روزنامه رویداد امروز شماره 1222 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1222

روزنامه رویداد امروز شماره 1222

روزنامه رویداد امروز شماره 1222

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سیاستایرانگسترش‬ ‫روابطدوستانهباکشورهای‬ ‫همسایهاست‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 07‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 28‬نوامبر ‪2021‬‬ ‫‪ 22‬ربیع الثانی ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1222‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫‪02‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫ادامهواکسیناسیونعمومیتا‬ ‫رسیدنبهشرایطاطمینان بخش‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫ایالم‬ ‫‪32‬‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫مقدمات رسیدن به توافق فراهم است‬ ‫نظر صریح جمهوری اسالمی ایران این است که باید در میز مذاکره حقوق و منافع ملت ایران تامین شود و تحریم ها لغو شود‬ ‫سیاست‬ ‫ورزش‬ ‫چند نفر این تیم‬ ‫در حد استقالل نیستند‬ ‫‪02‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫عشایر ایالمچشم‬ ‫ به راه روزهای روشن‬ ‫رویداد ایران‬ ‫یادداشت‬ ‫عشایر کوچ رو‬ ‫دامهای‬ ‫کوبی میشوند‬ ‫مایه‬ ‫به اغاز کوچ عشایر‬ ‫دامپزشکی ایالم با اشاره‬ ‫مدیرکل‬ ‫های عشایر کوچ رو‬ ‫ایالم‪ ،‬گفت‪ :‬دام‬ ‫ــایر اســتانها به‬ ‫ـزارش ایــالم بیدار‪،‬‬ ‫س‬ ‫میشــوند‪ .‬به گـ‬ ‫یــالم مایهکوبــی‬ ‫ـکی ایــالم در جمع‬ ‫در ا‬ ‫مدیــرکل دامپزشـ‬ ‫رامیــن پورنجــف‪،‬‬ ‫ابتدای اذرماه در‬ ‫ـت‪ :‬هرســاله و از‬ ‫ـانهها اظهار داشـ‬ ‫گرمســیری جنوب‬ ‫رسـ‬ ‫کــوچ رو مناطق‬ ‫صــل پاییز عشــایر‬ ‫انتخاب میکنند‪.‬‬ ‫ف‬ ‫قشــالق گذرانی‬ ‫ـتان ایــالم را برای‬ ‫مناطق گرمسیری‬ ‫اسـ‬ ‫شروع فصل سرما‬ ‫افزود‪ :‬هرساله با‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬خانوار‬ ‫او‬ ‫حدود بیش از یک‬ ‫استان ایالم میزبان‬ ‫کرمانشاه و لرستان است‬ ‫استانهای همدان‪،‬‬ ‫ســکونت دارند‪ .‬او‬ ‫عشایری از‬ ‫ماه در این مناطق‬ ‫که تا اردیبهشــت‬ ‫ادارات دامپزشکی‬ ‫راستا با هماهنگی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫مکاتباتی در خصوص‬ ‫مبدای هماهنگیها و‬ ‫استانهای‬ ‫ـرایت ان در ســایر‬ ‫ـرای جلوگیــری از سـ‬ ‫بیمــاری دامهــا بـ‬ ‫عنوان استان مقصد‬ ‫ازجمله اســتان ایالم به‬ ‫اســتانهای‬ ‫ـکی ایــالم اضافه‬ ‫مدیــرکل دامپزشـ‬ ‫انجامگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ـازی قرارگرفتهانــد و‬ ‫هــا مــورد ایمنسـ‬ ‫کــرد‪ :‬عمــده دام‬ ‫انهاانجامگرفته‬ ‫کوچبرایدامهای‬ ‫واکسیناسیونقبلاز‬ ‫به اینکه عشــایر‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫ســت‪ .‬پورنجف‬ ‫کنند ممکناست‬ ‫ا‬ ‫مختلف عبور می‬ ‫کوچ رو از استانهای‬ ‫بیماری مبتال شوند‪ .‬او‬ ‫دامهای انها به‬ ‫حین عبور هم‬ ‫الزم از مناطق مرزی‬ ‫راستا ایمنسازی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫هایی که مایهکوبی‬ ‫شروعشده و دام‬ ‫عشــایری استان‬ ‫های دامپزشــکی به‬ ‫و‬ ‫نگرفته با اعزام اکیپ‬ ‫انها صورت‬ ‫انجام میشود‪.‬‬ ‫ـایر کوچ رو این کار‬ ‫مناطق استقرار عشـ‬ ‫ـاله بــا همــکاری و‬ ‫ـکی اســتان همهسـ‬ ‫او گفــت‪ :‬دامپزشـ‬ ‫اعزام اکیپهای‬ ‫عشایری اســتان با‬ ‫هماهنگی ســازمان‬ ‫دامداران و عشایر‬ ‫شهرســتانهایی که‬ ‫در‬ ‫ثابت‬ ‫هاارائهمیدهند‪.‬‬ ‫ســیار و‬ ‫خدماتالزمرابهان‬ ‫مستقر میشوند‪،‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1222‬‬ ‫عش‬ ‫وزهای روشن‬ ‫الم چشمبهراه ر‬ ‫ایر ای‬ ‫هایی که تاکنون‬ ‫خواسته‬ ‫درامد گمرک ایالم‬ ‫براورده نشده است‬ ‫کشف ‪ ۹1‬فقره‬ ‫تمرینتیمملیهندبالزنانایران‬ ‫سرقت در استان‬ ‫تمرین تیم ملی هندبال زنان ایران روز شنبه در محل این‬ ‫فدراسیونبرگزارشد‪.‬بیستوپنجمیندورهپیکارهایهندبال‬ ‫قهرمانی زنان جهان در سال ‪ ۲۰۲۱‬روزهای ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۸‬اذرماه در‬ ‫اسپانیا برگزار می شود‪.‬تیم ملی هندبال زنان ایران در گروه سوم‬ ‫این رویداد با تیم های نروژ‪ ،‬رومانی و قزاقستان رقابت می کند‪.‬‬ ‫طرح ملی فهما‬ ‫ایالم اجرا میشود‬ ‫ساجد‬ ‫در م‬ ‫ر‬ ‫وزانه‪ ۴۸‬تن زباله در‬ ‫شهر تولید میشود‬ ‫دره‬ ‫سایهمحرومیتبر‬ ‫سر مردمهلیالن‬ ‫شهدا انقطاع از‬ ‫مهمترین ویژگی‬ ‫های دنیوی است‬ ‫لذت‬ ‫اغاز ساخت‪1۵۶2‬‬ ‫مسکونی در استان‬ ‫واحد‬ ‫روزانه‪ ۴۸‬تن زباله‬ ‫در دره شهر‬ ‫تولیدمی شود‬ ‫گــزارش‬ ‫اتفاقاتاخیرمطالبه‬ ‫به حق عمومی مردم‬ ‫اصفهان بوده است‬ ‫عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬درباره اتفاق اخیر‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬دشمنان ایران از هر موضوع به عنوان دستاویزی برای‬ ‫تحت تاثیر قرار دادن فضای بین المللی ایران سوءاستفاده می کنند این در حالی است‬ ‫که در ایران مجموعه های صنفی همواره می توانند دیدگاه ها و رویکردهای خودشان را‬ ‫به عنوان مطالبات صنفی مطرح کنند‪.‬‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫رویدادایران‬ ‫عکس ‪:‬ایرنا‬ ‫نتایــج این طرح‬ ‫کــرد‪ :‬از دیگــر‬ ‫ســی کشــف ‪۵۶‬‬ ‫مقتدرانــه پلی‬ ‫انتظامــی اســتان‬ ‫فرمانــده‬ ‫جنگی‪ ۸۴ ،‬عدد‬ ‫خریــد دام نیــز‬ ‫قبضه سالح‬ ‫افــزود‪ :‬بحــث‬ ‫ـرای طــرح ارتقــای‬ ‫عشــایر ایــالم‪،‬‬ ‫ایــالم از اجـ‬ ‫جنگی‪ ،‬دســتگیری ‪۲۱‬‬ ‫ـت جمهــوری در‬ ‫دامی عشایر استان‬ ‫فشــنگ‬ ‫ـات ســفر ریاسـ‬ ‫عــی و کشــف ‪۹۱‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬جمیعت‬ ‫یکــی از مصوبـ‬ ‫امنیــت اجتما‬ ‫و کشف بیش از‬ ‫حال انجام اســت‪.‬‬ ‫اند‪ .‬یاســمی‬ ‫ســوداگر مرگ‬ ‫عشــایر کشــور را‬ ‫و دســتگیری ‪۴۸‬‬ ‫ــه هماکنون در‬ ‫توجهی قرارگرفته‬ ‫جمعیت دامی‬ ‫فقــره ســرقت‬ ‫ایــالم بود ک‬ ‫مواد مخدر بوده‬ ‫متاسفانه مورد بی‬ ‫موضوعــات برای‬ ‫ایالم‪ ۶ ،‬درصد‬ ‫ســتانهای مهم‬ ‫ــه کیلوگرم‬ ‫دالور القاصی مهر‬ ‫غیور دارند ولی‬ ‫سطح استان خبر داد‪.‬‬ ‫داد‪ :‬یکــی دیگــر از‬ ‫ـت عشــایر اســتان‬ ‫دهند و ایالم یکی ا‬ ‫س فرمانده انتظامی استان‬ ‫تاکنون جایگاه عشایر‬ ‫ادامــه‬ ‫نصراللهی افزود‪ :‬معیشـ‬ ‫سارق در‬ ‫صادرات دام بود‬ ‫تشــکیل می‬ ‫استان ایالم از دیرباز‬ ‫است‪.‬‬ ‫ــر‪ ،‬ســردار دالور‬ ‫ـایری محســوب میشود‪ .‬او مشکالت عشایر‪ ،‬بحث‬ ‫بر ‪ ۸۰‬حمیــد‬ ‫ـت قرمــز و دیگر‬ ‫بــه گــزارش مه‬ ‫زمینه تولیدات عشـ‬ ‫دستگیرشــده برای‬ ‫طریق تولید گوشـ‬ ‫ایالمباجمعیتیبالغ‬ ‫ســت جمهوری‬ ‫عشایر حل‬ ‫ـان اینکه متهمان‬ ‫ایــالم بیشــتر از‬ ‫ــه دلیــل در‬ ‫نیز در ســفر ریا‬ ‫است‪،‬عشایر استان‬ ‫استان در اختیار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫همچنین ایــالم با بیـ‬ ‫ـت‪ ،‬متاســفانه ب‬ ‫کــه این موضوع‬ ‫استان حضوری فعال‬ ‫بوده‬ ‫‪ ۶۰‬درصد مراتع‬ ‫القاصی مهر‬ ‫مراجع قضائی معرفی‬ ‫و دســتورالعمل‬ ‫ـوالت دامــی اسـ‬ ‫مشکالت او افزود‬ ‫اســتان ســاالنه‬ ‫مناطق مختلف‬ ‫ـارات بهحق مردم و‬ ‫ـب و موافقــت‬ ‫مراحل قانونی بــه‬ ‫ایفا محصـ‬ ‫تولیدات عشــایر‬ ‫هزار نفر در‬ ‫مطالبــات و انتظـ‬ ‫علوفه و نهادهها با‬ ‫بــه ایــالم تصویـ‬ ‫پلیــس‪ ،‬ســیر‬ ‫بخشهای استان‬ ‫پلیس اســتان ارتقاء‬ ‫ـت‪ .‬مدیرکل امور‬ ‫اســتان اســت و‬ ‫خشکسالی‪ ،‬کمبود‬ ‫اصلــی ماموریــت‬ ‫مختلف به ارزش‬ ‫نقشهای مهمی در‬ ‫گفت‪ :‬تمام تــالش‬ ‫ابالغشــده اسـ‬ ‫کرد‪:‬خریدتضمینی‬ ‫ـی از اولویتهــای‬ ‫تن محصوالت‬ ‫دارند و‬ ‫ها و شــدند‪،‬‬ ‫در اختیار داشتن‬ ‫اجرایی ان نیز‬ ‫جامعه است و در‬ ‫هستیم‪.‬اوتصریح‬ ‫طول هفته جاری‬ ‫بالغبر ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫یکـ‬ ‫عشایری استان با‬ ‫و کشف سرقت‬ ‫اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫امنیت و ارامش در‬ ‫زیادیمواجه‬ ‫ایالم عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫نکردهاستچراکه‬ ‫پیشگیری از جرائم‬ ‫میکنند‪ .‬جامعه‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫جلب احســاس‬ ‫ساالنه هشت هزار‬ ‫عمومی است‪ .‬این مقام‬ ‫مشکالتعشایر راحل‬ ‫از عشایری‬ ‫بحث‬ ‫کشوری برگزارشده‬ ‫یــک هــزار و‬ ‫که این امر باعث‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار راس دام‬ ‫کرد‪ :‬عشــایر بیش‬ ‫نیازمند مشارکت‬ ‫تن دامزنده‬ ‫جلساتی که با مسئوالن‬ ‫از دامهــای مازاد‬ ‫دستگیری سارقان است‬ ‫یکمیلیون و‬ ‫ـایری ایالم اضافه‬ ‫برای این راه‬ ‫هزار تن شیر‪۴۶۵ ،‬‬ ‫اجرای طــرح ارتقای‬ ‫تنها درصد پایینــی‬ ‫هــران بــا طرفین‬ ‫اســتان طی‬ ‫امنکردنمحیط‬ ‫کرد‪ :‬امور عشـ‬ ‫گوشت قرمز‪۲۵ ،‬‬ ‫در ایــن طــرح‬ ‫هــدف پلیــس از‬ ‫طریــق گمــرک م‬ ‫پروتئینی و دامی‬ ‫رضایتمندیشهروندانونا‬ ‫نصراللهــی اضافه‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬تن‬ ‫روزی انتظامــی‪،‬‬ ‫یک هزار و ‪۳۵۰‬‬ ‫از‬ ‫ـوالت‬ ‫ـت‬ ‫امنیت‪ ،‬اســایش و‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ص‬ ‫الزم‬ ‫خریداری میشــود‪.‬‬ ‫ـرار‬ ‫مح‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫عربی هماهنگی‬ ‫مرز ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫‪ ۳۶۰‬تن کشــک و‬ ‫افزود‪ :‬با تالش شبانه‬ ‫اینکــه بیــکاری‬ ‫اجتماعــی را افزایــش‬ ‫گزارش عشــایر‬ ‫حوزه کشورهای‬ ‫روغن حیوانی‪،‬‬ ‫است با توجه به‬ ‫میکننــد‪ ،‬ضمــن‬ ‫سارقان بوده است‪ .‬او‬ ‫کنترلی امنیــت‬ ‫بیان کرد‪ :‬نیروهای‬ ‫عرضه میکنند‪ .‬به‬ ‫ـت‪ .‬عراقی و‬ ‫عشایر استان ایالم این‬ ‫شــایر را توســط‬ ‫ایــالم را تولیــد‬ ‫تشدیداقدامات‬ ‫شهروندان برشمرد و‬ ‫چهــار درصــد اسـ‬ ‫پشم تولید و به بازار‬ ‫ـه بتوانیم دام ع‬ ‫زیادی خواسته‬ ‫مازادبهعراقفراهم‬ ‫انتظامیاستانو‬ ‫انجــام شــود کـ‬ ‫ـه عشــایری زیــر‬ ‫انتظامی ‪ -‬ارامش‬ ‫تن‬ ‫عملیاتیو انتظامی‬ ‫سال اخیر مشکالت‬ ‫کارکنان‬ ‫صادراتدامزنده‬ ‫کشورهای همجوار نیز‬ ‫در جامعـ‬ ‫تامیــن علوفه و‬ ‫طرحهای مختلــف‬ ‫کارگیریتمامتوان‬ ‫مهران‪،‬زمینه‬ ‫هر‪،‬خشکسالی طی دو‬ ‫به‬ ‫عشایری‬ ‫ـث‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫برطرف‬ ‫ب‬ ‫های‬ ‫پلیس‬ ‫ـتفاده‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫شــهروندان تالش‬ ‫وجود اورده و دام‬ ‫م‬ ‫ـمی عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫و بــا اسـ‬ ‫از این مشکالت‬ ‫نزدیک تشــکل‬ ‫نیز بــه اقتصاد‬ ‫خــوب مردم‪ ،‬در‬ ‫عشایر استان ایالم به‬ ‫تامین نظم و امنیت‬ ‫تولیدات یاسـ‬ ‫شود تا بخشی‬ ‫ــود ایــن حــوزه‬ ‫همچنین همکاری‬ ‫عشایر‪ ،‬در سال جاری‬ ‫صــادر کنیــم و س‬ ‫مهم در زمینه‬ ‫را برای‬ ‫کشف خود در‬ ‫همین اساس چند‬ ‫اجتماعی و‬ ‫نهادههای دامی‬ ‫ـد‪ .‬یاسمی افزود‪:‬‬ ‫یکی استانهای‬ ‫خریداری ندارند‪ ،‬بر‬ ‫‪ ۹۱‬فقره سرقت‬ ‫یارانهای بین عشــایر‬ ‫خود عشایر میرسـ‬ ‫مازاد ایالم‬ ‫یک هفته گذشــته‬ ‫مازاد عشایر‬ ‫هزار تــن علوفه‬ ‫تصریح میکند‪.‬‬ ‫خرید تضمینــی دام‬ ‫در عشــایر و‬ ‫محسوب میشود‬ ‫در ســفر ریاســت‬ ‫طول‬ ‫ـت‪ :‬بــه هفــت‬ ‫ســتگیر شدند‪ .‬او‬ ‫نیز‬ ‫ـرح‬ ‫عشایری‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫تصاص ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫که‬ ‫موضوعاتی‬ ‫تن‬ ‫بود‬ ‫ـ‬ ‫ایالم اظهار داش‬ ‫نفر ســارق نیز د‬ ‫هفت هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫مــاه پیــش‬ ‫ـتگاههای اجرایی‬ ‫یکــی دیگر از‬ ‫مرحله دوم خرید‬ ‫ـرکل امور عشــایری‬ ‫و ‪۴۸‬‬ ‫توزیعشده و‬ ‫ایالم توســط دسـ‬ ‫افزود‪ :‬نهاده بر‬ ‫اخ‬ ‫پیگیری شــد بحث‬ ‫مدیـ‬ ‫معادل ‪ ۹‬هزار و ‪۷۳۶‬‬ ‫عشــایر اســتان‬ ‫قرار میگیــرد‪ .‬او‬ ‫عشایری و امور دام کلید‬ ‫کارت جمهوری‬ ‫برای کمک به‬ ‫مــه داد‪ :‬در فاز‬ ‫استان با جمعیتی‬ ‫اختیار عشــایر‬ ‫جهاد کشاورزی‪ ،‬امور‬ ‫ـایر اســت‪ .‬او ادا‬ ‫عشایر‪ ،‬پالککوبی و‬ ‫دارد عشایر‬ ‫ــتان را تشــکیل‬ ‫تومان‬ ‫دام مــازاد عشـ‬ ‫مثل‬ ‫ـد جمعیــت اس‬ ‫در اســتان ادامه‬ ‫ـاس دفترچههای‬ ‫حذفی عشایر در‬ ‫خانــوار ‪ ۱۱‬درصـ‬ ‫مدتدار در اختیار‬ ‫طرح هرچند هنوز‬ ‫عشــایر اسـ‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫‪ ۸۵‬هزار راس دام‬ ‫خورد‪ .‬این‬ ‫ـمی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫شــایر بهصورت‬ ‫کشتارگاه صنعتی‬ ‫اول خرید‬ ‫طرحهای‬ ‫فاز دوم خرید‬ ‫ـد‪ .‬فرشــاد یاسـ‬ ‫شناســایی ع‬ ‫پایین بودن ظرفیت‬ ‫دادهشــده و در‬ ‫را میدهنـ‬ ‫عشایری کشور را‬ ‫قرار داده میشود‪.‬‬ ‫اما به دلیل‬ ‫دســتور کار قرار‬ ‫خواستههای عشایر‬ ‫درصد جمعیت‬ ‫‪ ۶۲‬هــزار تومان‬ ‫مددجویان‬ ‫عشایر استان‬ ‫روند کندی دارد و‬ ‫ترغیب کانونهــا در‬ ‫استان ایالم ‪۵‬‬ ‫صادرات دام اجرایی‬ ‫شــایر با کیلویی‬ ‫اینکه جمعیت‬ ‫دام ایالم‪،‬‬ ‫توســعه و‬ ‫بــره پــرواری ع‬ ‫دستورالعمل اجرایی‬ ‫دهند‪ .‬او با اشاره به‬ ‫ـام فعالیتهــای‬ ‫کمیتــه امــداد ایالم‬ ‫تشکیل می‬ ‫براورده نکرده است‪.‬‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هزار راس‬ ‫راســتای انجـ‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫ـتغال و خودکفایــی‬ ‫فهما با اســتقبال‬ ‫صادرات دام‬ ‫استان یکمیلیون‬ ‫شده است‬ ‫استان ایالم‬ ‫معــاون اشـ‬ ‫طــرح ملی‬ ‫ـروش دام زنده‬ ‫نــری و تقدیــر از‬ ‫کمک به طرحهای‬ ‫دامی عشایر‬ ‫دام نزدیک به ‪۷۰‬‬ ‫خواسته عشایر‬ ‫به مشــکالت فـ‬ ‫فرهنگــی و ه‬ ‫میلیارد تومان برای‬ ‫مساجدایالمباقوت‬ ‫گفت‪ :‬این میزان‬ ‫او بــا اشــاره‬ ‫از اختصــاص ‪۱۰‬‬ ‫کانونهای برتــر برای‬ ‫کانونهای‬ ‫زمینه دامداری خبر‬ ‫دام اســت‪،‬‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫عشایر‬ ‫است‬ ‫مددجویان ایالمی در‬ ‫فعالیــت‬ ‫ـود‪ .‬مدیــر ســتاد‬ ‫اظهار داشت‪ :‬قشر‬ ‫جمعیت دامی استان را‬ ‫اجــرا میشـ‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫پیاپی در کشــور‬ ‫شبستاناظهار کرد‪:‬‬ ‫از عشایر ایالمی‬ ‫کشور درصد‬ ‫ســومین ســال‬ ‫یکی‬ ‫جعفرزادهدر گفتوگو با‬ ‫کانونهایفرهنگیو‬ ‫ـت قرمز اســتان و‬ ‫ـود‪ .‬چراغی پور با‬ ‫مهمی در تولید گوشـ‬ ‫هماهنگی‬ ‫داد‪.‬شبیب‬ ‫های تحت حمایت‬ ‫انجــام میشـ‬ ‫نقش‬ ‫به پایداری طرح‬ ‫علی چراغی پور‬ ‫ـاجد اســتان ایالم‪ ،‬در‬ ‫خــبر‬ ‫جهت ارائه کمک‬ ‫اخرینمهلت ثبت‬ ‫هنری مسـ‬ ‫شده است که حدود‬ ‫بیان اینکــه‬ ‫تومان پیشبینی‬ ‫شبستان‪،‬بابیاناین‬ ‫بیش از ‪ 10‬میلیارد‬ ‫گفتوگو با‬ ‫مسجد‪ ۳۰‬اذرماه‬ ‫ســط مددجویان‬ ‫ـالم منتقــل و در‬ ‫سامانهبچههای‬ ‫های ایجادشــده تو‬ ‫مــعاوری و بــه ایـ‬ ‫کرد‪ :‬ستاد استان‬ ‫فعالیتهادر‬ ‫‪ 40‬درصــد از طرح‬ ‫یــک شــرکت ج‬ ‫مطلب‪ ،‬اظهار‬ ‫شدناینمهلتاز‬ ‫ـتند‪ .‬او افــزود‪ :‬برای‬ ‫عملیات بیخطرسازی‬ ‫از ستادهماهنگی‬ ‫دارنــد تــا حداقــل‬ ‫است‪،‬گفت‪:‬تمدید‬ ‫ـای دامداری هسـ‬ ‫دستورالعملابالغی‬ ‫مرکزی این شــرکت‬ ‫ذیربــط نظــارت‬ ‫در سالجاری‬ ‫ــن نهــاد طرحهـ‬ ‫هایفرهنگیوهنری‬ ‫سخت خشکسالی‬ ‫ایالمبرابر‬ ‫شاهد ســایت‬ ‫گیرد‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫دســتگاههای‬ ‫ای‬ ‫هنری مســاجد کشــور‬ ‫هماهنگیکانون‬ ‫طرحها در شرایط‬ ‫کمتری را در این حوزه‬ ‫انها صورت می‬ ‫ســطح شــهر دره‬ ‫هــای فرهنگی و‬ ‫در سویستاد‬ ‫پشتیبانی از این‬ ‫پسماند بر روی‬ ‫خوشــبختانه کانونهای‬ ‫نهادههای دامی‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬روزانه در‬ ‫اسیب محیطزیستی‬ ‫کانون‬ ‫شهرستان نیز پس‬ ‫برنامههــای کانونها‬ ‫خصوص پســماندهای‬ ‫تومان جهت تهیــه‬ ‫برگــزار شــد‬ ‫شیمیایی و دارویی‬ ‫مساجد کشــور است و‬ ‫میشــود که این‬ ‫ثبت فعالیتها و‬ ‫یــش از ‪ 5‬میلیارد‬ ‫ـت ایــالم گفت‪:‬‬ ‫ابدالی در ادامه در‬ ‫پسماندهای‬ ‫خوبی در راستای‬ ‫ــه خانگی تولید‬ ‫‪ 2.5‬میلیارد تومان‬ ‫زمینه‬ ‫امحای پسماند‬ ‫فعالیتهایگستردهای‬ ‫ب‬ ‫حفاظت محیطزیسـ‬ ‫ـیم‪.‬‬ ‫شــهر ‪ ۴۸‬تــن زبال‬ ‫استقبال بسیاری‬ ‫داشت‪ :‬مدیریت‬ ‫است که تاکنون‬ ‫طریق شرکتهای‬ ‫بچههایمسجد‪،‬‬ ‫مدیــرکل‬ ‫مساجد استان‬ ‫زباله واقع در ‪ ۸‬کیلومتری باشـ شهرستان دره شهر اظهار‬ ‫نظر گرفتهشده‬ ‫زباله در شــهر دره‬ ‫از جمعاوری از‬ ‫اند که قابلتقدیر‬ ‫یــار مجریان این‬ ‫سامانه‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫در‬ ‫به ســایت دفن‬ ‫متوســط ‪ ۴۸‬تن‬ ‫کرد‪ :‬در پزشکی‬ ‫شیمیایی بهخوبی‬ ‫ـورت رایگان در اخت‬ ‫فعالیتها داشــته‬ ‫سازیمیشوند‪.‬‬ ‫زبالهها‬ ‫روزانه و بهطور‬ ‫شــوند‪ .‬او اضافه‬ ‫پزشکی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫اغاز کرده است‪ .‬علی چراغی پور مساجد ثبــت اثار و‬ ‫ـاده دامــی بهصـ‬ ‫ویژه‪،‬بیخطر‬ ‫گذشته فعالیتهای‬ ‫داد‪ :‬در ایــن راســتا‬ ‫می‬ ‫نهـ‬ ‫را‬ ‫پسماندهای‬ ‫هنری در ســطح‬ ‫پزشکی از طریق‬ ‫اســت‪ .‬او ادامــه‬ ‫بیان کرد‪ :‬در سال‬ ‫شهر تولیدمیشود‪.‬‬ ‫ســه با شــرق دره شهر منتقل پسماندها به مرکز دفن‬ ‫کانون فرهنگی و‬ ‫است‪ ،‬پسماندهای‬ ‫طرحهــا قرارگرفتــه‬ ‫فعالیت اســت‪ .‬او‬ ‫این سامانه ثبت‬ ‫عــدی نیز در کنار‬ ‫غالمرضا ابدالی در جل‬ ‫‪۳۰۷‬‬ ‫جمعاوری و انتقال‬ ‫در حال انجام‬ ‫ــهری این اســتان‬ ‫مساجد بهخوبی در‬ ‫ـال و در مراحل ب‬ ‫ــه گــزارش مهــر‪،‬‬ ‫شهرستان بحث‬ ‫زیست و همچنین‬ ‫ـق روســتایی و ش‬ ‫نهــاد تا پایان سـ‬ ‫سراسر کانونهای‬ ‫ب‬ ‫شــهدای ســرابله‬ ‫نگرانیبابتتهیه‬ ‫حفاظت محیط‬ ‫هایمحیطزیستی‬ ‫مناطـ‬ ‫ایــن‬ ‫گذشته همزمان با‬ ‫فرهنگی و هنری‬ ‫مجریانطرحها‬ ‫زباله‪ ،‬اداره کل‬ ‫دبیرانو اعضایسمن‬ ‫افزود‪ :‬از ماههای‬ ‫شــد و کانــون‬ ‫خانوادههاهستیمو‬ ‫بهصــورت وبینار‬ ‫کانونهای برتر در‬ ‫ناظرین ما تائید‬ ‫دارند‪،‬‬ ‫فعالیتهای مختلف‬ ‫موضوع پســماند که‬ ‫ـند ما تا جایی که‬ ‫موفق شد که جزو‬ ‫نسبت به بارگذاری‬ ‫دره شــهر بــا‬ ‫علوفه نداشــته باشـ‬ ‫سامانه استان ایالم‬ ‫مراسمی با حضور‬ ‫اختیار‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫هنری مســاجد در‬ ‫خــبر‬ ‫علوفههای دامی‬ ‫معرفی شد که در‬ ‫کانونهای فرهنگی و‬ ‫بهصورت رایگان‬ ‫سطح کشور‬ ‫موردتقدیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫اشتغال و خودکفایی‬ ‫کنند‬ ‫مسجداقداماتالزمانجامشدهاست‪ .‬مسئوالن‪،‬مدیر اینکانون‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬معاون‬ ‫کردهایم‪ .‬او با اشاره‬ ‫هایفرهنگیوهنری‬ ‫منظور پایدار ماندن‬ ‫بچههای‬ ‫انها قرار‬ ‫ترغیب کانونهای‬ ‫این مشکل را رفع‬ ‫هماهنگیکانون‬ ‫گفت‪:‬ایننهادبه‬ ‫راستای تسهیل و‬ ‫در مدیر ستاد‬ ‫بنده‬ ‫ایالم‬ ‫حضور‬ ‫امداد‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ــال جاری هــم از‬ ‫حمایت از مجریان‬ ‫او افزود‪:‬‬ ‫کمیته‬ ‫بیمارستان اماده‬ ‫فعالیتهاوبرنامهها‬ ‫ـور ابراز کــرد‪ :‬در س‬ ‫زایی مددجویان و‬ ‫زمین برای ساخت‬ ‫فرهنگیوهنریبهثبت‬ ‫مســاجد کشـ‬ ‫طرحهای اشتغال‬ ‫به اینکه‬ ‫بهمنماه به مناقصه‬ ‫ملیفهمادر سطح‬ ‫ـادی و خشکســالی‪،‬‬ ‫حضور و غیرحضوری‬ ‫برتر در اجرایطرح‬ ‫قول دادهاند که تا‬ ‫ـرایط ســخت اقتصـ‬ ‫دورههای اموزشی‬ ‫مدیران کانونهای‬ ‫و مسئوالن‬ ‫طرحهــا در شـ‬ ‫بیمارســتان محلی‬ ‫هایبرتر کشور با‬ ‫سامانه‪،‬‬ ‫گوناگونیراارائهمیدهد‪.‬‬ ‫ارتباط مستمر با‬ ‫خواهدشدو کانون‬ ‫فعال ســاخت یک‬ ‫طریق فضای مجازی‪،‬‬ ‫در اســتان ایــالم‬ ‫استانتقدیر‬ ‫برنامههایحمایتی‬ ‫برود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بخشیاز مشکالتما‬ ‫معرفیخواهندشدو‬ ‫محــروم هلیــالن‬ ‫و ثبــت فعالیت‬ ‫از‬ ‫امتیازاتکسبشده‬ ‫اورژانسیمیتواند‬ ‫ســتای مشــارکت‬ ‫شهرســتان‬ ‫ستادی در توجهبا‬ ‫بهصورت‬ ‫کانونهــا در را‬ ‫بیمارستانیراندارد‪.‬‬ ‫پزشک متخصص‬ ‫بتوانددر اینزمینه‬ ‫ابتداییترینخدمات‬ ‫حضور کارشناســان‬ ‫اینده و با استقرار‬ ‫کهاستانایالمنیز‬ ‫خانه ایوان تا‬ ‫شهرســتانی در‬ ‫را حل کند تا در‬ ‫امیدداست‬ ‫در ســامانه فهما و‬ ‫ـاختهای درمانی‬ ‫برتر در طرح ملی‬ ‫طرح تصفیه‬ ‫ایلنــا‪ ،‬هلیــالن‪،‬‬ ‫برگزارشــده اســت‪.‬‬ ‫استانهای‬ ‫بخشــی از زیرسـ‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫فرهنگی و هنری‬ ‫ایالم واقعشــده‬ ‫و فراهم شــدن‬ ‫تکمیل میشود‬ ‫کانونهــای‬ ‫فرهنگیوهنری در سال جاری جزو کارشناسانستادهماهنگی‬ ‫مجهزتریارتقاءدهیم‪.‬‬ ‫و شــمال شــرقی‬ ‫یکصد کیلومتری‬ ‫هماهنگیکانونهای‬ ‫انرابهبیمارستان‬ ‫باشند‪.‬اوابراز کرد‪:‬‬ ‫پایان سال‬ ‫خــورده اســت‪.‬‬ ‫بچههای فهما‬ ‫بتوانیم‬ ‫گفــت‪ :‬ضریــب‬ ‫مساجد استان ایالم‬ ‫مدیر ستاد‬ ‫محرومیــت پیونــد‬ ‫ـه نماینــده ایــالم‬ ‫بیان کرد‪ :‬سامانه‬ ‫فرهنگی و هنری‬ ‫استانایالماز تکمیل‬ ‫و نامــش بــا‬ ‫فقر شدید‪ ،‬نبود‬ ‫در ایــن رابطـ‬ ‫مساجد اســتان ایالم‬ ‫است کانونهای‬ ‫باالترین ضریب‬ ‫روز برای راهنمایی‬ ‫شرکتابمنطقهای‬ ‫اسیبهای اجتماعی‪،‬‬ ‫ترین سامانههایی‬ ‫هلیالن‪ ۷‬و ‪ ۸‬است که‬ ‫جاری بهصورت شبانه‬ ‫مدیرعامل‬ ‫خودکشی‪،‬‬ ‫مسجد یکی از گسترده‬ ‫پایان امسال خبر داد‪.‬‬ ‫های بــزرگ بــرای‬ ‫محرومیت‬ ‫ـی و در سال‬ ‫اکبری بســطامی‬ ‫فرهنگی و هنری‬ ‫الزم و شــرکت‬ ‫تصفیهخانه ایوان تا‬ ‫کانونهــای فرهنگـ‬ ‫شــور اســت‪ .‬علی‬ ‫مدیران کانونهای‬ ‫زیرســاختهای‬ ‫ــنا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫طرح‬ ‫حــوزه مســاجد و‬ ‫عملیاتی نشــدن وعده‬ ‫محرومیت در ک‬ ‫و کمــک به‬ ‫گفتوگو با ایس‬ ‫ها برخی نهادها و‬ ‫راانجاممیدهند‪.‬‬ ‫کــه در‬ ‫برنامههای شــاخص‬ ‫ایجاد اشــتغال‪،‬‬ ‫لــی پوراحمد در‬ ‫در طول این ســال‬ ‫پیگیریهایالزم‬ ‫شهرستان ایوان تبدیل‬ ‫منظور شناســایی‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ـعه‬ ‫غیراســتاندارد‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫اگرچه‬ ‫تو‬ ‫درخشان‪ ،‬مساجد‪،‬‬ ‫دهد افزود‪:‬‬ ‫دادهاند اما دولت‬ ‫هنــری به‬ ‫از مطالبات اهالی‬ ‫ـف‪ ،‬جادههــای‬ ‫استعدادهایجدیدو‬ ‫کارهای خوبی انجام‬ ‫ســتان نشــان می‬ ‫دولتهــای مختلـ‬ ‫اب شرب یکی‬ ‫این شهرستان سال‬ ‫دادهانــد تا همچنان‬ ‫محرومیتهای این شهر‬ ‫کانونها‪ ،‬کشف‬ ‫سازمانها‬ ‫شهرســتان توجه‬ ‫طرح تصفیهخانه‬ ‫دستبهدســت هــم‬ ‫نیز تنها به گرفتن‬ ‫ـه محرومیت این‬ ‫های درمانی اما‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دلیل عدم اختصاص‬ ‫همگــی‬ ‫دوره از مجلــس‬ ‫محرومیــت بمانــد‪.‬‬ ‫مکلف اســت بـ‬ ‫شهرستانش حداقل‬ ‫نظام ارجاع و پزشک‬ ‫شده است اما به‬ ‫نماینــدگان ایــن‬ ‫ســتان در ژرفــای‬ ‫کند که در استانی‪،‬‬ ‫ــرده و بهمحض‬ ‫‪ 1395‬کلنگ زنی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در سیستم‬ ‫کندی مواجه شــد‪ .‬او‬ ‫نــام ایــن شهر‬ ‫برای مراجعه به‬ ‫با مردم بســنده ک‬ ‫درمانی و توزیع برابر‬ ‫مجبور میشــوند‬ ‫ـان کند‪ .‬او‬ ‫کنار اینخدمات‪،‬‬ ‫موقع این پروژه با‬ ‫عکــس یادگاری‬ ‫عادالنه به خدمات‬ ‫را ندارد و مردم‬ ‫برعکس وعدههایشـ‬ ‫اینگونهباشد کهدر‬ ‫منابــع مالی به‬ ‫توماناینطرحاغاز‬ ‫جراحی به مرکز استان‬ ‫دسترسی‬ ‫اصلی برنامهریزان و‬ ‫خانوادهباید‬ ‫به صندلی قدرت‬ ‫و ازمایشــگاه هم‬ ‫اختصاص‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫متخصص یا اعمال‬ ‫سالمت یکی از اهداف‬ ‫ـتان رســیدن‬ ‫رئیسشبکهبهداشت‬ ‫خدمات پاراکلینکی‬ ‫گفت‪:‬امسالبا‬ ‫ـوری به پزشــک‬ ‫بندی انجامشده‬ ‫فاصلــه دارد یا اسـ‬ ‫منابع‬ ‫اند‪.‬در همینرابطه‬ ‫بــه موضــوع‬ ‫ســالمت در هر کشـ‬ ‫این راستا با زمان‬ ‫اجتماعی مجلس با‬ ‫کیلومتــر با هلیــالن‬ ‫خانواده عملکرده‬ ‫ویژگی شــهید نظر به‬ ‫کاری که باید برای‬ ‫کارکرده است‪ ،‬در‬ ‫ـتگذاران بخش‬ ‫عضو کمیســیون‬ ‫توزیعمنابع کــه صــد‬ ‫طرح بهطور کامل‬ ‫گفت‪ :‬مهمترین‬ ‫به‬ ‫سیاسـ‬ ‫اگر عضوی از یک‬ ‫محمدی ادامه داد‪:‬‬ ‫توجه شــود‪.‬‬ ‫پایان ســال مالی این‬ ‫مناطق‪ ،‬سیستم ارجاع‬ ‫ایرانبیعدالتیدر‬ ‫و درمان هلیالن‬ ‫کرمانشاه مراجعه کنند؟‬ ‫اینکــه علی‬ ‫خداوند توجــه ویژه‬ ‫بیمارستاناست‪.‬فاطمه‬ ‫شمار میرود‪،‬امادر‬ ‫مقرر شــد که تا‬ ‫اینکه در برخی از‬ ‫با بهرهبرداری از‬ ‫جراحی یا مراجعه‬ ‫ـالم بــا یــاداوری‬ ‫ســت شــهید بــه‬ ‫کشورهایتوسعهیافته‬ ‫انجامشودساخت‬ ‫اشــاره به‬ ‫پوراحمد گفت‪:‬‬ ‫خدماتپاراکلنیکی‬ ‫ـس دانشــگاه ایـ‬ ‫هلیالن به عمــل‬ ‫گفت‪ :‬وجــه اهلل ا‬ ‫سالمتدر مقایسهبا‬ ‫پیامبــر برای شــهید‬ ‫بهرهبرداری برســد‪.‬‬ ‫رنج هلیالن‬ ‫بیماران هلیالنی به‬ ‫رئیـ‬ ‫که در شهرســتان‬ ‫خانوادهوجوددارداما‬ ‫شرب ‪ ۳۲‬روستای این‬ ‫مقربانالهیمیشود‪،‬‬ ‫داشته باشــد‪ ،‬جدا از‬ ‫ــی و خصلتــی را‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫یکی از دالیلی که‬ ‫این در حالی است‬ ‫و پزشک‬ ‫میشــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بر شهر ایوان اب‬ ‫شهادتتنهانصیب‬ ‫ـای دارد و ویژگ‬ ‫کریمی افزود‪:‬‬ ‫پزشک متخصص نیاز‬ ‫شدت بیشتری است‪.‬‬ ‫است‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫مراجعه میکنند نبود‬ ‫نــون عمــل‬ ‫این طرح عالوه‬ ‫انقطــاع از لذتهـ‬ ‫ـد متحمــل شــود‬ ‫در جامعهدر به‬ ‫فرماید ان وجه اهلل‬ ‫دارای‬ ‫چرداول‪ ،‬ایالم و‪...‬‬ ‫ـن ویژگــی شــهدا‬ ‫گرانــی را بایـ‬ ‫نیســت که خــالف قا جغرافیایی و محصور بودن‬ ‫بخشهایمختلف‬ ‫تامینخواهدشد‪.‬‬ ‫ــی بیان می‬ ‫و شهرستان‬ ‫کنار رفته است‪ .‬اگر‬ ‫مهمتریـ‬ ‫توسعهزیرساخت‬ ‫شهرستاننیز‬ ‫ایرنــا‪ ،‬طاهــر عل‬ ‫و اجتماعی محرومیــت‪ ،‬تــورم و خدمات درمانــی رایگان‬ ‫هلیالن به دلیل انزوای‬ ‫غیب برای شــهید‬ ‫ـت‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫متخصصاست‪.‬‬ ‫ـاه و لرســتان دارای‬ ‫فرهنگی‪ ،‬سیاسی‬ ‫واحد مسکونی‬ ‫شهدای پردههای‬ ‫ســوی دیگر نبــود‬ ‫به این معناست‬ ‫دنیــوی اسـ‬ ‫رنج پزشک‬ ‫برخی مناطق در‬ ‫ـتان ایــالم‪ ،‬کرمانشـ‬ ‫حوزههای اقتصادی‪،‬‬ ‫جامعه اســت‪ .‬کــه از‬ ‫دانشجویییادواره‬ ‫مقام باالیی میرسد‬ ‫که‬ ‫ـت‬ ‫‪۵۴‬‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫محروم‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ساخت‬ ‫ا‬ ‫علت‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫حاضر بیــن س‬ ‫او اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ـترس هــم مزیــدی بر‬ ‫محمدیدر اجالسیه‬ ‫ــدن ســالمتی در‬ ‫در شهید به‬ ‫لذتهای دنیوی‬ ‫هیچپزشکعمومی‬ ‫ســتلزم فراهم ش‬ ‫هایزیادیاست‪.‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬شهدا‬ ‫که فاقد قابلدسـ‬ ‫ـد‪ .‬هلیالن همواره‬ ‫انقطاع رسیده و از‬ ‫خانوادههای‬ ‫م‬ ‫محرومیت‬ ‫بهقدریاستکه‬ ‫توابع استان ایالم‬ ‫ـجوی اســتان ایالم‬ ‫دوچنــدان میکنـ‬ ‫که به مرحله‬ ‫برای‬ ‫بیانداشت‪:‬عالمان‬ ‫پیروزی هلیالن‬ ‫طول یک سال ونیم‬ ‫شهرســتان هلیالن از‬ ‫در مریــض داری را‬ ‫دانشـ‬ ‫شــانی شــجاعانه‬ ‫است‪.‬علیمحمدی‬ ‫مجلس و عامل‬ ‫انجا برود هرچند در‬ ‫گفت و چه تعریفی‬ ‫در‬ ‫ضدانقالب با جانف‬ ‫تجمع کاندیداهای‬ ‫ـیدن به گذشته‬ ‫دارای ‪ ۲‬معلول‬ ‫بوده نیست به‬ ‫علمی و معنوی‬ ‫ـتان اســت چه باید‬ ‫مبــارزه بــا‬ ‫ـت و چه محل‬ ‫ـون نیز مــا را در رسـ‬ ‫از ســالها تالش‬ ‫در اســتان ایــالم‬ ‫بیمارسـ‬ ‫ــوان بر ان گذاشـ‬ ‫و عارفان پس‬ ‫مقابلــه کردنــد و اکنـ‬ ‫نمایندگان مجلس‬ ‫ـیدند اما شــهدا با‬ ‫ســالمت را میت‬ ‫دهند‪ .‬او افزود‪ :‬شــهدا‬ ‫را اقناع خیلــی از‬ ‫احداث‪ ۵۴‬واحد‬ ‫ـلوک عارفانه رسـ‬ ‫ادبیــات‬ ‫ـد افکار عمومــی‬ ‫مجمع خیرین کشور از‬ ‫متعالی یاری می‬ ‫به ســیر و سـ‬ ‫مقام باالیی نزد‬ ‫توجیهــی میتوانـ‬ ‫اهداف‬ ‫خداوند متعال پس از‬ ‫مدیرعامل‬ ‫معلولدر ایالمطی‬ ‫سبیل اهلل یکباره به‬ ‫دلیــل و‬ ‫جایــگاه واال نزد‬ ‫خانوادههایدارای‪۲‬‬ ‫رفتار جهاد فی‬ ‫ـگاه ایالم گفت‪:‬‬ ‫دلیل‬ ‫مسکونیبرای‬ ‫به‬ ‫ســن حمزه زاده‬ ‫ناظر بر اعمــال و‬ ‫ـیدند‪ .‬رئیس دانشـ‬ ‫خــبر‬ ‫داد‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬ح‬ ‫نیز حیــات دارند و‬ ‫خداونــد رسـ‬ ‫شهادتبیشتر نمایان‬ ‫مــرگ‬ ‫ســال جاری خبر‬ ‫ایالم تصریــح کرد‪:‬‬ ‫همت حمیدرضا‬ ‫منزلتشهداپساز‬ ‫‪ www.saman.‬برای‬ ‫رئیس دانشــگاه‬ ‫ایالم اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫متعال مقامو‬ ‫ما هســتند‪.‬‬ ‫سامانه ‪mrud.ir‬‬ ‫این اســت که یاد‬ ‫در حاشیه سفر به‬ ‫مجمــع ‪ ۵۴‬واحد‬ ‫را در راه خداوند‬ ‫ثبتنام در‬ ‫در اینجا وظیفه ما‬ ‫ـاهی‪ ،‬دره شــهر‪،‬‬ ‫هیئتمدیره این‬ ‫تمام هستی خود‬ ‫مراحــل احــداث‬ ‫خدا میشــود و‬ ‫ابدانان‪ ،‬ارکواز ملکشـ‬ ‫شاهحســینی عضــو‬ ‫شهدا‬ ‫ـتان واگذارشــده و‬ ‫دو عضــو معلــول‬ ‫اعمالشان تنها به‬ ‫طبق شــهرهای‬ ‫را گرامی بداریم‪.‬‬ ‫متقاضیان میتوانند‬ ‫تایید ســطح اسـ‬ ‫کردند‪ ،‬شهیدان در‬ ‫خانوادههــای دارای‬ ‫است‪ .‬این بزرگان‬ ‫ــط کارگزاریهــا‬ ‫لومار باز اســت و‬ ‫انفاق‬ ‫مســکونی بــرای‬ ‫‪ ۳۰۶۸‬مورد نیز‬ ‫واحدمســکونی توس‬ ‫افزود‪ :‬ساخت این‬ ‫در محضر شهید‬ ‫اجرایی دهلران و‬ ‫و ثبتنــام بــرای‬ ‫حائز شرایط اولیه و‬ ‫احداث خواهد شــد‪ .‬او‬ ‫دارند و همهچیز‬ ‫تاییدشده نیز ‪۱۵۶۲‬‬ ‫را تکمیــل کننــد‬ ‫مختلف ازجمله ســتاد‬ ‫‪ ۱۵۶۲‬مورد‬ ‫توجه‬ ‫اســتان ایالم‬ ‫نیکاندیش پــس از‬ ‫ثبتنــام خــود‬ ‫ـت که از اشــخاص‬ ‫شهرسازی از اغاز احداث‬ ‫تفاهمنامــه هــای‬ ‫بهزودی اغاز و‬ ‫اقــدام ایــن خیــر‬ ‫و بنیاد مســکن‬ ‫نهایی شــده اسـ‬ ‫شــهرهای استان نیز‬ ‫میلیون تومانی‬ ‫مدیرکل راه و‬ ‫هــا ســومین‬ ‫امام خمینی (ره)‬ ‫ـون جهــش تولید‬ ‫اصغر (ع) و مدرسه‬ ‫مسکن سایر‬ ‫اورده باالی ‪۴۰‬‬ ‫فرمان حضرت‬ ‫مســکونی در قالــب قانـ‬ ‫واحد شــیرخوارگاه حضرت علی‬ ‫‪ ۱۷۷۲‬نفر ســهم‬ ‫اســت‪ .‬بهــادری‬ ‫حال حاضر ‪۱۵۳‬‬ ‫رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫ـالمی اجرایــی شــده‬ ‫واحــد‬ ‫خبر داد‪ .‬عبدا‪...‬‬ ‫سلیمانی در استان‬ ‫ســاخت‬ ‫ـد‪ .‬او افــزود‪ :‬در‬ ‫امکان اطالع‬ ‫انقــالب اسـ‬ ‫در اســتان ایالم‬ ‫شهید حاج قاســم‬ ‫را واریــز کردهانـ‬ ‫اذرماه ســال جاری‬ ‫ـش از ‪ ۱۵‬هکتار‬ ‫مســکن تاکنون‬ ‫اســتثنایی سردار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫واحدهای مسکونی‬ ‫شــان کرد‪ :‬تا ‪۱۵‬‬ ‫مترمربــع یعنــی بیـ‬ ‫گفتوگو با ایسنا‪،‬‬ ‫ملی خاطرن‬ ‫کرد‪ :‬کار احداث این‬ ‫هــزار و ‪۸۸۲‬‬ ‫ـکن طــرح اقــدام‬ ‫بهادری در‬ ‫است‪.‬او اظهار‬ ‫مــورد ثبتنــام‬ ‫ـرارداد بــا پیمانــکار‬ ‫ـت احداث مسـ‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار و ‪۹۴۰‬‬ ‫از طریــق عقــد قـ‬ ‫‪ ۳۸۸۶‬زمیــن جهـ‬ ‫در اســتان ایــالم‬ ‫در اینــده نزدیــک‬ ‫ان توســط حاج‬ ‫که از این تعداد‬ ‫هزینههای ســاخت‬ ‫مسکن انجامشده‬ ‫تمامی‬ ‫احــداث و‬ ‫برای‬ ‫تقبلخواهدشد‪.‬‬ ‫حمیدرضاشاهحسینی‬ ‫‪05‬‬ ‫سیستان توسعه سیستان و‬ ‫و‬ ‫بلوچستان بلوچستاننیازمند‬ ‫عزم ملی است‬ ‫ساری‬ ‫مشهد‬ ‫اراده دولت و شهرداری‬ ‫ساری در بهره برداری بهنگام‬ ‫از نیروگاه زباله سوز‬ ‫گردشگریابزار‬ ‫توسعهمناسبات‬ ‫ایران و عراق است‬ ‫اوضاع شکننده کرونا و ضرورت هوشیاری مردم و مسئوالن‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫باتوجهبهاینکهشهرداریبندربوشهردرنظرداردپروژههایعمرانیبهشرحذیلرابهپیمانکارانواجدصالحیتودارایشرایطمربوطهازسازمانهایذیربطراازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)‬ ‫واگذارنماید‪،‬لذاازکلیهپیمانکارانواجدصالحیتکهدارایگواهینامهصالحیتدررشتهمربوطهویامجوزاتوشرایطاعالمشدههستنددعوتمیگرددمطابقجدولزمانبندیذیلبهسامانهمذکوربهادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمائید‪.‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫رد یف‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 07‬اذر ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫رویاد د ایالم‬ ‫شماره ‪32‬‬ ‫‪08‬‬ ‫تدابیر ایران‬ ‫برایمقابله‬ ‫باسویهجدیدکرونا‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫فزایش ‪ 12‬درصدی‬ ‫ا‬ ‫‪07‬‬ ‫محمدنوازیاز دالیلناکامی ابی ها‬ ‫در دو بازی اخیر می گوید‬ ‫خواسته هاییکهتاکنون‬ ‫براورده نشده است‬ ‫ـش ‪ ۱۲‬درصــدی‬ ‫گذشــته افزایـ‬ ‫و برای حدود دو‬ ‫داشته اســت‬ ‫گمــرکات اســتان‬ ‫مدیــرکل‬ ‫نفر نیز مســتقیم و‬ ‫تا ســه هزار‬ ‫گمرک استان ایالم‬ ‫ایالم گفت‪:‬‬ ‫اشتغالزایی دارد‪.‬‬ ‫غیرمستقیم‬ ‫صادراتی اســت و درامد‬ ‫گمرکات اســتان ایالم‬ ‫صرفــا‬ ‫مدیــرکل‬ ‫گمرک نســبت به‬ ‫هفتماهــه‬ ‫مشــکالت مرز با رایزنی‬ ‫روحا‪ ...‬غالمی‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫افزایش‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫سالگذشته‬ ‫مرزیحلمیشود‬ ‫بینمقامات‬ ‫روحا‪ ...‬غالمی در‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫دخالت و رایزنی‬ ‫هست که نیاز به‬ ‫فارس گفت‪ :‬نیمه‬ ‫لیکن مواردی‬ ‫گفتوگــو با‬ ‫مقامات مرتبط دارد‪.‬‬ ‫مهران از طرف عراق‬ ‫امور خارجه و سایر‬ ‫ـفند ‪ ۹۸‬رســما مرز‬ ‫خرداد وزارت‬ ‫ـه و مــرز رســمی‬ ‫دوم اسـ‬ ‫بسته شد و تا پایان‬ ‫بازارچــه چنگولـ‬ ‫او ادامــه داد‪:‬‬ ‫دلیل شیوع کرونا‬ ‫تصویب هیــات دولت‬ ‫مــدت مکاتبات‬ ‫به‬ ‫ـالت که ســال ‪ ۹۶‬به‬ ‫شــت لــذا در ایــن‬ ‫‪ ۹۹‬ادامــه دا‬ ‫همچنین چیـ‬ ‫تمایل عراق‪ ،‬فعال‬ ‫مهم و تاثیرگــذار و‬ ‫است به علت عدم‬ ‫متعــدد‪ ،‬مالقــات‬ ‫مهران رســیده‬ ‫تمام توان در جهت‬ ‫به عراق باعث شد‬ ‫است که میطلبد با‬ ‫حیاتی‬ ‫صدور کاالهای‬ ‫ســت نشده‬ ‫کرد‪ .‬غالمــی افزود‪:‬‬ ‫هممرز ا‬ ‫یــن مرزها تالش‬ ‫عنــوان اولین مرزی که با عراق بازگشایی راهانــدازی ا‬ ‫گمرک صادراتی‬ ‫به‬ ‫ایالم در بین ‪۱۰۵‬‬ ‫صورت دو روز در هفته‬ ‫گمرک اســتان‬ ‫بعد از کرونا به‬ ‫مهرماه ســال جاری‬ ‫صــادرات بــه حدود‬ ‫‪ ۷‬ماهه منتهی به‬ ‫ـی به دلیــل کرونــا‬ ‫یافت‪ .‬کشــور در‬ ‫‪ ۳‬درصد صادرات‬ ‫شــود ولـ‬ ‫سال گذشته کاهش‬ ‫دارا شــد و حدود‬ ‫نصف مدت مشابه‬ ‫رتبه دهم را‬ ‫ایالم خارج میشود‪.‬‬ ‫ایالم صرفا صادراتی‬ ‫کشور از گمرک استان‬ ‫داد‪ :‬گمرک اســتان‬ ‫او ادامه‬ ‫گمرک نسبت به سال‬ ‫درامد هفتماهه‬ ‫است و‬ ‫‪03‬‬ ‫اعالم امادگی دولت برای‬ ‫مشارکت با انبوه سازان‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫رویدا د ایالم‬ ‫‪02‬‬ ‫موضوع‬ ‫براورد اولیه از‬ ‫فهرست بهای پایه‬ ‫‪ ( 1400‬ریال )‬ ‫‪1‬‬ ‫اجرای پیاده رو‬ ‫و اسفالت گذر‬ ‫مجاور سپاه در‬ ‫رایانی و سرتل‬ ‫فاز ‪2‬‬ ‫‪11/391/655/693‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اجرای جدول‬ ‫گذاری ‪ ,‬زیر‬ ‫سازی و اسفالت‬ ‫خیابان ورودی‬ ‫ریشهر تا تقاطع‬ ‫پارسیان‬ ‫‪8/۷82/56۰/224‬‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫‪2۰۰۰۰۰5۷۰1۰۰۰۰5۷‬‬ ‫‪2۰۰۰۰۰5۷۰1۰۰۰۰58‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ - 1‬محل واخرین مهلت تحویل اسناد‪ :‬کلیه پاکات می بایست در‬ ‫مهلت مقرر به شرح جدول فوق در سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد)‬ ‫بارگذاری گردد ‪ .‬ضمن ًا اصل پاکت الف ( تضمین شرکت در مناقصه)‬ ‫در مهلت مقرر به اداره امور قراردادهای شهرداری مرکزی تحویل و‬ ‫رسید دریافت نمایید ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬پاکتهای مناقصه در ساعت ‪/10‬ده مورخ درج شده در جدول‬ ‫گشوده می شود‪.‬‬ ‫‪- 3‬تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه‬ ‫بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از موسسات غیر بانکی تحت نظارت‬ ‫مدت‬ ‫قرارداد‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫خرید اسناد‬ ‫‪14۰۰/۰9/13‬‬ ‫‪14۰۰/۰9/13‬‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫تحویل پاکات‬ ‫‪14۰۰/۰9/23‬‬ ‫‪14۰۰/۰9/23‬‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی یا اوراق مشارکت یا واریز وجه نقد‬ ‫به حساب سپرده شماره ‪ 1000181356907‬پست بانک ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬ضمن ًا متن اگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به‬ ‫ادرس‪ www.Bushehr.ir:‬درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ - 5‬هزینه درج اگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫‪ - 6‬مدت اعتبار پیشنهادها سه‪/‬سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 7‬شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این‬ ‫صورت سپرده ها مسترد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 8‬سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫بازگشایی‬ ‫پاکتها‬ ‫‪14۰۰/۰9/24‬‬ ‫‪14۰۰/۰9/24‬‬ ‫حداقل‬ ‫رتبه مورد‬ ‫نیاز‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت‬ ‫در مناقصه‬ ‫( ریال )‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه‬ ‫و ترابری‬ ‫‪6۰۰/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه‬ ‫و ترابری‬ ‫‪45۰/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪ - 9‬محل دریافت و تحویل اسناد سامانه تدارکات الکترونیک دولت‬ ‫( ستاد) و محل گشایش پیشنهاد ها سالن جلسات واقع در طبقه‬ ‫چهارم ساختمان مرکزی شهرداری بندر بوشهر می باشد ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات‬ ‫بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف‪ :‬ادرس ‪ :‬بوشهر‬ ‫میدان شهرداری ‪ -‬شهرداری مرکزی ‪ -‬طبقه دوم ‪ -‬اداره امور پیمان‬ ‫تلفن‪07733340571 :‬‬ ‫‪ - 11‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در‬ ‫سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪88969737 :‬‬ ‫و ‪85193768‬‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر‬ ‫بــا شــتاب گســترده و تــاش شــبانه روزی‬ ‫دولت و کادر درمان در چند ماه اخیر‪ ،‬اوضاع‬ ‫واکسیناسیون درکشور روند قابل قبولی یافته‬ ‫و امیدها به مهار ویروس کرونا افزایش قابل‬ ‫مالحظه ای داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرناپالس‪ ،‬اگر تا چند ماه پیش‬ ‫مهم­تریــن دغدغــه مــردم و مســئوالن تامین‬ ‫واکســن و تزریق گســترده ان بود‪ ،‬این روزها‬ ‫خبر می­ رســد بخش قابل توجهی از مردم ُدز‬ ‫اول واکسن کرونا را تزریق کرده و روند تزربق‬ ‫دوز دوم و حتــی ســوم نیــز همچنــان رو بــه‬ ‫افزایش است‪.‬‬ ‫بــر اســاس جدیدتریــن گــزارش وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‪ ،‬تا پایان‬ ‫وقت اداری س هشــنبه دوم اذرماه‪ ،‬حدود ‪۵۷‬‬ ‫میلیون نفر ُدز اول و حدود ‪ ۴۶‬میلیون نفر نیز‬ ‫ُدز دوم واکســن را دریافــت و نزدیک به ‪۹۰۰‬‬ ‫هزار نفر نیز ُدز سوم را تزربق کرده اند؛ به این‬ ‫ترتیب مجموع ُدزهای واکسن تزریق شده در‬ ‫کشور به بیش از ‪ ۱۰۳‬میلیون رسیده است‪.‬‬ ‫ادامــه ایــن رونــد می ­توانــد امیدهــا بــه‬ ‫رســیدن بــه ایمنی جمعــی را افزایــش داده و‬ ‫بــا نزدیــک شــدن به زمــان قبلی اعالم شــده‬ ‫(دهــه فجر ‪ )۱۴۰۰‬چشــم ­انداز قابل قبولی را‬ ‫ترسیم می کند؛ با این حال هنوز تا رسیدن به‬ ‫واکسیناسیون ‪ ۸۰‬درصدی جمعیت هدف در‬ ‫کشور فاصله داریم و با درنظر داشتن احتمال‬ ‫شیوع سویه­ های جدید ویروس و نیز اخباری‬ ‫که از کشورهای دیگر می­ رسد‪ ،‬لزوم احتیاط و‬ ‫هوشیاریرابرجسته ­تر می­ کند‪.‬‬ ‫از اروپا خبر می­ رسد برخی کشورهایی که‬ ‫مدت ها پیش به درصد قابل قبولی از تزریق‬ ‫واکسن رسیده بودند‪ ،‬در استانه موج چهارم‬ ‫همه­ گیری یا درگیر این موج هستند‪.‬‬ ‫دوهفتــه پس از هشــدار ســازمان جهانی‬ ‫درباره موج جدید کرونا در اروپا‪ ،‬اکنون برخی‬ ‫جوامع بار دیگر اجرای محدودیت ­ها را اغاز‬ ‫­ بینیهــای قبلی‬ ‫کرده انــد و بســیاری از خوش ­ ‬ ‫دربــاره مهــار ایــن ویــروس‪ ،‬نقش براب شــده‬ ‫اســت‪ .‬از جمله در المان اعالم شــد که هفته‬ ‫گذشــته ‪ ۳۷‬هــزار و ‪ ۱۲۰‬مــورد جدید ابتال به‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬به ثبت رســیده و این کشــور وارد‬ ‫موج چهارم شده است‪.‬‬ ‫این شــرایط در کشــورهای دیگــری چون‬ ‫هلنــد‪ ،‬فرانســه‪ ،‬جمهــوری چــک‪ ،‬رومانــی‪،‬‬ ‫بلغاترســتان و اتریــش نیــز باعــث افزایــش‬ ‫دولتهــا اعــام‬ ‫­ ‬ ‫نگرانیهــا شــده و برخــی‬ ‫­ ‬ ‫محدودیتهــای قبلــی‬ ‫­ ‬ ‫کرده انــد شــماری از‬ ‫کرونایی دوباره اعمال خواهد شــد‪ ،‬حتی اگر‬ ‫همراه با برخی اعتراض های شهروندان باشد‪.‬‬ ‫در قاره­ های دیگر از جمله امریکا و افریقا‬ ‫نیــز خبــر می­ رســد مــوج ابتالهــا و مرگ­ های‬ ‫جدید در روزهای اینده بیشــتر خواهد شد و‬ ‫الزم اســت برخی محدودیت­ های لغو شــده‬ ‫دوبارهبازگردند‪.‬‬ ‫در ایــاالت متحــده گــزارش شــده در یک‬ ‫هفته گذشــته به طور متوســط ‪ ۹۵‬هزار مورد‬ ‫جدید ابتال به کرونا به ثبت رسیده است که‬ ‫در مقایســه بــا دو هفتــه پیــش‪ ،‬افزایش ‪۳۳‬‬ ‫درصدی را نشان می ­دهد‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت که برخــی مقام های‬ ‫بهداشــتی نگــران افزایــش شــیوع و ابتالهای‬ ‫جدیــد به­ ویــژه در تقــارن بــا تعطیالت ســال‬ ‫نــوی پیش رو هســتند و هشــدارها را افزایش‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫در کشور ماخوشبختانهبرخیپیش ­بینی ­‬ ‫هــا دربــاره موج ششــم (در ابا نمــاه) محقق‬ ‫نشد و دو ماه از فصل پاییز را با ثبات نسبی‬ ‫در مــوارد بســتری‪ ،‬ابتــا و مــرگ پشــت ســر‬ ‫گذاشته ­ایم؛ با این حال چند رویداد هم زمان‬ ‫موجــب ادامه نگرانی­ ها و احتمال بازگشــت‬ ‫همه­ گیری در کشور شده است‪.‬‬ ‫چنــد هفته پس از لغــو دورکاری در مراکز‬ ‫اداری و دولتی‪ ،‬به نظر می­ رســد برخی افراد‬ ‫در محیط ­های کاری نسبت به رعایت شیوه­‬ ‫ نامه­ ها حساســیت قبلــی را نداشــته و برخی‬ ‫احتیاط­ های الزم از جمله استفاده از ماسک‬ ‫را سرسری گرفته اند‪.‬‬ ‫لغو تردد شبانه نیز اگرچه اقدامی مثبت‬ ‫و الزم پــس از چندیــن مــاه بــود‪ ،‬این نگرانی‬ ‫را ایجــاد کــرده که شــاید خانواده­ ها بار دیگر‬ ‫شب ­نشینی ­ها و دوره همی ها را از سر بگیرند‬ ‫و بــا ایــن تصــور اشــتباه کــه کرونا تمام شــده‬ ‫است‪ ،‬خود و دیگران را در معرض یک همه­‬ ‫ گیری جدید قرار دهند‪.‬‬ ‫از طرفی بازگشایی حضوری مدارس که در‬ ‫دو ماه نخست سال تحصیلی تنها در برخی‬ ‫مناطق روستایی و کم جمعیت رخ داده بود‪،‬‬ ‫از ابتدای اذر ماه وارد فاز دوم شــده اســت و‬ ‫دانش امــوزان دوره متوســطه اول و دوم باید‬ ‫چنــد روز در هفته را حضوری در کالس درس‬ ‫شرکتکنند‪.‬‬ ‫به نظر می­ رسد اخبار منتشــر شده در دو‬ ‫سه روز اخیر از برخی استان­‪.‬ها‪ ،‬قابل تعمیم‬ ‫بــه کل کشــور بــوده و تصمیم به بازگشــایی‬ ‫حضــوری مــدارس را بــا چالــش مواجــه کنــد؛‬ ‫بــه عنــوان مثــال از لرســتان خبــر می ­رســد در‬ ‫یــک مدرســه دوره دوم متوســطه‪ ۱۵ ،‬درصــد‬ ‫دانش امــوزان بعــد از شــرکت در کالس ­‬ ‫هــا‪« ،‬کرونــا مثبت» شــده اند‪ .‬مریم کوشــکی‬ ‫در شــورای اموزش وپــرورش لرســتان گفته ‪۷۴‬‬ ‫درصد مدارس این اســتان شــرایط بازگشــایی‬ ‫در شــرایط کرونایی را ندارند و هزار و ‪۴۶۷‬‬ ‫معلم در لرستان هنوز واکسن کرونا را تزریق‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫ایــن امــار نزدیک بــه رقمی اســت که ‪۲۹‬‬ ‫ابان مــاه از ســوی مرکــز مدیریــت و فنــاوری‬ ‫اطالعــات وزارت بهداشــت منتشــر شــده و‬ ‫براساس ان ‪ ۷۶‬درصد معلمان مدارس دولتی‬ ‫ُدز اول و ‪ ۶۹‬درصــد ُدز دوم واکســن‪۷۱ ،‬‬ ‫درصد معلمان مدارس غیردولتی ُدز اول و ‪۶۵‬‬ ‫درصد انها ُدز دوم واکسن‪ ۸۰ ،‬درصد معلمان‬ ‫حق التدریسی و سرباز معلم ُدز اول واکسن و‬ ‫‪ ۶٩‬درصد ُدز دوم واکسن را تزریق کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین به طور میانگین تنها ‪ ۵۹‬درصد‬ ‫دانش اموزان متوسطه دوم ‪ ٣٩‬درصد ُدز دوم‬ ‫واکســن را تزریق کرده اند؛ رقم تزریق هر دو‬ ‫ُدز واکســن دانش امــوزان به تفکیک هر پایه‬ ‫نشان می دهد که تقریبا نیمی از انها هنوز به‬ ‫طور کامل واکسینه نشده اند که معنایی جز‬ ‫خطرپذیری انها و خانواده های­شان ندارد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع را اگــر در کنــار عــدم تزریق‬ ‫واکســن بــه کــودکان و دانش امــوزان ‪ ۵‬تــا‬ ‫‪ ۱۲‬ســال بگذاریــم‪ ،‬خطــر انتقــال ویــروس به‬ ‫جمعیتی باالتر را بیشتر اشکار می ­کند؛ به ویژه‬ ‫که کارشناســان گفته اند افراد واکســینه شــده‬ ‫ممکن است با وجود عدم ابتال‪ ،‬ناقل ویروس‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫موضــوع مهم دیگر‪ ،‬هشــداری اســت که‬ ‫دربــاره کاهش تمایل مردم به واکسیناســیون‬ ‫داده شــده اســت؛ از مراکز شهری و روستایی‬ ‫تزریــق واکســن کرونا خبر می­ رســد‪ ،‬با وجود‬ ‫اینکــه هنوز حــدود ‪ ۳۵‬درصد مردم واکســن‬ ‫نزده­ انــد‪ ،‬تعــداد مراجعه هــا بــه ایــن مراکــز‬ ‫بــه شــدت کاهــش یافتــه و بــه ظاهــر برخی‬ ‫از شــهروندان بــه گمــان اینکــه خطــر کرونــا‬ ‫رفع شــده اســت‪ ،‬تزریــق واکســن را به تاخیر‬ ‫می اندازند‪.‬‬ ‫مجمــوع ایــن مــوارد ایجــاب می­ کنــد‬ ‫مسئوالنو مدیرانبهداشتی کشور به‪.‬گونه ای‬ ‫صریح‪ ،‬روشــن و مداوم با اســتفاده از رسانه­‬ ‫ های جمعی‪ ،‬هشدارها درباره امکان بازگشت‬ ‫همه گیــری را همچــون انچــه در تابســتان‬ ‫گذشــته رخ داد‪ ،‬بــه شــهروندان داده و همــه‬ ‫تریبون های عمومی کشــور جامعــه را از این‬ ‫خطــر اگاه کننــد؛ تا زمانی که به طور رســمی‬ ‫اعــام نشــده باشــد خطــر ویــروس کرونــا از‬ ‫کشــور دور شده است و «حداقل» ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫مردم واکســینه نشده باشند‪ ،‬الزم است همه‬ ‫شــیوه نامه ­ها رعایــت و برخی محدودیت ­ها‬ ‫مراعات شود‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫سیاست ایران گسترش‬ ‫روابط دوستانه با‬ ‫کشورهای همسایه است‬ ‫معاون دیپلماســی اقتصــادی وزیــر امور خارجــه در‬ ‫نشســت اکو سیاســت ایران را گســترش روابط دوســتانه‬ ‫بــا کشــورهای دیگــر به ویــژه بــا همســایگان اعــام و بر‬ ‫اهمیتچندجانبه گراییبرایحلچالش هایمنطقه ای‬ ‫و بین المللــی از طریــق تفاهم مشــترک و روح همکاری‬ ‫تاکیــد کــرد‪ .‬به گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬مهدی صفــری در‬ ‫سخنانی در نشست وزرای امور خارجه اکو در عشق اباد‬ ‫ضمن تشــکر از میزبانی اجالس توســط ترکمنســتان بر‬ ‫اهمیتچندجانبه گراییبرایحلچالش هایمنطقه ای‬ ‫و بین المللــی از طریــق تفاهم مشــترک و روح همکاری‬ ‫تاکیــد کــرد‪ .‬معاون وزیــر امــور خارجه افــزود‪ :‬جمهوری‬ ‫اســامی ایــران بر سیاســت گســترش روابط دوســتانه با‬ ‫کشــورهای دیگــر به ویــژه با کشــورهای همســایه ادامه‬ ‫می دهد و مشــارکت فعــال و ترتیبات چندجانبه مانند‬ ‫ســازمان همــکاری اقتصــادی اکــو در سیاســت خارجــی‬ ‫جمهوری اســامی ایــران دارای اولویت اســت‪ .‬صفری با‬ ‫اشاره به عضویت ایران و اغلب کشورهای اکو در سازمان‬ ‫همکاری های شــانگهای‪ ،‬همکاری و هم افزایــی این دو‬ ‫سازمان را برای ارتقا همکاری های منطقه ای مهم ارزیابی‬ ‫کرد‪ .‬معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه با‬ ‫اشاره به گزارش ارزیابی میان دوره ای سند چشم انداز اکو‪،‬‬ ‫ضمنحمایتازپیشنهاد هایارائه شدهخواستارمشارکت‬ ‫همــه کشــورهای عضــو در تحقق اهــداف این ســازمان‬ ‫گردید‪ .‬صفری اعاده تمامیت ارضی جمهوری اذربایجان‬ ‫را در ارتقای صلح و رفاه منطقه قفقاز مهم ارزیابی کرد‬ ‫و در خصوص افغانســتان نیز خواستار حمایت از مردم‬ ‫افغانستان در دستیابی به صلح و رفاه از طریق برنامه‬ ‫حمایتاکو از این کشور شد‪.‬‬ ‫اکثر طرفین نسبت‬ ‫به احیای برجام‬ ‫خوشبین هستند‬ ‫اســتاد روابــط بین الملــل بــا بیان اینکــه دلیل اینکه‬ ‫بایدن در امریکا در موضع ضعف قرار دارد نمی تواند‬ ‫به راحتی با امتیاز دادن به ایران موافقت کند‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫غلبه بر موانع سیاسی و بی اعتمادی موجود می توانیم‬ ‫شــاهد احیــای برجــام باشــیم؛ چراکــه اعضــای برجــام‬ ‫نمی خواهند فرصت احیای توافق را از دســت بدهند‪.‬‬ ‫برایــان واربــی در گفت وگو با ایلنا به بیان نظرات خود‬ ‫پیرامون تنش در روابط تهران و واشــنگتن و همچنین‬ ‫اینده «برجام» پرداخت‪ .‬برایان واربی در ابتدا در مورد‬ ‫ازسرگیری مذاکرات برجامی گفت‪ :‬به نظر می رسد اکثر‬ ‫طرفین برجام نسبت به احیای برجام خوشبین هستند‪.‬‬ ‫مــن نقل قول هایــی از نماینــده روســیه‪ ،‬وزارت خارجه‬ ‫ایاالت متحــده و مقام های اتحادیه اروپــا را دیده ام که‬ ‫همگیگفته اندکهمعتقدندشانسخوبیبرایموفقیت‬ ‫ایــن مذاکرات وجود دارد‪ .‬امیدوارم این طور باشــد و ما‬ ‫شاهد احیای برجام باشیم‪ .‬او در ادامه تاکید کرد‪ :‬البته‬ ‫موفقیت در درجه اول به ایران و امریکا بســتگی دارد‪.‬‬ ‫این رابطه مدت هاســت که مملو از بی اعتمــادی بوده‬ ‫است‪ .‬به نظر می رسد ایران خواستار نشان دادن حسن‬ ‫نیت به ویژه در زمینه هایی مانند ازادسازی دارایی های‬ ‫مسدودشدهاست‪.‬اینخواستهیکخواستهغیرمنطقی‬ ‫نخواهدبود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه ‪ 07‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1222‬‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫مقدمات رسیدن به توافق فراهم است‬ ‫وزیــر امــور خارجه کشــورمان با اشــاره به اغاز‬ ‫دور جدیــد مذاکــرات ویــن طــی روزهــای اتــی‬ ‫گفــت‪ :‬امیدواریــم در مســیر گفت وگوهــای ویــن‬ ‫بتوانیــم گا مهــای اساســی و موفقیت امیــز رو بــه‬ ‫جلویی داشــته باشــیم‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬حســین‬ ‫امیرعبداللهیــان بــا بیان اینکه در طــول یکصد روز‬ ‫گذشــته بحث برجــام‪ ،‬مذاکرات ویــن و تعامل و‬ ‫همــکاری در راســتای حقوق و منافع ملــت ایران‬ ‫بــا اژانس بین المللی انــرژی اتمی به صورت جدی‬ ‫موردتوجــه دســتگاه دیپلماســی کشــور قرارگرفته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬از هفته جاری گفت وگوهای وین را‬ ‫کلید خواهیم زد‪ .‬در همین چارچوب در هفته های‬ ‫گذشته معاون من اقای باقری به پایتخت برخی‬ ‫از کشورهای اروپایی‪ ،‬مسکو و همچنین سفرهایی‬ ‫به کشــورهای منطقه و همســایه داشــته‪ ،‬ارتباط‬ ‫وبیناری با پکن برقرار کرده و در این راستا اقدامات‬ ‫و رایزنی هایــی را بــه عمل اورده اســت‪ .‬من نیز با‬ ‫وزرای خارجه کشورهای عضو برجام گفت وگوهای‬ ‫مفصلی داشته ام‪ .‬ما همه مقدمات را برای رسیدن‬ ‫به یک توافق خوب و سریع فراهم کرده ایم‪ .‬البته‬ ‫فهــای مقابــل نیز بــه تعهدات‬ ‫یکــه طر ‬ ‫درصورت ‬ ‫کاملشانبرگردند‪.‬مابه صراحتمواضعومطالبات‬ ‫خودمان را در گفت وگوهایی که داشته ایم اعالم‬ ‫کرده ایــم‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬نظــر صریــح جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران این اســت که باید در میــز مذاکره‬ ‫حقوق و منافع ملت ایران تامین شود و تحریم ها‬ ‫لغــو شــود‪ .‬مــا امیدواریم در مســیر گفت وگوهای‬ ‫وین بتوانیم گام های اساسی و موفقیت امیز رو به‬ ‫جلویی داشته باشیم‪ .‬وزیر امور خارجه کشورمان‬ ‫تهــای خــود در این زمینه گفت‪:‬‬ ‫در ادامــه صحب ‬ ‫قطعا دست جمهوری اسالمی ایران بسته نخواهد‬ ‫بــود‪ ،‬گزینه های مختلفی در مقابل ما قــرار دارد و‬ ‫ما از گزینه گفت وگو و مذاکره در وین کار را شروع‬ ‫می کنیم‪ .‬ما در مذاکره و رســیدن به توافق جدی‬ ‫هستیم و امیدواریم طرف های مقابل نیز در عمل‬ ‫این جدیت را داشته باشند‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیــان گفــت‪ :‬مــا به صراحــت بــه‬ ‫فهــای مقابــل گفته ایــم کــه مــا یــک دولــت‬ ‫طر ‬ ‫عمل گرا و نتیجه محور هستیم و امیدواریم که در‬ ‫میز مذاکرات وین چنین اتفاقی بیفتد‪.‬‬ ‫ایرانیان می توانند با ارامش به کشور سفر‬ ‫کنند‬ ‫وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین با اشاره‬ ‫بــه اقدامــات وزارت خارجــه برای پیگیــری و حل‬ ‫مشکالت ایرانیان خارج از کشور افزود‪ :‬در همین‬ ‫چارچــوب مــا تــاش کردیــم که در ســایت جدید‬ ‫وزارت خارجــه بخشــی را بــرای ارتبــاط مســتقیم‬ ‫ایرانیان مقیم خارج از کشور و هم وطنان در داخل‬ ‫کشــور با وزیر خارجه اختصاص دهیم و اگر شــما‬ ‫به سایت جدید وزارت خارجه مراجعه کنید این‬ ‫دسترسی را مشاهده می کنید‪ .‬در روزهای اینده نیز‬ ‫یک دسترسی باالتری برای رفع نگرانی بخشی از‬ ‫ایرانیان مقیم خارج از کشور در این سایت فراهم‬ ‫خواهد شد‪ .‬او در همین رابطه ادامه داد‪ :‬متاسفانه‬ ‫دشــمنان‪ ،‬البی صهیونیســتی‪ ،‬رســانه های معاند‬ ‫تــاش می کنند که نوعــی ایران هراســی را به ویژه‬ ‫در نســل جدیــد ایرانیــان خــارج از کشــور ایجــاد‬ ‫کننــد‪ .‬مــا در ســایت وزارت خارجــه طــی روزهای‬ ‫اینده بخشــی را فعال خواهیم کرد که هم وطنان‬ ‫خارج از کشور می توانند بپرسند که ما برای ورود‬ ‫به ایران مشکلی ازنظر نظام وظیفه یا هر موضوع‬ ‫دیگــری داریــم یا خیر‪ .‬من به عنــوان وزیر خارجه‬ ‫جمهوری اســامی ایران عرض می کنم که ایرانیان‬ ‫عزیــز بــا ارامــش خاطــر می توانند به کشــور ســفر‬ ‫کننــد و با ارامــش می توانند در هرزمانی براســاس‬ ‫برنامه ریــزی کــه انجــام می دهند به کشــور محل‬ ‫اقامت خودشــان برگردند‪ .‬او خطــاب به ایرانیان‬ ‫خارج از کشــور افزود‪ :‬ما در این ســامانه به شــما‬ ‫پاسخ خواهیم داد که شما بدون مشکل می توانید‬ ‫به ایران سفر کنید و به عنوان وزارت امور خارجه و‬ ‫دستگاهدیپلماسی کشور تضمینمی شودوقتیبه‬ ‫شما پاسخی داده می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مایلم در‬ ‫همین جا تاکید کنم تعداد افرادی که دو تابعیتی‬ ‫هســتند و به دلیل ارتکاب جرم در ایران محاکمه‬ ‫شده اند و جرم ان ها اثبات شده است کمتر از عدد‬ ‫انگشتان دو دست است‪ .‬به صراحت می گویم که‬ ‫اگر هر کس دیگری حتی شخص وزیر خارجه نیز‬ ‫ان جرم را مرتکب می شد امروز با همان وضعیت‬ ‫یشــد ضمــن اینکه بســیاری از ان ها مورد‬ ‫روبرو م ‬ ‫رافت جمهوری اسالمی ایران قرارگرفته اند‪.‬‬ ‫کنترل مرزها برای عدم اسیب پذیری از‬ ‫مسائلافغانستان‬ ‫امیرعبداللهیان همچنین در ادامه گزارش خود‬ ‫از یکصد روز فعالیت دســتگاه دیپلماســی کشور‬ ‫در دولــت ســیزدهم یکــی دیگــر از مســائل مهم‬ ‫در ایــن مدت را تحوالت افغانســتان عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ما تالش سیاســی گســترده ای را در ایران‬ ‫به عمل اوردیم که تحت تاثیر ناامنی و بی ثباتی‬ ‫کــه در افغانســتان در دوره انتقالــی ایجــاد شــد‬ ‫قرار نگیریم و درعین حال تدابیری را بیاندیشــیم‬ ‫کــه بتوانیم مرزهــا را کنترل کنیــم‪ ،‬ورود اوارگان را‬ ‫مدیریت کنیم و راه حل سیاسی برای حل بحران‬ ‫افغانســتان داشته باشــیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برگزاری‬ ‫حضــوری دومیــن نشســت وزیــران امــور خارجه‬ ‫کشــورهای همسایه افغانســتان در ایران یکی از‬ ‫تدابیری بود که در این زمینه اندیشیده شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مجلسبه جایحلمشکالتاقتصادی‬ ‫دنبال شکار سگ و گربه در خانه های مردم است‬ ‫یــک فعــال سیاســی اصالح طلب گفــت‪ :‬انتخــاب اســتانداران نظامی‬ ‫درواقع حاکمیت یک نگاه نظامی و امنیتی به مسائل است و با توجه به‬ ‫شرایط جامعه ما‪ ،‬این امر خودش التهابات را افزایش می دهد‪ .‬جواد امام‬ ‫در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره افزایش تفویض اختیارات به استانداران از سوی‬ ‫دولتو وزارت کشور گفت‪:‬اگر اختیاراتاستاندارانافزایشپیدا کند‪،‬یعنی‬ ‫دستگاه های اجرایی وزارتخانه ها بخشی از اختیاراتشان را به استانداری ها‬ ‫تفویض کنند‪ ،‬تسهیل در تصمیم گیری و اجرا صورت می گیرد و یک مقداری‬ ‫از تمرکــز تصمیم گیــری کاســته م یشــود که به اعتقــاد من اگر این شــرایط‬ ‫واقعی باشــد‪ ،‬به نفع اســتان ها خواهد بود و ما می توانیم شــرایط خوبی‬ ‫را شــاهد باشــیم‪ .‬این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشان کرد‪ :‬اما نکته‬ ‫اساسی بحث منابع است‪ ،‬زیرا استان ها نمی توانند مستقال برای خودشان‬ ‫اساسا باید متمرکز دیده شوند و‬ ‫تعریفی داشته باشند‪ ،‬زیرا کسب درامدها ً‬ ‫به خزانه سپرده شود و از ان جا بر اساس قانون بودجه تخصیص پیدا کند‪.‬‬ ‫او در خصوصانتخاباستانداراننظامیدر کشور‪،‬اظهار داشت‪:‬انتخابات‬ ‫استانداران نظامی درواقع نشان دهنده حاکمیت نگاه نظامی و امنیتی به‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-2791‬شماره‪ ، 140060302006005193 :‬تاریخ‪ 1400/08/09 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000320‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم اسماعیل محمدی جوابادی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل صفحه ‪ 572‬و ‪ 576‬دفتر ‪ 153‬و صفحه ‪ 57‬دفتر ‪ 144‬و صفحه ‪249‬‬ ‫دفتر ‪ 55‬و ‪ 237‬دفتر ‪55‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی‬ ‫به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬‬ ‫خانم اسماعیل محمدی جوابادی به شناسنامه شماره ‪ 25‬کدملی ‪ 1142181979‬صادره فرزند‬ ‫غالمعلی نسبت به ‪ 3/5‬سهم یکباب ساختمان به مساحت ‪ 563/51‬مترمربع از ‪ 21‬حبه پالک‬ ‫شماره ‪ 695‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای‬ ‫خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬در اجرای ماده قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به‬ ‫نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/09/07 :‬نوبت دوم‪ 1400/09/22 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1229827‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-2793‬شماره‪ ، 140060302006005197 :‬تاریخ‪ 1400/08/09 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000324‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم سیدرسول مجیدی درچه مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل صفحه ‪ 572‬دفتر‪ 153‬و ‪ 576‬و ‪ 57‬دفتر ‪ 144‬و ‪ 249‬دفتر ‪ 55‬و صفحه‬ ‫‪ 237‬دفتر ‪ 55‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت‬ ‫از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی‬ ‫داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که‬ ‫حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم سیدرسول‬ ‫مجیدی درچه به شناسنامه شماره ‪ 77‬کدملی ‪ 1141866005‬صادره فرزند سیدمرتضی نسبت به‬ ‫‪ 1/5‬سهم یکباب ساختمان به مساحت ‪ 563/51‬مترمربع از ‪ 21‬حبه پالک شماره ‪ 695‬فرعی از‬ ‫‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل‬ ‫صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره‬ ‫به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/09/07 :‬نوبت دوم‪ 1400/09/22 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1229823‬م الف‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مســائل اســت و با توجه به شــرایط جامعه ما این امر خودش التهابات را‬ ‫افزایش می دهد و باعث حاکم شدن دوگانه میدان و دیپلماسی می شود‬ ‫و عمال ارشد تصمیم گیران ما به جای قوه سیاسی و اجرایی که چهار دهه در‬ ‫جمهوری اسالمی ایران برایش تالش شد‪ ،‬نظامیان خواهند بود‪ .‬این فعال‬ ‫سیاسیاصالح طلببابیاناین کهدر هیچحکومتیغیر از حکومتنظامیان‪،‬‬ ‫ارشد های ما نظامی نبوده اند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ارشد نظامی ما فقط برای نیروی‬ ‫نظامیوانتظامیاستنهاینکهاورابگذاریمبر تمامامور حاکمیتقرار گیرد‬ ‫کهاین کار نظامسیاسیمارادچار یکتزلزلمی کندو قاعدتااینتجربهیک‬ ‫نما و تصویری نشان می دهد که یک جامعه ای قرار است توسط نظامیان‬ ‫مدیریت شود و با ان ها التهابات و تنش های اجتماعی را مدیریت کند که‬ ‫به اعتقاد من خود این مسئله بر تنش ها می افزاید‪ .‬او در خصوص این که‬ ‫مجلس و دولت برنامه ای برای اداره کشور ندارند و سعی می کنند با ایجاد‬ ‫شرایط خاص کشور را اداره کنند‪ ،‬چه راهکاری باید به کاربرد تا مشکالت‬ ‫معیشتیو اقتصادیرفعشود‪ ،‬گفت‪:‬اداره کشور نیاز بهبرنامهو منابعدارد‬ ‫کهمتاسفانههیچبرنامهومنابعیراتاکنوننتوانسته ایمشاهدباشیمزیرایکی‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-2795‬شماره‪ ، 140060302006005195 :‬تاریخ‪ 1400/08/09 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000322‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم محمدعلی محمدی مبنی بر صدور‬ ‫سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه‬ ‫و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی‬ ‫را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه‬ ‫شده ومستندات ضمیمه شامل صفحه ‪ 572‬و ‪ 576‬دفتر ‪ 153‬و صفحه ‪ 57‬دفتر ‪ 144‬و ‪ 249‬دفتر‬ ‫‪ 55‬و صفحه ‪ 237‬دفتر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی‬ ‫به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬‬ ‫خانم محمدعلی محمدی به شناسنامه شماره ‪ 7‬کدملی ‪ 1142189392‬صادره فرزند غالمعلی‬ ‫نسبت به ‪ 6/75‬سهم یکباب ساختمان به مساحت ‪ 563/51‬مترمربع از ‪ 21‬حبه پالک شماره ‪695‬‬ ‫فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با‬ ‫حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک‬ ‫مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/09/07 :‬نوبت دوم‪ 1400/09/22 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1229843‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-2797‬شماره‪ ، 140060302006005192 :‬تاریخ‪ 1400/08/09 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000319‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم رضا محمدی جوابادی مبنی بر صدور‬ ‫سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل صفحه ‪ 572‬و ‪ 576‬دفتر ‪ 153‬و ‪ 57‬دفتر ‪ 144‬و صفحه ‪ 249‬دفتر ‪ 55‬و‬ ‫‪ 237‬دفتر ‪ 55‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت‬ ‫از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی‬ ‫داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس‬ ‫که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم رضا‬ ‫محمدی جوابادی به شناسنامه شماره ‪ 26‬کدملی ‪ 1142185931‬صادره فرزند غالمعلی نسبت به‬ ‫‪ 3/75‬سهم به مساحت ‪ 563/51‬مترمربع از ‪ 21‬حبه پالک شماره ‪ 695‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام‬ ‫متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/09/07 :‬نوبت دوم‪ 1400/09/22 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1229845‬م الف‬ ‫از بحث های جدی که در کشور به ما تحمیل شده است بحث تحریم ها‬ ‫است که مشکالت اقتصادی ما را افزایش داده است‪ .‬امام ادامه داد‪ :‬یکی‬ ‫از مهم ترینبحث هادر امور اقتصادیومعیشتیمردمایجادسازوکار جهت‬ ‫سرمایه گذاریخارجیاستوایندر گروشکستنتحریم هااستکهالبتهاین‬ ‫کار همنخستمربوطبهبحثاحیایبرجامباحفظعزتو اقتدار است‪،‬‬ ‫ســپس پذیرش‪ FATF‬اســت چراکه امروز تعامل مالی ما با دنیا قطع شده‬ ‫است و عمال بانک ها سازوکاری برای تبادل ندارند و هیچ گشایش اسنادی‬ ‫فراهمنمی شودکهرفعاینمواردنیازمندتجدیدنظر در سیاست هایداخلی‬ ‫و ایجاد گشایش در روابط خارجی ما است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ما باید به سمت‬ ‫تنش زداییبرویمامابااینسازوکاریکهامروز شاهدشهستیمو باورودیک‬ ‫تعدادنیروهای کهفاقددانشو تجربهالزم‪،‬این کارهاسختمی شود‪.‬این‬ ‫فعالسیاسیاصالح طلبادامهداد‪:‬این کهاقایانمی خواهنداز یکجریان‬ ‫خاص انتخاب افراد را انجام دهند این موردنقد نیســت‪ ،‬این که بخواهند‬ ‫کسانی را در پست هایی قرار دهند که صالحیت الزم را ندارند ان هم زمانی‬ ‫کهدماز شایسته ساالریمی زنند‪،‬درستنیست‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ادامهواکسیناسیونعمومیتارسیدن‬ ‫بهشرایطاطمینان بخش‬ ‫رئیس جمهوری با قدردانی‬ ‫بیمــاری زمینــه ای تاکیــد کــرد‬ ‫صمیمانهاز همراهیو همکاری‬ ‫و از شــهرداری ها و مســئولین‬ ‫مــردم بــا دولــت در رعایــت‬ ‫شــهری خواســت نســبت بــه‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی‪،‬‬ ‫رعایــت اصــول بهداشــتی در‬ ‫بــر ضــرورت تامیــن داروهــای‬ ‫نشــهری‬ ‫ناوگان حمل ونقل بی ‬ ‫ابراهیمرئیسی‬ ‫موردنیــاز مــردم تاکیــد کــرد و‬ ‫به ویــژه متــرو و اتوبــوس‬ ‫گفــت‪ :‬واکسیناســیون بایــد تــا‬ ‫حســاس باشــند‪ .‬رئیســی بــا‬ ‫رسیدنبهشرایطمطلوبو اطمینان بخشادامه تاکیــد بــر رعایــت اصــول و شــیوه نامه های‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫بهداشتی‪ ،‬گفت‪ :‬براساس توصیه دانشمندان و‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت متخصصین؛مراعاتدستورالعمل هایبهداشتی‬ ‫جمهوری‪ ،‬ســید ابراهیم رئیســی در جلسه ستاد و پرهیز از دورهمی ها و عادی انگاری همچنان‬ ‫ملــی مقابلــه با کرونــا ضمــن قدردانــی از تالش ضــروری اســت‪ ،‬لــذا نبایــد از ان غفلــت شــود‪.‬‬ ‫و فــداکاری کادر بهداشــت و درمــان و همــه رئیس جمهوری با ابراز خرسندی از فراهم شدن‬ ‫دس ـت اندرکاران مقابلــه بــا کرونــا و نیز همت و زمینه بازگشایی حضوری مدارس‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫همراهی مردم در امر واکسیناسیون‪ ،‬خاطرنشان براســاس گزارش های رسیده تعدادی از مدارس‬ ‫کرد‪ :‬خارج شــدن همه شــهرها از وضعیت قرمز از تجهیزات و تهویه مناســب برخوردار نیستند‬ ‫کرونایی در این مقطع‪ ،‬از اثار تزریق‪ ۸۴‬درصدی که باید به ســرعت پیگیــری و برطرف شــود‪ .‬او‬ ‫ُدز اول و حدود‪ ۷۰‬درصدی ُدز دوم واکسن کرونا بــا تاکید بر جدیــت و دقت در کنتــرل مرزهای‬ ‫است و این کار باید تا رسیدن به شرایط مطلوب زمینــی‪ ،‬هوایی و دریایی‪ ،‬گفت‪ :‬کنتــرل تردد از‬ ‫و اطمینان بخشادامهیابد‪.‬‬ ‫مرزها به ویژه مرزهای شرقی کشور ضروری است‬ ‫رئیس جمهوری همچنین بر تزریق دز ســوم و بایــد در کنــار قرنطینــه با دقت و حساســیت‬ ‫واکســن برای کادر درمان و افراد مسن و دارای انجام شود‪.‬‬ ‫اتفاقاتاخیر مطالبهبه حقعمومیمردم‬ ‫اصفهانبودهاست‬ ‫عبــاس مقتدایــی نماینــده‬ ‫تــا رفــع حــل مشــکل هســتند‪.‬‬ ‫مردماصفهاندر مجلسشورای‬ ‫مقتدایی تصریح کرد‪ :‬همچنین‬ ‫اسالمی‪،‬دربارهاتفاقاخیر استان‬ ‫کشــاورزان در اســتان اصفهــان‬ ‫اصفهان‪،‬اظهار داشت‪:‬دشمنان‬ ‫به خوبــی با شــناخت عمیــق از‬ ‫ایــران از هــر موضــوع به عنــوان‬ ‫شرایطدر عینپیگیریمطالبات‬ ‫عباسمقتدایی‬ ‫دستاویزی برای تحت تاثیر قرار‬ ‫خــود دقــت کردنــد تــا تجمــع‬ ‫دادن فضــای بین المللــی ایــران‬ ‫مطالبه گرانهان هابه دورازهرگونه‬ ‫سوءاستفادهمی کنندایندر حالیاستکهدر ایران بهره برداری هایسیاسییاراهزنی هایامنیتیقرار‬ ‫مجموعه هایصنفیهموارهمی تواننددیدگاه هاو نگیرد ازاین رو در تجمعی که مردم اصفهان در پل‬ ‫رویکردهای خودشان را به عنوان مطالبات صنفی خواجو داشتندصدایبه حقخودشانرابه گوش‬ ‫مطرح کنند‪ .‬به گزارش فارس‪،‬او ادامه داد‪ :‬موضوع مســئوالن استانی و کشــوری رســاندند و پس ازان‬ ‫اتفاقاتاخیر اصفهانیکمبحثصنفیومطالبه بعد از برگزاری چند جلسه تفاهمی انجام شد و‬ ‫ب هحــق عمومــی مــردم اصفهان بــوده اســت که سپستصمیم گرفتند کهمحلتجمعراترک کنند‪.‬‬ ‫هیچ کس نباید از ان بهره برداری های سیاسی کند‪ ،‬او افزود‪:‬امااز اینمقطعبهبعدعده ایاز کسانی‬ ‫بلکهمردماصفهاناگاهانهحرکت هایخودشان کههویتانانتاکنونمعلومنیستوالبتهبخشی‬ ‫رادر طولماه هایگذشتهدنبالکردندو همچنین از ان هاهممشخص شدهکهجزوکشاورزاننیستند‬ ‫نمایندگانمجلسمطالبهانانرادر باالترینسطح اینتجمعاتبرگزار وفراخوان هایبعدیرااعالم‬ ‫مطرحکرده اندکهنمونهانجلسهروزهایگذشته کردندکهاز اینلحظهبهبعدمجموعه هایپیگیر‬ ‫نماینــدگان با رئیس جمهور بوده اســت‪ .‬نماینده در سطح استان و کشور پیگیری کردند تا امنیت‬ ‫مردماصفهاندر مجلسگفت‪:‬اهمیتمسئولین اصفهان به مخاطره نیفتد و صنف کشاورزان نیز‬ ‫عالــی کشــوری در رابطه با اعتراضــات اخیر مردم اعــام کرده که هیچ گونــه فراخوانی برای تجمع‬ ‫اصفهــان نشــان می دهــد کــه ایــن موضــوع برای نــداده اســت؛ بنابرایــن مجموعــه اقداماتــی که‬ ‫قطعابهدنبالراه حلی پس ازاینموضعصریحصنفکشاورزانانجام شده‬ ‫مسئولینعالیمهماستو ً‬ ‫همانند‬ ‫را‬ ‫ رود‬ ‫ه‬ ‫زایند‬ ‫هســتند که بتوانند رودخانه‬ ‫اســت مبنــای قانونــی یــا رســمی و یــا تجمعات‬ ‫گذشته سیراب کند و در حال پیگیری این موضوع اجتماعیندارد‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2782‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/08/27 -۰۲۴۳‬هیات دوم اقای عبداله زینلی کوجانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۰۰‬کدملی ‪ ۱۲۹۳۱۹۹۲۵۷‬صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 299/76‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۱۱۱۹‬فرعی از ‪ ۲۸‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت شکراله زینلی کوجانی از سند شماره ‪۳۶۴۱۵‬‬ ‫مورخ ‪ 1347/7/20‬دفترخانه شماره ‪ ۸۶‬اصفهان از مورد ثبت صفحات ‪ ۲۶۸‬الی ‪ ۲۷۱‬دفتر ‪۵۴‬‬ ‫امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/07 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/22 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1230582‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز پراید مدل ‪ 89‬رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪518-42‬م ‪ 25‬به نام سکینه علی خو فرزند رمضان‬ ‫کدملی ‪ 6509769204‬به شماره موتور ‪ 3441469‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ S1412289174706‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪920 .‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو سواری سیستم‬ ‫پراید تیپ ‪ 141DLXi‬به رنگ خاکستری‪ -‬نوک مدادی‪ -‬متالیک به‬ ‫شماره انتظامی ایران‪581-53‬ل‪ 81‬به شماره موتور ‪ 2216204‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ S1482286234235‬مدل ‪ 1386‬به نام حمیدرضا عندلیب فرزند‬ ‫مصطفی شماره شناسنامه ‪ 4313‬و کدملی ‪ 1284983684‬صادره از‬ ‫اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو پراید سواری هاچ بک به رنگ مشکی متالیک به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪338 -53‬ص‪ 65‬به شماره موتور ‪ 1898510‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ S1442286183417‬مدل ‪ 1386‬به نام فریبا میرزایی فرزند‬ ‫مرتضی شماره شناسنامه ‪ 1272009831‬کدملی ‪ 1272009831‬صادره‬ ‫از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو هیوندای – ازرا‬ ‫به رنگ مشکی به شماره انتظامی ایران ‪263 -67‬ن ‪ 13‬به شماره موتور‬ ‫‪ G6DB7A010350‬و شماره شاسی ‪KMHFC41DP8A300155‬‬ ‫مدل ‪ 2008‬به نام پوریا جعفری فرزند علی کدملی ‪ 1272731006‬صادره‬ ‫از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز پراید مدل ‪ 89‬رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪518-42‬م ‪ 25‬به نام سکینه علی خو فرزند رمضان‬ ‫کدملی ‪ 6509769204‬به شماره موتور ‪ 3441469‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ S1412289174706‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪920 .‬‬ ‫برگ سبز موتور سیکلت پالس به رنگ مشکی به شماره انتظامی‬ ‫‪ 628-98715‬به شماره موتور ‪ JLZCDH32928‬و شماره شاسی‬ ‫‪ N5P *** 200B9312276‬مدل ‪ 1393‬به نام احمد کاظمیان فرزند‬ ‫علی شماره شناسنامه ‪ 559‬کدملی ‪ 1286715180‬صادره از اصفهان‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مدارک خودرو شامل‪ :‬برگ سبز‪ ،‬کارت ماشین و کارت سوخت‬ ‫سواری چری اریزو ‪ 5‬مدل ‪ 97‬به رنگ سفید به شماره انتظامی ‪44‬‬ ‫ایران ‪ 599‬ی ‪ 54‬به شماره شاسی‪NATFCANH9J1013094‬‬ ‫و شماره موتور‪ MVME4T15BARJ003947‬مالکیت به نام‬ ‫فاطمه ساکی به شماره ملی ‪ 4072669733‬فرزند محمد مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت ملی‪ ،‬گواهینامه‪ ،‬کارت بسیج فعال‪ ،‬کارت واکسن و کارت دانشجویی‬ ‫اینجانب سعید مرادزهی فرزند‪ :‬عبدالصمد متولد‪ 1377/11/2 :‬صادره‪ :‬زاهدان کد‬ ‫ملی‪ 3611210501 :‬شماره دانشجویی‪ 9711117135:‬رشته تحصیلی‪ :‬اموزش‬ ‫ابتدایی مقطع‪ :‬کارشناسی پیوسته ورودی ‪ 1397‬از دانشگاه فرهنگیان واحد زاهدان‬ ‫در تاریخ‪ 1400/9/1 :‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اعالم امادگیدولتبرایمشارکت‬ ‫باانبوه سازان‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی از‬ ‫امروز ‪ ۲‬میلیون و‪ ۴۰۰‬هزار واحد‬ ‫اعالم امادگی برای مشارکت با‬ ‫زمیــن را تعیین تکلیف شــده و‬ ‫انبوه سازانبرایساختمسکن‬ ‫اماده اجرا در اختیار داریم‪ .‬وزیر‬ ‫خبر داد گفت‪:‬متناسببامحل‬ ‫راه وشهرسازیدر اختیار گذاشتن‬ ‫زمیــن می توانیــم مشــارکت در‬ ‫زمیــن رایگان را جزو دســتور کار‬ ‫رستم قاسمی‬ ‫ســاخت بــا انبو هســازان داشــته‬ ‫وزارت راه وشهرســازی بیــان کرد‬ ‫باشیم و واحدهای سهم وزارت‬ ‫و گفــت ‪ :‬هــر زمیــن دولتــی که‬ ‫ توان‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫راه وشهرســازی را با هدف ارائه‬ ‫درخواســت واگذاری ان را داشــته باشیم و ظرف‬ ‫اختصاص دهیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬رستم قاسمی‪ ،‬دو ماه واگذار نکنند ثبت اسناد مکلف است یک‬ ‫وزیر راه وشهرسازیدر جلسهباانجمنانبوه سازان طرفه سند ان را به نام وزارت راه وشهرسازی بزند‪.‬‬ ‫مسکن با بیان اینکه اکنون موضوع نهضت ملی قاسمی همچنین ادامه داد‪ :‬با بنیاد مستضعفان‬ ‫مسکن در کشــور مطرح است‪ ،‬گفت ‪ :‬اقدامات توافــق کردیــم کــه ‪ ۹۰۰‬هکتــار زمی نهــای بنیاد‬ ‫زیــادی در راســتای نهضــت ملی مســکن انجام در شــهرهای مختلــف کشــور را برای ایــن کار در‬ ‫شدهو اقداماتزیادینیز برایانجامباقی مانده اختیار بگیریم همچنین با اوقاف توافق کردیم‬ ‫اســت؛ بنابرایــن این جلســه را بــرای اســتفاده از که زمین های انها را به ساخت مسکن اختصاص‬ ‫نظرات و تجربیات انبوه سازان تشکیل دادیم تا دهیم‪.‬ویتصریحکرد‪:‬بنابراینانبوه سازاننگران‬ ‫روندی را در پیش بگیریم که نتیجه ان ساخت مســئله تامین زمین نباشــند زیــرا زمیــن را تامین‬ ‫مســکن بــرای مــردم باشــد‪ .‬وی بــا اظهــار اینکه می کنیم‪.‬‬ ‫امروز هزینه مســکن در ســبد خانوار بسیار زیاد‬ ‫قاسمی با بیان اینکه بر اساس قانون جهش‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در شــهرهای بزرگ بیــش از تولید‪،‬بهوزارتراه وشهرسازیاجازهایجادصندوق‬ ‫‪ ۶۰‬درصد و در شهرهای کوچک به میزان کمتر‪ ،‬ملــی مســکن داده شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫هزینه های مســکن در ســبد خانوار براورد شــده صندوق پیش بینی اولیه این است که سالی‪ ۳۰‬تا‬ ‫است‪ .‬قاسمی با اشاره به وجود دو مولفه برای ‪ ۴۰‬هزار میلیاردتوماندرامدسالیانهاز اینصندوق‬ ‫ساختمسکن‪،‬توضیحداد ‪ :‬یکیاینکهسیاست داشته باشیم‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬این درامد برای کمک‬ ‫دولت ســیزدهم این است که در بخش مسکن به دوران ساخت و پرداخت مابه تفاوت به اقشار‬ ‫اقدامات ویژه ای انجام دهد و دوم اینکه قانون کم درامد اختصاص می یابد‪ .‬وزیر راه وشهرســازی‬ ‫جهش تولید مســکن که مجلس در اواسط مهر یاداور شد‪ :‬حتی در این طرح پیش بینی کرده ایم‬ ‫مــاه بــه دولت ابالغ کــرد‪ ،‬که مزیت های خوبی کــه برای ســاخت در نظــام اجــاره داری حرفه ای‬ ‫دارد‪ .‬وزیر راه و شهرسازی همچنین با اظهار اینکه تســهیالت بدهیم‪ .‬قاســمی همچنین گفــت‪ :‬بر‬ ‫تسهیالت پیش بینی شده برای سهم مسکن در اســاس گزارشــها‪ ،‬حدود‪ ۷۰۰‬هــزار واحد اکنون در‬ ‫کشــور حــدود ‪ ۲۰‬درصد از ســهم تســهیالت کل حال تعیین تکلیف است و هر کدام در مرحله ای‬ ‫کشور است‪ ،‬اضافه کرد ‪ :‬این مسئله به بانک ها از اجــرای پــروژه قــرار دارند مثال در هفته گذشــته‬ ‫ابالغ شده و یک قانون پایدار است‪ .‬قاسمی با در زنجان عملیات اجرایی حــدود ‪ ۲۰‬هزار واحد‬ ‫یاداوری اینکه در جلسه شورای عالی پول و اعتبار مسکونیشروعشد‪.‬وزیر راه وشهرسازیتاکیدکرد‪:‬‬ ‫نیز جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزار شده باتوجه به تسهیالت پیش بینی شد ه اگر بتوانیم‬ ‫است‪ ،‬گفت ‪:‬سهمپرداخت تسهیالت مسکن در از روش های نوین برای ساختما نســازی اســتفاده‬ ‫یتــوان با کیفیت و‬ ‫هر شهر تقریبا تعیین و به همه بانک ها ابالغ و کنیــم‪ ،‬نه تنها کار ســاخت را م ‬ ‫همچنین سهم هر بانکی نیز تعیین شده است‪ .‬سرعت بیشتر و قیمت کمتر انجام داد بلکه افراد‬ ‫وی یاداور شد ‪ :‬حدود یک میلیون از تعداد این می تواننــد بــا اورده کمتری صاحب خانه شــوند‪.‬‬ ‫واحدها متناســب با جمعیت روستاهای کشور‪ ،‬قاسمی درباره ساخت مسکن در روستاها با بیان‬ ‫مســکن روســتایی کشــور اســت و بقیــه نیــز در اینکهبنیادمسکنمسئولیتساختدرروستاهابه‬ ‫بخش شهری ساخته می شود‪ .‬قاسمی همچنین صــورت خودمالکــی را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬حدود بیش از‬ ‫تامین زمین را یکی از مولفه های مهم ساخت ‪ ۲۰۰ ۴‬هزار واحد از مســکن مهر باقی مانده است‪،‬‬ ‫ی بودند و در‬ ‫یســاز ‬ ‫میلیون مســکن در چهار ســال بیان و تاکید کرد‪ :‬بخشی از این واحدها تعاون ‬ ‫در وزارت راه وشهرسازی بانک زمین را پایه گذاری مرحلهپیشرفت‪ ۸۰‬درصدمتوقفشدهاستو یا‬ ‫کرده ایم و حداکثر تا دو ماه اینده در کل کشــور اینکهامکاناتیهمچونفاضالبواسانسور ندارد؛‬ ‫وضعیت زمین ها مشخص خواهد شد‪ .‬قاسمی برای این واحدها برنامه ریزی کرده ایم که بتوانیم‬ ‫با بیان اینکه تا امروز زمین های ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬تعداد واحد مسکونی باقی مانده مسکن مهر را‬ ‫هزار واحد در کشور تعیین تکلیف شده و برای نیز ساماندهی کنیم‪.‬وزیر راه وشهرسازیدر بخش‬ ‫ساخت وساز اماده است‪ ،‬گفت‪ :‬زمین های داخل دیگریاز صحبت هایخودتصریح کرد ‪:‬معتقدم‬ ‫شهر متعلقبهدولتو راه وشهرسازیدر اولویت بخش خصوصی می تواند در ایران مسکن سازی‬ ‫اول قرار دارد‪ .‬قاســمی با یاداوری اینکه ســاخت کند؛ انچه با برخی بخش های دیگر تفاهم نامه‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار واحدرانیز در شهرهایجدیدپیش بینی امضا کرده ایم که برای ما اجرا کند به معنای این‬ ‫کرده ایم‪ ،‬تصریح کرد ‪ :‬زمین های شهرهای جدید نیست که کار ساخت را انجام دهند بلکه منظور‬ ‫نیز در اختیار وزارت راه وشهرسازی است بنابراین توزیعمدیریتساختاست‪.‬‬ ‫قیمت گذاریدستوری متوقفشود‬ ‫عضــو هیئــت نماینــدگان‬ ‫امــا بــاز وقتــی بحــث دربــاره‬ ‫اتــاق بازرگانــی تهــران می گوید‬ ‫کسانی که تعهدات ارزی خود را‬ ‫بــرای حمایــت از تولیــد و عبور‬ ‫ایفا نکرده اند‪ ،‬مطرح می شود‪،‬‬ ‫از رکــودی کــه اقتصــاد ایــران در‬ ‫صادرکننــدگان اولیــن گروهــی‬ ‫ســال های گذشــته با ان مواجه‬ ‫هســتند کــه به انهــا فشــار وارد‬ ‫عباس ارگون‬ ‫بوده‪ ،‬حضور دولت در اقتصاد‬ ‫یشــود‪ ،‬در حالــی کــه بخش‬ ‫م ‬ ‫باید محدود شود‪.‬عباس ارگون‬ ‫مهمی از ارز بازنگشته به کشور‬ ‫در گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اقتصــاد ایران به شرکت های دولتی‪ ،‬خصولتی یا پتروشیمی ها‬ ‫یشــود‪ .‬ارگــون با بیان اینکه سیاســت‬ ‫در سال های گذشتهبامحدویت هایبینالمللی مربــوط م ‬ ‫چون تحریم های امریکا یا مشکالت مربوط به گذاران باید افق پیش روی ســرمایه گذاران را به‬ ‫اف ای تــی اف مواجــه بــوده و ایــن موضوعات شکلی شفاف مشخص کنند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬دولت‬ ‫قطعا تاثیــرات منفی قابل توجهی برای اقتصاد در ســال های گذشــته بارها اعالم کرده که میزان‬ ‫کشور گذاشته اند اما سوال اینجاست که حتی در ســرمایه گذاری اقتصــادی در ایــران کاهش یافته‬ ‫صورتلغواینمحدودیت ها‪،‬ایاماتواناستفاده و کشور با فرار سرمایه مواجه است‪ .‬باید توجه‬ ‫از ظرفیت های موجود در اقتصاد ایران را داریم؟ داشت که سرمایه اساسا اماده فرار است و این ما‬ ‫وی بــا بیــان اینکه وابســتگی طوالنــی مدت به هستیم که تدوین سیاست های درست‪ ،‬شرایط‬ ‫نفت‪ ،‬مانع از فراهم کردن زیرســاخت های الزم را برای باقی ماندن سرمایه گذار در کشور و اغاز‬ ‫برای ســایر فعالیت ها شده اســت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬پروژه هایجدیدفراهممی کنیم‪.‬ویخاطرنشان‬ ‫در سال های گذشته‪ ،‬هر جا به بخش خصوصی کرد‪ :‬قیمت گذاری دســتوری‪ ،‬تصدی گری دولت‬ ‫واقعی میدان داده شده ما شاهد ان بوده ایم که در حوزه هایمختلفاقتصادی‪،‬نامشخصبودن‬ ‫با وجود محدودیت ها‪ ،‬دســتیابی به بســیاری از سرنوشــت روابط بین المللی و تغییرات مداوم‬ ‫اهدافممکنشدهاستامامتاسفانهسیاست ها سیاس ـت های تجاری تنها بخشــی از مشکالتی‬ ‫به شــکلی بوده که به این بخش به درســتی در اســت که در ســال های گذشــته اقتصاد ایــران با‬ ‫ایــران تقویــت نشــده و همیــن موضــوع دســت ان مواجه بوده و بسیاری از انها یا باید متوقف‬ ‫اقتصاد را در حرکت به سمت جلو بسته است‪ .‬شوند یا یک برنامه دقیق برای اینده میان مدت‬ ‫عضــو اتاق بازرگانی تهــران ادامــه داد‪ :‬در حوزه و بلندمدت ارائه شود‪ ،‬در غیر این صورت‪ ،‬ایجاد‬ ‫تامین ارز‪ ،‬ما شاهد ان بوده ایم که صادرکنندگان اینتوقع کهسرمایه گذارانطرح هایجدید کلید‬ ‫غیرنفتی در چند ســال اخیر‪ ،‬بخش مهمی از ارز بزنند و تولید ناگهان رونق پیدا کند از واقعیت‬ ‫مورد نیاز برای واردات را به کشور بازگردانده اند به دور است‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 07‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1222‬‬ ‫اغاز اجرای تاسیسات فاضالب ‪ ۱۱‬روستای فالورجان‬ ‫با مشارکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫عملیات اجرایی تاسیسات فاضالب‪ ۱۱‬روستای‬ ‫شهرستان فالورجان در استان اصفهان با مشارکت‬ ‫ذوب اهن اصفهان‪ ،‬با برگزاری ایین افتتاح اغاز شد‪.‬‬ ‫اینمجتمععظیمصنعتیدر راستایمسئولیت های‬ ‫اجتماعــی خــود و با هدف برخــورداری مــردم این‬ ‫منطقــه از خدمــات دفــع بهداشــتی فاضــاب و‬ ‫اســتفاده مجدد از ‪ ۱۰۵‬میلیون متر مکعب پســاب‬ ‫به مدت ‪ ۲۵‬ســال در این شــرکت‪ ،‬در پروژه مذکور‬ ‫مشارکت کرده است‪ .‬این در حالی است که اجرای‬ ‫شبکهفاضالبشهرهایاشترجانو مینادشتنیز با‬ ‫ســرمایه گذاری ذوب اهن اصفهان در ســال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫عملیاتی شــد و هم اکنون دراین شــهرها انشــعاب‬ ‫فاضالببهمتقاضیانواگذار می شود‪.‬‬ ‫بــا اجــرای این طرح جمعیتــی بالغ بــر ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫نفــردر روســتاهای کارویــه‪ ،‬بنــدارت‪ ،‬دارافشــان‪،‬‬ ‫خیراباد‪،‬اسفهران‪،‬قلعهمیر‪،‬شرودان‪،‬کروچ‪،‬دشتلو‪،‬‬ ‫طاد و فیروزان از خدمات شبکه فاضالب بهره مند‬ ‫می شوند‪ .‬تاسیسات فاضالب ‪ ۱۱‬روستای شهرستان‬ ‫فالورجان با اجرای ‪ ۱۶۲‬کیلومتر شــبکه و احداث‬ ‫‪ ۲‬ایستگاه پمپاژ در مدت‪ ۳۰‬ماه عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫معاونبرنامه ریزیو توسعهذوباهناصفهان‬ ‫در ایین افتتاح این طرح اظهار داشت‪ :‬در سالی که‬ ‫به نام تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری‬ ‫شــده است‪ ،‬ذوب اهن اصفهان به منظور رفع نیاز‬ ‫ابی صنعت از طریق بازچرخانی اب و نیز کاهش‬ ‫االیند ههــای زیســت محیطــی کــه ارتقــاء ســطح‬ ‫بهداشــت عمومــی و محیطــی را در بــردارد در این‬ ‫پروژهسرمایه گذاری کردهاست‪.‬‬ ‫علیرضــا رضوانیــان افــزود‪ :‬بــا توجــه وقــوع‬ ‫خشکسالی هایمستمر و کاهشمحدودیتمنابع‬ ‫ابی‪ ،‬ذوب اهن طرح های متعددی در زمینه کاهش‬ ‫مصرف اب از جمله بازچرخانی اب را اجرایی کرده‬ ‫اســت تا به مسئولیت های اجتماعی خود در برابر‬ ‫جامعه و مردم به خوبی عمل کرده باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــرکت ذوب اهن در صدد اســت با‬ ‫مشارکتدرطرح هایزیستمحیطی‪،‬زمینهکاهش‬ ‫االینده هادر محیطزیستفراهم کردهو بااستفاده‬ ‫از پســاب در فراینــد تولیــد‪ ،‬کاهــش بهر هبــرداری از‬ ‫رودخانه زاینده رود را رقم بزند‪.‬‬ ‫معاونبرنامه ریزیو توسعهذوباهناصفهان‬ ‫گفــت‪ :‬شــرکت ذوب اهــن بــه عنــوان یــک بنــگاه‬ ‫اقتصادی نقش به سزایی در خودکفایی تولیدات‬ ‫داخلــی دارد و انتظار می رود با حمایت مســئوالن‬ ‫زمینــه افزایــش تولیــد ســرانه ملی در بخــش فوالد‬ ‫محققشود‪.‬‬ ‫معــاون توســعه و مدیریــت منابــع انســانی‬ ‫اســتانداری اصفهــان نیــز گفــت‪ :‬اجــرای ایــن طرح‬ ‫در روســتاها رویکــردی در جهت محرومیت زدایی‬ ‫به شــمار می رود که توســط ابفای اســتان اصفهان‬ ‫و شــرکت ذوب اهــن بــا همکاری مدیریت شــهری‬ ‫از جملــه فرمانــداری فالورجــان در دســتور کار قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬مصطفی خضری با بیان این که اجرای‬ ‫شبکه فاضالب در روستاها با سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی به مثابه تبدیل تهدید به فرصت است‪،‬‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬با اجــرای این پروژه نه تنها مشــکالت‬ ‫بهداشتیو زیستمحیطیمنطقهبرطرفمی شود‬ ‫بلکه اســتفاده مجدد از پســاب در صنعت فوالد‪،‬‬ ‫وابستگی ذوب اهن را به زاینده رود بسیار کاهش‬ ‫می دهد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬درست است که در اصفهان‬ ‫صنایــع بزرگــی ماننــد فــوالد مبارکــه و ذوب اهــن‬ ‫مشــغول به فعالیت هســتند اما در سال های اخیر‬ ‫طرح هایی در خصوص باز چرخانی اب در صنعت‬ ‫در دستور کار قرار گرفت که اجرای این طرح نمونه‬ ‫بارز ان است‪.‬‬ ‫در ادامــه مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬در دهه اخیر برای اولین بار در‬ ‫صنعت اب و فاضالب کشور‪ ،‬ابفای استان اصفهان‬ ‫اجرای پروژه های فاضالب را با سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصــی نظیــر مجتمــع فــوالد مبارکه و شــرکت‬ ‫سهامیذوباهناصفهانعملیاتی کرد کهاز جمله‬ ‫می توان به اجرای شبکه فاضالب در شهرستان های‬ ‫مبارکه‪ ،‬لنجان و فالورجان اشاره کرد‪.‬‬ ‫هاشــم امینی با بیان اینکه احداث تاسیســات‬ ‫فاضالب با استفاده از اعتبارات دولتی ممکن است‬ ‫چنــد دهــه به طول بیانجامد گفت‪ :‬ایــن در حالی‬ ‫است که اجرای شبکه فاضالب شهرهای اشترجان‬ ‫و مینادشت با سرمایه گذاری شرکت ذوب اهن در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬عملیاتی شد و هم اکنون دراین شهرها‬ ‫انشعابفاضالببهمتقاضیانواگذار می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اجرای تاسیسات فاضالب در ‪۱۱‬‬ ‫روســتای فالورجان افزود‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۸۰‬روستاهای‬ ‫شــمال شهرســتان فالورجــان خواســتار اســتفاده از‬ ‫خدمات شبکه جمع اوری فاضالب در این منطقه‬ ‫بودنــد کــه با پیگیری نماینــده مردم فالورجــان در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی و ســرمایه گذاری شــرکت‬ ‫ذوب اهن این مطالبه مردم براورده شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای استان اصفهان با بیان این که‬ ‫پس از یکپارچگی ابفای شهری و روستایی سرعت‬ ‫خدمات رســانی بــه روســتاها قابــل توجــه اســت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر در کشور تنها ‪ ۷۵‬روستا‬ ‫از خدماتشبکهفاضالببهره مندهستنددر حالی‬ ‫که بهدنبالیکپارچه سازی شرکت های ابفای شهری‬ ‫و روستایی‪ ،‬زیر ساخت های الزم برای استفاده ‪۲۵‬‬ ‫روستا از خدمات شبکه فاضالب دراستان اصفهان‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫امینــی اعــام کــرد‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۹۸‬نیــز اجــرای‬ ‫تاسیسات فاضالب در ‪ ۱۴‬روستای دیگر شهرستان‬ ‫فالورجان نیز عملیاتی شده بودکه تا اکنون بیش از‬ ‫‪ ۷۶‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته و انتظار می رود‬ ‫در اینده نزدیک به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملفوالدمبارکهپساز برگزاریممیزیخارجیسیستم هایمدیریتیکپارچهمطرح کرد‬ ‫استفاده از مراکز دانش بنیان و دانشگاهی در رفع مشکالت موثر است‬ ‫شرکت فوالد مبارکه برای نخستین دوره موفق‬ ‫بهاخذگواهینامه‪ ISO10015‬ویرایش‪(2019‬مدیریت‬ ‫شایستگیو توسعهافراد) گردید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬ممیــزی خارجــی‬ ‫سیســتم های مدیریت یکپارچه در ســال ‪ ۱۴۰۰‬از ‪۸‬‬ ‫ابــا ن تــا ‪ ۲‬اذرماه توســط ‪ ۷‬نفر از ممیزین شــرکت‬ ‫‪ SGS‬سوئیس در ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫در این دوره‪ ۱۰،‬استاندارد شامل ‪ISO9001:2015‬‬ ‫(مدیریــت کیفیــت)‪( ISO14001:2015 ،‬مدیریــت‬ ‫محیط زیســت)‪( ISO45001:2018 ،‬مدیریــت‬ ‫ایمنــی و بهداشــت شــغلی)‪ISO50001:2018 ،‬‬ ‫(مدیریــت انــرژی)‪( ISO10002:2018 ،‬مدیریــت‬ ‫شــکایت مشــتریان)‪( ISO10004:2018 ،‬مدیریــت‬ ‫رضایــت مشــتریان)‪( ISO31000:2018 ،‬مدیریــت‬ ‫ریســک)‪( ISO30401:2018 ،‬مدیریــت دانــش) و‬ ‫‪( ISO10015:2019‬مدیریــت شایســتگی و توســعه‬ ‫افراد) و ‪( ISO45005:2020‬کار ایمن در زمان شروع‬ ‫کووید ‪ )19‬به مدت ‪ ۹۰‬نفر‪-‬روز و طی ‪ ۲۰۲‬جلسه‬ ‫مورد بررسی و ممیزی قرار گرفت‪.‬‬ ‫جلسهاختتامیهنیزباحضورمحمدیاسرطیب نیا‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدمبارکه‪،‬اعضای کمیتهعالی‬ ‫تحولو تیمممیزی‪ SGS‬به صورتانالینبرگزار شد‬ ‫و در انتیمممیزینقاطقوت‪،‬فرصت هایبهبودو‬ ‫یافته هایخودراتشریح کردند‪.‬‬ ‫محمدیاسر طیب نیا‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫با اشاره به اهمیت بهبود در این شرکت‪ ،‬مدیریت‬ ‫تغییــر را کلید تحول در کس ـب وکار اعالم کــرد و از‬ ‫کلیه معاونان و مدیران خواست که این موضوع در‬ ‫تمامی فرایندها و فعالیت ها با جدیت پیاده سازی‬ ‫شــود‪ .‬وی استفاده از پتانسیل مراکز دانش بنیان و‬ ‫دانشگاهی ب ه‪‎‬منظور حل مشکالت و توجه بیشتر‬ ‫به پروژه های محیط زیســتی را خط مشــی شــرکت‬ ‫به منظور ساختایندهبهتر دانست‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدمبارکههمچنیناستفاده‬ ‫از سیستممدیریتاقدامبه منظور نظارتبر اجرای‬ ‫اقدامــات را امــری حیاتــی در زمینــه بهبود مســتمر‬ ‫عنوان کرد‪ .‬در پایان پس از ارائه گزارش ممیزی و با‬ ‫توجه به یافته های ان‪ ،‬شرکت ‪ SGS‬توصیه صدور‬ ‫مجــدد و تمدیــد اعتبار برای ‪ ۱۰‬گواهینامــه را صادر‬ ‫کرد‪ .‬گفتنیاستشرکتفوالدمبارکهبراینخستین‬ ‫دوره موفــق به اخذ گواهینامــه ‪ ISO10015‬ویرایش‬ ‫‪(2019‬مدیریتشایستگیو توسعهافراد)گردید‪.‬‬ ‫دکتر حسینیان به عنوان سرممیز‪ ،‬ضمن تقدیر‬ ‫از همکاری کلیه کارکنان و مدیریت ارشــد شــرکت‪،‬‬ ‫حوزه های تمرکز این دوره را اعالم و تیم ممیزی نیز‬ ‫گزارش های خود را براساس ان ارائه کردند‪.‬‬ ‫بازنگــری‪ ،‬اجــرا و امــوزش دســتورالعمل ها و‬ ‫گردشــکارها‪ ،‬تعییــن تکلیف اقدامات در سیســتم‬ ‫مدیریت اقدام‪ ،‬کنترل پروژه های بهبود یا اقدامات‬ ‫اصالحــی مرتبــط بــا کیفیــت محصــول‪ ،‬اقدامات‬ ‫تعیین شدهبرایکاهشمصرفانرژی‪،‬میزانتحقق‬ ‫اهــداف و پروژ ههــای زیســت محیطی‪ ،‬اقدامــات‬ ‫مرتبــط بــا کاهــش ریســک ها (ایمنی و بهداشــت‬ ‫شــغلی)‪ ،‬کنتــرل اقدامــات اقتضایی و پیشــگیرانه‬ ‫مرتبط با بیمــاری کووید ‪ ۱۹‬و برنامه ها و اقدامات‬ ‫تعریف شده مرتبط با صرفه جویی در مصرف اب‪،‬‬ ‫حوزه های مورد تمرکز این دوره بوده است‪.‬‬ ‫یکــی از موضوعــات موردتوجه در این ممیزی‪،‬‬ ‫در نظر گرفتن موضوع «سیســتم مدیریــت اقدام»‬ ‫تمرکز واحد تضمین کیفیت با وجود‬ ‫به عنوان حوزه ِ‬ ‫جوانــی و عــدم بلوغ ان بود که ممیزین نیز به این‬ ‫موضوع اشــاره داشــته و ان را دارای نکات مثبت از‬ ‫دیدگاه بهبود مستمر در شرکت فوالد مبارکه تلقی‬ ‫کردنــد‪ .‬بلــوغ ســازمان از دیــدگاه مدیریت مصرف‬ ‫انــرژی‪ ،‬فراترگذاشــتن گام از برنامه ریزی های اولیه‪،‬‬ ‫رســیدن بــه بخش اجــرا و کاهش انــرژی در نواحی‬ ‫مختلف ازجمله موارد ذکرشده در جلسه اختتامیه‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫عوامل ضرورت توسعه درون زای زنجیره فوالد‬ ‫شــاید در ده ههــای گذشــته‪ ،‬صحبت کــردن از‬ ‫زنجیرهفوالدشبیهارزوییدوردستبود کهباوجود‬ ‫درامدهای حاصل از صادرات نفت اصوال نیازی به‬ ‫تکمیل ان احساس نمی شد‪ .‬پارادایم اصلی حاکم‬ ‫یکــرد هر کاالیی‬ ‫بر تفکر مدیریت ســنتی حکم م ‬ ‫با قیمت و کیفیت مناســب‪ ،‬قابلیت واردات دارد‪.‬‬ ‫در این تفکر بدون در نظر گرفتن اثاری که توسعه‬ ‫صنایــع باالدســتی بر رشــد‪ ،‬پیشــرفت و درنهایت‬ ‫توسعه صنایع پایین دارد‪ ،‬تصمیم گرفته می شد که‬ ‫واردات مثال لوله و پروفیل موردنیاز در صنایع نفتی‬ ‫یــا توربین های نیروگاه های ســیکل ترکیبــی از کدام‬ ‫کشور به صرفه تر است‪.‬‬ ‫شــبه پارادایم های ســنتی تنهــا بــا مــرور‬ ‫تهــا و ســیاهه منابــع و مخــارج‪،‬‬ ‫صورت وضعی ‬ ‫به نوعــی‪ ،‬امضاکننــده اســناد مالــی اقــام وارداتی‬ ‫می شدند و حتی گاه در سطح کارشناسی با مرتبط‬ ‫کــردن زیرســاخت های توســعه زنجیــره فــوالد یــا‬ ‫هــر صنعت دیگر بــا انچه خودکفایی‪ ،‬ممنوعیت‬ ‫انحصار رقابت ناپذیر تعرفه ای خوانده‬ ‫واردات یا‬ ‫ِ‬ ‫می شود‪ ،‬نقدهای همه پسندی به حامیان توسعه‬ ‫فراینــدی در زنجیر ههــای صنعتــی وارد می کردند‪.‬‬ ‫بااین همه‪،‬تحریم هاهمچونضربه ایهوشیارکننده‬ ‫بر پیکر مدیریت سنتی‪ ،‬توفیقی اجباری را نصیب‬ ‫صنعت کشور به خصوص صنایع فوالدی کرد‪ .‬حاال‬ ‫دیگر کلیدواژگانی مانند ســرمایه گذاری در زنجیره‬ ‫فوالد‪ ،‬تامین پایــدار مواد اولیه‪ ،‬ایجاد ارزش افزوده‬ ‫یا ارزش افرینی خالقانه در جهت خلق ثروت‪ ،‬جای‬ ‫ارقام و اعداد در ســامانه های حســابداری سنتی را‬ ‫گرفته انــد و دیگــر کمتر می توان کســی را پیدا کرد‬ ‫کــه نام زنجیره فوالد یا زنجیره معدن تا مصرف را‬ ‫نشــنیده باشــد‪.‬امروز تقاضا برای ســرمایه گذاری در‬ ‫حلقه هایمختلفزنجیرهفوالدبرخالفسال های‬ ‫گذشــته رشــد قابل توجهــی از خــود نشــان داده تا‬ ‫جایی که بخش بزرگی از بار توسعه صنعتی کشور‬ ‫به تنهایی بر دوش صنایع فوالدی قرارگرفته است‪.‬‬ ‫بااین حال ثمره و حاصل چنین رشــدی چیســت و‬ ‫کجاست؟‬ ‫افزایش اشتغال مولد به واسطه امکان تولید کاال‬ ‫با ارزش افزوده بیشتر را می شود ازجمله نتایج اولیه‬ ‫توســعه زنجیــره فوالد در کشــور خوانــد‪ ،‬اما مهم تر‬ ‫از ان به کارگیــری دانــش فنــی در ســطح گســترده‬ ‫توســط شــرکت های بخــش خصوصــی اســت کــه‬ ‫توانسته انباشت دانش اکادمیک در میان نخبگان‬ ‫و تحصیل کردگان رشــته های صنعتــی را وارد میدان‬ ‫تهــای بالقــوه ا نهــا را بالفعــل ســازد‪.‬‬ ‫کنــد و ظرفی ‬ ‫از جانــب دیگــر‪ ،‬بــا توجه بــه رقابت تنگاتنگی که‬ ‫در مارکــت جهانی فــوالد بــرای افزایش مزیت های‬ ‫نسبی هرکدام از حوزه های جغرافیایی یا اقتصادی‬ ‫تولیدکنندهو مصرف کنندهفوالدو محصوالتمنتج‬ ‫از ان وجود دارد‪ ،‬ورود ایران به مثابه یکی از بازیگران‬ ‫نوپادر زنجیرهجهانیتامینفوالد‪،‬توانستهجایگاه‬ ‫تجاریوتواناییکشور در حوزه هاییهمچونتولید‬ ‫کاالهای واســطه ای فوالد برای صنایع پایین دست‬ ‫یــا صدور خدمات فنی‪ -‬مهندســی در حــوزه فوالد‬ ‫را گسترش دهد و به نوعی با تقویت اهرم برندینگ‬ ‫ایرانی‪ ،‬زمینه پایداری توسعه درون زا را به وجود اورد‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬اگرچه ســایه تحریم بر ســر توسعه‬ ‫داخلی‪ ،‬ســنگینی فزاینــده ای را اعمال کــرد‪ ،‬اما افق‬ ‫تازه ایراگشودکهازقضازمینهشکل گیریپارادایم های‬ ‫نوین مدیریتی و تالش برای گذار از مدیریت سنتی‬ ‫ب هســوی مدیریت نواور و فناوری محور در کشور را‬ ‫فراهــم کــرد؛ پس نباید از یاد بــرد اگرچه در برخی‬ ‫موارد اســتانداردهای سخت گیرانه زیست محیطی‬ ‫یــا لــزوم رعایت اصــول حاکم بر بروکراســی باعث‬ ‫شده تا مسیر تکمیل زنجیره فوالد با سختی هایی‬ ‫مواجه شود‪ ،‬اما مزیت های مترتب بر توسعه این‬ ‫زنجیره ان چنان غالب است که انگیزه و توان برای‬ ‫همــوار کردن این مســیر را دوچنــدان می کند‪.‬حاال‬ ‫دیگر جایی برای شــوخی بر ســر مفاهیم توســعه‬ ‫جمع تصمیم گیــران و‬ ‫پایــدار باقــی نمانده اســت‪ِ .‬‬ ‫تصمی مســازان کشــور بر ســر لزوم حرکت در مسیر‬ ‫توسعه پایدار زنجیره فوالد و توجه همه جانبه به‬ ‫ارکان و اجزای این زنجیره دیدگاه مشــترکی دارند؛‬ ‫اشــتراک نظری که می تواند در عمل با ســرایت به‬ ‫دیگــر حوز ههــای اقتصــادی‪ ،‬الگوی رشــد مبتنی بر‬ ‫پارادایم های توسعه پایدار را رقم بزند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫بازدید از جانبازان‬ ‫اسایشگاه شهید مطهری‬ ‫توسط جمعی از کارکنان‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫جمعی از کارکنان شــرکت فــوالد مبارکه همزمان با‬ ‫ســالروز تشکیل بسیج مســتضعفین به فرمان حضرت‬ ‫امام خمینی رحمته اهلل علیه‪ ،‬با حضور در مرکز فرهنگی‬ ‫توان بخشی جانبازان شهید مطهری اصفهان از جانبازان‬ ‫حاضر در این اسایشگاه دیدار و با اهدای شاخه های گل‬ ‫به تکریم ایشــان پرداختند‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬در‬ ‫این بازدید که با حضور معاون ســرمایه های انســانی و‬ ‫سازماندهی‪،‬مدیر روابطعمومیوفرماندهبسیجحوزه‬ ‫مقاومت بسیج شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه و‬ ‫تنی چند از مدیران‪ ،‬روسا و کارکنان بخش های مختلف‬ ‫این شــرکت با همراهی معاون فرهنگی اداره کل بنیاد‬ ‫شهید و امور ایثارگران انجام شد‪ ،‬خاطرات دفاع مقدس‬ ‫و صحبت هــای جانبــازان ســرافراز از زبــان ایشــان برای‬ ‫حاضران گفته شد و در فضایی بسیار صمیمی و معنوی‬ ‫یاد و خاطره رشادت های شهدا و رزمندگان ایثارگر دفاع‬ ‫مقدس برای ان ها بازگو گردید‪ .‬کارکنان شرکت کننده در‬ ‫این بازدید که به نمایندگی از کارگران پرشــمار شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه حضور پیدا کــرده بودنــد‪ ،‬در مواجهه با‬ ‫هرکــدام از جانبــازان ســرافراز بــر عظمــت و بزرگــی کار‬ ‫رزمندگان دفاع مقدس و ایثارگران ‪ 8‬سال دفاع مقدس‬ ‫تاکیــد کردند و صبر همراه با صالبت جانبــازان عزیز را‬ ‫نشانه قدرت معنوی و باور عمیق ایشان به ارمان های‬ ‫انقالب اسالمی دانستند‪ .‬در این دیدار همچنین برخی‬ ‫از جانبــازان از تالش هــا و فعالیت های کارکنان شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه به نیکی یاد کردند و خدمات این شرکت‬ ‫در عرصــه صنعــت کشــور را امــری مقــدس و ضــروری‬ ‫برشــمردند و ابــراز داشــتند‪ :‬جهــاد امــروز فرزنــدان این‬ ‫مرزوبوم حرکت در مسیر کسب موفقیت های اقتصادی‬ ‫و صنعتیاست‪.‬سرهنگاکبری‪،‬فرماندهحوزهمقاومت‬ ‫بســیج شــهید موحدیان در بخشــی از این دیدار‪ ،‬ابراز‬ ‫داشــت‪ :‬هرســال در هفتــه بســیج‪ ،‬این حــوزه به اتفاق‬ ‫شورای حوزه بسیج و فرماندهان پایگاه های بسیج به‬ ‫اسایشــگاه جانبازان مطهری می امدند و از توصیه های‬ ‫این مقربین خدا اســتفاده می کردند‪ ،‬ولی متاسفانه به‬ ‫علت ویروس کرونا و حفظ سالمت جانبازان‪ ،‬دو سال‬ ‫از این نعمت بی بهره بودیم و این توفیق از ما صلب‬ ‫شده بود که به لطف خدا این مهم امسال محقق شد و‬ ‫قوت قلبی برای ادامه راه گردید‪ .‬اکبری با بیان اینکه باید‬ ‫از صحبت هــای این بزرگان درس گرفت و رهنمودهای‬ ‫انان را چراغ راه خود قرار داد تا نظام مقدس جمهوری‬ ‫اسالمی ایران را به سرمقصد منظور برسانیم تاکید کرد‪:‬‬ ‫باید در راستای بیانات رهبرعظیمالشــان انقالب که در‬ ‫خصوص گامپنجمانقالب‪،‬خودسازی‪،‬جامعه پردازیو‬ ‫تمدن سازی قدم های محکم و استواری برداریم‪ .‬وی در‬ ‫ادامهافزود‪:‬بهتوصیهاینمجاهدانباید گوش به فرمان‬ ‫والیت فقیه باشیم و در دفاع از والیت و نظام مقدس‬ ‫جمهوریاسالمیممارستو تالش کنیم‪.‬فرماندهحوزه‬ ‫شهید موحدیان فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به روحیه‬ ‫جهادی و انقالبی جانبازان هشــت سال دفاع مقدس‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬درسی که از جانبازان اموختیم این است که‬ ‫وظیفه هیچ وقت از ما ساقط نمی شود و در هر لحظه‬ ‫باید وظیفه خود را به نحو احسنت انجام دهیم‪.‬‬ ‫بانک کشاورزی بانک‬ ‫برتر در اختصاص منابع‬ ‫قرض الحسنه به تسهیالت‬ ‫ازدواج‬ ‫بررســی وضعیــت عملکــرد ‪ 28‬بانــک و موسســه‬ ‫مالــی و اعتباری نشــان می دهــد باالترین رقم عملکرد‬ ‫اختصاص منابع قرض الحسنه به تسهیالت ازدواج در‬ ‫سال گذشته مربوط به بانک کشــاورزی بوده است‪ .‬به‬ ‫گــزارش روابــط عمومــی بانک کشــاورزی و براســاس‬ ‫تحلیل هــای رســانه ها از امارهــای ارائه شــده ازســوی‬ ‫دیــوان محاســبات‪ ،‬در حالی که میانگین تســهیالت‬ ‫ازدواج پرداختی بانک ها طی سال گذشته ‪ 8‬درصد از‬ ‫کل منابع قرض الحسنه بوده‪ ،‬بانک کشاورزی معادل‬ ‫‪27‬درصــد از منابع قرض الحســنه خود(حدود‪ 4‬برابر‬ ‫میانگیــن نظــام بانکــی) تســهیالت ازدواج پرداخت‬ ‫کرده است‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬همچنین حدود ‪85‬‬ ‫درصد متقاضیان تســهیالت ازدواج در بانک کشاورزی‬ ‫طی سال گذشته موفق به دریافت این تسهیالت شدند‬ ‫کــه از ایــن حیث نیز عملکرد بانک کشــاورزی مطلوب‬ ‫اســت‪ .‬این گزارش می افزاید‪ ،‬شعب بانک کشــاورزی از‬ ‫ابتدای سال ‪ 1400‬تا پایان ابان ماه نیز به ‪ 28406‬نفر از‬ ‫متقاضیان‪ ،‬مبلغی حدود ‪ 25000‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫قرض الحسنهازدواجپرداختکرده اند‪.‬‬ ‫احداث ‪ 349‬هکتار گلخانه‬ ‫با حمایت بانک کشاورزی‬ ‫در ‪ 8‬ماهه سال ‪1400‬‬ ‫بــا حمایت و مشــارکت‪ 14‬هزار میلیــارد ریالی بانک‬ ‫کشاورزی‪ ،‬از ابتدای سال‪ 1400‬تا پایان ابان ماه در مجموع‬ ‫‪ 349‬هکتــار گلخانه در کشــور احداث شــده اســت‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی‪ ،‬در ‪ 8‬ماهه ابتدای‬ ‫ســال جاری ‪ 14‬هزار و ‪ 557‬میلیارد ریال اعتبار در قالب‬ ‫‪ 3783‬فقره تسهیالت برای ایجاد و توسعه‪ 349‬هکتار‬ ‫تاسیساتکشتگلخانه ایتوسطشعببانککشاورزی‬ ‫پرداختشدهاست‪.‬بر اساساین گزارش‪،‬بانک کشاورزی‬ ‫بــا هدف مدیریت منابــع اب و خاک‪ ،‬افزایــش راندمان‬ ‫ابیاری‪،‬توسعه کشاورزیدر اقلیم هاینامساعد‪،‬افزایش‬ ‫کمی و کیفی محصــوالت و نهایتا تامین امنیت غذایی‬ ‫کشور‪،‬پرداختتسهیالتگلخانهایراجزو اولویتهای‬ ‫اعتباری خود قرار داده و در این زمینه تا پایان ابان ماه به‬ ‫‪ 59‬درصدبرنامهتعیینشدهسال‪ 1400‬دستیافتهاست‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫بومی سازی اسکنرهای‬ ‫شعله محفظه احتراق‬ ‫توربین های زیمنس‬ ‫یســازی اســکنرهای شــعله محفظه احتراق‬ ‫بوم ‬ ‫نهــای زیمنــس مــد لهــای ‪ 10B GT‬و ‪SGT‬‬ ‫توربی ‬ ‫‪ 600‬انجــام شــد‪ .‬مجیــد مصدقــی‪ ،‬سرپرســت منطقه‬ ‫دو عملیــات انتقــال گاز ایــران از پایــان موفقیت امیز‬ ‫ساخت اسکنرهای شعله محفظه احتراق توربین های‬ ‫زیمنس خبر داد و گفت‪ :‬طرح بومی سازی اسکنرهای‬ ‫نهــای زیمنــس که‬ ‫شــعله در محفظــه احتــراق توربی ‬ ‫یکــی از ابزارهای کنترلی مهم توربین ها در تجهیزات‬ ‫اســتراتژیک شــرکت انتقــال گاز ایــران می باشــد بــا‬ ‫موفقیت انجام شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی منطقه‬ ‫دو عملیات انتقال گاز ایران‪ ،‬مجید مصدقی با اعالم‬ ‫ایــن خبــر گفت‪ :‬تهیــه این تجهیز در شــرایط تحریم‬ ‫از طریــق منابــع خارجــی غیــر ممکن بود کــه پس از‬ ‫بررس ـی ها و مطالعــات کارشناســی شــده در کمیتــه‬ ‫خودکفایی‪ ،‬ساخت این تجهیز تصویب و در دستور‬ ‫کار واحــد ابزار دقیق منطقه قرار گرفت‪ .‬مصدقی با‬ ‫بیان اینکه‪ ،‬ساخت اسکنرهای شعله محفظه احتراق‬ ‫دارای تائیدیه ها و اســتانداردهای مربوطه می باشــد‬ ‫در ادامــه گفــت ‪ :‬تجهیز فوق با هزینه ای معادل ‪25‬‬ ‫درصد نمونه خارجی ساخته شده که پس از ساخت‬ ‫و انجــام تس ـت های میدانی عملکــرد ان مورد تایید‬ ‫کارشناســان قــرار گرفــت‪ .‬وی تصریــح کــرد‪ :‬نمونــه‬ ‫اصلی این اســکنرها ساخت شــرکت ‪ BFI‬المان بوده‬ ‫و از اســتاندارد ‪ SIL3‬برخــوردار می باشــد که وظیفه‬ ‫ان انالیــز مولف ههــای شــعله و پایش کیفیــت احتراق‬ ‫ســوخت توربین می باشــد و توانایی تطبیق با انواع‬ ‫ســوخت های هیدروکربنــی را دارا می باشــد‪ .‬گفتنــی‬ ‫است‪ ،‬تهیه و ساخت این اسکنرها و کابل های رابط‬ ‫بعنوان یکی از مهم ترین پروژه های استراتژیک خود‬ ‫کفایــی در ســال ‪ 1400‬می باشــد که بــرای اولین بار در‬ ‫ســطح شــرکت ملی گاز ایران انجام و به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫تاکید بر مدیریت مصرف‬ ‫ایمن و بهینه از گاز طبیعی‬ ‫در جلسه شورای اداری اق قال بر مدیریت مصرف‬ ‫ایمــن و بهینــه از گاز طبیعــی تاکیــد شــد‪ .‬در جلســه‬ ‫شورای اداری شهرستان اق قال‪ ،‬که با حضور فرماندار‬ ‫و مدیران اجرایی شهرســتان برگزار شــد ضمن رایزنی‬ ‫در خصوص اهم امورات شهرســتان‪ ،‬بر لزوم توجه و‬ ‫رعایت مدیریت مصرف ایمن و بهینه از گاز طبیعی‬ ‫دستگاه های اداری شهرستان تاکید شد‪ ،‬در این جلسه‬ ‫محمد عرب رئیس ادا ه گاز اق قال پیرامون استفاده‬ ‫از وسایل گاز سوز استاندارد با برچسب انرژی ‪ A‬و ‪،B‬‬ ‫رعایــت دمــای رفاه ‪ ۱۸‬تا‪ ۲۱‬درجه ســانتی گراد‪،‬کنترل‬ ‫دودکش ها و اطمینان از باز بودن مسیر دودکش ها‪،‬‬ ‫یهــا‪ ،‬موتورخانه‬ ‫دوگانــه ســوز کــردن مشــعل نانوای ‬ ‫ادارات و ذخیــره ســوخت کارخانجــات در زمان های‬ ‫احتمالی افت فشار و‪ ...‬مطالبی را بیان نمودند‪.‬‬ ‫انتشارفصلنامه‬ ‫الکترونیکی دفتر توسعه‬ ‫پایدارابفا مازندران‬ ‫اولیــن فصلنامــه داخلــی دفتــر توســعه پایــدار‪،‬‬ ‫مدیریــت مصــرف و مطالعــات اجتماعــی شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب مازنــدران بــه صــورت الکترونیکــی‬ ‫در ســایت شــرکت بارگــذاری شــد‪ .‬بــه گــزارش روابط‬ ‫عمومی شرکت اب و فاضالب مازندران؛ سید محسن‬ ‫جمالی‪ ،‬مدیر دفتر توسعه پایدار ‪ ،‬مدیریت مصرف‬ ‫و مطالعات اجتماعی این شرکت با اشاره به این خبر‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اولین فصلنامه داخلی این دفتر در ‪۱۲‬‬ ‫صفحــه با همــکاری مدیر عامل‪ ،‬مدیر و کارشناســان‬ ‫دفتر به صورت الکترونیکی در ســایت شــرکت اب و‬ ‫فاضالب مازندران منتشر و لینک این نشریه در بخش‬ ‫دفتر توسعه پایدار‪ ،‬مدیریت مصرف بارگذاری شده‬ ‫اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬این نشــریه به صورت فصلنامه با‬ ‫موضوع اهداف توسعه پایدار در بهره وری اب است‬ ‫و بــا عناوینــی در خصــوص تاکیــد بــر حفــظ محیط‬ ‫زیســت و توســعه پایــدار‪ ،‬ابعــاد و اهــداف توســعه‬ ‫پایــدار‪ ،‬وضعیت کلی منابــع اب در جهان همچنین‬ ‫اب مجــازی و مدیریــت ســبز در اختیــار عالقمنــدان‬ ‫قرار گرفت‪ .‬جمالی ابراز امیدواری کرد این نشریه هر‬ ‫فصل با مضامینی نو و تازه و اطالعات مفید منتشر و‬ ‫در اختیار مخاطبان قرار گیرد‪.‬‬ ‫حضور بسیجیان پایگاه‬ ‫بسیج ابفا در صبحگاه‬ ‫مشترک بسیج ادارات‬ ‫اصفهان‬ ‫به مناســبت سالروز تشــکیل بسیج مستضعفان‪،‬‬ ‫مدیرعامــل و بســیجیان شــرکت اب و فاضــاب در‬ ‫مراســم صبحگاه مشــترک بســیج ادارات کل اســتان‬ ‫اصفهان که در اســتانداری برگزار شد حضور یافتند‪.‬‬ ‫ایــن صبحــگاه مشــترک بــا حضــور محمدرضــا جان‬ ‫نثاری‪ ،‬معاون سیاسی امنیتی استانداری‪ ،‬سردار فدا‬ ‫فرمانده ســپاه صاحــب الزمان(عج) اســتان‪ ،‬محمد‬ ‫شفیعی فرمانده بسیج ادارات استان‪ ،‬مدیران کل و‬ ‫بســیجیان ادارات استان اصفهان برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫مراســم بر والیی بودن‪ ،‬اخالق مداری‪ ،‬نواوربودن‪،‬‬ ‫دوری از تفرقــه‪ ،‬اهــل مطالعــه بــودن و تعهد کاری‬ ‫که از مهم ترین خصیصه های بســیجی بودن اســت‬ ‫تاکید شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫یکشنبه ‪ 07‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1222‬‬ ‫مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان خبر داد‬ ‫رتبه برتر شرکت توزیع برق استان اصفهان در استفاده‬ ‫از انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫در مراســمی با حضور معاون وزیر نیرو‪ ،‬رئیس‬ ‫ســازمان بسیج ســازندگی و دیگر فرماندهان سپاه‬ ‫صاحب الزمان و بسیج سازندگی‪ ،‬استاندار‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیسیون اب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی‬ ‫شــهراصفهان و مدیــران شــرکت های توزیــع بــرق‬ ‫اســتان و شهرســتان اصفهان‪ 558 ،‬پــروژه در زمینه‬ ‫توسعه انرژی های تجدیدپذیر‪ ،‬شــامل ‪400‬نیروگاه‬ ‫خورشــیدی‪ 39 ،‬طــرح اشــتغالزا و ‪119‬پــروژه رفــع‬ ‫محرومیتافتتاحشد‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬مهدی ثقفی‪ ،‬مدیر دفتر‬ ‫مدیریتمصرفتوزیعبرقاستاناصفهانبیانکرد‪:‬‬ ‫براساس مصوبه مجلس‪ ،‬قراربود صدهزار مگاوات‬ ‫انرژی خورشــیدی توسط ســازمان بسیج سازندگی‬ ‫بعنــوان مجــری طــرح اجرا شــود که بدلیــل کمبود‬ ‫بودجــه‪ ،‬بــه ‪10‬هزار مــگاوات در کل کشــور کاهش‬ ‫یافت و سهمیه استان اصفهان شــامل احداث ‪800‬‬ ‫نیروگاهشد‪.‬‬ ‫ثقفــی در ادامــه توضیح داد‪ :‬در دی ماه ســال‬ ‫کهــای عامــل‪،‬‬ ‫گذشــته‪ ،‬بعــد از ابالغیــه بــه بان ‬ ‫برنامه ریــزی بــرای احــداث ‪ 800‬نیروگاه در اســتان‬ ‫پیگیری و اقدامات اجرایی از ابتدای ســال جاری‬ ‫اغــاز شــد‪ .‬چنانچــه‪ ،‬شــاهد افتتــاح ‪ 400‬نیــروگاه‬ ‫‪5‬کیلوواتــی خانگی هســتیم و امیدواریــم تا دهه‬ ‫فجــر‪400 ،‬نیروگاه دیگر در اســتان بــه بهره برداری‬ ‫برسد‪.‬مدیردفتر مدیریتمصرفتوزیعبرقاستان‬ ‫اصفهان با صحبت از پیشرفت های خوبی که در‬ ‫این پروژه ها در اســتان حاصل شــده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براســاس مقایسه سازمان بسیج سازندگی با سایر‬ ‫استان ها‪ ،‬استان اصفهان در این زمینه پیشرو است‬ ‫و بر این اساس‪ ،‬قول اعطای سهمیه هزار نیروگاه‬ ‫دیگــر بــا درنظرگرفتــن پرداخت تســهیالت قرض‬ ‫الحسنه به اقشار محروم را داده اند‪.‬‬ ‫ثقفی با اذعان به جایگاه برتر شــرکت توزیع‬ ‫یهــای‬ ‫بــرق اســتان اصفهــان در اســتفاده از انرژ ‬ ‫تجدیدپذیــر‪ ،‬گفــت‪ :‬در ششــمین کنفرانــس‬ ‫بــه انها پرداخت می گردد‪ .‬حمامیان گفت‪ :‬تالش‬ ‫ما براین است تا ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر را‬ ‫افزایش دهیم زیرا به لحاظ اقتصادی و تامین درامد‬ ‫پایــدار بــرای خانواد ههــای نیازمنــد‪ ،‬حائز اهمیت‬ ‫است‪.‬همچنین‪،‬باتوجهبهشرایطخشکسالیبرای‬ ‫مناطــق محروم و اســیب دیده و افزایــش راندمان‬ ‫تولید برق در اســتان‪ ،‬اســتقرار پنل های خورشیدی‬ ‫مورداستقبالقرار گرفتهاست‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ 800‬نیروگاه تا دهه فجر‬ ‫انرژی های تجدید پذیر‪ ،‬شرکت توزیع برق استان‬ ‫اصفهان در بین ‪ 40‬شرکت توزیع در کشور موفق‬ ‫به کسب رتبه نخست شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامــه توضیــح داد‪ :‬در ســال ‪ ،99‬بالــغ‬ ‫بر ســه و نیم مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث‬ ‫کردیــم و امســال نیــز رتبــه برتــر را درایــن زمینــه‬ ‫کســب کردیــم‪ .‬بــه گفتــه مهــدی ثقفــی‪ ،‬باتوجه‬ ‫بــه‪ 70‬مــگاوات ظرفیــت کل نیروگا ههــای کشــور‪،‬‬ ‫اســتان اصفهان با برخورداری از ‪20‬درصد ظرفیت‬ ‫نیرگاهی‪ ،‬در جایگاه برتر قرار دارد‪.‬‬ ‫گســازی‬ ‫وی ابــراز امیــدواری نمود که با فرهن ‬ ‫در زمینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر‪ ،‬موفقیت‬ ‫بیشتری را دراین خصوص شاهد باشیم‪.‬‬ ‫مدیردفتر مدیریت مصرف توزیع برق اســتان‬ ‫اصفهــان یــاداور شــد‪ :‬متقاضیان نصــب پنل های‬ ‫خورشــیدی با ثبت درخواســت خود‪ ،‬ظــرف ‪3‬روز‬ ‫مجوز دریافت می کنند و احداث پنل در طول یک‬ ‫هفته انجام می شود‪.‬‬ ‫تامین درامد پایدار خانوار با نصب پنل‬ ‫خورشیدی‬ ‫رحمــت اهلل حمامیان‪ ،‬قائم مقــام مدیرعامل‬ ‫توزیــع بــرق اســتان اصفهــان در حاشــیه افتتــاح‬ ‫یهــای‬ ‫پروژ ههــای نیروگاهــی و توســعه انرژ ‬ ‫تجدیدپذیر که در استانداری اصفهان برگزار شد‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬امروز ‪ 558‬پــروژه در نتیجه تعامل و‬ ‫تفاهمنام ههــای دوجانبه بین حوزه برق‪ ،‬بســیج‬ ‫ســازندگی و ســپاه صاحب الزمان (عج) در استان‬ ‫اصفهــان افتتــاح گردیــد کــه در قالــب نصــب ‪400‬‬ ‫نیــروگاه ‪5‬کیلوواتــی در ســقف مکا نهــای تحت‬ ‫پوشــش در مناطق محروم و کم برخوردار اســتان‬ ‫به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫وی با صحبت از اهمیت جایگزینی انرژی های‬ ‫تجدیدپذیــر که بویژه در برنامه دولت ســیزدهم‬ ‫مطرح شــده است‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬این پروژه ها‬ ‫از ســویی می توانــد بــه لحــاظ تامیــن هزینه های‬ ‫معیشــتی خانواد ههــای تحــت پوشــش کمیتــه‬ ‫امداد‪ ،‬بهزیستی‪ ،‬مناطق محروم و بخش هایی از‬ ‫استان که متاثر از شرایط خشکسالی با مشکالت‬ ‫اقتصــادی مواجه شــده اند و همینطــور به لحاط‬ ‫تولیــد انرژی های پــاک در راســتای اهداف کاهش‬ ‫االینده ها موثر باشد‪ .‬حمامیان افزود‪ :‬طبق قرارداد‬ ‫‪20‬ســاله با شرکت توزیع برق استان‪ ،‬برق تولیدی‬ ‫حاصــل از انرژی های خورشــیدی از تولیدکنندگان‬ ‫خریــداری و بصــورت ماهانــه یــا دوماهه مبالغی‬ ‫در این مراسم‪ ،‬سیدعلیرضا متحملیان‪ ،‬مسئول‬ ‫بســیج شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان بــا‬ ‫گرامیداشــت هفته بســیج و سالروز تشکیل بسیج‬ ‫مســتضعفان به فرمان امام راحل در ســال ‪،1358‬‬ ‫افتتاح‪ 400‬نیروگاهخورشیدیپشتبامیباظرفیت‬ ‫تولید‪5‬کیلووات برای هر نیروگاه در مناطق محروم‬ ‫اســتان و خانواده های تحت پوشــش کمیته امداد‬ ‫و بهزیســتی را گامی موثر در اســتفاده از انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر عنوانکرد‪.‬‬ ‫متحملیــان دربــاره نحوه تخصیص تســهیالت‬ ‫کهــای عامــل‪ ،‬بــه‬ ‫گفــت‪ :‬طبــق توافــق بــا بان ‬ ‫متقاضیــان دارای مجوز نصب پنل خورشــیدی‪50 ،‬‬ ‫میلیون تومان تســهیالت اختصــاص می یابد که با‬ ‫اورده ‪ 15‬میلیونــی خــود‪ ،‬مجموعــا بــا ‪ 65‬میلیــون‬ ‫تومــان می توانند در نصب پنــل و تولید انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر ســرمایه گذاری کنند‪ .‬وی توضیــح داد‪:‬‬ ‫بــه همت نیــروی بســیج توزیع بــرق اســتان‪ ،‬دفتر‬ ‫مدیریت مصرف‪ ،‬بسیج سازندگی و سپاه صاحب‬ ‫الزمان(عــج) اجــرای ‪ 558‬پــروژه در زمینــه احداث‬ ‫نیروگاه هایخورشیدیبافرصت هایاشتغالزاییو‬ ‫رفع محرومیت با موفقیت اجرا شد‪.‬مسئول بسیج‬ ‫شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت‪ 800:‬نیروگاه‬ ‫براساس سهمیه استان تعیین شــده است که امروز‬ ‫شاهد افتتاح ‪ 400‬نیروگاه در سطح استان هستیم و‬ ‫تا دهه فجر با تکمیل‪ 400‬نیروگاه دیگر‪ 800،‬نیروگاه‬ ‫بهبهره برداریخواهدرسید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملابفایاستاناصفهاندر مراسم گرامیداشتهفتهبسیجاعالم کرد‬ ‫ابرسانی کاری جهادی بهشمار می رود‬ ‫شهــای شــبانه روزی برای‬ ‫مدیرعامــل ابفــای اســتان اصفهان تال ‬ ‫تامین اب شرب مردم در شهرها و روستاهای تحت پوشش را فعالیتی‬ ‫جهادی و بسیج گونه توصیف کرد‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬هاشم امینی که در ائین گرامیداشت هفته‬ ‫بسیج سخن می گفت‪ ،‬افزود‪ :‬فرهنگ بسیجی‪ ،‬بیانگر سختکوشی‬ ‫بدوندریافت کمترینپاداشاستوخوشبختانه کارکنانصنعتابفا‬ ‫بــا تــاش شــبانه روزی در ارائــه خدمــات به مردم‪ ،‬ایــن وظیفه را به‬ ‫خوبی انجام داده اند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان این که در حدود هفت هزار نفر از کارکنان ابفا در‬ ‫شهر ها و روستاهای استان با تالش بی وقفه درصدد خدمات رسانی‬ ‫پایدار به مردم هستند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬هم اکنون با تالش کارکنان‪،‬‬ ‫خدمــات ابفــا در ‪ 93‬شــهر و نزدیــک به یک هزار روســتا در اختیار‬ ‫مــردم قــرار می گیرد که این حجم از خدمات رســانی تنها از طریق‬ ‫نگرش و تفکر بسیجی میسر می شود‪.‬فرمانده پایگاه بسیج ابفای‬ ‫استان اصفهان با بیان این که نگرش و تفکر بسیجی باید در انجام‬ ‫تمــام امــور مــد نظر قرار گیرد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬فرهنگ بســیجی به‬ ‫معنای حضور همیشگی در صحنه برای پاسداری از نظام و انقالب‬ ‫اســت و تفکر بســیجی گره گشــای بســیاری از مشــکالت به شــمار‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫در ادامه این مراسم مسئول بسیج ادارات استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫مدیرعامل ابفا یک بسیجی به تمام معنا است و تفکر بسیجی وی‬ ‫بــه بدنــه صنعــت ابفا در اســتان اصفهان منتقل گشــته و همین امر‬ ‫موجب موفقیت ابفای اســتان اصفهان در خدمت رســانی به مردم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سرهنگ محمد شفیعی گفت‪ :‬بسیجیان در زمان دفاع مقدس‪،‬‬ ‫در دوران ســازندگی و در مبارزه با هرگونه فتنه‪ ،‬همیشــه در صحنه‬ ‫بوده و بسیار موفق عمل کرده اند‪.‬‬ ‫در پایان این مراسم همچنین دبیر ستاد اقامه نماز استان با اهداء‬ ‫لوح تقدیری از مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان به‬ ‫عنوان مدیر دستگاه اجرایی برتر در اقامه نماز تقدیر به عمل اورد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نقشپررنگبسیجدر فرهنگ سازیو مدیریتمصرفبرققابل‬ ‫ستایشاست‬ ‫مدیر عامل شــرکت توزیع برق اصفهان به مناســبت هفته بسیج‬ ‫در نشست تقدیر از پیشکسوتان بسیجی گفت‪ :‬بسیج با اخالص در‬ ‫سنگرهایمختلففرهنگی‪،‬اجتماعیو اقتصادی کشور حضور داشته‬ ‫و این شجره طیبه بدون هیچ چشم داشتی در تمام چالش های پیش‬ ‫روی کشــور تمام قامت برای بهبود شــرایط گام های بزرگی را برداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان‪،‬‬ ‫وی حضور در جمع بسیجیان پیشکسوت را یک نعمت بزرگ عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در تابستانی که پشت سر گذاشتیم شما عزیزان بودید که‬ ‫درخصوص مدیریت مصرف اقدامات موثری انجام دادید و در کاهش‬ ‫مصرفبرقمشترکینتالش هایزیادیرامتقبلشدید‪.‬‬ ‫پیر پیران خاطرنشان کرد‪ :‬حضور شما پیشکسوتان که بسیجی وار‬ ‫قدم در راه مدیریت مصرف برق گذاشته و زمان و انرژی خود را برای‬ ‫فرهنگ سازی به مردم به کار گرفته اید قابل ستایش و جای تقدیر دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دیدگاه ها در مصرف انرژی باید تغییر کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برق از گران بهاترین انرژی ها به شمار می اید که با تغییر دیدگاه های‬ ‫مردمی در تمام حوزه های خانگی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬اداری و‪ ...‬باید از مصارف‬ ‫بی رویــه جلوگیری شــود‪ ،‬به طور قطع بــرای تولید یک مگاوات برق‬ ‫در چرخه تولید‪ ،‬انتقال و توزیع هزینه های هنگفتی صورت می گیرد که‬ ‫متاسفانه مشترکین با تمام گوشزدهایی که به انها شده است اهمیت‬ ‫چندانیقائلنیستند‪.‬‬ ‫وی ابراز داشت‪ :‬ما باید نوع نگاه مردم به مصرف را تغییر دهیم و‬ ‫اشکار است که مصرف بی رویه انرژی می تواند اثرات بسیار نامطلوب‬ ‫اقتصادی و زیست محیطی را به همراه دارد و از این رو مدیریت بهینه‬ ‫مصرفانرژینیازمنداگاه سازیاستکهشمامروجینمدیریتمصرف‬ ‫به خوبی انجام دادید اما متاسفانه این اشکال وجود دارد که پس از‬ ‫گوشــزدهای شــما به مردم متاسفانه برخی از مشترکین راه پر مصرف‬ ‫بــودن را همچنــان در پیش گرفته اند و به هیچ وجه متوجه اهمیت‬ ‫انرژی برق نیستند‪ .‬وی گفت‪ :‬در حوزه ادارات نیز ما با تمام تالشی که‬ ‫برای فرهنگ سازی و کاهش مصرف برق داشته ایم متاسفانه بسیاری از‬ ‫ادارات توجه کافی را نداشته و همچنان به مدیریت مصرف بی توجه‬ ‫هستند‪ .‬این مقام مسئول خاطرنشان کرد‪ :‬مدیریت مصرف برق تنها‬ ‫در کشور ما اعمال نمی شود بلکه در تمام دنیا تنظیم و تعدیل میزان‬ ‫مصرفاز اهمیتچشمگیریبرخوردار استولیدر کشور مامشترکین‬ ‫بــد مصــرف هیچ یــک از راهکارهای پیشــنهادی را برای تغییر الگوی‬ ‫مصرفانجامنمی دهند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اگر در شرایط اقتصادی امروز تغییر و اصالح تعرفه‬ ‫صورت گیرد مردم دچار چالش خواهند شد که این فرایند را مردم با‬ ‫مدیریتمصرفبرقمی توانندحذفکنند‪.‬‬ ‫وی در پایــان از پیشکســوتان خواســت همچــون گذشــته بــرای‬ ‫اگاه سازی مردم و اعتمادسازی بیشتر به سراغ مشترکین پر مصرف رفته‬ ‫و شرایط موجود را به انها گوشزد کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رییسهیاتمدیرهانجمنسازندگانتجهیزاتصنعتنفتخبر داد‬ ‫تکمیلظرفیتساختداخلدر صنعتنفتباتعریفمگاپروژه هایجدید‬ ‫رییــس هیــات مدیره انجمن ســازندگان تجهیــزات صنعت نفت‬ ‫ایران از خالی بودن ‪ ۴۰‬درصد از ظرفیت ساخت اعضای انجمن خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬به منظــور تکمیل ظرفیت ســاخت داخل‪ ،‬قرار اســت تا‬ ‫مگاپروژه هایصنعتنفتتعریفشود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬مجیــد محمدپــور در نشســتی خبــری بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه در مــدت کوتاهــی کــه دولــت ســیزدهم بــر‬ ‫ســرکار امده پیگیری های مناســبی انجام شــده‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون‬ ‫‪ ۸۵‬درصــد از تجهیــزات نفــت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی در داخــل‬ ‫کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا وجــود کرونــا و تحریم هــا‪ ،‬هزینه هــای‬ ‫ز یــادی بــه ســازندگان تجهیــزات صنعت نفت تحمیل شــد‪ ،‬با‬ ‫ایــن حــال نا امید نیســتیم‪ .‬محمدپور به ‪ ۱۰‬گروه کاالیی ســاخت‬ ‫داخــل در صنعــت نفت اشــاره کرد و گفــت‪ ۱۰ :‬قلم کاالیی دیگر نیز‬ ‫تعریف شــده و اکنون کاتالیس ـت ها‪ ،‬توربین و کمپرســور در کشور در‬ ‫قالب ‪ ۱۰‬گروه کاالیی ســاخته شــده اســت‪ ،‬با این حال برای ادامه کار‬ ‫باید این موضوع بازنگری شود‪ .‬این مقام صنفی با اشاره به مشکالت‬ ‫ناشــی از نوســانات نرخ ارز‪ ،‬اضافه کرد‪ ۶۵ :‬درصد از هزینه تمام شده‬ ‫ســاخت هر تجهیز مواد اولیه اســت که ‪ ۸۰‬درصد ان باید از خارج از‬ ‫کشور تامین شود که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز است‪.‬‬ ‫رییسهیاتمدیرهانجمنسازندگانتجهیزاتصنعتنفتاظهار‬ ‫داشت‪ :‬نداشتن استاندارد «ای‪ .‬پی‪ .‬ای» جلوی صادرات را گرفته و قرار‬ ‫بود انجمن نفت ایران گواهینامه کیفیت را صادر کند‪ ،‬اما این اتفاق‬ ‫نیفتــاد‪ .‬به گفته محمدپور‪ ،‬کمتــر از یک درصد ظرفیت بــه صادرات‬ ‫اختصاص دارد و ونزوئال‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬قطر‪ ،‬عراق و سوریه به عنوان‬ ‫بازارهای صادراتی در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به ســند «برنامه ‪ ۲۵‬ســاله همکاری های جامع ایران‬ ‫و چین»‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید امادگی هایی در بخش صنعت ایجاد شود‪،‬‬ ‫در بسیاری از تجهیزات ما توانسته ایم تجهیزات مشابه چینی را از نظر‬ ‫قیمتــی شکســت دهیم و می توانیــم در این توافق نامه دســت باال را‬ ‫داشتهباشیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫افزایش‪ ۱۵‬درصدی مصرف گاز‬ ‫در کرمانشاهنسبتبهسال گذشته‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫را بــا مشــکل مواجــه می کنــد‪.‬‬ ‫اســتان کرمانشــاه از افزایــش‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان‬ ‫‪ ۱۵‬درصــدی مصــرف گاز در‬ ‫کرمانشــاه تصریــح کــرد‪۶۴۰ :‬‬ ‫اســتان کرمانشــاه نســبت بــه‬ ‫هــزار مشــترک و مصرف کننده‬ ‫ســال گذشته خبر داد‪ .‬سیروس‬ ‫گاز در بخــش خانگی‪ ،‬تجاری‬ ‫سیروس شهبازی‬ ‫شــهبازی اظهــار کــرد‪ :‬با توجه‬ ‫و صنعتی در اســتان کرمانشاه‬ ‫بــه کاهــش دمای هــوا مصرف‬ ‫هســتند‪ .‬وی بیــان کــرد‪ :‬روزانه‬ ‫گاز در بخــش تجــاری و خانگــی افزایش یافته بــه طــور متوســط ‪ ۱۳‬میلیــون متــر مکعــب گاز‬ ‫بــه طــوری که در نیمه ابان مــاه با ‪ ۱۶‬میلیون و در اســتان کرمانشــاه مصــرف می شــود کــه ‪۳۰‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬هــزار متــر مکعــب میــزان مصرف بــه اوج درصــد مربوط بــه بخش صنعتــی و ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫خود رســید و همچنین نسبت به مدت مشابه در بخــش خانگــی و تجــاری اســت‪ .‬شــهبازی‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۱۵‬درصد افزایش داشــته اســت‪ .‬تاکید کرد‪ :‬مشــترکین با رعایت نکات ایمنی در‬ ‫وی افــزود‪ :‬روند مصــرف گاز در بخش خانگی رعایت الگوی مصرف گاز دقت کرده و استفاده‬ ‫بــه گونه ای اســت که تــداوم این میزان مصرف از سیســتم های گرمایشــی را در فصل سرد سال‬ ‫در روزهای سرد سال تامین گاز استان کرمانشاه مدیریتکنند‪.‬‬ ‫برنامهشفاف سازیامالکصندوق های‬ ‫بازنشستگیصنعتنفتاغاز شد‬ ‫هیئت رئیســه‬ ‫رئیــس‬ ‫اهمیــت فراوانــی دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫صندوق هــای بازنشســتگی‬ ‫کرد‪:‬بنابراینبهره مندیاز بخش‬ ‫صنعــت نفــت گفــت‪ :‬هــر‬ ‫حقوقــی کارامد بــرای پرهیــز از‬ ‫مجموعه یا شرکت نفتی بزرگ‬ ‫چالــش‪ ،‬ضــروری اســت‪ .‬از این‬ ‫و کوچک که از ســاختمان های‬ ‫رو‪،‬انتظار می رودمجموعه های‬ ‫عبدالحسین بیات‬ ‫متعلــق بــه صندوق هــا‬ ‫حقوقــی شــرکت های تابعــه‬ ‫اســتفاده می کند بایــد وظایف‬ ‫صندوق ها از جمله «صبانفت»‬ ‫اقتصادی اش را انجام دهد زیرا این ساختمان ها در ســطح ممتــاز کشــوری فعالیــت کننــد‪ .‬بیات‬ ‫از دارایی های صندوق اســت که باید از بازدهی گفت‪ :‬هنگامی که توســعه و رشد سرمایه گذاری‬ ‫برخوردار باشد‪ .‬به گزارش شانا به نقل از صندوق مــورد تاکید قرار می گیرد به یقین ســرمایه گذاری‬ ‫بازنشســتگی صنعت نفت‪ ،‬عبدالحسین بیات کم خطر مدنظر است؛ بنابراین گذشته نگری به‬ ‫در «برنامــه پایــش طرح هــای ســرمایه گذاری همــراه اینده نگری برای تحقق ایــن امر ضروری‬ ‫صندوق هــا» و در نشســت بــا مدیــران شــرکت است‪ .‬وی افزود‪ :‬برای کاهش اثر تورم بر طرح ها‬ ‫مهندســی و ســاختمان «صبانفــت» اظهــار کرد‪ :‬باید اجرای پروژه ها را در کمترین زمان ممکن به‬ ‫براســاس گــزارش ارائه شــده برخی شــرکت ها در ســرانجام رساند؛ بنابراین در این زمینه‪ ،‬ضرورت‬ ‫ساختمان هایصندوق هایبازنشستگیصنعت بررســی مباحث گذشته و اینده نگری و استفاده‬ ‫نفت‪ ،‬مســتاجر هســتند امــا اجاره بهــا پرداخت از فنــاوری نمایان می شــود‪ .‬رئیس هیئت رئیســه‬ ‫نمی کننــد لــذا یکــی از مصادیــق شفاف ســازی صندوق هایبازنشستگیصنعتنفتبابررسی‬ ‫رفــع چنین چالش های اســت‪ .‬وی با بیان اینکه فرایند انتخاب پیمانکاران در «صبانفت» اظهار‬ ‫این اموال متعلق به بازنشستگان و بازماندگان کرد‪ :‬همان گونه که اســتفاده از پیمانکار قوی و‬ ‫و شــاغالن صنعــت نفــت اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬اینکه دارای صالحیت با اهمیت است‪ ،‬نحوه انتخاب‬ ‫شرکتی احساس خودبرتربینی داشته باشد تفکر شفاف ان نیز اهمیت فراوانی دارد و گامی مهم‬ ‫نادرســتی است؛ از این به بعد اجازه نمی دهیم در مبــارزه با فســاد اســت‪ .‬بیــات افــزود‪ :‬مرحله‬ ‫مجموع ـه ای در ســاختمان های متعلــق بــه انتخاب پیمانکار‪ ،‬سالمت و کیفیت کار را تحت‬ ‫صندوق هــا‪ ،‬بــدون پرداخــت اجاره بهــای عرف تاثیــر قرار می دهــد؛ در کنــار انتخاب پیمانکار‪،‬‬ ‫بازار ساکنباشد‪.‬رئیسهیئت رئیسهصندوق های جامعیت محتوای قراردادها از منظر حقوقی نیز‬ ‫بازنشستگی صنعت نفت خطاب به مدیرعامل اهمیت دارد؛ زیرا برخی کم توجهی ها در هنگام‬ ‫«صبانفــت» و در حمایــت از اقــدام حقوقــی تنظیــم قراردادها ســبب ایجاد چالــش و توقف‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫شــرکت دربــاره ایــن موضــوع‪ ،‬افــزود‪ :‬فهرســتی طرح و درنهایت وارد شــدن خســارت م ‬ ‫از این گونــه ســاختمان ها تهیــه شــود تا پیــش از وی درباره تدوین ســند چشم انداز «صبانفت»‪،‬‬ ‫نهایی شــدن اقــدام حقوقی‪ ،‬این مســئله درون تاکید کرد‪ :‬چشــم انداز ترســیم شــده در گزارش‪،‬‬ ‫خانــواده صنعــت نفــت پیگیــری شــود؛ لــذا بــا با بررسی همه جانبه مسائل از جمله مطالعات‬ ‫رویکــرد شفاف ســازی که هم اکنــون در صنعت بازار و اینده پژوهیمبتنیبر واقعیت هایاقتصاد‬ ‫نفت تقویت شــده اســت امیدواریم این مسئله کشور‪ ،‬مسائل پیش رو و عملیاتی تدوین شود‪.‬‬ ‫حل شــود؛ البته بدهی چندساله این مستاجران رئیس هیئت رئیســه صندوق های بازنشســتگی‬ ‫نفتی نیز باید به صبانفت پرداخت شود‪ .‬بیات صنعت نفت برضرورت اغاز مطالعه طرح های‬ ‫با بیان اینکه ارزش افرینی از طریق سرمایه گذاری جدیــد تولیــد ســاختمان از ســوی «صبانفــت»‬ ‫در حــوزه کاری شــرکت ســاختمانی صبانفــت با تاکید کرد و گفت‪ :‬شرکت ساختمانی صبا نفت‬ ‫اســتفاده از فناوری هــای نویــن و کیفیــت برتــر‪ ،‬بــا ســرمایه اجتماعی مطلــوب همراه با کشــش‬ ‫صنعتی ســوداور اســت که در چارچوب رویکرد کارهای ســاختمانی در بازار می تواند ســوداوری‬ ‫بنگاه اقتصادی گنجانده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬ماهانه خوبیبرایصندوق هاداشتهباشد‪.‬بیاتبااشاره‬ ‫دو سوم منابع مستمری و مقرری ها از محل سود به بازدیدهای اخیر از شــرکت های زیرمجموعه‬ ‫شــرکت های صندوق تامین می شود لذا تقویت صنــدوق‪ ،‬افــزود‪ :‬بخــش عمــده ای از بدنــه این‬ ‫ســبد ســرمایه گذاری های صندوق بــرای پایداری شرکت ها را جوانان متخصص تشکیل می دهند‬ ‫جریان نقدینگی پرداخت مستمری هاســت لذا و بــا وجــود چنیــن نیــروی متخصصــی‪ ،‬امــکان‬ ‫ســود شــرکت ها برای این امور صرف می شــود و جهــش در طرح هــا وجــود دارد‪ .‬وی موضــوع‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬برخی ساختمان ها صیانــت از منابع انســانی را با اهمیت دانســت‬ ‫یا زمین هایی که به «صبانفت» رسیده است به وتصریح کرد‪ :‬فرایند جذب و ماندگاری کارکنان‬ ‫دلیل تســویه حســاب های بین دستگاهی بوده به ویژه متخصصان و کسانی که با صرف هزینه‬ ‫اســت؛ لــذا به طــور جــدی بایــد مانــع واگــذاری از ســوی شــرکت دارای دانش می شوند‪ ،‬اهمیت‬ ‫زمیــن یا ســاختمانی بــه «صبانفــت» و صندوق فراوانــی دارد‪ .‬رئیس هیئت رئیســه صندوق های‬ ‫شــد که درگیر چالش های حقوقی اســت‪ .‬رئیس بازنشستگی صنعت نفت ایجاد سیستم پایش‬ ‫هیئت رئیسه صندوق های بازنشستگی صنعت طرح هــا را در «صبانفت»‪ ،‬اثربخش ارزیابی کرد‬ ‫نفتبااشارهبهاینکهصندوق‪،‬بنگاهیاقتصادی و گفــت‪ :‬راهبــرد صنــدوق تقویــت همه جانبــه‬ ‫است لذا اجرای طرح ها در کمترین زمان ممکن شرکت هایمرتبطاز جمله«صبانفت»است‪.‬‬ ‫گاز ‪ ۷۶‬درصد از مشترکان خانگی‬ ‫گران نمی شود‬ ‫مدیــر گازرســانی شــرکت ملــی گاز ایــران با‬ ‫اشاره به جریمه مشترکان پرمصرف گاز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ‪ ۳‬پله اول که ‪ ۷۶‬درصد از مشــترکان بخش‬ ‫خانگــی را شــامل می شــود‪ ،‬افزایــش قیمت گاز‬ ‫لحاظ نخواهد شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سید جالل‬ ‫نورموســوی بــا بیــان اینکه بر اســاس تبصــره ‪۸‬‬ ‫قانــون بودجــه‪ ،‬گاز بهای مشــترکانی که تحت‬ ‫پوشــش کمیته امداد و بهزیســتی قــرار دارند و‬ ‫مصــرف انهــا در حــد متعــارف اســت‪ ،‬رایگان‬ ‫خواهــد بود‪ ،‬افــزود‪ :‬از همین رو هیات دولت‬ ‫‪ ۳‬پلــه اول جــدول پلکانــی مصــرف گاز را بــه‬ ‫عنــوان مصــرف متعــارف تشــخیص داد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای ســایر مشترکان که مصرف گاز‬ ‫انهــا در ایــن ‪ ۳‬پلــه قــرار دارد‪ ،‬افزایش قیمت‬ ‫گازی اعمال نخواهد شــد‪ .‬نور موســوی تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬حــدود ‪ ۷۶‬درصــد از مشــترکان بخــش‬ ‫خانگــی در محــدوده مصــرف متعــارف گاز‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬وی گفــت‪ :‬از پله ‪ ۴‬به میــزان ‪۴۰‬‬ ‫درصد به قیمت گازبها اضافه می شود و تا پله‬ ‫دوازدهــم‪ ،‬افزایــش ‪ ۴۰‬درصــدی گازبها در هر‬ ‫پله اعمال خواهد شــد‪ .‬اکنون ‪ ۵۰‬درصد از گاز‬ ‫بخش خانگی توســط ‪ ۲۵‬درصد از مشــترکان‬ ‫بــد مصرف و پرمصرف اســتفاده می شــود که‬ ‫بیشترین یارانه پنهان انرژی را نیز دریافت می‬ ‫کننــد‪ .‬از همین رو و در راســتای ایجاد عدالت‬ ‫اجتماعــی در توزیــع یارانــه و همچنیــن بهینه‬ ‫ســازی مصرف انرژی در کشــور‪ ،‬برای مشترکان‬ ‫پرمصــرف گاز با مصوبه هیات دولت‪ ،‬جریمه‬ ‫هایی در نظر گرفته شده که از ابتدای اذرماه‬ ‫قابل اجرا است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تخلیهو بارگیری کاالدر بندرگاهانزلی‬ ‫بیش از ‪ ۱۲‬درصد افزایش یافت‬ ‫از فروردین تا ابان ماه جاری نیز‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی‬ ‫ســه هــزار و ‪ TEU ۶۳۹‬کانتینر‬ ‫اســتان گیالن از افزایــش ‪12/7‬‬ ‫در مجتمع بندری انزلی تخلیه‬ ‫درصــدی تخلیــه و بارگیــری‬ ‫و بارگیری شــده که نســبت به‬ ‫کاالهــای نفتی و غیرنفتی طی‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل ‪2/5‬‬ ‫حمیدرضا ابایی‬ ‫هشــت ماه گذشته در مجتمع‬ ‫درصــد رشــد داشــته اســت‪ .‬او‬ ‫بندریانزلیخبر داد‪.‬حمیدرضا‬ ‫ادامه داد‪ :‬از ابتدای سال جاری‬ ‫ابایی با اعالم رشــد ‪ ۱۲‬درصدی میزان تخلیه و تاکنون‪ ۲۷۵‬هزار تن کاالدر مجتمعبندریانزلی‬ ‫بارگیریطیهشتماهگذشتهدر مقایسهباسال بارگیریشد کهاینمقدار نسبتبهمدتمشابه‬ ‫گذشته گفت‪ :‬از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر سال قبل ‪ ۱۰۶‬درصد رشد داشت‪ .‬بندرگاه انزلی‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۸‬تن کاال از مجتمع بندری انزلی باسابقه ‪ ۳۰۰‬ساله در عرصه حمل ونقل دریایی‬ ‫تخلیه و بارگیری شده است‪ .‬او‪ ،‬غالت‪ ،‬کاالهای همواره منطقه موردتوجه بازرگانان کشور بوده‬ ‫اساســی‪ ،‬روغــن نباتــی‪ ،‬فلــزات‪ ،‬محصــوالت است و امروز با ‪ ۱۷‬پست اسکله و امکان تخلیه‬ ‫کشاورزی‪،‬کاالهایمعدنیوساختمانی‪،‬شیشه‪ ،‬و بارگیری ‪ ۱۰‬میلیون تن کاال در ســال بزرگ ترین‬ ‫کاشــی‪ ،‬مواد اولیه و شــیمیایی‪ ،‬تخته و چوب‪ ،‬و مجهزترین بندرگاه ایرانی حاشــیه دریای خزر‬ ‫کاغذ و مقوا‪ ،‬کانتینــر را ازجمله کاالهایی اعالم محسوب می شود‪ .‬این مجتمع بندری یکی از پر‬ ‫کرد که در بندرانزلی تخلیه و بارگیری شدند‪ .‬او سابقهترینبنادر ایرانو از مهم ترینو بزرگ ترین‬ ‫افزود‪ :‬طی هشت ماه سال جاری تاکنون بیش از بنادر شمال کشور محســوب می شود که با قرار‬ ‫‪ ۱۷‬هزار تن کاالاز مجتمعبندریانزلیبهمقاصد گرفتندر کریدورهایبین المللیاز قبیلنوستراک‬ ‫کشــورهای عضو اتحادیه اوراسیا ترانزیت شده و تراسیکاو غیرهاز دیرباز عهده دار نقشبرجسته‬ ‫که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل در صنعــت حمل ونقــل دریایــی بــا کشــورهای‬ ‫‪ 93/4‬درصد رشد داشت‪.‬ابایی خاطرنشان کرد‪ :‬حاشیه دریای خزر و اروپایی بوده است‪.‬‬ ‫توسعهسیستانوبلوچستاننیازمندعزم‬ ‫ملیاست‬ ‫نشســت جمعــی از‬ ‫توانمنددر قامتملیبه عنوان‬ ‫فرهیختــگان و نخبــگان اهــل‬ ‫اســتاندار ویژه برای این اســتان‬ ‫ســنت اســتان بــا ماموســتا‬ ‫نشــان از عــزم جــدی ایشــان‬ ‫عبدالســام کریمــی مشــاور‬ ‫تهــا و‬ ‫جهــت رفــع محرومی ‬ ‫رئیس جمهــور در امــور اقــوام‬ ‫پیــام امیدبخشــی بــرای مردم‬ ‫محمد امیر‬ ‫تهــای قومــی و‬ ‫و اقلی ‬ ‫براهویی‬ ‫انقالبــی و مــرزدار ایــن منطقه‬ ‫مذهبی برگزار و ضمن بررســی‬ ‫اســت‪ .‬براهویی تصریــح کرد‪:‬‬ ‫چال ‬ ‫شهــای موجود در اســتان بر ضــرورت رفع قطعا یک عنوان ویژه برای این استان به تنهایی‬ ‫ان ها و توجه ویژه به ظرفیت های استان تاکید نمی توانــد راهگشــای تمــام عقب ماندگی های‬ ‫شــد‪ .‬محمد امیــر براهویی شــهردار زاهــدان در تاریخی و عامل توسعه باشد و می طلبد که نگاه‬ ‫ایــن مراســم ضمــن ابــراز خرســندی از انتخــاب ملی به معنای واقعی به سمت این استان بیاید‬ ‫ماموستا کریمیبه عنوانمشاور رئیس جمهور در و در کنار این امر مدیران کل استان نیز به عنوان‬ ‫امور اقوام و اقلیت های قومی و مذهبی گفت‪ :‬قائم مقــام وزرا و ب هصــورت ویــژه در نظر گرفته‬ ‫استانسیستانو بلوچستانبهسرزمین گنج های شــوند‪ .‬تخصیص اعتبــارات الزم و موردنیاز این‬ ‫پنهان و محرومیت های اشکار ملقب شده و این استان از دیگر مواردی بود که شهردار زاهدان ان‬ ‫سرزمینزرخیز بیشتر از انکهمحرومباشدمظلوم را موردتوجه و تاکید قرار داد و افزود‪ :‬تخصیص‬ ‫واقع شده که زدودن غبار محرومیت از چهره ی اعتباراتو منابعموردنیاز برایایناستاننیازمند‬ ‫ان نیازمنــد یــک تبعیض مثبت اســت؛ تبعیض یک نگاه ملی دارد که باید به صورت ویژه به این‬ ‫مثبتی که عین عدالت است و باید اجرا شود‪ .‬او امر پرداخته شــود و در ردیف های ملی بودجه‬ ‫ضرورت توسعه ی استان را موردتوجه قرار داد و کشــور اعتبــارات ویژه بــرای این اســتان تعریف‬ ‫گفت‪:‬ایناستانجهتتوسعهو پیشرفتبیش شــود‪ .‬او گفت‪ :‬اگر دولت محترم برای توســعه‬ ‫از هر چیز ب هشــدت نیازمند توجه‪ ،‬عزم و نگاه ظرفیت های این استان هزینه کند بدون تردید‬ ‫ملی اســت که با عنایت به ظرفیت های بســیار این اســتان به تنهایی می تواند اقتصاد کشــور را‬ ‫خوبــی که اســتان دارد اگر کمــک و نگاه ملی را متحول کند و درواقع هزینه کردن در این استان‬ ‫همراه خود داشــته باشد قطعا روند توسعه ان به نوعی سرمایه گذاری برای توسعه ی اقتصادی‬ ‫یشــود‪ .‬این مقام مسئول در‬ ‫با ســرعت بیشــتری طی خواهد شــد‪ .‬براهویی کشور محســوب م ‬ ‫با اشــاره به برخی از ظرفیت های اســتان گفت‪ :‬ادامــه به موضوع اتحاد و وفاق ملی و ضرورت‬ ‫پتانســیل های تاریخی و گردشــگری بکر از کویر وجــود ان پرداخــت و گفت‪ :‬اســتان سیســتان و‬ ‫گرفته تا دریای عمان و کوه تفتان‪ ،‬کوه خواجه‪ ،‬بلوچســتان ســرزمین وحــدت عملی‪ ،‬اخــوت و‬ ‫شهر سوختهتانخلستان هایو باغاتدر زمره ی همبســتگی اســت و این اتحاد عملــی در تمام‬ ‫گنج هاینهفتهگردشگریاستانهستندو در کنار ابعــاد به خوبــی وجــود دارد و هرچنــد تاکنــون‬ ‫ان ها وجود ارزشــمند نیروی انسانی مستعد که دشــمنان ســعی در ایجــاد تفرقه و بر هــم زدن‬ ‫به عنوان محور مهم توسعه محسوب می شود این اتحاد دارند اما بیداری مسئولین و بصیرت‬ ‫ازجمله ظرفیت های بســیار خــوب این منطقه و اگاهی همین نخبگان باعث شــده تا تمامی‬ ‫هســتند که نبایــد از ان ها غافــل شــد‪ .‬او افزود‪ :‬نقش ـه ها و دسیسه های شــوم انان نقش بر اب‬ ‫وجــود مرزهــای طوالنــی ابی و خاکی‪ ،‬داشــتن شــود‪ .‬براهویــی بــا انتقــاد از عدم توجــه کافی‬ ‫زمین ـه ی تاریخــی مبــادالت تجــاری‪ ،‬دسترســی مسئولین کشوری به نخبگان و فرهیختگان این‬ ‫بــه ا ‬ ‫بهــای ازاد بین المللــی‪ ،‬امــکان ارتبــاط با اســتان گفت‪ :‬نخبگان و فرهیختگان به همراه‬ ‫کشورهایشرقاسیا‪،‬شبه قارههند‪،‬حاشیهخلیج ســایر اقشــار ایــن اســتان در تمامــی عرصه ها و‬ ‫همیشــه فارس‪ ،‬بازارهــای افریقا‪ ،‬وجود منطقه به ویــژه انتخابــات همیشــه جریان ســاز و موثر‬ ‫ازاد تجــاری چابهــار به عنــوان یکی از اســتراتژی واق عشــده اند‪ ،‬لذا انتظــار می رود کــه در دولت‬ ‫ترین قطب های تجاری و صنعتی کشور‪ ،‬ذخایر و اداره ی کشــور در ســطح کالن نیــز ســهیم‬ ‫عظیم معدنی از طال و مس گرفته تا گرانیت و باشــند و از وجودشــان به خوبی اســتفاده شود‪.‬‬ ‫‪ ...‬و پتانســیل های انرژی های نــو و پاک از دیگر شــهردار زاهــدان ضمن اشــاره به چنــد موضوع‬ ‫تهــا و ظرفی ‬ ‫قابلی ‬ ‫تهــای منحصرب هفــرد ایــن مهم؛ پیشنهاد هایی را جهت تغییر در چهره ی‬ ‫استان است که اگر نگاه ملی با جدیت به ان ها منطقه و تسریع در روند توسعه ی ان بیان کرد‬ ‫معطوف شود تغییرات شگرفی در عرصه های و گفت‪ :‬موضوع حاشیه نشینی و رفع مشکالت‬ ‫مختلــف اســتان و شــرق کشــور ایجــاد خواهد ان نیــاز بــه نگاه و عزم ویــژه ی ملی دارد؛ ضمن‬ ‫شــد‪ .‬شــهردار زاهدان گفت‪ :‬علی رغم اقدامات اینکه تشکیل هیئت های اندیش ـه ورز در نقاط‬ ‫بسیار گسترده و مثبتی که توسط نظام مقدس مختلف کشــور‪ ،‬تشکیل نشست های فصلی با‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران در ایــن اســتان پهناور رئیس جمهور‪ ،‬برگزاری اجالس وحدت اســامی‬ ‫صورت گرفته اما هنوز در بسیاری از شاخص های در زاهــدان‪ ،‬برگــزاری پنجمیــن اجــاس جهانی‬ ‫توســعه نســبت به میانگیــن کشــوری فاصله ی صلح در زاهدان‪ ،‬برگزاری جشنواره های فرهنگی‬ ‫معناداری وجود دارد که حل ان ها نیازمند توجه و هنری در اســتان و ‪ ...‬می تواند روند توســعه و‬ ‫جــدی دولتمردان به ویــژه دولت مردمــی دارد‪ .‬محرومیت زدایی در منطقه را از سرعت بیشتری‬ ‫او اظهار داشت‪ :‬خوشبختانه رئیس جمهور نگاه برخــوردار نماید و امیدواریم نگاه های توســعه‬ ‫ویژه ای به این استان دارد و انتخاب شخصیتی محور بیش ازپیشبهایناستانمعطوفشود‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 07‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1222‬‬ ‫معاون گردشگریوزارتمیراث فرهنگی‪ ،‬گردشگریو صنایع دستیدر مشهد‪:‬‬ ‫گردشگریابزار توسعهمناسباتایرانو عراقاست‬ ‫محمدرضــا رحمتــی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬معــاون‬ ‫گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی گفت‪ :‬گردشگری ابزار توسعه‬ ‫مناســبات فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی‬ ‫ایــران و عــراق اســت و توســعه و تســهیل‬ ‫زیــارت بــارگاه ملکوتــی حضــرت رضــا (ع) در‬ ‫این راســتا از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت‪.‬‬ ‫علی اصغــر شــالبافیان در همایــش فعــاالن‬ ‫صنعــت گردشــگری ایــران و عــراق کــه در‬ ‫محل هتل پردیســان مشــهد در حــال برگزاری‬ ‫اســت‪ ،‬بــا بیان ایــن مطلب افــزود‪ :‬از فرصت‬ ‫برگــزاری ایــن همایــش نه فقــط بــرای توســعه‬ ‫مناســبات مشــترک بــا خراســان رضــوی بلکــه‬ ‫بــرای همه اســتان ها اســتفاده خواهد شــد‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪ :‬مدیران دفاتر خدمات مســافرتی‬ ‫و گردشــگری کشــور عراق از هفته گذشــته در‬ ‫ایران مهمان ما بوده اند و با بخش خصوصی‬ ‫و دولتی در اســتان های کردســتان و کرمانشاه‬ ‫و اکنــون در خراســان رضــوی میزبانــی ایــن‬ ‫دوســتان هســتیم‪ .‬معــاون گردشــگری وزارت‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬میزبانــی از مدیران شــرکت های‬ ‫خدمــات مســافرتی و گردشــگری عــراق‬ ‫بعدازاین همایش نیز اســتمرار خواهد داشت‬ ‫و در هفتــه اینــده در اســتان گلســتان میــزان‬ ‫ان هــا خواهیم بود‪ .‬شــالبافیان بــا بیان این که‬ ‫مدیران کل برخی استان های کشور نیز در این‬ ‫همایــش حضور دارند‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬مســئوالن‬ ‫انجمن هــای دفاتــر خدمــات مســافرتی‬ ‫اســتان های تهــران‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬تبریــز‪ ،‬فــارس و‬ ‫ایــام نیــز حضــور دارنــد کــه بــا هم افزایــی با‬ ‫مدیــران کل اســتان ها برای توســعه مناســبات‬ ‫از این فرصت اســتفاده کنند‪ .‬هم چنین ســعید‬ ‫ولــی زاده رئیــس انجمــن دفاتــر خدمــات‬ ‫مســافرتی خراســان رضــوی بــا خیرمقــدم بــه‬ ‫میهمــان ایــن همایــش گفــت‪ :‬امیــدوارم بــا‬ ‫برگــزاری ایــن همایــش زمینه برگــزاری تورهای‬ ‫گروهــی در ایــران به ویــژه خراســان رضــوی را‬ ‫فراهــم کنیم‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬هدف از برگزاری‬ ‫ایــن گردهمایــی رفــاه و خدمــات بیشــتر بــه‬ ‫زائــران عراقــی اســت‪ .‬هم چنیــن عزیــز تمیمی‬ ‫نماینــده شــرکت های گردشــگری عــراق نیــز‬ ‫بــا ابــراز خرســندی از وزارت میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی‪ ،‬ســفیر جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران در عــراق‪ ،‬اســتاندار خراســان‬ ‫رضــوی و مدیــرکل میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی خراســان رضــوی بــرای برگــزاری‬ ‫ایــن همایــش قدردانــی کــرد‪.‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫اشتراکات فرهنگی زیادی داریم که برای تعامل‬ ‫بیشــتر اســتفاده خواهد شــد تا منافع اقتصادی‬ ‫بــرای مــردم دو کشــور ایجاد کند که الزم اســت‬ ‫همکاری های بیشتری صورت گیرد‪ .‬این همایش‬ ‫بــا حضــور معــاون گردشــگری وزارت میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی از ســوم‬ ‫تــا پنجــم اذرمــاه در مشــهد در حــال برگزاری‬ ‫اســت‪ .‬مدیــران دفاتــر خدمــات مســافرتی و‬ ‫گردشــگری ایران و عراق و نمایندگان مجلس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬نماینــدگان وزارت امــور‬ ‫خارجــه و فعاالن بخش خصوصی گردشــگری‬ ‫در ایــن همایش حضور دارند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫در بازدیدرئیسسازمانمحیط زیست کشور از نیروگاهزباله سوز ساریعنوانشد‬ ‫اراده دولت و شهرداری ساری در بهره برداری بهنگام از نیروگاه زباله سوز‬ ‫محمدحسینباجان_ساری‪:‬علیسالجقه‪،‬معاونرئیس جمهور و‬ ‫رئیسسازمانحفاظتمحیط زیستکشور بههمراهسیدحبیبراضی‬ ‫مدیرکلدفتر هماهنگیعمرانیو خدماتشهریسازمانشهرداری ها‬ ‫و دهیاری های کشور‪ ،‬مهدی رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی‬ ‫استانداری‪،‬ابراهیمیکارنامیمدیرکلمحیط زیستمازندران‪،‬محمدی‬ ‫تاکامــی مدیرکل دفتر امور شــهری و شــوراهای اســتانداری مازنــدران‪،‬‬ ‫رضاییفرماندار مرکز استانو جوادطالبیشهردار ساریاز رونداجرایی‬ ‫نیروگاهزباله سوز ساریبازدید کردند‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد معــاون رئیس جمهور در جریــان اخرین وضعیت‬ ‫ساختنیروگاهقرار گرفتو ضمنتاکیدبر ضرورتافزایشتعاملبین‬ ‫دستگاه های مرتبط در استان برای هر چه زودتر به بهره برداری رسیدن‬ ‫اینطرح‪،‬وعدهداد کهدر دیدار باوزیر کشور پیگیر تخصیصاعتبارات‬ ‫دولتی مصوب برای این پروژه و کمک بیشــتر به ســاخت نیروگاه در‬ ‫چارچوباساسنامه هایمالیو اعتباریشود‪.‬سالجقهخاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫با توجه به این که اعتباراتی برای تکمیل این پروژه از سوی دولت در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ ،‬حتما از وزیر کشور پیگیر سرعت دادن به روند‬ ‫تخصیصاعتباراتمصوببراینیروگاهزباله سوز می شوم‪.‬وحیدیهم‬ ‫خوشبختانه به شکل ویژه در مسائل مربوط به محیط زیست جدی‬ ‫و پای کار است‪ .‬هم در مسائل مربوط به االینده های زیست محیطی‬ ‫توجه ویژه ای از ایشــان می بینیم و هم برای حل معضل پســماند در‬ ‫کشور تالش و توجه خاصی دارند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از تعامل‬ ‫و همــکاری دکتــر جمالــی نژاد و ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های‬ ‫کشور در موضوع پروژه نیروگاه زباله سوز قدردانی کرد‪ .‬در ادامه جواد‬ ‫طالبی شــهردار ســاری با اشاره به برخی مشکالت حقوقی موجود در‬ ‫نوع قرارداد پیشین‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه به دلیل مشکالتی که در نوع‬ ‫قرارداد وجود داشت با یک وقفه دوساله در اجرای پروژه مواجه شدیم‬ ‫که اخیرا این مشکل با ورود و پیگیری مستمر معاونت امور عمرانی‬ ‫استانداری و فرماندار ساری با ارائه راهکارهای جدید و همچنین ورود‬ ‫سازمانبسیجسازندگیاستانمازندرانبرطرفشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫جنگل خواریدر گرگان‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان گــرگان از جنگل خــواری‬ ‫در گرگان خبر داد و گفت‪ :‬مدیرکل منابع طبیعی اســتان به دادســرا‬ ‫شهــای مردمی مبنی بر‬ ‫فراخوانــده شــد‪ .‬محمود اســپانلو در پی گزار ‬ ‫تصرف اراضی ملی حاشیه جنگل قرق‪ ،‬برای بررسی موضوع‪ ،‬راهی این‬ ‫منطقهشد‪.‬دادستانگرگانپساز بازدیدمیدانیگفت‪:‬بررسی هانشان‬ ‫می دهد در این منطقه‪ ،‬دست اندازی به اراضی ملی صورت گرفته و‬ ‫علیرغــم تذکــری که چند روز پیش دراین باره به مســئوالن اســتانی و‬ ‫شهرستانی منابع طبیعی برای رفع تصرف داده بودیم‪ ،‬هنوز اقدامی‬ ‫صوت نگرفته است‪ .‬اسپانلو افزود‪ :‬متخلفان با تبر زنی به تنه درختان‬ ‫جنگلــی‪ ،‬به مرورزمــان ایــن درختان را خشــک می کردند و ســپس مرز‬ ‫زمین های کشاورزیرابهسمتجنگل‪،‬پیشمی بردند‪.‬دادستان گرگان‬ ‫گفت‪ :‬در تماس تلفنی با مســئوالن منابع طبیعی اســتان‪ ،‬یک هفته‬ ‫مهلت تعیین شــد تا برای رفع تصرف این منطقه اقدام کنند در غیر‬ ‫این صورت باید درباره علت تعلل در برخورد و گزارش این تخلف در‬ ‫دادسراپاسخگوباشند‪.‬‬ ‫اسپانلو افزود‪ :‬همچنین منابع طبیعی باید در فرصت تعیین شده‬ ‫مــرز زمی نهــای کشــاورزی بــا اراضــی ملی را در کمیســیون تشــخیص‪،‬‬ ‫مشخص کند تا از پیشروی اراضی کشاورزی به سمت جنگل جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫صادرات بیش از یک میلیون تن کاال از گمرکات استان مرکزی‬ ‫مدیــرکل گمــرکات اســتان مرکــزی گفــت‪ :‬یک میلیون و ‪۶۹‬‬ ‫هــزار تــن کاال از ابتــدای ســال جــاری تاکنون از گمــرکات این‬ ‫اســتان به ســایر کشورها صادرشــده که ازنظر ارزش ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫نســبت به مدت مشــابه پارسال افزایش دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬اســماعیل حســینی افــزود‪ :‬این‬ ‫کاالهــا بــه ارزش ‪ ۸۲۳‬میلیــون دالر در قالــب ‪ ۲۳‬هــزار و‬ ‫‪ ۸۳۶‬فقــره اظهارنامــه بــه خارج از کشــور صادرشــده اســت‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬انــواع هیدروکربورهــا‪ ،‬شــمش‪ ،‬میلگــرد اجدار‪،‬‬ ‫شیشــه‪ ،‬انواع بلور‪،‬پلی اتیلن ســبک و ســنگین‪ ،‬ایزوگام‪،‬شمش‬ ‫الومینیوم‪،‬مقاطــع فــوالدی‪ ،‬مــواد غذایی‪،‬کاشــی و ســرامیک‬ ‫ازجملــه عمــده کاالهــای صادرشــده از ابــن اســتان بــه خارج‬ ‫از کشــور بــوده اســت‪ .‬مدیرکل گمــرکات اســتان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫ایــن کاالها امســال به ‪ ۸۸‬کشــور دنیــا ازجملــه ترکیه‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫افغانســتان‪ ،‬امارات متحده‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬ازبکستان‬ ‫و بلغارســتان صادرشــده اســت‪ .‬حســینی ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫‪ ۳۰۸‬میلیــون دالر کاال در ایــن مــدت بــه اســتان مرکــزی وارد‬ ‫شــد کــه واردات ایــن کاالهــا نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۲۸‬درصــد افزایش یافت ـه اســت‪ .‬او اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افتتاحپایگاهبسیجامامجواد‬ ‫در مدیریتبرقسیرجان‬ ‫(ع)‬ ‫پایــگاه امــام جــواد مدیریــت برق شهرســتان‬ ‫سیرجان با حضور فرمانده پایگاه بسیج شرکت‪،‬‬ ‫فرمانــده بســیج ادارات‪ ،‬مدیــر بــرق ســیرجان و‬ ‫جمعــی از مســئولین ایــن شهرســتان افتتــاح و‬ ‫فعالیت خود را اغاز نمود‪ .‬رضوی علوی‪ ،‬فرمانده‬ ‫پایــگاه بســیج شــرکت توزیع نیروی بــرق جنوب‬ ‫استان کرمان در این ایین‪ ،‬ضمن تشکر و تبریک‬ ‫هفتــه بســیج به بیــان اقدامات مشــترک بســیج‬ ‫ادارات اســتان و شرکت توزیع برق جنوب استان‬ ‫کرمــان پرداخــت و گفــت‪ :‬انعقــاد تفاهم نامــه‬ ‫کبــار تابســتان و‬ ‫همــکاری متقابــل در زمــان پی ‬ ‫زمســتان و همچنین اجرای طرح رضویون جهت‬ ‫مقابله با ســرقت ســیم و جمع اوری رمــز ارزهای‬ ‫یهــای‬ ‫غیرمجــاز گوش ـه ای از اقدامــات و همکار ‬ ‫موثر بســیج بوده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬بســیج یک‬ ‫حرکــت خودجوش مردمی اســت کــه در تمامی‬ ‫زمین ههــا به خصوص فرهنگــی و اجتماعی نقش‬ ‫بــه ســزایی را ایفــا می کند‪ .‬در ادامــه رضوی بیان‬ ‫کــرد‪ :‬امیدواریــم در راســتای اشــاعه فرهنــگ‬ ‫مدیریــت مصــرف بــرق و اگاهــی بخشــی افکار‬ ‫عمومی بتوانیم تعامالت بیشــتری میان بسیج و‬ ‫مدیریت های برق شهرستان های حوزه عملیاتی‬ ‫این شرکت داشته باشیم‪ .‬فرمانده بسیج ادارات‬ ‫شهرســتان سیرجان نیز امادگی خود را به ویژه در‬ ‫گســازی مدیریت مصرف برق در‬ ‫خصوص فرهن ‬ ‫بستر فضای مجازی اعالم کرد‪.‬‬ ‫ایــن کاالها از ‪ ۴۶‬کشــور جهان ازجملــه چین‪ ،‬ترکیه‪ ،‬امارات‪،‬‬ ‫اکوادور‪ ،‬چک‪ ،‬هند و المان به اســتان واردشــده است‪ .‬مدیر‬ ‫گمــرکات اســتان مرکــزی افــزود‪ :‬ماشــین االت و مــواد اولیــه‬ ‫خطــوط تولیــد ازجملــه عمــده کاالهــای واردشــده به اســتان‬ ‫مرکزی در این مدت بوده اســت‪ .‬حســینی‪ ،‬تراز تجاری استان‬ ‫مرکــزی را مثبــت اعــام کــرد و گفــت‪ :‬میزان مبــادالت تجاری‬ ‫اســتان در ســال جاری رشــد مناسبی را نســبت به سال گذشته‬ ‫داشــته و با تداوم این روند در ســال جاری صادرات استان از‬ ‫مــرز یک میلیــارد دالر عبور می کند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫جلسه ‪ HSE‬سیستم‬ ‫مدیریت بهداشت‪،‬ایمنی و‬ ‫محیط زیست برگزار شد‬ ‫کارگروه تخصصی ‪ HSE‬ســازمان با حضور روســا‬ ‫و مدیــران پروژه هــا در راســتای ایجــاد محیــط کاری‬ ‫ایمــن و ســامت تشــکیل و اولویت هــای اصلــی ان‬ ‫موردبررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان ســیما منظر‬ ‫و فضــای ســبز شــهری شــهرداری کــرج‪ ،‬این ســازمان‬ ‫همــواره می توانــد بــا قــرار دادن الگوهایــی در‬ ‫برنامه ریزی هــای خــود مســیری روشــن را در جــاده‬ ‫ســامتی بــرای عالقه مند ی شــهروندان ایجــاد و در‬ ‫مدیریت ســامت‪ ،‬ایمنی و محیط زیســت شــهر در‬ ‫حــوزه مربوطــه ایفــای نقــش کند‪ .‬بــا توجه بــه این‬ ‫مهــم کارگــروه تخصصــی ‪ HSE‬ســازمان بــا حضــور‬ ‫روســا و مدیــران پروژه هــا در راســتای ایجــاد محیط‬ ‫کاری ایمن و ســامت تشــکیل و اولویت های اصلی‬ ‫ان موردبررســی قرار گرفت؛ بنابرایــن گزارش‪HSE ،‬‬ ‫شامل مجموعه ای از قوانین و استانداردها است که‬ ‫بــرای ایمنی و ســامت همــه کارکنــان و کارمندان و‬ ‫حفاظــت از محیط کار وزندگی در نظر گرفت هشــده‬ ‫و رعایــت ایــن اصــول بایــد هنــگام انجــام عملیات‬ ‫عمرانی رعایت شود‪.‬‬ ‫در اجــرای پروژه هــای ایــن ســازمان توجــه بــه‬ ‫رعایت اصول ایمنی تابلوها و سایر موارد مربوط به‬ ‫زیباسازی و فضای سبز شهر مانند جلوگیری از خطر‬ ‫ســقوط شاخه ها و یا هر مورد دیگری که در فضای‬ ‫باز شــهری وجود دارد نیازمند ایمن ســازی اســت که‬ ‫با اســتقرار سیســتم ‪ HSE‬در ســازمان این امر بهتر و‬ ‫بیشتر از گذشته در سازمان محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫بیشتر مناطق مازندران در‬ ‫وضعیت ابی قرار گرفتند‬ ‫بر اســاس اخرین به روزرســانی رنگ بنــدی کرونایی‬ ‫مناطــق مختلــف کشــور در ســامانه ماســک وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬از ‪ ۶‬اذرماه‪ ۱۹‬شهرستان مازندران در وضعیت‬ ‫ابی قرار گرفتند‪ .‬بر همین اســاس امل‪ ،‬نور و رامســر در‬ ‫وضعیت زرد کرونایی و گلوگاه‪ ،‬بهشهر‪ ،‬نکا‪ ،‬میاندرود‪،‬‬ ‫ســاری‪ ،‬قائمشهر‪ ،‬جویبار‪ ،‬سیمرغ‪ ،‬ســوادکوه‪ ،‬سوادکوه‬ ‫شمالی‪،‬بابل‪،‬فریدونکنار‪،‬محموداباد‪،‬نوشهر‪،‬چالوس‪،‬‬ ‫تنکابــن‪ ،‬عباس اباد و کالردشــت در وضعیــت ابی قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫امدادرسانی اتش نشانی‬ ‫شهرداری گرگان در حادثه‬ ‫برخورد پراید با کامیون‬ ‫رئیــس ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی‬ ‫شــهرداری گــرگان از مصدومیــت ‪ 5‬نفــر در حادثــه‬ ‫برخــورد پرایــد بــا کامیــون خبــر داد‪ .‬موســی الرضا‬ ‫صفری رئیس ســازمان اتش نشــانی شــهرداری گرگان‬ ‫در مــورد ایــن حادثه اظهار داشــت‪ :‬برخورد شــدید‬ ‫خودرو سواری پراید به ناحیه عقب خودرو کامیون‬ ‫پــارک شــده در جــاده جلیــن به گــرگان ابتدای خط‬ ‫ســیاه تلو باعث مصدومیت هر ‪ 5‬سرنشــین خودرو‬ ‫پرایــد شــد‪ .‬صفــری ادامــه داد‪ :‬ســتاد فرماندهــی‬ ‫اتش نشــانی گــرگان در ســاعت ‪ 21‬و ‪ 21‬بــا دریافت‬ ‫گــزارش شــهروندان مبنــی بر وقوع حادثــه رانندگی‪،‬‬ ‫بالفاصله اتش نشانان ایستگاه شماره ‪ 2‬این سازمان‬ ‫را به محل حادثه‪ ،‬اعزام کرد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به شدت برخورد خودرو پراید با عقب خودرو‬ ‫کامیون متاســفانه ‪ 5‬نفر از سرنشــینان خودرو پراید‬ ‫دچار مصدومیت شــدند که با تالش اتش نشانان از‬ ‫خــودرو بیرون اورده و تحویــل عوامل اورژانس ‪115‬‬ ‫حاضــر در محــل شــدند تــا مراحــل درمانــی ان ها و‬ ‫اعزام به بیمارستان اغاز شود‪.‬‬ ‫تصویب پست سازمان‬ ‫یگان حفاظت منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری‬ ‫مســعود منصــور در گردهمایی مســئولین حوزه‬ ‫نمایندگــی ولی فقیــه در ادارات منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری اســتان های کشــور در مشــهد گفــت‪:‬‬ ‫در راســتای ارج نهــادن بــه تالش هــای شــبانه روزی‬ ‫جنگلبانــان و بــا پیگیری هــای به عمل امــده‪ ،‬موفــق‬ ‫بــه اختصاص پســت ســازمانی برای نیروهــای یگان‬ ‫حفاظــت منابع طبیعی و ابخیزداری شــدیم‪ .‬رئیس‬ ‫ســازمان جنگل هــا مرتــع و ابخیزداری کشــور افزود‪:‬‬ ‫جنگلبانــان در خــط مقــدم حفاظــت و حراســت از‬ ‫اراضی ملی هستند که برای ارج نهادن به تالش های‬ ‫شــبانه روزی ایــن حافظــان بی ادعــا در ‪ 68‬اســتان‬ ‫کشور یک میدان یا خیابان بنام جنگلبان نام گذاری‬ ‫شــده اســت‪ .‬او بــا اشــاره بــه تالش هــای بی وقفــه‬ ‫کارکنان منابع طبیعی و ابخیزداری در سراســر کشور‬ ‫گفت‪ :‬با حرکت جهادی در یک سال موفق به بیش‬ ‫از ‪ 55‬میلیــون هکتــار اجــرای پروژه کاداســتر اراضی‬ ‫ملــی شــده ایم کــه ایــن رقم چندیــن برابــر میانگین‬ ‫سنوات گذشته است‪.‬‬ ‫منصور افزود طبق قانون باید محل اســتقرار ‪15‬‬ ‫گونه در حال انقراض به عنوان ذخیره گاه شناســایی‬ ‫شــود کــه در ســال گذشــته موفــق به شناســایی ‪410‬‬ ‫هزار هکتار ذخیره گاه شدیم که این رقم نیز چندین‬ ‫برابر میانگین ســنوات گذشته اســت‪.‬او گفت‪ :‬برای‬ ‫اولین بار در کشــور مرکز بین المللی مدیریت جامع‬ ‫حوزه هــای ابخیــز بــا موافقت یونســکو و همچنین‬ ‫مرکز فناوری و نواوری های منابع طبیعی در سازمان‬ ‫جنگل ها مراتع و ابخیزداری کشور ایجادشده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫رویداد ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 07‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1222‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اختصاص ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای کمک به‬ ‫طرح های اشتغال زایی‬ ‫مددجویان‬ ‫معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد ایالم‬ ‫از اختصــاص ‪ ۱۰‬میلیارد تومان برای کمک به طرح های‬ ‫اشتغال زایی مددجویان ایالمی در زمینه دامداری خبر‬ ‫داد‪.‬شبیبجعفرزادهدر گفت وگو باشبستاناظهار کرد‪:‬‬ ‫جهت ارائه کمک به پایداری طرح های تحت حمایت‬ ‫بیش از ‪ 10‬میلیارد تومان پیش بینی شده است که حدود‬ ‫‪ 40‬درصــد از طرح های ایجادشــده توســط مددجویان‬ ‫حهــای دامداری هســتند‪ .‬او افــزود‪ :‬برای‬ ‫ایــن نهــاد طر ‬ ‫پشتیبانی از این طرح ها در شرایط سخت خشکسالی‬ ‫بیــش از ‪ 5‬میلیارد تومان جهت تهیــه نهاده های دامی‬ ‫در نظر گرفته شده است که تاکنون ‪ 2.5‬میلیارد تومان‬ ‫نهــاده دامــی ب هصــورت رایگان در اختیــار مجریان این‬ ‫حهــا قرارگرفتــه اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در ایــن راســتا‬ ‫طر ‬ ‫ایــن نهــاد تا پایان ســال و در مراحل بعــدی نیز در کنار‬ ‫خانواده هاهستیمو مجریانطرح هانگرانیبابتتهیه‬ ‫علوفه نداشــته باشــند ما تا جایی که ناظرین ما تائید‬ ‫کنند به صورت رایگان علوفه های دامی تهیه و در اختیار‬ ‫ان ها قرار خواهد گرفت‪ .‬معاون اشتغال و خودکفایی‬ ‫کمیتهامدادایالم گفت‪:‬ایننهادبه منظور پایدار ماندن‬ ‫طرح های اشتغال زایی مددجویان و حمایت از مجریان‬ ‫حهــا در شــرایط ســخت اقتصــادی و خشکســالی‪،‬‬ ‫طر ‬ ‫برنامه هایحمایتیگوناگونیراارائهمی دهد‪.‬‬ ‫طرح تصفیه خانه ایوان تا‬ ‫پایان سال تکمیل می شود‬ ‫مدیرعاملشرکتابمنطقه ایاستانایالماز تکمیل‬ ‫طرح تصفیه خانه ایوان تا پایان امسال خبر داد‪.‬‬ ‫علــی پوراحمد در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫اب شرب یکی از مطالبات اهالی شهرستان ایوان تبدیل‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طرح تصفیه خانه این شهرستان سال‬ ‫‪ 1395‬کلنگ زنی شده است اما به دلیل عدم اختصاص‬ ‫منابــع مالی به موقع این پروژه با کندی مواجه شــد‪ .‬او‬ ‫گفت‪:‬امسالبااختصاص‪ ۳۰‬میلیاردتوماناینطرحاغاز‬ ‫به کارکرده است‪ ،‬در این راستا با زمان بندی انجام شده‬ ‫مقرر شــد که تا پایان ســال مالی این طرح به طور کامل‬ ‫به بهره برداری برســد‪ .‬پوراحمد گفت‪ :‬با بهره برداری از‬ ‫این طرح عالوه بر شهر ایوان اب شرب ‪ ۳۲‬روستای این‬ ‫شهرستاننیز تامینخواهدشد‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۵۴‬واحد مسکونی‬ ‫برای خانواده های‬ ‫دارای ‪ ۲‬معلول‬ ‫مدیرعامل مجمع خیرین کشور از احداث‪ ۵۴‬واحد‬ ‫مسکونیبرایخانواده هایدارای‪ ۲‬معلولدر ایالمطی‬ ‫ســال جاری خبر داد‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬حســن حمزه زاده‬ ‫در حاشیه سفر به ایالم اظهار کرد‪ :‬به همت حمیدرضا‬ ‫شاه حســینی عضــو هیئت مدیره این مجمــع ‪ ۵۴‬واحد‬ ‫مســکونی بــرای خانواد ههــای دارای دو عضــو معلــول‬ ‫اســتان ایالم احداث خواهد شــد‪ .‬او افزود‪ :‬ساخت این‬ ‫واحدهــا ســومین اقــدام ایــن خیــر نیک اندیش پــس از‬ ‫ســاخت شــیرخوارگاه حضرت علی اصغر (ع) و مدرسه‬ ‫اســتثنایی سردار شهید حاج قاســم سلیمانی در استان‬ ‫است‪.‬او اظهار کرد‪ :‬کار احداث این واحدهای مسکونی‬ ‫در اینــده نزدیــک از طریــق عقــد قــرارداد بــا پیمانــکار‬ ‫احــداث و تمامی هزینه های ســاخت ان توســط حاج‬ ‫حمیدرضاشاه حسینیتقبلخواهدشد‪.‬‬ ‫شماره ‪32‬‬ ‫خواسته هایی که تاکنون براورده نشده است‬ ‫دام های عشایر کوچ رو‬ ‫مایه کوبی می شوند‬ ‫مدیرکل دامپزشکی ایالم با اشاره به اغاز کوچ عشایر‬ ‫ســایر اســتان ها به ایالم‪ ،‬گفت‪ :‬دام های عشایر کوچ رو‬ ‫یشــوند‪ .‬به گــزارش ایــام بیدار‪،‬‬ ‫در ایــام مایه کوبــی م ‬ ‫رامیــن پورنجــف‪ ،‬مدیــرکل دامپزشــکی ایــام در جمع‬ ‫رســانه ها اظهار داشــت‪ :‬هرســاله و از ابتدای اذرماه در‬ ‫فصــل پاییز عشــایر کــوچ رو مناطق گرمســیری جنوب‬ ‫اســتان ایــام را برای قشــاق گذرانی انتخاب می کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هرساله با شروع فصل سرما مناطق گرمسیری‬ ‫استان ایالم میزبان حدود بیش از یک هزار و ‪ ۲۰۰‬خانوار‬ ‫عشایری از استان های همدان‪ ،‬کرمانشاه و لرستان است‬ ‫که تا اردیبهش ـت ماه در این مناطق ســکونت دارند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این راستا با هماهنگی ادارات دامپزشکی‬ ‫استان های مبدای هماهنگی ها و مکاتباتی در خصوص‬ ‫بیمــاری دا مهــا بــرای جلوگیــری از ســرایت ان در ســایر‬ ‫اســتان های ازجمله اســتان ایالم به عنوان استان مقصد‬ ‫انجام گرفتــه اســت‪ .‬مدیــرکل دامپزشــکی ایــام اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬عمــده دا مهــا مــورد ایم نســازی قرارگرفته انــد و‬ ‫واکسیناسیونقبلاز کوچبرایدام هایان هاانجام گرفته‬ ‫اســت‪ .‬پورنجف عنوان کرد‪ :‬با توجه به اینکه عشــایر‬ ‫کوچ رو از استان های مختلف عبور می کنند ممکن است‬ ‫حین عبور هم دام های ان ها به بیماری مبتال شوند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این راستا ایمن سازی الزم از مناطق مرزی‬ ‫و عشــایری استان شروع شده و دام هایی که مایه کوبی‬ ‫ان ها صورت نگرفته با اعزام اکیپ های دامپزشــکی به‬ ‫مناطق استقرار عشــایر کوچ رو این کار انجام می شود‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬دامپزشــکی اســتان هم هســاله بــا همــکاری و‬ ‫هماهنگی ســازمان عشایری اســتان با اعزام اکیپ های‬ ‫ســیار و ثابت در شهرســتان هایی که دامداران و عشایر‬ ‫مستقر می شوند‪،‬خدماتالزمرابهان هاارائهمی دهند‪.‬‬ ‫رویدا د ایالم‬ ‫عشایر ایالم چشم به راه روزهای روشن‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫افزایش ‪ 12‬درصدی درامد گمرک ایالم‬ ‫مدیــرکل گمــرکات اســتان‬ ‫گذشــته افزایــش ‪ ۱۲‬درصــدی‬ ‫ایالم گفت‪ :‬گمرک استان ایالم‬ ‫داشته اســت و برای حدود دو‬ ‫صرفــا صادراتی اســت و درامد‬ ‫تا ســه هزار نفر نیز مســتقیم و‬ ‫هفت ماهــه گمرک نســبت به‬ ‫غیرمستقیم اشتغال زایی دارد‪.‬‬ ‫سالگذشتهافزایش‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫مدیــرکل گمرکات اســتان ایالم‬ ‫روح ا‪ ...‬غالمی‬ ‫داشته است‪ .‬روح ا‪ ...‬غالمی در‬ ‫گفت‪ :‬مشــکالت مرز با رایزنی‬ ‫گفت وگــو با فارس گفت‪ :‬نیمه‬ ‫بینمقاماتمرزیحلمی شود‬ ‫دوم اســفند ‪ ۹۸‬رســما مرز مهران از طرف عراق لیکن مواردی هست که نیاز به دخالت و رایزنی‬ ‫به دلیل شیوع کرونا بسته شد و تا پایان خرداد وزارت امور خارجه و سایر مقامات مرتبط دارد‪.‬‬ ‫‪ ۹۹‬ادامــه داشــت لــذا در ایــن مــدت مکاتبات او ادامــه داد‪ :‬بازارچــه چنگولــه و مــرز رســمی‬ ‫متعــدد‪ ،‬مالقــات مهم و تاثیرگــذار و همچنین چیــات که ســال ‪ ۹۶‬به تصویب هیــات دولت‬ ‫صدور کاالهای حیاتی به عراق باعث شد مهران رســیده است به علت عدم تمایل عراق‪ ،‬فعال‬ ‫به عنــوان اولین مرزی که با عراق هم مرز اســت نشده است که می طلبد با تمام توان در جهت‬ ‫بعد از کرونا به صورت دو روز در هفته بازگشایی راه انــدازی ایــن مرزها تالش کرد‪ .‬غالمــی افزود‪:‬‬ ‫شــود ولــی به دلیــل کرونــا صــادرات بــه حدود گمرک اســتان ایالم در بین ‪ ۱۰۵‬گمرک صادراتی‬ ‫نصف مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت‪ .‬کشــور در ‪ ۷‬ماهه منتهی به مهرماه ســال جاری‬ ‫او ادامه داد‪ :‬گمرک اســتان ایالم صرفا صادراتی رتبه دهم را دارا شــد و حدود ‪ ۳‬درصد صادرات‬ ‫است و درامد هفت ماهه گمرک نسبت به سال کشور از گمرک استان ایالم خارج می شود‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۹۱‬فقره سرقت در استان‬ ‫استان ایالم از دیرباز تاکنون جایگاه عشایر غیور‬ ‫بودهاست‪،‬عشایر استانایالمباجمعیتیبالغ بر ‪۸۰‬‬ ‫هزار نفر در مناطق مختلف استان حضوری فعال‬ ‫دارند و نقش های مهمی در بخش های استان ایفا‬ ‫می کنند‪ .‬جامعه عشایری استان با در اختیار داشتن‬ ‫یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار راس دام ساالنه هشت هزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬تن گوشت قرمز‪ ۲۵ ،‬هزار تن شیر‪ ۴۶۵ ،‬تن‬ ‫روغن حیوانی‪ ۳۶۰ ،‬تن کشــک و یک هزار و ‪۳۵۰‬‬ ‫تن پشم تولید و به بازار عرضه می کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪،‬خشکسالی طی دو سال اخیر مشکالت زیادی‬ ‫را برای عشایر استان ایالم به وجود اورده و دام های‬ ‫مازاد عشایر خریداری ندارند‪ ،‬بر همین اساس چند‬ ‫مــاه پیــش بود که طــرح خرید تضمینــی دام مازاد‬ ‫عشــایر اســتان ایالم توســط دســتگاه های اجرایی‬ ‫مثل جهاد کشاورزی‪ ،‬امور عشایری و امور دام کلید‬ ‫خورد‪ .‬این طرح هرچند هنوز در اســتان ادامه دارد‬ ‫اما به دلیل پایین بودن ظرفیت کشتارگاه صنعتی‬ ‫دام ایالم‪ ،‬روند کندی دارد و خواسته های عشایر را‬ ‫براورده نکرده است‪.‬‬ ‫خواسته عشایر استان ایالم صادرات دام‬ ‫است‬ ‫یکی از عشایر ایالمی اظهار داشت‪ :‬قشر عشایر‬ ‫نقش مهمی در تولید گوشــت قرمز اســتان و کشور‬ ‫دارند ولی متاسفانه مورد بی توجهی قرارگرفته اند‪.‬‬ ‫حمیــد نصراللهی افزود‪ :‬معیشــت عشــایر اســتان‬ ‫ایــام بیشــتر از طریق تولید گوشــت قرمــز و دیگر‬ ‫محصــوالت دامــی اســت‪ ،‬متاســفانه بــه دلیــل‬ ‫خشکسالی‪ ،‬کمبود علوفه و نهاده ها با مشکالت‬ ‫زیادیمواجههستیم‪.‬اوتصریحکرد‪:‬خریدتضمینی‬ ‫دامزندهمشکالتعشایر راحلنکردهاستچراکه‬ ‫در ایــن طــرح تنها درصد پایینــی از دا مهــای مازاد‬ ‫یشــود‪ .‬نصراللهــی اضافه کرد‪:‬‬ ‫عشــایر خریداری م ‬ ‫خواسته عشایر استان ایالم این است با توجه به مرز‬ ‫مهران‪،‬زمینهصادراتدامزندهمازادبهعراقفراهم‬ ‫شود تا بخشی از این مشکالت برطرف شود‪.‬‬ ‫ایالم یکی استان های مهم در زمینه تولیدات‬ ‫عشایری محسوب می شود‬ ‫مدیــرکل امور عشــایری ایالم اظهار داشــت‪:‬‬ ‫عشایر استان با جمعیتی معادل ‪ ۹‬هزار و ‪۷۳۶‬‬ ‫خانــوار ‪ ۱۱‬درصــد جمعیــت اســتان را تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ .‬فرشــاد یاســمی بیــان کــرد‪ :‬عشــایر‬ ‫استان ایالم ‪ ۵‬درصد جمعیت عشایری کشور را‬ ‫تشکیل می دهند‪ .‬او با اشاره به اینکه جمعیت‬ ‫دامی عشایر استان یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار راس‬ ‫دام اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این میزان دام نزدیک به ‪۷۰‬‬ ‫درصد جمعیت دامی استان را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫یاســمی بیان کرد‪ :‬جمیعت دامی عشایر استان‬ ‫ایالم‪ ۶ ،‬درصد جمعیت دامی عشــایر کشــور را‬ ‫تشــکیل می دهند و ایالم یکی اســتان های مهم‬ ‫در زمینه تولیدات عشــایری محســوب می شود‪.‬‬ ‫او افزود ‪ ۶۰‬درصد مراتع استان در اختیار عشایر‬ ‫اســتان اســت و تولیدات عشــایر اســتان ســاالنه‬ ‫بالغ بر ‪ ۹۰‬هزار تن محصوالت مختلف به ارزش‬ ‫یــک هــزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫امور عشــایری ایالم اضافه کرد‪ :‬عشــایر بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد محصــوالت پروتئینی و دامی اســتان‬ ‫ایــام را تولیــد می کننــد‪ ،‬ضمــن اینکــه بیــکاری‬ ‫در جامعــه عشــایری زیــر چهــار درصــد اســت‪.‬‬ ‫یاســمی عنــوان کــرد‪ :‬در بحــث تامیــن علوفه و‬ ‫نهاده های دامی عشایر‪ ،‬در سال جاری نزدیک‬ ‫بــه هفــت هزار تــن علوفه یارانه ای بین عشــایر‬ ‫توزیع شده و هفت هزار و ‪ ۲۰۰‬تن دیگر نیز در‬ ‫اختیار عشــایر قرار می گیــرد‪ .‬او افزود‪ :‬نهاده بر‬ ‫اســاس دفترچه های عشایر‪ ،‬پال ک کوبی و کارت‬ ‫شناســایی عشــایر به صورت مدت دار در اختیار‬ ‫عشایر استان قرار داده می شود‪.‬‬ ‫دستورالعمل اجرایی صادرات دام اجرایی‬ ‫شده است‬ ‫او بــا اشــاره به مشــکالت فــروش دام زنده‬ ‫عشــایر ایــام‪ ،‬افــزود‪ :‬بحــث خریــد دام نیــز‬ ‫یکــی از مصوبــات ســفر ریاســت جمهــوری در‬ ‫ایــام بود کــه هم اکنون در حال انجام اســت‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬یکــی دیگــر از موضوعــات برای‬ ‫حل مشکالت عشایر‪ ،‬بحث صادرات دام بود‬ ‫کــه این موضوع نیز در ســفر ریاســت جمهوری‬ ‫بــه ایــام تصویــب و موافقــت و دســتورالعمل‬ ‫اجرایی ان نیز ابال غشــده اســت‪ .‬مدیرکل امور‬ ‫عشایری ایالم عنوان کرد‪ :‬در طول هفته جاری‬ ‫طی جلساتی که با مسئوالن کشوری برگزارشده‬ ‫قــرار اســت از طریــق گمــرک مهــران بــا طرفین‬ ‫عراقی و حوزه کشورهای عربی هماهنگی الزم‬ ‫انجــام شــود کــه بتوانیم دام عشــایر را توســط‬ ‫تشــکل های عشایری به کشورهای همجوار نیز‬ ‫صــادر کنیــم و ســود ایــن حــوزه نیز بــه اقتصاد‬ ‫عشــایر و خود عشایر می رســد‪ .‬یاسمی افزود‪:‬‬ ‫یکــی دیگر از موضوعاتی که در ســفر ریاســت‬ ‫جمهوری پیگیری شــد بحث مرحله دوم خرید‬ ‫دام مــازاد عشــایر اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در فاز‬ ‫اول خرید ‪ ۸۵‬هزار راس دام حذفی عشایر در‬ ‫دســتور کار قرار داده شــده و در فاز دوم خرید‬ ‫بــره پــرواری عشــایر با کیلویی ‪ ۶۲‬هــزار تومان‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫روزانه‪ ۴۸‬تن زباله در دره شهر تولید می شود‬ ‫مدیــرکل حفاظت محیط زیســت ایــام گفت‪:‬‬ ‫روزانه و به طور متوســط ‪ ۴۸‬تن زباله در شــهر دره‬ ‫شهر تولیدمی شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬غالمرضا ابدالی در جلســه با‬ ‫دبیرانو اعضایسمن هایمحیط زیستیشهرستان‬ ‫دره شــهر بــا موضوع پســماند که ب هصــورت وبینار‬ ‫برگــزار شــد اظهار کــرد‪ :‬روزانه در ســطح شــهر دره‬ ‫یشــود که این‬ ‫شــهر ‪ ۴۸‬تــن زبالــه خانگی تولید م ‬ ‫زباله ها به ســایت دفن زباله واقع در ‪ ۸‬کیلومتری‬ ‫یشــوند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫شــرق دره شهر منتقل م ‬ ‫بحث جمع اوری و انتقال پسماندها به مرکز دفن‬ ‫زباله‪ ،‬اداره کل حفاظت محیط زیست و همچنین‬ ‫دســتگاه های ذی ربــط نظــارت دارنــد تــا حداقــل‬ ‫اسیب محیط زیستی کمتری را در این حوزه شاهد‬ ‫باشــیم‪ .‬ابدالی در ادامه در خصوص پســماندهای‬ ‫پزشکی شهرستان دره شهر اظهار داشت‪ :‬مدیریت‬ ‫پسماندهای پزشکی‪ ،‬صنعتی و شیمیایی به خوبی‬ ‫در حال انجام است‪ ،‬پسماندهای پزشکی از طریق‬ ‫یــک شــرکت جم ـع اوری و بــه ایــام منتقــل و در‬ ‫ســایت مرکزی این شــرکت عملیات بی خطرسازی‬ ‫پسماند بر روی ان ها صورت می گیرد‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫پسماندهای شیمیایی و دارویی شهرستان نیز پس‬ ‫از جمع اوری از طریق شرکت های امحای پسماند‬ ‫ویژه‪،‬بی خطر سازیمی شوند‪.‬‬ ‫گـــزارش‬ ‫سایهمحرومیتبر سر مردمهلیالن‬ ‫شهرســتان محــروم هلیــان در اســتان ایــام‬ ‫ابتدایی ترینخدماتبیمارستانیراندارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬هلیــان‪ ،‬شهرســتانی در‬ ‫یکصد کیلومتری و شــمال شــرقی ایالم واق عشــده‬ ‫و نامــش بــا محرومیــت پیونــد خــورده اســت‪.‬‬ ‫خودکشی‪ ،‬اسیب های اجتماعی‪ ،‬فقر شدید‪ ،‬نبود‬ ‫زیرســاخت های الزم و شــرکت های بــزرگ بــرای‬ ‫توســعه و ایجاد اشــتغال‪ ،‬عملیاتی نشــدن وعده‬ ‫تهــای مختلــف‪ ،‬جاد ههــای غیراســتاندارد‬ ‫دول ‬ ‫همگــی دست به دســت هــم داده انــد تا همچنان‬ ‫نــام ایــن شهرســتان در ژرفــای محرومیــت بمانــد‪.‬‬ ‫دسترسی عادالنه به خدمات درمانی و توزیع برابر‬ ‫منابع سالمت یکی از اهداف اصلی برنامه ریزان و‬ ‫سیاس ـت گذاران بخش ســامت در هر کشــوری به‬ ‫شمار می رود‪،‬امادر ایرانبی عدالتیدر توزیعمنابع‬ ‫بخشسالمتدر مقایسهباکشورهایتوسعه یافته‬ ‫دارای شدت بیشتری است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫توسعهزیرساختبخش هایمختلفدر جامعهدر‬ ‫حوزه های اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی‬ ‫مســتلزم فراهم شــدن ســامتی در جامعه اســت‪.‬‬ ‫در شهرســتان هلیالن از توابع استان ایالم که فاقد‬ ‫بیمارســتان اســت چه باید گفت و چه تعریفی در‬ ‫یتــوان بر ان گذاشــت و چه‬ ‫ادبیــات ســامت را م ‬ ‫دلیــل و توجیهــی می توانــد افکار عمومــی را اقناع‬ ‫کند که در استانی‪ ،‬شهرستانش حداقل های درمانی‬ ‫یشــوند برای مراجعه به‬ ‫را ندارد و مردم مجبور م ‬ ‫پزشــک متخصص یا اعمال جراحی به مرکز استان‬ ‫کــه صــد کیلومتــر با هلیــان فاصلــه دارد یا اســتان‬ ‫کرمانشاه مراجعه کنند؟ اگر عضوی از یک خانواده‬ ‫در شهرســتان هلیالن به عمــل جراحی یا مراجعه‬ ‫به پزشک متخصص نیاز داشته باشــد‪ ،‬جدا از رنج‬ ‫محرومیــت‪ ،‬تــورم و گرانــی را بایــد متحمــل شــود‬ ‫کــه از ســوی دیگر نبــود خدمات درمانــی رایگان و‬ ‫قابل دســترس هــم مزیــدی بر علت اســت که رنج‬ ‫مریــض داری را دوچنــدان می کنــد‪ .‬هلیالن همواره‬ ‫محل تجمع کاندیداهای مجلس و عامل پیروزی‬ ‫خیلــی از نمایندگان مجلس در اســتان ایــام بوده ‬ ‫اما محرومیت های این شهر ســتان نشــان می دهد‬ ‫نماینــدگان ایــن دوره از مجلــس نیز تنها به گرفتن‬ ‫عکــس یادگاری با مردم بســنده کــرده و به محض‬ ‫رســیدن به صندلی قدرت برعکس وعده هایشــان‬ ‫عملکرده اند‪.‬در همینرابطهرئیسشبکهبهداشت‬ ‫و درمان هلیالن گفت‪ :‬مهم ترین کاری که باید برای‬ ‫هلیالنانجامشودساختبیمارستاناست‪.‬فاطمه‬ ‫کریمی افزود‪ :‬یکی از دالیلی که بیماران هلیالنی به‬ ‫شهرستان چرداول‪ ،‬ایالم و‪ ...‬مراجعه می کنند نبود‬ ‫پزشکمتخصصاست‪.‬‬ ‫او اظهار داشــت‪ :‬محرومیــت برخی مناطق در‬ ‫هلیالنبه قدریاستکههیچپزشکعمومیحاضر‬ ‫نیست به انجا برود هرچند در طول یک سال ونیم‬ ‫حضور بنده این مشکل را رفع کرده ایم‪ .‬او با اشاره‬ ‫به اینکه زمین برای ساخت بیمارستان اماده است‬ ‫و مسئوالن قول داده اند که تا بهمن ماه به مناقصه‬ ‫برود‪ ،‬افزود‪ :‬فعال ســاخت یک بیمارســتان محلی‬ ‫به صورتاورژانسیمی تواندبخشیاز مشکالتما‬ ‫را حل کند تا در اینده و با استقرار پزشک متخصص‬ ‫و فراهم شــدن بخشــی از زیرســاخت های درمانی‬ ‫بتوانیمانرابهبیمارستانمجهزتریارتقاءدهیم‪.‬‬ ‫در ایــن رابطــه نماینــده ایــام گفــت‪ :‬ضریــب‬ ‫محرومیت هلیالن‪ ۷‬و ‪ ۸‬است که باالترین ضریب‬ ‫محرومیت در کشــور اســت‪ .‬علی اکبری بســطامی‬ ‫افزود‪ :‬اگرچه در طول این ســال ها برخی نهادها و‬ ‫سازمان ها کارهای خوبی انجام داده اند اما دولت‬ ‫مکلف اســت بــه محرومیت این شهرســتان توجه‬ ‫کند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در سیستم نظام ارجاع و پزشک‬ ‫خانوادهبایداین گونهباشد کهدر کنار اینخدمات‪،‬‬ ‫بــه موضــوع خدمات پاراکلینکی و ازمایشــگاه هم‬ ‫توجه شــود‪ .‬عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با‬ ‫اشــاره به اینکه در برخی از مناطق‪ ،‬سیستم ارجاع‬ ‫و پزشکخانوادهوجوددارداماخدماتپاراکلنیکی‬ ‫یشــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نیســت که خــاف قانــون عمــل م ‬ ‫هلیالن به دلیل انزوای جغرافیایی و محصور بودن‬ ‫بیــن ســه اســتان ایــام‪ ،‬کرمانشــاه و لرســتان دارای‬ ‫محرومیت هایزیادیاست‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫اغاز ساخت‪ ۱۵۶۲‬واحد مسکونی در استان‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی از اغاز احداث ‪۱۵۶۲‬‬ ‫واحــد مســکونی در قالــب قانــون جهــش تولید‬ ‫مســکن تاکنون در اســتان ایالم خبر داد‪ .‬عبدا‪...‬‬ ‫بهادری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫تنــام‬ ‫در اســتان ایــام ‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۹۴۰‬مــورد ثب ‬ ‫برای مسکن انجام شده که از این تعداد ‪۳۸۸۶‬‬ ‫مورد حائز شرایط اولیه و ‪ ۳۰۶۸‬مورد نیز تایید‬ ‫نهایی شــده اســت که از اشــخاص تاییدشده نیز‬ ‫‪ ۱۷۷۲‬نفر ســهم اورده باالی ‪ ۴۰‬میلیون تومانی‬ ‫را واریــز کرده انــد‪ .‬او افــزود‪ :‬در حال حاضر ‪۱۵۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۸۲‬مترمربــع یعنــی بیــش از ‪ ۱۵‬هکتار‬ ‫زمیــن جهــت احداث مســکن طــرح اقــدام ملی‬ ‫ســطح اســتان واگذارشــده و مراحــل احــداث‬ ‫یهــا طبق‬ ‫‪ ۱۵۶۲‬واحدمســکونی توســط کارگزار ‬ ‫تفاهمنامــه هــای مختلف ازجمله ســتاد اجرایی‬ ‫فرمان حضرت امام خمینی (ره) و بنیاد مســکن‬ ‫انقــاب اســامی اجرایــی شــده اســت‪ .‬بهــادری‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬تا ‪ ۱۵‬اذرماه ســال جاری امکان‬ ‫ثبت نام در سامانه ‪ www.saman.mrud.ir‬برای‬ ‫شــهرهای ابدانان‪ ،‬ارکواز ملکشــاهی‪ ،‬دره شــهر‪،‬‬ ‫دهلران و لومار باز اســت و متقاضیان می توانند‬ ‫تنــام بــرای‬ ‫تنــام خــود را تکمیــل کننــد و ثب ‬ ‫ثب ‬ ‫مسکن سایر شــهرهای استان نیز به زودی اغاز و‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫کــرد‪ :‬از دیگــر نتایــج این طرح‬ ‫ایــام از اجــرای طــرح ارتقــای‬ ‫مقتدرانــه پلیســی کشــف ‪۵۶‬‬ ‫امنیــت اجتماعــی و کشــف ‪۹۱‬‬ ‫قبضه سالح جنگی‪ ۸۴ ،‬عدد‬ ‫فقــره ســرقت و دســتگیری ‪۴۸‬‬ ‫فشــنگ جنگی‪ ،‬دســتگیری ‪۲۱‬‬ ‫سارق در سطح استان خبر داد‪.‬‬ ‫ســوداگر مرگ و کشف بیش از‬ ‫دالور القاصی مهر‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬ســردار دالور‬ ‫ســه کیلوگرم مواد مخدر بوده‬ ‫القاصی مهر اظهار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫است‪ .‬فرمانده انتظامی استان‬ ‫مطالبــات و انتظــارات به حق مردم و همچنین ایــام با بیــان اینکه متهمان دستگیرشــده برای‬ ‫یکــی از اولویت هــای اصلــی ماموریــت پلیــس‪ ،‬ســیر مراحل قانونی بــه مراجع قضائی معرفی‬ ‫بحث پیشگیری از جرائم و کشف سرقت ها و شــدند‪ ،‬گفت‪ :‬تمام تــاش پلیس اســتان ارتقاء‬ ‫دستگیری سارقان است که این امر باعث جلب احســاس امنیت و ارامش در جامعه است و در‬ ‫رضایتمندیشهروندانوناامنکردنمحیطبرای این راه نیازمند مشارکت عمومی است‪ .‬این مقام‬ ‫سارقان بوده است‪ .‬او افزود‪ :‬با تالش شبانه روزی انتظامــی‪ ،‬هــدف پلیــس از اجرای طــرح ارتقای‬ ‫کارکنانانتظامیاستانو تشدیداقداماتکنترلی امنیــت اجتماعــی را افزایــش امنیت‪ ،‬اســایش و‬ ‫و بــا اســتفاده از طرح های مختلــف انتظامی ‪ -‬ارامش شهروندان برشمرد و بیان کرد‪ :‬نیروهای‬ ‫اجتماعی و همچنین همکاری خــوب مردم‪ ،‬در پلیسبابه کارگیریتمامتوانعملیاتیو انتظامی‬ ‫طول یک هفته گذشــته ‪ ۹۱‬فقره سرقت کشف خود در تامین نظم و امنیت شــهروندان تالش‬ ‫و ‪ ۴۸‬نفر ســارق نیز دســتگیر شدند‪ .‬او تصریح می کند‪.‬‬ ‫طرح ملی فهما‬ ‫در مساجد ایالم اجرا می شود‬ ‫طــرح ملی فهما با اســتقبال‬ ‫توســعه و ترغیب کانو نهــا در‬ ‫کانون هایمساجدایالمباقوت‬ ‫تهــای‬ ‫راســتای انجــام فعالی ‬ ‫اجــرا می شــود‪ .‬مدیــر ســتاد‬ ‫فرهنگــی و هنــری و تقدیــر از‬ ‫هماهنگیکانون هایفرهنگیو‬ ‫فعالیــت کانون های برتــر برای‬ ‫هنری مســاجد اســتان ایالم‪ ،‬در‬ ‫ســومین ســال پیاپی در کشــور‬ ‫علی چراغی پور‬ ‫گفت وگو باشبستان‪،‬بابیاناین‬ ‫انجــام می شــود‪ .‬چراغی پور با‬ ‫مطلب‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ستاد استان‬ ‫بیان اینکــه اخرین مهلت ثبت‬ ‫ایالمبرابر دستورالعملابالغیاز ستادهماهنگی فعالیت هادر سامانهبچه هایمسجد‪ ۳۰‬اذرماه‬ ‫کانو نهــای فرهنگی و هنری مســاجد کشــور در سالجاریاست‪،‬گفت‪:‬تمدیدشدناینمهلتاز‬ ‫زمینه ثبت فعالیت ها و برنامه هــای کانون ها در سویستادهماهنگیکانون هایفرهنگیوهنری‬ ‫سامانهبچه هایمسجد‪،‬فعالیت هایگسترده ای مساجد کشــور است و خوشــبختانه کانون های‬ ‫را اغاز کرده است‪ .‬علی چراغی پور با بیان اینکه مساجد استان استقبال بسیاری خوبی در راستای‬ ‫‪ ۳۰۷‬کانون فرهنگی و هنری در ســطح مساجد ثبــت اثار و فعالیت ها داشــته اند که قابل تقدیر‬ ‫مناطــق روســتایی و شــهری این اســتان فعالیت اســت‪ .‬او بیان کرد‪ :‬در سال گذشته فعالیت های‬ ‫دارند‪ ،‬افزود‪ :‬از ماه های گذشته همزمان با سراسر کانون های مساجد به خوبی در این سامانه ثبت‬ ‫کشور نسبت به بارگذاری فعالیت های مختلف شــد و کانــون فرهنگی و هنری شــهدای ســرابله‬ ‫کانون های فرهنگی و هنری مســاجد در سامانه استان ایالم موفق شد که جزو کانون های برتر در‬ ‫بچه هایمسجداقداماتالزمانجام شدهاست‪ .‬سطح کشور معرفی شد که در مراسمی با حضور‬ ‫او افزود‪ :‬در راستای تسهیل و ترغیب کانون های مسئوالن‪،‬مدیر اینکانونموردتقدیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫فرهنگیوهنریبهثبتفعالیت هاوبرنامه هادر مدیر ستادهماهنگیکانون هایفرهنگیوهنری‬ ‫سامانه‪ ،‬دوره های اموزشی حضور و غیرحضوری مســاجد کشــور ابراز کــرد‪ :‬در ســال جاری هــم از‬ ‫از طریق فضای مجازی‪ ،‬ارتباط مستمر با مدیران کانون هایبرتر در اجرایطرحملیفهمادر سطح‬ ‫کانو نهــا در راســتای مشــارکت و ثبــت فعالیت استانتقدیر خواهدشدو کانون هایبرتر کشور با‬ ‫در ســامانه فهما و حضور کارشناســان ستادی در توجهباامتیازاتکسب شدهمعرفیخواهندشدو‬ ‫کانو نهــای فرهنگی و هنری برگزارشــده اســت‪ .‬امیدداست کهاستانایالمنیز بتوانددر اینزمینه‬ ‫مدیر ستادهماهنگیکانون هایفرهنگیوهنری در سال جاری جزو استان های برتر در طرح ملی‬ ‫مساجد اســتان ایالم بیان کرد‪ :‬سامانه بچه های فهماباشند‪.‬اوابراز کرد‪:‬کارشناسانستادهماهنگی‬ ‫مسجد یکی از گسترده ترین سامانه هایی است کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان ایالم‬ ‫کــه در حــوزه مســاجد و کانون هــای فرهنگــی و در سال جاری به صورت شبانه روز برای راهنمایی‬ ‫هنــری به منظور شناســایی برنامه های شــاخص و کمــک به مدیران کانون های فرهنگی و هنری‬ ‫کانون ها‪ ،‬کشفاستعدادهایجدیدو درخشان‪ ،‬مساجد‪،‬پیگیری هایالزمراانجاممی دهند‪.‬‬ ‫مهم ترین ویژگی شهدا انقطاع از‬ ‫لذت های دنیوی است‬ ‫رئیــس دانشــگاه ایــام بــا یــاداوری اینکــه‬ ‫شهادتتنهانصیبمقربانالهیمی شود‪،‬گفت‪:‬‬ ‫مهم تریــن ویژگــی شــهدا انقطــاع از لذت هــای‬ ‫دنیــوی اســت‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬طاهــر علــی‬ ‫محمدیدر اجالسیهدانشجویییادوارهشهدای‬ ‫دانشــجوی اســتان ایالم اظهار داشت‪ :‬شهدا در‬ ‫مبــارزه بــا ضدانقالب با جانفشــانی شــجاعانه‬ ‫مقابلــه کردنــد و اکنــون نیز مــا را در رســیدن به‬ ‫اهداف متعالی یاری می دهند‪ .‬او افزود‪ :‬شــهدا‬ ‫به دلیل جایــگاه واال نزد خداوند متعال پس از‬ ‫مــرگ نیز حیــات دارند و ناظر بر اعمــال و رفتار‬ ‫ما هســتند‪ .‬رئیس دانشــگاه ایالم تصریــح کرد‪:‬‬ ‫شهدا تمام هستی خود را در راه خداوند متعال‬ ‫انفاق کردند‪ ،‬شهیدان در اعمالشان تنها به خدا‬ ‫توجه دارند و همه چیز در محضر شهید است‪.‬‬ ‫علی محمدی ادامه داد‪ :‬ویژگی شــهید نظر به‬ ‫وجــه اهلل اســت شــهید بــه خداوند توجــه ویژه‬ ‫دارد و ویژگــی و خصلتــی را پیامبــر برای شــهید‬ ‫بیان می فرماید ان وجه اهلل است‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫پرده های غیب برای شــهید کنار رفته است‪ .‬اگر‬ ‫شهید به مقام باالیی می رسد به این معناست‬ ‫که به مرحله انقطاع رسیده و از لذت های دنیوی‬ ‫گذشتهاست‪.‬علیمحمدیبیانداشت‪:‬عالمان‬ ‫و عارفان پس از ســال ها تالش علمی و معنوی‬ ‫به ســیر و ســلوک عارفانه رســیدند اما شــهدا با‬ ‫جهاد فی سبیل اهلل یک باره به مقام باالیی نزد‬ ‫خداونــد رســیدند‪ .‬رئیس دانشــگاه ایالم گفت‪:‬‬ ‫مقامو منزلتشهداپساز شهادتبیشتر نمایان‬ ‫می شــود و در اینجا وظیفه ما این اســت که یاد‬ ‫این بزرگان را گرامی بداریم‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 07‬اذر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1222‬‬ ‫پپ گواردیوال برای بارسلونا شرط گذاشت‬ ‫چنــد روز پیــش ابتــدا مارکا‬ ‫می کندکهبتوانداز محلفروش‬ ‫بود که اعالم کرد بارسا با فران‬ ‫بازیکنانــی مانند فیلیپه کوتینو‬ ‫تورس ســتاره ســیتی بــه توافق‬ ‫یا عثمــان دمبله تامین بودجه‬ ‫رسیده و سپس جزئیاتی بیشتر‬ ‫کنــد‪ .‬موندودپورتیــوو هم تیتر‬ ‫در اینموردفاششد‪.‬بهنوشته‬ ‫یــک خــود را بــه همیــن قضیه‬ ‫پپ گواردیوال‬ ‫این روزنامه مادریدی‪ ،‬بارسلونا‬ ‫اختصــاص داده و جزئیاتــی‬ ‫بعداز خانه نشینشدنسرخیو‬ ‫بیشــتر را نیــز فــاش ســاخت‪.‬‬ ‫اگوئــرو به دلیل مشــکل قلبی و احتمال منتفی موندو نوشته است که تورس شخصا از گواردیوال‬ ‫شــدن بازگشــت او بــه میادین‪ ،‬قصــد دارد یک درخواست کرده تا به وی مجوز جدایی بدهد و‬ ‫مهاجم جدید به خدمت بگیرد و گزینه اش هم سرمربی کاتاالن نیز به او گفته است که مشکلی‬ ‫بازیکن ‪ 21‬ســاله منچسترســیتی اســت که سال ندارد ولی تنها یک شرط دارد‪.‬‬ ‫‪ 2020‬از تیم والنسیا به قهرمان فصل گذشته لیگ‬ ‫شرطپپایناست کهبارسلونابر سر مسائل‬ ‫برتر انگلیس پیوست‪ .‬مارکا مدعی شد که مدیر مالی با ســیتی به توافق برســد و اینکه دوســت‬ ‫برنامه های تورس سه شنبه هفته گذشته در دفتر ندارد او را رایگان و به هر قیمتی از دست بدهد‪.‬‬ ‫باشــگاه بارســلونا حضور پیداکــرده تا مقدمات پــپ بــه تــورس گفتــه اســت کــه در ایده هایش‬ ‫این جابجایی را فراهم کند و قرار است که متئو بازیکــن مهمی اســت ولی در صــورت تمایل به‬ ‫اله مانی مدیر بخش فوتبال باشگاه بارسلونا نیز جدایــی‪ ،‬مانعش نخواهد شــد ولــی الزمه این‬ ‫در هفته جاری به منچستر سفر کند‪ .‬در همین کار‪ ،‬توافق مالی دو باشــگاه اســت‪ .‬درواقع اگر‬ ‫حال نشریه اتلتیک انگلیس مدعی شده است بارسا شرایط سیتی را قبول کند‪ ،‬تورس می تواند‬ ‫کــه تــورس نیــز به پیوســتن بــه بارســلونا راغب برود‪ .‬طبق ادعای موندو‪ ،‬بارسلونا برای جذب‬ ‫است چراکه در سیتی به اندازه ای که می خواهد تورسپیشنهادانتقالقرضیبابندخریداجباری‬ ‫فرصت بازی در ترکیب اصلی را پیدا نمی کند اما در تابستان ‪ 2022‬را درخواست خواهد کرد ولی‬ ‫وضعیت مالی نامساعد باشگاه اسپانیایی تنها مشخصنیستسیتیبارقمپیشنهادیموافقت‬ ‫در شرایط ان را قادر به خرید بازیکن اسپانیایی کندیاخیر‪.‬‬ ‫پیشنهاد نجومی نیوکاسل برای جذب‬ ‫عثمان دمبله‬ ‫نیوکاسل یونایتد قصد دارد‬ ‫روی نقــش مهمــی کــه او در‬ ‫ب هصــورت جــدی بــرای جذب‬ ‫اینــده تیمــش خواهد داشــت‬ ‫عثماندمبله‪،‬مهاجمفرانسوی‬ ‫تاکیــد کــرده اســت‪ .‬بااین حال‬ ‫بارســلونا‪ ،‬اقــدام کنــد‪ .‬قــرارداد‬ ‫روزنامــه اســپانیایی مونــدو‬ ‫دمبلــه بــا باشــگاه بارســلونا در‬ ‫دیپورتیــوو مدعــی شــده کــه‬ ‫عثمان دمبله‬ ‫پایــان فصــل جــاری بــه اتمــام‬ ‫دمبلــه هرروز بیشــتر به حضور‬ ‫می رســید و هنوز توافقی برای‬ ‫یشــود‬ ‫در لیــگ برتر نزدیک م ‬ ‫امضــای قــرارداد جدیــد صــورت نگرفته اســت‪ .‬که به احتمال زیاد مقصد بعدی او خواهد بود‪.‬‬ ‫چند روز قبل رسانه های اسپانیایی مدعی شده منچستریونایتد از مدت ها قبل عالقه زیادی به‬ ‫بودند که مدیران بارســا به دلیل توجــه ویژه ای جــذب ایــن بازیکن ‪ 24‬ســاله داشــته و همواره‬ ‫کــه ژاوی به این بازیکن دارد‪ ،‬پیشــنهاد هایی را شرایط او را زیر نظر گرفته اما حاال گزینه دیگری‬ ‫برای تمدید قرارداد به او ارائه کرده اند اما دمبله در لیــگ برتــر در کنــار نــام ایــن بازیکــن دیــده‬ ‫ایــن پیشــنهاد ها را رد کــرده و معتقد اســت که می شود‪ .‬حضور مالکان عربستانی در نیوکاسل‬ ‫باید دستمزد پرداختی به او بسیار بیشتر شود‪ .‬باعث شده که این باشگاه پیشنهادی نجومی‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه ژاوی بارهــا ب هصــورت را برای دمبله اماده کرده و به دنبال جذب این‬ ‫علنی و در گفتگوهای خصوصی با این بازیکن بازیکنبه صورترایگاندر تابستانباشد‪.‬‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2523‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد‬ ‫عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار‬ ‫گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار و‬ ‫محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - 9‬اصلی اراضی جمی‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب دامداری از پالک ‪ 118‬فرعی از ‪ 9‬اصلی فوق به مساحت ‪ 5653/64‬متر مربع‬ ‫ابتیاعی اقای مجید محمدزاده از محل مالکیت رسمی قاسم روحانی برابر رای شماره ‪1400 -1786‬‬ ‫مورخه ‪ -1400/07/14‬کالسه ‪99 - 0258‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می گردد‬ ‫چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد‬ ‫نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/07 :‬علیخان نادری‪ -‬رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/3510‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-2521‬شماره‪ ، 139960302006008185 :‬تاریخ‪ 1399/08/02 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006000638‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم علیرضا حبیبی خوزانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 527‬دفتر ‪ 533‬و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به‬ ‫ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به‬ ‫مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع‬ ‫بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم علیرضا حبیبی خوزانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 89‬کدملی ‪ 1141586010‬صادره فرزند علی اصغر نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت‬ ‫‪ 15/56‬مترمربع پالک شماره ‪ 646‬فرعی از ‪ 82‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 4/63‬متر‬ ‫دیواریست به دیوار پالک ‪ ، 82/645‬شرقًا به طول ‪ 3/31‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬جنوبًا‬ ‫به طول ‪ 4/98‬متر دیواریست به پالک ‪ ، 82/646‬غربًا به طول ‪ 3/15‬متر به دیوار ‪82/646‬‬ ‫باقیمانده ‪ ،‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره‬ ‫به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬نوبت دوم‪ 1400/09/07 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1220332‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2526‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۳۵۰۱‬مورخ ‪ 1400/07/17‬خانم زهرا منتظری نجف ابادی فرزند عبدالمحمود ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ ۲۰۴‬مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره ‪ ۵۳۸‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۳‬نجف اباد‬ ‫واقع در بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/07 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1220607‬م الف‬ ‫محمد نوازی از دالیل ناکامی ابی ها در دو بازی اخیر می گوید‬ ‫چند نفر این تیم در حد استقالل نیستند‬ ‫یتــوان از‬ ‫بازیکــن ســابق اســتقالل کــه م ‬ ‫صحبت هایــش عمــق ناراحت ـی اش از عــدم‬ ‫نتیجه گیــری این تیم را فهمید می گوید جســارت‬ ‫یهــا اســت‪ .‬به‬ ‫و تــاش بیشــتر رمــز موفقیــت اب ‬ ‫گــزارش ورزش ســه‪ ،‬محمــد نــوازی در خصــوص‬ ‫عــدم نتیجه گیــری اســتقالل در ســه هفتــه اخیــر‬ ‫گفت‪ :‬شــرایط اول فصل برای همه دگرگون بود‬ ‫و خیلی از تیم ها نتیجه نگرفتند ولی هرچقدر که‬ ‫از هفته های ابتدایی گذشت شرایط تیم ها بهتر‬ ‫شــد و اســتقالل هــم از ایــن قضیــه در هفته های‬ ‫ابتدایــی خــوب اســتفاده کــرد‪ .‬من فکــر می کنم‬ ‫یک مقدار ناهماهنگی در تیم استقالل به وجود‬ ‫امــده به نظــر من وقتی یک بازیکــن مصدوم یا‬ ‫یشــود کلی اتفاق در ترکیب اســتقالل‬ ‫محــروم م ‬ ‫می افتد و این خوب نیست البته باید به اتفاقات‬ ‫عجیب وغریــب هــم اشــاره کــرد‪ .‬به هرحــال این‬ ‫یگــذارد و اقای‬ ‫موضــوع در ارامــش تیــم تاثیــر م ‬ ‫مجیــدی هم برنامه ریزی می کنــد اگر به او یا هر‬ ‫مربی دیگری دو ســاعت قبل از بازی بگویند دو‬ ‫نفــر از بازیکنانــت نمی تواننــد بــه میــدان بروند‬ ‫شــوک بزرگی است و این اتفاقات فقط در ایران‬ ‫رخ می دهــد‪ .‬چنــد هفتــه قبــل ایــن دو بازیکــن‬ ‫خارجــی بــازی کرده بودند و بعــد ناگهان گفتند‬ ‫یشــود بــازی کنند مــن نمی دانم داســتان‬ ‫کــه نم ‬ ‫چک ضمانت چیســت فکر می کنم این مســائل‬ ‫به تازگــی در فوتبــال مــد شــده اســت‪ .‬وی ادامه‬ ‫گتــر از‬ ‫داد‪ :‬مــن همیشــه گفتــم هیــچ نامــی بزر ‬ ‫اســتقالل نیســت و هــواداران یکســری چیزهــا را‬ ‫نمی توانند تحمل کنند و دنبال نتیجه هســتند و‬ ‫کادر فنــی بایــد کاری کند که تیمش نتیجه بگیرد‬ ‫و یک مقدار باید بیشتر تالش کنند و خط حمله‬ ‫بایــد بیشــتر روی گلزنــی کار کند‪ .‬شــاید برخی از‬ ‫ایــن حــرف ناراحت شــوند ولــی یکــی دو نفر از‬ ‫بازیکنان جدید و حتی قدیمی در حد اســتقالل‬ ‫نیســتند و مــن فکــر می کنــم ایــن عزیــزان هنــوز‬ ‫جایگاهشان را پیدا نکردند‪ .‬پیشکسوت استقالل‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2528‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۳۴۰۸‬و ‪ 3409‬مورخ ‪ 1400/07/12‬اقای مهدی امیرخانی نجف ابادی فرزند حسینعلی‬ ‫سه دانگ مشاع و خانم محبوبه شریعتی فرزند محمدحسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه‬ ‫به مساحت ‪ 133/95‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 148/2‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۳‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی طبق سند رسمی ‪ 84/09/10 -۱۹۵‬و ‪ 84/09/21 -140‬دفترخانه ‪۱۹۹‬‬ ‫نجف اباد مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/07 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1220338‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2530‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۳۲۵۹-۳۲۵۸‬مورخ ‪ 1400/07/04‬خانم فخری کشفی نجف ابادی فرزند سید جواد نسبت‬ ‫به یک و نیم دانگ مشاع و اقای محمدمراد نجف ابادی فرزند عباسعلی چهار و نیم دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 81/95‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۶۴۴‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫‪ ۴‬نجف اباد واقع در بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪-‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/07 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1220218‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2536‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک‬ ‫موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می‬ ‫شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره‬ ‫ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۳۳۳۲‬مورخ ‪ 1400/07/08‬خانم اعظم کمالی نجف ابادی فرزند مانده على ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 164/19‬مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره ‪ ۸۷۱‬اصلی واقع در قطعه ‪۳‬‬ ‫بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/07 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1220525‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2534‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۳۳۶۴‬و ‪ ۳۳۶۵‬مورخ ‪ 1400/07/10‬اقای علی عنایتی نجف ابادی فرزند مهدی سه دانگ‬ ‫مشاع و خانم الهه بارانی فرزند صادق سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪159/25‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره ‪ ۹۷۲‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۱۰‬نجف اباد واقع در بخش ‪ ۱۱‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی طبق قولنامه عادی از مالک رسمی محمود حجتی به صورت مع‬ ‫با اشــاره به مراســم تجلیل از بازیکنان سابق این‬ ‫تیم دراین باره این گونه نظر داد‪ :‬یک مراســم به‬ ‫اسم پیشکسوتان برگزار کردند و هیچ چیز هم به‬ ‫ان ها ندادند و به نظر من خیلی قشنگ تر می شد‬ ‫اگر بازیکنان جدید و کادر فنی هم در ان مراسم‬ ‫شــرکت می کردنــد ولــی متاســفانه دالیــل خاص‬ ‫خودشــان را داشــتند‪ .‬اعالم کردند که سر تمرین‬ ‫بودنــد مگر ما تمرین نمی کردیم؟ می توانســتند‬ ‫ساعت تمرین را جابجا کند وقتی تاریخچه باشگاه‬ ‫یشــود مگر می شود در ان‬ ‫استقالل یکجا جمع م ‬ ‫جمــع حضــور پیدا نکرد‪ ،‬هرچنــد بعضی ها اصال‬ ‫از این تاریخچه خوششــان نمی ایــد‪ .‬اقای اجورلو‬ ‫هم اصال به این قضیه اشاره نکرد و خیلی راحت‬ ‫گفتند تیم تمرین دارد درحالی که وسط هفته بود‬ ‫و خیلی راحت می شد ساعت تمرین را جابجا کرد‬ ‫و فکر می کنم کل مراســم دو ســاعت بیشتر طول‬ ‫نکشید‪ .‬حرف از همدلی نباید فقط مجازی باشد‪.‬‬ ‫هافبک سابق ابی ها در مورد دو دیدار پیش روی‬ ‫این تیم با صنعت نفت ابادان و پرسپولیس گفت‪:‬‬ ‫همه بازی ها سخت است و شرایط همانند قدیم‬ ‫نیست کهبگوییدفقطبازیباپرسپولیس‪،‬سپاهان‬ ‫و بعضا ان زمان ذوب اهن که مدعی بود سخت‬ ‫اســت االن همه تیم ها یکسان شدند و هر تیمی‬ ‫شــرایطش بهتر باشــد و بتواند از موقعیت هایش‬ ‫اســتفاده کنــد برنــده بازی اســت‪ .‬شــاید امکانات‬ ‫فوتبال ما ضعیف باشد ولی حرفه ای شده وقتی‬ ‫پول خوب می گیریم باید بازی خوبی ارائه بدهیم‪.‬‬ ‫همه تیم ها برای اهداف خود می جنگند و قطعا‬ ‫استقالل هم باید برای هوادارانش بجنگد تا نتیجه‬ ‫بگیرد‪ .‬نوازی یاداور شد‪ :‬ما دوست نداریم تیممان‬ ‫نتیجه نگیرد و از این موضوع ناراحت می شــویم‪.‬‬ ‫درســت اســت کــه در سیســتم باشــگاه نیســتیم‬ ‫امــا تمــام طرفــداران از مــا توقــع دارنــد و جــواب‬ ‫می خواهنــد و مــا تا یک حدی می توانیم جوابگو‬ ‫باشــیم و باقی اش دســت کادر فنی و بازیکنان و‬ ‫کسانی که در باشگاه مسئولیت دارند است‪.‬‬ ‫الواسطه و تعهدنامه شماره ‪ 1400/02/13 -۱۸۵۳۰۴‬دفتر ‪ ۲۳‬نجف اباد مالک گردیده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/07 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1220223‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2550‬برابر رای شماره ‪ 140060302012000253‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اسماعیل اسدی فرزند حسن بشماره شناسنامه ‪ ۲‬صادره از‬ ‫در یک باب واحد پرورش مرغ گوشتی به مساحت ‪ ۷۵۰۰‬مترمربع بر روی قسمتی از پالک ‪ 1‬فرعی‬ ‫از ‪ ۷‬اصلی واقع در اراضی مزروعی گل گازان روستای دره بید فریدن خریداری از مالک رسمی اقای‬ ‫نبی اله اسدی ‪ -‬خانم عصمت اسدی ‪ -‬خانم خانم خاتون جان باقری محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/07 :‬محسن مقصودی‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1221568‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زاهدان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2780‬برابر رای شماره ‪ 140060322001000350‬هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زاهدان‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صابره ربانی مقدم به شناسنامه شماره ‪3640128265‬‬ ‫صادره چابهار فرزند عبدالحکیم در ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 349/20‬مترمربع پالک شماره ‪19‬‬ ‫فرعی از ‪ 2838‬اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان پیر بخش –پیر بخش ‪26‬‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای محمد یوسف روا احدی از وارث مرحوم نوراهلل روا محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪،‬دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬یک شنبه ‪ 1400/09/07‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دوشنبه ‪1400/09/22‬‬ ‫حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان م الف‪704/‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه ‪140000626‬‬ ‫‪ -9-2784‬به موجب پرونده اجرائی کالسه ‪-۱‬خودرو کامیون به شماره ‪34‬ع‪ 926‬ایران ‪ ۴۲‬رنگ‬ ‫روغنی نارنجی به شماره شاسی ‪ ۱۴۳۵۳۵۶۳‬شماره موتور ‪ ۱۰۰2۱۹۹۹‬مدل ‪ ۱۳۵۸‬اطاق جلو تعویضی‬ ‫موتور سالم اماده به کار و تعویضی می باشد کامیون مذکور سابقه تصادف و واژگونی داشته و شاسی‬ ‫های ان ترمیم و تعمیر شده است که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ هشت میلیارد و هفتصد‬ ‫میلیون ریال (‪ 8/7۰۰/00۰/000‬ریال) ارزیابی شده‪-۲ ،‬خودرو سواری سمند به شماره ‪ 98‬ل‪244‬‬ ‫ایران ‪ ۳۶‬رنگ سفید شماره موتور ‪ ۱۲۴۸۸۱۹۸۶۴۲‬شماره شاسی ‪ ۲۱۲۶۵۸‬مدل ‪ ۱۳۸۸‬سالم و‬ ‫بدون رنگ و دارای خط و خش می باشد فنی و موتور سالم و فاقد عیب و نقص فنی می باشد که‬ ‫توسط کارشناس رسمی به مبلغ یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون ریال (‪ 1/150/000/000‬ریال)‬ ‫کارشناسی گردیده است پالک فوق از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز دو شنبه مورخ ‪( 1400/9/22‬بیست و دوم‬ ‫اذرماه هزار و چهارصد) در اجرای ثبت نیشابور از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬خریداران بایستی‬ ‫مبلغ پیشنهادی خرید خود را بانضمام ده درصد مبلغ پایه کارشناسی را کتبا با پیوست تصویر فیش‬ ‫واریزی به صندوق ثبت واریز و قبل از برگزاری جلسه مزایده به مسئول اجرا تحویل نمایند‪ .‬در غیر‬ ‫اینصورت پیشنهاد شفاهی و یا بدون واریز ده درصد مبلغ کارشناسی مسموع نمی باشد مزایده از مبلغ‬ ‫ارزیابی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است نیم عشر‬ ‫و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد‬ ‫از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬علی امینی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫نیشابور ‪/784‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی گناباد‬ ‫‪ -9-2785‬پیرو اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ایران پولدارترین بدهکار‬ ‫دنیای فوتبال‬ ‫در شرایطیکهشکایاتزیادیعلیهتیم هایایرانیدر‬ ‫فیفامطرحاست‪،‬فوتبالایرانقادر بهدریافتطلبخود‬ ‫بهدلیلتحریم هانیست‪.‬بحثمحکومشدنباشگاه های‬ ‫ایراندر شکایتبازیکنانومربیانخارجیبحثیاستکه‬ ‫همواره در فوتبال ایران وجود داشته و همیشه برچسب‬ ‫بی پولی به باشــگاه های ایران زده می شــود؛ اما رفیعی‪،‬‬ ‫حقوقدان فدراسیون فوتبال‪ ،‬نظر دیگری دارد و معتقد‬ ‫استاگر طلبباشگاه هاو فدراسیوناز فیفاو ای اف سی‬ ‫گرفته شود هیچ مشکل مالی ای در تیم های بزرگ ایران‬ ‫وجود نخواهد داشــت‪ .‬رفیعی در خصوص مشــکالتی‬ ‫کــه در پرونده ویلموتس وجــود دارد توضیح داد‪ :‬عمده‬ ‫مشکالتی که در این پرونده پیش امد مسائل مربوط به‬ ‫تحریمبودوحتیبهستادمقابلهباتحریمدر ترکیهرفتند‪.‬‬ ‫کمتر سابقهدارددر دنیاجاییشبیهپرونده هایماباشد‪.‬‬ ‫شما پرونده شفر‪ ،‬استراماچونی و کالدرون را هم که نگاه‬ ‫کنیددر خصوصمشکالتتحریمیاست‪.‬اودر خصوص‬ ‫پنجرهبستهپرسپولیسبهخاطر شکایت کالدرون گفت‪:‬‬ ‫االن باشــگاه پرســپولیس تالش کرده پول را بــه کالدرون‬ ‫برســاند تــا از این مشــکل نجات پیدا کند‪ .‬همه شــاهد‬ ‫این بودند در پرونده کالدرون چه گذشــت و هیچ وقت‬ ‫پرســپولیس نگفتند پول نداریم‪ .‬اتفاقا همیــن االن ده ها‬ ‫میلیاردپولپرسپولیسدر‪ AFC‬غیرقابلاستفادهاست‪.‬ما‬ ‫پول داریم ولی نمی توانیم استفاده کنیم‪ .‬رفیعی در مورد‬ ‫طلبکاریفدراسیوننیز گفت‪:‬خودفدراسیونفوتبالباالی‬ ‫چندصدمیلیاردپولغیرقابلاستفادهبهخاطر تحریم ها‬ ‫دارد‪ .‬فوتبال هم بخشی از این مملکت است و صادقانه‬ ‫بگویم ما پول داریم ولی نمی توانیم استفاده کنیم‪ .‬االن‬ ‫بودجه ای که به خاطر اسیب های کرونا از طرف فیفا به‬ ‫مااختصاصپیداکردهرا‪،‬بهیکدالرشدسترسینداریم‪.‬‬ ‫اینپولحدوددو میلیونفرانکسوئیساست‪.‬‬ ‫رونمایی از تاجیک های‬ ‫پرسپولیس در دربی‬ ‫باتوجــه بــه بســته مانــدن پنجــره نقــل و انتقاالتی‬ ‫پرسپولیس‪،‬دوبازیکنتاجیکدیداربانفتمسجدسلیمان‬ ‫را هم از دســت می دهند‪ .‬باشــگاه پرســپولیس در تالش‬ ‫است تا مبلغ باقی مانده از طلب گابریل کالدرون را هم‬ ‫به حساباوواریز کندتاباارسالتاییدیهپرداختاز سوی‬ ‫سرمربی ارژانتینی به فیفا‪ ،‬پنجره نقل و انتقاالتی قرمزها‬ ‫باز شود‪.‬پس ازانپرسپولیسفرصتثبتقراردادوحدت‬ ‫هانانوف و منوچهر صفروف را در سیستم‪ TMS‬خواهد‬ ‫داشــت تا با درخواست ‪ ITC‬ان ها را به فهرست بازی ها‬ ‫اضافه کند‪.‬تماماینمراحلپروسه ایزمان بر است کهبه‬ ‫نظر می رسد در اینده عملی نخواهد شد تا به این ترتیب‬ ‫هانانوف و صفروف سومین بازی خود به عنوان بازیکن‬ ‫پرسپولیسراهماز رویسکوتماشاکنند‪.‬‬ ‫به استناد تبصره ذیل ماده ‪ ۱۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون اخیر الذکر تحدید حدود پالکهای ‪۹۹۶‬‬ ‫و ‪ ۱۸۲۷‬فرعی ‪ -۳‬اصلی واقع در بخش یک گناباد خانم عصمت صفاری شهری هر دو در ششدانگ‬ ‫قسمتی از یک قطعه باغ مشتمل بر ساختمان که بموجب رائ ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۳۰۰۲۳۳۷‬مورخ‬ ‫‪ 1400/12/12‬هیات قانون تعیین تکلیف در ساعت در صبح مورخ ‪ 1400/09/28‬در محل وقوع ملک‬ ‫به عمل خواهد امد لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود‬ ‫در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا‬ ‫نماینده قانونی انان طبق ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین‬ ‫تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت و مواد ‪ ۷۴‬و ‪ ۸۶‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبت ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره‬ ‫تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدییم دادخواست به‬ ‫مرجع قضایی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده‬ ‫قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد‪ .‬تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪ 1400/09/07‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد‪ -‬سید ضیاءالدین مهدوی شهری ‪201‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-2787‬شماره‪ ، 140060302006005194 :‬تاریخ‪ 1400/08/09 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000321‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم صدیقه جوانمرد جوابادی مبنی بر صدور‬ ‫سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و‬ ‫تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل صفحه ‪ 572‬دفتر و ‪ 576‬و ‪ 57‬دفتر ‪ 144‬و ‪ 249‬دفتر ‪ 55‬و ‪ 237‬دفتر ‪ 55‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت‬ ‫به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به‬ ‫مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن‬ ‫تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم صدیقه جوانمرد جوابادی به شناسنامه شماره ‪ 1‬کدملی‬ ‫‪ 1142191850‬صادره فرزند حسنعلی نسبت به ‪ 4‬سهم یکباب ساختمان به مساحت ‪ 563/51‬مترمربع‬ ‫از ‪ 21‬حبه پالک شماره ‪ 695‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می‬ ‫دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/09/07 :‬نوبت دوم‪ 1400/09/22 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی‪/1229403‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-2789‬شماره‪ ، 140060302006005196 :‬تاریخ‪ 1400/08/09 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000323‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم سیدمهدی مجیدی درچه مبنی بر صدور‬ ‫سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و‬ ‫تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل صفحه ‪ 572‬و ‪ 576‬دفتر ‪ 153‬و صفحه ‪ 57‬دفتر ‪ 144‬و صفحه ‪ 249‬دفتر ‪ 55‬و صفحه ‪237‬‬ ‫دفتر ‪ 55‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز‬ ‫مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات‬ ‫متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض‬ ‫و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم سیدمهدی مجیدی درچه به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 336‬کدملی ‪ 1141908859‬صادره فرزند سیدمرتضی نسبت به ‪ 1/5‬سهم یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 563/51‬مترمربع از ‪ 21‬حبه پالک شماره ‪ 695‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس‬ ‫در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪13‬‬ ‫ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/09/07 :‬نوبت دوم‪ 1400/09/22 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1229414‬م الف‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 07‬اذر ماه ‪ 28 / 1400‬نوامبر ‪ 22 / 2021‬ربیع الثانی ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1222‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫چلچلی‬ ‫بازی جدی سال ‪ 1400‬شد‬ ‫بازی «چلچلی» از تیم چلچلی با کسب رتبه اول بخش جشنواره بازی جدی سال ‪،1400‬‬ ‫عنــوان «بــازی جــدی ســال ‪ ،»1400‬تندیــس و جایــزه ‪ 20‬میلیــون تومانی بنیاد ملــی بازی های‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رایانه ای در این بخش را از ان خود کرد‪.‬به گزارش فارس‪ ،‬بازی چلچلی ساخته تیم چلچلی‬ ‫اســت که باهدف افزایش ذخایر شــناختی ســالمندان (کارکردهای شــناختی اعم از حافظه‪،‬‬ ‫توجه و‪ )...‬ساخته شــده اســت‪ .‬با اعالم هیئت داوران بخش جشــنواره بازی جدی سال ‪1400‬‬ ‫که متشکل از دکتر مهناز استکی‪ ،‬دکتر سید محمدعلی سیدحسینی‪ ،‬دکتر مهرداد اشتیانی‪،‬‬ ‫حســین مزروعی‪ ،‬هادی اســکندری‪ ،‬ســجاد قلی زاده‪ ،‬بهزاد خورســند و صمد خطیبی بودند‪،‬‬ ‫یهــای جــدی و داوری ان ها در‬ ‫پــس از بررســی اثــار دریافتــی به دبیرخانه رویــداد جایزه باز ‬ ‫‪ 3‬مرحله‪ ،‬درنهایت از میان ‪ 10‬فینالیست جشنواره‪ ،‬بازی چلچلی به دلیل دریافت بیشترین‬ ‫امتیــاز ازنظــر طراحی علمی متناســب باهدف بازی‪ ،‬کیفیت فنی قابل قبــول و برنامه تجاری‬ ‫مناسب‪ ،‬برنده عنوان «بازی جدی سال ‪ »1400‬تندیس و جایزه ‪ 20‬میلیون تومانی بنیاد ملی‬ ‫بازی های رایانه ای شد‪.‬‬ ‫تدابیر ایران برای مقابله‬ ‫با سویه جدیدکرونا‬ ‫اومیکرون‪ ،‬سویه جدید کووید‪ ۱۹‬در افریقا‬ ‫است کهاینسویهباتعدادباالیجهش هایی‬ ‫کــه دارد می توانــد اثربخشــی واکس ـن های‬ ‫موجود را تهدید کند‪ ،‬به همین دلیل هموطنان‬ ‫مسافرتخودرابه کشورهایافریقاییبایدبه‬ ‫تعویق بیندازند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدمهدی‬ ‫یهــای واگیر‬ ‫گویــا رئیس مرکــز مدیریت بیمار ‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫گفت‪:‬سویهجدید کرونادر جنوبافریقادارای‬ ‫تعداد زیاد و باورنکردنی جهش است و تعداد‬ ‫زیاد جهش های سویه جدید کرونا این احتمال‬ ‫را زیاد می کند این ســویه هم شــدیدتر باشد و‬ ‫هم واکسن روی ان جواب ندهد‪ .‬او افزود‪ :‬اگر‬ ‫سویه جدید ویروس کرونا منتشر شود ممکن‬ ‫استنحوهمقابلهو برخوردباانبسیار سخت‬ ‫یتــوان در زمــان کمــی ایــن ســویه‬ ‫باشــد و نم ‬ ‫را قضــاوت کرد و باید چند هفتــه از رفتار این‬ ‫شهــای جدید بگــذرد تا بتوان‬ ‫ویــروس و جه ‬ ‫نظر قاطعانه تر و کارشناسی تری را مطرح کرد‪.‬‬ ‫گویا با اشــاره به اینکه رعایت شــیوه نامه های‬ ‫بهداشــتی همچنان برای پیشگیری از ابتال به‬ ‫یشــود‪ ،‬تاکید‬ ‫انواع ســویه های کرونا توصیه م ‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر شــواهد نشــان دهنده این‬ ‫مسئله اســت که این سویه تبعات شدیدتری‬ ‫شهــای کرونــا دارد و به‬ ‫نســبت به ســایر جه ‬ ‫همین دلیل ما نیز تمهیدات متفاوتــی را برای‬ ‫مواجهه با این ویروس در نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫هموطنان مسافرت خود را به افریقای‬ ‫جنوبی به تعویق بیندازند‬ ‫او بابیان اینکه افرادی که قصد مســافرت‬ ‫بهکشورهایافریقایجنوبی‪،‬بوتسوانا‪،‬نامیبیا‪،‬‬ ‫زیمبــاوه‪ ،‬لســوتو و اســواتینی دارند مســافرت‬ ‫خود را به تعویق بیندازند‪ ،‬افزود‪ :‬ما نیز تمام‬ ‫اطالع رســانی های الزم به مسافران را به تمام‬ ‫فرودگا ههــا و مرزهــای زمینی و دریایی کشــور‬ ‫ابالغ کردیم و مسافران بدون اگاهی از کشور‬ ‫خــارج نخواهند شــد‪ .‬گویــا ادامــه داد‪ :‬در این‬ ‫مــورد نهایت ســختگیری را اعمــال می کنیم تا‬ ‫اتفاقی در کشور رخ ندهد‪ ،‬همچنین با توجه‬ ‫بــه اینکــه ما در کشــور پــرواز مســتقیم از این‬ ‫کشــورها نداریم مانع ورود افراد غیر ایرانی از‬ ‫این کشورها به ایران خواهیم شد‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫یهــای واگیر وزارت بهداشــت‬ ‫مدیریت بیمار ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همچنین اگر هموطنان ما که در‬ ‫این کشورها حضورداشته و حاال به هر دلیلی‬ ‫قصــد بازگشــت بــه ایــران را دارند بایــد در دو‬ ‫نوبت تســت پی ســی ار ان ها منفی شــود در‬ ‫غیر این صورت باید در مراکز قرنطینه مرزی ما‬ ‫بمانند و پس از منفی شدن تست شان‪ ،‬وارد‬ ‫کشور شوند‪.‬‬ ‫سویه جدید کرونا فعال در کشورهای‬ ‫همجوار مشاهده نشده است‬ ‫عباســعلی درســتی معاون دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی تبریز نیز با اشاره به پدید امدن سویه‬ ‫جدیــد کرونــا در خارج از کشــور‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬فعــا از این نوع ویروس در کل کشــور و‬ ‫حتی کشورهای همجوار دیده نشده‪ ،‬اما یک‬ ‫نگرانی جهانی دراین باره وجود دارد که بیانگر‬ ‫سرعت انتشــار بســیار باالی این سویه است‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬ایــن نــوع ویــروس تاکنون در کشــور‬ ‫وجــود نداشــته‪ ،‬اما ممکــن اســت در روزهای‬ ‫اتی از طریق مرزها و مســافران به کشــور وارد‬ ‫شود‪ ،‬لذا رعایت دستورالعمل های بهداشتی و‬ ‫تکمیلواکسیناسیوندر اینراستابسیار ضروری‬ ‫اســت‪ .‬درســتی تاکیــد کــرد‪ :‬در خصــوص این‬ ‫سویه‪ ،‬تمامی افراد ازجمله واکسن زده ها هم‬ ‫در معرض ابتال هستند و تکمیل واکسیناسیون‬ ‫که باعث جلوگیری از مرگ ومیر ناشی از کرونا‬ ‫می شود‪ ،‬توصیه می شود‪.‬‬ ‫تصمیمات جدید هوایی برای مقابله با‬ ‫سویه جدید کرونا‬ ‫حســن خوشــخو مدیرکل دفتر نظــارت بر‬ ‫فرودگاه ها‪ ،‬شــرکت ها و موسسات هوانوردی‬ ‫سازمانهواپیماییامروز گفت‪:‬پرواز مستقیمی‬ ‫از قاره افریقا به ایران نداریم و در صورت نیاز‬ ‫محدودیت هایپروازیاز کشورهایی کهسویه‬ ‫جدید در ان ها در حال گســترش است‪ ،‬اتخاذ‬ ‫یشــود‪ .‬او دربــاره محدودیت های احتمالی‬ ‫م ‬ ‫برایپذیرشمسافر از جنوبافریقادر فرودگاه‬ ‫امام خمینی (ره) افزود‪ :‬پرواز مستقیم که منجر‬ ‫بــه ورود مســافر از افریقای جنوبی به کشــور‬ ‫شود نداریم‪ ،‬اما درباره ورود مسافران پروازهای‬ ‫غیرمســتقیم کانکشــن در صورت لــزوم همان‬ ‫تدابیر قبلیدر نظر گرفتهخواهدشد‪.‬‬ ‫ورود محتوای مرتبط با بسیج‬ ‫در کتاب های درسی‬ ‫به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج‪ ،‬مطالب مرتبط با این شجره طیبه که در کتاب های‬ ‫درسی وجود دارد‪ ،‬اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬تحقق اهداف و ارمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬در هر‬ ‫عرصه ای‪،‬اعماز سیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬نظامیو…نیازمنداتکابهفرهنگپیشرو‪،‬قویو اقتدار‬ ‫افرین است‪ ،‬فرهنگی که بتواند کشور را از خطرهای احتمالی برهاند و زمینه ساز استفاده‬ ‫مناسب از فرصت ها گردد‪ .‬در این زمینه بسیج‪ ،‬با یک فرهنگ و تفکری اسمانی‪ ،‬شالوده‬ ‫اصلی ان را تشکیل داده و در بین مردم حضورداشته و ریشه در باورهای انقالبی‪ ،‬اسالمی و‬ ‫تفکری عقالنی‪ -‬وحیانی و حکیمانه‬ ‫ملی ایران دارد‪ .‬بدیهی است تفکر و اندیشه بسیجی‪ّ ،‬‬ ‫و عارفانه است که به دستور معمار کبیر انقالب‪ ،‬حضرت امام خمینی (ره) تبیین شد و مقام‬ ‫معظم رهبری (مدظله العالی) ان را تضمین کننده حرکت انقالب و عامل تفوق بر تحوالت‬ ‫کشور می دانند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬نظر به اهمیت کتاب های درسی در نشر و انتقال ارزش های‬ ‫انقالباسالمی‪،‬نمایشگاهمجازیباموضوع«بسیجدر کتاب هایدرسی»در بخشکتابخانه‬ ‫و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی منتشر شد‪ .‬محتواهای ارائه شده در این‬ ‫نمایشگاه شامل‪ :‬بسیج مدرسه عشق‪/‬تعریف بسیج‪ ،‬تصاویر بسیجیان در دفاع مقدس و‬ ‫فعالیت هایبسیجدر دوارانبعداز دفاعمقدسدر کتابامادگیدفاعیپایهنهم‪/‬اشنایی‬ ‫با بسیج‪ ،‬ضرورت تشکیل بسیج از دیدگاه قران‪ ،‬ارم سازمان بسیج مستضعفین در کتاب‬ ‫امادگی دفاعی پایه دهم و دوازدهم‪ /‬درس روان خوانی‪ :‬اقا مهدی (خاطره ای از شهید مهدی‬ ‫باکری)در کتابفارسیپایههشتم‪/‬سازمانبسیجدانش اموزیدر فارسینهم‪.‬عالقه مندان‬ ‫می توانندبامراجعهبهبخش کتابخانهو مرکز اسناددر سایتسازمانپژوهشو برنامه ریزی‬ ‫اموزشیاز ایننمایشگاهمجازیدیدن کنند‪.‬‬ ‫وزارت کار و رفاه بودجه ‪ ۱۴۰۱‬را‬ ‫خانوادهمحورتدوینمی کند‬ ‫تجربهخشونتتوسط‪ ۷۷‬درصدزنانایرانیدردورانقرنطینه‬ ‫عضــو هیئت مدیــره انجمــن ایرانی مطالعــات زنان‬ ‫بــا اشــاره بــه یک نظرســنجی جهانــی در ســال ‪ ۲۰۲۰‬در‬ ‫خصوص ازار و اذیت و خشونت های انالین و سایبری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این نظرسنجی جهانی نشان داد که ‪ ۵۲‬درصد از‬ ‫زنانو دخترانجوانحداقلیک بار سوءاستفادهانالینیا‬ ‫خشونت در فضای مجازی را تجربه کرده اند که پیام های‬ ‫تهدیدامیز‪،‬ازار و اذیتجنسیو بهاشتراک گذاریتصاویر‬ ‫خصوصی بدون رضایت ان ها ازجمله موارد این ازارهای‬ ‫سایبری بوده است‪.‬دکتر تهمینه شاوردی در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪،‬بابیاناینکهخشونتدر فضایمجازییاخشونت‬ ‫سایبریازجملهمشکالتیاست کهطیسال هایاخیر در‬ ‫ادبیاتاسیب شناسیاجتماعیواردشدهاست‪،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اینخشونتتنهاعلیهزنانو دختراناعمالنمی شوداما‬ ‫در جهانیکهمشخصهاننابرابریمداومجنسیتیاست‪،‬‬ ‫زنــان و دختــران در برابــر ایــن نابرابری ها اســیب پذیرتر‬ ‫هستند‪ .‬این جامعه شناس با اشاره به نظرسنجی جهانی‬ ‫انجا مشــده درباره ازار و اذیت و خشــونت های انالین و‬ ‫ســایبری در ســال ‪ ۲۰۲۰‬گفت که ‪ ۶۴‬درصد پاسخگویان‬ ‫ایننظرسنجیاظهار داشته اندتوسطفردیمورداذیتو‬ ‫ازار خشونت قرارگرفته اند که او را می شناخته اند‪ .‬دانشیار‬ ‫پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتاجتماعی‪،‬ادامهداد‪:‬‬ ‫مطابقبایافته هاینظرسنجیجهانییادشدهمهم ترین‬ ‫نگرانیجواناندر خشونت هایسایبریبهاشتراک گذاری‬ ‫تصاویر خصوصی‪،‬ویدیوهایاپیام هابدونرضایتان ها‬ ‫اســت و ‪ ۳۰‬درصد از پاس ـخ دهندگان این نظرسنجی به‬ ‫این موارد به عنوان نگرانی خود اشــاره کرده اند‪ .‬شاوردی‬ ‫از سویهمسر قرار می گیرندو از سویدیگر خشونتعلیه‬ ‫زنانباسنمرددر رابطهاستبه طوری کههر چهمیزانسن‬ ‫مردافزایشیابدخشونتمردنسبتبههمسرش کاهش‬ ‫پیدامی کند‪.‬همچنیناینجامعه شناساینراهمگفتکه‬ ‫هر چهسنزنبههنگامازدواجکمتر باشد‪،‬میزانخشونت‬ ‫علیهاوتوسطهمسرشافزایشمی یابد‪.‬‬ ‫در ادامــه بــا اشــاره بــه نتایــج مطالعــه دیگری در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬درباره تداوم ز نســتیزی که نمونه های متعدد ازار‬ ‫و اذیت انالین علیه زنان در ان ذکرشــده اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مطابــق بــا این مطالعــه ‪ ۷۶‬درصــد از زنان زیر ‪ ۳۰‬ســال‬ ‫اســترالیا گــزارش داده اند که به صورت انالین مــورد ازار و‬ ‫اذیت قرارگرفته اند‪ .‬در ایاالت متحده زنان جوان به طور‬ ‫نامتناســبی هدف ازار و اذیت جنســی شدید و تعقیب‬ ‫انالین هستند و یا اینکه در پاکستان ازار و اذیت انالین‬ ‫زنان به طورکلی به عنوان بخشــی از زندگــی روزمره زنان‬ ‫پاکستانیپذیرفته شدهاست‪.‬‬ ‫ارتباط میزان درامد مردان با خشونت اعمالی‬ ‫ان ها به زنان‬ ‫افزایش ‪ ۶۴‬درصدی موارد گزارش شده به پلیس‬ ‫در خصوص خشونت علیه زنان‬ ‫اینپژوهشگر همچنیندربارهافزایشمیزانخشونت‬ ‫علیــه زنــان در دوران پاندمــی کوویــد ‪ ،۱۹‬یــاداور شــد‪ :‬از‬ ‫خشــونت خانگی گرفته تا بهره کشــی جنســی‪ ،‬قاچاق‪،‬‬ ‫ازدواج کودکان‪ ،‬ختنه زنان‪ ،‬ازار اینترنتی‪ ،‬زن ستیزی خشن‬ ‫و‪...‬در سایههمه گیری کوویدرشد کردهاست‪.‬سازمانملل‬ ‫در ماه های نخستین همه گیری کووید‪ ،۱۹‬پیش بینی کرد‬ ‫قرنطینه و منع رفت وامد به‪ ۱۵‬میلیون خشونت مبتنی بر‬ ‫جنسیتبیشتر‪،‬در هر سهماهمی انجامد‪.‬اینپیش بینیبه‬ ‫ِ‬ ‫حقیقتنزدیکشدچراکهدر‪ ۱۲‬کشور موردبررسیسازمان‬ ‫ملل متحد‪ ،‬تعداد موارد گزارش شده خشونت علیه زنان و‬ ‫دختران به نهادهای گوناگون‪ ۸۳،‬درصد از ‪ ۲۰۱۹‬تا‪۲۰۲۰‬‬ ‫افزایش داشــته و موارد گزارش شــده به پلیس‪ ۶۴ ،‬درصد‬ ‫رشد کرده است؛ بنابراین مسئله خشونت در دوران کرونا‬ ‫یکمعضلهمگانیبودهو همهجوامعرادر برمی گرفته‬ ‫است‪ .‬او درباره شرایط ایران در خصوص افزایش یا کاهش‬ ‫خشونتعلیهزناندر دورانپاندمی کووید‪ ۱۹‬و قرنطینه‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬نتایج مطالعه ای که اخیرا توسط یکی از مراکز‬ ‫علمــی در ایران انجا مشــده‪ ،‬بیانگر این اســت کــه‪77/2‬‬ ‫درصــد زنــان حداقل یکــی از انــواع خشــونت را در دوران‬ ‫قرنطینــه تجربه کــرده بودند که از این میــان‪ 91/2‬درصد‬ ‫خشــونت روانی‪ 65/8،‬درصد خشــونت جسمی‪42/6،‬‬ ‫درصدخشونتجنسیو‪ 38/2‬درصدخشونتمنجر به‬ ‫صدمهراتجربهکرده اند‪.‬بنابرایناینمشکالتدرمجموع‬ ‫در خانوادهافزایش یافتهاست‪ .‬عضوهیئت مدیرهانجمن‬ ‫ایرانی مطالعات زنان در بخش دیگر سخنان خود بابیان‬ ‫اینکــه برخــی از شــاخص های اجتماعــی بر میــزان و نوع‬ ‫خشونتعلیهزنانتاثیرگذار است‪،‬سن‪،‬میزانتحصیالت‬ ‫و پایگاهاقتصادیاجتماعیبه خصوصمیزاندرامدمردو‬ ‫حتی میزان اعتیاد مردان به مشروبات الکلی‪ ،‬دخانیات یا‬ ‫مواد مخدر را ازجمله عوامل مداخله گر برای اعمال انجام‬ ‫خشونت دانست و درباره خشونت خانگی نیز توضیح‬ ‫داد‪ :‬مثال در خانواده هایی که ازنظر وضعیت اقتصادی و‬ ‫اجتماعیدر سطحپاییناستزنانودخترانبیشتر قربانی‬ ‫خشونت خانگی می شوند‪ .‬به عبارتی پایین بودن سطح‬ ‫وضعیتاقتصادیواجتماعیمی توانداینخشونتعلیه‬ ‫زنانرادر اینخانواده هاچهار برابر افزایشدهد‪.‬‬ ‫زنان جوان تر و دارای تحصیالت پایین تر در‬ ‫معرض خشونت بیشتر‬ ‫بــه گفته او‪ ،‬اکثر مطالعات بیانگر این اســت کــه زنان‬ ‫جوان ترودارایتحصیالتپایینبیشتردرمعرضخشونت‬ ‫عضــو هیئت مدیره انجمــن ایرانی مطالعــات زنان‪،‬‬ ‫خشونت فیزیکی‪ ،‬مالی و کالمی را سه خشونت عمده‬ ‫علیه زنان دانست و ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر میزان درامد‬ ‫مرداننیز بامیزانخشونتان هاعلیهزنان مرتبطاست‪.‬‬ ‫هرچقــدر میــزان درامد مردان پایین تر باشــد خشــونت‬ ‫بیشتری نسبت به همسر خود نشان می دهند‪ .‬درواقع‬ ‫مردان برای حفظ تسلط خود بر خانه و موقعیت برتر‬ ‫خود دســت به خشــونت می زنند‪ .‬شاوردی با استناد بر‬ ‫مطالعاتسازمانبهداشتجهانیتصریحکرد‪:‬کودکانی‬ ‫که در خانواده هایی بزرگ می شوند که در ان خشونت‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ممکن است دچار طیفی از اختالالت رفتاری‬ ‫و عاطفــی شــوند‪ .‬این ها همچنین می تواننــد با ارتکاب‬ ‫یا تجربه خشــونت در اینده مرتبط باشــند‪ .‬پیامدهای‬ ‫خشــونت جنسی بسیار زیاد اســت و تاثیرات موجی در‬ ‫سراســر جامعه دارد‪ .‬زنان ممکن اســت از انزوا‪ ،‬ناتوانی‬ ‫در کار‪ ،‬از دســت دادن دســتمزد‪ ،‬عــدم مشــارکت در‬ ‫فعالیت های منظم و توانایی محدود در مراقبت از خود‬ ‫و فرزندان خود رنج ببرند‪.‬‬ ‫مشاور امور بانوان و خانواده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬خانواده به دلیل‬ ‫نقشانتقال دهندهفرهنگ‪،‬باور هاو ارزش ها‪،‬محور جامعهمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫به گزارشباشگاهخبرنگارانجوان‪،‬نرجسبختیار خلجمشاور امور بانوانو خانوادهوزیر‬ ‫تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به لزوم توجه مسئوالن به بیانیه گام دوم مقام معظم‬ ‫رهبری گفت‪ :‬خانواده و زنان‪ ،‬نقش مهمی در مسیر حرکت به سمت تمدن نوین اسالمی‬ ‫ایفا می کنند‪ .‬او افزود‪ :‬طرح جوانی جمعیت که به تازگی توســط مجلس شــورای اســامی‬ ‫تصویب و از سوی رئیس جمهور به تمامی وزارتخانه ها ابالغ شده است‪ ،‬راهبرد اصلی وزارت‬ ‫تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی در تدوین بودجه ســال ‪ ۱۴۰۱‬در حوزه زنان و خانواده خواهد‬ ‫بود‪ .‬مشــاور امور بانوان و خانواده وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر حمایت و‬ ‫توانمندسازینهادخانوادهباهدفافزایشجمعیتجوان کشور بیان کرد‪:‬بودجهسال‪۱۴۰۱‬‬ ‫رابارویکردیخانوادهمحور طراحیمی کنیم‪.‬خلجتشریح کرد‪:‬مانعاصلیافزایشجمعیت‬ ‫در بخش قانون گذاری نیست بلکه مشکل در اجرای قانون و فقدان برنامه ریزی جامع در‬ ‫حوزه خانواده است‪.‬‬ ‫راه اندازیبانکاطالعاتی‬ ‫مجرمانمتواری‬ ‫تدوینپیش نویسسندهمکاری هایگردشگریدرحوزهورودزائرانعراقی‬ ‫معــاون گردشــگری کشــور در نشســت پرســش و‬ ‫پاســخ شــرکت های مســافرتی عراقی و ایرانی از تدوین‬ ‫پیش نویس سند همکاری گردشگری در حوزه ورود زائران‬ ‫عراقی خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهر‪ ،‬عزیز التمیمی نماینده شــرکت های‬ ‫گردشــگری عراقی بیان کرد‪ :‬ما با برخی از مشــکالت در‬ ‫خصوص لغو روادید بین دو طرف روبرو هستیم که یکی‬ ‫از عمده تریــن ا نهــا در حوزه ویزای زمینی اســت‪ .‬اگر با‬ ‫تفاهم نامه ای که بین دو طرف امضا می شود بتوان این‬ ‫مشکل را حل کرد‪ ،‬شاهد تردد زمینی مسافران به صورت‬ ‫مطلــوب خواهیــم بــود‪ .‬او افــزود‪ :‬بحــث راه انــدازی و‬ ‫صدور روادید برای مســافران کشــورهای ثالــث را داریم‪.‬‬ ‫امیدواریم مسافران کشورهای دیگر مثل هند و پاکستان‬ ‫بتوانند ویزای دو طرف ایران و عراق را هم داشته باشند‪.‬‬ ‫التمیمی درباره ورود دانشجویان به ایران اظهار داشت‪:‬‬ ‫می خواهیمدانشجویانبتوانندبهویزاو اقامتبه راحتی‬ ‫دستپیداکنند‪.‬همچنینخواهشمندیمبهدلیلنزدیک‬ ‫بــودن مرز بصــره و امکان صدور روادید به تعــداد زیاد‪،‬‬ ‫تســهیلی ایجاد شود که مسافران بیشــتری از طریق مرز‬ ‫زمینیبصرهواردایرانشوند‪.‬در پاسخبهاینموضوعات‪،‬‬ ‫محمودادیبمدیرکل کنسولیوزارتخارجه گفت‪:‬برای‬ ‫اینکه به پروسه صدور روادید نظم بدهیم‪ ،‬با همکاران‬ ‫در وزارت میراث فرهنگی طرحی را در دست اقدام داریم‬ ‫که ‪ ۸۰‬درصد ان نهایی شــده اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مســیر‬ ‫صــدور روادیــد در حــوزه گردشــگری از طریــق خدمات‬ ‫الکترونیکانجاممی شود‪.‬در وزارتخارجهو دوستانمان‬ ‫در وزارتگردشگریپیگیر هستیم‪،‬ویزایکشورهایثالث‬ ‫تسهیلشودامابایدایننکتهرادر نظر گرفت کهبرخیاز‬ ‫کشورها محدودیت ایجاد می کنند و ما هم باید به دلیل‬ ‫عمل متقابل محدودیت هایی را نیز ایجاد کنیم‪ .‬منتها با‬ ‫کشورهای همسایه مشکل نداریم و می توان این اقدام‬ ‫را انجام داد‪ .‬او درباره ویزا و اقامت دانشجویان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دانشــجویانی که مجوز روادید تحصیلی می گیرند‬ ‫به محض ورود مجوز ان ها به اقامتی نیز تبدیل می شود‪.‬‬ ‫مادامی که در ایران تحصیل می کنند به عالوه یک ســال‬ ‫پس از فارغ التحصیلی‪ ،‬اقامت ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬ساله می گیرند‪ .‬این‬ ‫افــراد می تواننــد در زمان تحصیل به راحتی تردد داشــته‬ ‫و نیازی به مجوز نداشته باشند‪ .‬همچنین مجوزی برای‬ ‫دانشجویان ایرانی گرفته ایم که به صورت انالین بتوانند‬ ‫با دانشگاه های خارجی در ارتباط بوده و ادامه تحصیل‬ ‫دهنــد‪ .‬همین شــرایط را بــرای دانشــجویان خارجی نیز‬ ‫گرفته ایــم کــه بــدون ورود بــه ایــران تحصیالت خــود را‬ ‫ب هصــورت انالیــن ادامــه دهند‪ .‬دیب بیــان کــرد‪ :‬درباره‬ ‫ششــرط ایــران بــرای ورود گردشــگرانی کــه دو دوز‬ ‫پی ‬ ‫واکسن را زده اند‪ ،‬ستاد مبارزه با کرونا تصمیم می گیرد‪.‬‬ ‫امیدواریم بتوانیم موضوع واکسن را در مبادی ورودی‬ ‫حل کنیم اما اینکه گردشــگران عراقی اینجا واکســینه‬ ‫شوند یا در درمانگاه های طرف قرارداد یا قابل اعتماد‬ ‫در عراق واکسن بزنند و یا اینکه پیش شرط واکسن را‬ ‫برداریم و تنها داشــتن تســت ‪ PCR‬شرط ورود باشد‪،‬‬ ‫تصمیماتی است که باید در ستاد کرونا گرفته شود‪ .‬در‬ ‫ادامه این نشســت یکی از مدیران اژانس های عراقی‬ ‫شرکت کننده گفت‪ :‬وقتی مسافر از طریق دالالن وارد‬ ‫ایران یا عراق می شود تضمینی وجود ندارد که سفرش‬ ‫با اطمینان انجام گیرد پس بهتر است ورود گردشگران‬ ‫از طریق مبادی قانونی انجام شــود‪ .‬زمانی که مرزها‬ ‫بــاز شــد وزارت گردشــگری عــراق اعــام کرد هرکســی‬ ‫به ایران می رود باید با یک شــرکت مسافرتی قرارداد‬ ‫رســمی داشــته باشــد امــا هنوز ایــن قــرارداد به نتیجه‬ ‫نرســیده اســت‪ .‬پــس از مســئوالن ایرانــی می خواهیم‬ ‫پیگیــر ایــن موضــوع شــوند‪ .‬مدیــر اژانــس دیگــری از‬ ‫نجــف اشــرف گفــت‪ :‬کنســولگری نجــف تنهــا بــه دو‬ ‫شرکت اجازه صدور ویزا را می دهد که نمی دانیم چرا‪.‬‬ ‫ســوال دیگرمان دربــاره افزایش ناگهانی نرخ هاســت‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع نیز ما را دچار مشــکل کرده اســت‪ .‬ما از‬ ‫مســئوالن ایرانــی می خواهیم عــوارض خــروج را برای‬ ‫ایرانیــان بردارند تا ایرانی های بیشــتری به عراق ســفر‬ ‫کنند‪ .‬در ادامه نشســت علی اصغر شــالبافیان معاون‬ ‫گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫سیاست قطعی وزارت میراث فرهنگی و دستگاه های‬ ‫مرتبط با سفر‪ ،‬حمایت از شرکت های رسمی و قانونی‬ ‫ایرانی و ترغیب شرکت های عراقی به همکاری با این‬ ‫شرکت هاست؛ بنابراین حمایت از شرکت های قانونی‬ ‫و عراقــی هــم در اولویــت ما قــرار می گیرد‪ .‬معتقدیم‬ ‫هرانــدازه همــکاری ایــن شــرکت های ایرانــی و عراقی‬ ‫بیشــتر شــود‪ ،‬به نفع اقتصاد و فرهنگ و تعامالت دو‬ ‫کشــور اســت‪ .‬به این منظور چند اقدام را در دست اجرا‬ ‫داریــم‪ .‬او افــزود‪ :‬مــا بــا همــکاری وزارت امــور خارجــه‪،‬‬ ‫سامانه ای را برای نظم دادن به این شرکت ها در دستور‬ ‫کار قراردادیم که به محض اماده شــدن زیرســاخت های‬ ‫یشــود‪ .‬شــالبافیان تالش‬ ‫نرم افــزاری ان‪ ،‬اعــام و اجــرا م ‬ ‫بــرای ســاماندهی مرزهــای زمینــی‪ ،‬حمایــت از برگــزاری‬ ‫نشس ـت های ایرانــی و عراقــی‪ ،‬برگزاری نمایشــگاه های‬ ‫خاص گردشگری و گردشگری سالمت در عراق را از دیگر‬ ‫برنام ههــای وزارت میــراث فرهنگــی اعالم کــرد‪ .‬معاون‬ ‫گردشــگری تصریــح کرد‪ :‬بایــد پذیرفت بازار گردشــگری‬ ‫و زواری کــه از عــراق بــه ایران می ایند ســال ها به همین‬ ‫شــکل بوده اســت‪ .‬یکی از کارها این اســت که عراقی ها‬ ‫را برای سفرهای گروهی همراه با شرکت های گردشگری‬ ‫قانونی ترغیب کنیم‪ .‬ما در حال تدوین پیش نویس سند‬ ‫همکاری های گردشــگری در حــوزه ورود زائــران ایرانی و‬ ‫عراقی هســتیم و به مشــارکت شــرکت های عراقی برای‬ ‫کسباطالعاتدقیقنیاز داریم‪.‬پسشرکت هایعراقی‬ ‫که مایل به همکاری با دفاتر ایرانی هستند‪ ،‬امادگی خود‬ ‫را اعالم کنند‪ .‬در ادامه مجتبی کریمی‪ ،‬سرکنســول ایران‬ ‫در کربال نیز گفت‪ :‬ابتدا از همه شــرکت ها تســت ‪ pcr‬را‬ ‫قبول می کردیم اما متاســفانه در فرودگاه می دیدیم که‬ ‫افــراد مبتالبــه بیماری هســتند و ایــن موضــوع پروازها را‬ ‫دچار اختالل می کرد؛ بنابراین ســمت شــرکتی رفتند که‬ ‫بتوانــد به صورت مطمئن تســت ‪ pcr‬بدهد‪ .‬سرکنســول‬ ‫ایران در کربال درباره محدودیت هایی که کنسولی نجف‬ ‫دارد نیز گفت‪ :‬من با همکارانم صحبت خواهم کرد اما‬ ‫هر شــرکتی که به طور مطلوب بتواند مسافران را انتقال‬ ‫دهــد‪ ،‬محدودیتی بــرای همکاری بــا ان نداریم‪ .‬کریمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اعالم می کنم به هر شرکتی در کربال که در‬ ‫سامانهروادیددرخواستیداشتهباشد‪،‬مطابققانونویزا‬ ‫می دهیم‪ .‬می توان قوانین و یا تسهیالتی برای مردم به‬ ‫وجود اورد که سفرهایشان را هماهنگ شده با شرکت ها‬ ‫انجامشود‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز امــار و فنــاوری اطالعــات قوه قضاییه گفت‪ :‬بــا راه اندازی ســرویس بانک‬ ‫اطالعاتیمجرمانمتواریهیچ گونهخدماتیبهمجرمانمتواریارائهنخواهدشد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوســیما‪ ،‬محمدکاظمی فرد در جلســه ای که با حضور ســردار دولت خواه‬ ‫معاون فناوری اطالعات و ارتباطات نیروی انتظامی برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬در برخی از استان ها‬ ‫پرونده ها به صورت دستی و فیزیکی از کالنتری به دادسرا و یا بالعکس ارسال می شود که‬ ‫باید با تجهیز کالنتری یا دادسرا و اموزش های الزم این مشکل برطرف شود‪ .‬رئیس مرکز امار‬ ‫و فناوری اطالعات قوه قضاییه ادامه داد‪ :‬ما یک بستر واحد در بحث ارتباط تصویری در‬ ‫سراســر دســتگاه قضا ایجاد کرده ایم به طوری که ‪ ۷۰‬درصد تحقیق از زندانی ها را در داخل‬ ‫زندان و به صورت مجازی انجام می شود که البته در برخی از استان ها با تجهیز اتاق قاضی‬ ‫و باجه زندان این عدد به ‪ ۹۴‬درصد نیز می رسد و حتی به زودی مالقات خانواده زندانی با‬ ‫زندانی نیز در این بستر صورت می گیرد‪ .‬او با اشاره به سند تحول قضایی در بحث مجرمان‬ ‫متواریگفت‪:‬باهمکاریناجاتاپایانسالسرویسبانکاطالعاتمجرمانمتواریراه اندازی‬ ‫خواهد شد تا از ارائه خدمات به این مجرمان جلوگیری شود‪ .‬کاظمی فرد با توجه به تاکید‬ ‫ریاســت محتــرم قوه قضاییه در مورد اطالع رســانی بــه افرادی که از کشــور ممنوع الخروج‬ ‫می شوندافزود‪:‬در اینزمینهنیز سرویسیایجادخواهدشدکهبه محضممنوع الخروجشدن‬ ‫فرد با ارسال پیامک‪ ،‬این مهم به وی اطالع داده شود‪ .‬در ادامه معاون فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات نیروی انتظامی گفت‪ :‬با توجه به همکاری و همدلی قوه قضاییه و نیروی انتظامی‬ ‫در زمینهالکترونیکیکردنخدمات‪،‬زیرساخت هاو زیربنا هایخوبیایجادشدهکهباسرعت‬ ‫بخشــیدن به کار ها رضایت مردم را به دنبال خواهد داشــت‪ .‬ســردار دولت خواه افزود‪ :‬در‬ ‫پروژه ارتباط بر خط الکترونیکی بین ناجا و قوه قضاییه‪ ،‬بیش از ‪ ۷۵۰‬کالنتری متصل و بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰۰‬مقر تجهیز شده است که امیدواریم با کمک مرکز امار و فناوری اطالعات مشکالتی‬ ‫کــه در اجــرای این طرح وجود دارد هرچه زودتر برطرف شــود‪ .‬معــاون فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات نیروی انتظامی با اشاره به ارتباط تصویری ایجادشده بین قاضی و متهم افزود‪:‬‬ ‫ما برای انتقال متهم به دادگاه جهت بازجویی‪ ،‬چندین شــهید فقط در خود تهران بزرگ‬ ‫داده ایم که با الکترونیکی و مجازی شدن این فرایند از بسیاری خطرات و خسارات احتمالی‬ ‫جلوگیریخواهدشد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!