روزنامه رویداد امروز شماره 1230 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1230

روزنامه رویداد امروز شماره 1230

روزنامه رویداد امروز شماره 1230

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫به دنبال محدود کردن‬ ‫فضاوفیلترینگ‬ ‫در مجلسنیستیم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 16‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 07‬دسامبر ‪2021‬‬ ‫‪ 02‬جمادی االول ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1230‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫‪03‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫عرضه ‪۳۶‬میلیارد دالر ارز‬ ‫از ابتدای امسال‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫خوزستان‬ ‫‪32‬‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫رویدا د خوزستان‬ ‫گام های ایران و امارات برای بهبود روابط‬ ‫سیاست‬ ‫‪04‬‬ ‫چندجایگاهسوخت‬ ‫یورو‪ ۴‬عرضه می کند؟‬ ‫نماینده امارات متحده عربی به تهران سفر کرد‬ ‫مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی در برنامه سفر یک روزه خود به تهران سفر کرد و با تعدادی از مسئولین سیاسی کشور دیدار کرد‬ ‫‪02‬‬ ‫‪07‬‬ ‫ورزش‬ ‫مثلثبازی های‬ ‫بدون گل تکراری فوتبال ایران‬ ‫اوضاعهرهفته ‬ ‫بدتر می شود‬ ‫‪02‬‬ ‫نابودی‪ 40‬درصد‬ ‫از نخل هایخوزستان‬ ‫به علت کمبود اب‬ ‫مرثیه ای‬ ‫برای یک رویا‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪1230‬‬ ‫شماره‪1223‬‬ ‫پنجم‪/ /‬شماره‬ ‫رویاد دخوزستان‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪6‬‬ ‫رای یک رویا‬ ‫مرثیهای ب‬ ‫هالل احمر‬ ‫پیشرو در تامینواکسن‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫شماره ‪32‬‬ ‫سومین جشنواره‬ ‫داوری اثار‬ ‫اغاز «رسام» در خوزستان‬ ‫‪/ /1400‬ساساللپنجم‬ ‫ماه‪1400‬‬ ‫علت کمبود اب‬ ‫شــور قرار گرفت‪.‬‬ ‫اذرماه‬ ‫شنبه‪1608‬اذر‬ ‫دوشنبه‬ ‫سه‬ ‫در سراســر ک‬ ‫خوزستان به‬ ‫ــا موضــوع ایثــار‬ ‫درصد از نخلهای‬ ‫اثــار رســیده ب‬ ‫ـه پایــان رســیدن‬ ‫پــس از بـ‬ ‫ـامل موضوعات‬ ‫نابودی ‪40‬‬ ‫اجتماعــی شـ‬ ‫ســال اثار فیلم و‬ ‫مهلت مقرر ار‬ ‫های جهادی در‬ ‫خدمات گروه‬ ‫دبیرخانه سومین‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫فیلمنامه به‬ ‫و بالیای طبیعی‬ ‫ســیل و زلزله‬ ‫بینالمللی فیلم‬ ‫تفاهمنامه احداث‬ ‫دوره جشنواره‬ ‫ســالمت است که‬ ‫عبدالرضا‬ ‫و مدافعان‬ ‫مقدس و مقاومت‬ ‫امضای‬ ‫ســط هنرمنــدان‬ ‫کوتاه دفاع‬ ‫مرادحاجتی‬ ‫بهخوبــی تو‬ ‫مگاوات نیروگاه‬ ‫ارشیو سازی دیجیتال‬ ‫است‪ .‬مدیرکل حفظ‬ ‫«رسام» و‬ ‫‪300‬‬ ‫تصویر کشیده شــده‬ ‫اثــار رســیده‪ ،‬کار‬ ‫ـی اهــواز اظهــار‬ ‫برق منطقهای‬ ‫و دســتهبندی‬ ‫مقدس خوزســتان‬ ‫به‬ ‫ـس اتــاق بازرگانـ‬ ‫انتخاب اغاز شد‪.‬‬ ‫ارزشهای دفاع‬ ‫در شبکه‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫رئ‬ ‫نایب‬ ‫اثار توسط هیئت‬ ‫ـای خوزســتان به‬ ‫ـا اثار و نشــر‬ ‫سومین جشنواره‬ ‫داوری‬ ‫درصــد از نخلهـ‬ ‫ـدار «عبدالرضـ‬ ‫داشت‪ :‬هیئت انتخاب‬ ‫داشــت‪40 :‬‬ ‫خوزستان‬ ‫ـرتیپ دوم پاسـ‬ ‫نــد‪ .‬کمبود اب‬ ‫و نشــر بیان‬ ‫مقــدس عبارتند‬ ‫اب از بیــن رفتها‬ ‫سـ‬ ‫ـرکل حفــظ اثــار‬ ‫فیلــم کوتاه دفاع‬ ‫علــت کمبــود‬ ‫ـده و خرمــا هــم‬ ‫مرادحاجتــی» مدیـ‬ ‫بینالمللــی‬ ‫احداث ‪ 300‬مگاوات‬ ‫حیاتی»‪« ،‬ســید‬ ‫ـش شــوری ابشـ‬ ‫خوزســتان در ایــن‬ ‫امروز‪:‬تفاهمنامه‬ ‫رماوندی»‪« ،‬علی‬ ‫باعــث افزایـ‬ ‫ـای دفــاع مقــدس‬ ‫موضوع از کیفیت‬ ‫اهــواز‪ -‬رویداد‬ ‫از‪« :‬طالــب‬ ‫ـرکت بــرق منطقهای‬ ‫طرفــی»‪« ،‬مهدی‬ ‫ارزشهـ‬ ‫خوبی نمیگیرد‪ ،‬این‬ ‫ـاع پــرس اظهــار‬ ‫کوچــک بین شـ‬ ‫ســبزقبا»‪« ،‬مهــدی‬ ‫گفتوگــو بــا دفـ‬ ‫نیــروگاه مقیــاس‬ ‫طعــم‬ ‫رقابت ضعیف‬ ‫کشــور امــارات‪،‬‬ ‫نــه مرتضــی‬ ‫خصــوص در‬ ‫ــی» و «مهســا‬ ‫کرده‪ ،‬در بازار‬ ‫ـرکت ‪AJ Holding‬‬ ‫تشــکیل دبیرخا‬ ‫«محمدرضــا نجف‬ ‫محصول ما کم‬ ‫پسازانتقــال و‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫اید‪.‬‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫این کیخائــی»‪،‬‬ ‫محمود‬ ‫خوزســتان‬ ‫ما‬ ‫سمت‬ ‫شد‪ :‬جهت انتخاب‬ ‫امضای‬ ‫داشــت‪:‬‬ ‫مشتری ضعیف‬ ‫تفاهمنامه که بــه‬ ‫اهواز‪ ،‬فراخوان‬ ‫ســتند‪ .‬او متذکر‬ ‫میشــویم و‬ ‫ـد‪ .‬در این‬ ‫شــنواره رسام به‬ ‫در گفتوگــو بــا‬ ‫و الن جسپرسون‬ ‫طور طیب» ه‬ ‫تشــکیل شــورای‬ ‫دائمی ج‬ ‫حســینی امیــن‬ ‫امضــا شـ مدیرعامل این شــرکت‬ ‫ماه سال جاری به‬ ‫پس از مکاتبه و‬ ‫ســید ســلطان‬ ‫جشنواره که از فروردین‬ ‫اب خوزســتان بــر‬ ‫بزرگ‬ ‫هیئت فوق‬ ‫‪ AJ‬رسید‪ ،‬مقرر شد‬ ‫استان از ‪ 21‬سازمان‬ ‫ـورد تاثیــر کمبــود‬ ‫دشــت هولدینگ ‪HOLDING‬‬ ‫فضای عمومی کشــور منتشرشده سیاستگذاری جشنواره در‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫کمبود‬ ‫ـا‬ ‫ایلنـ‬ ‫مدیرعامل‬ ‫ـک گازی حرارتی و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مشــکل‬ ‫گســترده در‬ ‫شــد که اســامی‬ ‫مرحله دوم و دریافت‬ ‫ـروگاه مقیاس کوچـ‬ ‫ـارت این منطقه‬ ‫گــی درخواســت‬ ‫پس از پایان تمدید‬ ‫‪ 300‬مــگاوات نیـ‬ ‫تواند در تجارت ما‬ ‫و نهــاد فرهن‬ ‫تجـ‬ ‫شبکه تحت نظارت‬ ‫ـتانی را به دبیرخانه‬ ‫بود‪،‬‬ ‫ـال و دســتهبندی‬ ‫ـی می‬ ‫بادی و خورشیدی در‬ ‫ـازان مطرح خوزسـ‬ ‫ـیو ســازی دیجیتـ‬ ‫اب از ابعــاد مختلفـ کشــاورزی تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫تجدید پذیر‬ ‫احداث شود‪ .‬در این‬ ‫داوران فیلمسـ‬ ‫اثــار و ارشـ‬ ‫پــس از ارزیابــی‬ ‫صــوص در حوزه‬ ‫منطقهای خوزستان‬ ‫اولیه در اختیــار‬ ‫ـد کــه درنهایــت‬ ‫صادراتی هســتند‬ ‫جهــت پاالیش‬ ‫بهخ‬ ‫اعــالم نماینـ‬ ‫شرکت برق‬ ‫ظرفیــت احداث‬ ‫ـاب داوران‪ ،‬رای‬ ‫انهــا‪،‬‬ ‫محصوالتی که‬ ‫افزود‪ :‬در بخش‬ ‫ســت که حداکثر‬ ‫ـط شــورای انتخـ‬ ‫با کمبود اب‬ ‫انتخاب قرار گرفت‪ .‬او‬ ‫تفاهمنامــه امــده ا‬ ‫ـال ‪ 40‬درصــد از‬ ‫دقیق و توسـ‬ ‫مگاوات باشد و‬ ‫شــرایط تایید و‬ ‫هیئت‬ ‫ــوند‪ .‬بــرای مثـ‬ ‫ــر بــه دبیرخانه‬ ‫نباید بیشتر از ‪25‬‬ ‫تجمیع و اســامی حائز‬ ‫ضعیــف میش‬ ‫جشــنواره ‪ 530‬اث‬ ‫نیروگاه در هر نقطه‬ ‫ـت کمبــود اب از‬ ‫پروژه در کوتاهترین‬ ‫مستند‪ ،‬انهــا‬ ‫داخلــی ایــن‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫خوزســتان بــه علـ‬ ‫فعالیتهای اجرایی‬ ‫گردید که در ‪ 6‬بخش‬ ‫شدند‪.‬مرادحاجتی‬ ‫نخلهــای‬ ‫افزایش شــوری‬ ‫الزم است که‬ ‫نیروگاهها قبل از‬ ‫ای تصویب‬ ‫جشنواره واصل‬ ‫ـان خواهد برد و‬ ‫کمبود اب باعث‬ ‫و بخشی از این‬ ‫نماهنگ‪ 180 ،‬ثانیه‬ ‫ـه اثار ‪ 15‬روز زمـ‬ ‫بین رفتهاند‪.‬‬ ‫زمان ممکن اجرایی‬ ‫خوبــی نمیگیرد‪،‬‬ ‫ـتانی‪ ،‬پویانمایی‪،‬‬ ‫پاالیــش اولیـ‬ ‫ـکل بــود بــا افراد‬ ‫اساس این یادداشت‬ ‫ســابقه جشنواره‬ ‫داسـ‬ ‫خرمــا هــم طعم‬ ‫اند‪.‬مرادحاجتی‬ ‫ـرار بــر حــل مشـ‬ ‫وارد مدار شود‪ .‬بر‬ ‫برتر به بخش م‬ ‫دستهبندیشــده‬ ‫ابشــده و‬ ‫چراکــه ا گــر قـ‬ ‫ـول ما کم کرده‪،‬‬ ‫تابستان ‪1401‬‬ ‫پسازان اثار‬ ‫کردنــد نــه اینکه‬ ‫شــده نســبت بــه‬ ‫و فیلمنامــه‬ ‫این جشنواره قرار‬ ‫کشــور نداریم و‬ ‫از کیفیت محصـ‬ ‫ـنواره عــالوه بــر‬ ‫ـد ایــن کار را می‬ ‫اماراتــی متعهــد‬ ‫یافت متذکر شد‪:‬‬ ‫ــت درســتی در‬ ‫ایــن موضــوع‬ ‫ـن دوره از جشـ‬ ‫متخصــص بایـ‬ ‫تفاهــم هولدینــگ‬ ‫ـویم و مشــتری‬ ‫ـد‪ .‬حســینی امین‬ ‫مقاومت‪ ،‬راه خواند‬ ‫از دســتگاههای‬ ‫مــا الگــوی کش‬ ‫گفــت‪ :‬در ایـ‬ ‫منطقه ازاد اروند در‬ ‫برنامهریزی داشــته‬ ‫ـت ضعیف میشـ‬ ‫ـی در میان باشـ‬ ‫حــداث پروژههــا‬ ‫ازجمله ابعاد شهری‪،‬‬ ‫دفاع مقدس و‬ ‫مشارکت سازمان‬ ‫در بــازار رقابـ‬ ‫ـد بهطورجــدی‬ ‫مباحــث سیاسـ‬ ‫دریافــت مجــوز ا‬ ‫خرمای خوزســتان‬ ‫مرتبط با حوزه‬ ‫در همه دنیا این‬ ‫متخصص‪ ،‬ســرمایه و‬ ‫ابعاد زندگی ما‬ ‫اصلی است با‬ ‫دولــت بایـ‬ ‫روی کار بیاینــد‬ ‫اثار‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫رویکرد کشاورزی‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫ا‬ ‫می‬ ‫نیز به بخشهای‬ ‫اتاق‬ ‫نیروی‬ ‫ابادان برگزار شود‪.‬‬ ‫ما‬ ‫در‬ ‫رئیس‬ ‫ـمت‬ ‫ـوز‬ ‫فناوری‪،‬‬ ‫واقعــا افــراد دلسـ‬ ‫ضعیــف سـ‬ ‫ـردی دارد‪ .‬نایب‬ ‫افزود‪ :‬امروز‬ ‫ذیربط اقدام و‬ ‫‪ 70‬تا ‪ 80‬درصد‬ ‫بخش ایثار اجتماعی‬ ‫ـدان خرمشهر و‬ ‫ـی را در خدمت‬ ‫همراه تجهیزات‬ ‫اب باشــند و‬ ‫ـی‪ ،‬جمعی و فـ‬ ‫حضور یک فرد‬ ‫صادر میشــود‪،‬‬ ‫ـی مســائل صنعتـ‬ ‫فنی و اقتصادی به‬ ‫اســتقبال هنرمنـ‬ ‫ـت‪ .‬ملـ‬ ‫کرد‪ :‬شــاید کمبود‬ ‫که فقط به علت‬ ‫بــه ‪ 40‬کشــور‬ ‫اســت کــه حتـ‬ ‫شــده کــه مــورد‬ ‫تمامیتوانمندی‬ ‫به خوزســتان اسـ‬ ‫متاسفانه ما هنوز‬ ‫انجام برساند‪ .‬شرکت‬ ‫ـی اهــواز تصریح‬ ‫نــه اینطــور‬ ‫ان اضافه‬ ‫دانشــی روی کار‬ ‫ارگانیک میگیرند اما‬ ‫ـای ایــران مربوط‬ ‫بازرگانـ‬ ‫محصــوالت ما‬ ‫کرده و پروژه را به‬ ‫ـزب‪ ،‬بــدون هیچ‬ ‫از خرمـ‬ ‫ـد روی کیفیــت‬ ‫دیگــری صــادر‬ ‫کرد‪ :‬کشاورزی‬ ‫کافی را فراهم‬ ‫هرچه زودتر این‬ ‫شده که بسترهای‬ ‫در یــک حـ‬ ‫حــدود ‪ 10‬درصـ‬ ‫بــا برندهــای‬ ‫تصریح‬ ‫نداریم‪ .‬امیدوارم که‬ ‫خوزستان نیز متعهد‬ ‫موضوع روابط‬ ‫ممکــن اســت‬ ‫مــا فراتــر از ان‬ ‫ـتان میشــوند‪ .‬او‬ ‫ـد‪ .‬عضو اتــاق بازرگانی ایران مدیریت برنامهای‬ ‫برق منطقهای‬ ‫با مردم ســخن‬ ‫یابی محل احداث‬ ‫تاثیــر گذاشــته ا‬ ‫روز کمتر بیایـ‬ ‫ـوط بــه خوزسـ‬ ‫شــود یا صراحتا‬ ‫ـرمایهگذاری و مکان‬ ‫برنامگی و بینظمی در‬ ‫شــود امــا مربـ‬ ‫صادرات ما را روزبه‬ ‫مشــکالت حل‬ ‫الزم جهت سـ‬ ‫تشریح شود‪ .‬این‬ ‫احداث این پروژهها‬ ‫مشــکل ما بی‬ ‫اب ازنظر روانی هــم تاثیرگذار سیاسی است که‬ ‫خوزســتان جزو‬ ‫علل کمبود اب‬ ‫دهد و تا مرحله‬ ‫ــط بینالمللــی‬ ‫ثروت زیادی دارد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬مســئله‬ ‫نیروگاهها را انجام‬ ‫شود و‬ ‫باالیــی از رواب‬ ‫ـاورز‪ ،‬صنعتگر‪،‬‬ ‫شــد و در صورت‬ ‫اســت‪ .‬ایران‬ ‫ســازی زبالههای‬ ‫ـال در مورد اصفهان‪ ،‬بســیاری میکنــد‪ ،‬درصــد‬ ‫ســت اما بیبرنامگی گفته ازلحاظ روانی به کشـ‬ ‫الزم را داشــته با‬ ‫ســتجو کــرد‪ .‬او‬ ‫شیوه بیخطر‬ ‫ســت‪ .‬برای مثـ‬ ‫طالیی جهان ا‬ ‫شــبکه همــکاری‬ ‫ــط سیاســی ج‬ ‫ـارت میکردند‬ ‫کــر موضــوع‬ ‫ا‬ ‫مولد مقیاس کوچک‬ ‫‪ 4‬ســرزمین‬ ‫بــه‬ ‫شــاره کرد و بیان‬ ‫را بایــد در رواب‬ ‫ـا این شــهر تجـ‬ ‫ـرده اســت‪ .‬مــن ف‬ ‫فشار میاورد‪.‬‬ ‫دستورالعمل توسعه‬ ‫برنامه در ســطح‬ ‫بیمارســتانی ا‬ ‫جــاری کــه بـ‬ ‫سازمانمدیریت‬ ‫را بســیار بــد کـ‬ ‫معدنکار و‪...‬‬ ‫مــده از این کار‬ ‫بیان کرد‪ :‬باید یک‬ ‫رعایت مفاد‬ ‫قرارداد خرید تضمینی‬ ‫مدیرعامل‬ ‫ـد وضعیــت‬ ‫های بیمارستانی‬ ‫این مشکل ندارند‬ ‫از ت مشــکالت بــه وجــود ا‬ ‫همچنین‬ ‫ــی داشــته باشـ‬ ‫ســبت به انعقاد‬ ‫داشــت‪ :‬زباله‬ ‫ارادهای برای حل‬ ‫شهرداری اهواز با اشاره‬ ‫بعــد از‬ ‫اینچنینــی روی‬ ‫ـم و نظــارت کاف‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬ن‬ ‫کند‪ .‬میکنم که‬ ‫خطرسازی در دمای‬ ‫پسماند‬ ‫ـد‪ .‬هــر اتفــاق‬ ‫ملــی کــه نظـ‬ ‫مشکل اب را حل‬ ‫پس از بی‬ ‫امتنــاع میکننـ‬ ‫زبالههــای عفونی در‬ ‫ـدار و فروشــنده‬ ‫اقدامنماید‪.‬‬ ‫نیــز تفاهمنامه‬ ‫شــود تا بتواند‬ ‫ســوخته بــه خود‬ ‫به اینکــه‬ ‫و امنیــت خریـ‬ ‫ـزارش‪ ،‬پیشازاین‬ ‫طراحی‬ ‫بــاال حالــت‬ ‫خریدوفــروش‬ ‫خطرسازی نمیشوند‪،‬‬ ‫ــر اســاس ایــن گـ‬ ‫تاثیــرات مختلفی‬ ‫کوچک بین شرکت‬ ‫ب‬ ‫پسازان با دستگاه‬ ‫اهواز بی‬ ‫اب‬ ‫کمبود‬ ‫مقیاس‬ ‫تاثیــر میگــذارد‪.‬‬ ‫مگاوات نیروگاه‬ ‫میگیرند و‬ ‫محمودثابتقدم‬ ‫عــه بهداشــت و‬ ‫احداث‪۱۵۰‬‬ ‫صافات انــرژی یزد‬ ‫گفــت‪ :‬مجمو‬ ‫ســتان و شــرکت‬ ‫دیگــری خــورد شــده و کامــالً‬ ‫ـاه گذشــته هیچ‬ ‫خـــبر‬ ‫برق منطقهای خوز‬ ‫درمــان در ‪ ۸‬مـ‬ ‫بیارزش میشوند‪.‬‬ ‫دفــن زبالههــای‬ ‫(صافاتکو)امضاشد‪.‬‬ ‫قدم در امحاء و‬ ‫نظارتــی بــر‬ ‫فقــط یکــی از‬ ‫است‪ .‬محمود ثابت‬ ‫ـح کــرد‪ :‬اکنــون‬ ‫شــی در ســطح‬ ‫او تصریـ‬ ‫بیمارستانی نداشته‬ ‫ترافیک و نظمبخ‬ ‫خطرسازیو امحاء‬ ‫زبالههایعفونی‬ ‫بــرای کنتــرل‬ ‫از شرکتهای‬ ‫هایاهواز برایبی‬ ‫تسنیم‪،‬بابیاناینکه‬ ‫گرفتهشده است‪.‬‬ ‫ـن شــهر ظرفیــت‬ ‫شوند‪ ،‬بیمارستان‬ ‫سایر بیمارستانها‬ ‫گفتوگوبا‬ ‫حمایت‬ ‫ـهر اهواز به کار‬ ‫مســیرهای ســاحلی ایـ‬ ‫دفن بیخطرسازی‬ ‫خود اقدام کرده و‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫کالن‬ ‫ب‬ ‫ـاره‬ ‫ـور اهــواز بــا اشـ‬ ‫های امــده‪،‬‬ ‫صنعتی باید قبل از‬ ‫عبــور و مــرور‬ ‫که زبالههای‬ ‫بنیانمنطقهای‬ ‫خاصیانجامندادند‪.‬‬ ‫ـس پلیــس راهـ‬ ‫لذا باید دوربین‬ ‫ترافیــک را بــرای‬ ‫و‬ ‫قانونمجموعههایی‬ ‫بهاینقانوناقدام‬ ‫رئیـ‬ ‫دانش‬ ‫ـاط حادثهخیــز‬ ‫مدیریت شــود‬ ‫ایــن حجــم‬ ‫داشت‪:‬بر اساس‬ ‫مســئوالن مربوطه‬ ‫هستند نسبت‬ ‫مهندســی نقـ‬ ‫حوادث هوشــمند‬ ‫پسماند شهرداری‬ ‫مرور کالنشــهر‬ ‫اظهار‬ ‫ضــروری اســت‬ ‫رفــع مســائل‬ ‫به بازارهای‬ ‫عفونی و صنعتی‬ ‫ســازمان مدیریت‬ ‫جریان عبور و‬ ‫ـور اهواز گفــت‪:‬‬ ‫ـرای ایمنســازی‬ ‫ندارنــد لــذا‬ ‫تولیدکننده زبالههای‬ ‫ــالک خــوان در‬ ‫ـدول زمانبنــدی‬ ‫امحاء مدیرعامل‬ ‫ــس پلیــس راهـ‬ ‫با نگاه‬ ‫هــواز گفــت‪ :‬بـ‬ ‫ــا و ســایر مراکــز‬ ‫ـد‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫ـهر اهــواز پ‬ ‫ـریعتر در یــک جـ‬ ‫رئی‬ ‫رابیخطرسازیو‬ ‫در کالنشــهر ا‬ ‫ـان اینکــه مطبه‬ ‫ـمند و افزایــش یابـ‬ ‫ــوت در کالنشـ‬ ‫ـطح شــهر اهــواز‬ ‫هــر چــه سـ‬ ‫بایدزبالههایخود‬ ‫اهــواز بــا بیـ‬ ‫کوتاهتریــن زمــان‬ ‫اهــواز هوشـ‬ ‫ـی منجــر بــه ف‬ ‫فرامنطقهای‬ ‫این قانون پیروی‬ ‫حادثهخیــز در سـ‬ ‫ــته مرکزی شهر‬ ‫ابتدا‬ ‫ســازمان پســماند‬ ‫اضطــراری و در‬ ‫رانندگـ‬ ‫ـال گذشــته ‪۵۴‬‬ ‫خصوصی نیز باید از‬ ‫ســاماندهی هس‬ ‫ســرهنگ نقــاط‬ ‫حضور شــهرداریها‬ ‫ـپس جهت دفن به‬ ‫ـی بهصــورت‬ ‫ـدت مشــابه سـ‬ ‫راهور اهواز از‬ ‫ــهر درمانــی‬ ‫ـتانهای دولتی و‬ ‫پل اقدام کنند‪.‬‬ ‫کرده و سـ‬ ‫بازدیــد میدانــی با‬ ‫نســبت بــه مـ‬ ‫طرحهــای خوبـ‬ ‫او افزود‪ :‬اما در ش‬ ‫جلســه شــورای‬ ‫بخش زیادی از‬ ‫عالوه بر بیمارسـ‬ ‫ـبت به ترمیم این‬ ‫داد و افــزود‪:‬‬ ‫میدان اخیــرا‬ ‫مشــکل ایمنی‬ ‫تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫داشته است که‬ ‫کننــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ـداد امــروز‪:‬در‬ ‫ـزی شــهر نسـ‬ ‫ـر‬ ‫و مقرر شــد تــا‬ ‫تقاطع غیر همسان‬ ‫درمانی خصوصی‬ ‫شــهرداری‬ ‫درصد کاهش‬ ‫اهــواز‪ -‬رویـ‬ ‫های بیمارستانی و‬ ‫ــق حادثهخیز اهــواز خبـ ســاماندهی هســته مرکـ‬ ‫نفــت و حفاری‬ ‫صــورت گرفــت‬ ‫هیچیــک از مراکز‬ ‫رحیمی با اشاره به‬ ‫کالنشــهر اهــواز‬ ‫هستیم که زباله‬ ‫رانندگــی در مناط‬ ‫نمایشــگاه صنعت‬ ‫کــرد‪ :‬روزانــه‬ ‫برای خصوصی‬ ‫در خصــوص‬ ‫اهواز شاهد‬ ‫های خود را بدون‬ ‫بحرانــی در‬ ‫خیابانهای ســلمان‬ ‫ایــن حــوادث‬ ‫سیاســتگذاری‬ ‫ـواز‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫بنیــان منطقهای‬ ‫خطرسازی و امحاء‬ ‫کالنشهر اهواز نیز زباله‬ ‫‪ ۳۲‬نقطــه‬ ‫رحیمی بابیــان اینکه‬ ‫مرا کــز خریــد در‬ ‫دانشــگاه اهـ‬ ‫ـرکتهای دانش‬ ‫درمانی بدون بی‬ ‫ـاعت بــرای عبور از‬ ‫تحویل سطح‬ ‫شهری رخ میدهد‪.‬‬ ‫بــا اهــواز و‬ ‫تحویــل ســایت‬ ‫اجراشــده اســت‬ ‫حمایــت از شـ‬ ‫شــود‪ .‬ســرهنگ‬ ‫مراکز‬ ‫فرامنطقــهای تاکید‬ ‫بیش از یک سـ‬ ‫ـماند به شــهرداری‬ ‫و امحــاء کــردن‬ ‫ـی در گفتوگــو‬ ‫بــر‬ ‫شــریعتی‪ ،‬طالقانــی‬ ‫مشکل برطرف‬ ‫ســی‪ ،‬فرهنــگ‬ ‫شــهروندان‬ ‫بیخطرســازی‬ ‫هــا به بازارهــای‬ ‫ـن در ســایت پسـ‬ ‫ســرهنگ ســعید رحیمـ‬ ‫ـون فنــی مهند‬ ‫ـهر فارســی‪،‬‬ ‫معطل میشــوند این‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫جانمایی دقیق‬ ‫بــرای ورود ان‬ ‫دفـ‬ ‫غیرقانونی اســت‪.‬‬ ‫نفتخیز جنوب‬ ‫مولفههایــی چـ‬ ‫حادثهخیز کالنشـ‬ ‫دهند‪ .‬ثابتقدم‬ ‫به ســاماندهی و‬ ‫میدان دانشــگاه‬ ‫قــل و جانمایی‬ ‫ـوند کــه کار کامال‬ ‫شرکت ملی مناطق‬ ‫پســماند می‬ ‫ششــم اســت‪.‬‬ ‫شــاره بــه نقــاط‬ ‫کــه میتوان‬ ‫ـتمهای حملون‬ ‫اســتان در طــول‬ ‫داده میشـ‬ ‫اتوبوس شــهری اشاره‬ ‫شــد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ـدود شــدن پــل‬ ‫پسماند شهرداری‬ ‫ایرنــا با ا‬ ‫نمایشگاه صنعت‬ ‫عوامــل شــهرداری‬ ‫ترافیک‪ ،‬سیسـ‬ ‫بهداشــت و درمــان‬ ‫پلیس قرار دارند‬ ‫ناشــی از مسـ‬ ‫ســازمان مدیریت‬ ‫های تاکســی و‬ ‫سیاستگذاری‬ ‫ـزود‪ :‬بــا همــکاری‬ ‫تردد حجــم زیادی‬ ‫امحاء مجموعــه‬ ‫ـایی ایســتگاه‬ ‫ســتور کار جدی‬ ‫ـر دفن زبالههای‬ ‫مدیرعامل‬ ‫ـاره بــه انســداد‬ ‫در جلسه شورای‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫فرصت‬ ‫ـت‬ ‫ـواز‬ ‫متاسفانه به سبب عدم‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ـته یکبار هم بـ‬ ‫ظرف‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫شنا‬ ‫یک‬ ‫ســرهنگ رحیمــی بــا ا‬ ‫ــدان دانشــگاه‬ ‫ــث اصناف‬ ‫ـاله اخیر در این‬ ‫نمایشگاه امسال‬ ‫کالنشــهر اهــواز‬ ‫ماههای گذشـ‬ ‫همیــن عامــل باع‬ ‫روزهــای می‬ ‫اهواز ادامه داد‪:‬‬ ‫ـاس تجربه پنجسـ‬ ‫و حفاری گفت‪:‬‬ ‫ـاط حادثهخیــز‬ ‫و ایــن در حالــی‬ ‫هــای کــرد‪.‬‬ ‫مواد پالســتیکی‬ ‫و ظرفیتهــای‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫خودروهــا را نــدارد و‬ ‫نقـ‬ ‫گفت‪ :‬بر اسـ‬ ‫نفت‬ ‫نظــارت نکردنــد‬ ‫ـدت دوربرگردان‬ ‫ـدت اجراشــده‬ ‫بیمارســتانی و وجود‬ ‫شــم «فــوالد»‪،‬‬ ‫ـه توانمندیهــا‬ ‫بیمارســتانی‬ ‫ـه شــده اســت‪.‬‬ ‫برنامــه کوتاهمـ‬ ‫ــهر اهواز از‬ ‫برنامهریــزی کوتاهمـ‬ ‫کلینیکها برای دفع‬ ‫زبالههای‬ ‫ـدند که پــل ش‬ ‫یــی بــرای ارائـ‬ ‫ـی در ایــن نقطـ‬ ‫ــوم برخــی زباله‬ ‫ـوب و ملی حفاری‬ ‫ـیار جدی در ش‬ ‫و در‬ ‫طال‬ ‫خسارت کالنشــهر‬ ‫همچنان برخی از‬ ‫ایمنســازی شـ‬ ‫انهــا‪ ،‬شــاهد هج‬ ‫اســت امــا در‬ ‫ایجــاد بینظمـ‬ ‫ـته بــا چالش بسـ‬ ‫مناطق نفتخیز جنـ‬ ‫شــهر مســدود و‬ ‫نیروها‪ ،‬است که‬ ‫رضایتبخــش‬ ‫ارزشــمند در‬ ‫اهواز در خصوص‬ ‫ششــم «فوالد»‬ ‫نــهای گذشـ‬ ‫سازمان قرارداد ندارند‪.‬‬ ‫شــرکت ملــی‬ ‫ضــرورت حرکــت‬ ‫اضافه‬ ‫در ایــن راســتا‬ ‫همچنین اسیب دیدن‬ ‫مربــوط بــه پروا‬ ‫با انســداد پل‬ ‫رئیس پلیس راهور‬ ‫نقاط حادثهخیز‬ ‫زبالههای خود با این‬ ‫دانشــی بــا بیــان‬ ‫گفت‪ :‬ازانجاکه‬ ‫مواجه شــدیم‪،‬‬ ‫گردها به سایت و‬ ‫از ایــن ایمنــی‬ ‫مدت باید رفــع‬ ‫ترافیکی زیادی‬ ‫اســت‪ .‬علیرضــا‬ ‫هستیم‪ .‬ثابتقدم به‬ ‫حوادث رانندگی نیز‬ ‫شــی‬ ‫ســازندگان داخلــی و‬ ‫رحیمی با اشــاره‬ ‫برنامــه میان‬ ‫فنی شــاهد بار‬ ‫او با اشــاره به‬ ‫االت و تجهیزات‬ ‫بخ دوربرگردانها اســت‪.‬‬ ‫ـاره ناشــی از‬ ‫حدود ‪ ۱۶۰‬میلیون‬ ‫شــد و توســعه‬ ‫بــه دلیل نقص‬ ‫پیگیری شــود‪.‬‬ ‫ماشــین‬ ‫ســتیم‪ .‬او با اشـ‬ ‫در جهــت ر‬ ‫ـهای افــزود‪ :‬در‬ ‫خسارتی تا سقف‬ ‫کــردن‬ ‫فوتــی ناشــی از‬ ‫کالنشــهر اهــواز‬ ‫مناطــق اهواز ه‬ ‫عالئم راهنمایی‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫فرامنط‬ ‫ـر‬ ‫تصادف‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫های‬ ‫‪۳۴‬‬ ‫ـا بــه بازارهــای‬ ‫ندارد و شرکت‬ ‫ـال در برخــی‬ ‫کاهــش تعــداد‬ ‫تجهیزات بــهروز‬ ‫صــوص ســرقت‬ ‫ورود انهـ‬ ‫ـای کاالیی‪ ،‬حوزه‬ ‫به کروکی پلیس‬ ‫بــه‬ ‫نســبت بــه سـ‬ ‫اســتفاده از‬ ‫ـی اخبــار در خ‬ ‫کالنشــهر اهــواز‬ ‫ـالوه بر گروههـ‬ ‫ـرقت ریال نیاز‬ ‫رانندگــی در اهــواز‬ ‫ـارت میباشند لذا‬ ‫ــه انتشــار برخـ‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫این نمایشــگاه عـ‬ ‫اهواز بیشــتر ب‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سـ‬ ‫حــوادث‬ ‫به پرداخت خسـ‬ ‫اولویــت مدنظر‬ ‫و رانندگــی‬ ‫پل ششــم اهــواز‬ ‫ـد مثــل راهبنــد‬ ‫داد‪ :‬معابر شــهر‬ ‫ـد بهعنــوان یــک‬ ‫گذشته بیمه ملزم‬ ‫در صورت بروز‬ ‫ترافیکــی جدیـ‬ ‫قطعــات‬ ‫گذشــته‪ ،‬ادامــه‬ ‫ـزار دقیــق را بایـ‬ ‫تقاضــا میشــود‬ ‫مربوط به سال‬ ‫را بــرای ورود‬ ‫از تجهیــزات‬ ‫ابـ‬ ‫ـوط شــطرنجی و‬ ‫از شــهروندان‬ ‫ـتند کــه ســرعت وســایل نقلیــه قطعات زیر پل ششــم‬ ‫ســازندگان داخلــی‬ ‫حضور کارشــناس‬ ‫تجهیــزات خطـ‬ ‫در زمان ســرقت‬ ‫بزرگراهــی هسـ‬ ‫سوءتغذیه کودکان و‬ ‫قــرار دهیــم و‬ ‫رانندگــی و نیــاز به‬ ‫صــدور خدمات‬ ‫ـاد اســت‪ ،‬ســعی‬ ‫ا کاردئونــی‪،‬‬ ‫ـارقان بالفاصله‬ ‫یــی و رانندگــی‬ ‫برای رفع‬ ‫شــویق کنیــم‪ .‬او‬ ‫بزرگراههــا بســیار زیـ‬ ‫ـدند‪ .‬حــوادث‬ ‫ــیله نقلیه خود‬ ‫اســت کــه سـ‬ ‫عالئــم راهنما‬ ‫نیازمند در استان اشاره‬ ‫ـه ایــن عرصــه ت‬ ‫راهور بالفاصله وس‬ ‫ــع قضایــی شـ‬ ‫در ایــن‬ ‫محورهــای مهــم‬ ‫مدیریت و ســرعت‬ ‫ترافیکــی و نیــز‬ ‫بـ‬ ‫امــا بایــد از‬ ‫تحویــل مراج‬ ‫مادران‬ ‫ـبد غذایــی بیــن‬ ‫فنــی پلیس‬ ‫را یکــی دیگــر از‬ ‫ـاط چالشــی را‬ ‫ماموران پلیس‬ ‫دســتگیر و‬ ‫استفادهشــده اســت‬ ‫‪ 3800‬سـ‬ ‫یــان اینکــه پــل‬ ‫این طرح بهمنظور‬ ‫نــی‪ -‬مهندســی‬ ‫شــده تا نقـ‬ ‫ایمن منتقل کنند تا‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬برای‬ ‫ـت بــر ســرعت‬ ‫هــور اهــواز باب‬ ‫ف‬ ‫کرد و افزود‪:‬‬ ‫ادامه مــدرن‬ ‫ـانی شهروندان‬ ‫نیازمندتوزیعشد‬ ‫را به نقطه‬ ‫ـاط بــا مدیریـ‬ ‫ســال دانســت و‬ ‫رئیــس پلیــس را‬ ‫برای اطالعرسـ‬ ‫سرهنگ رحیمی‬ ‫خانوادههای‬ ‫ـکل شــده اســت‬ ‫را در ایــن نقـ‬ ‫ـی از نیــاز غذایی‬ ‫نمایشــگاه ام‬ ‫ـوالت خودمــان را‬ ‫ـه در کالنشــهر‬ ‫تابلوهای روان‬ ‫محل مراجعه کنند‪.‬‬ ‫فنی دچار مشـ‬ ‫تامین بخشـ‬ ‫اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫حمایت و ســالمت‬ ‫او بابیــان اینکـ‬ ‫ــر بایــد محصـ‬ ‫در شــهر اهواز‬ ‫ششــم ازلحاظ‬ ‫ـت کرده و به‬ ‫فرهنگ ترافیکی‬ ‫کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫ـار ســوءتغذیه‬ ‫معاون‬ ‫تحقــق ایــن ام‬ ‫ــه وضعیتی که‬ ‫ـات فنی چاهها‬ ‫حــی و تصادف‬ ‫حــاظ فنی نشسـ‬ ‫کــودکان دچـ‬ ‫ـور و افزایش‬ ‫داد‪ :‬بــا توجــه ب‬ ‫امــام خمینــی‬ ‫تعمیــرات‪ ،‬خدمـ‬ ‫ـش تصادف جر‬ ‫ـت‪ :‬ایــن پــل ازل‬ ‫ــت پلیــس راهـ‬ ‫کمیتــه امــداد‬ ‫که بــا توجه به‬ ‫اهــواز بــا افزایـ‬ ‫ویــژه در حــوزه‬ ‫ســالمت کــودکان‬ ‫ـان کــرد‪ :‬گفـ‬ ‫ـده تمــام ظرفی‬ ‫ـم و بــه ســمت‬ ‫ـاط پل بازشــده‬ ‫به‬ ‫و افزایــش‬ ‫ســتیم‪ ،‬خاطرنشـ‬ ‫محمدرضاعلیپور‬ ‫بــه وجــود امـ‬ ‫گفت‪ :‬سه هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫ســی عرضــه کنیـ‬ ‫درزهــای انبسـ‬ ‫ـارتی مواجــه ه‬ ‫اهواز به وجود‬ ‫طراحــی و مهند‬ ‫ـرا اســت‪ .‬معــاون‬ ‫خوزستان‬ ‫ـادی گام برداریم‪.‬‬ ‫ـازی در وضعیــت‬ ‫خسـ‬ ‫در ترافیک شــهر‬ ‫و‬ ‫در حــال اجـ‬ ‫خوزســتانی دچار‬ ‫یک بنــگاه اقتصـ‬ ‫ـاظ هوشــمند سـ‬ ‫وضعیتــی که‬ ‫کودک و مادر‬ ‫استان خوزستان‬ ‫تبدیلشــدن بــه‬ ‫اهــواز ازلحـ‬ ‫ـرکت ملــی مناطــق‬ ‫ــک بهصــورت‬ ‫سالمت کمیته امداد‬ ‫با‬ ‫ــدارد تــا ترافی‬ ‫از ســبد غذایــی‬ ‫و امــور کاال شـ‬ ‫حمایت و‬ ‫مناســبی قــرار ن‬ ‫ســوءتغذیه‬ ‫پنج سال که دچار‬ ‫مدیــر تــدارکات‬ ‫ـت بــا اشــاره به‬ ‫ریالبهرهمندشدند‪.‬‬ ‫اینکه کودکان زیر‬ ‫ـز در ایــن نشسـ‬ ‫بالغبر ‪ ۲۳‬میلیارد‬ ‫ـار با اشاره به‬ ‫نفتخیــز جنــوب نیـ‬ ‫خـــبر‬ ‫مراکز بهداشــت‬ ‫اعتباری‬ ‫فــت و حفــاری‬ ‫ضــا علیپــور اظهـ‬ ‫ســتند از طریــق‬ ‫های صنعــت ن‬ ‫ــا محمدر‬ ‫ســوءتغذیه ه‬ ‫ـه در نمایشــگاه‬ ‫غذایی به کمیته‬ ‫بــه گــزارش ایرن وضعیت تغذیه کودکان‬ ‫ـائل و مشــکالت‬ ‫اینکـ‬ ‫بومیسازی و ساخت‬ ‫برای دریافت سبد‬ ‫ـرای تبییــن مسـ‬ ‫داشت‪ :‬با هدف بهبود‬ ‫شناسایی و‬ ‫ویژهای در زمینه‬ ‫افزود‪ :‬این کودکان در‬ ‫تعامــل مثبتــی بـ‬ ‫ابتدای امســال تا کنون‬ ‫شــکل میگیرد‬ ‫‪ ۹۷‬حمایت‬ ‫صورت گرفته اســت‪.‬‬ ‫معرفی میشــوند‪،‬‬ ‫مصرفکنندگان‬ ‫خانوارهای نیازمند از‬ ‫ـوی وزارت صمت‬ ‫ســوءتغذیه امداد‬ ‫ـن ســازندگان و‬ ‫قرار میگیرند تا‬ ‫ـاهد حضــور اکثــر‬ ‫در‬ ‫داخل از سـ‬ ‫مابیـ‬ ‫زنجیــره فوالد و‬ ‫‪ ۶‬ماه مورد پایش‬ ‫ـودک و مــادر دچــار‬ ‫ـگاه امســال شـ‬ ‫از بومیســازی در‬ ‫فاصله زمانی‬ ‫ایــن میــزان کـ‬ ‫خــارج و کودکان‬ ‫ــت‪ :‬در نمایشـ‬ ‫بــا جدیت تمام‬ ‫بــا بیــان اینکــه‬ ‫ـتان خوزســتان‬ ‫گف‬ ‫بــودی از چرخــه‬ ‫قــرار گرفتنــد‪ .‬او‬ ‫و بومــی اسـ‬ ‫حمایتمیکنیم‪.‬‬ ‫در صــورت به‬ ‫ســازندگان توانمنــد‬ ‫موردحمایــت‬ ‫صنایعمعدنی‬ ‫طرح قرار گرفتند زیر‬ ‫ـاخت اقالم فاقد‬ ‫فوالد خوزســتان از‬ ‫جایگزینانهاشود‪.‬‬ ‫بنا داریم برای سـ‬ ‫که زیرپوشش این‬ ‫ابراهیمی مدیرعامــل‬ ‫ســفره دیگر‬ ‫خواهیــم بــود و‬ ‫کودکانی‬ ‫ـان حمایــت و‬ ‫امیــن‬ ‫اجرای طرح هم‬ ‫‪ ۲۳‬هزار میلیارد‬ ‫های دانشبنیـ‬ ‫ـال ســن دارند به‬ ‫‪ ۱۴۵‬طرح به ارزش‬ ‫ــه‪ ،‬از شــرکت‬ ‫پنج سـ‬ ‫ســرمایهگذاری‬ ‫فــزود‪ :‬با توجه‬ ‫نمون‬ ‫داد و افزود‪ :‬طرح‬ ‫ـعید امینــی زاده ا‬ ‫فوالد خوزســتان خبــر‬ ‫ــتفاده کنیم‪ .‬سـ‬ ‫ـی ماشــیناالت‬ ‫تومــان در‬ ‫اکسیژن‪ ۴‬و احداث‬ ‫اس‬ ‫تعمیرات اساسـ‬ ‫احداث کارخانه‬ ‫اینکه بخشــی از‬ ‫اسلب عریض‪،‬‬ ‫ـود یکی دیگر از‬ ‫طرحهای توســعه‬ ‫به‬ ‫پیمانکاران ســپرده میشـ‬ ‫مگاواتی مهمترین‬ ‫ـگاه امســال روی‬ ‫نیروگاه ‪۵۲۰‬‬ ‫دوار بــه‬ ‫ســت در نمایشـ‬ ‫بهشمار میایند‪.‬‬ ‫با صلح و سازش‬ ‫مــواردی که بهتر ا‬ ‫فوالدخوزستان‬ ‫هایی متشــکل از‬ ‫هزار ‪ ۷۸۱‬پرونده را‬ ‫اشارهای به تملک‬ ‫ایجاد کنسرســیوم‬ ‫اختالف سازش‪۲۱ ،‬‬ ‫فوالد خوزستان‬ ‫در این مــدت ‪۵۳‬‬ ‫ان تمرکــز شــود‬ ‫مدیرعامل‬ ‫اســت تــا روند‬ ‫رئیس توسعه حل‬ ‫کنند‪ .‬بــاوی افــزود‪:‬‬ ‫فوالد خوزســتان‬ ‫ـی و ســازندگان‬ ‫معاون قضایی و‬ ‫پرونده مختومــه‬ ‫داشــت و افــزود‪:‬‬ ‫پرونده قتل‪ ،‬هشــت‬ ‫ـرکتهای خدماتـ‬ ‫فــوالد اکســین‬ ‫از ‪ ۲۱‬هزار و ‪۷۸۱‬‬ ‫یــز جنوب برای‬ ‫نــده از قبیــل ‪۳۹‬‬ ‫فوالد اکســین اســت‪.‬‬ ‫شـ‬ ‫ـات مناطق نفتخ‬ ‫خوزستان گفت‪ :‬بیش‬ ‫صلح فقــره پرو‬ ‫اختالف مالی و ســه‬ ‫به دنبال تملک‬ ‫ـرکت در مناقصـ‬ ‫در این استان به‬ ‫فنی شــرکت ملی‬ ‫بــا جدیــت‬ ‫نزاع‪ ،‬ســه پرونــده‬ ‫در مورد ضرورت‬ ‫شـ‬ ‫کنون‬ ‫ـور‬ ‫تا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫امسال‬ ‫ـده‬ ‫ا‬ ‫ای‬ ‫ـهیل شــود‪ .‬مدیــر‬ ‫فلسفه پرونـ‬ ‫استاندار خوزستان نامه‬ ‫از اهمیت خاصی‬ ‫از ابتدای‬ ‫است‪ .‬علیرضا باوی‪،‬‬ ‫شــت‪ :‬اگر قصد‬ ‫انهــا تسـ‬ ‫اختالف خانوادگی که‬ ‫ـوالد خوزســتان به‬ ‫اخیرا‬ ‫جنوب نیز اظهار دا‬ ‫سازش ختم شده‬ ‫صلح و پرونده‬ ‫ـین بــه فـ‬ ‫ـازش ختم شدند‪.‬‬ ‫و‬ ‫مناطق نفتخیز‬ ‫اختــالف را ترویــج‬ ‫ـو حرکــت کنیــم‬ ‫بودند به صلح و سـ‬ ‫واگــذاری فــوالد اکسـ همزمان مذاکرات میان‬ ‫داخــل روبهجلـ‬ ‫ـکیل شــورای حل‬ ‫قضاییه برخوردار‬ ‫نیکاندیش که در‬ ‫جمهور نوشتهاند و‬ ‫یــم در ســاخت‬ ‫تشـ‬ ‫عنوان کردو افزود‪:‬قوه‬ ‫نیازهــای خود در‬ ‫قدردانی از افراد خیر و‬ ‫در جریان اســت‪.‬‬ ‫محدودیت رئیس‬ ‫دار‬ ‫ـزاری نمایشــگاه‬ ‫سازشدر جامعه‬ ‫ـتان و وزارت رفــاه‬ ‫قضایی‪ ،‬او بــا‬ ‫کردیم تا کمترین‬ ‫نقش داشــتهاند‬ ‫یــد قبــل از برگـ‬ ‫ـی فــوالد خوزسـ‬ ‫نفت جلساتی برگزار‬ ‫االرضی و استراتژیک‬ ‫ـازش ایــن پروندهها‬ ‫انقالبو سندتحول‬ ‫خوزستان است و‬ ‫با‬ ‫ـال شــود‪ .‬از طرفـ‬ ‫به صلــح و سـ‬ ‫در راستای گامدوم‬ ‫پرمصرف تحت‬ ‫جداشدهی فوالد‬ ‫ـل اختــالف از بدو‬ ‫های فــوالدی اعمـ‬ ‫وارده به محاکم‬ ‫حوزه کاالهای‬ ‫ـنهاد اکسین فرزند‬ ‫اختیــار ســازندگان‬ ‫ـت‪ :‬شــوراهای حـ‬ ‫زنجیره تولید در فوالد‬ ‫تهران اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫ـوان بــه شــرکت‬ ‫دادن پروندههای‬ ‫زنجیره فوالد پیشـ‬ ‫اظهــار داشـ‬ ‫ـم و انهــا را در‬ ‫نمایشــگاه میتـ‬ ‫اختالفاتو دعاوی‬ ‫بر ســوق‬ ‫این شــرکت هم‬ ‫یــن نمایشــگاه‬ ‫او اظهار داشت‪:‬‬ ‫را شناســایی کنیـ‬ ‫ـرکتهای فعــال در‬ ‫داده و طرحهای‬ ‫مهمتریــن اهــداف‬ ‫تاکنونبارسیدگیبه‬ ‫ســوخت و بازگشــت‬ ‫هم ظرفیــت تولید‬ ‫امروز‪:‬هجدهم‬ ‫بسیار تاکید دارد‪.‬‬ ‫برقراری بــه شـ‬ ‫بااســتعداد ویــژه قــرار‬ ‫از‬ ‫اختالف تاسیس‬ ‫اهــواز‪ -‬رویــداد‬ ‫صلح و سازش‬ ‫اصــالح مصــرف‬ ‫تکمیــل میکنــد‪،‬‬ ‫دستگاه قضایی کشور‬ ‫ـا و محصــوالت‪،‬‬ ‫شرکتهایفوالدی‬ ‫ــود‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫بــار اول و‬ ‫دانشگاهها‪ ،‬صنایع‬ ‫خوزســتان را‬ ‫اعضای شــوراهای حل‬ ‫فــی توانمندیهـ‬ ‫اند بخشی از بار‬ ‫امادگی داریم ســهام‬ ‫ایرانمتافو باحضور‬ ‫رقبا‪ ،‬ارتباط میش‬ ‫بــه‪ :‬معر‬ ‫ساخت تجهیزات را از‬ ‫مجموع توانسته‬ ‫در همین راســتا‬ ‫نویناقدام کنند‪.‬‬ ‫افزایــش میدهد‪.‬‬ ‫بینالمللی‬ ‫مشــتریان‪ ،‬شناخت‬ ‫استفادهاز فناوریهای‬ ‫مهندس صادق فتح‬ ‫جهادیتوانستنداز‬ ‫مختلف‬ ‫تفاهم ‪ ۶۰۰‬اکســین را‬ ‫تهران اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫کارشناســی شــده‬ ‫ارتباط مستقیم با‬ ‫خوزستاندر یک کار‬ ‫و را کم کند‪.‬‬ ‫برتر احصاء کنیم‪.‬‬ ‫روزرســانی دانش‬ ‫را بــه نــرخ روز و‬ ‫صنایع وزیر صمت از‬ ‫و معدنی در‬ ‫المللی متالــورژی‪،‬‬ ‫ــاوی قابل صلح‬ ‫ـدگان مــواد خــام‪ ،‬به‬ ‫فــوالد اکســین‬ ‫و سازندگان‬ ‫ـاالن حوزه نفت‬ ‫معــاون امور‬ ‫ـن نمایشــگاه بین‬ ‫‪ ۶۷۷‬پرونــده دع‬ ‫زنجیــره فوالد و‬ ‫بــا تامینکننـ‬ ‫ــا دعوت از فعـ‬ ‫سرمایهگذار اشاره کرد‪.‬‬ ‫هجدهمیـ‬ ‫‪ ۷۷‬هــزار و‬ ‫میان شــرکتهای‬ ‫ـی ادامــه داد‪ :‬ب‬ ‫امسال میتوان‬ ‫صنعت تملککنیم‪.‬‬ ‫نــی‪ ،‬اهنگــری و ماشــینکاری‪ ،‬تخصصی و فرصت جذب‬ ‫میلیون یورویی‬ ‫خوزستان در سالن‬ ‫الهـ‬ ‫ـورها در نمایشــگاه‬ ‫ـوالد‪ ،‬صنایــع معد‬ ‫بــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫صنایع وزیر صمت‬ ‫است‪ ،‬شــرکت فوالد‬ ‫متافو باحضور صادق‬ ‫و گاز ســایر کشـ‬ ‫ـدگان داخلی خ‬ ‫فـ‬ ‫نیارکی معاون امور‬ ‫فنی‬ ‫گفتی‬ ‫خدمات‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ایران‬ ‫کن‬ ‫و‬ ‫تامین‬ ‫مباحــث صــدور‬ ‫نیازهــای داخلی‬ ‫سازیو ریختهگری‬ ‫صادق‬ ‫حضور فعال دارد‪.‬‬ ‫گاز شــرکتهای‬ ‫مهمــی در تامیــن‬ ‫زمینــه ســاخت و‬ ‫صمت از ‪ ۱۴‬اذرماه‬ ‫قالب‬ ‫‪ 38B‬این نمایشگاه‬ ‫محدودیتهــای‬ ‫برســیم‪ .‬در این‬ ‫فــوالد نقــش‬ ‫در‬ ‫امور صنایع وزیر‬ ‫عهده دارد‪ .‬از ســال‬ ‫بــا اشــاره بــه‬ ‫ـج مطلوبتری‬ ‫ـت‪ :‬در رابطــه بــا‬ ‫نیارکی معاون‬ ‫مهندســی بــه نتایـ‬ ‫ــق صــادرات بــر‬ ‫حضور ‪ ۳۲۰‬شــرکت‬ ‫ســتان پیشــرو گفـ‬ ‫ــث پژوهــش و‬ ‫ارزاوری از طری‬ ‫‬‫ـدت چهــار روز بــا‬ ‫فــوالدی در زم‬ ‫تــر شــدن مباح‬ ‫فوالدی با وزارت‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــه مـ‬ ‫ســت بــر پررنگ‬ ‫داخلیو خارجیو‬ ‫محدودیتهای گاز صنایع‬ ‫فنی‬ ‫ـت‪ ،‬تولید و امور‬ ‫نش‬ ‫معدنی‪،‬تامینکنندگان‬ ‫المللی بحث‬ ‫ایمنی و محیطزیسـ‬ ‫فوالدی‪،‬‬ ‫محلنمایشگاهبین‬ ‫ارتباطــی کانــون‬ ‫فناوری‪،‬‬ ‫فعاالنحوزهصنعتدر‬ ‫ـتفاده از ظرفیــت‬ ‫و همچنیــن اسـ‬ ‫نمایشگاه تاکید شد‪.‬‬ ‫بسیج مهندسین در‬ ‫رویدادایران‬ ‫نظارتی بر دفن‬ ‫اهواز هیچ‬ ‫علوم پزشکی بیمارستانی ندارد‬ ‫زبالههای‬ ‫به فوت در اهواز‬ ‫منجر‬ ‫عکس ‪president.ir :‬‬ ‫کاهش‬ ‫درصدی تصادف‬ ‫‪۵۴‬‬ ‫فزایش ‪ 16‬درصدی‬ ‫ا‬ ‫انجی در استان‬ ‫مصرف سی‬ ‫متافو اغاز بهکار کرد‬ ‫بینالمللیایران‬ ‫همیننمایشگاه‬ ‫هجد‬ ‫‪ ۲1‬هزار پرونده‬ ‫و سازش بیش از‬ ‫صلح‬ ‫ابتدای سال جاری‬ ‫قضایی از‬ ‫کاهش‪ ۵۴‬درصدی‬ ‫تصادفمنجر بهفوت‬ ‫در اهواز‬ ‫‪08‬‬ ‫بایدازمحدودیت هایصنعت‬ ‫خراسان‬ ‫شمالی‬ ‫قزوین‬ ‫گــزارش‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه می گوید‪ :‬توسعه کمی‪ ،‬کیفی و متوازن‪،‬‬ ‫حاکمیت نگاه تحول گرا و توســعه محور در شــرکت‪ ،‬الگو بودن و‬ ‫فرصتطالییساخت‬ ‫پیشران بودن در صنعت در راستای رشد اقتصادی کشور ازجمله‬ ‫مهم تریناهداففوالدمبارکهاستکهبرایرسیدنبهایناهداف‬ ‫بایدنگاهیجهان ترازداشتهباشیم‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫‪05‬‬ ‫اجرای طرح های‬ ‫محرومیت زداییتوسط‬ ‫ارتش در سراسر کشور‬ ‫پیشگیری از وقوع جرم با‬ ‫شعارمحققنمی شود‬ ‫حضور فعال اداره کل‬ ‫سیستان‬ ‫و‬ ‫راه و شهرسازی استان‬ ‫بلوچستان‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫در نمایشگاه پژوهش‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی به صورت یک مرحله ای همزمان با ارزیابی(کیفی)‬ ‫فشرده ‪ ،‬شماره مناقصه ‪1400/18 - 03‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت گاز استان سمنان در نظر دارد پروژه تعمیرات زیرزمین و طبقه همکف ساختمان ستاد مرکزی شرکت گاز استان‬ ‫سمنان را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد‪.‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان سمنان‬ ‫عنوان‬ ‫شرح‬ ‫نام و نشانی مناقصه گزار‬ ‫شرکت گاز استان سمنان به نشانی‪ :‬سمنان‪-‬بلوار شهید اخالقی‪-‬نبش خیابان دهه فجر‬ ‫نوع‪،‬کمیت و کیفیت کاال یا خدمات‬ ‫تعمیرات زیرزمین و طبقه همکف ساختمان ستاد مرکزی شرکت گاز استان سمنان‬ ‫*قیمتها می بایست در صورت وجود کاال‪ ،‬متناسب با کاالی ساخت داخل و با لحاظ کیفیت ارائه گردد‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫مبلغ ‪ 2.929.000.000‬ریال و شامل تضامین معتبر مندرج در ائین نامه تضمین معامالت دولتی(اسناد مناقصه) می باشد‪.‬‬ ‫زمان و مکان دریافت اسنادمناقصه‬ ‫از ساعت ‪ 9‬مورخ ‪ 1400/09/ 16‬لغایت ساعت ‪ 12‬مورخ ‪ - 1400/09/ 20‬از طریق مراجعه به سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫زمان و مکان عودت اسناد مناقصه‬ ‫حداکثر تا ساعت ‪ 12‬مورخ ‪ 1400/10/ 04‬در سامانه فوق الذکر‬ ‫زمان و محل گشایش پاکات‬ ‫پس از انجام ارزیابی کیفی (ب‪ . )1‬جلسه گشایش پاکات (الف‪ ،‬ب‪ ،2‬ج) متعاقبا اعالم خواهد شد‬ ‫تلفکس امور قراردادها‬ ‫‪023-33453844‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر به ادرس اینترنتی ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان‬ ‫اگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫به شماره مناقصه ‪ - 88900012‬کد فراخوان پایگاه ملی مناقصات ‪53.102.459‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)‬ ‫انجمن خیرین مســکن ساز شهرستان اردستان در نظر دارد طراحی سازه و اجرای عملیات ســفتکاری (شامل اجرای اسکلت بتنی و دیوار‬ ‫چینی های داخلی و پیرامونی)‪ 220‬واحد مســکونی طرح کریمان (درقالب ‪ 110‬بلــوک دو طبقه) را از طریق مناقصه عمومی (دو مرحله ای)‬ ‫به اشخاص حقوقی واجد شرایط با مشخصات ذیل واگذارنماید‪:‬‬ ‫‪-1‬انبوه سازان مسکن و ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار حقوقی حد اقل رتبه دو از وزارت راه و شهرسازی ‪.‬‬ ‫‪-2‬پیمانکاران دارای گواهی صالحیت پیمانکاری معتبر حد اقل رتبه چهار ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور‪.‬‬ ‫‪-3‬مجریان حقوقی دارای پروانه اشــتغال به کار پایه یک معتبر از ســازمان نظام مهندســی ســاختمان در چارچوب مبحث دوم مقررات‬ ‫ملی ساختمان‪.‬‬ ‫لذا از افراد حقوقی واجد شــرایط فوق و عالقمند به شرکت در مناقصه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد از تاریخ ‪ 1400/09/16‬لغایت‬ ‫‪.1400/09/27‬‬ ‫به نشانی‪ :‬استان اصفهان‪ ،‬شهرستان اردســتان‪ ،‬خیابان امام خمینی‪ ،‬نرسیده به ســه راه هالل احمــر‪ ،‬جنب بنیاد مسکن شهرستان اردستان‬ ‫انجمن خیرین مسکن ساز اردستان‪ ،‬تلفن ‪09131629825 :‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫مشخصات کلی پروژه‪:‬‬ ‫‪-1‬محل اجرای پروژه ‪ :‬شهر اردستان‬ ‫‪-2‬مدت اجرای کار‪ 12 :‬ماه تقویمی‬ ‫‪-3‬براورد اولیه کار‪ :‬حدودا ً‪ 450‬میلیاردریال‬ ‫‪-4‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬ده میلیارد ریال (به یکی از انواع پیش بینی شده در اسناد مناقصه)‬ ‫‪-5‬نوع طرح‪ :‬غیر عمرانی‬ ‫‪-6‬محل تامین اعتبار ‪ :‬اورده متقاضیان و تسهیالت بانکی‬ ‫لطف ًا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره‪ 021-22588233‬داخلی ‪(103‬مدیریت طرح) تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫‪862030‬‬ ‫انجمن خیرین م الف‪:‬‬ ‫شهرستان اردستان‬ ‫مسکن ساز‬ ‫شناسه اگهی‪1236515:‬‬ ‫شرکت ملی انتقال گاز ایران‬ ‫منطقه ده عملیات انتقال گاز‬ ‫نوبت اول‬ ‫منطقه ده عملیات انتقال گاز در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید‪ .‬الزم به ذکر است ارسال رزومه و اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی و فنی توسط مناقصه گران الزامی می باشد‪.‬‬ ‫شماره تقاضا و مناقصه‬ ‫تقاضای شماره ‪ 6571800014 -SH‬مناقصه شماره ‪88900012‬‬ ‫شرح مختصر اقالم درخواستی‬ ‫خرید دو عدد ”‪INSULATING JOINT 56‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به میزان ‪ 1/900/000/000‬می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ براورد مناقصه‬ ‫مبلغ براورد مناقصه ‪ 38/000/000/000‬ریال پیش بینی می گردد‬ ‫نوع تضمین‬ ‫یکی از تضامین قابل قبول وفق اخرین ایین نامه تضمین معامالت دولتی‬ ‫تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط‬ ‫از ساعت ‪ 8‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/09/16‬تا ساعت ‪ 14‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/09/23‬‬ ‫اخرین مهلت ارائه پیشنهادات‬ ‫تا ساعت ‪ 14‬چهارشنبه مورخ ‪1400/10/08‬‬ ‫تاریخ تفکیک پاکت های پیشنهادی‬ ‫ساعت ‪ 10‬دوشنبه مورخ ‪1400/10/13‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات فنی‬ ‫ساعت ‪ 10‬دوشنبه مورخ ‪1400/10/27‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات مالی‬ ‫ساعت ‪ 10‬چهارشنبه مورخ ‪1400/11/13‬‬ ‫ادرس مناقصه گزار‬ ‫بوشهـر‪ -‬خیابان شهید عاشوری ‪ -‬روبروی درمانگاه فرهنگیان – منطقه ده عملیات انتقال گاز ‪ -‬اداره تدارکات‬ ‫و امور کاال ‪ -‬صندوق پستی ‪3555‬‬ ‫( تلفن کارشناس خرید‪ :‬شهرام شریفی – ‪ 077-31665085‬فاکس ‪)077-31665166‬‬ ‫کارشناس خرید و تلفن پاسخگویی به سواالت‬ ‫مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت های‪ www.district10.nigtc.ir‬و ‪ www.setadiran.ir‬و ‪ www.iets.mporg.ir‬با شماره نیاز سامانه‬ ‫ستاد‪ 2000092625000010 :‬پایگاه ملی مناقصات مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی منطقه ده عملیات انتقال گاز‬ ‫شناسه اگهی‪1234252:‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫توافق گام به گام یا موقت‬ ‫مطرح نیست‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬ما بر اســاس‬ ‫پیش نویس هایی که درباره رفع تحریم ها و اقدامات‬ ‫جبرانی به طرف های مقابل داده ایم مذاکره می کنیم‬ ‫و اساسا چیزی به نام توافق گام به گام یا موقت مطرح‬ ‫نیست‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سعید خطیب زاده در نشست‬ ‫خبری در پاســخ به ســوالی درباره مذاکرات در وین و‬ ‫حشــده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ادعاهایی که در این زمینه مطر ‬ ‫مــا در ویــن بر اســاس پیش نویس هایی که بــرای رفع‬ ‫تحری مهــا و چگونگی توقف اقدامــات جبرانی ایران‬ ‫در مقابــل رفــع تحریم ها داده ایــم‪ ،‬مذاکره می کنیم و‬ ‫این پیش نویس ها هم کامال در جلسات قبلی توضیح‬ ‫داده شده چیزی به نام توافق گام به گام یا طرح موقت‬ ‫اساسا مطرح نیست‪ .‬سخنگوی دستگاه دیپلماسی با‬ ‫بیان اینکه اخر این هفته دور بعدی مذاکرات وین اغاز‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬روز گفت وگوها را مورا و باقری مشخص‬ ‫می کنند‪ .‬این دیپلمات عالی رتبه کشورمان در خصوص‬ ‫اظهارنظرهای طرف های مقابل بعد از پایان مذاکرات‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طرف های مقابل هیچ ایرادی بر متون ایران‬ ‫در برجام نگرفتند و تنها از بررسی و عدم تامین همه‬ ‫ان سخن گفتند‪ .‬او افزود‪ :‬به دلیل برخی بدعهدی ها‬ ‫و بی عملی هایی که پیش ازاین اتفاق افتاد؛ اگر راستی‬ ‫ازمایی ها انجام نشــود‪ ،‬به اذعان خود غربی ها هیچ‬ ‫کار و فعالیــت تجاری و اقتصادی با ایران قابل انجام‬ ‫نخواهــد بود‪ .‬ســخنگوی وزارت امــور خارجه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما حافظ منافع مردم هستیم و تیم وزارت خارجه‬ ‫هم در وین با همین عزم خوب حاضرشده و می شود‬ ‫که امیدواریم طرف مقابل هم این گونه باشد‪ .‬خطیب‬ ‫زاده بــا بیان اینکه هیئــت ایرانی با تعامل و انعطاف‬ ‫وارد وین شــد اما طرف مقابل تعامل و انعطاف الزم‬ ‫را نــدارد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬منتظر دریافت نظــر طرف های‬ ‫مذاکــره دربــاره این دو ســند هســتیم‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫یشــود؛‬ ‫اخــر این هفته که گفت وگوها از ســر گرفته م ‬ ‫گفت‪ :‬گفت وگوهامتوقفنشدهبلکهتنفسداده شده‬ ‫اســت و هر جا الزم باشــد پیش نویس های دیگر ارائه‬ ‫می شود‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش‬ ‫که چه موضوعاتی در متن ســند پیشــنهادی ایران در‬ ‫جشــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مذاکــرات را در درون‬ ‫ویــن در ‬ ‫اتاق های مذاکرات پیگیری می کنند‪ .‬ما دو پیشنهاد را‬ ‫بر اساس نشست ها و مذاکرات قبلی به صورت مکتوب‬ ‫ارائه کردیم‪ .‬اولی در خصوص رفع تحریم هاســت که‬ ‫در چارچوب کارزار فشار حداکثری بعد از ‪ ۲۰۱۵‬علیه‬ ‫ایران اعما لشــده و موارد جزئی و بندبند در متن این‬ ‫ســند نوشته شده اســت‪ .‬او در پاســخ به سوال دیگری‬ ‫در خصوص مباحث مطرح شده بعد از گفت وگوهای‬ ‫وین گفت‪ :‬انچه میگویم روایت امریکایی از ماجرای‬ ‫وین نیســت بلکه یــک روایت ایرانی‪ ،‬دقیــق و بدون‬ ‫غلوهــای معمــول اســت کــه در تحلیل های رســانه ای‬ ‫یشــود‪ .‬تیم مذاکرات ایران با یک اراده‬ ‫غربی دیده م ‬ ‫جدی و برای دستیابی به یک توافق خود به وین تیم‬ ‫اعزام و وارد گفت وگوها شــد و اساســا توافق خوب را‬ ‫هــم در راســتای تعهداتی می بیند که همه طرف های‬ ‫برجــام دارنــد‪ .‬خطی ـب زاده یاداور شــد‪ :‬طــرف مقابل‬ ‫شاید انتظار نداشت تیم ایران متون اماده مکتوب به‬ ‫ان ها دهد‪ .‬به همین دلیل هم به محض ارائه این متون‬ ‫برخــی از درزهــای رســانه ای اغاز و ادعا شــد که موارد‬ ‫مــورد درخواســت ایران قابل انجام نیســت و حداکثر‬ ‫گرایانه اســت‪ .‬درصورتی که تمامی انچه در این متون‬ ‫نوشت هشــده بود؛ به این دلیل که در چارچوب برجام‬ ‫و مبتنــی بــر ان و پیش نویــس ‪ ۶‬دور قبل بود‪ ،‬اساســا‬ ‫نمی توانســت حداکثری باشد‪ .‬ســخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه ادامه داد‪ :‬متاسفانه رویکرد طرف های اروپایی‬ ‫و ایاالت متحده به انجام تعهداتشان حداقلی است‬ ‫و این نگاه حداقلی باعث شــد مذاکرات به نقطه ای‬ ‫فورا درخواست بازگشت به‬ ‫رسد که طرف های اروپایی ً‬ ‫پایتخت های خود و مشورت کنند‪.‬‬ ‫مواضع ایران و دیگر‬ ‫طرف های برجام فاصله‬ ‫زیادی دارد‬ ‫اســتاد دانشــگاه جــورج تــاون گفــت‪ :‬اگــر طرفین‬ ‫برجام تغییری در مواضع خود ندهند‪ ،‬شانس موفقیت‬ ‫مذاکرات وین کم خواهد بود‪.‬‬ ‫شــیرین هانتر در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬در ارزیابی دور‬ ‫هفتم مذاکرات وین گفت‪ :‬ازانچه در رســانه ها دیده‬ ‫یتــوان برداشــت کــرد‪ ،‬مواضــع ایــران و‬ ‫یشــود و م ‬ ‫م ‬ ‫دیگر طرف های برجام با یکدیگر فاصله زیادی دارد؛‬ ‫به عنوان مثــال اینکه ایــران اصــرار دارد همه تحریم ها‬ ‫یکجا رفع شــوند و همچنین به خصوص در این مورد‬ ‫که ایران می خواهد تمامی تحریم ها برداشــته شــود و‬ ‫درازای ان اقدامــی صــورت ندهــد‪ ،‬بــه واقعیــت روی‬ ‫زمین نزدیک نیســت و این در حالی اســت که امریکا‬ ‫و کشورهای اروپایی می خواهند این اقدامات همگام‬ ‫باشــند‪ .‬اگــر طرفیــن تغییــری در مواضع خــود ندهند‪،‬‬ ‫شــانس موفقیت مذاکرات کم خواهد بود‪ .‬این اســتاد‬ ‫دانشــگاه همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســوال که نکته‬ ‫قابل توجــه در خصــوص ایــن دور‪ ،‬موضــوع تناقــض در‬ ‫تهــای ایران و تروئیکای اروپایی در غیاب روایتی‬ ‫روای ‬ ‫روشن از سوی چین و روسیه است‪ .‬فاصله برداشت دو‬ ‫طرف ناشــی از چه مولفه ای اســت‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر من‬ ‫دولت رئیسی و مذاکره کنندگان ایران نمی خواهند افکار‬ ‫عمومیرانگرانکنندو ازاین جهتمسائلراخوش بینانه‬ ‫تعبیــر می کننــد‪ .‬از طــرف دیگر نیــز ا نهــا می خواهند‬ ‫نشــان دهند که برخالف دولت دوازدهم در مذاکرات‬ ‫محکم ایستاده اند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬به نظر من این رویه‬ ‫درستنیستو بهتر استواقعیتبهمردم گفته شود‪.‬‬ ‫درواقع اهداف چین و روسیه هم با غرب یکی است و‬ ‫ان ها نیز خواستار محدود کردن برنامه هسته ای ایران‬ ‫هستند اما در ظاهر طور دیگری وانمود می کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1230‬‬ ‫نماینده امارات متحده عربی به تهران سفر کرد‬ ‫گام های ایران و امارات برای بهبود روابط‬ ‫مشــاور امنیت ملــی امــارات متحده عربــی در‬ ‫برنامــه ســفر ی ـک روزه خــود به تهران ســفر کــرد و‬ ‫با تعدادی از مســئولین سیاســی کشــور دیدار کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬ســید ابراهیــم رئیســی‪،‬‬ ‫رئیس جمهور اسالمی ایران در این دیدار تاکید کرد‪:‬‬ ‫امنیت کشــورهای منطقه به هم گره خورده اســت‬ ‫جفــارس‬ ‫و ایــران از امنیــت کشــورهای حاشــیه خلی ‬ ‫حمایــت می کنــد‪ .‬رئیس جمهــور در دیــدار شــیخ‬ ‫طحنون بن زاید ال نهیان مشاور امنیت ملی امارات‬ ‫با اشاره به سابقه روابط دوستانه دو کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫روابط حســنه با کشــورهای منطقه از اولویت های‬ ‫سیاست خارجی در دولت جدید است و به همین‬ ‫دلیل از توســعه روابط با امارات استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬در روابط دو کشــور مســلمان‬ ‫ایــران و امــارات‪ ،‬نباید مانعی وجود داشــته باشــد‬ ‫و ایــن روابــط تحــت تاثیــر القائات بیگانــگان قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬رئیســی گفت‪ :‬سیاست دشمنان کشورهای‬ ‫منطقه‪ ،‬ایجاد هراس بین همسایگان است اما این‬ ‫توطئه با درایت و فهم مشترک خنثی خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬سیاست قطعی جمهوری اسالمی را‬ ‫حمایت از مردم مسلمان منطقه برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫صهیونیس ـت ها در منطقه به دنبال اهداف شــوم‬ ‫خود هستند و هر جا بتوانند جای پایی پیدا کنند‬ ‫ان را به وسیله ای برای توسعه طلبی و فتنه انگیزی‬ ‫تبدیل می کنند لذا کشــورهای منطقه باید مراقب‬ ‫باشند‪ .‬رئیسی تاکید کرد‪ :‬امنیت کشورهای منطقه‬ ‫به هم گره خورده است و ایران از امنیت کشورهای‬ ‫جفــارس حمایــت می کنــد‪ .‬رئیســی با‬ ‫حاشــیه خلی ‬ ‫استقبال از توسعه روابط اقتصادی تهران ‪ -‬ابوظبی‬ ‫گفت‪ :‬توســعه مناســبات اقتصادی ‪ ۲‬کشور‪ ،‬زمینه‬ ‫شکوفایی روابط در دیگر حوزه ها را فراهم می کند‪.‬‬ ‫مشاور امنیت ملی امارات نیز در این دیدار گفت‪:‬‬ ‫مساعی می توانند ضمن ایجاد توسعه و رفاه برای‬ ‫ملت های خود به عنوان قطب انرژی نقش مهمی‬ ‫در اقتصــاد منطقــه و جهــان ایفا کنند‪ .‬شــمخانی‪،‬‬ ‫تالشمشترکبرایپایاندادنبهبرخیبحران های‬ ‫نظامی و امنیتی که ملت های مسلمان منطقه را با‬ ‫شرایط سخت زیستی و معیشتی مواجه کرده مورد‬ ‫تاکیــد قــرارداد و افــزود‪ :‬بایــد گفت وگو و مفاهمه‬ ‫جایگزین رویکردهای نظامی برای رفع اختالفات‬ ‫شود‪ .‬او اظهار امیدواری کرد سفر همتای اماراتی او‬ ‫به ایران ســراغاز دور جدیدی از روابط فی مابین و‬ ‫بسترسازتحکیموگسترشهمه جانبهمناسباتمیان‬ ‫دو کشور باشد‪.‬‬ ‫توسعه روابط ابوظبی و تهران در ردیف‬ ‫اولویت های امارات است‬ ‫مــا فرزنــدان این منطقه هســتیم و یک سرنوشــت‬ ‫داریم لذا توســعه روابط ‪ ۲‬کشــور در دستور کار ما‬ ‫قرار دارد‪ .‬شیخ طحنون بن زاید ال نهیان با اشاره به‬ ‫مذاکرات تفصیلی خود با همتای ایرانی گفت‪ :‬این‬ ‫دیدارها نقطه عطفی در روابط دو کشــور خواهد‬ ‫بود‪ .‬شیخ طحنون بن زاید ال نهیان تاکید کرد‪ :‬اماده‬ ‫توسعه همکاری ها هستیم و امیدواریم با سفر ایت‬ ‫ا‪ ...‬رئیسی به امارات فصل تازه ای از روابط دو کشور‬ ‫اغاز شود‪ .‬در این دیدار مشاور امنیت ملی امارات‬ ‫دعوت رسمی رئیس امارات را برای سفر رئیسی به‬ ‫این کشور بهاطالعرئیس جمهور رساند‪.‬‬ ‫ثبات و امنیت پایدار در سایه همکاری‬ ‫کشورهای منطقه برقرار می شود‬ ‫پیــش از دیــدار بــا رئیس جمهــور‪ ،‬دبیر شــورای‬ ‫عالــی امنیــت ملی بــا تاکید بر اینکه تنها در ســایه‬ ‫همــکاری کشــورهای منطقه ثبات و امنیــت پایدار‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬روابــط گرم و دوســتانه با‬ ‫برقــرار م ‬ ‫همسایگانوتبادلظرفیت هایاقتصادی‪،‬تجاریو‬ ‫سرمایه گذاریاصلی تریناولویتجمهوریاسالمی‬ ‫ایران در حوزه سیاست خارجی است‪.‬‬ ‫دریابانعلیشمخانیدر دیدار شیخطحنونبن‬ ‫زاید مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی با بیان‬ ‫اینکه ثبات و امنیت پایدار تنها در سایه گفت وگوی‬ ‫مستمر و همکاریکشورهایمنطقهبرقرار می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬روابط گرم و دوستانه با همسایگان و تبادل‬ ‫تهــای اقتصــادی‪ ،‬تجــاری و ســرمایه گذاری‬ ‫ظرفی ‬ ‫اصلی تریــن اولویــت جمهــوری اســامی ایــران در‬ ‫حــوزه سیاســت خارجی اســت‪ .‬دبیر شــورای عالی‬ ‫امنیت ملی با تاکید بر ضرورت تاثیرناپذیری روابط‬ ‫کشــورهای منطقــه از سیاس ـت های مداخله گرانــه‬ ‫کشورهای فرامنطقه ای خاطرنشان کرد‪ :‬کشورهای‬ ‫جفــارس در صورت همکاری و تشــریک‬ ‫حــوزه خلی ‬ ‫شــیخ طنحــون بــن زاید مشــاور امنیــت ملی‬ ‫امارات هم در این دیدار با ابراز مســرت از ســفر‬ ‫بــه جمهــوری اســامی ایــران و دیدار بــا دریابان‬ ‫علــی شــمخانی گفــت‪ :‬ایــران به عنــوان کشــوری‬ ‫بــزرگ و قدرتمنــد در منطقــه دارای موقعیــت‬ ‫منحصربه فرد ژئوپلیتیکی و شــاهراه ارتباط شرق‬ ‫و غرب جهان اســت‪ .‬مشــاور امنیت ملی امارات‬ ‫متحده عربی افزود‪ :‬توسعه روابط گرم و برادرانه‬ ‫تهــای‬ ‫میــان ابوظبــی و تهــران در ردیــف اولوی ‬ ‫امــارات متحــده عربــی اســت‪ .‬شــیخ طحنــون‬ ‫تهــای اقتصــادی قابل مبادلــه‬ ‫بــن زایــد ظرفی ‬ ‫میــان دو کشــور در حوز ههــای ترانزیتــی‪ ،‬انرژی‪،‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬بهداشــت و درمان و ســرمایه گذاری‬ ‫را بســیار گســترده عنوان کرد و افزود‪ :‬الزم است‬ ‫با تشــکیل کارگروه های تخصصی ضمن احصای‬ ‫دقیق زمینه های همکاری مشــترک در حوزه های‬ ‫مختلــف اقتصــادی‪ ،‬موانع پیش رو شناســایی و‬ ‫رفع شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مطالباتایرانفراتر از برجامنیست‬ ‫وزیــر امــور خارجــه گفــت‪ :‬انچه هیئــت ایرانی به عنــوان متن‬ ‫فهــای مقابــل ارائــه داده‪ ،‬کامــا در چهارچوب‬ ‫مکتــوب بــه طر ‬ ‫برجــام هســت و هیچ چیــزی فراتــر ازانچه در برجــام موردتوافق‬ ‫قرارگرفتــه‪ ،‬در ایــن متــون‪ ،‬مــورد درخواســت طــرف ایرانــی قــرار‬ ‫نگرفته است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حسین امیر عبداللهیان در نشست‬ ‫خبــری مشــترک بــا همتــای ســوری خــود در محــل وزارت خارجه‬ ‫گفــت‪ :‬با توجه به شــرایط جدید ســوریه گفت وگوهای روبه جلو‬ ‫و خوبــی داشــتیم‪ .‬وزیــر امور خارجه با تاکید بــر اینکه روابط دو‬ ‫یهــا و جان فشــانی های‬ ‫کشــور راهبــردی و ممتــاز اســت‪ ،‬ایثارگر ‬ ‫شــهدای امنیــت و مدافــع حــرم را گرامــی داشــت‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫برگزاری نمایشــگاه ایران در ســوریه گفت‪ :‬ســفر مقداد به تهران‬ ‫یشــود کــه یکــی از بزرگ تریــن نمایشــگاه های‬ ‫زمانــی انجــام م ‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در سوریه جریان دارد و کمیسیون مشترک‬ ‫همکاری های مشترک دو کشور را در اینده در سطح عالی شاهد‬ ‫خواهیــم بــود‪ .‬امیــر عبداللهیان با بیــان اینکه جمهوری اســامی‬ ‫ایــران حضــور نیروهــای خارجــی در ســوریه بــدون هماهنگــی با‬ ‫دولت مقتدر و برامده از رای مردم سوریه محکوم می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایــن حضــور را بــه نفع امنیت‪ ،‬صلــح و ثبات منطقــه نمی دانیم‪.‬‬ ‫او در ادامــه از بازنگــری برخــی کشــورهای غربــی و عربــی در‬ ‫سیاست های خارجی خود در قبال سوریه و راه اندازی سفارتخانه‬ ‫در این کشــور ابراز خرســندی کرد و با اشاره به مشارکت ایران در‬ ‫بازسازی سوریه گفت‪ :‬برنامه های جامع فنی مهندسی و مشارکت‬ ‫یهــای بخش‬ ‫بازســازی ســوریه در عرص ههــای مختلــف و همکار ‬ ‫خصوصی در حوزه تجارت به عمل امده است‪ .‬وزیر امور خارجه‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬امــروز همچنیــن در خصــوص افغانســتان گفت وگوی‬ ‫مفصلــی داشــتیم‪ .‬دو طــرف در تشــکیل دولــت فراگیــر بــا همــه‬ ‫گروه های ملت افغانستان در مبارزه با تروریسم و توجه به رای و‬ ‫نظر مردم افغانستان اتفاق نظر داریم و این یکی از موضوعاتی‬ ‫اســت کــه باید موردتوجــه هیئت حاکمــه موقت در افغانســتان‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬او افزود‪ :‬برای همکارم توضیح دادم روزهای گذشته‬ ‫هیئتی از جمهوری اسالمی به کابل سفرکرده است و در این سفر‬ ‫که تالش کردیم هیئت حاکمه افغانستان و سایر رهبران افغان را‬ ‫به تشکیل دولت فراگیر تشویق کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسقوهقضاییه‪:‬‬ ‫روال عادی و متعارف در بورس رقم نمی خورد‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه گفــت‪ :‬مســئله بــورس از ســوی ســازمان‬ ‫بازرســی کل کشــور و دادســتان کل کشــور درگذشــته دنبال شــده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا به نظر مــن کفایت نمی کند و عقیده دارم بســیاری از‬ ‫موضوعــات را ا گــر یک بار دنبال شــوند و ســپس رها شــوند ما به‬ ‫نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید‪.‬‬ ‫بــه گزارش رویداد امروز‪ ،‬حجت االسالم والمســلمین محســنی‬ ‫اژه ای اظهــار داشــت‪ :‬امیدوار هســتم به برکت ایــن ایام‪ ،‬عنایت‬ ‫پروردگار شــامل همه‪ ،‬علی الخصوص پرســتاران به ویژه همه کادر‬ ‫درمــان شــود کــه در طــول نزدیــک بــه دو ســال‪ ،‬زحمــات زیادی‬ ‫متحمــل شــده و همچنــان هــم تحت فشــار و تحمــل مشــکالت‬ ‫هســتند‪ .‬پرســتاران و کادر درمان پیوسته در معرض رحمت الهی‬ ‫هستند چراکه مشمول دعاهای بیماران و بستگان ان ها هستند‪.‬‬ ‫محســنی اژه ای در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه‬ ‫اهمیــت رســیدگی به وضعیــت بورس تاکید کرد‪ :‬مســئله بورس از‬ ‫ســوی ســازمان بازرســی کل کشور و دادســتان کل کشور درگذشته‬ ‫دنبال شــده اســت‪ ،‬اما به نظر من کفایت نمی کند و عقیده دارم‬ ‫بسیاری از موضوعات را اگر یک بار دنبال شوند و سپس رها شوند‬ ‫ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬کماکان به ذهن می رســد و قرائن و شــواهد‬ ‫این گونــه حکایــت می کنــد یک روال عادی و متعــارف در بورس‬ ‫یخــورد‪ ،‬بنابرایــن بــار دیگــر رســیدگی بــه ایــن موضوع‬ ‫رقــم نم ‬ ‫را درخواســت می کنــم‪ .‬دســتور مکتــوب ایــن موضــوع بــه رئیس‬ ‫ســازمان بازرســی کل کشــور هــم ابــاغ شــد‪ ،‬گزارش هــای قبلــی‬ ‫خــود را ب ـه روز کــرده و این موضوع را دنبــال‪ ،‬پیگیری و تعقیب‬ ‫کنیــد تــا ا گــر تخلف و جرمــی صــورت گرفته اســت به هیچ وجه‬ ‫قابل بخشــش و اغماض نیســت‪ .‬رئیس دستگاه قضا عنوان کرد‪:‬‬ ‫تعداد کثیری از مردم ما اعتماد کردند و پول خود را وارد بورس‬ ‫کردنــد و حاال متضرر شــده اند‪ .‬بخشــی از ایــن ضررها در بورس‬ ‫طبیعــی اســت‪ ،‬زیــرا باید امــوزش می دیدنــد و توجــه و رعایت‬ ‫می کردند اما به هر صورت بســیاری از افراد تقریبا هســتی خود‬ ‫را وارد بورس کردند و با مشــکل جدی مواجه شــدند؛ بنابراین‬ ‫بازرسی کل کشور به گزارش های قبل اکتفا نکنند و این موضوع‬ ‫را ب هصــورت جــدی دنبال و پیگیــری کنید و اگر تخلف و جرمی‬ ‫رخ داده بــود ان را بــه دادگســتری و مســئولین ذی ربــط گــزارش‬ ‫کنیــد‪ .‬محســنی اژه ای ادامــه داد‪ :‬دادســتان کل کشــور هــم این‬ ‫موضوع را رها نکنند و در شوراهای عالی بورس و سایر جلسات‬ ‫مجدد ان را پیگیری کنند‪ .‬فرضا اگر مشــخص شــد هیچ اشــکالی‬ ‫هــم وجــود نداشــت بازهم برای مردم به صورت شــفاف روشــن‬ ‫شــود‪ ،‬در حــال حاضــر برای مــردم ایــن ذهنیت وجــود دارد که‬ ‫تخلفاتــی صــورت گرفتــه اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬ا گــر پــس از بررســی‬ ‫مشــخص شــد هیچ چیز خالفی وجود ندارد‪ ،‬مســئولین ذی ربط‬ ‫برای مردم شفاف ان را توضیح دهند‪ .‬درنتیجه در این موضوع‬ ‫ب هصــرف گــزارش اکتفــا نکنیــد‪ ،‬پیگیــری کنیــد و بــه مســئولین‬ ‫ذی ربــط مکتــوب اعالم کنیــد‪ ،‬به بنده هم اعــام کنید تا دنبال‬ ‫کنم و انشاء اهلل به نتیجه برسیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تحملمردمتمام شدهاست‬ ‫یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت‪ :‬مجلس و دولت بیایند‬ ‫یــک نظرســنجی علمــی بگذارنــد نمی گویــم مطابــق بــا اصل ‪۵۹‬‬ ‫قانون اساسی رفراندوم راه بیندازند؛ یک نظرسنجی انجام دهند‬ ‫مبنی بر این که مردم تحمل دارند یا خیر؟ می خواهند با تحریم ها‬ ‫همراهــی کننــد یا خیر؟ بهتر اســت کاری نکنیم کــه بر زخم مردم‬ ‫نمک بپاشیم‪.‬‬ ‫علی محمــد نمــازی در گفت وگــو با ایلنا‪ ،‬دربــاره صحبت های‬ ‫اخیــر رئیــس مجلــس مبنی بــر این که «مردم ســختی اقتصــادی را‬ ‫تحمل می کنند» و واکنش های این سخنان در جامعه با توجه به‬ ‫شرایطی که این روزها وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬یک ایرادی در سیستم‬ ‫کشور ما وجود دارد ان هم این است که افراد زمانی که پستشان‬ ‫یشــود‪ .‬درصورتی که در هر‬ ‫تغییــر می کند‪ ،‬نظرشــان هــم عوض م ‬ ‫جامعــه و حکومتــی یــک اصولی وجــود دارد‪ ،‬افراد مســئولیت و‬ ‫پستشان تغییر کند اصول تغییر نمی کند و پابرجاست‪.‬‬ ‫ایــن فعال سیاســی اصالح طلب افزود‪ :‬جای تعجب اســت‬ ‫کــه چــرا در کشــور مــا این گونــه نیســت و رفتارهــا و کردارهــا‬ ‫در دوره هــای مختلــف تغییــر می کنــد‪ .‬ســوال ایــن اســت چــرا‬ ‫زمانــی کــه روحانــی در راس کار بــود بیان می کردنــد که مردم‬ ‫تحملشــان تمام شــده اســت و چــرا بــرای انــان و رفــع گرانــی‬ ‫کاری نمی کنیــد؟ چــرا بــرای بیکاری فکــری نمی کنید؟ چرا برای‬ ‫معیشــت و اقتصــاد برنام ـه ای وجــود نــدارد؟ امــا هنگامی کــه‬ ‫خودشــان ماننــد قالیباف مســئولیت می گیرنــد و رئیس مجلس‬ ‫می شــوند‪ ،‬راحت بیان می کنند که مردم تنگناها و مشکالت را‬ ‫تحمل کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این یک اشکال در سیستم است که‬ ‫افــراد به چنین مواضعی افتخار می کنند! این که ایا مردم توان‬ ‫و تحمــل ســختی و تنگنــا رادارنــد که بســیار واضح و مشــخص‬ ‫اســت؛ مشکالتشــان بســیار زیــاده شــده اســت و انــان دیگــر‬ ‫تاب وتــوان تنگنــا‪ ،‬گرفتاری‪ ،‬بیکاری جوانان و معیشــت بســیار‬ ‫ســخت را ندارنــد کــه بیــش از ایــن بخواهنــد بــا ایــن وضعیت‬ ‫بســازند و چیــزی نگوینــد‪ .‬این عضو حزب کارگزاران ســازندگی‬ ‫بــا بیــان این کــه بــه اعتقاد مــن تحمل مردم تمام شــده اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬امارها نشــان می دهــد درصد بســیار زیادی به‬ ‫افــراد و خانوارهــای زیرخط فقر اضافه شــده اســت و میانگین‬ ‫برخــورداری خانواده هــا از شــرایط اقتصــادی مطلــوب‪ ،‬رو بــه‬ ‫کاهــش اســت و هرچــه جلوتــر هــم امدیــم شــرایط به گونه ای‬ ‫شــد کــه خانوارهــا بیشــتر بــه زیرخط فقر ســوق داده شــده اند‬ ‫کــه ایــن امر نشــان می دهد اوضاع اقتصادی کشــور نابســامان‬ ‫اســت و به جمعیت زیرخط فقر کشــور اضافه تر می شود‪ .‬این‬ ‫عضــو حــزب کارگــزاران ســازندگی تاکید کــرد‪ :‬این که فکــر کنیم‬ ‫بــا ایــن صحبت هــا دســت مذاکره کننــدگان ایــران برتــر خواهد‬ ‫شــد اشــتباه اســت زیرا ان کشــورها با امار و ارقام‪ ،‬وضعیت ما‬ ‫را می داننــد‪ .‬کامــا اطــاع دارند اوضــاع اقتصادی و معیشــت‬ ‫خانوارهــای مــا چگونه اســت و چیز پنهانی نیســت که ندانند‪.‬‬ ‫پــس اینکــه بگویــم بــا این حرف هــا روحیــه مذاکره کننــدگان را‬ ‫باال می بریم چنین چیزی نیســت‪ .‬یا این که فکر کنیم به مردم‬ ‫روحیــه خواهیــم داد‪ ،‬اصــا درســت نیســت‪ .‬مــا در میان مردم‬ ‫هســتیم اتفاقا انان از این ســخنان برداشــت معکوس می کنند‪.‬‬ ‫به طوری که در این چند روز از مردم شــنیدم اقای قالیباف چرا‬ ‫چنین حرف هایی زده اســت؟ ایا ایشــان حواســش نیســت؟ در‬ ‫این کشــور زندگی نمی کند؟ او خاطرنشــان کــرد‪ :‬معتقدم بیان‬ ‫کردن چنین صحبت هایی در این شــرایط بســیار ســخت نمک‬ ‫بر روی زخم مردم اســت که ممکن اســت هیئت مذاکره کننده‬ ‫به اشــتباه ایــن برداشــت را کننــد کــه هرچــه بیشــتر بــر مواضــع‬ ‫خودشــان ســخت گیر باشــند و محکم بایســتند مــردم همراهی‬ ‫خواهند کرد‪ .‬اشــتباهی که اقای قالیباف می کند این اســت که‬ ‫شــاید یــک توهمی در مذاکره کنندگان بــه وجود بیاید؛ که این‬ ‫خدمت به مردم نیســت بلکه خیانت است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بهدنبالمحدود کردنفضاو فیلترینگ‬ ‫در مجلسنیستیم‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای‬ ‫امنیتــی و موضوعاتــی کــه‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬هوشــمند‬ ‫طبقه بنــدی دارنــد در همــه‬ ‫ســازی‪ ،‬مردمــی ســازی و‬ ‫دنیــا هــم هســت‪ ،‬در قانون‬ ‫شفاف ســازی می توانــد مــا‬ ‫مــا هــم هســت کــه بعضــی‬ ‫برنامــه پنج ســاله‬ ‫را در یــک‬ ‫حوزه هــا را بــه همیــن خاطر‬ ‫ٔ‬ ‫محمدباقرقالیباف‬ ‫از مشــکالت اقتصــادی‬ ‫می گوینــد کــه جلســات‬ ‫نجــات دهــد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫علنــی و غیرعلنــی اســت و‬ ‫ایرنــا‪ ،‬محمدباقــر قالیبــاف در نشســت طبقه بندی به کلی ســری و ســری دارند ولی‬ ‫بــا دانشــجویان دانشــگاه شــهید بهشــتی اموراتــی کــه بــه مــردم برمی گــردد ان بایــد‬ ‫موضــوع حکمرانــی را بزرگ تریــن چالــش شــفاف شــود‪ .‬رئیــس مجلــس بــا تاکیــد بــر‬ ‫امروز کشــور عنوان کرد و گفت‪ :‬بزرگ ترین لــزوم شــفافیت در شــورای نگهبــان‪ ،‬مجمع‬ ‫مســئله و اولین مســئله کشــور همین چالش تشــخیص مصلحــت‪ ،‬شــورای عالــی انقالب‬ ‫در حکمرانــی و نحــوه حکمرانــی و اداره فرهنگــی و نه تنهــا مجلــس گفــت‪ :‬مجلــس‬ ‫کشــور در بخش هــای مدیریتــی و اجرایــی از همه جــا شــفاف تر اســت حداقــل جایــی‬ ‫اســت‪ .‬او در پاســخ به این ســوال که تا چه کــه مذاکراتــش از رادیوپخــش می شــود‪.‬‬ ‫زمانــی بایــد ایــن مشــکل را داشــته باشــیم‪ ،‬قالیبــاف خاطرنشــان کرد‪ :‬دوســتان مطمئن‬ ‫گفــت‪ :‬تــا زمانــی کــه مــن و شــما باهــم در باشــند که بحث شــفافیت را دنبال می کنیم‬ ‫میدان بایســتیم و این کار را انجام بدهیم‪ .‬و بــه خاطــر دقــت بیشــتر و تکمیــل کــردن‬ ‫رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت‪ :‬زمانی ان به صــورت دو شــوری بررســی می شــود‪.‬‬ ‫کــه در پلیــس بودم بــا نگاه شفاف ســازی و قالیبــاف در ادامــه بــا اشــاره بــه موضــوع‬ ‫هوشــمند ســازی اتفاقــی در انجــا افتــاد که طــرح حمایــت از حقوق کاربــران در فضای‬ ‫کسی فکرش را نمی کرد‪ .‬کسی فکر نمی کرد مجازی گفت‪ :‬در جلســه کمیســیون مشترک‬ ‫یــک روســتایی‪ ،‬یک پیرمــرد‪ ،‬پیرزن‪ ،‬خانم‪ ،‬اعــام کــردم کــه مذاکــرات بایــد به صــورت‬ ‫جــوان و یــک کــودک در خانــه اش در کمتــر زنــده در اینســتاگرام و از ســوی صداوســیما‬ ‫از ‪ ۳‬دقیقه به پلیس دسترســی داشته باشد پخــش شــد امــا یکســری فضاســازی ها در‬ ‫و ایــن اتفــاق در کمتــر از ‪ ۱۵‬ماه افتاد‪ .‬این خــارج از کشــور انجــام شــد کــه ایــن طــرح‬ ‫کارهــا به ســرعت قابــل انجــام اســت بایــد به صــورت اصــل ‪ ۸۵‬به گونــه ای بررســی‬ ‫بایســتیم‪ .‬قالیبــاف اضافــه کــرد‪ :‬امــروز نــه می شــود که مردم از روند بررســی بی اطالع‬ ‫به عنــوان یک مدیر اجرایــی بلکه به عنوان باشند‪ .‬اگرچه در مجلس افرادی هستند که‬ ‫نماینــده شــما در مجلــس در مقابــل ایــن قصــد دارنــد محدودیت هایــی ایجــاد کنند‬ ‫کارهــا پاســخگو هســتم و بایــد بایســتیم تــا امــا اگرچــه عمــوم نماینــدگان چنیــن نظری‬ ‫اصالح کنیم و این کار حتما با قانون گذاری ندارند‪ .‬روند بررســی در کمیســیون مشــترک‬ ‫نظارت و پیگیری انجام می شــود‪.‬‬ ‫به گونــه ای اســت کــه تمامــی ذی نفعــان و‬ ‫رئیس مجلس شــورای اســامی با اشــاره صنف ها در جلســات کمیسیون حضور پیدا‬ ‫به بررســی طرح شــفافیت در مجلس گفت‪ :‬کننــد و نظــرات خــود را نیز ارائــه دهند‪ .‬ما‬ ‫من در طول مســئولیتم در مجلس تنها یک در مجلــس بــه دنبــال محــدود کــردن فضــا‬ ‫طرح امضا کردم و ان طرح شــفافیت اســت و فیلترینــگ نیســتیم‪ .‬مــا بایــد توجــه کنیــم‬ ‫االن هــم معتقــدم و پیگیــری می کنــم‪ .‬او کــه فعالیــن بــزرگ حــوزه اقتصــاد در فضای‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬چــون بخشــی از طــرح قانــون مجــازی چنــد صــد برابــر یــک واحــد صنفی‬ ‫ایین نامــه داخلــی مجلــس را بایــد تغییــر متروکــه ارزش دارنــد؛ امــا این هــا و امــوال‬ ‫بدهــد قانــون ایین نامه داخلــی مجلس دو دیجیتالــی مــردم چگونــه بایــد بــه دارایــی‬ ‫سوم را می خواهد مثل خالف برنامه بودن مالــی تبدیــل شــود و در سیســتم بانکــی‬ ‫اســت و ایــن دو ســوم رای در مجلــس کار اعتبــار پیــدا کند؟ اجــازه دهید این مســائل‬ ‫ســختی اســت و بــه همیــن خاطــر دو ســوم به قانون تبدیل شود‪.‬‬ ‫رای گذاشــتند کــه ایین نامــه داخلــی مرتب‬ ‫مــن دو روز گذشــته در خصــوص‬ ‫تغییــر نکنــد‪ .‬رئیس قــوه مقننــه ادامه داد‪ :‬دریافــت اینمــاد تذکر دادم‪ .‬کمــاکان اعالم‬ ‫االن ایــن کار را انجــام می دهیــم دوســتان می شــود که جوانان باید برای فعالیت های‬ ‫می گویند چرا در دو شوری‪ .‬حتما وقتی کار خــود از بانــک مرکــزی وزارتخانه هــای‬ ‫دو شوری می شود دقیق تر و پخته می شود اقتصــاد و ســمت مجــوز دریافــت کننــد امــا‬ ‫و با بررسی بیشتر متقن تر می شود‪ .‬در واقع چــرا جوانــان را دچــار مشــکل کنیــم؟ او‬ ‫دو شوری برای دقت و پختگی طرح است‪ .‬افــزود‪ :‬ما اکنون در حــوزه فناوری و فضای‬ ‫قالیبــاف خاطرنشــان کرد‪ :‬قانــون ایین نامه مجــازی جــزو کشــورهای پیشــرفته هســتیم‬ ‫هم دوشــوری و یک شــوری هــم دارد‪ ،‬ولی امــا بــا کج اندیشــی نبایــد ایــن ظرفیت ها را‬ ‫بررســی طــرح شــفافیت به دلیل حساســیتی از دســت بدهیــم بخشــی از فعالیــن حــوزه‬ ‫کــه دارد حتمــا دوشــوری مناســب تر اســت‪ .‬نرم افزار به دلیل فضاســازی که از خارج در‬ ‫او بابیــان اینکــه شــفافیت در ســطحی خصــوص ایــن طــرح انجام شــد بــه ترکیه و‬ ‫کــه قانــون مشــخص می کنــد باشــد‪ .‬البتــه امــارات رفتنــد‪ .‬ایــن توطئه دشــمن اســت و‬ ‫معتقدم شــفافیت درجاهایی با یک قانون مــا در مجلــس بــه دنبــال این گونــه مســائل‬ ‫انتخاباتــی که داریــم در موضوعات صنفی‪ ،‬نیستیم‪.‬‬ ‫توپبرجام‬ ‫در زمیناروپایی هاست‬ ‫وزیــر کشــور دربــاره‬ ‫نخــورده و بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬بــا‬ ‫دور جدیــد مذاکــرات ویــن‬ ‫فرض تحریم ها نوشته شده و‬ ‫گفــت‪ :‬اکنــون تــوپ در زمین‬ ‫حرکــت اقتصادی ما مســتقل‬ ‫اروپاییان اســت و ان ها باید‬ ‫از تحریم هــا انجــام می شــود‬ ‫در اجــرای تعهــدات خــود‬ ‫و خواهنــد دیــد کــه اقتصــاد‬ ‫احمد وحیدی‬ ‫جدی باشند‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫ایــران باوجــود تحری مهــا به‬ ‫احمــد وحیــدی در حاشــیه‬ ‫جلو خواهد رفت و ان هایی‬ ‫اییــن تکریــم و معارفــه اســتاندار خراســان کــه بــه تعهدات جهانی عمــل نمی کنند ضرر‬ ‫شــمالی در بجنــورد اظهار داشــت‪ :‬جمهوری خواهنــد دیــد‪ .‬وزیر کشــور در ادامه نهضت‬ ‫اســامی در ادامــه مذاکــرات و رســیدن بــه ملی مســکن و تنظیم بازار را از اولویت های‬ ‫نتیجــه الزم کــه همــان لغــو تحریم هاســت‪ ،‬مــورد رســیدگی وزارت کشــور عنــوان کــرد و‬ ‫طرح هــای مبتکرانــه خــود را به طــرف مقابل افــزود‪ :‬در تمامــی اســتان ها کارگــروه اقــدام‬ ‫اعــام کــرده اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬طــرف مقابل مشــترک تنظیــم بــازار با مســئولیت اســتاندار‬ ‫اکنــون بــا دولت های خــود در حــال مذاکره تشــکیل می شــود و تمامــی دســتگاه ای‬ ‫هســتند و ان هــا بایــد نشــان دهنــد کــه در صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت‪ ،‬جهاد کشــاورزی‬ ‫اجــرای تعهداتشــان جــدی هســتند‪ .‬وزیــر و دادگســتری اســتان در ایــن راســتا تــاش‬ ‫کشــور بیان کرد‪ :‬خواســت کشــور مــا در دور خواهنــد کرد تا فعالیت خوبــی انجام گیرد‪.‬‬ ‫بعــدی مذاکــرات کامال مشــخص اســت؛ کار او بیــان کــرد‪ :‬تشــکیل ســتاد نهضــت ملــی‬ ‫عهدشــکنانه توســط امریکایی هــا صــورت مســکن از دســتورات مهــم و قابل پیگیــری‬ ‫گرفتــه و اروپایی هــا هم بابــی عملی مفرط وزارت کشــور اســت و ایــن ســتاد بــر اســاس‬ ‫در مقابــل عهدشــکنی امریــکا عکس العملی ظرفیت هــای هر اســتان شــکل گرفته و دنبال‬ ‫نشان ندادند‪.‬‬ ‫می شــود‪ .‬وحیــدی بابیــان اینکــه تمامــی‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬جمهــوری اســامی ایــن سازوکارهای الزم برای ورود به بودجه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫امادگــی را دارد کــه اگــر طــرف مقابــل بــه در وزارت کشــور فراهــم اســت‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫تعهداتــش کــه همــان لغــو همه جانبــه فعالیت توسعه ای ما به برجام گره نخورده‬ ‫تحری مهــا اســت عمــل کنــد مــا هــم بــه و بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬بــا فــرض تحریم هــا نوشــته‬ ‫تعهداتمان عمل می کنیم‪.‬‬ ‫و حرکــت اقتصــادی ما مســتقل از تحریم ها‬ ‫وحیــدی افزود‪ :‬مــا کامال به طرف مقابل انجام می شــود‪ .‬او افزود‪ :‬دشــمنان خواهند‬ ‫بدبیــن هســتیم زیــرا تاکنــون اثــار مثبتــی در دیــد که اقتصــاد ایران باوجــود تحریم ها به‬ ‫اجرای تعهداتشان ندیده ایم‪ .‬او خاطرنشان جلو خواهد رفت و ان هایی که به تعهدات‬ ‫کــرد‪ :‬فعالیــت توســعه ای مــا به برجــام گره جهانی عمل نمی کنند ضرر خواهند دید‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫عرضه‪۳۶‬میلیارددالر ارز‬ ‫از ابتدای امسال‬ ‫رییــس کل بانــک مرکزی با‬ ‫را عرضــه می کننــد‪ .‬رییــس کل‬ ‫اشاره به عرضه ‪ ۳۶‬میلیارد دالر‬ ‫بانک مرکــزی گفــت‪ :‬از ابتدای‬ ‫ارز از ابتــدای امســال تاکنــون‪،‬‬ ‫ســال تا روز ‪ ۱۵‬اذرماه برگشــت‬ ‫گفت‪ :‬در ســال جاری دسترسی‬ ‫ارز حاصل از صادرات غیرنفتی‬ ‫اقتصادی‬ ‫این بانک و سیســتم‬ ‫در ســامانه نیمــا ‪ 22/4‬میلیــارد‬ ‫علی صالح ابادی‬ ‫کشور به منابع ارزی بهبود قابل‬ ‫دالر و عرضــه ارز صادرکنندگان‬ ‫مالحظه ای داشــته است‪ .‬علی‬ ‫در ســامانه نیما ‪ ۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫صالــح ابادی در جمع خبرنگاران افــزود‪ :‬از نظر بوده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از ابتدای سال تاکنون‬ ‫ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوبی هستیم در مجمــوع ‪ ۳۶‬میلیــارد دالر ارز برای کل کاالها‬ ‫و پیش بینی من این اســت که در اینده نزدیک بخشی در سامانه نیما و بخشی در شبکه بانکی‬ ‫اوضاع روبه بهبود خواهد رفت‪ .‬رییس کل بانک تامین شــده که نســبت به ســال گذشته افزایش‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬از ابتدای ســال تاکنون ‪ ۳۶‬میلیارد داشــته اســت‪ .‬صالح ابادی گفت‪ :‬ســال گذشته‬ ‫دالر ارز عرضــه شــده اســت که برابــر کل عرضه کمتر از ‪ ۳۶‬میلیارد دالر ارز عرضه شده است در‬ ‫ارز در ســال گذشــته بود‪ .‬وی با بیان اینکه ما دو حالی که امسال در کمتر از ‪ ۹‬ماه ‪ ۳۶‬ملیارد دالر‬ ‫بازار مهم نیما و متشکل ارزی در حوزه ارز داریم‪ ،‬عرضه ارز بانکی‪ ،‬نیما و ارز اشخاص توسط بانک‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در سامانه نیما صادرکنندگان ارز خود مرکزی عرضه شده است‪.‬‬ ‫پایداریشغلی شبکهفروشبارفتار‬ ‫مسووالنهنمایندگانبیمه‬ ‫رئیس کلبیمهمرکزی گفت‪:‬‬ ‫فروش اســت‪ .‬وی از اراده بیمه‬ ‫وقتی نماینده شــبکه فروش در‬ ‫مرکــزی بــرای برطــرف کــردن‬ ‫نقش مشــاور امین بیمه گذاران‬ ‫مشکالت شــبکه فروش سخن‬ ‫ظاهــر شــود‪ ،‬نوعــی پایــداری‬ ‫گفــت و اظهــار داشــت‪ :‬تجهیز‬ ‫شــغلی ایجــاد خواهد شــد‪ .‬به‬ ‫نمایندگی ها و سایر ارکان شبکه‬ ‫غالمرضاسلیمانی‬ ‫گــزارش ایرنــا از بیمــه مرکــزی‪،‬‬ ‫فــروش بــه ابــزار الکترونیکی و‬ ‫غالمرضــا ســلیمانی در جمــع‬ ‫دیجیتالــی یــک ضرورت اســت‬ ‫اعضــای شــورای هماهنگی تشــکل های صنفی که نهاد ناظر و شــرکت های بیمه از ان حمایت‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬صــدای نماینــدگان‪ ،‬کارگــزاران‪ ،‬می کنند‪ .‬رییس شورای عالی بیمه از رصد دقیق‬ ‫بازاریابانو شبکهفروشبایدبی واسطهو شفاف استارت اپ هایبیمه ایخبر دادو گفت‪:‬رسیدگی‬ ‫بــه گــوش نهــاد ناظــر صنعت بیمــه برســد‪ .‬وی به تخلفات در شبکه فروش سنتی و استارتاپ ها‬ ‫افزود‪ :‬رابطه اصلی شــبکه فروش با شرکت های هیچ گونهتفاوتینداردو هر خالفی کهباحقوق‬ ‫بیمــه اســت‪ ،‬امــا نهاد ناظــر همــواره بــرای رفع بیمه گران و بیمه گذاران منافات داشــته باشد‪ ،‬از‬ ‫مشــکالت و شــنیدن دیدگاه های بازیگران خط نظر بیمه مرکزی قابل پیگیری و برخورد است‪.‬‬ ‫مقدم صنعت بیمه امادگی دارد‪ .‬رییس کل بیمه سلیمانی از نمایندگان شبکه فروش خواست تا‬ ‫مرکــزی تصریح کرد‪ :‬اولویــت نهاد ناظر صنعت با حساسیت بیشتری در مسیر اعتمادسازی قدم‬ ‫بیمه در تدوین ایین نامه ها و همچنین بازنگری بردارند و مسووالنه از مرحله صدور تا پرداخت‬ ‫قوانیــن بیم ـه ای‪ ،‬ایفــای حقوق و منافع شــبکه خسارت در کنار انان باشند‪.‬‬ ‫نظارتمالی اولویت وزارت اقتصاد است‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫شــرکت ها و ســازمان ها رخ‬ ‫گفــت‪ :‬نظــارت مالــی یکــی از‬ ‫می دهد و دیگر کاری نمی توان‬ ‫ارکان اداره درســت اقتصــاد‬ ‫انجــام داد‪ ،‬قابــل مشــاهده‬ ‫اســت و وزارت اقتصاد در دوره‬ ‫اســت‪ .‬وی تاکید کــرد‪ :‬در دوره‬ ‫جدید ّ‬ ‫گذشته‬ ‫مسر استبهتر از‬ ‫جدیــد وزارت اقتصــاد مسـ ّـر‬ ‫احسان خاندوزی‬ ‫نظارت مالی را پیگیری کند‪ .‬به‬ ‫اســت بهتــر از گذشــته نظــارت‬ ‫ایرنا‪ ،‬سید احسان خاندوزی در‬ ‫مالــی را پیگیری کند‪ .‬خاندوزی‬ ‫ائینبزرگداشتروز حسابدار و حرف هحسابداری بیان داشت‪ :‬تاکنون اقدام های خوبی در موضوع‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬نظــارت مالی یکــی از ارکان اداره نظارت مالی انجام شــده است و گزارش صورت‬ ‫صحیح اقتصاد اســت و بخش زیادی از کیفیت حساب سابقه بودجه ماه ها زودتر از زمان مقرر‬ ‫نظارت مالی توسط حسابداران حرفه ای راهبری توســط خزان ـه داری اماده شــد و از اوایــل اذرماه‬ ‫می شود‪.‬ویافزود‪:‬از منظر سیاست هایانقباض صورت هایمالی‪ ۹۹‬دولترابهریاستجمهوری‬ ‫و کارایــی و سیاس ـت های عدالــت و مبــارزه بــا ارسالکردیم‪.‬‬ ‫فســاد‪ ،‬مســاله نظارت مالی و نقش حسابداری‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬مطالبــه بنــده تســریع و‬ ‫و حسابرســی بی بدیــل اســت‪ ،‬اما کمتــر به این اعمال استانداردهای تبعیض به نحوی است که‬ ‫موضوع توجه شــده اســت‪ .‬وزیر اقتصاد با بیان بتوان در صورت وقوع سوء مدیریت در مسائل‬ ‫اینکهبسیاریاز مواقعاستانداردهایحسابداری مالی‪،‬نظارتمالیرااحیا کرد‪.‬وزیر اقتصاد گفت‪:‬‬ ‫رعایت نمی شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬گاهی استانداردهای بخشی از نظارت مالی‪ ،‬به انجام کمک از سوی‬ ‫حســابداری تحت فشــارها مختلف اداری مورد وزارت اقتصــاد بــه حســابداران و ذی حســابان‬ ‫بی توجهــی قرار می گیرد و مغفــول می ماند که مربــوط و بــا بهبــود ســامانه های گزارشــگری و‬ ‫اثار ان در ســال های بعد وقتی مشــکالتی برای یکپارچگیانانانجاممی شود‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار واحد مسکونی در محالت‬ ‫فرسوده‪،‬بازافرینیمی شود‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه طــرح‬ ‫بازافرینــی در دوگام ‪ ۲‬ســاله انجــام خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬شــرکت بازافرینی شــهری ایران‬ ‫طــی دو ســال ‪ ۳۰۰‬هــزار واحــد مســکونی را در‬ ‫محالت هدف بازافرینی با زمانبندی اجرایی و‬ ‫عملیاتی خواهد کرد‪ .‬به گزارش ایرنا از وزارت راه‬ ‫وشهرسازی «رستم قاسمی» در مراسم تکریم و‬ ‫معارفه سرپرست و مدیرعامل شرکت بازافرینی‬ ‫شــهری ایــران‪ ،‬افــزود‪ :‬وزارت راه و شهرســازی‬ ‫دو ماموریــت عمــده در حــوزه حمــل و نقــل و‬ ‫همچنین مسکن دارد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در بخش‬ ‫حمل و نقل مشکالتی وجود دارد که باید حل‬ ‫شوند و در این خصوص وزارت راه برنامه هایی‬ ‫دارد‪ .‬همچنیــن در بخــش مســکن کــه یکــی از‬ ‫تهــای مهــم وزارت راه و شهرســازی‬ ‫ماموری ‬ ‫اســت از تجربه های متعدد در ساخت مسکن‬ ‫از جمله مســکن مهر و مســکن ملی در اجرای‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫طــرح نهضت ملی مســکن اســتفاده م ‬ ‫قاســمی ادامــه داد‪ :‬هم اکنون میزان پیش بینی‬ ‫شــده برای تولید مســکن و اجرای نهضت ملی‬ ‫مســکن رقــم بزرگــی اســت کــه بــا برنامه ریــزی‬ ‫در حــال عملیاتــی شــدن اســت‪ .‬وی گفــت‪ :‬در‬ ‫مدت کوتاهی که ثبت نام اغاز شده و با وجود‬ ‫اینکه ســایت روی بســیاری از شــهرها هنــوز باز‬ ‫نشــده است حجم بسیار گســترده ای از مردم‪،‬‬ ‫متقاضی مســکن هســتند و پیش بینی می شود‬ ‫بین ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬میلیون نفر در سامانه ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به اینکه با روال عادی امکان‬ ‫صاحبخانه شــدن مردم وجود نداشت‪ ،‬دولت‬ ‫ســیزدهم اجــرای طــرح نهضت ملی مســکن را‬ ‫در قالب قانون جهش تولید مسکن و تصویب‬ ‫ان در مجلس تقویت کرد‪ .‬قانون جهش تولید‬ ‫مسکن کمک می کند تا ساخت مسکن در کشور‬ ‫رونــق بگیــرد‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬در قانون جهش‬ ‫تولید مســکن‪ ،‬تسهیالت خوبی نیز پیش بینی‬ ‫شــده و در این ســاختار که ریاســت ان برعهده‬ ‫رییس جمهوری قرار دارد‪ ،‬اختیاراتی نیز در حوزه‬ ‫مســکن بــه وزارت راه و شهرســازی داده شــده‬ ‫اســت‪ .‬امیدواریم با این مجموعه اقدامات به‬ ‫تولید مســکن سرعت بدهیم و مشکل مردم را‬ ‫در حوزه مسکن حل کنیم‪ .‬قاسمی توضیح داد‪:‬‬ ‫در برخی از شــهرها احداث واحدهای نهضت‬ ‫ملی مســکن اغاز شــده اســت‪ .‬همچنین زمین‬ ‫برای بیش از نیمی از ‪ ۴‬میلیون واحد مسکونی‬ ‫پیش بینی شده و سازوکار مناسب برای تحقق‬ ‫ان در حال شــکل گرفتن اســت‪ .‬تســهیالت نیز‬ ‫توسط بانک مرکزی به تمامی بانک های کشور‬ ‫برای پرداخت تسهیالت ابالغ شده است و هم‬ ‫اکنون مانع جدی برای پرداخت تسهیالت این‬ ‫طرح وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1230‬‬ ‫مدیر عامل فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫باید از محدودیت های صنعت فرصت طالیی ساخت‬ ‫محمدیاسر طیب نیا‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه‬ ‫در جلسه کمیته مدیریت که با حضور معاونین و‬ ‫مدیران این شرکت برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توسعه‬ ‫کمــی‪ ،‬کیفی و متــوازن‪ ،‬حاکمیت نگاه تحول گرا و‬ ‫توســعه محور در جای جای شــرکت‪ ،‬الگو بودن و‬ ‫پیشران بودن در صنعت در راستای رشد اقتصادی‬ ‫کشــور ازجملــه مهم تریــن اهــداف فــوالد مبارکــه‬ ‫است که برای رسیدن به این اهداف باید نگاهی‬ ‫جهان تراز داشتهباشیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬وی بــا بیــان اینکــه‬ ‫اصلی تریــن عامــل تحقق تحــول در هر ســازمان‪،‬‬ ‫پیشران بودن ان سازمان است‪ ،‬افزود‪ :‬سرمایه های‬ ‫انســانی رکن اصلی هر ســازمان اســت و مدیریت‬ ‫ســرمایه های انسانی به معنای مدیریت اذهان و‬ ‫یکپارچ هســازی دغدغه های مدیــران و کارکنان ان‬ ‫ســازمان اســت؛ ذهنیــت و طــرز تفکــر کارکنان هر‬ ‫ســازمان نتیجه مستقیمی بر اینده کس ـب وکار ان‬ ‫ســازمان خواهــد داشــت و به عبــارت دیگر انچه‬ ‫امروز در ذهن کارکنان کاشته می شود‪ ،‬همان چیزی‬ ‫خواهد بود که فردا از ان برداشت خواهد شد‪.‬‬ ‫می توانیم تهدیدها را به فرصت هایی‬ ‫طالیی مبدل کنیم‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــا تاکید بر‬ ‫ضــرورت هم افزایــی و همگرایــی میان مدیــران و‬ ‫کارکنان خاطرنشــان کرد‪ :‬شــرط تحقق اهداف در‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه همراهی در راســتای پیشبرد‬ ‫فعالیت هاستبه طوری کهعلی رغموجودفشارها‬ ‫به صنعت‪ ،‬می توانیم تهدیدها را به فرصت هایی‬ ‫طالیی مبدل کنیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه مشــکل انرژی بــرای همه در‬ ‫کشــور وجــود دارد‪ ،‬اذعــان داشــت‪ :‬کدا میــک از‬ ‫بخش های صنعتی و اقتصادی کشور بهتر از فوالد‬ ‫مبارکه می تواند در رفع مشکل انرژی پیشرو باشد؟‬ ‫اگر امروز درک صحیحی از مســائل داشــته باشیم‬ ‫و بــرای رفــع موانع درســت تصمیم بگیریم قطعا‬ ‫می توانیم بر مشکالت فائق بیاییم‪.‬‬ ‫طیب نیــا بــا تاکید بر ضــرورت تغییــر فرهنگ‬ ‫مصرف انــرژی و برنامه ریزی برای ان تصریح کرد‪:‬‬ ‫گفتمان صرفه جویی در مصرف انرژی را باید ابتدا‬ ‫در شرکت فوالد مبارکه و سپس در جامعه تسری‬ ‫داد که در همین راستا نیز در حال انجام عملیات‬ ‫گسترده ای در حوزه صرفه جویی در مصرف انرژی‬ ‫هســتیم‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬هنوز فرصت های بســیار‬ ‫زیادی در باالدســت برای ما وجود دارد که شــاید‬ ‫تا چند سال دیگر همین فرصت ها وجود نداشته‬ ‫باشــند که الزم اســت تا در این خصوص ســرعت‬ ‫خــود را افزایــش داده و نفوذمــان را در حــوزه‬ ‫پایین دستگسترشدهیم‪.‬‬ ‫چابک سازی برنامه های تولید متناسب با‬ ‫شرایط موجود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــا تاکید بر‬ ‫ضرورت تســریع در اجرای پروژه های انتقال انرژی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬تغییر و چابک سازی برنامه های تولید‬ ‫متناسب با شرایط موجود‪ ،‬امری قابل اجرا و شدنی‬ ‫اســت؛ در بحث زیرســاخت ها نیــز معاونت های‬ ‫مختلف باید برنامه داشته باشند و در موضوعات‬ ‫مختلفکمیته هایعملیاتیتشکیلدهند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اهمیت حمل ونقل مواد اولیه‬ ‫و محصــوالت در شــرکت فــوالد مبارکــه عنــوان‬ ‫داشت‪ :‬امکان افزایش ظرفیت ناوگان حمل ونقل‬ ‫مــواد اولیــه بــرای فوالد مبارکــه وجــود دارد و این‬ ‫امر باید هرچه سریع تر تحقق پیدا کند؛ همچنین‬ ‫بــرای تامیــن منابــع انــرژی‪ ،‬به خصــوص اب بایــد‬ ‫سرمایه گذاری هایبیشتریصورت گیرد‪.‬‬ ‫طیب نیــا بــا تاکیــد بــر ضــرورت رعایــت‬ ‫دســتورالعمل های ایمنی در خطوط تولید شرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه بیــان کــرد‪ :‬ایمنــی در صنعــت از‬ ‫و ســازماندهی شــرکت فوالد مبارکه در ســال ‪1400‬‬ ‫است‪ .‬معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی‬ ‫فوالد مبارکه تاکید کرد‪ :‬همچنین طراحی و اجرای‬ ‫اقدامــات کنترلی در مواجهه با شــرایط کرونایی‪،‬‬ ‫طراحی و اســتقرار سیستم جامع خدمات ایاب و‬ ‫ذهاب کارکنان‪،‬پیگیریزیباسازیفضاهایعمومی‬ ‫و محیط کار کارکنان‪ ،‬پرداخت سنوات تجمیعی به‬ ‫پرسنل پیمانکار با تایید امور قراردادها و راه اندازی‬ ‫‪ 3‬فــاز از پروژه ‪ 15‬فازی ‪ HR‬پیمانکاران (سیســتم‬ ‫یکپارچه اطالعاتی منابع انســانی پیمانــکاران) از‬ ‫دیگــر اقدامات معاونت ســرمایه های انســانی و‬ ‫ســازماندهی فوالد مبارکه در ماه هــای اخیر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و ضــرورت دارد‬ ‫کــه در خصــوص ارتقــای ســطح ایمنــی در فــوالد‬ ‫مبارکه برنامه ریزی مدونی انجام شــود؛ همچنین‬ ‫یهــا در این شــرکت‬ ‫ســرمایه گذاری ها و بهره بردار ‬ ‫باید به سمت ارتقای کیفیت سوق پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت ارائــه پیشــنهاد ها‬ ‫شهــای فوالد مبارکه ابراز داشــت‪:‬‬ ‫بــرای رفع چال ‬ ‫شهــای عملکــرد معاونت های‬ ‫در کنــار ارائــه گزار ‬ ‫مختلف‪ ،‬نیازمند پیشــنهاد ها بــرای رفع چالش ها‬ ‫و بهبــود فرایندهــا هســتیم‪ .‬بــرای تامیــن انــرژی‬ ‫موردنیاز فوالد مبارکه راهکارهایی وجود دارد که‬ ‫یهــای منظم می توان ا نهــا را به کار‬ ‫بــا برنامه ریز ‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫فضای رسانه و اطالع رسانی نیازمند تبیین‬ ‫علمی است‬ ‫مدیرعامــل فــوالد مبارکه با تاکید بــر ضرورت‬ ‫اگا هســازی در خصــوص جایــگاه فــوالد مبارکه در‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬رشــد و تعالــی کشــور یــاداور شــد‪ :‬بایــد‬ ‫درصــدد افزایــش روش ـن گری در فضــای رســانه و‬ ‫اطالع رســانی بــرای فراه مســازی شــرایط توســعه‬ ‫کیفی برای فوالد مبارکه باشیم؛ فوالد مبارکه باید‬ ‫برای به کارگیری گفتمان منطقی و مبتنی بر دانش‬ ‫برنامه داشــته باشــد؛ چراکه موضوعات مرتبط با‬ ‫فضای رســانه و اطالع رسانی نیازمند تبیین علمی‬ ‫اســت‪ .‬وی بــا اشــاره بــه اهمیــت جــذب نخبگان‬ ‫علمــی و فنــی بــه شــرکت فــوالد مبارکــه افــزود‪:‬‬ ‫افزایش اشتیاق شغلی و امکان ارتقای شغلی برای‬ ‫کارکنان‪ ،‬فراهم سازی زمینه های عادالنه پیشرفت‬ ‫شغلی‪ ،‬ارتقای سطح دانش کارکنان و پیمانکاران‬ ‫بســیار مهم اســت و اگر بخواهیم صنعتی پیشرو‬ ‫باشیم‪ ،‬باید برای ارتقای سطح دانش سرمایه های‬ ‫انســانی خود برنامه داشته باشیم؛ چراکه اموزش‬ ‫جزو اولویت های فوالد مبارکه محسوب می شود‪.‬‬ ‫تولید محصوالت کیفی با ارزش افزوده‬ ‫باالتر‬ ‫عبــاس اکبــری محمــدی معــاون بهر هبــرداری‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در ادامه این جلسه اظهار کرد‪:‬‬ ‫وضعیت ایمنی فوالد مبارکه نســبت به سال های‬ ‫گذشته روند روبه رشدی داشته و امیدوارم که امار‬ ‫حوادث کاری همواره در پایین ترین سطح ممکن‬ ‫قــرار داشــته باشــد‪ .‬وی با بیان اینکــه تولید ‪ 8‬ماه‬ ‫اخیر فوالد مبارکه روند روبه رشــدی داشته است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برنامه تولید در نواحی نورد سرد و نورد گرم‬ ‫فوالد مبارکه بیش از برنامه پیش بینی شده محقق‬ ‫شــده اســت و خوشــبختانه طی ما ههــای اخیر ‪8‬‬ ‫محصول جدید در این شرکت طراحی و تولیدشده‬ ‫که اخرین محصول گرید‪ APIX80‬موردنیاز صنایع‬ ‫نفــت و گاز بــوده و در روزهــای اخیــر در شــرکت‬ ‫فوالد اکسین با موفقیت نورد شده و مورد ازمایش‬ ‫قرار گرفته که نتایج ان نیز مثبت بوده است‪.‬‬ ‫معــاون بهر هبــرداری فــوالد مبارکــه نتایــج‬ ‫پروژ ههــای مرتبط با اب و پســاب در این شــرکت‬ ‫را مثبت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬سهم استفاده فوالد‬ ‫مبارکه از پساب شهرهای اطراف نسبت به میزان‬ ‫مصرف این شــرکت از اب تازه بســیار بیشتر است‬ ‫و ایــن نشــان دهنده ایــن اســت که بــرای مصرف‬ ‫اب برنامه ریــزی وجــود دارد‪ .‬وی عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫میزان مصرف اب فوالد مبارکه نسبت به تولید و‬ ‫ارزش افــزوده ای که برای کشــور دارد‪ ،‬میزان بســیار‬ ‫ناچیزی است؛ چراکه این شرکت توانسته نسبت‬ ‫به ســال گذشــته ‪ 30‬درصــد از مصــرف اب خود را‬ ‫کاهش دهد؛ توسعه پروژه های کاهش مصرف اب‬ ‫در فوالد مبارکه‪ ،‬این شــرکت را ازنظر اســتراتژیک‬ ‫مستقل خواهد کرد‪.‬‬ ‫اکبری با بیان اینکه محدودیت انرژی ضربات‬ ‫زیادی را به تولید در کشــور وارد کرده اســت‪ ،‬ابراز‬ ‫داشــت‪ :‬میزان تولید ازدست رفته فوالد مبارکه به‬ ‫دلیل محدودیت برق در سال جاری به میزان ‪135‬‬ ‫هزار تن گندله اهن‪ 500 ،‬هزار تن اهن اسفنجی و‬ ‫‪ 250‬هزار تن تختال بوده است‪.‬‬ ‫تامین کامل نیاز تولیدکنندگان داخلی‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫طهمورث جوانبخت معاون فروش و بازاریابی‬ ‫فــوالد مبارکــه بــا ارائه گزارش عملکرد فــروش این‬ ‫شــرکت تا پایان ابان ماه ‪ 1400‬اظهار داشــت‪ :‬روند‬ ‫فــروش فوالد مبارکه در ســال ‪ 99‬رکــورد تحویل و‬ ‫حمل را شکست و در سال ‪ 1400‬از فروش ‪ 125‬هزار‬ ‫تن عبور کرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه عملکرد فروش شــرکت های‬ ‫زیرمجموعــه فــوالد مبارکــه طــی ‪ 8‬مــاه گذشــته‬ ‫قابل قبــول بــوده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫ممنوعیت واردات لوازم خانگی‪ ،‬نیاز تولیدکنندگان‬ ‫داخلــی در این بخش بــه ورق های رنگی افزایش‬ ‫یافتــه و فــوالد مبارکــه نیــاز ایــن تولیدکننــدگان را‬ ‫به طور کامل تامین می کند‪.‬‬ ‫مهــدی کفایت‪ ،‬معاون ســرمایه های انســانی‬ ‫و ســازماندهی فــوالد مبارکه نیز در این جلســه از‬ ‫اخرین امار و وضعیت نیروی انسانی این شرکت‬ ‫خبر داد و اظهار کرد‪ :‬تعداد نفرات شاغل در این‬ ‫شرکت به ازای تولید هر تن فوالد ‪ 682‬نفر است‬ ‫و اســتخدام در رده های مختلف شــغلی بر مبنای‬ ‫میزانبازنشستگیکارکنانفوالدمبارکهبرنامه ریزی‬ ‫یشــود‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه میانگیــن رضایــت و‬ ‫م ‬ ‫اشتیاق شغلی کارکنان شرکت فوالد مبارکه براساس‬ ‫میانگین شــرکت های برتــر به بیــش از ‪ 73‬درصد‬ ‫رســیده است‪ ،‬اذعان داشــت‪ :‬تدوین طرح جامع‬ ‫ساختار سازمانی گروه‪ ،‬طراحی و پیاده سازی نظام‬ ‫شفاف جهت برون سپاری فعالیت شرکت‪ ،‬معرفی‬ ‫نیروهای جدیداالستخدام پذیرفته شده در ازمون‬ ‫اســتخدامی به منظور تامین نیاز ساختار سازمانی‬ ‫واحدهــا‪ ،‬برگــزاری کانــون ارزیابــی کلیــه کارکنــان‬ ‫رده های با ماهیت سرپرستی و کارشناسان شرکت‬ ‫در جهت تکمیل و پیاده سازی نظام شایستگی و‬ ‫جانشــین پروری‪ ،‬توســعه و ترویج اخالق ارزش ها‬ ‫و فرهنــگ ســازمانی و اســتقرار سیســتم مدیریت‬ ‫کرونــا و اســتاندارد کار ایمــن در زمــان پاندمــی‬ ‫کوویــد ‪ ISO45005:2020 19‬ازجملــه مهم تریــن‬ ‫برنامه ها و اقدامات معاونت سرمایه های انسانی‬ ‫واکسیناسیون در فوالد مبارکه به بیش از‬ ‫‪ 98‬درصد رسید‬ ‫حســین مدرس ـی فر مدیــر ایمنی‪ ،‬بهداشــت و‬ ‫محیط زیست فوالد مبارکه در ابتدای این جلسه با‬ ‫اشاره به اخرین امار تزریق واکسن کرونا به کارکنان‬ ‫و پیمانــکاران ایــن شــرکت اظهار کرد‪ :‬گســتردگی‬ ‫واکسیناســیون در شــرکت فوالد مبارکه بــه ‪98.7‬‬ ‫درصد رسیده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون ‪ 70‬هــزار ازمایــش‬ ‫‪ PCR‬از کارکنان و پیمانکاران شرکت فوالد مبارکه‬ ‫گرفته شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در این پاالیش‪ 7 ،‬درصد‬ ‫شهــا در میــان پیمانــکاران و ‪ 8‬درصــد از‬ ‫از ازمای ‬ ‫شهــا در میــان کارکنــان فــوالد مبارکه مثبت‬ ‫ازمای ‬ ‫بوده است‪ .‬مدیر ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست‬ ‫فوالد مبارکه با تاکید بر ضرورت تداوم بازرسی ها‬ ‫برای دستورالعمل های بهداشتی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مــواردی همچــون فاصله گــذاری اجتماعی‪ ،‬کنترل‬ ‫کارکنــان بــرای رعایــت نــکات بهداشــتی ازجملــه‬ ‫استفاده از ماسک در فوالد مبارکه همچنان ادامه‬ ‫دارد‪ .‬وی بــا بیــان اینکه پیش بینی هــای الزم برای‬ ‫تزریق دوز یاداور واکسن کرونا با هماهنگی وزارت‬ ‫بهداشــت بــرای متقاضیــان صــورت گرفته اســت‪،‬‬ ‫اذعــان داشــت‪ :‬ضریب ایمنی در فــوالد مبارکه با‬ ‫توجــه بــه محدودیت هــا و عدم قطعیت هــا (در‬ ‫رفتارهــای انســانی) رونــد امیدوارکننده ای داشــته‬ ‫و ضریــب تکــرار حوادث طی ‪ 20‬ســال گذشــته در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه به صورت نزولی بوده است‪.‬‬ ‫ارتقای کیفیت محصول موردنیاز‬ ‫خودروسازان‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه علیرضــا کی یگانه مدیر‬ ‫کنترل کیفی فوالد مبارکه با ارائه گزارشــی از کنترل‬ ‫کیفیت این شرکت تصریح کرد‪ :‬بازده کیفی فوالد‬ ‫مبارکــه ‪ 3‬درصــد رشــد داشــته و مقــدار محصــول‬ ‫نامنطبــق (درجــه ‪ 1‬و ‪ )2‬بــدون قراضه نیز در این‬ ‫شرکت بسیار مطلوب بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بازده عمودی (کمی در کیفی)‬ ‫فــوالد مبارکــه طی ‪ 3‬ماه اخیر روند مثبتی داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬کیفیت مــواد اولیــه و تولید‬ ‫نســازی فوالد مبارکه شــرایط نســبی‬ ‫در ناحیه اه ‬ ‫و متعادلــی داشــته و کیفیــت محصــول موردنیــاز‬ ‫خودروسازی علی رغم اینکه نسبت به سال گذشته‬ ‫وضعیــت قابل قبولی داشــته اما همچنان نیاز به‬ ‫ارتقــا دارد‪ .‬در پایــان این جلســه‪ ،‬ابراهیم کاظمی‬ ‫مدیر اموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬تهیه سند توسعه رهبران‪،‬‬ ‫اجرای فرایند جانشین پروری‪ ،‬اجرای پلتفرم کانون‬ ‫ارزیابی شایســتگی و عملکــرد و نظام مربی گیری‬ ‫ازجمله برنامه های اموزش در فوالد مبارکه است؛‬ ‫توســعه فردی‪ ،‬توســعه نگرش جمعی و توســعه‬ ‫دانــش کس ـب وکار نیز از اهــداف واحــد اموزش و‬ ‫توسعه سرمایه های انسانی این شرکت است‪.‬‬ ‫در بخــش دوم این جلســه نشســت اموزشــی‬ ‫رهبــران ســازمان بــا حضور دکتر عالمــه ویژه کلیه‬ ‫مدیران شرکت فوالد مبارکه اجرا گردید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرایموفقیت امیز نظامبهینه سازینگهداریپیشگیرانه در سطحشرکتفوالدمبارکه‬ ‫امیــن ابوعطــا‪ ،‬کارشــناس برنامه ریــزی و تعالی‬ ‫سیســتم های نــت از اجــرای موفقیت امیــز نظــام‬ ‫بهین هســازی نگهداری پیشگیرانه در سطح شرکت‬ ‫فوالد مبارکه خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬وی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ســازمان ها زمان قابل توجهی را بــرای طراحی یک‬ ‫برنامــه نت پیشــگیرانه صرف می کننــد‪ .‬برنامه ای‬ ‫کــه قدمــی روبه جلو برای جلوگیــری از خرابی های‬ ‫اضطراری‪ ،‬کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات‪،‬‬ ‫بهبودوضعیتنگهداریتجهیزاتو اهدافیاز این‬ ‫قبیل است‪ .‬وقتی یک برنامه نت پیشگیرانه به کار‬ ‫گرفته می شود معموال سازوکار مشخصی برای مرور‬ ‫تهــای فاقــد ارزش افزوده‬ ‫و ارزیابــی مجدد فعالی ‬ ‫که حتی ممکن است در کارها اختالل ایجاد کنند‪،‬‬ ‫وجود ندارد‪ .‬بسیاری از سازمان ها علی رغم داشتن‬ ‫یک برنامه نت پیشگیرانه همان مسیرهای گذشته‬ ‫خــود را دنبــال می کننــد و وقتــی یــک خرابــی در‬ ‫تجهیزاتشانرخمی دهدغافل گیر می شوند‪.‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و تعالی سیستم های نت‬ ‫تاکید کرد‪:‬تحقیقاتنشاندادهاست‪ 40‬تا‪ 60‬درصد‬ ‫استانداردهای تعمیراتی نه تنها هدف مشخصی را‬ ‫دنبالنمی کنندونمی توانندجلوخرابی هارابگیرند‪،‬‬ ‫بلکه ممکن است خود باعث بروز توقفات و عدم‬ ‫تولید شــوند‪ .‬بنابر این به منظور ایجاد توازن میان‬ ‫ریسک خرابی و هزینه های نگهداری و تعمیرات‪،‬‬ ‫یهــا‪،‬‬ ‫بایــد بــر اســاس پارامترهــای تاریخچــه خراب ‬ ‫تجزیه وتحلیل عملکرد برنامه نگهــداری و خبرگی‬ ‫ـنل نظــام نــت‪ ،‬ب هصــورت دوره ای برنامه نت‬ ‫پرسـ ِ‬ ‫پیشگیرانه را مورد بررسی قرار داد که به این عمل‬ ‫تعمیرات پیشــگیرانه یا‬ ‫«بهین هســازی نگهــداری و‬ ‫ِ‬ ‫‪ »PM-Optimization‬اطالق می شود‪.‬‬ ‫امیــن ابوعطــا یــاداور شــد‪ :‬بــا توجه بــه اینکه‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه از ابتــدای راه انــدازی‪ ،‬نظــام‬ ‫نگهداری پیشــگیرانه را با تعریف نزدیــک به ‪240‬‬ ‫هزار استاندارد تعمیراتی بر روی تجهیزات و انتقال‬ ‫ان به سیســتم های مدیریت اطالعات نــت (‪MIS‬‬ ‫ســابق و ‪ EIS‬فعلی) اســتقرار داده اســت‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر نیاز به بازنگری و ویرایش این استانداردهای‬ ‫تعمیراتی بیش ازپیش احســاس می شود؛ بنابراین‬ ‫پیاد هســازی نظــام بهین هســازی نت پیشــگیرانه یا‬ ‫‪ PMO‬در دســتور کار واحــد برنامه ریــزی و تعالــی‬ ‫سیستم های نت در مجموعه دفتر فنی تعمیرات‬ ‫شرکتقرار گرفت‪.‬‬ ‫حمیدرضاعبدیانکارشناسبرنامه ریزیوتعالی‬ ‫سیستم های نت نیز در این خصوص تصریح کرد‪:‬‬ ‫اجرایاینپروژه هاباحذفاستانداردهایتعمیراتی‬ ‫غیرضــروری و ویرایش اطالعات اســتانداردها نظیر‬ ‫بــازه زمانی تکرار‪ ،‬تخصــص و محتوای فنی‪ ،‬نقش‬ ‫بســزایی در بهین هســازی منابــع انســانی‪ ،‬قطعات‬ ‫یدکــی‪ ،‬مــواد مصرفــی و هزین ههــای برو نســپاری‬ ‫تعمیرات دارد و موجب افزایش قابلیت دسترسی‬ ‫تجهیزاتو اماده به کاریخطوطتولیدمی گردند‪.‬‬ ‫عبدیــان یــاداور شــد‪ :‬از ابتــدای ســال ‪1399‬‬ ‫بــا برگــزاری دور ههــای اموزشــی بهینه ســازی نــت‬ ‫پیشــگیرانه با حضور اســاتید مطرح کشــوری برای‬ ‫کارشناســان فراینــد نت دفاتر برنامه ریــزی و کنترل‬ ‫نگهداری و تعمیرات نواحی تولیدی و پشــتیبانی‪،‬‬ ‫پروژ ههــای‪ PMO‬روی تجهیــزات بحرانــی و‬ ‫نیمه بحرانیخطوطتولیدتعریفگردید‪.‬‬ ‫کارشــناس برنامه ریــزی و تعالــی سیســتم های‬ ‫نــت افــزود‪ :‬با تشــکیل تیم هــای پروژه متشــکل از‬ ‫کارشناســان‪ ،‬تکنسین ها و بازرسین حوزه تعمیرات‬ ‫نواحی تولیدی و پشتیبانی با تسهیل گری همکاران‬ ‫واحد برنامه ریزی و تعالی سیستم های نت (بیش‬ ‫از ‪ 250‬نفر عضو ثابت)‪ ،‬جلســات اجرایی پروژه ها‬ ‫برگزار گردید و تا به امروز حدود ‪ 300‬پروژه به اتمام‬ ‫رسیده است که در طی این مدت ‪ 4‬دوره اموزشی‬ ‫با اســاتید خارجی و ‪ 12‬دوره اموزشــی با مدرســین‬ ‫داخلی نیز برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی در پایان از همه کسانی که در اجرای نظام‬ ‫بهین هســازی نگهداری پیشــگیرانه در فوالد مبارکه‬ ‫تــاش کرده انــد‪ ،‬خصوصــا حمایت هــای مدیریت‬ ‫دفتر فنی تعمیرات و رئیس اسبق واحد برنامه ریزی‬ ‫و تعالیسیستم هاینت‪،‬تشکر و قدردانینمود‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫ارائه اخرین دستاوردهای‬ ‫فوالد مبارکه در هجدهمین‬ ‫نمایشگاه ایران متافو‬ ‫گــروه فــوالد مبارکه با حضــور فعال در هجدهمین‬ ‫نمایشگاهبین المللیمتالورژی(ایران متافو)کهاز ‪ ۱۴‬تا‪۱۷‬‬ ‫اذرماه‪ ،۱۴۰۰‬در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫تهرانمیزبانبازدیدکنندگانوعالقه مندانبهحوزه های‬ ‫مرتبط با صنعت و معدن خواهد بود‪ ،‬به ارائه اخرین‬ ‫دستاوردهای صنعتی خود می پردازد‪ .‬به گزارش رویداد‬ ‫امروز‪ ،‬نمایشگاه ایران متافو شامل‪ ۷‬بخش اهن و فوالد‬ ‫(تمــام مــواد اولیه فــوالدی‪ ،‬الیاژهای اهنــی و معدنی‪،‬‬ ‫یهــای ســاخت فوالد‪ ،‬فوالدســازان‪ ،‬تجهیــزات و‬ ‫فناور ‬ ‫ماشــین االت و …)‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬قالب ســازی‪ ،‬اهنگری و‬ ‫ماشین کاری(روش هایمختلفریخته گری‪،‬قالب سازی‪،‬‬ ‫اهنگری‪ ،‬کوره های صنعتی‪ ،‬دســتگاه های ماشین کاری‪،‬‬ ‫جوشکاری و…)‪ ،‬فلزات غیر اهنی (مانند الومینیوم‪ ،‬مس‬ ‫و ســرب‪ ،‬فلــزات بــاارزش چــون طال و نقره‪ ،‬اســتخراج‪،‬‬ ‫اکتشاف و فراوری فلزات غیراهنی و…)‪ ،‬معدن و صنایع‬ ‫معدنی(تمامیموادمعدنیفلزیوغیرفلزی‪،‬تجهیزات‬ ‫کاربردی صنعت معدن‪ ،‬ماشین االت صنعتی سنگین‪،‬‬ ‫حفاری‪،‬اکتشاف‪،‬استخراجو…)‪،‬نسوزهاوسرامیک های‬ ‫صنعتــی (انواع نســوزهای شــکل دار و بی شــکل‪ ،‬انواع‬ ‫عایــق و مــواد الیافــی‪ ،‬ســرامیک های صنعتــی و…)‪،‬‬ ‫کوره هــای صنعتی و عملیــات حرارتی (انــواع کوره های‬ ‫صنعتی‪ ،‬القایی‪ ،‬گازی‪ ،‬مشعلی‪ ،‬عملیات حرارتی و…)‬ ‫و پروژه های صنعت و معدن (پروژه های صنعت مس‪،‬‬ ‫سرب‪ ،‬طرح های تکمیل و توسعه‪ ،‬اکتشافی و…) است‪.‬‬ ‫تولیدکننــدگان و صنعت گــران در ‪ ۷‬بخــش ذکرشــده‪،‬‬ ‫محصوالت خود را طی ‪ ۴‬روز برای شرکت کنندگان ارائه‬ ‫می کنند‪ .‬معرفــی توانمندی ها و محصــوالت‪ ،‬برقراری‬ ‫ارتباط مستقیم با مشتریان‪ ،‬شناخت رقبا و محصوالت‬ ‫انــان‪ ،‬ارتباط با تامین کننــدگان مواد خام‪ ،‬به روزرســانی‬ ‫دانش تخصصی‪ ،‬فرصت جذب ســرمایه گذار و انعقاد‬ ‫قراردادهای متعدد ازجمله فرصت هایی است که این‬ ‫نمایشگاهبرایشرکت کنندگانفراهممی اورد‪.‬‬ ‫فــوالد مبارکــه به همــراه شــرکت های زیرمجموعه‬ ‫خود در هجدمین نمایشــگاه متالــورژی تهــران از ‪ ۱۴‬تا‬ ‫‪ ۱۷‬اذرماه در محل نمایشگاه های بین المللی از ساعت‬ ‫‪ ۹‬تا ‪ ۱۷‬پذیرای بازدیدکنندگان و عالقه مندان داخلی و‬ ‫خارجیاست‪.‬‬ ‫افزایش راندمان‬ ‫نیروگاه فوالد مبارکه‬ ‫با اجرای پروژه های‬ ‫بهینه سازی انرژی‬ ‫احداث نیروگاه‪ ،‬ســرمایه گذاری ســنگینی را نیاز دارد‬ ‫و اگر بازگشــت ســرمایه معقولی به همراه داشته باشد‪،‬‬ ‫تمامی شرکت ها به دنبال تولید برق هستند‪ .‬به گزارش‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬مدیــر انــرژی و ســیاالت فوالد مبارکــه در‬ ‫مورد اقدامات انجام شده برای تامین انرژی پایدار در این‬ ‫شرکتگفت‪:‬اینشرکتاز ابتدایراه اندازی‪،‬سیستم های‬ ‫مدیریت پایش انرژی را همواره مورد پیگیری قرار داده و‬ ‫کمیتهعالیانرژیدر سطحشرکتنیز از سال‪ ۷۶‬تشکیل‬ ‫شدهاستتابهینه سازی هایمرتبطباانرژیراراهبریکند‪.‬‬ ‫سید امیر طباطبائیان افزود‪ :‬طی سال های اخیر استاندارد‬ ‫ملی صنایع فوالدی با کمک تیم انرژی فوالد مبارکه و به‬ ‫کمک استادان دانشگاه های مختلف کشور تدوین شده‬ ‫که تمامی شــرکت های فوالدی در سطح مجموعه های‬ ‫خود‪،‬ملزمبهرعایتاستانداردهایانهستند‪.‬طباطبائیان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ازجمله اقداماتی که انجام شده‪ ،‬پروژه های‬ ‫ ترین ان افزایش راندمان‬ ‫بهینه سازی انرژی بوده که بزرگ ِ‬ ‫نیــروگاه فــوالد مبارکــه اســت؛ به نحوی که راندمــان این‬ ‫نیروگاه‪ ،‬از ‪ ۳۰‬به‪ ۳۶‬درصد رسیده و در سال های اینده نیز‬ ‫اینعددبه‪ ۴۲‬درصدخواهدرسید‪.‬مدیر انرژیو سیاالت‬ ‫فوالدمبارکهخاطرنشان کرد‪:‬پروژه هایینظیر تولیدبرق‬ ‫از طریق نیروگاه های ســی‪.‬اچ‪.‬پی نیز در نظر گرفته شد‬ ‫که بر این اســاس یک نیروگاه‪ ۲۸‬مگاواتی در فوالد ســبا‬ ‫ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه به موازات ان‪ ،‬پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی‬ ‫را نیز به ثمر رسانده ایم؛ به نحوی که از داخل فرایندهای‬ ‫فوالدسازی‪ ،‬این عملیات انجام می شود و در اینده نیز‬ ‫ادامهخواهدیافت‪.‬طباطبائیاندر موردچالشانرژیدر‬ ‫کشور افزود‪ :‬در حوزه برق‪ ،‬با توجه به اینکه وزارت نیرو‬ ‫نتوانست به موقع دیماندی را که بر اساس قراردادهایی‬ ‫که تولیدکنندگان با این وزارتخانه داشته اند‪ ،‬تامین کند‪،‬‬ ‫بناشدوزارتصنعت‪،‬معدنو تجارتو سازمانتوسعه‬ ‫و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪ ،‬به‬ ‫کمــک شــرکت های معدنــی‪ ،‬بــه موضــوع تامیــن برق‬ ‫ورود کننــد و بــه کمک وزارت نیــرو بیایند؛ به نحوی که‬ ‫تولیدکنندگانبخشیاز برقموردنیاز خودراتامین کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬فوالد مبارکه در سال ‪ ۹۰‬نیز برای احداث‬ ‫یــک نیروگاه هزارمگاواتی اقدام کــرده و قراردادی را نیز‬ ‫منعقد کرده بود؛ اما در همان ســال‪ ،‬وزارت نیرو اعالم‬ ‫کــرد کــه فوالد مبارکه به هر میزان برقی که نیاز داشــته‬ ‫باشد‪ ،‬این وزارتخانه ان را تامین خواهد کرد؛ بر همین‬ ‫اساس بود که احداث نیروگاه عملیاتی نشد و فرصت از‬ ‫دست رفت‪ .‬مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه افزود‪:‬‬ ‫هم اکنون مجددا وزارت صمت بر اساس تفاهم نامه ای‬ ‫که هفته های قبل با وزارت نیرو منعقد کرده‪ ،‬این تعهد‬ ‫را ایجــاد کرده کــه ‪ ۱۰‬هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر‬ ‫یا حرارتی با مشــارکت شــرکت های فــوالدی و معدنی‬ ‫احــداث کنــد و اقدامات خوبی نیــز در این زمینه انجام‬ ‫شدهاست‪.‬ویتصریح کرد‪:‬فوالدمبارکهدر حالانتخاب‬ ‫پیمانکار است؛ضمناینکهاسنادمناقصهنیز تهیهشدهو‬ ‫مجوزهایباقی ماندهنیز اخذخواهدشد‪.‬موافقت نامه‬ ‫اصولی نیز ارائه شــده اســت؛ اما نیازمند اخذ مجوزهای‬ ‫احداث و زیست محیطی است که این کار باید به کمک‬ ‫وزارت نیرو و سایر ارگان هایی که در این قضیه درگیرند‪،‬‬ ‫بهسرانجامبرسد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫بازدید بانوان اب منطقه ای‬ ‫گلستان از سد در حال‬ ‫ساخت نرماب مینودشت‬ ‫به همت مشاور امور بانوان و خانواده شرکت اب‬ ‫منطق ـه ای اســتان‪ ،‬جمعــی از بانــوان همکار بــا هدف‬ ‫اشــنایی بــا رونــد عملیــات اجرایــی پــروژه ســد نرماب‬ ‫و مســائل و مشــکالت مربــوط بــه ان از ســد نرمــاب‬ ‫مینودشت بازدید به عمل اوردند‪ .‬در این بازدید‪ ،‬مهدی‬ ‫ضیائی‪ ،‬نماینده مجری طرح سد نرماب گزارشی از روند‬ ‫ســاخت این ســد ارائــه کرد و گفت‪ :‬نرمــاب‪ ،‬بزرگترین‪،‬‬ ‫حساس ترین و مهم ترین سد استان است که‪ ۱۲۰‬میلیون‬ ‫متــر مکعب ظرفیت ذخیــره و ‪ ۱۰۰‬میلیون متر مکعب‬ ‫نیــز ظرفیــت تنظیــم دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬این ســد با هدف‬ ‫تامین شــرب اســتان‪ ،‬کنترل ســیالب های شــرق اســتان‬ ‫و تامین اب بخشــی از صنعت در حال ســاخت اســت‬ ‫و از مجمــوع ‪ 7/2‬میلیــون متــر مکعب خاکریزی ســد‪،‬‬ ‫حدود ‪ 6/4‬میلیون متر مکعب انجام شده و عملیات‬ ‫دوشیفته در طول شبانه روز ادامه دارد‪ .‬ضیائی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬سد نرماب سد مخزنی خاکی و با ارتفاع ‪ 60‬متر و‬ ‫بر روی ســه رودخانه نرماب‪ ،‬چهل چای و خرمارود در‬ ‫مینودشــت در حال ساخت است‪ .‬مشــاور مدیر عامل‬ ‫در امور زنان و خانواده‪ ،‬هدف از این بازدید را اشنایی‬ ‫بیشتر بانوان با فعالیت های عمرانی شرکت و شناخت‬ ‫زحماتو مسئولیتهایواحدهایتخصصیدانست‪.‬‬ ‫هاتفه عالالدین افزود‪ :‬با فضای همدلی ایجاد شده در‬ ‫این بازدیدها‪ ،‬روحیه نشاط و صمیمیت بین همکاران‬ ‫افزایــش می یابــد‪ .‬گفتنی اســت در ایــن بازدیــد بانوان‬ ‫همکار از قسمت های مختلف ســد نرماب بازدید و از‬ ‫نزدیک در جریان روند احداث بخش های مختلف سد‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫توضیح شرکت نفت‬ ‫مسجدسلیمان در خصوص‬ ‫پیدایش چشمه نفت‬ ‫رئیــس روابط عمومی شــرکت بهر هبــرداری نفت و‬ ‫گاز مسجدسلیمان در خصوص پیدایش چشمه نفت‬ ‫در منطقه حفاظت شــده کرایی توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫قاسم صالحی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در خصوص وقوع‬ ‫الودگــی نفتــی در منطقه حفاظت شــده کرایــی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در منطقه کرایی جنب چاه شماره‪ ۴۹‬نفت سفید‪،‬‬ ‫چشــمه نفت مشاهده شده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬کارگروه‬ ‫کارشناسینشتشرکتملیمناطقنفت خیز جنوببا‬ ‫حضــور در ان منطقه در حال حاضر نمونه برداری های‬ ‫الزم را برای بررســی علت این موضوع انجام داده اند و‬ ‫موضوع در دســت بررســی است‪ .‬رئیس روابط عمومی‬ ‫شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان گفت‪:‬‬ ‫اکنون مســاله توســط کارگروه کارشناسی نشت شرکت‬ ‫ملی مناطق نفت خیز جنوب در دســت بررســی اســت‬ ‫تا منبع و منشــا پیدایش چشــمه نفت مشخص شود‪.‬‬ ‫صالحی عنوان کرد‪ :‬اینکه علت به وجود امدن چشمه‬ ‫نفت در ان منطقه ترشح طبیعی نفت از زمین است یا‬ ‫اینکه منبع و منشا دیگری دارد در دست بررسی است‬ ‫و پــس از انجام کار کارشناســی مشــخص خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص مدت زمان الزم برای حل این مســاله‬ ‫بیان کرد‪ :‬این مســاله یک کار کارشناســی و فنی اســت‬ ‫و پس از بررس ـی های کارشناسی نسبت به حل مشکل‬ ‫اقــدام خواهــد شــد‪ .‬روز گذشــته رئیــس اداره حفاظت‬ ‫محیط زیست هفتکل از وقوع الودگی نفتی در منطقه‬ ‫حفاظت شده «کرایی» خبر دادهبود‪.‬‬ ‫تبدیل بیش از ‪ ۵۰‬کیلومتر‬ ‫شبکه سیمی به کابل‬ ‫خودنگهدار در اهواز‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت‪:‬‬ ‫در راســتای حفــظ پایــداری شــبکه بــرق‪ ،‬بیــش از ‪۵۰‬‬ ‫هــزار متــر شــبکه ســیم مســی در شــمال شــرق اهواز‬ ‫بــه کابــل خودنگهــدار تبدیل شــد‪ .‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫مهــرداد فارســی مــدان با اعــام این خبر اظهــار کرد‪:‬‬ ‫در راســتای طــرح ملی کاهش تلفات انــرژی‪ ،‬افزایش‬ ‫پایــداری و رســیدن بــه ‪ ۹۹‬دقیقه خاموشــی بــه ازای‬ ‫هر مشــترک در ســال‪ ،‬مقدار ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۷۶‬متر کابل‬ ‫خودنگهدار از تیرماه تا پایان ابان ماه سال جاری در‬ ‫شــمال شــرق اهواز نصب شده است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫مزایای بکارگیری کابل های خودنگهدار در شبکه برق‬ ‫افزود‪ :‬استفاده از این نوع کابل ها باعث افزایش تاب‬ ‫اوری‪ ،‬کاهش اســتفاده غیرمجاز از برق‪ ،‬بهین هســازی‬ ‫شــبکه فشار ضعیف‪ ،‬کاهش حوادث‪ ،‬کاهش هزینه‬ ‫شــاخه زنی‪ ،‬کــم شــدن خطر اتــش ســوزی در مناطق‬ ‫پردرخت و کمک به زیبائی مبلمان شهری می شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1230‬‬ ‫سهم بخش خانگی خراسان رضوی‬ ‫در مدیریت مصرف گاز کشور قابل توجه است‬ ‫مشهدمقدس‪-‬سحررحمتی‪:‬مدیرعاملشرکت‬ ‫گاز اســتان بــا بیــان این مطلب که خراســان رضوی‬ ‫رتبه دوم تعداد مشــترک بهره مند از گاز طبیعی را‬ ‫در کشور دارد‪ ،‬گفت‪ :‬سهم بخش خانگی خراسان‬ ‫رضــوی در مدیریت مصرف بهینه گاز کشــور قابل‬ ‫توجهاست‪.‬‬ ‫حســن افتخــاری اظهــار کــرد‪ :‬اســتان خراســان‬ ‫رضــوی جــز اســتان های گازخیــز کشــور محســوب‬ ‫یشــود‪ .‬در ســال های نــه چنــدان دور تمــام گاز‬ ‫م ‬ ‫مورد نیاز این استان و حتی بخش هایی از سمنان‪،‬‬ ‫گلستان‪،‬مازندران‪،‬خراسانشمالیو جنوبیتوسط‬ ‫پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد تامین می شد؛ اما‬ ‫در حال حاضر تمام گاز مورد نیاز خراسان رضوی از‬ ‫پاالیشگاهگاز شهیدهاشمی نژادو تاسیساتذخیره‬ ‫سازی در سرخس تامین شده و در برخی موارد حتی‬ ‫وارد کننده گاز از استان های دیگر هم هستیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دو میلیــون و ‪ 500‬هــزار مشــترک در‬ ‫خراســان رضــوی از نعمــت گاز طبیعــی اســتفاده‬ ‫می کنند‪ .‬این امار به خوبی نشان می دهد که سهم‬ ‫بخش خانگی خراسان رضوی در مدیریت مصرف‬ ‫بهینه گاز کشور قابل توجه و ویژه است‪.‬‬ ‫افتخاری با بیان این مطلب که متاسفانه همه‬ ‫ساله با ورود به فصل سرما با مصرف بی رویه گاز‬ ‫طبیعیدر بخشخانگیروبرو می شویمادامهداد‪:‬‬ ‫وقتی از گاز صرفا برای سوختن و گرمایش استفاده‬ ‫شود برخالف میل باطنی مجبور به کاهش مصرف‬ ‫بخش صنعتی و مولد می شویم‪ .‬منابع گازی کشور‬ ‫ما محدود است و اگر بخواهیم گاز در تمام بخش‬ ‫ها مصرف شــود باید رفتار مصرفی خود را اصالح‬ ‫کنیــم‪ .‬هم اســتانی های گرامی می تواننــد با صرفه‬ ‫جویــی ‪ 10‬درصــدی در مصرف گاز روزهای ســرد تا‬ ‫پنــج و نیم میلیون مترمکعب گازطبیعــی را در روز‬ ‫صرفه جوییکنند‪.‬‬ ‫افتخاری گفت‪ :‬درســت مصرف کردن عالوه بر‬ ‫حفظ ســامتی موجب جلوگیری از اسراف در این‬ ‫نعمت خدادادی و توزیع پایدار گازطبیعی در بین‬ ‫همهبخش هایمصرفیمی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان رضــوی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در هشــت ماهه ابتدای امســال‬ ‫میزان گاز تحویل شده به نیروگاه های استان‪ 6/3‬و‬ ‫در بخش حمل و نقل ‪ 4/4‬نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل افزایش داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که در حوزه بهینه سازی‬ ‫مصرف گاز تارسیدنبهنقطهمطلوبفاصلهزیادی‬ ‫داریــم افــزود‪ :‬اگر به نقطه مطلوب رســیده بودیم‬ ‫میــزان و شــدت مصــرف گاز در مقایســه بــا دیگــر‬ ‫کشورهاموردقبولبود‪.‬البتهحرکتی کهدر اینحوزه‬ ‫اغاز شده و ادامه دارد مثبت است‪.‬‬ ‫افتخاری گفت‪ :‬شرکت گاز در یک سال گذشته‬ ‫طرحارتقایراندمانموتورخانهواحدهایمسکونی‬ ‫تجــاری و اداری را بــه صورت رایگان در دســتور کار‬ ‫خود قرار داده اســت‪ .‬در این طرح مشترکان دارای‬ ‫موتورخانه می توانند با ثبت نام در سایت شرکت‬ ‫ملــی گاز ایــران و انتخــاب مجــری ذیصالح از ســه‬ ‫اقدام اساســی شامل نصب رســوب گیر‪ ،‬عایقکاری‬ ‫و تنظیم مشعل به صورت رایگان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫با این اقدام حداقل ‪ 10‬درصد در میزان مصرف گاز‬ ‫مشترکانصرفهجوییخواهدشد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتگاز خراسانرضوییاداور شد‪:‬‬ ‫براســاس قانون هوای پاک دارندگان موتورخانه در‬ ‫حوزهمسکونیو اداریموظفهستنددر سال‪1401‬‬ ‫نسبتبهاخذگواهینامهاقدامکنند‪.‬‬ ‫یتــوان به دو‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از گازطبیعی م ‬ ‫شــکل اســتفاده کرد‪ .‬یک بحث گرمایش خانگی و‬ ‫تجاری اســت و موضوع دوم اســتفاده بــرای ایجاد‬ ‫شــغل و ســاختن در کارخانجــات و مراکــز تولیدی‬ ‫هماننــد صنایــع فوالد و ســیمان و پتروشــیمی ها‪.‬‬ ‫بهتر است از این نعمت الهی برای ساختن کشور و‬ ‫جامعهاستفادهکنیم‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتگاز استانبهبخشنامهمعاون‬ ‫اول رئیــس جمهــور دربــاره مدیریت مصرف بهینه‬ ‫گاز در بخش دولتی هم اشــاره کرد و افزود‪ :‬دمای‬ ‫رفاه ساختمان های دولتی باید بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬درجه‬ ‫سانتیگرادتنظیمشود‪.‬سیستمهایگرمایشیادارات‬ ‫باید یک ساعت قبل از اغاز و پایان وقت اداری و‬ ‫در روزهای تعطیل خاموش شود‪.‬‬ ‫افتخاریگفت‪:‬ادارات‪،‬موسسه هاوشرکت های‬ ‫دولتی ملکف هستند در چهار ماهه پایانی امسال‬ ‫حداقل ‪ 10‬درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫در مصرف گاز صرفه جویی کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که شــرکت گاز خراســان‬ ‫رضوی از ابتدای اذرماه امسال تاکنون ‪ 9‬هزار مورد‬ ‫بازرســی از ادارات و ســازمان هــای دولتی اســتان را‬ ‫انجام داده است افزود‪ :‬ادارات و موسسات دولتی‬ ‫پرمصرفدر مرحلهاولاخطار کتبیدریافتنموده‬ ‫و در صــورت مشــاهده مجدد عــدم رعایت صرفه‬ ‫جویییاعدمرعایتدمایرفاه‪،‬جریان گاز طبیعی‬ ‫انانقطعمی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫قرارداد تولید‪ ۴۵‬هزار خودرو دوگانه سوز امضا شد‬ ‫صرفه جویی‪ ٨٠‬میلیوندالریباجایگزینشدنسی ان جیبه جایبنزین‬ ‫قــرارداد تولیــد ‪ ۴۵‬هــزار خودرو دوگان هســوز با‬ ‫حضــور مســووالن وزارت صمــت و شــرکت ملــی‬ ‫پخــش فراورد ههــای نفتــی و گــروه صنعتــی ایران‬ ‫خودرو امضا شد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬قرارداد تولید ‪۴۵‬‬ ‫هــزار خودرو دوگان هســوز با حضور جلیل ســاالری‪،‬‬ ‫معــاون وزیــر نفــت در امــور پاالیــش و پخــش و‬ ‫مهــدی صادقــی نیارکی‪ ،‬معــاون امور صنایــع وزیر‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت (صمت) بین شــرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی و گروه صنعتی ایران‬ ‫خودرو امضاشد‪.‬اینقراردادبراساسمصوبهشورای‬ ‫اقتصــاد مبنــی بر طرح حمایــت از تولیــد و تبدیل‬ ‫کارخانه ایو کارگاهیخودروهایعمومی‪،‬تاکسی‪،‬‬ ‫ون (تاکســی)‪ ،‬وانت و مســافربر شــخصی بنزینی‬ ‫یســوز و به منظور افزایــش درامدهای‬ ‫به سی ان ج ‬ ‫حاصل از فروش بنزین‪ ،‬رعایت حقوق شهروندی و‬ ‫الزام های محیط زیستی به امضا رسید‪ .‬برپایه این‬ ‫قــرارداد همکاری‪ ۴۵ ،‬هزار خودرو پایه گازســوز در‬ ‫شرکت ایران خودرو تولید می شود که از این تعداد‬ ‫‪ ۴۰‬هزار خودرو تولیدی تاکسی و ‪ ۵‬هزار خودرو نیز‬ ‫وانت خواهد بود‪.‬معادل پرداختی وزارت نفت به‬ ‫شرکت خودروساز ‪ ۵۰۵‬دالر به ازای تولید هر وانت‬ ‫دوگانه ســوز و ‪ ۴۲۵‬دالر به ازای تولید هر تاکســی‬ ‫دوگانهسوز خواهدبود کهشرایطتولیدنیز براساس‬ ‫نسل های ‪ ۴‬و ‪ ۵‬است‪.‬‬ ‫جلیــل ســاالری ‪ -‬معــاون وزیــر نفــت در امــور‬ ‫پاالیــش و پخــش فراورد ههــای نفتــی در مراســم‬ ‫امضــای قــرارداد تولیــد ‪ ۴۵‬هــزار خودروی گازســوز‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬با اجــرای طرح های توســعه ای‪ ،‬تولید‬ ‫گازوئیــل یــورو در کشــور ‪ ۳۰‬میلیــون لیتــر افزایــش‬ ‫می یابد‪.‬هم اکنونبیشاز ‪ ۷۵‬درصدتجهیزاتتولید‬ ‫سوخت در کشور بومی سازی شده است‪.‬‬ ‫به گفته او از طریق جایگزینی سی ان جی (گاز‬ ‫طبیعــی فشــرده) با بنزیــن‪ ،‬در مصرف روزانــه ‪۱۸۰‬‬ ‫هــزار لیتــر بنزیــن صرفه جویی شــده اســت‪ .‬مقدار‬ ‫صرفه جویــی حاصــل از جایگزینــی س ـی ان جی با‬ ‫بنزیــن در کشــور به دنبــال اجــرای مصوبــه شــورای‬ ‫اقتصاد حدود‪ ۸۰‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش‬ ‫فراورده های نفتی با بیان اینکه از سنوات گذشته‪،‬‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2664‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد‬ ‫عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته‬ ‫جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار و محلی)‬ ‫بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش یک بجنورد‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب ساختمان (بصورت مغازه و طبقه فوقانی متصل) از پالک شماره باقیمانده ‪-3117‬‬ ‫‪ 3119‬اصلی به مساحت ‪ 108/89‬متر مربع ابتیاعی اقای حسین فیروزهء از محل مالکیت رسمی اقایان‬ ‫محمد سعادتی و حسن سعادتی و خانم زهرا خوش نویس وراث مرحوم حسین سعادتی برابر رای شماره‬ ‫‪ 1400 - 2169‬مورخه ‪ - 1400/08/23‬کالسه ‪1400 - 0106‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می‬ ‫گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره‬ ‫ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/16 :‬علیخان نادری‪ -‬رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/3549‬م الف‬ ‫وزارت نفت تکالیف خود را در حوزه تامین سوخت‬ ‫نــاوگان حمــل و نقــل به نحو احســن انجــام داده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــرای ارتقــاء کیفیــت ســوخت‬ ‫‪ ۱۴‬میلیــارد دالر ســرمایه گذاری صــورت گرفــت که‬ ‫نتیجه بخــش بوده و اکنون بخش عمده ســوخت‬ ‫کالنشهرهادارایاستانداردهاییورو است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه همچنیــن در حــوزه حمل و‬ ‫نقل سنگین مقرر شده که ‪ ۳۰‬میلیون لیتر به نفت‬ ‫و گاز باکیفیت اضافه شود‪ ،‬گفت‪ :‬در تولید داخل‬ ‫توانســتیم ‪ ۷۵‬درصــد تجهیــزات را بومــی کنیــم‪،‬‬ ‫همچنینسعی کردیمتادر حوزهپژوهش‪،‬تولیدات‬ ‫دانش بنیانومحصولمحور باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش‬ ‫فراورده های نفتی با بیان اینکه جایگزینی‪ CNG‬با‬ ‫تســازی در این حوزه در دســتور کار‬ ‫بنزین و ظرفی ‬ ‫قــرار گرفته و اکنون ظرفیت ایجاد شــده در بخش‬ ‫‪ CNG‬بیش از ناوگان است‪ ،‬گفت‪ :‬البته اقداماتی‬ ‫هم انجام شــد که تعداد خودروهای حمل و نقل‬ ‫سبک اضافه شود‪.‬ساالری با اشاره به در دستور کار‬ ‫قرار گرفتن تبدیل کارگاهی ‪ ۱۴۶۰‬خودرو به ‪CNG‬‬ ‫ســوز‪ ،‬گفــت‪ :‬بالغ بــر ‪ ٣٠٠‬کارگاه فعال اســت‪۱۵۰ ،‬‬ ‫هزار خودرو تبدیل شد‪ .‬همچنین‪ ۶۵۰‬هزار دستگاه‬ ‫نیز در دست اجرا قرار گرفته است که از این مسیر‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلیون لیتر در مصرف ســوخت صرفه جویی‬ ‫شده است‪.‬مدیرعامل شرگت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی ایران تصریح کرد‪ :‬وزارت نفت به‬ ‫لحاظ مسئولیت اجتماعی در زمینه توزیع سوخت‬ ‫به تعهدهای خود عمل کرده‪ ،‬در بخش مدیریت‬ ‫مصرف هم نگاه مان ســودمحوری اســت و کاهش‬ ‫مصــرف و توجــه بــه محیــط زیســت نیــز از دیگــر‬ ‫اهداف ما در این بخش به شمار می اید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در بخش تولید کارخانه ای‬ ‫یشــود‬ ‫خودروهــای دوگانــه ســوز پیش بینــی م ‬ ‫از محــل بنــد ق تبصــره ‪ ۱۲‬تولیــد ‪ ۴۵‬هــزار‬ ‫خــودرو عملیاتــی شــود و بــرای ایــن منظــور مــا‬ ‫بابــت دوگانه ســوز کــردن تاکس ـی ها ‪ ۴۲۵‬دالر‬ ‫و بــه تولیــد وانــت ‪ ۵۰۵‬دالر کمــک پرداخــت‬ ‫کردیــم‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬مســائل زیســت محیطــی‬ ‫میــز در برنام ههــا گنجانــده شــده و در چینــش‬ ‫ســبد ســوخت مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت کــه‬ ‫بــرای تحقــق این امر در برنامــه چهارم و پنجم‬ ‫توســعه‪ ،‬تولید ‪ ۵‬درصد خــودروی پایه دیزلی و‬ ‫هیبریدی دیده شــده است‪.‬ساالری همچنین در‬ ‫جمع خبرنگاران گفت‪ :‬تالش خودروسازان هم‬ ‫بایــد مضاعف شــود‪ ،‬بنابراین ضــرورت دارد به‬ ‫بخــش تبدیل نــاوگان توجه کنیم‪ ،‬پیــش از این‬ ‫نیــز گامــی ‪ ۶۰۰‬هزار خودرویــی در زمینه تبدیل‬ ‫کارگاهــی برداشــته شــده اســت و امــروز هــم با‬ ‫همــکاری گــروه صنعتی ایــران خودرو‪ ،‬قــرارداد‬ ‫تولیــد ‪ ۴۵‬هــزار خــودروی گازســوز در کارخانــه‬ ‫محقق می شود که امیدواریم این تعداد باز هم‬ ‫افزایش یابد تا افزون بر مزایای محیط زیستی‪،‬‬ ‫ارزش افزوده ای هم در این بخش اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــرای افزایــش تعــداد‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2997‬نظر به اینکه اقای ابوالقاسم علی نیا فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه ‪ ۳۷۴‬باستناد دو‬ ‫برگ استشهاد گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ سند مالکیت المثنی‬ ‫نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک ‪ ۲۸۳۹‬فرعی از ‪۱۶۳‬‬ ‫اصلی واقع در بخش دو بجنورد به ادرس ویال شهر کوچه ‪ ۱۲‬متری اخر اسفالت دست چپ و به شماره‬ ‫چاپی ‪ ۱۲۵۷۰۴‬بعلت جابجائی مفقود شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل‬ ‫صفحه ‪ 94‬دفتر امالک جلد ‪ ۴۵۸‬ثبت ‪ 70993‬بنام نامبرده فوق صادر و تسلیم گردیده است و برابر سند‬ ‫رهنی شماره ‪ ۲۱۶۸۷‬مورخ ‪ 1389/06/09‬دفترخانه ‪ ۲۱‬بجنورد در رهن بانک مسکن بجنورد می باشد‬ ‫دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا طبق ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی‬ ‫و متذکر میگردد هر کسی نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت‬ ‫نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از انتشار این اگهی اعتراض کتبی خود را بپیوست اصل سند مالکیت‬ ‫یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر‬ ‫و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم‬ ‫ان به متقاضی اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است‪ .‬احمد اصغری‬ ‫شیروان‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد ‪/3590/1‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2996‬نظر به اینکه اقای محمدرضا علی نیا فرزند حجی خان به شماره شناسنامه ‪ 5‬باستناد‬ ‫دو برگ استشهاد گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ سند مالکیت‬ ‫المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک باقیمانده‬ ‫‪ 1052‬فرعی از ‪ ۱۶۳‬اصلی واقع در بخش دو بجنورد به ادرس ویال شهر کوچه ‪ ۱۲‬متری اخر اسفالت‬ ‫دست چپ و به شماره چاپی ‪ ۱۲۵۷۰5‬بعلت جابجائی مفقود شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم‬ ‫جایگا ههــای عرضــه برنامه ریزی داریــم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۶۰۰‬هــزار خــودرو تبدیــل کارگاهــی‬ ‫شــده اند و ‪ ۴۵‬هــزار خــودروی گازســوز نیــز از‬ ‫طریق این قرارداد در کارخانه تولید می شود که‬ ‫از این تعداد ‪ ۴۰‬هزار خودروی تاکســی و ‪۵۰۰۰‬‬ ‫خودروی وانت خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش‬ ‫فراورد ههــای نفتــی ایــران تصریح کــرد‪ :‬معادل‬ ‫پرداختــی وزارت نفــت بــه شــرکت خودروســاز‬ ‫‪ ۵۰۵‬دالر به ازای تولید هر وانت دوگانه سوز و‬ ‫‪ ۴۲۵‬دالر به ازای تولید هر تاکســی دوگانه سوز‬ ‫خواهــد بــود کــه شــرایط تولیــد هــم بــر اســاس‬ ‫نسل های ‪ ۴‬و ‪ ۵‬است‪.‬‬ ‫ســاالری بــا بیــان اینکــه هم اکنــون ظرفیــت‬ ‫توزیع روزانه ‪ ۲۸‬میلیون مترمکعب س ـی ان جی‬ ‫در کشور وجود دارد‪ ،‬اما مقدار توزیع هم اکنون‬ ‫روزانــه ‪ ۲۰‬میلیــون مترمکعــب اســت بنابرایــن‬ ‫ضــرورت دارد کــه در بخــش نــاوگان اقدام های‬ ‫گســترده تری انجام شــود‪ ،‬گفت‪ :‬فعال در حوزه‬ ‫‪ LPG‬شــرایط باتوجــه بــه اینکــه از ســال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫افزایــش قیمــت اتفاق نیفتاده‪ ،‬انگیــزه ای برای‬ ‫بحــث جایگزینی اتفاق نخواهــد افتاد‪ ،‬طبیعتا‬ ‫باید در حوزه قیمت ها تجدید نظر شــود و در‬ ‫بخش تقاضا باید جذابیت ایجاد شود و امکان‬ ‫اینکه سبد ‪ LPG‬در بخش حمل نقل به وجود‬ ‫اید فراهم شــود‪.‬مهدی صادقی نیارکی‪ -‬معاون‬ ‫وزیر صمت در این مراسم گفت‪ :‬نفت سرمایه‬ ‫بین نسلی و جزو انفال است‪ ،‬رویدادهای نظیر‬ ‫انچه امروز رخ داد در راستای اقتصاد مقاومتی‬ ‫اســت‪ .‬یعنی به جای اینکه پرمصرف باشیم به‬ ‫ســمت ســرمایه گــذاری بلندمــدت حرکــت مــی‬ ‫کنیــم‪ ،‬در ایــن خصــوص برنامه هــای دولت به‬ ‫دو گونه اســت‪ .‬اول بحث اقدامات مربوط به‬ ‫تغییــر در طراحــی موتورهــا و جعبــه دنده ها و‬ ‫دیگــری خودروهای پایه گازســوز اســت که این‬ ‫قرارداد‪ ،‬کمک به مصرف کننده خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اقدامات ناظر بر فعالیت های‬ ‫اتی برای این کار‪ ،‬برنامه هایی است که در نقشه راه‬ ‫خودروسازها دیده شده است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهتعدادرمزارز غیرمجاز کشفشد؟‬ ‫با کشف ‪ ۷۲‬مرکز استخراج‬ ‫هفتــه اخیــر تعــداد دســتگاه‬ ‫غیرمجــاز رمــزارز در یــک هفته‬ ‫کشف شده به ازای هر پرونده‬ ‫گذشــته‪ ،‬تعــداد مراکــز کشــف‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪ .‬تاکنــون‬ ‫شده غیرمجاز کشــور به ‪۵۸۶۱‬‬ ‫‪ ۵۸۶۱‬مرکز غیرمجاز استخراج‬ ‫مرکز رســید که ایــن مراکز برقی‬ ‫رمــزارز کشــف و تعــداد ‪۲۲۲‬‬ ‫مصطفی رجبی‬ ‫معــادل تولیدیــک نیــروگاه بــه‬ ‫هــزار و ‪ ۶۵۲‬دســتگاه از ایــن‬ ‫مشهدی‬ ‫بزرگــی ‪ ۹۰۰‬مــگاوات را مصرف‬ ‫مراکز جمع اوری شده‪ ،‬ظرفیت‬ ‫می کردنــد‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪ ،‬براوردهــا حاکی از مصــرف ایــن مراکز بیش از ‪ ۶۰۰‬مگاوات اســت‬ ‫مصــرف بیــش از ‪ ۲۰۰۰‬مــگاوات از بــرق تولیدی کــه برای تولید این میزان برق باید یک نیروگاه‬ ‫کشــور در بخش اســتخراج رمزارز اســت که برای به بزرگی بیش از ‪ ۹۰۰‬مگاوات احداث شود تا‬ ‫تامین این میزان باید ســه نیروگاه احداث شود‪ .‬برق در محل مشترک به مصرف برسد‪ .‬مصطفی‬ ‫اخرین خبرها در این باره حاکی از این است که رجبی مشهدی ‪ -‬سخنگوی صنعت برق در این‬ ‫بــا تالش های صورت گرفته و تحلیل های انجام رابطه گفت‪ :‬برخوردها با مراکز غیرمجاز رمز ارز‬ ‫شده در مصرف شبکه‪ ،‬در هفته جاری تعداد‪ ۷۲‬جدی تر خواهد بود و درصورتی که دستگاه های‬ ‫مرکز غیرمجاز استخراجرمز ارز در کشور شناسایی ایــن افراد شناســایی و کشــف شــود‪ ،‬عــاوه بر‬ ‫شــد‪ ۲۲ ،‬درصــد از موارد کشــف شــده از محل مجــازات قبلی بر اســاس مقراراتی کــه اخیرا به‬ ‫گزارش های مردمی و ‪ ۳۵‬درصد نیز با اســتفاده وزارت نیرو ابالغ شده است‪ ،‬انشعاب این افراد‬ ‫از تحلیــل الگــوی مصــرف صــورت گرفتــه بوده قطع خواهد شد‪ .‬به گفته وی به صورت روزانه‬ ‫است‪ ۳۴ .‬درصد از دستگاه های کشف شده در پایش صورت می گیرد و تعداد امارهای کشف‬ ‫مراکز صنعتی و ‪ ۳۱‬درصد نیز در بخش خانگی رمز ارز به روز می شــود‪ ،‬از ســه روش مقایســه‬ ‫بوده که سهم عمده ای را به خود اختصاص می مصرف انرژی‪ ،‬بازرســی های همکاران و اطالع‬ ‫دهد‪ .‬همچنین سهم ‪ ۴۳‬درصدی ظرفیت های رسانی و مشارکت مردم‪ ،‬برای شناسایی مراکز و‬ ‫بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۰۰‬کیلوواتی نسبت به کلیه کشفیات‪ ،‬استفاده کنندگان غیرمجاز برای استخراج رمز ارز‬ ‫نشــان دهنده این واقعیت اســت که طی ســه استفادهمی شود‪.‬‬ ‫چندجایگاهسوختیورو‪۴‬‬ ‫عرضهمی کند؟‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت ملــی‬ ‫مکلف کرده مباحث مربوط به‬ ‫پخــش فراورده هــای نفتــی‬ ‫کیفیتبنزینو گازوئیلیورو‪ ۴‬را‬ ‫گفت‪ :‬تمام جایگاه های بنزینی‬ ‫رعایت می کنیم و طبق مصوبه‬ ‫و گازوئیلــی در هشــت کالن‬ ‫توزیــع انجــام می شــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شــهر‪ ،‬ســوخت با کیفیت یورو‬ ‫در جــاده های مواصالتــی و در‬ ‫کرامت ویس‬ ‫‪ ۴‬عرضه می کنند؛ در جاده های‬ ‫مکان هایی که مشــخص شده‬ ‫کرمی‬ ‫مواصالتــی کــه هیــات دولــت‬ ‫گازوئیل یورو ‪ ۴‬توزیع می شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۶۳‬باب جایگاه مشخص کرده‪ ،‬هم بیش از دو مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫برابــر ان توزیع را انجام می دهیم‪ .‬کرامت ویس بــا بیان اینکــه در بخــش نیروگاهی نیز شــرایط‬ ‫کرمــی در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬با اشــاره به کیفت بــه همیــن صورت اســت و ســوخت مایــع برای‬ ‫سوختی که در اختیار نیروگاه ها و خودروها قرار شــرایطی کــه افت فشــار و یا قطعــی گاز وجود‬ ‫مــی گیــرد‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬طبــق اســتانداردی که در دارد تامیــن مــی کنیم‪ ،‬تاکیــد کرد‪ :‬اعالم نشــده‬ ‫قانون هوای پاک و مصوبه هیات وزیران برای ما که گازوئیل نیروگاه ها یورو ‪ ۴‬باشد اما گفته شده‬ ‫مصوب شــده است توزیع بنزین و گازوئیل یورو سوخت دوم نیروگاه ها گازوئیل باشد که ترکیبی‬ ‫‪ ۴‬را انجــام می دهیم؛ در کالنشــهرها هم بنزین از ایــن دو اســت؛ گازوئیل مصرفی در نیروگاه ها‬ ‫و گازوئیــل یــورو ‪ ۴‬توزیــع می شــود‪ .‬وی با تاکید استانداردهای داخلی را دارد و به عنوان سوخت‬ ‫بر اینکه بر اســاس مصوبه ای کــه وزارت نفت را دوم نیروگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫کمیت هساماندهیحجمگازهایمشعل‬ ‫در کشور تشکیلمی شود‬ ‫ســخنگوی کمیســیون‬ ‫شــده اســت‪ .‬البتــه موانعــی‬ ‫انــرژی مجلــس شــورای‬ ‫هــم بــر ســر راه کنتــرل‬ ‫اسالمی از تشــکیل کمیته ای‬ ‫فلرینــگ‪ ،‬جمــع اوری و‬ ‫بــرای ســاماندهی حجــم‬ ‫ســاماندهی ان وجــود دارد‬ ‫گازهــای مشــعل در کشــور‬ ‫کــه به رغم اقتصــادی بودن‬ ‫نخعی‬ ‫مصطفی‬ ‫خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫اقدامــات‪ ،‬بــه علــت وجود‬ ‫مصطفــی نخعی در توضیح‬ ‫موانــع هنوز توفیق چندانی‬ ‫نشســت کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای حاصــل نشــده اســت‪ .‬وی دربــاره نتیجــه‬ ‫اســامی‪ ،‬گفــت‪ :‬در نشســت مشــترک بــا نشســت گفــت‪ :‬مقــرر شــد کمیتــه مشــترکی‬ ‫مدیــران شــرکت های نفــت و گاز ایــران به ریاســت یکی از نواب رییس کمیســیون‬ ‫وضعیــت گازهــای مشــعل در بخــش و عضویــت برخــی از اعضــای کمیســیون با‬ ‫ســامان دهی‪ ،‬جمــع اوری و فــروش و حضور مســووالن وزارت نفت تشکیل شود‬ ‫ظرفیت ســازی گازهــای ‪ LPG‬مورد بررســی و ایــن کمیتــه مشــترک در مــدت ‪ ۲‬هفتــه‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬ســخنگوی کمیســیون انــرژی بــرای اقدامــات مــورد نیــاز و اســتفاده از‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬حجــم کنونــی ظرفیــت بودجــه ســنواتی برنامه ریزی الزم‬ ‫گازهــای مشــعل در کشــور را بالــغ بــر ‪ ۶۱‬را انجــام دهد‪ .‬ســخنگوی کمیســیون انرژی‬ ‫میلیــون مترمکعــب در روز تخمیــن زد و مجلــس یازدهــم دربــاره بررســی و امــکان‬ ‫افــزود‪ :‬ارزش ایــن گازها بالغ بــر ‪ ۴‬میلیارد ســنجی صــدور خدمــات فنــی مهندســی‬ ‫دالر در ســال اســت و طبــق برنامه ریــزی جهــت نیروگاه هــا و پاالیشــگاه های‬ ‫شــرکت ملــی نفــت ایــران در قالــب ‪ ۱۴‬خارجــی‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬ایــن موضوع با‬ ‫طــرح بــا ســرمایه گذاری ‪ ۵‬میلیــارد دالر ‪ ،‬حضور مدیران امور بین الملل و مهندســی‬ ‫ایــن موضــوع در حــال اجــرا اســت‪ .‬نخعی وزارت نفــت‪ ،‬بازرگانــی وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در برنامه ششــم توســعه کشور معــدن و تجــارت‪ ،‬بخــش انــرژی وزارت‬ ‫و بودجــه ســاالنه این موضوع مــورد تاکید خارجــه نشســت مشــترکی برگــزار شــد و‬ ‫قــرار گرفتــه و تالش هایــی بــرای انجام ان جمع بندی هــای خوبی انجام گرفت‪.‬‬ ‫شد سند مالکیت اولیه ذیل صفحه ‪ 84‬دفتر امالک جلد ‪ 192‬ثبت ‪ 20375‬بنام نامبرده فوق صادر و‬ ‫تسلیم گردیده است و برابر سند رهنی شماره ‪ 23806‬مورخ ‪ 1390/06/07‬دفترخانه ‪ ۲۱‬بجنورد در‬ ‫رهن بانک مسکن شعبه طالقانی بجنورد می باشد دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا طبق‬ ‫ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی و متذکر میگردد هر کسی نسبت به ملک مورد‬ ‫اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از انتشار‬ ‫این اگهی اعتراض کتبی خود را بپیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم‬ ‫نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند‬ ‫مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد و‬ ‫سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است‪ .‬احمد اصغری شیروان‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک منطقه دو بجنورد ‪/3590‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت و سند کمپانی موتور سیکلت جهان تیپ‬ ‫‪ CDI125‬به رنگ سفید به شماره انتظامی ‪ 99836-634‬به شماره موتور‬ ‫‪ 0149N16100037‬و شماره شاسی ‪N16FDHKFGMKF01155‬‬ ‫مدل ‪ 1400‬به نام محمود احسان پور فرزند علی شماره شناسنامه ‪ 3‬کدملی‬ ‫‪ 1249633885‬صادره از نایین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو تیبا صندوق دار به رنگ سفید به شماره انتظامی‬ ‫ایران‪ 652 -67‬ل ‪ 56‬به شماره موتور ‪ M15 /8980371‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAS811100L5705131‬مدل ‪ 1399‬به نام اشرف بانو ابافت فرزند اکبر‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 454‬کدملی ‪ 1285397207‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و‬ ‫از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اینجانب حسن شکوهی فالح مالک خودرو پژو‪ TU3 206‬به شماره شاسی‬ ‫‪ NAAP03EE6JJ548139‬و شماره موتور ‪ 182A0027613‬بعلت فقدان اسناد فروش‬ ‫تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است‪ .‬لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد‬ ‫خودروی مذکور دارد ظرف مدت ‪ 10‬روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران‬ ‫خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نمایند‪ .‬بدیهی است پس از انقضای‬ ‫مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫داشتن روحیه مطالبه گری‬ ‫یک ضرورت است‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫خوبــی اســت و امیــدوارم‬ ‫مقدس‪:‬رئیس شــورای اسالمی‬ ‫کهــا‬ ‫ب ـه زودی در ســایر پار ‬ ‫شــهر مشــهد مقــدس با اشــاره‬ ‫نیــز اجــرا شــود؛ زیــرا ‪ ۱۴‬تــا ‪۱۵‬‬ ‫به ضرورت روحیه مطالبه گری‬ ‫درصــد جامعــه را افــراد دارای‬ ‫و اســتقبال شــورای شــهر از این‬ ‫معلولیــت تشــکیل می دهند‪.‬‬ ‫حسن موحدیان‬ ‫موضــوع‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫رئیــس شــورای اســامی شــهر‬ ‫دانشجویاندر دورانتحریم ها‬ ‫مشــهد مقدس با اشــاره به ‪۱۶‬‬ ‫اقدامــات زیادی انجــام دادند که جای تقدیر و اذر و روز دانشــجو‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ایــن روزبــه یاد‬ ‫تشــکر دارد و امیــدوارم بــا از بین رفتــن ویروس دانشجویان با بصیرتی است که به دیدار رسمی‬ ‫کرونــا و بازگشــایی مجــدد دانشــگاه ها شــاهد معاونرئیس جمهور وقتامریکااعتراضکردند‬ ‫حرکت هایانقالبیو سیاسیانانباشیم‪.‬حسن و سه تن از انان به شهادت رسیدند‪ ،‬نام گذاری‬ ‫موحدیــان در پانزدهمین جلســه صحن علنی شده است؛ حقیقتا این اقدام دانشجویان بسیار‬ ‫شــورای اســامی شــهر مشــهد مقدس با اشاره انقالبــی و با بصیرت بــود و علی رغم کم بودن‬ ‫به دیدارهای صورت گرفته با ســمن های افراد امکانات ارتباطی به سرعت در کل دنیا پیچید‬ ‫دارای معلولیت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جامعه افراد دارای و بــرگ ننگینــی بــرای امریکا شــد‪ .‬موحدیان با‬ ‫معلولیت نیازمند توجه ویژه هستند‪ ،‬البته این اشاره به ضرورت روحیه مطالبه گری و استقبال‬ ‫حرف به معنای ناتوانی انان نیســت بلکه به شــورای شــهر از این موضوع‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫معنای تغییر در نگاه و نگرش است به صورتی دانشــجویان در دوران تحری مهــا اقدامــات‬ ‫که این قشر به راحتی بتوانند با خانواده خود در زیــادی انجــام دادنــد که جای تقدیر و تشــکر‬ ‫شهر تردد کنند‪ .‬او افزود‪ :‬روز جمعه شهرداری دارد و امیــدوارم بــا از بین رفتن ویروس کرونا و‬ ‫مشــهد از فضای تفریحی و ورزشــی ویژه افراد بازگشاییمجدددانشگاه هاشاهدحرکت های‬ ‫دارای معلولیــت رونمایی کرد که اقدام بســیار انقالبی و سیاسی انان باشیم‪.‬‬ ‫پوستر جشنواره کاالو محصوالتفرهنگی‬ ‫البرز رونماییشد‬ ‫پوســتر جشــنواره کاالهــا و‬ ‫و نــواوری در حــوزه صنایــع‬ ‫محصــوالت فرهنگــی البــرز با‬ ‫خــاق؛ زمین هســازی به منظور‬ ‫حضــور ناصــر مقــدم مدیــرکل‬ ‫هم افزایــی شــرکت کنندگان‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی استان‬ ‫صنایــع خــاق؛ رونــق بــازار‬ ‫اداره‬ ‫البرز و مسئولین فرهنگی‬ ‫مصــرف کاالهــای فرهنگــی‬ ‫ناصر مقدم‬ ‫کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫داخل کشور؛ معرفی فعاالن‬ ‫البــرز‪ ،‬مســئولین اتحادی ههــای‬ ‫صنایــع خــاق بــه جامعــه و‬ ‫چاپو نشر؛نوشت افزار و کتاب فروشان؛خرازان نهادهــای خصوصــی؛ پشــتیبانی و حمایت از‬ ‫و اسباب بازی فروشی ها و نماینده صداوسیمای محصوالت فرهنگی تولیدشده در استان ها و‬ ‫استانالبرز برگزار شد‪.‬جشنواره کاالو محصوالت مطــرح کردن ان در ســطح ملی و بین المللی؛‬ ‫فرهنگی با نگاه ویژه به کسب وکارهای فرهنگی ایجــاد دغدغــه فرهنگــی میــان خانواد ههــا‬ ‫توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بــا افزایش مصــرف اثــار و تولیــدات فرهنگی‬ ‫یشــود‪ .‬ناصر مقدم‬ ‫البرز با مشــارکت اداره کل مجامع‪ ،‬تشکل ها و ایرانی و اســامی برگزار م ‬ ‫فعالیت های فرهنگی معاونت امور فرهنگی افزود‪ :‬این جشنواره در بخش ها و موضوعات‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و موسســه اســباب بازی‪ ،‬عروسک‪ ،‬نوش ـت افزار‪ ،‬هدایای‬ ‫فرهنگــی هنــری ســپهر مهــر و مــاه‪ ،‬همچنین فرهنگی برگزار خواهد شــد و مهلت ثبت نام‬ ‫اتحادی ههــا چــاپ و نشــر‪ ،‬نوش ـت افزار و در ایــن جشــنواره تــا ‪ 15‬دی ماه ‪ 1400‬اســت و‬ ‫کتاب فروشان‪ ،‬خرازان و اسباب بازی فروشی ها تولیدکننــدگان کاالهــا و محصــوالت فرهنگی‬ ‫شهــای فوق می توانند جهت ثبت نام‬ ‫بــا اهــداف ترویــج‪ ،‬تولیــد و مصــرف کاالها و در بخ ‬ ‫محصــوالت فرهنگــی ایرانی اســامی با نگاه و ارســال اثــار خــود بــه پایــگاه اینترنتــی‬ ‫ویژه به این محصوالت برگزار می گردد‪ .‬ناصر ‪ www.jayezehfiroozeh.ir‬مراجعــه کننــد؛‬ ‫مقدم‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی البرز همچنین اصل اثار پس از ثبت نام در ســامانه‬ ‫و دبیر جشنواره کاالها و محصوالت فرهنگی مذکور می بایســت به دبیرخانه این جشــنواره‬ ‫گفــت‪ :‬جشــنواره فرهنگــی اقــوام ایرانــی؛ به نشانی کرج – خیابان شهید مطهری – نبش‬ ‫تشــویق تولیدکننــدگان بــه تولیــد کاالهــای شــاهد ‪ – 2‬اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫فرهنگــی بــا اولوی ‬ ‫تهــا و نیازهــای کشــور؛ اســتان البرز – معاونت فرهنگی و رســانه ای –‬ ‫ترویج و توســعه فرهنگ کارافرینی‪ ،‬خالقیت اداره فرهنگی ارسال شود‪.‬‬ ‫بخشداری هایاستانسمنانموظف‬ ‫بهایجادبومگردیهستند‬ ‫اســتاندار ســمنان با اشاره‬ ‫گردشــگری و داشــته های مــا‬ ‫تهــای گردشــگری‬ ‫بــه ظرفی ‬ ‫در ایــن بخش هر بخشــداری‬ ‫اســتان در راســتای اشــتغال‬ ‫تــا پایــان ســال موظف اســت‬ ‫و توانمندســازی خانــوار‬ ‫حداقــل ‪ ۱۰‬بوم گــردی جدید‬ ‫روســتایی‪ ،‬گفــت‪ :‬هــر‬ ‫ایجاد کند‪ .‬استاندار سمنان با‬ ‫محمدرضا هاشمی‬ ‫بخشــداری تــا پایــان ســال‬ ‫بیان اینکه یکی از انتظارات ما‬ ‫موظــف اســت حداقــل ‪۱۰‬‬ ‫از مجموعــه تعاون کار و رفاه‬ ‫بــوم گردی جدید ایجاد کند‪ .‬ســید محمدرضا اجتماعــی اســتان کاهش بیمه بیکاری اســت‪،‬‬ ‫هاشــمی در بازدیــد از اداره کل تعــاون‪ ،‬کار تاکید کرد‪ :‬کاهش درصد بیکاران با استفاده از‬ ‫تهــای موجود در اســتان در بخش های‬ ‫و رفــاه اجتماعــی اســتان ســمنان و در دیــدار ظرفی ‬ ‫با مســئوالن این اداره کل با اشــاره به ضرورت مختلــف از دیگــر خواســته ها و انتظــارات مــا‬ ‫ارتقای اشتغال و اقتصاد در سطح استان بیان از ایــن اداره کل اســت‪ .‬هاشــمی با بیان اینکه‬ ‫کرد‪ :‬کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال دو افزایــش اشــتغال و حفــظ وضعیــت موجــود‬ ‫مولفه برای استان در زمینه اقتصادی است‪ .‬او یکی از راهبردهای اقتصادی و مدیریتی استان‬ ‫با بیان اینکه انتظار داریم که در مسیر تحقق در حال حاضر اســت‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬مشارکت‬ ‫این دو مولفه اهتمام ویژه ای از سوی مسئوالن موثر در طرح جهش مسکن از دیگر توقعات‬ ‫نسبت به داشته ها و ظرفیت های استان سمنان و انتظــارات مــا از اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫شــاهد باشیم‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به ظرفیت های اجتماعی استان است‪.‬‬ ‫پرونده‪ ۲۳۲‬واحدتولیدیسمنان‬ ‫برای اخذ تسهیالت در دست بررسی است‬ ‫رئیس سازمان صمت استان‬ ‫بابیاناینکه‪۷۸۶‬واحدتولیدی‬ ‫ســمنان بابیــان اینکه هــدف از‬ ‫در استان سمنان برای دریافت‬ ‫پرداخت تسهیالت رونق تولید‬ ‫تسهیالت به بانک های عامل‬ ‫بــه واحدهــا کمــک بــه چرخه‬ ‫معرفــی شــدند‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫اقتصادی است‪ ،‬گفت‪ :‬پرونده‬ ‫واحدهــا تســهیالتی بــه ارزش‬ ‫علی تشنه دل‬ ‫‪ ۲۳۲‬واحــد تولیــدی ســمنان‬ ‫حــدود ‪ ۴۶‬هــزار میلیــارد ریــال‬ ‫برای اخذ تســهیالت در دست‬ ‫دریافــت خواهنــد کــرد‪ .‬رئیس‬ ‫بررســی اســت‪ .‬علــی تشــنه دل جلســه کارگروه ســازمان صمــت اســتان ســمنان بابیان اینکــه از‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع تولید اســتان ضمن بیان ابتدای سال جاری تاکنون تسهیالت رونق تولید‬ ‫اینکه پرونده ‪ ۲۳۲‬واحد تولیدی استان سمنان به‪ ۵۵۴‬واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی استان‬ ‫تشــده اســت‪ ،‬ابراز داشــت‪ ۱۳۸ :‬واحد‬ ‫برای اخذ تسهیالت رونق تولید در دست بررسی پرداخ ‬ ‫است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬با پرداخت تسهیالت به این صنعتــی و ‪ ۴۱۶‬واحد کشــاورزی حــدود ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫واحدهــا انتظار می رود چرخه اقتصادی اســتان و‪ ۴۰۰‬میلیاردریالتسهیالترونقتولیددریافت‬ ‫سمنانبیش ازپیشبه گردشو چرخشدراید‪.‬او کردند‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫اجرایطر ح هایمحرومیت زداییتوسطارتشدر سراسر کشور‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1230‬‬ ‫رویــداد امــروز‪ :‬فرمانده قــرارگاه محرومیت زدایی‬ ‫نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت‪:‬‬ ‫ارتش جمهوری اسالمی ایران در بحران کرونا ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومان بــرای محرومیت زدایی و مدیریت‬ ‫بیماری کووید ‪ ۱۹‬در کشور هزینه کرده است‪.‬‬ ‫سرهنگ خلبان ولی رحمانی در نشست خبری‬ ‫بــا اصحــاب رســانه‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ارتــش جمهوری‬ ‫اســامی ایــران در حــوزه دفــاع مقــدس‪ ۴۸ ،‬هزار‬ ‫شــهید تقدیــم کــرده و در تمــام ابعــاد بهتریــن‬ ‫فرزنــدان ایــن مرز و بــود را به کشــور تقدیم کرده‬ ‫اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬هوانیــروز ارتش در طول ‪ ۸‬ســال‬ ‫دفــاع مقــدس‪ ۵۰۰ ،‬هزار ســاعت عملیات هوایی‬ ‫و پرواز داشــته اســت‪ .‬فرمانده دانشکده هوانیروز‬ ‫ارتــش جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬ایجــاد امنیت و‬ ‫برقــراری امنیت را اولویت اصلــی ارتش اعالم کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ارتش در حوزه نظامی به واســطه تعهد‪،‬‬ ‫اخــاص و والیتمــداری اقدامات ارزنده ای داشــته‬ ‫اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬ارتــش همــواره در کنار مردم‬ ‫و همــراه بــا مردم بــه ایفای نقش پرداخته اســت‬ ‫کــه در مقابــل دشــمنان ســختگیر و در کنــار مردم‬ ‫بسیار مهربان است‪ .‬او به حضور ارتش در هنگام‬ ‫مواجه با بالیای طبیعی در سراســر کشــور اشاره و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ارتش بخشــی از ماموریت های خود را‬ ‫همراه مردم در شرایط خاص اجرا می کند‪ .‬رحمانی‬ ‫با بیان اینکه همواره ارتش قبل از ستاد بحران در‬ ‫بالیای طبیعی و غیرطبیعی حضور می یابد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ارتش بخشی از توانایی خود را به مردم یاری‬ ‫و کمک رسانی به مردم در شرایط خاص قرار داده‬ ‫است چراکه محرومیت زدایی واجب شرعی است‬ ‫و رهبــر انقــاب نیز بــه این موضوع تاکید داشــته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬تخت در سراسر کشور به واسطه‬ ‫خدمات ارتش اضافه شده است‬ ‫فرمانده دانشــکده هوانیــروز ارتش جمهوری‬ ‫تهــای ارتش در‬ ‫اســامی ایران با اشــاره به فعالی ‬ ‫دوران کرونا و مقابله با این ویروس‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬تمام بیمارســتان های ارتش شــبانه روز اماده‬ ‫ارائه خدمات بودند و بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫خدمات در دو ســال اخیر در حوزه کرونا از ســوی‬ ‫ارتش هزینه شده است‪ .‬او همچنین گفت‪ :‬در این‬ ‫راستا ‪ ۱۲‬بیمارستان دائمی در کشور راه اندازی شده‬ ‫اســت و ‪ ۱۳۰۰‬تخت در سراســر کشــور به واســطه‬ ‫خدمات ارتش اضافه شده است‪ .‬به گفته فرمانده‬ ‫دانشــکده هوانیروز‪ ،‬ارتــش در محروم ترین نقاط‬ ‫بیمارســتان های صحرایــی احــداث کــرده اســت‪.‬‬ ‫تهــای شــاخص در حــوزه‬ ‫او در خصــوص فعالی ‬ ‫محرومیت زدایــی‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬بیمارســتانی در‬ ‫قــم در مــدت ‪ ۷‬روز ســاخته شــد و ‪ ۲۴‬هــزار نفــر‬ ‫ســاعت در این مدت فعالیت انجا مشــده است‪.‬‬ ‫‪ ۲‬بیمارســتان در سیســتان‪ ،‬بیمارســتان هایی در‬ ‫الهیجان‪ ،‬تهران‪ ،‬گیالن‪ ،‬شــهرکرد و اصفهان و ‪...‬‬ ‫از دیگــر اقدامات شــاخص ارتش اســت‪ .‬فرمانده‬ ‫قــرارگاه محرومیت زدایــی نیــروی زمینــی ارتــش‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران در توضیــح بیمارســتان‬ ‫احداثی ارتش در اصفهان گفت‪ :‬در کنار اورژانس‬ ‫بیمارستان الزهرا قرارگرفته و دارای امکانات خوبی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بیمارســتان ‪ ۸۰‬تخــت خــواب دارد و‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬میلیــارد تومــان برای احــداث ان هزینه‬ ‫شــده است‪ .‬رحمانی با اشــاره به تزریق ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫ُدز واکسن کرونا توسط نیروهای ارتش‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫این زمینه در کنار ساخت بیمارستان خدمات جنبی‬ ‫را نیز در دستور کار قرار داده ایم‪.‬‬ ‫فرمانــده دانشــکده هوانیــروز ارتــش بــه‬ ‫بیمارســتان در حــال احــداث در نقطه صفر مرزی‬ ‫ایــران در شــهر راز و جرگالن در خراســان شــمالی‬ ‫اشــاره و اظهار کرد‪ :‬این بیمارستان هفته دیگر به‬ ‫بهره برداری می رسد‪ .‬همچنین در روستاهای خاش‬ ‫اب رسانی انجام شده و در پیک پنجم کرونا ارتش‬ ‫اقدامات ارزنده ای در سیســتان داشت‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکــه اب رســانی در شهرســتان های خــاش‪ ،‬زابل‪،‬‬ ‫خوزســتان و … در دســتور کار است‪ ،‬افزود‪ :‬برخی‬ ‫از این پروژه ها اجرایی شده و برخی نیز در دست‬ ‫بهره برداریاست‪.‬‬ ‫رحمانــی ادامــه داد‪ :‬اصحــاب رســانه بایــد‬ ‫توجه بیشــتری به اقدامات ارتش داشــته باشند و‬ ‫زمان بیشــتری را برای نشــان دادن خدمات ارتش‬ ‫اختصاصدهند‪.‬‬ ‫اجرای طرح های محرومیت زدایی در سراسر‬ ‫کشور‬ ‫ارشد نظامی اجا در استان های اصفهان‪ ،‬یزد و‬ ‫چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای طرح های‬ ‫محرومیت زدایــی ارتش‪ ،‬گفت‪ :‬ارتش در مســئله‬ ‫کمک رسانی و محرومیت زدایی کارنامه درخشانی‬ ‫دارد و تمرکز خدمات در اصفهان است‪.‬‬ ‫امیــر ســرتیپ دوم محســن اذرافــروز در‬ ‫نشســت خبــری با اشــاره به نقــش موثــر و انجام‬ ‫تهــای ارتــش جمهــوری اســامی ایــران در‬ ‫فعالی ‬ ‫زمینــه محرومیت زدایــی‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬تمرکــز و‬ ‫کمــک بــه محرومیت زدایــی ارتش بنا بــه وظیفه‬ ‫ذاتی اســت که در قانون اساســی مشخص شده و‬ ‫شــعار «ارتش فدای ملت» باعث شده در راستای‬ ‫محرومیت زدایــی نقش فعال داشــته باشــیم‪ .‬او‪،‬‬ ‫ارتــش را یکــی از ارکان و بــازوان قدرتمنــد نظــام‬ ‫جمهــوری اســامی دانســت و گفــت‪ :‬ارتــش در‬ ‫تهــای‬ ‫عرص ههــای پرفرازونشــیب کشــور فعالی ‬ ‫بی بدیلی با عملکرد درخشــان داشــته و دارد‪ .‬اذر‬ ‫افــروز با اشــاره به شــرایط اقلیمی خاص کشــور و‬ ‫بالیای طبیعی بســیاری که در کشور رخ می دهد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬این بالیا خســارت های بســیاری به‬ ‫کشور وارد می کند‪ ،‬اما ارتش در بخش های مختلف‬ ‫با نیت کمک رســانی فوری اقداماتی ارزنده انجام‬ ‫می دهد‪ .‬ارشد نظامی اجا در استان های اصفهان‪،‬‬ ‫یزد و چهارمحال و بختیاری‪ ،‬ایجاد حصار امن برای‬ ‫کشور را رسالت اصلی ارتش دانست و گفت‪ :‬ارتش‬ ‫در موضوع کمک رسانیو محرومیت زدایی کارنامه‬ ‫درخشانی دارد و تمرکز خدمات در اصفهان است‪.‬‬ ‫اذر افــروز بــا اشــاره به بحران کرونا در کشــور‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ویــروس کوویــد ‪ ۱۹‬در دو ســال اخیــر‬ ‫شــاخص ترین بالیایی اســت کــه مــا را درگیر کرده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا از روزهــای نخســت تمــام ســازمان ها‬ ‫تهــای ویــژه ای انجام دادنــد و ارتش نیز از‬ ‫فعالی ‬ ‫این قاعده جدا نبوده است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬ارتش عالوه بر اینکه امنیت مرزها‬ ‫را بر عهده دارد‪ ،‬یک چشم ان متوجه مردم است‬ ‫که هرمنطقه ای که نیازمند کمک باشد و از دست‬ ‫ارتش بربیاید به ان ناحیه کمک رسانی کند‪.‬‬ ‫اذر افــروز بــه تشــکیل کمیتــه مدیریــت و‬ ‫فرماندهــی محرومیت زدایــی در ارتش جمهوری‬ ‫اســامی اشــاره و اظهار کرد‪ :‬تمام تجهیزات ارتش‬ ‫که در زمان جنگ استفاده می شوند در زمان صلح‬ ‫کاربردی خواهد بود و حتی یک تانک هم کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫منتظر برنامه های مسئولین در زمینه بی ابی‬ ‫هستیم‬ ‫ارشد نظامی اجا در استان های اصفهان‪ ،‬یزد‬ ‫و چهارمحال و بختیاری‪ ،‬با بیان اینکه امروز کشور‬ ‫به واســطه خشکســالی بــا بحران هایــی مواجــه‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضر اب نیســت‪ .‬البته‬ ‫ارتش در مواقع خاص در این بحث واردشــده و‬ ‫هر جا نیاز به کمک باشــد اعالم امادگی داریم‪.‬‬ ‫موضــوع بی ابی چالش سراســری اســت و منتظر‬ ‫هســتیم که ببینیم مسئوالن کشــور در این زمینه‬ ‫قرار اســت چه برنامه ای داشــته باشند‪ .‬اذر افروز‬ ‫با تاکید بر اینکه ماموریت های ارتش برای دیده‬ ‫شــدن نیســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬فرزنــدان ارتش‬ ‫بی ادعــا فعالیــت می کننــد و ارتش در کنار ســایر‬ ‫سازمان های کشور برای پشتیبانی حضور دارد‪ .‬او‬ ‫در خصوص کمک متخصصان و پزشکان منطقه‬ ‫اصفهــان به مناطق محروم‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از اعالم‬ ‫فراخــوان داوطلبانــه در زاهــدان کمک هایــی از‬ ‫ســوی اصفهان روانه شــد‪ .‬هرکجا دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی در مقاطــع بحرانــی درخواســت نیــرو‬ ‫داشته ارتش وارد عمل شده است‪ .‬ارشد نظامی‬ ‫اجا در اســتان های اصفهان‪ ،‬یــزد و چهارمحال و‬ ‫بختیــاری‪ ،‬گفــت‪ :‬برای مثــال در اوج گیــری کرونا‬ ‫در سیســتان و بلوچســتان کادر درمــان دچــار‬ ‫چالــش جــدی شــدند و مــا حداقــل ‪ ۴۰‬نفــر در‬ ‫یــک پــرواز از ارتش اصفهان برای این شهرســتان‬ ‫به همراه کادر پزشکی ازجمله پزشک و پزشکیار‬ ‫اعــزام شــدند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬همچنیــن در مرکز‬ ‫واکسیناســیون ارتش در خیابان صفه پزشــکان و‬ ‫پزشکیاران ما فعالیت دارند‪ .‬اذر افروز برافزایش‬ ‫تهدیدهای کشور از سوی دشمنان اشاره و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نیروهای نظامی بر اســاس تهدیدات جدید‬ ‫تاکتیک و تکنیک خواهند داشت و اگر غیرازاین‬ ‫باشد نیروها رو به فنا خواهند بود‪ .‬خوشبختانه‬ ‫در کشــور این مهم انجام می شــود و در یگان ها‬ ‫بــه مرحلــه اجــرا درمی اید‪ .‬ارشــد نظامــی اجا در‬ ‫استان های اصفهان‪ ،‬یزد و چهارمحال و بختیاری‬ ‫به راه اندازی جاده جدید دهق و میمه اشــاره و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با این اقدام مسیر کسانی که از تهران‬ ‫قصــد رفتن به خرم اباد رادارند ‪ ۹۰‬دقیقه کاهش‬ ‫می یابد و این امر بسیار مهم است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاوندادگستریقزوین‪:‬‬ ‫پیشگیری از وقوع جرم با شعار محقق نمی شود‬ ‫معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری‬ ‫اســتان قزویــن گفــت‪ :‬پیشــگیری از وقــوع جرم‬ ‫بــا شــعار دادن محقــق نخواهــد شــد بلکه این‬ ‫موضوع باید به باور عمومی مدیران و دغدغه‬ ‫همگانــی جامعه تبدیل شــود‪ .‬به گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫علــی فولیــان در ســومین نشســت کارگــروه‬ ‫پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری قزویــن‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬اصــل ‪ ۱۵۶‬قانــون اساســی قــوه قضاییه‬ ‫را مکلــف کــرده تــا در حوزه پیشــگیری از وقوع‬ ‫جرم گام بردارد اما ســایر دســتگاه ها نیز در این‬ ‫حــوزه دارای رســالت هســتند و بایــد پــای کار‬ ‫بیایند‪ .‬این مســئول خاطرنشــان کرد‪ :‬پیشگیری‬ ‫از وقوع جرم‪ ،‬یک فرایند علمی و فرادستگاهی‬ ‫اســت و تحقــق ان نیازمنــد ابزارهــای خــاص‪،‬‬ ‫اقــدام دســتگاه های مختلــف و برنامه ریــزی‬ ‫جامــع از ســوی دســتگاه های متولــی اســت‪.‬‬ ‫فولیــان بــا بیــان اینکــه مجــازات بدون داشــتن‬ ‫نــگاه پیشــگیرانه نمی توانــد باعــث کاهــش و‬ ‫جلوگیری از وقوع جرم شود‪ ،‬گفت‪ :‬شاید بتوان‬ ‫مجرمــان را مجــازات کــرد امــا جــرم را نمی توان‬ ‫بــا مجــازات از میــان بــرد چــون ریشــه جرائــم‬ ‫بــه مســائل و مشــکالت اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫یگــردد‪ .‬معــاون پیشــگیری از‬ ‫و اقتصــادی بازم ‬ ‫وقــوع جــرم دادگســتری قزویــن بــا بیــان اینکــه‬ ‫بایــد جــرم و عوامــل ایجــاد ان را شــناخت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از راه های مهم پیشــگیری از وقوع‬ ‫یشــود‬ ‫جــرم کــه گاهــی مــورد غفلــت واقــع م ‬ ‫اقــدام نکــردن به موقــع مدیــران دســتگاه ها و‬ ‫انجام ندادن تکالیف خود در حوزه پیشــگیری‬ ‫اســت کــه باعث ایجاد مشــکل و تولیــد پرونده‬ ‫یشــود کــه نظیــر ان را در‬ ‫بــرای دســتگاه قضــا م ‬ ‫نخــواری و ساخت وســازهای‬ ‫پروند ههــای زمی ‬ ‫غیرمجاز مشاهده می کنیم‪.‬‬ ‫او اظهــار داشــت‪ :‬شکســتن قبــح جرائــم و‬ ‫رشــد اســیب های اجتماعی در جامعه موضوعی‬ ‫نگران کننده به شمار می رود که ناشی از مسائل‬ ‫و مشــکالت اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی و‬ ‫همچنین ترک فعل های مدیریتی اســت‪ .‬فولیان‬ ‫افــزود‪ :‬قانون گرایــی دســتگاه های اجرایــی در‬ ‫خیلی از حوزه ها بستر وقوع جرم را از بین می برد‬ ‫امــا بی توجهــی به ایــن موضوع که تــرک فعل و‬ ‫تخلف از جانب مدیران به شمار می رود‪ ،‬باعث‬ ‫یشــود‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬دســتگاه‬ ‫وقــوع جرم م ‬ ‫قضایــی در اســتان قزویــن عــاوه بــر مدیــران‬ ‫اجرایــی از ظرفیــت نخبگان و فعــاالن فرهنگی‬ ‫و اجتماعی و ســازمان های مردم نهاد و رسانه ها‬ ‫بــرای پیشــگیری از وقــوع جــرم بهره گرفتــه و در‬ ‫جلســات کارگروه به دنبال دســتیابی به نتایج و‬ ‫یهــای مثبت در این زمینه اســت‪ .‬فولیان‬ ‫خروج ‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬با استفاده از ظرفیت نهادها و‬ ‫دستگاه های مختلف نظیر سپاه و بسیج‪ ،‬کمیته‬ ‫امــداد امــام (ره)‪ ،‬ســازمان تبلیغــات اســامی و‬ ‫همچنین ائمه جمعه و جماعات و ارتباط گیری‬ ‫انان با اعضای جامعه در مناطق دارای مشکل‬ ‫می توان اقدامات مفیدی را در زمینه پیشگیری‬ ‫از وقوع جرم انجام داد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حضور فعال اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫در نمایشگاهپژوهش‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫از حضــور پررنــگ این اداره کل در نمایشــگاه هفته‬ ‫پژوهــش و فناوری اســتان خبــر داد‪.‬عطاءاله اکبری‬ ‫با بیان اینکه رشــد علم محصول کارهای پژوهشــی‬ ‫است و کمیت و کیفیت تحقیقات علمی و پژوهشی‬ ‫در هر جامعه ای زمین هســاز توســعه و پیشرفت ان‬ ‫جامعــه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬دســتاوردهای پژوهشــی‪،‬‬ ‫اموزشــی و فنــاوری ایــن اداره کل در حوز ههــای‬ ‫بازافرینــی شــهری‪ ،‬ســاخت و مهندســی و مســکن‬ ‫در این نمایشــگاه به صورت طرح های پژوهشــی و‬ ‫تحقیقاتــی عرض هشــده اســت‪.‬او با بیــان اینکه این‬ ‫نمایشگاه از ‪ ۱۵‬اذرماه به مدت یک هفته در محل‬ ‫پارک علم و فناوری سیســتان و بلوچســتان در حال‬ ‫برگــزاری اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬ایــن اداره کل در ایــن‬ ‫نمایشگاه فعالیت های پژوهشی نظیر تعیین حدود‬ ‫روا داری و ورود ناخواســته ماس ـه بادی بر مخلوط‬ ‫اســفالت‪ ،‬نقــش بازافرینی شــهری بــا رویکرد محله‬ ‫محور در توسعه گردشگری در محالت هدف شهر‬ ‫زاهدان‪ ،‬طراحی مجموعه فرهنگی اموزشی وحدت‬ ‫زاهدان با بهره گیری از مبانی معماری سنتی سیستان‬ ‫و بلوچســتان و نقــش وقــف در توســعه شهرســتان‬ ‫زاهدان ارائه نمودند اســت‪.‬مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫استان سیستان و بلوچستان افزود‪ :‬همچنین طراحی‬ ‫مجتمــع مســکونی ‪ ۱۰۰‬واحــدی در شــهر زاهــدان با‬ ‫رویکرد ارتقاء تعامالت اجتماعی‪ ،‬بررســی و تحلیل‬ ‫رابطــه شــاخص های جمعیــت و چالش های امنیتی‬ ‫در شهرهای مرزی(شهر زابل)‪ ،‬بررسی نگاه مدیریت‬ ‫در پیاد هســازی اصــول پدافنــد غیرعامــل بــا رویکرد‬ ‫توســعه پایدار شــهر زاهدان‪ ،‬شناسایی پیشران های‬ ‫موثر در بازافرینی شهری سکونتگاه های غیررسمی با‬ ‫رویکرد اینده پژوهشی شهر زاهدان و کتاب پژوهشی‬ ‫صدسال تاریخچه احداث راه در استان با عنوان از راه‬ ‫مالرو تا بزرگراه از دیگر پژوهش های علمی این اداره‬ ‫کل است که در این نمایشگاه ارائه شده است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫ارزش کاالهای صادراتی‬ ‫استان سمنان ‪ ۵۱‬درصد‬ ‫افزایش یافت‬ ‫مدیــرکل گمرک اســتان ســمنان گفــت‪ :‬ارزش دالری‬ ‫کاالهــای صادراتــی از گمرک اســتان از ابتــدای فروردین‬ ‫‪ ١۴٠٠‬تــا پایــان ابــان افزایــش ‪ ۵۱‬درصدی داشــت‪ .‬علی‬ ‫سعدالدین اظهار داشت‪ ۱۷۲ :‬هزار و ‪ ۶۴۷‬تن کاال به‬ ‫ارزش ‪ ۲۸۶‬میلیــون و ‪ ۶۱۰‬هــزار دالر از ابتدای فروردین‬ ‫تا پایان ابان امسال از گمرک استان سمنان صادر شد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬هیدروکربــن ســبک‪ ،‬روغن موتــور‬ ‫(هیدراکسیدســدیم) سودســوزاور‪ ،‬کابــل زمینــی‪ ،‬لــوازم‬ ‫خانــه داری از جنــس پالســتیک‪ ،‬شــمش ســرب‪ ،‬پــودر‬ ‫لباسشــویی‪ ،‬ســیمان و کــرک و مــوی بــز ازجملــه اقالم‬ ‫صادراتی از مبدا گمرک استان سمنان است‪.‬‬ ‫سعدالدینافزود‪ :‬کربناتدیسدیم‪ ،‬کلسیم کلراید‪،‬‬ ‫کاشــی و ســرامیک‪ ،‬کولرابــی‪ ،‬پــودر باریــت‪ ،‬پرکلرین و‬ ‫انتراسیت از دیگر اقالم صادراتی استان سمنان از ابتدای‬ ‫فروردین تا پایان ابان امســال اســت‪ .‬او یاداور شد‪۳۴ :‬‬ ‫کشور جهانمانندکشور افغانستان‪،‬عراق‪،‬ترکیه‪،‬امارات‬ ‫متحدهعربی‪،‬اذربایجان‪،‬روسیه‪،‬پاکستان‪،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫ویتنام‪ ،‬هند‪ ،‬اندونزی‪ ،‬ازبکســتان‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬سوریه و‬ ‫اکراین مقصد کاالهای صادراتی اســتان ســمنان اســت‪.‬‬ ‫سعدالدینتصریح کرد‪ :‬کاالهایصادراتیاستانسمنان‬ ‫از ابتــدای فروردیــن تــا پایان ابان امســال ازنظر وزن نیز‬ ‫افزایش چهاردرصدی داشت‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ ۹:‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۴۲‬تــن کاال بــه ارزش ‪ ۳۴‬میلیــون و ‪ ۲۰‬هــزار دالر از‬ ‫گمرک استان سمنان ترخیص شد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬عمده‬ ‫کاالهای وارداتی ترخیص شده از گمرک استان سمنان در‬ ‫هشــت ماه گذشته شامل اقالم مختلف مانند اجزاء و‬ ‫قطعات ماشین ها و دستگاه های برقی‪ ،‬اجزا و قطعات‬ ‫یشــده‪،‬‬ ‫ترانســفورماتورها‪ ،‬الیــف اکریلیک‪ ،‬پنبه حالج ‬ ‫بلبرینــگ‪ ،‬قالــب کاشــی و اجــزاء و قطعــات ماشــین‬ ‫ریســندگی بود‪ .‬ســعدالدین افزود‪ :‬کاالهــای وارداتی از‬ ‫‪ ۱۶‬کشــور جهان از قبیل کشورهای ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬ ‫ازبکستان‪ ،‬کره جنوبی و امارات متحده عربی به گمرک‬ ‫اســتان ســمنان وارد شــد‪ .‬مدیرکل گمرک استان سمنان‬ ‫گفت‪ :‬کاالهای وارداتی ترخیص شده از گمرک استان از‬ ‫ابتدای فروردین تا پایان ابان امسال در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه سال گذشته ازنظر وزن یک درصد کاهش و ازنظر‬ ‫ارزش ‪ ۱۴‬درصد کاهش داشت‪ .‬بخش صنعت و معدن‬ ‫‪ ٣٧‬درصد از اشتغال استان سمنان و ‪ ۲۲‬درصد از تولید‬ ‫ناخالــص این اســتان را به خــود اختصاص داده اســت‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری در بخش صنعت استان سال ‪ ۹۹‬بیش از‬ ‫‪ ۱۹‬هــزار میلیارد ریال بود که برای ســه هــزار و ‪ ۶۱۸‬نفر‬ ‫اشتغال زاییبههمراهداشت‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۴۴‬واحد‬ ‫اسیب دیده از زلزله رامیان‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن استان در ایین بهره برداری از‬ ‫‪ ۴۴‬واحــد اســیب دیده از زلزله رامیان که باهمت بنیاد‬ ‫کرامت رضوی تکمیل گردیده ابراز داشت‪ :‬زلزله رامیان‬ ‫به ‪ ۱۹۵‬واحد مســکونی به ویژه در ‪ ۲‬روســتای قورچای‬ ‫و ویرو اسیب وارد کرد که برای اولین بار در کشور بعد‬ ‫از ‪ ۳۲‬ساعت عملیات بازسازی واحد های خسارت دیده‬ ‫با اواربرداری ‪ ۱۸۷‬واحد مسکونی اغاز و با کمک اهالی‬ ‫روستاها‪،‬خیرین‪،‬گروه هایجهادیوبنیادکرامترضوی‬ ‫تا کنون ‪ ۱۸۳‬واحد به بهره برداری رســیده و امیدواریم‬ ‫بــا کمــک بیش از ‪ ۱۶‬میلیاردی جدیــد از طریق افزایش‬ ‫تسهیالت شاهد بهره برداری کامل این واحدها باشیم‪.‬‬ ‫حسینی افزود‪ :‬برای بازســازی واحد های خسارت دیده‬ ‫تــا کنــون بیــش از ‪ ۴‬میلیارد تومــان کمک بالعــوض‪۸ ،‬‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت قرض الحســنه و ‪ ۲۶۰۰۰‬پاکت‬ ‫ســیمان رایگان تخصیص داده شــده تــا ‪ ۱۱۵۰۰‬مترمربع‬ ‫واحد مســکونی مقاوم تحت نظارت کارشناسان بنیاد‬ ‫مسکن استان احداث گردد که بیش از ‪ ۸‬میلیارد دیگر‬ ‫نیز برایتکمیلواحدهاتخصیص یافتهو از طریقبانک‬ ‫مسکن در حال کارسازی و پرداخت است‪ .‬در این مراسم‬ ‫عالوه بر اســتاندار گلستان‪ ،‬رئیس بنیاد کرامت رضوی‪،‬‬ ‫امام جمعه و فرمانــدار رامیان و تعدادی از مدیران کل‬ ‫استانحضور داشتند‪.‬‬ ‫ارائه محصوالت تولیدی‬ ‫زنان روستایی‬ ‫در همایش کارافرینی‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫مسئولامور زنانمدیریتهماهنگیترویجسازمان‬ ‫جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ٢٠٠‬محصــول تولیدی اعضای صندوق اعتبارات خرد‬ ‫زنان روستایی در اولین همایش کارافرینی زنان سیستان‬ ‫و بلوچستان ارائه شد‪ .‬نسرین اذر نوش در گفت وگو با‬ ‫ایســنا افزود‪ :‬در این همایش که به همت اســتانداری و‬ ‫دانشگاه سیستان و بلوچستان در محل تاالر فردوسی‬ ‫دانشــگاه برگــزار شــد جمعــی از اعضــای صندوق های‬ ‫اعتبارات خرد زنان روستایی و تسهیل گران و کارافرینان‬ ‫روستاییوابستهبهسازمانجهادکشاورزیاستاندر این‬ ‫همایش بزرگ شرکت داشتند‪ .‬او بیان کرد‪ :‬در نمایشگاه‬ ‫توانمندی هــای زنــان روســتایی که به همین مناســبت‬ ‫برپاشــده فعالیت هــا و محصــوالت تولیــدی اعضــای‬ ‫صندوق هایاعتباراتخردزنانروستاییشهرستان های‬ ‫هامون و زاهدان در معرض دید عموم قرار گرفت‪ .‬اذر‬ ‫نــوش تصریح کــرد‪ :‬عمده محصوالت تولیدی دســتان‬ ‫توانمند زنان روستایی که در این نمایشگاه عرضه شده‬ ‫شامل کشک‪ ،‬اچار محلی‪ ،‬کشک سفید‪ ،‬روغن محلی‪،‬‬ ‫رشــته‪ ،‬مــاش و ماک عدس‪ ،‬رازیانــه‪ ،‬زیره‪ ،‬اجغو‪ ،‬گالب‬ ‫و تعــداد زیادی از عرقیجات‪ ،‬گوجه خشــک‪ ،‬موســیر‪،‬‬ ‫نعنــاع خشــک‪ ،‬تخم مرغ محلی‪ ،‬زعفــران و انــواع مربا‬ ‫ازجملهمربای گلبرگزعفرانو انواعترشیو سکهدوزی‪،‬‬ ‫سوزن دوزی و‪ ...‬است‪.‬‬ صفحه 5 ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1230‬‬ ‫شماره‪1223‬‬ ‫پنجم ‪/‬شماره‬ ‫‪/ /1400‬ساساللپنجم ‪/‬‬ ‫ماه‪1400‬‬ ‫اذرماه‬ ‫شنبه‪1608‬اذر‬ ‫دوشنبه‬ ‫سه‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫امضای تفاهم نامه احداث‬ ‫‪ 300‬مگاوات نیروگاه‬ ‫در شبکه برق منطقه ای‬ ‫خوزستان‬ ‫اهــواز‪ -‬رویداد امروز‪:‬تفاهم نامه احداث ‪ 300‬مگاوات‬ ‫نیــروگاه مقیــاس کوچــک بین شــرکت بــرق منطقه ای‬ ‫خوزســتان و شــرکت ‪ AJ Holding‬کشــور امــارات‪،‬‬ ‫امضــا شــد‪ .‬در این تفاهم نامه که بــه امضای محمود‬ ‫دشــت بزرگ مدیرعامل این شــرکت و الن جسپرسون‬ ‫مدیرعامل هولدینگ ‪ AJ HOLDING‬رسید‪ ،‬مقرر شد‬ ‫‪ 300‬مــگاوات نیــروگاه مقیاس کوچــک گازی حرارتی و‬ ‫تجدید پذیر بادی و خورشیدی در شبکه تحت نظارت‬ ‫شرکت برق منطقه ای خوزستان احداث شود‪ .‬در این‬ ‫تفاهم نامــه امــده اســت که حداکثر ظرفیــت احداث‬ ‫نیروگاه در هر نقطه نباید بیشتر از ‪ 25‬مگاوات باشد و‬ ‫الزم است که فعالیت های اجرایی پروژه در کوتاه ترین‬ ‫زمان ممکن اجرایی و بخشی از این نیروگاه ها قبل از‬ ‫تابستان ‪ 1401‬وارد مدار شود‪ .‬بر اساس این یادداشت‬ ‫تفاهــم هولدینــگ اماراتــی متعهــد شــده نســبت بــه‬ ‫دریافــت مجــوز احــداث پروژ ههــا از دســتگاه های‬ ‫ذی ربط اقدام و فناوری‪ ،‬نیروی متخصص‪ ،‬ســرمایه و‬ ‫تمامی توانمندی فنی و اقتصادی به همراه تجهیزات‬ ‫کافی را فراهم کرده و پروژه را به انجام برساند‪ .‬شرکت‬ ‫برق منطقه ای خوزستان نیز متعهد شده که بسترهای‬ ‫الزم جهت ســرمایه گذاری و مکان یابی محل احداث‬ ‫نیروگاه ها را انجام دهد و تا مرحله احداث این پروژه ها‬ ‫بــه شــبکه همــکاری الزم را داشــته باشــد و در صورت‬ ‫رعایت مفاد دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک‬ ‫وزارت نیرو‪ ،‬نســبت به انعقاد قرارداد خرید تضمینی‬ ‫اقدامنماید‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬پیش ازاین نیــز تفاهم نامه‬ ‫احداث‪ ۱۵۰‬مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک بین شرکت‬ ‫برق منطقه ای خوزســتان و شــرکت صافات انــرژی یزد‬ ‫(صافاتکو)امضاشد‪.‬‬ ‫حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنیانمنطقه ای‬ ‫با نگاه به بازارهای‬ ‫فرامنطقه ای‬ ‫اهــواز‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬در جلســه شــورای‬ ‫سیاس ـت گذاری نمایشــگاه صنعت نفــت و حفاری‬ ‫بــر حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان منطقه ای‬ ‫بــرای ورود ان هــا به بازارهــای فرامنطق ـه ای تاکید‬ ‫شــد‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫در جلسه شورای سیاست گذاری نمایشگاه صنعت‬ ‫نفت و حفاری گفت‪ :‬نمایشگاه امسال یک فرصت‬ ‫طالیــی بــرای ارائــه توانمندی هــا و ظرفیت هــای‬ ‫شــرکت ملــی مناطق نفتخیز جنــوب و ملی حفاری‬ ‫اســت‪ .‬علیرضــا دانشــی بــا بیــان ضــرورت حرکــت‬ ‫در جهــت رشــد و توســعه ســازندگان داخلــی و‬ ‫ورود ان هــا بــه بازارهــای فرامنطق ـه ای افــزود‪ :‬در‬ ‫این نمایشــگاه عــاوه بر گروه هــای کاالیی‪ ،‬حوزه‬ ‫ابــزار دقیــق را بایــد به عنــوان یــک اولویــت مدنظر‬ ‫قــرار دهیــم و ســازندگان داخلــی را بــرای ورود‬ ‫بــه ایــن عرصــه تشــویق کنیــم‪ .‬او صــدور خدمات‬ ‫فنــی‪ -‬مهندســی را یکــی دیگــر از محورهــای مهــم‬ ‫نمایشــگاه امســال دانســت و اظهار داشــت‪ :‬برای‬ ‫تحقــق ایــن امــر بایــد محصــوالت خودمــان را‬ ‫به ویــژه در حــوزه تعمیــرات‪ ،‬خدمــات فنی چاه ها‬ ‫و طراحــی و مهندســی عرضــه کنیــم و بــه ســمت‬ ‫تبدیل شــدن بــه یک بنــگاه اقتصــادی گام برداریم‪.‬‬ ‫مدیــر تــدارکات و امــور کاال شــرکت ملــی مناطــق‬ ‫نفتخیــز جنــوب نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره به‬ ‫اینکــه در نمایشــگاه های صنعــت نفــت و حفــاری‬ ‫تعامــل مثبتــی بــرای تبییــن مســائل و مشــکالت‬ ‫مابیــن ســازندگان و مصرف کنندگان شــکل می گیرد‬ ‫گفــت‪ :‬در نمایشــگاه امســال شــاهد حضــور اکثــر‬ ‫ســازندگان توانمنــد و بومــی اســتان خوزســتان‬ ‫خواهیــم بــود و بنا داریم برای ســاخت اقالم فاقد‬ ‫نمونــه‪ ،‬از شــرکت های دانش بنیــان حمایــت و‬ ‫اســتفاده کنیم‪ .‬ســعید امینــی زاده افــزود‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه بخشــی از تعمیرات اساســی ماشــین االت‬ ‫یشــود یکی دیگر از‬ ‫دوار بــه پیمانکاران ســپرده م ‬ ‫مــواردی که بهتر اســت در نمایشــگاه امســال روی‬ ‫ان تمرکــز شــود ایجاد کنسرســیوم هایی متشــکل از‬ ‫شــرکت های خدماتــی و ســازندگان اســت تــا روند‬ ‫شــرکت در مناقصــات مناطق نفتخیــز جنوب برای‬ ‫ان هــا تســهیل شــود‪ .‬مدیــر امــور فنی شــرکت ملی‬ ‫مناطق نفتخیز جنوب نیز اظهار داشــت‪ :‬اگر قصد‬ ‫داریــم در ســاخت داخــل روبه جلــو حرکــت کنیــم‬ ‫بایــد قبــل از برگــزاری نمایشــگاه نیازهــای خود در‬ ‫حوزه کاالهای پرمصرف تحت االرضی و استراتژیک‬ ‫نهــا را در اختیــار ســازندگان‬ ‫را شناســایی کنیــم و ا ‬ ‫بــار اول و بااســتعداد ویــژه قــرار داده و طرح های‬ ‫مختلف ساخت تجهیزات را از دانشگاه ها‪ ،‬صنایع‬ ‫و سازندگان برتر احصاء کنیم‪ .‬مهندس صادق فتح‬ ‫الهــی ادامــه داد‪ :‬بــا دعوت از فعــاالن حوزه نفت‬ ‫و گاز ســایر کشــورها در نمایشــگاه امسال می توان‬ ‫در زمینــه ســاخت و مباحــث صــدور خدمات فنی‬ ‫ مهندســی بــه نتایــج مطلوب تری برســیم‪ .‬در این‬‫نشســت بــر پررنگ تــر شــدن مباحــث پژوهــش و‬ ‫فناوری‪ ،‬ایمنی و محیط زیســت‪ ،‬تولید و امور فنی‬ ‫و همچنیــن اســتفاده از ظرفیــت ارتباطــی کانــون‬ ‫بسیج مهندسین در نمایشگاه تاکید شد‪.‬‬ ‫رویدا د خوزستان‬ ‫نابودی ‪ 40‬درصد از نخل های خوزستان به علت کمبود اب‬ ‫نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی اهــواز اظهــار‬ ‫داشــت‪ 40 :‬درصــد از نخل هــای خوزســتان به‬ ‫علــت کمبــود اب از بیــن رفته انــد‪ .‬کمبود اب‬ ‫باعــث افزایــش شــوری اب شــده و خرمــا هــم‬ ‫طعــم خوبی نمی گیرد‪ ،‬این موضوع از کیفیت‬ ‫محصول ما کم کرده‪ ،‬در بازار رقابت ضعیف‬ ‫می شــویم و مشتری ضعیف سمت ما می اید‪.‬‬ ‫ســید ســلطان حســینی امیــن در گفت وگــو بــا‬ ‫ایلنــا در مــورد تاثیــر کمبــود اب خوزســتان بــر‬ ‫تجــارت این منطقه اظهار کرد‪ :‬مشــکل کمبود‬ ‫اب از ابعــاد مختلفــی می تواند در تجارت ما‬ ‫به خصــوص در حوزه کشــاورزی تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫با کمبود اب محصوالتی که صادراتی هســتند‬ ‫ضعیــف می شــوند‪ .‬بــرای مثــال ‪ 40‬درصــد از‬ ‫نخل هــای خوزســتان بــه علــت کمبــود اب از‬ ‫بین رفته اند‪ .‬کمبود اب باعث افزایش شــوری‬ ‫اب شــده و خرمــا هــم طعم خوبــی نمی گیرد‪،‬‬ ‫ایــن موضــوع از کیفیت محصــول ما کم کرده‪،‬‬ ‫در بــازار رقابــت ضعیف می شــویم و مشــتری‬ ‫ضعیــف ســمت ما می ایــد‪ .‬خرمای خوزســتان‬ ‫بــه ‪ 40‬کشــور صادر می شــود‪ 70 ،‬تا ‪ 80‬درصد‬ ‫از خرمــای ایــران مربوط به خوزســتان اســت‪.‬‬ ‫ممکــن اســت بــا برندهــای دیگــری صــادر‬ ‫شــود امــا مربــوط بــه خوزســتان می شــوند‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬مســئله اب ازنظر روانی هــم تاثیرگذار‬ ‫اســت‪ .‬برای مثــال در مورد اصفهان‪ ،‬بســیاری‬ ‫از تجــاری کــه بــا این شــهر تجــارت می کردند‬ ‫بعــد از مشــکالت بــه وجــود امــده از این کار‬ ‫امتنــاع می کننــد‪ .‬هــر اتفــاق این چنینــی روی‬ ‫خریدوفــروش و امنیــت خریــدار و فروشــنده‬ ‫تاثیــر می گــذارد‪ .‬کمبود اب تاثیــرات مختلفی‬ ‫مرثیه ای برای یک رویا‬ ‫در همه ابعاد زندگی ما ازجمله ابعاد شهری‪،‬‬ ‫ملــی‪ ،‬جمعی و فــردی دارد‪ .‬نایب رئیس اتاق‬ ‫بازرگانــی اهــواز تصریح کرد‪ :‬شــاید کمبود اب‬ ‫حــدود ‪ 10‬درصــد روی کیفیــت محصــوالت ما‬ ‫تاثیــر گذاشــته امــا فراتــر از ان موضوع روابط‬ ‫سیاسی است که صادرات ما را روزبه روز کمتر‬ ‫می کنــد‪ ،‬درصــد باالیــی از روابــط بین المللــی‬ ‫را بایــد در روابــط سیاســی جســتجو کــرد‪ .‬او‬ ‫همچنین بیان کرد‪ :‬باید یک برنامه در ســطح‬ ‫ملــی کــه نظــم و نظــارت کافــی داشــته باشــد‬ ‫طراحی شــود تا بتواند مشکل اب را حل کند‪.‬‬ ‫مــا الگــوی کشــت درســتی در کشــور نداریم و‬ ‫دولــت بایــد به طورجــدی برنامه ریزی داشــته‬ ‫باشــند و واقعــا افــراد دلســوز روی کار بیاینــد‬ ‫نــه این طــور که فقط به علت حضور یک فرد‬ ‫در یــک حــزب‪ ،‬بــدون هیچ دانشــی روی کار‬ ‫بیایــد‪ .‬عضو اتــاق بازرگانی ایران تصریح کرد‪:‬‬ ‫مشــکل ما بی برنامگی و بی نظمی در مدیریت‬ ‫اســت‪ .‬ایران ثروت زیادی دارد‪ ،‬خوزســتان جزو‬ ‫‪ 4‬ســرزمین طالیی جهان اســت اما بی برنامگی‬ ‫وضعیــت را بســیار بــد کــرده اســت‪ .‬مــن فکــر‬ ‫می کنم که اراده ای برای حل این مشکل ندارند‬ ‫چراکــه ا گــر قــرار بــر حــل مشــکل بــود بــا افراد‬ ‫متخصــص بایــد ایــن کار را می کردنــد نــه اینکه‬ ‫مباحــث سیاســی در میان باشــد‪ .‬حســینی امین‬ ‫افزود ‪ :‬امروز رویکرد کشاورزی در همه دنیا این‬ ‫اســت کــه حتــی مســائل صنعتــی را در خدمت‬ ‫کشاورزی ارگانیک می گیرند اما متاسفانه ما هنوز‬ ‫برنامه ای نداریم‪ .‬امیدوارم که هرچه زودتر این‬ ‫مشــکالت حل شــود یا صراحتا با مردم ســخن‬ ‫گفته شود و علل کمبود اب تشریح شود‪ .‬این‬ ‫موضــوع ازلحاظ روانی به کشــاورز‪ ،‬صنعتگر‪،‬‬ ‫معدن کار و‪ ...‬فشار می اورد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کاهش‪ ۵۴‬درصدی تصادف منجر به فوت در اهواز‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور اهواز گفــت‪ :‬حوادث‬ ‫رانندگــی منجــر بــه فــوت در کالنشــهر اهــواز‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪۵۴‬‬ ‫درصد کاهش داشته است که بخش زیادی از‬ ‫ایــن حــوادث رانندگــی در مناطــق حادثه خیز‬ ‫شهری رخ می دهد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســعید رحیمــی در گفت وگــو بــا‬ ‫ایرنــا با اشــاره بــه نقــاط حادثه خیز کالنشــهر‬ ‫اهــواز افــزود‪ :‬بــا همــکاری عوامــل شــهرداری‬ ‫نقــاط حادثه خیــز کالنشــهر اهــواز شناســایی‬ ‫و در برنامــه کوتاه مــدت دوربرگردان هــای‬ ‫اضافه شــهر مســدود و ایمن ســازی شــدند که‬ ‫بخشــی از ایــن ایمنــی مربــوط بــه پروان ـه ای‬ ‫کــردن دوربرگردان ها اســت‪ .‬رحیمی با اشــاره‬ ‫بــه کاهــش تعــداد ‪ ۳۴‬نفــر فوتــی ناشــی از‬ ‫حــوادث رانندگــی در اهــواز نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬معابر شــهر اهواز بیشــتر‬ ‫بزرگراهــی هســتند کــه ســرعت وســایل نقلیــه‬ ‫در ایــن بزرگراه هــا بســیار زیــاد اســت‪ ،‬ســعی‬ ‫شــده تا نقــاط چالشــی را مدیریت و ســرعت‬ ‫را در ایــن نقــاط بــا مدیریــت بــر ســرعت‬ ‫کاهــش دهیــم‪ .‬او بابیــان اینکــه در کالنشــهر‬ ‫اهــواز بــا افزایــش تصادف جرحــی و تصادف‬ ‫خســارتی مواجــه هســتیم‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫اهــواز ازلحــاظ هوشــمند ســازی در وضعیــت‬ ‫مناســبی قــرار نــدارد تــا ترافیــک به صــورت‬ ‫هوشــمند مدیریت شــود لذا باید دوربین های‬ ‫پــاک خــوان در جریان عبور و مرور کالنشــهر‬ ‫اهــواز هوشــمند و افزایــش یابــد‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫راهور اهواز از ســاماندهی هســته مرکزی شهر‬ ‫اهــواز خبــر داد و افــزود‪ :‬طرح هــای خوبــی‬ ‫در خصــوص ســاماندهی هســته مرکــزی شــهر‬ ‫اهــواز و مرا کــز خریــد در خیابان های ســلمان‬ ‫فارســی‪ ،‬شــریعتی‪ ،‬طالقانــی اجراشــده اســت‬ ‫کــه می توان به ســاماندهی و جانمایی دقیق‬ ‫ایســتگاه های تاکســی و اتوبوس شــهری اشاره‬ ‫کــرد‪ .‬ســرهنگ رحیمــی بــا اشــاره بــه انســداد‬ ‫پــل ششــم «فــوالد»‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در روزهــای‬ ‫گذشــته بــا چالش بســیار جدی در شــهر اهواز‬ ‫مواجه شــدیم‪ ،‬با انســداد پل ششــم «فوالد»‬ ‫بــه دلیل نقص فنی شــاهد بار ترافیکی زیادی‬ ‫در برخــی مناطــق اهواز هســتیم‪ .‬او با اشــاره‬ ‫بــه انتشــار برخــی اخبــار در خصــوص ســرقت‬ ‫قطعــات پل ششــم اهــواز اظهار کرد‪ :‬ســرقت‬ ‫قطعات زیر پل ششــم مربوط به سال گذشته‬ ‫اســت کــه ســارقان بالفاصله در زمان ســرقت‬ ‫دســتگیر و تحویــل مراجــع قضایــی شــدند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور اهــواز بابیــان اینکــه پــل‬ ‫ششــم ازلحاظ فنی دچار مشــکل شــده اســت‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن پــل ازلحــاظ فنی نشســت کرده و‬ ‫درزهــای انبســاط پل بازشــده که بــا توجه به‬ ‫وضعیتــی که در ترافیک شــهر اهواز به وجود‬ ‫امــده‪ ،‬مســیرهای ســاحلی ایــن شــهر ظرفیــت‬ ‫ایــن حجــم ترافیــک را بــرای عبــور و مــرور‬ ‫ندارنــد لــذا ضــروری اســت مســئوالن مربوطه‬ ‫هــر چــه ســریع تر در یــک جــدول زمان بنــدی‬ ‫به صــورت اضطــراری و در کوتاه تریــن زمــان‬ ‫نســبت به ترمیم این پل اقدام کنند‪ .‬ســرهنگ‬ ‫رحیمی با اشاره به تقاطع غیر همسان میدان‬ ‫دانشــگاه اهــواز‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬روزانــه‬ ‫شــهروندان بیش از یک ســاعت بــرای عبور از‬ ‫میدان دانشــگاه معطل می شــوند این مشکل‬ ‫ناشــی از مســدود شــدن پــل ششــم اســت‪.‬‬ ‫میــدان دانشــگاه ظرفیــت تردد حجــم زیادی‬ ‫از خودروهــا را نــدارد و همیــن عامــل باعــث‬ ‫ایجــاد بی نظمــی در ایــن نقطــه شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهور اهواز در خصوص خسارت‬ ‫ناشــی از حوادث رانندگی نیز گفت‪ :‬ازانجاکه‬ ‫تصادف خسارتی تا سقف حدود ‪ ۱۶۰‬میلیون‬ ‫ریال نیاز به کروکی پلیس ندارد و شرکت های‬ ‫بیمه ملزم به پرداخت خســارت می باشند لذا‬ ‫از شــهروندان تقاضــا می شــود در صورت بروز‬ ‫حــوادث رانندگــی و نیــاز به حضور کارشــناس‬ ‫فنــی پلیس راهور بالفاصله وســیله نقلیه خود‬ ‫را به نقطه ایمن منتقل کنند تا ماموران پلیس‬ ‫به محل مراجعه کنند‪ .‬سرهنگ رحیمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بــا توجــه بــه وضعیتی که در شــهر اهواز‬ ‫بــه وجــود امــده تمــام ظرفیــت پلیــس راهــور‬ ‫بــرای کنتــرل ترافیک و نظم بخشــی در ســطح‬ ‫کالنشــهر اهواز به کار گرفته شده است‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور اهــواز بــا اشــاره بــه‬ ‫رفــع مســائل مهندســی نقــاط حادثه خیــز‬ ‫در کالنشــهر اهــواز گفــت‪ :‬بــرای ایمن ســازی‬ ‫نقــاط حادثه خیــز در ســطح شــهر اهــواز‬ ‫اخیــرا بازدیــد میدانــی با حضور شــهرداری ها‬ ‫صــورت گرفــت و مقرر شــد تــا مشــکل ایمنی‬ ‫‪ ۳۲‬نقطــه بحرانــی در کالنشــهر اهــواز‬ ‫برطرف شــود‪ .‬ســرهنگ رحیمی بابیــان اینکه‬ ‫مولفه هایــی چــون فنــی مهندســی‪ ،‬فرهنــگ‬ ‫ترافیک‪ ،‬سیســتم های حمل ونقــل و جانمایی‬ ‫اصناف در دســتور کار جدی پلیس قرار دارند‬ ‫گفت‪ :‬بر اســاس تجربه پنج ســاله اخیر در این‬ ‫کالنشــهر برنامه ریــزی کوتاه مــدت اجراشــده‬ ‫در ایــن راســتا رضایت بخــش اســت امــا در‬ ‫برنامــه میان مدت باید رفــع نقاط حادثه خیز‬ ‫کالنشــهر اهــواز پیگیری شــود‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫اســتفاده از تجهیزات ب ـه روز عالئم راهنمایی‬ ‫و رانندگــی ادامــه داد‪ :‬در کالنشــهر اهــواز‬ ‫از تجهیــزات ترافیکــی جدیــد مثــل راهبنــد‬ ‫ا کاردئونــی‪ ،‬تجهیــزات خطــوط شــطرنجی و‬ ‫ترافیکــی و نیــز عالئــم راهنمایــی و رانندگــی‬ ‫مــدرن استفاده شــده اســت امــا بایــد از‬ ‫تابلوهای روان برای اطالع رســانی شهروندان‬ ‫و افزایش فرهنگ ترافیکی اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫هجدهمیننمایشگاهبین المللیایرانمتافو اغاز به کار کرد‬ ‫اهــواز‪ -‬رویــداد امروز‪:‬هجدهمیــن نمایشــگاه‬ ‫بین المللیایرانمتافو باحضور شرکت هایفوالدی‬ ‫و معدنی در تهران اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫هجدهمیــن نمایشــگاه بین المللی متالــورژی‪،‬‬ ‫فــوالد‪ ،‬صنایــع معدنــی‪ ،‬اهنگــری و ماشــین کاری‪،‬‬ ‫قالب سازیو ریخته گریایرانمتافو باحضور صادق‬ ‫نیارکی معاون امور صنایع وزیر صمت از ‪ ۱۴‬اذرماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــه مــدت چهــار روز بــا حضور ‪ ۳۲۰‬شــرکت ‬ ‫فوالدی‪،‬معدنی‪،‬تامین کنندگانداخلیو خارجیو‬ ‫فعاالنحوزهصنعتدر محلنمایشگاهبین المللی‬ ‫تهران اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫یتــوان‬ ‫از مهم تریــن اهــداف نمایشــگاه م ‬ ‫یهــا و محصــوالت‪ ،‬برقراری‬ ‫بــه‪ :‬معرفــی توانمند ‬ ‫ارتباط مستقیم با مشــتریان‪ ،‬شناخت رقبا‪ ،‬ارتباط‬ ‫بــا تامین کننــدگان مــواد خــام‪ ،‬به روزرســانی دانش‬ ‫تخصصی و فرصت جذب سرمایه گذار اشاره کرد‪.‬‬ ‫صادق نیارکی معاون امور صنایع وزیر صمت‬ ‫تهــای گاز شــرکت های‬ ‫بــا اشــاره بــه محدودی ‬ ‫فــوالدی در زمســتان پیشــرو گفــت‪ :‬در رابطــه بــا‬ ‫بحث محدودیت های گاز صنایع فوالدی با وزارت‬ ‫نفت جلساتی برگزار کردیم تا کمترین محدودیت‬ ‫بــه شــرکت های فــوالدی اعمــال شــود‪ .‬از طرفــی‬ ‫بــه شــرکت های فعــال در زنجیره فوالد پیشــنهاد‬ ‫یشــود‪ ،‬نســبت بــه اصــاح مصــرف ســوخت و‬ ‫م ‬ ‫استفادهاز فناوری هاینویناقدام کنند‪.‬‬ ‫معــاون امور صنایع وزیر صمت از تفاهم ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیون یورویی میان شــرکت های زنجیــره فوالد و‬ ‫تامین کننــدگان داخلی خبــر داد و افــزود‪ :‬صنعت‬ ‫فــوالد نقــش مهمــی در تامیــن نیازهــای داخلی و‬ ‫ارزاوری از طریــق صــادرات بــر عهده دارد‪ .‬از ســال‬ ‫‪ ۹۷‬حمایت ویژه ای در زمینه بومی سازی و ساخت‬ ‫داخل از ســوی وزارت صمت صورت گرفته اســت‪.‬‬ ‫یســازی در زنجیــره فوالد و‬ ‫بــا جدیت تمام از بوم ‬ ‫صنایعمعدنیحمایتمی کنیم‪.‬‬ ‫امیــن ابراهیمی مدیرعامــل فوالد خوزســتان از‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۱۴۵‬طرح به ارزش ‪ ۲۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومــان در فوالد خوزســتان خبــر داد و افزود‪ :‬طرح‬ ‫اسلب عریض‪ ،‬احداث کارخانه اکسیژن‪ ۴‬و احداث‬ ‫نیروگاه ‪ ۵۲۰‬مگا واتی مهم ترین طرح های توســعه‬ ‫فوالدخوزستانبهشمار می ایند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان اشاره ای به تملک‬ ‫فــوالد اکســین داشــت و افــزود‪ :‬فوالد خوزســتان‬ ‫بــا جدیــت به دنبال تملک فوالد اکســین اســت‪.‬‬ ‫اخیرا استاندار خوزستان نامه ای در مورد ضرورت‬ ‫واگــذاری فــوالد اکســین بــه فــوالد خوزســتان به‬ ‫رئیس جمهور نوشته اند و همزمان مذاکرات میان‬ ‫فــوالد خوزســتان و وزارت رفــاه در جریان اســت‪.‬‬ ‫اکسین فرزند جداشده ی فوالد خوزستان است و‬ ‫بازگشــت این شــرکت هم زنجیره تولید در فوالد‬ ‫خوزســتان را تکمیــل می کنــد‪ ،‬هم ظرفیــت تولید‬ ‫اکســین را افزایــش می دهد‪ .‬امادگی داریم ســهام‬ ‫فــوالد اکســین را بــه نــرخ روز و کارشناســی شــده‬ ‫تملککنیم‪.‬‬ ‫گفتی است‪ ،‬شــرکت فوالد خوزستان در سالن‬ ‫‪ 38B‬این نمایشگاه حضور فعال دارد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫شماره ‪32‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اغاز داوری اثار سومین جشنواره‬ ‫«رسام» در خوزستان‬ ‫پــس از بــه پایــان رســیدن‬ ‫در سراســر کشــور قرار گرفت‪.‬‬ ‫مهلت مقرر ارســال اثار فیلم و‬ ‫اثــار رســیده بــا موضــوع ایثــار‬ ‫فیلمنامه به دبیرخانه سومین‬ ‫اجتماعــی شــامل موضوعات‬ ‫دوره جشنواره بین المللی فیلم‬ ‫خدمات گروه های جهادی در‬ ‫کوتاه دفاع مقدس و مقاومت‬ ‫ســیل و زلزله و بالیای طبیعی‬ ‫عبدالرضا‬ ‫«رسام» و ارشیو سازی دیجیتال‬ ‫و مدافعان ســامت است که‬ ‫مرادحاجتی‬ ‫و دســته بندی اثــار رســیده‪ ،‬کار‬ ‫به خوبــی توســط هنرمنــدان‬ ‫داوری اثار توسط هیئت انتخاب اغاز شد‪.‬‬ ‫به تصویر کشیده شــده است‪ .‬مدیرکل حفظ‬ ‫ســرتیپ دوم پاســدار «عبدالرضــا اثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس خوزســتان‬ ‫مرادحاجتــی» مدیــرکل حفــظ اثــار و نشــر بیان داشت‪ :‬هیئت انتخاب سومین جشنواره‬ ‫ارز ‬ ‫شهــای دفــاع مقــدس خوزســتان در ایــن بین المللــی فیلــم کوتاه دفاع مقــدس عبارتند‬ ‫خصــوص در گفت وگــو بــا دفــاع پــرس اظهــار از‪« :‬طالــب رماوندی»‪« ،‬علی حیاتی»‪« ،‬ســید‬ ‫داشــت‪ :‬پس ازانتقــال و تشــکیل دبیرخانــه مرتضــی ســبزقبا»‪« ،‬مهــدی طرفــی»‪« ،‬مهدی‬ ‫دائمی جشــنواره رسام به اهواز‪ ،‬فراخوان این کیخائــی»‪« ،‬محمدرضــا نجفــی» و «مهســا‬ ‫جشنواره که از فروردین ماه سال جاری به طور طیب» هســتند‪ .‬او متذکر شد‪ :‬جهت انتخاب‬ ‫گســترده در فضای عمومی کشــور منتشرشده هیئت فوق پس از مکاتبه و تشــکیل شــورای‬ ‫بود‪ ،‬پس از پایان تمدید مرحله دوم و دریافت سیاستگذاری جشنواره در استان از ‪ 21‬سازمان‬ ‫اثــار و ارشــیو ســازی دیجیتــال و دســته بندی و نهــاد فرهنگــی درخواســت شــد که اســامی‬ ‫ا ‬ ‫نهــا‪ ،‬جهــت پاالیش اولیه در اختیــار داوران فیلمســازان مطرح خوزســتانی را به دبیرخانه‬ ‫هیئت انتخاب قرار گرفت‪ .‬او افزود‪ :‬در بخش اعــام نماینــد کــه درنهایــت پــس از ارزیابــی‬ ‫داخلــی ایــن جشــنواره ‪ 530‬اثــر بــه دبیرخانه دقیق و توســط شــورای انتخــاب داوران‪ ،‬رای‬ ‫جشنواره واصل گردید که در ‪ 6‬بخش مستند‪ ،‬ان هــا تجمیع و اســامی حائز شــرایط تایید و‬ ‫داســتانی‪ ،‬پویانمایی‪ ،‬نماهنگ‪ 180 ،‬ثانیه ای تصویب شدند‪ .‬مرادحاجتی با اشاره به اینکه‬ ‫و فیلمنامــه دسته بندی شــده اند‪ .‬مرادحاجتی پاالیــش اولیــه اثار ‪ 15‬روز زمــان خواهد برد و‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن دوره از جشــنواره عــاوه بــر پس ازان اثار برتر به بخش مســابقه جشنواره‬ ‫اثار مرتبط با حوزه دفاع مقدس و مقاومت‪ ،‬راه خواند یافت متذکر شد‪ :‬این جشنواره قرار‬ ‫بخش ایثار اجتماعی نیز به بخش های اصلی است با مشارکت سازمان منطقه ازاد اروند در‬ ‫ان اضافه شــده کــه مــورد اســتقبال هنرمنــدان خرمشهر و ابادان برگزار شود‪.‬‬ ‫علوم پزشکی اهواز هیچ نظارتی بر دفن‬ ‫زباله های بیمارستانی ندارد‬ ‫مدیرعاملسازمانمدیریت‬ ‫شیوه بی خطرســازی زباله های‬ ‫پسماند شهرداری اهواز با اشاره‬ ‫بیمارســتانی اشــاره کرد و بیان‬ ‫به اینکــه زباله هــای عفونی در‬ ‫داشــت‪ :‬زباله های بیمارستانی‬ ‫اهواز بی خطرسازی نمی شوند‪،‬‬ ‫پس از بی خطرسازی در دمای‬ ‫گفــت‪ :‬مجموعــه بهداشــت و‬ ‫بــاال حالــت ســوخته بــه خود‬ ‫محمودثابت قدم‬ ‫درمــان در ‪ ۸‬مــاه گذشــته هیچ‬ ‫می گیرند و پس ازان با دستگاه‬ ‫نظارتــی بــر دفــن زباله هــای‬ ‫دیگــری خــورد شــده و کامـ ًـا‬ ‫بیمارستانی نداشته است‪ .‬محمود ثابت قدم در امحاء و بی ارزش می شوند‪.‬‬ ‫گفت وگوباتسنیم‪،‬بابیاناینکهزباله هایعفونی‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬اکنــون فقــط یکــی از‬ ‫و صنعتی باید قبل از دفن بی خطرسازی شوند‪ ،‬بیمارستان هایاهواز برایبی خطرسازیو امحاء‬ ‫اظهار داشت‪:‬بر اساسقانونمجموعه هایی که زباله های خود اقدام کرده و سایر بیمارستان ها‬ ‫تولیدکننده زباله های عفونی و صنعتی هستند نسبتبهاینقانوناقدامخاصیانجامندادند‪.‬‬ ‫ابتدابایدزباله هایخودرابی خطرسازیو امحاء مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری‬ ‫کرده و ســپس جهت دفن به ســازمان پســماند اهــواز بــا بیــان اینکــه مطب هــا و ســایر مراکــز‬ ‫شــهرداری تحویــل دهنــد‪ .‬او افزود‪ :‬اما در شــهر درمانــی خصوصی نیز باید از این قانون پیروی‬ ‫اهواز شاهد هستیم که زباله های بیمارستانی و کننــد‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر بیمارســتان های دولتی و‬ ‫مراکز درمانی بدون بی خطرسازی و امحاء برای خصوصی هیچ یــک از مراکز درمانی خصوصی‬ ‫دفــن در ســایت پســماند به شــهرداری تحویل سطح کالنشهر اهواز نیز زباله های خود را بدون‬ ‫داده می شــوند کــه کار کامال غیرقانونی اســت‪ .‬بی خطرســازی و امحــاء کــردن تحویــل ســایت‬ ‫مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری پســماند می دهند‪ .‬ثابت قدم خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫اهواز ادامه داد‪ :‬متاسفانه به سبب عدم امحاء مجموعــه بهداشــت و درمــان اســتان در طــول‬ ‫زباله های بیمارســتانی و وجود مواد پالســتیکی ماه های گذشــته یک بار هم بــر دفن زباله های‬ ‫ارزشــمند در ان هــا‪ ،‬شــاهد هجــوم برخــی زباله بیمارســتانی نظــارت نکردنــد و ایــن در حالــی‬ ‫گردها به سایت و همچنین اسیب دیدن نیروها‪ ،‬است که همچنان برخی از کلینیک ها برای دفع‬ ‫ماشــین االت و تجهیزات هستیم‪ .‬ثابت قدم به زباله های خود با این سازمان قرارداد ندارند‪.‬‬ ‫‪ 3800‬سبد غذایی بین خانواده های‬ ‫نیازمند توزیع شد‬ ‫معاون حمایت و سالمت‬ ‫کــودکان و مــادران نیازمند در‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی‬ ‫استان اشاره کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫خوزســتان گفت‪ :‬ســه هــزار و‬ ‫طرح به منظور تامین بخشی‬ ‫‪ ۸۰۰‬کودک و مادر خوزستانی‬ ‫از نیــاز غذایی کــودکان دچار‬ ‫دچــار ســوءتغذیه از ســبد‬ ‫سوءتغذیه و افزایش سالمت‬ ‫محمدرضاعلیپور‬ ‫غذایــی با اعتباری بالغ بر ‪۲۳‬‬ ‫کــودکان در حال اجرا اســت‪.‬‬ ‫میلیارد ریال بهره مند شدند‪.‬‬ ‫معــاون حمایــت و ســامت‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا محمدرضا علیپــور اظهار کمیته امداد استان خوزستان با اشاره به اینکه‬ ‫داشــت‪ :‬بــا هــدف بهبــود وضعیــت تغذیــه کــودکان زیــر پنج ســال کــه دچار ســوءتغذیه‬ ‫کــودکان در خانوارهــای نیازمنــد از ابتــدای هســتند از طریــق مراکز بهداشــت شناســایی‬ ‫امســال تــا کنــون ایــن میــزان کــودک و مــادر و بــرای دریافت ســبد غذایی به کمیته امداد‬ ‫دچــار ســوءتغذیه موردحمایت قــرار گرفتند‪ .‬معرفــی می شــوند‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن کــودکان در‬ ‫او بــا بیــان اینکه کودکانی که زیرپوشــش این فاصله زمانی ‪ ۶‬ماه مورد پایش قرار می گیرند‬ ‫طرح قرار گرفتند زیر پنج ســال ســن دارند به تــا در صــورت بهبــودی از چرخــه خــارج و‬ ‫اجــرای طرح هم ســفره برای رفع ســوءتغذیه کودکان دیگر جایگزین ان ها شود‪.‬‬ ‫صلح و سازش بیش از ‪ ۲۱‬هزار پرونده‬ ‫قضایی از ابتدای سال جاری‬ ‫معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختالف‬ ‫خوزستان گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۷۸۱‬پرونده‬ ‫از ابتدای امسال تا کنون در این استان به صلح‬ ‫و سازش ختم شده است‪ .‬علیرضا باوی‪ ،‬فلسفه‬ ‫تشــکیل شــورای حل اختــاف را ترویــج صلح و‬ ‫سازشدر جامعهعنوان کردو افزود‪:‬قوهقضاییه‬ ‫در راستای گامدومانقالبو سندتحولقضایی‪،‬‬ ‫بر ســوق دادن پرونده های وارده به محاکم به‬ ‫صلح و سازش بسیار تاکید دارد‪ .‬او اظهار داشت‪:‬‬ ‫در همین راســتا اعضای شــوراهای حل اختالف‬ ‫خوزستاندر یک کار جهادیتوانستنداز مجموع‬ ‫‪ ۷۷‬هــزار و ‪ ۶۷۷‬پرونــده دعــاوی قابل صلح و‬ ‫سازش‪ ۲۱ ،‬هزار ‪ ۷۸۱‬پرونده را با صلح و سازش‬ ‫مختومــه کنند‪ .‬بــاوی افــزود‪ :‬در این مــدت ‪۵۳‬‬ ‫فقــره پرونــده از قبیــل ‪ ۳۹‬پرونده قتل‪ ،‬هشــت‬ ‫پرونــده نزاع‪ ،‬ســه پرونــده اختالف مالی و ســه‬ ‫پرونده اختالف خانوادگی که از اهمیت خاصی‬ ‫برخوردار بودند به صلح و ســازش ختم شدند‪.‬‬ ‫او بــا قدردانی از افراد خیر و نیک اندیش که در‬ ‫صلــح و ســازش ایــن پرونده ها نقش داشــته اند‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬شــوراهای حــل اختــاف از بدو‬ ‫تاسیستاکنونبارسیدگیبهاختالفاتو دعاوی‬ ‫توانسته اند بخشی از بار دستگاه قضایی کشور‬ ‫را کم کند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1230‬‬ ‫سردار ازمون و باشگاه لیون‬ ‫در خط پایان‬ ‫یــورو فوتبــال روســیه‬ ‫گهــا در ســردار‬ ‫در بهتریــن لی ‬ ‫پیش بینــی کــرد در تعطیــات‬ ‫ازمــون خیلــی قــوی نیســت‪.‬‬ ‫زمســتانی شــاهد حضور سردار‬ ‫شــاید او خواســته بــه باشــگاه‬ ‫ازمــون مهاجــم تیــم زنیــت در‬ ‫زنیتبفهماند کهامادهامضای‬ ‫باشگاه لیون فرانسه نخواهیم‬ ‫قــرارداد جدیــدی بــا شــرایط‬ ‫سردار ازمون‬ ‫بود‪ .‬بااینکه این اخرین فرصت‬ ‫بهتری نسبت به پیشنهاد ماه‬ ‫تیم روسی برای فروش مهاجم‬ ‫نوامبر است‪ .‬غول های فوتبال‬ ‫ایرانــی اســت‪ .‬پیــش از بــازی ایران با ســوریه در روسیه اماده پرداخت پول خوبی به فوتبالیست‬ ‫بازی نخســت مقدماتی جام جهانــی ‪ 2022‬که خوب هستند‪ .‬میل به درامد زیاد هم می تواند‬ ‫روزهــای پایانــی نقل وانتقــاالت تابســتانی بود قدرتمندتر از جاه طلبی بازی درجایی مثل ایتالیا‬ ‫اعالم شد که سردار ازمون در تست پزشکی لیون یا المان باشــد‪ .‬ازمون در شرایط سودمندی قرار‬ ‫حاضر خواهد شد و بعدازان به اردوی تیم ملی دارد و بهترین مهاجم فوتبال روســیه اســت که‬ ‫فوتبــال ایران ملحق خواهد شــد‪ .‬هرچند او به خیلی ها مایلند او را در لیگ دیگری ببینند‪ ».‬در‬ ‫دلیل دو اخطاره بودن نمی توانست تیم ملی را ادامــه ایــن گــزارش می خوانیــم‪« :‬وی در فصــل‬ ‫در این بازی همراهی کند اما این خبر اشــتباه از تابستان نیز به بایرلوکوزن نزدیک شد اما زنیت‬ ‫اب درامد تا مشخص شود در فصل جاری و برای نتوانســت جایگزیــن شایســته ای پیدا کنــد‪ .‬اگر‬ ‫چهارمین سال متوالی شاهد حضور سردار ازمون ازمــون چند ماه پیش مشــتاق رفتن بــود اکنون‬ ‫در ترکیبتیمزنیتخواهیمبود‪.‬به تازگیبحث موضع او قاطعانه نیســت‪ .‬هزینه خرید ازمون‬ ‫حضور سردار ازمون در تیم لیون داغ تر شده اما ‪ 25‬میلیون یورو است و تا یک سال اینده نیز این‬ ‫یوروفوتبالروسیهپیش بینیکردایننقل وانتقال قیمت کاهش نمی یابد‪ .‬او هم اکنون در دسترس‬ ‫انجام نخواهد شــد و در مورد دالیل ان به این زنیت اســت و باشــگاه می تواند یک سال دیگر‬ ‫نکات اشاره کرد‪« :‬به نظر می رسد میل به بازی ازمون را به فروش رساند‪».‬‬ ‫بازگشت ‪ 30‬میلیون پوندی هازارد‬ ‫به لیگ برتر‬ ‫وســتهام خواهــان جــذب‬ ‫چندانــی بــه هــازارد نــدارد‪.‬‬ ‫ادن هــازارد شــده و رئــال‬ ‫انچلوتــی اخیـ ًـرا گفتــه بــود‬ ‫نیــز حاضــر به فــروش ســتاره‬ ‫مشــکل هــازارد این اســت که‬ ‫بلژیکــی اســت امــا مشــخص‬ ‫مربی تیم بازیکنان دیگر را به‬ ‫نیســت پاســخ نهایــی خــود‬ ‫او ترجیح می دهد‪ .‬بااین حال‬ ‫هازارد‬ ‫بازیکــن چه خواهد بود‪ .‬طی‬ ‫کارلتو ابراز امیدواری کرده بود‬ ‫هفت ههــای اخیــر انتقــادات از‬ ‫کــه این بازیکن فــرم مطلوب‬ ‫ادن هــازارد بــه اوج خــود رســیده اســت‪ .‬این خــود را بــه دســت بیــاورد امــا شــرایط هــرروز‬ ‫یشــود‪ .‬او کــه‬ ‫ســتاره بلژیکــی بعدازانتقــال بــه رئــال مادرید بــرای هــازارد ناامیدکنند هتــر م ‬ ‫هرگــز نتوانســته مبلــغ باالیی که این باشــگاه دیگر مصدوم نیست‪ ،‬در بازی شنبه شب برابر‬ ‫بــرای جــذب او پرداخته را توجیه کند و دائما سوســیداد ‪ 90‬دقیقه روی نیمکت نشســت تا‬ ‫بــا مصدومی ‬ ‫تهــای پیاپی دس ـت وپنجه نرم ثابت شــود جایــی در ایده هــای کارلتو ندارد‬ ‫کرده است؛ شرایطی که باعث شده شایعات و شــاید بــد نباشــد در زمســتان بــرای اثبــات‬ ‫دربــاره جدایــی این بازیکن از لوس بالنکوس ارزش هایش راهی تیمی دیگر شــود‪ .‬بازگشت‬ ‫هــرروز جد ‬ ‫یتــر از قبــل شــود‪ .‬از طــرف دیگر بــه انگلیــس می توانــد گزینه خوبی باشــد اما‬ ‫بــه نظر می رســد که ســرمربی ایتالیایــی رئال این بار نه چلســی که دیگر تیم لندنی یعنی‬ ‫مادریــد یعنی کارلو انچلوتی نیز دیگر اعتماد وستهام خواهان ادن هازارد است‪.‬‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)‬ ‫اگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی‪۹۸۰۲۱۳۱ :‬‬ ‫‪ -9-3001‬شـماره اگهـی‪ 140003902004000076 :‬تاریـخ اگهـی‪ 1400/09/15 :‬شـماره‬ ‫پرونـده‪ 139804002004000189 :‬شـش دانگ پالک ثبتی به شـماره دو هزار و هجده فرعی‬ ‫از چهار هزار و سـیصد و چهل و هشـت اصلی مفروز و مجزی شـده از نهصد و شـصت و هفت‬ ‫فرعـی بخـش ‪ ۵‬حـوزه ثبت ملـک جنوب اصفهان بـه مسـاحت ‪ 115/65‬متر مربع بـه ادرس‪:‬‬ ‫اصفهـان خیابـان کشـاورز‪ ،‬خیابان باغ فردوس‪ ،‬بن بسـت گلشـن ‪ ،۱‬پالک ‪ ۴۹‬که ذیل شـماره‬ ‫ثبـت ملـک ‪ ۲۲۵۷۲۳‬در صفحـه ‪ ۳۱۸‬دفتر امـالک ‪ ۱۲۱۹‬امالک بنام نصرت مهدی خشـوئی‬ ‫فرزنـد علـی سـابقه ثبـت سـند دارد و دارای سـند مالکیـت بـدوی به شـماره چاپـی ‪۶۵۱۲۵۰‬‬ ‫میباشـد حدود و مشـخصات‪ :‬شـماال‪ :‬بطول (‪ )7/55‬هفت متر و پنجاه و پنج سـانتیمتر دیوار به‬ ‫دیـوار بـا خانه پالک ‪ ۱۰۱۷‬فرعی‪ .‬شـرقا‪ :‬اول بطول (‪ )5/60‬پنج متر و شـصت سـانتیمتر دیوار‬ ‫بـه دیـوار پـالک ‪ ۱۷۷۴‬فرعـی دوم به طول(‪ )11/05‬یازده متر و پنج سـانتی متر دیـوار به دیوار‬ ‫پالک ‪ ۲۰۱‬فرعی جنوبا‪ :‬بطول (‪ )6/26‬شـش متر و بیسـت و شـش سانتیمتر درب و دیواریست‬ ‫بـه بـن بسـت سـه و نیـم متـری غربـا‪ :‬بطـول (‪ )16/90‬شـانزده متـر و نود سـانتی متـر دیوار‬ ‫اشـتراکی بـا پـالک نهصد و شـصت و هفت فرعـی باقیمانـده و طبق نظر کارشناسـان‪ :‬محل‬ ‫مـورد بازدیـد عبارتسـت از منـزل مسـکونی دارای مسـاحت ‪ 106/55‬مترمربع عرصـه (پس از‬ ‫رعایـت بـر اصالحـی) و ‪ ۱۵۳‬متر مربـع اعیانی و ‪ ۱۵‬متر انبـار‪ ،‬در دو طبقه که با اسـکلت دیوار‬ ‫باربـر و سـقف تیـر اهـن و اجـر‪ .‬کـف موزائیک‪ ،‬سـطوح داخلی گچ بـا رویه رنـگ‪ ،‬در و پنجره‬ ‫های خارجی الومینیوم سـفید‪ .‬درهای داخلی چوبی‪ ،‬سـرویس بهداشـتی دارد‪ ،‬اشـپزخانه با کف‬ ‫و بدنـه سـرامیک و کاشـی و دارای کابینـت فلـزی می باشـد‪ .‬نمـای بیرونی و حیـاط از جنس‬ ‫سـنگ و کـف حیـاط موزاییک‪ .‬انشـعابات شـهری شـامل اب و بـرق و گاز‪ ،‬سیسـتم گرمایش‬ ‫بخـاری گازی‪ ،‬سیسـتم سـرمایش کولـر ابـی بـا قدمت بیـش از ‪ ۲۰‬سـال می باشـد که طبق‬ ‫سـند رهنـی شـماره ‪ ۶۴۵۷۰‬مورخ ‪ 1391/8/20‬و اسـناد متمـم ‪ ۹۲۶۵۲‬مـورخ ‪ 1397/02/02‬و‬ ‫‪ ۷۰۴۹۸‬مورخ ‪ 92/09/30‬دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ ۱۲۹‬اصفهان در رهن بانک اقتصاد نوین‬ ‫واقـع میباشـد و طبـق اعـالم بانک تا تاریـخ ‪ 1401/08/10‬بیمه می باشـد از سـاعت ‪ ۹‬الی ‪۱۲‬‬ ‫روز دوشـنبه مورخ ‪ 1400/09/29‬در اداره اجرای اسـناد رسـمی اصفهان واقع در خیابان هشـت‬ ‫بهشـت شـرقی چهـار راه اول شـهید صداقتـی ابتـدای خیابـان الهور سـمت چپ طبقه سـوم‬ ‫بـه مزایـده گذارده می شـود‪ .‬مزایـده از مبلـغ پایـه ‪ 14/500/000/000‬ریال (چهـارده میلیارد و‬ ‫پانصـد میلیـون ریـال) شـروع و به هـر کس خریدار باشـد بـه باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا‬ ‫فروختـه مـی شـود‪ .‬الزم بـه ذکر اسـت پرداخت مربوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعم از حق انشـعاب‬ ‫و یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتی کـه مورد مزایـده دارای انها باشـد و نیـز بدهی های‬ ‫مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تا تاریخ مزایـده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده‬ ‫یـا نشـده باشـد به عهـده برنده مزایده اسـت ضمن انکه پـس از مزایده در صورت وجـود مازاد‪،‬‬ ‫وجـوه پرداختـی بابـت هزینه های فـوق از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد مـی گردد ضمنا‬ ‫ایـن اگهـی در یک نوبـت در روزنامه رویـداد امروز چاپ اصفهـان مـورخ ‪ 1400/09/16‬درج و‬ ‫منتشـر مـی گردد‪ .‬توضیحا شـرکت در مزایـده منوط به پرداخـت ده درصد از مبلـغ پایه مزایده‬ ‫به حسـاب سـپرده ثبت بـه شـماره حسـاب ‪ IR090100004061013207670192‬و شناسـه‬ ‫واریـز ‪ ۹۹۸۱۰۸۵۶۱۱۶۱۰۷۰۰۷۰۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونی او در‬ ‫جلسـه مزایـده اسـت‪ .‬برنـده مزایـده مکلف اسـت مابـه التفـاوت مبلغ فـروش را ظـرف مدت‬ ‫پنـج روز از تاریـخ مزایـده به حسـاب صنـدوق ثبت تودیـع نماید و در صورتـی که ظرف مهلت‬ ‫مقـرر‪ ،‬مانـده فـروش را به حسـاب سـپرده ثبـت واریز نکنـد‪ ،‬مبلغ مذکـور قابل اسـترداد نبوده‬ ‫و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهد شـد در ایـن صورت عملیـات فـروش از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫و مزایـده تجدیـد مـی گـردد‪ .‬ضمنا درج اگهی در سـایت سـازمان ثبت اسـناد و امالک کشـور‬ ‫بـه منزلـه انتشـار اگهـی در روزنامه کثیراالنتشـار می باشـد‪ .‬رئیس اداره اجرای اسـناد رسـمی‬ ‫اصفهـان‪ -‬امیـری ‪/1236364‬م الف‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)‬ ‫اگهی مزایده پرونده اجرایی شماره بایگانی ‪9604155/2:‬‬ ‫‪ -9-3000‬شـماره اگهـی‪ 140003902004000077 :‬تاریـخ اگهـی‪ 1400/09/15 :‬شـماره‬ ‫پرونـده‪ -1 139604002004000975 :‬شـش دانـگ اپارتمـان به شـماره پـالک ثبتی چهل و‬ ‫هشـت هـزار و ششـصد و نود و شـش فرعـی از پانزده هـزار و یکصد و نود اصلی مجزی شـده‬ ‫از ‪ ۹۲۳۴‬باقیمانـده فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه یـک واقـع در بخـش ‪ ۵‬ثبـت اصفهـان به‬ ‫مسـاحت ‪ 128/92‬متـر مربع (یکصد و بیسـت و هشـت و نـود و دو صدم مترمربـع) به انضمام‬ ‫انبـاری قطعه شـش تفکیکـی به مسـاحت ‪ 5/74‬متر مربع (پنـج متر و هفتـاد و چهارصدم متر‬ ‫مربـع) واقـع در زیـر زمیـن یـک بانضمـام پارکینگ قطعـه یک تفکیکـی به مسـاحت ‪11/95‬‬ ‫مترمربـع (یـازده و نـود و پنـج صـدم مترمربع) واقـع در همکف با قدرالسـهم از عرصه و سـایر‬ ‫مشـاعات (مشـاعات و مشـترکات ‪-۱‬عرصه مشـاعی طلق به شـماره ‪ ۹۲۳۴‬فرعی از ‪۱۵۱۹۰‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 1648،1769‬فرعی از اصلـی مذکور واقع در بخـش ‪ ۵‬اداره ثبت‬ ‫اسـناد و امالک شـرق اسـتان اصفهان به مساحت (‪ )333/22‬سـیصد و سی و سه متر و بیست‬ ‫مثلث بازی های بدون گل تکراری فوتبال ایران‬ ‫اوضاع هرهفت ه بدتر می شود‬ ‫ایــن بازی هــای بــدون گل متعــدد لیــگ‬ ‫بیــش از همــه انگشــت اتهــام را بــه ســمت‬ ‫مربیــان ایرانی هدف گرفتــه؛ اما ایا ان ها تنها‬ ‫مقصران کم گل بودن بازی های لیگ هستند؟‬ ‫بــه گزارش ورزش ســه‪ ،‬ســه بازی بــدون گل از‬ ‫چهــار بــازی روز اول هفتــه هشــتم لیــگ برتر‪،‬‬ ‫ان هــم پــس از هفت ـه ی کــم گل هفتــم‪ ،‬بــار‬ ‫دیگــر وخامــت اوضاع لیگ برتــر را ازنظر امار‬ ‫گلزنــی نشــان داد‪ .‬اوضاعــی کــه راه را بــرای‬ ‫تمســخر فوتبــال از نوع ایران ـی اش بازتر کرده‬ ‫و در ایــن میــان این مربیان ایرانی هســتند که‬ ‫بایــد منتظــر انتقــادات شــدید باشــند‪ .‬لزومــا‬ ‫بــدون گل بــودن یــک بــازی به معنــای پایین‬ ‫بــودن کیفیــت فنی بازی و یا ضعــف تاکتیکی‬ ‫تیم هــا در ان بــازی نیســت؛ امــا تکــرار نتایــج‬ ‫بــدون گل ان هــم بــا ایــن رونــد و شــدت در‬ ‫لیــگ ایــران‪ ،‬قطعا نشــانه ای از خــوب نبودن‬ ‫اوضــاع فوتبــال باشــگاهی ایــران نمی دهــد‪.‬‬ ‫فوتبالــی کــه در ان خلــق موقعیت و ســاخت‬ ‫بــازی به ســختی جان کندن شــده‪ .‬فوتبالی که‬ ‫در ان جلــو بــردن بــا برنام ـه ی تــوپ ســخت‬ ‫و دشــوار جلــوه می کنــد‪ .‬فوتبالــی کــه در‬ ‫ان ســرعت زیــادی دیــده نمی شــود‪ .‬زمانــی‬ ‫کارلــوس ک ـی روش اعتقــاد داشــت کــه میــزان‬ ‫وقفه هــا دربازی هــای لیــگ ایران ان قــدر زیاد‬ ‫اســت کــه بــدن بازیکنــان مهیــای بازی هــای‬ ‫ســخت نمی شــود‪ .‬کیفیــت بازی هــای لیــگ در‬ ‫حــدی اســت کــه میــزان دوندگــی زیــادی را از‬ ‫بازیکنــان طلــب نمی کند و با این شــرایط هم‬ ‫مشــخص است که این لیگ نمی تواند بازیکن‬ ‫زیــادی به تیــم ملی تحویل دهــد‪ .‬دربی اخیر‬ ‫ازنظــر میــزان وقفه هــای زیــاد در جریان بازی‬ ‫خودنمــای کاملــی از ســطح فوتبال باشــگاهی‬ ‫ایــران بــود‪ .‬کیفیــت فنــی پاییــن بیــش از هــر‬ ‫عاملــی‪ ،‬مربیــان را در فوتبــال مقصــر نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬اگرچــه در فوتبــال ایــران نظیــر‬ ‫فوتبــال حرف ـه ای دنیــا‪ ،‬مربیــان عامــل اصلــی‬ ‫کیفیــت فنــی یــک تیــم هســتند امــا در فوتبال‬ ‫ایــران‪ ،‬باید نقش هایی را هم به عوامل دیگر‬ ‫ازجملــه داوری و فرهنگ حرفه ای بازیکنانش‬ ‫داد‪ .‬جــال چراغپــور در مصاحب ـه ی قبــل از‬ ‫دربی اش با ســایت ورزش ســه‪ ،‬تاکید ویژه ای‬ ‫بــر نقــش داور در کیفیــت دربــی گفتــه بــود و‬ ‫چــه خوب پیش بینی او بر جریان بازی دربی‬ ‫نشســت‪ .‬داوری دربــی خــود یکــی از چندین‬ ‫عامــل جان نگرفتن جریــان بازی دربی بود و‬ ‫و دو دسـیمتر مربـع بـه حدود‪ :‬شـماال پی اسـت بطـول (‪ )11/00‬یـازده متر به کوچه شـرقا‪ :‬به‬ ‫دیـوار بطـول (‪ )30/40‬سـی متر و چهل سـانتیمتر به خانه شـماره یک هـزار و هفتصد و هفتاد‬ ‫فرعـی؛ جنوبـا‪ :‬پی اسـت بطـول (‪ )11/00‬یـازده متر به زمین؛ غربا‪ :‬پی اسـت بطـول (‪)30/20‬‬ ‫سـی متر و بیسـت سـانتیمتر به زمیـن حقوق ارتفاقـی‪ :‬ندارد ‪-۲‬پشـت بام‪ ،‬در طبقه پشـت بام‬ ‫بـه مسـاحت (‪ )74/43‬متـر مربع‪ ،‬در طبقه پشـت بام به مسـاحت (‪ )121/78‬متر مربـع‪ -۳.‬اتاق‬ ‫اسانسـور‪ ،‬در طبقه پشـت بام به مسـاحت (‪ )9/59‬مترمربع‪ -۴،‬تراس غیر مسـقف‪ ،‬در طبقه ‪۳‬‬ ‫بـه مسـاحت (‪ )26/68‬متـر مربع‪-۵،‬حیاط مشـاعی‪ ،‬در طبقه همکف به مسـاحت (‪ )83/29‬متر‬ ‫مربـع‪ -۶ ،‬راه پلـه مشـاعی‪ ،‬در طبقـه پشـت بام به مسـاحت (‪ )13/71‬متـر مربـع‪-۷ ،‬راه پله و‬ ‫اسانسـور مشـاعی در طبقه زیر زمین ‪ ۱‬به مسـاحت (‪ )14/67‬متر مربع‪ ،‬در طبقه ‪ ۱‬به مسـاحت‬ ‫(‪ )11/31‬متـر مربـع‪ ،‬در طبقـه ‪ ۲‬بـه مسـاحت (‪ )11/31‬متـر مربـع‪ ،‬در طبقـه ‪ ۳‬بـه مسـاحت‬ ‫(‪ )11/31‬متـر مربع‪-۸.‬رمـپ‪ ،‬در طبقـه زیرزمیـن ‪ 1‬به مسـاحت (‪ )43/9‬مترمربع‪-۹،‬سـتون‪ ،‬در‬ ‫طبقـه زیرزمیـن ‪ 1‬بـه مسـاحت (‪ )0/3‬متر مربـع‪ ،‬در طبقه زیرزمیـن ‪ ۱‬به مسـاحت (‪ )0/35‬متر‬ ‫مربـع‪ ،‬در طبقـه زیرزمیـن ‪ ۱‬بـه مسـاحت (‪ )0/4‬متـر مربـع‪ ،‬در طبقـه زیرزمین ‪ ۱‬به مسـاحت‬ ‫(‪ )0/41‬متـر مربـع‪ ،‬در طبقـه زیرزمین ‪ ۱‬به مسـاحت ( ‪ )0/34‬متر مربـع‪ ،‬در طبقه زیرزمین ‪ ۱‬به‬ ‫مسـاحت (‪ )0/35‬متـر مربـع‪ ،‬در طبقـه زیرزمین ‪ ۱‬به مسـاحت ( ‪ )0/33‬متر مربـع‪ ،‬در طبقه زیر‬ ‫زمیـن ‪ ۱‬بـه مسـاحت (‪ )0/34‬متـر مربع‪ ،‬در طبقـه زیر زمین ‪ ۱‬بـه مسـاحت (‪ )0/34‬متر مربع‪،‬‬ ‫در طبقـه زیرزمیـن ‪ 1‬بـه مسـاحت (‪ )0/37‬متر مربع‪ ،‬در طبقـه زیرزمین ‪ 1‬به مسـاحت (‪)0/36‬‬ ‫متـر مربـع‪ -۱۰ ،‬فضـای رمـپ‪ ،‬در طبقه همکف به مسـاحت (‪ )48/43‬متر مربع‪ -۱۱ ،‬قسـمت‬ ‫پـر عرصـه‪ ،‬در طبقـه زیرزمین ‪ ۱‬به مسـاحت (‪ )58/98‬متـر مربع‪ -۱۲ ،‬کانال کولـر‪ ،‬در طبقه ‪۱‬‬ ‫به مسـاحت (‪ )0/49‬متر مربع‪ ،‬در طبقه ‪ ۲‬به مسـاحت (‪ )0/7‬متر مربع‪ ،‬در طبقه ‪ ۲‬به مسـاحت‬ ‫(‪ )0/91‬متـر مربـع‪ ،‬در طبقـه ‪ ۳‬بـه مسـاحت (‪ )1/25‬متر مربـع‪ ،‬در طبقه ‪ ۳‬به مسـاحت (‪)1/48‬‬ ‫متـر مربـع‪ ،‬در طبقه پشـت بام بـه مسـاحت (‪ )0/25‬متر مربع‪ ،‬در طبقه پشـت بام به مسـاحت‬ ‫(‪ )0/25‬متـر مربـع‪ ،‬در طبقـه پشـت بام بـه مسـاحت (‪ )1/48‬متر مربـع‪ ،‬در طبقه پشـت بام به‬ ‫مسـاحت (‪ )1/25‬مترمربـع‪- ۱۳،‬البـی‪ ،‬در طبقـه همکـف بـه مسـاحت (‪ )56/63‬متـر مربـع‪،‬‬ ‫‪-۱۴‬محوطـه پارکینـگ‪ ،‬در طبقـه زیرزمین به مسـاحت (‪ )111/66‬متر مربـع‪ ،‬در طبقه همکف‬ ‫به مسـاحت (‪ )3/93‬متر مربع‪ -۱۵،‬پشـت بام مشـاع و مشـترک اسـت که با حق عبور شـبکه‬ ‫لولـه هـای اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬تلفـن‪ ،‬گاز و کانـال هـای عمومـی کولـر و‪ ...‬بـرای کلیه اپارتمـان های‬ ‫احداثـی از یکدیگـر گواهـی اسـت‪ ).‬و حـق اسـتفاده از حیـاط مشـاعی فقـط بـرای ایـن واحد‬ ‫اپارتمـان میباشـد‪ .‬بـه ادرس‪ :‬اصفهـان خیابان جی خیابان مهر بن بسـت روشـن پالک سـوم‬ ‫سـمت چـپ واحـد طبقـه همکف که سـند مالکیـت اصلی بشـماره چاپـی‪ ۸۴۲۸۵۰‬سـری ب‬ ‫سـال ‪ ۹۴‬با شـماره دفترالکترونیکی ‪ ۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۲۷۰۰۷۴۱۸‬به نام غالمحسـین هنری ثبت‬ ‫و صـادر گردیـده اسـت با حدود اربعه‪ :‬شـماال در هفت قسـمت که قسـمتهای دوم و چهارم ان‬ ‫شـرقی ‪ ،‬قسـمت ششـم ان غربی اسـت بطول های ‪ 1/55‬متر و ‪ 0/53‬متر و ‪ 3/06‬متر و ‪1/95‬‬ ‫متـر‪ 1/89 ،‬متـر ‪ 0/41‬متر ‪ 4/46‬متر اول و دوم دیواریسـت‪ ،‬سـوم درب و دیوار اسـت‪ ،‬چهارم تا‬ ‫ششـم دیواریسـت‪ ،‬هفتـم دیـوار و پنجره اسـت‪ ،‬اول تا ششـم به البـی هفتم به فضـای رمپ‬ ‫شـرقا دو دو قسـمت‪ ،‬بطولهای ‪ 11/11‬متر اول دیوار بدیوار اسـت‪ ،‬اول به ملک مجاور شـماره‬ ‫‪ ۱۷۷۰‬فرعی جنوبا فاقد حد اسـت غربا در دو قسـمت که قسـمت اول ان جنوبی اسـت بطول‬ ‫هـای ‪ 10/96‬متـر و ‪ 13/19‬متـر‪ ،‬اول درب و دیـوار و پنجـره ای اسـت‪ ،‬دوم دیوار بدیوار اسـت‪،‬‬ ‫اول بـه حیـاط مشـاعی دوم به ملک مجاور شـماره ‪ ۹۲۳۲‬فرعی حقوق ارتفاقـی با گواهی عدم‬ ‫دسترسـی اپارتمانهـای قطعـات دوم تـا ششـم بـه حیـاط مشـاعی حـدود انباری قطعه شـش‬ ‫تفکیکی‪ :‬شـماال در دو قسـمت بطول های ‪ 2/72‬متر‪ 0/15 ،‬متر اول و دوم دیواریسـت اول به‬ ‫محوطـه پارکینـگ‪ ،‬دوم بـه رمپ شـرقا بطول ‪ 2‬متر دیواریسـت بـه رمپ جنوبا در دو قسـمت‬ ‫بطول های ‪ 0/24‬متر ‪ 2/63‬متر‪ ،‬اول و دوم دیواریسـت‪ ،‬اول به رمپ دوم به راه پله و اسانسـور‬ ‫مشـاعی غربـا بطول ‪ ۲‬متر درب و دیواریسـت به محوطه پارکینگ حـدود پارکینگ قطعه یک‬ ‫تفکیکـی‪ :‬شـماال بطـول ‪ 2/50‬متر‪ ،‬خط فرضی به محوطه مشـاعی اسـت شـرقا بطـول ‪4/78‬‬ ‫متـر خـط فرضـی به محوطه مشـاعی اسـت جنوبا بطـول ‪ 2/50‬متـر خط فرضی بـه محوطه‬ ‫مشـاعی اسـت غربـا بطـول ‪ 4/78‬متـر خـط فرضی به محوطه مشـاعی اسـت‪ .‬کـه طبق نظر‬ ‫هیئت کارشناسـان رسـمی دادگسـتری پالک فوق اپارتمانی اسـت در طبقه همکف مجتمع ‪۶‬‬ ‫واحـدی بـا مسـاحت ‪ 128/92‬مترمربع بانضمام انباری قطعه شـش تفکیکی به مسـاحت ‪5/74‬‬ ‫مترمربـع واقـع در زیرزمیـن یک بانضمـام پارکینگ قطعه یک تفکیکی واقـع در همکف با قدر‬ ‫السـهم از عرصه و سـایر مشاعات میباشـد و حق استفاده از حیاط مشـاعی فقط برای این واحد‬ ‫اپارتمان میباشـد که با اسـکلت بتنی‪-‬سـقف تیرچه بلوک کف سـرامیک سـطوح داخلی گچ و‬ ‫نقاشـی‪-‬درب و پنجـره خارجی الومینیـوم دوجداره ‪-‬درب های داخلی چوبی‪-‬دارای سـرویس و‬ ‫حمام و اشـپزخانه با کابینت ‪ MDF‬سیسـتم گرمایش از کف و سـرمایش کولر ابی اشـتراکات‬ ‫اب و بـرق و گاز مـی باشـد‪ -۲ .‬ششـدانگ پالک ثبتی شـماره چهل و هشـت هـزار و هفتصد‬ ‫و نـوزده فرعـی از پانـزده هـزار و یکصـد و نود اصلـی مفروز و مجـزی شـده از ‪ ۹۲۳۴‬فرعی از‬ ‫اصلـی مذکـور قطعـه شـش تفکیکـی واقع در بخـش ‪ ۵‬ثبـت اصفهان بـه مسـاحت ‪215/43‬‬ ‫مترمربـع (دویسـت و پانـزده و چهـل و سـه صـدم مترمربع) واقع در طبقه سـوم کـه ‪ 6/27‬متر‬ ‫ناخواســته و بــا نشــان نــدادن قاطعیت الزم‪،‬‬ ‫زمــان مفیــد زیادی از دربــی را گرفت و دربی‬ ‫را از نفــس انداخــت‪ .‬صرف نظر از اشــتباهات‬ ‫معمــول و حتــی تاثیرگــذار داوری‪ ،‬داوران‬ ‫از طریــق میــزان و کیفیــت مدیریــت بــازی و‬ ‫همچنیــن میــزان قاطعیت ان هــا در جلوگیری‬ ‫از وقفه هــای غیرمعمــول‪ ،‬تاثیــر مهمــی بــر‬ ‫شــکل گیری جریــان بــازی تیم هــا و محقــق‬ ‫شــدن اندیش ـه های تاکتیکــی مربیــان دارد و‬ ‫از ایــن نظــر اوضــاع داوری در فوتبــال ایــران‬ ‫فاصلــه زیــادی بــا داوری حرفــه ای دارد‪ .‬جدا‬ ‫از داوری امــا فقــر تمرینــات تاکتیکــی در نوع‬ ‫بــازی تیم هــای لیــگ برتــری به وضــوح دیــده‬ ‫می شــود‪ .‬انــگار کــه تیم هــا تمرینــات مفیــدی‬ ‫انجــام نمی دهنــد و از همیــن زمــان نســبتا‬ ‫کــم تمرینــات هــم زمــان زیــادی بــه تمرینات‬ ‫تاکتیکــی اختصــاص داده نمی شــود‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل هفته به هفته پیشــرفت تاکتیکی‬ ‫چندانــی در نــوع بــازی اغلــب تیم هــا دیــده‬ ‫نمی شــود و ضعف هــا همچنــان بازی به بازی‬ ‫خود را نشان می دهد‪ .‬از طرفی فرهنگ رفتار‬ ‫و تمریــن حرفه ای نیز در بین بازیکنان ایرانی‬ ‫هنــوز در ســطحی نیســت کــه مربیان بــا فراغ‬ ‫بــال و بــدون دغدغــه ی اعتراض یــا نافرمانی‬ ‫بازیکــن‪ ،‬تمرینــات ســخت و مفیــد طراحــی‬ ‫کنــد‪ .‬اغلــب بازیکنــان هنــوز در کنتــرل زندگی‬ ‫خصوصــی خــود بــه درک بــاالی حرفــه ای‬ ‫نرســیده و اســتراحت الزم و تغذیــه مناســبی‬ ‫کــه الزمه ی زندگــی حرفه ای یک فوتبالیســت‬ ‫اســت از سوی ان ها رعایت نمی شود‪ .‬در این‬ ‫حالــت هم بخشــی از انــرژی و تمرکــز مربیان‬ ‫بایــد صرف کنتــرل زندگی خصوصــی بازیکنان‬ ‫در بیــرون از زمیــن و به اصطالح پاییدن ان ها‬ ‫شود و هم این مربیان باید انرژی زیادی برای‬ ‫امــاده کــردن بازیکنــی کــه خــوب اســتراحت‬ ‫نکــرده و تغذیــه مناســب نداشــته‪ ،‬بــه خــرج‬ ‫دهند؛ بنابراین تا وقتی فرهنگ سخت کوشــی‬ ‫وزندگی حرفه ای در بازیکنان نهادینه نشــود‪،‬‬ ‫در ایــن فرصت کم بین بازی های لیگ مربیان ‬ ‫هــم فرصــت چندانــی بــرای ارتقــای ســطح‬ ‫فنــی و بدنــی بازیکــن و یــا ارتقــای تاکتیکــی‬ ‫نخواهند داشــت‪ .‬به سه عامل مربی‪ ،‬بازیکن‬ ‫و داور می توان برنامه ریزی های ســازمان لیگ‬ ‫و زمین هــای نامناســب را هــم اضافــه کــرد که‬ ‫در پاییــن بــودن کیفیــت برخــی از بازی هــای‬ ‫تاثیرگذار بوده اند‪.‬‬ ‫مربـع ان پیشـرفتگی اسـت و بانضمام پارکینـگ قطعه ‪ ۲‬تفکیکی به مسـاحت ‪ 12/5‬متر مربع‬ ‫(دوازده و پنجـاه صـدم متـر مربـع) واقع در زیرزمین یک و بانضمـام انباری قطعه ‪ ۵‬تفکیکی به‬ ‫مسـاحت ‪ 12/28‬متـر مربع (دوازده و بیسـت و هشـت صدم متر مربع) واقـع در زیرزمین یک و‬ ‫بانضمـام انبـاری قطعه ‪ ۱‬تفکیکی به مسـاحت ‪ 6/73‬متر مربع (شـش و هفتاد و سـه صدم متر‬ ‫مربـع) واقـع در پشـت بـام بـا قدرالسـهم از عرصـه مشـاعی و سـایر مشـاعات و مشـترکات‬ ‫(مشـاعات و مشـترکات ‪ -۱‬عرصـه مشـاعی طلـق بـه شـماره ‪ ۹۲۳۴‬فرعـی از ‪ ۱۵۱۹۰‬اصلی‬ ‫مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 1648،1769‬فرعـی از اصلی مذکـور واقع در بخش ‪ ۵‬اداره ثبت اسـناد‬ ‫و امالک شـرق اسـتان اصفهان به مسـاحت (‪ )333/22‬سـیصد و سی و سـه متر و بیست و دو‬ ‫دسـیمتر مربع به حدود‪ :‬شـماال پی اسـت بطـول (‪ )11/000‬یـازده متر به کوچه شـرقا‪ :‬به دیوار‬ ‫بطول (‪ )30/40‬سـی متر و چهل سـانتیمتر به خانه شـماره یک هزار و هفتصد و هفتاد فرعی؛‬ ‫جنوبـا‪ :‬پـی اسـت بطـول (‪ )11/00‬یازده متر بـه زمین؛ غربا‪ :‬پی اسـت بطول(‪ )30/20‬سـی متر‬ ‫وبیسـت سـانتیمتر به زمین حقوق ارتفاقی‪ :‬ندارد‪-۲‬پشـت بام‪ ،‬در طبقه پشـت بام به مسـاحت‬ ‫(‪ )74/43‬متـر مربـع‪ ،‬در طبقه پشـت بام به مسـاحت(‪ )121/78‬متـر مربع‪-۳.‬اتاق اسانسـور‪ ،‬در‬ ‫طبقـه پشـت بـام به مسـاحت (‪ )9/59‬متـر مربع‪-۴،‬تراس غیرمسـقف‪ ،‬در طبقه ‪ ۳‬به مسـاحت‬ ‫(‪ )26/68‬متـر مربع‪-۵،‬حیـاط مشـاعی‪ ،‬در طبقه همکف به مسـاحت (‪ )83/29‬متـر مربع‪-۶ ،‬راه‬ ‫پله مشـاعی‪ ،‬در طبقه پشـت بام به مسـاحت (‪ )13/71‬متر مربع‪-۷ ،‬راه پله و اسانسـور مشـاعی‬ ‫در طبقه زیرزمین ‪ ۱‬به مسـاحت (‪ )14/67‬متر مربع‪ ،‬در طبقه ‪ ۱‬به مسـاحت (‪ )11/31‬مترمربع‪،‬‬ ‫در طبقـه ‪ ۲‬بـه مسـاحت (‪ )11/31‬متر مربع‪ ،‬در طبقه‪ ۳‬به مسـاحت(‪ )11/31‬متـر مربع‪-۸.‬رمپ‪،‬‬ ‫در طبقـه زیرزمیـن‪ 1‬به مسـاحت (‪ )43/9‬متر مربع‪-۹،‬سـتون‪ ،‬در طبقه زیرزمین ‪ 1‬به مسـاحت‬ ‫(‪ )0/3‬متـر مربـع‪ ،‬در طبقـه زیـر زمین ‪ ۱‬به مسـاحت ( ‪ )0/35‬متر مربع‪ ،‬در طبقـه زیرزمین ‪ ۱‬به‬ ‫مسـاحت (‪ )0/4‬متـر مربع‪ ،‬در طبقه زیرزمین ‪ ۱‬به مسـاحت (‪)0/41‬متـر مربع‪ ،‬در طبقه زیرزمین‬ ‫‪ 1‬بـه مسـاحت (‪ )0/34‬متـر مربـع‪ ،‬در طبقه زیرزمین ‪ ۱‬به مسـاحت (‪)0/35‬متـر مربع‪ ،‬در طبقه‬ ‫زیرزمیـن ‪ ۱‬به مسـاحت (‪)0/33‬مترمربع‪ ،‬در طبقـه زیرزمین ‪ 1‬به مسـاحت (‪)0/34‬متر مربع‪ ،‬در‬ ‫طبقـه زیـر زمین ‪ ۱‬به مسـاحت (‪)0/34‬متر مربـع‪ ،‬در طبقـه زیرزمین‪ 1‬به مسـاحت (‪)0/37‬متر‬ ‫مربـع‪ ،‬در طبقـه زیرزمیـن ‪ 1‬به مسـاحت (‪)0/36‬متر مربع‪ -۱۰ ،‬فضای رمـپ‪ ،‬در طبقه همکف‬ ‫بـه مسـاحت (‪ )48/43‬متـر مربـع‪ -۱۱ ،‬قسـمت پرعرصـه‪ ،‬در طبقـه زیرزمیـن ‪ ۱‬به مسـاحت‬ ‫(‪ )58/98‬متـر مربـع‪-۱۲ ،‬کانـال کولـر‪ ،‬در طبقه ‪ ۱‬به مسـاحت (‪)0/49‬متر مربـع‪ ،‬در طبقه ‪ ۲‬به‬ ‫مسـاحت (‪ )0/7‬متـر مربـع‪ ،‬در طبقـه ‪ ۲‬به مسـاحت (‪ )0/91‬متـر مربع‪ ،‬در طبقه ‪ ۳‬به مسـاحت‬ ‫(‪)1/25‬متـر مربـع‪ ،‬در طبقـه ‪ ۳‬بـه مسـاحت (‪ )1/48‬متـر مربع‪ ،‬در طبقه پشـت بام به مسـاحت‬ ‫(‪ )0/25‬متـر مربـع‪ ،‬در طبقـه پشـت بـام بـه مسـاحت(‪ )0/25‬متر مربـع‪ ،‬در طبقه پشـت بام به‬ ‫مسـاحت (‪ )1/48‬متـر مربـع‪ ،‬در طبقه پشـت بام بـه مسـاحت (‪ )1/25‬متر مربـع‪- ۱۳،‬البی‪ ،‬در‬ ‫طبقـه همکـف به مسـاحت (‪ )56/63‬متر مربـع‪-۱۴ ،‬محوطـه پارکینگ‪ ،‬در طبقـه زیرزمین به‬ ‫مسـاحت (‪ )111/66‬متـر مربـع‪ ،‬در طبقه همکف به مسـاحت (‪ )3/93‬متر مربع‪ -۱۵،‬پشـت بام‬ ‫مشـاع و مشـترک اسـت کـه با حق عبور شـبکه لوله هـای اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬تلفـن‪ ،‬گاز و کانال های‬ ‫عمومـی کولـر و‪ ...‬بـرای کلیـه اپارتمـان هـای احداثـی از یکدیگـر گواهی اسـت) بـه ادرس‪:‬‬ ‫اصفهـان خیابـان جـی حدفاصـل میدان احمـد اباد و خیابان جی خیابان مهر بن بسـت روشـن‬ ‫پـالک ‪ ۴‬طبقـه سـوم واحد ‪ ۶‬کد پسـتی ‪ ۸۱۹۹۶۳۴۴۶۷‬که سـند مالکیت ان به شـماره چاپی‬ ‫‪ ۸۴۲۸۴۹‬سـری ب سـال ‪ ۹۴‬بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی ‪ ۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۲۷۰۰۷۴۲۰‬بـه نام‬ ‫خانـم پروین السـادات سمسـارزاده اصفهانی ثبت و صادر گردیده اسـت با حـدود اربعه اپارتمان‪:‬‬ ‫شـماال بطول ‪ ۱۱‬متر‪ ،‬دیوار و پنجره اسـت به فضای معبر شـرقا در شـش قسـمت‪ ،‬که قسمت‬ ‫پنجم ان شـمالی‪ ،‬قسـمت سـوم ان جنوبی اسـت بطول های ‪ 0/57‬متر‪ 6/08 ،‬متر‪ 0/70 ،‬متر‪،‬‬ ‫‪ 2/10‬متر‪ 0/70 ،‬متر‪ 9/13 ،‬متر‪ ،‬اول دیواریسـت پیشـرفتگی‪ ،‬دوم تا ششـم دیواریسـت‪ ،‬اول به‬ ‫فضـای معبـر دوم بـه فضـای ملک مجاور شـماره ‪ ۱۷۷۰‬فرعی سـوم تـا پنجم به کانـال کولر‬ ‫ششـم به فضای ملک مجاور شـماره ‪ ۱۷۷۰‬فرعی جنوبا در شـش قسـمت‪ ،‬که قسـمتهای دوم‬ ‫و چهارم و پنجم ان شـرقی اسـت بطولهای ‪ 3/11‬متر‪ 2/86 ،‬متر‪ 2/22 ،‬متر‪ 1/75 ،‬متر‪1/95 ،‬‬ ‫متـر‪ 4/29 ،‬متـر اول دیـوار و پنجره اسـت‪ ،‬دوم دیواریسـت‪ ،‬سـوم دیوار و پنجره اسـت‪ ،‬چهارم‬ ‫دیواریسـت‪ ،‬پنجم و ششـم دیوار و پنجره اسـت اول تا پنجم به تراس غیر مسـقف ششـم به‬ ‫فضای حیاط مشـاعی غربا در شـش قسـمت‪ ،‬که قسـمت دوم ان شـمالی‪ ،‬قسـمت چهارم ان‬ ‫جنوبـی اسـت بطول هـای ‪ 12/87‬متر‪ 0/70 ،‬متـر‪ 1/80 ،‬متر‪ 0/70 ،‬متـر‪ 7/62 ،‬متر‪ 0/57 ،‬متر‬ ‫اول تـا پنجـم دیواریسـت‪ ،‬ششـم دیواریسـت پیشـرفتگی‪ ،‬اول به فضـای ملک مجاور شـماره‬ ‫‪ ۹۲۳۲‬فرعـی دوم تـا چهـارم بـه کانال کولر پنجم بـه فضای ملک مجاور شـماره ‪ ۹۲۳۲‬فرعی‬ ‫ششـم بـه فضای معبر حقـوق ارتفاقی بـا گواهی عدم دسترسـی به حیاط مشـاعی و عدم حق‬ ‫بـاز کـردن درب به تراس غیرمسـقف جنوبـی‪ .‬حدود پارکینگ قطعه دو تفکیکی‪ :‬شـماال بطول‬ ‫‪ 2/50‬متـر خـط فرضی اسـت به محوطه مشـاعی شـرقا بطـول ‪ ۵‬متر خط فرضـی به محوطه‬ ‫مشـاعی جنوبـا بطـول ‪ 2/50‬متـر خـط فرضـی بـه محوطـه مشـاعی غربـا بطـول ‪ ۵‬متر خط‬ ‫فرضـی بـه محوطه مشـاعی اسـت‪ .‬حـدود انباری قطعـه ‪ ۵‬تفکیکی‪ :‬شـماال بطـول ‪ 3/23‬متر‬ ‫دیواریسـت بـه معبـر شـرقا بطـول ‪ 3/62‬متر دیواریسـت به ملک مجـاور شـماره ‪ ۱۷۷۰‬فرعی‬ ‫جنوبـا بطـول ‪ 4/36‬متر دیواریسـت به رمپ غربا در سـه قسـمت‪ ،‬که قسـمت دوم ان شـمالی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫سپاهان مدل جدید‬ ‫موفق تر از فصل گذشته‬ ‫شــاگردان محــرم نویدکیــا در فصل جدیــد لیگ برتر‬ ‫ینسبتبهفصل گذشتهثبت کرده اند‪.‬‬ ‫فوتبال‪،‬امار بهتر ‬ ‫شکســت‪ ۴‬بــر ‪ ۲‬ســپاهان مقابــل گل گهر باعث شــد از‬ ‫عملکــرد تیم محــرم نویدکیــا در هفته های اخیــر انتقاد‬ ‫شود‪.‬حسینچرخابی‪،‬پیشکسوتفوتبالاصفهاننیز از‬ ‫عملکرد خط دفاعی و سبک بازی این تیم انتقاد کرد و‬ ‫عنوان کرد که تیم نویدکیا باید مشکالت خط دفاعش را‬ ‫برطرفکند‪.‬سپاهانی هابااینشکستهمچنانباالنشین‬ ‫جدولرده بندیلیگبرتر هستندوبا‪۱۶‬امتیاز‪،‬همامتیاز با‬ ‫گل گهر صدرنشیندر ردهدومحضور دارند‪.‬باوجودبرخی‬ ‫انتقاداتامااگرنگاهیبهامارهاداشتهباشیم‪،‬سپاهانی ها‬ ‫در فصلگذشتهباوجوداینکهتوانستند‪ ۶۵‬امتیاز در پایان‬ ‫لیگکسبکننداماتاهفتههشتم‪ ۱۰‬امتیاز از دستدادند‬ ‫و ‪ ۸‬گل خورده را در کارنامه خود داشتند‪ .‬سپاهان مدل‬ ‫جدید تا هفته هشتم رقابت های لیگ برتر تنها پنج گل‬ ‫خورده داشته که چهار گل از این پنج گل هم در یک بازی‬ ‫بودهاست‪.‬شاگردانمحرمنویدکیاتااینهفتهاز رقابت ها‬ ‫دو امتیاز نسبت به فصل گذشته بیشتر کسب کرده اند و‬ ‫در خط حمله ‪ ۱۲‬گل به ثمر رسانده اند و به همراه گل‬ ‫گهر بیشترین گلزدهرادارند‪.‬از نگاهاماریطالییپوشان‬ ‫نسبتبهفصلگذشتهپیشرفتقابل توجهیداشته اند‪.‬با‬ ‫توجهبهشرایطروبهرشدسپاهانی ها‪،‬پیش بینیمی شود‬ ‫کهان هاهمچنانمدعیقهرمانیباشندو بیشتر از فصل‬ ‫گذشتهامتیاز کسبکنند‪.‬البتهایننکتهقابل ذکر استکه‬ ‫سپاهانی ها هنوز با تیم هایی مثل استقالل و پرسپولیس‬ ‫یشــوند‪،‬‬ ‫که از ان ها به عنوان مدعی های قهرمانی یاد م ‬ ‫بــازی نکرده انــد و با توجه به کیفیت خوب برخی دیگر‬ ‫از تیم های لیگ‪ ،‬ممکن است در این مسیر دچار لغزش‬ ‫شــوند‪ .‬طالیی پوشــان در هفتــه پیــش رو بایــد پذیرای‬ ‫صنعتنفتابادانباشندوبایددیدروندمثبتنویدکیاو‬ ‫تیمشادامهپیدامی کندیاخیر‪.‬‬ ‫مس باالتر از استقالل‬ ‫چسبیده به پرسپولیس‬ ‫مس رفســنجان در هفته هشــتم بازی های لیگ‬ ‫برتــر یــک بــازی خوب در اســتادیوم فوالدشــهر در‬ ‫برابــر ذوب اهــن به نمایش گذاشــت و مــزد برتری‬ ‫خــود را بــا ‪ 3‬گل گرفــت‪ .‬شــاید ایــن نتیجــه بــرای‬ ‫خیلی ها قابل پیش بینی نبود و شــاید مســی ها هم‬ ‫تصــور نمی کردنــد بــا ‪ 3‬گل در برابــر ذوب اهــن به‬ ‫برتــری برســند امــا به طــور حتــم ارائــه بــازی خوب‬ ‫در برابــر ذوب اهــن و هم چنیــن بــرد در ایــن بازی‬ ‫از ســوی مســی ها برنامه ریزی شــده بــود و حســن‬ ‫اینجــا بــود کــه مــس بــا زدن گل اول دســت از‬ ‫حملــه برنداشــت و بعــد از زدن گل دوم به نتیجه‬ ‫به دست امده قانع نشد و به فوتبال تهاجمی خود‬ ‫ادامه داد‪.‬‬ ‫اسـت بطولهای ‪ 0/97‬متر ‪ 1/14 ،‬متر‪ 2/34،‬متر اول درب و دیوار اسـت‪ ،‬دوم و سـوم دیواریست‬ ‫مشـترک‪ ،‬اول بـه محوطـه پارکینـگ دوم و سـوم بـه انبـاری قطعـه ‪ ۴‬حـدود انبـاری قطعه ‪۱‬‬ ‫تفکیکی‪ :‬شـماال بطول ‪ 1/88‬متر دیواریسـت به پشـت بام شـرقا بطول ‪ 3/58‬متر دیواریسـت‬ ‫بـه راه پلـه مشـاعی جنوبـا بطـول ‪ 1/88‬متر درب و دیوار اسـت بـه راه پله مشـاعی غربا بطول‬ ‫‪ 3/58‬متـر دیواریسـت بـه پشـت بام و طبق نظر هیات کارشناسـان رسـمی دادگسـتری ملک‬ ‫مـورد ارزیابـی یـک واحد اپارتمان مسـکونی واقع در طبقه سـوم مجتمع مسـکونی در ‪ ۵‬طبقه‬ ‫(‪ ۳‬طبقـه روی پیلـوت) طبقه همکـف یک واحد و طبقات اول و دوم هـر طبقه دو واحد و طبقه‬ ‫سـوم یـک واحد‪ ،‬جمعا شـامل ‪ 6‬واحـد اپارتمان و طبقه زیر زمین پارکینگ میباشـد سـاختمان‬ ‫دارای اسـکلت بتنی‪ ،‬سـقفها تیرچه و بلوک و نمای خارجی اجرنما و سـنگ میباشـد‪ .‬سـطوح‬ ‫داخلـی دیوارهـا گـچ و رنـگ روغنـی و کاغذ دیواری و سـقفها گـچ و رنگ پالسـتیک و کناف‬ ‫اجـرا گردیـده اسـت‪ ،‬درب و پنجره های بیرونی الومینیوم اختصاصی با شیشـه دوجـداره و درب‬ ‫هـای داخلـی چوبی میباشـد‪ .‬کف سـالن سـرامیک مفروش میباشـد‪ .‬دارای سـالن و سـه اتاق‬ ‫خواب‪ ،‬سـرویس بهداشـتی کاشـیکاری شـده با شـیر االت و روشـویی و اشـپزخانه با کابینت‬ ‫لترون و هایگالس و پکیج دیواری میباشـد‪ .‬دارای سیسـتم گرمایشـی از کف (پکیج) و سیستم‬ ‫سرمایشـی کولر ابی میباشـد‪ .‬دارای انشـعابات شـهری کنتور برق مجزا‪ ،‬کنتور گاز مجزا‪ ،‬کنتور‬ ‫اب و فاضـالب مشـترک میباشـد‪ .‬کـه ششـدانگ پالکهـای فـوق طـی سـند رهنـی شـماره‬ ‫‪ 94/11/27 – ۲۰۱۴۴۶‬تنظیمـی دفترخانـه ‪ ۵۶‬اصفهـان در رهـن بانـک سـینا شـهرکرد واقع‬ ‫میباشـد و طبـق اعـالم بانـک پالکهای فوق فاقـد بیمه نامه می باشـند و از سـاعت ‪ ۹‬الی ‪۱۲‬‬ ‫روز سـه شـنبه مورخ ‪ 1400/9/30‬در اداره اجرای اسـناد رسـمی اصفهان واقع در خیابان هشـت‬ ‫بهشـت شـرقی چهار راه اول شـهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سـمت چپ طبقه سـوم به‬ ‫مزایـده گـذارده مـی شـود‪ .‬مزایـده جهـت پـالک شـماره ‪ 15190/48696‬از مبلـغ پایـه‬ ‫‪ 34/000/000/000‬ریـال (سـی و چهـار میلیاردریـال) شـروع و جهـت پـالک شـماره‬ ‫‪ 15190/48719‬از مبلـغ پایـه ‪ 47/390/000/000‬ریـال (چهـل و هفـت میلیـاردو سـیصدونود‬ ‫میلیـون ریـال) شـروع و بـه هرکـس خریدار باشـد به باالتریـن قیمت پیشـنهادی فروخته می‬ ‫شـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پرداخت بدهی هـای مربوط به اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعم از حق انشـعاب و‬ ‫یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انها باشـد و نیـز بدهی های‬ ‫مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تا تاریخ مزایـده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده‬ ‫یـا نشـده باشـد به عهده برنده مزایده اسـت شـرکت در جلسـه مزایده بـرای عموم ازاد اسـت‪،‬‬ ‫ضمـن انکـه پـس از مزایـده در صـورت وجود مـازاد‪ ،‬وجوه پرداختـی بابت هزینه هـای فوق از‬ ‫محـل مـازاد بـه برنـده مزایده مسـترد مـی گردد ایـن اگهـی در یک نوبـت در روزنامـه رویداد‬ ‫امـروز چـاپ اصفهان مـورخ ‪ 1400/9/16‬درج و منتشـر می گـردد‪ .‬توضیحا شـرکت در مزایده‬ ‫منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت به شـماره حسـاب‬ ‫واریـز‬ ‫شناسـه‬ ‫و‬ ‫‪IR090100004061013207670192‬‬ ‫‪ ۹۹۸۱۰۸۵۶۱۱۶۱۰۷۰۰۷۰۵۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‬و حضـور خریـدار یـا نماینده قانونی او در جلسـه‬ ‫مزایـده اسـت‪ .‬برنـده مزایده مکلف اسـت مابـه التفاوت مبلغ فـروش را ظرف مدت پنـج روز از‬ ‫تاریـخ مزایده به حسـاب صنـدوق ثبت تودیع نمایـد و در صورتی که ظرف مهلـت مقرر‪ ،‬مانده‬ ‫فـروش را بـه حسـاب سـپرده ثبـت واریز نکنـد‪ ،‬مبلغ مذکـور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب‬ ‫خزانـه واریـز خواهد شـد در ایـن صورت عملیات فـروش از درجه اعتبار سـاقط و مزایده تجدید‬ ‫می گردد‪ .‬درج اگهی در سـایت سـازمان ثبت به منزله انتشـار اگهی در روزنامه کثیر االنتشـار‬ ‫محلی است‪ .‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان‪ -‬امیری ‪/1236499‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-3002‬ارای صـادره هیـات حـق اختالف قانون مذکور مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و‬ ‫امالک شهرسـتان خرم اباد به شـرح ذیـل‪ :‬پرونده کالسـه ‪1399114425001000047‬‬ ‫و رای شـماره ‪ 139960325001009091‬مورخـه ‪ 99/11/04‬بـه تقاضـای علـی‬ ‫سـفیدپری فرزنـد رحیـم نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان مسـکونی بمسـاحت‬ ‫‪ 101/51‬مترمربـع مجـزی شـده از پالک شـماره ‪ 40‬اصلی واقع در بخش ‪ 2‬شهرسـتان‬ ‫خـرم ابـاد خروجـی از مالکیـت مالـک اولیـه تقـی یاوریـان رسـیدگی و تاییـد و انشـاء‬ ‫گردیـد مراتـب در اجـرای مـاده ‪ ۳‬قانون تعییـن تکلیف اراضی سـاختمانهای فاقد سـند‬ ‫رسـمی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز جهـت اطـالع مالکین وسـایر صاحبـان حقوقی‬ ‫در روزنامـه کثیراالنتشـار ومحلـی اگهـی مـی گـردددر صورتی که اشـخاص نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـندمی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبت اول‪ 1400/09/16 :‬تاریخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/10/01 :‬صید اقا نجفوند‬ ‫دریکونـدی‪ -‬رییس اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان خرم اباد‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 16‬اذر ماه ‪ 07 / 1400‬دسامبر ‪ 02 / 2021‬جمادی االول ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1230‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫هالل احمر‬ ‫پیشرو در تامین واکسن‬ ‫شیوع کرونا فرصت مغتنمی برای بسیاری از سازمان ها پدید اورد تا توان خود را برای مهار این‬ ‫ویروس بکار گیرند‪ ،‬در این میان جمعیت هالل احمر به عنوان نهادی انقالبی و امدادی در حفظ‬ ‫جان و مال مردم به صورت جدی و عملیاتی هرچه در توان داشت را به کاربست تا سالمت مردم‬ ‫در امنیت کامل باشــد‪ .‬جمعیت هالل احمر کشــور در ارزیابی عملکرد ‪ ۱۰۰‬روزه دولت ســیزدهم‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫کارنامه ای درخشانی دارد زیرا باوجود همه سختی ها و نامالیمات داخلی و خارجی توانسته به‬ ‫نحویشایستهبهوظیفهذاتیخودبپردازد‪.‬به گزارشایرنا‪،‬در اوایلاسفندسال‪ ۹۸‬باشیوع کرونادر‬ ‫ایران‪ ،‬جمعیت هالل احمر در اقدامی جهادی مقابله با این ویروس و مهار ان را با برپایی نقاهتگاه‬ ‫برای بیمارا ن کرونایی‪ ،‬ارائه خدمات رایگان به این بیماران و پایش و کنترل مداوم مبادی مرزها در‬ ‫دســتور کار قرار داد اما درخشــان ترین عملکرد این جمعیت را باید در تهیه واکســن و واردات ان‬ ‫مشاهده کرد‪ .‬دبیر کل جمعیت هالل احمر ‪ ۲۸‬فروردین سال جاری با اشاره به واردات واکسن‬ ‫کرونا توسط هالل احمر گفت‪ :‬جمعیت هالل احمر از زمستان سال‪ ۱۳۹۹‬در تالش است تا واکسن‬ ‫کرونا تهیه کند و چندین بار هم در این زمینه به صورت رسمی اعالم امادگی کردیم اما درعین حال‬ ‫عنوانشددر موردنوعواکسنو کشور انحتماباسازمانغذاو دارو همکاریخواهیم کردتابهترین‬ ‫واکسن تائید شده توسط این سازمان به دست مردم کشور برسد‪.‬‬ ‫ت زایمان طبیعی در‬ ‫زیرساخ ‬ ‫بیمارستان های دولتی وجود ندارد‬ ‫رییــس انجمن متخصصان زنــان و زایمان‬ ‫گفــت‪ :‬عوامل متعدد خوشایندســازی زایمان‬ ‫طبیعی متاسفانه در بخش های دولتی ما اصال‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫اعظــم الســادات موســوی در ارتبــاط بــا‬ ‫میزان رواج زایمان طبیعی و ســزارین در ایران‬ ‫به ایلنا گفت‪ :‬مساله زایمان طبیعی در مقابل‬ ‫ســزارین به هرحال در تمام دنیا مطرح اســت‬ ‫و در طــی دو ســه دهــه اخیــر امار ســزارین در‬ ‫کل دنیــا بــه طــور مراتب بــاال رفته اســت‪ .‬به‬ ‫طــور کلی براســاس گزارش ســازمان بهداشــت‬ ‫جهانــی و اعتقــاد متخصصــان زنــان و زایمان‬ ‫و همچنین مطالعــات علمی‪ ،‬زایمان طبیعی‬ ‫روش بهتــری هم بــرای مادر و هم برای جنین‬ ‫اســت‪ .‬در صورتی سزارین باید انجام شود که‬ ‫دیگــر امــکان زایمــان طبیعی نباشــد و این در‬ ‫واقــع یک جایگزین اســت و نه اینکه روشــی‬ ‫باشــد کــه از ابتــدا بــر انجــام ان تصمیم گیری‬ ‫شــود‪ .‬او افزود‪ :‬در کشــور ما هم از سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫وزارت بهداشت تصمیمی ملی گرفت که امار‬ ‫ســزارین کنترل شــود‪ .‬منتها درحال حاضر باید‬ ‫بازنگری صورت بگیرد که چرا این اقدام موفق‬ ‫نبــوده اســت‪ .‬من االن به طور دقیــق اماری از‬ ‫میزان موفقیت کاهش سزارین در کشور ندارم‬ ‫و مســئوالن وزارت بهداشت باید این سوال را‬ ‫جواب دهند که ایا اســتراتژی که برای افزایش‬ ‫زایمــان طبیعــی صــورت گرفتــه‪ ،‬موفــق بوده‬ ‫اســت و عوامــل بازدارنــده ان چــه چیزهایــی‬ ‫بوده اند که بتوانیم ان را پیگیری کنیم؟ اما به‬ ‫هرحال نباید به نیروی فشــار متوســل شویم‪.‬‬ ‫موســوی گفت‪ :‬یک خانــم باردار بایــد ازادانه‬ ‫برای نحوه زایمانش تصمیم بگیــرد و ازادی را‬ ‫بــرای انتخاب روش زایمان بــه او بدهیم‪ .‬این‬ ‫مساله در ایران هم ثابت شده است‪ .‬باید کار‬ ‫فرهنگیو اموزشیصورتبگیردو اموزش های‬ ‫دوران بارداری به خوبی انجام شود که خانم‬ ‫بــاردار احســاس نکنــد‪ ،‬اجباری بــرای انتخاب‬ ‫دارد‪ .‬بایــد ازادانــه براســاس اطالعــات علمــی‬ ‫روشزایمانشراانتخابکند‪.‬مانندکشورهایی‬ ‫که موفق بوده اند که امار سزارینشان را کنترل‬ ‫کننــد‪ .‬او افــزود‪ :‬نکتــه مهم بعــدی تجهیزات‬ ‫قهــای زایمــان و‬ ‫قهــای زایمــان اســت‪ .‬اتا ‬ ‫اتا ‬ ‫بیمارستان هایی که بخش زایمان دارند‪ ،‬باید‬ ‫تشــان را بســیار بــاال ببرنــد‬ ‫تجهیــزات و کیفی ‬ ‫و زایمــان را بــرای یــک خانم بــاردار پدیده ای‬ ‫خوشایند کنند‪ .‬یکی از پروسه هایی که باید به‬ ‫صورت جدی روی ان در ایران کار شود‪ ،‬زایمان‬ ‫بــدون درد اســت و یکــی از عوامل مهمی که‬ ‫خانم ها را به ســزارین گرایش می دهد ترس از‬ ‫درد اســت‪ .‬اگر خانم باردار احســاس کند درد‬ ‫ندارد‪ ،‬همکاری اش برای زایمان طبیعی بیشتر‬ ‫یشــود‪ .‬موســوی گفــت‪ :‬نکته دیگــر کنترل‬ ‫م ‬ ‫خوبوضعیتجنینحینزایماناست‪،‬یعنی‬ ‫خانم باردار باید اطمینان داشــته باشــد که در‬ ‫طیروندزایمان کنترلسالمتجنینبهخوبی‬ ‫پیش می رود و مراقبت ها مناســب اســت‪ ،‬در‬ ‫نتیجــه همکاری اش بــرای زایمان طبیعی بهتر‬ ‫یشــود‪ .‬بنابراین یکســری کارهای فرهنگی‪،‬‬ ‫م ‬ ‫اموزشــی‪ ،‬بــاال بــردن اطالعات و تجهیــزات و‬ ‫زیربناهــای اتــاق زایمــان می توانــد در ترویــج‬ ‫زایمانطبیعیبسیار کمک کنندهباشد‪.‬رییس‬ ‫انجمــن زنــان و زایمــان افزود‪ :‬همــان طور که‬ ‫گفتمبخش هایزایمانبایدزایمانراتجربه ای‬ ‫خوشــایند کننــد‪ .‬عواملی که می توانــد زایمان‬ ‫را خوشــایند کند برخورد خوب پرسنل‪ ،‬حفظ‬ ‫حریم خصوصی بیمار‪ ،‬بودن یکی از نزدیکان‬ ‫مانند مادر و همسر است‪ .‬استفاده از ابزارهای‬ ‫کهبهخانمباردار برای کاهشدردهایزایمانی‬ ‫کمــک کنــد‪ ،‬مانند اهنــگ و موســیقی خوب‪،‬‬ ‫نرمش ها‪ ،‬رایحه خوب در اتاق زایمان و غیره‪،‬‬ ‫از عواملمتعددخوشایندسازیزایمانطبیعی‬ ‫استکهمتاسفانهدر بخش هایدولتیمااصال‬ ‫وجود نــدارد‪ ،‬زیرســاخت های زایمان طبیعی‬ ‫اصال درســت نشده است و حتی مانیتورینگ‬ ‫دقیق جنین در بســیاری از بخش های دولتی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬تمام اینها امکاناتی اســت که ما‬ ‫می توانیم با اتکا به ان زایمان طبیعی را ترویج‬ ‫کنیم‪ .‬موسوی در ادامه در ارتباط با وضعیت‬ ‫ترویج زایمان طبیعی در کشــور گفت‪ :‬وزارت‬ ‫بهداشت در سال های گذشته سقفی را تعیین‬ ‫کــرده بــود کــه هر متخصص زنــان باید بتواند‬ ‫ســاالنه میــزان ده درصد امار ســزارین خودش‬ ‫نسبت به گذشــته را کاهش دهد و ترندی به‬ ‫سمت بیشتر شدن میزان زایمان طبیعی وجود‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬او افــزود‪ :‬یکــی از فاکتورهایی‬ ‫کــه وزارتخانه با ان بیمارســتان های خصوصی‬ ‫یکــرد‪ ،‬میــزان امار‬ ‫را ارزیابــی و اعتبارســنجی م ‬ ‫ســزارین ان ها بود که اگر امار ســزارین باال بود‬ ‫از اعتبار ان بیمارســتان کاســته می شد و درجه‬ ‫بیمارســتان ممکــن بــود کاهــش پیــدا کند که‬ ‫این در ســال ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬اجرا شــد و بســیار با ان‬ ‫شهــای دیگــر مانند‬ ‫مخالفــت شــد‪ ،‬زیــرا بخ ‬ ‫مغــز و ارتوپدی و بخــش جراحی ارتباطی به‬ ‫با تدبیر دادگســتری اســتان کهگیلویه و بویراحمد و در راســتای ارتقای ســامت و‬ ‫شــادابی حین کار‪ ،‬بانوان شــاغل در دادگســتری های استان‪ ،‬هر هفته ‪ 3‬روز به مدت‬ ‫‪ ۴۵‬دقیقه می توانند قبل از شروع کار ورزش نموده و سپس در محل کار حاضر شوند‪.‬‬ ‫حســن نگین تاجی در این خصوص اظهار داشــت‪ :‬ســامتی بانوان و شــادابی ان ها‬ ‫در محل کار از اولویت های دســتگاه قضایی اســت‪ .‬او افزود‪ :‬به منظور ایجاد روحیه‬ ‫نشــاط هر هفته به مدت ‪ 3‬روز بانوان شــاغل در دادگســتری ها و حوزه های قضایی‬ ‫اســتان‪ ،‬با نظارت معاونت منابع انســانی و دفتر حمایت از زنان و اطفال معاونت‬ ‫اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری استان‪ ،‬مبادرت به ورزش صبحگاهی‬ ‫در پارک بانوان یاسوج و پارک های خاص در شهرستان ها و حوزه های قضایی نمایند‪.‬‬ ‫نگین تاجی در پایان گفت‪ :‬اقدامات دیگری در راستای رفاه و سالمت کارکنان مدنظر‬ ‫است که با هماهنگی معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی به زودی اعالم خواهد‬ ‫شــد‪ .‬در همین راســتا سرپرســت معاونت منابع انســانی و امور فرهنگی دادگســتری‬ ‫استان گفت‪ :‬مقدمات این اقدام در دفتر امور بانوان دادگستری بررسی و راهکارهای‬ ‫اجرای ان به رئیس کل دادگســتری اســتان پیشــنهاد و موافقت شــد‪ .‬حســنی با اشــاره‬ ‫بــه اهمیت ســامتی و شــادابی بانــوان در محیــط کار‪ ،‬این اقدام دادگســتری را یکی‬ ‫از اقدامات مفید ســازمانی دانســته و بر نحوه نظارت دقیق این معاونت بر حضور‬ ‫بانوان تاکید نمود‪.‬‬ ‫بخش زنان نداشت‪ ،‬اما این درجه بیمارستانی‬ ‫روی ان تاثیــر می گذاشــت و ا نهــا نیــز از نظر‬ ‫یشــدند‪ .‬برای مثال‬ ‫اقتصادی دچار مشکل م ‬ ‫اگر بیمارســتان درجه پنج‪ ،‬درجه سه می شد‪،‬‬ ‫در نتیجه باید تعرفه هایــش را پایین می اورد‬ ‫و بیمارستان بسیار ضرر می کرد‪ .‬موسوی گفت‪:‬‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬ایــن موضــوع را تعدیــل کردنــد و‬ ‫گفتنددیگر اعتبارسنجیبیمارستان هاربطیبه‬ ‫امار ســزارین نداشته باشد و این قضیه معلق‬ ‫مانــد‪ .‬از طرفــی دیگــر وزارت بهداشــت در‬ ‫بیمارستان هایدولتی‪،‬در صورتانجامسزارین‬ ‫تا ســقفی مشــخص‪ ،‬میزان دریافت پزشــکان‬ ‫بابت سزارین را کم می کرد‪ .‬یعنی متخصصان‬ ‫زنــان و زایمان تــا میزانی حق العمل دریافت‬ ‫می کردندو از مقداریبهبعددیگر حقالعمل‬ ‫یشــد‪ .‬از طرفی هم ممکن‬ ‫بــه ان ها داده نم ‬ ‫بود مقداری جابه جایی مریض اتفاق بیافتد‬ ‫و فرضا مریضی که در کرج نمی تواند سزارین‬ ‫شود‪،‬بهتهرانبرایسزارینمراجعهمی کرد‪.‬در‬ ‫نتیجه ممکن بود در کل امار متفاوتی را نبینیم‬ ‫و فقــط جابجایی اتفــاق می افتــاد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫این مساله نیز بسیار مورد اختالف قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنان در ســال ‪ ۹۸‬مسکوت ماند و بعد از‬ ‫امدن کرونا هم نمی دانم این قضیه دقیقا به‬ ‫کجــا رســید و روی این موضوع بحــث بود‪ .‬به‬ ‫نظر می رســد وزارتخانه باید روی این مســاله‬ ‫بررســی دوباره ای داشــته باشــد کــه راهکارش‬ ‫چیســت و چگونه در این بــاره عمل می کند‪.‬‬ ‫فکــر می کنــم قوانین قبلــی به همــان صورت‬ ‫درحال اجراست و بازنگری در سال‪ ۹۹‬روی ان‬ ‫انجام نشد‪ .‬در سال‪ ۹۸‬اخرین بازنگری انجام‬ ‫شــده و پــس از ان دیگــر صورت نگرفته اســت‪.‬‬ ‫موسوی با اشاره به محدود کردن بیمه سزارین و‬ ‫هدفگذاری افزایش پنج درصدی ساالنه زایمان‬ ‫طبیعی در قانون جوانی جمعیت و حمایت از‬ ‫خانواده گفت‪ :‬ما در نامه هایی که برای شورای‬ ‫نگهبان و مجلس فرســتادیم اشــاره کرده ایم که‬ ‫اصالامارسزارینربطیبهافزایشجمعیتندارد‪.‬‬ ‫یعنیخانمیبهخاطر سزارینتصمیمنمی گیرد‬ ‫بچهدار بشودیاخیر‪.‬درحالحاضر ترساز زایمان‬ ‫ممکناستمحدودیتبارداریایجاد کندو نه‬ ‫بالعکسان‪.‬بنابراینقانونجوانیجمعیتنباید‬ ‫بهنحوهزایمانورودکند‪.‬اینقانونمشوق هایی‬ ‫دارد که ان مشوق ها را باید اعمال کند اما همان‬ ‫طور کهگفتمنحوهزایمانربطیبهقانونندارد‪،‬‬ ‫امامتاسفانهانرادر اینقانوناوردهاند‪.‬موسوی‬ ‫گفت‪:‬بهنظر می رسدپرداختنبهچنینمواردی‬ ‫بایــد در قالــب ایین نامه ها صورت بگیــرد و در‬ ‫وزارتخانهبراساسنظرات کارشناسان طراحی‬ ‫شود و نه اینکه قانونی که در مجلس تصویب‬ ‫می شود به چنین مسائلی ورود کند‪ .‬او با اشاره‬ ‫بــه هدفگــذاری افزایش پنج درصــدی زایمان‬ ‫طبیعــی در ســال در قانــون جوانــی جمعیت‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن اصــا عــدد علمی نیســت‪ ،‬برچه‬ ‫اســاس عــدد پنج درصــد را انتخــاب کرده اند؟‬ ‫نه کار کارشناسی و نه کار علمی انجام نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شفافیتودولتالکترونیکراهمبارزهبافساداست‬ ‫معــاون روابط کار وزارت تعاون‪ :‬یکی از راه های‬ ‫مبــارزه بــا فســاد‪ ،‬ایجــاد شــفافیت و اســتقرار دولت‬ ‫الکترونیک اســت که این موضوع به خوبی در حوزه‬ ‫بیمه بیکاری اجرایی شده است‪ .‬علی حسین رعیتی‬ ‫فرد‪ ،‬در نشســت ویدئوکنفرانســی اموزش زیرسامانه‬ ‫بیمــه بیــکاری با اشــاره بــه الکترونیکی شــدن فرایند‬ ‫درخواســت در ایــن خصوص گفــت‪ :‬متقاضیان بیمه‬ ‫بیــکاری‪ ،‬دیگــر دغدغ ـه ای بــرای پیگیــری و طوالنی‬ ‫شــدن فراینــد رســیدن بــه مطالبات خــود ندارنــد‪ .‬او‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بررســی رون دهــای برقــراری مقرری‬ ‫بیمــه بیکاری در گذشــته نشــان می دهــد که ضوابط‬ ‫و مقــررات نادیــده گرفت هشــده بــود کــه بــا طراحی و‬ ‫اســتفاده از ایــن ســامانه هوشــمند‪ ،‬اقدامــات بســیار‬ ‫مثبتی در این زمینه انجام شــد‪ .‬رعیتی فرد در ادامه‬ ‫شهــای مدیران و کارشناســان‬ ‫ضمــن قدردانــی از تال ‬ ‫ایــن حــوزه کــه توانســتند بــا برنامه ریــزی خــوب و‬ ‫نوسازی‪ ۵۳۰۰‬تاکسی از ابتدای‬ ‫سالتاکنون‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی کشــور از نوســازی‪ ۵۳۰۰‬تاکسی در کشــور از ابتدای سال جاری‬ ‫تاکنون خبر داد و گفت‪ :‬امیدواریم تا پایان سال جاری به هدف گذاری انجام شده یعنی نوسازی‪۱۰‬‬ ‫هزار تاکسی در کشور برسیم‪ .‬مرتضی ضامنی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در تشریح روند نوسازی ناوگان‬ ‫تاکسیرانی در کشور افزود‪ :‬مشکالت جدی در حوزه نوسازی ناوگان تاکسیرانی وجود دارد همانند‬ ‫قیمت که چالش جدی قلمداد می شود به شکلی که از ابتدای اذرماه برای اصالح قیمت و افزایش‬ ‫ان‪ ،‬این طرح متوقف شده است‪ .‬او افزود‪ :‬این افزایش قیمت باعث شده است قدرت برنامه ریزی از‬ ‫ماو رانندگانگرفتهشود؛برایمثالراننده ایکهامادگینوسازیراتاابتدایاذرماهداشتدرصورتی که‬ ‫افزایش قیمت اتفاق بیافتد کسری بودجه خواهد داشت و باید تدارک این کسری را ببیند لذا حتی‬ ‫ممکن است نتواند ان را فراهم کند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬از ابتدای اغاز به کار دولت تقاضا داشته ایم اهتمام‬ ‫ویژهو کمکبیشتریبهمابدهندتادر حوزهنوسازیناوگانتاکسیرانی‪،‬تامینتسهیالتموردنیاز رادر‬ ‫چارچوبماده‪ ۸‬قانونهوایپاک کهدولترامکلفبهتامینتسهیالت کردهاست‪،‬داشتهباشیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬باید در بخش تامین خودرو تفاوتی قائل شوند میان خودروهای عمومی و شخصی تا‬ ‫اگر افزایش قیمت اتفاق افتاد و یا عرضه متوقف شد‪ ،‬حدود‪ ۱۰‬هزار خودرویی که در سال مقررشده‬ ‫در حمل ونقل عمومی استفاده شود از تالطم دور باشند؛ در راستای مسئولیت اجتماعی دستگاه ها‬ ‫هماینمسئلهخیلیزیادینیستو قدرتبرنامه ریزیو تصمیم گیریمجموعه هایاجراییفرایند‬ ‫نوسازی و رانندگان را فراهم می کند و به این ترتیب شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫اتحادیهتاکسیرانیکشور دربارهتعدادتاکسی هاینوسازیشدهدر کشور از ابتدایسالجاریتاکنون‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای سال‪ ۱۴۰۰‬تاکنون‪ ۵۳۰۰‬دستگاه تاکسی در کشور نوسازی شده و امیدواریم تا پایان‬ ‫سالجاریبههدف گذاریانجام شدهیعنینوسازی‪ ۱۰‬هزار تاکسیدر کشور برسیم‪.‬‬ ‫موافقت با ورزش بانوان‬ ‫شاغل در دادگستری استان‬ ‫کهگیلویهوبویراحمد‬ ‫اسیب شناســی به موقــع‪ ،‬ایــن نســخه را در بســتر‬ ‫الکترونیک و هوشــمند ایجاد کننــد‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫کــرد؛ تمامــی واح دهــای ســتادی و اجرایــی ایــن‬ ‫زیرســامانه را الگــوی خود قــرار دهنــد‪ .‬در ادامه این‬ ‫نشست‪ ،‬مسعود بابایی‪ ،‬مدیرکل حمایت از مشاغل‬ ‫و بیمه بیکاری با اشاره به عملیاتی شدن ساختار بیمه‬ ‫بیکاری به صورت الکترونیکی گفت‪ :‬در تالش هستیم‬ ‫تا با استفاده از ظرفیت های موجود در حوزه روابط‬ ‫کار و به کمک فناوری وزارت متبوع‪ ،‬زیرســامانه های‬ ‫معرفــی به ســازمان فنی و حرف ـه ای‪ ،‬حضوروغیاب و‬ ‫نهضــت ســواداموزی را عملیاتــی کنیــم‪ .‬او در ادامــه‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬با عملیاتی شــدن این سه زیرسامانه‬ ‫در اینده ای نزدیک‪ ،‬تمام ساختار بیمه بیکاری به طور‬ ‫کامل‪ ،‬در قالب الکترونیکی فعال می شود‪ .‬بابایی در‬ ‫ادامه نیز با اشاره به الکترونیکی شدن حوزه حمایت‬ ‫از مشــاغل گفــت‪ :‬زیرســاخت های اولیــه الکترونیکی‬ ‫شدن این حوزه نیز طراحی شده و امیدواریم در قالب‬ ‫یک سیستم پویا ساماندهی شود‪ .‬او در ادامه با اشاره‬ ‫به مزایای الکترونیکی شدن حوزه حمایت از مشاغل‬ ‫گفــت‪ :‬با الکترونیکی شــدن این بخش‪ ،‬می توانیم با‬ ‫ورود اطالعــات ب هصــورت انالیــن و در لحظــه در‬ ‫یهــای ادارات کل و‬ ‫تمامــی شهرســتان ها و نمایندگ ‬ ‫تحلیــل توســط نرم افــزار تمامــی مراحــل در حــوزه و‬ ‫واحد های تحت پوشش را پایش کنیم‪.‬‬ ‫مناقصه عمومی تک مرحله ای با ارزیابی کیفی‬ ‫نوبت اول‬ ‫موضوع‪ :‬تعیین پیمانکار اجرای ‪ 19‬فقره پروژه تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار امور ائل گلی با تامین کابل خودنگهدار‬ ‫شرکت توزیع‬ ‫به متراژ ‪ 29700‬متر توسط کارفرما‪.‬‬ ‫نیروی برق تبریز‬ ‫مدت زمان اجرا‪ 9 :‬ماه شمسی‬ ‫براورد اولیه‪ :‬برای کل موضوع مناقصه مبلغ ‪ 15343729540‬باشد ‪.‬‬ ‫دستگاه مناقصه گزار ‪:‬شرکت توزیع نیروی برق تبریز‬ ‫مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 1100000000‬ریال میباشد ‪.‬‬ ‫محل فروش اسناد‪:‬‬ ‫تبریز‪ :‬کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران ‪،‬ساختمان مرکزی شرکت توزیع نیروی برق تبریز ؛کوی ولیعصر خیابان نظامی اول قطران ساختمان‬ ‫مرکزی شرکت توزیع نیروی برق تبریز‪،‬طبقه چهارم ‪،‬اداره قراردادها و مناقصات ‪.‬‬ ‫تهران‪ :‬میدان ونک‪ ،‬خیابان برزیل‪ ،‬ساختمان شهید عباسپور ‪،‬بلوک‪2‬نیم طبقه دوم واحد‪ 207‬اقای عباسی (‪)021-88887086‬‬ ‫مبلغ فروش اسناد‪ :‬مبلغ فروش اسناد پانصد هزارریال قابل واریز به شماره حساب ‪130281020211‬به نام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد‬ ‫بانک سرمایه شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر ‪-‬فلکه بارنج‬ ‫تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفی نامه کتبی خواهد بود‪.‬‬ ‫مهلت فروش اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1400/09/16‬لغایت ‪1400/09/24‬‬ ‫مهلت و محل تحویل اسناد‪:‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت ‪ 13‬ظهر روز شنبه مورخه ‪ 1400/10/11‬و محل تحویل انها به دبیرخانه شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫تبریز به ادرس تبریز‪ ،‬کوی ولیعصر‪ ،‬خیابان نظامی ‪،‬اول خیابان قطران ‪،‬تلفن ‪ 33328946-49‬دورنگار‪33328950 :‬‬ ‫زمان بازگشایی زونکن اسناد ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪1400/10/12‬‬ ‫زمان و محل بازگشایی پاکاتهای مناقصه (الف‪ ،‬به و ج) به شرط کسب امتیاز الزم (حداقل ‪ )65‬از ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح روز‬‫یکشنبه مورخ ‪ 1400/10/19‬طبقه پنجم ساختمان شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع در کوی ولیعصر‪ ،‬خیابان نظامی‪ ،‬اول خیابان قطران‪.‬‬ ‫ شرایط خاص برای ورود به ارزیابی کیفی و مناقصه ‪:‬‬‫ارائه گواهی رتبه بندی در رشته نیرو و داشتن ظرفیت کار ازاد‪.‬‬‫ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪.‬‬‫ادرس های اینترنتی جهت دریافت اطالعات به شرح زیر می باشد‪:‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی مناقصه‪ http://Iets.mporg.ir‬و سایت توانیر ‪http:// www.tavanir.org.ir‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق تبریز‪http://www.toztab.ir‬‬ ‫درج اگهی در ســایت فقط برای اطالع رســانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به ادرس های ذکر شده در اگهی روزنامه‬ ‫مراجعه فرمایند و دریافت اسناد از طریق اینترنت یا هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول نمی باشد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1236597:‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق تبریز عادل کاظمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل‬ ‫توسعههواپیمایهیدروژنیبرای‬ ‫پروازهای طوالنی بدون توقف‬ ‫انگلیس درحال توسعه هواپیمایی است که با هیدروژن مایع پرواز می کند تا با کمک ان‬ ‫پروازهاییدر مسافت هایطوالنیانجامدهد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬این هواپیمای متوسط برای جابه جایی ‪ ۲۷۹‬مسافر با سرعت و راحتی‬ ‫هواپیماهای فعلی طراحی می شود‪ .‬سازندگان هواپیما امیدوارند با کمک این وسیله نقلیه‬ ‫هوایی پروازی بدون توقف از لندن به سانفرانسیسکو (در ساحل غربی) امریکا یا نیوزلند (با‬ ‫یک توقف برای سوخت گیری) انجام دهند‪ .‬تنها دورریز استفاده از هیدروژن مایع به عنوان‬ ‫سوخت‪،‬اباست‪.‬انستیتو فناوریهوافضاواقعدر بدفوردشایر انگلیسبابودجه‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫پونــدی دولــت این هواپیمــا را در طــرح «فالی زیرو» می ســازد‪ .‬طرح هــای این هواپیما در‬ ‫چهارمین جلسه شورای «جت زیرو» رونمایی شده است‪ .‬رئیس شورای مذکور گرنت شاپس‬ ‫وزیر حمل ونقل انگلیس است و همچنین وزرا و رهبران صنعت هوانوردی این کشور نیز در‬ ‫شوراحضور دارندو برای کاهشانتشار گازهای گلخانهبایکدیگر همکاریمی کنند‪.‬‬ ‫تشریح طرح های در دست اقدام‬ ‫مخابراتمراوه تپه‬ ‫در گفتگو با رئیس اداره مخابرات مراوه تپه طرح های در دست اقدام تشریح شد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان‪ ،‬مهندس خطیبی با برشمردن‬ ‫اقدامات انجام شده از ابتدای سال تاکنون‪ ،‬به تشریح طرح های در دست اقدام پرداخت‪.‬‬ ‫رئیس اداره مخابرات شهرستان مراوه تپه با اشاره به اجرای پروژه توسعه ارتباطات سیار در‬ ‫این شهرستان گفت‪ :‬با توجه به موقعیت جغرافیایی این شهرستان و روستاهای ان ارتقاء‬ ‫کیفیت شبکه همراه اول از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است‪ .‬او توسعه ارتباطات همراه‬ ‫اولدر روستاهاینارلیاجیسو‪،‬قربانپیکار‪،‬قوشهسو‪،‬چنارلی‪،‬عیدگاهشهرستان‪،‬بالیقایه‬ ‫و اق امام را ازجمله طرح های مربوط به عملیات فاز ‪ ۸‬دانست و گفت‪ :‬در این روستاها با‬ ‫تاسیس و یا ارتقاء تکنولوژی‪ ،‬کیفیت شلکه همراه اول افزایش خواهد یافت‪ .‬خطیبی اجرای‬ ‫طرح توسعه کابلی روستای قپان‪ ،‬اجرای طرح فیبر نوری روستاهای گلیداغ‪ ،‬پلی و کمرلی را نیز‬ ‫ازجمله پروژه های مخابراتی در دست اقدام شبکه معرفی کرد و گفت‪ :‬با تالش کارشناسان و‬ ‫حمایت حوزه های ستادی این پروژه ها با موفقیت و در زمان تعیین شده باهدف ایجاد رفاه‬ ‫و تامینارتباطاتمخابراتیپایدار برایمردمشهرستانمراوه تپهبهسرانجامخواهدرسید‪.‬‬ ‫بازگشتدانشجویانایرانی‬ ‫از خارج کشور فرصت است‬ ‫مدیر رصدخانه مهاجرت ایران گفت‪ :‬مهاجرت دانشجو ها درصورتی که برنامه ای برای‬ ‫بازگشت ان ها داشته باشیم‪ ،‬فرصت است‪ .‬بهرام صلواتی‪ ،‬مدیر رصدخانه مهاجرت ایران‬ ‫در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت‪ :‬امار ها نشان می دهد از سال ‪ ۸۰‬تاکنون‪۳۷ ،‬‬ ‫درصــد از منتخبان المپیــاد دانش اموزی و ‪ ۲۵‬درصد از رتبه های اول تا ‪ ۱۵۰‬کنکور سراســری‬ ‫خارج از ایران تحصیل می کنند‪ .‬او افزود‪ ۶۰:‬هزار دانشجوی ایرانی در حال حاضر در بهترین‬ ‫دانشگاه های دنیا تحصیل می کنند که این رقم ‪ ۱.۵‬درصد از جمعیت دانشجویی کشور را‬ ‫پوشش می دهد‪ .‬مدیر رصدخانه مهاجرت ایران بیان کرد‪ :‬به طور میانگین ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬درصد از‬ ‫دانشجویان جهان‪ ،‬خارج از کشور خود تحصیل می کنند؛ بنابراین امار ‪ ۱.۵‬درصد نسبت به‬ ‫میانگین جهانی بسیار کمتر و قابل توجه تر است‪ .‬صلواتی ادامه داد‪ :‬در سال ‪ ،۲۰۰۰‬بیش از‬ ‫‪ ۱۷‬هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور تحصیل می کردند و در ان سال رتبه جهانی ایران‬ ‫در دانشجو فرستی در رده‪ ۲۶‬قرار داشت‪ ،‬باگذشت زمان در سال‪ ۲۰۱۲‬تعداد دانشجو های‬ ‫ایرانی خارج از کشور به‪ ۵۰‬هزار رسید و رتبه ایران به‪ ۱۱‬جهان صعود پیدا کرد‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫تعداددانشجو هایخارجاز کشور‪،‬در مقایسهبازمانی کهدر رتبه‪ ۱۱‬جهانقرار داشتیمبیشتر‬ ‫شده‪ ،‬این موضوع نشان دهنده پیشروی کشور های دیگر است‪ .‬مدیر رصدخانه مهاجرت‬ ‫ایران گفت‪ :‬افزایش تعداد دانشجو های مهاجر هم می تواند جنبه مثبت داشته باشد و هم‬ ‫جنبه منفی‪ ،‬بستگی به برنامه های کشور برای دانشجو های مهاجر خود دارد‪ .‬صلواتی بیان‬ ‫کرد‪ :‬درصورتی که یک کشور زمینه های الزم برای بازگشت دانشجو های مهاجر خود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬مسلما مهاجرت دانشجویان برای این کشور می تواند به یک فرصت تبدیل شود تا‬ ‫این افراد در بهترین دانشگاه های دنیا تحصیل کنند و علم خود را در کشور خود خرج کنند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
روزنامه رویداد امروز 1259

روزنامه رویداد امروز 1259

شماره : 1259
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!