روزنامه رویداد امروز شماره 1208 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1208

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1208

روزنامه رویداد امروز شماره 1208

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫توسعه منهایعدالت‬ ‫عاملفروپاشی‬ ‫انسجام ملی است‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 20‬ابان ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 11‬نوامبر ‪2021‬‬ ‫‪ 05‬ربیع الثانی ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1208‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫‪02‬‬ ‫نفت وانرژی‬ ‫عقالنیت انقالبی و اخالق الزمه‬ ‫کار مجلساست‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫گلستان‬ ‫‪31‬‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫مشکالتسرمایه گذاران‬ ‫نیروگاه هایبادی‬ ‫مرتفعشود‬ ‫مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم ‪ ،‬گفت‪ :‬پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی‬ ‫پرداخت ها در سامانه مربوطه ثبت شود‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫رفعتعهداتارزی‬ ‫ش جدی پیش روی‬ ‫چال ‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫رییسپلیسمبارزهباموادمخدر‬ ‫فرماندهیانتظامیگلستانخبر داد‪:‬‬ ‫ورزش‬ ‫افزایش‪7‬درصدی‬ ‫کشفیاتموادمخدر‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1208‬‬ ‫رویاد دگلستان‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫داد‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ابان ماه‬ ‫افزایش‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruy‬‬ ‫‪dadiran.c‬‬ ‫‪om‬‬ ‫ساخت کارخانههای‬ ‫زیر‬ ‫افزایش مییابد‬ ‫بانمک ترینجاذبه‬ ‫گردشگریاستانبوشهر!‬ ‫گریقزاقستاناقالم‬ ‫کنسول‬ ‫گلستاناهداکرد‬ ‫احمر‬ ‫امداد وسامانه گویای‬ ‫در مسیر خورموج به دیر‪ ،‬گنبد نمکی وجود دارد که بزرگ ترین‬ ‫گنبدنمکیخاورمیانهاستکهشایدمانندشاندرهیچجای‬ ‫ضوری مدارس مقطع‬ ‫بازگشایی ح‬ ‫دوم در گلستان‬ ‫متوسطه‬ ‫دیگرینبینید‪ .‬گنبدنمکیجاشکیاکوهنمکجاشک(گنبد‬ ‫نمکیدشتی)‪،‬یکیازبزرگ ترینوفعال ترینگنبدهاینمکی‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫‪194‬‬ ‫خاورمیانهوازجاذبه هایطبیعیاستانبوشهراست‪.‬‬ ‫خط مقدم عرصه‬ ‫نیروهای امداد در‬ ‫به مردم هستند‬ ‫خدمت رسانی‬ ‫نقش‬ ‫سعهایمخابرات‬ ‫حققبرنامههایتو‬ ‫موثر رسانههادر ت‬ ‫‪m‬‬ ‫‪iran.co‬‬ ‫برگزاریمانورهای‬ ‫جهادی کنتورهای خراب‬ ‫در توزیع برق استان‬ ‫‪ruydad‬‬ ‫گــزارش‬ ‫برجام اولویت اول‬ ‫کشورنیست‬ ‫اگهی تجدید مناقصات عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪ 1۴00/21،2۴‬و تجدید مناقصه عمومی‬ ‫دو مرحله ای ‪1۴00/8‬‬ ‫برجام اولویت اول کشورمان نیست و دیگر همه ظرفیت های خود را معطل نتیجه مذاکرات‬ ‫نمی کنیم‪ .‬فداحسین مالکی‪ ،‬عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به ادعای برخی از‬ ‫جمهوری خواهان کنگره امریکا مبنی بر اینکه اگر در انتخابات میان دوره ای سال اینده‪ ،‬کنترل‬ ‫کنگره را در دست گیرند‪ ،‬به توافق احتمالی دولت امریکا با ایران پایبند نخواهند بود‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬یکی از منش های غلط امریکایی ها‪ ،‬عدم پایبندی به تعهداتشان است و در برجام هم‬ ‫دیدیم که مقامات این کشور به تعهدات برجامی امریکا پایبند نبودند‪.‬‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫افزایش موارد ابتال‬ ‫به سرخک در کشور‬ ‫نوبت اول‬ ‫تاریخ ‪1۴00/08/22 :‬‬ ‫شرکت‬ ‫توزیعایالم ‪ -1‬نــام مناقصه گذار‪ :‬شــرکت توزیع نیروی برق اســتان ایالم به نشــانی ایالم‪ ،‬بلوار مدرس‪ ،‬کدپســتی‬ ‫نیروی برق استان‬ ‫(سهامی خاص) ‪ ،6۹31۹۹۹5۴87‬طبقه دوم‪ ،‬امور تدارکات‪ ،‬واحد قراردادها‪ ،‬تلفکس ‪08۴333۴7755‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصات‪:‬‬ ‫‪ :1400/21‬انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع برق توسعه و احداث شبکه برق روستایی شهرستان ایوان و چوار‬ ‫‪ :1400/24‬انتقال نیرو و برق رســانی به شبکه های توزیع برق (احداث‪ ،‬توسعه و اصالح بهینه) شبکه برق روستایی شهرستان‬ ‫چرداول‬ ‫‪ :1400/8‬خرید انواع کابل ‪ 20‬کیلو ولت تک رشته با هادی مسی‬ ‫‪ -3‬زمان دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1۴00/08/22‬لغایت ‪1۴00/08/26‬‬ ‫‪ -4‬ادرس محل دریافت اسناد‪ :‬مناقصه گران محترم میتوانند به منظور دریافت اسناد مناقصات به سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ادرس محل دریافت پیشنهاد‪ :‬ایالم‪ ،‬بلوار مدرس‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم‪ ،‬واحد دبیرخانه‪ ،‬به پیشنهاد های‬ ‫فاقد امضاء‪ ،‬مخدوش‪ ،‬مشروط و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬مناقصه گران محترم‬ ‫ضمن تحویل پاکات به صورت فیزیکی باید حتما تمامی مدارک و پاکات را بر روی سامانه ستاد بارگزاری نمایند‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلت تحویل اسناد‪ :‬ساعت ‪ 13‬روز یکشنبه مورخ ‪1۴00/0۹/07‬‬ ‫‪ -7‬محل برگزاری مناقصه‪ :‬ایالم‪ ،‬بلوار مدرس‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم‪ ،‬سالن جلسات‬ ‫‪ -8‬زمان بازگشایی پاکات‪ :‬پاکات پیشنهاد راس ساعت ‪ ۹‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1۴00/0۹/08‬با حضور اعضای کمیسیون‬ ‫مناقصه بازگشایی می شود‪ .‬حضور مناقصه گران در جلسه فوق الذکر با ارائه معرفی نامه بالمانع است‪.‬‬ ‫‪ -9‬ذکر شماره مناقصه و عنوان ان روی پاکات الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -10‬شرکت توزیع برق استان ایالم در رد و یا قبول کلیه پیشنهاد ها مختار است‪.‬‬ ‫‪ -11‬پیشنهاد دهندگان موظفند تا سه روز قبل از پایان مهلت تسلیم پیشنهادات با مراجعه به سایت هایی که اسناد بر روی ان ها‬ ‫بارگذاری شده اند از اصالحات احتمالی در اسناد مطلع گردند و اسناد اصالحی را مهر و امضاء کنند‪.‬‬ ‫‪ -12‬اطالعات براورد و تضمین‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫مبلغ براوردی (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1400/21‬‬ ‫‪9/219/777/100‬‬ ‫‪785/988/855‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1400/24‬‬ ‫‪12/501/511/360‬‬ ‫‪950/075/568‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1400/8‬‬ ‫‪21/105/000/000‬‬ ‫‪1/575/650/000‬‬ ‫که به صورت الف) چک تضمین شــده بانکی‪ -‬ضمانتنامه بانکی بنفع مناقصه گزار‪ -‬ضمانت نامه صادر شــده توسط موسسات‬ ‫بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از ســوی بیمه مرکزی ایران‪ -‬گواهی خالص مطالبات قطعی تایید‬ ‫شده از سوی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مطابق کار برگ های پیوست‪ -‬رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره‬ ‫‪ 1۹0۴051۹30‬بانک تجارت‪ .‬شعبه انقالب به نام شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم مدت اعتبار تضمینهای فوق باید حداقل‬ ‫‪ 3‬ماه از تاریخ صدور ان بوده و برای همین مدت قابل تمدید باشد و عالوه بر ان ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرمهای مورد‬ ‫قبول ضمیمه اسناد تنظیم شده باشد‪.‬‬ ‫‪ -13‬شرط قبولی مدارک و اسناد صرفا وجود و اثبات ان ها در جلسه مناقصه بوده و شرکت از پذیرش مدارکی که بعد از پایان‬ ‫مهلت تسلیم پیشنهادات و حین جلسه و بعد از ان ارائه شوند ترتیب اثر نمی دهد‪.‬‬ ‫نکته بسیار مهم‪ :‬عدم امضای دیجیتال اسناد بر روی سامانه ستاد منجر به رد کلی پیشنهاد می گردد‪.‬‬ ‫با توجه به الزام شرکت توانیر تحویل نسخه فیزیکی عالوه بر بارگزاری بر روی سامانه ستاد الزامی است‪.‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم (سهامی خاص)‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫بهره برداری از مرکز‬ ‫وزیعبرقاستان‬ ‫خرابدر ت‬ ‫داروییرابههالل‬ ‫یوزهای ایرانی به دنبال‬ ‫خوشبختی در صیدا‬ ‫نواوری و خالق‬ ‫در معابر عمومی‬ ‫رهاکردن احشام‬ ‫ممنوع است‬ ‫هادی کنتورهای‬ ‫گزاریمانورهایج‬ ‫بر‬ ‫‪07‬‬ ‫ایران امروز خارج‬ ‫از خانه به مصاف لبنان می رود‬ ‫گلستان خبر‬ ‫پنجشنبه ‪20‬‬ ‫گلستان ادامه داد‪:‬‬ ‫ماندهی انتظامی‬ ‫بین ببریم‪ .‬استاندار‬ ‫زیرســاختهای کشور را از‬ ‫حکمرانی مــردم در‬ ‫مواد مخدر فر‬ ‫تحقق و شــکل گیری‬ ‫ســتان گفــت کــه‬ ‫پلیس مبارزه با‬ ‫اســتاندار گل‬ ‫ـواوری بــرای‬ ‫خبرگان و فعاالن‬ ‫ـترش کارخانههــای نـ‬ ‫مشارکت نخبگان‪،‬‬ ‫رییس‬ ‫موردنیــاز بــرای گسـ‬ ‫ـتان کشور باید‬ ‫مختلفتوسعه‬ ‫توســعه ایــن اسـ‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خصوصیدر موضوعات‬ ‫ـای خــالق بــرای‬ ‫یابد‪ .‬بخش‬ ‫و خانههـ‬ ‫علمی افزایش می‬ ‫دیدهای ادامه دار‬ ‫بــر دانش و متد‬ ‫واحد بود و سه‬ ‫نشســت یابد‪.‬‬ ‫جــوان و نخبه در‬ ‫مبتنی‬ ‫باز‬ ‫چندی پیش ‪۴۳‬‬ ‫محمد زنگانه در‬ ‫ـه وی هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫که این مراکز تا‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬علی‬ ‫بــه گفتـ‬ ‫است‪.‬رییس پلیس مبارزه با‬ ‫فعالیت هستند‬ ‫شهردار گرگان‬ ‫گلستان که با‬ ‫به‬ ‫دانش بنیان در حال‬ ‫ان تعطیل شده‬ ‫اقتصاد دانش بنیان و جهش تولید جمهوری ‪ ۴۸‬شرکت‬ ‫ارائه خدمات و‬ ‫مورد‬ ‫در استان حدود‬ ‫ـتان بر گســترش‬ ‫ساالنه این شرکت ها‬ ‫و فناوری رییس‬ ‫های گلستان دیدار‬ ‫مواد مخدر گلسـ‬ ‫علمی‬ ‫مدیرکل فرودگاه‬ ‫درامد‬ ‫تاکید‬ ‫معاون‬ ‫شود‪.‬رییسپارک‬ ‫افزود‪ :‬یکی از که‬ ‫توسکستان گرگان‬ ‫حضور‬ ‫شهردار گرگان با‬ ‫میلیاردریالبراوردمی‬ ‫گلستان با حضور در‬ ‫مرکز ماده ‪ ۱۶‬در‬ ‫گلستان برگزار شد‪،‬‬ ‫مخدر فرماندهی‬ ‫ظرفیت‬ ‫بنیان پنجهزار‬ ‫است تا در شرق‬ ‫فرودگاه های اســتان‬ ‫در اســتانداری‬ ‫این جلسه گفت‬ ‫پلیس مبارزه با مواد‬ ‫کرد‪ :‬همچنین نیاز‬ ‫شرکت های دانش‬ ‫کرد ‪.‬مدیرکل‬ ‫استان گلستان در‬ ‫دیدار و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫رییس‬ ‫ابتدای ســال جاری تا‬ ‫و خاطرنشان‬ ‫موضوعات موردتوجه‬ ‫علم و فناوری‬ ‫محمدرضا سبطی‬ ‫یک مرکز ماده‬ ‫اساسی برای استقرار‬ ‫گلســتان گفت‪ :‬از‬ ‫استقرار و فعالیتاین‬ ‫گنبدکاووس نیز‬ ‫شهرداری گرگان با‬ ‫شــهرداری گرگان و‬ ‫اصلی پارک که نیاز‬ ‫انتظامی‬ ‫استان با مرکزیت‬ ‫‪ ۶۲۳‬کیلــو و ‪۵۴‬‬ ‫فضایمناسببرای‬ ‫جمعی از مدیران‬ ‫که عملکرد هفت‬ ‫همکاری ‪ :‬سایت‬ ‫در گلستان وجود‬ ‫هشــت هــزار و‬ ‫تامین‬ ‫در ایــن دیــدار که‬ ‫شود‪.‬زائری با بیان این‬ ‫تالش می شــود با‬ ‫دانش بنیان است‬ ‫پایــان مــاه مهر‬ ‫ضــور داشــتند در‬ ‫کشــف شــد که‬ ‫شرکت های‬ ‫ـای اســتان نیــز ح‬ ‫ـرکت هاســت که‬ ‫‪ ۱۶‬ایجاد‬ ‫استاندر جمعاوری‬ ‫برای ان پیش بینی‬ ‫موادمخدر در اســتان‬ ‫فناوری گرگان این‬ ‫شـ‬ ‫اداره کل فــرودگاه هـ‬ ‫مبارزهباموادمخدر‬ ‫تفاهم نامه مشترک‬ ‫باید مکان مناســبی‬ ‫گــرم انــواع‬ ‫ســاحت کارخانه‬ ‫شــابه ســال قبل‬ ‫ماههپلیس‬ ‫ـزود‪ :‬از انجایی که‬ ‫انعقاد‬ ‫موجود ندارد و‬ ‫شــهرداری م‬ ‫‪ ۳۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫م‬ ‫ســبت بــه مــدت‬ ‫گسترش روابط و‬ ‫هزار نفر بــود‪ ،‬افـ‬ ‫با اشاره به تنگنای‬ ‫مدیرکل فرودگاه های‬ ‫مهدی غفاری گفــت‪:‬‬ ‫خصوص‬ ‫ایــن میــزان ن‬ ‫ست‪.‬ســرهنگ مجید‬ ‫معتادانذپنــج‬ ‫افزایش یابد‪ .‬وی‬ ‫شــخصیت بــوده که به‬ ‫کرد ‪ :‬شــود‪.‬‬ ‫تاکید شــد‪ .‬متانت‬ ‫های دانش بنیان‬ ‫درصد رشــد داشــته ا‬ ‫شهر‬ ‫دولتی خاطرنشــان‬ ‫میان دو نهاد‬ ‫گذشته از شرکت‬ ‫ـم معتــادان دارای‬ ‫تبریــک انتصاب‬ ‫‪ ۱۷۵‬قاچاقچــی‬ ‫هفت‬ ‫یــن منابــع مالی‬ ‫در یک سال‬ ‫ـن دیــدار ضمــن‬ ‫معتقدیـ‬ ‫یا خانوادگی پناه‬ ‫در ایــن ارتبــاط‬ ‫در تام‬ ‫های پیش رو استان‬ ‫ـتان گلســتان در ایـ‬ ‫مشــکالت شــخصی‬ ‫مالیشدهاست‪.‬‬ ‫بابت ارائه خدمات‬ ‫زائــری افــزود‬ ‫اسـ‬ ‫مشکالت و چالش‬ ‫دستگیرشدگان نسبت‬ ‫گلستانحمایت‬ ‫علت برخی‬ ‫شهردار گرگان‪ ،‬از او‬ ‫کردیم در دستگیری و‬ ‫سرمایه گذاری چهار‬ ‫برای حل‬ ‫نیاز داریم‪ .‬زنگانه‬ ‫شدند که شــمار‬ ‫سبطی به عنوان‬ ‫موادمخدر اوردند‪ ،‬سعی‬ ‫ـتان گــرگان تقدیر و‬ ‫گفته غفاری حجم‬ ‫دســتگیر‬ ‫های خالق راهگشــا‬ ‫بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫طبق‬ ‫فــرودگاه شهرسـ‬ ‫داشته باشیم‪ .‬وی‬ ‫مــدارس به به‬ ‫با حضور معاون‬ ‫گذشته هشت درصد‬ ‫به ایده‬ ‫بایدبهسراغطرح‬ ‫شایســته در حــوزه‬ ‫برخورد محترمانه‬ ‫شــعاع ‪ ۵۰۰‬متری‬ ‫شــده امروز‬ ‫در بازدید ســرزده‬ ‫برایرونق گلستان‬ ‫به ســال‬ ‫در ایــن مــدت‬ ‫برخورد با انان‬ ‫ـوده بــه ویــژه تــا‬ ‫گرگان همچنین‬ ‫معتادان جمعاوری‬ ‫بیشتری پروژه های افتتاح جمهوری‪ ۱۶۰‬میلیاردریال‬ ‫اضافه کرد‪:‬‬ ‫ـت‪ :‬همــکاران مــا‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫فرماندهی الـ‬ ‫ـکر کرد‪ .‬شــهردار‬ ‫برای نگهداری از‬ ‫هزینه فایده و عایدی‬ ‫از زحمات اتش‬ ‫وی اظهارداشـ‬ ‫ســتانهای استان‬ ‫علمیو فناوریرییس‬ ‫تشـ‬ ‫ـارزه بــا موادمخــدر‬ ‫ـر خــرده فــروش‬ ‫تاکید کرد که‬ ‫نشانی شهرداری‬ ‫مختلف‪ ،‬فضای‬ ‫هایی برویم که‬ ‫خصوص دبیر‬ ‫هــزار و ‪ ۴۸۲‬نفـ‬ ‫رییــس پلیــس مبـ‬ ‫‪ ۲۰۰‬معتاد متجاهر‬ ‫شرایط فعلی مالی‬ ‫ایستگاه های اتش‬ ‫اجرای طرحهای‬ ‫کشــفیات انواع‬ ‫از ایســتگاه های‬ ‫موفــق شــدند‬ ‫ـتان هزار تا هزار و‬ ‫داشته باشند‪ ،‬در‬ ‫از‬ ‫ـتگیر کننــد کــه در‬ ‫شــده در راستای‬ ‫ـتان یاداور شــد‪ :‬از‬ ‫ـکر کرد‪ .‬ســبطی‬ ‫وجود نــدارد‪.‬وی‬ ‫سرمایه های است‪.‬‬ ‫برای استان‬ ‫درصد در این اسـ‬ ‫در اســتان دسـ‬ ‫منطقه پاســخگوی‬ ‫انتظامی گلسـ‬ ‫ـانان تقدیر و تشـ‬ ‫ـداری از این افراد‬ ‫خدمات ایمنی شهرداری‬ ‫موادمخــدر را‬ ‫ازمون نداریم و نباید‬ ‫درصد تریاک‪۱۴ ،‬‬ ‫مراکز ترک اعتیاد‬ ‫نشـ‬ ‫درصد را نشان می‬ ‫کافــی برای نگهـ‬ ‫ـدری که طی ‪ ۲‬دهه‬ ‫مخدر در استان ‪۷۱‬‬ ‫فرصت خطا و‬ ‫هســتند که‬ ‫سازمان اتشنشانی و‬ ‫سال قبل رشد ‪۳۵‬‬ ‫نیســت‪.‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫یکی از مواد مخـ‬ ‫موادمخدر دیگر بوده‬ ‫تهیه و مواد‬ ‫ـانان گفتگو کرد‪.‬‬ ‫هفتگانه‬ ‫مقایسه با‬ ‫معتادین برای ترک‬ ‫تصریــح کرد‪:‬‬ ‫جمعی از اتش نشـ‬ ‫صنوفی که اقــدام به‬ ‫جوانان را تهدید‬ ‫‪ ۱۵‬درصد انواع‬ ‫تــرک اعتیــاد بــا‬ ‫شــده در نیــاز‬ ‫ـرگان بازدیــد و با‬ ‫حشیش و‬ ‫شــد و به شــدت‬ ‫ـد‪.‬وی پاکســازی‬ ‫تجهیزات اطفاء حریق و‬ ‫ـک مرکــز مــاده ‪۱۶‬‬ ‫توزیع طی مدت یاد‬ ‫گـ‬ ‫ــربتهای تــرک‬ ‫اخیر وارد کشــور‬ ‫دهـ‬ ‫شدیم از ابتدای سال‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـتان‬ ‫ـی‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫تهیه‬ ‫ـداری‬ ‫برر‬ ‫ـاز‬ ‫گل‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫شدند‪.‬زائری در‬ ‫بازدید به منظور‬ ‫کــه ‪ ۱۰‬بانــد‬ ‫قرصهــای غیرم‬ ‫دارد و دوره نگهـ‬ ‫شیشه است که موفق‬ ‫اتشنشانانهنگام‬ ‫این‬ ‫توزیــع‬ ‫شبکه توزیع میکنند‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفــر وجــود‬ ‫دستگیر و متالشی‬ ‫ـت و میکند‪،‬‬ ‫باالبردنتوانمندی‬ ‫از این مــواد را در‬ ‫انواع ظرفیــت‬ ‫استان شناسایی‪،‬‬ ‫غیرقانونی و خارج از‬ ‫ـک تا ســه ماه اسـ‬ ‫مهر ‪ ۳۴۱‬کیلوگرم‬ ‫امدادو نجاتو‬ ‫انجامشد‪.‬سبطیاز‬ ‫مدت ‪ ۵۱‬دســتگاه‬ ‫اعتیاد‬ ‫ــمرد و گفت‪ :‬از‬ ‫در ایــن مرکــز یـ‬ ‫جــاری تــا پایان‬ ‫ایمنیبهشهروندان‬ ‫مدت مشابه سال‬ ‫ــان کرد‪ :‬در این‬ ‫ـف این نهــاد برش‬ ‫کشف معتــادان‬ ‫ـتان داریــم کــه ‪۲۶‬‬ ‫هزار خاطرنش‬ ‫کنیم که نسبت به‬ ‫خدماترسانی‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫وظا‬ ‫کرد‬ ‫مرگ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـه‬ ‫تشکر‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ـن‬ ‫جم‬ ‫سوداگران‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫استان کشف‬ ‫از‬ ‫مهر امســال ‪۱۷۰‬‬ ‫مرکــز ‪ MMT‬در‬ ‫اتش نشانان تقدیر‬ ‫سبک و سنگین از‬ ‫خســارات مالی و‬ ‫بهــره میبرند و‬ ‫پلمب ‪۱۵۶‬‬ ‫ــاه تا پایان‬ ‫زحمات شبانه روزی‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫‪ ۵۲۹‬خودرو‬ ‫کمتر است و‬ ‫از درگاه خداوند‬ ‫ـر از خدمــات ان‬ ‫واحد صنفی هم‬ ‫قبل‪ ۱۲۰‬درصد‬ ‫اول فروردیــن م غیرمجاز و ‪ ۲۱۵‬هزار و‬ ‫سالمتی و سربلندی‬ ‫هــزار و ‪ ۹۴۰‬نفـ‬ ‫و توقیف و ‪۲۹‬‬ ‫حادث می شود‪.‬‬ ‫در اســتان هست‬ ‫برای اتش نشانان‬ ‫شد و ضبــط‬ ‫‪ ۴۳۴‬انــواع قرص‬ ‫طرحهای پلیس‬ ‫جانی کمتری‬ ‫‪( ۱۵‬میان مدت)‬ ‫ـس راه گلســتان‬ ‫ترک اعتیاد کشف‬ ‫و‬ ‫بیان این که یکــی از‬ ‫رئیــس پلیـ‬ ‫‪ ۴۰‬مرکز ماده‬ ‫جملــه تهدیدات‬ ‫سبحانرامسئلتنمود‪.‬‬ ‫(‪ ۲۱۵‬لیتر) شربت‬ ‫شــد‪.‬وی بــا‬ ‫پاکســازی نقاط‬ ‫عبدی از‬ ‫مــواد ‪ ۲۰۹‬و‬ ‫سی سی‬ ‫ســال گذشــته به‬ ‫خــدر طرحهای‬ ‫گفــت‪ :‬برابــر‬ ‫هــای روســتایی‬ ‫با مدت مشــابه‬ ‫مبــارزه بــا موادم‬ ‫متصــور در راه‬ ‫که در مقایســه‬ ‫مــه راهنمایــی و‬ ‫افزایش داشــته اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۱۰‬اییــن نا‬ ‫ـتان را تردد احشــام‬ ‫مشکالت برق‬ ‫‪ ۱۸‬و ‪ ۵۷۶‬درصد‬ ‫و فرعی اسـ‬ ‫ــردن احشــام در‬ ‫ترتیــب‬ ‫بررسی‬ ‫رانندگــی رهاک‬ ‫شــب عنــوان کرد‬ ‫علیعبدی‬ ‫ماهوت شمال‬ ‫خـــبر‬ ‫بخصوص در‬ ‫عمومی ممنوع اســت‪.‬‬ ‫ســفانه در محــور‬ ‫شرکت های‬ ‫تعرفه ای جدید‬ ‫معابــر‬ ‫و افــزود‪ :‬متا‬ ‫با کنتورهای ســه‬ ‫تصادف دو شتر با یک‬ ‫و جایگزینی ان‬ ‫برخورد یک دستگاه‬ ‫کــه در مانورهای‬ ‫شــاهد‬ ‫و فوالد رسام‬ ‫تمامــی کنتورهایی‬ ‫به التین تخماق‬ ‫ـواری در محور اق‬ ‫فوت گمیشــان‬ ‫تصریــح کرد‪:‬‬ ‫خــودروی سـ‬ ‫شاهد بودیم که در اثر‬ ‫ـکوک تشــخیص‬ ‫که در ان ســه نفر‬ ‫به هر نحو مشـ‬ ‫ماهوت شــمال و‬ ‫شتر را‬ ‫گمیشــان بودیم‬ ‫ســت و بازرســی‬ ‫برق شــرکت هــای‬ ‫رئیس پلیس سواری رنو با دو نفر سرنشینان خودرو فوت و‬ ‫ـده و به جــای ان‬ ‫ت‬ ‫جلســه تامیــن‬ ‫کنار گذاشــته شـ‬ ‫اباد کتول با حضور‬ ‫قال به نفرهم مصدوم شدند‪.‬‬ ‫تصادف سه نفر از‬ ‫ـتان‬ ‫ـوند‬ ‫علی‬ ‫ـ‬ ‫ـع نیــروی برق اس‬ ‫داده مــی شـ‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫در شهرک صنعتی‬ ‫هم مجروح شده‬ ‫شــده و دو‬ ‫نصب می شود‪.‬‬ ‫مــل شــرکت توزیـ‬ ‫نفر از سرنشینان‬ ‫واکنش به ایــن اتفاق‬ ‫تعرفه ای دیجیتال‬ ‫فوالد رسام‬ ‫مردم علی اباد کتول‬ ‫مدیرعا‬ ‫راننده و یک‬ ‫ـایی انشــعابات‬ ‫کنتورهای سه‬ ‫نماینده‬ ‫راه گلســتان در‬ ‫بیان اینکه رعایت‬ ‫ـرد کنتــور و تحقق‬ ‫در راســتای شناسـ‬ ‫ســتایی و فرعی‬ ‫پلیس راه گلستان با‬ ‫معاون اقتصادی استاندار ‪ ،‬مدیرعامل شــرکت توزیع‬ ‫ـرد‪ :‬صحــت کارکـ‬ ‫در محور های رو‬ ‫گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫جهادی کنتورهای‬ ‫وی یــاداوری کـ‬ ‫نامه اند‪.‬رئیس‬ ‫راننــدگان کــه‬ ‫تاکید پلیس است‪،‬‬ ‫شــورای اســالمی ‪،‬‬ ‫مزایای اجرای این‬ ‫گــزاری مانورهای‬ ‫برابر ماده ‪ ۱۲۶‬ایین‬ ‫مطمئنه همواره مورد‬ ‫در مجلس‬ ‫منطقه ای مازندران و‬ ‫سایی از مهم ترین‬ ‫غیرمجاز ‪ ،‬با بر‬ ‫حرکت می کنند باید‬ ‫دســتکاری در مدیریت‬ ‫اهداف پیک‬ ‫‪ ۷۵‬سرعت‬ ‫گلستان ‪ ،‬معاون برق‬ ‫و ‪ ۲۱۰‬ایین نامه‬ ‫بازرسی لوازم اندازه‬ ‫کیلومتر در روز و‬ ‫راکد و مشــکوک به‬ ‫رعایت مواد ‪۲۰۹‬‬ ‫نیروی برق‬ ‫مسئولین مربوطه در‬ ‫هدف از تست و‬ ‫سرعت حداکثر ‪۸۵‬‬ ‫خراب‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪:‬‬ ‫تســت و بازرسی‬ ‫است‪.‬نصیری‬ ‫صمت استان و دیگر‬ ‫ضروری بوده و این‬ ‫از کارکرد صحیح‬ ‫راهور با‬ ‫اســتان‪ ۵۹ ،‬مورد‬ ‫رئیس سازمان‬ ‫حصول اطمینان‬ ‫سوی مالکان احشام‬ ‫و امور اقتصادی‬ ‫های توزیع برق‬ ‫شبرانندگیکنند‪.‬‬ ‫گیری‪ ،‬مشترکین را‬ ‫ضــر در مدیریت‬ ‫معاونت هماهنگی‬ ‫غیرمجاز راهور از‬ ‫رهاکردن احشــام در‬ ‫کیلومتر در‬ ‫پذیری و تحویل انرژی‬ ‫ـت کــه در حال حا‬ ‫سالن اجتماعات‬ ‫عبدی افزود‪ :‬سرعت‬ ‫مشکالت مربوطه بررسی‬ ‫ـاره دارد به این که‬ ‫اندازه گیری‪ ،‬ســنجش‬ ‫قــرار گرفته اسـ‬ ‫شــد این مانور در‬ ‫سرهنگ علی‬ ‫ـرایط مواد اشـ‬ ‫هرکس که مسئول‬ ‫گلستان تشکیل و‬ ‫مطابقاستانداردهای‬ ‫جایگزین شــد‪ .‬لوازم‬ ‫پذیرفت و مقرر‬ ‫ســتان به دلیل شـ‬ ‫عمومی ممنوع بوده و‬ ‫استان ؛ در این جلسه‬ ‫استانداری‬ ‫موردنیاز مشترکان‬ ‫کردکوی صورت‬ ‫کنتورهای ‪3‬تعرفه‬ ‫جاده های دوطرفه ا‬ ‫صورت گیرد‪.‬علی‬ ‫است‪.‬وی معابر‬ ‫توزیع نیروی برق‬ ‫گلستان الکتریکی‬ ‫است هنگام عبور از‬ ‫هــای قدیمی با‬ ‫های‪۱۵‬گانه استان‬ ‫در‬ ‫گردید‪ .‬شرکت‬ ‫محلیبسیار خطرناک‬ ‫نیروی برق استان‬ ‫مطرح گردید و مقرر‬ ‫هدایت حیوانات‬ ‫تمام مدیریت‬ ‫توانیر اعالم کرد‪.‬‬ ‫توزیع نیروی برق‬ ‫پیمانکاران تســت و بازرســی شــرق مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫کنترل حرکت و‬ ‫فیزیکیوبومی‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫عالیم سیار مانند‬ ‫قدیمی شرکت‬ ‫اظهار داشت‪ :‬شرکت‬ ‫مدیریت ها و‬ ‫مجاز راننده قادر به‬ ‫مشــکالت این‬ ‫معابر در شب از‬ ‫گذاشتن کنتورهای‬ ‫این واحد صنعتی‬ ‫نیازمنــد تعویض‪،‬‬ ‫اکبر نصیری‬ ‫عرض یا طول‬ ‫ادامه داد‪ :‬در سرعت‬ ‫جهادی تست و‬ ‫ادامه با اشاره به کنار‬ ‫دستگاههای مرتبط با‬ ‫انشــعاب هــای‬ ‫دستانهیاراکتشبرنگ‬ ‫مرحله از حرکت‬ ‫مواجهه با خطر‬ ‫و غــرب اســتان‪،‬‬ ‫ـد و کنتور در‬ ‫گردید تا تمام‬ ‫مشــکالت در چارچوب‬ ‫چراغالکتریکی‪،‬‬ ‫گلستان نخستین‬ ‫بــوده و در زمــان‬ ‫تشــخیص داده شـ‬ ‫ابتدای‬ ‫نهایت فانوس‪،‬‬ ‫وســیله نقلیه‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫مدیریت های توزیع‬ ‫الزم جهــت رفع‬ ‫دســتکاری‪ ،‬نقص فنی‬ ‫مناسب را دارد‪ ،‬در‬ ‫همــکاری‬ ‫بازرسی کنتورها در‬ ‫دار استفاده کند‪.‬‬ ‫فرصت عکس العمل‬ ‫تست و بازرسی‬ ‫الزم را داشته باشند‬ ‫توسط مامورین‬ ‫بیفتد شــدت حادثه‬ ‫قانون همکاری‬ ‫سال اتفاق افتاد و‬ ‫بر خوردی اتفاق‬ ‫چنانچه‬ ‫خـــبر‬ ‫مرحله دوم طرح‬ ‫اهدایی‪ ۱۷۶‬میلیون‬ ‫افزود‪:‬ارزشبستههای‬ ‫گلستان‬ ‫محلول ضدعفونی‪،‬‬ ‫هایاتشنشان‬ ‫ریال و حاوی انواع‬ ‫تاکسی‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫ســتفاده در امــور‬ ‫ـوده کــه بــرای ا‬ ‫در گرگان اغاز‬ ‫ســرنگ و دارو بـ‬ ‫کم برخوردار به‬ ‫به زودی‬ ‫خدمت به اقشــار‬ ‫کننــد‪.‬وی ادامــه‬ ‫ـالل احمر گلســتان‬ ‫بشردوســتانه و‬ ‫خــود را اغــاز‬ ‫ـور داوطلبــان هـ‬ ‫می شود‬ ‫اهدا شده است‪.‬‬ ‫معــاون امـ‬ ‫کالس هــا باید کمتر‬ ‫هالل احمر استان‬ ‫دارویی کنســول گری‬ ‫ـال جــاری‪ ،‬دفتــر‬ ‫داد‪ :‬البتــه‬ ‫ـالم بهداشــتی و‬ ‫مــوزش و پرورش‬ ‫ـت در تابســتان سـ‬ ‫شــهرداری گــرگان از اغاز‬ ‫از اهــدای اقـ‬ ‫مدیــرکل ا‬ ‫بــه صــورت زوج‬ ‫خبــر داد‪.‬محمد‬ ‫گفتنــی اسـ‬ ‫در اســتان بــرای‬ ‫ـازمان حمل و نقل‬ ‫از ‪ ۱۵‬نفــر و‬ ‫هالل احمر اســتان‬ ‫بازگشایی حضوری‬ ‫وزارت امــور خارجــه‬ ‫رئیــس سـ‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫خبر‬ ‫ـتان‬ ‫شــود‪.‬گوهری راد‬ ‫اتشنشان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫خبرنگاران‬ ‫گلستان از‬ ‫قزاق‬ ‫نمایندگــی‬ ‫طرح تاکسیهای‬ ‫هالل احمــر اعالم‬ ‫جمعه در گفتگو با‬ ‫و فــرد برگزار‬ ‫مقطع متوســطه دوم‬ ‫مرحله دوم اجرای‬ ‫ـای بشردوســتانه با‬ ‫حسین ییالقی عصر‬ ‫مرحله دوم این طرح‬ ‫پروتکل های بهداشتی‬ ‫فرهنگ نوع دوســتی‬ ‫مــدارس‬ ‫همــکاری هـ‬ ‫غریبی اظهار داشت‪:‬‬ ‫راســتای اشــاعه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫بــرداد و گفــت‪:‬‬ ‫مهدی کمال‬ ‫شــهرداری گرگان با ارائه‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫در اســتان خ‬ ‫امادگی کرده است‪.‬‬ ‫پروتکلهــای ‪ ۰۶‬کــه‬ ‫کنسول گری قزاقستان‬ ‫احسان گوهری راد‬ ‫ـازمان اتشنشــانی‬ ‫براســاس‬ ‫بیماران نیازمند‪،‬‬ ‫درصــد دانــش‬ ‫با همکاری سـ‬ ‫یک اتشنشــانی اغاز‬ ‫و کمک به‬ ‫بیــش از ‪۷۵‬‬ ‫وزارت امــوزش و‬ ‫اقــالم دارویی و‬ ‫تئوری در مرکز شــماره‬ ‫بشردوســتانه شــامل‬ ‫مــورد تاییــد‬ ‫ـد شــرایط در‬ ‫اموزش های‬ ‫ـاوگان حملونقل‬ ‫کمــک هــای‬ ‫امــوزان واجـ‬ ‫ـت‪ ،‬باید رعایت‬ ‫گلستان تحویل داد‪.‬‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬تجهیز نـ‬ ‫وزارت بهداشــت اسـ‬ ‫ســن مرحلــه اول‬ ‫بهداشتی را به هالل احمر‬ ‫مــی گــردد‪.‬وی‬ ‫ضرورتمحسوب‬ ‫پرورش و‬ ‫گلســتان واک‬ ‫ـرورش گلســتان بــا‬ ‫جمعیت هــالل احمر‬ ‫کپسولاتشنشانییک‬ ‫کردنــد‪ .‬احســان گوهــری راد شــود‪.‬مدیرکل امــوزش و پـ‬ ‫امــور داوطلبــان‬ ‫شهریبه‬ ‫ضروریولحظههای‬ ‫کرونــا را دریافــت‬ ‫معــاون‬ ‫کالس بایــد تهویــه‬ ‫مدارس در گلستان‬ ‫درون رانندگانبتواننددر مواقع‬ ‫اینکــه مدرســه و‬ ‫فرایند بازگشایی‬ ‫کــردن اتش کنند‪.‬‬ ‫میشودتا‬ ‫ـده اشــاره بــه‬ ‫کرد‪ :‬ســاعت ورود‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫ـدام بــه خاموش‬ ‫ـوم مهرماه اغاز شـ‬ ‫خـــبر‬ ‫ـته باشــد‪ ،‬اضافه‬ ‫ـه اتشســوزی‪ ،‬اقـ‬ ‫صورت حضوری از سـ‬ ‫سازمان در نظر دارد با‬ ‫عشایری الزم را داشـ‬ ‫اولیـ‬ ‫ــداد و مجهز به‬ ‫براســاس تصمیــم‬ ‫به‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫ــتگاه خــودرو ام‬ ‫مدارس روستایی و‬ ‫اقتضایــی بــوده و‬ ‫ـا کمــک ‪ 23‬دس‬ ‫کمال غریبی‬ ‫مرحلهنسبتبه‬ ‫که در مرحله اول‬ ‫مهارتی و خــروج‬ ‫های الکترونیکی‪،‬‬ ‫کند تا تجمعی‬ ‫بـ‬ ‫اتشنشانیطیچندین‬ ‫می تواند تغییر‬ ‫ـته هــای فنــی و‬ ‫تبلت بهمراه نقشه‬ ‫همکاریسازمان‬ ‫شورای مدرسه‬ ‫ســتان هــا در رشـ‬ ‫گرگاناقدامنمایند‪.‬‬ ‫بی ســیم و‬ ‫ـد‬ ‫ـود‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫هنر‬ ‫ـی‬ ‫پرورش‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫هایاتشنشاندر شهر‬ ‫ســانی را انجــام‬ ‫مدیرکل اموزش و‬ ‫مدرســه ایجاد نشـ‬ ‫ـت هــای امدادر‬ ‫افزایشتاکسی‬ ‫شامل این امر شدند‪.‬‬ ‫استفادهاز کپسول‬ ‫مدارس در حیاط‬ ‫ـداد رســان عــالوه‬ ‫اموزان در گلستان دوز‬ ‫فعالیـ‬ ‫بعداز اموزشنحوه‬ ‫شــنبه (‪ ۱۵‬ابــان)‬ ‫درخودروهــای امـ‬ ‫‪ ۷۵‬درصد دانش‬ ‫ویدر پایان گفت‪:‬‬ ‫‪194‬شرکت گازاستان‬ ‫ـتان افزود‪ :‬از روز‬ ‫تئوری‪،‬تجهیزاتالزم‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫ـایی بیش از‬ ‫اعــالم حادثه از‬ ‫کرده و امیدواریم‬ ‫گلسـ‬ ‫امداد وسامانه گویای‬ ‫همچنیناموزشهای‬ ‫حضوری بازگشـ‬ ‫اظهار شــنیداری ‪،‬امــکان ثبت‬ ‫کرونا را دریافت‬ ‫دوم به صــورت‬ ‫مرکز‬ ‫ســوی مشــترکان‬ ‫اتشنشانیو‬ ‫اول واکسن‬ ‫برارتبــاط‬ ‫بینی شــده اســت‬ ‫دانش امــوزان هم‬ ‫متوســطه‬ ‫عــالم حــوادث از‬ ‫الزم را کسب کرده‬ ‫دادهخواهدشد‪.‬‬ ‫ـته) نیزپیش‬ ‫هــای اتــی بقیــه‬ ‫گلســتان بــرای ا‬ ‫مدارسی که مجوزهای‬ ‫بهرانندگانتاکسی‬ ‫ارتباطــی درهفتــه‬ ‫در طــی روز‬ ‫طریــق متــن (نوشـ پاســخگویی به تماس های‬ ‫شد و‬ ‫ـتان بــا ‪ 30‬خــط‬ ‫و پــرورش مجوز‬ ‫شــرکت گاز اسـ‬ ‫ســالمت امــوزش‬ ‫ـالوه براین نیزبرای‬ ‫واکسینهشوند‪.‬‬ ‫مقدم مدیرکل پدافند‬ ‫و از کارگــروه‬ ‫‪ 16‬نفربه همراه‬ ‫عـ‬ ‫حضــوری اموزش‬ ‫ـر عامل با حضور‬ ‫‪ ۸۲۴‬هزار هکتار‬ ‫حوادث‪ ،‬تعداد‬ ‫توانند بــه صورت‬ ‫پدافند غیـ‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫مشترکان درباره‬ ‫فعالیت خواهند‬ ‫گرفتــه می‬ ‫بیش از‬ ‫استانداری گلستان به‬ ‫در ‪ 3‬نوبت کاری‬ ‫غیرعامل‬ ‫گاز اســتان با بیان‬ ‫مســئول ارشد‪،‬‬ ‫ملی گلستان‬ ‫ـیدگی و بررســی‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫مطرح شــده مورد رسـ‬ ‫اراضی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫طال‬ ‫از‬ ‫به‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫‪194‬‬ ‫عل‬ ‫نمود موارد‬ ‫امداد وسامانه گویای‬ ‫خبرفوق گفت‪:‬مرکز‬ ‫سنددار شد‬ ‫رسیدگیوهدایت‬ ‫قرارگیرد‪.‬‬ ‫ســتان گلســتان‬ ‫تسریعدرپیگیریو‬ ‫شــرکت گازا‬ ‫منظورتمرکزو‬ ‫حوادث اعالم شده‬ ‫ابخیزداری گلستان گفت‪:‬‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫ارتباطــی مهمی‬ ‫گروههای اعزامی به‬ ‫گویــای ‪ 194‬پــل‬ ‫منابع طبیعی و‬ ‫امدادگــر باید تمام‬ ‫و راهبری‬ ‫اظهارکرد‪:‬ســامانه‬ ‫شاخص های تعریف‬ ‫مدیرکل‬ ‫این استان یکسال‬ ‫کــرد‪ :‬نیروهــای‬ ‫گازاســتان اســت تا‬ ‫هکتار از اراضی ملی‬ ‫ـترکان با اولویت‬ ‫درسامانه مذکور‪،‬کنترل‬ ‫نیروهای وی تاکیــد‬ ‫گرامی با شــرکت‬ ‫دراین فصل ســرد‬ ‫ازســوی مشـ‬ ‫‪ ۸۲۴‬هزار و‪۵۴۶‬‬ ‫گاز‪،‬برخورد و صدای‬ ‫گاری(کاداستر) دارای‬ ‫واطالعات به ثبت رسیده‬ ‫بین مشــترکان‬ ‫امادگی هر چه بهتــر‬ ‫را بکارگیرنــد که‬ ‫درراستای پاسخگویی‬ ‫و نشت‬ ‫امداد رسانی همراه‬ ‫اجرای طرح حدن‬ ‫تــوان خــود‬ ‫بــا هــدف‬ ‫همشــهریان عزیــز‬ ‫ازقابلیتهای باالی ان‬ ‫به محل مربوطه‬ ‫گذشته در قالب‬ ‫به مردم در فصل‬ ‫سطح کیفی خدمات‬ ‫شده ای ازجمله قطع مشترکین و موارد مرتبط‬ ‫اعزام به موقع انها‬ ‫مشــکلی بــرای‬ ‫ـانی بتوانیم‬ ‫مشترکین بهره مند‬ ‫برای خدمت رسانی‬ ‫دولت شده است‪.‬‬ ‫رسانی تا و بهبود‬ ‫موسوی هیچگونــه‬ ‫گازمنطقه برای‬ ‫قطع ووصل گاز‬ ‫وعملیــات امداد رسـ‬ ‫رسانی مناسب تربه‬ ‫گزمای لذت بخش‬ ‫امدادی‬ ‫سند تک برگ به نام‬ ‫رگالتور و‬ ‫ردیابی و پیگیری امداد‬ ‫باقی مانــده اراضی‬ ‫ـش مــدت اعــزام‬ ‫حضور سید جواد‬ ‫و خدمت‬ ‫نگردد و بتوانند از‬ ‫گویای بــا کاهـ‬ ‫همچنین فرایند‬ ‫اندازی شده است‪.‬‬ ‫لطفــی افــزود‪:‬‬ ‫ـرما جلسه ای با‬ ‫سامانه می باشد‪.‬‬ ‫کارکنان حادث‬ ‫بخوبی بهره مند‬ ‫مــراه ادرس و‬ ‫عبدالرحیــم‬ ‫مزیت های سامانه‬ ‫سـ‬ ‫دیگر راه‬ ‫بهره گیری ازاین‬ ‫ـزار و ‪ ۹۱۲‬هکتار‬ ‫قــه یک گرگان و‬ ‫این موهبت الهی‬ ‫استان شویم‪.‬‬ ‫حوادث و اتفاقات به‬ ‫عملیات را ازجمله‬ ‫ازدیگرفواید‬ ‫ـامانه که ‪ ۴۳۲‬هـ‬ ‫ـس اداره گاز منط‬ ‫نشست گازطبیعی‬ ‫شرکت درسطح‬ ‫مــردم عزیز قرار‬ ‫طالبــی ثبت‬ ‫انتقال سریع پایان‬ ‫لــی ثبــت در سـ‬ ‫رئیـ‬ ‫با بیان اینکه این‬ ‫ان هــا ســند تــک‬ ‫برگزار شــد‪ .‬دراین‬ ‫ـمول دعای خیر‬ ‫م‬ ‫مشــترک‪ ،‬درادامه‬ ‫طالبی‬ ‫ـاه اینــده بــرای‬ ‫شــوند و مشـ‬ ‫ســت امداد اداره‬ ‫ـت‪ ،‬امداد کرد‪.‬‬ ‫اعالم شــده ازســوی‬ ‫ـان نیز هــر یک از‬ ‫تحلیل مطلوبترامار‬ ‫ـت ظــرف یکمـ‬ ‫استان ضمن‬ ‫پ‬ ‫وی در اجــرای‬ ‫جــار‪ ،‬برخورد‪،‬نشـ‬ ‫ادامــه ایــن گفتمـ‬ ‫وی‪،‬امکان تجزیه و‬ ‫اسـ‬ ‫شــود‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫شــده شــامل انف‬ ‫‪،‬رئیس منطقه یک اداره گاز مرکز نیروهای گیریــد‪ .‬در‬ ‫به گفته‬ ‫نقطه نظرات و‬ ‫ـرگ صــادر مــی‬ ‫مــوارد ثبت‬ ‫‪)...‬به نیروهای امداد‬ ‫ـتان‪ ،‬یــک میلیون‬ ‫امدادی مشــکالت‪،‬‬ ‫تشکر از زحمات‬ ‫بـ‬ ‫اراضــی ملی اسـ‬ ‫نشت‪،‬صدای رگالتور و‬ ‫عرض خدا قوت و‬ ‫استانمطرحشد‪:‬‬ ‫نیروهــای‬ ‫کردند و مقرر شــد‬ ‫ــرح حدنــگاری‬ ‫خبرنگارانپیشکسوت‬ ‫قطع‬ ‫ســتور کار قــرار‬ ‫نیروهای امداد در خط مقدم پیشــنهادات خــود را ارائــه‬ ‫ط‬ ‫‪ ۴۶۲‬هکتــار در د‬ ‫منطقه گلستانبا‬ ‫امــدادی گفت‪:‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پیگیــری شــود تا‬ ‫و ‪ ۲۵۷‬هــزار و‬ ‫مردم هستند و باید‬ ‫‪ ۲۵۳‬هزار هکتار‬ ‫نشستمدیر مخابرات‬ ‫ـورد نظــر بررســی و‬ ‫خدمت رسانی به‬ ‫تاکنون یک میلیــون و‬ ‫مطلوب مــوارد مـ‬ ‫در‬ ‫فعالیت های جاری‬ ‫عرصه‬ ‫فــت ‪ :‬در مــدل‬ ‫گرفــت کــه‬ ‫اســت‪.‬وی اضافه‬ ‫برای ارائه خدمات‬ ‫هیچگونه خللی در روند‬ ‫خواســتار شــد و گ‬ ‫بــور ثبت شــده‬ ‫تمام تالش خود را‬ ‫مخابــرات را‬ ‫ان در ســامانه مز‬ ‫عزیز به کار گیرند و‬ ‫ـت هزینه کارکرد‬ ‫دالیلی از جمله‬ ‫مخابرات مقرر نیسـ‬ ‫به همشــهریان‬ ‫باقی مانده بــه‬ ‫صورت نپذیرد‪.‬‬ ‫و مســتمر‬ ‫ـرد‪ :‬اراضــی ملــی‬ ‫پیشــنهادی‬ ‫ســتا تالش کنند‪.‬‬ ‫شــتریان خانگی‬ ‫با اســتان های‬ ‫کـ‬ ‫مضاعــف در این را‬ ‫یابــد بلکه بین م‬ ‫منطقه مرزی مشــترک‬ ‫بــا همتی‬ ‫تلفــن افزایــش‬ ‫قرارگرفتن در‬ ‫ســت‪ .‬غالمعلی‬ ‫واحــد حقوقــی‬ ‫ـاوت ایجــاد شــده ا‬ ‫ـوی کارشناســان‬ ‫منطقه گلســتان‬ ‫و تجــاری تفـ‬ ‫جــوار کــه از سـ‬ ‫سرقت تجهیزات‬ ‫ــع موانــع ان با‬ ‫مدیــر مخابرات‬ ‫هم‬ ‫همچنین از افزایش‬ ‫پیگیــری بــرای رف‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫نش‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫ـتان‬ ‫اداره کل در حــال‬ ‫شــهمرادی‬ ‫پیشکســوت اسـ‬ ‫ــزرگ مخابــرات‬ ‫دستگاه های مرتبط‬ ‫تعدادی از خبرنگاران‬ ‫بعنــوان چالــش ب‬ ‫اداری و قانونی با‬ ‫در راستای تحقق‬ ‫مخابراتــی نیــز‬ ‫بــا‬ ‫رسانه به کمک‬ ‫طی مراحل‬ ‫تک برگی اســت‪.‬‬ ‫رسانه ها با مخابرات‬ ‫افزود‪ :‬نیاز است‬ ‫ـامانه و صدور ســند‬ ‫همکاری‬ ‫شــد‪ .‬غالمعلــی‬ ‫سخن گفت ‪ :‬و‬ ‫و ثبت در سـ‬ ‫ـمردن اثــرات زیانبــار‬ ‫منابــع طبیعــی‬ ‫ســعه ای تاکیــد‬ ‫ســتر(حدنگاری)‬ ‫مــده و بــا برشـ‬ ‫برنامــه هــای تو‬ ‫نقــش و جایگاه‬ ‫ـرای طــرح کادا‬ ‫مخابــرات ا‬ ‫ـالل در خدمــت‬ ‫کــه در یکســال‬ ‫ـت ‪ :‬بــا اشــاره به‬ ‫اجـ‬ ‫مخابــرات ‪ ،‬اختـ‬ ‫فعــال شــد‬ ‫شــهمرادی گفـ‬ ‫ـازمان های خدمت‬ ‫ســرقت بــرای‬ ‫بزرگی دانست که در‬ ‫از ســال ‪ ۹۴‬در گلســتان حدنگاری منابع طبیعی‬ ‫تحقــق اهداف سـ‬ ‫منطقه گلســتان تالش‬ ‫ازجمله مشکالت‬ ‫ـتاب گرفته اســت‪.‬‬ ‫رســانه در‬ ‫اگاهی بخشــی‬ ‫مدیــر مخابرات‬ ‫تصمیم رسانی را‬ ‫مختصات با دقت‬ ‫اخیر شـ‬ ‫مخابرات گفت ‪:‬‬ ‫بزرگی داشــت ‪.‬‬ ‫ایجاد شده است ‪.‬‬ ‫سازی نهادهای‬ ‫های رقومی دارای‬ ‫رســان به ویــژه‬ ‫سرقت ها ی مکرر‬ ‫درصورت اجرا کمک‬ ‫ـرد هــا و اقدامات‬ ‫در جهت اقناع‬ ‫شامل نقشه‬ ‫اساس شــیوه نامه‬ ‫خدمات اثر‬ ‫ســائلی اســت که‬ ‫بازسازی ‪ ،‬رسانه ها‬ ‫ـی و تبیین عملکـ‬ ‫تعرفــه گــذاری‬ ‫ـت که بر‬ ‫توسعه از م‬ ‫افــکار عمومـ‬ ‫مخابراتی کرده و‬ ‫بــر تغییر مــدل‬ ‫موانع را از ســر راه‬ ‫هندســی اســتاندارد اسـ ابخیــزداری از محدوده‬ ‫توسعه ارتباطات‬ ‫خواهد گیرنــده‬ ‫شــده می تواند‬ ‫به‬ ‫جنگلهــا مراتع و‬ ‫ـازی شــبکه رادر بر‬ ‫انجام‬ ‫تهیــه شــده و در‬ ‫ســازمان‬ ‫بــرات بــردارد‪ .‬وی گفت‪ :‬تغییر ظرفیت ســازی و نوسـ‬ ‫ضــی مســتثنیات‬ ‫پیشــرفت مخا‬ ‫تلفن ثابت یکی‬ ‫و‬ ‫منابــع ملــی و ارا‬ ‫یکپارچه ملک) سازمان‬ ‫گذاری خدمات‬ ‫در مدل تعرفه‬ ‫شمیم(شــبکه ملی‬ ‫ســامانه‬ ‫ثبت می شود‪.‬‬ ‫و امالک کشور‬ ‫ثبت اسناد‬ ‫ات مواد مخدر‬ ‫‪7‬درصدی کشفی‬ ‫‪04‬‬ ‫سایهبی مهریبر سر سرمایه گذاران‬ ‫انرژی هایبادی‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫رویدا د گلستان‬ ‫‪02‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان البرز‬ ‫اگهی عرصه ایستگاه تقلیل فشار گاز و گیرنده توپک فاز‬ ‫دوم خط انتقال ‪ 36‬اینچ گاز‪-‬ساوجبالغ‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫شرکت گاز اســتان البرز در راستای اجرای‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫پروژه توسعه گاز رسانی به شهر و شهرستانهای‬ ‫کرج وفق الیحــه قانونی نحوه خرید و تملــک اراضی و امالک‬ ‫برای اجرای برنامه هــای عمومی ‪،‬عمرانی ونظامی دولت مصوب‬ ‫‪ 58/11/17‬شورای انقالب اسالمی اقدام به تصرف قانونی عرصه‬ ‫ایستگاه تقلیل فشــارگاز و گیرنده توپک فاز دوم خط انتقال ‪36‬‬ ‫اینچ گاز به مســاحت مندرج در کرو کی پیوست‪ ،‬در شهرستان‬ ‫ساوجبالغ‪-‬چهارباغ نموده است‪.‬لذا از مالکین ویا قائم مقام قانونی‬ ‫و صاحبان حقوق تقاضا میگردد ظرف مدت حداکثر یک ماه از‬ ‫انتشار اگهی با در دست داشتن اسناد مالکیت و مستندات قانونی‬ ‫به منظور معرفی کارشناس منتخب خود جهت تشکیل هیات سه‬ ‫نفره کارشناسان رسمی داد گســتری در خصوص ارزیابی بهاء‬ ‫عادلــه عرصه اقدام گردیده جهت تصرف قانونی مطابق کروکی‬ ‫مندرج‪ ،،‬به ادرس کرج‪،‬میدان طالقانی‪،‬شهرک اداری حسن اباد‬ ‫‪ ،‬روبروی تربیت ششم ‪،‬طبقه سوم امور حقوقی شرکت گاز استان‬ ‫البرز مراجعه نمایند‪.‬بدیهی اســت در صورت عدم مراجعه برابر‬ ‫مقررات و مفاد الیحه فوق الذکر اقدام می گردد ‪.‬‬ ‫شرکت گاز استان البرز‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪1221502 :‬‬ صفحه 1 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫اعالم امادگی ایران برای‬ ‫کمک به حل بحران انسانی‬ ‫در افغانستان‬ ‫دبیر شورای عالی امنیت ملی بر لزوم تالش همگانی‬ ‫برای ایجاد حکومتی فراگیر و مقابله با بحران انســانی‬ ‫در افغانستان تاکید کرد و گفت‪ :‬ایران حاضر است همه ‬ ‫امکانــات خود ماننــد راه های ارتباطی و امکانات بندری‬ ‫از جملــه چابهــار را در اختیار حل این معضل قرار دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی شمخانی در سومین نشست گفت‬ ‫وگوی امنیت منطقه ای در دهلی‪ ،‬با قدردانی از میزبانی‬ ‫هنددر ایناجالس‪ ،‬گفت‪:‬همان گونه کهاستحضار دارید‬ ‫نشست های اول و دوم در جمهوری اسالمی ایران برگزار‬ ‫شد که در نشست دوم تهران‪ ،‬همکاران هندی میزبانی‬ ‫این جلســه را پذیرفتند اما به دلیل شــیوع بیماری کووید‬ ‫‪،۱۹‬مجبور بهتعویقیک سال هبرنامهشدند‪.‬دبیر شورای‬ ‫عالی امنیت ملی اضافه کرد‪ :‬ما در نشس ـت های تهران‬ ‫موضوعاتمتعددیرادر رابطهباافغانستانموردبحث‬ ‫و بررسی قرار دادیم‪ .‬از مقابله با خطر تروریسم گرفته تا‬ ‫کمک به توســعه این کشــور و زیان هایی که کشورهای‬ ‫غربیو در راسهم هانهاامریکابهافغانستانواردکردند‪.‬‬ ‫همگان توافق داشــتیم که صلــح‪ ،‬امنیت و رفــاه در این‬ ‫کشور بهسودمشترککشورهایمنطقهو حاضراندر این‬ ‫نشست است‪ .‬شمخانی ادامه داد‪ :‬برگزاری سه نشست‬ ‫توسطدبیرانشورایامنیتکشورهایهمسایهافغانستان‬ ‫قبل از پذیرش رسمی شکست و فرار امریکا از افغانستان‬ ‫نشــان دهند ه درک درست ما بود ولی امریکایی ها مثل‬ ‫همیشه دچار خطای محاسباتی بودند و با فرار خویش‬ ‫رسوایی برای خود به بار اوردند و برای مردم افغانستان‬ ‫مشــکل افرین شدند‪ .‬او با اشــاره به اثار و تبعات اشغال‬ ‫افغانســتان به دســت امریکا‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ ۲۰:‬ســال‬ ‫پیشامریکا کشور افغانستانرابهبهانهمقابلهباطالبان‬ ‫و القاعدهو باادعایمبارزهباتروریسماشغال کردو گفت‬ ‫که می خواهم از افغانســتان کشوری الگو و الهام بخش‬ ‫درست کنم اما به جای ارائ ه الگوی موفق و الهام بخش‪،‬‬ ‫تمام مولفه ها در این کشور بحران زده منفی تر از گذشته‬ ‫شد‪ .‬تروریسم افزایش یافت‪ ،‬فقر و فالکت رو به فزونی‬ ‫گذاشــت‪ ،‬کشت و قاچاق مواد مخدر و مهاجرت مردم‬ ‫بیش از گذشته شد‪ ،‬تعداد بسیار زیادی از مردم بی گناه‬ ‫افغانستان‪،‬به دالیلمبهمو حتیدر مراسم هایعروسی‬ ‫و عــزا توســط جنگند ههــای امریکایی قتل عام شــدند‪.‬‬ ‫شمخانی ادامه داد‪ :‬ما همواره تاکید کرده و می کنیم که‬ ‫صلح خواســت همگانی مردم و اقوام افغانستان است‬ ‫ولی نکت ه مهم که باید توجه همگی را به ان جلب کرد‪،‬‬ ‫ان است که امریکا حتی در موضوع صلح در افغانستان‬ ‫نیز فریبکارانه رفتار کرد و با وجود تظاهر به ایجاد صلح‬ ‫در افغانستان‪،‬هیچبرنامه ایبرایاین کار نداشتو تنها‬ ‫هدف این کشور رهایی از مهلکه ای بود که خود ساخته‬ ‫بودوبهدلیلخویاستکباریوخودبرتربینی‪،‬افغانستان‪،‬‬ ‫منطقه و جهان را دچار مشــکل کرد‪ .‬دبیر شــورای عالی‬ ‫امنیتملیتصریحکرد‪:‬بههمینخاطر‪،‬هر روندوفرمتی‬ ‫را کــه امریــکا به نام صلح و گفت وگو دربار ه افغانســتان‬ ‫ایجــاد کرد‪ ،‬جمهوری اســامی ایران در ان شــرکت نکرد‬ ‫زیرا می دانستیم تظاهر و جار و جنجال صلح خواهی‬ ‫امریــکا فقــط پوششــی بــرای رهایــی از باتــاق خود‬ ‫ساخته است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در مقابل‪ ،‬ما کوشیدیم با‬ ‫همکاری بازیگران داخل و خارج افغانستان به سمت‬ ‫برنامه هایی حرکت کنیم که واقعا به ســود برادران و‬ ‫خواهران ســتمدید ه ما در افغانســتان و به نفع همه‬ ‫کشورهای همسایه و منطقه باشد و ان نیز ایجاد صلح‬ ‫و ثباتی پایدار و فراگیر در افغانستان است که منافع‬ ‫مشــترک هم ه مــا را تامین می کند‪ .‬در حــال حاضر نیز‬ ‫تاکید ما بر فرمت هایی اســت که بتواند‪ ،‬به واقع‪ ،‬به‬ ‫حال ملت افغانستان مفید باشد و از همین رو ما تاکید‬ ‫می کنیم سازمان ملل باید در این زمینه محور رایزنی ها و‬ ‫کمکبهافغانستانمجروحباشد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫پنجشنبه ‪ 20‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1208‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫مبنای کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است‬ ‫رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه مکلــف بــه‬ ‫اجــرای عدالــت در نظــام پرداخــت حقــوق‬ ‫هســتیم ‪ ،‬گفــت‪ :‬پرداخــت حقــوق بــه افــراد از‬ ‫محــل خزانه نبایــد محرمانه تلقی شــود و برابر‬ ‫مقررات قانونی پرداخت ها در ســامانه مربوطه‬ ‫ثبــت شــود‪ .‬بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫ریاس ـت جمهوری‪ ،‬ســید ابراهیــم رئیســی در‬ ‫جلســه هیئت دولت درباره اجرای قانون نظام‬ ‫هماهنــگ پرداخــت‪ ،‬گفــت‪ :‬مبنــای کار دولــت‬ ‫سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جاهایی‬ ‫که موردتوجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای‬ ‫عدالــت اســت‪ ،‬نظام پرداخــت حقوق بگیران و‬ ‫کارکنــان دولــت اســت‪ .‬رئیس جمهــوری بــا بیان‬ ‫اینکــه پرداخت حقوق به افــراد از محل خزانه‬ ‫نبایــد محرمانــه تلقــی شــود و برابــر مقــررات‬ ‫تهــا در ســامانه مربوطــه ثبــت‬ ‫قانونــی پرداخ ‬ ‫شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬مــا مکلف بــه اجــرای عدالت در‬ ‫نظام پرداخت حقوق هســتیم و تحقق عدالت‬ ‫در ایــن زمینــه منوط به ارائه اطالعات از ســوی‬ ‫دســتگاه های مختلف به ســازمان امــور اداری و‬ ‫اســتخدامی اســت‪ .‬رئیســی تصریح کرد‪ :‬تحقق‬ ‫عدالــت در نظــام پرداخــت حقــوق و دســتمزد‬ ‫صرفــا مشــمول حقوق بگیــران دولــت نیســت و‬ ‫تمام کارگزاران حکومت اسالمی که حقوق انان‬ ‫از محل خزانه پرداخت می َ شــود باید بر اساس‬ ‫چارچوبــی مبتنــی بــر عدالــت حقــوق دریافت‬ ‫تهــای افراد و‬ ‫کننــد که لحاظ تخصــص و مهار ‬ ‫سختی کار و امثال ان نیز از ضرورت های تحقق‬ ‫عدالت در نظام پرداخت حقوق اســت‪ .‬رئیس‬ ‫دولت سیزدهم در بخش دیگری از سخنانش با‬ ‫اشاره به اینکه همه وزارتخانه ها و دستگاه های‬ ‫دولتــی در زمینــه کنترل تــورم مســئولیت دارند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬پــس از مدیریت شــیوع کرونا‬ ‫کــه بــه شــکل مطلوبــی پیگیــری شــده اســت‪،‬‬ ‫مهم تریــن وظیفــه همه ما در دولــت مهار تورم‬ ‫و کنتــرل قیمت هاســت‪ .‬بنــده مهم ترین وظیفه‬ ‫دولــت را نظــارت بــر قیمت کاالهای اساســی و‬ ‫مهــار تورم می دانم و همه همکارانم در دولت‬ ‫باید همین احســاس را داشــته باشند‪ .‬رئیسی با‬ ‫تاکیــد بر ضرورت احترام به ازادی بیان و ازادی‬ ‫رســانه ها‪ ،‬گفــت‪ :‬همه باید حریم ایــن ازادی را‬ ‫پاس بداریم و درعین حال در نظر داشته باشیم‬ ‫که مهم ترین اقدام در راستای حفظ ازادی بیان و‬ ‫ازادی رسانه ها استفاده از این حق در چارچوب‬ ‫قانون اســت‪ .‬رئیس جمهوری با اشــاره به گزارش‬ ‫وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه جلسه شورای عالی‬ ‫فضایی بیش از ‪ ۱۰‬سال است که تشکیل نشده‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬بنده امادگی دارم جلســات تمام‬ ‫شوراهای عالی را در اسرع وقت و به شکل منظم‬ ‫برگزار کنم منوط به اینکه این جلسات دستور کار‬ ‫کارشناسی شده داشته و برگزاری جلسه منجر به‬ ‫خروجی مفیدی از جلســات بشــود‪ .‬او همچنین‬ ‫بــا تشــکر از اقدامــات وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫بــرای خریــد خرمــا و محصــول ســیب صنعتی از‬ ‫تولیدکنندگان این محصوالت در کشــور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همه دستگاه ها درباره ان بخش از اقداماتشان‬ ‫که امیدافرین اســت‪ ،‬به شــکل شایســته و موثر‬ ‫اطالع رسانی کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برجاماولویتاول کشور نیست‬ ‫عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬برجــام اولویــت اول کشــورمان نیســت و دیگر همه‬ ‫تهــای خــود را معطل نتیجــه مذاکرات نمی کنیم‪ .‬فداحســین‬ ‫ظرفی ‬ ‫مالکی‪،‬عضو کمیسیونامنیتملیمجلسدر واکنشبهادعایبرخی‬ ‫از جمهــوری خواهــان کنگــره امریکا مبنــی بر اینکه اگــر در انتخابات‬ ‫میــان دوره ای ســال اینــده‪ ،‬کنترل کنگره را در دســت گیرنــد‪ ،‬به توافق‬ ‫احتمالی دولت امریکا با ایران پایبند نخواهند بود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬یکی‬ ‫از منش های غلط امریکایی ها‪ ،‬عدم پایبندی به تعهداتشــان اســت‬ ‫و در برجــام هــم دیدیم که مقامات این کشــور به تعهدات برجامی‬ ‫امریکا پایبند نبودند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬او بیان کرد‪ :‬امریکایی ها با این‬ ‫رفتارهای خود باعث شده اند که دیوار بی اعتمادی به انان روزبه روز‬ ‫بلندتــر شــود‪ .‬بــر همیــن مبنا بایــد از طــرف غربــی به ویژه امریــکا در‬ ‫مذاکرات اینده تضمین های الزم گرفته شــود‪ .‬عضو کمیسیون امنیت‬ ‫ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬شرط ما‬ ‫برای بازگشت امریکا به برجام این است که انان تضامین الزم را دهند‬ ‫و به تعهدات خود پایبند باشند‪ .‬همان طور که ما برجام را پذیرفتیم و‬ ‫به تعهدات خود عمل کردیم‪ ،‬امریکایی ها هم باید این گونه باشند‪،‬‬ ‫باید به تعهدات خود عمل کنند و تضمین دهند که دیگر تعهدات‬ ‫خودرازیر پانمی گذارند‪.‬مالکیادامهداد‪:‬مذاکراتبایدبرایمانتیجه‬ ‫عملی و ملموس داشته باشد‪ .‬ما مذاکره را برای مذاکره نمی خواهیم‬ ‫بلکــه مذاکــره را برای نتیجه می خواهیم و بارها این مســئله از ســوی‬ ‫مقامات ایران به طرف غربی گفت هشــده اســت‪ .‬او با بیان اینکه ما به‬ ‫برجــام به عنوان یک پروژه مهم نگاه می کنیم اما برجــام اولویت اول‬ ‫کشــورمان نیســت‪ ،‬گفت‪ :‬قطعا جمهوری اســامی ایــران دیگر تمام‬ ‫دارایی هــای خــودش را مانند دوران روحانی در ســبد فرجام نخواهد‬ ‫گذاشــت‪ .‬نماینده مردم زاهدان در مجلس شــورای اســامی با اشــاره‬ ‫به اینکه غربی ها به دنبال مذاکرات فرسایشی بودند‪ ،‬متذکر شد‪ :‬در‬ ‫دولتروحانیهمهظرفیت های کشور معطلنتیجهمذاکراتبوداما‬ ‫رویکرد دولت سیزدهم این گونه نیست و اجازه نمی دهیم مذاکرات‬ ‫فرسایشیشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫واکنش رئیس مجلس در واکنش به «دو دو» نمایندگان‬ ‫عقالنیت انقالبی و اخالق الزمه کار مجلس است‬ ‫مالک شریعتی نیاسر نماینده مجلس در تذکری خطاب به هیات‬ ‫رئیسه با استناد به بند ‪ ۱۱‬ماده ‪ ۲۲‬ایین نامه داخلی مجلس گفت‪ :‬دو‬ ‫روز گذشته درحالی که رئیس جلسه نامه رئیس جمهوری را در معرفی‬ ‫وزیر پیشنهادی اموزش وپرورش قرائت می کرد‪ ،‬برخی از همکاران که‬ ‫تعدادشان ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬نفر بود‪ ،‬هنگام قرائت نامه با دست و زبان «‪،۲‬‬ ‫ینــژاد رئیس جمهوری وقت در مجلس‬ ‫‪ »۲‬کردنــد‪ .‬زمانی که احمد ‬ ‫هشــتم حاضر شــد برخی نمایندگان ‪ ۲ ،۲‬می گفتند که با تذکر رهبر‬ ‫انقالب مواجه شــد‪ .‬شریعتی نیاسر تصریح کرد‪ :‬تذکر رهبری بدین‬ ‫شرح بود که این ها مجلس را جلوی مردم بی ابرو می کنند‪ ،‬این هایی‬ ‫کــه «‪ »۲ ،۲‬می کننــد‪ ،‬ازنظــر تعداد در اقلیت هســتند‪ .‬باید به ان ها‬ ‫تذکر می دادید و این اقلیت را به مردم معرفی می کردید‪ ،‬این شان‬ ‫شــما ها نیســت‪ .‬من جدا معترض هستم‪ ،‬این مسائل متناسب شما‬ ‫نیست‪ .‬بساط این «‪ »۲ ،۲‬ها و این هوچی گری ها را از مجلس جمع‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫‪ -9-2538‬شماره اگهی‪ 140003916045000205 :‬شماره پرونده‪139804016045001254 :‬‬ ‫به موجب پرونده اجرایی کالسه ‪ 9801365‬میزان ‪ 1/5‬دانگ از شش دانگ یک باب خانه پالک‬ ‫چهار هزار و صدو یک فرعی از یکصد و سی ونه اصلی بخش یک حومه کرمانشاه شماال به طول‬ ‫‪ ۱۱‬متر پالک ‪ 4082‬فرعی شرقا ‪ ۲۴‬متر به خیابان ‪ ۴۵‬متری جنوبا به طول ‪ ۱۱‬متر به پیاده رو‬ ‫غربا بطول ‪ ۲۰‬متر به پالک ‪ 4100‬دوم به طول ‪ 4‬متر بکوچه ‪ ۱۲‬متری که سند مالکیت اصلی به‬ ‫شماره چاپی ‪ 741466‬سری سال که در صفحه ‪ ۲۶۵‬دفتر امالک جلد ‪ ۱۱۴‬ذیل شماره‪24487‬‬ ‫ثبت گردیده است ادرس کرمانشاه شهرک تعاون ایستگاه ‪ ۵‬نبش کوچه ‪ ۴‬متری پالک ‪ ۵۶‬به‬ ‫نام ابراهیم عزتی (سهم االرث وحید عزتی از ملکی ابراهیم عزتی) صادر شده است که طبق نظر‬ ‫کارشناس رسمی ششدانگ ملک به مبلغ ‪ 98/420/000/000‬ریال ارزیابی شده که از این مقدار‬ ‫سهم االرث اقای وحید عزتی به استثنا ثمنیه اعیان مبلغ بیست وچهار میلیارد وششصد وپنج‬ ‫میلیون ریال (مبلغ ‪ 24/605/000/000‬ریال ) براورد گردیده است و پالک فوق دارای پروانه‬ ‫ساختمان از نوع مسکونی تجاری به شماره ‪ 6/0/1923‬مورخ ‪ 1385/2/5‬است مطابق مندرجات‬ ‫قسمت توضیحات امده است این شناسنامه ساختمانی با به سند مالکیت و نقشه تصویبی و بالمانع‬ ‫سازمان اتش نشانی به شماره ‪ ۲۰۹‬مورخ ‪ 85/1/29‬تنظیم گردیده است‪ .‬همچنین در خصوص‬ ‫همکف وزیر زمین دارای پروانه ساختمان و پایان کار به شماره ‪ 3/15104‬مورخ ‪ 63/10/10‬بوده‬ ‫که باطل اعالم گردیده و صدور پایان کار منوط به اجرای نماسازی و رعایت ایین نامه‪2800‬‬ ‫و تامین پارکینگ و تایید مجدد سازمان اتش نشانی میباشد ضمنا در خصوص تجاری دارای‬ ‫مصوبه ماده ‪ ۵‬بند ‪ ۴۲‬مورخ ‪ 84/3/12‬میباشد‪ .‬به موجب مندرجات تصویر گواهی حصر وراثت‬ ‫محل مورد بازدید به صورت یک دستگاه ساختمان مسکونی و تجاری در دو طبقه و زیرزمین‬ ‫است که با سازه اسکلت اجری و سقف طاق ضربی احداث شده است و فاقد نماسازی است واحد‬ ‫مسکونی طبقه همکف دارای دو اتاق خواب هال و پذیرایی اشپزخانه حمام سرویس بهداشتی و‬ ‫نورگیر و با مساحت اعیان حدود ‪ 152/5‬متر مربع میباشد پوشش کف فضاهای داخلی از سرامیک‬ ‫دیوار های داخلی رنگ امیزی شده پوشش دیوارهای اشپزخانه از کاشی و کف سرامیک نازک‬ ‫کاری دیوارهای حمام و سرویس بهداشتی از کاشی وکف از سرامیک است‪ .‬طبقه اول به صورت‬ ‫دو واحد مسکونی و با مساحت اعیان حدود ‪ 163/5‬متر مربع است ‪.‬واحد مسکونی شمالی دارای‬ ‫یک اتاق خواب هال و پذیرایی اشپزخانه حمام و سرویس بهداشتی و انباری می باشد پوشش‬ ‫کف فضاهای داخلی از سرامیک دیواره های داخلی رنگ امیزی شده پوشش دیوارهای اشپزخانه‬ ‫از کاشی و کف سرامیک نازک کاری دیوارهای حمام و سرویس بهداشتی از کاشی و کف از‬ ‫سرامیک است‪ .‬پوشش کف حیاط از موزاییک درب و پنجره ساختمان از جنس الومینیوم و درب‬ ‫ورودی فلزی است سیستم سرمایش کولر ابی و سیستم گرمایش بخاری گازی است‪ .‬دو باب‬ ‫مغازه با فعالیت نانوایی و فروش محصوالت فرهنگی در طبقه همکف و مشرف به خیابان قرار‬ ‫دارد مغازه نانوایی دارای اعیان با مساحت حدود ‪ 37/18‬متر مربع و بالکن با مساحت حدود ‪8/65‬‬ ‫متر مربع و سرویس بهداشتی حدود ‪ 2/2‬متر مربع میباشد پوشش کف فضاهای داخلی از سرامیک‬ ‫و پوشش دیوارها از کاشی است دارای درب فلزی و درب کرکره ای است مغازه محصوالت‬ ‫فرهنگی با پوشش کف از سرامیک دیوارها رنگ امیزی شده و در قسمتهایی دارای دیوارپوش‬ ‫میباشد‪ .‬دارای درب کشویی از شیشه سکوریت و درب کرکره ای و با مساحت اعیان حدود ‪۲۷‬‬ ‫متر مربع است‪ .‬کل ساختمان دارای ‪ 4‬انشعابات برق و ‪ 3‬انشعاب گاز و یک انشعاب اب میباشد‪.‬‬ ‫امکان بازدید از واحد زیرزمین و واحد ضلع جنوبی طبقه اول فراهم نشد و بنابر اظهارات خوانده‬ ‫در اختیار مستاجر میباشد و بنا بر اظهارات ایشان مغازه واگذار نشده است‪ .‬مدارک و مستنداتی از‬ ‫وضعیت پایان کار میزان جرایم و بدهی و وضعیت واگذاری به افراد غیر ارائه نگردید و میبایست‬ ‫کنید‪ .‬حیف اســت مجلس به مکانی تبدیل شــود برای هوچی گری‪.‬‬ ‫شــما می خواهید بگویید مجلس با رئیس جمهوری همراه نیســت‪،‬‬ ‫خــب رای ندهیــد و حرفــش را نپذیرید‪ .‬او با بیان اینکه باید به این‬ ‫نمایندگان تذکر می دادید‪ ،‬گفت‪ :‬ما زمانی که خواهان رای دادن یا‬ ‫رای ندادن به موضوعی هستیم‪ »۲ ،۲« ،‬کردن یا «‪ »۴ ،۴‬برای تبلیغ‬ ‫ایرادی ندارد‪ ،‬اما زمانی که نامه رئیس جمهوری قرائت می شود‪ ،‬در‬ ‫شــان مجلس و شان رئیس جمهوری نیســت که «‪ »۲ ،۲‬کنیم‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر شریعتی اظهار کرد‪ :‬درباره‬ ‫تذکر شریعتی‪ ،‬بحث این است که عقالنیت انقالبی و اخالق الزمه‬ ‫کار مجلس و نمایندگان قرار گیرد‪ ،‬بنابراین الزم است زمان صحبت‬ ‫کردن و ارائه نکات‪ ،‬مسائل رعایت شود‪ .‬شریعتی همچنین در تذکری‬ ‫دیگر با اســتناد به بند یک اصل ســوم قانون اساسی اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫بند درباره ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس‬ ‫استعالمات مربوط در این خصوص از شهرداری منطقه مربوط به و سایر مراجع مرتبط به عمل‬ ‫اید که در صورت ارائه اسناد و مدارک موثر در قضیه این گزارش قابل بازنگری است‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر است میزان مساحت دقیق پس از تنظیم صورت مجلس تفکیکی و درج در سند رسمی و با‬ ‫اعالم نظر کارشناسی نقشه برداری مشخص میشود که برابر گزارش مامور اجرا ملک مزبور محل‬ ‫سکونت ورثه مرحوم ابراهیم عزتی میباشد و پالک فوق از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز چهارشنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/9/3‬در اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه واقع در فرهنگیان فاز یک بلوار شهید مطاعی‬ ‫از طریق مزایده به فروش میرسد‪ .‬مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی‬ ‫نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق‬ ‫انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های‬ ‫مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده‬ ‫باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجه پرداختی بابت هزینه های فوق‬ ‫از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدًا وصول می گردد‬ ‫شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و‬ ‫حضور خریدار یا نماینده قانونی در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ‬ ‫فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی‬ ‫که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد‬ ‫نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ ،‬در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و‬ ‫مزایده تجدید میگردد‪ .‬ضمنًا به استناد اعالم بستانکار ملک بیمه نمی باشد و چنانچه روز مزایده‬ ‫تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬قادری ‪ -‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه ‪/1778‬م الف‪12/‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫ایمان‪ ،‬تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است‪ ،‬اما از سازمان‬ ‫صداوسیما که مدیری فاضل‪ ،‬صاحب اندیشه‪ ،‬دانشمند و همچنین‬ ‫انگیزه تحول دارد‪ ،‬انتظار است تبلیغات صداوسیما را موردتوجه قرار‬ ‫داده‪ ،‬چراکه در برخی از مســابقات و تبلیغات ان ها شــائبه قمار و‬ ‫مظاهر ان وجود دارد و الزم است این مسائل موردتوجه قرارگرفته و‬ ‫برطرف شود‪ .‬رئیس مجلس این تذکر را وارد ندانست و گفت‪ :‬اصل‬ ‫‪ ۴۹‬به خودی خود تاکید دارد که دولت موظف اســت ثروت ناشــی‬ ‫حشــده را گرفته و اموال نامشــروع را بازگرداند‪ ،‬اما در‬ ‫از مســائل مطر ‬ ‫جزییات زمانی که وارد بررسی طرح شدیم‪ ،‬پیشنهادات ارائه شده تا‬ ‫مدنظر قرار گیرد‪ .‬رئیس مجلس شــورای اســامی افزود‪ :‬در رابطه با‬ ‫تبلیغات صداوســیما‪ ،‬هیات نظارت سه قوه بر روی مسائل نظارت‬ ‫دارند و اگر مصداقی خالف شرع بود‪ ،‬باید از ان جلوگیری شود که‬ ‫تاکنون بحثی صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫توسعهمنهایعدالتعاملفروپاشی‬ ‫انسجامملیاست‬ ‫نماینــده مــردم بروجــن در‬ ‫مــردم و گرانی فشــار ســنگینی‬ ‫مجلس شــورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫را بــر مــردم مخصوصــا اقشــار‬ ‫معیــار توســعه باید بــر مبنای‬ ‫اسیب پذیر تحمیل کرده است‪.‬‬ ‫عدالــت باشــد توســعه منهای‬ ‫اولویت اول دولت باید سامان‬ ‫عدالتعاملفروپاشیانسجام‬ ‫دادن ایــن بخــش باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫امیرقلیجعفری‬ ‫ملــی اســت‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪،‬‬ ‫نمایندهمجلسهمچنینبابت‬ ‫بروجنی‬ ‫امیرقلــی جعفــری بروجنــی در‬ ‫سفرهایاستانیرئیس جمهوری‬ ‫نطق میان دستور در صحن علنی مجلس گفت‪ :‬تشــکر کــرد و گفــت‪ :‬انتظــار مردم کامل شــدن‬ ‫امروز در شرایط خاصی به سر می بریم و کشور چرخــه مدیریت کشــور اســت و تاخیــر در این‬ ‫به انســجام بین حوزه هــای مدیریت‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬جهت موجب خسارت است‪ .‬او افزود‪ :‬جامعه‬ ‫اقتصاد‪ ،‬سیاست در بخش داخلی و بهره گیری فرهنگیان و بازنشستگان با مشکالت عدیده ای‬ ‫از محیــط بین المللی نیــاز دارد‪ .‬او افــزود‪ :‬امروز روبروهستند‪،‬رتبه بندیمعلمانوهمسان سازی‬ ‫فراینــد برنامه ریــزی جمعــی برای دســتیابی به حقوق بازنشســتگان تنها بخشــی از مشکالت‬ ‫انسجام ملی و وفاق و اجماع نخبگان و نهادینه ان ها اســت که باید موردتوجه قرار گیرد‪ .‬عضو‬ ‫شــدن گردش قــدرت و مســئولیت پذیری ارکان کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر فرهنگی‬ ‫دولت و جامعه نســبت بــه یکدیگر و تقویت بودن وزیر پیشــنهادی اموزش وپــرورش‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ســرمایه اجتماعــی یــک ضــرورت اســت‪ .‬عضو انتظــار جامعــه فرهنگیــان این اســت کــه وزیر‬ ‫کمیســیون کشــاورزی مجلس با اســتناد به اصل پیشنهادی از جنس اموزش وپرورش‪ ،‬درداشنای‬ ‫‪ ۴۵‬قانون اساسی گفت‪ :‬در بهره برداری از منابع مســائل فرهنگیــان‪ ،‬باتجربــه و به مســائل این‬ ‫طبیعی و اســتفاده از درامدهای ملی در سطح حوزه اگاه باشــد‪ .‬نماینده مردم بروجن با بیان‬ ‫استان ها نباید تبعیض باشد و هر منطقه فراخور مشکالت حوزه انتخابیه خود اظهار کرد‪ :‬استان‬ ‫اســتعداد خــود باید به ســرمایه الزم دسترســی چهارمحال و بختیاری‪ ،‬بــام ایران زمین امروز به‬ ‫داشته باشد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬معیار توسعه باید کویر مرتفع ایران تبدیل شده است‪ .‬رتبه بیکاری‬ ‫بــر مبنای عدالت باشــد چراکه توســعه منهای اســتان مــا در راس هــرم بیــکاری کشــور اســت‪.‬‬ ‫عدالــت عامل فروپاشــی انســجام ملی اســت‪ .‬این ها زنگ هشداری است که در سیاست ها و‬ ‫نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی برنامه های خود تجدیدنظر کنند‪ .‬مطالبه مردم‬ ‫با قدردانی از دولت بابت واکسیناسیون عمومی از دولت این است از پیمودن مسیرهای قبلی و‬ ‫و همچنین زحمات کادر درمان‪ ،‬گفت‪ :‬معیشت سیاست هاییک سویهاجتنابکنند‪.‬‬ ‫دولتدر بحثمعیشت‬ ‫و مهار تورمنمرهمثبتی کسبنکرده‬ ‫ولــی اســماعیلی‪،‬رئیس‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بحــث‬ ‫کمیســیون اجتماعــی مجلــس‬ ‫انتصابات فامیلی ما به شدت با‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬در خصــوص‬ ‫این مسئله مخالفیم‪ ،‬مخالفت‬ ‫ارزیابــی از عملکــرد ســه ماهه‬ ‫خودراهماعالمکردیم‪.‬مجلس‬ ‫اول دولت‪ ،‬گفت‪ :‬ما باید نقاط‬ ‫همدر زمانقرائتنامهمعرفی‬ ‫ولیاسماعیلی‬ ‫قــوت را همــراه نقــاط ضعــف‬ ‫وزیر پیشنهادی اموزش وپرورش‬ ‫ببینیــم‪ ،‬دولــت در ایــن مــدت‬ ‫یکنوعیواکنشمنفیداشت‪.‬‬ ‫نقاط قوت ملموســی داشــته اســت‪ ،‬به ویــژه در تا انجایی که می توانیم از ابزارهای خود استفاده‬ ‫بحث واکسیناسیون زحمات زیادی کشیده شده می کنیم تــا این اتفاق انجام نشــود‪ .‬او افزود‪ :‬با‬ ‫و فکر می کنم ان شــاء اهلل تا ‪ ۲‬هفته دیگر به ‪ ۸۰‬توجه به اینکه شایسته ســاالری جزو شــعارهای‬ ‫درصد برســیم که این یک رکــورد خیلی عالی در اقای رئیسی بوده است‪ ،‬انتظار داریم که از افراد‬ ‫نوع خودش است‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬او ادامه داد‪ :‬شایستهو نخبهاستفاده کندو منتظر اینهستیم‬ ‫سفرهای رئیســی نکات مثبتی دارد‪ ،‬با توجه به کــه این شــعار تحــول و عدالتی که داده شــد در‬ ‫اینکه خیلی وقت بود رئیس جمهور محترم قبلی عمل هم به ان پایبند باشــند‪ .‬رئیس کمیســیون‬ ‫بیــن مردم نبــود و علیرغم اینکه فقــط روزهای اجتماعــی در رابطــه با انتصاب هــای فامیلی در‬ ‫جمعــه ایشــان می توانــد اســتراحت کنــد وقت زیرمجموعه هــا و رده هــای دیگــر‪ ،‬ابراز داشــت‪:‬‬ ‫می گذارند به اســتان ها می روند‪ ،‬این یک نقطه واقعیت این است که انتصابات فامیلی در این‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫امیــدی در میــان مــردم ایجــاد کــرده و همه این حجمــی کــه در فضای مجازی مطرح م ‬ ‫مواردامیدوارکنندهاست؛همچنینبرنامه ریزیکه نیست‪.‬چندبار در خصوصبعضیمواردمطالبی‬ ‫در وزارت تعاون و سازمان برنامه وبودجه داریم مطرح شد که من خودم رفتم تحقیق کردم دیدم‬ ‫در خصوص بحث اشتغال انجام می دهیم‪ ،‬یک که درســت نیست؛ اما یک بخش هایی هم اگر‬ ‫نویدهای خوبی اســت‪ .‬نماینده گرمی در ادامه هست‪،‬خبدولتشعار شایسته ساالریداشت‬ ‫بیان کرد‪ :‬اما در موردبحث معیشت و مهار تورم و در مقابل ان یک انتظاری به وجود امد و انتظار‬ ‫و گرانیمنفعالنمی توانمبهرئیسینمرهمثبتی به حقی هم در مردم ایجادشده لذا باید به ان‬ ‫بدهم‪ .‬اسماعیلی در رابطه با انتصابات فامیلی‪ ،‬پایبندباشندو از اینمسائلاجتناب کنند‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند و فاکتور فروش خودروی سواری پراید تیپ صبا ‪ GTXi‬به رنگ‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو سواری سیستم‬ ‫پژو تیپ ‪ 405SLX-TU5‬به رنگ سفید – روغنی به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 422 -53‬م ‪ 59‬به شماره موتور ‪ 139B0124746‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAM31FE2GR038796‬مدل ‪ 1395‬به نام رضا معینی کربکندی‬ ‫کدملی ‪ 5100050683‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫سفید روغنی مدل ‪ ۱۳۸۷‬به شماره موتور ‪2477482‬به شماره شاسی‬ ‫‪S1412287501031‬به شماره پالک ‪ ۵۷‬ب ‪ ۹۶۹‬ایران ‪ ۴۹‬به نام علی‬ ‫زارعی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫کلیه مدارک شامل سند کمپانی‪ ،‬برگ سبز‪ ،‬کارت و کارت گارانتی و‬ ‫بیمه نامه خودروی سواری پژو پارس ‪ TU5‬مدل ‪ ۱۴۰۰‬به رنگ‬ ‫سفید روغنی به شماره موتور ‪ 139B0203917‬به شماره شاسی‬ ‫‪ NAAN11FEXMH654371‬به شماره پالک ‪ ۶۹‬ل‪ ۱۷۷‬ایران ‪۹۳‬‬ ‫مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫کلیه مدارک شامل سند کمپانی‪ ،‬برگ سبز‪ ،‬کارت خودرو و کارت گارانتی‬ ‫خودروی سواری پژو ‪ TU5‬مدل ‪ ۱۴۰۰‬به رنگ سفید روغنی به شماره‬ ‫موتور ‪ 139B0214506‬به شماره شاسی‪NAAM31FE4MK653192‬‬ ‫به شماره پالک ‪ ۲۵‬د ‪ ۶۸۲‬ایران ‪ ۳۷‬به نام فهیمه خجسته محمدشاه مفقود‬ ‫و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو کامیون کشنده ولوو ان ‪ 12‬به شماره انتظامی‬ ‫ایران‪162 -43‬ع‪ 66‬به شماره موتور ‪ 197690‬و شماره شاسی‬ ‫‪ YV2N2A1D4EA013977‬مدل ‪ 1983‬به نام نیایش بهرامی‬ ‫دیزیچه فرزند مهدی به کدملی ‪ 5410544129‬صادره از مبارکه مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫کلیه مدارک شامل سند کمپانی‪ ،‬برگ سبز‪ ،‬کارت و کارت گارانتی و‬ ‫بیمه نامه خودروی سواری پژو پارس سال مدل ‪ ۱۴۰۰‬به رنگ‬ ‫سفید روغنی به شماره موتور ‪ 124K1586050‬به شماره شاسی‬ ‫‪ NAAN01CE1MK071469‬به شماره پالک ‪ ۲۶‬ص ‪ ۷۱۵‬ایران ‪۳۱‬‬ ‫مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫کلیه مدارک شامل سند کمپانی‪ ،‬برگ سبز‪ ،‬کارت خودرو و کارت گارانتی و‬ ‫بیمه نامه خودروی سواری پژو‪ ۲۰۶‬مدل‪ ۱۴۰۰‬به رنگ سفید روغنی به شماره‬ ‫موتور ‪ 165A0190330‬به شماره شاسی ‪ NAAP03EE1NJ446221‬به‬ ‫شماره پالک ‪۵۱‬ص ‪ 424‬ایران ‪ ۸۳‬به نام امیدوار رنجبر مفقود شده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫برگ سبز (شناسنامه مالکیت) خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس‬ ‫سند کمپانی و برگ سبز خودروی سواری پژو پارس ‪ TU5‬مدل ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫ای مدل ‪ ۱۳۸۶‬به رنگ سفید روغنی به شماره موتور ‪ 1981851‬به شماره‬ ‫رنگ سفید روغنی به شماره موتور ‪ 139B0223035‬به شماره شاسی‬ ‫شاسی ‪ S1412286320325‬به شماره پالک ‪ ۴۴‬ب ‪ ۸۶۵‬ایران ‪ ۴۹‬به نام‬ ‫‪NAAN11FE6MK127382‬به شماره پالک ‪ ۱۳‬ط ‪ ۳۶۵‬ایران ‪ ۸۷‬به‬ ‫هیبت اله بهروزی حسین خانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫نام بهنام اجاقلو مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫برگ سبز خودرو سواری‪ -‬هاچ بک سیستم پارس خودرو تیپ‬ ‫‪BRILLIANCE CROOS-AT- 1654‬به رنگ سفید روغنی به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 628 -41‬م ‪ 93‬به شماره موتور ‪ BM16LB*G085118‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ NAPC320BBJ1003681‬مدل ‪ 1397‬به نام صبا عزیزپور‬ ‫به کدملی ‪ 4073292676‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شکوفاییاقتصادیباتامینمالیطر ح ها‬ ‫در بانکداریاسالمی‬ ‫مدیــر عامــل بانــک رفــاه‬ ‫تهــای تولیــدی و‬ ‫رونــق فعالی ‬ ‫کارگــران جزئیــات اجرایــی‬ ‫اشــتغال زایی کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫حهــا از طریق‬ ‫تامیــن مالــی طر ‬ ‫هلل گانــی تصریــح کرد‪ :‬ســاختار‬ ‫بانکــداری اســامی را تشــریح‬ ‫اجــرای طــرح تامیــن مالــی از‬ ‫کــرد‪ .‬به گــزارش روابط عمومی‬ ‫طریــق بانکــداری اســامی در‬ ‫اسماعیل ا‪ ...‬گانی‬ ‫بانــک رفــاه کارگران‪ ،‬اســماعیل‬ ‫بانــک رفــاه کارگــران طراحــی‬ ‫هلل گانی‪ ،‬مدیرعامل بانک رفاه‬ ‫شــده اســت کــه بــر اســاس ان‬ ‫کارگراندر دومینجلسهکمیتهبانکداریاسالمی ابتــدا پروژه های دارای توجیه فنی و اقتصادی از‬ ‫ایــن بانــک گفت‪ :‬تامین مالــی از طریــق اجرای طریقساز و کار مشخصیشناساییشده‪،‬سپس‬ ‫بانکداری اسالمی و مشارکت در انجام پروژه ها در قالــب فراخــوان عمومی از ســپرده گذاران به‬ ‫و فعالی ‬ ‫تهــای تولیدی‪ ،‬اثرات مثبتی بر اقتصاد منظور مشارکت در ان ها دعوت به عمل می اید‪.‬‬ ‫کشور دارد‪ .‬اسماعیل ا‪ ...‬گانی با بیان این مطلب مدیرعامل بانک رفاه کارگــران ادامه داد‪ :‬منابع‬ ‫افزود‪ :‬بانکداری اسالمی با فراهم کردن زمینه و و سپرده ها در صندوق مشخصی مانند صندوق‬ ‫بستر مشارکت در تامین مالی طرح ها‪ ،‬به عنوان امیــد رفــاه جم ـع اوری و ســپس این منابــع برای‬ ‫عنصر ضروری و حیاتی در فعالیت های تولیدی اجرای پروژه ها و طرح های تولیدی و اقتصادی به‬ ‫می تواند سیســتم اقتصــادی کشــور را از رکود به کار گرفته می شود‪ .‬هلل گانی در پایان تاکید کرد‪:‬‬ ‫سوی توسعه و شکوفایی سوق دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬شرایط و موقعیت مناسبی برای همکاری و هم‬ ‫در ایــن طــرح‪ ،‬بانک واســطه تامین ســرمایه به افزاییبینسازمان هاوبخش هایمختلفشکل‬ ‫واحدهــای تولیدی اســت و از طریق جمع اوری گرفتــه اســت و امیدواریــم با اجرایی شــدن این‬ ‫ســرمایه های خــرد و تشــویق ســپرده گذاران بــه طرح‪ ،‬شــاهد اثرات مثبت ان در زیرساخت های‬ ‫مشــارکت در پروژ ههــا و طر ‬ ‫حهــا‪ ،‬بــه توســعه و اقتصادیکشور باشیم‪.‬‬ ‫پرداختاوردهمتقاضیاننهضتمسکن‬ ‫در ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬مرحله‬ ‫انطور که معاون وزیر راه و شهرســازی گفته‪،‬‬ ‫اورده متقاضیــان واحدهــای طــرح جهش تولید‬ ‫و تامیــن مســکن طــی ‪ ۴‬تــا ‪ ۵‬مرحلــه پرداخت‬ ‫یشــود و تســهیالت این واحدها تا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫م ‬ ‫هزینه ساخت را پوشش می دهد‪ .‬به مجردها نیز‬ ‫به شــرط تاهل در زمان واگذاری‪ ،‬مسکن تعلق‬ ‫می گیرد‪ ،‬البته این موضوع هنوز در شورای عالی‬ ‫مسکن به تصویب نرسیده و در صورت تحقق‪،‬‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گــزارش ایســنا تــا روز‬ ‫اطالع رســانی م ‬ ‫س هشــنبه بیش از ‪ ۹۸۰‬هزار نفر در طرح جهش‬ ‫تولیدو تامینمسکن(نهضتملیمسکن)ثبت‬ ‫نام کرده اند و نام نویسی تا ‪ ۲۸‬ابان ادامه دارد‪.‬‬ ‫در مرحله اول‪ ،‬ثبت نام در ‪ ۴۶۰‬شــهر که اراضی‬ ‫در ان ها مشخص شده بود اغاز شد و به تدریج‬ ‫با مشخص شدن وضعیت شهرهای جدید‪ ،‬این‬ ‫تعداد به بیش از ‪ ۵۲۰‬شهر افزایش یافت‪ .‬در این‬ ‫پروژهقرار استطیچهار سالچهارمیلیونواحد‬ ‫مسکونی احداث شود‪ ۴۰۰.‬هزار واحد مسکونی‬ ‫کهــای اول تا ســوم درامــدی احداث‬ ‫بــرای ده ‬ ‫کهــا نیــز به تناســب‬ ‫یشــود‪ .‬بــرای ســایر ده ‬ ‫م ‬ ‫سهمیه در نظر گرفته شده است‪ .‬همچنین ‪۳۰۰‬‬ ‫هــزار واحــد مســکونی در بافت فرســوده و ‪۴۰۰‬‬ ‫هــزار واحــد در بافــت موجــود شــهری احــداث‬ ‫خواهد شد‪ .‬رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ‬ ‫به تازگی گفته است‪ :‬عملیات احداث باالی ‪۱۶۰‬‬ ‫هزار واحدمسکونیدر قالبنهضتملیمسکن‬ ‫در حال شروع شدن است و بعضا شروع نیز شده‬ ‫است‪ .‬ساخت مسکن اصوال در ایران بیش از یک‬ ‫ســال تا یک ســال و نیم طول می کشد‪ ،‬بنابراین‬ ‫برای عمل به تعهد ســاخت ‪ ۴‬میلیون مســکن‬ ‫طــی ‪ ۴‬ســال‪ ،‬باید در ســال اول احــداث بیش از‬ ‫یک میلیون واحد مسکونی را شروع کنیم‪ .‬برنامه‬ ‫این است که در گام اول احداث ‪ ۲‬میلیون واحد‬ ‫مسکونی را اغاز کرده و با پشت سر گذاشتن این‬ ‫مرحله احداث ‪ ۲‬میلیون واحد بعدی اغاز شود‪.‬‬ ‫به گفته قاســمی‪ ،‬اکنون در بســیاری از اســتان ها‬ ‫عملیــات اجرایی احــداث واحدهــا در حال اغاز‬ ‫اســت و بــه عنــوان مثال‪ ،‬در ســفر اینــده هیات‬ ‫دولت به استان زنجان عملیات اجرایی احداث‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۲‬هزار واحد مســکونی اغاز خواهد‬ ‫شــد‪ .‬اکنــون در اراک حدود ‪ ۱۵‬هــزار واحد اماده‬ ‫عملیات اجرایی اســت‪ ،‬بنابرایــن تردیدی ندارم‬ ‫که کار با ســرعت پیش خواهد رفت‪ .‬همچنین‬ ‫محمود محمودزاده ـ معاون مسکن و ساختمان‬ ‫وزیر راه و شهرســازی ـ در یک برنامه تلویزیونی‬ ‫گفت‪ :‬بخش عمده قیمت تمام شده واحدهای‬ ‫مسکونی نهضت ملی مسکن توسط تسهیالت‬ ‫یشــود و مابقــی نیز طی‬ ‫دولتــی‪ ،‬تامیــن اعتبارم ‬ ‫‪ ۴‬تــا ‪ ۵‬مرحله توســط متقاضیان در طــول دوره‬ ‫ســاخت‪ ،‬تامین خواهد شــد‪ .‬وی درباره اقساط‬ ‫تســهیالتی کــه بــه نهضــت ملی مســکن تعلق‬ ‫می گیــرد اعــام کرد‪ :‬ســود تســهیالت بر اســاس‬ ‫دهک هایدرامدیتنظیمشدهو بستگیداردبه‬ ‫اینکه متقاضی در چه دهک درامدی قرار گرفته‬ ‫باشــد‪ .‬بر اســاس منابعــی کــه از طریق صندوق‬ ‫ملــی مســکن در اختیــار ایــن کار قــرار می گیرد‪،‬‬ ‫دولت بخشــی از سود تسهیالت بانکی را تقبل‬ ‫می کند که بر اساس دهک های درامدی این مبلغ‬ ‫تنظیم شــده است و مبلغ اقســاط نیز به میزان‬ ‫وام و دهک درامدی مرتبط اســت‪ .‬محمودزاده‬ ‫درباره چگونگی شناســایی افــراد در دهک های‬ ‫درامــدی مختلــف‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬دو منبع اصلی‬ ‫شناسایی دهک های درامدی وجود دارد‪ .‬عموما‬ ‫دهک های اول تا سوم‪ ،‬خانوارهایی هستند که‬ ‫تحت پوشــش کمیته امداد و سازمان بهزیستی‬ ‫قرار دارند‪ .‬برای ســایر دهک ها نیز شناســایی از‬ ‫طریقسامانهرفاهایرانیان کهاطالعاتخانوارها‬ ‫در سامانه در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫ثبــت شــده اســت‪ ،‬رده بنــدی و انجام م ‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی‬ ‫با اشاره به شرایط مجردان برای ثبت نام نهضت‬ ‫ملیمسکنباتوجهبهتاکیدوزیر راهو شهرسازی‬ ‫گفت‪ :‬ثبت نام نهضت ملی مسکن برای افرادی‬ ‫که اماده ازدواج هســتند و داشــتن مسکن یکی‬ ‫از الزامــات ابتدایــی ازدواج اســت‪ ،‬برنامه ریــزی‬ ‫شــده اســت‪ .‬جزئیات حضور مجردان با شرایط‬ ‫عنوان شــده در شورای عالی مسکن به تصویب‬ ‫می رسد و اطالع رسانی خواهد شد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بر اســاس تاکید وزیر راه و شهرســازی‪ ،‬شرط‬ ‫تحویل مسکن برای مجردانی که شرایط اعالم‬ ‫شــده را ندارنــد‪ ،‬منــوط به متاهل شــدن اســت‪.‬‬ ‫محمــودزاده همچنین بــا حضور در فراکســیون‬ ‫راهبردی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در‬ ‫این طرح بیشترین حمایت از دهک های اول تا‬ ‫یشــود‪ ،‬گفت‪ :‬تسهیالت‬ ‫ســوم درامدی انجام م ‬ ‫ســاخت مســکن ‪ ۸۰‬درصــد از هزینــه ســاخت‬ ‫واحدهــای مســکونی را پوشــش خواهــد داد‪.‬‬ ‫مبالغی نیز به عنوان کمک بالعوض در قالب‬ ‫تفاهــم با بنیــاد مســتضعفان و از محل ایجاد‬ ‫ارزش افزوده برای این بنیاد توســط وزارت راه‬ ‫و شهرســازی اعطــا خواهــد شــد‪ .‬در این طرح‬ ‫زمین‪ ،‬انشــعابات و صدور پروانه ســاختمانی‬ ‫رایگان است و مالیات ساخت نیز یک میلیون‬ ‫تومــان در نظــر گرفته شــده اســت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬حمایــت در ایــن طرح هوشــمند و مبتنی‬ ‫بــر تــوان پرداخــت خانوار اســت و هرچه قدر‬ ‫توان مالی افزایش یابد‪ ،‬خدمات کمتر خواهد‬ ‫شــد‪ .‬همچنین برای حفظ سطح ساخت وساز‬ ‫موجود در کشور برنامه ریزی شده و به بخش‬ ‫خصوصــی تســهیالت با نــرخ ‪ ۱۸‬درصــد اعطا‬ ‫می شود‪ .‬در صورت تخصیص واحدهای ساخته‬ ‫شــده توســط بخــش خصوصــی بــه دهک های‬ ‫پاییندرامدی‪،‬تسهیالتباتخفیفارائهخواهد‬ ‫شــد‪ .‬معاون وزیر راه و شهرســازی گفت‪ :‬در این‬ ‫طرح همچنین برای اولین بار مبحث اجاره داری‬ ‫حرفه ای دیده شده و کارمزد ان برای دهک های‬ ‫اول تــا ســوم درامــدی ‪ ۵‬درصــد و بــرای ســایر‬ ‫دهک ها‪ ۱۲‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیراننگاهجزیره اینداشتهباشند‬ ‫رییــس ســازمان اداری و اســتخدامی بــا بیان‬ ‫اینکــه جهــاد اداری یعنــی جهــاد علیــه تبعیض‬ ‫و حرکــت بــه ســوی عدالــت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد‬ ‫مدیرانی تربیت کنیم که نگاه های تبعیض امیز را‬ ‫از وجودشــان پاک کرده باشــند و نگاه جزیره ای‬ ‫نداشته باشند‪ .‬به گزارش ایرنا از سازمان اداری و‬ ‫استخدامی کشور‪ ،‬میثم لطیفی در مراسم تودیع‬ ‫و معارفــه رییــس مرکز امــوزش مدیریت دولتی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬مرکز اموزش مدیریت دولتی را باید‬ ‫به عنوان پایگاه تعالی فرماندهان جهــاد اداری‬ ‫کشور دید‪ .‬وی با اشاره به اینکه مسووالن باید‬ ‫دولت را به مثابه کل ببینند‪ ،‬افزود‪ :‬گاهی ما فقط‬ ‫دستگاه خود را در نظر می گیریم درحالی که باید‬ ‫به دولت به عنوان یک کل نگاه کنیم؛ مردم نیز‬ ‫به دستگاه ها نگاه جداگانه ندارند و اگر ضعف‬ ‫و تبعیضــی وجود داشــته باشــد به اســم دولت‬ ‫نوشته می شود و نه یک دستگاه خاص‪ .‬این نگاه‬ ‫باید در مسووالن نیز وجود داشته باشد‪ .‬معاون‬ ‫رییسجمهوریجهادعلیهادارهپرهزینهدولتو‬ ‫حرکت به سوی بهره وری را سرلوحه برنامه های‬ ‫اموزشــی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬چــرا هزین ههــا و‬ ‫دست ودل بازی ها از بیت المال تا این اندازه زیاد‬ ‫است؟ باید این را به کمک اموزش و تزکیه ای که‬ ‫الزم است در افراد انجام شود‪ ،‬بهبود ببخشیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 20‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1208‬‬ ‫توجه ویژه دولت سیزدهم به کشت های قراردادی است‬ ‫تصویب قانون پرداخت به موقع غرامت کشاورزان‬ ‫رویــداد امــروز‪ :‬مدیرکل فنــاوری اطالعــات صندوق‬ ‫تســنجی و تخمیــن‬ ‫بیمــه کشــاورزی گفــت‪ :‬صح ‬ ‫خســارت های کشــاورزی بــا امکانــات ماهــواره ای و‬ ‫بهره گیریازهواشناسیهوشمندانجاممی شود‪.‬‬ ‫اســماعیل ضیاء در ســفر به اصفهان و در جمع‬ ‫خبرنگاران با اشاره به لزوم سرعت عمل در رسیدگی‬ ‫بهپرونده هاوهمچنینارزیابیصحیحخسارت های‬ ‫کشاورزان گفت‪ّ :‬فناوری هایروز از جملهبهره گیریاز‬ ‫‪ ۶۰۰‬ایستگاههواشناسیهوشمند‪،‬رصدماهواره ایو‬ ‫‪ ۲‬هزار و‪ ۵۰۰‬ایستگاههواشناسیمجازیبرایسرعت‬ ‫در کار و صحت سنجیخسارتمورداستفادهاست‪.‬‬ ‫مدیرکلفناوریاطالعاتصندوقبیمهکشاورزی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬هوشمندســازی خدمــات صندوق بیمه‬ ‫کشــاورزی را در کاهــش هزینه های جانبــی‪ ،‬افزایش‬ ‫صحت ارزیابی ها و سرعت پرداخت خسارت یاری‬ ‫می رساند‪.‬مدیرواحدحقوقیصندوقبیمهکشاورزی‬ ‫نیز با اشاره به دغدغه های کشاورزان در پرداخت به ‬ ‫موقع خسارت ها گفت‪ :‬با تالش نمایندگان مجلس‬ ‫شــورای اسالمی پرداخت سریع غرامت ها به قانون‬ ‫تبدیل شدهاستو اینموضوعفرصتیبرایدریافت‬ ‫به موقع بودجه صندوق بیمه کشــاورزی از ســازمان‬ ‫برنامه وبودجهکشورخواهدشد‪.‬‬ ‫ســارو احمــدی ادامــه داد‪ :‬بــرای حمایــت از‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬دامــداران و دام پــروران ‪ ۹‬درصــد مالیات‬ ‫یهــای حــق بیم ههــا‬ ‫ارزش افــزوده و از پرداخت ‬ ‫حذف شده است که این قانون نیز در ماه های اینده‬ ‫اجراییخواهدشد‪.‬‬ ‫ویهمچنینازتشکیلکمیتهداوریبرایرسیدگی‬ ‫بهاعتراضاتبیمه گذاراندر خصوصمیزانخسارت‬ ‫و یا اظهار نظرهای کارشناسان در صندوق بیمه خبر‬ ‫ش از این افراد باید اعتــراض خود را‬ ‫داد و گفــت‪ :‬پیــ ‬ ‫در دادگاهمطرحمی کردند کهبهافزایشپرونده های‬ ‫قضایی‪،‬پرداختهزینهوطرفزمانمنجر می شد‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬رئیــس اداره کل امــوزش صندوق بیمه‬ ‫کشــاورزی بــا اشــاره بــه اینکــه در کل کشــور حــدود‬ ‫چهار میلیون بهره بردار کشاورزی وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون فقط یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر قرارداد بیمه‬ ‫کشاورزی منعقد کرده اند‪ .‬در سال زراعی گذشته‪۸۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان حق بیمه دریافت و سه هزار میلیارد‬ ‫تومانخسارتپرداختشدهاست‪.‬‬ ‫محمــد رحمانــی اظهــار کــرد‪ :‬در حــوزه بیمــه‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬به طور کلی معضل فرهنگی اســتفاده از‬ ‫خدماتبیمهوعدمبهره گیریشهرونداناز خدمات‬ ‫بیمه تجاری و حمایتی به چالشی بزرگ تبدیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فعالیت های کشاورزی در همه نقاط‬ ‫یشــود و مــرزی در این بخش وجود‬ ‫کشــور انجام م ‬ ‫ندارد‪.‬عالوهبر گسترهجغرافیاییوتنوعمحصول‪،‬در‬ ‫ایران با تنوع ناهمگون و ناهمگن اقلیمی نیز مواجه‬ ‫هســتیم‪ ،‬فرهنگ تولیــد در هــر یک از نقاط کشــور‬ ‫متناسببافرهنگهمانمنطقهاست‪.‬‬ ‫عدم قطعیت تولید در ایران زیاد است‬ ‫رئیــس اداره کل امــوزش صندوق بیمه کشــاورزی‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬همچنیــن ریســک تولیــد در بخــش‬ ‫کشاورزی بسیار باال است و این در حالی است که از‬ ‫‪ ۴۰‬نوع بالیای طبیعی ثبت شده در جهان‪ ۳۴‬مورد‬ ‫در ایرانرخمی دهد‪،‬بنابراینعدمقطعیتتولیددر‬ ‫ایرانبسیار زیاداست‪.‬‬ ‫رحمانی اضافه کرد‪ :‬با هدف ارتقا سطح تولید‪،‬‬ ‫تهــا در مدیریــت بخــش کشــاورزی دخالــت‬ ‫دول ‬ ‫می کنند‪ ،‬موسسات تحقیقاتی زیر مجموعه وزارت‬ ‫جهات کشاورزی وظیفه شناسایی اقلیم هر منطقه‬ ‫و محصــوالت متناســب بــا ان را دارد و الزم اســت‬ ‫برنامه ایدر اینزمینهبهمناطقمختلفابالغکند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در حالــی کــه ایــن برنامــه بــه‬ ‫کشاورزان ابالغ نشده و در بسیاری از مناطق شاهد‬ ‫کشت نامناسب هستیم‪ ،‬همه مطالبات از صندوق‬ ‫بیمه کشــاورزی انجام شــده و نقش ســایر بازیگران‬ ‫بخشکشاورزیدر اینزمینهدر نظر گرفتهنمی شود‪.‬‬ ‫رئیــس اداره کل امــوزش صندوق بیمه کشــاورزی‬ ‫کشــور گفت‪ :‬تولید در بخش کشــاورزی ارزشــمند و‬ ‫اســتراتژیک اســت و دولت نمی تواند ان را رها کند‪،‬‬ ‫کشــاورزان خرده مالک بوده که اقتصاد کشــاورزان و‬ ‫تولید کنندگان به معیشت انها گره خورده است‪ ،‬در‬ ‫این بخش الگوی کشت در بسیاری از نقاط تعریف‬ ‫نشده و یا کشاورزان ان را رعایت نمی کنند‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطیحمایتاز سرمایه گذاریوایجادامنیتبرای‬ ‫تولیدو تولیدکنندگانبخش کشاورزی‪،‬بهعنوانیک‬ ‫ضرورتبرایدولتمطرحاست‪.‬‬ ‫رحمانی اضافه کرد‪ :‬برای حمایت از این بخش‬ ‫دو راهــکار مدیریــت بحــران و ریســک وجــود دارد‪،‬‬ ‫مدیریتبحرانفشار سنگینمالیبر دولتتحمیل‬ ‫کرده و منجر به رواج فرهنگ اعانه بگیری می شود‪.‬‬ ‫در مدیریت ریســک کشــاورز پیش از وقوع خطر با‬ ‫قراردادی کهبابیمهمنعقدمی کندخسارتخودرااز‬ ‫پیشتضمینمی کند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در دولــت جدیــد موضــوع‬ ‫کشــت های قراردادی بیش از پیش مورد توجه قرار‬ ‫گرفته است‪ ،‬بر این اساس کشاورزی از خرده پا بودن‬ ‫خارج شده و محصوالت از ابتدا به طور کامل بیمه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیــس اداره کل امــوزش صندوق بیمه کشــاورزی‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬در کل کشــور حــدود چهــار میلیــون‬ ‫بهره بردار کشاورزی وجود داشته که اکنون فقط یک‬ ‫میلیون و‪ ۲۰۰‬هزار نفر قرارداد بیمه کشاورزی منعقد‬ ‫کرده اند‪ .‬از این تعداد حدود یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫نفر غرامت دریافت کرده اند‪ .‬در سال زراعی گذشته‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیــارد تومــان حق بیمــه دریافت و ســه هزار‬ ‫میلیاردتومانخسارتپرداختشدهاست‪.‬‬ ‫رحمانی تاکید کرد‪ :‬رسالت بیمه جبران خسارت‬ ‫نیست‪ ،‬بیمه ارامش و اسایش افراد را فراهم می کند‪،‬‬ ‫بیمهیکشرکتتعاونیاستکهخطر رابینافرادی‬ ‫کهبیمه نامهخریده اندتوزیعمی کند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اصــل نفع بیمه پذیر‪ ،‬حد اعالی‬ ‫حسننیت‪،‬علیتوعاملنبودنبیمهپذیر‪،‬نسبیت‬ ‫حقبیمهدریافتیو غرامتپرداختیو اصلغرامت‬ ‫کهبر اساسانغرامتبهنحویپرداختمی شودکه‬ ‫بیمه گذار را در شرایط بالفاصله قبل از خسارت قرار‬ ‫دهد‪،‬پنجاصلاساسیبیمهاست‪.‬‬ ‫رئیــس اداره کل امــوزش صندوق بیمه کشــاورزی‬ ‫کشور گفت‪ :‬ایجاد تضمین برای سرمایه گذاری های‬ ‫جدید در بخش کشاورزی‪ ،‬افزایش اعتبار فردی برای‬ ‫کشاورزان‪،‬توسعهسرمایه گذاریدر بخشکشاورزیو‬ ‫افزایش کیفیتسطحزندگیجامعه کشاورزی کشور‬ ‫و حفظ ثروت ملی از جمله تاثیرات اقتصادی بیمه‬ ‫کشاورزیاست‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد بخش کشاورزی اصفهان بیمه‬ ‫شد‬ ‫در ادامه‪،‬معاونخدماتبیمه ایمدیریتبانک‬ ‫کشاورزیاستاناصفهان گفت‪:‬در سالزراعی گذشته‬ ‫بیش از هشت میلیون بچه ماهی در بخش ابزیان‪،‬‬ ‫شش هزار هکتار در بخش تنه درختان‪ ،‬یک میلیون‬ ‫و ‪ ۱۷۰‬هــزار قطعــه دام و بیــش از ‪ ۶۳‬هزار هکتار از‬ ‫اراضــی در بخــش محصــوالت زراعــی بیمه شــد که‬ ‫حدود یک سوم از کل سطح زیر کشت استان است‪.‬‬ ‫مجید وارسته پور اظهار کرد‪ :‬کشاورزی یکی از پر‬ ‫مخاطره ترینفعالیت هایاقتصادیاست‪،‬بنابراین‬ ‫الزم اســت دولت برای حمایت از بخش کشــاورزی‬ ‫که مستقیم با تامین امنیت غذایی در ارتباط است‬ ‫خدماتی ارائه دهد‪ ،‬در همین راستان صندوق بیمه‬ ‫کشاورزی از سال‪ ۱۳۶۸‬شروع به کار کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیمه نرخ مخاطرات را کاهش داده و‬ ‫امــکان ادامه فعالیت کشــاورزان زیان دیده را فراهم‬ ‫می کنــد بــه طــوری کــه زمینــه بــرای فعالیت بخش‬ ‫خصوصیدر اینزمینهفراهمشود‪.‬‬ ‫معاونخدماتبیمه ایمدیریتبانککشاورزی‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬همزمان با شروع سال زراعی‪،‬‬ ‫تعرفهحقبیمهاعالممی شودوبر اساستقویمبیمه‬ ‫پذیــری محصــوالت زراعی و باغات بیمه می شــود‪،‬‬ ‫اکنــون ‪ ۱۲۶‬محصــول در اســتان اصفهــان پوشــش‬ ‫بیمه ایدارد‪.‬معاونخدماتبیمه ایمدیریتبانک‬ ‫کشاورزیاستاناصفهانگفت‪:‬در بخشمحصوالت‬ ‫زراعــی‪ ،‬باغــی و گلخانــه ای‪ ،‬دام‪ ،‬طیــور‪ ،‬ابزیان‪ ،‬تنه‬ ‫درختان‪،‬تاسیسات‪،‬ابنیه‪،‬اتشسوزیومنابعطبیعی‬ ‫خدماتبیمه ایارائهمی شود‪.‬‬ ‫وارســته پــور اضافــه کــرد‪ :‬بــرای بیمه پذیــری‬ ‫محصوالتمهلتزمانیوجوددارد‪،‬بیمه کشاورزی‬ ‫با روش هایی بر مبنای هزینه تولید‪ ،‬نسبت بازدهی‬ ‫محصول‪ ،‬نســبت وام داده شده به کشــاورز و ارزش‬ ‫یشــود که در کشور ما اکنون با توجه‬ ‫تولید انجام م ‬ ‫بــه ارزش تولید به کشــاورزان خدمات بیمــه ای ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬در سطحاستاناصفهانبه کمک‪۹‬‬ ‫شرکتخدماتبیمه ایبه کشاورزانخدمت رسانی‬ ‫می کنند‪ .‬در سال زراعی گذشته هشت میلیون ‪۴۱۳‬‬ ‫هزار بچه ماهی در بخش ابزیان‪ ،‬شــش هزار هکتار‬ ‫در بخش تنه درختان‪ ،‬یک میلیون و‪ ۱۷۰‬هزار قطعه‬ ‫دام‪ ۱۹،‬هــزار هکتار اراضی باغی و بیــش از ‪ ۶۳‬هزار‬ ‫هکتــار از اراضــی در بخش محصــوالت زراعی بیمه‬ ‫شــد کــه حــدود یک ســوم از کل ســطح زیر کشــت‬ ‫استاناست‪.‬معاونخدماتبیمه ایمدیریتبانک‬ ‫کشــاورزی استان اصفهان گفت‪ :‬حدود ‪ ۵۵۰‬میلیارد‬ ‫ریالحقبیمهدر اینسالجذبشد‪،‬در بخشبیمه‬ ‫گلخانه ای‪،‬بوقلمونودامصنعتی‪،‬استاناصفهانرتبه‬ ‫اول کشوری را داشته است‪.‬‬ ‫وارســته پــور اضافــه کرد‪ :‬در ســال جدیــد صدور‬ ‫بیمهنامه هایمتعددبراییکمحصولمنتفیشده‬ ‫و بیمــه نامه ها به صورت تجمیعی صادر می شــود‬ ‫کشاورزان می توانند از این طریق محصوالت خود را‬ ‫تحتپوششبیمهکشاورزیقرار دهندالبتههمچنان‬ ‫خدماتبیمهپایهارائهمی شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســال جــاری مبلــغ غرامــت‬ ‫افزایش قابل توجهی داشــته و صندوق بیمه سعی‬ ‫کرده حق بیمه بیمه گذار ثابت مانده و حق بیمه‬ ‫دولت افزایش یابد‪ ۹۰.‬درصد حق بیمه محصوالت‬ ‫کشاورزیرادولتپرداختمی کند‪.‬‬ ‫معاونخدماتبیمه ایمدیریتبانککشاورزی‬ ‫استاناصفهانگفت‪:‬پوششحداکثریبیمهکشاورزی‬ ‫برای همه بهره برداران‪ ،‬فراهم شــدن امکان تعدیل‬ ‫حق بیمه ها‪ ،‬اشــنایی بیشــتر مدیران دســتگاه های‬ ‫مرتبط با سیاس ـت های کالت کشــور و لزوم توسعه‬ ‫بیمــه کشــاورزی از جملــه اهــداف صنــدوق بیمــه‬ ‫کشاورزی در سال جاری است‪.‬‬ ‫وارسته پور اضافه کرد‪ :‬کشاورزان برای برخورداری‬ ‫از خدمات بیمه کشاورزی الزم است در زمان تعیین‬ ‫حتما خســارات خود را گزارش دهنــد که برای‬ ‫شــده ً‬ ‫ان روش های مختلفی از جمله پورتال مشتریان‪ ،‬کد‬ ‫دستوری تلفن همراه و یا درخواست کتبی به دفاتر‬ ‫بیمهو بانکوجوددارد‪.‬‬ ‫وی در پایــان تصریــح کرد‪ :‬در ســال زراعــی ‪-۹۹‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬پیشبینیمی شود‪ ۷۰‬میلیاردتومانخسارتاز‬ ‫طریقاینصندوقبهکشاورزانپرداختشود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در نشست جمعی از فعاالن حوزه صنایع دستی و مدیرکل بازرگانی وزارت میراث فرهنگی عنوان شد‬ ‫تزریقبودجهمهم تریننیاز صنایعدستیاصفهان‬ ‫بــه همت کمیســیون گردشــگری‪ ،‬صنایع دســتی و فــرش اتاق‬ ‫بازرگانــی اصفهــان‪ ،‬نشســت مشــترک جمعــی از پیشکســوتان و‬ ‫فعــاالن حــوزه صنایع دســتی با مدیــرکل بازرگانــی وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی برگزار شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان‪ ،‬عبــاس‬ ‫شــیردل‪ ،‬رئیــس اتحادیــه صنایع دســتی اصفهان در این نشســت‬ ‫تشکیل جامعه تخصصی صنایع دستی را درجلوگیری از تخلفات‬ ‫ایــن حوزه حایز اهمیت دانســت و افــزود‪ :‬با وجود ارجاع قانون‬ ‫ان به معاونت صنایع دســتی و تکلیف این معاونت به نوشــتن‬ ‫اییــن نامــه اجرایی جامعه تخصصی صنایع دســتی‪ ،‬تاکنون این‬ ‫امر اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫وی تخصیــص ردیــف بودج ـه ای از صنــدوق حمایــت از‬ ‫پیشکسوتان صنایع دستی به بازنشستگان بیمه نشده این عرصه‬ ‫را نیز بســیار مهم دانســت و همچنین خواستار تخصیص بودجه‬ ‫برای بیمه کردن هنرمندان صنایع دستی شد‪.‬‬ ‫شــیردل بــا بیــان اینکــه ســوء مدیریــت بــای جــان هنرمندان‬ ‫اصفهانی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حوزه صنایع دستی ضربه اصلی‬ ‫در چنــد ســال گذشــته مربــوط بــه تحریم هــای داخلــی بــوده و‬ ‫هنرمندان بیش از تحریم های ظالمانه خارجی درگیر تحریم های‬ ‫داخلی بوده اند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان برخورداری هنرمندان از‬ ‫معافیت های مالیاتی‪ ،‬برخورداری از تسهیالت کم بهره و حمایت‬ ‫از جانب دولت به دلیل بروز کرونا و اسیب جدی به این بخش‬ ‫را ضروری خواند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انتخابالکترونیک‪،‬واحدپیشرو در حوزه کیفیتو نواوری‬ ‫شناختهشد‬ ‫تندیس زرین اجالس ملی تقدیــر از واحدهای‬ ‫پیشرو در حوزهکیفیتو نواوریبهمعاونتکیفیت‬ ‫گروهصنعتیانتخابالکترونیکرسید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز ارتباطــات رســانه ای انتخاب‬ ‫الکترونیک‪،‬ایناجالسباحضور جمعیاز مقامات‬ ‫ستادی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجات و همچنین‬ ‫کارشناسانو فعاالنحوزه کیفیتو نواوریدر محل‬ ‫سالنهمایش هایبین المللیدانشگاهالزهراتهران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫محمدرضــا پهلــوان زاده‪ ،‬معاون کیفیــت گروه‬ ‫صنعتی انتخاب الکترونیک در حاشیه این مراسم‬ ‫در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬بی شک این جایزه‬ ‫حاصل زحمات شــبانه روزی و بی شائبه تیم نخبه‬ ‫معاونتکیفیتانتخابالکترونیکدر مسیر ارتقاء‬ ‫ســطح کیفی محصوالت برندهای وابســته به این‬ ‫گروهصنعتیاست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امروز انتخاب الکترونیک به عنوان‬ ‫یک شرکت پیشرو در این صنعت پیشران نه تنها‬ ‫خدماتپساز فروشمطمئنوباکیفیتیبهمصرف‬ ‫کنندگان برندهای وابســته بــه خود می دهد بلکه‬ ‫محصوالت ان از کیفیت تراز جهانی برخوردار است‬ ‫و قابلیــت اطمینان به عنوان یک مزیت برجســته‬ ‫رقابتیدر این گروهصنعتی‪،‬شناختهمی شود‪.‬‬ ‫معاون کیفیــت انتخاب الکترونیک با اشــاره‬ ‫بــه رشــد و توســعه پرســرعت این گــروه صنعتی‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در واقــع در‬ ‫حال گذار از نســل ســوم به نسل چهارم کیفیت‪،‬‬ ‫بهــای فنــی و فرایندهــای‬ ‫بســیاری از چارچو ‬ ‫زیرســاختی کیفیــت در انتخــاب الکترونیــک بــر‬ ‫اساس استانداردهای روز دنیا و سیاستگذاری های‬ ‫رقابتی تنظیم شده است‪.‬‬ ‫پهلوان زاده اضافه کرد‪ :‬تحقق این استانداردها‬ ‫در کیفیت محصوالت برندهای وابسته به انتخاب‬ ‫الکترونیــک (اســنوا‪ ،‬دوو و ُبســت) تنهــا با تکیه بر‬ ‫توانمندی دانشمندان داخلی و تیم نخبه معاونت‬ ‫کیفیــت محقق شــده که شــعار ان کیفیــت در تراز‬ ‫جهانیو جهانی سازیصنعتاست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما در مســیر تبدیل صنایع ایران‬ ‫به لوکوموتیوهای نظام اقتصادی و توسعه دانش‬ ‫فنیصنعتلوازمخانگیایران‪،‬سعیمی کنیمتادر‬ ‫راستایمسئولیتاجتماعیانتخابالکترونیکوبه‬ ‫عنوان رهبر این صنعت‪ ،‬تولیدکننده دانش و علم‬ ‫مورد نیاز برای ارتقاء ســطح فناوری و تکنولوژی در‬ ‫صنعتلوازمخانگیباشیم‪.‬‬ ‫معاون کیفیت انتخاب الکترونیک با اشــاره به‬ ‫استفاده از چارچوب های اروپایی اسمارت فکتوری‬ ‫در کارخانجات این گروه صنعتی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امــروز انتخــاب الکترونیک نه تنهــا در عرصه ملی‬ ‫امتحانخودراپسدادهبلکهدر عرصه هایجهانی‬ ‫نیز نقش افرینی می کند‪ .‬مراجع صادراتی شاخص‬ ‫دنیا انتخاب الکترونیک و ســایر برندهای وابســته‬ ‫بــه ان و محصــوالت انها را به عنوان محصوالت و‬ ‫برندهای با کیفیتی می شناســند که قابل رقابت با‬ ‫رقبایاروپاییو خارجیهستند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫به روز شدن قیمت ها‬ ‫با تغییرات بازار‬ ‫مدیــر کل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشــاورزی‬ ‫معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت‪:‬‬ ‫بنابر تصمیم ســتاد هماهنگی اقتصادی دولــت وزارت‬ ‫جهادکشاورزی قیمت‪ ۲۷‬قلم خوراکی را منتشر خواهد‬ ‫کردتامصرفکنندگانبااگاهیاز محدودهقیمتیکاالی‬ ‫موردنیاز خودراخریداری کنند‪.‬به گزارشایسنا‪،‬بر اساس‬ ‫تصمیمستادهماهنگیاقتصادیدولتمقرر شدوزارت‬ ‫جهاد کشاورزی به صورت روزانه قیمت اقالم خوراکی را‬ ‫از طریق رســانه ها اعالم کند و مردم و مصرف کنندگان‬ ‫نیز با خرید اقالم به قیمت اعالم شــده راســا بر نرخ ها‬ ‫نظارت کنند و با هرگونه تخلف برخورد شــود‪ .‬در این‬ ‫راستا و در پاسخ به این سوال که وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫بــا چــه ســازوکاری و قیمت چه اقالمی را روزانه منتشــر‬ ‫خواهد کرد؟ابراهیمزارع‪-‬مدیرکلدفتر بازرگانیداخلی‬ ‫کاالهایکشاورزیمعاونتتوسعهبازرگانیوزارتجهاد‬ ‫کشاورزی گفت‪ :‬در حال اماده سازی پلتفرم ان هستیم و‬ ‫قرار است قیمت ‪ ۲۷‬قلم کاالی خوراکی از محصوالت‬ ‫لبنی‪ ،‬میوه و تره بار‪ ،‬برنج‪ ،‬ماکارونی‪ ،‬حبوبات‪ ،‬گوشت‬ ‫و ‪ ...‬اعــام شــود‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬برخــی از اقــام مانند‬ ‫مــرغ‪ ،‬تخــم مــرغ‪ ،‬روغــن و برخــی از محصــوالت لبنی‬ ‫قیمت مصــوب دارند‪ .‬قیمت این محصوالت تا زمانی‬ ‫که قیمت مصوب انها تغییر نکند‪ ،‬ثابت می ماند‪ .‬برای‬ ‫محصوالتیکهقیمتمصوبندارندرنجقیمتیموجود‬ ‫در بازار تعیین می شود تا مردم بتوانند با اگاهی بیشتر‬ ‫از قیمت هــا و بــه راحتــی کاالی مورد نیــاز خود را تهیه‬ ‫کنند؛ زیرا اگر مردم از محدوده قیمتی کاالیی که قصد‬ ‫خرید ان را دارند‪ ،‬اگاه شوند گرانفروشی اشکار خواهد‬ ‫شد‪ .‬مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشاورزی‬ ‫وزارت جهاد کشــاورزی اضافه کــرد‪ :‬اطالعات مورد نیاز‬ ‫خود را در مورد قیمت اقالم از استان ها و منابع معتبر‬ ‫دریافــت خواهیــم کــرد‪ .‬در مورد قیمت میــوه و تره بار‬ ‫مرجــع در مراکز اســتان ها میدان مرکزی میــوه و تره بار‬ ‫انهــا خواهد بود‪ .‬در تهران نیز به دلیل اینکه قیمت ها‬ ‫در مناطقمختلفمتفاوتاستدر حالبررسیمراجع‬ ‫قیمتی هستیم تا قیمت های اعالم شده مفید و دقیق‬ ‫باشد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در پلتفرمی که پیش بینی شده‬ ‫قیمــت اقالم درج می شــود و هــر زمان که تغییراتی در‬ ‫بازار رخ داد قیمت ها نیز به روز می شوند‪ .‬زارع در پایان‬ ‫گفت‪ :‬با دســتور رئیس جمهوری وزارت جهادکشاورزی‬ ‫کار خــود را در ایــن بخــش اغاز کرده اســت‪ .‬امیدواریم‬ ‫بتوانیم با همکاری دستگاه های مختلف از جمله وزارت‬ ‫صمــت‪ ،‬اتاق اصنــاف و‪ ...‬این امر مهم را در کوتاه ترین‬ ‫زمانممکنمحققسازیم‪.‬همچنیننحوهاطالع رسانی‬ ‫قیمت ها نیز یا از طریق بارگذاری در سایت وزارتخانه یا‬ ‫رسانه هاو شبکه هایمربوطهانجامخواهدشد‪.‬‬ ‫سفره طبقات محروم با‬ ‫افزایش ندادن دستمزدها‬ ‫کوچک تر می شود ‬ ‫یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه افزایش ندادن‬ ‫حقوق و دستمزدها موجب کوچک کردن سفره طبقات‬ ‫محــروم و اســیب پذیر می شــود‪ ،‬از معاونــت روابط کار‬ ‫وزارت کار خواســت تا به موضوع اصالح قراردادهای کار‬ ‫و احجافشرکت هایپیمانکاریدر حق کارگرانشرکتی‬ ‫ورود کند‪ .‬حمید نجف در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره تاثیر‬ ‫افزایش دستمزد بر تورم اظهار کرد‪ :‬از قبل یک تئوری در‬ ‫مورد حقوق و دستمزدها مطرح بود که اگر افزایش یابد‬ ‫تــورم هــم باال می رود در حالی که طی ســنوات قبل این‬ ‫تئوری را تجربه کردیم و دیدیم که ثمربخش نبود چون‬ ‫تا چند سال تورم را شاهد بودیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه‬ ‫دولت هابهدستمزدبهعنوانابزار کنترلتورمنگاهمی کنند‬ ‫در حالی که اشتباه است و پیاده کردن چنین سناریویی‬ ‫باعث می شود سال به سال افزایش حقوق کمتر از تورم‬ ‫داشته باشیم و در نتیجه سفره کارگران و طبقات محروم‬ ‫جامعــه کوچک تر شــود‪ ،‬لــذا افزایــش ندادن حقــوق و‬ ‫دســتمزدها جــز کوچــک کــردن ســفره طبقــه محــروم و‬ ‫اســیب پذیر نتیجــه ای نــدارد و به زیان اقشــار کم درامد‬ ‫جامعه و زندگی انها تمام می شود‪ .‬این کارشناس حوزه‬ ‫کار در عیــن حــال پیشــنهاد افزایــش پلکانــی حقــوق و‬ ‫دســتمزد کارمنــدان دولت را مثبت ارزیابــی کرد و گفت‪:‬‬ ‫با این اتفاق کسانی که دریافتی حداقل و پایینی دارند‬ ‫حقوقشانافزایشمی یابدودر بهبودوضعیتمعیشت‬ ‫انهاتاثیرگذار است‪.‬مامی توانیمدر بخشکارگرانهماین‬ ‫کار را انجام بدهیم و کسانی که دریافتی باالی‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تومان دارند به عنوان مثال‪ ۱۰‬تا‪ ۱۵‬درصد افزایش بدهیم‬ ‫و حقــوق کارگــران حداقــل بگیــر را‪ ۳۰‬درصد باال ببریم‪.‬‬ ‫نجف در ادامه از اصالح قراردادهای کار به عنوان یکی‬ ‫دیگر از دغدغه هایمهمجامعه کارگرییاد کردو گفت‪:‬‬ ‫متاسفانهدر برخیمجموعه هاکهواردمی شویممی بینیم‬ ‫بهاشکالمختلفبهکار گرفتهیااستخدامشده اند‪،‬یکی‬ ‫نیروی قراردادی است‪ ،‬یکی شرکتی‪ ،‬یکی گلوبال و یکی‬ ‫خرید خدمتی اســت کــه از معاونــت روابــط کار وزارت‬ ‫کار می خواهیــم به عنوان یکــی از اولویت ها به موضوع‬ ‫ساماندهیقراردادهایکار کهجزوتاکیداترئیسجمهور‬ ‫در مناظــرات انتخاباتی هم بود بپــردازد‪ ،‬به خصوص در‬ ‫مجموعه هایی که افراد در ان کار یکسان و مشابه انجام‬ ‫می دهند‪ .‬وی گفت‪ :‬خواســته دیگر ما این اســت که به‬ ‫فعالیتشرکت هایداللنیرویانسانیوظلمواجحافی‬ ‫که در حق کارگران شــرکتی و پیمانکاری می شــود‪ ،‬پایان‬ ‫بدهند‪.‬نجفتصریحکرد‪:‬متاسفانهیکسریشرکت هاکه‬ ‫نقش دالل را در تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان ها‬ ‫و بنگاه ها و کارخانه ها بازی می کنند به اســم شــرکتهای‬ ‫پیمانکاری از عرق جبین کارگران سود می برند و گسترش‬ ‫انها موجب تبعیض و بی عدالتی در پرداخت حقوق و‬ ‫مطالبات کارگران و نیروهای کار پیمانکاری شده است‪،‬‬ ‫لــذا از دولــت انتظار داریم که در جهت تبدیل وضعیت‬ ‫نیروهایشرکتیوپیمانکاریوجلوگیریاز تضییعحقوق‬ ‫حقهانهااهتمامورزد‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫‪ 124‬حلقه چاه‬ ‫در محدوده طرح ابرسانی‬ ‫اصفهان خشکید‬ ‫وقوع خشکســالی های اخیر منجر به خشکی ‪124‬‬ ‫حلقهچاهدر محدودهطرحابرسانیاصفهانبزرگشده‬ ‫اســت‪ .‬معاون بهره برداری و توســعه اب ابفای اســتان‬ ‫اصفهان محدوده طرح ابرسانی اصفهان بزرگ را شامل‬ ‫‪ 57‬شــهر و ‪ 380‬روســتا دانســت و گفت‪ :‬میزان ابدهی‬ ‫‪ 140‬حلقه چاه دیگر نیز در این محدوده بین ‪ 30‬تا ‪70‬‬ ‫درصد کاهش یافته است‪ .‬ناصر اکبری علت این کاهش‬ ‫بهــای زیرزمینی‬ ‫را خشــکی زاینــده رود و افت ســطح ا ‬ ‫عنــوان کــرد و گفت‪ :‬در ســال ‪ 1399‬حجم تولیــد اب از‬ ‫چاه های فلمن به میزان‪ 700‬لیتر در ثانیه بود که امسال‬ ‫به صفر رسید‪ .‬وی مجموع اب تولیدی از منابع سطحی‬ ‫و زیرزمینی در ‪ 98‬شــهر و ‪ 949‬روســتای استان اصفهان‬ ‫در سال گذشته را ‪ 14‬هزار و ‪ 700‬لیتر اعالم کرد و گفت‬ ‫بــه دلیل خشکســالی های پی در پی‪ ،‬این رقم در ســال‬ ‫‪ 1400‬به حدود‪ 13‬هزار و ‪ 500‬لیتر در ثانیه کاهش یافت‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری و توسعه اب ابفای استان اصفهان‬ ‫ســهم چاه ها در تولید اب مورد نیاز در ســال گذشــته را‬ ‫‪ 2500‬لیتر در ثانیه اعالم کرد و گفت‪ :‬این میزان در سال‬ ‫جاری به کمتر از ‪ 2000‬لیتر در ثانیه رسیده است‪.‬‬ ‫برگزاری مانور‬ ‫خودحفاظتی در ابفای‬ ‫استان اصفهان‬ ‫به همت پایگاه مقاومت بسیج و دفاتر حراست‪،‬‬ ‫حفاظــت فیزیکــی و پدافنــد غیــر عامــل ابفای اســتان‬ ‫اصفهــان مانور خود حفاظتــی ادارات و کارخانجات با‬ ‫شــعار «پدافند مردم محور‪ ،‬ایران قــوی و اماده» برگزار‬ ‫شــد‪ .‬این مانور با دســتور مدیر عامل و فرمانده پایگاه‬ ‫مقاومت بسیج با رمز «یا ابوالفضل العباس» در تاریخ‬ ‫‪ 16‬ابان ماه جاری به طور همزمان در محل ستاد مرکزی‬ ‫و ادارات خودگــردان ابفای اســتان اصفهان برگزار شــد‪.‬‬ ‫در این مانور که با مشارکت یگان عملیات سپاه ناحیه‬ ‫امام صادق (ع) به اجرا درامد‪ ،‬امادگی نیروی انسانی و‬ ‫حفاظتفیزیکی‪،‬واکنشسریعکارکنان‪،‬تجهیزاتایمنی‬ ‫ساختمان‪ ،‬مولدهای برق اضطراری‪ ،‬امادگی کارکنان در‬ ‫امداد رســانی و کمک های اولیه‪ ،‬پیش بینی محل امن‬ ‫برای استقرار نیروها و هدایت ارباب رجوع به محل امن‪،‬‬ ‫تمرین و ارزیابی شــد‪ .‬جانشــین فرمانده پایگاه بسیج‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در خصوص نحوه‬ ‫اجــرای ایــن رزمایش گفت‪ :‬در ابتــدا همه نقاط هدف‬ ‫توسط واحد حراست شناسایی شد و با تشکیل تیم ها‬ ‫و سازماندهی نیروها‪ ،‬رزمایش در همه شهرستان ها‪ ،‬با‬ ‫هماهنگیسپاهبهاجرادرامد‪.‬‬ ‫ارائه خدمات‬ ‫اب و فاضالب محمد شهر‬ ‫غیرحضوری شد‬ ‫مدیر اب و فاضالب منطقه محمد شــهر از ارائه‬ ‫خدمات غیر حضوری دراین منطقه خبر داد‪ .‬شاهین‬ ‫شــاپوری‪ ،‬مدیر ابفای محمد شــهر گفت‪ :‬در راستای‬ ‫تکریــم همشــهریان محتــرم‪ ،‬کاهش ســفرهای درون‬ ‫شــهری و افزایــش ســرعت ارائه خدمــات از این پس‬ ‫کلیه خدمات فروش و پس از فروش مشــترکین صرفا‬ ‫از طریق سامانه تلفنی ‪ ۱۵۲۲‬و پرتال اینترنتی شرکت‬ ‫ابفا به نشانی ‪ www.abfa-alborz.ir‬ارائه می گردد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تمامی خدمات ‪ ۲۳‬گانه شرکت‬ ‫ابفا مانند فروش انشــعاب‪ ،‬تغییر نام‪ ،‬تغییر واحد‪،‬‬ ‫تغییر ظرفیت قراردادی‪ ،‬اعالم کارکرد کنتور صرفا به‬ ‫صورت غیر حضوری ارائه شــده و شــهروندان محترم‬ ‫جهــت دسترســی هر چه ســریع تر به خدمــات فوق‬ ‫کافیست از تلفن ثابت با شماره ‪ ۱۵۲۲‬تماس حاصل‬ ‫فرماینــد‪ .‬وی در پایــان از همشــریان محمــد شــهری‬ ‫درخواســت کــرد از مراجعــه حضــوری بــه اداره ابفــا‬ ‫خودداری فرمایند‪.‬‬ ‫تجلیل ابفای اصفهان از‬ ‫کادر جهادی واکسیناسیون‬ ‫جمعی از مدیران‪ ،‬کارکنان و بسیجیان ابفای استان‬ ‫اصفهانباحضور در پایگاهواکسیناسیونگلستانشهدای‬ ‫اصفهــان از کادر جهــادی شــاغل در ایــن پایگاه تجلیل‬ ‫کردند‪ .‬کارکنان شــرکت اب و فاضالب اســتان اصفهان‬ ‫روز ســه شــنبه ‪ 18‬ابان ماه جاری در این پایگاه حضور‬ ‫یافتــه و ضمن اهدای شــاخه های گل از تــاش افرادی‬ ‫که مدت هاست در این پایگاه نسبت به واکسیناسیون‬ ‫شــهروندان اصفهانــی علیــه بیمــاری کوویــد ‪ 19‬اقــدام‬ ‫می کنند‪،‬قدردانیکردند‪.‬‬ ‫وضعیت برق اندیکا‬ ‫چگونه است؟‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق خوزســتان از‬ ‫تحویل ‪ ۱۵۰‬پنل خورشــیدی به زلزل ـه زدگان اندیکا خبر‬ ‫داد‪ .‬علــی خــدری در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬بــا اشــاره به‬ ‫اخرین وضعیت برق اندیکا اظهار کرد‪ :‬برق شهرستان‬ ‫اندیــکا پایــدار اســت و پس از وقــوع زلزله‪ ،‬تعــداد ‪۱۵۰‬‬ ‫پنل خورشیدی به مشترکینی که منازلشان تخریب شده‬ ‫بود‪ ،‬تحویل شد‪ .‬وی با بیان اینکه در زمان وقوع زلزله‪،‬‬ ‫قطعی برق پس از مدت کوتاهی برطرف شد‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫تالش های انجام شــده و اختصاص ‪ ۴۰‬اصله پایه فشار‬ ‫ضعیــف‪ ۲ ،‬هــزار متر کابل خودنگ ـه دار و ‪ ۱۵‬دســتگاه‬ ‫ترانســفورماتور به شهرســتان توانســتیم روشــنایی را در‬ ‫شبکهپایدار نگهداریم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫پنجشنبه ‪ 20‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1208‬‬ ‫سایه بی مهری بر سر سرمایه گذاران انرژی های بادی‬ ‫مشکالتسرمایه گذاراننیروگاه هایبادیمرتفعشود‬ ‫بیرجنــد ‪-‬محمــد قربانی‪:‬خراســان جنوبــی دارای‬ ‫داالن های بادی مناســب برای ایجاد نیروگاه بادی‬ ‫حهــای‬ ‫اســت و شــرایط مســتعد بــرای اجــرای طر ‬ ‫انرژی های بادی را دارد‪ ،‬اما متاسفانه سرمایه گذاری‬ ‫در بخــش نیروگا ههــای بــادی در این منطقه مورد‬ ‫بی مهریقرار گرفتهاست‪.‬‬ ‫خراســان جنوبــی در زمینــه برخــورداری از‬ ‫تهــای الزم برای ســاخت نیروگاه های تولید‬ ‫قابلی ‬ ‫انــرژی بــادی از مناطــق بــا کیفیــت عالی در کشــور‬ ‫ب هشــمار می رود‪ ،‬به گونه ای که بیشــتر مناطق این‬ ‫تهــای موردنظر برای ســاخت چنین‬ ‫اســتان قابلی ‬ ‫نیروگاه هاییرادارند‪.‬‬ ‫از جملــه منطقــه درح سربیشــه کــه یکــی از‬ ‫بزرگترین حوزه های بادخیز استان است که با کشور‬ ‫افغانســتان مشــترک بوده و جــزو داالن های بادی‬ ‫بسیار خوبی است که نه تنها تحت تاثیر بادهای‬ ‫‪ 120‬روزه سیســتان اســت بلکــه باد دیگــری به نام‬ ‫هرات نیز سبب می شود بیشتر ایام سال این منطقه‬ ‫بادداشتهباشد‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا ســال گذشــته عملیــات اجرایــی‬ ‫نیروگاه بادی‪ ۵۰‬مگاواتی ُ«درح» سربیشه با حضور‬ ‫وزیر نیرو اغاز شــد که این نیروگاه شــامل ‪ ۲۰‬واحد‬ ‫توربیــن ‪ 2/5‬مگاواتــی اســت کــه با ســرمایه گذاری‬ ‫حدود‪ 60‬میلیونیورو معادلیکهزار و‪ ۱8۰‬میلیارد‬ ‫تومانساختهمی شود‪.‬‬ ‫‪70‬درصد این مشارکت از سوی شرکت مپنا و‪30‬‬ ‫درصدتوسطشرکتتامیناتیهکارکنانصنعتبرق‬ ‫خراسانتامینمی شود‪.‬‬ ‫ضرورت توجه به انرژ ی های بادی‬ ‫نماینــده ســابق مــردم نهبنــدان و سربیشــه در‬ ‫مجلس شــورای اســامی در مراســم اغــاز عملیات‬ ‫اجرایی بتن ریزی سازه های نیروگاه بادی درح اظهار‬ ‫داشت‪:‬متاسفانهبحثنیروگاه هایبادیاندکیدر‬ ‫کشور ما مغفول مانده است و به ان توجه نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نظر افضلی با بیان اینکه در سایر کشورها این‬ ‫امــر مــورد توجــه قــرار گرفته اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بحث‬ ‫نیروگاه های بادی در کشور ما بسیار حائز اهمیت‬ ‫است که باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکه در منطقه شــرق کشــور‬ ‫وجــود بادهای ‪ ۱۲۰‬روزه یک پتانســیل بــزرگ برای‬ ‫کشور است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬داالن بادی شرق کشور یک‬ ‫ثروت است که باید بر روی ان سرمایه گذاری کرد‪.‬‬ ‫نماینــده ســابق مــردم نهبنــدان و سربیشــه در‬ ‫مجلس شــورای اســامی تصریح کرد‪ :‬متاسفانه در‬ ‫کشــور و به ویژه در خراسان جنوبی سرمایه گذاری‬ ‫بخش نیروگاه های بادی مورد بی مهری قرار گرفته‬ ‫است و باید در این راستا تالش شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه انشااهلل روند سرمایه گذاری در‬ ‫بخش انرژی های بادی تســهیل شــود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬در بحــث خرید بــرق نیز صــادرات برق باید‬ ‫مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫نماینــده ســابق مــردم نهبنــدان و سربیشــه در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه داالن بادی‬ ‫نهبندان و درح داالن های بســیار فعالی اســت که‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬سرمایه گذاری‬ ‫در این حوزه سبب رونق منطقه می شود‪.‬‬ ‫افضلی اظهار داشــت‪ :‬بضاعت باد و خورشــید‬ ‫در این منطقه زیاد است و امید است با بهره برداری‬ ‫از این توربین ها در زیر توربین ها پنل خورشیدی نیز‬ ‫نصب تا از این ظرفیت استفاده شود‪.‬‬ ‫م برای سرمایه گذاران انرژ ی های‬ ‫اعطای وا ‬ ‫بادی‬ ‫مدیرعامل شــرکت تامیــن اتیه کارکنان صنعت‬ ‫بــرق خراســان نیــز در ایــن مراســم اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫درحــال حاضر بالــغ بر ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان ســرمایه‬ ‫وارد این منطقه شده است اما سوداوری کمتر بوده‬ ‫است‪.‬محسن حکاک صادقی با بیان اینکه در این‬ ‫منطقه که یک منطقه کم برخوردار اســت‪ ،‬انتظار‬ ‫داریم در کاری که انجام می شود نرخ اصالح شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬باید وام های ارزان قیمتی برای سرمایه گذاران‬ ‫در نظرگرفتــه شــود تــا بــرای ســرمایه گذاری در این‬ ‫منطقهرغبتداشتهباشند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت جدیــد باید به‬ ‫خراســان جنوبــی ویژه تر نگاه کند‪ ،‬بیــان کرد‪ :‬باید‬ ‫کمک کنند تا در این منطقه اقتصاد رونق یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت تامیــن اتیه کارکنان صنعت‬ ‫بــرق خراســان بــا بیــان اینکه بایــد تیم قــوی برای‬ ‫حــل توجیه اقتصادی این موضوع تشــکیل دهیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در بحث صادرات برق نیز باید بخش‬ ‫خصوصیورودپیدا کند‪.‬‬ ‫وی بــا توجــه به اینکه ظرفیت تولید انــرژی در‬ ‫خراســان جنوبی بســیار باال اســت و ایــن امر باید‬ ‫جزو اولویت هایدولتباشد‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬باید‬ ‫تسهیالت ویژه ای به این امر اختصاص یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت تامیــن اتیه کارکنان صنعت‬ ‫بــرق خراســان با بیان اینکــه وزارت نیــرو در بحث‬ ‫صادرات برق باید کمک کند تا این کار انجام شود‪،‬‬ ‫گفت‪:‬بایدمنابعخوبیبرایاینمنطقهجذبکنیم‬ ‫تا سرمایه گذار به این منطقه جذب شود‪.‬‬ ‫توسعه انرژی های بادی مدنظر قرار گیرد‬ ‫یهــای تجدیدپذیــر‬ ‫مدیرعامــل شــرکت انرژ ‬ ‫خراســان نیــز در ایــن مراســم اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ســرمایه گذاری کل پــروژه(‪ ۵۰‬مــگاوات) حــدود ‪60‬‬ ‫میلیون یورو است و به جز تجهیزات هزینه‪ ۴‬واحد‬ ‫در بخش‪ ۲ EC‬میلیون یورو می باشد‪.‬‬ ‫محمد علی ضامن با بیان اینکه تاکنون از این‬ ‫‪ ۲‬میلیون یورو ‪ ۹۰۰‬هزار یورو کار انجام شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از نظر اقتصادی تاکنون علی رغم مشکالت‬ ‫موجود‪،‬توانسته ایم کار راپیشببریم‪.‬‬ ‫وی با گالیه از بی مهری مدیران استانی و شبکه‬ ‫بانکی در خصوص ارائه وام برای این پروژه بیان کرد‪:‬‬ ‫بــا توجه به عــدم همکاری در تخصیــص وام ارزان‬ ‫قیمتسرمایه گذاریمذکور توجیهاقتصادیندارد‪.‬‬ ‫یهــای تجدیــد پذیــر‬ ‫مدیرعامــل شــرکت انرژ ‬ ‫خراسان با اشاره به اینکه منطقه ماهیرود مصرف‬ ‫کننده بسیار باالیی است و شرکت توزیع برق برای‬ ‫اینمنطقهاقداماتخوبیانجامدادهاست گفت‪:‬‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت و افزایش نرخ انرژی برق دو‬ ‫گلوگاه برون رفت از مشــکالت در این حوزه است‬ ‫که اگر اصالح شود این منطقه احیاء خواهد شد‪.‬‬ ‫ضامــن با بیان اینکه در منطقــه ویژه اقتصادی‬ ‫درح حــدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬شــرکت فعالیت خــود را اغاز‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬باید توسعه برق مدنظر قرار گیرد‬ ‫زیرا برق زمین هســاز توسعه اســت و اگر برق نباشد‬ ‫مشکالتیایجادمی شود‪.‬‬ ‫تسهیل ایجاد زیرساخت های نیروگاه‬ ‫بادی درح‬ ‫مدیر توزیع برق شهرستان سربیشه با اشاره به‬ ‫نقش ارزشمند نیروگاه بادی درح و ایجاد تحول در‬ ‫اینمنطقه گفت‪:‬همکاریبرایتسهیلدر فعالیت‬ ‫وتوســعه زیر ســاخت ها همواره مــورد توجه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمــد جمال ـی راد گفــت‪ :‬ایجــاد زیرســاخت‪،‬‬ ‫مشاوره‪ ،‬تسهیل در زیرساخت برای تزریق برق به‬ ‫شــبکه از طریق پســت درح از جمله همکاری ها و‬ ‫اقدماتی بوده است که از سوی این مدیریت برای‬ ‫تسریع در اجرای این پروژه صورت گرفته است‪.‬‬ ‫مدیر پروژه نیروگاه درح نیز در این مراسم اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬امید اســت این نیروگاه به شبکه سراسری‬ ‫متصلشود‪.‬‬ ‫قالی شویان افزود‪ :‬تاکنون پیگیری های بسیاری‬ ‫در خصوص اســتفاده از وام صندوق توســعه ملی‬ ‫و تســهیالت ارزان قیمــت صورت گرفــت و در این‬ ‫راستا بانک عامل مشخص و اما با مشکالتی مواجه‬ ‫شدیمکهنتوانستیماز اینتسهیالتبهره مندشویم‪.‬‬ ‫مدیر پروژه نیروگاه درح گفت‪ :‬در بحث قیمت‬ ‫نرخ خرید تضمینی نیز که یکی دیگر از مشکالت‬ ‫مــا بــود‪ ،‬همچنان در حال پیگیری هســتیم و هنوز‬ ‫نتوانســتیم وزیر نیرو را متقاعد کنیم که نرخ خرید‬ ‫تضمینی را نرخی اعالم کنند که برای ســرمایه گذار‬ ‫توجیهپذیر باشد‪.‬‬ ‫قالی شــویان بیان کرد‪ :‬با توجه به سیاستی که‬ ‫دولت در بحث انرژی های تجدیدپذیر و تعهدات‬ ‫‪ ۱۰‬هزار مگاوات را اعالم می کند جای امید است این‬ ‫مهمانجامشود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬امید اســت با رفع این دو‬ ‫مشــکل بتوانیم این نیروگاه ‪ ۵۰‬مگاواتی را احداث‬ ‫کنیم‪ ،‬زیرا در غیر این صورت احتمال دارد نتوانیم‪۵۰‬‬ ‫مگاواترابهاتمامبرسانیم‪.‬‬ ‫قالی شــویان یاداور شــد‪ :‬یکــی از دالیلی که‬ ‫تاکنــون این نیروگاه به اتمام نرســیده این اســت‬ ‫که با توجه به اینکه بخش عمده ای از تجهیزات‬ ‫توربین نیازمند ارز دارد و ارز نیز به شدت افزایش‬ ‫پیدا کرده است مشکالتی در این زمینه به وجود‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫فعلــی حس ـن زاده سرپرســت دســتگاه نظارت‬ ‫قــدس نیــرو نیــز در ایــن مراســم خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫درحــال حاضــر گودبــرداری ‪ ۲۰‬توربین انجام شــده‬ ‫است و جای‪ ۱۶‬توربین خالی است و امید است هر‬ ‫‪ ۵۰‬مگاوات به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫دراین مراسم که نماینده سابق مردم نهبندان‬ ‫و سربیشــه درمجلس شــورای اســامی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت تامین اتیه کارکنان صنعت برق خراســان‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت انرژی های تجدیدپذیر خراسان‬ ‫و مدیر توزیع برق سربیشه حضور داشتند‪ ،‬عملیات‬ ‫بتن ریزی پای ههــای ‪1‬و‪ 2‬توربین های بــادی نیروگاه‬ ‫بادی درح اغاز شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکلدفتر نظارتبر توزیعتوانیر‪:‬‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون چراغروشناییمعابر نیاز به اصالحدارند‬ ‫مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت تولید‪ ،‬انتقال و توزیع نیروی‬ ‫برق ایران (توانیر) با اشــاره به وجود ‪ ۱۰‬میلیون چراغ روشــنایی معابر‬ ‫که مصرفی معادل یک هزار مگاوات دارند‪ ،‬گفت‪ :‬چراغ های فعلی با‬ ‫هدف اعمال صرفه جویی در مصرف اصالح خواهند شد‪.‬‬ ‫به گزارشایرنا‪،‬علی اکبر محرابیان‪،‬وزیر نیرویدولتسیزدهمیکی‬ ‫از اولویت های برنامه های خود را عالوه بر تالش برای افزایش ظرفیت‬ ‫تولیدنیروگاه ها‪،‬عملیاتی کردنروش هایمدیریتمصرفاعالم کرده‬ ‫است‪ .‬وی چندی پیش در جمع خبرنگاران از تالش برای ترغیب مردم‬ ‫به رعایت صرفه جویی با دخیل کردن انان در سود این صرفه جویی‬ ‫گفت و افزود‪ :‬تاکنون به دلیل نفع نداشتن صرفه جویی برای افراد در‬ ‫مصرفبرق‪،‬ان چنان کهبایدو شایدصرفه جوییمحققنشدهاست‪.‬‬ ‫وزیر نیرو ادامه داد‪ :‬برهمین اساس اکنون شدت مصرف انرژی در‬ ‫کشورمان بسیار باالست و این درحالی است که اگر افراد جامعه در‬ ‫منفعت ناشــی از صرفه جویی شــریک شــوند‪ ،‬کل جامعه به سمت‬ ‫صرفه جوییخواهدرفتو فرهنگاننهادینهمی شود‪.‬‬ ‫همچنینمحمدحسنمتولی زاده‪،‬مدیرعاملتوانیر نیز در روزهای‬ ‫اخیر گفت‪:‬جلوگیریاز خاموشیدر زمستانبهرفتار مصرفیمشترکان‬ ‫بستگیداردو رعایتصرفه جوییمانعخاموشیاست‪.‬‬ ‫اکنون و در تازه ترین گام و با هدف رعایت صرفه جویی‪ ،‬شرکت‬ ‫توانیر از تالش برای اصالح روشــنایی معابر شــهری و بی نشــهری خبر‬ ‫داده است‪ .‬براساس گزارش وزارت نیرو‪ ،‬مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع‬ ‫توانیر در این باره با بیان اینکه صرفه جویی در همه زمینه ها ضروری‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت توانیر راهکارهای علمی مختلفی را برای تعدیل‬ ‫روشــنایی و صرفه جویــی در دســتور کار قــرار داده کــه یکــی از ان ها‪،‬‬ ‫استفاده از فناوری چراغ های فوق کم مصرف است‪.‬‬ ‫مسعودصادقیادامه داد‪:‬باتوجهبهاینکهدر استانهورودبهفصل‬ ‫سرما هستیم و اهمیتی که به دلیل تامین سوخت گاز برای نیروگاه ها‬ ‫وجود دارد‪ ،‬صرفه جویی برای همه زمینه های ممکن ضروری است‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهیکیاز زمینه هایصرفه جوییدر شبکه هایبرق‪،‬‬ ‫روشنایی معابر و بین شهری است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬شبکه های روشنایی‬ ‫معابر و بین شــهری کشــور چیزی نزدیک به ‪ ۱۰‬میلیون چراغ را شامل‬ ‫می شود که باری معادل یک هزار مگاوات دارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر توزیع توانیــر خاطرنشــان کرد‪ :‬یکی‬ ‫یتــوان در کاهــش مصرف مــورد تاکید قرار‬ ‫از ظرفیت هایــی کــه م ‬ ‫حهــای تعدیل روشــنایی معابر اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬تعدیل‬ ‫داد‪ ،‬طر ‬ ‫روشــنایی معابــر ب هطــور ســنتی بــه ایــن معناســت کــه چراغ های‬ ‫روشنایی داخل شهر را به صورت یک در میان روشن می کنند و این‬ ‫یشــود‬ ‫مهــم زمانی که کشــور با محدودیت تامین انرژی مواجه م ‬ ‫موجب کاهش مصرف انرژی شبانگاهی می شود‪ .‬صادقی با اشاره‬ ‫بــه تنظیــم راهکارهــای مناســب و علمی بــرای تعدیل روشــنایی‪،‬‬ ‫اضاف هکــرد‪ :‬شــرکت توانیــر در ایــن زمینه رویکــردی تحو لگــرا را در‬ ‫دستور کار قرار داده است و سال گذشته اقدام های مهمی در چند‬ ‫محور انجام شده که یکی از انها استفاده از فناوری چراغ های فوق‬ ‫کم مصرف شــامل چراغ های «ال‪ .‬ای‪ .‬دی» و «اس‪ .‬ام‪ .‬دی» اســت‬ ‫که در این زمینه دستورالعمل های دقیق و مشخصات فنی منطبق‬ ‫بر اســتانداردهای بین المللی تهیه و تنظیم شــده و برای توســعه‬ ‫به کارگیری این فناوری در اختیار شرکت های توزیع نیروی برق قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملشرکت ابو فاضالباستاناصفهان‪:‬‬ ‫هوشمندسازیسامانه‪ 1522‬دسترسیبهخدمات ابفاراشبانه روزی کرد‬ ‫پــس از هوشمندســازی کامــل ســامانه ‪ 1522‬از‬ ‫ابتــدای امســال‪ ،‬مــردم بدون محدودیــت زمانی و‬ ‫مکانــی خدمــات ‪ 23‬گانه ابفای اســتان اصفهان را‬ ‫دریافتمی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬مدیر عامل شرکت اب‬ ‫و فاضالب استان اصفهان که به مناسبت پنجمین‬ ‫سال افتتاح سامانه‪ 1522‬سخن می گفت‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫ابتدای ســال جاری‪ ،‬اصفهانی ها خدمات ‪ 23‬گانه‬ ‫ابفا را از طریق سامانه هوشمند ‪ 1522‬سریع‪ ،‬اسان‬ ‫وبی وقفهدریافتمی کنند‪.‬‬ ‫هاشم امینی سامانه ‪ 1522‬را پل ارتباطی مردم‬ ‫و شــرکت دانســت و گفــت‪ :‬انتظــار م ـی رود دیگر‬ ‫شــرکت های اب و فاضــاب در کشــور نیــز از ایــن‬ ‫فناوری نوین در زمینه خدمات رســانی مســتمر به‬ ‫مردمالگوبرداریکنند‪.‬‬ ‫وی هوشمندســازی ســامانه ‪ 1522‬را فراینــدی‬ ‫خالقانه و پیشرو در صنعت ابفای کشور برشمرد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در هفت ماهه نخست سال جاری‪،‬‬ ‫تعداد ‪ 61‬هزار و ‪ 400‬فقره بازدید نصب انشعابات‬ ‫جدید اب و فاضالب و خدمات پس از فروش‪ ،‬به‬ ‫طور هوشمنددر سطحاستانبرنامه ریزیشد‪.‬‬ ‫تهــای دسترســی‬ ‫وی در خصــوص مزی ‬ ‫غیرحضــوری بــه خدمــات ابفــا گفــت‪ :‬بررس ـی ها‬ ‫نشــان می دهد با راه اندازی ســامانه ارائه خدمات‬ ‫غیرحضــوری ابفای اســتان اصفهــان از ســال ‪1395‬‬ ‫تاکنون از ‪ 28‬میلیون سفر درون شهری جلوگیری و‬ ‫‪ 34‬میلیونلیتر بنزینصرفه جوییشدهاست‪.‬‬ ‫شهــای ارائــه خدمــات‬ ‫امینــی بــه ســایر رو ‬ ‫غیرحضوری ابفا به متقاضیان نیز اشاره کرد و اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬مشــترکین می تواننــد خدمــات ‪ 23‬گانــه‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان اصفهان را عالوه بر‬ ‫سامانه‪ 1522‬از طریقمیز خدمتالکترونیکپرتال‬ ‫شرکتبهنشانی‪،www.abfaesfahan.ir‬اپلیکیشن‬ ‫همراه ابفا‪ ،‬دفاتر پیشخوان دولت‪ ،‬کد دستوری ‪#‬‬ ‫‪ *6655*151522‬و ابفــا رمزینه (‪ )QR-CODE‬به‬ ‫صورت سریع و اسان دریافت کنند‪.‬‬ ‫وا گــذاری انشــعاب اب و فاضــاب‪ ،‬تغییــر‬ ‫کاربری انشعاب اب‪ ،‬پاسخ به استعالم مالکیت‬ ‫انشــعاب اب‪ ،‬تغییــر مشــخصات مشــترکین‬ ‫اب و فاضــاب‪ ،‬تغییــر تعــداد واحد مســکونی‬ ‫مشــترکین اب و فاضــاب‪ ،‬تغییــر ظرفیــت‬ ‫قــراردادی انشــعاب اب‪ ،‬تغییــر قطر انشــعاب‬ ‫اب‪ ،‬تفکیــک‪ ،‬تغییــر مــکان‪ ،‬ازمایــش‪ ،‬تعویض‬ ‫کنتــور اب‪ ،‬نصــب ســیفون اضافــی فاضــاب‪،‬‬ ‫قطــع موقــت و وصل انشــعاب اب‪ ،‬جمع اوری‬ ‫یا ادغام انشــعاب اب‪ ،‬تســویه حســاب بدهی‬ ‫مشــترکین اب و فاضــاب‪ ،‬درخواســت بررســی‬ ‫صورت حساب مشترکین اب و فاضالب‪ ،‬اعالم‬ ‫کارکــرد کنتــور اب‪ ،‬مشــاهده ســوابق صــورت‬ ‫یهــای مشــترکین اب و‬ ‫حســاب ها و پرداخت ‬ ‫فاضــاب‪ ،‬فــروش اب تانکــری‪ ،‬پاســخگویی به‬ ‫شــکایات مرتبط با اب و فاضالب‪ ،‬رســیدگی به‬ ‫پیشــنهادات حوزه اب و فاضالب و درخواست‬ ‫لــوازم کاهنده مصــرف اب‪ ،‬عناوین ‪ 23‬خدمتی‬ ‫است که مردم می توانند به صورت غیرحضوری‬ ‫از ابفای استان اصفهان دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫برگزاری دوره اموزشی مهندسیارزش‬ ‫در شرکت گاز سمنان‬ ‫مهندســی ارزش‪ ،‬یکــی از‬ ‫ارزش متدولوژی حل مســاله با‬ ‫کارامدترین روش های ساخت‬ ‫تفکــر کاهش هزینه اســت که‬ ‫یافته با هدف کاهش هزینه و‬ ‫خالقیت و ایده پردازی از ارکان‬ ‫در راستای ارزش افزایی است‪.‬‬ ‫اصلــی ان بــه شــمار می ایــد و‬ ‫هدف مهندسی ارزش‪ ،‬کاهش‬ ‫همچنین مجموعه ای متشکل‬ ‫علیرضا اعوانی‬ ‫هزین ههــا به واســطه نــواوری‪،‬‬ ‫از چندین روش فنی اســت که‬ ‫خالقیت و ایجاد تغییرات در‬ ‫با بازنگری و تحلیل اجزای کار‪،‬‬ ‫فراینــد اجــرای اقدامات می باشــد‪ .‬مدیرعامل قادر خواهد بود اجرای کامل طرح را با کمترین‬ ‫شــرکت گاز اســتان ســمنان از برگــزاری دوره هزینه و زمان تحقق بخشد‪ .‬اعوانی به نواوری‬ ‫اموزشــی مهندســی ارزش در ایــن شــرکت خبر و جنبه های کاربردی مهندســی ارزش اشاره کرد‬ ‫داد و گفت‪ :‬هدف از اجرای این دوره‪ ،‬اشنایی و گفت‪ :‬روش های سنتی کاهش هزینه ها جنبه‬ ‫فراگیران با مفاهیم و کاربرد مهندســی ارزش در تکــرار بــه خود گرفته اســت و اثری از خالقیت‬ ‫یشــود اما در روش های نوین‪،‬‬ ‫فرایندهاو پروژه هایسازمانو همچنیننهادینه در انها دیده نم ‬ ‫ساختن این دیدگاه به منظور حصول اطمینان از مهندســی ارزش با طرح های ابتــکاری و پرورش‬ ‫بهینه بودن تمامی فرایندها می باشــد‪ .‬علیرضا اندیشــه های نو بــه مثابه تکنیــک قدرتمندی‬ ‫اعوانــی‪ ،‬مهندســی ارزش را کوششــی ســاخت بــرای بــرون رفــت از شــرایط نامســاعد عمــل‬ ‫یافتــه و کارکردگــرا دانســت و افزود‪ :‬مهندســی می کند‪.‬‬ ‫تعداد خودرو های گاز سوز شده خراسان‬ ‫رضوی از مرز ‪ 10‬هزار عبور کرد‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪:‬‬ ‫کارگاه مجــاز برای دوگان هســوز‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش‬ ‫کــردن خودروهــا در خراســان‬ ‫فراورده هــای نفتــی منطقــه‬ ‫رضــوی اشــاره و بیــان کــرد‪۲۰ :‬‬ ‫خراســان رضوی گفــت‪ :‬تاکنون‬ ‫کارگاه از ایــن تعــداد اقدامات‬ ‫‪ ۱۱‬هــزار خودرو عمومی در این‬ ‫مربــوط بــه گازســوز کــردن‬ ‫علی اصغر اصغری‬ ‫استان به صورت رایگان گازسوز‬ ‫خودروهــای عمومــی را بــه‬ ‫شــده اند و هــزار و ‪ ۱۲۰‬خــودرو‬ ‫صورت رایگان انجام می دهند‪.‬‬ ‫نیز در نوبت گازسوز شدن قرار دارند‪ .‬علی اصغر مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتی‬ ‫اصغری افزود‪ :‬متقاضیان دریافت این خدمات‪ ،‬منطقه خراسان رضوی ادامه داد‪ :‬رشد و توسعه‬ ‫بایــد برای ثبت نام به ســامانه اطالعــات جامع صنعــت ســی‪.‬ان‪.‬جی بــه عنوان ســوخت ملی‬ ‫خودروهای دوگانه ســوز کشــور به نشانی ‪ gcr.‬کشــور معیاری برای رشــد و توسعه اقتصادی و‬ ‫‪ niopdc.ir‬مراجعــه کننــد که نام نویســی در ان زیســت محیطی هر منطقه محســوب می شود‬ ‫از اواخر اردیبهشــت پارســال اغاز شــده اســت‪ ،‬و هرچه بیشــتر مصرف ســی‪.‬ان‪.‬جی در شهرها‬ ‫همچنین متقاضیان با مراجعه به این ســامانه و روســتاها رواج پیدا کند در کاهش الودگی هوا‬ ‫و ثبــت کــد ملــی‪ ،‬شــماره تلفــن همراه و ســایر و ایجــاد هــوای پاک موثرتر خواهد بود‪ .‬شــایان‬ ‫مشخصات‪ ،‬می توانند نزدیکترین کارگاه و زمان ذکراست در منطقه خراسان رضوی‪ ۱۳۷‬جایگاه‬ ‫مراجعــه را انتخــاب کننــد‪ .‬وی بــه فعالیت ‪ ۵۰‬سی ان جیفعالاست‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۱۷‬درصدیبارندگی ها‬ ‫در استان مرکزی‬ ‫مدیرعامل شــرکت سهامی‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬لیتر بر ثانیه رسیده‬ ‫اب منطقه ای مرکزی از افزایش‬ ‫اســت کــه رقــم قابــل توجهی‬ ‫‪ 17/64‬درصــدی بــارش هــا از‬ ‫نیست و انتظار هم نمی رفت‬ ‫ابتــدای ســال ابــی جــاری (اول‬ ‫که با این میزان بارش ها شاهد‬ ‫مهر لغایت ‪ ۱۸‬ابــان ماه ‪)۱۴۰۰‬‬ ‫افزایش چشمگیر دبی ورودی‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫امر‬ ‫اله‬ ‫عزت‬ ‫نســبت به مدت مشــابه ســال‬ ‫به سد کمال صالح باشیم‪ .‬این‬ ‫گذشــته در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫مقــام مســئول در شــرکت اب‬ ‫عزت اله امره ای در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬منطقه ای مرکزی افزود‪ :‬از انجاکه حوضه ابریز‬ ‫افــزود‪ :‬از ابتــدای مهــر لغایت ‪ ۱۸‬ابان ماه ســال اســتان خشــک اســت بارش های اخیر که اولین‬ ‫جاری بطور متوسط ‪ 34/7‬میلیمتر بارندگی در بارندگــی پائیــزه بود بر زمین نشســته و جریان‬ ‫سطح استان ثبت شده است که نسبت به میزان ابــی در رودخانه هــا حاصــل نشــده اســت کــه‬ ‫بارندگــی ســال گذشــته در همیــن زمــان (‪ 29/5‬بخواهد وارد ســدها شــود‪ .‬برای تولید روان اب‬ ‫میلیمتر)‪ 17/64‬درصد افزایش را نشان می دهد‪ .‬باید چندین نوبت باران ببارد تا بتواند با تولید‬ ‫ویادامهداد‪:‬همچنیناینمیزانبارندگینسبت روان اب منجــر بــه ســیالبی شــدن رودخانه ها‬ ‫به میزان بارندگی مشابه دوره اماری بلند مدت‪ ،‬و افزایــش حجــم اب ذخیــره شــده در دریاچه‬ ‫‪ 35/6‬میلیمتر کاهشنسبیرانشانمی دهد‪.‬وی ســدهای اســتان شــود‪ .‬وی بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای سال ابی جاری تاکنون بیشترین بیشترین ابگیری ســدها معموال از اواخر فصل‬ ‫میــزان بارش اســتان مربوط به ایســتگاه منطقه زمستان اغاز می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جریان یافتن‬ ‫ســاوه با ‪ 50/9‬میلیمتر و کمترین بارندگی استان اب در رودخانه هــا متاثــر از بارش هــای پائیــزی‬ ‫مربوطبهمنطقهدلیجانبا‪ ۱۱‬میلیمتر بودهاست زمان بــر اســت و معمــوال بــا بارش هــای پائیزی‬ ‫و میزان بارندگی ها در منطقه اراک مرکز اســتان روان ابــی کــه بخواهد به ســمت رودخانه ها و‬ ‫مرکزینیز‪۳۲‬میلیمتر ثبتشدهاست‪.‬مدیرعامل سدها سرازیر شود با حجم باال تولید نمی شود‪.‬‬ ‫شــرکت ســهامی اب منطقه ای مرکــزی در ادامه امــره ای افــزود‪ :‬از ابتــدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬تاکنــون‬ ‫گفت‪ :‬براســاس بازدیدهایی که از رودخانه ها و بارندگی موثری در استان شکل نگرفته و کمبود‬ ‫سدهای استان طی دو روز اخیر بعمل امده است رطوبــت بطــور محسوســی در اســتان احســاس‬ ‫میزانبارش هایچندروز گذشتهتاثیر چندانیدر شــد و شــرایط برای تولید روان اب در ســال کم‬ ‫افزایش میزان دبی ورودی به ســدهای اســتان و بارش بســیار دشــوار و زمان بر است و امیدواریم‬ ‫رودخانه ها نداشته است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در حال بــا افزایش میزان بارش های فراگیر شــاهد تولید‬ ‫حاضــر حجــم اب ذخیره شــده در دریاچه ســد روان اب و جــاری شــدن ســیالب در رودخانه ها‬ ‫‪ ۲۷۷‬میلیــون متر مکعبی الغدیر ســاوه حدودا و افزایش دبی ورودی به سدهای استان باشیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۹‬میلیون مترمکعب بوده و تقریبا ‪ ۳۹‬درصد وی به مزیت بارش های چند روز اخیر اشاره کرد‬ ‫مخزن ســد پر اب اســت‪ ،‬در حالی که میزان اب و گفت‪ :‬بارش های اخیر بســیار مالیم و شــدت‬ ‫ذخیــره شــده در مخــزن ســد الغدیــر در مــدت پائین و متناسب با رطوبتی که زمین برای کشت‬ ‫مشابهسالگذشتهبالغبر ‪ ۱۹۱‬میلیونمترمکعب دیمی و پائیزه نیاز دارد صورت گرفت و منجر شد‬ ‫و معــادل ‪ ۶۹‬درصــد بــوده اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬تا اراضی کشــاورزی که به کشــت پائیزه و دیمی‬ ‫میــزان دبــی ورودی به ســدالغدیر ســاوه قبل از اختصاص یافته بودند بتوانند رطوبت مورد نیاز‬ ‫بارندگی های چند روز خیر ‪ 1/2‬مترمکعب بود و خــود را در پــی بــارش مالیــم و بــا شــدت پائین‬ ‫در پی بارش های اخیر به حدود‪ 1/5‬متر مکعب دریافت کنند که برای کشاورزان مایه خوشحالی‬ ‫رسیده و افزایش چندانی نداشته است در حالی بود‪ .‬او بیان کرد‪ :‬باران تند و با شدت باال منجر‬ ‫که در سال قبل دبی ورودی به این سد در همین به تولید روان اب و ســیالب شــده و بعضا منجر‬ ‫زمان سه متر مکعب بوده اســت‪ .‬امره ای ادامه به بروز خســارت به اراضی کشــاورزی می شود و‬ ‫داد‪ :‬همچنین حجم اب ذخیره شده در دریاچه امیدواریــم بارش های بعدی بتواند ضمن تولید‬ ‫سد ‪ ۹۵‬میلیون متر مکعبی کمال صالح اراک ‪ ۵۱‬جریان های ابی سطحی و روان ابی برای کشت‬ ‫میلیون مترمکعب بوده و ‪ ۵۴‬درصد مخزن سد پائیزه نیز مفید باشــد‪ .‬امره ای همچنین تصریح‬ ‫پر اب است‪ ،‬در حالی که میزان اب ذخیره شده کــرد‪ :‬بارش هــای پائیــزه موجــب خواهد شــد تا‬ ‫در مخــزن ســد کمــال صالــح در مــدت مشــابه کشاورزانبرای کشتپائیزهاز منابعابیزیرزمینی‬ ‫ســال گذشــته بالغ بر ‪ 75/6‬میلیون مترمکعب و چشمه ها برای ابیاری دیمی استفاده نکنند و‬ ‫و معــادل ‪ ۸۰‬درصد بوده اســت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬باران پائیزی منابع ابی کشاورزی در پائیز را تامین‬ ‫دبی ورودی به سد کمال صالح قبل از بارش ها کند کهموجبخواهدشدمنابعابیچشمه هاو‬ ‫حــدود ‪ ۴۰‬لیتــر بــر ثانیــه بود که هــم اکنون به قنواتبهتقویتمنابعابیسطحی کمک کند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪ 90‬درصد شهرک ها و نواحی صنعتی قزوین‬ ‫دارایسندمالکیتهستند‬ ‫قزوین_رویدادامروز‪:‬مدیرعامل‬ ‫شرکتباتمامظرفیت هایخود‬ ‫شرکتشهرک هایصنعتیاستان‬ ‫بــه دنبــال مستندســازی و رفــع‬ ‫قزوین گفت‪ :‬بیش از ‪ 90‬درصد از‬ ‫موانعدریافتسندهایمالکیت‬ ‫شهرک هاونواحیصنعتیتابعه‬ ‫تفکیکی و تک برگی اســت تا با‬ ‫استانقزویندارایسندمالکیت‬ ‫واگــذاری ان به خود واحدهای‬ ‫حمیدرضا خانپور‬ ‫هستند‪.‬حمیدرضاخانپور افزود‪:‬‬ ‫تولیــدی نســبت بــه بخشــی از‬ ‫در ابــان مــاه ســال جــاری ســند‬ ‫نیازهای فعاالن اقتصادی اقدام‬ ‫مالکیت ‪ 137‬هکتار از اراضی شــهرک صنعتی لیا شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر اسناد تفکیکی‬ ‫و نواحی صنعتی الموت و اســفرورین اخذ شد و تک برگیشهرکصنعتیخرمدشتکهبزرگ ترین‬ ‫براین اساس بیش از ‪ 4700‬هکتار از اراضی صنعتی شهرکصنعتیاستدر مرحلهاخذاسنادتفکیکی‬ ‫شــهرک ها و نواحی صنعتی تابعــه اســتان دارای بوده که به واحدهای تولیدی مستقر در ان واگذار‬ ‫سند مالکیت و سندتفکیکی هستند‪ .‬وی با اشاره خواهدشد‪.‬خانپور بااشارهبهمزیتاسنادتفکیکی‬ ‫به اینکه مهم ترین دغدغه سرمایه گذاران داخلی گفت‪:‬تثبیتو امنیتسرمایه گذاران‪،‬اعمالارزش‬ ‫و خارجی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬واقعیواحدهایصنعتیوافزایشقدرتسرمایه‬ ‫تعیین تکلیف اسناد تفکیکی بوده تصریح کرد‪ :‬در گردشان ها‪،‬صدور اسناد‪،‬نقل وانتقالو جذب‬ ‫تاکنون برای بیش از ‪ 800‬هکتار از اراضی شهرک ها شریکتجاری‪،‬مالکیتتفکیکیدر جهتتسریعو‬ ‫و نواحــی صنعتــی کاســپین ‪ 1‬و ‪ ،2‬لیــا‪ ،‬اراســنج‪ ،‬تسهیلکارواحدهایصنعتیبهره برداربسیارحائز‬ ‫ابیک‪ ،‬حکیمیه‪ ،‬شــال‪ ،‬دانســفهان‪ ،‬الموت‪ ،‬طارم‪ ،‬اهمیت اســت که با این اقدام مشــکالت انان در‬ ‫اســفرورین‪ ،‬اوج ســند تفکیکی صادرشــده و این سالمانعزداییحلمی شود‪.‬‬ ‫پروژه هاینیمه تمامقزوینبامشارکت‬ ‫بخشخصوصیتکمیلمی شود‬ ‫قزویــن _ رویداد امروز‪ :‬شــهردار‬ ‫تا این پروژه پیوندی میان ابنیه‬ ‫قزوین گفت‪ :‬به منظور تسریع‬ ‫تاریخــی اســامی شــهر ایجاد‬ ‫در تکمیل پروژه های در دست‬ ‫نماید و بســتری مناســب برای‬ ‫اجرا و باقی مانده شــهر قزوین‬ ‫حضــور توریســم مذهبــی در‬ ‫از مشــارکت بخــش خصوصی‬ ‫شهر باشد‪ .‬صباغی در ادامه با‬ ‫مهدی صباغی‬ ‫اســتفاده می کنیــم‪ .‬مهــدی‬ ‫تاکید بر اینکه شهرداری قزوین‬ ‫صباغــی بــا بیــان ایــن مطلــب‬ ‫در بخش اختیــارات و وظایف‬ ‫کــه به دلیــل برخی شــرایط از جملــه وضعیت خود به خوبی عمل کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬ما منتظر‬ ‫اقتصــادی نامناســب در اجــرای برخــی پروژه ها همراهیسایر دستگاه هاهستیمتاحفظهویت‬ ‫در ادوار گذشــته تعلــل شــده اســت افــزود‪ :‬در شهری و اقتصاد شهری را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫دوره مدیریــت جدید شــهر قزویــن تصدی گری‬ ‫یســازی‬ ‫او در رابطــه بــا موضــوع خصوص ‬ ‫برای شــهرداری متصور نیستیم و بنا داریم برای اتوبوس رانی شــهر قزوین توضیح داد‪ :‬در رابطه‬ ‫یســازی اتوبوس رانی‪ ،‬هیــچ قانونی‬ ‫پروژ ههــای در دســت اجــرا و باقی مانــده از بــا خصوص ‬ ‫مشارکت فعال بخش خصوصی استفاده کنیم و مبنی بر خصوص سازی یا دولتی بودن خدمات‬ ‫برای هر پروژه زمان بندی ساخت در نظر گرفته وجــود نــدارد و مهم کیفیت خدمت رســانی در‬ ‫می شود‪.‬او بهموضوعرسیدگیو حفظباغستان ســرویس دهی اتوبــوس شــهری اســت‪ .‬شــهردار‬ ‫ســنتی قزوین اشــاره کرد و یاداور شد‪ :‬باغستان قزویــن همچنین بــه موضوع جانمایــی میدان‬ ‫بخشی از پیشینه این دیار است و توجه ویژه به تر هبــار اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬مشــاغل مربــوط‬ ‫باغستان داریم و تالش می کنیم حواشی را خنثی بــه میــدان میــوه و تر هبــار از مشــاغل خدمــات‬ ‫و حریم باغستان را حفظ کنیم‪ .‬شهردار قزوین رســان شهر هســتند و محل فعلی میدان تره بار‬ ‫در رابطهباپروژهمحلهدباغانو بازافرینیشهری پیش ازایــن بــرای ‪ ۲۵‬ســال در نظــر گرفت هشــده‬ ‫در توســعه حــرم امامــزاده حســین (ع) توضیح بــود‪ ،‬امــا در پــی ان هســتیم کــه جایــی را برای‬ ‫داد‪ :‬بــرای اجــرا و تکمیل این پــروژه موضوعات این موضوع در نظر بگیریم که بتواند تا ‪ ۵۰‬سال‬ ‫مختلفی از جمله مشارکتی بودن و تملک اموال ایندهپاسخگوینیازهایمردمباشدو مشکالت‬ ‫خصوصی مردم برای گسترش طرح مطرح است ترافیکیانموردبررسیقرار می گیرد‪.‬‬ ‫نخستیننشستاعضایجدیدهیاتامنای‬ ‫کلینیک کسب وکار خراسانرضویبرگزار شد‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫توســط کلینیــک کس ـب وکار‬ ‫مقدس‪:‬رئیــس هیــات مدیره و‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫مدیرعامل شــرکت شهرک های‬ ‫خراســان رضوی بــه بنگاه های‬ ‫صنعتی خراسان رضوی گفت‪:‬‬ ‫اقتصادیاست‪.‬‬ ‫نخســتین نشســت اعضــای‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن‬ ‫علی بهرامی زاده‬ ‫جدیــد هیــات امنــای کلینیــک‬ ‫نشســت ‪ 10‬برنامــه عملیاتــی‬ ‫کس ـب وکار این شرکت در سال‬ ‫کلینیــک کس ـب وکار در ســال‬ ‫جاری با محوریت برنامه های عملیاتی سال‪ 1400 1400‬شــامل عارضه یابی بنگا ههــای اقتصادی‪،‬‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫توسعه نظام مدیریت‪ ،‬سرمایه گذاری و تامین‬ ‫علــی بهرامــی زاده افــزود‪ :‬در ایــن نشســت مالی‪ ،‬بازاریابی و بازرگانی‪ ،‬فناوری اطالعات و‬ ‫وظایــف اعضای هیات امنای جدید و خدمات ارتباطات‪ ،‬توســعه محصول و فناوری‪ ،‬توسعه‬ ‫قابل ارائه در کلینیک کس ـب وکار تشــریح شد و زیرســاخت ها‪ ،‬تامیــن مــواد اولیه‪ ،‬اماد هســازی‬ ‫پیشنهادات برای ارتقای سطح خدمات کلینیک بنگاه اقتصادی برای ورود به صنعت برای سال‬ ‫موردبحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫جــاری ارائــه و بــه ان پرداخته شــد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫او بیــان کــرد‪ :‬برگــزاری کلینیک های ســیار در شــرکت شــهرک های صنعتــی خراســان رضــوی‬ ‫خصــوص ارائــه خدمــات مشــاوران کلینیــک به گفــت‪ :‬مقــرر شــد به منظور نظــارت بــر انجام‬ ‫واحدهــای صنعتــی‪ ،‬عارضه یابــی واحدهــای برنام ههــای عملیاتــی کلینیــک کس ـب وکار‪،‬‬ ‫تولیدی‪ ،‬اجرای پروژه های بهبود برای برون رفت نشس ـت های اعضــای هیــات امنــا ب هصــورت‬ ‫واحدها از مشکالت از جمله خدمات قابل ارائه ماهیانه برگزار شود‪.‬‬ ‫اجرای طرح ابخیزداری در محدوده ازادراه‬ ‫شهیدهمتتهرانضروریاست‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری البــرز‬ ‫با اشــاره به حادثه ســیالبی شــدن ازادراه شهید‬ ‫یهــای چنــد روز اخیر‬ ‫همــت در جریــان بارندگ ‬ ‫گفت‪ :‬اجرای طرح ابخیــزداری در محدوده این‬ ‫ازادراه برای پیشگیری از حوادث ضروری است‪.‬‬ ‫محمدرضــا فــاح نــژاد در گفت وگو بــا ایرنا‬ ‫افزود‪ :‬شامگاه پنجشنبه ‪ ۱۳‬ابان ماه براثر بارش‬ ‫شــدید باران و ســرازیر شــدن گل والی به ازادراه‬ ‫شــهید همــت تــردد خودروهــا در ایــن ازادراه‬ ‫دچــار اختــال شــد‪ .‬او بیــان داشــت‪ :‬در جریان‬ ‫این بارندگی ها شاهد اب گرفتگی های شدید در‬ ‫منطقهجهاننمایکرجبودیمکهبرایجلوگیری‬ ‫حهــای‬ ‫از تکــرار چنیــن حوادثــی بــه اجــرای طر ‬ ‫ابخیــزداری نیاز داریم‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران‬ ‫اســتانداری البــرز ادامــه داد‪ :‬ایــن اب گرفتگــی‬ ‫زنــگ خطری بــرای وقوع احتمالی دیگر ناشــی‬ ‫از بــروز ســیالب اســت کــه باید هرچه ســریع تر‬ ‫از ســوی دســتگاه های اجرایــی از جملــه وزارت‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬منابع طبیعی و شهرداری کرج‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪ .‬فالح نژاد گفت‪ :‬انباشــت‬ ‫نخالــه در محدوده اتوبان همت نیز باید مورد‬ ‫پیگیری قرار گیرد چراکه همین امر بروز حوادث‬ ‫طبیعیاز جملهسیلرابههنگامبارش هایشدید‬ ‫در پی دارد‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬از سال ‪ ۱۳۳۰‬تا‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬حــدود ‪ ۲۰۰‬ســیالب در البــرز رخ داده و‬ ‫استانالبرز پانزدهمیناستانازنظر وقوعسیالب‬ ‫در تقســیم بندی ســازمان مدیرت بحران کشــور‬ ‫اســت‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در این زمینه تســهیالت بالعوض از‬ ‫سویسازمانبرنامه وبودجهبرایچنینحوادثی‬ ‫در محدوده شهرها پیش بینی شده که شهرداری‬ ‫کرج و ســایر شــهرداری های اســتان می توانند از‬ ‫طریقسازمانهمیاریشهرداری هابرایدریافت‬ ‫اینتسهیالتاقدامکنند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 20‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1208‬‬ ‫رئیس اتاق کرمانشاه مطرح کرد‪:‬‬ ‫ش جدی پیش روی صادرکنندگان‬ ‫رفع تعهدات ارزی چال ‬ ‫رئیس اتاق کرمانشــاه با بیان اینکه طی ســه‬ ‫ســال اخیر رفع تعهــدات ارزی چالش های جدی‬ ‫پیش روی صادرکنندگان کشور و استان کرمانشاه‬ ‫ایجــاد کــرده‪ ،‬گفــت‪ :‬بــر اســاس انچــه دولــت‬ ‫ســیزدهم وعده داده امیدواریم تا پایان امســال‬ ‫شاهد گشایش در این زمینه باشیم‪.‬‬ ‫کیــوان کاشــفی در نشســت خبــری کــه بــه‬ ‫مناسبت روز ملی صادرات برگزار شد از مهم ترین‬ ‫شهــای پیش روی صادرات کشــور و اســتان‬ ‫چال ‬ ‫کرمانشــاه یــاد کرد و افــزود‪ :‬رفع تعهــدات ارزی‬ ‫طی چند ســال اخیر بســیار از صادرکنندگان را با‬ ‫چالــش جدی مواجه کرد و پیگیری های فراوانی‬ ‫بــرای تعدیــل سیاس ـت هایی کــه در ایــن زمینــه‬ ‫وجود داشت انجام دادیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اگرچه‬ ‫با لزوم برگشــت ارز به کشــور موافق هســتیم اما‬ ‫ســازوکارهای ان بایــد به گون ـه ای تعریــف شــود‬ ‫کــه صادرکننــدگان را دچــار زیــان و چالش نکند‪.‬‬ ‫عضــو هیــات رئیســه اتــاق ایران ابــراز امیــدواری‬ ‫یهــای صــورت گرفتــه و بر اســاس‬ ‫کــرد بــا پیگیر ‬ ‫وعده هایــی کــه دولــت ســیزدهم داده‪ ،‬شــاهد‬ ‫گشایشی در سیاست های پیمان سپاری و قوانین‬ ‫و مقررات مربوط به ان باشیم‪.‬‬ ‫افزایش قدرت چانه زنی در گروه تعادل تراز‬ ‫تجاری‬ ‫شهــای حــوزه‬ ‫کاشــفی یکــی دیگــر از چال ‬ ‫صــادرات را عــدم تــوازن صــادرات و واردات‬ ‫خصوصــا در زمینــه تعامــات تجــاری بــا عــراق‬ ‫به عنوان شــریک تجاری اصلی ایران دانســت که‬ ‫یتــوان اینده صادرات را به خطر بیندازد‪ .‬او بر‬ ‫م ‬ ‫لزوم توجه به واردات از عراق تاکید کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگرچــه درگذشــته عراق محصــوالت زیادی‬ ‫بــرای صــادر کــردن نداشــت و عمدتــا ســوخت‬ ‫یشــد‬ ‫ترانزینــی از ایــن کشــور وارد مرزهــای ما م ‬ ‫اما اکنون این کشــورها تولیدات خود را گســترش‬ ‫نهــا اســتفاده‬ ‫داده کــه می توانیــم از ظرفیــت ا ‬ ‫که با شــرایط فعلی نرخ ارز کار بســیار دشــواری‬ ‫است و افزود‪ :‬از همین رو باید تالش کنیم برای‬ ‫افزایــش صــادرات واحدهای تولیــدی موجود را‬ ‫برای صادرات اماده کنیم‪.‬‬ ‫او راه انــدازی مرکــز شــتاب ده ی صــادرات از‬ ‫ســوی اتــاق کرمانشــاه را گامــی در همیــن راســتا‬ ‫اعــام کــرد کــه قــرار اســت بــه حــدود ‪ 40‬واحــد‬ ‫صنعتی و تولیدی اســتان برای ورود به بازارهای‬ ‫صادراتی کمک کند‪.‬‬ ‫احتمال برگزاری مراسم استانی روز ملی‬ ‫صادرات تا یک ماه دیگر‬ ‫کنیــم‪ .‬رئیــس اتــاق کرمانشــاه ایجــاد تعامل بین‬ ‫واردات و صــادرات را زمینه ســاز افزایــش قــدرت‬ ‫چانه زنــی ایــران برای صادرات دانســت و عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬یکــی از مهم تریــن مــواردی کــه می توانیــم‬ ‫درباره ان چانه زنی کنیم برقراری حمل یکسره و‬ ‫رفع مشکالت ناشی از تخلیه و بارگیری در مرزها‬ ‫اســت‪ .‬کاشــفی یکــی از مهم تریــن کاالهایی که‬ ‫می توانــد از طریق عراق و از مرزهای کرمانشــاه‬ ‫بــه ایران وارد شــود را خودرو اعالم کــرد و ادامه‬ ‫یکــه عمــده خودروهــا از بحریــن و‬ ‫داد‪ :‬درحال ‬ ‫عمــان وارد کشــور مــا شــده امــکان واردات اکثــر‬ ‫ایــن خودروهــا از عــراق وجــود دارد‪ .‬او بــا بیــان‬ ‫اینکــه پیگیــری زیــادی بــرای واردات خــودرو از‬ ‫عــراق صــورت گرفــت و حتی رویــه ان در گمرک‬ ‫اســتان هم برقرار شد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬به دلیل‬ ‫ممنوعیت فعلی واردات خودرو‪ ،‬امکان استفاده‬ ‫از این رویه وجود ندارد‪.‬‬ ‫زیرساخت های نامناسب مرزی درد چندین‬ ‫ساله است‬ ‫یکــی دیگــر از معضــات حــوزه صــادرات‬ ‫کــه کاشــفی بــه ان اشــاره کــرد فراهــم نبــودن‬ ‫زیرســاخت های مرزی مناســب در کرمانشــاه بود‬ ‫و ادامــه داد‪ :‬نامناســب بــودن زیرســاخت های‬ ‫مــرزی درد چندیــن ســاله کرمانشــاه اســت‪ .‬او‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬بهبود این زیرســاخت ها با اعتبارات‬ ‫محدود استانی مقدور نخواهد بود و حتما نگاه‬ ‫ملی نیاز دارد‪ .‬رئیس اتاق کرمانشاه انچه باعث‬ ‫یشــود نیاز به زیرســاخت های مرزی دوچندان‬ ‫م ‬ ‫شود را تخلیه و بارگیری مداوم در مرزهای استان‬ ‫دانســت و تاکید کرد‪ :‬متاســفانه به دلیل فراهم‬ ‫نبــودن حمــل یکســره‪ ،‬مرزهــای اســتان خدمات‬ ‫پایان ـه ای هــم ارائــه می دهــد و از همیــن رو بــه‬ ‫محوطه گمرکی وسیع تری نیاز داریم‪.‬‬ ‫فعال عالئمی از دو برابر شدن صادرات‬ ‫نمی بینیم‬ ‫موضــوع دیگــری کــه عضــو هیــات رئیســه‬ ‫اتــاق ایــران بــه ان اشــاره کــرد صحبت هایــی‬ ‫بــود کــه دربــاره لــزوم دو برابــر کردن صــادرات‬ ‫حشــده و گفــت‪ :‬ایــن امــر‬ ‫غیرنفتــی ایــران مطر ‬ ‫نیازمنــد ملزوماتــی اســت کــه فعــا عالئمــی از‬ ‫ان نمی بینیــم امــا می توانیــم رشــد دو برابــری‬ ‫صــادرات را به عنوان یک اســتراتژی بــرای اینده‬ ‫دنبال کنیم‪ .‬کاشفی ایجاد کارخانجات صادراتی‬ ‫جدید را برای افزایش صادرات ضروری دانست‬ ‫رئیس اتاق کرمانشــاه در ادامه اشــاره ای هم‬ ‫بــه صادرات یک میلیارد و ‪ 436‬میلیون دالری از‬ ‫مرزهای اســتان طی هفت ماهه امســال داشت و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬سال گذشته هم رقمی نزدیک به سه‬ ‫میلیارد دالر صادرات در کرمانشاه ثبت شد‪.‬‬ ‫کاشــفی بــا بیــان اینکــه از ایــن صــادرات‬ ‫س ـه میلیاردی حــدود ‪ 1.5‬تا ‪ 1.7‬میلیــارد دالر ان‬ ‫حاصل فعالیت تجار و تولیدکنندگان استان است‬ ‫و بــرای مابقــی ان صرفا خدمات پایانــه ای ارائه‬ ‫می دهیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬ســهم تولیــدات اســتان از این‬ ‫صادرات سه میلیارد دالری بین ‪ 600‬تا ‪ 700‬میلیون‬ ‫دالراســت‪ .‬او ســپس از برگــزار مراســم روز ملــی‬ ‫صــادرات و تجلیل از صادرکننــدگان برتر هم یاد‬ ‫کرد و با بیان اینکه مراســم ملی به دلیل شــرایط‬ ‫بیمــاری کرونــا و تغییــر دولــت کمی بــه تعویق‬ ‫افتاد‪ ،‬ابراز امیدواری کرد پس از برگزاری مراســم‬ ‫ملی بتوانیم ظرف یک ماه اینده مراسم روز ملی‬ ‫صادرات کرمانشاه را هم برگزار کنیم‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق کرمانشــاه در پایــان از همراهی‬ ‫رســانه های اســتان با اتاق بازرگانی هم قدردانی‬ ‫کــرد و افزود‪ :‬اتاق کرمانشــاه خــود را موظف به‬ ‫حمایــت از رســانه ها می دانــد‪ .‬کاشــفی معتقــد‬ ‫است‪ ،‬رسانه های صدای رسای فعاالن اقتصادی‬ ‫برای انعکاس مشکالت ان ها هستند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫روسای کمیسیون هایخدماتشهریشورایاسالمیشهر زاهدانو مشهددیدار کردند‬ ‫افزایشتعاملبرایخدمت رسانیبهمردم‬ ‫محمدرضــا کوچکزایــی‪ ،‬رئیــس کمیســیون خدمــات شــهری‪،‬‬ ‫محیط زیســت و حاشیه نشینی شــورای اسالمی شــهر زاهدان با کریم‬ ‫دادی‪ ،‬رئیس کمیســیون خدمات شــهری شــورای اسالمی شهر مشهد‬ ‫دیدار کرد‪ .‬روسای کمیسیون های خدمات شهری شورای اسالمی شهر‬ ‫زاهدان و مشهد در خصوص مسائل و مشکالت حوزه خدمات شهری‬ ‫و ســازمان های زیرمجموعــه به بحث و تبادل نظر پرداختنــد‪ .‬در این‬ ‫راستا مقرر شد نسبت به ادامه این نشست های مشترک اهتمام ویژه‬ ‫ورزیده و با هم اندیشــی و تعامل بتوان از تجربیات شــورای اســامی‬ ‫کالن شهرهای مشهد و زاهدان استفاده شود‪ .‬در این نشست به تعامل‬ ‫و هم افزایی تاکید شد و مقرر شد نسبت به انتقال تجربیات در جهت‬ ‫کاهشمشکالتحوزهمدیریتشهری گام هاییموثر برداشتهشود‪.‬‬ ‫در ادامهایننشستمقرر شداز سازمانمدیریتپسماند‪ ،‬کارخانه‬ ‫بازیافت و کارخانه نواوری و فن اوری در حوزه اقتصادی و دانش بنیان‬ ‫مشهدبازدیدبهعملاید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رشد بیش از ‪ ۲۰۰‬درصدی سهم اعتبارات استانی اصفهان‬ ‫هدی سینایی‪ ،‬رئیس اداره برنامه‪ ،‬بودجه‪ ،‬جذب سرمایه و تجهیز‬ ‫منابع اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت‪ :‬در سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫با تالش های به عمل امده و پیگیری ویژه روسای ادارات راه و شهرسازی‬ ‫تابعه در کمیته های برنامه ریزی شهرســتان های اســتان‪ ،‬توانستیم به‬ ‫رشــد بیش از ‪ ۲۰۰‬درصدی ســهم اعتبارات استانی‪ ،‬تملک دارائی های‬ ‫سرمایه ایبرسیم‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬باوجوداینکــه بخــش اصلــی اعتبــارات راه و‬ ‫شهرسازی از محل اعتبارات ملی تامین می شود اما اعتبارات استانی‬ ‫کمک بزرگی در پیشبرد اهداف استان می کند‪ .‬رئیس اداره برنامه‪،‬‬ ‫بودجــه‪ ،‬جــذب ســرمایه و تجهیز منابــع اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫استان اصفهان با بیان اینکه امسال شهرستان های مبارکه‪ ،‬خوانسار‬ ‫و اصفهان دارای بیشــترین ســهم و رشــد اعتبارات بوده اند‪ .‬اذعان‬ ‫داشــت‪ :‬ســهم اعتبارات اســتانی از مبلغ ‪ ۲۷۴‬میلیارد ریال در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬به مبلغ ‪ ۸۳۴‬میلیارد ریال در سال جاری افزایش یافته است‪.‬‬ ‫او دراین باره از شروع عملیات جدید برای تکمیل پروژه های اتوبان‬ ‫سیمان سپاهان‪ ،‬باند دوم مسیر امام زاده علی اکبر – نصراباد‪ ،‬باند‬ ‫دوم خارامالواجرد – سیان به سمت هرند‪ ،‬از محل اعتبارات استانی‬ ‫خبر داد‪ .‬ســینایی با بیان اینکه تمامی پروژه های حوزه ســاخت و‬ ‫مهندسی و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان فعال‬ ‫است ابراز امیدواری کرد‪ :‬تا با تزریق اعتبارات ملی شاهد تسریع در‬ ‫تکمیل پروژه های در دست اجرا این اداره کل باشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫روسای کمیسیون هایخدماتشهریشورایاسالمیشهر زاهدانو مشهددیدار کردند‬ ‫افزایشتعاملبرایخدمت رسانیبهمردم‬ ‫محمدرضــا کوچکزایی‪ ،‬رئیس کمیســیون خدمات شــهری‪،‬‬ ‫محیط زیســت و حاشیه نشــینی شــورای اســامی شهر زاهدان‬ ‫بــا کر یــم دادی‪ ،‬رئیــس کمیســیون خدمــات شــهری شــورای‬ ‫اســامی شــهر مشــهد دیــدار کــرد‪ .‬روســای کمیســیون های‬ ‫خدمــات شــهری شــورای اســامی شــهر زاهــدان و مشــهد‬ ‫در خصــوص مســائل و مشــکالت حــوزه خدمــات شــهری و‬ ‫ســازمان های زیرمجموعــه بــه بحــث و تبادل نظــر پرداختند‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا مقــرر شــد نســبت به ادامــه این نشس ـت های‬ ‫مشــترک اهتمــام ویــژه ورز یــده و بــا هم اندیشــی و تعامــل‬ ‫بتــوان از تجربیــات شــورای اســامی کالن شــهرهای مشــهد‬ ‫و زاهــدان اســتفاده شــود‪ .‬در ایــن نشســت بــه تعامــل و‬ ‫هم افزایی تاکید شــد و مقرر شــد نســبت به انتقال تجربیات‬ ‫در جهت کاهش مشــکالت حوزه مدیریت شــهری گام هایی‬ ‫موثر برداشــته شود‪.‬‬ ‫در ادامهایننشستمقرر شداز سازمانمدیریتپسماند‪ ،‬کارخانه‬ ‫بازیافت و کارخانه نواوری و فن اوری در حوزه اقتصادی و دانش بنیان‬ ‫مشهد بازدید به عمل اید‪.‬‬ ‫برند شهر خالق سفال و سرامیک سمنان در جذب گردشگر‬ ‫موثر است‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان سمنان‬ ‫گفــت‪ :‬برنــد شــهر خالق ســفال و ســرامیک‪ ،‬نقش موثــری در جذب‬ ‫گردشگر بهسمنانخواهدداشت‪.‬حمیدرضادوست محمدیدر دیدار‬ ‫با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان افزود‪ :‬تحقق اهداف‬ ‫شــهر خالق ســفال و ســرامیک نیاز به مشــارکت هنرمندان و جامعه‬ ‫هدف دارد و در این خصوص تشــکیل اتاق فکر با حضور هنرمندان‬ ‫ضروری اســت‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫استانسمنانبرگزارینشستتخصصیباهنرمندانسفالو سرامیک‪،‬‬ ‫دعــوت از اســاتید مطــرح بــرای ارائــه اموزش هــای نویــن‪ ،‬تهیه بانک‬ ‫اطالعاتــی هنرمنــدان‪ ،‬بهره گیری از تجربه های مناســب بین المللی و‬ ‫تدوینبرنامهکوتاه مدت‪،‬میان مدتو بلندمدتراازجملهراهکارهای‬ ‫اجرای هر چه بهتر شــهر خالق ســفال و سرامیک عنوان کرد‪ .‬مدیرکل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان نیز در این جلسه گفت‪ :‬تحقق‬ ‫اهداف شــهر خالق ســفال و ســرامیک نیاز به تشــکیل کارگروهی با‬ ‫حضور کارشناساناداره کلمیراثفرهنگی‪ ،‬گردشگریو صنایع دستی‪،‬‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬شهرداری‪ ،‬دانشگاه و هنرمندان دارد‪ .‬فرشید‬ ‫فالح تاکید کرد‪ :‬شــهر خالق ســفال و سرامیک باید به رشد و اعتالی‬ ‫سفال و سرامیک کشور‪ ،‬عرضه محصوالت به روش های الکترونیک‪،‬‬ ‫اجرای کارهای پژوهشــی‪ ،‬انتشــار نشریات علمی‪ ،‬ثبت معنوی اثار و‬ ‫حضور در بازارهایجهانیو محلی کمک کند‪.‬مدیرکلفرهنگو ارشاد‬ ‫اسالمیاستانسمنان‪،‬راه اندازیگذر فرهنگیسفالو سرامیکباکمک‬ ‫شهرداری سمنان و بازارچه عرضه سفال و سرامیک را ازجمله برنامه ها‬ ‫عنوانکرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫به همت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و خانه مطبوعات استان محقق شد‬ ‫بازدیدمیدانیخبرنگاراناز هتلالمپیک‬ ‫ خبرنگاران اســتان کهگیلویه و بویر احمد از هتل المپیک بازدید‬ ‫کردند‪.‬در اینبازدید کهخبرنگاراناصحابرسانهاستانمدیرکلارشاد‬ ‫اســامی اســتان مدیرکل میراث فرهنگی و گردشــگری و مدیر روابط‬ ‫عمومیو امور بین المللاستانداریاستاناز هتلالمپیکبازدید کردند‬ ‫و از نزدیــک بــا این هتل و امکانــات ان بازدید کردند به گزارش گیتی‬ ‫انالین‪ ،‬مدیر مجموعه هتل المپیک باقری با بیان این که این مجموعه‬ ‫شامل قسمت هایی مانند شهربازی‪،‬گیم نت‪ ،‬استخر‪ ،‬سونا‪ ،‬جکوزی‪،‬‬ ‫یشــاپ های اختصاصــی و عمومی ســالن های بیلیارد‪ ،‬بدنســازی‬ ‫کاف ‬ ‫چندمنظوره‪،‬بولینگ‪۱۶‬سوئیتلوکساختصاصی‪،‬رستوراناختصاصی‬ ‫رستوران گردان و تاالر ‪ ۳۲۰‬نفری است امادگی دارد تا مسابقات ملی را‬ ‫میزبانی کند‪.‬اینهتل‪ ۹۵۰۰‬متر زیربنامجهز به تمامیامکاناتروز دنیا‬ ‫و مشرف بر بام یاسوج است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫بخش خصوصی اعتمادش‬ ‫را از خصوصی سازی‬ ‫ازدست داده است‬ ‫رئیــس اتــاق ایــران گفــت‪ :‬مجموعــه عملکــرد‬ ‫هیئت واگذاری خصوصی سازی در کشور این بوده‬ ‫کــه بخش خصوصــی اعتماد خود را ازدســت داده‬ ‫اســت و بایــد ایــن اعتمــاد برگردانــده شــود‪.‬‬ ‫غالمحســین شــافعی در دیــدار با حجت االســام‬ ‫موســوی رئیــس کل دادگســتری اســتان فــارس بیان‬ ‫کرد‪ :‬رهبری بر مســئله خصوصی سازی تاکیددارند‬ ‫و در ایــن دولــت قــوه قضاییــه مســئله خصوصی‬ ‫یــازی و اجرای سیاســت های اصــل ‪ 44‬را مطرح و‬ ‫ایــرادات و اشــکاالت و راهکارهایــی برای اجرای‬ ‫ان ارائــه کــرده اســت کــه امیدوارکننــده و مثبــت‬ ‫اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬دولــت بــا مشــکالت بزرگــی از‬ ‫جمله تورم لجام گســیخته‪ ،‬تحریم ها‪ ،‬خشکسالی‬ ‫و غیره روبروست که بدون کمک بخش خصوصی‬ ‫قــادر بــه اداره کشــور نیســت و قــوه قضاییــه نیــز‬ ‫راهکارهــای حمایتــی را اعــام کرده کــه امیدهای‬ ‫تــازه ای رابیــن فعــاالن اقتصــادی ایجــاد کــرده‬ ‫اســت‪ .‬شافعی اظهار داشــت‪ :‬راه حل های گذشته‬ ‫پاســخگوی حــل مشــکالت امروز کشــور نیســت و‬ ‫در حــال حاضــر کشــور در وضعیــت ازمون وخطــا‬ ‫نیست و ریل گذاری حرکت کشور باید تغییر کند‪.‬‬ ‫او اضافــه کــرد‪ :‬امیدواریــم نویدهــای‬ ‫روشــنی بخش در کشــور بی فــروغ نباشــد و بخش‬ ‫خصوصــی امادگــی دارد در تمــام زمینه هــا در‬ ‫کنــار دولــت باشــد‪ .‬رئیــس اتــاق ایــران بــا بیــان‬ ‫اینکــه اگــر در بخــش اقتصــاد بــر اســاس اصــول‬ ‫درســت اقتصــادی حرکــت کنیــم حتمــا پاســخ‬ ‫درســت دریافت می کنیــم ادامه داد‪ :‬امروز عمده‬ ‫مشــکالت فعــاالن اقتصــادی در حــوزه مالیــات‬ ‫و بانک هاســت کــه مــا در اتــاق ایــران توانســتیم‬ ‫مصوبه ای در ســطح کشــور بگیریم مبنی بر اینکه‬ ‫در کمیســیون های حــل اختــاف مالیاتــی انشــاء‬ ‫احکام توســط قاضی انجام شــود‪ .‬شافعی عنوان‬ ‫داشــت‪ :‬بــاور داریــم توســعه کشــور منحصــر بــه‬ ‫تهران نیســت و باید از اســتان ها شــروع شــود که‬ ‫در این زمینه ســفرهای اســتانی را شــروع کردیم تا‬ ‫از حرکــت اســتان ها و تعامــل بخــش خصوصــی و‬ ‫دولتــی را ارج بنهیــم و بــرای اینــده اقتصاد کشــور‬ ‫فکــر و ایــده اساســی داشــته باشــیم‪ .‬او تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬حضــور نماینده دادگســتری و دادســتانی در‬ ‫هــر هفتــه در اتــاق بازرگانــی شــیراز یــک حرکــت‬ ‫ارزشــمند‪ ،‬موثــر و مثبــت اســت و ایــن الگــو بایــد‬ ‫در ســایر اتاق ها نیز اجرایی شود‪ .‬شافعی افزود‪:‬‬ ‫اتــاق ایــران و قــوه قضاییــه یــک کمیتــه مشــترک‬ ‫دائمــی را تشــکیل داده انــد کــه پــس از مشــخص‬ ‫شــدن ســاختار این کمیتــه‪ ،‬راه اندازی ان به ســایر‬ ‫اتاق ها نیز اعالم می شود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 2100‬تن بذور‬ ‫گواهی شده غالت در اختیار‬ ‫کشاورزان البرزی‬ ‫قرار گرفت‬ ‫در ســال زراعــی جــاری بیــش از ‪ 2100‬تــن بــذور‬ ‫گنــدم و جــو ضدعفونــی و بوجــاری شــده جهــت‬ ‫کشت در اختیار کشاورزان استان البرز قرار گرفت‪.‬‬ ‫مرتضــی امیدبخــش گفت‪ :‬در ســال زراعی گذشــته‬ ‫بالغ بــر ‪ 1400‬تن از انواع بذور گواهی شــده ارقام‬ ‫گنــدم و ‪ 588‬تــن از انواع بذور گواهی شــده جو‬ ‫بــا مصــرف ‪ 2274‬لیتــر ســموم قارچ کــش مــورد‬ ‫ضدعفونــی واقــع شــد و ایــن بذور جهت کشــت‬ ‫در اختیــار کشــاورزان اســتان قــرار گرفت‪ .‬این در‬ ‫حالی است که ‪ 436‬تن بذور گندم خودمصرفی‬ ‫و ‪ 265‬تــن بــذور جــو خودمصرفــی نیــز به طــور‬ ‫جداگانــه مــورد ضدعفونــی بــا قارچ کش هــای‬ ‫مناســب قرارگرفتــه اســت‪ .‬مدیــر حفــظ نباتــات‬ ‫ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان البرز با اشاره به‬ ‫اینکــه در ســال زراعــی جــاری نیــز تاکنــون بالغ بر‬ ‫‪ 1500‬تن از بذور گواهی شده گندم توسط شرکت‬ ‫پیشــرو کشــت البــرز مــورد بوجــاری و ضدعفونی‬ ‫قرارگرفتــه و ‪ 632‬تــن از بــذور جــو نیز به شــیوه‬ ‫مناســب مــورد بوجاری و ضدعفونی واقع گشــته‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬بذور گواهی شــده بــه لحاظ کیفی‬ ‫عــاری از بــذور علف هــای هــرز ‪ ،‬اجســام جامــد‪،‬‬ ‫بــذور ریــز‪ ،‬شکســته و چروکیــده‪ ،‬بذور ســن زده و‬ ‫بــذور ســایر محصوالت بــوده و مقاومت بیشــتری‬ ‫در برابر بیماری‏ها و شــوک‏های محیطی (از جمله‬ ‫تغییــرات اب و هوایــی) دارنــد‪ .‬امیدبخش با بیان‬ ‫اینکه بذور اصالح شــده در شــرایط فعلی با یارانه‬ ‫دولتــی تولیــد و توزیــع می شــوند و برای کشــت در‬ ‫مزارع در اختیار بهره برداران قرار خواهد گرفت؛ بر‬ ‫استفاده کشاورزان از بذور اصالح شده گواهی شده‬ ‫تاکید کرد و افزود‪ :‬به کشاورزان توصیه می شود که‬ ‫بذر موردنیاز خود را با شناســنامه و برند معتبر‪ ،‬با‬ ‫خلوص باال‪ ،‬ضدعفونی شــده به صورت یکنواخت‬ ‫بــا ســموم چندمنظــوره‪ ،‬تولیــد روز کارخانه هــا و با‬ ‫قیمــت دولتــی تهیــه و کشــت کننــد‪ .‬مدیــر حفــظ‬ ‫نباتات ســازمان جهاد کشــاورزی استان البرز یاداور‬ ‫شــد‪ :‬درصورتی که کشــاورزان به هر دلیلی قادر به‬ ‫تهیــه و کشــت بــذور گواهی شــده نشــدند‪ ،‬توصیه‬ ‫اکیــد حفظ نباتات به انجام بوجاری و ضدعفونی‬ ‫دســتی بذور خودمصرفی؛ توســط خود کشــاورزان‬ ‫اســت‪ .‬او تاکیــد کــرد‪ :‬بهره بــرداران بــرای کســب‬ ‫اطالعــات فنــی در مورد نوع ســموم مناســب برای‬ ‫ضدعفونــی و نحــوه انجــام ان بــه مدیریــت جهاد‬ ‫کشــاورزی هر یک از شهرستان های استان مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 20‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1208‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫بازدیدهای ادامه دار‬ ‫شهردار گرگان‬ ‫شهردار گرگان با مدیرکل فرودگاه های گلستان دیدار‬ ‫کرد ‪.‬مدیرکل فرودگاه های اســتان گلستان با حضور در‬ ‫شهرداری گرگان با محمدرضا سبطی دیدار و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار که جمعی از مدیران شــهرداری گرگان و‬ ‫اداره کل فــرودگاه هــای اســتان نیــز حضــور داشــتند در‬ ‫خصوص گسترش روابط و انعقاد تفاهم نامه مشترک‬ ‫میان دو نهاد تاکید شــد‪ .‬متانت مدیرکل فرودگاه های‬ ‫اســتان گلســتان در ایــن دیــدار ضمــن تبریــک انتصاب‬ ‫سبطی به عنوان شهردار گرگان‪ ،‬از او بابت ارائه خدمات‬ ‫شایســته در حــوزه فــرودگاه شهرســتان گــرگان تقدیر و‬ ‫تشــکر کرد‪ .‬شــهردار گرگان همچنین در بازدید ســرزده‬ ‫از ایستگاه های اتش نشانی شهرداری از زحمات اتش‬ ‫نشــانان تقدیر و تشــکر کرد‪ .‬ســبطی از ایســتگاه های‬ ‫هفتگانه سازمان اتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری‬ ‫گــرگان بازدیــد و با جمعی از اتش نشــانان گفتگو کرد‪.‬‬ ‫این بازدید به منظور بررســی تجهیزات اطفاء حریق و‬ ‫امدادو نجاتو باالبردنتوانمندیاتشنشانانهنگام‬ ‫خدماترسانیایمنیبهشهروندانانجامشد‪.‬سبطیاز‬ ‫زحمات شبانه روزی اتش نشانان تقدیر و تشکر کرد و‬ ‫برای اتش نشانان سالمتی و سربلندی از درگاه خداوند‬ ‫سبحانرامسئلتنمود‪.‬‬ ‫بررسی مشکالت برق‬ ‫شرکت های ماهوت شمال‬ ‫و فوالد رسام‬ ‫جلســه تامیــن برق شــرکت هــای ماهوت شــمال و‬ ‫فوالد رسام در شهرک صنعتی علی اباد کتول با حضور‬ ‫معاون اقتصادی استاندار ‪ ،‬نماینده مردم علی اباد کتول‬ ‫در مجلس شــورای اســامی ‪ ،‬مدیرعامل شــرکت توزیع‬ ‫نیروی برق گلستان ‪ ،‬معاون برق منطقه ای مازندران و‬ ‫رئیس سازمان صمت استان و دیگر مسئولین مربوطه در‬ ‫سالن اجتماعات معاونت هماهنگی و امور اقتصادی‬ ‫استانداری گلستان تشکیل و مشکالت مربوطه بررسی‬ ‫گردید‪ .‬شرکت توزیع نیروی برق استان ؛ در این جلسه‬ ‫مشــکالت این واحدهای صنعتی مطرح گردید و مقرر‬ ‫گردید تا تمام دستگاههای مرتبط با این واحد صنعتی‬ ‫همــکاری الزم جهــت رفع این مشــکالت در چارچوب‬ ‫قانون همکاری الزم را داشته باشند‬ ‫مرحله دوم طرح‬ ‫تاکسی هایاتشنشان‬ ‫به زودی در گرگان اغاز‬ ‫می شود‬ ‫رئیــس ســازمان حمل و نقل شــهرداری گــرگان از اغاز‬ ‫مرحله دوم اجرای طرح تاکسی های اتشنشان خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی کمال غریبی اظهار داشت‪ :‬مرحله دوم این طرح‬ ‫با همکاری ســازمان اتشنشــانی شــهرداری گرگان با ارائه‬ ‫اموزش های تئوری در مرکز شــماره یک اتشنشــانی اغاز‬ ‫مــی گــردد‪.‬وی تصریح کــرد‪ :‬تجهیز نــاوگان حمل ونقل‬ ‫درون شهریبهکپسولاتش نشانییکضرورتمحسوب‬ ‫می شودتارانندگانبتواننددر مواقعضروریولحظه های‬ ‫شســوزی‪ ،‬اقــدام بــه خاموش کــردن اتش کنند‪.‬‬ ‫اولیــه ات ‬ ‫کمال غریبی خاطرنشان کرد‪ :‬این سازمان در نظر دارد با‬ ‫همکاریسازماناتشنشانیطیچندینمرحلهنسبتبه‬ ‫افزایشتاکسیهایاتشنشاندر شهر گرگاناقدامنمایند‪.‬‬ ‫ویدر پایان گفت‪:‬بعداز اموزشنحوهاستفادهاز کپسول‬ ‫اتشنشانیو همچنیناموزشهایتئوری‪،‬تجهیزاتالزم‬ ‫بهرانندگانتاکسیدادهخواهدشد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۸۲۴‬هزار هکتار‬ ‫از اراضی ملی گلستان‬ ‫سنددار شد‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری گلستان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۸۲۴‬هزار و‪ ۵۴۶‬هکتار از اراضی ملی این استان یکسال‬ ‫گذشته در قالب اجرای طرح حدنگاری(کاداستر) دارای‬ ‫سند تک برگ به نام دولت شده است‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی افــزود‪ :‬باقی مانــده اراضی‬ ‫ملــی ثبــت در ســامانه که ‪ ۴۳۲‬هــزار و ‪ ۹۱۲‬هکتار‬ ‫اســت ظــرف یکمــاه اینــده بــرای ان هــا ســند تــک‬ ‫بــرگ صــادر مــی شــود‪ .‬بــه گفتــه وی در اجــرای‬ ‫طــرح حدنــگاری اراضــی ملی اســتان‪ ،‬یــک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۵۷‬هــزار و ‪ ۴۶۲‬هکتــار در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفــت کــه تاکنون یک میلیــون و ‪ ۲۵۳‬هزار هکتار‬ ‫ان در ســامانه مزبــور ثبت شــده اســت‪.‬وی اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬اراضــی ملــی باقی مانده بــه دالیلی از جمله‬ ‫قرارگرفتن در منطقه مرزی مشــترک با اســتان های‬ ‫همجــوار کــه از ســوی کارشناســان واحــد حقوقــی‬ ‫اداره کل در حــال پیگیــری بــرای رفــع موانــع ان با‬ ‫طی مراحل اداری و قانونی با دستگاه های مرتبط‬ ‫و ثبت در ســامانه و صدور ســند تک برگی اســت‪.‬‬ ‫اجــرای طــرح کاداســتر(حدنگاری) منابــع طبیعــی‬ ‫از ســال ‪ ۹۴‬در گلســتان فعــال شــد کــه در یکســال‬ ‫اخیر شــتاب گرفته اســت‪ .‬حدنگاری منابع طبیعی‬ ‫شامل نقشه های رقومی دارای مختصات با دقت‬ ‫هندســی اســتاندارد اســت که بر اساس شــیوه نامه‬ ‫ســازمان جنگ لهــا مراتع و ابخیــزداری از محدوده‬ ‫منابــع ملــی و اراضــی مســتثنیات تهیــه شــده و در‬ ‫ســامانه شمیم(شــبکه ملی یکپارچه ملک) سازمان‬ ‫ثبت اسناد و امالک کشور ثبت می شود‪.‬‬ ‫رویدا د گلستان‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی گلستان خبر داد‪:‬‬ ‫افزایش‪7‬درصدی کشفیات مواد مخدر‬ ‫رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی‬ ‫انتظامی گلســتان گفت‪ :‬از ابتدای ســال جاری تا‬ ‫پایــان مــاه مهر هشــت هــزار و ‪ ۶۲۳‬کیلــو و ‪۵۴‬‬ ‫گــرم انــواع موادمخدر در اســتان کشــف شــد که‬ ‫ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبل‬ ‫هفت درصد رشــد داشــته است‪.‬ســرهنگ مجید‬ ‫زائــری افــزود در ایــن ارتبــاط ‪ ۱۷۵‬قاچاقچــی‬ ‫دســتگیر شدند که شــمار دستگیرشدگان نسبت‬ ‫به ســال گذشته هشت درصد بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬همــکاران مــا در ایــن مــدت‬ ‫موفــق شــدند هــزار و ‪ ۴۸۲‬نفــر خــرده فــروش‬ ‫موادمخــدر را در اســتان دســتگیر کننــد کــه در‬ ‫مقایسه با سال قبل رشد ‪ ۳۵‬درصد را نشان می‬ ‫دهــد‪.‬وی پاکســازی صنوفی که اقــدام به تهیه و‬ ‫صهــای غیرمجــاز و شــربت های تــرک‬ ‫توزیــع قر ‬ ‫اعتیاد غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع می کنند‬ ‫از جملــه وظایــف این نهــاد برشــمرد و گفت‪ :‬از‬ ‫اول فروردیــن مــاه تا پایان مهر امســال ‪ ۱۷۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۳۴‬انــواع قرص غیرمجاز و ‪ ۲۱۵‬هزار و ‪۵۲۹‬‬ ‫ت ترک اعتیاد کشف شد‬ ‫سی سی (‪ ۲۱۵‬لیتر) شرب ‬ ‫که در مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشــته به‬ ‫ترتیــب ‪ ۱۸‬و ‪ ۵۷۶‬درصد افزایش داشــته اســت‪.‬‬ ‫رییــس پلیــس مبــارزه بــا موادمخــدر فرماندهی‬ ‫انتظامی گلســتان یاداور شــد‪ :‬از کشــفیات انواع‬ ‫مواد مخدر در استان ‪ ۷۱‬درصد تریاک‪ ۱۴ ،‬درصد‬ ‫حشیش و ‪ ۱۵‬درصد انواع موادمخدر دیگر بوده‬ ‫کــه ‪ ۱۰‬بانــد تهیه و توزیع طی مدت یادشــده در‬ ‫استان شناسایی‪ ،‬دستگیر و متالشی شدند‪.‬زائری‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در این مدت ‪ ۵۱‬دســتگاه انواع‬ ‫خودرو سبک و سنگین از سوداگران مرگ کشف‬ ‫و ضبــط و توقیف و ‪ ۲۹‬واحد صنفی هم پلمب‬ ‫شــد‪.‬وی بــا بیان این که یکــی از طرح های پلیس‬ ‫مبــارزه بــا موادمخــدر طرح های پاکســازی نقاط‬ ‫الــوده بــه ویــژه تــا شــعاع ‪ ۵۰۰‬متری مــدارس به‬ ‫خصوص دبیرســتان های استان است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در این اســتان هزار تا هزار و ‪ ۲۰۰‬معتاد متجاهر‬ ‫هســتند که مراکز ترک اعتیاد منطقه پاســخگوی‬ ‫نیــاز معتادین برای ترک نیســت‪.‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫در گلســتان یــک مرکــز مــاده ‪ ۱۶‬تــرک اعتیــاد بــا‬ ‫ظرفیــت ‪ ۱۰۰‬نفــر وجــود دارد و دوره نگهــداری‬ ‫معتــادان در ایــن مرکــز یــک تا ســه ماه اســت و‬ ‫‪ ۱۵۶‬مرکــز ‪ MMT‬در ایــن اســتان داریــم کــه ‪۲۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۴۰‬نفــر از خدمــات ان بهــره می برند و‬ ‫‪ ۴۰‬مرکز ماده ‪( ۱۵‬میان مدت) در اســتان هست‬ ‫که این مراکز تا چندی پیش ‪ ۴۳‬واحد بود و سه‬ ‫مورد ان تعطیل شده است‪.‬رییس پلیس مبارزه با‬ ‫مواد مخدر گلســتان بر گســترش ارائه خدمات و‬ ‫ظرفیت مرکز ماده ‪ ۱۶‬در توسکستان گرگان تاکید‬ ‫و خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین نیاز است تا در شرق‬ ‫استان با مرکزیت گنبدکاووس نیز یک مرکز ماده‬ ‫‪ ۱۶‬ایجاد شود‪.‬زائری با بیان این که عملکرد هفت‬ ‫ماههپلیسمبارزهباموادمخدر استاندر جمع اوری‬ ‫معتادانذپنــج هزار نفر بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬از انجایی که‬ ‫معتقدیــم معتــادان دارای شــخصیت بــوده که به‬ ‫علت برخی مشــکالت شــخصی یا خانوادگی پناه‬ ‫به موادمخدر اوردند‪ ،‬سعی کردیم در دستگیری و‬ ‫برخورد با انان برخورد محترمانه داشته باشیم‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد که برای نگهداری از معتادان جمع اوری‬ ‫شــده در راستای اجرای طرح های مختلف‪ ،‬فضای‬ ‫کافــی برای نگهــداری از این افراد وجود نــدارد‪.‬وی‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬یکی از مواد مخــدری که طی ‪ ۲‬دهه‬ ‫اخیر وارد کشــور شــد و به شــدت جوانان را تهدید‬ ‫می کند‪ ،‬شیشه است که موفق شدیم از ابتدای سال‬ ‫جــاری تــا پایان مهر ‪ ۳۴۱‬کیلوگرم از این مــواد را در‬ ‫استان کشف کنیم که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل‪ ۱۲۰‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاریمانورهایجهادی کنتورهایخرابدر توزیعبرقاستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در راســتای شناســایی انشــعابات‬ ‫غیرمجاز ‪ ،‬با برگــزاری مانورهای جهادی کنتورهای‬ ‫خراب‪ ،‬راکد و مشــکوک به دســتکاری در مدیریت‬ ‫های توزیع برق اســتان‪ ۵۹ ،‬مورد تســت و بازرسی‬ ‫قــرار گرفته اســت کــه در حال حاضــر در مدیریت‬ ‫کردکوی صورت پذیرفت و مقرر شــد این مانور در‬ ‫تمام مدیریت های‪۱۵‬گانه استان صورت گیرد‪.‬علی‬ ‫اکبر نصیری اظهار داشت‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫گلستان نخستین مرحله از حرکت جهادی تست و‬ ‫بازرسی کنتورها در مدیریت های توزیع در ابتدای‬ ‫سال اتفاق افتاد و توسط مامورین تست و بازرسی‬ ‫مدیریت ها و پیمانکاران تســت و بازرســی شــرق‬ ‫و غــرب اســتان‪ ،‬انشــعاب هــای نیازمنــد تعویض‪،‬‬ ‫دســتکاری‪ ،‬نقص فنی تشــخیص داده شــد و کنتور‬ ‫هــای قدیمی با کنتورهای ‪3‬تعرفه جایگزین شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان‬ ‫در ادامه با اشاره به کنار گذاشتن کنتورهای قدیمی‬ ‫و جایگزینی ان با کنتورهای ســه تعرفه ای جدید‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬تمامــی کنتورهایی کــه در مانورهای‬ ‫تســت و بازرســی به هر نحو مشــکوک تشــخیص‬ ‫داده مــی شــوند کنار گذاشــته شــده و به جــای ان‬ ‫کنتورهای سه تعرفه ای دیجیتال نصب می شود‪.‬‬ ‫وی یــاداوری کــرد‪ :‬صحــت کارکــرد کنتــور و تحقق‬ ‫اهداف پیک سایی از مهم ترین مزایای اجرای این‬ ‫است‪.‬نصیری هدف از تست و بازرسی لوازم اندازه‬ ‫گیری‪ ،‬مشترکین را حصول اطمینان از کارکرد صحیح‬ ‫لوازم اندازه گیری‪ ،‬ســنجش پذیری و تحویل انرژی‬ ‫الکتریکیمورد نیاز مشترکانمطابق استانداردهای‬ ‫شرکتتوانیر اعالم کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کنسول گریقزاقستاناقالمداروییرابههاللاحمر گلستاناهداکرد‬ ‫معــاون امــور داوطلبــان هــال احمر گلســتان‬ ‫از اهــدای اقــام بهداشــتی و دارویی کنســول گری‬ ‫قزاقســتان بــه هالل احمر اســتان خبــر داد‪.‬محمد‬ ‫حسین ییالقی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در راســتای اشــاعه فرهنگ نوع دوســتی‬ ‫و کمک به بیماران نیازمند‪ ،‬کنسول گری قزاقستان‬ ‫کمــک هــای بشردوســتانه شــامل اقــام دارویی و‬ ‫بهداشتی را به هالل احمر گلستان تحویل داد‪.‬‬ ‫معــاون امــور داوطلبــان جمعیت هــال احمر‬ ‫گلستانافزود‪:‬ارزشبستههایاهدایی‪ ۱۷۶‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هزار ریال و حاوی انواع محلول ضدعفونی‪،‬‬ ‫ســرنگ و دارو بــوده کــه بــرای اســتفاده در امــور‬ ‫بشردوســتانه و خدمت به اقشــار کم برخوردار به‬ ‫هالل احمر استان اهدا شده است‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در تابســتان ســال جــاری‪ ،‬دفتــر‬ ‫نمایندگــی وزارت امــور خارجــه در اســتان بــرای‬ ‫همــکاری هــای بشردوســتانه با هالل احمــر اعالم‬ ‫امادگی کرده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بهره برداری از مرکز امداد وسامانه گویای‪ 194‬شرکت گاز استان‬ ‫مرکز امداد وسامانه گویای‪194‬شرکت گازاستان‬ ‫گلســتان بــرای اعــام حــوادث ازســوی مشــترکان‬ ‫شــرکت گاز اســتان بــا ‪ 30‬خــط ارتباطــی درهفتــه‬ ‫پدافند غیــر عامل با حضور مقدم مدیرکل پدافند‬ ‫غیرعامل استانداری گلستان به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫علــی طالبــی مدیرعامل شــرکت گاز اســتان با بیان‬ ‫خبرفوق گفت‪:‬مرکز امداد وسامانه گویای ‪ 194‬به‬ ‫منظورتمرکزوتسریعدرپیگیریورسیدگیوهدایت‬ ‫و راهبری گروههای اعزامی به حوادث اعالم شده‬ ‫ازســوی مشــترکان با اولویت شاخص های تعریف‬ ‫شده ای ازجمله قطع و نشت گاز‪،‬برخورد و صدای‬ ‫رگالتور و قطع ووصل گاز مشترکین و موارد مرتبط‬ ‫دیگر راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫طالبــی ثبت حوادث و اتفاقات بهمــراه ادرس‬ ‫اعالم شــده ازســوی مشــترک‪ ،‬درادامه انتقال سریع‬ ‫مــوارد ثبت شــده شــامل انفجــار‪ ،‬برخورد‪،‬نشــت‪،‬‬ ‫قطع نشت‪،‬صدای رگالتور و ‪)...‬به نیروهای امداد‬ ‫گازمنطقه برای اعزام به موقع انها به محل مربوطه‬ ‫و همچنین فرایند ردیابی و پیگیری امداد رسانی تا‬ ‫پایان عملیات را ازجمله مزیت های سامانه گویای‬ ‫امداد کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪،‬امکان تجزیه و تحلیل مطلوبترامار‬ ‫واطالعات به ثبت رسیده درسامانه مذکور‪،‬کنترل‬ ‫و بهبود سطح کیفی خدمات امداد رسانی همراه‬ ‫بــا کاهــش مــدت اعــزام وعملیــات امداد رســانی‬ ‫ازدیگرفواید بهره گیری ازاین سامانه می باشد‪.‬‬ ‫طالبی با بیان اینکه این شرکت درسطح استان‬ ‫بــا کمــک ‪ 23‬دســتگاه خــودرو امــداد و مجهز به‬ ‫بی ســیم و تبلت بهمراه نقشه های الکترونیکی‪،‬‬ ‫فعالیــت هــای امدادرســانی را انجــام مــی دهــد‬ ‫اظهارکــرد‪ :‬درخودروهــای امــداد رســان عــاوه‬ ‫برارتبــاط شــنیداری ‪،‬امــکان ثبت اعــام حادثه از‬ ‫طریــق متــن (نوشــته) نیزپیش بینی شــده اســت‬ ‫عــاوه براین نیزبرای پاســخگویی به تماس های‬ ‫مشترکان درباره حوادث‪ ،‬تعداد ‪ 16‬نفربه همراه‬ ‫مســئول ارشد‪ ،‬در ‪ 3‬نوبت کاری فعالیت خواهند‬ ‫نمود موارد مطرح شــده مورد رســیدگی و بررســی‬ ‫قرارگیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گازاســتان گلســتان‬ ‫اظهارکرد‪:‬ســامانه گویــای ‪ 194‬پــل ارتباطــی مهمی‬ ‫بین مشــترکان گرامی با شــرکت گازاســتان اســت تا‬ ‫بتوانیم ازقابلیتهای باالی ان درراستای پاسخگویی‬ ‫و خدمت رسانی مناسب تربه مشترکین بهره مند‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫در نشستمدیر مخابراتمنطقه گلستانباخبرنگارانپیشکسوتاستانمطرحشد‪:‬‬ ‫نقش موثر رسانه ها در تحقق برنامه هایتوسعهایمخابرات‬ ‫در نشســت مدیــر مخابرات منطقه گلســتان‬ ‫بــا تعدادی از خبرنگاران پیشکســوت اســتان به‬ ‫همکاری رسانه ها با مخابرات در راستای تحقق‬ ‫برنامــه هــای توســعه ای تاکیــد شــد‪ .‬غالمعلــی‬ ‫شــهمرادی گفــت ‪ :‬بــا اشــاره به نقــش و جایگاه‬ ‫رســانه در تحقــق اهداف ســازمان های خدمت‬ ‫رســان به ویــژه مخابرات گفت ‪ :‬اگاهی بخشــی‬ ‫افــکار عمومــی و تبیین عملکــرد هــا و اقدامات‬ ‫انجام شــده می تواند موانع را از ســر راه توسعه‬ ‫و پیشــرفت مخابــرات بــردارد‪ .‬وی گفت‪ :‬تغییر‬ ‫در مدل تعرفه گذاری خدمات تلفن ثابت یکی‬ ‫از مســائلی اســت که درصورت اجرا کمک بزرگی‬ ‫به توسعه ارتباطات مخابراتی کرده و بازسازی ‪،‬‬ ‫ظرفیت ســازی و نوســازی شــبکه رادر بر خواهد‬ ‫داشــت ‪ .‬مدیــر مخابرات منطقه گلســتان تالش‬ ‫رسانه ها در جهت اقناع سازی نهادهای تصمیم‬ ‫گیرنــده بــر تغییر مــدل تعرفــه گــذاری خدمات‬ ‫مخابــرات را خواســتار شــد و گفــت ‪ :‬در مــدل‬ ‫پیشــنهادی مخابرات مقرر نیســت هزینه کارکرد‬ ‫تلفــن افزایــش یابــد بلکه بین مشــتریان خانگی‬ ‫و تجــاری تفــاوت ایجــاد شــده اســت‪ .‬غالمعلی‬ ‫شــهمرادی همچنین از افزایش سرقت تجهیزات‬ ‫مخابراتــی نیــز بعنــوان چالــش بــزرگ مخابــرات‬ ‫سخن گفت ‪ :‬و افزود‪ :‬نیاز است رسانه به کمک‬ ‫مخابــرات امــده و بــا برشــمردن اثــرات زیانبــار‬ ‫ســرقت بــرای مخابــرات ‪ ،‬اختــال در خدمــت‬ ‫رسانی را ازجمله مشکالت بزرگی دانست که در‬ ‫اثر سرقت ها ی مکرر ایجاد شده است ‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ت کارخانه های نواوری و خالق‬ ‫زیرساخ ‬ ‫افزایش می یابد‬ ‫اســتاندار گلســتان گفــت کــه زیرســاختهای‬ ‫موردنیــاز بــرای گســترش کارخانه هــای نــواوری‬ ‫و خانه هــای خــاق بــرای توســعه ایــن اســتان‬ ‫مبتنی بــر دانش و متد علمی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی محمد زنگانه در نشســت‬ ‫اقتصاد دانش بنیان و جهش تولید گلستان که با‬ ‫حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری‬ ‫در اســتانداری گلستان برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از‬ ‫موضوعات موردتوجه شرکت های دانش بنیان‬ ‫تامینفضایمناسببرایاستقرار و فعالیتاین‬ ‫شــرکت هاســت که تالش می شــود با همکاری‬ ‫شــهرداری مســاحت کارخانه فناوری گرگان این‬ ‫شهر افزایش یابد‪ .‬وی با اشاره به تنگنای موجود‬ ‫در تامیــن منابــع مالی دولتی خاطرنشــان کرد ‪:‬‬ ‫برای حل مشکالت و چالش های پیش رو استان‬ ‫به ایده های خالق راهگشــا نیاز داریم‪ .‬زنگانه‬ ‫اضافه کرد‪:‬برایرونق گلستانبایدبهسراغطرح‬ ‫هایی برویم که هزینه فایده و عایدی بیشتری‬ ‫برای استان داشته باشند‪ ،‬در شرایط فعلی مالی‬ ‫فرصت خطا و ازمون نداریم و نباید سرمایه های‬ ‫کشور را از بین ببریم‪ .‬استاندار گلستان ادامه داد‪:‬‬ ‫بــرای تحقق و شــکل گیری حکمرانی مــردم در‬ ‫کشور باید مشارکت نخبگان‪ ،‬خبرگان و فعاالن‬ ‫بخشخصوصیدر موضوعاتمختلفتوسعه‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی هــزار و ‪ ۵۰۰‬جــوان و نخبه در‬ ‫‪ ۴۸‬شرکت دانش بنیان در حال فعالیت هستند‬ ‫که درامد ساالنه این شرکت ها در استان حدود‬ ‫پنجهزار میلیاردریالبراوردمی شود‪.‬رییسپارک‬ ‫علم و فناوری استان گلستان در این جلسه گفت‬ ‫‪ :‬سایت اصلی پارک که نیاز اساسی برای استقرار‬ ‫شرکت های دانش بنیان است در گلستان وجود‬ ‫ندارد و باید مکان مناســبی برای ان پیش بینی‬ ‫شــود‪ .‬مهدی غفاری گفــت‪ ۳۲۰ :‬میلیارد تومان‬ ‫در یک سال گذشته از شرکت های دانش بنیان‬ ‫گلستانحمایتمالیشدهاست‪.‬‬ ‫طبق گفته غفاری حجم سرمایه گذاری چهار‬ ‫پروژه های افتتاح شــده امروز با حضور معاون‬ ‫علمیو فناوریرییسجمهوری‪ ۱۶۰‬میلیاردریال‬ ‫است‪.‬‬ ‫رهاکردن احشام در معابر عمومی‬ ‫ممنوع است‬ ‫رئیــس پلیــس راه گلســتان‬ ‫کمتر است و خســارات مالی و‬ ‫گفــت‪ :‬برابــر مــواد ‪ ۲۰۹‬و‬ ‫جانی کمتری حادث می شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۱۰‬اییــن نامــه راهنمایــی و‬ ‫عبدی از جملــه تهدیدات‬ ‫رانندگــی رهاکــردن احشــام در‬ ‫متصــور در راه هــای روســتایی‬ ‫معابــر عمومی ممنوع اســت‪.‬‬ ‫و فرعی اســتان را تردد احشــام‬ ‫علیعبدی‬ ‫شــاهد تصادف دو شتر با یک‬ ‫بخصوص در شــب عنــوان کرد‬ ‫خــودروی ســواری در محور اق‬ ‫و افــزود‪ :‬متاســفانه در محــور‬ ‫قال به گمیشــان بودیم که در ان ســه نفر فوت گمیشــان به التین تخماق برخورد یک دستگاه‬ ‫شــده و دو نفرهم مصدوم شدند‪ .‬رئیس پلیس سواری رنو با دو نفر شتر را شاهد بودیم که در اثر‬ ‫راه گلســتان در واکنش به ایــن اتفاق اظهارکرد‪ :‬این تصادف سه نفر از سرنشینان خودرو فوت و‬ ‫راننــدگان کــه در محور های روســتایی و فرعی راننده و یک نفر از سرنشینان هم مجروح شده‬ ‫حرکت می کنند باید برابر ماده ‪ ۱۲۶‬ایین نامه اند‪.‬رئیس پلیس راه گلستان با بیان اینکه رعایت‬ ‫راهور با سرعت حداکثر ‪ ۸۵‬کیلومتر در روز و ‪ ۷۵‬سرعت مطمئنه همواره مورد تاکید پلیس است‪،‬‬ ‫کیلومتر در شبرانندگیکنند‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬رعایت مواد ‪ ۲۰۹‬و ‪ ۲۱۰‬ایین نامه‬ ‫سرهنگ علی عبدی افزود‪ :‬سرعت غیرمجاز راهور از سوی مالکان احشام ضروری بوده و این‬ ‫در جاده های دوطرفه اســتان به دلیل شــرایط مواد اشــاره دارد به این که رهاکردن احشــام در‬ ‫فیزیکیوبومیمحلیبسیار خطرناکاست‪.‬وی معابر عمومی ممنوع بوده و هرکس که مسئول‬ ‫ادامه داد‪ :‬در سرعت مجاز راننده قادر به کنترل حرکت و هدایت حیوانات است هنگام عبور از‬ ‫وســیله نقلیه بــوده و در زمــان مواجهه با خطر عرض یا طول معابر در شب از عالیم سیار مانند‬ ‫فرصت عکس العمل مناسب را دارد‪ ،‬در نهایت فانوس‪،‬چراغالکتریکی‪،‬دستانهیاراکتشبرنگ‬ ‫چنانچه بر خوردی اتفاق بیفتد شــدت حادثه دار استفاده کند‪.‬‬ ‫بازگشایی حضوری مدارس مقطع‬ ‫متوسطه دوم در گلستان‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پرورش‬ ‫خــود را اغــاز کننــد‪.‬وی ادامــه‬ ‫گلستان از بازگشایی حضوری‬ ‫داد‪ :‬البتــه کالس هــا باید کمتر‬ ‫مــدارس مقطع متوســطه دوم‬ ‫از ‪ ۱۵‬نفــر و بــه صــورت زوج‬ ‫در اســتان خبــرداد و گفــت‪:‬‬ ‫و فــرد برگزار شــود‪.‬گوهری راد‬ ‫بیــش از ‪ ۷۵‬درصــد دانــش‬ ‫گفت‪ :‬پروتکل های بهداشتی‬ ‫احسان گوهری راد‬ ‫امــوزان واجــد شــرایط در‬ ‫براســاس پروتکل هــای ‪ ۰۶‬کــه‬ ‫گلســتان واکســن مرحلــه اول‬ ‫مــورد تاییــد وزارت امــوزش و‬ ‫کرونــا را دریافــت کردنــد‪ .‬احســان گوهــری راد پرورش و وزارت بهداشــت اســت‪ ،‬باید رعایت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فرایند بازگشایی مدارس در گلستان شــود‪.‬مدیرکل امــوزش و پــرورش گلســتان بــا‬ ‫به صورت حضوری از ســوم مهرماه اغاز شــده اشــاره بــه اینکــه مدرســه و کالس بایــد تهویــه‬ ‫که در مرحله اول مدارس روستایی و عشایری الزم را داشــته باشــد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ســاعت ورود‬ ‫و هنرســتان هــا در رشــته هــای فنــی و مهارتی و خــروج اقتضایــی بــوده و براســاس تصمیــم‬ ‫شامل این امر شدند‪ .‬مدیرکل اموزش و پرورش شورای مدرسه می تواند تغییر کند تا تجمعی‬ ‫گلســتان افزود‪ :‬از روز شــنبه (‪ ۱۵‬ابــان) مدارس در حیاط مدرســه ایجاد نشــود‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫متوســطه دوم به صــورت حضوری بازگشــایی بیش از ‪ ۷۵‬درصد دانش اموزان در گلستان دوز‬ ‫شد و مدارسی که مجوزهای الزم را کسب کرده اول واکسن کرونا را دریافت کرده و امیدواریم‬ ‫و از کارگــروه ســامت امــوزش و پــرورش مجوز در طــی روزهــای اتــی بقیــه دانش امــوزان هم‬ ‫گرفتــه می توانند بــه صورت حضــوری اموزش واکسینهشوند‪.‬‬ ‫نیروهای امداد در خط مقدم عرصه‬ ‫خدمت رسانی به مردم هستند‬ ‫بــا هــدف امادگی هر چه بهتــر نیروهای‬ ‫امدادی برای خدمت رسانی به مردم در فصل‬ ‫ســرما جلسه ای با حضور سید جواد موسوی‬ ‫رئیــس اداره گاز منطقــه یک گرگان و کارکنان‬ ‫پســت امداد اداره برگزار شــد‪ .‬دراین نشست‬ ‫‪،‬رئیس منطقه یک اداره گاز مرکز استان ضمن‬ ‫عرض خدا قوت و تشکر از زحمات نیروهای‬ ‫امــدادی گفت‪ :‬نیروهای امداد در خط مقدم‬ ‫عرصه خدمت رسانی به مردم هستند و باید‬ ‫تمام تالش خود را برای ارائه خدمات مطلوب‬ ‫و مســتمر به همشــهریان عزیز به کار گیرند و‬ ‫بــا همتی مضاعــف در این راســتا تالش کنند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬نیروهــای امدادگــر باید تمام‬ ‫تــوان خــود را بکارگیرنــد که دراین فصل ســرد‬ ‫هیچگونــه مشــکلی بــرای همشــهریان عزیــز‬ ‫حادث نگردد و بتوانند از گزمای لذت بخش‬ ‫گازطبیعی این موهبت الهی بخوبی بهره مند‬ ‫شــوند و مشــمول دعای خیر مــردم عزیز قرار‬ ‫گیریــد‪ .‬در ادامــه ایــن گفتمــان نیز هــر یک از‬ ‫نیروهــای امدادی مشــکالت‪ ،‬نقطه نظرات و‬ ‫پیشــنهادات خــود را ارائــه کردند و مقرر شــد‬ ‫مــوارد مــورد نظــر بررســی و پیگیــری شــود تا‬ ‫هیچگونه خللی در روند فعالیت های جاری‬ ‫صورت نپذیرد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 20‬ابان ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1208‬‬ ‫ناراحتی مورینیو از حضور کونته‬ ‫در تاتنهام‬ ‫بــه نظــر می رســد کــه ژوزه‬ ‫را داشــته اند و ایــن در حالــی‬ ‫مورینیــو‪ ،‬ســرمربی فعلــی رم‪،‬‬ ‫اســت که هرگــز رابطــه خوبی‬ ‫از حضــور انتونیــو کونتــه روی‬ ‫بین ا نهــا برقرار نبوده اســت‪.‬‬ ‫نیمکت تیــم ســابقش چندان‬ ‫این دو در زمان حضور مورینیو‬ ‫راضی نیست‪ .‬مورینیو در چند‬ ‫در منچســتریونایتد و کونته در‬ ‫کونته‬ ‫هفتــه اخیر عملکــردی خوبی‬ ‫چلسی درگیری هایی نیز باهم‬ ‫را بــا رم بــه دســت نیــاورده و از‬ ‫داشــتند‪ .‬در مراســم معارفــه‬ ‫پنج بازی اخرش در لیگ ایتالیا تنها یک پیروزی مورینیو در رمسوالیدربارهمقایسهاینتر او بااینتر‬ ‫کسب کرده است‪ .‬مدیران و مالکان این باشگاه زمان کونتهمطرحشدو اینمربیپرتغالیپاسخ‬ ‫هنــوز گزینه اخــراج این مربــی را در نظر ندارند داد‪« :‬بعضی مربیان در تاریخ باشگاه ها هستند‬ ‫امــا از اظهــارات او دربــاره اســتراتژی های نقل و که هرگز نباید ان ها را با دیگران مقایسه کنید‪ .‬در‬ ‫انتقاالتــی و همچنیــن بــاز نبودن دســتش برای این باشگاه نباید کاپلو را باکسی مقایسه کرد و‬ ‫انتخــاب بازیکنــان شایســته در ترکیــب خیلــی در اینتر نباید من و هررا را باکســی مقایســه کرد‬ ‫خوشنودنیستند‪.‬حاالروزنامه گاتزتادلو اسپورت چون این کار شدنی نیست‪ ».‬مورینیو همچنین‬ ‫مدعی شــده کــه ناراحتــی و عصبانیت مورینیو در گفتگوبااسکایاسپورتایتالیابهحضور کونته‬ ‫دلیــل دیگــری هــم دارد و ان انتخــاب انتونیــو در تاتنهام طعنه زده و اظهار داشت‪« :‬او مربی‬ ‫کونتــه به عنوان ســرمربی جدید تاتنهام اســت‪ .‬خوبی اســت اما نونو اسپیریتو سانتو هم مربی‬ ‫این روزنامه می گوید منابع نزدیک به این مربی بســیار خوبی اســت که چهار یا پنج ســال عالی‬ ‫پرتغالی تایید کرده اند که او نســبت به حضور را در ولوز ســپری کرد‪ .‬من نمی توانم بگویم که‬ ‫کونته در شمال لندن بی تفاوت نبوده است‪ .‬هر تاتنهام حاال مربی خوبی دارد چون پیش از او‬ ‫دو مربی سابقه هدایت اینتر‪ ،‬چلسی و تاتنهام نیز مربی خوبی داشته است‪».‬‬ ‫بازگشت مودریچ و خیال اسوده‬ ‫کروات ها‬ ‫حضور لوکا مودریچ‪ ،‬ستاره‬ ‫در تمرین حضور داشــتند و در‬ ‫رئــال مادریــد‪ ،‬در اردوی تیــم‬ ‫بین ان ها لوکا مودریچ‪ ،‬کاپیتان‬ ‫ملیکرواسیانرژیمضاعفیبه‬ ‫تیم ملی‪ ،‬هم دیده می شد که‬ ‫اینتیممی بخشد‪.‬رقابت های‬ ‫شــایعات بســیاری درباره عدم‬ ‫مرحلــه انتخابی جــام جهانی‬ ‫تهــا‬ ‫حضــورش در ایــن رقاب ‬ ‫مودریچ‬ ‫‪ 2022‬قطر از امروز در اروپا اغاز‬ ‫بــه دلیل مصدومیــت از ناحیه‬ ‫یشــود تا تکلیــف تیم هایی‬ ‫م ‬ ‫پشت و کمر به گوش می رسید‪.‬‬ ‫که به صورت مستقیم به این رقابت ها راه پیدا بســیاری از رســانه های اســپانیایی مدعی شــده‬ ‫خواهند کردمشخصشود‪.‬تصاویر منتشرشدهاز بودند که این بازیکن به دلیل دردی که دارد قادر‬ ‫تمرین تیم ملی کرواسی نشان می دهد که لوکا به حضور در میدان نیست اما هیچ چیز مانع از‬ ‫مودریــچ بــه اردوی ایــن تیم اضاف هشــده و این همراهی مودریچ با تیم ملی کشورش نشده و او‬ ‫اتفاق می تواند کار این تیم را برای حضور در قطر علیرغمفشردگیدیدارهایباشگاهیو باتوجه‬ ‫بســیار اسان کند‪ .‬تیم ملی فوتبال کرواسی حاال به این نکته که ‪ 36‬ســال سن دارد‪ ،‬همچنان با‬ ‫وارد اخرین روزهای مرحله انتخابی جام جهانی تمــام توان برای تیم ملی به میــدان می رود‪ .‬به‬ ‫شده و باید دو دیدار پایانی خود در گروه اچ این نظر می رسد کهباحضور مودریچدر ترکیبتیم‪،‬‬ ‫رقابت ها را در برابر مالت در تاریخ‪ 11‬نوامبر (‪ 20‬کار کرواســی برای غلبه بر مالت و نهایی کردن‬ ‫ابان) و ســه روز بعد در برابر روســیه برگزار کند‪ .‬صعــودش بــه جام جهانی قطر بســیار اســان تر‬ ‫تمامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی خواهدبود‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-2259‬شماره‪ ، 140060302006004999 :‬تاریخ‪ 1400/07/28 :‬جلسه هیات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات‬ ‫تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006001490‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم فاطمه‬ ‫میرکاظمی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره‬ ‫فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از‬ ‫مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده‬ ‫و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‬ ‫نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 8907‬مورخ‬ ‫‪ 40/01/24‬دفتر ‪ 63‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی‬ ‫به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم فاطمه میرکاظمی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 9462‬کدملی ‪ 1140347888‬صادره‬ ‫فرزند سیدمرتضی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 217/77‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 860‬فرعی از ‪ 85‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود‬ ‫را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر‬ ‫می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/08/05 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/20 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1211270‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-2257‬شماره‪ ، 140060302006005012 :‬تاریخ‪ 1400/07/28 :‬جلسه هیات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات‬ ‫تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006001952‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم اقدس‬ ‫کریمی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره‬ ‫فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از‬ ‫مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده‬ ‫و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‬ ‫نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 17030‬مورخ‬ ‫‪ 59/07/06‬دفتر ‪ 59‬و سند ‪ 12599‬مورخ ‪ 42/10/21‬دفتر ‪ 72‬و سند ‪ 3039‬مورخ ‪52/05/07‬‬ ‫دفتر ‪ 72‬و سند ‪ 30337‬مورخ ‪ 52/05/09‬دفتر ‪ 73‬و سند ‪ 31729‬مورخ ‪ 52/11/22‬دفتر ‪72‬‬ ‫و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز‬ ‫مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته‬ ‫و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که‬ ‫حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم اقدس‬ ‫کریمی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 2609‬کدملی ‪ 1141228785‬صادره فرزند ابوالقاسم‬ ‫نسبت به سه دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 128/41‬مترمربع پالک شماره ‪ 3253‬و ‪ 3257‬و‬ ‫‪ 3256‬فرعی از ‪ 85‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای‬ ‫خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی‬ ‫ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/08/05 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/20 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1211231‬م الف‬ ‫یوزهای ایرانی به دنبال‬ ‫خوشبختی در صیدا‬ ‫دیــدار تی مهــای ملی فوتبــال ایران و لبنــان در‬ ‫چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گــزارش باشــگاه‬ ‫قطــر امــروز برگــزار م ‬ ‫خبرنــگاران‪ ،‬تیم ملی فوتبــال ایــران در چارچوب‬ ‫تهــای مقدماتی جــام جهانی‬ ‫هفتــه پنجــم رقاب ‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬قطر در لبنان امروز به مصاف تیم ملی این‬ ‫کشــور م ـی رود‪ .‬در حــال حاضــر شــاگردان دراگان‬ ‫اســکوچیچ کــروات در مقدماتــی جــام جهانی با‬ ‫‪ ۱۰‬امتیاز در صدر جدول هســتند و شــانس اصلی‬ ‫صعــود بــه بزرگ تریــن اوردگاه جهانــی فوتبــال‬ ‫یشــوند‪ .‬شــاگردان اســکوچیچ در ‪۴‬‬ ‫محســوب م ‬ ‫بازی گذشته خود موفق به کسب ‪ ۳‬پیروزی و یک‬ ‫تســاوی شــدند و لبنانی ها نیــز از ‪ ۴‬بــازی ‪ ۵‬امتیاز‬ ‫کســب کردند و سوم هستند‪ .‬این ‪ ۲‬تیم تابه حال‬ ‫‪ ۱۰‬بــار در مســابقات مختلــف رو در روی یکدیگر‬ ‫قرارگرفته اند که حاصل ان ‪ ۸‬برد برای ایران‪ ،‬یک‬ ‫تســاوی و یک پیروزی برای لبنان بوده اســت‪ .‬در‬ ‫دیدار های این ‪ ۲‬تیم ‪ ۲۹‬گل ردوبدل شده که ‪۲۷‬‬ ‫گل سهم ملی پوشــان بوده و لبنانی ها فقط ‪ ۲‬بار‬ ‫موفــق به بــاز کــردن دروازه ایران شــده اند‪ .‬جواد‬ ‫نکونام با به ثمر رســاندن ‪ ۷‬گل‪ ،‬بهترین گلزن ما‬ ‫مقابل لبنانی ها محسوب می شود‪ .‬تیم های لبنان‬ ‫و ایران قرار است برای ششمین بار در خاک لبنان‬ ‫به مصاف یکدیگر بروند‪ .‬در ‪ ۵‬مســابقه قبلی ‪۳‬‬ ‫برد برای ملی پوشان‪ ،‬یک پیروزی برای لبنان و یک‬ ‫تســاوی به دست امده اســت‪ .‬بعد از بیروت حاال‬ ‫شهر صیدا برای اولین بار میزبان بهترین تیم اسیا در‬ ‫رنکینگ فیفا خواهد بود‪ .‬این ‪ ۲‬تیم برای دومین‬ ‫بار درراه جام جهانی به مصاف یکدیگر خواهند‬ ‫رفت‪ .‬پیش ازاین در دور چهارم و نهایی انتخابی‬ ‫جــام جهانی ‪ ۲۰۱۴‬برزیل‪ ،‬لبنانی ها در بازی رفت‬ ‫موفق شــدند با تک گل رودا انتر از ســد شــاگردان‬ ‫کارلوس کی روش بگذرند و اولین و اخرین باخت‬ ‫ایران در این دوئل را رقم بزنند‪ .‬مسابقه برگشت‬ ‫در ورزشگاه ازادی با برد پرگل ایران با نتیجه چهار‬ ‫بر صفر همراه شــد‪ .‬درنهایت هــم ایران به عنوان‬ ‫سرگروه به جام جهانی رسید و لبنان هم قعرنشین‬ ‫شد‪ .‬ایران بعد از تساوی در اولین بازی با لبنان‪ ،‬در‬ ‫پنج دیدار بعدی به برتری رسید و پس از شکست‬ ‫یک بر صفر نیز ‪ ۳‬برد متوالی با دست کم چهار گل‬ ‫زده در هــر مســابقه برای ما حاصل شــد‪ .‬پیروزی‬ ‫نمــاه ســال ‪ ۱۳۹۱‬بهتریــن برد‬ ‫‪ ۵‬بــر صفــر در بهم ‬ ‫ما مقابل قرمز ها بوده اســت‪ .‬این بازی چهارمین‬ ‫رویارویی ‪ ۲‬تیم در هشــتمین ماه ســال اســت‪ .‬در‬ ‫‪ ۳‬بازی قبلی ‪ ۲‬پیروزی و یک تســاوی برای ایران‬ ‫تشــده اســت‪ .‬مــا ‪ ۷‬گل زده ایــم و تیم حریف‬ ‫ثب ‬ ‫موفق به زدن یک گل شــده اســت‪ .‬تیم های ملی‬ ‫ایــران و لبنان اولین دیدار خــود را ‪ ۲۳‬ابان ‪۱۳۷۵‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-2269‬شماره‪ ، 140060302006004884 :‬تاریخ‪ 1400/07/26 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006001885‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم ریحانه ملکوتی ورنوسفادرانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 37026‬مورخ ‪ 99/08/17‬دفتر ‪ 322‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد‬ ‫تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا‬ ‫احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم ریحانه ملکوتی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 1616‬کدملی‬ ‫‪ 1141218811‬صادره فرزند سیف اله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 85/80‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 2341‬فرعی از ‪ 87‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید‬ ‫و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر‬ ‫می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/08/05 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/20 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1210809‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-2267‬شماره‪ ، 140060302006004945 :‬تاریخ‪ 1400/07/27 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006001177‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم محمدطاها عبداللهی کوشکی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 1651‬و ‪ 1555‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از‬ ‫مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های‬ ‫محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم محمدطاها عبداللهی کوشکی به شناسنامه شماره ‪ 1130865711‬کدملی ‪1130865711‬‬ ‫صادره فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری به مساحت ‪ 839‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 1651‬و ‪ 1555‬فرعی از ‪ 103‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید‬ ‫و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر‬ ‫می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/08/05 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/20 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1211106‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-2265‬شماره‪ ، 140060302006004967 :‬تاریخ‪ 1400/07/28 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫اسکوچیچ دور از حواشی‬ ‫به فکر شکست لبنان‬ ‫در فاصلهکوتاهتادیدار تیمملیفوتبالایرانبرابر لبنان‪،‬‬ ‫بهتنهاچیزیکهخیلیتوجهنمی شود‪،‬همینمسابقهاست‪.‬‬ ‫این روزها و پس از اعالم فهرست جدید تیم ملی از سوی‬ ‫دراگاناسکوچیچ‪،‬بحثداغپیرامونتیمملیهمچنانعدم‬ ‫دعوتاز مهدیطارمیاست کهابعاد گسترده ایداشتهو‬ ‫عالوه بر اینکه موضوع اصلی رسانه های ورزشی داخلی و‬ ‫چهره های مطرح فوتبال کشور بوده است‪ ،‬در کشورهای‬ ‫پرتغــال و لبنان هم این خبر بازتاب زیادی داشــته اســت‪.‬‬ ‫بااین حالبهنظر می رسداسکوچیچکهیکیاز قطب های‬ ‫دوقطبیجدیدفوتبالایراناست‪،‬فارغازاینحواشیبهتنها‬ ‫چیزیکهفکر می کند‪،‬نتیجهدیدار برابر لبنانباشدکهتاثیر‬ ‫مستقیمدر حالواحوالتیماوپیشاز مصافهفتهششم‬ ‫برابر سوریه خواهد داشت‪ .‬اسکوچیچ این روزها عالوه بر‬ ‫اینکهبایدبه طور کاملحواسشبهحواشیاردویتیمملی‬ ‫ورفتار بازیکنانشباشد‪،‬بههمراهسایر اعضایکادر فنیدر‬ ‫موردانتخابروشبازیوجانشینمهدیطارمینیزتصمیم‬ ‫بگیردتاتیمشهمچنانبتواندبهروندشکست ناپذیری اش‬ ‫ادامهبدهدودر دوازدهمینحضورشبهیازدهمینپیروزی‬ ‫دستپیداکند‪.‬دیدار دوتیمملیفوتبالایرانولبنانامروز‬ ‫در چارچوبدور پنجمرقابت هایمرحلهنهاییمقدماتی‬ ‫جامجهانیدر بیروتبرگزار خواهدشد‪.‬‬ ‫ایران امروز خارج از خانه به مصاف لبنان می رود‬ ‫در بیــروت برگــزار کردنــد‪ .‬دیداری دوســتانه که با‬ ‫تساوی بدون گل خاتمه یافت و پس ازان ‪ ۵‬دیدار‬ ‫پیاپی ایران موفق شــد پیروز شــود‪ .‬در تمام این‬ ‫دیدار ها لبنان یک بار هم نتوانست دروازه ایران را‬ ‫باز کند و تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار هایی‬ ‫یک طرفــه‪ ،‬بــه پیــروزی رســید‪ .‬همچنیــن در ایــن‬ ‫مســابقه قرار است سیســتم کمک داور ویدئویی‬ ‫یهــای مقدماتی جام‬ ‫اســتفاده شــود‪ .‬برگزاری باز ‬ ‫جهانــی ‪ ۲۰۲۲‬بــه ســود تیــم ملــی فوتبــال ایــران‬ ‫تما مشــده اســت‪ .‬در بــازی بــا امارات داور وســط‬ ‫رای به اخراج شجاع خلیل زاده داد‪ ،‬اما کمک داور‬ ‫ویدئویی خطاب به داور وسط اعالم کرد مهاجم‬ ‫تیم ملی امارات در موقعیت افساید صاحب توپ‬ ‫شدهاستو بههمینبهانهداور وسطتصمیمخود‬ ‫را تغییــر و تــوپ را در اختیــار ایران قرارداد و شــجاع‬ ‫خلیل زاده هم به بازی برگشــت‪ .‬فدراســیون فوتبال‬ ‫ایــران هــم در تــاش بــود در بــازی با کره جنوبــی از‬ ‫کمک داور ویدئویی استفاده کند‪ ،‬اما باوجود نصب‬ ‫تجهیزاتدر استادیومازادیکنفدراسیونفوتبالاسیا‬ ‫برای این بازی کمک داور ویدئویی را انتخاب نکرد و‬ ‫درنهایت این سیستم در این بازی به صورت افالین‬ ‫مورداستفاده قرار گرفت‪ .‬درصورتی که اگر کمک داور‬ ‫ویدئویی در این بازی حضور داشت به احتمال قوی‬ ‫خطای صورت گرفته روی مهدی طارمی را به ســود‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ایران پنالتی اعالم می کرد و تیم ملی از این تصمیم‬ ‫ســود می برد‪ .‬البته حاشــیه چند روز اخیــر برای تیم‬ ‫ملــی به دعوت نشــدن طارمی بازمی گــردد‪ .‬دراگان‬ ‫اسکوچیچ‪ ،‬سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در حالی‬ ‫تشــده به اردوی تیم ملی را اعالم کرد‬ ‫اســامی دعو ‬ ‫کهناممهدیطارمی‪،‬اماده ترینمهاجماینروز های‬ ‫تیم ملی در ان دیده نمی شود‪ .‬طبیعتا همه متوجه‬ ‫شده اند که ماجرای دعوت نشدن مهدی طارمی به‬ ‫تیم ملی‪ ،‬نه فنی بوده است و نه مصدومیت‪ ،‬بلکه‬ ‫ماجرا به درگیری لفظی مهاجم پورتو با اسکوچیچ‬ ‫مربوط می شود‪ .‬شــاید این موضوع اتفاق جدیدی‬ ‫نباشد؛زیراطارمیپساز صعودایرانبهمرحلهنهایی‬ ‫انتخابیجامجهانیباطعنهبهاسکوچیچایننسل‬ ‫از تیمملی را مدیون کی روش دانست‪ .‬بااین وجود‬ ‫در روز های گذشته این درگیری لفظی به اوج خود‬ ‫رســید و با دعوت نشــدن مهدی طارمی به جنگ‬ ‫داخلی تبدیل شــد‪ .‬ماجرا از جایی علنی شــد که‬ ‫دراگان اســکوچیچ در مصاحبه ای به ضعف فنی‬ ‫و تاکتیکــی بازیکنان تیم ملــی پرداخت و مهدی‬ ‫طارمی نیز در توئیتی به ان واکنش نشان داد‪ .‬حاال‬ ‫باید منتظر ماند و دید شاگردان اسکوچیچ در گام‬ ‫پنجم مقدماتی جام جهانی چه عملکردی را ثبت‬ ‫می کنند و ایا می توانند روند شگفت انگیز خود را‬ ‫پشت سر بگذارند یا خیر؟‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006001494‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم سیدرحمان میرشفیعی خوزانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه‬ ‫و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی‬ ‫را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه‬ ‫شده ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از اسماعیل نصیریان و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد‬ ‫تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا‬ ‫احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم سیدرحمان میرشفیعی خوزانی به شناسنامه شماره ‪10865‬‬ ‫کدملی ‪ 1140361619‬صادره فرزند سیدمحمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪199/50‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 9‬فرعی از ‪ 156‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان‬ ‫مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/08/05 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/20 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1210905‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-2263‬شماره‪ ، 140060302006005011 :‬تاریخ‪ 1400/07/28 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006001953‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم روح اله امینی خوزانی مبنی بر صدور‬ ‫سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 17030‬مورخ ‪ 59/07/06‬دفتر ‪ 59‬و سند ‪ 12599‬مورخ ‪42/10/21‬‬ ‫دفتر ‪ 72‬و سند ‪ 3039‬مورخ ‪ 52/05/07‬دفتر ‪ 72‬و سند ‪ 30337‬مورخ ‪ 52/05/09‬دفتر ‪ 72‬و سند‬ ‫‪ 31729‬مورخ ‪ 52/11/22‬دفتر ‪ 72‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های‬ ‫محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم روح اله امینی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 2165‬کدملی ‪ 1141190303‬صادره فرزند‬ ‫خدارحم نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 128/41‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 3257‬و ‪ 3256‬و ‪ 3253‬فرعی از ‪ 85‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان‬ ‫مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/08/05 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/20 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1211222‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-2261‬شماره‪ ، 140060302006004950 :‬تاریخ‪ 1400/07/27 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006001181‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم محمدرضا عبدالهی کوشکی مبنی بر‬ ‫حکم سنگین‬ ‫کمیته انضباطی علیه‬ ‫الهامی‬ ‫ ‬ ‫ساکت‬ ‫کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سرمربی نساجی را به‬ ‫خاطر رفتارش در دیدار با گل گهر نقره داغ کرد‪ .‬کمیته‬ ‫انضباطی فدراسیون فوتبال باگذشت ‪ 8‬روز از دیدار‬ ‫جنجالی گل گهر سیرجان و نساجی مازندران در قبال‬ ‫اتفاقاتپیش امدهدر ایندیدار حکمخودراصادر کرد که‬ ‫مهم ترینانمحرومیتسنگینبرایساکتالهامیسرمربی‬ ‫نساجی است‪ .‬در جریان این مسابقه ساکت الهامی‬ ‫سرمربیتیمشمالیرفتارهاییدرقبالداورمسابقه(موعود‬ ‫بنیادیفر)داشت کههمینموضوعمنجر بهاخراجاو کنار‬ ‫زمینشد‪.‬الهامی کهبعداز دریافت کارتقرمز نیز بالحن‬ ‫تندی با داور مسابقه صحبت کرد‪ ،‬گزارش هایی از سوی‬ ‫ناظر و داور برایش رد شده و به همین خاطر پرونده اش‬ ‫به کمیته انضباطی رفت‪ .‬حاال کمیته انضباطی فدراسیون‬ ‫فوتبال در جلسات خود حکم سنگینی را برای الهامی در‬ ‫نظر گرفته است‪ .‬در حکم صادرشده امده است‪« :‬ساکت‬ ‫الهامی سرمربی تیم نساجی مازندران به دلیل بدرفتاری‬ ‫در قبال مقام رسمی مسابقه باتوجه به سابقه قبل منجر‬ ‫به اخراج‪ ،‬طبق ماده‪ 55‬ایین نامه انضباطی به پرداخت‬ ‫یکمیلیاردریالجریمهنقدیو ششجلسهمحرومیتاز‬ ‫حضور در تمامیمسابقاتتیمخودوورزشگاه هایفوتبال‬ ‫کشورمحکومشد‪.‬قابل تجدیدنظر‪».‬‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل صفحه ‪ 254‬و صفحه ‪ 716‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال‬ ‫ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و‬ ‫بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا‬ ‫مالکیت اقای‪/‬خانم محمدرضا عبدالهی کوشکی به شناسنامه شماره ‪ 3006‬کدملی ‪1140787594‬‬ ‫صادره فرزند براتعلی نسبت به ششدانگ یکباب باغ به مساحت ‪ 1000‬مترمربع پالک شماره ‪1555‬‬ ‫فرعی از ‪ 103‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد‬ ‫اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/08/05 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/20 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1211102‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2518‬شماره نامه‪ 140085602030012618 :‬ابوالقاسم ایزدفر فرزند مسیب طبق درخواست وارده‬ ‫به شماره ‪ 140021702030023104‬مورخ ‪ 1400/08/17‬و به استناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت‬ ‫و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪395/6699‬‬ ‫واقع در بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ ۳۶۸‬دفتر ‪ ۶۴‬امالک ذیل ثبت ‪ ۱۵۴۵۵‬بنام ابوالقاسم ایزدفر‬ ‫فرزند مسیب ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طی سند رهنی شماره ‪ ۱۷۰۲۱۴‬مورخ ‪ 1394/10/23‬دفتر‬ ‫‪ ۱۶۴‬نجف اباد در رهن بانک ملی ایران شعبه چهار راه نظر می باشد و معامله دیگری هم انجام نشده‬ ‫است‪ .‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن‪ :‬در اثر مفقودی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند‬ ‫مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود‬ ‫که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت‬ ‫مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده (‪ )۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا‬ ‫ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده‪،‬‬ ‫مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی‬ ‫سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/08/20 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده اردستانی‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1220310‬م الف‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2519‬نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به‬ ‫شرح رای شماره ‪ 140060323136000205‬مورخ ‪ 1400/04/14‬تصرفات مالکانه ایرج پرمر فرزند‬ ‫حسین تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 54/93‬مترمربع قسمتی از پالک ‪ -۱۴‬اصلی‬ ‫واقع در نایبند جنوبی بخش یک بندرعباس به استناد ماده ‪ ۱‬و ماده ‪ 3‬قانون مذکور بمیزان یک‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ ملکی اقای حسین خیراندیش را تایید نموده است به جهت عدم دسترسی‬ ‫به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار اگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین‬ ‫رو در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق اگهی میگردد چنانچه‬ ‫ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار اگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات‬ ‫صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره‬ ‫ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید‪ .‬چنانچه پس از‬ ‫سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/06 :‬ابوالحسن دستوری ‪-‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس‪ -‬منطقه یک ‪/1400/420‬م الف‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 20‬ابان ماه ‪ 11 / 1400‬نوامبر ‪ 05 / 2021‬ربیع الثانی ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1208‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫تشکیلقرارگاهحمل ونقل‬ ‫در وزارت کشور‬ ‫رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از تشکیل قرارگاه حمل ونقل در وزارت کشور‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬برای اولین بار قرارگاهی را در خصوص نوســازی و بازســازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی کشور تشکیل دادیم و در این قرارگاه به صورت هفتگی وضعیت ناوگان از مترو گرفته تا‬ ‫ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی رصد می شود‪.‬مهدی جمالی نژاد در گفت وگو با ایلنا درباره زمان‬ ‫تامین‪ ۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬دستگاه اتوبوس از طریق تهاتر نفت که با مساعدت وزارت کشور قرار است‪،‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصد ایرانیان پوکی‬ ‫استخوان دارند‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اجراییشود‪،‬اظهار کرد‪:‬محدودیت هایکهدرگذشتهداشتیمازجملهتحریمومشکالتاقتصادی‬ ‫یقیننابایدبرطرفشودو عزمجدیرابراینوسازیناوگانداشتهباشیم‪.‬او ادامهداد‪:‬امادر شرایط‬ ‫موجودیکهمدلیو هم افزاییبینوزارت کشور و شهرداری هاایجادشدهو دولتنیز کمک کرده‬ ‫است که تدابیری را اتخاذ کنیم و با همین شرایط موجود نیز ناوگان را نوسازی کنیم‪ .‬معاون وزیر‬ ‫کشور بابیاناینکهاگر راهینتوانستیمپیدا کنیمبایدراهیبسازیم‪،‬اضافه کرد‪:‬اگر منابعینداریم‬ ‫که نوسازی ناوگان را انجام دهیم درنتیجه بحث تهاتر نفت را مطرح کردیم و به دنبال تحقق این‬ ‫موضوع هستیم تا بتوانیم ناوگان را نوسازی کنیم‪ .‬جمالی نژاد همچنین با اشاره به اورهال کردن و‬ ‫بازسازی اتوبوس های فرسوده گفت‪ :‬درباره اورهال و بازسازی اتوبوس های فرسوده نیز تسهیالت‬ ‫خوبی در نظر گرفته شده و اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است و اگر در کنار خرید اتوبوس‬ ‫بتوانیمبازسازیاتوبوس های فرسودهرانیز انجامدهیم‪،‬اقدامبسیار ارزشمندیخواهدبود‪.‬‬ ‫افزایش موارد ابتال‬ ‫به سرخک در کشور‬ ‫رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت‬ ‫ضمن تشــریح برنامه واکسیناســیون تکمیلی ســرخک و ســرخجه در‬ ‫کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬به دنبال افزایش تعداد موارد ابتال به ســرخک به ‪۸۵‬‬ ‫نفر در اوایل امسال‪ ،‬در وزارت بهداشت برنامه ریزی شد تا در منطقه‬ ‫جنوب و شرق کشور به عنوان منطقه ای که بیشترین ریسک تردد اتباع‬ ‫بیگانه و انتقال بیماری وجود دارد‪ ،‬عملیات واکسیناسیون تکمیلی را‬ ‫انجامدهیم‪.‬‬ ‫دکتر سید محسن زهرایی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به انجام‬ ‫برنامــه تکمیلــی واکسیناســیون ســرخک و ســرخجه‪ ،‬گفــت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر در مناطق جنوب شــرق کشــور این برنامه را دنبال می کنیم‪ .‬در‬ ‫مورد بیماری سرخک در سال ‪ ۱۳۹۸‬جزو سه کشور پیشرو در منطقه‬ ‫خاورمیانــه درزمینـ ٔـه کنتــرل بیمــاری بودیم و موفق شــدیم از ســازمان‬ ‫بهداشت جهانی تاییدیه حذف ویروس سرخک و سرخجه را دریافت‬ ‫کنیم که این نشــان دهنده وضعیت خوب کنترل بیماری در کشورمان‬ ‫استو امیدواریماینموضوعادامه دار باشد‪.‬او باتاکیدبر اینکهبیماری‬ ‫سرخک مانند سایر بیماری های عفونی محدود به مرزهای جغرافیایی‬ ‫نیســت و ب هســرعت می تواند از کشــوری به کشــور دیگر منتقل شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬همانطور که می دانید سرخک مسری ترین عامل بیماری زای‬ ‫شناخته شده است و سرایت پذیری ان از همه میکروارگانیسم های دیگر‬ ‫بیشتر است درنتیجه با سفرهای بین المللی از کشوری به کشور دیگر‬ ‫منتقل می شود و چون ما در منطقه ای هستیم که کشورهای همسایه‬ ‫ازنظر برنامه های ایمن سازی واکسیناسیون کودکان‪ ،‬ضعیف هستند و‬ ‫نتوانستند پوشش واکسیناسیون کافی را ایجاد کنند‪ ،‬بیماری هایی مانند‬ ‫سرخک در ان ها رایج و شایع است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬در سال گذشته به‬ ‫دلیل مشکالت ناشی از کرونا پوشش واکسیناسیون سرخک و سرخجه‬ ‫در این کشــورها از قبل هم کمتر شــد و شــاهد شــیوع بیشــتر بیماری‬ ‫سرخک در کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان بودیم و این شیوع‬ ‫باال طبیعتا به دنبال ترددهای صورت گرفته‪ ،‬مواردی را هم به کشور ما‬ ‫منتقل می کرد و این امر سبب شد که شاهد مواردی از بیماری سرخک‬ ‫اوایل امسال در کشورمان باشیم و تعداد کل موارد مبتالبه ‪ ۸۵‬مورد‬ ‫افزایش یابد‪ .‬درنتیجه این اتفاقات‪ ،‬در وزارت بهداشت برنامه ریزی شد‬ ‫تادر منطقهجنوبو شرق کشور به عنوانمنطقه ای کهبیشترینریسک‬ ‫تردد اتباع بیگانه و انتقال بیماری وجود دارد عملیات واکسیناســیون‬ ‫ن کار با استفاده از واکسن‬ ‫تکمیلی را انجام دهیم‪ .‬زهرایی ادامه داد‪ :‬ای ‬ ‫‪ MMR‬در حال انجام است که بیماری سرخک‪ ،‬سرخجه و اوریون را‬ ‫پوشش می دهد‪ .‬به طورمعمول بچه ها در گروه سنی ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬ماهگی‬ ‫این واکسن را دریافت می کنند و این عملیات همانطور که از اسمش‬ ‫پیدا است‪ ،‬تکمیلی بوده و همه بچه ها در مناطق مورد هدف‪ ،‬حتی‬ ‫ان هایی که دو نوبت واکسیناسیون شدند‪ ،‬توصیه می شود که واکسن‬ ‫مجدد بگیرند‪ .‬این واکسن سبب تحریک سیستم ایمنی شده و باعث‬ ‫یشــود حداکثر ایمنی زایی در بچه ها ایجاد شــود‪ .‬وقتی این اتفاق‬ ‫م ‬ ‫رخ دهد اگر مواجهه مجدد با ســرخک در کشــور داشــته باشــیم چون‬ ‫کودکانواکسینهشدند‪،‬از مواجههباموارداحتمالیاسیبنخواهنددید‪.‬‬ ‫اگر در منطقه مذکور اثر حفاظتی را افزایش دهیم حتی می توان گفت‬ ‫ممکن است اثر محافظتی برای سایر مناطق کشور هم داشته باشد‪ .‬او‬ ‫سال تمام را‬ ‫افزود‪ :‬عملیات واکسیناسیون تکمیلی گروه سنی ‪ ۹‬ماه تا ‪ِ ۷‬‬ ‫رئیسسیزدهمینهمایشبین المللیغدددرون ریز و متابولیسم گفت‪:‬بیشاز ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫ایرانیان پوکی استخوان دارند که در ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد موارد منجر به شکستگی و بی حرکتی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬فریدون عزیزی روز چهارشــنبه در مراســم گشــایش مجازی ســیزدهمین‬ ‫همایشبین المللیغددو متابولیسمافزود‪:‬پوکیاستخوانبهمعنی کاهشتراکماستخوان‬ ‫است که به دنبال ان قدرت و استحکام استخوان کم شده و تحت این شرایط استخوان در‬ ‫معرض اسیب و شکستگی قرار می گیرد‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬پوکی استخوان معموال به تدریج‬ ‫پیشرفت می کند و در ابتدا‪ ،‬هیچ عالمتی از خود بروز نمی دهد تا وقتی که شکستگی ایجاد‬ ‫شــود‪ .‬این بیماری می تواند در هر اســتخوانی از بدن ایجاد شــود و شکستگی ناشــی از ان‪،‬‬ ‫در استخوان های ستون مهره ها‪ ،‬لگن و ران بیشتر دیده می شود‪ .‬عزیزی بابیان اینکه زنان‬ ‫بعد از یائسگی بیشتر در معرض ابتال به پوکی استخوان قرار می گیرند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نداشتن‬ ‫تحرک بدنی مناسب و کافی‪ ،‬کمبود مواد معدنی مانند کلسیم‪ ،‬پروتئین و ویتامین دی و‬ ‫بیماری هایی مانند پرکاری تیروئید‪ ،‬دیابت در بروز پوکی استخوان نقش دارند‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫غدد و متابولیســم کشــور ادامه داد‪ :‬در رژیم های غذایی نامناســب افراد دچار کمبود مواد‬ ‫معدنی می شوند و بدن این کمبودها را از بافت های استخوانی تامین می کند و این روند‪،‬‬ ‫در طول زمان باعث فقر استخوان ها و درنتیجه پوکی استخوان خواهد شد‪ .‬به گفته عزیزی‪،‬‬ ‫دیابت از بیماری های قرن‪ ۲۱‬به شمار می روند و اکنون‪ ۱۱‬درصد جمعیت کشور دچار دیابت‬ ‫بوده و به عبارتی دیگر در افراد باالی ‪ ۶۰‬سال از سه نفر‪ ۲ ،‬نفر به این بیماری مبتال هستند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬درصد ابتال به تیروئید پرکار و کم کار نیز در میان مردم افزایش یافته و این بیماری‬ ‫به علت عدم شیوه زندگی سالم باعث شده شیوع این بیماری رو به افزایش باشد‪ .‬این استاد‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد‪ :‬چاقی نیز رو به افزایش است و کرونا در‬ ‫طی دو سال اخیر این بیماری را تشدید کرده است‪ ،‬این عارضه در کودکان به دلیل کم تحرکی‬ ‫و نداشتن فعالیت بدنی مناسب رو به گسترش است‪ .‬عزیزی خاطرنشان کرد‪ :‬مصرف زیاد‬ ‫غذاهای اماده فست و فود باعث افزایش روند چاق شدن افراد به ویژه چاقی شکمی شده‬ ‫که می تواند باعث بروز بیماری های غیر واگیر مانند قلبی و عروقی و دیابت شود‪.‬‬ ‫یشــود و تمام بچه هایی که‬ ‫برای کودکان ایرانی و غیر ایرانی شــامل م ‬ ‫کالس اول ابتدایی باشند هم مشمول این برنامه می شوند‪ .‬اکنون برنامه‬ ‫را در شهرستان های هم مرز با افغانستان در خراسان جنوبی‪ ،‬کل استان‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ ،‬بخش های جنوبی کرمان و کل استان هرمزگان‬ ‫انجام می شود‪ .‬رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت‬ ‫بهداشت در پایان تاکید کرد‪ :‬درمجموع حدود یک میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫کودک در گروه سنی ‪ ۹‬ماه تا ‪ ۷‬سال تحت پوشش این برنامه هستند‪.‬‬ ‫برنامه مذکور از ‪ ۸‬ابان ماه اغازشده است و تا اواخر این هفته ادامه‬ ‫خواهــد داشــت و امیدواریــم بــه هدف کامــل خود برســیم تا بیماری‬ ‫سرخک کامال تحت کنترل باشد‪.‬‬ ‫حضورپررنگایرانی ها‬ ‫درشبکه هایاجتماعی‬ ‫برنامه هفتم توسعه فرصتی برای حمایت از شرکت های خالق‬ ‫یکنمایندهمجلسبودجهسنواتیو برنامههفتمتوسعهرافرصتی‬ ‫مغتنمبرایتوسعهحمایت هااز شرکت هایخالقبرشماری کرد‪.‬‬ ‫بهگزارشمهر‪،‬ابراهیمعزیزینمایندهحوزهانتخابیهشیراز در مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت‪ :‬مجلس نگاه بسیار مثبتی نسبت به شرکت های‬ ‫خالق و دانش بنیان دارد‪ .‬تصویب کلیات طرح جهش تولید دانش بنیان‬ ‫نیز مبین این موضوع است‪ .‬او افزود‪ :‬ما اگر خواهان رسیدن به استقالل‬ ‫اقتصادی و مالی هستیم‪ ،‬باید تمام تالش خود را به کاربریم تا جوانان‬ ‫خالق و فناوری که شــرکت های خالق و دانش بنیان تاســیس کرده اند‪،‬‬ ‫از پیچ مشــکالت عبور کنند و ب هســامت‪ ،‬مســیر طبیعی رشــد خود را‬ ‫طی کنند‪ .‬عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫مجلسشورایاسالمیافزود‪:‬مسیر رسیدنبهقله هایتمدنسازیایران‬ ‫اســامی‪ ،‬راه پرچالشــی اســت و باید همگی دست به دست هم دهیم‬ ‫تا شــرکت های خالق‪ ،‬دانش بنیان و اســتارت اپهای فرهنگی و دانشی‪،‬‬ ‫به عنوان پرچمداران تمدن سازی ایرانی_ اسالمی‪ ،‬راه را طی کنند و برای‬ ‫کشور عزت و استقالل بیشتری به ارمغان اوردند‪ .‬او گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫خالقنیز نقشیبی بدیلدر پیشبردهمزمانفرهنگیو اقتصادی کشور‬ ‫ایفا می کنند‪ .‬درواقع جوانان خالق و نواور ما در این شرکت ها‪ ،‬در تالش‬ ‫هستند تا ایده را به واقعیت تبدیل کنند و به همین جهت استحقاق‬ ‫حمایت حداکثری رادارند‪ .‬عزیزی با اشاره به قرار داشتن در ایام تصویب‬ ‫برنامه ‪ ۵‬ساله هفتم‪ ،‬گفت‪ :‬معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫می توانــد از ایــن فرصــت اســتفاده کنــد و مباحــث مرتبــط بــا تســهیل‬ ‫کسب وکارهایخالقو نواور راپیشنهاددهدتادر برنامههفتم گنجانده‬ ‫قطعا اگر‬ ‫شــود و به ســرلوحه اجرایی در کشــور تبدیل شــود‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫پیشنهاد ها به صورت الیحه باشد‪ ،‬مسیر اسان تری را در خصوص تایید‬ ‫از سوی شورای نگهبان طی می کند‪ ،‬هرچند مجلس نیز از این امادگی‬ ‫برخوردار است تا هرگونه طرح متقن و کارشناسی شده ای را برای توسعه‬ ‫حمایــت از زیس ـت بوم نــواوری در کشــور‪ ،‬در قالب طــرح‪ ،‬مطرح کند‪.‬‬ ‫نماینده شیراز در مجلس ضمن مهم ارزیابی کردن‪ ،‬فعالیت شرکت های‬ ‫خالق‪،‬افزود‪:‬عالوهبر برنامههفتم‪،‬بودجهسنواتینیز می تواندبستری‬ ‫برایتخصیصحمایت هایبیشتر باشد‪.‬تعاملدوسویهمعاونتعلمی‬ ‫و فناوری ریاس ـت جمهوری و کمیســیون های مختلف مجلس‪ ،‬تسهیل‬ ‫بخشتخصیصاینحمایت هاخواهدبود‪.‬‬ ‫با حضور پررنگ اعضای خانواده ها در شبکه های اجتماعی در اینده ای نه چندان‬ ‫دور شاهد سکوتی سخت در کانون خانواده ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬افزایش چشمگیر استفاده از اینترنت و به ویژه‬ ‫شبکه¬ های اجتماعی این روز ها به رغم استفاده های کار راه اندازی که دارند‪ ،‬در کنار‬ ‫اشتغال طوالنی والدین و تغییر نگرش ان ها در تربیت فرزندان‪ ،‬سبب دوری اعضای‬ ‫خانــواده از یکدیگــر شــده اســت‪ .‬به گونــه ای که به رغم حضــور اعضای خانــواده زیر‬ ‫یک سقف‪ ،‬این امکان وجود دارد که فاصله هایی ازلحاظ عاطفی و معنوی بینشان‬ ‫بــه وجــود بیایــد و در طــول روز اعضــای خانواده ســاعات خــود را یا بیــرون از خانه‬ ‫هستند و ساعت های هم در منزل حضور دارند در شبکه های اجتماعی فعال هستند‬ ‫و همین موضوع باعث شده در طوالنی مدت مهر و محبتی که بینشان وجود داشته‬ ‫هرروز کمرنگ و کمرنگ تر شود‪ .‬البته عالوه بر این مسائل خانواده هایی هم وجود‬ ‫دارند که در کنار یکدیگر می نشینند‪ ،‬اما حرفی برای گفتن دیگر ندارند و از گفتگو و‬ ‫حل مســائل موجود در خانواده دیگر خبری نیســت و در ادامه کار به جایی می رسد‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫کــه مشــکالت کوچــک و جزئی تبدیل به کالفی ســردرگم و چه بســا حاد تر م ‬ ‫همچنیــن طبــق اخریــن اعــام مرکز امــار کــه از جامعه افرادی باالی ‪ ۱۵‬ســال کشــور‬ ‫جمع اوری شــده اســت‪ ،‬سرانه حضور هر ایرانی در شبکه های اجتماعی یک ساعت و‬ ‫سی ودو دقیقه است‪ .‬طبق اعالم مرکز امار بیشترین شبکه های اجتماعی استفاده شده‬ ‫توسط ‪ ۲/۶۵‬درصد افراد عضو در شبکه های اجتماعی در جامعه هدف افراد باالی‬ ‫‪ ۱۵‬ســال بــه شــرح زیــر اســت‪ ۵/۸۸ :‬درصد ‪ -‬نرم افــزار واتــس اپ ‪ ۳/۶۸ /‬درصد ‪-‬‬ ‫نرم افزار اینســتاگرام‪ ۲/۶۶ /‬درصد ‪ -‬نرم افزار تلگرام‪ ۶/۴ /‬درصد ‪ -‬نرم افزار ســروش‬ ‫‪ ۷/۳ /‬درصد ‪ -‬نرم افزار ایتا‪ ۶/۳ /‬درصد ‪ -‬نرم افزار ایمو‬ ‫پلیس گمرک تهران راه اندازی می شود‬ ‫رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با اشاره به‬ ‫راه اندازی پلیس گمرک در اکثر مبادی ورودی استان های‬ ‫مــرزی کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬در اینده نزدیک‪ ،‬پلیس گمــرک در‬ ‫تهران نیز راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬سرهنگ علی ولی پور گودرزی‬ ‫در پاسخ به این پرسش که از دیدگاه شما کدام یک از این‬ ‫موارد‪ ،‬کمبود در تامین و توزیع کاال‪ ،‬داللی و واسطه گری و‬ ‫ضعف در مدیریت بازار در شکل گیری بازار سیاه بیشترین‬ ‫نقش را دارد؟ اظهار داشــت‪ :‬نمی توان گفت تنها یکی از‬ ‫این موارد موجب شکل گیری بازار سیاه است بلکه هر سه‬ ‫موردتاثیرگذار است‪،‬امابههمتمسئوالنخوشبختانهدر‬ ‫کشور کمبود کاال نداریم‪ .‬او در خصوص اظهارات گوینده‬ ‫برنامه مبنی بر اینکه در دوران کرونا بازار سیاه دارو شدت‬ ‫گرفت‪ ،‬این دارو ها از چه مبادی وارد می گردند که به جای‬ ‫ورود به بازار اصلی وارد چرخه بازار سیاه می شوند؟ گفت‪:‬‬ ‫عده ای به این دارو ها دسترسی داشتند و در مقطع زمانی‬ ‫این دارو ها را باقیمت کالن به مردم می فروختند این افراد‬ ‫باعث شدند قیمت دارو در کشور سرسام اور شود‪ .‬پلیس‬ ‫در اینخصوصچندطرحاجراو چندنفر از سر شبکه های‬ ‫بازار سیاه دارو را شناسایی و دستگیر کرد‪ .‬او افزود‪ :‬مقدار‬ ‫دارویــی کــه از ایــن افــراد کشــف کردیم قابل توجــه بود‬ ‫و بالفاصلــه پس از کشــف با معاونت غــذا و دارو وزارت‬ ‫بهداشت هماهنگ کردیم و دارو هایی را که قابل استفاده‬ ‫بود‪،‬استفادهکردندودارو هاییکهفاسدشدهبوداز چرخه‬ ‫مصرفخارجشد‪.‬سرهنگ‪،‬ولیپور تصریحکرد‪:‬کمبودی‬ ‫در بازار دارونداریم و با توجه به همسو بودن ناجا‪ ،‬پلیس‬ ‫امنیتاقتصادیوقوهقضاییه‪،‬افرادیکهشناساییشدند‬ ‫باقرار بازداشتموقتدر اختیار مقاماتقضاییهستند‪.‬‬ ‫ماهمچناندر حالنظارتهستیموامیدواریمدیگر شاهد‬ ‫چنین مواردی در کشــور مان نباشیم‪ .‬رئیس پلیس امنیت‬ ‫اقتصادی تهران در پاسخ به این پرسش که شما به عنوان‬ ‫پلیسامنیتاقتصادی‪،‬چهاقداماتیمی کنیدتابازار سیاه‬ ‫کاال های اساسی در کشور به طورکلی از بین برود؟ تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تعداد زیادی از یگان ها و سازمان ها در کشور مسئول‬ ‫رسیدگیبهبازار سیاههستندو پلیسبخشیاز اینچرخه‬ ‫اســت و اگر هر بخشــی اقدامات خود را به خوبی انجام‬ ‫ندهــد در این رونــد اخالل به وجود می اید و این چرخه‬ ‫دچار مشکلمی شود‪.‬وظیفهماحفظامنیتو برخوردبا‬ ‫افرادی است که با احتکار و ایجاد تقاضای کاذب در بازار‪،‬‬ ‫نوسانایجادمی کنند‪.‬سرهنگ گودرزی گفت‪:‬اگر سازمان‬ ‫و یگانیدر بخشتولید‪،‬عرضهو توزیع کاال کوتاهیبکند‬ ‫ممکن اســت مشــکالتی در بازار ان کاال به وجود بیاید‪.‬‬ ‫در جلســات هم اندیشــی و هم افزایی که با سازمان های‬ ‫یشــود مصوباتی صادر می شود که این‬ ‫مختلف برگزار م ‬ ‫سازمان هاوظایفخودرادر اینخصوصبه درستیانجام‬ ‫دهند‪ .‬اولویت اول پلیس رســیدگی به مواردی اســت که‬ ‫گریبان گیر بخش ســامت جامعه اســت‪ .‬او در پاسخ به‬ ‫این پرسش که چگونه می شود کاالیی که هنوز وارد بازار‬ ‫اصلی نشده است ما ان کاال را در بازار سیاه می بینیم؟ ایا‬ ‫بخشی از این اتفاقات مربوط به مبادی ورودی و گمرک‬ ‫کشــور نیســت؟ تصریح کرد‪ :‬اظهارات شــما در خصوص‬ ‫گمرک کشور درستاست‪.‬از مردمتقاضامی کنمدر چنین‬ ‫مواردیکهکاالییرادر بازار سیاهمشاهدهمی کنندباپلیس‬ ‫‪ ۱۱۰‬تماس بگیرند‪ ،‬ما بدون فوت وقت‪ ،‬ورود و اعالم جرم‬ ‫و با این افراد برخورد قانونی می کنیم‪ .‬پشتوانه ما مردم و‬ ‫اطالعات ان ها در خصوص چنین مواردی است اگر مردم‬ ‫اطالع رســانی کننــد ما ک ـم کاری نمی کنیم‪.‬ســرهنگ‪،‬‬ ‫ولــی پــور در پایــان اظهار داشــت‪ :‬یکــی از اهداف‬ ‫ناجا در ســال گذشــته راه اندازی پلیس گمرک بود و‬ ‫در اکثــر مبادی ورودی اســتان های مرزی این پلیس‬ ‫شناسایینقشسلول هایبنیادی‬ ‫در درمان کرونا توسط پژوهشگران ایرانی‬ ‫با حمایت ستاد توســعه فناوری سلول های بنیادی معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاســت جمهــوری‪ ،‬پژوهشــگران ایرانی تاثیرات‬ ‫سلول درمانی را بر درمان کرونا ازمایش کردند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فارس‪ ،‬پس از مشــخص شــدن کاربرد ســلول های‬ ‫بنیادی در درمان بسیاری از شاخه های پزشکی‪ ،‬حاال پژوهشگران‬ ‫کشورمان با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های‬ ‫بنیادی‪ ،‬موفق به ارائه طرحی برای بررسی درمان کرونا شده اند‪.‬‬ ‫ســحر شــجاعی مدیرعامل شــرکت ژن درمانی خاورمیانه با اشاره‬ ‫بــه تاثیــر ایــن پژوهــش در پیشــرفت درمــان کرونــا گفــت‪ :‬طرح‬ ‫تاثیــر مطالعات بالینــی ‪ NK cell therapy‬بــر درمان کرونا با ایده‬ ‫ایمونوسل تراپی با توجه به ایجاد لنفوپنی در بسیاری از بیماران‬ ‫مبتالبه پنومونی پس از الودگی با ویروس کوید‪ ۱۹-‬و پس از بررسی‬ ‫کارازمایی ها و مقاالت چاپ شده در مورد تاثیر سلول های کشنده ذاتی در مقابله با این بیماری‪،‬‬ ‫پیشنهاد شد‪ .‬پس از طراحی‪ ،‬مطالعه و ارائه پروتکل درمان به سازمان غذا و دارو‪ ،‬موافقت اصولی‬ ‫اننیز برایشرکتژن درمانیخاورمیانهصادر شد‪.‬اینطرحباارائهبهدانشگاهعلومپزشکیتهران‪،‬‬ ‫اصفهان و زاهدان‪ ،‬کد اخالق دریافت کرد‪ .‬علت اخذ کد اخالق از دانشگاه های مختلف این است‬ ‫که شرکت هایی که در حوزه سلول درمانی فعالیت می کنند‪ ،‬اگر طرح را در بیش از دو مرکز درمانی‬ ‫اجــرا کننــد‪ ،‬می توانند برای اخذ اخالق کشــوری و ‪ CTA‬اقدام کنند‪ .‬این طــرح در حال حاضر در‬ ‫‪ ۱۱‬مطالعه بالینی در کشورهایی چون امریکا‪ ،‬چین و ایتالیا‪ ،‬به طور موازی در حال انجام است‪.‬از‬ ‫نتایج این تحقیقات می توان برای استفاده گسترده در درمان سایر بیماری های ویروسی و همچنین‬ ‫ســرطان اســتفاده کــرد‪ .‬این مطالعه در ‪ ۷‬گــروه مطالعه تعریف‬ ‫گردید که در هر گروه‪ ۱۰،‬بیمار شرکت داشتند‪.‬از گروه های درمانی‬ ‫مختلف‪ ۳ ،‬نفر به عنوان فرد مانیتور انتخاب شدند که سبب شد‬ ‫مجموعــا ‪ 21‬نفــر‪ ،‬دوز ان گــروه را دریافت کــرده و پس از انالیز ‪۳‬‬ ‫بیمــار در هــر گــروه‪ ،‬بقیه افــراد در گــروه وارد مطالعه شــدند‪ .‬در‬ ‫بخشجمعیتموردمطالعهوگروه هایدرمانی‪،‬مجموعبیمارانی‬ ‫که وارد طرح شــدند‪ ،‬بدون در نظر گرفتن گروه کنترل و پالســبو‪،‬‬ ‫‪ 50‬بیمار و تعداد کل بیماران‪ ۷۰ ،‬نفر هســتند‪ .‬با توجه به اتمام‬ ‫کارازماییبالینیمی تواندر مورداثربخشیاینمطالعهاظهارنظر‬ ‫قطعی کرد‪.‬نتایجدر تزریقالوژننشان دهندهایمنیاینمحصول‬ ‫در گروه های مانیتور و همچنین گروه های درمانی است‪ .‬در اکثر‬ ‫مطالعــات بالینــی ‪ NK cell therapy‬به صورت اتولوگ یــا الوژن از‬ ‫پدر یا مادر انجام شده است‪.‬در این مطالعه‪ ،‬انالیز نتایج تاکنون نشان می دهد که پیوند الوژن این‬ ‫محصولمشکلعارضهجانبیجدینداشتهاست کهاحتماالبهدلیلوجودلنفوپنیدر بیمار بوده‬ ‫است‪ .‬بیماران در دو گروه‪ ،‬مورد انالیز اماری قرار گرفتند ‪ :‬نخست بیمارانی که دارای بیماری زمینه‬ ‫نبوده اند و همچنین اینتوبه یا سندرم طوفان سیتوکین نداشتند؛ از ‪ ۵۰‬بیمار‪ ۳۵،‬بیمار در این گروه‬ ‫بودند که در مقایسه با گروه های کنترل و پالسبو‪ ،‬درصد زنده مانی ان ها تاکنون‪ 94/28‬درصد بوده‬ ‫است‪ .‬دسته دیگر‪ ،‬بیمارانی بودند که از بیماری زمینه ای برخوردار بوده و همچنین اینتوبه یا سندرم‬ ‫طوفان سیتوکین داشتند؛ از ‪ ۵۰‬بیمار‪ ۱۵،‬بیمار در این گروه بودند که در مقایسه با گروه های کنترل و‬ ‫پالسبو‪ ،‬درصد زنده مانی ان ها تاکنون‪ ۳۳.۳۳‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫راه انــدازی شــده اســت شــاید ‪ ۱۰۰‬درصــد راه اندازی‬ ‫نشــده‪ ،‬ولــی ک مکــم پلیس های مرزی ســامانه محور‬ ‫خواهنــد شــد‪ .‬بــه جــد پیگیر هســتیم پلیــس گمرک‬ ‫تهران هم در اینده نزدیک راه اندازی شــود تا شــاهد بازار‬ ‫سیاهکاالدر کشور نباشیم‪.‬‬ ‫((اگهی مناقصه))‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ 6/31۹‬مورخ ‪ 1۴00/07/11‬شورای اسالمی شهر فالورجان نسبت به اجرای پروژه زیر از طریق برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نماید‪.‬‬ ‫پروژه خیابان سازی خط لوله ‪ 1400‬شهر فالورجان‬ ‫مدت پروژه ‪ 6 :‬ماه‬ ‫مبلغ اعتبار پیش بینی شده ‪ 10/000/000/000 :‬ریال‬ ‫محل پروژه‪ :‬سطح شهر فالورجان‬ ‫نوع فهرست بها‪ :‬راه و باند و ابنیه سال ‪1400‬‬ ‫شاخص دوره مبنا‪ :‬میانگین سه ماهه دوم سال ‪1400‬‬ ‫محل تامین اعتبار‪ :‬شهرداری فالورجان‬ ‫کلیات عملیات اجرایی مطابق با اسناد مناقصه (لوح فشرده) شامل‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تخریب اسفالت و بتن ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬خاکبرداری‪ ،‬بارگیری و حمل نخاله به خارج از شهر‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تهیه مصالح خاک تونان مناسب شن دار به انضمام پخش ابپاشی و تراکم‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تهیه مصالح اساس به انضمام پخش ابپاشی و تراکم‪.‬‬ ‫‪ - 5‬تهیه و نصب بتن های پیش ساخته پرسی (جدول) و لوله بتنی مسلح‪.‬‬ ‫‪ - 6‬سایر دستور کارهای ابالغی موارد پیش بینی نشده ‪.‬‬ ‫ اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ‪ 1۴00/08/27‬می باشد‪.‬‬‫‪ -‬جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی ‪ www.falavarjan.ir‬مراجعه فرمائید‪.‬‬ ‫محمدعلیعزیزی‪-‬شهرداریفالورجان‬ ‫م الف‪1217۹31 :‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!