روزنامه رویداد امروز شماره 1259 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1259

روزنامه رویداد امروز شماره 1259

روزنامه رویداد امروز شماره 1259

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2022‬‬ ‫‪ 08‬جمادی الثانی ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1259‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫فارس‬ ‫‪61‬‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫مصلحت اندیشیبرایبهبودروابط‬ ‫انچه در وین امروز اتفاق می افتد تالش تمام طرف ها برای رسیدن به یک نتیجه پایدار است‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫خــبر‬ ‫سه‬ ‫مصرف بیش از ‪89‬‬ ‫ترمکعب گاز در‬ ‫میلیون م‬ ‫خانگی فارس‬ ‫بخش‬ ‫سه‬ ‫شنبه ‪ 21‬دی ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫شنبه ‪ 21‬دی ماه‬ ‫رویاد د افرس‬ ‫‪ /‬شماره ‪1259‬‬ ‫شــکی و خدمات‬ ‫دانشــگاه علوم پز‬ ‫سرپرســت‬ ‫ـارس در اذرمــاه‬ ‫چهارصد و هفتادمین‬ ‫خانگــی اســتان فـ‬ ‫درمانی شــیراز در‬ ‫ـترکان گاز‬ ‫مصرف کردند‪.‬‬ ‫بهداشــتی‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در دانشگاه‬ ‫مشـ میلیون مترمکعب گاز‬ ‫مدیریتبیماری‬ ‫بیش از ‪89‬‬ ‫نشستستاد‬ ‫فــت‪ :‬مشــترکان‬ ‫امیکرون در جامعه‬ ‫ـرکت گاز فــارس گ‬ ‫گردش پنهانی سویه‬ ‫مدیرعامــل شـ‬ ‫ــال بیش از ‪89‬‬ ‫نسبت به‬ ‫دارای عالئم به مراکز‬ ‫در اذرماه امس‬ ‫مراجعه نکردن افراد‬ ‫بخش خانگی فارس‬ ‫مترمکعب گاز مصرف‬ ‫به دلیل‬ ‫مهمترین عامل‬ ‫نگرانی کرد و ان را‬ ‫‪ 693‬هــزار و ‪709‬‬ ‫‪ ۱۶‬ساعته ابراز‬ ‫میلیــون و‬ ‫سالمتجامعهبرشمرد‪.‬‬ ‫تهدیدکنونی‬ ‫مقدار مصرف گاز‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫اشارهبهافزایشخطر‬ ‫ادامه داد‪ :‬بیشــترین‬ ‫وحیدحسینیبا‬ ‫حســینی‬ ‫دکتر سید‬ ‫نیروگاهی است‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون یازده‬ ‫مربوط به بخش‬ ‫بیماری در فصل ســرما‬ ‫استان در اذرماه‬ ‫‪ 585‬هزار و ‪23‬‬ ‫انتشــار‬ ‫فارس شناساییشده‬ ‫‪ 395‬میلیــون و‬ ‫سویه امیکرون در‬ ‫ـه در ایــن بخش‬ ‫به‬ ‫مورد ابتال‬ ‫قدرت انتشــار باالی‬ ‫کـ‬ ‫مصرفشده است‪.‬‬ ‫ــیده که به دلیل‬ ‫مترمکعب گاز‬ ‫و به تائید رس‬ ‫میلیــون و ‪843‬‬ ‫جدیتری جامعه را‬ ‫پتروشــیمی‪69,‬‬ ‫خطر ابتال بهصورت‬ ‫مصــرف گاز در‬ ‫میلیــون و ‪ 17‬هزار‬ ‫این سویه‪،‬‬ ‫ضرورتپایبندیتمامی‬ ‫ـع فوالد نیز ‪67‬‬ ‫کندواینموضوع‬ ‫هــزار و در صنایـ‬ ‫تهدیدمی‬ ‫افزایش داده است‪.‬‬ ‫مترمکعب بوده است‪.‬‬ ‫رعایت بهداشت را‬ ‫ـش مصــرف گاز‬ ‫افراد به‬ ‫ـت تا در صورت‬ ‫اشــاره بــه افزایـ‬ ‫مردم اســتان خواسـ‬ ‫او در ادامــه بــا‬ ‫او از عموم‬ ‫هــوا در اســتان‬ ‫ـش از اقــدام بــه‬ ‫محســوس دمــای‬ ‫عالئــم بیمــاری‪ ،‬پیـ‬ ‫در پــی کاهــش‬ ‫بــروز هرگونــه‬ ‫ـرف گاز خانگــی‬ ‫یامراکز ‪ ۱۶‬ساعته‬ ‫خواســت در مصـ‬ ‫پزشکخانوادهو‬ ‫از شــهروندان‬ ‫خوددرمانی‪،‬به‬ ‫صرفهجویی کنند‪.‬‬ ‫استانمراجعهکنند‪.‬‬ ‫بــر اســتفاده از‬ ‫ـگاه با بیــان اینکه‬ ‫ـرکت گاز فــارس‬ ‫مســئول در دانشـ‬ ‫مدیرعامــل شـ‬ ‫ایــن مقــام‬ ‫ســب بــا ابعــاد‬ ‫ـطح کشــور حاصل‬ ‫اســتاندارد و متنا‬ ‫ـای کنونــی در سـ‬ ‫ســایل گرمایشــی‬ ‫کاهــش امارهـ‬ ‫ـم دمــای معتدل‬ ‫مدافعان سالمت‬ ‫و‬ ‫ـرد و گفــت‪ :‬تنظیـ‬ ‫تالش شبانهروزی‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫سال‬ ‫تاک‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـط‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫محیـ‬ ‫جــه ســانتیگراد‬ ‫حدود‬ ‫پشتیبانی است‪،‬‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫روی ‪ 18‬تــا ‪ 21‬در‬ ‫در جبهههای‬ ‫اتــاق بــر‬ ‫ســیون عمومی در‬ ‫تالش با اغاز واکسینا‬ ‫موردتوجه باشد‪.‬‬ ‫تنها یک درجه‬ ‫افــزود‪ :‬این‬ ‫کرد‪ :‬اگر مــردم‬ ‫خـــبر‬ ‫حســینی تصریــح‬ ‫کمتر کنند ‪ ۵‬تا ‪۶‬‬ ‫گرمایشــی خود را‬ ‫از دمای وســایل‬ ‫جویی میشود‪.‬‬ ‫مصرف گاز صرفه‬ ‫رعایت مصرف‬ ‫درصد در‬ ‫شــاره به اهمیت‬ ‫او همچنین با ا‬ ‫ادارات نیز گفت‪:‬‬ ‫در سازمانها و‬ ‫بهینه گاز طبیعی‬ ‫نــه منابع انرژی‬ ‫ایمنی و مصرف بهی‬ ‫ســعه مدیریت با‬ ‫رعایــت توصیــه‬ ‫دولتــی‪ ،‬امــری‬ ‫جلسه کمیسیون تو‬ ‫عــی در ادارات‬ ‫ســومین‬ ‫ـازمان مدیریت و‬ ‫صــوص گاز طبی‬ ‫نظری‪ ،‬نماینده سـ‬ ‫بخ‬ ‫حضور وحید‬ ‫بهــروزی‪ ،‬رئیس‬ ‫ضروری و مهم است‪.‬‬ ‫فــت‪ :‬همــکاران‬ ‫ـتان فــارس‪ ،‬بهمن‬ ‫ـرکت گاز فــارس گ‬ ‫برنامهریزی اسـ‬ ‫جمعی از معاونین و‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫مدیرعا‬ ‫تالش‬ ‫شــبانهروزی در‬ ‫مدیره و مدیرعامل و‬ ‫کامل بهصورت‬ ‫هیئت‬ ‫برگزار شــد‪ .‬در این‬ ‫مــا با امادگی‬ ‫ـدار از نعمت گاز‬ ‫ـرکت در تاالر نمازی‬ ‫بهرهمنــدی پایـ‬ ‫مدیران شـ‬ ‫همایــش مدیران‬ ‫ســتند تــا امــکان‬ ‫شــترکین فراهم‬ ‫نتایج شــرکت در‬ ‫ه‬ ‫ـرما برای همه م‬ ‫جلســه گزارش‬ ‫وحید نظری‪ ،‬نماینده‬ ‫پایــان فصل سـ‬ ‫را تــا‬ ‫نیرو بررسی شد‪.‬‬ ‫ارشد وزارت‬ ‫استان فارس در این‬ ‫اکنون به بیش ازیک‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫مدیریت و برنامهریزی‬ ‫استان فارس هم‬ ‫سازمان‬ ‫های پنجگانه شرکت‬ ‫شرکت گاز‬ ‫بخشهای خانگی‪،‬‬ ‫عملکرد موثر کمیته‬ ‫هزار مشــترک در‬ ‫جلسه به‬ ‫عملکرد تاکید کرد‪.‬‬ ‫میلیون و ‪601‬‬ ‫گازرســانی ارائه‬ ‫بهبود نتایج ارزیابی‬ ‫عمومی خدمات‬ ‫در راستای‬ ‫صنعتی‪ ،‬تجاری و‬ ‫خـــبر‬ ‫میدهد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫شماره ‪61‬‬ ‫برخی مشکالت‬ ‫میتواند‬ ‫پیگیری مدیران دولتی رفع کند‬ ‫را بدون اعتبار‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫بیان اینکه بسیاری از‬ ‫دغدغه و فارس با‬ ‫و کمتــر در حــال‬ ‫ظرفیــت ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫گفت‪ :‬دلســوزی‪،‬‬ ‫اســتاندار فــارس‬ ‫استان اســتان بــا‬ ‫از مشکالت مهم‬ ‫تواند برخی گرههای‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫پیگیری مدیران می‬ ‫فعالیت‬ ‫شــدن زمینهای‬ ‫دستبهدســت‬ ‫در ایــن زمینه‪،‬‬ ‫فارس را رفع کند‪.‬‬ ‫موجب گران شدن‬ ‫بیان اینکــه برخی‬ ‫صنعتی است که‬ ‫ـادی ایمانیــه بــا‬ ‫شهرکهای‬ ‫محمدهـ‬ ‫واقعی از ورود به‬ ‫گرههای جامعه‬ ‫ناتوانی تولیدکنندگان‬ ‫مدیریتــی میتواند‬ ‫دغدغه و زمین و‬ ‫تصمیمات‬ ‫شــت‪ :‬دلســوزی‪،‬‬ ‫صحنهشدهاست‪.‬‬ ‫ـاز کــرد‪ ،‬اظهار دا‬ ‫استان فارس ازنظر‬ ‫را بـ‬ ‫برخی گرههای استان‬ ‫با اشــاره به اینکه‬ ‫مدیران میتواند‬ ‫ایمانیه‬ ‫سطح کشور کمنظیر‬ ‫پیگیری‬ ‫اعتبارات دولتی رفع کند‪.‬‬ ‫و تنوع معادن در‬ ‫استان و تعداد‬ ‫فارس را بدون‬ ‫اســتان در زمینه‬ ‫مهمترین مشکل‬ ‫داشــت‪ :‬حقــوق‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫ـت و اگــر بتوانیــم‬ ‫او‬ ‫اب به دلیل کمبود‬ ‫پرداختنشــده اسـ‬ ‫خشکســالی و کمبود‬ ‫اب معــادن‬ ‫معادناستانرابه‬ ‫فارس‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫منافعبهرهبرداریاز‬ ‫در ده سال گذشته‬ ‫زیادی بخشیاز‬ ‫های راکد و نیمه‬ ‫بارشها‬ ‫سدهای استان کاهش‬ ‫برگردانیم بخشی از طرح‬ ‫پشت سد برخی از‬ ‫انتقال اب فارس‬ ‫فعالخواهندشد‪.‬‬ ‫ــداث کانالهای‬ ‫پیداکــرده و عدم اح‬ ‫فعالاستان‬ ‫ـده است‪ .‬استاندار‬ ‫رفت زیاد ابشـ‬ ‫موجب هدر‬ ‫خدمت حقوقی‬ ‫هزار مورد‬ ‫ارائه بیش از ‪ 6‬جویان کمیته امداد‬ ‫رایگان به مدد‬ ‫مدیریت‪:‬‬ ‫مدیرعاملابفایشیراز در سومینجلسهکمیسیونتوسعهوسعهمدیریتاست‬ ‫سانیسنگبنایت‬ ‫مدیریتسرمایهان‬ ‫زمانی که شــاخصی‬ ‫در همه حوزهها‪،‬‬ ‫مطلــب که‬ ‫در نتیجه مقیاسی‬ ‫وجود داشته باشد‬ ‫برای ارزیابی‬ ‫ــت‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫ـی خواهیــم داش‬ ‫کمــی برای بررسـ‬ ‫کارایی شــاخصها و‬ ‫بایــد در ارتباط با‬ ‫یــک مدیر‬ ‫ـته باشــد و برای‬ ‫ــا اطالعات داشـ‬ ‫چالشهــای انه‬ ‫در ادامه سومین‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫بهبود ان راهکار موثر مدیریت در ابفای شیراز‪،‬‬ ‫کمیسیون توسعه‬ ‫جلسه‬ ‫نظرات خود در مورد‬ ‫مدیران به ارائه‬ ‫معاونیــن و‬ ‫همایش مدیران ارشــد‬ ‫کــرد در ارزیابی‬ ‫در بین کارکنــان و موضوع بهبود عمل‬ ‫ـش انگیــزش کاری‬ ‫سرمایه افزایـ‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫شیراز اصل مدیریت‬ ‫شغلی تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای‬ ‫مدیریت چرخش‬ ‫با اشــاره به این‬ ‫ـه بهمن بهروزی‬ ‫ـنگ بنــای توســعه‬ ‫در این جلسـ‬ ‫ـانی شــرکت را سـ‬ ‫سخنان خود بر‬ ‫انسـ‬ ‫بخش دیگری از‬ ‫دانســت‪ .‬وی در‬ ‫شهردار‬ ‫شیراز در دیدار با‬ ‫کارتبلیتهااز‬ ‫مدیرعاملبانکشهر‪:‬‬ ‫رداریانتقالیابد‬ ‫بانکشهر بهشه‬ ‫ـی کمیتــه امــداد‬ ‫اداره حقوقـ‬ ‫تنظیمدادخواست‬ ‫فارسشامل‬ ‫کمیته امداد فارس‬ ‫مدیرکل‬ ‫شــاوره حقوقی‪،‬‬ ‫و شکوائیه‪ ،‬م‬ ‫ماهــه نخســت‬ ‫گفــت‪ :‬در ‪۹‬‬ ‫تدوین الیحه دفاعی‬ ‫تنظیم و‬ ‫ـزار و ‪ ۶۱‬مــورد‬ ‫امســال ‪ ۶‬هـ‬ ‫ـه بــه مددجویان‬ ‫و … اســت کـ‬ ‫حقوقــی بهصــورت‬ ‫رایگان توســط ‪155‬‬ ‫خدمــت‬ ‫محمدبذرافشان‬ ‫بهصــورت‬ ‫مددجویــان تحت‬ ‫رایــگان بــه‬ ‫میشــود‪ .‬او اعالم‬ ‫وکیــل ارائــه‬ ‫ـه امــداد فــارس‬ ‫حمایــت کمیتـ‬ ‫ـده به مددجویان‬ ‫خدمات حقوقی ارائهشـ‬ ‫ســت‪ .‬محمــد‬ ‫ارائهشــده ا‬ ‫حقوقی به کرد‪:‬‬ ‫تدوین‪ 228‬الیحه‬ ‫ماه‪ ،‬شامل تنظیم و‬ ‫به ارائه خدمات‬ ‫بذرافشان با اشاره‬ ‫خبرنگاران در این‪9‬‬ ‫شکوائیه و انجام‬ ‫دادخواست و ‪21‬‬ ‫فــارس در جمــع‬ ‫دفاعیه‪204،‬‬ ‫مددجویــان اســتان‬ ‫‪ 481‬مورد استعالم‬ ‫ســال ‪ 6‬هزار و ‪61‬‬ ‫مشاوره حقوقی‪،‬‬ ‫ماهه نخســت ام‬ ‫تحت ‪ 477‬مورد‬ ‫گفت‪ :‬در ‪9‬‬ ‫مورد تنظیم قرارداد‬ ‫بــه مددجویــان‬ ‫اظهارنامه حقوقی و ‪849‬‬ ‫خدمــت حقوقــی‬ ‫ـده اســت‪ .‬و‬ ‫مــورد‬ ‫ـداد فارس ارائهشـ‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫حمایت کمیتــه امـ‬ ‫افزود‪ :‬فعالیتهای‬ ‫کمیته امداد فارس‬ ‫مدیرکل‬ ‫یک مرحله ای »‬ ‫ناقصه عمومی ‪-‬‬ ‫«اگهی م‬ ‫‪1400-11۲‬‬ ‫شماره مرجع‪:‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫میلیون مترمکعب گاز‬ ‫تولید روزانه ‪۱۹‬‬ ‫نار تضمین شد‬ ‫از میدان‬ ‫ـان بــا افزایــش‬ ‫مـ‬ ‫گاز همز‬ ‫در فصــل ســرما‬ ‫مصــرف گاز‬ ‫ـرای پــروژه کاهش‬ ‫افزود‪ :‬میدان گازی‬ ‫بــا اجـ‬ ‫شــد‪ .‬او‬ ‫ورودی کمپرســورهای‬ ‫اولیــن ایســتگاه‬ ‫فشــار‬ ‫نــار دارای‬ ‫یــت فشــار نــار‬ ‫ایســتگاه تقو‬ ‫ـار گاز باالدستی‬ ‫تقویت فشـ‬ ‫ضریــب بازیافت‬ ‫و افزایــش‬ ‫توربینهــا و‬ ‫ابوالحسنمحمدی‬ ‫ســت کــه‬ ‫گازی نــار روزانــه‬ ‫اکمپرســورهای مورداستفاده‬ ‫میــدان‬ ‫ـون مترمکعــب‬ ‫پنــج میلیـ‬ ‫ــی تامینشــده‬ ‫ـرکتهای خارج‬ ‫تولیــد ‪ ۱۹‬میلیون‬ ‫در ان از شـ‬ ‫افزایــش و‬ ‫اخیــر بــه دلیــل‬ ‫یافــت‪ .‬ســید‬ ‫طــی یــک دهــه‬ ‫گاز تضمیــن‬ ‫ـرکت اســت و‬ ‫مترمکعــب‬ ‫ـکان اســتفاده از‬ ‫مدیرعامــل شـ‬ ‫ـای ظالمانــه‪ ،‬امـ‬ ‫ســن محمــدی‪،‬‬ ‫ـی تحریمهـ‬ ‫خارج از کشــور‬ ‫ابوالح‬ ‫زا گــرس جنوبـ‬ ‫پشــتیبانی انها از‬ ‫گاز‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫بهرهبــرداری ن‬ ‫ســطح خدمـ‬ ‫باصرفه جویی‬ ‫ـاب بهینهتریــن‬ ‫ـدارد‪ .‬او در رابطــه‬ ‫انتخـ‬ ‫نار وجــود نـ‬ ‫ایــن فعالیــت‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای کمپرسورهای میدان گازی‬ ‫زمــان انجــام‬ ‫اقتصــادی و‬ ‫فشــار ورودی‬ ‫عالوه بــر تثبیت‬ ‫بازیافت مخزن‬ ‫اقدام یادشــده‪،‬‬ ‫ضریب‬ ‫منظــور افزایش‬ ‫مخزن گفت‪ :‬در‬ ‫ـادی و زما نــی‬ ‫و به‬ ‫ـری از افت فشــار‬ ‫صرفه جو یــی اقتصـ‬ ‫گازی نــار و جلوگیـ‬ ‫جدیــد تولیــد‪،‬‬ ‫شــته و از ان‬ ‫ـیم نمودارهــای‬ ‫یــی در بردا‬ ‫طراحــی و ترسـ‬ ‫بســیار باال‬ ‫ا یــن شــرکت‪،‬‬ ‫و متناســب بــا‬ ‫بــا‬ ‫ســت انحصــار‬ ‫تغییــرات متناظــر‬ ‫مهم تــر ‪ ،‬شک‬ ‫ـای تحریمــی‪،‬‬ ‫و اعمــال‬ ‫ورودی کمپرســورها‬ ‫محدودیت هـ‬ ‫موجــود فشــار‬ ‫گاز عبــور از‬ ‫متخصصــان‬ ‫شــرایط‬ ‫ـی و حداکثــری‬ ‫بــه حضــور‬ ‫برداشــت صیانتـ‬ ‫عــدم نیــاز‬ ‫یــا راه انــدازی‬ ‫بــرای‬ ‫ســید ابوالحســن‬ ‫ـرای تعمیــر و‬ ‫نــار اقدام شــد‪.‬‬ ‫خار جــی بـ‬ ‫ـه خود بــاوری‬ ‫از میــدان‬ ‫ـای میــدان گازی‬ ‫تقو یــت روحیـ‬ ‫ــزود‪ :‬توربینهـ‬ ‫د ســتگاه ها‪،‬‬ ‫محمــدی اف‬ ‫متخصصــان داخلــی‬ ‫‪ ۵۲‬بــار خامــوش‬ ‫اعتمادبه نفــس در‬ ‫شــار پایینتــر از‬ ‫ـن ا قــدام مهــم‬ ‫نــار در ف‬ ‫این شــرایط و‬ ‫دســتاوردهای ا یـ‬ ‫و از مــدار خــارج میگردید در مترمکعب از دیگــر‬ ‫بــا ا شــاره بــه‬ ‫ـت‪ .‬محمــدی‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫بــوده ا سـ‬ ‫امــکان تولید‬ ‫ا یــن سیســتم‬ ‫بــا توجــه بــه‬ ‫اعمال شــده در‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫وجــود نــدارد‬ ‫ـز تغییــرات‬ ‫حا ضــر تولیــد‬ ‫در روز‬ ‫لــی ایــن تجهیـ‬ ‫ــت‪ :‬در حــال‬ ‫اطالعــات کنتر‬ ‫پیشــرفته گف‬ ‫قفــل بــودن‬ ‫ـر از برنا مــه‬ ‫شرکت خارجی‬ ‫گازی نــار باال تـ‬ ‫عدم پشــتیبانی‬ ‫فوری در میــدان‬ ‫پیشــرفته و‬ ‫ـون مترمکعب‬ ‫ـش از ‪ ۱۹‬میلیـ‬ ‫یادشده‪ ،‬اقدام‬ ‫تکلیفــی و بیـ‬ ‫ـازنده تجهیزات‬ ‫ا ســتمرار تولید‬ ‫سـ‬ ‫ضروری مینمود‪.‬‬ ‫ـت و به منظــور‬ ‫خصوص را بســیار‬ ‫در روز ا سـ‬ ‫ا فــت طبیعــی‬ ‫این‬ ‫ـک اقــدام فنــی‬ ‫جلوگیــری از‬ ‫ــه کــرد‪ :‬در یـ‬ ‫صیانتــی و‬ ‫او اضاف‬ ‫شــار افزایــی و‬ ‫ـش فنــی و تــوان‬ ‫ـزن نیازمنــد ف‬ ‫بــا تکیهبــر دانـ‬ ‫فشــار مخـ‬ ‫جهــادی و‬ ‫بــا روشهایــی‬ ‫و شــرکتهای‬ ‫یــب بازیافــت‬ ‫صنعــت نفــت‬ ‫افزایــش ضر‬ ‫متخصصــان‬ ‫های تقویت فشــار‬ ‫ـرش ریســکهای‬ ‫ــداث ایســتگاه‬ ‫داخلــی و پذیـ‬ ‫ـش ماننــد اح‬ ‫و ســاختاری در‬ ‫توانمنــد‬ ‫ســتیم بــا کاهـ‬ ‫تغییــرات فنــی‬ ‫ایــن کار‪ ،‬توان‬ ‫گاز‪ ،‬ایجــاد‬ ‫ناشــی از‬ ‫از ‪ ۵۲‬بــه ‪۴۵‬‬ ‫تجهیزات دوار است‪.‬‬ ‫ورودی کمپرســورها‬ ‫تولید اجزای‬ ‫فشــار‬ ‫ــطح بهــرهوری‬ ‫موجب افزایش س‬ ‫بــار‬ ‫مشهد‬ ‫عکس ‪ :‬فارس‬ ‫گــزارش‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت پاالیش گازفجرجم‬ ‫نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت پاالیش گاز فجر جم‬ ‫موضوع مناقصات ‪ :‬وفق جدول ذیل به صورت ارزیابی کیفی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان مناقصه‬ ‫شماره فراخوان در‬ ‫سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکیدولت‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫اگهیمناقصه‬ ‫روش دعوت ‪/‬‬ ‫مراحل اجرای‬ ‫تشرفات‬ ‫میزان تضمین‬ ‫(بریال)‬ ‫مهلت دریافت اسناد‬ ‫از طریق سامانه ستاد‬ ‫تاریخ وساعت اخرین‬ ‫مهلت تحویل اسناد‬ ‫مناقصه از طریق سامانه‬ ‫ستاد‬ ‫ردیف‬ ‫مخرب ‪،PAUT/TOFD‬‬ ‫‪ PT‬و ‪WFMT‬‬ ‫حفظ‪ ،‬نگهداری ‪.‬و ایجاد‬ ‫فضای سبز و تنظیف‬ ‫پاالیشگاه و اماکن تابعه‬ ‫‪2000092273000071‬‬ ‫‪400/29‬‬ ‫‪2000092273000072‬‬ ‫‪400/30‬‬ ‫یک مرحله ایی‬ ‫‪739.000.000/-‬‬ ‫ارزیابی کیفی ‪/‬‬ ‫یک مرحله ایی‬ ‫‪5.210.000.000/‬‬ ‫شنبه مورخ‬ ‫‪1400/10/25‬‬ ‫مورخ ‪1400/11/09‬‬ ‫ایمنی پیمانکاران از اداره کل‬ ‫تا ساعت‪19:00‬روز‬ ‫شنبه مورخ‬ ‫‪1400/10/25‬‬ ‫تا ساعت‪19:00‬روز شنبه‬ ‫مورخ ‪1400/11/09‬‬ ‫دارا بودن گواهی تائید صالحیت‬ ‫اداره کار در کد مربوطه و گواهینامه‬ ‫ایمنی پیمانکاران از اداره کل‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫اگهی فراخوان ارزیابی کیفی‬ ‫شماره ‪ 1400/98‬دو مرحله ای‬ ‫‪1۲۵۶۲۶4‬‬ ‫اگهی‪:‬‬ ‫شناسه‬ ‫رفاه اجتماعی‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫میزان ونوع تضمین شرکت در مناقصه ‪ :‬مطابق با جدول فوق و بصورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی می باشد‪.‬‬ ‫محل ‪،‬زمان ومهلت دریافت اســناد مناقصه‪ :‬مناقصه گران محترم می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی این شرکت به نشانی‬ ‫‪ WWW.FAJRJAM.IR‬یا به ادرس اســتان بوشهر ‪-‬شهرستان جم ‪-‬شرکت پاالیش گاز فجر جم‪-‬امور پیمانها (کد پستی‪)7۵۵1۵۶1۵4۸۶4‬مراجعه ویابا‬ ‫شرکت گاز استان فارس‬ ‫تلفن‪ 077-۳1۶۸۲0۳4-۶‬تماس حاصل نمایند ‪.‬‬ ‫شماره ( سهامی خاص )‬ ‫ضمناًفراخوان مناقصات فوق الذکر در پایگاه اطالع رســانی مناقصات به نشانی ‪ http:\\iets.mporg.ir‬وپایگاه اطالع رسانی شرکت ملی نفت ایران به نشانی‬ ‫استان فارس‬ ‫مناقصه گـزار‪:‬‬ ‫مشاهده می باشد ‪.‬‬ ‫گازقابل‬ ‫شرکتنیز‬ ‫‪www.shana.ir‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت گاز استان فارس در نظر دارد نظارت پروژههای خود را در حوزه مهندسی و اجرا فاز دو را به مشاوران ذیصالح واگذار نماید‪ .‬این پروژه شامل موارد زیر میباشد‪:‬‬ ‫‪ – 1‬نظارت بر عملیات احداث پروژههای خطوط انتقال‪ ،‬تغذیه و شبکه‬ ‫گازرسانیپاالیش گاز فجر جم‬ ‫هایشرکت‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫‪ – ۲‬نظارت بر کارهای ساختمانی‬ ‫‪ – ۳‬نظارت بر ساخت ایستگاههای تقلیل فشار با ظرفیتهای مختلف‬ ‫‪ – 4‬نظارت بر زیر سازی و اسفالت مسیر شبکههای گازرسانی‬ ‫‪ – ۵‬سایر موارد مرتبط‬ ‫بدینوســیله از کلیه مشــاوران که دارای شــرایط ذیل باشــند‪ ،‬دعوت به عمل می اید به منظور اعالم امادگی‪ ،‬ارائه ســوابق کاری و تکمیل فرمهای مربوطه (فرم ‪)RFQ‬‬ ‫جهــت ارزیابــی کیفی از تاریخ ‪ 1400/10/۲۶‬تا تاریخ ‪ 1400/10/۲۹‬ســاعت ‪ 1۳:00‬با مراجعه ســامانه تدارکات الکترونیک دولت ‪ -‬ســامانه ســتاد‪ -‬به ادرس‬ ‫‪ setadiran.ir‬نسبت به اخذ‪ ،‬مطالعه و تکمیل مدارک اقدام نموده؛ و حداکثر تا تاریخ ‪ 1400/11/10‬ساعت ‪ ،1۳:00‬ضمن بارگذاری اسناد تکمیل شده الکترونیکی در‬ ‫مذکور را به صورت کاغذی به ادرس شیراز‪ ،‬بلوار استقالل‪ ،‬نبش خیابان باغ حوض‪ ،‬ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس‪ ،‬دبیرخانه حراست‪ ،‬عودت‬ ‫ستاد‪،‬گازاسناد‬ ‫سامانه‬ ‫استان فارس‬ ‫شرکت‬ ‫سهامی خاص‬ ‫تماس )امور قراردادها‪)071-۳۸11۲17۲ :‬‬ ‫نمایند‪(( .‬تلفن‬ ‫شرایط الزم‪:‬‬ ‫حقوقیاستان فارس‬ ‫شرکت گاز‬ ‫گـزار‪:‬‬ ‫شخصیت‬ ‫مناقصهبودن‬ ‫‪-1‬دارا‬ ‫مشابه نظارت پروژههای خود را در حوزه مهندسی و اجرا فاز دو را به مشاوران ذیصالح واگذار نماید‪ .‬این پروژه شامل موارد زیر میباشد‪:‬‬ ‫نظر دارد‬ ‫فارس در‬ ‫استان‬ ‫‪-۲‬سابقهگاز‬ ‫شرکت‬ ‫پروژه‬ ‫حداقل ‪۲‬‬ ‫انجام‬ ‫گازرسانی‬ ‫تغذیه‬ ‫انتقال‪،‬‬ ‫خطوط‬ ‫پروژههای‬ ‫رشتهاحداث‬ ‫عملیات‬ ‫نظارت‬ ‫‪–1‬‬ ‫توزیع ایستگاههای کاهش فشار گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‬ ‫هایهای‬ ‫شبکهشبکه‬ ‫در ورشته‬ ‫رتبه ‪1‬‬ ‫گاز یا‬ ‫نفت و‬ ‫خطوط انتقال‬ ‫رتبهبر‪ 1‬در‬ ‫‪-۳‬ارائه‬ ‫ساختمانی‬ ‫نظارت بر‬ ‫‪–۲‬‬ ‫کار‬ ‫کارهای ارجاع‬ ‫ظرفیت ازاد‬ ‫‪-4‬داشتن‬ ‫ظرفیتهای‬ ‫تقلیل فشار‬ ‫ایستگاههای‬ ‫مدارک ساخت‬ ‫ارسالنظارت بر‬ ‫‪–۳‬‬ ‫مختلفمناقصه مذکور ایجاد نخواهد کرد و مدارک مناقصه به تشخیص کارفرما از بین متقاضیان واجد شرایط که‬ ‫شرکت در‬ ‫متقاضیانباجهت‬ ‫برای‬ ‫هیچگونه حقی را‬ ‫گازرسانی‬ ‫درمسیر‬ ‫اسفالت‬ ‫سازی و‬ ‫امتیازبر زیر‬ ‫نظارت‬ ‫‪–4‬‬ ‫کرده باشند توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫شبکههای کسب‬ ‫اررزیابی کیفی‬ ‫امتیاز) را‬ ‫الزمه (‪۶0‬‬ ‫حداقل‬ ‫مشــاورانمرتبط‬ ‫کلیهسایر موارد‬ ‫‪–۵‬‬ ‫متقاضی شرکت در فراخوان مذکور موظفند عالوه بر ارســال رزومه مربوطه و اسناد ‪ R.F.Q‬تکمیل شده‪ ،‬نسبت به ارسال یک حلقه ‪ CD‬شامل کلیه موارد‬ ‫مربوطه (فرم ‪)RFQ‬‬ ‫فرمهای‬ ‫تکمیل‬ ‫منظور اعالم امادگی‪ ،‬ارائه‬ ‫اید به‬ ‫به عمل می‬ ‫دعوت‬ ‫باشــند‪،‬‬ ‫شــرایط ذیل‬ ‫مشــاوران‬ ‫بدینوســیله‬ ‫‪setadiran.ir‬‬ ‫ادرس‬ ‫ایران به‬ ‫کاری وستاد‬ ‫ســوابقسامانه‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬و‬ ‫ادرس‬ ‫مناقصات به‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫پایگاه ملی‬ ‫دارایاگهی در‬ ‫که درج‬ ‫اطالعات‬ ‫کلیه ضمن ًا‬ ‫اقدام ازنمایند‪.‬‬ ‫مذکور‬ ‫کیفی از تاریخ ‪ 1400/10/۲۶‬تا تاریخ ‪ 1400/10/۲۹‬ســاعت ‪ 1۳:00‬با مراجعه ســامانه تدارکات الکترونیک دولت ‪ -‬ســامانه ســتاد‪ -‬به ادرس‬ ‫ارزیابــی‬ ‫جهــت‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫‪ 1400/11/10‬ساعت ‪ ،1۳:00‬ضمن بارگذاری اسناد تکمیل شده الکترونیکی در‬ ‫تاریخ‬ ‫حداکثر تا‬ ‫نموده؛ و‬ ‫روابطاقدام‬ ‫مدارک‬ ‫تکمیل‬ ‫اخذ‪ ،‬مطالعه و‬ ‫‪ setadiran.ir‬نسبت به‬ ‫فارس‬ ‫استان‬ ‫شرکت گاز‬ ‫عمومی‬ ‫‪071‬‬ ‫‪- ۳۸۳04074‬‬ ‫‪-۳۸۲0۹000‬‬ ‫شماره فکس ‪:‬‬ ‫حوض‪ ،‬ساختمان مرکزی شرکت گاز استان فارس‪ ،‬دبیرخانه حراست‪ ،‬عودت‬ ‫دوم‪:‬خیابان باغ‬ ‫نوبتنبش‬ ‫استقالل‪،‬‬ ‫درجبلوار‬ ‫شیراز‪،‬‬ ‫‪1400/10/۲1‬به ادرس‬ ‫اول‪:‬به صورت کاغذی‬ ‫مذکور را‬ ‫‪1400/10/۲۲‬‬ ‫اگهی‬ ‫تاریخ‬ ‫اسناد نوبت‬ ‫ستاد‪،‬اگهی‬ ‫سامانهدرج‬ ‫تاریخ‬ ‫نمایند‪( .‬تلفن تماس امور قراردادها‪)071-۳۸11۲17۲ :‬‬ ‫الزم‪:‬‬ ‫شرایط‬ ‫شناسه اگهی ‪1۲۵۶1۲۳ :‬‬ ‫‪-1‬دارا بودن شخصیت حقوقی‬ ‫‪-۲‬سابقه انجام حداقل ‪ ۲‬پروژه مشابه‬ ‫‪-۳‬ارائه رتبه ‪ 1‬در رشته خطوط انتقال نفت و گاز یا رتبه ‪ 1‬در رشته شبکه های توزیع ایستگاههای کاهش فشار گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور‬ ‫‪-4‬داشتن ظرفیت ازاد ارجاع کار‬ ‫ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه مذکور ایجاد نخواهد کرد و مدارک مناقصه به تشخیص کارفرما از بین متقاضیان واجد شرایط که‬ ‫حداقل امتیاز الزمه (‪ ۶0‬امتیاز) را در اررزیابی کیفی کسب کرده باشند توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫کلیه مشــاوران متقاضی شرکت در فراخوان مذکور موظفند عالوه بر ارســال رزومه مربوطه و اسناد ‪ R.F.Q‬تکمیل شده‪ ،‬نسبت به ارسال یک حلقه ‪ CD‬شامل کلیه موارد‬ ‫مذکور اقدام نمایند‪ .‬ضمن ًا اطالعات درج اگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به ادرس ‪ http://iets.mporg.ir‬و سامانه ستاد ایران به ادرس ‪setadiran.ir‬‬ ‫قابل دسترسی میباشد‪.‬‬ ‫شماره فکس ‪ 071 - ۳۸۳04074 -۳۸۲0۹000 :‬روابط عمومی شرکت گاز استان فارس‬ ‫تاریخ درج اگهی نوبت دوم‪1400/10/۲۲ :‬‬ ‫تاریخ درج اگهی نوبت اول‪1400/10/۲1 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1۲۵۶۲۶4:‬‬ ‫اگهی فراخوان ارزیابی کیفی‬ ‫شماره ‪ 1400/98‬دو مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت گاز استان فارس‬ ‫شرکت گاز استان فارس‬ ‫رفاه وزیر کار به تازگی در اظهارنظری عجیب‪ ،‬خط فقر کشور را ‪ ۴‬تا ‪ 4/5‬میلیون‬ ‫تومانوتهرانرا‪ ۵‬میلیونتوماناعالمکردهاست‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1۲۵۶1۲۳ :‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪03‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪ 800‬بقعه محوری نیازمند‬ ‫طرح و برنامه هستند‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی استان سمنان‪:‬‬ ‫بناهایتاریخی‬ ‫پس از مرمت بدون‬ ‫کاربری رها نشوند‬ ‫بررسی مشکالت واحدهای‬ ‫تولیدی به شورای تامین‬ ‫استان ها واگذار شد‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫گواهینامه مورد نیاز‬ ‫اخرینالکترونیکی این شرکت به نشانی‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫وساعت‬ ‫محل ‪،‬زمان ومهلت دریافت اســناد مناقصه‪ :‬مناقصه گران محترم می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاهتاریخ‬ ‫شماره فراخوان در‬ ‫روش دعوت ‪/‬‬ ‫فجردریافت اسناد‬ ‫پاالیش گازمهلت‬ ‫میزان تضمین‬ ‫تحویل اسناد‬ ‫مهلت‬ ‫گواهینامه مورد نیاز‬ ‫پستی‪)7۵۵1۵۶1۵4۸۶4‬مراجعه ویابا‬ ‫(کد‬ ‫جم‪-‬امور پیمانها‬ ‫اجرای‪-‬شرکت‬ ‫مراحل جم‬ ‫شماره‪-‬شهرستان‬ ‫اســتان بوشهر‬ ‫ادرس‬ ‫تدارکات‬ ‫‪ WWW.FAJRJAM.IR‬یا به سامانه‬ ‫عنوان مناقصه‬ ‫مناقصه‬ ‫از طریق سامانه ستاد‬ ‫(بریال)‬ ‫مناقصه از طریق سامانه‬ ‫الکترونیکیدولت‬ ‫تشرفات‬ ‫حاصل نمایند ‪.‬‬ ‫شماره تلفن‪ 077-۳1۶۸۲0۳4-۶‬تماس‬ ‫ستاد‬ ‫ضمناًفراخوان مناقصات فوق الذکر در پایگاه اطالع رســانی مناقصات به نشانی ‪ http:\\iets.mporg.ir‬وپایگاه اطالع رسانی شرکت ملی نفت ایران به نشانی‬ ‫بازرسی برج جذب به‬ ‫دارا بودن گواهی تائید صالحیت‬ ‫تا ساعت‪19:00‬روز‬ ‫قابل مشاهده می باشد ‪.‬‬ ‫‪ www.shana.ir‬نیز‬ ‫روش تست های غیر‬ ‫ارزیابی کیفی‪/‬‬ ‫تا ساعت‪19:00‬روز شنبه‬ ‫اداره کار در کد مربوطه و گواهینامه‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز فجر جم‬ ‫فعاالن کارگری نشان می دهد که خط فقر باالی‪ ۱۰‬میلیون تومان است‪.‬معاون‬ ‫نوبت اول‬ ‫بازرسی برج جذب‬ ‫دارا بودن گواهی تائید صالحیت‬ ‫شرکت پاالیش گازفجرجم‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار‬ ‫سامانه تدارکات‬ ‫کیفی‪/‬منرج در جدول ذیلتااز طریق‬ ‫ارزیابیهای‬ ‫غیربهپاالیش گاز فجر جم درنظر دارد مناقصه‬ ‫شرکت‬ ‫ساعت‪19:00‬روز‬ ‫روش تست های‬ ‫تا ساعت‪19:00‬روز شنبه‬ ‫اداره کار در کد مربوطه و گواهینامه‬ ‫‪400/29‬‬ ‫‪2000092273000071‬‬ ‫شنبه مورخ‬ ‫‪739.000.000/‬‬‫تدارکات‬ ‫طریق‬ ‫وبازگشایی‬ ‫خرید‬ ‫مناقصه‬ ‫برگزاری‬ ‫کلیه‪ 1‬مراحل‬ ‫مخرب‬ ‫مرحله ایی‬ ‫‪(،PAUT/TOFD‬اعالم امادگی‪ ،‬فیش واریزی بابت یک‬ ‫اســناد مناقصه ‪ ،‬ارائه پیشنهادات فنی ‪/‬مالی مورخ‬ ‫سامانه اداره کل‬ ‫پیمانکاران از‬ ‫‪1400/11/09‬پاکات ) ازایمنی‬ ‫‪1400/10/25‬‬ ‫الکترونیکی ‪PT‬‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫اجتماعی ثبت‬ ‫رفاهمراحل‬ ‫قبلی ‪،‬‬ ‫‪WFMT‬ایران ) به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR:‬انجام خواهد شد ‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت‬ ‫دولتو(ستاد‬ ‫صالحیتدر‬ ‫عضویت‬ ‫مراحل‬ ‫انجام‬ ‫تائید‬ ‫بودن گواهی‬ ‫نام در ســایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ‪ .‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهتدارا‬ ‫حفظ‪ ،‬نگهداری ‪.‬و ایجاد‬ ‫تا ساعت‪19:00‬روز‬ ‫ارزیابی کیفی ‪/‬‬ ‫تا ساعت‪19:00‬روز شنبه‬ ‫اداره کار در کد مربوطه و گواهینامه‬ ‫‪.2000092273000072‬‬ ‫‪ 0۲1 - 41۹۳4‬می باشد‬ ‫سامانه ‪ ،‬مرکز‬ ‫‪400/30‬‬ ‫تماس و‪ :‬تنظیف‬ ‫فضای سبز‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه مورخ‬ ‫‪5.210.000.000/‬‬ ‫یک مرحله ایی‬ ‫مورخ ‪1400/11/09‬‬ ‫ایمنی پیمانکاران از اداره کل‬ ‫تابعه‬ ‫دستگاه اماکن‬ ‫نام ونشانیپاالیشگاه و‬ ‫‪1400/10/25‬‬ ‫جم‬ ‫فجر‬ ‫گاز‬ ‫پاالیش‬ ‫شرکت‬ ‫گزار‪:‬‬ ‫مناقصه‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫صورت باارزیابی‬ ‫جدول ذیل‬ ‫تضمین وفق‬ ‫مناقصات ‪:‬‬ ‫کیفیو بصورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی می باشد‪.‬‬ ‫جدول فوق‬ ‫مناقصهبه‪ :‬مطابق‬ ‫شرکت در‬ ‫موضوعونوع‬ ‫میزان‬ ‫سمنان‬ ‫باوجوداعالمخطفقر‪ ۴‬میلیونتومانیتوسطمعاونرفاهوزیرکار‪،‬امامحاسبات‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪08‬‬ ‫اب مجازی؛ ابی که‬ ‫بی سروصداهدر می رود‬ ‫رویدادایران‬ ‫مناقصه‬ ‫اگهیفقر‬ ‫خط‬ ‫انسانی‬ ‫پاالیش گاز فجر جم درنظر دارد مناقصه های منرج در جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید‪.‬‬ ‫مدیریتسرمایهشرکت‬ ‫تومانی‬ ‫میلیون‬ ‫چهار‬ ‫خانواروبازگشایی پاکات ) از طریق سامانه تدارکات‬ ‫پیشنهادات فنی ‪/‬مالی‬ ‫اســناد مناقصه ‪ ،‬ارائه‬ ‫واریزی بابت خرید‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه (اعالم امادگی‪ ،‬فیش‬ ‫توسعه‬ ‫الکترونیکیبنای‬ ‫سنگ‬ ‫ایران ) به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR:‬انجام خواهد شد ‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت‬ ‫دولت (ستاد‬ ‫نام در ســایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ‪ .‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در‬ ‫از کجا امد؟‬ ‫مدیریتاست‬ ‫سامانه ‪ ،‬مرکز تماس ‪ 0۲1 - 41۹۳4 :‬می باشد ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪02‬‬ ‫عملیات مشترک‬ ‫‪ ۱۹۱‬کیلو تریاک در‬ ‫کشف‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫پلیس فارس و‬ ‫مدیرعاملابفایشیراز‬ ‫در سومینجلسه کمیسیون‬ ‫توسعهمدیریت‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کمیتهحرفه ای‬ ‫هیچکم کارینکرد‬ ‫با مــواد مخدر‬ ‫پلیــس مبارزه‬ ‫داراب پــس از‬ ‫شهرســتان‬ ‫انتظامــی فارس‬ ‫فرمانــده‬ ‫ـا مقــام قضائی‬ ‫هماهنگــی بـ‬ ‫یــک دســتگاه‬ ‫از توقیــف‬ ‫ـور اعــزام و بــا‬ ‫بــه ایــن محـ‬ ‫نــت و کشــف‬ ‫خــودروی وا‬ ‫ایست و بازرسی‬ ‫برپایی تور‬ ‫تریاک طی عملیات‬ ‫ـدند خــودرو وانت‬ ‫‪ ۱۹۱‬کیلو‬ ‫رهامبخشحبیبی‬ ‫موفق شـ‬ ‫ـس فــارس و‬ ‫مشــترک پلیـ‬ ‫تریاک را شناســایی و‬ ‫حامــل‬ ‫ـوی خبــر داد‪.‬‬ ‫خراســان رضـ‬ ‫ـی ان را توقیف‬ ‫فنــی و تخصصـ‬ ‫بخــش حبیبــی‪،‬‬ ‫بــا اقدامــات‬ ‫ســردار رهام‬ ‫ـتگیر کنند‪ .‬فرمانده‬ ‫مبارزه با ســوداگران‬ ‫راننده را نیز دسـ‬ ‫در راســتای طرح‬ ‫مخدر کــرده و‬ ‫کــه در بازرســی‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫مبارزه با مــواد‬ ‫ـارس بــا بیــان این‬ ‫مامــوران پلیس‬ ‫انتظامــی فـ‬ ‫ــاک کــه به طرز‬ ‫مــرگ‪،‬‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫مــات‬ ‫ـودرو ‪ ۱۹۱‬کیلــو تری‬ ‫ســتان خراســان رضــوی بــا اقدا دستگاه از ایــن خـ‬ ‫های نوشــابه در‬ ‫ا‬ ‫شدند فردی با یک‬ ‫ماهرانهای در بطری‬ ‫تخصصی مطلع‬ ‫تریاک از بســیار‬ ‫ـف شــد‪ ،‬عنوان‬ ‫ســازی بود کشـ‬ ‫انتقال یک محموله‬ ‫کف اتاق جا‬ ‫وانت در حال‬ ‫مراحل قانونی روانه‬ ‫متهم پس از ســیر‬ ‫به شیراز است‪.‬‬ ‫مــوران کرد‪:‬‬ ‫بندرعباس‬ ‫ورود ویــژه ما‬ ‫بــا اشــاره بــه‬ ‫زندان شد‪.‬‬ ‫او‬ ‫فــزود‪ :‬ماموران‬ ‫ایــن پرونــده‪ ،‬ا‬ ‫انتظامــی بــه‬ ‫جان ‪ ۵‬مصدوم‬ ‫رفاه مردم شود‪.‬‬ ‫ســازی و اورهال‬ ‫و‬ ‫نجات‬ ‫پیشــنهادی پیرامــون نو‬ ‫پرواز بالگرد‬ ‫او در‬ ‫حداکثــر ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫اتوبوسرانــی گفــت‪ :‬با‬ ‫با انجام ‪۳‬‬ ‫نــاوگان‬ ‫ـوان ان را اورهــال‬ ‫هوایی استان‬ ‫اتوبــوس میتـ‬ ‫مدیرعامل بانک شهر‬ ‫قیمــت یــک‬ ‫جدیــد میتوانــد‬ ‫اورژانس‬ ‫شیراز در دیدار با‬ ‫ـون یــک اتوبــوس‬ ‫شهردار‬ ‫بانکشهر طیسالیان‬ ‫کــرد تــا همچـ‬ ‫و فوریتهــای‬ ‫مصفا‪ ،‬معــاون مالی‬ ‫همراهاظهار داشت‪:‬‬ ‫مدیریــت حــوادث‬ ‫ـانی کنــد‪ .‬ســعید‬ ‫و هیئت‬ ‫شهرداری شیراز بوده‬ ‫رئیــس مرکــز‬ ‫خدمترسـ‬ ‫خدمات بهداشتی‬ ‫ـت‪ :‬امیدواریم با‬ ‫داده همواره همراه‬ ‫علوم پزشکی و‬ ‫شــهرداری شــیراز گفـ‬ ‫اخیر نشان‬ ‫پزشکی دانشگاه‬ ‫احسان اصنافی با‬ ‫و اقتصــادی‬ ‫اورژانس هوایی‬ ‫پروژههای عمرانی را‬ ‫وجود دارد‪ .‬سید‬ ‫انجام ســه پرواز‬ ‫بانک شــهر بتوانیم‬ ‫و تعامل خوبی‬ ‫درمانی شــیراز‪ ،‬از‬ ‫ـد‪ :‬تالش داریم با‬ ‫به پنــج مصدوم‪،‬‬ ‫بخورد همکاری‬ ‫امیــدواری کرد‪ :‬با‬ ‫صندوق پروژه متذکر شـ‬ ‫خدمترســانی‬ ‫شــهر شــیراز رقم‬ ‫ســانیم‪ .‬او اظهار‬ ‫ـاره به‬ ‫ـارس و انتقــال و‬ ‫خیزش و جهش در‬ ‫ـهرها ردیفهایی‬ ‫به ســرانجام بر‬ ‫ـر «محمدجواد‬ ‫عامل شهرداری‬ ‫فـ‬ ‫اشـ همراهی مجمع کالنشـ‬ ‫افزایی در مســائل‬ ‫ــورای داریم‬ ‫ـته خبــر داد‪ .‬دکتـ‬ ‫بانک شــهر بانک‬ ‫طاهری رئیس ش‬ ‫با همراهی و هم‬ ‫چنــد روز گذشـ‬ ‫کمک و‬ ‫با بیان اینکه طی‬ ‫توجه به اینکه‬ ‫ـت‪ :‬با ســه پــرواز‬ ‫صورت پذیــرد‪ .‬مهدی‬ ‫را طــی کنیــم کــه‬ ‫کــه ایــن مهم‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫شیراز‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫شهر‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫دیده‬ ‫گ‬ ‫بتوانیــم فراینــدی‬ ‫عــالم ایــن خبــر‬ ‫شــورای اســالمی‬ ‫نشست عنوان کرد‪:‬‬ ‫شیراز را شــهر‬ ‫برای شــهرداریها‬ ‫مرادیــان» بــا ا‬ ‫ـر میشود‪ .‬عضو‬ ‫ـر شــیراز اســت‬ ‫شیراز نیز در این‬ ‫عملیــات هوایــی‬ ‫ســاب شهرداری‬ ‫ارائه خواهــد داد‬ ‫را برای میسـ‬ ‫نزدیک و پشــت سـ‬ ‫اسالمی شهر‬ ‫وقت گذشته ‪ ۳۷۰‬ح‬ ‫ـیراز و داراب طــی‬ ‫تســهیالتی کــه بانــک‬ ‫انباشتهشده و کار‬ ‫ـرد‪ :‬بایــد در اینده‬ ‫چند‬ ‫بالگردهــای شـ‬ ‫خوب و در قالــب‬ ‫خدمت تخصصی‬ ‫کلحسابهایپشتیبانباید مشکالتی از قبل روی هم‬ ‫تصریــح کـ‬ ‫را تعویض کنیم‪.‬‬ ‫مددجو که نیاز به‬ ‫شــروع پروژههای‬ ‫ایم‪،‬تصریحکرد‪:‬‬ ‫های فرسوده شهر‬ ‫یافته و به جریان‬ ‫بسته‬ ‫ـتن موانع‪ ،‬شــاهد‬ ‫دشوار کرده است‪.‬‬ ‫جداگانه‪ ،‬پنج‬ ‫اسایش تاکسی‬ ‫استان منتقل شدند‪.‬‬ ‫مبلغ رسوب کاهش‬ ‫مدیریت گذاشـ‬ ‫شورا و شهرداری‬ ‫باشیم که موجب‬ ‫به مراکز درمانی‬ ‫بسته شود تا‬ ‫ـردم به دولــت و‬ ‫شیراز خواستار انتقال‬ ‫کاربردی در شیراز‬ ‫در ســاعت ‪ ۱۰‬و‬ ‫داشتند‪،‬‬ ‫بــا بیــان اینکه مـ‬ ‫تالش موثر و‬ ‫اضافه شود‪ .‬شهردار‬ ‫نخســتین پرواز‬ ‫او‬ ‫ـد‪ ،‬اذعان داشــت‪:‬‬ ‫نقدینگی‬ ‫او با بیان اینکه‬ ‫ـهر به شــهرداری‬ ‫بیمارستان حضرت‬ ‫شــهری امیــد دارنـ‬ ‫بلیتها از بانک شـ‬ ‫و به درخواست‬ ‫سطح جدید‬ ‫ــاوری کارت‬ ‫‪ ۲۱‬دقیقه صبح‬ ‫توزیع کارت بلیت در‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬در‬ ‫کازرون انجام شــد‪،‬‬ ‫فنّ شد و همچنین‬ ‫شــیراز‬ ‫ولیعصــر (عــج)‬ ‫اورژانس شــیراز برای‬ ‫امدادی‪ ،‬بالگرد‬ ‫این ماموریت‬ ‫بیمارستان سوانح‬ ‫مصدوم سوختگی به‬ ‫ســه‬ ‫به پرواز درامد‪.‬‬ ‫ساختمانی باقیمانده‬ ‫انتقال امیرالمومنین (ع) شیراز‬ ‫کارهای‬ ‫دارای گواهی‬ ‫و فوریتهــای‬ ‫سوختگی‬ ‫احداث جاده دسترسی و پیمانکاری که‬ ‫مدیریــت حــوادث‬ ‫مناقصه از دریافت‬ ‫دارد عملیات‬ ‫الکترونیکی دولت به‬ ‫رئیــس مرکــز‬ ‫اورژانس داراب‬ ‫مناقصه گزار ) در نظر سامانه تدارکات‬ ‫نماید‪ .‬کلیه مراحل فرایند انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬بالگرد‬ ‫به عنوان دستگاه ‪»۲00000‬را از طریق‬ ‫پزشکی دانشگاه‬ ‫حضرت امام موسی‬ ‫صالحیت ایمنی باشد واگذار ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و اسناد‬ ‫برق منطقه ای فارس ( ‪104۶0000‬‬ ‫پرواز به بیمارستان‬ ‫به شماره « ‪۸0‬‬ ‫شرکت‬ ‫رشته راه) و گواهی الکترونیکی دولت به ادرس شده در ذیل به سامانه ستادمناقصه گران در‬ ‫نیز طی دو‬ ‫مــورس واقع در‬ ‫کیلو ولت کنگان‬ ‫ــت و درمانگاه‬ ‫در رشته ابنیه یا رتبه ‪ ۵‬درطریق سامانه تدارکات ترتیب اطالعات زمانی ذکربارگذاری نمایند‪ .‬الزم است پیشنهاد های‬ ‫‪400/1۳۲‬‬ ‫ـم (ع) زریندش‬ ‫به‬ ‫ســکته مغزی و‬ ‫کاظـ‬ ‫در پست پیمانکاری(حداقل رتبه ‪ ۵‬گران و گشایش پاکتها ازتوانند جهت اخذ اسناد بهتدارکات الکترونیکی دولت درمناقصه را محقق سازند‪.‬مدت مقرر واصل‬ ‫بیمــار مبتال به‬ ‫صالحیت‬ ‫پیشنهاد مناقصه‬ ‫قــه فــورگ‪ ،‬یک‬ ‫شرکت‬ ‫موضوع مناقصه می‬ ‫بعد از انقضاء‬ ‫کمترین زمان ممکن‬ ‫منط‬ ‫مدارک خواسته شده در سامانهامضا الکترونیکی جهت یشنهادهایی که‬ ‫اسناد مناقصه‪ ،‬ارائهصالحیت دار در زمینه‬ ‫باردار پرخطــر را در‬ ‫مشروط‪ ،‬مخدوش و پ‬ ‫دریافت گواهی‬ ‫(ع) داراب‪ ،‬منتقل‬ ‫گران‬ ‫یــک مادر‬ ‫از تکمیل‪ ،‬همراه با اسناد ونام در سامانه و‬ ‫پیشنهادهای فاقد امضا‪،‬‬ ‫امام حسن مجتبی‬ ‫لذا مناقصهدریافت و پس‬ ‫سامانه‪ ،‬مراحل ثبت‬ ‫به بیمارستان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اورژانس هوایی‬ ‫مربوطه عدم عضویت قبلی در الکترونیکی دولت و همچنین شرح ذیل اعالم می گردد‪1400/10/۲1.‬‬ ‫مرادیان با اعالم اینکه‬ ‫اطالعات مورد نیاز به‬ ‫صورت‬ ‫مورخ‬ ‫سامانه تدارکات‬ ‫کــرد‪ .‬دکتر‬ ‫بالگــرد‪ ،‬پوشــش‬ ‫صبح روز سه شنبه ‪1400/10/‬‬ ‫خارج از‬ ‫سایر‬ ‫ـودن پنــج فرونــد‬ ‫واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬در سامانه ‪ :‬از ساعت ‪ 1۳11‬روز شنبه مورخ ‪1400/11/10 ۲۵‬‬ ‫فــارس بــا دارا بـ‬ ‫ـتان را بر عهده‬ ‫اسناد مناقصه‬ ‫سامانه ‪ :‬تا ساعت‬ ‫یک شنبه مورخ‬ ‫شود ‪،‬‬ ‫تمامی مناطق اسـ‬ ‫انتشار‬ ‫‪11‬روز‬ ‫مناقصه از‬ ‫خدمترســانی به‬ ‫‪-1‬تاریخ اولین‬ ‫رسانی می گردد‪.‬‬ ‫ساعت‬ ‫ـون بالگردهــای‬ ‫‪-۲‬اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه در سامانه‪ :‬تا شنبه مورخ ‪ 1400/11/11 1400/11/10‬الکترونیکی دولت اطالع‬ ‫ـدای ســال تاکنـ‬ ‫دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬از ابتـ‬ ‫پرواز درامدهاند‬ ‫مهلت بارگذاری اسناد ساعت ‪ 11:۳0‬روز یک ساعت ‪ 1۲‬روز دو شنبه مورخسامانه تدارکات‬ ‫فارس ‪ ۱۶۰‬بار به‬ ‫‪-۳‬اخرین‬ ‫پاکات ارزیابی‪:‬‬ ‫کیفی از طریق‬ ‫اورژانــس هوایی‬ ‫پاکات پیشنهاد (الف‪،‬ب‪،‬ج)‪:‬الزم در ارزیابی‬ ‫تاریخ گشایش‬ ‫ـه مراکز درمانی‬ ‫اصل‬ ‫امتیاز‬ ‫‪-4‬‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫مددجو‬ ‫تحویل‬ ‫از کسب‬ ‫عملیــات‪۱۶۴ ،‬‬ ‫‪1400/11/۵‬‬ ‫مهلت‬ ‫و در ایــن‬ ‫‪ -۵‬اخرینگشایش پاکات پیشنهاد ها‪ :‬پس سه شنبه مورخ‬ ‫مناقصه خواهد بود‬ ‫ساعت ‪ 11‬روز‬ ‫گران(فشرده)‬ ‫‪-۶‬تاریخ‬ ‫منتقلشدهاند‪.‬‬ ‫محل ‪:‬‬ ‫اسناد‬ ‫کیفی مناقصه‬ ‫تضمین معامالت‬ ‫استان‬ ‫‪ -7‬تاریخ بازدید از خدمات مورد نظر‪ :‬وفق همراه با ارزیابی‬ ‫ماده ‪ 4‬ائین نامه‬ ‫مبلغ نهصد و‬ ‫کیفیت‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫چ‪ ،‬ح ‪.‬خ‬ ‫به‬ ‫‪-۸‬نوع کمیت و مناقصه‪:‬عمومی‬ ‫فرصتهای جام‬ ‫بندهای الف‪ ،‬ب‪ ،‬پ‪ ،‬ج‪140 ،‬مصوب هیات وزیرانمخدوش‪ ،‬سپرده‬ ‫نحوه برگزاری‬ ‫هجری شمسی‬ ‫ترکیبی از تضامین‬ ‫‪0/1/۲۲‬‬ ‫سپرده‪ ،‬سپرده های‬ ‫‪-۹‬‬ ‫نشست‬ ‫صورت یک یا‬ ‫‪ -10‬مدت انجام کار‪ ۵ :‬ماه ‪1۹.۹۳4‬ریال‬ ‫‪/۵۲11‬ت‪۵7۵۹۲‬هـ مورخپیشنهادهای فاقد‬ ‫‪.۶۲7.17۸‬‬ ‫قطر در استان‬ ‫مدت برای ‪۹0‬‬ ‫فرایند ارجاع کار‪ :‬به اصالحیه شماره‬ ‫ریال می باشد‪ .‬به‬ ‫‪ -11‬مبلغ براورد‪:‬تضمین شرکت در‬ ‫معتبر باشند و این‬ ‫خ‪ ۹4/۹/۲۲‬و‬ ‫جهانی ‪2022‬‬ ‫(‪)۹۹۶.7۳1.۳۵۹‬‬ ‫تسلیم پیشنهادها‬ ‫‪ -1۲‬نوع و مبلغ‬ ‫ه‪/1۲۳40۲‬ت‪۵0۶۵۹‬هـ مور سیصد و پنجاه و نه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تعیین شده برای‬ ‫فارس‪ -‬دبیرخانه‬ ‫برگزار شد‬ ‫دولتی به شمار‬ ‫هفتصد و سی و یک هزار و ان‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد بعد از تاریخ‬ ‫شرکت برق منطقه ای صورت فیزیکی و‬ ‫مدت ‪ ۹0‬روز‬ ‫فلسطین ‪-‬‬ ‫نود و شش میلیون و مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر هرحیث برای‬ ‫پیشنهاد قیمت به‬ ‫نــی ‪ ۲۰۲2‬قطــر‬ ‫پیشنهادها باید از‬ ‫میزان‬ ‫خیابان زند – نبش خیابانو»ج» (اصل برگ‬ ‫هــای جــام جها‬ ‫های کمتر ازاعتبار پیشنهادها‪:‬‬ ‫نشســت فرصت‬ ‫«ج» ‪ :‬شیراز –‬ ‫صورت ‪)CD‬‬ ‫مسافرتی و جهانگردی‬ ‫‪ -1۳‬مدت‬ ‫«الف» و «ب» و‬ ‫ضمانتنامه) و «ب» ( به‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫نقش دفاتر خدمات‬ ‫تدارکات و قراردادها‬ ‫روز دیگر قابل تمدید میجهت ارسال پاکتهای های «الف»(اصل‬ ‫است)‬ ‫بررسی ظرفیتهای‬ ‫باهدف‬ ‫الک و مهر شده الزامی ای فارس‪ ،‬امور‬ ‫نشانی این شرکت‬ ‫داشته باشد می‬ ‫تورهای اســتان فارس و‬ ‫برق منطقه‬ ‫ارسال یک نسخه از پاکت فیزیکی و‬ ‫چهارراه سهروردی ‪ ،‬پالک ‪ ۸۲‬سئوالی وجود‬ ‫فارس برگزار شد‪.‬‬ ‫در اجرای‬ ‫مناقصه ابهام یا‬ ‫‪ ( -14‬تذکر مهم ؛‬ ‫صورت ‪ )CD‬به صورت خیابان فلسطین‪ ،‬شرکت مطهری ‪ ،‬بعد از‬ ‫استان‬ ‫مرکزی‬ ‫دستی‬ ‫اسناد‬ ‫صادرات صنایع‬ ‫و قیمت ها به‬ ‫قسمتی از‬ ‫زند‪ ،‬نبش‬ ‫مکاتبه نمایند‪.‬‬ ‫‪ ،‬خیابان‬ ‫معاون هماهنگی امور‬ ‫تولید و‬ ‫جدول مقادیر‬ ‫برگزاری مناقصه‪ :‬شیراز‪ ،‬خیابانقدس نیرو به نشانی ‪ :‬تهرانضمن ًا چنانچه در مورد مفهومتدارکات و قراردادها) داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫نقی طبیب لقمانی‪،‬‬ ‫شرکت مهندسی‬ ‫ای فارس (امور‬ ‫مندرج است‪.‬‬ ‫مطلقا ترتیب اثر‬ ‫‪ -1۵‬محل‬ ‫اظهار کرد‪ :‬باید با‬ ‫ســید علی‬ ‫اسناد مناقصه‬ ‫نشانی مشاور‪:‬‬ ‫استانداری فارس‬ ‫مرکزی شرکت برق منطقه مدت مقرر واصل شود‪ 14۵۶ ،‬می باشد‪.‬‬ ‫در‬ ‫زائرین و گردشگری‬ ‫انقضاء‬ ‫پشتیبانی سامانه‬ ‫شیراز و جابهجایی‬ ‫‪ -1۶‬نام و اطالعات و جزئیات مربوطه‪ 071‬دبیرخانه‬ ‫اگهی‪1۲۵۶۶۸۹ :‬‬ ‫سایر‬ ‫‪-۳۲۳۵۹04‬‬ ‫مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مرکز راهبری و‬ ‫خط هوایی بین‬ ‫شناسه‬ ‫‪ -17‬شماره فکس ‪7‬‬ ‫افزایش ظرفیت‬ ‫سامانه ‪ :‬تلفن‬ ‫جهانی زمینه بیشتر‬ ‫توانند با‬ ‫پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مراحل عضویت در‬ ‫در طی مدت جام‬ ‫ستاد جهت انجام‬ ‫خطوط هوایی‬ ‫عــاون هماهنگی‬ ‫منطقه ای فارس‬ ‫‪ -1۸‬به تماس سامانه‬ ‫فراهــم اوریــم‪ .‬م‬ ‫اطالعات‬ ‫شرکت برق‬ ‫ورود گردشــگران را‬ ‫فارس ادامه داد‪:‬‬ ‫ـگری اســتانداری‬ ‫امور زائرین و گردشـ‬ ‫که در زمان انجام‬ ‫صنایعدستی فارس‬ ‫باید نمایشــگاه‬ ‫میشود رویکردی‬ ‫جهانی در قطر دایر‬ ‫بازیهای جام‬ ‫صادراتی داشته باشد‪.‬‬ ‫فناوری‬ ‫گفتگوباسعیدعباسیپیرامون‬ ‫حذفپرسپولیسو استقاللاز اسیا‬ ‫اینجامدرسه کودکان کار جاللالاحمداست؛یکساختماندوطبقه‬ ‫قدیمی استیجاری در خیابان شوش که خانه امید کودکان کار افغان‬ ‫شــده اســت‪ .‬کودکانی کــه هیچ مدرس ـه ای ا نهــا را پذیرش نمی کند‪،‬‬ ‫یهــا اوراق هویتی هم ندارند‪ .‬بعضی در‬ ‫مــدارک اقامتی ندارند‪ ،‬خیل ‬ ‫ایران به دنیا امدند و خیلی ها بعد از اتفاقات اخیر افغانستان همراه‬ ‫خانواده خودشان را به ایران رساندند و در گوشه ای از این شهر هزارتو‬ ‫زندگیراادامهدادند‪.‬یکیفالفروششد‪،‬یکیزبالهگرد‪،‬یکیوردست‬ ‫کارگاهخیاطی‪،‬ان یکیکارگر کورهاجرپزیو‪...‬نان اور خانوادهشدند‪.‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫هان امیکرون‬ ‫گردشپن‬ ‫المت عمومی‬ ‫جدی برای س‬ ‫تهدیدی‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫مدرسهکودکانکار‬ ‫جالل ال احمد‬ ‫گردشپنهانامیکرون‬ ‫تهدیدیجدی‬ ‫برایسالمتعمومی‬ ‫مهمترین اقدام در‬ ‫ها نشان میدهد‬ ‫است و یافته‬ ‫واکسن در کنار رعایت‬ ‫دریافت بهموقع‬ ‫این زمینه‪،‬‬ ‫هایبهداشتیاست‪.‬‬ ‫شیوهنامه‬ ‫تاکید بر استفاده از‬ ‫وحید حسینی با‬ ‫دکتر سید‬ ‫خود و اطرافیان‬ ‫مناسب و مراقبت از‬ ‫ماسک‪ ،‬تهویه‬ ‫از مردم خواست‬ ‫روزهای ســرد زمستان‪،‬‬ ‫بهویژه در‬ ‫های بهداشــتی را‬ ‫شــتری شــیوهنامه‬ ‫تا با جدیت بی‬ ‫هرگونه عادی پنداری‪،‬‬ ‫کرده و ضمن دوری از‬ ‫رعایت‬ ‫تجمعات بهویژه‬ ‫پرهیز از حضور در‬ ‫سهلانگاری و‬ ‫واکسیناســیون علیه‬ ‫های خانوادگی؛ در‬ ‫دورهمــی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مشارکت‬ ‫فارس در ادامه به‬ ‫کرونا‬ ‫ـد حوزه سالمت‬ ‫مسئول ارشـ‬ ‫مربوط به ‪ ۱۵‬روز اخیر‬ ‫گزارشــی از امارهای‬ ‫بررســی‬ ‫این گزارش شامل‬ ‫کشور پرداخت؛‬ ‫کرونا در فارس و‬ ‫ـت ابتال در مناطق‬ ‫خصــوص وضعیـ‬ ‫ـرایط دادههایــی در‬ ‫جانباختگان ناشی‬ ‫ثمر رســید و در شـ‬ ‫بستری بیماران و‬ ‫حد بســیاری به‬ ‫به مختلف‪ ،‬امار‬ ‫جامعه تا‬ ‫واکســینه میتواند‬ ‫افزایش جمعیت‬ ‫از کرونا بود‪.‬‬ ‫ـیون در اســتان‪،‬‬ ‫کنونی نیز‬ ‫جامعهراارتقابخشد‪.‬‬ ‫جــرای واکسیناسـ‬ ‫زیادیایمنیعمومی‬ ‫وضعیــت ا‬ ‫ـتانهای استان به‬ ‫علومپزشکیشیراز‬ ‫میزان‬ ‫درمانی و بیمارسـ‬ ‫سرپرستدانشگاه‬ ‫برای خدمات مراکز‬ ‫تاکیدمهم‬ ‫های تشــخیصی و‬ ‫جلب مشــارکت افراد‬ ‫روند نمونهگیری‬ ‫ســت این ســتاد‪،‬‬ ‫برابر بیمــاران کرونا‪،‬‬ ‫دیگر محورهای‬ ‫در نش‬ ‫افزایش ایمنی در‬ ‫ســاعته اســتان‪،‬‬ ‫ســوم واکســن و‬ ‫عملکرد مراکز ‪۱۶‬‬ ‫علوم پزشکی شیراز‬ ‫دریافت دز‬ ‫بهترین راهکار مقابله‬ ‫سرپرست دانشگاه‬ ‫بود و یاداور شد‪:‬‬ ‫پیش از موردبررسی‬ ‫این بیماری‬ ‫راهکارهای پیشــگیرانه‪،‬‬ ‫با کرونا‪ ،‬توجه به‬ ‫خطرناک ان بود‪.‬‬ ‫درگیری با پیامدهای‬ ‫ابتال به بیماری و‬ ‫سیاست‬ ‫‪04‬‬ ‫دالیل افزایش مصرف‬ ‫بی رویه انرژی چیست؟‬ ‫برگزاری دور اتی مذاکرات ایران و عربستان در دستور کار است‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪03‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫در ‪ ۴۰‬سال گذشته همواره‬ ‫کسری بودجه داشته ایم‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫‪ /‬شماره ‪1259‬‬ ‫رقمقطعی‬ ‫اقساط نهضت ملی‬ ‫مسکن اعالم شد‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 21‬دی ماه ‪1400‬‬ ‫‪03‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداری های شاهین شهر و میمه‪ ،‬خمینی شهر و برخوار به استناد مصوبه‬ ‫هیات مدیره محترم در نظر دارد یک دســتگاه اپارتمان واقع در خمینی شهر‪ ،‬منظریه‪ ،‬خیابان یزدان پناه غربی‪ ،‬مجتمع‬ ‫پارسه ‪ ،۲‬طبقه پنجم شرقی با کاربری مسکونی را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط به فروش رساند‪ ،‬لذا‬ ‫متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه مورخ ‪ 1400/11/04‬جهت دریافت و تحویل اسناد مربوطه به دفتر شرکت‬ ‫نوبت دوم‬ ‫عمومی‬ ‫مزایده‬ ‫واقع در شاهین شهر خیابان شهید بهشتیاگهی‬ ‫پالک ‪ ۶۶‬مراجعه و یا جهت کسب اطالعات‬ ‫فرعی ‪ ۹‬غربی‬ ‫(مخابرات) انتهای‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫پسماندتماس‬ ‫‪0۳14۵۲۹0۸00‬‬ ‫بیشتر با شماره تلفن‬ ‫شاهین شهر و میمه‪ ،‬خمینی شهر و برخوار به استناد مصوبه‬ ‫حاصلهای‬ ‫شهرداری‬ ‫شرکت مدیریت‬ ‫م الف‪1۲۵4744 :‬‬ ‫شهرداریها‬ ‫شهر‪ ،‬منظریه‪ ،‬خیابان یزدان پناه غربی‪ ،‬مجتمع‬ ‫پسماندخمینی‬ ‫مدیریتواقع در‬ ‫شرکتاپارتمان‬ ‫هیات مدیره محترم در نظر دارد یک دســتگاه‬ ‫پارسه ‪ ،۲‬طبقه پنجم شرقی با کاربری مسکونی را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط به فروش رساند‪ ،‬لذا‬ ‫زیرزمین‬ ‫اجاره مرحله‬ ‫مزایده‬ ‫شرکت‬ ‫تحویل اسناد مربوطه به دفتر‬ ‫طبقهدریافت و‬ ‫اولجهت‬ ‫‪1400/11/04‬‬ ‫دوشنبه مورخ‬ ‫متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری‬ ‫پاساژ‬ ‫غربی پالک ‪ ۶۶‬مراجعه و یا جهت کسب اطالعات‬ ‫انتهای فرعی ‪۹‬‬ ‫واقع در شاهین شهر خیابان شهید بهشتی (مخابرات)‬ ‫بیشتر با شماره تلفن ‪ 0۳14۵۲۹0۸00‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫طبقه‬ ‫اجاره‬ ‫مزایده‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫شــهرداری دیواندره در نظر‬ ‫م الف‪1۲۵4744 :‬‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداریها‬ ‫زیرزمین پاساژ شهرداری را به مدت ‪ ۵‬سال با قیمت کارشناسی‬ ‫مزایده اجاره مرحله اول طبقه زیرزمین‬ ‫پاساژ شهرداری‬ ‫شرایط‬ ‫دوم‬ ‫جهت درمانگاه واگذار نماید لذا از شرکتها و اشخاص واجد نوبت‬ ‫و دارای مجوزات قانونی دعوت به عمل می اید از تاریخ انتشــار‬ ‫شــهرداری دیواندره در نظر دارد از طریق مزایده اجاره طبقه‬ ‫این اگهی به مدت ده روز کاری جهت کسب اطالعات و شرایط‬ ‫زیرزمین پاساژ شهرداری را به مدت ‪ ۵‬سال با قیمت کارشناسی‬ ‫و دریافت فرم شرکت در مزایده به شهرداری دیواندره واحد مال‬ ‫جهت درمانگاه واگذار نماید لذا از شرکتها و اشخاص واجد شرایط‬ ‫اجاره مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫انتشــار‬ ‫اید از‬ ‫و دارای مجوزات قانونی دعوت به عمل می‬ ‫تاریخ الف‪۸۶۲0۳0 :‬‬ ‫م‬ ‫خالد عبدی‪ -‬سرپرست شهرداری دیواندره‬ ‫این اگهی به مدت ده روز کاری جهت کسب اطالعات و شرایط‬ ‫و دریافت فرم شرکت در مزایده به شهرداری دیواندره واحد مال‬ ‫اجاره مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دیواندرهباشید‪...‬‬ ‫شهرداریتماس‬ ‫خالد عبدی‪ -‬سرپرستبا ما در‬ ‫م الف‪۸۶۲0۳0 :‬‬ صفحه 1 ‫‪4‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبرخبر‬ ‫توافق چهارجانبه ایران‪،‬‬ ‫عمان‪ ،‬ترکمنستان و‬ ‫ازبکستان پیگیری می شود‬ ‫وزیــر امــور خارجه کشــورمان در عمــان‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫روابط تهران و مسقط روابط دیرینه و پایداری است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬حســین امیرعبداللهیان‪ ،‬وزیر امور‬ ‫خارجه کشــورمان که برای ســفری یک روزه به مســقط‬ ‫ســفرکرده اســت ‪ ،‬گفت‪ :‬در جریان این سفر با مقامات‬ ‫عمــان و همچنیــن وزیــر امــور خارجــه ایــن کشــور در‬ ‫خصوص توسعه مناسبات دوجانبه و همچنین برخی‬ ‫از مســائل منطق ـه ای گفت وگو خواهیم کــرد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫روابــط تهران‪-‬مســقط روابــط دیرینه و پایداری اســت‬ ‫و ما عالقه مند هســتیم که همکاری های دو کشــور در‬ ‫حوز ههــای مختلف ازجمله تجاری و اقتصــادی را ارتقا‬ ‫دهیم‪ .‬وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد‪ :‬درگذشته‬ ‫توافقــی چهارجانبــه بیــن ایــران‪ ،‬عمان‪ ،‬ترکمنســتان و‬ ‫ازبکســتان برای احیای خط ترانزیت ایجادشــده بود و‬ ‫امیدواریم در این سفر بتوانیم ان را پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫عضویت ایران در سازمان‬ ‫شانگهای به نفع همه‬ ‫کشورهای عضو است‬ ‫سفیر تاجیکستاندر تهرانبابیاناین کهتاجیکستان‬ ‫اطمینان دارد که عضویت ایران در ســازمان شــانگهای‬ ‫به نفع این سازمان و همه کشورهای عضو ان خواهد‬ ‫بــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طی ســفری که رئیس جمهــور ایران به‬ ‫تاجیکســتان داشــت توافق شــد که حجم تجــارت دو‬ ‫کشور تا‪ 500‬میلیون یورو افزایش یابد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬نظام الدیــن زاهــدی در همایش‬ ‫«چش ـم انداز روابط تاجیکســتان و ایران» به مناســبت‬ ‫‪ 30‬سالگی برقراری روابط دیپلماتیک میان تاجیکستان‬ ‫و ایران گفت‪ :‬روسای و همچنین وزرای امور خارجه دو‬ ‫کشــور برای این رویــداد مهم با تبادل پیام های تبریک‬ ‫بــه یکدیگــر و مردم تاجیکســتان و ایران تبریک گفتند‬ ‫و با تاکید بر ســطح بســیار باالی روابط در عرصه های‬ ‫دوجانبــه‪ ،‬منطق ـه ای و بین المللــی امادگــی خــود را بر‬ ‫توســعه بیش ازپیش مناســبات در راستای تامین منافع‬ ‫متقابلدوملتتاکیدکردند‪.‬ایندیپلماتتاجیکستانی‬ ‫بــا بیــان این که یکــی از مهم ترین شــاخصه هایی که از‬ ‫اغــاز دوران اســتقالل تاجیکســتان بــه روابــط دوجانبه‬ ‫امتیاز بخشیده این مکالمه سازنده سیاسی سطح عالی‬ ‫بین مقامات دو کشــور است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رئیس جمهور‬ ‫تاجیکســتان در طول ســه دهــه روابط ‪ 18‬بار بــه ایران‬ ‫ســفرهای رســمی و کاری انجــام داده و همچنیــن‬ ‫روســای جمهور ایران نیز در طول این ســال ها ‪ 12‬بار به‬ ‫تاجیکستانسفر رسمیو کاریداشتهاست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬دی ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1259‬‬ ‫برگزاری دور اتی مذاکرات ایران و عربستان در دستور کار است‬ ‫مصلحت اندیشیبرایبهبودروابط‬ ‫سخنگویوزارتامور خارجه گفت‪:‬برگزاریدور‬ ‫اتی مذاکرات ایران و عربستان به میزبانی عراق در‬ ‫دستور کار است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سعید خطیب زاده در نشست‬ ‫خبری ســخنگوی وزارت امور خارجه در مورد زمان‬ ‫برگزاری دور پنجم مذاکرات با عربستان و اینکه ایا‬ ‫مواضع عربستان نسبت به لبنان و حزب ا‪ ...‬تاثیری‬ ‫در مذاکــرات داشــته اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬گفت وگوهای‬ ‫ایــران و عربســتان به میزبانــی عراق در دســتور کار‬ ‫است و ما تالش کردیم به رغم پرونده های اختالفی‬ ‫کــه وجــود دارد‪ ،‬بر مبنا مصلحت فاصل هگــذاری در‬ ‫نقــاط مختلف‪ ،‬با صراحت و تــاش‪ ،‬روابط پایدار‬ ‫و گفت وگوهایمــان را ادامــه دهیــم‪ .‬ســخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه با بیان اینکه در موضوع لبنان‪،‬‬ ‫فهــای خارجی ســعی می کننــد در این کشــور‬ ‫طر ‬ ‫دخالت کنند‪ ،‬افزود‪ :‬همه باید به حاکمیت بومی‬ ‫اقــوام احتــرام بگذارنــد‪ .‬جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫تالش می کند تا هم افزایی بیشتری میان گروه های‬ ‫لبنانی شکل بگیرد‪ .‬خطیب زاده در پاسخ به سوالی‬ ‫درباره حضور هیئتی از عربستان در وین‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مالقاتمحدودبهعربستاننیستو تمام کشورها‬ ‫در وینرفت وامدمی کنندضمناینکهاینرایزنی ها‬ ‫مربــوط بــه امــروز و دیروز نیســت و درگذشــته نیز‬ ‫چنیــن اتفاقاتــی رخ م ـی داد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬تمامی‬ ‫کشورهاازجملهعربستانسعودیبر اساسخواست‬ ‫دوجانبه و ملی به وین سفر می کنند‪ .‬این مالقات‬ ‫و مذاکــرات دوجانبــه از زمــان برجام نیز به شــکل‬ ‫حضوری یا تلفنی وجود داشته است‪.‬‬ ‫وضعیت امروز افغانستان دغدغه بزرگ‬ ‫جمهوری اسالمی ایران است‬ ‫او در پاسخ به سوالی درباره سفر هیئت طالبان‬ ‫به تهران و رایزنی های این هیئت در تهران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وضعیت امروز افغانستان دغدغه بزرگ جمهوری‬ ‫اســامی ایران اســت‪ ،‬ســفر هیئت افغانســتانی در‬ ‫چارچوب این دغدغه ها بوده است‪ .‬خطیب زاده‬ ‫همچنیندر پاسخبهسوالخبرنگاریمبنیبر دیدار‬ ‫اسماعیل خانواحمدمسعودباامیرخانمتقیبیان‬ ‫کــرد‪ :‬ایران میزبان گروه های مختلف افغانســتانی‬ ‫استو در اینسفر همایرانمیزباناین گفت وگوها‬ ‫بــوده و گفت وگوهــای خوبــی بیــن ایــن رهبــران‬ ‫انجا مشــده و امیدواریم نتیجه ان اینده درخشانی‬ ‫برای مردم افغانستان باشد‪ .‬سخنگوی وزارت امور‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-3484‬شماره نامه‪ 140085602025012270 :‬نظر به اینکه خانم نیلوفر عبادت فرزند‬ ‫مرتضی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شماره‪ 368555 :‬مورخ ‪ 1400/9/24‬دفترخانه ‪245‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬مدعی مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره‪68/9407 :‬‬ ‫واقع در بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که در ذیل ثبت ‪ 3112644‬صفحه ‪ 453‬دفتر جلد ‪ 1002‬امالک‬ ‫تحت شماره چاپی ‪ 122088‬سری الف سال ‪ 91‬صادر و تسلیم گردیده و نامبرده اظهار داشته که‬ ‫سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده‬ ‫است‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت‬ ‫اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد‬ ‫خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل‬ ‫سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل‬ ‫سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید‬ ‫یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی طبق مقررات خواهد شد ‪.‬ابوالفضل شهریاری نائینی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫غرب اصفهان ‪/1257229‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-3572‬نظر به اینکه سند مالکیت ‪ 36‬سهم مشاع از ‪ 720‬سهم ششدانگ پالک ثبتی‬ ‫شماره‪ 0 :‬فرعی از ‪ 109‬اصلی برزاوند واقع در بخش ‪ 17‬اصفهان ذیل ثبت ‪ 6849‬در صفحه‬ ‫‪ 221‬دفتر ‪ 135‬امالک به نام عذرا فتاحی نیسیانی صادر و تسلیم گردیده است‪ ،‬سپس نامبرده با‬ ‫ارائه درخواست کتبی به شماره وارده‪ 32004788-1400/9/29 :‬به انضمام دو برگ استشهادیه‬ ‫محلی که امضاء شهود ان ذیل شماره‪ 1395/2/9-525 :‬به گواهی دفترخانه ‪ 52‬اردستان رسیده‬ ‫است مدعی است که سند مالکیت ان به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور‬ ‫المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده‬ ‫‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت‬ ‫به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده‬ ‫روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید‬ ‫اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد‪ .‬بدیهی‬ ‫است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬ذبیح اله فدائی‬ ‫اردستانی ‪ -‬مدیرواحدثبتی حوزه ثبت ملک اردستان ‪/1256416‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-3369‬برابر رای شماره ‪ 2618‬مورخ ‪ 1400/8/26‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم زهرا مظلوم به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1250152003‬کدملی ‪ 1250152003‬صادره کاشان فرزند عباس در سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 143/91‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ 620‬فرعی‬ ‫از ‪ 4348‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه‬ ‫عادی و مع الواسطه از طرف خانم رقیه سلطان توکلی دستجردی (مالک رسمی) خریداری‬ ‫شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/10/21 :‬مهدی شبان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1248292‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-3363‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ – 1‬رای شماره ‪ 1400/09/22 -11352‬هیات دوم خانم زهرا قاسمی اقبالغی به‬ ‫خارجــه اضافــه کــرد‪ :‬گفت وگوهای بســیار خوبی‬ ‫صــورت گرفت و تالش شــد در مورد همکاری های‬ ‫مالیپولی‪،‬بانکیو تعامالتو همچنینتجارتدر‬ ‫حوزه انرژی و ســوخت‪ ،‬توافقات در حوزه اجرایی‬ ‫شــدن نزدیک شــود که این ســفر هم بسیار موفق‬ ‫بــود و از تــاش برای ایجاد دولت فراگیر اســتقبال‬ ‫شــد‪ .‬خطیب زاده همچنین در پاســخ به سوالی در‬ ‫مــورد موضــع وزارت خارجه در مورد طالبان گفت‪:‬‬ ‫در نقطه به رســمیت شناختن طالبان قرار نداریم‪.‬‬ ‫او درباره مشخصه ها و مولفه هایی که می تواند به‬ ‫شناسایی دولت جدید در افغانستان منجر شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هم در این مالقات و هم در اظهارات قبلی‬ ‫گفته شده است که شناسایی چیزی است که هیئت‬ ‫حاکمهسرپرستیامروز افغانستانبارفتار مسئوالنه‬ ‫خود و ان مولفه ها و مشخصاتی که باید به منصه‬ ‫ظهــور برســد را به دســت خواهــد اورد‪ .‬شناســایی‬ ‫چیزی نیست که به ان ها اعطا شود باید خودشان‬ ‫را به دست بیاورند‪.‬‬ ‫نمی شود طرف مقابل ال ک پشتی حرکت‬ ‫کند ما با سرعت نور‬ ‫خطیب زاده همچنین در مــورد مذاکرات وین‪،‬‬ ‫گفت انچه در وین امروز اتفاق می افتد تالش تمام‬ ‫طرف ها برای رسیدن به یک نتیجه پایدار است‪ .‬به‬ ‫نقاطی رسیده ایم که به ما نشان خواهد داد که ایا‬ ‫یشــود که‬ ‫طــرف مقابــل اراده الزم را دارد یا نه‪ .‬نم ‬ ‫طرف مقابل با سرعت الک پشت حرکت کند و ما با‬ ‫سرعت نور‪ .‬این دیپلمات کشورمان در مورد حضور‬ ‫برخی هیئت ها در وین‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت امور خارجه‬ ‫مسئول اطالع رســانی درباره حضور برخی کشورها‬ ‫در وین نیســت‪ .‬خطیب زاده در پاســخ به ســوالی‬ ‫درباره توافق موقت اظهار کرد‪ :‬درباره ما به دنبال‬ ‫یک توافق پایدار و قابل اتکا هستیم و هیچ توافقی‬ ‫که این دو مولفه را نداشته باشد‪ ،‬در دستور کار ما‬ ‫قرار ندارد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬همه باید تالش کنیم که‬ ‫مطمئن شویم بازگشــت امریکا به برجام همراه با‬ ‫اخذ تضامین الزم و راستی ازمایی است و همچنین‬ ‫چرخه ایاز رفعتحریم ها کهوفقبرجامبایدانجام‬ ‫یشــود که این ها با‬ ‫یشــده‪ ،‬به طور موثر انجام م ‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬ســخنگوی‬ ‫هیــچ توافق موقتی حاصل نم ‬ ‫وزارت امــور خارجــه در پاســخ بــه ســوال دیگــری‬ ‫دربــاره مذاکــرات ویــن گفــت‪ :‬گفت وگوهــای وین‬ ‫صرفا حول اطمینان از بازگشــت مسئوالنه کامل و‬ ‫قابل راستی ازمایی ایاالت متحده به برجام است ما‬ ‫هیچ موضوع دیگری را فراتر از برجام در هیچ کدام‬ ‫از گفت وگوهــای خــود در وین نه مطــرح کردیم و‬ ‫نه می پذیریم که مطرح شــود و درباره ان صحبت‬ ‫شود‪ .‬خطیب زاده یاداور شد‪ :‬ایران و ایاالت متحده‬ ‫از طریق متن مکتوب غیررسمی نظرات خودشان را‬ ‫در چهار موضوع رفع تحریم‪ ،‬اطمینان از رفع موثر‬ ‫تحریم ها‪ ،‬تعهدات هسته ای‪ ،‬راستی ازمایی و اخذ‬ ‫تضامینکهدولتیدر واشنگتنتوافقاتبین المللو‬ ‫این توافق را به سخره نخواهد گرفت بیان کرده اند‪.‬‬ ‫ایــن مهم ترین گفت وگوهای مــا در وین بود اتفاقا‬ ‫گفت وگوهای غیرمســتقیم مکتــوب ما ارشــیوی از‬ ‫مواضع است هم تاریخ هم برای دو طرف قابل اتکا‬ ‫اســت ما هیــچ موضوعــی فراتــر از این ها صحبت‬ ‫نکردیم‪ .‬ســخنگوی دســتگاه دیپلماسی همچنین‬ ‫در مورد سرعت پیشرفت مذاکرات گفت‪ :‬ما هیچ‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 411‬کدملی ‪ 1288860455‬صادره اصفهان فرزند علی اصغر در ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 231/97‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 740‬فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ 516‬دفتر ‪ 31‬امالک‬ ‫ردیف ‪ -2‬رای شماره ‪ 1400/08/20 -9990‬هیات اول خانم زهرا نصری نصرابادی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 872‬کدملی ‪ 1286628016‬صادره اصفهان فرزند ماندعلی در چهار و نیم دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 234/70‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 401‬فرعی‬ ‫از ‪ 15‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت زهرا نصری‬ ‫نصرابادی از سند شماره ‪ 57434‬مورخ ‪ 1360/1/27‬دفترخانه شماره ‪ 5‬اصفهان‬ ‫ردیف ‪ -3‬رای شماره ‪ 1400/08/20 -9991‬هیات اول خانم لیال کبیری نیک به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1270179421‬کدملی ‪ 1270179421‬صادره اصفهان فرزند اکبر در یک و نیم دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 234/70‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪401‬‬ ‫فرعی از ‪ 15‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت زهرا‬ ‫نصری نصرابادی از سند شماره ‪ 57434‬مورخ ‪ 1360/1/27‬دفترخانه شماره ‪ 5‬اصفهان‬ ‫ردیف ‪ -4‬رای شماره ‪ 1400/08/23 -0107‬هیات چهارم اقای علیرضا نصری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 59‬کدملی ‪ 1290383952‬صادره اصفهان فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک ساختمان به مساحت ‪ 671‬مترمربع از پالک شماره ‪ 59‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی ناهید خاموشی پور مورد‬ ‫ثبت صفحه ‪ 363‬دفتر ‪ 242‬امالک‬ ‫ردیف ‪ -5‬رای شماره ‪ 1400/08/23 -0108‬هیات چهارم اقای علیرضا نصری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 59‬کدملی ‪ 1290383952‬صادره اصفهان فرزند احمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک ساختمان به مساحت ‪ 671‬مترمربع از پالک شماره ‪ 59‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی ناهید خاموشی پور مورد‬ ‫ثبت صفحه ‪ 363‬دفتر ‪ 242‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/06:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/10/21 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1248244‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-3371‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -1‬رای شماره ‪ 1400/09/17-11182‬هیات چهارم اقای ظهراب جعفر زاده سامانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 38‬کدملی ‪ 4622839393‬صادره شهرکرد فرزند عبدالرزاق در نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک ساختمان به مساحت ‪ 184/90‬مترمربع از پالک شماره ‪ 80‬فرعی‬ ‫از ‪ 16‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی و‬ ‫محسن ظهراب جعفرزاده سامانی طبق سند الکترونیکی ‪ 25009792‬و ‪ 25009791‬امالک‬ ‫ردیف ‪ -2‬رای شماره ‪ 1400/09/17-11181‬هیات چهارم اقای محسن جعفرزاده سامانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 1744‬کدملی ‪ 4623646130‬صادره شهرکرد فرزند ظهراب در نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک ساختمان به مساحت ‪ 184/90‬مترمربع از پالک شماره ‪ 80‬فرعی‬ ‫از ‪ 16‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی و‬ ‫ظهراب جعفرزاده سامانی طبق سند الکترونیکی ‪ 25009792‬و ‪ 25009791‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/06:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/10/21 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1248233‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-3365‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -1‬رای شماره ‪ 1398/09/09-12272‬هیات اول اقای محمد علی کرمانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 72‬کدملی ‪ 1290126348‬صادره اصفهان فرزند نعمت اله در در ‪ 50‬سهم مشاع از ‪215‬‬ ‫سهم ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 212/46‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 596‬فرعی‬ ‫از ‪ 12‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره ‪142667‬‬ ‫تاریخساختگیراقبولنداریمو از سرعتپیشرفت‬ ‫مذاکرات راضی نیستیم‪ .‬طرف مقابل در دور هفتم‬ ‫وقت کشــی زیــادی کــرد و بعــد پذیرفــت دربــاره‬ ‫ابتکاراتایرانمذاکره کند‪.‬او تاکید کرد‪:‬هیئتایران‬ ‫از این توان برخوردار اســت و این ســوال را باید کرد‬ ‫که ایا هیات های دیگر با این توان تصمیم گیری در‬ ‫وین حاضر هستند و ایا ایران فقط باید تمام تالش‬ ‫خــود را بکنــد و ابتــکارات و موضوعــات را با دقت‬ ‫مطرح کنند و ایا انتظار است طرف مقابل نیز چنین‬ ‫کننــد‪ .‬خطیــب زاده با بیــان اینکه اگــر ایــن اراده و‬ ‫سطح از توانایی در طرف مقابل دیده شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یتــوان گفت با کمتریــن زمان ممکن می توان به‬ ‫م ‬ ‫توافق خوب‪ ،‬قابل اتکا و پایدار رسید‪.‬‬ ‫بر اساسواقعیتمذاکرهمی کنیمنهخوش بینی‬ ‫ایــن دیپلمــات عالی رتبــه تصریــح کــرد‪ :‬مــا نه‬ ‫بدبینانــه مذاکــره می کنیــم نــه خوش بینانــه‪ .‬ما بر‬ ‫اساس واقعیت مذاکره می کنیم‪ .‬درباره خوش بینی‬ ‫در مذاکــرات بایــد من وزیر امور خارجــه و یا اقای‬ ‫باقــری صحبــت کــرده باشــد و اگــر کســی دربــاره‬ ‫خوش بینــی ایرانیان مطلبی شــنیده‪ ،‬اعالم کنــد‪ .‬او‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬اتفاقا انچه فضای منفی ســاخته‬ ‫می شود شاید دقیق تر باشد چون برخی طرف های‬ ‫مقابــل تالش می کنند یا تــاش می کردند از فضای‬ ‫مذاکرات منفی سازی کنند‪ .‬نه با خوش بینی مذاکره‬ ‫می کنیم نه با بدبینی‪ .‬ما با واقع بینی و واقع نگری‬ ‫مذاکــره می کنیــم و با واقع نگــری به مــردم گزارش‬ ‫می دهیم‪ .‬اگر می گوییم گفت وگوها سازنده است‬ ‫تحت تاثیر دقایق و لحظات نیست ارزیابی خود‬ ‫را به مردم عزیز می گوییم و انچه می گویم بازتاب‬ ‫ان چیــزی اســت که در وین در حــال اتفاق افتادن‬ ‫اســت‪ .‬خطیــب زاده در پاســخ بــه ســوال دیگــری‬ ‫دربــاره ادعاهــای فاکس نیوز در خصوص تیم ملی‬ ‫کشــتی ایران گفت‪ :‬فاکس نیوز شــاید جزو اخرین‬ ‫شهــای ان‬ ‫یشــود به گزار ‬ ‫رســانه هایی باشــد که م ‬ ‫اطمینــان کــرد و سمت وســوی ایــن رســانه روشــن‬ ‫هست‪ .‬او افزود‪ :‬تیم ملی کشتی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به دعوت فدراســیون کشتی ایاالت متحده از‬ ‫چندی قبل با دعوت ها و درخواست های مکرر در‬ ‫چارچوب مراودات ورزشی عادی که قبال هم بوده‪،‬‬ ‫این سفر را در دستور کار داشته است‪ .‬اساسا رفتن‬ ‫و سیاسی کردن موضوعاتی که ذات و روح ورزشی‬ ‫دارد در تناقض با این موضوع است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بااتکابهنخبگانمی توانیمباهزینه های‬ ‫پایینمشکالترارفع کنیم‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــور‬ ‫ارمغــان اوریم‪ .‬او اقتصاد دریا‬ ‫گفت‪:‬اگر بهایده هاو طرح های‬ ‫محور و اقتصــاد دیجیتال را از‬ ‫ارائه شده توسط نخبگان توجه‬ ‫مهم تریــن محورهای توســعه‬ ‫کنیــم می توانیــم مســائل و‬ ‫در جهــان امــروز برشــمرد و‬ ‫شهــای پیــش روی کشــور‬ ‫چال ‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد ایــن دو محــور‬ ‫محمدمخبر‬ ‫را بــا هزینه هــای پاییــن مرتفع‬ ‫مهــم را در اولویت بنــدی‬ ‫و زمینه رشــد و توسعه کشور را‬ ‫طرح ها و پروژه ها مدنظر قرار‬ ‫فراهمکنیم‪.‬‬ ‫دهیــم چراکه بــا پرداختن به ایــن دو موضوع‬ ‫محمد مخبر معــاون اول رئیس جمهوری در مهم زمینه رشــد و توسعه کشــور مهیا خواهد‬ ‫دیــدار با تعــدادی از نخبگان و جوانان صاحب شــد‪ .‬مخبر افــزود‪ :‬اگرچه در برخــی از صنایع‬ ‫طرح و ایده‪ ،‬گزارش های ارائه شــده در جلســه را کمی عقب هســتیم اما به دلیــل وجود نیروی‬ ‫مثبــت ارزیابی کرد و افــزود‪ :‬طرح ها و ایده های انســانی تحصیل کــرده و نخبــگان کشــور‪ ،‬در‬ ‫مطرح شدهدر جلسهبایدبهبرنامه هایعملیاتی زمینه اقتصاد دیجیتال پیشرفت های خوبی در‬ ‫بــا جــدول زمان بنــدی تبدیــل شــود تا بــا اجرای کشور حاصل شده‪ ،‬چراکه در این بخش به دانش‬ ‫این گونهطرح هاشاهدتوسعهکشور باشیم‪.‬‬ ‫و ذهن جوانان و نخبگان کشور متکی هستیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬معــاون اول رئیس جمهــور معــاون اول رئیس جمهور همچنین با اشــاره به‬ ‫بــا اشــاره بــه یکــی از طرح هــای ارائه شــده در یکی دیگر از گزارش های مطرح شده در جلسه در‬ ‫جلســه در خصــوص توســعه ســواحل مکــران خصوصتوسعهریلی کشور اظهار داشت‪:‬یکیاز‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اقتصــاد دریــا محــور یکی از راه های نجات اقتصاد کشور توسعه ریلی است و‬ ‫ضرورت های امروز کشــور اســت که با اتکا به اگر بتوانیماهدافتعیین شدهبرایتوسعهشبکه‬ ‫ان می توانیــم رشــد و توســعه را بــرای مــردم ریلی کشــور را محقــق کنیم‪ ،‬تحولی اساســی در‬ ‫کشــور و به ویــژه ســاکنین مناطــق ســاحلی به پیشرفتکشور حاصلخواهدشد‪.‬‬ ‫با حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی احتمال بروز‬ ‫اعتراضات وجوددارد‬ ‫ناصر ایمانی‪ ،‬فعال سیاســی اصولگرا گفت‪:‬‬ ‫بر اساس امار نهادهای رسمی بیش از ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫از جمعیت کشــور زیرخط فقر قــرار دارند؛ باید‬ ‫جراحی هارادر زمینه هاییانجامداد کهبهاقشار‬ ‫محرومو مستضعف کشور کمتر فشار می اورد‪.‬‬ ‫به گزارش نامهنیوز‪،‬ایمانیادامهداد‪:‬احتمال‬ ‫بروز اعتراضات وجود دارد‪ .‬او توضیح داد‪ :‬حذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی مطرح شده اما هنوز عملیاتی و‬ ‫اجرانشــده اســت‪ .‬شــاید حتی تا پایان سال هم‬ ‫اجــرا نشــود چون دولــت زمان اجرای ایــن کار را‬ ‫مشخص نکرده است‪ .‬درباره نرخ بنزین هم اقای‬ ‫رئیس جمهور چنــد روز قبل گفته اند که ما هیچ‬ ‫افزایش قیمتی نخواهیم داشــت و فقط شــکل‬ ‫توزیعتغییر خواهدکرد‪.‬‬ ‫ایمانی گفت‪ :‬واقعیت این است که کشور‬ ‫در شــرایط فعلــی دچار یــک نابرابــری از نوع‬ ‫مورخ ‪ 1378/7/26‬دفترخانه شماره ‪ 7‬اصفهان و سند شماره ‪ 9897‬مورخ ‪ 1391/6/8‬دفترخانه‬ ‫شماره ‪ 160‬اصفهان و سند شماره ‪ 10016‬مورخ ‪ 1391/7/4‬دفترخانه شماره ‪ 160‬اصفهان و‬ ‫سند شماره ‪ 17022‬مورخ ‪ 1394/6/10‬دفترخانه شماره ‪ 160‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/10/21 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1248285‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-3367‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال‬ ‫عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‬ ‫تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت‬ ‫دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام‬ ‫نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 140060302027010706‬مورخ ‪ 1400/09/10‬احمد ضیائی فرزند محمود‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 699‬صادره از اهواز بشماره ملی ‪ 1754770551‬در ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫و بنای احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 305‬فرعی از اصلی ‪ 15190‬واقع در بخش‬ ‫‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 252/51‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/06:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/10/21:‬رییس منطقه ثبت‬ ‫اسناد و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1248274‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -9-3378‬رای شماره ‪ 140060302026011931‬مورخ ‪ 1400/09/09‬خانم عفت استکی‬ ‫اورگانی به شناسنامه شماره ‪ 1212‬کدملی ‪ 5759330489‬صادره چادگان فرزند محمد نسبت‬ ‫به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 187/11‬مترمربع از پالک شماره ‪295‬‬ ‫فرعی از ‪ 14915‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق‬ ‫قباله عادی مع الواسطه از مالکیت خانم فخرالزمان و بدرالزمان درچه زاده موضوع تقسیم نامه‬ ‫شماره ‪ 44/5/30 – 13912‬دفتر ‪ 86‬اصفهان‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 140060302026011858‬مورخ ‪ 1400/09/08‬اقای محمدرضا استکی اورگانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 1228‬کدملی ‪ 5759330756‬صادره چادگان فرزند محمدعلی بصورت پنج‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 11/187‬مترمربع از پالک شماره ‪ 295‬فرعی‬ ‫از ‪ 14915‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق قباله‬ ‫عادی مع الواسطه از مالکیت خانم فخر الزمان و بدرالزمان درچه زاده موضوع تقسیم نامه شماره‬ ‫‪ 44/5/30- 13912‬دفتر ‪ 86‬اصفهان‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/06:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/10/21 :‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1248154‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-3374‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از‬ ‫اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 3245‬مورخ ‪ 1400/07/04‬خانم زهرا پورشبان نجف ابادی فرزند اسداله دو دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ و رای اصالحی شماره ‪ 3244‬مورخ ‪ 1400/07/04‬پیرو رای شماره ‪13863‬‬ ‫پرداخت یارانه ها به مردم اســت‪ .‬البته از قبل‬ ‫هــم همین طــور بــوده و ســال ها اســت کــه در‬ ‫کشــور ایــن مســئله راداریــم و بــه خاطــر تورم‬ ‫شدید دو سال گذشته این نابرابری ها در توزیع‬ ‫یارانه که بخشی از ان یارانه حوزه انرژی است‬ ‫بیشــتر احساس شده است‪ .‬این فعال سیاسی‬ ‫اصولگرا با تاکید بر اینکه هر دولتی باید تدبیر‬ ‫عاجلــی برای موضوع حامل هــای انرژی و نوع‬ ‫توزیــع ان و یارانه ان داشــته باشــد؛ گفت‪ :‬هر‬ ‫جراحی اقتصادی در کشور که بخواهد اقتصاد‬ ‫کشور را از این وضعیت رهایی ببخشد توام با‬ ‫نامالیماتی اســت و ســختی هایی را به برخی‬ ‫اقشار جامعه تحمیل می کند‪ .‬این احتمال هم‬ ‫وجود دارد که این موضوع منجر به اعتراضات‬ ‫مردمی شــود و کســی نمی تواند این احتمال را‬ ‫انکار کند‪.‬‬ ‫مورخ ‪ 98/12/21‬اقای علی کاظمی نجف ابادی فرزند مهدی چهاردانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب مغازه به مساحت ‪ 36/60‬متر مربع قسمتی از پالک شماره ‪ 2‬فرعی از ‪ 616‬اصلی قطعه ‪3‬‬ ‫نجف اباد واقع در بخش ‪ 11‬ثبت اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/10/21 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1241955‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-3373‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -1‬رای شماره ‪ 1400/08/29 -10258‬هیات اول اقای رضا خواجه شیرانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 36234‬کدملی ‪ 1280787945‬صادره اصفهان فرزند احمد در ششدانگ یک درب باغ به‬ ‫مساحت ‪ 1214‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 8‬فرعی از ‪ 44‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین تیموری جروکانی از سند شماره ‪ 14459‬مورخ‬ ‫‪ 1317/9/5‬دفترخانه شماره ‪ 15‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/06:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/10/21 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1248530‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-3615‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ 4359‬و ‪ 4360‬مورخ ‪ 1400/09/02‬خانم مریم طوسی نجف ابادی فرزند علیرضا‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع و اقای اباذر رستگاری نجف ابادی فرزند کاظم نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 124/95‬متر مربع قسمتی از پالک ‪ 397‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪ 6‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/06 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1256316‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-3623‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪-1‬رای شماره ‪ 1400/10/11 -12410‬هیات چهارم اقای جمال مجملی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 155‬کدملی ‪ 1290269432‬صادره فرزند غالمحسین در نسبت به چهار دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ باستثنای بهای ثمنیه اعیانی یکباب ساختمان به مساحت ‪ 169‬متر مربع از پالک‬ ‫شماره ‪ 663‬فرعی از ‪ 19‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از‬ ‫مالکیت متقاضی و مهری سهرابی مورد ثبت صفحات ‪ 315‬و ‪ 273‬و ‪ 5‬دفاتر ‪ 79‬و ‪ 896‬و‬ ‫‪ 903‬امالک‬ ‫ردیف ‪-2‬رای شماره ‪ 1400/10/11 -12400‬هیات چهارم خانم مهری سهرابی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 320‬کدملی ‪ 1290741123‬صادره فرزند مصطفی در نسبت به دو دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ باستثنای بهای ثمنیه اعیانی یکباب ساختمان به مساحت ‪ 169‬متر مربع از پالک‬ ‫شماره ‪ 663‬فرعی از ‪ 19‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از‬ ‫مالکیت متقاضی و جمال مجملی مورد ثبت صفحات ‪ 315‬و ‪ 273‬و ‪ 5‬دفاتر ‪ 79‬و ‪ 896‬و ‪903‬‬ ‫امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/06 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1257335‬م الف‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫در ‪ ۴۰‬سال گذشته همواره‬ ‫کسریبودجهداشته ایم‬ ‫رئیس اتــاق بازرگانی تهران‬ ‫کــرد تــا امــروز نــه تنهــا از این‬ ‫می گویــد در طــول چهــار دهــه‬ ‫فرصــت اســتفاده نکرده ایــم‬ ‫گذشته کشــور همواره با کسری‬ ‫که حتــی بــرای صادرکنندگان‬ ‫بودجه مواجه بوده و دولت ها‬ ‫مشــکالتی نیــز بــه وجــود‬ ‫برای جبران ان دست در جیب‬ ‫اورده ایم‪ .‬متاسفانه دولت ما‬ ‫مسعودخوانساری‬ ‫مردم کرده اند‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫بــا توجه بــه درامدهای نفتی‬ ‫مســعود خوانســاری در مراسم‬ ‫خــود را از بخــش خصوصــی‬ ‫تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران اظهار بی نیــاز می دانــد و همیــن موضــوع بســتر‬ ‫کــرد‪ :‬بررســی عملکرد بودجــه در طول ‪ ۴۰‬ســال بســیاری از مشــکالت اقتصــادی را بــه وجــود‬ ‫گذشــته نشــان می دهد که ما همواره درامدمان اورده اســت‪ .‬خوانســاری با اشــاره به افزایش‬ ‫از هزینه هایمان پایین تر بوده است‪ .‬تحت تاثیر درامدهــای نفتی حد فاصل ســال های ‪۱۳۸۴‬‬ ‫ایــن شــرایط دولت ها همواره با کســری بودجه تا ‪ ۱۳۹۲‬بیان کرد‪ :‬ما در این سال ها حدودا ‪۷۰۰‬‬ ‫مواجه بوده اند و همین موضوع باعث افزایش میلیــارد دالر درامد ارزی داشــته ایم و بیشــترین‬ ‫تــورم و چــاپ پــول جدیــد شــده اســت‪ .‬وی بــا امار واردات کشور نیز به همین دوره اختصاص‬ ‫بیان این که بســیاری از کشــورها برای حفظ امار دارد‪ .‬ما حتی به برخی کاالهای وارداتی یارانه‬ ‫صادراتی خود ارزش پول مل ‬ ‫یشــان را پایین نگه دادیم و این باعث شــد تولیدات داخلی نیز از‬ ‫می دارنــد توضیــح داد‪ :‬کشــوری ماننــد چیــن در خارج تامین شــود‪ .‬به گفته وی وقتی دولت ها‬ ‫طول سال های گذشته با استفاده از همین شیوه به درامد ارزی گســترده دسترسی پیدا می کنند‪،‬‬ ‫بازارهای صادراتی بزرگی را به دست اورده است‪ .‬بــا وارد کــردن پــول ان بــه اقتصــاد ایــران خــود‬ ‫یشــوند‪ .‬در کنار ان‬ ‫ترکیه نیز هرچند با مشــکالت اقتصادی مواجه باعث ایجاد تورم جدید م ‬ ‫شــده اما با استفاده از کاهش ارزش پول ملی بی توجهی به ظرفیت های صادراتی نیز باعث‬ ‫صــادرات خــود را افزایش داده اســت‪ .‬رئیس شــده حتــی ایــران در حوزه هایــی کــه توانایــی‬ ‫اتــاق بازرگانــی تهــران ادامــه داد‪ :‬ما از ســال رقابــت باالیی دارند نیز از عرصه کنار بروند که‬ ‫‪ ۱۳۶۷‬کــه ارزش پــول مل ‬ ‫یمــان کاهــش پیــدا این به هیچ عنوان به نفع اقتصاد ملی نیست‪.‬‬ ‫شفافیتو افشایاطالعاتبانک ها‬ ‫در دستور کار قرار گیرد‬ ‫کارشــناس اقتصــادی گفت‪:‬‬ ‫بــرای بانــک و خدمــات ان در‬ ‫شــفافیت و افشــای درســت‬ ‫اقتصادقائلهستند‪.‬چهبانکرا‬ ‫اطالعــات عملکــرد‪ ،‬بــه عنوان‬ ‫«واسط وجوه» بدانیم یا «خالق‬ ‫«تعهداخالقیوتعهدقانونی»‬ ‫درون زای وجــوه»‪ ،‬نقــش نظــام‬ ‫و بــدون مالحظــات سیاســی‪،‬‬ ‫بانکیدرنظامپرداختازیک سو‬ ‫عباس دادجوی‬ ‫محافظ ـه کاری و رفیــق بــازی‪،‬‬ ‫و تامیــن مالــی ســرمایه گذاری و‬ ‫توکلی‬ ‫بایــد در دســتور کار مدیــران و‬ ‫تولید از ســوی دیگر‪ ،‬مورد تاکید‬ ‫ـزارش‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫به‬ ‫ـرد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ســهامداران کالن بانکــی قــرار‬ ‫هر دو طیف بوده است‪ .‬وی افزود‪ :‬درمجموع هر‬ ‫ایرنــا‪ ،‬ایجــاد شــفافیت‪ ،‬ســاماندهی وضعیــت دو طیــف فکری متعــارف و دگراندیش بر امکان‬ ‫عرضه تسهیالت و برخورد با بدهکاران بانکی در ورشکستگیبانک هایمنفردبر اثر افزایشنکول‬ ‫اولویت کاری دولت سیزدهم قرار دارد‪ ،‬به طوری وام‪،‬ماهیتقابلسرایتورشکستگیبانک هابه‬ ‫که با ابالغ وزیر اقتصاد به بانک ها بر تسریع در علتوجوداطالعاتنامتقارن‪،‬اهمیتاقتصادی‬ ‫اعالمفهرستبدهکارانبانکیتاکیدشدهاست‪ .‬اخالل در خدمات بانکی‪ ،‬منطق گســترش شبکه‬ ‫در این راســتا برخی بانک ها نیز انتشــار اســامی ایمنیبهمنظور جلوگیریاز ورشکستگیبانک هاو‬ ‫بدهکاران خود را اغاز کرده اند‪ .‬در همین ارتباط‪ ،‬سرایتان‪،‬مسالهکژ منشیحاصلاز شبکهایمنی‬ ‫«عباس دادجوی توکلی» کارشــناس اقتصادی در و اقدامــات خاص برای محدود کردن تاثیرات این‬ ‫گفت وگــو بــا ایرنا با اشــاره به موضوع شــفافیت کژ منشــی‪ ،‬تاکید دارنــد‪ .‬دادجوی توکلی گفت‪ :‬با‬ ‫در نظام بانکداری‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سابقه افشای توجه به اهمیت سیســتم بانکی در ســطح کالن‬ ‫اطالعــات ازنظــر ّ‬ ‫کمــی و کیفــی در ایران نشــان و همچنیــن بــروز شــوک های بــرون زا و درون زای‬ ‫می دهــد مدیــران بان ‬ ‫کهــا در مقابل شــفافیت سیستمی‪ ،‬به ناچار پیاده سازی شبکه های ایمنی‬ ‫حهــای‬ ‫مقاومت خواهند کرد‪ .‬بدون مالحظات سیاسی در قالــب روش اخریــن وام دهنــده و طر ‬ ‫باید با متخلفان برخورد شود و با محتاط بودن ضمانت سپرده از ســوی مقام پولی‪ ،‬در دستور کار‬ ‫و محافظه کاری وضعیت سیستم بانکی درست قرار می گیرد‪.‬ویادامهداد‪:‬از سوییوجود«شبکه‬ ‫نم ‬ ‫یشــود‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از اصول اساســی ‪ ۲۹‬ایمنی»درکنارساختارحقوقی«مسئولیتمحدود»‬ ‫کهــا‪ ،‬امکان وجود مخاطــرات اخالقی مانند‬ ‫گانــه برای نظــارت بانکی موثر‪ ،‬بحث «افشــا و بان ‬ ‫شــفافیت» است که یکی از رهنمودها در اسناد تســهیالت دهی به «اشــخاص مرتبط و خــودی»‬ ‫کمیته بال نیز به شــمار می اید‪ .‬بحــث جدی در را تشدید کرده و می توان گفت مقررات احتیاطی‬ ‫ضوابــط افشــا و شــفافیت ایــن اســت کــه «چه الزم االجراست‪.‬تسهیالتبهافرادمرتبطدرسیستم‬ ‫مباحثی»بایدافشاشود‪،‬اینامر «از چهطریقی» بانکی پرداخت شده که اوضاع بسیار بدتر از این‬ ‫و «در چــه باز ههــای زمانــی» بایــد انجام شــود؟ موضوعی اســت که ما اطالع داریم‪ .‬این کارشناس‬ ‫این ها سواالت مهمی است که مطرح می شود‪ .‬اقتصادکالن‪،‬بابیاناینکهبایداستانداردهایبانکی‬ ‫دادجویتوکلی‪،‬بر لزومشفافیتدر نظامبانکی و حسابداری را درست اجرا کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬مدیران و‬ ‫اشاره کرد و بیان داشت‪ :‬این شفافیت هم برای سهامداران متخلف باید در معرض نقد و برخورد‬ ‫کهــای دولتــی و هــم بان ‬ ‫بان ‬ ‫کهــای غیردولتی قرار گیرند‪،‬همچنینبایداستانداردهایحسابداری‬ ‫الزم االجراست‪ .‬با اینکه بانک های دولتی از سال را بــر مبنای بانکداری بازتعریف کنیم تــا الزام های‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬ملزم به افشا شدند اما تا چند ماه قبل‪ ،‬از شفافیت درســت اجرا شــود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬افشا‬ ‫اینعملسرباز می زدند‪.‬ویادامهداد‪:‬باپیگیری و شــفافیت چند اصل خوب دارد از جمله این که‬ ‫وزارت اقتصــاد ایــن امر هرچند به صورت ناقص سیگنالدهیخوببهبازار ارائهمی کند‪،‬اطالعات‬ ‫اتفاقافتاد‪.‬در سال هایقبلبانک هایغیردولتی به صورت عمومی منتشر شده و اطالعات نهانی‬ ‫نیــز ترازنامــه و صور ‬ ‫تهــای مالــی خود را افشــا حــذف م یشــود و همچنیــن مشــروعیت و حق‬ ‫می کردند هرچند خیلی شفاف نبود و باید برای حیات به نهادها و مجموعه ها می دهد‪.‬دادجوی‬ ‫بهبود ان گام های مهمی برداشت‪ .‬این کارشناس توکلیبااشارهبهاینکهحقسهامدارانوتحلیلگران‬ ‫اقتصادی اضافه کرد‪ :‬اتفاق های خوبی در حوزه بازارهای اقتصادی افشا و شفافیت در اطالعات و‬ ‫شفافیت افتاده‪ ،‬اما کافی نیست‪ ،‬باید بانک ها عملکرداست‪،‬گفت‪:‬سهامدارانخردحقدارندکه‬ ‫خود را در معرض اتاق شیشه ای قرار دهد تا در بدانند‪،‬مدیرانچه کار می کنند‪،‬ایندرحالیاست‬ ‫کهــا‪ ،‬ترفندهای حســابداری را بــرای عدم‬ ‫معرض قضــاوت و تحلیل انــواع ذی نفعان قرار که بان ‬ ‫گیرند‪ .‬وی گفت‪ :‬نه فقط سهامدار فعلی و اتی‪ ،‬شفافیتانجاممی دهند‪.‬ویبااشارهبهسابقهافشا‬ ‫بلکههمهذی نفعانشاملسپرده گذارانفعلیو در جهان‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬مقرراتافشابهصورت‬ ‫اینده‪ ،‬تحلیلگران‪ ،‬کارشناسان‪ ،‬مقام ناظر پولی و کلیدر امریکادر حدودسال‪ ۲۰۰۰‬بهتصویبواجرا‬ ‫دولتمردان نیاز به شفافیت در عملکرد دارند تا رسید در انجا افشاهای اختیاری و انتخابی ممنوع‬ ‫از این طریق تصمیم گیری و سیاست گذاری کنند‪ .‬شــد‪ ،‬همه باید در ســطح کالن افشای گســترده را‬ ‫دادجوی توکلی بیان داشــت‪ :‬در اســتانداردهای انجام بدهند اما این موضوع در ایران مدنظر نبود‬ ‫حســابداری ایران‪ ،‬اســتانداردهای ‪ ۳۸ ،۳۷‬و ‪ ۱۲‬و افشــاگری ها به صورت کامل نبود یا اگر افشــا و‬ ‫را به عنوان مصادیق افشای معامالت‪ ،‬مبادالت شفافیتی انجام می شد‪ ،‬قابل اعتماد نیست‪ .‬این‬ ‫و انــواع ریســک می دانیم کــه ارائه حقایق برای کارشناس اقتصاد کالن بیان داشت‪ :‬وزارت اقتصاد‬ ‫تصمیم گیری مدیران و ذی نفعان حائز اهمیت و امور دارایی نیاز اســت که اعالم کند‪ ،‬بانک ها را‬ ‫است‪ ،‬ضمن اینکه تعهد اخالقی و قانونی را به‬ ‫دقیقاباچهزیانانباشته ایتحویلگرفتهاستوچه‬ ‫ً‬ ‫همراه دارد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬اما باید به یک برنامه هاییبرایسوداوریانهادارد‪.‬ایاقرار استاز‬ ‫نکته مهم نیز اشاره کرد و ان اینکه بانک هایی منابععمومیهمچونپایهپولیویامالیاتمردم‬ ‫که افشا و شفافیت بهتری دارند‪ ،‬به طور معمول این امر انجام شــود یا خیر؟ وی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫با انتقادات بیشــتری مواجه شــده و این امر انها در کنــار بانک های خصوصی‪ ،‬مجموعه دولت و‬ ‫را نیــز محافظ ـه کار خواهــد کــرد‪ .‬بازیگــران بــد‪ ،‬نهادهای متولی باید رفتار قاعده مند و منضبطی‬ ‫بازیگــران خــوب را نیــز حــذف خواهند کــرد‪ .‬این داشــته باشند و با به روزرســانی قوانین در حوزه‬ ‫کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از مصادیق بانکــداری‪ ،‬ایین نام ههــای دقیــق و محصوالت‬ ‫افشا و شفافیت با صورت های بانکی اتفاق افتاد‪ ،‬موردنیاز جامعه را فراهم کنند و همچنین افشا و‬ ‫گفت‪:‬همهجریاناتفکریاقتصاد‪،‬اهمیتخاصی شفافیت انها را در معرض نقد قرار دهد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬دی ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1259‬‬ ‫خطای وزیر بین گرسنگی و فقر‬ ‫خط فقر چهار میلیون تومانی خانوار از کجا امد؟‬ ‫بــا وجــود اعــام خــط فقــر ‪ ۴‬میلیــون تومانی‬ ‫توسط معاون رفاه وزیر کار‪ ،‬اما محاسبات فعاالن‬ ‫کارگری نشان می دهد که خط فقر باالی‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫توماناست‪.‬‬ ‫بــه گزارش خبر انالین‪ ،‬معاون رفاه وزیر کار به‬ ‫تازگــی در اظهارنظــری عجیب‪ ،‬خط فقر کشــور را‬ ‫‪ ۴‬تا ‪ ۴.۵‬میلیون تومان و تهران را ‪ ۵‬میلیون تومان‬ ‫اعالم کرده است‪ .‬این در حالی است که محاسبات‬ ‫ســایر نهادهــا‪ ،‬از خط فقر ‪ ۱۰‬میلیــون تومانی خبر‬ ‫می دهــد؛ امــا داریــوش ابوحمــزه در یــک برنامــه‬ ‫تلویزیونی در واکنش به ســوال مجری درباره خط‬ ‫فقر ‪ ۱۰‬میلیون تومانی‪ ،‬تاکید کرد‪« :‬حقوق کمتر از‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تومان زیر خط فقر نیســت؛ متاســفانه‬ ‫نهادهای مختلفی شروع کردند عددهایی را حاال با‬ ‫انگیزه هایمختلفبرایخطفقر مطرحمی کنند‪».‬‬ ‫به گفته وی‪« ،‬خط فقر برمبنای حداقل کالری مورد‬ ‫نیاز افراد در ماه براساس یک استاندارد بین المللی‬ ‫تعریف می شود که‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬کالری برای هر فرد‬ ‫است‪ .‬این خط فقر خوراکی است و به طور طبیعی‬ ‫هر فرد هزینه های غیرخوراکی هم دارد که با یک‬ ‫ضریبی‪ ،‬خط فقر خوراکی به بقیه هزینه ها تعمیم‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬ابوحمزه اعالم کرد‪« :‬خط فقر‬ ‫به طور میانگین در کشور برای خانوار ‪ ۴‬نفره حدود‬ ‫‪ ۴‬میلیون تومان و برای شــهر تهران کمی بیشــتر و‬ ‫نزدیک به‪ ۵‬میلیون است‪».‬‬ ‫بهنظر می رسداینامار معاونوزیر کار‪،‬مربوط‬ ‫به امروز نیســت و اشــتباه محاســباتی و اماری وی‬ ‫باشــد؛ چراکه براســاس گزارش «پایش فقر» وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی که مردادماه امســال‬ ‫منتشر کرد‪ ،‬از هر سه ایرانی‪ ،‬یک نفر در فقر مطلق‬ ‫زندگیمی کند‪.‬‬ ‫منظور از خط فقر‪ ،‬حداقل هزینه های ماهانه‬ ‫افراد در سراســر کشور برای تامین نیازهای ضروری‬ ‫اســت‪ .‬گــزارش «پایش فقر» تخمین زده اســت که‬ ‫خط فقر متوســط کشــوری به طور ســرانه در سال‬ ‫‪ ۹۹‬بــه یک میلیــون و ‪ ۲۵۴‬هزار تومان رســیده که‬ ‫نســبت بــه خط فقــر ســال ‪ ۹۸‬رشــد ‪ ۳۸‬درصدی‬ ‫داشته است و مهم ترین عامل افزایش خط فقر در‬ ‫سال‪ ،۹۹‬تورم باال در دو بخش خوراکی ها و مسکن‬ ‫بوده اســت‪ .‬همچنین خط فقر در این سال‪ ،‬برای‬ ‫خانوارهای سه نفره‪ ۲،‬میلیون و ‪ ۷۵۸‬هزار تومان و‬ ‫برای خانواده های ‪ ۴‬نفره این رقم برابر ‪ ۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۸۵‬هزار تومان براورد شده است‪.‬‬ ‫بنا به این گزارش‪ ،‬از منظر شاخص های فقر نیز‬ ‫در ســال ‪ ،۹۹‬رشــد ‪ ۳۸‬درصدی خط فقر‪ ،‬افزایش‬ ‫ســهم خــوراک از کل هزینــه خانــوار از ‪ ۲۲.۱‬درصد‬ ‫بــه ‪ ۲۳.۴‬درصــد بــه همــراه رشــد منفــی ‪ ۱۴‬ماهه‬ ‫هزینه های مصرفی در سال ‪ ۱۳۹۸‬که تا ماه خرداد‬ ‫سال ‪ ۹۹‬نیز ادامه یافته‪ ،‬باعث شده تا به احتمال‬ ‫زیاد‪ ،‬خانوارهای دهک های پایین درامدی‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۹۹‬مجددا رفاه بیشتری را نسبت به قبل از دست‬ ‫داده و در نتیجه نرخ فقر افزایش یابد‪.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬برخی از نماینــدگان مجلس روز‬ ‫یک شنبههفتهجاریدر جلسهبررسیکلیاتالیحه‬ ‫بودجه‪،۱۴۰۱‬اعدادیدربارهخطفقر عنوان کردند‪.‬‬ ‫روح اله ایزدخواه‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلــس اعالم کــرد کــه «‪ ۲۵‬میلیون نفــر زیر خط‬ ‫فقر هستند»مهدیعسگری‪،‬دیگر عضو کمیسیون‬ ‫صنایــع و معــادن مجلــس نیز گفــت‪« :‬بیــش از ‪۱۰‬‬ ‫میلیونخانوار زیر خطفقر هستند‪».‬‬ ‫امــا مردادمــاه امســال رییــس کمیتــه امــداد در‬ ‫اظهارنظــری جالــب‪ ،‬از خــط فقــر رونمایی کــرد و‬ ‫گفت‪« :‬براوردها نشــان دهنده ان است که به طور‬ ‫متوسط در دوره زمانی ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۳۳‬درصد‬ ‫از جمعیــت کشــور زیــر خط فقر چند بعــدی قرار‬ ‫گرفته اند و خط فقر از ‪ ۹۵۰‬هزار تومان در سال ‪۹۰‬‬ ‫به‪ ۱۰‬میلیون تومان در سال‪ ۹۹‬رسیده است‪».‬‬ ‫مرتضی بختیــاری در دومین هم اندیشــی ملی‬ ‫پیاد هســازی راهکارهــای مقابلــه با فقــر اقتصادی‬ ‫عنوان کرد‪« :‬نتایج به دست امده در مطالعه حوزه‬ ‫فقر از سال ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۸‬نشان می دهد هزینه خانوار‬ ‫در طول این ‪ ۱۸‬ســال ‪ ۲۲‬برابر شــده اســت‪ .‬در این‬ ‫دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاینده فقر و کاهش‬ ‫قدرت خرید تا سال ‪ ۹۸‬به ‪ ۴۱‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫همچنینسرعتمتوسطساالنهخطفقر مطلقدر‬ ‫کل کشور برابر با ‪ ۲۰‬درصد بوده است و مقدار این‬ ‫شاخص در طول دوره مورد بررسی بیش از ‪ ۲۷‬برابر‬ ‫شده است‪».‬‬ ‫او با بیان این که سرشــمار فقر که نشان دهنده‬ ‫گســتره فقر در جامعه اســت‪ ،‬در مناطق روستایی‬ ‫بیش از مناطق شهری است‪ ،‬گفت‪« :‬به بیان دیگر‬ ‫به طور متوســط در طول دوره زمانی مورد بررســی‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬درصد مردم در مناطق روستایی در فقر‬ ‫به سر می برند؛ در حالی که این نسبت در مناطق‬ ‫شهری برابر با رقم ‪ ۱۵.۵‬درصد و در کل کشور برابر‬ ‫با ‪ ۱۶‬درصد است‪».‬‬ ‫بــا توجه به ایــن امارها‪ ،‬فرامرز توفیقی‪ ،‬رییس‬ ‫کمیته دســتمزد شــورای اســامی کار در واکنش به‬ ‫امــار اعالمی معاون رفــاه وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی درباره خط فقر‪ ،‬گفت‪« :‬این سوال مطرح‬ ‫است که اقای ابوحمزه‪ ،‬معاون وزیر کار می توانند‬ ‫‪ ۲۱۰۰‬کالــری کــه بــرای خط فقــر خوراکی ها عنوان‬ ‫کردند‪ ،‬با قیمت های دولتی برای خانوار ‪ ۳.۳‬نفری‬ ‫بــا ‪ ۴‬میلیــون تومان در ماه بپوشــانند؟ حاال بخش‬ ‫مسکن و درمان را کنار بگذارید‪ .‬اگر می توانند‪ ،‬به‬ ‫ما هم یاد دهند‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬نکته دیگر این است که اطالعات‬ ‫ایشان قدیمی است‪ ،‬زیرا از مطالعات مرکز پژوهش‬ ‫تامین اجتماعی این اطالعات را برداشته اند‪ ،‬اما به‬ ‫تاریــخ دقت نکرده اند‪ .‬این مطالعات برای ســرانه‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۵۴‬هزار تومان برای یکم فروردین‬ ‫‪ ۹۹‬بوده است‪».‬‬ ‫رییس کمیته دستمزد شورای اسالمی کار تاکید‬ ‫کــرد‪« :‬اگــر تورم ســال ‪ ۹۹‬به این امار اضافه کنیم و‬ ‫تــورم ‪ ۱۰‬مــاه ســال ‪ ۱۴۰۰‬را هم روی ان اضافه کنیم‪،‬‬ ‫بــه طــور قطــع متوجــه اشــتباه در ارائــه اطالعــات‬ ‫می شویم‪».‬‬ ‫توفیقی تصریح کرد‪« :‬ما اگر تورم ‪ ۴۵‬درصدی‬ ‫سال ‪ ۹۹‬را به امارها اضافه کنیم و تورم حدود ‪۴۳‬‬ ‫درصد ســال ‪ ۱۴۰۰‬را هم به ان اضافه کنیم‪ ،‬عددی‬ ‫نزدیــک به ‪ ۸‬میلیون تومان برای یک خانــوار ‪۳.۳‬‬ ‫نفره به دست می اید‪ .‬البته عددی پایین تر از خط‬ ‫فقر اعالمی کمیته امداد است که ‪ ۱۰‬میلیون تومان‬ ‫اعالم شده است‪».‬‬ ‫وی متذکر شد‪« :‬مطالعات نشان می دهد که تا‬ ‫اول سال‪ ۹۹‬حدود‪ ۳۰‬درصد مردم زیر خط هستند‬ ‫که این عدد از سال ‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۹‬دو برابر شده است‪ .‬از‬ ‫سال ‪ ۹۹‬تا امروز را هم اگر بخواهیم حساب کنیم‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬درصد به این امار اضافه شده است‬ ‫یتــوان گفــت حدود ‪ ۴۲‬درصــد مردم زیر خط‬ ‫وم ‬ ‫فقرهستند‪».‬‬ ‫علی خدایی‪ ،‬نماینده کارگران در شورای عالی‬ ‫کار نیــز دربــاره خط فقر گفت‪« :‬اگر به موضوع به‬ ‫حالتخوشبینانهنگاه کنیم‪،‬بهنظر می رسدایشان‬ ‫دچــار خطا میان خط گرســنگی و خط فقر شــده‬ ‫است‪».‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬عــدد ‪ ۴‬میلیــون تومــان بــه عنوان‬ ‫حداقل هزینه خوراکی ها و اشامیدنی های ضروری‪،‬‬ ‫عددی نزدیک به واقعی است‪ .‬ولی برای تعریف‬ ‫خط فقر و حداقل های زندگی‪ ،‬براساس مطالعاتی‬ ‫که ما در شورای عالی کار داریم‪ ،‬در سال ‪ ۹۹‬عددی‬ ‫در حدود‪ ۸‬میلیون تومان را داشتیم‪».‬‬ ‫نماینــده کارگــران در شــورای عالــی کار عنــوان‬ ‫کرد‪« :‬برای ســال ‪ ۱۴۰۰‬با توجه به تورم بیش از ‪۴۰‬‬ ‫درصــدی کــه اتفاق افتــاده‪ ،‬قطعا عــدد به مراتب‬ ‫باالتر از این است‪».‬‬ ‫خدایی متذکر شد‪« :‬من فکر می کنم اعالم امار‬ ‫‪ ۴‬میلیون تومانی خط فقر‪ ،‬یا براساس عدم اطالع‬ ‫بوده است‪ .‬این عدد برای تمامی شهرهای کشور به‬ ‫مراتب باالتر است و حتی عددی که تا امروز اعالم‬ ‫شــده‪ ،‬خط فقری در محدوده ‪ ۱۰‬میلیون تومان را‬ ‫نشانمی دهد‪».‬‬ ‫وی تصریح کرد‪« :‬مطالعات گروه کارگری نشان‬ ‫می دهــد کــه خط فقــر کمتــر از ‪ ۱۰‬میلیــون تومان‬ ‫نخواهد بود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬اطالعاتی که در رابطه‬ ‫با خط فقر میانگین کشور و تهران اعالم می شود‪،‬‬ ‫خطا در اطالعات را کامال نشان می دهد‪».‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رقمقطعیاقساطنهضتملیمسکناعالمشد‬ ‫بر اســاس براورد وزارت راه وشهرســازی از مبلغ‬ ‫اقساط نهضت ملی مسکن که پرداخت ان از سه‬ ‫سال اینده اغاز می شود‪ ،‬اقشار کم درامد در مناطق‬ ‫مختلف کشور بسته به میزان تسهیالت دریافتی‪،‬‬ ‫بیــن یک میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان تا ســه میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هــزار تومــان بــرای اقســاط خان ههــای خود‬ ‫پرداختخواهندکرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبــر انالیــن‪ ،‬ا نطــور کــه معاونت‬ ‫مسکن وزارت راه و شهرسازی پیش بینی کرده است‬ ‫مبلغاقساطبرای گروه هایمتوسطدر اینطرحنیز‬ ‫بین‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تا چهار میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومان براورد شده است‪.‬‬ ‫تــاش دولــت در بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬این اســت تا با‬ ‫تامین منابع برای صندوق ملی مســکن‪ ،‬نرخ سود‬ ‫کهــای چهار و پنــج جامعه‬ ‫تســهیالت بــرای ده ‬ ‫‪ ۹‬درصــد و بــرای دهک های یک تا ســه که عمدتا‬ ‫اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند پنج‬ ‫درصد تعیین شود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬مبلغ اقساط وام‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیون تومانی برای دهک های چهار و پنج در‬ ‫تهران بدون ســود دوران مشــارکت چهار میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تومان است‪ .‬همچنین رقم اقساط با نرخ‬ ‫سود پنج درصد برای دهک های نخست تا سوم نیز‬ ‫بدون ســود دوران مشارکت سه میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومان براورد شده است‪.‬‬ ‫در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلون نفر‬ ‫برای تســهیالت ‪ ۴۰۰‬میلیون تومانی با نرخ ســود ‪۹‬‬ ‫درصد برای دهک های چهار و پنج‪ ،‬مبلغ اقســاط‬ ‫بدون سود دوران مشارکت سه میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫تومان است‪ .‬همچنین رقم اقساط با نرخ سود پنج‬ ‫درصد برای دهک های نخســت تا ســوم نیز بدون‬ ‫ســود دوران مشــارکت ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫براورد شده است‪ .‬در مراکز استان ها برای تسهیالت‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیــون تومانــی بــا نــرخ ســود ‪ ۹‬درصــد برای‬ ‫دهک های چهار و پنج‪ ،‬مبلغ اقســاط بدون ســود‬ ‫دوران مشارکت سه میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫همچنین رقم اقســاط با نرخ ســود پنج درصد‬ ‫برای دهک های اول تا ســوم نیز بدون ســود دوران‬ ‫مشــارکت ‪ ۲‬مییون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان براورد شــده‬ ‫اســت‪ .‬در سایر مناطق شهری برای تسهیالت ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون تومانی با نرخ سود‪ ۹‬درصد برای دهک های‬ ‫چهــار و پنــج‪ ،‬مبلــغ اقســاط بــدون ســود دوران‬ ‫مشارکت‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫همچنین رقم اقســاط با نرخ ســود پنج درصد‬ ‫بــرای دهک های نخســت تا ســوم نیز بدون ســود‬ ‫دوران مشــارکت ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان براورد‬ ‫شــده اســت‪ .‬در مناطق روســتایی برای تســهیالت‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیــون تومانــی بــا نــرخ ســود ‪ ۹‬درصــد برای‬ ‫دهک های چهار و پنج‪ ،‬مبلغ اقســاط بدون ســود‬ ‫دوران مشارکت ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫همچنین رقم اقساط با نرخ سود پنج درصد برای‬ ‫کهــای اول تــا ســوم نیــز بــدون ســود دوران‬ ‫ده ‬ ‫مشارکت یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان براورد شده‬ ‫اســت‪ .‬در این مدل‪ ،‬تخصیص یارانه نرخ ســود به‬ ‫گــروه های کم درامد رقم اقســاط را کاهش داده و‬ ‫پرداخت ان را برای خانوار توان پذیر می کند‪.‬‬ ‫«محمــود محمــودزاده» معــاون مســکن و‬ ‫ساختمان وزارت راه و شهرسازی پیش تر در خبری‬ ‫مسکن دهک های‬ ‫با عنوان «بخشی از اقساط وام‬ ‫ِ‬ ‫پایین‪ ،‬توســط دولت پرداخت می شــود» توضیح‬ ‫داد که در طرح نهضت ملی مسکن دولت با اتکا‬ ‫بــه منابــع صندوق ملی مســکن‪ ،‬بخشــی از ســود‬ ‫تســهیالت خانوارهــا را پرداخت می کند و به هیچ‬ ‫عنوان قرار نیست همه خانوارها بر مبنای سود ‪۱۸‬‬ ‫درصد‪،‬اقساطنهضتملیمسکنراپرداختکنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اظهاراتعجیبدبیر انجمنخودروسازان‬ ‫دبیر انجمن خودروســازان ایران اظهار داشت‪:‬‬ ‫نقدینگی جامعه ‪ ۴‬هزار هزار میلیارد تومان است‪،‬‬ ‫زمانــی کــه یک اگهی بــرای فــروش فوق العــاده یا‬ ‫پیش فروش داده می شود این میزان از نقدینگی به‬ ‫سمت این بازار می اید‪ .‬مطالعات میدانی ما نشان‬ ‫داده‪ ۸۰‬درصد این ثبت نام ها سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫بــه گزارش خبــر انالین‪ ،‬احمد نعمت بخش در‬ ‫مــورد افزایش عرضه خودرو و همچنین عرضه ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار دســتگاه که بعد از دســتور ســازمان بازرســی‬ ‫باید انجام شــود اظهار کرد‪ :‬با امدن دولت جدید‬ ‫اقــای وزیــر تاکیــد کردند کــه افزایش تولید داشــته‬ ‫باشیم تا میزان تولید را امسال به ‪ ۱‬میلیون دستگاه‬ ‫برســانیم‪ .‬تــاش شــبانه روزی خودروســاز هــم این‬ ‫اســت کــه به این هدف دســت پیدا کننــد اما یک‬ ‫ســری از مشــکالت به قوت خود باقی است‪ .‬برای‬ ‫مثال در مورد چیپست در دنیا کمبود وجود دارد و‬ ‫کمپانی هاییمانندفولکستولیدخودراکمکرده اند‬ ‫تابعداز اینکهچیپستراباقیمتمناسبخریدند‬ ‫افزایش تولید دهند اما ما با سیاس ـت گذاری وزارت‬ ‫صمت مجبور به افزایش تولید شــدیم‪ ،‬به هرحال‬ ‫با کمبود چیپست مواجه هستیم که همین موضوع‬ ‫منجر به این شده که ‪ ۱۷۰‬هزار خودروی ناقص در‬ ‫کارخانه ها باشــند‪.‬وی افزود‪ :‬ما ســعی می کنیم که‬ ‫چیپست خریداری کنیم حتی اگر قیمت ان‪ ۱۰‬تا‪۲۰‬‬ ‫برابر قیمت قبلی باشد‪ .‬حتی حاضریم که چیپست‬ ‫‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬دالری را تــا ‪ ۴۰‬دالر خریــداری کنیم تا تولید‬ ‫خــود را افزایــش دهیــم و هــم خــودروی ناقــص را‬ ‫تکمیل کنیم اما همچنان قیمت های دستوری علی‬ ‫رغــم افزایــش ‪ ۱۸‬درصــدی قیمــت خودروها هنوز‬ ‫زیر قیمت تمام شــده خودرو می فروشیم‪ .‬افزایش‬ ‫قیمت مواد اولیه نسبت به افزایش قیمت خودرو‬ ‫اصال قابل مقایسه نیست‪ ۱۸ .‬درصد همان فرمول‬ ‫شورای رقابت بود که با تاخیر هم اقدام شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه‬ ‫خودروسازی هاهمچنانزیان دههستند گفت‪:‬زیان‬ ‫کمتر شده اما همچنان وجود دارد ما االن ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به قطع هســازان بدهــی داریم‪ .‬گاها‬ ‫قطعه سازان هم توان تولید قطعه را ندارند چراکه‬ ‫انها هم از ما طلبکار هستند و نتوانسته ایم پول انها‬ ‫را بدهیم و درنتیجه انها هم دچار مشکل هستند‪.‬‬ ‫با این حال در حال تالش هستیم که بر مشکالت‬ ‫فائق بیاییم؛ اما همچنان از دونرخی بودن قیمت‬ ‫خودرو رنج می بریم‪ .‬در فروش جدید ایران خودرو‬ ‫بــرای ‪ ۷۰۰۰‬خودرو ‪ ۴‬میلیون نفر ثبت نام کرده اند‬ ‫یعنی به ازای هر هزار نفر دو نفر برنده می شوند‪.‬‬ ‫علت این است که اختالف قیمت بازار با کارخانه‬ ‫قابلتوجهاست‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اضافــه کــرد‪ :‬نقدینگی جامعه ‪۴‬‬ ‫هزار هزار میلیارد تومان است‪ ،‬زمانی که یک اگهی‬ ‫برای فروش فوق العاده یا پیش فروش داده می شود‬ ‫این میزان از نقدینگی به ســمت این بازار می اید‪.‬‬ ‫مطالعــات میدانــی مــا نشــان داده ‪ ۸۰‬درصــد این‬ ‫ثبت نام ها سرمایه گذاری است‪ ،‬یعنی فرد خودرو‬ ‫را می خرد و می فروشد و پول مفتی از ان به دست‬ ‫می اورد و مالیات هم نمی دهد‪ .‬این روش درســت‬ ‫نیست؛دوستانبایدتجربهدهه‪ ۷۰‬رامورداستفاده‬ ‫قرار دهند تا خودرو تک نرخی شود‪.‬‬ ‫نعمت بخش تصریح کرد‪ :‬هــر کاالی دونرخی‬ ‫منشــا رانــت و فســاد اســت که خــودرو هــم درگیر‬ ‫چنیــن وضعیتــی اســت‪ .‬بــرای پــژو پــارس کارخانه‬ ‫‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬میلیــون تومــان ضرر می کنــد و ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫کســانی کــه خــودرو می خرنــد و برنده می شــوند‪،‬‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلیون تومان سود می کنند‪ .‬مشخص نیست‬ ‫تا کی این بی تدبیری ادامه پیدا می کند‪ .‬ما ســعی‬ ‫می کنیم به مسئولین راهکار نشان دهیم اما گوش‬ ‫شنواییدر کار نیست‪.‬ویهمچنینخاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫خودروســازان برنامــه دارند اما به دلیل مشــکالت‬ ‫موجــود اجرای برنامه هــا با تاخیر روبرو می شــود؛‬ ‫امــا تــاش مــا ایــن اســت به یــک میلیون دســتگاه‬ ‫تولید در ســال جاری برســانیم‪ .‬وقتی مشکل حمل‬ ‫و نقــل داریــم و برای اوردن قطعه هر هواپیمایی‬ ‫نمی توانــد بار بیاید‪ ،‬وقتی روی فــروش هر خودرو‬ ‫ضرر می کنیــم و بدهی مان افزایش می یابد باعث‬ ‫یشــود کــه زمان بنــدی به درســتی و دقیق پیش‬ ‫م ‬ ‫نرود‪.‬نعمت بخــش در مــورد اتهام احتــکار خودرو‬ ‫توســط خودروســازان که از طرف ســازمان بازرسی‬ ‫مطرح شــد بیان کرد‪ :‬بعد از انکه در اخبار منتشــر‬ ‫شد که سازمان بازرسی به خودروسازها تفهیم اتهام‬ ‫کرده اند‪ ،‬من به نماینده سازمان بازرسی در کمیته‬ ‫خــودرو اعتــراض کردم که چرا با وجــود انکه از کم‬ ‫و کیف کار مطلع هستید مدیران عامل را متهم به‬ ‫احتکار می کنید؟ اصال احتکاری در کار نیست‪ .‬کدام‬ ‫خودرو در کارخانه کامل بوده که تحویل نداده ایم؟‬ ‫برخــی می گویند ایــن خودروهــا مانده تــا افزایش‬ ‫قیمت داده شــود‪ .‬اول اینکه ما می دانیم در ســال‬ ‫جــاری افزایش قیمت دیگــری در کار نخواهد بود‬ ‫عالوه بر این تحویل با تاخیر منجر به جریمه تاخیر‬ ‫می شود‪.‬هیچعقلسلیمیاینرانمی پذیرد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫مردم میوه نمی خرند!‬ ‫رییــس اتحادیــه بارفروشــان می گویــد خبرهــای‬ ‫بازگشــت محصوالت کشاورزی ایران در چند وقت‬ ‫اخیــر‪ ،‬تمایــل مردم را برای خرید میوه کاهش داده‬ ‫اســت‪ .‬مصطفــی دارایی نژاد در گفت وگو با ایســنا‪،‬‬ ‫بــا بیــان اینکــه وضعیت بــازار میوه خوب نیســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬روزانــه ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۰‬هزار تــن ورودی بار میدان‬ ‫مرکــزی میــوه و تره بار اســت که قبــا این میزان بار‬ ‫تــا روز بعــدش بــه فــروش مــی رفت؛ اما شــب قبل‬ ‫ورودی بــار بــه میــدان ‪ ۸۵۰۰‬تن بود کــه ‪ ۲۵۰۰‬تن‬ ‫ان تا کنون باقی مانده است‪ .‬اینکه میوه در میدان‬ ‫مرکــزی خریداری نمی شــود‪ ،‬یعنی مردم در ســطح‬ ‫شــهر از مغازه هــا میــوه نمی خرنــد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫قــدرت خریــد مــردم کاهــش یافته اســت و تمایلی‬ ‫بــه خریــد میــوه ندارنــد‪ .‬از طرفــی خبرهایــی کــه‬ ‫چنــد وقــت اخیــر در خصوص برگشــت محصوالت‬ ‫کشــاورزی ایــران منتشــر شــده نیــز از ایــن تمایــل‬ ‫کاســته اســت‪ .‬در حالــی که باید گفــت محصوالت‬ ‫ما همگی ســالم هستند‪ .‬رییس اتحادیه بارفروشان‬ ‫گفت‪ :‬اگر این روند ادامه پیدا کند‪ ،‬میوه ها بر روی‬ ‫دست کشاورزان می ماند و انها ضرر خواهند کرد‪.‬‬ ‫چنــدی پیــش روســیه فلفــل دلمه هــای ایــران را به‬ ‫دلیل اســتفاده از چهار نوع ســم شــناخته نشــده در‬ ‫ایــن کشــور برگشــت زد‪ .‬بعــد از ان هنــد و امارات‪،‬‬ ‫کیوی ایران را به دلیل وجود نوعی افت (شپشــک)‬ ‫برگشــت زدند که ســازمان گیاهپزشکی کشور وجود‬ ‫این نوع افت را تکذیب کرد‪ .‬ازبکستان نیز چندین‬ ‫محمولــه از ســیب زمینی ایــران را برگشــت داد کــه‬ ‫مقامــات مســوول علــت ان را وجــود خــاک همــراه‬ ‫سیب زمینی اعالم کردند‪.‬‬ ‫تمدید طرح کاهش‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی هزینه خرید‬ ‫اوراق مسکن‬ ‫بــر اســاس اعــام بانــک مســکن‪ ،‬طــرح کاهــش‬ ‫‪ ۵۰‬درصــدی هزینــه خریــد اوراق مســکن تــا پایــان‬ ‫بهمن مــاه امســال تمدیــد شــد‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا از‬ ‫روابــط عمومــی بانــک مســکن‪ ،‬یــک مــاه پیــش و‬ ‫در جریــان افزایــش قیمــت اوراق مســکن بــود کــه‬ ‫مســووالن بانــک مســکن بــه مناســبت هشــتاد و‬ ‫سومین سالگرد تاسیس این بانک‪ ،‬اقدام به کاهش‬ ‫‪ ۵۰‬درصــدی هزینــه خریــد اوراق بانــک مســکن‬ ‫کردنــد‪ .‬ایــن طــرح که با عنــوان «طــرح ‪ »۸۳‬بانک‬ ‫مســکن منتشــر شــد‪ ،‬از ‪ ۲۳‬اذرماه اغاز شــد و قرار‬ ‫بود تا پایان دی ماه به اتمام برســد؛ اما با اســتقبال‬ ‫انجــام شــده توســط مشــتریان‪ ،‬ایــن طرح تــا پایان‬ ‫بهمن مــاه تمدیــد شــد‪ .‬بــر اســاس این طــرح‪ ،‬همه‬ ‫متقاضیانــی که قصد بهره مندی از تســهیالت خرید‬ ‫مســکن از محل اوراق ممتاز به تنهایی یا همزمان‬ ‫بــا تســهیالت جعالــه تعمیــر را دارنــد‪ ،‬می تواننــد‬ ‫از ســقف تســهیالت بــه صــورت ‪ ۵۰‬درصــد از محل‬ ‫اوراق ممتــاز و ‪ ۵۰‬درصــد از محــل منابــع بــدون‬ ‫سپرده بانک‪ ،‬برای خرید مسکن استفاده کنند‪.‬‬ ‫همچنیــن این شــرایط شــامل تســهیالت جعاله‬ ‫(تعمیــر مســکن) نیــز اســت‪ .‬نــرخ ســود تســهیالت‬ ‫خرید مســکن بدون سپرده و جعاله تعمیر مسکن‬ ‫بــدون ســپرده ‪ ۱۸‬درصــد بــوده‪ ،‬حداکثــر مــدت‬ ‫بازپرداخت تســهیالت خرید مســکن بدون ســپرده‬ ‫مذکــور ‪ ۹۶‬مــاه (‪ ۸‬ســال) و جعالــه تعمیر مســکن‬ ‫بدون سپرده ‪ ۶۰‬ماه (‪ ۵‬سال) است‪.‬‬ ‫مدرن ترین مرکز هوشمند‬ ‫تجزیه و مبادالت پست‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در یکــی از‬ ‫شــبکه های مجازی گفــت‪ :‬بــه زودی مدرن ترین مرکز‬ ‫مکانیــزه و هوشــمند تجزیــه و مبــادالت در پســت‬ ‫اغــاز بــه کار می کنــد و فصــل جدیــدی از خدمــات‬ ‫پســتی رقــم خواهد خورد‪ .‬بــه گزارش ایرنا‪« ،‬عیســی‬ ‫زارع پور» در پســت اینســتاگرامی خود نوشــت‪ :‬امروز‬ ‫ســالروز قتل میرزاتقی خان فراهانی یا همان امیرکبیر‬ ‫اســت‪ .‬مفهــوم دانــش و توســعه در ایــران دوره‬ ‫معاصــر بــا نام امیرکبیر پیونــد خــورده و دارالفنون از‬ ‫یادگارهــای اوســت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بــی راه نگفته ایم‬ ‫اگــر بگوییــم امیــر کبیــر پیشــگام ارتباطــات نوین در‬ ‫ایران بوده اســت‪ .‬با دســتور امیر پســتخان ه تاســیس‬ ‫شــد و بــرای حفاظــت محموله هــای پســتی در همه‬ ‫راه های کشــور قراول خان ه ســاخت‪ .‬چاپارهای پستی‬ ‫از تهــران به اصفهــان‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫خراســان‪ ،‬استراباد و کرمانشــاه در رفت و امد بودند‬ ‫و محموله هــای پســتی را بــه دســت صاحبانشــان‬ ‫می رساندند‪ .‬هنوز داغ قتل امیر کبیر بر سینه شیفتگان‬ ‫پیشرفت و توسعه ایران سنگینی می کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫پســت قدیمی ترین واحد ارتباطی در کشــور ماســت‬ ‫کــه همــان نام دیرینه خــود را حفظ کرده اســت‪ ،‬اما‬ ‫امروز تاثیری شگرف و شگفت در ارتباطات و اقتصاد‬ ‫دارد‪ .‬امروز پســت پشــتوانه اقتصاد دیجیتال است و‬ ‫تسهیل کننده خدمات عمومی‪ ،‬با کارکنانی پرتالش و‬ ‫وظیفه شناس که به سازمان و کارشان متعصب و وفا‬ ‫دارند‪ .‬زارع پور خاطرنشــان کرد‪ :‬پســت ایــن روزها در‬ ‫حال پوســت اندازی و تحول اســت و گام های بلندی‬ ‫به ســوی اصالح فرایندها و هوشمندســازی برداشــته‬ ‫اســت‪ .‬به زودی مدرن ترین مرکز مکانیزه و هوشــمند‬ ‫تجزیــه و مبــادالت در پســت اغــاز بــه کار می کنــد و‬ ‫فصل جدیدی از خدمات پســتی رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد‪ :‬در جریــان مشــکالت‬ ‫همکاران در شــرکت ملی پســت هســتم و برای حل‬ ‫انهــا اقدامات اساســی در جریان اســت کــه در اینده‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫طرح دولت الکترونیک‬ ‫شرکت های برق منطقه ای‬ ‫کشور‪ ،‬در خوزستان‬ ‫تدوین شد‬ ‫اهــواز‪ -‬رویداد امروز‪ :‬از طرح جامع اســتقرار دولت‬ ‫الکترونیــک شــرکت های بــرق منطق ـه ای کشــور (طرح‬ ‫جــاداب) کــه بــه عنــوان یــک ماموریــت ویــژه بــه برق‬ ‫منطق ـه ای خوزســتان محول شــده بود‪ ،‬رونمایی شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ایــن شــرکت در نشســت توســعه دولــت‬ ‫الکترونیک و هوشمندســازی شــرکت توانیر‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫نقــش دولــت الکترونیک در حکمرانی خــوب و ایجاد‬ ‫مشــارکت حداکثــری مــردم در دولت‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬طرح‬ ‫«جاداب» نقشه راهی برای اجرای پروژه های عملیاتی‬ ‫استقرار دولتالکترونیکدر شرکتهایبرقمنطقه ای‬ ‫کشور است‪ .‬محمود دشت بزرگ افزود‪ :‬در این طرح به‬ ‫دغدغه ها و نیازهای ذینفعان کلیدی داخلی و بیرونی‬ ‫صنعــت برق و متولیــان دولت الکترونیک در کشــور و‬ ‫همراستایی با سایر طرح های ملی ابالغی صنعت برق‪،‬‬ ‫توجه ویژه ای شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تدوین این طرح که به عنوان یک‬ ‫ماموریت ویژه از سال‪ 98‬از سوی شرکت مادرتخصصی‬ ‫توانیر به شــرکت برق منطقه ای خوزستان محول شده‬ ‫بود‪،‬توسطیک کارگروهاجراییمستقر در اینشرکت‪،‬با‬ ‫دو هزار نفرساعت کار کارشناسیباذینفعانو استفادهاز‬ ‫خدماتمشاور دانش بنیان‪،‬نهاییو تدوینشدهاست‪.‬‬ ‫مدیر فناوریاطالعاتو ارتباطاتشرکتبرقمنطقه ای‬ ‫خوزستان نیز در این نشست گفت‪ :‬طرح «جاداب» با‬ ‫تحلیلشکافبینوضعیتموجودو وضعیتمطلوب‬ ‫و تهیــه راهنمــای برنام ههــا و اولویت بنــدی پــروژه ها‪،‬‬ ‫در چهــار فــاز تدوین شــد که در پایــان هر فاز به تایید‬ ‫کارگروهی متشکل از توانیر و چند شرکت برق منطقه ای‬ ‫رسیده است‪ .‬اشکان نظام پور افزود‪ :‬در این طرح‪ ،‬پس‬ ‫از اسیب شناسی طرح های اجرا شده و تعیین معیارهای‬ ‫اولویــت بنــدی پروژه ها و معماری مدل مطلــوب ارائه‬ ‫خدمات الکترونیک به کارکنان‪ ،‬به شرکت توانیر و سایر‬ ‫دستگاه هایدولتیو نیز بهمشترکینو اشخاصحقیقی‬ ‫و حقوقی غیردولتی‪ ،‬در قالب یک برنامه عملیاتی به‬ ‫عنــوان راهنمایــی بــرای اســتقرار دولت الکترونیــک در‬ ‫شــرکت های برق منطقه ای تدوین و مستندسازی و به‬ ‫شرکت توانیر تحویل شد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬گرداوری‬ ‫اسناد باالدستی و تکالیف ابالغ شده در رابطه با توسعه‬ ‫دولــت الکترونیک و تهیه یکــی از کاملترین بانک های‬ ‫اطالعاتی تحلیلی در ســطح وزارت نیــرو‪ ،‬تدوین مدل‬ ‫پایــش برنام ههــای عملیاتی و ســنجش میزان اســتقرار‬ ‫دولت الکترونیک در شرکت های برق منطقه ای و تهیه‬ ‫محتــوای امــوزش مجــازی به مجریــان طــرح‪ ،‬از جمله‬ ‫ویژگیهایتدوینطرحجامعاستقرار دولتالکترونیک‬ ‫شرکت هایبرقمنطقه ای(جاداب)است‪.‬‬ ‫سدهای کشور‬ ‫همچنان تشنه اند‬ ‫امار سدهای کشور هر روز عددی کمتری را نسبت به‬ ‫سال قبل نشان می دهند و عمق بی ابی بیشتر و بیشتر‬ ‫می شود‪ ،‬موضوعی که به گفته کارشناسان اگر راه حلی‬ ‫برای ان در نظر گرفته نشود‪ ،‬در اینده ای نه چندان دور‬ ‫دچار بحران های بزرگی خواهیم شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫اخرین امار از وضعیت سدهای کشور‪ ،‬گویای این است‬ ‫که با سپری شدن‪ ۱۰۸‬روز از سال ابی تا‪ ۱۸‬دی ماه (سال‬ ‫ابی‪ )۱۴۰۰-۱۴۰۱‬میزان کل حجم اب در مخازن سدهای‬ ‫کشور حدود‪ ۱۹.۳۸‬میلیارد متر مکعب است که نسبت‬ ‫بــه مدت مشــابه ســال ابــی گذشــته ‪ ۲۸‬درصد کاهش‬ ‫نشــان می دهــد‪ .‬میــزان کل حجــم ورودی به ســدهای‬ ‫کشور از ابتدای مهرماه تا ‪ ۱۸‬دی ماه سال جاری معادل‬ ‫‪ ۶.۴۶‬میلیارد متر مکعب است که کاهشی معادل ‪۳۰‬‬ ‫درصد نسبت به مدت مشابه سال ابی گذشته را نشان‬ ‫می ­دهد‪ .‬همچنین میزان پرشدگی سدهای مهمی چون‬ ‫زاینده رود‪ ،‬شمیل و نیان و سفید رود در شرایط فعلی به‬ ‫ترتیب حدود ‪ ۱۳‬درصد‪ ۹۴ ،‬درصد و ‪ ۲۳‬درصد بوده و‬ ‫در استان­ های خوزستان و تهران‪ ،‬میزان پرشدگی مخازن‬ ‫طی ســال ابی جــاری به ترتیب در حــدود ‪ ۴۵‬درصد و‬ ‫‪ ۱۸‬درصد اســت‪ .‬بی شــک این امار برای فصلی کنونی‬ ‫مناسب نیست و انطور که داریوش مختاری ‪ -‬کارشناس‬ ‫ارشد مدیریت منابع ابی به ایسنا گفته وضعیت منابع‬ ‫ابی ایران مطلوب نیست‪ ،‬تراکم شدید جمعیتی در یک‬ ‫پهنه مشخص جمعیتی همراه با بارگذاری های سنگین‬ ‫و متمرکــز در یــک پهنــه از یک دشــت یــا یک جغرافیا‬ ‫مشــکالتی را ایجــاد کــرده اســت‪ .‬در ایــن بیــن تهــران‪،‬‬ ‫مشهد‪ ،‬اصفهان و کرمان وضعیت پرخطری نسبت به‬ ‫بقیه دارند‪ .‬راه رویارویی با این گلوگاه خودداری از تغییر‬ ‫کاربری فزاینده اراضی شــهری‪ ،‬خودداری از توســعه بی‬ ‫رویه مسکن و واگذاری انشعاب های اضافی اب شهری‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه از یک سو صنایع اب بر از جمله‬ ‫نیروگاه‪،‬پتروشیمی‪،‬فوالدوسیماندر جغرافیایخشک‬ ‫فالت مرکزی که با کمیابی منابع اب روبرو است‪ ،‬مستقر‬ ‫و ابخوا نهــا را خالــی مــی کنند و از ســوی دیگر عمده‬ ‫فراورد ههــای این صنایع برای دو بخش مصرفی یعنی‬ ‫مسکن و خودرو به کار گرفته می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬این دو‬ ‫بخش مصرفی به جای اینکه چرخه تولید و نواوری را‬ ‫بازافرینــی کننــد به طور مشــخص یک گرداب ســنگین‬ ‫مصــرف را پدیــد اورده اند که بر بهره برداری و مصرف‬ ‫بی رویه منابع اب به طور مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر‬ ‫می گذارد‪ .‬این کارشناس ارشد مدیریت منابع ابی با بیان‬ ‫اینکه باید تدابیری لحاظ شود تا صنایع اب بر با صنایع‬ ‫کوچک و بومی جایگرین شوند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تنها در این‬ ‫شرایط است که می توان منابع ابی کشور را نجات داد؛‬ ‫در غیر این صورت کشور با چالش های بزرگی در اینده‬ ‫مواجه خواهد شد که حل ان ها نیز بدون جواب خواهد‬ ‫بود لذا باید از هم اکنون به فکر حل چالش های بخش‬ ‫اب بود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬دی ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1259‬‬ ‫تشریح جزئیات سوخت رسانی به بخش های مختلف کشور‬ ‫دالیل افزایش مصرف بی رویه انرژی چیست؟‬ ‫معــاون وزیــر نفــت مقــدار اســتفاده گاز‬ ‫شهــای مختلــف کشــور را‬ ‫و نف ـت گاز در بخ ‬ ‫تشــریح و بــا مطلــوب ارزیابــی کــردن مقــدار‬ ‫تولیــد این ســوخت ها عنوان کــرد‪ :‬ارزان بودن‬ ‫حام لهــای انــرژی‪ ،‬رفتــار مصرفــی مــردم‪ ،‬نوع‬ ‫ساخت وســاز و ‪ ...‬بــه افزایــش بی رویــه انرژی‬ ‫منجر شده است‪.‬‬ ‫هوشــنگ فالحتیــان در گفت وگــو بــا شــانا‬ ‫دربــاره اخریــن وضع گازرســانی بــه بخش های‬ ‫مختلف کشــور اظهار کرد‪ :‬خوشــبختانه امسال‬ ‫کل گاز تحویلــی بــه خطــوط کشــور نســبت به‬ ‫پارســال بهتــر بــوده اســت‪ .‬کل گاز تحویلــی به‬ ‫شــبکه ‪ ۱۹‬دی مــاه (‪ )۱۴۰۰‬معــادل ‪۸۴۴.۱‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب در روز ثبــت شــده که رقم‬ ‫بســیار خوبی اســت و در اســتانه ‪ ۸۵۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب در روز قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی مقــدار گاز مصرفــی در بخش هــای‬ ‫نیروگاهــی‪ ،‬صنایــع عمده‪ ،‬خانگی و تجاری در‬ ‫‪ ۱۹‬دی مــاه را ‪ ۷۸۸.۹‬میلیون مترمکعب اعالم‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬در ‪ ۱۹‬دی مــاه ‪ ۱۱۶.۱‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب گاز بــه نیروگاه هــا و ‪ ۱۰۶.۵‬میلیون‬ ‫مترمکعب به صنایع عمده کشــور تحویل شــد‬ ‫و ســهم بخــش خانگــی و تجــاری از این مقدار‬ ‫‪ ۵۶۶.۳‬میلیــون مترمکعــب گاز بــوده که عدد‬ ‫بسیار قابل توجهی است‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی وزیــر نفــت در بیــان‬ ‫جزئیــات ســهم صنایع عمــده هم عنــوان کرد‪:‬‬ ‫در روز ‪ ۱۹‬دی مــاه ‪ ۵.۵‬میلیــون مترمکعــب به‬ ‫کارخانه هــای ســیمان‪ ۲۳ ،‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫بــه بخش فــوالد‪ ۵۵.۵ ،‬میلیــون مترمکعب به‬ ‫بخــش پتروشــیمی و ‪ ۲۲.۵‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫به پاالیشــگاه ها‪ ،‬تلمبه خان ههــا‪ ،‬بخش مس و‬ ‫الومینیوم کشور اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫فالحتیــان بــا بیــان اینکــه مصــرف گاز در‬ ‫بخش های مختلف امســال نســبت به پارســال‬ ‫افزایش یافته اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای نمونه‪،‬‬ ‫پیش بینــی شــده بــود کــه در بخــش نیروگاهی‬ ‫به طور متوســط روزانــه ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫ســوخت معــادل مصــرف شــود‪ ،‬امــا مقــدار‬ ‫مصــرف ایــن بخــش در اذرماه امســال از ‪۱۸۷‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب در مــدت زمــان مشــابه‬ ‫پارسال به ‪ ۲۰۶‬میلیون مترمکعب رسید؛ یعنی‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰‬درصــد مصــرف ســوخت معــادل‬ ‫نیروگاه ها در اذرماه امســال نســبت به پارسال‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی رشــد مصــرف در بخــش نیروگاه هــای‬ ‫حرارتــی کشــور را در ‪ ۱۱‬روز نخســت دی مــاه‬ ‫امســال نســبت به مدت مشــابه پارسال ‪۱۲.۳‬‬ ‫درصد عنوان کرد و گفت‪ :‬کل سوخت معادل‬ ‫نیروگاه هــا به طور میانگیــن از ابتدای ابان ماه‬ ‫تــا ‪ ۱۱‬دی مــاه پارســال ‪ ۱۹۰‬میلیــون مترمکعب‬ ‫بــوده کــه امســال بــه ‪ ۲۰۹‬میلیــون مترمکعب‬ ‫افزایــش یافتــه کــه رشــد ‪ ۱۰.۱‬درصــدی نشــان‬ ‫می دهــد‪ ،‬بــه همیــن ترتیــب میانگیــن مصرف‬ ‫ســوخت معــادل نیروگاه هــا از ابتــدای اذر تــا‬ ‫‪ ۱۱‬دی ماه امســال با ‪ ۱۰.۷‬درصد رشــد روبه رو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی وزیــر نفــت رونــد‬ ‫مصــرف نف ـت گاز (گازوئیــل) در نیروگاه هــا را‬ ‫هــم صعــودی عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬مصــرف‬ ‫نف ـت گاز در نیروگاه هــای کشــور به دلیــل‬ ‫ســرمای زودرس از روزانــه ‪ ۲۸‬میلیــون لیتر در‬ ‫ابان مــاه ‪ ۱۳۹۹‬بــه ‪ ۵۱.۲‬میلیــون لیتــر رســیده‬ ‫که با رشــد ‪ ۸۲.۲‬درصدی مواجه شده است‪.‬‬ ‫فالحتیــان ادامــه داد‪ :‬خوشــبختانه در‬ ‫اذرمــاه وضــع معکــوس شــد و مقــدار مصرف‬ ‫نف ـت گاز در نیروگاه هــا بــه ‪ ۴۵‬میلیــون لیتــر‬ ‫کاهــش پیــدا کــرد و وضعیــت بهتــر شــد و به‬ ‫همــان ترتیــب گاز بیشــتری بــه نیروگاه هــا‬ ‫تحویل شده است‪.‬‬ ‫وی از کاهش ‪ ۳۶‬درصدی مصرف نفت گاز‬ ‫در ســال جاری در بازه زمانی ابتدای ابان ماه‬ ‫تا ‪ ۱۱‬دی ماه نســبت به مدت مشــابه پارســال‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬میانگیــن مصــرف نف ـت گاز‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬در بازه زمانی یادشــده ‪۸۴.۷‬‬ ‫میلیــون لیتــر در روز بوده که این رقم امســال‬ ‫به ‪ ۵۴‬میلیون لیتر در روز رســیده است‪.‬‬ ‫معــاون وزیر نفت بــا بیان اینکه موجودی‬ ‫مخــازن نف ـت گاز در پایــان ‪ ۱۱‬دی ماه امســال‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ‪ ۴‬درصــد‬ ‫افزایش یافته اســت‪ ،‬یــاداوری کرد‪ :‬موجودی‬ ‫مخــازن نف ـت گاز در شــروع کار دولــت جدید‬ ‫نســبت بــه پارســال کمتــر بــود‪ ،‬امــا بــا وجــود‬ ‫مصــرف قابل توجه به تدریــج این وضع بهبود‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫فالحتیــان دربــاره مقــدار تولیــد نف ـت گاز‬ ‫هم اظهار کرد‪ :‬امســال تولید نفت گاز در بازه‬ ‫زمانــی اول اذرمــاه تا ‪ ۱۱‬دی ماه با ‪ ۸.۵‬درصد‬ ‫رشــد نســبت به پارسال به ‪ ۱۰۷‬میلیون لیتر در‬ ‫روز رســیده اســت‪ .‬مقدار تولید پارســال ‪۹۹.۳‬‬ ‫میلیــون لیتر در روز بود‪.‬‬ ‫وی بــه تولیــد نفت کــوره در پاالیشــگاه ها‬ ‫هم اشاره کرد و گفت‪ :‬مقدار تولید نفت کوره‬ ‫در پاالیشــگاه های کشــور نیــز در همیــن بــازه‬ ‫زمانــی بــا رشــد ‪ ۱۶.۳‬درصــدی از ‪ ۵۸‬میلیــون‬ ‫لیتر به ‪ ۶۷.۵‬میلیون لیتر رســیده است‪.‬‬ ‫معــاون وزیر نفــت با بیان اینکــه هنگامی‬ ‫کــه می گوییــم مصــرف ســوخت معــادل‬ ‫نیروگاه هــا در ایــن بــازه زمانی ‪ ۱۰‬درصد رشــد‬ ‫کــرده‪ ،‬بدان معناســت که بــرق مصرفی مردم‬ ‫نیز به همین مقدار افزایش یافته که این برق‬ ‫ممکن اســت در بخش هــای صنعتی‪ ،‬خانگی‪،‬‬ ‫تجــاری و کشــاورزی مــورد مصرف قــرار گرفته‬ ‫باشــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اینکــه ما هرســال با ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد رشــد مصــرف در این بخــش مواجه‬ ‫اصال خبر خوبی نیست‪.‬‬ ‫هســتیم ً‬ ‫فالحتیــان بــا اشــاره بــه اینکــه پارســال نیــز‬ ‫سوخت معادل در نیروگاه ها به صورت متوسط‬ ‫بیــش از ‪ ۴‬درصــد رشــد داشــته اســت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بخشــی از این رشــد به مســائل توسعه ای‬ ‫صنایــع و بهر هبــرداری از کارخان ههــای جدید‪،‬‬ ‫خانه های تازه و‪ ...‬برمی گردد و بخشی نیز به‬ ‫دلیل مصرف بی رویه اســت که ناشــی از ارزان‬ ‫بــودن حامل هــای انرژی‪ ،‬رفتــار مصرفی مردم‪،‬‬ ‫نوع ساخت وساز و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکــه در اذرمــاه پارســال‬ ‫ب هطــور متوســط ‪ ۸۲‬میلیــون مترمکعــب گاز‬ ‫در روز در اختیــار نیروگا ههــای حرارتــی قــرار‬ ‫می گرفــت کــه ایــن مقــدار امســال با رشــد ‪۶۳‬‬ ‫درصــدی به ‪ ۱۳۳.۵‬میلیــون مترمکعب در روز‬ ‫رســیده اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬همچنیــن در بــازه‬ ‫زمانــی اول دی ماه تا ‪ ۱۱‬دی مــاه ‪ ۹۵.۴‬میلیون‬ ‫مترمکعــب گاز در اختیــار نیروگاه های حرارتی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت که نســبت به مدت مشــابه‬ ‫پارســال ‪ ۴۴.۸‬درصد رشــد داشته است‪ .‬مقدار‬ ‫گازی که پارسال در اختیار نیروگاه های حرارتی‬ ‫قرار گرفت ‪ ۶۶‬میلیون مترمکعب بوده است‪.‬‬ ‫معــاون وزیر نفت متوســط گاز تحویلی به‬ ‫نیروگا ههــای حرارتــی را از ابتــدای اذرماه تا ‪۱۱‬‬ ‫دی مــاه پارســال ‪ ۷۷.۶‬میلیــون مترمکعــب در‬ ‫روز عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬ایــن مقــدار امســال‬ ‫بــا رشــد ‪ ۵۸.۸‬درصــد بــه ‪ ۱۲۳.۳‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب در روز رســیده کــه امــار شــاخص و‬ ‫قابل قبولی است‪.‬‬ ‫فالحتیــان تصریــح کــرد‪ :‬متوســط تولیــد‬ ‫گاز خــام هــم امســال در بــازه زمانــی اذر تا ‪۱۱‬‬ ‫دی ماه ‪ ۳.۵‬درصد نســبت به پارســال افزایش‬ ‫داشــته و تولیــد گاز ســبک تحویلــی به خطوط‬ ‫بــا انــدک وارداتی که داشــتیم ‪ ۲.۲‬درصد رشــد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افزایشصادراتنفتبابازاریابی های گستردهدر دولتسیزدهم‬ ‫استاددانشگاهتهرانبااشارهبهاینکهمهمترینعواملافزایشتولید‬ ‫و صادرات نفت ایران در ماه های اخیر‪ ،‬تعامل با مشــتریان خارجی‪،‬‬ ‫وجودفضایجدیددر مذاکراتو نیاز بازار بوده گفت‪:‬بابازاریابی های‬ ‫گستردهدر دولتسیزدهم‪،‬عالوهبر مشتریانسنتی‪،‬مشتریانجدیدی‬ ‫به خریداران نفت ایران اضافه شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس جمهور در صحن علنی مجلس در دفاع از‬ ‫کلیات الیحه بودجه تاکید کرد‪« :‬با وجود همه تهدیدات و تحریم ها‬ ‫بعضا عده ای گله مند‬ ‫امروز افزایش صادرات نفتی و میعانات را داریم‪ً ،‬‬ ‫بودند که نمی شود‪ .‬مگر می شود؟ اما خداوند متعال تفضل کرد این‬ ‫اتفــاق افتــاد و از طرف دیگر ارز حاصل از این صادرات برمی گردد به‬ ‫منابع ارزی ما‪ .‬این هم نکته مهمی است‪».‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی افزود‪ :‬علی رغم برخی از سخنانی که گفته می شد‬ ‫که «پول یا امکان صادرات نفت نیست» یا «امکان صادرات است اما‬ ‫پولش برنمی گردد» اما این اتفاق افتاد‪ ،‬هم افزایش صادرات نفتی و‬ ‫هم بازگشت وجوه حاصل از صادرات‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر تحقق وعده توازن در سیاست خارجی‪،‬‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬االن این توازن در سیاست خارجی برای کشورهای‬ ‫همســایه‪ ،‬بــرای منطقــه و جهــان افتاده و ثابت شــده کــه جمهوری‬ ‫اسالمی‪ ،‬توازن در سیاست خارجی را دنبال می کند‪ .‬ظرف سه تا چهار‬ ‫ماه گذشته روابط اقتصادی با برخی از کشورها در منطقه تا سه برابر‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫«حسن مرادی» استاد دانشگاه تهران در این باره گفت‪ :‬مذاکرات‬ ‫احیــای برجــام در وین ادامــه دارد و با توجه به اتفاقات مثبت‪ ،‬امید‬ ‫استمذاکراتبهنتیجهبرسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مهمترین عوامل افزایش تولید و صادرات نفت ایران‬ ‫در ماه های اخیر‪ ،‬تعامل با مشــتریان خارجی و ایجاد راه های جدید‬ ‫فروش نفت‪ ،‬وجود فضای جدید در وین و نیاز بازار بوده است‪.‬‬ ‫مرادی با اشاره به اینکه تعامل با مشتریان خارجی باعث شده تا‬ ‫در بازارهای جهانی نفت خودمان را بهتر و بیشتر به فروش برسانیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع راه بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت را هموار‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گفته استاد دانشگاه تهران‪ ،‬با بازاریابی های گسترده در دولت‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬عالوه بر مشتریان سنتی‪ ،‬مشــتریان جدیدی به خریداران‬ ‫نفت ایران اضافه شدند که تا حدودی به افزایش صادرات نفت کشور‬ ‫کمک کرده است‪.‬‬ ‫ویتاکید کرد‪:‬در صورتنتیجه بخش بودنمذاکرات‪،‬وضعتولیدو‬ ‫صادرات نفت ایران بهتر خواهد شد‪.‬‬ ‫مرادی با بیان اینکه البته دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ایران در‬ ‫این زمینه کارگشا است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بتوانیم دیپلماسی اقتصادی پویا با‬ ‫کشورهایخارجیداشتهباشیممی تواندبه کشور کمک کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت سیزدهم از ابتدا تعامل با همسایگان را مطرح‬ ‫کرده اســت‪ .‬اگر با همسایگان تعامل داشته باشــیم و مراودات مرزی‬ ‫انجامدهیم‪،‬اینتعامالتمی توانددر سطحیباشند کهبهتحریم ها‬ ‫ارتباطیپیدانکند‪.‬‬ ‫مــرادی ادامــه داد‪ :‬در ایــن زمینــه با توجه به افزایش تولید ال پی‬ ‫جی و میعانات گازی‪ ،‬امکان صادرات این محصوالت به کشــورهای‬ ‫همسایهوجوددارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه گشایش هایی در زمینه دریافت پول صادرات‬ ‫نفت اتفاق افتاده است‪ ،‬گفت‪ :‬تهاتر نیز در خصوص افزایش صادرات‬ ‫نفت کمک کرده بنابراین می توان بسیاری از مشکالت را از این طریق‬ ‫حل کرد‪.‬‬ ‫همچنین «البرت بغزیان» کارشناس اقتصادی نیز در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار اقتصادی ایرنا‪ ،‬افزایش حجم کاال در کشور و تامین کاالهای‬ ‫اساسی را یکی از نشانه های افزایش صادرات نفت عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫این موضوع نشان می دهد که بخشی از صادرات نفت از طریق تهاتر‬ ‫اتفاقافتادهاست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با توجه به اینکه این حجم کاال از مبادی رسمی وارد‬ ‫کشور شدندبنابراینانتقالارزیصورت گرفتهاست‪.‬‬ ‫بغزیان با اشاره به اینکه در صورت رفع تحریم ها‪ ،‬هزینه تولید و‬ ‫صادرات نفت کشور کاهش پیدا می کند‪ ،‬افزود‪ :‬فروش نفت که به طور‬ ‫نقدی و تهاتری باشد بعد از رفع تحریم ها بیشتر خواهد شد‪ .‬البته رفع‬ ‫تحریم ها و به نتیجه رسیدن مذاکرات باید با توجه به دیپلماسسی با‬ ‫حفظمنافعملیصورت گیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نیاز بازارهایجهانینفتبه طالی سیاه ایران‬ ‫مدیر اســبق امور بین الملل شــرکت ملی نفت‬ ‫گفت‪ :‬بازار نفت با توجه به افزایش تقاضای چهار‬ ‫میلیون بشــکه ای نفــت در ســال ‪ ۲۰۲۲‬میــادی و‬ ‫کنترل کرونا‪،‬برایتعادلنیازمندنفتایراناست‪.‬‬ ‫محمدعلیخطیبیدر گفتو گو باایرنابااشاره‬ ‫به اینکه تالش وزارت نفت در دولت ســیزدهم در‬ ‫افزایــش تولید و صادرات موثر بوده اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫عمده دلیل افزایش تولید و صادرات نفت این است‬ ‫که تقاضای نفت به شدت قوی شده و پیش بینی‬ ‫شده که امسال تقاضای نفت چهار میلیون بشکه‬ ‫افزایشپیداکند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ایــن افزایــش چهــار میلیــون‬ ‫بشــکه ای تقاضــا‪ ،‬ســه میلیــون بشــکه توســط‬ ‫تولیدکننــدگان غیــر اوپــک تامیــن خواهــد شــد‬ ‫و یــک میلیــون بشــکه نیــز توســط اوپــک تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خطیبــی با بیان اینکــه در تولید یک میلیون‬ ‫بشکه نفت بیشتر توسط اوپک تردیدی نیست‬ ‫و این ظرفیت در کشــورهای عضو اوپک وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬امــا بــا توجــه بــه اینکه اغلب‬ ‫تولیدکننــدگان غیــر اوپکــی بــا حداکثــر ظرفیت‬ ‫تولید انجام می دهند‪ ،‬در مورد تولید سه میلیون‬ ‫بشــکه بیشتر توسط غیر اوپکی ها تردید وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ســال های اخیــر‬ ‫تهــای‬ ‫بــه دلیــل شــیوع کرونــا‪ ،‬تعطیلــی فعالی ‬ ‫اقتصادی و کاهش تقاضای نفت سرمایه گذاری‬ ‫در بخش باالدســتی نفت انجام نشــده اســت‪،‬‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬در بــازار این نگرانی وجــود دارد‬ ‫در حالــی کــه اکثریــت صادرکنندگان بــا حداکثر‬ ‫ظرفیــت خــود نفــت تولیــد می کننــد چگونــه‬ ‫پاســخگوی افزایش تولید ســه میلیون بشــکه ای‬ ‫در روز خواهند بود؟‬ ‫ایــن کارشــناس بــازار نفــت‪ ،‬کشــورهای‬ ‫تولیدکننــده نفــت بــا ظرفیــت مــازاد را محدود‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬تعــداد محدودی از کشــورها‬ ‫ظرفیــت مــازاد تولیــد نفت دارند کــه این میزان‬ ‫پاسخگوی نیاز بازار نیست‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکه در این شــرایط ظرفیت‬ ‫ایرانمی تواندبهکمکبازارهایجهانینفتبیاید‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬برخی مشــتریان در خصــوص رفع‬ ‫تحریم های ایران مطمئن هستند و از این رو برای‬ ‫تامین نیاز‪ ،‬خودشان را به یک منبع مطمئن نزدیک‬ ‫می کنند‪.‬خطیبیاضافهکرد‪:‬همزمانیافزایشتقاضا‬ ‫و کنترل نسبی کرونا با هم شرایطی را به وجود اورده‬ ‫که با وجود تحریم ها اقبال به نفت ایران زیاد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تهــای رئیس جمهوری‬ ‫وی بــا اشــاره به صحب ‬ ‫امریکا در ماه های گذشته مبنی بر اینکه جهان به‬ ‫نفت ایران احتیاجی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت امریکا اگر‬ ‫واقعا به این موضوع اعتقاد دارد باید تحریم ها را‬ ‫بــردارد تا مشــخص شــود تــوان واقعی ایــران برای‬ ‫بازگشت به جایگاه خود در بازارهای جهانی تا کجا‬ ‫است‪ .‬خطیبی افزود‪ :‬اکنون اگرچه مشتری جدید و‬ ‫قوی وارد بازار نفت نشده است‪ ،‬اما ایران با تهاتر و‬ ‫توجه به مشتریان جدید توانسته تولید و صادرات‬ ‫نفــت خــود را افزایش دهــد و در این میان افزایش‬ ‫تقاضانیز موثر بودهاست‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪92‬درصدگازطبیعیخراسانرضویتحویل‬ ‫بخشخانگیوعمومیشد‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪:‬‬ ‫اســراف این نعمت خدادادی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان‬ ‫و توزیــع پایــدار گازطبیعــی‬ ‫خراســان رضــوی گفــت‪92 :‬‬ ‫در بیــن همــه بخــش هــای‬ ‫درصد گازطبیعی استان تحویل‬ ‫مصرفــی مــی شــود‪ .‬افتخــاری‬ ‫بخــش خانگی و عمومی شــد‪.‬‬ ‫صرفــه جویــی ‪ 10‬درصــدی‬ ‫حسن افتخاری‬ ‫حســن افتخــاری بــا اعــام این‬ ‫مشــترکین خانگــی اســتان در‬ ‫مطلــب اظهــار کــرد‪ :‬میــزان گاز‬ ‫روزهــای ســرد ســال را معــادل‬ ‫توزیع شــده در اســتان از تاریخ ‪ 11‬تا ‪ 18‬دی ماه صرفــه جویــی پنــج و نیم میلیــون مترمکعب‬ ‫امســال رقمی بالغ بر ‪ 344‬میلیون مترمکعب گازطبیعــی عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬راهکارهــای‬ ‫بــود کــه از این میــزان ‪ 316‬میلیون مترمکعب بسیار ســاده ای همانند اســتفاده از البسه گرم‬ ‫معــادل ‪ 92‬درصــد تحویــل بخــش خانگــی‪ ،‬و مناســب و خاموش کردن وســایل گرمایشــی‬ ‫تجــاری و صنایع جزء شــده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬در اتاق های بدون استفاده در منزل وجود دارد‬ ‫بیشــترین میــزان گاز مصرفــی روزانه اســتان در که شهروندان می توانند با استفاده از ان مصرف‬ ‫هفته گذشته با ‪ 52‬میلیون مترمکعب در تاریخ گاز خود را کاهش دهند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬از‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬دی ماه به ثبت رسید‪ .‬مدیرعامل گازطبیعیمیتوانبهدو شکلاستفاده کرد‪.‬یک‬ ‫شــرکت گاز اســتان بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بحث سوختن ان برای گرمایش خانگی و تجاری‬ ‫متاســفانه همه ساله در فصل سرما با مصرف اســت و موضوع دوم اســتفاده برای ایجاد شغل‬ ‫بی رویــه گازطبیعــی در بخــش خانگــی روبرو و ساختن در کارخانجات و مراکز تولیدی همانند‬ ‫هستیم تصریح کرد‪ :‬منابع گازی کشور محدود صنایع فوالد و سیمان و پتروشیمی ها می باشد‪.‬‬ ‫اســت و با درســت مصــرف کــردن گاز طبیعی بهتر است از این نعمت الهی برای ساختن کشور‬ ‫عالوه بر حفظ ســامتی‪ ،‬موجب جلوگیری از و جامعهاستفادهکنیم‪.‬‬ ‫نفتکشحادثه دیدهدر سنندجحاملنفتا‬ ‫برای تحویل به یک شرکتخصوصیبود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی‬ ‫ان برخــاف اعــام بعضــی از‬ ‫پخــش فراورده های نفتی ایران‬ ‫رســانه ها‪ ،‬مــازوت نبــوده و در‬ ‫گفت‪ :‬محموله نفتکش حادثه‬ ‫حال حمل نفتا به یک شــرکت‬ ‫دیده در شهر سنندج برخالف‬ ‫خصوصــی بــوده اســت‪ .‬وی‬ ‫اعــام بعضــی از رســانه ها‪،‬‬ ‫ضمنابراز تاسفاز فوتراننده‬ ‫کرامت‬ ‫مــازوت نبــوده و در حال حمل‬ ‫نفتکــش در اثــر این حادثــه در‬ ‫ویس کرمی‬ ‫نفتــا به یک شــرکت خصوصی‬ ‫ایــن بــاره افــزود‪ :‬ایــن نفتکش‬ ‫بوده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬کرامت ویس کرمی در بخــش خصوصــی فعالیت می کرده اســت و‬ ‫بــا اشــاره بــه از دســت رفتــن همــه مســتندات در حــال حمــل فــراورده نفتی برای یک شــرکت‬ ‫شناسایی در اثر اتش سوزی تاکید کرد‪ :‬ظرفیت خصوصیبوده کهمتاسفانهدچار حادثهو منجر‬ ‫نفتکشحادثه دیده‪ ۳۰‬هزار لیتر بودهو محموله به فوت راننده شده است‪.‬‬ ‫تابستانیخاموش در راهاست؟‬ ‫نیــاز مشــترکان ‪ ۲۵۷‬میلیــارد‬ ‫معــاون وزیر نیــرو در امور‬ ‫کیلووات ســاعت بوده اســت‪.‬‬ ‫بــرق و انــرژی گفــت‪ :‬از هــم‬ ‫براســاس براوردهــای صــورت‬ ‫اکنون برنامه ریــزی برای پیک‬ ‫گرفتــه تا پیک ســال اینــده در‬ ‫ســال اینــده اغــاز شــده اســت‬ ‫‪ ۲۸۶‬واحــد نیروگاهــی کشــور‬ ‫و تمــام تــاش وزارت نیــرو‬ ‫همایون حائری‬ ‫طرح های ارتقای توان تولید به‬ ‫این اســت که تابســتان بدون‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۱۱۳‬مگاوات اجرایی‬ ‫مشکل ســپری شــود‪ .‬همایون‬ ‫حائــری در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬بــا اشــاره بــه می شــود‪ ،‬علی اکبــر محرابیان ‪ -‬وزیــر نیرو نیز‬ ‫اقدامات صورت گرفته برای پیک سال اینده‪ ،‬چنــدی پیــش از افزایــش ظرفیــت تولیــد برق‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وزارت نیرو برنامه منسجمی را برای کشــور بــه ‪ ۶۰۰۰‬مــگاوات خبــر داد و گفت‪ :‬از‬ ‫پیک ســال اینده تدوین کرده که بر اســاس ان این میزان ‪ ۴۵۰۰‬مگاوات از طریق نیروگاه های‬ ‫تا زمان پیک حدود ‪ ۶۰۰۰‬مگاوات به ظرفیت حرارتی‪ ،‬گازی و بخار تامین شــود‪ .‬برای تولید‬ ‫تولید کشور اضافه خواهد شد و این رقم قابل برق در کشــور برنامه چهارساله ای پیش بینی‬ ‫توجهی است‪ .‬وی با اشاره به جزئیات اجرای شده است‪ .‬براساس این برنامه کسری موجود‬ ‫این طرح‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از این برنامه برعهده در تولیــد بــرق کشــور جبــران خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نیروگا ههــای حرارتی‪ ،‬بخشــی برعهده صنایع متاسفانه در تابستان گذشته شرایط سختی را‬ ‫و بخشــی دیگر توسط تجدیدپذیرها خواهد پشــت ســر گذاشــته و در قطعی برق مصارف‬ ‫بود و از اکنون برنامه های ان نیز تنظیم شــده خانگی و صنعتی با مشکالتی مواجه شدیم‪.‬‬ ‫و در دست اجرا قرار گرفته است‪ .‬معاون وزیر در ایــن میان بــرای توســعه تجدیدپذیرها نیز‬ ‫نیرو در امور برق و انرژی درباره احتمال وقوع برنامه ریزی شده است؛ درحال حاضر ظرفیت‬ ‫خاموش ـی ها در تابســتان‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬تمــام نیروگاه هــای تجدیدپذیــر احــداث شــده در‬ ‫تالش وزارت نیرو این است که تابستان بدون کشــور یــک درصــد ظرفیــت بــرق بــوده و این‬ ‫خاموشی و مشکل سپری شود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬درحالی است که براساس قانون برنامه ششم‬ ‫در حال ظرفیت منصوبه مجموع نیروگاه های توســعه جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬باید به سهم‬ ‫ایران به ‪ ۸۶‬هزار و ‪ ۲۱۵‬مگاوات رسیده که از پنج درصد از سبد انرژی الکتریکی کشور ارتقاء‬ ‫ایــن میــزان ‪ ۶۹‬هزار و ‪ ۶۲۲‬مگاوات ان ســهم مــی یافــت‪ .‬برنامه هــای دولــت ســیزدهم در‬ ‫نیروگا ههــای حرارتــی بــوده و از ابتــدای ســال توســعه انرژی های تجدیدپذیر بــرای احداث‬ ‫تــا نیمــه اذرماه ‪ ۹۵‬درصد برق کشــور توســط ‪ ۵۰۰‬مگاوات تا پیک تابستان ‪ ۱۴۰۱‬و احداث‬ ‫نیروگاه هــای حرارتــی تولیــد شــد؛ در ایــن بازه ‪ ۱۰۰۰۰‬مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر تــا ســال‬ ‫زمانی ســهم این واحدهــا در تامین برق مورد ‪ ۱۴۰۴‬تدوین شده است‪.‬‬ ‫یک هزار مگاوات توان تولیدبرقنیروگاه‬ ‫بوشهر وارد مدار می شود‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران‬ ‫گفــت‪ :‬ظرفیــت یــک هــزار مگاواتی تولیــد برق‬ ‫نیــروگاه اتمــی بوشــهر وارد مــدار مــی شــود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا از شرکت مدیریت شبکه برق ایران‪،‬‬ ‫«مصطفی رجبی مشهدی » درباره زمان بازگشت‬ ‫نیروگاهاتمیبوشهر بهمدار تولید‪،‬افزود‪:‬نیروگاه‬ ‫اتمــی مطابــق برنامــه زمان بندی شــده در حال‬ ‫تعمیــرات اســت و امــروز در مــدار قــرار خواهد‬ ‫گرفــت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬بازگشــت ظرفیــت یــک‬ ‫هزار مگاواتی تولید برق در نیروگاه اتمی بوشهر‬ ‫به مدار تولید‪ ،‬می تواند کمک موثری در راستای‬ ‫افزایش پایداری شبکه برق کشور در این روزهای‬ ‫سرد سال باشد‪ .‬واحدهای حرارتی تولید برق که‬ ‫ســهمی حدود ‪ ۹۰‬درصدی در تامین برق کشــور‬ ‫دارند‪،‬به خاطر محدودیت هایسوخت رسانی‬ ‫(اعــم از گاز طبیعــی و ســوخت مایــع) در‬ ‫روزهــای ســرد ســال بــا محدودیت هایــی در‬ ‫تولیــد مواجه اند و متولیان امــر در حال تالش‬ ‫هســتند هرچــه در سوخت رســانی گاز طبیعی‬ ‫بــه نیروگاه ها ناشــی از افزایش مصــرف گاز در‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫بخــش خانگــی محدودیــت ایجــاد م ‬ ‫بــا جایگزیــن کردن ســوخت مایع‪ ،‬نیــاز برقی‬ ‫کشــور را بــدون اختــال تامیــن کننــد‪ .‬ظرفیت‬ ‫تولید پایدار برق هسته ای می تواند این روزها‬ ‫به کمک شــبکه برق کشــور بیاید‪ .‬نهم اذرماه‬ ‫امســال بــود کــه مدیرعامــل شــرکت مدیریت‬ ‫شبکه برق ایران با اشاره به اینکه نیروگاه اتمی‬ ‫بوشــهر دارای یــک واحــد یــک هــزار مگاواتی‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این واحد حدود پنج تا ‪ ۶‬ســال‬ ‫است که مورد بهره برداری قرار گرفته و در حال‬ ‫حاضر برای تعمیرات اساسی از مدار خارج شده‬ ‫و اوایل دی ماه وارد مدار خواهد شد‪« .‬مصطفی‬ ‫رجبی مشهدی» افزود‪ :‬مزیت بزرگ این نیروگاه‬ ‫اســتفاده نکردن از سوخت های فسیلی است و‬ ‫برنامه ریزی شــده که ‪ ۲‬واحد یک هزار مگاواتی‬ ‫دیگر هم با توجه به زمان بر بودن ساخت این‬ ‫نیروگاه ها تا حدود‪ ۶‬یا هفت سال اینده در اختیار‬ ‫داشتهباشیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫بررسیمشکالتواحدهایتولیدیبه‬ ‫شورایتامیناستان هاواگذار شد‬ ‫قزوین ‪ -‬رویداد امروز‪ :‬نماینده‬ ‫رفــاه به دولت هــم تاکید کرد‪:‬‬ ‫مردم قزویــن ‪ -‬البرز و ابیک در‬ ‫نظر تشــکل های کارگری مبنی‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫بر عدم واگذاری بانک رفاه به‬ ‫موضــوع بررســی مشــکالت‬ ‫دولت و عدم انتزاع از ســازمان‬ ‫واحدهای تولیدی در طرح دو‬ ‫تامین اجتماعــی را در مجلس‬ ‫لطف اله‬ ‫تامین‬ ‫فوریتیمجلسبهشورای‬ ‫پیگیــری می کنــم‪ .‬او همچنین‬ ‫سیاهکلی‬ ‫استان هاسپردهشد‪.‬‬ ‫در رابطــه بــا پیگیــری نامــه‬ ‫لطــف الــه ســیاهکلی در دیــدار برخــی از تشکل های کارگری استان خطاب به محمدباقر‬ ‫نماینــدگان تشــکل های کارگــری اســتان قزوین قالیباف رئیس مجلس مبنی بر درخواست لغو‬ ‫افــزود‪ :‬هدف اصلی از طرح دو فوریتی مجلس مصوبــه هیئت عمومــی دیــوان عدالــت اداری‬ ‫شــورای اســامی در راســتای حمایت از جامعه بــر پرداخت عیــدی یک ماه هماننــد کارمندان‬ ‫کارگری‪،‬عدمتعطیلیواحدهایتولیدیباتوجه و پیگیــری از طریــق رئیس مجلــس و معاونت‬ ‫به مصادره شدن ان ها است‪.‬‬ ‫حقوقــی مجلــس جهــت دریافــت استفســاریه‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن طــرح مجلــس‪ ،‬واحد قــول مســاعد داد‪ .‬دبیــر اجرایــی خانــه کارگــر‬ ‫تولیــدی مشــکل دار بــه فــرد واجــد صالحیــت اســتان قزویــن هــم در ادامــه بــا اظهــار اینکــه‬ ‫ســپرده م ‬ ‫یشــود و بــر اســاس ان حافــظ منافع حذف ماده ‪ ۵۰‬قانون تامین اجتماعی موجب‬ ‫کارگران‪ ،‬تامین اجتماعی و تولید خواهیم بود‪ .‬او مشــکالت عدیــده بــرای کارگــران خواهــد شــد‬ ‫با بیان اینکه در بحث تخلفات واحد تولیدی‪ ،‬گفــت‪ :‬انتظــار داریم نمایندگان مجلــس قبل از‬ ‫معتقدیم تولید و کارگر متضرر می شوند‪ ،‬اظهار امضای طرح ها با نمایندگان تشکل های صنفی‬ ‫داشــت‪ :‬با تعطیلی یک واحد تولیدی‪ ،‬کارگران مربوطه مشورت داشته باشند‪ .‬عید علی کریمی‬ ‫دارای ســابقه کاری از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬ســال؛ بیکار شده بــا بیان اینکــه نمایندگان مجلــس‪ ،‬صدای بلند‬ ‫و بــرای ایــن افــراد امکان پیدا کــردن کار جدید حق طلبی جامعه مظلوم کاری و بازنشســتگان‬ ‫به واسطه باال رفتن سن وجود نخواهد داشت‪ .‬باشند افزود‪ :‬با وضعیت فعلی‪ ،‬امکان پرداخت‬ ‫نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در بهمن و‬ ‫با اشاره به مخالفت نمایندگان نسبت به اجرای اســفند ســال جاری جای نگرانی دارد‪ .‬او با بیان‬ ‫طرح حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی گفت‪ :‬باید مردم را اینکه حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی اثرات مخربی بر‬ ‫راضــی نگه داریــم و در حد توان از حقوق ملت روی زندگــی مردم دارد گفت‪ :‬در صورت حذف‬ ‫به ویــژه کارگران و بازنشســتگان دفــاع خواهیم ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬مشــکالت زیــادی برای مردم‬ ‫کرد‪ .‬سیاهکلی در رابطه با طرح واگذاری بانک به ویژهکارگرانو بازنشستگانایجادمی شود‪.‬‬ ‫‪ 12‬مدرسهمازندران‬ ‫در دهه فجر افتتاح می شود‬ ‫ســاری‪-‬رویداد امروز‪ :‬مدیرکل‬ ‫برابــر اعتبــارات ایــن ســازمان‬ ‫نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز‬ ‫در ســال ‪ 1400‬اس ـت️‪.‬مدیرکل‬ ‫مدارس استان مازندران ضمن‬ ‫نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز‬ ‫شــرکت در اییــن کلنــگ زنــی‬ ‫مــدارس اســتان خاطرنشــان‬ ‫دبســتان دو کالســه زوارک‬ ‫کــرد‪ 67 :‬درصــد مــدارس‬ ‫حسن جهانیان‬ ‫بندپــی شــرقی گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫اســتان مقاو مســازی شده اند و‬ ‫ســاخت ‪ 17‬درصــد از مــدارس‬ ‫همچنین ‪ 30‬درصد کالس های‬ ‫تخریبی اســتان ‪ 4700‬میلیارد تومان اعتبار الزم درس در اســتان توســط خیریــن ساخت هشــده‬ ‫اســت‪ .‬حســن جهانیــان در اییــن کلنــگ زنــی اســت‪.‬جهانیان در ادامــه و ضمــن تقدیــر از‬ ‫دبســتان دو کالسه زوارک بندپی شرقی گفت‪ :‬مشــارکت خیرین در امر مدرس هســازی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــرای ســاخت ‪ 17‬درصــد از مــدارس تخریبــی در طرح اجر به اجر با مشــارکت باالی خیرین‬ ‫اســتان ‪ 4700‬میلیارد تومان اعتبار الزم است️‪.‬او اســتان مازندران رتبه اول کشور راداریم‪ .‬هدف‬ ‫ضمــن اعــام این خبر افزود‪ :‬در اســتان حدود از ایــن طــرح جلــب مشــارکت خیرین خــرد در‬ ‫‪ 4800‬مدرسه دایر وجود دارند که از این تعداد بین تمامی اقشار جامعه است️‪.‬او از افتتاح ‪12‬‬ ‫‪ 17‬درصــد ان تخریبــی هســتند و میــزان اعتبار مدرســه در قالــب ‪ 60‬کالس درس در ایام دهه‬ ‫موردنیاز برای ســاخت این تعداد مــدارس ‪ 25‬فجر در سطح استان خبر داد‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬واحدمسکونیروستاییدههفجر‬ ‫در گلستانافتتاحمی شود‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیــارد تومــان از منابــع‬‫گلستان گفت‪ :‬هزار و‪ ۲۰۰‬واحد‬ ‫بنیــاد و ‪ ۱۲۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫مســکونی روســتایی طی دهه‬ ‫اورده متقاضیــان‪ -‬افتتــاح و به‬ ‫فجر در گلستان به بهره برداری‬ ‫بهره برداری می رســد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫همچنین کلنــگ احــداث پنج‬ ‫محمد حسینی‬ ‫سید محمد حسینی اظهار‬ ‫هزار واحد مسکونی روستایی‬ ‫کرد‪ :‬هزار و ‪ ۲۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫بااعتبــار هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫پروژه در بخش مسکن روستایی طی دهه فجر که کار اخذ پروانه ســاختمانی‪ ،‬تهیه نقشه های‬ ‫در گلستان افتتاح و کلنگ زنی می شود‪ .‬مدیرکل اجراییو معرفیبهبانکانانجام شدهبهزمین‬ ‫بنیــاد مســکن گلســتان گفــت‪ :‬در دهــه فجر ‪ ۶‬زده خواهد شد‪.‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬واحد مسکونی در روستاهای استان‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان بیــان کرد‪:‬‬ ‫بااعتبــار هــزار و ‪ ۲۴۰‬میلیارد تومان افتتــاح و یا همه این واحدها توسط کارشناسان نظام فنی‬ ‫عملیات اجرایی ان اغاز خواهد شــد‪ .‬حســینی روستایی طراحی و نظارت می شود و پیش بینی‬ ‫توضیــح داد‪ :‬طــی این مــدت هــزار و ‪ ۲۰۰‬واحد می شود بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار مترمربع مسکن مقاوم‬ ‫مسکونی روســتایی بااعتبار ‪ ۲۴۰‬میلیارد تومان و ایمن در سطح روستاهای استان احداث شود‪.‬‬ ‫تقویتامنیتغذاییباحضور شرکت‬ ‫خدماتحمایتیکشاورزیتسهیلمی شود‬ ‫سرپرســت ســازمان جهــاد‬ ‫تولید ان است‪.‬‬ ‫کشــاورزی در جلســه تودیــع‬ ‫صالحمحمدیبابیاناینکه‬ ‫و معارفــه مدیریــت شــرکت‬ ‫گیالن دارای پتانســیل و تجربه‬ ‫خدمات حمایتی استان گیالن‬ ‫باالیــی در حــوزه کشــاورزی‬ ‫گفــت‪ :‬بخــش امنیــت غذایی‬ ‫اســت عنــوان کــرد‪ :‬در طــول‬ ‫صالح محمدی‬ ‫بــا حضــور شــرکت خدمــات‬ ‫خدمت خود تالش کردیم تا از‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫حمایتــی تقویــت م ‬ ‫همکاران خود در سراسر کشور‬ ‫حضور‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫جل‬ ‫ـن‬ ‫صالــح محمــدی در ایـ‬ ‫دعوت کنیم تا در دوره های اموزشی که موفق به‬ ‫منصــوری عضــو هیئت مدیره و معاون توســعه برگزاری ‪ ۱۲‬دوره شدیم استفاده کنند‪ .‬سرپرست‬ ‫منابعانسانیشرکتخدماتحمایتیکشاورزی ســازمان با اشــاره به اینکه ما جزو اســتان هایی‬ ‫کشــور و پــور رمضان مشــاور مدیرعامل و مدیر هستیم که در مصرف نهاده های کشاورزی باید‬ ‫امور استان ها شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دقت کنیم عنوان کرد‪ :‬در دو سال زراعی گذشته‬ ‫کشور و نمایندگان کارگزاری هایبخش کشاورزی بیش از ‪ ۱‬هزار تن کود زیستی در استان استفاده‬ ‫تشکیل شد اظهار کرد‪ :‬شرکت خدماتی حمایتی کردیم‪.‬‬ ‫کشاورزی مجموعه ای اثرگذار و مفید در بخش‬ ‫او افزود‪ :‬این اتفاق به دلیل اجماع کارگزاران‬ ‫کشاورزیاست‪.‬‬ ‫در نشست های منظمی که با انان برگزار می شد‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬گیــان دیار میرزا کوچک خان میسر شد‪.‬‬ ‫جنگلــی اســت دیار مــردان وزنانی کــه با تالش‬ ‫سرپرســت سازمان گفت‪ :‬در این نشست ها‬ ‫خود در بخش امنیت غذایی به تولید برنج برای با این رویکرد که کودهای زیستی اگر جایگزین‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون ایرانی و همچنین ســایر محصوالت کودهــای معدنــی شــود نتایــج بهتــری بــرای‬ ‫استراتژیک کشور که دارای رتبه های اول در حوزه کشاورزانخواهدداشت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬دی ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1259‬‬ ‫رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در مشهد‪:‬‬ ‫‪ 800‬بقعهمحورینیازمندطرحو برنامههستند‬ ‫مشــهد مقــدس ‪-‬رویــداد امروز‪:‬رئیــس ســازمان‬ ‫اوقــاف و امور خیریه گفت‪ :‬بقاع متبرکه در کشــور‬ ‫به عنوان نقاط متکثر ما می تواند کمک کند فضای‬ ‫تنفس جامعه پاکیزه شود و در بهینه سازی فرهنگ‬ ‫جامعه نیز می توانند بسیار موثر عمل کنند‪ .‬قدرت‬ ‫تاثیرگــذاری بقــاع متبرکــه در جورچیــن نقشــه راه‬ ‫جمهوریاسالمیتعیین کنندهاست‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمینسیدمهدیخاموشی‬ ‫در دوره اموزشــی هیئت امنــای امامــزادگان و بقــاع‬ ‫متبرکه کشــور در مشــهد؛ بیــان کرد‪ :‬امــروز انقالب‬ ‫اســامی وجه هایــی از جنبــه والیــت را در خــود‬ ‫می بیند و ان والیت فقیه است که به صورت نیابت‬ ‫عام حرکتی در جامعه بروز و ظهور داده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه‬ ‫دشمن طراحی می کند و می خواهد نظم ما را برهم‬ ‫بزند و رهبر معظم انقالب این نظم را سرجای خود‬ ‫برمی گردانــد؛ افزود‪ :‬ایران اســامی با یا زهــرا (س)‬ ‫گفتن امروز به داد مظلومان جهان می رسد و مرزی‬ ‫برایدفاعاز مظلومانقائلنیستو مذهبنقشی‬ ‫برای دفاع از مظلوم ندارد و همه را حمایت می کند‪،‬‬ ‫یمن‪ ،‬سوریه‪ ،‬خط مقاومت مقابل صهیونیست ها‬ ‫حمایتو کمکمی کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ســردار ســلیمانی با ســربند یا فاطمه‬ ‫الزهــرا (س) در جهان پیش م ـی رود و امروز ایزدی‪،‬‬ ‫مسیحی‪،‬اهلسنتهمهاز رشادت ها‪،‬شجاعت ها‪،‬‬ ‫منش و اخالق‪ ،‬دفاع جانانه او از خط مقاومت و از‬ ‫سینه سپر کردن او در مقابل دشمنی چون داعش و‬ ‫مسلمانیحاجقاسممی گویند‪.‬‬ ‫خاموشی تصریح کرد‪ :‬بقاع متبرکه هم ازلحاظ‬ ‫حوزه تاثیر و هم ازلحاظ برنامه محور بودن و هم‬ ‫منابــع و مصالــح و هــم طرح برنامه ســالیانه موثر‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان اوقاف و امــور خیریه افزود‪:‬‬ ‫اگر عدد بیش از ‪ 8‬هزار بقعه را در نظر بگیریم‬ ‫هیــچ ســازمان و نهــاد فرهنگــی ایــن ظرفیت را‬ ‫نهــم نهــاد فرهنگی دینی کــه مردم با‬ ‫نــدارد‪ ،‬ا ‬ ‫عشــق و عالقــه در انجــا بنشــینند‪ ،‬دل بدهنــد‪،‬‬ ‫گــوش جــان بســپارند‪ ،‬مناســک و عباداتشــان را‬ ‫انجــام دهند‪ ،‬نذورات خــود را به انجا بیاورند‪،‬‬ ‫حل مشکالتشان را در انجا بخواهند‪.‬‬ ‫او بیــان کــرد‪ :‬بــه دلیــل ایــن ظرفیــت بســیار‬ ‫بــزرگ مــا باید رشــد مضاعفــی را در ســال پیش‬ ‫رو مشــاهده کنیــم لــذا اولیــن تقاضای مــن این‬ ‫است که هیچ کدام از بقاع متبرکه بدون طرح و‬ ‫برنامه سال نباشند‪ ،‬طرح و برنامه ای که با نظر‬ ‫افراد متخصص در این حوزه باشد و این طرح و‬ ‫برنامه اعم از عمرانی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و هر‬ ‫چیزی که خود امامزاده به ان نیاز دارد باشد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین خاموشی با بیان‬ ‫اینکه امســال ‪ 800‬بقعه محوری نیازمند طرح و‬ ‫برنامه هســتند و باید داشــته باشــند؛ گفت‪ :‬اگر‬ ‫ایــن اتفــاق صــورت گیرد ثمــرات خوبی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫او در ادامه اظهار کرد‪ :‬باید به ظرفیت معنایی‬ ‫امام زاده ب هشــدت توجه کرد‪ .‬محاســبات ما نشان‬ ‫کهــای مردمــی‬ ‫می دهــد بیــش از ‪ 85‬درصــد کم ‬ ‫در طــرح مواســات در امام زاد ههــا عملیاتــی شــد و‬ ‫ایــن بدیــن معنا اســت کــه امام زاده هــا یک قطب‬ ‫قابل اعتمادبرایمردمهستند‪.‬حالشمامی توانیدبا‬ ‫استفاده از این ظرفیت موقوفات را توسعه دهید و‬ ‫در این خصوص می توانید از وقف اشتراکی و وقف‬ ‫پولبهرهببرید‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه‬ ‫از ظرفیــت مردمی برای بهینه ســازی‪ ،‬پشــتیبانی ها‬ ‫و منابع پایدار برای بقعه کمک بگیرید؛ گفت‪ :‬به‬ ‫زیبایی های بصری‪ ،‬معماری‪ ،‬صوتی و انواع هنرها‬ ‫توجه کنید و در این خصوص از مردم کمک بگیرید‬ ‫و قطعا مردم کمک کار خواهند بود‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬امام زاده هــای مدفون شــده‬ ‫در ایــران بــه دلیــل اینکه مــا به عتــرت و اهل بیت‬ ‫گره خورده ایم‪ ،‬به این کیفیت در سایر جهان نیست‬ ‫لــذا اگــر مــا دقت نظــر ویژه داشــته باشــیم قدرت‬ ‫فرهنگی و اجتماعی امامزاده در منطقه برای همه‬ ‫روشنمی شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه‬ ‫حوزه فرهنگ یک جنبه معنایی دارد بدین معنی‬ ‫کــه حوزه فرهنــگ یک فضای تنفســی در جامعه‬ ‫ایجاد می کند‪ ،‬گفت‪ :‬بقاع متبرکه در کشور به عنوان‬ ‫نقــاط متکثر مــا می تواند کمک کند فضای تنفس‬ ‫جامعهپاکیزهشودو در بهینه سازیفرهنگجامعه‬ ‫نیز می توانندبسیار موثر عملکنند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬قدرت تاثیرگذاری بقاع متبرکه در‬ ‫جورچین نقشه راه جمهوری اسالمی تعیین کننده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکلمیراثفرهنگی‪،‬گردشگریوصنایع دستیاستانسمنان‪:‬‬ ‫بناهایتاریخیپساز مرمتبدون کاربریرهانشوند‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان‬ ‫ســمنان گفــت‪ :‬بناهــای تاریخی پــس از مرمــت بدون کاربــری رها‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫حمیدرضــا دوس ـت محمدی در جلســه بررســی مشــکالت‬ ‫شهرســتان ارادان بیــان کــرد‪ :‬بناهــای تاریخــی کــه کاربری نداشــته‬ ‫یشــوند‪ .‬مدیرکل میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫باشــند‪ ،‬به مرورزمان تخریب م ‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی استان سمنان تاکید کرد‪ :‬سرمایه گذران‬ ‫بخش خصوصی با تعیین تکلیف تملک بناهای تاریخی‪ ،‬می توانند‬ ‫زمینــه جــذب مشــارکت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی را فراهم کنند‪ .‬او با اشــاره به اینکه ‪ ۳‬میلیارد و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیون تومان اعتبار برای تامین زیرســاخت های گردشــگری ارادان‬ ‫در نظر گرفته شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این منطقه توان گردشگری باالیی‬ ‫دارد و با مشــارکت ســایر دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی‪،‬‬ ‫شــاهد رشــد گردشــگری ارادان خواهیــم بــود‪ .‬دوســت محمدی بــا‬ ‫بیان اینکه نزدیکی به تهران از مزیت های ارادان است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫دهیاری های روســتاهای شهرستان ارادان‪ ،‬رویکرد روستاهای فعال‬ ‫در حوز ه گردشگری را مدنظر قرار دهند‪.‬‬ ‫محمد بشــارت سرپرســت فرمانداری ارادان نیز در این جلســه‬ ‫با بیان اینکه بر اساس دستور استاندار سمنان‪ ،‬رشد ‪ ۶/۸‬درصدی‬ ‫اقتصادی استان باید محقق شود‪ ،‬گفت‪ :‬رشد و توسعه گردشگری‬ ‫نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد‪ .‬در این جلسه طرح گردشگری‬ ‫دهکــده ســامت پنــج دروازه‪ ،‬طراحــی و ســامان دهی محوطــه‬ ‫اطراف خانه معتمدی ارادان‪ ،‬قلعه پاده و بناهای تاریخی ازجمله‬ ‫کاروانسرا و اب انبار ده نمک و ‪ ...‬بررسی شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افتتاحهفتمینایستگاهاتش نشانیبهنامشهیدسلیمانیدر بابل‬ ‫ساری_رویدا ‫د‬‬امروز‬‪:‬‫هفتمین ایستگاه اتش نشانی‬ ‫بابلدر ‪ ۷۰‬روز کاریبامساحتیبیشاز ‪ ۲۰۰‬مترمربع‬ ‫و با اعتباری بالغ بر ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان به نام سردار‬ ‫شــهید حاج قاسم ســلیمانی در بلوار امام رضا (ع)‪،‬‬ ‫جنب میدان هادی نوروزی افتتاح شداین ایستگاه‪‪.‬‬ ‫با قابلیت استقرار دو دستگاه خودروی اطفایی با‬ ‫تجهیزات کامل‪ ،‬بصورت‪ ۲۴‬ساعته و در سه شیفت‬ ‫کاری بطوریکه حوادث مربوط به جاده مواصالتی‬ ‫قائم شهر‪،‬کمربندی جنوبی‪،‬بلوارشهیدیاسینی‪،‬بلوار‬ ‫امامرضا(ع)‪،‬بلوارطبرسیو محالتشرقبابلنظیر‬ ‫کتی شرقیو غربی‪،‬فرهنگ شهر‪،‬اسالمو‪...‬راتحت‬ ‫‬‪.‬پوششعملیاتیخودقرار می ده ‬د‪‬‬‬‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شهردار گرگان‪:‬‬ ‫مدت زمانصدور پروانه هایساختمانی کاهشیافت‬ ‫شــهردار گرگان از کاهش محســوس مدت زمان‬ ‫صدور پروانه های ساختمانی از سوی شهرداری خبر‬ ‫داد‪ .‬محمدرضا ســبطی در ســی و ششمین جلسه‬ ‫شــورای اســامی شــهر ابتدا به فرایند اجرای ســازه‬ ‫میــدان ورودی گرگان اشــاره کــرد و گفت‪ :‬فراخوان‬ ‫طراحــی ِالمــان میــدان بســیج اماد هشــده و اکنون‬ ‫مراحــل اجرایــی ان در حــال انجام اســت‪ .‬ســبطی‬ ‫بــا بیــان اینکه بازدیدهای مســتمری از تجهیزات و‬ ‫ســازه های شــهری صــورت می گیرد‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بخشیاز نابسمانیهاییکهدر تجهیزاتشهرداری‬ ‫وجــود دارد مربــوط به مســائل حقوقی اســت که‬ ‫در حــال پیگیــری رفــع ان هســتیم‪ .‬او بــا تاکیــد بر‬ ‫تســریع در فراینــد خدمت رســانی بیــان کــرد‪ :‬در‬ ‫حوزه خدمات رسانی شهرسازی‪ ،‬مدت زمان فرایند‬ ‫اداری صــدور پروانه های ســاختمانی به یک هفته‬ ‫کاهش یافته کهحاصلتالشهمکارانسخت کوش‬ ‫ما در شهرداری بوده است‪ .‬شهردار گرگان ادامه داد‪:‬‬ ‫این کاهش مدت در حالی صورت گرفته که پیش تر‬ ‫این فرایند بین دو تا چهار ماه به طول می انجامید‪.‬‬ ‫سبطی در ادامه به فرایند هوشمند ســازی راه های‬ ‫ارتباطی ســنتی اشــاره و بیــان کرد‪ :‬طرح شــهرداری‬ ‫بــدون کاغــذ را اغــاز کرده ایــم و برنامه ریــزی ان در‬ ‫حوزه فناوری اطالعات در حال انجام است‪.‬‬ ‫او بهواگذاریپارکجنگلیالنگدرهنیز اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬موضوع واگذاری النگدره بر اساس وظیفه‬ ‫صیانــت از حقــوق شــهرداری انجــام شــد و اکنــون‬ ‫تعامالت ما با اداره کل منابع طبیعی استان بسیار‬ ‫خوب است و همکاری های الزم را باهم داریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاری نشست توجیهی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی در مازندران‬ ‫ترویج فرزند اوری در اولویت قرار می گیرد‬ ‫نشســت توجیهــی اجــرای قانــون حمایــت از‬ ‫خانــواده و جوانــی در حــوزه وزارت بهداشــت در‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی مازندران با حضور مسئولین‬ ‫ذی ربط برگزار شد‪.‬‬ ‫دکتر کمــال حیدری‪ ،‬معــاون بهداشــتی وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی کشور به بیانیه‬ ‫سیاست های جمعیتی رهبری اشاره کردند و گفت‪:‬‬ ‫مسئله جمعیت امروزه نه فقط یک مسئله شرعی‪،‬‬ ‫اعتقادی‪،‬اقتصادیو فرهنگیبلکهیکمسئلهملی‬ ‫است‪ .‬او با تاکید بر مشارکت فعال همه دستگاه ها‬ ‫در مسئله افزایش جمعیت‪ ،‬افزود‪ :‬در این قانون‬ ‫برخــاف قوانیــن دیگــر همــه جوانــب در نظــر‬ ‫گرفته شده اســت بنابراین برای پیشبرد این هدف‬ ‫تالش صورت گیرد زیرا تاکنون فرصت های زیادی را‬ ‫از دست دادیم‪.‬‬ ‫معاونبهداشتوزارتبهداشتادامهداد‪:‬این‬ ‫وزارتخانهبه عنوانخطاولتماسبامردمدر بحث‬ ‫مشاوره جامعه است و در دل مشاوره ها می توان‬ ‫افــراد را به فرزند اوری و ازدواج تشــویق کرد‪ .‬دکتر‬ ‫حیــدری بــه درمان ناباروری ها اشــاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫بــه دلیــل ظرفیت های ارزشــمند وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫ســهم ایــن وزارتخانــه بســیار مهــم اســت‪ .‬او مراکز‬ ‫مشــاوره ازدواج‪ ،‬مراکز درمانی‪ ،‬حوزه دانشجویی‪،‬‬ ‫خیریــن و مراکــزی کــه وجوه اجتماعی ارزشــمندی‬ ‫دارند را ظرفیت های این وزارتخانه برشمرد و بیان‬ ‫کرد‪ :‬باید از ظرفیت ســمن ها در اگاه سازی مردم و‬ ‫تشویق انان برای فرزند اوری استفاده کرد‪ .‬ایت ا‪...‬‬ ‫محمدباقر محمدی الئینی‪ ،‬نماینــده ولی فقیه در‬ ‫مازندران در این نشست با اشاره به فرمایشات امام‬ ‫خمینی (ره) مبنی بر اینکه کشور ما تا ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫جمعیترامی توانداداره کند‪ ،‬گفت‪:‬باید کمک کرد‬ ‫تاظرفیتو استعدادهایافزایشجمعیتفعلیت‬ ‫پیدا کند و وقتی می شود نسل های جدید از فیض‬ ‫وجود برخوردار شوند و وسیله رحمت الهی باشند‬ ‫نبایــد جلــوی ورود ان ها را گرفــت‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫رهبری جمعیت جوان را خالق و مبتکر می دانند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬زمانی که جمعیت جوان نداشــته باشــیم‪،‬‬ ‫خالقیتو ابتکار نیز کاهشمی یابد‪.‬‬ ‫علی شــیرازی‪ ،‬معاون سیاســی امنیتی اســتاندار‬ ‫مازندران با بیان اینکه از سال ‪ ۱۳۸۹‬تا سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫شــاهد کاهش جمعیت و پدیده سالمندی مواجه‬ ‫هســتیم‪ ،‬افزود‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۲۰‬به کشــوری سالمند‬ ‫تبدیلخواهیمشدو اینمسئلهخودباعثافزایش‬ ‫هزینه های اقتصادی در کشور و بروز مسائل امنیتی‬ ‫می شود‪.‬دکتر برکاتیمدیرکلدفتر سالمتخانواده‬ ‫و جمعیتوزارتبهداشت کشور علتتشکیلاین‬ ‫جلسه را پیگیری وضعیت نامناسب‪ ۷‬استان کشور‬ ‫ازجملــه مازنــدران ازنظــر جمعیتــی اعالم نمــود و‬ ‫گفت‪ :‬تصور و باور در این برنامه این اســت که در‬ ‫کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت بتوان با بررسی‬ ‫عوامل کاهش جمعیت در جهــت افزایش ان گام‬ ‫برداشت‪ .‬او با بیان اینکه مازندران و گیالن در صدر‬ ‫بحران جمعیتی قرار دارند‪ ،‬افزود‪ :‬کلید جمعیت در‬ ‫دنیای اتی نهاد خانواده اســت که در دنیای غرب‬ ‫ازدست رفته ولی در کشور ما همچنان یک ویژگی‬ ‫مهم و مثبت محسوب می شود که نگاه به خانواده‬ ‫گره گشا است‪ .‬دکتر برکاتی افزود‪ :‬ترویج فرزند اوری‬ ‫در افرادی که ازدواج کردند اولویت اصلی ما است‪.‬‬ ‫دکتر سید عباس موسوی‪ ،‬رئیس دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی مازندران در این نشست جمعیت استان را‬ ‫سه میلیون و‪ ۳۸۴‬هزار و‪ ۲۸۴‬نفر دانست و گفت‪:‬‬ ‫از این تعداد ‪ ۱۴۹‬هزار و ‪ ۲۶۳‬نفر کودکان زیر پنج‬ ‫ســال و ‪ ۳۹۲‬هزار و ‪ ۵۶۵‬نفر جمعیت ســالمندان‬ ‫اســت‪ .‬رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران با‬ ‫اعالم اینکه ثبت والدت ها روند نگران کننده داشته‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬میانگین سن ازدواج پسران از ‪۲۴‬‬ ‫ســالگی و دختران از ‪ ۱۸‬ســالگی در سال ‪ ۱۳۷۵‬به‬ ‫ترتیب به ‪ ۲۷‬و ‪ ۲۳‬ســالگی در ســال ‪ ۱۳۹۸‬رسیده‬ ‫است‪ .‬دکتر موسوی تاکید کرد‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫حدودا ســاالنه یک ســال‬ ‫میانگین ســن ازدواج که‬ ‫ً‬ ‫به این اعداد اضافه می شود و محدود شدن زمان‬ ‫فرزند اوری مشکالت جامعه رو به افزایش است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫خانه جوان در تمامی‬ ‫شهرستان های البرز‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫نمایندهعالیدولتدر استانالبرز بابیاناینکهباید‬ ‫وحدت‪ ،‬انسجام و هم افزایی در استان نهادینه شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حل وفصل بســیاری از مشــکالت درگرو کاهش‬ ‫دغدغه هایاقتصادیاست‪.‬‬ ‫به گزارشپایگاهخبری کرجامروز‪،‬مجتبیعبداللهی‬ ‫با بیان اینکه باید از جوانان با تمام توان و امکاناتمان‬ ‫حمایــت کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬جوانی که به تازگــی ازدواج کرده‬ ‫بایــد پشــتیبانی شــود کــه در مســیر زندگــی اش بــا بن‬ ‫بست هایمتعددمواجهنشود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بایــد بانک هــای البــرز امــار دقیقی از‬ ‫تعــداد متقاضیــان وام ازدواج در اســتان ارائــه دهنــد و‬ ‫در این جلســه مصوب می شــود که تمامی متقاضیان‬ ‫بایــد با همراهــی بانک ها و پیگیــری اداره کل ورزش و‬ ‫جوانان تا پایان ســال تســهیالت خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫عبداللهی گفت‪:‬جلساتستادساماندهیامور جوانان‬ ‫باید هرماه برگزار شــود و فرمانداران نیز همین روند را‬ ‫در شهرســتان ها دنبال کنند‪ .‬او افزود‪ :‬ضرورت دارد که‬ ‫تمامــی فرمانداران در شهرســتان ها بــرای راه انــدازی و‬ ‫اختصاص امکانات به خانه جوان اقدام کنند‪ .‬استاندار‬ ‫البرز گفت‪ :‬باید با استفاده از اساتید مجرب و شاخص‬ ‫هرماه برای جوانان در زمینه های مختلف سمینارها و‬ ‫کارگاه های اموزشــی برگزار شــود تا مهارت های زندگی‬ ‫به ویژه قبل و بعد ازدواج را بیاموزند‪ .‬او افزود‪ :‬باید با‬ ‫استفاده از ظرفیت های استانی در حوزه های مختلف‬ ‫به ویژهخیرینوسمن هایفعال‪،‬جهتتهیهبسته های‬ ‫حمایتــی بــرای ازدواج جوانــان اقــدام کنیم‪ .‬عبداللهی‬ ‫گفت‪ :‬از اســاتید‪ ،‬صاحب نظران و جوانان درخواســت‬ ‫داریــم کــه در خصوص راهکارهای تخصصــی افزایش‬ ‫ازدواج و کاهــش طــاق وارد عمــل شــوند‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫بــه گذشــته بازنمی گردیم‪ ،‬اگــر کوتاهی و کمبــودی در‬ ‫ارائــه خدمــات و حمایت جوانان وجود داشــته اکنون‬ ‫درصدد جبران هســتیم و در این مســیر از هیچ تالشی‬ ‫دریــغ نخواهیــم کرد‪ .‬اســتاندار البــرز گفــت‪ :‬از جوانان‬ ‫انتظــار داریم که ظرفیت های اســتان را بشناســند و در‬ ‫راســتای بهره برداری از ان ها راهکار ارائه دهند‪ ،‬در این‬ ‫رابطــه می تــوان ســکونت اقــوام مختلــف ایرانــی را در‬ ‫این اســتان موردتوجه قرارداد و برای ایجاد همگرایی‬ ‫و اســتفاده از اداب و ســنن اقــوام مختلــف در حــوزه‬ ‫گردشــگری برنامه ریزی کرد‪ .‬او افزود‪ :‬ستاد ساماندهی‬ ‫امور جوانان باید به سراغ حوزه های فرهنگی اجتماعی‬ ‫ادارات‪ ،‬دســتگاه ها و نهادهــا بــرود و بــرای تجمیــع‬ ‫امکانات و متمرکز کردن اعتبارات و حمایت ها‪ ،‬برنامه‬ ‫بدهد‪ .‬عبداللهی با بیان اینکه باید وحدت‪ ،‬انســجام‬ ‫و هم افزایی در البرز نهادینه شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بر این باور‬ ‫هستیمکهحل وفصلبسیاریاز مشکالتدرگرو کاهش‬ ‫دغدغه هــای اقتصــادی اســت ازایــن رو اکنــون بین قوا‬ ‫اراده ایقویدرنهایتاتحادو انسجامبرای گره گشایی‬ ‫از اینمشکلشکل گرفتهاست‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۹۷‬درصدی حریق‬ ‫در عرصه های منابع‬ ‫طبیعیگلستان‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری گلستان گفت‪:‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬نســبت به ســال قبل‪ ،‬تعداد اتش سوزی‬ ‫در عرصه های منابع طبیعی گلستان‪ ۹۷‬درصد و ازنظر‬ ‫میزانسطحدچار حریق‪ ۶۷‬درصدافزایش یافتهاست‪.‬‬ ‫عبدالرحیم لطفی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫ســال گذشــته با خشکی شــدید و کاهش بارندگی ‪۳۸‬‬ ‫درصدی در گلستان روبرو بودیم و این شرایط تا اواخر‬ ‫تابســتان امســال ادامه داشت‪ .‬مدیرکل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری گلستان افزود‪ :‬این عوامل سبب خشکی‬ ‫کــف جنگل ها و مراتع شــده و شــرایط را بــرای حریق‬ ‫امــاده می کــرد و نفوذ متعدد جریانــات گرم جنوبی و‬ ‫یکــرد‪ .‬او‬ ‫بی احتیاطــی مردم‪ ،‬این شــرایط را تشــدید م ‬ ‫بیــان کرد‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۰‬نســبت به ســال قبــل‪ ،‬تعداد‬ ‫اتش سوزی های منابع طبیعی ‪ ۹۷‬درصد و ازنظر میزان‬ ‫سطحدچار حریق‪ ۶۷‬درصدافزایش یافتهاست‪.‬لطفی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬منابع طبیعی در اتش سوزی های سال جاری‬ ‫نســبت به ســنوات قبل‪ ،‬امادگی بیشــتری برای مقابله‬ ‫داشــته و کم بودن خسارت نســبت به افزایش تعداد‬ ‫حریــق خــود گــواه این مســئله اســت‪ .‬مدیــرکل منابع‬ ‫طبیعیو ابخیزداری گلستان گفت‪:‬بسیاریاز تجهیزات‬ ‫و ماشــین االت منابــع طبیعــی در اتش ســوزی های‬ ‫مستهلک شــده و نیازمند بازســازی هســتند و در ســال‬ ‫جاری در حوزه حریق‪ ،‬اعتبار خوبی نداشتیم و از سایر‬ ‫ردیف هایاعتباریاستفادهکرده ایم‪.‬‬ ‫بهره برداری از تاالر‬ ‫مرکزی رشت‪ ،‬حق مسلم‬ ‫مردم گیالن است‬ ‫استاندار گیالن بهره برداری از تاالر مرکزی رشت را‬ ‫حق مســلم مردم گیالن به ویژه اهالی فرهنگ خواند‬ ‫و گفت‪ :‬امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند نشــاط‬ ‫افزایی و ترویج هنر در جامعه هستیم‪ .‬اسدا‪ ...‬عباسی‬ ‫پس از بازدید از تاالر مرکزی رشت؛ تکمیل و بهره برداری‬ ‫این تاالر را ازجمله دغدغه های اصحاب فرهنگ و هنر‬ ‫گیــان عنوان کرد که همواره مطرح می کننــد‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬با دســتورات مقتضی در این رابطه‪ ،‬خوشــبختانه‬ ‫موانع اداری موجود ازجمله مشکالت مربوط به عرصه‬ ‫و عیان مرتفع شد و موضوع تامین هزینه های جانبی‬ ‫این مرکز نیز در هیئت دولت بررسی می شود‪ .‬استاندار‬ ‫گیــان با تاکید بر لزوم توســعه اماکن فرهنگی گفت‪:‬‬ ‫امروز بیش از هر زمان نیازمند افزایش نشــاط‪ ،‬نگرش‬ ‫مثبت و ترویج هنر در جامعه هستیم و بهره برداری از‬ ‫تاالر مرکزی رشت حق مسلم مردم گیالن است‪.‬‬ صفحه 5 ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬دی ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1259‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬دی ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1259‬‬ ‫مصرف بیش از ‪89‬‬ ‫میلیون مترمکعب گاز در‬ ‫بخش خانگی فارس‬ ‫نجات جان ‪ ۵‬مصدوم‬ ‫با انجام ‪ ۳‬پرواز بالگرد‬ ‫اورژانس هوایی استان‬ ‫تهــای‬ ‫رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوری ‬ ‫پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‬ ‫درمانی شــیراز‪ ،‬از انجام ســه پرواز اورژانس هوایی‬ ‫فــارس و انتقــال و خدمت رســانی به پنــج مصدوم‪،‬‬ ‫در چنــد روز گذشــته خبــر داد‪ .‬دکتــر «محمدجواد‬ ‫مرادیــان» بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪ :‬با ســه پــرواز‬ ‫بالگردهــای شــیراز و داراب طــی عملیــات هوایــی‬ ‫جداگانه‪ ،‬پنج مددجو که نیاز به خدمت تخصصی‬ ‫داشتند‪ ،‬به مراکز درمانی استان منتقل شدند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه نخســتین پرواز در ســاعت ‪ ۱۰‬و‬ ‫‪ ۲۱‬دقیقه صبح و به درخواست بیمارستان حضرت‬ ‫ولیعصــر (عــج) کازرون انجام شــد‪ ،‬اضافــه کرد‪ :‬در‬ ‫این ماموریت امدادی‪ ،‬بالگرد اورژانس شــیراز برای‬ ‫انتقال ســه مصدوم سوختگی به بیمارستان سوانح‬ ‫سوختگی امیرالمومنین (ع) شیراز به پرواز درامد‪.‬‬ ‫تهــای‬ ‫رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوری ‬ ‫پزشکی دانشگاه ادامه داد‪ :‬بالگرد اورژانس داراب‬ ‫نیز طی دو پرواز به بیمارستان حضرت امام موسی‬ ‫کاظــم (ع) زرین دشــت و درمانگاه مــورس واقع در‬ ‫منطقــه فــورگ‪ ،‬یک بیمــار مبتال به ســکته مغزی و‬ ‫یــک مادر باردار پرخطــر را در کمترین زمان ممکن‬ ‫به بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب‪ ،‬منتقل‬ ‫کــرد‪ .‬دکتر مرادیان با اعالم اینکه اورژانس هوایی‬ ‫فــارس بــا دارا بــودن پنــج فرونــد بالگــرد‪ ،‬پوشــش‬ ‫خدمت رســانی به تمامی مناطق اســتان را بر عهده‬ ‫دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬از ابتــدای ســال تاکنــون بالگردهــای‬ ‫اورژانــس هوایی فارس ‪ ۱۶۰‬بار به پرواز درامده اند‬ ‫و در ایــن عملیــات‪ ۱۶۴ ،‬مددجو بــه مراکز درمانی‬ ‫استان منتقل شده اند‪.‬‬ ‫نشست فرصت های جام‬ ‫جهانی ‪ 2022‬قطر در استان‬ ‫برگزار شد‬ ‫تهــای جــام جهانــی ‪ ۲۰۲2‬قطــر‬ ‫نشســت فرص ‬ ‫باهدف نقش دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی‬ ‫در اجرای تورهای اســتان فارس و بررسی ظرفیت های‬ ‫تولید و صادرات صنایع دستی استان فارس برگزار شد‪.‬‬ ‫ســید علی نقی طبیب لقمانی‪ ،‬معاون هماهنگی امور‬ ‫زائرین و گردشگری استانداری فارس اظهار کرد‪ :‬باید با‬ ‫افزایش ظرفیت خط هوایی بین شیراز و جابه جایی‬ ‫خطوط هوایی در طی مدت جام جهانی زمینه بیشتر‬ ‫ورود گردشــگران را فراهــم اوریــم‪ .‬معــاون هماهنگی‬ ‫امور زائرین و گردشــگری اســتانداری فارس ادامه داد‪:‬‬ ‫باید نمایشــگاه صنایع دستی فارس که در زمان انجام‬ ‫بازی های جام جهانی در قطر دایر می شود رویکردی‬ ‫صادراتی داشته باشد‪.‬‬ ‫شماره ‪61‬‬ ‫گردشپنهان امیکرون‬ ‫تهدیدی جدی برای سالمت عمومی‬ ‫خــبر‬ ‫مشــترکان گاز خانگــی اســتان فــارس در اذرمــاه‬ ‫بیش از ‪ 89‬میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز فــارس گفــت‪ :‬مشــترکان‬ ‫بخش خانگی فارس در اذرماه امســال بیش از ‪89‬‬ ‫میلیــون و ‪ 693‬هــزار و ‪ 709‬مترمکعب گاز مصرف‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫حســینی ادامه داد‪ :‬بیشــترین مقدار مصرف گاز‬ ‫استان در اذرماه مربوط به بخش نیروگاهی است‬ ‫کــه در ایــن بخش ‪ 395‬میلیــون و ‪ 585‬هزار و ‪23‬‬ ‫مترمکعب گاز مصرف شده است‪.‬‬ ‫مصــرف گاز در پتروشــیمی‪ 69,‬میلیــون و ‪843‬‬ ‫هــزار و در صنایــع فوالد نیز ‪ 67‬میلیــون و ‪ 17‬هزار‬ ‫مترمکعب بوده است‪.‬‬ ‫او در ادامــه بــا اشــاره بــه افزایــش مصــرف گاز‬ ‫در پــی کاهــش محســوس دمــای هــوا در اســتان‬ ‫از شــهروندان خواســت در مصــرف گاز خانگــی‬ ‫صرفه جویی کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز فــارس بــر اســتفاده از‬ ‫وســایل گرمایشــی اســتاندارد و متناســب بــا ابعــاد‬ ‫محیــط تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬تنظیــم دمــای معتدل‬ ‫اتــاق بــر روی ‪ 18‬تــا ‪ 21‬درجــه ســانتی گراد بایــد‬ ‫موردتوجه باشد‪.‬‬ ‫حســینی تصریــح کرد‪ :‬اگر مــردم تنها یک درجه‬ ‫از دمای وســایل گرمایشــی خود را کمتر کنند ‪ ۵‬تا ‪۶‬‬ ‫درصد در مصرف گاز صرفه جویی می شود‪.‬‬ ‫او همچنین با اشــاره به اهمیت رعایت مصرف‬ ‫بهینه گاز طبیعی در سازمان ها و ادارات نیز گفت‪:‬‬ ‫رعایــت توصیــه ایمنی و مصرف بهینــه منابع انرژی‬ ‫بخصــوص گاز طبیعــی در ادارات دولتــی‪ ،‬امــری‬ ‫ضروری و مهم است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز فــارس گفــت‪ :‬همــکاران‬ ‫مــا با امادگی کامل به صورت شــبانه روزی در تالش‬ ‫هســتند تــا امــکان بهره منــدی پایــدار از نعمت گاز‬ ‫را تــا پایــان فصل ســرما برای همه مشــترکین فراهم‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫شرکت گاز استان فارس هم اکنون به بیش ازیک‬ ‫میلیون و ‪ 601‬هزار مشــترک در بخش های خانگی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬تجاری و عمومی خدمات گازرســانی ارائه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫رویدا د افرس‬ ‫سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات‬ ‫بهداشــتی درمانی شــیراز در چهارصد و هفتادمین‬ ‫نشستستادمدیریتبیماریکووید‪ ۱۹‬در دانشگاه‬ ‫نسبت به گردش پنهانی سویه امیکرون در جامعه‬ ‫به دلیل مراجعه نکردن افراد دارای عالئم به مراکز‬ ‫‪ ۱۶‬ساعته ابراز نگرانی کرد و ان را مهم ترین عامل‬ ‫تهدیدکنونیسالمتجامعهبرشمرد‪.‬‬ ‫دکتر سیدوحیدحسینیبااشارهبهافزایشخطر‬ ‫انتشــار بیماری در فصل ســرما گفت‪ :‬تاکنون یازده‬ ‫مورد ابتال به سویه امیکرون در فارس شناسایی شده‬ ‫و به تائید رســیده که به دلیل قدرت انتشــار باالی‬ ‫این سویه‪ ،‬خطر ابتال به صورت جدی تری جامعه را‬ ‫تهدیدمی کندواینموضوعضرورتپایبندیتمامی‬ ‫افراد به رعایت بهداشت را افزایش داده است‪.‬‬ ‫او از عموم مردم اســتان خواســت تا در صورت‬ ‫بــروز هرگونــه عالئــم بیمــاری‪ ،‬پیــش از اقــدام بــه‬ ‫خوددرمانی‪،‬بهپزشکخانوادهو یامراکز ‪ ۱۶‬ساعته‬ ‫استانمراجعهکنند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در دانشــگاه با بیــان اینکه‬ ‫کاهــش امارهــای کنونــی در ســطح کشــور حاصل‬ ‫حدود دو سال تالش شبانه روزی مدافعان سالمت‬ ‫در جبهه های بهداشت‪ ،‬درمان و پشتیبانی است‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬این تالش با اغاز واکسیناســیون عمومی در‬ ‫جامعه تا حد بســیاری به ثمر رســید و در شــرایط‬ ‫کنونی نیز افزایش جمعیت واکســینه می تواند به‬ ‫میزانزیادیایمنیعمومیجامعهراارتقابخشد‪.‬‬ ‫تاکیدمهمسرپرستدانشگاهعلومپزشکیشیراز‬ ‫در نشســت این ســتاد‪ ،‬جلب مشــارکت افراد برای‬ ‫دریافت دز ســوم واکســن و افزایش ایمنی در برابر‬ ‫این بیماری بود و یاداور شد‪ :‬بهترین راهکار مقابله‬ ‫با کرونا‪ ،‬توجه به راهکارهای پیشــگیرانه‪ ،‬پیش از‬ ‫ابتال به بیماری و درگیری با پیامدهای خطرناک ان‬ ‫پیگیری مدیران می تواند برخی مشکالت‬ ‫را بدون اعتبار دولتی رفع کند‬ ‫است و یافته ها نشان می دهد مهم ترین اقدام در‬ ‫این زمینه‪ ،‬دریافت به موقع واکسن در کنار رعایت‬ ‫شیوه نامه هایبهداشتیاست‪.‬‬ ‫دکتر سید وحید حسینی با تاکید بر استفاده از‬ ‫ماسک‪ ،‬تهویه مناسب و مراقبت از خود و اطرافیان‬ ‫به ویژه در روزهای ســرد زمستان‪ ،‬از مردم خواست‬ ‫تا با جدیت بیشــتری شــیوه نامه های بهداشــتی را‬ ‫رعایت کرده و ضمن دوری از هرگونه عادی پنداری‪،‬‬ ‫سهل انگاری و پرهیز از حضور در تجمعات به ویژه‬ ‫دورهمــی های خانوادگی؛ در واکسیناســیون علیه‬ ‫کرونامشارکتکنند‪.‬‬ ‫مسئول ارشــد حوزه سالمت فارس در ادامه به‬ ‫بررســی گزارشــی از امارهای مربوط به ‪ ۱۵‬روز اخیر‬ ‫کرونا در فارس و کشور پرداخت؛ این گزارش شامل‬ ‫داده هایــی در خصــوص وضعیــت ابتال در مناطق‬ ‫مختلف‪ ،‬امار بستری بیماران و جان باختگان ناشی‬ ‫از کرونا بود‪.‬‬ ‫وضعیــت اجــرای واکسیناســیون در اســتان‪،‬‬ ‫خدمات مراکز درمانی و بیمارســتان های استان به‬ ‫بیمــاران کرونا‪ ،‬روند نمونه گیری های تشــخیصی و‬ ‫عملکرد مراکز ‪ ۱۶‬ســاعته اســتان‪ ،‬دیگر محورهای‬ ‫موردبررسی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملابفایشیراز در سومینجلسهکمیسیونتوسعهمدیریت‪:‬‬ ‫مدیریتسرمایهانسانیسنگبنایتوسعهمدیریتاست‬ ‫ســومین جلسه کمیسیون توســعه مدیریت با‬ ‫حضور وحید نظری‪ ،‬نماینده ســازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی اســتان فــارس‪ ،‬بهمن بهــروزی‪ ،‬رئیس‬ ‫هیئت مدیره و مدیرعامل و جمعی از معاونین و‬ ‫مدیران شــرکت در تاالر نمازی برگزار شــد‪ .‬در این‬ ‫جلســه گزارش نتایج شــرکت در همایــش مدیران‬ ‫ارشد وزارت نیرو بررسی شد‪ .‬وحید نظری‪ ،‬نماینده‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس در این‬ ‫جلسه به عملکرد موثر کمیته های پنج گانه شرکت‬ ‫در راستای بهبود نتایج ارزیابی عملکرد تاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای شیراز اصل مدیریت سرمایه‬ ‫انســانی شــرکت را ســنگ بنــای توســعه مدیریت‬ ‫دانســت‪ .‬وی در بخش دیگری از سخنان خود بر‬ ‫افزایــش انگیــزش کاری در بین کارکنــان و موضوع‬ ‫چرخش شغلی تاکید کرد‪.‬‬ ‫در این جلســه بهمن بهروزی با اشــاره به این‬ ‫مطلــب که در همه حوزه ها‪ ،‬زمانی که شــاخصی‬ ‫برای ارزیابی وجود داشته باشد در نتیجه مقیاسی‬ ‫کمــی برای بررســی خواهیــم داشــت‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫یــک مدیر بایــد در ارتباط با کارایی شــاخص ها و‬ ‫شهــای ا نهــا اطالعات داشــته باشــد و برای‬ ‫چال ‬ ‫بهبود ان راهکار موثر ارائه دهد‪ .‬در ادامه سومین‬ ‫جلسه کمیسیون توسعه مدیریت در ابفای شیراز‪،‬‬ ‫معاونیــن و مدیران به ارائه نظرات خود در مورد‬ ‫بهبود عملکــرد در ارزیابی همایش مدیران ارشــد‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شهردار شیراز در دیدار بامدیرعامل بانکشهر‪:‬‬ ‫فناوری کارتبلیت هااز بانکشهر بهشهرداریانتقالیابد‬ ‫شهردار شیراز در دیدار با مدیرعامل بانک شهر‬ ‫و هیئتهمراهاظهار داشت‪:‬بانکشهر طیسالیان‬ ‫اخیر نشان داده همواره همراه شهرداری شیراز بوده‬ ‫و تعامل خوبی وجود دارد‪ .‬سید احسان اصنافی با‬ ‫اشــاره به صندوق پروژه متذکر شــد‪ :‬تالش داریم با‬ ‫کمک و همراهی مجمع کال نشــهرها ردیف هایی‬ ‫برای شــهرداری ها دیده شــود‪ .‬او با بیان اینکه طی‬ ‫چند وقت گذشته ‪ ۳۷۰‬حســاب شهرداری شیراز را‬ ‫بسته ایم‪،‬تصریحکرد‪:‬کلحساب هایپشتیبانباید‬ ‫بسته شود تا مبلغ رسوب کاهش یافته و به جریان‬ ‫نقدینگی اضافه شود‪ .‬شهردار شیراز خواستار انتقال‬ ‫ّفنــاوری کارت بلیت ها از بانک شــهر به شــهرداری‬ ‫شــیراز شد و همچنین توزیع کارت بلیت در سطح‬ ‫شــهر صورت پذیــرد‪ .‬مهدی طاهری رئیس شــورای‬ ‫اسالمی شهر شیراز نیز در این نشست عنوان کرد‪:‬‬ ‫مشکالتی از قبل روی هم انباشته شده و کار را برای‬ ‫شورا و شهرداری دشوار کرده است‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکه مــردم به دولــت و مدیریت‬ ‫جدید شــهری امیــد دارنــد‪ ،‬اذعان داشــت‪ :‬تالش‬ ‫داریم خیزش و جهش در شــهر شــیراز رقم بخورد‬ ‫کــه ایــن مهم با همراهی و هم افزایی در مســائل‬ ‫میســر می شود‪ .‬عضو شــورای اســامی شهر شیراز‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بایــد در اینده نزدیک و پشــت ســر‬ ‫گذاشــتن موانع‪ ،‬شــاهد شــروع پروژه های خوب و‬ ‫موثر و کاربردی در شیراز باشیم که موجب اسایش‬ ‫و رفاه مردم شود‪.‬‬ ‫او در پیشــنهادی پیرامــون نوســازی و اورهال‬ ‫نــاوگان اتوبوس رانــی گفــت‪ :‬با حداکثــر ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫یتــوان ان را اورهــال‬ ‫قیمــت یــک اتوبــوس م ‬ ‫کــرد تــا همچــون یــک اتوبــوس جدیــد می توانــد‬ ‫خدمت رســانی کنــد‪ .‬ســعید مصفا‪ ،‬معــاون مالی‬ ‫و اقتصــادی شــهرداری شــیراز گفــت‪ :‬امیدواریم با‬ ‫همکاری بانک شــهر بتوانیم پروژه های عمرانی را‬ ‫به ســرانجام برســانیم‪ .‬او اظهار امیــدواری کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه بانک شــهر بانک عامل شهرداری‬ ‫شــیراز اســت بتوانیــم فراینــدی را طــی کنیــم کــه‬ ‫در قالــب تســهیالتی کــه بانــک ارائه خواهــد داد‬ ‫تاکسی های فرسوده شهر را تعویض کنیم‪.‬‬ ‫«اگهی مناقصه عمومی ‪ -‬یک مرحله ای »‬ ‫شماره مرجع‪1400-11۲:‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای فارس ( به عنوان دستگاه مناقصه گزار ) در نظر دارد عملیات احداث جاده دسترسی و کارهای ساختمانی باقیمانده‬ ‫در پست ‪ 400/1۳۲‬کیلو ولت کنگان به شماره « ‪»۲00000104۶0000۸0‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاری که دارای گواهی‬ ‫صالحیت پیمانکاری(حداقل رتبه ‪ ۵‬در رشته ابنیه یا رتبه ‪ ۵‬در رشته راه) و گواهی صالحیت ایمنی باشد واگذار نماید‪ .‬کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت‬ ‫اسناد مناقصه‪ ،‬ارائه پیشنهاد مناقصهگران و گشایش پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫لذا مناقصه گران صالحیت دار در زمینه موضوع مناقصه می توانند جهت اخذ اسناد به ترتیب اطالعات زمانی ذکر شده در ذیل به سامانه ستاد مراجعه و اسناد‬ ‫مربوطه را دریافت و پس از تکمیل‪ ،‬همراه با اسناد و مدارک خواسته شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند‪ .‬الزم است مناقصه گران در‬ ‫صورت عدم عضویت قبلی در سامانه‪ ،‬مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت شرکت درمناقصه را محقق سازند‪ .‬به پیشنهاد های‬ ‫واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل‬ ‫شود ‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬سایر اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل اعالم می گردد‪.‬‬ ‫‪-1‬تاریخ اولین انتشار اسناد مناقصه در سامانه ‪ :‬از ساعت ‪ 11‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1400/10/۲1‬‬ ‫‪-۲‬اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ‪ :‬تا ساعت ‪ 1۳‬روز شنبه مورخ ‪1400/10/۲۵‬‬ ‫‪-۳‬اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه‪ :‬تا ساعت ‪11‬روز یک شنبه مورخ ‪1400/11/10‬‬ ‫‪ -4‬تاریخ گشایش پاکات ارزیابی‪ :‬ساعت ‪ 11:۳0‬روز یک شنبه مورخ ‪1400/11/10‬‬ ‫‪ -۵‬اخرین مهلت تحویل اصل پاکات پیشنهاد (الف‪،‬ب‪،‬ج)‪ :‬ساعت ‪ 1۲‬روز دو شنبه مورخ ‪1400/11/11‬‬ ‫‪-۶‬تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد ها‪ :‬پس از کسب امتیاز الزم در ارزیابی کیفی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اطالع رسانی می گردد‪.‬‬ ‫‪ -7‬تاریخ بازدید از محل ‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/11/۵‬‬ ‫‪-۸‬نوع کمیت و کیفیت خدمات مورد نظر‪ :‬وفق اسناد مناقصه خواهد بود‬ ‫‪ -۹‬نحوه برگزاری مناقصه‪:‬عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران(فشرده)‬ ‫‪ -10‬مدت انجام کار‪ ۵ :‬ماه هجری شمسی‬ ‫‪ -11‬مبلغ براورد‪1۹.۹۳4.۶۲7.17۸ :‬ریال‬ ‫‪ -1۲‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به صورت یک یا ترکیبی از تضامین بندهای الف‪ ،‬ب‪ ،‬پ‪ ،‬ج‪ ،‬چ‪ ،‬ح ‪.‬خ ماده ‪ 4‬ائین نامه تضمین معامالت‬ ‫دولتی به شماره‪/1۲۳40۲‬ت‪۵0۶۵۹‬هـ مورخ‪ ۹4/۹/۲۲‬و اصالحیه شماره ‪/۵۲11‬ت‪۵7۵۹۲‬هـ مورخ ‪1400/1/۲۲‬مصوب هیات وزیران به مبلغ نهصد و‬ ‫نود و شش میلیون و هفتصد و سی و یک هزار و سیصد و پنجاه و نه (‪ )۹۹۶.7۳1.۳۵۹‬ریال می باشد‪ .‬به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪ ،‬سپرده‬ ‫های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1۳‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬پیشنهادها باید از هرحیث برای مدت ‪ ۹0‬روز بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر باشند و این مدت برای ‪۹0‬‬ ‫روز دیگر قابل تمدید می باشد‪.‬‬ ‫‪ -14‬نشانی این شرکت جهت ارسال پاکتهای «الف» و «ب» و «ج» ‪ :‬شیراز – خیابان زند – نبش خیابان فلسطین ‪ -‬شرکت برق منطقه ای فارس‪ -‬دبیرخانه‬ ‫مرکزی ( تذکر مهم ؛ ارسال یک نسخه از پاکت های «الف»(اصل ضمانتنامه) و «ب» ( به صورت ‪ )CD‬و»ج» (اصل برگ پیشنهاد قیمت به صورت فیزیکی و‬ ‫جدول مقادیر و قیمت ها به صورت ‪ )CD‬به صورت فیزیکی و الک و مهر شده الزامی است)‬ ‫‪ -1۵‬محل برگزاری مناقصه‪ :‬شیراز‪ ،‬خیابان زند‪ ،‬نبش خیابان فلسطین‪ ،‬شرکت برق منطقه ای فارس‪ ،‬امور تدارکات و قراردادها‬ ‫‪ -1۶‬نام و نشانی مشاور‪ :‬شرکت مهندسی قدس نیرو به نشانی ‪ :‬تهران ‪ ،‬خیابان مطهری ‪ ،‬بعد از چهارراه سهروردی ‪ ،‬پالک ‪۸۲‬‬ ‫‪ -17‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪ .‬ضمن ًا چنانچه در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه ابهام یا سئوالی وجود داشته باشد می‬ ‫توانند با شماره فکس ‪ 071 -۳۲۳۵۹047‬دبیرخانه مرکزی شرکت برق منطقه ای فارس (امور تدارکات و قراردادها) مکاتبه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1۸‬به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه ‪ 14۵۶‬می باشد‪.‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای فارس‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شناسه اگهی‪1۲۵۶۶۸۹ :‬‬ ‫اســتاندار فــارس گفت‪ :‬دلســوزی‪ ،‬دغدغه و‬ ‫پیگیری مدیران می تواند برخی گره های استان‬ ‫فارس را رفع کند‪.‬‬ ‫محمدهــادی ایمانیــه بــا بیان اینکــه برخی‬ ‫تصمیمات مدیریتــی می تواند گره های جامعه‬ ‫را بــاز کــرد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬دلســوزی‪ ،‬دغدغه و‬ ‫پیگیری مدیران می تواند برخی گره های استان‬ ‫فارس را بدون اعتبارات دولتی رفع کند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه مهم ترین مشکل استان‬ ‫فارس خشکســالی و کمبود اب به دلیل کمبود‬ ‫بارش ها در ده سال گذشته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اب‬ ‫پشت سد برخی از سدهای استان کاهش زیادی‬ ‫پیداکــرده و عدم احــداث کانال های انتقال اب‬ ‫موجب هدر رفت زیاد اب شــده است‪ .‬استاندار‬ ‫فارس با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی‬ ‫اســتان بــا ظرفیــت ‪ ۵۰‬درصــد و کمتــر در حــال‬ ‫فعالیت هستند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مشکالت مهم‬ ‫در ایــن زمینه‪ ،‬دست به دســت شــدن زمین های‬ ‫شهرک های صنعتی است که موجب گران شدن‬ ‫زمین و ناتوانی تولیدکنندگان واقعی از ورود به‬ ‫صحنهشدهاست‪.‬‬ ‫ایمانیه با اشــاره به اینکه استان فارس ازنظر‬ ‫و تعداد و تنوع معادن در سطح کشور کم نظیر‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬حقــوق اســتان در زمینه‬ ‫معــادن پرداخت نشــده اســت و اگــر بتوانیــم‬ ‫بخشیاز منافعبهره برداریاز معادناستانرابه‬ ‫فارس برگردانیم بخشی از طرح های راکد و نیمه‬ ‫فعالاستانفعالخواهندشد‪.‬‬ ‫ارائه بیش از ‪ 6‬هزار مورد خدمت حقوقی‬ ‫رایگان به مددجویان کمیته امداد‬ ‫مدیرکل کمیته امداد فارس‬ ‫اداره حقوقــی کمیتــه امــداد‬ ‫گفــت‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه نخســت‬ ‫فارسشاملتنظیمدادخواست‬ ‫امســال ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۱‬مــورد‬ ‫و شکوائیه‪ ،‬مشــاوره حقوقی‪،‬‬ ‫خدمــت حقوقــی به صــورت‬ ‫تنظیم و تدوین الیحه دفاعی‬ ‫رایــگان بــه مددجویــان تحت‬ ‫و … اســت کــه بــه مددجویان‬ ‫محمدبذرافشان‬ ‫حمایــت کمیتــه امــداد فــارس‬ ‫به صــورت رایگان توســط ‪155‬‬ ‫ارائ هشــده اســت‪ .‬محمــد‬ ‫وکیــل ارائــه می شــود‪ .‬او اعالم‬ ‫بذرافشان با اشاره به ارائه خدمات حقوقی به کرد‪ :‬خدمات حقوقی ارائ هشــده به مددجویان‬ ‫مددجویــان اســتان فــارس در جمــع خبرنگاران در این‪ 9‬ماه‪ ،‬شامل تنظیم و تدوین‪ 228‬الیحه‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ 9‬ماهه نخســت امســال ‪ 6‬هزار و ‪ 61‬دفاعیه‪ 204،‬دادخواست و ‪ 21‬شکوائیه و انجام‬ ‫مــورد خدمــت حقوقــی بــه مددجویــان تحت ‪ 477‬مورد مشاوره حقوقی‪ 481 ،‬مورد استعالم‬ ‫حمایت کمیتــه امــداد فارس ارائه شــده اســت‪ .‬و اظهارنامه حقوقی و ‪ 849‬مورد تنظیم قرارداد‬ ‫مدیرکل کمیته امداد فارس افزود‪ :‬فعالیت های بوده است‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۱۹۱‬کیلو تریاک در عملیات مشترک‬ ‫پلیس فارس و خراسان رضوی‬ ‫فرمانــده انتظامــی فارس‬ ‫پلیــس مبارزه با مــواد مخدر‬ ‫از توقیــف یــک دســتگاه‬ ‫شهرســتان داراب پــس از‬ ‫خــودروی وانــت و کشــف‬ ‫هماهنگــی بــا مقــام قضائی‬ ‫‪ ۱۹۱‬کیلو تریاک طی عملیات‬ ‫بــه ایــن محــور اعــزام و بــا‬ ‫مشــترک پلیــس فــارس و‬ ‫برپایی تور ایست و بازرسی‬ ‫رهام بخشحبیبی‬ ‫خراســان رضــوی خبــر داد‪.‬‬ ‫موفق شــدند خــودرو وانت‬ ‫ســردار رهام بخــش حبیبــی‪،‬‬ ‫حامــل تریاک را شناســایی و‬ ‫گفت‪ :‬در راســتای طرح مبارزه با ســوداگران بــا اقدامــات فنــی و تخصصــی ان را توقیف‬ ‫مــرگ‪ ،‬مامــوران پلیس مبارزه با مــواد مخدر کــرده و راننده را نیز دســتگیر کنند‪ .‬فرمانده‬ ‫اســتان خراســان رضــوی بــا اقدامــات فنی و انتظامــی فــارس بــا بیــان اینکــه در بازرســی‬ ‫تخصصی مطلع شدند فردی با یک دستگاه از ایــن خــودرو ‪ ۱۹۱‬کیلــو تریــاک کــه به طرز‬ ‫وانت در حال انتقال یک محموله تریاک از بســیار ماهرانه ای در بطری های نوشــابه در‬ ‫بندرعباس به شیراز است‪.‬‬ ‫کف اتاق جاســازی بود کشــف شــد‪ ،‬عنوان‬ ‫او بــا اشــاره بــه ورود ویــژه مامــوران کرد‪ :‬متهم پس از ســیر مراحل قانونی روانه‬ ‫انتظامــی بــه ایــن پرونــده‪ ،‬افــزود‪ :‬ماموران زندان شد‪.‬‬ ‫تولید روزانه ‪ ۱۹‬میلیون مترمکعب گاز‬ ‫از میدان نار تضمین شد‬ ‫بــا اجــرای پــروژه کاهش‬ ‫گاز هم زمــان بــا افزایــش‬ ‫فشــار ورودی کمپرســورهای‬ ‫مصــرف گاز در فصــل ســرما‬ ‫ایســتگاه تقویــت فشــار نــار‬ ‫شــد‪ .‬او افزود‪ :‬میدان گازی‬ ‫و افزایــش ضریــب بازیافت‬ ‫نــار دارای اولیــن ایســتگاه‬ ‫میــدان گازی نــار روزانــه‬ ‫تقویت فشــار گاز باالدستی‬ ‫ابوالحسنمحمدی‬ ‫پنــج میلیــون مترمکعــب‬ ‫اســت کــه توربین هــا و‬ ‫افزایــش و تولیــد ‪ ۱۹‬میلیون‬ ‫کمپرســورهای مورداستفاده‬ ‫مترمکعــب گاز تضمیــن یافــت‪ .‬ســید در ان از شــرکت های خارجــی تامین شــده‬ ‫ابوالحســن محمــدی‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت اســت و طــی یــک دهــه اخیــر بــه دلیــل‬ ‫بهره بــرداری نفــت و گاز زاگــرس جنوبــی تحریم هــای ظالمانــه‪ ،‬امــکان اســتفاده از‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای انتخــاب بهینه تریــن ســطح خدمــات پشــتیبانی ان ها از خارج از کشــور‬ ‫فشــار ورودی کمپرسورهای میدان گازی نار وجــود نــدارد‪ .‬او در رابطــه باصرفه جویی‬ ‫و به منظــور افزایش ضریب بازیافت مخزن اقتصــادی و زمــان انجــام ایــن فعالیــت‬ ‫گازی نــار و جلوگیــری از افت فشــار مخزن گفت‪ :‬در اقدام یادشــده‪ ،‬عالوه بــر تثبیت‬ ‫بــا طراحــی و ترســیم نمودارهــای جدیــد تولیــد‪ ،‬صرفه جویــی اقتصــادی و زما نــی‬ ‫و اعمــال تغییــرات متناظــر و متناســب بــا بســیار باالیــی در برداشــته و از ان‬ ‫شــرایط موجــود فشــار ورودی کمپرســورها مهم تــر ‪ ،‬شکســت انحصــار ایــن شــرکت‪،‬‬ ‫بــرای برداشــت صیانتــی و حداکثــری گاز عبــور از محدودیت هــای تحریمــی‪،‬‬ ‫از میــدان نــار اقدام شــد‪ .‬ســید ابوالحســن عــدم نیــاز بــه حضــور متخصصــان‬ ‫محمــدی افــزود‪ :‬توربین هــای میــدان گازی خارجــی بــرای تعمیــر و یــا را ه انــدازی‬ ‫نــار در فشــار پایین تــر از ‪ ۵۲‬بــار خامــوش دســتگا ه ها‪ ،‬تقویــت روحیــه خود بــاوری‬ ‫و از مــدار خــارج می گردید در این شــرایط و اعتمادبه نفــس در متخصصــان داخلــی‬ ‫امــکان تولید بیش از ‪ ۱۴‬میلیون مترمکعب از دیگــر دســتاوردهای ایــن اقــدام مهــم‬ ‫در روز وجــود نــدارد کــه بــا توجــه بــه بــوده اســت‪ .‬محمــدی‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫قفــل بــودن اطالعــات کنترلــی ایــن تجهیــز تغییــرات اعما ل شــده در ایــن سیســتم‬ ‫پیشــرفته و عدم پشــتیبانی شرکت خارجی پیشــرفته گفــت‪ :‬در حــال حاضــر تولیــد‬ ‫ســازنده تجهیزات یادشده‪ ،‬اقدام فوری در میــدان گازی نــار باالتــر از برنا مــه‬ ‫این خصوص را بســیار ضروری می نمود‪.‬‬ ‫تکلیفــی و بیــش از ‪ ۱۹‬میلیــون مترمکعب‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬در یــک اقــدام فنــی در روز اســت و به منظــور اســتمرار تولید‬ ‫جهــادی و بــا تکیه بــر دانــش فنــی و تــوان صیانتــی و جلوگیــری از افــت طبیعــی‬ ‫متخصصــان صنعــت نفــت و شــرکت های فشــار مخــزن نیازمنــد فشــار افزایــی و‬ ‫توانمنــد داخلــی و پذیــرش ریســک های افزایــش ضریــب بازیافــت بــا روش هایــی‬ ‫ناشــی از ایــن کار‪ ،‬توانســتیم بــا کاهــش ماننــد احــداث ایســتگاه های تقویت فشــار‬ ‫فشــار ورودی کمپرســورها از ‪ ۵۲‬بــه ‪ ۴۵‬گاز‪ ،‬ایجــاد تغییــرات فنــی و ســاختاری در‬ ‫بــار موجب افزایش ســطح بهــره وری تولید اجزای تجهیزات دوار است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬دی ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1259‬‬ ‫کلوپ و تکذیب شایعه ترسناک‬ ‫در مورد تیاگو‬ ‫کمیته حرفه ای‬ ‫هیچ کم کاری نکرد‬ ‫شتــر درباره‬ ‫ســعید عباســی برخالف انچــه پی ‬ ‫فرصت سه ماهه گفته شده بود‪ ،‬می گوید که تنها‪12‬‬ ‫روز برای جلوگیری از حذف پرســپولیس و استقالل‬ ‫فرصت بود‪ .‬به گزارش ورزش ســه‪ ،‬درحالی که خبر‬ ‫حذف پرسپولیس و استقالل از لیگ قهرمانان اسیا‪،‬‬ ‫همچنــان تیتریک رســانه ها و موضــوع موردبحث‬ ‫در محافل فوتبالی است‪ ،‬سعیدعباسی عضو ارشد‬ ‫کمیته حرفه ای در اولین صحبت هایش پس از کنار‬ ‫گذاشتن دو تیم سرخابی‪ ،‬با انتقاد از مجید صدری‬ ‫سرپرســت مدیرعاملی پرسپولیس‪ ،‬از همکاری این‬ ‫نهــاد بــا دو باشــگاه تهرانــی گفتــه اســت‪ .‬پیش تر‬ ‫صــدری‪ ،‬کاظم اولیایی عضو این کمیته را متهم به‬ ‫عدمهمکاریو تالشبرایحذف کردهبود‪.‬عباسی‬ ‫همچنین خود در مقابل این سوال قرارگرفته که اگر‬ ‫فرصت سه ماهه تعیی نشــده بود‪ ،‬چرا ای اف سی‬ ‫پیش از موعد مقرر حذف پرســپولیس و اســتقالل‬ ‫را اعالم کرد؟ البته پاسخی که او داده‪ ،‬بعید است‬ ‫موردقبول اســتقالل و پرسپولیس قرار بگیرد‪ .‬عضو‬ ‫کمیته حرفه ای همچنین تاکید می کند که در تمام‬ ‫این ســال ها پرسپولیس و استقالل با «البی» مجوز‬ ‫حضــور را بــه دســت اوردنــد امــا ایــن فصل کمیته‬ ‫تصمیم گرفت کهبرخوردسخت تریانجامدهد‪.‬‬ ‫انقالب کونته درتاتنهام‬ ‫با فروش سه ستاره‬ ‫ســه ســتاره نام اشــنای‬ ‫قهرمانان اروپا می جنگد‪ .‬این‬ ‫تاتنهــام در لیســت فــروش‬ ‫پایــان کار نیســت و بــه نظــر‬ ‫انتونیــو کونتــه قرارگرفته انــد؛‬ ‫می رســد کــه باشــگاه لندنــی‬ ‫همچنیــن وضعیــت چنــد‬ ‫بــا کونتــه رویاهــای بزرگ تری‬ ‫بازیکــن دیگــر مشــخص‬ ‫را هــم در ســر دارد‪ .‬یکــی از‬ ‫کونته‬ ‫نیست‪ .‬بعد از نتایج ضعیفی‬ ‫یهــای مهــم ســرمربی‬ ‫ویژگ ‬ ‫کــه نونــو اســپریتو‪ ،‬ســرمربی‬ ‫ایتالیایی این بــوده که هموار‬ ‫نهایتا صبر سران هرجــا کــه رفتــه تغییــرات گســترده و البتــه‬ ‫پرتغالی با تاتنهام کسب کرد‪ً ،‬‬ ‫باشــگاه لندنی به پایان رســید و ان ها تصمیم تاثیرگــذاری را روی تی مهــای تحــت هدایــت‬ ‫به برکناری او گرفتند‪ .‬بعدازاین اقدام باشگاه خــود اعمال کــرده اســت‪ .‬در همین راســتا به‬ ‫تاتنهام به دنبال کسی رفت که چند ماه قبل نظر می رســد که چند ســتاره مهــم تاتنهام نیز‬ ‫از ان نیز برای به خدمت گرفتنش تالش کرده در لیســت فروش این ســرمربی قرارگرفته اند‪.‬‬ ‫بود و ان سرمربی کسی نبود جز انتونیو کونته‪ .‬بر اساس ادعای ‪ ESPN‬کونته دیگر عالقه ای‬ ‫نهایتا باشگاه تاتنهام توانست رضایت انتونیو به حضور تانگوی اندومبله‪ ،‬دله الی و استیون‬ ‫کونته را برای بر عهده گرفتن هدایت این تیم برخواین در تیمش ندارد و ان ها را در لیست‬ ‫اخــذ کنــد و این ســرمربی ایتالیایی جانشــین فــروش قــرار داده اســت‪ .‬همچنیــن وضعیت‬ ‫نونو اسپریتو شد‪ .‬بعد از روی کار امدن انتونیو جیوانی لوسلســو و تانگانگا نیز در هاله ای از‬ ‫نهــا هــم باید از‬ ‫کونتــه نتایج تاتنهــام به وضوح تغییــر کرده و ابهــام قــرار دارد و احتمــاال ا ‬ ‫ایــن تیم حاال حتی برای کســب ســهمیه لیگ تاتنهام جدا شود‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودر‬ ‫معضالت را به باشگاه ها گفتیم‬ ‫در کل وظیفــه کمیتــه بــدوی ایــن اســت کــه‬ ‫به صورت سیســتم کنترلی چک لیست های مربوط‬ ‫به معیارها را در خصوص باشــگاه ها بررســی کند و‬ ‫مشــکالت را به ‪ AFC‬ابالغ کند‪ .‬بعدازاینکه پایان‬ ‫ثبت نام این قضیه یا بســته شــدن پنجره بارگذاری‬ ‫انجامشد کمیتهبدویتازه واردمعرکهتصمیم گیری‬ ‫می شود و شروع به چک کردن تمام موارد می کند؛‬ ‫مواردی که خود باشــگاه ها بارگذاری کرده اند و در‬ ‫اختیار ‪ AFC‬گذاشــته اند‪ .‬ما بر اســاس بارگذاری ها‬ ‫برنامه ریــزی و پیگیــری می کنیــم و حتــی بــا خــود‬ ‫باشگاه ها هم هماهنگ کردیم و معضالت قضیه‬ ‫را به ان ها گفتیم‪.‬‬ ‫به جای حل مشکالت دنبال مقصر‬ ‫می گردیم‬ ‫از جمعــه کــه ابالغیــه امــد من بابــت اینکه‬ ‫این همــه همــکاری داشــتیم از دوســتان گالیــه‬ ‫داشــتم‪ .‬ما به جای اینکه کارمان را درســت کنیم‬ ‫مــدام دنبال مقصــر می کردیم و نماینده مجلس‬ ‫و ســایر اقایــان را پشــت خــط می اوریــم‪ .‬برنامه‬ ‫یکــه تی مهــا یک ســال وقت‬ ‫فشــرده اســت‪ .‬وقت ‬ ‫داشــتند که بارگذاری هایشــان را انجام بدهند (از‬ ‫اسفند ‪ )۹۹‬این ابالغیه ها به باشگاه ها داده شد‬ ‫که هرکســی می خواهد مجوز حرف ـه ای دریافت‬ ‫کند تقاضا بدهد‪ .‬باشگاه هایی که در سیستم در‬ ‫جام باشگاه های اسیا ندارند‪ ،‬شاید نیاز نمی بینند‬ ‫مجــوز حرفه ای بگیرند و برای همان مجوز ملی‬ ‫اقــدام می کننــد اما چهار تیمی که محــرز بود که‬ ‫برونــد باید حتما مجوز حرفه ای می گرفتند‪ .‬این‬ ‫قضیــه پیــش رفت تا بحث به رایی رســید که ما‬ ‫بــه ‪ AFC‬صــادر کردیــم و مــواردی در خصــوص‬ ‫باشــگاه هایی کــه تقاضــا کــرده بودنــد را ابــاغ‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫صدری و اجورلو مقصر نیستند‬ ‫متاسفم که اقای صدری چنین مسائلی را مطرح‬ ‫می کننــد‪ .‬ما نهایتا بــه این دو باشــگاه بزرگ کمک‬ ‫کردیــم که هــواداران معضالت را به گــردن این دو‬ ‫مدیرعامل عزیز نیندازند‪ .‬االن اقای صدری و اقای‬ ‫اجورلــو نه تنها در این قضایا مقصر نیســتند‪ ،‬بلکه‬ ‫یشــان را هم کردند‪ .‬این قضیه را در نظر‬ ‫تمام سع ‬ ‫داشته باشید که چرا سپاهان و فوالد مجوز گرفتند؟‬ ‫چرا ‪ AFC‬ان ها را تایید کرد؟ به خاطر این نبود که‬ ‫فقط ما تایید می کنیم‪ ،‬ان ها هم دوباره تمام موارد‬ ‫راچکمی کنند‪.‬از اسفند‪ ۹۹‬ابالغیهامدهو دوستان‬ ‫تقاضای مجوز کردند‪ .‬وقتی مدارک اصلی گرید ‪A‬‬ ‫اســت‪ ،‬در ایــن پنج معیــار اصال بارگذاری نشــده و‬ ‫اصال در سیستم‪ ،‬مالکیت این دو باشگاه مشخص‬ ‫نیست‪ .‬نمی توان به‪ AFC‬اعالم کرد که دو باشگاه‬ ‫یک مالک دارند‪.‬‬ ‫حسابرسی نمی کنند چون دولتی هستند‬ ‫رسالت کمیته هایی که از طرف ‪ AFC‬در اینجا‬ ‫ممیزی می کنند این است که این چک لیست ها را‬ ‫پر می کنند و هر چیزی که شــما بارگذاری کرده اید‪،‬‬ ‫تایید یا رد کنند‪ .‬وقتی اصال حسابرسی انجام نشده‬ ‫و از این ســمت ما می گوییم حسابرســی بفرمایید‬ ‫دوســتان می گویند ما چون مشــمول بحث دولتی‬ ‫دفتر ‪ 43‬کاشمر تمامی ‪ 5/5‬قسمت از ‪ 12‬قسمت ‪ 2‬دانگ از ششدانگ پالک فوق به خانم‬ ‫محبوبه کرد بشرویه انتقال قطعی گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به استناد‬ ‫قسمت پنج تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت امالک متذکر میگردد هر کس‬ ‫نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزدخود میباشد باید‬ ‫ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از انتشار اگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل‬ ‫سند مالکیت یا سند معامله رسمی تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر عدم‬ ‫ارسال اعتراض‪ ،‬سند مالکیت المتنی طبق مقررات صادر و به متقاضی تحویل خواهد شد‪ .‬احمد‬ ‫جهانگیر ‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک کاشمر ‪/336‬م الف‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند مالکیـت و سـند کمپانـی خـودرو پـژو پارس بـه رنگ‬ ‫نقـره ای بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪ 449-41‬ج ‪ 18‬بـه شـماره موتـور‬ ‫‪ 12684005891‬و شـماره شاسـی ‪ 11306632‬مدل ‪ 1385‬به نام نصرت‬ ‫اله حسـین وند فرزند سـام شـماره شناسـنامه ‪ 371‬کدملی ‪4171132339‬‬ ‫صـادره از الیگـودرز مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫هستیم‪ ،‬حسابرس ما حسابرس دولتی است‪ .‬این را‬ ‫در جریان باشید که اصال نه ما و نه کمیته استیناف‬ ‫به هیچ عنواننهیکمدرکمی توانیماضافه کنیمو‬ ‫نهمی توانیمچیزیکمکنیم‪.‬کلیهاینمدارکترجمه‬ ‫می شود و برای ‪ AFC‬ارسال می شود‪.‬‬ ‫دوازده روز مهلت گرفتیم‬ ‫وقتی این ها مدارک را بارگذاری می کنند‪ ،‬وقتی‬ ‫می گویند ثبت نام تمام اســت یعنی تمام اســت و‬ ‫دیگــر هیچ مدرکی نمی توانید بگذارید چون خود‬ ‫اعضــا هرکدام یک کــد و رمز از ‪ AFC‬دارند‪ .‬هیئت‬ ‫بدوی وقتی نظرش را می دهد بعد از بســته شدن‬ ‫پنجره ما یک هفته تا ده روز بررسی هایمان را انجام‬ ‫می دهیم؛ الزم به ذکر است به خاطر عقب ماندن‬ ‫این دو باشگاه اقای مهدی یک نامه به‪ AFC‬زدند‬ ‫و دوازده روز یــک مجوز جدا برای این دو باشــگاه‬ ‫گرفتیم کهبلکهبتوانندچیزهایی کهمامی دانستیم‬ ‫کم و کسر دارند را جایگزین کنند و بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫از بیان جزئیات معذوریم‬ ‫مــا از افشــای مــوارد باشــگاه معذوریــم و‬ ‫نمی توانیم جزییات را افشا کنیم چون ‪ AFC‬اجازه‬ ‫نمی دهد و این موارد مســتقیم به خود باشــگاه ها‬ ‫مربوط می شود‪ .‬در این چند روز کلیات مطرح شد‪.‬‬ ‫دوستان در جریان باشند کمیته بدوی بعد از بسته‬ ‫شدن این قضیه دوازده روز مجوز گرفت اما کار این‬ ‫دو باشگاه خیلی بیخ داشت و خیلی زمان بر بود که‬ ‫بخواهند خودشان را به این مدارک برسانند‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز و کارت خـودرو؛ خـودرو تیبـا ‪ 2‬هـاچ بـک بـه رنگ سـفید به شـماره‬ ‫انتظامـی ایـران ‪ 626 -67‬ط ‪ 28‬بـه شـماره موتـور ‪ M158806223‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAS821100K1232448‬مـدل ‪ 1398‬بـه نـام فاطمـه جهانفـر فرزنـد‬ ‫جواد شـماره شناسـنامه ‪ 1270904655‬کدملی ‪ 1270904655‬صـادره از اصفهان‬ ‫مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫گواهـی موقـت پایان تحصیالت اینجانب خشـایار سـارانی فرزند‪ :‬ایوب به شـماره‬ ‫مـدرک تحصیلی فارغ التحصیلـی اینجانب نرجس خاتون واحدی سـرریگانی فرزند‬ ‫باقر به شـماره شناسـنامه ‪ 20151‬و شـماره ملی ‪ 3212551880‬صادره از بندرعباس‬ ‫در مقطع کارشناسـی ارشـد ناپیوسته رشـته حسابداری از دانشـگاه ازاد اسالمی واحد‬ ‫بندرعباس به شـماره ‪ 7510‬و شـماره دانشـجویی ‪ 189340112873‬مفقود گردیده‬ ‫اسـت و فاقـد اعتبـار می باشـد‪ .‬از یابنده تقاضا می شـود اصل مدرک را به دانشـگاه‬ ‫ازاد اسـالمی واحد بندرعباس ارسـال نماید‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند مالکیـت و سـند کمپانی خـودرو سـواری سیسـتم پژو‬ ‫تیـپ ‪ PARSTU5‬بـه رنـگ سـفید روغنـی بـه شـماره انتظامـی ایران‬ ‫‪ 354 -85‬س ‪ 11‬بـه شـماره موتـور ‪ 139B0082019‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN11FC9FK830124‬مـدل ‪ 1394‬بـه نـام محبوبـه سـرگزی‬ ‫فرزنـد احمـد شـماره شناسـنامه ‪ 26‬کدملـی ‪ 3620379221‬صـادره از‬ ‫زاهـدان مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مجـوز حمـل سـالح و مهمـات شـکاری بـه شـماره‬ ‫‪ 013206525477‬بنـام اینجانـب احمـد بدیـع راسـخ فرزنـد‪:‬‬ ‫بـاالج متولـد‪ 1357/10/3 :‬بـه شـماره شناسـنامه ‪ 1723‬و‬ ‫شـماره ملـی‪ 5338837498 :‬مفقـود و از درجـه اعتبار سـاقط‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫اسـت و فاقـد اعتبـار میباشـد‪ .‬از یابنـده تقاضا میشـود که بـه ادرس دانشـگاه ازاد‬ ‫اسـالمی واحـد زاهدان ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫(عنوان اگهی های لنج باری اداره کل بنادر و دریانوردی‬ ‫استان سیستان و بلوچستان – بندر چابهار)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫ردیف‬ ‫شماره ثبت لنج باری‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ - 25389‬چابهار‬ ‫عنوان اگهی لنج باری‬ ‫ردیف‬ ‫باستناد رونوشت سند شماره ‪44649‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/08/09‬با شناسه‬ ‫سند ‪140011452658000042‬‬ ‫دفتر اسناد رسمی ‪ 73‬کنارک اقایان‬ ‫عبدالوحید رنود فرزند عبدالشکور‬ ‫و عیسی فرح بو فرزند صباهو‬ ‫ششدانگ مالکیت لنج باری به شماره‬ ‫ثبت ‪ 25009‬را به اقایان صباهو و‬ ‫عبدالکریم فرح بو فرزند پندوک‪،‬‬ ‫انتقال قطعی داده است‪.‬‬ ‫مراتب به استناد ماده ‪ 25‬قانون‬ ‫دریایی ایران اگهی می گردد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول اگهی‪ :‬شنبه ‪1400/10/11‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت دوم اگهی‪ :‬سه شنبه ‪1400/10/21‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت سوم اگهی‪ :‬شنبه ‪1400/11/02‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان‬ ‫مـدرک تحصیلی فارغ التحصیلـی اینجانب نرجس خاتون واحدی سـرریگانی فرزند‬ ‫باقر به شـماره شناسـنامه ‪ 20151‬و شـماره ملی ‪ 3212551880‬صادره از بندرعباس‬ ‫در مقطـع کارشناسـی پیوسـته رشـته حسـابداری گرایـش محض از دانشـگاه پیام‬ ‫نور مرکز بندرعباس به شـماره ‪2454/01/28‬گ و شـماره دانشجویی ‪841128803‬‬ ‫مفقـود گردیـده اسـت و فاقد اعتبار می باشـد‪ .‬از یابنده تقاضا می شـود اصل مدرک‬ ‫را به دانشـگاه پیام نـور مرکز بندرعباس ارسـال نماید‪.‬‬ ‫شماره ثبت لنج باری‬ ‫‪ - 25374‬چابهار‬ ‫عنوان اگهی لنج باری‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول اگهی‪ :‬شنبه ‪1400/10/11‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت دوم اگهی‪ :‬سه شنبه ‪1400/10/21‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت سوم اگهی‪ :‬شنبه ‪1400/11/02‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان‬ ‫مهاجماستقاللبایکاستوریاینستاگرامیجدایی اش‬ ‫در نیم فصلراتکذیب کرد‪.‬نیمکتنشینیهایمتوالیو‬ ‫عدم حضور در ترکیب اصلی برای ارسالن مطهری قطعا‬ ‫اتفاق خوبی محســوب نم یشــود‪ .‬این مهاجم باتجربه‬ ‫هربار برایاستقاللبهمیدانرفته‪،‬مثمرثمر بودهاماحاالبا‬ ‫صالحدیدفرهادمجیدیکمتر برایاینتیمبازیمی کند‪.‬‬ ‫همین موضوع سبب شد تا طی روزهای گذشته شایعاتی‬ ‫دربــاره جدایــی مطهــری از اســتقالل در نقــل و انتقاالت‬ ‫زمستانیمطرحشود‪.‬در اینخصوصگفتهمی شدمطهری‬ ‫خودشهمبدشنمی ایدفوتبالشرادر تیمدیگریادامه‬ ‫بدهدامااینمهاجمچنینموضوعیراتکذیبکرد؛امااو‬ ‫اعالم کرد شایعه جدایی اش خنده دار است‪ ،‬یک استوری‬ ‫اینستاگرامینیز در اینخصوصمنتشر کرد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫(عنوان اگهی های لنج باری اداره کل بنادر و دریانوردی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫استان سیستان و بلوچستان – بندر چابهار)‬ ‫ردیف‬ ‫‪5‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره ثبت لنج‬ ‫باری‬ ‫‪3‬‬ ‫‪- 25300‬‬ ‫چابهار‬ ‫عنوان اگهی لنج باری‬ ‫باستناد رونوشت سند شماره ‪40445‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/06/22‬با شناسه سند‬ ‫‪ 140011455765000069‬دفتر اسناد رسمی ‪45‬‬ ‫قشم اقایان امین ایمانی فرزند عبداله‪ ،‬محمد ایران‬ ‫نژاد فرزند مهدی‪ ،‬عبید اراسته فرزند حسن شش‬ ‫دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری به شماره ثبت‬ ‫‪ – 25300‬چابهار را به اقایان محسن پوالد فرزند‬ ‫علی و عبدعلی کدائی فرزند غالمحسین انتقال قطعی‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مراتب به استناد ماده ‪ 25‬قانون دریایی ایران اگهی‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول اگهی‪ :‬شنبه ‪1400/10/11‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت دوم اگهی‪ :‬سه شنبه ‪1400/10/21‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت سوم اگهی‪ :‬شنبه ‪1400/11/02‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان‬ ‫شماره ثبت لنج باری‬ ‫‪ - 25343‬چابهار‬ ‫عنوان اگهی لنج باری‬ ‫باستناد رونوشت سند شماره ‪30092‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/08/25‬با شناسه سند‬ ‫‪ 14001145695400152‬دفتر‬ ‫اسناد رسمی ‪ 44‬بندر گناوه اقای‬ ‫سیدمهدی موسوی نسب فرزند‬ ‫سیدیداله شش دانگ سهام خود‬ ‫در مالکیت لنج باری به شماره ثبت‬ ‫‪- 25343‬چابهار را به اقای محسن‬ ‫قایدی فرزند خلیفه انتقال قطعی‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مراتب به استناد ماده ‪ 25‬قانون‬ ‫دریایی ایران اگهی می گردد‪.‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول اگهی‪ :‬شنبه ‪1400/10/11‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت دوم اگهی‪ :‬سه شنبه ‪1400/10/21‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت سوم اگهی‪ :‬شنبه ‪1400/11/02‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان‬ ‫(عنوان اگهی های لنج باری اداره کل بنادر و دریانوردی‬ ‫استان سیستان و بلوچستان – بندر چابهار)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫(عنوان اگهی های لنج باری اداره کل بنادر و دریانوردی‬ ‫استان سیستان و بلوچستان – بندر چابهار) نوبت دوم‬ ‫(عنوان اگهی های لنج باری اداره کل بنادر و دریانوردی‬ ‫استان سیستان و بلوچستان – بندر چابهار)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫باستناد رونوشت سند شماره ‪26885‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/09/12‬با شناسه سند‬ ‫‪ 139911456954000163‬دفتر اسناد رسمی‬ ‫‪ 44‬بندر گناوه خانم صدیقه منفردزاده فرزند‬ ‫علی شش دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری‬ ‫به شماره ثبت ‪ – 25374‬چابهار را به اقایان‬ ‫مهدی گوهری فرزند خلیل‪ ،‬امان اله خدری فرزند‬ ‫محمدعلی و رضا سخاوت فرزند اسمعیل انتقال‬ ‫قطعی داده است‪.‬‬ ‫مراتب به استناد ماده ‪ 25‬قانون دریایی ایران‬ ‫اگهی می گردد‪.‬‬ ‫واکنش ارسالن مطهری به‬ ‫جدایی از استقالل‬ ‫مـدرک فـارغ التحصیلـی اینجانـب سـمانه مدیحـی فرزنـد حسـین بـه شـماره‬ ‫شناسـنامه ‪ 1373‬و کدملـی ‪ 4579359372‬صـادره از دامغان در مقطع لیسـانس‬ ‫رشـته پرسـتاری صادره از واحد دانشـگاهی سمنان با شـماره ازاد مفقود گردیده‬ ‫اسـت و فاقـد اعتبـار مـی باشـد‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را به‬ ‫دانشـگاه ازاد اسـالمی واحد سـمنان به نشانی‪ :‬سـمنان‪ -‬کیلومتر ‪ 5‬جاده سمنان‬ ‫دامغـان‪ -‬مجتمع دانشـگاه ازاد اسـالمی واحد سـمنان ارسـال نماید‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مـدرک فـارغ التحصیلـی اینجانـب عبـاس هاشـمی فرزنـد عزیـز الـه بـه شـماره‬ ‫شناسـنامه ‪ 1080043993‬صـادره از تیـران در مقطـع کارشناسـی ارشـد رشـته‬ ‫مهندسـی کشـاورزی‪ -‬علوم باغبانی صادره از واحد دانشـگاهی اصفهان(خوراسگان)‬ ‫بـا شـماره سـریال ‪ 473534‬مفقـود گردیده اسـت و فاقد اعتبـار می باشـد‪ .‬از یابنده‬ ‫تقاضا می شـود اصل مدرک را به دانشـگاه ازاد اسـالمی واحد اصفهان(خوراسـگان)‬ ‫بـه نشـانی‪ :‬اصفهـان – خیابـان جـی شـرقی‪ -‬ارغوانیه ارسـال نماید‪.‬‬ ‫تحصیلـی‪ :‬مدیریت بازرگانی از دانشـگاه ازاد اسـالمی واحد زاهـدان مفقود گردیده‬ ‫دراگان اســکوچیچ ســرمربی تیم ملی مشکلی برای‬ ‫همراهی ایران در دیدار برابر عراق ندارد‪ .‬چند روز پیش‬ ‫خبری مبنی بر یک جلسه محرومیت دراگان اسکوچیچ‬ ‫سرمربیتیمملیدر رسانه هامنتشر و عنوانشدکهاسکو‬ ‫به دلیل اتفاقات پیش امده در جریان دیدار برابر لبنان‪،‬‬ ‫از ســوی کمیته انضباطی فیفا محروم شــده اما این خبر‬ ‫صحتنداشتهوسرمربیتیمملیمشکلیبرایهمراهی‬ ‫ایــران در دیــدار بعــدی از مرحله مقدماتی جام جهانی‬ ‫مقابل عراق ندارد‪ .‬در جریان دور پنجم از مرحله گروهی‬ ‫مقدماتی جام جهانی‪ 2022‬قطر‪ ،‬تیم ملی در استادیوم‬ ‫شهر صیدا به مصاف لبنان رفت و تا دقایق پایانی با یک‬ ‫گل از حریف عقب بود‪ .‬وقت کشی های میزبان و برخی‬ ‫از حواشی به وجود امده از سوی لبنانی ها در کنار زمین‬ ‫باعث شد تا به محض به ثمر رسیدن گل تساوی توسط‬ ‫ســردار ازمون‪ ،‬ســرمربی تیم ملی دست به شادی بزرگی‬ ‫زدهو رو بهنیمکتلبنانی هاخوشحالی اشرانشاندهد‪.‬‬ ‫مسئله ایکهباگوشزدداور چهارمبهعبدالرحمنالجاسم‬ ‫داور قطــری همــراه شــد و اســکوچیچ بــا اخــراج از روی‬ ‫نیمکت‪ ،‬کار را از روی سکوها ادامه داد و عالوه بر دقایق‬ ‫تلف شده ان مسابقه‪ ،‬دیدار برابر سوریه را نیز از دست‬ ‫داد و این ماریو تات دستیار اسکو بود که در ان بازی تیم‬ ‫ملــی را از کنار زمین هدایت می کــرد‪ .‬پس ازاین اتفاقات‪،‬‬ ‫کمیته انضباطی فدراســیون جهانی فوتبال در تاریخ ‪17‬‬ ‫نوامبر ‪ 2021‬با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال ایران‪،‬‬ ‫از محرومیتیکجلسه ایدراگاناسکوچیچوهمچنین‬ ‫پرداخت مبلغ پنج هزار فرانک سوئیس خبر داد‪ .‬به هر‬ ‫شکل طبق حکمی که یک روز پس از دیدار برابر سوریه‬ ‫به دســت امور بین الملل فدراســیون فوتبال ایران رسید‪،‬‬ ‫عنوان شده است که اسکوچیچ یک جلسه محرومیت را‬ ‫مقابل سوریه گذرانده و اخبار منتشره مبنی بر غیبت این‬ ‫مربیدر دیدار بعدینادرستاست‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سـبز‪ ،‬سـند مالکیت و سـند کمپانی خودرو سـواری سیسـتم‬ ‫پـژو تیـپ ‪ 206‬بـه رنگ خاکسـتری‪ -‬متالیـک به شـماره انتظامی‬ ‫ایـران ‪ 273 -13‬ب ‪ 18‬بـه شـماره موتـور ‪ 10FSM84639642‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ 83606698‬مدل ‪ 1382‬به نام محمدحسین عابدی‬ ‫فرزند علی شـماره شناسـنامه ‪ 105‬کدملی ‪ 1289267766‬صادره از‬ ‫اصفهـان مفقـود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫شناسـنامه‪ 3610974745 :‬صـادره‪ :‬زاهـدان در مقطـع‪ :‬کارشناسـی روزانـه رشـته‬ ‫اسکوچیچ برابر عراق‬ ‫محروم نیست‬ ‫گفتگو با سعید عباسی پیرامون حذف‬ ‫پرسپولیس و استقالل از اسیا‬ ‫یورگــن کلــوپ‪ ،‬ســرمربی‬ ‫او دچار مصدومیتلگنشدهو‬ ‫لیورپــول شــایعات در مــورد‬ ‫برای بازگشت نیاز به زمان دارد‪.‬‬ ‫مصدومیتشدیدتیاگوالکانتارا‬ ‫تیاگــو ایــن هفته تمریــن نکرد‪،‬‬ ‫را تکذیــب کــرد‪ .‬لیورپــول امروز‬ ‫امــا ما انتظــار داریم کــه او برای‬ ‫علیرغمغایبانبسیار‪ 4‬بر یکاز‬ ‫تمرینات ریکاوری روز دوشــنبه‬ ‫کلوپ‬ ‫سدشروزبری گذشتهو راهیدور‬ ‫بــه تیــم اضافه شــود؛ امــا اخبار‬ ‫چهارم رقابت های جام حذفی‬ ‫غیبت تیاگــو تا پایــان فصل به‬ ‫فوتبال انگلیس شد‪ .‬اخباری در مورد مصدومیت علت اسیب دیدگی صحت ندارد‪ .‬من از عملکرد‬ ‫شــدید تیاگــو و احتمــاال غیبت او تــا پایان فصل گــوردون و بردلی بســیار راضی هســتم امــا ان ها‬ ‫منتشر شدهکهیورگنکلوپ‪،‬سرمربیلیورپولاین می توانند خیلی بهتر عمل کنند‪ .‬کانر بردلی می‬ ‫شایعاترارد کرد‪.‬یورگن کلوپ گفت‪«:‬اینتیمی تواند اینده تیم باشد و کاید گودرون دیگر واقعا‬ ‫گســال محســوب می‬ ‫بود که امروز می توانســت در میدان صف ارایی یک بازیکن در ســطح بزر ‬ ‫کند و بازیکنان لیورپول با شرایط واقعا خوب کار شود‪ .‬کاید در مواقعی که صاحب فرصت گلزنی‬ ‫کردند‪.‬بازیسختیبود کهبادریافت گلدشوارتر می شــود ارام اســت و اغلب در ان موقعیت ها‬ ‫هم شد‪ ،‬اما بازیکنان ما شرایط را به خوبی تغییر دروازه حریف را باز می کند‪ .‬تاکی مینامینو نیز به‬ ‫دادند‪ .‬فرســتادن تیــم در این شــرایط به میدان‪ ،‬دلیلمصدومیتفقطدو بار تمرین کردو حضور‬ ‫تمریندر روز جمعه‪،‬بازیدادنبهجوانانو غلبه در دیــدار امروز بخشــی از روند ریــکاوری او بود‪.‬‬ ‫بر تیمیکهخیلیعقبدفاعمیکردکار مشکلی بابیفیرمینو نیز روز گذشتهبهتمریناتبازگشت‬ ‫بود‪،‬امامنفقطمیتوانمبگویم کهخوشحالم‪ .‬و ممکن بود در صورت حضور در ترکیب ثابت‪،‬‬ ‫در موردشایعهمصدومیتتیاگو همبایدبگویم شرایطامروز بدپیشبرود‪».‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-3621‬نظر به اینکه خانم محبوبه کرد بشرویه فرزند رمضان به شماره ملی ‪0901120057‬‬ ‫به استناد یک برگ استشهادیه گواهی شده و تقاضای کتبی شماره ‪ 10/1400/5487‬مورخ‬ ‫‪ 1400/10/19‬جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی می باشند‬ ‫سند مالکیت ششدانگ پالک ‪ 6120‬فرعی از ‪ 3026‬اصلی بخش یک حومه کاشمر(باقیمانده‬ ‫‪ 2653‬فرعی) به علت سهل انگاری گم شده است و برابر دفتر امالک کاشمر سند مالکیت تمامی‬ ‫دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق به شماره چاپی ‪ 133565‬در دفتر ‪ 41‬صفحه ‪ 16‬به نام‬ ‫جواد کرد بشرویه ثبت و صادر گردیده است که برابر خالصه سند ‪ 138512‬مورخه ‪1386/12/27‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ردیف‬ ‫‪4‬‬ ‫شماره ثبت لنج باری‬ ‫‪ - 25197‬چابهار‬ ‫عنوان اگهی لنج باری‬ ‫باستناد رونوشت سند شماره ‪99058‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/08/23‬با شناسه سند‬ ‫‪ 140011452622000060‬دفتر اسناد رسمی‬ ‫‪ 8‬چابهار اقای محسن عبدلی پور فرزند عبدل‬ ‫ششدانگ سهام خود در مالکیت لنج باری به‬ ‫شماره ثبت ‪ – 25197‬چابهار را به اقایان عبداالمیر‬ ‫صنعتی فرزند محمد‪ ،‬سیدسعید موسوی فرزند‬ ‫سیدعبدالحسین و خلف طاروتی فرزند زوید انتقال‬ ‫قطعی داده است‪.‬‬ ‫مراتب به استناد ماده ‪ 25‬قانون دریایی ایران‬ ‫اگهی می گردد‪.‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول اگهی‪ :‬شنبه ‪1400/10/11‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت دوم اگهی‪ :‬سه شنبه ‪1400/10/21‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت سوم اگهی‪ :‬شنبه ‪1400/11/02‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 21‬دی ماه ‪ 11 / 1400‬ژانویه ‪ 08 / 2022‬جمادی الثانی ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1259‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫نمابر ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫پیگیری فروش کارت واکسن‬ ‫بدونانجامواکسیناسیون‬ ‫توسطنهادهایامنیتی‬ ‫سرپرســت مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش‬ ‫پزشــکی بــا انتشــار توئیتــی از پیگیــری موضوع فروش کارت بــدون انجام واکسیناســیون‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫توســط نهادهای امنیتی خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬محمد هاشــمی در این توئیت تصریح کرده اســت‪ :‬موضوع فروش‬ ‫کارت بدون انجام واکسیناسیون از مدت ها قبل در دستور کار وزارت بهداشت بوده و‬ ‫از طریــق نهادهــای امنیتی در حال پیگیری اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬ضمن تاکید بر تعداد‬ ‫بســیار اندک کارت های صادرشــده‪ ،‬به محض نهایی شــدن بررس ـی ها‪ ،‬نتیجه برخورد با‬ ‫متخلفــان اطالع رســانی می شــود‪ .‬مدیرکل دفتر بازرســی ارزیابی عملکرد و پاســخگویی‬ ‫به شــکایات وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی هفته جاری در نشســت خبری‬ ‫گفــت‪ :‬فقــط بــرای ‪ ۲۳‬نفــر کارت واکســن تقلبی بدون انجام واکسیناســیون صادرشــده‬ ‫کــه ان هــا را شناســایی کردیــم و ایــن عــدد در مقابــل ‪ ۱۲۰‬میلیــون واکسیناســیون بســیار‬ ‫ناچیز است‪.‬‬ ‫انچه در بازافرینی شهری‬ ‫همدان گذشت‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان همــدان‬ ‫بــا اشــاره بــه اقداماتــی کــه ایــن اداره درزمینه‬ ‫بازافرینی شــهری تاکنون انجام داده است به‬ ‫شرحی مختصر از فعالیت های انجام شده در‬ ‫حوزهمذکور پرداخت‪.‬‬ ‫داریوش حسینی‪ ،‬مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫استانهمدانبابیاناینکهپساز تصویبسند‬ ‫ملی راهبردی احیاء‪ ،‬بهسازی و نوسازی بافت‬ ‫فرسوده و ناکارامد شهری در سال ‪ 1393‬اداره‬ ‫کل راه و شهرسازی استان همدان به نمایندگی‬ ‫از شــرکت بازافرینــی شــهری ایــران به عنــوان‬ ‫دبیرخانه ســتاد بازافرینی استان فعالیت های‬ ‫زیــادی در حوز ههــای مختلف داشــته اســت‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬پنج زیرگونه‪ -1‬نابسامان میانی‪-2‬‬ ‫سکونتگاه های غیررسمی‪ -3‬پهنه های شهری‬ ‫با پیشینه روستایی‪ -4‬محدوده های با کاربری‬ ‫ناهمگون ‪ -5‬بافت تاریخی را می توان در این‬ ‫زمینه در نظر گرفت‪ .‬حسینی ادامه داد‪ :‬اداره‬ ‫کل در کلیه مناطق هدف در همه ی عرصه ها‬ ‫اقداماتــی را انجــام داده و به عنوان دبیرخانه‬ ‫ســتاد بازافرینی اســتان نیز اقدامات جانبی در‬ ‫خصوصهماهنگیوهم راستاسازیدستگاه ها‬ ‫تهــای خود را‬ ‫و نهادهــای ذی ربط نیز فعالی ‬ ‫پیگیری می نماید‪ .‬او افزود‪ :‬ازجمله اقدامات‬ ‫انجا مشــده از ســال ‪ 1395‬تاکنــون در بافــت‬ ‫تاریخیاستانمی توانبهبهسازیخانهقهاری‬ ‫بااعتبار بالغ بر‪150‬میلیونتومان‪،‬بهسازیخانه‬ ‫سیفیبااعتبار بالغ بر‪500‬میلیونتومان‪،‬بهسازی‬ ‫خانهصالحانبااعتبار‪200‬میلیونتومان‪،‬احیاء‪،‬‬ ‫بهسازی و نوسازی محله کبابیان‪ ،‬کلپا و حاجی‬ ‫بااعتبار بالغ بر یک میلیارد تومان ســاماندهی‬ ‫بخشــی از بازار تاریخی نهاوند بااعتبار بالغ بر‬ ‫‪ 400‬میلیونتوماناشارهکردکهشرکتبازافرینی‬ ‫شهری ایران با تامین اعتبار از ردیف ملی انجام‬ ‫داده اســت‪ .‬همچنین بــا افزایش جمعیت در‬ ‫ســکونتگاه های غیررسمی اســتان اداره کل راه‬ ‫و شهرســازی به منظــور ارتقــاء کیفیــت زندگی‬ ‫ســاکنین محالت هدف پروژه هایــی ازجمله‪:‬‬ ‫دیوارکشی و پوشش رودخانه حصار امام (ره)‬ ‫بااعتبار بالغ بر ‪ 2‬میلیارد و ‪ 500‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫دیوارکشی و پوشش رودخانه حصار علی اباد‬ ‫‪ 500‬میلیــون تومــان‪ ،‬احداث پــارک منوچهری‬ ‫بااعتبــار ‪ 650‬میلیــون تومــان‪ ،‬لول هگــذاری و‬ ‫اصــاح نهر دیزج بااعتبــار ‪ 800‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫احداث پارک میرفتاح مالیر بااعتبار ‪ 900‬میلیون‬ ‫تومــان‪ ،‬تامیــن شــبکه فاضالب محله ســرجو‬ ‫مالیر بااعتبار یک میلیارد و ‪ 600‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫احــداث پارک محله شــمس اباد مالیر بااعتبار‬ ‫‪ 400‬میلیون تومان‪ ،‬دیوارکشی و پوشش کانال‬ ‫شــمس اباد مالیــر بااعتبار ‪ 600‬میلیــون تومان‪،‬‬ ‫احــداث خانــه قــران و عتــرت محلــه خضــر‬ ‫همــدان بااعتبار یک میلیــارد تومان را محقق‬ ‫کــرده اســت‪ .‬حســینی افــزود‪ :‬جهــت احداث‬ ‫مجموعهچندمنظورهامیرالمومنینحصار امام‬ ‫(ره) تاکنون مبلغی قریب به ‪ 4‬میلیارد تومان‬ ‫هزینــه شــده و جهت تکمیل ان نیــز مبلغ ‪30‬‬ ‫میلیــارد تومــان موردنیاز اســت که پیش بینی‬ ‫می شود در صورت تخصیص اعتبار تا سال‪1401‬‬ ‫به بهره برداری برسد‪ .‬همچنین جهت احداث‬ ‫مرکز بهداشــتی و درمانی سرجو مالیر تاکنون‬ ‫حدود ‪ 500‬میلیون تومان هزینه شده و جهت‬ ‫ادامــه کار نیز حدود ‪ 4‬میلیارد تومان موردنیاز‬ ‫اســت که با پیگیــری صورت گرفته در ســال‬ ‫جاری مبلغ یک میلیارد و ‪ 500‬میلیون تومان‬ ‫تخصیــص گرفته و مابقی نیز در ســال اینده‬ ‫تامین خواهد شــد‪ .‬مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫اســتان ادامــه داد‪ :‬در ســال جاری نیــز پروژه‬ ‫احیــاء بهســازی و نوســازی بــازار تاریخــی‬ ‫فامنین با مبلغ ‪ 500‬میلیون تومان و احداث‬ ‫پــارک کبودراهنگ با مبلغ ‪ 400‬میلیون تومان‬ ‫اغازشــده و تــا ســال اینــده به پایــان خواهد‬ ‫رســید‪ .‬همچنیــن بــا توجــه بــه گســتردگی‬ ‫فعالیت ها در حوزه بازافرینی تاکنون مبلغی‬ ‫حــدود ‪ 200‬میلیــون تومــان جهــت امــوزش‬ ‫ســاکنین محــات هدف بــه اداره کل فنی و‬ ‫حرف ـه ای کمک شــده اســت تــا اموزش های‬ ‫الزم بــه ســاکنین صــورت گرفتــه و زمینــه‬ ‫اشــتغال اهالی فراهم گــردد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫طبق شیوه نامه معرفی و پرداخت تسهیالت‬ ‫مشــارکت مدنــی ســاخت و ودیعــه اســکان‬ ‫موقــت از محــل ‪ 20‬درصد تخصیص اعتبارات‬ ‫تبصره‪ 18‬بیان کرد‪ .‬تسهیالت مشارکت مدنی‬ ‫ساخت‪،‬فروشاقساطو ودیعهاسکانموقت‬ ‫بهسازندگانومتقاضیاندر بافت هایفرسوده‬ ‫(شــهرها و محالت هدف) طبق شــرایط ذیل‬ ‫پرداختمی شود‪:‬‬ ‫تمامــی پروژ ههــای نوســازی مســکن بــر‬ ‫اساس طرح بهسازی و نوسازی مصوب استان‬ ‫در محالت هدف بازافرینی شــهری موفق به‬ ‫اخذ پروانه ســاختمان از شــهرداری می شوند‪.‬‬ ‫پروژه های ویژه همچون پروژه های جابجایی‬ ‫و اســکان مجدد ســاکنین محــات هدف که‬ ‫به تایید شرکت بازافرینی شهری ایران رسیده‬ ‫باشــند‪ .‬فراینــد ثبــت درخواســت‪ ،‬بارگــذاری‬ ‫صرفادر‬ ‫مدارکتامرحلهمعرفیبهبانکمسکن ً‬ ‫سامانهتسهیالت‪ www.facility.udrc.ir‬صورت‬ ‫می پذیردومراحلانجامکار از طریقاینسامانه‬ ‫توسطمتقاضیقابل پیگیریاستو در صورت‬ ‫لــزوم یا بروز مشــکل مراتب ب هصــورت پیامک‬ ‫یشــود‪ .‬حســینی‬ ‫به متقاضی اطالع رســانی م ‬ ‫افزود‪ :‬جهت تشویق ساکنین محالت هدف‬ ‫به ســاخت و نوســازی واحدهای مسکونی از‬ ‫ابتدا ســال کنون ‪ 456‬واحد به بانک مســکن‬ ‫معرفی شده است که کمک بزرگی به بهسازی‬ ‫و مقاوم سازی منازل شده است‪.‬‬ ‫حسینی در پایان اشاره کرد‪ :‬بازافرینی‬ ‫محــات نیــاز بــه مشــارکت هم ـه ی‬ ‫دســتگاه ها و مــردم در اجــرای بنــد الــف‬ ‫ماده ‪ 59‬قانون برنامه ششــم توسعه کلیه‬ ‫دســتگاه های عضــو ســتاد ملــی بازافرینــی‬ ‫شــهری موظف هســتند حداقــل ‪ 30‬درصد‬ ‫از اعتبــارات مربوط بــه فعالیت های خود‬ ‫در شــهرها را بــه محالت هــدف بازافرینی‬ ‫اختصاص دهند‪.‬‬ ‫اب مجازی؛ ابی که بی سروصدا هدر می رود‬ ‫در شــرایطی کــه کشــور مــا در وضعیــت تنــش ابــی قــرار دارد و‬ ‫محیط زیست با پرداخت نشدن حق ابه اش دست وپنجه نرم می کند‪،‬‬ ‫قطره قطره اب موجود در این سرزمین اهمیتی صدچندان دارد‪ .‬یکی از‬ ‫مواردی که مصرف اب در ان مقدار قابل توجهی دارد‪ ،‬اب مجازی است‪.‬‬ ‫یک عضو هیئت مدیره انجمن اب وخاک پایدار ایرانیان بر اهمیت توجه‬ ‫بهاینموضوعتاکیدمی کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬کشــور ما در نیم قرن اخیر درگیر مشــکالت ابی و‬ ‫خشک سالی شده و دریاچه ها‪ ،‬تاالب ها و خاک ما از عطشی طوالنی‬ ‫رنــج می برنــد‪ .‬بارش های موقت که گه گاهی چند جرعــه اب در گلوی‬ ‫بهــا می ریزنــد‪ ،‬نمی تواننــد دوای درد مزمنی کم ابی‬ ‫کشــده تاال ‬ ‫خش ‬ ‫و خشک سالی باشند‪ .‬در این سال ها راهکارهای زیادی برای کنترل این‬ ‫چالش پیشنهادشده که همه در جایگاه خود قابل تامل و مهم هستند‪.‬‬ ‫حشــده اســتفاده از «اب مجــازی» اســت‪ .‬اب‬ ‫یکــی از راه ح لهــای مطر ‬ ‫مجازی مقدار ابی است که یک کاال یا یک محصول کشاورزی در فرایند‬ ‫تولید مصرف می کند تا به مرحله نهایی برسد‪ .‬در شرایطی که کشور ما‬ ‫در وضعیــت تنــش ابی به ســر می برد و حق ابــه تاالب ها به طور کامل‬ ‫تامین نمی شود‪ ،‬بهتر است تولید محصوالت پر اب بر موردبازنگری قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬محسن موسوی با اشاره به اهمیت اب مجازی می گوید‪ :‬کشور ما‬ ‫باید برای واردات اب مجازی از طریق محصوالت پر اب بر برنامه ریزی‬ ‫کند‪ .‬محسن موسوی خوانساری با اشاره به وضعیت تنش ابی در کشور‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬کشور ما ازنظر مصرف اب در حالت تنش شدیدی قرار‬ ‫دارد‪ .‬براثر این تنش شدید‪ ،‬برخی از تاالب های ما خشکیده اند و ما باید‬ ‫حق اب ه ان ها را تامین کنیم‪ .‬برای تحقق این هدف الزم است‪ ۲۰‬درصد از‬ ‫مصارف اب های سطحی در بخش کشاورزی کم شود‪ .‬او با اشاره کسری‬ ‫درزمینه اب های زیرزمینی‬ ‫ٔ ‬ ‫مخزن و کمبود منابع اب زیرزمینی ادامه داد‪:‬‬ ‫نیز کسری مخزن ما به ‪ ۱۴۰‬میلیارد مترمکعب می رسد‪ .‬این کسری طی‬ ‫دهه ها ایجادشده است و هرسال به ان افزوده می شود‪ .‬ساالنه‪ ۵‬میلیارد‬ ‫مترمکعب اضافه برداشــت داریم درحالی که درمجموع باید ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از مصــارف چا ههــای مجــاز و غیرمجاز کشــاورزی در ســطح کشــور (‪۴۰‬‬ ‫میلیارد مترمکعب) کاسته شود‪ .‬امسال و سال اینده باید ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫مصارف کشاورزیبه ناچار کاهشپیدا کندتاپایداریسرزمینو تاب اوری‬ ‫محیط زیست حفظ شود‪ .‬موسوی ضمن تاکید بر تاثیر کنترل مصرف اب‬ ‫بر میزان تولیدات کشاورزی گفت‪ :‬به علت کاهش منابع اب و کاهش‬ ‫تولید مواد غذایی ما با کسری ‪ ۳۰‬درصدی مواد غذایی مواجه خواهیم‬ ‫شد‪ .‬این کسری باید از طریقی جبران شود‪ .‬جبران این کسری‪ ۳۰‬درصدی‪،‬‬ ‫به ســه روش ممکن اســت‪ .‬او با اشــاره به روش های موجود برای کنترل‬ ‫میزان تولید محصوالت کشاورزی اضافه کرد‪ :‬روش اول افزایش بهره وری‬ ‫است‪.‬اینراهشاملمواردیمانندافزایشراندمانابیو مدیریتمسائل‬ ‫مربوط به شــرایط کشــت و برداشت و کنترل اب در کشاورزی می شود‪.‬‬ ‫موسوی درباره لزوم تغییر الگوی مصرف برای کاهش مصرف اب گفت‪:‬‬ ‫راهکار دوم تغییر الگوی مصرف و الگوی غذایی مردم است‪.‬‬ ‫الگــوی مصــرف مردم باید به گونه ای تغییر کند که انــان از مصرف‬ ‫محصوالتپر اب بر تاحدیصرف نظر و بهمحصوالت کماب بر گرایش‬ ‫بیشــتری پیدا کنند‪ .‬درواقع بخشــی از مصارف گوشــتی باید جای خود‬ ‫را به حبوبات و تولیدات گیاهی بدهد‪ .‬این عضو هیئت مدیره انجمن‬ ‫اگهی فراخوان مناقصات عمومی‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫ضمین شرکت در‬ ‫فرایندارجاع‬ ‫کار(میلیونریال)‬ ‫ردیف‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫(مرجع)‬ ‫شمارهفراخوان‬ ‫در سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکیدولت‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫نوعمناقصه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1400/300/19‬‬ ‫‪2000001313000037‬‬ ‫خرید چراغهای خیابانی ‪LED‬‬ ‫و پرژکتوری ‪LED‬‬ ‫عمومی یک‬ ‫مرحله ای‬ ‫‪114۶‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1400/300/2۶‬‬ ‫‪2000001313000038‬‬ ‫واگذاری خدمات نظافتی‪،‬‬ ‫ابدارخانه ای‪ ،‬باغبانی‪ ،‬دفتری‬ ‫و تاسیساتی زنجان‬ ‫عمومی یک‬ ‫مرحله ای‬ ‫‪3525‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1400/300/27‬‬ ‫‪2000001313000039‬‬ ‫واگذاری خدمات نظافتی‪،‬‬ ‫ابدارخانه ای و دفتری‬ ‫قزوین‬ ‫عمومی یک‬ ‫مرحله ای‬ ‫‪712‬‬ ‫زمان بارگذاری‬ ‫پیشنهاداتقیمت‬ ‫درسامانه‬ ‫زمان بازگشایی پاکات و‬ ‫مستندات‬ ‫‪ 9‬صبح دوشنبه‬ ‫مورخ ‪1400/11/11‬‬ ‫تا ساعت ‪19‬‬ ‫یکشنبه مورخ‬ ‫‪1400/11/10‬‬ ‫‪ 10‬صبح دوشنبه‬ ‫مورخ ‪1400/11/11‬‬ ‫‪ 11‬صبح دوشنبه مورخ‬ ‫‪1400/11/11‬‬ ‫‪ -1‬زمان‪ ،‬مهلت‪ ،‬مبلغ و محل دریافت اســناد مناقصه‪ :‬متقاضیان می توانند از تاریخ ‪ 1400/10/۲۵‬لغایت ‪ 1400/10/۲۹‬به ســامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ســتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.Ir‬مراجعه و با پرداخت مبلغ ‪ ۲/000/000‬ریال به ازای هر یک از ردیف های جدول فوق‬ ‫از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به حساب سیبای شماره ‪ 400110710401۹۵۲0‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام تمرکز وجوه درامد‬ ‫شرکت برق منطقه ای زنجان جهت خرید اسناد مناقصه فوق اقدام فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از زمان افتتاح پاکات ‪ ۶‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬زمان و محل تحویل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬پیشنهاددهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصویر کلیه مدارک (الف ‪ -‬ب ‪ -‬ج) در‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) نسبت به ارائه اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصه اقدام فرمایند‪.‬‬ ‫دفتر پشتیبانی و راهبری سامانه‪0۲1-41۹۳4 :‬‬ ‫ ضمنا اطالعات فوق در شبکه اطالع رسانی در سایتهای ذیل موجود می باشد‪.‬‬‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ‪www.setadiran.Ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪http://iets.Mporg.Ir‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت توانیر ‪http//tender.tavanir.org.ir‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی شرکت برق منطقه ای زنجان ‪www.zrec.co.ir‬‬ ‫روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان‬ ‫شناسه اگهی‪1۲۵7۹۸۵ :‬‬ ‫اب وخــاک پایــدار ایرانیان با تاکیــد بر اهمیت واردکــردن اب مجازی در‬ ‫قالب محصوالت کشاورزی اضافه کرد‪ :‬سومین راه حل موجود‪ ،‬واردات‬ ‫مــواد غذایــی پر اب بــر و درواقع واردات اب مجازی اســت‪ .‬ما در حال‬ ‫حاضر ‪ ۲۵‬میلیارد مترمکعب واردات اب مجازی داریم‪ .‬این اب عمدتا در‬ ‫محصوالتی نظیر جو‪ ،‬کنجاله‪ ،‬ذرت و گندم وجود دارد‪ .‬او ضمن بابیان‬ ‫بر اینکه کاهش مصرف اب به شکل ناگزیری کاهش تولیدات کشاورزی‬ ‫را در پی خواهد داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬واردات اب مجازی بااینکه می تواند‬ ‫این مشــکل را تا حدودی برطرف کند اما کشــور را وابســته به تولیدات‬ ‫خارجیخواهد کردو اتکایبیش ازحدبهوارداتموادغذایی‪،‬وابستگی‬ ‫ایران به کشورهای خارجی را در پی خواهد داشت‪ .‬البته این مشکل نیز‬ ‫راهکارهای مربوط به خود را دارد‪ .‬موسوی بر واردکردن محصوالت پر‬ ‫اب بر به جای تولید ان ها در داخل کشور تاکید کرد و گفت‪ :‬واردات‬ ‫ببــر به ویژه گوشــت قرمز باید‬ ‫محصــوالت گیاهــی و گوشــتی پــر ا ‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬گوشت قرمز باالترین میزان مصرف اب مجازی را‬ ‫دارد و هر کیلوگرم گوشت قرمز ‪ ۱۵‬مترمکعب اب مصرف می کند‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان البرز از اتصال دستگاه های کارتخوان به پرونده مالیاتی خبر‬ ‫داد و اذعان داشت‪ :‬سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در حال ساماندهی و‬ ‫تعیینتکلیفدستگاه های کارتخوانبانکیو درگاه هایپرداختالکترونیکیو اتصالان ها‬ ‫بهپروندهمالیاتیاست‪.‬‬ ‫محمدرضــا محمدی خاطرنشــان کرد‪ :‬کلیــه اشــخاص دارای ابــزار پرداخت های بانکی‬ ‫می توانندباورودبهدرگاهملیخدماتالکترونیکمالیاتیبهنشانی‪ my.tax.gov.ir‬فهرست‬ ‫تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده‬ ‫نموده و نســبت به الصاق ان ها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشــکیل پرونده مالیاتی‬ ‫جدید اقدام نمایند‪ .‬مدیرکل امور مالیاتی استان البرز گفت‪ :‬تمامی دستگاه های کارتخوان‬ ‫بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند‪ ،‬غیرفعال‬ ‫خواهند شد‪ .‬محمدی تصریح کرد‪ :‬ضروری است مودیان محترم مالیاتی با ورود به درگاه‬ ‫ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی فوق الذکر‪ ،‬بخش پایانه های‬ ‫فروش‪ ،‬اطالعات مذکور را مشاهده نموده و نسبت به الصاق دستگاه های کارتخوان بانکی‬ ‫و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود به پرونده های موجود یا ایجاد پرونده جدید و یا‬ ‫درخواستغیرفعالسازیدستگاه هایمطروحهاقدامنمایند‪.‬‬ ‫بازسازی مدارس و اشتغال زایی‬ ‫در مناطق سیل زده‬ ‫توسطبنیادبرکت‬ ‫مدیرعامــل بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمان امــام از بازســازی مــدارس اســیب دیده و‬ ‫اشتغال زایی در مناطق سیل زده کشور خبر داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬محمد ترکمانه بابیان این‬ ‫مطلبافزود‪:‬بنیادبرکتباتوجهبه گزارشارائه شدهتوسطسازماننوسازیمدارس‪،‬نسبت‬ ‫بهبازسازیوتعمیر مدارساسیب دیدهدر مناطقسیل زدهکشور اقداممی کند‪.‬بنیادهمچنین‬ ‫ضمن احیای مشاغل اسیب دیده در جریان سیل‪ ،‬طرح های اشتغال زایی جدیدی را در این‬ ‫مناطق اجرا می کند‪ .‬مدیرعامل بنیاد برکت که از مناطق سیل زده بخش بی رم و دهستان درز‬ ‫و سایبان شهرستان الرستان در استان فارس بازدید می کرد اظهار داشت‪ :‬بنیاد برکت بخش‬ ‫قابل توجهیاز خسارتافرادیرا کهدر جریانسیلاخیر لوازم خانگی‪،‬جهیزیه‪،‬دامو یامزارع‬ ‫کشاورزی شان از بین رفته است‪ ،‬جبران می کند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬بنیاد همچنین به صورت خاص‬ ‫و ویژه‪ ،‬جهیزیه اسیب دیده یا از بین رفته نوعروسانی را که قرار بوده به خانه بخت بروند‪،‬‬ ‫به طور کاملتهیهو تامینخواهد کرد‪.‬ترکمانهاز احیای کسب وکارهایاسیب دیدهدر جریان‬ ‫سیل اخیر کشور و اشتغال زایی در مناطق سیل زده خبر داد و گفت‪ :‬در همین راستا‪ ،‬یک هزار‬ ‫طرح اشتغال زایی اجتماع محور بااعتباری بالغ بر ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال در منطق سیل زده جنوب‬ ‫استان فارس اجرا می شود که ایجاد‪ ۳‬هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را برای مردم‬ ‫اینمناطقبهدنبالخواهدداشت‪.‬به گفتهمدیرعاملبنیادبرکت‪،‬اینبنیادبه صورتفوری‬ ‫و اورژانسی در ساخت سیل بندهای موردنیاز در استان فارس برای جلوگیری از خسارت در‬ ‫صورت وقوع مجدد سیل نیز مشارکت می کند‪ .‬او با تاکید بر تامین مخازن اب از سوی بنیاد‬ ‫برکتتصریح کرد‪:‬تعداد‪ ۵۰‬عددمخزنابپنجمترمکعبیدر اختیار روستاهایفاقدمخزن‬ ‫اب شهرستان الرستان قرار می گیرد‪ .‬ترکمانه خاطرنشان کرد‪ :‬بنیاد برکت در مرمت و بازسازی‬ ‫راه ها و جاده های اســیب دیده در جریان ســیل اخیر در اســتان فارس نیز مشارکت می کند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬سیل و بارش های سیل اسای روزهای ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬دی ماه در جنوب فارس ‪ ۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۷۲‬میلیارد ریال خسارت به حوزه زیرساخت های راه در حوزه استحفاظی الرستان وارد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (تجدید مناقصه)‬ ‫شمارهمناقصه‪۹۸۸۶۳:‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت برق منطقه ای زنجان شرکت برق منطقه ای زنجان در نظر دارد مناقصات مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار‬ ‫نماید‪ .‬لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق‬ ‫درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.Ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت‬ ‫قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار اگهی در سامانه مورخ‬ ‫‪ 1400/10/۲۵‬می باشد‪.‬‬ ‫اتصالدستگاه هایکارتخوان‬ ‫به پرونده مالیاتی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز اســتان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط با مشخصات و شرایط ذکر شده به روش مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات‬ ‫شرکت گاز استان مازندران الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫شماره در سامانه‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫‪1‬‬ ‫ساخت و نصب تعداد ‪ 500‬مورد انشعاب متمرکز تعداد ‪ 300‬مورد پراکنده و ‪ 3000‬متر حفرات خالی در‬ ‫سطح شهرستان نکا و روستاهای هزارجریب به روش ‪-PC‬تجدید مناقصه‬ ‫‪2000091578000353‬‬ ‫‪1.4010495.000‬‬ ‫‪28.029.892.۶05‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تهیه مصالح ‪ ،‬حمل و ساخت ایستگاه ‪ TBS‬بهمراه سیستم روشنایی شهر گزنگ –تجدید مناقصه‬ ‫‪2000091578000354‬‬ ‫‪485.2۶1.000‬‬ ‫‪9.705.114.810‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تهیه مصالح ‪ ،‬حمل و ساخت ایستگاه ‪ TBS‬شهر پلور ‪ -‬الریجان –تجدید مناقصه‬ ‫‪2000091578000355‬‬ ‫‪498.332.000‬‬ ‫‪9.9۶۶.۶23.۶15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نصب ‪ 4000‬عدد کنتور و رگالتور در سطح شهرستان ساری ‪ ،‬میاندرود ‪ ،‬چهاردانه ‪ ،‬دودانگه و‬ ‫روستاهایتابعه‪-‬تجدیدمناقصه‬ ‫‪200009157800035۶‬‬ ‫‪349.897.000‬‬ ‫‪۶.997.930.507‬‬ ‫شرح مختصر کار ‪:‬‬ ‫‪-1‬محل تامین اعتبار ‪ :‬منابع داخلی‪/‬سایر منابع‬ ‫‪-2‬نوع تضمین فرایند ارجاع کار ‪ :‬تضمین معتبر براساس ایین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره ‪/1۲۳40۲‬ت ‪ ۵0۶۵۹‬هـ مورخ ‪ 1۳۹4/۹/۲۲‬و اصالحات بعد از ان در خصوص‬ ‫کارهایپیمانکاری‬ ‫‪ -3‬محل اجرای پروژه ‪ :‬در محدوده گاز استان مازندران‬ ‫‪-4‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز دوشنبه ‪ 1400/10/۲7‬می باشد ‪.‬‬ ‫‪-5‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 14:۳0‬روز چهارشنبه تاریخ ‪1400/10/۲۹‬‬ ‫‪ -6‬مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت ‪ 14:۳0‬روز شنبه تاریخ ‪ 1400/11/۹‬ضمنا اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کاردر این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیر خانه رمز محرمانه حراست گردد )‬ ‫‪-7‬زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ ۹‬روز یکشنبه تاریخ ‪1400/11/10‬‬ ‫‪-8‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ :‬سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است‪.‬‬ ‫‪-9‬شرایط متقاضی ‪:‬‬ ‫داشتن گواهی صالحیت در رشته ابنیه برای ردیفهای ‪ ۲‬و ‪ ۳‬و تاسیسات و تجهیزات برای ردیفهای ‪1‬و ‪ 4‬از سازمان برنامه و بودجه با ظرفیت ازاد و مجاز‬‫داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما‬‫داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی‬‫ثبت نام و اخذکد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت ‪http : // iets.mporg.ir‬‬‫ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ‪ ۹۹/1۲/۲۹‬برای پیشنهادهای باالی ‪10‬برابر نصاب معامالت متوسط باشد الزامی است‪ .‬با رعایت ماده ‪ 4‬ایین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی‪.‬‬‫« حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها به هر تعداد می باشد » (مالک تعیین تعداد مناقصه گر‪ ،‬بعد از تایید صحیح بودن محتویات پاکت الف می باشد)‪.‬‬‫قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد‪(.‬در صورتیکه کاال مشابه تولید داخل دارد)‬‫متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند « ‪ »۹‬فوق بوده و امادگی اجرای پروژه را دارند ‪،‬‬ ‫می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت در یافت اسناد به سایت اعالم شده مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان در مناقصه‪ ،‬میبایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت عدم اطالع رسانی در مواقع ضروری به عهده ان شرکت می باشد و حق‬‫هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫ به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به ادرس ‪www.nigc-mazandaran. ir‬‬‫و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به ادرس ‪ http : // iets.mporg.ir‬مراجعه نمایید ‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‬‫مرکز تماس ‪ 0۲1-41۹۳4 :‬و ‪0۲1- ۵7۸۹۵000‬‬‫دفتر ثبت نام ‪ ۸۸۹۶۹7۳7 :‬و ‪۹۵1۹۳7۶۸‬‬‫شناسه اگهی‪1۲۵4۸۲0 :‬‬ ‫شرکت گاز استان مازندران‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!