســت و افراد زیادی‬ ‫بــه دنبــال این تجربه هســتند‪ .‬در چند ســال اخیر یکی از گروه های ســنی که در‬ ‫این روانشناس در ادامه می افزاید‪ :‬طبق نظریه رشد اریک اریکسون کودک بین سن یک تا سه سالگی‬ ‫وارد مرحله دوم رشد خود یعنی خودمختاری در برابر شرمساری و تردید می شود‪ .‬در این مرحله استفاده‬ ‫از مهارت های ذهنی و حرکتی اش را شروع می کند و در شخصیت بچه در این سن انتخاب و تصمیم گیری‬ ‫نهادینه می شود‪ .‬در این مرحله اگر کودک انتخاب های ازاد داشته باشد در اینده شخصیت خودمختار و‬ ‫مستقل پیدا می کند اما اگر برعکس انتخاب هایش به شدت محدود شود و او را مجبور به فعالیتی کنند‬ ‫باشرم و تردید در اینده دست وپنجه نرم کند‪ .‬حال وقتی ماما بالگر از فرزند خردسالش می خواهد مدام‬ ‫یک شــعر را بخواند و تکرار کند نمایش اجرا کند و غیره تمام این موارد این کودک در تصمیم گیری های‬ ‫اینده او تاثیر می گذارد‪ .‬در مرحله سوم رشد یعنی مرحله ابتکار در برابر احساس گناه که حدود سه تا ‪5‬‬ ‫سالگی اتفاق می افتد مهارت های زبانی و حرکتی کودک به طور قابل مالحظه ای افزایش می یابد و گرایش‬ ‫او به کاوش در محیط‪ ،‬تجربه پدیده های نو‪ ،‬چیرگی بر امور بیشتر و همراه با ان تخیالت « همه توانی »‬ ‫در او گسترش می یابد‪ .‬در مرحله چهارم رشد با نام «سخت کوشی در برابر احساس حقارت» که ‪ 5‬تا ‪13‬‬ ‫سالگی را در برمی گیرد کودک وارد مدرسه و شرکت در بازی های گروهی می شود‪ .‬با یادگیری مهارت های‬ ‫جدید‪ ،‬سخت کوشی را در خود پرورش می دهد و از چیزهایی که می سازد‪ ،‬احساس غرور می کند‪ .‬طبق‬ ‫نظریه اریکسون فرد تا پایان زندگی ‪ 4‬مرحله رشد دیگر را هم طی می کند که اینجا محل بحث ما نیست‪.‬‬ ‫به طورکلی حرف ما این است که اگر کودک مراحل رشد را طبیعی طی نکند امکان بروز اختالالت رفتاری‬ ‫در بزرگ سالی در او بیشتر می شود و مامابالگری و حضور مدام در فضای مجازی امکان طی کردن مراحل‬ ‫رشد به طور کامل را از کودک سلب می کند‪.‬‬ ‫اینســتاگرام به نمایش گذاشــته شــده و پس از دوره ای به مثابه خرده ســلبریتی‬ ‫مشــهور و معــروف می شــوند‪ « ،‬کــودکان و خردســاالن» هســتند‪ .‬کودکانــی کــه‬ ‫به طورمعمــول توســط خانــواده و بیشــتر مــادر در فضــای مجــازی به عنــوان‬ ‫مــدل تبلیغاتــی یــا نمونه ایده ال یــک کودک معرفی می شــود‪ .‬بر اســاس نتایج‬ ‫نظرســنجی ایســپا در ســال ‪ 71/4 ،۱۴۰۰‬درصــد از کار بــران از وات ـس اپ‪53/1 ،‬‬ ‫درصد از اینستاگرام‪ 40/4 ،‬درصد از تلگرام استفاده می کنند‪ .‬طبق این گزارش‪،‬‬ ‫از میــان ایــن شــبکه های اجتماعی‪ ،‬اینســتاگرام ازنظــر تعداد کاربران در ســطح‬ ‫جهــان رتبــه چهــارم و در ایــران رتبه دوم را بــه خود اختصاص داده اســت‪ .‬این‬ ‫شــبکه به دلیل جذابیت های بصری و عکس محور بودن و فراهم کردن فضای‬ ‫مناســب برای کس ـب وکار فردی موردعالقه و محبوبیت افراد و اقشــار مختلف‬ ‫به ویژه زنان و کودکان قرارگرفته اســت‪.‬‬ ‫اختالالتی که در کودک شکل می گیرد‬ ‫کسی سختی کار ما را نمی بیند‬ ‫‪ 27‬ســاله اســت و ‪ 7‬ســال اســت که مادر شده؛ درســت در روز تولد‬ ‫یک سالگی دخترش تصمیم گرفته برایش پیچ اینستاگرامی راه بیندازد و‬ ‫به لطف زبان شیرین و ظاهر زیبای فرزندش حاال‪ 115k‬دنبال کننده دارد‪.‬‬ ‫دوست ندارد نام و فامیلش منتشر شود اما حرف برای گفتن زیاد دارد‪ .‬در‬ ‫مورد سختی های کارش می گوید و از قضاوت نادرست مردم گالیه دارد‪.‬‬ ‫می گوید کســی ســختی کار ما را نمی بیند‪ .‬اگر کارمندان روزی ‪ 8‬ساعت‬ ‫کار می کنند و حقوق می گیرند من تمام ‪ 24‬ســاعت شــبانه روز مشغول‬ ‫سبــرداری و بعــد هم ویرایــش و تدوین عکس ها و‬ ‫فیل مبــرداری و عک ‬ ‫فیلم هایمهستموطبیعیاستکهبرایاینشغلتمام وقتمدرامدنسبتا‬ ‫خوبی هم داشته باشم‪ .‬می گوید اینکه تمام مدت خانه وزندگی ات را‬ ‫مرتب و پاکیزه نگه داری و به ظاهر فرزندت هم رسیدگی کنی و از ان ها‬ ‫فیلمبگیریکار راحتینیست‪.‬خیلی هاتالشکرده اندبالگر شوندامابعد‬ ‫از مدت کوتاهی خسته شده اند و از این کار انصراف داده اند‪ .‬می گوید‬ ‫یــک نکته مهــم در این میانه مغفول مانــده ان هم ای نکــه اگر بالگری‬ ‫نکنم رفاه کودکم تامین نمی شود‪ .‬درست است بعضی از مواقع ازادی‬ ‫کودکم اندکی مخدوش می شود اما بجای ان درامدی که کسب می شود‬ ‫یشــود و به نظرم محاســن کار به معایبش برتری‬ ‫خرج رفاه خودش م ‬ ‫دارد‪ .‬همسر کارمند من با یک حقوق حداقلی چطور می تواند نیازهای‬ ‫فرزندمان را تامین کند اگر من چنین شغلی نداشته باشم؟ وقتی صحبت‬ ‫از نگاه ابزاری به کودکش می شود کمی عصبانی می شود و می گوید اصال‬ ‫قضیهانچیزی کهشمافکر می کنیدنیست‪.‬‬ ‫کسیدخترمرامجبور بهاجرایهیچنمایشینمی کند‪.‬خودشخیلی‬ ‫به این کار عالقه مند است‪ .‬بعضی روزها حال و حوصله ندارد من هم‬ ‫بی خیالشمی شومو می گذارمبهحالخودشباشد‪.‬می گویداگر بالگری‬ ‫در محیط اینستاگرام اسیب می زند پس بازی یک کودک در یک فیلم هم‬ ‫به او اسیب می زند‪ .‬سال قبل یک کارگردان از ما خواست دخترم را سر‬ ‫صحنه فیلم برداری ببرم تا چند سکانس بازی کند ان قدر کارش سخت‬ ‫و طاقت فرســا بــود که انصراف دادیــم و به خانه امدیم‪ .‬چرا هیچ کس‬ ‫نمی گویدبازی کودکاندر فیلم هاو سریال هاتجاوز بهحقوقشاناست؟‬ ‫امانوبتبهمامابالگر ها کهمی رسدهمهمتعرضهستند؟‬ ‫کودکان کاری که لباس مندرس نمی پوشند‬ ‫امــروزه روانشناســان در مــورد حضور کــودکان در فضای‬ ‫مجــازی و نتایــج ان بــر شــخصیت کــودک و حتــی جامعــه‬ ‫نظــرات متفاوتــی ارائه می کنند اما عمدتا عقیــده دارند این‬ ‫حضور نمی تواند بدون اسیب باشد‪ .‬بهاره شفیعی روانشناس‬ ‫کــودک و نوجــوان در ایــن زمینه می گوید‪ :‬اهداف مــادران از‬ ‫فعالیــت در فضــای مجــازی متفــاوت اســت؛ عــده ای بــرای‬ ‫ســرگرمی و جنبه یادگاری موضوع‪ ،‬صفحه اینســتاگرام با نام‬ ‫فرزنــد خــود ایجــاد می کننــد و ب همــرور به ســمت تبلیغاتی‬ ‫و تجــاری شــدن پیج پیــش می روند وعده ای هــم از ابتدای‬ ‫امر با هدف تبلیغات و برند شــدن پیج اینســتاگرامی برای‬ ‫نوزاد گاهه حتی به دنیا نیامده شان ایجاد می کنند و به مرور‬ ‫فعالیتشــان را وسیع تر می کنند‪ .‬به هرحال هدف هرکدام که‬ ‫باشــد نتیجه غالبا یکسان اســت و بر شخصیت کودک تاثیر‬ ‫می گذارد‪ .‬شفیعی ادامه می دهد‪ :‬امروزه با شکل جدیدی از‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبهچهارراه‬ ‫لشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتراصفهان‪ :‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‪،‬‬ ‫نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫شفیعی در مورد مشکالت و اسیب های حضور کودک به عنوان ابزار کسب درامد در فضای مجازی ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬کودکی که در محیط مجازی فعالیت می کند مدام با اضطراب دست وپنجه نرم می کند که اگر روزی‬ ‫به هر دلیلی دیگر محبوب نباشم چه؟ اگر با افزایش سنم کمتر مور توجه قرار گرفتم چه بر سر هویت من‬ ‫می اید؟ایناضطراب گاهیحتیبهافسردگیمنجر می شود‪.‬از سویدیگر شخصیتفوقنمایشیدر کودک‬ ‫شکلمی گیردو مدامبر اساسنمایشزندگیمی کند‪.‬همچنینممکناست کودکشخصیتدوگانهپیدا کند‬ ‫چونزندگیجلویدوربینو پشتدوربیناو متفاوتاست‪.‬از سویدیگر کودکبه مرور انگیزهادامهتحصیل‬ ‫و تالش در این مسیر را از دست می دهد چون از کودکی می بیند با پوشیدن یک لباس یا حتی گفتن یک جمله‬ ‫و اصطالح ان قدر به شهرت و ثروت می رسد که اطرافیان تحصیل کرده اش اصال به چنین درامدی نرسیده اند‪.‬‬ ‫پسعالقه کودکبهتحصیلو علم کاهشمی یابد‪.‬مصرف گرایی‪،‬بدبینی‪،‬انزواطلبی‪ ،‬کاهشاعتمادبه نفس‬ ‫و عزت نفس از دیگر عواقب سو چنین فعالیتی است‪.‬‬ ‫مادرانی خوب که دیگر نیستند‬ ‫طبعات و نتایج مامابالگری تنها به همان کودک شهرت یافته در فضای مجازی محدود نمی شود‪.‬‬ ‫بلکه کل جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬این روانشناس کودک می افزاید‪ :‬حضور دائمی کودک در‬ ‫فضای مجازی ان هم در شکل ایده ال به شدت به سایر مادران احساس ناکافی بودن را تلقین می کند‪.‬‬ ‫مادری که در این فضا فعالیت نمی کند اما تصاویر را می بیند مدام حس مقایسه در او شکل می گیرد‬ ‫و گمان می کند که مادر کافی و الیقی برای فرزندش نیست چون نه لباس و تشریفات کافی را برای‬ ‫کودکش فراهم کرده و نه حتی توانسته یک تولد در خور شان او برایش بگیرد‪ .‬درواقع مامابالگرها‬ ‫وارد حیطه فرزند پروری برای ســایر مادران می شــوند و به نوعی الگوی ســایر مادران می شــوند‪ .‬این‬ ‫مقایسه حتی باعث کاهش زاداوری می شود چون والدی که می بیند نمی تواند محیط ایده ال را برای‬ ‫کودکش فراهم کند به این نتیجه می رســد که دیگر فرزند اوری نکند و بر همین اســاس تک فرزندی‬ ‫یا بی فرزندی افزایش می یابد‪ .‬از سوی دیگر مصرف گرایی در جامعه به شدت افزایش می یابد چون‬ ‫انگاره بصری مادران مدام کودکانی را می بینند که هرلحظه یک لباس بر تن دارند و هر دقیقه با یک‬ ‫اسباب بازی‪ ،‬بازی می کنند‪ .‬در کل جامعه به جای اینکه به ان سمت حرکت کند که مالک ارزشمندی‬ ‫شخصیت و توانایی های افراد است به سمت نمایش و بازی های غلط روانی پیش می رود‪.‬‬ ‫کار کــودکان مواجه هســتیم که اگرچه در ایــن نوع‪ ،‬خبری از‬ ‫تصویــر کودک فقیــر بالباس های کهنه و صورت های غمگین‬ ‫نیست‪ ،‬اما می توان ان ها را نیز در شمار کودکان کار قرارداد‪.‬‬ ‫علــت ایــن اســت کــه کــودک ســاعت های طوالنــی را بدون‬ ‫اختیــاری از طــرف خودش جلوی دوربین می گذراند و گاهی‬ ‫بابــت ان پــول دریافت می کند‪ .‬اگرچه کــودک لباس کهنه و‬ ‫مندرس نپوشیده و رفاه نسبی دارد اما درهرصورت در سنی‬ ‫است که شناختش به حدی نرسیده که خودش انتخاب کند‬ ‫در قبــال خدماتــش پول دریافت می کند و بر همین اســاس‬ ‫می توانــد در گــروه کودکان کار قرار گیرد‪ .‬تا ‪ 12‬ســالگی تفکر‬ ‫انتقادی در کودک شکل نمی گیرد و شناخت او کامل نشده‬ ‫پــس هرچنــد که خودش لــذت ببرد و حتــی از والد بخواهد‬ ‫در قبال فعالیت های روزمره اش از او فیلم و عکس بگیرد و‬ ‫منتشر کند؛بازهمتصمیمشعقالیینیست‪.‬‬ ‫بازی هایی که ناکام می ماند‬ ‫دنیای کودکان‪ ،‬کشــف محیط اطراف‪ ،‬مهارت های حســی و حرکتی همه و همه با بازی شــکل‬ ‫می گیرد‪ .‬این روانشناس کودک و نوجوان در ادامه می افزاید‪ :‬کودک دربازی هایش پزشک می شود‪،‬‬ ‫معلــم می شــود و مــدام یــاد می گیــرد‪ .‬رفتارهــای مــادرش را می بینــد و دربازی هایش ان هــا را تکرار‬ ‫می کنــد و الگوبــرداری مــس کند‪ .‬بالگری و حضور دائمی در فضای مجازی‪ ،‬کودک را از بازی عقب‬ ‫می اندازد و حتی نوع بازی کودک را تغییر می دهد‪ .‬چون مخاطب صفحه مادر دیگر کودک نیست‬ ‫و بزرگ سال است و باید بازی های کودک طبق سلیقه بزرگ سال انجام شود‪ .‬پس کودک از کودکی‬ ‫به ناگهان وارد بزرگ ســالی می شــود و مراحل رشــدش مرحله به مرحله طی نمی شود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫احساس شایستگی‪ ،‬ارتباط با همساالن و شناسایی نقاط قوت و ضعف در کودک شکل نمی گیرد‪.‬‬ ‫بچه یاد می گیرد شخصیت او منوط به تایید دیگران است‪ .‬این کودک وقتی وارد مدرسه می شود‬ ‫و دوستانش او را به هر دلیلی تایید نمی کنند مدام احساس حقارت می کند‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت برق منطقه ای زنجان‬ ‫شرکت برق منطقه ای زنجان در نظر دارد مناقصات مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید‪ .‬لذا کلیه مراحل‬ ‫برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و‬ ‫دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار اگهی در سامانه مورخ ‪ 1401/03/01‬می باشد ‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫(مرجع)‬ ‫شماره فراخوان در‬ ‫سامانهستاد‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫نوع‬ ‫مناقصه‬ ‫تضمینفرایند‬ ‫ارجاع کار‬ ‫(میلیونریال)‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪١40١/٣00/02‬‬ ‫‪200١00١٣١٣00000١‬‬ ‫واگذاری عملیات طراحی‪،‬‬ ‫تامینتجهیزات‪،‬عملیات‬ ‫ساختمانی و نصب و تست و‬ ‫راه اندازی خازن در ‪ ٨‬پست‬ ‫فوق توزیع‬ ‫عمومی دو‬ ‫مرحله ای‬ ‫‪٦٩٨0‬‬ ‫مهلتبارگذاری‬ ‫پیشنهاداتدر‬ ‫سامانه‬ ‫زمانبازگشایی‬ ‫پاکات و مستندات‬ ‫تا ساعت‬ ‫‪ ١٩‬مورخ‬ ‫‪١40١/0٣/22‬‬ ‫‪ ١0‬صبح‬ ‫دوشنبه مورخ‬ ‫‪١40١/0٣/2٣‬‬ ‫‪ -1‬زمان‪ ،‬مهلت‪ ،‬مبلغ و محل دریافت اســناد مناقصه‪ :‬متقاضیان مــی توانند از تاریخ ‪ 1401/03/01‬لغایــت ‪ 1401/03/07‬و با پرداخت مبلغ‬ ‫‪ 3/000/000‬ریال به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به‬ ‫حساب سیبای شماره ‪ 4001107104019520‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام تمرکز وجوه درامد شرکت برق منطقه ای زنجان جهت‬ ‫خرید اسناد مناقصه فوق اقدام فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از زمان افتتاح پاکات ‪ 6‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬زمان و محل تحویل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬پیشنهاددهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصویر کلیه مدارک (الف ‪ -‬ب ‪ -‬ج) در‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به ارائه اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصه اقدام فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -4‬تضامین مورد قبول‪ :‬ضمانتنامه بانکی‪ -‬فیش واریزی نقدی وایتمهای اشاره شده در ائین نامه تضمین معامالت دولتی به غیر از سفته و چک‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫دفتر پشتیبانی و راهبری سامانه‪021 - 1456 :‬‬ ‫ضمنا اطالعات فوق در شبکه اطالع رسانی در سایتهای ذیل موجود می باشد‪.‬‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ‪www.setadiran. ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت توانیر ‪http//tender.tavanir.org.ir‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی شرکت برق منطقه ای زنجان ‪www.zrec.co.ir‬‬ ‫روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان‬ ‫شناسه اگهی‪1319566:‬‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫شرکت سهامی برق منطقه ای فارس‬ ‫« اگهی تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای»‬ ‫« به شماره مرجع ‪»1400-133‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای فارس ( به عنوان دستگاه مناقصه گزار ) در نظر دارد مناقصه « خرید ‪ 4‬مگاوات برق از طریق احداث نیروگاه دیزلی ( الزامی به نو بودن‬ ‫مولدهای دیزلی نمی باشد و بایستی قادر به تامین ظرفیت مورد نیاز باشد) در منطقه کورده شهرستان خنج استان فارس « به شماره «‪»2001001046000015‬‬ ‫را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد مناقصه‪ ،‬ارائه پیشنهاد مناقصهگران و گشایش پاکتها‬ ‫از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬لذا مناقصه گران در زمینه موضوع مناقصه می توانند جهت‬ ‫اخذ اســناد به ترتیب اطالعات زمانی ذکر شــده در ذیل به سامانه ستاد مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل‪ ،‬همراه با اسناد و مدارک خواسته‬ ‫شــده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سامانه و‬ ‫دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬به پیشنهادهای واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به‬ ‫پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬سایر اطالعات مورد نیاز به شرح‬ ‫ذیل اعالم می گردد‪.‬‬ ‫‪ -1‬تاریخ اولین انتشار اسناد مناقصه در سامانه‪ :‬از ساعت ‪ 11‬روز چهار شنبه مورخ ‪1401/02/28‬‬ ‫‪ -2‬اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ‪ :‬تا ساعت ‪ 10‬روز یک شنبه مورخ ‪1401/02/ 31‬‬ ‫‪ -3‬اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه ‪ :‬تا ساعت ‪ 10‬روز چهار شنبه مورخ ‪1401/03/11‬‬ ‫‪ -4‬اخرین مهلت تحویل اصل پاکات پیشنهاد ‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز چهار شنبه مورخ ‪1401/03/11‬‬ ‫‪ -5‬تاریخ گشایش پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 14:15‬روز چهار شنبه مورخ ‪1401/03/ 11‬‬ ‫‪ -6‬نوع کمیت و کیفیت کاالی مورد نظر‪ :‬وفق اسناد مناقصه خواهد بود‬ ‫‪ -7‬نحوه برگزاری مناقصه ‪ :‬عمومی یک مرحله ای (همراه با ارزیابی ساده)‬ ‫‪ -8‬مدت قرارداد ‪ 12 :‬ماه هجری شمسی‬ ‫‪-9‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬تضمین قابل قبول کارفرما (شامل یک یا ترکیبی از تضامین بندهای الف‪ ،‬ب‪ ،‬پ‪ ،‬ج‪ ،‬چ‪ ،‬ح ‪.‬خ ماده ‪ 4‬ائین‬ ‫نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ‪/123402‬ت ‪ 50659‬هـ مورخ ‪ 94/9/22‬و اصالحیه شماره ‪/5211‬ت ‪57592‬هـ مورخ ‪ 1400/1/22‬مصوب هیات‬ ‫وزیران) به مبلغ سه میلیارد و یکصد و سی و دو میلیون و پانصد هزار (‪ )3.132.500.000‬ریال می باشد و به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪،‬‬ ‫سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -10‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬پیشنهادها باید از هرحیث برای مدت ‪ 90‬روز بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر باشند و این مدت برای ‪90‬‬ ‫روز دیگر قابل تمدید می باشد‪.‬‬ ‫‪-11‬نشــانی این شرکت جهت ارسال پاکتهای «الف» و «ب» و «ج» ‪ :‬شیراز –خیابان زند – نبش خیابان فلسطین ‪ -‬شرکت برق منطقه ای فارس‪ -‬دبیرخانه‬ ‫‪862030‬‬ ‫مرکزی (تذکر مهم‪ ،‬ارسال یک نسخه از اصل پاکتهای «الف» (اصل ضمانتنامه) و«ب» به صورت ‪ CD‬و «ج» (برگ پیشنهاد قیمت م‬ ‫جداول‬ ‫الف‪:‬در اسناد و‬ ‫موجود‬ ‫مقادیر و قیمتها به صورت فیزیکی) به صورت الک و مهر شده الزامی است)‬ ‫‪ -12‬محل برگزاری مناقصه‪ :‬شیراز‪ ،‬خیابان زند‪ ،‬نبش خیابان فلسطین‪ ،‬شرکت برق منطقه ای فارس‪ ،‬امور تدارکات و قراردادها‬ ‫‪ -13‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪ .‬ضمن ًا چنانچه در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه ابهام یا سئوالی وجود داشته باشد‬ ‫می توانند به صورت کتبی با شماره فکس ‪ 071 -32359047‬دبیرخانه مرکزی شرکت برق منطقه ای فارس (امور تدارکات و قراردادها) مکاتبه نمایند‪.‬‬ ‫‪-14‬به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی ‪ 1456‬می باشد‪.‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای فارس‬ ‫شناسه اگهی‪1318561:‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1439

روزنامه رویداد امروز 1439

شماره : 1439
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه رویداد امروز 1434

روزنامه رویداد امروز 1434

شماره : 1434
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه رویداد امروز 1416

روزنامه رویداد امروز 1416

شماره : 1416
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه رویداد امروز 1412

روزنامه رویداد امروز 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه رویداد امروز 1411

روزنامه رویداد امروز 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه رویداد امروز 1401

روزنامه رویداد امروز 1401

شماره : 1401
تاریخ : 1401/05/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!