روزنامه رویداد امروز شماره 1209 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1209

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1209

روزنامه رویداد امروز شماره 1209

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 22‬ابان ماه‪1400‬‬ ‫انتظاراتمجلساز وزیر‬ ‫پیشنهادیاموزش وپرورش‬ ‫‪ 13‬نوامبر ‪2021‬‬ ‫‪ 07‬ربیع الثانی ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1209‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫گیالن‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪02‬‬ ‫رئیسی در دیدار نمایندگان استان های اصفهان‪ ،‬سمنان و قم ‪:‬‬ ‫دولت برای رفع مشکالت کم ابی برنامه دارد‬ ‫رویدا د گیالن‬ ‫رئیس جمهور‪ :‬دولت برای رفع نگرانی مردم درباره کم ابی برنامه کوتاه مدت و بلندمدت دارد‬ ‫سیاست‬ ‫رویداد ایران‬ ‫افزایشانتقال کاالاز‬ ‫کریدور چین‪-‬قزاقستان‬ ‫ایران با محوریت‬ ‫منطقه ازادانزلی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫رویاد دگیالن‬ ‫‪ /‬شماره ‪1209‬‬ ‫‪-‬روسیه مقرر شد‪:‬‬ ‫قزاقستان ایران‬ ‫کریدور چین‪-‬‬ ‫یش انتقال کاال از‬ ‫طقه ازاد انزلی‬ ‫افزا‬ ‫با محوریت من‬ ‫شنبه‪ 22‬ابان ماه‬ ‫حمایت قاطع از‬ ‫اقدامات ناجا در م‬ ‫برنامه ریزیبرای‬ ‫توسعهشهرک‬ ‫صنعتیاللجین‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫سیستمهای بسیار‬ ‫زیرساختها و برق وجود دارد‬ ‫وشمند در صنعت‬ ‫ه‬ ‫ورزش‬ ‫بازدید رییس جمهوری از مرکز نگهداری‬ ‫سروش و اسایشگاه خیریه کهریزک‬ ‫با گاز در استان‬ ‫بارزه با مظاهر فساد‬ ‫سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری جمعه از مرکز نگهداری‪ ،‬درمان و کاهش‬ ‫اسیب های اجتماعی سروش و اسایشگاه خیریه کهریزک بازدید کرد‬ ‫اقدام ملی مسکن‬ ‫اجرای طرح‬ ‫در ‪ ۱۰‬شهر استان‬ ‫تسریع‬ ‫در تزریقواکسن‬ ‫صدیواکسیناسیون‬ ‫برایپوششصددر‬ ‫حمایتقاطع‬ ‫از اقدامات ناجا در مبارزه‬ ‫بامظاهر فساد‬ ‫گــزارش‬ ‫دولتطرح هایتعطیلشده‬ ‫زایندهرودرافعالمی کند‬ ‫اگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪ 1400/21،24‬و تجدید مناقصه عمومی‬ ‫دو مرحله ای ‪1400/8‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫تاریخ ‪1400/08/22 :‬‬ ‫شرکت‬ ‫توزیعایالم ‪ -1‬نــام مناقصه گذار‪ :‬شــرکت توزیع نیروی برق اســتان ایالم به نشــانی ایالم‪ ،‬بلوار مدرس‪ ،‬کدپســتی‬ ‫نیروی برق استان‬ ‫(سهامی خاص) ‪ ،69319995487‬طبقه دوم‪ ،‬امور تدارکات‪ ،‬واحد قراردادها‪ ،‬تلفکس ‪08433347755‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصات‪:‬‬ ‫‪ :1400/21‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق توسعه و احداث شبکه برق روستایی شهرستان ایوان و چوار‬ ‫‪ :1400/24‬انتقال نیرو و برق رســانی به شبکه های توزیع برق (احداث‪ ،‬توسعه و اصالح بهینه) شبکه برق روستایی شهرستان‬ ‫چرداول‬ ‫‪ :1400/8‬خرید انواع کابل ‪ 20‬کیلو ولت تک رشته با هادی مسی‬ ‫‪ -3‬زمان دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1400/08/22‬لغایت ‪1400/08/26‬‬ ‫‪ -4‬ادرس محل دریافت اسناد‪ :‬مناقصه گران محترم میتوانند به منظور دریافت اسناد مناقصات به سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬ادرس محل دریافت پیشنهاد‪ :‬ایالم‪ ،‬بلوار مدرس‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم‪ ،‬واحد دبیرخانه‪ ،‬به پیشنهاد های‬ ‫فاقد امضاء‪ ،‬مخدوش‪ ،‬مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬مناقصه گران محترم‬ ‫عمومی بریک‬ ‫ضمن تحویل پاکات به صورتاگهی‬ ‫ایبارگزاری نمایند‪.‬‬ ‫مرحلهستاد‬ ‫روی سامانه‬ ‫مناقصات و پاکات را‬ ‫تجدیدتمامی مدارک‬ ‫فیزیکی باید حتما‬ ‫‪1400/09/07‬‬ ‫شمارهروز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ -6‬مهلت تحویل اسناد‪ :‬ساعت ‪13‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫تجدید مناقصه عمومی‬ ‫‪ 1400/21،24‬و‬ ‫‪ -7‬محل برگزاری مناقصه‪ :‬ایالم‪ ،‬بلوار مدرس‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم‪ ،‬سالن جلسات‬ ‫تاریخ ‪1400/08/22 :‬‬ ‫دو مرحله ای ‪1400/8‬‬ ‫‪ -8‬زمان بازگشایی پاکات‪ :‬پاکات پیشنهاد راس ساعت ‪ 9‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/09/08‬با حضور اعضای کمیسیون‬ ‫شرکت توزیع‬ ‫ایالم‪ ،‬بلوار مدرس‪ ،‬کدپســتی‬ ‫ایالم به‬ ‫اســتان‬ ‫نیروی‬ ‫شــرکت‬ ‫مناقصه‬ ‫بازگشایی‪-1‬‬ ‫نشــانیاست‪.‬‬ ‫نامه بالمانع‬ ‫معرفی‬ ‫برق ارائه‬ ‫الذکر با‬ ‫توزیعفوق‬ ‫جلسه‬ ‫گذار‪:‬گران در‬ ‫مناقصه‬ ‫نــامحضور‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مناقصهاستان ایالم‬ ‫نیروی برق‬ ‫ذکرخاص)‬ ‫(سهامی‬ ‫تدارکات‪ ،‬واحد قراردادها‪ ،‬تلفکس ‪08433347755‬‬ ‫پاکاتامور‬ ‫طبقه دوم‪،‬‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫‪،69319995487‬روی‬ ‫شماره مناقصه و عنوان ان‬ ‫‪-9‬‬ ‫موضوع‬ ‫مناقصات‪:‬رد و یا قبول کلیه پیشنهاد ها مختار است‪.‬‬ ‫استان ایالم در‬ ‫‪-2‬برق‬ ‫‪ -10‬شرکت توزیع‬ ‫بر چوار‬ ‫ایوان و‬ ‫روستایی‬ ‫شبکه برق‬ ‫توسعه و احداث‬ ‫توزیع‬ ‫شبکه‬ ‫رسانی‬ ‫دهندگانو برق‬ ‫پیشنهادانتقال نیرو‬ ‫‪:1400/21‬‬ ‫روی ان ها‬ ‫شهرستاناسناد‬ ‫سایت هایی که‬ ‫مراجعه به‬ ‫پیشنهادات با‬ ‫برقتسلیم‬ ‫مهلت‬ ‫هایپایان‬ ‫قبل از‬ ‫سهبهروز‬ ‫موظفند تا‬ ‫‪-11‬‬ ‫شبکه برق روستایی شهرستان‬ ‫بهینه)‬ ‫اصالح‬ ‫توسعه‬ ‫(احداث‪،‬‬ ‫مطلعتوزیع‬ ‫اسنادهای‬ ‫احتمالیبهدرشبکه‬ ‫اصالحاترســانی‬ ‫نیرو و برق‬ ‫انتقال‬ ‫‪:1400/24‬‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫امضاء‬ ‫را ومهر و‬ ‫اصالحی‬ ‫برقاسناد‬ ‫گردند و‬ ‫اند از‬ ‫شده‬ ‫بارگذاری‬ ‫چرداول‬ ‫اطالعات براورد و تضمین‬ ‫‪-12‬‬ ‫‪ :1400/8‬خرید انواع کابل ‪ 20‬کیلو ولت تک رشته با هادی مسی‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫مبلغ براوردی (ریال)‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫ردیف‬ ‫‪ -3‬زمان دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1400/08/22‬لغایت ‪1400/08/26‬‬ ‫‪78۵/988/8۵۵‬‬ ‫‪۱۴۰۰/۲۱‬‬ ‫‪۱ -4‬‬ ‫الکترونیکی‬ ‫‪9/۲۱9/777/۱۰۰‬اسناد مناقصات به سامانه تدارکات‬ ‫مناقصه گران محترم میتوانند به منظور دریافت‬ ‫ادرس محل دریافت اسناد‪:‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۲۴‬نمایند‪.‬‬ ‫دولت‪ www.setadiran.ir۲‬مراجعه‬ ‫‪9۵۰/۰7۵/۵68‬‬ ‫‪۱۲/۵۰۱/۵۱۱/۳6۰‬‬ ‫‪ -5‬ادرس محل دریافت پیشنهاد‪ :‬ایالم‪ ،‬بلوار مدرس‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم‪ ،‬واحد دبیرخانه‪ ،‬به پیشنهاد های‬ ‫‪۱/۵7۵/6۵۰/۰۰۰‬‬ ‫‪۲۱/۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪۱۴۰۰/8‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫فاقد امضاء‪ ،‬مخدوش‪ ،‬مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬مناقصه گران محترم‬ ‫توسط موسسات‬ ‫شــده‬ ‫نامه صادر‬ ‫ضمانت‬ ‫مناقصه‬ ‫بانکیوبنفع‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫بانکی‪-‬‬ ‫صورت الف)‬ ‫که‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫بارگزاری‬ ‫ستاد‬ ‫گزار‪-‬سامانه‬ ‫بر روی‬ ‫پاکات را‬ ‫مدارک‬ ‫حتما تمامی‬ ‫شــدهباید‬ ‫تضمینفیزیکی‬ ‫چکصورت‬ ‫پاکات به‬ ‫به تحویل‬ ‫ضمن‬ ‫‪1400/09/07‬بیمه مرکزی ایران‪ -‬گواهی خالص مطالبات قطعی تایید‬ ‫ضمانت نامه از ســوی‬ ‫روزصدور‬ ‫فعالیت و‬ ‫اسناد‪ :‬برای‬ ‫مجوز الزم‬ ‫دارای‬ ‫بیمه گر‬ ‫یکشنبه مورخ‬ ‫ساعت ‪13‬‬ ‫تحویل‬ ‫مهلت‬ ‫‪-6‬‬ ‫وجه مزبور به حساب شماره‬ ‫واریز‬ ‫بانکی‬ ‫رسید‬ ‫پیوست‪-‬‬ ‫های‬ ‫برگ‬ ‫کار‬ ‫مطابق‬ ‫برق‬ ‫نیروی‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫مالی‬ ‫امور‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫‪ -7‬محل برگزاری مناقصه‪ :‬ایالم‪ ،‬بلوار مدرس‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم‪ ،‬سالن جلسات‬ ‫حداقل‬ ‫اعضایباید‬ ‫تضمینهای فوق‬ ‫مورخایالم مدت اعتبار‬ ‫دوشنبهاستان‬ ‫نیروی برق‬ ‫شرکت‪9‬توزیع‬ ‫شعبه انقالب‬ ‫‪1904051930‬‬ ‫کمیسیون‬ ‫‪ 1400/09/08‬با حضور‬ ‫صبح روز‬ ‫نام ساعت‬ ‫پیشنهادبهراس‬ ‫تجارت‪.‬پاکات‬ ‫بانکپاکات‪:‬‬ ‫بازگشایی‬ ‫‪ -8‬زمان‬ ‫بانکی باید طبق فرمهای مورد‬ ‫های‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫ان‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫تمدید‬ ‫قابل‬ ‫مدت‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ان‬ ‫صدور‬ ‫تاریخ‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫مناقصهازبازگشایی می شود‪ .‬حضور مناقصه گران در جلسه فوق الذکر با ارائه معرفی نامه بالمانع است‪.‬‬ ‫تنظیموشده‬ ‫اسناد‬ ‫ضمیمه‬ ‫باشد‪ .‬روی پاکات الزامی است‪.‬‬ ‫عنوان ان‬ ‫مناقصه‬ ‫شماره‬ ‫قبولذکر‬ ‫‪-9‬‬ ‫بوده و شرکت از پذیرش مدارکی که بعد از پایان‬ ‫مناقصه‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ان‬ ‫اثبات‬ ‫و‬ ‫وجود‬ ‫صرفا‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫مدارک‬ ‫قبولی‬ ‫شرط‬ ‫‪-13‬‬ ‫‪ -10‬شرکت توزیع برق استان ایالم در رد و یا قبول کلیه پیشنهاد ها مختار است‪.‬‬ ‫ترتیب اثر نمی‬ ‫روزبعد‬ ‫جلسه و‬ ‫پیشنهادات و حین‬ ‫مهلت تسلیم‬ ‫دهد‪.‬مراجعه به سایت هایی که اسناد بر روی ان ها‬ ‫پیشنهادات با‬ ‫شوند تسلیم‬ ‫ارائهمهلت‬ ‫قبلاز ازانپایان‬ ‫موظفند تا سه‬ ‫پیشنهاد دهندگان‬ ‫‪-11‬‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫کلی‬ ‫رد‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫ستاد‬ ‫سامانه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اسناد‬ ‫دیجیتال‬ ‫امضای‬ ‫عدم‬ ‫مهم‪:‬‬ ‫بسیار‬ ‫نکته‬ ‫بارگذاری شده اند از اصالحات احتمالی در اسناد مطلع گردند و اسناد اصالحی را مهر و امضاء کنند‪.‬‬ ‫تحویل نسخه فیزیکی عالوه بر بارگزاری بر روی سامانه ستاد الزامی است‪.‬‬ ‫توانیر‬ ‫اطالعات شرکت‬ ‫توجه به الزام‬ ‫تضمین‬ ‫براورد و‬ ‫با‪-12‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪06‬‬ ‫معاونوزیر صمتعنوانکرد‪:‬‬ ‫تجهیــزات و تامین‬ ‫ران‪-‬چین و ایران‬ ‫تعمیــر ایــن‬ ‫اتاق بازرگانی ای‬ ‫و پایــدار نیازمند‬ ‫بــرق مطمئــن‬ ‫لــه با تهدیــدات‬ ‫مشترک روسای‬ ‫بــرای مقاب‬ ‫این خطوط که در‬ ‫در جلسه‬ ‫دسترسی به‬ ‫متعدد ســایبری به‬ ‫مختلــف و‬ ‫صعبالعبور قرار دارند‬ ‫مناطق‬ ‫تاسیسات صنعت‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫تجهیزات و‬ ‫بوده و دستگاههای‬ ‫بسیار مهم‬ ‫ـاختهای بســیار‬ ‫اثار ناشی از‬ ‫بــرق‪ ،‬زیرسـ‬ ‫بتوانند در اســرع‬ ‫بهمن داراب زاده‬ ‫کاهش‬ ‫ذیربــط بایــد‬ ‫سیستمهای هوشمندی‬ ‫امکانرافراهمنمایند‪.‬‬ ‫قوی و‬ ‫ها با امادگی و‬ ‫وقتاین‬ ‫ـرق ایجادشــده‬ ‫بحران‬ ‫در صنعــت بـ‬ ‫امسالازنظرتداوم گرما‬ ‫زاده گفت‪:‬تابستان‬ ‫مدیرعامل شرکت برق‬ ‫تمرین مستمر‬ ‫مجموعه داراب‬ ‫ای بود و موجب‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫گرما تابستان ویژه‬ ‫گفت‪:‬پدافندغیرعامل‬ ‫و طول مدت‬ ‫منطقهایگیان‬ ‫محترم افزایش یابد‬ ‫گیــان همزمان‬ ‫کارگیریازجنگافزارها‬ ‫مصرف برق مشترکان‬ ‫ـرکت اب و فاضاب‬ ‫به‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫مدیرعامــل شـ‬ ‫اقداماتیاست‬ ‫تهدیدات شد تا‬ ‫مشترکان خانگی در‬ ‫گفت‪ :‬با امادگی و‬ ‫بتواند در مقابله با‬ ‫شرایط تامین برق‬ ‫پدافند غیرعامل‬ ‫تجهیزات نظامی‬ ‫لی را که در این‬ ‫هفته نکوداشت‬ ‫همکاری مردم عزیز‬ ‫کاهش مییابد‪.‬‬ ‫یا‬ ‫با‬ ‫و خسارات احتما‬ ‫و خوشبختانه با‬ ‫ناشی از بحرانها‬ ‫حمات دشمن‪ ،‬تلفات‬ ‫اولویت بود‬ ‫تمرین مســتمر‪ ،‬اثار‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫اینکه شــرکت ابفای‬ ‫زاده افــزود‪ :‬در حوزه‬ ‫و‬ ‫ـتان گرم ســپری شد‪.‬‬ ‫ســینی با اشاره به‬ ‫دهد‪ .‬بهمــن داراب‬ ‫انرژی با این تابسـ‬ ‫ســید محسن ح‬ ‫ازهمکاریصنایع‬ ‫کاهــش‬ ‫مانورهای مختلفی‬ ‫تخصصــی اب و‬ ‫گیانباقدردانی‬ ‫مستمر در طول سال‬ ‫انــرژی‪ ،‬کارگــروه‬ ‫برقمنطقهای‬ ‫درراستایاستفاده‬ ‫اســتان بهطور‬ ‫ـی برگزار میکند‬ ‫بــرق و‬ ‫تشکیلشده است‬ ‫گفت‪:‬باصنایعسنگین‬ ‫بحرانهای احتمالـ‬ ‫دستگاههای مرتبط‬ ‫با‬ ‫حوزه سنگین‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫مشترکانخانگی‪،‬‬ ‫را جهــت مقاب‬ ‫عضویت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫و مهارت نیروها‬ ‫ـائل و مشــکات‬ ‫برقوتامینبرق‬ ‫مانورها سطح امادگی‬ ‫ـن کارگــروه‪ ،‬مسـ‬ ‫بهینهاز انرژی‬ ‫بــر اینکه صنایع‬ ‫کــه در ایـ‬ ‫بحران را کاهش‬ ‫افزود‪ :‬این‬ ‫پیگیری میشــود‪ .‬در‬ ‫امضــا شــد مبنی‬ ‫افزایش و اثار ناشــی از‬ ‫انرژی بررســی‪ ،‬رصد و‬ ‫تفاهمنامــهای‬ ‫مواقع بحرانی‬ ‫لیدی خود را در ایام‬ ‫هایمختلفیجهت‬ ‫اب و‬ ‫خشکسالی‪ ،‬کمابیو‬ ‫تعمیرات خطوط تو‬ ‫تاکیدبراینکهسامانه‬ ‫مباحثمرتبطبا‬ ‫داراب سنگین‬ ‫خود را به ساعات‬ ‫میدهد‪.‬اوبا‬ ‫حوزهاب‬ ‫گفت‪ :‬باید از این‬ ‫بررسیقرارمیگیرد‪.‬‬ ‫دهند و ساعات کاری‬ ‫حوادث وجود دارد‪،‬‬ ‫سیابهاموردبحثو‬ ‫پدافند پیک قرار‬ ‫رصد و پیشبینی‬ ‫خوشبختانهباهمکاری‬ ‫حسینی تصریح کرد‪:‬‬ ‫انرژی برق و در راستای‬ ‫پیکانتقالدهند که‬ ‫خوبی استفاده شود‪.‬‬ ‫زاده گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫راستای افزایش غیر‬ ‫این امر محقق شد‬ ‫سامانهها به‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫توان‬ ‫مشترکان سنگین‬ ‫دامنه بحــران را نمی‬ ‫های مختلفی در‬ ‫بسیار خوب‬ ‫غیرعامل برنامه‬ ‫ـا توجه به اینکه‬ ‫مطلوبتریتامین‬ ‫خود را ارتقاء دهیم‪.‬‬ ‫اجراشده و اجرا خواهد‬ ‫بـ‬ ‫مشترکانخانگیبهنحو‬ ‫برگزاری مانور امادگی‬ ‫ظرفیت پستهای برق‬ ‫شــبکه وبرق‬ ‫امادگی برای مقابله‬ ‫کرد‪ ،‬باید با‬ ‫های پمپاژ اب این‬ ‫ضریب اطمینان‬ ‫زاده در خصوص‬ ‫تامین برق ایستگاه‬ ‫بتوانیم پایداری و‬ ‫برق شد‪ .‬داراب‬ ‫او گفت‪ :‬بهمنظور‬ ‫با توجــه به اینکه‬ ‫هایدیزلژنراتور‬ ‫شــد تا‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫ســایبری گفــت‪:‬‬ ‫قطعیبرق‪،‬دستگاه‬ ‫افزایــش بدهیم‪.‬‬ ‫بــا تهدیدات‬ ‫شهرستاندر زمان‬ ‫مختلفــی در حوزه‬ ‫ـهری و روســتایی‬ ‫بــرق را‬ ‫سایرمواردمطروحه‬ ‫کنونــی با تهدیدات‬ ‫ـات ابرســانی شـ‬ ‫گیاندر خصوص‬ ‫ایجاد در برهــه‬ ‫متعددی در تاسیسـ‬ ‫برق و گاز مواجه‬ ‫منطقهای‬ ‫اب و انــرژی گفت‪:‬‬ ‫زیرساختهای اب‪،‬‬ ‫گــروه تخصصــی‬ ‫فلمن سایبری به‬ ‫پیشبینیشدهاست‪.‬‬ ‫الزمبرایمقابله‬ ‫در کار‬ ‫هســتند‪ .‬رئیس‬ ‫محافظت از چاه‬ ‫فراهماوردنتمهیدات‬ ‫ـادی ایران برخوردار‬ ‫تمهیدات مختلف برای‬ ‫ـتای هستیم‪،‬‬ ‫ضروری است‪ .‬او‬ ‫فعاالن اقتصـ‬ ‫واحدهای نیروگاه در راسـ‬ ‫چین با بیان این امر‬ ‫تهدیدات بسیار حیاتی و‬ ‫شهدای گمنام‬ ‫بازرگانی ایران و‬ ‫که تامینکننده اب‬ ‫ـال ‪ 98‬با این‬ ‫حماتمتعددسایبری‬ ‫اتاق مشترک‬ ‫افتتاح یادمان‬ ‫اقســتان‪-‬ایران که با‬ ‫ـت و در ســیاب سـ‬ ‫در بخشبرقمابا‬ ‫کریدور چین‪-‬قز‬ ‫ـد انــرژی بــرق اسـ‬ ‫تخریب افزود‪:‬‬ ‫زیرســاختهای‬ ‫کــه در مــورد‬ ‫تولیـ‬ ‫مشغول فعالیت است‬ ‫بوستان ملت‬ ‫محافظتکنندهاینچاه‬ ‫ـتیم که با توجه به‬ ‫منطقه ازاد انزلی‬ ‫خط مواجه هسـ‬ ‫بخشیازدیواره‬ ‫ســتمهای بســیار‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه‬ ‫محوریت‬ ‫توســعه ترانزیت‬ ‫نیروگاه لوشان به‬ ‫ـوب و وجــود سی‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫مدیره‬ ‫بر‬ ‫اتصال‬ ‫مبنی‬ ‫ملت‬ ‫هیئت‬ ‫طور بســیار خـ‬ ‫شد و اجرای پروژه‬ ‫دو کشــور مزبور‬ ‫بازدید از بوستان‬ ‫رئیس‬ ‫دشمن بهسرعت‬ ‫با همکاری رئیس‬ ‫تمایــل‬ ‫مواردی است که به‬ ‫نقطه قــوت ان حائز‬ ‫ـهردار رشت ضمن‬ ‫تهدیدات سایبری‬ ‫ــان نشســتی که‬ ‫شهدای گمنام تاکید‬ ‫سراسری نفت گاز از‬ ‫شـ‬ ‫ســیر لــه عنــوان‬ ‫ازاد انزلــی در جری‬ ‫او هوشمند‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق‬ ‫روسیه؛ با حضور رئیس‬ ‫روند احداث یادمان‬ ‫کاال از ایــن م‬ ‫لوله‬ ‫دنبال میشــود‪.‬‬ ‫نکته چالشبرانگیز‬ ‫خنثی میشوند‪.‬‬ ‫مشترک بازرگانی ایران و‬ ‫به تسریع در‬ ‫کارگروه پیگیری و‬ ‫سالروز شهادت میرزا‬ ‫ـت‪ ،‬تصریح کــرد‪:‬‬ ‫است که دفع و‬ ‫ــه اقداماتی که‬ ‫جد در این‬ ‫چین در ســاختمان‬ ‫اتاق‬ ‫همزمان با یکصدمین‬ ‫اهمیت اسـ‬ ‫کاال در مسیرهای‬ ‫ـان گفت‪ :‬ازجمل‬ ‫پدافند غیرعامل این‬ ‫بازرگانــی ایــران و‬ ‫و از افتتاح ان‬ ‫امیرحسین علوی در‬ ‫خصوصیبهمنظور‬ ‫بینالمللی تامین‬ ‫منطقهای گیـ‬ ‫افزود‪ :‬ویژگی مهم‬ ‫اتــاق مشــترک‬ ‫بــرق بهطور جد‬ ‫شــد؛ راهکارهای‬ ‫لیناقتصادیبخش‬ ‫جنگلی خبر داد‪ .‬سید‬ ‫در کریدورهای‬ ‫تواننددراینبخش‬ ‫عنایت به اینکه حدود‬ ‫پایدارســازی شــبکه‬ ‫ایران در تهران برگزار‬ ‫همراهیفعا‬ ‫کوچک خان‬ ‫طورمستقیممی‬ ‫عمرانی‪،‬فرهنگی‬ ‫اضافه کرد‪:‬توسعه‬ ‫برگشتی است که با‬ ‫اهمیت در جهت‬ ‫اتاق بازرگانی‬ ‫افتتاح هــر دو طرح‬ ‫مردمعزیزبه‬ ‫در زمینه استفاده‬ ‫اجرایپروژههای‬ ‫چین‪-‬قزاقستان ایران‬ ‫تجاریبینالمللی‪،‬‬ ‫رفت و‬ ‫به چین توســط‬ ‫ـاخت اســت تا با‬ ‫نقشانهابسیارحائز‬ ‫کنیم‪ ،‬فرهنگسازی‬ ‫راستایپیگیریروند‬ ‫تسهیلدرامور‬ ‫بهرهبرداری از کریدور‬ ‫ملت‪ ،‬ابنما و پروژه‬ ‫برنامههــای ایــن اتاق‬ ‫کاالهــای صادراتــی‬ ‫ــی نیــز در حال سـ‬ ‫نقشافرینی کنندو‬ ‫مثل دنبال می‬ ‫جنوبی کشور بهاین‬ ‫همکاری رسانهها‬ ‫افزایش‬ ‫ـطح شهر از بوستان‬ ‫موردبحــث و بررس‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد از‬ ‫کــی از مهمتریــن‬ ‫نهادهای دولتی‬ ‫حــوادث طبیعــی‬ ‫عاوهبراتصالبنادر‬ ‫انرژی برق است‪ .‬با‬ ‫و زیرســاختی سـ‬ ‫ـت ایــن منطقــه را‬ ‫به صــادرات ی‬ ‫مجموعــه بازدید به‬ ‫دولتی و یا وابسته به‬ ‫سختقرنطینهای‬ ‫بهعنوانمثــال در‬ ‫سازمان زیرساختی‬ ‫رسانی بهینه از‬ ‫بــا محوریـ‬ ‫سرعت بخشیدن‬ ‫بــه دنبــال ترویج‬ ‫کهبهدلیلشرایط‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـهدای گمنام این‬ ‫شرکتهای‬ ‫و مدیرعامل‬ ‫افزوده و برگزاری‬ ‫سنگینبرف‪،‬اوالاطاع‬ ‫زمینه افزایش حجم و‬ ‫ـوص صداوســیما‬ ‫حــداث المان شـ‬ ‫بازرگانیاست‬ ‫یــد روند احداث‬ ‫کندی پیش رفته‬ ‫باید ایجاد ارزش‬ ‫و علیالخصـ‬ ‫سیابوبارشهای‬ ‫ا‬ ‫قراردادند‪ .‬رئیس هیئتمدیره کریدورهایشمال‪ -‬منطقه‪،‬‬ ‫مســیرهای تجاری‬ ‫شــت در این بازد‬ ‫انرژی برق هستیم تا‬ ‫صورت میگیرد‪،‬‬ ‫ظرف دو ســال اخیر با‬ ‫ـیبدیده بســیار‬ ‫ـی این حــوزه را در‬ ‫کاالهای ترانزیتی در‬ ‫ـل اورد‪ .‬شــهردار ر‬ ‫لیباارائهتحلیلیاز‬ ‫استفاده درســت از‬ ‫کشــور چین‬ ‫حــل خطــوط اسـ‬ ‫ملت را موردبررسی‬ ‫برای همــکاری دو و‬ ‫بــا مدیران دولتـ‬ ‫عمـ‬ ‫محوریت و نقلوانتقال‬ ‫منطقهازادانز‬ ‫بخش به فرهنگ‬ ‫افزایشچشمگیری‬ ‫در خصــوص م‬ ‫را برای هموطنان‬ ‫شهدای گمنام بوستان‬ ‫جلســات کاری‬ ‫راهبرد فرصت خوبــی‬ ‫اینکه اگر بتوان فقط‬ ‫زاقســتان‪-‬ایران که بــا‬ ‫عبوریاز کشورماننیز‬ ‫مطمئــن و پایــدار‬ ‫میتوانند در این‬ ‫پروژه یادمان‬ ‫ـزاری امــا ایــن‬ ‫اجرای این پروژه‬ ‫وجودمشکاتبرای‬ ‫قرار داد‪ .‬او با بیان‬ ‫مهم اســت که مردم‬ ‫جنــوب و چین‪-‬ق‬ ‫بتوانیم برق‬ ‫ترتیب بینالمللی‬ ‫بر تسریع در روند‬ ‫هــدف اصلی برگـ‬ ‫است‪.‬اوبااشارهبه‬ ‫حوادث طبیعی‬ ‫دســتور کار‬ ‫ازادشمال کشور به‬ ‫صادرات به چین‬ ‫داد و ضمن تاکید‬ ‫ـد‪ ،‬تصریح کــرد‪:‬‬ ‫کمک کنند‪ .‬ثانیا در‬ ‫منطقه چندجانبه‬ ‫نخستینمنطقه‬ ‫تسریع پیدا کند تا‬ ‫کشــورمان از تشکیل‬ ‫محترمتامینکنیم‪.‬‬ ‫حجم‪ ۱۲۰‬میلیون تنی‬ ‫قرار‬ ‫زیرساختها و پیــدا میکنـ‬ ‫مرکزثقل‬ ‫شرکت برق‬ ‫ای‬ ‫سازمان‬ ‫گونه‬ ‫لمللی‬ ‫اسیب میبینند‪،‬‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫به‬ ‫سوی‬ ‫ا‬ ‫بین‬ ‫کرد‪،‬‬ ‫نشستهایتخصصیاز‬ ‫سازمان ‪۱۰‬‬ ‫حملونقل دریایی‬ ‫ایجادشدهاند؛ به بیان‬ ‫زاقستان‪-‬ایرانمنتقل‬ ‫و تجهیزات برق‬ ‫عنوان کرد‪ :‬باید اقدامات یکصدمین سالروز شهادت‬ ‫متبوع او با همراهی‬ ‫طریق کریدور چین‪-‬ق‬ ‫فعالسازی و‬ ‫از ظرفیتهــا و‬ ‫منطقه متبوع چنین‬ ‫که تاسیســات‬ ‫‪ ۱۱‬اذر همزمان با‬ ‫بنادر انزلیو کاسپین‬ ‫ـرداری حداکثــری‬ ‫کارگروهی میان اتاق‬ ‫به رااز‬ ‫بــرداری از ایــن پروژه‬ ‫بتوانیم در‬ ‫امکانات موجود در دو بندر محدوده پرداخت ازاد انزلــی بهرهبـ‬ ‫توسعه و تنوعبخشی‬ ‫حملونقل کاال در‬ ‫کشوردرعرصههای‬ ‫جنگلی شــاهد بهره‬ ‫حجم‬ ‫تجارت بهمنظور‬ ‫بندری کاسپین و انزلی‬ ‫ایرانوچینامادگی‬ ‫بخشخصوصی‬ ‫میــرزا کوچک‬ ‫و افــزود‪ :‬در قطعاً‬ ‫ـان و توسعه‬ ‫تاکیدنمود‪:‬اتاق‬ ‫بندری توانمندیهای‬ ‫خود یعنی مجتمع‬ ‫ـل کاال خبــر داد‬ ‫ـت‪ ،‬چراکــه ذینفعـ‬ ‫تکمیلمیشود‬ ‫های متمایز مجتمع‬ ‫هرگونهارتباطی که‬ ‫مســیرهای حملونقـ‬ ‫و بینالمللــی اسـ‬ ‫شاخصباشیم‪.‬‬ ‫ـای بوســتان ملــت‬ ‫داشت‪ :‬از ویژگی‬ ‫ریلی بــا اولویت در‬ ‫حمایتاز‬ ‫اســت که داخلــی‬ ‫معافیتهای قانونی‬ ‫و اظهار‬ ‫ـن در مــورد ابنمـ‬ ‫توجه به مســیرهای‬ ‫خط ریل سراســری‬ ‫خودراجهتبرقراریو ظرفیتهای منطقه ازاد‬ ‫اصلــی از مزایــا و‬ ‫علــوی همچنیـ‬ ‫ـران این میان‬ ‫ــه ارتقاء ســطح‬ ‫مسیرهای موجود‬ ‫ـپین اتصال ان به‬ ‫ـا اطاعرســانی‬ ‫ســال بهرهبــرداری‬ ‫معرفی امکانات و‬ ‫ـمرد و بــا بیــان اینک‬ ‫ایجادشــده جهادگـ‬ ‫دارد که در میان‬ ‫کاسـ‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد بـ‬ ‫ابتدای‬ ‫منجر به‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫ـود‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫قرار‬ ‫ـ‬ ‫بر‬ ‫ش‬ ‫یــک محقق می‬ ‫ـاختها و امکانـ‬ ‫نیــز مــواردی را‬ ‫رئیس دستور کار‬ ‫نواقص موجود باید‬ ‫و انزلی از جایگاه‬ ‫ـتر و گســتردهتر‬ ‫گردد‪،‬اعاممیدارد‪.‬‬ ‫در اینــده نزد‬ ‫ـوزه ریلــی و و زیرسـ‬ ‫مجیدرضاحریری‪،‬‬ ‫اینچه برون‪ ،‬سرخس‬ ‫شهروندان و رفع‬ ‫هرچــه بیشـ‬ ‫صادراتی انزلی‬ ‫ـاختهای الزم در حـ‬ ‫گاز اســتان گیــان‬ ‫کشورمانهستند‪.‬‬ ‫خدماتدهی به‬ ‫حضور کشورمان‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از شهرداری‬ ‫شــرکت‬ ‫بــهروزاوری و‬ ‫اتــی تمــام زیرسـ‬ ‫قطار به اقتصادی‬ ‫کاالهای وارداتی و‬ ‫مناطق قرار گیرد‪،‬‬ ‫چینبااستقبالاز‬ ‫و همچنیــن‬ ‫وانتقال مستقیم کاال از‬ ‫ای در نقلوانتقال‬ ‫ـال جــاری بیش از‬ ‫مشترکبازرگانیایرانو‬ ‫در اولویت مدیران‬ ‫ســتان ملت است‬ ‫انزلیبا ویژه‬ ‫بندری بهمنظور نقل‬ ‫در مهرماه سـ‬ ‫مستمر درگاههای‬ ‫میشود‪ .‬اوسط اتاق‬ ‫بردار ابنمای بو‬ ‫سازمانمنطقهازاد‬ ‫بهینهسازی‬ ‫خدمــت مرتبط با‬ ‫اماده بهرهبرداری‬ ‫منطقه ســه که بهره‬ ‫مدیرعاملومدیرانارشد‬ ‫جهت پاکســازی و‬ ‫گیــان‪ ،‬زمینــه‬ ‫‪ 895‬هــزار‬ ‫کشتی و برعکس‬ ‫این طرح‪ ،‬اسکله رو‬ ‫تمهیدات الزم را در‬ ‫مجــازی گاز‬ ‫ـورت غیرحضــوری‬ ‫اینکه همزمان با‬ ‫انتظار میرود‪،‬‬ ‫نمابهعملاورد‪.‬‬ ‫گاز را بهصـ‬ ‫مراجعات مشترکین و‬ ‫انتظامیعنوان کرد‬ ‫مقدم با بیان‬ ‫مستمروروزانهاب‬ ‫صبحگاهنیروی‬ ‫کاهش‬ ‫ــت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫حسیناکبر‬ ‫همچنینفعالیت‬ ‫ارائــه کــرده اس‬ ‫تامین گیالندر مراسم‬ ‫خـــبر‬ ‫طبیعی به دفاتر‬ ‫متقاضیان گاز‬ ‫استاندار ورئیسشورای‬ ‫استان گیان با اعام‬ ‫حسین اکبر همچنین‬ ‫شرکت گاز‬ ‫رصدی حجم‬ ‫پیشخوان را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫ـش از ‪ 895‬هــزار‬ ‫خبــر ارائــه بیـ‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬د‬ ‫خدمت مرتبط با گاز‬ ‫مبارزه با جرائم اشاره‬ ‫با فرهنگسازی‬ ‫بیش از ‪ 188‬هزار‬ ‫مهرماه ‪ 1400‬گفت‪:‬‬ ‫فضای مجازی و‬ ‫سد سفیدرود‬ ‫هــزار از ارائه‬ ‫امنیت در‬ ‫‪ 13‬هــزار خدمت‬ ‫خدمت در‬ ‫نظارتها شاهد‬ ‫ـترده‪ ،‬بیــش از ‪440‬‬ ‫ســایت و بالغبــر‬ ‫هوشمند سازی‬ ‫مخزن اب‬ ‫اطاعرســانی گسـ‬ ‫توســط وب‬ ‫و اضافه کرد‪ :‬با‬ ‫خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫جرائم خواهیم بود‪.‬‬ ‫ـوع خدمــات‬ ‫و‬ ‫تلفن گویای ‪3414‬‬ ‫تاسیســات ابــی و‬ ‫میزان تصادفات و‬ ‫بــرداری و نگهــداری از‬ ‫خدمــت (‪ 52‬درصــد) از مجمـ اپلیکیشن بهوســیله‬ ‫ـش‬ ‫صورتحســاب و‬ ‫مشارکت‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫کا‬ ‫مدیریت کرونا به‬ ‫مدیــر بهره‬ ‫امســال‪ ،‬نمایــش‬ ‫ـان از کاهــش ‪۵۰‬‬ ‫امسال از طریق‬ ‫رئیس ســتاد استانی‬ ‫کــه از ارزشهای‬ ‫ارائهشده در مهرماه‬ ‫در مهرمــاه‬ ‫اب منطقــهای گیـ‬ ‫خدمت ارائهشده به‬ ‫ـا ایــن ویــروس‬ ‫ـان با تصریــح این‬ ‫است‪ .‬حسین اکبر‬ ‫برقابــی شــرکت‬ ‫ســبت به مدت‬ ‫ـی در مقابلــه بـ‬ ‫بدهی بیشترین‬ ‫اســتاندار گیـ‬ ‫الکترونیک گاز بوده‬ ‫ســد ســفیدرود ن‬ ‫شــهدا صیانت و‬ ‫نیــروی انتظامـ‬ ‫ریزی و پرداخت‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬ارائه‬ ‫کــرد‪ :‬در اجــرای‬ ‫خدمات‬ ‫درصدی حجم مخزن‬ ‫راه عــزت بخــش‬ ‫داشت‪ :‬با برنامه‬ ‫مومنیبااعاماینخبر‬ ‫ـاره و خاطرنشــان‬ ‫ـان بوده اســت‪ .‬او‬ ‫واالی انقــاب و‬ ‫بیان این خبر اظهار‬ ‫مظاهر فساد حمایت‬ ‫حــوس اشـ‬ ‫افزار متقاضیـ‬ ‫قبلخبرداد‪.‬عمران‬ ‫مشــترکین بهویژه‬ ‫عادیسازی‪ ،‬نقش‬ ‫با‬ ‫ـه‪ ،‬هماکنــون نرم‬ ‫ناجا در مبارزه با‬ ‫مشابهسال‬ ‫اقلیمی کشور در‬ ‫بهینه و بهموقع به‬ ‫من هوشمند سازی بهجای‬ ‫از اقدامات‬ ‫ـای صورت گرفتـ‬ ‫دلیل شرایط خاص‬ ‫مــه قــوا و ارکان‬ ‫است تا خدمات‬ ‫اهداف مهم شرکت گاز‬ ‫اینکه به تاش‬ ‫طرح‬ ‫تاشهـ‬ ‫ـت‪ :‬بــا همراهــی ه‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه به‬ ‫استان گیان قادر‬ ‫است‪ .‬او با بیان‬ ‫سفیدرود که از منابع‬ ‫صورت الکترونیک از‬ ‫میکنیــم‪ ،‬گفـ‬ ‫مقابلدشمنیها‬ ‫موبایلی شــرکت گاز‬ ‫ناجا بسیار ویژه‬ ‫ورودی اب به ســد‬ ‫تحقق این هدف‪،‬‬ ‫ارائه دهد و به‬ ‫ـردم نیازمندیــم‪،‬‬ ‫ایمستحکم‪،‬در‬ ‫ماههای اخیر‪،‬‬ ‫کاهش چشمگیری‬ ‫شرکت در جهت‬ ‫ـرای خدمــت بــه مـ‬ ‫موردنیــاز را به مردم‬ ‫حاکمیت‪،‬بااراده‬ ‫و است و این‬ ‫تغذیه میشود‪،‬‬ ‫مضاعــف بـ‬ ‫کلیه خدمات‬ ‫جلسات میز خدمت و‬ ‫گام دوم انقاب‬ ‫جویــی در وقت‬ ‫ابی خارج از گیان‬ ‫ـال حاضــر تنها ‪۱۵‬‬ ‫راستای اجرای بیانیه‬ ‫به برگزاری مستمر‬ ‫زیادی موجب صرفه‬ ‫ایستادهایم‪.‬‬ ‫صبحــگاه نیــروی‬ ‫بهطوریکــه در حـ‬ ‫مدیرعامل اقدام‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫ارائهشده در سه‬ ‫یــه‪ ،‬مجریــه و‬ ‫تــا حد‬ ‫ســی در مراســم‬ ‫نشــان میدهــد‬ ‫گزارش خدمات‬ ‫ثــر قــوای قضائ‬ ‫ابگیری شده است‪.‬‬ ‫مشــترکین شود‪.‬‬ ‫اســدا‪ ...‬عبا‬ ‫را‬ ‫تحلیل و پایش‬ ‫ـا همراهــی مو‬ ‫و خاطره شهدای‬ ‫هزینه متقاضیان و‬ ‫نرمال سد سفیدرود‬ ‫دفاتر پیشخوان‬ ‫مقابل دشمنیها‬ ‫هایمتولی بـ‬ ‫با گرامیداشت یاد‬ ‫ادامــه از ارائــه‬ ‫درصد از حجم‬ ‫حضوری‪ ،‬الکترونیکی و‬ ‫مخزن سد سفیدرود‬ ‫ای مســتحکم در‬ ‫مشارکتدستگاه‬ ‫ســتان گیــان در‬ ‫انتظامی گیان‬ ‫اسامیجانفشانی‬ ‫مقننه بااراده‬ ‫حاضر حجم اب‬ ‫گاز از بخش‬ ‫نیرویانتظامیبا‬ ‫شــرکت گاز ا‬ ‫تمامیــت ارضــی‪،‬‬ ‫اقتداروامنیتنظام‬ ‫در حال‬ ‫کاهش ترویج و شــیوع‬ ‫مــت مرتبــط بــا‬ ‫در گیان با کرد‪:‬‬ ‫میزان در مقایسه‬ ‫ـدار از‬ ‫ناجا کهبرای‬ ‫‪ 254‬هــزار خد‬ ‫نماینده عالی دولت‬ ‫انتظامیمظهرامنیتو‬ ‫مضاعفــی در جهت‬ ‫او افزود‪ :‬مترمکعب است که این‬ ‫بیان میکند‪.‬‬ ‫گیان ایســتادهایم و بااقتـ انقاب‪ ،‬ارمانهای امام‬ ‫بیــش از‬ ‫قدردانی کردهاند‪.‬‬ ‫توسعه کشور تــاش‬ ‫دولت خبر داد و‬ ‫اظهار داشت‪:‬نیروی‬ ‫میلیون‬ ‫قبل‬ ‫ـتاندار‬ ‫سال‬ ‫‪۱۵۶‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫های‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫مترمکعبی روز مشابه‬ ‫دفاتر پیشــخوان‬ ‫دســتاوردها و ارزش‬ ‫کردند‪،‬‬ ‫در جامعه انجام‬ ‫مختلف اقتصادی‪،‬‬ ‫رشد اقتصادی و‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬در ابتدای‬ ‫طریق‬ ‫افزود‪ :‬این اســیب‬ ‫اشاره به اینکه برای‬ ‫حجم‪ ۳۱۰‬میلیون‬ ‫کشورمان در بخشهای‬ ‫هرگونه فساد اشاره‬ ‫ســال ماقبل‪ ،‬به‬ ‫راه شــهدا صیانت‬ ‫با‬ ‫از مرزها هستیم‪،‬‬ ‫ناجا در مبارزه با‬ ‫ـون مترمکعبی دو‬ ‫یــان اینکه اقتدار‬ ‫اقتدار‬ ‫وچراغ راحل و‬ ‫حضور بر مزار شهید‬ ‫نیازمند حراســت‬ ‫به نقش موثر‬ ‫اجتماعی اســت‪ .‬او با ب‬ ‫حجــم ‪ ۴۵۳‬میلیـ‬ ‫ـش دارد‪ .‬مومنــی‬ ‫مردم و اســتان‬ ‫عزیــزان چشــم‬ ‫مرزها برای مبارزه با‬ ‫ســتاندار گیان با‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‪،‬‬ ‫و ‪ ۶۵‬درصــد کاهـ‬ ‫شــان کــرد‪ :‬شــما‬ ‫این مراســم ا‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫ـبت‬ ‫انتظامی‬ ‫انتظامی و قرائت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫مهربانی‬ ‫نیروی‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫خاطرن‬ ‫حضورتان‪ ،‬دشــمنان‬ ‫ترتیــب معــادل‬ ‫حضور موثر‬ ‫در کنار مــودت و‬ ‫سطح حمایت از و‬ ‫ـد ســفیدرود ‪۲۲‬‬ ‫در محوطه نیروی‬ ‫پلیــس‬ ‫اکنون دبی ورودی سـ‬ ‫ناجا نهفته و برای‬ ‫ســتید چراکه بــا‬ ‫گمنــام ارمیده‬ ‫ارز‪ ،‬منجر به ارتقاء‬ ‫ادای احترام کرد‪.‬‬ ‫شود‪.‬او جامعــه ه‬ ‫و این امر در ذات‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬هم‬ ‫کنند‪ .‬او به رویکرد‬ ‫قاچاق کاال و‬ ‫‪ ۳‬مترمکعب بر‬ ‫مقام شامخ انان‬ ‫تجلی مییابد‬ ‫سرمایهگذاریمی‬ ‫احساس ناامنی می‬ ‫دبی خروجی ان‬ ‫برقراری فاتحه‪ ،‬به‬ ‫مرجقــل تحویــل‬ ‫ـت‪ ،‬گفت‪ :‬رهبر انقاب بارها تولیدکنندگانونیزامنیت‬ ‫مترمکعب بر ثانیه و‬ ‫مخدر این نظام‬ ‫زیستمحیطیواب‬ ‫ســیاهکل و‬ ‫مردم محســوس اسـ‬ ‫فناوریهای روز برای‬ ‫مسیرترانزیتمواد‬ ‫ایام‬ ‫ابه‬ ‫ـروی انتظامــی در‬ ‫کهبرایتامینحق‬ ‫ناجا در استفاده از‬ ‫گفت‪ :‬بنیاد مسکن‬ ‫گرفتن کشورماندر‬ ‫ـای شــبانهروزی نیـ‬ ‫ثانیهاست؛‬ ‫رهاسازی میشود‪ .‬سد‬ ‫مردم بهقرار‬ ‫دانســت و اظهار‬ ‫داده شد‪،‬‬ ‫بنیــاد مســکن‬ ‫از تاشهـ‬ ‫بایی خانمانســوز‬ ‫رودبار و رستماباد‬ ‫برای ایجاد ارامش‬ ‫سرپرســت‬ ‫اسامی استان نسبت‬ ‫شرب شهرهای‬ ‫بهویژه تعطیات‬ ‫اشــاره و ان را‬ ‫در حالحاضراب‬ ‫انقاب‬ ‫ـان اینکــه اجرای‬ ‫مختلف‬ ‫ــانی در حوادث‬ ‫سدمخزنی گیان‬ ‫گیــان‪ ،‬بــا بیـ‬ ‫ـههای معمــاری‬ ‫و نیز خدمترس‬ ‫سفیدرودبزرگترین‬ ‫مجموع‪ ۲۳۸‬هزار‬ ‫تهیــه نقشـ‬ ‫صیانــت از انــان‬ ‫ملی و تولید مسکن‬ ‫‪ 171‬هزار هکتار از‬ ‫و‬ ‫ـرح اقــدام ملــی‬ ‫طرح اقدام‬ ‫کشاورزی موردنیاز‬ ‫پروژههــای طـ‬ ‫خـــبر‬ ‫ـته تقســیمبندی‬ ‫استانراتامینمیکند‪.‬‬ ‫در ســه دسـ‬ ‫تعداد ‪ ۱۵۷۴‬واحد‬ ‫هکتارشالیزارهای‬ ‫جعفربرزگر‬ ‫محسوس داشته‬ ‫مسکن به‬ ‫گفت‪ :‬تاکنــون ‪۵۶‬‬ ‫بیماری نیز کاهش‬ ‫تعریفشــده و‬ ‫میشــوند‪،‬‬ ‫اغاز برداشت‬ ‫از ابتا به این‬ ‫در شــهرهای‬ ‫در ‪ ۱۰‬شهر تحویل‬ ‫قطعه زمین‬ ‫جــع ذیربــط و‬ ‫ـدات مربوطــه از مرا‬ ‫است‪.‬‬ ‫تمرکز اصلی نظام‬ ‫صادرات کیوی‬ ‫برزگــر در حاشــیه‬ ‫با تاکید بر اینکه‬ ‫در اخــذ تاییـ‬ ‫شــد‪ .‬جعفــر‬ ‫ســاختمانی اقدام‬ ‫دکتر ساالری‬ ‫و‬ ‫مسکن شهر رشت‬ ‫شــهروندان رشتی‬ ‫ـش پروانههــای‬ ‫طرح اقدام ملی‬ ‫دریافــت پیـ‬ ‫گیان‪ ،‬واکســینه کردن‬ ‫استان گفت‪ :‬گیان‬ ‫پروژه ‪ ۶۲۴‬واحدی‬ ‫بازدید از‬ ‫گیان در جلسه‬ ‫تازهترین اقدامات‬ ‫باغبانیجهاد کشاورزی‬ ‫ســامت‬ ‫کار بودن ظرفیت‬ ‫ـت‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫ـگاه علوم پزشکی‬ ‫خبرنــگاران‪ ،‬به‬ ‫کرد‪ :‬علیرغم پای‬ ‫مدیرامور‬ ‫ـرفت کرده اسـ‬ ‫برداشت نوبرانه‬ ‫رئیس دانشـ‬ ‫شهر رشت‪ ،‬عنوان‬ ‫گفتوگو با‬ ‫تسریع در تزریق‬ ‫اســت‪ ،‬تصریح‬ ‫باغ کیوی دارد که‬ ‫ـوص اجــرا و پیشـ‬ ‫گیان در رشت‪ ،‬هنوز‬ ‫ملی مســکن در‬ ‫واکسیناسیون کرونا‪ ،‬بر‬ ‫هزار و ‪ ۴۱۴‬هکتار‬ ‫مســکن در خصـ‬ ‫طرح اقدام‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫است‪ .‬پارسافر با‬ ‫متــراژ ‪ ۹۴‬هزار و‬ ‫هماهنگی‬ ‫‪۶‬‬ ‫ـاد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـتیابی‬ ‫بن‬ ‫کرد‬ ‫شده‬ ‫ملی مســکن اشــاره‬ ‫مانــده بــرای دسـ‬ ‫ـروژه در زمینــی به‬ ‫رشــت واکســینه‬ ‫اواسط ابان شروع‬ ‫کامل‬ ‫باقی‬ ‫نفــر از جمعیت‬ ‫ــرد‪ :‬ایــن پـ‬ ‫فیزیکی طرح اقدام‬ ‫این محصول از‬ ‫گیانی امسال ‪۲۱۰‬‬ ‫مساحت زیربنای‬ ‫حــدود ‪ ۱۹۰‬هــزار‬ ‫واکســن جمعیــت واکسیناسیون در استان تاکید‬ ‫بینیشده باغداران‬ ‫اجرایی این طرح در شــهرهای ک مترمربع در ‪ ۱۴‬بلوک به‬ ‫همگراییها در این‬ ‫بیان اینکه پیش‬ ‫ـش صددرصدی‬ ‫باید همافزایی و‬ ‫گفت‪ :‬عملیات‬ ‫‪ ۹۴۰‬میلیــارد تومان‬ ‫مسکن ‪۴۱۸‬‬ ‫ســاخت اســت‪.‬‬ ‫پوشـ‬ ‫نشدهاند که‬ ‫ـه ارزش ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫جمعیت زیر نظر بنیاد‬ ‫مترمربــع در حــال‬ ‫محمد عبداهلل پور‪،‬‬ ‫هــزار تــن کیوی بـ‬ ‫‪ ۸۹ ۱۰۰‬هــزار‬ ‫بیشتر شود‪ .‬سردار‬ ‫زیر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫محصول تولیدشــده‬ ‫ـات خاکبرداری‪،‬‬ ‫ســان ســاالری‪-‬‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫زمینه بسیار‬ ‫افزود‪ :‬در شهرهای زیر‬ ‫افزود؛ ‪ ۵۰‬درصد از‬ ‫در این نشســت از‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون عملیـ‬ ‫کــه بــا حضور ار‬ ‫ساخته میشــود‪ .‬او‬ ‫قدس گیــان نیز‬ ‫برداشــت کنند‬ ‫سامانه برزگر بیان‬ ‫در جلســهای‬ ‫اذربایجان‪ ،‬قزاقستان و‬ ‫ـرای میکروپایل و‬ ‫گیــان‪ ،‬ســردار‬ ‫فرمانــده ســپاه‬ ‫از ‪ ۱۷‬هزار نفر در‬ ‫تحکیــم بســتر‪ ،‬اجـ‬ ‫تزریق واکســن کرونا‬ ‫کشورهای روسیه‪،‬‬ ‫علــوم پزشــکی‬ ‫نفر جمعیت بیش‬ ‫از پیکنــی‪،‬‬ ‫در گیان به‬ ‫همهجانبه ســپاه در‬ ‫رئیــس دانشــگاه‬ ‫به اغاز صادرات‬ ‫انجامشده است‪ .‬او‬ ‫ـپاه قدس گیان‪،‬‬ ‫هزار‬ ‫عــداد ‪ ۴۰۳۳‬نفر‬ ‫میشود‪ .‬او با اشاره‬ ‫دانش امادگــی‬ ‫داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫فونداسیون بلوکها‬ ‫پور‪ -‬فرمانده سـ‬ ‫کردنــد که از این ت‬ ‫اسیای میانه صادر‬ ‫همچون گذشته خبر‬ ‫وضعیت واکسیناســیون‬ ‫ـتفاده از اجرای‬ ‫رتبه چهارم تولید‬ ‫محمد عبــداهلل‬ ‫های گروه ساخت‪،‬‬ ‫ثبتنــام‬ ‫رشت و جمعی‬ ‫به گیانیان‬ ‫گیان گفت‪ :‬ایــران‬ ‫اشــاره به اخرین‬ ‫ـهگانه (عدم اسـ‬ ‫استعدادها در کنار‬ ‫در خصوص پروژه‬ ‫علوی ‪-‬شــهردار‬ ‫گفت‪ :‬صد درصد‬ ‫تائید فرمهای سـ‬ ‫اســتانهای با‬ ‫یــوی از مرزهــای‬ ‫تمام امکانات و‬ ‫و همچنین‬ ‫ســید امیرحســین‬ ‫تریــن صادرکننده‬ ‫کشی متقاضیان‬ ‫‪ ۱۲‬سال گیان نیز‬ ‫ـدر‬ ‫ک‬ ‫انها‬ ‫شــارکت مجازی‬ ‫سپاه و بسیج با‬ ‫دولتی و یارانهای‬ ‫دارد و گیــان بزرگ‬ ‫انجام فرایند قرعه‬ ‫واکسیناسیون نیز‬ ‫ـان خوشــبختانه تاکنــون در صـ قرارگرفته‪ ،‬اموزان باالی‬ ‫مدیران ســتادی و م‬ ‫زمین و مســکن‬ ‫گیان نوبت اول‬ ‫ــوی در جهــان را‬ ‫درمان است تا در‬ ‫یاداور شــد‪:‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫میلیــون ریال) در‬ ‫و‬ ‫تســهیات‬ ‫معاونین‬ ‫در‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫ی‬ ‫ـال‬ ‫ک‬ ‫جهاد‬ ‫درمــان در ســالن‬ ‫کادر بهداشت و‬ ‫دارند و ‪ ۱۴۶۷‬نفر‬ ‫اموزان باالی ‪ ۱۲‬سـ‬ ‫از‬ ‫مدیر امور باغبانی‬ ‫وجــه اولیه (‪۴۰۰‬‬ ‫با باالترین درصد‬ ‫های بهداشــت و‬ ‫مالکیت خصوصــی) را‬ ‫مدیریت دانش‬ ‫جمعیت نیز نوبت‬ ‫کیوی در کشور است‪.‬‬ ‫دارای واریــز‬ ‫کشــور‬ ‫گیانحفظشود‪.‬‬ ‫سردخانه با ظرفیت‬ ‫مدیــران شــبکه‬ ‫واحد)‪ ،‬رودسر (‪۴۸‬‬ ‫اخرین گزارش مرکز‬ ‫‪54/5‬درصد همین‬ ‫عدم‬ ‫ـت بنیاد مســکن‬ ‫او پیشگامی‬ ‫اینکه گیان ‪۸۵‬‬ ‫شهردار رشت نیز در این‬ ‫های لنگرود (‪۴۸‬‬ ‫ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیان خاطرنشان کرد‪ :‬بنا بر‬ ‫گیان‪ ،‬واکســن و‬ ‫نهایی شــدند‪ .‬سرپرسـ‬ ‫دریافــت کردهاند‪.‬‬ ‫گیان با تاکید بر‬ ‫در شهرستان‬ ‫برای صادرات نیاز‬ ‫امیرحسین علوی‪،‬‬ ‫واحد) انجام گرفت و‬ ‫اجاس حوزه‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬در‬ ‫تائیــد‬ ‫واکســن کرونــا را‬ ‫پیشرفت اجرای سند‬ ‫‪ ۵۶‬قطعه زمین‬ ‫گفت‪ :‬این محصول‬ ‫سید‬ ‫شهرداری در تحقق‬ ‫فناوری اطاعات‬ ‫و بندرانزلی (‪۵۶‬‬ ‫اول اول و دوم‬ ‫بیان اینکه تاکنون‬ ‫روزی کادر بهداشــت‬ ‫اخرین وضعیت‬ ‫‪ ۱۹۵‬هزار تن دارد‬ ‫همکاری مجموعه‬ ‫ــد‪ .‬امار و‬ ‫ــرا‪ ،‬واحد)‬ ‫در سردخانه دارد‪.‬‬ ‫‪ 12‬سال‪ ،‬نوبت‬ ‫برگزار شد‪،‬‬ ‫گیان با‬ ‫زحمــات شــبانه‬ ‫ســتان تشــریح ش‬ ‫لنگرود‪ ،‬صومعهس‬ ‫کننده نشســت از‬ ‫جمعیت باالی‬ ‫بندی و نگهداری‬ ‫داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫مشخصشدند‪.‬‬ ‫باال بــا تقدیــر از‬ ‫ســیون کرونا در ا‬ ‫‪ 88/5‬درصد‬ ‫اعم از کیاشــهر‪،‬‬ ‫سورتینگ‪ ،‬بسته‬ ‫ســامت گیان خبر‬ ‫هــای مشــارکت‬ ‫ـال‪ ،‬سرگروهها‬ ‫باغدار کیوی دارد‪،‬‬ ‫افراد ‪ 12‬ســال به‬ ‫ملی واکسینا‬ ‫‪ ۱۰‬شــهر‬ ‫به‬ ‫همچنیــن گروه‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اهداف نظام‬ ‫ـت‪ ،‬شــفت‪ ،‬ماسـ‬ ‫گیان ‪ ۸‬هزار و ‪۱۲۰‬‬ ‫حدود ‪ ۶۸‬درصد‬ ‫اتوبوس و مینیبوس‬ ‫اند‪ .‬و درمــان و‬ ‫در اجرای سند‬ ‫ارسان ساالری‪ -‬رئیس‬ ‫ـر‪ ،‬بندرانزلــی‪ ،‬رشـ‬ ‫واکســن و‬ ‫او تصریــح کــرد؛‬ ‫رشت قادر است پنج‬ ‫تولیدکنندگان کیوی در‬ ‫کرونا را دریافت کرده‬ ‫رودسـ‬ ‫اینکه هماکنون یک‬ ‫دکتر‬ ‫ازجمله بســیج‪ ،‬ســپاه و هالاحمر فعاالنه و شهرداری‬ ‫اختیار دانشگاه علوم‬ ‫استارا بزرگترین‬ ‫اول و دوم واکسن‬ ‫نشست با بیان‬ ‫تالش‪ ،‬رودسر و‬ ‫ـتان نوبت‬ ‫دریافت واکســن‬ ‫واکسیناسیون در‬ ‫گفت‪ :‬با مشارکت‬ ‫که در هر فصلی‬ ‫گیان در این‬ ‫ـیون در ســطح اسـ‬ ‫جمعیت در صف‬ ‫را برای طرح‬ ‫محصولی است‬ ‫ملی واکسیناسیون‪،‬‬ ‫گیان در صدر پوشش‬ ‫گیان هســتند‪ .‬کیوی‬ ‫مرکــز واکسیناسـ‬ ‫او با اشــاره به‬ ‫صــد گیانیان دز‬ ‫زمستانی و تابستانی‬ ‫گیانقرار دهد‪.‬‬ ‫هــزار و ‪۳۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۰‬تیــم‬ ‫این گروهها‪ ،‬اکنون‬ ‫گفت‪ :‬هنــوز ‪ ۱۱.۵‬در‬ ‫ناشی پزشکی‬ ‫کنار دیگر میوههای‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬یــک‬ ‫جمعیت دز مجدانه‬ ‫اســتان نیــز‪،‬‬ ‫شمار مرگ میر های‬ ‫در سبد میوه‪،‬‬ ‫کارشناسان تغذیه درصد‬ ‫فعــال اســت‪،‬‬ ‫‪ ۳۲‬درصد همین‬ ‫ـق صعبالعبور و‬ ‫واکسیناسیون قرار دارد و‬ ‫کرده است‪ .‬به گفته‬ ‫ســت و بیــش از‬ ‫تیم ســیار در مناطـ‬ ‫اند‪ .‬دکتر ســاالری‬ ‫است و خانواده‬ ‫دارند‪ .‬نخ‬ ‫جا خوش‬ ‫ثابــت و ‪۴۷‬‬ ‫دریافــت نکرده‬ ‫دیگر مرکبات بیشتر‬ ‫واکسیناسیون همکاری‬ ‫دوم واکســن را‬ ‫ویتامین ‪ C‬کیوی از‬ ‫ارتفاعات در اجرای‬ ‫انتیاکســیدان ســبز‬ ‫گیان با بیان اینکه‬ ‫یک‬ ‫دارد‪،‬‬ ‫خود‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫ویتامین ‪ B‬را هم در‬ ‫زبر و پرزدار است‪.‬‬ ‫رئیس‬ ‫سیاه و روکشی تقریبا‬ ‫با دانههای ریز‬ ‫خدمت مرتبط‬ ‫‪ 895‬هزار‬ ‫ارائه شد‬ ‫مدیریتناب‬ ‫در روابط عمومی فوالد‬ ‫مبارکهزبانزدشد‬ ‫‪02‬‬ ‫در جلسهمشترکروسایاتاقبازرگانی‬ ‫ایران‪-‬چینو ایران‪-‬روسیهمقرر شد‪:‬‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫‪04‬‬ ‫در ایینبزرگداشتپنجاهمینسالگردتاسیسانجمن‬ ‫روابطعمومیایران؛‬ ‫انتصاباتفامیلی‪،‬دولترا‬ ‫از کاراییمی اندازد‬ ‫‪31‬‬ ‫‪02‬‬ ‫براوردی‬ ‫توزیع نیروی برق مبلغ‬ ‫مناقصه‬ ‫شماره‬ ‫(ریال)خاص)‬ ‫(سهامی‬ ‫استان ایالم‬ ‫شرکت‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪78۵/988/8۵۵‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۱۴۰۰/۲۱‬‬ ‫‪9/۲۱9/777/۱۰۰‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۱۴۰۰/۲۴‬‬ ‫‪۱۲/۵۰۱/۵۱۱/۳6۰‬‬ ‫‪9۵۰/۰7۵/۵68‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۱۴۰۰/8‬‬ ‫‪۲۱/۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫‪۱/۵7۵/6۵۰/۰۰۰‬‬ ‫که به صورت الف) چک تضمین شــده بانکی‪ -‬ضمانتنامه بانکی بنفع مناقصه گزار‪ -‬ضمانت نامه صادر شــده توسط موسسات‬ ‫وقتینمایششاگرداناسکوچیچمقابللبنان‬ ‫منصفانهنقدمی شود‬ ‫نمره قبولی تیم ملی‬ ‫در ازمون دشوار صیدا‬ ‫صفحه اخر‬ ‫در حوضه زاینده رود پروژه های متعدد داشتیم که اگر‬ ‫به وقتش اجرا می شد شاهد این میزان رنج در بین‬ ‫کشاورزان و مردم نبودیم‪ .‬سدهای خالی ارثی هست‬ ‫که به ما رسیده و سوء مدیریت پروژه های تعطیل را‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫رقم زده است‬ ‫‪08‬‬ ‫کرونا‪،‬تقویت کننده‬ ‫تفکرات وسواسی در‬ ‫بیماراناختاللاضطرابی‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫همکار ارجمند‪ ،‬سرکار خانم ایزدی‬ ‫شهرداری حمیدیا در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری شهر حمیدیا‬ ‫و خدمات نظافت برخی از پارکهای شــهر حمیدیا و مجموعه پارک بانوان و ساختمانهای‬ ‫عمومی شهر و متعلق به شهرداری حمیدیا را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد‬ ‫مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪-1‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 1400/08/22‬می باشد‪.‬‬ ‫‪-2‬اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 13:15‬روز پنج شنبه‬ ‫تاریخ ‪1400/09/04‬‬ ‫‪-3‬اخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت ‪ 13:15‬روز یکشنبه تاریخ ‪1400/09/14‬‬ ‫‪-4‬زمان بازگشایی پاکتها ‪ :‬ساعت ‪ 13:30‬روز یکشنبه تاریخ ‪1400/09/14‬‬ ‫‪-5‬براورد اولیه کار مبلغ ‪ 73.028.040.000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬شرایط پیمانکاران متقاضی ‪:‬‬ ‫‪ -1-6‬ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 3.652.000.000‬ریال ‪.‬‬ ‫‪ -2-6‬دارا بودن تائیدیه صالحیت کار( از اداره کار‪،‬تعاون و رفاه اجتماعی)‪.‬‬ ‫‪07‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ -8‬نفرات اول‪ ،‬دوم‪ ،‬ســوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند سپرده انها به ترتیب به نفع‬ ‫شهرداری ضبط خواهدشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬ارائه پاکت الف در مهلت قانونی به دبیرخانه شهرداری حمیدیا نیز الزامی است ‪.‬‬ ‫‪ -10‬اطالعات تماس شهرداری حمیدیا جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد‬ ‫مناقصه و ارائه پاکتها ‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬یزد ‪،‬حمیدیا ‪ ،‬بلوار شــهید دشتی‪ ،‬خیابان شهید نصرا‪ ...‬جعفری ‪ ،‬شهرداری حمیدیا‬ ‫تلفن ‪035-38222283‬‬ ‫‪ -11‬متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و‬ ‫دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر‬ ‫سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫‪ -12‬سایراطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است ‪.‬‬ ‫قیمت خرید اســناد مناقصه ‪ 500.000‬ریال میباشــد که میبایســت به حســابجاری‬ ‫‪ 2017068450‬بانــک تجــارت شــعبه حمیدیــا بنــام شــهرداری حمیدیــا واریــز‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫درگذشــت غمبــار پیشکســوت رســانه ای مرحــوم مغفــور‬ ‫ـان منـ‬ ‫ـعید عرفـ‬ ‫سـ‬ ‫ـش را تســلیت گفتــه‪ ،‬بــرای ان عز یــز‬ ‫ســفر کــرده رحمــت و مغفرت و برای ســرکار عالــی‪ ،‬فرزندان گرامی‬ ‫و ســایر بازمانــدگان داغــدار صبر و شــکیبایی ارزومندیم‪.‬‬ ‫اکبری‬ ‫عبدالمحمد اکبری ‪ -‬امیر‬ ‫امیر شاکری ‪ -‬شهردار حمیدیا‬ ‫اگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫م الف‪1221168 :‬‬ ‫نوبتدوم‬ ‫نوبت‬ ‫اول‬ ‫واگذاری امور خدمات‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫حمیدیا در نظر دارد‬ ‫شهرداری‬ ‫است ‪.‬‬ ‫پیشنهادات مختار‬ ‫ارزیابــیدر رد یا‬ ‫‪ -7‬شهرداری‬ ‫مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای‬ ‫برگــزاری‬ ‫کیفــیقبولجهــت‬ ‫حمیدیافراخــوان‬ ‫شهر دارد‬ ‫شهرینظــر‬ ‫پارســیان در‬ ‫پاالیــش گاز‬ ‫شــرکت‬ ‫ملی گاز ایران‬ ‫شرکت‬ ‫نظافتگاز‬ ‫دولتی پاالیش‬ ‫وشرکت‬ ‫‪VERSA‬ساختمانهای‬ ‫پارک بانوان و‬ ‫حمیدیا و مجموعه‬ ‫پارکهای شــهر‬ ‫خدمات‬ ‫ترتیب به نفع‬ ‫شــمارهانعقاد قرارداد نشــوند سپرده‬ ‫‪…,QUICK‬کهبهحاضر به‬ ‫‪EXHAUST‬اول‪ ،‬دوم‪ ،‬ســوم‬ ‫‪ -8‬نفرات‬ ‫سامانه‬ ‫انهاازبهطریق‬ ‫‪2000092416000060‬را‬ ‫‪VALVE‬‬ ‫‪,SOLENOID‬‬ ‫‪VALVE‬‬ ‫برخی از‪ASCO‬‬ ‫پارسیان (سهامی خاص)‬ ‫عمومی شهر و متعلق به شهرداری حمیدیا را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫شهرداری ضبط خواهدشد‪.‬‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه‬ ‫برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد‬ ‫‪ -9‬ارائه پاکت الف در مهلت قانونی به دبیرخانه شهرداری حمیدیا نیز الزامی است ‪.‬‬ ‫جهت سایر مراحل مناقصه ‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت‬ ‫مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫‪ -10‬اطالعات تماس شهرداری حمیدیا جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد‬ ‫در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ‬ ‫مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت‬ ‫عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت‬ ‫به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد ‪.‬‬ ‫مناقصه و ارائه پاکتها ‪:‬‬ ‫شهرداریشد ‪.‬‬ ‫ارسال خواهد‬ ‫گران‬ ‫مناقصه‬ ‫دشتی‪،‬ستاد‬ ‫شــهیدسامانه‬ ‫بلوار طریق‬ ‫دعوتنامه از‬ ‫پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و‬ ‫عمومی‬ ‫تاریخاسناد مناقصه‬ ‫اطالعات و‬ ‫‪1400/08/18‬می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ 1400/08/22‬می‬ ‫باشد‪.‬سامانه‬ ‫مناقصه در‬ ‫‪-1‬تاریخ انتشار‬ ‫حمیدیا‬ ‫جعفری ‪،‬‬ ‫نصرا‪...‬‬ ‫بهشهید‬ ‫خیابان‬ ‫ارسال‪،‬حمیدیا ‪،‬‬ ‫ادرس‪ :‬یزد‬ ‫‪1400/08/25‬‬ ‫تاریخ‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫روز‬ ‫‪18‬‬ ‫‪:‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ساعت‬ ‫کیفی‪:‬‬ ‫ارزیابی‬ ‫استعالم‬ ‫اسناد‬ ‫دریافت‬ ‫مهلت‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 13:15‬روز پنج شنبه‬ ‫‪-2‬اخرین‬ ‫تلفن ‪035-38222283‬‬ ‫‪1400/09/09‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ‬ ‫تاریخ‬ ‫شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و‬ ‫‪ 1400/09/04‬استعالم ارزیابی کیفی ‪ :‬ساعت ‪ 18 : 30 :‬روز سه شنبه تاریخ‪ -11‬متقاضیان‬ ‫‪071-52724134‬‬ ‫‪ 36‬الی‬ ‫‪)7445139611‬‬ ‫(کدپستی‪:‬‬ ‫پارسیان‬ ‫گاز‬ ‫شرکت پاالیش‬ ‫شهرستان مهر‪-‬‬ ‫روزفارس‪-‬‬ ‫استان‬ ‫ادرس‬ ‫گزار ‪:‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪-3‬اخرینتماس‬ ‫اطالعات‬ ‫‪1400/09/14‬‬ ‫یکشنبه تاریخ‬ ‫‪13:15‬‬ ‫ساعت‬ ‫پیشنهاد ‪:‬‬ ‫دستگاهارائه‬ ‫مهلت زمانی‬ ‫صاحبان امضای مجاز و مهر‬ ‫تلفنکلیه‬ ‫برخط)وبرای‬ ‫الکترونیکی (به صورت‬ ‫امضای‬ ‫گواهی‬ ‫دریافت‬ ‫‪1400/09/14‬‬ ‫مراحلتاریخ‬ ‫روز یکشنبه‬ ‫‪13:30‬‬ ‫ساعت‬ ‫بازگشایی‬ ‫‪-4‬زمان‬ ‫سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫سامانه ‪:‬‬ ‫عضویت در‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫پاکتها ‪:‬ستاد‬ ‫سامانه‬ ‫اطالعات تماس‬ ‫نام ‪:‬می باشد‪.‬‬ ‫ثبتریال‬ ‫‪73.028.040.000‬‬ ‫اولیه کار مبلغ‬ ‫‪-5‬براورد‬ ‫‪ -12‬سایراطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است ‪.‬‬ ‫‪ 88969737‬و ‪85193768‬‬ ‫‪ 021 -41934‬دفتر‬ ‫تماس ‪:‬‬ ‫مرکز‬ ‫متقاضی ‪:‬‬ ‫شرایط پیمانکاران‬ ‫‪-6‬‬ ‫قیمت خرید اســناد مناقصه ‪ 500.000‬ریال میباشــد که میبایســت به حســابجاری‬ ‫‪1400/08/19‬‬ ‫نوبت اول‪:‬‬ ‫‪ -1-6‬ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 3.652.000.000‬ریال ‪.‬‬ ‫‪ 2017068450‬بانــک تجــارت شــعبه حمیدیــا بنــام شــهرداری حمیدیــا واریــز‬ ‫نوبت دوم‪1400/08/22 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1218109 :‬‬ ‫عمومی شرکت دولتی گردد‪.‬‬ ‫اجتماعی)‪.‬‬ ‫‪ -2-6‬دارا بودن تائیدیه صالحیت کار( از اداره کار‪،‬تعاون و رفاه‬ ‫پاالیش گاز پارسیان‬ ‫روابط‬ ‫امیر شاکری ‪ -‬شهردار حمیدیا‬ ‫اگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫م الف‪1221168 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شــرکت پاالیــش گاز پارســیان در نظــر دارد فراخــوان ارزیابــی کیفــی جهــت برگــزاری مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ای‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت دولتی پاالیش‬ ‫گاز ‪ …,QUICK EXHAUST VALVE VERSA ,SOLENOID VALVE ASCO‬به شــماره ‪2000092416000060‬را از طریق سامانه‬ ‫پارسیان (سهامی خاص)‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه‬ ‫جهت سایر مراحل مناقصه ‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت‬ ‫عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ‬ ‫‪1400/08/18‬می باشد‪ .‬اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد ‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪ 18 : 30 :‬روز سه شنبه تاریخ ‪1400/08/25‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی ‪ :‬ساعت ‪ 18 : 30 :‬روز سه شنبه تاریخ ‪1400/09/09‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار ‪ :‬ادرس استان فارس‪ -‬شهرستان مهر‪ -‬شرکت پاالیش گاز پارسیان (کدپستی‪ )7445139611 :‬و تلفن ‪ 36‬الی ‪071-52724134‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫مرکز تماس ‪ 021 -41934 :‬دفتر ثبت نام ‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫نوبت اول‪1400/08/19 :‬‬ ‫نوبت دوم‪1400/08/22 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1218109 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫انتظارات مجلس‬ ‫از وزیر پیشنهادی‬ ‫اموزش وپرورش‬ ‫عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس گفــت‪ :‬وزیــر‬ ‫پیشنهادیاموزش وپرورشبایدبرنامه هاییبرایتحقق‬ ‫مطالبات فرهنگیــان ازجمله الیحه رتبه بندی معلمان‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫احمدراستینهدر گفتگوبامهر دربارهگزینهپیشنهادی‬ ‫وزارتاموزش وپرورش‪،‬اظهار کرد‪:‬رئیس جمهور بر اساس‬ ‫قانــون و در مهلــت قانونــی‪ ،‬گزینه پیشــنهادی وزارت‬ ‫اموزش وپرورشرابهمجلسمعرفیکرد‪.‬مسعودفیاضی‬ ‫باید طی یک هفته در کمیســیون ها و فراکســیون های‬ ‫مجلس حضور پیدا کند و برنامه های خود را ارائه دهد‬ ‫کــه امیــدوارم برنام ههــای وی پاســخگوی دغدغه های‬ ‫نمایندگان در حوزه اموزش وپرورش باشد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫توجه و تمرکز بر ارتقاء شان و جایگاه فرهنگیان یکی‬ ‫از اولویت های اصلی مجلس است‪ .‬نمایندگان در حال‬ ‫بررسیالیحهرتبه بندیمعلمانهستندومجلسمنتظر‬ ‫اســت تا برنام ههــای پیشــنهادی وزیــر اموزش وپرورش‬ ‫را به صورت دقیق بررســی کند و ببیند که این برنامه ها‬ ‫تــا چــه حد با بحث ارتقاء جایگاه فرهنگیــان در حوزه‬ ‫اجتماعی‪،‬معیشتیومادیتطابقدارد‪.‬عضو کمیسیون‬ ‫فرهنگی مجلس شــورای اســامی افزود‪ :‬توجه به سند‬ ‫تحول بنیادین اموزش وپرورش نیز یکی از مباحث بسیار‬ ‫مهم برای مجلس شورای اسالمی است‪ ،‬نمایندگان روی‬ ‫ان بسیار حساس هستند‪ ،‬برایشان بسیار مهم است که‬ ‫وزیــر پیشــنهادی اموزش وپــرورش توانمنــدی الزم برای‬ ‫قطعا‬ ‫اجرایی کردن سند تحول بنیادین را داشته باشد و‬ ‫ً‬ ‫میزانتمرکز «فیاضی»بر سندتحولبنیادینتاثیر زیادی‬ ‫در رای اعتماد نمایندگان به وی می تواند داشته باشد‪.‬‬ ‫راســتینه تصریح کرد‪ :‬همچنین برنامه های تحولی وزیر‬ ‫اموزش وپــرورش در بحــث ارتقاء نظام تعلیم و تربیت‬ ‫در اموزش وپرورش برای نمایندگان بسیار حائز اهمیت‬ ‫اســت‪ .‬ضرورت توجه به دانشــگاه فرهنگیان به عنوان‬ ‫مهم ترین مرکز تربیت معلم‪ ،‬یکی از دغدغه های اصلی‬ ‫نمایندگانمجلساستوبایدببینیمکهوزیر پیشنهادی‬ ‫اموزش وپــرورش چه برنامه هایی در این زمینــه دارد‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬وضعیت برخی از نیروهــای اموزش وپرورش‬ ‫چــون نیروهــای قــراردادی و خریــد خدمــت اموزشــی‬ ‫مطلوب نیســت‪ .‬همچنین بــرای جبران کســری نیروی‬ ‫اموزش وپرورش‪ ،‬شــاهد به کارگیری نیروهای بازنشســته‬ ‫هســتیم‪ .‬انتظــار مــا از وزیر پیشــنهادی اموزش وپرورش‬ ‫ایــن اســت که برنامه هایی در این زمینــه و جهت رفع‬ ‫این مشــکل هم داشــته باشــد‪ .‬نماینده مردم شــهرکرد‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪« :‬فیاضــی» تاکنون‬ ‫دوره های مسئولیتی بسیار زیاد و متفاوتی را طی کرده‪،‬‬ ‫بخش زیادی از فعالیت های وی در حوزه های پژوهشی‬ ‫بوده و بسیار موفق عمل کرده است‪ .‬البته درباره اینکه‬ ‫ایا مجلس به وی رای اعتماد می دهد یا خیر‪ ،‬نمی توان‬ ‫از االن چیزی را پیش بینی کرد و این کار بسیار زود است‪.‬‬ ‫ورود جدی به مسائل‬ ‫اقتصادی برای کاهش‬ ‫تورم و گرانی‬ ‫عضــو هیئت رئیســه مجلــس گفــت‪ :‬اولویت بندی‬ ‫مشــکالت و انجام سفرهای اســتانی از امتیازات دولت‬ ‫سیزدهم است که ما در ‪ 90‬روز گذشته شاهد ان بودیم‪.‬‬ ‫مجتبــی یوســفی نماینــده مــردم اهــواز در مجلس‬ ‫شــورای اســامی در گفت وگــو بــا فــارس‪ ،‬بــا اشــاره بــه‬ ‫گذشــت ‪ 90‬روز از عمــر دولت ســیزدهم گفــت‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین مســائلی که بایــد در هر دولــت مدنظر قرار‬ ‫گیــرد اولویت بنــدی مشــکالت بــرای حــل ان هاســت‪.‬‬ ‫یشــود همه مشــکالت را یک باره کرد‪ ،‬اما با‬ ‫اگرچه نم ‬ ‫اولویت بندی مشــکالت بــرای حل ا نهــا می توان یک‬ ‫رضایتمندی نسبی را در جامعه ایجاد کرد‪ .‬او افزود‪ :‬ما‬ ‫در ‪ 90‬روز گذشــته و در اغــاز ب ـه کار دولت اقای رئیســی‬ ‫شــاهد اولویت بندی مشــکالت برای حــل ان ها بودیم‬ ‫کــه بــرای گام اول بــرای حفــظ ســامتی و جــان مــردم‬ ‫بحــث واکسیناســیون به طور جــد پیگیری شــد و امروز‬ ‫قشــده و‬ ‫‪ 120‬میلیون ُدز واکســن کرونا در کشــور یا تزری ‬ ‫یا در حال تزریق به افراد اســت که با تزریق این مقدار‬ ‫واکسن ما شاهد واکسیناســیون ‪ 80‬درصدی در جامعه‬ ‫هستیم‪ .‬عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت‪ :‬بعد‬ ‫از بحث واکسیناسیون ما شاهد ورود دولت به مسائل‬ ‫اقتصادی هســتیم که الزم اســت تیم اقتصــادی دولت‬ ‫ب هطــور جد بحث کاهــش تورم و جلوگیــری از افزایش‬ ‫لجام گسیخته قیمت ها را در دستور کار خود قرار دهد‪.‬‬ ‫یوســفی خاطرنشان کرد‪ :‬یکســری مشکالت و مسائل‬ ‫کالناقتصادیدر کوتاه مدتقابل حلنیست‪،‬امابحث‬ ‫کنترلقیمت هاو کاهشتورمی کهایجادشدهرامی توان‬ ‫تــا حدی کنترل کــرد و موجبات رضایتمنــدی جامعه را‬ ‫فراهم اورد‪ .‬او افزود‪ :‬یکی دیگر از محاسن اقای رئیسی‬ ‫و دولت وی بحث سفرهای استانی است که انجام این‬ ‫سفرهاهمموجبامیدواریممردممی شودو همباعث‬ ‫می شود تا دولتمردان از نزدیک با مشکالت مردم اشنا‬ ‫شوند‪.‬عضوهیئت رئیسهمجلساظهار داشت‪:‬مسئله ای‬ ‫که در مورد ســفرهای اســتانی قابل ذکر است این است‬ ‫که ان شاءاهلل در دور دوم سفرها‪ ،‬سفر رئیس جمهور باید‬ ‫مرحله اخر باشد؛ به این معنا که در ابتدا باید مشکالت‬ ‫احصا شــده و اولویت بندی شــود و درنهایت در سفری‬ ‫که رئیس جمهور انجام می دهد‪ ،‬بحث تخصیص اعتبار‬ ‫و ســایر موارد انجام شــود‪ .‬یوسفی خاطرنشان کرد‪ :‬به‬ ‫نظر من دولت الزم است تا به جای اینکه در سفرهای‬ ‫اســتانی همانند دولت قبل برای ســاخت پاالیشــگاه و‬ ‫تشــان نیازمند‬ ‫فــوالد مصوبه بگذارند که شــروع ساخ ‬ ‫سرمایهعظیمیاستو اشتغال زاییچندانیهمندارد‪،‬‬ ‫در حوزه صنایع خرد مصوباتی را داشــته باشــند که هم‬ ‫سرمایهاولیهانزیادنیستو همموجباشتغالتعداد‬ ‫زیادی از افراد می شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه‪ 22‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1209‬‬ ‫رئیسی در دیدار نمایندگان استان های اصفهان‪ ،‬سمنان و قم ‪:‬‬ ‫دولت برای رفع مشکالت کم ابی برنامه دارد‬ ‫رئیس جمهــور گفــت‪ :‬دولت بــرای رفع نگرانی‬ ‫مردم درباره کم ابی برنامه کوتاه مدت و بلندمدت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی در ادامه نشست‬ ‫بــا مجامــع اســتانی نماینــدگان مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی در دیدار نمایندگان استان های اصفهان‪،‬‬ ‫ســمنان و قــم‪ ،‬توزیــع عادالنه منابــع اب موجود‬ ‫و اســتخراج از منابــع اب ژرف را دو راهــکار بــرای‬ ‫کاهــش مشــکالت کم ابــی در کوتا همــدت عنوان‬ ‫کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬هیــچ راهــکاری بــرای رفــع‬ ‫مشکالت مربوط به کم ابی نادیده گرفته نخواهد‬ ‫شــد و دولــت یکــی از مهم تریــن مســئولیت های‬ ‫خــود را کاهــش و رفــع دغدغــه مــردم درزمینـ ٔـه‬ ‫کم ابــی می دانــد‪ .‬رئیس جمهور گفــت‪ :‬مهم ترین‬ ‫مسئله ای که در این دیدار مطرح شد ابراز نگرانی‬ ‫نســبت به کمبود اب بود که دولت در دو ســطح‬ ‫کوتا همــدت و بلندمــدت اقدامات و برنامه هایی‬ ‫برای رفع ان تدارک دیده است‪ .‬رئیسی همچنین‬ ‫دربــاره مســئله احیــای زاینــده رود اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــه رئیــس مرکز بررس ـی های اســتراتژیک ریاســت‬ ‫جمهوری ماموریت دادم مطالعات علمی در این‬ ‫زمینــه را اغــاز کننــد‪ .‬کمیته و کارگــروه فعالی برای‬ ‫رســیدگی بــه ایــن مســئله تشــکیل خواهد شــد تا‬ ‫احیای زاینده رود و رفع مشکل مربوط به ان مثل‬ ‫فرونشســت زمین در مناطق مرکزی کشور به طور‬ ‫دقیــق موردبررســی قرارگرفتــه و یــک طرح علمی‬ ‫و عملیاتــی برای رفع ان تهیه شــود‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫بــا تاکیــد بر اینکه هرگونه توســعه در کشــور فرع‬ ‫بــر حفــظ محیط زیســت خواهــد بــود‪ ،‬تصریــح‬ ‫حتما باید مورد رســیدگی‬ ‫کــرد‪ :‬موضــوع االیندگی ً‬ ‫دقیــق قــرار گیــرد‪ .‬رئیس جمهــور در ادامــه بابیان‬ ‫اینکــه نظــام پیچیــده اداری کشــور باعــث ایجاد‬ ‫یشــود‪ ،‬گفت‪ :‬بهترین‬ ‫تردید در ســرمایه گذاران م ‬ ‫راهکار برای رفع موانع کس ـب وکار این اســت که‬ ‫موضوع به شکل مصداقی مطرح شده و مشکالت‬ ‫برطرف شوند‪ .‬برای تســهیل راه اندازی کسب وکار‬ ‫به انــدازه کافــی قانون وجود دارد و مشــکل عدم‬ ‫اجــرای قوانین اســت‪ .‬رئیســی به تصویــب قانون‬ ‫حمایــت از خانــواده در مجلــس اشــاره و اضافــه‬ ‫حتما این قانون جدید را اجرا خواهد‬ ‫کرد‪ :‬دولت ً‬ ‫کرد‪ .‬رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش‬ ‫نگاه حاکم بر تنظیم بودجه ســال ‪ ۱۴۰۱‬را اصالح‬ ‫ساختار و نظام بودجه ریزی کشور باهدف اجرای‬ ‫عدالت و مبتنی بر ســند امایش سرزمینی کشور و‬ ‫فارغ از چانه زنی برای تخصیص بودجه عنوان کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور بابیان اینکه شرایط کشور حساس‪،‬‬ ‫امــا رو به بهبود اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دشــمن اقرار‬ ‫می کند که باوجوداین مجلس و دولت در پیشبرد‬ ‫اهــداف خــود ناکام مانده اســت و باهماهنگی و‬ ‫هم افزاییدستگاه هایمختلفمی توانیمبر همه‬ ‫مشکالت غلبه کنیم‪ .‬رئیسی خاطرنشان کرد‪ :‬همه‬ ‫باید تالش کنیم در ماه های باقیمانده از سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫از افزایش هزینه ها جلوگیری شــود‪ .‬بودجه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬به شــکلی در حال تنظیم اســت که کســری‬ ‫بودجه نداشته باشیم تا تورم مهارشده و درنتیجه‬ ‫فشار های اقتصادی کاهش یابد‪ .‬رئیسی تاکید کرد‪:‬‬ ‫رنج مردم‪ ،‬رنج ماســت و بنده هیچ شــبی را فارغ‬ ‫از دغدغــه گزارش هایــی کــه در طــول روزدریافت‬ ‫می کنم‪،‬نگذرانده ام‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان رئیس جمهــور نماینــدگان‬ ‫اســتان های اصفهــان‪ ،‬ســمنان و قــم نیــز بــه بیــان‬ ‫درزمینه مشــکالت معیشــتی‪،‬‬ ‫دغدغ ههــای خــود‬ ‫ٔ‬ ‫کم ابــی‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬مشــکالت زیس ـت محیطی و‬ ‫ضــرورت اجرای عدالــت در نظام پرداخت حقوق‬ ‫پرداختند‪.‬تسریعدر تعیینتکلیفوتثبیتمدیران‬ ‫تهــا‪ ،‬اســتفاده از ظرفیت های‬ ‫کشــور‪ ،‬کنتــرل قیم ‬ ‫اقتصــادی روســتاها‪ ،‬تامیــن زیرســاخت های الزم‬ ‫بــرای اســتفاده از ظرفیت های معدنــی در مناطق‬ ‫کویری‪ ،‬نظارت دقیق تر بر اجرای قانون به ویژه در‬ ‫پرداخــت حقوق در موسســات عمومی غیردولتی‬ ‫و ضــرورت اصــاح نظــام اداری از دیگــر مســائلی‬ ‫بــود کــه نماینــدگان در این جلســه به ان ها اشــاره‬ ‫کردنــد‪ .‬اســتانداران قــم‪ ،‬ســمنان و اصفهــان نیز در‬ ‫ایــن جلســه یکــی از راهکار هــای تســریع در حــل‬ ‫مشکالت استان ها را تفویض بیش ازپیش اختیار به‬ ‫استانداری هاعنوانکردند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاونهماهنگ کنندهارتش‪:‬‬ ‫انجامرزمایشنشان دهندهتواندفاعی کشور است‬ ‫فرمانــده رزمایــش مشــترک ذوالفقــار ‪ 1400‬ارتــش گفــت‪ :‬انجــام‬ ‫رزمایش های نظامی نشان دهنده توان دفاع کشور است که به صورت‬ ‫ســالیانه یا در مقاطع زمانی موردنیاز برگزار می شــود‪.‬به گــزارش روابط‬ ‫عمومی ارتش‪ ،‬امیر دریادار ســیاری فرمانده رزمایش مشــترک ذوالفقار‬ ‫‪ 1400‬ارتــش و معــاون هماهنگ کننــده ارتش در ارتباط تلفنی با برنامه‬ ‫«بحث روز» رادیو ایران در خصوص برگزاری رزمایش مشــترک ذوالفقار‬ ‫‪ 1400‬ارتش گفت‪ :‬انجام رزمایش نشان دهنده توان دفاعی کشور است‬ ‫و به صورتسالیانهیادر مقاطعزمانیموردنیاز برگزار می شودکههریک‬ ‫اهدافراهبردیو عملیاتیخاصخودرادارد‪.‬فرماندهرزمایشمشترک‬ ‫ذوالفقار ‪ 1400‬ارتش اظهار داشت‪:‬در برگزاریرزمایشدو هدفراهبردی‬ ‫وعملیاتیرادنبالکردیم‪.‬در اهدافراهبردیتوانبازدارندگیخودراباال‬ ‫می بریم که در هر زمان در مقابل هر تهدیدی امادگی مقابله را داشته‬ ‫باشیم و در اهداف عملیاتی‪ ،‬انواع و اقسام سالح ها را به کار گرفته و‬ ‫ازمایشمی کنیم‪.‬او گفت‪:‬در رزمایش هااموزش هاراتستمیدانیکردهو‬ ‫بهدفاعمانعمقمی دهیمو هماهنگیبیننیروهاراپیمی گیریمو با‬ ‫به کارگیریسالح هادر کنار یکدیگر برمبنایاهداف از پیشتعیین شده‬ ‫ســناریوهای مختلف می نویســیم‪ .‬در رزمایــش ذوالفقــار ‪ 1400‬حدود‬ ‫‪ 150‬سناریو و ‪ 50‬تمرین برای نیروهای چهارگانه ارتش تعریف کردیم‬ ‫که همه این ها اجرا شد و به اهداف عملیاتی دست یافتیم‪ .‬اهداف‬ ‫عملیاتیدر مسیر اهدافراهبردیماستکههمهاین هانشانگر اقتدار‬ ‫ارتش است و بیانگر این واقعیت است که هرگونه تعرضی با جواب‬ ‫سخت روبه رو خواهد شد‪ .‬دریادار سیاری در ادامه با تاکید بر اهمیت‬ ‫نیروی دریایی به عنوان یک نیروی راهبردی خاطرنشان کرد‪ :‬امروز ما‬ ‫در دریاهای ازاد حضور داریم و خطوط مواصالتی مان را در مقابله با‬ ‫پدیده دزدی دریایی در خلیج عدن تامین می کنیم‪ .‬پرچم جمهوری‬ ‫اسالمی ایران را در دریای سرخ‪ ،‬مدیترانه‪ ،‬دریای جنوب چین‪ ،‬اقیانوس‬ ‫هندجنوبی‪،‬اقیانوساطلسجنوبیو شمالیتاسن پترزبورگو جنوب‬ ‫خلیج فنالند توســط ناوشــکن های نیــروی دریایــی ارتش به نمایش‬ ‫می گذاریم که نشان دهنده اقتدار جمهوری اسالمی ایران در دفاع از‬ ‫منافع کشور و راهبردیبودننیرویدریاییارتشاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حذف تحریم ها‪ ،‬هدف اصلی مذاکرات اتی در وین است‬ ‫معاون سیاســی وزیر امور خارجــه ایران گفت‪:‬‬ ‫هدف اصلی گفت وگوها ازنظر جمهوری اســامی‬ ‫ایران‪ ،‬لغو تحریم های غیرقانونی است که از سوی‬ ‫دولتایاالت متحدهامریکابه واسطهنقضفاحش‬ ‫توافــق برجــام و نقض قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬علیه ملت‬ ‫ایراناعمال شدهاست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬علــی باقــری کنــی معــاون‬ ‫سیاســی وزارت امور خارجه ایران در گفت وگویی‬ ‫اختصاصــی بــا خبرنــگار شــبکه پــرس ت ـی وی در‬ ‫شتــر عنــوان کــرده‬ ‫توضیــح ایــن موضــوع کــه پی ‬ ‫بــود ایــن مذاکــرات هســته ای نیســت‪ ،‬بیــان کرد‪:‬‬ ‫همانطــور که عرض کردم‪ ،‬هدف این گفت وگوها‬ ‫لغو تحریم هایی است که به واسطه نقض توافق‬ ‫برجامو نقضقطعنامه‪ ۲۲۳۱‬از سویامریکایی ها‬ ‫اعما لشــده اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬مــا مذاکــرات‬ ‫هســته ای را در ســال ‪ ۲۰۱۵‬به اتمام رســاندیم که‬ ‫نتیجه ان توافق برجام بود‪ .‬امریکایی ها با خروج‬ ‫از برجام‪ ،‬هم برجام را نقض کردند و هم قطعنامه‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬را؛ که در پی ان‪ ،‬هم تحریم های گذشته و‬ ‫هــم تحریم های جدید را علیــه ملت ایران اعمال‬ ‫کردند‪ .‬عضو ارشــد تیم مذاکره کننده ایران‪ ،‬هدف‬ ‫اصلــی مذاکــرات اینده را بازگشــت امریــکا از این‬ ‫تحریم ها عنوان کرد و گفت‪ :‬اقدامات هســته ای‬ ‫ایــران در پاســخ بــه اقدامــات امریــکا در اعمــال‬ ‫تحری مهــای غیرقانونــی علیــه جمهوری اســامی‬ ‫ایــران و در چارچــوب توافــق برجام بوده اســت‪.‬‬ ‫اقــدام امریــکا‪ ،‬خــاف حقوق بین الملــل‪ ،‬خالف‬ ‫برجام و خالف قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬بوده ولی اقدام‬ ‫جمهوری اسالمی ایران بر اساس متن برجام بوده‬ ‫است‪ .‬بنابراین ابتدا باید در مورد لغو تحریم های‬ ‫غیرقانونی تصمیم گرفته شود‪ .‬باقری کنی افزود‪:‬‬ ‫یکی از موضوعات مهم در دستور کار گفت وگوها‬ ‫این است که ما به تضمین هایی دست یابیم که از‬ ‫تکرار مجدد نقض فاحش یک توافق بین المللی‬ ‫یهــا بــا نقض برجــام و‬ ‫جلوگیــری کنیــم‪ .‬امریکای ‬ ‫نقــض قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬و تحمیــل تحریــم علیــه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬صرفا به جمهوری اسالمی‬ ‫ایــران خســارت وارد نکردند‪ ،‬بلکه به کشــورهای‬ ‫دیگر عضو برجام نیز خســارت وارد کردند‪ .‬چون‬ ‫ایــن کشــورها تعامــات اقتصــادی و قراردادهای‬ ‫اقتصادی با ایران داشتند‪ .‬همچنین امریکایی ها به‬ ‫کشــورهای دیگری که با ایران تعامالت اقتصادی‬ ‫داشــتند‪ ،‬یا می خواســتند ایــن تعامالت را داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬بــه ا نهــا هــم خســارت زدنــد‪ .‬او اضافــه‬ ‫یهــا به یــک توافــق بین المللی نیز‬ ‫کــرد‪ :‬امریکای ‬ ‫خســارت وارد کردند چون هر توافق بین المللی‪،‬‬ ‫یک هویت حقوق بین المللــی دارد‪ .‬امریکایی ها‬ ‫با این اقدامشــان به ایــن توافق هم صدمه زدند‬ ‫و خسارت وارد کردند‪ .‬مذاکره کننده ارشد پرونده‬ ‫هســته ای ایران درباره دیــدار با برخی از همتایان‬ ‫اروپایــی خــود در روزهــای اخیــر و دیــدگاه ا نهــا‬ ‫بــرای پیشــبرد ایــن گفت وگوهــا توضیــح داد‪ :‬من‬ ‫در ســه روز گذشــته گفت وگوهــای خیلــی خوبــی‬ ‫را با مقام های سیاســی ســه کشور فرانســه‪ ،‬المان‬ ‫و انگلیــس داشــتم‪ .‬گفت وگوهــا درعین حالــی که‬ ‫صریح و جدی بود‪ ،‬ولی ســازنده و روبه جلو بود‪.‬‬ ‫ما نگاه خودمان را به طور خیلی صریح و شــفاف‬ ‫بهــای الزم در گفت وگوهــای‬ ‫در مــورد چارچو ‬ ‫پیــش رو بــه ان ها گفتیم و نگاهمان را با ان ها به‬ ‫اشتراک گذاشتیم و انتظاراتمان را از گفت وگوهای‬ ‫اینــده به ان ها اعالم کردیم‪ .‬به هرحال‪ ،‬ان چیزی‬ ‫که مهم اســت‪ ،‬این اســت که کشــورهای اروپایی‬ ‫بتواننــد مســیری را طــی کننــد کــه بتواننــد منافــع‬ ‫خودشــان را در دوره پیش رو تامین کنند‪ .‬معاون‬ ‫سیاســی وزارت امور خارجه ارزیابی خود از دیدار‬ ‫و گفت وگــو با برخــی از مقا مهــای وزارت خارجه‬ ‫انگلیس را این چنین بیان کرد‪ :‬امروز با چند تن از‬ ‫مقام های وزارت خارجه انگلیس دیدار داشتم که‬ ‫هم در مورد مسائل دوجانبه روابطمان با انگلیس‬ ‫گفت وگو شــد‪ ،‬هم درباره موضوعات منطقه ای و‬ ‫همدر موردمذاکراتاینده‪،‬گفت وگوهایتفصیلی‬ ‫داشــتیم‪ .‬ارزیابــی مــن از ایــن گفت وگوهــا مثبت‬ ‫اســت‪ ،‬این بدین معنی نیست که باهم اختالف‬ ‫نداشــتیم یــا نداریم‪ ،‬ولی در خیلــی از موضوعات‬ ‫هم باهم همسویی و همگرایی داشتیم‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬نکته مهم این بود که در یک نشست رودررو‪،‬‬ ‫دیدگاه های طرفین با صراحت بیان شد‪ .‬من فکر‬ ‫می کنم مدت زیــادی می گذرد که مقامات وزارت‬ ‫خارجه دو کشور‪ ،‬گفت وگوهای جامع به این گونه‬ ‫را باهم نداشته اند‪.‬‬ ‫حضور بیگانگان در منطقه‪ ،‬خالف امنیت و‬ ‫ثبات منطقه است‬ ‫باقری با پرفرازونشــیب خواندن ســابقه روابط‬ ‫ایــران و انگلیــس اظهــار کرد‪ :‬امــا ایــن روابط‪ ،‬یک‬ ‫پیوســتگی دارد و نشــان می دهــد کــه دو طــرف‬ ‫اراده دارنــد کــه باهــم روابط جدی و موثر داشــته‬ ‫باشند‪ .‬مذاکره کننده ارشد پرونده هسته ای ایران در‬ ‫خصوص برخی تحریکات سیاسی در منطقه‪ ،‬غرب‬ ‫اســیا و خلیج فارس بر نگاه ثبات ســاز و امنیت ساز‬ ‫ایــران در منطقــه تاکید و عنــوان کرد‪ :‬ما همــواره از‬ ‫بازیگرانی کهچنینرویکردیراداشتند‪،‬حمایتو با‬ ‫ان ها همکاری کردیم‪ .‬نگاهمان این است که هرگاه‬ ‫بیگانگان برای دنبال کردن منافع و سیاس ـت های‬ ‫خود به نوعی وارد منطقه شوند یا در منطقه نفوذ‬ ‫کننــد‪ ،‬ورود و حضور ان ها برخالف امنیت و ثبات‬ ‫منطقهخواهدبود‪.‬کشورهایمنطقهحتیاگر باهم‬ ‫اختالف هم داشته باشند‪ ،‬صالحیت دارند که باهم‬ ‫گفت وگو کنندتااختالفشانراباهمحلکنند‪.‬باقری‬ ‫کنــی درباره تقویت روابط با کشــورهای ضد نظام‬ ‫سلطه و ضد امپریالیست توضیح داد‪ :‬ان چیزی که‬ ‫برای جمهوری اسالمی ایران در عرصه خارجی مهم‬ ‫است‪ ،‬این است که تعامل با بازیگرانی داشته باشد‬ ‫که این بازیگران بتوانند در هر حوزه و هر منطقه ای‬ ‫که هســتند‪ ،‬امنیت و ثبات را در انجا برقرار کنند و‬ ‫اینبازیگرانبرخاستهاز رایو نگاهمردمشانباشند‬ ‫چون ما اعتقادداریم که دموکراسی و امنیت و ثبات‬ ‫باهم ارتباط تنگاتنگی دارند‪ .‬معاون سیاسی وزارت‬ ‫امور خارجه افزود‪ :‬جمهوری اسالمی ایران به عنوان‬ ‫یک بازیگر مستقل که همواره در پی امنیت سازی‬ ‫و ثبات سازی در منطقه بوده‪ ،‬این نگاه را دارد که‬ ‫بتوانــد حقوق و منافــع مردمــش را در عرصه های‬ ‫مختلف تامیــن و از ان صیانت کند‪ .‬ما همــواره در‬ ‫طول دوره های گذشــته هم ثابت کردیم که تامین‬ ‫حقوق مردم و تامین منافع ملی‪ ،‬همواره در جهت‬ ‫ثبــات و امنیــت منطقه بوده اســت‪ .‬ایــران همواره‬ ‫یک بازیگر مسئول درصحنه بین المللی بوده حتی‬ ‫یکــه برخــی از بازیگران دیگر‪ ،‬مســئولیت های‬ ‫وقت ‬ ‫خودشان را انجام ندادند‪ ،‬ایران هیچ گاه خودش را‬ ‫از مسئولیت های بین المللی رها نکرده است‪ .‬فکر‬ ‫می کنم که یک بازیگر مسئول درصحنه بین الملل‬ ‫کطــرف قابل اعتماد و اتکا‬ ‫بــرای بازیگران دیگر ی ‬ ‫هســت و ایــن مبنا می توانــد به یک روابــط پایدار‬ ‫شــکل بدهــد‪ .‬علی باقــری کنــی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫نکت ـه ای کــه می توانــم اضافه کنــم‪ ،‬این اســت که‬ ‫جمهوریاسالمیایرانهموارهنگاهایجابیو مثبت‬ ‫نسبت به پدیده ها دارد و همواره در رویارویی های‬ ‫منطقه ای و بین المللی در جبهه خیر حضور دارد‪.‬‬ ‫مــا در منطقــه‪ ،‬در عــراق و در ســوریه در مقابــل‬ ‫تروریس ـت ها و در کنار مــردم و دولت قانونی این‬ ‫کشورها بودیم و هستیم‪ .‬ما در فلسطین نیز در کنار‬ ‫مردمفلسطینو مقابلاشغالگرانهستیم‪.‬در یمن‬ ‫هــم در کنار مردم مظلــوم یمن و مقابل متجاوزان‬ ‫هســتیم و همین نگاه اســت که می تواند امنیت و‬ ‫ثبات را برای منطقه با ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫انتصاباتفامیلی‪،‬دولترااز کارایی‬ ‫می اندازد‬ ‫یــک فعــال سیاســی‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬امروز کشــور با‬ ‫اصالح طلــب گفــت‪ :‬حــدود‬ ‫بحــران معیشــت‪ ،‬بیــکاری و‬ ‫‪ ۱۰۰‬روز از اغــاز بــه کار ایــن‬ ‫معضــات اقتصــادی مواجه‬ ‫دولــت گذشــته امــا هنــوز‬ ‫است‪ ،‬در سیاست بین المللی‬ ‫سیاس ـت هایش مشــخص‬ ‫هنــوز توفیقــی بــه دســت‬ ‫علی صوفی‬ ‫نیســت کــه این گونــه هــم‬ ‫نیاورده ایــم؛ درحالی کــه ا گــر‬ ‫مشــخص اســت ضربــه ای که‬ ‫بخواهیــم بــا ایــن وضعیــت‬ ‫به خودش می زند‪ ،‬بدتر است‪.‬‬ ‫به طــور ویــژه در ســطح بین المللــی کارکنیــم‬ ‫علــی صوفــی در گفت وگــو بــا ایلنــا‪ ،‬فاجعه اتفاق می افتد‪ .‬زیرا افرادی که طرف‬ ‫دربــاره انتصابــات فامیلــی از ســوی برخــی مذاکــره می شــوند اگــر روش و اصــول و فــن‬ ‫دستگاه های اجرایی کشور گفت‪ :‬انتصابات مذاکره را بلد نباشند‪ ،‬شاید منافع یک کشور‬ ‫فامیلــی تازگــی نــدارد و درگذشــته هــم بــر باد برود‪ ،‬یعنی قراردادها و پیمان هایی‬ ‫ب هصــورت مختلــف وجود داشــته اســت؛ اما می بندنــد و تصمیماتــی می گیرنــد کــه بلد و‬ ‫چــرا در ایــن دولــت بیشــتر از گذشــته دیده وارد بــه نکات ظریف حقوقی نیســتند و ان‬ ‫شــد؛ چون این دولت با شــعارهایی ازجمله هنــگام فاجعــه درســت می کنند‪ .‬ایــن فعال‬ ‫شایسته ســاالری روی کارامــد و عنــوان کــرد سیاســی اصالح طلــب دربــاره این کــه گفتــه‬ ‫بنایــش را بر این خواهد گذاشــت که دولتی می شــود اختالفات در تیــم اقتصادی دولت‬ ‫کارامــد و مردمــی باشــد‪ ،‬بخصوص بیشــتر از منجــر بــه ایــن شــده اســت کــه معضــات و‬ ‫هر شعار دیگری روی مردمی بودن خودش مشکالت معیشتی مردم باقی بماند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اصــرار ورزیــد بنابرایــن هنگامی که شــعار ش روی تیــم اقتصادی دولت حساســیت وجود‬ ‫ایــن اســت بایــد از اقداماتــی کــه امــروز دارد و ایــن تیــم بایــد باهــم در هماهنگــی‬ ‫به شدت به ان متهم شده است‪ ،‬مبرا باشد‪ .‬باشــند و سرســوزنی اختالف نداشته باشند‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی اصالح طلب بابیان این که او خاطرنشــان کــرد‪ :‬اقای رئیســی باید قبل‬ ‫اقداماتی از قبیل انتصابات فامیلی می تواند از چینــش کابینــه اش دقــت می کــرد گرایش‬ ‫دولــت را کارایی بینــدازد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قبل از افــراد چیســت؟ به طــور مثــال هنگامی کــه‬ ‫اینکــه حساســیتی نســبت بــه این مســائل از یک طــرف گرایــش اقتصــادی لیبرالیســتی‬ ‫طریــق جناح هــا و مــردم بــه وجــود بیایــد‪ ،‬دارد و طــرف مقابلــش گرایــش اقتصــادی‬ ‫خود دولت باید نســبت بــه این موضوعات سوسیالیســتی‪ ،‬مشــخص اســت کــه ایــن دو‬ ‫حساس باشد‪ .‬این دولت به شایسته ساالری در کنــار هــم در تضــاد خواهنــد بــود‪ ،‬یکی‬ ‫کــه شــعارش را داده اســت‪ ،‬احتیــاج دارد تــا عدالت محور اســت و ان دیگری درست در‬ ‫شایســتگان بیایند و مشــکالت مــردم را حل نقطــه مقابــل قــرار می گیــرد و اصــا وقعی‬ ‫کننــد‪ ،‬امــا انتصابــات فامیلــی ناقــض اصــل بــه عدالت نمی گــذارد و بازار برایش مالک‬ ‫شایسته ساالری در دولت است و این اتفاق اســت‪ .‬صوفــی ادامــه داد‪ :‬ازانجایی کــه‬ ‫صدم ـه اش بــه خود دولــت اســت‪ .‬او ادامه مختصــر اشــنایی بــا دولــت و اقتصــاد دارم‬ ‫داد‪ :‬توجــه داشــته باشــید ان فــردی کــه از از اول هــم بــه اقــای رئیســی هشــدار دادم‬ ‫طریــق انتصابــات فامیلــی انتخاب می شــود که « اگر می خواهید مشــکل معیشت مردم‬ ‫بازهم تحت فشار زیادی قرار خواهد گرفت حل شود‪ ،‬ارزش پول ملی باال برود‪ ،‬مشکل‬ ‫درحالی کــه کار بلــد نیســت‪ .‬صوفــی یــاداور بیکاری و تورم از میان برداشــته شــود‪ ،‬باید‬ ‫شــد ‪ :‬این دولت وعده داده اســت با فســاد تیــم اقتصــادی هماهنــگ‪ ،‬همــدل و همــراه‬ ‫یشــود و‬ ‫مبــارزه خواهــد کــرد‪ ،‬اقــای رئیســی هم یک باشــند امــا امــروز این هــا دیــده نم ‬ ‫خــط قرمزهایــی ازجملــه مبــارزه بــا فســاد یــک اینــده تار پیــش روی مــا می گذارند‪ .‬او‬ ‫مطــرح کردند و گفتند همه مدیران من باید یــاداور شــد‪ :‬حــدود ‪ ۱۰۰‬روز از اغــاز بــه کار‬ ‫با فســاد مبــارزه کنند‪ ،‬بنابرایــن اگر این گونه ایــن دولت گذشــته اما هنوز سیاســت هایش‬ ‫باشــد خــود ایــن مدیــران هــم عامــل فســاد مشــخص نیســت کــه این گونه هم مشــخص‬ ‫می شوند و این دولت را از کارایی می اندازد اســت ضربــه ای کــه بــه خــودش می زنــد‪،‬‬ ‫و دولــت نمی توانــد به شــعارهایی که داده بدتــر اســت‪ .‬بــه اعتقــاد مــن شــرایط کشــور‬ ‫قطعا‬ ‫اســت‪ ،‬جامــه عمــل بپوشــاند و ایــن نکتــه به گونــه ای اســت کــه ایــن اختالفــات‬ ‫ً‬ ‫بســیار تعیین کننده و سرنوشت ســازی است‪ .‬دودش به چشم مردم می رود‪.‬‬ ‫ایران همچنان اراده و حسن نیت در‬ ‫طرف هایمقابلنمی بیند‬ ‫یــک کارشــناس مســائل‬ ‫عمــل نکنــد و در مســیر‬ ‫بین الملــل بابیــان این کــه لغو‬ ‫هســته ای خــودش گام‬ ‫تحری مهــا بایــد در دســتور‬ ‫بــردارد‪ .‬شــفیعی معتقــد‬ ‫کار طرف هــای اروپایــی و‬ ‫است‪ :‬مواردی مانند قانون‬ ‫امریکایــی باشــد ‪ ،‬گفت ‪ :‬بعد‬ ‫مجلــس و راســتی ازمایــی‬ ‫نوذر شفیعی‬ ‫از خــروج امریــکا از برجــام‬ ‫در دســتور کار ایــران قــرار‬ ‫تحریم هایــی علیــه ایــران‬ ‫دارد و ازجملــه مواردی هم‬ ‫وضع شده که با روح برجام سازگار نیست‪.‬‬ ‫هســت کــه پذیرش ان از ســوی کشــورهای‬ ‫نــوذر شــفیعی در گفت وگــو بــا ایســنا دیگر دشــوار خواهد بود ‪ ،‬همین الگوها از‬ ‫در ارزیابــی خــود از رونــد اغــاز مذاکــرات طــرف امریکایی ها به خصــوص و همچنین‬ ‫بــا توجــه بــه زمان بنــدی اعالم شــده اروپایی ها مطرح اســت که معنی بازگشت‬ ‫مذا کــرات و گفت وگوهایــی کــه قــرار بــه برجــام از جایــی اســت کــه امر یــکا از‬ ‫اســت تحــت عنــوان برجــام صــورت گیــرد ان خارج شــده بــود تــا برداشــت پیچیــده‬ ‫را در اصــل برجــام پالســی دانســت کــه کــه شــامل مطالبــات جدیــد اســت ‪.‬ایــن‬ ‫طــی ان موضوعاتــی فراتــر از برجــام قبلی کارشــناس مســائل بین الملــل اظهار داشــت‬ ‫موردبحــث قــرار می گیــرد و گفــت‪ :‬یعنــی ‪ :‬درواقــع بــا موضوعــات زیــاد و حســاس‬ ‫این گونه نیســت که چــون امریکا از برجام مواجــه هســتیم کــه مذاکــرات را اصــوال‬ ‫خارج شــده و ایــران هــم بــه دنبــال ان پیچیــده می کنــد بــرای حــل ایــن مســائل‬ ‫تعهــدات برجامــی خــودش را کاهش داده عــاوه بــر اراده سیاســی وحســن نیــت‬ ‫پــس از این کــه طرفیــن بــه تعهــدات خــود یکســری پیش شــرط هایی هــم الزم اســت‬ ‫بازگشــت کننــد مســئله حل وفصــل شــود‪ .‬ازایــن رو اســت که معــاون وزیــر خارجه با‬ ‫او تصر یــح کــرد‪ :‬در ایــن مــدت اتفاقــات ســفر به فرانســه‪ ،‬انگلیس و المان در حال‬ ‫دیگــری هــم رخ داده ماننــد این کــه بعد از رایزنــی بــا طرف هــای اروپایــی اســت ز یــرا‬ ‫خــروج امریکا از برجام‪ ،‬تحریم هایی علیه فرایند پیش رو ســخت اســت و هنوز اراده‬ ‫ایــران وضع شــده که با روح برجام ســازگار و حســن نیــت در طرف هــای مقابــل دیده‬ ‫نیســت درحالی کــه در برجــام گفته شــده نمی شــود‪ .‬او در ادامه با اشــاره به این که‬ ‫بــود هرگونــه اقــدام محدودکننــده علیــه تحریم هــا در ســه دســته قــرار می گیرنــد؛‬ ‫ایــران بــرای حضــور در عرصــه بین المللــی تحریم هــای اروپــا‪ ،‬امریــکا و ســازمان ملــل‬ ‫نبایــد صــورت گیــرد ‪.‬ایــن اســتاد دانشــگاه گفــت‪ :‬در ارتبــاط بــا موضــوع هســته ای و‬ ‫همچنیــن بیــان کــرد‪ :‬بنابراین بــرای امریکا بــر اســاس برجــام بســیاری از تحریم هــا‬ ‫بحث های دیگری مطرح اســت و برداشت لغــو یــا تعلیق شــدند امــا با خــروج امریکا‬ ‫ان هــا از مذاکــرات چیــزی فراتــر از برجــام اکنــون بــا مشــکل مواجه هســتند ‪ .‬درواقع‬ ‫ســابق اســت ‪ ،‬درواقع این مســائل بخشی عمــا بــه ایــن معنــی اســت کــه خــود ایــن‬ ‫از کار اســت کــه مذاکــرات را پیچیــده و کشــورها تحریم هــا را علیــه ایــران اعمــال‬ ‫دشــوار می کنــد ؛ البتــه ایــران هم بــه دلیل می کننــد‪ ،‬لــذا بــا خــروج ترامــپ از برجــام‬ ‫بی اعتمــادی بــه امریــکا یکســری شــروطی وضعیــت تحریم هــا بــا مشــکل روب ـه رو‬ ‫را مطــرح کــرده ازجمله اجــرای قانونی که شــد کــه بایــد دررونــد فعلــی لغــو شــوند‬ ‫مجلــس شــورای اســامی وضع کــرده که بر زیــرا در برجــام امــده کــه بعــد از امضــای‬ ‫اســاس ان دولــت متعهــد شــده مادامی که برجــام باید کشــورها در جهــت رفع موانع‬ ‫تعهــدات برجامــی ســایر کشــورهای عضــو همکاری هــای ایــران با جهــان خارج تالش‬ ‫اجــرا نشــود ‪ ،‬ایــران هــم بــه تعهداتــش کنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫زیان بانک دی در اینده نزدیک‬ ‫به صفر خواهد رسید‬ ‫مدیرعامــل بانــک دی بــا‬ ‫نزدیــک زیــان انباشــته بانــک‬ ‫ابراز امیدواری نسبت به تداوم‬ ‫دی بــه صفــر خواهــد رســید‪.‬‬ ‫روند کاهش زیان انباشته بانک‬ ‫مدیرعامــل بانــک دی افــزود‪:‬‬ ‫گفت‪ :‬با ادامه مســیر فعلی در‬ ‫افزایــش ســرمایه بانــک کاری‬ ‫اینــده ای نزدیــک زیان انباشــته‬ ‫بــزرگ بــود که خوشــبختانه به‬ ‫برات کریمی‬ ‫بانــک دی بــه صفــر خواهــد‬ ‫ســرانجام رســید و موجب شــد‬ ‫ایبنا به نقل از‬ ‫بانک از شمول ماده ‪ ۱۴۱‬بانک‬ ‫رســید‪ .‬به گزارش ِ‬ ‫روابط عمومی بانک دی‪ ،‬نشســت هم اندیشی مرکزی خارج شود‪ .‬کریمی با اشاره به برنامه های‬ ‫مدیران صف و ستاد بانک دی با موضوع تبیین درحال اجرا گفت‪ :‬تا پایان سال جاری افتخارات‬ ‫و تشریح سیاست ها و برنامه های عملیاتی اغاز بســیار دیگــری بدســت خواهــد امد کــه باعث‬ ‫بکار کرد‪ .‬برات کریمی مدیرعامل در ســخنرانی ســربلندی و رشــد جایگاه بانک در نظام بانکی‬ ‫اغازین این همایش گفت‪ :‬هر سازمانی برای رشد کشــور خواهــد شــد‪ .‬مدیرعامــل بانــک دی با‬ ‫و دستیابی به موفقیت نیازمند همدلی سازمانی اشــاره به راه انــدازی باجه های خدمت بانک‬ ‫است و بانک دی با تالش و همدلی همه پرسنل در شــعب بنیــاد شــهید در سراســر کشــور‪ ،‬از‬ ‫خود به موفقیت های بزرگی دست یافته است‪ .‬مدیــران شــعب خواســت حداکثــر تــوان و‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام امکانــات را بــرای ارائــه خدمات بــه خانواده‬ ‫شده توانسته ایم ‪ ۵۰‬درصد از زیان انباشته خود معظــم شــهدا‪ ،‬ایثارگــران و جانبــازان بــکار‬ ‫را کاهش دهیم و مســیر ما برای ادامه این روند گیرنــد‪ .‬کریمــی همچنین گفت‪ :‬بانــک دی با‬ ‫فراهــم شــده اســت‪ .‬کریمی بــا اظهار امیــدواری توســعه خدمات الکترونیک خود تالش دارد‬ ‫نسبت به تداوم روند کاهش زیان انباشته بانک عالوه بر گسترش خدمات غیرحضوری خود‪،‬‬ ‫دی گفــت‪ :‬بــا ادامــه مســیر فعلــی در اینــده ای سردمدار بانکداری دیجیتال در کشور باشد‪.‬‬ ‫الکترونیکیشدنعملیاتبانکیو‬ ‫قراردادهایتسهیالتناگزیر است‬ ‫مدیرعامــل بانــک مهــر‬ ‫بانک تمام هوشــمند‪ ،‬سامانه‬ ‫ایران معتقد است‪ :‬مشتریان‬ ‫جامــع میعــاد (مدیریــت‬ ‫امــروز فرصتی بــرای مراجعه‬ ‫یکپارچــه عملیاتــی اجرایــی‬ ‫به شــعب ندارنــد و بنابراین‬ ‫دیجیتــال شــعب بانــک) بــا‬ ‫الکترونیکــی شــدن عملیــات‬ ‫زیرســامانه های مختلــف‬ ‫مرتضی اکبری‬ ‫بانکــی و قراردادهــای‬ ‫طراحــی و در همــه شــعب‬ ‫گریزناپذیــر‬ ‫تســهیالت‪،‬‬ ‫عملیاتــی شــده اســت‪ .‬وی‬ ‫ـزارش‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫اســت‪ .‬به‬ ‫ایبنا‪ ،‬وزیر امــور اقتصادی درباره سامانه میعاد توضیح داد‪ :‬الکترونیکی‬ ‫ِ‬ ‫و دارایــی بــه تازگــی در نام ـه ای خطــاب به کــردن قراردادهــا و فر مهــای افتتــاح حســاب‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی خواســتار اجــرای و تســهیالت‪ ،‬تعریــف امضــای الکترونیــک و‬ ‫کامــل و تســریع رونــد اجــرای الکترونیکــی حذف هرگونــه پرینت کاغذ‪ ،‬با هدف تکمیل‬ ‫شدن قراردادهای تسهیالت بانکی به عنوان عملیات بانکداری سبز و تسریع در انجام امور‬ ‫یکــی از اولویت هــای اصلــی تیــم اقتصــادی بانکی مشتریان صورت گرفته است‪ .‬همچنین‬ ‫دولت شــد‪ .‬موضوعی کــه از اهمیت باالیی دیجیتالی کردن اســناد و فرم های قرارداد این‬ ‫برخوردار است چرا که به اعتقاد کارشناسان امکان را ایجاد می کند تا مراجعان و متقاضیان‬ ‫پولــی و بانکــی‪ ،‬هــم بــه نظــارت بیشــتر و اســتفاده از ســبد محصوالت بانک‪ ،‬بدون نیاز‬ ‫بهتــر بــر بانک ها کمک می کنــد و هم عالوه بــه صرف وقت بــرای تکمیل فرم های کاغذی‬ ‫بــر شــفاف ســازی‪ ،‬باعــث کاهــش تشــکیل در ســریع ترین زمــان ممکــن عملیــات بانکــی‬ ‫پروند ههــای تخلفــات نیزخواهــد شــد؛ بــه خــود را بــا امنیــت بــاال از طریــق برخــورداری‬ ‫عبارت دیگر این اقدام را می توان به عنوان از احــراز هویــت بــه وســیله ابــزار بیومتریک‬ ‫تحولی بزرگ در نظام بانکی کشــور دانست انجــام دهنــد‪ .‬اکبــری ادامــه داد‪ :‬در ایــن‬ ‫کــه بســیاری از دعــاوی بیــن وام گیرندگان و سیســتم‪ ،‬احراز هویت و شناســایی مشتریان‬ ‫بان ‬ ‫کهــا را نیــز حــل خواهد کــرد‪ .‬در همین بانک از طریق اثر انگشت انجام می شود و‬ ‫بــاره مرتضــی اکبــری‪ ،‬مدیرعامــل بانــک با اتصال به ســامانه ثبت احوال و اســتفاده‬ ‫مهــر ایــران اظهــار کــرد‪ :‬مشــتریان بانک هــا از کارت ملــی هوشــمند‪ ،‬دریافــت هرگونــه‬ ‫اکنــون فرصتــی بــرای مراجعــه بــه شــعبه و تصویــر مــدارک هویتــی از مشــتریان حــذف‬ ‫دریافــت خدمــات بانکــی ندارنــد بنابرایــن شــده است‪ .‬ثبت امضای مشتریان به صورت‬ ‫نهــا در بانک اطالعات‬ ‫بایــد خدمــات بانکــی را در فضایــی ارائــه دیجیتــال و ذخیره ا ‬ ‫ک بــا‬ ‫کنیــم که مشــتری بتواند به راحتی دسترســی مشــتریان روی ســامانه یکپارچــه بان ـ ‬ ‫داشــته باشــد نه اینکه او مجبور باشــد برای هــدف کاهــش ریســک و افزایــش امنیــت‬ ‫دریافــت خدمــات بانکــی حتمــا بــه شــعبه عملیــات بانکــی مشــتریان صــورت گرفتــه‬ ‫مراجعه کند‪ .‬وی با بیان اینکه خوشــبختانه اســت‪ .‬مدیرعامــل بانــک مهــر ایــران درباره‬ ‫توســعه ابزارهای مبتنی بر فناوری اطالعات ســایر خدمات غیرحضوری بانــک مهر ایران‬ ‫ایــن امــکان را در اختیــار مــا گذاشــته و الزم نیــز گفت‪ :‬ما از ســال ‪ ۱۳۹۶‬افتتاح حســاب‬ ‫اســت به این ســو حرکت کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انالیــن و درخواســت تســهیالت انالیــن را‬ ‫شــیوع بیمــاری کووید ‪ ۱۹‬هر چند مشــکالت روی وب سایت خود ارائه کردیم که این دو‬ ‫بســیاری ایجاد کرد‪ ،‬امــا یکی از موارد مثبت خدمت در سال ‪ ۱۳۹۹‬از طریق همراه بانک‬ ‫ان گســترش فرهنــگ اســتفاده از ابزارهــای ما نیز در دســترس قرار گرفت‪ .‬حتی از ســال‬ ‫الکترونیکــی بــود؛ به نحوی کــه حتی برخی گذشــته پرداخــت تســهیالت بــدون ضامــن‬ ‫افراد و ســازمان هایی که در برابر این مهم‪ ،‬را نیــز بــرای مشــتریان خوش حســاب بانــک‬ ‫مقاومت می کردند نیز ناگزیر به تغییر رویه ارائــه کردیــم؛ یعنــی فــرد بــدون اینکــه یک‬ ‫شــدند‪ .‬مدیرعامــل بانــک مهر ایــران گفت‪ :‬بار به شــعبه بانک مراجعه کرده باشد‪ ،‬هم‬ ‫خوشبختانه شــبکه بانکی کشور به طور کلی حســاب بــاز کرده و کارت خــود را به صورت‬ ‫در حــوزه ابزارهای غیرحضــوری و بانکداری پســتی دریافــت می کنــد‪ ،‬هــم وام می گیــرد‪.‬‬ ‫نویــن موفــق عمــل کــرده و در حــال حاضــر وی بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از خدماتی‬ ‫بســیاری از خدمات ب هصــورت غیرحضوری به کــه در حال حاضر تعدادی از بانک ها ارائه‬ ‫مشــتریان ارائــه م ‬ ‫یشــود‪ .‬با این حــال ضروری می کننــد‪ ،‬بــرای نخســتین بار از ســوی بانک‬ ‫اســت ایــن ابزارهــا بیــش از پیــش گســترش مهــر ایــران ارائــه شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ســامانه‬ ‫یابنــد‪ .‬الکترونیکــی شــدن عملیــات بانکــی و معدل حساب را از سال ‪ ۱۳۹۶‬بر وب سایت‬ ‫قراردادهای تسهیالت که به تازگی مورد تاکید بانــک ارائــه کردیــم کــه در ســال ‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫وزیر محترم اقتصاد نیز بوده‪ ،‬امری گریزناپذیر همراه بانــک نیــز در دســترس مشــتریان قــرار‬ ‫است و بانک ها باید به این سو حرکت کنند‪ .‬گرفــت‪ .‬کارت هدیــه انالیــن را نیــز از همین‬ ‫اکبری ادامه داد‪ :‬برای تسریع توسعه ابزارهای ســال در همراه بانــک خــود ارائــه کردیــم‪.‬‬ ‫غیرحضــوری‪ ،‬الزم اســت برخــی از قوانیــن و همچنیــن جالــب اســت بدانیــد بانــک مهــر‬ ‫مقررات حاکم بر شــبکه پولی و بانکی به روز ایــران نخســتین بانکی بود کــه احراز هویت‬ ‫و دســت بان ‬ ‫کهــا در ایــن حــوزه بازتــر شــود‪ .‬غیرحضــوری ســجام را نیــز از خــرداد ‪۱۳۹۹‬‬ ‫همچنین ممکن است برخی بانک ها در سطح در اختیار عموم مردم قرار داد‪ ،‬فارغ از اینکه‬ ‫بدنه خود مقاومت هایی برای اجرای تغییرات مشتری بانک باشند یا نباشند‪ .‬اکبری در پایان‬ ‫داشــته باشــند که این موضوع نیز با گذر زمان تاکید کرد‪ :‬این بانک در تالش است با گسترش‬ ‫حــل م ‬ ‫یشــود‪ .‬مدیرعامــل بانک مهر ایــران با اقدامــات خــود‪ ،‬شــهروندان را تا حد ممکن از‬ ‫تاکیــد بر اینکه خوشــبختانه بانک مهــر ایران حضــور در شــعبه بی نیــاز کــرده و مســیر ارائه‬ ‫در حــوزه بانکــداری نوین و توســعه ابزارهای خدمت را تغییر دهد تا مشتری برای دریافت‬ ‫غیرحضــوری مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات‪ ،‬خدمات‪ ،‬به بانک مراجعه نکند؛ بلکه بانک‬ ‫پیشــتاز شبکه بانکی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬از انجایی خدمــت خــود را در محلــی که مشــتری حاضر‬ ‫کــه بانــک مهر ایران‪ ،‬خدمــات بانکداری خرد اســت‪ ،‬بــه وی ارائــه کند‪ .‬ضمن اینکــه در این‬ ‫را به مشتریان خود ارائه می دهد‪ ،‬در راستای مســیر ســعی می کنیم در رابطه با الکترونیکی‬ ‫برنام ههــای اصــاح ســاختار و الکترونیکــی شدن عملیات بانکی و قراردادهای تسهیالت‬ ‫کــردن عملیــات اجرایــی شــعب و ایجــاد یک نیز پیشگام شبکه بانکی باشیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه‪ 22‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1209‬‬ ‫بررسی تاثیر یک تصمیم بر بورس‬ ‫بورس با حدف ارز ‪ 4200‬تومانی رونق می گیرد؟‬ ‫احتمــال حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی قوت گرفته و‬ ‫یشــود‪ ،‬دولــت قصــد دارد در جهت اصالح‬ ‫گفته م ‬ ‫ساختار بودجه به زودی الیحه ای با قید دو فوریت‬ ‫بــرای اصــاح ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی تقدیم مجلس کند؛‬ ‫موضوعیکهموافقانو مخالفانزیادیداشتهو باید‬ ‫از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد‪ .‬در این راستا‬ ‫یک کارشــناس بازار ســرمایه بر این باور است که اگر‬ ‫حاشــیه سود شــرکت های بورســی بعد از حذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانیحفظشود‪،‬از انجاکهپیشاز این‪،‬تاثیر‬ ‫مثبتحذفارز ترجیحیبر بازار سرمایهمثبتبوده‬ ‫است‪،‬واکنشبورسبهایناتفاقمثبتخواهدبود‪.‬‬ ‫روزبهشریعتیدر گفت وگو باایسنا‪،‬بابیاناینکه‬ ‫موضوع ارز ترجیحی همیشــه در کشور مطرح بوده‬ ‫است‪،‬اظهار کرد‪:‬برایمثالدر سال هایبعدابتدایی‬ ‫بعــد از انقالب اســامی‪ ،‬نــرخ ارز ترجیحی هفت و‬ ‫قیمــت دالر در بازار ازاد ‪ ۱۲۰‬تومان بوده اســت‪ ،‬زیرا‬ ‫سیاس ـت گذار همیشــه دارای ایــن ذهنیت بــوده که‬ ‫می تواند به واسطه یارانه پنهان روی ماده های اولیه‬ ‫کاالهای اساسی‪ ،‬قیمت را برای مصرف کننده پایین‬ ‫نگهدارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این چرخه این موضوع مهم که‬ ‫ایا همه فرایند طبق اصول خود پیش می رود یا نه در‬ ‫نظر گرفتهنمی شود‪.‬اگر واقعاارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانیبرای‬ ‫تولیدکننده کاالیاساسیتهیهشودو اینتولیدکننده‬ ‫کاال را بــا همــان ارز تهیه و تولید و با قیمت مصوب‬ ‫در بــازار عرضه کند‪ .‬زمانی که قیمت واقعی ارز باال‬ ‫رود‪،‬قیمتان کاالبهصورتدالریپایین تر از نرخی‬ ‫است که در کشور عرضه می شود‪ ،‬این اتفاق باعث‬ ‫قاچاق کاالهای اساسی خواهد شد‪ ،‬زیرا هرکسی که‬ ‫دارندهاین کاالباشدمی توانداین کاالرابهداللهای‬ ‫خارجیبفروشدو بهجایشارز بگیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ذات ارز دو نرخی فسادزا است‬ ‫ایــن تحلیلگر بازار ســرمایه افــزود‪ :‬حتی ممکن‬ ‫استخودتولیدکننده ایکهارز‪ ۴۲۰۰‬تومانیدریافت‬ ‫می کندواردچرخهفسادشود‪،‬زیراکنترلکردنتکبه‬ ‫تک افراد و اینکه واقعا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را برای تولید‬ ‫یا واردات کاالی اساسی مصرف می کند بسیار دشوار‬ ‫اســت‪ ،‬چراکه ذات چند نرخی بودن فســادزا است‪.‬‬ ‫نمی توان کل زنجیره را ایزوله کرد و مرزهای کشور را‬ ‫بست کهقاچاقنشود‪.‬بهنظر منراهحلایناست‬ ‫کــه دولت همان میــزان یارانه ای که بابــت ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی پرداخت می کند‪ ،‬به صورت کارت اعتباری یا‬ ‫یارانهمستقیمبهاقشار کمدرامدجامعهپرداختو‬ ‫به شرکت ها اعالم کند ماده اولیه را بر اساس ارز تک‬ ‫نرخییانرخسامانهنیماتامینوتولیدکند‪.‬‬ ‫شریعتی با تاکید بر اینکه ارز تک نرخی رانت و‬ ‫فســاد ندارد و جلــوی دالل و قاچاقچی را می گیرد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬لزومی ندارد دولت به‪ ۸۰‬میلیون نفر که‬ ‫سطحدرامدییکسانندارندیارانهپرداختکند‪.‬باید‬ ‫اطالعات دهک بندی ها شــفاف شود‪ .‬چتر حماتی‬ ‫نباید روی سر همه مردم باشد‪ .‬یارانه ای که پرداخت‬ ‫می شود‪ ،‬از جیب ادم ضعیف گرفته و به جیب ادم‬ ‫پولدار واریز می شود‪.‬‬ ‫پرداخت یارانه معیشتی به افراد کم درامد‬ ‫وی بــا بیــان اینکه در ســال ‪ ۱۴۰۰‬معــادل ‪19/5‬‬ ‫دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی در نظــر گرفته شــده اســت‪،‬‬ ‫توضیــح داد‪ :‬نزدیک ‪ ۱۸‬میلیــارد دالر روتین کاالی‬ ‫اساسی بوده و مابقی برای واکسن کرونا است‪ .‬اگر‬ ‫برای ســال اینده اقشــار ضعیف جامعه شناسایی‬ ‫شــوند و می توان به افراد کــم درامد جامعه یارانه‬ ‫معیشتیپرداخت کرد‪.‬شرکت هایی کهتولیدکننده‬ ‫محصــوالت هســتند هم می تواننــد ارز خــود را در‬ ‫سامانه نیما تهیه کنند و متناسب با بهای تمام شده‬ ‫افزایشنرخدهند‪.‬نهافزایشنرخی کهحاشیهسود‬ ‫را بیشــتر کند‪.‬این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر‬ ‫اینکه انتظار بازار سرمایه این است که حاشیه سود‬ ‫حفظ شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬حاشیه سود حفظ شود اما‬ ‫چون عدد فروش بزرگ شده است‪ ،‬سوداوری داشته‬ ‫باشند‪ .‬بازار سرمایه به خبر حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫واکنــش مثبــت نشــان داد و ســهم ها صــف خرید‬ ‫شــدند‪ .‬ذهنیت بازار ســرمایه این است که دهه ها‬ ‫اســت ارز ترجیحی داشــتیم و هر زمانی این نرخ‬ ‫افزایــش پیدا کــرد‪ ،‬به همان میــزان افزایش نرخ‬ ‫به شــرکت ها داده شد‪.‬شــریعتی تاکید کرد‪ :‬پس‬ ‫نمی توان گفت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی شرکت ها حذف‬ ‫شــود اما افزایش نرخ داده نشــود و حاشیه سود‬ ‫کــم شــود‪ .‬اگــر اجــازه افزایش نــرخ داده نشــود‪،‬‬ ‫احتمال دارد تولیدکننده ها از تولید دست بکشند‪.‬‬ ‫اگر شرکت مواد اولیه را با نرخ نیما تهیه می کند‪،‬‬ ‫به همان نسبت هم باید افزایش نرخ بدهد که‬ ‫حاشــیه سود شرکت منطقی باشد و حفظ شود‪.‬‬ ‫اگــر این حاشــیه ســود حفظ شــود‪ ،‬درامــد ریالی‬ ‫شــرکت رشــد می کند‪ .‬برای مثال قیمت محصول‬ ‫یک شــرکت ‪ ۱۰۰۰‬تومان‪ ،‬جمع بهای تمام شــده‬ ‫‪ ۹۰۰‬تومان و سود ناخالص نیز ‪ ۱۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫اگــر بهام تمــام شــده ‪ ۱۸۰۰‬تومان و نــرخ فروش‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬تومان شــود‪ ،‬حاشــیه ســود ‪ ۱۰‬درصد حفظ‬ ‫یشــود اما عدد ســود ناخالص از ‪ ۱۰۰‬تومان به‬ ‫م ‬ ‫‪ ۲۰۰‬تومان افزایش می یابد‪.‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫عــدم افزایش نرخ بعد از حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫به شرکت ها اسیب می زند‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت حذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بایــد به شــرکت ها اجازه افزایش‬ ‫نرخ داده شود و به قشر ضعیف نیز یارانه یا کارت‬ ‫معیشــتی ارائه شــود تا از گزند افزایش نرخ اســیب‬ ‫نبینند‪ .‬شــرکت های بورســی همواره بعد از حذف‬ ‫ارز ترجیحــی از نظر ریالی ســوداوری قابل توجهی‬ ‫داشته اند و به نظر من این اتفاق با شرط مذکور‪،‬‬ ‫در بازار سرمایه باز هم تکرار می شود‪.‬‬ ‫در ایینبزرگداشتپنجاهمینسالگردتاسیسانجمنروابطعمومیایران؛‬ ‫مدیریت ناب در روابط عمومی فوالد مبارکه زبانزد شد‬ ‫در ایین بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس‬ ‫انجمــن روابط عمومی ایران‪ ،‬شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫تنهــا دریافت کننــده جایــزه مدیریــت نــاب (‪Lean‬‬ ‫‪)Management‬در حوزهروابطعمومیلقبگرفت؛‬ ‫این جایزه در عرصه روابط عمومی توسط بزرگان و‬ ‫پیشکســوتان این عرصه در حضــور روابط عمومی‬ ‫سازمان ها و دستگاه های مختلف به روابط عمومی‬ ‫اینشرکتاهداشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایراسین‪ ،‬ایین بزرگداشت پنجاهمین‬ ‫سالگرد تاسیس انجمن روابط عمومی ایران در مرکز‬ ‫همایش های سیتی سنتر اصفهان و با حضور بزرگان‬ ‫عرصــه روابــط عمومــی نظیر خســرو رفیعی رئیس‬ ‫انجمن روابط عمومی ایران‪ ،‬حمید شــکری خانقاه‬ ‫معاون برنامه ریزی و مطالعات افکار عمومی مرکز‬ ‫روابطعمومی‪،‬غالمرضاکاظمیدینانرئیسشورای‬ ‫سیاست گذاریهفتهروابطعمومیایرانوهمچنین‬ ‫مدیــران روابــط عمومــی شــرکت ها و ســازمان های‬ ‫برجستهکشوریواستانیبرگزار شد‪.‬‬ ‫در این مراسم عالوه بر سخنرانی بزرگان عرصه‬ ‫روابطعمومی‪،‬از تمبر مخصوصپنجاهمینسالگرد‬ ‫تاسیس انجمن روابط عمومی ایران‪ ،‬چهارمین دوره‬ ‫مدیریت عالی روابط عمومی کشور (‪ DBA‬روابط‬ ‫عمومی)‪ ،‬پوستر کنفرانس رویکردهای نوین روابط‬ ‫یهــای ایــران و دو کتــاب «روابــط عمومی و‬ ‫عموم ‬ ‫ارتبــاط بــا رســانه» (به قلم محمدمهــدی فرقانی و‬ ‫مهدختبروجردیعلوی)و «روابطعمومیایرانبا‬ ‫استاندارد جهانی» (تالیف حمید شکری خانقاه) نیز‬ ‫رونماییگردید‪.‬‬ ‫ازانجاکــه نقــش و جایــگاه روابــط عمومــی در‬ ‫ســازمان ها بسیار برجسته است‪ ،‬نحوه مدیریت در‬ ‫این بخش نیز اهمیت ویژه ای دارد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫هیئت برگزاری سومین کنفرانس بین المللی رویکرد‬ ‫ارزیابی روابط عمومی ها قرار گرفت‪ .‬در همین راستا‬ ‫‪ ۴‬شاخصاصلیبرایارزیابی هادر نظر گرفتهشد که‬ ‫عبارت انداز‪:‬مسئولیتاقتصادی(نقشی کهسازمان‬ ‫در ارزش افرینی و توسعه اقتصادی دارد)‪ ،‬مسئولیت‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬مبــارزه با هدررفت در ســازمان و ســطح‬ ‫شــاخص های ارتباطات‪ .‬در این میان شــرکت فوالد‬ ‫مبارکهدر یکبررسیدقیقشش ماههباجدیدترین‬ ‫اســتانداردهای روز دنیــا در اکثر شــاخص ها پیشــتاز‬ ‫شد‪.‬ویخاطرنشانکرد‪:‬روابطعمومی هابایددر این‬ ‫حوزهاز برترین هاالگوبگیرندوبرایکسباینجایزه‬ ‫در دوره هایبعدتالش کنند‪.‬‬ ‫نوین روابط عمومی ایران شاخص هایی را بر اساس‬ ‫پیشرفته ترین متد مدیریتی جهان‪ ،‬مدیریت ناب و‬ ‫به منظــور ارزیابی دقیق عملکــرد روابط عمومی ها‬ ‫طراحــی کرد که پــس از انجام ارزیابی های مختلف‬ ‫یهــای موجــود‪ ،‬شــرکت فوالد‬ ‫میــان روابــط عموم ‬ ‫مبارکه پس از ‪ ۶‬ماه بررسی دقیق‪ ،‬در اکثر شاخص ها‬ ‫پیشتاز شدوبههمیندلیلتنهادریافت کنندهجایزه‬ ‫مدیریتناب(‪)LeanManagement‬در حوزهروابط‬ ‫عمومی لقــب گرفت‪ .‬این جایــزه در عرصــه روابط‬ ‫عمومی توســط بــزرگان و پیشکســوتان این عرصه‬ ‫در حضور روابط عمومی ســازمان ها و دستگاه های‬ ‫مختلفبهروابطعمومیاینشرکتاهداشد‪.‬‬ ‫گام هایفوالدمبارکهبرایپشتیبانیازتولید‬ ‫هادیزمانی‪،‬رئیسدپارتمانارتباطاتواطالعات‬ ‫اصفهان‪،‬در همینخصوصگفت‪:‬در ارزیابیبهترین‬ ‫شــیوه مدیریت در حــوزه روابط عمومی‪ ،‬مدیریت‬ ‫ناببه عنوانجدیدترینمتدمدیریتیروز دنیامحور‬ ‫هادی نباتی نژاد‪ ،‬مدیر روابط عمومی شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬نیز درباره کسب این جایزه بزرگ اظهار‬ ‫کرد‪:‬قطعادستاوردکهباهمکاریهمهپرسنلروابط‬ ‫عمومیشرکتبهدستامده‪،‬مایهافتخار ماست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫چهار شاخص کلیدی در ارزیابی روابط عمومی‬ ‫برتر‬ ‫ادامه دارد‬ ‫همــواره تــاش کــرده اســت تا بــا انتخاب دو شــعار‬ ‫«روابــط عمومی ها‪ ،‬پشــتیبان تولیــد» و «این گام ها‬ ‫برایپشتیبانیاز تولیدادامهدارد»بهشعار سالمقام‬ ‫معظم رهبری جامع عمل بپوشاند‪ .‬در همین راستا‬ ‫هوشــمندانه تالش کردیم ضمن تعامل با رسانه ها‬ ‫و به کارگیری تمامی ابزارهای موجود‪ ،‬هنرمندانه در‬ ‫جبههصنعتایرانپیشتازباشیم‪.‬‬ ‫مدیر روابطعمومیشرکتفوالدمبارکهبااشاره‬ ‫به جایگاه روابط عمومی در سازمان ها و تاکید رهبر‬ ‫انقالب برای امیدافرینی در جامعه گفت‪ :‬توجه به‬ ‫رویکردهای خالقانه و استفاده از ابزارهای مختلف‬ ‫رسانه ایبه منظور انجامتعامالتمنطقیو گسترد ه‬ ‫با طیف های مختلف‪ ،‬یکی از موفقیت های فوالد‬ ‫مبارکهدر عرصهروابطعمومیاست‪.‬‬ ‫نباتی نژاد اضافه کرد‪ :‬با توجه به اینکه دو شعار‬ ‫فوالدمبارکهدر عرصهروابطعمومیبرگرفتهاز شعار‬ ‫سال رهبر معظم انقالب است‪ ،‬تمام تالش خود را‬ ‫برایتحققان هابهکار می بندیم‪.‬در همینخصوص‬ ‫یهــای الزم صــورت گرفتــه و اقدامــات‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫مختلفی در دســتور کار دارد که در نهایت منجر به‬ ‫تحققایندو خواهدشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ازانجاکــه فــوالد مبارکه‬ ‫بــرای دس ـت یابی بــه این مهم عــزم جــدی دارد‪،‬‬ ‫اماده ایــم تــا بــا همفکــری همــه صاحب نظــران‬ ‫عرصه روابط عمومی و رســانه و انجام اقدامات‬ ‫مشترک‪ ،‬در راستای اعتالی میهن اسالمی حرکت‬ ‫کنیــم و عــاوه بــر پشــت ســر گذاشــتن تحریــم‪،‬‬ ‫توطئه های دشــمنان را خنثی کنیم و اقتدار تولید‬ ‫داخــل را بــه رخ بکشــیم‪.‬در پایان ایــن همایش از‬ ‫پیشکســوتان عرصــه روابط عمومــی و همچنین‬ ‫روابــط عمومی های شــرکت کننده در برنامه گپ‬ ‫ارتباطی‪ ،‬تقدیر شد‪.‬‬ ‫ایا میدانید هر جا اب هست‪ ،‬ابادانی هم هست؟‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار(نوبت اول)‬ ‫تامین منابع مالی‪،‬احداث‪،‬بهره برداری و مالکیت تاسیسات تامین و تصفیه اب(‪)BOO‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد نسبت به خرید تضمینی اب در مناطق جمعیتی مواجه با تنش ابی شهرستان‬ ‫های هامون‪،‬نیمروزو هیرمند ومنطقه گشت و سراوان تا سقف ‪ 10‬میلیون متر مکعب در سال و بر اساس کمبود اب شرب در مناطق مذکور‪،‬با استفاده از منابع اب‬ ‫جدید(اب ژرف‪،‬نمک زدایی) از طریق رقابت عمومی و با رعایت قوانین‪،‬مقررات وائین نامه های اجرایی مربوطه و با شرایط ذیل‪،‬به سرمایه گذار واجد شرایط‬ ‫واگذار نماید‪.‬‬ ‫الف‪-‬شرح مختصری از پروژه‪:‬‬ ‫شرح عملیات پروژه‪:‬تامین منابع مالی‪،‬احداث‪،‬بهره برداری و مالکیت تاسیسات تامین و تصفیه اب (‪)BOO‬با ظرفیت ‪ 10‬میلیون مترمکعب در سال‬ ‫تبصره‪:‬نقاط دقیق تحویل گیری اب در مناطق فوق الذکر در اسناد مناقصه درج خواهد شد و کیفیت اب تحویلی بر اساس استاندارد ملی شرب ایران(‪)1053‬‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫دوره احداث‪ 18:‬ماه‬‫دوره بهره برداری تجاری‪ 15:‬سال‬‫خریدار‪:‬شرکت اب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان‬‫ظرفیت تولید‪ 10:‬میلیون متر مکعب در سال در نقاط مختلف استان‬‫پ‪-‬شرایط متقاضیان سرمایه گذاری‪ :‬امکان تامین مالی و سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی‪،‬اجرایی و بهره برداری پروژه های مشابه با توجه به حجم‬ ‫اعالم شده در بخش شیرین سازی‪،‬داشتن حداقل رتبه ‪ 2‬بهره برداری و نگهداری از تاسیسات نمک زدائی شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور الزامی است‪.‬‬ ‫ج‪-‬اعالم امادگی و تحویل اسناد‪:‬‬ ‫متقاضیان واجد شــرایط می توانند از تاریخ ‪ 1400/08/19‬لغایت پایان وقت اداری ‪ 1400/09/03‬اظهارنامه اعالم امادگی و امکان تامین منابع مالی پروژه‬ ‫جهت سرمایه گذاری را به همراه اساسنامه‪،‬اخرین اگهی تغییرات شرکت و دارندگان امضای مجاز‪،‬تصویر مصدق کارت ملی و شناسنامه دارندگان امضای مجاز‬ ‫و مدارک دال بر توانایی سرمایه گذاری را به دفتر قراردادهای شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان واقع در زاهدان‪-‬بلوار شهید قلنبر تحویل نمایند‪.‬‬ ‫تذکر‪:‬یاداوری می شود سایر اطالعات و اسناد الزم برای ارزیابی و مناقصه و تشریح شرایط کار پس از شناسایی متقاضیان واجد شرایط به اطالع خواهد رسید‪.‬‬ ‫تاریخ چاپ ‪1400/8/22‬‬ ‫دفتر حقوقی و قرار دادهای‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫هشدار بانک ملت‬ ‫درباره نسخه های جعلی‬ ‫همراه بانک‬ ‫بانــک ملــت بــه کاربــران ســامانه همــراه بانــک در‬ ‫خصــوص نصــب نرم افزارهــای جعلــی بــا اســم همراه‬ ‫ایبنا به نقل از روابط‬ ‫بانک ملت هشدار داد‪ .‬به گزارش ِ‬ ‫عمومی بانک ملت‪ ،‬به اطـــاع کاربران سامانه هم ــراه‬ ‫بانک می رسـاند که بانک ملت هیچگونه نرم افزاری در‬ ‫ک ملت و یا‬ ‫گوگل پلی «‪ »Google play‬با نام همرا ه بان ‬ ‫نام هایمشابهمنتشر نکردهاستونرم افزار منتشر شده‬ ‫در این استور جعلی بوده و زمینه دسترسی غیرمجاز با‬ ‫مقاصد شــوم کالهبرداری‪ ،‬اخاذی و الوده ســازی گوشی‬ ‫تلفن همراه کاربران و هدایت انها به صفحات جعلی‬ ‫مرســوم به فیشــینگ و برداشت غیر مجــــاز از حساب‬ ‫بانکی انها را فراهم می سازد‪ .‬بر این اساس تنه ــا روش‬ ‫امــن بــرای دانلــود نرم افزار همــــراه بانــک‪ ،‬مراجعه به‬ ‫سایتاصلـیبانکملتبهنشـانی‪www.bankmellat.‬‬ ‫‪ ir‬و یــا دانلــود نرم افــزار از بازارچه هــای اینترنتــی معتبر‬ ‫معرفــی شــده در ســایت همــرا ه بانک ملت می باشــد‬ ‫و کاربــران می بایســت از جســتجوی لینــک ســامانه در‬ ‫موتورهای جستجو نظیر گوگل خودداری نمایند‪ .‬بانک‬ ‫ملتاز مشتریانو مردمخواستهاستتاباجـدی گرفتن‬ ‫هشدارها‪ ،‬نقشه هکرها و کالهبـرداران را برای برداشت‬ ‫غیرقانونیاز حساب هایانان‪،‬خنثیکنند‪.‬‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه به‬ ‫رانندگان تاکسی در بانک‬ ‫رسالت‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحسنه رســالت از پرداخت‬ ‫تسهیالت قرض الحســنه به رانندگان تاکسی در سراسر‬ ‫ایبنا‪،‬محمدحسینحسین زاده‬ ‫کشور خبر داد‪.‬به گزارش ِ‬ ‫در مراســم انعقــاد تفاهــم نامــه بانــک قرض الحســنه‬ ‫رسالت‪ ،‬اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور و شرکت‬ ‫ایســاکو گفــت‪ :‬راننــدگان تاکســی و مصــرف کننــدگان‬ ‫قطعات ایران خودرو می توانند با عضویت در سامانه‬ ‫اعتمــاد اجتماعــی‪ ،‬از تســهیالت قرض الحســنه در این‬ ‫بانک بهره مند شــوند‪ .‬وی ســقف این تسهیالت را ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون ریال عنوان کرد و اظهار داشــت‪ :‬این تسهیالت‬ ‫با بازپرداخت شــش ماهه و در صورت عدم تراکنش با‬ ‫تنفس سه ماهه پرداخت خواهد شد‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫قرض الحســنه رســالت بــا تاکید بــر عضویــت رانندگان‬ ‫تاکسی در سامانه اعتماد اجتماعی گفت‪ :‬تاکسی داران‬ ‫با عضویت در این سامانه هم سواد ینترنتی خود را ارتقا‬ ‫خواهند داد و هم می توانند برای خرید قطعات مورد‬ ‫نیاز تسهیالت قرض الحسنه دریافت کنند‪ .‬حسین زاده‬ ‫بانک قرض الحســنه رســالت را بانکی خرد و اجتماعی‬ ‫برشــمرد و افــزود‪ :‬در ایــن بانــک‪ ،‬امــکان تامیــن مالــی‬ ‫شــرعی‪ ،‬اســان و ارزان توســط مــردم و از گــردش مالــی‬ ‫خــود انهــا امکان پذیــر اســت‪ .‬وی بــا اشــاره بــه انعقاد‬ ‫این تفاهم نامه با هدف کمک به معیشــت رانندگان‬ ‫تاکسیاظهارداشت‪:‬توسعهفرهنگهمیاریاجتماعی‪،‬‬ ‫قرض الحسنه و بهبود معیشت رانندگان تاکسی در این‬ ‫تفاهم نامهلحاظ شدهاست‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۷۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت به‬ ‫دانش بنیان ها توسط بانک‬ ‫توسعه صادرات‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران از ابتدا تا پایان شهریور‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬مبلغ یک هزار و ‪ ۷۷۹‬میلیارد ریال به شرکت های‬ ‫ایبنا به‬ ‫دانش بنیان تسهیالت پرداخت کرد‪ .‬به گزارش ِ‬ ‫نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از‬ ‫معاونت اعتبارات این بانک‪ ،‬تسهیالت پرداخت شده‬ ‫به شــرکت های دانش بنیان در شش ماه اول سالجاری‬ ‫بیش از ‪ ۲‬درصد کل تسهیالت اعطایی بانک را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪ .‬براساس این گزارش رقم تسهیالت‬ ‫بانک توسعه صادرات در پایان سال ‪ ۹۹‬به این شرکتها‬ ‫دو هزار و ‪ ۱۱۷‬میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال‬ ‫قبل ان بیش از ‪ ۱۴‬درصد رشد داشته است‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫اســت که شرکت های دانش بنیان در پایان سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫توانستند یکهزار و ‪ ۸۵۱‬میلیارد ریال از تسهیالت بانک‬ ‫توســعه صادرات را با رشــد ‪ ۲۲‬درصدی نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۷‬به خود اختصاص دهند‪ .‬این درحالیســت که رقم‬ ‫یاد شده در سال ‪ ،۹۷‬یک هزار و ‪ ۵۱۴‬میلیارد ریال بود‪.‬‬ ‫توسعه گردشگری سالمت‬ ‫با بخش خصوصی‬ ‫معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران می گوید‬ ‫کهباتوجهبهبستر مناسب گردشگریسالمت‪،‬بیماران‬ ‫کشورهایهمسایهمی تواننددر قالبتوریسمسالمت‬ ‫به ایران سفر کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در سال های گذشته‬ ‫با توجه به توســعه زیرســاخت های بهداشــتی تعداد‬ ‫زیــادی از بیماران کشــورهای همســایه بــرای دریافت‬ ‫خدمــات درمانی به ایران ســفر کردنــد‪ .‬در کنار درامد‬ ‫حاصل از ســفر این افراد ایجاد بســتری بــرای افزایش‬ ‫تعــداد بیمارانــی کــه ایــران را بــه عنوان کشــور مقصد‬ ‫گردشگری انتخاب می کنند یکی از برنامه هایی بوده‬ ‫که دولت وبخش خصوصی اجرای ان را در دستور کار‬ ‫قرار داده اند‪ .‬محمدرضا کرباسی معاون بین الملل اتاق‬ ‫بازرگانی ایران در نشست هماهنگی پنجمین کنفرانس‬ ‫گردشــگری سالمت کشورهای اســامی از توان بخش‬ ‫خصوصی برای ارائه خدمات گردشــگری ســامت به‬ ‫مســافران خارجی خبــر داد و اعالم کــرد که برای یک‬ ‫دوره پنج ســاله ایران توانســته رشد بسیار خوبی را در‬ ‫ایــن حــوزه ثبــت کند امــا پــس از ان این رونــد با افت‬ ‫مواجه شده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫قول وزیر نیرو برای‬ ‫تقسیم عادالنه اب‬ ‫زاینده رود‬ ‫علی اکبر محرابیان وزیر نیرو روز جمعه در جریان‬ ‫ســفر به اســتان اصفهان با حضــور در شهرســتان َو َرزنه‬ ‫در شــرق ایــن خطــه از حوضــه رودخانــه زاینــده رود و‬ ‫تاالب بین المللی گاوخونی بازدید کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫محرابیان کهباهدفبررسیوضعیتحوضهابیزاینده‬ ‫رود و تاالب بین المللی گاوخونی و توقف کشت و کار‬ ‫کشــاورزان به این منطقه ســفر کرده اســت با شماری از‬ ‫نمایندگان کشــاورزان درروستای َوجاره از توابع منطقه‬ ‫براان شمالی گفت وگو کرد‪ .‬وزیر نیرو دراین دیدار گفت‬ ‫که هدفش از سفر به اصفهان تقسیم عادالنه اب است‪.‬‬ ‫محرابیــان بــه کشــاورزان اصفهانی اطمینــان داد که به‬ ‫مطالبات انها رسیدگی و عدالت در تقسیم اب رعایت‬ ‫یســازی‬ ‫یشــود‪ .‬به گفته نماینــدگان کشــاورزان‪ ،‬جار ‬ ‫م ‬ ‫رودخانه و اجرای قانون مصوبات‪ ۹‬ماده ای اصلی ترین‬ ‫خواسته این صنف است‪ .‬متولیان امور اب می گویند که‬ ‫اصفهان خشکســالی کم ســابقه ای را در نیم قرن اخیر‬ ‫ســپری می کند‪ ،‬ذخیره اب در ســد زاینده رود اکنون به‬ ‫مرحله شکننده و بحرانی رسیده است و تنها برای تامین‬ ‫اب اشــامیدنی کفایت می کند و امکانی برای رهاسازی‬ ‫اب برای کشت و کار کشاورزان وجود ندارد‪ .‬زاینده رود‬ ‫کــه بــه طول افــزون بر ‪ ۴۰۰‬کیلومتر بزرگتریــن رودخانه‬ ‫منطقه مرکزی ایران به شمار می رود در عین حال که در‬ ‫سال های گذشتهبهدفعاتخشکاندهشده‪،‬از مهر سال‬ ‫قبل تاکنون نیز جاری نبوده است‪.‬‬ ‫بحرانی جدید در حوزه اب‬ ‫یک کارشناس ارشد مدیریت منابع ابی گفت‪ :‬تمرکز‬ ‫و هسته اصلی سیاست های اقتصادی دولت بر توسعه‬ ‫بخش مسکن متمرکز شده است‪ ،‬درحالی که این بخش‬ ‫اقتصادی به طور تقریبی انبوهی از بحران های زیســت‬ ‫محیطی را پدید اورده است‪ ،‬چراکه برای توسعه مسکن‬ ‫نیازمنــد تغییــر کاربری اراضی پیرامون شــهرها هســتیم‪.‬‬ ‫داریــوش مختــاری در گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬با بیــان اینکه‬ ‫تغییــر کاربــری به طــور معمــول جریان های ســیالبی را‬ ‫تشدید می کند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در همان حال‪ ،‬توسعه بخش‬ ‫مسکن با درخواست انشعاب (اشتراک) اب همراه است‬ ‫و مخاطــرات تامین اب شــرب را به ویژه برای ســال های‬ ‫خشــک افزایش می دهد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این بارگذاری ها‪،‬‬ ‫به نوبه خود نیازمند مصالح ســاختمانی اســت‪ .‬در یک‬ ‫چرخــه خطرناک زیســت محیطی‪ ،‬بــرای تامین مصالح‬ ‫ساختمانیدر مقیاسانبوه‪،‬استقرار وافزایشکارخانجات‬ ‫سیمان‪،‬پتروشیمی‪،‬تاسیساتساختمانیو صنایعفوالد‬ ‫برایتامینمیلگردنیاز است‪.‬اینکارشناسارشدمدیریت‬ ‫منابع ابی با بیان اینکه استقرار این کارخانجات‪ ،‬نیازمند‬ ‫بارگذاری هاییبیشتر رویابخوانهااستیااینکهنیازمند‬ ‫اجرای پروژه های خطرناک انتقال اب هستند‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫این ترتیب توســعه بخش مســکن و ارتباط های پسین‬ ‫و پیشین ان با صنایع مادر‪ ،‬زمینه تخریب بیشتر محیط‬ ‫زیسترافراهممی کند‪.‬مختاریتاکیدکرد‪:‬در همانحال‬ ‫باید توجه داشت که بخش مسکن‪ ،‬یک بخش مولد و‬ ‫یشــود و یک بخش مصرفی و ایستا‬ ‫پویا محســوب نم ‬ ‫در اقتصاد قلمداد اســت‪ .‬بررسی امار رسمی ســال‪۱۳۹۵‬‬ ‫نشانمی دهد کهشمار واحدهایمسکونیاستانتهران‬ ‫برابر چهار میلیون و ‪ ۲۲۴‬هزار و ‪ ۷۸۸‬واحد بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در همان حال شمار کل جمعیت تهران‬ ‫در ســال‪ ۱۳۹۵‬برابــر ‪ ۱۳‬میلیــون و ‪ ۱۵۴‬هــزار و ‪ ۷۱۹‬نفــر‬ ‫بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد کل خانوارهای مربوط به این‬ ‫جمعیت برابر چهار میلیون‪ ۲۷۸‬هزار و ‪ ۵۹۷‬نفر بوده‬ ‫است‪،‬بنابراینسرانهخانوار ساکندر هر واحدمسکونی‬ ‫اندکی بیشتر از سه نفر می شود‪ .‬به گفته این کارشناس‬ ‫ارشد مدیریت منابع ابی‪ ،‬مقایسه امار تعداد خانوارها و‬ ‫تعداد خانه ها‪ ،‬نشان دهنده برابری نسبی تعداد خانه‬ ‫ها وتعداد خانوارها است‪ .‬در حالی که از سرانه سه نفر‬ ‫ساکنمی تواندریافتکهاحتماال‪،‬تعدادمسکنبهطور‬ ‫معمولاز تعدادخانوار پیشی گرفتهو در پنجسالاخیر‪،‬‬ ‫امار ساخت مسکن رو به افزایش بوده است و با اندکی‬ ‫احتیاطمی توانگفتکمبودمسکندر تهرانیاکلکشور‬ ‫وجودندارد‪.‬مختاریاظهار کرد‪:‬اینتحلیلنیازمندبررسی‬ ‫دقیقاماریاست‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫خط انتقال گاز دوراهی‬ ‫دشتک ‪ -‬زابل‬ ‫مدیرعامل شــرکت مهندســی و توســعه گاز ایــران از‬ ‫پیشــرفت ‪ ۹۰‬درصدی خط انتقال گاز دوراهی دشــتک‬ ‫ زابل خبر داد‪ .‬به گزارش شــانا‪ ،‬رضا نوشــادی با تاکید بر‬‫اهمیت پروژه های انتقال گاز در استان پهناور سیستان و‬ ‫بلوچستان‪،‬گفت‪:‬ماملزمبهکسبنتیجهدر اهداف مان‬ ‫هستیم و در این مسیر همه تالشمان را به کار می بندیم‬ ‫تا با اجرای پروژه های صنعت گاز موجبات پشــتیبانی از‬ ‫تولید را فراهم اوریم و با استعانت از خداوند متعال این‬ ‫خط لوله که دارای پیشــرفت‪ ۹۰‬درصدی اســت‪ ،‬امسال‬ ‫بهبهره برداریمی رسد‪.‬عبدالرضاابوالحسینی‪،‬مجریطرح‬ ‫خط لوله دوراهی دشتک ‪ -‬زابل نیز اظهار کرد‪ :‬این خط‬ ‫لوله انتقال گاز به طول‪ ۱۱۰‬کیلومتر و قطر ‪ ۲۴‬اینچ است‬ ‫که در مسیر خود سه ایستگاه شیر بین راهی‪ ،‬یک رسیور‪،‬‬ ‫یکالنچر‪،‬یکایستگاهحفاظتکاتدیکویکایستگاه‬ ‫س ـی جی اس بــا ظرفیــت صدهــزار متــر مکعــب را دارد‪.‬‬ ‫پیمانکار اجرای پروژه هم موانع اجرای این پروژه را که در‬ ‫شرایط سخت اجرایی شد‪ ،‬شن های روان‪ ،‬جوشکاری در‬ ‫روزهایگرموپروتکل هایمراقبتیپیشگیریاز شیوعکرونا‬ ‫دانست‪.‬حبیب اهللدهمرده‪،‬نمایندهزابل‪،‬زهک‪،‬هیرمند‪،‬‬ ‫نیمروز و هامون در مجلس شورای اسالمی در این بازدید‬ ‫که با حضور رضا نوشادی‪ ،‬مدیرعامل شرکت مهندسی و‬ ‫توسعه گاز ایران و هیئت همراه از پروژه خط انتقال گاز‬ ‫‪ ۲۴‬اینچدوراهیدشتک‪-‬زابلانجامشد‪،‬از اجرایموفق‬ ‫پروژهانتقال گاز بهزابلقدردانی کرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شنبه‪ 22‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1209‬‬ ‫توسعهانرژی هایتجدیدپذیر؛ضرورتیاجتناب ناپذیر‬ ‫یهــای تجدیدپذیــر‬ ‫متخصصــان بخــش انرژ ‬ ‫یهــای تجدیدپذیــر در‬ ‫معتقدنــد اســتفاده از انرژ ‬ ‫جهــان امــروز یکــی از ضرورت های جدی بــرای در‬ ‫امــان ماندن محیط زیســت و به دنبــال ان زندگی‬ ‫انسان ها از اسیب انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از‬ ‫بکارگیریسوخت هایفسیلیبرایتولیدبرقاست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬احتمال کاهش عرضــه گاز به‬ ‫نیروگا ههــای حرارتــی به دنبال افزایــش مصرف در‬ ‫بخش خانگی‪ ،‬نیاز بیش از حد نیروگاه های حرارتی‬ ‫بــه اب و انتشــار بیــش از حــد االینده های زیســت‬ ‫محیطی این نیروگاه ها‪ ،‬ضرورت توسعه انرژی های‬ ‫تجدیدپذیــر بــرای کشــورمان بــا وجــود ارزانــی‬ ‫سوخت هایفسیلیرااجتنابناپذیر کردهاست‪.‬‬ ‫همین ضرورت ســبب تالش بیشتر جهان برای‬ ‫یهــای تجدیدپذیــر به جای‬ ‫جایگزیــن کــردن انرژ ‬ ‫انرژی هایفسیلیشدهاست‪.‬‬ ‫یهــای‬ ‫محمــود کمانــی‪ ،‬رییــس ســازمان انرژ ‬ ‫تجدیدپذیــر و بهــره وری برق ایــران می گوید روند‬ ‫کلی جهان‪ ،‬رفتن به سمت تولید ‪ ۹۰‬درصد برق از‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر است و بر این اساس برخی‬ ‫کشــورها تا ســال ‪ ،۲۰۳۰‬برخی تا ‪ ۲۰۴۰‬و برخی نیز‬ ‫تا سال ‪ ۲۰۵۰‬اتمام استفاده از سوخت های فسیلی‬ ‫رااعالممی کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متوسط ظرفیت نیروگاهی جهان در‬ ‫بخش انرژی های تجدیدپذیر ‪ ۳۰‬درصد است که در‬ ‫برخی کشورها به‪ ۷۰‬تا‪ ۸۰‬درصد نیز می رسد‪.‬‬ ‫براســاس اعــام اژانس بین المللی انــرژی ‪،IEA‬‬ ‫پارسال تولید انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر‬ ‫در جهــان بیشــترین رشــد خــود را در دو دهه اخیر‬ ‫تجربهکرد‪.‬‬ ‫در ایــن ســال ظرفیت تولید انــرژی تجدیدپذیر‬ ‫جدید‪ ۴۵‬درصد افزایش یافته و ‪ ۲۸۰‬هزار مگاوات‬ ‫به ظرفیت تولید برق افزوده شد‪ .‬رقمی که بیشتر از‬ ‫کل ظرفیت تولید برق کشور المان و نزدیک چهار‬ ‫برابر ظرفیتایراناست‪.‬‬ ‫بیشتر این افزایش ظرفیت از طریق مزارع بادی‬ ‫و خورشــیدی جدید بدســت امده و چین در مسیر‬ ‫تبدیل شدن به نخستین ابر قدرت برقی جهان به‬ ‫تنهایی‪ ۸۰‬درصد ظرفیت جدید نیروگاه های بادی‬ ‫و خورشیدی را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫وضعیت جهانی در مقایسه با کشورمان نشان‬ ‫دهنده ان است که ما نیز باید تالش بیشتری را برای‬ ‫اســتفاده از این نوع انرژی ها بکار ببندیم زیرا دیگر‬ ‫نمی توان تنها به انرژی های فسیلی برای تامین برق‬ ‫متکیبود‪.‬‬ ‫چنــدی پیش «جعفر محمدنژاد ســیگارودی»‬ ‫یهــای تجدیــد پذیــر و‬ ‫ســخنگوی ســازمان انرژ ‬ ‫بهــره وری بــرق ایــران دربــاره ضــرورت اســتفاده از‬ ‫یهــای تجدیدپذیــر گفــت‪ :‬امــروز اســتفاده از‬ ‫انرژ ‬ ‫یهــای تجدیــد پذیــر نــه یــک پیشــنهاد بلکه‬ ‫انرژ ‬ ‫ضرورتی جدی است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه رونــد فعلــی مصرف‬ ‫ســوخت فســیلی توســط نیروگا ههــای حرارتــی و‬ ‫میزان باالی مصرف اب در این نیروگاه ها‪ ،‬استفاده‬ ‫یهــای تجدید پذیر دیگر یک کار نمایشــی‬ ‫از انرژ ‬ ‫نیست و باید جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫الزام قانونی برای توسعه انرژ ی های‬ ‫تجدیدپذیر‬ ‫براســاس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه‬ ‫(‪ )۱۳۹۶ -۱۴۰۰‬دولــت بایــد ســهم نیروگا ههــای‬ ‫تجدیدپذیر و پاک را تا پایان اجرای ان به دست کم‬ ‫پنجدرصدبرساند‪.‬‬ ‫مــاده ‪ ۵۰‬قانــون برنامــه ششــم توســعه تاکیــد‬ ‫دارد کــه دولــت مکلف اســت ســهم نیــروگاه های‬ ‫تجدیدپذیر و پاکرابااولویتسرمایه گذاریبخش‬ ‫غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از‬ ‫ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال‬ ‫‪ )۱۴۰۰‬ب ه حداقل پنج درصد ظرفیت برق کل کشور‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫همچنین براســاس تصویب نامه هیــات وزیران‬ ‫در سال ‪ ۹۵‬و با استناد به اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی‬ ‫جمهــوری اســامی ایران مقــرر شــده وزارتخانه ها‪،‬‬ ‫موسسه ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی‬ ‫غیردولتی‪ ،‬بانک ها‪ ،‬شهرداری ها‪ ،‬براساس فهرستی‬ ‫که وزارت نیرو تعیین و منتشر کرده‪ ،‬وظیفه دارند‬ ‫در دو ســال دس ـت کم ‪ ۲۰‬درصــد از بــرق مصرفــی‬ ‫یهــای تجدیدپذیــر‬ ‫ســاختمان های خــود را از انرژ ‬ ‫تعیینکنند‪.‬‬ ‫با وجود این الزامقانونی ان گونه که باید و شاید‬ ‫استفادهاز انرژیهایتجدیدپذیر جدیگرفتهنشد‪.‬‬ ‫رییسسازمانانرژی هایتجدیدپذیر وبهره وری‬ ‫برق ایران ارزان بودن و فراوان بودن ســوخت های‬ ‫فســیلی را یکی از عوامل مــورد توجه قرار نگرفتن‬ ‫یهــای تجدیدپذیــر در کشــورمان‬ ‫اســتفاده از انرژ ‬ ‫دانســت و خاطرنشــان کرد‪ :‬این درحالی است که‬ ‫باوجــود فراوانــی ســوخت گاز نیروگا ههــای مــا در‬ ‫زمستان با مشکل روبرو شده و تامین برق با مشکل‬ ‫روبــرو خواهدشــد و عــاوه بران الودگــی زیادی به‬ ‫همراهدارند‪.‬‬ ‫محمــود کمانــی رییس ســاتبا انــواع انرژی های‬ ‫تجدیدپذیــر کشــور را شــامل خورشــیدی‪ ،‬بــادی‪،‬‬ ‫برق ابی کوچک‪ ،‬زیســت توده و توربین انبساطی‬ ‫دانســت و افزود‪ :‬همه اینها تنها یک درصد ســهم‬ ‫نیروگاهــی کشــور را به خود اختصــاص داده اند که‬ ‫سهمبسیار ناچیزیاست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اکنــون ظرفیــت نصــب شــده‬ ‫نیروگاه های تجدید پذیر کشور حدود‪ ۹۰۰‬مگاوات‬ ‫است که‪ ۳۱۰‬مگاوات نیروگاه بادی و ‪ ۳۹۰‬مگاوات‬ ‫خورشیدیاست‪.‬‬ ‫کمانی گفت‪ :‬دیگر نمی توان با تکیه صرف به‬ ‫سوخت های فسیلی برق تامین کرد و براین اساس‬ ‫دولــت ســیزدهم و وزیــر نیــرو تــاش خــود را برای‬ ‫بکارگیری انرژی های تجدیدپذیر با اعالم احداث‪۱۰‬‬ ‫هزارمگاواتنیروگاهتجدیدپذیر نشاندادند‪.‬‬ ‫وی از شناســایی یکصد هــزار مگاوات ظرفیت‬ ‫در زمینــه انــرژی خورشــیدی و ‪ ۴۰‬هزار مــگاوات در‬ ‫زمینه انرژی بادی در کشــور خبر داد که هنوز مورد‬ ‫استفاده واقع نشده و خاطرنشان ساخت‪ ۱۰ :‬هزار‬ ‫مگاوات در مقابل این ظرفیت عظیم عدد چندان‬ ‫بزرگینیست‪.‬‬ ‫مقرون به صرفه شدن انرژ ی های‬ ‫تجدیدپذیر‬ ‫معــاون وزیر نیرو ادامــه داد‪ :‬دو اتفاق مهم در‬ ‫بخش هزینه های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫رخ داده که اســتفاده از این نوع انرژی را مقرون به‬ ‫صرفه تر کرده است؛ از طرفی هزینه های تجهیزات‬ ‫مورد نیاز ان رو به کاهش اســت‪ .‬زمانی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫مورد نیاز برای تولید هر کیلوات ساعت برق حدود‬ ‫‪ ۲‬هزار دالر هزینه بود اما اکنون به این رقم به ‪۶۰۰‬‬ ‫دالر به ازای هر کیلوات ساعت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫کمانی اتفاق دوم را افزایش بهره وری تجهیزات‬ ‫یتــوان از انها‬ ‫یتــری م ‬ ‫عنــوان کــرد که زمــان طوالن ‬ ‫اســتفاده کرد و گفت‪ :‬بر این اســاس اگر نرخ گاز با‬ ‫نرخ صادراتی ان مورد محاسبه قرار گیرد استفاده از‬ ‫انرژی بادی و خورشیدی در رقابت با انرژی فسیلی‬ ‫مقرون به صرفه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون ضرورتی جدی است که کشور‬ ‫به سمت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برود تا‬ ‫بتوان از مزیت های ان بهره گرفت‪.‬‬ ‫یهــای تجدیدپذیر و بهره‬ ‫رییس ســازمان انرژ ‬ ‫وری بــرق ایــران ادامــه داد‪ :‬خریــد تضمینــی بــرق‬ ‫تولیدکنندگانانرژی هایتجدیدپذیر همچنانبرای‬ ‫دارندگان مجوز و پروانه برقرار است و حمایت های‬ ‫الزم نیز از انان انجام خواهد شد اما این نوع تامین‬ ‫ســرمایه بــرای احــداث ‪ ۱۰‬هــزار مــگاوات جوابگــو‬ ‫نیست بنابراین به دنبال مدل جدیدی برای تامین‬ ‫سرمایهموردنیاز هستیم‪.‬‬ ‫کمانــی از اعــام فراخوانــی بــرای جــذب‬ ‫ســرمایه گذاران در ایــن بخــش خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫تاکنــون حــدود ‪ ۳۲‬هــزار مــگاوات درخواســت‬ ‫دریافت شده و پیش بینی می شود این عدد به ‪۵۰‬‬ ‫هزارمگاواتافزایشیابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مســیر تــازه ای که در نظر گرفته‬ ‫شده‪ ،‬استفاده از ماده ‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید و‬ ‫استفاده از تهاتر سوخت صرفه جویی شده است‬ ‫که کمک بســیار خوبی به ســرمایه گذاران خواهد‬ ‫بود که اکنون درحال پیگیری مجوزها و ایین نامه‬ ‫هایالزمهستیمتااجراییشود‪.‬بهاینترتیبسود‬ ‫سرمایه گذاری طی مدت سه تا چهار سال برخواهد‬ ‫گشت و حدود شش تا هفت سال نیز تعهد تامین‬ ‫برق وجود دارد‪.‬‬ ‫معــاون وزیر نیرو افزود‪ :‬از ان تاریخ به بعد به‬ ‫مدت ‪ ۲۰‬ســال ســرمایه گذار می تواند برق تولیدی‬ ‫خــود را عرضــه کند به عبارت دیگر ما تعهد خرید‬ ‫تضمینــی نداریــم و خرید و فــروش در بــازار انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کمانــی از تالش برخی شــرکت ها بــرای داخلی‬ ‫سازی تجهیزات مورد نیاز خبر داد که طبق برنامه‬ ‫داخلی ســازی تجهیــزات در دســتور کار قرار گرفته‬ ‫اســت‪ .‬وی در بــاره اجــازه صــادرات بــرق توســط‬ ‫سرمایه گذاران بخش خصوصی انرژی تجدیدپذیر‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از را ههــای تشــویقی جهــت ورود‬ ‫ســرمایه گذاران بــه این بخش صادرات برق اســت‬ ‫بــه همیــن دلیل اکنــون در حــال تدویــن ایین نامه‬ ‫ان هستیم تا تولیدکنندگان بتوانند بخشی از توان‬ ‫تولیدی خود را صادر کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملشرکتملینفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیونمترمکعب گاز از میدانپارسشمالیتولیدمی شود‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت‪ :‬با‬ ‫ســرمایه گذاری چهار میلیارد دالری در توســعه‬ ‫میــدان پارس شــمالی‪ ۱۰۰ ،‬میلیــون متر مکعب‬ ‫گاز از این میدان تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا از روابط عمومــی‬ ‫شــرکت نفــت و گاز پــارس بــه نقــل از محســن‬ ‫خجســته مهر‪ ،‬در نشســت مشــترک اعضــای‬ ‫کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی بــا‬ ‫مدیــران ارشــد صنعت نفت در پــارس جنوبی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از ابتدای توســعه پارس جنوبی تاکنون‬ ‫‪ ۸۱‬میلیــارد دالر ســرمایه گذاری شــده و بــرای‬ ‫اســتمرار نتایــج ایــن ســرمایه گذاری کــه تولیــد‬ ‫گاز و مشــتقات ان اســت‪ ،‬همچنــان نیازمنــد‬ ‫سرمایه گذاری هستیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه اســتمرار تولید بســیار با‬ ‫تتــر از اغــاز تولیــد اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــرای‬ ‫اهمی ‬ ‫اســتمرار و بهر هبــرداری از این ذخایــر‪ ،‬باید در‬ ‫همه زمینه ها سرمایه گذاری کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با اشاره‬ ‫بــه اینکــه طرح هــای متعــددی بــرای انجــام‬ ‫ماموریت های جدید شرکت ملی نفت تعریف‬ ‫شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نیاز کشور به مصرف و‬ ‫صادرات گاز ما را ملزم می کند که منابع جدید‬ ‫زیر زمینی را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫خجســته مهر از تصویــب طــرح توســعه‬ ‫میــدان پــارس شــمالی با حضــور وزیــر نفت در‬ ‫هیات مدیــره شــرکت ملی نفت ایــران خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬توسعه قطب جدید تولید گاز در این‬ ‫منطقــه بــا عنوان توســعه میدان پارس شــمالی‬ ‫معادل چهار فاز استاندارد پارس جنوبی است‬ ‫و به ســرمایه گذاری حدود چهار میلیارد دالری‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در پایــان توســعه از ایــن‬ ‫میدان حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون متر مکعب گاز تولید‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایــران با بیان‬ ‫اینکــه کار مطالعــات توصیفــی میــدان پــارس‬ ‫شــمالی بــا مصوبــه هیئت مدیــره شــرکت ملــی‬ ‫نفــت ایران‪ ،‬توســط شــرکت نفــت و گاز پارس‬ ‫اغاز شــده‪ ،‬گفت‪ :‬توســعه میدان پارس شمالی‬ ‫می تواند به ارتقاء ســطح اشــتغال کمک کند و‬ ‫بــه دنبال ان هســتیم که یک امایش ســرزمینی‬ ‫ذیــل اجــرای این طرح ‪ ۴‬میلیــاردی ایجاد کنیم‬ ‫و ایــن معنای توســعه متوازنی اســت که از ان‬ ‫صحبت می کنیم‪.‬‬ ‫خجســته مهر بــا بیــان اینکــه برنامــه مــا در‬ ‫میــدان گازی پــارس جنوبــی به پایان نرســیده‪،‬‬ ‫بــه توســعه طرح فــاز ‪ ۱۱‬بــا حــدود ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫مترمکعــب تولید روزانه اشــاره کــرد و گفت‪ :‬با‬ ‫ســازوکاری کــه بــرای ســرعت بخشــیدن به این‬ ‫طرح اندیشــیده شده‪ ،‬امیدواریم تا پایان سال‬ ‫اینــده تولیــد را از این میدان کــه قرارداد ان در‬ ‫پایان سال گذشته اغاز شد‪ ،‬شروع کنیم‪.‬‬ ‫وی از توســعه میــدان گازی کیش به عنوان‬ ‫حهــای شــرکت ملــی نفــت‬ ‫یکــی دیگــر از طر ‬ ‫ایــران یاد کــرد و گفت‪ :‬تالش می کنیم تا اواخر‬ ‫ســال اینده از فاز اول این میدان تولید داشــته‬ ‫باشیم‪.‬خجســته مهر گفــت‪ :‬در میــدان گازی‬ ‫کیــش ‪ ۱۴‬حلقــه چاه حفاری شــده و برنامه ما‬ ‫احداث یک خط لوله ‪ ۲۰۰‬کیلومتری اســت که‬ ‫با احداث این خط‪ ۲۸ ،‬میلیون مترمکعب گاز‬ ‫از این میدان تولید می کنیم‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه زنجیره‬ ‫حهــا در میــدان پــارس جنوبــی بــه اتمــام‬ ‫طر ‬ ‫نرسیده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از جمله مواردی که‬ ‫می توان به سرمایه گذاری درباره ان اشاره کرد‪،‬‬ ‫بــاال بــردن میــزان درصد تولیــد اتــان از ‪ ۱۸‬فاز‬ ‫پارس جنوبی است‪ ،‬در زمان حاضر حدود ‪۵۰‬‬ ‫درصــد اتــان از ایــن فاز اســتحصال می کنیم که‬ ‫برنامه ما ارتقای این میزان به حدود ‪ ۷۵‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد است که مذاکرات ان اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی از لــزوم ســرمایه گذاری هفــت میلیــارد‬ ‫دالری بــرای اتمــام کامــل فازهــای قبلــی پارس‬ ‫جنوبی خبر داد و گفت‪ :‬برای اینکه طرح های‬ ‫جدیــد بــه اجرا برســد‪ ،‬حــدود ‪ ۱۱‬میلیــارد دالر‬ ‫منابع مالی مورد نیاز است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫وزیر نیرو‪:‬‬ ‫دولت طر ح های تعطیل شده زاینده رود را فعال می کند‬ ‫وزیــر نیرو گفــت‪ :‬دولت طرح های ابی تعطیل‬ ‫شده را در حوضه ابی زاینده رود فعال می کند و این‬ ‫مهمترین عزم و اراده دولت مردان است‪.‬‬ ‫به گزارشایرنا‪،‬علیاکبر محرابیانروز جمعهدر‬ ‫دیدار با کشاورزان شرق استان اصفهان در شهرستان‬ ‫ورزنه افزود‪ :‬حتی در ‪ ۲‬ماه گذشته برخی پروژه های‬ ‫ابیتعطیلدوبارهپیگیریشد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکــه توزیع اب باید بر مبنای‬ ‫عدالــت باشــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در حوضــه زاینــده رود‬ ‫پروژ ههــای متعــدد داشــتیم که اگر به وقتــش اجرا‬ ‫یشــد شــاهد این میزان رنج در بین کشــاورزان و‬ ‫م ‬ ‫مردمنبودیم‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با تاکید بر اینکه وزارتخانه برای اجرای‬ ‫طرح ها ایستاده و مصمم است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سدهای‬ ‫خالی ارثی هست که به ما رسیده و سوء مدیریت‬ ‫پروژه های تعطیل را رقم زده است‪.‬‬ ‫محرابیان با اشاره به اینکه یکی از راه های حل‬ ‫نشــکل اب‪ ،‬اصــاح منابــع اب در مصارف و تولید‬ ‫استاظهارداشت‪:‬بطور قطعبامشارکتکشاورزان‬ ‫می توانتصمیماتخوبیاتخاذکرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کشور در سال های گذشته به‬ ‫ســمت خشکســالی رفته اســت گفت‪ :‬اگر ‪ ۵۰‬سال‬ ‫پیش خود را ببینیم‪ ،‬پی می بریم که باید مصارف‬ ‫خود را اصالح کنیم‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با اشــاره به اینکه کشــور ما برخاســته‬ ‫از انقالب اســامی در مســیر امام و شــهدا و خاری‬ ‫در چشم دشمنان است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به هیچ کس‬ ‫اجازه نمی دهیم دشمنان از مشکالت ما خوشحال‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫محرابیــان ادامه داد‪ :‬حضور ما در تجمع امروز‬ ‫در مســیر رشــد انقالب و کشــور است ما ایستادیم ‬ ‫حق شما را بگیریم که خود بر اساس اجرای عدالت‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن اســتاندار اصفهــان در ایــن دیدار‬ ‫گفــت‪ :‬همت ما برای حل مشــکالت زاینــده رود و‬ ‫رفعمعضالت کشاورزاناست‪.‬‬ ‫ســید رضا مرتضوی با بیان اینکه در این ارتباط‬ ‫گفت وگو هایزیادیداشتیمافزود‪:‬سهچهارموقت‬ ‫ماصرفمسالهابمی شودلذابایددستبه دست‬ ‫هم دهیم و تحمل کنیم تا با برنامه ریزی مشکالت‬ ‫حل شود‪.‬‬ ‫اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه حضور پرشــور‬ ‫کشاورزان در انتخابات گفت‪ ۸۳ :‬درصد کشاورزان‬ ‫در انتخابات شرکت کردند و بالغ بر ‪ ۹۵‬درصد به‬ ‫اقای رییسی رای دادند‪.‬‬ ‫علــی اکبــر محرابیــان وزیر نیــرو روز جمعــه در‬ ‫جریانسفر بهاستاناصفهانباحضور در شهرستان‬ ‫َو َرزنه در شرق این خطه از حوضه رودخانه زاینده‬ ‫رود و تاالب بین المللی گاوخونی بازدید کرد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مشترکینپرمصرف گاز مشمول‬ ‫جریمهمی شوند‬ ‫وزیــر نفــت بــا تاکیــد بــر‬ ‫درصــد مشــترکین پرمصــرف‬ ‫اینکــه هیــچ برنامــه ای بــرای‬ ‫گاز هــم اکنــون نزدیــک‬ ‫افزایــش قیمــت گاز مطــرح‬ ‫بــه ‪ ۵۰‬درصــد مصــرف گاز‬ ‫نیســت‪ ،‬گفــت‪ ۲۵ :‬درصــد‬ ‫خانگــی را به خــود اختصاص‬ ‫مشــترکین پرمصــرف و‬ ‫داده انــد‪ ،‬تاکیــد کرد‪ :‬امســال‬ ‫جواد اوجی‬ ‫بدمصرف گاز کــه نزدیک ‪۵۰‬‬ ‫هیچگونــه افزایش قیمت گاز‬ ‫درصــد گاز خانگــی را مصرف‬ ‫را نخواهیم داشت‪ ،‬اما قطعا‬ ‫می کننــد‪ ،‬مشــمول جریمــه خواهنــد شــد‪ .‬به مشترکین پرمصرف جریمه خواهند شد‪ .‬وزیر‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬جواد اوجی در حاشــیه بازدید نفت میزان دمای رفاه در محل کار و خانه را‬ ‫از مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران حداکثر ‪ ۲۲‬درجه بیان کرد و با تاکید بر لزوم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۵‬درصد مشــترکین فرهنگ ســازی و برنامه ریــزی در مصــرف گاز‬ ‫گاز کــه در محــدوده ســقف الگــوی مصــرف‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬الزم اســت هموطنان با خاموش‬ ‫گاز مصــرف می کننــد‪ ،‬مطابــق ســال گذشــته کردن وســایل گرمایشــی بــه هنگام خــروج از‬ ‫هزینه گاز را پرداخت می کنند‪ ،‬اما مشــترکینی خانه و در ســاعات حضور در محل کار و نیز‬ ‫کــه الگوی مصــرف را رعایت نمی کنند‪ ،‬قطعا استفاده از لباس گرم‪ ،‬نسبت به صرفه جویی‬ ‫جریمــه خواهنــد شــد‪ .‬وی با بیــان اینکه ‪ ۲۵‬در مصرف اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ 90‬درصد مشترکین گاز خراسان رضوی‬ ‫مشمولبخشودگییاتخفیف‬ ‫مشهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪:‬‬ ‫جهــان بســیار بــاال عنــوان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬ایــن موضــوع‬ ‫خراســان رضــوی با بیــان این‬ ‫در دو بخــش قابــل بررســی‬ ‫مطلــب کــه طــرح تشــویقی‬ ‫اســت‪ .‬بخش اول تاسیســات‬ ‫مدیریت مصــرف گاز طبیعی‬ ‫و تجهیزات گازســوز و بخش‬ ‫افتخاری‬ ‫حسن‬ ‫از دی مــاه ســال ‪ 1399‬اغــاز‬ ‫دوم فرهنــگ مصــرف مــی‬ ‫شــده اســت گفــت‪ :‬از ابتدای‬ ‫باشــد‪ .‬بعنــوان مثــال بخاری‬ ‫اجــرای ایــن طرح تاکنون ‪ 90‬درصد مشــترکین های موجود در بازار به طور میانگین روزانه‬ ‫بخش خانگی و عمومی این استان از مزایای حــدود ‪ 10‬مترمکعب گاز مصرف می کنند که‬ ‫این طرح بهره مند شــدند‪ .‬حســن افتخاری با عــاوه بــر ایــن موضــوع بســیار مهــم‪ ،‬ارتقاء‬ ‫اعالم این مطلب اظهار کرد‪ :‬خراســان رضوی راندمــان بخاری هــا هــم کــه متاســفانه از‬ ‫دارای دو میلیــون و ‪ 330‬هــزار مشــترک گاز گذشــته مغفــول مانــده اســت می تــوان بــا‬ ‫طبیعی در بخش خانگی و عمومی است که خامــوش کــردن یــک بخــاری در طــول روز‬ ‫از ابتدای اجرای طرح تاکنون دو میلیون و ‪ 100‬تــا ‪ 100‬مترمکعــب در مجمــوع مصــرف گاز‬ ‫هزار مشــترک معادل ‪ 90‬درصد از بخشودگی طبیعی هر مــاه صرفه جویی کرد‪ .‬وی ادامه‬ ‫یــا تخفیــف گازبهــا اســتفاده کرده انــد‪ .‬وی داد‪ :‬در ســامان ه موتورخانــه و پکیــج نیــز‬ ‫افزود‪ :‬مطابق مصوبه هیات وزیران در ســال جــدای از مباحــث مرتبــط بــا بهینه ســازی و‬ ‫گذشــته‪ ،‬گازبهــا و کلیــه هزینه هــای مرتبط با ارتقــاء راندمان موتورخانه هــا که به صورت‬ ‫ان شــامل مالیــات‪ ،‬عــوارض ارزش افــزوده و جدیــد در دســتور کار قــرار دارد کاهــش دو‬ ‫عــوارض گازرســانی مشــترکین کــم مصرف با درجــه ای دمــای محیــط می توانــد موجــب‬ ‫الگوی تعیین شده در سکونتگاه های دایمی صرفه جویــی شــش درصــدی گاز طبیعــی‬ ‫شهری و روستایی و همچنین سکونتگاه های مشــترکین می شــود‪ .‬افتخاری گفت‪ :‬استفاده‬ ‫عشــایری از ابتــدای دی مــاه ‪ 1399‬رایــگان از پوشــش گرم زمســتانی در منزل‪ ،‬توجه به‬ ‫اســت‪ .‬افتخــاری تصریــح کــرد‪ :‬الگــوی برچســب انرژی‪ ،‬عدم اســتفاده از شومینه به‬ ‫مشــترکین کم مصــرف در تمامــی شــهرهای دلیــل راندمــان و ایمنی پایین‪ ،‬نصب پرده بر‬ ‫اســتان خراســان رضــوی از نیمــه فرودیــن تا روی پنچره ها و درب ورودی‪ ،‬خاموش کردن‬ ‫نیمــه ابــان هر ســال ‪ 45‬مترمکعب در ماه و وســایل گرمایشــی اتاق های بدون اســتفاده‪،‬‬ ‫بهــا‪،‬‬ ‫در فصــل ســرد ســال یعنــی از نیمــه ابان ماه نصــب درزگیــر در پنجره هــا و در ‬ ‫ی اب گــرم موتورخانــه‬ ‫تــا نیمــه فرودیــن ســال بعــد ‪ 200‬مترمکعب عایــق کاری لوله هــا ‬ ‫در مــاه اســت‪ .‬ایــن یــک پــاداش بــرای مرکــزی و بســتن خروجی کانال هــای کولر در‬ ‫خانواده هایی است که در مدیریت مصرف زمســتان از راهکارهــای کاهــش مصــرف گاز‬ ‫مشــارکت می کننــد‪ .‬این مقام مســئول ادامه طبیعــی در روزهــای ســرد اســت‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫داد‪ :‬مشــترکین گازطبیعــی هــم کــه مصــرف شــرکت گاز خاطرنشــان کرد‪ :‬تمام مشــترکین‬ ‫انان در سال نسبت به مدت مشابه دو سال گاز طبیعــی می تواننــد بــا مراجعه بــه پایگاه‬ ‫سال قبل به میزان ‪ ۱۰‬درصد کاهش پیدا کند اینترنتی ‪ www.egas.ir‬و درج شماره اشتراک‬ ‫مشمول تخفیف ‪ ۱۵‬درصدی بعنوان پاداش نســبت بــه مشــاهده میــزان مصرف خــود در‬ ‫صرفه جویی خواهند شد‪ .‬مدیرعامل شرکت ســال های قبــل اقــدام کــرده و بــا بکارگیــری‬ ‫گاز اســتان‪ ،‬میــزان مصــرف گاز طبیعی ایران دســتورالعمل های گفته شده از مزایایی طرح‬ ‫را در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای سردســیر ملی گازبهای رایگان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫کاهشوابستگیخوزستانبهنیروگاه های‬ ‫برق ابی‬ ‫معــاون وزیــر نیرو بــا بیان‬ ‫زیــادی را بــه خــود اختصــاص‬ ‫این که وابستگی خوزستان به‬ ‫می دهد‪ .‬حائری با بیان اینکه‬ ‫نیروگاه هــای برق ابی کاهش‬ ‫برای توســعه زیرســاخت های‬ ‫می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬نیاز اســت که‬ ‫صنعــت بــرق در ایــن منطقه‬ ‫خوزســتان از لحاظ نیروگاهی‬ ‫تصمیم هــای مهمــی اتخــاذ‬ ‫همایون حائری‬ ‫تقویت شود‪ .‬همایون حائری‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بنا شــده‬ ‫در نشســت بررســی وضعیت‬ ‫در جهــت تقویــت شــبکه و‬ ‫شــبکه برق شهرســتان های شــوش و کرخه که پایــداری برق‪ ،‬یک پســت بــرق ‪ ۴۰۰‬کیلوولت‬ ‫در شوش برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از موارد در شــوش احــداث شــود که بــه زودی ابالغیه‬ ‫و مشــکالتی که در برق خوزســتان وجود دارد ان به برق منطقه ای خوزستان ارسال می شود‬ ‫وابســتگی خیلــی زیــاد بــه نیــروگاه هــای برق تــا عملیــات احــداث ان اغــاز شــود‪ .‬وی ادامه‬ ‫ابی اســت که این مســاله باعث می شــود در داد‪ :‬احداث این پست در پایداری شبکه برق‬ ‫خشکســالی دچــار مشــکل شــوند‪ .‬به گــزارش شمال خوزستان تاثیر بسزایی خواهد داشت و‬ ‫ایســنا‪ ،‬وی افــزود‪ :‬بــرق خوزســتان وابســتگی باعث تکمیل رینــگ ‪ ۴۰۰‬کیلوولت منطقه نیز‬ ‫زیــادی بــه نیروگاه هــای بــرق ابــی دارد که در می شــود‪ .‬حائری تصریح کرد‪ :‬احداث نیروگاه‬ ‫خشکســالی هایی ماننــد امســال مشــکالتی ‪ 42/5‬مگاواتــی یکی دیگر از مصوبات اســت‬ ‫ایجــاد می کنــد و بایــد بــرای رفع این مشــکل کــه بنــا شــده زمیــن مــورد نیــاز ان بــا همکاری‬ ‫در کنار حفظ نیروگاه های برق ابی به ســمت فرمانــداری شــوش تامیــن و روند احــداث این‬ ‫احــداث نیروگاه های جدید به ویژه در شــمال نیــروگاه اغاز شــود‪ .‬معــاون وزیر نیــرو در امور‬ ‫خوزستان برویم‪ .‬معاون وزیر نیرو در امور برق بــرق و انــرژی عنــوان کــرد‪ :‬همچنین بنا شــده‬ ‫و انرژی با بیان اینکه وابســتگی خوزســتان به برای نصب ترانس دوم پست اهودشت‪ ،‬خط‬ ‫نیروگاه هــای برق ابی کاهــش می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬دو مداره ‪ ۱۳۲‬کیلوولت هفت تپه_ توانا برای‬ ‫نیــاز اســت کــه خوزســتان از لحــاظ نیروگاهی تقویــت این پســت احــداث شــود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫تقویت شــود‪ .‬در برنامه ای کــه وزیر نیرو برای همچنین قرار اســت ظرف ‪ ۸‬ماه اینده شــبکه‬ ‫ایجــاد بیــش از ‪ ۳۵‬هــزار مــگاوات ظرفیــت فشــار متوســط کل شهرستان شــوش مجهز به‬ ‫جدید نیروگاهی در چهار ســال پیش رو دارد‪ ،‬کابل خودنگهدار شــود و شهرســتان کرخه نیز‬ ‫خوزستان نقش و جایگاه خاصی دارد و سهم کابل خودنگهدار ان تکمیل و به پایان برسد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫کشفروشجدیدتشخیص کروناتوسط‬ ‫محققانگلستانی‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫ازمایشگاهی که برای تشخیص‬ ‫پزشکی گلســتان از ابداع روش‬ ‫بیمار سلودیگر بیماریعفونی‬ ‫جدیــد تشــخیص کرونــا بــا‬ ‫کاربــرد دارد‪ ،‬یکــی دیگــر از‬ ‫حساسیتودقتباالتر توسط‬ ‫محصوالت ارزشــمندی اســت‬ ‫اساتیددانشگاه هایاستانخبر‬ ‫که توسط اعضای هیئت علمی‬ ‫عبدالرضا فاضل‬ ‫داد‪ .‬عبدالرضا فاضل در مراسم‬ ‫دانشــگاه های اســتان گلســتان‬ ‫افتتــاح مرکــز نواوری ســامت‬ ‫در کارگاه نــواوری ســامت‬ ‫دانشگاهعلومپزشکیگلستاناظهار کرد‪:‬اعضای دانشگاه علوم پزشکی ساخت هشــده است‪ .‬او با‬ ‫هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه بیان اینکه ساخت محصوالت در کارگاه نواوری‬ ‫منابــع طبیعی گلســتان روش جدید تشــخیص در مرحله تحقیقات و پیش از بازار است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بیماری کرونا را ابداع کردند‪.‬‬ ‫ایــن محصــوالت بعدازاینکه مجوزهــای الزم را‬ ‫او افزود‪ :‬تســت جدید ساخت هشــده توسط توسطپارکعلمو فناوری گلستانو نهادریاست‬ ‫اســاتید گلســتانی لنف نام داشــته و نســبت به جمهــوری دریافت کنــد‪ ،‬وارد بازار خواهد شــد‪.‬‬ ‫تست پی سی ار‪ ،‬از حساسیت باالتر و سرعت فاضل گفت‪ :‬درمجموع دو اســتارتاپ با هشت‬ ‫عمل بیشــتری برخوردار اســت‪ .‬رئیس دانشگاه محصول نواور در مرکز نواوری سالمت دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی گلســتان ادامه داد‪ :‬ساخت کیت علومپزشکیجمعهستند‪.‬‬ ‫رفع تصرف بیش از ‪ 32‬هکتار از اراضی‬ ‫دولتی و ملی در گلستان‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی‬ ‫مترمربع از اراضی دولتی و ملی‬ ‫گلســتان از رفــع ‪ 17‬تصــرف‬ ‫بــه ارزش ‪ 23‬میلیــارد ریــال در‬ ‫اراضــی بــا مســاحت ‪302126‬‬ ‫استان به بیت المال بازگردانده‬ ‫مترمربع از اراضی دولتی و ملی‬ ‫شــد‪ .‬محبوبــی اراضــی رفــع‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬و ‪ 10000‬مترمربع در‬ ‫فشــده در ســال ‪ 1399‬را‬ ‫تصر ‬ ‫حسین محبوبی‬ ‫س ـه ماهه اول ســال ‪ 1400‬خبــر‬ ‫درمجمــوع بیــش از ‪ 32‬هکتار‬ ‫داد‏‪ .‬حســین محبوبی مدیرکل‬ ‫و بــاارزش بال غبــر ‪ 333‬میلیارد‬ ‫راه و شهرســازی استان گلســتان درباره اقدامات ریال عنوان کرد‪ .‬مدیرکل راه و شهرســازی استان‬ ‫ایــن اداره کل در رفــع تصرفات‪ ،‬اراضی دولتی و گلستان همچنین مجموع رفع تصرفات فوری را‬ ‫ملیاظهار داشت‪:‬باتالشیگانحفاظتاراضی در سه ماهه نخست سال ‪ 10 ،1400‬هزار مترمربع‬ ‫این اداره کل ضمن اجرای طرح تشدید حفاظت و بــه ارزش دو میلیــارد ریــال و رفع تصرفات با‬ ‫اراضی و پیشــگیری از وقوع تصرفات‪ ،‬در حوزه اجرای یک مورد حکم قطعی خلع ید ‪ 60‬هزار‬ ‫رفعتصرفاتو تعرضاتاز اراضیتحتمالکیت مترمربع به ارزش شش میلیارد ریال عنوان کرد‪.‬‬ ‫ســازمان ملی زمین و مسکن در سال ‪ ۹۹‬تعداد‬ ‫او افزود‪ :‬یگان حفاظت اداره راه و شهرسازی‬ ‫‪ 17‬مورد تعرض به اراضی دولتی و ملی در استان گلســتان بــا قاطعیــت و ســرعت بــا اســتفاده از‬ ‫تهــای قانونــی با هرگونه زمی نخــواری و‬ ‫صــورت گرفته بــود که به فوریت رســیدگی و با ظرفی ‬ ‫حکم مراجع قانونی رفع تصرف شد‪.‬‬ ‫دس ـت اندازی بــه اراضــی دولتی و ملــی برخورد‬ ‫مدیرکلراهوشهرسازیاستانگلستانتشریح می نماید‪ .‬محبوبی تصریح کرد‪ :‬سامانه ارتباط‬ ‫کــرد‪ 302 :‬هــزار و ‪ 126‬مترمربع از اراضی دولتی مردم با یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫و ملی به ارزش ‪ 310‬میلیارد ریال در سال ‪ 1399‬اســتان در زمینــه زمی نخــواری با شــماره ‪،۱۶۵۶‬‬ ‫به اســتناد قانون ایین دادرســی کیفــری (جرائم بدوننیاز به پیششماره‪،‬امادهدریافتهرگونه‬ ‫مشهود)رفعتصرفشد‪.‬‬ ‫اخبار و گزارش های مردمی در راستای مقابله با‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬همچنیــن بــا اجــرای ‪ 2‬مورد هرگونــه تصرف اراضــی این اداره کل در سراســر‬ ‫حکم قضایی قطعی خلع ید‪ 24 ،‬هزار و ‪ 706‬استاناست‪.‬‬ ‫فعالیت‪90‬کارگاهفنیو حرفه ای‬ ‫در استانسمنان‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و‬ ‫گذشــته ‪ ۳۴‬درصــد کارجویــان‬ ‫حرفه ای اســتان سمنان گفت‪:‬‬ ‫فنــی و حرف ـه ای ســمنان‪۴۳ ،‬‬ ‫حــدود ‪ ۴۵‬درصــد مهــارت‬ ‫درصد کارجویان شاهرود و ‪۵۳‬‬ ‫اموختگان اســتان در یک سال‬ ‫یشــهر‬ ‫درصــد کارجویــان مهد ‬ ‫گذشــته موفق به ورود به بازار‬ ‫در رشــته های مرتبط مشــغول‬ ‫حسین شاهچراغ‬ ‫کار و فعالیــت در رشــته های‬ ‫به فعالیت هستند‪ .‬شاهچراغ‬ ‫مرتبــط شــدند‪ .‬ســید حســین‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ســهم کارجویــان‬ ‫شاهچراغ بیان کرد‪ :‬حرفه جویان در مراکز فنی دامغــان‪ ،‬گرمســار و میامــی نیز به ترتیــب ‪،۵۵‬‬ ‫و حرفه ای استان سمنان با هدف ارتقای مهارت‪ ۶۵ ،‬و ‪ ۲۴‬درصد اســت‪ .‬او ابراز داشــت‪ :‬تاکنون‬ ‫معرفــی به واحدهــای صنعتی‪ ،‬امــوزش دانش ‪ ۳۴۰‬حرفه به متقاضیان اموزش داده شده است‬ ‫امــوزان هنرســتان های فنــی و حرف ـه ای و کار و کــه حرفه های گــروه برق‪ ،‬تراشــکاری و خیاطی‬ ‫دانشو برخیمددجویانزندان هاحضور دارند‪ .‬بیشترین تقاضا را در بین حرفه جویان دارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬وضعیت اشــتغال کارجویان به صورت‬ ‫مدیرکلاموزشفنیو حرفه ایاستانسمنان‬ ‫ی ‬ ‫کســاله پــس از دور ههــای اموزشــی و برگزاری تصریح کرد‪ ۹۰ :‬کارگاه در استان سمنان مشغول‬ ‫ازمو نهــا بررســی م ‬ ‫یشــود کــه طــی یــک ســال بهفعالیتاست‪.‬‬ ‫تحقق‪ ۸۰‬درصدیتعهدخیرانمدرسه ساز‬ ‫استانسمنان‬ ‫مدیرکل توســعه‪ ،‬تجهیز و‬ ‫مدرس هســاز به منظــور تکریــم‬ ‫نوســازی مدارس استان سمنان‬ ‫گســازی‬ ‫خیرین و ترویج فرهن ‬ ‫گفــت‪ :‬تحقــق ‪ ۸۰‬درصــدی‬ ‫بــرای کمــک به نظــام تعلیم و‬ ‫تعهــد خیــران مدرس هســاز‬ ‫تربیــت اســتان ســمنان برگــزار‬ ‫اســتان باعث تکمیل ‪ ۴۲‬طرح‬ ‫شــد‪ .‬او بــا اشــاره بــه نحــوه‬ ‫سعید هژبری‬ ‫مختلــف شــد‪ .‬ســعید هژبــری‬ ‫کمــک خیرین اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بیان کــرد‪ :‬تعهــد مالی خیرین‬ ‫کهــای خیریــن در ســطح‬ ‫کم ‬ ‫مدرس هســاز اســتان ســمنان تا بیســت و سومین کالن و خــرد صــورت می گیــرد کــه ســطح کالن‬ ‫جشنواره خیران مدرسه ساز ‪ ۳۱۰‬میلیارد ریال بود شــامل ســاخت حداقل ‪ ۳۰‬درصد یک مدرســه‬ ‫که از این میزان ‪ ۲۶۰‬میلیارد ریال محقق شد‪ .‬او و یا پرداخت هزینه ســاخت ان از سوی خیرین‬ ‫ادامه داد‪ :‬با پرداخت ‪ ۲۶۰‬میلیارد ریال از تعهد مدرس هســاز اســت‪ .‬مدیــرکل توســعه‪ ،‬تجهیز و‬ ‫خیرین مدرسه ساز استان سمنان زمینه اتمام‪ ۴۲‬نوســازی مدارس استان سمنان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫طــرح نیمه تمــام اموزشــی فراهم شــد‪ .‬مدیرکل همچنینعموممردمدر قالبطرح هایمختلف‬ ‫توسعه‪ ،‬تجهیز و نوسازی مدارس استان سمنان مانند طرح «اجر به اجر» با پرداخت مبالغ اندک‬ ‫افزود‪ :‬بسیاری از مدارس استان سمنان فرسوده در امر ســاخت مدرســه سهیم هســتند‪ .‬هژبری‬ ‫و تخریبــی اســت و اولویــت نخســت خیریــن ابراز داشــت‪ :‬تهیه تجهیــزات و کمک به تعمیر‬ ‫اتمام طرح های نیمه تمام و بهره برداری از ان ها و بازسازی مدارس ازجمله فعالیت های خیرین‬ ‫اســت‪ .‬هژبری ادامه داد‪ :‬جشــنواره های خیرین است‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه‪ 22‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1209‬‬ ‫معاون وزیر صمت عنوان کرد‪:‬‬ ‫برنامه ریزی برای توسعه شهرک صنعتی اللجین‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از شهر ‬ ‫ک‬ ‫صنعتی اللجین بازدید کرد‪ .‬علی رسولیان در جریان‬ ‫سفر به استان همدان‪ ،‬با حضور در شهرستان بهار از‬ ‫امکاناتزیربناییواخرینوضعیتزیرساخت های‬ ‫شــهرک صنعتی اللجین بازدید کرد‪ .‬در این بازدید‬ ‫که با همراهی نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در‬ ‫مجلس شورای اسالمی انجام شد‪ ،‬توضیحات فنی‬ ‫و مسائل و مشکالت نگهداری زیرساخت های این‬ ‫شــهرک صنعتی ارائه و تصمیمات الزم برای ارتقاء‬ ‫وضعیت کنونی ان و اداره بهتر این منطقه توسط‬ ‫شرکت خدماتی مربوطه اتخاذ شد‪ .‬او همچنین با‬ ‫حضور در محل تصفیه خانه فاضالب و پروژه های‬ ‫عمرانی در دست اجرا در شهرک صنعتی اللجین‪،‬‬ ‫از نزدیک در جریان روند پیشرفت و کیفیت اجرای‬ ‫پروژه هاقرار گرفت‪.‬رئیسهیئت مدیرهو مدیرعامل‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫در ادامــه با حضور در جمع فعاالن اقتصادی بهار‬ ‫و اللجیــن‪ ،‬از برنامه ریــزی برای تامیــن اب پایدار و‬ ‫توسعه‪ ۹۰‬هکتاری این شهرک صنعتی خبر داد‪.‬‬ ‫تو‬ ‫علی رســولیان بــا ابــراز خرســندی از فعالی ‬ ‫ک صنعتی اللجین‬ ‫یهــای تولیدگران شــهر ‬ ‫توانمند ‬ ‫اظهار داشت‪ :‬گرچه منابع دولتی محدود است‪ ،‬اما‬ ‫به دلیل رونق فعالیت های تولیدی در این شهرک‪،‬‬ ‫تمامــی تــاش خــود را مصــروف توســعه اراضــی‬ ‫صنعتی ان خواهیم نمود‪ .‬او با بیان این که شرکت‬ ‫شــهرک های صنعتی همدان‪ ،‬توســعه ‪ ۹۰‬هکتاری‬ ‫این شــهرک را برنامه ریزی نموده است‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫میزان‪ ،‬رقم باالیی است که اگر متقاضی ان وجود‬ ‫داشته باشد‪ ،‬توسعه اتفاق خواهد افتاد؛ چراکه اگر‬ ‫با کمبود زمین مواجه باشیم‪ ،‬رقابت واقعی وجود‬ ‫نخواهد داشــت‪ .‬ازاین رو نیاز اســت کمبود زمین را‬ ‫جبران کنیم‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بــا تاکیــد بر ای نکــه در نحوه مدیریــت و نگهداری‬ ‫شــهرک های صنعتی بایــد اصالحاتی انجام شــود‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اگر نماینده مردم شهرستان در مجلس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬مشکل تخصیص اب را حل کند‪،‬‬ ‫این مجموعه نیز هزینه ان را تامین و امور مربوطه‬ ‫را انجام خواهد داد‪ .‬رســولیان خاطرنشــان کرد‪ :‬اگر‬ ‫کسی زمین بخرد و ان را نسازد و به تولید نینجامد‪،‬‬ ‫زمیــن را پــس خواهیــم گرفــت و در ایــن خصوص‬ ‫هیچ گونه مماشــاتی نخواهیم داشــت‪ .‬او در پایان‬ ‫بــا بیان این که اگر تولیدکنندگان فعال این شــهرک‬ ‫صنعتــی‪ ،‬همــکاری جمعــی خوبــی را بــه نمایش‬ ‫قطعادر بازارهایجهانیحضور پرقدرتی‬ ‫بگذارند‪ً ،‬‬ ‫خواهند داشت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شــهرک های صنعتی ایران نیز بــا ارائه خدمات و‬ ‫برنامه های حمایتی الزم‪ ،‬ازجمله برگزاری دوره های‬ ‫اموزشی‪،‬شرکتدر نمایشگاه هایخارجیو اعطای‬ ‫تسهیالت به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬در ایــن نشســت تولیدکننــدگان و‬ ‫فعاالن اقتصادی بهار و اللجین به بیان مهم ترین‬ ‫مســائل و مشــکالت خو د پرداختند که دســتورات‬ ‫الزم در خصــوص تســهیل و رفع موانــع پیش روی‬ ‫فضای کس ـب وکار و ســرمایه گذاری در این منطقه‬ ‫صادر شد‪ .‬شهرک صنعتی اللجین دارای ‪ ۵۶‬هکتار‬ ‫مســاحت اســت که ‪ ۲۸‬هکتار ان زمین صنعتی و‬ ‫تمامی‪ ۵۶‬هکتار ان دارای سند تفکیکی است‪ .‬این‬ ‫شــهرک صنعتی از امکانات زیربنایی اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‬ ‫و تلفن برخوردار اســت و ‪ ۳۳۵‬قرارداد حق انتفاع‬ ‫و بهره برداری با سرمایه گذاران به مساحت‪۲۷٫۷۸‬‬ ‫هکتار در ان منعقدشده است‪ ۲۵۴.‬واحد تولیدی‬ ‫به بهره برداری رسیده در این شهرک صنعتی نیز با‬ ‫ســرمایه گذاری ســه هزار و ‪ ۳۹‬میلیارد ریال برای دو‬ ‫هــزار و ‪ ۹۲۶‬نفــر فرصت شــغلی فراهــم کرده اند‪.‬‬ ‫معاونفنیومشاور ومدیر حوزهمدیرعاملسازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری‪ ،‬رئیس‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی و جمعــی از مدیران‬ ‫دستگاه های اجرایی استانی و شهرستانی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان‬ ‫صنایــع کوچک و شــهرک های صنعتــی ایــران را در‬ ‫بازدیداز شهرکصنعتیویانهمراهی کردند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدرسه خیر ساز مرحوم شیخ احمد خسروی در زراباد افتتاح شد‬ ‫مســئول گروه جهادی تبلیغی رساالت گفت‪:‬‬ ‫مدرســه ‪ 3‬کالســه خیر ساز شــیخ احمد خسروی‬ ‫صبــح امــروز در روســتای «بلــک» شهرســتان‬ ‫زرابــاد افتتــاح و تحویــل اموزش وپــرورش شــد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مرتضــی اســتقامت‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬پــس از وقــوع ســیالب ســال ‪98‬‬ ‫در جنوب سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬گروه جهادی‬ ‫تهــای زیــادی ازجملــه‬ ‫تبلیغــی رســاالت فعالی ‬ ‫ســاخت ‪ 11‬پارک‪ 50 ،‬چشــمه ســرویس بهداشتی‬ ‫و حمــام و همچنیــن توزیع بســته های غذایی و‬ ‫معیشتی متعدد را در جنوب استان انجام داد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در راســتای اجــرای برنامه های‬ ‫این گروه جهادی‪ ،‬مقرر شــد یک باب مدرســه ‪3‬‬ ‫کالسه ابتدایی با متراژ ‪ 160‬متر در روستای بلک‬ ‫شهرستان زراباد در جنوب استان ساخته شود که‬ ‫کارهای اجرایی ان نیز به سرعت پیش رفت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه حجت االســام اســتقامت؛ طــی‬ ‫تفاهم نام ـه ای کــه بــا اداره کل اموزش وپــرورش‬ ‫اســتان منعقــد شــد ایــن مدرســه طــی ‪ 72‬روز‬ ‫کهــای مالــی و معنــوی خیریــن و همــت‬ ‫بــا کم ‬ ‫گروه های جهادی احداث و صبح امروز با حضور‬ ‫مسئولین و مردم منطقه افتتاح شد‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬متولی ســاخت این مدرســه‬ ‫گروه جهادی تبلیغی رساالت است که گروه های‬ ‫جهادی راه سعادت مشهد و حدید سیستان نیز‬ ‫مشارکت نزدیک و خوبی در این پروژه داشته اند‬ ‫و قرار است این قبیل کارهای جهادی در منطقه‬ ‫ادامه دار باشد‪.‬‬ ‫مســئول گروه جهادی تبلیغی رســاالت تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن مدرســه بــه نــام مرحــوم شــیخ احمــد‬ ‫خســروی که از جهادگران فعال کشــوری بود اما‬ ‫متاســفانه به دلیل بیماری کرونا دربازکن را وداع‬ ‫گفت نام گذاری شــد و حدود ‪ 550‬میلیون تومان‬ ‫نیز برای ساخت ان هزینه شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاریرزمایشخودحفاظتیدر مخابراتمنطقه گلستان‬ ‫همزمان با سایر سازمان ها و نهادهای اجرایی‬ ‫مانور خود حفاظتی در مخابرات منطقه گلستان‬ ‫برگزار شــد‪ .‬مخابــرات منطقه گلســتان‪ ،‬رزمایش‬ ‫خود حفاظتی در ادارات مخابرات ســطح استان‬ ‫همزمــان با ســتاد برگزار شــد‪ .‬بــه گفته غالمعلی‬ ‫شــهمرادی ایــن مانــور که در ســایر دســتگاه های‬ ‫اجرایــی نیــز برگزار شــد باهــدف امادگی هر چه‬ ‫بیشتر منابع انسانی در مواقع بحرانی و به منظور‬ ‫تقویت پدافند غیرعامل اجرا شد ‪ .‬مدیر مخابرات‬ ‫منطقه گلستان هوشیاری و اقدام به موقع کارکنان‬ ‫در مواقــع حســاس و بحرانــی را عامــل اصلــی‬ ‫موفقیــت و گــذر از بحــران دانســت و ضــرورت‬ ‫اموزش در این زمینه را یاداور شد‪ .‬او از مشارکت‬ ‫اداره حراست در این زمینه قدردانی کرد و گفت‪:‬‬ ‫سطح امادگی کارکنان قابل قبول بوده و با انجام‬ ‫شهــای مســتمر این امادگــی ارتقاءیافته و‬ ‫رزمای ‬ ‫با این دانش عملیاتی خواهیم توانســت پدافند‬ ‫غیرعامل را در تمامی بخش ها پیاده سازی کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اصفهاندر وضعیتقرمز ازدواج‬ ‫رئیس کانــون ســردفتران ازدواج و طالق اســتان‬ ‫اصفهــان‪ ،‬گفــت‪ :‬در مهرماه که مقــارن با اعیاد ربیع‬ ‫و رونــق ازدواج اســت‪ ۸۷۰ ،‬ازدواج در مقابــل‬ ‫‪ ۸۰۰‬طــاق در اســتان اصفهــان ثبت شــد‪ .‬علی اکبر‬ ‫صافی اصفهانی در دیدار هیئت مدیره جدید کانون‬ ‫سردفتران ازدواج و طالق استان اصفهان با نماینده‬ ‫ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان‪ ،‬گزارشــی‬ ‫از تحوالت نوین ثبت ازدواج و طالق و ایجاد دفتر‬ ‫الکترونیکازدواجهمچونطالقارائه کرد‪.‬او بابیان‬ ‫اینکهدر رنگ بندیازدواجدر کشور‪،‬استاناصفهاندر‬ ‫وضعیتقرمز ازدواجقرار دارد‪ ،‬گفت‪:‬در شهریورماه‬ ‫امسال تعداد طالق های ثبت شده در استان حدود‬ ‫هزار طالق و ازدواج ها حدود‪ ۷۰۰‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫صافی اصفهانی افزود‪ :‬در مهرماه که مقارن با اعیاد‬ ‫ربیع و رونق ازدواج است‪ ،‬طالق ها حدود‪ ۸۰۰‬مورد‬ ‫و ازدواج هــا حــدود ‪ ۸۷۰‬مــورد بــوده اســت‪ .‬رئیس‬ ‫کانــون ســردفتران ازدواج و طــاق اســتان اصفهان‪،‬‬ ‫کاهش ازدواج از یک سو و رشد طالق از سوی دیگر‬ ‫در استانرابسیار نگران کنندهدانست‪.‬او خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬کانون سردفتران ازدواج و طالق استان اصفهان‬ ‫با زیرمجموعه حدود‪ ۲۰۰‬دفترخانه فعال در استان‬ ‫و برخوردار بودن از ظرفیت و توان علمی و تجربی‬ ‫ســران دفاتــر‪ ،‬امادگــی دارد کــه در دفترخانه ها و یا‬ ‫مکانی که اوقاف یا میراث فرهنگی در اختیار گذارد‪،‬‬ ‫در حوزهمشاوره هایپیشاز طالقو پیشاز ازدواج‬ ‫فعالیت کندو بتواندسهمو نقشموثریدر توسعه‬ ‫ازدواج و کاهــش طــاق ایفا کنــد‪ .‬صافی اصفهانی‬ ‫در ادامه از عدم حضور مســئوالن ذی ربط در حوزه‬ ‫ازدواج و طــاق در شــورای فرهنگ عمومی اســتان‬ ‫انتقاد کرد و از امام جمعه اصفهان درخواســت کرد‬ ‫رئیس کانون ســردفتران ازدواج و طالق اســتان را به‬ ‫عضویتاینشورامنصوبکند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاریاولین گردهماییمسئولینسواداموزیخراسانرضوی‬ ‫در سال جاری‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬با حضور مسئولین‬ ‫ســواداموزی اســتان‪ ،‬مســئول حفاظــت پرســنلی‬ ‫و مســئول حراســت ســواداموزی و اولین جلســه‬ ‫گردهمایی مسئولین سواداموزی در مرکز اموزش‬ ‫نیروی انسانی شهید سعیدی برگزار شد‪.‬‬ ‫در اینجلسهمعاونسواداموزیخراسانرضوی‬ ‫در خصوص فعالیت های سواداموزی گفت‪ :‬تسلط‬ ‫بــر مجموع قوانیــن و مقررات نهضــت‪ ،‬پیگیری و‬ ‫استمرار فعالیت هاو پاسخگوییبهمکاتباتاداری‬ ‫از وظایــف همــکاران ســتادی ســواداموزی اســت‪.‬‬ ‫مصطفی اسدی افزود‪ :‬شناخت حوزه عمل‪ ،‬نواوری‬ ‫در راستای وظایف‪ ،‬شوق انگیز و جاذب بودن‪ ،‬رشد‬ ‫یهــای خالقیــت و ابتــکار در حوزه‬ ‫و بلــوغ از ویژگ ‬ ‫ســواداموزی هست و مسئولین ســواداموزی با اشنا‬ ‫بــودن شــرح وظایف خــود و احترام و عمــل به ان‬ ‫و ابهام زدایی در راستای ارتقاء جایگاه سواداموزی‬ ‫و معرفی ان به دیگران باید کوشا باشند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬ســاالنه حــدود ‪ 1/7‬درصــد افــراد در پایــه اول‬ ‫ابتدایی جذب نمی شوند که از این مقدار ‪0/5- 0/7‬‬ ‫درصــد افــراد معلول تعلیــم ناپذیر هســتند ‪1-1/2‬‬ ‫درصد مابقی یعنی حدود دو هزار نفر در پایه اول‬ ‫یشــوند که اگر طی مدت سه‬ ‫ابتدایی ثبت نام نم ‬ ‫گســاالن‬ ‫ســال اموزش نبینند به جرگه ی اموزش بزر ‬ ‫می پیوندنــد و بدیــن ترتیب اگــر امــار بازماندگان‬ ‫از تحصیــل بــه مرز صفر درصد برســد‪ ،‬قطعا راهی‬ ‫یســوادی خواهد بود‪ .‬اسدی‬ ‫به سوی ریش ـه کنی ب ‬ ‫بــه برگــزاری منظــم جلســات شــورای پشــتیبانی و‬ ‫کمیته بهبود کیفیت تاکید کرد و بیان نمود‪ :‬شورای‬ ‫پشــتیبانی خراســان رضــوی در ســال گذشــته رتبه‬ ‫خیلــی خوب و قابل تقدیر به دســت اورد و برای‬ ‫پنجمین سال متوالی رتبه اول کشوری را به دست‬ ‫اوردیم‪ .‬معاون سواداموزی خراسان رضوی افزود‪:‬‬ ‫حوزه ســواداموزی جزء پنج رتبه برتر کشــور است‬ ‫که در ســال ‪ ،99‬در جشــنواره شــهید رجایی رتبه‬ ‫اول کشــوری را کســب کردیــم‪ .‬او بــه اســتفاده از‬ ‫تهــای برون بخشــی در حوزه ســواداموزی‬ ‫ظرفی ‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بســیاری از شهرســتان های‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬با انعقاد تفاهم نامه با نهادهای‬ ‫اجرایــی ماننــد فنــی و حرف ـه ای‪ ،‬بســیج و جهــاد‬ ‫سازندگیو خیرینو مجموعه هایغیر اداریمانند‬ ‫بازرگانــان گا مهــای موثری در این راه برداشــته اند‬ ‫و می توانند الگوی مناســبی باشند‪ .‬اسدی تعامل‬ ‫مسئولین سواداموزی شهرستان ها با مجموعه های‬ ‫اداری‪ ،‬اموزش دهنــدگان و شــرکت های طرف قرار‬ ‫داد با نهضت سواداموزی را الزمه تسریع در کارها‬ ‫دانست و افزود‪ :‬امیدواریم تا پایان مهلت کالس‬ ‫یهــا همچنــان امــار بــاال در جــذب را حفظ‬ ‫گذار ‬ ‫کنیم‪ .‬این مقام مسئول ادامه داد‪ :‬مراکز یادگیری‪-‬‬ ‫یاددهی محلی نقطه قوت استان خراسان رضوی‬ ‫اســت کــه رعایــت دســتورالعمل ها‪ ،‬غنــا بخشــی‬ ‫برنامه ها‪ ،‬استفاده از حداکثر ظرفیت ها و تعامل‬ ‫بــا دســتگاه ها و مجموعه هــای برون ســازمانی‬ ‫باعث اعتالی ان می شــود‪ .‬او همچنین به برنامه‬ ‫توانمندســازی اموزش دهنــدگان و مدیــران مراکــز‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ارســال به موقــع گزارش هــا‪،‬‬ ‫دقت در ارائه اسناد و تنظیم پرونده های مشمولین‬ ‫استخدامیاز انتظاراتسواداموزیاستاناز مسئولین‬ ‫سواداموزیشهرستانهست‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫بیش از ‪ ٧٣‬هزار هکتار‬ ‫از اراضی سیستان و‬ ‫بلوچستان رفع تداخل شد‬ ‫سرپرســت مدیریــت امور اراضی اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان اظهار داشــت‪ :‬با هدف حفظ و حراســت‬ ‫از زمین هــای ملــی و منابع طبیعی و در راســتای اجرای‬ ‫ماده ‪ ۵۴‬قانون رفع موانع تولید و رفع تداخالت ناشی‬ ‫از اجرای مقررات موازی دســتگاه ها پس از بررســی کلیه‬ ‫موارد در کارگروه های شهرســتان و کمیســیون اســتان‪ ،‬از‬ ‫ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ‪ ۴٩‬پالک به مساحت‬ ‫‪ ٧٣‬هزار و ‪ ۴٨٠‬هکتار رفع تداخل شــد‪ .‬الهام شــهرکی‬ ‫افزوداینرفعتداخالتدر شهرستان هایزابل‪،‬هیرمند‪،‬‬ ‫نیمــروز‪ ،‬زهک‪ ،‬هامون‪ ،‬خاش‪ ،‬ایرانشــهر و بمپور بوده‬ ‫کــه پــس از رفع تداخل مقدمات صدور ســند مالکیت‬ ‫برای بهره برداران و کشاورزان از سوی اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک و منابع طبیعی فراهم شد‪ .‬او تصریح کرد س از‬ ‫رفع تداخل و صدور ســند برای اراضی کشــاورزی‪ ،‬زمین‬ ‫کشــاورزی دارای ارزش و اعتبارشــده و کشــاورز می تواند‬ ‫به عنوان وثیقه از ان اســتفاده کند و کشاورزان صاحب‬ ‫زمیــن از ایــن طریــق دارای ســرمایه واقعی تری شــده و‬ ‫امــکان ایــن را می یابنــد که فعالیت کشــاورزی خــود را‬ ‫توسعهدهند‪.‬‬ ‫پایان برداشت ذرت‬ ‫علوفه ای در کرمانشاه‬ ‫اسماعیلپرویزیفر‪،‬مدیر جهاد کشاورزیشهرستان‬ ‫کرمانشاه گفت‪ :‬در سال زراعی گذشته سطح زیر کشت‬ ‫ذرت علوفه ای در این شهرستان‪ 2516‬هکتار بوده که از‬ ‫این ســطح بالغ بر ‪ 150960‬تن محصول برداشــت شد و‬ ‫در سال زراعی جاری نیز ‪ 3800‬هکتار از اراضی شهرستان‬ ‫کرمانشــاه بــه کشــت ذرت علوفه ای اختصــاص یافت‬ ‫که از این ســطح بالغ بر ‪ 225‬هزار تن محصول فوق با‬ ‫متوسط عملکرد ‪ 60‬تن در هکتار برداشت شده که به‬ ‫ترتیب دهســتان های میاندربند‪ ،‬ســراب نیلوفر و بیلوار‬ ‫بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫پرویزی فر افزود‪ :‬بیش از ‪ 31‬دستگاه چاپر فعال بومی و‬ ‫مهاجر کار برداشت ذرت علوفه ای را در این شهرستان‬ ‫بر عهده داشته و نظارت های الزم در خصوص تنظیم‬ ‫چاپرهــا به صــورت مســتمر پیگیــری شــد‪ .‬مدیــر جهاد‬ ‫کشــاورزی شهرســتان کرمانشــاه گفــت‪ :‬برداشــت ذرت‬ ‫علوفه ای در این شهرســتان از اول شــهریورماه اغاز شد‬ ‫و تا نیمه ابان ماه ادامه داشــت‪ .‬مدیر جهاد کشــاورزی‬ ‫شهرســتان کرمانشــاه خاطرنشــان کرد‪ :‬عمده محصول‬ ‫ذرت علوفــه ای برداشت شــده‪ ،‬به منظــور تولید علوفه‬ ‫سیلوییموردنیاز دامداراندر سطحشهرستان کرمانشاه‬ ‫مورداستفادهقرار می گیرد‪.‬‬ ‫برگزاری اولین گردهمایی‬ ‫خانواده های اسیب دیده از‬ ‫اعتیاد در مشکین دشت‬ ‫اولینگردهماییوجلسهتوجهیواموزشی‪،‬مختص‬ ‫خانواده هــای اســیب دیده از اعتیــاد بــا همــکاری اداره‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشــی شهرداری مشکین دشت‬ ‫با حضور اقای فروهر تشویقی موسسه جمعیت خیریه‬ ‫تولددوبارهو برخیمهمانانافتخاریاز سایر استان های‬ ‫کشور در محل سالن اجتماعات فرهنگسرای شهید زارع‬ ‫شهرداریمشکین دشتبرگزار شد‪.‬جمعیتخیریهتولد‬ ‫ی ان‬ ‫دوباره یک سازمان مردم نهاد است که هدف اصل ‬ ‫افزایش کیفیــت زندگی مصرف کنندگان مواد‪ ،‬افــراد در‬ ‫حال بهبودی و اعضای خانواده ان هاست که در مسیر‬ ‫تحقــق این هدف‪ ،‬تولــد دوبــاره برنامه های مختلف‪،‬‬ ‫اما همسویی را دنبال می کند‪ ،‬از اموزش های تخصصی‬ ‫و تربیــت مشــاوران همتا بــرای کار کــردن در حوزه های‬ ‫درمانو کاهشاسیب هاتافعالیت هایحمایت جویی‬ ‫و ترویجــی و تولیــد محتــوای تخصصــی بــرای تاثیــر بر‬ ‫سیاســت گذاری ها و برنامه ریزهای حــوزه مواد مخدر و‬ ‫محرک در سطح‪ ،‬منطقه ای‪ ،‬ملی و بین المللی جلسات‬ ‫توجهــی‪ ،‬اموزشــی خانواده هــای اســیب دیده از اعتیاد‬ ‫هــر هفتــه سه شــنبه ها از ســاعت ‪ ۱۵‬الــی ‪ ۱۷‬به صورت‬ ‫رایگان در محل ســالن اجتماعات فرهنگســرای شــهید‬ ‫زارع شهرداری مشکین دشت برگزار می شود و ورود برای‬ ‫عموم ازاد است‪.‬‬ ‫محور توسعه صنایع‬ ‫بر پایه فعالیت های‬ ‫دانش بنیان است‬ ‫استاندار اردبیلاظهار کرد‪:‬شکوفاییو توسعهبخش‬ ‫صنعتدر سال هایپیش رودر گروحمایتاز شرکت های‬ ‫دانش بنیان اســت و باید تمامی روســای دانشــگاه ها و‬ ‫پارک علم و فناوری استان این موضوع را به جد پیگیری‬ ‫کنند‪.‬ســید حامد عاملــی افزود‪ :‬متاســفانه در ســال های‬ ‫گذشته اردبیل که جزو استان های نوپای کشور محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬از حمایت ها و سرمایه گذاری های کالن دولتی‬ ‫در راستایایجادصنایعمادر بی بهرهبودهو فعالیت های‬ ‫ارزشمند صنعتی موجود در استان نیز به همت فعاالن‬ ‫بخش خصوصی انجام شده است؛ از این رو برای جبران‬ ‫عقب ماندگی هاوبی توجهی هایگذشتهنیازمندحمایت‬ ‫جدیاز شرکت هایدانش بنیاندر راستایتوسعهصنعتی‬ ‫هســتیم‪.‬وی با انتقاد از تعداد شــرکت های دانش بنیان‬ ‫فعــال در اســتان اردبیــل‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬با وجــود اقدام های‬ ‫صــورت گرفتــه در ســال های گذشــته در حوزه اســتقرار و‬ ‫حمایت از شــرکت های دانش بنیان‪ ،‬وضعیت انها قابل‬ ‫قبول نیست و دانشگاه های استان و پارک علم و فناوری‬ ‫بایدبرنامه ریزیدقیقیدر راستایتوسعهاینبخشمهم‬ ‫علمی و صنعتی داشته باشند و سیاست اصلی خود را بر‬ ‫محور حمایتاز فعالیت هایفناورانهقرار دهند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د گیالن‬ ‫شنبه‪ 22‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1209‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫کاهش اثار ناشی از‬ ‫بحران ها با امادگی و‬ ‫تمرین مستمر‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضالب گیــان همزمان‬ ‫با هفته نکوداشت پدافند غیرعامل گفت‪ :‬با امادگی و‬ ‫تمرین مســتمر‪ ،‬اثار ناشی از بحران ها کاهش می یابد‪.‬‬ ‫ســید محسن حســینی با اشاره به اینکه شــرکت ابفای‬ ‫استان به طور مستمر در طول سال مانورهای مختلفی‬ ‫را جهــت مقابله با بحران های احتمالــی برگزار می کند‬ ‫افزود‪ :‬این مانورها سطح امادگی و مهارت نیروها را در‬ ‫مواقع بحرانی افزایش و اثار ناشــی از بحران را کاهش‬ ‫می دهد‪.‬او باتاکیدبر اینکهسامانه هایمختلفیجهت‬ ‫رصد و پیش بینی حوادث وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬باید از این‬ ‫سامانه ها به خوبی استفاده شود‪ .‬حسینی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بــا توجه به اینکه دامنه بحــران را نمی توان پیش بینی‬ ‫کرد‪ ،‬باید با برگزاری مانور امادگی خود را ارتقاء دهیم‪.‬‬ ‫او گفت‪:‬به منظور تامینبرقایستگاه هایپمپاژ اباین‬ ‫شهرستاندر زمانقطعیبرق‪،‬دستگاه هایدیزلژنراتور‬ ‫متعددی در تاسیســات اب رســانی شــهری و روســتایی‬ ‫پیش بینی شدهاست‪.‬‬ ‫در جلسه مشترک روسای اتاق بازرگانی ایران‪-‬چین و ایران‪-‬روسیه مقرر شد‪:‬‬ ‫افزایش انتقال کاال از کریدور چین‪-‬قزاقستان ایران‬ ‫با محوریت منطقه ازاد انزلی‬ ‫افتتاح یادمان شهدای گمنام‬ ‫بوستان ملت‬ ‫شهردار رشت ضمن بازدید از بوستان ملت نسبت‬ ‫به تسریع در روند احداث یادمان شهدای گمنام تاکید‬ ‫و از افتتاحانهمزمانبایکصدمینسالروز شهادتمیرزا‬ ‫کوچک خان جنگلی خبر داد‪ .‬سید امیرحسین علوی در‬ ‫راستایپیگیریرونداجرایپروژه هایعمرانی‪،‬فرهنگی‬ ‫و زیرساختی سطح شهر از بوستان ملت‪ ،‬ابنما و پروژه‬ ‫احــداث المان شــهدای گمنام این مجموعــه بازدید به‬ ‫عمل اورد‪ .‬شــهردار رشــت در این بازدیــد روند احداث‬ ‫پروژه یادمان شهدای گمنام بوستان ملت را موردبررسی‬ ‫قرار داد و ضمن تاکید بر تسریع در روند اجرای این پروژه‬ ‫عنوان کرد ‪ :‬باید اقدامات به گونه ای تسریع پیدا کند تا‬ ‫بتوانیم در ‪ ۱۱‬اذر همزمان با یکصدمین سالروز شهادت‬ ‫میــرزا کوچک جنگلی شــاهد بهر هبــرداری از ایــن پروژه‬ ‫شاخصباشیم‪.‬‬ ‫علــوی همچنیــن در مــورد ابنمــای بوســتان ملــت‬ ‫نیــز مــواردی را برشــمرد و بــا بیــان اینکــه ارتقاء ســطح‬ ‫خدمات دهی به شهروندان و رفع نواقص موجود باید‬ ‫در اولویت مدیران مناطق قرار گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬از شهرداری‬ ‫منطقه ســه که بهره بردار اب نمای بوســتان ملت است‬ ‫کســازی و‬ ‫انتظار می رود‪ ،‬تمهیدات الزم را در جهت پا ‬ ‫همچنینفعالیتمستمر و روزانهاب نمابهعملاورد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی حجم‬ ‫مخزن اب سد سفیدرود‬ ‫مدیــر بهر هبــرداری و نگهــداری از تاسیســات ابی و‬ ‫برق ابــی شــرکت اب منطق ـه ای گیــان از کاهــش ‪۵۰‬‬ ‫درصدی حجم مخزن ســد ســفیدرود نســبت به مدت‬ ‫مشابهسالقبلخبر داد‪.‬عمرانمومنیبااعالماینخبر‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه به دلیل شرایط خاص اقلیمی کشور در‬ ‫ماه های اخیر‪ ،‬ورودی اب به سد سفیدرود که از منابع‬ ‫ابی خارج از گیالن تغذیه می شود‪ ،‬کاهش چشمگیری‬ ‫یکــه در حــال حاضــر تنها ‪۱۵‬‬ ‫را نشــان می دهــد به طور ‬ ‫درصد از حجم نرمال سد سفیدرود ابگیری شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در حال حاضر حجم اب مخزن سد سفیدرود‬ ‫‪ ۱۵۶‬میلیون مترمکعب است که این میزان در مقایسه‬ ‫با حجم‪ ۳۱۰‬میلیون مترمکعبی روز مشابه در سال قبل‬ ‫و حجــم ‪ ۴۵۳‬میلیــون مترمکعبــی دو ســال ماقبل‪ ،‬به‬ ‫ترتیــب معــادل ‪ ۵۰‬و ‪ ۶۵‬درصــد کاهــش دارد‪ .‬مومنــی‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬هم اکنون دبی ورودی ســد ســفیدرود ‪۲۲‬‬ ‫مترمکعب بر ثانیه و دبی خروجی ان ‪ ۳‬مترمکعب بر‬ ‫ثانیه است؛ که برای تامین حق ابه زیست محیطی و اب‬ ‫شرب شهرهای رودبار و رستم اباد رهاسازی می شود‪ .‬سد‬ ‫سفیدرودبزرگ ترینسدمخزنی گیالندر حالحاضر اب‬ ‫کشاورزی موردنیاز ‪ 171‬هزار هکتار از مجموع‪ ۲۳۸‬هزار‬ ‫هکتار شالیزارهایاستانراتامینمی کند‪.‬‬ ‫اغاز برداشت‬ ‫و صادرات کیوی‬ ‫مدیر امور باغبانیجهادکشاورزیاستانگفت‪:‬گیالن‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۱۴‬هکتار باغ کیوی دارد که برداشت نوبرانه‬ ‫این محصول از اواسط ابان شروع شده است‪ .‬پارسافر با‬ ‫بیان اینکه پیش بینی شده باغداران گیالنی امسال ‪۲۱۰‬‬ ‫هــزار تــن کیوی بــه ارزش ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۹۴۰‬میلیــارد تومان‬ ‫برداشــت کنند افزود؛ ‪ ۵۰‬درصد از محصول تولیدشــده‬ ‫در گیالن به کشور های روسیه‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬قزاقستان و‬ ‫اسیای میانه صادر می شود‪ .‬او با اشاره به اغاز صادرات‬ ‫کیــوی از مرز هــای گیالن گفت‪ :‬ایــران رتبه چهارم تولید‬ ‫کیــوی در جهــان را دارد و گیــان بزرگ ترین صادرکننده‬ ‫کیوی در کشور است‪ .‬مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی‬ ‫گیالن با تاکید بر اینکه گیالن ‪ ۸۵‬سردخانه با ظرفیت‬ ‫‪ ۱۹۵‬هزار تن دارد گفت‪ :‬این محصول برای صادرات نیاز‬ ‫به سورتینگ‪ ،‬بسته بندی و نگهداری در سردخانه دارد‪.‬‬ ‫او تصریــح کرد؛ گیالن ‪ ۸‬هــزار و ‪ ۱۲۰‬باغدار کیوی دارد‪،‬‬ ‫تالش‪ ،‬رودسر و استارا بزرگ ترین تولیدکنندگان کیوی در‬ ‫گیالن هســتند‪ .‬کیوی محصولی است که در هر فصلی‬ ‫در سبد میوه‪ ،‬کنار دیگر میوه های زمستانی و تابستانی‬ ‫جا خوش کرده است‪ .‬به گفته کارشناسان تغذیه درصد‬ ‫ویتامین‪ C‬کیوی از دیگر مرکبات بیشتر است و خانواده‬ ‫ویتامین ‪ B‬را هم در خود دارد‪ ،‬یک انتی اکســیدان ســبز‬ ‫با دانه های ریز سیاه و روکشی تقریبا زبر و پرزدار است‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه‬ ‫ازاد انزلــی در جریــان نشســتی که با همکاری رئیس‬ ‫اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه؛ با حضور رئیس‬ ‫اتــاق مشــترک بازرگانی ایــران و چین در ســاختمان‬ ‫اتاق بازرگانی ایران در تهران برگزار شــد؛ راهکارهای‬ ‫افزایش بهره برداری از کریدور چین‪-‬قزاقستان ایران‬ ‫بــا محوریــت ایــن منطقــه را موردبحــث و بررســی‬ ‫قراردادند‪ .‬رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان‬ ‫منطقهازادانزلیباارائهتحلیلیاز کریدورهایشمال‪-‬‬ ‫جنــوب و چین‪-‬قزاقســتان‪-‬ایران که بــا محوریت و‬ ‫مرکز ثقلنخستینمنطقهازادشمالکشور بهترتیب‬ ‫فعال سازی و ایجادشده اند؛ به بیان زیرساخت ها و‬ ‫امکانات موجود در دو بندر محدوده منطقه متبوع‬ ‫خود یعنی مجتمع بندری کاسپین و انزلی پرداخت‬ ‫و اظهار داشت‪ :‬از ویژگی های متمایز مجتمع بندری‬ ‫کاســپین اتصال ان به خط ریل سراســری اســت که‬ ‫یشــود و تا ابتدای ســال‬ ‫در اینــده نزدیک محقق م ‬ ‫اتــی تمــام زیرســاخت های الزم در حــوزه ریلــی و‬ ‫بندری به منظور نقل وانتقال مستقیم کاال از قطار به‬ ‫کشتی و برعکس اماده بهره برداری می شود‪ .‬اوسط‬ ‫مقدم با بیان اینکه همزمان با این طرح‪ ،‬اســکله رو‬ ‫نیز در حال ســاخت اســت تا با افتتاح هر دو طرح‬ ‫زیرساختیعالوهبر اتصالبنادر جنوبیکشور بهاین‬ ‫منطقه‪ ،‬زمینه افزایش حجم و سرعت بخشیدن به‬ ‫نقل وانتقال کاالهای ترانزیتی در مســیرهای تجاری‬ ‫بین المللیعبوریاز کشورماننیز افزایشچشم گیری‬ ‫پیــدا می کنــد‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬هــدف اصلی برگــزاری‬ ‫چنیننشست هایتخصصیاز سویسازمانمنطقه‬ ‫تهــا و‬ ‫ازاد انزلــی بهر هبــرداری حداکثــری از ظرفی ‬ ‫توانمندی هایبخشخصوصیکشور در عرصه های‬ ‫داخلــی و بین المللــی اســت‪ ،‬چراکــه ذی نفعــان و‬ ‫بهر هبــرداری اصلــی از مزایــا و معافیت های قانونی‬ ‫و زیرســاخت ها و امکانــات ایجادشــده جهادگــران‬ ‫اقتصادیکشورمانهستند‪.‬مجیدرضاحریری‪،‬رئیس‬ ‫اتاقمشترکبازرگانیایرانوچینبااستقبالاز حضور‬ ‫مدیرعاملو مدیرانارشدسازمانمنطقهازادانزلیبا‬ ‫همراهیفعالیناقتصادیبخشخصوصیبه منظور‬ ‫تسهیلدر امور تجاریبین المللی‪،‬اضافهکرد‪:‬توسعه‬ ‫صــادرات یکــی از مهم تریــن برنام ههــای ایــن اتاق‬ ‫بازرگانیاست کهبهدلیلشرایطسختقرنطینه ای‬ ‫کشور چین ظرف دو سال اخیر با کندی پیش رفته‬ ‫امــا ایــن راهبرد فرصت خوبــی برای همــکاری دو و‬ ‫چندجانبهاست‪.‬او بااشارهبهوجودمشکالتبرای‬ ‫حمل ونقل دریایی بین المللی کشــورمان از تشکیل‬ ‫کارگروهی میان اتاق متبوع او با همراهی سازمان‬ ‫توسعه تجارت به منظور توسعه و تنوع بخشی به‬ ‫مســیرهای حمل ونقــل کاال خبــر داد و افــزود‪ :‬در‬ ‫این میان توجه به مســیرهای ریلی بــا اولویت در‬ ‫دستور کار قرار دارد که در میان مسیرهای موجود‬ ‫کشورمان‪ ،‬اینچه برون‪ ،‬سرخس و انزلی از جایگاه‬ ‫ویژه ای در نقل وانتقال کاالهای وارداتی و صادراتی‬ ‫فعاالن اقتصــادی ایران برخوردار هســتند‪ .‬رئیس‬ ‫اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان این امر‬ ‫کــه در مــورد کریدور چین‪-‬قزاقســتان‪-‬ایران که با‬ ‫محوریت منطقه ازاد انزلی مشغول فعالیت است‬ ‫تمایل دو کشــور مزبور مبنی بر توســعه ترانزیت‬ ‫کاال از ایــن مســیر له عنــوان نقطه قــوت ان حائز‬ ‫اهمیــت اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نکتــه چالش برانگیز‬ ‫در کریدورهای بین المللی تامین کاال در مسیرهای‬ ‫رفت و برگشتی است که با عنایت به اینکه حدود‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد از کاالهــای صادراتــی به چین توســط‬ ‫شرکت های دولتی و یا وابسته به نهادهای دولتی‬ ‫صورت می گیرد‪ ،‬باید ایجاد ارزش افزوده و برگزاری‬ ‫جلســات کاری بــا مدیــران دولتــی این حــوزه را در‬ ‫دســتور کار قرار داد‪ .‬او با بیان اینکه اگر بتوان فقط‬ ‫‪ ۱۰‬درصد از حجم‪ ۱۲۰‬میلیون تنی صادرات به چین‬ ‫رااز طریق کریدور چین‪-‬قزاقستان‪-‬ایرانمنتقل کرد‪،‬‬ ‫قطعاحجمحمل ونقل کاالدر بنادر انزلیو کاسپین‬ ‫ً‬ ‫تکمیلمی شودتاکیدنمود‪:‬اتاقایرانوچینامادگی‬ ‫خودراجهتبرقراریوحمایتاز هرگونهارتباطیکه‬ ‫منجر بهمعرفیامکاناتو ظرفیت هایمنطقهازاد‬ ‫انزلی گردد‪،‬اعالممی دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫استاندار و رئیسشورایتامین گیالندر مراسمصبحگاهنیرویانتظامیعنوان کرد‬ ‫حمایت قاطع از اقدامات ناجا در مبارزه با مظاهر فساد‬ ‫اســتاندار گیــان با تصریــح اینکــه از ارزش های‬ ‫واالی انقــاب و راه عــزت بخــش شــهدا صیانت و‬ ‫از اقدامات ناجا در مبارزه با مظاهر فساد حمایت‬ ‫می کنیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا همراهــی همــه قــوا و ارکان‬ ‫حاکمیت‪،‬بااراده ایمستحکم‪،‬در مقابلدشمنی ها‬ ‫ایستاده ایم‪.‬‬ ‫اســدا‪ ...‬عباســی در مراســم صبحــگاه نیــروی‬ ‫انتظامی گیالن با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای‬ ‫ناجاکهبرایاقتدار وامنیتنظاماسالمیجانفشانی‬ ‫کردند‪،‬اظهار داشت‪:‬نیرویانتظامیمظهر امنیتو‬ ‫اقتدار کشورمان در بخش های مختلف اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعی اســت‪ .‬او با بیــان اینکه اقتدار‬ ‫پلیــس در کنــار مودت و مهربانی نســبت به مردم‬ ‫تجلی می یابد و این امر در ذات ناجا نهفته و برای‬ ‫مردم محســوس اســت‪ ،‬گفت‪ :‬رهبر انقــاب بارها‬ ‫شهــای شــبانه روزی نیــروی انتظامــی در ایام‬ ‫از تال ‬ ‫مختلف به ویژه تعطیالت برای ایجاد ارامش مردم‬ ‫و صیانت از انان و نیز خدمت رســانی در حوادث‬ ‫قدردانی کرده اند‪ .‬نماینده عالی دولت در گیالن با‬ ‫اشاره به اینکه برای رشد اقتصادی و توسعه کشور‬ ‫و اســتان نیازمند حراســت از مرزها هستیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حضور موثر نیروی انتظامی در مرزها برای مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز‪ ،‬منجر به ارتقاء سطح حمایت از‬ ‫تولیدکنندگانو نیز امنیتسرمایه گذاریمی شود‪.‬او‬ ‫بهقرار گرفتنکشورماندر مسیر ترانزیتموادمخدر‬ ‫اشــار ه و ان را بالیی خانما نســوز دانســت و اظهار‬ ‫کرد‪:‬نیرویانتظامیبامشارکتدستگاه هایمتولی‬ ‫تــاش مضاعفــی در جهت کاهش ترویج و شــیوع‬ ‫این اســیب در جامعه انجام دهد‪ .‬استاندار گیالن‬ ‫به نقش موثر ناجا در مبارزه با هرگونه فساد اشاره‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــما عزیــزان چش ـم وچراغ‬ ‫جامعــه هســتید چراکه بــا حضورتان‪ ،‬دشــمنان‬ ‫این نظام احساس ناامنی می کنند‪ .‬او به رویکرد‬ ‫ناجا در استفاده از فناوری های روز برای برقراری‬ ‫امنیت در فضای مجازی و مبارزه با جرائم اشاره‬ ‫و اضافه کرد‪ :‬با هوشمند سازی نظارت ها شاهد‬ ‫کاهش میــزان تصادفات و جرائم خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس ســتاد استانی مدیریت کرونا به مشارکت‬ ‫نیــروی انتظامــی در مقابلــه بــا ایــن ویــروس‬ ‫منحــوس اشــاره و خاطرنشــان کــرد‪ :‬در اجــرای‬ ‫طرح هوشمند سازی به جای عادی سازی‪ ،‬نقش‬ ‫ناجا بسیار ویژه است‪ .‬او با بیان اینکه به تالش‬ ‫مضاعــف بــرای خدمــت بــه مــردم نیازمندیــم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در راستای اجرای بیانیه گام دوم انقالب‬ ‫بــا همراهــی موثــر قــوای قضائیــه‪ ،‬مجریــه و‬ ‫مقننه بااراده ای مســتحکم در مقابل دشمنی ها‬ ‫ایســتاده ایم و بااقتــدار از تمامیــت ارضــی‪،‬‬ ‫دســتاوردها و ارزش های انقالب‪ ،‬ارمان های امام‬ ‫راحل و راه شــهدا صیانت خواهیم کرد‪ .‬در ابتدای‬ ‫این مراســم اســتاندار گیالن با حضور بر مزار شهید‬ ‫گمنام ارمیده در محوطه نیروی انتظامی و قرائت‬ ‫فاتحه‪ ،‬به مقام شامخ انان ادای احترام کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تسریعدر تزریقواکسنبرایپوششصددرصدیواکسیناسیون‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گیالن در جلسه‬ ‫هماهنگی واکسیناسیون کرونا‪ ،‬بر تسریع در تزریق‬ ‫واکســن جمعیــت باقی مانــده بــرای دســتیابی به‬ ‫پوشــش صددرصدی واکسیناسیون در استان تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در جلس ـه ای کــه بــا حضور ارســان ســاالری‪-‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان‪ ،‬ســردار‬ ‫محمد عبــداهلل پور‪ -‬فرمانده ســپاه قدس گیالن‪،‬‬ ‫ســید امیرحسین علوی ‪-‬شــهردار رشت و جمعی‬ ‫از معاونین و مدیران ســتادی و مشــارکت مجازی‬ ‫مدیــران شــبکه های بهداشــت و درمان در ســالن‬ ‫اجالس حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیالن‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اخرین وضعیت پیشرفت اجرای سند‬ ‫ملی واکسیناســیون کرونا در اســتان تشــریح شــد‪.‬‬ ‫دکتر ارسالن ساالری‪ -‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫گیالن در این نشست با بیان اینکه هم اکنون یک‬ ‫هــزار و ‪ ۳۲‬مرکــز واکسیناســیون در ســطح اســتان‬ ‫فعــال اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬یــک هــزار و ‪ ۸۰‬تیــم‬ ‫ثابــت و ‪ ۴۷‬تیــم ســیار در مناطق صعب العبور و‬ ‫ارتفاعات در اجرای واکسیناسیون همکاری دارند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان اینکه‬ ‫گیــان خوشــبختانه تاکنــون در صــدر اســتان های‬ ‫کشــور با باالترین درصد واکسیناسیون قرارگرفته‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بنا بر اخرین گزارش مرکز مدیریت‬ ‫امار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت‪ ،‬در گیالن‪،‬‬ ‫‪ 88/5‬درصد جمعیت باالی ‪ 12‬سال‪ ،‬نوبت اول‬ ‫واکســن و حدود ‪ ۶۸‬درصد افراد ‪ 12‬ســال به باال‬ ‫نوبت اول و دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫او با اشــاره به جمعیت در صف دریافت واکسن‬ ‫اســتان نیــز‪ ،‬گفت‪ :‬هنــوز ‪ ۱۱.۵‬درصد گیالنیــان دز‬ ‫نخســت و بیش از ‪ ۳۲‬درصد همین جمعیت دز‬ ‫دوم واکســن را دریافــت نکرده اند‪ .‬دکتر ســاالری‬ ‫با اشــاره به اخرین وضعیت واکسیناســیون دانش‬ ‫اموزان باالی ‪ ۱۲‬سال گیالن نیز گفت‪ :‬صد درصد‬ ‫دانــش اموزان باالی ‪ ۱۲‬ســال در گیالن نوبت اول‬ ‫واکســن و ‪54/5‬درصد همین جمعیت نیز نوبت‬ ‫اول و دوم واکســن کرونــا را دریافــت کرده انــد‪ .‬او‬ ‫بــا تقدیــر از زحمــات شــبانه روزی کادر بهداشــت‬ ‫و درمــان و همچنیــن گرو ههــای مشــارکت کننده‬ ‫ازجمله بســیج‪ ،‬سپاه و هالل احمر در اجرای سند‬ ‫ملی واکسیناســیون‪ ،‬گفت‪ :‬با مشارکت فعاالنه و‬ ‫مجدانه این گروه ها‪ ،‬اکنون گیالن در صدر پوشش‬ ‫واکسیناسیون قرار دارد و شمار مرگ میر های ناشی‬ ‫از ابتال به این بیماری نیز کاهش محسوس داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دکتر ساالری با تاکید بر اینکه تمرکز اصلی نظام‬ ‫ســامت گیالن‪ ،‬واکســینه کردن شــهروندان رشتی‬ ‫اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬علیرغم پای کار بودن ظرفیت‬ ‫کامل دانشگاه علوم پزشکی گیالن در رشت‪ ،‬هنوز‬ ‫حــدود ‪ ۱۹۰‬هــزار نفر از جمعیت رشــت واکســینه‬ ‫نشده اند که باید هم افزایی و همگرایی ها در این‬ ‫زمینه بسیار بیشتر شود‪ .‬سردار محمد عبداهلل پور‪،‬‬ ‫فرمانده ســپاه قــدس گیالن نیز در این نشســت از‬ ‫امادگــی همه جانبه ســپاه در تزریق واکســن کرونا‬ ‫به گیالنیان همچون گذشته خبر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫سپاه و بسیج با تمام امکانات و استعدادها در کنار‬ ‫کادر بهداشت و درمان است تا در واکسیناسیون نیز‬ ‫پیشگامیگیالنحفظشود‪.‬‬ ‫سید امیرحسین علوی‪ ،‬شهردار رشت نیز در این‬ ‫نشست از همکاری مجموعه شهرداری در تحقق‬ ‫اهداف نظام سالمت گیالن خبر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫شهرداری رشت قادر است پنج اتوبوس و مینی بوس‬ ‫را برای طرح واکسیناسیون در اختیار دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی گیالنقرار دهد‪.‬‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫زیرساخت ها و سیستم های بسیار‬ ‫هوشمند در صنعت برق وجود دارد‬ ‫بــرای مقابلــه با تهدیــدات‬ ‫تعمیــر این تجهیــزات و تامین‬ ‫مختلــف و متعدد ســایبری به‬ ‫بــرق مطمئــن و پایــدار نیازمند‬ ‫تجهیزات و تاسیسات صنعت‬ ‫دسترسی به این خطوط که در‬ ‫بــرق‪ ،‬زیرســاخت های بســیار‬ ‫مناطق صعب العبور قرار دارند‬ ‫قوی و سیستم های هوشمندی‬ ‫بسیار مهم بوده و دستگاه های‬ ‫بهمن داراب زاده‬ ‫در صنعــت بــرق ایجادشــده‬ ‫ذی ربــط باید بتوانند در اســرع‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت برق‬ ‫وقتاینامکانرافراهمنمایند‪.‬‬ ‫منطقه ایگیالنگفت‪:‬پدافندغیرعاملمجموعه دارابزادهگفت‪:‬تابستانامسالازنظر تداومگرما‬ ‫اقداماتیاستکهبدونبه کارگیریاز جنگ افزارها و طول مدت گرما تابستان ویژه ای بود و موجب‬ ‫یا تجهیزات نظامی بتواند در مقابله با تهدیدات شد تا مصرف برق مشترکان محترم افزایش یابد‬ ‫و حمالت دشمن‪ ،‬تلفات و خسارات احتمالی را که در این شرایط تامین برق مشترکان خانگی در‬ ‫کاهــش دهد‪ .‬بهمــن داراب زاده افــزود‪ :‬در حوزه اولویت بود و خوشبختانه با همکاری مردم عزیز‬ ‫بــرق و انــرژی‪ ،‬کارگــروه تخصصــی اب و انرژی با این تابســتان گرم سپری شــد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫عضویت دستگاه های مرتبط تشکیل شده است برقمنطقه ایگیالنباقدردانیاز همکاریصنایع‬ ‫کــه در ایــن کارگــروه‪ ،‬مســائل و مشــکالت حوزه سنگینگفت‪:‬باصنایعسنگیندر راستایاستفاده‬ ‫اب و انرژی بررســی‪ ،‬رصد و پیگیری م ‬ ‫یشــود‪ .‬در بهینهاز انرژیبرقو تامینبرقمشترکانخانگی‪،‬‬ ‫حوزهابمباحثمرتبطباخشکسالی‪ ،‬کم ابیو تفاهم نامــه ای امضا شــد مبنی بــر اینکه صنایع‬ ‫سیالب هاموردبحثوبررسیقرار می گیرد‪.‬داراب سنگین تعمیرات خطوط تولیدی خود را در ایام‬ ‫زاده گفت‪:‬در حوزهانرژیبرقو در راستایپدافند پیک قرار دهند و ساعات کاری خود را به ساعات‬ ‫غیرعامل برنامه های مختلفی در راستای افزایش غیر پیکانتقالدهندکهخوشبختانهباهمکاری‬ ‫ظرفیت پست های برق اجراشده و اجرا خواهد بسیار خوبمشترکانسنگیناینامر محققشد‬ ‫شــد تا بتوانیم پایداری و ضریب اطمینان شــبکه وبرقمشترکانخانگیبهنحومطلوب تریتامین‬ ‫بــرق را افزایــش بدهیم‪ .‬مدیرعامل شــرکت برق شد‪ .‬داراب زاده در خصوص امادگی برای مقابله‬ ‫منطقه ای گیالندر خصوصسایر مواردمطروحه بــا تهدیدات ســایبری گفــت‪ :‬با توجــه به اینکه‬ ‫در کارگــروه تخصصــی اب و انــرژی گفت‪ :‬ایجاد در برهــه کنونــی با تهدیدات مختلفــی در حوزه‬ ‫تمهیدات مختلف برای محافظت از چاه فلمن سایبری به زیرساخت های اب‪ ،‬برق و گاز مواجه‬ ‫که تامین کننده اب واحدهای نیروگاه در راستای هستیم‪ ،‬فراهم اوردن تمهیدات الزم برای مقابله‬ ‫تولیــد انــرژی بــرق اســت و در ســیالب ســال‪ 98‬با این تهدیدات بسیار حیاتی و ضروری است‪ .‬او‬ ‫بخشیاز دیوارهمحافظت کنندهاینچاهتخریب افزود‪:‬در بخشبرقماباحمالتمتعددسایبری‬ ‫شد و اجرای پروژه اتصال نیروگاه لوشان به خط مواجه هســتیم که با توجه به زیرســاخت های‬ ‫لوله سراسری نفت گاز از مواردی است که به طور بســیار خــوب و وجــود سیســتم های بســیار‬ ‫جد در این کارگروه پیگیری و دنبال م ‬ ‫یشــود‪ .‬او هوشمند‪ ،‬تهدیدات سایبری دشمن به سرعت‬ ‫افزود‪ :‬ویژگی مهم پدافند غیرعامل این است که دفع و خنثی می شوند‪ .‬مدیرعامل شرکت برق‬ ‫مردمعزیز به طور مستقیممی تواننددر اینبخش منطقــه ای گیالن گفــت‪ :‬ازجملــه اقداماتی که‬ ‫نقش افرینیکنندونقشان هابسیار حائز اهمیت در جهت پایدارســازی شــبکه بــرق به طور جد‬ ‫اســت‪ .‬به عنوان مثــال در حــوادث طبیعــی مثــل دنبال می کنیم‪ ،‬فرهنگ سازی در زمینه استفاده‬ ‫سیالبوبارش هایسنگینبرف‪،‬اوالاطالع رسانی بهینه از انرژی برق است‪ .‬با همکاری رسانه ها‬ ‫در خصــوص محــل خطوط اســیب دیده بســیار و علی الخصــوص صداوســیما بــه دنبــال ترویج‬ ‫مهم اســت که مردم می توانند در این بخش به فرهنگ استفاده درســت از انرژی برق هستیم تا‬ ‫شرکت برق کمک کنند‪ .‬ثانیا در حوادث طبیعی بتوانیــم برق مطمئن و پایــدار را برای هم وطنان‬ ‫که تاسیســات و تجهیزات برق اســیب می بینند‪ ،‬محترمتامینکنیم‪.‬‬ ‫‪ 895‬هزار خدمت مرتبط با گاز در استان‬ ‫ارائه شد‬ ‫شــرکت گاز اســتان گیــان‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد بــا اطالع رســانی‬ ‫در مهرمــاه ســال جاری بیش از‬ ‫هرچــه بیشــتر و گســترده تر‬ ‫‪ 895‬هــزار خدمــت مرتبط با‬ ‫و همچنیــن بــه روزاوری و‬ ‫گاز را به صــورت غیرحضــوری‬ ‫بهینه سازی مستمر درگاه های‬ ‫ارائــه کــرده اســت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫مجــازی گاز گیــان‪ ،‬زمینــه‬ ‫حسیناکبر‬ ‫شرکت گاز استان گیالن با اعالم‬ ‫کاهش مراجعات مشترکین و‬ ‫خبــر ارائــه بیــش از ‪ 895‬هــزار‬ ‫متقاضیان گاز طبیعی به دفاتر‬ ‫خدمت در مهرماه ‪ 1400‬گفت‪ :‬با فرهنگ سازی پیشخوان را فراهم کنیم‪ .‬حسین اکبر همچنین‬ ‫و اطالع رســانی گســترده‪ ،‬بیــش از ‪ 440‬هــزار از ارائه بیش از ‪ 188‬هزار خدمت مرتبط با گاز‬ ‫خدمــت (‪ 52‬درصــد) از مجمــوع خدمــات توســط وب ســایت و بالغ بر ‪ 13‬هــزار خدمت‬ ‫ارائه شده در مهرماه امسال از طریق اپلیکیشن به وســیله تلفن گویای ‪ 3414‬خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫خدمات الکترونیک گاز بوده است‪ .‬حسین اکبر در مهرمــاه امســال‪ ،‬نمایــش صورتحســاب و‬ ‫با بیان این خبر اظهار داشت‪ :‬با برنامه ریزی و پرداخت بدهی بیشترین خدمت ارائه شده به‬ ‫تال ‬ ‫شهــای صــورت گرفتــه‪ ،‬هم اکنــون نرم افزار متقاضیــان بوده اســت‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬ارائه‬ ‫موبایلی شــرکت گاز استان گیالن قادر است تا خدمات بهینه و به موقع به مشــترکین به ویژه‬ ‫کلیــه خدمات موردنیاز را به مردم ارائه دهد و به صورت الکترونیک از اهداف مهم شرکت گاز‬ ‫تــا حد زیادی موجــب صرفه جویی در وقت و است و این شرکت در جهت تحقق این هدف‪،‬‬ ‫هزینه متقاضیان و مشــترکین شود‪ .‬مدیرعامل اقدام به برگزاری مستمر جلسات میز خدمت و‬ ‫شــرکت گاز اســتان گیــان در ادامــه از ارائــه تحلیل و پایش گزارش خدمات ارائه شده در سه‬ ‫بیــش از ‪ 254‬هــزار خدمــت مرتبــط بــا گاز از بخش حضوری‪ ،‬الکترونیکی و دفاتر پیشخوان‬ ‫طریق دفاتر پیشخوان دولت خبر داد و بیان می کند‪.‬‬ ‫اجرای طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫در ‪ ۱۰‬شهر استان‬ ‫سرپرســت بنیــاد مســکن‬ ‫ســیاهکل و مرجقــل تحویــل‬ ‫گیــان‪ ،‬بــا بیــان اینکــه اجرای‬ ‫داده شد‪ ،‬گفت‪ :‬بنیاد مسکن‬ ‫طرح اقدام ملی و تولید مسکن‬ ‫انقالب اسالمی استان نسبت‬ ‫در ســه دســته تقســیم بندی‬ ‫تهیــه نقشــه های معمــاری‬ ‫یشــوند‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون ‪۵۶‬‬ ‫م ‬ ‫پروژه هــای طــرح اقــدام ملــی‬ ‫جعفربرزگر‬ ‫قطعه زمین در ‪ ۱۰‬شهر تحویل‬ ‫مسکن به تعداد ‪ ۱۵۷۴‬واحد‬ ‫شــد‪ .‬جعفــر برزگر در حاشــیه‬ ‫فشــده و‬ ‫در شــهرهای تعری ‬ ‫بازدید از طرح اقدام ملی مسکن شهر رشت در اخــذ تاییــدات مربوطــه از مراجــع ذی ربــط و‬ ‫گفت وگو با خبرنگاران‪ ،‬بــه تازه ترین اقدامات دریافــت پیــش پروانه هــای ســاختمانی اقدام‬ ‫بنیــاد مســکن در خصــوص اجــرا و پیشــرفت کرده اســت‪ .‬او با اشــاره به پروژه ‪ ۶۲۴‬واحدی‬ ‫فیزیکــی طرح اقدام ملی مســکن اشــاره کرد و طرح اقدام ملی مســکن در شهر رشت‪ ،‬عنوان‬ ‫گفت‪ :‬عملیات اجرایی این طرح در شــهرهای کــرد‪ :‬ایــن پروژه در زمینــی به متــراژ ‪ ۹۴‬هزار و‬ ‫زیر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر جمعیت زیر نظر بنیاد مسکن ‪ ۴۱۸‬مترمربع در ‪ ۱۴‬بلوک به مساحت زیربنای‬ ‫ســاخته می شود‪ .‬او افزود‪ :‬در شهرهای زیر ‪ ۸۹ ۱۰۰‬هــزار مترمربــع در حــال ســاخت اســت‪.‬‬ ‫هزار نفر جمعیتبیشاز ‪ ۱۷‬هزار نفر در سامانه برزگــر بیان کرد‪ :‬تاکنون عملیــات خاک برداری‪،‬‬ ‫ثب ‬ ‫تنــام کردنــد که از این تعــداد ‪ ۴۰۳۳‬نفر از پی کنــی‪ ،‬تحکیــم بســتر‪ ،‬اجــرای میکروپایل و‬ ‫ان ها تائید فرم های ســه گانه (عدم اســتفاده از اجرای فونداسیون بلوک ها انجام شده است‪ .‬او‬ ‫تســهیالت زمین و مســکن دولتی و یارانه ای و همچنین در خصوص پروژه های گروه ساخت‪،‬‬ ‫عدم مالکیت خصوصــی) را دارند و ‪ ۱۴۶۷‬نفر یاداور شد‪ :‬انجام فرایند قرعه کشی متقاضیان‬ ‫تائیــد نهایی شــدند‪ .‬سرپرســت بنیاد مســکن دارای واریــز وجــه اولیه (‪ ۴۰۰‬میلیــون ریال) در‬ ‫گیالن با بیان اینکه تاکنون ‪ ۵۶‬قطعه زمین در شهرستان های لنگرود (‪ ۴۸‬واحد)‪ ،‬رودسر (‪۴۸‬‬ ‫‪ ۱۰‬شــهر اعم از کیاشــهر‪ ،‬لنگرود‪ ،‬صومعه ســرا‪ ،‬واحــد) و بندرانزلی (‪ ۵۶‬واحد) انجام گرفت و‬ ‫رودســر‪ ،‬بندرانزلــی‪ ،‬رشــت‪ ،‬شــفت‪ ،‬ماســال‪ ،‬سرگروه هامشخصشدند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه‪ 22‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1209‬‬ ‫پیشنهاد خیره کننده انگلیسی ها‬ ‫به ساوت گیت‬ ‫اتحادیــه فوتبــال انگلیس‬ ‫نیمکــت تیــم ملــی انگلیــس‬ ‫تمام تالشــش را به کار گرفته‬ ‫عملکــرد موفقیت امیــزی‬ ‫تا گرت ساوت گیت‪ ،‬سرمربی‬ ‫داشــته و توانســته ان ها را به‬ ‫فعلی تیم ملی این کشور را از‬ ‫نیمه نهایی جام جهانی ‪2018‬‬ ‫دست ندهد‪ .‬مدیران اتحادیه‬ ‫روسیه و همچنین فینال یورو‬ ‫ساوت گیت‬ ‫فوتبال انگلیس عالقه بسیاری‬ ‫‪ 2020‬برساند‪ .‬هرچند این تیم‬ ‫بــه گــرت ســاوت گیت دارنــد‬ ‫در جام جهانی برابر کرواسی‬ ‫و می خواهند به هر شــکل ممکــن این مربی شکست خورد و در یورو نیز در ضربات پنالتی‬ ‫را پــس از پایــان جــام جهانــی ‪ 2022‬قطر هم بازی را به ایتالیا واگذار کرد تا دســتش از جام‬ ‫نحــال‪ ،‬مدیــران‬ ‫در راس کادر فنــی تیــم ملی این کشــور حفظ قهرمانــی کوتــاه بمانــد‪ .‬باای ‬ ‫کنند‪ .‬پیش ازاین نشــریه ســان اسپورت مدعی اتحادیه فوتبال باور دارند که نشانه های بسیار‬ ‫شــده بود که نگرانی مدیران اتحادیه فوتبال مثبتی در تیم ملی انگلیس دیده می شود و اگر‬ ‫انگلیس این اســت که این مربی پس از پایان قرارداد این مربی تمدید شود‪ ،‬احتمال این که‬ ‫رقابت های جام جهانی از این تیم جداشــده در ســال های اتی جامی به دســت اورند زیاد‬ ‫و هدایــت باشــگاهی لیگ برتــری را بر عهده اســت‪ .‬ســاوت گیت پیش ازایــن در ســال ‪2020‬‬ ‫بگیــرد‪ .‬همیــن موضوع باعث شــده کــه ان ها و به دلیل شرایط دشوار مالی ایجادشده پس‬ ‫پیشــنهادی خیره کننده را برای تمدید قرارداد از شــیوع ویــروس کرونــا با کاهــش یک میلیون‬ ‫بــا افزایــش دو برابــری دســتمزد ســاوت گیت یورویــی دســتمزدش موافقــت کــرده بــود اما‬ ‫بــه او ارائــه کنند‪ .‬انتظار م ـی رود که مذاکرات حاال قرار است پیشنهادی با دستمزد هنگفت‬ ‫جدی پس از پایان وقفه دیدارهای ملی فعلی شــش میلیون یــورو در ســال دریافت کنــد‪ .‬او‬ ‫اغــاز شــود‪ .‬تیــم ملــی انگلیــس در چارچــوب در صــورت توافق برای تمدید قــرارداد با این‬ ‫رقابت های مرحله انتخابی جام جهانی ‪ 2022‬دســتمزد‪ ،‬جایگاه باالترین حقوق دریافتی در‬ ‫قطــر‪ ،‬جمع هشــب برابــر البانی قــرار گرفت و بین تمامی سرمربیان تاریخ تیم ملی انگلیس‬ ‫روز دوشنبه نیز به مصاف سن مارینو خواهد ب هطــور مشــترک بــا فابیــو کاپلــو را بــه خــود‬ ‫رفت‪ .‬ساوت گیت در پنج سال حضورش روی اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫دستور جدید و سختگیرانه ژاوی‬ ‫در بارسلونا‬ ‫ژاوی هرنانــدز‪ ،‬ســرمربی‬ ‫و نواقــص تیــم فعلی داشــته‬ ‫جدیــد بارســلونا‪ ،‬عجل ـه ای‬ ‫نحــال قصــد‬ ‫باشــد امــا درعی ‬ ‫بــرای خریــد بازیکــن و یــا‬ ‫دارد دیدگاهــی واقع گرایانــه‬ ‫فــروش بازیکنــان فعلــی‬ ‫در ایــن زمینــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫تیمــش نــدارد‪ .‬ژاوی از زمــان‬ ‫او در طــول چنــد هفته اینده‬ ‫ژاوی‬ ‫حضــورش روی نیمکــت‬ ‫و بر اساس عملکرد بازیکنان‬ ‫بارســلونا قوانیــن جدیــد و‬ ‫در تمرینــات و مســابقات‪،‬‬ ‫ســختگیرانه ای را بــه کار گرفتــه و بــه نظــر شــرایط واقعــی تیم فعلــی را ارزیابی کرده و‬ ‫می رســد کــه قصد دارد این رونــد را در زمینه سپس برای بهبود شرایط اقدام این تیم اقدام‬ ‫نقــل و انتقاالتی نیز ادامــه دهد؛ بنابراین او می کنــد‪ .‬ایــن مربــی کاتــاالن همچنین معتقد‬ ‫دســتورات صریحی به بخش ورزشی باشگاه اســت که الماسیا باید بخشی از این نواقص را‬ ‫داده تــا هرگونــه اقــدام بــرای پنجــره نقــل و برطرف کند و قصد دارد از چند بازیکن اکادمی‬ ‫انتقــاالت زمســتانی را متوقــف کننــد چــون در ترکیب تیمش استفاده کند‪ .‬او تصمیم دارد‬ ‫اول ازهمــه قصد دارد شــرایط تیــم فعلی که در طول این مدت از حدود چهارده بازیکن که‬ ‫در اختیــارش قرارگرفتــه را برســی کنــد‪ .‬ایــن در اکادمی باشگاه پرورش یافته اند بازی بگیرد‪.‬‬ ‫مربــی بــرای انجام ارزیابی دقیق به چند روز زمانی که شــرایط واقعی این تیم توســط کادر‬ ‫دیگر زمان نیاز دارد‪ ،‬چراکه در حال حاضر ‪ 10‬فنــی ارزیابی شــود‪ ،‬زمــان دیــدار ژاوی هرناندز‬ ‫بازیکن مصدوم هستند و ‪ 10‬بازیکن نیز برای با متئو المانی‪ ،‬مدیر فوتبال باشگاه‪ ،‬به همراه‬ ‫حضــور در اردوی تی مهــای ملی در تمرینات یوردی کرویف‪ ،‬مدیر استعدادیابی بین المللی‪،‬‬ ‫حضــور ندارنــد؛ بنابراین انتظــار نمی رود که می رســد تــا دربــاره نیازهــا و خریــد بازیکنــان‬ ‫جلســه دپارتمان ورزشــی بــرای تصمیم گیری جدیــد در پنجــره نقــل و انتقاالت زمســتانی‬ ‫دربــاره پنجره زمســتانی به ایــن زودی برگزار در چارچوب محدودیت های مالی بارســلونا‬ ‫شــود‪ .‬ژاوی می خواهد نمای کاملی از نیازها گفتگو کنند‪.‬‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2523‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی‬ ‫که اسناد عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد‬ ‫رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه‬ ‫اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - 9‬اصلی اراضی جمی‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب دامداری از پالک ‪ 118‬فرعی از ‪ 9‬اصلی فوق به مساحت ‪ 5653/64‬متر‬ ‫مربع ابتیاعی اقای مجید محمدزاده از محل مالکیت رسمی قاسم روحانی برابر رای شماره‬ ‫‪ 1400 -1786‬مورخه ‪ -1400/07/14‬کالسه ‪99 - 0258‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ‬ ‫می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در‬ ‫محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‬ ‫معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی‬ ‫که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/07 :‬علیخان‬ ‫نادری‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/3510‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2525‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۳۵۰۱‬مورخ ‪ 1400/07/17‬خانم زهرا منتظری نجف ابادی فرزند عبدالمحمود‬ ‫ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ ۲۰۴‬مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره ‪ ۵۳۸‬اصلی واقع‬ ‫در قطعه ‪ ۳‬نجف اباد واقع در بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/07 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1220605‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2527‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۳۴۰۸‬و ‪ 3409‬مورخ ‪ 1400/07/12‬اقای مهدی امیرخانی نجف ابادی فرزند‬ ‫وقتی نمایش شاگردان اسکوچیچ مقابل لبنان‬ ‫منصفانه نقد می شود‬ ‫نمره قبولی تیم ملی‬ ‫در ازمون دشوار صیدا‬ ‫شــاید اگــر جریــان بــازی با لبنــان بــا گل اتفاقی‬ ‫حریفپیشنمی رفت‪،‬عملکردشاگرداناسکوچیچ‬ ‫یشــد‪ .‬به گــزارش ورزش ســه‪ ،‬کم‬ ‫منصفانه تر نقد م ‬ ‫نبوده اند کســانی که تیم ملی ایران را دربازی مقابل‬ ‫لبنانفاقدبرنامه ریزیتاکتیکیمناسبیاداشتنپلن‬ ‫موردنیاز برای زمان عقب افتادن از حریف دانســته‬ ‫و به همین دلیل اغلب دلسوزانه و بعضا مغرضانه‬ ‫نســبت به عملکرد تیم ملی دربازی های اینده ابراز‬ ‫نگرانی کرده اند؛امامی تواننشانه هاییاز زیر سوال‬ ‫بردن این ادعا را دربازی ز تیم ملی یافت‪.‬‬ ‫*اولیــن نکته مهم از بازی تیم ملی ایران مقابل‬ ‫لبنان‪ ،‬در دســت گرفتــن بازی از همان ابتــدا‪ ،‬ان هم‬ ‫برخــاف رویــه معمــول بازی های زمان اســکوچیچ‬ ‫اســت‪ .‬به غیراز بازی با عراق در مرحله دوم‪ ،‬تقریبا‬ ‫در تمامبازی هایمهمازجملهبحرین‪،‬عراق(مرحله‬ ‫اول)‪ ،‬ســوریه‪ ،‬امــارات و کــره جنوبــی تیم ملی زمان‬ ‫زیادیاز بازیرابرایرسیدنبهیکهارمونیتاکتیکی‬ ‫و خلق موقعیت از دست می داد اما بازی با لبنان‪،‬‬ ‫بازیتیمملیاز همانابتداشکلگرفت‪.‬‬ ‫*تقریبامی توانگفتکهتیمملییکموقعیت‬ ‫گل هــم در جریــان بــازی به لبنان نــداد‪ .‬گل لبنان و‬ ‫موقعیتدیگر اینتیمرابایدبه پایسهل انگارییکی‬ ‫دوبازیکنگذاشت‪.‬‬ ‫*تیمملیدر شرایطی کهبه گلنیاز داشت‪،‬زمان‬ ‫زیادی را برای بازپس گرفتن توپ از حریف از دست‬ ‫نداد ‪ .‬این نکته بسیار مهمی دربازی های این چنینی‬ ‫است که فشار عصبی و همچنین هوشیاری و زیرکی‬ ‫حریف پیش افتاده می تواند فاصله بین حمالت را‬ ‫زیاد کند؛ اما موج دوم حمایتی و فشار از جلو برای‬ ‫گرفتنتوپاز لبنانبه خوبیدر تیمملیشکلگرفت‪.‬‬ ‫*شــاگردان اســکوچیچ از همان ابتدا و برخالف‬ ‫انچه در دو بازی مقابل امارات و کره جنوبی به ان‬ ‫متهم شــده بودند‪ ،‬تنوع الزم را دررســیدن به دروازه‬ ‫لبنــان و در فــاز هجومــی به خــرج دادند‪ .‬این نکته‬ ‫مهمی در نوع بازی تیم ملی بود که تا پایان بازی نیز‬ ‫و به جز دقایقی‪ ،‬تکرار شــد‪ .‬هم نفوذ از عمق‪ ،‬هم‬ ‫حرکاتترکیبیسریعدر عرضدفاعلبنانو همسانتر‬ ‫از کناره هاو باز کردندفاعحریفاز کناره هابه تناوب‬ ‫مورداستفاده قرار گرفت و تیم ملی در دام روش های‬ ‫تکرارینیفتاد‪.‬‬ ‫*نوعبازیلبنانی هادر تلفکردنزمانمفیدبازی‬ ‫وهمراهیداور هم زبانباان هامی توانستشاگردان‬ ‫اسکوچیچ را مستعد بازی عصبی و احساسی کند و‬ ‫البته باید گفت در دقایقی این عصبیت بر بازی تیم‬ ‫ملی نیز تاثیرش را گذاشت؛ اما در کل تیم ملی ایران‬ ‫نسبتبهتجربه هایمشابهتوانستنمرهقبولیدر‬ ‫ازمونعصبیتوارامشبگیرد‪.‬‬ ‫ضهــای تیــم ملی علیرغم انچه ســعی‬ ‫* تعوی ‬ ‫یشــود تکراری و قابل پیش بینی جلوه داده شــود‬ ‫م ‬ ‫اما برای ان شــرایط بازی هوشــمندانه بود‪ .‬شــاید در‬ ‫ان شرایط بازی‪ ،‬انتظار می رفت به جای قدوس یک‬ ‫بازیکنهجومیواردزمینشودامااسکوچیچباجلو‬ ‫اوردن امیری به جای قدوس و از ان طرف رها نکردن‬ ‫پستدفاعچپواوردنمیالدمحمدیدقیقامقابل‬ ‫یتصمیمگرفتنکهبینمربیاندر انشرایط‬ ‫احساس ‬ ‫بازی زیاد دید هشــده عمل کرد‪ .‬امدن امیری به جای‬ ‫یکیمثلانصاری فرد‪،‬یاصیادمنشدر پستقدوس‬ ‫ایــن مزیــت را داشــت کــه از تــوان امیــری به صورت‬ ‫بهینه تریاستفادهشد‪.‬‬ ‫*بازی باحوصله یکی از شــاخصه های تاکتیکی‬ ‫تیماسکوچیچدر شرایطخاصبازیبالبنانبود‪.‬تیم‬ ‫ملیبه خوبیباچرخاندنتوپو استفادهحداکثری‬ ‫از عرض زمین سعی درباز کردن دفاع لبنان داشت و‬ ‫هرگاهبهدر بستهخوردبازیکنانتیمملیاز پاس های‬ ‫رو به عقب برای دراوردن توپ از فضای بسته شده‪،‬‬ ‫به جای ســانترهای بی هــدف و یــا زدن ضربات کور‬ ‫استفاده کردند‪ .‬این باحوصله بازی کردن حتی پس‬ ‫از گل تساوی هم دیده شد و در این دقایق به جای‬ ‫پهــای بلنــد‪ ،‬باز بازیکنان تیم ملی‬ ‫رو اوردن بــه تو ‬ ‫باحوصلهبهانجامحرکاتترکیبیرواوردند‪.‬‬ ‫*اشــاره بــه نقاط قــوت بازی تیــم ملی‪ ،‬به‬ ‫معنــای نادیده گرفتن ضعف ها نیســت‪ .‬اینکه‬ ‫ضریــب اشــتباهات در برخــی از بازیکنــان در‬ ‫هــر بــازی زیاد اســت و کم کم در حــال تبدیل‬ ‫بــه یــک رویه اســت‪ .‬اینکــه برخــی از بازیکنان‬ ‫بــا هر میزان ضریب اشــتباه بازهم از مصونیت‬ ‫برخوردارنــد و ب هســختی تعویــض می شــوند‪.‬‬ ‫شــاید بتــوان در مــورد اینکــه ایــا بهترین هــا و‬ ‫مناس ـب ترین ها بــرای تیــم ملــی بــه میــدان‬ ‫می رونــد بحــث کرد امــا در اینکه تیــم ملی در‬ ‫حــال پیشــرفت اســت و درجــا نمی زنــد جــای‬ ‫شکی نیست‪ .‬حاال اگر عده ای ان را به شانس‬ ‫ســرمربی ربــط می دهنــد کــه بایــد گفــت مگــر‬ ‫داشتن مربی خوش شانس بد است؟‬ ‫خـــبر‬ ‫جنجالاسکوچیچدر صیدابامشت گره کرده‬ ‫تصویربرداری و کارگردانی بســیار بد بازی ایران‬ ‫و لبنــان مانــع از تماشــای اتفاقــات حاشــیه ای اخر‬ ‫بــازی شــد‪ .‬باوجود خویشــتن داری بازیکنــان ایران‬ ‫در طــول مســابقه و تا لحظه اخر بــازی‪ ،‬درنهایت‬ ‫سبک ضد فوتبال بازی لبنان‪ ،‬وقت کشی های مکرر‪،‬‬ ‫خوابید نهــای روی زمین بعد از هر برخورد عادی‬ ‫و البته حمایت قابل توجهی که داور از همین روند‬ ‫بــازی داشــت‪ ،‬باعث شــد که نیمکت ایــران پس از‬ ‫به ثمر رســاندن گل‪ ،‬حرکتی انفجاری را از خود به‬ ‫نمایش بگذارد‪ .‬نکته جالب مسابقه ایران و لبنان‪،‬‬ ‫حضور تعداد زیادی تماشاگر در ورزشگاه صیدا بود‬ ‫درحالی که گفته می شد این مسابقه بدون تماشاگر‬ ‫یشــود‪ .‬بااین حال تیم میزبان پشت محل‬ ‫برگزار م ‬ ‫اســتقرار دوربین‪ ،‬تعدادی تماشاگر را وارد ورزشگاه‬ ‫کردهبود کهان هادر لحظاتمختلفبازیمشغول‬ ‫ایجادسروصداعلیهتیمملیبودند‪.‬درعین حالاگر‬ ‫فیلــم بــازی را به خصوص در نیمــه دوم نگاه کنید‪،‬‬ ‫تیم پزشکی دو نفره لبنان حداقل ‪ 6‬بار وارد میدان‬ ‫شدهو بازیکنانلبنانیرابهانحامختلفموردمداوا‬ ‫قرار داده است‪ .‬درحالی که داور مسابقه بعد از هر‬ ‫حسینعلی سه دانگ مشاع و خانم محبوبه شریعتی فرزند محمدحسین سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 133/95‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 148/2‬اصلی واقع‬ ‫در قطعه ‪ ۳‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی طبق سند رسمی ‪84/09/10 -۱۹۵‬‬ ‫و ‪ 84/09/21 -140‬دفترخانه ‪ ۱۹۹‬نجف اباد مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/07 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1220334‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2529‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۳۲۵۹-۳۲۵۸‬مورخ ‪ 1400/07/04‬خانم فخری کشفی نجف ابادی فرزند سید‬ ‫جواد نسبت به یک و نیم دانگ مشاع و اقای محمدمراد نجف ابادی فرزند عباسعلی چهار و‬ ‫نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 81/95‬مترمربع قسمتی از پالک شماره‬ ‫‪ ۶۴۴‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۴‬نجف اباد واقع در بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪-‬متقاضی‬ ‫مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/07 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1220215‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2533‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۳۳۶۴‬و ‪ ۳۳۶۵‬مورخ ‪ 1400/07/10‬اقای علی عنایتی نجف ابادی فرزند مهدی‬ ‫سه دانگ مشاع و خانم الهه بارانی فرزند صادق سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به‬ ‫مساحت ‪ 159/25‬مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره ‪ ۹۷۲‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۱۰‬نجف‬ ‫اباد واقع در بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی طبق قولنامه عادی از مالک‬ ‫رسمی محمود حجتی به صورت مع الواسطه و تعهدنامه شماره ‪1400/02/13 -۱۸۵۳۰۴‬‬ ‫دفتر ‪ ۲۳‬نجف اباد مالک گردیده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/07 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1220220‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2535‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫یکــرد اما تیم‬ ‫مصدومیــت‪ ،‬درخواســت برانکارد م ‬ ‫پزشــکی سالنه ســانه و خرامان خرامان وارد زمین‬ ‫می شد و با کشتن حداکثر زمان ممکن‪ ،‬از دورترین‬ ‫منطقه راه بیرون را در پیش می گرفت‪ .‬لبنانی ها ‪3‬‬ ‫بــار برانــکارد را وارد زمین کردند و البته به جز مورد‬ ‫کاپیتاناینتیم‪،‬در باقیمواردبعداز خروجبازیکن‬ ‫از زمیــن‪ ،‬او به ســرعت امــاده ورود به زمین بودند‪.‬‬ ‫این وقت کش ـی ها کاری کرد که دراگان اســکوچیچ‬ ‫ســرمربی تیــم ملی ایــران بعــد از گل ســردار ازمون‬ ‫رفتــاری را از خــود بــه نمایش بگذارد کــه از او کمتر‬ ‫دیده بودیم‪ .‬اسکوچیچ بعد از گل ازمون به سمت‬ ‫بازیکنان ایران دوید و درست روبروی نیمکت لبنان‬ ‫ایستاد و با مشت های گره کرده رو به جمعیتی که‬ ‫در ورزشــگاه حاضر بودند‪ ،‬شــادی کرد‪ .‬کاری که به‬ ‫مذاق نیمکت نشینان لبنان خوش نیامد و ان ها به‬ ‫سمت سرمربی تیم ملی ایران هجوم اوردند‪ .‬البته‬ ‫اسکوچیچ واکنش دیگری در این صحنه نداشت و‬ ‫درحالی که داور مشــغول بررســی صحنه گل ازمون‬ ‫بــود‪ ،‬بــا نظــر داور چهــارم و رای داور‪ ،‬از کنار زمین‬ ‫اخراج شد و ادامه بازی را از روی سکوها تماشا کرد‪.‬‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۳۳۳۲‬مورخ ‪ 1400/07/08‬خانم اعظم کمالی نجف ابادی فرزند مانده على‬ ‫ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 164/19‬مترمربع قسمتی از پالک ثبتی شماره ‪ ۸۷۱‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪ ۳‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/07 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1220523‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2520‬شماره‪ ، 139960302006008185 :‬تاریخ‪ 1399/08/02 :‬جلسه هیات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات‬ ‫تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006000638‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم علیرضا‬ ‫حبیبی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره‬ ‫فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس‬ ‫از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق‬ ‫پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور‬ ‫رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در‬ ‫صفحه ‪ 527‬دفتر ‪ 533‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا مالکیت اقای‪/‬خانم علیرضا حبیبی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 89‬کدملی ‪1141586010‬‬ ‫صادره فرزند علی اصغر نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 15/56‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 646‬فرعی از ‪ 82‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 4/63‬متر دیواریست به‬ ‫دیوار پالک ‪ ، 82/645‬شرقًا به طول ‪ 3/31‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬جنوبًا به طول‬ ‫‪ 4/98‬متر دیواریست به پالک ‪ ، 82/646‬غربًا به طول ‪ 3/15‬متر به دیوار ‪ 82/646‬باقیمانده‬ ‫‪ ،‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به‬ ‫نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬نوبت دوم‪ 1400/09/07 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1220335‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2549‬برابر رای شماره ‪ 140060302012000253‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اسماعیل اسدی فرزند حسن بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۲‬صادره از در یک باب واحد پرورش مرغ گوشتی به مساحت ‪ ۷۵۰۰‬مترمربع بر‬ ‫روی قسمتی از پالک ‪ 1‬فرعی از ‪ ۷‬اصلی واقع در اراضی مزروعی گل گازان روستای دره‬ ‫بید فریدن خریداری از مالک رسمی اقای نبی اله اسدی ‪ -‬خانم عصمت اسدی ‪ -‬خانم‬ ‫خانم خاتون جان باقری محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫زمان جدید حضور‬ ‫تماشاگران در‬ ‫ورزشگاه های ایران‬ ‫حضور تماشاگران در ورزشگاه ها و اماکن ورزشی‬ ‫سرپوشیده به ابتدای اذرماه سال جاری موکول شد ‪.‬‬ ‫‪ ۱۹‬ابــان ماه ســال جــاری بود که غالمرضــا نوروزی‪،‬‬ ‫رئیــس فدراســیون پزشــکی ورزشــی اعالم کــرد که با‬ ‫ایجاد ســامانه هوشــمند کنترل کارت واکسیناســیون‬ ‫کــه قــرار اســت از ‪ ۲۰‬ابــان مــاه ســال جاری توســط‬ ‫وزارت بهداشــت فعــال شــود‪ ،‬فدراســیون های‬ ‫ورزشی با لحاظ شرایط می توانند نسبت به حضور‬ ‫تماشــاگران در اماکــن ورزشــی اقــدام کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫درحالی که اســت که محســن فرهادی‪ ،‬معاون فنی‬ ‫مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی در رابطه بااینکه ایا از زمان وعده‬ ‫داده شــده امکان حضور تماشــاگران در ورزشگاه ها‬ ‫و ســالن های مســابقات فراهم شــده اســت یــا خیر‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬در مورد ســامانه وزارت بهداشت موضوع‬ ‫اعالم شــده درســت بود اما در مورد ســازوکار کنترل‬ ‫تماشــاگران‪ ،‬در ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا‪ ،‬کلیات‬ ‫و جزئیــات مصــوب می شــود و عملیاتــی شــدن ان‬ ‫از ابتــدای اذرماه ســال جاری مدنظر قــرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه ســامانه هوشمند کنترل کارت‬ ‫واکسیناســیون از مدت ها پیش در وزارت بهداشــت‬ ‫راه اندازی شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬هرکســی که واکســن‬ ‫تزریــق می کنــد از طریــق کــد ملــی‪ ،‬عملیــات ثبــت‬ ‫انجــام می شــود و خــود فرد می تواند نســبت به ان‬ ‫ا گاهی پیدا کند‪ .‬معاون فنی مرکز سالمت محیط و‬ ‫کار وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی ادامه‬ ‫داد‪ :‬این امکانات بااتصال به سامانه وزارت کشور‪،‬‬ ‫تحــت قالــب زیرســاخت وزارت ارتباطــات‪ ،‬از اول‬ ‫اذرمــاه ســال جــاری امــاده بهره برداری اســت که در‬ ‫تمامی ورزشــگاه ها‪ ،‬باشگاه های ورزشی و فضاهای‬ ‫مسقف ورزشی اماده بهره برداری خواهد بود‪.‬‬ ‫توضیح بیرانوند درباره‬ ‫گل عجیب لبنان‬ ‫علیرضا بیرانوند با انتشار یک توئیت‪ ،‬به کامبک‬ ‫ایران مقابل لبنان واکنش نشــان داد‪ .‬شــاید علیرضا‬ ‫بیرانونــد مقابل لبنان عجیب تریــن گل زندگی اش را‬ ‫دریافت کرد‪ .‬توپ بلندی که هم او و هم مدافعان‬ ‫ایــران را به اشــتباه انداخــت و روی یــک غافلگیــری‬ ‫عدد یک جلوی نام لبنان در اسکوربرد نقش بست‪.‬‬ ‫یکــه‬ ‫ســانتر بلنــد و عجیــب عبــاس عاصــی درحال ‬ ‫بیرانونــد فکــر می کرد اوت شــده قبــل از خط فرود‬ ‫امد و حســن ســعد بدون مزاحمــت دروازه ایران را‬ ‫بــاز کــرد‪ .‬بیرو قبل از گل خوردن دســتش به نشــانه‬ ‫اوت بــاال بــود و بعد از گل لبنان نیز مات و مبهوت‬ ‫بــه کمک داور نــگاه می کرد اما با تاییــد ‪ ،VAR‬گل‬ ‫پذیرفتــه شــد‪ .‬بااین حــال بازهــم بیرانونــد ازنظرش‬ ‫کوتــاه نیامــده و معتقد اســت توپ قبــل از فرود در‬ ‫زمیــن اوت شــده‪ .‬علیرضــا در توئیتی نوشــت‪« :‬کلی‬ ‫ســختی بــه خاطــر نگرفتــن یــه اوت شــکل گرفت و‬ ‫مهم تر اینکه تو این بازی ثابت کردیم تا دقیقه اخر‬ ‫می جنگیم‪ .‬ممنونم از تمام کسایی که تا لحظه اخر‬ ‫پای تیم ملیشــون میمونن و انرژی های خوبشون رو‬ ‫به سمتمون میفرستن‪».‬‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/07 :‬محسن‬ ‫مقصودی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1221565‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -9-2552‬اقای جواد رحمانی فرزند حسین به ش ش ‪ ۱۵۵۹‬و شماره ملی ‪۰۹۳۹۶۳۹۹۳۹‬‬ ‫صادره مشهد برابر وکالتنامه شماره ‪ ۲۷۵۱۳‬مورخ ‪ 1399/11/11‬دفترخانه ‪ ۷‬بجنورد به وکالت‬ ‫از رسول حصاری فرزند موسی به ش ش ‪ ۱۷۸۶‬و شماره ملی ‪ ۰۶۸۰۴۵۹۹۹۵‬صادره از‬ ‫بجنورد برابر مشروحه وارده شماره ‪ 1400/5012818‬مورخ ‪ 1400/08/13‬با تسلیم دو برگ‬ ‫استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در ان در دفتر اسناد رسمی شماره ‪ ۴‬شهرستان‬ ‫بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالکیت ششدانگ پالک ‪ 0‬فرعی از‬ ‫‪ -۲۵۹‬اصلى واقع در بخش ‪ ۱‬بجنورد به شماره چاپی های ‪ 688123‬و ‪ 098900‬و ‪068999‬‬ ‫و ‪ 546581‬و دفاتر ‪ 30‬و ‪ 27‬و ‪ 2‬و ‪ 25‬و صفحات ‪ 344‬و ‪ 290‬و ‪ 217‬و ‪ 56‬و شماره ثبت‬ ‫‪ 5495‬و ‪ 6871‬و ‪ 257‬و ‪ 4435‬به علت نامعلومی مفقود شده است و برابر سند رهنی ‪۸۱۹۳۹‬‬ ‫مورخ ‪ 1398/02/14‬دفترخانه ‪ ۲‬بجنورد در رهن بانک سینا می باشد در خواست صدور سند‬ ‫المثنی نوبت اول نموده لذا طبق ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی می‬ ‫شود تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود سند مالکیت‬ ‫نزد خود می باشد ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز پس از انتشار اگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود‬ ‫را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید‪ .‬بدیهی است چنانچه در ظرف‬ ‫مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام‬ ‫خواهد کرد‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/08/22 :‬علیخان نادری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه‬ ‫یک بجنورد ‪/3509‬م الف‬ ‫اگهی موت فرضی‬ ‫‪ -9-2553‬به حکایت محتویات پرونده ‪ 140025920003951326‬که در این شعبه دادگاه‬ ‫تحت رسیدگی می باشد اعالم گردیده متوفی فوت فرضی اقای علی گدا کیانی از خردادماه‬ ‫سال هزار و سیصد و هشتاد و شش غایب و ناپدید شده و هیچگونه خبری از نامبرده در‬ ‫دست نیست لذا بدین وسیله ضمن اعالم مراتب از کلیه کسانی که خبری از غایب یاد شده‬ ‫دارند دعوت می شود اطالعات خود را به نحو مقتضی در اختیار این دادگاه قرار دهند تا‬ ‫حقی از کسی تضییع نگردد‪ .‬این اگهی سه نوبت متوالی هر یک به فاصله یک ماه در اجرای‬ ‫ماده ‪ 1023‬قانون مدنی در امور مدنی منتشر می گردد بدیهی است چنانچه یک سال از‬ ‫تاریخ اولین اعالن (نشر اگهی) حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او صادر خواهد‬ ‫شد‪ .‬مدیر دفتر شعبه ‪ 27‬دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ‪-‬‬ ‫ریحانه محمدنیا‪ -‬مشهد بلوار شفا‪ ،‬شفای ‪ 30‬تاریخ چاپ اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ چاپ دوم‪:‬‬ ‫‪ 1400/09/22‬تاریخ چاپ سوم‪1326 -1400/10/22 :‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری سیستم پژو تیپ ‪ PARS-XU7‬به رنگ‬ ‫سفید‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪443-53‬ق‪ 16‬به شماره موتور‬ ‫‪ 124K0463704‬و شماره شاسی ‪NAAN01CA0ER699681‬‬ ‫مدل ‪ 1393‬به نام محمدحسین قناعتی فرزند رسول شماره شناسنامه‬ ‫‪ 1274555639‬کدملی ‪ 1274555639‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 22‬ابان ماه ‪ 13 / 1400‬نوامبر ‪ 07 / 2021‬ربیع الثانی ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1209‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫ربات های مورچه ای اماده‬ ‫کشفیات فضایی می شوند‬ ‫ربات هایمورچه ایشکل کهدر ابعاد کوچکیساخته شده اند کاربردمنحصربه فردیدارند‪.‬‬ ‫به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬مهندســان دانشگاه نوتردام پاریس‪ ،‬ربات کوچک شش‬ ‫اینچی به شکل مورچ ه ساخته اند که توانایی عبور از موانع و زمین رادارند‪ .‬همچنین ربات های‬ ‫مورچه‪،‬زنجیره هایبلندیاز یکدیگر رابرایانجامکارهابه صورتدسته جمعیتشکیلمی دهند‪.‬‬ ‫یاسمین اوزکان ایدین‪ ،‬استاد مهندسی برق در دانشگاه نوتردام پاریس که روی حشرات روباتیک‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫کارکرده بود‪ ،‬گفت‪ :‬من معتقد هســتم‪ ،‬شــگفت انگیزترین کارایی این ربات ها اســتفاده ان ها در‬ ‫کشفیات فضایی است زیرا ابعاد کوچک و وزن کمی دارند‪ .‬ربات های مورچه‪ ،‬توانایی حرکت‬ ‫در محیط های چالش برانگیز مانند زمین های ناهموار و فضاهای باریک رادارند؛ اما این ربات های‬ ‫کوچک می توانند در مسیریابی محیط های طبیعی مشکالتی داشته باشند که تحرک و عملکرد‬ ‫ان ها را کاهش دهد‪ .‬ربات ها می توانند با بدن خود پل بسازند و اشیاء را به صورت جداگانه حرکت‬ ‫ط دیگر قرار دهند‪ ،‬شــبیه به کاری که مورچه ها در‬ ‫دهند تا ان اشــیاء را به طور جمعی در محی ‬ ‫طبیعت انجام می دهند‪ .‬هنگامی که یک مورچه در محیطی گیر می کند‪ ،‬چراغ حسگر ان روشن‬ ‫می شود و به ربات های دیگر نشان می دهد که به کمک ان ها نیاز دارد و حسگر ‪ LED‬یک ربات‬ ‫دیگر‪ ،‬شــیب نور را اندازه گیری می کند تا متوجه شــود چه زمانی به رباتی که نیاز به کمک دارد‬ ‫نزدیکمی شود‪.‬‬ ‫کرونا‪،‬تقویت کنندهتفکراتوسواسی‬ ‫در بیماران اختالل اضطرابی‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬به عنــوان یک بیماری عفونی و‬ ‫ارتباط مســتقیم با ضوابط بهداشتی به گفته‬ ‫روانپزشــکان‪ ،‬تقویت کننده برخــی از تفکرات‬ ‫وسواســی بــوده و در دوران پایــان همه گیــری‬ ‫می تواندموجیاز اختالالتاضطرابیوسواس‬ ‫را به دنبال داشته باشد‪ ،‬مسئله ای که به منظور‬ ‫پیشگیری‪،‬بایدموردتوجهقرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ارام‪ ،‬زنی‪ ۵۶‬ساله که تاکنون‬ ‫‪ ۲‬بــار بــرای گفت وگو و مشــاوره با روانشــناس‬ ‫به یکی از مراکز مشــاوره تهــران مراجعه کرده‬ ‫اســت‪ ،‬بــه اعتقاد خــود در دوران بحــران کرونا‬ ‫گرفتار شست وشــوی افراطی شــده اســت‪ .‬این‬ ‫پایتخت نشینمحلهفردوسیمی گوید‪:‬از‪۲‬سال‬ ‫پیش که کروناشایعشد‪،‬به ندرتاز خانهخارج‬ ‫می شدم‪ ،‬کسی را به داخل خانه راه نمی دهم‬ ‫و در صــورت لزوم برای خروج از منزل نیز همه‬ ‫اصول بهداشتی را رعایت می کنم‪ ،‬اما امروز پس‬ ‫از گذشــت نزدیک به‪ ۲‬ســال و تزریق واکســن‬ ‫احســاس می کنم که به وسواس مبتال شــده ام‪.‬‬ ‫اومی گوید‪:‬نمی توانماز ضدعفونیروزانهمنزل‬ ‫دستبکشم‪،‬بهخاطر استفادهاز موادشویندهو‬ ‫الکلپوستدستوریه هایمدچار مشکلشده‬ ‫است‪،‬امابازهمنمی توانماز اینوسواسلعنتی‬ ‫دست بردارم‪.‬شست وشویمکرر و بیش ازاندازه‬ ‫کهبه عنوانیکیازمهمتریناختالالتاضطرابی‬ ‫یشــود‪ ،‬بــه دلیــل عوامــل‬ ‫وســواس شــناخته م ‬ ‫ژنتیکی‪ ،‬محیطــی‪ ،‬خانوادگی و اضطــراب بروز‬ ‫می کنــد‪ .‬یک بیماری ازاردهنــده که با عوارضی‬ ‫تهــای ناگهانــی و‬ ‫چــون اختــال تیــک (حرک ‬ ‫ســریع)‪ ،‬اختــال اضطــراب و گاه خودکشــی‬ ‫همراهمی شود‪،‬بر اساسمنابعرسمی‪،‬عمدتااز‬ ‫‪ ۳۵‬سالگی اغازشده و با تکرارهای غیرمنطقی‬ ‫رفتــار‪ ،‬ســبب اتــاف وقــت‪ ،‬خســتگی ذهن و‬ ‫بی حوصلگیو درنهایتکاهشکیفیتزندگی‬ ‫یشــود‪ .‬عارض ـه ای که به گفتــه برخی از‬ ‫فــرد م ‬ ‫کارشناســان روانشــناختی‪ ،‬بــا شــیوع کوویــد‪۱۹‬‬ ‫به عنوان یک بیماری تنفسی به دلیل ارتباط با‬ ‫رعایتاصولوضوابطبهداشتیدرسراسرجهان‬ ‫تشــدید شــده و می تواند موجــی از اختالالت‬ ‫اضطرابی را در دوران پساکرونا به همراه داشته‬ ‫باشد‪.‬امنهستارهفروزان‪،‬روانپزشکو متخصص‬ ‫اعصــاب و روان دربــاره ایــن اختــال می گوید‪:‬‬ ‫اختالل وسواس جزو اختالالت اضطرابی است‬ ‫کهبه منظور فرونشاندنتکانه هایاضطرابیبا‬ ‫برخیاز رفتارهایتکرارشوندههمراهمی شود‪.‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬این رفتارها که از تفکرات بیمار ناشی‬ ‫یشــود‪( ،‬برخالف تصور عام) به شست وشو‬ ‫م ‬ ‫محدودنبودهوبرخیرفتارهانظیر «جمعبستن‬ ‫شــماره پــاک ماشــین ها در خیابان‪ ،‬احســاس‬ ‫بــاز گذاشــتن در و چــک کــردن به دفعــات» را‬ ‫نیــز می توانــد در برگیرد‪ .‬فــروزان تصریــح کرد‪:‬‬ ‫به عنوان مثال بیمار بــاور دارد‪ ،‬در صورت جمع‬ ‫نبستنشمارهپالکماشین هادر خیابانبااتفاق‬ ‫بدیروبه رو خواهدشد‪،‬بنابراینبه طور مداوم‪،‬‬ ‫بیــرون از منزل این کار را تکرار می کند‪ .‬این طرز‬ ‫تفکراتبایدبایکاستداللمنطقیمثالدرباره‬ ‫کاهش شست وشو متوقف شود‪ ،‬اما در صورت‬ ‫تداومرفتار و عملکرد‪،‬مستلزممعالجهو درمان‬ ‫اســت‪ .‬او افزود‪ :‬این عارض ه که به گفته برخی‬ ‫از کارشناســان روانشــناختی‪ ،‬بــا شــیوع کوویــد‬ ‫‪( ۱۹‬به عنوان یک بیماری تنفسی که با رعایت‬ ‫اصــول و ضوابــط بهداشــتی مرتبط اســت) در‬ ‫سراســر جهان تشدید شــده می تواند موجی از‬ ‫اختــاالت اضطرابــی را در دوران پســاکرونا به‬ ‫همراه داشته باشد‪ .‬فروزان یاداور شد‪ :‬با شیوع‬ ‫ویــروس کرونا در جهان و ارتباط این بیماری با‬ ‫رعایت اصول بهداشتی‪ ،‬یک شاهد مثالی برای‬ ‫بیماران اختالل اضطرابی وســواس پیدا شد که‬ ‫تقویت کنندهتفکراتوسواسیدربیمارانمبتالبه‬ ‫شست وشــوی وسواســی اســت‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫درواقع کرونا و تنش روانی ناشی از این بیماری‪،‬‬ ‫زمینه بروز این اختالل را به ویژه برای اشخاصی‬ ‫کهزمینهابتالبهاختالالتاضطرابیراداشته اند‪،‬‬ ‫به عنوانیکتاییدیهخارجیتائیدمی کند‪.‬این‬ ‫متخصص اعصاب و روان تاکید کرد‪ :‬اختالالت‬ ‫اضطرابیوسواسنیازمنددارودرمانیاست‪،‬اما‬ ‫به منظور افزایش شانس بهبود‪ ،‬فاصله از شروع‬ ‫عالئــم بالینی تا اغــاز درمان باید کوتاه باشــد‪،‬‬ ‫بنابراینافرادیکهبه صورتغیرمنطقی(وخارج‬ ‫از پروتکل هایتوصیه شده)درگیر شست وشو و‬ ‫ضدعفونی می شوند‪ ،‬باید برای درمان دارویی‬ ‫به روانپزشک مراجعه کنند‪ .‬برخی روانپزشکان‬ ‫نیز معتقدنــد‪ ،‬ایــن اضطراب و شست وشــوی‬ ‫افراطی محدود به دوران کرونا بوده و با گذار از‬ ‫این بحران و بازگشت به روزهای پیش از کرونا‪،‬‬ ‫نگرانی و شست وشوی بیش ازاندازه در برخی از‬ ‫هموطنان نیز کاهش یافته و به تدریج برطرف‬ ‫خواهد شــد‪ .‬عضو انجمن علمی روان پزشکان‬ ‫ایران دراین باره معتقد اســت‪ ،‬برخی اشــخاص‬ ‫یهــای روانــی و اختالالت‬ ‫بــرای ابتــا به بیمار ‬ ‫اضطرابــی زمینــه داشــته و ایــن عارضــه در اثــر‬ ‫فشار روانی ازجمله اضطراب و نگرانی تشدید‬ ‫یشــود‪ .‬فربــد فدایی توضیــح داد‪ :‬همچنین‬ ‫م ‬ ‫تکــرار مــداوم اصول و ضوابط بهداشــتی که با‬ ‫بروز یکبحران‪،‬همچونشیوعبیماریهمه گیر‬ ‫کرونــا در ایــن دوران اتفــاق افتــاد‪ ،‬می تواند به‬ ‫شست وشــوی افراطی‪ ،‬بیش ازاندازه و وسواس‬ ‫تبدیل شــود‪ ،‬اما این مســئله با گذار از واقعه و‬ ‫بازگشت به وضعیت متعارف برطرف خواهد‬ ‫شد‪ .‬این متخصص اعصاب و روان خاطرنشان‬ ‫ثبت‪ ۳۱‬مهارت پخت و غذای اصفهانی‬ ‫در فهرستمیراثناملموس‬ ‫کارشناس گردشگری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایــع دســتی اصفهان گفت‪ ۱۹ :‬غــذا و ‪ ۱۲‬مهارت پخت‬ ‫غذای این استان در فهرست میراث ناملموس کشورمان ثبت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مریــم تاجــداری در گفــت و گو با ایرنا با بیــان اینکه این‬ ‫تعــداد غــذا و مهــارت پخــت تا پایان ســال ‪ ۹۹‬در فهرســت‬ ‫میــراث ناملمــوس ثبت شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن خوراک ها‬ ‫شــامل انواع غذاهای ســنتی‪ ،‬نوشیدنی های ســرد و گرم‪ ،‬اش‬ ‫و سوپ‪ ،‬ترشیجات‪ ،‬دمنوش ها و محصوالت محلی است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مهــارت پخــت کبــاب گلپایــگان‪ ،‬کلوچــه‬ ‫سنتی کاشان‪ ،‬بریانی و خورشت ماست اصفهان‪ ،‬ایین سنتی‬ ‫ســمنوی نذری شــهرضا‪ ،‬اش حلیم گلشهر و شیرینی از جمله‬ ‫برخی از این مهارت های پخت است‪.‬‬ ‫کارشــناس گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی اصفهان‪،‬‬ ‫غــذا یــا خــوراک را یکــی از محورهــای مهــم جذب گردشــگر‬ ‫دانست و بیان کرد‪ :‬غذا بعنوان زبان مشترک مردم دنیاست‬ ‫و گردشــگر در هر وضعیت و شــرایط اقتصادی که باشــد از‬ ‫غذا استفاده می کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬گردشــگری غذا یکی از انواع گردشــگری‬ ‫اســت کــه انگیــزه اصلــی ان تجربه غذا و ســبک های اشــپزی‬ ‫منحصــر بــه فــرد در مقصدهــای خاص‪ ،‬اشــنایی بــا فرهنگ‬ ‫میزبان و ثبت خاطره به یادماندنی برای گردشگر است‪.‬‬ ‫**غذا عاملی در راستای توسعه گردشگری است‬ ‫تاجــداری با اشــاره به اینکه غذا و خــوراک موجب رونق‬ ‫یشــود‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬در کشــور ایــران ‪ ۲‬هزار و‬ ‫گردشــگری م ‬ ‫‪ ۵۰۰‬نــوع غــذای ســنتی دارد کــه می تواند یکــی از غنی ترین‬ ‫سفره های غذایی باشد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬شیوه طبخ غذا در ایران پس از سبک طبخ‬ ‫چینی و رومی‪ ،‬سومین سبک شناخته شده در جهان است‪.‬‬ ‫کارشــناس گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬در مکتب غذایی ما خوراک های بسیار زیادی هستند‬ ‫که قابلیت ثبت شدن بعنوان میراث معنوی را دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه استان اصفهان در حوزه گردشگری غذا‬ ‫ظرفیت های باال و تنوع خوبی دارد‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬دالیل این‬ ‫تنوع غذایی‪ ،‬شــرایط جوی متنوع در نقاط مختلف اســتان‪،‬‬ ‫گهــا و تنــوع گیاهــان‬ ‫تنــوع قومــی و نــژادی و خــرده فرهن ‬ ‫دارویی در اصفهان است‪.‬‬ ‫تاجداری اشاره کرد‪ :‬گردشگری خوراک در رونق اقتصادی‬ ‫و تجاری مردم مناطق مختلف بسیار موثر است و به عنوان‬ ‫یــک شــاخصه مهــم برای معرفــی شهرســتان بــه کار می رود‬ ‫تســازی در صنعت گردشــگری هر منطقه منجر‬ ‫که به ظرفی ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی گردشــگری غــذا را فرصتی برای عرضه ســبک زندگی‬ ‫گهــا‪ ،‬احتــرام متقابــل بــه تفــاوت فرهنگی و‬ ‫و تبــادل فرهن ‬ ‫شیوه های گوناگون زندگی افراد برشمرد‪.‬‬ ‫کارشناس گردشگری اداره کل میراث فرهنگی اصفهان با‬ ‫بیان اینکه غذا شــاخصه هویت ایرانی و بخشــی از فرهنگ‬ ‫است افزود‪ :‬در حوزه روستایی و عشایری غذاهای سنتی با‬ ‫شــیوه های پخت قدیمی نقش مهمی در توسعه گردشگری‬ ‫دارد و نشان دهنده تنوع فرهنگی ماست‪.‬‬ ‫وی دربــاره اقدامــات گذشــته در حــوزه گردشــگری غــذا‬ ‫گفــت‪ :‬پیش از شــیوع کرونــا برگزاری جشــنواره های مختلف‬ ‫بــرای معرفی غذاهای بومی و محلی‪ ،‬محصوالت غذایی و‬ ‫خوراکی مختلف‪ ،‬ســوغات های محلی و نمایش های ایینی‬ ‫مرتبط با غذا در دستور کار اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی بود‪.‬‬ ‫تاجداری هدف از برگزاری این جشــنواره ها را برندســازی‬ ‫غذاهــای ایرانــی در صنعــت گردشــگری‪ ،‬معرفــی اشــپزهای‬ ‫برتر و پیوند ان ها با مراکز پذیرایی مانند هتل ها‪ ،‬توجه به‬ ‫غذاهای سنتی و هدایت ان ها به سمت واحدهای پذیرایی‬ ‫جهت ارایه غذاهای بومی و محلی‪ ،‬معرفی و ترویج فرهنگ‬ ‫غذای ســنتی ســالم‪ ،‬مفید‪ ،‬کم هزینه و حالل ایرانی‪ ،‬کشــف‬ ‫طعم های جدید غذا و حمایت از غذای ایرانی و هنر اشپزی‬ ‫بومی‪ ،‬تشــویق خانواده ها به اســتفاده از غذای ســنتی و نیز‬ ‫نشان دادن فرهنگ و سنت غذایی استان اصفهان دانست‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬اصفهان پیشرو و پیشنهاد دهنده تدوین‬ ‫اطلــس غذایــی مکتــوب و دیجیتــال در کشــور اســت که در‬ ‫این دانشــنامه مشــخصات غذا شامل دستور پخت‪ ،‬پیشینه‬ ‫تاریخی‪ ،‬تفاوت ها و تنوع غذایی نقاط مختلف‪ ،‬طبخ غذا‪،‬‬ ‫برندسازی و اداب اشپزی و سفره ارایی ذکر شده است‪.‬‬ ‫کارشــناس گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی اصفهان‬ ‫ادامــه داد‪ :‬فیلــم و عکس در زمینه گردشــگری غذا نیز تهیه‬ ‫یشــود که به توســعه این نوع گردشــگری کمک‬ ‫و منتشــر م ‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫شهــا‪ ،‬امــا هنوز‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا وجــود ایــن تال ‬ ‫بســیاری از ســنت های اشــپزی در روســتاها و شهرســتان های‬ ‫اصفهان ناشناخته مانده اند‪.‬‬ ‫تاجداری اضافه کرد‪ :‬با برگزاری جشنواره های مختلف و‬ ‫گسترش گردشگری غذا می توانیم این نوع گردشگری را احیا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه توجــه ویــژه به کشــورهای بــازار هدف‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬مــردم امــروزه بــرای انتخــاب مقصد ســفرهای‬ ‫خود به موضوع غذا توجه زیادی دارند و این موضوع درباره‬ ‫گردشگران چینی بیشتر صدق می کند بنابراین به اموزش در‬ ‫بخش خصوصی درباره ذائقه کشورهای هدف اقدام کرده و‬ ‫غذاهای محلی را در فهرست غذاهای هتل ها قرار دادیم‪.‬‬ ‫این کارشــناس گردشگری گفت‪ :‬بخشی از درامد صنعت‬ ‫گردشگری به صنعت غذا باز می گردد بنابراین باید میان این‬ ‫دو صنعت ارتباط خوبی برقرار شود زیرا حدود یک سوم از‬ ‫هزینه گردشگران برای غذا هزینه می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه قراردادن خوراک های ایرانی در فهرست‬ ‫غذای هتل ها سبب اشتغال زایی می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر در‬ ‫روســتاها نیــز بــا تدبیر و برنامه ریزی به ســمت اشــپزی اقوام‬ ‫پیش برویم شــاهد رشــد و بهبود شــرایط اقتصادی خواهیم‬ ‫بود و از مهاجرت از روستاها به شهرها جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬گردشگری غذا به تنهایی می تواند‬ ‫ســکوی پرتاب یک منطقه به سمت رونق گردشگری و رشد‬ ‫اقتصادی شود‪.‬‬ ‫این کارشــناس گردشــگری درباره اقدامــات صورت گرفته‬ ‫در حــوزه گردشــگری غذا افــزود‪ :‬استانداردســازی واحدهای‬ ‫پذیرایــی و دریافت گواهینامه‪ ،‬خوراک های ســنتی و بومی‪،‬‬ ‫بازرسی مستمر از تاسیسات پذیرایی‪ ،‬رعایت اداب پذیرایی‪،‬‬ ‫ارتباط با گردشگران برای جویا شدن میزان رضایت‪ ،‬اموزش‬ ‫راهنمایان گردشــگری با انواع غذا و نوشــیدنی و طرز پخت‬ ‫ان ها و تنوع بخشی غذا با توجه به ذائقه گردشگران از این‬ ‫اقدامات است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حــوزه گردشــگری غذا‪ ،‬چالش هایی از‬ ‫جمله کمبود نیروی متخصص از ارائه خدمات گردشگری‪ ،‬کم‬ ‫بودن تنوع غذایی‪ ،‬غیراســتاندارد بودن دستور پخت برخی‬ ‫از غذاهــا‪ ،‬کمبــود اســاتید برجســته در حــوزه اشــپزی و طبخ‬ ‫غذاهای محلی و سنتی وجود دارد‪.‬‬ ‫تاجــداری عنــوان کرد‪ :‬با توجه بــه اینکه میراث فرهنگی‬ ‫بعنــوان یکــی از متولیان و حمایتگر در امر رونق گردشــگری‬ ‫خوراک است باید تالش کرد در دوران پساکرونا از فرصت ها‬ ‫بــرای رونــق ایــن بخــش اســتفاده و بــرای ســرمایه گذاری و‬ ‫بسترسازی مناسب اقدام شود‪.‬‬ ‫هفت اثر از اثار تاریخی اصفهان به نام های میدان امام‬ ‫(نقــش جهــان)‪ ،‬کاخ چهلســتون‪ ،‬باغ فین کاشــان و مســجد‬ ‫جامع و سه قنات به ثبت جهانی رسیده است‪.‬‬ ‫کرد‪:‬اگاهینداشتناز روشصحیحضدعفونی‬ ‫و مراقبــت در برابــر بیماری هــم در ایــن دوران‬ ‫می توانــد ســبب احتیــاط بیش ازانــدازه شــود‪،‬‬ ‫بنابراینشیوه نامه هایبهداشتیمقابلهباکرونا‬ ‫باید ب هطــور منظم و صحیح برای شــهروندان‬ ‫ارســال شــود‪ .‬فدایــی افــزود‪ :‬اضطــراب و تنش‬ ‫در شــرایط تردیــد‪ ،‬اگاهی نداشــتن و اطمینان‬ ‫بــروز می کنــد؛ بنابراین ارائه اطالعــات دقیق و‬ ‫جامــع دربــاره میــزان ابتال بــه کرونــا‪ ،‬مرگ ومیر‬ ‫و دالیــل احتمالــی بــه شــهروندان اضطــراب‬ ‫عمومی را کاهش می دهد‪ .‬در مقابل اطالعات‬ ‫ضدونقیــض و غیردقیق نیز با واکنش اســترس‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گفتــه عضــو انجمن‬ ‫نشــان داده م ‬ ‫علمی روان پزشــکان ایران‪ ،‬در حقیقت اموزش‬ ‫روش صحیــح مقابله بــا کرونا به مــردم در این‬ ‫دوران می تواند از بروز موج احتمالی وسواس در‬ ‫دورانپساکروناجلوگیریکند‪.‬اویاداور شد‪:‬البته‬ ‫مردم پس از گذار از بحران کرونا هم برای یک‬ ‫دورهزمانی کوتاهاحتیاطبیشتریدر پیشگیری‬ ‫از بیماری های عفونی خواهند داشت‪ ،‬اما این‬ ‫احتیاط هم به تدریج باگذشــت زمان برطرف‬ ‫یشــود‪ .‬این روانپزشک و مشــاور اضافه کرد‪:‬‬ ‫م ‬ ‫درزمینهبیماری هایانفرادیهمبهدلیلترساز‬ ‫ٔ‬ ‫بازگشتبیماری‪،‬ایناحتیاطادامهیافتهو پس‬ ‫از گذشــت‪ ۲‬تا‪ ۳‬وضعیت عادی خواهد شــد‪.‬‬ ‫فدایی تصریح کرد‪ :‬اما پس از پایان همه گیری‬ ‫تــداوم وســواس‪ ،‬ضدعفونــی‪ ،‬شست وشــوی‬ ‫بیش ازاندازهواضطرابشدیدبهمفهومتشدید‬ ‫زمینــه اختــاالت اضطرابــی بــوده و مســتلزم‬ ‫مراجعهبهروانپزشکوروانشناسبرایمعالجه‬ ‫و درماناست‪ .‬بر ایناساسباید گفت‪،‬جامعه‬ ‫می توانــد با برنامه ریزی بــرای اموزش همگانی‬ ‫در ایــن زمینــه از بروز موج احتمالی وســواس و‬ ‫اضطراب در دوران پس از کرونا پیشگیری کند‪.‬‬ ‫اصلی کهبی شکبهتر از درمانبودهو می تواند‬ ‫هزینه هایانسانی‪،‬اجتماعی‪،‬اقتصادی‪،‬روانی‬ ‫و بهداشتی را کاهش داده و در خدمت ارتقای‬ ‫خدماتعمومیدر سال هایاتیقرار دهد‪.‬‬ ‫کاهش گازهای گلخانه ای‬ ‫در اروپا توسط خودروهای برقی‬ ‫یشــده‪ ،‬یک خــودرو برقی‬ ‫در س ـه ماه ه اخیــر در کشــورهای اروپایــی از هــر ‪ ۵‬خودرو خریدار ‬ ‫بوده است‪ .‬این خودروها در هر کشور با درصدی متفاوت توانسته اند میزان گاز دی اکسید کربن‬ ‫را کاهش دهند‪ .‬به گزارش فارس به نقل از رویترز‪ ،‬ماشــین های برقی ابزار قدرتمندی برای مبارزه‬ ‫با گرمایش جهانی هستند‪ ،‬اما تاثیر ان ها در کشورهای مختلف متفاوت است و ممکن است در‬ ‫مواردی در ایجاد الودگی با مدل های بنزینی برابری کنند‪ .‬صرفه جویی در مصرف کربن دی اکسید‬ ‫در این ماشین ها به منبعی که شبکه ان ها به وسیله ان شارژ می شود و زمان شارژ ماشین بستگی‬ ‫دارد‪ .‬بیشترین عملکرد در میان کشورهای اروپایی برای ماشین های کشور سوئیس با نیروی محرکه‬ ‫هیدروالکتریکو هسته ایبودهاست کهتوانسته‪ ۱۰۰‬درصددر مقابلماشین هایبنزینیبه کاهش‬ ‫کربن دی اکسید کمک کند‪ .‬ماشین های برقی در نروژ ‪ ،%۹۸‬فرانسه ‪ ،%۹۶‬سوئد ‪ %۹۵‬و استرالیا نیز‬ ‫‪ %۹۳‬در کاهش مصرف دی اکسید کربن موفق بوده اند‪ .‬ضعیف ترین عملکرد این ماشین ها برای‬ ‫قبرس با‪ ،%۴‬صربستان با‪ ،%۱۵‬استونی‪ %۳۵‬و کشور هلند با‪ %۳۷‬بوده است‪ .‬کشور المان که یکی‬ ‫از بزرگ ترینتولیدکنندگانخودروهایبرقیدر جهاناست‪،‬توانستهعملکردخودروهایخودرابه‬ ‫‪ %۵۵‬صرفه جویی در ایجاد گازهای گلخانه ای نزدیک کند‪ .‬در کشورهایی مانند المان و اسپانیا که‬ ‫سرمایه گذاری زیادی بر روی انرژی بادی و خورشیدی شده است‪ ،‬مقدار کاهش کربن دی اکسید در‬ ‫اینخودروهابسیار بهزمانی کهخودرو شارژ می شودبستگیدارد‪.‬شارژ اینخودروهادر بعدازظهر‪،‬‬ ‫زمانی که باد و خورشید به میزان زیادی در دسترس است‪ ،‬نسبت به شب که شبکه های خودرو‬ ‫با سوخت فسیل یا گاز شارژ می شوند ‪ %18-16‬عملکرد خودرو را در ذخیره انرژی باال می برد‪ .‬در‬ ‫سه ماه ه اخیر‪ ،‬در کشورهای اروپایی از هر ‪ ۵‬خودرو خریداری شده‪ ،‬یک خودرو برقی بوده است‪.‬‬ ‫زخم پوش های نوین در کشور‬ ‫تولیدمی شود‬ ‫شش میلیون نفر در کشور مبتالبه دیابت هستند که بر اساس ارزیابی های صورت گرفته‪،‬‬ ‫ساالنه یک تا چهار درصد از این بیماران به زخم دیابتی مبتال می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬میانگین هزینه درمان برای افراد مبتالبه زخم پای دیابتی غیر حاد‬ ‫در سال‪ ۹۹‬بین چهار تا پنج میلیون ارزیابی شده است که بخشی از این هزینه ها صرف تهیه‬ ‫پانسمانمناسبدرمانایننوعزخم هامی شود‪.‬پانسمان هاینویننسبتبهپانسمان های‬ ‫سنتی در بهبود زخم اثرگذاری بیشتری دارند‪ ،‬اما پس از اعمال تحریم ها‪ ،‬تامین پانسمان های‬ ‫استاندارد برای بیماران و خانواده های ان ها همراه با دردسر ها و صرف مخارج زیادی انجام‬ ‫شد‪.‬جهاددانشگاهیعلومپزشکیتهرانباهمکاریسایر واحد هایفناور جهاددانشگاهی‬ ‫و باهدف پاسخگویی به نیاز های افراد مبتالبه زخم و همچنین کمک به صرفه جویی در‬ ‫خروج ارز از کشور‪ ،‬در سال های اخیر به حوزه تولید زخم پوش ها ورود پیداکرده و با مهندسی‬ ‫معکوس محصوالت وارداتی مشابه‪ ،‬تولید پانسمان های در حوزه درمان و ترمیم زخم در‬ ‫دستور کار خود قرار داده است‪ .‬بر اساس داده های به دست امده از گمرک‪ ،‬نیز در سال ‪۹۸‬‬ ‫حدود ‪ ۲۱‬میلیون دالر هزینه واردات محصوالت مرتبط با بخش پانســمان و درمان زخم‬ ‫در کشــور شــده اســت‪ .‬برای تولید این ســه زخم پوش جاذب فوم‪ ،‬زخم پوش سوپر جاذب‬ ‫الژینات و زخم پوش سوپر جاذب هیدروفایبر موافقت اصولی تشکیل پرونده تولید از اداره‬ ‫کل تجهیزات پزشکی اخذشده است تا در ادامه و در مسیر تجاری سازی‪ ،‬این محصوالت‬ ‫مطابق با استاندارد های سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی با کسب پروانه تولید‬ ‫به بازار عرضه شوند‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود در صورت تحقق تولید باکیفیت این سه محصول‪ ،‬با گره گشایی از‬ ‫معضلبیمارانمبتالبهزخم هایمزمنو حاد‪،‬باجلوگیریخروجارز از کشور‪ ،‬گام هایموثری‬ ‫به منظور صرفه جویی ارزی برای تامین این محصوالت در کشور صورت بگیرد‪.‬‬ ‫باکتری هایی که از کودکان در‬ ‫برابرناشنواییمحافظتمی کنند‬ ‫بررسیجدیدپژوهشگراناسترالیایینشانمی دهدکهشایدبرخیاز باکتری هایدستگاه‬ ‫تنفسیفوقانی کودکانبتوانندبهپیشگیریاز کاهششنوایییاناشنواییان ها کمک کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا و به نقل از ســاینس دیلی‪ ،‬شــاید باکتری های موجود در دســتگاه‬ ‫تنفســی فوقانــی کــودکان بتواننــد بــه مقابله با عفونــت مزمن گوش میانــی که عامل‬ ‫اصلی کاهش شــنوایی و ناشــنوایی قابل پیشــگیری در بومیان جزیره اســترالیا اســت‪،‬‬ ‫کمک کنند‪ .‬ســویرین بیاالســیویچ‪ ،‬پژوهشــگر دانشــگاه کوئینزلند اســترالیا گفت‪ :‬این‬ ‫کشــف بــه مــا در توضیــح یــک راز دیرینه و ارائــه درمان هــای امیدبخش کمــک کرد‪.‬‬ ‫ما سال هاســت که با این راز روبه رو هســتیم و ســعی داریم بفهمیم که چرا برخی از‬ ‫کــودکان باوجوداینکــه در گــروه پرخطر ابتال به بیماری مزمن گوش قــرار دارند‪ ،‬هرگز‬ ‫به ان مبتال نمی شوند‪ .‬ما با تمرکز بر میکروبیوم های دستگاه تنفسی فوقانی کودکان‬ ‫مقــاوم به بیماری توانســتیم شــبکه های اکولوژیکی تعامالت باکتریایــی را که به نظر‬ ‫می رســید بــرای محافظــت در برابــر ایــن بیمــاری باهــم کار می کنند‪ ،‬بررســی کنیم‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬واضح بود که این دو گروه از باکتری ها نه تنها باید حضورداشته باشند‪ ،‬بلکه‬ ‫بایــد بــا یکدیگــر در تعامل قرار بگیرند تا محافظت در برابــر عفونت گوش میانی را‬ ‫فراهم کنند‪ .‬بیاالسیویچ و همکارانش امیدوار بودند که بتوانند از این اطالعات برای‬ ‫کشــف مکانیســم دقیق محافظت اســتفاده کنند و ســپس ان را در کودکان به عنوان‬ ‫یــک درمــان یــا اقــدام پیشــگیرانه بــه کار بگیرنــد‪ .‬بیاالســیویچ گفت‪ :‬این مکانیســم‬ ‫می تواند به شکل یک مولکول باشد که به عنوان دارویی برای درمان یا یک باکتری‬ ‫پروبیوتیک محافظ اســتفاده شــود‪ .‬ایــن باکتری های خوب را می تــوان ان قدر زود در‬ ‫بینی کاشت که بتوانند به محافظت در برابر باکتری های بد در حال ورود بپردازند‪.‬‬ ‫اندریا کلمن‪ ،‬از پژوهشگران این پروژه گفت‪ :‬این پژوهش‪ ،‬جنبه جدیدی از عفونت‬ ‫گوش میانی را ارائه می دهد که راه را برای درمان های جدید هموار می کند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫عفونــت مزمــن گــوش میانی می تواند بین یک ســوم تا نیمی از کــودکان بومی جزیره‬ ‫اســترالیا و جزیره نشــین تنگه تورس را تحت تاثیر قرار دهد که بســیار باالتر از استانه‬ ‫چهاردرصدی است که سازمان جهانی بهداشت به عنوان یک بیماری نیازمند اقدامات‬ ‫فــوری بهداشــتی در نظــر می گیرد‪ .‬کلمن ادامــه داد‪ :‬این بیمــاری می تواند به کاهش‬ ‫شــنوایی منجــر شــود و اثرات مادام العمری را بر رشــد گفتار و زبــان‪ ،‬تحصیل و اینده‬ ‫شغلی داشته باشد‪ .‬این بیماری در جمعیت بومی و جزیره نشین تنگه تورس‪ ،‬به بروز‬ ‫شکاف گسترده در نتایج تحصیلی و شغلی منجر می شود‪ .‬پژوهشگران در این پروژه‪،‬‬ ‫میکروبیــوم ‪ ۱۰۳‬کــودک بیــن دو تا هفت ســال ســاکن شــمال کوئینزلند را موردبررســی‬ ‫قراردادنــد‪ .‬بیاالســیویچ گفــت‪ :‬عفونــت گــوش میانی که به از دســت دادن شــنوایی‬ ‫منجر می شود‪ ،‬یک مشکل عمده برای بومیان و سایر ساکنان مناطق محروم در سطح‬ ‫جهــان اســت‪ .‬شــاید بتــوان این کشــف را در سراســر جهان بــه کار گرفت تــا به بهبود‬ ‫ســامتی مردم کمک کند و شــکاف اســیب زایی را که میان طیف گســترده ای از مردم‬ ‫وجود دارد‪ ،‬از بین ببرد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫نام دستگاه مزایده گزار‪ :‬شهرداری لنگرود (واحد مالی)‬ ‫شــهرداری لنگرود در نظر دارد باســتناد مجوز شــماره‬ ‫‪/750‬ش ‪ 1400/07/11-‬شورای محترم اسالمی شهر لنگرود تعدادی از وسائط‬ ‫نقلیه ســبک و سنگین با مشخصات ذیل را از طریق مزایده حضوری ( حراج) به‬ ‫فروش برساند‪.‬‬ ‫‪ )1‬مشخصات خودروها‪:‬‬ ‫‪ -1-1‬یک دســتگاه کامیونت کمپرسی نیسان به شماره پالک ‪ 152/56‬م ‪16‬‬ ‫به رنگ ابی روغنی‬ ‫‪ -2-1‬یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز ( تیپ اتکو ‪ 1828‬تک کابین ) به شماره‬ ‫پالک ‪ 239/56‬م‪ 13‬به رنگ سفید‬ ‫‪-3-1‬یک دستگاه غلطک ویبره دار‬ ‫‪ -4-1‬بکهو لودر کشویی اس پی ‪ 220‬فاقد شماره مدل ‪1393‬‬ ‫‪)2‬کلیه پیشنهاد دهندگان هریک ازخودروهای فوق می بایست ‪:‬‬ ‫الف‪ :‬مبلغ‪ 42 /000/000‬ریال بابت یک دســتگاه کامیونت کمپرسی نیسان به‬ ‫عنوان سپرده شرکت درمزایده‬ ‫ب‪ :‬مبلغ‪ 850/000/000‬ریال بابت یک دستگاه کامیون کمپرسی بنز ( تیپ اتکو‬ ‫‪ 1828‬تک کابین ) به عنوان سپرده شرکت درمزایده‬ ‫ج‪ :‬مبلغ‪ 75/000/000‬ریال بابت یک دستگاه غلطک ویبره دار به عنوان سپرده‬ ‫شرکت درمزایده‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ح‬ ‫ام‬ ‫نی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫خ‪ :‬مبلغ‪ 945/000/000‬ریال بابت یک دستگاه بکهو لودر کشویی اس پی ‪220‬‬ ‫به عنوان سپرده شرکت درمزایده‬ ‫که بصورت ضمانت نامه بانکی ‪ .‬چک تضمین شــده بانکی و یا واریز وجه نقد به‬ ‫حســاب سپرده بشماره حساب ‪ 4948300‬نزد بانک رفاه خواهد بود را تا پایان‬ ‫وقت اداری روز ســه شــنبه مورخ ‪ 1400/09/02‬به واحــد امور قراردادپیمان‬ ‫شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪ )3‬مزایــده راس ســاعت‪11‬صبح روزچهارشــنبه مــورخ ‪1400/09/03‬‬ ‫باحضورنماینده شــورای اســالمی شــهرو اعضای کمیســیون معامالت درمحل‬ ‫واحدموتوری برگزارمی گردد‪.‬‬ ‫‪ )4‬شــرکت کنندگان درمزایده می تواننــد ازتاریــخ ‪ 1400/08/15‬لغایت‬ ‫‪ 1400 /08/22‬بــه جــز ایام تعطیل ازخودروهای فــوق درمحل واحدموتوری‬ ‫شهرداری بازدید نمایند‪.‬‬ ‫‪ )5‬برنده مزایده موظف اســت بهای ان راحداکثرظرف مدت ‪ 7‬روز به حســاب‬ ‫درامدهای عمومی شهرداری واریز نماید‪.‬‬ ‫ درصورت عدم پرداخت وجه ســپرده به نفع شهرداری بدون مراجعه به مراجع‬‫قانونی ضبط ومعامله بانفرات دوم وسوم به ترتیب برابرشرایط فوق عمل خواهدشد‪.‬‬ ‫‪ )6‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ )7‬کلیه هزینه انتشار اگهی وکارشناسی خودروها برعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪)8‬مالیات و عوارض هر یک از ماشین االت برعهده خریدار می باشد‪.‬‬ ‫مصطفی طالبی ‪ -‬سرپرست شهرداری لنگرود‬ ‫سی‬ ‫‪3‬‬ ‫د‬ ‫نش‬ ‫‪4‬‬ ‫م‬ ‫ان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!