روزنامه رویداد امروز شماره 1210 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1210

روزنامه رویداد امروز شماره 1210

روزنامه رویداد امروز شماره 1210

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 23‬ابان ماه‪1400‬‬ ‫موفقیتدولتسیزدهم‬ ‫در زمینهواکسیناسیون‬ ‫‪ 14‬نوامبر ‪2021‬‬ ‫‪ 08‬ربیع الثانی ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1210‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫لرستان‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫‪6‬‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫گردشگری ایران‬ ‫زرگترین قطب‬ ‫فجر صفا به ب‬ ‫تبدیل میشود‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫لزوماستفادهحداکثری‬ ‫از ظرفیت های‬ ‫موجود و افزایش‬ ‫بهره وری‬ ‫دردسرانتصاب هایفامیلی‬ ‫فجر صفابهبزرگ ترین‬ ‫قطبگردشگریایران‬ ‫تبدیلمی شود‬ ‫پنجم ‪ /‬شماره ‪1210‬‬ ‫‪02‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫رسانه هادر مسیر‬ ‫پیشرفتکشور نقشموثر‬ ‫خودرا ایفا کنند‬ ‫از داماد گرفته تا خواهرزاده‪ ،‬هرروز خبرهایی از انتصابات جدیدی می رسد که نشان می دهد عده ای از بستگان افراد مشهور و مسئول جریان اصولگرا این روزها‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫پست هایجدیددریافتمی کنند‬ ‫«قوری گل»خشکید!‬ ‫قوری گل یکی از تاالب های دائمی اذربایجان شرقی بوده که حاال به دلیل خشکسالی ‬ ‫و استفاده ناپایدار از منابع ابی در معرض خطر نابودی است اما شاید با تخصیص‬ ‫حق ابهجانیدوبارهبگیرد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.‬‬ ‫‪com‬‬ ‫‪info@ruyda‬‬ ‫‪diran.com‬‬ ‫‪03‬‬ ‫مدیرعاملفوالدمبارکهدر جمعاعضایهیئت مدیره‬ ‫انجمنتولیدکنندگانفوالدایرانتاکیدکرد‬ ‫موجی که انتقادات را به همراه داشته است‬ ‫رویدا د لرستان‬ ‫رویاد دلرستان‬ ‫اقتصاد‬ ‫واکسنداخلی کرونا‬ ‫پیش خریدشود‬ ‫‪31‬‬ ‫‪02‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫نگاهویژهامیدنمازی‬ ‫بهعملکردشاگرداناسکوچیچ‬ ‫های ورزش لرستان‬ ‫رفع کاستی‬ ‫در اولویت است‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬ابان‬ ‫ـل مســائل خود‬ ‫موفــق بــه حـ‬ ‫تعــدادی هنــوز‬ ‫شــدهاند امــا‬ ‫ورزش و جوانــان‬ ‫مواجه هســتند‬ ‫وزیــر‬ ‫بــا مشــکاتی‬ ‫ـریع در اتمــام‬ ‫گفــت‪ :‬تسـ‬ ‫نگاهــی عدالــت‬ ‫کــه بایــد بــا‬ ‫نیمــهکاره و‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫موردتوجه قرار گیرند‪.‬‬ ‫طرحهــای‬ ‫محــور‬ ‫رفــع کاســتی و‬ ‫میلیارد تومان برای‬ ‫تــاش بــرای‬ ‫ـت‪ :‬در طول این‬ ‫حمیدسجادی‬ ‫ســجادی گفـ‬ ‫ـوزه ورزش لرســتان‬ ‫‪۱۶۲‬‬ ‫نواقــص حـ‬ ‫به لرستان سعی‬ ‫طرح اساسی‬ ‫سفر یکروزه‬ ‫ـای اولویــتدار‬ ‫تکمیل سه‬ ‫از برنامههـ‬ ‫ـای در دســت اجرا‬ ‫تمامــی طرحهـ‬ ‫رئیسجمهــوری‬ ‫ـید میشــود از‬ ‫سلسله نیاز است‬ ‫قبــل از ســفر‬ ‫یــک چالشها و‬ ‫گــزارش ایرنــا سـ‬ ‫عمل ایــد و از نزد‬ ‫ســتان اســت‪ .‬بــه‬ ‫بازدیــد بــه‬ ‫گیرد‪ .‬وزیر ورزش‬ ‫بــه ایــن ا‬ ‫ـاش میشــود بــا‬ ‫میلیارد تومان برای‬ ‫موردبررســی قرار‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ســجادی افــزود‪:‬‬ ‫سلسله گفت‪۱۶۲ :‬‬ ‫بــرداری‪ ،‬مشــکات‬ ‫لرســتان در ایام‬ ‫حمیــد‬ ‫فرماندار‬ ‫ـل اســپژ و چهار‬ ‫شــاره به ســابقه‬ ‫و قوانیــن بهره‬ ‫ضــاب‪ ،‬تونـ‬ ‫ـتفاده از تبصرههــا‬ ‫و جوانان با ا‬ ‫این استان ادای‬ ‫ورزشــی لرســتان‬ ‫اسـ‬ ‫تکمیــل تصفیهخانــه فا شهرستان نیاز است‪ .‬به‬ ‫گفت‪ :‬ما باید به‬ ‫طرحهــای‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫فیروزاباد ‪ -‬الشتر این‬ ‫محور مشکات‬ ‫در اتمــام برخــی جمهوری به این اســتان‬ ‫جلســه بررســی‬ ‫با نگاهی عدالت‬ ‫خطه‬ ‫مرتضی مهدوی کیا در‬ ‫ـل از ســفر رئیس‬ ‫دین کنیم و‬ ‫دهیم‪ .‬ســجادی‬ ‫تــا قبـ‬ ‫افتتاح مجموعه‬ ‫گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫ـتانهای سلســله‬ ‫موردبررســی قرار‬ ‫ـود‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫ـرمایهگذاری شهرسـ‬ ‫ورزش ان را‬ ‫اســتادیوم ورزشی شهید‬ ‫تســریع شـ‬ ‫ظرفیتهای سـ‬ ‫ابی در شهرســتان‬ ‫فاضاب الشــتر‬ ‫ــاره به بازدید از‬ ‫ورزشــی موجهــای‬ ‫ـت‪ :‬تصفیهخانه‬ ‫ملی و با اش‬ ‫همه ورزشکاران‬ ‫دلفان اظهار داشـ‬ ‫تفریحی‬ ‫ـرای بهرهبرداری‬ ‫ــرح یــک پــروژه‬ ‫در بروجرد گفت‪:‬‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫اعتبار‬ ‫ـن‬ ‫بروجــرد گفــت‪ :‬ایـ‬ ‫قهرمان علی بیات‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومان‬ ‫این ســالن خاطره‬ ‫اسپژ نیز تعطیل‬ ‫نیازمنــد‬ ‫ســان شــجاعی‪،‬‬ ‫ـنای ملی لرســتان از‬ ‫داشت‪ :‬طرح تونل‬ ‫عمر ورزشــی اح‬ ‫تاکید نــام اشـ‬ ‫طرحهای ورزشی‬ ‫ثمره‬ ‫است‪ .‬او اظهار‬ ‫‪ ۴۲‬میلیارد تومان‬ ‫مجموعه اســت‪ .‬او با‬ ‫نوعی پیشکسوت‬ ‫مصوب بیش از‬ ‫ـی دارند و به‬ ‫ســیا و مدیر این‬ ‫است و به اعتبار‬ ‫قابلاحترام است‪.‬‬ ‫سالم برای عموم‬ ‫ا‬ ‫های مختلف ورزشـ‬ ‫فیروزابــاد‪ -‬الشــتر‬ ‫اقتصادی و تغذیهای‬ ‫محسوب میشود و‬ ‫مشــکل هیــات‬ ‫ـن چهــار خطــه‬ ‫ملی با افقی‬ ‫بــر رفع‬ ‫ـاز دارد همچنیـ‬ ‫ـات ها تا حدودی‬ ‫ـت‪ .‬او زنبــورداری‬ ‫میلیارد تومان اعتبار‬ ‫ماکرولوفوس‬ ‫نیـ‬ ‫ـی مجموعــه اسـ‬ ‫گفت‪ :‬برخی از هیـ‬ ‫سن شکارگر‬ ‫پایانی نیازمنــد ‪۲۰‬‬ ‫از اهــداف اصلـ‬ ‫تولید و تکثیر‬ ‫لرســتان‬ ‫ترین مراجع پرورش‬ ‫بــرای قطعه‬ ‫ســتان بهعنوان‬ ‫بیولوژیک افات‬ ‫یکی از تخصصی‬ ‫چهار خطه شهر‬ ‫جهت کنترل‬ ‫استفاده از دانش فجر صفــا را‬ ‫ـت و جادههــای‬ ‫افزود‪ :‬کلنی زنبورهای‬ ‫ـل و بهرهبــرداری‬ ‫بینالمللیمیشود‪.‬‬ ‫اسـ‬ ‫همچنین اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ایران دانست و‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫تکم‬ ‫گلخانههای‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫با‬ ‫صنعت و گردشگری‬ ‫ـاختهای اصلــی‬ ‫عرب نژاد‬ ‫در ‪ ۱۵‬هکتار از‬ ‫افقهای نو زنبورعسل‬ ‫تولید ساالنه‪ ۱۰‬تن‬ ‫سلسله در زمینههای‬ ‫زیرسـ‬ ‫مدیرعامل شرکت کشت و‬ ‫کشت گوجه‬ ‫جهت رسیدن به‬ ‫ظرفیت هزار کندو‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬شهرستان‬ ‫جهان و تاش در‬ ‫رسانه استان نشست‬ ‫ـگری بخش این واحد با‬ ‫ملکه اصاحشده و‬ ‫و دامپــروری‬ ‫هکتار روز‬ ‫شوند‪ .‬او‬ ‫هیدروپونیک‬ ‫لرستان با اصحاب‬ ‫دامپروری و گردشـ‬ ‫پرورش ســاالنه ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫ـگری‪ ،‬صنعــت‬ ‫در حال حاضر ‪۱۵‬‬ ‫فجر صفا‬ ‫علوم کشــاورزی‪،‬‬ ‫ـت محمدمهدی‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬گردشـ‬ ‫ـتگذاریهای عســل‪،‬‬ ‫مسئولتصریح کرد‪:‬‬ ‫نژاد بابیان اینکه‬ ‫توجه به انها و‬ ‫این در‬ ‫ـرد؛ در این نشسـ‬ ‫راهکارهای مناسب‬ ‫برنامهریزی و سیاسـ‬ ‫عرب‬ ‫ژلرویالاست‪.‬این‬ ‫که‬ ‫ـ‬ ‫کشت‬ ‫ک‬ ‫دارد‬ ‫ـزار‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫به‬ ‫بر‬ ‫مناسبی‬ ‫مجموعه‬ ‫ـری‬ ‫های‬ ‫بســیار مهمی از‬ ‫خبـ‬ ‫بزرگترینمجتمع‬ ‫و ارائه‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلوگرم‬ ‫ظرفیتهای بسیار‬ ‫هایهیدروپونیک‬ ‫میتوان به تولید‬ ‫مربوطه منجر به رونق‬ ‫شرکتفجر صفارا‬ ‫چگونگــی عبــور‬ ‫از گلخانه‬ ‫های این قسمت‬ ‫شده است گفت‪ :‬استفاده مجتمعفجر صفااست‪.‬‬ ‫گذاری در بخشهای‬ ‫عربنژاد‬ ‫ماکرولوفوس از دیگر فراورده‬ ‫بــرای‬ ‫میــراث‬ ‫تن‪ ،‬بره موم‪ ،‬زهر‬ ‫گردشگری ایران و خاورمیانه محصول اختصاص داده‬ ‫فرماندار سلسله‬ ‫سرمایه‬ ‫مدیــرکل‬ ‫تکثیر سنشکارگر‬ ‫حــال انجــام‬ ‫میزان ‪ ۳‬تن‪ ،‬موم یک‬ ‫تولیدی‪ ،‬تحقیقاتی و‬ ‫زیباییواستقامت‬ ‫شهرستان میشود‪.‬‬ ‫او افزود‪:‬تولیدو‬ ‫مــع بــا رویکردی‬ ‫ازادراه در‬ ‫باکیفیتوهمچنین‬ ‫نخستین بار در گرده گل به‬ ‫گردشــگری و‬ ‫تولید و اشتغال‬ ‫ــل و مکملهای‬ ‫پس از ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫ـار کــرد‪ :‬ایــن مجت‬ ‫از مواداولیه‬ ‫یــرکل میــراث‬ ‫فرهنگــی‪،‬‬ ‫بســتهبندی عس‬ ‫بیولوژیک افات برای‬ ‫برای صــادرات این‬ ‫ـهرک صنعتی الشــتر‬ ‫دانســت و اظهـ‬ ‫اســت‪ .‬مد‬ ‫بامبل و کارگاه فراوری و‬ ‫هاواستعدادهای‬ ‫جهت کنترل‬ ‫مهمترین نکات‬ ‫لرســتان‬ ‫بابیان اینکه شـ‬ ‫زیرساختهای الزم‬ ‫بهرهمندیاز ظرفیت‬ ‫زنبورهای گرده افشان‬ ‫بســتهبندی از‬ ‫صنایعدســتی‬ ‫زنبورعسل اشاره کرد‪.‬‬ ‫گردشــگری و‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫شــده و تمامی‬ ‫دانشبنیان‪،‬‬ ‫ـور‪ ،‬تولید و تکثیر‬ ‫رسالت خود مدنظر‬ ‫تکثیر تغذیه و خوراک‬ ‫فرهنگــی‪،‬‬ ‫خارج از کشور است‪.‬‬ ‫عملیــات کاوش‬ ‫وقفه گازرســانی‬ ‫صنعت و گردشگری‬ ‫ـتان کشـ‬ ‫ـح کــرد‪ :‬سلســله‬ ‫محصول‪ ،‬تولید و‬ ‫کشور را بهعنوان‬ ‫محصول به‬ ‫ـتی لرســتان در‬ ‫از اغــاز‬ ‫مدیرعامل شرکت کشت و‬ ‫گذاری را دارد تصریـ‬ ‫ـگری فجر صفا لرسـ‬ ‫افزایش کیفی و کمی‬ ‫این منطقه و‬ ‫اینکه مجموعه بزرگ‬ ‫صنایعدسـ‬ ‫ـی تپــه رمضــان‬ ‫حسیناکبر‬ ‫جهــت ســرمایه‬ ‫صنعــت و گردشـ‬ ‫همچنین پرورش زنبور‬ ‫جهت‬ ‫ـی در ازمایشــگاه‬ ‫ــد مناســب این‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به‬ ‫نجاتبخشـ‬ ‫ـکان دقیــق این‬ ‫کشــت و‬ ‫پایههــای رویشـ‬ ‫چغندرقنــد و تولی‬ ‫لرستان اظهار کرد‪:‬‬ ‫قرار داده‬ ‫صــوص مـ‬ ‫ــام پژوهشهای‬ ‫هیدروپونیک فلفــل دلمهای از ارقــام جوانــهزا و‬ ‫واســطه کشــت‬ ‫شهرســتان بروجرد‬ ‫های دیگر این فجر صفا‬ ‫افات کشــاورزی و‬ ‫کارخانه قند اســت‪.‬‬ ‫فــا امــروزه با انج‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گلخانه‬ ‫به‬ ‫ازجمله فعالیت‬ ‫خ رمضان در شهرســتان‬ ‫از توابــع‬ ‫مبارزه بیولوژیــک با‬ ‫و مــدرن فجــر ص‬ ‫نــد احداث یک‬ ‫باکیفیــت و ممتاز این مجموعه کشت بافت سلولی‬ ‫پروژههای متعددی‬ ‫حشرات بامبــل بــرای‬ ‫نــوان کرد‪ :‬تپــه‬ ‫لرســتان خبــر‬ ‫محصــول‪ ،‬نیازم‬ ‫استراتژیهای این‬ ‫مناســب سلســله‬ ‫دیگر محصوالت‬ ‫مطالعات تخصصــی‬ ‫کرد‪ :‬بهرهمندی از‬ ‫ســمی اثــر ع‬ ‫در اســتان‬ ‫روســتای بردبل‬ ‫کیفی تولیدات از‬ ‫مجتمع فجر صفا‬ ‫ابوهوای‬ ‫اســت‪ .‬او اضافه‬ ‫ـا‪ ،‬ســید امیــن قا‬ ‫علمی و‬ ‫دامپروری و گردشگری‬ ‫بخش مرکزی‪ ،‬در‬ ‫عــدم افزایش کمی و‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫بخش‬ ‫مهدوی کیا با اشــاره به شهرستان دارای ظرفیت‬ ‫بــه گــزارش ار یـ‬ ‫ـد محصــوالت و‬ ‫ـه بروجرد‪،‬‬ ‫است‪ .‬عرب نژاد‬ ‫بخشهای کشــاورزی‪،‬‬ ‫شــان کرد‪ :‬این‬ ‫کشاورزی با احداث‬ ‫داد‪.‬‬ ‫در فراینــد تولیـ‬ ‫بــه اینکــه تپـ‬ ‫مجتمعبهشمار میاید‪.‬‬ ‫کلزا ادامه داد‪:‬‬ ‫است‪ .‬او خاطرن‬ ‫رویکردبینالمللی‬ ‫را در‬ ‫از این شیوه نوین‬ ‫افتکــش‬ ‫ـرد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫شیمیایی موجب‬ ‫برای کشت‬ ‫محصول بوده و‬ ‫واقعشــده‬ ‫علمیرصدبازار با‬ ‫سایتهای‬ ‫با بهرهمندی‬ ‫تشــریح کـ‬ ‫بهمن ‪ ۱۳۹۸‬با‬ ‫هرگونه کود و سموم‬ ‫یکیاز گلخانههای‬ ‫کشت و تولید این‬ ‫خرماباد به اراک‬ ‫به بزرگترین‬ ‫مبتنیبر تحلیل‬ ‫ـی در تار یــخ ‪۱۲‬‬ ‫متعهد و مصمم‬ ‫گلخانههیدروپونیک‬ ‫فجر صفا‬ ‫اســتفاده از‬ ‫بسیار باالیی در‬ ‫مســیر ازادراه‬ ‫خارجی نسبت به‬ ‫احداث یک کارخانه‬ ‫کرده است افزود‪ :‬ما‬ ‫اثــر تاریخـ‬ ‫تبدیل میشود‬ ‫ـی از اثــار ملی‬ ‫رمضان در‬ ‫‪ ۵۰‬هکتار‬ ‫داد‪ :‬اکنون‪ ۵‬هکتار‬ ‫مشتریان داخلی و‬ ‫نجاتبخشــی در‬ ‫طراحی و اجرا‬ ‫استان را دارد که‬ ‫گردشگری ایران‬ ‫‪ ۷۱۳۵‬بهعنــوان یکـ‬ ‫ـود منابــع طبیعی‬ ‫کشور است ادامه‬ ‫اعتمادسازی‬ ‫ــر صفــا لرســتان‬ ‫ایــن کاوش‬ ‫رتبه نخست‬ ‫زنجیره پرورش و‬ ‫توسعه و فراوری‬ ‫ــن حفــظ و بهبـ‬ ‫ـی و شــماره‬ ‫بزرگ صنعتی‬ ‫ـرد‪ :‬مجموعــه فج‬ ‫مجموعه میشود‪ .‬او به‬ ‫اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫نقش مهمی در‬ ‫هســتیم تــا ضم‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬مطالعات باستانشناسـ‬ ‫رســیده است‪.‬‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫شــهروندان‬ ‫ـل‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫نباتی‬ ‫فل‬ ‫تاک‬ ‫تولیدات‬ ‫ـت‬ ‫از‬ ‫او‬ ‫کرد‬ ‫روغن‬ ‫ـ‬ ‫ـی‬ ‫ش‬ ‫رعایــت حقــوق‬ ‫ایران به ثبت‬ ‫با اشاره به تولید‬ ‫ـن گلخانــه بــه ک‬ ‫ســت کــه تنوعـ‬ ‫مجتمع نیز اشــاره‬ ‫تولید‬ ‫راســتای انجام‬ ‫های نادر و برای‬ ‫محیطزیســت و‬ ‫فعال از ایـ‬ ‫طراحیشــده ا‬ ‫خواهد داشت‪ .‬او‬ ‫تاریخی تپه رمضان‬ ‫گوســفند در این‬ ‫ـده یکی از گونه‬ ‫و‬ ‫تحقق اهداف بهگونــهای‬ ‫ســایر واحدهای‬ ‫اصاح نژاد‬ ‫این دانه روغنی‬ ‫صنعتی منطقه را به‬ ‫ـتیابی به اطاعات‬ ‫در سلسله افزود‪:‬‬ ‫محصول تولیدشـ‬ ‫ارائه مشــاوره به‬ ‫راستای‬ ‫میشــود‪ .‬این مقام‬ ‫طبیعی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫دسـ‬ ‫پوســتکاغذی‬ ‫کارکنــان با‬ ‫ـاورزی به وظیفه خود‬ ‫و گفت‪ :‬شرکت فجر صفا در گوسفند‪ ،‬نیاز مبرم داشتههای‬ ‫در ایــران کشــت‬ ‫گردوی باکیفیت و‬ ‫افزود‪ :‬وجود طبیعت‬ ‫ـول میتوانــد در‬ ‫های دامداری و کشـ‬ ‫نخســتین بــار‬ ‫ویژگیهای ان طعم و‬ ‫پرورش و اصاح نژاد‬ ‫فــراوری ایــن محصـ‬ ‫گذارد‪ .‬عرب نژاد‬ ‫در حوزه‬ ‫ـور و بومیســازی‬ ‫همچنین برنامه از نمایش می‬ ‫طرح ملی‬ ‫افزود‪ :‬از مهمترین‬ ‫وجــود صنایــع‬ ‫مالگههــای عشــایری‬ ‫برندســازی (ایجاد‬ ‫ـد و اشــتغال کشـ‬ ‫ـان مســئول‬ ‫ـدازه یکنواخت ان‬ ‫های مولد پربازده و‬ ‫ـردی‪،‬‬ ‫در افزایــش تولیـ‬ ‫بازارهای کشــور و‬ ‫درون میهــن عزیزمـ‬ ‫فرد و شــکل و انـ‬ ‫کشور به دام‬ ‫معرفــی ان به‬ ‫طرح اصاح نژاد بکــر‪ ،‬باغــات‪ ،‬بــوم گـ دارویی‪ ،‬حیاتوحش‪،‬‬ ‫ـد‪ .‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫مــزه منحصربه‬ ‫هــای روز دنیــا در‬ ‫شده اقدام به اجرای‬ ‫سرشار از ویتامین‬ ‫مهمی داشــته باشـ‬ ‫)‪ ،‬مزارع گیاهان‬ ‫تکنولوژی‬ ‫محصولمغذیو‬ ‫پیش تعیین‬ ‫(سیاهچادر‬ ‫نام تجاری) نقش‬ ‫ـت و برداشــت‬ ‫دارویی تولیدی‬ ‫است‪.‬امروز این‬ ‫ـی کاشــت‪ ،‬داشـ‬ ‫مهمترین گیاهان‬ ‫خارجی صادر میشود‪.‬‬ ‫کمککنیم‬ ‫گوسفندکردهاست‪.‬‬ ‫فجر صفا را چنین‬ ‫توسعه چرخــه طبیعـ‬ ‫ـزود‪ :‬ا گــر مشــکلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫دامداری‬ ‫تولیدی‬ ‫ـن‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫داخلی‬ ‫ی‬ ‫مجموعه‬ ‫همچن‬ ‫و‬ ‫کشاورزی‪ ،‬صنعت‬ ‫شد‪ :‬واحد تحقیق‬ ‫متاسفانه محصول‬ ‫به بازارهای‬ ‫ـروری دانســت و افـ‬ ‫عرب نژاد اهداف‬ ‫روز محصوالت مختلف‬ ‫این مسئول یاداور‬ ‫نهال در سال‬ ‫زعفران است که‬ ‫خدادادیلرستان‬ ‫ـی در و ضـ‬ ‫هــم ارائه گردد‪،‬‬ ‫رابرایگردشگران‬ ‫میلیون اصله‬ ‫تجــاری بــه نام‬ ‫ـتفاده از تکنیکهــای‬ ‫استفادهبهینهاز منابع‬ ‫سلسله‬ ‫اموختــگان فرهنگـ‬ ‫ـود باید راهکاری‬ ‫دستفضایمفرحی‬ ‫تولید ‪۲‬‬ ‫صنعت و گردشگری‬ ‫ـت نداشــتن نــام‬ ‫فارم توانســته با اسـ‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫انجمــن دانش‬ ‫بیان میشـ‬ ‫حفاظت و صیانت‬ ‫متخصصان داخلی صنایعپایین‬ ‫غــوب ان بــه علـ‬ ‫صــورت علمــی و‬ ‫مدیرعامل شرکت کشت و‬ ‫مسئول تصریح کرد‪:‬‬ ‫صفــا‬ ‫ـانی و باهــدف‬ ‫شود‪ .‬مهدوی کیا‬ ‫زاگرس با چشــمانداز‬ ‫مر‬ ‫مکانهایــی کــه به‬ ‫ـت‪ :‬این مجموعه‬ ‫ـای منابــع انسـ‬ ‫اســت‪ .‬این مقام‬ ‫گیری از مشاوران‬ ‫بازار عرضه می‬ ‫و منطقه‬ ‫افزایش تولیدات‬ ‫ـش یکــی از‬ ‫راســتای ارتقـ‬ ‫بــازده را فراهم اورده‬ ‫ـتان در ادامه گفـ‬ ‫دنیا و با بهره‬ ‫استانهای دیگر در‬ ‫فرهنگــی را دنبال‬ ‫سواری کوهستان‪،‬‬ ‫پرورش ماهیان‬ ‫و محیطزیست‪،‬‬ ‫بیشــتر از دانـ‬ ‫ترکیبــی و تثبیتــی پر‬ ‫فجــر صفــا لرسـ‬ ‫امور اموزشــی و‬ ‫سواری‪ ،‬دوچرخه‬ ‫ـت که در ان انواع‬ ‫‪ ۴۹‬مزرعه فعــال‬ ‫از منابع طبیعی‬ ‫ـدی هــر چــه‬ ‫خارجــی یــک نــژاد‬ ‫ـتان پژوهشــی‬ ‫رویکــرد صــادرات‬ ‫مولد با مسیرهای اسب‬ ‫ـتان گســتردهای اسـ‬ ‫اشــاره به وجود‬ ‫و تربیت اســت‪،‬‬ ‫بهرهمنـ‬ ‫ماهیگیــری ازجملــه‬ ‫کارخانــه خوراک‬ ‫و‪ ۲‬و‬ ‫ـگاه فرهنگیان لرسـ‬ ‫ـاورزی لرســتان بــا‬ ‫هــزار راســی دام‬ ‫بــا‬ ‫پژوهشــکده تعلیــم‬ ‫دارای نهالسـ‬ ‫بــاغ موســیقی و‬ ‫ـله گفــت‪ :‬ایجاد‬ ‫ـاحت ‪ ۷۰‬هکتار‬ ‫ی گلــه نهایی ‪۱۰‬‬ ‫دامــی و کشـ‬ ‫التحصیان دانشـ‬ ‫ـرزی‪ ،‬ارتقاء بخش‬ ‫اعضای میکنــد‬ ‫کند‪.‬اوبیان پرندهنگــری‪،‬‬ ‫و پژوهشــکده‬ ‫ســردابی در سلسـ‬ ‫اصاحشــده در مسـ‬ ‫بهانــدازه‬ ‫فارغ‬ ‫اینمجموعهاست‪.‬‬ ‫مرتبــط بــا ایــن‬ ‫بازارهای برونمـ‬ ‫بیــن فرهنگیــان‬ ‫به گــزارش اریــا‪،‬‬ ‫مختلفپایهگذاری‬ ‫نهالهای‬ ‫فــراوری و تبدیلــی‬ ‫هایگردشگریدیگر‬ ‫رقابتپذیــر در‬ ‫تشکیلشــده اســت‪.‬‬ ‫ا گــر ارتبــاط‬ ‫تولید میشــود‪ .‬او با یاداوری خصوصیاتتولیدی‬ ‫ـود اثــرات مفیدی‬ ‫صنایــع‬ ‫داخلی و مشاوران جاذبه‬ ‫صنعت و گردشگری‬ ‫اموختگان فرهنگی در‬ ‫با افزایش نقش و ارتباط دانش میلیون اصله در ســال‬ ‫تربیــت بیشــتر شـ‬ ‫شــده در مجتمع‬ ‫ابزیــان و شهرستان ضروری است‪.‬‬ ‫تاش متخصصان‬ ‫مدیرعامل شرکت کشت و‬ ‫تحقیق و توســعه‬ ‫ـزی انجمــن دانش‬ ‫ـتان تعلیــم و‬ ‫ـدار‪ ،‬تربیت نیروی‬ ‫نهالهای تولید‬ ‫کرد‪ :‬امروزه با‬ ‫روی میدهد‪ .‬او‬ ‫نهچندان دور با‬ ‫اصاح نــژاد دام‬ ‫مرکـ‬ ‫محصول در‬ ‫اموزشوپرورش لرسـ‬ ‫افزایش اشــتغال پایـ‬ ‫اینکــه بخشــی از‬ ‫تعلیم و تربیت‬ ‫ـتان گفت‪ :‬در اینده‬ ‫ـروژه‬ ‫بــه بــازار عرضــه‬ ‫و صنعــت‪،‬‬ ‫دیداری با سرپرســت‬ ‫در دستگاه‬ ‫صنعتگردشگری‪،‬‬ ‫هلنــدی شــرکت وت وایس پـ کانادایی‪ ،‬لری و فجر صفا لرسـ‬ ‫بخــش دیگــر ان‬ ‫عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫این مجموعه به‬ ‫ـرای همکاری و‬ ‫متخصص‪،‬افزایشرونق‬ ‫ـتفاده و‬ ‫مندی را ضروری‬ ‫های در دست اجرا‬ ‫از نژاد رومانوف‬ ‫برنامههای خود بـ‬ ‫ماهر و‬ ‫اعام دغدغه‬ ‫دنیا و ارتقاء سطح مورداسـ خاطرنشانکرد‪:‬باغاتمجموعهفجر صفا ســبک که ترکیبی‬ ‫سرمایهگذاری ‪۴‬‬ ‫بههمین طرح و برنامه‬ ‫مشــکات دارد نباید‬ ‫اهــداف و‬ ‫گردشگریایرانتبدیل‬ ‫تکنولوژیهای روز‬ ‫توان این انجمن را‬ ‫موفقیتانجامشدهو‬ ‫گردشگری میشود‬ ‫که دغدغــه رفع‬ ‫ترینسایتهای‬ ‫بومیســازی‬ ‫ـتفاده بیشــتر از‬ ‫هکتار باانواعدرختانانار‪،‬هلو‪ ،‬لریبختیاریبودهبا‬ ‫ســتان کســی‬ ‫کشور در یکیاز بزرگ‬ ‫ـران برایــش فکری‬ ‫اضافه کرد‪ :‬یکی از‬ ‫گسترشصنعت‬ ‫اسـ‬ ‫میلیاردی در حوزه‬ ‫اموزشوپــرورش لر‬ ‫دامداری منطقه و‬ ‫ـن باشــد تــا دیگـ‬ ‫جامعهمحلیبا‬ ‫این نیز بهمساحت‪ ۵۰۰‬دستاوردهایموفقیتامیز‬ ‫این مدیرمسئول‬ ‫دامداران منطقه‬ ‫نــد‪ .‬سرپرســت‬ ‫ـن‪ ،‬دنبــال ایـ‬ ‫زندگی‬ ‫وصنعتهستند‪.‬‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تــاش در رفــع‬ ‫هزار‬ ‫صفا لرستان ارائه‬ ‫منظور‬ ‫زردالو‪،‬الو‪،‬انگور از‬ ‫کرد‬ ‫ـند تحــول بنیادیـ‬ ‫اهدافمجتمعکشت‬ ‫بــا همفکــری و‬ ‫فعالیت شرکت فجر‬ ‫عوامل انجیر‪،‬‬ ‫میوههایتولیدشده‬ ‫و دامپروری‬ ‫بــه اهــداف سـ‬ ‫تحولیبزرگاست‪.‬‬ ‫بکننــد بایــد‬ ‫ازجمله‬ ‫اعضای انجمن‬ ‫حوزههای‬ ‫است‪.‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫بــا اشــاره‬ ‫امروزه استفاده از‬ ‫ای بــه کشــاورزان‬ ‫استانه‬ ‫نــه و مدرســه‬ ‫شاورزی‬ ‫نژاد گوسفند‬ ‫کــرد‪ .‬در ادامــه‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫شرکت‬ ‫ـاوره‬ ‫اضافه‬ ‫ـت‬ ‫خا‬ ‫افات این‬ ‫جهانــی و عامـ‬ ‫ک‬ ‫اموزشــی و مشـ‬ ‫پرورش و اصالح‬ ‫ـی و مشــارکت‬ ‫مقام مســئول‬ ‫موانــع اقدام‬ ‫ضمن بیان اهداف‬ ‫خسارت ناشــی از‬ ‫ـای اســتانداردهای‬ ‫نژادی ازنظر خدمــات‬ ‫همراهـ‬ ‫زنجیره‬ ‫ـن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫ـوزش گفــت‪ :‬ا گــر‬ ‫این گله اصــاح‬ ‫بیولوژیک باهدف کاهش‬ ‫بــا معیارهـ‬ ‫اموختگان فرهنگی‬ ‫استان‬ ‫ــایر فعــاالن ایـ‬ ‫بندیهای باکیفیت و‬ ‫ـای کیفیــت امـ‬ ‫عــرب نژاد گفت‪:‬‬ ‫از طریق کاهش‬ ‫حال دامــداران و س‬ ‫فرهنگیان دانش‬ ‫بــرای ارتقـ‬ ‫دستگاه تعلیم‬ ‫ثبتشــده در بســته‬ ‫بــا بومیســازی‬ ‫سالم و ارگانیک‬ ‫هزار راس مادینه در‬ ‫انتظارات خود از‬ ‫جــوان دانشــگاه‬ ‫متخصصــان صفــا‬ ‫افات تجــاری‬ ‫خارجی میشود‬ ‫تولید محصوالت‬ ‫کشــاورزی لرســتان از‬ ‫دام موجــود که ‪۵‬‬ ‫و برنامهها‪،‬‬ ‫دانشاموختــگان‬ ‫جایگاهها کارشناســان و‬ ‫بازارهای داخلی و‬ ‫همــکاری جهت‬ ‫کاهش مقاومت‬ ‫جدیدترین یافتههای‬ ‫تعــداد‬ ‫و داری تجارب‬ ‫ســازمان جهــاد‬ ‫مناسب روانهی‬ ‫نسلهایجلورفته‪،‬‬ ‫سموم شیمیایی‪،‬‬ ‫نحــوه ارتبــاط و‬ ‫نیروی باســابقه‬ ‫دنیا و استفاده از‬ ‫رئیــس‬ ‫ـاردی در حــوزه‬ ‫استفاده از‬ ‫مورداســتفاده در مجتمــع در حاضر هستند‪،‬تعداد‬ ‫و تربیــت و‬ ‫بــه همراهــی‬ ‫منابع انسانی را بیان‬ ‫رکوردگیری و ثبت دانش روز‬ ‫چهــار هزارمیلیـ‬ ‫خدمات مشــاورهای‬ ‫مختلــف در کنــار‬ ‫و همچنین حفظ محیطزیست همچنیــن گونههــای‬ ‫کیفیت اموزش و‬ ‫ســرمایهگذاری‬ ‫ـی و‬ ‫هــا با زیســتبوم‬ ‫ـاده ارائــه هرگونه‬ ‫نسبت به سموم‬ ‫از ســوی بخش‬ ‫در حوزههــای‬ ‫انداز ارتقای‬ ‫ـات و ســازگاری ان‬ ‫جهت عضویت در‬ ‫و تجهیزات‪ ،‬ســامانه پرورشـ موازین بهداشتی‪ ،‬علمــی امـ‬ ‫اثربخــش‬ ‫ـروری ایــن اســتان‬ ‫ـه فجــر صفــا با‬ ‫باشــند چشــم‬ ‫موردتوجهقرارگرفتهاست‬ ‫نتیجــه مطالعـ‬ ‫همکاران فرهنگی‬ ‫کشــاورزی و دامپـ‬ ‫ـور هســتند‪ ،‬مزرعـ‬ ‫امکانات قرنطینهای و‬ ‫کشت و صنعت‬ ‫مهــر‪ ،‬اســفندیار‬ ‫فعالیــت داشــته‬ ‫صنعت گردشگری‬ ‫بسیار‬ ‫ـتفاده در سراســر کشـ‬ ‫ـنتر کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫فرهنگی میتوانند‬ ‫اطاعات‪،‬‬ ‫داد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫شــور (هلند) در‬ ‫هــم‬ ‫پشــتیبانی و مورداسـ‬ ‫ـه حیطههــا روشـ‬ ‫اینکهشرکت کشت‬ ‫منطقه اســت‪.‬‬ ‫دانشاموختــگان‬ ‫ـاوران برتر دنیا از ک‬ ‫خصوصــی خبــر‬ ‫اشاره به فعالیت‬ ‫ـران شســتا اظهــار‬ ‫وپــرورش در همـ‬ ‫او بابیان‬ ‫ـامانه علمی و فنی و‬ ‫ـن تولیدکننــدگان‬ ‫ـود‪ .‬انجمن‬ ‫کشور مطرح همکاری مشـ‬ ‫فجر صفا لرستان با‬ ‫بــه نــام میــاد‬ ‫جلســه بــا مدیـ‬ ‫اموزش‬ ‫روز دنیا در حوزه‬ ‫پی سـ‬ ‫شــتر خواهــد بـ‬ ‫کــی از بزرگتریـ‬ ‫‪09167441671‬‬ ‫نوعخوددر سطح‬ ‫و گردشگری‬ ‫ســنی مقــدم در‬ ‫محصوالت دامی دانش‬ ‫لرستان توسعه استان‬ ‫دارویی گفت‪ :‬در‬ ‫ــه موفقیــت بی‬ ‫فجــر صفــا ی‬ ‫بــه شــماره‬ ‫عنواناولینگلهاز‬ ‫ح‬ ‫اســت افــزود‪ :‬در‬ ‫و امیــد ب‬ ‫در بخش گیاهان‬ ‫کرد‪ :‬چندقلوزایی‪ ،‬زمینــه‬ ‫ـیری) را بومیسازی و‬ ‫مبنای سند امایش‬ ‫پژوهشــکده تعلیــم‬ ‫منطقه به‬ ‫گلخانهای در کشــور‬ ‫پیامک ارسال کنند‪.‬‬ ‫این شرکت‬ ‫مسئول خاطرنشــان‬ ‫ســنگین (گاوشـ‬ ‫بر‬ ‫است‪ ،‬ظرفیت و‬ ‫ســهرابی ارتبــاط بیشــتر‬ ‫بررسی پتانسیلهای‬ ‫محصــوالت‬ ‫الزم رفیعیان‬ ‫ـتر‪ ،‬تعــداد دام ســبک و‬ ‫است‪ .‬این‬ ‫داشت‪ :‬کشاورزی و دامپروری‬ ‫که طی دورههای‬ ‫دلیل نیاز مبرم به این محصول مطالعات تحقیقات و‬ ‫اموزشوپــرورش را‬ ‫شــت لخــم بیشـ‬ ‫این امادگی را دارد‬ ‫ـرورش انــواع گیاهان‬ ‫چند ســال اخیر به‬ ‫حول محور‬ ‫نظیری لرستان را برای‬ ‫باالتــر‪ ،‬داشــتن گو‬ ‫تربیــت بــا بدنــه‬ ‫تحریمهــای کشــور‬ ‫فصلی و … درونی کرده و‬ ‫ـدام بــه تولیــد و پـ‬ ‫دامداران و فعاالن این‬ ‫خدادادی و بی‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫مواجهشــدن بــا‬ ‫عمر‪ ،‬تولیدمثل غیر‬ ‫مجتمــع اقـ‬ ‫استعدادهای‬ ‫و اموزشی‪ ،‬دیگر‬ ‫به یک بهشــت‬ ‫اســتراتژیک و‬ ‫بخش گردشگری سامت‪ ،‬کشاورزی زایش باال در طول‬ ‫شکارگر ماکرولوفوس را‬ ‫در مجتمع مشاورهای‬ ‫بخش کشــاورزی‬ ‫امادهایم تا ضمن‬ ‫دارویی در سه‬ ‫ترکیبیجدید گوسفند‬ ‫گرفت تا تولید سن‬ ‫ـرمایهگذاری در‬ ‫کند‪ .‬او گفت‪ :‬ما‬ ‫وهوای مطلوب‪،‬‬ ‫سـ‬ ‫تصمیم‬ ‫ثمره این تصمیم‬ ‫کشت عرصه را توانمند‬ ‫از ویژگیهاینژاد‬ ‫ـت‪ .‬او افــزود‪ :‬اب‬ ‫دامیو کشاورزیبا‬ ‫صنعتی کرده است‪.‬‬ ‫خود قرار دهد که‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫تبدیــل کرده اسـ‬ ‫ترینمحصوالت‬ ‫باغ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‪.‬‬ ‫کار‬ ‫کرده‬ ‫گردشگری‬ ‫ـتور‬ ‫تحصیل‬ ‫صفا‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ماکرو لوفوس در‬ ‫در د‬ ‫گفت‪ :‬تولیدباکیفیت‬ ‫دامپروری فجر‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در بخش‬ ‫نیــروی ماهــر و‬ ‫روزترین امکانات‬ ‫چرخه کامل تولید‬ ‫جــر صفا لرســتان‬ ‫ـاک حاصلخیــز و‬ ‫ترین روشها و به‬ ‫دارویی به مساحت‬ ‫او‬ ‫است‪ ،‬حدود هشت‬ ‫بزرگ رسیدن به‬ ‫ـت و گردشــگری ف‬ ‫خـ‬ ‫مفتخریم که عاوه بر‬ ‫شرایط استفاده از مدرن‬ ‫کلکسیون گیاهان‬ ‫تجربی خــود در‬ ‫و صنعـ‬ ‫بروجــرد در امــر‬ ‫بخش کشــاورزی‬ ‫مجتمع به دلیل‬ ‫ـرکت بــود امــا امروز‬ ‫متنوعترین‬ ‫دســتاوردهای علمی و‬ ‫اســت گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۵۰‬خانواده گیاهی‬ ‫ظرفیتهای‬ ‫کشــاورزی داریم که‬ ‫تولیدشده در این‬ ‫درون شـ‬ ‫توانیم این محصول‬ ‫ـدود ‪ ۲۰۰‬گونه از‬ ‫بهداشت و کاهش یافتههــا و‬ ‫شــت‬ ‫ازجمله طراحی فارم‬ ‫کارنامه درخشانی‬ ‫التحصیل بخش‬ ‫داخلی خود می‬ ‫‪ ۳‬هکتــار و حـ‬ ‫هــزار نفر فارغ‬ ‫سواداموزی‬ ‫ـئول بابیــان اینکــه گو گوسفندان ازنظر تغذیه‬ ‫مختلف این حوزه‬ ‫رئیس ســازمان جهاد‬ ‫تامین نیازهای‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫داخلــی و خارجی‬ ‫ســت‪ .‬ایــن مسـ‬ ‫شمار میاید‪ .‬زمینههای‬ ‫روشهای علمی‬ ‫خاص‬ ‫حاضر شناسایی‬ ‫باالیی اســت‪.‬‬ ‫مدیــر‬ ‫ـایر تولیدکنندگان‬ ‫احداثشــده ا‬ ‫بسیار سالم و لذیذ به‬ ‫مختلف دامپــروری‪،‬‬ ‫دارد و در حال‬ ‫ظرفیت بســیار‬ ‫دارویی‪ ،‬ادویهای‬ ‫تولیدات اســتان در‬ ‫مفیــد را بــه سـ‬ ‫ـت‪ ۹۲ :‬معلــم‬ ‫شــت و صنعت‬ ‫استرس گوشتی‬ ‫دامپروری و پروژههــای‬ ‫تنوع ژنتیکی گیاهان‬ ‫بروجــرد گفـ‬ ‫خوراک و تغذیه‪،‬‬ ‫ـتان گفت‪ :‬میزان‬ ‫اساسیترینمشکل‬ ‫مدیرعامل شــرکت ک‬ ‫ـاحت مجموعه‬ ‫حفاظت از‬ ‫دام‪ ،‬بهداشــت دام‪،‬‬ ‫کشــاورزی لرسـ‬ ‫بازدیدکنندگان با‬ ‫بیسوادان‬ ‫هزار تن اســت‬ ‫ســواداموزی طی مدت‬ ‫صــادر کنیــم‪.‬‬ ‫ـاره به اینکه مسـ‬ ‫در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫همچنین اشنایی‬ ‫ـاح نژاد‬ ‫دو میلیون و ‪۹۰۰‬‬ ‫او با اشـ‬ ‫درمان بیناری ها‪،‬‬ ‫‪ ۱۱۸‬سوله است که‬ ‫کنی ایــن معضــل‬ ‫نهضت‬ ‫جــر صفــا لرســتان‬ ‫و معطر بومی و‬ ‫خــش کشــاورزی‬ ‫اصـ مصنوعی‪ ،‬نگهــداری دام‪،‬‬ ‫هکتار بوده که دارای‬ ‫به شــمار میاید‬ ‫در ریشــه‬ ‫غات‪ ،‬حبوبات‬ ‫و گردشــگری ف‬ ‫منتهی بــه ابــان ماه‬ ‫ب‬ ‫روشهــای خاقانه‬ ‫اهداف این مجموعه‬ ‫مجتمع‪۴۱‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تن ان را‬ ‫دام سبک تولید تلقیح‬ ‫حوزههای مربوط به‬ ‫ــه داد‪ :‬همکاری‬ ‫یــک ســال‬ ‫هیدروپونیــک از‬ ‫این تنوع از‬ ‫پرواربندی‪ ۹۰‬هزار راس‬ ‫که دو میلیون و‬ ‫اســت‪ .‬او ادام‬ ‫هکتــار از اراضی به‬ ‫ــتهبندی و ســایر‬ ‫دهد‪ .‬حسنی مقدم‬ ‫اموزشوپرورش و‬ ‫گلخانههــای‬ ‫محمد مهر افزون‬ ‫بدون نیــاز به خاک و‬ ‫با ظرفیت کشــتار و بس‬ ‫در حال حاضر ‪۳۰‬‬ ‫در هر دوره‬ ‫جاری جــذب‬ ‫ـای هیدروپونیــک‪،‬‬ ‫روغنی تشــکیل می‬ ‫همه ظرفیتهای‬ ‫محصوالت کشــاورزی‬ ‫کارخانه خوراک دام‬ ‫اضافــه کرد‪:‬‬ ‫چــون گلخانههـ‬ ‫و بهکارگیری‬ ‫و دانههای‬ ‫صــوالت باغــی‪،‬‬ ‫داروییاختصاصدادهشدهاست‪ .‬میشــود بیان کرد‪:‬‬ ‫وضعیتشدهاند‪.‬‬ ‫تولید‬ ‫سیلوهای کشــاورزی هم‬ ‫تــن انــواع مح‬ ‫بیولوژیک‪،‬کنترلافات‪،‬‬ ‫طــع و همهجانبه‬ ‫تبدیل‬ ‫پنج گونه گیاهان‬ ‫کنسانتره در سال واحد‬ ‫ـت‪ ۳۲۰ :‬هــزار‬ ‫کمترینمیزاناباست‪.‬‬ ‫ـتان‪ ،‬حمایــت قا‬ ‫تولیدعواملکنترل‬ ‫طیــور در اســتان‬ ‫ایرنا‪ ،‬محمد مهر‬ ‫گفـ‬ ‫گوجهفرنگی به شیوه‬ ‫ــری از اهــداف مجموعــه را تولید ‪ ۳۰‬هزار تن‬ ‫اداری شهرسـ‬ ‫از تاسیسات باغداری‪،‬‬ ‫فراوردههــای دام و‬ ‫بــه گزارش‬ ‫اختیار فعاالن و‬ ‫ـاران‪ ،‬شــوراها و‬ ‫او بخــش دیگ‬ ‫ســواداموزی افزود‪ :‬در‬ ‫اشاره به اینکه کشت‬ ‫ظرفیت‪ ۴۴‬هزار تن‬ ‫انسانی و … را در‬ ‫اجرایــی‪ ،‬دهیـ‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار تــن‬ ‫‪ ۸۰۰‬تن عســل‬ ‫جلســه نهضت‬ ‫او با‬ ‫یــری و تولیــد دمنــوش از ایــن نگهداریغاتبه‬ ‫هــم این مجتمع‬ ‫مسئول مدیریت نیروی‬ ‫دســتگاههای‬ ‫همچنین دو هزار و‬ ‫ـهکنی بیســوادی‬ ‫افزون در‬ ‫ـانسگیری‪ ،‬عرقگ‬ ‫از محصــوالت م‬ ‫محسوبمیشود‪.‬این‬ ‫ـت نیــز در قالب‬ ‫تولیــد میشــود‪،‬‬ ‫بهداشــت در ریشـ‬ ‫نویــن ابکشــت‬ ‫ـدی از اسـ‬ ‫افزود‪ :‬سطح زیر‬ ‫‪ ۳۴۰‬معلــم نهضـ‬ ‫مندانقرار دهیم‪.‬‬ ‫ســت و اذعــان داشــت‪ :‬در پشتیبانیاینبخش‬ ‫با خانههــای‬ ‫محصول بــا بهرهمنـ‬ ‫تولید میشود‪ .‬او‬ ‫جامعه محلی و عاقه‬ ‫ســال جــاری‬ ‫اموزشوپرورشبروجرد‬ ‫ـان دارویــی دان‬ ‫های مقدماتی کار‬ ‫ــاداور شــد‪ :‬ایــن‬ ‫ساالنه در استان‬ ‫گسترش این پروژه در‬ ‫این بخش به ‪۴۰۰‬‬ ‫هلندی و گیاهـ‬ ‫پنج هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫کارگشااست‪.‬مدیر‬ ‫اموزش‬ ‫ی‬ ‫ـت‬ ‫ندامتگاه‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫مساحت‬ ‫ا‬ ‫ـد‪:‬‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـی‬ ‫بسیار‬ ‫اموزش بزرگســاالن‬ ‫دارویــی در اسـ‬ ‫یاداور‬ ‫مشــاوران خارجـ‬ ‫طرحهای‬ ‫چشماندازی پنجساله‬ ‫خواندنباخانواده‬ ‫کشــت گیاهــان‬ ‫ـن کارشناســان و‬ ‫باوجود شــیوع کرونا‪،‬‬ ‫هــان دارویی در‬ ‫انگلیسی‪،‬اموزش‬ ‫دارویی خواهد رسید‪.‬‬ ‫ـد و باکیفیت در‬ ‫برتریـ‬ ‫جــم تولیدات گیا‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫طبق مصوبه ســتاد‬ ‫رایانه‪،‬زبان‬ ‫طــول ســال تولیـ‬ ‫هکتار و شش گونه‬ ‫هکتــار اســت و ح‬ ‫ـرد تعطیل نشــد و‬ ‫گــران ماهــر در‬ ‫جهاد کشــاورزی‬ ‫نماز جذبشدهاند‪.‬‬ ‫بازارهای داخلی و‬ ‫نفر از در بروجـ‬ ‫ـت‪ .‬رئیس ســازمان‬ ‫سواداموزی این شهرستان‬ ‫و اموزش‬ ‫کار استانداردهای جهانی روانه‬ ‫دوره مهارتی ‪۹۸‬‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار تن اسـ‬ ‫ظرفیت قابلتوجهی‬ ‫کرونا کاسهای‬ ‫موفقیت و کسب‬ ‫تراز‬ ‫معرفی ملی‬ ‫سنی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۴۹‬سال‬ ‫اینکه لرستان از‬ ‫او‬ ‫یادگیری محلی و‬ ‫لرستان بابیان‬ ‫مجازی برای گروه‬ ‫کشــاورزی برخــوردار‬ ‫ـواد اموزان در مرکز‬ ‫خـــبر‬ ‫جهت بهصورت‬ ‫هماکنون چهار هزار‬ ‫هــای مختلــف‬ ‫سـ‬ ‫دانشگاهفرهنگیان‬ ‫در زیــر بخش‬ ‫مهرافزون گفت‪:‬‬ ‫میتواند در حوزه‬ ‫اموزشدهندهبه‬ ‫ـر برگزار شد‪.‬‬ ‫رفع مشکات و‬ ‫کرد‪ :‬شرکت شســتا‬ ‫کاس ندامتــگاه‪،‬‬ ‫‪۳۲۶‬‬ ‫تدریــس را از دیگـ‬ ‫تسهیل در زمینه‬ ‫ـواد در قالــب ‪۵۱‬‬ ‫اســت‪ ،‬عنوان‬ ‫گذاریهای کانــی‬ ‫با بازنشستگان و‬ ‫دوره مهارتهــای‬ ‫و ‪ ۸۹۶‬بیسـ‬ ‫ـتفاده از تجربیات‬ ‫پــروری ســرمایه‬ ‫ســتا‪ ،‬مســاجد و‬ ‫گذرانــدن‬ ‫سواداموزی بروجرد عنوان‬ ‫با بزرگترها و اسـ‬ ‫کشــاورزی و دام‬ ‫ـری محلــی در رو‬ ‫همکاری با شستا‬ ‫موانع ارتباطی‬ ‫فعالیتهای نهضت‬ ‫مرکــز یادگیـ‬ ‫ـوان یــک طــرح‬ ‫امادگی الزم را برای‬ ‫سواداموزیهستند‪.‬‬ ‫اینکه تاکید قران و‬ ‫ـای دیگــر بهعنـ‬ ‫انجام دهد ما‬ ‫هایبروجرددر حال‬ ‫هم ارائــه مجوزها‬ ‫ــان و ظرفیتهـ‬ ‫افزون با اشــاره به‬ ‫این منظور ســازوکار‬ ‫ـواد حسینیه‬ ‫تامیــن زمیــن و‬ ‫ان‬ ‫کــرد‪ .‬مهــر‬ ‫ـوزی و یادگیــری سـ‬ ‫ـاره کرد و گفت‪ :‬به‬ ‫ـم در خصــوص‬ ‫یک سال گذشته‬ ‫ـتاندار لرســتان با‬ ‫ـت (ع) بــر علمامـ‬ ‫هـ‬ ‫ابتکاری اشـ‬ ‫حتماطراحیخواهد‬ ‫مقدم گفت‪ :‬ظرف‬ ‫ـدار و گفتگــوی اسـ‬ ‫اهلبیـ‬ ‫گرفتناز پیشکسوتان‬ ‫داریم‪ .‬حســنی‬ ‫جلســه دیـ‬ ‫ـش کشــاورزی و‬ ‫برگزار شد‪ .‬زیویار‬ ‫مشورت‬ ‫بهضرورت تعامل‪،‬‬ ‫ـارد تومــان در بخـ‬ ‫بازنشستگان استان‬ ‫لرســتان با اشــاره‬ ‫چهــار هــزار میلیـ‬ ‫اعضای کانون‬ ‫ـی ســرمایهگذاری‬ ‫کانون بازنشســتگان‬ ‫شــد‪ .‬استاندار‬ ‫بازنشســتگان در‬ ‫‪@ruydad‬‬ ‫بخــش خصوصـ‬ ‫یــدار بــا اعضــای‬ ‫ـظ شــان و تکریم‬ ‫دامپــروری توســط‬ ‫‪iran‬‬ ‫در برنامــه د‬ ‫میلیارد تومان کلنگ‬ ‫حضور گرم و صمیمی‬ ‫همفکــری‪ ،‬حفـ‬ ‫انان قول مساعد‬ ‫‪۶۰۰‬‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫تقدیر‬ ‫هزار‬ ‫‪@ruydad‬‬ ‫های‬ ‫ـده است‪ ،‬حدود‬ ‫استان لرستان ضمن‬ ‫پیگیری درخواست‬ ‫است‪ .‬او با اشاره‬ ‫‪iran‬‬ ‫برنامه را متفاوت‬ ‫شـ‬ ‫خاطرنشان خصوص‬ ‫شدنی را روی زمین‬ ‫اجرایی شروعشده‬ ‫بازنشستگان‪ ،‬این‬ ‫این زمینه کارهای‬ ‫را فراهم میاورد‪،‬‬ ‫زنی و عملیات‬ ‫پیشکسوتان و‬ ‫خصوص پرورش‬ ‫یــدار با بــزرگان و‬ ‫‪@ruydad‬‬ ‫داد و افزود‪:‬در‬ ‫و رشد شخصیت‬ ‫ضمن همفکری‬ ‫ـوزه ابزیپــروری در‬ ‫معمولــی خوانــد و د‬ ‫به شــما بزرگواران‬ ‫وضعیت اعتا‬ ‫‪iran‬‬ ‫نسبت به سایر امور‬ ‫بــه اینکه در حـ‬ ‫طورقطع و یقین نســبت‬ ‫از جلســات‬ ‫انقابی در حال‬ ‫نگاه ویژهای به‬ ‫بزرگ عنــوان کرد‪.‬‬ ‫‪@ruydad‬‬ ‫نمیگذاریم و‬ ‫ـرمایههای ارزشــمند‬ ‫در جنوب اســتان‬ ‫زیویار افــزود‪ :‬اگر‬ ‫جامعــه را توفیقــی‬ ‫سرمایه کرد‪ :‬به‬ ‫کنم و بــا توجه به‬ ‫‪iran‬‬ ‫شناسنامه اســت‪.‬‬ ‫ـتگان بهعنــوان سـ‬ ‫ماهیان خاویاری‬ ‫ســرمایههای‬ ‫و بدهــکاری می‬ ‫زیرســاخت ‪۳۵۰‬‬ ‫شرایط با پشتوانه‬ ‫از بــا بازنشسـ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هویت و‬ ‫انتقالدادهو پیگیری‬ ‫احســاس دیــن‬ ‫فــت‪ :‬همچنیــن‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬این‬ ‫تکریم شــما بــزرگان‬ ‫دادن اســت‪ ،‬گ‬ ‫را به این مرحله‬ ‫زمینه فعلی‬ ‫پیشنهاداترابهمرکز‬ ‫ســتاندار لرســتان‬ ‫فراهم اســت که‬ ‫واالی مــا در جهت‬ ‫رخ‬ ‫بزرگان ماســت که ما‬ ‫ا‬ ‫هایی دارد کــه در این‬ ‫کرد‪ .‬او جامعه‬ ‫گلخانهی در اســتان‬ ‫تفاوت فرهنــگ‬ ‫گذشــتگان و‬ ‫فروگذار نخواهیم‬ ‫ـر جامعــه مولفه‬ ‫هکتار شــهرک‬ ‫ـبت به انهــا بی‬ ‫ـزار شــغل ایجــاد‬ ‫کرد‪ .‬او پیدایش‬ ‫در هـ‬ ‫شــی و کوششــی‬ ‫جامعه میکنیم‪.‬‬ ‫و نمیتوانیم نسـ‬ ‫ـرمایهگذاری پنــج هـ‬ ‫تاریخ و بزرگان اشــاره‬ ‫ـاره هیچ تا‬ ‫تعامل و ارتباط‬ ‫ـانده‬ ‫ـ‬ ‫ــم‪ .‬زیویــار با اشـ‬ ‫شــش در رس‬ ‫در صــورت سـ‬ ‫میتــوان به‬ ‫کشــاورزی لرســتان‬ ‫بر ضرورت ایجاد‬ ‫ـدای از انهــا بدانی‬ ‫صــل تــاش و کو‬ ‫ســازمان جهــاد‬ ‫موجبات در ادامه‬ ‫و خــود را جـ‬ ‫ـت کنونــی را ماح‬ ‫میشــود‪ .‬رئیــس‬ ‫تخممرغ و حدود‬ ‫بزرگان مایه افتخار و‬ ‫وضعیـ‬ ‫گذشته‪ ،‬از این نظر‬ ‫به ‪ ۲۰‬هزار تن‬ ‫اینکه احترام به‬ ‫دانســت و گفت‪:‬‬ ‫گفت‪ :‬نیاز استان‬ ‫فعلی بــه‬ ‫زمان گذشــته‬ ‫روزه اســت‪ ،‬شســتا‬ ‫شــتوانه وضعیت‬ ‫ـه جوجــه یــک‬ ‫اهمیت اســت که پ‬ ‫‪ ۵۰‬میلیــون قطعـ‬ ‫جدی داشته باشد‪.‬‬ ‫حائــز‬ ‫این حوزه ورود‬ ‫میتواند در‬ ‫در انتخابی جام جهانی‬ ‫برای پیشرفت تیم ملی‬ ‫باید انتقاد کنیم‬ ‫کاوش نجاتبخشی‬ ‫اغاز عملیات‬ ‫تپه رمضان‬ ‫شارکت خانه و مدرسه‬ ‫م‬ ‫کیفیت اموزش‬ ‫برای ارتقای‬ ‫اموزشوپرورش‬ ‫معلم نهضت جذب‬ ‫‪۹۲‬‬ ‫بروجرد شدند‬ ‫زرگانمایهرشدشخ‬ ‫احترامبهب‬ ‫صیترافراهممیکند‬ ‫رفعکاستی های‬ ‫ورزش لرستان‬ ‫در اولویت است‬ ‫عکس ‪ :‬مهر‬ ‫احترامبهبزرگان‬ ‫مایه رشد شخصیت را‬ ‫فراهممی کند‬ ‫گــزارش‬ ‫وزیرنیرودرجلسهسازگاریباکمابیدراستاناصفهان‪:‬‬ ‫ماموریتبهمرکزبررسی های‬ ‫ساماندهیزاینده رودبدون‬ ‫استراتژیکبرایاحیایزاینده رود‬ ‫مشارکت مردم امکان پذیر نیست‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪04‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫اموزشصرفامجازی‬ ‫مدارس تخلف است‬ ‫سرانجامغفلتاز مفاسدسیاسیو اجتماعی‬ ‫رئیس قوه قضائیــه در ادامه مواضع ورویکردهای نوین این‬ ‫دستگاه‪ ،‬خواستار پرداختن به همه مظاهر فساد شده و در کنار‬ ‫توجه به تخلف های اقتصادی و مالی‪ ،‬لزوم پرداختن به مفاسد‬ ‫غیراقتصادیرانیز مطرحکردهاست‪.‬‬ ‫به گزارشایرناپالس‪،‬حجت االسالموالمسلمینغالمحسین‬ ‫محسنی اژه­ ای در نشست هفته گذشته با جمعی از نمایندگان‬ ‫مجلــس شــورای اســامی اشــاره کــرد کــه مبــارزه بــا فســاد «از‬ ‫«دستورکارهایجدی»دستگاهقضادر دورهتحولو تعالیاست‪،‬‬ ‫«در عین حال که مبارزه با فساد نباید منحصر به فساد اقتصادی‬ ‫شود»؛ او با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد اقتصادی ضروری و الزم‬ ‫است و باید با قدرت ادامه داشته باشد‪ ،‬به وجوه دیگر فساد و‬ ‫پیامدهــای ان هم پرداخته اســت که «گاهــی اثار و عواقب یک‬ ‫فسادسیاسیوفرهنگیبراینظامو کشور کمتر از فساداقتصادی‬ ‫نیست»‪.‬‬ ‫در ســال های اخیر با کشف برخی اختالس­ ها و تخلف های‬ ‫مالیو بانکیو تمرکز رسانه­ هابر اخبار ان‪،‬بهنظر می­ رسدعمده‬ ‫نگاه­ هاوتوجهافکارعمومیوسخنانمقام هایدولتی‪،‬معطوف‬ ‫به مفاسد اقتصادی بوده و ناخوداگاه از دیگر وجوه اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگیوسیاسیفساد‪،‬غفلتشدهاست‪.‬‬ ‫اگرچهاولویتمقابلهو مجازاتمحکومانیمالیو اقتصادی‬ ‫مسلم و غیرقابل انکار است و برخورد با فاسدانی که دست در‬ ‫جیببیت­ المال کردهو باسوءاستفادهاز موقعیتخود‪،‬عمالبه‬ ‫تک تک شهروندان خسارت وارد می­ کنند‪ ،‬باید با حدت و شدت‬ ‫بیشــتری دنبال شود اما به هیچ وجه نباید اثار مفاسد فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬سیاســی و حتــی «فســاد قانونــی» را کمتر از مفاســد‬ ‫اقتصادیدانست؛مفاسدیکهچهبسابزرگتر و زیان بارتر و گاهی‬ ‫یهستند‪.‬‬ ‫ریشهوخاستگاهبسیاریاز تخلف هایمال ‬ ‫در یــک تعریف کلی و زبانی‪« ،‬فســاد یا پوســیدگی» مقابل‬ ‫«درستی‪ ،‬سالمت و صحت» قرار می­ گیرد و هر بخشی از شئون‬ ‫فردی و جمعی زیست بشری که خدشه­ ای عامدانه به درستی‬ ‫و صحت ان وارد شود‪ ،‬دچار فساد یا پوسیدگی شده است؛ این‬ ‫شئونمی­ توانداخالقیوفرهنگیویاحتیقانونیباشد‪.‬‬ ‫پیش از ورود به بحث رئیس قوه قضائیه الزم است به یک‬ ‫گونهکمتر شناختهشدهاز فسادیعنی«فسادقانونی»اشارهکنیم!‬ ‫گرچه فساد‪ ،‬بیشتر در تعارض و تقابل با قانون و مقرارت است و‬ ‫بهعنوانگونه­ ایاز فعالیتغیرقانونیتعریفمی­ شود‪،‬اماجالب‬ ‫استبدانیمکهنوعیاز فسادبهعنوان«فسادقانونی»نیز وجود‬ ‫داردکهمنظور از ان«روندیفاسداستکهتحتحمایتمقررات‬ ‫و در داخل یک چارچوب قانونی رخ می­ دهد»‪.‬‬ ‫مجموعه انچه به عنوان فساد اخالقی دسته­ بندی می­ شود‬ ‫به طور عمده در مباحث فردی نمود می­ یابد که وجه مذهبی‬ ‫ان‪ ،‬متناظــر اســت با گناهان و رذیلت­ هایی چــون دروغ‪ ،‬غیبت‪،‬‬ ‫بدقولی‪ ،‬خیانت‪ ،‬ازارهای جنسی‪ ،‬خشونت­ های کالمی‪-‬رفتاری‪،‬‬ ‫زیرپاگذاشــتن حق­ النــاس‪ ،‬ریــا‪ ،‬کم­ فروشــی‪ ،‬گران­ فروشــی‪ ،‬قتــل‪،‬‬ ‫صدمات جانی و مالی و ابرویی و ‪...‬؛ بخشــی از این مفاســد که‬ ‫ب قوانین دینی یا بشــری تعریف می­ شوند‪ ،‬مشمول‬ ‫در چارچو ­‬ ‫مجازات­ های دنیوی و اخروی می­ شوند که در مباحث حقوقی‪،‬‬ ‫کیفری‪ ،‬شرعی و فقهی قرار می­ گیرند و البته که نباید از انها غافل‬ ‫بود‪.‬امابررسی­ هایمیدانیومشاهده هانشانمی­ دهد‪،‬متاسفانه‬ ‫شماری از اخالق­ گریزی­ ها در جامعه افزایش یافته و یا در برخی‬ ‫موارد از زشتی انها کاسته شده که با توجه به ریشه­ های مذهبی و‬ ‫سنتیمردم‪،‬نگران­ کنندهاست؛اینموضوعالبتهمنحصر بهکشور‬ ‫مانیست‪.‬در یکپژوهشبین­ المللی کهشاخص­ هایدینداریدر‬ ‫برخی «اخالقیات» فردی و جمعی تعریف شده بود‪ ،‬مشاهده‬ ‫شــد که (براســاس معیارهای این تحقیق) عمد ­ه کشورهایی که‬ ‫موصوف به اسالمی هستند در میان جوامع نخست قرار ندارند‬ ‫و حتیتارتبه‪ ۳۸‬نیز نامیاز جوامعمشهور مذهبیو اسالمیدر‬ ‫میاننیست؛از این­ دستپژوهش­ هامدت هاستکهزنگخطری‬ ‫جدی را در مباحث فرهنگی و اخالقی جوامع اسالمی (از جمله‬ ‫ایران) به صدا دراورده است‪.‬‬ ‫فراخوان مزایده عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری از کارواش پایانه مسافربری برون شهری واقع در میدان ازادی بلوار‬ ‫شهید قره نی ‪ ،‬از طریق برگزاری فراخوان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به افراد حقوقی و حقیقی واجد شرایط در قالب‬ ‫قرارداد اجاره بدون اخذ سرقفلی اقدام نماید ‪ .‬لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می اید مطابق جدول زمانبندی ذیل به سامانه مذکور به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند‪.‬الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪،‬مراحل‬ ‫ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫موضوع پروژه‬ ‫واگذاری بهره برداری‬ ‫از کارواش پایانه مسافربری‬ ‫برون شهری واقع در میدان‬ ‫ازادی بلوار شهید قره نی به‬ ‫صورت اجاره‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫‪5۰۰۰۰۰57۰1۰۰۰۰15‬‬ ‫موقعیت‬ ‫مکانی‬ ‫محوطه‬ ‫شمال‬ ‫غربیپایانه‬ ‫مسافربری‬ ‫مدت قرارداد‬ ‫مبلغ پایه‬ ‫اجاره بها به صورت‬ ‫ماهیانه ( ریال )‬ ‫‪1‬‬ ‫یک سال‬ ‫‪55/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫مساحت زمین‬ ‫( متر مربع )‬ ‫‪12۳۳‬‬ ‫مترمربع‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در فراخوان‬ ‫‪1۰۰/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪-1‬تاریخ فروش اسناد‪ :‬کلیه متقاضیان میتوانندحداکثر تا ساعت ‪ 15‬روزچهار شنبه مورخه ‪ 1۴۰۰/۰8/26‬از طریق مراجعه به سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد )‬ ‫اسناد فراخوان را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫اسناد فیزیکی پاکت الف الزامی است ‪ : ) .‬تا ساعت ‪ 15‬روز شنبه مورخه ‪ 1۴۰۰/۰9/۰6‬از طریق بارگذاری در سامانه الکترونیک دولت‬ ‫‪-2‬مهلت تحویل پاکت (ارائه‬ ‫ء‬ ‫‪-3‬تاریخ بازگشایی پیشنهادها‪ :‬راس ساعت‪ 1۰‬روز یکشنبه مورخ ‪1۴۰۰/۰9/۰7‬‬ ‫‪-4‬مکان بازگشایی‪ :‬شهرداری مرکزی بوشهرروبروی میدان شهرداری‪.‬‬ ‫‪-5‬سایر جزئیات و شرایط در اسناد فراخوان درج شده است‪.‬‬ ‫‪-6‬حضور نمایندگان شرکتها با در دست داشتن معرفی نامه کتبی در جلسه مزایده ازاد است‪.‬‬ ‫‪-7‬ضمن ًا متن اگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به ادرس‪ www.Bushehr.ir:‬درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -8‬در صورتیکه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-9‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫‪-10‬هزینه درج اگهی در دو نوبت به عهده برندگان فراخوان میباشد‪.‬‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری مشکین دشت‬ ‫از طریق سامانه الکترونیکی دولت‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری مشکین دشت در نظر دارد بر اساس مجوزهای شورای اسالمی شهر مشکین دشت به شماره های ‪ ۴۰۳‬و‬ ‫‪ ۴۰1‬مورخ ‪ 1۴۰۰/5/1۰‬نسبت به برگزاری مناقصه های ذیل از طریق سامانه الکترونیکی دولت اقدام نماید‪ .‬کلیه مراحل‬ ‫برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت‬ ‫مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬از تاریخ چاپ اول اسناد اماده ارائه از طریق سامانه‬ ‫الکترونیکیمیباشند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نوع پروژه‬ ‫مبلغ پروژه به ریال‬ ‫سپرده شرکت در‬ ‫مناقصه به ریال‬ ‫توضیحات‬ ‫‪1‬‬ ‫جدولگذاری معابر سطج شهر‬ ‫(تجدید)‬ ‫‪5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪25۰/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫داشتن گواهی صالحیت ایمنی و‬ ‫حداقل رتبه ‪ 5‬راه و باند الزامیست‬ ‫داشتن گواهی صالحیت ایمنی و‬ ‫اسفالت مکانیزه معابر سطح شهر‬ ‫‪25۰/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حداقل رتبه ‪ 5‬راه و باند الزامیست‬ ‫(تجدید)‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از ساعت ‪ 8‬صبح روز یکشنبه ‪ 1۴۰۰/8/16‬لغایت روز یکشنبه ‪1۴۰۰/8/2۳‬‬ ‫مهلت زمان ارائه پیشنهاد‪ :‬از روز دوشنبه ‪ 1۴۰۰/8/2۴‬لغایت ساعت ‪ 1۴:۰۰‬روز پنجشنبه ‪1۴۰۰/9/۴‬‬ ‫زمان بازگشایی پیشنهاد ها‪ :‬ساعت ‪ 1۴:۳۰‬روز شنبه ‪1۴۰۰/9/6‬‬ ‫هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی که بمدت ‪ 9۰‬روز حداقل دارای اعتبار و قابل تمدید باشد و یا واریز نقدی به شماره‬ ‫حساب ‪ ۰1۰7195292۰۰9‬نزد بانک ملی ایران شعبه مشکین دشت‪.‬‬ ‫برندگان نفر اول تا سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫به پیشنهاد های مخدوش‪ ،‬ناخوانا‪ ،‬مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫بارگذاری تصویر ضمانت نامه شرکت در مزایده در سامانه تدارکات الزامی می باشد‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه شهرداری مشکین دشت‪ ،‬تلفن‪۰26-۳6215159 :‬‬ ‫امور قرارداداها‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها‪ ،‬در سایت سامانه ( ‪ )www.setadiran.ir‬بخش « ثبت نام ‪/‬پروفایل تامین کننده ‪/‬مناقصه گر» موجود‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسین بغدادی ‪ -‬شهردار مشکین دشت‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫مسکو خواهان لغو تمام‬ ‫تحریم های ایران است‬ ‫وزیــر امور خارجه روســیه خاطرنشــان کرد‪ :‬مســکو‬ ‫خواهانلغو تمامتحریم هایایرانو اجرای کاملتوافق‬ ‫هسته ایاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سرگئی الوروف‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫روسیه در اظهاراتی گفت که مسکو در نشست اتی وین‬ ‫کــه قــرار اســت ‪ ٢٩‬نوامبــر (‪ ٨‬اذر ) در پایتخــت اتریش‬ ‫برگزار شود‪ ،‬خواستار لغو تمامی تحریم های اعمال شده‬ ‫علیه ایران خواهد بود‪ .‬او در ادامه خاطرنشان کرد که‬ ‫در جریان رایزنی هایش در پاریس با مقامات فرانسوی‬ ‫درباره بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)‬ ‫رایزنی کرده اســت‪ .‬وزیران امور خارجه و دفاع روســیه‬ ‫و فرانســه روز جمعــه در پاریــس بــا یکدیگــر دیــدار و‬ ‫دربــاره موضوعــات مختلــف دوجانبــه و بین المللــی‬ ‫ازجملــه ازســرگیری مذاکــرات احیــای برجــام گفت وگو‬ ‫کردنــد‪ .‬الوروف همچنیــن اظهــار داشــت‪ :‬مــا در اینجا‬ ‫چشم اندازهاییبرایانجامتعاملیسازنده تر باتوجهبه‬ ‫برگزاری دور هفتم مذاکرات وین در روز ‪ ٢٩‬نوامبر داریم‪.‬‬ ‫ما در این نشست خواهان اجرای کامل توافق هسته ای‬ ‫خواهیم بود که به طورقطع شــامل بازگشت امریکا به‬ ‫اجــرای کامل تعهداتش‪ ،‬ازجمله لغو تمام تحریم های‬ ‫اعمال شدهعلیهایراناست‪.‬‬ ‫همه کشورهای عربی‬ ‫خواستار روابط خوب با‬ ‫ایران هستند‬ ‫وزیر امور خارجه اردن تاکید کرد که همه کشورهای‬ ‫عربی خواهان روابط خوب با ایران هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ایمن الصفدی معاون نخست وزیر‬ ‫و وزیر امور خارجه اردن پس از کنفرانس لیبی در پاریس‬ ‫در گفت وگویــی بــا فرانس ‪ ۲۴‬تاکید کــرد‪ :‬موضع اردن‬ ‫روشــن اســت‪ ،‬مــا خواســتار روابط منطق ـه ای مبتنی بر‬ ‫حسنهمجواریو عدم مداخلهدر امور داخلیهستیم‪.‬‬ ‫بســیاری از مسائل و مشکالت منطقه نیاز به رسیدگی‬ ‫از طریــق گفت وگــو دارد‪ .‬الصفدی هرگونه گفت وگوی‬ ‫باواسطه اردن با ایران را رد کرده و گفت‪ :‬ما با نمایندگان‬ ‫هیچ کس صحبت نمی کنیم و زمانی که با ایران صحبت‬ ‫می کنیم مستقیما با دولت این کشــور بوده و از طریق‬ ‫تماس تلفنی وزیر امور خارجه دو کشور‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫همــه در منطقه عربی خواســتار روابط خوب بــا ایران‬ ‫هســتند‪ ،‬اما برای تحقق این امر باید روابط بر اســاس‬ ‫شــفافیت و بــر اســاس اصــول احتــرام به همســایگی و‬ ‫عدم مداخله در امور داخلی باشد‪.‬‬ ‫مذاکرات به نتیجه ملموسی‬ ‫نرسیده است‬ ‫وزیر خارجه عربســتان گفت‪ :‬مذاکرات تاکنون‬ ‫طبیعتــی شــفاف و صریح داشــته‪ ،‬امــا نتیجه ای به‬ ‫همراه نداشــته اســت‪ .‬خود را متعهد به مذاکراتی‬ ‫جــدی بــا ایــران در حیطه هایــی کــه مــا و دیگــر‬ ‫کشــور های منطقــه دربــاره ان هــا نگرانــی دارنــد‪،‬‬ ‫می دانیــم‪ .‬ایــن به ما اجــازه می دهد تا به روابطی‬ ‫عــادی بــا همســایه خــود ایــران برســیم‪ .‬فیصــل‬ ‫بــن فرحــان‪ ،‬وزیــر خارجــه عربســتان اعــام کــرد‬ ‫تاکنــون بــه نتیجــه ملموســی در مذاکرات بــا ایران‬ ‫نرســیده ایم‪ ،‬امــا پیشــرفت کافــی کــه به مــا اجازه‬ ‫حرکــت بــه جلــو را بدهــد‪ ،‬داشــته ایم‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫صداوســیما‪ ،‬فیصــل بــن فرحــان بــن عبــدا‪ ،...‬وزیر‬ ‫خارجــه عربســتان ســعودی در مصاحبــه با شــبکه‬ ‫تلویزیونــی فرانــس ‪ ۲۴‬گفــت‪ :‬مذا کــرات تاکنــون‬ ‫طبیعتــی شــفاف و صریح داشــته‪ ،‬امــا نتیجه ای به‬ ‫همراه نداشــته اســت‪ .‬خود را متعهد به مذاکراتی‬ ‫جــدی بــا ایــران در حیطه هایــی کــه مــا و دیگــر‬ ‫کشــور های منطقــه دربــاره ان هــا نگرانــی دارنــد‪،‬‬ ‫می دانیــم‪ .‬ایــن به ما اجــازه می دهد تا به روابطی‬ ‫عادی با همســایه خود ایران برســیم‪ .‬او افزود‪ :‬به‬ ‫نظرم نوعی توافق در منافع مشاهده می شود‪ ،‬اما‬ ‫ایــن موضــوع به برطرف کــردن نگرانی هایی که ما‬ ‫داریم‪ ،‬بستگی دارد‪ .‬تاکنون به نتیجه ملموسی در‬ ‫ایــن مذاکرات نرســیده ایم‪ ،‬اما پیشــرفت کافی که‬ ‫بــه مــا اجــازه حرکت به جلــو را بدهد‪ ،‬داشــته ایم‪.‬‬ ‫مجری فرانس ‪ ۲۴‬از او پرسید که ایا این به معنای‬ ‫ان اســت کــه شــاهد دور جدیــدی از مذا کــرات‬ ‫به زودی خواهیم بود که او پاسخ داد‪ :‬امیدواریم‪،‬‬ ‫این موضوع برنامه ریزی نشــده اســت‪ ،‬اما ما اماده‬ ‫برگــزاری ان هســتیم‪ .‬در عــراق یا جــای دیگر‪ ،‬این‬ ‫موضوع بررســی نشده اســت‪ .‬فیصل بن فرحان در‬ ‫پاســخ به اینکــه ایا بازگشــایی کنســولگری های دو‬ ‫کشــور روی میــز صلــح قــرار دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬قطعا ما‬ ‫اماده ایــم کــه تمامــی پیشــنهادها و مســائل را ا گــر‬ ‫جــدی و در جهــت نتیجــه ملمــوس باشــد بررســی‬ ‫کنیــم‪ .‬موضــوع بازگشــایی کنســولگری ها می توانــد‬ ‫روی دهــد‪ ،‬امــا هنوز هیچ تصمیمــی در این رابطه‬ ‫گرفته نشده است‪.‬‬ ‫او درباره ازســرگیری مذاکرات هســته ای ایران و‬ ‫غــرب گفــت‪ :‬ما شــک و شــبهه های زیــادی در این‬ ‫یســازی کــه شــاهد ان‬ ‫خصــوص داریــم‪ .‬ســطح غن ‬ ‫هســتیم بســیار بیشــتر از ســطح موردنیاز برای یک‬ ‫برنامه اتمی صلح امیز است‪ .‬این کامال نگران کننده‬ ‫اســت‪ .‬مــا امیدواریم کــه این گفتگو ها برگزار شــود‬ ‫و بــه روشــی مثبــت بــه جلــو بــرود و امیدواریم که‬ ‫ایــران به توافقی برســد که به ما و همســایگان ان‬ ‫این اطمینان را بدهد که برنامه اتمی ان تنها برای‬ ‫مقاصد غیرنظامی اســت‪ ،‬زیرا تهدید ناشــی از یک‬ ‫برنامه اتمی تســلیحاتی موضوع مهمی برای ما در‬ ‫منطقه اســت‪ .‬ما باید شــاهد شــفافیت درباره این‬ ‫برنامه اتمی همزمان با پیشرفت مذاکرات باشیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1210‬‬ ‫موجی که انتقادات را به همراه داشته است‬ ‫دردسر انتصاب های فامیلی‬ ‫از دامــاد گرفته تا خواهــرزاده‪ ،‬هرروز خبرهایی‬ ‫از انتصابــات جدیدی می رســد که نشــان می دهد‬ ‫عده ای از بســتگان افراد مشــهور و مسئول جریان‬ ‫اصولگــرا ایــن روزهــا پس ـت های جدیــد دریافــت‬ ‫می کنند‪ .‬این موضوع به قدری شایع شده که به نظر‬ ‫می رسد در پاره ای از موارد شایسته ساالری به فامیل‬ ‫ساالریتغییر داده شدهاست‪.‬‬ ‫موج انتصابات رانتی و فامیلی در دولت‬ ‫بــه گــزارش خبــر انالین‪ ،‬با گذشــت ســه مــاه از‬ ‫حضور دولت سیزدهم‪ ،‬انتصابات خاص و عجیب‬ ‫در ان کم رخ نداده است؛ مثال وزیر نفت برای دختر‬ ‫یکنمایندهمجلس کهاحتماالاز حامیانشبود‪،‬در‬ ‫نامه ای محرمانه حکم استخدام می زند‪ .‬در سوی‬ ‫دیگر‪،‬اسنادمحرمانه اینیز از میزانحقوقو مزایای‬ ‫مشاور و مدیرکل دفتر وزارتی نفت منتشرشده که‬ ‫بــه ادعای ان اســناد‪ ،‬او حقوق ‪ 32‬میلیون تومانی‬ ‫در هــر مــاه دریافــت کرده و البته اســتخدامش نیز‬ ‫در وزارت نفــت برخــاف قوانیــن بــوده اســت‪ .‬یــا‬ ‫الله افتخاری‪ ،‬نماینده سابق اصولگرای مجلس‪ ،‬از‬ ‫یک سو‪ ،‬روش ابراهیم رئیسی برای اداره کشور را با‬ ‫سیره ائمه معصومین (ع) مقایسه می کند و چندی‬ ‫بعد فرزندش به عنوان مدیرعامل موسسه صندوق‬ ‫حمایــت و بازنشســتگی کارکنــان فــوالد انتخــاب‬ ‫یشــود‪ .‬کمــی بعدتــر‪ ،‬رئیس دفتــر رئیس جمهور‬ ‫م ‬ ‫در حکمی‪ ،‬یکی از منسوبین به یک چهره معتمد‬ ‫اصولگراییرابهمسئولیتیدر نهادریاستجمهوری‬ ‫منصــوب می کنــد‪ .‬حتــی این گونــه انتصابــات در‬ ‫شــهرداری و صداوســیما نیز دیده می شود؛ علیرضا‬ ‫زاکانی‪ ،‬شهردار تهران که انتصاب خودش نیز مورد‬ ‫مناقشه است‪ .‬چند روز بعد خبری منتشر می شود‬ ‫که علیرضا زاکانی‪ ،‬حسین اوجاقی را به عنوان رئیس‬ ‫سازمان ورزش شهرداری تهران منصوب کرده که این‬ ‫انتصاب برخالف ایین نامه ها و دســتورالعمل های‬ ‫مصوب شورای شهر و شهرداری تهران است‪ .‬دایره‬ ‫انتقاداتبهرئیسیفقطبهمخالفاناو ختمنشده‬ ‫و حامیان انتخاباتی اش بیشترین میزان دلخوری از‬ ‫وضعیت موجــود را دارند‪ .‬یک خبرگــزاری اصولگرا‬ ‫در یادداشــتی درباره انتصاب محمدهادی ایمانیه‬ ‫اســتاندار جدیــد فارس که فوق تخصص گــوارش و‬ ‫کبد کودکان دارد‪ ،‬نوشت‪« :‬امید است از همین ابتدا‬ ‫روند انتصابات فامیلی و حزبی متوقف گردد» در‬ ‫نمونــه دیگری فعاالن اقتصــادی به انتصاب علی‬ ‫صالح ابــادی فارغ التحصیــل دانشــگاه امــام صادق‬ ‫(ع) و رئیــس مســتعفی ســازمان بــورس به عنــوان‬ ‫رئیس جدیدبانک مرکزی انتقــاد کردند‪ .‬در همین‬ ‫ارتباط هاشم اردم‪ ،‬تحلیلگر و مدرس حوزه بورس‬ ‫در واکنش به انتصاب اعضای شــورای عالی بورس‬ ‫توســط وزیــر اقتصــاد در توییتــر خــود با مخاطب‬ ‫قرار دادن وزیر اقتصاد‪ ،‬نوشت‪« :‬انتظار ما بیشتر از‬ ‫این هاست‪.‬از اینانتصاباتبویخوشینمی اید»‬ ‫انتقاد اصالح طلبان از فامیل ساالری در‬ ‫دولت‬ ‫حســن رســولی‪ ،‬عضــو هیئت مدیره بنیــاد امید‬ ‫ایرانیــان از بی توجهی شــخص رئیســی نســبت به‬ ‫بهره گیــری از تجربیــات افــراد شــاخص اصو لگــرا‪،‬‬ ‫افــرادی نظیــر الریجانــی و باهنر‪ ،‬به عنــوان نقاط‬ ‫ضعــف دولــت ســیزدهم یــاد می کنــد و می گویــد‬ ‫برخی انتصابات صورت گرفته در دولت ســیزدهم‬ ‫منجر به شکل گیری این شبهه می شود که رئیسی در‬ ‫انتصاب افراد در دولت هیچ گونه دخل و تصرفی‬ ‫ندارد‪ .‬احمد شیرزاد از چهره های اصالح طلب هم‬ ‫یشــود با‬ ‫گفته «به نظر می رســید که انچه گفته م ‬ ‫انچه عمل خواهد شد‪ ،‬تفاوت داشته باشد؛ یعنی‬ ‫درگذشــته نیز هرگاه که ما شــاهد موفقیت نســبی‬ ‫اصولگرایان بودیم به ندرت دیدیم که کسانی را در‬ ‫دستگاه های زیرمجموعه خود راه بدهند‪ ».‬روح اهلل‬ ‫ایزدخــواه نماینــده تهــران در مجلــس در رابطه با‬ ‫انتصــاب نزدیــکان و اقــوام برخــی مدیــران گفتــه‪:‬‬ ‫«این استدالل که گاهی شنیده می شود که مدیری‬ ‫را از اقوام و خویشان منصوب می کنند و می گویند‬ ‫بــه دلیــل اعتمــاد اســت‪ ،‬از اســاس غلــط اســت‪».‬‬ ‫ایزدخــواه بــه لزوم برخورد توســط رئیس جمهور با‬ ‫این موضوعات اشــاره کــرد و گفت‪« :‬انتظار ما این‬ ‫است که شخص اقای رئیس جمهور با این نوع تفکر‬ ‫و اســتدالل مقابله مستقیم و واضح داشته باشند‪.‬‬ ‫یشــود مــا اقــوام و خویشــان را بیاوریم و‬ ‫دلیــل نم ‬ ‫بگوییم به دلیل اعتمادی است که به ان ها داریم‪.‬‬ ‫این غلط است و قحط الرجال نیست‪ ،‬کشور باید‬ ‫بــر اســاس قانــون اداره شــود نه رابطه شــخصی‪».‬‬ ‫فداحسینملکیعضو کمیسیونامنیتملیهمدر‬ ‫نطق میان دستور خود برای عبور دولت سیزدهم‬ ‫از بحران فامیل ســاالری به رئیس جمهور پیشنهاد‬ ‫داده «بــه دفتــر بازرســی ریاســت جمهوری دســتور‬ ‫دهیــد تــا گزارش دقیقی از این موضوع تهیه کنند و‬ ‫افرادیکهبر اساسنسبت هایفامیلیسمت هایی‬ ‫راتصاحبکردندبرکنار شوند‪».‬قاسمیپور نماینده‬ ‫مردم مریوان در مجلس نیز با اشاره به اینکه شاهد‬ ‫انتصابات فامیلی برخی از مسئوالن ارشد دولت در‬ ‫مناصب دولتی و خصوصی هستیم‪ ،‬گفته‪« :‬تا کی‬ ‫باید شاهد استفاده از رانت در انتصابات باشیم؟»‬ ‫هشدار جریان دانشجویی به رئیسی‬ ‫بیانیه مشترک مجمع دانشــجویان عدالتخواه‬ ‫دانشــگاه تهــران و بســیج دانشــجویی خطاب به‬ ‫رئیسیکههمزمانبابرگزاریمراسماغاز سالجدید‬ ‫تحصیلی منتشر شد‪ ،‬نشان داد جریان راست گرای‬ ‫دانشــجویی از همان ابتــدا می خواهد راهــش را از‬ ‫نتایجنامطلوبعملکردمدیرانیکهدر دایرهفامیل‬ ‫ساالران هستند جدا کند‪ .‬در این بیانیه خطاب به‬ ‫رئیســی امــده «باوجــود تمــام اقدامات ضــروری و‬ ‫مهمی کهدر مدتاخیر در راستایشعار خودیعنی‬ ‫دولتمردمیانجامداده اید‪،‬برخیاقداماتمبهم‬ ‫شمادر انتصاباتاخیر باعثشدتانگرانی هایقبل‬ ‫از انتخاباتدوبارهپررنگشوند‪.‬انتصابافرادی که‬ ‫نسبتیباجایگاهمربوطهاز حیثتخصصو تجربه‬ ‫نداشته اند‪،‬چهدفاعیدارد؟»‬ ‫توصیه جدی اصولگرایان به رئیس جمهور‬ ‫انتصابــات در دولــت ســیزدهم ان چنــان‬ ‫عجیــب بوده که انتقاد اصولگرایان را نیز به دنبال‬ ‫داشــته اســت‪ .‬وزارت نفــت‪ ،‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی و وزارت اموزش وپــرورش از‬ ‫نهادهایــی هســتند کــه بیشــترین انتصــاب بــه‬ ‫دلیــل مجهو لبــودن ســوابق افــراد را دارند که‬ ‫بررس ـی ها نشــان داده «فامی ـ ل ســاالری» و‬ ‫«رابطه ساالری» وجه مشترک انها بوده است‪.‬‬ ‫غالمحســین مصباحی مقدم‪ ،‬از سیاست مداران‬ ‫اصولگــرا کــه در مجمــع تشــخیص مصلحــت‬ ‫نیــز عضویــت دارد‪ ،‬بــا انتقاد از ایــن اوضاع به‬ ‫رئیســی توصیه کرده از انتصاب های حاشیه دار‬ ‫در دولت پرهیز کند‪ .‬او گفته اســت‪« :‬حقیقت‬ ‫ایــن اســت کــه در انتصابــات فامیلــی به فرض‬ ‫اینکــه رعایــت شایست هســاالری صــورت گیــرد‪،‬‬ ‫شــبهه ناک اســت‪ .‬شــبهه ان ایــن اســت کــه همین‬ ‫شایسته ساالریوهمینشایستگی هاراممکناست‬ ‫فرد دیگری هم داشته باشد»‪ .‬احمد توکلی هم به‬ ‫دولــت توصیه کــرده‪« :‬برخی وزارتخانه هــا در این‬ ‫روزهــا بــا توجه به شــرایط جامعه و امیــدی که در‬ ‫میان مردم برای رفع مشکالت کشور صورت گرفته‪،‬‬ ‫مراقبانتصاباتجدیدباشند‪».‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تاب اوری مردم به حداقل میزان خودش رسیده است‬ ‫یک نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬امروز هم برای‬ ‫تغییر شرایطدیر نشدهاستمی توانیماز افرادنخبه‪،‬کارامدو باتجربه‬ ‫استفاده کنیم تا هم گشایش های مهمی که مردم در انتظارش هستند‬ ‫اتفاق بیفتد‪ .‬معصومه اقاپور علیشــاهی در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره‬ ‫این کهامروز مشکالتاقتصادیو معیشتیمردمباتوجهبهوعده های‬ ‫داده شده از سوی دولتمردان همچنان به قوت خود باقی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه شرایط‪ ،‬شرایط خوبی نیست؛ مردم در تنگنا قرار گرفته اند‪،‬‬ ‫یشــان کم شــده است و انتظار دارند که بسیار سریع نتایج را‬ ‫تاب اور ‬ ‫مشــاهده کنند‪ .‬این نماینده پیشــین مجلس شــورای اسالمی با بیان‬ ‫این که شــرایط موجود نشان می دهد کار بسیار سخت است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اعتقاد داشــتم حتما در اداره کشــور همان طور که اقای رئیســی‬ ‫فرمودند فراجناحی عمل شود و تخصص گرایی سرلوحه و شاخصه‬ ‫انتخاب افراد قرار گیرد و شاهد یک وحدت ملی باشیم‪ .‬وحدت ملی‬ ‫کــه راس ان مــردم و دو ضلــع دیگــرش دولــت و سیاس ـت گذاری های‬ ‫صحیح باشــد اما در عمل مشــاهده می کنیم یک مقداری نســبت به‬ ‫این اهداف شــکاف ایجادشــده است‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬امروز هم‬ ‫برای تغییر شرایط دیر نشده است می توانیم از افراد نخبه‪ ،‬کارامد و‬ ‫طرحصیانتهرگز به‬ ‫نتیجهنمی رسد‬ ‫باتجربه استفاده کنیم تا هم گشایش های مهمی که مردم در انتظارش‬ ‫هستند اتفاق بیفتد و هم این که از تکرار مسیرهای اشتباه جلوگیری‬ ‫کنیم‪ .‬اقاپورعلیشاهی تاکید کرد‪ :‬امروز دیگر زمان ازمون وخطا نیست‬ ‫چراکه تاب اوری مردم به حداقل خودش رســیده اســت و من به نوبه‬ ‫خــودم از تک تک مردم ایران تشــکر می کنم که پــای همه ارمان های‬ ‫خودشان ایستادند و ایستادگی کردند و این وظیفه مسئوالن است که‬ ‫روزی هزاران بار از انان تشکر کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تنها شنیدن حرف ها و‬ ‫گالیه های مردم کافی نیست‪ ،‬انان عمل می خواهند خواستار گشایش‬ ‫هستند و درواقع یک راه امید و صعود می خواهند و به نظر می رسد‬ ‫برای این که این خواسته مردم تحقق پیدا کند و معضالت و مشکالت‬ ‫موجود حل شود همه باید در همه عرصه ها تالش کنیم‪ .‬این نماینده‬ ‫پیشــین مجلس شــورای اســامی افزود‪ :‬متاســفانه در شــرایط فعلی‬ ‫ان طور که باید یک تالش همه جانبه مشاهده نمی شود درصورتی که‬ ‫باید دست به دســت هم بدهیم تا ریش ـه های محکمی بــرای هم در‬ ‫مقابل طوفان های جهانی باشیم نه این که اسیب به یکدیگر برسانیم‬ ‫باید برای هم ریشه باشیم‪ .‬او در پاسخ به سوالی مبنی بر این که امروز‬ ‫مشاهده می کنیم مجلس یازدهم که با شعار حل مشکالت معیشتی‬ ‫مــردم روی کارامــد ب هجــای پرداختــن به حل معضالت و مشــکالت‬ ‫اقتصادی به دنبال ممنوع کردن دوچرخه ســواری زنان‪ ،‬طرح صیانت‬ ‫از کاربــران در فضــای مجازی و طرح های ازاین دســت اســت‪ ،‬چگونه‬ ‫باید برای دولت ریل گذاری کند تا بتواند مشکالت اقتصادی را از میان‬ ‫بردارد‪،‬اظهار داشت‪:‬یکیاز کارهایی کهدر مجلسدهماز همانابتدا‬ ‫انجام دادیم تدوین برنامه ششم توسعه بود و مطرح شد که تخصص‬ ‫گرایی باید حرف اول را بزند‪ .‬اقاپور علیشاهی یاداور شد‪ :‬برنامه ششم‬ ‫تدوین‪ ،‬تصویب و ابالغ شد؛ نمایندگان هم امروز می خواهند برنامه‬ ‫هفتم را تدوین کنند‪ ،‬پیشنهاد من این است که اصال برنامه هفتم را‬ ‫تدوین نکنند برنامه ششم را‪ ۲‬الی‪ ۳‬را تمدید کنند و نیازی نیست کاری‬ ‫هم انجام دهند و فقط برنامه ششم توسعه را سرلوحه کار اقتصادی‬ ‫خودشان بگذارد و بر مراحل اجرایی و نظارت ان اقدام کنند و همین‬ ‫برای کشــور کفایت می کند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬معتقدم نمایندگان برنامه‬ ‫ششم اجرایی و ابزارهایش را فراهم و با دولت هم اندیشی کنند‪ .‬ما در‬ ‫برنامه ششم توسعه رشد‪ ۸‬درصدی اقتصاد را پیش بینی کردیم و امروز‬ ‫حتی اگر نصف ان هم رخ دهد‪ ،‬مشکالت کشور حل و گره معضالت‬ ‫باز خواهد شد‪.‬‬ ‫احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توئیتر‪ ،‬نوشت‪:‬‬ ‫طرح صیانت هرگز به نتیجه نخواهد رسید! مدافعان طرح در اقلیت هستند و اکثریت مجلس‪ ،‬اگاه و کنار‬ ‫مردم است؛ مجلس تسلیم جوسازی نخواهد شد و این طرح شانسی برای موفقیت ندارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ماموریتبهمرکز بررسی هایاستراتژیکبرایاحیایزاینده رود‬ ‫رئیس جمهــوری بــه رئیــس مرکــز بررس ـی های اســتراتژیک‬ ‫ریاس ـت جمهوری برای مطالعات علمی در زمینه احیای زاینده رود‬ ‫ماموریــت داد‪ .‬بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬رئیــس ایــن مرکــز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بنا داریم با کمک تمامی صاحب نظران و اساتید دانشگاهی‬ ‫و مراکــز علمــی کشــور به صورت علمی و عملیاتی بــه این موضوع‬ ‫بپردازیم‪ .‬رئیسی طی روزهای گذشته در جمع نمایندگان استان های‬ ‫ســمنان‪ ،‬قــم و اصفهان گفته بودنــد‪« :‬به رئیس مرکز بررس ـی های‬ ‫اســتراتژیک ریاس ـت جمهوری ماموریت دادم مطالعــات علمی در‬ ‫زمینــه احیــای زاینده رود را اغاز کنند‪ .‬کمیتــه و کارگروه فعالی برای‬ ‫رســیدگی به این مســئله تشکیل خواهد شــد تا احیای زاینده رود و‬ ‫رفع مشکل مربوط به ان مثل فرونشست زمین در مناطق مرکزی‬ ‫کشــور ب هطــور دقیــق موردبررســی قرارگرفتــه و یــک طــرح علمــی‬ ‫و عملیاتــی بــرای رفــع ان تهیه شــود‪ ».‬در همیــن زمینه رئیس مرکز‬ ‫بررس ـی های اســتراتژیک ریاس ـت جمهوری در صفحه اینســتاگرام‬ ‫خــود نوشــت‪ :‬این اولین ماموریت ویــژه رئیس جمهوری به مرکز‬ ‫بررس ـی های اســتراتژیک ریاس ـت جمهوری اســت و بنــا داریــم با‬ ‫کمک تمامی صاحب نظران و اساتید دانشگاهی و مراکز علمی‬ ‫کشــور به صــورت علمــی و عملیاتــی بــه ایــن موضــوع بپردازیم‪.‬‬ ‫محمدصــادق خیاطیــان در ادامــه تصریح کــرد‪ :‬مناطق مختلف‬ ‫کشــور از چالــش اب رنــج می برنــد و رفــع این چالش در کشــور‬ ‫یکی از اولویت های اساســی دولت ســیزدهم اســت‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫بررس ـی های اســتراتژیک ریاس ـت جمهوری اضافــه کــرد‪ :‬مردمان‬ ‫شــریف و نجیب اســتان های اصفهان‪ ،‬قم‪ ،‬ســمنان و یزد در طول‬ ‫سال های گذشته‪ ،‬رنج های فراوانی را در پی بی ابی و خشکسالی‬ ‫کشــیده اند‪ .‬خیاطیــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬ما از مطالعات پیشــین و‬ ‫ظرفیت نخبگان استفاده خواهیم کرد تا راه حل های مناسبی برای‬ ‫برون رفت از این مشکالت فراهم کنیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫واکسنداخلی کروناپیش خریدشود‬ ‫رئیس جمهــوری بــا تاکیــد‬ ‫اقدامــی که موجب سســتی در‬ ‫بــر ضــرورت حمایــت از‬ ‫رعایتشیوه نامه هایبهداشتی‬ ‫تولیدکننــدگان واکســن داخلی‬ ‫می شــود را ضــروری دانســت و‬ ‫کرونــا‪ ،‬گفــت‪ :‬برای حمایــت از‬ ‫گفــت‪ :‬نبایــد نتیجه هوشــمند‬ ‫زحماتاینتولیدکنندگانحتما‬ ‫تهــا‬ ‫ســازی برخــی محدودی ‬ ‫ابراهیمرئیسی‬ ‫باید پیش خرید واکسن داخلی‬ ‫باعث عادی انگاری و سستی در‬ ‫مــورد تاییــد وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫مراعاتمقرراتبهداشتیباشد‪.‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی انجام شود‪.‬‬ ‫او بــا تاکید بر کنترل رفت وامد از طریق مرزهای‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی زمینی‪ ،‬دریایی و هوایی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫ریاست جمهوری‪ ،‬سید ابراهیم رئیسی در جلسه اینکه برخی از کشورهای همسایه با موج جدید‬ ‫ســتاد ملــی مقابله بــا کرونــا‪ ،‬اقدام شــرکت های بیماری مواجه شــده اند‪ ،‬الزم است از تردد افراد‬ ‫داخلی در تولید واکســن کرونا را بســیار ارزشمند بــدون داشــتن تســت منفــی از مرزهــای کشــور‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬حمایــت از فعالیــت و تولید جلوگیری شود‪ .‬رئیس دولت سیزدهم همچنین‬ ‫واکســن داخلــی توســط ایــن شــرکت ها‪ ،‬جــزو با تاکید بر لزوم بازنگری در مصوبات قبلی ستاد‬ ‫اولویت هــای دولــت اســت و در ایــن راســتا ملــی مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن بازنگری‬ ‫پیش خرید این تولیدات‪ ،‬می تواند انها را نسبت باید مشــخص شــود که چــه میــزان از مصوبات‬ ‫بهادامهوگسترشفعالیت هایشانامیدوارتر کند‪ .‬اجرایــی و عملیاتی شــده و چــه تعــداد از انها‪،‬‬ ‫رئیس جمهــوری با قدردانی از تــاش و فداکاری موضوعیتخودرابعضاباتوجهبهتغییر شرایط‬ ‫شــبانه روزی و خســتگی ناپذیر کادر بهداشــت و ازدســت داده اســت و انجام این کار می تواند در‬ ‫درمانو همه کسانی کهدر مقابلهبابیماری کرونا تصمیم گیری های بعدی به ستاد موثر باشد‪ .‬در‬ ‫نقــش دارند‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم با همکاری مردم این نشست با توجه به موفقیت های چشمگیر‬ ‫شریفکشورمانبتوانیمبهنقطهاطمینان بخشی در کاهــش اســیب های ناشــی از کرونــا‪ ،‬موضوع‬ ‫در مهــار ایــن بیماری برســیم و بــا افزایش میزان اجرای طرح محدودیت های هوشمند در سراسر‬ ‫واکسیناســیون به بیــش از ‪ ۸۰‬درصد از ســامت کشــور به ویــژه چند اســتان با وضعیــت قرمز در‬ ‫مــردم صیانــت کنیــم‪ .‬رئیســی پرهیــز از هرگونه جلسهبررسیشد‪.‬‬ ‫موفقیتدولتسیزدهم‬ ‫در زمینهواکسیناسیون‬ ‫عضو کمیســیون بهداشــت‬ ‫کشــور را عهــده دار شــد‪ .‬او بــا‬ ‫و درمــان مجلــس شــورای‬ ‫اشــاره به چالش ها و مشکالت‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬ارامش نســبی‬ ‫پیــش روی دولت در این زمینه‬ ‫که در جامعه در مقابله با کرونا‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬با توجه بــه اینکه‬ ‫حاکــم شــده و تزریــق بیــش از‬ ‫این بیماری درمان و پیشــگیری‬ ‫محمدپاک مهر‬ ‫‪ ۹۸‬میلیون دز واکســن‪ ،‬حاصل‬ ‫صددرصدی نداشــت و تنها راه‬ ‫شهــا و تدابیــر ارزشــمند‬ ‫تال ‬ ‫مهــار ان رعایــت پروتک لهــای‬ ‫دولت ســیزدهم است‪ .‬سید محمد پاک مهر در بهداشــتی و ارتقــای ایمنــی جامعــه از طریــق‬ ‫گفت وگو با ایرنا با اشاره به گزارش عملکرد ‪ ۱۰۰‬واکسیناســیون بــود‪ ،‬دولت ســیزدهم در تولید و‬ ‫روزه دولت در بخش بهداشت و درمان اظهار واردات واکســن به شدت تحت فشار بود‪ .‬عضو‬ ‫داشــت‪ :‬عملکرد مثبت دولت کارامد انقالبی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد‪:‬‬ ‫در خصــوص واکسیناســیون عمومــی کرونــا بر ارامش نســبی که امروز در جامعه در این زمینه‬ ‫کســی پوشیده نیست‪ .‬نماینده مردم بجنورد‪ ،‬ایجادشــده‪ ،‬حاصــل تالش ها و تدابیر ارزشــمند‬ ‫مانه‪ ،‬سملقان‪ ،‬جاجرم‪ ،‬گرمه‪ ،‬راز و جرگالن در دولــت ســیزدهم اســت کــه بــا واردات واکســن‬ ‫مجلس شــورای اســامی ادامــه داد‪ :‬طی یکی و تزریق بیش از ‪ ۹۸‬میلیون ُدز واکســن محقق‬ ‫دو ســال اخیر بزرگ ترین دغدغه مردم نه تنها شده که افتخار بزرگی است‪ .‬او افزود‪ :‬در دولت‬ ‫در ایران بلکه در تمام دنیا موضوع سالمت و گذشــته در خصــوص واردات و تزریــق واکســن‬ ‫تهدید ســامت از ســوی کووید ‪ ۱۹‬بــود و امار بهانه هــای زیــادی وجود داشــت مبنی بر اینکه‬ ‫فوت ‬ ‫یهــا و مبتالیــان و نقشــه رتبه بنــدی قرمز به ما واکسن نمی دهند و در دنیا کمبود واکسن‬ ‫تمام اســتان های کشــور حاکــی از ان بــود که در اســت امــا دیدیم کــه واکســن به وفور وارد شــد‬ ‫یــک وضعیت بحرانی قــرار داریم‪ .‬پــاک مهر در و بخــش زیــادی از شــهروندان واکســن دریافت‬ ‫ادامــه بیان کــرد‪ :‬در یک شــرایطی جامعه برای کردند؛ بنابراین یکی از دستاوردهای مهم دولت‬ ‫مقابلــه قاطع بــا کرونا و مهار ان به فرمانده نیاز ســیزدهم در حوزه سالمت تهیه واکسن‪ ،‬تامین‬ ‫داشــت‪ ،‬دولــت کارامد انقالبی ســکان هدایت سالمت و حفظ جان مردم بود‪.‬‬ ‫هرچهمی گذردمشکالتعمیق تر می شود‬ ‫یــک فعــال سیاســی‬ ‫سیاســی اصالح طلــب بیــان‬ ‫اصالح طلــب گفــت‪ :‬کشــور‬ ‫کــرد‪ :‬بــه هــر دلیلــی مســائل‬ ‫امــروز بــه دســت انداز‬ ‫اقتصــادی کشــور سیاســی و‬ ‫تصمیم گیــری افتاده اســت و‬ ‫بین المللی شــده است و این‬ ‫متاســفانه هرچــه می گــذرد‬ ‫موضوع خواسته یا ناخواسته‬ ‫محمودمیرلوحی‬ ‫ایــن مشــکالت عمیق تــر‬ ‫بــه برجــام گره خورده اســت‬ ‫یشــود و بایــد تغییــری‬ ‫م ‬ ‫و ایــن دولــت نیســت کــه‬ ‫در روش هــا و رویکردهــا صــورت گیرد‪ .‬ســید بایــد تعییــن کنــد کــه مشــکالت بــه برجــام‬ ‫محمــود میرلوحــی در خصــوص بررســی گره خورده اســت یا خیر؛ بلکه مردم هســتند‬ ‫اقدامــات صــدروزه دولــت و وعده هــای کــه بایــد بــاور کنند و بــازار ارز نشــان دهنده‬ ‫انتخاباتی ســید ابراهیم رئیســی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وضعیــت خواهد بود‪ .‬میرلوحــی ادامه داد‪:‬‬ ‫واقعیت این است که کشور ما با چالش های مشــکالت مــا عمیــق و پیچیــده و مزمــن‬ ‫پیچیــده‪ ،‬عمیق و گســترده دســت به گریبان اســت‪ .‬وعده هایــی کــه در انتخابــات داده‬ ‫اســت‪ .‬طبیعتــا اگــر هــر دولــت و کشــوری با شــد‪ ،‬کارشناســان در همــان زمــان نیــز گفتند‬ ‫ایــن چالش هــا مواجــه باشــد‪ ،‬بــه تب وتاب که با توجه به شــرایط ‪ ،‬منابع و ورودی های‬ ‫می افتــد‪ .‬ایــران امــروز بــا خشکســالی‪ ،‬اقتصاد ایران به خصوص بودجه کشــور‪ ،‬این‬ ‫اسیب های اجتماعی‪ ،‬اشتغال و بحران تورم وعده هــا امــکان تحقــق نــدارد؛ یعنــی باید‬ ‫مواجه است که کرونا نیز مزید بر علت شده ابتــدا مســائل کشــور حــل شــود و برجــام به‬ ‫اســت‪ .‬این مســائل موجب ســختی کارشــده نتیجه برســد‪ ،‬ســپس شاهد گشــایش باشیم‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬بــه گزارش ایلنــا‪ ،‬او افزود‪ :‬متاســفانه او اضافــه کــرد‪ :‬هیــچ تولیدکننــده ای در دنیا‬ ‫نوعی دو قطبی ســازی در کشــور وجود دارد دغدغــه نقدینگــی نــدارد امــا در کشــور مــا‬ ‫کــه عده ای معتقدند این مســائل مربوط به تامیــن نقدینگــی دغدغــه تولیدکننــدگان‬ ‫دولت سایه است و عده ای اعتقاددارند که اســت؛ یعنــی کارگــران و تولیدکننــدگان‬ ‫دولت فعلی مسبب این مشکالت است‪ .‬در دسترســی بــه نقدینگــی ندارنــد و رابطــه‬ ‫زمان دولت روحانی ما اصالح طلبان معتقد بانک ها با تولید قطع شــده اســت‪ .‬این عضو‬ ‫بودیم که دولت ســایه عامل بسیاری از این سابق شورای شهر تهران گفت‪ :‬هر وعده ای‬ ‫مشکل هاســت‪ .‬انها نیــز معتقدند که دولت کــه دولت در زمینه اقتصاد‪ ،‬اشــتغال و تورم‬ ‫روحانی و اصالح طلبان مسبب وضع موجود داده اســت‪ ،‬غیرقابل تحقق اســت‪ .‬عواملی‬ ‫هســتند‪ .‬میرلوحــی بــا بیــان اینکــه تشــدید کــه امــروز بر تــورم ایران دخیل اســت‪ ،‬یکی‬ ‫مشــکالت بانکی از زمان اقــای احمدی نژاد دوتا نیســت‪ .‬تورم ایران تک ساحتی نیست‬ ‫اغاز شــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قطعا امروز در اینکه کشور که دولت بتواند ان را مهار کند‪ .‬تورم شامل‬ ‫ً‬ ‫بــا بحران هــای متعــدد احاطه شــده اســت‪ ،‬مــواد غذایــی‪ ،‬مســکن و گردشــگری هــم‬ ‫کســی تردیــد نــدارد امــا علــت ان جســتجو می شــود‪ .‬او بــا بیــان اینکه قول هــای دولت‬ ‫نم ‬ ‫یشــود‪ .‬علــت بیــکاری و کســری بودجــه با شرایط فعلی محقق نخواهد شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫و تــورم چیســت؟ اصولگرایــان معتقدنــد که رئیســی تــاش می کند و ما نیز دعــا می کنیم‬ ‫دلیــل وضــع موجــود ‪ ،‬اصالح طلبــان و نــگاه کــه دولــت موفق شــود امــا بایــد بدانیم که‬ ‫سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی است مســائل اقتصــادی ایــران و اشــتغال بســیار‬ ‫و مــا نیــز معتقدیــم که دلواپســان اجــازه به مزمــن شــده اســت کــه بــدون مهــار کــردن‬ ‫سرانجام رسیدن برجام را ندادند‪ .‬این فعال شاخص ها‪ ،‬نمی توان ان را حل کرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۱۶۵‬هزار واحد جهش مسکن اماده‬ ‫کلنگ زنیاست‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫و عملکردشــان مثبــت بــوده‬ ‫گفت‪ :‬بــرای اجــرای واحدهای‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬گروه سوم‬ ‫جهش تولید و تامین مســکن‪،‬‬ ‫انبوه سازانوپیمانکارانهستند‬ ‫معطــل مذاکــره بــا شــرکتهای‬ ‫کــه در ایــن طــرح امــکان ورود‬ ‫خارجی نمی مانیم و هم اکنون‬ ‫دارند‪ .‬کما اینکه در حال حاضر‬ ‫محمودمحمودزاده‬ ‫‪ ۱۶۵‬هــزار واحــد بــه مرحلــه‬ ‫با چند هزار پروژه قرارداد بسته‬ ‫اجــرا رســیده اســت‪ .‬محمــود‬ ‫شده و در حال کار کردند‪ .‬گروه‬ ‫در‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫اظهار‬ ‫ـنا‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫محمودزاده در گفت وگو با ای‬ ‫چهارم شرکتهایی که در صنعتی سازی فعالیت‬ ‫حــال حاضر بیــش از در حال حاضر بیش از یک می کنند‪ .‬این گروه‪ ،‬محدودی به خارج یا داخل‬ ‫میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار نفــر در طرح جهش تولید و نیست‪ .‬هدف این است که سهم صنعتی سازی‬ ‫تامینمسکنثبتنامکرده اندوعملیاتاجرایی را در حوزه ســاخت و ســاز کشور افزایش دهیم‪.‬‬ ‫بسیاری از پروژه ها در حال اغاز است‪ .‬وی افزود‪ :‬بنابراین گزارش‪ ،‬از روز ‪ ۲۸‬مهرماه به مدت یک‬ ‫وزارتخانه معطل مذاکرات با شرکتهای خارجی ماه ثبت نام اجرای قانون جهش تولید مســکن‬ ‫نمی ماند‪ .‬اگر مذاکرات به نتیجه برسد فرصت در ســامانه جامع طرح های حمایتی مسکن به‬ ‫ایجاد می شود؛ اگر هم نشود با توان داخلی کار نشانی‪ saman.mrud.ir‬در ‪ ۳۱‬استانو شهرهایی‬ ‫را جلو می بریم‪ .‬در همین مدت کوتاه ‪ ۱۶۵‬هزار که زمین برای انها تامین شــده‪ ،‬اغاز شده است‪.‬‬ ‫واحدطرحجهشتولیدو تامینمسکن(نهضت متقاضیــان پــس از ورود بر روی گزینه «ثبت نام‬ ‫ملی مسکن) اماده کلنگ زنی شده است‪ .‬معاون نهضت ملی مسکن» کلیک کنند‪ .‬عدم استفاده‬ ‫وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد‪ :‬در سفرهایی که از تسهیالت یارانه ای دولتی در بخش مسکن و‬ ‫طی دو سه هفته گذشته رییس جمهوری و وزیر سبز بودن فرم «ج»‪ ،‬فقدان مالکیت خصوصی‪،‬‬ ‫راه و شهرسازی به استانها داشتند بیش از ‪ ۵۴۰۰‬متاهل یا سرپرست خانوار بودن و سابقه حداقل‬ ‫واحد کلنگ زنی شد‪ ۱۶۰ .‬هزار واحد دیگر اماده پنجسالسکونتدر شهر موردتقاضاچهار شرط‬ ‫است که روز به روز به این تعداد اضافه می شود اصلی خواهد بود‪ .‬درخصوص شرط تاهل‪ ،‬پنج‬ ‫و انشاءاهلل با سرعت زیاد مراحل پیشرفت را طی گروه شامل خانم های باالی‪ ۳۵‬سال‪ ،‬افراد دارای‬ ‫می کند‪ .‬محمودزاده با بیان اینکه چهار گروه در معلولیت باالی ‪ ۲۰‬سال‪ ،‬نخبگان علمی‪ ،‬مردان‬ ‫پروژه جهش تولید مســکن حضــور دارند گفت‪ :‬مجرد باالی ‪ ۴۵‬سال و بیماران خاص‪ ،‬می توانند‬ ‫یــک بخش مربوط به شــهرهای کوچک اســت ثبت نام کنند‪ .‬درباره نداشتن مالکیت نیز برخی‬ ‫کــه به چنــد خانوار زمیــن واگذار می کنیــم و به گرو ههــای درامــدی در بعضی مناطق بر اســاس‬ ‫صورت پیش فرما خوشــان م ‬ ‫یســازند‪ .‬گروه دوم تشــخیص وزارت راه و شهرســازی از ایــن شــرط‬ ‫تعاونی هایی هستند که توانایی ساخت دارند معافهستند‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۶۰۰‬واحد تولیدی جدید‬ ‫در شهرک هاو نواحیصنعتی‬ ‫معاونوزیر صمتگفت‪:‬از ابتداءامسالتاکنون‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬واحــد تولیــدی جدید در شــهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتیکشور بهبهرهبرداریرسیدهکهاز محلبهره‬ ‫برداری این واحدها‪ ۳۰‬هزار فرصت شــغلی ایجاد‬ ‫شدهاست‪.‬علیرسولیاندر مراسمبهرهبرداریاز دو‬ ‫طرحصنعتیدر شهرکصنعتیمشهد‪،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫از انجا که تقاضا برای سرمایه گذاری در شهرک ها و‬ ‫نواحیصنعتی کشور بسیار زیاداست‪،‬پس گرفتن‬ ‫زمیــن از صاحبان صنایعی که در زمی نهــای واگذار‬ ‫شده اقدام صنعتی انجام نداده اند در اولویت قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬در این راستا از ابتداء امسال‬ ‫تاکنون‪۵۱۰‬هکتارزمیندرشهرک هاونواحیصنعتی‬ ‫کشــور کــه تا کنون هیچ اقدام صنعتی بــر روی انها‬ ‫انجامنگرفتهشدهبود‪،‬پسگرفتهشدهوبهسرمایه‬ ‫گذارانجدیداختصاصیافت‪.‬معاونوزیر صمت‬ ‫عنوان کرد‪:‬از اینپسزمین هایراکدی کهدر اختیار‬ ‫واحدهایصنعتیدرشهرک هاونواحیصنعتیقرار‬ ‫گرفته و هیچ اقدام صنعتی روی ان صورت نگرفته‬ ‫باشد‪،‬بدوناغماضپسگرفتهخواهدشد‪.‬رسولیان‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای نخســتین بار مجــوز الزم از مراجع‬ ‫ذیربطبرایایجادشهرک هایصنفی‪-‬تولیدیاخذ‬ ‫شده و شورای نگهبان ان را مصوب کرده است لذا‬ ‫شهرک های صنفی و تولیدی متعددی در کشور به‬ ‫بهره برداریخواهدرسید‪.‬ویبااشارهبهظرفیت های‬ ‫خراسان رضوی در صنوف تولیدی مختلف به ویژه‬ ‫گوهرسنگ هاوسنگهایقیمتیاظهار امیدواریکرد‪،‬‬ ‫به زودی شهرک صنفی تخصصی گوهرسنگ ها در‬ ‫این اســتان ایجاد شــود‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫کوچکوشهرک‪‎‬هایصنعتیایرانبیانکرد‪:‬سازمان‬ ‫صنایــع کوچک ایــران الگــوی جدیــدی را در قالب‬ ‫توســعه کارگاه های کوچک در شــهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتیاغاز کرده کهدر اینراستاایجاد‪ ۱۸۰۰‬واحد‬ ‫کارگاهیدر دستور کار قرار گرفتهکهاز اینتعداد‪۴۰۰‬‬ ‫واحددر خراسانرضویایجادخواهدشد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1210‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تاکید کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت های‬ ‫موجود و افزایش بهره وری‬ ‫محمدیاســر طیب نیا‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه‬ ‫در دیــدار بــا رئیــس و اعضای هیئت مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران با اشــاره به اینکه اصالح‬ ‫گفتمان توســعه ّ‬ ‫کمی به توسعه کیفی و راه اندازی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫تهــای موجود‪،‬‬ ‫نهضت اســتفاده از حداکثر ظرفی ‬ ‫افزایــش بهــره وری و رفــع موانــع تولیــد از جملــه‬ ‫مواردی اســت که امروز بیش ازپیش باید در دستور‬ ‫کار نهادهــا و انجم نهــای صنفــی قرارگیــرد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به عنوان‬ ‫نهادی کهشرکت هایفوالدیو صنایعپایین دست‬ ‫و باالدســت زنجیــره فــوالد در ان عضــو هســتند‪،‬‬ ‫به خوبی می تواند نقش نمایندگی و گفتمان سازی‬ ‫در جهــت برقــراری تعــادل در زنجیره فــوالد را ایفا‬ ‫نمایــد‪ .‬ازاین رو انتظار مجموعه های فوالدی عضو‬ ‫انجمنایناستکهانجمناگرچهجایگاهحاکمیتی‬ ‫نــدارد‪ ،‬امــا با اینده نگری و لحاظ کردن تهدیدها و‬ ‫فرصت هایــی کــه در زنجیــره وجــود دارد‪ ،‬گفتمان‬ ‫سازی را به خوبی اجرا کند‪ ،‬چراکه در زنجیره فوالد‬ ‫عدمتعادل هایینیز بهچشممی اید‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در ســال های گذشته و به واسطه‬ ‫ـور درحال توســعه به صنعــت فوالد‬ ‫نیــازی که کشـ ِ‬ ‫ّ‬ ‫داشت‪ ،‬گفتمان توسعه کمی‪ ،‬گفتمان رایج و حاکم‬ ‫بر زنجیره فوالد بود و همه موظف و مکلف بودیم‬ ‫در این گفتمانو پارادایمحرکت کنیمو توسعه های‬ ‫بسیار خوبی که در چند دهه گذشته در همین راستا‬ ‫شکلگرفته‪،‬نتیجهاینگفتماناست؛به طوری کهدر‬ ‫حالحاضر شاهدیمزنجیرهفوالدنه تنهاپاسخگوی‬ ‫نیاز بازار داخل اســت‪ ،‬بلکه امکان صادرات نیز در‬ ‫زنجیره وجود دارد‪.‬‬ ‫طیب نیا افزود‪ :‬از ‪ ۳۰‬میلیون تن تولید فوالد‪۱۷،‬‬ ‫یشــود‪ ،‬درحالی که‬ ‫میلیون تــن در داخل مصرف م ‬ ‫بالغ بر ‪ ۴۰‬میلیونتنظرفیتوجودداردو طرح های‬ ‫توسعه در دست اجرا به سمتی حرکت می کند که‬ ‫ِ‬ ‫در ‪ 4‬تا ‪ 5‬سال اینده‪ ،‬باالتر از برنامه ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫ثشــده خواهیم داشــت‪ .‬پــر واضح‬ ‫ظرفیــت احدا ‬ ‫ّ‬ ‫توسعه کمی‪،‬‬ ‫است که در سال های گذشته‪ ،‬گفتمان‬ ‫ِ‬ ‫برای کشــور نیاز بــوده‪ ،‬ولی امروز در شــرایطی قرار‬ ‫گرفته ایــم که زیرســاخت ها‪ ،‬منابع و مــواد اولیه در‬ ‫زنجیره پاسخگو نیست و این می طلبد که گفتمان‬ ‫امــروز تغییر کنــد و نقش نهادهایی مانند انجمن‬ ‫تولیدکننــدگان فــوالد ایــران در ایجــاد این گفتمان‬ ‫نقشی بی بدیل و تعیین کننده است‪ .‬این نهاد باید‬ ‫نقش روشــنگری داشــته باشــد و فعاالن زنجیره را‬ ‫نسبت به توسعه هایی که انجام می دهند هوشیار‬ ‫کند؛ چه بسا بسیاری از توسعه هایی که در شرایط‬ ‫فعلی شــکل می گیرد‪ ،‬خود برهم زننده تعــادل در‬ ‫زنجیــره باشــند‪ .‬بــه همیــن دلیــل باید گفــت امروز‬ ‫تبدیلگفتمانتوسعهکمیبهگفتمانتوسعهکیفی‬ ‫با ارزش افزوده باالتر‪ ،‬نخســتین نقشــی اســت که‬ ‫انجمنتولیدکنندگانفوالدایرانمی تواندعهده دار‬ ‫ان باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه‬ ‫ســرمایه گذاری های خوبــی کــه در زنجیره فــوالد و‬ ‫صنایع مختلف صورت گرفته تصریح کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر می توانیم بگوییم ظرفیت های ایجادشــده‬ ‫در بســیاری از حوزه ها بیش از نیاز مصرف کنندگان‬ ‫داخلــی اســت‪ .‬اگرچه در حــوزه محصوالت کیفی‬ ‫کمبودهــا همچنــان پابرجاســت‪ ،‬امــا در حــوزه‬ ‫محصــوالت تجــاری‪ ،‬انــرژی‪ ،‬مــواد غذایــی و دیگر‬ ‫تهــای خوبــی در کشــور ایجــاد‬ ‫زنجیر ههــا‪ ،‬ظرفی ‬ ‫شــده‪ ،‬ولــی به علــت مشــکالت موجــود‪ ،‬از ایــن‬ ‫ظرفیت ها به طور کامل استفاده نمی شود‪ .‬از همین‬ ‫رو‪ ،‬مــا نیازمند ایجاد نهضت اســتفاده حداکثری از‬ ‫ظرفیت های موجود و افزایش بهره وری در کنار رفع‬ ‫موانعتولیدهستیم‪.‬‬ ‫طیب نیا با تاکید بر رفع موانع تولید افزود‪ :‬امروز‬ ‫بایــد نهضــت اســتفاده حداکثــری از ظرفیت هــای‬ ‫موجــود و افزایــش بهــره وری و رفــع موانــع تولید‪،‬‬ ‫مطابقانچهمقاممعظمرهبریفرمودند‪،‬در کشور‬ ‫تبدیــل بــه یک نهضت ملی شــود و نکته اساســی‬ ‫این اســت که اگر سرمایه گذاری های انجام شده به‬ ‫بهترین نحو استفاده شود‪ ،‬اگر شناسایی ظرفیت ها‬ ‫و پتانسیل های ایجادشده در دستور کار قرار گیرد‪،‬‬ ‫نهادهایی مانند انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫به راحتی می توانند در زنجیره فوالد مشخص کنند‬ ‫که کجا ظرفیت داریم‪ ،‬خالها کجاست و یا با چه‬ ‫حجم ســرمایه گذاری و با چه رویکردی می شــود از‬ ‫این ظرفیت ها استفاده حداکثری کرد و این رویکرد‬ ‫نشان از نقش بی بدیل این نهاد صنفی دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫موفقیتدر تعمیراتاساسیایستگاهریخته گریشماره‪ ۶‬بخش‬ ‫فوالدسازیذوب اهن‬ ‫محمدرضایزدانپناه‪،‬مدیر نگهداریو تعمیرات‬ ‫و کارگاه های ساخت کارخانه ذوب اهن در خصوص‬ ‫اجرای تعمیرات اساسی ایستگاه ریخته گری شماره‬ ‫(‪ )۶‬فوالدســازی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه فرســودگی‬ ‫تجهیزات مجموعه ســرد کننده ایستگاه ریخته گری‬ ‫شماره(‪ ،)۶‬برنامه ریزیجهتتعویض کلیهقطعات‬ ‫مکانیکی و بازســازی و تعویض ســازه های فلزی ان‬ ‫در دســتور کار مدیریت مهندســی نت قــرار گرفت‪.‬‬ ‫با بررس ـی های جامع انجام شــده روی فعالیت ها و‬ ‫ســوابق مشــابه در ایستگاه ریخته گری شــماره (‪،)۳‬‬ ‫گرافتعمیراتیبادر نظر گرفتن کلیهتداخل کاری ها‬ ‫در اجرای فعالیت ها‪ ،‬در نهایت به صورت ‪ ۹‬شبانه‬ ‫روزه تدویــن و بــا موفقیــت اجــرا و به اتمام رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬وی در خصوص اهمیت‬ ‫اجــرای ایــن تعمیرات گفت‪ :‬با توجه به نقش مهم‬ ‫این ایستگاه در تولید شمش های صادراتی‪ ،‬تمامی‬ ‫ظرفیت ها و امکانات این مهندسی جهت اتمام با‬ ‫کیفیتو سریعفعالیت هابه کارگرفتهشدهو طبیعتا‬ ‫اطمینــان الزم از امــاده بــه کار بودن کلیه تجهیزات‬ ‫مجموعــه ســرد کننــده طــی ســال های اتــی حاصل‬ ‫شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به عدم بازســازی کامل در‬ ‫مجموعه سرد کننده پس از تغییر طرح ایستگاه در‬ ‫سال هایگذشته‪،‬عملیاتتعویضقطعاتمکانیکی‬ ‫و تعویض و بازســازی سازه های فلزی این مجموعه‬ ‫ایستگاه ریخته گری از اهمیت خاصی برخوردار بود‪.‬‬ ‫رعایت کلیه اســتانداردها‪ ،‬حفظ همزمان کیفیت و‬ ‫سرعتکاری‪،‬رعایتمواردو مسائلایمنیبخصوص‬ ‫بــا توجــه بــه تداخــل کاری پرســنل ایــن مدیریت با‬ ‫مدیریت های تعمیرات و نوســازی راه و ســاختمان‬ ‫و پرســنل تکنولــوژی بخــش فوالدســازی‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫محدودیت فضای کاری و تراکم فعالیت ها در این‬ ‫ناحیه‪،‬مخاطراتمتعددیرادر اینتعمیراتایجاد‬ ‫کرد که با برنامه ریزی دقیق و روزانه‪ ،‬کلیه فعالیت ها‬ ‫در تمامی شــیفت های کاری طبق گراف پیش بینی‬ ‫شده و بدون حادثه فردی یا تجهیزاتی اجرا و طی‪۹‬‬ ‫شبانه روز به اتمام رسید‪ .‬وی در انتها ضمن قدردانی‬ ‫از حمایت های معاون بهره برداری و معاون خرید و‬ ‫مدیر امور مهندسی های بهره برداری در اجرای کیفی‬ ‫تعمیــرات افــزود‪ :‬الزم اســت از زحمات بــی دریغ و‬ ‫شبانه روزی مدیر بخش فوالدسازی و کلیه همکاران‬ ‫تهــای مختلف‬ ‫ســختکوش ایــن بخــش در معاون ‬ ‫مکانیک‪ ،‬برق‪ ،‬انرژی‪ ،‬اتوماسیون‪ ،‬دفترفنی و‪ .....‬که‬ ‫در تمامیمراحلتعمیراتو در کنار نیروهایاجرایی‬ ‫مدیریــت مهندســی نت حضــور و مشــارکت فعال‬ ‫داشــتند و نیز معاونت ســاخت مدیریت مهندسی‬ ‫نــت و شــرکت توســعه صنعت لنجــان و همچنین‬ ‫مدیریت های اجرایی و پشتیبانی تعمیرات از جمله‬ ‫مدیریت های تعمیرات و نوســازی راه و ســاختمان‪،‬‬ ‫راهبریماشین االت‪،‬تولیدو توزیعبرق‪،‬اتوماسیونو‬ ‫ارتباطات‪ ، HSE،‬خرید تجهیزات‪ ،‬سفارشات و کنترل‬ ‫کاال‪،‬بیمارستانشهیدمطهری‪،‬خدماتو امور رفاهی‬ ‫قدردانــی نمود‪.‬خواجوی‪ ،‬مدیر بخش فوالدســازی‬ ‫ذوب اهن در خصوص تعمیرات اساســی ایســتگاه‬ ‫‪ ۶‬ریخته گری گفت ‪ :‬ایســتگاه شــماره ‪ ۶‬ریخته گری‬ ‫وظیفــه تولیــد ‪ ۲۵‬درصد از شــمش تولیدی کارخانه‬ ‫و ‪ ۵۰‬درصــد از شــمش صادراتــی را بــر عهــده دارد و‬ ‫بدلیــل اهمیت این ایســتگاه‪ ،‬تعمیرات اساســی ان‬ ‫می بایســت در کمتریــن زمان و بــا باالترین کیفیت‬ ‫ممکــن صــورت می گرفــت کــه بــا همــت و تــاش‬ ‫شبانه روزی کلیه همکاران در مدیریت های مختلف‬ ‫این امر با بهترین کیفیت و در زمان برنامه ریزی شده‬ ‫صورت پذیرفت که بدین وســیله از کلیه همکارانی‬ ‫که در انجام این تعمیرات فعالیت داشتند تشکر و‬ ‫قدردانیمی نمایم‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫افزایش‪ ۳۵۰‬درصدی‬ ‫محصوالت صنعتی‬ ‫ذوب اهن اصفهان‬ ‫در نیمه اول سال‬ ‫ســیاوش خواجوی‪ ،‬مدیر فوالدســازی شرکت ذوب‬ ‫اهــن به تشــریح کیفیــت محصــوالت تولیــدی در این‬ ‫بخــش پرداخت‪ .‬به گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬خواجوی با‬ ‫بیان این که در راستای رقابت در بازارهای هدف و تامین‬ ‫نیاز مشــتریان‪ ،‬کیفیت محصوالت ســرلوحه ذوب اهن‬ ‫اصفهان اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت با ارتقاء توان علمی‬ ‫متخصصان خود و توســعه کارگاه هایی که در افزایش‬ ‫کیفیتمحصولنقشبهسزاییدارندبهتضمینکیفیت‬ ‫محصوالتخودپرداخته است‪.‬مدیر فوالدسازیشرکت‬ ‫ذوباهنبه کیفیتانواعریل هایتولیدیدر ذوب اهن‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬با توسعه کارگاهای کیفیت محصول‬ ‫توانســتیم انواع ریل مورد نیاز کشور و بازارهای منطقه‬ ‫را بر اســاس اســتانداردهای ملــی و جهانی تولید کنیم‪.‬‬ ‫مدیر فوالدســازی شــرکت از افزایش ســه و نیم برابری‬ ‫محصوالت صنعتی در نیمه اول سال جاری نسبت به‬ ‫مدت مشــابه ســال قبل خبر داد و گفت‪ :‬مبنای تولید‬ ‫برای ما رضایت مشتری است و برای رضایت مشتریان‬ ‫استانداردهای کیفیت را با دقت رعایت می کنیم‪ .‬مدیر‬ ‫فوالدسازی شرکت نقش تعمیرات در تولید محصوالت‬ ‫باکیفیــت را غیــر قابــ ل انکار دانســت و گفــت‪ :‬در این‬ ‫راستا تعمیرات اساسی کنورتور های ‪ ۲‬و ‪ ، ۳‬ایستگاه ‪۶‬‬ ‫ریخته گری‪ ،‬جرثقیل ها و بومی ســازی تاندیش ها و‪ ...‬از‬ ‫جمله اقداماتی است که برای حفظ کیفیت محصول‬ ‫انجام شده است‪ .‬وی تالش همکاران این مدیریت در‬ ‫تولید شمش های گوناگون و مورد نیاز شرکت را ستودنی‬ ‫دانست و افزود‪ :‬تالشگران این بخش‪ ،‬شمش های مورد‬ ‫نیاز انواع ریل‪ ،‬تیراهن و سایر محصوالت با ارزش افزوده‬ ‫باالتر تولید کردند و اجازه ندادند تحریم ها و تهدیدها‬ ‫بر تولیداتشرکتکوچکترینتاثیریداشتهباشد‪.‬‬ ‫نمایشگاه اصفهان میزبان‬ ‫عطر و طعم قهوه‪ ،‬نان‪،‬‬ ‫شیرینی و شکالت می شود‬ ‫ســومین نمایشــگاه تخصصی قهوه‪ ،‬نان‪ ،‬شــیرینی‪،‬‬ ‫شکالت‪،‬تجهیزاتهتل‪،‬رستورانو فست بوددر اصفهان‬ ‫برپامی شودتامردمایناستانبهمدتچهار روز میهمان‬ ‫عطرهاوطعم هایماندگار باشند‪.‬بهگزارشرویدادامروز‪،‬‬ ‫ایننمایشگاهکهاز بیستوپنجمابان ماهدر اصفهاناغاز‬ ‫می شود‪ ،‬تا بیست و هشتم ابان ادامه خواهد داشت و‬ ‫میزبان شــرکت های فعال و برندهای مطرح در حوزه‬ ‫واردات‪ ،‬تولید و فراوری قهوه‪ ،‬تولیدکنندگان تجهیزات‬ ‫هتل‪ ،‬رســتوران‪ ،‬فست فود و کافی شاپ‪ ،‬دستگاه های‬ ‫ت نان‪ ،‬تولیدکننــدگان و عرضه کنندگان تجهیزات‬ ‫پخــ ‬ ‫شــیرینی پزی و تولیدکنندگان نان‪ ،‬شــیرینی و شــکالت‬ ‫خواهد بود‪ .‬بیش از ‪ 90‬شرکت از استان های اصفهان‪،‬‬ ‫تهــران‪ ،‬فــارس‪ ،‬خراســان رضــوی‪ ،‬اذربایجان شــرقی و‬ ‫البرز در این دوره از نمایشگاه حضور دارند و به عرضه‬ ‫دســتاوردها و توانمندی های خود می پردازند‪ .‬همچنین‬ ‫شرکت هاییاز کشورهایکلمبیا‪،‬بولیویواقلیمکردستان‬ ‫عراقدر سومیننمایشگاهتخصصیقهوه‪،‬نان‪،‬شیرینی‪،‬‬ ‫شکالت‪ ،‬تجهیزات هتل‪ ،‬رستوران و فست فود اصفهان‬ ‫حضورخواهندیافت‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه‬ ‫در نظر دارد پروژه هایی با مشــخصات‬ ‫مندرج در جدول ذیل را در بین شرکت‬ ‫هــای واجد صالحیت از طریــق مناقصه عمومی یک مرحله‬ ‫ای و بر اســاس شــرایط مندرج در اســناد مناقصه واگذار‬ ‫نماید‪ ،‬لذا متقاضیان محترم شــرکت در مناقصات می توانند‬ ‫جهت دریافت اسناد از ســاعت ‪ 08:00‬صبح روز سهشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/8/25‬تا ســاعت ‪ 14:30‬روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/9/1‬بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت به‬ ‫نشانی(‪) www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫کارفرما‪ :‬سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫به شــرح جدول ذیل می باشــد که می بایست مطابق ایین‬ ‫نامه تضمین بــرای معامالت دولتی به شــماره‪/123602‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫ت‪ 50659‬مورخ‪ 94/09/22‬به صورت ضمانت نامه بانکی‬ ‫یا واریز وجه به حساب شــماره ‪4056042007595413‬‬ ‫(شماره شبای ‪)IR 090100004056042007595413‬‬ ‫بانک ملی شعبه مرکزی به نام سپرده سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫استان کرمانشاه تهیه و فیش ان ارائه گردد‪.‬‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادها ‪ 3 :‬ماه از تاریخ اخرین مهلت تحویل‬ ‫پیشنهاد ها می باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره ثبت در سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫براورد(به ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (به ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2۰۰۰۰۰۳۳۳6۰۰۰۰1۳‬‬ ‫مرمت استخرهای تنظیم اب (احداث و تکمیل استخر های سنگی بتنی‬ ‫تمله بیله وار‪ ،‬گلم کبود و ریخل سرفیروز اباد شهرستان کرمانشاه)‬ ‫‪7/۳8۳/71۰/681‬‬ ‫‪۳7۰/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2۰۰۰۰۰۳۳۳6۰۰۰۰1۴‬‬ ‫الیروبی و مرمت استخر های سنگی بتنی کهریز کیقباد و پریوه علیای‬ ‫شهرستان هرسین‬ ‫‪7/691/۴69/۳۰۰‬‬ ‫‪۳85/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪2۰۰۰۰۰۳۳۳6۰۰۰۰15‬‬ ‫مرمت استخرهای تنظیم اب (احداث استخرهای سنگی بتنی قشالق و‬ ‫کانی صوفی مجید شهرستان روانسر)‬ ‫‪7/۴25/18۴/578‬‬ ‫‪۳72/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪2۰۰۰۰۰۳۳۳6۰۰۰۰16‬‬ ‫اجرای خط انتقال اب تعاونی انار ک سراب شهرستان گیالنغرب‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2۰۰۰۰۰۳۳۳6۰۰۰۰17‬‬ ‫خرید الکترو پمپ مورد نیاز ایستگاه های پمپاژ (هاربر و قلی قلی‬ ‫شهرستان گیالنغرب و تصفیه خانه پساب فاضالب باغات پایین دست‬ ‫میدان مولوی شهرستان پاوه)‬ ‫‪1/75۰/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2۰۰۰۰۰۳۳۳6۰۰۰۰18‬‬ ‫خرید لوله های پلی اتیلن مورد نیاز عملیات اجرایی تکمیل نواقص‬ ‫شبکه های فرعی ابیاری تحت فشار اراضی اخور سد مخزنی زاگرس ‪5‬‬ ‫ناحیه عمرانی‬ ‫‪62/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪۳/1۳5/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2۰۰۰۰۰۳۳۳6۰۰۰۰19‬‬ ‫تکمیل عملیات مرمت و بازسازی قنوات روستاهای ژاومرگ گیالنغرب‬ ‫(فاز دوم)_ کهریز کی قباد شهرستان هرسین (فاز سوم)‬ ‫‪6/5۴2/528/95۳‬‬ ‫‪۳28/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2۰۰۰۰۰۳۳۳6۰۰۰۰2۰‬‬ ‫تکمیل عملیات مرمت و بازسازی قنوات روستاهای قره باغستانی‬ ‫و زنگید و رحیم اباد شهرستان کرمانشاه (فاز دوم) _پریوه سفلی‬ ‫شهرستان هرسین (فاز سوم)‬ ‫‪۳/57۴/188/117‬‬ ‫‪6/518/79۳/5۰۴‬‬ ‫اخرین مهلت بازگشت اســناد‪ :‬راس ساعت ‪ 10‬صبح روز‬ ‫شنبه مورخ ‪ 1400/9/13‬و گشــایش پاکت ها در ساعت‬ ‫‪( 12:00‬همان روز شنبه مورخ ‪ )1400/9/13‬می باشد‪.‬‬ ‫نام و نشانی کارفرما‪ :‬کرمانشاه‪ -‬میدان سپاه پاسداران‪ -‬بلوار‬ ‫کشاورز‪ -‬سازمان جهاد کشــاورزی استان کرمانشاه‪-‬ضمنا‬ ‫شماره تلفن ‪ 08331521078‬در ساعات اداری پاسخگوی‬ ‫متقاضیان محترم خواهد بود‪.‬‬ ‫رتبه و پایه مورد نیاز‬ ‫حداقل رتبه ‪ 5‬در رشته اب‬ ‫نحوه پرداخت‬ ‫از محل اعتبارات طرح های عمرانی بصورت اسناد خزانه‬ ‫اسالمی (اخزای‪)۰۰7‬باتاریخ انتشار ‪ 1۴۰۰/۴/1۴‬و تاریخ‬ ‫سررسید ‪ 1۴۰۳/9/12‬می باشد‬ ‫‪179/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪87/5۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪۳26/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه‬ ‫تولید کننده یا تامین کننده مجاز‬ ‫تولیدکنندگان شرکت کننده‬ ‫بایستی در رتبه بندی دفتر‬ ‫توسعه سامانه های باشند ‪ C‬یا ‪B‬یا‬ ‫‪A‬ابیاری دارای رتبه‬ ‫بصورت اسناد خزانه اسالمی (اخزای ‪ )۰۰6‬با تاریخ انتشار‬ ‫‪ 1۴۰۰/2/22‬و تاریخ سررسید ‪ 1۴۰۳/7/2۳‬می باشد‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان حقیقی و حقوقی‬ ‫دارای رتبه حداقل ‪( 5‬پنج) در‬ ‫رشته اب با سوابق کار اجرائی‬ ‫مرمت و بازسازی قنات‬ ‫از محل طرح کد ‪( 1۳۰6۰12۰۳۳‬اخزا ‪ )۰۰7‬با اعتبار اوراق‬ ‫سررسید مورخ ‪1۴۰۳/۰9/12‬‬ صفحه 3 ‫‪۴‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اغاز عملیات اجرایی پست‬ ‫‪ 400‬کیلوولت سرپل ذهاب‬ ‫عملیات اجرایی پست‪ 400‬کیلوولت سرپل ذهاب با‬ ‫اعتباریبالغبر ‪ 501‬میلیاردتوماندر استان کرمانشاهاغاز‬ ‫شد‪ .‬مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب از عملیات‬ ‫اجراییپروژه‪ 501‬میلیاردتومانیاحداثپست‪400.230‬‬ ‫کیلوولت و اتصاالت خطوط مربوطه و توســعه پست‬ ‫‪ 230.63‬کیلوولت ســرپل ذهاب در راســتای توســعه و‬ ‫حمایــت از پروژه های اقتصادی مناطق مرزی با حضور‬ ‫اســتاندار کرمانشــاه خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شــرکت برق منطقه ای غرب‪ ،‬علی اســدی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ایــن شــرکت در اییــن کلنگ زنی ایــن پروژه گفــت‪ :‬این‬ ‫پــروژ ه بــزرگ شــامل احــداث پســت ‪ 400.230‬کیلوولت‬ ‫سرپل ذهاب با مشخصات فنی ‪ 2‬فیدر ‪ 400‬کیلوولت‪2 ،‬‬ ‫فیدر ‪ 230‬کیلوولت‪ 2،‬ترانسفورماتور قدرت هر کدام به‬ ‫ظرفیت‪ 200‬مگاولت امپر وسیستمکنترل‪ DCS‬بااعتباری‬ ‫بیــش از ســه هزار و ‪ 500‬میلیــارد ریال اســت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫همچنین پــروژه خط ‪ 400‬کیلوولت و اتصاالت مربوطه‬ ‫با مشــخصات فنی خط دو مداره ‪ 400‬کیلوولت باندل‬ ‫دو سیمه و اتصاالت مربوطه ب ه طول چهار کیلومتر با‬ ‫اعتبــاری بیــش از ‪ 402‬میلیــارد ریال پروژه دیگری اســت‬ ‫یشــود‪ .‬اســدی اظهار داشت‪ :‬این طرح ها‬ ‫که احداث م ‬ ‫شامل توسعه پست ‪ 230.63‬کیلوولت سرپل ذهاب با‬ ‫مشخصات فنی دو فیدر ‪ 230‬کیلوولت خط با اعتباری‬ ‫بیش از ‪ 577‬میلیارد ریال و احداث خط ‪ 230‬کیلوولت‬ ‫و اتصاالت مربوطه ان با مشخصات فنی خط دو مداره‬ ‫‪ 230‬کیلوولــت بــه طــول ‪ 16‬کیلومتــر و با بیــش از ‪534‬‬ ‫میلیارد ریال اعتبار اســت ‪.‬وی ابراز داشت‪ :‬این پروژه ها‬ ‫بــا هــدف افزایــش قابلیــت اطمینــان و رفع افــت ولتاژ‬ ‫شبکه انتقال‪ ،‬تداوم و افزایش ظرفیت صادرات و تامین‬ ‫زیرساختطرح هایتوسعه ایو اقتصادیدر شهرستان‬ ‫یشــود ‪.‬مدیرعامل شرکت برق‬ ‫ســرپل ذهاب احداث م ‬ ‫منطق ـه ای غرب در پایان گفــت‪ :‬برای این پــروژه بزرگ‬ ‫برق رســانی در منطقــه‪ ،‬اعتبــاری بیــش از ‪ 5‬هــزار و ‪13‬‬ ‫میلیارد ریال در نظر گرفته شده است‪ .‬در ادامه‪ ،‬فرماندار‬ ‫ســرپل ذهــاب گفــت‪ :‬طرح کلنگ زنی پســت بــرق ‪400‬‬ ‫کیلوولت در روستای نقاره کوب‪ ،‬به عنوان یک خدمت‬ ‫بــزرگ بــه مــردم صــورت گرفــت‪ .‬نورالدیــن فرزادی پور‬ ‫افــزود‪ :‬بــرای ایــن طــرح‪ ،‬تامین زمین مناســب از ســوی‬ ‫مشارکتوهمراهیکشاورزانصورتگرفتهوبستر زمین‬ ‫مناسب با نرخ کارشناسی حداقلی تفاهمی‪ ،‬بین مردم و‬ ‫برق منطقه ای انجام گرفت ‪.‬وی اظهار داشت‪ :‬این طرح‬ ‫شبکه برق منطقه ای را به شبکه سراسری وصل می کند و‬ ‫به عنوان یک ظرفیتی در اینده نیاز صنعتی وخانگی را‬ ‫تامین می کند و مازاد تولید را هم به مناطق دیگر صادر‬ ‫می کند که انتظار می رود در این راستا برای ایجاد اشتغال‬ ‫در منطقهاولویتبانیروهایبومیباشدتااز برکاتاین‬ ‫خدمت‪ ،‬مردم این منطقه نیز برخوردار باشند ‪.‬نماینده‬ ‫مردم سرپل ذهاب‪ ،‬قصرشیرین و گیالنغرب در مجلس‬ ‫شورای اسالمی نیز اظهار داشت‪ :‬مردم این منطقه برای‬ ‫راه اندازی این طرح با در اختیار گذاشتن زمین کشاورزی‬ ‫بــا حداقــل نرخ همکاری الزم داشــتند و امید اســت هر‬ ‫چه سریعتر پرداختی های الزم صورت گیرد زیرا که این‬ ‫زمین ها منبع درامدی برای کشــاورزان ب هشــمار می رود‬ ‫‪.‬شهریار حیدری افزود‪ :‬با ارزیابی های صورت گرفته این‬ ‫دشت نقاره کوب در بخش قلعه شاهین بهترین گزینه‬ ‫برایتولیدبرقخورشیدیاست کهامیداستباپیگیری‬ ‫استاندار و حضور وزیر نیرو این اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫صرفه جویی ‪ 160‬میلیون‬ ‫لیتر بنزین در استان البرز‬ ‫بــا مصرف بیــش از ‪ 160‬میلیون میلیون متر مکعب‬ ‫گاز فشــرده (‪ )CNG‬از طریــق ‪ 52‬بــاب جایــگاه عرضه‬ ‫این سوخت ملی و پاک در استان البرز‪ ،‬به همین میزان‬ ‫صرفه جویــی در مصــرف بنزین انجام شــده اســت‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه البرز‪ ،‬سرپرست روابط عمومی این شرکت‬ ‫گفت‪ :‬گرایش شهروندان به گاز طبیعی فشرده (‪)CNG‬‬ ‫افزایــش یافتــه و طی ‪ 7‬ماه اول ســالجاری بیــش از ‪160‬‬ ‫میلیون مترمکعب گاز فشرده (‪ )CNG‬از طریق‪ 52‬باب‬ ‫جایگاه ‪ CNG‬در اســتان البرز عرضه شده که به همین‬ ‫میزان صرفه جویی در مصرف بنزین انجام شده است‪.‬‬ ‫فهیمه الســادات قلندرزاده با اشــاره به اینکه با اجرای‬ ‫طرح دوگانه ســوز نمودن خودروهای عمومی(تاکسی‬ ‫و وانت بار ) تعداد متقاضیان اســتفاده از این ســوخت‬ ‫پــاک افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬گفت‪ :‬شــرکت ملی پخش‬ ‫فراورد ههــای نفتــی منطقــه البرز بر اســاس نیازســنجی‬ ‫انجام شــده‪ ،‬از ســرمایه گذاران بخش خصوصی جهت‬ ‫ایجاد جایگاه ‪ CNG‬در ســطح اســتان دعوت به عمل‬ ‫م ـی اورد‪ .‬قلنــدرزاده در ادامه افــزود‪ :‬با احداث جایگاه‬ ‫‪ CNG‬می توان ضمن برگشت سرمایه و درامدزایی برای‬ ‫سرمایه گذاران‪،‬موجبمتعادل سازیعرضهاینسوخت‬ ‫پاک در استان شویم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1210‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫وزیر نیرو در جلسه سازگاری با کم ابی در استان اصفهان‪:‬‬ ‫ساماندهی زاینده رود بدون مشارکت مردم‬ ‫امکان پذیر نیست‬ ‫وزیر نیرو با اعالم این که پای اجرای عدالت در‬ ‫موضوعابایستاده ام‪،‬گفت‪:‬وظیفهشرعی‪،‬قانونی‬ ‫و انقالبــی خــود را در ایــن مهــم می بینــم‪ ،‬چرا که‬ ‫بسیاری از مشکالت امروز ناشی از بی قانونی است‬ ‫و این موضوع خاص زاینده رود و اصفهان نیست‪،‬‬ ‫بلکههمهجابایدبهقانونبرگردیم‪.‬‬ ‫بــه گزارش رویداد امروز‪ ،‬علی اکبر محرابیان در‬ ‫جلسهسازگاریبا کمابیدر استاناصفهان‪،‬بااشاره‬ ‫به بازدید میدانی خود از مناطق مختلف اســتان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بســیار متاســفیم که مردم تمدن ســاز و‬ ‫قهرمان استان اصفهان‪ ،‬امروز به خاطر بی ابی باید‬ ‫چنین شرایطی را تحمل کنند و خود را مسئول رفع‬ ‫اینمشکالتمی دانم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این که اولین عهد و پیمان ما این‬ ‫استکهبامردمصادقانهصحبتکنیم‪،‬افزود‪:‬نباید‬ ‫قــول یــا وعده هایی به مردم بدهیم که چندســال‬ ‫دیگر شرم حضور در جمع مردم را داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با اذعان بر این که مشــکالتی در اصفهان‬ ‫داریمامااینمشکالتامروز و دیروز نیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مشکالت امرو‪،‬ز مشکالت چند دهه بی برنامگی‬ ‫و بارگــذاری های بی جا بــر روی اب اصفهان بوده‬ ‫اســت‪ ،‬اما با به کارگیری همه ظرفیت های قانونی‬ ‫می توانیم کار را بر روی ریل صحیحی قرار دهیم تا‬ ‫مشکالت به مرور حل شود‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو مشــکل امــروز اب اصفهــان را‬ ‫شهــای مختلــف‬ ‫یهــای بــی جــا در بخ ‬ ‫بارگذار ‬ ‫یهــا‪ ،‬بلندپروازانــه‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬ایــن بارگذار ‬ ‫و رویایی بوده اســت و اولین کاری که باید بکنیم‬ ‫تعادل بخشی میان منابع و مصارف است‪ ،‬نه به‬ ‫خـــبر‬ ‫این معنا که کسی سفره اش را جمع کند‪ ،‬بلکه باید‬ ‫روش های خود را اصالح کنیم‪.‬‬ ‫وی بــر اصالح تخصیص ها تاکیــد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫بــرای صنعــت‪ ،‬اســتفاده از پســاب بســیار پایدارتر‬ ‫و مطمئن تر از ابی اســت که ممکن اســت باشــد‬ ‫یا نباشــد‪ ،‬همچنیــن اصالح مصــرف اب در بخش‬ ‫کشــاورزی نیز باید در دســتور کار قرار گیرد تا با اب‬ ‫کمتر‪،‬محصولبیشتر و باکیفیتتر تولیدکنیم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بر این که بــا اصالح تخصیص ها‬ ‫بسیاری از مشکالت حل می شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫حوضه می طلبد یکی از معاونان خود را به عنوان‬ ‫معین انتخاب کنم تا بر اب از مبدا تا مقصد نظارت‬ ‫کند و حتما فردی بسیار متخصص و امین را انتخاب‬ ‫خواهمکرد‪.‬‬ ‫محرابیــان با اعــام این که پای اجــرای عدالت‬ ‫در موضــوع اب ایســتاده ام‪ ،‬چون وظیفه شــرعی‪،‬‬ ‫قانونــی و انقالبــی خــود را در ایــن مهــم می بینم‪،‬‬ ‫گفت‪:‬بسیاریاز مشکالتامروز ناشیاز بیقانونی‬ ‫است‪ ،‬درحالی که اگر قانون به نحو مطلوب اجرا‬ ‫شود‪ ،‬حتی اگر قانون اشتباهی داشته باشد‪ ،‬بهتر از‬ ‫بیقانونیاست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متاسفانه در بسیاری از موارد قانون‬ ‫اجرا نشــده اســت و این موضوع خاص زاینده رود‬ ‫و اصفهان نیست‪ ،‬بلکه در خیلی از مناطق اتفاق‬ ‫افتاده اما باید به قانون برگردیم‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با بیان این که اگر تخلفی اتفاق افتاده‬ ‫باید اصالح کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کسی که از تخلف‬ ‫منفعتی برده امروز ناراحت می شود و ممکن است‬ ‫داد او بلنــد شــود‪ ،‬امــا قرار نیســت با ســر و صدای‬ ‫دیگران حق و قانون را نادیده بگیریم‪.‬‬ ‫وی به احیای کارگروه ملی ســتاد احیای زاینده‬ ‫رود اشاره و اعالم کرد‪ :‬این کارگروه در سطح عالی‬ ‫دولت تشکیل می شود و بالفاصله بعد از برگشت‬ ‫به تهران و ارائه گزارش به دولت‪ ،‬این کارگروه را احیا‬ ‫می کنیم و جلســات مختلفی با دستگاه های دیگر‬ ‫خواهیم داشــت‪.‬محرابیان به مصوبات ســال های‬ ‫گذشته نیز اشاره و اظهار کرد‪ :‬این مصوبات را دوباره‬ ‫بازنگری و عدم اجرای انها را بررسی خواهیم کرد تا‬ ‫موانعاجراییبرطرفشود‪.‬‬ ‫وی در پیرامون ساماندهی رودخانه زاینده رود‬ ‫نیز گفت‪ :‬کار گذشتگان را ضایع نمی کنم‪ ،‬کار زیاد‬ ‫انجام شده اما در عین حال اشتباهاتی نیز صورت‬ ‫گرفتهاست‪.‬وزیر نیروافزود‪:‬کار مهمیکهبایدانجام‬ ‫شود ساماندهی رودخانه به عنوان حفظ بستر اب‬ ‫است که ساز و کار عملیاتی می خواهد‪.‬‬ ‫محرابیــان بــر اســتفاده از ظرفیــت مــردم در‬ ‫ساماندهی رودخانه تاکید کرد و گفت‪ :‬ساماندهی‬ ‫رودخانهبدونمشارکتمردمامکانپذیر نیست‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو بــا ارایــه راهــکاری بــرای حمایــت از‬ ‫کشــاورزان و کمــک بــه معیشــت ایشــان در کنــار‬ ‫پیگیری مســائل کشاورزی گفت‪ :‬کشت گلخانه ای‬ ‫و ســرمایه گذاری در بخش پنل های خورشــیدی در‬ ‫منطقه شرق اصفهان‪ ،‬پتانسیل باالیی دارد و اعتبار‬ ‫خاصی در این مورد خواهیم داشــت تا با کمترین‬ ‫میزان اورده‪ ،‬سرمایه گذاران یعنی کشاورزان‪ ،‬بتوانند‬ ‫بــه عنوان یک درامد پایــدار از ان بهره ببرند‪ ،‬البته‬ ‫این کار به معنای جایگزینی با کشــاورزی نیســت‪،‬‬ ‫اما به کارگیری این روش باعث ایجاد درامد مطمئن‬ ‫خواهدشد‪.‬نمایندگانکشاورزاناصفهاننیز در این‬ ‫جلســه بر احیای رودخانه زاینده رود تاکید کرده و‬ ‫خواستار تخصیصحقابه هایخودشدند‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکت اب و فاضالب اصفهان عنوان کرد‬ ‫امادگیبرایشرایطاضطراریمنابع ابی‬ ‫مدیرعاملشرکتابو فاضالباستاناصفهان‬ ‫پایان افق طرح ابرسانی اصفهان بزرگ در‬ ‫گفت‪ :‬با ِ‬ ‫ســال ‪ ،۱۳۸۶‬با مدیریت هدررفت و کاهش سرانه‬ ‫مصرفبهشیوهنوین‪،‬ابشربشهرهاو روستاهای‬ ‫تحت پوشش این سامانه با کمترین چالش تامین‬ ‫شد‪ .‬با این حال‪ ،‬خود را برای شرایط اضطراری اماده‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬هاشمامینیدر بازدیدوزیر نیرو‬ ‫از تصفیه خانــه بزرگ اب اصفهان‪ ،‬با ارائه گزارشــی‬ ‫از وضعیــت تامین اب شــرب در اســتان اصفهان و‬ ‫چالش های موجود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از سال ‪ ۱۳۷۷‬و به‬ ‫تعبیری‪ ۱۳۸۷‬تنشابیدر استاناصفهانبا کاهش‬ ‫بارش ها و خشکی زاینده رود شروع شد و متاسفانه‬ ‫در ســال زراعــی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬نیز این شــرایط ادامه‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کاهشبارش هاموجب کاهشمنابع‬ ‫ابی استان شد و عدم توازن نیاز و مصرف را در پی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫امینی با اشــاره به یکی از تهدیدها در ســامانه‬ ‫ابرســانی اصفهــان‪ ،‬گفت‪ :‬تامین اب مــورد نیاز ‪۸۹‬‬ ‫درصداز جمعیتاستاناز یکتونلو تصفیه خانه‪،‬‬ ‫بــه لحــاظ اســتانداردهای تامیــن اب شــرب‪ ،‬یــک‬ ‫مخاطرهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان با اشاره‬ ‫بــه افزایــش جمعیــت ناشــی از مهاجرت و پــروژه‬ ‫مســکن مهر و تاکید بر لزوم ابرســانی به روستاها‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬هم اکنون ‪ ۹۸‬شــهر و ‪ ۹۴۹‬روســتا با‬ ‫جمعیــت ‪ ۴‬میلیــون ‪ ۸۵۰‬هزار نفر تحت پوشــش‬ ‫خدمات این شرکت هستند که بخشی از نیاز ابی‬ ‫این جمعیت شامل ‪ ۴۰‬شهر و بیش از ‪ ۵۶۰‬روستا از‬ ‫منابع اب زیرزمینی اعم از چشمه ها و قنوات تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی درخصوص ‪ ۵۸‬شــهر و ‪ ۳۸۰‬روســتای دیگر‬ ‫در اســتان بــا ‪ ۴‬میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار نفر جمعیت‪،‬‬ ‫گفت‪:‬اباینشهرهاو روستاهااز محلتصفیه خانه‬ ‫ابباباشیخعلی‪،‬چاه هایفلمنو چاه هایمتفرقه‬ ‫تامینمی شود‪.‬‬ ‫امینی مجموع اب تولیدی در ســامانه نخست‬ ‫ابرسانی به اصفهان بزرگ را در حدود ‪ ۱۳‬و نیم متر‬ ‫مکعببر ثانیهو نیاز ابیجمعیتتحتپوششرا‬ ‫در حدود‪ ۱۷‬و نیم متر مکعب بر ثانیه اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی از کمبــود ‪ ۴‬مترمکعبــی اب در تابســتان‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد و گفت‪ :‬امسال یکی از بدترین‬ ‫ســال های ما بود و بیشــترین حجم ابرســانی ســیار‬ ‫را داشــتیم‪.‬امینی توضیح داد‪ :‬تابســتان امســال ‪۶۲‬‬ ‫میلیون لیتر ابرســانی ســیار با حدود ‪ ۶۰۰۰‬دســتگاه‬ ‫تانکر در شهرهایاصفهان‪،‬خمینی شهر‪،‬شاهین شهر‬ ‫ونجف ابادداشتیم‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه بر اساس اطلس وزارت نیرو و‬ ‫شرکت مهندسی اب کشور‪ ،‬استان اصفهان کمترین‬ ‫اب بــدون درامــد را دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬در این ســال ها در‬ ‫حــد امــکان از شــبکه های فرســوده نش ـت گیری و‬ ‫نشت یابی کردیم و در رتبه باالتری از استان های با‬ ‫اقلیم خشک مثل قم و یزد قرار داریم‪.‬‬ ‫امینی در ادامه به ســرانه مصرف اب شــرب در‬ ‫بخش خانگی در استان اشاره و عنوان کرد‪ :‬سرانه‬ ‫مصرف هر نفر در شــبانه روز در ســال ‪ ،۸۶‬حدود‬ ‫‪ ۱۸۹‬لیتــر بــود کــه ایــن عدد را تا ســال ‪ ۹۷‬بــه ‪۱۴۹‬‬ ‫لیتر رســاندیم و در حوزه کاهش ســرانه مصرف نیز‬ ‫موفقعملکردیم‪.‬مدیرعاملشرکتابوفاضالب‬ ‫استان‪ ،‬به برخی اقدامات فنی و فرهنگی برای عبور‬ ‫از تنش ابی اشاره و اظهار کرد‪ :‬از جمله این اقدامات‬ ‫مدیریت فشــار اب‪ ،‬تله متری و هوشــمند ســازی‪،‬‬ ‫مدیریتتامینو ابرسانیسیار بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خود را برای شرایط اضطراری و‬ ‫کاهش ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصدی اب اماده کرده ایم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سامانه مانیتورینگ هوشمند‪ ،‬در مدار بهره برداری‬ ‫است و در حدود‪ ۱۶۵‬نقطه از ایستگاه های پمپاژ و‬ ‫مخازنراتحتپوششاینسامانهبرده ایم کهیکی‬ ‫از جامع ترین سامانه ها در کشور است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مصرف گاز در ایران با‪ ۱۲‬کشور ثروتمند اروپایی برابری می کند‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایــران اظهــار کرد‪:‬‬ ‫مــا ســومین تولیدکننــده گاز جهــان و چهارمیــن‬ ‫مصرف کننــده ان پــس از روســیه‪ ،‬امریــکا و چیــن‬ ‫هســتیم و مقدار مصــرف گاز در ایــران تقریبا با ‪۱۲‬‬ ‫کشور ثروتمنداروپابرابریمی کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬مجیــد چگنــی در نشســت‬ ‫هم اندیشی مدیران حوزه انرژی با مدیران رسانه ها‬ ‫که با حضور مدیرعامل مدیریت شبکه برق ایران‪،‬‬ ‫مدیــرکل روابط عمومــی وزارت نیــرو‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی و روسای روابط عمومی شرکت های‬ ‫گاز‪ ،‬توانیر و اب و فاضالب (ابفا) برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این ارقام نشان می دهد چرا دغدغه های ما درباره‬ ‫مصرف انرژی در کشور به ویژه در حوزه گاز طبیعی‬ ‫افزایشیافتهاست‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه عوامــل زیــادی بــر مصــرف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2561‬برابـر اراء صـادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه‬ ‫و بامعـارض متقاضیان محرز گردیده اسـت‪ .‬لذامشـخصات متقاضیان وامـاک موردتقاضا‬ ‫بـه شـرح زیـر بـه منظـور اطـاع عمـوم در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود در‬ ‫صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می‬ ‫تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را در اداره ثبت اسـناد‬ ‫وامـاک محـل تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواسـت خـود رابه مرجع قضایـی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شـماره ‪ ۳۵۸۹‬و ‪ ۳۵۹۰‬مـورخ ‪ 1400/07/21‬اقـای نصیـر طغیانـی فرزند حسـین سـه‬ ‫دانـگ مشـاع و خانـم صفـا جعفـری مزرعـه یـزدی فرزنـد حسـین سـه دانـگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ یکبابخانـه بـه مسـاحت ‪ 139/85‬متـر مربع قسـمتی از پاک ثبتی شـماره ‪۳۳۰‬‬ ‫اصلـی واقـع در قطعـه ‪ ۵‬نجف اباد واقـع در بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملـک اصفهان ‪ -‬متقاضی‬ ‫طبـق سـند رسـمی شـماره ‪ 92/09/28 -۶۶۱۵‬دفترخانـه ‪ ۲۶۵‬نجـف ابـاد مالـک رسـمی‬ ‫مشـاعی می باشـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/08/23 :‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/09/08 :‬حجت اله‬ ‫کاظـم زاده‪ -‬مدیـر واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک نجـف ابـاد‪/1221240‬م الف‬ ‫تاثیرگــذار اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در زمینــه ســازوکارهایی‬ ‫کــه در همــه جــای دنیا برای کاهش مصــرف به کار‬ ‫یشــود‪ ،‬در کشور ما کم کاری شــده و مردم‬ ‫گرفته م ‬ ‫به درستیتوجیهنشده اند‪،‬بنابرایننتیجهاینشده‬ ‫که صادرات گاز و توسعه صنایع مهم وابسته به گاز‬ ‫بایدمتوقفشود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر لزوم‬ ‫گســازی در زمینه مصرف گاز‪،‬‬ ‫عزم ملی برای فرهن ‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬امســال نیز شــرایط ما بــه لحاظ تولید‬ ‫و مصــرف مطلــوب نیســت و برای پایداری شــبکه‬ ‫مجبوریممحدودیت هاییرااعمالکنیمتابتوانیماز‬ ‫فصل سرد عبور کنیم‪ .‬این در حالی است که باوجود‬ ‫پیش بینی ها‪،‬امسالفصلسرمازودتر از پارسالاغاز‬ ‫و همین سبب شد مقدار مصرف گاز افزایش یابد‪.‬‬ ‫چگنــی تصریح کرد‪ :‬مقــدار مصــرف گاز در بخش‬ ‫خانگی و تجاری به‪ ۴۸۰‬میلیون مترمکعب رسیده‬ ‫کهنسبتبهمدتمشابهپارسال‪،‬حدود‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫مترمکعــب افزایش یافته اســت و همیــن موضوع‬ ‫سبب شده محدودیت هایی را در حوزه نیروگاهی‬ ‫اعمال کنیم و بخش نیروگاهی به سمت استفاده از‬ ‫سوختدومو مایعبروند‪.‬بهاینترتیب‪،‬باافزایش‬ ‫مصرف گازوییل‪ ،‬مقدار صادرات محدود می شود و‬ ‫بر همین اســاس‪ ،‬صادرات گاز به ترکیه و عراق نیز‬ ‫کاهشمی یابد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا تاکید بر اینکه بایــد در زمینه‬ ‫مصرف بهینه گاز دقت کنیم تا بتوانیم از زمســتان‬ ‫عبــور کنیــم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در حوزه مشــترکان دولتی‬ ‫بخش نامه هایــی صــادر شــده کــه انها نســبت به‬ ‫مصرف بهینه اقدام کنند و مقدار مصرف گاز خود‬ ‫را کاهش دهند‪ .‬معاون وزیر نفت در امور گاز گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم بتوانیم سوخت مورد نیاز صنایع عمده و‬ ‫نیروگاه ها را تامین کنیم‪ ،‬زیرا تامین نکردن سوخت‬ ‫اگهی رای شورا‬ ‫‪ -9-2555‬شـماره پرونـده‪ 59/1400 :‬شـماره دادنامـه‪1400/05/24 – 137/1400 :‬‬ ‫درخصـوص دعـوی خواهـان اقای مهدی شـاه رجبیان سـاکن گـرگاب بلوار امام بن بسـت‬ ‫شـهید علـی روح االمیـن پ‪ 17‬بطرفیـت خوانـده خانـم زهـرا نعیمـی مجهول المـکان به‬ ‫خواسـته مطالبـه مبلـغ شـصت میلیـون ریـال بـه انضمام مطلق خسـارات دادرسـی‪ ،‬شـورا‬ ‫بـا توجـه بـه ماحظـه مسـتندات ابـرازی خواهـان و احراز اشـتغال ذمـه خوانده نسـبت به‬ ‫خواهـان‪ ،‬دعـوی خواهـان را محمول بر صحت تلقی و مسـتندا به مـواد ‪198‬و ‪515‬و ‪-522‬‬ ‫‪ 519‬قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی حکـم بـه محکومیـت خوانده بـه پرداخت مبلغ شـصت‬ ‫میلیـون ریـال بابت اصل خواسـته و پرداخـت مبلغ یک میلیون و هفتصدو پنجـاه هزار ریال‬ ‫بابـت هزینـه دادرسـی و با احتسـاب تاخیرتادیه از تاریخ ارائـه دادخواسـت (‪ )1400/03/18‬تا‬ ‫زمـان پرداخـت در حـق خواهـان صـادر و اعام مـی نماید‪.‬‬ ‫رای صـادره غیابـی و ظـرف بیسـت روز قابـل واخواهی در این شـورا می باشـد و پس از ان‬ ‫ظرف بیسـت روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی شـاهین شـهر می باشـد‪ .‬قاضی‬ ‫شـورای حل اختاف شـعبه هفتم شـاهین شـهر‪ -‬غامرضا شـکوهی م‪/‬الف ‪1221687‬‬ ‫اگهی رای شورا‬ ‫‪ -9-2556‬شـماره پرونـده‪ 57/1400 :‬شـماره دادنامـه‪1400/05/24 – 138/1400 :‬‬ ‫درخصـوص دعوی خواهان اقای حسـین شـاه رجبیان سـاکن گـرگاب بلوار امام بن بسـت‬ ‫شـهید علـی روح االمیـن پ‪ 177‬بطرفیـت خوانـده خانـم زهـرا نعیمی مجهـول المکان به‬ ‫این دو بخش‪ ،‬تبعات دیگری نیز خواهد داشت‪ ،‬در‬ ‫واقع‪ ،‬هر قدر مصرف خانگی بهینه باشد‪ ،‬به حوزه‬ ‫فعالیتصنایعکمککرده ایم‪.‬‬ ‫چگنی در ادامه تاکید کرد‪ :‬ما اکنون ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫مشــترک گاز داریــم که از این تعــداد‪ ۷۶ ،‬درصد در‬ ‫سه پله نخست مصرف قرار دارند و ‪ ۵۰‬درصد گاز‬ ‫کشور رامصرفمی کنند‪.‬‬ ‫وی در پایــان‪ ،‬میانگیــن قیمــت گاز ســه پلــه‬ ‫نخســت مشــترکان را هــر مترمکعــب حــدود ‪۶۳‬‬ ‫تومان اعالم کرد و افزود‪ :‬هر مشترک در ماه حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬مترمکعب مصرف دارد که با نرخ ‪ ۶۳‬تومان‪،‬‬ ‫‪ ۳۵‬هــزار تومان در مــاه پول گاز می پردازند که اگر‬ ‫همیــن مقــدار گاز را صادر کنیم معــادل ارزی ان به‬ ‫نرخ صادراتی‪ ،‬برابر با ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان‬ ‫خواهد بود‪ ،‬در حالی که ما با رقم بسیار پایین‪ ،‬ان را‬ ‫در منازلمصرفمی کنیم‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مواجههنیروگاه ها‬ ‫بامحدودیتسوخت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مــادر‬ ‫مازوت استفاده کند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫تخصصی بــرق حرارتی با بیان‬ ‫شــرکت مــادر تخصصــی بــرق‬ ‫اینکــه در حال حاضر وضعیت‬ ‫حرارتی با بیان اینکه تعداد این‬ ‫نیروگاه هــا نامناســب نیســت‪،‬‬ ‫نیروگاه هــا در مجموع به بیش‬ ‫گفــت کــه وزارت نفــت تعهــد‬ ‫از هشت نیروگاه نیز نمی رسد‪،‬‬ ‫محسن طرزطلب‬ ‫داده بــود در ایــن ایــام میــزان‬ ‫گفت‪ :‬اینکه چه تعداد نیروگاه‬ ‫مشخصی سوخت گاز را تامین‬ ‫از گازوئیــل اســتفاده می کننــد‬ ‫کند اما به دلیل افزایش مصرف خانگی و تجاری مشخص است؛ در هر بخشی از شمال و شمال‬ ‫اینتعهدعملینشدهومانیز باهماهنگیانجام شرق که افت فشار گاز اتفاق افتاده و نتوانستیم‬ ‫شــده از ســوخت مایع و جایگزین در نیروگاه ها تامین گاز داشــته باشــیم‪ ،‬از ســوخت جایگزین‬ ‫اســتفاده می کنیم و اکنون مشکل خاصی وجود استفادهمی کنیم‪.‬طرزطلببااشارهبهعدماجرای‬ ‫ندارد‪ .‬محسن طرزطلب در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با تعهدوزارتنفتبرایتامینسوخت گاز‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اشارهبهمحدودیتتامینسوختدر نیروگاه ها‪ ،‬مخــازن گازوئیــل و ذخیره کــردن ان برای همین‬ ‫اظهار کرد‪:‬در هر نیروگاهی کهنتوانستندسوخت مواقع است که اگر مشکلی به وجود امد بتوانیم‬ ‫گاز را تامین کنند از سوخت جایگزین و سوخت از گازوئیل اســتفاده کنیم تا شــرایط نرمال شود‪.‬‬ ‫گازوئیل اســتفاده می شــود‪ ،‬تعداد نیروگاه هایی وی با اشاره به امادگی نیروگاه ها برای استفاده از‬ ‫کــه از ســوخت جایگزیــن اســتفاده می کنند به سوخت هایجایگزین‪،‬اظهار کرد‪:‬در حالحاضر‬ ‫هشت مورد نیز نمی رسد و اکثرا در این نیروگاه ها نیروگاه هاهیچمشکلیبرایتامینبرقموردنیاز‬ ‫شــرایط اینگونه است که تنها واحدهایی که در کشور ندارند‪،‬هرچند کهبرخینیروگاه هادر حال‬ ‫مــدار هســتند‪ ،‬ان هم نــه به صــورت صددرصد تعمیر هســتند اما برای تامین نیاز فعلی کشــور‬ ‫از ســوخت مازوت و گازوئیل اســتفاده می کنند‪ .‬مشکلینیست‪.‬مدیرعاملشرکتمادر تخصصی‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اگــر واحــدی در مدار باشــد برق حرارتی درباره احتمال خاموشی در زمستان‬ ‫ســعی شــده کــه ســوخت ان به صــورت ترکیبی امسال نیز‪ ،‬گفت‪ :‬از اکنون نمی توان این مساله‬ ‫از مــازوت و گازوئیل تامین شــود‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن را پیش بینــی کــرد‪ ،‬نگرانی هایی وجــود دارد‪ ،‬در‬ ‫اســت یک نیروگاه شــش واحد داشــته باشد که حال رصد شــرایط هســتیم تا ان شــااهلل مشکلی‬ ‫همــه واحدهــای ان از مازوت اســتفاده نکنند و به وجود نیاید‪ ،‬اما من به شخصه نگران هستم‪،‬‬ ‫بــه صــورت ترکیبــی از مــازوت و گازوئیــل تامین پیش بینیخاموشی هارانمی توانباخیالراحت‬ ‫ســوخت کنند‪ ،‬البته ممکن اســت نیروگاه هایی و یا مضطرب اعالم کرد‪ ،‬اما در مجموع به دنبال‬ ‫نیز وجود داشته باشند که به صورت صددرصد از اینهستیم کهمشکلیبهوجودنیاید‪.‬‬ ‫رسیدگیبهوضعیتنیرویانسانیوزارت‬ ‫نفتبایددنبالشود‬ ‫رئیــس کمیســیون انــرژی‬ ‫کرد‪:‬همچنین‪ 14/5‬درصدتولید‬ ‫مجلس شــورای اســامی تاکید‬ ‫داخلینیز بایدبهاینوزارتخانه‬ ‫کــرد‪ :‬شــاید برخــی افــراد بــاور‬ ‫داده شود و صادرات خالص گاز‬ ‫نکنند که کارگران در ســکوهای‬ ‫به طور کامل در اختیار شــرکت‬ ‫نفتــی حــدود ‪ ۶‬تــا ‪ ۷‬میلیــون‬ ‫ملــی نفــت بــا هــدف توســعه‬ ‫فریدون حسنوند‬ ‫تومــان حقــوق مــی گیرنــد لــذا‬ ‫زیرســاخت ها قــرار گیــرد‪ .‬رفــع‬ ‫کمیســیون انرژی تالش می کند‬ ‫برخی موانــع در حــوزه انعقاد‬ ‫این پرسنل و نوار مرزی کشور را مشمول معافیت قراردادهــا و ایجاد تنوع در الگوهای قراردادی از‬ ‫مالیاتــی کرده تــا افزایش حقوق انها نیز محقق دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫شــود‪ .‬فریــدون حســنوند در گفت وگو با ایســنا همچنین الزم اســت سرمایه گذاری های داخلی‬ ‫ضمن تشــریح ســفر دو روزه اعضای کمیســیون و خارجــی مردمی را جذب بخش های مختلف‬ ‫انرژی مجلس شورای اسالمی به عسلویه‪ ،‬گفت‪ :‬صنعــت نفت کنیم تا عالوه بر توســعه کشــور‪،‬‬ ‫طــی دو روز حضور اعضای کمیســیون انــرژی در فرصت های شــغلی ایجاد کرده و برای ســرمایه‬ ‫استانبوشهر و بهویژهمنطقهعسلویه‪،‬جلسات گــذار نیــز ارزش افــزوده به همراه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مشترکیباحضور مدیرانعاملشرکتملینفت وی افزود‪ :‬رســیدگی به وضعیت نیروی انسانی‬ ‫و گاز پارس جنوبی و منطقه ویژه اقتصادی برگزار وزارت نفت باید به طور جدی در دستور کار این‬ ‫شد کهدر اینجلساتنیازها‪ ،‬چالش ها‪،‬عملکرد وزارتخانه قرار گیرد‪ .‬اگرچه طی چند ماه گذشته‬ ‫و میزان پیشرفت پروژه ها مورد بحث و بررسی اقدامــات خوبی انجام شــده اما بایــد نیروهای‬ ‫قرار گرفت‪.‬نظارتمیدانیوظیفهذاتیکمیسیون پیمانکاری و ارکان ثالث را نیز مد نظر قرار داد‪،‬‬ ‫انرژی است که تعهدات دستگاه های مختلف را امید است بتوانیم مشــکالت این عزیزان را حل‬ ‫بر اساس قانون برنامه توسعه‪ ،‬بودجه سنواتی و کنیم که انگیزه کافی برای خدمت به کشورمان‬ ‫احکام دائمی رصد کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از طرفی را داشته باشند‪ .‬شاید برخی افراد باور نکنند که‬ ‫کمیسیون نگاهی نیز به بودجه سنواتی سالیان کارگران در سکوهای نفتی حدود ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬میلیون‬ ‫بعد دارد که باید متناسب با نیاز مجموعه های تومانحقوقمی گیرندلذا کمیسیونانرژیتالش‬ ‫مرتبطبا کمیسیونرشد کنندلذادر تالشهستیم می کند این پرسنل و نوار مرزی کشور را مشمول‬ ‫تصمیم گیری هــای منطقــی در این حوزه داشــته معافیت مالیاتی کننــد و افزایش حقوق انها نیز‬ ‫باشیم‪ .‬از انجا که مشترکان خانگی‪ ،‬نیروگاه های محقق شود‪ .‬حسنوند در ادامه خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫جدیــد و فعلی و صنایع بزرگ بــه گاز نیاز دارند مســئولیت های اجتماعــی وزارت نفت موضوع‬ ‫و بخــش قابل مالحظــه ای از این نیاز در همین دیگــری بود که نماینــدگان در ایــن بازدید مورد‬ ‫منطقه عسلویه تولید می شود لذا این منطقه به توجه قرار دادند چرا که مردم ساکن در عسلویه‬ ‫حمایت مالی بیشتری از سوی دولت و مجلس و سایر مناطق که دارای نفت هستند باید از این‬ ‫نیازمنــد اســت‪ .‬رئیس کمیســیون انــرژی مجلس قانــون و وظیفــه محولــه بــه دوش وزارت نفت‬ ‫شورایاسالمیتاکید کرد‪:‬مادر اینسفر بازدیدی منتفــع شــوند و وزارت نفت به مســئولیت های‬ ‫از ســکوی گازی پارس جنوبی داشــتیم‪ .‬به یقین اجتماعیخوددر ایناستان هاعمل کندتاجایی‬ ‫فعالیت در این ســکوها بسیار سخت و طاقت که مردم تاثیر ان را به خوبی در زندگی رفاهی‪،‬‬ ‫فرســا اســت اما کارکنان عملیاتی وزارت نفت در اموزشی ‪ ،‬بهداشتی خود حس کنند‪ .‬وی در پایان‬ ‫خــط مقــدم تولید قــرار دارند و پرچم اســتقالل گفت‪ :‬قطعا سفرهای استانی کمیسیون به چند‬ ‫کشور را در حوزه تولید و صادرات برافراشته اند‪ .‬بازدید منتهی نمی شود و قرار است جلساتی با‬ ‫دوری از خانواده و شــرایط سخت اب و هوایی مســئوالن ســازمان مربوطه با محوریت بودجه‬ ‫و مسئولیت خطیری که بر عهده دارند شرایط را ســال ‪ ۱۴۰۱‬در روزهــای اینــده برگــزار شــود‪ .‬ایــن‬ ‫برای انها سخت کرده است لذا کمیسیون انرژی نظــارت میدانــی بــه مــا کمک کــرد که برخــی از‬ ‫درصــدد اســت کــه در قانون بودجه ســال اینده اولویت ها را شناسایی و در جلسه با مسئوالن امر‬ ‫حتما‪ 14/5‬درصد سهم وزارت نفت به طور کامل پیگیریکنیم‪.‬‬ ‫بهاینصنعتاختصاصیابد‪.‬ویدر ادامهتاکید‬ ‫خواسـته مطالبـه مبلـغ سـی و چهـار میلیـون ریال بـه انضمـام مطلق خسـارات دادرسـی‪،‬‬ ‫شـورا بـا توجـه به ماحظه مسـتندات ابـرازی خواهـان و احراز اشـتغال ذمه خوانده نسـبت‬ ‫بـه خواهـان‪ ،‬دعـوی خواهـان را محمول بـر صحت تلقی و مسـتندا بـه مـواد ‪198‬و ‪515‬و‬ ‫‪ 519-522‬قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی حکم به محکومیـت خوانده به پرداخت مبلغ سـی‬ ‫و چهـار میلیـون ریـال بابت اصل خواسـته و پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد و بیسـت‬ ‫و پنـج هـزار ریـال بابت هزینه دادرسـی و با احتسـاب تاخیرتادیـه از تاریخ ارائه دادخواسـت‬ ‫(‪ )1400/03/19‬تـا زمـان پرداخـت در حـق خواهـان صـادر و اعام مـی نماید‪.‬‬ ‫رای صـادره غیابـی و ظـرف بیسـت روز قابـل واخواهـی در ایـن شـورا مـی باشـد و پـس‬ ‫از ان ظـرف بیسـت روز قابـل تجدیدنظرخواهـی در دادگاه عمومـی شـاهین شـهر مـی‬ ‫باشـد‪ .‬قاضـی شـورای حـل اختـاف شـعبه هفتـم شـاهین شـهر‪ -‬غامرضـا شـکوهی‬ ‫م‪/‬الف ‪1221692‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2531‬شـماره نامـه‪ ، 140085602006008120:‬تاریـخ‪ 1400/08/19 :‬اقـای محسـن‬ ‫عموچـی فرزنـد رجبعلـی به اسـتناد یک برگ استشـهادیه محلـی که هویت و امضا شـهود‬ ‫رسـمًا گواهی شـده مدعی اسـت ‪ 1.5‬دانگ مشـاع از ششدانگ پاک شـماره ‪ 5668‬فرعی‬ ‫از ‪ 72‬اصلی قب ً‬ ‫ا ‪ 3782‬باقیمانده بوده اسـت واقع در خمینی شـهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان‬ ‫کـه در دفتـر ‪ 205‬صفحـه ‪ 205‬مسـبوق بـه ثبـت و سـند می باشـد کـه در اثر جابـه جایی‬ ‫مفقـود شـده اسـت و چون درخواسـت صـدور المثنی سـند مالکیـت نامبرده را نمـوده طبق‬ ‫تبصـره یـک اصاحـی مـاده ‪ 120‬ایین نامه قانـون ثبت مراتب اگهی می شـود که هرکس‬ ‫مدعـی انجـام معاملـه (غیـر از انچـه در این اگهی ذکر شـده) نسـبت بـه ان یا وجود سـند‬ ‫مالکیـت مزبـور نـزد خود باشـد از تاریخ انتشـار این اگهـی تا ده روز بـه ایـن اداره مراجعه و‬ ‫اعتـراض خـود را کتبـًا ضمن ارایه اصل سـند مالکیت و سـند معامله تسـلیم نماید تا مراتب‬ ‫صـورت مجلـس و اصل سـند با ارایـه کننده مسـترد گردد‪.‬‬ ‫اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسـد یا در صورت اعتراض اصل سـند ارایه نشـود المثنی‬ ‫سـند مالکیـت مرقوم صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد شـد‪ .‬تاریـخ انتشـار ‪1400/08/23:‬‬ ‫رئیـس اداره ثبـت اسـناد و اماک خمینی شـهر ـ نبی اله یزدانی م الـف‪1221435 :‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫فاکتـور فروش‪ ،‬برگ سـبز و کارت سـوخت خودرو سـواری‪ -‬سـواری‬ ‫سیسـتم پـژو تیـپ ‪ 405GLXI‬بـه رنـگ خاکسـتری ‪ -‬متالیـک‬ ‫بـه شـماره انتظامـی ایـران‪924 -85‬ص‪ 99‬بـه شـماره موتـور‬ ‫‪ 12488335247‬و شـماره شاسـی ‪NAAM11CAXAK993004‬‬ ‫مـدل ‪ 1388‬بـه نام امـان اله براهوئـی کدملـی ‪ 3610772638‬مفقود‬ ‫گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شهرک هایصنعتی‬ ‫در گلستانتوسعهمی یابد‬ ‫مدیرعامــل جدید شــرکت‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬اســتانداری و برق‬ ‫شهرک های صنعتی گلستان با‬ ‫منطقه ای مازندران و گلســتان‬ ‫اشــاره به اینکه زمین های موثر‬ ‫هرکــدام ‪ ۵۰‬میلیــارد تومــان‬ ‫در شــهرک های اســتان تقریبــا‬ ‫بــرای ایــن کار پرداخــت کننــد‪.‬‬ ‫تمام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬توسعه‬ ‫تاکنــون شــرکت شــهرک های‬ ‫رضا شهمرادی‬ ‫شــهرک های صنعتی در استان‬ ‫صنعتــی ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان و‬ ‫در دســتور کار قرارگرفته است‪.‬‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫رضــا شــهمرادی در گفت وگــو بــا اظهار کــرد‪ :‬در ‪ ۴۰‬میلیــارد تومــان پرداخــت کــرده و مابقی ان‬ ‫اســتان گلســتان ‪ ۱۳‬شــهرک صنعتی و ‪ ۱۰‬ناحیه باقی ماندهاست‪.‬امیدواریمباتامینمنابعمالی‬ ‫صنعتــی داریم کــه ‪ ۸۲۵‬واحد صنعتی در ان ها موردنیــاز‪ ،‬هــر چــه زودتر ایــن کار انجــام گیرد‪.‬‬ ‫با اشتغال ‪ ۱۳‬هزار نفر دارای پروانه بهره برداری شهمرادی در ادامه با اشاره به مشکالت قطعی‬ ‫هســتند‪ .‬بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی و برای واحدهای تولیدی استان‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫تولیدی‪ ،‬حدود ‪ ۲۲۰‬واحد تولیدی در شهرک ها تصمیمهیئتدولتمقرر شد کهسازمانصمت‬ ‫و نواحی صنعتی استان راکد هستند‪ .‬او با اشاره ‪ ۴‬هــزار مــگاوات از طریــق واحدهــای صنعتی‬ ‫به اینکه ‪ ۴۵۰۰‬میلیارد تومان ســرمایه گذاری در بــزرگ مانند ســیمان و فــوالد صرفه جویی برق‬ ‫شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان انجا مشــده داشــته باشــد و در عــوض شــهرک های صنعتی‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬واحدهــای صنعتی مــا در زمینه که در ان واحدهای کوچک و متوســط مســتقر‬ ‫صنایعتبدیلی‪،‬شیمیایی‪،‬فلزی‪،‬سلولوزیو غیره هســتند‪ ،‬از قطعی برق مســتثنی شــوند امــا در‬ ‫مشــغول به فعالیت هستند‪ .‬مدیرعامل جدید عملبرایاینکهخاموشیبرقبخشخانگیبه‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی گلستان خاطرنشان حداقل برسد و یا اعمال نشود‪ ،‬برق شهرک های‬ ‫کــرد‪ :‬در حــال حاضــر تعــدادی واحــد خــوب صنعتــی اســتان از ســاعت ‪ ۲‬الــی ‪ ۴‬بعدازظهــر‬ ‫در زمینه صنایع تبدیلی در اســتان مشــغول به قطع می شود‪ .‬او با بیان اینکه با قطعی برق از‬ ‫فعالیتهستنداماباتوجهبهاینکهمحصوالت ساعت ‪ ۲‬الی ‪ ،۴‬عمال دو شیف کاری واحدهای‬ ‫کشاورزیزیادیدر استانتولیدمی شود‪،‬پتانسیل تولیدیناقصمی شود‪،‬گفت‪:‬قطعیبرقعالوه‬ ‫بــرای ایجــاد واحدهــای جدید صنایــع تبدیلی بر اســیب به دستگاه های الکترونیکی‪ ،‬موجب‬ ‫وجود دارد‪ .‬شــهمرادی با اشاره به اینکه از سال از بیــن رفتــن مــواد اولیــه برخــی از واحدهــای‬ ‫‪ ۹۰‬بــر اســاس مصوبــه مجلس سیاس ـت گذاری‪ ،‬تولیدی که در دســتگاه ها قرار دارند‪ ،‬می شود و‬ ‫برنامه ریــزی و صــدور مجوزهــا در حوزه صنایع تولیدکنندگانراباضرر روبه رو می کند‪.‬مدیرعامل‬ ‫تبدیلــی از وزارت صنعــت بــه وزارت کشــاورزی جدیدشرکتشهرک هایصنعتیگلستانبابیان‬ ‫واگذار شد‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم با گسترش صنایع اینکــه تولیدکننده انتظــار دارد تنهــا دغدغه اش‬ ‫تبدیلی‪ ،‬از خام فروشــی محصوالت تولیدی در تولیدباشد‪،‬تصریح کرد‪:‬سودتسهیالتبانک ها‬ ‫استانجلوگیریو ارزش افزودهدر همین جاایجاد در بخش صنعت باالســت و باید اصالح شود‪.‬‬ ‫کنیــم؛ با ایــن کار اشــتغال و درامد ســرانه مردم مــا باید زیرســاخت های الزم را برای تولیدکننده‬ ‫استان افزایش می یابد‪ .‬او در خصوص اقدامات فراهم کنیم و به گونه ای نباشد که با قطعی برق‬ ‫انجام شده در شهرک هزار هکتاری اترک‪ ،‬گفت‪ :‬در تابستان و قطعی گاز در زمستان روبه رو شود‪.‬‬ ‫از حدود یک هزار هکتار مساحت این شهرک‪ ،‬اگر شرایط فراهم شود‪ ،‬سرمایه گذاران خوبی را‬ ‫‪ ۲۵۰‬هکتــار ان وارد فــاز عملیاتی شــده اســت‪ .‬در گلستانداریم کهعاشقتولیدو اوردنسرمایه‬ ‫بــا توجه بــه تصویب منطقــه ازاد اینچ هبــرون‪ ،‬در همین استان هستند‪ .‬شهمرادی خاطرنشان‬ ‫انتظــار داریــم کــه اســتقبال از ســرمایه گذاری در کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه زمی نهــای موثــر در‬ ‫تقریباتمام شدهاست‪،‬توسعه‬ ‫ایــن شــهرک افزایــش یابــد‪ ،‬البتــه الزمه ایــن کار شهرک هایاستان ً‬ ‫تامیــن زیرســاخت های موردنیــاز ازجملــه اب‪ ،‬شهرک هایصنعتیازجملهگنبدکاووس‪،‬گمیشان‬ ‫برق‪ ،‬گاز و تلفن است‪ .‬مدیرعامل جدید شرکت و ناحیه دهنه شهرســتان کاللــه اولین برنامه ای‬ ‫شهرک های صنعتی گلستان خاطرنشان کرد‪ :‬بر است که در سال ‪ ۱۴۰۰‬در دستور کار قراردادیم‪.‬‬ ‫اساس مصوبه هیئت دولت‪ ۲۰۰ ،‬میلیارد تومان او بیــان کــرد‪ :‬پرداخــت بخشــی از هزین ههــای‬ ‫اعتبار برای انتقال برق از نیروگاه علی اباد کتول حضــور در نمایشــگاه های داخلــی و خارجی و‬ ‫به شهرک صنعتی اترک در نظر گرفته و مقرر شد برگــزاری دوره های اموزشــی ازجمله برنامه های‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی‪ ،‬سازمان مدیریت و حمایتی ما از صنایع کوچک است‪.‬‬ ‫رسانه هادر مسیر پیشرفت کشور نقشموثر‬ ‫خودرا ایفا کنند‬ ‫فرمانده ســپاه فجر فارس با‬ ‫شیراز نیز در اینمراسمباتاکیدبر‬ ‫تاکید بر اینکــه باید تالش کنیم‬ ‫لزوم ایجاد ارتباط میان صنعت‬ ‫تــا از هــر فرصتــی بــرای افزایش‬ ‫و رســانه‪ ،‬گفــت‪ :‬رســانه ها باید‬ ‫هم افزایــی و وحــدت اســتفاده‬ ‫فــارغ از تفســیرهای تک بعــدی‬ ‫کنیم‪،‬گفت‪:‬امیدواریمرسانه هابا‬ ‫از پــردازش خطــی و یک جانبــه‬ ‫یدا‪ ...‬بوعلی‬ ‫رویکرد همگرایانه‪ ،‬هم افزایی و‬ ‫مســائل خــودداری کــرده و در‬ ‫تقویت اعتماد عمومی در مسیر‬ ‫مســیر تقویت صنعت‪ ،‬تولید و‬ ‫پیشــرفت کشــور نقش موثر و واقعی خود را ایفا در نهایت عدم وابســتگی گام بردارنــد‪ .‬او با بیان‬ ‫کنند‪.‬سردار یدا‪...‬بوعلی‪،‬فرماندهسپاهفجر فارس اینکه توسعه صنعتی کشور نیازمند بستری سازی‬ ‫گســازی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این مهم از طریق‬ ‫در حاشیهاردویتفریحیاصحابرسانهایناستان و فرهن ‬ ‫تهــا محقــق‬ ‫کهبههمتبسیجرسانهفارسدر مجتمعتفریحی رســانه های مســتقل و بیــان واقعی ‬ ‫پتروشــیمی شیراز برگزار شــد‪ ،‬بر ضرورت توجه به می شود‪.‬اگر رسانهبهرسالتخودعملکندومردم‬ ‫فرصت هاتاکیدکردو گفت‪:‬بایدتالشکنیمتااز هر راباواقعیت هاو دستاوردهااشناکند‪،‬امیدبهاینده‬ ‫فرصتیبرایافزایشهم افزاییو وحدتاستفاده و اعتماد عمومی افزایش خواهد یافت‪ .‬امرایی با‬ ‫کنیم‪.‬اوبابیاناینکهبایدهموارهدر انتقالپیام های تصریح اینکه امروز دیگر مفهــوم و مبانی قدرت‬ ‫فرهنگــی در عین وجــود دیدگاه های مختلف در دچار تغییر و تحوالت اساسی شده و ما در عصر‬ ‫کنــار هم باشــیم‪ ،‬افــزود‪ :‬در رویدادهای مختلف‪ ،‬انقالب ارتباطــات و اطالعات قــرار داریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رسانه های فارس همدلی و همگرایی خوبی را در امروز رســانه مهم ترین رکن قدرت در این انقالب‬ ‫مسیر رشد جامعه نشان داده اند‪ .‬بوعلی با تاکید ارتباطیاستو استعمار نوینبه موقعمتوجهاین‬ ‫بر اینکهرسانه هابایدمنعکس کنندهواقعیت های نقششدهو از اننهایتبهره برداریرا کردهاست‪.‬‬ ‫جامعه باشــند‪ ،‬افزود‪ :‬رســانه ها باید با شــناخت مدیرعامل مجتمع پتروشــیمی شــیراز بیان کرد‪:‬‬ ‫دقیقمباحثرابهبستر جامعهکشاندهوباایجاد امروز رسانه با قدرت و نفوذ باال در جهت دهی‬ ‫فضایهمدلیو همگراییموجبایجاددلگرمی به افکار عمومی تاثیر گذاشــته و شــکل دهنده‬ ‫و افزایشاعتمادعمومیشوند‪.‬فرماندهسپاهفجر ذائقه ها و تعریف نیازها متناسب با رویکردهای‬ ‫بهبرگزاریاردویتفریحیفرهنگیاصحابرسانه تعریفی اســت‪ .‬او در بخش دیگری از ســخنان‬ ‫نیز اشاره و خواستار تداوم چنین حرکت هایی شد خود با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب رهبری‪،‬‬ ‫و افــزود‪ :‬بایــد شــرایطی فراهم شــود که اصحاب گفت‪ :‬در این بیانیه نقش رسانه ها در شکل دهی‬ ‫رسانه در بستر طبیعی و متنوع جامعه و به ویژه بــه رونــد توســعه تاکیــد شــده و از جوانــان‬ ‫در حوزهتولید‪،‬ایجادظرفیت هایمختلفحضور خواست هشــده در شکســتن محاصــره تبلیغاتــی‬ ‫یابند تا بتوانند در قالبی نرم به اگاهی بخشــی و دشمن پیشگام شوند‪ .‬رویکرد رسانه های غربی‬ ‫بیــان واقعیت بپردازنــد‪ .‬او همچنین بــه برگزاری باهدف تعرض رسانه ای‪ ،‬هجمه به کشورهایی‬ ‫نشستهم اندیشیمسئوالنرسانه هایاستانبا است که به دنبال ازادی خواهی و استقالل طلبی‬ ‫سخنگویستادکلنیروهایمسلحوبازخوردمثبت هســتند‪ .‬امرایی از رســانه ها خواست با حضور در‬ ‫ان اشاره کرد و گفت‪ :‬امیدواریم رسانه ها با رویکرد متــن و الی ههــای مختلــف جامعه به ویــژه حوزه‬ ‫همگرایانه‪،‬هم افزاییوتقویتاعتمادعمومیدر صنعــت و تولید و دســتاوردهای به وجــود امده‪،‬‬ ‫تهــا را بــه اطالع مردم رســانده و در زمینه‬ ‫مسیر پیشرفت کشور نقش موثر و واقعی خود را واقعی ‬ ‫ایفاکنند‪.‬امینامرایی‪،‬مدیرعاملمجتمعپتروشیمی اگاهیبخشیگامبردارند‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1210‬‬ ‫امادگی خراسان رضوی برای ورود زائران عراقی‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬معاون گردشگری‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫خراسان رضوی گفت‪ :‬امادگی خراسان رضوی برای‬ ‫ورودزائرانعراقیبهمشهددر نشستهم اندیشی‬ ‫بــا مدیــران شــرکت های خدمــات مســافرتی و‬ ‫گردشگریبررسیشد‪.‬‬ ‫یوســف بیدخوری با اعالم این خبــر دراین باره‬ ‫افــزود‪ :‬با توجه به ابالغ دســتورالعمل نحــوه ورود‬ ‫گردشگران خارجی به کشور‪ ،‬جلسه هم اندیشی با‬ ‫مدیران شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری‬ ‫کــه در زمینــه تورهــای ورودی فعالیــت دارنــد و‬ ‫هم چنین مدیران هتل ها و مراکز اقامتی که بیشتر‬ ‫میزبــان زائــران خارجی هســتند با حضــور مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی استان‬ ‫خراســان رضــوی در محــل هتل پردیســان مشــهد‬ ‫برگزار شــد‪ .‬او با اشــاره به دستورالعمل نحوه ورود‬ ‫گردشــگران خارجی به کشــور اظهار کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫این دستورالعمل ارائه کارت واکسیناسیون‪ ،‬ازمایش‬ ‫پــی ســی ار منفــی‪ ،‬بیمه کرونایــی و تاییدیــه رزرو‬ ‫اتاق در هتل از ســوی زائران الزامی اســت‪ .‬معاون‬ ‫گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی خراسان رضوی افزود‪ :‬هم چنین برابر‬ ‫این دستورالعمل ضرورت دارد که خارجی هایی که‬ ‫به ایران ســفر می کننــد در واحدهای اقامتی مجاز‬ ‫اقامت داشــته باشــند‪ .‬بیدخــوری تصریح کــرد‪ :‬در‬ ‫این جلسه نقطه نظرات مدیران و دست اندرکاران‬ ‫بخش خصوصی گرفته شد تا در جلسه با مدیران و‬ ‫دست اندرکاران بخش دولتی در کشور عراق مطرح‬ ‫و موارد موردنیاز اعالم شود‪.‬‬ ‫او با اشاره به جلسه هم اندیشی اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این جلســه دغدغ ههــا و راهکارهای بخش دولتی‬ ‫و خصوصــی به منظــور اســتفاده بهینــه از ظرفیتی‬ ‫که این دســتورالعمل در اختیار ما قرار داده مطرح‬ ‫شــد و ایجــاد محدودیــت و جلوگیــری از فعالیت‬ ‫واسطه ها و افراد غیرمجاز در اولویت برنامه ها قرار‬ ‫گرفت‪ .‬معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی خراســان رضوی درباره‬ ‫‪5‬‬ ‫اقداماتانجام شدهبرایپذیرشزائرانو گردشگران‬ ‫گفت‪ :‬واکسیناســیون کارکنان شــاغل در تاسیسات‬ ‫گردشــگری اســتان‪ ،‬برنامه هایــی بــرای نظــارت بــر‬ ‫واحدهــای اقامتــی و برنامه هایی بــرای نظارت بر‬ ‫نحوه رعایت شیوه نامه های بهداشتی ویژه کرونا در‬ ‫استان انجام شده است‪ .‬بیدخوری وضعیت رعایت‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی در تاسیسات گردشگری‬ ‫اســتان را مطلوب ارزیابی و تاکید کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکــه از ابتــدای ابــان ماه ویــزای گردشــگری برای‬ ‫کشــورهای خارجــی در نظر گرفته شــده‪ ،‬ضــرورت‬ ‫دارد کــه مــا هم با توجه به این که بیشــترین زائران‬ ‫خارجــی ورودی بــه مشــهد را اتبــاع کشــور عــراق‬ ‫تشکیلمی دهندهماهنگی هاییرادر برایمیزبانی‬ ‫از زائــران و گردشــگران خارجــی انجــام دهیــم کــه‬ ‫خوشبختانههماهنگیمقدماتیانجام شدهاست‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪:‬هم چنیندستورالعملنحوهورود‬ ‫گردشــگران خارجی به کشــور در جلسه کمیسیون‬ ‫ارتقــاء امنیــت گردشــگران خارجــی بررســی و برای‬ ‫اجرایایندستورالعملبادستگاه هاییکهوظایفی‬ ‫برای ان ها تعیین شده‪ ،‬هماهنگی الزم انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫امکانحضور تماشاگران گرگانیفراهمشود‬ ‫شــهردار گرگان در دیدار با رئیس فدراســیون‬ ‫بسکتبال خواستار حضور هواداران تیم بسکتبال‬ ‫شــهرداری گــرگان در مســابقات ایــن تیــم شــد‪.‬‬ ‫محمدرضا ســبطی کــه به منظور حمایــت از تیم‬ ‫شــهرداری گرگان و تماشــای مســابقه این تیم در‬ ‫هفتــه پایانــی نیم فصــل اول لیگ برتر بســکتبال‬ ‫به تهران سفرکرده بود با رامین طباطبایی رئیس‬ ‫فدراسیون بسکتبال دیدار و گفتگو کرد‪ .‬سبطی در‬ ‫این دیدار با اشــاره به برگزاری مجتمع بازی های‬ ‫لیــگ برتــر در تهــران و محرومیــت شهرســتان ها‬ ‫ازجملــه گــرگان از شــرایط میزبانــی‪ ،‬خواســتار‬ ‫توجــه فدراســیون ب هحــق میزبانــی شهرســتان ها‬ ‫شــد‪ .‬شــهردار گرگان گفــت‪ :‬با توجه بــه برگزاری‬ ‫برخی مسابقات ورزشی به صورت رفت وبرگشت‬ ‫(ماننــد لیــگ برتر والیبال)‪ ،‬فدراســیون بســکتبال‬ ‫نیــز شــرایطی فراهــم ســازد تــا مســابقات لیــگ‬ ‫برتــر ب هصــورت مجتمــع و متمرکــز در تهــران‬ ‫برگزار نشــود و تمام شهرســتان ها طعم میزبانی‬ ‫را بچشــند‪ .‬ســبطی بــا تاکیــد بــر نقــش بی بدیل‬ ‫هواداران بسکتبال در موفقیت های این تیم بیان‬ ‫کــرد‪ :‬قطعــا مهم ترین انگیــزه حمایت مجموعه‬ ‫شــهرداری گــرگان از تیم بســکتبال‪ ،‬ســرمایه های‬ ‫اجتماعــی و جوانــان و نوجوانــان هــوادار ایــن‬ ‫تیم هســتند و ما همواره عالقه مندیــم هواداران‬ ‫از تماشــای تیم محبوب خود بهره مند شــوند‪ .‬او‬ ‫به رئیس فدراسیون پیشنهاد داد در صورت عدم‬ ‫امکان بازی ها به صورت رفت وبرگشت‪ ،‬دست کم‬ ‫امــکان حضــور محــدود هــواداران گرگانــی در‬ ‫مسابقات این تیم در تهران فراهم شود تا شور و‬ ‫هیجان مسابقات افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نساجیسنتی کالتهخیجشاهرودثبتملیمی شود‬ ‫مدیــرکل دفتــر معاونــت صنایع دســتی وزارت‬ ‫میراثفرهنگی‪،‬گفت‪:‬پروندهثبتملیکالتهخیج‬ ‫شــاهرود به عنوان شــهر دســت بافته ها و نساجی‬ ‫ســنتی باهدف کمک به حفظ این هنر‪ ،‬در وزارت‬ ‫خانه مطرح است‪ .‬ویدا توحدی در دیدار از کالته‬ ‫خیــج در شــمال شــرقی اســتان ســمنان و واقــع در‬ ‫شهرســتان شــاهرود در جمع خبرنگاران‪ ،‬هــدف از‬ ‫این ســفر را بازدید از مقدمات طرح ملی ثبت این‬ ‫منطقــه دانســت و تصریح کــرد‪ :‬پرونده ثبت ملی‬ ‫کالتــه خیج به عنوان شــهر ملــی دس ـت بافته ها و‬ ‫نساجی سنتی به معاونت صنایع دستی و هنرهای‬ ‫سنتی کشور ارسال شده و در این دو سال بسیاری از‬ ‫زیرساخت هایانفراهم شدهاست‪.‬او بابیاناینکه‬ ‫در این بازدید مشخص شد که برخی موانع پیش‬ ‫روی این ثبت نیز خوشبختانه برطرف شده است‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این ثبت می تواند زمینه سازی برای برند‬ ‫تجاری شدن تولیدات منطقه کالته خیج باشد که‬ ‫ازلحــاظ اقتصادی و تجــاری نیز برکت خوبی را به‬ ‫همراهخواهدداشت‪.‬مدیرکلدفتر اموزشو ترویج‬ ‫معاونــت صنایع دســتی وزارت میــراث فرهنگی با‬ ‫بیان اینکه ‪ ۹۰۰‬زن کالته خیجی در زمینه نساجی‬ ‫سنتی فعالیت دارند‪ ،‬گفت‪ :‬وجود این بافنده ها و‬ ‫همچنینزنده بودنفعالیت هایمرتبطبانساجی‬ ‫در ایــن شــهر‪ ،‬شــانس ثبــت ان را باالبــرده اســت‪.‬‬ ‫توحــدی بــا بیان اینکــه شــورای راهبــردی انتخاب‬ ‫شــهرها و روســتاهای ملی ابتدای اذرماه تشــکیل‬ ‫جلسه می دهد و پرونده شهرها و روستاهای ملی‬ ‫صنایع دستی موردبررسی قرار خواهد گرفت‪ ،‬ابراز‬ ‫داشــت‪ :‬نتایج مباحث مطروحه در این نشســت‬ ‫یشــود کــه امیدواریم‬ ‫پــس از جمع بنــدی اعالم م ‬ ‫بــرای کالتــه خیــج این ثبــت رقــم بخــورد چراکه‬ ‫علی رغم مســائل اقتصادی و اشــتغال و توســعه‪،‬‬ ‫ثبــت ملــی کالته خیــج باعث هویت بخشــی به‬ ‫یشــود‪ .‬او بر حفظ هنرهای ســنتی‬ ‫این منطقه م ‬ ‫نیز تاکید کرد و گفت‪ :‬نساجی و بافندگی در ایران‬ ‫و به خصوص بخش بســطام دارای قدمت دیرین‬ ‫اســت و همچنین تنیده شــدن این هنر در زندگی‬ ‫مردم از جلوه های بی نظیر این خطه زیبا محسوب‬ ‫می شود که در زمینه گردشگری و حتی صادرات نیز‬ ‫می تواند موثر باشد‪ .‬این مقام مسئول در بازدید از‬ ‫شــهر کالته خیج و کارگاه های ســنتی بافنده ها‪ ،‬بر‬ ‫اموزش تولید دست بافته های سنتی به نسل جوان‬ ‫کالته خیج نیز تاکید شد تا این هنر برای سال های‬ ‫سالباقیبماند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۵۰‬شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در خراسان رضوی وجود دارد‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان‬ ‫رضــوی گفــت‪ :‬اشــتغال ایجادشــده بــه ازای هــر‬ ‫هکتار زمین کارگاهی واگذارشــده به متقاضیان در‬ ‫شهرک هایصنعتیاستانبه طور متوسط‪ 450‬نفر و‬ ‫بهازایهر واحد کارگاهی‪ 15‬نفر است‪.‬علیبهرامی‬ ‫زاده افــزود‪ :‬کل زمی نهــای کارگاهــی واگذارشــده‬ ‫تاکنــون ‪ 9.6‬هکتــار در قالب انعقاد قــرارداد برای‬ ‫ایجــاد ‪ 301‬واحــد کارگاهــی و اشــتغال زایی بــرای‬ ‫چهار هزار و ‪ 100‬نفر است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬قراردادهای‬ ‫منعقدشده برای ایجاد واحدهای کارگاهی مربوط‬ ‫بــه شــهرک های صنعتــی تربت حیدریــه ‪ ،2‬خیــام‪،‬‬ ‫ســبزوار‪ ،‬کاشــمر‪ ،‬ماشی نســازی و فناوری های برتر‪،‬‬ ‫کالت‪ ،‬توس و زاوین است‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬از کل‬ ‫قراردادهای منعقدشده با متقاضیان در زمین های‬ ‫کارگاهــی شــهرک های صنعتی مزبور تاکنــون ‪283‬‬ ‫واحد کارگاهی به بهره برداری رســیده و برای چهار‬ ‫هزار و ‪ 157‬نفر شغل ایجادشده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی عالوه بر‬ ‫تاکیدو دستور اخیر استاندار خراسانرضوی‪،‬توسعه‬ ‫واحدهای کارگاهی کوچک را از راهبردهای امسال‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬تعهد امسال این شرکت ایجاد ‪80‬‬ ‫واحــد کارگاهی اســت کــه از این تعــداد تاکنون ‪70‬‬ ‫واحد به متقاضیان در شهرک های صنعتی توس و‬ ‫کالت واگذارشــده است‪ .‬بهرامی زاده افزود‪ :‬ایجاد‬ ‫‪ 10‬واحــد کارگاهــی باقیمانده نیز در تعهد شــرکت‬ ‫شهرک های صنعتی خراســان رضوی در سال جاری‬ ‫است که در نظر است نسبت به ساخت ان ها در‬ ‫شهرک فناوری صنایع غذایی اقدام و واگذار کند که‬ ‫ایــن مهم در حال انجام اســت‪ .‬او بیــان کرد‪ :‬وفق‬ ‫مصوبــه کمیته مانــع زدایــی و تدبیر اســتان تغییر‬ ‫کاربری ‪ 463‬واحد خدماتی در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی خراســان رضوی به کارگاهی در دســتور کار‬ ‫کمیسیون ماده‪ 11‬قانون هوای پاک استانداری بوده‬ ‫که به زودی مراحل اداری ان انجام شده و انشاله تا‬ ‫پایان سال یا در ابتدای سال اتی به متقاضیان واگذار‬ ‫می شود‪ .‬گفتنی است‪ ۵۰ :‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫مصــوب در اســتان وجود دارد کــه از این تعداد ‪۲۹‬‬ ‫موردشهرکصنعتیو‪ ۲۱‬موردناحیهصنعتیاست‪،‬‬ ‫از مجموع این موارد‪ ۲۶،‬شهرک صنعتی و ‪ ۱۶‬ناحیه‬ ‫صنعتی فعال و واگذاری زمین در ان در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫مدیرانبرایرفعمشکالتمردم‪،‬پیگیریمضاعفانجامدهند‬ ‫اســتاندار گیــان خطــاب بــه همــه مدیــران و‬ ‫مســئوالن در رد ههــای مختلــف خدمتی گفت که‬ ‫بایستی برای رفع مشــکالت و دغدغه های مردم‪،‬‬ ‫پیگیری مضاعف انجام دهند تا ارامش خاطر انان‬ ‫فراهم شــود‪ .‬اســدا‪ ...‬عباســی در سفر به ماسال در‬ ‫نشست بررسی مشــکالت این شهرستان در سالن‬ ‫اجتماعات فرمانداری با بیان اینکه در میدان عمل‬ ‫ب هصــورت جهــادی بایــد تصمیمــات واقع گرایانــه‬ ‫بگیریــم‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬با ایجــاد تحرک باید شــاهد‬ ‫شتاببخشیدر حوزه های مختلفباشیمو موانع‬ ‫توســعه ای را از پی ـش رو برداریم‪ .‬او بــر لزوم تالش‬ ‫مضاعف برای تحقق شــعار تولید؛ پشــتیبانی ها و‬ ‫مانعزداییهاتاکیدو خاطرنشان کرد‪:‬در مسیر رفع‬ ‫مشکالت باید با اراده ای قوی‪ ،‬بدون شعارزدگی و‬ ‫تشــریفات و ب هصــورت خالصانــه بــرای خــدا گام‬ ‫برداریــم‪ .‬نماینده عالــی دولت در گیالن با تصریح‬ ‫اینکه مردم از وعده ها خســته اند و باید در میدان‬ ‫عمل به انان خدمت کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬شخصا به عنوا ‬ ‫ن‬ ‫پیش رو در عرصه حل مشکالت حاضر می شوم و‬ ‫مدیــران را پــای کار می اورم و اگر در مســیر خدمت‬ ‫بــه مردم مدیــری کوتاهی کند‪ ،‬گذشــت نمی کنم‪.‬‬ ‫استاندار گیالن با اشاره به اینکه اجازه ایجاد موانع‬ ‫و بروکراسی مزاحم را به احدی نخواهم داد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در مسیر رسیدن به اهداف نظام‪ ،‬توسعه کشور و‬ ‫نیز ســرمایه گذاری برای رونق اشتغال و کسب وکار‬ ‫قوایمجریه‪،‬مقننهو قضائیهیکدلو همراهدر کنار‬ ‫یکدیگر هستند‪ .‬او به تصویب کلیات طرح جامع‬ ‫شهر ماسال در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه‬ ‫گیــان اشــاره و خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا حمایت های‬ ‫مختلف باید امور سرمایه گذاران و مردم را تسهیل‬ ‫کنیم تــا لحظه ای نگرانی بــرای انان ایجاد نشــود‪.‬‬ ‫عباســی با اشاره به اینکه دســت سرمایه گذاری که‬ ‫ریســک ایــن مســیر را می پذیــرد و در بخش هــای‬ ‫مختلفورودمی کند‪،‬می فشارم‪،‬افزود‪:‬بااقداماتی‬ ‫که در خصوص طراحی سامانه تسهیل صدور مجوز‬ ‫انجام شده‪ ،‬روند استعالمات تسریع می شود‪ .‬او بر‬ ‫لزوم احصاء مشــکالت طرح های هادی روســتایی‬ ‫و را ههــای ارتباطــی تاکیــد و بــا بیــان اینکــه نبایــد‬ ‫پروژه ها را مشمول مرور زمان کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬با حفظ‬ ‫محیط زیســت می توانیــم بســیاری از مشــکالت را‬ ‫برطرف کنیم‪.‬نمایندهعالیدولتدر گیالنباتاکید‬ ‫بر اینکهاعتباراتمحرومیت زداییبر اساساولویت‬ ‫روستاها هزینه شود و بیان اینکه موضوعات مرتبط‬ ‫با منابع طبیعی باید در درون استان برطرف شود‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بایــد در میان مردم باشــیم و درد دل انان را‬ ‫بشنویم‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫برگزاری نخستین‬ ‫رویداد ملی نمایشگاهی‬ ‫به هم رسانی صنعت‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬معاون صنایع کوچک شــرکت‬ ‫شهرک هایصنعتیاستانقزوینگفت‪:‬نخستینرویداد‬ ‫ملی نمایشــگاهی بــه هم رســانی فســتیوال نواوری ها‬ ‫و چالش هــای فنــاوری صنعــت لوازم خانگــی و صنایع‬ ‫وابســته در روزهــای ‪ 25‬الــی ‪ 28‬ابــان مــاه همزمــان با‬ ‫بیست و یکمین نمایشگاه ســاالنه لوازم خانگی کشور‬ ‫در تهــران برگــزار می شــود‪ .‬شــهریار کشــاورز در جلســه‬ ‫شــورای هماهنگــی برگزارکننــده این رویــداد ملی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در راســتای بهره گیری از توانمندی های داخلی‬ ‫در حوزه ارتقا و انتقال فناوری و توجه به ظرفیت های‬ ‫حوزه صنعت لوازم خانگی و تحقق منویات رهبری‪ ،‬این‬ ‫شرکت با همکاری شبکه فن بازار منطقه ای ملی اقدام‬ ‫به برگزاری این رویداد ملی کرده اســت‪ .‬وی اشــنایی با‬ ‫نیازهای فناوری صنعت لوازم خانگی و صنایع وابسته‪،‬‬ ‫تســهیل در ایجاد شــبکه ای از عرضه فناوری و تقاضای‬ ‫فناوریبینصنعتلوازم خانگی‪،‬بومی سازیتکنولوژی‪،‬‬ ‫توسعههم زمانعرضهفناوریو شناساییتقاضا‪،‬حضور‬ ‫شرکت های دانش بنیان‪ ،‬سرمایه گذاران نخبگان علمی‬ ‫و اســاتید دانشگاهی‪ ،‬معرفی فناوری های برتر به هم‬ ‫رســانی متقاضیــان و عرضه کنندگان فناوری نمایشــگاه‬ ‫دســتاوردها و نیازهای فناوری برگزاری اســتارتاپ دمو را‬ ‫از مهم ترین اهداف این رویداد ملی برشــمرد‪ .‬کشــاورز‬ ‫دسترسی مناســب به بازارهای محلی‪ ،‬منطقه ای‪ ،‬ملی‬ ‫و بین المللی‪ ،‬امکان تامین بخش قابل توجهی از مواد‬ ‫اولیه زنجیره در داخل کشور‪ ،‬تنوع گسترده محصوالت‬ ‫با دامنه های قیمتی متفاوت برای دهک های مختلف‬ ‫جامعــه‪ ،‬بومی ســازی بخش زیــادی از طراحــی‪ ،‬دانش‬ ‫فنــی و خدمــات فنــی و مهندســی زنجیــره صنعــت‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬اشتغال زایی باال در زنجیره به ویژه حوزه‬ ‫فروش و خدمات پس از فروش را از مزیت های صنعت‬ ‫لوازم خانگــی در کشــور اعــام کــرد‪ .‬عضو هیئت مدیره‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان قزوین گفــت‪ :‬این‬ ‫رویداد با حضور برندهای مطرح صنعت لوازم خانگی‬ ‫کشور ازجمله صنایع سام‪ ،‬مهیار گاز‪ ،‬انرژی و دیپوینت‬ ‫در چهــار بخــش عرضه فناوری‪ ،‬دســتاوردهای فناوری‪،‬‬ ‫تقاضای فناوری و اکوسیستم این صنعت در سالن ‪43‬‬ ‫محــل دائمــی نمایشــگاه های بین المللی تهــران برگزار‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫خاش قطب دامپروری‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان خــاش گفــت‪:‬‬ ‫شهرســتان خــاش با بیــش از ‪ ٣٢١‬هــزار راس دام ســبک‬ ‫و ســنگین بیشــترین تعــداد دام در اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬شــیرزاد‬ ‫کمالی در گفت وگو با ایسنا افزود‪ :‬شرایط اب و هوایی‬ ‫و برخورداری از خاک حاصلخیز شهرستان سبب شده که‬ ‫ســالیانه ‪ ۲۸‬هزار تن علوفه تر و خشــک تولید می شود‬ ‫و این امر ظرفیت توســعه پرورش انواع دام در منطقه‬ ‫فراهم کردهاست‪.‬او تصریح کرد‪:‬در حالحاضر خاشبا‬ ‫دارا بودن ‪ ٢‬هزار و ‪ ۵٠٠‬راس گاو و گوساله؛ ‪ ٨‬هزار و ‪۶۴٠‬‬ ‫نفر شــتر‪١۴٨ ،‬هزار و راس بز و‪ ١۶٢‬هزار راس گوســفند‬ ‫توانایی تولید سالیانه ‪ ٢‬هزار و پانصد تن گوشت قرمز‬ ‫را دارد‪ .‬کمالی با اشاره به تدوین سند توسعه دامپروری‬ ‫شهرستانبیان کرد‪:‬در صورتتامینامکاناتو اعتبارات‬ ‫موردنیاز‪ ،‬ظرفیت تولید گوشت قرمز شهرستان به بیش‬ ‫از ‪ ٣‬هزار و ‪ ٢۵٠‬تن ارتقا خواهد یافت‪.‬‬ ‫اختصاص بیش از ‪٣٧‬‬ ‫میلیارد ریال برای مرمت و‬ ‫بازسازی قنوات فنوج‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان فنوج گفت‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ٣٧‬میلیارد ریال برای مرمت و بازسازی قنوات فنوج‬ ‫هزینه می شود‪ .‬به گزارش شبستان‪ ،‬عیسی قاضی بیان‬ ‫داشــت‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری بااعتبــار ‪ ٣٧‬میلیــارد و‬ ‫‪ ٣۴٩‬میلیــون ریــال کار مرمــت و بازســازی ‪ ٣۴‬رشــته‬ ‫قنات در روستاهای سبیالن جعفر‪ ،‬بهشت اباد‪ ،‬کاکوچ‪،‬‬ ‫ششــمونت‪ ،‬هیتان‪ ،‬ریتک‪ ،‬اله اباد سولکوک‪ ،‬کلهیمن‪،‬‬ ‫کهوربلبل‪ ،‬درگی‪ ،‬هیکان‪ ،‬کتیــج‪ ،‬جمکان‪ ،‬محترم اباد‪،‬‬ ‫میراباد‪ ،‬نصرت اباد‪ ،‬چراغ اباد‪ ،‬گراباد کهن عیسی‪ ،‬کهن‬ ‫مال پشــت قلعه‪ ،‬رودبار و پیراهونی در دســتور کار این‬ ‫مدیریتقرار گرفت‪.‬‬ ‫برگزاری دوره اموزشی‬ ‫ارتباط با ارباب رجوع و‬ ‫مشتری مداری‬ ‫سرپرســت ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و‬ ‫فراورده های کشــاورزی از برگزاری دوره اموزشی ارتباط با‬ ‫ارباب رجــوع و مشــتری مداری برای مدیــران بازارهای روز‬ ‫خبــر داد‪ .‬حمید دانشــی کهن اظهار کــرد‪ :‬این اقــدام در‬ ‫راستایتوانمندسازیوافزایشمهارت هایارتباطیکارکنان‬ ‫در بهبودارائهخدماتبهمشتریانبازارهاانجاممی شود‪.‬‬ ‫بهگفتهاو دورهاموزشیارتباطباارباب رجوعبرایکارکنان‬ ‫معاونت اجرایی ســازمان مشاغل شهری و فراورده های‬ ‫کشاورزی با حضور متخصصین حوزه ارتباطات حرفه ای‬ ‫برگزار می شــود‪ .‬حمید دانشــی کهن با اشاره به اهمیت‬ ‫ارتقاء ســطح خدمات رسانی به شــهروندان‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ایندورهتمرینیدر بهبوداثربخشیفردیباهدفبهبود‬ ‫روابــط اجتماعی خواهد بــود‪ .‬او تکنیک های مدیریت‬ ‫استرس‪،‬خشمدر ارائهخدماتواشناییبامشتریمداری‬ ‫نوینرایکیاز مهم تریناهدافسازمانمشاغلشهریو‬ ‫فراورده های کشاورزی شهرداری کرج اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫این سازمان در راستای بهبود وضعیت خدمات رسانی به‬ ‫شهرونداناز هیچتالشیفروگذار نیست‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1210‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪ ۱۶۲‬میلیارد تومان برای‬ ‫تکمیل سه طرح اساسی‬ ‫سلسله نیاز است‬ ‫فرماندار سلسله گفت‪ ۱۶۲ :‬میلیارد تومان برای‬ ‫تکمیــل تصفیه خانــه فاضــاب‪ ،‬تونــل اســپژ و چهار‬ ‫خطه فیروزاباد ‪ -‬الشتر این شهرستان نیاز است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬مرتضی مهدوی کیا در جلســه بررســی‬ ‫ظرفیت های ســرمایه گذاری شهرســتان های سلســله‬ ‫و دلفان اظهار داشــت‪ :‬تصفیه خانه فاضالب الشــتر‬ ‫نیازمنــد ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومان اعتبار بــرای بهره برداری‬ ‫است‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬طرح تونل اسپژ نیز تعطیل‬ ‫است و به اعتبار مصوب بیش از ‪ ۴۲‬میلیارد تومان‬ ‫نیــاز دارد همچنیــن چهــار خطــه فیروزابــاد‪ -‬الشــتر‬ ‫بــرای قطعه پایانی نیازمنــد ‪ ۲۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫اســت و جاد ههــای چهار خطه شهرســتان به عنوان‬ ‫زیرســاخت های اصلــی بایــد تکمیــل و بهر هبــرداری‬ ‫شوند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬شهرستان سلسله در زمینه های‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬صنعــت و دامپــروری‬ ‫ظرفیت های بسیار مناسبی دارد که توجه به ان ها و‬ ‫سرمایه گذاری در بخش های مربوطه منجر به رونق‬ ‫تولید و اشتغال شهرستان می شود‪ .‬فرماندار سلسله‬ ‫بابیان اینکه شــهرک صنعتی الشــتر پس از ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫وقفه گازرســانی شــده و تمامی زیرساخت های الزم‬ ‫جهــت ســرمایه گذاری را دارد تصریــح کــرد‪ :‬سلســله‬ ‫به واســطه کشــت چغندرقنــد و تولیــد مناســب این‬ ‫محصــول‪ ،‬نیازمنــد احداث یک کارخانه قند اســت‪.‬‬ ‫مهدوی کیا با اشــاره به اب وهوای مناســب سلســله‬ ‫برای کشت کلزا ادامه داد‪ :‬شهرستان دارای ظرفیت‬ ‫بسیار باالیی در کشت و تولید این محصول بوده و‬ ‫رتبه نخست استان را دارد که احداث یک کارخانه‬ ‫تولید روغن نباتی نقش مهمی در توسعه و فراوری‬ ‫این دانه روغنی خواهد داشت‪ .‬او با اشاره به تولید‬ ‫گردوی باکیفیت و پوس ـت کاغذی در سلسله افزود‪:‬‬ ‫وجــود صنایــع فــراوری ایــن محصــول می توانــد در‬ ‫معرفــی ان به بازارهای کشــور و برندســازی (ایجاد‬ ‫نام تجاری) نقش مهمی داشــته باشــد‪ .‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫همچنیــن یکی از مهم ترین گیاهان دارویی تولیدی‬ ‫سلسله زعفران است که متاسفانه محصول تولیدی‬ ‫مرغــوب ان بــه علــت نداشــتن نــام تجــاری بــه نام‬ ‫استان های دیگر در بازار عرضه می شود‪ .‬مهدوی کیا‬ ‫بــا اشــاره به وجود ‪ ۴۹‬مزرعه فعــال پرورش ماهیان‬ ‫ســردابی در سلســله گفــت‪ :‬ایجاد کارخانــه خوراک‬ ‫ابزیــان و صنایــع فــراوری و تبدیلــی مرتبــط بــا ایــن‬ ‫محصول در شهرستان ضروری است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪۴‬‬ ‫هزارمیلیاردی در حوزه‬ ‫کشاورزی و دامپروری‬ ‫استان‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی لرســتان از‬ ‫ســرمایه گذاری چهــار هزارمیلیــاردی در حــوزه‬ ‫کشــاورزی و دامپــروری ایــن اســتان از ســوی بخش‬ ‫خصوصــی خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش مهــر‪ ،‬اســفندیار‬ ‫حســنی مقــدم در جلســه بــا مدیــران شســتا اظهــار‬ ‫داشت‪ :‬بر مبنای سند امایش لرستان توسعه استان‬ ‫حول محور کشاورزی و دامپروری است‪ ،‬ظرفیت و‬ ‫استعدادهای خدادادی و بی نظیری لرستان را برای‬ ‫ســرمایه گذاری در بخش کشــاورزی به یک بهشــت‬ ‫تبدیــل کرده اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬اب وهوای مطلوب‪،‬‬ ‫خــاک حاصلخیــز و نیــروی ماهــر و تحصیل کرده از‬ ‫ظرفیت های بخش کشــاورزی است‪ ،‬حدود هشت‬ ‫هــزار نفر فارغ التحصیل بخش کشــاورزی داریم که‬ ‫ظرفیت بســیار باالیی اســت‪ .‬رئیس ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی لرســتان گفت‪ :‬میزان تولیدات اســتان در‬ ‫بخــش کشــاورزی دو میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تن اســت‬ ‫که دو میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن ان را غالت‪ ،‬حبوبات‬ ‫و دانه های روغنی تشــکیل می دهد‪ .‬حسنی مقدم‬ ‫گفــت‪ ۳۲۰ :‬هــزار تــن انــواع محصــوالت باغــی‪،‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار تــن فراورده هــای دام و طیــور در اســتان‬ ‫یشــود‪ ،‬همچنین دو هزار و ‪ ۸۰۰‬تن عســل‬ ‫تولیــد م ‬ ‫ساالنه در استان تولید می شود‪ .‬او افزود‪ :‬سطح زیر‬ ‫کشــت گیاهــان دارویــی در اســتان پنج هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫هکتــار اســت و حجــم تولیدات گیاهــان دارویی در‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار تن اســت‪ .‬رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫لرستان بابیان اینکه لرستان از ظرفیت قابل توجهی‬ ‫شهــای مختلــف کشــاورزی برخــوردار‬ ‫در زیــر بخ ‬ ‫اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬شرکت شســتا می تواند در حوزه‬ ‫کشــاورزی و دامپــروری ســرمایه گذاری های کالنــی‬ ‫انجام دهد ما امادگی الزم را برای همکاری با شستا‬ ‫هــم در خصــوص تامیــن زمیــن و هم ارائــه مجوزها‬ ‫داریم‪ .‬حســنی مقدم گفت‪ :‬ظرف یک سال گذشته‬ ‫چهــار هــزار میلیــارد تومــان در بخــش کشــاورزی و‬ ‫دامپــروری توســط بخــش خصوصــی ســرمایه گذاری‬ ‫شــده است‪ ،‬حدود هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان کلنگ‬ ‫زنی و عملیات اجرایی شروع شده است‪ .‬او با اشاره‬ ‫یپــروری در خصوص پرورش‬ ‫بــه اینکه در حــوزه ابز ‬ ‫ماهیان خاویاری در جنوب اســتان انقالبی در حال‬ ‫رخ دادن اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬همچنیــن زیرســاخت ‪۳۵۰‬‬ ‫هکتار شــهرک گلخانه ی در اســتان فراهم اســت که‬ ‫در صــورت ســرمایه گذاری پنــج هــزار شــغل ایجــاد‬ ‫یشــود‪ .‬رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی لرســتان‬ ‫م ‬ ‫گفت‪ :‬نیاز استان به ‪ ۲۰‬هزار تن تخم مرغ و حدود‬ ‫‪ ۵۰‬میلیــون قطعــه جوجــه ی ـک روزه اســت‪ ،‬شســتا‬ ‫می تواند در این حوزه ورود جدی داشته باشد‪.‬‬ ‫رویدا د لرستان‬ ‫فجر صفا به بزرگ ترین قطب گردشگری ایران‬ ‫تبدیل می شود‬ ‫مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و گردشگری‬ ‫فجر صفا لرستان با اصحاب رسانه استان نشست‬ ‫خبــری برگــزار کــرد؛ در این نشســت محمدمهدی‬ ‫عربنژادشرکتفجر صفارابزرگ ترینمجتمع های‬ ‫تولیدی‪ ،‬تحقیقاتی و گردشگری ایران و خاورمیانه‬ ‫دانســت و اظهــار کــرد‪ :‬ایــن مجتمــع بــا رویکردی‬ ‫دانش بنیان‪،‬بهره مندیاز ظرفیت هاواستعدادهای‬ ‫این منطقه و کشور را به عنوان رسالت خود مدنظر‬ ‫قرار داده است‪ .‬او با اشاره به اینکه مجموعه بزرگ‬ ‫و مــدرن فجــر صفــا امــروزه با انجــام پژوهش های‬ ‫علمی و مطالعات تخصصــی پروژه های متعددی‬ ‫را در بخش های کشــاورزی‪ ،‬دامپروری و گردشگری‬ ‫مبتنیبر تحلیلعلمیرصدبازار بارویکردبین المللی‬ ‫طراحی و اجرا کرده است افزود‪ :‬ما متعهد و مصمم‬ ‫هســتیم تــا ضمــن حفــظ و بهبــود منابــع طبیعی‬ ‫و محیط زیســت و رعایــت حقــوق شــهروندان و‬ ‫کارکنــان با ارائه مشــاوره به ســایر واحدهای فعال‬ ‫در حوزه های دامداری و کشــاورزی به وظیفه خود‬ ‫یســازی‬ ‫در افزایــش تولیــد و اشــتغال کشــور و بوم ‬ ‫یهــای روز دنیــا در درون میهــن عزیزمــان‬ ‫تکنولوژ ‬ ‫کمککنیم‬ ‫عرب نژاد اهداف مجموعه فجر صفا را چنین‬ ‫عنوان کرد‪:‬استفادهبهینهاز منابعخدادادیلرستان‬ ‫و منطقه زاگرس با چش ـم انداز حفاظت و صیانت‬ ‫از منابع طبیعی و محیط زیست‪ ،‬افزایش تولیدات‬ ‫دامــی و کشــاورزی لرســتان بــا رویکــرد صــادرات‬ ‫رقابت پذیــر در بازارهای برو نمــرزی‪ ،‬ارتقاء بخش‬ ‫تحقیق و توســعه با افزایش نقش و ارتباط دانش‬ ‫و صنعــت‪ ،‬افزایش اشــتغال پایــدار‪ ،‬تربیت نیروی‬ ‫ماهر و متخصص‪،‬افزایشرونقصنعتگردشگری‪،‬‬ ‫یســازی تکنولوژی های روز دنیا و ارتقاء سطح‬ ‫بوم ‬ ‫زندگیجامعهمحلیبا گسترشصنعت گردشگری‬ ‫ازجملهاهدافمجتمعکشتوصنعتهستند‪.‬این‬ ‫مقام مســئول اضافه کرد‪ :‬امروزه استفاده از عوامل‬ ‫بیولوژیک باهدف کاهش خسارت ناشــی از افات‬ ‫تولید محصوالت سالم و ارگانیک از طریق کاهش‬ ‫استفاده از سموم شیمیایی‪ ،‬کاهش مقاومت افات‬ ‫نسبت به سموم و همچنین حفظ محیط زیست‬ ‫بسیار موردتوجهقرارگرفتهاست‬ ‫او بابیاناینکهشرکت کشتصنعت گردشگری‬ ‫فجــر صفــا یکــی از بزرگ تریــن تولیدکننــدگان‬ ‫محصــوالت گلخانه ای در کشــور اســت افــزود‪ :‬در‬ ‫چند ســال اخیر به دلیل نیاز مبرم به این محصول‬ ‫اســتراتژیک و مواج هشــدن بــا تحری مهــای کشــور‬ ‫تصمیم گرفت تا تولید سن شکارگر ماکرولوفوس را‬ ‫در دســتور کار خود قرار دهد که ثمره این تصمیم‬ ‫بزرگ رسیدن به چرخه کامل تولید ماکرو لوفوس در‬ ‫درون شــرکت بــود امــا امروز مفتخریم که عالوه بر‬ ‫تامین نیازهای داخلی خود می توانیم این محصول‬ ‫مفیــد را بــه ســایر تولیدکنندگان داخلــی و خارجی‬ ‫صــادر کنیــم‪ .‬مدیرعامل شــرکت کشــت و صنعت‬ ‫و گردشــگری فجــر صفــا لرســتان در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫شهــای خالقانه‬ ‫گلخان ههــای هیدروپونیــک از رو ‬ ‫تولید محصوالت کشــاورزی بدون نیــاز به خاک و‬ ‫کمترینمیزاناباست‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه کشت گوجه فرنگی به شیوه‬ ‫نویــن اب کشــت از محصــوالت مهــم این مجتمع‬ ‫اســت یــاداور شــد‪ :‬ایــن محصول بــا بهره منــدی از‬ ‫برتریــن کارشناســان و مشــاوران خارجــی هلندی و‬ ‫کارگــران ماهــر در طــول ســال تولیــد و باکیفیت در‬ ‫تراز استانداردهای جهانی روانه بازارهای داخلی و‬ ‫بین المللیمی شود‪.‬‬ ‫کشت گوجه در ‪ ۱۵‬هکتار از گلخانه های‬ ‫هیدروپونیک‬ ‫عرب نژاد بابیان اینکه در حال حاضر ‪ ۱۵‬هکتار‬ ‫از گلخانه هایهیدروپونیکمجموعهبهکشتاین‬ ‫محصول اختصاص داده شده است گفت‪ :‬استفاده‬ ‫از مواداولیهباکیفیتوهمچنینزیباییواستقامت‬ ‫بســته بندی از مهم ترین نکات برای صــادرات این‬ ‫محصول به خارج از کشور است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫کشــت و صنعــت و گردشــگری فجر صفا لرســتان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گلخانه هیدروپونیک فلفــل دلمه ای از‬ ‫دیگر محصوالت باکیفیــت و ممتاز این مجموعه‬ ‫است‪ .‬عرب نژاد با اشاره به اینکه مجتمع فجر صفا‬ ‫با بهره مندی از این شیوه نوین کشاورزی با احداث‬ ‫‪ ۵۰‬هکتار گلخانههیدروپونیکیکیاز گلخانه های‬ ‫بزرگ صنعتی کشور است ادامه داد‪ :‬اکنون‪ ۵‬هکتار‬ ‫از ایــن گلخانــه بــه کشــت فلفــل اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫محصول تولیدشــده یکی از گونه های نادر و برای‬ ‫یشــود‪ .‬این مقام‬ ‫نخســتین بــار در ایــران کشــت م ‬ ‫مســئول افزود‪ :‬از مهم ترین ویژگی های ان طعم و‬ ‫مــزه منحصربه فرد و شــکل و انــدازه یکنواخت ان‬ ‫است‪.‬امروز اینمحصولمغذیو سرشار از ویتامین‬ ‫به بازارهای داخلی و خارجی صادر می شود‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۲‬میلیون اصله نهال در سال‬ ‫مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و گردشگری‬ ‫فجــر صفــا لرســتان در ادامه گفــت‪ :‬این مجموعه‬ ‫دارای نهالســتان گســترده ای اســت که در ان انواع‬ ‫حشــده در مســاحت ‪ ۷۰‬هکتار و ‪۲‬‬ ‫نهال های اصال ‬ ‫یشــود‪ .‬او با یاداوری‬ ‫میلیون اصله در ســال تولید م ‬ ‫اینکــه بخشــی از نهال های تولیدشــده در مجتمع‬ ‫مورداســتفاده و بخــش دیگــر ان بــه بــازار عرضــه‬ ‫می شودخاطرنشانکرد‪:‬باغاتمجموعهفجر صفا‬ ‫نیز بهمساحت‪ ۵۰۰‬هکتار باانواعدرختانانار‪،‬هلو‪،‬‬ ‫انجیر‪،‬زردالو‪،‬الو‪،‬انگور از دستاوردهایموفقیت امیز‬ ‫اینشرکتاست‪.‬او اضافه کرد‪:‬میوه هایتولیدشده‬ ‫بــا معیارهــای اســتانداردهای جهانــی و عالمــت‬ ‫تشــده در بســته بندی های باکیفیت و‬ ‫تجــاری ثب ‬ ‫مناسب روانه ی بازارهای داخلی و خارجی می شود‬ ‫همچنیــن گون ههــای مورداســتفاده در مجتمــع در‬ ‫نتیجــه مطالعــات و ســازگاری ا نهــا با زیس ـت بوم‬ ‫منطقه اســت‪ .‬مدیرعامل شرکت کشت و صنعت‬ ‫و گردشگری فجر صفا لرستان با اشاره به فعالیت‬ ‫این شرکت در بخش گیاهان دارویی گفت‪ :‬در پی‬ ‫مطالعات تحقیقات و بررسی پتانسیل های منطقه‬ ‫مجتمــع اقــدام بــه تولیــد و پــرورش انــواع گیاهان‬ ‫دارویی در سه بخش گردشگری سالمت‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و صنعتی کرده است‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬در بخش گردشگری این باغ‬ ‫متنوع ترین کلکسیون گیاهان دارویی به مساحت‬ ‫‪ ۳‬هکتــار و حــدود ‪ ۲۰۰‬گونه از ‪ ۵۰‬خانواده گیاهی‬ ‫ثشــده اســت‪ .‬ایــن مســئول بابیــان اینکــه‬ ‫احدا ‬ ‫حفاظت از تنوع ژنتیکی گیاهان دارویی‪ ،‬ادویه ای‬ ‫و معطر بومی و همچنین اشنایی بازدیدکنندگان با‬ ‫این تنوع از اهداف این مجموعه به شــمار می اید‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۳۰‬هکتــار از اراضی به‬ ‫پنج گونه گیاهانداروییاختصاصداده شدهاست‪.‬‬ ‫او بخــش دیگــری از اهــداف مجموعــه را‬ ‫اســانس گیری‪ ،‬عرق گیــری و تولیــد دمنــوش از ایــن‬ ‫گیاهــان دارویــی دانســت و اذعــان داشــت‪ :‬در‬ ‫چشم اندازی پنج ساله مساحت این بخش به ‪۴۰۰‬‬ ‫هکتار و شش گونه دارویی خواهد رسید‪.‬‬ ‫تولید و تکثیر سن شکارگر ماکرولوفوس‬ ‫جهت کنترل بیولوژیک افات‬ ‫عرب نژاد همچنین اظهار کرد‪ :‬استفاده از دانش‬ ‫روز جهان و تالش در جهت رسیدن به افق های نو‬ ‫در علوم کشــاورزی‪ ،‬دامپروری و گردشــگری بخش‬ ‫بســیار مهمی از برنامه ریزی و سیاس ـت گذاری های‬ ‫مجتمعفجر صفااست‪.‬‬ ‫او افزود‪:‬تولیدو تکثیر سنشکارگر ماکرولوفوس‬ ‫جهت کنترل بیولوژیک افات برای نخستین بار در‬ ‫کشــور‪ ،‬تولید و تکثیر زنبورهای گرده افشان بامبل‬ ‫جهت افزایش کیفی و کمی محصول‪ ،‬تولید و تکثیر‬ ‫ارقــام جوان ـه زا و پای ههــای رویشــی در ازمایشــگاه‬ ‫کشت بافت سلولی ازجمله فعالیت های دیگر این‬ ‫بخش اســت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬بهره مندی از حشرات‬ ‫تکــش در فراینــد تولیــد محصــوالت و عــدم‬ ‫اف ‬ ‫اســتفاده از هرگونه کود و سموم شیمیایی موجب‬ ‫اعتمادسازی مشتریان داخلی و خارجی نسبت به‬ ‫تولیدات مجموعه می شود‪ .‬او به زنجیره پرورش و‬ ‫اصالح نژاد گوســفند در این مجتمع نیز اشــاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬شرکت فجر صفا در راستای تحقق اهداف‬ ‫طرح ملی پرورش و اصالح نژاد گوسفند‪ ،‬نیاز مبرم‬ ‫کشور به دام های مولد پربازده و همچنین برنامه از‬ ‫پیش تعیین شده اقدام به اجرای طرح اصالح نژاد‬ ‫گوسفندکردهاست‪.‬‬ ‫این مسئول یاداور شد‪ :‬واحد تحقیق و توسعه‬ ‫کهــای روز‬ ‫صفــا فارم توانســته با اســتفاده از تکنی ‬ ‫دنیا و با بهره گیری از مشاوران متخصصان داخلی‬ ‫و خارجــی یــک نــژاد ترکیبــی و تثبیتــی پر بــازده را‬ ‫به انــدازه ی گلــه نهایی ‪ ۱۰‬هــزار راســی دام مولد با‬ ‫خصوصیاتتولیدیمختلفپایه گذاریکند‪.‬اوبیان‬ ‫کرد‪ :‬امروزه با تالش متخصصان داخلی و مشاوران‬ ‫هلنــدی شــرکت وت وایس پــروژه اصالح نــژاد دام‬ ‫ســبک که ترکیبی از نژاد رومانوف کانادایی‪ ،‬لری و‬ ‫لریبختیاریبودهباموفقیتانجام شدهو بههمین‬ ‫منظور دامداران منطقه دامداری منطقه و کشور در‬ ‫استانهتحولیبزرگاست‪.‬‬ ‫زنجیره پرورش و اصالح نژاد گوسفند‬ ‫عــرب نژاد گفت‪ :‬این گله اصــاح نژادی ازنظر‬ ‫تعــداد دام موجــود که ‪ ۵‬هزار راس مادینه در حال‬ ‫حاضر هستند‪،‬تعدادنسل هایجلورفته‪،‬جایگاه ها‬ ‫و تجهیزات‪ ،‬ســامانه پرورشــی و رکوردگیری و ثبت‬ ‫اطالعات‪ ،‬امکانات قرنطینه ای و موازین بهداشتی‪،‬‬ ‫ســامانه علمی و فنی و پشــتیبانی و مورداســتفاده‬ ‫به عنواناولینگلهاز نوعخوددر سطحکشور مطرح‬ ‫است‪ .‬این مسئول خاطرنشــان کرد‪ :‬چندقلوزایی‪،‬‬ ‫وزن باالتــر‪ ،‬داشــتن گوشــت لخــم بیشــتر‪ ،‬تعــداد‬ ‫زایش باال در طول عمر‪ ،‬تولیدمثل غیر فصلی و …‬ ‫از ویژگی هاینژادترکیبیجدید گوسفنددر مجتمع‬ ‫دامپروری فجر صفا است‪ .‬مدیرعامل شرکت کشت‬ ‫و صنعــت و گردشــگری فجــر صفا لرســتان گفت‪:‬‬ ‫گوشــت تولیدشده در این مجتمع به دلیل شرایط‬ ‫خاص گوسفندان ازنظر تغذیه بهداشت و کاهش‬ ‫استرس گوشتی بسیار سالم و لذیذ به شمار می اید‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه مســاحت مجموعه دامپروری‬ ‫مجتمع‪ ۴۱‬هکتار بوده که دارای‪ ۱۱۸‬سوله است که‬ ‫در هر دوره پرواربندی‪ ۹۰‬هزار راس دام سبک تولید‬ ‫یشــود بیان کرد‪ :‬کارخانه خوراک دام با ظرفیت‬ ‫م ‬ ‫تولید ‪ ۳۰‬هزار تن کنسانتره در سال واحد سیلوهای‬ ‫نگهداریغالتبهظرفیت‪ ۴۴‬هزار تناز تاسیسات‬ ‫پشتیبانیاینبخشمحسوبمی شود‪.‬اینمسئول‬ ‫یاداور شــد‪ :‬گسترش این پروژه در جامعه محلی و‬ ‫ملی با افقی اقتصادی و تغذیه ای سالم برای عموم‬ ‫از اهــداف اصلــی مجموعــه اســت‪ .‬او زنبــورداری‬ ‫فجر صفــا را یکی از تخصصی ترین مراجع پرورش‬ ‫زنبورعسل در ایران دانست و افزود‪ :‬کلنی زنبورهای‬ ‫این واحد با ظرفیت هزار کندو‪ ،‬تولید ساالنه‪ ۱۰‬تن‬ ‫عســل‪ ،‬پرورش ســاالنه ‪ ۱۰‬هزار ملکه اصالح شده و‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلوگرمژلرویالاست‪.‬اینمسئولتصریح کرد‪:‬‬ ‫از دیگر فراورده های این قسمت می توان به تولید‬ ‫گرده گل به میزان ‪ ۳‬تن‪ ،‬موم یک تن‪ ،‬بره موم‪ ،‬زهر‬ ‫و کارگاه فراوری و بســته بندی عســل و مکمل های‬ ‫تغذیه و خوراک زنبورعسل اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و گردشگری‬ ‫فجر صفا لرستان اظهار کرد‪ :‬همچنین پرورش زنبور‬ ‫بامبــل بــرای مبارزه بیولوژیــک با افات کشــاورزی و‬ ‫افزایش کمی و کیفی تولیدات از استراتژی های این‬ ‫مجتمعبهشمار می اید‪.‬‬ ‫فجر صفا به بزرگ ترین سایت های‬ ‫گردشگری ایران تبدیل می شود‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬مجموعــه فجــر صفــا لرســتان‬ ‫یشــده اســت کــه تنوعــی از‬ ‫به گون ـه ای طراح ‬ ‫داشته های طبیعی‪ ،‬فرهنگی و صنعتی منطقه را به‬ ‫نمایش می گذارد‪ .‬عرب نژاد افزود‪ :‬وجود طبیعت‬ ‫بکــر‪ ،‬باغــات‪ ،‬بــوم گــردی‪ ،‬مالگ ههــای عشــایری‬ ‫(سیاه چادر )‪ ،‬مزارع گیاهان دارویی‪ ،‬حیات وحش‪،‬‬ ‫چرخــه طبیعــی کاشــت‪ ،‬داشــت و برداشــت‬ ‫محصوالت مختلف کشاورزی‪ ،‬صنعت دامداری و‬ ‫صنایعپایین دستفضایمفرحیرابرایگردشگران‬ ‫فراهم اورده اســت‪ .‬این مقام مسئول تصریح کرد‪:‬‬ ‫مسیرهای اسب سواری‪ ،‬دوچرخه سواری کوهستان‪،‬‬ ‫پرنده نگــری‪ ،‬بــاغ موســیقی و ماهیگیــری ازجملــه‬ ‫جاذبه هایگردشگریدیگر اینمجموعهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و گردشگری‬ ‫فجر صفا لرســتان گفت‪ :‬در اینده نه چندان دور با‬ ‫طرح و برنامه های در دست اجرا این مجموعه به‬ ‫یکیاز بزرگ ترینسایت هایگردشگریایرانتبدیل‬ ‫خواهد شد‪ .‬این مدیرمسئول اضافه کرد‪ :‬یکی از‬ ‫حوزه های فعالیت شرکت فجر صفا لرستان ارائه‬ ‫خدمــات اموزشــی و مشــاوره ای بــه کشــاورزان‬ ‫دامــداران و ســایر فعــاالن ایــن حــوزه اســت‪.‬‬ ‫یســازی‬ ‫کارشناســان و متخصصــان صفــا بــا بوم ‬ ‫دانش روز دنیا و استفاده از جدیدترین یافته های‬ ‫علمــی امــاده ارائــه هرگونه خدمات مشــاوره ای‬ ‫در سراســر کشــور هســتند‪ ،‬مزرعــه فجــر صفــا با‬ ‫همکاری مشــاوران برتر دنیا از کشــور (هلند) در‬ ‫زمینــه محصوالت دامی دانش روز دنیا در حوزه‬ ‫دام ســبک و ســنگین (گاوشــیری) را بومی سازی و‬ ‫درونی کرده و این امادگی را دارد که طی دوره های‬ ‫مشاوره ای و اموزشی‪ ،‬دیگر دامداران و فعاالن این‬ ‫عرصه را توانمند کند‪ .‬او گفت‪ :‬ما اماده ایم تا ضمن‬ ‫تولیدباکیفیت ترینمحصوالتدامیو کشاورزیبا‬ ‫استفاده از مدرن ترین روش ها و به روزترین امکانات‬ ‫یافت ههــا و دســتاوردهای علمی و تجربی خــود در‬ ‫زمینه های مختلف این حوزه ازجمله طراحی فارم‬ ‫و پروژ ههــای مختلف دامپــروری‪ ،‬روش های علمی‬ ‫اصــاح نژاد دام‪ ،‬بهداشــت دام‪ ،‬خوراک و تغذیه‪،‬‬ ‫تلقیح مصنوعی‪ ،‬نگهــداری دام‪ ،‬درمان بیناری ها‪،‬‬ ‫کشــتار و بســته بندی و ســایر حوزه های مربوط به‬ ‫کشــاورزی همچــون گلخان ههــای هیدروپونیــک‪،‬‬ ‫باغداری‪،‬تولیدعواملکنترلبیولوژیک‪،‬کنترلافات‪،‬‬ ‫مدیریت نیروی انسانی و … را در اختیار فعاالن و‬ ‫عالقه مندانقرار دهیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫احترامبهبزرگانمایهرشدشخصیترافراهممی کند‬ ‫جلســه دیــدار و گفتگــوی اســتاندار لرســتان با‬ ‫اعضای کانون بازنشستگان استان برگزار شد‪ .‬زیویار‬ ‫در برنامــه دیــدار بــا اعضــای کانون بازنشســتگان‬ ‫استان لرستان ضمن تقدیر از حضور گرم و صمیمی‬ ‫پیشکسوتان و بازنشستگان‪ ،‬این برنامه را متفاوت‬ ‫از جلســات معمولــی خوانــد و دیــدار با بــزرگان و‬ ‫ســرمایه های جامعــه را توفیقــی بزرگ عنــوان کرد‪.‬‬ ‫اســتاندار لرســتان تصریح کرد‪ :‬هویت و شناسنامه‬ ‫در هــر جامعــه مولفه هایی دارد کــه در این زمینه‬ ‫یتــوان به تاریخ و بزرگان اشــاره کرد‪ .‬او پیدایش‬ ‫م ‬ ‫وضعیــت کنونــی را ماحصــل تــاش و کوشــش در‬ ‫زمان گذشــته دانســت و گفت‪ :‬گذشته‪ ،‬از این نظر‬ ‫حائــز اهمیت اســت که پشــتوانه وضعیت فعلی‬ ‫اســت‪ .‬زیویار افــزود‪ :‬اگر نگاه ویژه ای به وضعیت‬ ‫فعلی داشته باشیم‪ ،‬این شرایط با پشتوانه سرمایه‬ ‫گذشــتگان و بزرگان ماســت که ما را به این مرحله‬ ‫رســاند ه و نمی توانیم نســبت به ا نهــا بی تفاوت‬ ‫و خــود را جــدای از ا نهــا بدانیــم‪ .‬زیویــار با اشــاره‬ ‫بــه اینکه احترام به بزرگان مایه افتخار و موجبات‬ ‫اعتال و رشد شخصیت را فراهم می اورد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬به طورقطع و یقین نســبت به شــما بزرگواران‬ ‫احســاس دیــن و بدهــکاری می کنم و بــا توجه به‬ ‫فرهنــگ واالی مــا در جهت تکریم شــما بــزرگان از‬ ‫هیچ تالشــی و کوششــی فروگذار نخواهیم کرد‪ .‬او‬ ‫در ادامه بر ضرورت ایجاد تعامل و ارتباط جامعه‬ ‫با بازنشستگان و تسهیل در زمینه رفع مشکالت و‬ ‫موانع ارتباطی با بزرگ ترها و اســتفاده از تجربیات‬ ‫تهــای دیگــر به عنــوان یــک طــرح‬ ‫انــان و ظرفی ‬ ‫ابتکاری اشــاره کرد و گفت‪ :‬به این منظور ســازوکار‬ ‫مشورتگرفتناز پیشکسوتانحتماطراحیخواهد‬ ‫شــد‪ .‬استاندار لرســتان با اشــاره به ضرورت تعامل‪،‬‬ ‫همفکــری‪ ،‬حفــظ شــان و تکریم بازنشســتگان در‬ ‫خصوص پیگیری درخواست های انان قول مساعد‬ ‫داد و افزود‪:‬در این زمینه کارهای شدنی را روی زمین‬ ‫نمی گذاریم و نسبت به سایر امور ضمن همفکری‬ ‫بــا بازنشســتگان به عنــوان ســرمایه های ارزشــمند‬ ‫جامعهپیشنهاداترابهمرکز انتقالدادهو پیگیری‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رفع کاستی های ورزش لرستان‬ ‫در اولویت است‬ ‫وزیــر ورزش و جوانــان‬ ‫موفــق بــه حــل مســائل خود‬ ‫گفــت‪ :‬تســریع در اتمــام‬ ‫شــده اند امــا تعــدادی هنــوز‬ ‫حهــای نیمــه کاره و‬ ‫طر ‬ ‫بــا مشــکالتی مواجه هســتند‬ ‫تــاش بــرای رفــع کاســتی و‬ ‫کــه بایــد بــا نگاهــی عدالــت‬ ‫نواقــص حــوزه ورزش لرســتان‬ ‫محــور موردتوجه قرار گیرند‪.‬‬ ‫حمیدسجادی‬ ‫از برنامه هــای اولویــت دار‬ ‫ســجادی گفــت‪ :‬در طول این‬ ‫قبــل از ســفر رئیس جمهــوری‬ ‫سفر یک روزه به لرستان سعی‬ ‫بــه ایــن اســتان اســت‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا ســید می شــود از تمامــی طرح هــای در دســت اجرا‬ ‫حمیــد ســجادی افــزود‪ :‬تــاش می شــود بــا بازدیــد بــه عمل ایــد و از نزدیــک چالش ها و‬ ‫اســتفاده از تبصره هــا و قوانیــن بهره بــرداری‪ ،‬مشــکالت موردبررســی قرار گیرد‪ .‬وزیر ورزش‬ ‫در اتمــام برخــی طرح هــای ورزشــی لرســتان و جوانان با اشــاره به ســابقه لرســتان در ایام‬ ‫تــا قبــل از ســفر رئیس جمهوری به این اســتان دفاع مقدس گفت‪ :‬ما باید به این استان ادای‬ ‫تســریع شــود‪ .‬او با اشــاره به افتتاح مجموعه دین کنیم و با نگاهی عدالت محور مشکالت‬ ‫تفریحی ورزشــی موج هــای ابی در شهرســتان ورزش ان را موردبررســی قرار دهیم‪ .‬ســجادی‬ ‫بروجــرد گفــت‪ :‬ایــن طــرح یــک پــروژه ملی و با اشــاره به بازدید از اســتادیوم ورزشی شهید‬ ‫ثمره عمر ورزشــی احســان شــجاعی‪ ،‬قهرمان علی بیات در بروجرد گفت‪ :‬همه ورزشکاران‬ ‫اســیا و مدیر این مجموعه اســت‪ .‬او با تاکید نــام اشــنای ملی لرســتان از این ســالن خاطره‬ ‫بــر رفع مشــکل هیــات های مختلف ورزشــی دارند و به نوعی پیشکسوت طرح های ورزشی‬ ‫لرســتان گفت‪ :‬برخی از هیــات ها تا حدودی محسوب می شود و قابل احترام است‪.‬‬ ‫اغاز عملیات کاوش نجات بخشی‬ ‫تپه رمضان‬ ‫میــراث‬ ‫مدیــرکل‬ ‫و ارائه راهکارهای مناسب‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫بــرای چگونگــی عبــور‬ ‫لرســتان‬ ‫صنایع دســتی‬ ‫ازادراه در حــال انجــام‬ ‫از اغــاز عملیــات کاوش‬ ‫اســت‪ .‬مدیــرکل میــراث‬ ‫نجات بخشــی تپــه رمضــان‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫امینقاسمی‬ ‫از توابــع شهرســتان بروجرد‬ ‫صنایع دســتی لرســتان در‬ ‫در اســتان لرســتان خبــر‬ ‫خصــوص مــکان دقیــق این‬ ‫داد‪ .‬بــه گــزارش اریــا‪ ،‬ســید امیــن قاســمی اثــر عنــوان کرد‪ :‬تپــه رمضان در شهرســتان‬ ‫تشــریح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه تپــه بروجرد‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬در روســتای بردبل‬ ‫رمضان در مســیر ازادراه خرم اباد به اراک واقع شــده است‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬این‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬ایــن کاوش نجات بخشــی در اثــر تاریخــی در تاریــخ ‪ ۱۲‬بهمن ‪ ۱۳۹۸‬با‬ ‫راســتای انجام مطالعات باستان شناســی و شــماره ‪ ۷۱۳۵‬به عنــوان یکــی از اثــار ملی‬ ‫دســتیابی به اطالعات تاریخی تپه رمضان ایران به ثبت رســیده است‪.‬‬ ‫مشارکت خانه و مدرسه‬ ‫برای ارتقای کیفیت اموزش‬ ‫انجمــن دانش اموختــگان فرهنگــی در‬ ‫راســتای ارتقــای منابــع انســانی و باهــدف‬ ‫بهره منــدی هــر چــه بیشــتر از دانــش‬ ‫فارغ التحصیالن دانشــگاه فرهنگیان لرســتان‬ ‫تشکیل شــده اســت‪ .‬به گــزارش اریــا‪ ،‬اعضای‬ ‫مرکــزی انجمــن دانش اموختگان فرهنگی در‬ ‫دیداری با سرپرســت اموزش وپرورش لرســتان‬ ‫اهــداف و برنامه های خود بــرای همکاری و‬ ‫اســتفاده بیشــتر از توان این انجمن را اعالم‬ ‫کردنــد‪ .‬سرپرســت اموزش وپــرورش لرســتان‬ ‫بــا اشــاره بــه اهــداف ســند تحــول بنیادیــن‪،‬‬ ‫همراهــی و مشــارکت خانــه و مدرســه‬ ‫بــرای ارتقــای کیفیــت امــوزش گفــت‪ :‬اگــر‬ ‫دانش اموختــگان جــوان دانشــگاه فرهنگیان‬ ‫بــه همراهــی نیروی باســابقه و داری تجارب‬ ‫اثربخــش در حوزه هــای مختلــف در کنــار‬ ‫هــم فعالیــت داشــته باشــند چشــم انداز‬ ‫اموزش وپــرورش در همــه حیطه هــا روشــن تر‬ ‫و امیــد بــه موفقیــت بیشــتر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ســهرابی ارتبــاط بیشــتر پژوهشــکده تعلیــم‬ ‫و تربیــت بــا بدنــه اموزش وپــرورش را الزم‬ ‫و ضــروری دانســت و افــزود‪ :‬اگــر مشــکلی‬ ‫بیان می شــود باید راهکاری هــم ارائه گردد‪،‬‬ ‫یکــی از مکان هایــی کــه به صــورت علمــی و‬ ‫پژوهشــی امور اموزشــی و فرهنگــی را دنبال‬ ‫می کنــد پژوهشــکده تعلیــم و تربیت اســت‪،‬‬ ‫اگــر ارتبــاط بیــن فرهنگیــان و پژوهشــکده‬ ‫تعلیــم و تربیــت بیشــتر شــود اثــرات مفیدی‬ ‫در دستگاه تعلیم و تربیت روی می دهد‪ .‬او‬ ‫دغدغه مندی را ضروری عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫کســی که دغدغــه رفع مشــکالت دارد نباید‬ ‫دنبــال ایــن باشــد تــا دیگــران برایــش فکری‬ ‫بکننــد بایــد بــا همفکــری و تــاش در رفــع‬ ‫موانــع اقدام کــرد‪ .‬در ادامــه اعضای انجمن‬ ‫دانش اموختگان فرهنگی ضمن بیان اهداف‬ ‫و برنامه ها‪ ،‬انتظارات خود از دستگاه تعلیم‬ ‫و تربیــت و نحــوه ارتبــاط و همــکاری جهت‬ ‫ارتقای کیفیت اموزش و منابع انسانی را بیان‬ ‫کردند‪ .‬همکاران فرهنگی جهت عضویت در‬ ‫انجمن دانش اموختــگان فرهنگی می توانند‬ ‫بــه شــماره ‪ 09167441671‬بــه نــام میــاد‬ ‫رفیعیان پیامک ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪ ۹۲‬معلم نهضت جذب اموزش وپرورش‬ ‫بروجرد شدند‬ ‫مدیــر اموزش وپــرورش‬ ‫اســت گفــت‪ :‬بروجــرد در امــر‬ ‫بروجــرد گفــت‪ ۹۲ :‬معلــم‬ ‫سواداموزی کارنامه درخشانی‬ ‫نهضت ســواداموزی طی مدت‬ ‫دارد و در حال حاضر شناسایی‬ ‫یــک ســال منتهی بــه ابــان ماه‬ ‫بی سواداناساسی ترینمشکل‬ ‫جاری جــذب اموزش وپرورش و‬ ‫در ریشــه کنی ایــن معضــل‬ ‫محمد مهر افزون‬ ‫تبدیلوضعیتشده اند‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬همکاری‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬محمد مهر‬ ‫و به کارگیری همه ظرفیت های‬ ‫افزون در جلســه نهضت ســواداموزی افزود‪ :‬در اداری شهرســتان‪ ،‬حمایــت قاطــع و همه جانبه‬ ‫ســال جــاری ‪ ۳۴۰‬معلــم نهضــت نیــز در قالب دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬دهیــاران‪ ،‬شــوراها و‬ ‫یســوادی‬ ‫طرح های ندامتگاه‪ ،‬اموزش های مقدماتی کار با خانه هــای بهداشــت در ریشــه کنی ب ‬ ‫رایانه‪،‬زبانانگلیسی‪،‬اموزشخواندنباخانواده بسیار کارگشااست‪.‬مدیر اموزش وپرورشبروجرد‬ ‫و اموزش نماز جذب شده اند‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬باوجود شــیوع کرونا‪ ،‬اموزش بزرگســاالن‬ ‫او موفقیت و کسب دوره مهارتی ‪ ۹۸‬نفر از در بروجــرد تعطیل نشــد و طبق مصوبه ســتاد‬ ‫ســواد اموزان در مرکز یادگیری محلی و معرفی ملی کرونا کالس های سواداموزی این شهرستان‬ ‫‪۳۲۶‬اموزش دهندهبهدانشگاهفرهنگیانجهت به صورت مجازی برای گروه سنی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۴۹‬سال‬ ‫گذرانــدن دوره مهارت هــای تدریــس را از دیگــر برگزار شد‪ .‬مهرافزون گفت‪ :‬هم اکنون چهار هزار‬ ‫فعالیت های نهضت سواداموزی بروجرد عنوان و ‪ ۸۹۶‬بی ســواد در قالــب ‪ ۵۱‬کالس ندامتــگاه‪،‬‬ ‫کــرد‪ .‬مهــر افزون با اشــاره به اینکه تاکید قران و مرکــز یادگیــری محلــی در روســتا‪ ،‬مســاجد و‬ ‫اهل بیــت (ع) بــر علم امــوزی و یادگیــری ســواد حسینیه هایبروجرددر حالسواداموزیهستند‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 23‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1210‬‬ ‫اطمینان مانچینی از صعود ایتالیا‬ ‫به جام جهانی‬ ‫روبرتو مانچینی‪ ،‬ســرمربی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مربــی ایتالیایــی‬ ‫تیــم ملی ایتالیا‪ ،‬معتقد اســت‬ ‫اضافــه کرد‪« :‬شــرایط پیچیده‬ ‫که در بازی برابر ایرلند شــانس‬ ‫است اما ما دو گل جلو هستیم‪.‬‬ ‫بــا تیمش یــار خواهد بــود‪ .‬دو‬ ‫باید به انجا برویم‪ ،‬سعی کنیم‬ ‫تیمایتالیاوسوئیسجمعه شب‬ ‫بــازی خودمــان را انجام دهیم‬ ‫روبرتو مانچینی‬ ‫گذشــته در چارچــوب‬ ‫و امیدوار باشیم که بلغارستان‬ ‫تهــای مرحلــه انتخابــی‬ ‫رقاب ‬ ‫ه مبــازی خوبــی را بــه نمایش‬ ‫جام جهانــی ‪ 2022‬قطر به مصاف هم رفتند و بگــذارد‪ .‬مــا باید بازی خودمان را بکنیم و پیروز‬ ‫این بازی با تساوی ‪ 1-1‬به پایان رسید‪ .‬سوئیس شــویم‪ .‬این وظیفه ماست‪ .‬در حال حاضر باید‬ ‫موفــق شــد گل اول بــازی را در دقیقه ‪ 11‬به ثمر به فکر برگرداندن انرژی مان باشــیم چون بازی‬ ‫برساند و این جیووانی دی لورنزو بود که بازی را سختیراپشتسر گذاشتیم‪.‬‬ ‫در دقیقه ‪ 36‬به تساوی کشاند اما جورجینیو در‬ ‫بایــد اعتمادبه نفــس داشــته باشــیم چون‬ ‫وقت های تلف شده یک ضربه پنالتی را از دست حتــی وقتی شــرایط خوب پیش نم ـی رود هم‬ ‫داد تا ایتالیا فرصت کسب سه امتیاز را از دست ممکن اســت همه چیز تغییر کنــد‪ ».‬مانچینی‬ ‫بدهد‪ .‬مانچینی در کنفرانس خبری پس از بازی ادامــه داد‪« :‬دو گل هــم دو گل اســت‪ ،‬هرچند‬ ‫گفت‪« :‬مشخص است که جورجینیو ناراحت و شاید ناچیز به نظر برسد و باید به این موضوع‬ ‫متاسفاست؛امافوتبالهمیناست‪.‬او متاسف هم توجه کنیم که چه کســی گفته بلغارســتان‬ ‫است که پنالتی را از دست داد‪ .‬شاید ما در بازی نمی توانــد نتیجه خوبی بگیــرد؟ ما با اختالف‬ ‫اخر خوش شانس باشیم‪ .‬ضربه پنالتی به درستی کمی پیش هستیم و حاال به پیروزی در ایرلند‬ ‫اعالم شد‪ ».‬بازی برابر ایرلند شمالی برای ایتالیا از شمالیفکر می کنیم‪.‬بازیکنانمتاسفهستندو‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ ،‬چراکه این تیم این طبیعی است اما دیگر کاری از دست کسی‬ ‫پساز تساویبرابر سوئیستنهابهلطفتفاضل برنمی ایــد‪ .‬من مطمئنــم که ما به جام جهانی‬ ‫گلبهتر نسبتبهان هادر صدر جدولقرارگرفته صعودمی کنیم‪».‬‬ ‫دمبله اولین قربانی قوانین‬ ‫سختگیرانه ژاوی‬ ‫قوانیــن ســختگیرانه ژاوی‪،‬‬ ‫زمین تمرین ‪ 8:33‬بوده است‪.‬‬ ‫سرمربی جدید بارسلونا‪ ،‬باعث‬ ‫او حــاال جریمــه خواهد شــد و‬ ‫به دردسر افتادن عثمان دمبله‬ ‫اگر این اتفاق تکرار شود ممکن‬ ‫شد‪ .‬ژاوی از زمان حضورش روی‬ ‫اســت بــا جریم ههــای بیشــتر‬ ‫جدید‬ ‫نیمکت بارسلونا قوانین‬ ‫وجدی تری از ســوی ژاوی روبرو‬ ‫دمبله‬ ‫و سختگیرانه ایرابرایبازیکنان‬ ‫شود‪ .‬درعین حال اعالم شده که‬ ‫این تیم وضع کرده تا بی نظمی‬ ‫هــر بار ایــن ســرپیچی ها تکرار‬ ‫بــه وجود امده در این تیم را مدیریت کند‪ .‬یکی شود‪ ،‬جریمه ها دو برابر دفعه قبل خواهد شد؛‬ ‫از اولینقوانیناینفهرستایناستکهبازیکنان بنابراینممکناستاینبازیکنفرانسویباتوجه‬ ‫بایدنزدیکبه‪90‬دقیقهپیشاز هر جلسهتمرینی به سابقه ای که دارد‪ ،‬بخش زیادی از دستمزدش‬ ‫در زمین تمرین باشگاه حاضر شوند و دیلی میرر در ایــن فصــل را بــرای پرداخت ایــن جریمه ها از‬ ‫مدعی شده که دمبله به اولین قربانی این قانون دســت بدهد‪ .‬رســانه های اســپانیایی در ابتدای‬ ‫جدیــد تبدی لشــده اســت‪ .‬تمریــن صبحگاهــی هفته جاری مدعی شدند که ژاوی اولین سرمربی‬ ‫این تیم قرار بود در ســاعت‪ 10‬صبح برگزار شود‪ ،‬بارسلونا پس از لوییز انریکه در سال ‪ 2017‬است‬ ‫بنابراینبازیکنانبایدتاساعت‪8:30‬در مجموعه کهاز سیستمجریمهنقدیبرایبازیکناناینتیم‬ ‫تمرینی حاضر می شدند اما زمان ورود دمبله به استفادهمی کند‪.‬‬ ‫نگاه ویژه امید نمازی به عملکرد شاگردان اسکوچیچ‬ ‫در انتخابی جام جهانی‬ ‫برای پیشرفت تیم ملی‬ ‫باید انتقاد کنیم‬ ‫امیدنمازی‪،‬مربیسابقتیمملیفوتبالایراندر‬ ‫خصوصبازیایرانمی گویدبایداجازهداداسکوچیچ‬ ‫کارشراانجامدهدوبعضیانتقاداتبی مورداست‪.‬‬ ‫به گزارش ورزش سه‪ ،‬امید نمازی که سابقه نشستن‬ ‫روی نیمکــت تیم ملی فوتبال ایــران را دارد و به جو‬ ‫اردوهــای تیــم ملی و شــرایط حاکم بر فوتبال ملی‬ ‫ایران اشناست به پرسش ها در خصوص بازی با لبنان‬ ‫که خودش نیز سابقه تقابل با ان ها در بیروت را دارد‬ ‫پاســخ داد‪ .‬بخش هایی از صحبت های نمازی را در‬ ‫ادامهمی خوانید‪.‬‬ ‫*کیفیت نمایش و امتیاز گیری تیم ملی با توجه‬ ‫بهرکوردخوبیکهداشتهو بازی هاییکهشایدخیلی‬ ‫دلچسبنبودهاستراچطور ارزیابیمی کنید؟در فاز‬ ‫نتیجه گیریتیمملیعملکردخوبیداشتهاستوقبل‬ ‫از مساوی ای کهبا کرهجنوبیداشتیمدهبازیرابابرد‬ ‫پشتسر گذاشتهبودیمو اینخودشرکوردیبودو‬ ‫جای قدردانی از بازیکنان و کادر فنی و تمام کسانی‬ ‫که دســت در این کار داشــتند دارد‪ 10.‬بازی متوالی را‬ ‫بــردن کار ســاده ای نیســت‪ .‬بعضی اوقــات نمایش‬ ‫تیم انقدر دلچسب نبوده که هواداران و کارشناسان‬ ‫بپســندند امــا فوتبال بــاال و پاییــن دارد و همیشــه‬ ‫نمی شود با یک نمایش دلچسب بازی ها را برد‪ .‬در‬ ‫این عرصه از بازی ها و در این موقعیت نتیجه مهم‬ ‫است و بتوانیم سه امتیاز ها را جمع کنیم که کار برای‬ ‫ما درنهایت اسان تر شود و راحت تر به جام جهانی‬ ‫صعــود کنیم‪ .‬باوجود نســل خوبی کــه در تیم ملی‬ ‫استمامی توانیمنمایشخیلیبهتریداشتهباشیم‬ ‫ولــی باید درباره ی تاکتیک تیــم و ان طوری که اقای‬ ‫اسکوچیچبازیکنانرابهزمینمی فرستدصحبتشود‬ ‫و نقد شود تا ببینیم راه حل چیست تا روند تیم ملی‬ ‫بهتر شودو باریتمبهتریبازی کندو بتواندبر حریف‬ ‫غلبهکندو بازیرادستشبگیرد‪.‬‬ ‫*تیمملیبدونبازیتدارکاتیوجلساتتمرینی‬ ‫نه چندان زیاد و تعدد لژیونرها وارد مسابقات شده‬ ‫و تا االن موفق بوده ایا این نقص تدارکات و کمبود‬ ‫جلسات تمرینی جبران شدنی است و چه تاثیری در‬ ‫نمایشتیمدارد؟‬ ‫تیمملیبازیکنانیباسطحباالداردوبیشتر ان ها‬ ‫لژیونر هســتند و در لیگ های اروپایی می درخشند‬ ‫و بازی خوبی را از خودشــان نشــان می دهند‪ .‬عدم‬ ‫بازی های تدارکاتی اگر نسل دیگری بود یا بازیکنانی‬ ‫بودند کهخیلیباکیفیتنبودندمی توانستخیلی‬ ‫مشکل ساز باشد چراکه یک تیم بتواند به هارمونی‬ ‫یابلوغتاکتیکیبرسدبازی هایتدارکاتیزیادیباید‬ ‫انجامشودو مربیبایدبتواندسیستم هایمختلف‬ ‫و ترکیب های مختلف را امتحان کند و سعی کند به‬ ‫ترکیب اصلی که مقابل هر تیم می تواند عوض شود‬ ‫برســد‪ .‬ولــی حداقــل باید یک سیســتم پیش فرض‬ ‫داشتهباشدتادر مقابلتیم هاییمثللبنانو سوریه‬ ‫که ازنظر کیفیت از ما پایین ترند به ان صورت تیم را‬ ‫به زمین بفرستد و راحت تر این بازی ها را پشت سر‬ ‫بگذارند‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت احوال اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زاهدان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2281‬برابـر رای شـماره ‪ 140060322001000110‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زاهـدان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی محمدرضـا‬ ‫میرشـکاری بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1106‬کـد ملـی ‪ 3621010572‬صـادره مشـهد فرزند‬ ‫غامرضـا در ششـدانگ اعیـان یکبابخانـه بـه مسـاحت ‪ 123/10‬متـر مربـع قسـمتی‬ ‫از پـاک شـماره ‪ 1442‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بلوچسـتان شـهر زاهـدان خیابـان‬ ‫مصطفـی خمینـی ‪ 32‬کوچـه شـهید سـبزکار کوچـه شـیردل (رزمجـو مقـدم ‪ 20‬اخریـن‬ ‫منـزل سـمت راسـت) خریـداری مـع الواسـطه از مالـک رسـمی اقـای محمـد مالکـی‬ ‫بیرجنـدی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو‬ ‫مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید ‪،‬ظـرف مدت یک مـاه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪:‬شـنبه ‪ 1400/08/08‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم ‪:‬یکشـنبه‬ ‫‪ 1400/08/23‬حسـینعلی مایـی رئیـس ثبـت اسـناد و امـاک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2289‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/06/07 -۱۴۰۰-۲۴۵۴‬هیـات بـه کاسـه پرونـده‬ ‫شـماره ‪ ۹۸-۶‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک منطقـه دو بجنورد تصرفـات مالکانه‬ ‫بامعـارض متقاضـی اقای حسـنعلی دهقان فرزند غامحسـین بشـماره شناسـنامه ‪939‬‬ ‫صـادره از بجنـورد در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ ۱۱۵‬متـر مربـع از پاک‬ ‫‪ ۶۱‬فرعـی از ‪ ۱۲۵‬اصلـی واقـع در اراضـی قریـه عزیـز بخـش دو بجنـورد خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای علـی اصغـر فتحـی حمزانلوئـی فرزنـد حسـن محـرز گردیـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی می‬ ‫شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی‬ ‫داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو مـاه اعتـراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد بدیهی اسـت در صورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول ‪ 1400/۰۸/08:‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/08/23 :‬احمـد‬ ‫اصغـری شـیروان‪ -‬رئیس ثبـت اسـناد و امـاک ‪/3457‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -9-2292‬برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۹۰۰۰۶۰۷‬هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی بوشـهر تصرفات مالکانـه و بامعارض متقاضی خانم اسـماء هژبرنـژاد فرزند على‬ ‫بشـماره شناسـنامه ‪ ۳۹۷‬صادره از بوشـهر به شـماره ملی ‪ ۳۵۰۰۸۸۵۲۷۶‬در سـه دانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 148/87‬متر مربع پـاک ‪ ۲۴‬فرعـی از ‪ ۳۳۹۳‬اصلـی مفروز‬ ‫و مجـزی شـده از پـاک اصلـی واقـع در بخـش دو بوشـهر خریـداری از مالک رسـمی‬ ‫گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۲۴۰۰۹۰۰۰۶۰۵‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی بوشـهر‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بامعـارض متقاضـی اقـای اصغـر عزیـزاده فرزنـد عبدالحمیـد بـه‬ ‫شـماره شناسـنامه ‪ ۲۷۷۸۶‬صادره از بوشـهر به شـماره ملی ‪ ۳۵۰۰۲۷۸۰۰۰‬در سه دانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 148/87‬متر مربع پـاک ‪ ۲۴‬فرعـی از ‪ ۳۳۹۳‬اصلـی مفروز‬ ‫و مجـزی شـده از پـاک اصلـی واقـع در بخـش دو بوشـهر خریـداری از مالک رسـمی‬ ‫گردیده اسـت ‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود در‬ ‫صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مرجع قضایـی تقدیم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول ‪ 1400/08/08‬تاریخ انتشـار نوبت دوم ‪ 1400/08/23‬شـکراله‬ ‫سـعادتی‪ -‬سرپرسـت اداره ثبت اسـناد و اماک شهرسـتان بوشـهر شـماره‪ 194 :‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی‬ ‫‪ -9-2296‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/06/31 - 140060302035000157‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سندرسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـاهین شـهر تصرفـات مالکانـه بامعارض‬ ‫متقاضی خانم ملک السـادات نژادحسـینی سـودانی فرزند سیدحسـن به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 27‬صـادره از اصفهـان در یـک باب خانه مسـکونی به مسـاحت ‪ 180‬مترمربع پاک ‪43‬‬ ‫فرعـی از ‪ 301‬اصلـی واقـع در بخـش‪ 16‬خریـداری مـع الواسـطه از مالک رسـمی خانم‬ ‫فـردوس مرادیـان جـزی فرزنـد رمضـان به ادرس شـاهین شـهر خیابان حافظ شـمالی‬ ‫خیابـان بهنـام محمـدی فرعـی‪ 6‬غربـی پـاک‪ 30‬محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذا بـه منظور‬ ‫اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی مـی شـود‪ .‬در صورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع‬ ‫قضایـی تقدیـم و گواهـی مشـعر بر طرح دعـوی اخذ و به ایـن اداره ارائـه نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/08/08 :‬تاریخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/08/23 :‬رئیس‬ ‫ثبت اسـناد و اماک شـاهین شـهر‪ -‬علـی جوانی م الـف‪1214175/‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت پرگو سازه پایدار شرکت با مسئولیت‬ ‫محدود به شماره ثبت ‪ 29042‬و شناسه ملی ‪14003561675‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ ‪1400/07/29‬‬ ‫تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد ‪ - :‬جلیل عیوضی پرگو به کدملـی ‪0320447138‬‬ ‫دارنـده ‪ 50.000.000‬ریال سـهم الشـرکه با دریافت کلیه سـهم الشـرکه خود‬ ‫از شـرکت خـارج شـد و دیگر هیچگونه حق و سـمتی در شـرکت فـوق الذکر‬ ‫ندارد ‪- .‬سـرمایه شـرکت از مبلغ ‪ 150.000.000‬ریال به مبلغ ‪100.000.000‬‬ ‫ریـال کاهـش یافـت و مـاده مربوطه در اساسـنامه به شـرح فوق اصاح شـد‬ ‫‪- .‬لیسـت شـرکاء پـس از کاهـش سـرمایه ‪ :‬امیـر عیوضـی پرگـو بـه کدملی‬ ‫‪ 0323441548‬دارنده ‪ 50.000.000‬ریال سـهم الشـرکه سـاناز بانوا به کدملی‬ ‫‪ 0063032392‬دارنـده ‪ 50.000.000‬ریال سـهم الشـرکه ادرس شـرکت به ‪:‬‬ ‫اسـتان البـرز ‪ .‬شهرسـتان کـرج ‪ .‬بخـش مرکزی ‪ .‬شـهر کرج ‪ .‬محلـه رجائی‬ ‫شـهر ‪ .‬فـاز ‪ . 3‬بلـوک ‪ . 2‬خیابـان شـهرداری ‪ .‬خیابـان ش عبـاس و اصغـر‬ ‫میرزایـی پـرور ( اول ) ‪ .‬پـاک ‪ . 19‬طبقه منفی ‪ . 1‬کدپسـتی ‪3148815155‬‬ ‫تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه به شـرح فـوق اصاح شـد ‪ .‬اداره‬ ‫کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان البـرز اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات‬ ‫غیرتجاری کـرج (‪)1221944‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت پرگو سازه پایدار شرکت‬ ‫با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ 29042‬و شناسه‬ ‫ملی ‪14003561675‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فـوق العـاده مـورخ ‪1400/07/28‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد ‪- :‬سـاناز بانـوا بـه کدملـی ‪ 0063032392‬با‬ ‫پرداخـت مبلـغ ‪ 50.000.000‬ریـال سـهم الشـرکه به صندوق شـرکت در‬ ‫زمـره شـرکاء درامـد‪ - .‬سـرمایه شـرکت از مبلـغ ‪ 100.000.000‬ریال به‬ ‫مبلـغ ‪ 150.000.000‬ریـال افزایـش یافـت و مـاده مربوطـه در اساسـنامه‬ ‫بـه شـرح فـوق اصـاح شـد ‪ - .‬تعـداد اعضـاء هیـات مدیـره از ‪ 2‬نفـر به‬ ‫‪ 3‬نفـر افزایـش یابـد و مـاده مربوطـه در اساسـنامه به شـرح فـوق اصاح‬ ‫شـد ‪ - .‬لیسـت شـرکاء پـس از افزایـش سـرمایه ‪ :‬جلیـل عیوضـی پرگـو‬ ‫بـه کدملـی ‪ 0320447138‬دارنده ‪ 50.000.000‬ریال سـهم الشـرکه امیر‬ ‫عیوضـی پرگو به کدملـی ‪ 0323441548‬دارنده ‪ 50.000.000‬ریال سـهم‬ ‫الشـرکه خانم سـاناز بانوا به کدملـی ‪ 0063032392‬دارنـده ‪50.000.000‬‬ ‫ریال سـهم الشـرکه اداره کل ثبت اسـناد و اماک اسـتان البرز اداره ثبت‬ ‫شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کـرج (‪)1221945‬‬ ‫*ســرمربی ثبــات را در ترکیــب تیم ملی ترجیح‬ ‫می دهدو ارنجتیمتقریبامشخصاست‪.‬باتوجهبه‬ ‫نیمکتپرستاره ای کهداریمتماشاگرانخیلیزودبه‬ ‫دنبالتعویضهستند‪.‬چهنگاهیبهقضیهدارید؟و‬ ‫این دیدگاه چقدر درست است که مربی زود دست‬ ‫بهتعویضبزندوکیفیتتعویض هاتیمملیچگونه‬ ‫است؟‬ ‫در جواب تعویض ها و اینکه انتظارات مردم‬ ‫و هواداران از این تعویض ها چیست باید بگویم‬ ‫بــدون بــازی تدارکاتی تصمیم صحیحی از طرف‬ ‫مربــی تیــم ملی بوده کــه با یک ترکیــب متداوم‬ ‫در این بازی ها شــرکت کنند و ارنج تیم تا حدی‬ ‫مشــخص اســت‪ .‬تعویض هایــی کــه در بــازی بــا‬ ‫امارات انجام شــد خیلی خــوب و جوابگو بود و‬ ‫توانســتیم از ان ها اســتفاده کنیم‪ .‬قســمت هایی‬ ‫اســت که بر اســاس تاکتیک تیم مقابل می توان‬ ‫ضهــا را بــا ایــن تفکر که چطــور می توانیم‬ ‫تعوی ‬ ‫رونــد بــازی را بــه ســود خــود برگردانیــم انجــام‬ ‫دهیــم‪ .‬مقابل کــره جنوبی این موضــوع را دیدم‬ ‫کــه تعویض ها می توانســت بهتر باشــد و چطور‬ ‫می توانیــم بــا تعویض هایی که انجــام می دهیم‬ ‫نقــاط قــوت تیــم مقابل را از بیــن ببریم و خنثی‬ ‫کنیــم‪ .‬تیــم ملــی نیمکــت پرســتاره ای دارد ولــی‬ ‫تماشــاچیان و هــواداران بایــد مقــداری صبــور‬ ‫باشــند‪ .‬بــازی تدارکاتــی نبــوده کــه ببینیــم کــدام‬ ‫ترکیب می تواند بهترین کارایی را داشــته باشد و‬ ‫دربازی های اینده و اگر صعود کنیم این موضوع‬ ‫بیشتر حل می شود‪ .‬البته بدون بازی تدارکاتی کار‬ ‫خیلی مشکلی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫* فوتبال ایران روی خوشی به اسکوچیچ نشان‬ ‫نــداده بااینکه نمایــش فوق العاده ای داشــته به ان‬ ‫انــدازه موردتقدیر قرار نمی گیرد‪ .‬چه افکار عمومی‬ ‫و به خصوص از افراد اســم دار فوتبال ایــران‪ .‬در این‬ ‫موقعیتچه کاریبایدکرد؟‬ ‫نظرم در مورد اقای اسکوچیچ و انتقاد هایی که‬ ‫یشــود شــاید صدای بعضی مربیان ایرانی را‬ ‫به او م ‬ ‫دربیاورد ولی واقعا باید اجازه دهند ایشان کارش را‬ ‫انجامدهد‪.‬مدتیکهمندر ایرانمربی گریمی کردم‬ ‫با تیم ملی و یا با ذوب اهن‪ ،‬او فعالیت داشت و هر‬ ‫جا که بود نتایج خوبی به دست اورد‪ .‬شاید مربی‬ ‫بزرگ و اسمی نباشد و شاید تجربه کارلوس کی روش‬ ‫را نداشته باشد اما تا االن نشان داده می تواند کار را‬ ‫جلو ببرد و تیم را به موفقیت برساند‪ .‬من نمی گویم‬ ‫که چون اقای اسکوچیچ اسم بزرگی ندارد باید دائم‬ ‫بهاو انتقادشودو یادر هر مرحلهاز او ایرادیبگیریم‬ ‫هرچند که کارش ایراد دارد‪ ،‬تمام مربیان کارشان ایراد‬ ‫و هیچ کس بدون نقص نیست اما در این مورد باید‬ ‫با منطق جلو برویم و صحبت کنیم‪ .‬از تاکتیک تیم‬ ‫ملیمی تواندر یکسریبازی هاانتقاد کردو کمکی‬ ‫می تواند باشــد به ســرمربی و کادر فنی که بتوانند‬ ‫تاکتیک بهتری را برای تیم انتخاب کنند و تیم را با ان‬ ‫تاکتیکبهزمینبفرستند‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2294‬شـماره‪ ، 140060302006004983 :‬تاریـخ‪ 1400/07/28 :‬بـا توجـه بـه‬ ‫تقاضانامه ارائه شـده ومسـتندات ضمیمه شـامل سند ‪ 12349‬و سـند ‪ 1055‬و صفحه ‪437‬‬ ‫دفتـر ‪ 338‬و صفحـه ‪ 122‬دفتـر ‪ 675‬و ماحظه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس منتخب‬ ‫وپاسـخ وضعیـت ثبتـی که حکایـت از احراز مالکیت متقاضی نسـبت به ملـک مورد تقاضا‬ ‫و انتقـال ملـک از مالـک رسـمی به متقاضی داشـته و تصرفـات متقاضی نسـبت به مورد‬ ‫تقاضـا احـراز گردیده و بررسـی های محلی کارشـناس کـه حکایت از عدم تعـارض و با‬ ‫منـازع بـودن تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لذا مالکیـت اقای‪/‬خانـم براتعلی طاهـری اندانی به‬ ‫شناسـنامه شـماره ‪ 3552‬کدملـی ‪ 1140559125‬صـادره فرزند رمضان نسـبت به ‪ 4‬دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 266.20‬مترمربع پاک شـماره ‪ 301‬و ‪644‬‬ ‫فرعـی از ‪ 105‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخش حـوزه ثبت ملک خمینی شـهر تایید و رای‬ ‫خـود را بـا حدود ذیـل صادر مـی نماید‪.‬‬ ‫با توجه به تقاضانامه ارائه شـده ومسـتندات ضمیمه شـامل سـند ‪ 12349‬و سـند ‪10555‬‬ ‫و صفحـه ‪ 437‬دفتـر ‪ 338‬و صفحـه ‪ 122‬دفتـر ‪ 675‬و ماحظـه نقشـه ملـک و گـزارش‬ ‫کارشـناس منتخب وپاسـخ وضعیت ثبتی کـه حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسـبت به‬ ‫ملـک مـورد تقاضـا و انتقال ملک از مالک رسـمی به متقاضی داشـته و تصرفات متقاضی‬ ‫نسـبت بـه مـورد تقاضا احـراز گردیـده و بررسـی هـای محلی کارشـناس کـه حکایت از‬ ‫عـدم تعـارض و بـا منازع بـودن تصرفات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا مالکیـت اقای‪/‬خانم فاطمه‬ ‫طاهـری اندانی به شناسـنامه شـماره ‪ 1130904423‬کدملـی ‪ 1130904423‬صادره فرزند‬ ‫علـی نسـبت به ‪ /5‬دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب خانـه به مسـاحت ‪ 266.20‬مترمربع‬ ‫پـاک شـماره ‪ 301‬و ‪ 644‬فرعـی از ‪ 105‬اصلـی واقع در اصفهان بخـش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینـی شـهر تاییـد و رای خـود را با حـدود ذیل صادر مـی نماید‪.‬‬ ‫بـا توجـه به تقاضانامه ارائه شـده ومسـتندات ضمیمه شـامل سـند ‪ 12349‬و صفحه ‪437‬‬ ‫دفتـر ‪ 338‬و صفحـه ‪ 122‬دفتـر ‪ 675‬و سـند ‪ 10555‬و ماحظـه نقشـه ملـک و گـزارش‬ ‫کارشـناس منتخب وپاسـخ وضعیت ثبتی کـه حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسـبت به‬ ‫ملـک مـورد تقاضـا و انتقال ملک از مالک رسـمی به متقاضی داشـته و تصرفات متقاضی‬ ‫نسـبت بـه مورد تقاضا احراز گردیده و بررسـی های محلی کارشـناس کـه حکایت از عدم‬ ‫تعـارض و بـا منـازع بودن تصرفـات متقاضی دارد‪ .‬لـذا مالکیت اقای‪/‬خانـم رقیه کاظمی‬ ‫بـه شناسـنامه شـماره ‪ 34‬کدملـی ‪ 1141633191‬صـادره فرزنـد محمدعلی نسـبت به ‪/5‬‬ ‫دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت ‪ 266.20‬مترمربع پاک شـماره ‪301‬‬ ‫و ‪ 644‬فرعـی از ‪ 105‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شـهر تایید‬ ‫و رای خـود را بـا حـدود ذیل صادر مـی نماید‪.‬‬ ‫بـا توجـه بـه تقاضانامـه ارائـه شـده ومسـتندات ضمیمـه شـامل سـند ‪ 12349‬و ‪10555‬‬ ‫و صفحـه ‪ 437‬دفتـر ‪ 338‬و صفحـه ‪ 122‬دفتـر ‪ 675‬و ماحظـه نقشـه ملـک و گـزارش‬ ‫کارشـناس منتخـب وپاسـخ وضعیـت ثبتی کـه حکایت از احـراز مالکیت متقاضی نسـبت‬ ‫بـه ملـک مـورد تقاضـا و انتقـال ملـک از مالـک رسـمی بـه متقاضـی داشـته و تصرفات‬ ‫متقاضـی نسـبت بـه مـورد تقاضـا احـراز گردیـده و بررسـی هـای محلـی کارشـناس که‬ ‫حکایـت از عـدم تعـارض و بـا منازع بـودن تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لذا مالکیـت اقای‪/‬‬ ‫خانـم زهـرا عمـادی اندانی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1130070281‬کدملـی ‪1130070281‬‬ ‫صـادره فرزنـد کاظـم نسـبت بـه ‪ 1‬دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 266.20‬مترمربـع پـاک شـماره ‪ 644‬و ‪ 301‬فرعـی از ‪ 105‬اصلـی واقـع در اصفهـان‬ ‫بخـش حـوزه ثبـت ملـک خمینـی شـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/08/08 :‬نوبـت دوم‪ 1400/08/23 :‬رئیس اداره ثبت اسـناد‬ ‫و امـاک خمینی شـهر ـ نبی الـه یزدانـی ‪/1211715‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی‬ ‫‪ -9-2298‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/06/31 - 140060302035000155‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سندرسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـاهین شـهر تصرفـات مالکانه بامعـارض و‬ ‫بامنـازع متقاضـی اقـای عباس رضائـی حاجی ابـادی فرزند کریم به شـماره شناسـنامه‬ ‫‪ 217‬صـادره از شـاهین شـهر در یـک بـاب سـاختمان نیمه کاره قسـمتی از پـاک ‪301‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور توسعه و گسترش منابع اب‬ ‫شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ 10709‬و شناسه ملی‬ ‫‪10100430501‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عادی بطـور فوق العـاده مـورخ ‪1400/01/22‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد ‪ - :‬ماهـان واحـدی قره بابـا (خارج از شـرکاء) بـا کدملی‬ ‫‪ 0311444441‬و محمـد پرهامـی (خـارج از شـرکاء) بـا کدملـی ‪ 3 2296500986‬و‬ ‫سـمیه جالـی فر (خارج از شـرکاء) با کدملـی ‪ 3991978776‬به سـمت اعضای هیئت‬ ‫مدیـره بـرای مـدت نامحدود انتخـاب گردیدنـد‪ .‬اداره کل ثبت اسـناد و اماک اسـتان‬ ‫البـرز اداره ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری کـرج (‪)1221943‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫پرسپولیس امیدوار به یک‬ ‫درامدپیش بینی نشده‬ ‫باشــگاه پرســپولیس قصد دارد از طریق اپلیکیشنی‬ ‫تازه بلیت فروشی را در اختیار بگیرد‪ .‬در دو فصل گذشته‬ ‫یکــی از راه های درامدزایی باشــگاه های ایرانی به روی‬ ‫ان ها بسته شــده بود اما حاال به نظر می رســد با انجام‬ ‫واکسیناسیون‪،‬حداقلاز نیم فصلدومتماشاگراناجازه‬ ‫ورود به ورزشگاه را خواهند داشت‪ .‬این در حالی است‬ ‫که البته ورود تماشــاگران به ورزشگاه احتماال بستری را‬ ‫خواهد داشت که در دو سال گذشته ایجاد نشده و هر‬ ‫تیم برای فروش بلیت باید تزریق واکسن را مدنظر قرار‬ ‫دهدو از یکسامانههوشمندمتصلبهسامانهسالمت‬ ‫استفاده کند‪ .‬باشگاه پرسپولیس اعالم امادگی کرد که با‬ ‫اپلیکیشــن تــازه خود ایــن کار را انجام دهد‪ .‬نکته مهم‬ ‫اینکــه اگر ورود تماشــاگران از نیم فصل دوم ازاد شــود‪،‬‬ ‫پرســپولیس شــش میزبانی خواهد داشت که یکی برابر‬ ‫اســتقالل در شــهراورد پایتخت خواهد بــود‪ .‬این یعنی‬ ‫سرخ پوشان پتانسیل استفاده از فروش بلیت برای ‪420‬‬ ‫هزار نفر را خواهند داشت و اگر بتوانند حتی ‪ 70‬درصد‬ ‫حداکثر پتانســیل را محقق کنند‪ ،‬با احتســاب میانگین‬ ‫قیمــت ‪ 30‬هزارتومانــی برای بلیت ورزشــگاه‪ ،‬به درامد‬ ‫خالص‪ 10‬میلیاردی خواهند رسید‪ .‬این در حالی است که‬ ‫یک بازی سرخ ها مقابل سپاهان باید در زمین بی طرف‬ ‫برگزار شــود و در صورتی این حکم بشــکند‪ ،‬احتماال با‬ ‫حضور ‪ 78‬هزارنفری طرفداران دو تیم‪ ،‬رقم درامدزایی‬ ‫افزایش خواهد یافت‪ .‬پرســپولیس این روزها مشــغول‬ ‫انجام مذاکرات برای اغاز همکاری با کارگزار جدید است‬ ‫و حاال این درامد از بلیت فروشی هم به نوعی کار را برای‬ ‫سرخ پوشــان بهتر خواهد کرد‪ .‬هرچنــد که اگر میزبانی‬ ‫مســابقات لیــگ قهرمانان هــم به این تیم برســد‪ ،‬یک‬ ‫درامد دیگر نیز سرازیر خواهد شد‪.‬‬ ‫عالیشاه و پایان یک غیبت‬ ‫بدموقع‬ ‫امید عالیشاه پس از دو بازی غیبت حاال اماده دیدار‬ ‫بامسرفسنجانمی شود‪.‬وینگرخوشتکنیکپرسپولیس‬ ‫که در هفته اول با یک ارسال از روی نقطه کرنر زمینه ساز‬ ‫گل نخست سرخ پوشان به فوالد شد‪ ،‬بازی الومینیوم و‬ ‫گل گهر را در حالی از دست داد که پرسپولیس نتوانست‬ ‫در ایــن دو دیــدار بــه پیــروزی برســد‪ .‬دراین بین هافبک‬ ‫کناری های پرسپولیس نیز از ایفای نقش خود در حمالت‬ ‫اغلب ناکام بودند و حاال همین موضوع ســبب شــده تا‬ ‫طرفدارانپرسپولیسباخوش بینیبازگشتامیدعالیشاه‬ ‫رادنبالکنند‪.‬او کهدر هشتمینسالبازیبرایپرسپولیس‬ ‫تازهبه‪ ۲۹‬سالگیرسیده‪،‬باغیبتشدر دیدار مقابلگل گهر‬ ‫بازوبندکاپیتانیرابهوحیدامیریتقدیمکرداماشایدحاال‬ ‫دوبارهبهایننقشبازگردد‪.‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش‪ 16‬بـه مسـاحت ‪ 314/45‬مترمربع خریـداری مع الواسـطه از مالک‬ ‫رسـمی اقـای کریـم رضائـی حاجـی ابـادی بـه ادرس حاجـی ابـاد خیابان والیـت نبش‬ ‫فرعـی شـهید حبیب االـه رضایی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهی می شـود‪ .‬در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیـت اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی به مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مـدت یک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم و گواهی مشـعر‬ ‫بـر طـرح دعـوی اخـذ و به ایـن اداره ارائـه نمایند‪ .‬بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/08/08 :‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/08/23 :‬رئیـس‬ ‫ثبـت اسـناد و امـاک شـاهین شـهر‪ -‬علی جوانـی م الـف‪1214165 /‬‬ ‫اگهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی‬ ‫‪-9-2300‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/07/14 - 140060302035000166‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سندرسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـاهین شـهر تصرفـات مالکانه بامعـارض و‬ ‫بامنـازع متقاضـی اقـای داود بهلولونـد فرزنـد عبدالرضا به شـماره شناسـنامه ‪ 44‬صادره‬ ‫از خمیـن در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 211/30‬مترمربع پـاک ‪ 301‬اصلـی واقع در‬ ‫بخـش‪ 16‬خریداری مع الواسـطه از مالک رسـمی اقـای قنبر علی ابدالی بـه ادرس حاجی‬ ‫ابـاد خیابـان خـرم پـاک ‪ 35‬محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی می شـود‪ .‬در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی به مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مـدت یک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمـوده و گواهی‬ ‫مشـعر بـر طـرح دعوی اخذ و بـه ایـن اداره ارائه نمایند‪ .‬بدیهی اسـت در صـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/08/08 :‬تاریخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/08/23 :‬رئیس‬ ‫ثبـت اسـناد و اماک شـاهین شـهر‪ -‬علی جوانـی م الـف‪1214179 /‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2540‬اقـای علیمحمـد رزاقـزاده بیدگلـی بـه پیوسـت دو بـرگ استشـهادیه مصدق‬ ‫کـه امضـا شـهود رسـما گواهـی شـده اسـت‪ .‬مدعی اسـت کـه سـند مالکیت ششـدانگ‬ ‫یـک بـاب مغـازه و زمیـن متصـل بـه ان بـه شـماره ‪ 1829‬فرعی مفـروز و مجزی شـده‬ ‫از پـاک ‪ 2840‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬حـوزه ثبتـی اران و بیـدگل کـه در صفحـه‬ ‫‪ 206‬دفتـر ‪ 143‬امـاک ذیـل شـماره ‪ 28132‬بنـام علـی محمـد رزاقـزاده بیدگلـی ثبـت‬ ‫و سـند مالکیـت تـک برگـی بـه شـماره ‪ 641684‬صـادر و تسـلیم گردیـده در اثـر جابـه‬ ‫جایـی مفقـود و اینـک درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنی نمـوده ‪ ،‬لذا طبـق تبصره‬ ‫‪ 1‬مـاده ‪ 120‬اصاحـی اییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب اگهـی تـا هرکس مدعـی انجام‬ ‫معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریخ‬ ‫انتشـار ایـن اگهـی لغایـت ده روز بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را کتبـا ضمـن‬ ‫ارائـه اصـل سـند مالکیـت و سـند معاملـه تسـلیم نمایـد تـا مراتـب صـورت مجلـس و‬ ‫اصـل سـند بـا ارائـه کننده مسـترد گـردد‪ .‬چنانچـه ظـرف مهلت مقـرر اعتراضـی واصل‬ ‫نگـردد یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند ارائه نشـود المثنی سـند مالکیت مزبـور صادر‬ ‫و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد شـد‪ .‬رییـس ثبـت اسـناد و امـاک اران و بیـدگل‪ -‬حامد‬ ‫فکریان ارانی ‪/1221188‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2554‬شـماره نامـه‪ 140085602030011894 :‬ناهید الحبیبـی فرزند مهدیقلی طبق‬ ‫درخواسـت وارده به شـماره ‪ ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۳۰۰۰۲۰۴۵۲‬مورخ ‪ 1400/07/24‬و به اسـتناد‬ ‫یکبـرگ استشـهاد محلـی کـه هویـت و امضـاء شـهود رسـما گواهی شـده مدعی اسـت‬ ‫کـه سـند مالکیت ششـدانگ پاک ثبتـی شـماره ‪ 790/1890‬واقع در قطعـه ‪ ۸‬نجف اباد‬ ‫بخـش یـازده ثبت اصفهان کـه در صفحه ‪ ۳۶۷‬دفتـر ‪ ۳۱۹‬اماک ذیل ثبـت ‪ ۸۰۰۱۵‬بنام‬ ‫ناهیـد الحبیبـی فرزنـد مهدیقلـی ثبت و صادر و تسـلیم گردیده و طی سـند رهنی شـماره‬ ‫‪ ۱۳۲۹۸‬مـورخ ‪ 1387/04/03‬دفتـر ‪ ۱۷۹‬نجـف ابـاد در رهـن موسسـه مالـی و اعتبـاری‬ ‫قوامیـن مـی باشـد و معاملـه دیگـری هـم انجام نشـده اسـت‪ .‬نحوه گم شـدن یـا از بین‬ ‫رفتـن ‪:‬در اثـر جابجایـی مفقود شـده اسـت چون درخواسـت صـدور المثنی سـند مالکیت‬ ‫نامبـرده را نمـوده طبـق تبصـره یـک اصاحـی مـاده ‪ ۱۲۰‬ایین نامـه قانون ثبـت مراتب‬ ‫اگهـی میشـود کـه هـر کس مدعی انجـام معامله (غیـر از انچـه در این اگهی ذکر شـده)‬ ‫نسـبت بـه ان یـا وجـود سـند مالکیت مزبـور نزد خود باشـد از تاریخ انتشـار ایـن اگهی تا‬ ‫ده (‪ )۱۰‬روز بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را کتبا ضمن ارائه اصل سـند مالکیت‬ ‫و سـند معاملـه تسـلیم نمایـد تـا مراتب صورتمجلس و اصل سـند بـه ارائه کننده مسـترد‬ ‫گـردد‪ .‬اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضی نرسـد یـا در صـورت اعتـراض اصل سـند ارائه‬ ‫نشـود المثنـی سـند مالکیت مرقـوم صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد شـد‪ .‬تاریخ انتشـار‬ ‫‪ 1400/08/23 :‬حجـت الـه کاظم زاده اردسـتانی‪ -‬سرپرسـت واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک‬ ‫نجف ابـاد ‪/1221685‬م الف‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 23‬ابان ماه ‪ 14 / 1400‬نوامبر ‪ 08 / 2021‬ربیع الثانی ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1210‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫اموزش صرفا مجازی‬ ‫مدارس تخلف است‬ ‫سخنگوی اموزش وپرورش گفت‪ :‬با توجه به بازگشایی دبیرستان ها‪ ،‬امتحانات نیمسال اول‬ ‫دانش اموزان متوسطه اول و دوم در همه پایه ها‪ ،‬حضوری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫صرفا مجازی مدارس تخلف اســت‪ .‬امتحانات‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علیرضا کمرئی گفت‪ :‬اموزش ً‬ ‫یشــود و‬ ‫یشــده اند نیز حضوری انجام م ‬ ‫دروس مهارتــی هنرســتان ها کــه از ابتدای مهر بازگشای ‬ ‫امتحانات دانش اموزان مقطع ابتدایی به دلیل توصیفی بودن نمرات این دسته از دانش اموزان‬ ‫به تشــخیص معلم و مدرسه انجام خواهد شــد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬مدیران مدارس موظف اند نحوه‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫تشکیل کالس های حضوری و مجازی را با دریافت مجوز بازگشایی از ادارات اموزش وپرورش به‬ ‫خانواده ها اعالم کنند و طبق برنامه هفتگی کالس ها را تشکیل دهند‪ .‬کمرئی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مدارس مجاز به ادامه برگزاری کالس ها فقط به صورت مجازی نیستند و در مدارس پرجمعیت‬ ‫برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی‪ ،‬کالس ها به دو یا سه کالس تقسیم خواهند شد و بخشی‬ ‫حتما باید حضوری انجام شود که برنامه ریزی ان بر عهده مدرسه است‪ .‬او تصریح‬ ‫از اموزش ها ً‬ ‫کرد‪ :‬دانش اموزان موظف اند طبق برنامه اعالم شده از طرف مدرسه در کالس هایی که حضوری‬ ‫پیش بینی شده است شرکت کنند و در کنار ان از اموزش های مجازی و تلویزیونی نیز بهره ببرند‪.‬‬ ‫کمرئی افزود‪ :‬کالس های حضوری دانش اموزان پایه اول ابتدایی و هنرستان ها از اول مهر اغازشده‬ ‫است‪ ،‬دبیرستانی های دوره دوم نیز از ‪ ۱۵‬ابان در کالس ها حاضر شدند و کالس های حضوری سایر‬ ‫پایه ها نیز از اول اذر اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان؛ تنها راه‬ ‫برون رفت از مشکالت اقتصادی‬ ‫رئیس مرکــز پژوهش های مجلس شــورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬تنها راه برون رفت از مشکالت‬ ‫اقتصــادی توجه بــه شــرکت های دانش بنیان‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬بابک نگاهــداری با‬ ‫تقدیر از فعالیت هایصندوقنواوریدر تامین‬ ‫مالی شــرکت های دانش بنیان و فنــاور افزود‪:‬‬ ‫شهــای مجلس شــورای اســامی ‬ ‫مرکــز پژوه ‬ ‫امــاده هرگونــه همــکاری با صنــدوق نــواوری‬ ‫حهــا و برنام ههــا برای توســعه‬ ‫اســت و از طر ‬ ‫یهــا اســتقبال می کنــد‪ .‬نگاهــداری در‬ ‫همکار ‬ ‫دیــدار با رئیس و معاونان صندوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی در محل این صندوق در خصوص‬ ‫همکاری این دو نهاد گفت وگو کرد‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکهتوسعهفعالیت هایدانش بنیاندر کشور‬ ‫جــزو حوز ههــای تمرکــزی ایــن دوره مجلــس‬ ‫شــورای اسالمی اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حتی اولین‬ ‫نشســت بنده در ســمت رئیس حوزه ریاست‬ ‫مجلس با شــرکت های دانش بنیــان بود‪ .‬بعد‬ ‫به سراغ راه اندازی مرکز نواوری و خانه خالق‬ ‫مجلــس رفتیــم و در ایــن مرکز ســعی داریم از‬ ‫شرکت های دانش بنیان و فناور حمایت کنیم‪.‬‬ ‫نگاهداری با تاکید بر اینکه نظام قانون گذاری‬ ‫کشــور دانش بنیان نیســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫شهــای مجلــس بایــد در حــوزه‬ ‫مرکــز پژوه ‬ ‫کارفرمایــی نــه کارگزاری تمرکز کــرده و در این‬ ‫مســیر از ظرفیــت شــرکت های دانش بنیــان و‬ ‫اندیشکده ها استفاده کنیم تا این شرکت ها در‬ ‫حوزه فناوری های نرم‪ ،‬رشد و نمو یافته و از ان‬ ‫بهره برداریکنیم‪.‬اینجاستکهصندوقنواوری‬ ‫می تواندبهما کمک کند‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه صندوق های پژوهش‬ ‫و فناوری به هزار میلیارد ناموت‬ ‫علــی وحــدت رئیــس صنــدوق نــواوری و‬ ‫شــکوفایی در این نشســت با تاکید بر اینکه‬ ‫ایــن صنــدوق بــرای تامیــن مالــی اکوسیســتم‬ ‫نــواوری کشــور از نــواوری در ارائــه خدمــات و‬ ‫تسهیالت اســتفاده می کند‪ ،‬گفت‪ :‬با استفاده‬ ‫از مبحث نواوری‪ ،‬امروز توانســته ایم با شبکه‬ ‫قهــای پژوهــش و فنــاوری و‬ ‫بانکــی‪ ،‬صندو ‬ ‫ســایر بازیگران دولتی و خصوصی اکوسیستم‬ ‫همــکاری کنیــم و بــدون راه انــدازی شــعبه ای‬ ‫در اســتان ها شــعبه ای‪ ،‬از طریق صندوق های‬ ‫پژوهــش و فنــاوری درخواس ـت های زیــر ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون تومان شرکت های دانش بنیان را پاسخ‬ ‫دهیــم و نیازهــای مالی ان ها را تامین کنیم‪ .‬بر‬ ‫این اســاس شــرکت ها برای گرفتن تســهیالت‬ ‫نیــازی به مراجعه به تهران ندارنــد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫با خــط اعتباری که بــه صندوق های پژوهش‬ ‫و فنــاوری اختصــاص داده ایــم‪ ،‬ســرمایه ایــن‬ ‫قهــا از ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۸۰‬میلیــارد تومــان طــی‬ ‫صندو ‬ ‫سال های گذشته به هزار میلیارد تومان رسیده‬ ‫اســت‪ .‬وحدت با تاکیــد بر اینکه حوزه تامین‬ ‫مالــی نــواوری نیازمند اقــدام اساســی و جدی‬ ‫اســت‪ ،‬از مرکز پژوهش های مجلس به عنوان‬ ‫یکی از بال های قدرتمند و تاثیرگذار قوه مقننه‬ ‫خواست در این زمینه ورود کند‪ .‬رئیس صندوق‬ ‫ماسک های ضدویروس ایرانی‬ ‫در مسیر تجاری سازی‬ ‫با توسعه فناوری نانو در بخش بهداشت و سالمت می توان محصوالتی تولید کرد که به طور‬ ‫مستقیمو غیرمستقیمبر ارتقایسالمتانسانو بهداشتجامعهتاثیر می گذارند‪.‬‬ ‫نواوری و شکوفایی در خصوص تشکیل کمیته‬ ‫حهــای کالن ملــی در این صنــدوق گفت‪:‬‬ ‫طر ‬ ‫یکی از طرح های این کمیته که منجر به نتیجه‬ ‫شده است‪ ،‬راه اندازی خط تولید واکسن‪HPV‬‬ ‫و داروهــای مشــتق از پالســما بود که توســط‬ ‫بخش خصوصی و با حمایت صندوق نواوری‬ ‫ایجادشدهاست‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۱۲‬هزار میلیارد ناموت‬ ‫تسهیالت به شرکت های دانش بنیان‬ ‫روح اهلل ذوالفقاری معاون تســهیالت و‬ ‫یســازی صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫تجار ‬ ‫در ایــن نشســت با تشــریح ارکان صندوق‬ ‫نــواوری‪ ،‬چهــار نوع خدمت ایــن صندوق‬ ‫بــه شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور را‬ ‫تســهیالت‪ ،‬ضمانت نامــه‪ ،‬ســرمایه گذاری‬ ‫و خدمــات بالعوض توانمندســازی عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬خدمات و تسهیالت صندوق‬ ‫شــامل تمامــی چرخــه عمــر محصــوالت‬ ‫دانش بنیــان از تولیــد نمونــه اولیــه تــا‬ ‫تجاری ســازی محصــول می شــود‪ .‬او بــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه در حدود ســه ســال اخیر‬ ‫خدمات و تسهیالت صندوق نواوری رشد‬ ‫جهشــی داشــته اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در این‬ ‫مــدت نزدیــک به ‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد تومان‬ ‫تســهیالت بــه شــرکت های دانش بنیــان و‬ ‫فناور ارائه شــده اســت‪ .‬ذوالفقــاری افزود‪:‬‬ ‫در حــوزه ضمانت نامــه نیــز امســال در‬ ‫حــدود ‪ ۲۱۰۰‬میلیــارد تومــان ضمانت نامه‬ ‫در اختیــار شــرکت ها قــرار گرفــت کــه بــه‬ ‫عقد قرارداد ‪ ۲۹‬هزار میلیارد تومانی میان‬ ‫شــرکت ها و دســتگاه های اجرایــی کشــور‬ ‫منجر شده است‪.‬‬ ‫هم سرمایه گذاری صندوق نواوری در‬ ‫‪ ۹۷‬طرح دانش بنیان‬ ‫علیناظمیمعاونسرمایه گذاریصندوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی نیــز در ایــن نشســت‪،‬‬ ‫بابیــان اینکه عملکــرد این صنــدوق در حوزه‬ ‫ســرمایه گذاری تا پیش از سال ‪ ۹۷‬تقریبا صفر‬ ‫بوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امروز صندوق نــواوری در‬ ‫‪ ۹۷‬طرح به صورت غیرمستقیم سرمایه گذاری‬ ‫کــرده اســت‪ .‬در بعضــی پروژه ها حتی کمتر از‬ ‫یک ســال از طرح ها خارج شده ایم و صندوق‬ ‫هم به سود خود رسیده است‪ .‬او همچنین در‬ ‫خصوص مشارکت صندوق نواوری در تاسیس‬ ‫صندوق های جسورانه گفت‪ :‬این صندوق ها‬ ‫تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می کنند‬ ‫و تاکنــون در تاســیس ‪ ۱۰‬صنــدوق مشــارکت‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬با توجه به کاربردهای فناوری نانو در حوزه بهداشــت و ســامت می توان‬ ‫گفت این فناوری کلیدی برای نواوری در ابزارهای این حوزه و حتی روش های تشخیصی سریع تر و‬ ‫اسان تر بیماری ها در ازمایش های گوناگون است که برای تشخیص پارامترها و ساخت حسگرهای‬ ‫مورداستفادهقرار می گیرند‪.‬اینفناوریهمچنینمی تواندتولیدمحصوالتبافتیمهندسی شدهو‬ ‫مصنوعی را گسترش دهد که کاربرد فراوانی در پزشکی دارند‪.‬‬ ‫به بار نشستن تالش ‪ 18‬ماهه‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬شرکت سپنتا مهر ماندگار با استفاده از فناوری نانو موفق به تولید ماسک هایی‬ ‫باقابلیت حذف و از بین بردن ویروس‪ ،‬باکتری و قارچ شد‪ .‬هم اکنون و پس از طی شدن مراحل‬ ‫اثبات عملکرد در ازمایشگاه های همکار وزارت بهداشت‪ ،‬فرایند تجاری سازی این محصول اغاز‬ ‫صندوق نواوری به دنبال حفظ‬ ‫و توسعه بازار داخلی و خارجی‬ ‫شرکت های دانش بنیان است‬ ‫ســیاوش ملکی فر معاون توسعه صندوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی در ایــن دیــدار‪ ،‬هــدف‬ ‫خدمــات توانمندســازی ایــن صنــدوق را‬ ‫توانمندســازی شرکت های دانش بنیان و فناور‬ ‫و حفــظ و توســعه بــازار داخلــی و خارجــی‬ ‫ان ها عنوان کرد و گفت‪ :‬این خدمات شــامل‬ ‫اموزش و مشــاوره‪ ،‬اخذ استانداردهای داخلی‬ ‫و خارجــی‪ ،‬تاییدیــه و مجوزهــای تخصصی‪،‬‬ ‫شــرکت در نمایشــگاه های داخلی و خارجی‪،‬‬ ‫یخارجی‪،‬عارضه یابی‪،‬‬ ‫ایجادپایگاه هایدائم ‬ ‫ثبت اختراع و نشان تجاری و طرح صنعتی و‬ ‫حفاظت از دارایی های فکری شرکت ها است‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬اذر سال‪ ۹۷‬تاکنون‪ ۱۵‬هزار‬ ‫فقــره خدمــت توانمندســازی به شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان ارائــه و درمجمــوع نزدیــک بــه‬ ‫‪ ۵۰‬میلیــارد تومان به صورت بالعــوض به این‬ ‫شــرکت ها کمــک کرده ایــم‪ .‬معــاون توســعه‬ ‫صندوقنواوری گفت‪:‬در حوزهنمایشگاه های‬ ‫خارجــی‪ ،‬در ‪ ۱۳‬کشــور نمایشــگاه دائمــی‬ ‫ محصــوالت دانش بنیــان را بــه همــت بخش‬ ‫خصوصی برپا کرده ایم‪ .‬این کار توسط کارگزار‬ ‫یشــود‪ ،‬اما صندوق‬ ‫بخش خصوصی انجام م ‬ ‫نــواوری ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۹۰‬درصــد هزین ههــا را تامیــن‬ ‫یفــر همچنیــن دربــاره حمایت‬ ‫می کنــد‪ .‬ملک ‬ ‫صندوق نواوری از اعزام و پذیرش هیئت های‬ ‫تجــاری و فنــاوری گفــت‪ :‬امســال ‪ ۲۰‬رویــداد‬ ‫«یکشــنبه های صادراتــی» در ‪ ۱۰‬حوزه فناوری‬ ‫برگــزار کرده ایم‪ .‬در ایــن رویدادها تاکنون ‪۲۰۰‬‬ ‫شــرکت دانش بنیــان بــا ‪ ۲۰۰‬مشــتری خارجی‬ ‫خــود مذاکرات تجاری برگزار کرده اند‪ .‬معاون‬ ‫توسعه صندوق نواوری و شکوفایی همچنین‬ ‫دربــاره رویداد «دوشــنبه های اســتارتاپی» این‬ ‫صندوق‪ ،‬گفت‪ :‬این رویدادها به منظور اتصال‬ ‫استارت اپ هابهسرمایه گذارانخطرپذیر برگزار‬ ‫می شود کهتاکنونبهجذبسرمایه‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫تومانــی بــرای ایــن اســتارتاپ ها در حوزه های‬ ‫مختلفمنجر شدهاست‪.‬‬ ‫شد‪ .‬این فرایند پس از تالش مداوم یک سال و نیمه و با همکاری مرکز صنعتی سازی نانو فناوری‬ ‫کاربردی‪،‬بهراه اندازیخطتولیدنیمه صنعتیمنجر شد‪.‬‬ ‫قرارداد با یک شرکت بین المللی‬ ‫ایــن محصــول ایران ســاخت توانســت عالوه بــر جلب توجه یکی از معتبرترین شــرکت های‬ ‫تولیدکننده لوازم ایمنی و کار‪ ،‬منجر به عقد قرارداد همکاری با برند مشترک بوفالو زینکوتک شود‪.‬‬ ‫این محصول همچنین توسط شرکت اژینه ابزار پارس‪ ،‬در نمایشگاه دوساالنه ‪ A+A‬المان که یکی‬ ‫از بزرگترین نمایشگاه های ایمنی در جهان محسوب می شود‪ ،‬به نمایش گذاشته شد‪ .‬فرایند تولید‬ ‫این ماسک که پس از اخذ مجوزهای تولید‪ ،‬در بازار ارائه خواهد شد با حمایت ستاد توسعه فناوری‬ ‫نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفته است‪.‬‬ ‫تدوین طرح جامع پدافند‬ ‫زیستی نیرو های مسلح‬ ‫رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬طــرح جامــع پدافند زیســتی نیرو های‬ ‫مســلح ساختار جدید و منسجمی به رویکرد‬ ‫پدافند زیســتی در نیرو های مسلح با تعریف‬ ‫ماموریت هاخواهدبخشید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش صداوســیما‪ ،‬ســردار غالمرضــا‬ ‫جاللی‪ ،‬از قرارگاه شــهید زین الدین وابسته به‬ ‫سازمان پژوهش و نواوری دفاعی وزارت دفاع‬ ‫و پشتیبانی نیرو های مسلح بازدید کرد‪ .‬او در‬ ‫این بازدید بابیان اینکه سازمان سپند (سازمان‬ ‫شهــای نوین دفاعــی) در حوزه پدافند‬ ‫پژوه ‬ ‫زیســتی اقدامات بســیار خــوب و ارزشــمندی‬ ‫انجام داده اند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬با کمک این‬ ‫ســازمان ظرفیت های فنــی و تخصصی ازنظر‬ ‫ازمایشگاهی و ساخت تجهیزات پدافندی در‬ ‫حوز ههــای مختلف پیشــرفت های خوبــی را‬ ‫تجربه کرده است‪ .‬سردار جاللی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫همراهی وزارت دفاع و سازمان سپند در حوزه‬ ‫پدافند شیمیایی و ساخت تجهیزات موردنیاز‬ ‫کشــور و دستگاه های اجرایی بیش از ‪ ۵۰‬شهر‬ ‫به بسته های تجهیزات پدافند نوین‪CBRNE‬‬ ‫تجهیز شده و مرحله دوم تحویل این بسته ها‬ ‫نیــز امســال اجرایــی خواهد شــد کــه نیازمند‬ ‫مســاعدت و همراهی سازمان ســپند و وزارت‬ ‫دفاع است‪.‬‬ ‫تهــای ســپند در تامیــن‬ ‫اســتفاده از ظرفی ‬ ‫تجهیزات رفع الودگی و اورژانس پدافند نوین‬ ‫رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای ســه شــهر‪ ،‬تهران‪ ،‬بوشــهر و‬ ‫اصفهاننیازمندبستهپدافندنوینو برایچند‬ ‫شهر دیگر هم نیازمند تجهیزات رفع الودگی و‬ ‫اورژانس پدافند نوین هستیم که در این زمینه‬ ‫ســازمان سپند از ظرفیت های خوبی برخوردار‬ ‫مســلح نیــز تهی هشــده کــه مراحــل تصویــب‬ ‫و ابــاغ ان نیــز در حــال نهایــی شــدن اســت‬ ‫کــه ســاختار جدیــد و منســجمی بــه رویکــرد‬ ‫پدافند زیســتی در نیرو های مسلح با تعریف‬ ‫تهــا خواهــد بخشــید‪ .‬او‬ ‫کارکر دهــا و ماموری ‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬با تصویب نظام مصو نســازی و‬ ‫عملیات پدافند شیمیایی کشور‪ ،‬تکلیف تمام‬ ‫دســتگاه های کشــور‪ ،‬چه در بخش خصوصی‬ ‫و چه دولتی مشخص شده است‪ .‬یکی از این‬ ‫موارد تجهیز دستگاه ها به تجهیزات شناسایی‬ ‫یهــای شــیمیایی اســت‪ .‬در این‬ ‫و رفــع الودگ ‬ ‫زمینــه‪ ،‬ســازمان ســپند وزارت دفــاع بــا توجــه‬ ‫تهــا خوب دانشــی و فنی کــه دارد‬ ‫بــه ظرفی ‬ ‫می توانــد‪ ،‬دســتگاه های مختلــف را درزمینـ ٔـه‬ ‫طراحیو تجهیز بسته هایمقابلهباتهدیدات‬ ‫شیمیاییکمککند‪.‬‬ ‫اســت که می توانیم از ان اســتفاده کنیــم‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین در طراحی و ایجاد‬ ‫ازمایشــگاه های ایمنــی زیســتی بــرای بخــش‬ ‫یتــوان از ظرفیــت‬ ‫دامپزشــکی کشــور نیــز‪ ،‬م ‬ ‫سازمانسپنداستفادهکرد‪.‬‬ ‫تصویبنظامجدیدپدافندزیستیکشور‬ ‫ســردار جاللــی گفــت‪ :‬بــا توجه بــه نقش‬ ‫نیر وهــای مســلح در مقابلــه بــا تهدیــدات‬ ‫درزمینه استاندارها‪،‬‬ ‫زیستی‪ ،‬با چالش اساسی‬ ‫ٔ‬ ‫ایین نام ههــا و الزامــات روب ـه رو هســتیم‪.‬‬ ‫استاندارد های حوزه پدافند غیرعامل در حوزه‬ ‫نظامی باید متناسب با سطح تهدید و ایمنی‬ ‫موردنیاز باشد و این یک اشتباه راهبردی است‬ ‫کــه ما الزامــات این بخــش را با اســتاندار های‬ ‫دیگران گره بزنیم‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬ما در حوزه‬ ‫تدویــن اســتاندارد های و الزامات هیچ کمبود‬ ‫دانشــی و فنی نداریم و چه بسا استاندار های‬ ‫پدافندزیستینیرو هایمسلحبسیارپیشرفته تر‬ ‫از استاندار های بین المللی باشد‪ .‬درحالی که ما‬ ‫درگیر استاندارد های خارجی هستیم که اساسا‬ ‫نمی تواننــد پاســخ کار مــا را بدهنــد‪ .‬او ادامــه‬ ‫داد‪ :‬پرداختن به اســتاندارد بومی نیاز ضروری‬ ‫و جدی است که باید به ان پرداخت‪ .‬در الیه‬ ‫امنیتی نیز باید سطحی از استاندارد را تعریف‬ ‫کنیم که در برابر تهدیدات پایدار باشد‪ .‬سردار‬ ‫جاللیهمچنیناز تصویبنظامجدیدپدافند‬ ‫زیســتی کشــور از ســوی شــورای عالــی پدافند‬ ‫غیرعامل خبر داد که به امضای رئیس ستاد کل‬ ‫نیرو هایمسلحرسید‪.‬‬ ‫سپند بازوی اجرایی سازمان پدافند‬ ‫بــه گفته رئیس ســازمان پدافنــد غیرعامل‬ ‫کشــور طــرح جامع پدافنــد زیســتی نیرو های‬ ‫دکتر رضامظفرینیا؛رئیسسازمانپژوهش‬ ‫و نواوری دفاعی از این سازمان به عنوان بازوی‬ ‫اجراییپدافندغیرعامل کشور در حوزهپدافند‬ ‫تدوین طرح جامع پدافند زیستی‬ ‫نیرو های مسلح‬ ‫تهیه طرح مفهومی پدافند اقلیمی‬ ‫ســردار جاللــی در مورد اهمیت تهدیدات‬ ‫اقلیمــی و لــزوم رصــد و پایش ایــن تهدیدات‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن مســیر نیازمند طــرح مفهومی‬ ‫پدافنــد اقلیمــی بــرای شناســایی تهدیــدات‬ ‫احتمالی انسا نســاخت اقلیمی در الیه جو و‬ ‫فراجوی و اثرات ان بر کشور هستیم تا نقشه‬ ‫راه برای رصد و پایش این تهدیدات را برای ما‬ ‫مشخص کند‪ .‬در این زمینه هم سازمان سپند‬ ‫تهــای فنی و علمی خوبی برخوردار‬ ‫از ظرفی ‬ ‫درزمینه تدوین این طرح به‬ ‫است که می تواند‬ ‫ٔ‬ ‫ما کمک کند‪.‬‬ ‫غیرعامل کشور است‬ ‫ایران؛میزباننهمین‬ ‫کنفرانساعضایکنوانسیون‬ ‫کنترلدخانیات‬ ‫رئیسدبیرخانهستادکشوریکنترلدخانیاتاز برگزارینهمینکنفرانساعضایکنوانسیون‬ ‫کنترل دخانیات در ایران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬بهزاد ولی زاده با اعالم این خبر افزود‪ :‬پیرو اجالس هشــتم کنفرانس‬ ‫اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات که در ‪ ۲۰۱۸‬ایران را با رای ‪ ۱۸۰‬کشور عضو این معاهده‬ ‫به عنوان رئیس نهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون انتخاب کردند‪ ،‬این کنفرانس ‪ ۱۷‬تا ‪۲۲‬‬ ‫ابان در ایران برگزار شــد‪ .‬او افزود‪ :‬نهمین کنفرانس مقرر بود ســال ‪ ۲۰۲۰‬برگزار شــود که به ‬ ‫دلی ل پاندمی کرونا این اجالس یک سال به تعویق افتاد و به صورت مجازی برگزار شد‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬اقای بقایی سفیر ایران در سازمان ملل متحد در مقر ژنو مسئولیت اجالس را بر‬ ‫عهدهداشتند‪.‬در ایناجالساسنادی کهبرایتصویباماده شدهتوسطاعضایاینمعاهده‬ ‫بین المللی مطرح شد و مواردی را هم به خاطر بحث های تکنیکال و محتوایی زیادی که‬ ‫دارد به دهمین کنفرانس اعضا موکول شد‪ .‬ولی زاده گفت‪ :‬برنامه کاری دبیرخانه کنوانسیون‬ ‫کنترل دخانیات و مسائلی که قابل طرح هست در این اجالس مورد تائید اعضا قرار گرفت و‬ ‫نظراتاعضااخذو مواردی کهنیاز بهاصالحیاتائیدریاستاجالسهستمطرحشد‪.‬رئیس‬ ‫دبیرخانهستادکشوریکنترلدخانیاتافزود‪:‬یکیاز اقداماتیکهایراندر کنفرانسنهماعضا‬ ‫ابتکار عملبهخرجداد‪،‬بیانیه ایبودکهتوسطدبیرخانهستادکشوریکنترلدخانیاتتنظیم‬ ‫و به هیئت رئیسه کنفرانس اعضا ارسال شد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬این بیانیه با اشاره به پاندمی کووید‬ ‫‪ ۱۹‬و در جریان این پاندمی که صنایع دخانی برای توسعه محصوالتشان مردم را به بهانه‬ ‫جلوگیری از کرونا به مصرف مواد دخانی ترغیب کردند‪ ،‬بر ضد اقدامات صنایع دخانی در‬ ‫پاندمی کروناتنظیم شدهو تصریح کردهاست کهطبقمطالعاتعلمیمصرفمواددخانی‬ ‫موجب تشدید بیماری و مرگ می شد‪ .‬ولی زاده تصریح کرد‪ :‬این بیانیه مورد تصویب اعضا و‬ ‫منطقهاروپا‪،‬افریقایجنوبی‪،‬شرقاسیاو مدیترانهشرقیسازمانبهداشتجهانیقرارگرفته‬ ‫و تعداد زیادی از کشورهای منطقه امریکا بیانیه را تائید کردند‪.‬‬ ‫یادگاری هایدردناکیکهاثرشان‬ ‫روی بدن باقی می ماند‬ ‫تاتــو زدن در بیــن جوانان و نوجوانان گســترش و محبوبیت زیادی پیداکرده‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬تاتــو و خالکوبــی چنــد ســالی‬ ‫اســت کــه در بیــن جوانــان و نوجوانان گســترش زیادی داشــته اســت و رشــد ان‬ ‫به گونــه ای اســت کــه حتــی در ارایشــگاه ها هــم ایــن کار انجــام می شــود‪ .‬انجام‬ ‫ایــن کار به صورت غیربهداشــتی و توســط افــراد غیرحرفــه ای می تواند باعث به‬ ‫وجود امدن بیماری هایی مانند جوش‪ ،‬برجســتگی های پوســتی قرمز دور ناحیه‬ ‫خالکوبــی و عفونــت خالکوبــی در افــراد شــود‪ .‬همچنیــن بســیاری از افرادی که‬ ‫اقــدام بــه تاتــو و یــا خالکوبــی می کننــد‪ ،‬بعــد از گذشــتن چنــد مــدت از ایــن‬ ‫کار ابــراز پشــیمانی می کننــد‪ .‬ســارا گلســتانی‪ ،‬روانشــناس در گفتگــو بــا باشــگاه‬ ‫خبرنــگاران جــوان در مــورد علــت تاتــو زدن و افزایــش گرایــش افــراد بــه ایــن‬ ‫امــر در بیــن جوانــان اظهــار کرد‪ :‬ایــن امر دالیــل مختلفــی دارد‪ ،‬عالقه ی فردی‬ ‫می توانــد یکــی از ایــن دالیل باشــد‪ .‬تاتــو می تواند هیجان خواهی فرد را پاســخ‬ ‫دهــد و علــت دیگــر می توانــد مــد باشــد‪ .‬هرچه افــراد بیشــتری در جامعه کاری‬ ‫را انجــام دهنــد به عنــوان رفتــار مطبوع می توانــد‪ ،‬به عنوان زیبایی یا اســتاندارد‬ ‫زیبایــی در جامعــه معنا پیدا کند و توســط برخی از افراد انجام شــود‪.‬‬ ‫پشیمانی از خالکوبی و تاتو در بلندمدت‬ ‫زیستی‪ ،‬پرتوی‪ ،‬شیمیایی و ‪ ...‬یادکرد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫بــا توجه بــه پیچیدگی تهدیــدات به ویــژه در‬ ‫حوزه زیستی‪ ،‬ظرفیت های سپند با نگاه ملی‬ ‫در حوزه هایمختلفدر اختیار سازمانپدافند‬ ‫غیرعامل کشــور اســت‪ .‬همچنین با توجه به‬ ‫مباحث مربوط به امنیت غذایی‪ ،‬این سازمان‬ ‫اقداماتخوبیرادر تهیهبسته هایجیره های‬ ‫غذایی انجام داده است که هم برای نیرو های‬ ‫مســلح و هم در مواقع بحــران و در عملیات‬ ‫امدادرسانی به اسیب دیدگان احتمالی ناشی‬ ‫از بحرا نهــا طبیعــی مانند ســیل و زلزلــه و ‪...‬‬ ‫قابل استفادهو کارامداست‪.‬‬ ‫کارخانه تولید واکسن شهید فخری زاده‬ ‫به زودی افتتاح می شود‬ ‫رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور در‬ ‫ادامــه از خــط تولیــد واکســن کرونــای فخــرا‪،‬‬ ‫خــودروی تاکتیکــی رفــع الودگــی زیســتی‪،‬‬ ‫دســتگاه مکنــده غبار پرتــوی ســپند‪ ،‬کارخانه‬ ‫واکس نســازی شــهید فخری زاده و ازمایشگاه‬ ‫سیار زیستی سطح‪ ،۳‬بازدید کرد‪ .‬دکتر محمد‬ ‫کریمی نیا‪ ،‬معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور‬ ‫در مــورد اهــداف این بازدیــد به پایداری ملی‬ ‫گفــت‪ :‬ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور‪ ،‬بــر‬ ‫اســاس ماموریت های ابالغی‪ ،‬موظف اســت‬ ‫تــا زیرســاخت های مناســب را بــرای مقابله با‬ ‫تهدیدات‪،‬پیش بینیکند‪.‬در حوزهزیستی‪،‬این‬ ‫ســازمان با همکاری سازمان سپند‪ ،‬مرکز عمل‬ ‫کلی پدافند زیستی‪ ،‬این اقدام را پیش می برد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬مرکز عمل کلی پدافند زیستی در‬ ‫ســنوات گذشته با مدیریت شهید فخری زاده‪،‬‬ ‫زیرســاخت هایی را در حــوزه تشــخیص‪ ،‬رفــع‬ ‫الودگی‪ ،‬امداد و نجات‪ ،‬واکسن و سامانه های‬ ‫رصــد و پایــش تهدیدات زیســتی تولیــد کرده‬ ‫اســت‪ .‬کریمی نیــا توضیــح داد‪ :‬بازدیــد امــروز‬ ‫در اصــل به مناســبت ایام نکوداشــت پدافند‬ ‫غیرعاملودر استانهفرارسیدنسالگردشهادت‬ ‫شهید فخری زاده صورت گرفت‪ .‬هدف اصلی‪،‬‬ ‫بازدیــد از فرایند تولید واکســن فخرا به عنوان‬ ‫یکی از پیشروترین واکسن های کشور در این‬ ‫مجموعه و روند گســترش زیرســاخت های ان‬ ‫بــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬موضــوع بعــدی‪ ،‬بررســی‬ ‫کارخانه تولید واکســن شــهید فخری زاده بود‬ ‫که در مرحله انتهایی تکمیل است و به زودی‬ ‫افتتاحخواهدشد‪.‬‬ ‫تولید سومین ازمایشگاه سیار سطح ‪۳‬‬ ‫ایمنی زیستی‬ ‫محمد کریمی نیا‪ ،‬معاون عملیات قرارگاه‬ ‫پدافند زیســتی کشور گفت‪ :‬ســازمان سپند در‬ ‫راســتای تشــخیص و اشکارســازی تهدیــدات‬ ‫شهــای زیادی‬ ‫زیســتی از گذشــته تاکنــون تال ‬ ‫داشــته اســت‪ .‬او توضیــح داد‪ :‬تولیــد دو‬ ‫ازمایشــگاه ســیار ســطح ‪ ۳‬ایمنی زیســتی که‬ ‫یکی به انستیتو پاســتور و دیگری به موسسه‬ ‫سر مســازی رازی تحویــل شــد‪ ،‬ازجملــه ایــن‬ ‫اقدامــات اســت‪ .‬در بازدیــد رئیــس ســازمان‬ ‫پدافندغیرعاملکشور‪،‬سومینازمایشگاهنسل‬ ‫‪ ۳‬تولید ســازمان ســپند رونمایی شد که نسل‬ ‫جدیدتریاز ازمایشگاه هایتشخیصیگذشته‬ ‫استو زیرساخت هایتشخیصی کشور راارتقا‬ ‫خواهدبخشید‪.‬‬ ‫رونمایی از خودروی تاکتیکی رفع‬ ‫الودگی زیستی و دستگاه مکنده غبارات‬ ‫پرتوی‬ ‫به گفته کریمی نیا در این بازدید همچنین‬ ‫محصولیدر حوزهرفعو پاکسازیالودگی های‬ ‫زیستی؛ خودروی تاکتیکی رفع الودگی زیستی‬ ‫و دســتگاه مکنــده غبــارات پرتــوی ســپند‪ ،‬بــا‬ ‫کاربرد رفع الودگی های پرتوی رونمایی شد‪ .‬او‬ ‫همچنیناز بازدیدسردار جاللیاز زیرساخت ها‬ ‫و کارخانــه تولید محصــوالت نوترکیــب برای‬ ‫تقویــت زیرســاخت های دفاع زیســتی کشــور‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫گلســتانی گفــت‪ :‬پشــیمانی از تاتــو و خالکوبــی در اینــده بســتگی بــه دلیــل‬ ‫انجــام ان دارد‪ ،‬افــرادی کــه هیجــان خــواه هســتند معمــوال پشــیمان نمی شــوند‬ ‫و همچنــان بــرای ان هــا جذابیــت دارد‪ ،‬طبق مشــاهدات ممکن اســت که تمایل‬ ‫داشــته باشــند تا تعداد خالکوبی و تاتو را افزایش دهند‪ .‬این روانشــناس گفت‪:‬‬ ‫امــا افــرادی کــه بــه خاطــر مــد ایــن کار را انجــام می دهنــد ممکــن اســت بعــدا‬ ‫پشــیمان شــوند بــه ایــن دلیــل که افرادی کــه به علت مد یــا تقلیــد‪ ،‬ان را انجام‬ ‫می دهنــد احتمــال اینکــه تاتــو یــا خالکوبــی با خلق وخــو و خصوصیــات اخالقی‬ ‫ان هــا هماهنگ نباشــد و بعدا پشــیمان شــوند یــا اینکه احســاس کنند ارزش های‬ ‫اجتماعــی کــه در ان زندگی می کنند‪ ،‬این رفتار را تائیــد نمی کند‪ .‬برای پیش بینی‬ ‫پشــیمانی بایــد علــت اولیــه فــرد بــرای تاتو یــا خالکوبی چــه دلیلی بوده اســت‪.‬‬ ‫معمــوال افــرادی کــه بــه علــت درونــی ایــن کار را انجــام می دهنــد کمتــر دچــار‬ ‫پشــیمانی می شوند‪.‬‬ ‫پیروی الگو ها و سلبریتی ها‬ ‫بعضــی از افــراد بــه پیــروی از اشــخاص معروف یا همــان ســلبریتی ها اقدام‬ ‫بــه انجــام تاتــو یــا خالکوبــی می کنند‪ .‬بســیاری از جوانــان و نوجوانــان به دلیل‬ ‫عالقــه ای کــه بــه هنرمندان و یا ورزشــکاران دارند‪ ،‬از ان ها تقلیــد می کنند‪ .‬یکی‬ ‫از افــرادی کار تاتــو و خالکوبــی انجــام می دهــد گفــت‪ :‬حــدود ‪ ۱۷‬ســال اســت‬ ‫کــه ایــن کار را انجــام می دهــم‪ .‬درگذشــته بیشــتر افــراد جــوان بــرای خالکوبــی‬ ‫می امدنــد‪ ،‬امــا در حــال حاضر نوجوانان هم ایــن کار را می کنند‪ ،‬حتی بعضی از‬ ‫ان ها به ســن قانونی هم نرســیده اند‪ .‬او گفت‪ :‬من خودم هم به دلیل عالقه ای‬ ‫کــه بــه دختری که داشــتم در چند قســمت از بدنــم خالکوبی کردم‪ ،‬اما در حال‬ ‫حاضــر نــه خــودش مانــد و نه عالقه ای که به او داشــتم‪ ،‬فقط اثــر خالکوبی در‬ ‫بدنم ماند که پشــیمان هســتم‪ .‬او افزود‪ :‬در حال حاضر تعداد افرادی که برای‬ ‫پــاک کــردن اثــر خالکوبی و تتــو مراجعه می کننــد‪ ،‬افزایش یافته اســت‪ .‬این تاتو‬ ‫کار در مــورد شــغل و مشــتریان خــود گفــت‪ :‬قبــا خالکوبی در بیــن مردان رایج‬ ‫بود‪ ،‬اما االن در بین خانم ها رواج زیادی داشــته اســت تقریبا نیمی از مشتریان‬ ‫را بانوان تشــکیل می دهند‪.‬‬ ‫یادگار ی هایی که به قیمت از دست رفتن سالمتی تمام می شوند‬ ‫انجــام تاتــو بــا وســایل غیربهداشــتی و توســط افــراد غیرحرفه ای اســیب های‬ ‫جــدی بــرای افــراد به وجــود اورده و ســامت ان ها را بــه خطر انداخته اســت‪.‬‬ ‫یکی از افرادی اسیب دیده از تاتو گفت‪ ۵ :‬سال قبل و در سن ‪ ۲۰‬سالگی اقدام‬ ‫بــه انجــام تاتــو کــردم کــه بعــد از چنــد مــدت محــل تاتو دچــار عفونت شــد که‬ ‫زندگی من در این مدت دچار مخاطره شــده اســت‪ .‬او در ادامه گفت‪ :‬ســامتی‬ ‫خودم را فقط به خاطر یک تاتو که تحت تاثیر دوســتانم بود‪ ،‬از دســت دادم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!