روزنامه رویداد امروز شماره 1275 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1275

روزنامه رویداد امروز شماره 1275

روزنامه رویداد امروز شماره 1275

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سیاست‬ ‫مذاکراتاصلیاحیای‬ ‫برجام باید بین ایران و‬ ‫امریکاصورتگیرد‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 10‬بهمن ماه‪1400‬‬ ‫‪ 30‬ژانویه ‪2022‬‬ ‫‪ 27‬جمادی الثانی ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1275‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫‪02‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫احمدی نژاداز مجمعتشخیص‬ ‫مصلحتنظامحذفمی شود‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫کرمان‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫‪33‬‬ ‫‪04‬‬ ‫احیای توان صادرات‬ ‫‪ 2/5‬میلیونبشکه ای‬ ‫نفتایران‬ ‫رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد‪:‬‬ ‫تعطیلیسفرهایاستانیدولتدرسایهامیکرون‬ ‫رویدا د کرمان‬ ‫‪02‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫بازوبندراهرگز از بازویجهانبخشدرنیاورید‬ ‫تولدیدوباره برای‬ ‫سوپرستارهلژیونر‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت رعایت دقیق تر دستورالعمل های بهداشتی در شرایط کنونی خاطرنشان کرد‪ :‬در راستای عمل به این دستورالعمل ها و لزوم صیانت از جان‬ ‫سیاست‬ ‫شهروندان‪ ،‬تا اطالع بعدی و بهبود شرایط کنونی به لحاظ شیوع سویه جدید کرونا سفرهای استانی دولت موقتا انجام نخواهد شد‬ ‫‪02‬‬ ‫فقط نیمی از سپرده ها در شش ماه‬ ‫صرفتسهیالتشد‬ ‫بانک هایکرمان‬ ‫برای مردم دست‬ ‫ به جیبنمی شوند‬ ‫پنجشنبه ‪ 07‬بهمن ماه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫خــبر‬ ‫ازسازی سه اثر ملی‬ ‫ب‬ ‫فسنجان به بخش‬ ‫ر‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫رویاد دکرمان‬ ‫پنجشنبه ‪ 07‬بهمن ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫شماره ‪33‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1273‬‬ ‫درصــد‪ ،‬ایالم با‬ ‫بویراحمــد بــا ‪106/2‬‬ ‫کهگیلویــه و‬ ‫بختیــاری بــا ‪101/7‬‬ ‫ـد و چهارمحالو‬ ‫‪ 109/9‬درصـ‬ ‫تســهیالت پرداخت‬ ‫ـتر از منابعشــان‬ ‫درصــد بیشـ‬ ‫این‪ ۴‬استان قریب‬ ‫مجموع رقم پرداختی‬ ‫کردهاند‪.‬‬ ‫که تقریبا یکسوم‬ ‫میلیارد ریال است‬ ‫به ‪ ۶۴۰‬هزار‬ ‫استان تهران است‪.‬‬ ‫تسهیالت پرداختی به‬ ‫مبلغ‬ ‫پرداختی سهم‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫سیلزده کرمان‬ ‫درسانی به مناطق‬ ‫امدا‬ ‫ادامه دارد‬ ‫بــه کشــاورزی و‬ ‫جــدی ســیل‬ ‫ـوب کرمــان خبــر‬ ‫راههــای جنـ‬ ‫مدیریــت بحــران‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ـت‪ :‬در برخــی از‬ ‫داد و گفـ‬ ‫ـان از خســارات‬ ‫اســتان کرمـ‬ ‫ـاز امدادرســانی‬ ‫مناطــق از فـ‬ ‫به جنوب کرمان‬ ‫گســترده سیل‬ ‫شــدهایم‪ .‬او در‬ ‫وارد بازسازی‬ ‫ـت‪ :‬براوردهــای‬ ‫خبــر داد و گفـ‬ ‫منطقــه کوهشــاه‬ ‫مجید سعیدی‬ ‫خصــوص‬ ‫خسارت ‪ ۴۴۹۵‬میلیارد‬ ‫ــان نیــز گفــت‪:‬‬ ‫اولیه از‬ ‫در شــرق کرم‬ ‫حکایت دارد‪ .‬به‬ ‫تومانی ســیل‬ ‫همزمان با جنوب‬ ‫به این منطقه نیز‬ ‫مجید ســعیدی از‬ ‫امدادرسانی‬ ‫گــزارش مهر‪،‬‬ ‫بهدقــت در حال‬ ‫ســیلزده جنوب‬ ‫ـه دارد و رونــد کار‬ ‫ســانی به مناطق‬ ‫کرمــان ادامـ‬ ‫ادامــه امدادر‬ ‫خسارتهای لوازم‬ ‫ـت‪ :‬تالشها برای‬ ‫ـت‪ .‬او گفت‪ :‬جبران‬ ‫ـان خبر داد و گفـ‬ ‫تمام رصد اسـ‬ ‫و شــرق کرمـ‬ ‫قرار دارد و در حال‬ ‫شرق کرمان نیز با‬ ‫احشام در مرحله اول‬ ‫بازگشایی راه روستاهای‬ ‫شــکل منزل و‬ ‫مردماسیبدیده‬ ‫گفت‪ :‬تا زمان رفع م‬ ‫منازلو احشامبه‬ ‫تحویللوازم‬ ‫ـوان ادامــه دارد‪ .‬او‬ ‫کنار مردم هستیم‬ ‫تـ‬ ‫بازسازی خانهها در‬ ‫از سیلهستیم‪.‬‬ ‫اسکان و‬ ‫ســعیدی از خسارت‬ ‫تنها نمیگذاریم‪.‬‬ ‫و انها را‬ ‫خطر نشت گاز‬ ‫خلیهشدهاز سیل‬ ‫ندگیبهروستاهایت‬ ‫بازگشتز‬ ‫شینیضروریاست‬ ‫اشیهن‬ ‫گیریاز توسعهح‬ ‫جلو‬ ‫را جدی بگیرید‬ ‫همایش ملی قنات‬ ‫کرمان برگزار میشود‬ ‫در‬ ‫تاالب جازموریان‬ ‫ابگیری ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫بیسابقهاست‬ ‫وتکلهابرگزار شود‬ ‫فجر بارعایتپر‬ ‫‪ ۵‬هزار متر کابل‬ ‫سرقت‬ ‫توزیع برق در زرند‬ ‫شبکه‬ ‫است مردم در مورد‬ ‫به خو‬ ‫شستشویفرش های‬ ‫رویدادایران‬ ‫سیل زدگان«زهکلوت»‬ ‫قرارگاهجهادیموکببچه هایمحلهامامرضا(ع)وبسیجدانشجویی‬ ‫شهرســتان جیرفت با حضور در منطقه ســیل زده زهکلوت شهرستان‬ ‫رودبار جنوب همچنان مشــغول شستشــوی رایگان فرش و موکت و‬ ‫خدمات رسانیبهسیل زدگانهستند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬فارس‬ ‫امروز‪:‬نیمــی از‬ ‫واگذار میشود‬ ‫ـیزاده ‪-‬رویــداد‬ ‫خصوصی‬ ‫مرضیــه قاضـ‬ ‫ـا حداقــل صرف‬ ‫ـتان بلوکهشــده یـ‬ ‫ســازی ســه بنای‬ ‫ســپردههای اسـ‬ ‫نشده است‪ .‬رویهای‬ ‫ـنجان گفت‪ :‬برای باز‬ ‫تسهیالت به استان‬ ‫فرماندار رفسـ‬ ‫حمــام تاریخی و‬ ‫کل تسهیالت‬ ‫پرداخت‬ ‫قبلش وجود داشــته‪.‬‬ ‫ـارت کالهفرنگی‪،‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد از‬ ‫خــی شــامل عمـ‬ ‫ـاه ‪ ۱۴۰۰‬تا ‪ ۶‬ماه‬ ‫ـتان کــه به ثبت‬ ‫تاری‬ ‫کــه از مهرمـ‬ ‫ـای خزانــه خــود‬ ‫ـان در ایــن شهرسـ‬ ‫‪ ۷‬استان‬ ‫پرداختی بانکها‬ ‫ـداران کرمانــی درهـ‬ ‫کاروانســرای کبوترخـ‬ ‫از کل تسهیالت‬ ‫خصوصی است که‬ ‫هرمــاه بانکـ‬ ‫منابــع خــود بــرای‬ ‫‪ ۸۰‬درصد‬ ‫نیاز به ورود بخش‬ ‫ـتریان بانکها در‬ ‫‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد از‬ ‫ملی رسیدهاند‪،‬‬ ‫امســال بــه مشـ‬ ‫و واگــذاری انها‬ ‫را بهانــدازه‬ ‫بگیران باز گذاشتهاند‪.‬‬ ‫در پایــان مهر‬ ‫برگزاری مناقصات‬ ‫خراســان رضــوی‪،‬‬ ‫تشــریفات قانونی‬ ‫گذاران و تسهیالت‬ ‫ــران‪ ،‬اصفهــان‪،‬‬ ‫تاریخی کشور در‬ ‫سرمایه‬ ‫بانک مرکزی مربوط‬ ‫اســتانهای ته‬ ‫حفظ و احیای بناهای‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫گزارش ثبتشــده در‬ ‫قانونی است) در‬ ‫توسط صندوق‬ ‫فارس‪ ،‬خوزســتان و‬ ‫پس از کسر سپرده‬ ‫اخریــن‬ ‫های کرمان پس‬ ‫و مازندران‪،‬‬ ‫باقیمانــده بیــن‬ ‫مبلغ ســپرده‬ ‫است‪ .‬مقابل سپرده‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫میانگین کشــوری بوده‬ ‫دارد و ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫ــدی در بازدید از‬ ‫‪ ۶۴‬درصــد از کل‬ ‫به مهر ‪۱۴۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال‬ ‫علیاکبر پورمحم‬ ‫اما بســیار کمتر از‬ ‫نظر اختصــاص‬ ‫ســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫ـود‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫ـت گاز باید فورا‬ ‫قانونی‪ ،‬عدد ‪۹۵۲‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫اختصاص کرمان‬ ‫ارزیابیشــده ا‬ ‫کرده اســت‪ .‬از این‬ ‫دیگر تقسیم میشـ‬ ‫ـتان بهمنظــور رفع‬ ‫مشاهده نشـ‬ ‫از کسر سپرده‬ ‫تهران‬ ‫میلیارد‬ ‫ثبت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـتان‬ ‫استان‬ ‫شهر‬ ‫را‬ ‫هزار‬ ‫عدد ‪ 58/9‬درصد‬ ‫درصد‪ ۲۴ ،‬اسـ‬ ‫از علل مهم باال‬ ‫حومــه غربی این‬ ‫تسهیالت بانکی به‬ ‫تسهیالت نیز ‪۵۶۱‬‬ ‫گاز بســته شــود‪،‬‬ ‫میکند که یکــی‬ ‫روســتاهای‬ ‫به نســبت ‪56/9‬‬ ‫عمارت کالهفرنگی‬ ‫شــیر اصلــی‬ ‫ثبتشده و میزان‬ ‫ـتر ایــن موضوع را‬ ‫پرداخت مانده‬ ‫شرکتگاز استان‬ ‫همــواره تاکید‬ ‫اســتان اصفهان‬ ‫مناطق و بازدیــد از‬ ‫بگذارید تا قدری بیشـ‬ ‫ـع اســتان صــرف‬ ‫مدیرعامل‬ ‫در استان تهران‬ ‫ـواده از محل الوده‬ ‫به فقــط ‪۴‬‬ ‫ـتان بــا ‪ 50/8‬درصد‬ ‫مشــکالت این‬ ‫‪ ۴۱‬درصــد از منابـ‬ ‫تسهیالت و سپردهها‬ ‫افزود‪ :‬این عمارت که‬ ‫ازانجا دارد؛ امــا‬ ‫افــراد خانـ‬ ‫هر اســتان‬ ‫کنترل و اگاهسازی‬ ‫‪ 52/8‬درصد‪ ،‬خوزسـ‬ ‫ریــال‬ ‫کرمان بودن رقم‬ ‫به استان نشده تا‬ ‫ســعادتاباد رفســنجان‬ ‫شرکتها و موسسات‬ ‫کرمان گفت‪:‬‬ ‫ـارج شــوند‪ ،‬در و‬ ‫واکاوی کنیم و نســبت ســپردههای بسنجیم‪ ،‬فــارس با‬ ‫تسهیالت و سرمایهگذاری‬ ‫وضعیت بدتر از‬ ‫و‬ ‫‪۹۵‬‬ ‫بــه گاز خـ‬ ‫در‬ ‫دفاتر بسیاری از‬ ‫واقع‬ ‫های‬ ‫نشــت گازهــای‬ ‫سال‬ ‫را‬ ‫احداثشده طی‬ ‫شده در ان استان‬ ‫با ‪ 36/7‬درصد‬ ‫اســتقرار‬ ‫ـتان تهــران بوده‬ ‫فــرد از خطــر‬ ‫شــوند‪ ،‬ســپس با‬ ‫دوران قبل از قاجار‬ ‫ـای و بوشــهر‬ ‫تسهیالت پرداخت‬ ‫به پایتخت رود‪.‬‬ ‫ســتانها در اسـ‬ ‫سقف ان جلوگیری‬ ‫پنجرههــا باز‬ ‫ـدری روشــنگر فضـ‬ ‫حوادث اتشسوزی‬ ‫در‬ ‫مستقیم‬ ‫نشان میدهد که‬ ‫تولیــدی ســایر ا‬ ‫اضطراری شد تا از ریزش‬ ‫انهــا از طریــق‬ ‫کــه میتوانــد قـ‬ ‫حولــه پنبــهای‬ ‫خطرناک‪،‬‬ ‫جداول بانک مرکزی‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫ـتانهای کشــور‬ ‫فعالیتهــای بانکــی‬ ‫تهران موضوعــی‬ ‫‪ ۹۶‬مرمت‬ ‫و بهرهبــرداری از‬ ‫تــکان دادن‬ ‫اطالعرســانی نشت‬ ‫یکســوم از اسـ‬ ‫لیست‬ ‫منوچهرفالح‬ ‫برای مرمت کامل‬ ‫میزان تســهیالت در‬ ‫ها و عمــده‬ ‫گذاری در استان باشد‪.‬‬ ‫اعتبــاری اســتان‬ ‫بهطورکلــی‬ ‫ـان خروج هوای‬ ‫و انفجار‪،‬‬ ‫ـود‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫ـده بهکل ســپرده‬ ‫هرماه بیشــترین‬ ‫ــا و موسســات‬ ‫است و میتوان با‬ ‫مرطوب جریـ‬ ‫بعد سرمایه‬ ‫‪ ۴۸۳۹۴‬هــزار‬ ‫ضرورت دائمی بهویژه‬ ‫شـ‬ ‫تســهیالت پرداختشـ‬ ‫تقریبا‬ ‫شــعب بانکه‬ ‫بودجه کالنی نیاز‬ ‫سپردههای تهران‬ ‫ســپردهها بالغبــر‬ ‫بانک مرکزی قادر‬ ‫چنانچــه محــل‬ ‫گاز یک‬ ‫مقطع میــزان‬ ‫این عمارت اعتبار و‬ ‫ســپرده قانونی‬ ‫شده است‪ .‬میزان‬ ‫مانــده کل‬ ‫بازسازی و تعمیرات ان‬ ‫تســریع شــود و‬ ‫میشود؛ اما ایا‬ ‫ـرد ســال به شــمار‬ ‫ـپرده پس از کســر‬ ‫ـت که نســبت به‬ ‫پرداخت‬ ‫‪ ۲۳۶۴۲‬هزار میلیارد‬ ‫الــوده بــه گاز‬ ‫مذکور انجام‬ ‫بخش خصوصی‪،‬‬ ‫در استان تهران‬ ‫در فصول سـ‬ ‫(منظور مبلغ سـ‬ ‫برای روشنایی محل‬ ‫ریــال گردیده اسـ‬ ‫بوده است‪ .‬این‬ ‫ـپردههای قانونی‬ ‫واگذاری ان به‬ ‫تمرکز تســهیالت‬ ‫افزود‪ :‬حفظ و احیای‬ ‫ـده در میلیــارد‬ ‫ـد بیشــتر را نشان‬ ‫گاز تاریک باشد‪،‬‬ ‫میانگین کشــوری‬ ‫از کســر سـ‬ ‫نیســت جلوی‬ ‫تســهیالت پرداختشـ‬ ‫قبل ‪ ۴۵‬درصد رشـ‬ ‫فالح الوده به‬ ‫فرماندار رفسنجان‬ ‫منطقی بین سهم‬ ‫است) بیشتر از‬ ‫فضای الوده به گاز‬ ‫میرود‪.‬‬ ‫خراسان شمالی‪،‬‬ ‫مشــابه ســال‬ ‫امــروز‪ ،‬منوچهــر‬ ‫را انجام داد‪.‬‬ ‫نباید یک نسبت‬ ‫ـال اســت و میزان‬ ‫شهرستان موجب‬ ‫مبلغ سپردهها پس‬ ‫قوه که در خارج از‬ ‫خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫است‪ .‬بهطورکلی‬ ‫گــزارش رویــداد‬ ‫ریـ‬ ‫را بگیرد؟ ایا‬ ‫و تاریخی در این‬ ‫ـد در از چراغ‬ ‫ســبه نسبت کل‬ ‫سپردهها ایجاد‬ ‫استانها شامل‪:‬‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫بــه‬ ‫هزار میلیارد ریال‬ ‫بناهای گردشــگری‬ ‫چهارمحالوبختیاری‪،‬‬ ‫میدهد‪ .‬محا‬ ‫کــه مــردم بداننـ‬ ‫مانده تسهیالت و‬ ‫گردشگران داخلی و‬ ‫ـده‪ ،‬استفاده شود‪.‬‬ ‫مجموع کل تســهیالت‬ ‫مهرماه ‪۲۲۵۴۰‬‬ ‫بویراحمد‪،‬ایالم‪،‬‬ ‫به استان تهران با‬ ‫ضــروری اســت‬ ‫هر اســتان از‬ ‫گردشگری و جذب‬ ‫ـوی روشنشـ‬ ‫ـتانهایی همچون‬ ‫بیان کرد‪ :‬در صورت‬ ‫ســپرده قانونی از‬ ‫کهگیلویهو‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫سپردهها مربوط‬ ‫گلستان و تهران‬ ‫ـی و استشــمام بـ‬ ‫رونق صنعت‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫وسط تکلیف اسـ‬ ‫کمترین از کســر‬ ‫میدهد که بهطور‬ ‫کرمان همچنین‬ ‫بیشترین مبلغ‬ ‫لرســتان‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫شــت گاز طبیعـ‬ ‫شــود؟ این‬ ‫رئیسادارهمیراث‬ ‫ان گاز استان‬ ‫ـده در کشور نشان‬ ‫میلیارد ریال اســت و‬ ‫بــع دستشــان از‬ ‫زنجان‪ ،‬قزوین‪،‬‬ ‫نشت گاز‪ ،‬بدون‬ ‫صــورت ن‬ ‫ـبت تســهیالت به‬ ‫خارجیمیشود‪.‬‬ ‫دقت کنند که در‬ ‫نــار داشــتن منا‬ ‫پرداختشـ‬ ‫ســه بنای عمارت‬ ‫مانده ‪ ۲۳۶۴۲‬هزار‬ ‫حادثه منجر به‬ ‫ـپردههای صــرف‬ ‫اســتانی که نسـ‬ ‫از هر کاری باید‬ ‫ـران کــه در ک‬ ‫ـه و بویــر احمد‬ ‫بروز هرگونه‬ ‫رفسنجان نیز گفت‪:‬‬ ‫‪ 81/4‬درصــد از سـ‬ ‫گذاری کوتاه است‬ ‫در میان این ‪۱۱‬‬ ‫کامل با شــماره‬ ‫ان‪ ،‬قبل‬ ‫اســتان کهگیلویـ‬ ‫نشود و همچنین‬ ‫و صنایعدســتی‬ ‫و بــا خونســردی‬ ‫مبلغ ســپرده پس از کســر تهـ تسهیالت برای سرمایه‬ ‫ـرای کبوترخان در‬ ‫از میانگیــن‬ ‫هــم مربــوط بــه‬ ‫گونه جرقهای زده‬ ‫ـت بانــک مرکــزی‬ ‫تاریخی و کاروانسـ‬ ‫فــوت وقــت‬ ‫هایشــان (منظور‬ ‫ـوری گرفتن‬ ‫امداد شرکت گاز‬ ‫محل هیچ‬ ‫تسهیالت شده است‪.‬‬ ‫میلیــارد ریــال‪ .‬روایـ‬ ‫فندک و امثــال ان و‬ ‫سپرده‬ ‫کالهفرنگی‪ ،‬حمام‬ ‫از میانگین کشـ‬ ‫در اختیار دولت‬ ‫روزی ‪ ۱۹۴‬پست‬ ‫در تسهیالت‬ ‫‪۱۲۷.۸‬‬ ‫کــردن کبریــت‪،‬‬ ‫باالتر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود؟‬ ‫ها‬ ‫ـا‬ ‫ـیده‬ ‫تلفن شبانه‬ ‫ـت)‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫بانک‬ ‫اخر‬ ‫به ثبت ملی رسـ‬ ‫درصد‪ ،‬چه می‬ ‫ـپرده قانونی اسـ‬ ‫جمع ‪ ۵‬استان‬ ‫تســهیالت و ســپردههای‬ ‫از روشــن‬ ‫خاموش کردن وسایل‬ ‫ســه ســال اخیر‬ ‫سـ‬ ‫کرمان در‬ ‫شــمالی با ‪109/2‬‬ ‫عمارت کالهفرنگی‬ ‫وضع مانده‬ ‫تماس گرفته شود‪.‬‬ ‫بــاالی تهرانیها‬ ‫همچنین از روشــن و یا‬ ‫‪ ۴‬استان خراسان‬ ‫حسن حسینی افزود‪:‬‬ ‫ـال بیانگر دســت‬ ‫(منظور اســت‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬پس از‬ ‫قرارگرفتهاند‪.‬‬ ‫میلیارد تومان بودجه‬ ‫ـهم دهی‬ ‫پایان مهر امسـ‬ ‫خودداری گــردد‪ .‬او‬ ‫تســهیالت به ســپردهها‬ ‫بهگونهای که سـ‬ ‫نیاز به بیــش از ‪۱۰‬‬ ‫برقــی‪،‬‬ ‫از بانکها دارد؛‬ ‫نســبت میزان‬ ‫برای بازســازی‬ ‫شــود و تعمیــرات‬ ‫در وامگیــری‬ ‫کــی ‪ ۵۴‬درصــد‬ ‫ـش خصوصــی وارد‬ ‫ســپردههای بان‬ ‫دارد کــه اگــر بخـ‬ ‫ـگر کمک بســزایی‬ ‫تهرانیهــا از کل‬ ‫ــه جــذب گردشـ‬ ‫را انجــام دهــد ب‬ ‫ـنجان از دوربرگردان‬ ‫خـــبر‬ ‫ان‬ ‫ـه فرمانــدار رفسـ‬ ‫میشــود‪ .‬در ادامـ‬ ‫به رفسنجان نیز‬ ‫بودهاند اقداماتی‪،‬‬ ‫روستای عبدا‪ ...‬اباد‬ ‫در معرض بارش‬ ‫ـه ثبــت جهانــی‬ ‫حادثهافرین محور‬ ‫دامهایی که‬ ‫گفت‪ :‬ازانجاییکه‬ ‫شــدهاند‪ .‬او بـ‬ ‫است‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫هایــی کــه نیــاز‬ ‫مــدی دراینباره‬ ‫ــیون انجامشده‬ ‫جوپــار و بــم در‬ ‫برخــی رودخانه‬ ‫بازدید کرد‪ .‬پورمح‬ ‫چون واکسیناس‬ ‫رفسنجان قرار ندارد‬ ‫میتــوان گفــت‬ ‫قناتهــای‬ ‫اصالحشــده و‬ ‫میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫انجام اســت‪ .‬او از‬ ‫محدوده شهرداری‬ ‫ـران اســتان گفــت‪:‬‬ ‫جــان و رودبــار‬ ‫مدیــرکل‬ ‫جهانی گفت‪ :‬در‬ ‫داشــتند در حــال‬ ‫این قسمت در‬ ‫مدیریــت بحـ‬ ‫های ریــگان‪ ،‬منو‬ ‫گرفت لذا دهیاری و‬ ‫فهرســت اثار‬ ‫اولیه انجامشده و‬ ‫بــه الیروبــی‬ ‫گردشگریکرمان‬ ‫برخــی مناطــق‬ ‫در شهرســتان‬ ‫شهرداری کمک‬ ‫اضطراری برای جبران‬ ‫صنایعدستیو‬ ‫ـای مرتبــط مثــل‬ ‫های بم لوحهای‬ ‫ـود دسترســی در‬ ‫تا بتوان از بودجه‬ ‫ـران اســتان کرمان‬ ‫اداره راه و شهرسازی‬ ‫ـکیل و تمــام نهادهـ‬ ‫ـتان اقدامات‬ ‫دیــواره قنات‬ ‫ســتیم‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫رفــع مشــکل نبـ‬ ‫همایش ملی قنات‬ ‫ـز مدیریــت بحـ‬ ‫بهویژه در شهرسـ‬ ‫این روســتا باید با‬ ‫جنــوب تشـ‬ ‫کردن شــرایط ه‬ ‫ـش‪ ،‬ســپاه و بخش‬ ‫رئیــس مرکـ‬ ‫شــده که نشــان از‬ ‫از برگــزاری‬ ‫شــورای اســالمی‬ ‫برای بهبود شــرایط‬ ‫ـتانی و صعبالعبور‬ ‫در مرحله پایدار‬ ‫احداث زیرگذر یا‬ ‫ـا‪ ،‬شــهرداری‪ ،‬ارتـ‬ ‫تاریخی پیدا‬ ‫ـده بیــن دامداران‬ ‫مرتبط‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫برای‬ ‫ـمت‬ ‫کوه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫که‬ ‫فرمانداری‬ ‫ـ‬ ‫های‬ ‫س‬ ‫خبر‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫مشکلی‬ ‫ق‬ ‫خریداری‬ ‫این‬ ‫وضعیت‬ ‫کرمان‬ ‫نهاد‬ ‫ســازهها دارد‪ ،‬در‬ ‫تعامل برســند که در‬ ‫گفت‪ :‬تمام‬ ‫داد‪ .‬سعیدی گفت‪:‬‬ ‫در شهر‬ ‫حــال حاضر جو‬ ‫برای پایدار کردن‬ ‫ـیل در حــال کار‬ ‫کارخانه اطلس مس‬ ‫قدمــت ایــن‬ ‫ـاورزی توزیعشده‬ ‫به‬ ‫دسترسی بود که در‬ ‫فعالی در گفتگو با‬ ‫ها ریگان خبر‬ ‫اب در حال کار‬ ‫ـیبدیده از سـ‬ ‫فریدونفعالی‬ ‫گیرد‪ .‬او در بازدید از‬ ‫توسط جهاد کشـ‬ ‫در مناطــق اسـ‬ ‫جــوان‪ ،‬راه و‬ ‫فریدون‬ ‫شــی بــه ســازه‬ ‫همایش ملی قنات‬ ‫وجود داشت نبود‬ ‫میدان صورت‬ ‫خسارتدیده‬ ‫زایی شــده است‬ ‫و استحکامبخ‬ ‫ـگاه خبرنــگاران‬ ‫تخلیهشده نیز به‬ ‫همین راستا‬ ‫امدادرسانی‬ ‫داشت‪ :‬استان کرمان‬ ‫وزندگی در تمام‬ ‫موجب اشــتغال‬ ‫بــه گــزارش باشـ‬ ‫زیرســاختها‬ ‫مردم در روستاهای‬ ‫نقاط که حجم‬ ‫در کرمان با عنوان‬ ‫مهر اظهار‬ ‫مشکل حلشده‬ ‫این روســتا نیز که‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫اضطــراری ســیل‬ ‫گفت‪ :‬در برخی‬ ‫زیرمجموعه مجتمع مس‬ ‫قبل و بســیاری‬ ‫‪ ۱۶‬تا‪ ۱۸‬بهمنماه‬ ‫او از انجام برخی‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خوشبختانه‬ ‫ـداث‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫حا‬ ‫سعیدی‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ـی‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫شــت به شرایط‬ ‫ــی از مراکــز اصلـ‬ ‫اکنون در کرمان از‬ ‫خود برگشتهاند‪.‬‬ ‫ــد ســعیدی گفـ‬ ‫کار هستند‪.‬‬ ‫ـت‪ :‬ایــن کارخانه‬ ‫عوامــل اســیبزا‬ ‫میشود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ـیلزده در حال برگ‬ ‫یک‬ ‫مجی‬ ‫خانه وزندگی‬ ‫ـا اولویتبنــدی‬ ‫بوده است و هم‬ ‫اظهار داشـ‬ ‫توسعهو رشدمنطقه‪،‬‬ ‫یــب بــاال بــوده‬ ‫ماندگار ایرانیان برگزار‬ ‫منابع طبیعی استان‬ ‫در مناطق سـ‬ ‫ـده و هماکنــون بـ‬ ‫بخش کشاورزی‬ ‫گذشــته تاکنون‬ ‫ســیالب و تخر‬ ‫و بهتر استبرای‬ ‫خسارت توسط‬ ‫کرمان میراث‬ ‫اعتقاددارند که در حال‬ ‫اند بهطــور مثــال‬ ‫برطــرف شـ‬ ‫است‪ .‬او گفت‪ :‬در‬ ‫قنات از‬ ‫شهرستان سیلزده‬ ‫سرچشمهاست‬ ‫امور کاهش‬ ‫ـطح روســتاها ایجاد‬ ‫از شهرها و مزارع‬ ‫و برطــرف شــده‬ ‫از وقوع سیل‬ ‫از صاحبنظران‬ ‫مختلف در سه‬ ‫ـت و بررسی بیشتر‬ ‫بخشهای زیادی‬ ‫های بیشــتری در سـ‬ ‫و شناســایی‬ ‫شهر بسیاری‬ ‫عامل ورود ســیل‬ ‫قناتها میتوان‬ ‫در حوزههای‬ ‫نیز اب‬ ‫مشخصشــده اسـ‬ ‫مجتمع کارگاه‬ ‫ـت‪ :‬برخــی پلها‬ ‫گفت‪ :‬حتی اب‬ ‫بیکاری کاهش یابد‪.‬‬ ‫برخی ابنماها‬ ‫برای خبر داد‪.‬‬ ‫صورت استفاده از‬ ‫خســارتها‬ ‫ـام اســت‪ .‬او گفـ‬ ‫تامین میشود‪ .‬او‬ ‫جنــوب کرمان‬ ‫حاضر نیز در‬ ‫زایی افزایش و نرخ‬ ‫دارد در حوزه دام‪،‬‬ ‫اصالح شــدند‪ .‬رئیس‬ ‫در کرمان را رفع‬ ‫در حــال انجـ‬ ‫از قنات‬ ‫به قنوات دارد و‬ ‫استحکامبخشــی‬ ‫جبران خسارت ادامه‬ ‫کند تا اشتغال‬ ‫روستای محمداباد میثم‬ ‫ناشی از خشکسالی‬ ‫روســتا بودند که‬ ‫ـتگی قابلتوجهی‬ ‫تخریبشــده اصالح و‬ ‫بندها برای‬ ‫ابادانی مشکالت‬ ‫جلوی به داخل‬ ‫رفسنجان همچنین از‬ ‫کرمان وابسـ‬ ‫ـتان گفت‪ :‬ســیل‬ ‫راههای‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫بارشهای شــدید‬ ‫طول تاریخ موجب‬ ‫فرماندار‬ ‫مدیریت بحران اسـ‬ ‫رفسنجان هم بازدید‬ ‫اند تــا در صــورت‬ ‫سازههای ابی در‬ ‫ـرارگاه مرکــز‬ ‫ازجمله کرمان کرد‪.‬‬ ‫این‬ ‫شــده‬ ‫از توابع شهر‬ ‫کرماننیاز بهروشنایی‬ ‫گفته او‪ ،‬ســه قـ‬ ‫در مناطق کویری‬ ‫گرفتــه شــود‪ .‬بــه‬ ‫کیلومتر ورودیاز سمت‬ ‫و ایجاد تمدن‬ ‫خســارت‬ ‫پیگیر اجرای این‬ ‫روستاسه‬ ‫اداره برق شهرستان‬ ‫خـــبر‬ ‫معابر دارد که در‬ ‫مصنوعی و سالن‬ ‫ادامه داد‪ :‬زمین چمن‬ ‫بابیان اینکه تعامل‬ ‫طرح هستیم‪ .‬او‬ ‫مشــکل خاصی‬ ‫ها واگذار شود‪ .‬او‬ ‫ـتای محمداباد نیز‬ ‫قانون به ان‬ ‫ـتای تملک اراضی‬ ‫شــی اقایان روسـ‬ ‫کرمان ضمن بیان این‬ ‫در این منطقه در‬ ‫های نظارتی در راسـ‬ ‫ورز‬ ‫برای بانوان هم‬ ‫قضاییه در استان‬ ‫ـور با دســتگاه‬ ‫مدیرکل محیطزیست‬ ‫شهید سلیمانی باید‬ ‫ندارد و سالن ورزشی‬ ‫قانونی عالی قوه‬ ‫همچنیــن اظهار کرد‪:‬‬ ‫ـرایط اقتصادی کشـ‬ ‫منطقه خواهیم بود‪.‬‬ ‫اجرای پروژه بزرگراه‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫پورمحمدی‬ ‫راهکار‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫اکولوژیکــی ابگیری‬ ‫نشینی بهمنظور‬ ‫از ابگیری در‬ ‫تشکیلشــده تا‬ ‫تملکهای اراضی‬ ‫مطلــب کــه تــا‬ ‫حال احداث اســت‪.‬‬ ‫نیز باید جمعاوری‬ ‫زیستاستانکرمان‬ ‫و شــهرداری‬ ‫مــان از تاثیــرات‬ ‫شاهد توسعه حاشیه‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ـی در منطقــه ‪14‬‬ ‫مدیرکلمحیط‬ ‫روستایی کریماباد اولیا‬ ‫دادگســتری اســتان‬ ‫گفت‪ :‬اســتان کر‬ ‫موردتوجه ویژه‬ ‫سامان نیابد‪ ،‬همواره‬ ‫ـذاری اراضــی تصرفـ‬ ‫ـخن بــه میــان اورد‬ ‫بر اســاس قانون‬ ‫ســت رئیــسکل‬ ‫مدیــران را دربــاره‬ ‫جازموریان خبر داد و‬ ‫اسفالت راه‬ ‫مســکن انقالب‬ ‫دربــاره واگـ‬ ‫جازموریــان همسـ‬ ‫ـرای پروژههــا بایــد‬ ‫بررسی و تعیین‬ ‫در نش‬ ‫در این زمینه بنیاد‬ ‫ـود‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی تاالب‬ ‫مشکالت موجود در‬ ‫بهمنظــور اجـ‬ ‫طی تــاالب‬ ‫شیشهگر به ساکنان را‬ ‫اثــرات مهمی بر‬ ‫ـتری اســتان کرمان‬ ‫بازســازی شــود که‬ ‫خواهیــم بـ‬ ‫در روزهای اخیر‬ ‫به تضییع حقوق‬ ‫ـهردار این شهر‪،‬‬ ‫محور اختصاص‬ ‫ابگیــری تــاالب‬ ‫ازجمله معصوم و‬ ‫رئیسکل دادگسـ‬ ‫مطلب که در راســتای‬ ‫و‬ ‫تاالب جازموریــان‬ ‫کرمان با شـ‬ ‫مسامحه که منجر‬ ‫برای بازسازی این‬ ‫و ادامــه داد‪:‬‬ ‫انجــام شــود‪.‬‬ ‫انبار علوفه طبیعی‬ ‫پروژههای شــهری‬ ‫ـزل بدتریــن نوع‬ ‫ابگیری‬ ‫ـا اشــاره به ایــن‬ ‫سهلانگاری و‬ ‫ـالمی قیر رایگان‬ ‫بوده اســت و بهار‬ ‫مســئولیتهای‬ ‫اجرای برخی از‬ ‫منطقه دارد زیرا‬ ‫تصمیمــات متزلـ‬ ‫ـوم کننــد‪ .‬او بـ‬ ‫اسـ‬ ‫شــده در مناطق‬ ‫گذشته بیســابقه‬ ‫ـود‪ ،‬اگاهتر کرده و‬ ‫مســیر‬ ‫کنیم‪ .‬دامپروری‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫شــین ‪ 14‬معصـ‬ ‫ــات ایجاد‬ ‫پاسخ به این پرسش‬ ‫ســالهای‬ ‫باید محکم روی‬ ‫عمومــی میشـ‬ ‫مناطــق حاشیهن‬ ‫منطقه پیشبینی می‬ ‫موحد با اشاره به‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫تصمیمگیری است و‬ ‫میشود‪ .‬شاکری در‬ ‫ســلیمانی تعییــن تکلیف تصرف معصوم‪ ،‬بایــد مانع از‬ ‫ســاماندهی‬ ‫انها یاداوری کرد‪.‬‬ ‫دلانگیــزی را بــرای‬ ‫ابگیری ایجاد‬ ‫نشینی مدیریت و‬ ‫هســت مــردم و‬ ‫پروژه بزرگراه شــهید‬ ‫کرده و انها را به‬ ‫ای شیشــهگر و ‪14‬‬ ‫قضایی را به‬ ‫گفتوگو با فارس از‬ ‫ـارس کــه ایا نیازی‬ ‫از توسعه حاشیه‬ ‫اتخاذشده‪ ،‬ایستادگی‬ ‫حاشــیه‬ ‫شیشــهگر و نیــز‬ ‫ــار تصرف جمع‬ ‫خبرنــگار فـ‬ ‫مرجان شاکری در‬ ‫راهی جز جلوگیری‬ ‫و‬ ‫شــده و موارد اث‬ ‫ـاالب جازموریان‬ ‫افزایش فوتیهای‬ ‫ساکنان مواضع‬ ‫یــان خبــر داد و‬ ‫تصرفــات جدیــد‬ ‫انها اینکه‬ ‫زمان ابگیری تـ‬ ‫موردبررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫راستای ساماندهی‬ ‫تــاالب جازمور‬ ‫تصرفی که افراد در‬ ‫مرحله اجرا دراورد‪.‬‬ ‫مســئوالن در‬ ‫حــد‪ ،‬رئیــسکل‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــدی‬ ‫نداریم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫به نفــع دریاچه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اراضی‬ ‫اســت که تاالب‬ ‫ســنا‪ ،‬یــدا‪ ...‬مو‬ ‫موقت نیز بر اساس‬ ‫جــام دهنــد کــه‬ ‫کرونایی در صورت‬ ‫بــه گــزارش ای‬ ‫این خبر خوشــی‬ ‫گفت‪ :‬شــود‪،‬‬ ‫قیمت کارشناسی و‬ ‫اقدامــی را ان‬ ‫نیز باید انشعابات‬ ‫اظهــار کرد‪:‬‬ ‫در این نشست‬ ‫ســت هیــچ کاری‬ ‫ـاس‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ـت‬ ‫مناطق‬ ‫بر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫باید‬ ‫ا‬ ‫ـده‬ ‫کرمان‬ ‫نماینده این‬ ‫ســاکن هستند‬ ‫ــح کــرد‪ :‬بهتــر ا‬ ‫صــد ابگیــری شـ‬ ‫دادگســتری اســتان‬ ‫باشــد‪ ،‬تصری‬ ‫ـاکنان واگذار شود‪.‬‬ ‫جازموریــان ‪ ۱۰۰‬در‬ ‫بیتالمال استان‬ ‫شگیری نکردن‬ ‫است زیرا تاالب‬ ‫ســیالب نشســت‬ ‫ـاس قانون به سـ‬ ‫شورای حفظ حقوق‬ ‫و این قشنگتر‬ ‫نظارتی بر اسـ‬ ‫هفتههــای اینده که‬ ‫پی‬ ‫در نشست‬ ‫انجام نشود‬ ‫او یــاداور شــد‪:‬‬ ‫از دســتگاههای‬ ‫و طــی‬ ‫دقیقتری داشــته‬ ‫کرمان هشدار داد‪ :‬با‬ ‫را پیــدا میکنــد‪.‬‬ ‫کمیتهای مرکب‬ ‫میتوان اظهارنظر‬ ‫کرمــان‪،‬‬ ‫راه خــودش‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫روزهای اخیر طی‬ ‫میکنــد‪،‬‬ ‫اینکه ابگیــری تاالب‬ ‫سرپایی بنابراین از دو‬ ‫رئیس‬ ‫تاالب جازموریان در‬ ‫خـــبر‬ ‫او بــا اشــاره بــه‬ ‫افزایش تعداد بیماران‬ ‫ریزگردها ابگیری‬ ‫بوده است و حتی‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫پیشنگیریم‪،‬شاهد‬ ‫توجه به‬ ‫ـذاری بســیاری بــر‬ ‫گذشته بیسابقه‬ ‫نــدارد‪ ،‬تصریح‬ ‫جازموریــان تاثیرگـ‬ ‫روندپیشگیریرادر‬ ‫و اســتان وجود‬ ‫ـن سالهای‬ ‫خوبی داشــتیم‪،‬‬ ‫تعطیلی مدارس کشــور‬ ‫ـتان با توفان شـ‬ ‫هفتهایندهاگر‬ ‫که بارندگیهای‬ ‫صــورت اقتضایی‬ ‫کروناییخواهیمبود‪.‬‬ ‫در بهار و تابسـ‬ ‫در ســال ‪۹۸‬‬ ‫قرمز بنایــی بــر‬ ‫فعال کنید و به‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ابگیری شــد و بهار‬ ‫تعدادفوتیهای‬ ‫این در شرایطی‬ ‫کند و بیشتر انها‬ ‫واکنش ســریع را‬ ‫ـه ســتاد مقابله‬ ‫افزایش‬ ‫صــد ایــن تــاالب‬ ‫شــهرهای قرمز‬ ‫مواجه هســتیم و‬ ‫شهرهای ما تغییر می‬ ‫کــرد‪ :‬تیمهــای‬ ‫ـیدی نژاد در جلسـ‬ ‫رویش امــا ‪ ۸۰‬در‬ ‫دارد خصوصا در‬ ‫و ریزگردها‬ ‫پیشبینی میکنیم‪.‬‬ ‫برنامهریزی کنیم‪ .‬او‬ ‫حمیدرضا رشـ‬ ‫اینده رنگ بسیاری از‬ ‫فراگیــری در ابتال‬ ‫تاالب جازموریان و‬ ‫شــور و همچنین‬ ‫ـهر تعطیل کنید‪.‬‬ ‫انگیزی را برای منطقه‬ ‫به راین اســاس‬ ‫ا گــر مدرســهای‬ ‫کرمــان گفت‪ :‬ک‬ ‫است که با ابگیری‬ ‫ترین پیکهای‬ ‫ـش و حتی یک شـ‬ ‫توفان شــن دل‬ ‫باید برنامههای‬ ‫استان کرمان تاکید‬ ‫کرونای اســتان‬ ‫یکی از ســخت‬ ‫یا منطقــه یا بخـ‬ ‫ـداری قــرار دارد‪ .‬او‬ ‫میشــود لذا‬ ‫کاهش ریزگردها و‬ ‫رعایت پروتکلهای‬ ‫بــا‬ ‫ـان هشــدار داد‪:‬‬ ‫بیمارســتانهای‬ ‫یــک مدرســه‬ ‫کرمان خواهیم‬ ‫در وضعیت هشـ‬ ‫گیاهان شــاهد‬ ‫اســتاندار کرمـ‬ ‫گزارش از نحوه‬ ‫باش بودن همه‬ ‫مبتالبه امیکرون‬ ‫ـده را در اســتان‬ ‫اســتان کرمان‬ ‫وپرورش مدرسه محور‬ ‫ســخن بــه میان‬ ‫بر لزوم اماده‬ ‫بیماران کرونایی‬ ‫تــه تا ‪ ۱۰‬روز اینـ‬ ‫اموزان روزانه بگیرد‪.‬‬ ‫کرونا در اســتان‬ ‫ـی مراســمی کــه‬ ‫کرونــا در یــک هف‬ ‫تردید در افزایش‬ ‫گذشــته اســتفاده اموزش وضعیت سالمت دانش‬ ‫شــیب ابتــال بــه‬ ‫صــورت اقتضایـ‬ ‫بســتریهای در‬ ‫کرد و افزود‪:‬‬ ‫از‬ ‫ــات پیکهــای‬ ‫ـداران بایــد به‬ ‫بهداشتی و‬ ‫متاســفانه امــار‬ ‫کنند‪ .‬علی زینی‬ ‫ـن بایــد از تجربی‬ ‫داشــت و فرمانـ‬ ‫اورد و اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫اســتاندار کرمان‬ ‫تعطیل‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـبت‬ ‫بنابرا‬ ‫نکردند‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ـت‬ ‫مدیریــت کنیــم‪.‬‬ ‫ـان هفتــه قبــل‬ ‫بهداشــتی را رعایت‬ ‫گفت‪ :‬طبق نیسـ‬ ‫های اســتان کرمـ‬ ‫ــر ایــن پیــک را‬ ‫پروتکلهای‬ ‫کرونای اســتان کرمان‬ ‫کنیــد و توانمندت‬ ‫بیمارســتان‬ ‫افزایــش پیداکرده‬ ‫ســتاد مقابله با‬ ‫تجربیات دینا هفته‬ ‫ـل ان ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫ـن گشــت زنــی‪،‬‬ ‫وند در جلســه‬ ‫بــه هفتــه ماقبـ‬ ‫ششم شدیم و طبق‬ ‫ـن شهرســتان حیـ‬ ‫بیمار مشــکوک‬ ‫انتظامــی ایـ‬ ‫کوهصفهماهان‪:‬‬ ‫اکنــون ‪ ۳۷۰‬نفر‬ ‫های ما وارد پیک‬ ‫ـرقت ســیمهای‬ ‫ـتان زرند گفــت‪۵ :‬‬ ‫ـه‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫گزارش‬ ‫طوری‬ ‫کاوی‬ ‫ـارقین را هنــگام سـ‬ ‫بیمارســتانهای‬ ‫نگرانیهایمعدن‬ ‫اســت به‬ ‫توزیــع برق شهرسـ‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬در‬ ‫دو گــروه سـ‬ ‫خـــبر‬ ‫استانداری کرمانبه‬ ‫وحدت شهرســتان‬ ‫مدیــر‬ ‫قطعــی مبتالبــه‬ ‫این شهرستان طی‬ ‫پاسخ‬ ‫‪ ۱۱۵‬نفــر انهــا‬ ‫روســتای بهشــت‬ ‫و‬ ‫کابل شبکه برق‬ ‫ـتند کــه ابتــالی‬ ‫میزان بــرق در‬ ‫داشــت‪ :‬متهمین‬ ‫هزار متر‬ ‫ـتان بســتری هسـ‬ ‫شده اســت که این‬ ‫ـتگیر کردند اظهار‬ ‫ونتیالتــور و ‪ ۵۳‬نفر‬ ‫معدن در خصوص‬ ‫اسـ‬ ‫هفته گذشــته سرقت‬ ‫توزیع زرنــد دسـ‬ ‫سازمان صنعت و‬ ‫و ‪ ۲۱‬نفر تحت‬ ‫تکمیلی پلیس به‬ ‫نقل از رئیس‬ ‫قطعــی اســت‬ ‫میلیارد ریال به شــبکه‬ ‫دانشــگاه علــوم‬ ‫ـده در تحقیقات‬ ‫ـت‪« :‬چنین چیزی‬ ‫به دستگیرشـ‬ ‫هســتند‪ .‬رئیــس‬ ‫ســرقت بیش از ‪۶‬‬ ‫اب زیرزمینی گفـ‬ ‫برق برخی مناطق‬ ‫الودگــی منابــع‬ ‫در ‪ ICU‬بســتری‬ ‫وارد کرده اســت‪.‬‬ ‫مطلب که ســه شــهر‬ ‫زمیناتفاق میافتاد‬ ‫ـیمهای‬ ‫منطقه خســارت‬ ‫استخراج اهک از روی‬ ‫با هشــدار این‬ ‫توزیع برق ســرقت کابل و سـ خانوک‪ ،‬ریحان شــهر‪،‬‬ ‫بــرق این‬ ‫پزشــکی کرمان‬ ‫نیستو‬ ‫وضعیــت قرمز قرار‬ ‫هادی اسدی مدیر‬ ‫زیرزمینــی نخواهد‬ ‫شهرســتان ازجمله‬ ‫گزارش کرمان نو؛‬ ‫ـی بــرای ابهــای‬ ‫های مجــاور در‬ ‫شبکه برق این‬ ‫و شهرستانهای‬ ‫امروزهفتهگذشتهعدهای‬ ‫و هیــچ الودگـ‬ ‫یکــی از اســتان‬ ‫بهشــت وحدت‬ ‫انجــام دهیــم‪،‬‬ ‫گفت‪ ۵:‬هزار متر کابل‬ ‫نمکشناس‪-‬رویداد‬ ‫مراقبــت بیشــتری‬ ‫دشــتخاک‪،‬‬ ‫شهرستان زرند‬ ‫کردنــد‪ .‬اســدی‬ ‫گذشته سرقت شده‬ ‫ـردان‪ ،‬کوهنــوردان و‬ ‫کوثر‬ ‫دارنــد لــذا بایــد‬ ‫داشت‪».‬‬ ‫ــنجان اعتــراف‬ ‫هفته قبل نسبت به‬ ‫مراحل اکتشــاف‬ ‫شهرستان طی دو هفته‬ ‫هــان‪ ،‬طبیعتگـ‬ ‫کرمــان‪ ،‬رفس‬ ‫داد‪« :‬تمام‬ ‫روند مرگومیر در‬ ‫تشــکیل پرونده‬ ‫از اهالــی ما‬ ‫این‬ ‫بیش از ‪ ۶‬میلیارد ریال‬ ‫کوه شناختهشــده‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫این ســارقین با‬ ‫بهطور که از ‪۱۵‬‬ ‫او همچنین ادامه مجوزهای الزم را داشته‬ ‫زیســت کنار یک‬ ‫این میزان سرقت‬ ‫تصریــح کرد‪:‬‬ ‫کاهش پیدا کــرده‬ ‫معدن قانونی بوده و‬ ‫فعاالن محیط‬ ‫به مقــام قضایی‬ ‫است که‬ ‫منطقه خســارت وارد‬ ‫نزدیکی شــهر ماهان‬ ‫هفتــه قبلتر ان‬ ‫مراحــل قانونــی‬ ‫افزایش تعداد‬ ‫این‬ ‫ـبکه توزیع برق این‬ ‫ارتفاعــات پلــوار در‬ ‫رسیده است‪ .‬او از‬ ‫بــرای ســیر‬ ‫ـرد‪ :‬بــا توجه به‬ ‫به شـ‬ ‫واقــع در‬ ‫اهک در این کوه‬ ‫مورد به ‪ ۸‬مورد‬ ‫ـدند‪ .‬او اضافــه کـ‬ ‫است‪».‬‬ ‫ســت تشــخیصی‬ ‫کرد در خصوص‬ ‫به احداث معدن‬ ‫معرفــی شـ‬ ‫استانداری کرمان تاکید‬ ‫مثبت شــدن ت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫شــبکه برق این‬ ‫تجمع کردند و‬ ‫ـتان زرنــد گفت‪:‬‬ ‫بیماران ســرپایی و‬ ‫بازرسی‬ ‫مکــرر تجهیزات‬ ‫کرد‪ :‬درگذشــته‬ ‫خواسته مردم احترام‬ ‫یــع برق شهرسـ‬ ‫ســرقتهای‬ ‫ــر داد و اظهــار‬ ‫میراثی و گردشگری به‬ ‫مدیــر توز‬ ‫اعتراضداشتند‪.‬‬ ‫مداوم و نامحســوس‬ ‫ـا در اســتان خب‬ ‫تجهیزات شــبکه‬ ‫ــگری در منطقه‬ ‫تشــخیصی کرونا مثبت‬ ‫مسئله‬ ‫کارشناســان در صورت‬ ‫ـتان‪ ،‬گشــتهای‬ ‫کرونـ‬ ‫بین رفتن گردش‬ ‫‪ ۲۳۰‬فقــره ســرقت‬ ‫ایــن شهرسـ‬ ‫انها نگران از‬ ‫ـم و بــا تحقیــق از‬ ‫همکاری نیروی‬ ‫درصد تســتهای‬ ‫بیــش از‬ ‫ماهــان هســتند؛‬ ‫ـاری تاکنــون در‬ ‫میگذاریـ‬ ‫کارکنان این امور و با‬ ‫درصــد رســیده و‬ ‫ـهر ماهان جلوی‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪۲۰‬‬ ‫الودگــی منابــع اب‬ ‫ابتــدای ســال جـ‬ ‫ـرای این کوه یا شـ‬ ‫ـون بــه حــدود ‪۶۰‬‬ ‫مدت توسط‬ ‫مســتمر انجــام‬ ‫و‬ ‫شد‪.‬‬ ‫از‬ ‫ـه‬ ‫ـرق‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ص‬ ‫خواهد‬ ‫برایش‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ـوه‬ ‫ـیب‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫اک‬ ‫به‬ ‫مرکزی ایران یافت‬ ‫وجود وجــود اسـ‬ ‫صنعتو معدندلیلی‬ ‫ســیج بهصــورت‬ ‫میشــد امــا‬ ‫ســت؛ که نسبت‬ ‫ـود‪ .‬رشــیدی نژاد‬ ‫خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫انتظامــی و ب‬ ‫محیطزیست کرماناز‬ ‫منطقه ثبتشــده ا‬ ‫درصد بیشــتر میشـ‬ ‫نگرانیای کهسازمان‬ ‫شهر ماهان و کرمان‬ ‫احداث این معدن را‬ ‫افزایــش داشــته‬ ‫منابع اب پیش‬ ‫همچنیناداره کل‬ ‫روزبهروز این‬ ‫های اب زیرزمینی‬ ‫نسبت به دلتا ‪2/5‬‬ ‫سرنوشت کوه صفه‬ ‫گوید مشکلی برای‬ ‫ســال ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫ـی کــرد و مدیرکل‬ ‫بر روی سفره‬ ‫ماموران میشود‪.‬‬ ‫منتظر ماند و دید‬ ‫پذیری امیکرون‬ ‫مشــابه پار‬ ‫نمیبیند و می‬ ‫اظهــار بیاطالعـ‬ ‫الوده خواهد کرد‪».‬‬ ‫شــدت ســرایت‬ ‫حال باید‬ ‫کــه با همــکاری‬ ‫چنیــن معدنی‬ ‫ـفانه شاهد شیب‬ ‫دیگری میشــود‬ ‫احداث میشود و اب را‬ ‫معدنیاستعالمی‬ ‫ـت‪ .‬او بابیــان این‬ ‫ـه کوههای زیبــای‬ ‫ـت و افزود‪ :‬متاسـ‬ ‫هم بــرای اعتراض‬ ‫گفت‪«:‬برایچنین‬ ‫نخواهدامد‪.‬‬ ‫اسـ‬ ‫فعال محیطزیســت‬ ‫ماهــان شــبیه بـ‬ ‫تا ‪ ۳‬برابر دانسـ‬ ‫ـی دالیل دیگری‬ ‫بنابراین میطلبد که‬ ‫محیطزیست‬ ‫شــدند یا نیروی‬ ‫الدینی‪ ،‬کوهنورد و‬ ‫معینالدینـ‬ ‫ـعه و معدنکاوی‬ ‫ســرپایی هســتیم‬ ‫دشتهای زراعی‬ ‫معین‬ ‫هــالل اســت و دو‬ ‫گرفته نشده است‪».‬‬ ‫که قربانی توسـ‬ ‫برشمرد؛ مثلاینکه‬ ‫تند بیماران‬ ‫ـوه کــه به شــکل‬ ‫اســتانداری کرمان‬ ‫اهک از ما‬ ‫است ان را حفظ کند‪.‬‬ ‫به این معدن‬ ‫جدی داشته باشیم‪.‬‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن کـ‬ ‫از طریق بازرســی‬ ‫اینکه اســتخراج‬ ‫یــت گردشــگری‬ ‫به اجتماعی قادر‬ ‫واکسیناسیون کند پیش‬ ‫موضــوع را‬ ‫نیتراتــه میکنــد یا‬ ‫مراقبت‬ ‫ـود جــایداده اهم‬ ‫بازرسیاستانداری‬ ‫دیدن ماهــان را‬ ‫که فقط این کوه‬ ‫این مطلب که امار‬ ‫غــار را در دل خـ‬ ‫کردیم‪،‬صالحیانمدیر‬ ‫خاصی نیســت‬ ‫برای فتح این کــوه و‬ ‫او بابیان‬ ‫ـت و فقط مختص‬ ‫پیگیری‬ ‫انقدر هم امتیاز‬ ‫ـادی دارد و بســیاری‬ ‫موضوع کشــوری اسـ‬ ‫جای دیگری در کویر‬ ‫زیـ‬ ‫مــیرود و ایــن‬ ‫تــال در جیرفت و‬ ‫شــته باشــد و هر‬ ‫منطقهمیایند‪».‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شــیب اب‬ ‫و زمینها دا‬ ‫جاذبههایشبهاین‬ ‫داد‪«:‬اینمعدن‪،‬‬ ‫کرمــان نیســت‪،‬‬ ‫همچنان تعداد‬ ‫محیطزیستادامه‬ ‫شهرستانهاست و‬ ‫اینفعال‬ ‫رفسنجان بیشتر از‬ ‫سیرجانزیاداست‪.‬‬ ‫بیمارانمبتالبه کرونادر‬ ‫برنامههایدهه‬ ‫ساالنه بیش از ‪ ۱۳۵‬هزار‬ ‫ابتال به سرطان در کشور‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سهیالت شد‬ ‫فقط نیمی از سپردهها در شش ماه صرف ت جیب نمی شوند‬ ‫ مردم دست ب ه‬ ‫ی کرمان برای‬ ‫بانک ها‬ ‫‪ /‬شماره ‪1273‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫صفه توجه میکنیم‬ ‫کوه‬ ‫بازگشتزندگی‬ ‫به روستاهای‬ ‫تخلیه شده از سیل‬ ‫‪08‬‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬شرکت پیشرو در‬ ‫گــزارش‬ ‫رتبــه ســال ‪ ،۱۴۰۰‬فــوالد مبارکــه میــان ‪۵۰۰‬‬ ‫میان‪ ۵۰۰‬شرکت برتر ایرانی شد‬ ‫کره جنوبی و ایران درباره دارایی های توقیف شده‬ ‫مذاکرهمیکنند‬ ‫خبرگــزاری یونهاپ کره جنوبــی به نقل از یک منبع اگاه‬ ‫گــزارش داد کــه این کشــور و ایــران قصد دارند مــاه اینده در‬ ‫سئول رایزنی هایی در سطح کاری برای بحث درباره راههای‬ ‫ازادسازی دارایی های توقیف شده ایران انجام دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به نقل از یونهاپ‪ ،‬روابط دوجانبه (ایران‬ ‫و کره) به علت راکد ماندن ‪ ۷‬میلیارد دالر پول ایران در دو‬ ‫بانک کره ای به علت تحریم های امریکا دچار مشــکل شده‬ ‫اســت‪ .‬درحالــی کــه مذاکرات بــرای احیای توافق هســته ای‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۵‬در وین وارد فاز مهمی شــده اســت و مقام های‬ ‫ایران خواستار لغو تحریم ها برای حصول توافق هستند‪ ،‬این‬ ‫موضوع (پول ایران در بانکهای کره ای) نیز دوباره مورد توجه‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش یونهــاپ‪ ،‬مقام های کــره ای می گوینــد انتظار‬ ‫می رود گروه های کاری پیشنهادی وارد بحث درباره جزئیات‬ ‫کار انتقال پول به ایران پس از لغو تحریم ها شوند و همچنین‬ ‫ســایر جوانب موضوع درصورت احتمال عدم حصول توافق‬ ‫را نیز بررسی نمایند‪.‬‬ ‫مقام اگاه مزبور که خواست نامش ذکر نشود به یونهاپ‬ ‫گفتــه اســت‪ :‬انتظار م ـی رود که گروههــای کاری بطور عمده‬ ‫جزئیات انتقال بالقوه پول به ایران درصورت اعطای تخفیف‬ ‫تحریمــی از ســوی امریــکا را بررســی نمایند‪ .‬وی افــزود‪ :‬انها‬ ‫(گروههــای کاری مزبــور ) می تواننــد همچنین دربــاره امکان‬ ‫ازســرگیری واردات نفت (کره) از ایران پس از برداشــته شدن‬ ‫تحریم ها گفتگو کنند‪.‬‬ ‫در همیــن ارتبــاط بانک مرکــزی ایران با ارســال یک نامه‬ ‫هدف (‪ )LOI‬در چارچوب حل و فصل مناقشه سرمایه گذار‬ ‫– دولــت (‪ )ISDS‬از کــره جنوبی درخواســت کرده که اموال‬ ‫بلوکه شده در بانک های کره ای را بازگرداند‪.‬‬ ‫بنــا بــر اعالم یک مقــام وزارت امور خارجــه کره جنوبی‪،‬‬ ‫دولت این کشــور نامه مزبور را ماه ســپتامبر گذشته دریافت‬ ‫کــرده و درصــدد حل این مناقشــه بوده اســت‪ .‬اگر دو طرف‬ ‫ظرف مدت شش ماه از زمان ثبت این نامه موفق به یافتن‬ ‫راه حلی از طریق مذاکره نشــوند ایران ممکن اســت از کره‬ ‫شکایت کند‪.‬‬ ‫ایران که چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان را دارد یکی از‬ ‫تامین کنندگان اصلی نفت برای کره جنوبی بوده است و در‬ ‫مقابل تجهیزات صنعتی و لوازم خانگی و قطعات خودرو از‬ ‫این کشور وارد کرده است‪.‬‬ ‫کــره جنوبی در ســال ‪ ۲۰۱۷‬مقادیری نفت بــه ارزش ‪۷.۸‬‬ ‫میلیــارد دالر از ایــران وارد کــرد که پول ان پرداخت نشــده و‬ ‫از ســال ‪ ۲۰۱۹‬نیــز بــه بهانه تحریم های امریکا خرید نفت از‬ ‫ایران را متوقف کرد‪.‬‬ ‫«اگهی فراخوان عمومی»‬ ‫شناسایی و انتخاب پیمانکاران و انبوه سازان‬ ‫(طرح نهضت ملی مسکن شهرستان زاهدان)‬ ‫بنیادمسکن انقالب اسالمی‬ ‫استان سیستان و بلوچستان بنیادمسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان درنظر دارد نسبت به شناسایی انبوه سازان‬ ‫و پیمانکاران حقوقی اجرای سیســتم قالب تونلی واجد شــرایط جهت طراحی و ساخت پروژه ‪ 1172‬واحدی شامل ‪723‬‬ ‫واحدفازیک و ‪ 449‬واحد فاز دو در یک سایت نهضت ملی مسکن در سطح شهرستان زاهدان اقدام نمایند ‪.‬‬ ‫ارزیابی کیفی و همچنین کلیه مراحل برگزاری فراخوان از طریق سایت اینترنتی ‪ www.bonyadmaskan_sb.ir‬انجام‬ ‫خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع ‪ :‬طراحی و ساخت اسکلت پروژه های طرح نهضت ملی مسکن در سطح شهرستان زاهدان بصورت سیستم‬ ‫قالب تونلی‬ ‫‪ -2‬نوع فراخوان ‪ :‬شناسایی انبوه سازان ‪ /‬پیمانکاران حقوقی‬ ‫‪ -3‬نام و نشانی دستگاه ‪ :‬بنیادمسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان به نشانی زاهدان ‪ ،‬خیابان امداد‪،‬اداره کل‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫‪ -4‬شــرایط پیمانکاران‪ :‬داشــتن گواهینامه صالحیت پایه ‪ 1‬و ‪ 2‬در رشته ســاختمان و ابنیه از سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی برای پیمانکاران و یا حداقل پایه یک و ارشد پروانه انبوه سازی از وزارت راه و شهرسازی که حداقل ‪ 6‬ماه از‬ ‫تاریخ برگزاری این فراخوان اعتبار داشته باشند داشتن ظرفیت ازاد (تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن‬ ‫نام شرکت در پایگاه ‪ http://sajar.mporg.ir‬برای شرکت کنندگان الزامی است ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تاریخ مراجعه‪:‬از روز شنبه مورخ ‪ 1400/10/11‬لغایت روز دوشنبه مورخ ‪1400/10/20‬‬ ‫بنیادمسکن انقالب اسالمی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫شناسه اگهی‪1124870 :‬‬ ‫سمنان‬ ‫مراتعسمنان‬ ‫در مسیر احیا‬ ‫قزوین‬ ‫‪ ۱۵‬مورد ساخت وساز‬ ‫غیرمجاز در قزوین‬ ‫تخریب شد‬ ‫طبــق گــزارش گــروه کارشناســی رتبه بنــدی‬ ‫‪ ،100-IMI‬براســاس نتایــج به دســت امده از‬ ‫مشهد‬ ‫شرکت بزرگ کشور‪ ،‬به عنوان شرکت پیشرو‬ ‫انتخاب شد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪05‬‬ ‫‪03‬‬ ‫نقش مثبت‬ ‫فعالیت هایمنابع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری‬ ‫در اقتصاد‬ ‫اگهی حفاظت و قرق ذخیره گاه جنگلی سلخک‬ ‫یحیی اباد شهرستان کاشان‬ ‫بدینوســیله بــه اطــالع عمــوم مــی رســاند اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫اســتان اصفهان به تجویز مــاده یک قانــون حفظ و حمایــت از منابع طبیعــی و ذخایر جنگلی کشــور‬ ‫و مــاده ‪ 50‬قانون حفاظت و بهــره برداری از جنگلهــا ‪ ،‬مراتع ‪ ،‬اراضی ملی و محــدوده ذخیره گاه جنگلی‬ ‫با پوشــش گونه ای بادام اســکوپاریا از توابع شهرســتان کاشــان واقع در پالک ثبتی به شماره ‪ 74‬و ‪240‬‬ ‫اصلــی موســوم به مراتع مجــاور مزارع خونســرده و ســلخک و ‪ 78-77-76-75-11‬اصلی موســوم به‬ ‫یحیی اباد بخش ‪ 5‬ثبتی کاشــان با مشــخصات و حدود اربعه زیر ‪ ،‬طبق نقشــه و با مساحت ‪ 1400‬هکتار‬ ‫از سال ‪1400‬به مدت ‪ 10‬سال قرق اعالم میگردد‪.‬‬ ‫‪Y:3791240‬‬ ‫‪X:507031‬‬ ‫‪Zone 39‬‬ ‫حداکثر‪،‬شمال شرقی‬ ‫‪Y:3789755‬‬ ‫‪X:505317‬‬ ‫‪Zone 39‬‬ ‫موقعیت کلی‬ ‫‪Y:3787072‬‬ ‫‪X:503498‬‬ ‫‪Zone 39‬‬ ‫حداقل‪،‬جنوب غربی‬ ‫شمال‪ :‬مزرعه انار بنه و اراضی ملی سلخک‬ ‫جنوب ‪ :‬اراضی ملی ‪ ،‬مستثنیات و روستای یحیی اباد باال‬ ‫شرق‪ :‬اراضی ملی کیخسرو‪ ،‬یحیی اباد باال و پایین‬ ‫غرب ‪ :‬یحیی اباد باال ‪ ،‬مراتع استان قم و سلخک‬ ‫بدیهی است هر گونه دخل و تصرف‪ ،‬چرای دام‪ ،‬بوته کنی ‪ ،‬قطع اشجار و تخریب در این محدوده به استناد مواد‬ ‫مذکــور و همچنین مواد ‪ 43 ،42‬مکرر‪ 44 ،‬و ‪ 44‬مکرر قانون حفاظــت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و نیز‬ ‫ماده ‪ 690‬قانون مجازات اسالمی ممنوع بوده و متخلف و مرتکب عالوه بر جبران خسارات وارده تحت تعقیب‬ ‫و به مجازات مقرره قانونی محکوم خواهد شد‪.‬‬ ‫محمد علی کاظمی ‪ -‬مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان اصفهان‬ ‫م الف‪1269212 :‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫مذاکرات وین در حال‬ ‫نزدیک شدن به مرحله‬ ‫نهایی است‬ ‫تروئیــکای اروپا در بیانی ـه ای تاکید کرد که مذاکرات‬ ‫ویــن در حــال نزدیــک شــدن بــه مرحله نهایی اســت‪.‬‬ ‫انگلیس‪،‬فرانسهو المان‪،‬سهعضو اروپاییبرنامهجامع‬ ‫اقدام مشــترک (برجام) با انتشــار بیانیه ای خاطرنشان‬ ‫کردند‪ ،‬مذاکرات وین در حال نزدیک شــدن به مراحل‬ ‫نهایی خود اســت‪ .‬تروئیــکای اروپا در بیانی ـه ای درباره‬ ‫وقفــه چنــدروزه در مذاکــرات ویــن تصریــح کــرد‪ :‬مــاه‬ ‫یهــا تــا بــه امــروز بوده‬ ‫ژانویــه فشــرده ترین دوره رایزن ‬ ‫اســت‪ .‬همــه می دانند کــه ما در حال نزدیک شــدن به‬ ‫مرحلــه نهایی هســتیم که نیازمند تصمیمات سیاســی‬ ‫اســت‪ .‬روز جمعــه طبــق توافــق صــورت گرفتــه میــان‬ ‫هیئت هایمذاکره کنندهدر وین‪،‬دور هشتمگفت وگوها‬ ‫بــه مــدت حــدود یــک هفته تنفــس خواهد داشــت و‬ ‫مذاکره کنندگان به پایتخت هایشان بازخواهند گشت‪.‬‬ ‫پیش ازاین‪،‬هماهنگ کنندهمذاکراتویننیز در توییتی‬ ‫ت هیئت های حاضر در مذاکرات وین جهت‬ ‫از بازگش ‬ ‫رایزنی با پایتخت هایشان خبر داد‪ .‬انریکه مورا‪ ،‬معاون‬ ‫مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپاو هماهنگ کننده‬ ‫مذاکــرات ویــن روز جمعــه در حســاب کاربــری خــود‬ ‫در توئیتر نوشــت‪ :‬هشــتمین دور مذاکرات وین بر ســر‬ ‫برجام که از بیست و هفتم دسامبر اغازشده و تاکنون‬ ‫طوالنی تریــن دور مذاکرات بوده با وقفه مواجه شــده‬ ‫اســت‪ .‬مشــارکت کنندگان جهــت رایزنــی و دریافــت‬ ‫دستورالعملراهیپایتخت هایشانخواهندشدتاهفته‬ ‫دیگر بازگردند‪.‬هم اکنونبهاتخاذتصمیماتسیاسینیاز‬ ‫است‪ .‬تمامی مشارکت کنندگان سفر امنی داشته باشند‪.‬‬ ‫همچنین معاون ســخنگوی وزارت امور خارجه امریکا‬ ‫درباره توقف مذاکرات وین اظهار داشت‪ :‬این رایزنی ها‬ ‫یشــود؛ بنابراین‪ ،‬راب مالی‬ ‫به مرحله نهایی نزدیک م ‬ ‫نماینده ویژه دولت (امریکا) در امور ایران نیز همچون‬ ‫سایر مذاکره کنندگانبهواشنگتنبازمی گردد‪.‬‬ ‫یک جنگ تمام عیار‬ ‫بعید نیست‬ ‫رئیس جمهــوری اوکرایــن یــک جنــگ تمام عیــار بــا‬ ‫روســیه را بعیــد ندانســت‪ ،‬امــا گفــت کی یف همچون‬ ‫کشتی تایتانیک در حال غرق شدن نیست و واشنگتن‬ ‫و رسانه های غربی را به تشدید رعب و وحشتی که بر‬ ‫اقتصادسنگینیمی کند‪،‬متهمکرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬این اظهارات ولودیمیر زلنســکی‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری اوکراین پس ازان مطرح شد که والدیمیر‬ ‫پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روسیه گفت که ایاالت متحده و‬ ‫ناتوبهدرخواست هایامنیتیاصلیکرملیندر بن بست‬ ‫شرقو غرببر سر اوکراینرسیدگینکرده اند‪،‬امامسکو‬ ‫اماده ادامه مذاکرات است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬بهمن ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1275‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫احمدی نژاداز مجمعتشخیصمصلحت‬ ‫نظامحذفمی شود‬ ‫رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد‪:‬‬ ‫تعطیلی سفرهای استانی دولت در سایه امیکرون‬ ‫رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر ضــرورت رعایــت‬ ‫قتــر دســتورالعمل های بهداشــتی در شــرایط‬ ‫دقی ‬ ‫کنونــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در راســتای عمــل به این‬ ‫دستورالعمل ها و لزوم صیانت از جان شهروندان‪ ،‬تا‬ ‫اطالع بعدی و بهبود شرایط کنونی به لحاظ شیوع‬ ‫ســویه جدید کرونا ســفرهای اســتانی دولت موقتا‬ ‫انجامنخواهدشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سید ابراهیم رئیسی در جلسه‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا با تشکر از همه افرادی‬ ‫که به هر نحو در زمینه پیشــگیری و درمان کرونا‬ ‫در حال تالش هستند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫دوباره شــیوع بیماری کرونا الزم اســت نســبت به‬ ‫رعایتشیوه نامه هایبهداشتیوخصوصااستفاده‬ ‫از ماســک حساسیت بیشــتری شود‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫افزود‪ :‬الزم اســت ضرورت تزریق دز سوم واکسن‬ ‫کرونا برای مردم به شکل گسترده تری تبیین شود‬ ‫تا امار واکسیناسیون دز مراقبتی نیز به امار تزریق‬ ‫دزهای اول و دوم واکسیناســیون سراســری برسد‪.‬‬ ‫رئیســی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنین دســتگاه های‬ ‫مسئول ازجمله وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشــکی و ســازمان برنامه وبودجــه پیگیــر تامین‬ ‫منابع الزم برای تجهیز مراکز درمانی و رفع هرگونه‬ ‫کمبــود و کاســتی در زمینــه تجهیــزات و داروهای‬ ‫الزم برای درمان کرونا باشند‪ .‬رئیس جمهور اظهار‬ ‫داشت‪ :‬هماهنگی های الزم با دستگاه هایی مثل‬ ‫هالل احمر و بخش های مختلف نیروهای مسلح‬ ‫انجام شود تا در صورت لزوم بتوان از ظرفیت های‬ ‫ایــن نهادهــا ازجملــه امکانات پزشــکی و درمانی‬ ‫ا نهــا بــرای مواجــه بــا وضعیــت شــرایط خــاص‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫رئیسی تصریح کرد‪ :‬ستادهای استانی مقابله با‬ ‫کرونــا این اختیــار را دارند تا در شــرایط خاص و بنا‬ ‫به ضرورتمحلیدر چارچوببرنامه هایکلیستاد‬ ‫ملی‪ ،‬نســبت به اعمال محدودیت در بخش ها و‬ ‫شهرستان هایهر استانتصمیمبگیرندو اجرا کنند‪.‬‬ ‫تصمیم گیــری دربــاره شــاخص رنگ بنــدی و اعمال‬ ‫محدودیتو تعطیلیمراکز و اصنافدر کشور باید‬ ‫بر اساس شرایط جدید باشد و به روزرسانی شود‪.‬‬ ‫رئیسی تاکید کرد‪ :‬تعطیلی سراســری مدارس و‬ ‫دانشــگاه ها به شکل ســابق و شاخص های قبلی‪،‬‬ ‫نبایــد تکــرار شــود چراکــه ســبب زیان های فــراوان‬ ‫ت تحصیلــی بســیار بــاال شــده اســت‪.‬‬ ‫ازجملــه اف ـ ‬ ‫ســتادهای اســتانی مقابلــه بــا کرونا فقط حســب‬ ‫ضرورت می توانند مدارس هر بخش یا شهرستان را‬ ‫برای مدتی که الزم است‪ ،‬تعطیل کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬هرگونــه‬ ‫اطالع رســانی درباره شــیوع کرونا باید با هماهنگی‬ ‫کامــل و دقیق باشــد تا در ضمن اگاهی رســانی به‬ ‫مردم‪ ،‬نگرانی بی جا در جامعه ا ایجاد نکند‪ .‬امروز‬ ‫مــردم بــه دولتمــردان اعتمــاد دارند و ایــن اعتماد‬ ‫به هیچ وجهنبایدمخدوششود‪.‬‬ ‫در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب شد‬ ‫کهباتوجهبهافزایششیوعکرونا‪،‬بازیتیم هایملی‬ ‫فوتبالایرانو اماراتبدونحضور تماشاگرانبرگزار‬ ‫شود‪.‬همچنیناعضاتصمیمگرفتندکهشاخص های‬ ‫تعیین رنگ بندی شهرها و نیز محدودیت ها و اثار‬ ‫مترتب بر این رنگ بندی ها در جلسات کمیته های‬ ‫تخصصیستادملیمقابلهبا کرونابه روز و سپسدر‬ ‫جلسهستادملی کروناتصویبشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مذاکراتاصلیاحیایبرجامبایدبینایرانو امریکاصورتگیرد‬ ‫یک عضو شــورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت‪ :‬ان هایی که‬ ‫ادعا می کنند مذاکره با امریکا را قبول ندارند و نسبت به این اقدام‬ ‫مجموعه نظام یعنی رهبری و دولت در جریان مذاکرات غیررسمی‬ ‫در خصوص عراق و افغانســتان‪ ،‬تجاهل می کنند‪ ،‬اغراض سیاســی‬ ‫کاســبکارانه دارنــد‪ .‬بــه گــزارش ایلنا‪ ،‬علــی شــکوری راد‪ ،‬در ارزیابی‬ ‫سخنان حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه مبنی بر این که در‬ ‫مســیر احیــای «برجــام» احتمال مذاکره مســتقیم وجــود دارد و در‬ ‫پاسخ به این سوال که چه میزان نیاز است در این رابطه منافع ملی‬ ‫در نظر گرفت هشــده و از ســنگ اندازی پرهیز شــود‪ ،‬گفت‪ :‬مذاکرات‬ ‫مستقیم بین ایران و امریکا‪ ،‬عالوه بر مورد برجام که رسمی بوده‪،‬‬ ‫درگذشته به صورت مکرر در مسائل مربوط به عراق و افغانستان‬ ‫انجا مشــده اســت‪ ،‬منتهی ایــن مذاکرات مخفی بــوده و به صورت‬ ‫رســمى و اشــکار نبوده است‪ .‬شکوری راد با بیان این که برجام تاثیر‬ ‫شــگرفی در جلوگیــری از جنــگ و تحریم ها داشــت‪ ،‬امــا ترامپ از‬ ‫ان خــارج شــد و چالــش ایجاد کــرد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬زمانی عده ای‬ ‫در داخــل بــه همــراه ترامپ بــا برجام مخالفت کردنــد و دو تیغه‬ ‫یک قیچی شــدند تا ریشــه برجام را قطع کنند و ان را از خاصیت‬ ‫بیندازند‪ .‬درواقع دو تیم افراطیون داخلی و افراطیون امریکا عمال‬ ‫و مشترکا باهم این کار را کردند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که دولت اکنون به دنبال احیای برجام است‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳698‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪-1‬رای شماره ‪ 1۳98/9/24 -1۳۳99‬هیات اقای رمضان کیانی رنانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 219‬کدملی ‪ 1290061270‬صادره اصفهان فرزند حیدر در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 197/08‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۳671‬فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحات ‪ 178‬و ‪ 285‬و ‪ 288‬دفاتر ‪۳94‬‬ ‫و ‪ 715‬امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1258۳19‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳695‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪-1‬رای شماره ‪ 1400/8/20 -9968‬هیات سوم اقای محمدرضا فریدزاده به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1259‬کدملی ‪ 1829447688‬صادره خرمشهر فرزند احمد در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ ۳4/۳7‬مترمربع از پالک شماره ‪ 1۳59‬فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی حسین شریفی رنانی مورد ثبت صفحه‬ ‫‪ 109‬دفتر ‪ ۳50‬امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1258۳۳1‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-۳985‬شهرداری اران و بیدگل به پیوست دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای‬ ‫شهود رسما گواهی شده است‪ .‬مدعی هستند که سند مالکیت عرصه و اعیان یک قطعه زمین‬ ‫به شماره ‪ 769‬فرعی مفروز و مجزی شده از پالک ‪ 749‬فرعی از ‪ 2876‬اصلی واقع در بخش ‪۳‬‬ ‫حوزه ثبتی اران و بیدگل که بنام ایشان ثبت و به شماره سریال ‪ 987774‬د ‪ 94 /‬صادر و تسلیم‬ ‫گردیده ‪ ،‬در اثر جابه جایی مفقود و اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده ‪ ،‬لذا طبق‬ ‫تبصره ‪ 1‬ماده ‪ 120‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی تا هرکس مدعی انجام معامله‬ ‫نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی لغایت ده‬ ‫روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم‬ ‫نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬چنانچه ظرف مهلت مقرر‬ ‫اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور‬ ‫صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رییس ثبت اسناد و امالک اران و بیدگل‪ -‬حامد فکریان‬ ‫ارانی ‪/126659۳‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-40۳6‬شماره‪ ، 140060۳02006007046 :‬تاریخ‪1400/10/28 :‬‬ ‫جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب‪ 1۳90/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده‬ ‫کالسه ‪ 1400114402006000999‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم عباسعلی مختاری مبنی بر صدور سند مالکیت‬ ‫نسبت به ششدانگ خانه پالک شماره فرعی ‪ 516‬از اصلی ‪ 111‬واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با‬ ‫سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪.‬‬ ‫رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل به موجب وکالتنامه ‪ 24541‬مورخ ‪88/6/25‬‬ ‫دفتر ‪ 129‬و قرارداد واگذاری از شهرداری خمینی شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به‬ ‫متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از‬ ‫عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم عباسعلی مختاری به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 6‬کدملی ‪ 1141602717‬صادره فرزند اکبر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 286/۳0‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 516‬فرعی از اصلی ‪ 111‬واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با‬ ‫حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 9/14‬متر دیواریست باقیمانده ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 4‬متر در و دیواریست به بن‬ ‫بست دوم به طول ‪ 26/۳1‬متر دیواریست به دیوار باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 9/24‬متر در و دیواریست به گذر‪ ،‬غربًا‬ ‫به طول ‪ ۳1/64‬متر دیواریست به باقیمانده ‪ ،‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 1۳‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق‬ ‫مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/11/10 :‬نوبت دوم‪ 1400/11/25 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/12646۳8‬م الف‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی قوچان‬ ‫‪ -9-۳700‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوبه ‪ 1۳90/9/20‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور‬ ‫مستقر در واحد ثبتی شهرستان قوچان مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز‬ ‫و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در بخش یک قوچان‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 140060۳0601000۳۳85‬قسمتی از پالک ‪ -2295‬اصلی اقای وهاب محمدزاده‬ ‫شرف نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 1۳7/18‬متر مربع از محل مالکیت رسمی و‬ ‫مشاعی متقاضی‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 140060۳0601000۳594‬قسمتی از پالک ‪ 2‬فرعی از ‪ -۳172‬اصلی خانم مریم‬ ‫موسی زاده قوچان عتیق نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 155‬مترمربع خریداری‬ ‫بدون واسطه از اقای محمد علی موسی زاده مالک رسمی‪.‬‬ ‫‪ -۳‬رای شماره ‪ 140060۳0601000۳۳87‬قسمتی از پالک ‪ ۳‬فرعی از ‪ - ۳961‬اصلی اقای رضا‬ ‫دربانی کشیک نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 107‬مترمربع خریداری بدون واسطه‬ ‫از خانم اعظم غالمزاده مالک رسمی‪.‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ 140060۳0601000۳545‬قسمتی از پالک تجمیعی ‪ 4477‬و ‪ 4478‬مکرر و‬ ‫‪ 4479‬و ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ ۳‬فرعی از ‪ 4480‬و باقیمانده ‪ 4480‬و ‪ 4481‬و ‪ - 4482‬اصلی اقای حسین‬ ‫خرسندپور نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 80/96‬متر مربع خریداری مع واسطه از‬ ‫خانم عفت معتمدی مالک رسمی‪.‬‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪ 140060۳0601000۳5۳9‬قسمتی از پالک ‪ -448۳‬اصلی اقای سعید نقابیان‬ ‫مطلق نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 120‬مترمربع خریداری مع واسطه از اقای‬ ‫احمد سزاوار کشاورز مالک رسمی‪.‬‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ 140060۳0601000۳547‬قسمتی از پالک‪ -4514‬اصلی خانم عصمت قوچانیان‬ ‫حقوردی نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 100/52‬مترمربع خریداری مع واسطه از‬ ‫اقای عبدالحسین افکار مالک رسمی‪.‬‬ ‫اراضی واقع در بخش ‪ 2‬قوچان‬ ‫‪ -7‬اراضی دوست اباد پالک ‪-1۳7‬اصلی بخش ‪ 2‬قوچان‪ .‬رای شماره ‪140060۳0601000۳589‬‬ ‫خانم کبری منصوری دوست اباد نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ ۳11/51‬متر مربع‬ ‫خریداری مع واسطه از خانم ربابه منصوری دوست اباد‪.‬‬ ‫‪ -8‬اراضی کالته جانقلی پالک ‪ -168‬اصلی بخش ‪ 2‬قوچان‪ .‬رای شماره ‪140060۳0601000۳587‬‬ ‫اقای الیاس عفتی قشالق نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 1017/71‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 277‬فرعی از ‪ 168‬اصلی و از محل مالکیت اقای پرویز عفتی قشالق و قسمتی‬ ‫از پالک ‪ 169‬اصلی بخش ‪ 2‬قوچان اراضی کالته مصطفی خریداری مع واسطه از اقای قدیر‬ ‫علی بابافرخانی مالک رسمی‪.‬‬ ‫‪ -9‬اراضی کالته مصطفی پالک ‪ -169‬اصلی بخش ‪ 2‬قوچان‪ .‬رای شماره‬ ‫‪ 140060۳0601000۳542‬اقای ابوالقاسم احسانی نوروزی نسبت به ششدانگ یکباب منزل به‬ ‫مساحت ‪ 145‬مترمربع خریداری مع واسطه از اقای رضا میرزاخان زاده مالک رسمی‪.‬‬ ‫‪ -10‬اراضی نظراباد پالک ‪ -172‬اصلی بخش ‪ 2‬قوچان رای شماره ‪140060۳0601000۳5۳4‬‬ ‫قسمتی از پالک یک و ‪ 1۳۳‬فرعی اقای رحمان غالمی مقدم نسبت به ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫به مساحت ‪ 44/18‬مترمربع خریداری بدون واسطه از اقای علی غالمی مقدم ورثه محمداسماعیل‬ ‫غالمی مقدم‪.‬‬ ‫و این نشــان می دهد که اصل برجام دســتاورد خوبی بوده اســت‪،‬‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬هــم دولت قبل و هــم دولت فعلی بــه دنبال احیای‬ ‫برجــام بــوده و هســتند‪ ،‬نظــام به معنــای رهبری هم بــا احیای ان‬ ‫موافق است و برای این احیا هم نهایتا چاره ای نیست و منفعت ما‬ ‫در ان است که با خود امریکا که طرف اصلی ماجرا است‪ ،‬مذاکره‬ ‫کنیم‪ .‬این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشان کرد‪ :‬همان طور که‬ ‫در برجام اصل مذاکره بین ایران و امریکا بوده است و کشور های‬ ‫‪ ۵+۱‬در حقیقت در حاشیه این گفتگو قرار داشتند‪ ،‬مذاکرات اصلی‬ ‫احیــای برجــام هــم باید بین ایــران و امریکا صورت گیــرد و مابقی‬ ‫نقش اصلی ندارند‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫عبدالرضا داوری‪ ،‬فعال سیاسی درباره ادعای‬ ‫رئیس دولت نهم و دهم مبنی بر اینکه روســیه‬ ‫و امریکا بر سر ایران و اوکراین معامله کرده اند‪،‬‬ ‫ی احمدی نــژاد‬ ‫گفــت‪ :‬مدت هاســت دسترســ ‬ ‫بــه اطالعــات و اخبــار محدودشــده و بــه دلیل‬ ‫فاصلــه ای که از کانون قدرت دارنــد‪ ،‬او از مرداد‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬دیگر در مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫حضــور نخواهد داشــت‪ .‬به گزارش ایلنــا‪ ،‬داوری‬ ‫افزود‪ :‬نکته اینجاست که احمدی نژاد همیشه از‬ ‫ابتدایریاستجمهوری‪،‬تمایلشدیدیبهدیده‬ ‫شــدن داشتند‪ .‬این حرف ها را می زنند تا بتوانند‬ ‫خودشــان را در ســطح رسانه ها حفظ کنند‪ .‬من‬ ‫شمارا به اسفند سال ‪ ۸۶‬ارجاع می دهم‪ .‬او قبل‬ ‫از انتخابات سال‪ ۲۰۰۹‬امریکا در مصاحبه با یک‬ ‫رسانه اسپانیایی و درحالی که رقابت میان باراک‬ ‫اوبامــا و جان مک کین بود گفت هیئت حاکمه‬ ‫امریــکا اجــازه نمی دهد تــا اوبامــا رئیس جمهور‬ ‫امریکا شود‪ .‬سال گذشته در همین ایام یک نامه‬ ‫به سران کشور های خلیج فارس و حسن روحانی‬ ‫نوشت که امریکا به زودی در منطقه جنگ بزرگی‬ ‫برپا خواهد کرد و در دوم اردیبهشت امسال هم‬ ‫در سخنرانی اعالم کرد اقای رئیسی از حضور در‬ ‫انتخابات منع خواهد شد و به ایشان می گویند‬ ‫در انتخابــات کاندیــدا نشــود چراکــه حاکمیت‬ ‫می خواهــد یــک فــرد خاصــی را بــه ریاســت‬ ‫جمهوری برســاند‪ .‬امروز هــم که این پیش بینی‬ ‫عجیب وغریبراانجامدادند‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی اعالم کرد‪ :‬احمدی نژاد با‬ ‫تمام خبر ها و تحلیل هایی که انجام می دهند‪،‬‬ ‫به زعــم خــودش می خواهــد بمبــی را بترکاند تا‬ ‫توجهات را به ســمت خودش جلب کند‪ .‬نکته‬ ‫دیگر این اســت وقتی شــما می خواهید تحلیل‬ ‫محتــوا دربــاره صحبت هــای او به ویــژه بعــد از‬ ‫تحلیل هایی که درباره عدم حضور رئیسی انجام‬ ‫داد‪،‬بدهید‪،‬می بینیدکهاو دیگر موردتوجهمردم‬ ‫نیســت‪ .‬او گفت‪ :‬می خواهم بگویــم او مملو از‬ ‫تناقض است‪ .‬احمدی نژاد تالش می کند تا به او‬ ‫در فضای عمومی توجه شود‪ .‬حاال می بیند به او‬ ‫توجه نمی شود‪ .‬او فکر کرد اگر انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری را تحریم کند‪ ،‬مشارکت عمومی به ‪۱۵‬‬ ‫درصد خواهد رسید و دیدید که این تحلیل او هم‬ ‫بهنتیجهنرسید‪.‬‬ ‫حذف بدون تدبیر ارز ترجیحیبرای‬ ‫جامعهخطرافریناست‬ ‫یک فعال سیاسی اصولگرا ابراز عقیده کرد‪ :‬اگر‬ ‫منافعملیدرگرومذاکرهباهر کشوریباشد‪،‬طبیعتا‬ ‫مانند تمامی کشورهای دیگر‪ ،‬باید منافع ملی را بر‬ ‫هر چیزیترجیحدادوطبیعتااگر مذاکرهمستقیمبا‬ ‫امریکاراهگشاباشد‪،‬بایدازاناستقبالکرد‪.‬بهگزارش‬ ‫ایسنا‪،‬جوادارین منشدر ارزیابیخوداز گفت وگوی‬ ‫تلویزیونی اخیر رئیس جمهور‪ ،‬با اشاره به سخنان‬ ‫او در خصوص لزوم گسترش روابط با همسایگان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قدرتمندترین همسایه ما روسیه است‬ ‫و ســخن از قرارداد‪ ۲۰‬ســاله با این کشــور یا قراداد‬ ‫‪ ۲۵‬ساله با چین‪ ،‬حتما می تواند در ایجاد موازنه‬ ‫با غرب موثر باشد و مانع از این شود که سیاست‬ ‫خارجی ما وابســته به غرب باشد‪ ،‬البته مشروط‬ ‫بــه اینکه گســترش روابط با همســایگان‪ ،‬باعث‬ ‫وابستگی ما به شرق نشود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬توسعه‬ ‫روابط با همسایگان امری کامال مطلوب است و‬ ‫این مســئله می تواند به بهبود شــرایط اقتصادی‬ ‫کشور کمک کند‪ ،‬اما باید در نظر داشت باوجود‬ ‫تحریم های ظالمانه امریکا علیه ایران‪ ،‬بسیاری از‬ ‫کشورهای همســایه ما نیز به دلیل تاثیرپذیری از‬ ‫امریکاو عدمدارابودناستقاللسیاسی‪،‬از توسعه‬ ‫روابــط خود با ما امتناع می کننــد‪ ،‬لذا تالش برای‬ ‫لغو تحریم ها نیز ضروری است‪.‬این فعال سیاسی‬ ‫اصولگــرا در خصــوص بحــث مذاکره مســتقیم با‬ ‫امریکا و با اشاره به این جمله رئیس جمهور که در‬ ‫صورت امادگی طرف مقابل برای لغو تحریم ها‪،‬‬ ‫جا برای توافق وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بحث ضرورت‬ ‫مذاکره مستقیم با امریکا از سال های دور مطرح‬ ‫بــوده و مخالفیــن و موافقیــن جــدی هم داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬اما من معتقدم که اگر منافع ملی درگرو‬ ‫مذاکره با هر کشوری باشد‪ ،‬طبیعتا مانند تمامی‬ ‫کشــورهای دیگر‪ ،‬باید منافع ملی را بر هر چیزی‬ ‫ترجیح داد و طبیعتا اگر مذاکره مستقیم با امریکا‬ ‫راهگشا باشد‪ ،‬باید از ان استقبال کرد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-404۳‬اقای حجت خطائی نوقابی به وکالت از ورثه محمدصادق نوری نوقابی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست مورخ ‪ 1400/11/02‬تقاضای صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی دو فنجان و بیست صدم فنجان (به استثناء ثمن اعیان) از کل ‪ 2907‬فنجان قنات جاریه نوقاب پالک ‪ -4‬اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی شهرستان گناباد که ذیل ثبت صفحه ‪527‬‬ ‫دفتر ‪ 20‬قنوات ثبت گردیده و در رهن و بازداشت نمی باشد و حسب اعالم متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است‪ .‬دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬در اجرای‬ ‫ماده ‪ 120‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت اگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف ده روز از تاریخ انتشار اگهی‬ ‫اعتراض خود را همراه با اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورتجلسه گردد‪ .‬چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل‬ ‫سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/11/10 :‬سید ضیاءالدین مهدوی شهری‪-‬سرپرست‬ ‫ثبت اسناد و امالک گناباد ‪/247‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-4045‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1۳90/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140060۳0601۳001965‬مورخ ‪1400/10/12‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضی اقای علی قاسمی فرزند عباسعلی در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪۳16/87‬‬ ‫مترمربع از پالک شماره ‪ 874‬فرعی از ‪ -2‬اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک‬ ‫گناباد خریداری شده مع الواسطه از صمصام قاضی زاده مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب‬ ‫ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 1۳‬ائین نامه‬ ‫مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها‬ ‫منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض‬ ‫داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ ،‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/11/10:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/25:‬سید ضیا الدین مهدوی‬ ‫شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد ‪/248‬م الف‬ ‫‪ -11‬اراضی علی اباد نوروزی پالک ‪ -195‬اصلی بخش ‪ 2‬قوچان‪ .‬رای شماره‬ ‫‪ 140060۳0601000۳585‬اقای غالمحسین غفاری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت ‪ 7414/84‬مترمربع از محل مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی‪.‬‬ ‫‪ -12‬اراضی ابگرگ پالک ‪ -215‬اصلی بخش ‪ 2‬قوچان‪ .‬رای شماره ‪140060۳0601000۳5۳7‬‬ ‫اقای مجید عیدی دولو نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪12020۳/5‬‬ ‫مترمربع خریداری مع واسطه از اقای حسن دلگشا مالک رسمی‪.‬‬ ‫‪ -1۳‬اراضی قرچه محمد اباد پالک ‪ -۳17‬اصلی بخش ‪ 2‬قوچان‪ .‬رای شماره‬ ‫‪ 140060۳0601000۳۳81‬اقای احمد دوالبی نسبت به ششدانگ یکباب دامداری به مساحت‬ ‫‪ 2870‬مترمربع از محل مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در اراضی دولت اباد پالک ‪ -۳18‬اصلی بخش ‪ 2‬قوچان‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪ 140060۳0601000۳557‬اقای علی اکبر مساوات جعفر ابادی نسبت به‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 15007/98‬مترمربع خریداری مع واسطه از اقای‬ ‫بهلول مساوات مالک رسمی‪.‬‬ ‫‪ -15‬رای شماره ‪ 140060۳0601000۳560‬اقای علی اکبر مساوات جعفرابادی نسبت به‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 7800/88‬مترمربع خریداری مع واسطه از اقای‬ ‫بهلول مساوات مالک رسمی‪.‬‬ ‫‪ -16‬رای شماره ‪ 140060۳0601000۳575‬اقای علی اکبر مساوات جعفرابادی نسبت به‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 17155/8‬مترمربع خریداری مع واسطه از اقای‬ ‫بهلول مساوات مالک رسمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در اراضی قره جوی پالک ‪ -۳24‬اصلی بخش ‪ 2‬قوچان‬ ‫‪ -17‬رای شماره ‪ 140060۳0601000۳581‬اقای غالمحسین جدی دوست اباد نسبت به سه‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-40۳5‬برابر رای شماره ‪ 1۳9960۳06012004128‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ‪ /‬خانم علی صفری فرزند ضیاء‬ ‫الدین بشماره شناسنامه ‪ 11‬صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 79/50‬متر مربع از پالک ‪۳126‬متصل به ‪ 2۳76‬اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر‬ ‫به ادرس خیابان امام بعد از امام ‪11‬خریداری از مالک رسمی اقای‪ /‬خانم مالکیت مشاعی‬ ‫متقاضی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/11/10:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/25:‬احمد جهانگیر ‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر ‪/۳75‬م الف‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یکباب منزل به مساحت ‪ 204/51‬مترمربع برابر قرارداد اجاره از‬ ‫استان قدس رضوی‪.‬‬ ‫‪ -18‬رای شماره ‪ 140060۳0601000۳58۳‬خانم الهه جدی دوست اباد نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ اعیان یکباب منزل به مساحت ‪ 204/51‬مترمربع برابر قرارداد اجاره از استان‬ ‫قدس رضوی‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ 1۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه محلی‪/‬‬ ‫کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به‬ ‫ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض‬ ‫باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور‬ ‫سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬بدیهی است‬ ‫برابر ماده ‪ 1۳‬ایین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده‬ ‫واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪ ،‬مراتب را در اولین اگهی‬ ‫نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان باطالع عموم میرساند و نسبت به امالک در جریان ثبت‬ ‫و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر مینماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬عباس برق شمشیر‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫فوالدمبارکه‪،‬شرکتپیشرودرمیان‬ ‫‪ ۵۰۰‬شرکت برتر ایرانی شد‬ ‫واماجارهافزایشمی یابد؟‬ ‫بنابــر اعــام معــاون وزیــر‬ ‫همچنیــن گام دیگــر وزارت‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬پیشــنهاد‬ ‫راه و شهرســازی را در موضــوع‬ ‫گســترش کمک ودیعه مسکن‬ ‫ساماندهی بازار اجاره‪ ،‬موضوع‬ ‫در قانــون بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬ارائــه‬ ‫اجــاره داری حرف ـه ای برشــمرد‬ ‫شــده کــه قــرار اســت ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫و افــزود‪ :‬موضــوع اجــاره داری‬ ‫محمودمحمودزاده‬ ‫تســهیالت مصــوب در قانــون‬ ‫حرفه ای کــه توســط وزارت راه‬ ‫بــه حوزه اجــاره اختصاص پیدا‬ ‫و شهرســازی تدویــن شــد و در‬ ‫کنــد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬تســهیالت کمک ودیعه کمیسیون هایتخصصیمجلسدر دستبررسی‬ ‫مســکن که در ســالهای ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬به برخی اســت نیز از ســنوات گذشته اغاز شده و در حال‬ ‫مستاجران پرداخت شده بنا بر پیشنهاد وزارت پیگیری است که با تصویب و اجرایی شدن ان‬ ‫راه و شهرســازی احتماال در ســال اینده گســترش بــازار اجاره ســاماندهی خواهــد شــد‪ .‬وزارت راه‬ ‫پیــدا می کند‪ .‬این خبــر را محمود محمــودزاده‪ ،‬و شهرســازی در حالــی گســترش وام اجــاره را در‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی دســتور کار قــرار داده کــه طــی دو ســال گذشــته‬ ‫کهــا در پرداخــت وام‬ ‫اعالم کرده و هدف از ارائه ان را ساماندهی بازار بــه دلیــل ســختگیری بان ‬ ‫اجارهو تسهیل گریدر پرداختهزینه هایاجاره اجاره‪ ،‬بســیاری مســتاجران از این تسهیالت بی‬ ‫برای مســتاجران دانســته اســت‪ .‬وی با یاداوری نصیــب ماندنــد‪ .‬در حالی که تاکید ســتاد کرونا‬ ‫این مطلب که طی دو سال گذشته مصوباتی از این بود که با حداقل وثایق و با حداکثر تسهیل‪،‬‬ ‫ســتاد ملی کرونا برای ودیعه مســکن اخذ شده پرداخت تسهیالت به مستاجران انجام شود‪ .‬اما‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬افزایش قیمت اجاره بهــا در توان مستاجران با موضوعات جدیدی درگیر شدند و‬ ‫پرداخت قشر مستاجر نیست‪ .‬به همین منظور هر بانکی شــرایط خاص خــود را پیش پای انها‬ ‫امســال پیشــنهاداتی در قالــب قانــون بودجــه قرار می داد‪ .‬تا روز ‪ ۱۸‬مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬یک میلیون‬ ‫تنظیم و ارایه شــده تا نهایی و مصوب شــود‪ .‬با و ‪ ۳۳۷‬هزار و ‪ ۱۲۷‬نفر به عنوان متقاضی ثبت‬ ‫تصویــب ایــن پیشــنهادها در قانون بودجــه در نام وام ودیعه مسکن در سامانه ‪tem.mrud.‬‬ ‫نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیالت کمک ‪ ir‬ثبت نام کردند اما تا تاریخ ‪ ۲۲‬اذر ماه فقط‬ ‫ودیعه مسکن در اختیار مستاجران قرار بگیرد‪ ۴۰۳ .‬هــزار نفــر تســهیالت را دریافــت و ‪۵۵۷‬‬ ‫محمودزاده ادامه داد‪ :‬در نظر است تا در قانون هزار نفر به سیستم بانکی معرفی شده بودند‪.‬‬ ‫بودجهامسال‪،‬تسهیالتودیعهمسکنگسترش ثبت نام از متقاضیان وام کمک ودیعه مسکن‬ ‫یابــد و بــا ســاختار قوی تری کار پیش بــرود‪ .‬وی از ‪ ۲۶‬خــرداد اغــاز شــده بــود و تا ســاعت ‪۲۴‬‬ ‫تصریح کرد‪:‬بایدابزار مناسبقانونیبرایوزارت امروز ‪ ۳۰‬اذر ماه ادامه پیدا کرد‪ .‬ســقف مبلغ‬ ‫راه و شهرســازی فراهم بشــود تا این کمک ها در این تســهیالت کمک ودیعه مســکن در ســال‬ ‫اختیار مســتاجران قرار بگیرد‪ .‬معاون وزیر راه و ‪ ۱۴۰۰‬برای کالن شهر تهران ‪ ۷۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫شهرسازیبایاداوریاینکهبازار مسکنو اجاره بها ســایر کالن شــهرها ‪ ۴۰‬میلیــون تومــان و ســایر‬ ‫متاثر از اقتصاد کالن کشــور اســت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬شهرها ‪ ۲۵‬میلیون تومان تعیین شده بود‪ .‬بنا‬ ‫تــاش بر این اســت تا فاصله بین قیمــت اجاره بــر اعالم بانک مرکزی در دی ماه امســال نرخ‬ ‫و تــوان مســتاجران بــا پرداخــت کمــک ودیعــه رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ‪ ۵۴‬درصد‬ ‫اجاره جبران شــود‪ .‬چنانچه پیشــنهاد وزارت راه و در شــهر تهران ‪ ۵۱‬درصد بوده اســت‪ .‬از اذر‬ ‫و شهرســازی در قانون بوجه ‪ ۱۴۰۱‬مصوب شــود تا دی ماه نیز طبق گزارش مرکز امار‪ ،‬اجاره بها‬ ‫کمک قابل توجهی به مســتاجران می شود‪ .‬وی ‪ ۴.۶‬درصــد افزایش یافته که پس از دخانیات‬ ‫در خصوص جزئیات پیشــنهاد ارایه شده گفت‪ :‬و غالت‪ ،‬بازار اجاره رتبه سوم تورم ماهیانه را‬ ‫پیشنهاد شده است تا ‪ ۱۰‬درصد تسهیالت حوزه بــه خــود اختصاص داد‪ .‬از ســوی دیگر برخی‬ ‫مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره گزارش های غیررسمی حاکی از ان است که تعداد‬ ‫هزینه شود‪ .‬این پیشنهاد ارایه شده و مورد تایید مســتاجران در شــهر تهران که تا ســال ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫شهــای اولیــه قرار گرفته اســت‪ .‬امید اســت میزان ‪ ۴۲‬درصد بوده اســت به باالی ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫بخ ‬ ‫تــا در بودجــه نهایــی این رقم تثبیت بشــود که رســیده و در واقــع تعــداد مســتاجران از مالکان‬ ‫کمک خوبی برای مستاجران است‪ .‬محمودزاده بیشتر شدهاست‪.‬‬ ‫بانک هابرایخانه هایخالیخود‬ ‫قیمت هاینجومیتعیینمی کنند‬ ‫رییس اتحادیه مشــاوران‬ ‫در بازارهــای طال و ارز ایجاد‬ ‫امــاک گفــت‪ :‬خانه هــای‬ ‫شــده بــا فاصلــه زمانــی در‬ ‫خالــی متعلــق بــه بانک ها و‬ ‫بازار مســکن تاثیرگذار اســت‬ ‫دســتگاه های دولتــی اســت‬ ‫امــا بایــد صبــور باشــیم‪ .‬ا گــر‬ ‫و قیمــت کارشناســی ان بــه‬ ‫قیمــت دالر بــه محــدوده‬ ‫مصطفیقلی‬ ‫قــدری باالســت کــه هیــچ‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار تومــان برســد و در‬ ‫خسروی‬ ‫خریــداری در مزایــده بــرای‬ ‫همان محدوده تثبیت شــود‬ ‫انهــا پیدا نم ‬ ‫یشــود‪ .‬مصطفی قلی خســروی مســلما قیمت مسکن کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کــرد‪ :‬بــه نظــر به گفته خســروی‪ ،‬دستاوردهای اخیر دولت‬ ‫مــن وقتــی یــک خانــواده بــا پس انــداز و مثــل اجــرای ســند ‪ ۲۵‬ســاله با چیــن‪ ،‬انجام‬ ‫صرفه جویــی‪ ،‬واحــدی عــاوه بــر خان ـه ای توافقــات با روســیه یا روند بهبــود مذاکرات‬ ‫کــه در ان ســکونت دارد خریــداری می کنــد هســته ای منجــر بــه شــکوفایی اقتصــادی‬ ‫یشــود و قطعــا در اینــده نــه چنــدان دور‬ ‫ان را خالــی نمی گذارد‪ .‬اصال منطقی نیســت م ‬ ‫کــه خانــه را خالــی نگــه دارد‪ .‬خانــه هــای اثــار مثبتــی را در پــی دارد‪ .‬وی افــزود‪ :‬در‬ ‫خالــی متعلــق بــه بانکهــا و ارگانهــا اســت‪ .‬حــال حاضر تا حدی مشــکل صــادرات نفت‬ ‫وی افــزود‪ :‬رییس جمهــور دســتور داد تــا برطــرف شــده اســت‪ .‬تزریــق پولهــای بلوکه‬ ‫دستگاه های دولتی امالک مازاد را بفروشند‪ .‬شــده از جمله هفت میلیارد دالری که کشور‬ ‫امــاک مــازاد ا گــر در بــازار بیایــد قیمــت مــا از کــره جنوبــی طلــب دارد می توانــد بــه‬ ‫خانــه کاهــش خواهــد یافــت‪ .‬امــا زمانی که ارامــش بــازار ارز و بــه تبــع ان ثبــات قیمت‬ ‫بــه ارگا ‬ ‫نهــا و دســتگاه ها گفتنــد واحدهــای کاالها از جمله مسکن کمک کند‪ .‬اگر دولت‬ ‫خــود را بفروشــید‪ ،‬محدودیت هایــی را قــول داده که مســکن را ســاماندهی می کند‬ ‫بــرای انهــا تعییــن کردنــد‪ .‬مثــا گفتنــد بایــد باید همه در جهت این هدف دولت تالش‬ ‫امالک توســط کارشناســان رسمی دادگستری کننــد‪ .‬رییــس اتحادیــه مشــاوران امــاک بــا‬ ‫تعیین قیمت شــود‪ .‬کارشناســان دادگســتری بیــان اینکــه صحبــت از گرانــی‪ ،‬بــا خــودش‬ ‫هــم قیمت هــای نجومــی را تعییــن می کننــد گرانــی م ـی اورد‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد مقــداری‬ ‫و وقتــی امــاک به مزایده گذاشــته می شــود مثبت اندیش تــر باشــیم و بــه تالش هــای‬ ‫هیچکس برای خرید ان پیشــقدم نمی شود‪ .‬دولــت ارج بگذاریــم‪ .‬نمــره خــوب دادن‪،‬‬ ‫خسروی تصریح کرد‪ :‬همین اقدامات باعث گروهــی را کــه در دولــت در حــال فعالیت‬ ‫می شود تا مردم عادی هم قیمت خانه شان هســتند تشــویق می کنــد‪ .‬خســروی تاکیــد‬ ‫را بــاال ببرنــد‪ .‬چه اشــکالی دارد کــه ارگان ها کــرد‪ :‬ایــن یــک واقعیــت اســت که دشــمن‬ ‫و دســتگاه های دولتــی‪ ،‬واحدهــای خــود را امار همه کاالها از عدس و نخود و نان و‬ ‫مقــداری زیــر قیمت بــازار بفروشــند تا مردم گوشــت گرفته تا مســکن را رصــد می کند تا‬ ‫خان ـه دار شــوند‪ .‬امــا نــه تنهــا ایــن کار را از بــه هم ریختن این بازارها سوءاســتفاده‬ ‫نمی کننــد بلکه نرخ هایی به مراتب باالتر از کنــد و تبلیغــات منفــی علیــه کشــور راه‬ ‫بــازار تعییــن می کنند‪ .‬با ایــن عملکرد چطور بیندازد‪ .‬پس نباید بهانه به دســت دشــمن‬ ‫انتظــار داریم عرضه ‪ ۲.۵‬میلیون خانه خالی بدهیــم‪ .‬وی بــا اشــاره بــه طــرح احــداث‬ ‫منجر به ایجاد ارامش در بازار مسکن شود؟ چهــار میلیــون واحــد مســکونی توســط‬ ‫رییس اتحادیه مشــاوران امالک با اشــاره به دولــت ســیزدهم گفت‪ :‬وقتی یــک دولتمرد‬ ‫افزایش نســبی معامالت در نیمه دوم ســال می گویــد مــن در چهــار ســال‪ ،‬چهــار میلیون‬ ‫گفــت‪ :‬معموال در شــش ماهــه دوم مقداری خانــه می ســازم بایــد این گفتمــان را پرارزش‬ ‫بــازار مســکن بــه تحرک می رســد که امســال ببینیــم و حمایــت کنیــم‪ .‬اینکــه دائــم گالیه‬ ‫نیــز ایــن اتفــاق افتــاده امــا توقع مــا بیش از کنیــم کــه قیمــت خانه اینطــور و انطور شــد‬ ‫ایــن مقــدار اســت‪ .‬بــه نظــر می رســد هنــوز هیــچ کمکــی بــه ســاماندهی بــازار مســکن‬ ‫بخــش قابــل توجهی از متقاضیــان بالقوه در نمی کنــد‪ .‬البته بحمداهلل بازار مســکن در ‪۱۰‬‬ ‫انتظار توافقات هســته ای هســتند تا نســبت مــاه گذشــته بــه ارامــش رســیده و ایــن روند‬ ‫بــه خرید مســکن تصمیم بگیرنــد‪ .‬ثباتی که قطعا ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬بهمن ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1275‬‬ ‫طبق گزارش گروه کارشناســی رتبه بنــدی ‪-IMI‬‬ ‫‪ ،100‬براساس نتایج به دست امده از رتبه سال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫فوالد مبارکه میان‪ ۵۰۰‬شرکت بزرگ کشور‪ ،‬به عنوان‬ ‫شرکتپیشروانتخابشد‪.‬‬ ‫بیست وچهارمینهمایشرتبه بندیشرکت های‬ ‫برتــر ایــران (رتبه بنــدی ‪ )100-IMI‬با حضور مقامات‬ ‫کشــور و مدیــران شــرکت های برتــر ایــران ازجملــه‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬به میزبانی سازمان‬ ‫شهــای‬ ‫مدیریــت صنعتــی کشــور در مرکــز همای ‬ ‫صداوسیما برگزار شد‪.‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬در این‬ ‫همایش شــرکت فوالد مبارکه موفق شد در ارزیابی‬ ‫ســاالنه ســازمان مدیریت صنعتــی ایران رتبه ســوم‬ ‫برترین شرکت های ایران را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫عالوه بر این شــرکت فوالد مبارکه به عنوان برترین‬ ‫شــرکت ایران ازنظر شــاخص فروش در گروه فلزات‬ ‫اساســی معرفی شــد‪ .‬این شــرکت همچنیــن موفق‬ ‫بــه کســب رتبــه دوم ازنظر شــاخص ارزش افــزوده و‬ ‫رتبه ســوم ازنظر شاخص فروش شد‪ .‬مطابق گزارش‬ ‫گروه کارشناســی رتبه بندی ‪ 100-IMI‬بر اساس نتایج‬ ‫به دست امده از رتبه سال‪ ،۱۴۰۰‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در میان ‪ ۵۰۰‬شــرکت بزرگ کشــور‪ ،‬به عنوان شــرکت‬ ‫پیشرو انتخاب شد‪.‬بر اساس اعالم سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی ایــران به عنوان متولی رتبه بندی شــرکت ها‪،‬‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی صنایع خلیج فارس‪ ،‬بانک‬ ‫ملت‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬شرکت پاالیش نفت بندرعباس‪،‬‬ ‫شرکتسرمایه گذاریپارساریان‪،‬شرکتسرمایه گذاری‬ ‫غدیر‪ ،‬شــرکت ایران خودرو‪ ،‬شــرکت گروه مپنا‪ ،‬بانک‬ ‫صادرات ایران و شــرکت گسترش نفت و گاز پارسیان‬ ‫‪ ۱۰‬شــرکت برتــر ایــران را تشــکیل می دهنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫رتبه بندیشرکتفوالدمبارکهبار دیگر به عنواناولین‬ ‫و برترین شرکت در گروه فلزات اساسی معرف ی شده‬ ‫است؛ بر اساس این گزارش‪ ،‬صنایع پتروشیمی خلیج‬ ‫فارسشرکتبرتر گروهپتروشیمی‪،‬بانکملتشرکت‬ ‫کهــا و موسســات اعتباری و شــرکت‬ ‫برتــر گــروه بان ‬ ‫پاالیشنفتبندرعباسشرکتبرتر گروهفراورده های‬ ‫نفتی کشــور در ســال‪ ۱۴۰۰‬هستند‪ .‬همچنین شرکت‬ ‫سرمایه گذاریپارساریانوشرکتسرمایه گذاریغدیر‬ ‫به عنوان شــرکت های برتر در گروه شــرکت های چند‬ ‫رشــته ای صنعتی‪ ،‬رتبه پنجم و ششــم این رتبه بندی‬ ‫را به خود اختصاص داده اند؛ در این ارزیابی شــرکت‬ ‫ایرا نخــودرو رتبه برتر گروه وســایل نقلیه و قطعات‬ ‫خودرو را به خود اختصاص داد و گروه مپنا به عنوان‬ ‫شرکتبرتر گروهشرکت هایپیمانکاریشناختهشد‪.‬‬ ‫اغاز احداث طرح نورد گرم شماره ‪ ۲‬فوالد‬ ‫مبارکه در دهه فجر‬ ‫محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه در حاشــیه بیس ـت وچهارمین همایــش‬ ‫شــرکت های برتــر ایــران (‪ )100-IMI‬در گفت وگــو بــا‬ ‫اقتصادانالیــن گفت‪ :‬اجــرای طرح نورد گرم شــماره‬ ‫‪ ۲‬فوالد مبارکه در کنار ســایر طرح های توســعه ای‪،‬‬ ‫زیربنایــی و حمل ونقــل ایــن شــرکت از دهــه فجــر‬ ‫امســال اغاز به کار می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکهدر بیست وچهارمینهمایششرکت هایبرتر‬ ‫ایــران (‪ )100-IMI‬ازنظــر میزان و حجم فروش پس از‬ ‫شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک ملت‬ ‫قرار گرفت‪،‬امابایدبهایننکتهدقت کرد کهشرکت‬ ‫فوالدمبارکهازنظراستراتژیکیبرایکشورممتازاست‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهخاطرنشانکرد‪:‬برخی‬ ‫از شرکت هادر تولیدمحصوالتباارزش افزودهباالو‬ ‫عرضهانبهبازار و همچنینارزاوریبرای کشور ازنظر‬ ‫رتبه بندیباالتر از شرکتفوالدمبارکهقرار گرفتند‪،‬اما‬ ‫ماهیتاستراتژیکبودنشرکتفوالدمبارکهدر مدل‬ ‫تجارتبهتجارت(‪)B2B‬حائز اهمیتاست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بالغ بر ‪ 3‬هزار صنعت و شــرکت‬ ‫در باالدســت‪ ،‬خــوراک فــوالد مبارکــه‪ ،‬از مــواد اولیه‬ ‫گرفته تا تجهیزات‪ ،‬قطعات‪ ،‬مواد نســوز و انــرژی را‬ ‫تامین می کنند و از سوی دیگر‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫نقش کلیــدی و مهمی در صنایع پایین دســتی دارد‬ ‫و همیــن مــوارد ایــن شــرکت را به عنــوان «صنعــت‬ ‫مادر» در کشور مطرح می کند‪ .‬طیب نیا با بیان اینکه‬ ‫خودکفایــی در صنایع خودروســازی و لوازم خانگی‬ ‫بــه تولیدات صنایع فوالدی و شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫وابســته اســت‪ ،‬اذعان داشــت‪ :‬میزان اشــتغال زایی‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم و درامدزایی باال و وابستگی‬ ‫صنایع به محصوالت شرکت فوالد مبارکه به علت‬ ‫تخصیصامتیازاتومزایابهاینشرکتنیست‪،‬بلکه‬ ‫موفقیت های این شرکت منوط به دانش مدیریت‬ ‫حاکم بر ان است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬دانش مدیریتی‬ ‫که در شــرکت فوالد مبارکه از گذشــته تاکنون برقرار‬ ‫است‪ ،‬موجب رشد درامد و سوداوری در این شرکت‬ ‫شــده اســت و در سال های اتی هم با سرمایه گذاری‬ ‫در حوزه های زیرســاختی و راهبردی شــعار توســعه‬ ‫‪3‬‬ ‫فوالد مبارکه به وسعت ایران با قوت بیشتری پیش‬ ‫می رود‪ .‬مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به‬ ‫سرمایه گذاری‪ 8‬میلیارددالریشرکتفوالدمبارکهدر‬ ‫پروژه هایزیرساختی‪،‬ابراز داشت‪:‬اینسرمایه گذاری‬ ‫عظیمبهرشدسوداوریو پایداریتولیددر بزرگ ترین‬ ‫واحدصنعتیکشور می انجامدوشرکتفوالدمبارکه‬ ‫به عنوان صنعتی پیشرو بخشی از ســرمایه گذاری را‬ ‫در مسیر تولید پایدار‪ ،‬صنعت سبز و مسائل مرتبط‬ ‫با محیط زیست قرار داده‪ ،‬چراکه بر این باوریم که‬ ‫فوالد مبارکه پیشــگام تحقق صنعت ســبز اســت‪.‬‬ ‫حهــای توســعه ای در شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫وی طر ‬ ‫را در چنــد بخــش تعریف کــرد و گفــت‪ :‬طرح های‬ ‫توســعه ای تعریف شده در شــرکت فوالد مبارکه از‬ ‫ابعاد گوناگونقابلبررسیاست؛تولیدمحصوالت‬ ‫بــا ارزش افزوده باالتر یکی از طرح های توســعه ای‬ ‫کلیدی و راهبردی در شــرکت فوالد مبارکه است تا‬ ‫کشور طی‪ 3‬سال اینده از واردات ورق های فوالدی‬ ‫بی نیــاز شــود و ورق هــای تولیدی داخل کشــور در‬ ‫خدمــت صنایــع خودروســازی و لوازم خانگی برای‬ ‫محصوالت باکیفیت تر قرار گیرد؛ در همین راســتا‪،‬‬ ‫در دهــه فجــر طرح نــورد گرم شــماره ‪ 2‬اغاز به کار‬ ‫می کند‪.‬مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه با اشــاره‬ ‫بــه ســرمایه گذاری در گروه فــوالد مبارکه بیان کرد‪:‬‬ ‫در دهه فجر شــاهد ســرمایه گذاری در شــرکت های‬ ‫زیرمجموعــه فوالد مبارکه در اســتان های هرمزگان‪،‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری و شهرســتان کاشان خواهیم‬ ‫بود‪.‬وی در پایان اضافه کرد‪ :‬در دهه فجر‪ ،‬عالوه بر‬ ‫توسعهمحصوالتدر حوزهزیرساختیاعماز اغاز به‬ ‫کار نیروگاه سیکل ترکیبی هزار مگاواتی‪ ،‬نیروگاه ‪500‬‬ ‫مگاواتیتجدیدپذیر خورشیدیو‪ 100‬مگاواتیبادی‪،‬‬ ‫طرح هاییدر حوزهحمل ونقلو زیرساختیهماغاز‬ ‫به کار خواهد کرد کهدر زمانمناسباعالممی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تالش برای رفع موانع صادرات شیر خشک‬ ‫بازدیدمعاونهماهنگیامور اقتصادیاستاندار اصفهان‪،‬معاونبهبود‬ ‫تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی‪ ،‬معاون توسعه بازرگانی و صنایع‬ ‫سازمانجهاد کشاورزیاز برخیصنایعلبنیاستانو واحدهایدامداریدر‬ ‫راستایبررسیمیدانیمسائلومشکالتدامداران‪،‬نهاده ها‪،‬شیر‪،‬صادرات‬ ‫شیر خشک و‪ ...‬انجام شد‪.‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬در همین زمینه‪ ،‬معاون‬ ‫هماهنگیامور اقتصادیاستانداریاصفهاناظهار کرد‪:‬بازدیدهایمیدانی‬ ‫از چنددامداریصنعتیوسنتیدر منطقهشهرضاوشرکت هایتولیدکننده‬ ‫شیر خشکداشتیمواز نزدیکمسائلومشکالتبررسیشد‪.‬امیررضانقش‬ ‫افزود‪ :‬واحدهای تولیدی در زمینه نهاده ها با مشکالت زیادی در چند ماه‬ ‫اخیر روبرو بودند‪،‬همچنیندر زمینهصادراتشیر خشکنیز بامشکالتی‬ ‫روبروهستندکهدر اینبازدیدهانیز در خصوصمسائلمرتبطباانهمچون‬ ‫عوارضصادراتیمباحثیتوسطتولیدکنندگانمطرحشد‪.‬ویبااشارهبهلزوم‬ ‫حلسریعمشکالتبخشتولید‪،‬عنوانکرد‪:‬مسائلومشکالتدسته بندی‬ ‫شــده و پیگیری الزم از طریق وزارت جهاد کشــاورزی و ســایر بخش های‬ ‫مرتبط انجام خواهد شد تا هر چه زودتر مشکالت تولیدکنندگان برطرف‬ ‫شــود و بتوانند از ظرفیت ها بهره ببرند‪.‬معاون هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫استانداریاصفهاناضافه کرد‪:‬همچنینشاهدبازگشاییمجددسردخانه‬ ‫مشکاتمتعلقبهشرکتپشتیبانیامور داماستاناصفهانبودیمکهچند‬ ‫سال از چرخه خارج بود و به همت عزیزان دوباره احیا شد و در حال حاضر‬ ‫با ظرفیت‪ 1400‬تن در ماه ظرفیت نگهداری و بسته بندی دارد‪ ،‬این موضوع‬ ‫به افزایش ظرفیت نگهداری مواد پروتئینی اســتان کمک می کند و تالش‬ ‫می شود سایر ظرفیت ها نیز فعال شوند چون استان به این ظرفیت ها نیاز‬ ‫داشت و امید است که بتوان در جهت رفع مشکالت استان و تامین نیاز‬ ‫گوشتقرمز استانهمبااستفادهاز اینظرفیت هابهرهکافیراببریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملذوباهناصفهانتغییر کرد‬ ‫بــر اســاس تاییــد شــرکت ذوب اهــن اصفهــان‪ ،‬اســتعفای منصور‬ ‫یزدی زاده پذیرفته و بدین ترتیب مدیرعامل این شرکت بزرگ معدنی‬ ‫روز شنبه‪ ۹‬بهمن ماه پس از چند ماه بحث و بررسی در راستای تعیین‬ ‫مدیر جدید‪ ،‬تغییر یافت؛ زین پس ایرج رخصتی مدیرعامل شرکت‬ ‫ذوب اهن اصفهان و جایگزین منصور یزدی زاده خواهد بود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬پس از چند ماه صحبت برای تعیین مدیرعامل جدید شرکت‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان روز شــنبه‪ ،‬ایــرج رخصتی به عنــوان مدیر عامل‬ ‫جدید ذوب اهن اصفهان برگزیده و جایگزین منصور یزدی زاده شد‪.‬‬ ‫طی سال های اخیر‪ ،‬علیرغم تغییر شرایط بازارهای داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان توانست از زیان انباشته خود خارج شود‪ .‬همچنین‬ ‫با توجه به افزایش نرخ ارز طی دو سه سال اخیر قیمت های داخلی و‬ ‫صادراتی رشد یافت و براین اساس درامدهای صادراتی نیز چند برابر‬ ‫شــد؛ اما چند وقتی بود که تغییرات مدیریتی در ذوب اهن اصفهان‬ ‫قطعــی به نظر می رســید‪ .‬در نهایت منصور یــزدی زاده در نامه ای به‬ ‫مدیرعامل شرکت صدر تامین‪ ،‬استعفای خود را اعالم کرد؛ متن نامه‬ ‫استعفای وی به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«جنــاب اقــای دکتــر ســلیمانی؛ مدیرعامــل محتــرم شــرکت‬ ‫ســرمایه گذاری صــدر تامیــن؛ با ســام و احتــرام؛ خداوند ســبحان را‬ ‫شــاکرم که نزدیک به ‪ ۲۸‬ســال توفیق خدمتگزاری به مادر صنعت‬ ‫کشــور نصیب این حقیر نمود تا همیشــه منت این مجموعه عظیم‬ ‫ملی با پشتوانه شهدای گرانقدر و کارکنان نجیب و دوست داشتنی ان‬ ‫بر سر من باشد و تا عمر دارم قدردان خداوند و همه کسانی باشم‬ ‫که این فرصت را برای من فراهم کردند‪ .‬خداوند کریم را شاکرم زمانی‬ ‫که مسئولیت سنگین مدیرعاملی بر دوشم گذاشته شد شرکت ناشی‬ ‫از موارد متعدد در شرایط مطلوب اقتصادی و تولیدی قرار نداشت‪.‬‬ ‫زیان انباشته ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومانی‪ ،‬شمولیت ماده ‪ ،۱۴۱‬توقف تمام‬ ‫پروژ ههــا‪ ،‬بحــران بی ابــی‪ ،‬موجــودی مواداولیه در کمتریــن مقدار و‬ ‫شرکت در استانه خوردن چوب حراج قرار گرفته بود؛ امروز با لطف‬ ‫خدا‪ ،‬برکت خون شهدا و حمایت ان هلدینگ و همراهی دلسوزانه‬ ‫همه کارکنان به خصوص کارگران خطوط تولید‪ ،‬مدیران و معاونین‬ ‫شایسته ذوب اهن در مسیری منطقی با چشم اندازی روشن برای فتح‬ ‫قله های موفقیت در خور شان نام و جایگاه خود قرار گرفته است‪.‬‬ ‫تولید محصوالت استراتژیکی همچون ریل‪ ،‬ثبت چهار سال پی در‬ ‫پی رشــد تولید و ســودی که منجر به خروج از زیان انباشــته و ثبت‬ ‫ســود انباشــته ‪ ۱۰۰۰‬میلیاردی در پایان سال ‪( ۱۳۹۹‬و پیش بینی سود‬ ‫دســت کــم ‪ ۲۰۰۰‬هزار میلیارد تومانی در پایــان ‪ )۱۴۰۰‬و انتقال نماد‬ ‫ذوب از فرابــورس بــه بــورس شــد و م ـی رود تا رکورد تولیــد چدن در‬ ‫پایان ســال ‪ ۱۴۰۰‬در تاریخ این شــرکت سراســر افتخار شکسته شده‬ ‫و به عدد بی سابقه مرز ‪ ۲۸۰۰‬میلیون تومان برسد‪ ،‬ان هم در سالی‬ ‫که انواع مشکالت ناشی از کمبود اب و برق و گاز و مواداولیه فشار‬ ‫خود را بر این شــرکت حفظ کرد‪ .‬دســتان یکایک کسانی را که یاری‬ ‫کردند تا با این شرایط سخت ذوب اهن بتواند چون کوه یخی تنها‬ ‫یهــای خــود را به نمایش بگــذارد و اثبات کند که‬ ‫بخشــی از توانای ‬ ‫چنانچه با او مهربانی شود تمام ظرفیت های ان نمایان خواهد شد را‬ ‫می بوسم و بر ان افتخار می کنم‪ .‬جناب اقای دکتر سلیمانی عزیز از‬ ‫جنابعالیو همهاعضایهیئتمدیرهمحترمهلدینگسپاسگزارم که‬ ‫همیشه حامی و هدایتگر این مجموعه بودید و از هیچ کوششی برای‬ ‫توسعه و رونق تولید فروگذار نبودید که غیر از این انتظار نبود چون‬ ‫جنابعالی را به عنوان فردی ارزشی و دلسوز نظام می دانم‪ .‬جنابعالی‬ ‫مســتحضرید هســتیدکه راهبری شــرکت معظمــی چــون ذوب اهن‬ ‫نیازمند حمایت سهامدار اصلی در تادیه مطالبات خود از صندوق‬ ‫فوالد‪ ،‬توجه به مشکالت تامین مواد اولیه‪ ،‬ایجاد فضای ارام به دور‬ ‫از هر گونه حاشیه و دغدغه و شایعات است‪ ،‬که متاسفانه در چند‬ ‫ماه گذشــته نه تنها اقدام در خور توجهی در این خصوص معمول‬ ‫نشد بلکه به دالیلی که نمی دانم شرایطی رقم خورد که تداوم ان‬ ‫به هیچ وجه به صالح شرکت بزرگی چون ذوب اهن نیست‪ .‬افراد‬ ‫متعــددی بــه عنوان جانشــین مدیریــت در راه ورود به شــرکت قرار‬ ‫گرفتند که هیچگاه نه تایید شدند نه رد شدند و نه مدیریت فعلی‬ ‫ابقا شد! اگر چه تغییر الزمه هر مجموعه است و می تواند منجر به‬ ‫رشــد ان شــود و از اختیارهای ســهامدار اصلی برای این منظور است‬ ‫ولی به خوبی می دانید نیازمند ساز و کار و رفتار حرفه ای مختص‬ ‫خــود اســت‪ .‬بنابرایــن بنده ضمن احتــرام به تصمیــم وزارت متبوع‪،‬‬ ‫ســهامدار عمده‪ ،‬شســتا و هلدینگ صدر تامین و به منظور پرهیز از‬ ‫هرگونه اســیب به شــرکتی که ارزشمندتر از جان خود میدانم تداوم‬ ‫این شرایط را به هیچ وجه به صالح نمی دانم و تقاضای استعفاء از‬ ‫هیئت مدیره و مسئولیت مدیرعاملی شرکت می نمایم تا ذوب اهن‬ ‫را بــه خواســت خدا گزندی نرســد‪ .‬ضمــن ارزوی موفقیت و بهروزی‬ ‫برای این شرکت و جنابعالی و همه دلسوزان و خدمتگزاران واقعی‬ ‫نظام از خداوند رحمان و رحیم توفیق خدمتگزاری به نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی در سنگری که توانایی انجام ان کار را داشته باشم‬ ‫خواســتارم و از همــه کســانی کــه در این مدت در خدمتشــان بودم‬ ‫حاللیتمی طلبم‪.‬والعاقبهللمتقین‪».‬‬ ‫اســتعفای منصور یزدی زاده از مدیرعاملی ذوب اهن در شرایطی‬ ‫صــورت گرفــت که ایــرج رخصتی که پیش تــر در ذوب اهن معاونت‬ ‫خرید را برعهده داشت و توسط یزدی زاده کنار گذاشته بود‪ ،‬قرار است‬ ‫هدایت این مجموعه را برعهده خواهد گرفت و به مدیرعاملی این‬ ‫شرکت بزرگ برگزیده شده است‪ .‬ایرج رخصتی پیش از این سمت های‬ ‫مختلفی همچون معاونت نصب تجهیزات الکتریکی و مکانیکی در‬ ‫معاونت توســعه‪ ،‬مدیریت پروژه نیروگاه های توازن‪ ،‬مدیریت پروژه‬ ‫کســازی‪ ،‬مدیریت ارشــد اجرایی توســعه‪ ،‬مدیر عاملی شرکت تارا‬ ‫ک ‬ ‫بگین‪،‬معاونتخریدو مشاور عالیمدیر عاملدر امور اجراییشرکت‬ ‫ذوب اهن اصفهان را در کارنامه فعالیت خود داشته است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫ذوب اهن جایزه مسئولیت‬ ‫اجتماعی مدیریت را‬ ‫دریافت کرد‬ ‫ششمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد‬ ‫فرهنگ در عصر فن اوری های نوین همراه با ششمین‬ ‫جایزه مسئولیت های اجتماعی پس از دو روز برگزاری به‬ ‫پایان رسید و ذوب اهن اصفهان که در کنفرانس و فرایند‬ ‫جایزه مذکور حضور داشــت موفق شــد تندیس جایزه‬ ‫مسئولیتاجتماعیمدیریترادریافت کند‪.‬مسئولیت‬ ‫اجتماعــی یــک ســازمان نشــان دهنده میزان تعهــد ان‬ ‫به تاثیر فعالیت هایش در جامعه و محیط زیســت و‬ ‫مشارکت ان در توسعه پایدار و درنظر گرفتن خواسته ها‬ ‫و انتظارات ذینفعان را شامل می شود‪ .‬بر اساس بیانیه‬ ‫پایانی این کنفرانس و بر پایه ممیزی های انجام گرفته‬ ‫در دی ماه سال جاری‪ ،‬ذوب اهن اصفهان شرایط الزم‬ ‫برای دریافت تندیس برنزی جایزه مسئولیت اجتماعی‬ ‫مدیریــت را کســب نمــود و ششــم بهمــن در مراســم‬ ‫اختتامیه کنفرانس‪ ،‬علیرضا امیری‪ ،‬مدیر روابط عمومی‬ ‫اینشرکتبهنمایندگیاز مجموعهذوباهناصفهان‪،‬‬ ‫لوح و تندیس مربوطه را دریافت کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو‬ ‫تغییر کرد‬ ‫پــس از بحث هــای فــراوان پیرامون تغییــر مدیران‬ ‫عامــل دو خودروســاز بــزرگ‪ ،‬پــس از مشــخص شــدن‬ ‫مدیرعاملجدید گروهصنعتیسایپا(دو هفته گذشته)‪،‬‬ ‫روزگذشــته مدیرعامل گروه صنعتــی ایران خودرو تغییر‬ ‫کرد؛ بر این اساس فرشاد مقیمی جای خود را به مهدی‬ ‫خطیبی‪ ،‬مدیرعامل سابق ریگان خودرو داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایســنا‪ ،‬طی چند ماه اخیر بحث بر ســر تغییر مدیران‬ ‫عامــل دو خودروســاز بــزرگ بســیار داغ بوده اســت‪ .‬در‬ ‫حالیکه حدودا دو هفته پیش (‪ ۲۲‬دی ماه) مدیرعامل‬ ‫گروه خودروســازی ســایپا تغییر کرد‪ ،‬تغییر مدیرعامل‬ ‫ایران خــودرو نیــز قــوت گرفــت‪ .‬در حالی کــه از هفتــه‬ ‫گذشته شایعه ها بر سر تغییر فرشاد مقیمی اوج گرفته‪،‬‬ ‫در نهایت ظهر دیروز این اتفاق افتاده و رســما فرشــاد‬ ‫مقیمــی از مدیرعاملــی ایران خودرو کنار گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫این مدیر صنعتی که از شــهریور ماه ‪ ۱۳۹۸‬در جایگاه‬ ‫مدیرعاملی گروه صنعتــی ایران خودرو قــرار گرفته بود‬ ‫پس از قریب به دو ســال و نیم جای خود را به مهدی‬ ‫خطیبی‪ -‬مدیرعامل سابق ریگان خودرو‪ -‬داد‪ .‬خطیبی‬ ‫پیــش از این ســمت های متعددی در صنعــت خودرو‬ ‫قرار داشته که از ان جمله می توان به مدیریت فروش‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬مدیرعاملی شــرکت لیزینگ ایران خودرو‪،‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توســعه تجارت و خدمــات خودرو‬ ‫اشاره کرد‪ .‬وی همچنین سابقه فعالیت در شرکت های‬ ‫فعال در زمینه صنعت خودرو همچون پارسیان موتور‬ ‫(نمایندهانحصاریفیاتدر ایران)‪،‬پرشیاخودرو‪،‬ایرتویا‪،‬‬ ‫نگینخودرو‪،‬لیزینگایرانیانو مدیرعاملریگان خودرو‬ ‫را در کارنامه خود ثبت کرده است‪.‬‬ ‫تور مالیات در کمین‬ ‫تراکنش کارتخوان ها؟‬ ‫در شــرایطی کــه ســازمان امــور مالیاتــی‪ ،‬دارنــدگان‬ ‫کارتخوان را تا پایان بهمن ماه ملزم به ثبت دستگاه های‬ ‫خود در سامانه امور مالیاتی و اتصال به پرونده مالیاتی‬ ‫کــرده اســت امــا مشــاغل در پی این موضوع نســبت به‬ ‫اخــذ مالیــات از تراکنش های کارتخوانی نگران شــدند و‬ ‫کارتخوان هــای خود را غیرفعــال کرده اند که طبق اعالم‬ ‫رئیسسازمانامورمالیاتیمبنایاخذمالیات‪،‬تراکنش های‬ ‫کارتخــوان نیســت و ســاماندهی کارتخوان هــای بانکی‬ ‫در راســتای شــفاف ســازی‪ ،‬نظــم بخشــی بــه اقتصــاد و‬ ‫مبارزه با فرار مالیاتی اســت‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬در راستای‬ ‫اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مودیان‪،‬‬ ‫بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به‬ ‫ســاماندهی دســتگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های‬ ‫پرداخت الکترونیکی اقدام کند‪ .‬در این بین‪ ،‬با اقدامات‬ ‫صورت گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی‬ ‫کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی می توانند‬ ‫بــا ورود بــه درگاه ملــی خدمــات الکترونیک مالیاتی به‬ ‫نشــانی ‪ my.tax.gov.ir‬فهرســت تمامــی دســتگاه های‬ ‫کارتخــوان بانکی و یــا درگاه هــای پرداخت الکترونیکی‬ ‫خود را مشاهده و نسبت به الصاق انها به پرونده های‬ ‫مالیاتی قبلی و یا تشــکیل پرونده مالیاتی جدیــد اقدام‬ ‫کنند‪ .‬از انجا که تمامی دســتگاه های کارتخوان بانکی و‬ ‫یــا درگاه های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده‬ ‫مالیاتی نباشند‪ ،‬بانک مرکزی نسبت به غیرفعال کردن‬ ‫ان هــا اقــدام می کننــد‪ ،‬دارنــدگان کارتخوان تا پایــان ماه‬ ‫جاریفرصتدارند کهبهدرگاهملیخدماتالکترونیک‬ ‫سازمان امور مالیاتی مراجعه و اقدام الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫امــا دارنــدگان دســتگاه کارتخوان و مشــاغل با ایــن الزام‬ ‫نســبت به اخذ مالیات از تراکنش های کارتخوان ها ابراز‬ ‫نگرانــی کردند و به جای اتصــال کارتخوان های خود به‬ ‫پرونده مالیاتی نسبت به غیرفعال کردن کارتخوان های‬ ‫خــود اقدام کرده اند‪ .‬در این زمینه‪ ،‬داوود منظور‪ -‬رئیس‬ ‫ســازمان امور مالیاتی به دارندگان کارتخوان ها اطمینان‬ ‫خاطر داده است که قرار نیست دستگاه های کارتخوان‬ ‫یــا تراکنش های بانکی مبنــای اخذ مالیات قــرار گیرند و‬ ‫ساماندهیوتعیینتکلیفدستگاه هایکارتخوانبانکی‬ ‫(‪) POS‬و درگاه هایپرداختالکترونیکیو اتصالانهابه‬ ‫پروندهمالیاتی‪،‬در راستایشفافسازیو نظمبخشیبه‬ ‫اقتصاد‪،‬مبارزهبافرار مالیاتیوشناساییمودیانجدیددر‬ ‫حال انجام است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬پیش از این رئیس مرکز‬ ‫تنظیممقرراتسازمانامور مالیاتینیز بهایسنااعالمکرد‬ ‫که سازمان مالیاتی با الزام اتصال دستگاه های کارتخوان‬ ‫بــه پرونده مالیاتی قصــد اخذ مالیات ندارد بلکه هدف‬ ‫این عمل‪ ،‬انضباط و ساماندهی مبادالت مالی فعاالن‬ ‫اقتصادیومشاغلاست‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫تالش بی وقفه ادارات‬ ‫گازرسانی در مناطق برفی‬ ‫و کوهستانی گلستان‬ ‫هم زمان با برودت هوا و ســرد شــدن شــدید دمای‬ ‫اســتان گلســتان و بــارش بــرف در مناطــق کوهســتانی‬ ‫اســتان گلستان به ویژه شهرستان های مینودشت‪ ،‬کالله‬ ‫و ازادشــهر کــه در بعضــی از مناطق انجــام خدمات را‬ ‫ســخت و دشــوار کــرده بود‪ ،‬کارکنــان ادارات گازرســانی‬ ‫بی وقفــه و هوشــیارانه بــا حضــور در ایــن مناطــق‬ ‫صعب العبور‪ ،‬به ارائه خدمات به مردم پرداختند‪.‬پس‬ ‫از هشــدار ســازمان هواشناســی در خصوص سرد شدن‬ ‫شدید هوا و بارش نزوالت اسمانی به ویژه برف در هفته‬ ‫گذشته و سرد شدن محسوس دمای هوا‪ ،‬باوجود ریزش‬ ‫بســیار شدید برف در مناطق کوهســتانی‪ ،‬امکان تردد‬ ‫و خدمات رسانی به مردم و همچنین بررسی وضعیت‬ ‫تاسیســات گازرســانی را با مشــکل مواجه کرده بود که‬ ‫در ایــن رابطه با توجه به شــرایط پیش امــده‪ ،‬با تالش‬ ‫همکاران شــرکت‪ ،‬خدمات رسانی به مناطق پوشیده از‬ ‫برف اســتان معطــل نمانده و گاز هیچ مشــترکی قطع‬ ‫نشــده بــود‪ .‬در همیــن خصــوص کارکنــان ادارات گاز‬ ‫مینودشت‪ ،‬کالله و ازادشهر و سایر اداراتی که وضعیت‬ ‫پوشــش برف را به ویژه در نقاط کوهســتانی شهرستان‬ ‫خود دارا بودند در یک اقدم جهادی و در شرایط بسیار‬ ‫سخت و صعب العبور‪ ،‬تاسیسات گازرسانی را به صورت‬ ‫مستمر رصد کرده و موردبررسی قرار می دادند تا ضمن‬ ‫جلوگیری از یخ زدگی‪ ،‬جریان گاز مشترکین استمرار یافته‬ ‫و قطع نشود‪.‬‬ ‫اماده سازی شبکه برق‬ ‫شمال شرق خوزستان‬ ‫برای تابستان ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مدیر امور بهره برداری برق ناحیه شمال شرق شرکت‬ ‫برق منطقه ای خوزستان گفت‪ :‬با برنامه ریزی و اقدامات‬ ‫انجامشدهدر پست هاو خطوط‪،‬اینناحیهامادهشرایط‬ ‫فصلپرباریو تابستان‪ ۱۴۰۱‬می شود‪.‬محسنعلی پناهی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به لزوم امادگی شبکه در فصل پرباری‬ ‫پیش رو در سال‪ ۱۴۰۱‬امور بهره برداری ناحیه شما ل شرق‬ ‫بــا برنامه ریــزی و هماهنگی ســایر واحدهــای معاونت‬ ‫بهره برداری‪ ،‬اقدامات الزم را در شبکه پست ها و خطوط‬ ‫این ناحیه به انجام رسانده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در این راستا‬ ‫اقداماتینظیر تعویضروغنتپچنجرهایترانس های‬ ‫انتقال‪ ،‬تعمیر اساسی (اورهال) کلیدهای قدرت با سطح‬ ‫ولتاژ ‪ ۱۳۲‬کیلوولت در پســت اصلی شوشتر‪ ،‬رفع نشت‬ ‫اساسی از برخی ترانس های ناحیه در پست هوانیروز و‬ ‫تعویض قطعات معیوب این ترانس ها‪ ،‬رفع اشکاالت و‬ ‫گداختگی ها روی تجهیزات پست های ناحیه و خطوط‪،‬‬ ‫کســری بندی دکل ها و ‪ ...‬با موفقیت انجام شــده و این‬ ‫اقدامات در حال انجام است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬بهمن ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1275‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ساخت نیروگاه سیریک در دولت سیزدهم سرعت می گیرد‬ ‫کهــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫تالش برای ســاخت نیروگاهی ی ‬ ‫مگاواتی در منطقه سیریک استان هرمزگان گرچه‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۹۵‬دنبال شــد‪ ،‬اما با توقف مواجه شد‪.‬‬ ‫اکنون و پس از ســفر رییس جمهوری کشــورمان به‬ ‫روسیه و اختصاص خط اعتباری مورد نیاز از سوی‬ ‫ان کشور‪ ،‬عملیات احداث سرعت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬زمزم ههــای احــداث نیــروگاه‬ ‫کهــزار و ‪ ۴۰۰‬مگاواتــی بــرای کمــک بــه افزایش‬ ‫ی ‬ ‫ظرفیــت برق کشــورمان از ســال ‪ ۱۳۹۳‬مطــرح و از‬ ‫همان ابتدا مقرر شد ساخت این نیروگاه با استفاده‬ ‫از کمک های مالی دولت روسیه به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حال فعالیت رســمی بــرای احــداث ان‬ ‫از اواخــر ســال ‪ ۱۳۹۵‬و در زمــان وزارت «حمیــد‬ ‫چیت چیــان» به عنــوان وزیــر وقــت نیــروی دولت‬ ‫یازدهم با روسیه امضا و پس از کلنگ زنی مقرر شد‬ ‫تا نیروگاه یک هزار و ‪ ۴۰۰‬مگاواتی (در قالب چهار‬ ‫واحد‪ ۳۵۰‬مگاواتی بخار ) سیریک هرمزگان با خط‬ ‫اعتباریروسیهاحداثشود‪.‬‬ ‫«بهنــام خائفی نژاد» مجری طــرح نیروگاه های‬ ‫بخــار شــرکت مادرتخصصی بــرق حرارتی‪ ،‬چندی‬ ‫پیشدربارهساختنیروگاهیک هزار و‪ ۴۰۰‬مگاواتی‬ ‫ســیریک اســتان هرمزگان با اســتفاده از وام دولت‬ ‫روسیه‪ ،‬افزود‪ :‬فرایند اخذ وام دولتی از کشور روسیه‬ ‫بــرای اجــرای پروژ ههــای زیربنایــی از اواســط ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬اغاز شد و در الیحه اصالحیه بودجه همان‬ ‫ســال دولــت وقت موضــوع اخذ پنج میلیــارد یورو‬ ‫وام دولتی از کشــور روســیه را درخواست و با تایید‬ ‫مجلس این موضوع مصوب شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در نهایت با توجه به مطالعات‬ ‫بــار و نیــاز شــبکه برق کشــور و همچنین ضــرورت‬ ‫توجه به ایجاد زیرساخت ها برای توسعه سواحل‬ ‫مکــران و امــکان ارتباط الکتریکی با کشــور عمان‪،‬‬ ‫پروژه احداث نیروگاه بخار یک هزار و ‪ ۴۰۰‬مگاواتی‬ ‫ســیریک در مجموعــه وزارت نیــرو تعریــف شــد و‬ ‫اجرای ان در دستور کار شرکت مادر تخصصی تولید‬ ‫نیروی برق حرارتی قرار گرفت‪.‬‬ ‫مجــری طــرح نیروگا ههــای بخــار شــرکت‬ ‫مادرتخصصــی برق حرارتی ادام ـه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫حساسیتو اهمیتموضوعو باپیگیری هایانجام‬ ‫شــده و هماهنگی با سایر دســتگاه های مرتبط در‬ ‫بدنه دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه‪ ،‬وزارت صمــت‪ ،‬بانــک‬ ‫مرکزی‪ ،‬همه مجوزهای الزم برای این پروژه اخذ و‬ ‫در نهایت با فعال شــدن اعتبار اسنادی مربوط در‬ ‫مهرماهسالجاریپروژهبه طور رسمیعملیاتیشد‪.‬‬ ‫ینــژاد در بــاره ســهم بخــش داخلــی از‬ ‫خائف ‬ ‫اجــرای پــروژه ســیریک‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬مطابــق با‬ ‫عــرف قراردادهــای تامیــن مالــی در عرصه جهانی‬ ‫جهــت اجــرای دس ـت کم ‪ ۳۰‬درصد از بهــای پروژه‬ ‫معادل‪ ۴۲۰‬میلیونیورو بایداز ظرفیتشرکت های‬ ‫ایرانی واجد شــرایط اســتفاده شود که این موضوع‬ ‫در کمیســیون های تخصصی مربوطه مورد بحث‬ ‫و بررســی قــرار گرفتــه و به تصویب هیــات وزیران‬ ‫و شــورای اقتصــاد نیز رســیده اســت‪ .‬مجــری طرح‬ ‫نیروگا ههــای بخــار شــرکت مادرتخصصــی بــرق‬ ‫حرارتی بیان داشت ‪ :‬فهرست مورد تایید سازندگان‬ ‫تجهیــزات کــه در قــرارداد تجــاری ذکــر شــده در‬ ‫شهــای اجرایــی نیــز همــه خدمــات از طریق‬ ‫بخ ‬ ‫پیمانکارانایرانیتامینخواهدشد‪.‬تازهتریناظهار‬ ‫نظر در باره روند ســاخت این نیروگاه توســط وزیر‬ ‫اقتصاد کشورمان مطرح شده است‪ .‬وی اعالم کرد‬ ‫که در مدت کوتاهی پس از سفر رئیس جمهوری به‬ ‫روسیه‪ ،‬این کشور چند روز قبل به طور رسمی خط‬ ‫اعتباریساختنیروگاهسیریکراتخصیصداد‪.‬‬ ‫«ســید احسان خاندوزی» در سخنرانی پیش از‬ ‫خطبه های نماز جمعه هفته گذشته تهران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دستاوردهای سفر رئیس جمهوری به روسیه‪ ،‬بسیار‬ ‫سریع در حال تحقق است؛ به طوری که نخستین‬ ‫بخش از خط اعتباری برای نیروگاه سیریک توسط‬ ‫روسیه تخصیص داده شد و این کشور سه روز پیش‬ ‫به طور رسمی این موضوع را اجرا کرد‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری است‪ ،‬تامین خط اعتباری برای‬ ‫ساخت نیروگاه سیریک از دولت قبل مطرح بود اما‬ ‫پیگیرینشد‪.‬در همینزمینه‪،‬توافقنامه ایدر اواخر‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۵‬و در زمان وزارت حمید چیت چیان به‬ ‫عنــوان وزیر نیروی دولت یازدهم با روســیه امضاء‬ ‫شــد و پس از کلنگ زنی مقرر شــد تا نیروگاه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مگاواتی(چهار واحد ‪ ۳۵۰‬مگاواتی بخار ) سیریک‬ ‫هرمزگان با خط اعتباری روسیه به ارزش‪ ۱.۲‬میلیارد‬ ‫دالر احداث شود‪.‬‬ ‫اکنــون و با پیگیری رییس جمهوری کشــورمان‬ ‫در ســفر اخیر به روســیه به زودی عملیات احداث‬ ‫این نیروگاه با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد و‬ ‫یک هزار و ‪ ۴۰۰‬مگاوات به ظرفیت برق کشورمان‬ ‫افزوده خواهد شد‪ .‬برخی کارشناسان اعتقاد دارند‬ ‫حهــای‬ ‫ایــن همــکاری ایــران و روســیه ســراغاز طر ‬ ‫بزرگ تری در اینده نزدیک است که می تواند رونق‬ ‫و شکوفایی برای ایران به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رییسهیئتمدیرهو مدیرعاملشرکتتوزیعبرقشهرستاناصفهانخبر داد‬ ‫افتتاح‪ ۲۳۸‬پروژهبرق رسانیشرکتتوزیعبرقشهرستاناصفهاندر دههفجر‬ ‫حمیدرضاپیرپیران‪،‬مدیرعاملشرکتتوزیعبرق‬ ‫شهرستان اصفهان در نشست خبری که به مناسبت‬ ‫فرارسیدن دهه فجر برگزار شد؛ در خصوص افتتاح‬ ‫پروژ ههــای این شــرکت گفــت‪ ۲۳۸ :‬پــروژه بــزرگ و‬ ‫کوچک برق رســانی با اعتبــاری به مبلغ‪ ۱۶۹‬میلیارد‬ ‫تومان و به منظور بازســازی‪ ،‬توســعه و ایم نســازی‬ ‫شبکه هایبرقدر دههفجر افتتاحخواهندشد‪.‬وی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬ظرفیت سازی برای مشترکین جدید‪،‬‬ ‫ترویج فرهنگ بهره مندی از انرژی های پاک‪ ،‬افزایش‬ ‫ظرفیت و توســعه بهر هبــرداری از ظرفیت پنل های‬ ‫خورشیدی به عنوان یکی از مهم ترین و کارامدترین‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳690‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 4758‬مورخ ‪ 1400/09/20‬اقای محمد کاظم نساج نجف ابادی فرزند حیدر ششدانگ‬ ‫یکباب مغازه به مساحت ‪ 9۳/60‬متر مربع قسمتی از پالک ‪ 76۳‬اصلی واقع در قطعه ‪ 8‬بخش ‪11‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬برابر اظهارنامه ضمیمه پرونده که تمامت ‪ 4/5‬دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫به نام عبداله حبیب الهی فرزند قربانعلی بوده که مع الواسطه به متقاضی واگذار گردیده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10:‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1258252‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳69۳‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 47۳9‬مورخ ‪ 1400/09/18‬اقای مصطفی مهدیه نجف ابادی فرزند محمود در قسمتی‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 25/10‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۳‬فرعی از ‪ 452‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪ 5‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10:‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1258108‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳686‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ 1868‬مورخ ‪ 1400/04/08‬اقای علی رضا کریمی فرزند ابوالقاسم ششدانگ یکبابخانه‬ ‫به مساحت ‪ 11۳/50‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ 12‬فرعی از ‪ ۳59‬اصلی واقع در قطعه ‪7‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1258462‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳688‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 4۳00‬مورخ ‪ 1400/09/01‬خانم اکرم شمس نجف ابادی فرزند یداله ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 181/72‬مترمربع قسمتی از پالک ‪ ۳50‬اصلی واقع در قطعه ‪ 10‬بخش ‪11‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫منابع انرژی ســبز‪ ،‬هوشمندســازی شــبکه ها‪ ،‬حذف‬ ‫کابل هایروغنی‪50‬ساله‪،‬کاهشخاموشی ها‪،‬کاهش‬ ‫مشکالت حریم خطوط و افزایش قابلیت اطمینان‬ ‫شــبکه از جملــه اهــداف کالن ایــن پروژه ها اســت‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیعبرقشهرستاناصفهانبابیان‬ ‫اینکهشرکتتوزیعبرقاصفهاندر حوزهفرمانداری‬ ‫اصفهان و چهار فرمانداری دیگر خدمت رسانی به‬ ‫یــک میلیون و ‪ ۲۳۸‬هزار مشــترک را بر عهــده دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این شــرکت در ‪ ۱۶‬هزار کیلومتر مربع که‬ ‫شــامل‪ ۱۴‬شــهر و ‪ ۳۰۴‬روستا اســت؛ با اضافه شدن‬ ‫چهار شهرستان کوهپایه‪ ،‬ورزنه‪ ،‬جرقویه و هرند به‬ ‫بدنهشرکتتوزیعبرقشهرستاناصفهانبهمشترکین‬ ‫ارائه خدمت می نماید‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تعداد ‪۵۸‬‬ ‫دستگاهسکسیونربرایمهندسی سازیشبکه هایبرق‬ ‫عملیاتی شــده است و ‪ ۱۰۰‬کیلومتر شبکه به منظور‬ ‫تامینبرقمشترکیناحداثو‪ ۱۴۳‬دستگاه پست و‬ ‫ترانس زمینی و هوایی تجهیز شده است‪.‬پیرپیران‬ ‫در خصوص مهم ترین اقدامات شرکت توزیع برق‬ ‫اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر گفت‪ :‬تبدیل‬ ‫شبکه های سیمی به کابل خودنگهدار خیابان های‬ ‫جهاد‪ ،‬کاشــانی‪ ،‬شمس ابادی‪ ،‬ســروش‪ ،‬صمدیه‪،‬‬ ‫منوچهــری و ابوالحســن اصفهانی با بیــش از ‪۲۷‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1258۳81‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳684‬برابر رای شماره ‪ 26۳6‬مورخ ‪ 1400/8/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکجنوباصفهانتصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم منیر ویسی به شناسنامه شماره ‪ 271‬کدملی ‪6۳298۳8291‬‬ ‫صادره فرزند جمشید در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت‪ 112/42‬مترمربع مفروزی از‬ ‫پالک شماره ‪ 4786‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه‬ ‫عادی و مع الواسطه از طرف اقای محمد قلمکاری (مالک رسمی) خریداری شده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ 26۳5‬مورخ ‪ 1400/8/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای علیداد عبدالهی به شناسنامه شماره ‪17‬‬ ‫کدملی ‪ 6۳29901570‬صادره لردگان فرزند عزیزمحمد در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 112/42‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 4786‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای محمد‬ ‫قلمکاری (مالک رسمی) خریداری شده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1259287‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳668‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 4688‬مورخ ‪ 1400/09/16‬خانم مهین محمودیان فرزند غالمحسین نسبت به‬ ‫ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 157/79‬مترمربع قسمتی از پالک ‪ 21‬فرعی از ‪ 878‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪ ۳‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1259۳97‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳681‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 4990‬مورخ ‪ 1400/09/28‬اقای غالمحسین فتحی فرزند محسن ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مزروعی به مساحت ‪ ۳9272/80‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 100‬فرعی از ‪ 790‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪ 8‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10:‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1258540‬م الف‬ ‫کیلومتر‪ ،‬اصالح ساختار شبکه و بهینه سازی ان در‬ ‫خیابا نهــای امام خمینی(ره)‪ ،‬مشــیرالدوله و امیر‬ ‫نســازی و بهین هســازی بازار‬ ‫کبیر با ‪ ۱۴‬کیلومتر‪ ،‬ایم ‬ ‫تاریخی قیصریه‪ ،‬نصــب و تقویت ترانس هوایی‬ ‫و اصــاح ســاختار شــبکه با کابل خودنگهــدار به‬ ‫طول ‪ ۵۰‬کیلومتر‪ ،‬احداث روشــنایی معابر با پایه‬ ‫فلــزی در روســتاهای کوهپایــه‪ ،‬تودشــک‪ ،‬ورزنــه‪،‬‬ ‫هاشم اباد و نیز برق دار کردن اولین روستای زیر ‪۱۰‬‬ ‫خانوار (ابادی سنگ زبره) با دو خانوار با استفاده‬ ‫از ســامانه بــرق خورشــیدی از جملــه مهم تریــن‬ ‫پروژه های دهه فجر است‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ششطرح ابفا البرز‬ ‫دهه فجر اماده بهره برداری است‬ ‫همزمان با دهه فجر امسال‬ ‫‪ 5100‬نفر را برطرف کرده است ‪.‬‬ ‫شــش طــرح شــامل پنــج طــرح‬ ‫مهدی زاده خاطرنشان ساخت‪:‬‬ ‫ابرســانی و یــک ایســتگاه پمپاژ‬ ‫این پنج طرح ابرسانی با صرف‬ ‫فاضالب در ســطح اســتان البرز‬ ‫هزینه‪ 316‬میلیارد ریال احداث‬ ‫باصرفاعتبار ‪ 476‬میلیاردریال‬ ‫شــده و جمعیتی در حــدود ‪50‬‬ ‫ذوالفقارمهدی زاده‬ ‫اماده بهره برداری شــده اســت‪.‬‬ ‫هــزار نفــر از ســاکنان البــرزی از‬ ‫ذوالفقارمهدی زاده‪،‬مدیر عامل‬ ‫خدمات ذخیره ســازی بیشتر و‬ ‫ابفــای البرز با اعالم این خبر اظهار داشــت‪ :‬این توزیع پایدار و بهینه تر اب برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫طرح ها شــامل احــداث و بهره بــرداری از مخزن وی همچنین در بخش فاضــاب از بهره برداری‬ ‫‪ 5000‬متــر مکعبــی فردیــس و ‪ 2000‬متــر مکعبــی یــک ایســتگاه پمپاژ فاضــاب در مهــدی اباد با‬ ‫کوهسار‪،‬طرح ابرسانی به شهر تنکمان و روستای ظرفیــت ‪ 210‬لیتر برثانیه برای جمعیــت ‪ 20‬هزار‬ ‫پورکان و باالخره حفر و تجهیز و بهره برداری از نفر با صرف هزینه‪ 160‬میلیارد ریال برای ساکنان‬ ‫پنج حلقه چاه در شهرســتان کرج اســت‪ .‬وی در شهرکابریشمچهارباغخبر دادو گفت‪:‬همزمان‬ ‫توضیح بیشــتر طرح ابرســانی به تنکمان گفت‪ :‬بــا اغــاز دهــه فجر امســال‪ ،‬همچنیــن عملیات‬ ‫ایــن طــرح شــامل یک مخــزن ‪ 1000‬متر مکعبی‪ ،‬احــداث یــک مخزن ذخیره اب با ظرفیــت ‪5000‬‬ ‫یــک ایســتگاه پمپــاژ و دو حلقه چاه اســت که متر مکعب با هزینه ‪ 100‬میلیارد ریال در عظیمیه‬ ‫مشکل افت فشار اب برای جمعیتی در حدود اغاز خواهد شد ‪.‬‬ ‫احیایتوانصادرات‪2/5‬میلیونبشکه ای‬ ‫نفتایران‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی‬ ‫و میعانــات دارد‪ .‬وظیفه وزارت‬ ‫نفــت ایــران با اشــاره بــه اینکه‬ ‫نفت این اســت که ایــن دارائی‬ ‫توســعه میادین نفــت و گاز در‬ ‫زیرزمینیرابهحداکثر ثروتروی‬ ‫دولتگذشتهموردتوجهنبوده‪،‬‬ ‫زمیــن تبدیل کند‪ .‬وظیفه اصلی‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع باعث ایجاد‬ ‫مــا این اســت کــه تولید ثــروت‬ ‫محسن‬ ‫عدم النفعزیادایراندر برداشت‬ ‫کنیم و با توجــه به ذخائری که‬ ‫خجسته مهر‬ ‫از منابــع نفــت و گاز از میادین‬ ‫در زیرزمیــن داریــم می توانیــم‬ ‫مشترک در ‪ ۸‬سال گذشته شده است‪ .‬به گزارش تا حدود صد ســال دیگر نفت و گاز تولید کنیم‪.‬‬ ‫ایرنا‪« ،‬محســن خجســته مهــر» در گفت وگویی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه‬ ‫که انجام داده با بیان اینکه بخش نفت و گاز و بخشقابل توجهیاز ذخائر کشور میادینمشترک‬ ‫میادیننفتو گاز مایکموضوعحاکمیتیاست‪ ،‬نفتی و گازی ما هستند‪ ،‬گفت‪ :‬چیزی حدود ‪۲۸‬‬ ‫افــزود‪ :‬براســاس قانون اصل ‪ ۴۴‬و سیاســت های میداننفتیو گازیدر ایرانبا کشورهایهمسایه‬ ‫ابالغیرهبر معظمانقالبدربارهاصل‪ ۴۴‬قانون مشــترک هســتند که در میان مهم تریــن میادین‬ ‫اساسی و براساس اینکه نفت و گاز انفال هستند‪ ،‬نفتی مشترک می توان به میدان ازادگان جنوبی‪،‬‬ ‫دولت به نمایندگی از حکومت اسالمی وظیفه میدان یــاداوران‪ ،‬میــدان ازادگان شــمالی‪ ،‬میدان‬ ‫راهبری و اعمال حاکمیت بر میادین نفت و گاز یاران شمالی و یاران جنوبی در غرب کارون اشاره‬ ‫را دارد و وزارت نفــت هــم به نمایندگی از دولت کرد‪.‬ویتاکید کرد‪:‬متاسفانهدر گذشتهان طور که‬ ‫ایــن وظیفــه را به عهده گرفتــه اســت‪ .‬وی ادامه بایدوشایدنتوانسته ایمکار مهمیبرایمهم ترین‬ ‫داد‪ :‬ایران حدود ‪ ۱.۲‬هزار میلیارد بشــکه معادل میدانازادگانانجامبدهیم‪.‬اینسئوالبایدپاسخ‬ ‫نفت خام منابع هیدروکربوری اعم از نفت‪ ،‬گاز داده شود‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳679‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 4745‬مورخ ‪ 1400/09/18‬اقای سجاد عرب مارکده فرزند علی ششدانگ یکبابخانه به‬ ‫مساحت ‪ 199/07‬مترمربع قسمتی از پالک ‪ 145‬اصلی واقع در قطعه ‪ 4‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک‬ ‫اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1258708‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳670‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ 4720‬مورخ ‪ 1400/09/17‬و ‪ 4851‬مورخ ‪ 1400/09/24‬اقای حسن اذری فرزند فتحعلی‬ ‫نسبت به چهار و نیم دانگ مشاع و خانم زهرا ناصحی نجف ابادی فرزند احمد نسبت به یک و نیم‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ به مساحت ‪ 4522/67‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1‬فرعی‬ ‫از ‪ 150۳‬اصلی واقع در قطعه ‪ 10‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬جهت مالکیت حسن اذری‬ ‫(بموجب یک فقره اظهارنامه ثبتی بنام اقای فتحعلی اذری ثبت شده که با قولنامه عادی بعدا به‬ ‫متقاضی واگذار شده است) و جهت مالکیت زهرا ناصحی (بموجب اظهارنامه ثبتی به نام اقای فتحعلی‬ ‫اذری ثبت شده که طی قولنامه عادی مع الواسطه به متقاضی واگذار گردیده است)‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1259587‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳666‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره‪ ۳722‬مورخ‪ 1400/07/28‬اقای حیدرعلی مشتاقیان فرزند مصطفی که ششدانگ یکبابخانه‬ ‫به مساحت ‪ 116‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1‬فرعی از ‪ 777‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۳‬بخش ‪ 11‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان ‪ -‬گواهی شهود‪/‬سند مالکیت مشاعی مورد ثبتدفتر‪ 4۳6‬صفحه‪ ۳14‬و قولنامه عادی‬ ‫خریداری از مالک رسمی خاور زالوگیری مورد ثبت صفحه ‪ ۳05‬دفتر ‪ 4۳6‬امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1259447‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳672‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ 4828‬و ‪ 4827‬مورخ ‪ 1400/09/2۳‬اقای محمد یوسفان نجف ابادی فرزند یداله نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع و خانم زهره هادی فرزند محمد جعفر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 220/66‬مترمربع قسمتی از پالک ‪ 562‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۳‬بخش ‪11‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1259565‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳664‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ 4756‬مورخ ‪ 1400/09/20‬اقای عباسعلی سیاسی فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه به‬ ‫مساحت ‪ 188‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1‬فرعی از ‪ 15۳1‬اصلی واقع در قطعه ‪ 10‬بخش‬ ‫‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/125950۳‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-4041‬برابر رای شماره ‪ ۳074‬مورخ ‪ 1400/10/1‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم معصومه امیدی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 158۳‬کدملی ‪ 1288977999‬صادره اصفهان فرزند محمد بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت‬ ‫‪ 92/64‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۳81‬فرعی از ‪ 4۳48‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه‬ ‫ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای میرزا باقر وحیدی‬ ‫(مالک رسمی) خریداری شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/11/10:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/25:‬مهدی شبان‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1268551‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۱۰‬ایین نامه قانون الحاقی‬ ‫‪ -9-4046‬برابر رای هیات موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و‬ ‫عرضه مسکن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرز گردیده است که در اجرای مدلول ماده‬ ‫‪ 10‬ایین نامه قانون مزبور مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور اطالع‬ ‫عموم در یک نوبت اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اگهی به مدت بیست روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست‬ ‫خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬در صورت عدم اعتراض طبق مقررات پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 1400/11/02 -228۳‬اقایان احمد غفاری سرقین و شهروز نوید مغانلو به ترتیب‬ ‫فرزندان اله یار و براتعلی نسبت به ششدانگ یک باب مغازه و محوطه بطور بالسویه و بالمناصفه به‬ ‫شماره ‪ 10229‬فرعی از ‪ ۳10‬اصلی به مساحت ‪ 95/54‬مترمربع‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 1400/11/02 -2282‬اقایان علی و مقصود هردو خدام زاده و فرزندان ولی اله‬ ‫نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور بطور بالسویه و بالمناصفه به شماره ‪ 10228‬فرعی از‬ ‫‪ ۳10‬اصلی به مساحت ‪ 207/49‬متر مربع‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصل اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪ .‬بهبود محمدی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سرعین‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫مرحلهاولتبدیلوضعیتایثارگرانوارد‬ ‫گردونهصدور حکمشد‬ ‫شــهردار کــرج در شــورای‬ ‫را ‪ ۸۱۶‬نفــر ذکــر و عنــوان کرد‪:‬‬ ‫برنامه ریزی دستور داد تا پایان‬ ‫‪ ۱۶۳‬نفر در حال تکمیل مدارک‬ ‫ســال قــرارداد تمامــی ایثارگران‬ ‫ایثارگریهستند‪.‬‬ ‫برابر قانونمنعقدشود‪.‬‬ ‫شــهردار کــرج اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫بــه گــزارش کــرج امــروز‪،‬‬ ‫کســانی که اولویت اول بودند‬ ‫مصطفی سعیدی‬ ‫مصطفــی ســعیدی ســیرائی‬ ‫تمامی شرایط اعم از« شرکتی‬ ‫سیرائی‬ ‫در نهمیــن جلســه شــورای‬ ‫بودن‪ ،‬ســابقه پنج سال به باال‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬به تشریح جزئیات مراحل تبدیل و فرزند شهید یا جانباز درصد باال»‪ ،‬را داشتند‪.‬‬ ‫وضعیــت ایثارگــران پرداخــت و گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫ســعیدی ســیرائی در ادامــه به اماده شــدن‬ ‫مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اولویت قرار ‪ ۱۰۹‬پرونده اشاره و بیان کرد‪ :‬این پرونده ها جز‬ ‫دادن تبدیــل وضعیــت شــرکتی ها‪ ،‬وضعیــت ایثارگرانردهدومهستند‪.‬‬ ‫افرادی که مدارک خود را تحویل داده بودند‬ ‫او در تشــریح باقــی پرونده ها نیز گفت‪۹۰ :‬‬ ‫بررسی شد‪.‬‬ ‫درصــد ان تکمی لشــده و تنها تعــدادی از ان ها‬ ‫شــهردار کــرج از تکمیــل صــدور حکــم ‪ ۱۲‬در انتظار استعالممدارکتحصیلیو سو پیشینه‬ ‫پرونــده تبدیــل وضعیــت ایثارگــران خبــر داد هستندکهبرایسرعتبخشیدنبهکار‪،‬پیگیری‬ ‫و تاکیــد کــرد‪ :‬مرحلــه اول تبدیــل وضعیــت این موارد به خود افراد سپرده شده است‪.‬‬ ‫ایثارگــران شــهرداری کــرج وارد گردونــه صدور‬ ‫به گفته شهردار کرج‪ ،‬کار در حال پیشرفت‬ ‫حکم شود‪.‬‬ ‫است و چالش های زیرساختی و فرایندی تا حد‬ ‫حشــده اند و باید تا اخر ســال روند‬ ‫شــهردار کــرج تعــداد افــرادی کــه در قانون زیــادی اصال ‬ ‫جامع ایثارگری مقررشده تبدیل وضعیت شوند صدور حکم ایثار گران انجام شود‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ 90‬درصد روستاهای مرزی‬ ‫کردستان از نعمت گاز طبیعی‬ ‫نادیهحمهویسی‪-‬سنندج‪:‬مدیرعاملشرکتگاز‬ ‫کردستان گفت‪ :‬در حال حاضر بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫روســتاهای مرزی اســتان به شــبکه سراســری گاز‬ ‫طبیعی متصل هستند و گازرسانی به روستاهای‬ ‫باقی مانده نیز در دست برنامه است‪.‬‬ ‫احمــد فعلــه گــری اظهــار کــرد‪ :‬اســتان‬ ‫کردســتان ‪ ۲۲۰‬روســتای مرزی دارد که از این‬ ‫تعداد فقط حدود ‪ ۱۵‬روستا بدون گاز هستند‬ ‫که ان هم به مناقصه گذاشته شده است و با‬ ‫توجه به شرایط نامساعد هوا به احتمال زیاد‬ ‫در ســال اینــده عملیات اجرایــی ان ها اغاز و‬ ‫به شــبکه سراسری گاز متصل خواهند شد‪.‬او‬ ‫اضافه کرد‪ :‬غیرازاین ‪ ۱۵‬روستا‪ ،‬تعدادی کوخ‬ ‫(در تقســیمات کشــوری ســاختار و اســمی به‬ ‫نام کوخ وجود ندارد اما در شهرســتان بانه‪،‬‬ ‫مناطقی مســکونی با این عنوان وجود دارد‪،‬‬ ‫به این شیوه که چند خانوار از ‪ ۲‬تا ‪ ۱۰‬خانوار‬ ‫کــه اغلب قوم وخویش هســتند در منطقه ای‬ ‫متمرکزشــده و در کنــار هم زندگــی می کنند)‬ ‫هــم جــزو برنامــه گازرســانی هســتند کــه بــه‬ ‫مناقصه گذاشته شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز کردســتان یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬باوجــود ســختی عملیات گازرســانی به‬ ‫اغلب روســتاهای شهرســتان بانه و مریوان و‬ ‫هزینه باالی ان نسبت به دیگر نقاط کشور‪،‬‬ ‫گاز تا روستاهای صفر مرزی استان نیز رسیده‬ ‫اســت‪.‬فعله گری ادامــه داد‪ :‬علیرغــم بــارش‬ ‫برف سنگین و سردی هوا در چند روز اخیر‪،‬‬ ‫قطعی گاز یا افت فشــار در هیچ نقطه ای از‬ ‫اســتان به ویژه نقاط مرزی گزارش نشــده اما‬ ‫همچنان صرفه جویی در مصرف گاز ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬بهمن ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1275‬‬ ‫مراتعسمناندر مسیر احیا‬ ‫برخیمی خواهندوکالرامقابل‬ ‫دستگاهقضانشاندهند‬ ‫رئیــس کانــون وکالی‬ ‫در کنــار دســتگاه قضایــی قرار‬ ‫دادگســتری کرمانشــاه وکال را‬ ‫دارنــد‪ ،‬بنابرایــن کســانی کــه‬ ‫مطالبــه گــران حقــوق عامــه‬ ‫می خواهنــد تقابــل را القــاء‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬حاضریــم‬ ‫کننــد بیهــوده تــاش می کنند‪،‬‬ ‫به عنــوان مطالبه گر و نماینده‬ ‫بااین حال ما معتقد به احترام‬ ‫روح ا‪ ...‬وکیلی‬ ‫مردمبانمایندگاناستانمناظره‬ ‫متقابــل بــوده و هســتیم و در‬ ‫کنیم که تاکنون چــه قدم های‬ ‫حــال حاضــر هم بــا مجموعه‬ ‫موثری را برای استان برداشته اند‪.‬‬ ‫دستگاه قضایی اســتان همکاری خوبی داریم‪.‬‬ ‫روح ا‪ ...‬وکیلی با اشــاره به حواشی که طی رئیــس کانــون وکالی دادگســتری کرمانشــاه در‬ ‫ما ههــای اخیــر در بحــث فعالیــت کانون های ادامــه ســخنانش عنوان کــرد‪ :‬بر مبنــای قانون‬ ‫وکالی دادگســتری در کشــور بــه وجــود امــده‪ ،‬اساســی وکالــت در زمــره حقوق عامــه و مردم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متاسفانه از مدت ها قبل یک ارکستر قرارگرفته و ما نیز ازاین پس در تالشیم تا بیش‬ ‫سمفونیک نامیمونی به ترنم درامده و جمعی از گذشــته با تکیه بر قدرتمنــدی اربابان جراید‬ ‫که خود را دلسوزان نظام و ما ان ها را افراطیون و رســانه ها مطالبه گر حقوق عامه باشــیم‪ .‬او‬ ‫دلســوز می نامیــم و در نهادهــای حاکمیتــی و ادامــه داد‪ :‬مــا مطالبــه گریــم تــا در برابر انانی‬ ‫ازجمله در برخی ارکان قوه قضائیه نقش افرینی کــه بــه بیت المال تعــرض می کننــد و انانی که‬ ‫می کنند‪ ،‬بر ان هستند تا از نهاد وکالت و وکیل می خواهند از حاکمیت چهره ای تاریک متبلور‬ ‫دادگستری چهره ای سیاه ترسیم کنند و وکال را کنند‪ ،‬برای حقوق ملت ایستادگی کنیم‪ .‬وکیلی‬ ‫در مقابل قوه قضائیه و دستگاه قضایی نشان خاطرنشــان کــرد‪ :‬تحری مهــای ظالمانــه را کــه‬ ‫دهند‪ .‬او افزود‪ :‬در پاسخ به این افراد که وکیل زورمنــدان و زرمنــدان پوشــالی جهانــی بر مردم‬ ‫ســتیزی را نهادینــه می کننــد‪ ،‬می گوییــم که اگر ایــران تحمیــل کرده انــد و مضیقه های ناشــی از‬ ‫والیتمدارتــر از شــما مدعیــان نباشــیم‪ ،‬کمتر از ان را که بر مردم دالور کشــورمان تحمی لشــده‬ ‫شما نیستیم ‪ .‬ما خود را ملتزم و معتقد و پایبند را بشــدت محکــوم می کنیــم و امادگــی داریــم‬ ‫به نهاد عظمای والیت‪ ،‬نهادهای حاکمیتی و تــا با تکیه و پشــتوانه قــوی ســربازان عدالت در‬ ‫قانــون اساس ـ ‬ ‫ی می دانیم‪ .‬رئیس کانــون وکالی کلیه نهادهای بین المللی از حقــوق ملت ایران‬ ‫دادگســتری استان کرمانشاه باگالیه از سخنان دفــاع کنیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همچنین از مجلســی‬ ‫اخیــر معــاون اول قــوه قضائیــه دربــاره وکال‪ ،‬کــه خــود را انقالبی می دانــد و در راســتای رفع‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬از موضع گیر ‬ ‫یهــای اخیــر معاون موانــع اشــتغال و مشــکالت معیشــت مــردم و‬ ‫قوه قضائیه که تعلیم یافته حوزه و دانشگاه و بیمه های اجتماعی باید تالش کند‪ ،‬مطالبه گری‬ ‫اســتادی فرهیخته است گالیه داریم‪ .‬از طرفی خواهیم داشت و اینکه در این رابطه تاکنون چه‬ ‫عده ای می خواهند این گونه القا کنند که ایشان طرحی را تصویب و به اجرا گذاشــته اند‪ .‬رئیس‬ ‫_ محمد مصدق _ وکیل ستیز است‪ .‬بااین وجود کانون وکالی دادگســتری کرمانشــاه متذکر شد‪:‬‬ ‫مــا او را یــار کانــون و نهــاد وکالــت می دانیــم‪ ،‬اینکه هر مسئولی تنها بیاید و مشکالت حاکم‬ ‫چراکــه از کســی کــه دانش اموختــه حــوزه و بر جامعه و مردم را بیان کند که هنر نیست‪.‬‬ ‫تحصیلکــرده دانشــگاه و محیط علمی اســت مــردم بــه عیــان خــود مشــکالت را می بینند‪،‬‬ ‫انتظاری بیش از این نمی رود که عدالت محور بلکــه بایــد بگوینــد چــه کرده انــد و به ویــژه‬ ‫باشد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در این راستا از معاون اول نمایندگان کرمانشــاه بگویند تاکنون چه قدم‬ ‫قوه قضائیه انتظار داریم با موضع گیری صریح موثر عمرانی برای مردم استان برداشته اند‪ .‬در‬ ‫و ســریع بــر القائات معاندین نهــاد وکالت که این راستا حتی حاضریم به عنوان مطالبه گر و‬ ‫می خواهنــد بر جامعــه این گونه بازخورد کنند نماینده مردم با نمایندگان استان مناظره کنیم‬ ‫که ایشان در مقابل سربازان عدالت قرار دارد‪ ،‬و در ایــن رابطه اختیاراتمان منبعث از قانون‬ ‫خط بطالن بکشــد و تیرشان را بر سنگ بزند‪ .‬اســت‪ .‬او با تاکید بر اینکه مردم ولی نعمتان‬ ‫وکیلی اضافه کرد‪ :‬از رئیس قوه قضائیه هم که مسئولین هستند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬انگاه که خدمتی‬ ‫اخیــرا در خصــوص «ایین نامــه الیحــه قانونی ارائــه می دهنــد حــق ندارنــد بــه مــردم منت‬ ‫اســتقالل کانــون وکال» که ما برخی مفــاد ان را بگذارند‪ .‬از مسئولین انتظار می رود تا در میان‬ ‫قبول نداریم‪ ،‬دستور بازنگری منطبق بر قانون مــردم و گوش شــنوای خود را وســیله اســتماع‬ ‫داده بودند‪ ،‬تشکر می کنیم‪ .‬او گفت‪ :‬همگان دیدگا ههــای این دردمندان قرار دهند‪ ،‬وگرنه‬ ‫می دانند که وکالی دادگستری به عنوان سربازان اینکه تنها درد را بیان کنند بدون اینکه عالجی‬ ‫بی ادعای عدالت در تحقق دادرســی عادالنه برای ان بیابند که ارزش و جایگاهی ندارد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیرکلمنابعطبیعیوابخیزداریاستانسمنان‬ ‫گفت‪ :‬با امضای اسناد طرح های مرتع داری مصوب‬ ‫شده در دفاتر اسناد رسمی استان در نه ماهه سال‬ ‫جــاری ‪ ۱۳۱۰۰‬هکتــار از مراتــع این اســتان باهدف‬ ‫حفظو احیاءمراتعو مدیریتاصولیبهنمایندگان‬ ‫مرتع داران و بهره برداران‪ ،‬احاله مدیریت شد‪.‬‬ ‫جعفــر مرادی حقیقی در حاشــیه امضــای این‬ ‫اســناد گفت‪ :‬مدیریت و حفاظت اصولی از مراتع‬ ‫تهــای ســازمان جنگ لهــا‪ ،‬مراتــع و‬ ‫یکــی از اولوی ‬ ‫ابخیزداری کشور بوده و تا زمانی که مشارکت مردم‬ ‫و بهره بردارانراهمراهداشتهباشیم‪،‬مدیریتمراتع‬ ‫و عرصه هایمنابعطبیعیدچار مشکلنمی شود‪.‬‬ ‫او اظهار داشت‪ :‬بدون تردید مجریان طرح های‬ ‫مرتع داری و بهره برداران عرصه های منابع طبیعی‬ ‫مهم ترین و موثرترین نقش را در حفاظت از مراتع‬ ‫بــه عهده دارنــد و در راســتای حفاظــت‪ ،‬صیانت و‬ ‫احیــای مراتع‪ ،‬احاله مدیریت طرح های مرتع داری‬ ‫این استان در دستور کار قرارگرفته است‪.‬‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان‬ ‫ســمنان ادامه داد‪ :‬بر اساس سیاست های ابالغی‬ ‫سازمانجنگل ها‪،‬مراتعو ابخیزداری کشور‪،‬تمامی‬ ‫دارندگان پروانه چرا تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬باید طرح‬ ‫مرت ـع داری تهیــه کنند زیــرا پروانه های چــرای دام‬ ‫صــادره بــرای افــراد واجد شــرایط‪ ،‬مجــوز موقت‬ ‫استفاده از مراتع بوده و برابر قوانین موجود پس‬ ‫حهــای مرت ـع داری و احالــه مدیریت‪،‬‬ ‫از تهیــه طر ‬ ‫عــاوه بــر معافیــت پرداخــت عــوارض ســالیانه‬ ‫چــرای دام‪ ،‬مدیریت بهره برداری در قالب اجرای‬ ‫حهــای تهی هشــده مصوب بــه کاهش تخریب‬ ‫طر ‬ ‫پوشش گیاهی و حفظ اب وخاک و مدیریت بهینه‬ ‫و پایدار مراتع منجر می شود‪ .‬همچنین اجرای این‬ ‫طرح ها موجب افزایش تولید علوفه موردنیاز دام‬ ‫با پیش بینی عملیات احیایی و اصالحی در مراتع‬ ‫و درامد بیشتر و بهبود معیشت بهره برداران با در‬ ‫نظر گرفتن ســایر پتانســیل های موجود در مراتع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکلمنابعطبیعیوابخیزداریاستانسمنان‬ ‫افزود‪ :‬طرح مرتع داری ســند توســعه ای محســوب‬ ‫می شود که مجریان طرح های مرتع داری می توانند‬ ‫عــاوه بــر کار دامــداری خــود در مراتع با توجه به‬ ‫سایر پتانسیل های موجود در مراتع همانند توسعه‬ ‫گیاهان دارویی و صنعتی‪ ،‬ابزی پروری و زنبورداری‪،‬‬ ‫گردشگری به سایر فعالیت های اقتصادی متناسب‬ ‫بــا طرح در قالــب طرح های مرتع داری تلفیقی نیز‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬بهر هبــرداران در طــرح مرتــع داری‬ ‫می توانند ضمن اســتفاده از پتانســیل های موجود‬ ‫در خصوص بیمه مراتع در مقابل حوادث طبیعی‬ ‫و خشکســالی اقدام و در قالب مدیریتی منسجم‬ ‫بــه حفظ و توســعه مراتــع و منابع طبیعی کمک‬ ‫شایانیکنند‪.‬‬ ‫گفتنی است تاکنون بیش از ‪ ۵۱۰‬سامانه عرفی از‬ ‫مراتع استان سمنان با مساحت حدود یک میلیون‬ ‫و ‪ ۹۵۶‬هزار هکتار احاله مدیریت گردیده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تقویتشبکههمراهاولدر ‪ ۱۱‬منطقهروستاییمراوه تپه‬ ‫شــبکه تلفــن همــراه در ‪ ۱۱‬روســتای توابــع‬ ‫یشــود‪ .‬مهنــدس‬ ‫شهرســتان مراوه تپــه تقویــت م ‬ ‫خطیبــی با تشــریح وضعیت مناطق روســتایی و‬ ‫میزان پوشش شبکه همراه اول گفت‪ :‬در بعضی‬ ‫مناطق روستایی نیاز به تقویت شبکه همراه اول‬ ‫اســت که با تاسیس ســایت و یا ارتقاء تکنولوژی‬ ‫در ســایت های فعــال قابــل انجــام اســت‪ .‬او ‪۱۱‬‬ ‫روستای نارلی اجی سو‪ ،‬قربان پیکار‪ ،‬قوشه سو‪،‬‬ ‫سوزش‪ ،‬گلیداغ‪ ،‬التی اغاچ‪ ،‬چنارلی‪ ،‬عیدگاه‪ ،‬بالی‬ ‫قایه‪ ،‬اق امام را از مناطقی دانست که توسعه و‬ ‫تقویت شــبکه ســیار در قالب فــاز ‪ ۸‬در ان ها در‬ ‫حال انجام اســت‪ .‬او اجرای طرح توســعه کابلی‬ ‫روستای قپان و اجرای طرح جایگزینی فیبر نوری‬ ‫ب هجــای کابل مســی روســتای پلــی و کمرلــی را از‬ ‫فعالیت های دیگر مخابرات شهرستان مراوه تپه‬ ‫برشــمرد و گفت‪ :‬تمامی این طرح ها در راســتای‬ ‫واگذاری خدمات و سرویس های متناسب با نیاز‬ ‫مشتریان اجرا و راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۱۵‬مورد ساخت وساز غیرمجاز در قزوین تخریب شد‬ ‫قزویــن _ رویــداد امــروز‪ :‬مدیــر جهــاد کشــاورزی‬ ‫شهرســتان قزوین از تخریب ‪ ۱۵‬مورد ساخت وســاز‬ ‫غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫ســعید صالحی افــزود‪ :‬از این تعــداد قلع وقمع‬ ‫انجا مشــده‪ ۹ ،‬مــورد احــکام قضایــی صادرشــده و‬ ‫قطعیتیافتهدرخصوصساخت وسازهایغیرمجاز‬ ‫در اراضی کشاورزی روستاهای نجم اباد‪ ،‬نجف اباد‪،‬‬ ‫رزجــرد و جنت ابــاد بــوده اســت‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫مستحدثات‪ ۶‬موردساخت وساز غیرمجاز در اراضی‬ ‫کشاورزی روستای رزجرد نیز در راستای اجرای تبصره‬ ‫‪ ۲‬ماده‪ ۱۰‬قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی‬ ‫قلع وقمعشد‪.‬صالحیاضافهکرد‪:‬در قلع وقمع های‬ ‫انجام شده که با حضور رئیس کل دادگستری استان‪،‬‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب قزوین‪ ،‬معــاون اجرای‬ ‫احــکام دادســتان مرکــز اســتان‪ ،‬نیــروی انتظامــی و‬ ‫همکاری شهرداری و راهداری در هفته اول بهمن ماه‬ ‫صورت گرفت‪ ،‬ساختمان‪ ،‬دیوارکشی و فنس کشی‬ ‫غیرمجــاز تخریــب و درمجمــوع‪ ۸‬هکتــار از اراضی‬ ‫کشــاورزی این شهرســتان ازادسازی شد‪ .‬این مسئول‬ ‫با اشاره به اینکه سیاست جهاد کشاورزی در راستای‬ ‫حفظاراضیکشاورزی‪،‬پیشگیریقبلاز وقوعتخلف‬ ‫به عنوان بهترین راهکار است تاکید کرد‪ :‬گشت های‬ ‫حفاظت از اراضی کشاورزی به طور مستمر در حال‬ ‫رصد اراضی شهرستان هستند و در صورت مشاهده‬ ‫ساخت وسازهای غیرمجاز با متخلفین طبق قانون‬ ‫برخوردخواهدشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫طرح ارتقای ایمنی در ‪ ۲۰‬مدرسه حاشیه راه های استان قزوین اجرا می شود‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬رئیــس اداره ایمنــی و‬ ‫ترافیــک اداره کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫اســتان قزوین گفت‪ :‬طرح ارتقای ایمنی طی سال‬ ‫تحصیلــی جــاری در ‪ ۲۰‬مدرســه حاشــیه را ههــای‬ ‫یشــود‪ .‬ابراهیم شــنوافالح افــزود‪:‬‬ ‫اســتان اجــرا م ‬ ‫ایــن طرح باهــدف بهبود وضعیت ایمنــی دانش‬ ‫امــوزان مــدارس بــا اســتفاده از امــوزش و ارتقــای‬ ‫دانش ترافیکی دانش اموزان و ایمن سازی فیزیکی‬ ‫محوطه و اطراف مدارس اجرا می شود‪ .‬او اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬بسترســازی زیرســاخت های اصولــی در یک‬ ‫برنامه بلندمدت در زمینه ایمنی کلی حمل ونقل‬ ‫جــاده ای بســیار تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬شــنوافالح‬ ‫خـــبر‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بــه همیــن منظور هرســال تعــدادی از‬ ‫مدارس حاشیه راه های استان انتخاب و برحسب‬ ‫اولویت بنــدی عملیــات امــوزش و توزیــع اقــام‬ ‫ایمنی شــامل پکیج گذربان مدرســه (تابلوی ســه‬ ‫وجهی‪ ،‬پرچم گذربان‪ ،‬جلیقه‪ ،‬شــبرنگ‪ ،‬ســوت و‬ ‫کاله فســفری) به هر شهرســتان و اقالم اموزشــی‬ ‫و لوازم التحریــر با شــعارهای ترافیکی و همچنین‬ ‫نســازی فیزیکی جاده در ان ها اجرا می شــود‪.‬‬ ‫ایم ‬ ‫رئیــس اداره ایمنی و ترافیــک اداره کل راهداری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای اســتان قزوین گفت‪ :‬باهمت‬ ‫کارشناسان این اداره کل در هفته گذشته ‪ ۴‬مدرسه‬ ‫در کوهین‪ ،‬طارم و شهرستان البرز به شکل تئوری‬ ‫و عملی با عالئم راهنمایی و رانندگی اشــنا شــده‬ ‫و از طریــق اجــرای برنامه هــای فرهنگــی ماننــد‬ ‫شهــای عروســکی موزیــکال و شــعرخوانی‪،‬‬ ‫نمای ‬ ‫نحــوه عبور از عرض جــاده را فراگرفته و عالوه بر‬ ‫ان نحوه رفتار در مقابل خودروهای در حال عبور‬ ‫از جاده به دانش اموزان اموزش داده شد‪.‬‬ ‫شهردار مشهدالرضا(ع)؛‬ ‫‪ 35‬هزار حکم قلع در مشهد مقدس قابلیت اجرا ندارند‬ ‫مشــهد مقــدس ‪-‬رویداد امروز‪:‬شــهردار مشــهد گفــت‪ :‬بــرای ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫پرونده تخلف ساختمانی در این شهر که بیش از ‪ ۷۰۰‬واحد مسکونی‬ ‫را شامل می شوند حکم قلع صادرشده که قابلیت اجرا ندارند‪.‬‬ ‫ســید عبداله ارجائی در جلسه شــورای اداری خراســان رضوی که با‬ ‫حضور رئیسقوهقضائیهبرگزار شد‪،‬افزود‪:‬عدمانطباقطرح هایجامع‬ ‫و تفصیلی با نیازهای روز مردم باعث ایجاد ساخت وسازهای خارج از‬ ‫قاعده شــده و رســیدگی به این ساخت وسازها به کمیسیون های ماده‬ ‫‪ ۱۰۰‬شهرداری ها ارجاع داده می شود که برای تعداد بسیاری از ان ها رای‬ ‫قلع صادر می شود‪.‬او ادامه داد‪ :‬وقتی حکم قلع اجرا نمی شود‪ ،‬گواهی‬ ‫پایان کار نیز صادر نمی شودو خریدوفروشباتخلفو فسادانجام شده‬ ‫و باعث افزایش پرونده های قضایی می شود‪ .‬شهردار مشهد گفت‪ :‬از‬ ‫دستگاهقضاییمی خواهیمایننوعرای هادر کمیسیونیتعیینتکلیف‬ ‫شوندتارضایتعمومیحاصلشود‪.‬‬ ‫ارجائی افزود‪ :‬برخی زمین های بزرگ مقیاس‪ ،‬یک سری انسداد در‬ ‫مناطق مرکزی شهر ایجاد کرده اند که زمین یکی از پادگان های ارتش‬ ‫از ان جمله است و از سال ها قبل امرای ارتش‪ ،‬استان قدس رضوی و‬ ‫مدیریتشهریاهتمامبهحلاینمشکلداشته انداماتاکنونبهنتیجه‬ ‫نرسیدهو نارضایتیعمومیایجاد کرد هاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسسازمانجنگل ها‪،‬مراتعو ابخیزداری کشور در مشهدتاکید کرد‪:‬‬ ‫نقشمثبتفعالیت هایمنابعطبیعیو ابخیزداریدر اقتصاد‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد مقــدس‪ :‬رئیــس ســازمان‬ ‫جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشــور در دومین روز‬ ‫از گردهمایی معاونین ابخیزداری استان های کشور‬ ‫در مشــهد گفــت‪ :‬مــا باید زبــان گویای اثربخشــی‬ ‫پروژه هایمنابعطبیعیو ابخیزداریباشیم؛و نقش‬ ‫مثبتاینفعالیت هارادر اقتصاد کشور بیان کنیمتا‬ ‫ضمناگاهیبخشیوتنویر افکار عمومی‪،‬خیرینو‬ ‫مردم عزیز را به مشارکت در اجرای طرح ها ترغیب‬ ‫کنیم‪ .‬مسعود منصور ضمن تاکید و توصیه بر توجه‬ ‫ویژه به سالمت اداری و پاکدستی گفت‪ :‬ابخیزداری‬ ‫بایــد به عنوان مجموع ـه ای از اقدامات بیولوژیکی‬ ‫و بیومکانیکی و مکانیکی به مردم معرفی شــود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران‬ ‫کشور نیز در این گردهمایی گفت‪ :‬اساس کار ما بر‬ ‫مبنایپیشگیریاستو پیشگیریبایدبیش ازپیش‬ ‫موردتوجــه قــرار گیــرد‪ .‬اســماعیل نجــار گفــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه به تغییر اقلیم‪ ،‬توجه ویژه به ابخیــزداری و‬ ‫ابخــوان داری نقش مهمی در پیشــگیری و کاهش‬ ‫خســارات ســیل خواهد داشــت‪ .‬او افــزود‪ :‬رویکرد‬ ‫دولت در بحث ابخیزداری تغییر کرده و ما با این‬ ‫تغییر نگرش مثبت امیدواریم بتوانیم بیش ازپیش‬ ‫اهمیتابخیزداریو نقشاندر پیشگیریاز بحران‬ ‫را معرفی کنیم‪ .‬نجار در ادامه با اشاره به لزوم توجه‬ ‫ویژه به فعالیت های ابخیزداری در برنامه هفتم از‬ ‫نمایندگانمردمدر مجلسشورایاسالمیخواست‬ ‫تا در این مهم همراه باشند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫افزایش بستری ها در‬ ‫مراکز درمانی گلستان‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان از افزایش‬ ‫شــمار بســتری های مبتالبه کرونا در گلســتان خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر عبدالرضا فاضل گفت‪ ۱۹۲:‬بیمار در مراکز درمانی‬ ‫استان بستری هستند او افزود‪ :‬از این تعداد ‪ ۴۳‬بیمار‬ ‫در بخــش مراقبت های ویژه به ســر می برنــد و ‪ ۱۴‬نفر‬ ‫با ونتیالتور نفس می کشــند‪ .‬او گفت‪ :‬شــمار مبتالیان‬ ‫در روز های گذشــته افزایشــی شــده و عالوه بر بیشــتر‬ ‫شــدن تعداد بستری ها‪ ،‬شــمار بیماران سرپایی هم رو‬ ‫به افزایش اســت‪ .‬فاضل گفت‪ :‬با توجه به زرد شــدن‬ ‫شــهر های مینودشــت و گالیکــش در نقشــه کرونایی‪،‬‬ ‫احتمال شــیوع گســترده موج ُامیکرون در استان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بنابر این از هم اســتانی ها می خواهیم با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی مانند زدن ماسک و پرهیز از هر‬ ‫نوع تجمع و دور همی به کاهش ابتال کمک کنند‪.‬‬ ‫افزایش مبادالت اقتصادی‬ ‫در پایانه های مرزی شمال‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬حجم مبادالت اقتصادی‬ ‫اعم از صادرات‪ ،‬واردات و ترانزیت در پایانه های مرزی‬ ‫میلک و میرجاوه در ‪ 10‬ماهه سال جاری به دو میلیون و‬ ‫‪ 134‬هزار و ‪ 773‬تن کاال رسید‪.‬‬ ‫ایوبکرددر گفت وگوباایسناافزود‪:‬بیشترینحجم‬ ‫مبــادالت اقتصــادی این مدت در پایانه مرزی میلک و‬ ‫میرجاوه علی رغم شــیوع ویروس کرونا با یک میلیون و‬ ‫‪ 365‬هزار و ‪ 739‬تن کاال به صادرات اختصاص دارد‪.‬‬ ‫او عمــده کاالهای صادراتی از پایانه های مرزی اســتان‬ ‫را‪ ،‬فراورد ههــای نفتــی‪ ،‬گاز مایــع و مواد غذایی عنوان‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬صــادرات ایــن مدت توســط ‪ 59‬هــزار و‬ ‫‪ 23‬دســتگاه کامیون انجا مشــده است‪ .‬کرد با اشاره به‬ ‫ظرفیت هــای صادراتی پایانه های مرزی اســتان گفت‪:‬‬ ‫مجاورت این استان با منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس و‬ ‫اب های بین المللی‪ ،‬همسایگی با کشورهای پاکستان و‬ ‫افغانستان‪،‬هم جواریباحوزهشبه قارههندو همچنین‬ ‫امکانات بالقوه اقتصادی و ترانزیتی ازجمله پایانه های‬ ‫مــرزی موجب ایجاد موقعیت تجــارت فرامرزی ممتاز‬ ‫برای استان شده است‪ .‬مدیرکل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای استان سیستان و بلوچستان مجموع ترانزیت‬ ‫کاال از پایانه های مرزی میرجاوه و میلک را در ‪ 10‬ماهه‬ ‫ســال جاری ‪ 542‬هزار و ‪ 123‬تن و واردات را ‪ 226‬هزار‬ ‫‪ 911‬تــن عنــوان کــرد‪ .‬کــرد اصلی ترین قابلیت توســعه‬ ‫سیســتان و بلوچســتان را تجــارت خارجــی‪ ،‬ترانزیت و‬ ‫حمل ونقــل عنوان کرد و گفــت‪ :‬در حال حاضر به طور‬ ‫متوســط روزانــه ‪ 529‬دســتگاه کامیــون در پایانه مرزی‬ ‫میلک و میرجاوه تردد می نمایند که این امر نشــان از‬ ‫اهمیت این مرزها باوجود شیوع ویروس کرونا دارد‪.‬‬ ‫انتقاد دبیرخانه پرستار‬ ‫کردستان از عملکرد‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫دبیرخانه پرســتار کردستان گفت‪ :‬سرپرست جدید‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی استان باید نگرشی بازتر و بدون‬ ‫توجه به حاشــیه ها و اتصاالت و بنــد ناف های خارج‬ ‫ســازمانی فکری عاجل برای رفع نواقص و مشــکالت‬ ‫مراکزبنمایند‪.‬‬ ‫علی اشرفرحمانپناهبااشارهبهحوادثو اتفاقات‬ ‫چند روز گذشته در مراکز بیمارستانی بعثت و توحید‬ ‫ســنندج‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در حاشــیه مشــکالت و حوادث‬ ‫ناشــی از بارش برف در سنندج و چالش های جدی در‬ ‫مراکــز درمانی پیش امده که انتظار می رفت این مراکز‬ ‫در حوادث و اتفاقات جدی تر و بدتر مامن نیازمندان‬ ‫و شهروندان باشند نه با کمترین فشار کمر خم کنند‪.‬‬ ‫او با اشــاره به جایگاه مراکز بیمارســتانی استان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این مراکز در فرایند اعتباربخشی وزارت بهداشت جزو‬ ‫برترین های کشور بودندمرکز بیمارستانبعثتسنندج‬ ‫با افتخار جزو ‪ 30‬مرکز برتر کشور در سال ‪ 1400‬بوده و‬ ‫مرکز بیمارستانتوحیدهماز نمرهباالییاز اعتباربخشی‬ ‫برخوردار بوده است‪ .‬دبیرخانه پرستار کردستان با اشاره‬ ‫مشکالت موجود عنوان کرد‪ :‬برنامه اعتباربخشی طی‬ ‫سال های اجرا‪ ،‬اگرچه یک برنامه توسعه محور و کپی‬ ‫از شیوه برنامه توسعه درمانی انگلیس و استرالیا و شرق‬ ‫اسیاست؛ اما در ایران ازانجاکه بر زیرساخت نامناسب و‬ ‫برخالفکشورهایتوسعه یافته‪،‬ارزیابیواعتباربخشی‬ ‫توسطمجریبرنامهصورتمی گیردعلیهتوسعهو تنها‬ ‫و تنهابهقلعه ایبرایحفظو تداوممدیرانتبدیل شده‬ ‫و گواه این مهم نیز همین اتفاقات اخیر و وضع موجود‬ ‫است‪ .‬او در پاسخ به این پرسش که چرا و به چه علت‬ ‫در ایــن مراکــز این حوادث رخ داده اســت؟ عنوان کرد‪:‬‬ ‫به نظر بنده تمرکز مدیران بر حاشیه و فراموشی متن‬ ‫دستگاهتحتمدیریتباعثانشدهکهچنیننتایجی‬ ‫حاصلشودومتاسفانهتاخیر وحاشیه هایتغییر رئیس‬ ‫پروازی و فاقد انگیزه دانشــگاه علوم پزشکی کردستان‬ ‫باعثشدکهنوعینگاهبهباالتر توجهوتمرکز مدیریت‬ ‫رابهساخت وسازهاو هزینهو مسائلجاریمرکز سست‬ ‫شــود که اصوال توجهی به ســازه ای که ‪ 7‬ماه از عمر ان‬ ‫می گذردنشودیادقتو توجهفنیدر ساختاننگردد‬ ‫و ســازه ای که انتظار می رفت در زلزله های‪ 8‬ریشــتری و‬ ‫فشارهایبسیار بیشتر از انسرپناهمراجعینو نیازمندان‬ ‫باشــد با فشــار و وزن‪ 20‬ســانتی متر برف کمر خم کرده‬ ‫و باعــث کشــته شــدن پدر و نــان اور خانــواده ای شــود‪.‬‬ ‫دبیرخانه پرستار با ابراز امیدواری عنوان کرد‪ :‬سرپرست‬ ‫جدید دانشــگاه علوم پزشکی کردستان با نگرشی بازتر‬ ‫و بدون توجه به حاشــیه ها و اتصاالت و بند ناف های‬ ‫خارجسازمانیفکریعاجلبرایرفعنواقصومشکالت‬ ‫مراکزبنمایند‪.‬‬ صفحه 5 ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬بهمن ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1275‬‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬بهمن ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1275‬‬ ‫خــبر‬ ‫بازسازی سه اثر ملی‬ ‫رفسنجان به بخش‬ ‫خصوصی واگذار می شود‬ ‫فرماندار رفســنجان گفت‪ :‬برای بازســازی ســه بنای‬ ‫تاریخــی شــامل عمــارت کاله فرنگی‪ ،‬حمــام تاریخی و‬ ‫کاروانســرای کبوترخــان در ایــن شهرســتان کــه به ثبت‬ ‫ملی رسیده اند‪ ،‬نیاز به ورود بخش خصوصی است که‬ ‫تشــریفات قانونی برگزاری مناقصات و واگــذاری ان ها‬ ‫توسط صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی کشور در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬علی اکبر پورمحمــدی در بازدید از‬ ‫روســتاهای حومــه غربی این شهرســتان به منظــور رفع‬ ‫مشــکالت این مناطق و بازدیــد از عمارت کاله فرنگی‬ ‫واقع در ســعادت اباد رفســنجان افزود‪ :‬این عمارت که‬ ‫در دوران قبل از قاجار احداث شده طی سال های ‪ ۹۵‬و‬ ‫‪ ۹۶‬مرمت اضطراری شد تا از ریزش سقف ان جلوگیری‬ ‫شــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬برای مرمت کامل و بهر هبــرداری از‬ ‫این عمارت اعتبار و بودجه کالنی نیاز است و می توان با‬ ‫واگذاری ان به بخش خصوصی‪ ،‬بازسازی و تعمیرات ان‬ ‫را انجام داد‪ .‬فرماندار رفسنجان افزود‪ :‬حفظ و احیای‬ ‫بناهای گردشــگری و تاریخی در این شهرستان موجب‬ ‫رونق صنعت گردشگری و جذب گردشگران داخلی و‬ ‫خارجیمی شود‪.‬رئیسادارهمیراثفرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی رفسنجان نیز گفت‪ :‬ســه بنای عمارت‬ ‫کاله فرنگی‪ ،‬حمام تاریخی و کاروانســرای کبوترخان در‬ ‫ســه ســال اخیر به ثبت ملی رســیده و در اختیار دولت‬ ‫قرارگرفته اند‪ .‬حسن حسینی افزود‪ :‬عمارت کاله فرنگی‬ ‫برای بازســازی نیاز به بیــش از ‪ ۱۰‬میلیارد تومان بودجه‬ ‫دارد کــه اگــر بخــش خصوصــی وارد شــود و تعمیــرات‬ ‫ان را انجــام دهــد بــه جــذب گردشــگر کمک بســزایی‬ ‫یشــود‪ .‬در ادامــه فرمانــدار رفســنجان از دوربرگردان‬ ‫م ‬ ‫حادثه افرین محور روستای عبدا‪ ...‬اباد به رفسنجان نیز‬ ‫بازدید کرد‪ .‬پورمحمــدی دراین باره گفت‪ :‬ازانجایی که‬ ‫این قسمت در محدوده شهرداری رفسنجان قرار ندارد‬ ‫تا بتوان از بودجه شهرداری کمک گرفت لذا دهیاری و‬ ‫شــورای اســامی این روســتا باید با اداره راه و شهرسازی‬ ‫به تعامل برســند که در این قســمت احداث زیرگذر یا‬ ‫میدان صورت گیرد‪ .‬او در بازدید از کارخانه اطلس مس‬ ‫در این روســتا نیز که موجب اشــتغال زایی شــده است‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬ایــن کارخانه زیرمجموعه مجتمع مس‬ ‫سرچشمهاستو بهتر استبرایتوسعهو رشدمنطقه‪،‬‬ ‫مجتمع کارگاه های بیشــتری در ســطح روســتاها ایجاد‬ ‫کند تا اشتغال زایی افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد‪.‬‬ ‫فرماندار رفسنجان همچنین از روستای محمداباد میثم‬ ‫از توابع شهر رفسنجان هم بازدید کرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫روستاسهکیلومتر ورودیاز سمتکرماننیاز بهروشنایی‬ ‫معابر دارد که در اداره برق شهرستان پیگیر اجرای این‬ ‫طرح هستیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬زمین چمن مصنوعی و سالن‬ ‫ورزشــی اقایان روســتای محمداباد نیز مشــکل خاصی‬ ‫ندارد و سالن ورزشی برای بانوان هم در این منطقه در‬ ‫حال احداث اســت‪ .‬پورمحمدی همچنیــن اظهار کرد‪:‬‬ ‫اسفالت راه روستایی کریم اباد اولیا نیز باید جمع اوری‬ ‫و بازســازی شــود که در این زمینه بنیاد مســکن انقالب‬ ‫اســامی قیر رایگان برای بازسازی این محور اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫افزایش فوتی های‬ ‫کرونایی در صورت‬ ‫پیشگیری نکردن‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشدار داد‪ :‬با‬ ‫توجه به افزایش تعداد بیماران سرپایی بنابراین از دو‬ ‫هفتهایندهاگر روندپیشگیریرادر پیشنگیریم‪،‬شاهد‬ ‫افزایشتعدادفوتی هایکروناییخواهیمبود‪.‬‬ ‫حمیدرضا رشــیدی نژاد در جلســه ســتاد مقابله‬ ‫بــا کرونای اســتان کرمــان گفت‪ :‬کشــور و همچنین‬ ‫اســتان کرمان در وضعیت هشــداری قــرار دارد‪ .‬او‬ ‫از شــیب ابتــا بــه کرونا در اســتان ســخن بــه میان‬ ‫اورد و اظهــار کــرد‪ :‬متاســفانه امــار بســتری های در‬ ‫بیمارســتان های اســتان کرمــان هفتــه قبــل نســبت‬ ‫بــه هفتــه ماقبــل ان ‪ ۲۵‬درصــد افزایــش پیداکرده‬ ‫اســت به طوری کــه اکنــون ‪ ۳۷۰‬نفر بیمار مشــکوک‬ ‫و قطعــی مبتالبــه کوویــد ‪ ۱۹‬در بیمارســتان های‬ ‫اســتان بســتری هســتند کــه ابتــای ‪ ۱۱۵‬نفــر ان هــا‬ ‫قطعــی اســت و ‪ ۲۱‬نفر تحت ونتیالتــور و ‪ ۵۳‬نفر‬ ‫در ‪ ICU‬بســتری هســتند‪ .‬رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی کرمان با هشــدار این مطلب که ســه شــهر‬ ‫یکــی از اســتان های مجــاور در وضعیــت قرمز قرار‬ ‫دارنــد لــذا بایــد مراقبــت بیشــتری انجــام دهیــم‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬روند مرگ ومیر در هفته قبل نسبت به‬ ‫هفتــه قبل تر ان کاهش پیدا کــرده به طور که از ‪۱۵‬‬ ‫مورد به ‪ ۸‬مورد رسیده است‪ .‬او از افزایش تعداد‬ ‫بیماران ســرپایی و مثبت شــدن تســت تشــخیصی‬ ‫کرونــا در اســتان خبــر داد و اظهــار کرد‪ :‬درگذشــته‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد تس ـت های تشــخیصی کرونا مثبت‬ ‫یشــد امــا اکنــون بــه حــدود ‪ ۶۰‬درصــد رســیده و‬ ‫م ‬ ‫روزبه روز این درصد بیشــتر می شــود‪ .‬رشــیدی نژاد‬ ‫شــدت ســرایت پذیری امیکرون نسبت به دلتا ‪2/5‬‬ ‫تا ‪ ۳‬برابر دانســت و افزود‪ :‬متاســفانه شاهد شیب‬ ‫تند بیماران ســرپایی هســتیم بنابراین می طلبد که‬ ‫مراقبت جدی داشته باشیم‪.‬‬ ‫او بابیان این مطلب که امار واکسیناسیون کند پیش‬ ‫م ـی رود و ایــن موضوع کشــوری اســت و فقط مختص‬ ‫کرمــان نیســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شــیب ابتــا در جیرفت و‬ ‫رفسنجان بیشتر از شهرستان هاست و همچنان تعداد‬ ‫بیمارانمبتالبه کرونادر سیرجانزیاداست‪.‬‬ ‫رویدا د کرمان‬ ‫شماره ‪33‬‬ ‫فقط نیمی از سپرده ها در شش ماه صرف تسهیالت شد‬ ‫بانک هایکرمانبرایمردمدست به جیبنمی شوند‬ ‫مرضیــه قاض ـی زاده ‪-‬رویــداد امروز‪:‬نیمــی از‬ ‫ســپرده های اســتان بلوک هشــده یــا حداقــل صرف‬ ‫پرداخت تسهیالت به استان نشده است‪ .‬رویه ای‬ ‫کــه از مهرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬تا ‪ ۶‬ماه قبلش وجود داشــته‪.‬‬ ‫هرمــاه بانکــداران کرمانــی درهــای خزانــه خــود‬ ‫را به انــدازه ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد از منابــع خــود بــرای‬ ‫سرمایه گذاران و تسهیالت بگیران باز گذاشته اند‪.‬‬ ‫تشــده در بانک مرکزی مربوط‬ ‫اخریــن گزارش ثب ‬ ‫به مهر ‪ ۱۴۰۰‬است‪ .‬مقابل سپرده های کرمان پس‬ ‫از کسر سپرده قانونی‪ ،‬عدد ‪ ۹۵۲‬هزار میلیارد ریال‬ ‫ثبت شده و میزان تسهیالت نیز ‪ ۵۶۱‬هزار میلیارد‬ ‫ریــال ‪ ۴۱‬درصــد از منابــع اســتان صــرف پرداخت‬ ‫تسهیالت و سرمایه گذاری به استان نشده تا ازانجا‬ ‫مستقیم به پایتخت رود‪.‬‬ ‫لیست جداول بانک مرکزی نشان می دهد که‬ ‫تقریبا هرماه بیشــترین میزان تســهیالت در تهران‬ ‫پرداخت شده است‪ .‬میزان سپرده های تهران بعد‬ ‫از کســر ســپرده های قانونی ‪ ۲۳۶۴۲‬هزار میلیارد‬ ‫تشــده در‬ ‫ریــال اســت و میزان تســهیالت پرداخ ‬ ‫مهرماه ‪ ۲۲۵۴۰‬هزار میلیارد ریال است‪ .‬به طورکلی‬ ‫بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با‬ ‫مانده ‪ ۲۳۶۴۲‬هزار میلیارد ریال اســت و کمترین‬ ‫هــم مربــوط بــه اســتان کهگیلویــه و بویــر احمد‬ ‫بــا ‪ ۱۲۷.۸‬میلیــارد ریــال‪ .‬روایــت بانــک مرکــزی از‬ ‫وضع مانده تســهیالت و ســپرده های بانک ها در‬ ‫پایان مهر امســال بیانگر دســت بــاالی تهرانی ها‬ ‫در وام گیــری از بانک ها دارد؛ به گونه ای که ســهم‬ ‫یهــا از کل ســپرده های بانکــی ‪ ۵۴‬درصــد‬ ‫تهران ‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد بــا ‪ 106/2‬درصــد‪ ،‬ایالم با‬ ‫‪ 109/9‬درصــد و چهارمحا لو بختیــاری بــا ‪101/7‬‬ ‫درصــد بیشــتر از منابعشــان تســهیالت پرداخت‬ ‫کرده اند‪ .‬مجموع رقم پرداختی این‪ ۴‬استان قریب‬ ‫به ‪ ۶۴۰‬هزار میلیارد ریال است که تقریبا یک سوم‬ ‫مبلغ تسهیالت پرداختی به استان تهران است‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد از کل تسهیالت پرداختی سهم‬ ‫‪ ۷‬استان‬ ‫یشــده اســت‪ .‬همچنیــن ‪ ۶۴‬درصــد از کل‬ ‫ارزیاب ‬ ‫مانده تسهیالت بانکی به استان تهران اختصاص‬ ‫دارد؛ امــا بگذارید تا قدری بیشــتر ایــن موضوع را‬ ‫واکاوی کنیم و نســبت ســپرده های هر اســتان به‬ ‫تسهیالت پرداخت شده در ان استان را بسنجیم‪،‬‬ ‫موضوعــی کــه می توانــد قــدری روشــنگر فضــای‬ ‫سرمایه گذاری در استان باشد‪.‬‬ ‫مانــده کل ســپرده ها بال غبــر ‪ ۴۸۳۹۴‬هــزار‬ ‫میلیــارد ریــال گردیده اســت که نســبت به مقطع‬ ‫مشــابه ســال قبل ‪ ۴۵‬درصد رشــد بیشــتر را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬محاســبه نسبت کل مبلغ سپرده ها پس‬ ‫از کســر ســپرده قانونی از مجموع کل تســهیالت‬ ‫تشــده در کشور نشان می دهد که به طور‬ ‫پرداخ ‬ ‫میانگیــن ‪ 81/4‬درصــد از ســپرده های صــرف‬ ‫تسهیالت شده است‪.‬‬ ‫کرمان در جمع ‪ ۵‬استان اخر در تسهیالت‬ ‫دهی‬ ‫نســبت میزان تســهیالت به ســپرده ها (منظور‬ ‫مبلغ ســپرده پس از کسر سپرده قانونی است) در‬ ‫کرمان اما بســیار کمتر از میانگین کشــوری بوده و‬ ‫عدد ‪ 58/9‬درصد را ثبت کرده اســت‪ .‬از این نظر‬ ‫فقــط ‪ ۴‬اســتان اصفهان به نســبت ‪ 56/9‬درصد‪،‬‬ ‫فــارس با ‪ 52/8‬درصد‪ ،‬خوزســتان بــا ‪ 50/8‬درصد‬ ‫و بوشــهر با ‪ 36/7‬درصد وضعیت بدتر از کرمان‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫کســوم از اســتان های کشــور‬ ‫به طورکلــی ی ‬ ‫تشــده به کل ســپرده ها‬ ‫میــزان تســهیالت پرداخ ‬ ‫(منظور مبلغ ســپرده پس از کســر ســپرده قانونی‬ ‫است) بیشتر از میانگین کشــوری بوده است‪ .‬این‬ ‫استان ها شامل‪ :‬خراسان جنوبی‪ ،‬خراسان شمالی‪،‬‬ ‫کهگیلویهوبویراحمد‪،‬ایالم‪،‬چهارمحا لو بختیاری‪،‬‬ ‫زنجان‪ ،‬قزوین‪ ،‬لرســتان‪ ،‬سمنان‪ ،‬گلستان و تهران‬ ‫در میان این ‪ ۱۱‬اســتانی که نســبت تســهیالت به‬ ‫سپرده هایشــان (منظور مبلغ ســپرده پس از کســر‬ ‫ســپرده قانونی اســت) باالتر از میانگین کشــوری‬ ‫اســت‪ ۴ ،‬استان خراسان شــمالی با ‪ 109/2‬درصد‪،‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد از کل تسهیالت پرداختی بانک ها‬ ‫در پایــان مهر امســال بــه مشــتریان بانک ها در‬ ‫اســتان های تهــران‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬خراســان رضــوی‪،‬‬ ‫مازندران‪ ،‬فارس‪ ،‬خوزســتان و اذربایجان شرقی‬ ‫اختصــاص دارد و ‪ ۲۰‬درصــد باقی مانــده بیــن‬ ‫یشــود‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫‪ ۲۴‬اســتان دیگر تقسیم م ‬ ‫همــواره تاکید می کند که یکــی از علل مهم باال‬ ‫بودن رقم تسهیالت و سپرده ها در استان تهران‬ ‫اســتقرار دفاتر بسیاری از شرکت ها و موسسات‬ ‫تولیــدی ســایر اســتان ها در اســتان تهــران بوده‬ ‫نهــا از طریــق‬ ‫تهــای بانکــی ا ‬ ‫و عمــده فعالی ‬ ‫کهــا و موسســات اعتبــاری اســتان‬ ‫شــعب بان ‬ ‫مذکور انجام می شود؛ اما ایا بانک مرکزی قادر‬ ‫نیســت جلوی تمرکز تســهیالت در استان تهران‬ ‫را بگیرد؟ ایا نباید یک نسبت منطقی بین سهم‬ ‫هر اســتان از مانده تسهیالت و سپرده ها ایجاد‬ ‫شــود ؟ این وسط تکلیف اســتان هایی همچون‬ ‫تهــران کــه در کنــار داشــتن منابــع دستشــان از‬ ‫گرفتن تسهیالت برای سرمایه گذاری کوتاه است‬ ‫چه می شود؟‬ ‫خـــبر‬ ‫بازگشتزندگیبهروستاهایتخلیه شدهاز سیل‬ ‫رئیــس مرکــز مدیریــت بحــران اســتان کرمان‬ ‫گفت‪ :‬تمام نهاد های مرتبط برای بهبود شــرایط‬ ‫در مناطــق اســیب دیده از ســیل در حــال کار‬ ‫هســتند‪ .‬بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪،‬‬ ‫مجیــد ســعیدی گفــت‪ :‬حالــت اضطــراری ســیل‬ ‫برطــرف شــده و هم اکنــون بــا اولویت بنــدی کار‬ ‫در حوزه های مختلف در سه شهرستان سیل زده‬ ‫در حــال انجــام اســت‪ .‬او گفــت‪ :‬برخــی پل ها و‬ ‫بشــده اصالح و استحکام بخشــی‬ ‫راه های تخری ‬ ‫شــده اند تــا در صــورت بارش های شــدید جلوی‬ ‫خســارت گرفتــه شــود‪ .‬بــه گفته او‪ ،‬ســه قــرارگاه‬ ‫در شهرســتان های ریــگان‪ ،‬منوجــان و رودبــار‬ ‫جنــوب تشــکیل و تمــام نها دهــای مرتبــط مثــل‬ ‫یهــا‪ ،‬شــهرداری‪ ،‬ارتــش‪ ،‬ســپاه و بخش‬ ‫فرماندار ‬ ‫راه و اب در حال کار برای پایدار کردن وضعیت‬ ‫زیرســاخت ها و استحکام بخشــی بــه ســازه ها‬ ‫هستند‪ .‬سعیدی گفت‪ :‬در برخی نقاط که حجم‬ ‫ســیالب و تخریــب بــاال بــوده عوامــل اســیب زا‬ ‫شناســایی و برطــرف شــده اند ب هطــور مثــال در‬ ‫جنــوب کرمان برخی اب نماها عامل ورود ســیل‬ ‫به داخل روســتا بودند که اصالح شــدند‪ .‬رئیس‬ ‫مرکــز مدیریت بحران اســتان گفت‪ :‬ســیل بند ها‬ ‫حشــده و برخــی رودخانه هایــی کــه نیــاز‬ ‫اصال ‬ ‫بــه الیروبــی داشــتند در حــال انجام اســت‪ .‬او از‬ ‫رفــع مشــکل نبــود دسترســی در برخــی مناطــق‬ ‫کوهســتانی و صعب العبور به ویژه در شهرســتان‬ ‫ریگان خبر داد‪ .‬سعیدی گفت‪ :‬مشکلی که برای‬ ‫امدادرسانی وجود داشت نبود دسترسی بود که‬ ‫خوشبختانه این مشکل حل شده وزندگی در تمام‬ ‫مناطق ســیل زده در حال برگشــت به شرایط قبل‬ ‫از وقوع سیل است‪ .‬او گفت‪ :‬در بخش کشاورزی‬ ‫صشــده اســت و بررسی بیشتر‬ ‫خســارت ها مشخ ‬ ‫برای جبران خسارت ادامه دارد در حوزه دام‪ ،‬برای‬ ‫دام هایی که در معرض بارش بوده اند اقداماتی‪،‬‬ ‫چون واکسیناســیون انجام شده است‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫یتــوان گفــت‬ ‫مدیریــت بحــران اســتان گفــت‪ :‬م ‬ ‫اقدامات اضطراری برای جبران اولیه انجام شده و‬ ‫در مرحله پایدار کردن شــرایط هســتیم‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫یشــده بیــن دامداران‬ ‫در حــال حاضر جو خریدار ‬ ‫خسارت دیده توسط جهاد کشــاورزی توزیع شده‬ ‫و بســیاری مردم در روستا های تخلیه شده نیز به‬ ‫خانه وزندگی خود برگشته اند‪ .‬او از انجام برخی‬ ‫امور کاهش خسارت توسط منابع طبیعی استان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫جلوگیریاز توسعهحاشیه نشینیضروریاست‬ ‫در نشســت رئی ـس کل دادگســتری اســتان‬ ‫کرمان با شــهردار این شهر‪ ،‬مشکالت موجود در‬ ‫مســیر اجرای برخی از پروژه های شــهری ازجمله‬ ‫ســاماندهی مناطــق حاشیه نشــین ‪ 14‬معصــوم‬ ‫و شیش ـه گر و نیــز پروژه بزرگراه شــهید ســلیمانی‬ ‫موردبررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬یــدا‪ ...‬موحــد‪ ،‬رئی ـس کل‬ ‫دادگســتری اســتان کرمان در این نشست گفت‪:‬‬ ‫در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان‬ ‫کرمــان‪ ،‬کمیته ای مرکب از دســتگاه های نظارتی‬ ‫و شــهرداری تشکی لشــده تا راهکارهــای قانونی‬ ‫دربــاره واگــذاری اراضــی تصرفــی در منطقــه ‪14‬‬ ‫معصوم و شیشه گر به ساکنان را بررسی و تعیین‬ ‫کننــد‪ .‬او بــا اشــاره به ایــن مطلب که در راســتای‬ ‫تعییــن تکلیف تصرفــات ایجادشــده در مناطق‬ ‫حاشــیه ای شیش ـه گر و ‪ 14‬معصوم‪ ،‬بایــد مانع از‬ ‫تصرفــات جدیــد شــده و موارد اثــار تصرف جمع‬ ‫شــود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اراضی تصرفی که افراد در ان ها‬ ‫ســاکن هستند باید بر اســاس قیمت کارشناسی و‬ ‫بر اســاس قانون به ســاکنان واگذار شود‪ .‬نماینده‬ ‫عالی قوه قضاییه در استان کرمان ضمن بیان این‬ ‫مطلــب کــه تــا زمانی که شــرایط اقتصادی کشــور‬ ‫سامان نیابد‪ ،‬همواره شاهد توسعه حاشیه نشینی‬ ‫خواهیــم بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد مدیــران را دربــاره‬ ‫سهل انگاری و مسامحه که منجر به تضییع حقوق‬ ‫عمومــی می شــود‪ ،‬اگاه تر کرده و مســئولیت های‬ ‫قضایی را به ان ها یاداوری کرد‪ .‬موحد با اشاره به‬ ‫اینکه راهی جز جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی‬ ‫نداریم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در راستای ساماندهی ساکنان‬ ‫این مناطق نیز باید انشعابات موقت نیز بر اساس‬ ‫قانون به ان ها واگذار شود‪ .‬او بابیان اینکه تعامل‬ ‫با دســتگاه های نظارتی در راســتای تملک اراضی‬ ‫به منظور اجرای پروژه بزرگراه شهید سلیمانی باید‬ ‫موردتوجه ویژه قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬تملک های اراضی‬ ‫به منظــور اجــرای پروژ ههــا بایــد بر اســاس قانون‬ ‫انجــام شــود‪ .‬رئیس کل دادگســتری اســتان کرمان‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬تصمیمــات متزلــزل بدتریــن نوع‬ ‫مدیریت و تصمیم گیری است و باید محکم روی‬ ‫مواضع اتخاذشده‪ ،‬ایستادگی کرده و ان ها را به‬ ‫مرحله اجرا دراورد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برنامه هایدههفجر بارعایتپروتکل هابرگزار شود‬ ‫اســتاندار کرمــان هشــدار داد‪ :‬یکی از ســخت ترین پیک های‬ ‫کرونــا در یــک هفتــه تا ‪ ۱۰‬روز اینــده را در اســتان کرمان خواهیم‬ ‫داشــت و فرمانــداران بایــد ب هصــورت اقتضایــی مراســمی کــه‬ ‫پروتکل های بهداشــتی را رعایت نکردند تعطیل کنند‪ .‬علی زینی‬ ‫وند در جلســه ســتاد مقابله با کرونای اســتان کرمان گفت‪ :‬طبق‬ ‫گزارش های ما وارد پیک ششم شدیم و طبق تجربیات دینا هفته‬ ‫اینده رنگ بسیاری از شهرهای ما تغییر می کند و بیشتر ان ها قرمز‬ ‫یشــود لذا باید برنامه های به راین اســاس برنامه ریزی کنیم‪ .‬او‬ ‫م ‬ ‫بر لزوم اماده باش بودن همه بیمارســتان های استان کرمان تاکید‬ ‫کرد و افزود‪ :‬تردید در افزایش بیماران کرونایی مبتالبه امیکرون‬ ‫کهــای گذشــته اســتفاده‬ ‫نیســت بنابرایــن بایــد از تجربیــات پی ‬ ‫کنیــد و توانمندتــر ایــن پیــک را مدیریــت کنیــم‪ .‬اســتاندار کرمان‬ ‫بنایــی بــر تعطیلی مدارس کشــور و اســتان وجود نــدارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬تی مهــای واکنش ســریع را فعال کنید و ب هصــورت اقتضایی‬ ‫ا گــر مدرس ـه ای فراگیــری در ابتال دارد خصوصا در شــهرهای قرمز‬ ‫یــک مدرســه یا منطقــه یا بخــش و حتی یک شــهر تعطیل کنید‪.‬‬ ‫اموزش وپرورش مدرسه محور گزارش از نحوه رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی و وضعیت سالمت دانش اموزان روزانه بگیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پاسخاستانداری کرمانبهنگرانی هایمعدن کاویدر کوهصفهماهان‪:‬‬ ‫به خواست مردم در مورد کوه صفه توجه می کنیم‬ ‫کوثــر نمک شــناس‪-‬رویداد امروز‪:‬هفتــه گذشــته‬ ‫عده ای از اهالی ماهان‪ ،‬طبیعت گردان‪ ،‬کوهنوردان‬ ‫و فعاالن محیط زیست کنار یک کوه شناخته شده‬ ‫واقــع در ارتفاعــات پلــوار در نزدیکی شــهر ماهان‬ ‫تجمع کردند و به احداث معدن اهک در این کوه‬ ‫اعتراضداشتند‪.‬‬ ‫ان ها نگران از بین رفتن گردشــگری در منطقه‬ ‫کــوه صفــه و الودگــی منابــع اب ماهــان هســتند؛‬ ‫نگرانی ای کهسازمانصنعتو معدندلیلیبرایش‬ ‫نمی بیند و می گوید مشکلی برای منابع اب پیش‬ ‫نخواهدامد‪.‬‬ ‫معین الدینی‪ ،‬کوهنورد و فعال محیط زیســت‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن کــوه کــه به شــکل هــال اســت و دو‬ ‫غــار را در دل خــود جــای داده اهمیــت گردشــگری‬ ‫زیــادی دارد و بســیاری برای فتح این کــوه و دیدن‬ ‫جاذبه هایشبهاینمنطقهمی ایند‪».‬‬ ‫اینفعالمحیط زیستادامهداد‪«:‬اینمعدن‪،‬‬ ‫بر روی سفره های اب زیرزمینی شهر ماهان و کرمان‬ ‫احداث می شود و اب را الوده خواهد کرد‪».‬‬ ‫معین الدینــی دالیل دیگری هم بــرای اعتراض‬ ‫به این معدن برشمرد؛ مثل اینکه دشت های زراعی‬ ‫ماهــان را نیتراتــه می کنــد یا اینکه اســتخراج اهک‬ ‫ان قدر هم امتیاز خاصی نیســت که فقط این کوه‬ ‫و زمین ها داشــته باشــد و هر جای دیگری در کویر‬ ‫مرکزی ایران یافت خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنیناداره کلمحیط زیست کرماناز وجود‬ ‫چنیــن معدنی اظهــار بی اطالعــی کــرد و مدیرکل‬ ‫محیط زیستگفت‪«:‬برایچنینمعدنیاستعالمی‬ ‫از ما گرفته نشده است‪».‬‬ ‫موضــوع را از طریق بازرســی اســتانداری کرمان‬ ‫پیگیریکردیم‪،‬صالحیانمدیر بازرسیاستانداریبه‬ ‫نقل از رئیس سازمان صنعت و معدن در خصوص‬ ‫الودگــی منابــع اب زیرزمینی گفــت‪« :‬چنین چیزی‬ ‫نیست و استخراج اهک از روی زمین اتفاق می افتاد‬ ‫بهــای زیرزمینــی نخواهد‬ ‫و هیــچ الودگــی بــرای ا ‬ ‫داشت‪».‬‬ ‫او همچنین ادامه داد‪« :‬تمام مراحل اکتشــاف‬ ‫این معدن قانونی بوده و مجوزهای الزم را داشته‬ ‫است‪».‬‬ ‫بازرسی استانداری کرمان تاکید کرد در خصوص‬ ‫مسئله میراثی و گردشگری به خواسته مردم احترام‬ ‫می گذاریــم و بــا تحقیــق از کارشناســان در صورت‬ ‫وجــود اســیب بــرای این کوه یا شــهر ماهان جلوی‬ ‫احداث این معدن را خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫حال باید منتظر ماند و دید سرنوشت کوه صفه‬ ‫یشــود‬ ‫ماهــان شــبیه بــه کوه های زیبــای دیگری م ‬ ‫که قربانی توســعه و معدن کاوی شــدند یا نیروی‬ ‫اجتماعی قادر است ان را حفظ کند‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫امدادرسانی به مناطق سیل زده کرمان‬ ‫ادامه دارد‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران‬ ‫جــدی ســیل بــه کشــاورزی و‬ ‫اســتان کرمــان از خســارات‬ ‫راه هــای جنــوب کرمــان خبــر‬ ‫گســترده سیل به جنوب کرمان‬ ‫داد و گفــت‪ :‬در برخــی از‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬براوردهــای‬ ‫مناطــق از فــاز امدادرســانی‬ ‫اولیه از خسارت ‪ ۴۴۹۵‬میلیارد‬ ‫یشــده ایم‪ .‬او در‬ ‫وارد بازساز ‬ ‫مجید سعیدی‬ ‫تومانی ســیل حکایت دارد‪ .‬به‬ ‫خصــوص منطقــه کوهشــاه‬ ‫گــزارش مهر‪ ،‬مجید ســعیدی از‬ ‫در شــرق کرمــان نیــز گفــت‪:‬‬ ‫ادامــه امدادرســانی به مناطق ســیل زده جنوب امدادرسانی به این منطقه نیز همزمان با جنوب‬ ‫و شــرق کرمــان خبر داد و گفــت‪ :‬تالش ها برای کرمــان ادامــه دارد و رونــد کار به دقــت در حال‬ ‫بازگشایی راه روستاهای شرق کرمان نیز با تمام رصد اســت‪ .‬او گفت‪ :‬جبران خسارت های لوازم‬ ‫تــوان ادامــه دارد‪ .‬او گفت‪ :‬تا زمان رفع مشــکل منزل و احشام در مرحله اول قرار دارد و در حال‬ ‫اسکان و بازسازی خانه ها در کنار مردم هستیم تحویللوازممنازلو احشامبهمردماسیب دیده‬ ‫و ان ها را تنها نمی گذاریم‪ .‬ســعیدی از خسارت از سیلهستیم‪.‬‬ ‫خطر نشت گاز را جدی بگیرید‬ ‫مدیرعاملشرکتگاز استان‬ ‫مشاهده نشــت گاز باید فورا‬ ‫کرمان گفت‪ :‬کنترل و اگاه سازی‬ ‫شــیر اصلــی گاز بســته شــود‪،‬‬ ‫فــرد از خطــر نشــت گازهــای‬ ‫افــراد خانــواده از محل الوده‬ ‫خطرناک‪ ،‬حوادث اتش سوزی‬ ‫بــه گاز خــارج شــوند‪ ،‬در و‬ ‫و انفجار‪ ،‬اطالع رســانی نشت‬ ‫پنجره هــا بازشــوند‪ ،‬ســپس با‬ ‫منوچهرفالح‬ ‫گاز یک ضرورت دائمی به ویژه‬ ‫تــکان دادن حولــه پنب ـه ای‬ ‫در فصول ســرد ســال به شــمار‬ ‫مرطوب جریــان خروج هوای‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫الــوده بــه گاز تســریع شــود و چنانچــه محــل‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬منوچهــر فالح الوده به گاز تاریک باشد‪ ،‬برای روشنایی محل‬ ‫افــزود‪ :‬ضــروری اســت کــه مــردم بداننــد در از چراغ قوه که در خارج از فضای الوده به گاز‬ ‫صــورت نشــت گاز طبیعــی و استشــمام بــوی روشن شــده‪ ،‬استفاده شود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ان‪ ،‬قبل از هر کاری باید دقت کنند که در ان گاز استان کرمان همچنین بیان کرد‪ :‬در صورت‬ ‫محل هیچ گونه جرقه ای زده نشود و همچنین بروز هرگونه حادثه منجر به نشت گاز‪ ،‬بدون‬ ‫از روشــن کــردن کبریــت‪ ،‬فندک و امثــال ان و فــوت وقــت و بــا خونســردی کامل با شــماره‬ ‫همچنین از روشــن و یا خاموش کردن وسایل تلفن شبانه روزی ‪ ۱۹۴‬پست امداد شرکت گاز‬ ‫برقــی‪ ،‬خودداری گــردد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬پس از تماس گرفته شود‪.‬‬ ‫همایش ملی قنات‬ ‫در کرمان برگزار می شود‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫شــده اند‪ .‬او بــه ثبــت جهانــی‬ ‫صنایع دستیوگردشگریکرمان‬ ‫قنات هــای جوپــار و بــم در‬ ‫از برگــزاری همایش ملی قنات‬ ‫فهرســت اثار جهانی گفت‪ :‬در‬ ‫در شهر کرمان خبر داد‪.‬‬ ‫دیــواره قنات های بم لوح های‬ ‫با‬ ‫گفتگو‬ ‫فریدون فعالی در‬ ‫تاریخی پیداشــده که نشــان از‬ ‫فعالی‬ ‫فریدون‬ ‫مهر اظهار داشت‪ :‬استان کرمان‬ ‫قدمــت ایــن ســازه ها دارد‪ ،‬در‬ ‫یکــی از مراکــز اصلــی احــداث‬ ‫همین راستا همایش ملی قنات‬ ‫قنات از گذشــته تاکنون بوده است و هم اکنون در کرمان از ‪ ۱۶‬تا‪ ۱۸‬بهمن ماه در کرمان با عنوان‬ ‫نیز اب بخش های زیادی از شهرها و مزارع کرمان میراث ماندگار ایرانیان برگزار می شود‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫از قنات تامین می شود‪ .‬او گفت‪ :‬حتی اب شهر بسیاری از صاحب نظران اعتقاددارند که در حال‬ ‫کرمان وابســتگی قابل توجهی به قنوات دارد و حاضر نیز در صورت استفاده از قنات ها می توان‬ ‫این سازه های ابی در طول تاریخ موجب ابادانی مشکالت ناشی از خشکسالی در کرمان را رفع‬ ‫و ایجاد تمدن در مناطق کویری ازجمله کرمان کرد‪.‬‬ ‫ابگیری ‪ ۱۰۰‬درصدی تاالب جازموریان‬ ‫بی سابقهاست‬ ‫مدیرکلمحیط زیستاستانکرماناز ابگیری‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی تاالب جازموریان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ابگیری تاالب جازموریــان در روزهای اخیر طی‬ ‫ســال های گذشته بی ســابقه بوده اســت و بهار‬ ‫دل انگیــزی را بــرای منطقه پیش بینی می کنیم‪.‬‬ ‫مرجان شاکری در گفت وگو با فارس از ابگیری‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــدی تــاالب جازموریــان خبــر داد و‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬این خبر خوشــی اســت که تاالب‬ ‫جازموریــان ‪ ۱۰۰‬درصــد ابگیــری شــده اســت‬ ‫و طــی هفته هــای اینده که ســیالب نشســت‬ ‫می کنــد‪ ،‬می توان اظهارنظر دقیق تری داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬او بــا اشــاره بــه اینکه ابگیــری تاالب‬ ‫جازموریــان تاثیرگــذاری بســیاری بــر ریزگردها‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در بهار و تابســتان با توفان شــن‬ ‫و ریزگردها مواجه هســتیم و این در شرایطی ‬ ‫است که با ابگیری تاالب جازموریان و رویش‬ ‫گیاهان شــاهد کاهش ریزگردها و توفان شــن‬ ‫در منطقه خواهیم بود‪ .‬مدیرکل محیط زیست‬ ‫اســتان کرمــان از تاثیــرات اکولوژیکــی ابگیری‬ ‫تــاالب جازموریــان هم ســخن بــه میــان اورد‬ ‫و ادامــه داد‪ :‬ابگیــری تــاالب اثــرات مهمی بر‬ ‫دام پروری منطقه دارد زیرا انبار علوفه طبیعی‬ ‫ایجاد می شود‪ .‬شاکری در پاسخ به این پرسش‬ ‫خبرنــگار فــارس کــه ایا نیازی هســت مــردم و‬ ‫مســئوالن در زمان ابگیری تــاالب جازموریان‬ ‫اقدامــی را انجــام دهنــد کــه به نفــع دریاچه‬ ‫باشــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بهتــر اســت هیــچ کاری‬ ‫انجام نشود و این قشنگ تر است زیرا تاالب‬ ‫راه خــودش را پیــدا می کنــد‪ .‬او یــاداور شــد‪:‬‬ ‫ابگیری تاالب جازموریان در روزهای اخیر طی‬ ‫سال های گذشته بی سابقه بوده است و حتی‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬که بارندگی های خوبی داشــتیم‪،‬‬ ‫امــا ‪ ۸۰‬درصــد ایــن تــاالب ابگیری شــد و بهار‬ ‫دل انگیزی را برای منطقه پیش بینی می کنیم‪.‬‬ ‫سرقت ‪ ۵‬هزار متر کابل‬ ‫شبکه توزیع برق در زرند‬ ‫مدیــر توزیــع برق شهرســتان زرند گفــت‪۵ :‬‬ ‫هزار متر کابل شبکه برق این شهرستان طی دو‬ ‫هفته گذشــته سرقت شده اســت که این میزان‬ ‫ســرقت بیش از ‪ ۶‬میلیارد ریال به شــبکه توزیع‬ ‫بــرق این منطقه خســارت وارد کرده اســت‪ .‬به‬ ‫گزارش کرمان نو؛ هادی اسدی مدیر توزیع برق‬ ‫شهرستان زرند گفت‪ ۵:‬هزار متر کابل شبکه برق‬ ‫این شهرستان طی دو هفته گذشته سرقت شده‬ ‫است که این میزان سرقت بیش از ‪ ۶‬میلیارد ریال‬ ‫به شــبکه توزیع برق این منطقه خســارت وارد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مدیــر توزیــع برق شهرســتان زرنــد گفت‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ ۲۳۰‬فقــره ســرقت تجهیزات شــبکه‬ ‫بــرق از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون در ایــن‬ ‫منطقه ثبت شــده اســت؛ که نسبت به مدت‬ ‫مشــابه پارســال ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش داشــته‬ ‫اســت‪ .‬او بابیــان اینکــه با همــکاری ماموران‬ ‫انتظامــی ایــن شهرســتان حیــن گشــت زنــی‪،‬‬ ‫گــروه ســارقین را هنــگام ســرقت ســیم های‬ ‫بــرق در روســتای بهشــت وحدت شهرســتان‬ ‫زرنــد دســتگیر کردند اظهار داشــت‪ :‬متهمین‬ ‫دستگیرشــده در تحقیقات تکمیلی پلیس به‬ ‫ســرقت کابل و ســیم های برق برخی مناطق‬ ‫این شهرســتان ازجمله خانوک‪ ،‬ریحان شــهر‪،‬‬ ‫دشــتخاک‪ ،‬بهشــت وحدت و شهرستان های‬ ‫کرمــان‪ ،‬رفســنجان اعتــراف کردنــد‪ .‬اســدی‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬این ســارقین با تشــکیل پرونده‬ ‫بــرای ســیر مراحــل قانونــی به مقــام قضایی‬ ‫معرفــی شــدند‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬بــا توجه به‬ ‫ســرقت های مکــرر تجهیزات شــبکه برق این‬ ‫شهرســتان‪ ،‬گشــت های مداوم و نامحســوس‬ ‫توسط کارکنان این امور و با همکاری نیروی‬ ‫انتظامــی و بســیج به صــورت مســتمر انجــام‬ ‫می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شرط عجیب پوگبا برای ماندن در یونایتد‬ ‫پــل پوگبــا‪ ،‬ســتاره‬ ‫کــرده و قــرارداد جدیــدی را بــا‬ ‫منچستریونایتد‪ ،‬اماده است تا‬ ‫باشگاهمنچستریونایتدبهامضا‬ ‫در صــورت ادامــه حضور رالف‬ ‫برساند‪.‬گفتهمی شوداینمربی‬ ‫رانگنیک روی نیمکت این تیم‬ ‫المانی توانسته با مطرح کردن‬ ‫در اولدترافــورد بماند‪ .‬قــرارداد‬ ‫برنامه هایی که برای پیشرفت‬ ‫پل پوگبا‬ ‫پوگبابامنچستریونایتددر پایان‬ ‫ایــن بازیکــن و تیــم یونایتد در‬ ‫فصــل جاری به اتمام می رســد‬ ‫نظــر دارد ب هشــدت پوگبــا را‬ ‫اما هنوز هیچ قرارداد جدیدی بین ان ها به امضا تحــت تاثیر قــرار داده و به نوعــی او را وارد تیم‬ ‫نرسیده است‪ .‬رانگنیک پس از اخراج اوله گونار خود کند‪ .‬این موضوعی اســت که ژوزه مورینیو‬ ‫سولسشر در ماهدسامبر‪،‬جانشیناینمربیروی و سولسشر هر دو در انجام ان ناتوان بودند‪ .‬به‬ ‫نیمکتیونایتدشدو پوگبا کهدر طولاینمدت نظر می رسد که رانگنیک توانسته این ملی پوش‬ ‫در حالطی کردنرونددرمانمصدومیتشبوده فرانسویرامتقاعد کند کهیکخطمیانیو یک‬ ‫هنــوز فرصــت بــازی تحــت هدایت ایــن مربی تیم می تواند حول محور حضور او در میدان در‬ ‫المانی را پیدا نکرده اســت‪ .‬پیش ازاین برخی از فصول اینده ساخته شود و از او خواسته که به‬ ‫منابع خبری مدعی شده بودند که این هافبک یکی از بازیکنان اصلی تیم در پشت صحنه نیز‬ ‫فرانســوی اخرین پیشــنهاد تمدید قــراردادی از تبدیل شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بعضی از رسانه های‬ ‫سوییونایتدرا کهدر اواخر تابستان گذشتهبهاو انگلیسی نیز مدعی شده اند که مدیران یونایتد‬ ‫ارائه شده رد کرده و اماده است تا از این تیم جدا هم جستجویشــان برای پیدا کردن سرمربی در‬ ‫شــود؛ اما حاال نشریه انگلیسی ســان خبر داده فصل اینده را متوقف کرده اند و در حال بررسی‬ ‫که پوگبا چنان تحت تاثیر رانگنیک قرارگرفته که شرایط ادامه همکاری با رانگنیک پس از پایان‬ ‫اماده اســت در تصمیم خــود کامال تجدیدنظر فصلجاریهستند‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬بهمن ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1275‬‬ ‫برنامه لیگ برتر تا پایان‬ ‫فصل اعالم می شود‬ ‫برنامــه رقابت های باقی مانده از لیگ برتر تا پایان‬ ‫فصــل اعالم خواهد شــد‪ .‬مســابقات لیــگ برتر فوتبال‬ ‫نیمه خود را رد کرده و بعد از برگزاری دیدارهای هفته‬ ‫شــانزدهم در روزهایــی که تیم ملی فوتبال بــازی دارد‪،‬‬ ‫تیم های باشــگاهی به اســتراحت چندروزه رفته اند‪ .‬در‬ ‫اینشرایطبرنامهمسابقاتهفته هایهفدهمتاسی ام‬ ‫لیــگ برتر مشــخص نشــده و قرار اســت ســازمان لیگ‬ ‫فوتبــال در ایــن خصوص اقدام کند‪ .‬ســازمان لیگ البته‬ ‫قصد ندارد تاخیر پیش امده در مســابقات زیاد شــود و‬ ‫احتماال از روز ‪ 23‬بهمن مسابقات دوباره شروع خواهد‬ ‫شد و تا قبل از سال جدید تعداد دیگری از بازی ها انجام‬ ‫شود‪ .‬بااین حال مسئوالن سازمان لیگ قصد دارند طی‬ ‫چندروز ایندهبرنامهجدیدبازی هایلیگبرتر راتاپایان‬ ‫فصل اعالم کنند‪ .‬سهیل مهدی‪ ،‬رئیس کمیته مسابقات‬ ‫ســازمان لیــگ در ایــن خصوص گفــت‪« :‬مــا اول نگران‬ ‫برگزاری دیدارهای معوقه استقالل بودیم ولی با توجه‬ ‫به شرایط سالمتی بازیکنان برنامه این بازی ها را اعالم‬ ‫کردیــم‪ .‬اگر وارد بازی های نیم فصل شــویم نمی توانیم‬ ‫بازی را به تعویق یا تاخیر بیندازیم‪ .‬خوشبختانه زمان‬ ‫بازی های استقالل را اعالم کردیم و تا اواخر هفته برنامه‬ ‫نیم فصل دوم را اعالم می کنیم‪ .‬امیدوارم دیگر اتفاقی‬ ‫مثلداستاناستقاللبرایتیم هارخندهد‪.‬اگر کرونامارا‬ ‫متوقفنکندمی توانیمبازی هارابه خوبیبرگزار کنیم‪».‬‬ ‫بازوبند را هرگز از بازوی جهانبخش درنیاورید‬ ‫تولدی دوباره برای‬ ‫سوپرستاره لژیونر‬ ‫تالش فدراسیون برای‬ ‫بازگرداندن سردار ازمون‬ ‫لمپارد در استانه بازگشت‬ ‫به لیگ برتر‬ ‫فرانــک لمپــارد‪ ،‬ســرمربی‬ ‫به صورت موقــت هدایت این‬ ‫سابقچلسی‪،‬به زودیبه عنوان‬ ‫تیــم را برعهــده داشــته و در‬ ‫سرمربی جدید اورتون معرفی‬ ‫تنها دیــداری کــه روی نیمکت‬ ‫خواهد شد‪ .‬رافائل بنیتس پس‬ ‫اورتون نشسته شکست یک بر‬ ‫از چندیــن هفته کســب نتایج‬ ‫صفر برابر استون ویال را تجربه‬ ‫فرانک لمپارد‬ ‫ضعیــف ســرانجام شــانزدهم‬ ‫کــرده اســت‪ .‬دو روز پیش وین‬ ‫ژانویــه از هدایت اورتون برکنار‬ ‫رونــی‪ ،‬ســتاره ســابق اورتــون‪،‬‬ ‫شد تا این باشگاه به دنبال پیدا کردن جانشینی نیز تایید کرد که مدیران این باشگاه برای قبول‬ ‫برای این مربی اسپانیایی باشد‪ .‬حاال سایت گل هدایت این تیم با او تماس هایی داشته اند اما‬ ‫مدعی شده که لمپارد باالتر از دانکن فرگوسن او به این پیشنهاد ها پاسخ منفی داده و ترجیح‬ ‫و ویتور پریرا پس از چندین جلسه مصاحبه که داده همچنان به حضورش در دربی کانتی ادامه‬ ‫روز جمعه در لندن برگزارشــده‪ ،‬توانســته توجه دهــد‪ .‬لمپارد هــم ماننــد رونــی دوران حرفه ای‬ ‫مدیــران اورتــون را بــه خــود جلــب کنــد‪ .‬انتظار مربیگری اش را در دربی کانتی شروع کرد و اولین‬ ‫می رود لمپارد با کادر فنی و افراد مدنظر خودش بــار در فصــل ‪ 2018-19‬روی نیمکــت ایــن تیــم‬ ‫که یک سال قبل پیش از جدایی از چلسی نیز نشســت‪ .‬او پس ازان هدایت چلسی را برعهده‬ ‫بــا ان ها کار می کرد به این تیم ملحق شــود‪ .‬در گرفت تا اولین مربی انگلیسی این باشگاه پس‬ ‫طولاینمدتو پساز جداییبنیتس‪،‬فرگوسن از دو دهه لقب بگیرد‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳682‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1400/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 1400/۳466‬مورخ ‪1400/09/20‬‬ ‫هیات مستقر در واحد ثبتی جویبار به کالسه پرونده شماره ‪ 1400/0۳۳‬ماده یک قانون‬ ‫مذکور‪ ،‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شهرداری جویبار را نسبت به ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 170/50‬متر مربع پالک فرعی از ‪ 10‬اصلی بخش‬ ‫‪ 7‬اهدا شده توسط اهالی سراجکال محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ ۳‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ 1۳‬ایین نامه مربوطه‬ ‫این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها‬ ‫منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند‪ ،‬باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در‬ ‫محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل را ارائه نماید در غیر اینصورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می‬ ‫نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد‪/1259261 .‬م الف‬ ‫تاریخ انتشار اول‪ 1400/10/25 :‬تاریخ انتشار دوم‪1400/11/10 :‬‬ ‫مرتضی قاسم پور‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جویبار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-۳691‬برابر رای شماره ‪ 1400/10/20 -1400-4۳۳5‬هیات به کالسه پرونده‬ ‫شماره ‪ 1400-420‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای‪/‬خانم محمد ربانی فرزند برات على بشماره شناسنامه ‪ ۳0‬صادره‬ ‫از بجنورد در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 50/25‬مترمربع از پالک ‪ 1190‬فرعی‬ ‫از ‪ 164‬اصلی واقع در اراضی حصار خریداری از مالک رسمی اقای ناصر یزدانی فرزند‬ ‫منصور محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬احمد‬ ‫اصغری شیروان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/۳677‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-4025‬برابر رای شماره ‪ 2252‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم نسرین‬ ‫دهقانی دستجردی به شناسنامه شماره ‪ 1270641077‬کدملی ‪ 1270641077‬صادره‬ ‫اصفهان فرزند رضا بر یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪158/51‬‬ ‫مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 1۳1‬فرعی از ‪ 448۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ 2251‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای محمدرضا‬ ‫متقی دستجردی به شناسنامه شماره ‪ 1761‬کدملی ‪ 1289025266‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫عبداله بر یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 158/51‬متر مربع‬ ‫مفروزی از پالک شماره ‪ 1۳1‬فرعی از ‪ 448۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت‬ ‫ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫دقایقــی پیــش از جشــن ســومین صعــود‬ ‫جهانبخــش بــه جــام جهانــی‪ ،‬او شــاید بهتریــن‬ ‫نمایــش ملی خــود را ارائه کرد‪ .‬به گــزارش ورزش‬ ‫ســه‪ ،‬در روزی که مهدی طارمی گل صعود را به‬ ‫ثمر رساند‪ ،‬بهترین بازیکن زمین بی تردید علیرضا‬ ‫جهانبخــش بــود‪ .‬بازیکنــی که لحظاتــی پیش از‬ ‫کنترل فوق العاده طارمی و ضربه اخر او به فهد‬ ‫طالــب‪ ،‬پاســی اســتادانه را بــرای گلــزن تیم ملی‬ ‫ارسال کرد اما این تنها اثر کاپیتان جهانبخش در‬ ‫نمایــش تیــم ملی نبــود‪ .‬او کــه در دوران دراگان‬ ‫اســکوچیچ روی بــه ثمــر رســیدن شــش گل تاثیر‬ ‫مســتقیم داشــته‪ ،‬از شــروع بــازی فرمــی امــاده و‬ ‫باانگیزه را از خود نشــان داد که در کنار ســامان‬ ‫قــدوس و مهــدی طارمی‪ ،‬بــار اصلی خط حمله‬ ‫ششــانس بــود‪،‬‬ ‫را بــر دوش می کشــید و اگــر خو ‬ ‫می توانست در گلسازی و گلزنی عملکرد بهتری‬ ‫هم داشــته باشــد‪ .‬جهانبخــش در این بازی ســه‬ ‫شــوت در چارچــوب دروازه عــراق داشــت کــه‬ ‫همگی را فهد طالب که یک تنه جور مدافعانش‬ ‫را می کشــید‪ ،‬دفــع کــرد‪ .‬دو شــوت در نیمــه اول‬ ‫و در حالی زده شــد که کســی فکرش را نمی کرد‬ ‫جهانبخــش از پشــت محوطــه جریمه اقــدام به‬ ‫زدن ضربه کند اما هر دوبار با ضرباتی ســنگین‪،‬‬ ‫طرفــداران داخــل ورزشــگاه را نیم خیز کرد‪ .‬نکته‬ ‫جالــب اینکه شــوت دوم جهانبخش کــه با دفع‬ ‫از ســوی گلر عراقی همراه شــد‪ ،‬می توانســت در‬ ‫ریباند با گل طارمی همراه شود اما ضربه مهاجم‬ ‫تیم ملی در درون دروازه قرار نگرفت‪ .‬بااین حال‬ ‫شاید انچه نمایش جهانبخش در این مسابقه را‬ ‫برجسته و او را تبدیل به مرد اول میدان در شب‬ ‫صعود شــاگردان اسکوچیچ کرد‪ ،‬دو پاسی است‬ ‫که یکی تبدیل به گل شــد و دیگری به حســرت‬ ‫کاپیتان تیم ملی‪ .‬در دقیقه ‪ 38‬بازی جهانبخش‬ ‫بــا قطــع توپ و تــوپ ربایی از بازیکــن عراق در‬ ‫نزدیکــی خط میانــه میدان صاحب توپ شــد و‬ ‫در حالتــی نامتعادل توپ را بــرای علی قلی زاده‬ ‫سریع و تکنیکی فرستاد و این پاس استثنایی به‬ ‫او رســید تا ستاره شارلروا در موقعیت تک به تک‬ ‫برابر رای شماره ‪ 2250‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم سمانه احتشامی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 1270554۳87‬کدملی ‪ 1270554۳87‬صادره اصفهان فرزند مسعود‬ ‫بر یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 158/51‬مترمربع مفروزی‬ ‫از پالک شماره ‪ 1۳1‬فرعی از ‪ 448۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ 2249‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای مهدی متقی‬ ‫دستجردی به شناسنامه شماره ‪ 19107‬کدملی ‪ 1292900709‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫عبداله بر یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 158/51‬متر مربع‬ ‫مفروزی از پالک شماره ‪ 1۳1‬فرعی از ‪ 448۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت‬ ‫ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ 2248‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم پریسا وحید دستجردی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1272246159‬کدملی ‪ 1272246159‬صادره اصفهان فرزند نعمت اله‬ ‫بر یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 158/51‬مترمربع مفروزی‬ ‫از پالک شماره ‪ 1۳1‬فرعی از ‪ 448۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ 225۳‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای محمدجواد‬ ‫متقی دستجردی به شناسنامه شماره ‪ 2496‬کدملی ‪ 1289057۳97‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫عبداله بر یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 158/51‬مترمربع‬ ‫مفروزی از پالک شماره ‪ 1۳1‬فرعی از ‪ 448۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت‬ ‫ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/11/10 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/25 :‬مهدی‬ ‫شبان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/126869۳‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-40۳0‬شماره‪ ، 140060۳02006006620 :‬تاریخ‪1400/10/12 :‬‬ ‫جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب‪ 1۳90/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در‬ ‫دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1۳99114402006000405‬مربوط به تقاضای‬ ‫اقای‪/‬خانم زهرا کریمیان مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از‬ ‫پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی‬ ‫است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه‬ ‫ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به‬ ‫شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از فتح اهلل قربانی و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به‬ ‫ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی‬ ‫نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم‬ ‫تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم زهرا کریمیان‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 8154‬کدملی ‪ 1142۳064۳7‬صادره فرزند حسینعلی نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 156/84‬مترمربع پالک شماره ‪2۳4‬‬ ‫فرعی از ‪ 110‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای‬ ‫قرار بگیرد اما درحالی که همه به هوای شکستن‬ ‫قفــل دروازه فهــد طالــب نیم خیــز شــده بودند‪،‬‬ ‫ضربه قلی زاده را فهد به کرنر فرستاد تا دوستاره‬ ‫لژیونر تیم ملی برای ساخت اولین گل بازی ناکام‬ ‫بماننــد‪ .‬در ادامــه دوبــاره جهانبخــش با ارســال‬ ‫پاس های کلیدی و موقعیت سازی برای مهاجمان‬ ‫تیم ملی درخشــان ظاهر شــد تا اینکه ســرانجام‬ ‫پاس بعدی او به مهدی طارمی رســید و مهاجم‬ ‫پورتو گل سه امتیازی را زد‪.‬‬ ‫او در این صحنه مسلط به توپ بود و در‬ ‫را از بیــن مدافعان عراقــی دید و جالب اینکه‬ ‫خــود طارمی اندکی شــک داشــت کــه توپ در‬ ‫جای مناســب به او می رســد یا نه که این اتفاق‬ ‫رخ داد تا ســهم جهانبخش شــادی اختصاصی با‬ ‫گلــزن اول ایــران در بــازی صعــود به قطر باشــد‪.‬‬ ‫نکته مهم درباره علیرضا جهانبخش این است که‬ ‫حــاال می توان گفت او با ارائه نمایشــی فعاالنه‬ ‫و موثــر در تیــم ملی به عنــوان بازیکنی باتجربه‪،‬‬ ‫شاید حتی بهترین دوران ملی خود را هم تجربه‬ ‫می کند‪ .‬او توپگیر و مســئول؛ مهاجم و پرتحرک‬ ‫اســت و بــا بازوبنــد انــگار معجونی نوشــیده که‬ ‫مثــل اســفناج انیمه ملوان زبــل او را باالتر از حد‬ ‫معمول به میدان رقبا می فرســتد‪ .‬حاال بســیاری‬ ‫از طرفداران فوتبال تصور می کنند‪ ،‬شــاید مسئله‬ ‫جهانبخش نیز شــباهت هایی که به انچه وحید‬ ‫امیــری دربــاره تیــم ملی گفت‪ ،‬دارد‪ .‬اینکــه او در‬ ‫تیم ملی اختیار عمل بیشــتری دارد و با شرایطی‬ ‫ازادتــر در خــط حمله بازی می کنــد و نتیجه اش‬ ‫هم خلق شش موقعیت‪ ،‬ثبت پنج پاس کلیدی‪،‬‬ ‫ارسال یک پاس گل و البته شوت هایی خطرناک‬ ‫بــوده که تنوع موقعیت هــای تیم ملی را باالتر‬ ‫بــرده و ایــران را بــه تیمــی خطرنا ک تــر تبدیــل‬ ‫کــرده اســت‪ .‬اغــراق نیســت اگــر بگوییــم پس‬ ‫از دوران نه چنــدان خــوب در برایتــون‪ ،‬حــاال‬ ‫علیرضــا دوبــاره متولدشــده و ایــن بهترین خبر‬ ‫بــرای تیمــی اســت کــه جهانبخــش را احتمــاال‬ ‫به عنــوان کاپیتان در جــام جهانی قطر‪ ،‬همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول ‪ 9/24‬متر دیوار و درب است به‬ ‫گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 17/۳1‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 9/22‬متر دیوار‬ ‫به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 16/7۳‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬حقوق ارتفاقی‬ ‫ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 1۳‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق‬ ‫مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام‬ ‫متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/11/10 :‬نوبت دوم‪ 1400/11/25 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1266۳45‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-4028‬شماره‪ ، 140060۳02006006621 :‬تاریخ‪1400/10/12 :‬‬ ‫جلسـه هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان‬ ‫هـای فاقـد سـند رسـمی مصـوب‪ 1۳90/09/20‬باحضـور امضـاء کننـدگان‬ ‫زیـر در وقـت مقرر‪/‬فـوق العـاده در دبیرخانـه هیـات تشـکیل وپرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1۳99114402006000404‬مربـوط بـه تقاضـای اقای‪/‬خانـم روح الـه شـیروی‬ ‫خوزانـی مبنـی بـر صـدور سـند مالکیـت نسـبت بـه ششـدانگ قسـمتی از پالک‬ ‫شـماره فرعـی از اصلـی واقـع در بخـش حـوزه ثبـت ملـک خمینـی شـهر تحـت‬ ‫بررسـی اسـت‪ .‬هیـات پـس از مطالعـه پرونـده ومالحظـه تقاضـای اولیـه و‬ ‫مسـتندات و تطابـق نقشـه ارائـه شـده با سـوابق پرونده و بررسـی پاسـخ وضعیت‬ ‫ثبتـی ختـم رسـیدگی را اعـالم و بـه شـرح زیـر مبـادرت بـه صـدور رای مـی‬ ‫نمایـد‪ .‬رای هیـات‪ :‬بـا توجـه بـه تقاضانامه ارائه شـده ومسـتندات ضمیمه شـامل‬ ‫مـع االوسـطه از فتـح اهلل قربانـی و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس‬ ‫منتخـب وپاسـخ وضعیـت ثبتـی کـه حکایـت از احـراز مالکیـت متقاضـی نسـبت‬ ‫بـه ملـک مـورد تقاضـا و انتقـال ملـک از مالـک رسـمی بـه متقاضـی داشـته و‬ ‫تصرفـات متقاضـی نسـبت بـه مـورد تقاضا احـراز گردیده و بررسـی هـای محلی‬ ‫کارشـناس کـه حکایـت از عـدم تعـارض و بـال منـازع بـودن تصرفـات متقاضـی‬ ‫دارد‪ .‬لـذا مالکیـت اقای‪/‬خانـم روح الـه شـیروی خوزانـی بـه شناسـنامه شـماره‬ ‫‪ 20958‬کدملـی ‪ 11402091۳2‬صـادره فرزنـد رمضـان نسـبت بـه سـه دانـگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 156/84‬مترمربـع پـالک شـماره‬ ‫‪ 2۳4‬فرعـی از ‪ 110‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه ثبـت ملـک خمینـی‬ ‫شـهر تاییـد و رای خـود را بـا حدود ذیـل صادر می نماید‪ .‬شـما ً‬ ‫ال بـه طول ‪9/24‬‬ ‫متـر دیـوار و درب اسـت بـه گـذر ‪ ،‬شـرقًا بـه طـول ‪ 17/۳1‬متـر دیـوار بـه دیوار‬ ‫باقیمانـده ‪ ،‬جنوبـًا بـه طـول ‪ 9/22‬متـر دیوار بـه دیـوار باقیمانده ‪ ،‬غربـًا به طول‬ ‫‪ 16/7۳‬متـر دیـوار بـه دیـوار باقیمانـده ‪ ،‬حقـوق ارتفاقی نـدارد در اجـرای ماده ‪1‬‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫و مـاده ‪ 1۳‬ائیـن نامـه اجرائـی ان مقرر مـی دارد اداره ثبت اسـناد و امالک وفق‬ ‫مقـررات پـس از طـی تشـریفات ثبتی نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت ملک مورد‬ ‫اشـاره بـه نـام متقاضـی مذکـور اقـدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/11/10 :‬نوبت دوم‪ 1400/11/25 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1266۳2۳‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-40۳2‬شماره نامه‪، 140085602006010924 :‬تاریخ ارسال نامه‪1400/11/02 :‬‬ ‫اقای کریم خسروی خوزانی فرزند عبدالخالق به استناد یک برگ استشهادیه محلی که‬ ‫هویت وامضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک‬ ‫شماره ‪ 158/2175‬واقع در خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪1۳9‬دفتر‬ ‫‪ 217‬الکترونیکی ـ امالک ذیل ثبت ‪ 51۳75‬به نام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده‬ ‫و معامله دیگری هم انجام نشده و به موجب نامه شماره ‪2‬د‪ 86/175‬شعبه ‪ 2‬دادسرای‬ ‫عمومی خمینی شهر در بازداشت است‪ .‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین‬ ‫رفته مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق‬ ‫تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هرکس‬ ‫مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند‬ ‫مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و‬ ‫اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب‬ ‫صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی‬ ‫تیم ملی فوتبال ایران در بازی با عراق به دلیل ابتالی‬ ‫سردار ازمون به کرونا نتوانست از وجود این مهاجم در‬ ‫ترکیب بهره ببرد‪ .‬به همین خاطر اسکوچیچ تیم ملی را‬ ‫با یک مهاجم یعنی مهدی طارمی به میدان فرســتاد‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم مجتبی خورشیدی سرپرست تیم ملی‪،‬‬ ‫فدراســیون فوتبال پیگیر وضعیت ســردار ازمون اســت‬ ‫و اگــر نتیجه تســت مجدد او منفــی از اب دراید تالش‬ ‫خواهد کرد مقدمات حضور او را در اردوی تیم ملی برای‬ ‫بازی با امارات مهیا کند؛ مسابقه ای که روز سه شنبه ‪12‬‬ ‫بهمن ساعت‪ 18‬در استادیوم ازادی تهران برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬چهارشنبههفتهگذشتهباشگاهزنیتباارسالنتیجه‬ ‫تست ســردار ازمون برای فدراسیون فوتبال ایران اعالم‬ ‫کرد این مهاجم مبتال به کرونا شده و نمی تواند اردوی‬ ‫تیم در دبی را ترک کرد و به اردوی تیم ملی فوتبال ایران‬ ‫ملحق شــود‪ .‬پیش ازاین کارشــکنی باشــگاه زنیت علیه‬ ‫سردار ازمون و تیم ملی فوتبال ایران مطرح شده بود که‬ ‫این موضوع واکنش های فدراســیون فوتبال را به همراه‬ ‫داشت و حتی دراین باره مجتبی خورشیدی‪ ،‬سرپرست‬ ‫تیم ملی اعالم کرد فدراسیون فوتبال با فیفا نامه نگاری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به‬ ‫متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/11/10 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪1268061 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-40۳۳‬شماره‪ ، 140060۳02006006461 :‬تاریخ‪1400/10/06 :‬‬ ‫جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب‪ 1۳90/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات‬ ‫تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006001240‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم علی روح الهی‬ ‫مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در‬ ‫بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به‬ ‫تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل دفتر ‪ 671‬و صفحه ‪ ۳۳2‬و دفتر ‪ 668‬صفحه ‪ 155‬و‬ ‫دفتر ‪ 668‬صفحه ‪ 14۳‬و ‪ 152‬و سند ‪ 1۳۳5۳‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک‬ ‫از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا‬ ‫مالکیت اقای‪/‬خانم علی روح الهی به شناسنامه شماره ‪ 4۳4‬کدملی ‪ 1141072955‬صادره فرزند‬ ‫محمدحسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 146/4۳‬مترمربع پالک شماره ‪ 1461‬و‬ ‫‪ 822‬فرعی از اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با‬ ‫حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول ‪ 11‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬شرقًا در ‪ 5‬قسمت که‬ ‫دوم و چهارم جنوبی است به طول های ‪ 7‬و ‪ 4/60‬و ‪ ۳‬متر و ‪ /90‬متر و ‪ 9‬متر دیوار به دیوار باقیمانده‬ ‫پالک ‪ ، 822‬جنوبًا به طول ‪ 5/50‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 19/06‬متر دیوار‬ ‫به دیوار پالک ‪ ، 119/979‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 1۳‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد‬ ‫اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/11/10 :‬نوبت دوم‪ 1400/11/25 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1264616‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مجوز حمل اسلحه شکاری دو لول رویهم ته پر کوسه‪ ،‬ساچمه زنی‬ ‫کالیبر‪ 12‬ساخت‪ :‬روسیه به شماره سالح ‪ 082776502‬بنام اینجانب سعید‬ ‫جاللی فرزند‪ :‬حاجی شماره شناسنامه‪ 1559 :‬کدملی‪5۳۳9165884 :‬‬ ‫متولد‪ 1۳4۳/6/5 :‬صادره‪ :‬زهک مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو؛ خودرو وانت پیکان ‪ 1600i‬به رنگ سفید روغنی‬ ‫به شماره انتظامی ایران ‪ 626 -13‬د ‪ 51‬به شماره موتور ‪ 11284067605‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ 12143713‬مدل ‪ 1384‬به نام علی شیرزاد فرزند رمضانعلی شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 71‬کدملی ‪ 1284223231‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری‪ -‬سواری سیستم پژو تیپ ‪ PARSTU5‬به‬ ‫رنگ سفید – روغنی به شماره انتظامی‪7۳4 -84:‬س‪ 14‬به شماره موتور‪:‬‬ ‫‪ 164B0020960‬و شماره شاسی‪ NAAN11FC0FK875520 :‬مدل‪:‬‬ ‫‪ 1۳94‬به نام‪ :‬ریحانه علی پورپلی کدملی‪ 55401198۳5 :‬مفقود و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 10‬بهمن ماه ‪ 30 / 1400‬ژانویه ‪ 27 / 2022‬جمادی الثانی ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1275‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫افتتاح ‪ 202‬پروژه بخش کشاورزی‬ ‫سیستان و بلوچستان در دهه فجر‬ ‫بهمناسبتچهلو سومینبهار پیروزیانقالب‪ ٢٠٢‬پروژهبخش کشاورزیسیستانو بلوچستان‬ ‫در دهه فجر اماده افتتاح است‪.‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫تربیتسیاسیواجتماعی‬ ‫دانش اموزانارتقاءمی یابد‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫محمدعلی نیکبخت‪ ،‬رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در نشست شورای‬ ‫معاونینو مدیراناینسازمانبیان کرد‪ ٢٠٢:‬پروژهبخش کشاورزیایناستانبااعتبار ‪ ١۵٨۴‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۴١٨‬میلیون ریال به مناسبت دهه فجر اماده بهره برداری است‪ .‬او افزود‪ ٣٠:‬پروژه بهبود تولیدات‬ ‫دامی‪٢١ ،‬پروژه بهبود تولیدات گیاهی‪ ١١٣ ،‬پروژه اب وخاک و امور فنی مهندسی‪ ٢ ،‬پروژه صنایع‬ ‫کشاورزی‪ ٣ ،‬پروژه منابع طبیعی و ابخیزداری‪ ١٨ ،‬پروژه امور عشایری‪ ١۴ ،‬طرح شیالت اب های‬ ‫داخلیطرح هایافتتاحیهبخشکشاورزیسیستانوبلوچستانویژهچهلوسومینسالگردپیروزی‬ ‫انقالباسالمیراتشکیلمی دهند‪.‬اینمسئولادامهداد‪:‬باافتتاحاینطرح هابراییکهزار و‪٧٠٠‬‬ ‫نفر شغل دائم و بیش از ‪ ۴٠‬هزار نفر روز نیز در سیستان و بلوچستان شغل موقت ایجاد می شود‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان تصریح کرد‪ ١٢ :‬هزار و ‪ ٨٨٣‬خانوار روستایی و عشایری از‬ ‫مزایایاینطرح هابهره مندخواهندشد‪.‬‬ ‫ساالنه بیش از‪ ۱۳۵‬هزار ابتال به‬ ‫سرطان در کشور‬ ‫رئیــس اداره پیشــگیری از ســرطان مرکــز‬ ‫یهــای غیــر واگیــر وزارت‬ ‫مدیریــت بیمار ‬ ‫بهداشت‪ ،‬با اشاره به رشد پنج درصدی سالیانه‬ ‫بــروز ســرطان در کشــور درعی نحــال از درمان‬ ‫رایــگان این بیمــاری در قالب نظام ارجاع خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬بر این اســاس مقرر شــد خدمات‬ ‫تشــخیص زودهنگام ب هشــرط انکه در شــبکه‬ ‫بهداشتی درمانی در قالب نظام ارجاع صورت‬ ‫گیرد‪ ،‬تحت پوشش ‪ ۱۰۰‬درصدی سازمان های‬ ‫بیمه گر قرار گیرد‪.‬‬ ‫دکتــر علــی قنبــری مطلــق در گفت وگو با‬ ‫ایســنا‪ ،‬با تاکید براهمیت نقش «پیشگیری»‪،‬‬ ‫در کنترل بروز ســرطان ها‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰‬درصد سرطان ها قابل پیشگیری هستند و‬ ‫کم هزینه ترین راه کنترل ســرطان‪ ،‬پیشگیری از‬ ‫ابتال به ان است‪ .‬در این راستا شعار امسال تا‬ ‫‪ ۳‬سال اینده روز جهانی سرطان نیز «فاصله ها‬ ‫را کوتاه کنیم» در نظر گرفت هشــده اســت‪ .‬او با‬ ‫اشارهبهبرنامهپیشگیریوتشخیصزودهنگام‬ ‫ســرطان در کشــور‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن برنامــه ابتــدا‬ ‫به صورت ازمایشی در چند شهرستان اجرا شد‬ ‫و با رفع موانع و کاهش کاستی ها سعی کردیم‬ ‫برنامــه را توســعه دهیــم‪ .‬در جهــت توســعه‬ ‫برنامــه نیــاز بــود گام هایی اساســی برداشــته‬ ‫شــود‪ .‬تجهیــزات و لوازم مصرفــی برنامه باید‬ ‫یشــد که ایــن گام عمدتا بر‬ ‫تامیــن و توزیع م ‬ ‫اساس توان داخلی برداشته شد‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫اقدامات مهم‪ ،‬بهره منــدی از کمک گروه های‬ ‫تخصصی بود زیرا از هر ‪ ۱۰۰‬نفر که موردبررسی‬ ‫قــرار می گیرنــد‪ ،‬پنــج نفــر نیازمنــد خدمــات‬ ‫تخصصیهستندو درنتیجهبرایاینخدمات‬ ‫تخصصی که شــامل ماموگرافی‪ ،‬سونوگرافی‪،‬‬ ‫کولنوسکوپی‪،‬کولپوسکپیونمونه برداریاست‬ ‫باید از کمک انجمن های تخصصی اســتفاده‬ ‫می کردیم که با ارتباطی که با این افراد برقرار‬ ‫کردیــم تا حــد زیادی این چالــش هم برطرف‬ ‫شدهاست‪.‬او افزود‪ :‬گاممهمدیگر برایبرنامه‬ ‫پیشگیریوتشخیصزودهنگامسرطان‪،‬تامین‬ ‫زیرســاخت ها و تجهیــزات ســرمایه ای اســت‪.‬‬ ‫حدود دو سال قبل تعدادی مرکز پیشگیری و‬ ‫تشخیص زودهنگام سرطان را افتتاح کردیم و‬ ‫برخیدانشگاه هایعلومپزشکیگزارش هایی‬ ‫از کمبــود تجهیــزات دادنــد کــه بــا همــکاری‬ ‫هیئت امنای صرفه جویی ارزی تالش می کنیم‬ ‫تجهیزات موردنیاز تامین شــود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫تامین و مدیریت مالی برنامه اهمیت بســیار‬ ‫زیــادی دارد کــه تضمین کننــده ادامــه برنامــه‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬بــا ارتبــاط خوبی‬ ‫که با بیمه ها برقــرار کردیم‪ ،‬دیدگاه بیمه ها را‬ ‫درباره مدیریت و کنترل بیماری سرطان تحت‬ ‫درزمینه برنامه پیشــگیری‬ ‫تاثیــر قراردادیــم تا‬ ‫ٔ‬ ‫و تشــخیص زودهنگام ســرطان سرمایه گذاری‬ ‫بیشــتری داشــته باشــند‪ .‬ســرمایه گذاری بــه‬ ‫ایــن معنا اســت کــه در اینده ازنظر بازگشــت‬ ‫ســرمایه بــرای ا نهــا موثــر خواهــد بــود‪ .‬بــر‬ ‫اســاس محاسبات صورت گرفته مشخص شد‬ ‫اقدامات تشــخیص زودهنگام سبب می شود‬ ‫جلوی بروز سرطان گرفته شود و یا در صورت‬ ‫یتــر‬ ‫ابتــا بــه بیمــاری‪ ،‬ان را در مراحــل ابتدای ‬ ‫شناساییکنیمبهلحاظحفاظتمالیبیماران‬ ‫و کاهــش هزینــه ســازمان های بیمه گر بســیار‬ ‫اثرگذار اســت‪ .‬او افزود‪ :‬در شــورای عالی بیمه‬ ‫باموافقتهمهبیمه ها‪،‬سازمانبرنامهبودجه‬ ‫و وزارت بهداشت بحث رایگان شدن خدمات‬ ‫پیشــگیری و تشــخیص زودهنــگام ســرطان‬ ‫تصویب شد‪ ،‬اما به علت بار مالی که داشت‬ ‫فضایمجازی؛فرصت‪،‬تهدید‬ ‫یافضاییحقیقیاست‬ ‫جامعه ای که امروزه همه ی کارهای خود را در فضای مجازی انجام می دهد و از ان به عنوان‬ ‫یک فرصت و درواقع به عنوان یک فضای حقیقی‪ ،‬همه مطالب موردنیاز خود را در ان منتشر و یا‬ ‫بارگذاریمی نماید‪.‬اماانچهمهماستاستفادهروزافزوناز ایننرم افزار نبایدطوریباشدکهبه عنوان‬ ‫نیازمندمصوبههیئتدولتبودکهاینمصوبه‬ ‫هــم در مردادمــاه امســال گرفته شــد‪ .‬بــر این‬ ‫اساس مقرر شد خدمات تشخیص زودهنگام‬ ‫ب هشــرط انکه در شــبکه بهداشــتی درمانی در‬ ‫قالب نظام ارجاع و مطابق با دستورالعمل ها‬ ‫و با ثبت در سامانه انجام شود‪ ،‬تحت پوشش‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصــدی ســازمان های بیمه گر قــرار گیرد‪.‬‬ ‫اکنــون در حــال طــی کــردن مراحــل اجرایــی‬ ‫کار و شناســایی افرادی هســتیم کــه از طریق‬ ‫یشــوند‬ ‫نظام ارجاع به متخصصین معرفی م ‬ ‫و ب ـه زودی ایــن بخش هم در قالب عملیاتی‬ ‫درمی ایــد‪ .‬او بــا تاکید بر اینکه کنترل ســرطان‬ ‫نیازمنــد عــزم ملی و مشــارکت باالیی اســت‪،‬‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬دولــت‪ ،‬انجم نهــای مردم نهاد‬ ‫خیریه و انجمن های تخصصــی در این زمینه‬ ‫فعالیت های خوبی انجام می دهند‪ .‬البته این‬ ‫طرح هنوز به شکل کشوری انجام نمی شود و‬ ‫فعال در جمعیتی منتخب از هر دانشگاه کار‬ ‫را انجام می دهیم‪ .‬با تمهیدات اندیشیده شده‬ ‫امیــدوار هســتیم ظرف یــک تا دو ســال اینده‬ ‫بتوانیم کل جمعیت کشــور را تحت پوشــش‬ ‫قــرار دهیــم کــه دســتاورد بزرگی خواهــد بود‪.‬‬ ‫برنامهپیشگیریوتشخیصزودهنگامسرطان‬ ‫برای ‪ ۳‬ســرطان پســتان‪ ،‬روده بزرگ و دهانه‬ ‫رحم است‪ .‬این سرطان ها که قابل پیشگیری‬ ‫هســتند بــه لحاظ بــروز و شــیوع هــم درصد‬ ‫باالیــی دارنــد‪ .‬این ســه ســرطان بیــش از ‪۲۵‬‬ ‫درصد کل سرطان های دو جنس و بیش از ‪۴۰‬‬ ‫درصد ســرطان خانم ها را تشــکیل می دهند؛‬ ‫بنابرایــن شناســایی ا نهــا اهمیــت باالیــی‬ ‫دارد‪ .‬او درباره امار شــیوع ســرطان در کشور‪،‬‬ ‫بیــان کرد‪ :‬به طورکلــی بیــش از ‪ ۱۳۵‬هزار نفر‬ ‫در ســال به ســرطان مبتال می شوند و ساالنه‬ ‫حدود پنج درصد رشد تعداد موارد سرطان را‬ ‫داریم ‪ .‬شایع ترین سرطان در خانم ها سرطان‬ ‫پســتان و در اقایان ســرطان پروستات است‪.‬‬ ‫بروز این دو ســرطان کامال وابســته به ســبک‬ ‫زندگــی افــراد اســت‪ .‬تا پیــش از ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫ســرطان معــده شــایع ترین ســرطان در میان‬ ‫اقایــان بود ولی اکنون یــک رده کاهش یافته‬ ‫و سرطان پروستات در صدر قرارگرفته است؛‬ ‫ایــن موضــوع بــه علت تغییــر شــیوه زندگی‪،‬‬ ‫اســتفاده از غذاهــای نامناســب‪ ،‬کم تحرکی‪،‬‬ ‫مصــرف ســیگار و‪ ...‬اســت‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫پیشــگیری از ســرطان وزارت بهداشت درباره‬ ‫ورود واکســن ‪ HPV‬به شــبکه واکسیناســیون‬ ‫کشــوری نیــز گفت‪ :‬قــرار بــود واکسیناســیون‬ ‫پایلــوت ایــن واکســن در ســال ‪ ۱۳۹۹‬دریکی‬ ‫از اســتان ها اغــاز شــود کــه با شــیوع اپیدمی‬ ‫کرونــا شــرایط انجــام طــرح فراهــم نشــد‪ .‬با‬ ‫تغییر دولت مجددا این موضوع مطرح شده‬ ‫تهــای کلی گرفته شــود‬ ‫اســت و اگــر موافق ‬ ‫امیدواریم بتوانیم از سال ‪ ۱۴۰۱‬واکسیناسیون‬ ‫‪ HPV‬را از یکــی از اســتان ها اغــاز کنیم‪ .‬او در‬ ‫خصوص سهم الودگی هوا در بروز سرطان ها‬ ‫نیز تاکید کرد‪ :‬از سال‪ ۲۰۱۴‬سازمان بین المللی‬ ‫یک بدافزار به جامعه‪ ،‬دانشــجویان و دانش اموزان معرفی گردد‪ .‬متناســب با رشــد علوم و فنون‪،‬‬ ‫ّفناوری های جدید در سراسر جهان دست ساخته ی بشر‪ ،‬به منظور استفاده در علم و صنعت تولید‬ ‫می گردد‪ ،‬اما انچه مهم است داشتن سواد استفاده از این صنعت و تکنولوژی است و فضای مجازی‬ ‫نیز‪ ،‬از این وضعیت مستثنا نیست‪ .‬با شیوع ویروس منحوس کرونا و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها‪،‬‬ ‫استفاده از فضای مجازی روز نیاز همه افراد جامعه گردیده است و در این فضای به وجود امده چه‬ ‫افرادی که ناخواسته مرتکب جرائمی شدند و پایشان به دادسراها و دادگاه ها باز شد و چه افرادی‬ ‫که ناباورانه قربانی فضای مجازی شده اند‪ .‬معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‬ ‫استان کهگیلویهو بویراحمدبه منظور اگاهیبخشیبهدانش اموزاناولیندوره یاموزشی‪،‬تعاملی‬ ‫خودرادر استانشروع کرد‪.‬بههمینمنظور اولینجلسهاموزشیو نشستتعاملیمعاونتمعاون‬ ‫تحقیقات سرطان رسما اعالم کرد که الودگی‬ ‫هوا یکی از عوامل موثر در بروز سرطان است‬ ‫ولی اینکه چه درصدی از سرطان ها به دلیل‬ ‫الودگی هوا ایجاد می شود‪ ،‬مشخص نیست؛‬ ‫چون هنوز بررسی کافی در این زمینه صورت‬ ‫نگرفته است‪ .‬نکته مهم این است که نقش‬ ‫الودگــی هوا در بروز ســرطان ها حتما کمتر از‬ ‫شــیوه زندگی نادرست اســت؛ زیرا ما با شیوه‬ ‫ناسالم زندگی می کنیم اما در روزهای کمتری‬ ‫در معــرض الودگــی هــوا قــرار می گیریــم‪ .‬او‬ ‫دربــاره انجام شــیمی درمانی در مطب های‬ ‫پزشــکان نیز تصریح کــرد‪ :‬اصوال هیچ وقت‬ ‫اعالم نشده بود که شیمی درمانی در مطب‬ ‫انجــام شــود‪ .‬انچه ســال ‪ ۱۳۹۶‬ابالغ شــد‪،‬‬ ‫ارائــه خدمــت شــیمی درمانی در یــک مرکز‬ ‫اســتاندارد بــود کــه ایــن مرکز می توانســت‬ ‫یــک مطــب هــم باشــد ولــی می بایســت‬ ‫یکــرد‪ .‬انجــام‬ ‫اســتانداردها را رعایــت م ‬ ‫شــیمی درمانی ســرپایی در مراکــز ســرپایی‬ ‫ازاد اســت و الزم نیســت حتمــا بیمــار در‬ ‫بیمارســتان بســتری شــود و اتفاقــا اکثــر‬ ‫شیمی درمانی ها هم شیمی درمانی سرپایی‬ ‫هستند‪ .‬امیدواریم سختگیری های بی مورد‬ ‫در ایــن زمینــه مرتفــع شــود تــا همــکاران‬ ‫بتواننــد مجوزهــای ایــن کار را بگیرند تا به‬ ‫بیمــاران اســیبی نرســد‪ .‬حــدود ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫شــیمی درمانی ها بــه شــکل ســرپایی قابــل‬ ‫انجــام اســت‪ .‬قنبــری مطلــق در پایــان‬ ‫صحبت هایش درباره امار سرطان کودکان‪،‬‬ ‫بابیان اینکه ســرطان کودکان حدود ‪ ۴‬تا ‪۵‬‬ ‫درصــد کل ســرطان ها را به خــود اختصاص‬ ‫می دهــد‪ ،‬گفــت‪ :‬البتــه اینکــه چــه ســنی را‬ ‫به عنوان کودک در نظر بگیریم خیلی مهم‬ ‫اســت و در ایــن زمینــه اختالف نظرهایــی‬ ‫وجود دارد‪ .‬برخی زیر ‪ ۱۴‬سال و برخی زیر‬ ‫‪ ۲۰‬ســال را جــزو کودکان حســاب می کنند‪.‬‬ ‫بایــد بــرای کنتــرل ســرطان کــودکان برنامه‬ ‫داشته باشیم؛ هرچند که درصد کمی از کل‬ ‫یشــود‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫ســرطان ها را شــامل م ‬ ‫بــا همــکاری ســازمان جهانــی بهداشــت‬ ‫در حــال اماد هســازی برنامــه ســرطان های‬ ‫درزمینه‬ ‫کودکان هســتیم تا به صورت منظم‬ ‫ٔ‬ ‫تشــخیص زودهنــگام ســرطان کــودکان و‬ ‫تامین زیرساخت و تجهیزات الزم برای این‬ ‫بیماران گام برداریم‪ .‬برنامه در حال تدوین‬ ‫است و طی ماه های اتی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫اجتماعیو پیشگیریاز وقوعجرمدادگستریاستانو مربیانو دانش اموزاندر دبیرستانتیزهوشان‬ ‫یاسوجبرگزار شد‪.‬در ایننشستسیدعیسیحسنیمعاونقضاییو اجتماعیو پیشگیریاز وقوع‬ ‫جرمدادگستریاستانکهگیلویهوبویراحمدبهموضوعفضایمجازی‪،‬فرصت هاواسیب هایانونیز‬ ‫اگاهی دهی به دانش اموزان در خصوص نحوه حضور در فضای مجازی پرداخت‪ .‬استان حسنی در‬ ‫اینجلسهباتاکیدبر اینکهفضایمجازییکنعمتالهیاست‪،‬اظهار کرد‪:‬اگر مااگاهیو تواناییو‬ ‫سوادرسانه ایکافی‪،‬برایکار در فضایمجازیرانداشتهباشیم‪،‬در اینفضاممکناستدچار مشکل‬ ‫شویم‪ .‬معاون قضایی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫حقیقتاهمان گونهکهمقاممعظم‬ ‫گفت‪:‬ارتباطتنگاتنگیبینفضایمجازیبازندگیماوجودداردکه‬ ‫ً‬ ‫رهبری(مدظله العالی)فرموده اند«الحقکهاین یکفضایحقیقیاست»‪.‬‬ ‫راهدارانبهمعنایواقعیخدمتگزار مردمهستند‬ ‫اگهی‬ ‫معرفی‪ ۱۱۰۰‬واحدصنفیمتخلف‬ ‫در سیستان و بلوچستان به‬ ‫تعزیراتحکومتی‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی سیســتان و بلوچســتان گفت‪ :‬یک هزار و ‪ ۱۰۰‬اکیپ گشــت‬ ‫مشترک امسال در بازدید از پنج هزار و ‪ ۲۵۰‬واحد صنفی استان یک هزار و ‪ ۱۰۰‬واحد متخلف‬ ‫را شناسایی و برای اعمال قانون به شعب تعزیرات حکومتی معرفی کردند‪.‬‬ ‫موسیعباس زادهمحمودیدر گفت وگو باایرنااظهار داشت‪:‬از ابتدایسالتاکنونتعداد‬ ‫پرونده هایواردهبهشعبتعزیراتحکومتیاستانباموضوعات کاالو خدمات‪،‬بهداشت‬ ‫و درمان و قاچاق کاال و ارز به ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۸۶۰‬فقره پرونده می رسد که از این تعداد ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۲‬فقره پرونده در شعب بدوی رسیدگی و مختومه شده است‪ .‬او با اشاره به عملکرد‬ ‫اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان گفت‪ :‬همچنین در این مدت ‪ ۹‬هزار و ‪ ۸۵۰‬فقره‬ ‫پرونده به اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان ارسال شده که از این تعداد ‪ ۹‬هزار و ‪۶۷۹‬‬ ‫فقره پرونده اجرا و مختومه شــده و در همین راســتا میزان جرائم وصولی اجرای احکام به‬ ‫‪ ۶۸۸‬میلیارد و ‪ ۲۵۰‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار ریال می رسد‪ .‬مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان‬ ‫و بلوچستان افزود‪ :‬در شرایط کنونی معیشت مردم و مطالبات به حق انان از اولویت های‬ ‫اصلی این اداره کل اســت‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬با توجه به نزدیک شــدن به روزهای پایانی‬ ‫سال و فعال تر شدن بازار عید نوروز‪ ،‬تعزیرات حکومتی بیشتر از قبل در رصد و پایش بازار‬ ‫انجام وظیفه خواهد کرد که در همین راستا گشت های مشترک باکیفیت و به دفعات بیشتر‬ ‫تشــکیل می شــود‪ .‬او با هشــدار به متخلفان و سودجویان تصریح کرد‪ :‬تعزیرات حکومتی‬ ‫سودجویانی را که در کمین بازار عید نوروز هستند شناسایی کرده و با انان بدون هیچ گونه‬ ‫اغماضو توصیه ایبرخوردقانونیخواهد کرد‪.‬عباس زاده محمودیافزود‪:‬در روزهایپایانی‬ ‫سال ارگان های اجرایی و نظارتی باید با همدلی و همکاری‪ ،‬بیش از گذشته به فکر معیشت‬ ‫و رفاه مردم بوده و در برخورد با متخلفین سودجو هیچ فرصتی را از دست ندهند‪ .‬او از مردم‬ ‫استان درخواست کرد به محض رویت هرگونه تخلف صنفی اعم از گران فروشی‪ ،‬کم فروشی‪،‬‬ ‫احتکار‪ ،‬عدم درج قیمت و یا عدم رعایت موازین و مقررات بهداشتی با سامانه‪ ۱۳۵‬تماس‬ ‫گرفته و مطمئن باشند در کمترین زمان به شکایات انان رسیدگی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 12573‬لنج باری‬ ‫بندرعباس‬ ‫به استناد رونوشت سند شماره ‪ 19516‬مورخ ‪ 1400/06/10‬با شناسه سند ‪140011456828000026‬دفتر اسناد ‪ 50‬بوشهر اقای‬ ‫رضا فریدونی فرزند حسین (نسبت به ‪ 5‬دانگ)و خانم امینه سالمی فرزند کرم(نسبت به ‪ 1‬دانگ) تمامی شش دانگ سهام خود در‬ ‫مالکیت لنج باری به شماره ثبت ‪ -12573‬بندرعباس را به اقایان علی قنبری قلعه گیر و رضا قنبری قلعه گیر فرزندان حبیب(هرکدام‬ ‫نسبت به ‪ 3‬دانگ) انتقال قطعی داده اند‪ .‬مراتب به استناد ماده ‪ 25‬قانون دریایی ایران اگهی می گردد‪.‬‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر‬ ‫شناسه اگهی‪1265160 :‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب‬ ‫استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) در نظر دارد پروژه های ذیل را‪:‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع پروژه‬ ‫محل اجرا‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫زمان بازگشایی‬ ‫پاکت ها‬ ‫فهرست بهاء‬ ‫‪1‬‬ ‫روکش اسفالت گرم محور ایرانشهر‪ -‬نیکشهر‬ ‫(محدوده کیلومتر ‪ 100‬الی ‪)120‬‬ ‫شهرستان نیکشهر‬ ‫‪90/000/000/000‬‬ ‫‪4/500/000/000‬‬ ‫‪1400/12/02‬‬ ‫ساعت ‪ 9:30‬صبح‬ ‫راهداری سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ایمن سازی تقاطع دمبدف محور چابهار‪-‬‬ ‫جکیگور‬ ‫شهرستان چابهار‬ ‫‪10/987/863/607‬‬ ‫‪550/000/000‬‬ ‫‪1400/12/02‬‬ ‫ساعت ‪10‬صبح‬ ‫راهداری سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روکش اسفالت گرم محور جلگه‪ -‬ایرانشهر‬ ‫(محدوده کیلومتر ‪ 37‬الی ‪)67‬‬ ‫شهرستان بمپور‬ ‫‪100/200/000/000‬‬ ‫‪5/010/000/000‬‬ ‫‪1400/12/02‬‬ ‫ساعت ‪ 10:30‬صبح‬ ‫راهداری سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عملیات مرمت و بازسازی ابنیه محور بندر تنگ‬ ‫شهرستان کنارک‬ ‫‪14/215/325/242‬‬ ‫‪711/000/000‬‬ ‫‪1400/12/02‬‬ ‫ساعت ‪ 11‬صبح‬ ‫تجمیع شده‬ ‫راه و باند ‪1400‬‬ ‫‪5‬‬ ‫احداث و بازگشایی محور هبودان‬ ‫شهرستان الشار‬ ‫‪106/994/718/829‬‬ ‫‪5/350/000/000‬‬ ‫‪1400/12/02‬‬ ‫ساعت ‪ 11:30‬صبح‬ ‫تجمیع شده‬ ‫راه و باند ‪1400‬‬ ‫بصورت مناقصه عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری‬ ‫مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شــد و الزم است‬ ‫مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 8‬صبح مورخه ‪ 1400/11/10‬الی ‪ 6‬بعد از ظهر‬ ‫مورخه ‪1400/11/14‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد در سایت جهت شرکت در مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 12‬ظهر مورخه‬ ‫‪1400/12/01‬‬ ‫اداره کل را‬ ‫استان‬ ‫رد‬ ‫بصور‬ ‫مناقص‬ ‫تدارک‬ ‫مناقص‬ ‫الکتر‬ ‫اگهی‬ ‫نمایندهولی فقیهدر کردستان‪:‬‬ ‫نماینــده ولی فقیه در کردســتان گفت‪:‬‬ ‫اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای‬ ‫کردســتان در ‪ ۲‬موج بارشــی ســنگین هفته‬ ‫قبــل ثابــت کــرد کــه بــه معنــای واقعــی‬ ‫خدمتگــزار بــه مــردم اســت و درراه ایــن‬ ‫خدمــت مــردم شــهری و روســتایی فرقــی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین عبدالرضــا‬ ‫پورذهبــی در بازدیــد از مرکــز مانیتورینــگ‬ ‫کنتــرل را ههــای کردســتان‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫راهداران کردســتانی درزمینـ ٔـه راه انداختن‬ ‫کار مــردم و پاســخگویی بــه انــان موفــق‬ ‫عمل کــرده و خدمات ان ها رضایت بخش‬ ‫بــود‪ .‬او بابیــان اینکــه در کار مدیریتی ‪ ۸۰‬حجت االسالم والمسلمین پورذهبی بابیان خدمتگــزاران را می بیننــد و زبــان تشــکر از اســتمرار بــرف‪ ،‬ســرمای شــدید هــوا و‬ ‫درصــد موفقیــت بــه معنــای نمــره قبولــی اینکــه مــردم در موقعیتی هســتند که باید ان ها را هم بلد هستند‪ .‬او بابیان اینکه در کــوالک بی ســابقه بــوده کــه همــه ایــن‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در مــوج بارشــی هفته قبل بــار فکــری و روانــی ان هــا تامیــن باشــد‪ ،‬روایــات امده اســت که «مومــن خدمتگزار شــرایط جــوی در ‪ 2‬مــوج بارشــی اخیــر‬ ‫نمی شود گفت توفیق ‪ ۱۰۰‬درصدی حاصل اضافــه کــرد‪ :‬امنیــت و احســاس امنیــت ‪ 2‬مومــن اســت» اضافــه کــرد‪ :‬خدمــت بــه در اســتان وجــود داشــت‪ .‬محمدراشــد‬ ‫شــد ولی نمره قابل قبولی بــرای راهداران مسئله مهم هستند که اولی تامین است و معنــای ایــن کاری اســت کــه راهــداران مــدرس گرجی با اشــاره بــه برفروبی ‪۸۰‬‬ ‫در کارنامــه خدمتشــان بــه ثبــت رســید‪ .‬نبایــد اجازه داد که احســاس امنیت مردم انجــام می دهند و اســباب فایده هســتند‪ .‬هــزار کیلومتر باند در این مدت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نماینــده ولی فقیه در کردســتان با تاکید بر مخــدوش شــود‪ .‬او با اشــاره بــه اختالالت نماینــده ولی فقیه در کردســتان تاکید کرد‪ :‬از یــک هــزار و ‪ ۷۰۰‬روســتای اســتان‬ ‫اینکه پاســخگویی مسئوالن به مردم یکی ناشی از بارش سنگین برف ازجمله کاهش مسائل و مشــکالت برف مختص کشور ما در ایــن مــدت یــک هــزار و ‪ ۴۰۰‬روســتا‬ ‫از راه هــای کاهــش بــار ذهنــی ان هاســت‪ ،‬فعالیــت نانوایی ها‪ ،‬افزود‪ :‬در این بارش‪ ،‬نیســت و در بســیاری از کشــورها بــا بارش هرکــدام ‪ 2‬بــار برفروبی و ‪ ۷۰۰‬هزار تن‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬در شــرایط فعلی کــه جامعه مدیریت شــهری با مشکل مواجه شد ولی برف ســنگین‪ ،‬خدمــات ضعیف و زمین گیر بــرف جابجــا شــد‪ .‬او بــه برقــراری ‪۱۳۵‬‬ ‫هــزار تمــاس بــا مرکــز مدیر یــت راه های‬ ‫بــا فشــار اقتصــادی و نیــز ســختی های در جاده هــا و حوزه برون شــهری مشــکلی می شود‬ ‫به‬ ‫برف‬ ‫ریالی‬ ‫میلیارد‬ ‫‪۵۰۰‬‬ ‫خسارت‬ ‫اقایــرد و‬ ‫بوشهرـاره ک‬ ‫‪ )۱۴۰‬اشـ‬ ‫ـامانه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫(‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ والمسـ‬ ‫ االسالم‬ ‫استناد حج‬ ‫ناشــی از کرونــا مواجــه اســت کــه بخشــی نداشـبهـتیم‪.‬‬ ‫ـلمینمورخ ‪ 1400/06/10‬با شناسه سند ‪140011456828000026‬دفتر اسناد ‪50‬‬ ‫‪19516‬‬ ‫شماره‬ ‫ت سند‬ ‫رونوشت‬ ‫سهامعـخود‬ ‫شش‬ ‫تمامی‬ ‫امینه‬ ‫به ‪ 5‬دانگ)و خانم‬ ‫‪12573‬‬ ‫برفروب‬ ‫خودروهای‬ ‫ـداددر‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫دانگیــن ت‬ ‫ـت‪ :‬از ا‬ ‫داشـ‬ ‫دانگ)هــار‬ ‫سالمی فرزند کرم(نسبت به ‪ 1‬اظ‬ ‫ ریختـ‬ ‫از امنیت هــای فکــری را به هم‬ ‫(نسبتبــه‬ ‫حسینشــاره‬ ‫فرزندبــا ا‬ ‫فریدونیبــی‬ ‫رضا پورذه‬ ‫لنجـهباری عبدالرضــا‬ ‫مالکیت لنج باری به شماره ثبت ‪ -12573‬بندرعباس را به اقایان علی قنبری قلعه گیر و رضا قنبری قلعه گیر فرزندان حبیب(هرکدام‬ ‫بندرعباس‬ ‫‪25‬ل ونقـ‬ ‫استناد ومادهحم‬ ‫مراتبهـبهـداری‬ ‫ـرکل را‬ ‫انتقال قطعی مد‬ ‫گردد‪.‬ــتقیم پاســخگویی و‬ ‫ صورت مس‬ ‫تماس به‬ ‫دانگ)یــروی‬ ‫ـش و ن‬ ‫اســت‪ ،‬دســتگاه های خدمات رســان و یــا خدمت رســانی ســپاه‪،‬‬ ‫اگهی می‬ ‫قانونـلدریایی ایران‬ ‫دادهیـاند‪.‬‬ ‫ارتـبه ‪3‬‬ ‫نسبت‬ ‫دریانوردی پاســخگویی هســتند انتظامــی کــه بــرای کمک به مــردم پای کار جــاده ای کردســتان نیــز در ایــن دیــدار بقیــه نیــز بــا ســامانه تلفنــی گویا جواب‬ ‫بنادر ونقطه‬ ‫سازمان در‬ ‫ان هایی که‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر‬ ‫است‪.‬اگهی‪1265160 :‬‬ ‫بوشهر‪ ،‬داد ه شدهشناسه‬ ‫بنادر و‬ ‫دریانوردیـرن اخیــر‬ ‫ـت‪ :‬در نیم قـ‬ ‫کل داشـ‬ ‫ادارههــار‬ ‫عمومی اظ‬ ‫روابط خدمــات‬ ‫بایــد مهربانانــه پاســخگوی مــردم باشــند‪ .‬امدنــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬مــردم‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪:‬مدیرکلاموزش وپرورشاستانقزوین گفت‪:‬تربیتسیاسیو اجتماعی‬ ‫دانش اموزان یکی از برنامه های سند تحول‪ 20‬گانه اموزش وپرورش استان قزوین است‪.‬‬ ‫حسنعلی اصغری در نشست خبری مشترک با سازمان بسیج دانش اموزی ضمن تبریک‬ ‫فرا رسیدن چهل و سومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی افزود‪ :‬در راستای اجرای سند تحول‬ ‫بنیادین اموزش وپرورش تربیت سیاسی و اجتماعی دانش اموزان نیز در دستور کار قرارگرفته‬ ‫اســت و در این رابطه تبیین اتفاقات و جریانات انقالب اســامی و عوامل حفظ انقالب‬ ‫اسالمی به دانش اموزان تفهیم می شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬انقالب اسالمی پشتوانه های مردمی و‬ ‫رهبری هوشمندانه داشت و برای حفظ ارمان های بلند انقالب نیازمند افرادی با نگاه علمی‬ ‫به جامعه هستیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای پیاده سازی ارمان های انقالب و اندیشه های امام راحل‬ ‫نیازمند این هستیم که در تمامی حوزه ها از ظرفیت جوانان نخبه و انقالب استفاده کنیم‪.‬‬ ‫مسئول سازمان بسیج دانش اموزی استان قزوین هم در ادامه بابیان این مطلب که سپاه و‬ ‫بسیج در امر تعلیم و تربیت در کنار اموزش وپرورش همکاری می کند گفت‪ :‬برنامه های ایام‬ ‫دههفجر باهمراهیبسیجفرهنگیانوسایر تشکل هاشاملهالل احمر‪،‬انجمن ها‪،‬اتحادیه ها‬ ‫و سازماندانش اموزیدر راستایاجرایبرنامه هایتربیتیو انقالبیبرگزار می شود‪.‬سرهنگ‬ ‫ابراهیم رسولی فر با اشاره به اماده سازی ‪ 212‬عنوان برنامه دانش اموزی در ایام دهه فجر‬ ‫افزود‪ :‬این برنامه های در بیش از ‪ 1000‬مدرسه در سطح استان اجرا می شود‪ .‬او غبارروبی گلزار‬ ‫شهدا در سراسر استان‪ ،‬دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین‪ ،‬فضاسازی محیطی در‬ ‫مدارس‪،‬برگزارینشست هایبصیرتیدر مورداهدافو ارمان هایانقالبدر فضایحقیقی‬ ‫و مجازی‪،‬برگزاریمسابقاتفوتسالدر سطحمناطقاموزش وپرورش‪،‬برپایینمایشگاه های‬ ‫دستاوردهای انقالب‪ ،‬اجرای پویش های مجازی‪ ،‬کلنگ زنی بوستان شهدای دانش اموز در‬ ‫منطقه باراجین و‪ ...‬را ازجمله برنامه های ایام دهه فجر در حوزه دانش اموزی استان قزوین‬ ‫اعالم کرد‪ .‬رســولی فر یاداور شــد‪ :‬در حال حاضر ‪ 19‬حوزه ســازمان بســیج دانش اموزی در‬ ‫سطح استان فعال هستند و در ایام دهه فجر ‪ 3‬حوزه ارداق‪ ،‬دانسفهان و بخش محمدیه‬ ‫همراه اندازیمی شوند‪.‬‬ ‫ضمنا پاکت الف به ادرس‪ :‬استان سیستان و بلوچستان‪ -‬شهر ایرانشهر‪ -‬خیابان امام خمینی (ره)‪ -‬اداره کل‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)‪ -‬دبیرخانه اداره کل تحویل گردد‬ ‫کدپستی‪ 99169-31316 :‬تلفن‪054-37220851-3 :‬‬ ‫حداقل پایه مورد نیاز‪ :‬بر اســاس بخشنامه شماره ‪ 69432‬مورخ ‪ 1394/04/30‬سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی کشور موضوع‪:‬‬ ‫حداکثر ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران‬ ‫محل برگزاری جلسه مناقصه‪ :‬دفتر مدیریت اداره کل‬ ‫کارفرمــا در قبال پرداخــت‪ ،‬پیش پرداخت هیچ گونه تعهدی نــدارد‪ .‬در صورت تخصیص اعتبار پیش‬ ‫پرداخت پرداخت می گردد‪ .‬و مطالبات پیمانکار بصورت اسناد خزانه اسالمی پرداخت می گردد‬ ‫روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)‬ ‫مهلت‬ ‫مورخ‬ ‫اخر‬ ‫‪/01‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1439

روزنامه رویداد امروز 1439

شماره : 1439
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه رویداد امروز 1434

روزنامه رویداد امروز 1434

شماره : 1434
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه رویداد امروز 1416

روزنامه رویداد امروز 1416

شماره : 1416
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه رویداد امروز 1412

روزنامه رویداد امروز 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه رویداد امروز 1411

روزنامه رویداد امروز 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه رویداد امروز 1401

روزنامه رویداد امروز 1401

شماره : 1401
تاریخ : 1401/05/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!