روزنامه رویداد امروز شماره 1211 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1211

روزنامه رویداد امروز شماره 1211

روزنامه رویداد امروز شماره 1211

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫انتقادشدیدیکنماینده‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 24‬ابان ماه‪1400‬‬ ‫‪ 15‬نوامبر ‪2021‬‬ ‫‪ 09‬ربیع الثانی ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1211‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫مازندران‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫رویدا د مازندران‬ ‫مشکلی کهبه رغموعده ها‬ ‫حل نشدهاست‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬ابان‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫رویاد د مازندران‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫بسیج‬ ‫تمامینهادهادر‬ ‫استان به شبکه گاز‬ ‫هزار روستای‬ ‫بیش از ‪ ۲‬سراسری وصل هستند‬ ‫ساییافرادبیسواد‬ ‫شنا‬ ‫غیرمجاز شن و ماسه از‬ ‫برداشت‬ ‫منابع طبیعی است‬ ‫دغدغههای مهم‬ ‫بررسیطرح کمکمالی‬ ‫برایجمع اوری اب های‬ ‫سطحیرامسر‬ ‫در وزارت کشور‬ ‫‪ ۶۲‬درصد دانش اموزان‬ ‫استان دز دوم واکسن را‬ ‫دریافتکردند‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهدرجلسهکمیتهعالیتحولتاکیدکرد‬ ‫گــزارش‬ ‫ضرورتتدوینبرنامه های‬ ‫بلندمدتبرایفوالدمبارکه‬ ‫اگهی تجدید مزایده‬ ‫مصطفی طالبی ‪ -‬سرپرست شهرداری لنگرود‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره گ‪1400/31/35‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫دستگاه مناقصه گزار ‪ :‬شرکت گاز استان ایالم‬ ‫شرکت گاز استان ایالم‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬احداث خط برق‪ kv 20‬جهت برق رســانی به‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫ایستگاه های ‪ CGS‬هلیالن‪ CGS-‬موسیان و ‪ CPS‬برافتاب بی و‬ ‫نصب مجدد شبکه برق و ترانس ایستگاههای ‪ CGS‬مهران و لویزن‬ ‫مبلغ کل براورد‪ 8.659.288.034 :‬ریال‬ ‫مبلغ تضمین ‪ 433.000.000 :‬ریال‬ ‫الزم به توضیح است که براورد فهرست بهای توزیع نیروی برق ‪ 1399‬و بر اساس سه ماهه چهارم‬ ‫سال ‪ 1398‬و فهارس بهای تاسیسات برقی و خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع و ابنیه سال ‪1400‬‬ ‫و براساس سه ماه چهارم سال ‪ 1399‬سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد‪.‬‬ ‫نوع تضمین ‪ :‬ضمانت نامه بانکی شــرکت در مناقصه یا فیش واریزی به حســاب شــماره‬ ‫‪ 0112766916004‬بانک ملی شعبه میدان امام حسن (ع)ایالم و یا سایر ضمانتنامه های معتبر‬ ‫و یا ترکیبی از انها که در جدول شماره ‪ 4‬ایین نامه تضمین معامالت دولتی شماره ‪ /123402‬ت‬ ‫‪ 50659‬ه مورخه‪ 94/9/22‬قید گردیده اند‪.‬‬ ‫مدت زمان اجرای پروژه ‪ 180 :‬روز تقویمی‬ ‫محل تامین اعتبار ‪ :‬عوارض گاز بهاء‬ ‫اخرین مهلت فروش اسناد ‪ 1400/09/01:‬تاپایان وقت اداری‬ ‫اخرین مهلت ارائه پیشنهادات ‪ 1400/09/14 :‬تا ساعت ‪ 8:45‬دقیقه صبح‬ ‫زمان گشایش پاکات ‪ 1400/09/14 :‬ساعت ‪ 9‬صبح‬ ‫محل گشایش پاکات ‪ :‬سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم‬ ‫*از دستورالعمل ارزیابی مالی وفرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره ‪-796‬‬ ‫‪ 20/2‬تاریخ ‪ 1399/12/11‬استفاده می گردد‪.‬‬ ‫شرایطمتقاضیان‪:‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪-1‬داشتنشخصیتحقوقی‬ ‫‪ -2‬کپی برابر با اصل اساسنامه و اگهی اخرین تغییرات‬ ‫‪ -3‬ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بر اساس‬ ‫مواد ‪ 85‬و ‪ 91‬قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب ‪ 89/3/5‬وزیر کار و امور اجتماعی ‪.‬‬ ‫‪-4‬داشتن امکانات ‪ ،‬ماشین االت و نیروی متخصص‬ ‫‪ -5‬داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته نیرو‬ ‫با حداقل رتبه مجاز ‪.‬‬ ‫‪ -6‬داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه‬ ‫‪-7‬قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد ‪.‬‬ ‫‪ -8‬فروش اسناد به واجدین شرایط ‪ ،‬تکمیل و شرکت در فرایند مناقصه از طریق سامانه ستاد‬ ‫دولت به ادرس ‪ ir.setadiran‬سامانه ستاد صورت می پذیرد ‪.‬‬ ‫محل گشایش پاکات ‪ :‬سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم‬ ‫محل تحویل ضمانتنامه ‪ :‬دبیر خانه شرکت گاز استان ایالم‬ ‫هزینه دو نوبت اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫هزینه و ارائه رسید تایید شده کارمزد سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) قبل از عقد قرارداد‬ ‫به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫هزینه چاپ و تکثیر کتابچه های پیمان به مبلغ ‪ 3.500.000‬ریال به عهده برنده مناقصه می باشد‬ ‫و می بایست به حساب شماره ‪ 0112766916004‬به نام شرکت گاز استان ایالم واریز گردد‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬ایالم ‪ -‬چهارراه پیام نور ‪ -‬بلوار تعمیرکاری نبش خیابان استاد شهریار‬ ‫شرکت گاز استان ایالم ســایت ‪www.Shana.ir‬و‪ http://iets.mporg.ir‬و ‪www.ilam-‬‬ ‫‪ nigc.ir‬شماره تلفن ‪0843-2235824‬‬ ‫‪ -‬کد فراخوان جهت اگهی مذکور ‪ 53,100,105‬می باشد ‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم‬ ‫م الف‪۱۲۱۸۷۴۰ :‬‬ ‫‪07‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫پیش بینی‬ ‫رئیسبانکمرکزی‬ ‫از اینده بازار ارز‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬نباید منابع مالی‬ ‫شرکت صرفا به نقدینگی و سوداوری محدود شوند‪ ،‬بلکه‬ ‫سبد سهام داری و سرمایه گذاری نیز باید به منابع مالی اضافه‬ ‫شوند و در این صورت است که ظرف چند ماه می توان به یک‬ ‫استراتژی بلندمدت کارامد رسید‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫تشدیدبیابان زایی‬ ‫در کشور‬ ‫بندرعباسلرزید‬ ‫نوبت اول‬ ‫نام دستگاه مزایده گزار شهرداری لنگرود (واحد مالی)‬ ‫شهرداری لنگرود در نظر دارد باستناد مجوز شماره ‪/751‬ش ‪ 1400/07/11-‬شورای محترم اسالمی شهر لنگرود نسبت به واگذاری طرح تفکیک زباله‬ ‫خشک تمامی حوزه های خدماتی شهر لنگرود با شرایط و مشخصات مندرج در اسناد مزایده اقدام نماید‪.‬‬ ‫* مبلغ ســپرده جهت شــرکت در مزایده ‪ 50/000/000‬ریال که بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حســاب سپرده بشماره حساب‬ ‫‪ 4948300‬نزد بانک رفاه خواهد بود که پس از بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به واحد امورقراردادها و پیمان شهرداری لنگرود تحویل‬ ‫داده شود‪* .‬‬ ‫‪ -1‬کلیه شرایط و مقرات ماده ‪ 5‬ائین نامه مالی شهرداریها حاکم می باشد‪0‬‬ ‫‪-2‬مهلت خرید اسناد از تاریخ ‪ 1400/08 /24‬الی ‪ 1400/09/01‬می باشد‪.‬‬ ‫‪-3‬محل خرید و ثبت نام اسناد در سامانه ستاد ایران به نشانی ( ‪ ) setadiran.ir‬انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫‪-4‬قیمت اسناد و نحوه واریز وجه ‪ :‬در قبال پرداخت ‪ 500/000‬ریال در سامانه ستاد‪.‬‬ ‫‪-5‬مهلت و محل تحویل پیشنهاد‪ :‬تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ‪ 1400/09/ 11‬داخل سامانه ستاد‪.‬‬ ‫شرایط اختصاصی‪:‬‬ ‫ پیمانکار یک قطعه زمین جهت تفکیک زباله خشک در اختیار داشته باشد‪.‬‬‫ پیمانکار می بایست جهت تامین تفکیک زباله از مبدا حداقل دو خودروی مناسب در اختیار داشته باشد‪.‬‬‫ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه از سوی شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد‪.‬‬‫ پیمانکار می بایست ایتم های تشویقی در قبال دریافت زباله خشک از شهروندان را مشخص نماید‪.‬‬‫‪-7‬مدت اعتبار پیشنهادهای مزایده دو ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت ‪.‬‬ ‫‪-8‬ساعت و روز و محل قرائت پیشنهاد ها ‪ :‬ساعت‪ 11‬صبح روز شنبه مورخ ‪1400/09/13‬‬ ‫‪-9‬هزینه انتشار اگهی به عهده برنده مزایده میباشد‪.‬‬ ‫‪-10‬شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهاد مختار است‪ .‬شهرداری پس از بررسی پیشنهادهای واصله‪ ،‬اقدام به معرفی شخص برنده مزایده می نمایند‪.‬‬ ‫نوبت اول‪ :‬دنیای جوانان ‪۱۴۰۰/۰۸/۱۸‬‬ ‫ورزش‬ ‫حضور مردم قشم در خیابان ها بعد از زلزله ‪ 6/4‬ریشتری ‪/‬عکس ‪ :‬مهر‬ ‫بررسی طرح کمک‬ ‫مالی برای جمعاوری‬ ‫ابهای سطحی‬ ‫انتقادقطعهسازان‬ ‫از بالتکلیفیاصالح‬ ‫قیمتخودرو‬ ‫گم شده در صیدا‬ ‫را در یافت کردند‬ ‫رامسر در وزارت کشور‬ ‫‪03‬‬ ‫سامانقدوسمقابللبنان کم فروغظاهر شد‬ ‫در ساعت ‪ ۱۵‬و ‪ ۳۶‬دقیقه یکشنبه ‪ ۲۳‬ابان زمین لرزه ای به بزرگای ‪ ۶‬در شمال‬ ‫بندر عباس رخ داد و یک دقیقه بعد یعنی در ساعت ‪ ۱۳‬و ‪ ۳۸‬دقیقه زلزله دیگری با‬ ‫بزرگای‪ ۶.۵‬در این منطقه به ثبت رسید‬ ‫حوزه منابع ابی‬ ‫در‬ ‫نیازمندی استان میلیارد تومان است‬ ‫شاورزی ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫ک‬ ‫درصد دانشاموزان‬ ‫‪۶۲‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫بندرعباسلرزید‬ ‫‪ruydadiran.‬‬ ‫‪com‬‬ ‫‪info@ruyda‬‬ ‫‪diran.com‬‬ ‫‪03‬‬ ‫وعدهکاهشقیمت‬ ‫بلیتهواپیما‬ ‫نمایندگان مجلس در جلسه دیروز با درخواست دولت برای دو فوریت الیحه «تامین مطمئن کاال های اساسی‪ ،‬نهاده های دامی‪ ،‬دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫جبرانیبرایحمایتازمعیشتاقشاراسیب پذیر»مخالفتکردند‬ ‫ازادراه تهران ـ شمال‬ ‫روند بازگشایی‬ ‫مناسب نیست‬ ‫اگربیمهصیادان‬ ‫اماو‬ ‫اقتصاد‬ ‫دست رد مجلس به درخواست دولت‬ ‫رانــش و ریــزش‬ ‫کــه بــه دلیــل‬ ‫حلنشده است‬ ‫ـاده مســدود شــده‬ ‫بهرغم وعدهها‬ ‫دیــواره جـ‬ ‫مازندران گفت‪:‬‬ ‫مشکلی که‬ ‫اســتاندار‬ ‫ــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫بــود‪ ،‬گالیــه ک‬ ‫ـدران از بحــران‬ ‫شــرایط مازنـ‬ ‫ـرزدهای که دیشــب‬ ‫بازدید سـ‬ ‫عملیــات امداد‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــارج شــد و‬ ‫ـاده داشــتم تاکیــد‬ ‫سال ‪ ۹۴‬سازمان‬ ‫از ایــن جـ‬ ‫ـانی ادامــه دارد‬ ‫مجدد مازندران از‬ ‫مازندران اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫و خدماترسـ‬ ‫عصر امروز مســیر‬ ‫محمودحسینیپور‬ ‫اجتماعی‬ ‫کــردم که تا‬ ‫به وزارت تعاون‪،‬‬ ‫بازگشــایی ازادراه‬ ‫خروج‬ ‫یارانهها‪ ،‬نامهای را‬ ‫ــود و زیــر بــار‬ ‫و از رونــد‬ ‫پرخطر کرونایی‬ ‫هدفمندسازی‬ ‫بازگشــایی ش‬ ‫ـرده کــه در ان نامــه‬ ‫ـمال گالیــه دارم‪.‬‬ ‫اجتماعــی ارســال کـ‬ ‫وضعیت‬ ‫تهــران ـ شـ‬ ‫از خارج شــدن‬ ‫کار و رفــاه‬ ‫ـرود‪ .‬حســینی پــور‬ ‫صیــادان شــمال‬ ‫ـود حســینی پــور‬ ‫ترافیکــی بـ‬ ‫ـزار و ‪ ۳۱۲‬نفــر از‬ ‫سوادکوه شمالی‪،‬‬ ‫ســید محمـ‬ ‫بحرانی و سرریز‬ ‫درباره بحران سیل‬ ‫ـت در تورهــای‬ ‫نوشتهشــده ‪ ۴‬هـ‬ ‫سیمرغ‪ ،‬سوادکوه‪،‬‬ ‫رامسر از شرایط‬ ‫ـتان) تحت پوشش‬ ‫ـدران مدتهاسـ‬ ‫گفتوگو با تسنیم‬ ‫نکا‪ ،‬میاندرود‪،‬‬ ‫سد میجران‬ ‫وضعیت ابی قرار گرفتند‬ ‫مازندران و گلسـ‬ ‫صیــادان مازنـ‬ ‫کــرد‪ :‬بــه دلیــل‬ ‫نوری در‬ ‫«پس از ‪ 48‬ســاعت‬ ‫بهحق انان مبنی‬ ‫کشــور (گیالن‪،‬‬ ‫ـر داد و تصریــح‬ ‫و فریدونکنار در‬ ‫به این معنا که‪۱۰‬‬ ‫هستند و درخواســت‬ ‫ـدران بــا بیان اینکــه‬ ‫شــدن ان خبـ‬ ‫بابلسر‪ ،‬بابل‬ ‫کروناییمناطق‬ ‫دولت قرار گیرند؛‬ ‫ـی جــاری شــدن‬ ‫مشــکالت‬ ‫مازنـ‬ ‫پاییندســت و‬ ‫روزرسانیرنگبندی‬ ‫صیــادی‪ ،‬کاهش‬ ‫حق بیمه کمک‬ ‫ـاالی اب ســد در پـ‬ ‫هدفمندییارانهها‬ ‫وقفــه بــاران در‬ ‫زیاناور بودن شــغل‬ ‫اساساخرینبه‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬از ‪۲۲‬‬ ‫هوا کــدورت بـ‬ ‫بیمهاز محلسازمان‬ ‫بارندگــی بی‬ ‫مشــکل مواجه‬ ‫بر‬ ‫بر ســخت و‬ ‫شغل صیادی هنوز‬ ‫بــح روز گذشــته‬ ‫در سامانه ماسک‬ ‫درصدحق‬ ‫شــرب رامســر با‬ ‫صیادان پرداخت‬ ‫تثبیت و تعدیل‬ ‫ص‬ ‫از‬ ‫مختلف کشور‬ ‫اب‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫های نکا‪ ،‬میاندرود‪،‬‬ ‫ـط‬ ‫ســیالب‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫و ‪ ۱۷‬درصد توس‬ ‫بــرف در باال‬ ‫شهروندان ابرسانی‬ ‫کارمزد بیمه و‬ ‫شــرایط بحران‬ ‫فارس‪ ،‬این روزها‬ ‫مازندران شهرســتان‬ ‫تامین شــود‬ ‫نامه زمانی که ابالغ‬ ‫بود که با تانکر به‬ ‫ـی و مازندران از‬ ‫است‪ .‬به گزارش‬ ‫در اســتان‬ ‫ـمالی‪ ،‬بابلســر‪ ،‬بابل و‬ ‫مسئول ادامه داد‪ :‬این‬ ‫صــاف و افتابـ‬ ‫بهجایی نرسیده‬ ‫امداد و شده‬ ‫شد‪ .‬او با اعالم‬ ‫که بعد از ماهها‬ ‫ابان ســوادکوه‪ ،‬ســوادکوه شـ‬ ‫شــت‪ :‬عملیــات‬ ‫شود‪ .‬این‬ ‫مشکل نیز رفع‬ ‫‪ ۳۱۲‬نفر از صیادان‬ ‫صیادان است؛ صیادانی‬ ‫شــد»‪ ،‬اظهار دا‬ ‫میشد و این‬ ‫و ‪ ۱۴‬شهرســتان‬ ‫ســیمرغ‪،‬‬ ‫فشرده لیست‪ ۴‬هزار و‬ ‫کیلومتــر رودخانه‬ ‫خارج‬ ‫فصل کار‬ ‫ســیلزده در حال‬ ‫وضعیت ابی در امدند‬ ‫دلدریاپهن کردند‬ ‫شد لوح‬ ‫«ســاماندهی ‪ 7‬هزار‬ ‫اینکه این لوح را‬ ‫ـانی بــه مناطــق‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫فریدونکنار‬ ‫محض‬ ‫ـوم‬ ‫تورهای‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫ـتی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫و برای ان برنامه‬ ‫چشمانتظاری‬ ‫خدماتر‬ ‫استان ارسال شد و‬ ‫ـد‪ .‬معــاون بهداشـ‬ ‫ـتگاههای متولی و‬ ‫دریای پرســخاوت‬ ‫دستور کار است‬ ‫به سه‬ ‫هیچیک از اسامی از‬ ‫ـت زرد قــرار دارنـ‬ ‫ـت و به همه دسـ‬ ‫ـاش خانــواده را از‬ ‫مازندران در‬ ‫وضعیت هشــت‬ ‫در وضعیـ‬ ‫مشاهده کردیم که‬ ‫ـر رودخانههای‬ ‫تــا بتوانند معـ‬ ‫انجام اسـ‬ ‫ــد تــا پایان کار‪،‬‬ ‫استخوانسوز اما اراده‬ ‫با اشــاره به اینکه‬ ‫باز کردیم‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگـ‬ ‫نیستند‪ .‬محمودی با‬ ‫ماموریت داده ش‬ ‫شــکی مازنــدران‬ ‫هوای سرد و اب‬ ‫در وضعیت زرد‬ ‫اینکه داریــم»‪،‬‬ ‫مازندران و گلستان‬ ‫فرمانــداران‬ ‫بازگشــایی شــوند‬ ‫پز‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬مابقی شــهرها‬ ‫گذشــته افزایش‬ ‫نکننــد‪ .‬او با ابراز‬ ‫تخصیصی استانهای‬ ‫صــالح مســیر و‬ ‫کردم و مکاتباتی‬ ‫ـت‪ ،‬طی دو ســال‬ ‫شــهر ابی است‪،‬‬ ‫ـرب مازندران را رها‬ ‫مازنــدران ا‬ ‫به اینکه وضعیت‬ ‫همان زمان پیگیری‬ ‫استان مازندران هیچ‬ ‫انــان محکم اسـ‬ ‫ـیالب به ســمت‬ ‫ســیلزده غــرب‬ ‫مشــکالتی برای انان به‬ ‫غـ‬ ‫ـم اویس با اشاره‬ ‫مدیریت اشاره به اینکه‬ ‫انجامشــده اما در‬ ‫جاری شــدن سـ‬ ‫کمیسیونکشاورزیکه‬ ‫ـارت از مناطــق‬ ‫قرار دارند‪.‬ابوالقاسـ‬ ‫های ادوات صیادی‬ ‫شــاهد‬ ‫مراجعــه بیماران‬ ‫یارانهها به ســازمان‬ ‫مسئولبااشارهبه‬ ‫«بــراورد خسـ‬ ‫نمایندهمجلسدر‬ ‫یــان رودخانهها‬ ‫هزینه‬ ‫شوند نگاهشان‬ ‫غــاز شــد و پــس از قطعاً‬ ‫ـاران بستریشــده و‬ ‫اناقدام کنند‪.‬این‬ ‫ناحیــه هدفمندی‬ ‫صیادی باشیالت‪،‬‬ ‫ـتاها در زمان طغ‬ ‫صیادان مازندران‬ ‫وقتی وارد اب می‬ ‫از صبــح دیــروز ا‬ ‫ســتان ازنظر بیمـ‬ ‫عملیاتی کردن‬ ‫دریا‪ ،‬سختی از‬ ‫شــهر و روسـ‬ ‫ـغل‬ ‫ازنظــر رنگبنــدی‬ ‫ارسال شد مشمول‬ ‫دنبال داشته اما‬ ‫مازندران از ثبت ‪425‬‬ ‫مازنــدران‬ ‫ا‬ ‫صیادان در سطح‬ ‫انتظار روزیدارند‪.‬‬ ‫ـده اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫برنامهریــزی بــرای تثبیت و تعدیل شـ دهنده این اسامی که‬ ‫بعداز پیگیریها‬ ‫ـزان خســارت‪ ،‬به اطــالع مردم نخواهیم بود‪ .‬استاندار‬ ‫شرایط سختکاری‬ ‫اســت و چشــم‬ ‫کرونایــی کنترلشـ‬ ‫بهعنوان یک قول‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫تصریح‬ ‫ف‬ ‫دوخته‬ ‫ا‬ ‫ـدی‬ ‫تشریح‬ ‫ـتند‪،‬‬ ‫مازندران خبر داد‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫شد‪،‬‬ ‫جمع‬ ‫به تورها‬ ‫ـی و مابقــی زرد ه‬ ‫صیادی را اینطور‬ ‫ســیبدیده از‬ ‫مازندراندر تورهای‬ ‫نشده و ما هم هنوز‬ ‫نمیشود‪،‬انجام‬ ‫بارندگی در غرب‬ ‫ـرده توســط یکی از‬ ‫ـت شهرســتان ابـ‬ ‫زیاناور بودن کار‬ ‫سختیهاصیادان‬ ‫درجه ابالغ‬ ‫صیادانمواجههستم‪.‬‬ ‫شــتی کمتــر از ‪۵۰‬‬ ‫خواهــد رســید»‪ ،‬افــزود‪ :‬افــراد ا کشــاورزی میلیمتــر‬ ‫که این لوح فشـ‬ ‫هشـ‬ ‫مبنی بر و‬ ‫بارندگی بیشــتر از‬ ‫در هوای زیر صفر‬ ‫باوجودهمه‬ ‫کنندهبامطالبات‬ ‫پروتکلهای بهدا‬ ‫مشــخص شــد‬ ‫ســت بهحق انان‬ ‫خــش خانگی و‬ ‫ـد‪ :‬این حجم از‬ ‫ما در زمســتان و‬ ‫مجلس تهیــه و ارائه‬ ‫برای وپیگیری‬ ‫بااینحــال رعایــت‬ ‫مشــکالت بوده و درخوا‬ ‫ـیالب اخیــر در ب‬ ‫و یاداور شـ‬ ‫مشکالتجامعهصیادی‬ ‫سالنهای ورزشی‬ ‫که صیاد‬ ‫گیالن در ان دوره‬ ‫اب دو تا ‪ ۱۵۰‬متری‬ ‫اســت و در این‬ ‫ها براورد و شیوه‬ ‫سـ‬ ‫صیادی‪ ،‬کاهش کارمزد‬ ‫اظهار اینکه تاالرها و‬ ‫اجتماعی نماینــدگان‬ ‫ســال مازنــدران‬ ‫طرحموضوع‬ ‫است که در عمق‬ ‫متولی تهیه لیســت و‬ ‫نباشند و خســارت ان‬ ‫درصد است‪.‬او با‬ ‫زیاناور بودنشغل‬ ‫بارندگــی یک‬ ‫بیماری باشــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫محمودی مدیرکل تامین‬ ‫جایی مجبور‬ ‫افراد حاضر هســتند‬ ‫ادامه داد‪ :‬پس اینجا‬ ‫نگران‬ ‫سختو‬ ‫استاندار مازندران از‬ ‫تواند عامل شــیوع‬ ‫شغلصیادیهنوز به‬ ‫به دریــا بزند‪ ،‬ایا‬ ‫غافلگیرکننده بود‪.‬‬ ‫صــوص شــد‪ .‬او‬ ‫اجتماعی سازمان شیالت‬ ‫علیاصغر‬ ‫اعالم میشــود‪.‬‬ ‫صیــد ماهــی‬ ‫و پذیرایی می‬ ‫ــار کــرد‪ :‬در خ‬ ‫تثبیتو تعدیل‬ ‫نگرانی درباره شیوع‬ ‫شمال بازه زمانی‬ ‫شوند در سرمای‬ ‫به سازمان تامین‬ ‫پرداخت‬ ‫دراینبــاره اظه‬ ‫بیمهو‬ ‫مدیرکل شیالت‬ ‫بدون اینکه وارد اب‬ ‫کنترلشده بازهم‬ ‫بازگشایی ازادراه تهران ـ‬ ‫نشستهای ارســال‬ ‫مطرح کردیم ولی‬ ‫اعالم مازنــدران‬ ‫حســن اســحاقی‬ ‫بهرغم وضعیت‬ ‫یک ســاعت‬ ‫توجه به وضعیت‬ ‫موضوع را با کرات‬ ‫کندی عملیات‬ ‫مازندران بهکرات‬ ‫نرســیده اســت‪.‬‬ ‫ـتند؟ اســحاقی با‬ ‫اور بــودن شــغل‬ ‫است که ما این‬ ‫با عنوان اینکه با‬ ‫مشــکالت صیادان‬ ‫کنار ســاحل بایسـ‬ ‫نشدند‪ ،‬پس گناه‬ ‫ســخت و زیــان‬ ‫ربط‪ ،‬صداوسیما و‬ ‫کرونا وجود دارد‪.‬او‬ ‫زمســتان‬ ‫نظیر رستورانها‪،‬‬ ‫پیگیریها موفق‬ ‫طریق اســتاندار و‬ ‫مازنــدران دربــاره‬ ‫حضور مسئوالن ذی‬ ‫زمینه انجامشده‬ ‫بازگشاییبسیاریاز مراکز‬ ‫تاکنون باوجود‬ ‫به پنج مکاتبه از‬ ‫چیست؟! مدیرکل تامین‬ ‫سازمان مختلفی با‬ ‫پیگیریهای که در این‬ ‫اتحادیه صیادی‬ ‫اینکــه نزدیک‬ ‫پروتکلهاو‬ ‫تیغ قرار داریم و‬ ‫با حضور روسای‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صیادی و‬ ‫ورزشی و غیره در لبه‬ ‫فریدونکنار در ســازمان‬ ‫اخیرا در بابلســر‬ ‫اینکه با پیگیریهای‬ ‫گرفتن شغل صیادی در جمع نمایندگان مجلس انجام‬ ‫تاالرها‪ ،‬فضاهای‬ ‫گفت‪ :‬هفته گذشته‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قرار‬ ‫استان بابت سخت و‬ ‫مازندران بــا اعالم‬ ‫نماینده مردم بابلســر و‬ ‫است و زمان اجرایی‬ ‫بیماری وجود دارد‪،‬‬ ‫ـتان اجتماعــی‬ ‫اجتماعی در کشــور و‬ ‫صیادان گیالن هم‬ ‫‪ ۱۰‬و باقــرزاده‬ ‫سخت مطالبه بهحق‬ ‫یــس شــیالت اسـ‬ ‫امکان افزایش‬ ‫شاخصها تغییر‬ ‫حال حاضر حتی‬ ‫ای تامین‬ ‫حق انتفاع بیمه‬ ‫ـورای اســالمی و رئ‬ ‫مشاغل‬ ‫داشتیم و بااینحال‬ ‫میزان ذخیره ابهای‬ ‫او افزود‪:‬مصوبه‬ ‫ـوع انجامشده در‬ ‫شــغل صیادی و‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬چراکه‬ ‫مجلــس شـ‬ ‫طوالنیشدهاست‪.‬‬ ‫سه شهر نارنجی‬ ‫ـاره بــه طــرح موضـ‬ ‫زیاناور بودن‬ ‫شریعتی‬ ‫کاهش شــمار فوتیها‬ ‫ـت خــارج شــدند‪،‬‬ ‫گیری انجــام دهند‪.‬‬ ‫کردنانهم‬ ‫ـت‪ .‬او بــا اشـ‬ ‫ـور تصویبشــده‬ ‫مازندران را کمتر از‬ ‫صیادی از کمــک دولـ‬ ‫ـادان باید تصمیم‬ ‫اســت‪.‬اویس به‬ ‫یارانههااعالم کرده‬ ‫ـن اجتماعی کشـ‬ ‫سطحی در‬ ‫چندانی نکرده‬ ‫درصــدی صیـ‬ ‫مــع نماینــدگان‬ ‫حــق صیادان برگزارشــده اسـ صیادی‪ ،‬افزود‪ :‬در بحث‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬اگر‬ ‫سازمانهدفمندسازی‬ ‫در ســازمان تامیـ‬ ‫رئیــس مج‬ ‫دیگر مطالبه به‬ ‫کارگروهــی در اداره‬ ‫ـی از کرونــا اشــاره‬ ‫پایینتر از میانگین‬ ‫مشکالت جامعه‬ ‫بخشی از دولتبه‬ ‫همه تحت پوشش‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بســتریهای ناشـ‬ ‫بود که کمیتهای و‬ ‫‪ 10‬درصد و‬ ‫ـت‪ :‬دولــت ‪۲۰‬‬ ‫افزایشبیماریوجود‬ ‫دارند؛ خواسته اول‬ ‫شغل صیادی که‬ ‫منابع را تامین کند و‬ ‫تشکیلشود او‬ ‫و‬ ‫و مقررشــده‬ ‫مازنــدران گفـ‬ ‫ــت و گفــت‪ :‬در‬ ‫تعدیل‬ ‫خواسته‬ ‫احتمال‬ ‫تواند‬ ‫حاضر حق بیمه تمام‬ ‫مازندران بحث تثبیت و‬ ‫تامین شود‪ ،‬نمی‬ ‫استاندراینارتباط‬ ‫هارارعایتنکنیم‬ ‫این قشر دو‬ ‫کشــوری دانس‬ ‫تومــان در بخش‬ ‫مازندران با تاکید بر‬ ‫ـده و قــرار بود که‬ ‫پروتکل‬ ‫کلتامیناجتماعی‬ ‫کارفرما توسط دولت‬ ‫قرار گیرند و در حال‬ ‫هــزار میلیــارد‬ ‫اعالمشــده که این‬ ‫باران مازندران اصال‬ ‫بهداشتی علوم پزشکی‬ ‫همجوار انجامشـ‬ ‫میکنند بیمه ازاد‬ ‫حق بیمه سهم‬ ‫شمالی و با کارمزد ‪۲۷‬‬ ‫پیگیری کردیم به ما‬ ‫در اســتانهای‬ ‫اســتان پر‬ ‫دارد‪.‬معاون‬ ‫مازندران هزینه کند‬ ‫صیادان پرداخت‬ ‫کامل شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ـهای را تخصیص‬ ‫استانهای جنوبی‪،‬‬ ‫و وقتی ما‬ ‫نشده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫حق بیمهای که‬ ‫تزریق واکسیناسیون‬ ‫ســت که به دلیل‬ ‫منابــع ابی‬ ‫ـدی یارانه بودجـ‬ ‫شــی از صیادان‬ ‫اعالم درواقع‬ ‫ســازمان هدفمنـ‬ ‫قابلقبول نی‬ ‫هنوز به استان ابالغ‬ ‫اینکه باید دوز‬ ‫غالمرضاشریعتی‬ ‫اعتقــاد دارنــد بخ‬ ‫برگشتسرمایهاتفاق‬ ‫‪ ۱۲‬ســال دوز اول و‬ ‫دستگاههای اجرایی‬ ‫مصوبه‬ ‫حدود ‪ ۶‬هزار نفر در‬ ‫ـد اســت اینهــا‬ ‫ــره ابــی دولــت‬ ‫جمعیــت بــاالی‬ ‫یکساله‬ ‫تامین درصد است‪.‬‬ ‫و به ما بهعنوان‬ ‫ندارند را ‪ ۲۷‬درصـ‬ ‫نداشــتن ذخی‬ ‫ـش از ‪ ۹۱‬درصــد‬ ‫مازندران به فعالیت‬ ‫تامین شود‪ .‬مدیرکل‬ ‫به گزارش تسنیم‪،‬‬ ‫کردنــد و انتظــار‬ ‫است بدهد‬ ‫بیـ‬ ‫توجیه اقتصادی‬ ‫شــیالت‬ ‫خواهد افتاد‪.‬‬ ‫واکســن را تزریــق‬ ‫بیمه توسط دولت‬ ‫کشــاورزان را ندهد‪ .‬او با‬ ‫کرد و گفت‪ :‬انتظار‬ ‫شــرکتهای که‬ ‫درصــد دوز دوم‬ ‫همجوار حق‬ ‫صیادی استان اشاره‬ ‫شریعتیرئیسمجمع‬ ‫واکسن دوز دوم به‬ ‫اجازه کشــت دوم به‬ ‫ملی کنند که‬ ‫‪۷۱‬‬ ‫ـه در اســتانهای‬ ‫حوزه‬ ‫رفت کشور از بحران‬ ‫قبل میزان تزریق‬ ‫غالمرضا‬ ‫اجتماعیو متولیان‬ ‫اداری مازندران و‬ ‫و تثبیت کنیم کـ‬ ‫میرفت طی هفته‬ ‫اینکه تنها راه برون‬ ‫متولیاناستانیدر تامین‬ ‫مازندران در شورای‬ ‫هستیم‪.‬او ادامه‬ ‫به تعدیــل‬ ‫فعلی اشاره به‬ ‫اکنون از ان عقب‬ ‫رهبر انقالب در‬ ‫نمایندگان‬ ‫یک صیاد نسبت‬ ‫که‬ ‫درصد میرسد که‬ ‫استانداران قبلی و‬ ‫توجه به فرمایشات‬ ‫درستی از شرایط کاری‬ ‫‪ ۱۵‬درصد اختالف‬ ‫‪۸۵‬‬ ‫تکریم و معارفه‬ ‫به اقتصادی‬ ‫با درک‬ ‫هدفگــذاری ‪ ۱۴‬تــا‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ائین‬ ‫ـتاندار بومی با توجه‬ ‫مقاومتی است‪،‬‬ ‫داد‪ :‬نســبت بــه‬ ‫افراد برای تزریق‬ ‫خـــبر‬ ‫با بیان اینکه اسـ‬ ‫حوزه اقتصاد‬ ‫میدهد که برخی از‬ ‫مقاومتی است و‬ ‫اســتان‬ ‫میتواند موجب‬ ‫نمونه بارز اقتصاد‬ ‫داریم و این نشان‬ ‫اینکه برخی تصور‬ ‫ـه از اســتان دارد‪،‬‬ ‫ـت‪ :‬تصمیمگیــری‬ ‫تحقق کشاورزی‪،‬‬ ‫شــناختی کـ‬ ‫نکردند‪.‬او با عنوان‬ ‫ها بیشترین تولید‬ ‫وپــرورش مازنــدران گفـ‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬با‬ ‫کمترین نیازمندی‬ ‫دوز دوم مراجعه‬ ‫ندارد و اطالعات‬ ‫اساس اموزش‬ ‫ـوری دانشامــوزان‬ ‫ـعه اســتان شــود‪،‬‬ ‫کشاورزان با‬ ‫زدن و نزدن فرقی‬ ‫ویژه دارند‪ .‬نماینده‬ ‫درس نیست و بر‬ ‫ـتمرار تحصیــل حضـ‬ ‫توسـ‬ ‫بومی بــرای مازندران‬ ‫میکنند که واکسن‬ ‫اموزان در کالسهای‬ ‫نیاز به حمایت‬ ‫شورای بــرای اسـ‬ ‫در تزریق واکسن‬ ‫مدرســه‪ ،‬رئیــس‬ ‫انتصاب اســتاندار‬ ‫تا را دارند که‬ ‫در کنار دانش‬ ‫شــده که برخیها‬ ‫گلوگاه بیتوجهی‬ ‫مدارسباهمکاری‬ ‫عهــده شــورای‬ ‫شــدن‬ ‫اجرایی شــتاب یابد‬ ‫مازندران ادامه داد‪:‬‬ ‫ضدونقیض ســبب‬ ‫مــدارس بــر‬ ‫انتخابیه بهشهر‪ ،‬نکا و‬ ‫بندیهاییکهمدیران‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درصد کادر‬ ‫ـت منطقه اســت‬ ‫مــیرود تا امــور‬ ‫کل اموزشوپــرورش‬ ‫اجرایی گروه‬ ‫اینکه حوزه‬ ‫ـگاه پتروشــیمی‬ ‫دانشامــوزان بهصــورت در وپــرورش و مرکــز بهداشـ‬ ‫گفت‪ :‬این درحالیکه‬ ‫انتظــار‬ ‫اداره‬ ‫نیروهای‬ ‫باشند‪ .‬او با اشاره به‬ ‫اجــرای پاالیشـ‬ ‫کل‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـه انجــام میدهنـ‬ ‫ســالمت اداره‬ ‫درصدیمعلمانو‬ ‫مردد باشند‪،‬‬ ‫کردند و مردم باید به‬ ‫داد‪ .‬اموزش‬ ‫تاثیری در تشــخیص‬ ‫مســئوالن بــه‬ ‫مردم تحول را شاهد‬ ‫تربیتبدنــی و‬ ‫مدارس مدرسـ‬ ‫واکسیناسیون‪۱۰۰‬‬ ‫تحصیل ادامه خواهنــد‬ ‫ماندگی استان دانست‬ ‫درمان واکسن را تزریق‬ ‫بندیهــای کرونایــی‬ ‫معــاون‬ ‫خوبی برای تجهیز‬ ‫تاکنــون ‪ ۶۲‬درصد‬ ‫ـازی و حضــوری به‬ ‫هــا میتواند کشــور را مدیریت مازندران را موجب عقب‬ ‫بهداشت و‬ ‫به اغاز تزریق دوز‬ ‫ـتایی و رنگ‬ ‫ـورت حضــوری یــا‬ ‫وپرورش‪ ،‬اعتبارات‬ ‫مازنــدران گفت‪:‬‬ ‫مازنــدران بــه تن‬ ‫تخصیص مجـ‬ ‫کنند‪.‬اویس با اشاره‬ ‫اجرای طرحهای‬ ‫اموزان مدارس روسـ‬ ‫دانشامــوزان بهصـ‬ ‫ســن اموزش‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫شــاورزی است و‬ ‫ـرایط کرونا مصوب و‬ ‫است تا دولت در‬ ‫مازنــدران دانش‬ ‫این کادر اعتماد‬ ‫ســتان ز دوم واک‬ ‫مهر تحصیــل‬ ‫مازندران اســتان ک‬ ‫سال که چهار ماه از‬ ‫بــر اســاس امــار‬ ‫و گفت‪ :‬نیاز‬ ‫توسعه در اســتان‬ ‫ـتان منطبق با شـ‬ ‫اموزان ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬ســال ا‬ ‫اول ابتدایی از اول‬ ‫کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫استان‪،‬خودرامکلف‬ ‫دُ‬ ‫ندارد‪.‬ســهرابی افــزود‪:‬‬ ‫گفت‪ :‬افراد باالی ‪۶۰‬‬ ‫کشاورزی نیاز به حمایت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫نوسازی‪،‬‬ ‫وگو‬ ‫دانش‬ ‫مقطع‬ ‫گفت‬ ‫مازندرانبرایتوسعه‬ ‫همکاری اداره کل‬ ‫سوم واکسن‬ ‫عشایر و همچنین‬ ‫توانند برای تزریق‬ ‫حضور مجــازی‬ ‫قربانعلیسهرابیدر‬ ‫مجموع چهار هزار‬ ‫ثروت در بخش‬ ‫یافت و تاکنون با‬ ‫عمــران کالن‬ ‫گذشته باشد می‬ ‫میلیارد ریال برای و‬ ‫کشور با اشاره به‬ ‫کالسهــای درس‬ ‫رادریافتکردند‪.‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۰‬مدرسه از‬ ‫تولید‬ ‫تزریق دوز دوم انان‬ ‫ضــو کمیســیون‬ ‫شریعتی خطاب به وزیر‬ ‫دانشاموزان مازندران‬ ‫کرونا‬ ‫تحصیلی جاری در‬ ‫تاکنون چهار‬ ‫استان بیش از ‪۹۰‬‬ ‫امار ‪ ۴۱۰‬هزار نفر‬ ‫ـای صورت گرفته‬ ‫دولــت دارد‪ .‬ع‬ ‫هم دانشاموزان‬ ‫افزود‪ ۲۴۲:‬هزار نفر از‬ ‫اضافه ســال‬ ‫و تجهیز مدارس‬ ‫بــرای بداند‪.‬‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬طبق‬ ‫مدیران کالن در هیئت‬ ‫ســتان با ارزیابیهـ‬ ‫ویــژه‬ ‫هزینه شد‪.‬ســهرابی‬ ‫ابان ســال جاری‬ ‫ـالمی نیــاز مازنــدران‬ ‫با ایرنا‬ ‫دوز ســوم مراجعه‬ ‫و ‪ ۲۰۵‬مدرســه ا‬ ‫مازندران از داشتن‬ ‫تاکنون ســه درصد دوز‬ ‫های الزم را بــرای‬ ‫یافتند و از ‪۱۵‬‬ ‫تا‪ ۱۸‬سال قرار دارند واجد شرایط استانداردســازی مــدارس‬ ‫لــس شــورای اسـ‬ ‫های درس حاضر‬ ‫ـاورزی را ‪ 20‬اینکه‬ ‫شد‪ :‬نیاز است تا در‬ ‫ـات و زیرســاخت‬ ‫طرح میشوند که‬ ‫که در رده سنی‪۱۲‬‬ ‫محصالن متوسطه دوم‬ ‫مج‬ ‫ـطه دوم در کالس‬ ‫تاکنون‪ ۹۳‬درصد از‬ ‫شــرایط‪ ،‬امکانـ‬ ‫مشکل اب کشـ‬ ‫بهره است‪ ،‬یاداور‬ ‫مشــمول این‬ ‫کالسهایدرسدارند‪.‬‬ ‫اول ابان سال جاری‬ ‫مقطع متوسـ‬ ‫واکسن کرونا هستند که‬ ‫پایان بخشــیدن به‬ ‫صورت دولت بی‬ ‫اذر ســال جــاری‬ ‫ـازمانها از ظرفیت‬ ‫تشکیلحضوری‬ ‫جمعیتدر کالسهای‬ ‫کردند‪.‬او کرد‪ :‬از‬ ‫ـرار اســت از اول‬ ‫دریافت‬ ‫سوم را تزریق کردند‪.‬‬ ‫اعالم و گفــت‪ :‬در‬ ‫وزارتخانه و نهاد و سـ‬ ‫بازگشاییو‬ ‫واکسن را دریافت‬ ‫مازندران‪ ۵۲۰‬هزار‬ ‫تلفیقیوباحداقل‬ ‫شــدند و قـ‬ ‫ـزار میلیــارد تومان‬ ‫ابتدایی و همچنین‬ ‫بازگشت بدنــه‬ ‫اول این‬ ‫تحصیلی جاری در استان‬ ‫اموزی بهصورت‬ ‫پایشی که از مدارس‬ ‫هـ‬ ‫مازندراناستفادهشود‪.‬‬ ‫دانشاموزان مقطــع‬ ‫یک دوره کشت‪،‬‬ ‫این محصالن دُ ز واکسیناسیونگروهدانش‬ ‫شدند و بر اساس‬ ‫حاضر در سال‬ ‫منابعانسانی‬ ‫تحقق این اعتبار‪ ،‬در‬ ‫این مابقــی‬ ‫مدارسثبتنامکردند‪.‬‬ ‫درس حاضر‬ ‫کالسهــای درس‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬روند‬ ‫داروهای احتکاری‬ ‫ـاهد خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫دانشاموزاناستاندر‬ ‫حــال انجام اســت‬ ‫متوســطه اول در‬ ‫دانشاموز در‬ ‫در مازنــدران شـ‬ ‫شد‪ ۸۵‬درصد‬ ‫ـرعت خوبــی در‬ ‫کردند‪.‬او مقطع‬ ‫ســالمت اداره کل‬ ‫کشف‬ ‫ســرمایه را‬ ‫در اســتان بــا سـ‬ ‫تربیتبدنــی و‬ ‫کــه‪ ۱۰۰‬درصد استانانجام بازگشاییمدارساستقبال‬ ‫شــوند‪.‬معاون‬ ‫پیشبینی میشــود‬ ‫در قائمشهر‬ ‫مقطعتحصیلیاز‬ ‫معنایحضور تمام‬ ‫و تــا‪ ۱۰‬روز اینده‬ ‫ز واکسن کرونا‬ ‫بازگشاییمدارسبه‬ ‫تصریحکرد‪:‬‬ ‫اموزان مازندران حداقل یک دُ‬ ‫بیش از ‪ ۴۰۰‬قلم‬ ‫تربیتبدنیوسالمت‬ ‫دانش‬ ‫بهداشــت و درمان‬ ‫کردهباشند‪.‬معاون‬ ‫بازرســان شبکه‬ ‫داروخانهها را در‬ ‫رادریافت‬ ‫احتکاری سهمیه‬ ‫داروهای کمیاب‬ ‫مازندران با اعالم‬ ‫گزارش صداوسیما‪،‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انواع‬ ‫سرپرست شرکت گاز‬ ‫ضبط کردند‪ .‬به‬ ‫اظهار داشت‪ :‬با‬ ‫که گاز شود‪.‬‬ ‫قائمشهر کشف و‬ ‫ســتان نســبت به‬ ‫داشــته اســت‪ .‬او‬ ‫پزشــکی مازندران‬ ‫مازندرانبااعالماین‬ ‫مصرف خانگی ا‬ ‫خســارت ســیل‬ ‫علوم‬ ‫اخیر‬ ‫ـگاه‬ ‫گاز‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫غذا و داروی دانش‬ ‫سرپرستشرکت‬ ‫اینکه ســهم‬ ‫ـای دقیق طی ‪ ۲‬سـ‬ ‫ـت‪ ،‬افزود‪ :‬نزدیک‬ ‫درمان انواع داروهای‬ ‫و ‪ ۴۴۷‬روســتای‬ ‫معاون‬ ‫سرشــاخه گیرهـ‬ ‫ـتانها بیشــتر اسـ‬ ‫‪ 59‬شــهر و ‪ ۲‬هــزار‬ ‫ایجــاد‬ ‫شبکه بهداشت و‬ ‫ـدران‪ ،‬از طغیــان‬ ‫خیلی از اسـ‬ ‫تاکنــون بــه‬ ‫در بخش خانگی‬ ‫ــاس غــرب مازنـ‬ ‫گفت‪ :‬بازرسان‬ ‫ها را در قائمشــهر‬ ‫گفت‪ :‬گازرسانی به‬ ‫در مناطــق حس‬ ‫درصد مصرف اســتان‬ ‫ســهمیه داروخانه‬ ‫شدید باران جلوگیری‬ ‫گازرسانی شده است‪،‬‬ ‫روستای به ‪۷۳‬‬ ‫کمیــاب احتــکاری‬ ‫ـت الگوی مصرف‬ ‫استان‬ ‫های ناشی از بارش‬ ‫محمدرضا شــیران افزود‪:‬‬ ‫و همچنین ‪۵۲۳‬‬ ‫استانداریاستان‬ ‫همیــن دلیل رعایـ‬ ‫رودخانه‬ ‫ـتان رامسر باوجود‬ ‫ــط کردند‪.‬دکتــر‬ ‫ـهر گزنک و بلده‬ ‫هماهنگیامور عمرانی‬ ‫در بــوده و به‬ ‫است‪ .‬بیگلریان اضافه‬ ‫اینکه در شهرسـ‬ ‫و ضب‬ ‫های دارویی کشور‬ ‫‪ 2‬شـ‬ ‫گازرسانیهستند‬ ‫معاون‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیمتری طی‬ ‫شــد‪.‬او با بیان‬ ‫مهم و کمککننده‬ ‫کشــف کارمندان رسمی شرکت‬ ‫در حیاط منازل‬ ‫استان کهواجدشرایط‬ ‫ثبت بارش بیش از‬ ‫است بسیار‬ ‫تنها ‪ ۶‬ابگرفتگی‬ ‫استان که قابلیت‬ ‫متخلفان از‬ ‫بنام داروخانهها‪،‬‬ ‫دیگر‬ ‫مازندران به‬ ‫هستند و تالش بر این‬ ‫تقاضای تامین مالی‬ ‫هزار و ‪ ۹۷۰‬روستای‬ ‫حجم بارشها‬ ‫فاکتور های رسمی‬ ‫درعینحال کارشناسان‬ ‫برنامه این شرکت‬ ‫در رامســر گفت‪:‬‬ ‫باقیمانده کرد‪ :‬از ‪۲‬‬ ‫هستند و با صدور‬ ‫روســتا گازرسانی‬ ‫در محلــی دیگر‬ ‫ـده اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‪ ۴۸‬ســاعت‬ ‫دارند ‪ ۲‬هزار و ‪۴۴۷‬‬ ‫طرح جمعاوری و‬ ‫گازرسانی به ‪ 2‬شهر‬ ‫داروســاز خــارج و‬ ‫گزارششـ‬ ‫ـکن در روســتاها در‬ ‫شــهر برای اجرای‬ ‫گازرســانی‬ ‫که طبق برنامه‪،‬‬ ‫داور هــا را از شــرکت‬ ‫طراحی قرار دارند‬ ‫ـاورزی و بنیــاد مسـ‬ ‫این افراد باوجود‬ ‫شــهرداری این‬ ‫مدیریت بحران‬ ‫مابقی در دست اجرا و‬ ‫اتی اجرایی شود‪.‬‬ ‫جهــاد کشـ‬ ‫کرده بودند‪.‬او گفت‪:‬‬ ‫جمعبنــدی میزان‬ ‫سطحی به ستاد‬ ‫مذکور تا دو سال‬ ‫رعایت شده و‬ ‫مخفی و احتکار‬ ‫گاز اســتان ‪۶۲۵‬‬ ‫و پــس از‬ ‫رسمی و قانونی‬ ‫هدایت ابهای‬ ‫تاکید بــر ضرورت‬ ‫خانوارهای بهرهمند از‬ ‫جویان در بازدید‬ ‫داروها را از شبکه‬ ‫حال بررســی هســتند استانداری‪ ،‬در جلسهای‬ ‫مقدم بیگلریان با‬ ‫ارسال شد‪.‬مهدی راز‬ ‫مشترکین‪ ،‬و تعداد‬ ‫ضروری بیماران‪،‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار خانوار‬ ‫احتکار و در بازار‬ ‫ها و ارسال ان به‬ ‫وزارت کشور‬ ‫نیاز‬ ‫شــهری و بیــش از‬ ‫ـرب مازنــدران در‬ ‫مصرف گاز از ســوی‬ ‫سودجویی انها را‬ ‫خسارت‬ ‫بندی برای تامین‬ ‫ـ‬ ‫غ‬ ‫خانوار‬ ‫شــهرهای‬ ‫در‬ ‫برای‬ ‫ـزار‬ ‫ایمنی‬ ‫داد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫استاندار پس از جمع‬ ‫دهندهای انتظار هـ‬ ‫توزیع خارج و‬ ‫مناطــق ســیلزده‬ ‫نکات‬ ‫و دارو دانشگاه‬ ‫ـر افــزود‪ :‬در پی‬ ‫هســتند‪ .‬او ادامه‬ ‫رساندند‪.‬معاون غذا‬ ‫از‬ ‫گفت‪ :‬به ریاست‬ ‫طبیعتا هیچ خدمت‬ ‫میشــود‪ .‬معــاون‬ ‫خبرنگار ایرنا در رامسـ‬ ‫ناگواری روســتایی‬ ‫سیل مهرماه ‪۹۷‬‬ ‫ازاد به فروش می‬ ‫اشتراک خانگی‪،‬‬ ‫وزارت کشــور ارســال‬ ‫محموله دارویی‬ ‫گفتوگو با‬ ‫گذشــته به نسبت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خدمتش‪،‬حادثهواتفاق‬ ‫‪ 416‬هزار و ‪925‬‬ ‫جمعاوری و هدایت‬ ‫مازندران افزود‪ :‬در این‬ ‫سبب اعتبــار بــه‬ ‫شهرستان رامسر از‬ ‫روزهای روزهای‬ ‫یکمیلیون و‬ ‫اجرای هر چه سریعتر‬ ‫نداردکهنتیجه‬ ‫از سیل در ماه ‪۹۷‬‬ ‫مــی و ‪ 13‬هــزار و‬ ‫علوم پزشــکی‬ ‫مازندران با حضور در‬ ‫داروهــای کمیاب و‬ ‫بارشهای باران در‬ ‫خسارتهای ناشی‬ ‫اهمیت‬ ‫‪ 403‬اشــتراک عمو‬ ‫هماهنگیهایی‬ ‫از خدماتباشد‪.‬‬ ‫‪ ۴۱۶‬قلــم انــواع‬ ‫ـه‪ ،‬جداره استاندار‬ ‫کتالمو همچنین کوی‬ ‫ـارتهای ناشــی از‬ ‫استان تجربه‬ ‫ســطحی این شهرســتان‬ ‫‪ 103‬هــزار و‬ ‫برایمصرفکننده‬ ‫غیرمجــاز بیــش از‬ ‫الیروبــی رودخانـ‬ ‫بر ‪ 13‬هزار و ‪58‬‬ ‫تصریح خسـ‬ ‫منطقهمیدانبار‬ ‫قلبــی و عروقی‪،‬‬ ‫مهــم اســت کــه‬ ‫در شهرهای غرب‬ ‫ابهــای‬ ‫صنعتی که بالغ‬ ‫عوامل شهرســتان‬ ‫گیرهایی پلصفارود‪،‬‬ ‫درمان سیســتمهای‬ ‫بــرای مــا بســیار‬ ‫ـور انجام شــد‪.‬او‬ ‫و جمعه گذشته‬ ‫دچار ابگرفتگی و‬ ‫‪ 778‬اشــتراک‬ ‫خدمات شــد‪،‬‬ ‫بحران وزارت کشـ‬ ‫او افــزود‪:‬‬ ‫معمولی موثر در‬ ‫پنجشنبه‬ ‫برید ها و سرشاخه‬ ‫نیروگاهیو شهرک‬ ‫در زمان ســیالب‬ ‫ها‪ ،‬شیر خشک و‬ ‫ایمنــی و اســتفاده‬ ‫باش دستگاههای‬ ‫با ســتاد‬ ‫ابهای ســطحی‬ ‫جزءصنایععمده‪،‬‬ ‫که فرهنگیان که‬ ‫ـازی رودخانهها و‬ ‫روان‪ ،‬انتیبیوتیک‬ ‫ـا رعایــت اصــول‬ ‫با توجه به اماده‬ ‫ـعاوری هدایــت‬ ‫گونه اشتراکان‬ ‫ـز احــداث کننــد‬ ‫های ناشی سـ‬ ‫تنفسی‪ ،‬اعصاب و‬ ‫مشــترکین بـ‬ ‫ـرکت گاز مازندران‪،‬‬ ‫غرب گفت‪:‬‬ ‫شدید بود بازدید کرد‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬پرونده متهمان‬ ‫کــرد‪ :‬طــرح جمـ‬ ‫قــاط حادثهخیـ‬ ‫اســتاندارد‪ ،‬شــاهد هیچ‬ ‫بحران‪ ،‬خسارت‬ ‫داریم‪ .‬سرپرست شـ‬ ‫دیگر شــهرهای‬ ‫در کاهش سیالب‬ ‫زیــادی را در ن‬ ‫ضبط شد‪.‬شیران‬ ‫و تدابیر پیش از‬ ‫وســایل گازســوز‬ ‫صنعتی‬ ‫شــهرداری رامســر و‬ ‫طبیعیبهموضوع‬ ‫زیرساختی نقش زیادی‬ ‫ســرم کشــف و‬ ‫حداقل رســیده است‪.‬‬ ‫از رسان‬ ‫ـادی داروها تحویل‬ ‫از‬ ‫از ســوی‬ ‫کرد‪:‬مشترکین گاز‬ ‫تا کمــک مالــی را‬ ‫در این منطقه به‬ ‫همین اقدامات‬ ‫تعییــن ارزش اقتصـ‬ ‫خاطرنشان‬ ‫ـال تدویــن اســت‬ ‫حوادثینباشیم‪.‬‬ ‫از ســیالب‬ ‫افزایش هزینه برای‬ ‫بــرای تکمیل و‬ ‫‪ ۵۰‬درصــدی بارش‬ ‫مازندران‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اســتان در حـ‬ ‫ـور داشته باشیم‪.‬‬ ‫در مصرف بهینه و‬ ‫ــاره بــه افزایــش‬ ‫ســت شــرکت گاز‬ ‫ذیصالح شده است‪.‬‬ ‫بحران وزارت کشـ‬ ‫ازجویــان بــا اش‬ ‫مشــترکین‪ ،‬تشویقی‬ ‫انشاء ا‪ ...‬با رعایت‬ ‫سرپر‬ ‫ســتاد مدیریت‬ ‫مراجع‬ ‫در تشریح میزان‬ ‫ها توجه نمایند تا‬ ‫بهینه گاز از ســوی‬ ‫مازندران در ادامه‬ ‫انرژی پرمصرف‬ ‫اهمیــت مصــرف‬ ‫حرارتی استاندارد‬ ‫معاون استاندار‬ ‫جویی در مصرف‬ ‫استفاده از وسایل‬ ‫درصدی تولید‬ ‫شــان کرد‪ :‬صرفه‬ ‫دمای رفاه و‬ ‫خـــبر‬ ‫سازی موتورخانهها‬ ‫خاطرن‬ ‫عمومیباشد و تقاضا‬ ‫افزایش ‪۶۳‬‬ ‫استقبال از بهینه‬ ‫بهعنوان یک امر‬ ‫تنظیم و همچنین‬ ‫عنوانکرد‪:‬افرادی‬ ‫پرداخت خواهد‬ ‫بایستی‬ ‫نباتی در استان‬ ‫همکاریهمهجانبهشدو‬ ‫دمای رفــاه یعنی‬ ‫توسط شرکت گاز‬ ‫ـم که مشــترکین‬ ‫خواستار‬ ‫ـف و نیازمندیاند‬ ‫روغن‬ ‫میکنـ‬ ‫تــا ‪ 21‬درجــه را که هزینه ان وظایفمان یاری نمایند‪.‬‬ ‫ســواد دچار ضعـ‬ ‫ـوز روی دمــای ‪18‬‬ ‫کــه در قســمت‬ ‫جــارت مازندران‬ ‫شد ما را در انجام‬ ‫شایســتهی رشد‬ ‫وســایل گازسـ‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و ت‬ ‫به مصرف بهینه‬ ‫ـریف هســتند که‬ ‫رئیس ســازمان‬ ‫تا کمک شایانی‬ ‫از همین مردم شـ‬ ‫نباتی در استان خبر‬ ‫مربوط بــه حوزه‬ ‫رعایت نمایند‬ ‫درصدی تولید روغن‬ ‫ــن فعالیتهای‬ ‫میباشــند؛ بنابرای‬ ‫وپرورشمازندرانگفت‪:‬‬ ‫از افزایش ‪۶۳‬‬ ‫تکالیف قانونی‬ ‫سواداموزیاموزش‬ ‫صرفا جهت رفع‬ ‫معاون‬ ‫ســواداموزی نباید‬ ‫بازماندهاز تحصیل‬ ‫حسینقلیقوانلو‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بشردوستانهانجام‬ ‫در شناساییافراد‬ ‫خبرنگارانجوان‪،‬‬ ‫بایددر راستایعملی‬ ‫اموزشوپرورش‬ ‫بهگزارشباشگاه‬ ‫همه نهادها اســت‪.‬‬ ‫تجارت مازندران گفت‪:‬‬ ‫باشد‪،‬بلکه‬ ‫ـیم این رفتار قبل از‬ ‫ـکاری و مشــارکت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫خاطر داشــته باشـ‬ ‫نیازمنــد همـ‬ ‫رئیس سازمان‬ ‫پشتیبانی سواداموزی‬ ‫محصوالت منتخب‬ ‫گیرد و باید به‬ ‫میلیون تومان با‬ ‫نوعیالزاماجتماعی‬ ‫شورای‬ ‫از‬ ‫تخلف و به مبلغ ‪۱۵۰‬‬ ‫نباتی‬ ‫جلسه‬ ‫باشد‪،‬‬ ‫ـده‬ ‫داود تقی نیا در‬ ‫روغن ساختهشـ‬ ‫الزامقانونیداشته‬ ‫وپرورشناحیهیک‬ ‫حفاظت مترمربع‬ ‫مهرماه در مقایســه با‬ ‫در نظر گرفتهشد‪.‬‬ ‫تولید‬ ‫ـدوده امار و اینکه‬ ‫کهدر ادارهاموزش‬ ‫صادق‪،‬فرماندهیگان‬ ‫پروندهقضاییجریمه‬ ‫ابتدای امســال تا پایان‬ ‫ـخص کردن محـ‬ ‫شهرستانساری‬ ‫ازانجاییکهبازماندگان‬ ‫محسنمرادی‬ ‫داشت‪.‬او افزود‪:‬‬ ‫وگو تشکیل‬ ‫نیا در ادامه با مشـ‬ ‫اســتان از‬ ‫خصوصی علت عبور‬ ‫ـرورش اســتان در‬ ‫وپرورشو است‪.‬‬ ‫‪ ۶۳‬درصد افزایش‬ ‫مازندراننوشهر در گفت‬ ‫نماند‪.‬معاون تقی‬ ‫شد‪،‬تصریحکرد‪:‬‬ ‫ســواداموزی اموزشوپـ‬ ‫اشاره به اینکه یکراه‬ ‫شدهاز سمتاموزش‬ ‫مدت مشابه پارسال‬ ‫ساریبرگزار‬ ‫منابعطبیعیاستان‬ ‫دیدهو اسیبپذیر‬ ‫تحصیل و سواد جا‬ ‫مواد پتروشیمی با‬ ‫معــاون‬ ‫همکاریهایمطالبه‬ ‫با‬ ‫این مکان است‪،‬‬ ‫مربوط به این مشکل‬ ‫نحو‪،‬قشر اسیب‬ ‫هاجهتفعالیت‬ ‫تا حتی یک نفر از‬ ‫رشد‪ ۲۸‬درصدی‪،‬‬ ‫برداشــت غیرمجاز شــن و او خودروهای متخلف در‬ ‫مازندران پیشبرد‬ ‫جهت رفع موانع‬ ‫از تحصیلبههر‬ ‫شفافسازیخواسته‬ ‫تولید چراغ‪ LED‬با‬ ‫فارس با بیان اینکه‬ ‫از انهانباشیمبه‬ ‫درصدی در مقایسه‬ ‫طبیعی و مرور‬ ‫ـال‪ ،‬ادامه افزود‪:‬‬ ‫اموزشوپرورش استان‬ ‫اولینفرصتراهرا‬ ‫برگزارشدهو خواهدشد‬ ‫بیاندقیقو‬ ‫اگر بهفکر حمایت‬ ‫با‬ ‫کاغذ با رشد ‪۲۶‬‬ ‫ـدف ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۴۹‬سـ‬ ‫های مهم در منابع‬ ‫اقداماتقانونیدر‬ ‫سواداموزی‬ ‫مندی از حمایت‬ ‫جلساتمتعددی‬ ‫جامعههستند‪،‬‬ ‫رشد ‪ ۲۷‬درصدی‪،‬‬ ‫ـهی جامعــه هـ‬ ‫ماسه یکی از دغدغه‬ ‫شوند‪.‬او با تاکید‬ ‫مبنی افزود‪:‬طی‬ ‫محصوالت منتخب‬ ‫ســواداموزی را در گرو بهره‬ ‫جلسه اجتماعی‬ ‫شنو ماسهدر این‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدینباید‬ ‫به گزارش خبری‬ ‫پارســال‪ ،‬از دیگر‬ ‫برداشتغیرمجاز‬ ‫رسیدنبهباسوادی‬ ‫و تاکیــد کرد‪ :‬در زیرمجموعـ نهادهای دعوتشده در‬ ‫افراد اسیبرسان جامعه تبدیل می شناسایی و اهداف‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫با مدت مشــابه‬ ‫زمان مسدودو از‬ ‫نهادهــا دانســته‬ ‫منتهادر راستای‬ ‫اشاره به اینکه میزان‬ ‫پشتیبانی و حضور‬ ‫ارتباط بــا این امور‬ ‫تمامی نهادها در‬ ‫است‪،‬‬ ‫همهجانبــهی ســایر‬ ‫گفت کهفعالیتهای‬ ‫نشتاروددر همان‬ ‫است‪.‬قوانلو در ادامه با‬ ‫فعالیت نهادها در‬ ‫ضرورت مشــارکت‬ ‫نگهداشت بیسوادان‬ ‫جلوگیریمیشود‪.‬‬ ‫خواریدر سواحل‬ ‫دانست‪.‬او همچنین‬ ‫کرد‪ :‬افراد بازمانده‬ ‫صنعتی بزرگ در این‬ ‫از نظــارت بــر‬ ‫بر‬ ‫مازندران‬ ‫میزان‪ ۷۰۰‬مکان‬ ‫شناسایی‪ ،‬جذب و‬ ‫جدی مصوبات‬ ‫بر ماسه‬ ‫سواد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫قرار راالزامی‬ ‫بیسواد (افرادی‬ ‫مشترکین واحدهای‬ ‫ارگانموردنظر به‬ ‫بنابراین پیگیری‬ ‫ورود توجه به‬ ‫جذب افراد بی‬ ‫جهت تحت پوشــش‬ ‫دو قسمت افراد‬ ‫برایافرادمتخلفدر‬ ‫چشمپوشی کرد؛‬ ‫برق مصرفی‬ ‫ـاعت بود از رشــد ‪۵‬‬ ‫جامعه مستعد‬ ‫سواداموزی شامل‬ ‫شکلممکنباید‬ ‫ـوادان و تالش در‬ ‫هستند)و افراد کمسواد‬ ‫بیش از سایر اقشار‬ ‫‪ ۳۸۱‬مگاوات سـ‬ ‫جلساتبهبهترین‬ ‫شناسایی‪ ،‬و کمسـ‬ ‫ها که با مشــارکت‬ ‫‪ ۷‬مــاه ‪ ۱۴۰۰‬برابــر‬ ‫از تحصیل‬ ‫مدرکسومابتدایی‬ ‫ارائهشدهدر این‬ ‫صنعتیخبر داد‪.‬‬ ‫همچون ندامتگاه‬ ‫زاهستند؛ازاینرو‬ ‫است‪ ،‬کهفاقد‬ ‫مصرفاینواحدهای‬ ‫ابتدایی هســتند)‬ ‫دادن مراکــزی‬ ‫موقعیتهایاسیب‬ ‫امری بسیار مهم‬ ‫ــد مــدرک پنجم‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫درصدیافزایش‬ ‫کالس‪ ،‬در مــورد این‬ ‫تجارت مازندران گفت‪:‬‬ ‫به‬ ‫(افــرادی کــه فاق‬ ‫نهادها انجام میشود‬ ‫در نشســت در‬ ‫پیگیــری شــرکت در‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫کمهزینه برای مهار‬ ‫ـای شــرکتکننده‬ ‫سکونت سایر‬ ‫ثبتنــام و‬ ‫رئیس سازمان‬ ‫صنعتی نشاندهنده‬ ‫شــود‪.‬او از نهادهـ‬ ‫سواد راهی بسیار‬ ‫پراکندگیجغرافیایی‬ ‫افراداست‪ .‬می‬ ‫برق در واحدهای‬ ‫چراکه کسب‬ ‫جامعههدفبهدلیل‬ ‫افزایش مصرف‬ ‫قانونپذیر شدن‬ ‫است که علیرغم‬ ‫بــا کمکهــای درونســازمانی و اسیبهایاجتماعیو‬ ‫این مجموعهها‬ ‫در مازنــدران بایــد‬ ‫پویایی‬ ‫نهادها صورت گیرد‬ ‫و‬ ‫تولیدمحصوالت‬ ‫رشد تولید‬ ‫و مشارکت همه‬ ‫مشکالتشاهدافزایش‬ ‫برونسازمانی‬ ‫وجودتمامی‬ ‫انهابودهایم‪.‬‬ ‫ستان دز دوم واکسن‬ ‫ا‬ ‫‪02‬‬ ‫الیحه دوفوریتی رای نیاورد‬ ‫اماواگر بیمهصیادان‬ ‫پنجم ‪ /‬شماره ‪1211‬‬ ‫کشور بهخاطر‬ ‫سوءمدیریتبر زمین‬ ‫ ماندهاست‬ ‫انتصاباعضایشورای عالی‬ ‫انقالبفرهنگی‬ ‫‪31‬‬ ‫‪02‬‬ ‫مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی‬ ‫با اشــاره به زلزله بندرعباس با بزرگای ‪ ۶‬گفت‪ :‬بندر عباس به‬ ‫ویژه در شــمال ان زونی با لرزه خیزی باال شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا در ســاعت ‪ ۱۵‬و ‪ ۳۶‬دقیقــه یکشــنبه ‪۲۳‬‬ ‫نلــرزه ای بــه بــزرگای ‪ ۶‬در شــمال بنــدر عبــاس رخ‬ ‫ابــان زمی ‬ ‫داد و یــک دقیقــه بعــد یعنــی در ســاعت ‪ ۱۳‬و ‪ ۳۸‬دقیقــه‬ ‫زلزلــه دیگــری بــا بــزرگای ‪ ۶.۵‬در ایــن منطقــه به ثبت رســید‪.‬‬ ‫دکتر علی بیت الهی گفت‪ :‬در ‪ ۴۷‬کیلومتری شمال بندر عباس‬ ‫زلزله ای به بزرگای ‪ ۶.۵‬رخ داده است که بر اساس گزارش هایی‬ ‫کهدریافت کردماینزمین لرزهدر کرماننیز احساسشدهاست‪.‬‬ ‫وی زمان این رخداد لرزه ای را در ساعت ‪ ۱۵‬و ‪ ۲۸‬دقیقه و ‪۴۸‬‬ ‫ثانیهیکشنبه‪ ۲۳‬ابانماه عنوانکردو یاداور شد‪:‬هنوز اطالعات‬ ‫کاملی از میزان خسارات این زلزله به دست ما نرسیده است‪.‬‬ ‫بیت اللهی‪ ،‬به گسل های این منطقه اشاره کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫رابطه با گسل های مسبب این زلزله‪ ،‬احتمال داده می شود‬ ‫کــه منتهــی الیه گس ـل های زاگرس اســت که در بــاالی تنگه‬ ‫هرمــز واقع شــده اســت‪ ،‬ولــی نیاز به بررســی بیشــتر دارد‪.‬‬ ‫مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مســکن و شهرســازی‬ ‫با بیان اینکه بندرعباس یک منطقه لرزه‪.‬خیز است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــه ویــژه در شــمال بندر عبــاس در جایی که جهت ســاز و‬ ‫کار تکتونیکی تغییر می‪.‬کند‪ ،‬بسیار لرزه خیز است‪ .‬در این‬ ‫منطقه یک گره تکنونیکی واقع شــده و زمین لرزه های زیادی‬ ‫در ایــن منطقه ایجاد شــده و از ان به عنوان یــک زون لرزه ای‬ ‫یاد می شود‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫به شرح جدول ذیل‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح جدول ذیل و برابر مشخصات فنی پیوست اسناد‬ ‫اذربایجانغربی‬ ‫مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‬ ‫گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در‬ ‫صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/08/24‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/09/02‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد ‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز شنبه مورخ ‪1400/09/13‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت های الف و ب‪ :‬ساعت ‪( 11‬یازده صبح) روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/09/ 15‬و به شرح جدول ذیل خواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ تشکیل جلسه افتتاح پاکات ج ( پیشنهاد قیمت ) پیشنهاد دهندگان ‪ ،‬با ملحوظ قراردادن زمان جهت بررسی مشخصات فنی پیشنهاد دهندگان توسط کمیته فنی‬ ‫بازرگانی ‪ ،‬در جلسه گشایش پاکات الف و ب به اطالع شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید‪.‬‬ ‫توضیح ‪ :‬پیشــنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ‪ ،‬تضمینهای معتبر ( بر اساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه ) تهیه و تسلیم نماید و به‬ ‫پیشنهاد های فاقد امضا ‪ ،‬مشروط ‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫‪219-1400‬‬ ‫موضوع مناقصه و شماره فراخوان‬ ‫خریدیک دستگاه دیزل ژنراتور ‪ 400‬کیلوولت امپر‬ ‫(شماره فراخوان ‪2000009003000174‬‬ ‫)‬ ‫مبلغ کل تضمین شرکت در مناقصه( به ریال)‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫‪975.000.000‬‬ ‫منابع داخلی‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪:‬‬ ‫ادرس ‪ :‬ارومیه ‪ -‬بلوار ارتش‪-‬سربازان گمنام‪-‬ارتش‪.‬شرکت توزیع نیروی برق استان ‪ ،‬تلفن ‪ 044-3110‬داخلی ‪4305‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫مرکزتماس ‪021-27313131 :‬‬ ‫دفترثبت نام ‪021-88969737 :‬و‪021-85193768‬‬ ‫دفتر ثبت نام ارومیه ‪04432232113 - 09144443544 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاترثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ‪" www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام ‪/‬پروفایل تامین کننده ‪/‬مناقصه گر " موجود است‪.‬‬ ‫ضمنا" فراخوان مناقصه در سایت های اطالع رسانی معامالت صنعت برق ( شرکت توانیر ) وسایت شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی و سایت ملی مناقصات‬ ‫به ترتیب به ادرس های ‪:‬‬ ‫‪ Iets.Mporg.ir ,www.waepd.ir ,www.tavanir. org.ir‬قابل مشاهده است ‪.‬‬ ‫توضیح ‪ :‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اذربایجانغربی‬ ‫شناسه اگهی ‪١٢٢٢٣٨٣:‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫طالبان به دنبال خرید برق‬ ‫از ایران است‬ ‫شــرکت ملــی بــرق افغانســتان در نظــر دارد تا به‬ ‫منظور مقابله با بحران برق و خاموشی در این کشور‬ ‫از ایران برق وارد کند و در همین ارتباط توافق نامه ایی‬ ‫بــرای واردات ‪ ۱۰۰‬مــگاوات بــرق از ایــران امضــا کــرده‬ ‫اســت‪ .‬شرکت برشنا افغانستان این هفته قراردادی را‬ ‫برای خرید ‪ ۱۰۰‬مگاوات برق از ایران امضاء کرد‪ .‬برشنا‬ ‫می گوید که توافقنامه یی را با ایران امضا کرده است که‬ ‫بر اســاس ان ‪ ۱۰۰‬مگاوات برق از ایران به افغانســتان‬ ‫وارد می شود که این می تواند چالش های بی برقی را‬ ‫در اســتان های هــرات‪ ،‬فــراه و نیمروز تا انــدازه ای حل‬ ‫کند‪.‬به گزارش ایرنا به نقل از بیزنس اینسایدر حکمت‬ ‫اهلل نوروزی‪ ،‬سخنگوی شرکت برشنا گفت‪« :‬ما از ایران‬ ‫تهــای فراه‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬مــگاوات بــرق می خریم کــه تا والی ‬ ‫نیمــروز و بــه هرات می رســد‪ ».‬این درحالی اســت که‬ ‫بدهی افغانستان به کشورهای همسایه بابت واردات‬ ‫برق درگذشــته موجب خاموش ـی هایی در این کشــور‬ ‫شده است‪ .‬افغانستان بخش اعظم برق مصرفی خود‬ ‫را از کشــورهای دیگر وارد می کند و بدهی فزاینده ای‬ ‫به کشــورهای همسایه داشته اســت‪.‬در ماه اکتبر وال‬ ‫اســتریت ژورنــال گــزارش داد کــه کابــل در زمســتان بــا‬ ‫خاموشــی رو به رو خواهد شــد‪ .‬رئیس ســابق شــرکت‬ ‫برشنا که با به قدرت رسیدن طالبان از کشور گریخت‪،‬‬ ‫گفته بود که این کشــور ‪ ۹۰‬میلیون دالر به ازبکســتان‪،‬‬ ‫تاجیکســتان و ترکمنســتان بدهــی دارد‪.‬در ایــن حــال‬ ‫قرارداد با ایران یک مسیر دیگر برای طالبان به منظور‬ ‫تضمین واردات برق است‪ .‬یک سخنگوی برشنا گفته‬ ‫کــه واردات بــرق از ایــران بــرای مناطــق غربی متمرکز‬ ‫اســت‪.‬پیش از این نیز مســئوالن شــرکت برشــنا گفته‬ ‫بودند که نیازمندی کشور به برق ساالنه ‪ ۸۵۰‬مگاوات‬ ‫اســت که از این میان ‪ ۶۲۰‬مگاوات ان را از کشــورهای‬ ‫همسایه وارد می کنند و ‪ ۲۳۰‬مگاوات دیگر را از منابع‬ ‫داخلی تامین می شود‪.‬‬ ‫محدودیتی در توسعه‬ ‫همکاری های نظامی ایران‬ ‫و روسیه وجود ندارد‬ ‫دیمیتری شوگایف‪ ،‬رئیس سازمان فدرال همکاری‬ ‫فناوری نظامی روسیه در اظهارات خود در نمایشگاه‬ ‫‪ ۲۰۲۱-Dubai Airshow‬خاطــر نشــان کــرد کــه‬ ‫محدودیتی برای همکاری میان تهران و مسکو در زمینه‬ ‫فناوری نظامی وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬او تصریح کرد‪ :‬ما محدودیتی برای‬ ‫کار باشرکایایرانینداریم؛بنابرایناماده ایمکهگزینه های‬ ‫مختلف همکاری را بررسی کنیم که پاسخگوی منافع دو‬ ‫کشوراست‪.‬سرلشکرمحمدباقریرئیسستادکلنیروهای‬ ‫مسلح ایران روز ‪ ۲۰‬اکتبر اعالم کرده بود که ایران و روسیه‬ ‫در اینده ای نزدیک جلسه کمیسیون مربوط به همکاری‬ ‫فنــاوری نظامــی را برگزار می کنند‪.‬باقری همچنین اظهار‬ ‫داشت‪ :‬ما تالش می کنیم که نقشه راه دوجانبه طراحی‬ ‫شودکهنیرویمحرکهجدیدیبرایهمکاریدر اینزمینه‬ ‫خواهد داد‪.‬تاکید مقامات روســیه بر گســترش همکاری‬ ‫نظامی با ایران در حالی است که دو عضو جمهوری خواه‬ ‫مجلس نمایندگان امریکا در ادامه تالش های واشنگتن‬ ‫برای محدود کردن معامالت تســلیحاتی قانونــی ایران‬ ‫هفتــه گذشــته طرحــی موســوم به «قانــون جلوگیــری از‬ ‫مبادالت تســلیحاتی ایــران» ارائه کرده اند که هــدف ان‬ ‫تحریمهرگونهنقل وانتقالتسلیحاتبهایراناست‪.‬این‬ ‫قانو نگــذاران امریکایی که هر دو عضو کمیته نیروهای‬ ‫مسلحمجلسنمایندگانهستندباادعایاینکهتسلیحات‬ ‫متعارفایرانامنیتملیامریکاو متحدانمنطقه ای اش‬ ‫را به خطر می اندازد در طرح خود از دولت خواسته اند تا‬ ‫علیه هر شخص یا نهادی که در مبادالت خریدوفروش‬ ‫تسلیحات متعارف به ایران مشارکت دارد‪ ،‬تحریم وضع‬ ‫کند‪.‬‬ ‫تالش تهران و واشنگتن‬ ‫برای افزایش قدرت‬ ‫چانه زنی خود‬ ‫یک کارشناس مسائل سیاست خارجی گفت‪ :‬هر دو‬ ‫طرف ایران و امریکا تالش می کنند در اســتانه اغاز دور‬ ‫جدیــد مذاکرات در وین دســت خــود را باالتر از طرف‬ ‫مقابــل نشــان داده و قــدرت چانه زنی خــود را افزایش‬ ‫دهند اما اینکه تالش ها و اقدامات صورت گرفته از هر‬ ‫دو طرف تا چه اندازه می تواند درنتیجه مذاکرات وین‬ ‫تاثیرگذار باشدیاان هارابهاهدافی کهدارندنزدیک تر یا‬ ‫دور تر خواهد کرد باید منتظر ماند تا دور اول مذاکرات‬ ‫انجام شود و بعد در این خصوص صحبت کرد‪ .‬رحمان‬ ‫قهرمــان پــور در گفت وگــو با ایلنا‪ ،‬در خصــوص اخرین‬ ‫تحــوالت مرتبط با مذاکــرات وین میان ایــران و ‪ ۴+۱‬و‬ ‫در پاســخ به این ســوال که اظهارات مقامات کشورمان‬ ‫و همچنین سایر طرف های برجام در استانه دور جدید‬ ‫مذاکــرات ویــن نشــان از اختالف نظرهایــی دارد‪ ،‬ایــن‬ ‫اختالفــات تا چه میزان بر مذاکــرات پیش رو تاثیرگذار‬ ‫خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر می رسد تیم مذاکره کننده ما‬ ‫دیدگا ههــای خاص خــود را دارد که چندان هم مطابق‬ ‫با دیدگاه های دیگر طرف ها نیست؛ همچنین از سوی‬ ‫دیگر میان طرف های اروپایی‪ ،‬امریکایی‪ ،‬روسیه و چین‬ ‫نیز اختالف نظرات بر ســر برجام وجود داشــته و دارد‪.‬‬ ‫این موضوع باعث شــده که ابهاماتی ایجاد شود مبنی‬ ‫بر اینکه ایا مذاکرات قرار است از همان جا که درگذشته‬ ‫متوقف شدهبود‪،‬ادامهیابدیااینکهدستور کار مذاکرات‬ ‫اساسا چه خواهد بود و اینکه امکان دستیابی به توافق‬ ‫با تغییرات احتمالی در دستور کار مذاکرات پیش روی‬ ‫به چه میزان خواهد بود؟او ادامه داد‪ :‬فعال باید منتظر‬ ‫مانــد و دیــد کــه پــس از انجــام دور اول مذاکرات میان‬ ‫طرف ها بازخورد عملیاتی انچه خواهد بود و سپس در‬ ‫اینخصوصبهتر می تواناظهارنظر کرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1211‬‬ ‫الیحه دوفوریتی رای نیاورد‬ ‫دست رد مجلس به درخواست دولت‬ ‫نمایندگانمجلسدر جلسهدیروز بادرخواست‬ ‫دولــت بــرای دو فوریــت الیحــه «تامیــن مطمئــن‬ ‫کاال های اساسی‪ ،‬نهاده های دامی‪ ،‬دارو و تجهیزات‬ ‫پزشــکی و سیاس ـت های جبرانــی برای حمایــت از‬ ‫معیشتاقشار اسیب پذیر»مخالفتکردند‪.‬‬ ‫صحن علنی ‪ ۲۳‬ابان مجلس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫نماینــدگان مجلس بــا فوریت بــرای الیحه «تامین‬ ‫مطمئن کاال های اساســی‪ ،‬نهاده های دامــی‪ ،‬دارو و‬ ‫تجهیزاتپزشکیوسیاست هایجبرانیبرایحمایت‬ ‫از معیشــت اقشــار اســیب پذیر» مخالفــت کردند‪.‬‬ ‫مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه وبودجه در‬ ‫ابتدای بررســی این الیحه با ارائه گزارشــی خواســتار‬ ‫موافقتنمایندگانبادوفوریتاینالیحهشد‪.‬پس‬ ‫از میرکاظمی‪،‬محمدحسینفرهنگیوشمس الدین‬ ‫حسینی به عنوان مخالف و محمدتقی نقدعلی و‬ ‫محسنزنگنهبه عنوانموافقدو فوریتاینالیحه‬ ‫دالیلونظراتخودرابیانکردند‪.‬مهم تریناستدالل‬ ‫مخالفانپیراموناینالیحهشاملاینبود کهاکنون‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــه کاال های اساســی و نهاده های‬ ‫دامی اختصاص می یابد‪ ،‬اما مردم در بازار ان ها را با‬ ‫نرخدالر ازادخریداریمی کنندو هیچنظارتیبر این‬ ‫مسئله نیست؛ از سوی دیگر دولت این اختیاری که‬ ‫اکنون در قالب الیحه درخواســت را پیشــاپیش در‬ ‫قانــون بودجه ســال‪ ۱۴۰۰‬در اختیار و نیــازی به این‬ ‫اجازهنیست‪.‬در مقابلموافقاناینالیحه‪،‬احترامبه‬ ‫قوهنظارتیمجلسو لزومهمکاریمجلسبادولت‬ ‫برای رفع مشــکالت معیشتی با توجه به انتظارات‬ ‫مــردم را دو علــت موافقــت بــا فوریــت ایــن الیحه‬ ‫اعالمکردند‪.‬عضو کمیسیونبرنامه وبودجهمجلس‬ ‫گفت‪ :‬رای به دو فوریت الیحه تامین مطمئن کاالی‬ ‫اساسی‪ ،‬نهاده های دامی‪ ،‬دارو و تجهیزات پزشکی و‬ ‫سیاست هایجبرانیبرایحمایتاقشار اسیب پذیر‬ ‫بــه معنــای رای به حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نیســت‪.‬‬ ‫محسنزنگنهدرموافقتباتقاضایبررسیدوفوریتی‬ ‫الیحــه «تامین مطمئــن کاالی اساســی‪ ،‬نهاده های‬ ‫دامی‪،‬دارووتجهیزاتپزشکیوسیاست هایجبرانی‬ ‫برای حمایت اقشــار اســیب پذیر»‪ ،‬گفت‪ :‬در اینکه‬ ‫دولت تاکنون ارزی که گرفته چه کرده و باید در این‬ ‫خصوص به مجلس گزارش دهد‪ ،‬شکی نیست‪ ،‬اما‬ ‫اینمهممسئلهامروز مانیست‪،‬بلکهبحثایناست‬ ‫که مسئله ای به عنوان ارز ‪ 4200‬تومانی و نهاده های‬ ‫دامی‪ ،‬گندم و دارو در کشــور به عنوان یک مســئله‬ ‫اساســی در میان مردم مطرح اســت‪ .‬نماینده مردم‬ ‫تربت حیدریه و مه والت و زاوه در مجلس یازدهم‬ ‫ادامه داد‪ :‬دولت می توانست اصال این الیحه را به‬ ‫مجلس نیاورد و ان را به شورای سران سه قوه برده و‬ ‫انجامصوبو‪ 4.6‬میلیارددالر دیگر نیز بهاناضافه‬ ‫کند‪،‬امااگر همین کار رامی کردمامعترضمی شدیم‬ ‫کــه چــرا جایگاه مجلس مخــدوش شــده‪ ،‬چراکه بر‬ ‫اساس اصل‪ 58‬قانون اساسی‪ ،‬هرگونه قانون گذاری‬ ‫و دخــل و تصــرف در بودجه عمومی دولت باید با‬ ‫مجوز مجلس باشد‪ ،‬اما اگر امروز به این دو فوریت‬ ‫رای ندهیم یعنی مجلس اختیارات خود را در حوزه‬ ‫نظارت و تصویب بودجه عمال از خود سلب کرده‬ ‫اســت‪.‬او افزود‪ :‬مسائلی همچون اینکه دولت باید‬ ‫از مجلــس بــرای‪ 27‬هزار میلیارد اجــازه بگیرد‪ ،‬جزو‬ ‫بعدادر جزئیاتبررسیخواهدشد‪،‬‬ ‫مسائلیاستکه ً‬ ‫این در حالی است که همه جامعه امروز منتظر این‬ ‫تصمیم هستند و اگر به این الیحه دولت به صورت‬ ‫دوفوریتی رای ندهیم‪ ،‬ما هم در گشایش اقتصادی‬ ‫مــردم در حوزه نهاده های دامی‪ ،‬گندم و دارو تعلل‬ ‫کرده ایم‪.‬زنگنــه ضمن اینکه رای بــه دو فوریت این‬ ‫الیحه را به معنای حذف ارز ‪ 4200‬تومانی ندانست‬ ‫و از نمایندگانمجلسخواستبهدو فوریتانرای‬ ‫دهنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در حقیقت این عــدم رای به معنای‬ ‫ان اســت که مجلس گندم‪ ،‬دارو و نهاده های دامی‬ ‫را به عنــوان یک اولویت نمی شناســد‪ ،‬این در حالی‬ ‫اســت که دولت برای حذف ارز ‪ 4200‬تومانی نیازی‬ ‫بهمصوبهمجلسنداردو مابااینرایمی خواهیماز‬ ‫جایگاهقانونیمجلسصیانتکنیم‪.‬‬ ‫تهــای موافقــان و‬ ‫پــس از پایــان صحب ‬ ‫مخالفــان این الیحه با حضور ‪ ۲۴۹‬نماینده به‬ ‫رای گذاشته شد که از با کسب ‪ ۹۹‬رای موافق‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۷‬رای مخالف و ‪ ۷‬رای ممتنع از میان ‪۲۳۳‬‬ ‫رای دو فوریــت ان رد شــد‪ .‬همچنیــن دولــت‬ ‫بالفاصلــه درخواســت یک فوریــت ایــن الیحــه‬ ‫را مطــرح کــرد کــه ایــن درخواســت نیــز بــا ‪۱۰۲‬‬ ‫رای موافــق‪ ۱۱۹ ،‬رای مخالــف و ‪ ۱۰‬رای ممتنــع‬ ‫از ‪ ۲۳۱‬رای رد شــد تــا بــر ایــن اســاس بــا اعــام‬ ‫محمدباقــر قالیبــاف الیحــه ب هصــورت عــادی‬ ‫اعالم وصول شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انتقادشدیدیکنماینده‬ ‫کشور بهخاطر سوءمدیریتبر زمین ماندهاست‬ ‫نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت که امروز این کشور به خاطر‬ ‫سوء مدیریت بر زمین مانده ان وقت ما برای سرک کشیدن به حریم‬ ‫خصوصی مردم به دنبال مصوبه هســتیم‪ .‬بــه گزارش فــارس‪،‬روح ا‪...‬‬ ‫حضرت پور در نطق میان دستور خود گفت‪ :‬باید به مردم برگردیم‬ ‫به خواسته ها و انتظارات مردم عمل کنیم متاسفانه بسیاری از مواضع‬ ‫رفتار ها اعمال و تصمیمات ما با اراده مردم مغایر و حتی متضاد شده‬ ‫اســت‪.‬نماینده مردم ارومیه اظهار داشــت‪ :‬برخی مســئولین از طریق‬ ‫شک مســیری اتفاقــات را نگریســته و لــذا ک ـم کاری و شرمســاری مردم‬ ‫کرده اند‪.‬او افزود‪ :‬باید از این ملت عذرخواهی کنیم دیگر ارا و نظرات‬ ‫مردمدر کشور به طور واقعیشنیدهنمی شودمردماز افزایشروزافزون‬ ‫تنش ها در روابط با جهان ناراحت و کالفه هستند یک عقیده و تفکر‬ ‫همیشه تبلیغ و ترویج می شود و هر کس هم که خالف ان را بگوید‬ ‫مورد بی احترامی و حجم قرارگرفته و به طور طبیعی این وضع مردم‬ ‫را خشمگین ساخته است مراجع عالی قدر هم وقتی حرف می زنند‬ ‫مورد هجمه قرار می گیرند مردم می خواهند از حق زندگی بهره برده و‬ ‫عدالت را تجربه کنند‪.‬نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬من نمی دانم در فردای اخرین شب انتخابات چه شد‬ ‫گویاخیلیاز استاندارد هایسیاسی کشور عوض شدهچراکهصداوسیما‬ ‫از دالر ‪ ۲۷‬هزارتومانــی حرفــی بــه میان نیــاورد نمی دانم که چرا این‬ ‫نگرانی هایافسارگسیختهدیگر رسانه اینمی شودنمی دانمچرادیگر‬ ‫بورس دغدغه ملی نیســت چه شــد که داماد ســاالری و خویشــاوند‬ ‫ساالری که تقدیر می شود باز توسط تقبیح گرایان احیاشده است‪.‬او‬ ‫افزود‪:‬مذاکرهباجهان کهاز سویبرخیقبیحبودحاالباجدیتدنبال‬ ‫یشــود باز خدا را شــکر ما هم راضی هســتیم هرکسی می تواند این‬ ‫م ‬ ‫مشکالت را حل کند ما هم در کنارش هستیم‪.‬حضرت پور خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬البتــه دیگر هیچ کدام از این ســوال ها و جواب ها برای این ملت‬ ‫رنج کشــیده ارزشــی ندارد‪ ،‬اگر می توانید در عمل به داد مردم برســید‬ ‫وگرنهتحوالتاساسیدر سیستم کشورداریرااغاز کنید‪.‬نمایندهمردم‬ ‫ارومیه در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت‪ :‬امار مهاجرت نخبگان‬ ‫و خروج ثروت از کشــور فاجعه اســت؛ با این مردم چه کرده ایم که‬ ‫سرمایه هایخودراصرفخریدملکو خانهدر سایر کشور هامی کنند؟‬ ‫ما باعزت ایرانیان چه کرده ایم؟ دیگر این دولت و ان دولت برای مردم‬ ‫فرقیندارد‪.‬او ادامهداد‪:‬بحراناقتصادیچهارگوشهمعیشتوزندگی‬ ‫مردم را به اتش کشیده است مردم دیگر اعتمادی به مسئولین دارند‬ ‫می گویندماوقتیقولیاز مسئولینمی شنویمدلهرهبیشتریمی گیریم‪،‬‬ ‫چون در کمترین مدت خالف ان اتفاق می افتد که نمونه بارز ان هم‬ ‫ایــن گرانی خودرو بود وزیر صمت وعده کاهش قیمت هــا را داد‪ ،‬اما‬ ‫در عمل چه شــد‪.‬حضرت پور خاطرنشــان کرد‪ :‬در همین دو سه ماه‬ ‫اخیر بسیاریاز کاال هایاساسیبازهم گرانشد‪ ،‬گران تر شدهاستقبل‬ ‫قیمت های اعالمی کاال های اساسی مردم را شوکه کرده است‪.‬حضرت‬ ‫پور خاطرنشان کرد‪:‬مااز منابع کشور نداریمو از اینناعدالتیشکایت‬ ‫خود را نزد رهبری خواهیم برد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادعا کرد‪:‬‬ ‫ایرانبهقطبمنطقه ایترافیکاینترنتتبدیلمی شود‬ ‫عیســی زارع پــور‪ ،‬وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعــات‪ ،‬در حکم‬ ‫انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره شرکت زیرساخت‪ ،‬اهم انتظارات‬ ‫خــود از ایــن اعضــا را در طول دو ســال عضویت انــان اعالم کرد‪ .‬به‬ ‫گــزارش ایرنــا ‪ ،‬زارع پور در حکم انتصاب امیر محمــدزاده الجوردی‬ ‫و محمد جعفرپور به عنوان عضو موظف و سید محمد رضوی زاده‬ ‫به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره زیرساخت‪ ،‬عالوه بر وظایفی‬ ‫کــه در چارچــوب اساســنامه دارند‪ ،‬اهم انتظارات خــود را نیز از این‬ ‫اعضــا اعالم کرد‪« .‬اجرای پروژه های شــبکه ملی اطالعــات در حوزه‬ ‫صشــده»‪« ،‬دو برابر کردن ظرفیت‬ ‫زیرســاخت در زمان بنــدی مشخ ‬ ‫شبکه انتقال داخل با اولویت استفاده از تجهیزات بومی» و «افزایش‬ ‫ظرفیــت شــبکه ترانزیت کشــور و تحقــق حداقل ترافیــک ترانزیت‬ ‫شده به میزان شش ترابیت بر ثانیه در راستای تبدیل شدن کشور به‬ ‫هاب منطقه ای ترافیک اینترنت»‪ ،‬برخی از انتظارات وزیر ارتباطات‬ ‫از اعضا جدید هیئت مدیره زیرســاخت است‪.‬زارع پور «شفاف سازی‬ ‫فرایندهای مالی‪ ،‬تجاری و اداری شــرکت و راه اندازی کامل ســامانه‬ ‫‪« ،»OSS/BSS‬توجه به موضوع پدافند غیرعامل و حفظ پایداری‬ ‫و کیفیت ارتباطات در مواقع بحرانی و افزایش پایداری و تاب اوری‬ ‫شــبکه مادر ارتباطی در مقابل تهدیدات» و «توجه به اموزش های‬ ‫تخصصی برای کارکنان و ارتقای تعهد و انگیزه کاری انان» را از دیگر‬ ‫انتظارات خود از اعضای جدید هیئت مدیره زیرساخت اعالم کرد‪.‬بر‬ ‫اســاس اخرین اماری که از ســوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات‬ ‫رادیویی منتشرشــده‪ ،‬اکنون ظرفیت شبکه داخلی کشــور ‪ ۳۱‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۳‬گیگابیت بر ثانیه بوده که وزیر ارتباطات خواستار دو برابر شدن‬ ‫ان تا ‪ ۲‬سال اینده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مسئوالنبه جاینمکپاشیدنبهزخممردم‪،‬همدردی کنند‬ ‫نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪:‬‬ ‫مســئوالن بایــد در رفتار و گفتار خــود دقت کنند و به جای نمک‬ ‫پاشیدن بر زخم مردم با انان همدردی کنند‪.‬‬ ‫بــه گزارش خبــر انالین‪ ،‬عبدالحســین روح االمینی طی تذکری‬ ‫شفاهی اظهار داشت‪ :‬ما مسئوالن در شرایط فعلی کشور باید در‬ ‫رفتار و گفتار خود دقت بیشتری داشته باشیم و به جای نمک بر‬ ‫زخم مردم پاشیدن‪ ،‬باید با انان همدردی کنیم‪.‬او بیان کرد‪ :‬الزم‬ ‫است تریبون های مهمی مانند رسانه ملی و نماز جمعه‪ ،‬پناهگاه‬ ‫مــردم و محلــی بــرای وحدت بین مردم و مســئوالن باشــد‪ .‬همه‬ ‫مسئوالن نظام در یک کشتی نشسته اند و البته افراط وتفریط در‬ ‫ارتباط بین دولت و مجلس شایسته نیست‪.‬نماینده مردم تهران‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی تصریح کرد‪ :‬رای بــه همه گزینه های‬ ‫چکــدام‬ ‫کابینــه و رد فوریــت الیحــه درخواســتی امــروز دولــت هی ‬ ‫طبیعی نیست‪ .‬دولت باید شرایط حمایتی احاد نظام را ارج نهد‬ ‫یشــک توجه به‬ ‫و از ان اســتفاده کند‪.‬روح االمینــی تاکیــد کــرد‪ :‬ب ‬ ‫شایســتگی افــراد باید موردتوجــه قرار گیرد و این مســئله مهم تر‬ ‫از نســبت های فامیلی و خانوادگی اســت و باید جوانان انقالبی‬ ‫را امیــدوار کــرد‪.‬او افــزود‪ :‬باید قدر نیروهای انقالب را در سراســر‬ ‫کشــور بدانیــم و نبایــد بــه انان بی تفاوتی شــود‪ .‬ما باید شــرایط‬ ‫بهتری را برای مردم رقم بزنیم تا وضعیت زندگی انان بهبود پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫الریجانینهحزبیتشکیلمی دهندو نهجریانسیاسی‬ ‫عزت ا‪...‬یوسفیان مالاز نمایندگانادوار مجلسدربارهایندهسیاسی‬ ‫علــی الریجانی بیــان کرد‪ :‬الریجانــی به تنهایی به انــدازه یک حزب‪،‬‬ ‫قدرت دارند و برای گرفتن پست نیز هیچ حزبی تشکیل نخواهند داد‬ ‫و قاطعانه می گویم هیچ مذاکره ای برای تشکیالت سیاسی و حزبی‬ ‫نداشــته اند‪.‬به گزارش جماران‪ ،‬او افزود‪ :‬بنابراین الریجانی در همین‬ ‫حدی است که هستند و نه حزبی را تشکیل می دهند و نه جریانی‬ ‫وجود دارد که بخواهند قدرت بیشتری به خودشان اختصاص دهند؛‬ ‫مثال حزب تشکیل دهند که چه شود؟ یا با حزب چه اتفاقی می افتد؟‬ ‫ایشان با هیچ کس برای حزب یا جریان سیاسی صحبت نکردند ولی‬ ‫اگر نیاز کشــور باشــد که ایشــان در جایی خدمت کند مطیع رهبری‬ ‫هستند و حکم رهبری هرکجا باشد می روند و اگر زمانی نیاز باشد از‬ ‫طرف مردم در جایی مسئولیتی بگیرند بحث دیگری است اما اینکه‬ ‫ایشان حزب تشکیل دهند و عده ای را برای حزب‪ ،‬دورهم جمع کنند‪،‬‬ ‫به چه منظوری است؟ قصد و منظوری وجود ندارد که ایشان حزب‬ ‫تشکیل دهد‪.‬این چهره سیاسی ادامه داد‪ :‬ایشان شخصیتی هستند که‬ ‫تا حدودی موردقبول بخش عمده ای از اصولگراها و اصالح طلب ها‬ ‫هستند به بیان دیگر ایشــان که نمی توانند دو جریانی حزب تشکیل‬ ‫دهند و اگر بخواهند حزبی تشکیل دهند باید یک جریان را از دست‬ ‫بدهند‪ .‬االن ایشان به تنهایی به اندازه یک حزب‪ ،‬قدرت دارند و برای‬ ‫گرفتن پست‪ ،‬هیچ حزبی تشکیل نخواهند داد و قاطعانه می گویم‬ ‫هیچ مذاکره ای برای تشکیالت سیاسی و حزبی نداشته اند‪ .‬نماینده‬ ‫ادوار مجلس شورای اسالمی دراین باره که به نظر می رسد کارگزارانی‬ ‫ها همچنان روی الریجانی نگاه مثبتی دارند‪ ،‬اشــاره کرد‪ :‬ان ها نظر‬ ‫مثبت دارند عالوه بر این هم بسیاری از اصولگرایان به ایشان نظر‬ ‫مثبت دارند‪ ،‬اصولگرایان مســتقل والیی مجلس بســیار زیاد بودند‬ ‫(نزدیــک بــه صــد نفــر بودند)‪ ،‬بــا این وصــف اصولگرایــان مجلس‬ ‫به تنهایــی نمی توانســتند رئیس مجلس تعیین کننــد و برای همین‬ ‫بخشــی از اصالح طلبــان هــم بــه الریجانــی رای دادند پس ایشــان‬ ‫موقعیــت خوبــی دارند ازاین رو به چه دلیل اقای الریجانی بروند و‬ ‫بــا یــک جریان مذاکره کنند؟ مثال بگوید من را وزیر کنید یا فعالیت‬ ‫کنیــد تا مــن رئیس جمهور شــوم؟ درحالی که رئیس جمهــور به تازگی‬ ‫انتخاب شده است و یک دوره ‪ ۴‬ساله است و در ایران مرسوم است‬ ‫که هر ‪ ۲‬دوره یک نفر رئیس جمهور باشــد‪ .‬اگر ایشــان قصد چنین‬ ‫چیزی داشــتند نیازی به حزب نبود‪ ،‬ایشــان در هر شهر مازندران که‬ ‫کاندیدا می شدند رای می اوردند و به مجلس می رفتند و می توانستند‬ ‫مجددارئیسمجلسشوندلذاچونایشانجایگاهیرامدنظر ندارند‬ ‫به دنبال وسیله ان هم نیستند‪ .‬به هرحال کارگزاران یا احزاب دیگر به‬ ‫الریجانی لطف دارند اما ایشان هیچ گاه با کارگزارانی ها و احزاب دیگر‬ ‫ننشستندوصحبتینکردند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫انتصاباعضای‬ ‫شورای عالیانقالبفرهنگی‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در‬ ‫مقوله و هدایت دســتگاه های‬ ‫حکمــی اعضــای شــورای عالی‬ ‫متصدی ان به ســمت ارزش ها‬ ‫انقالب فرهنگــی را بــرای دوره‬ ‫و هدف های انقالب و براوردن‬ ‫جدیدمنصوبکردند‪.‬‬ ‫نیازهای فکری این دستگاه ها و‬ ‫چکیدهحکمحضرتایتا‪...‬‬ ‫ظاهــر شــدن در نقش قــرارگاه‬ ‫رهبرانقالب‬ ‫خامنه ای به این شرح است‪:‬‬ ‫فرهنگــی کشــور بــوده اســت‪.‬‬ ‫ورود در دومیــن چهلــواره ‬ ‫شورای عالی خدمات با ارزشی‬ ‫انقالب اســامی که با اغاز ســد ه جدید هجری در این زمینه ها ارائه داده است و این جانب بر‬ ‫شمســی همزمــان شــده اســت‪ ،‬نگاهــی نــو‪ ،‬خود فرض می دانم از همه ی اعضاء محترم که‬ ‫اسیب شناســانه و روزامــد ســاز‪ ،‬به مجموعه ای در دوره های مختلف نقش افریده اند‪ ،‬به ویژه از‬ ‫از زیرســاخت های تمدنــی را ضروری می ســازد‪ .‬دانشمندان و اساتیدی که در دوره ی جدید در‬ ‫در راس ایــن مجموعــه‪ ،‬مقولــ ه فرهنگ اســت‪ .‬شورای عالی حضور نخواهند داشت صمیمانه‬ ‫فرهنگ‪ ،‬جهت دهند ه هم ه اقدام های اساسی سپاسگزاری کنم و ادامه ی کمک های مشاوره ای‬ ‫و زیــر بنائــی جوامــع بشــری و شــتاب دهنده انــان را بــه ایــن شــورا درخواســت نمایم‪.‬اینک‬ ‫یــا کندکننــد ه ان اســت‪.‬این رویکــرد در مقطــع برای دوره ی جدید ‪-‬که از ابالغ این نوشته اغاز‬ ‫کنونــی‪ ،‬عمدتا ناظر به ارتقاء نگاه و احســاس خواهد شد‪ -‬اشخاص حقوقی و حقیقی نامبرده‬ ‫مســئولیت متصدیــان فرهنگــی و نخبــگان و در ذیل را برای چهار ســال به عضویت شــورای‬ ‫فعــاالن عرصه هــای گوناگون کشــور به مقوله عالیانقالبفرهنگیمنصوبمی کنم‪.‬اشخاص‬ ‫فرهنــگ و پدیــد امــدن ایــن باور عمیق اســت حقوقی‪ :‬فعال روســای سه قوه و دستگاه هایی‬ ‫کــه فرهنگ ســازی در هریــک از اجــزاء تمدنــی کــه تاکنــون عضــو شــورای عالــی بوده انــد‪.‬و‬ ‫جامعه‪ ،‬برترین وسیل ه پیشرفت و موفقیت ان اشــخاص حقیقــی‪ :‬اعرافــی‪ ،‬ایمــان افتخــاری‪،‬‬ ‫و بی نیــاز کننــده از ابزارهای الزام اور و تحکمی امیرحسین بانکی پور فرد‪ ،‬حمید پارسانیا‪ ،‬عادل‬ ‫است‪.‬همچنین ناظر به این نکت ه حیاتی است پیغامی‪،‬غالمعلیحدادعادل‪،‬حسنرحیم پور‬ ‫کــه شــاکله و ارایــش عمومــی فرهنــگ در هم ه ازغدی‪ ،‬علی اکبر رشاد‪ ،‬حسین ساعی‪ ،‬ابراهیم‬ ‫بخش هایگسترده یان‪،‬نیازمندنظمو محتوای ســوزنچی‪ ،‬سعیدرضا عاملی‪ ،‬منصور کبکانیان‪،‬‬ ‫انقالبی اســت‪ .‬این یگانه وســیل ه مصون سازی علــی الریجانــی‪ ،‬محمــود محمدی عراقــی‪،‬‬ ‫فرهنگ عمومی کشور در برابر هجوم فرهنگی محمدرضــا مخبــر دزفولی‪ ،‬مرتضــی میرباقری‪،‬‬ ‫و رســانه ای برنامه ریزی شد ه بیگانگان بدخواه صــادق واعــظ زاده‪ ،‬احمد واعظی‪.‬نکات حائز‬ ‫است‪.‬ماموریت شورای عالی انقالب فرهنگی‪ ،‬اهمیتی در پیوست این حکم به نظر حضرات‬ ‫از اغــاز‪ ،‬ســاماندهی بــه وضعیــت فرهنــگ و اعضای محترم خواهد رسید‪ .‬توفیق همگان را از‬ ‫دانــش در کشــور و سیاســت گذاری در ایــن دو خداوند متعالمسالتمی کنم‪.‬‬ ‫رای دهندگانبهرئیسی‬ ‫بهتغییر امیدوارند‬ ‫نماینده مــردم تبریز گفت‪:‬‬ ‫درخشانی ثبت شده است‪ .‬لذا‬ ‫روی کار امــدن دولــت رئیســی‬ ‫اگــر قرار باشــد همــان رویه ‪۳۵‬‬ ‫فرصتــی بــرای نظــام مقــدس‬ ‫ساله مجدد بازگردد و در فضای‬ ‫جمهوری اســامی فراهم کرده‬ ‫عمومیمدیریت هاهمانافکار‬ ‫تا مســیر متفاوتی را بــرای اداره‬ ‫حاکم باشد باعث سرخوردگی‬ ‫محمدحسین‬ ‫فرهنگی‬ ‫کشور در پیش گیرد‪.‬‬ ‫و ناامیــدی نیروهــای انقالب و‬ ‫بهگزارشایرنا‪،‬محمدحسین‬ ‫حامیان اقای رئیســی می شود‪.‬‬ ‫فرهنگی در نطق میان دســتور اظهار کــرد‪ :‬روی او ضمــن ابــراز نگرانی از وضعیت دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫کار امدن دولت اقای رئیســی امیدهای زیادی را افــزود‪ :‬در انتصاباتــی که در دانشــگاه ها صورت‬ ‫ایجاد کردهو فرصتیبراینظاممقدسجمهوری می گیرد یا شرایط علمی در نظر گرفته نمی شود‬ ‫اسالمی ایران است تا مسیر متفاوتی را برای اداره یا مالحظات همسویی با دولت توجه نمی شود‬ ‫کشور در پیش بگیرد‪ .‬کسانی که به او رای داده یا یا شــرایطی پیش می ایــد که بدنه علمی همان‬ ‫راینداده اند‪،‬چنینامیدیرادارند‪.‬نمایندهمردم دانشــگاه ها احســاس بدی پیــدا می کنند‪.‬عضو‬ ‫تبریز‪ ،‬اذرشــهر و اســکو مجلس شــورای اسالمی کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در تاریخ ‪ ۴۳‬ســاله انقالب اســامی اســامی تصریــح کــرد‪ :‬در تبریز باوجــود بیش از‬ ‫کــه ‪ ۸‬ســال ان متفــاوت بــوده بعــاوه ‪ ۲‬ماهی ‪ ۲۰۰‬هیئت علمی اســتاد تمام که بعضا ســوابق‬ ‫که شــهیدان رجایی و باهنر بر ســر کار بودند و ارزشــمندی داشــته اند و در جریانــات اخیــر ‪۲۴‬‬ ‫فرصتی هم برای اداره کشور پیدا نکردند‪ ،‬حدود ساعته در خدمت این تفکر بوده اند اما باوجود‬ ‫‪ ۳۵‬سال تفکر دیگری بر کشور حاکم بوده است‪ .‬همهاین هافردیانتخابمی شود کهاذعاندارد‬ ‫فرهنگی اضافه کرد‪ :‬همه کامیابی ها و ناکامی ها در سال ‪ ۸۸‬تفکر دیگری داشته است و اخیرا نیز‬ ‫برای ‪ ۳۵‬سال است و از ‪ ۸‬سالی که احمدی نژاد در جلسه خصوصی نیز گفته همان مبنا را داشته‬ ‫بــر ســر کار بود‪ ،‬صرف نظــر از حاشــیه هایی که و هیچ اظهار ناراحتی‪ ،‬نگرانی و پشیمانی نکرده‬ ‫داشــت‪ ،‬در اذهان مردم نکات روشــن و مقاطع است‪.‬‬ ‫سفرهایاستانیدر تضادبایکبرنامه‬ ‫منسجماست‬ ‫علی محمد حاضری‪ ،‬فعال‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬ســفرهای استانی‬ ‫سیاســی اصالح طلــب دربــاره‬ ‫و تصمیم گیری های متناسب با‬ ‫اینکــه حــدود ‪ ۱۰۰‬روز از روی‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫اظهاراتــی که مطرح م ‬ ‫کار امــدن دولــت می گــذرد و‬ ‫در تضاد با یک برنامه منسجم‬ ‫رئیس جمهــور هــم در دوران‬ ‫و از قبل طراحی شــده اســت و‬ ‫علی محمدحاضری‬ ‫تهــای انتخاباتــی وعده‬ ‫رقاب ‬ ‫این بدین معناســت که واقعا‬ ‫داده بــود کــه پایــان هــر ‪۱۰۰‬‬ ‫برنامــه ای در کار نبــوده و‬ ‫گزارشــی از عملکــردش بــه مــردم ارائــه خواهد نیســت و اظهارات قبلی غیرواقعی اســت و یا‬ ‫داد‪ ،‬ایا اتفاقی افتاده است که قابل بیان باشد‪ ،‬به معنای این اســت که این ســفرهای اســتانی‬ ‫گفت‪ :‬دولت ظاهرا هیچ موضع روشنی در قبال یک نمایش پوپولیستی است که در تعارض با‬ ‫برجام و سیاســت خارجی اش تاکنون نتوانســته برنامه های مطرح شده است‪ .‬این فعال سیاسی‬ ‫اســت اتخــاذ کنــد و ایــن بالتکلیفی مشــخص اصالح طلب بیان کرد‪ :‬امروز با توجه به شرایط‪،‬‬ ‫نیســت حقیقی اســت یــا این که تعمــدا اتفاق بازار و جامعه در حال حاضر هیچ گونه واکنش‬ ‫افتاده است‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬این فعال سیاسی مثبتی بــه مواضع دولــت و اقدامات اقتصادی‬ ‫اصالح طلب خاطرنشــان کــرد‪ :‬بالتکلیفی روی صورت گرفته ندارند که این امر نشان می دهد‬ ‫سیاست خارجی اثر و سایه خودش را روی بازار دولــت نتوانســته اثر مثبتی روی این هــا بگذارد‪،‬‬ ‫گذاشــته اســت و اگر دولت نتوانــد تکلیفش را زیرا شواهد نشان می دهد مشکالت اگر تشدید‬ ‫روشــن کند‪ ،‬روزبه روز شرایط بدتر خواهد شد‪ .‬نشــده باشــد‪ ،‬کاهش هم پیــدا نکرده اســت‪.‬او‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬بــه نظر می رســد تیــم اقتصادی دربارهاین کهمشاهدهمی کنیممجلسیکهخودرا‬ ‫دولــت برخــاف انچــه از قبــل تصــور می شــد همسو بادولتمعرفیمی کرداالندست به نقد‬ ‫و ا نهــا ادعــا می کردنــد‪ ،‬هیــچ برنامه روشــنی دولت زده اســت ایا این همســویی در اینده به‬ ‫ندارنــد و تــازه امروز بررســی می کننــد چه باید مشــکل برخــورد خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬همســویی‬ ‫انجام دهند و ان چند هزار صفحه برنامه را که بــه قــوت خودش باقی اســت چراکــه گرایش ها‬ ‫می گفتند نوشــته اند‪ ،‬داخل صندوق گذاشــتند‪ .‬و اهــداف تفاوتی با یکدیگر ندارد اما راه حل ها‬ ‫حاضری یاداور شــد‪ :‬این دولت همانند جریان مشــترک نیســت که ایــن امر باعــث بالتکلیفی‬ ‫و دولت احمدی نژاد که در ســفرهای استانی و می شــود‪.‬حاضری تاکید کرد‪ :‬هنگامی که طرح و‬ ‫جلسات حضوری فی المجلس درباره همه چیز راه حلی برای مســائل وجود نــدارد‪ ،‬خودبه خود‬ ‫تصمیم گیری می کرد‪ ،‬از همین منطق اســتفاده اختالف نظــر به وجــود می اید اما این به معنی‬ ‫می کنــد‪ ،‬درصورتی که اگر دولتی طرح و برنامه نقد همسویی نیســت‪ ،‬اما ادم های همسو هم‬ ‫داشته باشد‪ ،‬هیچ گاه به تصمیمات در سفرهای هنگامی کــه ندانند چــه کاری قرار اســت انجام‬ ‫استانیو جلساتفی المجلسپناهنخواهدبرد‪ .‬دهند‪ ،‬دچار تعارض می شوند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫وعدهکاهشقیمتبلیتهواپیما‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی اعالم‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی همچنین‬ ‫کــرد‪ :‬در جلس ـه ای که با حضور‬ ‫در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر‬ ‫نمایندگانایرالین هایمختلف‬ ‫اینکــه کنتــرل هوشــمند کرونا و‬ ‫برگزار می شود به دنبال متقاعد‬ ‫ســفرها از ابتــدای اذر مــاه اغــاز‬ ‫کــردن انهــا و کاهــش قیمــت‬ ‫خواهد شد یا خیر؟ اظهار کرد‪:‬‬ ‫رستم قاسمی‬ ‫بلیــت هواپیمــا هســتیم‪ .‬بــه‬ ‫جلسات متعددی در این زمینه‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬رستم قاسمی در‬ ‫داشــتیم و امیدواریــم در اینــده‬ ‫حاشــیه مراســم تودیع و معارفه رئیس ســازمان نزدیک بتوانیم کنترل هوشمند کرونا را در بخش‬ ‫هواپیمایی کشــوری در پاســخ به ســوالی درباره هایمختلفحملو نقلمانندسفرهااجراکنیم‪.‬‬ ‫قیمــت بلیــت هواپیمــا و اینکه چرا تکلیــف ان قاسمیهمچنیندر جلسهتودیعومعارفهرئیس‬ ‫روشن نم ‬ ‫یشــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جلسه ای با حضور سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد‪ :‬خیلی ها‬ ‫نمایندگان شــرکت های هواپیمایی داریم که در انتظــار داشــتند با شــروع تحریم ها ایــران دیگر‬ ‫ان جلسه تکلیف قیمت بلیت هواپیما را روشن پرنده ای نداشته باشد اما امروز بخش هوایی‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی در حوزه داخلی و خارجی به خوبی کار می کند‬ ‫بــر اینکــه ایا قیمت بلیت هواپیمــا کاهش پیدا و توان و قابلیت ســاخت بســیاری از تجهیزات‬ ‫می کنــد یــا خیر؟ گفت‪ :‬در این جلســه به دنبال را کــه بــه ان نیاز داریم دارد‪ .‬صنعت هوایی به‬ ‫متقاعدکردنایرالین هابرایکاهشقیمتبلیت لحاظ تکنیکالی بودن نیازمند اقدامات موثرتر و‬ ‫هواپیما هســتیم‪ .‬وزیر راه و شهرســازی در پاسخ توجه به دانش فنی داخلی است و باید ناوگان‬ ‫بــه ســوالی مبنی بر اینکــه اگر برجــام به نتیجه هوایی ایران تقویت شود‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬حمل و‬ ‫برسد ایا قرارداد با بوئینگ و ایرباس احیا خواهد نقل از مولفه های مهم در وزارت راه و شهرسازی‬ ‫شد یا خیر؟ گفت‪ :‬این مسئله چندان مشخص اســت که در حوزه های زمینــی‪ ،‬ریلی‪ ،‬دریایی و‬ ‫نیست و نمی توان پیش بینی درباره ان کرد‪ .‬چرا هوایینیازمنداقداماتمهمیهستیم‪.‬چرا کهبا‬ ‫که باید ببینیم که برجام به کجا خواهد رســید؟ وجود ‪ ۱۴۰۰‬کیلومتر راه اهن متاسفانه وضعیت‬ ‫امــا در حــوزه هوایی و دیگر بخش ها جمهوری صنعت ریلی ما مناسب نیست و در حوزه های‬ ‫اسالمی ایران به دنبال رفع تحریم ها و استفاده اتصــال بــه کوریدورهای بین المللــی و ناوگان با‬ ‫از تکنولوژی روز خواهد بود‪ .‬قاســمی ادامه داد‪ :‬مشــکالتی مواجه هســتیم‪ .‬همچنیــن در حوزه‬ ‫هر کســی بتواند با ســاز و کاری مناسب صنعت ناوگان زمینی و باری و مســافری نیز مشــکالتی‬ ‫هواییایرانراتقویت کنداز اناستقبال می کنیم‪ .‬داریــم کــه می توان به باال بودن متوســط عمر‬ ‫وی همچنیــن دربــاره ثبــت نام مجردهــا در ناوگان اشــاره کرد‪ .‬البته جلســات متعــددی در‬ ‫ســامانه نهضت ملی مســکن گفت‪ :‬اخر همین این زمینه با وزارتخانه های مرتبط مانند وزارت‬ ‫هفته شــورای عالی مســکن جلس ـه ای با حضور صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داشــته ایم تا بتوانیم‬ ‫رئیــس جمهــور خواهــد داشــت و بعــد از ان نــاوگان حمــل و نقــل کشــور را در حــوزه هــای‬ ‫سامانه ای را برای ثبت نام مجردها باز می کنیم‪ .‬مختلفنوسازیکنیم‪.‬‬ ‫دعوتجامعه کارگریبرایبزرگداشتروز‬ ‫تصویبقانونکار‬ ‫دبیــرکل خانــه کارگــر ضمن‬ ‫کردند کهانپیشنویسبعدها‬ ‫دعــوت از همــه کارگــران‪،‬‬ ‫اساس مباحث مجلس و شورای‬ ‫تشــکل های کارگــری‪ ،‬انجمــن‬ ‫نگهبان شد و حاصلش قانونی‬ ‫های صنفی‪ ،‬شــوراهای اسالمی‬ ‫است کهامروز بهتصویبرسید‪.‬‬ ‫کار و خانــه هــای کارگــر بــرای‬ ‫دبیرکل خانه کارگر خاطرنشــان‬ ‫علیرضامحجوب‬ ‫بزرگداشتسالروزتصویبقانون‬ ‫کرد‪ :‬در این ســال ها صحبت در‬ ‫کار اعالم کرد‪ :‬دست کسانی که‬ ‫مورد حمایت از قانــون کار زیاد‬ ‫نیتشان از اصالح قانون کار‪ ،‬بهبود حقوق نیروی بوده است‪ ،‬بعضی تحت عنوان اصالح قانون کار‬ ‫کار و حمایت بیشتر از کارگر باشد را می فشاریم خودراحامیقانونجلوهدادندولیتغییراتی که‬ ‫ولــی اگــر غیــر از این باشــد‪ ،‬قانون کار بــه اصالح تاکنونصورتگرفتهکمتر موردیاستکهبشوداز‬ ‫نیاز ندارد‪ .‬علیرضا محجوب در گفت وگو با ایسنا انحمایتاحساس کردو بیشتر حمایتاز طرف‬ ‫ضمن گرامیداشت‪ ۲۹‬ابان روز تصویب قانون کار مقابلکارگر بودهکهبهمنافعو مصالحاناهمیت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ســالروز تصویب قانون کار روزی بوده داده شده است‪ .‬وی با بیان اینکه قانون کار بعد‬ ‫که قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام از قانون اساسی یک قانون مادر تلقی می شود و‬ ‫پس از ماهها مورد بررســی قرار گرفت و تصویب قانوناساسیدوم کشورهابهشمار میاید‪،‬ادامه‬ ‫نهایــی ان اعــام شــد‪ ،‬به این جهت همه ســاله داد‪ :‬تفــاوت قانــون کار بــا قانون اساســی در این‬ ‫از ان تاریــخ تــا امروز که حدود‪ ۴۱‬ســال می گذرد اســت که در قانون اساسی کلیات دیده می شود‬ ‫همه ساله مراسم ها‪ ،‬گردهمایی ها و اجتماعاتی ولی در قانون کار جزئیات روابط و حقوق دیده‬ ‫در حمایت از اســتمرار قانون‪ ،‬حمایــت از اجرای شده است و مراد از این جزئیات حمایت از طرف‬ ‫صحیح و دقیق قانون و جلوگیری از لطماتی که ضعیف و حمایت از طرفی است که کمتر قدرت‬ ‫حتیاینروزهاتحتعنوانقالبهاییمثلتفاوت دفاع و دستیابی و دسترسی به حقوقش را دارد‪.‬‬ ‫بین دســتمزد کارگر روستایی و شــهری در جریان محجوببااشارهبهبرنامههایگستردهو متعدد‬ ‫اســت‪ ،‬برگزار شــده اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امســال پیش بینی شــده در گرامیداشــت ‪ ۲۹‬ابــان اظهار‬ ‫همدر ‪ ۲۹‬ابان‪،‬سالروز تصویبقانون کار را گرامی کرد‪ :‬با توجه به شــرایط پارســال و امســال بیشتر‬ ‫خواهیم داشت و مراسم خاص سالروز قانون کار اجتماعــات کوچــک تعریف شــده داشــتیم و به‬ ‫در بیشــتر مراکز اســتانها و شهرهای کارگرنشین و شکلسمبلیکگرامیداشتاینروز رابرگزار کردیم؛‬ ‫حدود پنجاه نقطه برگزار خواهد شد‪ .‬محجوب امسال نیز با رعایت فاصله معین و پروتکل ها و‬ ‫افزود‪ :‬نگرانی ما راجع به کارگران و اجرای قانون در فضایباز مراسماتیبرگزار خواهدشد‪.‬دبیرکل‬ ‫کار که که حقوق انها توســط قانون تضمین می خانهکارگر در بخشدیگریاز گفتوگوباایسنادر‬ ‫شــود و اجرای غیر دقیق قانــون و عدم توجه به پاسخبهاینپرسش کهایااز نظر ویقانون کار نیاز‬ ‫این نکته است که قانون کار یک قانون حمایتی بهاصالحدارد؟اینطور بیانکرد‪:‬سوالماایناست‬ ‫برای حمایت از کارگر و نیروی کار است و قانون که با چه نیتی می خواهند قانون را اصالح کنند‪.‬‬ ‫بین کارگر و کارفرما نیســت‪ ،‬اگــر در ان روابط کار تا امروز هر کسی که از اصالح سخن گفته غرض‬ ‫هستغرضایناست کهروابط کار طورینوشته و هدفش این بوده کجای حقوق کارگر را قیچی‬ ‫شود که چگونه از کارگری که کار می کند حمایت کند‪ .‬اگر منظور از اصالح‪ ،‬بهبود حقوق نیروی کار‬ ‫شود‪،‬توجیهشهممشخصاستدر همهقوانین باشــد همواره و هر روز نیاز به اصالح داریم ولی‬ ‫و مقررات که جنبه حمایتی دارند چون ی ‬ ‫ک طرف اگر منظور کاهش و ضرر حقوق نیروی کار است‬ ‫ضعیف یک طرف قوی است قانون نوشته شده مــا اصالح نیــاز نداریم چون دربرگیرنده حقوق و‬ ‫اســت لــذا نباید انگاره ای بــه وجود بیاید که چرا منافــع کارگر نیســت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬نمی توانیم‬ ‫قانوندوطرفهنوشتهنشدهو بهیکطرفتوجه به اســم اصالح از حقوق کارگر کم کنیم چون‬ ‫داشتهاست‪.‬دبیرکلخانهکارگر تصریحکرد‪:‬اگر ما قانون کار‪ ،‬قانون پایه و برای حمایت از کارگر‬ ‫بهعبارت‪ labour‬کهقوانین کار ترجمهاینعبارت است‪ .‬اگر عده ای می خواهند حمایت بیشتری‬ ‫اســت‪ ،‬توجه کنیم به دو معنا اســت‪ :‬یکی کار و از کارگــر کنند دســت انها را می فشــاریم و اگر‬ ‫یکی کارگر‪ .‬برخی حزب کار ترجمه می کنند ولی مخالف ان هستند با ان مقابله می کنیم‪ .‬این‬ ‫در انگلستان می گویند حزب کارگر نه حزب کار‪ ،‬نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫چون کارگر صنعتی را با این عنوان صدا می کنند‪ .‬هم اکنون در مجلس طرحی مطرح اســت که‬ ‫محجــوب ادامــه داد‪:‬حضــرت امام خمینــی (ره) حقــوق کارگــر شــهری را از روســتایی متمایز و‬ ‫وقتیدر اواخر سال‪ ۱۳۶۷‬کهمرحومسرحدی زاده مجزا می داند به این عنوان که اشــتغال انجا‬ ‫به ایشــان نامه ای نوشــتند و بن بســت مجلس بیشــتر شــود اما اگر این اتفــاق بیفتد‪ ،‬مختصر‬ ‫شورای نگهبان و عدم تصویب را یاداوری کردند‪ ،‬اشــتغال و جمعیتی هم که در روستاها است‪،‬‬ ‫ایشان برای حل این بن بست مجمع تشخیص روانه شهرها می شوند و پرداخت حقوق کمتر‬ ‫مصلحــت نظام را توصیــه کردند‪ .‬در ســال‪ ۱۳۶۳‬موجب می شــود که روســتاییان برای کار خوب‬ ‫وقتی بحث پیش نویس های اولیه مطرح بود و و پردرامد راهی تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تبریز و شهرهای‬ ‫از دستگاهذیربطپیش نویسیمتفاوتبامباحث بزرگشوند‪.‬محجوببااشارهبهدغدغهمعیشت‬ ‫و منافع کارگران بیرون امد‪ ،‬شخص مقام معظم کارگران تصریح کرد‪ :‬کم کم به روزهای پایان سال‬ ‫رهبری که ان زمان رییس جمهور بودند به هیات نزدیک می شویم و به زودی مذاکرات و گفت و‬ ‫وزیران تشــریف بردند و وزرا را مامور رسیدگی به گوهای شورای عالی کار و مراجع دیگر را خواهیم‬ ‫ان پیــش نویس و تهیــه یک پیش نویس جدید داشتوبرایشانارزویموفقیتمی کنیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1211‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه کمیته عالی تحول تاکید کرد‬ ‫ضرورت تدوین برنامه های بلندمدت برای فوالد مبارکه‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه گفــت‪ :‬نباید‬ ‫منابع مالی شــرکت صرفا به نقدینگی و سوداوری‬ ‫محدودشوند‪،‬بلکهسبدسهام داریو سرمایه گذاری‬ ‫نیز باید به منابع مالی اضافه شوند و در این صورت‬ ‫اســت که ظرف چند ماه می توان به یک استراتژی‬ ‫بلندمدتکارامدرسید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویدادامروز‪ ،‬محمدیاســر طیب نیا‪،‬‬ ‫مدیرعاملفوالدمبارکه‪،‬در جلسهکمیتهعالیتحول‬ ‫این شرکت که با موضوع «تدوین جهت گیری های‬ ‫استراتژیک اینده فوالد مبارکه» برگزار شد‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه های جاری فوالد‬ ‫مبارکــه اظهــار کــرد‪ :‬پروژ ههــای مرتبط با پایــداری‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬افزایش بهره وری‪ ،‬کاهش ضایعات‪ ،‬افزایش‬ ‫تاب اوری و توازن در زنجیره تولید در اولویت شرکت‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫لزوم تدوین برنامه های بلندمدت برای‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت ترســیم افق چشم انداز‬ ‫‪ 1410‬و ‪ 1450‬در فــوالد مبارکــه افــزود‪ :‬از امروز باید‬ ‫برایتدوینبرنامه هایبلندمدتبرایافقده ساله‬ ‫و پنجاه سالهاقدام کنیمو در پروژه هایفوالدمبارکه‬ ‫ســهمی بــرای تبدیل شــدن بــه یک شــرکت موفق‬ ‫همچون شــرکت های نامدار جهانی داشته باشیم؛‬ ‫چراکه فوالد مبارکه باید در تراز شرکت های موفق و‬ ‫مشهور جهانهمچونپوسکو‪،‬ال‪ .‬جیو تویوتاقرار‬ ‫داشته باشد‪ .‬مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان‬ ‫اینکه اگر قرار است تنها به حفظ سهم ّ‬ ‫کمی فوالد‬ ‫در کشور بیندیشیم‪،‬به طور قطعاینجایگاهو سهم‬ ‫را نیز از دست خواهیم داد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬فوالد‬ ‫مبارکهبرایافزایشو حفظسهم ّ‬ ‫کمیخوداز تولید‬ ‫فــوالد‪ ،‬تنهــا نبایــد به فکر احــداث و ایجــاد واحد‬ ‫جدید برای تولید باشد؛ چراکه در حال حاضر این‬ ‫شرکتدر مجموعه هایمختلفصنعتیو معدنی‬ ‫همچون «گل گهــر» به عنوان یکی از تولیدکنندگان‬ ‫فوالد‪ ،‬سهام دار عمده است؛ بنابراین بهتر است به‬ ‫ترکیبسهام دارانگروهفوالدمبارکهاندیشیدهشود‪.‬‬ ‫جنبه استراتژیک مبحث حمل ونقل‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه می تواند با‬ ‫خرید بخشی از سهام یک شرکت جدید‪ ،‬مسائل و‬ ‫برنامه های تعریف شده خو د را پیش ببرد‪ .‬ما باید‬ ‫تمرکز بیشتری بر سهام های موجود در بورس داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬زیرا می توانیم سهام یک شرکت را خریداری‬ ‫و چند میلیون تن فوالد را به تملک دراوریم‪ .‬برخی‬ ‫شــرکت های کوچک و تولیدکننده فــوالد در بورس‬ ‫وجود دارند که می توان ان ها را به عنوان یک بخش‬ ‫جدیــد بــرای فوالد مبارکه خریداری و به تولید این‬ ‫مجموعــه اضافه کــرد‪ .‬در خصوص نیروگاه و تولید‬ ‫انرژی نیز همین مصداق وجود دارد‪.‬‬ ‫طیب نیــا بــا اشــاره بــه مســائل اقتصــادی‪،‬‬ ‫محدودیت هایمنابعانرژیو همچنینحمل ونقل‬ ‫در فــوالد مبارکه اذعان داشــت‪ :‬جنبه اســتراتژیک‬ ‫مبحث حمل ونقل از جنبه سوداوری ان برای فوالد‬ ‫مبارکه بیشتر است؛ حمل ونقل یک حوزه چالشی‬ ‫استو ممکناستکهبخواهیمبهصورتمستقیم‬ ‫وارد ان شویم‪.‬‬ ‫توجه به سبد سهام داری برای فوالد مبارکه‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬زمانی که افق بلندمدت برای‬ ‫سال‪ 1450‬را ترسیم کرده و به نقش افرینی در عرصه‬ ‫بین المللیواستراتژی هایخودتوجهمی کنیم‪،‬شاید‬ ‫نیــاز به مشــارکت دیگــر بخش ها بــرای حوزه های‬ ‫استراتژیک و سوداور وجود داشته باشد؛ برای مثال‬ ‫در حالحاضر‪،‬شرکتمعدنیوصنعتی«چادرملو»‬ ‫در بحث معدن حاضر به همکاری با فوالد مبارکه‬ ‫اســت‪ ،‬اما بایــد محدودیت ها‪ ،‬ظرفیت ها و منابع‬ ‫مالی نیز در این راستا در نظر گرفته شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه ابراز داشــت‪:‬‬ ‫نبایــد منابــع مالــی شــرکت صرفــا بــه نقدینگــی و‬ ‫ســوداوری محدود شــوند‪ ،‬بلکه سبد ســهام داری و‬ ‫سرمایه گذاری نیز باید به منابع مالی اضافه شود و‬ ‫در این صورت است که ظرف چند ماه می توان به‬ ‫یکاستراتژیبلندمدتکارامدرسید‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید افق فکری موجود در شرکت‬ ‫فوالد مبارکه را از زنجیره فوالد و حفظ سهم فوالد‬ ‫در کشور دور کرد؛ چراکه این شرکت قادر به انجام‬ ‫فعالیت هایــی اســت کــه بســیاری از شــرکت های‬ ‫داخلــی تــوان انجــام ان را ندارند‪ .‬پس باید به فکر‬ ‫ایــن باشــیم کــه فــوالد مبارکــه در افــق بعــدی‪ ،‬در‬ ‫پله های باالتری از زنجیره فوالد قرار گیرد و مصداق‬ ‫ان حوزه های معدنی است که مکمل زنجیره فوالد‬ ‫همبهشمار می ایند‪.‬‬ ‫سیدمهدینقویمعاونتکنولوژیشرکتفوالد‬ ‫مبارکهاظهار کرد‪:‬نخستینجلسهکمیتهعالیتحول‬ ‫در دوره مدیریــت جدیــد شــرکت فــوالد مبارکــه با‬ ‫موضــوع تدوین جهت گیری های اســتراتژیک اینده‬ ‫فــوالد مبارکــه برگــزار گردید و گزارشــی از وضعیت‬ ‫زنجیــره تولیــد فوالد‪ ،‬از ســنگ اهــن تا محصوالت‬ ‫نهایی در کشور ارائه شد‪ .‬همچنین متناسب با این‬ ‫گــزارش‪ ،‬در مــورد وضعیــت و جایگاه فوالد مبارکه‬ ‫در میان سایر بازیگران اصلی این زنجیره تبادل نظر‬ ‫صورت گرفت و مفاد کلی طرح جامع توسعه فوالد‬ ‫مبارکــه در افــق‪ ،1410‬مطــرح و برنامه های اتی این‬ ‫شرکتنیز بررسیشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انتقادقطعهسازاناز بالتکلیفیاصالحقیمتخودرو‬ ‫فعاالنصنعتقطعه سازیمعتقدندکهدولت‬ ‫بایستی قیمت گذاری را رها کند؛ در غیر این صورت‬ ‫بایستی بودجه مورد نیاز را هم تعیین کند؛ چراکه‬ ‫منابع مالی صنایع نامتناهی نیست‪ .‬انها همچنین‬ ‫این سوال را مطرح می کنند که در شرایط زیان دهی‬ ‫صنعت‪،‬چنانچهقیمتثابتبماند‪،‬راه حلنجات‬ ‫از بحران چیســت و با کدام شیوه می توان افزایش‬ ‫تولید را رقم زد؟‬ ‫محمدرضا نجفی منش – رئیس انجمن صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان ‪ -‬در گفت وگو‬ ‫با ایسنا‪ ،‬ضمن تاکید براینکه اگر دولت قصد دارد‬ ‫در صنعــت خــودرو همچون صنعت بــرق و‪ ...‬به‬ ‫پرداخت یارانه بپردازد باید بودجه ان را تعیین کند؛‬ ‫چرا که تاثیر مستقیم بر مجموعه صنعت خودرو و‬ ‫قطعه سازی دارد‪ .‬چنانچه محل تامین این بودجه‬ ‫مشخص نباشد‪ ،‬میزان بدهی به قطعه سازان باالتر‬ ‫خواهدرفت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تصمیم گیــری بــرای قیمت‬ ‫خودرو به ستاد تنظیم بازار محول شده است‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کرد که ستاد تنظیم بازار هرچه سریعتر به‬ ‫موضــوع ورود کنــد و مصوبه اصالح قیمت خودرو‬ ‫صادر شود‪ .‬اگر دولت می خواهد این رویه را ادامه‬ ‫دهد‪ ،‬باید رقمی را در بودجه ساالنه برای پرداخت‬ ‫مبلغ مابه التفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار‬ ‫در نظر بگیردتاخودروسازاننیز بتوانندبدهیخود‬ ‫بهقطعه سازانرابه موقعپرداخت کنند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر چند مشکل عمده از جمله ارز‬ ‫دولتی‪،‬قیمتخودرو‪،‬قیمتسایر نهاده هاو نظایر‬ ‫ان در اقتصــاد وجــود دارد که دولــت به ان ها ورود‬ ‫کرده است اما تاخیر در اتخاذ تصمیم درست برای‬ ‫ان هامنجر بهنتایجمطلوبنخواهدبود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬پــس از انکه تصمیم بــه اصالح‬ ‫قیمت ها و خروج خودروسازان از زیان گرفته شد‪،‬‬ ‫برنامه ریزی ها برای افزایش تولید تنظیم و ارائه شد‪.‬‬ ‫قطعــا افزایش تولید مــی تواند تاثیر قابل توجهی‬ ‫در روند کاهشــی قیمت خودرو در بازار ازاد داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در ایــن رابطه ســیامک مقتــدری‪ -‬عضو هیات‬ ‫مدیرهانجمنصنایعهمگنقطعه سازی‪-‬نیز ضمن‬ ‫ت فعلی خودروها در بازار اظهار کرد‪:‬‬ ‫اشاره به قیم ‬ ‫بازار نیز متوجه شده است که چنانچه خودروساز با‬ ‫زیان پیش رود‪ ،‬تولید افت پیدا خواهدکرد‪.‬‬ ‫به ادعای وی‪ ،‬باتوجه به اینکه تقاضا در بازار از‬ ‫میزانعرضهبیشاست‪،‬افزایشتیراژ تولیدهمراهبا‬ ‫افزایش قیمت محقق می شود‪ .‬از سوی دیگراینکه‬ ‫بهای تمام شــده خودرو بســیار بیشتر از نرخ هایی‬ ‫اســت کــه کارخان ههــا عرضه می کننــد؛ لذا بــا زیان‬ ‫خودروساز‪،‬به تبعمشکالتنقدینگیبیشتر خواهد‬ ‫شود و در نتیجه ان به روزاوری محصوالت به تاخیر‬ ‫میافتد؛بنابراینقطعه ساز نیز نمی تواندهمچون‬ ‫ســابق به فعالیت خود ادامه دهــد و مقاومت در‬ ‫برابر افزایش قیمت خودرو‪ ،‬ضرر را به قطعه سازان‬ ‫هممنتقلمی کندو بدینترتیبزنجیرهتامیندچار‬ ‫مشکلخواهدشد‪.‬‬ ‫اینفعالصنعتقطعه سازیخاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫در این وضعیت این سوال مطرح است که چنانچه‬ ‫قیمت را ثابت نگه داریم‪ ،‬چگونه می خواهیم این‬ ‫صنعت ارزشمند و پیشران بسیاری از صنایع دیگر‪،‬‬ ‫موثــر در تولیــد ناخالــص ملی و اشــتغال زا را ســرپا‬ ‫نگه داریم؟ چندین ســال اســت که برای این سوال‬ ‫پاســخی پیدا نشده است و تولیدکنندگان با ضررو‬ ‫زیان تاکنون روبه رو بوده اند که نتایج ان نیز مشهود‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیر مخابراتمنطقهاصفهانخبر داد‬ ‫افزایش‪ ۵‬برابریمصرف اینترنت اصفهان طی دو سال گذشته‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه اصفهــان در جمــع‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬گفت‪ :‬تا قبل از سال ‪ ۷۲‬مخابرات تنها‬ ‫ارائه خدمات تلفن ثابت بود‪ ،‬اما بعد از ان با ایجاد‬ ‫شبکه های ارتباط سیار خدمات این شرکت توسعه‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬اســماعیل قربانــی‬ ‫درنشســت خبری با اصحاب رســانه با بیان اینکه‪:‬‬ ‫در حــال حاضر حوزه ارتباطات توســعه و اینترنت‬ ‫در تمام ســطوح گســترش یافته اســت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫امروز وابســتگی جامعه به مخابرات بیشــتر شده‬ ‫و حتــی یــک روز بدون اینترنت و مخابرات امکان‬ ‫پذیر نیست‪.‬مدیر مخابراتمنطقهاصفهان‪،‬افزود‪:‬‬ ‫از سال ‪ ۸۸‬به این طرف خصوصی شدن مخابرات‬ ‫صــورت گرفــت و ‪ ۵۱‬درصــد ســهم ایــن شــرکت به‬ ‫بخش خصوصی واگذار شد‪ ،‬در این فضا انتظارات‬ ‫از یک شرکت خصوصی بیشتر و جامع تر نسبت به‬ ‫ساختار دولتیاست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگرچه مخابرات خصوصی شده‪ ،‬اما‬ ‫یک وظیفه مهم بر عهده این شــرکت اســت‪ ،‬باید‬ ‫توجه داشت که بستر ارتباطی چه برای مردم و چه‬ ‫برای سایر اپراتور ها بدون استفاده از زیرساخت ها و‬ ‫خدماتپایه ایمخابراتامکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫قربانــی یــاداور شــد‪ :‬از ســال ‪ ۹۵‬شــرکت های‬ ‫مخابراتیاستانیحذفو مخابراتایرانبهصورت‬ ‫متمرکز با‪ ۳۱‬منطقهمخابراتیشکلگرفت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رونــد و فراینــد توســعه ُکنــد‬ ‫مخابــرات طــی ســال های گذشــته‪ ،‬گفــت‪ :‬در هــر‬ ‫فعالیت اقتصادی و تجارتی‪ ،‬اگر درامد و هزینه ها‬ ‫تعادلنداشتهنباشد‪،‬ابتداتوسعهمتوقفو در یک‬ ‫بازه زمانی‪ ،‬احتمال حذف ان فعالیت وجود دارد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬تعرفه های مخابراتی همچون‬ ‫تلفن ثابت و اینترنت طی سال های گذشته نه تنها‬ ‫افزایش نداشته بلکه کاهش داشته است‪ ،‬به نوعی‬ ‫کــه امروز هزینــه یک دقیقه مکالمه داخل اســتان‬ ‫‪ ۴۵‬ریال است و هزار دقیقه مکالمه تلفن ثابت به‬ ‫یشــود که این عدد‬ ‫ثابت در اســتان ‪ ۴۵۰۰‬تومان م ‬ ‫جوابگویهزینه هایمخابراتنیست‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقه اصفهان تصریــح کرد‪:‬‬ ‫مخابرات وظیفه دارد در راســتای حفظ و توســعه‬ ‫خدمــات مخابرات تــاش کند‪ ،‬اما بــه دلیل اینکه‬ ‫از بودجــه دولــت اســتفاده نمی کنیــم و متکــی بــر‬ ‫درام دهــای داخل ســازمان هســتیم‪ ،‬درامد باید به‬ ‫گونه ای باشد که فعالیت جاری و توسعه ای شرکت‬ ‫راتضمینکند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امروز انتظــار همه مــردم از‬ ‫مخابراتتلفنثابتنیستبلکهان هانیازمندیک‬ ‫سرویساینترنتپرسرعتبرایانجامفعالیت های‬ ‫اموزشــی‪ ،‬اقتصادی و ‪ ...‬هســتند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امروز‬ ‫مخابرات به پیشران‪ ،‬تسهیل گر‪ ،‬ظرفیت مدیریت‬ ‫کنندهسازمان هایمختلفو بستر کسبو کار برای‬ ‫سایر فعالیت هایجامعهتبدیلشدهاست‪.‬‬ ‫قربانیگفت‪:‬تقاضایمردماز مخابراتموجب‬ ‫شده که نیاز های ان ها را متناسب با فعالیت شان‬ ‫توسعهدهیم‪،‬اماتوسعهفعالیت هادر حوزههمراه‬ ‫نیست بلکه باید در حوزه زیرساخت ها نیز صورت‬ ‫گیرد‪،‬بهعنواننمونهمخابراتبهدلیلنبودسرمایه‬ ‫کافینتوانستهسوییچ هایخودرا که‪ ۲۵‬سالپیش‬ ‫وارد گردونه مخابرات شده را‪ ،‬حذف کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر مبنای هزینه ها بر اســاس‬ ‫نــرخ ارز باشــد‪ ،‬هزین ههــای مخابرات طی ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۲۰‬برابر افزایش یافته اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫حهــای مخابراتــی می توان شــاهد‬ ‫بازنگــری در طر ‬ ‫نقدینگیبیشتر برایطرح هایتوسعه ایمخابراتی‬ ‫باشــیم‪ .‬قربانی ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضر بیش از‬ ‫ســه میلیون خط تلفن ثابت وجود دارد که از این‬ ‫تعداد حدود دو میلیون و ‪ ٥٠٠‬هزار خط تلفن ثابت‬ ‫مشغول به کار است و حدود ‪ ٦٠٠‬هزار خط تلفن‬ ‫ثابت کارکرد ماهانه ندارد‪ ،‬ضریب نفوذ تلفن ثابت‬ ‫در اســتان اصفهان ‪ ۳۳/۴۶‬درصد اســت؛ یعنی به‬ ‫ازای هــر ‪ ١٠٠‬نفر شــهروند اصفهانی ‪ ٤٦‬خط تلفن‬ ‫ثابــت وجــود دارد‪ ،‬علی رغم مشــکالت مخابرات‬ ‫وظیفه دارد به ســرعت خرابی های ایجاد شــده در‬ ‫سطح مدار را برطرف کنند و در این راستا میانگین‬ ‫زمان رفع خرابی سه ساعت و ‪ ۱۸‬دقیقه محاسبه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ســرویس دیتا و اینترنت یکی از‬ ‫سرویس هایی که طی ‪ ۱۰‬سال گذشته رو به توسعه‬ ‫بوده است که به دلیل شیوع بیماری کرونا طی سال‬ ‫گذشــته شــاهد افزایش پنج برابری از این سرویس‬ ‫بودیم‪ .‬در این راستا سرعت مصرف اینترنت استان‬ ‫اصفهان در ســال ‪ ٩٨‬حدود ‪ ٣٣‬گیگابیت بر ثانیه‬ ‫بــود امــا در حــال حاضر ســرعت مصــرف اینترنت‬ ‫استان به ‪ ١٥٥‬گیگابیت بر ثانیه است‪ ،‬متناسب با‬ ‫این موضوع حدود‪ ٤٠‬گیگابیت بر ظرفیت اینترنت‬ ‫اســتان در هفتــه گذشــته افــزود شــده اســت‪ ،‬ایــن‬ ‫موضوعسرعتاینترنترادر استانبه‪ ٢٥٠‬گیگابیت‬ ‫ارتقابخشیدهاست‪.‬‬ ‫مدیر مخابراتمنطقهاصفهانتاکیدکرد‪:‬حدود‬ ‫‪٩٣٣‬هــزار پــورت ‪ ADSL‬در اســتان وجود دارد که‬ ‫‪ ٧٢١‬هزار پورت مشغول به کار است‪ VDSL،‬یکی‬ ‫از ســرویس های جدیدی است که سرعت باالتری‬ ‫نســبت بــه ‪ ADSL‬دارد و حــدود ‪ ٩‬هــزار پــورت‬ ‫‪ VDSL‬در حال حاضر در استان وجود دارد‪.‬‬ ‫قربانی ادامه داد‪ :‬سرویس مبتنی بر فیبر نوری‬ ‫یکی از موضوعاتی است که طی سال های گذشته‬ ‫اســتان اصفهان به یکی از اســتان های پیشران این‬ ‫سرویس تبدیل شده است‪ ،‬زیرا اینده تلفن ثابت در‬ ‫بستر این سرویس تعریف خواهد شد و در طی پنج‬ ‫ســال اینده همه مشترکین تلفن ثابت به سرویس‬ ‫فیبر نوریمجهز خواهندشد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابرات منطقه اصفهان ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر اســتان اصفهان حدود ‪ ۶۷‬هزار پورت‬ ‫پرسرعت قابل واگذاری وجود دارد که از این تعداد‬ ‫حدود ‪ ۲۸‬هزار پورت فعال اســت‪ .‬امیدواریم این‬ ‫امار در طی سال های اینده افزایش یابد زیرا پورت‬ ‫پر سرعت به دلیل کاهش هزینه ها برای مخابرات‬ ‫قطعا در‬ ‫مطلوب است همچنین برای حاکمیت نیز‬ ‫ً‬ ‫راســتای ارتقا کســب و کارهای دیجیتال و خدمات‬ ‫الکترونیــک از افزایــش پــورت پــر ســرعت بهرمند‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با پیگیری های چند ماه گذشته‬ ‫‪ ۴۰‬گیگابیتسرعتاینترنتاستانافزایشیافت‪.‬‬ ‫مدیر مخابراتمنطقهاصفهان گفت‪:‬در برنامه‬ ‫هفتم توسعه افزایش سرعت اینترنت باید به ‪۱۰۰‬‬ ‫مگابیت بر ثانیه افزایش یابد که این مهم تنها در‬ ‫بســتر فیبر نوری مهیا خواهد شد که رسیدن به ان‬ ‫نیازمند حمایت دولت‪ ،‬مجلس و مدیریت شهری‬ ‫اســت‪.‬وی در ادامــه با اشــاره به اینکــه اصفهان در‬ ‫حــوزه تلفــن همراه یکی از اســتان های برتر کشــور‬ ‫هســتیم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در استان اصفهان ‪ ۷‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۲۰‬هــزار تلفن همــراه اول وجود دارد و ضریب‬ ‫نفوذ ان در استان ‪ ۱۳۸.۳۸‬درصد است‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه اصفهان با بیان اینکه‬ ‫در حــال حاضــر تمــام شــهر های اســتان تحــت‬ ‫پوشــش نســل چهــارم تلفن همــراه قــرار دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از مجموع ‪ ۱۶۹۵‬روســتای اســتان‪۱۴۳۱ ،‬‬ ‫روســتا دارای ارتباط هســتند که از ‪ ۹۳۱‬روستای‬ ‫بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار‪ ۹۲۱ ،‬روســتا دارای تلفــن‬ ‫خانگی هستند‪.‬‬ ‫قربانی گفت‪ :‬یکی از نیاز های روســتا ها پورت‬ ‫پرســرعت اســت و امروز روســتا های اســتان پورت‬ ‫پرسرعتدارند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫پیش بینی رئیس بانک‬ ‫مرکزی از اینده بازار ارز‬ ‫رئیس کلبانکمرکزیضمناشارهبهاینکهوضعیت‬ ‫درامدهای ارزی کشــور و ورود ارز حاصل از صادرات به‬ ‫چرخه تجاری کشــور نســبت به قبل بهبود پیــدا کرده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬رفع تعهــد ارزی از واردکننــدگان برای ما‬ ‫بســیار اهمیت دارد و جزو سیاســت های بانک مرکزی‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علی صالح ابادی با بیان اینکه‬ ‫اکنون خوشبختانه در حوزه بازار ارز از یک ثبات نسبی‬ ‫برخــوردار هســتیم‪ ،‬گفــت‪ :‬از برنامه های جــدی بانک‬ ‫مرکزی بحث برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و‬ ‫عرضه ان در سامانه نیماست که در حال انجام است‪.‬‬ ‫طبــق اعالم بانک مرکــزی‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬در هفت ماه‬ ‫و نیم ابتدایی امسال نسبت به کل سال گذشته‪ ،‬عرضه‬ ‫ارز در سامانهنیمابیشتر انجامشدهو اینموضوعحاکی‬ ‫از ان اســت که وضعیت درامدهای ارزی کشــور و ورود‬ ‫ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور نسبت به‬ ‫قبل بهبود پیدا کرده است‪ .‬ورود ارز به کشور یک نقطه‬ ‫مثبت بوده و این سیاست را حتما تداوم خواهیم داد‪.‬‬ ‫صالح ابادی با تاکید براینکه ارز حاصل از صادرات نفت‪،‬‬ ‫میعانات و گاز نیز در بازار عرضه می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مشــکالت و موانع یک ســری از وجوهی کــه در خارج‬ ‫یشــود و‬ ‫از کشــور محدودیت اســتفاده داشــت‪ ،‬رفع م ‬ ‫تــا کنون وضعیت خوبــی در این زمینه وجــود دارد‪ .‬باز‬ ‫شــدن این موضوع هم توانســته به میزان عرضه ارز ما‬ ‫در بازار کمک کند‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به‬ ‫اینکه بحث رفع تعهد ارزی از واردکنندگان برای ما بسیار‬ ‫اهمیت دارد و جزو سیاست های بانک مرکزی است و‬ ‫دنبال خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬در بازار متشکل ارزی عرضه و‬ ‫تقاضا به شکل متعادلی وجود دارد و ان را نیز تقویت‬ ‫می کنیم و فکر می کنم بازار ارز وضعیت متعادلی را در‬ ‫ایندهداشتهباشد‪.‬‬ ‫نوسازی ناوگان و رقابتی‬ ‫شدن بازار بلیت هواپیما‬ ‫رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نوسازی وتوسعه‬ ‫ناوگان هوانوردی‪ ،‬تنظیم عرضه و تقاضا و رقابتی شدن‬ ‫بازار بلیت هواپیما را از جمله برنامه های خود در این‬ ‫صنعــت اعالم کــرد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬محمد محمدی‬ ‫بخش در حاشیه مراسم تودیع معارفه خود به عنوان‬ ‫رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری دربــاره وضعیــت‬ ‫صنعت هوانوردی اظهار کرد‪ :‬مسلما موضوعاتی که در‬ ‫حکم از سوی وزیر ابالغ شده به عنوان سرلوحه کار خود‬ ‫قرار خواهیم داد و در صنعت هوانوردی از سوی به هیچ‬ ‫وجه قانون گریزی را نخواهیم پذیرفت و با ان برخورد‬ ‫می کنیم و از سوی دیگر یار و یاور ایرالینها هستیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬یکی از مهمترین موضوعات صنعت هوانوردی‬ ‫نوســازی و توســعه و گســترش ناوگان هوایی بوده که‬ ‫همواره مورد تاکید وزیر راه وشهرســازی نیز بوده اســت‬ ‫اما د راین زمینه گام نخست اتکا به درون و درون زایی‬ ‫برای سرپا نگهداشتن دیگر هواپیماها است‪ .‬محمدی‬ ‫بخش ادامه داد‪ :‬اگر عرضه و تقاضا کنترل شود و بتوانیم‬ ‫بازار را رقابتی کنیم قطعا در نرخ و قیمتها اثرگذار خواهد‬ ‫بود چرا که عرضه و تقاضا مهمترین فاکتور در این زمینه‬ ‫اســت‪ .‬رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری اظهار کرد‪:‬‬ ‫پیگیری موضوعات و مشــکالت مبتال به بازنشستگان‬ ‫صنعت هواپیمایی به ویژه بازنشستگان هما از جمله‬ ‫برنامه هایی است که در دستور کار قرار گرفته و اخیرا‬ ‫وزیر راه و شهرسازی نامه ای را برای حل این مشکالت‬ ‫فرستاددند‪.‬ویگفت‪:‬بازنشستگانصنعتهوانوردیاز‬ ‫کلصنعتجدانیستنداماحلمسئلهحقوقو دریافتی‬ ‫انها یکی از دغدغه های بازنشستگان است که مسلما‬ ‫ان را پیگیری خواهیم کرد و به نتیجه خواهیم رساند‪.‬‬ ‫قبل از ایجاد شغل باید‬ ‫حفظ اشتغال کنیم‬ ‫یــک مقــام مســئول کارگــری بــا بیــان اینکــه قبــل از‬ ‫برنامه ریزی برای ایجاد اشــتغال باید اشــتغال موجود‬ ‫را حفظ کنیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برای ایجاد اشــتغال میلیونی‬ ‫در کشــور باید بودجه و ســرمایه مورد نیاز تامین شــود‬ ‫و زیرســاخت های بازار کار به وجود اید‪ .‬فتح اله بیات‬ ‫در گفــت وگــو با ایســنا در ارزیابی هدف گــذاری ایجاد‬ ‫یــک میلیــون و ‪ ۸۵۰‬هــزار شــغل تــا پایــان ‪ ۱۴۰۱‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬یکی از مهمتریــن موضوعاتی که در جهت ایجاد‬ ‫اشتغال تاثیرگذار است زیرساخت های بازار کار است و‬ ‫باید نسبت به ایجاد شغلی که می خواهد به وجود‬ ‫ایــد‪ ،‬ســرمایه ای که قرار اســت اختصاص داده شــود‪،‬‬ ‫بودجه ای که نیاز اســت تامین شــود پیش بینی های‬ ‫الزم صــورت گیــرد‪ .‬وی افــزود‪ :‬شــرایطی کــه امــروز در‬ ‫بازار کار داریم شــرایط مناســبی نیست‪ ،‬البته از ایجاد‬ ‫این میزان شغل نا امید نیستیم ولی رقم هایی که در‬ ‫بحث اشتغال میلیونی اعالم می شود با باورها جور در‬ ‫نمــی اید‪ .‬رئیس اتحادیه کارگــران قراردادی و پیمانی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬مــا از یک طرف بحث تحریم هــا را داریم‬ ‫و از یــک طــرف بــا بحــث گرانــی ارز و دالر روبــه رو‬ ‫هستیم که روی کاالها تاثیر گذار است‪ .‬گردشگری ما‬ ‫به دلیل کرونا تعطیل شــده اســت‪ ،‬ضمن انکه بحث‬ ‫رقابــت‪ ،‬واردات و صــادرات را هم داریم‪ .‬بیات افزود‪:‬‬ ‫در بحث اشتغالزایی الزم است بانکها به کمک بیایند‬ ‫و برای تامین بودجه مورد نیاز همکاری داشته باشند‬ ‫لذا معتقدم اگر همه دستگاه ها دست به دست بدهند‬ ‫می شود بخشی از این هدف گذاری اشتغال را تامین کرد‬ ‫به شــرطی که اول بودجه اش تامین شــود و دوم اینکه‬ ‫بازار شــغل ایجاد و مزیت های ایجاد شــغل شناسایی‬ ‫شود‪ .‬به گفته این مقام مسئول کارگری‪ ،‬در بحث ایجاد‬ ‫اشتغال میلیونی مهمترین موضوع این است که اشتغال‬ ‫موجود را حفظ کنیم چون به دلیل شرایط بد اقتصادی‬ ‫و کرونا یکسری از کسب و کارها را از دست داده ایم یا‬ ‫در حال از دست دادن انها هستیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫افزایش ‪ ۶۶‬درصدی حجم‬ ‫ابگیری سد ایت ا‪ ...‬بهجت‬ ‫شهر بیجار‬ ‫مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات ابی و برق‬ ‫ابی شرکت اب منطقه ای گیالن با اشاره به ذخیره بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬میلیون متر مکعبی اب پشت سد ایت ا‪ ...‬بهجت‬ ‫شــهر بیجــار گفــت‪ :‬در مقایســه با مدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬شــاهد افزایش ‪ ۶۶‬درصدی حجم ابگیری این‬ ‫سد هستیم‪ .‬عمران مومنی با اشاره به اخرین وضعیت‬ ‫سدهای استان گیالن بعد از بارش های اخیر‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۹۳‬میلیون متر مکعب اب در مخزن سد‬ ‫ایت ا‪ ...‬بهجت شــهر بیجار ذخیره شــده اســت‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه متوسط دبی ورودی اب به این سد‪ ۳۰ ،‬متر‬ ‫مکعب بر ثانیه و دبی خروجی ان حدود‪ ۲‬متر مکعب‬ ‫بر ثانیه اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬میزان درصد ابگیری نســبت‬ ‫به کل حجم مخزن سد ایت ا‪ ...‬بهجت شهر بیجار ‪۸۹‬‬ ‫درصد است‪ .‬مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات‬ ‫ابی و برق ابی شرکت اب منطقه ای گیالن اضافه کرد‪:‬‬ ‫حجم نرمال ابگیری در سد ایت ا‪ ...‬بهجت شهر بیجار‬ ‫در سال‪ ۱۰۵،‬میلیونمتر مکعبو حجمابقابلتنظیم‬ ‫ساالنه‪ ۱۶۵‬میلیونمترمکعباست‪.‬ویبابیاناینکهدر‬ ‫سال ابی گذشته در همین زمان ‪ ۵۶‬میلیون متر مکعب‬ ‫اب پشت این سد ذخیره شده بود‪ ،‬افزود‪ :‬درصد ابگیری‬ ‫در مدت مشابه سال ابی گذشته ‪ ۵۴‬درصد ثبت شده‬ ‫اســت‪ .‬مومنــی همچنیــن بیان کــرد‪ :‬در حــال حاضر در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه سال ابی گذشته شاهد افزایش‬ ‫‪ ۶۶‬درصدی حجم ابگیری در سد ایت ا‪ ...‬بهجت شهر‬ ‫بیجار هستیم‪ .‬سد مخزنی ایت ا‪ ...‬بهجت شهر بیجار از‬ ‫توابع امام زاده هاشم در ‪ ۳۵‬کیلومتری رشت واقع شده‬ ‫و از نوع سنگریزه ای با رویه بتنی ‪ CFRD‬بوده و ارتفاع‬ ‫ان از پی ‪ 90/5‬متر‪ ،‬طول تاج ‪ ۴۳۷‬متر و عرض تاج ان‬ ‫‪ ۱۱‬متر می باشد‪ .‬این سد با هدف تامین اب شرب مورد‬ ‫نیاز ‪ 70‬درصد جمعیت استان و اب مورد نیاز ‪ 150‬هکتار‬ ‫اراضــی کشــاورزی پائین منطقه و همچنین تولیــد ‪6/3‬‬ ‫مگاوات انرژی برق ابی احداث گردیده است‪.‬‬ ‫ذخایر اب تهران‬ ‫با کمبود ‪ ۴۱‬درصدی‬ ‫مواجه شده است‬ ‫معــاون شــرکت تامیــن و تصفیه ابفــای تهران با‬ ‫اشــاره به خشکســالی امســال تهران که در ‪ ۵۰‬ســال‬ ‫یســابقه بــوده ‪ ،‬گفــت‪ :‬اقدا مهــای الزم‬ ‫گذشــته ب ‬ ‫را بــرای گــذر از پیــک خشکســالی در تهــران انجــام‬ ‫دادیم اما امسال نسبت به سال گذشته گرم تر بود و‬ ‫بارندگی های کمتری داشــتیم ‪ .‬از همان ابتدا‪ ،‬عمده‬ ‫نگرانــی مــا بــرای فصــول پاییز و زمســتان بود چون‬ ‫یشــود‪ .‬به‬ ‫در این فصول‪ ،‬اب جاری وارد ســدها نم ‬ ‫ن مجــدی زاده ‪ -‬معــاون‬ ‫گــزارش ایســنا‪ ،‬عبدالحســی ‬ ‫شرکت تامین و تصفیه ابفای تهران ‪ -‬در یک برنامه‬ ‫تلویزیونــی‪ ،‬دربــاره وضعیــت کم ابــی در پایتخــت‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن ایام شــاهد بارندگی هایی بودیم که‬ ‫در پیش بینی های اولیه لحاظ نشــده بود‪ .‬براســاس‬ ‫یهــای موثر در تهران‪،‬‬ ‫یهــای اولیه‪ ،‬بارندگ ‬ ‫پیش بین ‬ ‫یشــود اما خوشــبختانه‬ ‫از نیمــه دوم اذرمــاه اغــاز م ‬ ‫ایــن اتفــاق زودتــر بــه وقوع پیوســت‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫بــه امــار کمی از بارندگی های فصل پاییز در تهران‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن میــزان بارندگی تنهــا دو درصد از ســال‬ ‫پیش بیشــتر بود ه اســت‪ .‬سال گذشته ‪ ۱۶۸‬میلی متر‬ ‫و امسال ‪ ۱ ۷۰‬میلی متر بارش داشتیم ‪ .‬درصورتی که‬ ‫کاهــش ‪ ۴۱‬درصــدی در ذخایــر اب تهــران همچنان‬ ‫ثابت و ‪ ۲۶۷‬میلیون مترمکعب از اب پشت سدها‪،‬‬ ‫نســبت به ســال گذشته کمتر شد ه اس ـت ‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه ‪ ۳۵‬درصد از میزان اب ذخیره در پشــت ســد‬ ‫کرج‪ ،‬کاســته شــد ه اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بارندگی های‬ ‫یشــود‬ ‫فعلــی بــه صــورت اب جاری وارد ســدها نم ‬ ‫ت بنابراین نمی توانیم‬ ‫و عمدتا به صورت برف اس ـ ‬ ‫خیلی سریع منتظر تاثیر ان بر مشکل کم ابی باشیم‪.‬‬ ‫مجــدی زاده بــا تاکید بر نقش مهــم صرفه جویی در‬ ‫مدیریــت کم ابی اظهار کرد‪ :‬بخــش عمده ای از اب‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫تهــران از طریــق ذخایــر زیرزمینــی تامیــن م ‬ ‫ا گــر هریــک از شــهروندان در مصــرف روزانــه خود‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد صرفه جویــی را لحــاظ کننــد‪ ،‬تاثیر مهمی‬ ‫در ســرانه اب مصرفی و جلوگیری از جیره بندی اب‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬وی افزود‪ :‬امســال به دلیل ویروس‬ ‫کرونــا و گرمــی هــوا‪ ،‬مصرف اب شــهروندان تهرانی‬ ‫تنهــا در ‪ ۱۸‬روز از مــاه‪ ،‬کمتــر از ‪ ۳‬میلیارد لیتر بوده‬ ‫اســت‪ .‬معمــوال روزانه ‪ ۳‬میلیــارد و ‪ ۳۵۰‬میلیون لیتر‬ ‫اب مصــرف کرده اند کــه ‪ ۱۰‬درصد این امار‪ ،‬معادل‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار مترمکعب خواهد شد و با دقت مردم به‬ ‫امر صرفه جویی‪ ،‬این حجم از اب‪ ،‬در ذخایر پشت‬ ‫ســدها باقــی خواهد مانــد‪ .‬معاون شــرکت تامین و‬ ‫تصفیــه ابفــای تهران در پاســخ به اینکــه ابا تدبیری‬ ‫بــرای پیشــگیری از هدررفت اب‪ ،‬لحاظ شده اســت‬ ‫یتــوان منکــر هدررفــت اب‬ ‫یــا خیــر‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬نم ‬ ‫شــد؛ مســئله ای که در تمام دنیا وجود دارد اما یک‬ ‫تعریفی برای ان ارائه شــده که متناســب با ان‪ ،‬باید‬ ‫حســازی انجــام داد و ماهم متناســب با همین‬ ‫اصال ‬ ‫تعریف در شــبکه ابی تهــران اقدام می کنیم‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه بیشترین مصرف اب در کشور‪ ،‬مربوط به‬ ‫صنعت کشاورزی است‪ ،‬گفت‪ :‬حساسیت اب شرب‬ ‫به دلیل مســائل بهداشــتی و ارتباط مســتقیم ان با‬ ‫سالمتی مردم است‪ .‬مجدی زاده در پاسخ به سوالی‬ ‫مبنــی بــر اینکه می گوینــد در تمام دنیــا دیگر از کلر‬ ‫برای تصفیه اب اســتفاده نمی کنند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در‬ ‫دنیا همچنان کلر به عنوان عامل ضدعفونی کننده‬ ‫یشــود‪ .‬حتی کشورهایی که برای تصفیه از‬ ‫لحاظ م ‬ ‫اوزون اســتفاده کردنــد‪ ،‬مجددا به کلــر روی اوردند‬ ‫چــون اوزون پایــدار نبود‪ .‬کلر در اب باقی می ماند‪،‬‬ ‫مــا از ســامت اب و شــبکه مطمئــن هســتیم و در‬ ‫بحث پدافند کلر نگرانی نداریم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1211‬‬ ‫نیروی انتظامی پیش قراول در کشف رمز ارزها است‬ ‫تابستان سال ‪ ۱۴۰۰‬سخت ترین سال‬ ‫در حوزه برق و انرژی‬ ‫محمدرضــا اریا نپــور‪ ،‬مدیــر بــرق منطقــه ‪۵‬‬ ‫شرکت توزیع شهرستان اصفهان گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫مشــکالت ابی و باال رفتن مصرف برق ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫سخت ترین سال در تولید و توزیع برق بود‪.‬‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۵‬شــرکت توزیع برق شهرســتان‬ ‫اصفهان در نشســت تعاملی با فرماندهان ارشــد‬ ‫نیــروی انتظامــی کــه بــه میزبانــی بــرق منطقه ‪۵‬‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان برگــزار شــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طیف وســیعی از انواع نیروگاه ها در ســطح کشور‬ ‫وجــود داشــته کــه شــامل نیروگا ههــای حرارتــی؛‬ ‫ســیکل ترکیبــی؛ تجدیدپذیــر؛ اتمی و ابی اســت‬ ‫که ظرفیت اســمی تولیــد این نیروگا ههــا ‪ ۸۳‬هزار‬ ‫مگاوات می باشد و در بهترین شرایط حداکثر ‪۶۵‬‬ ‫هــزار مــگاوات انرژی برق تولید می کنند که ســهم‬ ‫نیروگا ههــای ابــی؛ تولیــد ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات‬ ‫یهــای اخیر این میزان‬ ‫می باشــد که البته با کم اب ‬ ‫تولید بسیار متغیر بوده است‪.‬‬ ‫اریان پور اذعان کرد‪ :‬متاسفانه از اواسط مرداد‬ ‫به دلیل کاهش حجم اب پشت سدها تولید برق‬ ‫میســر نشــد و تابســتان امســال با کاهش ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫مگاواتی تولید برق سال بسیار سختی بود‪.‬‬ ‫ایــن مقام مســئول با اشــاره به اینکه در ســال‬ ‫گذشــته تفاهــم نام ههــای بســیاری در خصــوص‬ ‫احــداث نیروگا ههــای مقیــاس کوچــک و بــزرگ‬ ‫داشــتیم‪ ،‬گفــت‪ :‬تفاهــم نامه های بســیاری ســال‬ ‫گذشته با بخش های مختلف در خصوص تاسیس‬ ‫نیروگاه ها امضا شد که این مساله باز هم نتوانست‬ ‫کمبود ظرفیت تولید را تامین کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با کاهش منابع ابی اکثر مشترکانی‬ ‫که از کولرهای ابی قبل از این استفاده می کردند به‬ ‫اســتفاده از کولرهای گازی روی اوردند که این امر‬ ‫مصرف برق باالیی را به همراه داشت‪.‬‬ ‫برای شرکت توزیع برق قابل تشخیص است‪.‬‬ ‫وی دربــاره ماینرهــای خانگــی گفــت‪ :‬عمــده‬ ‫این رمزارزها از برق غیرمجاز استفاده می شود که‬ ‫یشــود البته‬ ‫از پشــت کنتــور خانگی برق گرفته م ‬ ‫این مســاله به راحتی از ســوی شرکت توزیع قابل‬ ‫تشــخیص نیســت و باید تحقیقات محلی پس از‬ ‫مشخص شــدن مصرف باالتر از حد نرمال انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیــر امــور برق منطقه ‪ ۵‬متذکر شــد‪ :‬یکی از‬ ‫راه های تشــخیص اســتفاده از رمز ارزها استفاده از‬ ‫اینترنــت اســت که این مقوله با همکاری شــرکت‬ ‫مخابراتاصفهانخوشبختانهانجاممی شود‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬کشــفیات رمــز ارز یــا همــان‬ ‫ماینرها در منازل رقم باالیی نیســت که می توان‬ ‫ســریع تر بــه وجود انها پی بــرد اما انچه که مهم‬ ‫اســت کشــف مــزارع رمــز ارز اســت کــه بایســتی‬ ‫همکاری بیشتر و جدی تری در خصوص شناسایی‬ ‫این مزارع انجام شود‪.‬‬ ‫سند چشم انداز ‪ ۱۴۰۵‬تکلیف خاموشی ها را‬ ‫مشخص کرد‬ ‫استخراج رمز ارزها افت مصرف برق‬ ‫تهــای خــود با اشــاره به‬ ‫وی در ادامــه صحب ‬ ‫ورود ماینرهــا و اســتخراج رمــز ارزهــا بــه چرخــه‬ ‫مصــرف گفــت‪ :‬یکــی از معضــات اساســی کــه‬ ‫امســال به صــورت جدی با ان روبــرو بودیم ورود‬ ‫رمز ارزها بود که مشــکالت عدیده ای را در تولید‬ ‫و توزیــع بــه وجــود اورد‪.‬ایــن مقام مســئول تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬ورود رمــز ارزها و مصــرف غیرقانونی برق با‬ ‫توجــه بــه پر مصرف بودن این دســتگاه ها باعث‬ ‫شــد تا بیشــترین تــوان توزیــع در ایــن بخش هدر‬ ‫رود و دچــار مشــکالت کمبود بــرق در اصفهان و‬ ‫حتی کشور شویم‪.‬وی با اشاره به همکاری نیروی‬ ‫انتظامــی در احــکام صــادره از مراجــع قضایــی و‬ ‫امنیتی و همچنین همکاری دســتگاه های ذیربط‬ ‫برای جمع اوری رمزارزهای غیرمجاز در سطح شهر‬ ‫گفــت‪ :‬در بخــش رمــز ارزها که یکی از مشــکالت‬ ‫جدی شــرکت توزیع بود با احکامی که از مراجع‬ ‫قضایــی و امنیتی گرفتیم کشــفیات بســیار بزرگی‬ ‫انجام شد‪.‬اریان پور خاطرنشان کرد‪ :‬یک دستگاه‬ ‫ماینر (اســتخراج رمزارز ) در هرســاعت ‪ 1/5‬الی ‪۳‬‬ ‫کیلو وات برق مصرف می کند به عبارتی هر شبانه‬ ‫روز بین ‪ ۳۶‬تا ‪ ۷۲‬کیلووات و ماهانه ‪ ۱۰۸۰‬تا ‪۲۱۶۰‬‬ ‫کیلووات برق مصرف می کند که این میزان تعریفی‬ ‫از مشترک پر مصرف می باشد که به طور شبانه روز‬ ‫برق شبکه ها را می بلعد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که ایا مصرف برق‬ ‫باال قابل تشخیص است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این مصرف‬ ‫اریا نپــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬ســال ‪ ۱۳۹۳‬الــی‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬میــزان خاموشــی در اصفهــان بــه ازای هــر‬ ‫مشــترک حــدود ‪ ۹۰۰‬دقیقــه بــود کــه این امــار در‬ ‫چشــم انــداز ســال ‪ ۱۴۰۵‬بــه ازای هر مشــترک ‪۳۰‬‬ ‫دقیقه دیده شده است‪.‬‬ ‫وی ابراز داشت‪ :‬میزان خاموشی دربرق منطقه‬ ‫‪ ۵‬در ســال ‪ ۶۰۰ ,۱۳۹۴‬دقیقــه بــود که این امار در‬ ‫ســال جــاری (‪ )۱۴۰۰‬در ایــن منطقه بــه ‪ ۴۰‬دقیقه‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫مدیر برق منطقه ‪ ۵‬اصفهان گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫‪ ۶‬درصد تلفات برق داریم که در سال ‪ ۱۴۰۵‬امید‬ ‫است به ‪ ۵‬درصد برسد‪.‬‬ ‫بــه گفته وی میانگیــن تلفات کشــور ‪ ۹‬درصد‬ ‫است کهاصفهان در اینخصوصتلفاتپایین تری‬ ‫نسب به دیگر شرکت ها در سطح کشور دارد‪.‬‬ ‫وی بــه نقــل از گفت ههــای مدیر عامل شــرکت‬ ‫توزیعبرقاصفهان گفت‪:‬امسالتنگناهایبسیاری‬ ‫در خصوص منابع مالی داشــتیم که توانســتیم با‬ ‫درایت انها را تا حد باالیی از سر راه برداریم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬بیشترین تامین منابع مالی برای‬ ‫ارائه انشــعاب به مشــترکین از محــل منابع مالی‬ ‫وزارت نیرو است تا با توجه به مشکالت اقتصادی‬ ‫فشاری به مشترکین وارد نشود‪.‬‬ ‫اصفهان پایلوت طرح های نواور در صنعت‬ ‫برق‬ ‫مدیــر امور بــرق منطقه ‪ ۵‬شــرکت توزیع برق‬ ‫شهرســتان اصفهــان با اشــاره بــر اینکه بســیاری از‬ ‫طرح های در شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان‬ ‫بــرای اولیــن بــار در کشــور کلید خــورده‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اســتقبال شــرکت توزیع برق از ایده های‬ ‫خالقانــه و فناورانــه به کارگیــری طرح های جدید‬ ‫بــرای اولیــن بــار در کشــور به صــورت پایلــوت در‬ ‫این شــرکت اجرا شــده اســت که به عنوان نمونه‬ ‫روش هایی برای پیشگیری از سرقت سیم های برق‬ ‫و ترانسفورماتورها می توان اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی در خصوص دستگاه های ضد سرقت روی‬ ‫ترانسفورماتورها متذکر شد‪ :‬این طرح برای اولین‬ ‫بار در کشــور توسط اصفهان طراحی و اجرا شده‬ ‫است که در زمان سرقت ترانسفورماتورها پیامک‬ ‫یشــود تــا از ایــن مســاله‬ ‫بــرای مشــترک ارســال م ‬ ‫پیشگیریشود‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در خصــوص کاب لهــای‬ ‫خودنگهدار در منطقه گفت‪ :‬از دو ســال گذشــته‬ ‫حــدود ‪ ۱۷۰‬کیلومتر از شــبکه های فشــار ضعیف‬ ‫محــدوده بــرق منطقــه ‪ ۵‬بــه کابــل خــود نگهدار‬ ‫تبدیل شده است که می تواند به طور چشمگیری‬ ‫از سرقت کابل ها پیشگیری کند‪.‬‬ ‫حوزه انرژی مقصد جدید مجرمین و‬ ‫سارقان‬ ‫رئیسپلیسپیشگیریجرائمفرماندهینیروی‬ ‫انتظامی اســتان اصفهــان گفت‪ :‬با بروزرســانی در‬ ‫قانون های برخورد با متخلفین و مجرمین می توان‬ ‫به دســتاورد بهتری در خصوص وقوع جرام حوزه‬ ‫انرژی پرداخت‪.‬‬ ‫ســرهنگ عزیزالــه ســپهوند‪ ،‬رئیــس پلیــس‬ ‫پیشــگیری جرائــم فرماندهــی نیــروی انتظامــی‬ ‫اســتان اصفهــان در نشســت مشــترک بــا بــرق‬ ‫منطقه ‪ ۵‬شــرکت توزیــع برق شهرســتان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬همکاری سازمان ها به طور قطع می تواند‬ ‫جامعه ای سالم تر و محیطی پاک تر را به ارمغان‬ ‫اورد و میــزان تعامــل و همــکاری ســایر حوز ههــا‬ ‫می تواند موفقیت را ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه صحبت های خود تصریح کرد‪:‬‬ ‫معمــوال ســخن از نهادهــا بــه عمــل می ایــد امــا‬ ‫نهادینه شــدن مقوله دیگری اســت که متاسفانه‬ ‫یشــود و بیشــتر عملکردهــا بــه صورت‬ ‫عمــل نم ‬ ‫ارگانــی و ســازمانی جلــو م ـی رود بــه عبارتــی‬ ‫تهــای به صورت برنامه ریزی شــده تک‬ ‫ماموری ‬ ‫محوری است که با قوانین از پیش نوشته حرکت‬ ‫می کند‪ .‬سرهنگ ســپهوند همچنین افزود‪ :‬انچه‬ ‫به ناجا برمی گردد پیشگیری از وقوع جرم است‬ ‫تــا بــا اســتفاده از سیاســت مداخل هگــری از وقوع‬ ‫جرم جلوگیری کند‪ .‬پیشگیری از جرم بسیار وسیع‬ ‫اســت و ما باید بتوانیم بســترهای وقــوع جرم را‬ ‫شناسایی کنیم و به کاهش تخلفات با همکاری‬ ‫نهادهایی که نشان گاه مجرمان است‪ ،‬بپردازیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پیشــگیری از جــرم بــا کاهش‬ ‫جذابیت ها برای مجرمین همراه است و بایستی‬ ‫نهادها و ســازمانها با همکاری پلیس پیشــگیری‬ ‫جرائم فرماندهی نیروی انتظامی به مرتفع کردن‬ ‫این بسترها اقدام کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ سپهوند متذکر شــد‪ :‬امروز بزرگترین‬ ‫دغدغــه ناجــا تاسیســات شــرکت بــرق اســت تا‬ ‫بتوانیم از ان حفاظت و حراست کنیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متاســفانه بیشــتر قوانیــن ما هنوز‬ ‫بروزرســانی نشــده اســت و دســت مــا را بــرای‬ ‫شناســایی و بــازداری از وقــوع جــرم کوتــاه کرده‬ ‫اســت‪ .‬رئیس پلیس پیشگیری جرائم فرماندهی‬ ‫نیروی انتظامی اســتان اصفهان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امــروز ســبک زندگی مــردم خواســتگاه اجتماعی‬ ‫و اقتصــادی انهــا را مــورد تغییر قرار داده اســت‬ ‫یتــوان گفــت شــبکه انــرژی نقــش بســیار‬ ‫وم ‬ ‫تاثیر گذاری در راهبردهای زندگی اجتماعی دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تخلفات گسترده مجرمین در‬ ‫حوزه انرژی گفت‪ :‬ســرقت از شبکه برق و انرژی‬ ‫باعث می شود تا زندگی مردم به مخاطره بیافتد‬ ‫و پلیس پیشگیری از جرائم با همکاری نهادهایی‬ ‫همچون شــرکت توزیع برق بایــد به کاهش این‬ ‫تخلفات بپردازد‪.‬‬ ‫ســرهنگ ســپهوند تاکیــد کــرد‪ :‬باید امــروز با‬ ‫اصــاح قوانیــن و حضور دســتگاه های نظارتی و‬ ‫اجرایــی برخوردهــای جدی با مجرمیــن صورت‬ ‫بگیرد تا با این روش نقاط ضعف را برطرف کنیم‬ ‫و با اســتفاده از بســتن روزنه های ایجاد جرم به‬ ‫ناهنجاری های حوزه های مختلف از جمله انرژی‬ ‫پایان دهیم‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگر صحبت های خود عنوان‬ ‫کرد‪ :‬جامعه امروزی در مواجهه با حکومت های‬ ‫ســایبری قــرار گرفتــه که اثــرات منفــی از خود بر‬ ‫جای گذاشــته اســت به طوریکه این حکومت ها‬ ‫یهــا و بحران های اجتماعی و‬ ‫بــا ایجاد ناهنجار ‬ ‫اقتصادی در حال حکمرانی در جامعه هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شما بر اساس هوش سازمانی‬ ‫می توانید اینده نگری داشــته باشید تا در تدوین‬ ‫سیاس ـت های کالن گنجانده شــود تا با این روش‬ ‫بتوانیم به مقصد های موثر و مورد رضایت احاد‬ ‫جامعه برسیم‪.‬‬ ‫سرهنگ سپهوند در صحبت های خود اذعان‬ ‫داشــت‪ :‬اداره پیشگیری جرائم فرماندهی نیروی‬ ‫انتظامی اســتان اصفهان درصدد اســت تا با جرم‬ ‫شناسی به تخلفات در حوزه های مختلف از جمله‬ ‫انرژی پایان دهد ولی به دلیل نبود قانون منسجم‬ ‫در بیشتر موارد از جمله ماینرها هنوز نتوانستیم به‬ ‫دستاورد مشخص و قابل قبولی در کشور برسیم‪.‬‬ ‫وی در پایان صحبت های خود ابراز کرد‪ :‬امروز با‬ ‫بهم ریختگی ســطح مطالبات روبرو هســتیم و با‬ ‫رشــد مطالبــات و توقعات مردم ســطح امکانات‬ ‫پایین امده است که این مساله باعث ایجاد بروز‬ ‫اعتراضات در حوزه های اجتماعی شده است‪.‬‬ ‫در پایان این مراسم از کادر زحمت کش نیروی‬ ‫انتظامیتقدیر شایسته ایصورتگرفت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نفتایرانحذفشدنینیست‬ ‫بــه تازگــی رئیس جمهور امریکا اعــام کرد که‬ ‫عرضــه کافــی نفت بــه بازارهــای جهانــی‪ ،‬امکان‬ ‫کاهــش خرید نفت از ایران را فراهم کرده اســت‪،‬‬ ‫موضوعــی کــه طبق گفت ههــای مدیرپیشــین امور‬ ‫اوپــک و روابــط با مجامع انرژی وزارت نفت تنها‬ ‫یک نمایش سیاســی و کامال متناقص با وضعیت‬ ‫فعلی بازار جهانی نفت است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬صحبت های اخیر جو بایدن‬ ‫واکنش های زیادی را در برداشــته اســت؛ او اعالم‬ ‫کــرده که مطابق با تصمیمات قبلی‪ ،‬عرضه کافی‬ ‫نفــت و فراورد ههــای نفتــی از کشــورهایی غیر از‬ ‫ایران (به بازار جهانی) وجود دارد تا امکان کاهش‬ ‫قابــل توجــه خریــد نفــت و فراورد ههــای نفتی از‬ ‫ایران توسط موسسات مالی خارجی فراهم شود‪.‬‬ ‫ایــن مواضــع ضد و نقیض ایاالت متحده در قبال‬ ‫بــازار نفــت و ایران در حالی اســت کــه در جریان‬ ‫مذاکرات هفته گذشت ه اوپک پالس همواره با فشار‬ ‫بر تولیدکنندگانخواهانتولیدو عرضهبیشتر نفت‬ ‫بوده و عالوه بر ان مدعی است برای بازگشت به‬ ‫برجام که قطعا نتیجه ان لغو محدودیت صادرات‬ ‫نفت ایران است‪ ،‬امادگی دارد‪.‬‬ ‫جــواد یارجانــی ‪ -‬مدیــر پیشــین امــور اوپــک‬ ‫و روابــط بــا مجامع انــرژی وزارت نفت در همین‬ ‫رابطه گفت‪ :‬باتوجه به اینکه قرار است مذاکرات‬ ‫اغاز شود‪ ،‬طرفین مذاکره حتی اگر به طور مستقیم‬ ‫نیــز با یکدیگر مذاکــره نکنند‪ ،‬مواضعــی را اعالم‬ ‫مــی کنند که شــاید هــم مواضع حداکثری باشــد‪،‬‬ ‫یتــوان این مســاله را بــه این موضوع‬ ‫در نتیجــه م ‬ ‫ارتباط داد‪.‬‬ ‫به گفته وی اینکه بازار نفت به بشکه اضافه ای‬ ‫نیاز دارد و یا خیر باید مورد ارزیابی کارشناسی قرار‬ ‫بگیــرد و اگــر فــرض شــود که در بــازار تــوازن میان‬ ‫عرضــه و تقاضــا وجــود دارد و واقعــا نفــت ایران‬ ‫مورد نیاز نیست‪ ،‬بازهم ایران برای اینکه صادرات‬ ‫داشته باشد منتظر اجازه کسی نخواهد بود و این‬ ‫جزو مسائلی است که ایران با جدیت ان را دنبال‬ ‫می کند تا بتواند جایگاه سابق خود را بدست اورد‪.‬‬ ‫مدیر پیشــین امــور اوپــک و روابط با مجامع‬ ‫انرژی وزارت نفت با اشاره به تحریم های ظالمانه‬ ‫امریــکا بــر ایران‪ ،‬گفــت‪ :‬این موضــوع مانع اصلی‬ ‫رســیدن ایــران بــه جایــگاه خود بــوده و بــا وجود‬ ‫ایــن تحری مهــا هیچوقت نیــاز بازار نفــت دنیا به‬ ‫ایران از بین نرفته است و با تمام تالش هایی که‬ ‫صورت گرفت‪ ،‬نتوانســتند صادرات نفــت ایران را‬ ‫به صفر برســانند اما باید به این مســاله نیز تاکید‬ ‫کرد که جایگاه ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین‬ ‫گتــر از‬ ‫تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان خیلــی بزر ‬ ‫موقعیــت فعلی اســت و ما بایــد بتوانیم جایگاه‬ ‫سابق خود را بدست اوریم‪.‬‬ ‫یارجانــی بــا بیــان اینکــه ایــن مهــم نیازمنــد‬ ‫ســرمایه گذاری و بهین هســازی مصــرف در داخــل‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬همچنیــن ایــران باید به عنــوان یک‬ ‫صادرکننــده مهــم باقــی بمانــد چراکــه صــادرات‬ ‫نفــت یا دیگر بخش های انرژی فقط منبع درامد‬ ‫نیستند‪ ،‬بلکه بخشی از تامین امنیت ملی نیز به‬ ‫حســاب می اید لذا طبیعی اســت کــه وقتی برای‬ ‫یشــوند ایــن عــدم نیــاز را اعالم‬ ‫مذاکــره امــاده م ‬ ‫کنند‪ ،‬همانطور که ایران نیز مواضعی را اعالم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته وی نمی توان گفت که این صحبت ها‬ ‫کارشناســی شــده و منطقی اعالم شده باشد و به‬ ‫اعتقاد من بیشتر جنبه و نشان از صحبت های قبل‬ ‫از مذاکره دارد‪.‬‬ ‫مدیر پیشــین امــور اوپــک و روابط با مجامع‬ ‫انرژی وزارت نفت با اشاره به پتانسیل ایران برای‬ ‫ورود به بازار نفت گفت‪ :‬قبل از دوران تحریم های‬ ‫پشت سر هم که هم در دولت نهم و دهم اتفاق‬ ‫افتاد و حتی صادرات نفت ایران به اروپا صفر شد‬ ‫و ترامپ نیز تحریم های جدیدی را وضع کرد‪ ،‬اما‬ ‫از بعــد از انقــاب مــا توانســتیم تولیــد را به چهار‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬افزایش دهیم که تولید باالیی بود‪.‬‬ ‫یارجانی اظهار کرد‪ :‬اگر ســرمایه گذاری درست‬ ‫باشد‪،‬باتوجهبهاینکهنفتمی تواندمحرکیبرای‬ ‫سایر فعالیت های اقتصادی ایران به حساب اید‪،‬‬ ‫می توانیم به رقم باالتری نیز دســت یابیم و این‬ ‫پتانسیل در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫افزایش‪ ۲۹‬درصدیمصرف گاز مشترکین‬ ‫خانگیگیالن‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت گاز‬ ‫درصــد از ایــن میزان متعلق به‬ ‫گیالن گفت‪ :‬در مهر ماه امسال‬ ‫نیروگاه های گیالن بوده اســت‪.‬‬ ‫مصــرف گاز در میان مشــترکان‬ ‫حســین اکبــر در ادامــه با تاکید‬ ‫خانگی گیالن‪ ۲۹‬درصدافزایش‬ ‫بــر اینکه تــاش می کنیم تــا در‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬حســین اکبــر بــا‬ ‫زمســتان امســال شاهد قطعی‬ ‫حسین اکبر‬ ‫اشــاره بــه اینکه امســال شــاهد‬ ‫نباشــیم‪ ،‬گفــت‪ :‬خط قرمــز ما‬ ‫فــرا رســیدن ســرمای زودرس‬ ‫قطعی گاز در مشترکان خانگی‬ ‫در اســتان گیــان بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬بــا توجه به این اســت و همه تالش خود را برای پایداری جریان‬ ‫شــرایط تنهــا در مهر ماه امســال مصــرف گاز در گاز در اســتان انجام می دهیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬اگر‬ ‫میان مشترکان خانگی گیالن ‪ ۲۹‬درصد افزایش مصرف بی رویه گاز در بخش خانگی ادامه یابد‪،‬‬ ‫یافته اســت‪ .‬وی با بیان اینکه در نیمه نخســت اختصاص گاز به صنایع دچار مشکل می شود و‬ ‫ابان ماه امســال نیز در مقایســه با مدت مشابه مجبور به قطعی گاز در صنایع اســتان خواهیم‬ ‫سال گذشته شــاهد رشد ‪ ۱۵‬درصدی مصرف گاز شــد‪ .‬مدیــر عامــل شــرکت گاز گیــان در خاتمه‬ ‫هستیم‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬با توجه به این شرایط‪ ،‬از همــه شــهروندان گیالنــی درخواســت کــرد تا‬ ‫نیازمندمدیریتمصرفدر استان گیالنهستیم‪ .‬بــا رعایــت دمــای اســایش (‪ 18‬الــی ‪ 21‬درجه) و‬ ‫مدیر عامل شرکت گاز گیالن با اشاره به اینکه از استفاده از لباس های مناسب و ضخیم تر در ایام‬ ‫ابتدای امسال تاکنون‪ 4/4‬میلیارد متر مکعب گاز ســرما‪ ،‬پایداری جریان گاز را در ســایر حوزه های‬ ‫در اســتان مصرف شــده است‪ ،‬افزود‪ :‬بالغ بر ‪ ۵۰‬مصرفاستان‪،‬تضمیننمایند‪.‬‬ ‫امادگی کاملبرایانتقالپایدار گاز‬ ‫در فصل سرما‬ ‫مدیرعامــل شــرکت انتقــال‬ ‫خانگــی‪ ،‬تجــاری و نیروگاهــی‬ ‫گاز ایــران از امادگــی کامــل این‬ ‫نداشته باشیم‪ .‬جمشــیدی دانا‬ ‫مجموعه برای انتقال پایدار گاز‬ ‫با اشــاره به گســتردگی خطوط‬ ‫در فصــل ســرما خبــر داد و بــر‬ ‫لولــه در اقلیم هــای مختلــف‬ ‫ضرورتصرفه جوییدر مصرف‬ ‫کشــور‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بــرای‬ ‫مهدی‬ ‫گاز طبیعی توســط مردم تاکید‬ ‫مجمــوع خطــوط فشــار قوی‪،‬‬ ‫جمشیدی دانا‬ ‫کــرد‪ .‬بــه گــزارش ایســنا به نقل‬ ‫‪ ۸۶‬تاسیســات تقویــت فشــار‬ ‫از شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬مهدی جمشــیدی دانا نیز وجود دارد که هر کدام از ســه‪ ،‬چهار یا پنج‬ ‫اظهار کرد‪:‬باتوجهبهاهمیتپایداریانتقال گاز‪ ،‬توربوکمپرسور تشکیل شــده و در مجموع‪۳۲۰ ،‬‬ ‫تعمیرات اساسی تاسیسات تقویت فشار‪ ،‬مراکز توربوکمپرسورمی توانندعملیاتیشوند‪.‬ایناتفاق‬ ‫بهر هبــرداری خطــوط لولــه‪ ،‬پیگرانی هوشــمند‪ ،‬گاهی در فصل زمستان رخ می دهد که با افزایش‬ ‫تعویض پوشــش و بازدیدهای دوره ای به موقع مصــرف‪ ،‬حتــی واحدهــای یــدک نیــز در جهت‬ ‫انجام شــده تا خللــی در فرایند انتقال بهینه گاز فشارافزایی به کار گرفته می شوند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫طبیعی به هموطنان در فصل سرد سال به وجود از مهم تریــن اقدام هایی که بــرای عبور موفق از‬ ‫نیاید‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت انتقال گاز ایران و همه فصــل ســرما در ســال ‪ ۱۴۰۰‬انجــام شــده اســت‪،‬‬ ‫مناطق عملیاتی ان اکنون با تکمیل این اقدام ها تکمیل تعمیرات اساسی و بازدیدهای دوره ای تا‬ ‫بــرای گــذر موفــق از فصل ســرما اماده هســتند‪ .‬حدود‪ ۷۵۰‬هزار نفرساعت کارکرد در کل شرکت‬ ‫مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با بیان اینکه انتقــال گاز بود که بر اســاس برنامــه زمان بندی‪،‬‬ ‫این شــرکت همه توان خود را برای انتقال پایدار انجام شــد تا بــرای ورود به زمســتان دغدغه ای‬ ‫گاز به کار بسته‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به افزایش مقدار وجود نداشته باشد‪ .‬مدیرعامل شرکت انتقال گاز‬ ‫مصرف گاز در اوجمصرف‪،‬همهمناطقعملیاتی ایران در پایان تاکید کرد‪ :‬انتظار می رود هموطنان‬ ‫با حداکثر امادگی و استفاده از واحدهای یدکی در استفاده از این انرژی خدادادی صرفه جویی و‬ ‫در پایداریانتقالگاز در تالشهستندتاهیچ گونه مصرف را مدیریت کنند تا ماه های سرد امسال را‬ ‫خللــی در تامیــن این انرژی طبیعــی به مصارف نیز باسربلندیسپریکنیم‪.‬‬ ‫ابالغمحدودیتتحویلسوخت‬ ‫به صنایع در اصفهان‬ ‫مدیرعاملشرکت گاز استان‬ ‫بایــد فشــرده و طــی کیلومترها‬ ‫اصفهان با اشاره به افزایش ‪۷۶‬‬ ‫بــه ایــن منطقــه حمــل شــود‪،‬‬ ‫میلیون مترمکعبی گاز در استان‬ ‫ایــن موضــوع موجــب نگرانــی‬ ‫طی شــبانه روز گذشــته‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــرای شــرکت گاز شــده اســت‪،‬‬ ‫با توجه به کاهش دمای هوا و‬ ‫بنابرایــن از مــردم بــه خصوص‬ ‫مصطفی علوی‬ ‫افزایش مصرف بخش خانگی‬ ‫شــرق اســتان خواســتار صرفــه‬ ‫محدودیت تحویل سوخت به‬ ‫جویی در مصرف گاز هســتیم‪.‬‬ ‫صنایع به صورت کم در سطح استان ابالغ شده علوی ادامه داد‪ :‬همچنین مردم شرق استان باید‬ ‫است‪.‬سیدمصطفیعلویدر گفت وگو باایسنابا نسبت به تهیه سوخت دوم برای موارد احتمالی‬ ‫اشاره به مصرف باالی گاز استان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طی قطــع انتقال گاز‪ ،‬اقدام کننــد‪ .‬وی درباره نگرانی‬ ‫شبانهروز گذشتهمصرف گاز استانبه‪ ۷۶‬میلیون بابــت تحویــل گاز صنایــع و نیروگاه هــا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مترمکعبافزایشیافتهکهعمدهمصرفمربوط خوشبختانهتااینلحظهمشکلیبابتتامینگاز‬ ‫به بخش خانگی است‪ .‬وی افزود‪ :‬از این میزان صنایع وجود ندارد‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫حــدود ‪ ۴۱‬میلیون مترمکعب مربوط به بخش اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به کاهش دمای‬ ‫خانگی و بقیه مربوط به بخش صنعت است‪ .‬هوا و افزایش مصرف بخش خانگی محدودیت‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان درباره شرق تحویلسوختبهصنایعبهصورت کمدر سطح‬ ‫اســتان نیز‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مصرف گاز شرق استان استان ابالغ شده و این زنگ خطری است که باید‬ ‫نیز به حدود ‪ ۶۰‬میلیون مترمکعب گاز فشــرده بخش خانگی در مصرف گاز صرفه جویی کنند‪.‬‬ ‫‪ CNG‬افزایش یافته که عدد باالیی اســت‪ .‬وی وی گفت‪ :‬اگر همه مردم به خصوص شرق استان‬ ‫بــا اشــاره به نگرانــی از تامین گاز شــرق اســتان‪ ،‬مصرفبهینه گاز داشتهباشندمی توانیمزمستان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجه به اینکه گاز برای شــرق اســتان امسال را پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫اصالحالگوی مصرفانرژی‬ ‫در کشور عزم ملی می خواهد‬ ‫عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس بــا انتقــاد از‬ ‫وضعیــت نامناســب مصــرف انــرژی در کشــور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬الگوی مصرف انرژی در کشور ما وضعیت‬ ‫مناســبی ندارد‪ ،‬بنابراین هم تولید باید افــزوده و‬ ‫هم از مصرف بی رویه انرژی کاســته شــود که این‬ ‫عزم ملی نیاز دارد‪ .‬به گزارش ایرنا از شــرکت ملی‬ ‫ی نیاســر» با اشاره به‬ ‫نفت ایران‪« ،‬مالک شــریعت ‬ ‫اینکه شرایط کشور به گونه ای است که با وجود‬ ‫داشــتن ذخایر نفت و گاز فراوان‪ ،‬ممکن اســت‬ ‫سال های بعد دچار چالش شویم‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫باید سرمایه گذاری در نفت و گاز در اولویت قرار‬ ‫گیرد و این نیازمند عزم ملی است تا هم میادین‬ ‫توسعه یابد و هم به دنبال کشف ظرفیت های‬ ‫جدیــد باشــیم‪ .‬عضو کمیســیون انــرژی مجلس‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬مجلــس و دولــت بــرای بحث‬ ‫فشارافزایی میدان های گازی پیگیری های الزم را‬ ‫در دستور کار قرار دارند و دولت نیز در این زمینه‬ ‫اقدام هایی را عملی خواهد کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬طبق‬ ‫قانون برنامه پنجم و ششم‪ ،‬شدت مصرف انرژی‬ ‫در ایــران بایــد به نصف می رســید که باید برای‬ ‫ان تالش کنیم و از طرفی برای تولید نفت و گاز‬ ‫و جبران کمبود انرژی نیز برنامه های متعددی را‬ ‫اجرایی کنیم‪ .‬شریعتی در ادامه با اشاره به تالش‬ ‫کارکنان صنعت نفت برای تولید بی وقفه نفت‬ ‫و گاز‪ ،‬بیان داشت‪ :‬باید از کارکنان عملیاتی که در‬ ‫شرایطسختکاریتالشمی کنندحتیتولیدیک‬ ‫متر مکعبنیز از دستنرود‪،‬به گونه ایشایسته‬ ‫تقدیر و احساس بی عدالتی را از انان دور کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫جایخالیکتابخانهمرکزی‬ ‫در کرمانشاه‬ ‫مدیــرکل کتابخان ههــای‬ ‫مدیرکلکتابخانه هایاستاندر‬ ‫اســتان کرمانشــاه در نشســت‬ ‫ادامــه گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫خبــری کــه به همین مناســبت‬ ‫امســال اســتان کرمانشــاه جزء‬ ‫در ســالن جلســات کتابخانــه‬ ‫یکی از انجمن های برتر کشور‬ ‫امیرکبیر برگزار شــد برنامه های‬ ‫اســت‪ ،‬مراســم تقدیر و تشــکر‬ ‫معصومه حسنی‬ ‫هفتــه کتــاب و کتاب خوانی را‬ ‫از ریاســت ایــن انجمــن برگــزار‬ ‫خوانسار‬ ‫تشریح کرد‪ .‬معصومه حسنی‬ ‫خواهد شــد‪ .‬حســنی خوانسار‬ ‫خوانســار‪ ،‬مدیــرکل کتابخانه های اســتان اظهار ضمــن تاســف از اینکــه اســتان کرمانشــاه هنوز‬ ‫داشــت‪ :‬امســال هفتــه کتــاب را با شــعار (جای کتابخانه مرکزی ندارد گفت‪ :‬باوجود ساختمان‬ ‫خالیرابا کتاب هایخوبپرکنیم)اغاز می کنیم‪ .‬نیمه کاره ایکهبرایکتابخانهمرکزیدرنظرگرفته‬ ‫او گفــت‪ :‬افتتــاح دو کتابخانــه در شــهرهای شــده است به دلیل کمبود بودجه وعدم اعتبار‬ ‫اســام اباد غرب و هرســین و برگزاری مسابقات کافی شــهر ما از کتابخانه مرکزی محروم اســت‬ ‫کتاب خوانــی و معرفــی کتابخوا نهــای برتــر‪ ،‬امیدواریم مسئولین اعتبارات الزم برای ساخت‬ ‫رونمایی از کتاب ب هصــورت مجازی و حضوری کتابخانه مرکزی را لحاظ کنند‪.‬در پایان برگزاری‬ ‫از برنامه های این هفته است‪ .‬حسنی خوانسار پویش اهدا کتاب‪ ،‬عضویت رایگان در این هفته‬ ‫افتتاح بخش نســخ خطی با چاپ های سنگی و نشســت عصــر شــعر با موضــوع ازاد‪ ،‬مراســم‬ ‫و خطــی در کتابخانــه امیرکبیــر را یکــی دیگر از یادبوداحمدعزیزیشاعر کرمانشاهیو برگزاری‬ ‫برنامه هایاینهفتهخواندو افزود‪:‬طرح کتابیار ‪ 41‬مســابقه فرهنگــی‪ 43 ،‬برنامه قصه گویی و‬ ‫افتخــاری با محوریت دانــش امــوزان و برگزاری شــعرخوانی‪ 5 ،‬برنامــه فرهنگی ویــژه نابینایان‬ ‫محفل ادبی بیســتون کرمانشــاه برای اولین بار و نشســت مطالعــات و بازدیــد انش امــوزان از‬ ‫با حضور فعاالن ادبی از دیگر برنامه های این کتاب خانه ها و برگزاری مراسم استانی وتقدیراز‬ ‫هفتهاست‪.‬او گفت‪:‬برگزاریجشنوارهرضوی که فرمانداران و کتابداران وکتابخوان های برتر را‪ ،‬از‬ ‫از اول خرداد اغازشــده تا اول اذرماه ادامه دارد‪ .‬دیگر برنامه هایاینهفتهخواند‪.‬‬ ‫دستگیری فرد ضارب کمتر از ‪ ۱۲‬ساعت پس‬ ‫از نزاع در یاسوج‬ ‫فرمانده انتظامی استان‬ ‫بــا دســتور ویــژه فرمانــده‬ ‫از وقــوع یــک فقــره نــزاع‬ ‫انتظامــی اســتان‪ ،‬موضــوع‬ ‫مســلحانه در شــهر یاســوج‬ ‫ب هصــورت ویــژه در دســتور‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬فــرد‬ ‫کار ماموران پلیس اطالعات‬ ‫ضــارب بــه همــراه ‪ ۱‬نفــر از‬ ‫و امنیــت عمومــی اســتان‬ ‫کیقباد مصطفایی‬ ‫همدستانش کمتر از ‪ ۱۲‬پس‬ ‫قــرار گرفت‪.‬این مقام ارشــد‬ ‫از وقوع نزاع در شهر یاسوج‬ ‫انتظامی اســتان تصریح کرد‪:‬‬ ‫دســتگیر شدند‪ .‬سردار کیقباد مصطفایی در ماموران با انجام اقدامات پلیســی گســترده‬ ‫بیان جزئیات این خبر اظهار داشت‪ :‬در پی فرد ضارب را به همراه ‪ ۱‬نفر از همدستانش‬ ‫اعالم مرکز فوریت های پلیســی ‪ ۱۱۰‬مبنی بر در مخفیگاهشــان دریکــی از روســتاهای‬ ‫وقــوع یک فقره نــزاع مســلحانه در خیابان اطــراف شــهر یاســوج شناســایی و دســتگیر‬ ‫امــام خمینــی (ره) شــهر یاســوج بالفاصلــه کردند‪.‬فرمانده انتظامی اســتان با اشــاره به‬ ‫یهــای اولیه به بزه‬ ‫ماموران انتظامــی فرماندهی انتظامی برای اینکــه متهــم در بازجوی ‬ ‫بررســی موضوع به محل وقوع حادثه اعزام انتسابی خود اعتراف و علت و انگیزه خود‬ ‫شدند‪.‬او افزود‪ :‬در بررسی ماموران مشخص از تیرانــدازی را اختالفــات قبلی عنوان کرد‪،‬‬ ‫شــد که چند نفر شــخصی را در مغازه اش با خاطرنشــان نمود‪ :‬این اقدام به موقع پلیس‬ ‫ســاح گــرم مــورد ضرب وجــرح قــرار داده و جهت دســتگیری متهمان بازتاب مثبتی بین‬ ‫از محــل متــواری شــده اند و فــرد مجــروح مــردم و مســئوالن اســتان داشــته و پلیــس‬ ‫بــه بیمارســتان منتقــل شــد‪.‬مصطفایی بیان باکسانی که بخواهند نظم و امنیت جامعه‬ ‫داشت‪ :‬با توجه به تشویش اذهان عمومی را بــه مخاطــره بیندازنــد برخــورد قاطــع و‬ ‫و اخــال در نظــم و امنیــت شــهروندان و قانونی به عمل خواهد اورد‪.‬‬ ‫تکمیلطر ح هاینیمه تماماولویتاصلی‬ ‫شهرداریاست‬ ‫شهردار سمنان گفت‪ :‬اتمام‬ ‫در توسعه بخش های مختلف‬ ‫پروژه های عمرانی نیمه تمام و‬ ‫عمرانــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫تکمیــل و بهر هبــرداری ا نهــا از‬ ‫و زیرســاختی شهر و همچنین‬ ‫اولویت های شــهرداری سمنان‬ ‫افزایــش رضایــت شــهروندان‬ ‫است‪.‬‬ ‫داشته باشد‪ .‬شهردار سمنان با‬ ‫علی مرتضی نژاد‬ ‫سیدعلیمرتضینژادگفت‪:‬‬ ‫تاکید بر اینکــه پروژه هایی که‬ ‫هزینه پروژه مهم ترین مبحثی‬ ‫قابلیت تکمیل و افتتاح دارند‬ ‫اســت که در مدیریت پروژه می بایست بیش از در اولویــت قرار دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با همکاری‬ ‫هــر موضوع دیگری بــه ان توجه کرد و مباحث پیمانکاران و ســازمان های شــهرداری پروژه های‬ ‫دیگر را حول ان در نظر گرفته و مدیریت نمود‪ .‬مهم‪،‬اولویت بندیشدهو عملیاتاجراییان ها‬ ‫چراکه اتمام به موقع و با هزینه پیش بینی شده ســرعت می گیرد‪ .‬مرتضی نژاد با تاکید بر اینکه‬ ‫تهــای منابع مالی‬ ‫هــر پــروژه یــا طــرح ازجملــه معیارهــای اصلــی در شــرایط فعلی محدودی ‬ ‫موفقیت ان محســوب م ‬ ‫یشــود‪ .‬او با اشــاره به باید هزینه های غیرضرور شناســایی و مدیریت‬ ‫پروژه های مختلفی که در دوره مدیریت شهری شــود اظهار داشــت‪ :‬با مدیریت هزینه اولویت‬ ‫پنجــم اغازشــده بــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬برخــی از شهرداری تکمیل پروژه های قدیمی است‪ .‬البته‬ ‫یشــود با توجه به بودجه های سالیانه‬ ‫پروژه هایی که به صورت ناتمام در ســطح شــهر سعی م ‬ ‫وجود دارد‪ ،‬تکمیل ان ها می تواند تاثیر بسزایی پروژه هایجدیدتوسعهمحور نیز تعریفشود‪.‬‬ ‫اجرایپروژهتامینروشناییبلوار شهدای‬ ‫ارتشمشکین دشت‬ ‫در راستای اجرای طرح های‬ ‫محل اعتبارات روستاهای فاقد‬ ‫عمرانــی و خدمت رســانی‬ ‫دهیــاری بااعتبــاری حــدود ‪۱۰‬‬ ‫عمومی‪،‬روشناییبلوار شهدای‬ ‫میلیارد ریال با نظارت اداره برق‬ ‫ارتــش واقــع در شــهرک بعثت‬ ‫شهرســتان فردیس و بــا اجرای‬ ‫بــه طول یک کیلومتــر در حال‬ ‫حــوزه معاونــت فنــی عمرانی‬ ‫حسین بغدادی‬ ‫تامین و تجهیز اســت‪ .‬حسین‬ ‫شــهرداری مشکین دشــت در‬ ‫بغدادیشهردار مشکین دشت‬ ‫حــال انجام اســت کــه در حال‬ ‫در ایــن خصــوص اظهــار داشــت‪ :‬پــروژه تامیــن حاضــر فونداســیون و پایــه چرا غهــا ان نصــب‬ ‫روشنایی بلوار شهدای ارتش در جهت رفاه حال گردیــده و در طــی روزهــای اتــی‪ ،‬روشــنایی این‬ ‫شــهروندان و نیــز کاهش حــوادث احتمالــی‪ ،‬از مسیر تکمیلو تامینخواهدشد‪.‬‬ ‫اجرای حکم قلع وقمع و رفع تصرف از‬ ‫اراضیملی‬ ‫رئیسادارهمنابعطبیعیوابخیزداریمهدیشهر‬ ‫از اجــرای حکم قلع وقمع اتاقک و مســتحدثات‬ ‫ایجادشــده در اراضــی ملــی پــاک‪ ۲۸۸۴‬اصلــی‬ ‫بخش‪۳‬موسومبهپروسشهرستانمهدیشهر خبر‬ ‫داد‪ .‬حیدر واحد مطلق از اجرای حکم قلع وقمع‬ ‫اتاقک و مســتحدثات ایجادشــده در اراضی ملی‬ ‫پــاک‪ ۲۸۸۴‬اصلی بخش‪ ۳‬با مســاحتی بالغ بر‬ ‫‪ ۱۵۰‬مترمربعدر منطقهپروسشهرستانمهدیشهر‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬این حکم بر اســاس رای صادره‬ ‫توســط مقامــات قضایی شهرســتان و بــا حضور‬ ‫کارکنانزحمتکشپاسگاهانتظامیشهمیرزادویگان‬ ‫حفاظتاستانوشهرستانخبرداد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1211‬‬ ‫ائین تکریم و معارفه استاندار قزوین برگزار شد‬ ‫توجه به اقتصاد؛ اولویت اصلی استان‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬وزیــر کشــور گفــت‪ :‬مردم‬ ‫مســتضعف در عالــم بــه امیــد جمهوری اســامی‬ ‫مبــارزه می کننــد و دنیــای بدون جمهوری اســامی‬ ‫دنیــای تاریکــی اســت‪ .‬احمــد وحیدی در ســفر به‬ ‫اســتان قزوین و در ائین تکریم و معارفه اســتاندار‬ ‫قزویــن بــا بیــان این مطلب کــه رســالت جمهوری‬ ‫اسالمی فرامرزی‪ ،‬فرازمانی و فرا مکانی است افزود‪:‬‬ ‫جمهــوری اســامی برای پاسداشــت حرمــت جان‬ ‫و خون همه مومنین و مســتضعفین جان فشــانی‬ ‫می کند اما کشورهای اروپایی‪ ،‬امریکا و کانادا؛ ایران‬ ‫را به عنــوان ناقــض حقوق بشــر متهم می کننــد‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬به رغم همه فشارهای اقتصادی و جنگ‬ ‫یشــود این ملت‬ ‫روانی که بر ملت ایران تحمیل م ‬ ‫ایستاده است و در بسیاری از صحنه ها دشمنان را‬ ‫به عقب رانده و این امر نشان دهنده این است که‬ ‫مقاومت جواب می دهد‪ .‬او با ذکر این مطلب که‬ ‫مردمی که این چنین از جمهوری اسالمی پشتیبانی‬ ‫کرده اند مســتحق هســتند به ا نهــا خدمت کنیم‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬دولت ســیزدهم نمــاد مبــارزه بی امان‬ ‫علیه ظلم و ستم مستکبرین و نماد اتکا به ظرفیت‬ ‫داخلی است و جمهوری اسالمی با اتکا به خداوند‬ ‫متعــال‪ ،‬ظرفیــت داخلی و بهره گیــری از اموزه های‬ ‫انقــاب و مقــام معظــم رهبــری در نقطــه جهش‬ ‫دیگــری قرارگرفته اســت که این جهــش برگرفته از‬ ‫اعتقاد راسخ و راه درستی است که‪ 42‬سال رفته ایم‬ ‫و بازهــم ادامه می دهیم‪ .‬وزیر کشــور گفت‪ :‬انچه‬ ‫یشــود‬ ‫از مشــکالت اقتصــادی در کشــور دیــده م ‬ ‫باهمت مردم و با اقتصاد مردم محور و دانش بنیان‬ ‫برطرف خواهد شد و به رغم همه تحریم ها در اوج‬ ‫می درخشیم و دشمنان خواهند دید در اقتصاد هم‬ ‫پیروز می شویم‪ .‬سردار وحیدی در بخش دیگری از‬ ‫سخنان خود به ظرفیت های باالی استان قزوین و‬ ‫پشــتوانه های فرهنگی و تاریخی اســتان اشاره کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬بــا توجه به اینکه اســتان قزوین در محل‬ ‫ارتبــاط ‪ 12‬اســتان کشــور قرارگرفتــه اســت باید به‬ ‫مســائل زیرساختی این استان بیشــتر توجه شود و‬ ‫استاندار جدیددر کنار نمایندهولی فقیه‪،‬نمایندگان‬ ‫مجلــس شــورای اســامی و نماینــدگان اســتان در‬ ‫مجلــس خبرگان رهبــری با اتحــاد به انجــام کارها‬ ‫بپردازند و اجازه تحمیل هیچ حاشیه ای داده نشود‪.‬‬ ‫او به جایگاه مهم اســتان قزوین در حوزه صنعت‬ ‫اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬استان قزوین با استقرار ‪3400‬‬ ‫واحد صنعتی و ‪ 15‬شهرک بزرگ صنعتی در جایگاه‬ ‫مهمــی قــرار دارد و باوجــود ‪ 160‬هــزار بیم هشــده‬ ‫کارگری؛استانصنعتیمحسوبمی شود کهبایدبه‬ ‫این حوزه هم توجه ویژه صورت گیرد‪.‬‬ ‫او بــر موضــوع توجه به احیاء دشــت قزوین و‬ ‫اب رسانی به شهرها و روستاهای استان تاکید کرد و‬ ‫یاداور شد‪ :‬فعالیت های استان قزوین باید بر اساس‬ ‫الگوی پیشــرفت و طرح توسعه استان و بر اساس‬ ‫برنامهزمان بندی شدهو روبه جلو انجامشود‪.‬‬ ‫تهــای قابل اجــرا بایــد بــر‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬فعالی ‬ ‫اســاس تصمیماتــی صورت گیــرد که اینده ســاخته‬ ‫شود و این در حالی است که مشکالت امروز کشور‬ ‫نتیجهاشتباهاتدیروز بودهاست‪.‬‬ ‫استعدادهای نخبه موردتوجه ویژه قرار‬ ‫گیرند‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین‬ ‫هم در این مراسم امنیت و ارامش کشور را مرهون‬ ‫رنج ها و ســختی های مردم ایران دانست و گفت‪:‬‬ ‫در اســتانی هستیم که ازنظر صنعتی‪ ،‬کشــاورزی و‬ ‫گردشــگری از جایــگاه ویــژه برخــوردار اســت‪ .‬ایت‬ ‫الــه عابدینــی اضافــه کــرد‪ :‬قزویــن اســتانی کهــن‪،‬‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬دارای حــوزه علمیه و نیروی انســانی‬ ‫فاخر و پرورش دهنده دانشــمندان و اندیشمندان‬ ‫بزرگی اســت اما به دلیل شرایط خاص‪ ،‬زمینه رشد‬ ‫نخبگان اســتان فراهم نشــده اســت‪ .‬او از استاندار‬ ‫جدیــد خواســت‪ :‬اســتعدادهای نخبــه اســتان‬ ‫موردتوجهویژهقرار گیرند‪.‬رئیسمجمعنمایندگان‬ ‫استان قزوین هم در ادامه رسیدگی به موضوعات‬ ‫اب شرب‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬محرومیت زدایی در مناطق‬ ‫اوج‪ ،‬طــارم‪ ،‬جنوب تاکســتان و شــمال بوئین زهرا‪،‬‬ ‫توجــه بــه اعتبــارات حــوزه ســامت در مناطــق‬ ‫محروم اســتان‪ ،‬توجه به ظرفیت ها و قابلیت های‬ ‫نیروی انسانی‪ ،‬بومی و خالق استان را مورد تاکید‬ ‫قــرارداد‪ .‬روح اله عباســپور بــه موضوع خط انتقال‬ ‫ریلی اســتارا – انزلی – قزوین – تهران اشــاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬به منظور اتصال کریدور شمال به جنوب نیاز‬ ‫اســت خط ریلی قزوین – قم هم راه اندازی شــود‬ ‫تا زمینه تســهیل‪ ،‬انتقــال و تبادل کاال و مــواد اولیه‬ ‫در کریدور شــمال – جنوب کشور به راحتی فراهم‬ ‫شــود‪ .‬او پایین بودن میزان اعتبارات استان قزوین‬ ‫را مورداشــاره قــرارداد و افزود‪ :‬اســتان قزویــن ‪4200‬‬ ‫میلیارد تومان درامد مالیاتی و گمرکی دارد اما ازنظر‬ ‫تامیناعتباراتعمرانیو تملکداراییدر وضعیت‬ ‫خوبی نیســت و انتظار داریم در این رابطه توجه‬ ‫ویژه شود‪.‬‬ ‫تالش برای توسعه استان‬ ‫اســتاندار قزویــن هــم بــا بیــان ایــن مطلب که‬ ‫از پیشــنهاد نخبگان بــرای کارامدتر کــردن نظام و‬ ‫اداره امــور اســتفاده می کنیــم گفــت‪ :‬فعالیت های‬ ‫ایــن حوزه مدیریتی بر اســاس نــگاه متاثر از بیانیه‬ ‫گام دوم انقــاب و نگاهی با عقالنیت و اســتفاده‬ ‫از خــرد جمعی خواهد بود‪ .‬محمدمهدی اعالیی‬ ‫اولویت اصلی استان را توجه به اقتصاد اعالم کرد‬ ‫و افزود‪ :‬استان قزوین در همه حوزه های قابل تصور‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و گردشگری دارای مزیت های‬ ‫مطلق و نسبی است و باید تالش کنیم با استفاده از‬ ‫این مزیت ها شرایط بهتری برای استان فراهم شود‪.‬‬ ‫او ارزیابی عملکرد مدیران را توجه به کارامدی ان ها‬ ‫اعالم و تاکید کرد‪ :‬همه مدیران باید مقیم اســتان‬ ‫قزوین باشــند و از مدیران پروازی برای فعالیت در‬ ‫استان قزوین استفاده نخواهیم کرد‪ .‬در این مراسم‬ ‫با تقدیر از تالش های دوســاله هدایت اله جمالی‬ ‫پور در استانقزوین‪،‬محمدمهدیاعالییبه عنوان‬ ‫یازدهمیناستاندار قزوینمعرفیشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اغاز عملیاتاماده سازیطرحتوسعه‪ 100‬هکتاریشهرکصنعتیحکیمیه‬ ‫قزوین ‪ -‬رویداد امروز‪ :‬مدیرعامل شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتیاستانقزوین گفت‪:‬عملیاتاجرایاماده سازی‬ ‫طرح توسعه ‪ 100‬هکتاری شهرک صنعتی حکیمیه اغاز‬ ‫شد‪.‬حمیدرضاخانپور در حاشیهبازدیداز شهرکصنعتی‬ ‫حکیمیهافزود‪:‬باتوجهبهاستقبالسرمایه گذاراننسبت‬ ‫بــه طراحی صورت گرفته از شــهرک صنعتی حکیمیه‪،‬‬ ‫عملیــات اماد هســازی اجرای پروژ ههــای زیربنایی طرح‬ ‫توسعهباسرمایه گذاریبالغ بر ‪ 110‬میلیاردریالباحضور‬ ‫نماینــده مــردم بوئین زهــرا و اوج در مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی اغاز شد و به زودی واگذاری اراضی صنعتی این‬ ‫فاز عملیاتیشهرکبهمتقاضیاناغاز خواهدشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر ‪ 73‬قرارداد در شهرک‬ ‫صنعتی حکیمیه با متقاضیان منعقدشــده کــه از این‬ ‫تعداد جذب‪ 45‬ســرمایه گذار در طول یک ســال و نیم‬ ‫گذشتهصورت گرفته کهنشاناز استقبالسرمایه گذاران‬ ‫بــه ایــن منطقه صنعتــی و تقاضامحــور بودن شــهرک‬ ‫حکیمی هاست‪.‬او تصریحکرد‪:‬از ابتدایاحداثشهرک‬ ‫تاکنون‪600‬میلیاردریالبرایپروژه هایعمرانیوزیربنایی‬ ‫هزینهشدهکهعملیاتاحداثپستبرق‪ 63‬کیلوولت‬ ‫شهرک جهت تامین برق موردنیاز واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتی با ســرمایه گذاری ‪ 300‬میلیارد ریال اغازشده که‬ ‫تــا پایــان ســال فــاز اول این پروژه با ظرفیــت تامین‪25‬‬ ‫مگاوات برق تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫خانپور بابیاناینکهتاکنوندوسرمایه گذار خارجیبرای‬ ‫سرمایه گذاری در این شهرک جذب شده اند یاداور شد‪:‬‬ ‫احداث پروژه مخزن ذخیره اب‪ 250‬مترمکعبی تا پایان‬ ‫اذر سال جاری از دیگر خدمات ارائه شده به واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی مســتقر در ان شهرک اســت‪ .‬روح اله‬ ‫عباســپور نماینــده مــردم بوئین زهــرا و اوج در مجلس‬ ‫شورای اسالمی و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫ضمن بازدید میدانی از شهرک و پروژه های زیربنایی در‬ ‫حالاجرایشهرکصنعتیحکیمیهاز تالش هاوزحمات‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستانومجموعه‬ ‫همکاراندرراستایتحققشعارسالتولید‪،‬پشتیبانی ها‪،‬‬ ‫مانعزداییهاو اجرایطرحتوسعهشهرکبرایجذب‬ ‫سرمایه گذارانداخلیوخارجیتقدیر کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سرپرستجدیدسازمانسیما‪،‬منظر و فضایسبز‬ ‫شهریشهرداری گرگانمنصوبشد‬ ‫طــی حکمــی از ســوی ســبطی شــهردار گــرگان‪،‬‬ ‫مهستیقدس ولیبه عنوانسرپرستسازمانسیما‪،‬‬ ‫منظر و فضای سبز شهری شهرداری گرگان منصوب‬ ‫و از زحمات‪ ۷‬ساله مهندس یحیی ستوده نیا در این‬ ‫جایگاه تقدیر و تشکر شد‪.‬حکم انتصاب سرپرست‬ ‫جدید ســازمان ســیما‪ ،‬منظر و فضای ســبز شهری از‬ ‫سویمهندسسیدالنگیقائم مقامشهردارومعاونین‬ ‫شهردار به قدس ولی اعطا شد‪ .‬همچنین در حکمی‬ ‫دیگر مهردادمجتهدیبه عنوانسرپرستادارهسیما‬ ‫ومنظر شهری(زیباسازی)شهرداریمنصوبشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تجلیلاز مولف کتاب«‪»IPV6‬در مخابراتمنطقه گلستان‬ ‫از بهــرام عیــدی‪ ،‬بابــت تالیف کتــاب ‪IPV6‬‬ ‫تجلیــل شــد‪ .‬مخابــرات منطقــه گلســتان‪ ،‬در‬ ‫جلســه شورای مدیران از اقدام علمی و ارزشمند‬ ‫مهندس بهرام عیدی مدیر دیتا مخابرات استان‪،‬‬ ‫بابت تالیف کتاب ‪ IPV6‬تجلیل شــد‪ .‬غالمعلی‬ ‫شــهمرادی بــا اشــاره بــه اقــدام ارزشــمند ایشــان‬ ‫شهــای‬ ‫در تالیــف ایــن کتــاب و قدردانــی از تال ‬ ‫انجا مشــده گفت‪ :‬نشــر یافت ههــای جدید علمی‬ ‫و انتقــال ان از طریــق چاپ کتاب حرکت علمی‬ ‫و فرهنگــی شایســته ای اســت کــه می بایســت از‬ ‫فعاالن این حوزه به شایستگی تقدیر شود‪ .‬وی‬ ‫بــا تشــکر از زحمــات بهــرام عیدی‪ ،‬چــاپ کتاب‬ ‫‪ IPV6‬را افتخــاری بــرای مجموعــه مخابــرات‬ ‫منطقه گلســتان دانســت و ابراز امیدواری کرد با‬ ‫اســتمرار این چنیــن فعالیت هــای علمی‪ ،‬رشــد و‬ ‫بالندگی کشور را شاهد باشیم ‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سرپرستمعاونتهماهنگیو مدیریتامور زائراناستانداریخراسانرضویتاکید کرد‪:‬‬ ‫بهره گیریاز ظرفیت هابرایخدمت رسانیبهزائراندر مسیرهایورودی‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬سرپرست معاونت‬ ‫هماهنگیو مدیریتامور زائراناستانداریخراسان‬ ‫رضوی گفت‪ ۷۰:‬درصد زائران از طریق جاده به این‬ ‫شهر سفر می کنندو ازاین رو بایداز تمامظرفیت های‬ ‫الزمبه ویژهبقاعمتبرکهبهرهببریم‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمینحجت گنابادینژاد‬ ‫در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراســان‬ ‫رضــوی و معاونیــن ایشــان بیان کــرد‪ :‬در معاونت‬ ‫زیــارت اســتانداری خراســان رضوی چند کارگــروه و‬ ‫کمیته وجود دارد و یکی از ان ها کارگروه بقاع متبرکه‬ ‫اســت که باید این کارگروه فعالیت بیشتری داشته‬ ‫باشــد‪ .‬سرپرســت معاونت هماهنگــی و مدیریت‬ ‫امور زائران استانداری با اشاره به کرونا که شرایطی‬ ‫را تقریبا برای همه دستگاه ها به وجود اورد که برای‬ ‫مدتی دچار مشــکل کرد؛ گفت‪ :‬اکنــون کرونا برای‬ ‫ما ناشــناخته نیســت و ما با استفاده از تجربه یک‬ ‫سال و اندی از کرونا باید در همه شرایط کرونایی‬ ‫تهــای خود داشــته‬ ‫برنامه ریــزی الزم بــرای فعالی ‬ ‫باشــیم‪ .‬او بــا بیان اینکه ‪ ۷۰‬درصــد زائران از طریق‬ ‫جاده به این شهر سفر می کنند؛ اظهار کرد‪ :‬ازاین رو‬ ‫بایــد از تمــام ظرفیت های الزم در بخــش جاده ای‬ ‫به ویــژه بقــاع متبرکه به عنــوان میقــات الرضا بهره‬ ‫برد؛ در این خصوص باید یک دســتگاه محور قرار‬ ‫گیرد و مابقی دستگاه ها حول این دستگاه محور‪،‬‬ ‫خدمــات ارائه دهنــد‪ .‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫گنابــادی نــژاد بیان کــرد‪ :‬باید بــرای زائری که قصد‬ ‫ســفر به مشــهد مقدس را دارد از ابتدا حرکت زائر‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی فرهنگی و معنــوی صورت گیــرد و در‬ ‫تمام طول مســیر از این برنامه ها بهره مند شــود و‬ ‫دیگــر نگــران فراهم اوردن نیازهای خــود در جاده‬ ‫نباشــد‪ .‬او با اشــاره به بحث زائران پیاده گفت‪ :‬ما‬ ‫در طول ســال شــاهد ورود زائران پیاده به مشهد‬ ‫مقــدس هســتیم امــا اوج ان مربوط بــه دهه اخر‬ ‫صفر است در این خصوص نیز ما دستگاه متولی‬ ‫و محــور این امر نداریم اگرچه جمعیت خدمت‬ ‫گذاران زائران پیاده هســتند اما کافی نیست باید‬ ‫دســتگاهی محور و تشــکل هایی چون جمعیت‬ ‫خدمت گذاران زائران پیاده حول این دستگاه قرار‬ ‫گیرند‪ .‬سرپرســت معاونت هماهنگی و مدیریت‬ ‫امور زائران استانداری با اشاره بر ضرورت برگزاری‬ ‫جلســات برای این منظور و ارائه راهکارهای الزم‬ ‫گفت‪ :‬مسئله اقامت زائران نیز بسیار مهم است‪،‬‬ ‫اقامت های ارزان قیمت یک ظرفیت خوبی است‬ ‫امــا بایــد این زائرســراها وقــف شــوند در غیر این‬ ‫صورت در اینده دچار مشکل خواهند شد و اگرچه‬ ‫در بحــث اقامت ارزان قیمت ظرفیت زائرســراها‪،‬‬ ‫حسینیه ها‪ ،‬مدارس‪ ،‬ظرفیت امکانات شهرداری و‬ ‫در شرایط بحرانی ازجمله ورزشگاه ها وجود دارد‬ ‫اما باید در این خصوص جلســاتی برگزار شــود‪ .‬او‬ ‫در پایان گفت‪ :‬زائری که به مشهد مقدس مشرف‬ ‫می شود‪ ،‬متوسط در ‪ ۲۴‬ساعت دو ساعت در حرم‬ ‫است و مابقی در بیرون از حرم؛ لذا باید برنامه ریزی‬ ‫الزم در مدت زمانــی که در خارج از حرم اســت نیز‬ ‫صورتگیرد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫‪ 70‬راس دام در برخورد‬ ‫با قطار باری در قزوین‬ ‫تلف شدند‬ ‫قزویــن _ رویــداد امــروز‪ :‬سرپرســت معاونت اجتماعی‬ ‫استان قزوین از اتالف ‪ 70‬راس گوسفند براثر برخورد با‬ ‫قطار باری در قزوین خبر داد‪ .‬ســرهنگ رحیم خامدی‬ ‫افزود‪ :‬ماموران پاسگاه راه اهن قزوین در شامگاه شنبه‬ ‫پس از کســب خبر از مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر‬ ‫برخورد قطار با گله گوسفندان‪ ،‬برای بررسی موضوع در‬ ‫محلحادثهحاضر شدند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بــا حضــور مامــوران در محــل حادثه‬ ‫مشخصشددر محدودهشهر بیدستانقطار باریتهران‬ ‫– قزوین با گله گوسفندان برخورد می کند که براثر ان‪70‬‬ ‫راس گوسفند تلف شدند‪ .‬سرپرست معاونت اجتماعی‬ ‫اســتان قزویــن تصریح کرد‪ :‬وقــوع این حادثه علی رغم‬ ‫توصیه هایپلیسی‪،‬بهدلیلتجاوز بهحریمریلیتوسط‬ ‫چوپانان و چرای دام در محدوده راه اهن بوده است‪.‬‬ ‫کشف کاال های قاچاق‬ ‫میلیاردی در گچساران‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گچســاران از کشــف‬ ‫کاال هایقاچاقبهارزشتقریبی‪ ۸‬میلیاردو‪ ۷۵۰‬میلیون‬ ‫ریال در محور شــیراز به گچســاران خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫پایگاه خبری پلیس‪ ،‬سرهنگ سید محمد موسوی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬ماموران پلیس اگاهی این شهرستان در راستای‬ ‫اجرایطرحمبارزهباقاچاق کاالو ارز باهماهنگیمرجع‬ ‫قضائیدر محور شیراز به گچسارانایستو بازرسیدایر‬ ‫کردند‪.‬او افزود‪ :‬ماموران حین انجام ایست و بازرسی به‬ ‫‪ ۱۱‬دســتگاه خودرو شــامل ‪ ۱‬دســتگاه کشــنده تریلی‪۳ ،‬‬ ‫دستگاه وانت پراید‪ ۴،‬دستگاه وانت نیسان‪ ۲،‬دستگاه‬ ‫ســواری پراید و ‪ ۱‬دســتگاه پژو پارس مشــکوک شــدند و‬ ‫ان ها را متوقف کردند‪.‬موسوی تصریح کرد‪ :‬ماموران در‬ ‫بازرســی از خودروهــای مذکور مقادیــری کاالی قاچاق‬ ‫شامل‪ ۳۲۰‬تخته پتو‪ ۲۵،‬تن شکر‪ ۶،‬عدد یخچال فریزر‬ ‫دوقلو‪ ۱۱ ،‬عدد لوازم خانگی و‪ ...‬قاچاق کشف و ضبط‬ ‫کردند‪.‬فرمانده انتظامی شهرستان گچساران با اشاره به‬ ‫این که کارشناســان ارزش تقریبی کاالهای کشف شده را‬ ‫‪ ۸‬میلیارد و‪ ۷۵۰‬میلیون ریال اعالم کرده اند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬راننــدگان خودروها دســتگیر و بــه مرجع قضائی‬ ‫تحویلو خودروهانیز بهپارکینگمنتقلشدند‪.‬‬ ‫ساالنه ‪ ۸۶‬هزار تن‬ ‫محصوالت کشاورزی در‬ ‫نیکشهر تولید می شود‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی نیکشــهر در جنوب سیستان‬ ‫و بلوچســتان گفت‪ :‬ساالنه از ســطح هفت هزار و ‪٧٠٠‬‬ ‫هکتار از مزارعو باغاتاینشهرستانبیشاز ‪ ٨۶‬هزارتن‬ ‫انواع محصوالت کشاورزی برداشت و روانه بازار مصرف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حبیب رئیسی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت‪٨۵:‬‬ ‫درصدی کشــاورزی نیکشهر وابســته به اب ‪ ٣۴٨‬رشته‬ ‫قنات موجود شهرستان است که زمینه اشتغال بیش از‬ ‫‪ ۶۰‬درصد جمعیت این شهرستان را در این بخش فراهم‬ ‫کرده است‪.‬او تصریح کرد‪ :‬از مجموع کل تولیدات زراعی‬ ‫و باغی نیکشهر‪ ٣٣‬هزار تن به تولید نباتات علوفه ای و‬ ‫‪ ٢٧‬هزار تن به تولید انواع خرما اختصاص دارد‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی نیکشــهر انبــه را‬ ‫شــاخص ترین میوه هــای گرمســیری منطقه برشــمرد‬ ‫و گفــت‪ :‬از ســه هــزار و ‪ ٣٣٠‬هکتــار کل تولیــدات‬ ‫میوه هــای گرمســیری ‪٢‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬تــن مربــوط بــه‬ ‫میوه انبه اســت‪ .‬او افزود‪ :‬همچنین ســاالنه ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۶٠٠‬تن انواع پرتقال‪ ،‬نارنگی‪ ،‬لیمو‪ ،‬گریپ فروت‪،‬‬ ‫نارنــج در نیکشــهر تولیــد می شــود کــه مــزه و طعم‬ ‫مرکبــات منطقــه زبانــزد اســت‪ .‬رئیســی یونجــه‪،‬‬ ‫شــبدر‪ ،‬ســورگوم و خصیل را عمده نباتات علوفه ای‬ ‫نیکشــهر ذکــر کــرد و ادامه داد‪ :‬از مجمــوع ‪ ۵١‬هزار‬ ‫و ‪ ۵٠٠‬تــن محصــوالت زراعی شهرســتان ‪ ٣٣‬هزارتن‬ ‫مختــص تولیــد نباتــات علوفــه ای اســت‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬کشــاورزان این شهرســتان ســالیانه با بهره گیری‬ ‫از اب مــازاد قنات ها و رودخانه ها ‪ ٧٠٠‬هکتار برنج‬ ‫کشــت و ســه هزار تن شــلتوک تولید می کنند‪ .‬مدیر‬ ‫جهاد کشــاورزی نیکشــهر توسعه بخش کشاورزی را‬ ‫در گــرو حفــظ و احیــای منابع ابی منطقه دانســت‬ ‫و میــزان اشــتغال زایی بخــش کشــاورزی را نشــانگر‬ ‫توجــه بیش ازپیــش بــه زیرســاخت های ایــن بخش‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫صدور بیش از ‪ ۱۸۰۰‬کد‬ ‫شناسه یکتا دامپروری در‬ ‫مهرستان‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان مهرستان گفت‬ ‫از ابتــدای شــروع طــرح تاکنــون تعداد یــک هزار و‬ ‫‪ ٨١٠‬کــد شناســه یکتا برای واحدهــای دامپروری در‬ ‫ایــن شهرســتان صادرشــده اســت‪ .‬عبدا‪ ...‬ســپاهی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬داشــتن شناســه یکتــا به منظــور‬ ‫دریافــت هرگونــه خدمــات کشــاورزی و دامپروری‬ ‫الزامــی اســت‪ .‬او تصریــح کــرد صــدور حواله برای‬ ‫خرید انواع نهاده ها مانند جو دامی و خوراک دام‬ ‫و همچنیــن صــدور بیمه نامه واحدهــای دام نیز با‬ ‫شناسه یکتا امکان پذیر خواهد بود‪ .‬سپاهی اظهار‬ ‫داشــت از تعــداد ‪ ۶۳۷۰‬راس دام هویــت گــذاری‬ ‫شــده تعداد ‪ ۲۵۵۷‬راس دام ســنگین شــامل گاو و‬ ‫شتر و تعداد ‪ ۳۸۱۳‬راس دام سبک شامل گوسفند‬ ‫و بز است که عملیات هویت گذاری تمامی دام ها‬ ‫بــا پــاک گــوش متناســب نــوع دام و دارای شــماره‬ ‫ثبت پال ک کوبی شده اند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1211‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مشکلی که به رغم وعده ها حل نشده است‬ ‫خروج مجدد مازندران از‬ ‫وضعیت پرخطر کرونایی‬ ‫نکا‪ ،‬میاندرود‪ ،‬سیمرغ‪ ،‬سوادکوه‪ ،‬سوادکوه شمالی‪،‬‬ ‫بابلسر‪ ،‬بابل و فریدونکنار در وضعیت ابی قرار گرفتند‬ ‫بر اساساخرینبه روزرسانیرنگ بندی کروناییمناطق‬ ‫مختلف کشور در سامانه ماسک وزارت بهداشت‪ ،‬از ‪۲۲‬‬ ‫ابان در اســتان مازندران شهرســتان های نکا‪ ،‬میاندرود‪،‬‬ ‫ســیمرغ‪ ،‬ســوادکوه‪ ،‬ســوادکوه شــمالی‪ ،‬بابلســر‪ ،‬بابل و‬ ‫فریدونکنار در وضعیت ابی در امدند و ‪ ۱۴‬شهرســتان‬ ‫در وضعیــت زرد قــرار دارنــد‪ .‬معــاون بهداشــتی علــوم‬ ‫پزشــکی مازنــدران با اشــاره به اینکه وضعیت هشــت‬ ‫شــهر ابی است‪ ،‬گفت‪ :‬مابقی شــهرها در وضعیت زرد‬ ‫قرار دارند‪.‬ابوالقاســم اویس با اشاره به اینکه وضعیت‬ ‫یشــده و مراجعــه بیماران‬ ‫اســتان ازنظر بیمــاران بستر ‬ ‫کرونایــی کنتر لشــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ازنظــر رنگ بنــدی‬ ‫هشــت شهرســتان ابــی و مابقــی زرد هســتند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫باای نحــال رعایــت پروتکل های بهداشــتی کمتــر از ‪۵۰‬‬ ‫درصد است‪.‬او با اظهار اینکه تاالرها و سالن های ورزشی‬ ‫و پذیرایی می تواند عامل شــیوع بیماری باشــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫به رغم وضعیت کنترل شده بازهم نگرانی درباره شیوع‬ ‫کرونا وجود دارد‪.‬او با عنوان اینکه با توجه به وضعیت‬ ‫پروتکل هاو بازگشاییبسیاریاز مراکز نظیر رستوران ها‪،‬‬ ‫تاالرها‪ ،‬فضاهای ورزشی و غیره در لبه تیغ قرار داریم و‬ ‫امکان افزایش بیماری وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هفته گذشته‬ ‫سه شهر نارنجی داشتیم و بااین حال شاخص ها تغییر‬ ‫چندانی نکرده اســت‪.‬اویس به کاهش شــمار فوتی ها‬ ‫و بســتری های ناشــی از کرونــا اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬اگر‬ ‫پروتکل هارارعایتنکنیماحتمالافزایشبیماریوجود‬ ‫دارد‪.‬معاون بهداشتی علوم پزشکی مازندران با تاکید بر‬ ‫اینکه باید دوز تزریق واکسیناسیون کامل شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیــش از ‪ ۹۱‬درصــد جمعیــت بــاالی ‪ ۱۲‬ســال دوز اول و‬ ‫‪ ۷۱‬درصــد دوز دوم واکســن را تزریــق کردنــد و انتظــار‬ ‫می رفت طی هفته قبل میزان تزریق واکسن دوز دوم به‬ ‫‪ ۸۵‬درصد می رسد که اکنون از ان عقب هستیم‪.‬او ادامه‬ ‫فگــذاری ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۵‬درصد اختالف‬ ‫داد‪ :‬نســبت بــه هد ‬ ‫داریم و این نشان می دهد که برخی از افراد برای تزریق‬ ‫دوز دوم مراجعه نکردند‪.‬او با عنوان اینکه برخی تصور‬ ‫می کنند که واکسن زدن و نزدن فرقی ندارد و اطالعات‬ ‫ضدونقیض ســبب شــده که برخی ها در تزریق واکسن‬ ‫مردد باشند‪ ،‬گفت‪ :‬این درحالی که بیش از ‪ ۹۰‬درصد کادر‬ ‫بهداشت و درمان واکسن را تزریق کردند و مردم باید به‬ ‫این کادر اعتماد کنند‪.‬اویس با اشاره به اغاز تزریق دوز‬ ‫سوم واکسن گفت‪ :‬افراد باالی ‪ ۶۰‬سال که چهار ماه از‬ ‫تزریق دوز دوم انان گذشته باشد می توانند برای تزریق‬ ‫دوز ســوم مراجعه کنند‪ ،‬گفت‪ :‬طبق امار ‪ ۴۱۰‬هزار نفر‬ ‫مشــمول این طرح می شوند که تاکنون ســه درصد دوز‬ ‫سوم را تزریق کردند‪.‬‬ ‫کشف داروهای احتکاری‬ ‫در قائم شهر‬ ‫بازرســان شبکه بهداشــت و درمان بیش از ‪ ۴۰۰‬قلم‬ ‫انواع دارو های کمیاب احتکاری سهمیه داروخانه ها را در‬ ‫قائم شهر کشف و ضبط کردند‪ .‬به گزارش صداوسیما‪،‬‬ ‫معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران‬ ‫گفت‪ :‬بازرسان شبکه بهداشت و درمان انواع دارو های‬ ‫کمیــاب احتــکاری ســهمیه داروخانه ها را در قائ مشــهر‬ ‫کشــف و ضبــط کردند‪.‬دکتــر محمدرضا شــیران افزود‪:‬‬ ‫متخلفان از کارمندان رسمی شرکت های دارویی کشور‬ ‫هستند و با صدور فاکتور های رسمی بنام داروخانه ها‪،‬‬ ‫داور هــا را از شــرکت داروســاز خــارج و در محلــی دیگر‬ ‫مخفی و احتکار کرده بودند‪.‬او گفت‪ :‬این افراد باوجود‬ ‫نیاز ضروری بیماران‪ ،‬دارو ها را از شبکه رسمی و قانونی‬ ‫توزیع خارج و برای سودجویی ان ها را احتکار و در بازار‬ ‫ازاد به فروش می رساندند‪.‬معاون غذا و دارو دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی مازندران افزود‪ :‬در این محموله دارویی‬ ‫غیرمجــاز بیــش از ‪ ۴۱۶‬قلــم انــواع دار وهــای کمیاب و‬ ‫معمولی موثر در درمان سیســتم های قلبــی و عروقی‪،‬‬ ‫تنفسی‪ ،‬اعصاب و روان‪ ،‬انتی بیوتیک ها‪ ،‬شیر خشک و‬ ‫ســرم کشــف و ضبط شد‪.‬شیران گفت‪ :‬پرونده متهمان‬ ‫بــرای تکمیل و تعییــن ارزش اقتصــادی دارو ها تحویل‬ ‫مراجع ذیصالح شده است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۶۳‬درصدی تولید‬ ‫روغن نباتی در استان‬ ‫رئیس ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت مازندران‬ ‫از افزایش ‪ ۶۳‬درصدی تولید روغن نباتی در استان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان‪،‬حسینقلیقوانلو‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران گفت‪:‬‬ ‫تولید روغن ساخت هشــده نباتی از محصوالت منتخب‬ ‫اســتان از ابتدای امســال تا پایان مهرماه در مقایســه با‬ ‫مدت مشابه پارسال‪ ۶۳‬درصد افزایش داشت‪.‬او افزود‪:‬‬ ‫تولید چراغ‪ LED‬با رشد‪ ۲۸‬درصدی‪ ،‬مواد پتروشیمی با‬ ‫رشد ‪ ۲۷‬درصدی‪ ،‬کاغذ با رشد ‪ ۲۶‬درصدی در مقایسه‬ ‫با مدت مشــابه پارســال‪ ،‬از دیگر محصوالت منتخب‬ ‫مازندران است‪.‬قوانلو در ادامه با اشاره به اینکه میزان‬ ‫برق مصرفی مشترکین واحد های صنعتی بزرگ در این‬ ‫‪ ۷‬مــاه ‪ ۱۴۰۰‬برابــر ‪ ۳۸۱‬مگاوات ســاعت بود از رشــد ‪۵‬‬ ‫درصدیافزایشمصرفاینواحد هایصنعتیخبر داد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران گفت‪:‬‬ ‫افزایش مصرف برق در واحد های صنعتی نشان دهنده‬ ‫رشد تولید و پویایی این مجموعه ها است که علیرغم‬ ‫وجودتمامیمشکالتشاهدافزایشتولیدمحصوالت‬ ‫ان هابوده ایم‪.‬‬ ‫رویدا د مازندران‬ ‫صیــادان مازنــدران مدت هاســت در تورهــای‬ ‫مشــکالت هستند و درخواســت به حق انان مبنی‬ ‫بر ســخت و زیان اور بودن شــغل صیــادی‪ ،‬کاهش‬ ‫کارمزد بیمه و تثبیت و تعدیل شغل صیادی هنوز‬ ‫به جایی نرسیده است‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬این روزها‬ ‫فصل کار صیادان است؛ صیادانی که بعد از ماه ها‬ ‫چشم انتظاریتورهایخودرادر دلدریاپهن کردند‬ ‫تــا بتوانند معــاش خانــواده را از دریای پرســخاوت‬ ‫تامین کنند‪ .‬هوای سرد و اب استخوان سوز اما اراده‬ ‫انــان محکم اســت‪ ،‬طی دو ســال گذشــته افزایش‬ ‫هزینه های ادوات صیادی مشــکالتی برای انان به‬ ‫دنبال داشته اما وقتی وارد اب می شوند نگاهشان‬ ‫به تورها دوخته اســت و چش ـم انتظار روزی دارند‪.‬‬ ‫باوجودهمهسختی هاصیادانمازندراندر تورهای‬ ‫مشــکالت بوده و درخواســت به حق انان مبنی بر‬ ‫سختو زیان اور بودنشغلصیادی‪ ،‬کاهش کارمزد‬ ‫بیمهو تثبیتو تعدیلشغلصیادیهنوز به جایی‬ ‫نرســیده اســت‪ .‬حســن اســحاقی مدیرکل شیالت‬ ‫مازنــدران دربــاره ســخت و زیــان اور بــودن شــغل‬ ‫صیادی و پیگیری های که در این زمینه انجام شده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قرار گرفتن شغل صیادی در جمع‬ ‫مشاغل سخت مطالبه به حق است و زمان اجرایی‬ ‫کردنان همطوالنیشدهاست‪.‬او افزود‪:‬مصوبه ای‬ ‫بشــده‬ ‫در ســازمان تامیــن اجتماعی کشــور تصوی ‬ ‫و مقررشــده بود که کمیته ای و کارگروهــی در اداره‬ ‫کلتامیناجتماعیاستاندراین ارتباطتشکیلشود‬ ‫و وقتی ما پیگیری کردیم به ما اعال مشــده که این‬ ‫مصوبه هنوز به استان ابالغ نشده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫شــیالت مازندران به فعالیت حدود ‪ ۶‬هزار نفر در‬ ‫حوزه صیادی استان اشاره کرد و گفت‪ :‬انتظار است‬ ‫کهمتولیاناستانیدر تامیناجتماعیو متولیانملی‬ ‫با درک درستی از شرایط کاری یک صیاد نسبت به‬ ‫اماواگربیمهصیادان‬ ‫عملیاتی کردناناقدام کنند‪.‬اینمسئولبااشارهبه‬ ‫شرایط سخت کاری صیادان در سطح دریا‪ ،‬سختی‬ ‫و زیان اور بودن کار صیادی را این طور تشریح کرد‪:‬‬ ‫که صیاد ما در زمســتان و در هوای زیر صفر درجه‬ ‫مجبور است که در عمق اب دو تا ‪ ۱۵۰‬متری برای‬ ‫صیــد ماهــی به دریــا بزند‪ ،‬ایا افراد حاضر هســتند‬ ‫یک ســاعت بدون اینکه وارد اب شوند در سرمای‬ ‫زمســتان کنار ســاحل بایســتند؟ اســحاقی با اعالم‬ ‫اینکــه نزدیک به پنج مکاتبه از طریق اســتاندار و‬ ‫نمایندگان مجلس انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان‬ ‫تامین اجتماعی در کشــور و استان بابت سخت و‬ ‫زیان اور بودن شــغل صیادی و حق انتفاع بیمه ‪۱۰‬‬ ‫درصــدی صیــادان باید تصمیم گیری انجــام دهند‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬دیگر مطالبه ب هحــق صیادان‬ ‫مازندران بحث تثبیت و تعدیل شغل صیادی که‬ ‫در اســتان های هم جوار انجا مشــده و قــرار بود که‬ ‫ســازمان هدفمنــدی یارانه بودج ـه ای را تخصیص‬ ‫بدهد و به ما به عنوان دستگاه های اجرایی اعالم‬ ‫کنند که شــرکت های که توجیه اقتصادی ندارند را‬ ‫تعدیــل و تثبیت کنیم کــه در اســتان های هم جوار‬ ‫انجا مشــده اما در استان مازندران هیچ تخصیصی‬ ‫از ناحیــه هدفمندی یارانه ها به ســازمان مدیریت‬ ‫برنامه ریــزی بــرای تثبیت و تعدیل شــغل صیادی‬ ‫ابالغ نشده و ما هم هنوز به عنوان یک قول دهنده‬ ‫وپیگیری کنندهبامطالباتصیادانمواجههستم‪.‬‬ ‫طرح موضوع مشکالت جامعه صیادی‬ ‫علی اصغر محمودی مدیرکل تامین اجتماعی‬ ‫مازنــدران درای نبــاره اظهــار کــرد‪ :‬در خصــوص‬ ‫مشــکالت صیادان مازندران به کرات نشست های‬ ‫مختلفی با حضور مسئوالن ذی ربط‪ ،‬صداوسیما و‬ ‫اخیرا در بابلســر با حضور روسای اتحادیه صیادی‬ ‫و باقــرزاده نماینده مردم بابلســر و فریدونکنار در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی و رئیــس شــیالت اســتان‬ ‫برگزارشــده اســت‪ .‬او بــا اشــاره بــه طــرح موضــوع‬ ‫مشکالت جامعه صیادی‪ ،‬افزود‪ :‬در بحث صیادی‬ ‫این قشر دو خواسته دارند؛ خواسته اول بخشی از‬ ‫حق بیمه سهم کارفرما توسط دولت تامین شود‪،‬‬ ‫درواقع حق بیمه ای که صیادان پرداخت می کنند‬ ‫‪ ۲۷‬درصــد اســت ای نهــا اعتقــاد دارنــد بخشــی از‬ ‫حق بیمه توسط دولت تامین شود‪ .‬مدیرکل تامین‬ ‫اجتماعی مازندران اضافه کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۴‬سازمان‬ ‫هدفمندسازی یارانه ها‪ ،‬نامه ای را به وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی ارســال کــرده کــه در ان نامــه‬ ‫نوشت هشــده ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۳۱۲‬نفــر از صیــادان شــمال‬ ‫کشــور (گیالن‪ ،‬مازندران و گلســتان) تحت پوشش‬ ‫حق بیمه کمک دولت قرار گیرند؛ به این معنا که‪۱۰‬‬ ‫درصدحقبیمهاز محلسازمانهدفمندییارانه ها‬ ‫تامین شــود و ‪ ۱۷‬درصد توســط صیادان پرداخت‬ ‫شود‪ .‬این مسئول ادامه داد‪ :‬این نامه زمانی که ابالغ‬ ‫شد لوح فشرده لیست‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۱۲‬نفر از صیادان‬ ‫به سه استان ارسال شد و به محض اینکه این لوح را‬ ‫باز کردیم مشاهده کردیم که هیچ یک از اسامی از‬ ‫استان های مازندران و گلستان نیستند‪ .‬محمودی با‬ ‫اشاره به اینکه همان زمان پیگیری کردم و مکاتباتی‬ ‫باشیالت‪،‬نمایندهمجلسدر کمیسیونکشاورزیکه‬ ‫این اسامی که ارسال شد مشمول صیادان مازندران‬ ‫نمی شود‪،‬انجامشد‪،‬تصریح کرد‪:‬بعداز پیگیری ها‬ ‫مشــخص شــد که این لوح فشــرده توســط یکی از‬ ‫نماینــدگان گیالن در ان دوره مجلس تهیــه و ارائه‬ ‫شــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬پس اینجا متولی تهیه لیســت و‬ ‫ارســال به سازمان تامین اجتماعی سازمان شیالت‬ ‫است که ما این موضوع را با کرات مطرح کردیم ولی‬ ‫تاکنون باوجود پیگیری ها موفق نشدند‪ ،‬پس گناه‬ ‫ســازمان تامین اجتماعی چیست؟! مدیرکل تامین‬ ‫اجتماعــی مازندران بــا اعالم اینکه با پیگیری های‬ ‫انجام شده در حال حاضر حتی صیادان گیال ن هم‬ ‫از کمــک دولــت خــارج شــدند‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬چراکه‬ ‫دولتبهسازمانهدفمندسازییارانه هااعالم کرده‬ ‫نمی تواند منابع را تامین کند و همه تحت پوشش‬ ‫بیمه ازاد قرار گیرند و در حال حاضر حق بیمه تمام‬ ‫صیادان استان های جنوبی‪ ،‬شمالی و با کارمزد ‪۲۷‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۶۲‬درصد دانش اموزان استان دز دوم واکسن را دریافت کردند‬ ‫معــاون تربیت بدنــی و ســامت اداره کل‬ ‫اموزش وپــرورش مازنــدران گفت‪ :‬تاکنــون ‪ ۶۲‬درصد‬ ‫دانش اموزان ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬ســال اســتان ُدز دوم واکســن‬ ‫کرونارادریافتکردند‪.‬قربانعلیسهرابیدر گفت وگو‬ ‫با ایرنا افزود‪ ۲۴۲:‬هزار نفر از دانش اموزان مازندران‬ ‫که در رده سنی‪ ۱۲‬تا‪ ۱۸‬سال قرار دارند واجد شرایط‬ ‫دریافت واکسن کرونا هستند که تاکنون‪ ۹۳‬درصد از‬ ‫این محصالن ُدز اول این واکسن را دریافت کردند‪.‬او‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬روندواکسیناسیونگروهدانش اموزی‬ ‫در اســتان بــا ســرعت خوبــی در حــال انجام اســت‬ ‫یشــود کــه‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫و تــا‪ ۱۰‬روز اینده پیش بینی م ‬ ‫دانش اموزان مازندران حداقل یک ُدز واکسن کرونا‬ ‫رادریافتکردهباشند‪.‬معاونتربیت بدنیوسالمت‬ ‫اداره کل اموزش وپــرورش مازندران ادامه داد‪ :‬در کنار‬ ‫واکسیناسیون‪۱۰۰‬درصدیمعلمانونیروهایاجرایی‬ ‫اموزش وپرورش‪ ،‬اعتبارات خوبی برای تجهیز مدارس‬ ‫اســتان منطبق با شــرایط کرونا مصوب و تخصیص‬ ‫یافت و تاکنون با همکاری اداره کل نوسازی‪ ،‬توسعه‬ ‫و تجهیز مدارس استان بیش از ‪ ۹۰‬میلیارد ریال برای‬ ‫استانداردســازی مــدارس هزینه شد‪.‬ســهرابی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬از اول ابان سال جاری محصالن متوسطه دوم‬ ‫به صورتتلفیقیوباحداقلجمعیتدر کالس های‬ ‫درس حاضر شدند و بر اساس پایشی که از مدارس‬ ‫استانانجامشد‪ ۸۵‬درصددانش اموزاناستاندر این‬ ‫مقطعتحصیلیازبازگشاییمدارساستقبالکردند‪.‬او‬ ‫تصریحکرد‪:‬بازگشاییمدارسبهمعنایحضور تمام‬ ‫دانش اموزان در کالس های درس نیست و بر اساس‬ ‫گروه بندی هاییکهمدیرانمدارسباهمکاریشورای‬ ‫مدرســه انجــام می دهنــد‪ ،‬دانش امــوزان ب هصــورت‬ ‫مجــازی و حضــوری به تحصیل ادامه خواهنــد داد‪.‬‬ ‫در اســتان مازنــدران دانش اموزان مدارس روســتایی‬ ‫و عشایر و همچنین مقطع اول ابتدایی از اول مهر‬ ‫سهــای درس حضور‬ ‫ســال تحصیلی جاری در کال ‬ ‫یافتند و از ‪ ۱۵‬ابان ســال جاری هم دانش اموزان‬ ‫مقطع متوســطه دوم در کالس های درس حاضر‬ ‫شــدند و قــرار اســت از اول اذر ســال جــاری‬ ‫مابقــی دانش اموزان مقطــع ابتدایی و همچنین‬ ‫سهــای درس حاضر‬ ‫مقطع متوســطه اول در کال ‬ ‫شــوند‪.‬معاون تربیت بدنــی و ســامت اداره کل‬ ‫اموزش وپــرورش مازنــدران گفــت‪ :‬تصمیم گیــری‬ ‫بــرای اســتمرار تحصیــل حضــوری دانش امــوزان‬ ‫در مــدارس بــر عهــده شــورای مدرســه‪ ،‬رئیــس‬ ‫اموزش وپــرورش و مرکــز بهداشــت منطقه اســت‬ ‫یهــای کرونایــی تاثیری در تشــخیص‬ ‫و رنگ بند ‬ ‫تحصیــل دانش امــوزان ب هصــورت حضــوری یــا‬ ‫مجــازی ندارد‪.‬ســهرابی افــزود‪ :‬بــر اســاس امــار‬ ‫تاکنون چهار هزار و ‪ ۱۰‬مدرسه از مجموع چهار هزار‬ ‫یهــای صورت گرفته‬ ‫و ‪ ۲۰۵‬مدرســه اســتان با ارزیاب ‬ ‫شــرایط‪ ،‬امکانــات و زیرســاخت های الزم را بــرای‬ ‫بازگشاییو تشکیلحضوری کالس هایدرسدارند‪.‬‬ ‫در سال تحصیلی جاری در استان مازندران‪ ۵۲۰‬هزار‬ ‫دانش اموز در مدارسثبت نامکردند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بررسی طرح کمک مالی برای جمع اوری اب های سطحی رامسر در وزارت کشور‬ ‫معاونهماهنگیامور عمرانیاستانداریاستان‬ ‫مازندران به ثبت بارش بیش از ‪ ۴۰۰‬میلی متری طی‬ ‫‪ ۴۸‬ســاعت در رامســر گفت‪ :‬تقاضای تامین مالی‬ ‫شــهرداری این شــهر برای اجرای طرح جمع اوری و‬ ‫هدایت اب های سطحی به ستاد مدیریت بحران‬ ‫وزارت کشور ارسال شد‪.‬مهدی راز جویان در بازدید‬ ‫از مناطــق ســیل زده شــهرهای غــرب مازنــدران در‬ ‫گفت وگو با خبرنگار ایرنا در رامســر افــزود‪ :‬در پی‬ ‫اهمیت اجرای هر چه سریع تر جمع اوری و هدایت‬ ‫بهــای ســطحی این شهرســتان هماهنگی هایی‬ ‫ا ‬ ‫با ســتاد بحران وزارت کشــور انجام شــد‪.‬او تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬طــرح جم ـع اوری هدایــت اب های ســطحی‬ ‫از ســوی شــهرداری رامســر و دیگر شــهرهای غرب‬ ‫اســتان در حــال تدویــن اســت تا کمــک مالــی را از‬ ‫ســتاد مدیریت بحران وزارت کشــور داشته باشیم‪.‬‬ ‫معاون استاندار مازندران در ادامه در تشریح میزان‬ ‫خســارت های ناشــی از بارش های باران در روزهای‬ ‫پنجشنبه و جمعه گذشته در شهرهای غرب استان‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اماده باش دستگاه های خدمات‬ ‫رسان و تدابیر پیش از بحران‪ ،‬خسارت های ناشی‬ ‫از ســیالب در این منطقه به حداقل رســیده است‪.‬‬ ‫ازجویــان بــا اشــاره بــه افزایــش ‪ ۵۰‬درصــدی بارش‬ ‫روزهای گذشــته به نسبت سیل مهرماه ‪ ۹۷‬گفت‪:‬‬ ‫تجربه خسارت های ناشی از سیل در ماه ‪ ۹۷‬سبب‬ ‫شــد‪ ،‬عوامل شهرســتان الیروبــی رودخانــه‪ ،‬جداره‬ ‫ســازی رودخانه ها و برید ها و سرشاخه گیرهایی‬ ‫زیــادی را در نقــاط حادثه خیــز احــداث کننــد که‬ ‫همین اقدامات زیرساختی نقش زیادی در کاهش‬ ‫خســارت ســیل داشــته اســت‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬با‬ ‫ایجــاد سرشــاخه گیرهــای دقیق طی ‪ ۲‬ســال اخیر‬ ‫در مناطــق حســاس غــرب مازنــدران‪ ،‬از طغیــان‬ ‫رودخانه های ناشی از بارش شدید باران جلوگیری‬ ‫شــد‪.‬او با بیان اینکه در شهرســتان رامسر باوجود‬ ‫حجم بارش ها تنها ‪ ۶‬اب گرفتگی در حیاط منازل‬ ‫ششــده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬درعین حال کارشناسان‬ ‫گزار ‬ ‫جهــاد کشــاورزی و بنیــاد مســکن در روســتاها در‬ ‫حال بررســی هســتند و پــس از جمع بنــدی میزان‬ ‫خسارت ها و ارسال ان به استانداری‪ ،‬در جلسه ای‬ ‫به ریاست استاندار پس از جمع بندی برای تامین‬ ‫یشــود‪ .‬معــاون‬ ‫اعتبــار بــه وزارت کشــور ارســال م ‬ ‫استاندار مازندران با حضور در شهرستان رامسر از‬ ‫پلصفارود‪،‬منطقهمیدانبار کتالمو همچنین کوی‬ ‫فرهنگیان که در زمان ســیالب دچار اب گرفتگی و‬ ‫سیالب شدید بود بازدید کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بسیجتمامینهادهادر شناساییافرادبی سواد‬ ‫معاونسواداموزیاموزش وپرورشمازندرانگفت‪:‬‬ ‫اموزش وپرورشدر شناساییافرادبازماندهاز تحصیل‬ ‫نیازمنــد همــکاری و مشــارکت همه نهادها اســت‪.‬‬ ‫داود تقی نیا در جلسه شورای پشتیبانی سواداموزی‬ ‫شهرستانساریکهدر ادارهاموزش وپرورشناحیهیک‬ ‫ساریبرگزار شد‪،‬تصریحکرد‪:‬ازانجایی کهبازماندگان‬ ‫از تحصیلبههر نحو‪،‬قشر اسیب دیدهو اسیب پذیر‬ ‫جامعههستند‪،‬اگر بهفکر حمایتاز ان هانباشیمبه‬ ‫افراد اسیب رسان جامعه تبدیل می شوند‪.‬او با تاکید‬ ‫بر ضرورت مشــارکت تمامی نهادها در شناسایی و‬ ‫جذب افراد بی سواد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬افراد بازمانده‬ ‫از تحصیل بیش از سایر اقشار جامعه مستعد ورود‬ ‫بهموقعیت هایاسیب زاهستند؛ازاین رو شناسایی‪،‬‬ ‫تنــام و پیگیــری شــرکت در کالس‪ ،‬در مــورد این‬ ‫ثب ‬ ‫جامعههدفبهدلیلپراکندگیجغرافیاییسکونت‬ ‫کهــای درو نســازمانی و‬ ‫در مازنــدران بایــد بــا کم ‬ ‫برون سازمانی و مشارکت همه نهادها صورت گیرد‬ ‫تا حتی یک نفر از تحصیل و سواد جا نماند‪.‬معاون‬ ‫سواداموزی اموزش وپرورش استان مازندران پیش برد‬ ‫اهداف ســواداموزی را در گرو بهره مندی از حمایت‬ ‫همه جانب ـه ی ســایر نهادهــا دانســته و تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫توجه به شناسایی‪ ،‬جذب و نگهداشت بی سوادان‬ ‫و ک مســوادان و تالش در جهت تحت پوشــش قرار‬ ‫دادن مراکــزی همچون ندامتگاه ها که با مشــارکت‬ ‫سایر نهادها انجام می شود امری بسیار مهم است‪،‬‬ ‫چراکه کسب سواد راهی بسیار کم هزینه برای مهار‬ ‫اسیب هایاجتماعیو قانونپذیر شدنافراداست‪.‬‬ ‫تقی نیا در ادامه با مشــخص کردن محــدود ه امار و‬ ‫همکاری هایمطالبهشدهاز سمتاموزش وپرورشو‬ ‫بیاندقیقو شفاف سازیخواسته هاجهتفعالیت‬ ‫در زیرمجموع ـه ی جامعــه هــدف ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۴۹‬ســال‪،‬‬ ‫پشتیبانی و حضور نهادهای دعوت شده در جلسه‬ ‫راالزامیدانست‪.‬او همچنین گفت کهفعالیت های‬ ‫سواداموزی شامل دو قسمت افراد بی سواد (افرادی‬ ‫کهفاقدمدرکسومابتداییهستند)و افراد کم سواد‬ ‫(افــرادی کــه فاقــد مــدرک پنجم ابتدایی هســتند)‬ ‫یشــود‪.‬او از نهادهــای شــرکت کننده در نشســت‬ ‫م ‬ ‫خواستار همکاریهمه جانبهشدوعنوانکرد‪:‬افرادی‬ ‫کــه در قســمت ســواد دچار ضعــف و نیازمندی اند‬ ‫از همین مردم شــریف هســتند که شایســته ی رشد‬ ‫می باشــند؛ بنابرایــن فعالیت های مربوط بــه حوزه‬ ‫ســواداموزی نباید صرفا جهت رفع تکالیف قانونی‬ ‫باشد‪،‬بلکهبایددر راستایعملیبشردوستانهانجام‬ ‫گیرد و باید به خاطر داشــته باشــیم این رفتار قبل از‬ ‫اینکهالزامقانونیداشتهباشد‪،‬نوعیالزاماجتماعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫معــاون ســواداموزی اموزش وپــرورش اســتان در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬جهت رفع موانع مربوط به این مشکل‬ ‫اجتماعیجلساتمتعددیبرگزارشدهو خواهدشد‬ ‫منتهادر راستایرسیدنبهباسوادی‪ ۱۰۰‬درصدینباید‬ ‫از نظــارت بــر فعالیت نهادها در ارتباط بــا این امور‬ ‫چشم پوشی کرد؛ بنابراین پیگیری جدی مصوبات‬ ‫ارائه شدهدر اینجلساتبهبهترینشکلممکنباید‬ ‫در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫روند بازگشایی ازادراه تهران ـ شمال‬ ‫مناسب نیست‬ ‫اســتاندار مازندران گفت‪:‬‬ ‫کــه بــه دلیــل رانــش و ریــزش‬ ‫شــرایط مازنــدران از بحــران‬ ‫دیــواره جــاده مســدود شــده‬ ‫خــارج شــد و عملیــات امداد‬ ‫بــود‪ ،‬گالیــه کــرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫و خدمات رســانی ادامــه دارد‬ ‫بازدید ســرزده ای که دیشــب‬ ‫و از رونــد بازگشــایی ازادراه‬ ‫از ایــن جــاده داشــتم تاکیــد‬ ‫محمودحسینیپور‬ ‫تهــران ـ شــمال گالیــه دارم‪.‬‬ ‫کــردم که تا عصر امروز مســیر‬ ‫ســید محمــود حســینی پــور‬ ‫بازگشــایی شــود و زیــر بــار‬ ‫نوری در گفت وگو با تسنیم درباره بحران سیل ترافیکــی بــرود‪ .‬حســینی پــور از خارج شــدن‬ ‫مازنــدران بــا بیان اینکــه «پس از ‪ 48‬ســاعت سد میجران رامسر از شرایط بحرانی و سرریز‬ ‫بارندگــی بی وقفــه بــاران در پایین دســت و شــدن ان خبــر داد و تصریــح کــرد‪ :‬بــه دلیــل‬ ‫بــرف در باال دســت‪ ،‬از صبــح روز گذشــته هوا کــدورت بــاالی اب ســد در پــی جــاری شــدن‬ ‫صــاف و افتابــی و مازندران از شــرایط بحران ســیالب‪ ،‬اب شــرب رامســر با مشــکل مواجه‬ ‫خارج شــد»‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬عملیــات امداد و شده بود که با تانکر به شهروندان اب رسانی‬ ‫خدمات رســانی بــه مناطــق ســیل زده در حال می شد و این مشکل نیز رفع شد‪ .‬او با اعالم‬ ‫انجام اســت و به همه دســتگاه های متولی و اینکه «ســاماندهی ‪ 7‬هزار کیلومتــر رودخانه‬ ‫فرمانــداران ماموریت داده شــد تــا پایان کار‪ ،‬مازندران در دستور کار است و برای ان برنامه‬ ‫غــرب مازندران را رها نکننــد‪ .‬او با ابراز اینکه داریــم»‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر رودخانه های‬ ‫«بــراورد خســارت از مناطــق ســیل زده غــرب مازنــدران اصــاح مســیر و بازگشــایی شــوند‬ ‫مازنــدران از صبــح دیــروز اغــاز شــد و پــس از ‬ ‫قطعا شــاهد جاری شــدن ســیالب به ســمت‬ ‫ً‬ ‫جمع بنــدی میــزان خســارت‪ ،‬به اطــاع مردم شــهر و روســتاها در زمان طغیــان رودخانه ها‬ ‫خواهــد رســید»‪ ،‬افــزود‪ :‬افــراد اســیب دیده از نخواهیم بود‪ .‬استاندار مازندران از ثبت ‪425‬‬ ‫ســیالب اخیــر در بخــش خانگی و کشــاورزی میلی متــر بارندگی در غرب مازندران خبر داد‬ ‫نگران نباشند و خســارت ان ها براورد و شیوه و یاداور شــد‪ :‬این حجم از بارندگی بیشــتر از‬ ‫پرداخت اعالم می شــود‪ .‬استاندار مازندران از بارندگــی یک ســال مازنــدران اســت و در این‬ ‫ی غافلگیرکننده بود‪.‬‬ ‫کندی عملیات بازگشایی ازاد راه تهران ـ شمال بازه زمان ‬ ‫نیازمندی استان در حوزه منابع ابی‬ ‫کشاورزی ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان است‬ ‫س مجمــع نماینــدگان‬ ‫رئی ـ ‬ ‫شریعتی میزان ذخیره اب های‬ ‫مازنــدران گفــت‪ :‬دولــت ‪۲۰‬‬ ‫سطحی در مازندران را کمتر از‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان در بخش‬ ‫‪ 10‬درصد و پایین تر از میانگین‬ ‫منابــع ابی مازندران هزینه کند‬ ‫کشــوری دانســت و گفــت‪ :‬در‬ ‫یک سالهبرگشتسرمایهاتفاق‬ ‫اســتان پر باران مازندران اصال‬ ‫غالمرضاشریعتی‬ ‫خواهد افتاد‪ .‬به گزارش تسنیم‪،‬‬ ‫قابل قبول نیســت که به دلیل‬ ‫غالمرضاشریعتی رئیسمجمع‬ ‫نداشــتن ذخیــره ابــی دولــت‬ ‫نمایندگان مازندران در شورای اداری مازندران و اجازه کشــت دوم به کشــاورزان را ندهد‪ .‬او با‬ ‫ائین تکریم و معارفه استانداران قبلی و فعلی اشاره به اینکه تنها راه برون رفت کشور از بحران‬ ‫اســتان با بیان اینکه اســتاندار بومی با توجه به اقتصادی توجه به فرمایشات رهبر انقالب در‬ ‫شــناختی کــه از اســتان دارد‪ ،‬می تواند موجب حوزه اقتصاد مقاومتی است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫توســعه اســتان شــود‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬با تحقق کشاورزی‪ ،‬نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است و‬ ‫شــدن انتصاب اســتاندار بومی بــرای مازندران کشاورزان با کمترین نیازمندی ها بیشترین تولید‬ ‫انتظــار مــی رود تا امــور اجرایی شــتاب یابد تا را دارند که نیاز به حمایت ویژه دارند‪ .‬نماینده‬ ‫مردم تحول را شاهد باشند‪ .‬او با اشاره به اینکه حوزه انتخابیه بهشهر‪ ،‬نکا و گلوگاه بی توجهی‬ ‫مازنــدران بــه تنهــا می تواند کشــور را مدیریت مســئوالن بــه اجــرای پاالیشــگا ه پتروشــیمی‬ ‫کند‪ ،‬افزود‪ :‬مازندران اســتان کشــاورزی است و مازندران را موجب عقب ماندگی استان دانست‬ ‫تولید ثروت در بخش کشاورزی نیاز به حمایت و گفت‪ :‬نیاز است تا دولت در اجرای طرح های‬ ‫ویــژه دولــت دارد‪ .‬عضــو کمیســیون عمــران کالنمازندرانبرایتوسعهاستان‪،‬خودرامکلف‬ ‫مجلــس شــورای اســامی نیــاز مازنــدران بــرای بداند‪ .‬شریعتی خطاب به وزیر کشور با اشاره به‬ ‫پایان بخشــیدن به مشکل اب کشــاورزی را ‪ 20‬اینکه مازندران از داشتن مدیران کالن در هیئت‬ ‫هــزار میلیــارد تومان اعالم و گفــت‪ :‬در صورت دولت بی بهره است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬نیاز است تا در‬ ‫تحقق این اعتبار‪ ،‬در یک دوره کشت‪ ،‬بازگشت بدنــه وزارتخانه و نهاد و ســازمان ها از ظرفیت‬ ‫ســرمایه را در مازنــدران شــاهد خواهیــم بــود‪ .‬منابعانسانیمازندراناستفادهشود ‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 2‬هزار روستای استان به شبکه گاز‬ ‫سراسری وصل هستند‬ ‫سرپرست شرکت گاز مازندران با اعالم این که‬ ‫تاکنــون بــه ‪ 59‬شــهر و ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۴۷‬روســتای‬ ‫استان گازرسانی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬گازرسانی به‬ ‫‪ 2‬شــهر گزنک و بلده و همچنین ‪ ۵۲۳‬روستای‬ ‫دیگر استان کهواجدشرایط گازرسانیهستنددر‬ ‫برنامه این شرکت هستند و تالش بر این است‬ ‫که طبق برنامه‪ ،‬گازرسانی به ‪ 2‬شهر باقیمانده‬ ‫مذکور تا دو سال اتی اجرایی شود‪.‬‬ ‫مقدم بیگلریان با تاکید بــر ضرورت رعایت‬ ‫نکات ایمنی در مصرف گاز از ســوی مشترکین‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طبیعتا هیچ خدمت دهنده ای انتظار‬ ‫نداردکهنتیجهخدمتش‪،‬حادثهواتفاقناگواری‬ ‫برایمصرف کنندهاز خدماتباشد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬بــرای مــا بســیار مهــم اســت کــه‬ ‫مشــترکین بــا رعایــت اصــول ایمنــی و اســتفاده‬ ‫از وســایل گازســوز اســتاندارد‪ ،‬شــاهد هیچ گونه‬ ‫حوادثینباشیم‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت گاز مازندران‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اهمیــت مصــرف بهینه گاز از ســوی مشــترکین‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬صرفه جویی در مصرف انرژی‬ ‫بایستی به عنوان یک امر عمومی باشد و تقاضا‬ ‫می کنــم که مشــترکین دمای رفــاه یعنی تنظیم‬ ‫وســایل گازســوز روی دمــای ‪ 18‬تــا ‪ 21‬درجــه را‬ ‫رعایت نمایند تا کمک شایانی به مصرف بهینه‬ ‫گاز شود‪ .‬سرپرست شرکت گاز مازندران با اعالم‬ ‫اینکه ســهم مصرف خانگی اســتان نســبت به‬ ‫خیلی از اســتان ها بیشــتر اســت‪ ،‬افزود‪ :‬نزدیک‬ ‫به ‪ ۷۳‬درصد مصرف اســتان در بخش خانگی‬ ‫بــوده و به همیــن دلیل رعایــت الگوی مصرف‬ ‫بسیار مهم و کمک کننده است‪ .‬بیگلریان اضافه‬ ‫کرد‪ :‬از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۷۰‬روستای استان که قابلیت‬ ‫گازرســانی دارند ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۴۷‬روســتا گازرسانی‬ ‫شده و مابقی در دست اجرا و طراحی قرار دارند‬ ‫و تعداد خانوارهای بهره مند از گاز اســتان ‪۶۲۵‬‬ ‫هــزار خانوار شــهری و بیــش از ‪ ۴۰۰‬هــزار خانوار‬ ‫روســتایی هســتند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫یک میلیون و ‪ 416‬هزار و ‪ 925‬اشتراک خانگی‪،‬‬ ‫‪ 103‬هــزار و ‪ 403‬اشــتراک عمومــی و ‪ 13‬هــزار و‬ ‫‪ 778‬اشــتراک صنعتی که بالغ بر ‪ 13‬هزار و ‪58‬‬ ‫اشتراکانجزءصنایععمده‪،‬نیروگاهیو شهرک‬ ‫صنعتی داریم‪ .‬سرپرست شــرکت گاز مازندران‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬مشترکین گاز طبیعیبهموضوع‬ ‫تشویقی در مصرف بهینه و افزایش هزینه برای‬ ‫پرمصرف ها توجه نمایند تا انشاء ا‪ ...‬با رعایت‬ ‫دمای رفاه و استفاده از وسایل حرارتی استاندارد‬ ‫و همچنین استقبال از بهینه سازی موتورخانه ها‬ ‫که هزینه ان توسط شرکت گاز پرداخت خواهد‬ ‫شد ما را در انجام وظایفمان یاری نمایند‪.‬‬ ‫برداشت غیرمجاز شن و ماسه از‬ ‫دغدغه های مهم منابع طبیعی است‬ ‫محسنمرادیصادق‪،‬فرماندهیگانحفاظت‬ ‫منابعطبیعیاستانمازندراننوشهر در گفت وگو‬ ‫با فارس با بیان اینکه برداشــت غیرمجاز شــن و‬ ‫ماسه یکی از دغدغه های مهم در منابع طبیعی‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به گزارش خبری مبنی‬ ‫بر ماسه خواریدر سواحلنشتاروددر همانزمان‬ ‫برایافرادمتخلفدر ارگانموردنظر بهمیزان‪۷۰۰‬‬ ‫مترمربع تخلف و به مبلغ ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان با‬ ‫تشکیلپروندهقضاییجریمهدر نظر گرفتهشد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه یک راه خصوصی علت عبور‬ ‫و مرور خودروهای متخلف در این مکان است‪،‬‬ ‫افزود‪:‬طیاقداماتقانونیدر اولینفرصتراهرا‬ ‫مسدودو از برداشتغیرمجاز شنو ماسهدر این‬ ‫مکانجلوگیریمی شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 24‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1211‬‬ ‫زیدان گزینه یونایتد‬ ‫برای جایگزینی سولسشر‬ ‫منچســتریونایتد در تــاش‬ ‫یونایتد محسوب می شود‪ .‬این‬ ‫است تا زین الدین زیدان را برای‬ ‫ســرمربی فرانســوی در دوران‬ ‫جایگزینی اوله گونار سولسشر‬ ‫حدودا پنج ساله حضور در رئال‬ ‫در اولدترافــورد متقاعــد کنــد‪.‬‬ ‫مادرید عملکرد فوق العاده ای‬ ‫فشار روی اوله گونار سولسشر‬ ‫داشــته و سه قهرمانی در لیگ‬ ‫زیدان‬ ‫در هفته هایاخیر افزایش یافته‬ ‫قهرمانــان اروپــا و دو قهرمانی‬ ‫و یونایتد پس از شکست ‪ 5‬بر‬ ‫اللیــگا را کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫صفــر در خانــه مقابل لیورپول و بــا دو گل برابر مدیران یونایتد امیدوارند که رابطه خوب زیدان‬ ‫منچسترســیتی‪ ،‬در رده ششــم جدول لیگ برتر با کریستیانو رونالدو رافائل واران باعث ترغیب‬ ‫قرارگرفته و هواداران خود را ناامید ساخته است‪ .‬این سرمربی فرانسوی به حضور در اولدترافورد‬ ‫درواقــع به نظر می رســد اگر تا امروز سولسشــر شود‪ .‬درواقع باشگاه از این دو بازیکن خواسته با‬ ‫شــغل خود را از دست نداده تنها به دلیل عدم سرمربی سابق خود تماس گرفته و با زیدان برای‬ ‫وجود جایگزین مناســب است و اگر یونایتد با راضی کردن او در مســیر حضــور در اولدترافورد‬ ‫زین الدین زیدان به توافق دست یابد‪ ،‬لحظه ای صحبت کنند‪ .‬بی تردید رونالدو بهترین روزهای‬ ‫برایبرکناریسرمربیفعلیخوددرنگنخواهد دوران ورزشی خود را زیر نظر زیزو در رئال مادرید‬ ‫کرد‪ .‬نشــریه ســاندی تایمــز در گزارشــی مدعی سپری کردهو بااو سهفصلمتوالیموفقبهفتح‬ ‫شد مدیران یونایتد در تالش هستند تا زیدان را لیگ قهرمانان شد‪ .‬اخبار حاکی از تمایل زیدان‬ ‫متقاعدکنندکهجانشیناینسرمربینروژیشود‪ .‬به حضور روی نیمکت تیم ملی فرانسه بعد از‬ ‫زیدان‪ 49‬ساله پس ازانکه در پایان فصل گذشته جام جهانی‪ 2022‬قطر است و به نظر ماموریت‬ ‫از هدایــت رئال مادرید کناره گیــری کرد‪ ،‬در حال رونالدو برای راضی کردن این سرمربی پرافتخار‬ ‫حاضــر بیکار بــوده و جدی ترین گزینه هدایت برای حضور در اولدترافورد اسان نخواهد بود‪.‬‬ ‫موافقت سیتی‬ ‫با انتقال استرلینگ به نیوکمپ‬ ‫وینگر انگلیسی سیتی زن ها‬ ‫استفاده کند‪ .‬رحیم استرلینگ تا‬ ‫چــراغ ســبز را بــرای انتقــال بــه‬ ‫بهاینجایفصلفقطهفتصد‬ ‫جمعشاگردانژاویهرناندز در‬ ‫دقیقــه بــرای ســیتی زن ها بازی‬ ‫بندر بارســلون به دســت اورده‬ ‫کــرده اســت و موفــق شــده در‬ ‫خبرنگار‬ ‫اســت‪ .‬گابریل سانس‬ ‫طی این دقایق‪ ،‬دو گل به ثمر‬ ‫استرلینگ‬ ‫نشریه موندو دیپورتیوو اطالع‬ ‫رسانده و دو پاس گل نیز برای‬ ‫داده کــه مدیریــت باشــگاه‬ ‫ایــن باشــگاه به ثبت برســاند‪.‬‬ ‫منچستر سیتیانگلستانباخروجوانتقالقرضی الزم بــه ذکــر اســت که ژاوی هرناندز‪ ،‬ســرمربی‬ ‫رحیــم اســترلینگ‪ ،‬وینگر انگلیســی و ملی پوش جدید کاتاالن هانیز موافقتخودرابااینانتقال‬ ‫سیتی زن هاموافقتکردهاست‪.‬مدیرانمنچستر اعــام کرده اســت‪ .‬چند روز پیــش و در جریان‬ ‫سیتی می خواهند گزینه ی حق خرید اجباری به برگزاری مراســم معارف ـ ه ژاوی هرناندز به عنوان‬ ‫ارزش پنجــاه میلیون یــورو را نیز در قــرارداد این ســرمربی جدید بارسلونا بود که پپ گواردیوال‪،‬‬ ‫بازیکن ملی پوش بگنجانند که باشگاه بارسلونا ســرمربی منچستر سیتی نیز در بارسلون حضور‬ ‫می بایست این مبلغ را در فصل تابستان اینده داشــت و خبرهایی مبنی بر انجام مذاکرات او‬ ‫بپــردازد‪ .‬مدیریــت ابــی انار ‬ ‫یهــا قصــد دارد از با سران کاتاالن ها برای نهایی شدن این انتقال‬ ‫تمایل رحیم اســترلینگ برای ترک تیم ابی پوش و همچنیــن انتقال فرنکی دی یونگ در مســیر‬ ‫شهر منچستر یعنی منچستر سیتی به نفع خود عکسدر رسانه هایاسپانیاییمنتشرشدهبود‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-2309‬شماره‪ ، 140060302006004997 :‬تاریخ‪ 1400/07/28 :‬رای هیات‪ :‬با توجه به‬ ‫تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل صفحه ‪ 173‬و ‪ 390‬دفتر ‪ 193‬و ‪ 618‬و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی‬ ‫نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی‬ ‫نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و‬ ‫بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم فاطمه تنباکوشناس به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 479‬کدملی ‪ 1141651637‬صادره فرزند تقی نسبت به ‪ 3‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 115/17‬مترمربع پالک شماره ‪ 87‬فرعی از ‪ 85‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل صفحات ‪ 173‬و ‪ 390‬دفتر‬ ‫‪ 193‬و ‪ 618‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از‬ ‫احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته‬ ‫و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت‬ ‫از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم محمدصادق‬ ‫دهقانی به شناسنامه شماره ‪ 112‬کدملی ‪ 1141563290‬صادره فرزند قدیر نسبت به ‪ 3‬دانگ به‬ ‫مساحت ‪ 115/17‬مترمربع پالک شماره ‪ 87‬فرعی از ‪ 85‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/08/09 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/24 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1212704‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2307‬شماره‪ ، 140060302006004933 :‬تاریخ‪ 1400/07/27 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000154‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم محمدعلی عرشی ورنوسفادرانی مبنی‬ ‫بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 35125‬مورخ ‪ 57/04/18‬دفتر ‪ 61‬و مالحظه نقشه ملک‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرانک احمدی ونهری فرزند علی اصغر به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 1270779346‬و کدملی ‪ 1270779346‬صادره از اصفهان‬ ‫در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی صادره از واحد دانشگاه نجف‬ ‫اباد با شماره ‪ 159615002925‬تاریخ ‪ 97/3/23‬مفقود گردیده است و فاقد‬ ‫اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫واحد نجف اباد ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مریم اکرامی فرزند محمدعلی به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 3215‬صادره از اصفهان در مقطع کارشناسی ناپیوسته‬ ‫رشته مهندسی کامپیوتر صادره از واحد دانشگاه نجف اباد با شماره‬ ‫‪ 168715002978‬تاریخ ‪ 88/4/6‬مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می‬ ‫باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد‬ ‫نجف اباد ارسال نماید‪.‬‬ ‫گم شده در صیدا‬ ‫پیــروزی دراماتیــک ایــران مقابــل لبنــان‪،‬‬ ‫اسکوچیچ را از یک محاکمه در فضای مجازی‬ ‫نجــات داد و از طرفــی او بــا فرصــت دادن به‬ ‫قدوس‪ ،‬به مطالبه هواداران هم عمل کرد ولی‬ ‫هافبــک برنتفــورد نمایشــی ناامیدکننده مقابل‬ ‫لبنان داشــت‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬تیم ملی ایران‬ ‫دیدار با لبنان را به شــکل معجزه اسایی پشت‬ ‫ســر گذاشــت‪ .‬عقــب افتــادن در خانــه حریف‬ ‫روی گل بــاداورده بــرای لبنــان و در ادامــه بــه‬ ‫ثمــر نشســتن تالش هــای شــاگردان اســکوچیچ‬ ‫فشــده نیمــه دوم‪ ،‬یکــی از‬ ‫تهــای تل ‬ ‫در وق ‬ ‫حیاتی تریــن پیروزی هــای تیم اســکوچیچ را در‬ ‫یک برهه حســاس رقــم زد‪.‬به حساســیت های‬ ‫تقابــل ایــران و لبنــان‪ ،‬ماجــرای اختــاف میان‬ ‫اســکوچیچ و طارمــی را هــم بایــد اضافــه کرد‪.‬‬ ‫با توجه به دعوت نشــدن طارمی‪ ،‬تمام شــدن‬ ‫ایــن دیدار با هــر نتیجه ای‪ ،‬یک درام تمام عیار‬ ‫بــرای تیــم ملی بود‪ .‬کافی اســت بــه واکنش ها‬ ‫قبــل از زدن گل اول و در ادامــه پیــروزی تیــم‬ ‫ملــی نــگاه کنیــد و متوجه بــاال گرفتــن جنجال‬ ‫مخاطبان و طرفداران این دو نفر در صفحات‬ ‫مجــازی شــوید‪ .‬اســکوچیچ بــرای ایــن دیدار و‬ ‫پــر کــردن جای مهــدی طارمی‪ ،‬به ســراغ دیگر‬ ‫ستاره تیم ملی ایران رفت؛ بازیکنی که باوجود‬ ‫نشان دادن شایستگی های خود در چهار‪ ،‬پنج‬ ‫ســال گذشــته هنوز نتوانسته یک جایگاه ثابت‬ ‫را در ترکیــب تیــم ملــی ایران پیدا کند‪ .‬ســامان‬ ‫قــدوس‪ ،‬بازیکنی که تــا قبل از ماجرای طارمی‬ ‫بیشــترین توجهــات را به خــود جلب کرده بود‬ ‫کــه چــرا او در ترکیب اصلی تیم ملی نیســت و‬ ‫گاهی به عنوان بازیکن جانشــین هم به میدان‬ ‫نم ـی رود ایــن بار بــا ترکیب جدید اســکوچیچ‪،‬‬ ‫پشــت ســر ازمون بازی کــرد؛ اما ماجــرا ان طور‬ ‫کــه بایــد پیــش نرفــت‪ .‬ایــن تغییــر و تحوالت‬ ‫و حضــور مجــدد قــدوس در ترکیــب تیــم ملی‬ ‫و بــا ارایــش جدیــد‪ ،‬خــوب از اب درنیامــد تــا‬ ‫اســکوچیچ بــرای نجــات تیمــش‪ ،‬ســامان را به‬ ‫اولیــن تعویــض خــود در ایــن مســابقه تبدیــل‬ ‫و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به‬ ‫ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به‬ ‫مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع‬ ‫بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم محمدعلی عرشی ورنوسفادرانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 15‬کدملی ‪ 1140935410‬صادره فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه‬ ‫به مساحت ‪ 200/38‬مترمربع پالک شماره ‪ 42‬فرعی از ‪ 159‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس‬ ‫در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی‬ ‫تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/08/09 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/24 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1212748‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-2305‬شماره‪ ، 140060302006005068 :‬تاریخ‪ 1400/08/03 :‬رای هیات‪ :‬با توجه به‬ ‫تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 566‬دفتر ‪ 460‬و صفحه ‪ 137‬دفتر‬ ‫‪ 461‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز‬ ‫مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و‬ ‫تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از‬ ‫عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم افسانه حاجی هاشمی‬ ‫ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 2036‬کدملی ‪ 1141156148‬صادره فرزند محمود نسبت به ‪3‬‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ‪ 92/09‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 129‬و ‪ 284‬فرعی از ‪ 115‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 566‬دفتر ‪460‬‬ ‫و دفتر ‪ 461‬صفحه ‪ 137‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی‬ ‫به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬‬ ‫خانم احمد پرنده خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 844‬کدملی ‪ 1141077043‬صادره فرزند علیرضا‬ ‫نسبت به ‪ 3‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ‪92/09‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 284‬و ‪ 129‬فرعی از ‪ 115‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی مزدا وانت ‪ ۱۶۰۰‬به‬ ‫رنگ ابی سیر‪ -‬متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ ۸۸۹ - ۵۳‬ل ‪ ۲۹‬به‬ ‫شماره موتور ‪ ۱۹۵۱۵۳‬و شماره شاسی ‪ ۷۰۶۰۳۳۳۶‬مدل ‪ ۱۳۷۰‬به نام‬ ‫عباس امیدواری قهجاورستانی فرزند محمد به شماره شناسنامه ‪ ۲‬و کدملی‬ ‫‪ ۱۲۹۱۶۵۴۹۹۲‬صادره از اصفهان مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری سیستم پژو تیپ پارس‬ ‫به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران‪315 -66‬ص‪ 47‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 12489319320‬و شماره شاسی ‪NAAN01CA8BE271814‬‬ ‫مدل ‪ 1390‬به نام مینا شفیعی فرزند حسن شماره شناسنامه ‪20533‬‬ ‫کدملی ‪ 0062270672‬صادره از تهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اماده باش به نعمتی برای‬ ‫جدال با مس رفسنجان‬ ‫او در مســابقات گذشــته‪ ،‬بارهــا ایــن ســوال را‬ ‫ایجــاد کرده که چــرا او در قالب تاکتیکی تیم‬ ‫ملــی موفــق نیســت؟ بازیکنــی کــه می توانــد‬ ‫در تیم هــای اروپایــی از ســوئد تــا فرانســه‬ ‫و انگلیــس به عنــوان بازیکنــی تاثیرگــذار در‬ ‫ترکیــب اصلــی یــا جانشــین هنرنمایــی کنــد‪،‬‬ ‫چــرا در تیــم ملــی بــه چشــم نمی ایــد؟ هنــوز‬ ‫هــم نمی تــوان به طورقطــع گفــت کــه علــت‬ ‫ایــن اتفاقــات چیســت امــا قطعــا جــواب این‬ ‫ســوال کیفیــت شــخص ســامان قدوس نیســت‬ ‫چرا کــه نحــوه بــازی و عملکــرد او در تیم های‬ ‫باشــگاهی اش مویــد کیفیــت بــاالی او اســت‪.‬‬ ‫بایــد ایــن مســئله را در تاکتیــک و نــوع بــازی‬ ‫تیم ملی جس ـت وجو کــرد‪ .‬حداقل باید گفت‬ ‫قــدوس بدشــانس هــم بــود کــه در ورزشــگاه‬ ‫صیدا و روی چمن ناهموار و وزش باد شدید‬ ‫در ترکیــب اصلــی قــرار گرفــت و درنهایت به‬ ‫علــت گل عجیبــی کــه تیم ملــی دریافت کرد‪،‬‬ ‫فرصت بیشــتری به دست نیاورد‪.‬‬ ‫خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/08/09 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/24 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1212714‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪-9-2312‬شماره‪ ، 140060302006005064 :‬تاریخ‪ 1400/08/03 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000796‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم محمود جعفری هرستانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 499‬دفتر ‪ 300‬سند ‪ 40087‬مورخ ‪91/07/26‬‬ ‫دفتر ‪ 139‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت‬ ‫از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی‬ ‫داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که‬ ‫حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم محمود‬ ‫جعفری هرستانی به شناسنامه شماره ‪ 30‬کدملی ‪ 1142057879‬صادره فرزند حسینعلی نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب باغ به مساحت ‪ 1542.88‬مترمربع پالک شماره ‪ 44‬و ‪ 43‬فرعی از اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام‬ ‫متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/08/09 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/24 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1212585‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2565‬خانم سیما استادرحیمی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعی مفقودشدن سندمالکیت‬ ‫به شماره ‪ 065976‬به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ‪ 301/25687‬در بخش ‪ 16‬ثبتی‬ ‫اصفهان در دفتر امالک ‪ 399‬ص‪ 296‬به نامش صادر و تسلیم گردیده‪ ،‬رهن و بازداشت ندارد‬ ‫و اظهار داشته که سندمالکیت مرقوم در اثر جابه¬جایی ازبین رفته‪ ،‬چون درخواست صدور‬ ‫سندالمثنی گردیده‪ ،‬طبق تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که هرکس‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫سند‪ ،‬شناسنامه‪ ،‬کارت موتور سیکلت و کارت سوخت موتور سیکلت‬ ‫سیستم کبیر تیپ ‪ CC150‬به رنگ مشکی به شماره انتظامی‪:‬‬ ‫‪ 835-93236‬به شماره موتور*‪162FMJ*41379182‬شماره تنه‬ ‫*‪ *NCV***150Z8969112‬مدل ‪ 1389‬به نام عبدالوهاب جمشیدی‬ ‫فرزند عبدالرحیم شماره شناسنامه ‪ 1434‬و کدملی ‪ 4709806004‬صادره از پارسیان‬ ‫مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫فغانی در هفته های‬ ‫پنجم و ششم لیگ‬ ‫سوت می زند‬ ‫علیرضــا فغانــی در دو هفتــه پیــش روی لیــگ برتر‬ ‫قضــاوت خواهد کــرد‪ .‬علیرضا فغانی داور برجســته و‬ ‫بین المللی فوتبال ایران این روزها در تهران حضور دارد‬ ‫و به امور شخصی اش می پردازد‪ .‬فغانی چند روز دیگر‬ ‫باید در مسابقات جام عرب حضور یابد و به قضاوت‬ ‫بپردازدو سپسبرایادامهزندگیشخصی اشو قضاوت‬ ‫در لیگ اســترالیا ایران را ترک کند‪ .‬در این شــرایط کمیته‬ ‫داوران فدراسیون فوتبال تصمیم گرفته از حضور فغانی‬ ‫در تهران استفاده کند و دو قضاوت در هفته های اینده‬ ‫را به این داور برجسته بدهد‪ .‬خداداد افشاریان رئیس‬ ‫کمیتــه داوران در ایــن خصوص گفــت‪« :‬اقای فغانی را‬ ‫دو هفته در ایران خواهیم داشــت‪ .‬ایشان اکنون تهران‬ ‫هستند و در هفته های پنجم و ششم قضاوت خواهند‬ ‫کرد‪ .‬ایشان کنار ما خواهد بود‪ » .‬افشاریان در پاسخ به‬ ‫این پرسش که ایا ممکن است او در دربی هم قضاوت‬ ‫کند‪ ،‬تاکید کرد‪« :‬او قبل از دربی تهران را به مقصد قطر‬ ‫ترک می کنند تا در انجا در مسابقات جام عرب قضاوت‬ ‫داشته باشند و بعد به استرالیا می روند تا زندگی خود را‬ ‫ادامهبدهند‪».‬‬ ‫سامان قدوس مقابل لبنان کم فروغ ظاهر شد‬ ‫کنــد؛ تعویضــی کــه مایــه ناامیــدی طرفــداران‬ ‫قــدوس و خــود ایــن بازیکــن بــود کــه بعــد از‬ ‫خروج از زمین‪ ،‬به تابلوهای تبلیغاتی ان طرف‬ ‫زمین تکیه زده بود و به سمت نیمکت حرکت‬ ‫نمی کرد‪ .‬به طورکلی تالش ‪ ۶۰‬دقیقه ای قدوس‬ ‫بــرای گلزنی و در ادامه نجات تیم ملی از این‬ ‫مهلکــه‪ ،‬نه تنهــا جوابگــو نبــود‪ ،‬بلکــه او اولین‬ ‫تعویــض تیــم ملی در این مســابقه نــام گرفت‬ ‫و بیرون رفت تا همانند بازی با سوریه‪ ،‬نتواند‬ ‫مکمل خوبی برای تک مهاجم تیم ملی باشد‪.‬‬ ‫در دیــدار بــا ســوریه‪ ،‬به علــت محرومیت‬ ‫ازمــون‪ ،‬قــدوس پشــت ســر طارمــی بــه‬ ‫بازی ســازی می پرداخــت امــا بــا گــره خــوردن‬ ‫بــازی در نیمــه اول‪ ،‬تعویــض شــد‪ .‬ســپس بــه‬ ‫مــدت ســه بــازی بــه روی نیمکــت تبعید شــد‬ ‫و در بازگشــت مجــدد‪ ،‬ایــن بــار پشــت ســر‬ ‫ازمــون قرار گرفت که بازهــم نتیجه بازی های‬ ‫گذشــته رقــم خــورد‪ .‬عملکــرد قــدوس در تیم‬ ‫ملــی و صرفــا برخــی نمایش هــای دلچســب‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫سند‪ ،‬شناسنامه‪ ،‬کارت موتورسیکلت و کارت سوخت موتور سیکلت‬ ‫سیستم پیشرو پیام تیپ ‪ 135‬به رنگ مشکی به شماره انتظامی‬ ‫‪ 836-79293‬به شماره موتور ‪ NEO135*59313066‬و شماره تنه‬ ‫‪ NEO***135H9095441‬مدل ‪ 1390‬به نام حسن بحری فرزند‬ ‫ابراهیم شماره شناسنامه ‪ 747‬کدملی ‪ 4709957282‬صادره از گاوبندی‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫وینگر پرسپولیسبعداز استراحتمقابلشهرخودرو‬ ‫در دیــدار تدارکاتــی روز گذشــته‪ ،‬اکنــون خــود را مهیای‬ ‫جدال حســاس برابر مس رفســنجان می کند‪ .‬ســیامک‬ ‫نعمتــی کــه طــی دو فصــل اخیــر بــا خــروج از پســت‬ ‫تخصصی خود‪ ،‬بیشتر از سوی کادرفنی در پست دفاع‬ ‫راســت به کار گرفته شــده‪ ،‬اکنون فرصت ایــن را دارد‬ ‫تا بازگشــت به فاز تهاجمی این تیم توانایی خود را‬ ‫بیش از گذشــته به اثبات برســاند‪ .‬نعمتی که بعد از‬ ‫درخشــش در فاز تهاجمی در تیم پیکان موردتوجه‬ ‫پرســپولیس قرارگرفته بود و در این تیم نیز توانســته‬ ‫بــود عملکــرد خوبــی از خــود به جا بگــذارد‪ ،‬طی دو‬ ‫فصل اخیر خصوصا بیشــتر در ســمت راست دفاعی‬ ‫و به عنوان جانشــین مهدی شــیری به کار گرفته شده‬ ‫اســت‪ .‬او البته امیدوار اســت با توجه به خرید مدافع‬ ‫راست تاجیکستانی توسط پرسپولیس و با نظر یحیی‬ ‫گلمحمدیشانسبیشتریبرایحضور در فاز تهاجمی‬ ‫تیمشبهدستبیاورد‪.‬وینگر تهاجمیوگلزنپرسپولیس‬ ‫در بازیتدارکاتیتیمشنیز فرصتبازیبهدستنیاورد‬ ‫و به استراحت پرداخت‪ .‬باید دید در بازی هفته پنجم‬ ‫برابر مس رفسنجان یحیی گل محمدی از این بازیکن‬ ‫در پســت تهاجمی که موردعالقه اش نیز هســت سود‬ ‫خواهدبردیاتصمیمدیگریخواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز اعتراض خود‬ ‫را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده‬ ‫مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود‬ ‫المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رونوشت به ستاد اجرایی فرمان حضرت‬ ‫امام(ره) جهت اطالع و پاسخ‪ .‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر م‪/‬الف ‪1222112‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2577‬شماره نامه‪ 139985602030010719 :‬اقای بهرام طیور پرواز فرزند نوروز علی به‬ ‫استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند‬ ‫مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪ ۱۶۱۵‬فرعی از (‪ )۱۷۲۶ - ۱۴۹۴‬فرعی از ‪ ۷۹۰‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪ ۸‬نجف اباد بخش یازده ثبت اصفهان که در صفحه ‪ ۵۰۹‬دفتر ‪ ۲۷۱‬امالک ذیل‬ ‫ثبت ‪ ۶۰۵۶۹‬بنام نامبرده ثبت و سند به شماره چاپی ‪ ۰۲۶۴۳۶‬صادر و تسلیم گردیده و بموجب‬ ‫سند ‪ 1368/5/17 – ۷۲۲۶۶‬دفتر ‪ ۳۴‬اصفهان و ‪ 1369/6/11-74200‬و ‪1373/7/8 – ۹۱۲۹۴‬‬ ‫دفترخانه ‪ ۸۸‬نجف اباد در رهن بانک مسکن نجف اباد می باشد و معامله دیگری هم انجام نشده‬ ‫است‪ .‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن‪ :‬در اثر جابجائی مفقود شده است چون درخواست صدور‬ ‫المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت‬ ‫مراتب اگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت‬ ‫به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده (‪ )۱۰‬روز به این‬ ‫اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا‬ ‫مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد‬ ‫یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم‬ ‫خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/08/24 :‬حجت اله کاظم زاده اردستانی‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک نجف اباد ‪/1222529‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو؛ خودرو پراید ‪ 111‬به رنگ سفید به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪942 -23‬ی‪ 87‬به شماره موتور ‪ 3511606‬و شماره شاسی‬ ‫‪ S5430089014572‬مدل ‪ 1389‬به نام زهرا صیادی فرزند عزت اله‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 225‬کدملی ‪ 4679660503‬صادره از فارسان مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫سند‪ ،‬شناسنامه‪ ،‬کارت موتورسیکلت و کارت سوخت موتور سیکلت‬ ‫سیستم کویر تیپ ‪ 125CCCDI‬به رنگ مشکی به شماره انتظامی‪:‬‬ ‫‪ 839-29494‬شماره موتور‪ 0125N3C261005 :‬شماره تنه‪:‬‬ ‫‪ N3C***125K9526386‬مدل‪ 1395 :‬به نام‪ :‬سعید عطائی فرزند‬ ‫محمد شماره شناسنامه ‪ 4700007737‬و کملی ‪ 4700007737‬صادره از‬ ‫پارسیان مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫سند‪ ،‬شناسنامه‪ ،‬کارت موتور سیکلت و کارت سوخت موتور سیکلت سیستم‬ ‫رهرو تیپ‪ CGL150‬به رنگ مشکی به شماره انتظامی‪ 837-86681‬به شماره‬ ‫موتور ‪ NBJ-1501502936‬و شماره تنه ‪NBJ***150Z9225727‬‬ ‫مدل ‪ 1392‬به نام عیسی گشه فرزند محمد شماره شناسنامه ‪ 1922‬کدملی‬ ‫‪ 3440377113‬صادره از بندرلنگه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 24‬ابان ماه ‪ 15 / 1400‬نوامبر ‪ 09 / 2021‬ربیع الثانی ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1211‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫اغاز سرشماری زمستانه‬ ‫حیات وحش‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫رئیسادارهحفاظتو مدیریتحیاتوحش‪،‬تاریخطبیعیو ذخایر ژنتیکیمحیط زیستاستان‬ ‫تهران از اغاز سرشماری زمستانه حیات وحش این استان خبر داد‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬محمد کرمی با اشاره‬ ‫به اینکه هدف از انجام سرشماری زمستانه بررسی وضعیت جمعیت گونه های حیات وحش است‪،‬‬ ‫افزود‪:‬در اینبرنامهسرشماری‪،‬پویاییجمعیتگونه ها‪،‬نسبتجنسیتیو میزانزادوولدو همچنین‬ ‫عموماچهار گونه‬ ‫وضعیتزیستگاه هانیز موردبررسیقرار می گیرد‪.‬اوبابیاناینکهدر سرشماریزمستانه‬ ‫ً‬ ‫از علفخواران بزرگ جثه استان تهران شامل قوچ و میش‪ ،‬کل و بز‪ ،‬اهو و جبیر سرشماری می شوند‪،‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫معاون وزیر صمت در مشهد ‪:‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اظهار داشت‪:‬همچنینسایر گونه هایحیاتوحشدر صورتمشاهده‪،‬ثبتوجمعیتتقریبیان ها‬ ‫براورد می شود‪ .‬کرمی ادامه داد‪ :‬زمان سرشماری زمستانه در استان تهران به دلیل شرایط اب و هوایی‬ ‫معموال از نیمه دوم ابان ماه اغاز و تا نیمه دی ماه به طول می انجامد‪ .‬رئیس‬ ‫متفاوت‪ ،‬متغیر است و‬ ‫ً‬ ‫ادارهحفاظتو مدیریتحیاتوحشاستانتهراندر ادامهبااشارهبهاینکهروشسرشماریبهصورت‬ ‫مشاهدهمستقیماست‪،‬گفت‪:‬تیم هایسرشماریکنندهدر گروه های‪۲‬یا‪۳‬نفرهدر مسیرهایمشخص‬ ‫در زیستگاه هایاینگونه هاحرکتکردهو گونه هایمشاهده شدهرادر فرم هایمربوطهثبتمی کنند‪.‬‬ ‫کرمی بابیان اینکه پس از انجام کار میدانی و ثبت مشــاهدات در فرم های مربوطه‪ ،‬این اطالعات‬ ‫جمع اوریو جمع بندیمی شود‪،‬تصریح کرد‪:‬پساز جمع بندینهاییمیزانحداقل گونه هایمذکور‬ ‫باتوجهبهاطالعاتبهدستامدهدر سرشماریسنوات گذشته‪،‬تجزیه وتحلیل کارشناسیمی شودو‬ ‫اطالعاتبهدستامدهاز اینتحلیل هادر مدیریتگونه هامورداستفادهقرار می گیرد‪.‬‬ ‫تشدید بیابان زایی در کشور‬ ‫در حالــی ایــران بــا تشــدید بیابان زایــی‬ ‫روبروستکهطبقبرنامهششمتوسعهبایددر‬ ‫بیشاز یک میلیونهکتار عملیاتبیابان زدایی‬ ‫صورت گیرد ولی میزان پیشرفت در این حوزه‬ ‫بسیار کمتر بوده است‪ .‬در این میان کارشناسان‬ ‫راهکارهایــی ماننــد خــودداری از سدســازی‬ ‫غیراصولــی و اصــاح سیاس ـت های مدیریــت‬ ‫منابع اب وخاک را ارائه داده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به گفته پرویز گرشاسبی ‪-‬‬ ‫معاون ابخیزداری‪ ،‬امور مراتع و بیابان سازمان‬ ‫جنگل ها‪،‬مراتعوابخیزداریطبقبرنامهششم‬ ‫توسعه باید در یک میلیون و ‪ ۱۴۰‬هزار هکتار از‬ ‫بیابان هایکشور اقداماتبیابان زداییصورت‬ ‫می گرفــت اما تاکنــون فقط ‪ ۳۵۰‬هــزار هکتار‬ ‫ان محقق شده است‪ .‬بر اساس اخرین اعالم‬ ‫ســازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۲‬میلیارد تن در ســال فرسایش خاک در ایران‬ ‫یکــه ب هطــور متوســط در‬ ‫رخ می دهــد درحال ‬ ‫اقلیم خشک و بیابانی ایران ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۱۰۰۰‬سال‬ ‫طول می کشــد تا یک ســانتیمتر خاک تشکیل‬ ‫شود‪ .‬بر اساس اطلس مناطق بیابانی نیز بیش‬ ‫از ‪ ۸۸‬درصــد از کشــور می توانــد تحــت تاثیر‬ ‫بیابان زایــی قــرار گیرد و مطابق بررســی ســال‬ ‫‪ ۳۷ ،۲۰۱۸‬میلیــون هکتــار از عرصه کشــور در‬ ‫معرض تخریب سرزمین قرار دارد و ‪ ۲۳‬درصد‬ ‫مساحت کل کشور در معرضتخریبباشدت‬ ‫کم یا زیاد است‪ .‬شدت تخریب کم یا زیاد نیز‬ ‫بر اســاس شاخص های کنوانسیون بین المللی‬ ‫بیابان زدایــی و مقابلــه بــا خشکســالی یعنی‬ ‫کاهش پوشــش گیاهــی و کاهش حاصلخیزی‬ ‫خاک و …تعیین می شود‪ .‬همچنین ‪ ۲۲‬استان‬ ‫کشور با ‪ ۲۹.۵‬میلیون هکتار وسعت در ‪۱۸۷‬‬ ‫منطقه‪ ،‬تحت تاثیر فرســایش بادی قرار دارد‬ ‫و ‪ ۲۳۷‬کانــون بحران به وســعت ‪ ۱۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬هــزار هکتــار وجــود دارد و براثر هجوم‬ ‫ش ـن های روان ســاالنه ‪ ۳‬هزار میلیارد ریال به‬ ‫زیرســاخت های ریلی‪ ،‬جاده ای و کشــاورزی و‬ ‫دیگر بخش ها خسارتوارد می شود‪.‬‬ ‫عوامل موثر بر تشدید بیابان زایی؛‬ ‫از فقدان برنامه جامع تا سدسازی‬ ‫غیراصولی‬ ‫مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها‬ ‫ریشه بروز این بحران را در عدم تعادل میزان‬ ‫اب قابل دســترس و مصــرف ان و فقــدان یک‬ ‫برنامه جامــع در حوزه مدیریت پایدار منابع‬ ‫اب وخاک و فقدان رویکردهای مبتنی ارتقای‬ ‫تــاب اوری و ســازگاری بــا کم ابــی می دانــد‪ .‬به‬ ‫گفتــه برخی دیگر از مســئوالن ازجملــه پرویز‬ ‫گرشاســبی ‪ -‬معاون ابخیزداری‪ ،‬امــور مراتع و‬ ‫بیابان ســازمان جنگل ها‪ ،‬مراتــع و ابخیزداری‬ ‫کشور ‪« -‬سدسازی غیراصولی» از عوامل مهم‬ ‫بیابان زایــی در ایــران اســت‪ .‬او تاکید می کند‪:‬‬ ‫چنانچــه تغییــری در سیاس ـت های فعلی رخ‬ ‫ندهد و ما همچنان با گســترش سدســازی ها‪،‬‬ ‫افزایش سطح زیر کشت و عدم مدیریت اب‬ ‫در کشــور مواجه باشــیم‪ ،‬در اینــده ای نزدیک‬ ‫نه تنها به سمت بیابانی شدن حرکت خواهیم‬ ‫کرد بلکه دشت های بزرگ و تولیدی کشور نیز‬ ‫از چرخه خارج خواهند شــد‪ .‬گرشاسبی یکی‬ ‫از عوامــل مهــم در فرســایش خــاک در ایــران‬ ‫مرتفع بودن سرزمین ایران می داند و می گوید‪:‬‬ ‫متوســط ارتفــاع کشــور ‪ ۱۲۵۰‬متــر از ســطح‬ ‫ب تند و عوامل انسانی‬ ‫دریاهای ازاد است‪ .‬شی ‬ ‫به ویــژه بهر هبــرداری بیش ازحد از ســرزمین در‬ ‫مراتع‪ ،‬جنگل ها‪ ،‬اراضی کشاورزی ابی و دیمی‬ ‫و بیابان از دیگر دالیل فرســایش باالی خاک‬ ‫در ایران هســتند‪ .‬او تصریح می کند‪ :‬در دهه‬ ‫درزمینه‬ ‫اخیر ب هدلیلاعمالسیاست هایاشتباه‬ ‫ٔ‬ ‫مدیریت منابع اب و کشاورزی و درمجموع به ‬ ‫دلیلتغییر اقلیمو دخالت هایانسانیحدود‬ ‫یک میلیونهکتار کانون گردوغبار فعالبهامار‬ ‫بیابان های کشور افزود شــده است‪ .‬از سویی‬ ‫دیگر جهانگیر پر همت ‪ -‬عضو هیئت علمی‬ ‫پژوهشــکده حفاظت خاک و ابخیزداری ‪ -‬در‬ ‫گفت وگــو با یــک برنامه رادیویی با اشــاره به‬ ‫اینکهبیابان زاییناشیاز فعالیت هایانسانی‬ ‫در محیــط بــدون توجه به توزیــع منابع ابی‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح می کنــد‪ :‬اگــر مناطــق دارای‬ ‫جریانات سطحی مانند تاالب ها و دریاچه ها‬ ‫بــه دلیــل اســتفاده از منابع ابــی دچار کاهش‬ ‫ســطح ابی شــوند تبدیــل به مناطــق بیابانی‬ ‫خواهندشد‪.‬اینعضوهیئت علمیپژوهشکده‬ ‫حفاظت خاک و ابخیزداری وابســتگی شدید‬ ‫دامــداران بــه مرتــع و سدســازی بــدون توجه‬ ‫به مدیریــت اب را از دیگر عوامل بیابان زایی‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫تبعاتبیابان زایی‬ ‫رضــا ســیاه منصــور ‪ -‬عضــو هیئت علمــی‬ ‫موسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور ‪-‬‬ ‫بیابان زایی و کاهش مســاحت بافت جنگلی‬ ‫را ســبب تولید ریزگرد ‪ -‬که یکی از مشــکالت‬ ‫اصلــی کشــور اســت ‪ -‬ذکــر و اظهــار می کنــد‪:‬‬ ‫این ریز گردها عالوه بر اینکه به طور مستقیم‬ ‫باعث کاهش کیفیت هوا می شوند‪ ،‬با کاهش‬ ‫کیفیــت نــور و قابلیــت جــذب ان روی بــرگ‬ ‫گیاهان ازیک طرف و اختالل در گرده افشــانی‬ ‫و تخلیــه بــار الکتریکی هرچند با ولتاژ بســیار‬ ‫کــم از طــرف دیگــر‪ ،‬توانایی بــاروری گیاهان‬ ‫را کاهــش می دهنــد عــاوه بر ان بــا تغییر در‬ ‫بافت خاک و برهم زدن تعادل شیمیایی ان‪،‬‬ ‫خاک را دســتخوش تغییر اساســی می کنند که‬ ‫ایــن تغییــرات در جهــت منفــی رخ می دهد‪.‬‬ ‫جعفریان ‪ -‬مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان‬ ‫جنگ لهــا ‪ -‬نیــز می گویــد‪ :‬بــا توجــه بــه بــروز‬ ‫خشکســالی اخیــر اســیب پذیری ناشــی از‬ ‫فرسایش بادی تشدید شده است و می تواند‬ ‫در مناطقی نظیر دشــت سیستان و خوزستان‬ ‫موجــب بروز زودهنگام طوفان های ماس ـه ای‬ ‫و گردوغبار در ســال جاری و افزایش شــدت و‬ ‫تجدید اگهی فراخوان عمومی‬ ‫جذب سرمایه گذار شماره ‪99/17‬‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫شهرستان محل اجرا‬ ‫روش‬ ‫واگذاری‬ ‫براورد هزینه‬ ‫سرمایه گذار‬ ‫مبلغ تضمین معتبر شرکت‬ ‫در فرایند ارجاع کار‬ ‫(ریال)‬ ‫مدت زمان‬ ‫واگذاری‬ ‫‪1‬‬ ‫بهره برداری و نگهداری از‬ ‫شبکه جمع اوری و تصفیه‬ ‫خانه فاضالب تنگاری‬ ‫بویراحمد‬ ‫بیع متقابل‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 25‬درصد درامد سالیانه‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪2‬‬ ‫پروژه انتخاب سرمایه گذار‬ ‫جهت اجرای زون شماره یک‬ ‫شهر یاسوج‬ ‫بیع متقابل‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 25‬درصد درامد سالیانه‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪3‬‬ ‫پروژه انتخاب سرمایه گذار‬ ‫جهت اجرای زون شماره سه‬ ‫شهر دوگنبدان‬ ‫بیع متقابل‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 25‬درصد درامد سالیانه‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫بیع متقابل‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 25‬درصد درامد سالیانه‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪4‬‬ ‫پروژه انتخاب سرمایه گذار‬ ‫جهت ایجاد تاسیسات‬ ‫فاضالب شهر مارگون‬ ‫گچساران‬ ‫بویراحمد‬ ‫در این روش (بیع متقابل)ساخت واجرا و بهره برداری و نگهداری از پروژه به سرمایه گذار منتقل می شود‬‫ صالحیت و اهلیت مالی ‪ ،‬فنی و عمومی سرمایه گذار متناسب با پروژه توسط کمیته فنی بازرگانی مورد ارزیابی قرار میگیرد و کمیته در رد یا قبول‬‫ان اختیار تام دارد‬ ‫هر گونه تغییر در فرایند پروژه ها می بایست با هماهنگی کارفرما باشد‬‫متقاضیان می توانند جهت دریافت اســناد فراخوان و اطالع از موارد معنونه از ســاعت اداری به شرکت اب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد‬‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ )1‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخ ‪ 1400/08/25‬تا ساعت ‪ 19‬مورخ ‪. 1400/09/01‬‬ ‫‪ )2‬اخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪.1400/09/13‬‬ ‫‪ )3‬زمان بازگشایی پاکتها ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخ ‪. 1400/09/14‬‬ ‫‪ )4‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪90 :‬روز از تاریخ اخرین مهلت ارائه پیشنهاد ‪.‬‬ ‫‪ )5‬بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫‪ )6‬هزینه درج اگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ )7‬به پیشــنهادهای فاقد امضاء ‪،‬مشــروط ‪،‬مخدوش ‪ ،‬فاقدسپرده ‪ ،‬سپرده های مخدوش ‪ ،‬سپرده های کمتراز میزان مقرر ‪ ،‬چک شخصی و نظایران و‬ ‫پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )8‬سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد‪.‬‬ ‫‪ )9‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ‪.‬‬ ‫‪ )10‬اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪27313131 :‬‬ ‫دفتر ثبت نامه ‪85193768 - 88969737 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/08/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/08/25 :‬‬ ‫امورقراردادها شرکت اب وفاضالب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫راهکارهای کاهش بیابان زایی در کشور‬ ‫مسعود منصور ‪ -‬رئیس سازمان جنگل ها ‪-‬‬ ‫با اشــاره به تدوین سیاست حفظ و مدیریت‬ ‫مناطــق احیاشــده می گویــد‪ :‬این سیاس ـت ها‬ ‫بــه تصویــب شــورای عالــی جنگل ها رســید و‬ ‫بــه تمــام اســتان ها ابــاغ شــد و از ان زمــان‬ ‫مدیریت مبتنی بر مشارکت جوامع محلی با‬ ‫کاربری هایمتجانسماننداکوتوریسمبیابانی‪،‬‬ ‫پرورش شــتر‪ ،‬نیروگاه های بادی و خورشــیدی‬ ‫را در این سیاســت مشــخص کردیــم‪ .‬او ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬ســال گذشــته ســامانه ثبــت تجارب‬ ‫موفق در حوزه بیابان زدایی افتتاح شد و طی‬ ‫این یک ســال ‪ ۹۵‬تجربه از اشــخاص مختلف‬ ‫اعم از کارکنان و بازنشســتگان این ســازمان و‬ ‫دانشــگاهیان در این سامانه بارگذاری شد که‬ ‫رویکــرد بســیار خوبی بــود‪ .‬وحیــد جعفریان‬ ‫ مدیرکل دفتر امور بیابان ســازمان جنگل ها‬‫‪ -‬معتقد اســت‪ :‬جلوگیری از تخریب سرزمین‬ ‫شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی‬ ‫منطقه اصفهان‬ ‫مشــهد مقــدس ‪-‬رویــداد امــروز‪ :‬معــاون وزیــر صمــت و مدیرعامــل ســازمان صنایع‬ ‫کوچــک و شــهرک های صنعتی ایــران گفت‪ :‬روند کاهش واحدهــای تولیدی تعطیل‬ ‫در کشــور اغازشــده و از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۸۸۷‬واحــد راکــد به چرخــه تولید‬ ‫بازگشــته اند کــه ‪ ۳۷‬واحــد از ایــن تعــداد مربــوط بــه خراســان رضوی اســت‪ .‬علی‬ ‫رســولیان در مراســم بهره بــرداری از دو طــرح زیرســاختی در و یــک واحــد صنعتــی‬ ‫احیاشده در شهرک صنعتی توس مشهد افزود‪ :‬رئیس جمهوری بر کاهش واحد های‬ ‫تولیــدی تعطیــل و احیــای ان هــا در کشــور تاکیــد ویــژه دارنــد و امســال واحد هــای‬ ‫صنعتی کمی تعطیل شــدند‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬احیای واحد های راکد مرهون تالش‬ ‫واحدهــای تولیــدی اســت کــه باوجود مشــکالت اقتصــادی و مشــکالت موجود در‬ ‫مبــادالت مالــی‪ ،‬تامیــن مالــی‪ ،‬کمبــود ســرمایه در گردش و مــواد اولیه توانســته اند‬ ‫فعالیــت خــود را حفــظ و توســعه دهنــد‪ .‬معــاون وزیــر صمــت اضافــه کــرد‪ :‬از دو‬ ‫مــاه گذشــته طــرح پایــش واحدهــای صنعتی در کشــور اغاز و گزارش بســیار خوبی‬ ‫تدوین شده است‪ ،‬در این گزارش بیش از ‪ 60‬مورد مشکل که واحدهای صنعتی راکد‬ ‫بــا ان مواجه بودند احصا شــد‪ .‬او بر تامیــن زمین برای فعاالن اقتصادی به ویژه در‬ ‫خراســان رضوی تاکید کرد و گفت‪ :‬امســال ‪ 10‬هزار هکتار زمین به گســتره شــهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی کشور اضافه می شود که این مهم بر اساس طرح امایش سرزمینی‬ ‫و شناسایی ظرفیت های منطقه ای هر استان انجام می شود‪ .‬رسولیان گفت‪ :‬در این‬ ‫راستا امسال حداقل ‪ 300‬هکتار زمین به گسترده شهرک های صنعتی خراسان رضوی‬ ‫اضافه می شود‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬امســال ‪ 5‬هزار میلیارد تومان صرف زیرســاخت های شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫ایران شــده اســت که در این راســتا فقط در خراسان رضوی ‪ 300‬میلیارد تومان پروژه‬ ‫بــرای حــوزه زیرســاخت های اب و بــرق و غیــره تعریف شــده اســت‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران بخشی از هزینه های مربوط به‬ ‫تامیــن بــرق شــهرک ها و نواحی صنعتی را تقبل کرده اســت که اختصاص بخشــی از‬ ‫این مبالغ برای ایجاد پست های برق در شهرک های صنعتی خراسان رضوی در حال‬ ‫انجــام اســت‪ .‬رســولیان اظهار داشــت‪ :‬تامین اب شــهرک ها و نواحــی صنعتی ایران‬ ‫از اولویت های جدی ماســت‪ ،‬درصدد هســتیم بخشــی از پساب شهری را خریداری‬ ‫کــرده تــا واحدهــای صنعتــی بــا مشــکل تامیــن اب مواجــه نشــوند‪ .‬کانــال اب های‬ ‫ســطحی در فاز ‪ 1‬و ‪ 2‬شــهرک صنعتی توس به طول ‪ 6‬کیلومتر بااعتباری بالغ بر ‪75‬‬ ‫میلیارد ریال و شبکه روشنایی در فاز ‪ 4‬شهرک صنعتی توس به طول هفت کیلومتر‬ ‫با بیش از ‪ 20‬میلیارد ریال اعتبار بهره برداری شــد‪ .‬همچنین یک واحد صنعتی راکد‬ ‫با ســرمایه گذاری ‪ 300‬میلیارد ریال و اشــتغال ‪ 62‬نفر در فاز ‪ 1‬شــهرک صنعتی توس‬ ‫امروز بهره برداری شد‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫( نوبت اول شماره ‪) 800/21021‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان شرکت اب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد به ادرس یاسوج‪ -‬انتهای بلوار ارم جنب اموزش و پرورش بویراحمد‪ -‬تلفن‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫‪ 074-33341119‬شناســه ملی ‪ 10861970210‬کد اقتصادی ‪ 411133595155‬و کد پستی ‪ 7591757878‬درنظر‬ ‫دارد به اســتناد ماده ‪ 27‬قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت (‪ )2‬و دســتورالعمل شماره‬ ‫‪ 142600‬مورخ ‪ 1394/7/4‬سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ‪ ،‬انتخاب سرمایه گذار جهت اجرای زون شماره سه شهر دوگنبدان و شماره یک‬ ‫شهر یاسوج و جهت ایجاد تاسیسات فاضالب شهر مارگون و بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع اوری و تصفیه خانه فاضالب تنگاری به شرح جدول‬ ‫ذیل از طریق جذب سرمایه گذار به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق فراخوان واگذار نماید‪.‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت‬ ‫اسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشاییپاکتها ازطریقدرگاهسامانهستادبهادرس‪ www.setadiran.ir‬انجامخواهدشد‪،‬مناقصهگران درصورت‬ ‫عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫بویراحمد‬ ‫فراوانیاینطوفان هاشود‪.‬‬ ‫و بیابان زایــی می بایســت به عنــوان یــک‬ ‫اولویت در دســتور کار برنامه ریزی های ملی و‬ ‫اســتانی قرار بگیرد و مدیریت پایدار ســرزمین‬ ‫بــا بهره گیــری از الگوهای مدیریــت یکپارچه‪،‬‬ ‫مشــارکت واقعــی جوامع محلــی و همکاری‬ ‫موثــر دســتگاه های اجرایی به ویــژه همکاری‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گفتــه او در‬ ‫وزارت نیــرو فراهــم م ‬ ‫حــال حاضــر روش های احیای مناطق بیابانی‬ ‫بر اســاس الگوی پیشگیری از عوامل تخریب‬ ‫و اجــرای پروژه هایی چون نظیر قرق و کنترل‬ ‫چرای دام ‪ ،‬توســعه گونه های بومی ســازگار و‬ ‫استفاده از روش های مدیریت هرزاب در قالب‬ ‫برنامه های مشارکتی متمرکز است اما پایداری‬ ‫و دوام این گونه اقدامات در مقابل فرسایش‬ ‫بادی درگرو سلســله عوامل بیرونی اســت که‬ ‫در صــورت عــدم کارایی و عملکرد نامناســب‬ ‫مدیریت منابــع اب وخاک‪ ،‬پوشــش گیاهی و‬ ‫اکوسیستم های حساس مناطق بیابانی اولین‬ ‫قربانیخواهندبود‪.‬‬ ‫واحد هایتولیدیراکد‬ ‫در کشور رو به کاهش است‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪١٤٠٠/5520:‬‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای مربوط به واگذاری خدمات‬ ‫دفتری به شماره فراخوان (‪ )20000919150000016‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫تاریخ انتشار‬ ‫مناقصه در‬ ‫سامانه ستاد‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫درفرایند ارجاع‬ ‫کار(ریال)‬ ‫مهلت‬ ‫دریافت‬ ‫اسناد‬ ‫ازسامانه‬ ‫ستاد‬ ‫زمان و‬ ‫مکان جلسه‬ ‫توجیهی‪/‬‬ ‫بازدید‬ ‫مهلت بارگذاری‬ ‫پاکات و اسناد‬ ‫درسامانه ستاد تا‬ ‫تاریخ‬ ‫تاریخ‪ /‬مکان‬ ‫بازگشایی‬ ‫پاکات‬ ‫مدت‬ ‫اجرای‬ ‫قرارداد‬ ‫مناقصه‬ ‫واگذاری امور‬ ‫مربوط به‬ ‫خدمات دفتری‬ ‫‪1400/8/24‬‬ ‫ساعت ‪10‬‬ ‫‪39.008.953.206‬‬ ‫‪1.950.447.660‬‬ ‫‪1400/8/29‬‬ ‫ساعت ‪19‬‬ ‫‪1400/09/07‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪10‬صبح‬ ‫سالن‬ ‫جلسات‬ ‫ستاد‬ ‫‪1400/9/10‬‬ ‫ساعت ‪15‬‬ ‫‪1400/9/13‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪ 9‬صبح‬ ‫بازگشایی‬ ‫(پاکات الف‪،‬‬ ‫ب و ج)سالن‬ ‫جلسات‬ ‫ستاد به‬ ‫نشانی‬ ‫مناقصه گزار‬ ‫یکسال‬ ‫شمسی‬ ‫نوع تضمین‬ ‫از نوع ضمانتنامه‬ ‫ها طبق جدول‬ ‫شماره ‪ 4‬ماده‬ ‫‪ 4‬تصویب نامه‬ ‫هیات وزیران به‬ ‫شماره ‪123402‬‬ ‫مورخ ‪94/9/22‬‬ ‫ارائه گردد‪ .‬در‬ ‫صورت واریز‬ ‫نقدی رسید وجه‬ ‫امور مالی منطقه‬ ‫مورد تائید است‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه اسناد مورد نیاز و پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور‬ ‫و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند بعد از انتشار فراخوان در سامانه ستاد نسبت به دریافت اسناد این مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نمایند‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف‪ :‬به ادرس اصفهان‪ -‬خیابان چهارباغ باال‪ -‬چنب‬ ‫پمــپ بنزین‪ ،‬امور قراردادهــا و تلفن تماس امورقراردادها ‪ -03136244618‬تلفن تماس شــرکت‪ 03136247001 :‬وجهت مدارک ‪ hse‬با شــماره تماس‬ ‫‪( 03133801882‬واحد ‪)hse‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫محل و نحوه دریافت و ارسال اسناد و پیشنهادات‪ :‬در مهلت مقرر با مراجعه به سایت ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬اسناد را دریافت و پس از بارگذاری کلیه‬ ‫پاکات در سامانه مذکور عالوه بران اصل پاکت الف (تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار) به دبیرخانه کمیسیون مناقصات شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه اصفهان واقع در ادرس فوق الذکر تحویل نمایید‪ .‬شرکت های حاضر در مناقصه باید کلیه اسناد و پاکات تکمیل شده را در مهلت مقرر با امضای دیجیتال‬ ‫در سامانه ستاد بارگذاری نمایند ‪.‬‬ ‫شرایطمتقاضیان‪:‬‬ ‫دارا بودن و ارائه گواهینامه تائید صالحیت کار معتبر از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان محل فعالیت که در ان مناقصه گر مجاز به فعالیت مرتبط با‬‫موضوع مناقصه باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬در صورتیکه محل صدور گواهی صالحیت کار غیر از استان محل فعالیت باشد (استان اصفهان) اخذ و ارائه تائیدیه گواهینامه موصوف از اداره کل تعاون ‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی استان اصفهان توسط برنده مناقصه الزامی است‪.‬‬ ‫دارا بودن وارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنی معتبر ازاداره کل تعاون ‪ ،‬کار ورفاه اجتماعی استان محل فعالیت‪.‬‬‫توضیح اینکه تامین اعتبار گواهینامه های مورد اشاره در بند ‪ 1‬و ‪ 2‬در طول مدت فرایند تشریفات برگذاری مناقصه و اجرای کار‪ ،‬الزم و به عهده شرکت کننده در‬ ‫مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫ارائه تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت و کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت و تصویر ثبت اگهی شرکت به همراه اخرین تغییرات‬‫درروزنامه رسمی و کد اقتصادی و شناسه ملی و تصویر گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده الزامی است‪.‬‬ ‫قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد(خرید کاالی خارجی که مشابه تولید داخلی دارند ممنوع می باشد)‪.‬‬‫ضروری است متقاضی کلیه اسناد مناقصه و صورتجلسه توجیهی را قبل از ارائه پیشنهاد نرخ دریافت و یا علم واگاهی کامل اعالم نرخ نمایند‪.‬‬‫عدم ممنوع المعامله بودن شــرکت مناقصه گر(در صورت قرار داشــتن در لیست شــرکتهای ممنوع المعامله سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار به‬‫نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد)‪.‬‬ ‫تاریخ اعتبار پیشنهادات سه ماه بعد از بازگشایی پاکات نرخ می باشد‪.‬‬‫(ضمن ًا ارائه کپی ضمانتنامه در تاریخ ارائه پیشنهاد‪ ،‬جهت اخذ تائیدیه های الزم ضمانتنامه به واحد امور مالی منطقه الزامی است)‪.‬‬ ‫مسئولیتصحتمستنداتارائهشدهبرعهدهمتقاضیشرکتدرمناقصهبودهودرهرمرحلهازمناقصهوفرایندپسازانجهتعقدقراردادصحتانها برای شرکت محرز‬‫نگردد مناقصه و قرارداد ابطال و ضمانت نامه های ارائه شده ضبط می گردد‪.‬برنده مناقصه مکلف به ارائه اصل یا کپی برابر با اصل مستندات بارگذاری شده می باشد‬ ‫و در صورت هر گونه تناقض برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم به توضیح است کلیه مدارک متقاضیان می بایست به ترتیب اشاره شده در اگهی در سامانه ستاد بارگذاری گردد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫ضمن ًا متن اگهی در سایت ‪ WWW.SHANA.IR‬قابل رویت می باشد ‪.‬‬ ‫و اسناد مناقصه در سایتهای ذیل قابل رویت می باشد‪.‬‬ ‫‪ HTTP://IETS.MPORG.IR‬و ‪WWW.MONAGHESE.PORTAL.NIOPDC.IR‬‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان‪ -‬خیابان چهار باغ باال‪ -‬جنب پمپ بنزین‪-‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان‬ ‫تلفن تماس ستاد‪ 0316247001-5 :‬فاکس‪ 0316244427:‬کدپستی‪81737-67455 :‬‬ ‫‪ 4427‬کدپستی‪81737-67455 :‬‬ ‫روابطعمومیشرکتملیپخشفراوردههاینفتیمنطقهاصفهان‬ ‫شناسه اگهی ‪١٢٢٣٠٠٧:‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!