روزنامه رویداد امروز شماره 1189 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1189

روزنامه رویداد امروز شماره 1189

روزنامه رویداد امروز شماره 1189

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 27‬مـهـر ماه‪1400‬‬ ‫‪ 19‬اکتبر ‪2021‬‬ ‫‪ 12‬ربیع االول ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1189‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫رفعتحریم‬ ‫ نخستین گامبرای‬ ‫شروع مذاکراتاست‬ ‫‪03‬‬ ‫برنامهدولتبرایتکمیل‬ ‫کریدورهایترانزیتیریلی‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫بوشهر‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫رویدا د بوشهر‬ ‫‪31‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫نفت در برابرخانه‬ ‫تهاتر انرژی راهکار جدید ساخت مسکن می شود؟‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫فرونشستزمین‬ ‫ارمغانخشکسالی‬ ‫در دیار هیرکان‬ ‫‪03‬‬ ‫بررسی روند اجرایی پروژه‪ 17‬و‬ ‫‪ 35‬هزار متر مکعبیتوسطاستاندار‬ ‫ورزش‬ ‫فاز نخست‬ ‫اب شیرین کنبوشهر‬ ‫وارد مدار می شود‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫رویاد دبوشهر‬ ‫‪ /‬شماره ‪1189‬‬ ‫‪6‬‬ ‫افزایش امار‬ ‫میلیارد تومان برای‬ ‫بینی ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫پیش تامین قیر در بودجه‬ ‫طالق در بوشهر‬ ‫سطحشهیدسلی‬ ‫قاطعغیرهم‬ ‫اجرایطرحهای‬ ‫‪ ۲80‬میلیاردتومانی‬ ‫ذاری‬ ‫ورزیباسرمایهگ‬ ‫کشا‬ ‫وزیر امورخارجه ونزوئال با رئیس جمهوری دیدار کرد‬ ‫تداومروابطصمیمانه‬ ‫با کاراکاس‬ ‫و عشایر بوشهر‬ ‫‪ ۲۵‬هزار روستایی‬ ‫بیمه اجتماعی‬ ‫زیرپوشش طرح‬ ‫قرار میگیرند‬ ‫زاییبرای‪ ۱0‬هزار نفر‬ ‫پیشبینیاشتغال‬ ‫اجرایطر ح های کشاورزی‬ ‫باسرمایه گذاری‪280‬‬ ‫میلیاردتومانی‬ ‫سیاست‬ ‫عکس ‪ :‬مرضیه موســوی ‪/‬ایرنا‬ ‫وشهر از سرگرفتهشد‬ ‫مانیب‬ ‫عملیاتاجراییت‬ ‫راز پیچیده‬ ‫نیمکتنشینی‬ ‫قدوس‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫المپ فلورسنت در‬ ‫امحای بیش از ‪ 7000‬گاز پارس جنوبی‬ ‫یشگاه دهم مجتمع‬ ‫پاال‬ ‫شنبه ‪ 27‬مـهر ماه‬ ‫بوشهر توسط‬ ‫دانشبنیــان و‬ ‫سه‬ ‫شــرکتهای‬ ‫هزار مترمکعب‬ ‫ـل کشــور نموده‬ ‫شیرینکن ‪ ۱۷‬و ‪۳۵‬‬ ‫توانمنــد داخـ‬ ‫بیــش از ‪7000‬‬ ‫روند اجرایی اب‬ ‫امحــای‬ ‫امیروداعی خاطرنشان‬ ‫برسی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـپ فلورســنت و‬ ‫عــدد المـ‬ ‫مزایــای امحــای‬ ‫کــرد‪ :‬ازجملــه‬ ‫پاالیشگاه دهم‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫کممصرف در‬ ‫ـتفاده از دســتگاه‬ ‫انشاءاهلل این مهم‬ ‫المــپ بــا اسـ‬ ‫ـال ‪ 1400‬تاکنــون‬ ‫با دستور استاندار‬ ‫از ابتــدای سـ‬ ‫ـت که بخــارات و‬ ‫طرحهای سفر‬ ‫انجامشده که‬ ‫برطرف شــود‪ .‬وی‬ ‫جعفرامیروداعی‬ ‫مذکور ان اسـ‬ ‫پذیرفته اســت‪ .‬جعفر‬ ‫ـکل ســرمایهگذار‬ ‫ســمی ناشــی از‬ ‫محقــق و مشـ‬ ‫صــورت‬ ‫جمهوریرونقبخش‬ ‫مترمکعب بوشهر‬ ‫گردوغبارهــای‬ ‫رئیــس ایمنــی‪،‬‬ ‫ـیرینکن ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫امیروداعــی‪،‬‬ ‫فیلتراسیون‪3‬مرحلهای‪،‬‬ ‫به پروژه ابشـ‬ ‫رئیس‬ ‫ـرفت این پــروژه ‪۶۵‬‬ ‫شدنالمپها‪،‬طی‬ ‫محیطزیســت‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫پی‬ ‫اقتصاد استان است‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫خــت و تصریــح‬ ‫بهداشــت و‬ ‫فلورســنت خرد‬ ‫قابلتوجهحجم‬ ‫روند اجرا طرحهای‬ ‫فاز نخست ان به‬ ‫پردا‬ ‫شدهو ضمن کاهش‬ ‫فــت‪ :‬المپهای‬ ‫بوشهر در بررسی‬ ‫که تاش میشــود‬ ‫پاالیشــگاه دهم گ‬ ‫نگهداری جداسازی‬ ‫استاندار‬ ‫مربوطبهنگهداری‬ ‫اینپروژههافعال‬ ‫درصد اســت‬ ‫مترمکعب تا پایان سال‬ ‫گفت‪:‬اجراییشدن‬ ‫بوشهر‪،‬بابیاناینکه‬ ‫جیوه هستند که‬ ‫کاهشهزینههای‬ ‫بازرگانیبندر بوشهر‬ ‫حاوی مقادیر زیادی‬ ‫‪ ۱۰‬هزارتا ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫ابشیرینکن‬ ‫ـب المپهاو‬ ‫ـای خردشــده را به‬ ‫ســازی اب دریا در‬ ‫رئیساتاق‬ ‫ظرفیت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت‬ ‫ـا میتوانــد عواقـ‬ ‫به این استان که‬ ‫شیرین‬ ‫ـی انهــا‪ ،‬المپهـ‬ ‫اظهار داشت‪ :‬پروژه‬ ‫غیراصولــی انهـ‬ ‫ـفر رئیسجمهور‬ ‫بهرهبــرداری شــود‪.‬‬ ‫به و جابجایـ‬ ‫میکند و چندین‬ ‫هزار مترمکعب در‬ ‫است‬ ‫و امحــای‬ ‫طرح تصویبی سـ‬ ‫وارد مــدار‬ ‫ـرمایهگذاری پروژه‬ ‫و محیطزیست‬ ‫بخش اقتصاد و به‬ ‫ـل بازیافت تبدیل‬ ‫‪۹۴‬‬ ‫ـهر به ظرفیت ‪۱۷‬‬ ‫ناپذیری برای انســان‬ ‫ســتان بوشهر سـ‬ ‫اقتصادی بــوده‪ ،‬رونق‬ ‫مــوادی قابـ‬ ‫ســاحل بوشـ‬ ‫حفاظت محیطزیست‬ ‫ان حداکثر تا یک‬ ‫اب و فاضاب ا‬ ‫جبران‬ ‫عوارض در معرض‬ ‫عمــده انهــا‬ ‫بوشهر را بیش از‬ ‫استان بوشهر است‪.‬‬ ‫که فاز نخســت‬ ‫مورد تائید سازمان‬ ‫ـته باشــد‪ ،‬هرچند‬ ‫هزار مترمکعب‬ ‫حال اجراســت‬ ‫دراورنده چرخ اقتصاد‬ ‫کوتاهمــدت مرکز‬ ‫‪۳۵‬‬ ‫ــت‪ ،‬بازیافــت و‬ ‫مدار‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫کن‬ ‫وارد‬ ‫دنبال‬ ‫شیرین‬ ‫ـب‬ ‫افزود‪ :‬درمجموع برای‬ ‫افزود‪ :‬اینکه بخش‬ ‫ظرفیت ‪ ۵‬هزار مترمکعـ‬ ‫اب‬ ‫حرکت‬ ‫ـور‪ ،‬امــاده دریاف‬ ‫نــوع الودگــی در‬ ‫خورشید گزدرازی‬ ‫در سراســر کشـ‬ ‫تومان دانست و‬ ‫مــاه اینده به‬ ‫قرارگیــری بــا ایــن‬ ‫زاده با بیان اینکه‬ ‫مورداشارههستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫ـت زمــان هویدا‬ ‫یکهزار میلیارد‬ ‫ـمین ســفر اســتانی‬ ‫احمد محمــدی‬ ‫اصولیپسماندهای‬ ‫نبــوده و باگذشـ‬ ‫شیرینکن یادشده‬ ‫برداری ابشــیرینکن‬ ‫ـای اقتصادی ششـ‬ ‫تولیــد میشــود‪.‬‬ ‫زیست امحای‬ ‫قابلمشــاهده‬ ‫ــت پاالیشــگاه‬ ‫هــزار مترمکعــب‬ ‫اجرا ‪ ۲‬پروژه اب‬ ‫اعظــم مصوبههـ‬ ‫امیدواری برای بهره‬ ‫حمزهپور بابیاناینکه‬ ‫سیزدهمبهاستانبوشهر‬ ‫بهداشتومحیط‬ ‫تاشهــای مدیری‬ ‫ـیرینکن بوشــهر ‪۱۷‬‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫ـده‬ ‫ه‬ ‫اظ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ایمنی‪،‬‬ ‫ش‬ ‫با‬ ‫تعیین‬ ‫دولت‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫وی‬ ‫میگردد‪.‬رئیس‬ ‫پــروژه اب‬ ‫تاکید کرد‪ :‬قــرارداد‬ ‫تومانسرمایهگذاری‬ ‫ـب زودتــر از زمــان‬ ‫جمهوریو هیئت‬ ‫ـان در حمایــت از‬ ‫امســال تکمیل و‬ ‫واحــد حفاظــت‬ ‫روستاهای مختلف‬ ‫بازرگانی احصــا و در‬ ‫مورداشــاره قــرارداد و‬ ‫رئیس‬ ‫‪ ۳۵‬هــزار مترمکعـ‬ ‫ـورت کامل تــا پایان‬ ‫دلیــل توجــه ایشـ‬ ‫دهــم افــزود‪:‬‬ ‫ســت ســال اینده‬ ‫شیرینکن در شهرها و‬ ‫که توســط اتــاق‬ ‫پایان امســال بوشــهر را‬ ‫بوشــهر بهصـ‬ ‫واحد دهــم بــه‬ ‫زمان بهرهبرداری به‬ ‫پاالیشــگاه‬ ‫محیطی و همچنیــن‬ ‫رود در فصل نخ‬ ‫طرحهایــی بــود‬ ‫پروژه اب‬ ‫افزود‪ :‬پیشبینی‬ ‫خصوصی مطرح و‬ ‫میشــود گفــت‪ :‬تــا‬ ‫پاالیشگاه با همکاری‬ ‫‪ ۱۸‬ماهه است از‬ ‫گفــت‪ :‬امیــد می‬ ‫طرحهــای زیســت‬ ‫در حال اجرا است‬ ‫وارد مدار تولید و‬ ‫وگوی دولت و بخش‬ ‫وارد مــدار تولیــد‬ ‫ـب اب این پروژه که‬ ‫محیطزیســت این‬ ‫جــرای‬ ‫تورم و مشکات‬ ‫ویژه در واحدهای‬ ‫هزار مترمکعب‬ ‫اســتان بوشهر‬ ‫‪ ۱۷‬هــزار مترمکعـ‬ ‫شــورای گفت‬ ‫هزار مترمکعب‬ ‫بخش خصوصی و‬ ‫هزینهها و شرایط‬ ‫پشــتیبانی و در راســتای بهبــود ا همکاران پاالیشــگاه به‬ ‫ابشیرینکن‪۳۵‬‬ ‫ـوع در شــبانهروز‬ ‫بین ‪ ۲۰‬هزارتا ‪۳۰‬‬ ‫که مایه خرسندی‬ ‫ـتاندار سبب افزایش‬ ‫زاده حل مشکات‬ ‫مســتغات و‬ ‫درمجمـ‬ ‫دستیابی کلیه‬ ‫هر نحو ممکن در‬ ‫ابرسانی منتقل شود‪ .‬عبدالحمید میشــود امســال‬ ‫مصوب شده بود‬ ‫ـهر میشــود‪ .‬اسـ‬ ‫شــهر وارد شــبکه‬ ‫است‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫عقب است‪ .‬محمدی‬ ‫زیست پاالیشــگاه و‬ ‫تنظیفات که به‬ ‫اب ان به شبکه‬ ‫ابرســانی بوشـ‬ ‫ابشــیرینکن بو‬ ‫دولت به این بخش‬ ‫مستغات و‬ ‫مشــکات اجرا اقتصادی‬ ‫وضعیت محیط‬ ‫وارد شــبکه‬ ‫ـیرینکن ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫المپهای حاوی‬ ‫اینکه با افتتاح ابشــیرینکن ‪ ۱۷‬اب از پروژههای‬ ‫گاز پارس جنوبی‬ ‫نشانه اهمیت‬ ‫کن کمک زیادی به‬ ‫های استان بوشهر‬ ‫لــی پــروژه ابشـ‬ ‫تســریع در حل‬ ‫ســتگاه و امحــای‬ ‫حمزهپور با بیان‬ ‫استراتژیک مجتمع‬ ‫خوبــی در پایدار‬ ‫ـهر تامیــن منابــع ما‬ ‫و این ابشیرین‬ ‫نوسازی نخلستان‬ ‫بوشــهر با تاکید بر‬ ‫راهاندازی د‬ ‫قــرارداد و افزود‪:‬‬ ‫دارند‪ ،‬تقدیر و تشکر‬ ‫اهداف‬ ‫شود‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫بو‬ ‫ساماندهی‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫رسانی‬ ‫ـب‬ ‫ج‬ ‫شاخص‬ ‫به‬ ‫ـهر‬ ‫‪ ۱۷‬هــزار مترمکعـ‬ ‫است که با توجه به‬ ‫ـهر را مورد تاکیــد‬ ‫مترمکعب بوشـ‬ ‫اب‬ ‫پســماندهای ویژه و‬ ‫طرح‬ ‫شــارکت داشــته و‬ ‫استان خواهد کرد‪.‬‬ ‫ـروژه ابشــیرینکن‬ ‫برای مترمکعب بوشـ‬ ‫اقدامات هــزار‬ ‫ارزشمند این سفر‬ ‫در زمینه مدیریت‬ ‫دستگاه جیوه م‬ ‫میشــود افــزود‪ :‬بــرای پرداخت پایداری تامین اب‬ ‫پـ‬ ‫عمرانی استاندار بوشهر‬ ‫منابع مالی این پروژه‬ ‫ازجمله مصوبه‬ ‫ـات به پایــداری‬ ‫خریدو راهاندازی‬ ‫اب بوشــهر ایجاد‬ ‫برای حل مشکات‬ ‫ـل اقدامــات الزم‬ ‫ـی در حــوزه نخیـ‬ ‫گفت‪ :‬معاونت امور‬ ‫پسماندصفر‪،‬اقدامبه‬ ‫به عمل اورد‪.‬‬ ‫فعلــی کارگاه این‬ ‫پیگیریهــای الزم را در‬ ‫ـاری از بانک عامـ‬ ‫ـتغال قابلتوجهـ‬ ‫ـنت و کممصــرف از‬ ‫گزدرازی ادامــه داد‪:‬‬ ‫شــود تا وضعیت‬ ‫اشـ‬ ‫تســهیات اعتبـ‬ ‫مشــکات ایــن پــروژه‬ ‫المپهــای فلورسـ‬ ‫‪ ۶۷‬الزم انجــام می‬ ‫بخش کمک میکنــد‪.‬‬ ‫ســریع شــود‪ .‬وی‬ ‫حــل‬ ‫امحــای‬ ‫پیشرفت‬ ‫ـتغال این‬ ‫انبارهای سازمان اموال‬ ‫ـد و در اجرا ان ت‬ ‫دستور کار قرار دارد‪ .‬استاندار بوشهر مترمکعب پــروژه بهبــود یابـ‬ ‫اشـ ساماندهی رسوب کاال در‬ ‫ـیرینکن ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫ملوان) دیگر دستاورد‬ ‫طرح‬ ‫ـدی پروژه ابشـ‬ ‫لنجی (کاالی همراه‬ ‫درصـ‬ ‫تملیکی و ته‬ ‫کاالهای رسوبی‬ ‫زیرا با ساماندهی‬ ‫خـــبر‬ ‫مهم این سفر است‬ ‫کشور تامین میشود‬ ‫توجهی از نیاز کاالیی‬ ‫گناوه بوده و کمترین‬ ‫بخش قابل‬ ‫بسیار ارزشمند است‪.‬‬ ‫بوشهر و‬ ‫انجامشده و امسال‬ ‫شرایط تحریمی‬ ‫این استان‬ ‫دارند‪ .‬مربوط به دشتستان‪ ،‬شهرستان عسلویه است‪.‬‬ ‫که تحقق ان در‬ ‫شهرستان جم حضور‬ ‫مــراه ملــوان این‬ ‫میلیارد تومان از محل‬ ‫فوت هم مربوط به‬ ‫بحــث کاالی ه‬ ‫ـنترین مادران در‬ ‫مردادماه با ‪۸۴۹‬‬ ‫متاسفانه میزان‬ ‫نیز ‪۷.۵‬‬ ‫ســعه مدیریــت‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫نوزادپسر در مسـ‬ ‫بیشترین تعداد در‬ ‫معــاون تو‬ ‫ـینان هم اســتانی‬ ‫طاق در استان بوشهر‬ ‫ـتانی بــرای ایــن‬ ‫وی‬ ‫استفادهشدهبرای‬ ‫پاساالر گفت‪:‬‬ ‫های جدی مرزنشـ‬ ‫اعتبــارات اسـ‬ ‫وی اشاره کرد‪ :‬امار‬ ‫مرگها مربوط به‬ ‫ـازمان راهــداری و‬ ‫داشت‪:‬بیشتریننام‬ ‫مــورد طــاق در‬ ‫ضــوع از دغدغه‬ ‫رسید که ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫برای حل ان کام‬ ‫و منابــع سـ‬ ‫حسین با‪ ۱۱۹‬مورد‪،‬‬ ‫تخصیصیافتــه کــه به‬ ‫ـد داشــته و ‪۷۹۷‬‬ ‫مو‬ ‫ثبتاحــوال اســتان‬ ‫مورد به ثبت‬ ‫جمهوری‬ ‫مورد‪،‬‬ ‫‪ 11/7‬درصد گروه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫رئیس‬ ‫بخــش‬ ‫ر‬ ‫جــادهای گفت‪ :‬بر‬ ‫‪۱۳۰‬‬ ‫ـد‬ ‫امیرحسین ‪ 2/7‬درصـ‬ ‫سال جاری محمد با‬ ‫ســاالر‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫که قول مساعد‬ ‫پاســاالر بیان کرد‪:‬‬ ‫‪ ۸۰‬تــا ‪ ۸۴‬ســال‪،‬‬ ‫امیدواریم هر چه‬ ‫حملونقــل‬ ‫سوی سازمان نیز‬ ‫اســکندر پا‬ ‫است‬ ‫ثبتشده اســت‪.‬‬ ‫نخست امسال در‬ ‫امیرعلی با‪ ۸۹‬مورد و‬ ‫گروههای ســنی‬ ‫را شــیرین کــرده و‬ ‫همین مبلغ از‬ ‫ـد نیز مربوط به‬ ‫اســتان بوشــهر‬ ‫تبصره یک قانون‬ ‫کرد‪ :‬در نیم ســال‬ ‫ســن ‪ ۳۱‬سالگی‬ ‫علی با‪ ۱۱۳‬مورد‪،‬‬ ‫عــاالن این حوزه‬ ‫ســال و ‪ 11/1‬درصـ‬ ‫ـود‪ .‬گزدرازی ادامه‬ ‫اســاس بند ز‬ ‫ثبتاحوال استان‬ ‫تخصیص داده میشود‪.‬‬ ‫بوشــهر اعام‬ ‫فراوانی طاق مردان در‬ ‫ف‬ ‫متولد و همچنین در‬ ‫ســنی ‪ ۶۵‬تــا ‪۶۹‬‬ ‫اجرای ان فراهم شـ‬ ‫بوده اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫محمد تیموری‬ ‫مدیرکل ثبتاحوال‬ ‫ـال ‪ ۱۴۰۰‬مجلــس‬ ‫اعتبار‬ ‫نوزاد بیشــترین‬ ‫ـهر ‪ ۶۸۷۸‬کودک‬ ‫وقوع پیوسته است‪.‬‬ ‫زودتر زمینه برای‬ ‫پاساالر با ‪ ۷۶‬مورد‬ ‫تا‪ ۷۴‬سال است‪.‬‬ ‫ـعه ســایتهای‬ ‫بودجــه سـ‬ ‫به اینکه شــرایط‬ ‫استفادهشده برای‬ ‫اســتان بوشـ‬ ‫ـن ‪ ۳۶‬ســالگی به‬ ‫ـت ابزیان و توسـ‬ ‫گروه سنی‪۷۰‬‬ ‫نفر فوتشدهاند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره‬ ‫ــن مرگومیــر در‬ ‫گفت‪ :‬بیشترین نام‬ ‫اسامی ‪ ۱۵‬هزارمیلیارد‬ ‫وزنان در سـ‬ ‫حمایــت از صنعـ‬ ‫افزود‪ :‬در این بازه‬ ‫بازهی زمانی ‪۳۶۳۶‬‬ ‫ـزود‪ :‬میانگین س‬ ‫ویژه بندر بوشــهر و‬ ‫متولد بوشهر‬ ‫با ‪ ۲۰۹‬مورد‪ ،‬زهرا‬ ‫بوشــهر بد نیست‬ ‫داد‪:‬‬ ‫شــورای‬ ‫احوال استان بوشهر‬ ‫ســتان بوشــهر افـ‬ ‫این‬ ‫نوزاد در اســتان‬ ‫ـادر این اســتان به‬ ‫ـال جاری فاطمه‬ ‫ـافری و اتوبوســی‬ ‫همچنین میانگین سن‬ ‫تامین قیر موردنیاز‬ ‫مدیرکل ثبت‬ ‫افزایش داشــته و ا‬ ‫هر شــبانهروز ‪۳۷‬‬ ‫دختر نیز در سـ‬ ‫پــرورش میگو‪ ،‬بنـ‬ ‫تیموری ناوگان مسـ‬ ‫از دیگر مــواردی‬ ‫ـتا بــا ‪ ۷۳‬مورد و‬ ‫تومان برای‬ ‫ـتفاده از ظرفیت‬ ‫شــهر ‪ 64/4‬ســال‬ ‫فوتیها ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫افزود‪ :‬در‬ ‫امسال نسبت به‬ ‫اهن شــیراز بوشــهر‬ ‫زینب با ‪ ۷۹‬مورد‪ ،‬رسـ‬ ‫کرده اســت‪ .‬محمــد‬ ‫ناوگان باری با اسـ‬ ‫در اســتان بو‬ ‫‪ 62/4‬سال و در زنان‬ ‫زمانــی تعداد‬ ‫نیمهی نخست‬ ‫پیگیــری خطــر راه‬ ‫گفت‪ :‬بــرای‬ ‫موارد فوتی کشــور‬ ‫شــور پیشبینــی‬ ‫بــا ‪ ۹۱‬مورد‪،‬‬ ‫گفتوگــوی دولت‬ ‫در استان بوشهر‬ ‫ـت‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫میشوند که امار‬ ‫احکام دائمی کشــور‬ ‫درصد برای تامین‬ ‫ک‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی روبرو‬ ‫ــهر ‪ 1/2‬درصد از‬ ‫فوت مردان‬ ‫ــتهای شــورای‬ ‫‪ ۴۹‬مورد بوده اسـ‬ ‫مــاده ‪ ۳۰‬قانــون‬ ‫میزان اعتبار ‪۴۸‬‬ ‫اســتان بوش‬ ‫سال قبل با کاهش‬ ‫اختصاص داد‪ .‬وی‬ ‫ـوده کــه در نشس‬ ‫فاطمه زهرا با‬ ‫اختصاص بنــد ســه‬ ‫مصوبههایی نیز‬ ‫افزود‪ :‬از این‬ ‫‪ 29/4‬ســال اســت‬ ‫ـه سال در دستور‬ ‫مدت مشابه‬ ‫بـ‬ ‫امسال را به خود‬ ‫‪ 66/9‬سال است‪.‬‬ ‫استان بوشهر بیان‬ ‫اســتان مطــرح و‬ ‫کامیونهای زیر سـ‬ ‫مادران در کشــور‬ ‫ـتایی و بینشــهری‬ ‫نیمه نخست‬ ‫مدیرکل ثبتاحوال‬ ‫خــش خصوصــی‬ ‫هاینیمهاولامسال‬ ‫میانگین ســن‬ ‫بحث ورود‬ ‫یــر راههــای روسـ‬ ‫ســخاوتمندانه دولت‬ ‫‪ 29/8‬سال است‬ ‫ماشینهایی با برند‬ ‫وب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا توجه به‬ ‫بیشترینامار فوتی‬ ‫ق‬ ‫دختر متولدشده‬ ‫در استان بوشهر‬ ‫وی افزود‪ :‬با نگاه‬ ‫که اگر از این مسیر‬ ‫هر ‪ ۱۰۰‬پسر‪۱۰۵،‬‬ ‫و اذعان کرد‪:‬‬ ‫ـد‪ .‬وی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫که این میانگین‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫قرار کار است‬ ‫دولت قرار گرفت‬ ‫کرد‪ :‬به ازای تولد‬ ‫حملونقل کشــور‬ ‫شهرستانتنگستان‬ ‫مییابـ‬ ‫ســر و سه هزار و‬ ‫شورای اســامی‬ ‫ها در دســتور کار‬ ‫خوب وارد ناوگان‬ ‫جوانترینمادراندر‬ ‫ســه هزار و ‪ ۵۳۱‬پ‬ ‫ـاریه خوب مجلس‬ ‫ســیزدهم این طرح‬ ‫رایگان مناســب و‬ ‫اظهار همچنین‬ ‫رسیدند‪ .‬گزدرازی‬ ‫هــا و فرســودگی‬ ‫و امار کلی تولد‬ ‫استفسـ‬ ‫جمهوری به تصویب‬ ‫اولیه تولید قیر را‬ ‫میدهد‪ .‬پاساالر‬ ‫از عقبافتادگی‬ ‫وزارت نفت مواد‬ ‫شــود بخشــی‬ ‫دختر متولد را نشــان‬ ‫و در سفر رئیس‬ ‫تصویبی در زمان‬ ‫درباره ســامانههای‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫‪۳۴۷‬‬ ‫میرود طرحهای‬ ‫ان محل ما نیز قیر‬ ‫جبران میشــود‪ .‬وی‬ ‫کرد‪ :‬انتظار‬ ‫قیرسازها بدهد و از‬ ‫خـــبر‬ ‫هنوز ناوگان‬ ‫اقتصادی اســتان‬ ‫بوشــهر گفت‪ :‬در‬ ‫به‬ ‫باوجود تصویب قانون‬ ‫تصریح عملیاتی شــود و فعاالن‬ ‫ترافیکی در اســتان‬ ‫ـد‪ .‬حیدری تاکید‬ ‫تحویل بگیریم که‬ ‫ای هوشــمند‬ ‫تعیینشــده‬ ‫کنند تا با حرکت‬ ‫ـال ثبت تخلفات‬ ‫دریغ نخواهد شـ‬ ‫حملونقل جاده‬ ‫این سفر را لمس‬ ‫‪ ۵۶‬ســامانه فعـ‬ ‫از هیچ تاشــی‬ ‫اولویت بــا پروژههای‬ ‫سازمان راهداری و‬ ‫بوشهر دستاوردهای‬ ‫زمــان حاضــر‬ ‫چه ســریعتر ان‬ ‫رونــق دوچندان‬ ‫توزین در حال حرکت‬ ‫قیری به‬ ‫عمرانی در بوشــهر‬ ‫اجرانشده است‪.‬‬ ‫اقتصاد این اســتان‬ ‫و چهار ســامانه‬ ‫نیافته و این امر هنوز‬ ‫جــرا پروژههــای‬ ‫برای تحقق این‬ ‫ـتابان چرخهــای‬ ‫گفت‪ :‬در رانندگی‬ ‫جمهــوری به همراه‬ ‫کــرد‪ :‬در ا‬ ‫بهوســیله انها‬ ‫همه ظرفیتها‬ ‫تخصیص‬ ‫شـ‬ ‫فعال اســت که‬ ‫محقق شــود‪ .‬رئیس‬ ‫ناوگان راهداری کشــور‬ ‫که در این راستا از‬ ‫شــهروندان نیز این‬ ‫در این اســتان‬ ‫نیمهتمام است‬ ‫در ایــن حــوزه‬ ‫تیموری درباره‬ ‫ششمین سفر استانی‬ ‫جدید و تجهیز‬ ‫مدیریت راهها‬ ‫وی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ناوگان راهــداری وجود‬ ‫انتخاب پیمانکار‬ ‫موردنیــاز در مرکــز‬ ‫دولت و در قالب‬ ‫ـتفاده خواهد شــد‪.‬‬ ‫تاش شــبانهروزی‬ ‫‪ ۱۴‬هزار دســتگاه‬ ‫بوشهر گفت‪ :‬با‬ ‫و اطاعــات‬ ‫اعضای هیئت‬ ‫مهرماه وارد استان‬ ‫ـع غیرهمســطح‬ ‫فــه کــرد‪ :‬تــاش‬ ‫مهم اسـ‬ ‫که شــهرداری با‬ ‫کشــور‬ ‫شهردار بندر‬ ‫دســتگاه ســنگین‬ ‫صبح روز جمعه ‪۱۶‬‬ ‫ـرای پــروژه تقاطـ‬ ‫ـود‪ .‬تیمــوری اضا‬ ‫را داشــته باشــند‬ ‫این شــمار ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫خواهد کــرد‪ .‬پروژه‬ ‫کارگاه رونــد اجـ‬ ‫رصــد میشـ‬ ‫دولت سیزدهم‬ ‫اطمینان خاطر‬ ‫استان مورد استقبال‬ ‫گرفته شد‪ .‬حسین‬ ‫های قدیمــی کــه‬ ‫دارد که از‬ ‫های بوشــهر تــاش‬ ‫مجــدد و کامــل‬ ‫داد‪:‬از این‪ ۱۰‬هزار‬ ‫فرودگاه بینالمللی‬ ‫در این شهر از سر‬ ‫امســال ســامانه‬ ‫ـران عقبماندگی‬ ‫هستند‪.‬ویادامه‬ ‫بوشــهر که پس‬ ‫بوشهر شد و در‬ ‫سردار سلیمانی‬ ‫باالی میشــود‬ ‫استانی سفر هیئت‬ ‫نیمهسنگین‬ ‫بــرای جبـ‬ ‫سردار شهید قاسم‬ ‫استفاده کمتری‬ ‫ـهید مطهری شــهر‬ ‫میدان شهید‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫گرفت‪ .‬در ششــمین‬ ‫شرکت بصیر نصب و‬ ‫تقاطع غیرهمسطح‬ ‫ســطح میدان شـ‬ ‫این شهید برجسته‬ ‫دستگاه ناوگان راهداری‬ ‫تقاطع غیر هم‬ ‫مســئوالن قرار‬ ‫ـودگی توسط‬ ‫بازدید از پروژه‬ ‫دولت سیزدهم‪،‬‬ ‫ابتدایی در روند‬ ‫روزرســانی شــود‪.‬‬ ‫ســلیمانی به نام‬ ‫حیدری در‬ ‫بوشهر ‪ ۶‬وزیر کابینه‬ ‫و مشــمول فرسـ‬ ‫این پروژه پیمانکار‬ ‫ـده ارتقــا و به‬ ‫ـردار ســپهبد قاسم‬ ‫قرارداد ساخت ان با‬ ‫ـال خدمت کردند‬ ‫از انهــا شـ‬ ‫دولت به اســتان‬ ‫افزود‪ :‬در ارتباط با‬ ‫شــهادت سـ‬ ‫نفت‪ ،‬نیرو‪ ،‬جهاد‬ ‫ـابق با هماهنگی با‬ ‫ظرفیت دریا در اســتان‬ ‫‪ ۲۵‬سـ‬ ‫است باید بر اساس‬ ‫شوند‪ .‬معاون توسعه‬ ‫ســلیمانی‬ ‫راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫دوره شــهردار سـ‬ ‫ـوری با اشــاره بــه‬ ‫نامگذاری شده‬ ‫عملیات‬ ‫ـازی‬ ‫ـور‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫نو‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫در‬ ‫ک‬ ‫باید‬ ‫وزیر‬ ‫که‬ ‫همراهی‬ ‫پایان همــکاری با‬ ‫مقاومت‬ ‫بهرهبرداری می‬ ‫حملونقل تیمـ‬ ‫موفقیتی نداشــت‬ ‫وجود ظرفیت دریا‬ ‫هستند که‬ ‫شــامل‬ ‫رئیسجمهوری را‬ ‫‪ ۹۹‬تکمیل و به‬ ‫ـی اســتان بوشــهر‬ ‫اجرا‬ ‫سازمان راهداری و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اقتصاد و دارایی‬ ‫‪ ۳۲۴‬میلیارد و ‪۶۴۷‬‬ ‫پیمانکار در اذرماه‬ ‫نظارتــی و بازرسـ‬ ‫مدیریت و منابع‬ ‫ـارات در بوشهر‬ ‫کشاورزی و‬ ‫ــده وزیر نیرو به‬ ‫برگزاری مناقصه‬ ‫دریا محور باید از‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬بااعتبار‬ ‫دســتگاههای‬ ‫برنامهریزی انجامش‬ ‫ـا تخصیــص اعتبـ‬ ‫بیان کرد‪ :‬بعــد از‬ ‫دولــت به اقتصاد‬ ‫این پروژه از تیرماه‬ ‫در قــرارداد باید‬ ‫ـادهای بیــان کــرد‪ :‬بـ‬ ‫کردنــد‪ .‬بر اســاس‬ ‫اعام شــد‪ .‬وی‬ ‫استان و توجــه‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫امیدواریم زمینه اجرای‬ ‫بوشهر استفاده‬ ‫اجرایی‬ ‫برنامه زمانبنــدی‬ ‫پیمانــکار پروژه‬ ‫جـ‬ ‫وزیر‬ ‫ـیناالت راهداری‬ ‫و موهبت استان‬ ‫تنگستان‪،‬‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫که‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫شده‬ ‫و‬ ‫اســت که پروژه‬ ‫شهرستانهای دشتی و‬ ‫ـون ریــال اغاز شــد‬ ‫ماشـ‬ ‫توانمند انتخاب‬ ‫این ظرفیت‬ ‫ـتان و وزیــر اقتصاد‬ ‫حیدری ادامه داد‪ :‬این‬ ‫اقتصادیبزرگبر‬ ‫ـید‪ .‬این در حالی‬ ‫میلیـ‬ ‫مجدد پیمانکاری‬ ‫زمان حاضر ناوگان جدیدتر است و در همه‬ ‫بوشــهر و دشتسـ‬ ‫برایفعالیتهای‬ ‫به اتمام میرسـ‬ ‫ممکن محقق شود‪.‬‬ ‫ـهر (ســردار شهید‬ ‫بوشهر نسبت به کشور‬ ‫در شهرســتانهای‬ ‫شود و زمینه‬ ‫در مدت ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫دیلم ســفر کردند‬ ‫اولویت باال اســت که‬ ‫وی درباره حوزه‬ ‫در کمترین زمان‬ ‫ـهید مطهری بوشـ‬ ‫ـتان و جنوب کرمان‬ ‫ـتانهای گناوه و‬ ‫موردتوجه قرار گیــرد‪.‬‬ ‫پروژه‬ ‫شـ‬ ‫پروژههــای با درجه‬ ‫ازجمله ســیل لرسـ‬ ‫دارایــی بــه شهرسـ‬ ‫تقاطع غیر همســطح میدان پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫به پایه دریا‬ ‫ـتانهای عسلویه‪،‬‬ ‫از‬ ‫برای بهرهبرداری‬ ‫ـهر گفــت‪ :‬تاکنون‬ ‫بحرانها‬ ‫و‬ ‫هایی معینی بود که‬ ‫ـازی نیز به شهرسـ‬ ‫پــروژه بهعنــوان یکــی نظارت مستمر شرایط‬ ‫ـداری در اســتان بوشـ‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫استان ازجمله استان‬ ‫وزیر راه و شهرسـ‬ ‫سلیمانی) اکنون‬ ‫توافق راه و راهـ‬ ‫شود با پیگیری و‬ ‫زیربنایی این مناطق‬ ‫پروژه در هدایت‬ ‫ردیف اعتبارات ملی‬ ‫و‬ ‫این‬ ‫سعی می‬ ‫تیموری با اشاره به‬ ‫ـود‪ .‬وی گفت‪ :‬این‬ ‫کرد و پروژههای‬ ‫میلیارد تومان از محل‬ ‫کمک انها شــتافت‪.‬‬ ‫کنگان و دیر سفر‬ ‫ـریعتر ان فراهم شـ‬ ‫که معین دولت‬ ‫منظر ورودی شــهر‬ ‫در زمینه ‪۱۲۰‬‬ ‫ونقل جادهای به این‬ ‫هر چه سـ‬ ‫قرارداد‪ .‬وزیران یادشده‬ ‫مسئوالن اســتان بوشهر‬ ‫ـروج و زیباســازی‬ ‫راهداری و حمل‬ ‫ترافیــک ورود و خـ‬ ‫را مورد بازدید‬ ‫االت به حوزه‬ ‫ـائل و مشــکات‬ ‫انجامشــده با‬ ‫رو برای اتمام هر‬ ‫صورت نیاز تخصیص‬ ‫برایخریدماشین‬ ‫بخشــی از‬ ‫ســی میدانی مسـ‬ ‫شــهرداری اســت ازاین‬ ‫تخصیصیافته و در‬ ‫مشارکتدر تامیناعتبار‬ ‫نــد عــاوه بر برر‬ ‫اهمیت ویژهای برای‬ ‫اداری شرکت کردند و‬ ‫خوبی استان‬ ‫بود‬ ‫سال گذشته گامهای‬ ‫حائز‬ ‫نشست شــورای‬ ‫الزم داده میشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫راهداری گفت‪ :‬در ‪۲‬‬ ‫شهرســتانها در‬ ‫خانوادههای شهدا‬ ‫االت راهداری در‬ ‫مختلف مردم و‬ ‫‪ 400‬نفر صادرشده‬ ‫و خرید ماشــین‬ ‫دیدارهایی با اقشار‬ ‫اســامی معاون‬ ‫برای نوســازی‬ ‫بینی اشتغالزایی‬ ‫همچنین محمد‬ ‫مجوزها با پیش‬ ‫شــد سرمایهگذاری‬ ‫ایثارگــران داشــتند‪.‬‬ ‫میگوپرورشیکشور در‬ ‫اتمی‪ ،‬دکتر انسیه‬ ‫ـاره به روند رو به ر‬ ‫و‬ ‫امارهابیشاز ‪ 60‬درصد‬ ‫رئیس سازمان انرژی‬ ‫اســت‪ .‬وی با اشـ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هرچند‬ ‫های بر اساس‬ ‫رئیسجمهوری و‬ ‫شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫زنان و خانواده‪،‬‬ ‫کشاورزی استان بوشهر‬ ‫اولویت‬ ‫می‬ ‫امور‬ ‫بخش کشاورزی یکی از‬ ‫بوشهر تولید و عرضه‬ ‫رئیسجمهوری در‬ ‫محصوالت در بخش‬ ‫افزایش چشمگیری‬ ‫ـت‪ :‬در استان‬ ‫خزعلی معاون‬ ‫زیرساختها در‬ ‫رئیسجمهــوری و‬ ‫تولید در ‪ 2‬سال اخیر‬ ‫در عرصههایتولید‬ ‫اســت اظهار داشـ‬ ‫کشــاورزی و منابع‬ ‫معــاون اجرایــی‬ ‫دارد هزینههای‬ ‫ظرفیتهایمتعددی‬ ‫واسطهبهکارگیرینهاده‬ ‫وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫ـازمان نظاممهندســی‬ ‫صولــت مرتضــوی‬ ‫ـتان بوشــهر وجود‬ ‫محروم معاون اول و‬ ‫افزایشبهرهوریبه‬ ‫های اشــتغالزایی‬ ‫گذاری در مهم‬ ‫رئیس سـ‬ ‫ابزیپروری در اسـ‬ ‫روستایی و مناطق‬ ‫مختلف یافتهولیبا‬ ‫ویــژهای بــه طرح‬ ‫صدور مجوز سرمایه‬ ‫صنعت کشــاورزی‬ ‫کشــاورزی و‬ ‫معاون توسعه‬ ‫ایــن راســتا توجه‬ ‫بازدیدها‪ ،‬دیدارها و‬ ‫طبیعی استان بوشهر از‬ ‫میتوان به اینده‬ ‫ظرفیتهاینقاط‬ ‫دادوگفت‪:‬برایاجرا‬ ‫دانش در تولید‪،‬‬ ‫ـاورزی شــده اســت‪ .‬ضرغــام حیدریه با خاطرنشان کرد‪:‬بر اساس‬ ‫رئیسجمهوری نیز در‬ ‫طرح ملی بیمه‬ ‫مهندســی کشاورزی‬ ‫مختلفکشاورزیخبر‬ ‫گذاری در بخــش‬ ‫درباره پیشینه‬ ‫در بخش کشـ‬ ‫رئیس دفتر‬ ‫بوشهر رئیسی را‬ ‫رئیس ســازمان نظام‬ ‫تولید محصوالت‬ ‫مجوزهــای ســرمایه‬ ‫بخشهای‬ ‫جمهوری به استان‬ ‫تومان سرمایهگذاری‬ ‫امیدوار بود‪.‬‬ ‫بوشهر در عرصه‬ ‫خانوارهــای محروم‬ ‫ســاماندهی مراکز‬ ‫اســتان بوشــهر‬ ‫جلسات سفر رئیس‬ ‫بیش از ‪ ۲۸۰‬میلیارد‬ ‫شود‪ .‬حیدریه از صدور‬ ‫بیان اینکه استان‬ ‫صنعتی دریایی ایران‬ ‫اســتان بوشــهر از‬ ‫اجتماعــی‬ ‫صنــدوق بیمــه‬ ‫برخوردار استافزود‪:‬‬ ‫این طرحها‬ ‫گلخانهای صادر می‬ ‫شــناخت ظرفیتهــا‬ ‫و منابــع طبیعــی‬ ‫بازدید از شرکت‬ ‫ـوردار روســتایی و‬ ‫جایگاهمهمو ممتاز‬ ‫مدیــر‬ ‫وخاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫از کشاورزی و‬ ‫گــزارش تســنیم‪،‬‬ ‫همراهی کردند‪.‬‬ ‫بخشهایمختلف‬ ‫و کمتــر برخـ‬ ‫غیردولتیخبر داد‬ ‫اسکله شهید محاتی‪،‬‬ ‫ـد‪ ،‬کشاورزیاز‬ ‫ســتائیان و عشایر‬ ‫کشت گلخانهای یکی‬ ‫میشــود‪ .‬بــه‬ ‫مجوز سرمایهگذاریدر‬ ‫خدماتکشاورزی‬ ‫ـرای افزایــش تولیـ‬ ‫اجتماعی‪ ،‬رو‬ ‫ویژه اقتصادی و‬ ‫ـت‪ :‬ایــن طــرح در‬ ‫منابعطبیعیاستان‬ ‫کشت در فضا باز‪،‬‬ ‫ویژه بیشاز‪75‬‬ ‫و برنامهریــزی بـ‬ ‫این طرحها بیش‬ ‫(صدرا)‪ ،‬منطقه‬ ‫عشــایر گفـ‬ ‫تنگستان‪ ،‬بازدید‬ ‫مهندسیکشاورزیو‬ ‫های عاوه بر‬ ‫گفــت‪ ۲۵ :‬هزار‬ ‫و اســتعدادها‬ ‫است که حمایتهای‬ ‫و گفت‪ :‬برای اجرا‬ ‫اهرم مرکز شهرستان‬ ‫مهمترینسیاست‬ ‫سازماننظام‬ ‫اســتان بوشــهر‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬ارائه‬ ‫‪ 40‬مرکز خدمات‬ ‫کشاورزی خبر داد‬ ‫های مهم اســتان‬ ‫دیدار با نخلداران‬ ‫گذاری میشــود‪ .‬رئیس‬ ‫زاییوسرمایهگذاریاز‬ ‫روز روســتا در‬ ‫ساماندهی بیش از‬ ‫پروژه راهاهن بوشهر‪-‬‬ ‫گذاران اولویت‬ ‫طــرح ملی بیمه‬ ‫شود‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫اشتغال‬ ‫ـارد تومان ســرمایه‬ ‫بوشهر با ایجاد و‬ ‫رئیســعلی دلواری‪،‬‬ ‫نفــر در قالب‬ ‫عرصــه از ســرمایه‬ ‫در این حوزه می‬ ‫دلیل اینکه ســهمی‬ ‫ـتان‪ ،‬امادگــی الزم‬ ‫بوشهر‪ ،‬از ‪ 280‬میلیـ‬ ‫منابعطبیعیاستان‬ ‫از سرمایهگذاران‬ ‫از موزه شــهید‬ ‫کیانوش کازرونی‬ ‫ســت کــه در ایــن‬ ‫ــهر و حضــور در‬ ‫ــی در سراســر اسـ‬ ‫شــد اما به‬ ‫خانوارهــای محروم‬ ‫منابعطبیعیاستان‬ ‫مهندسیکشاورزیو‬ ‫دولــت ا‬ ‫ـروگاه اتمی بوش‬ ‫کشــاورزی غیردولت‬ ‫چالشهایپیشروی‬ ‫بودجــه بــه ایــن‬ ‫اجتماعــی‬ ‫فنی و اقتصادی به‬ ‫مهندسیکشاورزیو‬ ‫ عســلویه و نیـ‬‫سازماننظام‬ ‫ویژهمیشود‪.‬رفع‬ ‫جــاد گلخانه برای‬ ‫و نشست خبری‬ ‫در برنامــه‬ ‫خدمات و مشاورههای‬ ‫شــیراز‬ ‫ـوردار روســتایی‬ ‫بسترسازی اشتغال‬ ‫در این نظام‬ ‫حمایتهای‬ ‫مجوزهای یادشــده را در ای‬ ‫و نخبگان استان‬ ‫و کمتــر برخـ‬ ‫ویژه قــرار دارد کــه‬ ‫توانمندیهای حرفهای و‬ ‫طیور‪ ،‬برای ارائه‬ ‫مرحله عملیاتی‬ ‫اداری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ـهر‬ ‫شورای‬ ‫کشاورزی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫تخصیص نیافته بود‪ ،‬وارد‬ ‫ـه‬ ‫بو‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫موردتو‬ ‫دام‬ ‫نشست‬ ‫قیمت افزایش‬ ‫گذارانوفعاالنبخش‬ ‫در ایــن اســتان‬ ‫کشاورزی‪ ،‬پرورش قارچ‪،‬‬ ‫شیاتوابزیانرایکی‬ ‫سفر بهبوشهر بود‪.‬‬ ‫ســرمایهگذاران‬ ‫طرح‬ ‫بانکیکمبهرهو ارزان‬ ‫و عشــایری‬ ‫عشایر و روستاییان با‬ ‫رئیسجمهوریدر‬ ‫اموختگانرشتههای‬ ‫کرد‪ :‬این سرمایه‬ ‫تولید محصوالت‬ ‫پرداختتسهیات‬ ‫برنامههای‬ ‫ســیزدهم ‪ ۱۱۱‬طــرح و‬ ‫ـتور ویژهدانش‬ ‫محصول دانست و بیان‬ ‫وی افزود‪ :‬صندوق‬ ‫بوشهر در عرصه‬ ‫زیرپوششقرار میگیرند‪.‬‬ ‫حوزه‬ ‫پرداختشــده در دسـ‬ ‫دانست و افزود‪ :‬استان‬ ‫ـفر هیئــت دولــت‬ ‫ـدود ‪ ۲۵‬نشد‪.‬‬ ‫معاونت توسعه‬ ‫ابزیپروری و فراوری‬ ‫در ایــن سـ‬ ‫کرد‪ :‬هماکنون حـ‬ ‫اقســاط وامهــای‬ ‫برنامهوبودجه‪،‬‬ ‫ســعه زیرســاختی‬ ‫از اولویتها‬ ‫برخوردار است که‬ ‫کمک سازمان‬ ‫و امهــال‬ ‫کیانــوش کازرونی‬ ‫کشاورزی‬ ‫تو‬ ‫زدایی‪،‬‬ ‫باالیی‬ ‫جمهوری‪ ،‬کمیته امداد‪،‬‬ ‫مهندسی‬ ‫محرومیت‬ ‫های‬ ‫ـایر استان بوشهر از‬ ‫پروریاز توانمندی‬ ‫رئیس ســازمان نظام‬ ‫توافقنامــه برای‬ ‫تصویب کرد که باعث‬ ‫روستایی نهاد ریاســت‬ ‫توســعه ابزی‬ ‫روســتائیان و عشـ‬ ‫کار قرار دارد‪.‬‬ ‫استان مطرح شد‬ ‫اقتصادی استان بوشهر‬ ‫فرش ایران‪ ،‬سازمان‬ ‫شــهر با بیان اینکه‬ ‫هزار نفر از‬ ‫کنند که با اختصاص‬ ‫اقتصادی شمال‬ ‫طبیعی اســتان بو‬ ‫بهزیستی‪ ،‬مرکز ملی‬ ‫و رونق‬ ‫بیمهای استفاده می‬ ‫و منابع‬ ‫دارایی از منطقه ویژه‬ ‫استان شده است‪.‬‬ ‫نفر سازمان‬ ‫عشایر توانست‬ ‫پوشش‬ ‫امیدواری مردم این‬ ‫جمعیت بــه ‪ ۵۰‬هــزار‬ ‫خـــبر‬ ‫امور اقتصادی و‬ ‫کشاورزی و سازمان امور‬ ‫ـهمیه جدیــد ایــن‬ ‫در بازدید وزیر‬ ‫کیلوگرم مواد‬ ‫میلیون جهاد‬ ‫ـی دراورد‪ .‬کازرونی‬ ‫سـ‬ ‫ادامهداد‪:‬امسالیک‬ ‫به مرحله اجرایـ‬ ‫کشف ‪۵۰۰‬‬ ‫ایــن طرح را‬ ‫افزایشمییابد‪.‬وی‬ ‫اجــرای طرح به‬ ‫بیمهشدگان‬ ‫ـده اســت و بستر‬ ‫مبلغی که پیــش از‬ ‫مخدر در استان‬ ‫مربوطه اخذ شـ‬ ‫‪ ۲۳۷‬هزار نفر در کشور به شمار کشــاورزان‪ ،‬تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫ناچیــز و حــس‬ ‫از ســازمانهای‬ ‫و‬ ‫شــروع فعالیــت‬ ‫پرداخــت میشــد‪،‬‬ ‫صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫ســرمایهگذاری و‬ ‫ذینفعــان‬ ‫بوشهر از انهدام‬ ‫زیرپوشــش‬ ‫ـدگان منتقل میکرد و‬ ‫بــرای جــذب‬ ‫حمایت ویــژه دولت‬ ‫انتظامی اســتان‬ ‫ـایر در قالب «طرح ملی بیمه ناخوشــایندی به بیمهشـ‬ ‫جانشین فرمانده‬ ‫ایــن منطقــه با‬ ‫روســتائیان و عشـ‬ ‫انتظامی و کشف‬ ‫خود را بهســوی‬ ‫تولیــدی در‬ ‫و کمتــر برخوردار‬ ‫ســاختها مهیا‬ ‫بودنــد تا دســت‬ ‫مرگ در هفته نیروی‬ ‫خانوارهای محروم‬ ‫تســهیات و تکمیل زیر‬ ‫انهــا مجبــور‬ ‫باند سوداگران‬ ‫ـتان بوشــهر خبر‬ ‫ها طلب یاری کنند‬ ‫امور اقتصادی و‬ ‫اجتماعــی‬ ‫و اعطای‬ ‫ـده است‪ .‬کازرونی‬ ‫این منطقــه برای‬ ‫مواد مخدر در اسـ‬ ‫خاندوزی‪ ،‬وزیر‬ ‫حمایتی دراز و از ان‬ ‫عشایر» اضافهشـ‬ ‫پیشبینــی میشــود‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم‬ ‫سید احسان‬ ‫جهانی‪ ،‬نهادهای‬ ‫به تشدید شدن‬ ‫حسابذینفعان‬ ‫دولت‪ ،‬از منطقه ویژه‬ ‫روستایی و‬ ‫اســت کــه‬ ‫اشــتغال نماید‪.‬‬ ‫صالحی با اشــاره‬ ‫ـاس اســتانداردهای‬ ‫اکنونمبلغیکهبه‬ ‫بهعنوان نماینــده‬ ‫نفر شــغل ایجاد‬ ‫ســرهنگ ســهام‬ ‫درحالیکه‬ ‫ـاداور شــد‪ :‬بــر اسـ‬ ‫دارایی‬ ‫داشــت‪ :‬در نیمه‬ ‫ـازمانهای حمایتی‬ ‫بازدیــد به عمل‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ســترش حمایت‬ ‫یـ‬ ‫ـاعد در طــرح ایــن‬ ‫مواد مخــدر اظهار‬ ‫ـمال اســتان بوشــهر‬ ‫ـود نسبت به سـ‬ ‫هــای توســعه‪ ،‬گ‬ ‫بابیــان قــول مسـ‬ ‫واریز میشـ‬ ‫مقابلــه با قاچــاق‬ ‫اقتصادی شـ‬ ‫یکــی از محور‬ ‫نفر خردهفروش‬ ‫‪ ۱۶‬ســال از عمــر‬ ‫منطقه ویژه قول‬ ‫خانــدوزی‬ ‫ـی افــراد جامعه‬ ‫تصویــب بودجه در‬ ‫اســت‪.‬وی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫قاچاقچی‪416 ،‬‬ ‫حل مشکات این‬ ‫برخــورداری تمامـ‬ ‫هیئــت دولت و‬ ‫ســت امســال ‪119‬‬ ‫اورد و برای‬ ‫بیشــتر‬ ‫اجتماعــی و‬ ‫در اســتان بوشــهر‬ ‫کشاورزان‪ ،‬روستائیان و‬ ‫موضــوع در‬ ‫نخ‬ ‫زیرساخت این منطقه‬ ‫معتاد مواد مخدر‬ ‫ای اســت کــه ایران بــا توجه به صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫تامین مالی تکمیل‬ ‫یکهــزار و ‪302‬‬ ‫پیگیری داد‪.‬‬ ‫از پوشــش بیمه‬ ‫یکمیلیــون و ‪۴۰۰‬‬ ‫ـمال اســتان بوشــهر‬ ‫و‬ ‫زیرپوشش قرار گرفتن‬ ‫جهت‬ ‫امیدواریــم با اجرای‬ ‫گذرد و در حدود‬ ‫ویژه اقتصادی شـ‬ ‫این موضوع برای‬ ‫اقتصادی عنــوان کرد‪:‬‬ ‫عشــایر می‬ ‫دستگیرشدهاند‪.‬‬ ‫منطقــه‬ ‫ـال تاکنون یکهزار‬ ‫و پتروشــیمی به‬ ‫اهمیت‬ ‫این بیمه قرار دارند‪.‬‬ ‫کند‪ .‬مدیر صندوق‬ ‫اینگونه طرحهای‬ ‫ویــژه‬ ‫تخصصــی نفت‪ ،‬گاز‬ ‫اینکه درمجموع امسـ‬ ‫جامعه تاش می‬ ‫هزار نفر زیرپوشش‬ ‫مرحلهبهمرحله‬ ‫بــا رویکرد‬ ‫وی بابیان‬ ‫مصرف مواد مخدر در‬ ‫ــه ‪ ۱۵‬کیلومتری‬ ‫تمام احاد‬ ‫انــدازی‬ ‫عشایر استانبوشهر‬ ‫استان را نیز حل‬ ‫هکتــار در فاصل‬ ‫رابطه باعرضه و‬ ‫ثــری ایفا نمایــد‪ .‬صفوی‪ ،‬و راه مشکل بیکاری در این‬ ‫اجتماعی‪،‬روستاییانو‬ ‫مســاحت ‪۳۹۰۰‬‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫متاشی‬ ‫های‬ ‫مو‬ ‫و ‪837‬‬ ‫نقش‬ ‫مزیت‬ ‫بیمه‬ ‫اقتصادی‬ ‫با‬ ‫استافزود‪:‬امسال‬ ‫صــادرات نیــز‬ ‫استان در ایندهای‬ ‫واقعشــده کــه از‬ ‫صنعتی نیز در این‬ ‫بوشهر دستگیرشده‬ ‫ایجاد اشــتغال پایدار‬ ‫رونق و توسعه‬ ‫شرکت شهرکهای‬ ‫ـواع مــواد مخــدر‬ ‫جنــوب شــهر دیلــم پتروشیمی و پاییندستی‬ ‫را کرده و شــاهد‬ ‫استان‬ ‫صــادی منطقــه و‬ ‫ـژه مدیرعامل‬ ‫بیــش از ‪ 5‬تــن انـ‬ ‫منطقه مصوبات الزم‬ ‫رونــق اقت‬ ‫در حوزه صنایع‬ ‫ـه منطقــه ویـ‬ ‫ـدن ‪ 9‬بانــد بــزرگ‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫ـابه ســال قبل ‪40‬‬ ‫مهمی‬ ‫این بازدید وزیر‬ ‫نزدیک باشیم‪.‬‬ ‫شـ‬ ‫ـبت به مدت مشـ‬ ‫برخوردار است‪ .‬در‬ ‫داشــته و بــا توجــه بــه مزیتــی کـ جغرافیایی و بازدید‬ ‫زیستمحیطی‬ ‫ـ‬ ‫مجوزهای اب‪ ،‬برق و‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫زیرساختی‬ ‫که‬ ‫کشفشــده‬ ‫پلیس استان بوشهر‬ ‫استان بوشهر ازنظر‬ ‫داشت‪ :‬مناطق ویژه‬ ‫و‬ ‫گرفته و نیز‬ ‫دارد‪ .‬جانشین رئیس‬ ‫اقتصادی شمال‬ ‫اقتصادی و دارایی بیان‬ ‫میتواند در زمینه‬ ‫درصد افزایش‬ ‫مخدر یادشــده به‬ ‫صنایــع کوچک و‬ ‫امور‬ ‫خلیجفارس دارد‬ ‫از ‪ 10‬درصد مواد‬ ‫ـور کــه در عرصه‬ ‫همجواری با‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬بیــش‬ ‫اقتصــادی کشـ‬ ‫انتظامیکشفشده‬ ‫ـش بســزایی در‬ ‫یــت میکنــد نقـ‬ ‫نیروی‬ ‫کیلوگرماندر هفته‬ ‫پتروشــیمی فعال‬ ‫میزان‪500‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫فاز ن‬ ‫‪07‬‬ ‫ستارهبرنتفوردهمچنانمورد‬ ‫اعتماداسکوچیچقرار نمی گیرد‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫استاندار‬ ‫‪03‬‬ ‫قیمتبلیتهواپیما‬ ‫کاهش می یابد‬ ‫در حالی که یکی از طرح های وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬تامین مالی ساخت و ساز مسکن بر اساس تهاتر نفت است‪ ،‬اما کارشناسان اقتصادی بر سر بهینه بودن‬ ‫اقتصاد‬ ‫این روش با یکدیگر توافق ندارند‬ ‫یشود‬ ‫ مدار تولید م ‬ ‫ک ماه اینده وارد‬ ‫خست تا ی‬ ‫‪02‬‬ ‫‪02‬‬ ‫کرونادرکمین‬ ‫کاهشرعایتپروتکل ها‬ ‫کرونادر کمین کاهش‬ ‫رعایتپروتکل ها‬ ‫با شتاب بی سابقه واکسیناسیون عمومی و زنده شدن امیدها برای غلبه‬ ‫بر ویروس کرونا‪ ،‬نشانه هایی از عادی انگاری مردم و برخی مسئوالن درباره‬ ‫اینویروسخطرناکو پیامدهایشمشاهدهمی شود؛اماایاباواکسیناسیون‪،‬‬ ‫بحران کرونا پایان می یابد؟ به گزارش ایرناپالس‪ ،‬براســاس امارهای وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬تا کنون نزدیک به ‪ ۵۰‬میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا را تزریق‬ ‫کرده اند و بیش از ‪ ۲۴‬میلیون نفر نیز هر دو دوز را دریافت کرده اند‪ .‬با توجه‬ ‫بــه امــار حدودا ‪ ۸۴‬میلیونی جمعیت کشــور و تزریق واکســن به برخی از‬ ‫رده های سنی کمتر از ‪ ۱۸‬سال‪ ،‬به نظر می رسد هنوز تا ایمنی جمعی پایدار‬ ‫و موثر فاصله داریم‪ .‬طبق نظر متخصصان حوزه بیماری ها با دامنه همه­‬ ‫گیری‪ ،‬ایمنی زمانی حاصل خواهد شد که بیش از ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد جمعیت‬ ‫هدف کشور هر دو دوز واکسن را دریافت کرده باشند که با توجه به امار‬ ‫کنونی هنوز فاصله زیادی تا این رقم داریم‪ .‬از منظری دیگر‪ ،‬تجربه برخی‬ ‫کشورهای توسعه یافته که در ماه های گذشته برنامه واکسیناسیون خود را‬ ‫تکمیل کرده بودند‪ ،‬نشان می دهد خطر ویروس کرونا هنوز کامال رفع نشده‬ ‫است؛ به ویژه که رفتار ناشناس سویه های جدید این ویروس مزید بر علت‬ ‫است و به راحتی می تواند پیش بینی های اولیه را ناکام بگذارد‪.‬‬ ‫به چند مثال از دیگر کشورها توجه کنیم؛ تابستان امسال در اسپانیا تنها‬ ‫ســه ماه پس از لغو وضعیت اضطراری کرونایی‪ ،‬دولتمردان مجبور شــدند‬ ‫برخی از مقررات از جمله منع رفت و امد و ایجاد محدودیت های جدی در‬ ‫زندگی و معاشرت های شبانه را بار دیگر برقرار کنند تا بتوانند از همه گیری‬ ‫جدید در امان بمانند‪ .‬در برخی دیگر از کشورهای اروپایی همچون فرانسه‬ ‫و المان که سویه الفای کرونا را تجربه کرده بودند و همه گیری قبلی انها را‬ ‫غافلگیر کرده بود‪ ،‬تجربه سویه دلتا را جدی گرفتند و برخی محدودیت ها‬ ‫گــزارش‬ ‫امیدها برای غلبه بر ویروس کرونا‪ ،‬نشانه هایی از عادی انگاری‬ ‫مردم و برخی مسئوالن درباره این ویروس خطرناک و‬ ‫پیامدهایش مشاهده می شود؛ اما ایا با واکسیناسیون‪،‬‬ ‫بحران کرونا پایان می یابد؟‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫احداث ابنیه و لوله‬ ‫گذاری در روستاهای‬ ‫فاز ‪ ۱‬و ‪ ۲‬زون ‪ ۱‬مجتمع‬ ‫‪ ۱۴۱‬روستایی شهرستان‬ ‫مهاباد‬ ‫‪۱۴۵/۵9۴/۲۳۴/۰۴9‬‬ ‫مدت اجرا‬ ‫(ماه)‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫‪6/8۱۲/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫گواهینامه و صالحیت‬ ‫قیمت اسناد‬ ‫(ریال)‬ ‫رشته اب پایه ‪ ۵‬و‬ ‫باالتر و گواهینامه‬ ‫صالحیت ایمنی‬ ‫‪۱/۵۰۰/۰۰۰‬‬ ‫ویترین‬ ‫مسئلهجدیجامعهامروز و فردا‬ ‫سالمندازاری‬ ‫از خانهتاخانهسالمندان‬ ‫به ویژه که برخی از انها همچون «المبدا» و «مو» در کشــورهای همســایه‬ ‫رویت شده و احتماال در ایران نیز وجود دارند اما به گفته کارشناسان هنوز‬ ‫میزان انها انقدر نیست که تصور کنیم سویه (واریانت) غالب هستند‪ .‬تجربه‬ ‫دردنــاک ســویه دلتــا در مــوج پنجم همه مــا را باید نگران و هشــیار کند تا‬ ‫نگذاریم تراژدی تابستان امسال تکرار شود‪.‬‬ ‫امــا دلیــل دیگــر برای نگرانی از ظهور موج ششــم کــه از بقیه مهمتر و‬ ‫خطرناک تر است‪ ،‬کاهش حیرت اور رعایت دستورالعمل ها از سوی مردم با‬ ‫توجه با افزایش واکسیناسیون است‪ .‬برخی از افراد جامعه به اشتباه تصور‬ ‫می کنند که چون واکســن زده اند‪ ،‬ایمن شــده و به همین دلیل جامعه نیز‬ ‫ایمنی الزم را کســب کرده و دیگر نیازی به احتیاط و مراعات نیســت! این‬ ‫اســتدالل انچنان سســت و بی بنیان است که خوشــبین ترین دانشمندان و‬ ‫ویروس شناسان نیز ان را به شدت رد می کنند‪.‬برخی از افراد جامعه به اشتباه‬ ‫تصور می کنند که چون واکسن زده اند‪ ،‬ایمن شده و به همین دلیل جامعه‬ ‫نیز ایمنی الزم را کســب کرده و دیگر نیازی به احتیاط و مراعات نیســت!‬ ‫این استدالل انچنان سست و بی بنیان است که خوشبین ترین دانشمندان و‬ ‫ویروس شناسان نیز ان را به شدت رد می کنند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی ( فشرده )‬ ‫شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق قزوین‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 17:۰۰‬روز شنبه تاریخ ‪14۰۰/۰8/۰1‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ ۰9:۰۰‬صبح روز سه شنبه تاریخ ‪14۰۰/۰8/18‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتهای ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪ 1۰:۰۰‬روز سه شنبه تاریخ ‪14۰۰/۰8/18‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه (الف و ب و ج)‪ :‬ساعت ‪ 1۰:۰۰‬روز چهارشنبه تاریخ ‪14۰۰/۰8/19‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه خیابان ارتش چهار راه مخابرات صندوق پستی ‪ 363‬شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی دفتر قراردادها و تلفن ‪۰4431945371‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مرکز تماس‪۰۲1-41934 :‬‬ ‫اطالت تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش «ثبت نام‪/‬پروفایل تامین کننده‪/‬مناقصه گر» موجود است‪.‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول‪ 14۰۰/۰7/۲7 :‬تاریخ نشر اگهی نوبت دوم‪14۰۰/۰7/۲9 :‬‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق قزوین در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژها در حوزه های پیمانکاری در خصوص واگذاری احداث شبکه فشار‬ ‫ضعیف ‪ ،‬و برکناری پروژه های روســتایی از محل بند ج تبصره ‪ (6‬عوارض برق) ســال ‪ 14۰۰‬به شرح ذیل با برگزاری مناقصه عمومی یک‬ ‫مرحله ای با ارزیابی کیفی (فشرده ) از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقدام نماید ‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫محل اجراء پروژه‬ ‫مبلغ براوردی مناقصه (بریال)‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه(بریال)‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۱۴۰۰/۳۲‬‬ ‫امور برق شمال‬ ‫‪۴،۳8۰،۱9۵،۴۳7‬‬ ‫‪۴۳8،۰۰۰،۰۰۰‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫‪۱۴۰۰/۳۳‬‬ ‫اموربرق قزوین جنوب‪ ،‬مینودر‪ ،‬ابیک‬ ‫‪۳،9۰8،۴9۴،8۲۲‬‬ ‫‪۳9۰،۰۰۰،۰۰۰‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪۱۴۰۰/۳۴‬‬ ‫اموربرق اوج و تاکستان‬ ‫‪۴،6۴۰،۳89،۲۴۳‬‬ ‫‪۴6۴،۰۰۰،۰۰۰‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪۱۴۰۰/۳۵‬‬ ‫امور بوئین زهرا و محمدیه‬ ‫‪۲،89۱،۰7۴،6۴۳‬‬ ‫‪۲89،۰۰۰،۰۰۰‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد ‪،‬ارسال پیشنهاد ‪،‬بازگشایی اسناد کیفی و زمان بازگشایی پاکتها مناقصه به شرح ذیل میباشد‪:‬‬ ‫محل تامین اعتبار‪ :‬از محل اعتبارات عمرانی سال ‪( ۱۴۰۰‬اسناد خزانه اسالمی)‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجانغربی (سهامی خاص)‬ ‫‪01‬‬ ‫از جملــه رئیــس کمیته کشــوری اپیدمیولوژی کرونا ضمن تشــریح وضعیت‬ ‫کرونا و توصیه به شکل گیری نظام پایش و مراقبت کرونا در مدارس‪ ،‬گفته‪:‬‬ ‫واکسیناسیون بویژه بر کاهش موارد مرگ و بستری موثر است اما به تنهایی‬ ‫کافی نیست و با اینکه پوشش واکسیناسیون درحال افزایش است اما احتمال‬ ‫شکل گیری موج ششم در ابان ماه منتفی نیست‪ .‬درواقع انچه باعث نگرانی‬ ‫متخصصان برای یکی دو هفته اینده و احتمال موج ششم شده‪ ،‬ناظر به‬ ‫چند واقعیت و تجربه گذشته است‪.‬‬ ‫دلیل این نگرانی انســت که با کاهش دما در ابان ماه و حضور بیشــتر‬ ‫افراد در مکان های سربسته و کم تهویه و نیز امکان زیست بیشتر ویروس‬ ‫در دماهای پایین تر‪ ،‬ممکن است باعث شیوع دوباره ویروس شده و افراد‬ ‫بیشتری را درگیر بیماری کند‪.‬‬ ‫ضمن انکه با فرارسیدن فصل سرما‪ ،‬برخی دیگر از بیماری ها همچون‬ ‫انفوالنــزا نیــز امکان بــروز و ظهور پیدا می کنند و چنانچه مراعات ها بویژه‬ ‫زدن ماسک کاهش یابد‪ ،‬می تواند بار جدیدی بر دوش شبکه بهداشت و‬ ‫درمان کشور وارد کند و با درگیرکردن افراد‪ ،‬بدن را مستعد پذیرش کرونا کند‪.‬‬ ‫مساله مهم دیگر‪ ،‬مرتبط با بروز سویه های جدید کرونا در کشور است؛‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫غربی شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) احداث ابنیه و لوله گذاری‬ ‫استان اذربایجان‬ ‫( سهامی خاص)‬ ‫در روستاهای فاز ‪ 1‬و ‪ ۲‬زون ‪ 1‬مجتمع ‪ 141‬روستایی شهرستان مهاباد به شماره (‪ )۲۰۰۰۰۰539۰۰۰۰۰8۰‬را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام‬ ‫در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ‪.‬ضمنا تمام اسناد مناقصه باید به مهر وامضای الکترونیکی (مطابق‬ ‫دستورالعمل ارائه شده در سامانه ستاد) پیشنهاد دهنده برسد و اسناد فاقد امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست‪ .‬تاریخ انتشار‬ ‫مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 14۰۰/۰7/۲7‬می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫با شتاب بی سابقه واکسیناسیون عمومی و زنده شدن‬ ‫را دوباره اجرا کردند‪.‬‬ ‫اســتدالل کارشناســان ایــن بــود که ســویه جدیــد دلتا رونــد همه گیری و‬ ‫یهــای گذشــته را تغییــر داده و الزم اســت ضمن حفــظ و رعایت‬ ‫پیش بین ‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی‪ ،‬میزان واکسیناسیون دو دوز را تا‪ ۹۰‬درصد جمعیت‬ ‫بزرگســال گســترش یابد‪ .‬توجه داشته باشیم موج پنجم همه گیری کرونا در‬ ‫کشورمان نیز (که از امواج قبلی سهمگین تر و پرتلفات تر بود)‪ ،‬به واسطه‬ ‫حضور و شیوع گونه دلتا شدت گرفت و هزینه انسانی‪ ،‬جانی‪ ،‬مالی روانی و‬ ‫بهداشتی‪-‬درمانی فوق العاده ای برای گذشتن از ان صرف کردیم‪ .‬از اواسط‬ ‫مردادماه گذشته و همزمان با نخستین روزهای تحقق واکسیناسیون سریع‬ ‫وهمراه با پوشــش گســترده تر برنامه ملی واکسن‪ ،‬همه کارشناســان درباره‬ ‫خطرات اسان گیری و عادی انگاری هشدار داده اند‪ .‬این هشدارها تا کنون نه‬ ‫تنها از سوی مسئوالن ستادی وزارت بهداشت‪ ،‬ستاد ملی مقابله با کرونا و‬ ‫کارشناسان مستقل بلکه به تناوب از سوی دانشگاه های علوم پزشکی شهرها‬ ‫و استان های مختلف از جنوب تا شمال و از غرب تا شرق کشور تکرار شده‬ ‫است‪.‬به دنبال ان‪ ،‬از اواسط شهریورماه گذشته تا کنون‪ ،‬شدت هشدارهای‬ ‫کارشناسان درباره موج ششم در ابان ماه و تذکرات انها فزونی گرفته است؛‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)‬ ‫یک مرحله ای خدمات‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‬ ‫مهلت ارائه اسناد پیشنهادی در سایت‬ ‫زمان بازگشایی اسناد کیفی‬ ‫زمان باز گشایی پاکتها‬ ‫از روز چهارشنبه ‪ ۱۴۰۰/۰7/۲8‬لغایت‬ ‫روزسه شنبه ‪۱۴۰۰/۰8/۰۴‬‬ ‫حداکثر تا ساعت ‪۱۰‬روزشنبه‬ ‫‪۱۴۰۰/۰8/۱۵‬‬ ‫ساعت ‪۱۱‬روزشنبه‬ ‫مورخ ‪۱۴۰۰/۰8/۱۵‬‬ ‫ساعت ‪۱۰‬روز چهارشنبه‬ ‫‪۱۴۰۰/۰8/۱9‬‬ ‫شرایط احراز ‪ :‬داشتن حداقل رتبه ‪ 5‬پیمانکاری در زمینه نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهینامه صالحیت ایمنی مورد تائید اداره کل کار و رفاه اجتماعی‬ ‫الزامی است‬ ‫شرکت های متقاضی بایستی اسناد مناقصه ( الف‪ -‬ب‪ -‬ج ) و اسناد و مدارک ارزیابی کیفی را به صورت جداگانه در سامانه ستاد بار گذاری نمایند‬ ‫قبل از گشایش پاکت پیشنهادات ( مناقصه ) ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شد و فقط پاکات پیشنهاد مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی مناقصه مربوط تایید‬ ‫و حد نصاب امتیاز را کسب نموده باشند‪ .‬گشوده خواهد شد و پاکات سایر مناقصه گران عینا مسترد خواهد شد ‪.‬‬ ‫نوع سپرده شرکت در مناقصه ‪ :‬مطابق بند ‪1-8‬ماده ‪ 8‬ایین نامه تضمین معامالت شرکت های توزیع نیروی برق می باشد‪.‬‬ ‫اصل ضمانت نامه می بایست در پاکت در بسته و مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به دبیر خانه شرکت تحویل داده شوند‬ ‫به پیشنهاد های فاقد امضاء مشروط ‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده ‪ ،‬سپرده مخدوش ‪،‬‬ ‫سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف‬ ‫ادرس ‪ :‬قزوین‪ -‬تقاطع ولیعصر (عج) ابتدای خیابان طالقانی طبقه همکف دبیرخانه تلفن ‪۰۲8-33۲39۲7۰ :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪ ۰۲1-41934 :‬دفتر ثبت نام ‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه ( ‪)www. Setadiran.ir‬بخش “ ثبت نام ‪ /‬پروفایل تامین کننده ‪ /‬مناقصه گر “ موجود است‬ ‫چاپ نوبت ‪14۰۰/۰7/۲8‬‬ ‫چاپ نوبت اول‪14۰۰/۰7/۲7:‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1۲۰89۲5 :‬‬ ‫دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫ایران پیش شرطی برای‬ ‫ازسرگیری مذاکرات مطرح‬ ‫نکرده است‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجه کشــورمان اعالم‬ ‫کرد‪ :‬نشست وزیران امور خارجه کشورهای همسایه‬ ‫افغانســتان چهارشــنبه هفتــه اینده در تهــران برگزار‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ســعید خطی ـب زاده در‬ ‫م ‬ ‫پاسخ به سوالی در ارتباط با مذاکرات صورت گرفته‬ ‫بین اقایان باقری و انریکه مورا یک مقام عالی رتبه‬ ‫جشــنبه‬ ‫اتحادیــه اروپــا اظهار کــرد ‪ :‬گفت وگوهای پن ‬ ‫گذشــته گفت وگوهــای خــوب و ســازنده ای بــود و‬ ‫نکاتــی که ایران باید به هماهنگ کننده گفت وگوها‬ ‫می گفــت منتقــل شــد و دو طــرف توافــق کردند که‬ ‫طــی روزهــای اینــده ایــن گفت وگوهــا در بروکســل‬ ‫ادامــه پیــدا کنــد‪ .‬این توافق دوســویه بوده اســت‪.‬‬ ‫شهــا و موانعــی که باعث شــد‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬چال ‬ ‫شــش دور مذاکــرات ویــن بــه نتیجه نرســید در این‬ ‫گفت وگوهــا مــورد مذاکــره قــرار می گیــرد و بایــد در‬ ‫یهــا در ارتباط با ان ها صحبت شــود‪ .‬خطیب‬ ‫رایزن ‬ ‫زاده گفــت ‪ :‬اجــازه بدهیــد کــه ایــن گفت وگوهــا در‬ ‫مســیر خــود ادامــه پیــدا کنــد و مطمئــن هســتم که‬ ‫باقری به زودی نکات موردنظر خود در این زمینه را‬ ‫بیان می کند‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین‬ ‫در پاســخ بــه ســوالی دیگــری در مــورد مذاکــرات‬ ‫حشــده‬ ‫ایــران و عربســتان و برخــی از اظهارات مطر ‬ ‫از ســوی وزیر خارجه عربســتان دراین ارتباط گفت‪ :‬‬ ‫گفت وگوهــای انجا مشــده بین ایران و عربســتان در‬ ‫فضــای دوســتانه و مثبتــی بــوده اســت و در مــورد‬ ‫مســائل دوجانبه و منطقه رایزنی و گفت وگو شــده‬ ‫است‪ .‬نکاتی که باید مطرح می شد بین هیئت های‬ ‫دو کشــور موردبحث و رایزنی قرارگرفته اســت‪ .‬این‬ ‫گفت وگوهــا و تماس ها ادامــه دارد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫واژه ای که می توانم در مورد این گفت وگوها بگویم‬ ‫این است که این گفت وگوها محترمانه و به همان‬ ‫مقدار جدی اســت و امیدواریم که به نتیجه برســد‬ ‫و باید اجازه بدهیم که این گفت وگوها در مسیر و‬ ‫کانــال خــود ادامــه پیدا کند تا به نتیجه برســد‪ .‬وی‬ ‫همچنین گفت‪ :‬اخبار منتشرشده در مورد سفر یک‬ ‫هیئــت ســعودی بــه تهران مــورد تایید نیســت‪ .‬وی‬ ‫همچنین در پاســخ به ســوالی در ارتبــاط بااینکه با‬ ‫توجه به صحبت های امیر عبداللهیان مبنی بر اینکه‬ ‫امریــکا قبــل از انجــام مذاکــرات ویــن اقــدام عملی‬ ‫برای نشان دادن حسن نیتش جهت رفع تحریم ها‬ ‫علیه ایران انجام دهد و ایا این ســخنان بیانگر این‬ ‫ششــرطی برای ازسرگیری‬ ‫موضوع اســت که ایران پی ‬ ‫مذاکــرات مطــرح کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا هیــچ‬ ‫ششــرطی بــرای گفت وگوهــا مطــرح نکرده ایم و‬ ‫پی ‬ ‫در خصوص امریکا همان طور که از فضای رسانه ای‬ ‫پیامــی دریافت نمی کنیــم و به عنوان پیام اصلی در‬ ‫نظر نمی گیریم از این طریق نیز برای کســی پیامی‬ ‫مخابــره نمی کنیم‪ .‬انچه امیر عبداللهیان مطرح کرد‬ ‫بیــان یــک منطق اســت و درواقع تاکید بــر این کرد‬ ‫که دولت کنونی امریکا علیرغم برخی از شــعارها و‬ ‫اظهارنظرها هیچ گونه تغییر عملی در سیاست هایش‬ ‫نسبت به دولت قبلی این کشور ایجاد نکرده است‬ ‫و در عمــل اقدامــات کنونی دولــت امریکا با دولت‬ ‫قبلی این کشور هیچ تفاوتی ندارد لذا برای ما عمل‬ ‫یهــا‬ ‫و اقــدام مهــم اســت‪ .‬وی ادامــه داد ‪ :‬امریکای ‬ ‫ی پیش ازاین می توانســتند بســیاری از اقدامات‬ ‫خیل ‬ ‫ظالمانــه و گردن کشــانه خود را علیــه ایران متوقف‬ ‫کنند ولی تقریبا این سیاست صورت نگرفت و ان ها‬ ‫در بحبوحــه فراگیری ویروس کرونا همچنان به این‬ ‫سیاست ها ادامه دادند‪.‬‬ ‫کاهش تنش میان ایران و‬ ‫عربستان به نفع هر دو‬ ‫کشور است‬ ‫یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت‪ :‬کاهش تنش‬ ‫میان ایران و عربستان به نفع هر دو کشور است اما حاال‬ ‫اینکهچهبهره ایدو کشور و کلمنطقهخواهندبردیک‬ ‫موضوع جدی است‪ .‬اراده برای این مسئله با حضور در‬ ‫چهار حلقه گفت وگو نمایان شده و این موضوع حاکی‬ ‫از بی ارادگینیستو نشاناز تصمیممقاماتباالیاین‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫صبــاح زنگنــه در گفت وگو با ایلنــا‪ ،‬در ارزیابی روند‬ ‫گفت وگوهای ایران و عربستان سعودی و در پاسخ به‬ ‫این سوال که با توجه به اینکه در مقابل ابراز امیدواری‬ ‫تهران در قرار گرفتن روند مذاکرات در مســیر درســت‪،‬‬ ‫ریاض معتقد اســت پیشــرفت معنــاداری در این روند‬ ‫ایجاد نشــده ‪ ،‬ایا اساســا در این کشــور اراده قــوی برای‬ ‫کاهــش تنش وجــود دارد یــا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬اراده سیاســی‬ ‫اگر بخواهد از اظهارات مقامات یک کشور تجلی پیدا‬ ‫کند یک بحث است اما در درک موقعیت در منطقه و‬ ‫تحوالت منطقه و جمع کردن سازوکار و ابزار پاتریوت‬ ‫از خاک عربستان یک بحث دیگری است‪ .‬گاهی همین‬ ‫وزیر سعودی در خصوص روند مذاکرات از الفاظ مثبتی‬ ‫اســتفاده کــرده و گاهی هم ســعی کــرده گران فروشــی‬ ‫کرده و کاالی خودش را ارزشمندتر معرفی کند و دنبال‬ ‫امتیاز گیری بیشــتر اســت اما طبیعتا ایران هم به دنبال‬ ‫باج خواهــی در بازگشــت روابــط نیســت و بــه دنبــال‬ ‫ارزان فروشــی هم نیست و لذا مقامات ایران هیچ گونه‬ ‫اظهارات منفی و مثبت نداشتند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این در‬ ‫حالی است که در یک نگاه عمومی تر که کل منطقه را‬ ‫در نظر بگیرد‪ ،‬کاهش تنش به نفع هر دو کشور است‬ ‫اماحاالاینکهچهبهره ایدو کشور و کلمنطقهخواهند‬ ‫برد یک موضوع جدی است‪ .‬اراده عربستان با حضور در‬ ‫چهار حلقه گفت وگو نمایان شده و این موضوع حاکی‬ ‫از بی ارادگینیستو نشاناز تصمیممقاماتباالیاین‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1189‬‬ ‫وزیر امورخارجه ونزوئال با رئیس جمهوری دیدار کرد‬ ‫تداوم روابط صمیمانه با کاراکاس‬ ‫فلیکس پالسنسیا گونسالس‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫ونزوئال که در صدر هیئتی به ایران سفرکرده است‪،‬‬ ‫در دیدارهــای جداگانــه با ســید ابراهیم رئیســی و‬ ‫حســین امیر عبداللهیان گفت وگو کــرد‪ .‬به گزارش‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬رئیس جمهــوری در این دیدار روابط‬ ‫با ونزوئال را دوســتانه و رو به توســعه توصیف کرد‬ ‫و گفت‪ :‬سیاســت جمهوری اســامی ایران توسعه‬ ‫معنادار روابط با کشــورهای درحال توسعه به ویژه‬ ‫کشــورهایی اســت که در پی حفظ اســتقالل خود‬ ‫برابــر کشــورهای ســلطه گر هســتند‪ .‬ســید ابراهیم‬ ‫رئیســی در دیدار «فلیکس پالسنســیا گونســالس»‬ ‫وزیــر امــور خارجــه ونزوئال‪ ،‬گفــت‪ :‬امریکای التین‬ ‫به خصــوص ونزوئال جزو اولویت های دیپلماســی‬ ‫اقتصادی جمهوری اسالمی ایران است و ما مصمم‬ ‫هستیم روابط خود را با این کشورها توسعه دهیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه ما مســیر پیشرفت را‬ ‫باقــدرت ادامه خواهیم داد‪ ،‬گفــت‪ :‬در این دولت‬ ‫مصمــم هســتیم مشــکالت ایجادشــده از ســوی‬ ‫دشــمنان را کنار بزنیم و مســیر پیشــرفت کشــور را‬ ‫ادامه دهیم‪ .‬رئیســی با تاکید بر ضرورت گســترش‬ ‫روابــط تهــران ‪ -‬کاراکاس در حوز ههــای مختلــف‬ ‫گفت‪ :‬برای توسعه مناسبات دوجانبه باید برنامه‬ ‫روشــن و بلندمــدت طراحــی شــود تــا چش ـم انداز‬ ‫روابــط به ســمت تقویــت حداکثــری حرکت کند‪.‬‬ ‫وی با تحسین همراهی ونزوئال با ایران در مجامع‬ ‫بین المللی‪،‬افزود‪:‬بابرنامههمکاری هایبلندمدت‬ ‫میان دو کشور‪ ،‬چشم انداز روشنی برای گسترش و‬ ‫تعمیق روابط وجــود دارد‪ .‬رئیس جمهوری با بیان‬ ‫اهمیــت دولت ونزوئال در سیاســت خارجی ایران‪،‬‬ ‫ابــراز امیــدواری کرد با ســفر رئیس جمهــور ونزوئال‬ ‫به تهــران در اینده نزدیک‪ ،‬گام های جدیدی برای‬ ‫همکاری های بلندمدت دو کشــور برداشــته شــود‪.‬‬ ‫وزیــر امور خارجه از ســفر رئیس جمهور ونزوئال به‬ ‫تهــران طــی ماه های اتی خبــر داد و گفــت‪ :‬وزیران‬ ‫امور خارجه ایران و ونزوئال در این سفر و در حضور‬ ‫رئیسانجمهور دو کشور سندهمکاری های‪ ۲۰‬ساله‬ ‫تهران کاراکاس را امضا خواهند کرد‪.‬‬ ‫سند همکاری ‪ ۲۰‬ساله تهران و کاراکاس‬ ‫امضا می شود‬ ‫حســین امیر عبداللهیان نیز در نشست خبری‬ ‫مشــترک با فلیکــس پالسنســیا گونســالس همتای‬ ‫ونزوئالیــی خــود گفــت‪ :‬در ما ههــای اینــده ســفر‬ ‫رئیس جمهــور مــادورو را به تهران خواهیم داشــت‬ ‫و در جریان این ســفر با حضور روســای جمهور دو‬ ‫کشــور‪ ،‬ســند ‪ ۲۰‬ســاله تهران و کاراکاس به امضای‬ ‫وزیــران خارجــه دو کشــور خواهــد رســید‪ ،‬همــه‬ ‫این ها تاییدی اســت که روابط دو کشــور مسیر رو‬ ‫بــه رشــدی را طــی می کنــد‪ .‬وی اضافــه کرد‪ :‬مــا در‬ ‫زمینه های فنی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬تجاری و علم و فناوری‪،‬‬ ‫معــدن انــرژی در ســال های اخیر توافقــات خوبی‬ ‫بین دو کشور داشتیم و بخش های مهمی در حال‬ ‫اجراســت‪ .‬امیر عبداللهیان با بیان اینکه جمهوری‬ ‫اســامی ایــران از مــردم ونزوئال‪ ،‬رئیس جمهــوری و‬ ‫همه نهادهای قانونی در ونزوئال حمایت می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سیاس ـت های ایاالت متحده امریکا در قبال‬ ‫مردم ونزوئال را غیر سازنده می دانیم و اقدام اخیر‬ ‫تهــای ونزوئــا در‬ ‫در دســتگیری یکــی از دیپلما ‬ ‫دماغه ســبز و اســترداد ان به امریکا را یک راهزنی‬ ‫و اقدامی نادرســت و غیر سازنده از سوی امریکا و‬ ‫تعــرض به حاکمیت ونزوئال می دانیــم‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫ما در زمینه همکاری های دوجانبه در مسیری قرار‬ ‫داریــم کــه کاالهــای ایرانــی در شــهرهای مختلف‬ ‫ونزوئال در اختیار مردم قرار دارد‪ .‬این فرصت خوبی‬ ‫بــرای تجــار و بازرگانــان ایرانی اســت که در مســیر‬ ‫همکاری های بازرگانی میان دو کشور از این فرصت‬ ‫استفاده کنند‪ .‬وزیر خارجه با بیان اینکه زمینه های‬ ‫مشترک برای سرمایه گذاری در ایران فراهم شده که‬ ‫به تدریج جزییات ان اطالع رسانی می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مایلــم از بخش خصوصی در ایــران دعوت کرده و‬ ‫تاکید کنم که ونزوئال فرصت جدیدی برای توسعه‬ ‫همکاری های همه جانبه و در همه حوزه هاست و‬ ‫بخش خصوصی ما می تواند وارد همکاری با انان‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وزیر خارجه ونزوئال‪ ،‬تهران‪ -‬کاراکاس را راهبردی‬ ‫توصیــف کــرد و گفــت‪ :‬قبــل از پایــان میــادی در‬ ‫کمیسیونمشترکدر تهرانحضور خواهیمیافتتا‬ ‫نقشه راه دو کشور را در اینده ترسیم کنیم‪.‬‬ ‫نقشه راه دو کشور به زودی ترسیم می شود‬ ‫فلیکس پالسنســیا گونســالس ســفر به ایران را‬ ‫نخســتین ســفر خارجی خود در دوره مســئولیتش‬ ‫عنــوان و روابط ایــران و ونزوئال را راهبردی ارزیابی‬ ‫کــرد‪ .‬وزیــر خارجــه ونزوئــا بــا ابــراز خرســندی از‬ ‫حضــور در ایــران و دیــدار بــا ســید ابراهیم رئیســی‬ ‫رئیس جمهوری اســامی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬قبل از پایان‬ ‫میــادی در کمیســیون مشــترک در تهــران حضــور‬ ‫خواهیــم یافــت تا نقشــه راه دو کشــور را در اینده‬ ‫ترســیم کنیــم‪ .‬ایــن ســند و نقشــه راه یــک برنامــه‬ ‫درازمــدت خواهــد بــود‪ .‬گونســالس با قدردانــی از‬ ‫همتایایرانیخودبرایمحکومیتنقضحاکمیت‬ ‫و حقوق ملت ونزوئال از سوی امریکا‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬امریکا به شــکل اشــکار حاکمیت مــا را نقض‬ ‫کــرده و نماینده دولت ملی ونزوئال برای مذاکرات‬ ‫بــا اپوزیســیون را ربــوده و بــه شــکل غیرقانونی به‬ ‫امریکا فرستاده است‪ .‬ما این اقدام را به شکل قاطع‬ ‫محکوم و از تعهد دولت ایران برای محکومیت این‬ ‫اقدام تشکر می کنیم‪ .‬وی اقدام امریکا برای ربودن‬ ‫این مقام ونزوئالیی را علیه میثاق بین المللی ملل‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬ونزوئال عضو سازمان ملل بوده و‬ ‫خواستار همبستگیکشورهادر اینزمینهاست‪.‬وزیر‬ ‫خارجه ونزوئال با تبریک شصتمین سالگرد جنبش‬ ‫عدم تعهد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬پس ایران‪ ،‬نیکالس مادورو‬ ‫رئیس جمهــوری ونزوئــا رئیس هفدهمین اجالس‬ ‫ســران کشــورهای جنبش عدم تعهد بود که سپس‬ ‫این ســمت را به جمهــوری اذربایجان واگــذار کرد‪.‬‬ ‫گونســالس با اشاره به پیشینه ‪ ۷‬هزارساله فرهنگ‬ ‫و تمــدن ایــران و تجربه فراوان مردم کشــورمان در‬ ‫موضــوع مقاومت‪ ،‬گفــت‪ :‬تمایل داریــم مقاومت‬ ‫را از مــردم ایــران بیاموزیم‪ .‬وی بــا دعوت از بخش‬ ‫خصوصی ایران برای ســرمایه گذاری در ونزوئال‪ ،‬به‬ ‫همتای ایرانی خود گفت‪ :‬برای من افتخار است که‬ ‫در تهران باشیم زیرا این شهر را دوست داریم گویی‬ ‫در منزلخودمانهستیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫واکنشالریجانیبهاظهاراتسخنگویشوراینگهبان‬ ‫مراقبباشیدبه کسیظلمنکنید‬ ‫مشــاور رهبــری انقــاب اســامی خطــاب بــه‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان گفت‪ :‬از ابتدای خدمت‬ ‫در نظام اســامی‪ ،‬مراقب باشــید در بیان و عمل‬ ‫خــود به کســی ظلم نکنیــد‪ ،‬حتی به نحــو ایهام‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬متن کامل یادداشت کوتاه علی‬ ‫الریجانی خطاب به عضو شورای نگهبان به شرح‬ ‫زیر است‪« :‬برادر گرامی جناب اقای طحان نظیف؛‬ ‫بــا ســام‪ ،‬جناب عالــی‪ ،‬در مصاحبۀ اخیــر‪ ،‬درباره‬ ‫اعالم عمومی دالیل عدم احراز صالحیت نامزدها‬ ‫فرمودید چنین کاری شرعا و قانونا ممکن نیست‪،‬‬ ‫زیرا به حیثیت افراد که امری محترم است‪ ،‬لطمه‬ ‫وارد می کند‪ .‬این ســخن به طورکلی درست است؛‬ ‫اما دربارۀ افرادی نظیر حقیر که خود درخواســت‬ ‫علنی کردن ا ن را دارم‪ ،‬وجاهت ندارد و مسئولیت‬ ‫مدیرکلاژانسبرای‬ ‫گفت وگو دربارهبرجام‬ ‫راهیواشنگتنشد‬ ‫ان بر عهدۀ شورای نگهبان نیست‪ .‬ضمنا این گونه‬ ‫بیانات شــما ابهام های دیگری نیــز ایجاد می کند‬ ‫ف کــردن موضــوع را بیش ازپیــش ضــروری‬ ‫و شــفا ‬ ‫می سازد‪.‬اینمطلبدربارهنهادهاو دستگاه هایی‬ ‫کــه در این تصمیم شــورا مشــارکت داشــته اند نیز‬ ‫صــادق اســت‪ .‬جناب عالــی جــوان تحصی لکــرده‬ ‫و متدینــی هســتید‪ .‬از ابتــدای خدمــت در نظــام‬ ‫اســامی‪ ،‬مراقب باشــید در بیــان و عمل خود به‬ ‫کسی ظلم نکنید‪ ،‬حتی به نحو ایهام‪ ».‬پیش ازاین‬ ‫نیز الریجانی در استانه برگزاری انتخابات ریاست‬ ‫جمهــوری ســیزدهم و همچنیــن در ‪ ۱۶‬مردادمــاه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬مکررا از شورای نگهبان درخواست کرده بود‬ ‫کــه علت عــدم احراز صالحیت وی را علنی اعالم‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار پیامی در توئیتر اعالم کرد که برای انجام گفت وگوهای کلیدی‬ ‫با مقامات ارشد امریکا درباره برجام راهی واشنگتن شده است‪ .‬رافائل گروسی در پیام خود نوشته که قرار‬ ‫است با انتونی بلینکن وزیر امور خارجه و اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنا امریکا دیدار و درباره‬ ‫برجام‪ ،‬مسائل مربوط به راستی ازمایی‪ ،‬تغییرات اب و هوایی‪ ،‬امنیت و ایمنی هسته ای رایزنی کند‪ .‬نحوه‬ ‫حمایت امریکا از اقدامات اژانس در زمینه سالمت و توسعه از دیگر محورهای این سفر عنوان شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شفاف سازینبایدابزار دستسیاست مدارانباشد‬ ‫یک نماینده پیشــین مجلس شورای اسالمی‬ ‫فســازی باید یک کار ارزشــمند‪،‬‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬شفا ‬ ‫نکــه ابــزاری در‬ ‫کارســاز و کارگشــا باشــد نــه ای ‬ ‫دست سیاستمداران باشد که هر موقع بخواهند‬ ‫از اســتفاده کننــد و هــر زمان نخواســتند ان را به‬ ‫محاق ببرند‪.‬‬ ‫مهدی شیخ در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره تائید‬ ‫مجلــس یازدهــم بــر مصوبــه مجمــع تشــخیص‬ ‫مصلحــت روی محرمانــه و امنیتی مانــدن‬ ‫امــوال مقامــات و مســئوالن ان هــم درحالی که‬ ‫نماینــدگان ایــن مجلس با شــعار شــفافیت رای‬ ‫گرفتنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬موضــوع اینکــه مســئوالن بایــد‬ ‫اموال خودشان را به رئیس قوه قضاییه بدهند‬ ‫یــک بحث اســت‪ ،‬امــا درباره اینکه منظورشــان‬ ‫از مســئوالن چــه کســانی اســت باید گفــت اگر‬ ‫روسای قوا و مسئوالن نهادها هستند که از اول‬ ‫این گونه بوده است یعنی باید اموال انان دست‬ ‫رئیس قوه قضائیه محرمانه می ماند و نیازی به‬ ‫تصویب نداشــت‪ .‬این نماینده پیشــین مجلس‬ ‫شــورای اســامی دربــاره این که ایــن قانون برای‬ ‫اموال نمایندگان هم اعمال می شود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫بله این قانون برای نمایندگان هم بود‪ ،‬درواقع‬ ‫فشــده اند‪ ،‬باید‬ ‫مســئوالنی کــه در قانون تعری ‬ ‫لیست اموالشان را به رئیس قوه قضاییه بدهند‬ ‫و او هم باید دارایی های این افراد را در اول و‬ ‫اخر مسئولیتشــان بررسی کند‪ .‬این اموال دست‬ ‫خــود رئیــس قــوه می ماند و کســی هــم نباید از‬ ‫ان اطــاع می داشــت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬در زمــان‬ ‫مــا یعنــی در مجلــس دهــم اعــام کردنــد ایــن‬ ‫مســئله الکترونیکی شــده و باید اموالمان را در‬ ‫سامانه ای که قوه قضائیه گفته است ثبت کنیم‬ ‫که این گونه هرکسی که می خواست می توانست‬ ‫به ان ها دسترســی داشــته باشــد درحالی که این‬ ‫کار خــاف قانــون بــود؛ چراکه تنهــا باید رئیس‬ ‫دســتگاه قضــا در جریــان امــوال مســئوالن قــرار‬ ‫می گرفت‪ .‬ان زمان هم یک عده اعتراض کردند‬ ‫که وقتی اموال وارد ســامانه شــود دیگر تنها در‬ ‫دســت رئیس قــوه قضائیه نیســت و هــر فردی‬ ‫می تواند ان را مشاهده کند و این خالف قانون‬ ‫نحــال تمکیــن کردنــد و ایــن کار‬ ‫اســت امــا باای ‬ ‫را انجــام دادند‪ .‬شــیخ خاطرنشــان کــرد‪ :‬به طور‬ ‫واضح منظور این مصوبه مشــخص نیســت‪ ،‬اگر‬ ‫مشموالن مسئوالن هســتند که باید اموالشان را‬ ‫اعالم می کردند که درگذشــته هم بوده اســت و‬ ‫چیز خاصی نیســت‪ .‬شــاید بحث این اســت که‬ ‫هرکســی ان ها را منتشــر کند مرتکب جرم شــده‬ ‫است که اوال در این فضا مطرح کردن این مسئله‬ ‫درســت نیست‪ ،‬دوما هرکســی اموال محرمانه را‬ ‫منتشر کند خودبه خود مستلزم جرم شده است‪،‬‬ ‫اما بازهم تاکید می کنم که تائید چنین مسئله ای‬ ‫ان هم در این فضا که مطرح می شود باید سمت‬ ‫فســازی پیش برویم به دوراز تدبیر سیاسی‬ ‫شفا ‬ ‫اســت‪ .‬شــیخ یــاداور شــد‪ :‬کســانی کــه ان زمــان‬ ‫اقلیتــی در مجلــس دهم بودنــد و امروز اکثریت‬ ‫مجلــس یازدهــم را در دســت دارند‪ ،‬ســینه چاک‬ ‫می کردند که شفافیت باید باشد‪ ،‬ولی متاسفانه‬ ‫امروز مشــاهده می کنیم که به دنبال ان نیستند‪.‬‬ ‫در حالی انتظار این است حداقل نیمچه ارزشی‬ ‫برای افکار عمومی قائل باشــند و پاســخ دهند‪،‬‬ ‫رسانه ها از نمایندگان مجلس یازدهم بپرسند چرا‬ ‫با این طرح ها مخالفت می کنند؟ چرا این طرح ها‬ ‫دیگر در جریان نیست؟ اگر دلیل موجهی دارند‬ ‫به افکار عمومی بگویند اگر هم ندارند تبدیل به‬ ‫سیاسی کاری می شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬شفاف سازی‬ ‫باید یک کار ارزشمند‪ ،‬کارساز و کارگشا باشد نه‬ ‫این که ابزاری در دســت سیاســتمداران باشد که‬ ‫هر موقع بخواهند از ان استفاده کنند هر موقع‬ ‫نخواهند به محاق ببرند و پنهان کنند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫عواملترور سردار سلیمانی‬ ‫جدی تر تعقیبشوند‬ ‫رئیــس دســتگاه قضا گفت‪:‬‬ ‫دســتگاه قضا شــد‪ .‬رئیــس قوه‬ ‫قــوه قضاییــه مصمم اســت با‬ ‫قضاییــه در بخــش دیگــری از‬ ‫دس ـت اندازان به حــق مــردم و‬ ‫سخنانش خطاب به همکاران‬ ‫بیت المال و کســانی که سد راه‬ ‫خــود در دســتگاه قضــا اظهــار‬ ‫مردم می شــوند برخــورد قاطع‬ ‫داشت‪ :‬امر قضا سخت و حجم‬ ‫غالمحسین‬ ‫کنــد‪ .‬بــه گــزارش قــوه قضاییه‪،‬‬ ‫یهــا‬ ‫کار مــا باالســت و گرفتار ‬ ‫محسنی اژه ای‬ ‫غالمحســین محســنی اژه ای با‬ ‫و مشــکالت هــم وجــود دارد‬ ‫اشارهبهترور سرلشگر شهیدحاجقاسمسلیمانی امــا ایــن مشــکالت و حرف وحدیث هایــی کــه‬ ‫وهمچنیندانشمندانکشورمانکهتوسطامریکا برخی معانــدان یا حتی خیرخواهــان کم اطالع‬ ‫وصهیونیست هابهشهادترسیده اند‪،‬تاکیدکرد‪ :‬مطــرح می کننــد نبایــد مــا را از ماموریــت اصلی‬ ‫عوامــل و مســببین و مباشــرین و معاونیــن این خــود که پیشــگیری از جرم و قضــاوت به حق و‬ ‫جنایت هــا باید جدی تر تعقیب شــوند و اجازه فصل خصومت هاســت‪ ،‬بازدارد و از جاده عدل‬ ‫نخواهیمدادخوناینانسان هایبی گناهپایمال و انصــاف خــارج کنــد‪ .‬محســنی اژه ای افــزود‪:‬‬ ‫شــود‪ .‬رئیــس قوه قضاییه با اشــاره به بررســی و سختی هانبایدکمترینتاثیر رادر کیفیتکارمانو‬ ‫تصویب طرح تســهیل صدور مجوز کســب وکار اتقان ارایمان و خیرخواهی و قضاوت به حق ما‬ ‫در مجلــس از نماینــدگان ملــت خواســت که با درباره تظلم خواهان داشته باشد و ما باید برای‬ ‫استفاده از نظرات کارشناسان و پرهیز از تصویب رضای خدا و بر اساس اموزه های فقهی و شرعی‬ ‫پیشنهاد هایی که این طرح جامع را ممکن است عمــل کنیــم‪ .‬وی بــا بیان اینکه رســیدن به کمال‬ ‫از هــدف اولیه واصلی خــود خارج کند‪ ،‬قانونی زحمت دارد تصریح کرد‪ :‬ما باید زمینه ساز ظهور‬ ‫جامع االطراف درنهایت تصویب کنند‪ .‬محسنی منجی عالم باشیم و در این راه دشوار‪ ،‬هم باید‬ ‫اژه ای بــا اشــاره بــه ارائــه برخــی پیشــنهادات در خودمانباتحملسختی هادر مسیر حقحرکت‬ ‫خصوصاینطرحدر صحنمجلساز نمایندگان کنیم و هم باید باکســانی که در مســیر درســت‬ ‫خواست که با نگاهی جامع به این مسئله نگاه سنگ اندازی و مانع ایجاد می کنند برخورد و راه‬ ‫کننــد‪ .‬وی در همیــن راســتا بــه معــاون اول قــوه را بــرای حرکت دیگــران درراه حق‪ ،‬هموار کنیم‪.‬‬ ‫قضاییه و معاونت های حقوقی و امور مجلس رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی‬ ‫ماموریت داد که در بررســی نهایی این موضوع مصمــم اســت با همه کســانی کــه ســد راه مردم‬ ‫با مجلس همکاری کنند‪ .‬رئیس قوه قضاییه به می شوند و مانع ایجاد می کنند برخورد قاطع و‬ ‫ماموریت های خطیر و متنوع این قوه نیز اشاره دست متعدیان به حق مردم و بیت المال را قطع‬ ‫کرد و با اشاره به مشکل کمبود بودجه و امکانات کنــد‪ ،‬تصریح کرد یقیــن دارم با همدلی مجلس‬ ‫متناســب با ایــن ماموریت ها‪ ،‬خواســتار توجه و و دولــت و کمــک مردم می توانیم زمینه تحقق‬ ‫مساعدت مجلس و دولت برای تامین نیازهای عدالتراهموارتر کنیم‪.‬‬ ‫رفعتحری منخستینگام‬ ‫برای شروع مذاکرات است‬ ‫سخنگوی کمیسیون امنیت‬ ‫جدیــد این جمهوری اســامی‬ ‫ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫ایــران اســت کــه بایــد بــرای‬ ‫شــورای اسالمی‪ ،‬لغو تحریم ها‬ ‫طــرف مقابــل شــرط تعییــن‬ ‫علیــه ایــران و اجــرای تعهدات‬ ‫کنــد‪ .‬البتــه اتحادیــه اروپــا اگر‬ ‫هســته ای از ســوی امریــکا و‬ ‫قصد وســاطت یا میانجیگری‬ ‫محمود عباس زاده‬ ‫اروپــا را نخســتین گام بــرای‬ ‫میــان ایــران و ‪ ۴+۱‬دارد بایــد‬ ‫مشکینی‬ ‫شــروع مذاکرات عنوان کرد‪ .‬به‬ ‫مفروضش این باشــد که تمام‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬محمود عباس زاده مشکینی درباره تقصیــر بن بســت مذاکرات بر عهــده امریکا و‬ ‫اغــاز مذاکــرات ایــران بــا طرف هــای غربــی به تروییکای اروپایی است‪ .‬عباس زاده مشکینی‬ ‫خبرنــگاران‪ ،‬گفــت‪ :‬برای بازگشــت بــه توافق خاطرنشــان کرد‪ :‬بدیهی اســت لغو تحریم ها‬ ‫هســته ای‪ ،‬تــوپ در زمیــن غربی هــا اســت و و اجــرای تعهــدات برجامی از ســوی امریکا و‬ ‫بازگشــت به توافق هســته ای دربــاره ان هایی اروپا‪ ،‬نخستین گام برای شروع مذاکرات است‪.‬‬ ‫صادق است که از این توافقنامه خارج شده اند البتــه ان هایــی که در داخل بــا ارائه اطالعات‬ ‫یــا از انجــام تعهــدات شــانه خالــی کرده انــد‪ .‬و تحلیل های غلط از شــرایط اقتصادی ایران‪،‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت قصــد ایفــای نقــش «جاده صاف کــن» را بــرای‬ ‫خارجــی مجلــس یازدهــم افــزود‪ :‬در شــرایط غربی هادارندتاریخ مصرفشانتمام شدهاست‪.‬‬ ‫ضوابطفضایمجازینیازمند‬ ‫به روزرسانی است‬ ‫عضــو کمیســیون مشــترک طــرح حمایــت از‬ ‫حقوق کاربران در فضای مجازی معتقد است که‬ ‫برای حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و‬ ‫ایجادبستریامنبرایفعالیت هایمجازیباید‬ ‫ضوابط این فضا را به روزرسانی کنیم‪.‬‬ ‫احمدحســی ن فالحی در گفت وگو با ایســنا‪،‬‬ ‫بــا تاکیــد بــر لــزوم ســامان دهی فضــای مجازی‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬فضــای مجــازی کنونــی و شــرایط‬ ‫امروزه کسب وکارهای این فضا‪ ،‬دارای شرایط به‬ ‫ خصوصی است‪ ،‬سرور بسیاری از پلتفرم هایی که‬ ‫امروزه استفاده می شود داخل کشور نیست‪ ،‬به‬ ‫همین دلیــل در صورت هرگونه رخداد احتمالی‬ ‫پلتفرم ها و درگاه ها پاســخگو نمی باشند‪ ،‬یعنی‬ ‫چــون در کشــور ما حضــور ندارنــد درصورتی که‬ ‫مشکلی برای کســب وکارهای اینترنتی ما ایجاد‬ ‫شــود پاســخگوی ضررهــای واردشــده نخواهند‬ ‫بــود‪ .‬نماینــده مــردم همــدان افزود‪ :‬قســمتی از‬ ‫طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در‬ ‫همین راستا سعی دارد از کسب وکارهای اینترنتی‬ ‫و حقوق کاربران حمایت کند‪ ،‬البته در کنار بحث‬ ‫حمایت و رفع مشکالت داخلی‪ ،‬در تالش است‬ ‫مشــکالت خارجی این حوزه همچــون موضوع‬ ‫ســرورها را نیز برطرف کند‪ .‬این عضو کمیســیون‬ ‫مشــترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای‬ ‫مجــازی ادامــه داد‪ :‬به هر شــکل فضای مجازی‬ ‫و فعالیت هایــی اقتصــادی و فرهنگی این فضا‬ ‫نیازمند یک ســامان دهی دقیق اســت که اکنون‬ ‫مجلــس شــورای اســامی در پــی همیــن مهــم‬ ‫است‪ ،‬البته برخی در این مدت قصد داشتند با‬ ‫فضاسازیاینموضوعرابهحاشیهببرندو مسائل‬ ‫مختلف غیر مرتبطی را بیان کنند‪ .‬فالحی گفت‪:‬‬ ‫حمایتاز کاربراندر اینفضاامر مهمیاست که‬ ‫البته در کنار ان البته ضوابط هم باید موردتوجه‬ ‫باشد‪ ،‬با توجه به اینکه کسب وکارهای اینترنتی‬ ‫در حال رونق اســت قطعا باید شــاهد حمایت‬ ‫از ان ها باشیم ولی در کنار ان باید ضوابط را نیز‬ ‫به روزرسانی کنیم تا شاهد یک فضای امن برای‬ ‫فعالیتکاربرانباشیم‪.‬‬ ‫پس از بیست ماه نماز جمعه در تهران‬ ‫برگزار می شود‬ ‫ستادنماز جمعهتهراناعالمکردکهباارایشجدید‬ ‫نیرویانسانیوباتدابیر وبرنامه هاییمتناسبباشان‬ ‫ومنزلتنمازگزاران‪،‬از امادگیمناسببرایبرگزارینماز‬ ‫جمعه در جمعه هفته جاری برخوردار است‪ .‬چکیده‬ ‫اطالعیه شــورای سیاس ـت گذاری ائمه جمعه در اولین‬ ‫نماز جمعهتهران‪،‬پساز شیوعکرونابهاینشرحاست‪:‬‬ ‫طی‪ 20‬ماه گذشته‪ 4،‬نوبت و هر بار در شرایطی که با‬ ‫فرود موج سرکش کرونا‪ ،‬مجالی برای اقامه مجدد نماز‬ ‫جمعه تهران فراهم می شد‪ ،‬بر اساس تاکید رهبری که‬ ‫هم زمان‪،‬به عنوانامام جمعه‪،‬دغدغهحفظاینسنگر‬ ‫مهمو نگرانیصیانتاز سالمتیهم وطنانعزیزمانرا‬ ‫داشتند‪،‬ازستادملیمقابلهباکرونااستعالموپیگیریشد‬ ‫که البته هر بار‪ ،‬با طغیان مجدد این ویروس منحوس‪،‬‬ ‫فرصتادایاینفریضهالهیسلبمی شد‪.‬اکنون کهپس‬ ‫از اجرایموفقطرحواکسیناسیونو عبور از موجپنجم‬ ‫کرونا‪،‬زمینهبرایاجتماعوحدت بخشوانسجامافرین‬ ‫مومنین در عید جمعه و در استانه والدت باسعادت‬ ‫پیامبر اعظم (ص) امام صادق (ع) فراه مشــده است‪،‬‬ ‫بر خودفرضمی دانیماز مواجههمسئوالنهودلسوزانه‬ ‫ســتاد ملی مقابله با کرونا کــه برای برگــزاری حداکثری‬ ‫نمازهایجمعهدر‪891‬پایگاهسراسر کشور‪،‬درقریببه‬ ‫دوسالگذشته‪،‬همکاریقابلقبولیداشتندوهمچنین‬ ‫از اینستاد‪،‬به عنوانفرماندهواحدمیدانمقابلهباکرونا‬ ‫دردولتجدیدکهزمینهرابرایتکمیلاینشبکهنورانی‪،‬‬ ‫باپیوستنپایتختبهبرگزارکنندگاننماز جمعهفراهم‬ ‫نمودند‪،‬صمیمانهسپاسگزارینماییم‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سرمایه گذاری‪ ۱۲‬میلیارد دالریدر‬ ‫پروژه های معدنی تا سال‪۱۴۰۴‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫تا افق‪ ۱۴۰۴‬حدود‪ ۱۲‬میلیارد دالر سرمایه گذاری‬ ‫در پروژه های معدنی از ســوی شــرکت توسعه و‬ ‫نوســازی معــادن و صنایع معدنی ایــران انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪« ،‬وجیه اهلل جعفری»‬ ‫در مراســم افتتاحیه سومین جشــنواره ایده های‬ ‫ارزش افریــن معــدن و صنایع معدنی (اینوماین‬ ‫‪ )۳‬در دانشــگاه تهران افزود‪ :‬ســازمان توسعه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‬ ‫از ابتــدای فعالیــت تــا امروز بیــش از ‪ ۲۳‬میلیارد‬ ‫دالر ســرمایه گذاری در پروژ ههــای بخش معدن‬ ‫و صنایــع معدنــی بــا کمــک بخــش خصوصــی‬ ‫ت عامل ایمیدرو‬ ‫انجــام داده اســت‪ .‬رئیس هیــا ‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در سال های گذشته تالش شد تا‬ ‫نقش تنظیم گری‪ ،‬تسهیل گری و بسترسازی برای‬ ‫بخش خصوصی از ســوی ایمیــدرو افزایش یابد‬ ‫و تــا حد ممکن از اجرا فاصله بگیــرد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هفت میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر از طرح های‬ ‫مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی توسط‬ ‫بخش خصوصی با هدایــت و حمایت ایمیدرو‬ ‫در حال انجام اســت و تا پایان ســال گذشــته دو‬ ‫میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیــون دالر ان اجرایــی شــده‬ ‫اســت‪ .‬جعفــری بیان داشــت‪ :‬تالش شــده تــا از‬ ‫ظرفیت شرکت های وابسته یا تابعه ایمیدرو در‬ ‫اقتصاد کشور نیز که شرکت هایی پیشران بوده‬ ‫و ‪ ۲۳‬درصد ارزش بورس را در اختیار دارند کمک‬ ‫بگیریــم‪ .‬وی تاکید کــرد‪ :‬امروز موضوعاتی نظیر‬ ‫«کربن صفر» و «ضایعات صفر» جزو برنامه های‬ ‫حیاتی بخش معدن و صنایع معدنی است که‬ ‫دستیابی به ان ها نیازمند خالقیت و فناوری در‬ ‫حوز ههــا اســت‪ .‬رئیس هیــات عامل ایمیــدرو با‬ ‫اشاره به برگزاری جشنواره اینوماین ‪ 3‬ادامه داد‪:‬‬ ‫حمایت از ایده های نواورانه و افزایش توانمندی‬ ‫اســتارتاپ ها و شــرکت های دانــش بنیان بخش‬ ‫معدنو صنایعمعدنی‪،‬از جملهاهدافبرگزاری‬ ‫این جشنواره است‪ .‬وی گفت‪ :‬در طول سه دوره‬ ‫برگزاری جشــنواره شــاهد رشــد تعداد ایده های‬ ‫خالقانه دریافتی از ‪ ۱۱۳‬ایده در ســال نخســت‪،‬‬ ‫‪ ۱۱۲‬ایده در سال دوم و ‪ ۱۵۰‬ایده در سال جاری‬ ‫بودیم که تاکنون دو مورد از ایده های رسیده در‬ ‫سال دوم تجاری شده است‪ .‬جعفری ادامه داد‪:‬‬ ‫سرمایهاصلیاقتصادیکشور نیرویانسانیاست‬ ‫و اصول اقتصاد دانش بنیان نیز بر نیروی انسانی‬ ‫متخصص و خالق بنیان شده است‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬عبور موفق از چاله های تحریم با طی مسیر‬ ‫توسعه دانش بنیان با تکیه بر نیروهای داخلی‬ ‫یشــود‪ .‬معــاون وزیر صنعــت معدن و‬ ‫میســر م ‬ ‫تجارتاظهار داشت‪:‬استخراجبهینهواستحصال‬ ‫حداکثری ارزش افزوده از منابع معدنی مستلزم‬ ‫رعایت موازین توسعه پایدار است که با استفاده‬ ‫از فناوری های نوین‪ ،‬استفاده از فناوری های کم‬ ‫اب بر و مدیریت انرژی‪ ،‬مصارف بازیافت‪ ،‬توجه‬ ‫به ایمنی و بهداشت در معدن‪ ،‬ارائه محصوالت‬ ‫نوین‪ ،‬مدیریت پســماندهای معدنی و توسعه‬ ‫زنجیرهارزشمعدنیممکنمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ســومین جشــنواره ایده های‬ ‫ارزش افریــن معــدن و صنایع معدنی (اینوماین‬ ‫‪ )۳‬به مدت سه روز (تا ‪ ۲۸‬مهرماه) با همکاری‬ ‫سازمانتوسعهونوسازیمعادنوصنایعمعدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو)‪ ،‬دانشگاه تهران‪ ،‬معاونت علمی‬ ‫و فنــاوری ریاســت جمهوری‪ ،‬صندوق نــواوری و‬ ‫شکوفایی‪،‬شرکت هایمعدنیو صنایعمعدنی‬ ‫و دیگران بازیگران حوزه معدن و صنایع معدنی‬ ‫واقتصاددانش بنیانبرگزارمی شود‪.‬‬ ‫بخشودگیجرایمتسهیالتپرداختیبانک‬ ‫کشاورزیبهکشاوزرانخسارتدیده‬ ‫رئیس اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک‬ ‫کشاورزی گفت‪ :‬در اجرای بند«ز» تبصره دو قانون‬ ‫بودجه ســال‪ 1400‬کل کشــور‪ ،‬شــش درصــد جرایم‬ ‫تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی به کشــاورزان‬ ‫اســیب دیده از حوادث غیر مترقبه و خشکسالی‬ ‫که توســط شــورای بررســی خســارت شهرستان به‬ ‫بانک معرفی شــده باشــند مورد بخشــودگی قرار‬ ‫گرفته و مانده تســهیالت ان ها به مدت یکســال‬ ‫امهــال م یشــود‪ .‬بــه گــزارش روابط عمومی بانک‬ ‫کشاورزی‪،‬عبدالرضابرزوییضمناعالممطلبفوق‬ ‫افــزود‪ :‬اجــرای مفاد بند خ مــاده‪ 33‬قانون برنامه‬ ‫ششم توسعه کشور در سال جاری برای مشموالن‬ ‫بدهکاری که سررسید بدهی انها در بازه زمانی اول‬ ‫فروردیــن ســال‪1396‬لغایــت‪ 29‬اســفند ســال‪99‬‬ ‫قرار گرفته باشد و توسط شــورای بررسی خسارت‬ ‫شهرستانبهبانکمعرفیشدهباشندتاپایانسال‬ ‫جاریویااتماماعتبار استانادامهدارد‪.‬ویهمچنین‬ ‫اعالم کرد‪ :‬امسال در اجرای مصوبه بندز تبصره دو‬ ‫قانونبودجهسال‪ 1400‬تا کنونبالغبر ‪ 143‬میلیارد‬ ‫ریال جرایم وجه التزام متقاضیان معرفی شده به‬ ‫بانکموردبخشودگیقرارگرفتهاستواینروندتا‬ ‫پایانسالواتماماعتبار ابالغیادامهدارد‪.‬بر اساس‬ ‫اینقانون‪،‬جریمهتسهیالتپرداختیازابتدایسال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬بــه کشــاورزان اعــم از دامداران‪ ،‬مرغــداران‪،‬‬ ‫عشــایر‪،‬کارگاه هــا و واحدهــای صنایــع تبدیلی و‬ ‫تکمیلیبخشکشاورزیکهاز حوادثغیرمترقبهاز‬ ‫جمله‪:‬خشکسالی‪،‬سیل‪،‬برف‪،‬تگرگ‪،‬سرمازدگی‪،‬‬ ‫زلزله‪ ،‬افات همه گیر گیاهی ودامی و ‪ ...‬اســیب و‬ ‫خســارت دیده باشــند و تاکنون نسبت به تسویه‬ ‫بدهی خود اقدام ننموده اند‪ ،‬بخشــوده و الباقی‬ ‫بدهی ان ها به مدت یکسال امهال خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬کشاورزانی که از ابتدای سال‪۱۳۹۴‬‬ ‫تسهیالت ریالی دریافت کردند و خســارت وارده‬ ‫به انها در اثر حوادث غیرمترقبه به تایید کارگروه‬ ‫های استانی رسیده باشد و از نظر تاریخ مطالبات‬ ‫ناشیاز تسهیالتاعطاییبهاناناز سال‪ ۱۳۹۴‬به‬ ‫بعدسر رسیدشدهوپرداختنشدهباشد‪،‬مشمول‬ ‫این قانون خواهند بود‪ .‬برزویی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بــه موجب دســتورالعمل ابالغی از ســوی بانک‬ ‫مرکزی ‪ ،‬اولویت استفاده از مزایای این بند قانونی‬ ‫بااشخاصیاست کهتا کنوناز سایر حمایت های‬ ‫مشابهدولتیهمچوناستفادهاز مزایایبند«خ»‬ ‫ماده‪ ۳۳‬قانونبرنامهششمتوسعهویامفادماده‬ ‫‪ ۲‬اییننامهاجراییتبصره‪ ۳۵‬قانوناصالحقانون‬ ‫بودجــه ســال‪ ۱۳۹5‬کل کشــور‪ ،‬بند«و» تبصــره‪۱۶‬‬ ‫قانون بودجه سال‪ 1396‬بند«ط»تبصره‪ ۱۶‬قانون‬ ‫بودجــه‪ ۱۳۹۷‬و بنــد«ل» تبصره‪ ۱۶‬قانون بودجه‬ ‫سال‪۱۳۹۸‬بهره مندنشدهباشند‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1189‬‬ ‫تهاتر انرژی راهکار جدید ساخت مسکن می شود؟‬ ‫اعطایتسهیالتیک هزار و‪۱۰۰‬میلیارد‬ ‫ریالیبه اموزشگاه هایفنیو حرفه ای‬ ‫معــاون وزیــر تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫ایــن جایــگاه از توســعه و بهره‬ ‫و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫رســیده اند بــه خاطــر نیروهای‬ ‫متقاضیانی که اقــدام به ایجاد‬ ‫کارامد و مهارت اموزی اســت و‬ ‫و راه اندازی اموزشگاه های فنی‬ ‫این سازمان به عنوان مهم ترین‬ ‫و حرفه ای در مناطق محروم و‬ ‫سازمانتوسعه ایکشور درصدد‬ ‫غالمحسین‬ ‫حسینی نیا‬ ‫کم برخوردار کنند‪،‬یکهزار و‪۱۰۰‬‬ ‫رساندن این سازمان به جایگاه‬ ‫میلیارد ریال تســهیالت در نظر‬ ‫اصلی و ارائه اموزش است‪ .‬وی‬ ‫«غالمحسین‬ ‫ایرنا‪،‬‬ ‫گرفته شــده است‪ .‬به گزارش‬ ‫از خیرانبرایتوسعهمهارت هایفنیو حرفه ای‬ ‫حسینی نیا» در جمع خبرنگاران اظهار داشت‪ :‬در کشور دعوت کرد و گفت‪ :‬باید مجمع خیرین‬ ‫در صدد بهبود فضای کسب و کار و ایجاد فضای توسعه و ترویج مهارت اموزی را در استان ها به‬ ‫رقابتی‪ ،‬تمامی درخواس ـت های مجوز تاســیس راه بندازیــم چــرا کــه بودجه این ســازمان کفاف‬ ‫اموزشگاه های فنی و حرفه ای ازاد منوط به احراز حقــوق ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬نیــرو کــه بخش اعظمی‬ ‫شرایط متقاضیان‪ ،‬در سه روز و به طور اتوماتیک از ان مربیان هستند را نمی دهد‪ .‬رییس سازمان‬ ‫انجام م ‬ ‫یشــود‪ .‬وی افزود‪ :‬برای توسعه مهارت فنی و حرفه ای کشــور بیان داشــت‪ :‬یک هزار و‬ ‫اموزی و تسهیل در صدور مجوزها‪ ۱۰۰،‬اموزشگاه ‪ ۳۰۰‬میلیاردتومانبودجهسازمانفنیو حرفه ای‬ ‫فنی و حرفه ای ازاد در کشور مجوز الکترونیکی کشــور معادل بودجه دانشــگاه تهران است که‬ ‫صادر شــد‪ .‬رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور این رقم کمتر از یک درصد مبلغ بودجه اموزش‬ ‫با تاکید بر اینکه راه ایجاد اشتغال مولد و توسعه و پژوهش کشور است‪ .‬وی افزود‪ :‬باید به خاطر‬ ‫و بالندگی کشور از طریقمهارتاموزیمی گذرد‪ ،‬اهمیت موضوع مهارت افزایی و اشتغالزایی این‬ ‫گفت‪ :‬مهارت اموزی امروز حلقه مفقوده کشــور بودجه را‪ ۱۰‬برابر افزایش داد‪ .‬حسینی نیا با اشاره‬ ‫اســت و توجه دولت سیزدهم به مهارت اموزی به اینکه این سازمان بر بیش از ‪ ۱۲‬هزار اموزشگاه‬ ‫در امتــداد بیانــات رهبــر معظم انقــاب در این ازاد در سراســر کشــور نظارت دارد‪ ،‬گفت که ‪۸۵‬‬ ‫عرصــه اســت‪ .‬وی بیــان داشــت‪ :‬در حال حاضر درصددر پنجرشتهمتمرکز هستند‪.‬رییسسازمان‬ ‫در توسعه مهارت های فنی و حرفه ای در نقطه فنــی و حرفه ای کشــور خاطر نشــان کــرد‪۶۴۰ :‬‬ ‫عطفــی بــه ســر می بریــم و به ایــن موضــوع در مرکز اموزش دولتی فنی وحرفه ای وجود دارد که‬ ‫کشور تاکید شده است‪ .‬حسینی نیا خاطر نشان درصددهستیمتااموزش هارابهبخشخصوصی‬ ‫کرد‪ :‬اگر کشورهایی مانند چین و کره جنوبی به واگذار کنیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در حالــی کــه یکــی از طــرح هــای وزارت راه و‬ ‫شهرســازی‪ ،‬تامین مالی ســاخت و ســاز مســکن بر‬ ‫اســاس تهاتر نفت اســت‪ ،‬اما کارشناسان اقتصادی‬ ‫بر سر بهینه بودن این روش تامین مالی با یکدیگر‬ ‫توافقندارند‪.‬‬ ‫به گزارشمهر‪،‬رستمقاسمیوزیر راهو شهرسازی‬ ‫در اوایل روی کار امدن در دولت سیزدهم اعالم کرد‬ ‫باتهاتر نفتو زمینباانبوهسازانداخلیو استفاده‬ ‫از سپرده های بانکی مردم می توان طرح های حمل‬ ‫و نقل و ساخت یک میلیون مسکن در سال را عملی‬ ‫کرد‪.‬کارشناسانمعتقدندطرحعمرانیزیرساختیکه‬ ‫در بودجه های سنواتی نیز از ان تحت عنوان تملک‬ ‫دارایی های سرمایه ای یاد می شود‪ ،‬می تواند نقش‬ ‫دارایی های ماندگار را داشــته باشــد که اســتفاده از‬ ‫تهاتر فروش نفت با این دارایی های سرمایه ای‪ ،‬به‬ ‫توسعهکشور کمکشایانیمی شود‪.‬‬ ‫پیــش از ایــن نیــز رســتم قاســمی وزیــر راه و‬ ‫شهرسازی در پاسخ به انتقاداتی در خصوص تورم زا‬ ‫بودن ســاخت یک میلیون مســکن گفته بود‪ :‬این‬ ‫طرح با مطالعه کارشناســی و با برنامه ریــزی اماده‬ ‫شده است‪ .‬برخی می گویند که ساخت یک میلیون‬ ‫واحد مسکونی‪ ،‬تورم ایجاد خواهد کرد‪ ،‬اما اینطور‬ ‫نیســت چراکه بــرای احداث ایــن واحدها از منابع‬ ‫دولتی اســتفاده نمی کنیــم‪ .‬روش هایی برای تامین‬ ‫منابع مالی این برنامه پیش بینی کردیم که تورم زا‬ ‫نیستن ‪.‬د‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی از جزئیات روش های غیر‬ ‫تورمیچیزینگفته کهبهنظر می رسدتهاتر نفتبا‬ ‫سازندگان‪ ،‬یکی از این روش ها باشد‪.‬‬ ‫مسکن کاالی سرمایه ای نیست‬ ‫امــا اینکــه ســاخت و ســاز مســکونی نیــز جزو‬ ‫دارایی های سرمایه ای است یا خیر‪ ،‬محل اختالف‬ ‫کارشناســان اقتصادی اســت؛ هر چند که بسیاری از‬ ‫کارشناسانمعتقدندمسکنرانبایدکاالیسرمایه ای‬ ‫دانست و یکی از علل افزایش شدید قیمت مسکن‬ ‫در حدود چهار ســال اخیر‪ ،‬بهره برداری از این کاال‬ ‫به عنوان سرمایه و برای حفظ دارایی های اشخاص‬ ‫است که در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬به‬ ‫عنوانیک کاالیسرمایه ایعملمی کند‪.‬‬ ‫در حالی کهاگر قوانینمربوطهخصوصمالیات‬ ‫بر عایدی ســرمایه به تصویب می رسید‪ ،‬مسکن از‬ ‫ســرمایه ای بودن خارج و به کاالی مصرفی تبدیل‬ ‫یشــد که در نتیجه تکانه های تورمی‪ ،‬تاثیری در‬ ‫م ‬ ‫قیمت مسکن و افزایش مدت زمان خانه دار شدن‬ ‫خانوارهــا نداشــت؛ هــر چند کــه در کنــار ابزارهای‬ ‫مالیاتی‪ ،‬ساخت و ساز نیز نقش به سزایی در خارج‬ ‫شدن مسکن از کاالی سرمایه ای دارد‪.‬‬ ‫تهاتر نفت با چین و ترکیه؟‬ ‫اخیرا که بحث واگذاری ساخت و ساز بخشی‬ ‫از پروژه های طرح جهش تولید مسکن به سازندگان‬ ‫چینــی یــا ترکیه ای مطــرح شــده و یکــی از اعضای‬ ‫کمیســیون عمــران مجلــس از مذاکــره وزارت راه و‬ ‫شهرســازی با طــرف چینی خبر داده اســت‪ ،‬بحث‬ ‫تهاتر نفت با انبوه سازی دوباره جدی شده است‪.‬‬ ‫موضوعی که اگرچه با انتقاد برخی انبوه سازان‬ ‫مبنی بر توان فنی ان ها برای ساخت مسکن روبه‬ ‫رو شد‪ ،‬اما تا حدودی هم با تایید ضمنی وزیر راه‬ ‫و شهرســازی مواجه شــده و اعالم کرده که باید به‬ ‫دنبال ارتقای فناوری و تکنولوژی ســاخت و ساز در‬ ‫کشور باشیم‪ .‬پیش از این نیز در دولت های دهم‪،‬‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم واگــذاری برخــی پروژ ههــای‬ ‫مســکن مهــر پردیــس و پرنــد بــه شــرکت ترکیه ای‬ ‫اجرایی شــده بــود که در ان زمان‪ ،‬نحوه بازگشــت‬ ‫سرمایهانبوهساز ترکیه ای‪،‬از محلتسهیالتبانکی‬ ‫یااورده هایمتقاضیانمسکنمهر بود‪.‬‬ ‫پیگیری تسهیالت ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫بانک ها مهمتر است یا تهاتر با نفت؟‬ ‫یکی از مهمترین بخش های قانون جهش تولید‬ ‫مسکن‪ ،‬تخصیص ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومان از محل‬ ‫نفت در برابر خانه‬ ‫خصوص مصالح ســاختمانی هم به جز ســیمان و‬ ‫فــوالد‪ ،‬کمبــودی نداریم برای ایــن دو قلم مصالح‬ ‫ساختمانیمذکور هماگرچهظرفیتتولدیداخل‪،‬‬ ‫امکان تامین یک میلیون واحد مسکونی را دارد اما‬ ‫باتوجهبه کمبودهایی کهدر تامینبرقدر تابستان‬ ‫و گاز در زمستان داریم‪ ،‬باید دولت تمهیداتی باری‬ ‫تامیناینمصالحبیندیشد‪.‬‬ ‫تهاتر نفت با ساخت و ساز از سوی‬ ‫چینی ها‪ ،‬تورم زا نیست‬ ‫تسهیالت بانکی به نهضت ساخت مسکن در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬است که در سال های پس از ان روند افزایشی‬ ‫‪ ۲۰‬درصدی در هر سال دارد؛ اما تا کنون هیچ یک از‬ ‫بانک هایی کهسهمیهانهامشخصشده‪،‬پرداخت‬ ‫تسهیالت را اغاز نکرده اند‪.‬‬ ‫اگرچــه رســتم قاســمی وزیــر راه و شهرســازی از‬ ‫ارائــه پیشــنهاد اختصــاص تســهیالت ‪ ۴۰۰‬میلیــون‬ ‫تومانی به جلسه هفته جاری شورای عالی مسکن‬ ‫به ریاست رئیس جمهور خبر داده است‪ ،‬اما برخی‬ ‫کارشناساناقتصادمسکنمعتقدندبانک هابهدلیل‬ ‫کســری منابع و مصارف‪ ،‬نه قــادر به پرداخت این‬ ‫ارقام هستند و نه تمایلی به اعطای این تسهیالت‬ ‫بلندمدتدارند‪.‬‬ ‫بانک ها وام ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومانی را‬ ‫ندهند جریمه می شوند‬ ‫با این وجود پیش از این محمد رضا رضایی‬ ‫کوچــی‪ ،‬رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس گفته‬ ‫بــود‪ :‬بــرای اولیــن بــار در قانــون جهــش تولیــد‬ ‫مســکن‪ ،‬برای اعطای تسهیالت بانکی به بخش‬ ‫مســکن‪ ،‬ضمانت اجرایی در نظر گرفته شــده و‬ ‫کهــا‪ ،‬از پرداخــت تســهیالت ‪ ۳۶۰‬هــزار‬ ‫اگــر بان ‬ ‫میلیــارد تومانی ســر باز بزنند‪ ،‬بایــد دو برابر این‬ ‫رقم مالیات بپردازند‪.‬‬ ‫در همینرابطهفرهادبیضایی‪،‬کارشناساقتصاد‬ ‫مسکن در گفت وگو با مهر درباره صحبت های وزیر‬ ‫راهو شهرسازیمبنیبر تهاتر نفتبرایتامینمنابع‬ ‫مالی ساخت یک میلیون واحد مسکونی گفت‪ :‬از‬ ‫زمانی که وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی‬ ‫در انتخابات ریاســت جمهوری داده شد مهمترین‬ ‫سوال کارشناسان این بود که این وعده با کدام منابع‬ ‫قابلتحققاست؟‬ ‫وی افــزود‪ :‬اخیــرا از وزارت راه و شهرســازی‬ ‫خبرهایــی به گــوش می رســد مبنی بر اینکــه برای‬ ‫ساخت پروژه های مسکن از راه تهاتر نفت استفاده‬ ‫شــود؛ ایده ای که اگرچه نســبت به برخی دیگر از‬ ‫روش های تامین مالی‪ ،‬روشــی کم خطر در اقتصاد‬ ‫است‪ ،‬اما روش بهینه ای نیست‪.‬‬ ‫مدیر سابق بخش مطالعات مسکن دانشگاه‬ ‫علم و صنعت ادامه داد‪ :‬نگاه دولت به نفت از یک‬ ‫کاالی قابل فروش باید به یک دارایی تغییر کند‪ .‬ان‬ ‫وقت عقالنی نیست کسی دارایی اش را برای کاالی‬ ‫نهایی تهاتر کند؛ چه این تهاتر‪ ،‬نفت در برابر غذا‬ ‫باشد چه در برابر دارو یا مسکن‪.‬‬ ‫نفت با انتقال تکنولوژی یا توسعه‬ ‫زیرساخت ها تهاتر شود‬ ‫بیضایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه دارایــی را بایــد‬ ‫بــا دارایــی تهاتــر کرد یاداور شــد‪ :‬دارایــی را باید‬ ‫بــا انتقــال تکنولــوژی‪ ،‬بــا کاالی ســرمایه ای یــا بــا‬ ‫زیرســاخت تهاتر کــرد‪ .‬دولت می توانــد به جای‬ ‫تهاتــر نفت در برابر ســاخت مســکن‪ ،‬نفت را با‬ ‫خطوط ریلی و قطارهای سریع الســیر‪ ،‬با توسعه‬ ‫بنــدر شــهید بهشــتی‪ ،‬راه اهن چابهار‪ -‬ســرخس‬ ‫یا خط اهن ابریشــم تهاتر کند؛ دولت همچنین‬ ‫می تواند نفت را با توسعه شبکه نیروگاهی تهاتر‬ ‫تا بتواند انرژی الزم برای صنایع باالخص صنایع‬ ‫ساختمانی تامین کند‪.‬‬ ‫وی در خصوص اینکه کدام کشــور قرار است‬ ‫کشور مقابل ایران در خصوص تهاتر نفت باشد؟‬ ‫گفــت‪ :‬چیــن بــه عنــوان بزرگ تریــن هــدف تهاتر‬ ‫نفــت مطرح اســت؛ اما همان گونــه که هندی ها‬ ‫حاضــر شــدند توســعه ‪ ۸۵‬میلیــون دالری بنــدر‬ ‫شهید بهشتی چابهار را در مقابل حق بهره برداری‬ ‫بلنــد مــدت از ان تقبــل کنند؛ ما هــم باید چنین‬ ‫یهــای خود‬ ‫رویکــرد و سیاســتی در مقابــل دارای ‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫قطار سریع السیر و راه اهن چابهار‪ -‬سرخس؛‬ ‫پروژه های مهم قابل تهاتر با نفت‬ ‫بــه گفتــه ایــن کارشــناس اقتصــاد ســاخت و‬ ‫ســاز‪ ،‬توسعه خطوط سریع الســیر قطار از تهران‬ ‫به اصفهان‪ ،‬تبریز و مشــهد زمینه توســعه شهری‬ ‫و مســکونی را در ایــن ســه محــور فراهم می کند‬ ‫و می تواند تا حدی زمینه سرمایه گذاری پراکنده‬ ‫و نه متمرکز مســکن را فراهم کند‪ .‬توســعه بندر‬ ‫شهید بهشــتی و خط چابهار سرخس‪ ،‬مهاجرت‬ ‫معکوس به شــرق کشــور را اقتصادی و به توزیع‬ ‫مناسب جمعیت در پهنه سرزمین کمک خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بیضایی خاطرنشان کرد‪ :‬ساخت راه و مسکن‬ ‫نیازمنــد تکنولــوژی بــاال و حضــور شــرکت های‬ ‫چینی‪ ،‬ترکیه ای و… نیست و توان فنی مهندسی‬ ‫کشــور امکان ســاخت را دارد‪ .‬بهتر است از تهاتر‬ ‫نفت در زمینه هایی اســتفاده شــود که تکنولوژی‬ ‫و دانــش فنــی ان به قــدر کافی در کشــور وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫تهاتر نفت فقط برای انتقال تکنولوژی‬ ‫ساخت ممکن است‬ ‫بطحائی کارشناس اقتصاد مسکن نیز در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬تهاتر نفت برای ساخت یک میلیون‬ ‫واحد مسکونی فقط برای انتقال تکنولوژی های‬ ‫جدید ساخت معنا دارد چرا که نهاده های تولید‬ ‫و نیروی کار به میزان مکفی در ایران وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر منظــور وزیر راه و شهرســازی‬ ‫ایــن بود که از طریــق تهاتر نفت باید تکنولوژی‬ ‫ســاخت ســریع‪ ،‬با کیفیت و کم هزینه مســکن را‬ ‫وارد کشور کنیم‪ ،‬اقدام قابل دفاع و خوبی است‪.‬‬ ‫حســن محتشــم‪ ،‬عضو هیئت مدیــره انجمن‬ ‫انبــوه ســازان اســتان تهــران درباره تهاتــر نفت با‬ ‫مســکن سازی از سوی شرکت های خارجی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬درباره ساخت یک میلیون واحد مسکونی‪،‬‬ ‫اظهارت متعددی مطرح شــده اســت؛ اما اجرای‬ ‫این طرح الزاماتی دارد که وزارت راه و شهرسازی‬ ‫با همراهی ســایر دســتگاه ها و وزارت خانه های‬ ‫بایــد برنامــه ریــزی و اجــرا کنــد کــه ایــن وظیفــه‬ ‫هماهنگی میان بخشــی به شــورای عالی مسکن‬ ‫واگذار شده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بر اساس قانون‬ ‫جهش تولید مســکن‪ ،‬مجلس بانک ها را مکلف‬ ‫به تخصیص ‪ ۲۰‬درصد از کل تسهیالت بانکی به‬ ‫بخش مســکن و ســاختمان کرده که برای امسال‬ ‫‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما تا‬ ‫کنون این رقم هنوز تخصیص نشده است‪.‬‬ ‫محتشم گفت‪ :‬ما از نظر دانش فنی و مهندسی‬ ‫مشکلی نداریم و حتی تعداد زیادی مهندس داریم‬ ‫که بیکار هســتند و به مشــاغل دیگر روی اورده اند‬ ‫که نیازی به اوردن نیروی فنی خارجی نیســت؛ در‬ ‫وی درباره تهاتر نفت با ســاخت و ســاز گفت‪:‬‬ ‫شــنیده شــده که دولت در مقابل طلب هایی که از‬ ‫چینی در خصوص فروش نفت دارد‪ ،‬احتماال اقدام‬ ‫بــه واگــذاری برخــی پروژه هــای ســاخت و ســاز به‬ ‫شــرکت های چینی کند؛ به نظر من این روش تورم‬ ‫زا نیست چون قرار نیست پول جدیدی خلق شود؛‬ ‫چــون دولت بابت مطالباتش‪ ،‬از چینی های پولی‬ ‫نمی گیردبلکهانهااقدام به ساخت و ساز می کنند‪.‬‬ ‫ایــن انبوه ســاز دربــاره اینکه ایا مســکن دارایی‬ ‫یشــود یــا خیــر و بهتــر نیســت کــه‬ ‫محســوب م ‬ ‫زیرســاخت ها با تهاتر نفتی تقویت شــود تا اینکه‬ ‫مسکنبسازیم؟اظهار کرد‪:‬مشکلکمبودمسکندر‬ ‫کشور‪،‬یکیاز مشکالتاساسیو فعلی کشور است‬ ‫و دولت به دنبال حل این مشکل مردم با استفاده‬ ‫از روش های تامین مالی متعدد است‪ .‬البته توسعه‬ ‫زیرساخت ها هم مهم است که به نظر می رسد در‬ ‫قــرارداد با چینی ها لحاظ شــود؛ اما تولید ناخالص‬ ‫داخلــی ما به گونه ای شــده که درامد ســرانه مردم‬ ‫پایین است و قدرت خرید انها کاهش یافته است‪.‬‬ ‫حتی قیمت رهن کامل یک واحد مسکونی‪ ،‬اگرچه‬ ‫بینیکهفتمتایکدهمقیمتملکبوداماچون‬ ‫قیمتمسکنمناسببود‪،‬مردممی توانستنداجاره‬ ‫نشین شوند؛ ولی حاال که قیمت ها در بخش خرید‬ ‫و فروش مسکن تا هفت برابر افزایش یافته‪ ،‬قیمت‬ ‫رهن و اجاره هم به عددی رسیده که دیگر در توان‬ ‫مستاجران نیست تا ان را بپردازند‪.‬‬ ‫یــک منبــع اگاه در وزارت راه و شهرســازی نیــز‬ ‫درباره جزئیات طرح تهاتر نفت با ســاخت و ســاز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این چهار میلیون مسکنی که قرار است‬ ‫ســاخته شــود‪ ،‬بــازار بســیار بزرگــی برای ســاخت و‬ ‫ســاز اســت؛ لذا برای ســاخت این تعداد مســکن‪،‬‬ ‫می بایســت از تمــام ظرفیت هــا اســتفاده شــود؛‬ ‫ظرفیت بسیار خوبی در داخل داریم که پیمانکاران‬ ‫می توانند وارد این حوزه شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از مسائلی که به سراغ‬ ‫روش تهاتر نفت رفته ایم این اســت که قرار اســت‬ ‫تامینمالیاجرایپروژهساختیکمیلیونمسکن‬ ‫از سوی شرکت های خارجی و با سرمایه گذاری انها‬ ‫اجراشودهمچنینشرکت هایخارجیامکانانتقال‬ ‫تکنولوژی هاینوینو نیز روش هایجدیدساختو‬ ‫ساز را به داخل دارند‪.‬‬ ‫ایــن منبــع اگاه افزود‪ :‬چیــن یک ظرفیت بزرگ‬ ‫برای خرید نفت ایران به خصوص نفت موجود در‬ ‫میادین مشترک است؛ کشور رقیب در حال استفاده‬ ‫از منابع این میادین است و ممکن است اگر نتوانیم‬ ‫از منابعاینچاه هایمشترکاستفادهکنیم‪،‬از حجم‬ ‫تولید کشور رقیب جا بمانیم و ضرر دهی کنیم‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬قــراردادی کــه در دســت امضا‬ ‫و مذاکره با چینی هاســت‪ ،‬مشــمول میادین نقتی‬ ‫داخلینشدهو صرفامنابعچاه هاینفتمشترکرا‬ ‫با ساخت و ساز تهاتر می کنیم؛ خریداران این نفت‪،‬‬ ‫مازادبر مشتری هایفعلینفتماست‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در وزارت نفت یاداور شد‪ :‬در‬ ‫این قرارداد‪ ،‬عالوه بر ســاخت مسکن‪ ،‬بخش های‬ ‫زیرساختی هم در قرارداد امده و قطار سریع السیر‬ ‫یا سایر زیرساخت ها به این قرارداد منتقل می شود؛‬ ‫اما در بخش ســاخت مســکن‪ ،‬هم در زمینه تامین‬ ‫مالی از ســوی ســرمایه گــذار خارجــی و هم انتقال‬ ‫تکنولوژی از ظرفیت شــرکت های خارجی و چینی‬ ‫استفادهمی کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملشرکتراه اهناعالم کرد‪:‬‬ ‫برنامهدولتبرایتکمیل کریدورهایترانزیتیریلی‬ ‫مدیرعامل شــرکت راه اهن جمهوری اسالمی‬ ‫ایــران گفــت‪ :‬هم زمــان بــا اغــاز گفت وگوهــای‬ ‫بین المللــی کــه در دســتور کار دولــت اســت‪،‬‬ ‫برنامــه ویــژه ای در بخــش راه اهــن بــرای تکمیل‬ ‫کریدورهای ترانزیتی و افزایش بهره وری در شبکه‬ ‫ریلی کشور اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا «ســید میعــاد صالحــی» در‬ ‫مراسم معارفه به عنوان مدیرعامل جدید شرکت‬ ‫راه اهن جمهوری اســامی ایــران‪ ،‬افزود‪ :‬افزایش‬ ‫بهره وری در حوزه ریلی در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکه‬ ‫دوران جدیــدی در حــوزه حمل ونقــل ریلــی‬ ‫در کشــور خواهیــم داشــت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬حــوزه‬ ‫شهــا اســت و باتوج هبــه‬ ‫ریلــی از مهم تریــن بخ ‬ ‫وسعت کشور به عنوان بهترین شیوه حمل ونقلی‬ ‫می توانــد بــرای باالبــردن ســهم اقتصــاد کشــور‬ ‫نقش افرینی کند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه در ســال های اخیر زحمات‬ ‫زیادی در این بخش کشــیده شــده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امــا در دولــت ســیزدهم نیازمنــد توجه بیشــتری‬ ‫بــه حــوزه ریلی هســتیم کــه به برگــزاری همایش‬ ‫یشــود بلکــه در حــوزه عمل‪،‬‬ ‫و ســمینار ختم نم ‬ ‫تخصیص بودجه و واگذاری اختیارات باید تغییر‬ ‫شــرایط رخ دهــد تــا اهــداف ایــن بخش محقق‬ ‫شود‪ .‬صالحی گفت‪ :‬احکام خوبی که در قانون‬ ‫ســال های گذشــته و سیاس ـت های کلی نظــام در‬ ‫قانون برنامه ششــم توســعه اســت باید محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬در دوران‬ ‫جدیــد بــا حمایت دولت و مجلــس کریدورهای‬ ‫یشــود و بــا راه انــدازی کریدورها‬ ‫ریلــی تکمیل م ‬ ‫حتما درامدهای کشــور افزایــش خواهد یافت و‬ ‫درامــد به دس ـت امده در حــوزه توســعه خطوط‬ ‫و توســعه نــاوگان پیشــرفت بخــش ریلی صرف‬ ‫خواهد شــد‪ .‬وی گفت‪ :‬برنامه توسعه ویژه ای را‬ ‫بــه وزیــر ارائه کــرده ام و دولت امروز با توجه به‬ ‫گفت وگوهــای بین المللی که در دســتور کار دارد‬ ‫پای کار است تا کریدورهای ناتمام‪ ،‬تکمیل شود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد‪ :‬به‬ ‫حــوزه بــاری و مســافری بیــش از ایــن باید توجه‬ ‫نطــور کــه مدیرعامل ســابق شــرکت‬ ‫شــود‪ .‬هما ‬ ‫مطــرح کــرد‪ ،‬در بخش هــای زیــادی شــبکه ریلی‬ ‫داریــم امــا بــار نداریــم و برعکــس ان بــار داریم‬ ‫امــا ریــل نداریم‪ .‬صالحی ادامه داد‪ :‬در نوســازی‬ ‫نــاوگان ریلی نیــز اولویت حمایت از داخل بوده‬ ‫و بدیهی اســت که ظرفیت های معطل مانده ای‬ ‫داریم که با تســریع در اعطای مشــوق ها پای کار‬ ‫خواهند امد‪ .‬تخصیص مالی از مسیرهای مختلف‬ ‫در دســتور کار اســت و چشــمه های بــار بــه ریل‬ ‫متصل خواهد شد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫قیمت بلیت هواپیما‬ ‫کاهش می یابد‬ ‫وزیر راه و شهرسازی درباره مسائل مختلفی از جمله‬ ‫قیمــت بلیــت هواپیما‪ ،‬چگونگــی و جزئیات‏ســاخت‬ ‫چهــار میلیون واحد مســکن‪ ،‬ایجاد بانک زمیــن‪ ،‬ورود‬ ‫شرکت هایخارجیبهساخت‏مسکنو ‪...‬صحبت کر ‪‎‬د‪‎.‬‏‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬رستم قاسمی در حاشیه مراسم تودیع‬ ‫و معارفه‏مدیرعامل شــرکت راه اهن جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیمت بلیت هواپیما به دلیل‏رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی به ویژه محدودیت پذیرش ‪۶۰‬‬ ‫درصدی مسافر در پروازهای‏داخلی افزایش یافته بود‬ ‫که امیدواریم با بهبود شرایط کشور از نظر شیوع ویروس‬ ‫کرونا و‏برداشــته شــدن این محدودیت بتوانیم قیمت‬ ‫بلیت هواپیما را تعدیل کنی ‪‎‬م‪‎.‬‏ وی افزود‪ :‬محدودیت‪۶۰‬‬ ‫‏درصدی پذیرش مسافر در ناوگان حمل و نقل عمومی‬ ‫بر اساسمصوباتستادملیمقابلهبا‏کرونااتفاقافتاده‬ ‫اســت کــه هم اکنون در جلســات ســتاد ملــی مقابله با‬ ‫کرونا در حال بحث و‏بررســی برای اعمال تغییرات در‬ ‫این پروتکل ها هستی ‪‎‬م‏‪ ‎.‬وزیر راه و شهرسازی همچنین‬ ‫در‏پاسخ به سوالی درباره چگونگی و جزئیات ساخت‬ ‫چهار میلیون واحد مســکن در دولت ســیزدهم‏گفت‪:‬‬ ‫درباره مســکن به دلیل قانون جهش تولید و خواســت‬ ‫دولت مقرر شده تا چهار سال اینده‏چهار میلیون واحد‬ ‫مســکونی در کشــور ســاخته شــود و در این راستا اخیرا‬ ‫قانون خوبی در‏مجلس طی ماه گذشــته ابالغ شــد که‬ ‫می تواند کمک بزرگی به مردم برای صاحبخانه شدن‬ ‫کن ‪‎‬د‪‎.‬‏‏قاسمی ادامه داد‪ :‬البته وعده ساخت چهار میلیون‬ ‫واحد مسکونی در دولت سیزدهم به این معنی‏نیست‬ ‫که در هر سال یک میلیون واحد ساخته خواهد شد‪ .‬چرا‬ ‫که همه می دانیم ساخت مسکن‏حدود یک سال و نیم‬ ‫زمان می برد‪ .‬بنابراین از ابتدا این مسئله را اعالم کردیم‬ ‫کــه در وهله‏نخســت باید تــا حدود دو میلیــون واحد‬ ‫مسکونیشروع کنیمو هماکنونعملیاتاجراییاننیز‬ ‫ت‪‎.‬‬ ‫‏در شرف اغاز شدن اس ‪‎‬‬ ‫افتتاح اولین ‪ TSC‬هوشمند‬ ‫در ایران‬ ‫اولیــن ‪ )TSC (TV Service Center‬هوشــمند در‬ ‫ایران‪ ،‬شب گذشته با حضور مدیران ارشد گروه صنعتی‬ ‫انتخــاب الکترونیــک‪ ،‬فعاالن بــازار و مدیــران اتحادیه‬ ‫فروشــندگان لوازم خانگی تهران افتتاح شــد‪ .‬به گزارش‬ ‫مرکــز ارتباطــات رســانه ای انتخــاب الکترونیــک‪ ،‬مرکــز‬ ‫هوشمندخدماتصوتیو تصویریانتخابالکترونیک‬ ‫بخشی از زنجیره ارزش صنعت لوازم خانگی ایران است‬ ‫کــه بــرای اولین بار خدمــات ویژه و تخصصی در زمینه‬ ‫محصوالتصوتیو تصویریارائهمی کند‪.‬‬ ‫ایــن مرکــز هوشــمند که با ســرمایه گذاری مســتقیم‬ ‫انتخــاب الکترونیک تاســیس شــده یــک راه حل نوین‬ ‫برای حل چالش های فناورانه در صنعت لوازم خانگی‬ ‫اســت که بر اســتفاده از ابزارهای تکنولوژیک در مســیر‬ ‫ارائه خدمات به مصرف کنندگان محصوالت صوتی و‬ ‫تصویری تکیه کرده و توسعه فرهنگ عمومی در زمینه‬ ‫اســتفاده از ایــن محصوالت‪،‬ارائــه راه حل هــای جدیــد‬ ‫فناورانــه و زمینه ســازی برای تزریــق نواوری های جدید‬ ‫به صنعت از طریق افزایش ارتباط فیزیکی مشتریان با‬ ‫محصول‪ ،‬پیش از خرید ان را‪ ،‬در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫‪ TSC‬شامل بخش های مختلفی همچون اطالعات‬ ‫و بورد تعاملی‪ ،‬اتاق شیشه ای تست محصول‪ ،‬شو روم‬ ‫(‪ ، showroom)،Hands On‬تجربــه کاربــری‪ ،‬امــوزش‬ ‫و بخش خدمات شــامل فرایندهــای پذیرش‪،‬خدمات‬ ‫نصــب‪ ،‬حمل محصوالت‪ ،‬تعمیــرات و اموزش اســت‪.‬‬ ‫فعالیت این مرکز بر اساس استانداردهای جهانی جلب‬ ‫رضایــت مشــتری و ارائه خدمات پس از فــروش بوده و‬ ‫در فــاز اول بخش قابل توجهی از خدمات اختصاصی‬ ‫پس از فروش در زمینه محصوالت صوتی و تصویری را‬ ‫هدایت و راهبری خواهد کرد‪.‬‬ ‫وام ساخت واحدهای جهش‬ ‫مسکن ‪ ۲۰‬ساله است‬ ‫تســهیالت ساخت واحدهای قانون جهش تولید‬ ‫و تامیــن مســکن ‪ ۲۰‬ســاله اســت کــه بــه ســازندگان‬ ‫پرداخــت می شــود و پــس از احــداث خان ههــا قابــل‬ ‫انتقال به خریداران خواهد بود‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬بر‬ ‫اســاس تبصره ســه از ماده چهــار قانون جهش تولید‬ ‫و تامین مســکن‪ ،‬مجمــوع دوران مشــارکت و فروش‬ ‫اقساطی واحدها ‪ ۲۰‬ساله است‪ .‬تسهیالت مربوط به‬ ‫ســاخت واحدهای این قانون پس از دوره مشــارکت‬ ‫به فروش اقســاطی تبدیل و تعهــدات ان به خریدار‬ ‫منتقــل می شــود‪ .‬در صورتــی که افزایش طــول دوره‬ ‫ســاخت ناشــی از قصــور و کوتاهــی ســازنده باشــد‪،‬‬ ‫ســود دوران مشــارکت مــدت زمــات افزایــش یافتــه‬ ‫بــا تاییــد وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬بــر عهــده ســازنده‬ ‫اســت‪ .‬میزان تســهیالت بر اساس نیاز ساالنه مسکن‬ ‫در طرح هــا و برنامه هــای اعــام شــده وزارت راه و‬ ‫شهرسازی پرداخت می شود‪ .‬در صورت ترکیب منابع‬ ‫بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن‪ ،‬نرخ سود‬ ‫تســهیالت بر اساس نسبت مشــارکت منابع صندوق‬ ‫ملــی مســکن بــا بانک عامــل و بر اســاس نرخ ســود‬ ‫مصوب شــورای پول و اعتبار محاسبه می شود‪ .‬طبق‬ ‫اعــام نمایندگان مجلس‪ ،‬ســقف وام در حال حاضر‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیون تومان و اقساط ماهیانه ان سه میلیون و‬ ‫‪ ۷۵۰‬هزار تا پنج میلیون تومان است‪ .‬یکی از موانعی‬ ‫که طی ســال های گذشته بخش مسکن با ان مواجه‬ ‫بــوده‪ ،‬بی میلی بانک ها بــه پرداخت وام های بخش‬ ‫مسکن است و گفته می شود میزان پرداختی به این‬ ‫حــوزه حــدود پنج درصد اســت‪ .‬قانونگــذار در طرح‬ ‫جهــش تولید مســکن بانکهــا را مکلف بــه پرداخت‬ ‫دســت کم ‪ ۲۰‬درصد از تسهیالت پرداختی به بخش‬ ‫مسکن کرده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫تحقق ‪ 100‬درصدی برنامه‬ ‫تولید شرکت نفت و گاز‬ ‫اغاجاری‬ ‫اهواز‪-‬رویدادامروز‪:‬مدیرعاملشرکتبهره بردارینفت‬ ‫و گاز اغاجــاری از تحقــق افزون بــر ‪ ۱۰۰‬درصدی برنامه‬ ‫تولید نفت این شــرکت در نیمه نخســت امســال خبر‬ ‫داد‪ .‬پژمــان قضائی پور با بیان این مطلب در نشســت‬ ‫پیش بینی تولید این شــرکت گفت‪ :‬شرکت بهره برداری‬ ‫نفت و گاز اغاجاری یکی از شرکت های مهم عملیاتی‬ ‫تابــع مناطــق نفتخیــز جنــوب اســت کــه بــا ‪ ۴۸‬واحد‬ ‫عملیاتی‪ ،‬راهبری تولید از ‪ ۸‬میدان نفتی را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫وی ضمــن برشــمردن چالش های موجود‪ ،‬بازنگــری در‬ ‫ساختار سازمانی‪ ،‬نوسازی تجهیزات و تاسیسات بنیادی‬ ‫ازجملهخطوطلولهو توسعهناوگانحمل ونقلشرکت‬ ‫بهره برداری نفت و گاز اغاجاری را خواستار شد و اظهار‬ ‫امیــدواری کرد با این تغییر رویکرد در ســطح مدیریت‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اتفاقات خوبی رقم‬ ‫بخورد‪.‬‬ ‫یپــور گفت‪ :‬با تــاش همــکاران در‬ ‫مهنــدس قضائ ‬ ‫تهــای فنی و عملیات‪ ،‬برنامه تولید نفت خام‬ ‫مدیری ‬ ‫این شرکت در نیمه نخست امسال به میزان‪ ۱۰۲‬درصد‬ ‫محقق شد‪ .‬در این جلسه که به صورت ویدئوکنفرانس‬ ‫با حضور علیرضا دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق‬ ‫نفتخیز جنوب و مدیران و روسای این شرکت برگزار شد‪،‬‬ ‫وضعیت میادین و میزان تولید نفت و گاز و همچنین‬ ‫شهــا و تنگناهای تولیــد موردبحث و بررســی قرار‬ ‫چال ‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫شرکت توزیع برق استان‬ ‫کرمانشاه برترین دستگاه‬ ‫خدمات زیربنایی و توسعه‬ ‫و زیرساخت استان ‬ ‫در ارزیابــی عملکــرد دســتگاه های اجرایــی اســتان‬ ‫کرمانشاه در سال‪ ،۱۳۹۹‬شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫کرمانشاه موفق به کسب رتبه اول در گروه زیربنایی و‬ ‫توسعهوزیر ساختو کسبرتبهدومدر بخشعمومی‬ ‫و اختصاصی جشــنواره شهید رجایی شد‪ .‬حشمت اله‬ ‫عزیزیمعاونتوسعهمدیریتوسرمایهانسانیسازمان‬ ‫برنامه وبودجــه اســتان کرمانشــاه با حضور در شــرکت‬ ‫توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت‪ :‬جشنواره شهید‬ ‫رجاییوانتخابدستگاه هایبرتر استانامسالبهعلت‬ ‫وضعیت کرونایی و قرمز استان به صورت عمومی برگزار‬ ‫نشــد و ما ســعی کردیم با حضور در دســتگاه اجرایی‬ ‫برتــر ضمــن تبریــک به ا نهــا‪ ،‬با اهــدای لوح ســپاس از‬ ‫این شــرکت ها تقدیر کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬ارزیابی عملکرد‬ ‫دســتگاه های اجرایی اســتان کرمانشــاه در ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫بــر اســاس شــاخص های عمومی شــامل محــور اصالح‬ ‫ساختار سازمانی‪،‬محور توسعهدولتالکترونیک‪،‬محور‬ ‫مدیریت سرمایه انسانی‪ ،‬محور ارتقای سالمت اداری‪،‬‬ ‫مسئولیت پذیریوپاسخگوییومحور مدیریتعملکرد‬ ‫و همچنیــن شــاخص های اختصاصی برحســب شــرح‬ ‫وظایفو فعالیتتعریف شدهتوسطسازمانمدیریت‬ ‫وبرنامه ریزیاستانکرمانشاهتعریف شدهاست‪.‬معاون‬ ‫توسعهمدیریتوسرمایهانسانیسازمانبرنامه وبودجه‬ ‫اســتان کرمانشــاه عنــوان کرد‪ :‬ایــن ارزیابــی با همکاری‬ ‫دســتگاه های اجرایــی همــکار ازجملــه دفتــر مدیریت‬ ‫عملکرد‪ ،‬بازرســی و امور حقوقی اســتانداری‪ ،‬اداره کل‬ ‫بهزیســتی‪ ،‬ســتاد اقامه نماز‪ ،‬اداره کل محیط زیست و‬ ‫اداره کل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه صورت گرفت‬ ‫که پس از تائید در شــورای راهبری و توســعه مدیریت‬ ‫استان که به ریاست استاندار کرمانشاه برگزار می شود‪،‬‬ ‫نتایجانمشخصشد‪.‬‬ ‫در ادامه این جلسه‪ ،‬محمد مرادی سرپرست شرکت‬ ‫توزیعبرقاستان کرمانشاه‪ ،‬گفت‪:‬خوشبختانهباتالشو‬ ‫همتهمکاراناینشرکتتوانستیمدر بین‪ ۵۳‬دستگاه‬ ‫شرکت کننده در این جشنواره موفق به کسب رتبه دوم‬ ‫در شاخص های عمومی و اختصاصی را کسب نماییم‪.‬‬ ‫مرادی گفت‪ :‬با ســعی و تالش خســتگی ناپذیر کارکنان‬ ‫این شرکت امیدوارم با برگزاری جلسات اسیب شناسی و‬ ‫ارزیابی هایداخلیبتوانیمنقاطمثبتاینارزیابیارتقاء‬ ‫و نهایتا حفظ شود و نقاط ضعف نیز برطرف گردد و به‬ ‫نقاطبهبودتغییریابد‪،‬چراکهمردمکرمانشاهالیقبهترین‬ ‫خدمات رســانی هســتند‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬شــرکت توزیع‬ ‫نیروی برق اســتان کرمانشــاه با کســب‪ ۱۷۶۵‬امتیاز رتبه‬ ‫نخستدستگاهخدماتزیربناییوتوسعهوزیرساخت‬ ‫استان را از ان خود کند که این موفقیت را مرهون تالش‬ ‫بی شائبه کارکنان زحمتکش این شرکت و همکاری مردم‬ ‫عزیزهستیم‪.‬‬ ‫جابه جایی ‪ ۴۵‬دستگاه‬ ‫حفاری در نقاط نفت خیز‬ ‫کشور‬ ‫باهدفشتاببخشیدر عملیاتتولیدنفتو گاز‪۴۵‬‬ ‫دستگاهحفاریسنگینخشکیدر نیمهنخستامسالدر‬ ‫نقاطنفت خیزکشورجابجاشد‪.‬بهگزارشصداوسیما‪،‬رئیس‬ ‫اداره کلترابریشرکتملیحفاریایران گفت‪:‬جابجایی‬ ‫دکل هایحفاریبااستفادهاز ناوگانترابریسنگینشرکت‬ ‫وشرکت هایپیمانکاریحمل ونقلمحققشد‪.‬محمدرضا‬ ‫نی لســاز با اشــاره به اینکه جابجایی هر دســتگاه حفاری‬ ‫با به کارگیری افزون بر ‪ ۱۲۰‬خودرو کشنده سنگین و فوق‬ ‫سنگینانجاممی شود‪،‬افزود‪:‬حمل ونقلدکل هایحفاری‬ ‫و متعلقات ان در مدت پیش گفته در قالب‪ ۵‬هزار و‪۷۱۹‬‬ ‫محمولهصورتپذیرفت‪.‬رئیسادارهکلترابریشرکتملی‬ ‫حفاری ایران مسافت پیموده شده در این زمینه را‪ ۷‬هزار‬ ‫و‪ ۲۵‬کیلومتر اعالمکردو گفت‪:‬عملیاتجابجاییدکل ها‬ ‫در شش ماه اول امسال در محورها و جاده های دسترسی‬ ‫اســتان های خوزســتان‪ ،‬فارس‪ ،‬اردبیل‪ ،‬گرگان و سیستان و‬ ‫بلوچستانانجامشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1189‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫وزیر نیرو در اجالس وزرای انرژی در چین اعالم کرد‬ ‫دعوتایرانبرایسرمایه گذاری‬ ‫درانرژی هایتجدیدپذیر‬ ‫یهــا و ظرفیت‬ ‫وزیــر نیــرو با اشــاره به توانمند ‬ ‫حقیقی ایران در تولید انرژی های تجدید پذیر‪ ،‬برای‬ ‫پذیرش سرمایه گذاری و توسعه انرژی های تجدید‬ ‫پذیر برای تحقق اینده سبز و فراگیر انرژی در کشور‬ ‫اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش وزارت نیــرو‪ ،‬علی اکبر محرابیــان در‬ ‫دومیــن اجــاس وزرای انــرژی در کشــور چیــن بــا‬ ‫موضوع «اینده ســبز و فراگیر انــرژی» که به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانسی برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬ظرفیت حقیقی‬ ‫ایران برای تولید انرژی تجدید پذیر به واسطه بافت‬ ‫و موقعیت جغرافیایی ان بسیار باالست و حجم‬ ‫تولیــد انــرژی تجدیــد پذیــر در ایــران در ســال های‬ ‫اخیر رو به افزایش گذاشته است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫دولت کنونیایرانبرنامه ایچهارسالهبرایافزایش‬ ‫یهــای تجدیــد پذیــر دارد‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار مگاواتــی انرژ ‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــازار توســعه انرژی های تجدید‬ ‫پذیر ایران‪،‬بااتکابهپتانسیلباالیمنابعانرژی های‬ ‫تجدید پذیر اعم از خورشیدی‪ ،‬بادی‪ ،‬زیست توده‪،‬‬ ‫زمین گرمایــی‪ ،‬از طریــق امــکان عقــد قراردادهای‬ ‫بلندمدت با نرخ های تشویقی‪ ،‬بازار بسیار جذابی‬ ‫برای سرمایه گذاران است‪ .‬وزیر نیرو ادامه داد‪ :‬ایران‬ ‫از قانونتشویقو حمایتاز سرمایه گذاریخارجی‬ ‫برخــوردار بــوده و فرصت اقتصادی مناســبی برای‬ ‫سرمایه گذاران حوزه تجدید پذیر برای ایجاد مزارع‬ ‫تجدید پذیر فراهم کرده که در صورت نیاز می توان‬ ‫ان را در جلس ـه های تخصصی بیشــتر تشریح کرد‪.‬‬ ‫محرابیانگفت‪:‬بی تردیدغلبهبر چالش هایجهان‬ ‫در قــرن ‪ ۲۱‬نیازمنــد چندجانبــه گرایی ‪ ،‬احتــرام به‬ ‫حقوقبین الملل‪،‬اصالحنهادهایحاکمیتسیاسی‬ ‫یهــای بین المللــی‬ ‫و اقتصــادی و توســعه همکار ‬ ‫است‪ .‬وی اضاف ه کرد‪ :‬امروزه پیشرفت های علمی‬ ‫و فناوری‪ ،‬تاثیر گسترده ای بر فرایند رشد اقتصادی‬ ‫و توسعه پایدار گذاشته و موجب ارتقای مراودات‬ ‫فرهنگی‪،‬اجتماعی‪،‬تجاریو توسعهسرمایه گذاری‬ ‫میان کشورهای جهان شده است‪ .‬وزیر نیرو با اشاره‬ ‫به موضوع انرژی ســبز‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬درجایی‬ ‫که اقتصاد نقش برجســته تری نســبت به هر زمان‬ ‫دیگری پیداکرده و ژئواکونومی انرژی فصل نوینی‬ ‫در جهان گشوده است‪ ،‬انرژی سبز نیز صرف نظر از‬ ‫مالحظاتزیست محیطی‪،‬اهمیتاقتصادییافته‬ ‫و به کارگیری کلمه سبز در کنار منابع انرژی با کاهش‬ ‫تولید دی اکسید کربن‪ ،‬هماهنگی با محیط و عدم‬ ‫الودگی هایزیست محیطیمترادفشدهاست‪.‬‬ ‫محرابیان‪،‬صنعتبرقرایکیاز زیرساخت های‬ ‫حیاتی و بنیادین سایر صنایع دانست و افزود‪ :‬این‬ ‫صنعتنقشمهمیدر توسعهصنعتیو اقتصادی‬ ‫کشورها‪ ،‬به دلیل ضرورت نیاز به ان در فرایند تولید‬ ‫کاال و محصوالت و درنهایت تولید ناخالص داخلی‬ ‫ایفــا می کنــد‪ .‬وی با بیــان اینکه انــرژی برق‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه سبب رشد کیفی زندگی مردم می شود‪ ،‬رابطه‬ ‫مستقیمی با توسعه پایدار‪ ،‬رونق و افزایش تولید در‬ ‫جوامع مختلف دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این میان درصحنه‬ ‫جهانی نیز حرکت از سمت اســتفاده از انرژی های‬ ‫فسیلی برای تولید برق به سمت انرژی های تجدید‬ ‫پذیــر‪ ،‬به دلیل مالحظات زیس ـت محیطی شــدت‬ ‫گرفته و ســبب توســعه و افزایش ســهم سبد انرژی‬ ‫کشــورهای مختلــف از انــرژی بــرق پــاک و تجدید‬ ‫پذیر شــده که همین عامل بــه دلیل بهره مندی‬ ‫از ظرفیت های تحقیق و توســعه جهانی‪ ،‬منجر‬ ‫یهــای نویــن و رشــد و توســعه‬ ‫بــه خلــق فناور ‬ ‫صنعــت بــرق طی چند دهه اخیر شــده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو خاطرنشــان کــرد‪ :‬جمهوری اســامی‬ ‫ایــران‪ ،‬همانند ســایر کشــورهای مســئولیت پذیر‬ ‫بــه موضــوع کاهــش انتشــار گازهــای گلخانه ای‬ ‫و ســازگاری بــا تغییرات اقلیمی احترام گذاشــته‬ ‫و بــه دنبــال جهــان ایــده ال و عــاری از هرگونه‬ ‫ی اســت‪ .‬به همین دلیل نیز بــا دارا بودن‬ ‫الودگ ـ ‬ ‫ذخایــر غنــی انــرژی فســیلی و تجدیــد پذیــر‪ ،‬از‬ ‫سرمایه ها و ســرمایه گذاران در زمینه انرژی های‬ ‫پــاک یــا ســبز حمایــت کــرده و ان را در اولویت‬ ‫قــرار داده اســت‪ .‬در این اجالس بیــش از ‪ ۱۵‬تن از‬ ‫وزرا و مقام های انرژی کشــورهای مختلف ازجمله‬ ‫عربستان‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬الجزایر‪ ،‬پاکستان‪،‬‬ ‫کوباو صربستانحضور داشتند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بهره مندیبیشاز ‪ ۶۳۴‬هزار مشترک گاز طبیعیدر کرمانشاه‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه از‬ ‫بهره منــدی بیــش از ‪ ۶۳۴‬هــزار مشــترک گاز‬ ‫طبیعی در این اســتان خبر داد‪.‬‬ ‫ســیروس شــهبازی گفــت‪ :‬در نیمه نخســت‬ ‫امســال‪ ۳۵۵ ،‬کیلومتــر شــبکه گذاری جدید به‬ ‫خطوط شــبکه گاز استان افزوده شده است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬برنامــه شــرکت گاز اســتان‬ ‫کرمانشــاه تــا پایــان امســال‪ ،‬اجــرای ‪۷۵۰‬‬ ‫کیلومتــر شــبکه اســت‪ .‬وی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫به منظور گازرســانی بــه روســتاهای باقیمانده‬ ‫اســتان به ویژه روستاهای سخت گذر در نقاط‬ ‫صفــر مــرزی و توســعه گازرســانی بــه دیگــر‬ ‫نقــاط‪ ،‬بــا اجــرای این مقــدار از شــبکه گذاری‬ ‫زمینــه نصــب ‪ ۴۵۴۲‬انشــعاب جدیــد شــامل‬ ‫‪ ۳۷۴۲‬انشــعاب در بخــش روســتایی و ‪۸۰۰‬‬ ‫انشــعاب در بخش شــهری فراهم شــده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه‬ ‫همچنیــن اظهــار کــرد‪ :‬اکنون در کل اســتان ‪۱۰‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۳۶‬کیلومتر شــبکه گاز اجراشــده که‬ ‫بهره منــدی بیــش از ‪ ۶۳۴‬هزار مشــترک از گاز‬ ‫طبیعی را فراهم کرده اســت‪.‬‬ ‫شــهبازی یــاداور شــد‪ :‬هم اکنــون ‪۹۹‬‬ ‫درصــد جمعیــت شــهری (‪ ۲۹‬شــهر) و ‪۸۳‬‬ ‫درصــد جمعیــت روســتایی (‪ ۱۷۴۱‬روســتا)‬ ‫اســتان کرمانشــاه گازرســانی شــده اند و پروژه‬ ‫گازرسانی به ‪ ۳۰۳‬روستا همراه با شهر نوسود‬ ‫و ریجاب و شــبکه داخلی شــهر ازگله در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تامین اب‪ 14‬شهر از تصفیه خانه بزرگ گیالن‬ ‫مدیــران کل امور اقتصــادی و دارایی و دیوان‬ ‫محاسبات گیالن از تصفیه خانه بزرگ اب استان در‬ ‫منطقه سنگر بازدید کردند‪ .‬رئیس هیئت مدیره و‬ ‫مدیرعامل شرکت در این بازدید با اشاره به نقش‬ ‫مهــم تصفیه خانــه اب گیالن در تامین اب شــرب‬ ‫شــهرها و روســتاهای اســتان گفت‪ :‬هم اکنون این‬ ‫تصفیه خانه اب اشامیدنی ‪ 14‬شهر و ‪ 198‬روستای‬ ‫گیــان را تامیــن می کند‪ .‬ســید محســن حســینی‪،‬‬ ‫ظرفیــت تولید ایــن تصفیه خانه را ‪ 6‬هــزار لیتر در‬ ‫ثانیه اعالم کرد و افزود‪ :‬با بهره برداری از فاز دوم‬ ‫تصفیه خانه اب گیالن در اسفندماه سال گذشته‪،‬‬ ‫پشــتوانه خوبــی برای تامین اب شــرب شــهرها و‬ ‫روســتاهای تحت پوشــش ایجادشده اســت‪ .‬وی‬ ‫تصریــح کــرد‪ 4 :‬هــزار و ‪ 600‬لیتــر بــر ثانیــه از اب‬ ‫تولیدشده در این تصفیه خانه از محل سد ایت اهلل‬ ‫بهجــت (ره) در حــال تامیــن اســت‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت اب و فاضالب گیالن در خصوص قرارداد‬ ‫ساخت‪ ،‬بهره برداری و نگهداری از این تصفیه خانه‬ ‫در قالب قرارداد ‪BOT‬؛ مبلغ ابتدایی این قرارداد‬ ‫را ‪ 168‬میلیــارد تومــان ذکــر کرد و افــزود‪ :‬با توجه‬ ‫به فهرس ـت بهای ســال ‪ 99‬ارزش این تصفیه خانه‬ ‫‪ 1485‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫حسینی با تاکید بر رفع مشکالت و تنش هایی‬ ‫که در حوزه اب شــرب برخی از شهرها و روستاها‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬در شــهر رشــت ‪ 2‬هــزار و‬ ‫‪ 200‬کیلومتــر خطــوط انتقــال و توزیــع در مــدار‬ ‫بهره برداری اســت که ‪ 27‬کیلومتــر از این خطوط‬ ‫نیــاز بــه اصــاح و بازســازی دارد‪ .‬علیرضا نــوروزی‬ ‫مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیالن نیز در این‬ ‫بازدید با تاکید بر استفاده از ظرفیت خیران جهت‬ ‫اجــرای پروژ ههــای اب رســانی؛ خواســتار تشــکیل‬ ‫کمیته تامین منابع مالی در استان شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مردم صنعت نفت را بخشی از تاروپود زندگی خود بدانند‬ ‫مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکی از وظایف اصلی روابط عمومی های صنعت‬ ‫نفــت ایجاد حس پیوند بین مــردم و این صنعت‬ ‫است تا مردم نفت را بخشی از تاروپود زندگی خود‬ ‫بدانند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش شــانا‪ ،‬علــی فروزنــده از طریــق‬ ‫ویدیوکنفرانــس در نشســت هم اندیشــی روســای‬ ‫روابط عمومی ســتاد و مناطق عملیات انتقال گاز‬ ‫ایران در تاسیسات تقویت فشار و مرکز بهره برداری‬ ‫رشت حضور یافت و با اشاره به دو وظیفه عمده و‬ ‫اساسی روابط عمومی صنعت نفت‪ ،‬گفت‪ :‬وظیفه‬ ‫اصلی روابط عمومی های صنعت نفت این است‬ ‫کــه تصویــر ایــن صنعــت را در خــارج از ان و میــان‬ ‫مــردم اصــاح کننــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬تصویــر خاصــی از‬ ‫صنعت نفت در جامعه شکل گرفته که غیرواقعی‬ ‫و غیرمنصفانه است‪ .‬یکی از وظایف اصلی ما این‬ ‫استتازحماتهمکاران‪،‬تالش هاییکهبرایتولید‬ ‫و توزیع انرژی انجام می شود و سرمایه گذاری کالنی‬ ‫را که در حال انجام اســت به درســتی نشان دهیم‪.‬‬ ‫مدیرکل روابط عمومــی وزارت نفت با بیان اینکه‬ ‫باید حس پیوند بین صنعت نفــت و مردم ایجاد‬ ‫شــود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مردم نباید در مناطق عملیاتی و‬ ‫شهرهاو مناطقدیگر کشور حسجداییباصنعت‬ ‫نفت داشته باشند‪ .‬مردم باید حس کنند که نفت‬ ‫بخشــی از تاروپود زندگی ان ها در منطقه اســت و‬ ‫این صنعت را بخشی از خود بدانند و این وظیفه‬ ‫ســنگین به عهده روابط عمومی های وزارت نفت‬ ‫اســت‪ .‬فروزنده همچنین با تاکید بــر اینکه روابط‬ ‫عمومی ستاد و همه شرکت ها و زیرمجموعه های‬ ‫عملیاتــی همــه باهم یــک ید واحد هســتند‪ ،‬بیان‬ ‫کــرد‪ :‬مــا باید به صورت یکدســت واحد عمــل و با‬ ‫شهــا‪ ،‬کار جمعی و گروهی‬ ‫همــه خالقیت ها‪ ،‬تال ‬ ‫هدفی واحد و هم افزایی حداکثری را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫ط عمومی های‬ ‫وی بــا اشــاره به وظیفه دیگــر رواب ‬ ‫صنعتنفتافزود‪:‬بایدتصویر صنعتنفترابین‬ ‫همکاران خود اصالح کنیم و حس اعتمادبه نفس‪،‬‬ ‫مفید و موثر بودن را به انان برگردانیم؛ این موضوع‬ ‫را یک وظیفه ســازمانی اصلی در نظر بگیریم و با‬ ‫همــه وجــود بــرای ان تالش کنیم‪ .‬مدیــرکل روابط‬ ‫عمومی وزارت نفت به شرایط شیوع ویروس کرونا‬ ‫و مشکالتی مانند کمبود منابع اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این هنر ماســت که در این شــرایط دشــوار راه حل‬ ‫پیدا کنیم‪ .‬وقتی در شرایط دشوار کرونایی و کمبود‬ ‫منابــع قــرار داریــم و را هحــل پیــدا کردیــم ان زمان‬ ‫می توانیم بگوییم در روابط عمومی به عنوان هنر‬ ‫هشتم راهکاری ارائه دادیم که درخور شان صنعت‬ ‫نفت به عنوان صنعت نخست کشور است؛ افتخار‬ ‫ما این اســت که در شــرایط دشــوار کارهای سخت‬ ‫و مهم انجام می دهیم‪ .‬فروزنده برگرداندن روحیه‬ ‫به همکاران صنعت نفت و اعتمادبه نفس کاری و‬ ‫حس مفید و موثر بودن در زندگی اجتماعی مردم‬ ‫یهــای صنعــت‬ ‫را ماموریــت اصلــی روابــط عموم ‬ ‫نفت در ســال های پیش رو برشــمرد و یاداور شــد‪:‬‬ ‫واکسیناســیون سراســری در کشــور شــتاب گرفته و‬ ‫همسو با ان‪ ،‬محدودیت های کرونایی هم کاهش‬ ‫می یابد و فرصت عمل برای ما بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نباید فرصت ها را از دست بدهیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪:‬پیشاز اینکهاتفاق هابهسراغمابیایند‬ ‫مــا باید به پیشــواز تحــوالت برویــم و بــرای ان ها‬ ‫برنامه داشــته باشــیم‪ ،‬برنامه ها را مطرح کنیم‪ .‬هر‬ ‫برنامه کوچکی در هر نقطه ای از کشــور اجرا شود‬ ‫اگر برنامه ای ســازنده‪ ،‬واجد خالقیت و ارزش های‬ ‫ســازمانی باشــد‪ ،‬قابلیت این را دارد که ب هســرعت‬ ‫فراگیر شودتابتوانیمدر کل کشور انراتعمیمدهیم‬ ‫و اجرا کنیم‪،‬بنابراینتصور نکنیم کهیک کار کوچک‬ ‫در همــان ســطح کوچــک باقــی می مانــد‪ ،‬به طور‬ ‫حتــم تــاش کنیم تــا یــک کار جمعــی را با تکیه بر‬ ‫تهــای همــکاران در صنعت نفــت به ویژه‬ ‫خالقی ‬ ‫واحــد روابط عمومی دنبال کنیــم‪ .‬مدیرکل روابط‬ ‫عمومــی وزارت نفت در بخش دیگری از ســخنان‬ ‫خودبااشارهبهبحثمهممصرفانرژی‪،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫همکاران ما تالش فراوانی برای تولید انرژی دارند تا‬ ‫سرانجام به دست مردم‪ ،‬صنایع و نیروگاه ها برسد‪.‬‬ ‫هزینه و سرمایه گذاری بسیار زیادی صرف می کنیم‬ ‫تا این انرژی را به مبادی مصرف برسانیم و از طرفی‬ ‫ارزش انرژی به درستی درک نمی شود و ارزش گذاری‬ ‫تهــای واقعــی اتفــاق نمی افتد و شــیوه‬ ‫ان باقیم ‬ ‫مصرف هم منطقی نیست‪ .‬فروزنده با بیان اینکه‬ ‫برنامه های تبلیغی و فرهنگ سازی زیادی در زمینه‬ ‫مصرفداریم‪،‬تاکید کرد‪:‬باتوجهبهزحماتفراوان‬ ‫همکاران با یک قطعی گاز همه تالش ها زیر سوال‬ ‫م ـی رود‪ ،‬بنابراین بایــد با همه وجود تالش کنیم و‬ ‫اجازه ندهیم این زحمات همکاران در بخش های‬ ‫مختلف زیر سوال برود‪ .‬یکی از مهم ترین راه ها این‬ ‫است که در بحث فرهنگ سازی به طور فعال عمل‬ ‫کنیم‪ ،‬از همه ظرفیت ها بهره ببریم و از خالقیت در‬ ‫اینزمینهاستفادهکنیمتااینزحمتعظیمصنعت‬ ‫نفت با افزایش مصرف بی رویه به هدر نرود‪ .‬وی‬ ‫یهــا را جدی تریــن بخــش‬ ‫در پایــان روابــط عموم ‬ ‫در ارتبــاط بــا مــردم و همــکاران دانســت و گفت‪:‬‬ ‫روابط عمومی ها همواره جزو مسئولیت پذیرترین‬ ‫بخش های صنعت نفت هستند و امیدوارم در کنار‬ ‫هم بتوانیم این حرکت جمعی را پیش ببریم و به‬ ‫سرمنزلمقصودبرسیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫موفقیتتوزیعنیرویبرقجنوب کرمان‬ ‫برای رعایت سقف پیکبار‬ ‫عبدالوحیــد مهــدوی نیــا‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی مصرف برق ادارات‬ ‫مدیرعامــل توزیــع نیــروی برق‬ ‫با همــکاری اســتانداری‪ ،‬انتقال‬ ‫جنــوب کرمان بیان نمود‪ :‬یکی‬ ‫قســمتی از بــار شهرســتان های‬ ‫از اقدامات نظارتی شرکت مادر‬ ‫حــوزه عملیاتــی شــرکت بــه‬ ‫تخصصی توانیر و دیسپاچینگ‬ ‫ســاعات غیــر پیــک به ویــژه در‬ ‫عبدالوحید‬ ‫ملــی بــرای رعایت تــراز تولید و‬ ‫حوزه کشاورزیو صنایعازجمله‬ ‫مهدوی نیا‬ ‫مصرف شــبکه بــرق سراســری‪،‬‬ ‫اقداماتیبود کهمنجر به کسب‬ ‫تعیینمیزانمجاز پیکمصرفیکلیهشرکت های این موفقیت شد‪ .‬مهدوی نیا با اشاره به همکاری‬ ‫بــرق منطقه ای و توزیع کشــور به صــورت روزانه ‪ ۹۸‬درصدی مشــترکین کشــاورزی در حوزه کاری‬ ‫است‪.‬مهدوینیاخاطرنشان کرد‪:‬در همینراستا بــرق جنوب اســتان کرمان‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬تعداد‬ ‫و بــر اســاس تحلیل و گزارش هــای صورت گرفته ‪ ۱۲۹۸۴‬از مشــترکین کشــاورزی تفاهم نامــه‬ ‫از ســوی توانیــر و دیســپاچینگ ملــی‪ ،‬کارکنان و همکاری را در تابستان امسال با مشترکین منعقد‬ ‫تالشگران شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان نموده و با همکاری های دوجانبه صورت گرفته‬ ‫کرمان با کار و فعالیت روزانه و مســتمر‪ ،‬موفق میزان پاداش قابل توجهی شامل حال این عزیزان‬ ‫به کســب رتبه دوم در خصوص رعایت ســقف خواهــد شــد کــه در قبوض بــرق ایشــان‪ ،‬اعمال‬ ‫پیک بــار از ابتــدای خردادماه تا ‪ ۱۵‬شــهریورماه‪ ،‬خواهدشد‪.‬‬ ‫میــان ‪ ۳۹‬شــرکت توزیــع کشــور شــدند‪ .‬وی بــه‬ ‫شــایان ذکر اســت درصــد تخطــی از ســقف‬ ‫اقدامات و تمهیدات انجام شده جهت موفقیت پیک بار مصرف برق شــرکت توزیــع نیروی برق‬ ‫در رعایــت ســقف پیک بار مصــرف برق اشــاره جنوب استان کرمان به میزان ‪ ۰.۲۹‬درصد است‬ ‫نمود و گفت‪ :‬تغییر ساعات کاری ادارات از اول که بعد از شــرکت توزیع نیروی برق چهارمحال‬ ‫خردادماه تا اول شهریورماه‪ ،‬استفاده از ظرفیت بختیاری کمترین میزان درصد تخطی را میان ‪۳۹‬‬ ‫مولد های خود تامین واحد های صنعتی‪ ،‬کاهش شرکت توزیع کشور داشتهاست‪.‬‬ ‫افزایش پایداری و کیفیت اب اهواز‬ ‫تا‪ ۲‬ماه اینده‬ ‫مدیرعاملشرکتمهندسی‬ ‫لوله به تصفیه خانه های شماره‬ ‫اب و فاضالب کشور از افزایش‬ ‫یــک و ‪ ۲‬اهــواز پمپــاژ خواهــد‬ ‫پایــداری و بهبــود کیفیــت اب‬ ‫شــد‪ .‬جانباز ادامه داد‪ :‬با توجه‬ ‫شــرب اهواز تا ‪ ۲‬ماه اینده خبر‬ ‫بهانجاماقداماتدر جبهه های‬ ‫داد‪.‬‬ ‫مختلــف کاری تا دو مــاه اینده‬ ‫حمیدرضا جانباز‬ ‫حمیدرضا جانباز در حاشیه‬ ‫این پروژه به اتمام خواهد رسید‬ ‫بازدیــد از پــروژه اب رســانی‬ ‫و اب باکیفیــت بــاال از کانــال‬ ‫بــه شهرســتان اهــواز در قالــب طــرح غدیــر در چمران به تصفیه خانه های شهر اهواز می رسد‪.‬‬ ‫جمــع خبرنــگاران‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن پــروژه جانبــاز ادامه داد‪ :‬در جلســات پروژه دیگری نیز‬ ‫برنامه ریزی شــده تــا در قالــب طــرح غدیــر اب مطرحشد کهانجاملوله گذاریبرایابگیریاز سد‬ ‫شــرب از رودخانــه دز بــه اهواز منتقل شــود‪ .‬به دز است که توسط قرارگاه خاتم در حال انجام‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬براین اساس و با اجرای اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬ایــن پروژه با ســرعت باالیی‬ ‫ایــن طــرح‪ ،‬کیفیت و پایــداری اب در شهرســتان در حــال انجام اســت و بعد از اتمام پــروژه‪ ،‬اب‬ ‫اهواز افزایش خواهد یافت‪ .‬مدیرعامل شــرکت باکیفیتبسیار باالاز دز بهنقاطجمعیتیشهرها‬ ‫مهندســی اب و فاضــاب کشــور گفــت‪ :‬در این و روستاهایی که از طرح غدیر اب شرب دریافت‬ ‫طــرح اب از انتهــای کانــال چمران توســط خط می کنندمنتقلخواهدشد‪.‬‬ ‫اغاز به کار کمیتهسوخت‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫ســخنگوی شــرکت ملی گاز گفت‪ :‬با شــروع‬ ‫فصل ســرما دغدغــه تامین گاز کشــور به وجود‬ ‫می اید؛ برای این موضوع مهم به دستور معاون‬ ‫وزیــر در امــور گاز کمیتــه ای تشکیل شــده کــه در‬ ‫گازرسانی به مشترکان وقفه ای ایجاد نشود‪ ،‬البته‬ ‫بــرای موضوع نیازمند همراهی جدی مشــترکان‬ ‫هســتیم‪ .‬محمد عســگری در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫بــا اشــاره به اغاز به کار کمیته ســوخت شــرکت‬ ‫ملــی گاز ایــران‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬هــدف ایــن کمیته‬ ‫برنامه ریــزی بــرای تامین گاز پایدار مشــترکان در‬ ‫فصل سرماســت شــرایط تامین گاز در زمســتان‬ ‫هیــچ زمانی مطلوب نبوده امــا برنامه ریزی ها و‬ ‫ســاماندهی های الزم صــورت گرفتــه که بتوانیم‬ ‫بدون ایجاد مشکل از فصل سرما عبور کنیم لذا‬ ‫بــا توجه به اینکه اولویت شــرکت گاز این بوده‬ ‫که سوخت رسانی بدون وقفه صورت بگیرد‪ ،‬این‬ ‫کمیتهتشکیل شدهاستتاتدابیر الزماتخاذشود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬دراین بین از تمام مردم نیز تقاضا‬ ‫داریم که نســبت به مصرف گاز دقت بیشــتری‬ ‫داشته باشند و دمای رفاه بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۲‬درجه را‬ ‫رعایت کنند‪ ،‬بی شک گذر از فصل سرما با تامین‬ ‫گاز پایدار بدون همراهی مردم تحقق نمی یابد‬ ‫بنابراینتقاضاداریممشترکاننسبتبهاینمهم‬ ‫هوشیار باشند‪ .‬سخنگوی شرکت ملی گاز با اشاره‬ ‫به لزوم مدیریت مصرف توسط مشترکان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای این منظور در بخش های مختلف به‬ ‫فرهنگ ســازی اقــدام کردیم‪ ،‬همیــن موضوع نیز‬ ‫موجب شده طی سال های اخیر توجه مشترکان‬ ‫به این مسئله بیشتر شود و اکنون شاهد افزایش‬ ‫مدیریت مصرف در میان مشــترکان هســتیم اما‬ ‫بازهم تقاضا داریم که موضوع مدیریت مصرف‬ ‫در دســتور کار همــه مشــترکان باشــد‪ .‬عســگری‬ ‫با اشــاره به میزان مصرف گاز در ســال گذشــته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سال قبل در بخش خانگی و تجاری میزان‬ ‫مصــرف بــه ‪ ۶۵۰‬میلیون مترمکعــب در روز هم‬ ‫رســید و امیدواریم امسال با مدیریت مصرف‬ ‫دیگر این عدد را شــاهد نباشیم‪ .‬به گفته وی‬ ‫تمــام تمهیــدات را برای مدیریــت مصرف در‬ ‫نظر گرفته ایم تا مشکلی ایجاد نشود؛ هرسال‬ ‫در فصل سرما شرایط تامین سخت است که‬ ‫امیدواریــم بــا همراهی مــردم امســال اوضاع‬ ‫بهتــری را تجربــه کنیــم‪ .‬بایــد توجــه داشــت‬ ‫هرچــه مصــرف در بخــش خانگــی و تجــاری‬ ‫کاهــش یابــد‪ ،‬منافع ان عائــد بخش صنعت‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫و تولیــد کشــور و درنهایــت مــردم م ‬ ‫مشــترکان می توانند با راهکارهای ســاده هم به‬ ‫اقتصــاد خانــواده و هم به اقتصاد کشــور کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫زاینده رود در رده رودخانه های‬ ‫حفاظت شدهقرار گیرد‬ ‫مدیر محیط زیستوکیفیتمنابعابشرکت‬ ‫اب منطقه ای اصفهان گفت‪ :‬رودخانه زاینده رود‬ ‫بایــد در رده رودخانه هــای حفاظت شــده قــرار‬ ‫گیرد‪ .‬مســعود سیدی پور در گفت وگو با مهر با‬ ‫تاکیــد بر لــزوم قرارگیــری رودخانه زاینــده رود در‬ ‫رده رودخانه های حفاظت شــده‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫در ایــن صــورت امــکان ســاماندهی‪ ،‬تجمیــع و‬ ‫تصفیــه رواناب های خاکســتری‪ ،‬ارتقای کیفیت‬ ‫پســاب تصفیه خانه هــای فاضالب‪ ،‬جمــع اوری‬ ‫و یکپارچه ســازی محل های دفن زبالــه‪ ،‬احداث‬ ‫کارخانه های کمپوســت‪ ،‬ازادسازی حریم و بستر‬ ‫رودخانه‪،‬جلوگیریاز ساخت وسازهایغیرمجاز‪،‬‬ ‫توســعه پایــدار کاربری ها در حاشــیه رودخانه و‬ ‫اجرای سایر برنامه های عالج بخشی در حوضه‬ ‫ابریز میسر خواهد شد‪ .‬وی با بیان اینکه کیفیت‬ ‫اب بــه حجــم جریــان اب و االینده هــا وابســته‬ ‫اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بررســی وضعیت کیفیت اب‬ ‫رودخانــه و مخــزن ســد زاینــده رود این مــوارد را‬ ‫تایید کرده است‪ .‬مدیر محیط زیست و کیفیت‬ ‫منابع اب شرکت اب منطقه ای اصفهان با بیان‬ ‫اینکهکنترلکیفیتابرودخانهوشناساییمنابع‬ ‫الوده کننده در برنامه ریزی‪ ،‬مدیریت و حفاظت‬ ‫کیفی رودخانه بســیار حائز اهمیت اســت‪ ،‬ابراز‬ ‫داشــت‪ :‬رودخانــه زاینــده رود بــا تهدیــدات و‬ ‫چالش های کیفی مختلفی روبرو است و به دلیل‬ ‫ورود االینده های مختلف کیفیــت اب رودخانه‬ ‫به ویژهدر پایین دستبسیار نامطلوباستزیرا‬ ‫در سال های اخیر به دلیل کاهش چشمگیر دبی‬ ‫رودخانه توان خود پاالیی ان نیز پایین بوده و‬ ‫االینده ها کمتر دچار زوالمی شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تقویتاینترنتخانگیروستای‬ ‫سید میران و نوچمن‬ ‫با نصب تجهیزات جدید‪،‬‬ ‫دانش امــوزان و دانشــجویان‪،‬‬ ‫ســرویس اینترنــت خانگــی‬ ‫تقویــت ان را کامــا ضــروری‬ ‫روستاهاینوچمنو سیدمیران‬ ‫دانســت‪ .‬مدیــر مخابــرات‬ ‫تقویــت شــد‪ .‬احمدرضــا کبیر‪،‬‬ ‫شهرســتان گــرگان در ادامــه به‬ ‫مدیر مخابراتشهرستانگرگان‬ ‫تشــریح اقدامــات انجا مشــده‬ ‫احمدرضا کبیر‬ ‫ضمــن اعــام این خبــر گفت‪:‬‬ ‫در روســتاها پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫توســعه ارتباطات مخابرات در‬ ‫یکــی از ایــن اقدامــات نصــب‬ ‫روســتاهای توایع گرگان با تالش کارشناســان در دو دستگاه ‪ dslam‬و افزایش پورت های ‪ adsl‬در‬ ‫دســتور کار و از اولویت ویژه ای برخوردار است‪ .‬روستای نوچمن و سید میران است که موجب‬ ‫وی با اشاره به اینکه سرویس اینترنت به عنوان شده است متقاضیان بیشتری بتوانند از اینترنت‬ ‫نیاز اصلی مردم در شرایط کنونی مطرح است‪ ،‬خانگی بهره مند شــده و باکیفیــت افزون تری از‬ ‫با اغاز سال تحصیلی و به جهت استفاده بیشتر اینسرویساستفادهکنند‪.‬‬ ‫اهدای بیش از ‪ ۱۷۰۰‬سری جهیزیه به‬ ‫نیازمندانسیستان وبلوچستان‬ ‫معــاون حمایــت و‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در این راســتا‪ ،‬طی‬ ‫ســامت خانــواده کمیتــه‬ ‫شش ماهه نخست سال جاری‪،‬‬ ‫امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫بیــش از ‪ ۱۷۰۰‬ســری جهیزیه و‬ ‫سیستان وبلوچســتان گفــت‪:‬‬ ‫هدیــه ازدواج بیــن نیازمنــدان‬ ‫طی ش ـش ماهه نخســت سال‬ ‫ســطح اســتان توزیــع شــد‪ .‬وی‬ ‫رمضان پودینه‬ ‫جــاری‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۷۰۰‬ســری‬ ‫افزود‪ :‬همچنین در این مدت‪،‬‬ ‫جهیزیــه و هدیــه ازدواج‪ ،‬بین‬ ‫تعــداد ‪ ۳۲‬ســری جهیزیــه نیــز‬ ‫گزارش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫توزیع‬ ‫نیازمندان ســطح اســتان‬ ‫اهدایی بوده که‪ ۲۵‬سری از سوی سپاه پاسداران‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬رمضان پودینه‪ ،‬معاون حمایت و ‪ ۷‬سری نیز از سوی موسسات خیریه اهداشده‬ ‫و ســامت خانــواده کمیتــه امــداد امام خمینی است‪ .‬پودینه بیان کرد‪ :‬در بحث درمان نیز طی‬ ‫(ره) سیستان وبلوچستان گفت‪ :‬یکی از خدمات ش ـش ماهه نخست ســال‪ ،‬تعداد ‪ ۱۱‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫حمایتی برجسته کمیته امداد حضرت امام (ره) کودک دچار ســوءتغذیه و بیش از ‪ ۸‬هزار مادر‬ ‫بــرای ترویــج فرهنــگ حســنه ازدواج در میــان در قالب طرح ارتقاء سالمت مادران‪ ،‬بن کارت‬ ‫جوانــان‪ ،‬اعطای جهیزیــه و هزینه کمک به امر انان به مبلغ صد هزار تومان ماهیانه شــارژ شد‬ ‫ازدواج جوانــان تحــت پوشــش اســت‪ .‬معــاون تا از فروشــگاه های طرف قرارداد‪ ،‬ســبد غذایی‬ ‫حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان تهیهکنند‪.‬‬ ‫احیایجایگاهحوزهعلمیهمشهد‬ ‫ضروری است‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫و گســترش نیز خواهــد یافت‪.‬‬ ‫مقدس‪:‬تولیــت اســتان قــدس‬ ‫تولیت اســتان قــدس رضوی در‬ ‫رضــوی بــا اشــاره بــه قدمــت‬ ‫ادامــه بــه قدمت حوزه علمیه‬ ‫و جایــگاه تاثیرگــذار حــوزه‬ ‫کهــن مشــهد اشــاره و بــا بیــان‬ ‫علمیه مشــهد بــر لــزوم احیای‬ ‫اینکه درگذشــته حوزه مشــهد‬ ‫احمد مروی‬ ‫ایــن جایــگاه تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫جــزو مهم تریــن و معتبرتریــن‬ ‫حجت االسال م والمســلمین‬ ‫حوزه های علمیه جهان تشیع‬ ‫احمــد مــروی در دیــدار علمــا‪ ،‬خطبــا و ائمــه بــوده اســت‪ ،‬ابراز کــرد‪ :‬در طول تاریخ به برکت‬ ‫جماعات حرم مطهر رضوی که در تاالر والیت مضجــع شــریف امــام رضــا (ع) حوزه مشــهد از‬ ‫بارگاه منور امام رضا (ع) انجام شد‪ ،‬با بیان اینکه کثرت علمای بزرگ و مدرسین برجسته برخوردار‬ ‫رهبــر انقالب بســیار نســبت به حــوزه و طالب بوده و از حوزه های علمیه شاخص جهان تشیع‬ ‫امید دارند‪ ،‬به توصیه موکد معظم له نسبت به بوده اســت‪ ،‬بطوریکــه طالب از نقاط مختلف‬ ‫حضور و همکاریاستانقدسباحوزه یعلمیهو بــرای کســب علم به ایــن حوزه می امدنــد‪ .‬وی‬ ‫روحانیت مشهد در حکم انتصاب تولیت استان افزود‪:‬حوزهمشهداز انچنانجایگاهیبرخوردار‬ ‫قــدس اشــاره و ابــراز کــرد‪ :‬همکاری نزدیــک در بــوده اســت کــه حتی علمــای بزرگــی همچون‬ ‫حوزه مسائل فرهنگی و تقویت ارتباط با حوزه «عالمه بحرالعلوم» برای فراگیری فقه به حوزه‬ ‫علمیه کهن مشهد مقدس از برنامه های اصلی مشــهد امده اســت‪ .‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫اســتان قــدس اســت‪ .‬وی از برنامه ریــزی جهت مروی با بیان اینکه در طول تاریخ حوزه علمیه‬ ‫راه اندازی مدرسه عالی فقه عالم ال محمد (ص) مشهد در حوزه های مختلف پیشرو بوده است‪،‬‬ ‫در مشــهد خبر داد و تصریح کرد‪ :‬در کنار بقیه گفت‪:‬بایدسابقهدرخشانتاریخیحوزهمشهد‬ ‫مراکز‪ ،‬موسسات و مراکز علمی مشهد مقدس‪ ،‬معرفی شود و مرجعی برای تربیت فضال باشد‬ ‫مدرسه عالی فقه عالم ال محمد (ص) در محل بطوریکــه طالب از حوزه قم به مشــهد بیایند‪،‬‬ ‫کنونیدانشگاهعلوماسالمیرضویتعیین شده ایــن جایگاهی اســت که از حوزه مشــهد که در‬ ‫اســت تــا بتوانــد پاســخگوی نیازهــای فقهــی و جــوار مرقد شــریف عالــم ال محمــد (ص) قرار‬ ‫مســائل مســتحدثه باشــد‪ ،‬دانشــگاه رضوی به دارد‪ ،‬انتظار می رود؛ نباید حوزه مشهد همانند‬ ‫محلدیگریمنتقلخواهدشدو انشاهللتوسعه حوزه هایعلمیهسایر شهرهاباشد‪.‬‬ ‫‪ ۳۷‬مگاوات برق جدید برای شهرک های‬ ‫صنعتیخراسانرضویفراهممی شود‬ ‫مشــهد مقدس‪-‬رویــداد‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی استان‬ ‫امروز‪:‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫بــه امضــا رســیده تا طــی این‬ ‫شــهرک های صنعتی خراسان‬ ‫تفاهم نام ههــا هزینــه تامیــن‬ ‫رضــوی گفــت‪ :‬تاکنــون زمینه‬ ‫بــرق بیــن ایــن دســتگاه ها‬ ‫الزم برای تامین ‪ ۳۷‬مگاوات‬ ‫تقســیم شــود‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫علی بهرامی زاده‬ ‫بــرق جدیــد در شــهرک های‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫صنعتــی کاویــان و مشــهد‬ ‫خراسان رضوی گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫(کالت) و ناحیــه صنعتی داورزن با همکاری تفاهم نامه هایــی بــرای تامیــن بــرق شــهرک‬ ‫شــرکت های بــرق منطق ـه ای و توزیــع بــرق صنعتــی قوچــان ‪ ،۲‬شــهرک صنعتــی شــماره‬ ‫خراسان رضوی تا پایان سال تامین می شود‪ .‬پنــج مشــهد‪ ،‬شــهرک صنعتــی کالت‪ ،‬شــهرک‬ ‫علــی بهرامــی زاده در نشســت ویدیــو صنعتــی گنابــاد‪ ،‬ناحیــه صنعتــی داورزن و‬ ‫کنفرانســی بــا معــاون وزیــر صمــت و رئیــس ناحیه صنعتی میان جلگه منعقدشده است‪.‬‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی وی اضافــه کرد‪ :‬بر اســاس این تفاهم نامه ها‬ ‫ایــران‪ ،‬اخرین وضعیت تامین بــرق موردنیاز ‪ ۴۵‬درصــد از هزین ههــای تامیــن بــرق ایــن‬ ‫شهرک های صنعتی استان را تشریح کرد‪ .‬وی شــهرک ها و نواحــی صنعتی برعهده شــرکت‬ ‫گفت‪ :‬مســئولیت شرکت شهرک های صنعتی شهرک های صنعتی استان‪ ۱۵ ،‬درصد از محل‬ ‫خراســان رضوی تامین برق از ورودی شهرک اعتبارات اســتانی در اختیار سازمان مدیریت‬ ‫تا داخل ان بوده و ایجاد خطوط انتقال برق و برنامه ریزی و ‪ ۴۰‬درصد توسط شرکت برق‬ ‫خارج از شهرک برعهده شرکت برق است لذا منطقه ای خراسان تامین می شود‪.‬‬ ‫بــرای تامیــن بــرق جدیــد بــرای شــهرک های‬ ‫در ایــن نشســت علــی رســولیان‪ ،‬معــاون‬ ‫صنعتــی بــا همــکاری دســتگاه های متولی به وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت ضمــن‬ ‫یــک مــدل جدیــد مشــارکتی دس ـت یافتیم‪ .‬قدردانــی از پیگیــری و اقــدام انجام گرفتــه‬ ‫بهرامــی زاده ادامــه داد‪ :‬در ایــن راســتا خواســتار تســریع در رونــد اجــرای طرح های‬ ‫تفاهم نامه هایــی بــرای هزینه تامین برق هر مربــوط با همکاری شــرکت های برق اســتان‬ ‫شــهرک بــا شــرکت بــرق منطقه ای و ســازمان شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1189‬‬ ‫نشست کمیسیون ایمنی راه های استان برگزار شد‬ ‫کاهش ‪ ۱۱‬درصدی فوتی های تصادفات در راه های سمنان‬ ‫نشست کمیسیون ایمنی راه های استان سمنان‬ ‫بــه میزبانی اســتانداری برگزار شــد‪ .‬رئیس پلیس راه‬ ‫استان سمنان درباره امار تصادفات استان گفت‪ :‬در‬ ‫ش ـش ماهه اول ســال جاری ‪ ۱۰۹‬نفــر در جاده های‬ ‫اســتان جان خود را از دســت دادند‪ .‬سرهنگ تقی‬ ‫کبیری در نشست کمیســیون ایمنی راه های استان‬ ‫ســمنان بــه میزبانی اســتانداری با بیــان اینکه طی‬ ‫ش ـش ماهه نخست ســال جاری‪ ،‬شــاهد کاهش ‪۱۱‬‬ ‫یهــای تصادفــات در راه های اســتان‬ ‫درصــدی فوت ‬ ‫بودیم‪ ،‬بیان داشت‪ :‬درمجموع‪ ،‬طی نیم سال اول‬ ‫سال جاری‪ ۱۰۹ ،‬نفر در راه های استان فوت شدند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال جاری‪،‬‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل‪ 2/4 ،‬درصد‬ ‫افزایش تردد در راه های اســتان به وقوع پیوســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در بحــث تصادفات منجر به جــرح نیز در‬ ‫ایــن بازه زمانی میزان پنج درصد افزایش داشــتیم‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راه اســتان ســمنان با بیان اینکه تعداد‬ ‫کل تصادفــات در راه های اســتان (فوتی‪ ،‬جرحی و‬ ‫خسارتی)در شش ماههنخستسالجاری‪،‬نسبت‬ ‫به سال قبل‪ ،‬یک درصد کاهش داشته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عدم توجه به جلو با ‪ ۶۶‬درصد‪ ،‬بیشترین فراوانی‬ ‫را ازنظــر علــت تصادفات به خود اختصــاص داده‬ ‫است‪ .‬کبیریبااشارهبهاینکهدر شش ماههنخست‬ ‫سال ‪ ،۱۳۹۹‬تعداد ‪ ۱۵‬مورد تصادف اتوبوس مقصر‬ ‫در راه های اســتان داشــتیم که این میــزان در مدت‬ ‫مشابه سال جاری به ‪ ۲۳‬مورد افزایش یافت‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪:‬مابه طورمعمولدر شبانه روز حداقلیکمورد‬ ‫اتوبوس دارای نقص فنی در راه های استان داریم که‬ ‫نیاز است تا شرکت ها مسافربری نسبت به بررسی‬ ‫کیفیتو سالمتاتوبوس هادر مبدا‪،‬توجه کنند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور اســتان ســمنان گفــت‪:‬‬ ‫تصادفات منجر به فوت در درون شهرهای استان‬ ‫طــی نیم ســال اول ‪ ۱۴۰۰‬نســبت به مدت مشــابه‬ ‫ســال قبل متاسفانه ‪ ۲۷‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ســرهنگ موســی بزرگی در همین نشســت با بیان‬ ‫اینکــه در خصوص تصادفات فوتی شــهری در کل‬ ‫اســتان‪ ۱۱ ،‬فقره تصادف فوتی در ‪ ۶‬ماهه ســال ‪۹۹‬‬ ‫به ثبت رسید که این میزان به‪ ۱۴‬مورد در شش ماهه‬ ‫نخست سال جاری افزایش یافت که با افزایش‪۲۷‬‬ ‫درصــدی همــراه بود‪ ،‬ابــراز کرد‪ :‬ما درمجمــوع ‪۷۷‬‬ ‫درصــد کاهــش تعــداد تصادفات فوتــی را از ســال‬ ‫شروع برنامه (سال‪ )۱۳۹۶‬تا به امروز داشتیم‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه تصادفــات جرحــی معابــر‬ ‫درون شــهری ما در اســتان در ‪ ۶‬ماهه نخست سال‬ ‫جــاری‪ ،‬یــک هــزار و ‪ ۴۹‬مورد اســت که نســبت به‬ ‫مدت مشــابه ســال قبل‪ ۶۸ ،‬درصد افزایش داشته‬ ‫اســت‪ ،‬ابراز کــرد‪ ۳۴ :‬نقطه حادثه خیز درمجموع‬ ‫معابر شــهری اســتان در ســال ‪ ۱۴۰۰‬احصا شده که‬ ‫تاکنــون چهــار نقطــه اشکارســازی و دونقطــه نیــز‬ ‫ایمن سازیشدهاست‪.‬‬ ‫رئیــس پلیس راهور اســتان ســمنان با اشــاره به‬ ‫اینکه تاکنون اقدام موثری برای ایمن ســازی نقاط‬ ‫حادثه خیز درو نشــهری اســتان صورت نگرفته که‬ ‫نیــاز اســت ایــن مهــم به صــورت جــدی در دســتور‬ ‫کار قــرار گیرد‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬عــدم توجه به جلو با‬ ‫‪30/5‬درصد و عدم رعایت حق تقدم با ‪ ۲۷‬درصد‪،‬‬ ‫بیشترینفراوانیعلتتصادفاتمعابر درون شهری‬ ‫اســتان طــی ش ـش ماهه نخســت ســال ‪ ۱۴۰۰‬را بــه‬ ‫خود اختصاص داده اســت همچنین ســواری با ‪۷۱‬‬ ‫درصد‪ ،‬بیشترین فراوانی نوع کاربری وسیله نقلیه در‬ ‫تصادفات معابر درون شهری در این بازه زمانی را به‬ ‫خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫با هدف کاشت ‪ 1400‬نهال در سراسر ایران‬ ‫رکابزنحامیمحیط زیستوارد گرگانشد‬ ‫دوچرخ هســوار حامی محیط زیســت که با هدف کاشــت ‪1400‬‬ ‫نهال به سراســر ایران رکاب می زند‪ ،‬وارد شــهر گرگان شــد‪ .‬کرامت‬ ‫عزیززاده‪ ،‬دوچرخه سوار اردبیلی با شعار «حمایت از محیط زیست‬ ‫ســالم‪ ،‬زندگی ســالم و شــهر پاک برای همگان» و همچنین اشاعه‬ ‫«فرهنــگ دوچرخ هســواری» و «کاهــش الودگــی هــوا» بــه شــهر‬ ‫گــرگان رســید و مــورد اســتقبال کارکنان شــهرداری قــرار گرفت‪ .‬این‬ ‫دوچرخ هســوار جهانگرد‪ ،‬تور ایران گردی ســه ماهه خود را از پنجم‬ ‫مهرماه از شهرستان اردبیل با هدف کاشت بیش از یک هزار نهال‬ ‫در مراکز استان ها اغاز کرده است‪ .‬عزیززاده که تاکنون بیش از ‪40‬‬ ‫هزار نهال در ‪ 70‬کشــور جهان کاشــته اســت‪ ،‬قصد دارد در اقامت‬ ‫س ـه روزه خود در شــهر گرگان‪ 14 ،‬نهال در این شــهر بکارد و سپس‬ ‫عازم شهرستان گنبدکاووس خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انجام‪ ۷۳‬ماموریت امدادیتوسطبالگردهایاورژانسفارس‬ ‫مدیر مرکز اورژانس فارس گفت‪ :‬از ابتدای سال‬ ‫جــاری تاکنــون ‪ ۷۳‬ماموریت امدادرســانی توســط‬ ‫بالگرد اورژانس فارس انجا مشــده است‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر‪ ،‬محمدجواد مرادیان گفت‪ :‬از ابتدای امســال‬ ‫تاکنــون ســه بالگرد تحــت اختیــار اورژانــس فارس‬ ‫بوده که در شــهرهای شــیراز‪ ،‬اباده و داراب مستقر‬ ‫هســتند‪ ۷۳ ،‬بــار بــرای امدادرســانی بــه بیمــاران‬ ‫اورژانســی بــه پرواز درامدنــد‪ .‬او در ادامه افزود‪ :‬در‬ ‫این ‪ ۷۳‬پرواز‪ ۷۶ ،‬بیمار اورژانسی ضمن انتقال در‬ ‫کمترین زمان ممکن‪ ،‬خدمات رایگان فوریت های‬ ‫پزشکی دریافت کردند‪ .‬مرادیان بیان کرد‪ :‬با استقرار‬ ‫دو فرونــد بالگــرد نیــز در شهرســتان های الرســتان‬ ‫و جهــرم‪ ،‬درمجمــوع پنــج فرونــد بالگــرد اورژانس‬ ‫در اســتان فارس فعال اســت که تمام استان فارس‬ ‫را تحت پوشــش امداد هوایی قرار داده اســت‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬در فرایند درخواست امداد هوایی‪ ،‬پس‬ ‫از درخواســت مددجو‪ ،‬شرایط امداد و با توجه به‬ ‫مســافت‪ ،‬محل فرود‪ ،‬مشکل بیمار و زمان غروب‬ ‫خورشــید‪ ،‬اجازه پرواز داده می شود‪ .‬مدیر حوادث‬ ‫و فوریت های پزشــکی دانشــگاه اظهار کرد‪ :‬استان‬ ‫فــارس بــا دارا بــودن ‪ ۲۲۰‬پایگاه زمینی‪ ،‬پنج پایگاه‬ ‫هوایــی‪ ،‬دو پایــگاه موتــوری و دو پایــگاه اتوبوس‬ ‫امبوالنــس به صورت شــبانه روزی اماده خدمت به‬ ‫هم استانی ها در شرایطی اورژانسی است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کاهشرعایتپروتکل هایبهداشتیدر یزد‬ ‫هرچنــد اســتان یــزد بــه لحــاظ وضعیــت‬ ‫واکسیناســیون بــا پوشــش ‪ ۸۰‬درصــدی جمعیــت‬ ‫باالی ‪ ۱۸‬ســال خود در برابر کووید‪ ۱۹ -‬از جایگاه‬ ‫بســیار بهتری از ســایر اســتان ها و باالتر از متوسط‬ ‫کشوری قرار دارد ولی عادی انگاری و کاهش سطح‬ ‫رعایت پروتکل ها به زیر ‪ ۵۰‬درصد منجر به افزایش‬ ‫امــار مبتالیان به کرونای اســتان طــی روزهای اخیر‬ ‫هستیم به طوری که مســئوالن این روند را به نوعی‬ ‫ورود استان به موج ششم کرونا تلقی می کنند‪ .‬به‬ ‫گزارشایسنا‪،‬دکتر مسعودشریفی‪،‬معاونفنیمرکز‬ ‫بهداشــت اســتان یــزد در این رابطــه گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫بیــش از ‪ ۶۳۸‬هــزار یــزدی دوز اول واکســن کرونــا‬ ‫و ‪ ۳۷۲‬هــزار و ‪ ۱۴۳‬نفــر نیــز دوز نوبــت دوم ایــن‬ ‫واکســن را تزریــق کرده انــد‪ .‬به گفت ـه ی وی‪ ،‬عالوه‬ ‫بر ‪ ۸۰‬درصد گروه ســنی ‪ ۱۸‬ســال به باالی اســتان‪،‬‬ ‫تاکنون ‪ ۶۱‬درصد از جمعیت ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬ســال اســتان‬ ‫کــه عمدتــا قشــر دانش امــوزان و معــادل ‪ ۶۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۴۹‬نفــر هســتند نیــز دوز اول واکســن خــود را‬ ‫دریافت کرده اند‪ .‬دکتر ابراهیم سلمانی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫دانشگاهعلومپزشکییزددراین بارهاظهار کرد‪:‬طی‬ ‫شبانه روز گذشته‪،‬از ‪ ۹۱۳‬نمونهگرفته شدهاز بیماران‬ ‫مشــکوک بــه کرونا ویــروس‪ ،‬بــر اســاس معیارهای‬ ‫قطعــی تشــخیصی ‪ ۳۵۶‬بیمار مبتــای قطعی به‬ ‫یشــده اند که از این تعداد‬ ‫کرونا در اســتان شناسای ‬ ‫‪ ۳۶‬نفر در بیمارستان های استان بستری و ‪ ۳۲۰‬نفر‬ ‫در منزل دوران نقاهت را طی می کنند‪ .‬وی از قربانی‬ ‫شــدن ســه بیمار کرونایی دیگر طی ایــن مدت در‬ ‫شهرستان یزد خبر داد و افزود‪ ۴۰۵ :‬بیمار مشکوک‬ ‫به کرونا در بیمارســتان های اســتان بستری هستند‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ ۸۱‬نفــر در بخــش مراقبت های‬ ‫ویــژه خدمــات دریافــت می کنند‪ .‬مهــران فاطمی؛‬ ‫اســتاندار یــزد نیــز اخیرا در نشســت ســتاد کرونای‬ ‫استان نســبت به افزایش امار مبتالیان به کرونا در‬ ‫استان ابراز نگرانی کرده و گفته است‪ :‬نمودار امار‬ ‫مبتالیان به کرونای اســتان گویای این اســت که‬ ‫در حال ورود به موج ششــم کرونا هســتیم و با‬ ‫ایــن حســاب ضروری اســت تمــام توان خــود را‬ ‫در جهــت کاهش ارتفاع موج و کمترین اســیب‬ ‫شهــای مختلف اســتان‬ ‫ب هســامت مــردم و بخ ‬ ‫بــکار بگیریــم‪ .‬وی علــت افزایش امــار مبتالیان‬ ‫به کرونای اســتان نســبت به برخی از اســتان ها‬ ‫باوجود وضعیت مناســب در امر واکسیناسیون‬ ‫را کاهــش ســطح رعایــت پروتک لهــا بــه زیر ‪۵۰‬‬ ‫درصد ذکر کرده و با اشاره به ریزش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫امــار دریافت کننــدگان دوز دوم واکســن کرونــا‪،‬‬ ‫بیــان کــرده اســت‪ :‬ایــن افــراد دوز اول واکســن‬ ‫کرونــا را تزریــق کرده انــد امــا بــرای تزریــق دوز‬ ‫یکــه بنــا بــه‬ ‫دوم ان اقــدام نکرده انــد درحال ‬ ‫اظهــار کارشناســان‪ ،‬بــدن افــراد دو هفته بعد از‬ ‫دریافت دوز دوم واکسن به ایمنی قابل قبولی‬ ‫می رســد‪ .‬اســتاندار معتقــد اســت کــه در زمینــه‬ ‫مدیریت افکار عمومی باید یک اقدام عالمانه‬ ‫کارشناســانه انقالبــی بــا حضــور دســتگاه های‬ ‫ذی ربــط در خصــوص اهمیــت تزریــق واکســن‬ ‫و رعایــت پروتک لهــای بهداشــتی بــا اســتناد‬ ‫بــه تحقیقــات علمــی و پژوهشــی انجام شــود‪.‬‬ ‫فاطمــی به موضــوع برگزاری حضــوری کالس ها‬ ‫در مدارس نیز اشــاره و خاطرنشــان کرده است؛‬ ‫الزم اســت واکسیناســیون دانش امــوزان تا نیمه‬ ‫ابان ماه بر اساس ایین نامه ‪ ۰۶‬تکمیل شود ولی‬ ‫شرط حضور در کالس های حضوری را مصوبات‬ ‫ســتاد کرونــا‪ ،‬واکسیناســیون دانش امــوزان و‬ ‫خانواده های ان هاست لذا با مدارسی که خارج‬ ‫از چارچــوب تعیین شــده عمــل کننــد‪ ،‬برخــورد‬ ‫یشــود‪ .‬اســتاندار تقویــت نظــارت بــر رعایت‬ ‫م ‬ ‫پروتک لهــا در بخش هــای مختلــف را خواســتار‬ ‫شــده و تاکید کرده اســت‪ :‬در این راســتا معاون‬ ‫هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری با مدیران‬ ‫دســتگاه های مرتبط با مجموعه های پرتردد نظیر‬ ‫ترمینــال‪ ،‬فــرودگاه و راه اهــن جلســه گذاشــته و بر‬ ‫اهمیــت موضوع تاکید کرده و شــخصا بازدیدهای‬ ‫سرزده ای را از این مجموعه ها به عمل اورد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فرونشستزمینارمغانخشکسالیدر دیار هیرکان‬ ‫نقشه های سازمان زمین شناسی و تائید معضل‬ ‫فرونشســت زمین در گلســتان‪ ،‬زنگ خطری جدی‬ ‫برای مدیران و اهالی استان است تا برای جلوگیری‬ ‫از اســتحصال بی رویــه اب از ســفره های عمیــق‬ ‫چاره جویی کنند که در صورت تســاهل خســارات‬ ‫یشــماری همچــون نابــودی کشــاورزی‪ ،‬تخلیــه‬ ‫ب ‬ ‫ســکونتگاه های مرزی و مهاجرت را به همراه دارد‪.‬‬ ‫شــرایط و تغییرات اقلیمی چند سال اخیر و وقوع‬ ‫خشکســالی شــدید در گلســتان تبعــات بســیاری‬ ‫برای این اهالی این استان شمالی به همراه داشته‬ ‫اســت کــه باید بــرای رفع این چالش فراگیر کشــور‬ ‫تدابیــر ویــژه اتخاذ کرد‪ .‬کاهــش تولید محصوالت‬ ‫زراعــی‪ ،‬تنگنــای شــدید در تامیــن اب اشــامیدنی‪،‬‬ ‫بهــا و پهن ههــای ابــی و وقوع‬ ‫خشــک شــدن تاال ‬ ‫ریزگــرد ازجملــه رخدادهــای ملموس و محســوس‬ ‫این رخدادهای اقلیمی است که روزبه روز بر دامنه‬ ‫یشــود‪ .‬اما خشکســالی تهدید خزنده‬ ‫ان افزوده م ‬ ‫دیگــری را نیــز بــه گلســتان هدیــه داد‪ ،‬بــر اســاس‬ ‫هشدار سازمان زمین شناسی کشور‪ ،‬این استان طی‬ ‫ســال های اخیر با فرونشســت جدی زمین مواجه‬ ‫شــده اســت‪ .‬نقش ـه های تخصصــی این ســازمان‬ ‫بیانگــر ان اســت کــه شــدت افت فرونشســت در‬ ‫برخی نقاط استان به حدود ‪ ۲۲‬سانتیمتر رسیده‬ ‫اســت‪ ،‬موضوعی که تمامی فعالیت های ازجمله‬ ‫اقتصــادی و اجتماعــی این اســتان مــرزی را تحت‬ ‫تاثیــر قرار داده اســت‪ .‬دبیر کمیته فرونشســت و‬ ‫رئیس اداره ترازیابی دقیق اداره کل زمین ســنجی‬ ‫و نقش ـه برداری کشــور با اشــاره به این که گلستان‬ ‫طــی ســال های اخیر با توجه به کاهــش بارش ها‪،‬‬ ‫استخراج بی رویه منابع اب زیرزمینی و کم توجهی‬ ‫به مصرف بهینه اب با بحران خشکسالی و پدیده‬ ‫فرونشست مواجه شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در این راستا‬ ‫سازمان نقشه برداری کشور به عنوان متولی پایش‬ ‫فرونشست‪ ،‬اقدام به تهیه نقشه پراکندگی وقوع‬ ‫این پدیده در گلستان کرد‪.‬‬ ‫معصومه امیغ پی افزود‪ :‬بر این اساس‪ ،‬گلستان‬ ‫در منطق ـه ای بــه وســعت ‪ ۴۵۰۰‬کیلومترمربــع در‬ ‫اطــراف شــهرهای گــرگان‪ ،‬کردکوی‪ ،‬بنــدر ترکمن‪،‬‬ ‫ققــا‪ ،‬گنبــدکاووس و دلنــد بــا‬ ‫ســرخنکالته‪ ،‬ا ‬ ‫فرونشســت زمیــن مواجــه بــوده که ســرعت این‬ ‫فرونشست در بندر ترکمن افزون بر ‪ ۲۲‬سانتیمتر‬ ‫در سال و بیشتر از دیگر مناطق است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫برگزاری هفته فرهنگی در‬ ‫خانه عامری های کاشان‬ ‫بنــا به گفته حســین ناظمی مدیــر مجموعه خانه‬ ‫عامری های کاشان هفته فرهنگی اتریش از دوشنبه ‪26‬‬ ‫مهر لغایت جمعه ‪ 30‬مهر هر شــب در این مجموعه‬ ‫برگــزار می گــردد‪ .‬ناظمــی مدیــر خانــه عامری ها ســین‬ ‫برنامه های در دست اجرا را چنین بیان داشت‪ :‬برگزاری‬ ‫نمایشــگاه عکس از ایران و اتریش توســط امیر مقامی‬ ‫عــکاس کاشــانی و پیتر گارمــوش از اتریش‪ ،‬نمایشــگاه‬ ‫گروهی عکاســی‪ ،‬برنامه تک نوازی پیانو از ســاعت ‪18‬‬ ‫الی ‪ 19/30‬و پنج شــنبه و جمعه به صورت گــروه نوازی‬ ‫اجرا خواهد شد‪ .‬در این برنامه فرهنگی کارگاه عکاسی‬ ‫توسط استاد متقی و کارگاه موسیقی توسط استاد مازیار‬ ‫یوسفی برگزار خواهد شد وی اظهار نمود که بازدید از‬ ‫این هفته فرهنگی برای عموم ازاد است‪.‬‬ ‫هویت دار شدن بیش‬ ‫از ‪١٨‬هزار راس دام در‬ ‫ ‬ ‫میرجاوه‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان میرجــاوه گفت‪:‬‬ ‫در راســتای هویت دار کردن دام های منطقه‪ ،‬از اذرماه‬ ‫ســال گذشــته تاکنون بیــش از‪ ١٨‬هــزار و ‪ ٣٧٧‬راس دام‬ ‫سبک و سنگین پالک کوبی شد‪ .‬به گزارش عصر هامون‪،‬‬ ‫محسن کهرازهی بیان کرد‪ :‬دام های پالک شده شامل‪،‬‬ ‫‪ ۵٠٠‬راس گاو و گوســاله‪ ٩ ،‬هزار و ‪ ٧٩١‬راس گوســفند‪٧،‬‬ ‫هزار و ‪ ۴٧۶‬راس بز و ‪ ۶٠٠‬نفر شتر است که با همکاری‬ ‫تشکل هایبخشکشاورزیو بخشخصوصیدر سطح‬ ‫شهرستان کار پالک کوبی همچنان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت هویت دار شدن دام های بومی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی جهت ارائه به موقع خدمات جهت کنترل‬ ‫سالمت‪ ،‬بیمه دام و تامین نهاده‪ ،‬سهولت در جابجایی‬ ‫و نقل وانتقــال دام بــا توجه به مرزی بودن منطقــه را از‬ ‫مهم تریــن ویژگی هــای اجــرای طــرح پالک کوبــی دام‬ ‫برشمرد‪ .‬کهرازهی از همه دامداران خواست با مجریان‬ ‫پالک کوبیهمکاریکنند‪.‬‬ ‫کمک رسانی فوالد اکسین‬ ‫به مناطق زلزله زده اندیکا‬ ‫اهــواز‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬در پــی وقــوع زلزلــه در مناطــق‬ ‫شهرســتان اندیکا و وارد امدن خسارات شدید‪ ،‬شرکت‬ ‫فوالد اکســین خوزســتان با حضور در منطقه به کمک‬ ‫هم وطنان عزیز امد‪ .‬در بازدیدی که با حضور فرمانده‬ ‫ســازمان بســیج مســتضعفین‪ ،‬فرمانــده ســپاه حضرت‬ ‫ولیعصر (عج) خوزســتان‪ ،‬عضو هیئت مدیره شــرکت و‬ ‫جمعیاز مسئولینبرگزار شد‪،‬بههمتپایگاهمقاومت‬ ‫بســیج شــرکت نســبت به توزیع بســته های معیشــتی‬ ‫اقــدام گردیــد‪ .‬در ایــن برنامــه جنتــی بــه نمایندگــی از‬ ‫طــرف هیئت مدیره‪ ،‬مدیرعامل و کلیه کارکنان شــرکت‬ ‫ضمن اظهار همدردی با مردم عزیز و بر اساس وظیفه‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی صنایــع‪ ،‬بــر ادامــه همکاری‬ ‫و کمک رســانی شــرکت فوالد اکســین خوزســتان تاکید‬ ‫نمودنــد‪ .‬در ادامــه ســردار شــاهوارپور ضمــن تشــکر از‬ ‫حضور ارکان مدیریتی شــرکت فوالد اکســین خوزستان‬ ‫اظهــار داشــتند‪ ،‬ســازمان ها و نهادهــای مختلــف بایــد‬ ‫عــاوه بر مقابله با پیامدهــای حوادث به یــاری مردم‬ ‫حادثه دیدهبیایند‪.‬‬ ‫صنایع متخلف در‬ ‫استخراج رمز ارزها‬ ‫شناسایی شود‬ ‫علیرضــا پرنــده مطلــق‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت بــرق‬ ‫منطقــه ای سیســتان و بلوچســتان گفــت‪ :‬در خصوص‬ ‫صنایــع و کارخانه هایــی که میــزان تولید با میــزان برق‬ ‫مصرفی همخوانی ندارد با همکاری ســازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت میزان واقعی تولید ان ها بررسی شود‬ ‫و صنایع متخلف در بحث استخراج غیرمجاز رمز ارزها‬ ‫شناسایی و برخورد جدی صورت گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش عصر هامون؛ در جلسه بررسی استخراج‬ ‫غیرقانونی رمز ارزها در استان که با حضور دادیار حقوق‬ ‫عامه دادســرای عمومی و انقــاب زاهدان‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت توزیع بــرق‪ ،‬معاون شــرکت مخابرات اســتان‪،‬‬ ‫مدیران و مســئوالن ســایر ســازمان ها در محل شــرکت‬ ‫برق منطقه ای سیستان و بلوچستان برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در خصــوص صنایــع و کارخانه هایی که میزان تولید با‬ ‫میزان برق مصرفی همخوانی ندارد با همکاری سازمان‬ ‫صنعت‪،‬معدنوتجارتمیزانواقعیتولیدان هابررسی‬ ‫شود و صنایع متخلف در بحث استخراج غیرمجاز رمز‬ ‫ارزها شناسایی و برخورد جدی صورت گیرد‪ .‬وی عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬بــرای جلوگیــری از اســتفاده مجــدد دســتگاه های‬ ‫کشف شده اســتخراج رمز ارزها محل هایی جهت انبار‬ ‫و نگهداری در نظر گرفته شود تا امکان استفاده مجدد‬ ‫متخلفاناز ایندستگاه هامهیانشودو همچنینشرکت‬ ‫مخابرات استان در پایش و ارائه اطالعات فنی همکاری‬ ‫الزم را با صنعت برق اســتان بیش ازپیش داشــته باشد‪.‬‬ ‫خلیل عوض زاده مدیرعامل شرکت توزیع برق سیستان‬ ‫و بلوچستاننیز در اینجلسهبیان کرد‪:‬مسئلهاستخراج‬ ‫غیرمجاز رمز ارزها نه تنها در سیستان و بلوچستان بلکه‬ ‫در تمام کشور به یک مشکل اساسی تبدیل شده است و‬ ‫باتوجهبهشرایطاستاندر خصوصتعرف هبرقمناطق‬ ‫گرمســیری برای افراد متخلف جذابیت ایجاد کرده که‬ ‫پایش مستمر و همکاری بخش های مختلف بخصوص‬ ‫شرکت مخابرات استان می تواند در باال بردن کشفیات‬ ‫کمک بسزایی کند‪ .‬ابوالفضل احمدزاده دادیار حقوق‬ ‫عامه دادسرای عمومی و انقالب زاهدان با اشاره به نیاز‬ ‫و ضرورت همفکری همه دستگاه ها در اجرای قانون بر‬ ‫استفادهاز امکاناتموجودبهبهترینشکلو باتوجهبه‬ ‫شرایط استان الزم و ضروری دانست‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د بوشهر‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1189‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫طرح های سفر‬ ‫رئیس جمهوریرونق بخش‬ ‫اقتصاد استان است‬ ‫رئیساتاقبازرگانیبندر بوشهر گفت‪:‬اجراییشدن‬ ‫‪ ۹۴‬طرح تصویبی ســفر رئیس جمهور به این استان که‬ ‫عمــده ا نهــا اقتصادی بــوده‪ ،‬رونق بخش اقتصاد و به‬ ‫حرکت دراورنده چرخ اقتصاد استان بوشهر است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬خورشید گزدرازی افزود‪ :‬اینکه بخش‬ ‫اعظــم مصوب ‪ ‎‬ههــای اقتصادی ششــمین ســفر اســتانی‬ ‫رئیس جمهوریو هیئتدولتسیزدهمبهاستانبوشهر‬ ‫طرح هایــی بــود که توســط اتــاق بازرگانی احصــا و در‬ ‫شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و‬ ‫مصوب شده بود که مایه خرسندی بخش خصوصی و‬ ‫نشانه اهمیت دولت به این بخش است‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫طرح ساماندهی و نوسازی نخلستان های استان بوشهر‬ ‫ازجمله مصوبه ارزشمند این سفر است که با توجه به‬ ‫اشــتغال قابل توجهــی در حــوزه نخیــات به پایــداری‬ ‫اشــتغال این بخش کمک می کنــد‪ .‬گزدرازی ادامــه داد‪:‬‬ ‫طرح ساماندهی رسوب کاال در انبارهای سازمان اموال‬ ‫تملیکی و ته لنجی (کاالی همراه ملوان) دیگر دستاورد‬ ‫مهم این سفر است زیرا با ساماندهی کاالهای رسوبی‬ ‫بخش قابل توجهی از نیاز کاالیی کشور تامین می‏ شود‬ ‫که تحقق ان در شرایط تحریمی بسیار ارزشمند است‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در بحــث کاالی همــراه ملــوان این‬ ‫موضــوع از دغدغه‪‎‬های جدی مرزنشــینان هم اســتانی‬ ‫است که قول مساعد رئیس جمهوری برای حل ان کام‬ ‫فعــاالن این حوزه را شــیرین کــرده و امیدواریم هر چه‬ ‫ زودتر زمینه برای اجرای ان فراهم شــود‪ .‬گزدرازی ادامه‬ ‫داد‪ :‬حمایــت از صنعــت ابزیان و توســعه ســایت های‬ ‫پــرورش میگو‪ ،‬بنــادر این اســتان به ویژه بندر بوشــهر و‬ ‫پیگیــری خطــر راه اهن شــیراز بوشــهر از دیگر مــواردی‬ ‫بــوده کــه در نشس ـت های شــورای گفت وگــوی دولت‬ ‫و بخــش خصوصــی اســتان مطــرح و مصوب ه‪‎‬هایی نیز‬ ‫داشــته اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬با نگاه ســخاوتمندانه دولت‬ ‫ســیزدهم این طرح ها در دســتور کار دولت قرار گرفت‬ ‫و در سفر رئیس جمهوری به تصویب رسیدند‪ .‬گزدرازی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬انتظار می‪‎‬رود طرح های تصویبی در زمان‬ ‫تعیی نشــده عملیاتی شــود و فعاالن اقتصادی اســتان‬ ‫بوشهر دستاوردهای این سفر را لمس کنند تا با حرکت‬ ‫خهــای اقتصاد این اســتان رونــق دوچندان‬ ‫شــتابان چر ‬ ‫در ایــن حــوزه محقق شــود‪ .‬رئیس جمهــوری به همراه‬ ‫اعضای هیئت دولت و در قالب ششمین سفر استانی‬ ‫دولت سیزدهم صبح روز جمعه ‪ ۱۶‬مهرماه وارد استان‬ ‫بوشهر شد و در فرودگاه بین المللی استان مورد استقبال‬ ‫مســئوالن قرار گرفت‪ .‬در ششــمین استانی سفر هیئت‬ ‫دولت به اســتان بوشهر ‪ ۶‬وزیر کابینه دولت سیزدهم‪،‬‬ ‫شــامل وزیر کشــور‪ ،‬راه و شهرســازی‪ ،‬نفت‪ ،‬نیرو‪ ،‬جهاد‬ ‫کشاورزی و اقتصاد و دارایی رئیس جمهوری را همراهی‬ ‫کردنــد‪ .‬بر اســاس برنامه ریزی انجا مشــده وزیر نیرو به‬ ‫شهرستان های دشتی و تنگستان‪ ،‬وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫در شهرســتان های بوشــهر و دشتســتان و وزیــر اقتصاد‬ ‫و دارایــی بــه شهرســتان های گناوه و دیلم ســفر کردند‬ ‫و وزیر راه و شهرســازی نیز به شهرســتان های عسلویه‪،‬‬ ‫کنگان و دیر سفر کرد و پروژه های زیربنایی این مناطق‬ ‫را مورد بازدید قرارداد‪ .‬وزیران یادشده که معین دولت‬ ‫بودنــد عــاوه بر بررســی میدانی مســائل و مشــکالت‬ ‫شهرســتان ها در نشست شــورای اداری شرکت کردند و‬ ‫دیدارهایی با اقشار مختلف مردم و خانواده های شهدا‬ ‫و ایثارگــران داشــتند‪ .‬همچنین محمد اســامی معاون‬ ‫رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی‪ ،‬دکتر انسیه‬ ‫خزعلی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده‪،‬‬ ‫صولــت مرتضــوی معــاون اجرایــی رئیس جمهــوری و‬ ‫معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول و‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز در بازدیدها‪ ،‬دیدارها و‬ ‫جلسات سفر رئیس جمهوری به استان بوشهر رئیسی را‬ ‫همراهی کردند‪ .‬بازدید از شرکت صنعتی دریایی ایران‬ ‫(صدرا)‪ ،‬منطقه ویژه اقتصادی و اسکله شهید محالتی‪،‬‬ ‫دیدار با نخلداران اهرم مرکز شهرستان تنگستان‪ ،‬بازدید‬ ‫از موزه شــهید رئیســعلی دلواری‪ ،‬پروژه راه اهن بوشهر‪-‬‬ ‫شــیراز ‪ -‬عســلویه و نیــروگاه اتمی بوشــهر و حضــور در‬ ‫نشست شورای اداری و نخبگان استان و نشست خبری‬ ‫برنامه هایرئیس جمهوریدر سفر بهبوشهر بود‪.‬‬ ‫در ایــن ســفر هیئــت دولــت ســیزدهم ‪ ۱۱۱‬طــرح و‬ ‫توافقنامــه برای محرومیت زدایی‪ ،‬توســعه زیرســاختی‬ ‫و رونق اقتصادی استان بوشهر تصویب کرد که باعث‬ ‫امیدواری مردم این استان شده است‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم مواد‬ ‫مخدر در استان‬ ‫جانشین فرمانده انتظامی اســتان بوشهر از انهدام‬ ‫باند سوداگران مرگ در هفته نیروی انتظامی و کشف‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم مواد مخدر در اســتان بوشــهر خبر‬ ‫داد‪ .‬ســرهنگ ســهام صالحی با اشــاره به تشدید شدن‬ ‫مقابلــه با قاچــاق مواد مخــدر اظهار داشــت‪ :‬در نیمه‬ ‫نخســت امســال ‪ 119‬قاچاقچی‪ 416 ،‬نفر خرده فروش‬ ‫کهــزار و ‪ 302‬معتاد مواد مخدر در اســتان بوشــهر‬ ‫وی ‬ ‫دستگیرشده اند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه درمجموع امســال تاکنون یک هزار‬ ‫و ‪ 837‬نفر در رابطه باعرضه و مصرف مواد مخدر در‬ ‫استانبوشهر دستگیرشدهاستافزود‪:‬امسالبامتالشی‬ ‫شــدن ‪ 9‬بانــد بــزرگ بیــش از ‪ 5‬تــن انــواع مــواد مخــدر‬ ‫فشــده که نســبت به مدت مشــابه ســال قبل ‪40‬‬ ‫کش ‬ ‫درصد افزایش دارد‪ .‬جانشین رئیس پلیس استان بوشهر‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬بیــش از ‪ 10‬درصد مواد مخدر یادشــده به‬ ‫میزان‪ 500‬کیلوگرماندر هفتهنیرویانتظامیکشف شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫بررسی روند اجرایی پروژه ‪ 17‬و ‪ 35‬هزار متر مکعبی توسط استاندار‬ ‫فاز نخست اب شیرین کن بوشهر وارد مدار می شود‬ ‫استاندار بوشهر در بررسی روند اجرا طرح های‬ ‫اب شیرین کنبوشهر‪،‬بابیاناینکهاینپروژه هافعال‬ ‫اســت اظهــار داشــت‪ :‬پــروژه شیری نســازی اب دریا‬ ‫در ســاحل بوشــهر به ظرفیت ‪ ۱۷‬هزار مترمکعب‬ ‫در حــال اجراســت کــه فــاز نخســت ان حداکثر تا‬ ‫یــک ماه اینده به ظرفیت ‪ ۵‬هزار مترمکعــب وارد‬ ‫یشــود‪ .‬احمــد محمــدی زاده با بیان‬ ‫مــدار تولید م ‬ ‫بشــیرین کن ‪ ۱۷‬هــزار مترمکعــب‬ ‫اینکــه پــروژه ا ‬ ‫بوشــهر ب هصــورت کامل تــا پایان امســال تکمیل و‬ ‫یشــود گفــت‪ :‬تــا پایان امســال‬ ‫وارد مــدار تولیــد م ‬ ‫درمجمــوع در شــبانه روز ‪ ۱۷‬هــزار مترمکعــب اب‬ ‫یشــود‪ .‬اســتاندار‬ ‫وارد شــبکه اب رســانی بوشــهر م ‬ ‫بوشــهر با تاکید بر تســریع در حل مشــکالت اجرا‬ ‫بشــیرین کن ‪ ۱۷‬هــزار مترمکعــب بوشــهر‬ ‫پــروژه ا ‬ ‫گفت‪ :‬معاونت امور عمرانی استاندار بوشهر برای‬ ‫یهــای الزم را در‬ ‫حــل مشــکالت ایــن پــروژه پیگیر ‬ ‫دستور کار قرار دارد‪ .‬استاندار بوشهر پیشرفت ‪۶۷‬‬ ‫بشــیرین کن ‪ ۳۵‬هزار مترمکعب‬ ‫درصــدی پروژه ا ‬ ‫بوشــهر را مورداشــاره قــرارداد و تاکید کرد‪ :‬قــرارداد‬ ‫این پروژه که ‪ ۱۸‬ماهه است از زمان بهره برداری به‬ ‫سبب افزایش هزینه ها و شرایط تورم و مشکالت‬ ‫اقتصادی عقب است‪ .‬محمدی زاده حل مشکالت‬ ‫بشــیرین کن ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫تامیــن منابــع مالــی پــروژه ا ‬ ‫مترمکعب بوشــهر را مورد تاکیــد قــرارداد و افزود‪:‬‬ ‫برای حل مشکالت منابع مالی این پروژه اقدامات‬ ‫یشــود تا وضعیت فعلــی کارگاه این‬ ‫الزم انجــام م ‬ ‫پــروژه بهبــود یابــد و در اجرا ان تســریع شــود‪ .‬وی‬ ‫بشــیرین کن‬ ‫با اظهــار امیدواری برای بهره برداری ا ‬ ‫‪ ۳۵‬هــزار مترمکعــب زودتــر از زمــان تعیی نشــده‬ ‫گفــت‪ :‬امیــد می رود در فصل نخســت ســال اینده‬ ‫اب شیرین کن‪ ۳۵‬هزار مترمکعب وارد مدار تولید و‬ ‫اب ان به شبکه اب رسانی منتقل شود‪ .‬عبدالحمید‬ ‫بشــیرین کن ‪۱۷‬‬ ‫حمزه پور با بیان اینکه با افتتاح ا ‬ ‫هــزار مترمکعب بوشــهر جهــش خوبــی در پایدار‬ ‫یشــود افــزود‪ :‬بــرای پرداخت‬ ‫اب بوشــهر ایجاد م ‬ ‫تســهیالت اعتبــاری از بانک عامــل اقدامــات الزم‬ ‫انجام شده که با دستور استاندار ان شاءاهلل این مهم‬ ‫محقــق و مشــکل ســرمایه گذار برطرف شــود‪ .‬وی‬ ‫بشــیرین کن ‪ ۳۵‬هزار مترمکعب بوشهر‬ ‫به پروژه ا ‬ ‫پرداخــت و تصریــح کرد‪ :‬پیشــرفت این پــروژه ‪۶۵‬‬ ‫یشــود فاز نخست ان به‬ ‫درصد اســت که تالش م ‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۰‬هزارتا ‪ ۱۲‬هزار مترمکعب تا پایان سال‬ ‫وارد مــدار بهر هبــرداری شــود‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫اب و فاضالب اســتان بوشهر ســرمایه گذاری پروژه‬ ‫اب شیرین کن ‪ ۳۵‬هزار مترمکعب بوشهر را بیش از‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان دانست و افزود‪ :‬درمجموع برای‬ ‫اجرا ‪ ۲‬پروژه اب شیرین کن یادشده یک هزار میلیارد‬ ‫تومانسرمایه گذاریمی شود‪.‬حمزه پور بابیاناینکه‬ ‫پروژه اب شیرین کن در شهرها و روستاهای مختلف‬ ‫اســتان بوشهر در حال اجرا است افزود‪ :‬پیش بینی‬ ‫یشــود امســال بین ‪ ۲۰‬هزارتا ‪ ۳۰‬هزار مترمکعب‬ ‫م ‬ ‫بشــیرین کن بوشــهر وارد شــبکه‬ ‫اب از پروژه های ا ‬ ‫اب رسانی شود و این اب شیرین کن کمک زیادی به‬ ‫پایداری تامین اب استان خواهد کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افزایش امار طالق در بوشهر‬ ‫اســکندر پاســاالر‪ ،‬مدیــرکل ثبت احــوال اســتان‬ ‫بوشــهر اعالم کرد‪ :‬در نیم ســال نخست امسال در‬ ‫اســتان بوشــهر ‪ ۶۸۷۸‬کودک متولد و همچنین در‬ ‫این بازه ی زمانی ‪ ۳۶۳۶‬نفر فوت شده اند‪ .‬پاساالر‬ ‫افزود‪ :‬در هر شــبانه روز ‪ ۳۷‬نوزاد در اســتان متولد‬ ‫می شوند که امار نیمه ی نخست امسال نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل با کاهش ‪ ۱۰‬درصدی روبرو‬ ‫شده است‪ .‬مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر بیان‬ ‫کرد‪ :‬به ازای تولد هر ‪ ۱۰۰‬پسر‪ ۱۰۵،‬دختر متولدشده‬ ‫و امار کلی تولد ســه هزار و ‪ ۵۳۱‬پســر و سه هزار و‬ ‫‪ ۳۴۷‬دختر متولد را نشــان می دهد‪ .‬پاساالر اظهار‬ ‫داشت‪:‬بیشترینناماستفاده شدهبراینوزادپسر در‬ ‫سال جاری محمد با‪ ۱۳۰‬مورد‪ ،‬حسین با‪ ۱۱۹‬مورد‪،‬‬ ‫علی با‪ ۱۱۳‬مورد‪ ،‬امیرعلی با‪ ۸۹‬مورد و امیرحسین‬ ‫با ‪ ۷۶‬مورد بوده اســت‪ .‬مدیرکل ثبت احوال استان‬ ‫بوشهر گفت‪ :‬بیشترین نام استفاده شده برای نوزاد‬ ‫دختر نیز در ســال جاری فاطمه با ‪ ۲۰۹‬مورد‪ ،‬زهرا‬ ‫بــا ‪ ۹۱‬مورد‪ ،‬زینب با ‪ ۷۹‬مورد‪ ،‬رســتا بــا ‪ ۷۳‬مورد و‬ ‫فاطمه زهرا با ‪ ۴۹‬مورد بوده اســت‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫میانگین ســن مادران در کشــور ‪ 29/4‬ســال اســت‬ ‫که این میانگین در استان بوشهر ‪ 29/8‬سال است‬ ‫همچنینجوان ترینمادراندر شهرستانتنگستانو‬ ‫مس ـن ترین مادران در شهرستان جم حضور دارند‪.‬‬ ‫وی اشاره کرد‪ :‬امار طالق در استان بوشهر متاسفانه‬ ‫‪ 2/7‬درصــد رشــد داشــته و ‪ ۷۹۷‬مــورد طــاق در‬ ‫اســتان بوشــهر ثبت شده اســت‪ .‬پاســاالر بیان کرد‪:‬‬ ‫بیشــترین فراوانی طالق مردان در ســن ‪ ۳۱‬سالگی‬ ‫وزنان در ســن ‪ ۳۶‬ســالگی به وقوع پیوسته است‪.‬‬ ‫مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر افزود‪ :‬در این بازه‬ ‫زمانــی تعداد فوتی ها ‪ ۳۲‬درصد افزایش داشــته و‬ ‫اســتان بوشــهر ‪ 1/2‬درصد از موارد فوتی کشــور در‬ ‫نیمه نخست امسال را به خود اختصاص داد‪ .‬وی‬ ‫اذعان کرد‪:‬بیشترینامار فوتی هاینیمهاولامسال‬ ‫مربوط به دشتستان‪ ،‬بوشهر و گناوه بوده و کمترین‬ ‫میزان فوت هم مربوط به شهرستان عسلویه است‪.‬‬ ‫پاساالر گفت‪ :‬بیشترین تعداد در مردادماه با ‪۸۴۹‬‬ ‫مورد به ثبت رسید که ‪ ۱۲‬درصد مرگ ها مربوط به‬ ‫گروه های ســنی ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۸۴‬ســال‪ 11/7 ،‬درصد گروه‬ ‫ســنی ‪ ۶۵‬تــا ‪ ۶۹‬ســال و ‪ 11/1‬درصــد نیز مربوط به‬ ‫گروه سنی‪ ۷۰‬تا‪ ۷۴‬سال است‪ .‬مدیرکل ثبت احوال‬ ‫اســتان بوشــهر افــزود‪ :‬میانگین ســن مرگ ومیــر در‬ ‫اســتان بوشــهر ‪ 64/4‬ســال همچنین میانگین سن‬ ‫فوت مردان در استان بوشهر ‪ 62/4‬سال و در زنان‬ ‫‪ 66/9‬سال است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫عملیاتاجراییتقاطعغیرهمسطحشهیدسلیمانیبوشهر از سرگرفتهشد‬ ‫شهردار بندر بوشهر گفت‪ :‬با انتخاب پیمانکار جدید و تجهیز‬ ‫مجــدد و کامــل کارگاه رونــد اجــرای پــروژه تقاطــع غیرهمســطح‬ ‫میدان شهید سردار سلیمانی در این شهر از سر گرفته شد‪ .‬حسین‬ ‫حیدری در بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح سردار شهید قاسم‬ ‫ســلیمانی افزود‪ :‬در ارتباط با این پروژه پیمانکار ابتدایی در روند‬ ‫اجرا موفقیتی نداشــت که در دوره شــهردار ســابق با هماهنگی با‬ ‫دســتگاه های نظارتــی و بازرســی اســتان بوشــهر پایان همــکاری با‬ ‫پیمانــکار پروژه اعالم شــد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬بعــد از برگزاری مناقصه‬ ‫مجدد پیمانکاری توانمند انتخاب شده که امیدواریم زمینه اجرای‬ ‫پروژه در کمترین زمان ممکن محقق شود‪ .‬حیدری ادامه داد‪ :‬این‬ ‫پــروژه به عنــوان یکــی از پروژ ههــای با درجه اولویت باال اســت که‬ ‫سعی می شود با پیگیری و نظارت مستمر شرایط برای بهره برداری‬ ‫هر چه ســریع تر ان فراهم شــود‪ .‬وی گفت‪ :‬این پروژه در هدایت‬ ‫بخشــی از ترافیــک ورود و خــروج و زیباســازی منظر ورودی شــهر‬ ‫حائز اهمیت ویژه ای برای شــهرداری اســت ازاین رو برای اتمام هر‬ ‫چه ســریع تر ان از هیچ تالشــی دریغ نخواهد شــد‪ .‬حیدری تاکید‬ ‫پروژههــای عمرانی در بوشــهر اولویت بــا پروژه های‬ ‫کــرد‪ :‬در اجــرا ‏ ‬ ‫نیمه تمام است که در این راستا از همه ظرفیت ها برای تحقق این‬ ‫مهم اســتفاده خواهد شــد‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬شــهروندان نیز این‬ ‫اطمینان خاطر را داشــته باشــند که شــهرداری با تالش شــبانه روزی‬ ‫بــرای جبــران عقب ماندگی های بوشــهر تــاش خواهد کــرد‪ .‬پروژه‬ ‫تقاطع غیر همســطح میدان شــهید مطهری شــهر بوشــهر که پس‬ ‫شــهادت ســردار ســپهبد قاسم ســلیمانی به نام این شهید برجسته‬ ‫مقاومت نام گذاری شده است باید بر اساس قرارداد ساخت ان با‬ ‫پیمانکار در اذرماه ‪ ۹۹‬تکمیل و به بهره برداری می‪‎‬رسید‪ .‬عملیات‬ ‫اجرایی این پروژه از تیرماه ســال ‪ ۹۸‬بااعتبار ‪ ۳۲۴‬میلیارد و ‪۶۴۷‬‬ ‫میلیــون ریــال اغاز شــد و طبــق برنامه زمان بنــدی در قــرارداد باید‬ ‫در مدت ‪ ۱۸‬ماه به اتمام می رســید‪ .‬این در حالی اســت که پروژه‬ ‫تقاطع غیر همســطح میدان شــهید مطهری بوشــهر (ســردار شهید‬ ‫سلیمانی) اکنون حدود ‪ ۳۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرایطر ح های کشاورزیباسرمایه گذاری‪ 280‬میلیاردتومانی‬ ‫رئیس ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی و منابع‬ ‫طبیعی استان بوشهر از صدور مجوز سرمایه گذاری در‬ ‫بخش هایمختلفکشاورزیخبردادوگفت‪:‬برایاجرا‬ ‫این طرح ها بیش از ‪ ۲۸۰‬میلیارد تومان سرمایه گذاری‬ ‫تهــا‬ ‫م یشــود‪ .‬بــه گــزارش تســنیم‪ ،‬شــناخت ظرفی ‬ ‫و اســتعدادها و برنامه ریــزی بــرای افزایــش تولیــد‪،‬‬ ‫اشتغال زاییوسرمایه گذاریاز مهم ترینسیاست های‬ ‫دولــت اســت کــه در ایــن عرصــه از ســرمایه گذاران‬ ‫حمایت هایویژهمی شود‪.‬رفعچالش هایپیش روی‬ ‫ســرمایه گذاران موردتوجــه ویژه قــرار دارد کــه در این‬ ‫حوزهپرداختتسهیالتبانکیکم بهرهو ارزان قیمت‬ ‫تشــده در دســتور‬ ‫و امهــال اقســاط وا مهــای پرداخ ‬ ‫کار قرار دارد‪ .‬رئیس ســازمان نظام مهندسی کشاورزی‬ ‫و منابع طبیعی اســتان بوشــهر با بیان اینکه توســعه‬ ‫زیرساخت ها در بخش کشاورزی یکی از اولویت های‬ ‫مهم وزارت جهاد کشــاورزی اســت اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫ایــن راســتا توجه ویــژه ای بــه طرح های اشــتغال زایی‬ ‫در بخش کشــاورزی شــده اســت‪ .‬ضرغــام حیدریه با‬ ‫بیان اینکه استان بوشهر در عرصه تولید محصوالت‬ ‫کشاورزیاز جایگاهمهمو ممتاز برخوردار استافزود‪:‬‬ ‫عالوه بر کشت در فضا باز‪ ،‬کشت گلخانه ای یکی از‬ ‫اولویت های مهم اســتان است که حمایت های ویژه‬ ‫از سرمایه گذاران در این حوزه می شود‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫نظام مهندسیکشاورزیومنابعطبیعیاستانبوشهر‪،‬‬ ‫افزایش توانمندی های حرفه ای و بسترسازی اشتغال‬ ‫ویژهدانش اموختگانرشته هایشیالتوابزیانرایکی‬ ‫از اولویت ها دانست و افزود‪ :‬استان بوشهر در عرصه‬ ‫ابزی پروریاز توانمندی هایباالییبرخوردار است که‬ ‫بر اساسامارهابیشاز ‪ 60‬درصدمیگوپرورشیکشور در‬ ‫استان بوشهر تولید و عرضه می شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ظرفیت هایمتعددیدر عرصه هایتولیدمحصوالت‬ ‫کشــاورزی و ابزی پروری در اســتان بوشــهر وجود دارد‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬بر اساسظرفیت هاینقاطمختلف‬ ‫اســتان بوشــهر مجوزهــای ســرمایه گذاری در بخــش‬ ‫کشاورزی و گلخانه ای صادر می شود‪ .‬حیدریه از صدور‬ ‫بیشاز‪75‬مجوز سرمایه گذاریدر بخش هایمختلف‬ ‫کشاورزی خبر داد و گفت‪ :‬برای اجرا این طرح ها بیش‬ ‫از ‪ 280‬میلیــارد تومان ســرمایه گذاری م یشــود‪ .‬رئیس‬ ‫سازماننظام مهندسیکشاورزیومنابعطبیعیاستان‬ ‫بوشــهر مجوزهای یادشــده را در ایجــاد گلخانه برای‬ ‫تولید محصوالت کشاورزی‪ ،‬پرورش قارچ‪ ،‬دام و طیور‪،‬‬ ‫ابزی پروری و فراوری محصول دانست و بیان کرد‪ :‬این‬ ‫مجوزها با پیش بینی اشتغال زایی ‪ 400‬نفر صادرشده‬ ‫اســت‪ .‬وی با اشــاره به روند رو به رشــد سرمایه گذاری‬ ‫در بخش کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد‪ :‬هرچند‬ ‫هزینه های تولید در ‪ 2‬سال اخیر افزایش چشمگیری‬ ‫یافتهولیباافزایشبهره وریبه واسطهبه کارگیرینهاده‬ ‫دانش در تولید‪ ،‬می توان به اینده صنعت کشــاورزی‬ ‫امیدوار بود‪ .‬رئیس ســازمان نظام مهندســی کشاورزی‬ ‫و منابــع طبیعــی اســتان بوشــهر از ســاماندهی مراکز‬ ‫خدماتکشاورزیغیردولتیخبر دادوخاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫سازماننظام مهندسیکشاورزیومنابعطبیعیاستان‬ ‫بوشهر با ایجاد و ساماندهی بیش از ‪ 40‬مرکز خدمات‬ ‫کشــاورزی غیردولتــی در سراســر اســتان‪ ،‬امادگــی الزم‬ ‫برای ارائه خدمات و مشاوره های فنی و اقتصادی به‬ ‫سرمایه گذارانوفعاالنبخشکشاورزیدارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫در بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از منطقه ویژه اقتصادی شمال استان مطرح شد‬ ‫پیش بینیاشتغال زاییبرای‪ 10‬هزار نفر‬ ‫سید احسان خاندوزی‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی به عنوان نماینــده دولت‪ ،‬از منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی شــمال اســتان بوشــهر بازدیــد به عمل‬ ‫اورد و برای حل مشکالت این منطقه ویژه قول‬ ‫پیگیری داد‪.‬‬ ‫منطقــه ویژه اقتصادی شــمال اســتان بوشــهر‬ ‫بــا رویکرد تخصصــی نفت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی به‬ ‫مســاحت ‪ ۳۹۰۰‬هکتــار در فاصلــه ‪ ۱۵‬کیلومتری‬ ‫جنــوب شــهر دیلــم واق عشــده کــه از مزیت های‬ ‫مهمی در حوزه صنایع پتروشیمی و پایین دستی‬ ‫و زیرساختی برخوردار است‪ .‬در این بازدید وزیر‬ ‫امور اقتصادی و دارایی بیان داشت‪ :‬مناطق ویژه‬ ‫اقتصــادی کشــور کــه در عرصه صنایــع کوچک و‬ ‫پتروشــیمی فعالیــت می کنــد نقــش بســزایی در‬ ‫رونــق اقتصــادی منطقــه و ایجاد اشــتغال پایدار‬ ‫داشــته و بــا توجــه بــه مزیتــی کــه منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصادی شمال استان بوشهر ازنظر جغرافیایی و‬ ‫همجواری با خلیج فارس دارد می تواند در زمینه‬ ‫صــادرات نیــز نقش موثــری ایفا نمایــد‪ .‬صفوی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی نیز در این‬ ‫بازدید اظهار داشت‪ :‬این منطقه مصوبات الزم را‬ ‫گرفته و نیز مجوزهای اب‪ ،‬برق و زیست محیطی‬ ‫از ســازمان های مربوطه اخذ شــده اســت و بستر‬ ‫بــرای جــذب ســرمایه گذاری و شــروع فعالیــت‬ ‫تولیــدی در ایــن منطقــه با حمایت ویــژه دولت‬ ‫و اعطای تســهیالت و تکمیل زیرســاخت ها مهیا‬ ‫یشــود این منطقــه برای‬ ‫اســت کــه پیش بینــی م ‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬هزار نفر شــغل ایجاد اشــتغال نماید‪.‬‬ ‫خانــدوزی بابیــان قــول مســاعد در طــرح ایــن‬ ‫موضــوع در هیئــت دولت و تصویــب بودجه در‬ ‫جهت تامین مالی تکمیل زیرساخت این منطقه‬ ‫ویــژه اقتصادی عنــوان کرد‪ :‬امیدواریــم با اجرای‬ ‫و راه انــدازی مرحله به مرحله این گونه طرح های‬ ‫اقتصادی مشکل بیکاری در این استان را نیز حل‬ ‫کرده و شــاهد رونق و توسعه استان در اینده ای‬ ‫نزدیک باشیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫امحای بیش از ‪ 7000‬المپ فلورسنت در‬ ‫پاالیشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫امحــای بیــش از ‪7000‬‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان و‬ ‫عــدد المــپ فلورســنت و‬ ‫توانمنــد داخــل کشــور نموده‬ ‫کم مصرف در پاالیشگاه دهم‬ ‫اســت‪ .‬امیروداعی خاطرنشان‬ ‫از ابتــدای ســال ‪ 1400‬تاکنــون‬ ‫کــرد‪ :‬ازجملــه مزایــای امحــای‬ ‫صــورت پذیرفته اســت‪ .‬جعفر‬ ‫المــپ بــا اســتفاده از دســتگاه‬ ‫جعفرامیروداعی‬ ‫امیروداعــی‪ ،‬رئیــس ایمنــی‪،‬‬ ‫مذکور ان اســت که بخــارات و‬ ‫بهداشــت و محیط زیســت‬ ‫گردوغبارهــای ســمی ناشــی از‬ ‫پاالیشــگاه دهم گفــت‪ :‬المپ های فلورســنت خردشدنالمپ ها‪،‬طیفیلتراسیون‪3‬مرحله ای‪،‬‬ ‫حاوی مقادیر زیادی جیوه هستند که نگهداری جداسازیشدهو ضمن کاهشقابل توجهحجم‬ ‫و امحــای غیراصولــی ان هــا می توانــد عواقــب المپ هاو کاهشهزینه هایمربوطبهنگهداری‬ ‫جبران ناپذیری برای انســان و محیط زیست به و جابجایــی ان هــا‪ ،‬المپ هــای خردشــده را به‬ ‫دنبال داشــته باشــد‪ ،‬هرچند عوارض در معرض مــوادی قابــل بازیافت تبدیل می کند و چندین‬ ‫قرارگیــری بــا ایــن نــوع الودگــی در کوتاه مــدت مرکز مورد تائید سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫قابل مشــاهده نبــوده و باگذشــت زمــان هویدا در سراســر کشــور‪ ،‬امــاده دریافــت‪ ،‬بازیافــت و‬ ‫می گردد‪.‬رئیسایمنی‪،‬بهداشتومحیط زیست امحایاصولیپسماندهایمورداشارههستند‪.‬‬ ‫پاالیشــگاه دهــم افــزود‪ :‬واحــد حفاظــت‬ ‫وی از تالش هــای مدیریــت پاالیشــگاه‬ ‫محیط زیســت این پاالیشگاه با همکاری واحد دهــم بــه دلیــل توجــه ایشــان در حمایــت از‬ ‫مســتغالت و پشــتیبانی و در راســتای بهبــود اجــرای طرح هــای زیســت محیطی و همچنیــن‬ ‫وضعیت محیط زیست پاالیشــگاه و دستیابی کلیه همکاران پاالیشــگاه به ویژه در واحدهای‬ ‫به اهداف استراتژیک مجتمع گاز پارس جنوبی مستغالت و تنظیفات که به هر نحو ممکن در‬ ‫در زمینه مدیریت پســماندهای ویژه و شاخص راه اندازی دســتگاه و امحــای المپ های حاوی‬ ‫پسماندصفر‪،‬اقدامبهخریدو راه اندازیدستگاه جیوه مشــارکت داشــته و دارند‪ ،‬تقدیر و تشکر‬ ‫امحــای المپ هــای فلورســنت و کم مصــرف از به عمل اورد‪.‬‬ ‫پیش بینی ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان برای‬ ‫تامین قیر در بودجه‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت‬ ‫این استان انجام شده و امسال‬ ‫و منابــع ســازمان راهــداری و‬ ‫نیز ‪ ۷.۵‬میلیارد تومان از محل‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای گفت‪ :‬بر‬ ‫اعتبــارات اســتانی بــرای ایــن‬ ‫اســاس بند ز تبصره یک قانون‬ ‫بخــش تخصیص یافتــه کــه به‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬مجلــس‬ ‫همین مبلغ از سوی سازمان نیز‬ ‫محمد تیموری‬ ‫شــورای اسالمی ‪ ۱۵‬هزارمیلیارد‬ ‫اعتبار تخصیص داده می شود‪.‬‬ ‫تومان برای تامین قیر موردنیاز‬ ‫وی بــا اشــاره به اینکه شــرایط‬ ‫کشــور پیش بینــی کرده اســت‪ .‬محمــد تیموری ناوگان مســافری و اتوبوســی بوشــهر بد نیست‬ ‫افزود‪ :‬از این میزان اعتبار ‪ ۴۸‬درصد برای تامین گفت‪ :‬بــرای ناوگان باری با اســتفاده از ظرفیت‬ ‫قیــر راه هــای روســتایی و بین شــهری اختصاص بنــد ســه مــاده ‪ ۳۰‬قانــون احکام دائمی کشــور‬ ‫می یابــد‪ .‬وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن بــا توجه به بحث ورود کامیون های زیر ســه سال در دستور‬ ‫استفســاریه خوب مجلس شورای اســامی قرار کار است که اگر از این مسیر ماشین هایی با برند‬ ‫است وزارت نفت مواد اولیه تولید قیر را رایگان مناســب و خوب وارد ناوگان حمل ونقل کشــور‬ ‫به قیرسازها بدهد و از ان محل ما نیز قیر رایگان شــود بخشــی از عقب افتادگی هــا و فرســودگی‬ ‫تحویل بگیریم که باوجود تصویب قانون هنوز ناوگان جبران می شــود‪ .‬وی درباره ســامانه های‬ ‫قیری به سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای هوشــمند ترافیکی در اســتان بوشــهر گفت‪ :‬در‬ ‫تخصیص نیافته و این امر هنوز اجرانشده است‪ .‬زمــان حاضــر ‪ ۵۶‬ســامانه فعــال ثبت تخلفات‬ ‫تیموری درباره ناوگان راهداری کشــور گفت‪ :‬در رانندگی و چهار ســامانه توزین در حال حرکت‬ ‫کشــور ‪ ۱۴‬هزار دســتگاه ناوگان راهــداری وجود در این اســتان فعال اســت که به وســیله ان ها‬ ‫دارد که از این شــمار ‪ ۱۰‬هزار دســتگاه ســنگین و اطالعــات موردنیــاز در مرکــز مدیریت راه ها‬ ‫نیمهسنگینهستند‪.‬ویادامهداد‪:‬از این‪ ۱۰‬هزار رصــد می شــود‪ .‬تیمــوری اضافــه کــرد‪ :‬تــاش‬ ‫دستگاه ناوگان راهداری بیش از ‪ ۶۰‬درصد باالی می شــود امســال ســامانه های قدیمــی کــه‬ ‫‪ ۲۵‬ســال خدمت کردند و مشــمول فرســودگی توسط شرکت بصیر نصب و استفاده کمتری‬ ‫هستند که باید نوســازی شوند‪ .‬معاون توسعه از ان هــا شــده ارتقــا و به روزرســانی شــود‪.‬‬ ‫مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل ونقل تیمــوری با اشــاره بــه ظرفیت دریا در اســتان‬ ‫جــاده ای بیــان کــرد‪ :‬بــا تخصیــص اعتبــارات در بوشهر گفت‪ :‬با توجه به وجود ظرفیت دریا‬ ‫زمان حاضر ناوگان ماشــین االت راهداری استان و توجــه دولــت به اقتصاد دریا محور باید از‬ ‫بوشهر نسبت به کشور جدیدتر است و در همه این ظرفیت و موهبت استان بوشهر استفاده‬ ‫بحران ها ازجمله ســیل لرســتان و جنوب کرمان شود و زمینهبرایفعالیت هایاقتصادیبزرگبر‬ ‫این استان ازجمله استان هایی معینی بود که به پایه دریا موردتوجه قرار گیــرد‪ .‬وی درباره حوزه‬ ‫کمک ان ها شــتافت‪ .‬تیموری با اشاره به توافق راه و راهــداری در اســتان بوشــهر گفــت‪ :‬تاکنون‬ ‫انجا مشــده با مسئوالن اســتان بوشهر در زمینه ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان از محل ردیف اعتبارات ملی‬ ‫مشارکتدر تامیناعتبار برایخریدماشین االت به حوزه راهداری و حمل ونقل جاده ای به این‬ ‫راهداری گفت‪ :‬در ‪ ۲‬سال گذشته گام های خوبی استان تخصیص یافته و در صورت نیاز تخصیص‬ ‫برای نوســازی و خرید ماشــین االت راهداری در الزم داده می شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬هزار روستایی و عشایر بوشهر‬ ‫زیرپوشش طرح بیمه اجتماعی‬ ‫قرار می گیرند‬ ‫مدیــر صنــدوق بیمــه‬ ‫درباره پیشینه طرح ملی بیمه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬روســتائیان و عشایر‬ ‫اجتماعــی خانوارهــای محروم‬ ‫اســتان بوشــهر گفــت‪ ۲۵ :‬هزار‬ ‫و کمتــر برخــوردار روســتایی و‬ ‫نفــر در قالب طــرح ملی بیمه‬ ‫عشــایر گفــت‪ :‬ایــن طــرح در‬ ‫اجتماعــی خانوارهــای محروم‬ ‫روز روســتا در ســال ‪ ۱۳۹۹‬ارائه‬ ‫کیانوش کازرونی‬ ‫و کمتــر برخــوردار روســتایی‬ ‫شــد اما به دلیل اینکه ســهمی‬ ‫و عشــایری در ایــن اســتان‬ ‫در برنامــه بودجــه بــه ایــن‬ ‫زیرپوششقرار می گیرند‪.‬‬ ‫طرح تخصیص نیافته بود‪ ،‬وارد مرحله عملیاتی‬ ‫کیانــوش کازرونی کرد‪ :‬هم اکنون حــدود ‪ ۲۵‬نشد‪ .‬وی افزود‪ :‬صندوق عشایر و روستاییان با‬ ‫هزار نفر از روســتائیان و عشــایر استان بوشهر از کمک سازمان برنامه وبودجه‪ ،‬معاونت توسعه‬ ‫پوشش بیمه ای استفاده می کنند که با اختصاص روستایی نهاد ریاســت جمهوری‪ ،‬کمیته امداد‪،‬‬ ‫ســهمیه جدیــد ایــن جمعیت بــه ‪ ۵۰‬هــزار نفر سازمان بهزیستی‪ ،‬مرکز ملی فرش ایران‪ ،‬سازمان‬ ‫افزایشمی یابد‪.‬ویادامهداد‪:‬امسالیک میلیون جهاد کشاورزی و سازمان امور عشایر توانست‬ ‫و ‪ ۲۳۷‬هزار نفر در کشور به شمار بیمه شدگان ایــن طرح را به مرحله اجرایــی دراورد‪ .‬کازرونی‬ ‫زیرپوشــش صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان‪ ،‬تاکیــد کرد‪ :‬مبلغی که پیــش از اجــرای طرح به‬ ‫روســتائیان و عشــایر در قالب «طرح ملی بیمه ذی نفعــان پرداخــت می شــد‪ ،‬ناچیــز و حــس‬ ‫اجتماعــی خانوارهای محروم و کمتــر برخوردار ناخوشــایندی به بیمه شــدگان منتقل می کرد و‬ ‫روستایی و عشایر» اضافه شــده است‪ .‬کازرونی ان هــا مجبــور بودنــد تا دســت خود را ب هســوی‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬بــر اســاس اســتانداردهای جهانی‪ ،‬نهادهای حمایتی دراز و از ان ها طلب یاری کنند‬ ‫یکــی از محورهــای توســعه‪ ،‬گســترش حمایت درحالی کهاکنونمبلغیکهبه حسابذی نفعان‬ ‫اجتماعــی و برخــورداری تمامــی افــراد جامعه واریز می شــود نسبت به ســازمان های حمایتی‬ ‫از پوشــش بیمه ای اســت کــه ایران بــا توجه به بیشــتر اســت‪.‬وی اضافــه کــرد‪ ۱۶ :‬ســال از عمــر‬ ‫اهمیت این موضوع برای زیرپوشش قرار گرفتن صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان‪ ،‬روستائیان و‬ ‫تمام احاد جامعه تالش می کند‪ .‬مدیر صندوق عشــایر می گذرد و در حدود یک میلیــون و ‪۴۰۰‬‬ ‫بیمهاجتماعی‪،‬روستاییانو عشایر استانبوشهر هزار نفر زیرپوشش این بیمه قرار دارند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1189‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫پرسپولیس اماده صعود‬ ‫به فینال اسیا نبود‬ ‫بنزما امیدوار به کسب توپ طال‬ ‫کریــم بنزمــا‪ ،‬مهاجــم رئال‬ ‫این یکــی از رویایی هایــی‬ ‫مادرید‪،‬معتقداست کهشانس‬ ‫اســت کــه از زمــان کودکــی‬ ‫خوبی برای کسب جایزه توپ‬ ‫داشتم‪ .‬البته که این رویای من‬ ‫طــا دارد‪.‬رویــای بنزمــا کســب‬ ‫است‪ .‬اسطوره های من شامل‬ ‫توپ طال بوده و امار درخشانی‬ ‫رونالــدو نازاریــو و زین الدیــن‬ ‫کریم بنزما‬ ‫کــه در ما ههــای اخیــر از خــود‬ ‫زیــدان به رئــال مادرید امدند‬ ‫برجای گذاشــته او را به سمت‬ ‫و برنده توپ طال شــدند‪ .‬من‬ ‫این رویا سوق می دهند‪.‬او در سال جاری موفق همیشه به این اتفاق فکر می کنم‪ ».‬جدی ترین‬ ‫شــده بــرای رئــال مادریــد ‪ 10‬گل به ثمر رســانده رقبای او در مســیر کســب توپ طالی امســال‬ ‫و هفــت پــاس گل نیــز ارســال کند‪ .‬ایــن بازیکن لواندوفســکی‪ ،‬مســی‪ ،‬کریســتیانو رونالــدو و‬ ‫همچنین با تیم ملی فرانسه به قهرمانی لیگ جورجینیو هستند که همگی عملکرد خوبی را‬ ‫ملت های اروپا رسید و گلی که برابر اسپانیا به در یک سال گذشته به نمایش گذاشته اند؛ اما‬ ‫ثمر رســاند به عنوان بهتریــن گل این رقابت ها کریم بنزما نیز دستکمی از ان ها نداشته است‪.‬‬ ‫انتخــاب شــد‪.‬افراد بســیاری در حــال حاضــر از این بازیکن نقش مهمی در رئال مادرید برعهده‬ ‫انتخــاب او به عنــوان بهتریــن بازیکــن دنیــا و دارد و پــس از بازگشــت بــه تیــم ملی فرانســه‬ ‫اهدای توپ طال حمایت می کنند که کاناوارو‪ ،‬نیــز بــه یکــی از بازیکنان کلیدی دیدیه دشــان‬ ‫دشــان و رونالــدو نازاریــو جز ان ها هســتند اما تبدیل شده است‪.‬دریافت این جایزه کار اسانی‬ ‫حاال به نظر می رسد که این بازیکن هم شانس نیســت اما هدف او این است که از تالش برای‬ ‫زیادی برای خودش قائل است‪.‬او در گفتگویی رسیدن به ان کوتاه نیاید تا اتفاقی که برای انتوان‬ ‫بــا کانال پالس فرانســه که نســخه کاملش روز گریزمــان و فرانک ریبــری‪ ،‬دو هم وطنش که در‬ ‫سه شنبه منتشر خواهد شــد اظهار داشت‪« :‬در استانه دریافت این جایزه قرار نداشتند‪ ،‬رخ داد‬ ‫حــال حاضر فاصلــه زیادی با توپ طــا ندارم‪ .‬برای او نیز تکرار نشود‪.‬‬ ‫یونایتد تصمیمی‬ ‫برای اخراج سولسشر ندارد‬ ‫باشــگاه‬ ‫مدیــران‬ ‫مدعــی شــده کــه مدیــران این‬ ‫منچســتریونایتد کامــا از اوله‬ ‫باشگاهی از مسیری که او تیم را‬ ‫گونارسولسشرحمایتمی کنند‬ ‫در ان قرار داده و پیش می برد‬ ‫و تصمیمــی بــرای اخــراج او‬ ‫راضیهستند‪.‬یونایتداینمربی‬ ‫ندارند‪.‬سرمربی شیاطین سرخ‬ ‫را به عنــوان پروژه ای بلندمدت‬ ‫سولسشر‬ ‫پساز شکستبرابر لسترسیتی‬ ‫می بینــد و کامال از مســیری که‬ ‫در روز شنبه‪،‬هفته هایدشواری‬ ‫او برای پیشــرفت در ان تالش‬ ‫را پیش رو خواهد داشــت چراکه پیش ازاین نیز می کند حمایت می کند تا شــرایط به صورتی‬ ‫برابر اورتون به تساوی رسیده و در هفته قبل از پیــش برود کــه این تیم توانایــی رقابت برای‬ ‫ان برابــر اســتون ویال شکس ـت خورده بود‪.‬ان ها کسب عنوان قهرمانی را داشته باشد‪.‬فشارهای‬ ‫در دیدار خانگی برابر ویارئال در مرحله گروهی هفته های اخیر بر سولسشر بیش ازپیش شده‬ ‫لیگ قهرمانان نیز در استانه کسب یک تساوی چراکه این باشــگاه هزینه های زیــادی را برای‬ ‫دیگر بودند که کریستیانو رونالدو با گلی که در خریــد بازیکنــان تراز اول در تابســتان امســال‬ ‫دقایق پایانی به ثمر رســاند باعث شــد که این انجــام داد و ســتاره هایی چون رافائــل واران‪،‬‬ ‫تیم با نتیجه ‪ 2‬بر یک به برتری برسد و شانس جیــدون ســانچو و کریســتیانو رونالــدو را بــه‬ ‫صعودبهمرحلهبعدیرااز دستندهد‪.‬تمامی خدمت گرفت‪.‬به نظر می رسد که دیدارهای‬ ‫این اتفاقات باعث شده که بسیاری از هواداران دشــوار بعــدی تاثیــر زیــادی روی اینــده ایــن‬ ‫از نتایج تیمشان ناامید شــده و خواهان اخراج مربی نــروژی در اولدترافورد خواهد داشــت‪.‬‬ ‫اوله گونار سولسشر باشند اما بااین حال‪ ،‬مدیران ان ها این هفته در لیگ قهرمانان میزبان اتاالنتا‬ ‫یونایتدکامالاز سرمربیاینتیمحمایتمی کنند هســتند و پس ازان باید در لیگ برتر به مصاف‬ ‫و تصمیمی برای برکناری او ندارند‪.‬سان اسپورت لیورپولوتاتنهامبروند‪.‬‬ ‫حمله تند کاپیتان اینتر‬ ‫به سرمربی التزیو‬ ‫سمیر هاندانوویچ‪ ،‬کاپیتان اینتر‪ ،‬پس از‬ ‫شکســت برابر التزیو به شدت از مائوریتزیو‬ ‫ســاری‪ ،‬ســرمربی حریف‪ ،‬انتقــاد کرد‪.‬اینتر و‬ ‫التزیــو روز شــنبه در چارچــوب مســابقات‬ ‫هفته هشــتم لیگ ایتالیا بــه مصاف یکدیگر‬ ‫رفتنــد و ایــن بــازی درنهایت بــا نتیجه ‪ 3‬بر‬ ‫یک به ســود شــاگردان مائوریتزیو ســاری به‬ ‫پایان رســید‪.‬فلیپه اندرســون‪ ،‬وینگر برزیلی‪،‬‬ ‫در حالی گل دوم تیمش را به ثمر رســاند و‬ ‫بــازی را ‪ 2‬بــر یک کرد که فدریکو دی مارکو‪،‬‬ ‫مدافــع کناری حریف‪ ،‬هنــوز روی زمین بود‬ ‫امــا بازیکنان التزیو تصمیــم گرفتند به بازی‬ ‫ادامــه دهنــد و درنهایــت دروازه حریــف را‬ ‫بــاز کردند‪.‬بازیکنــان نراتــزوری ب هشــدت از‬ ‫ایــن کار اندرســون و ســایر بازیکنــان التزیــو‬ ‫عصبانــی شــدند و ســایت کالچومرکاتــو‬ ‫راز پیچیده نیمکت نشینی قدوس‬ ‫سامان قدوس که از بهترین لژیونرهای ایرانی‬ ‫یشــود‪ ،‬در دوران مربیگــری‬ ‫در اروپــا محســوب م ‬ ‫کی روش‪ ،‬ویلموتس و اسکوچیچ نتوانسته جایگاه‬ ‫ثابتــی در ترکیــب اصلــی تیــم ملی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪« ،‬چرا قدوس در تیــم ملی بازی‬ ‫نمی کنــد؟»‪« ،‬چــرا مربیان حتی به عنــوان بازیکن‬ ‫تعویضیبه اندازهکافیاو رابهزمیننمی فرستند؟»‬ ‫شاید این ها سواالتی باشد که همه از چندین روز‬ ‫قبــل از کادر فنــی تیــم ملــی فوتبال می پرســیدند‬ ‫کــه ایــا او با توجه به کیفیت باالی خود و ســبک‬ ‫بازی متفاوتش‪ ،‬نمی توانســت گره گشای دیدار با‬ ‫کره جنوبی و حتی امارات باشد؟ این سواالت حاال‬ ‫جدی تر هم شــده است‪ .‬سامان قدوس به عنوان‬ ‫یــک بازیکــن تعویضــی از دقیقــه ‪ ۷۲‬و به مدت‬ ‫‪ ۲۰‬دقیقه مقابل چلسی به میدان رفت و نمایش‬ ‫نسبتا قابل قبولی هم با داشت‪ .‬او دوبار به سمت‬ ‫دروازه شوت زد که یک بار توسط مندی دفع شد‬ ‫کبــار هــم به بیرون رفت‪ .‬او در ســایر دقایق‬ ‫وی ‬ ‫بــازی هم عملکرد پرتالشــی داشــت اما درنهایت‬ ‫تیمش مقابل یکی از بهترین تیم های اروپا با یک‬ ‫گل شکست خورد‪.‬با این نمایش و اعتماد سرمربی‬ ‫جوان برنتفورد به قدوس‪ ،‬این سوال مطرح است‬ ‫کــه چــرا تنهــا بازیکــن ایرانی شــاغل در لیــگ برتر‬ ‫انگلیس نمی تواند جایی در برنامه های کادرفنی‬ ‫تیــم ملــی داشــته باشــد؟ به طورقطــع مربیگــری‬ ‫یک امر ســلیقه ای اســت ولی چه موانعی بر ســر‬ ‫ایــن راه وجــود دارد؟ البته قــدوس تا قبل از دیدار‬ ‫یهــای خوب خود‬ ‫بــا امــارات و کره جنوبــی با باز ‬ ‫به خصــوص در مرحلــه قبل‪ ،‬نشــان داد کــه زمان‬ ‫تغییــر فرارســیده و او اکنــون امــاده اضافه شــدن‬ ‫به ترکیب اصلی اســت‪ .‬اســکوچیچ این رویکرد را‬ ‫در دیدار با ســوریه نشــان داد و قدوس را از ابتدا‬ ‫به میدان فرســتاد اما شــاید کسی متوجه نشد که‬ ‫قدوس در ان بازی اصال حضورداشته است یا خیر‪.‬‬ ‫درنتیجــه جلــوی عراق چنــد دقیقه بــازی کرد که‬ ‫تاثیر چندانی نداشت و درنهایت جلوی امارات و‬ ‫کره از روی ســکوها جم نخــورد و به صندلی های‬ ‫ورزشــگاه میخکوب شــده بود‪.‬برخی کارشناســان‬ ‫معتقدند این موضوع به نوع بازی تیم ملی ایران‬ ‫بازمی گردد که مدت هاست جایی برای بازیکنان‬ ‫خالق و بازی ساز در ترکیب تیم ملی وجود ندارد؛‬ ‫ایــن موضوع از زمان کارلوس کی روش شــروع شــد‬ ‫و حاال اسکوچیچ با ترکیب ‪ ۴-۴-۲‬تیمش جلوی‬ ‫امارات و کره جنوبی‪ ،‬تمایل چندانی به خروج یک‬ ‫هافبک دفاعی و جایگزین کردن ســامان قدوس‬ ‫نداشــت‪ .‬درواقع اســکوچیچ جلوی امارات و کره‬ ‫ترجیح داد با حفظ نوراللهی و عزت اللهی کمربند‬ ‫خــط میانــی را در فاز تدافعی محکم نگه دارد و‬ ‫نگاهــش را بــه دو هافبک کنــاری و همین طور دو‬ ‫مهاجم تیم ملی بدوزد‪.‬مرتضی محصص‪ ،‬مدرس و‬ ‫کارشناس فوتبال درباره سبک بازی سامان قدوس و‬ ‫نیازمندی های سرمربیان تیم ملی از دوران کی روش‬ ‫سرنوشت یک شهر و یک قاره در دست‪ 2‬پرتغالی‬ ‫دو مربــی پرتغالــی کــه هدایت دو تیــم بزرگ‬ ‫پایتخت نشــین عربســتان را در اختیاردارنــد‪ ،‬برای‬ ‫کسب ارزشمندترین عنوان باشگاهی در قاره اسیا‬ ‫تــاش می کنند‪.‬امشــب تی مهــای الهــال و النصــر‬ ‫یهــای تاریــخ شــهر‬ ‫دریکــی از حســاس ترین درب ‬ ‫ریــاض و فوتبال عربســتان‪ ،‬در مرحله نیمه نهایی‬ ‫لیــگ قهرمانــان اســیا بــه مصــاف هــم می رونــد‪.‬‬ ‫روزنامه الشــرق االوســط در گزارشــی به وضعیت‬ ‫دو تیــم پرداختــه و نوشــته اســت‪ :‬پــدرو امانوئل‬ ‫تاکنون در دوران مربیگری خود‪ 3 ،‬بار راهی دیدار‬ ‫نیمه نهایی جام های مختلف شده که ‪ 2‬بار برنده‬ ‫از زمین خارج شده و یک مرتبه نیز شکست خورده‬ ‫است‪ .‬او یک بار به همراه االتفاق در نیمه نهایی‬ ‫جام حذفی عربستان با نتیجه پنج بر صفر الهالل‬ ‫را شکســت داد و در فینال نیز با غلبه بر االتحاد‬ ‫قهرمــان شــد‪ .‬او یک بار نیز با اکادمیکا توانســت‬ ‫مرحلهنیمه نهاییراباموفقیتپشتسر بگذاردو‬ ‫قهرمان جام حذفی پرتغال شود‪.‬در سمت مقابل‬ ‫نیــز لئونــاردو ژاردیــم تاکنــون ‪ 7‬بار بــه دیدارهای‬ ‫نیمه نهایی رســیده که تنها ‪ 2‬بــار با موفقیت این‬ ‫مرحلــه را پشــت ســر گذاشــته و پنج بــار مغلوب‬ ‫شده است‪ .‬معروف ترین دیدار نیمه نهایی که این‬ ‫مربی تجربه کرده‪ ،‬به لیگ قهرمانان اروپا در فصل‬ ‫یگــردد‪ .‬جایی که او پس از غلبه‬ ‫‪ 2017-2016‬برم ‬ ‫بر منچسترسیتی و دورتموند‪ ،‬در دیدار نیمه نهایی‬ ‫مغلــوب یوونتــوس شــد‪ .‬در مورد تجربــه مربیان‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬‬ ‫خانم حمید توکل به شناسنامه شماره ‪ 1423‬کدملی ‪ 1141113821‬صادره فرزند کریم در قسمتی از‬ ‫ششدانگ به مساحت ‪ 23/42‬مترمربع پالک شماره ‪ 1‬فرعی از ‪ 73‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬طی گزارش کارشناس‬ ‫در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات‬ ‫ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/12 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/27 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/ 1200929‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سـند و شناسـنامه خودرو؛ خودرو سـواری سیسـتم دنا تیپ دنا ‪ EF7‬به رنگ سـفید‬ ‫روغنـی به شـماره انتظامی ایران ‪732-58‬د‪ 38‬به شـماره موتـور ‪147H0130841‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAAW01HE1FE022903‬مـدل ‪ 1394‬بـه نـام عبدالعزیـز‬ ‫پلنگـی فرزنـد محمـود شـماره شناسـنامه ‪ 3560124395‬کدملـی ‪3560124395‬‬ ‫صـادره از کنـگان مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫تا اســکوچیچ که حاال با دو هافبک دفاعی و دو‬ ‫هافبــک باقابلیــت بــازی در جناحیــن بــه میــدان‬ ‫می رود گفت‪ :‬نباید یک مســئله را فراموش کنیم‪.‬‬ ‫اگر شما سرمربی چلسی و برنتفورد هم که باشید‬ ‫هر بازی داســتان ویژه خود را دارد که مربی ان ها‬ ‫را در نظر می گیرد‪ .‬اسکوچیچ هم با من و شما یا‬ ‫هــر کس دیگری دیدگاه متفاوتــی دارد‪ .‬هر مربی‬ ‫یک سبک و سیاقی دارد‪ .‬نمی توانیم به یک مربی‬ ‫حملــه کنیــم و او را تحت فشــار بگذاریــم چراکــه‬ ‫برنامــه هرکســی بــر اســاس داشــته هایش اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــدرس بین المللی فوتبالی ایران با اشــاره به‬ ‫شناختش از سبک بازی سامان قدوس اظهار کرد‪:‬‬ ‫من جمعا شاید ‪ ۱۰‬بازی از سامان قدوس دیده ام‪.‬‬ ‫شاید شناخت شما بیشتر باشد اما به نظرم سامان‬ ‫بازیکن خوبی است‪ .‬شکی در این موضوع نیست‪.‬‬ ‫او بــا توجــه بــه خالقیت و دیــد خوبی کــه دارد‪،‬‬ ‫یکــی‪ ،‬دو قــدم از بــازی جلوتر اســت و پاس های‬ ‫خوبی را با زمان بندی مناسب می دهد‪ .‬بازیکنانی‬ ‫کــه می تواننــد بــازی را پیش بینی کنند‪ ،‬بیشــتر به‬ ‫چشــم می ایند امــا بازهم باید به مربــی حق داد‬ ‫که خودش تصمیم بگیرد که می خواهد از بازیکنی‬ ‫با این توانایی ها اســتفاده کند یا خیر‪ .‬این حق را‬ ‫هم به دراگان اسکوچچ بدهیم که با دو هافبک‬ ‫یــا پنج هافبک بازی کنــد‪.‬وی در واکنش به اینکه‬ ‫اســکوچیچ در برابــر ســوریه قــدوس را از ابتــدا در‬ ‫ترکیب گذاشــته بود اما بعــدازان تاثیر ضعیف در‬ ‫نیمه نخست و خروج از بازی‪ ،‬دیگر دقایق زیادی‬ ‫را بــازی نکرده و جلوی امارات و کره هم نیمکت‬ ‫نشــین بــود گفت‪ :‬مــا این بحــث را در کالس های‬ ‫مربیگــری داریــم که شــاید یــک بازیکــن در نیمه‬ ‫اول ‪ ۱۰‬لمس توپ هم نداشــته باشــد اما در نیمه‬ ‫دوم ســه گل بزنــد‪ .‬همه تعجــب می کنند که چه‬ ‫اتفاقــی افتــاد و چــرا در نیمــه دوم اوضــاع تغییــر‬ ‫کــرد‪ .‬لحظاتــی هســت که یــک بازیکــن در زمین‬ ‫دیده نمی شود‪ .‬شاید مهدی طارمی هم در زمین‬ ‫دیده نمی شود اما تاثیرات ان ها در کل ‪ ۹۰‬دقیقه‬ ‫غیرقابل انکار است‪ .‬سامان هم مثل همه بازیکنان‬ ‫دنیا فراز و نشیب دارد‪.‬محصص در پاسخ به این‬ ‫سوال که قدوس بازیکن باکیفیتی است اما ظاهرا‬ ‫کلید استفاده از این بازیکن را نداریم گفت‪ :‬شاید‬ ‫اگر سیستم را تغییر دهیم دست وبالمان باز شود‪.‬‬ ‫هر مربی یک طراح است و باید سیستم مناسب‬ ‫را برای بازیکنانش پیدا کند‪ .‬شاید اگر با سه دفاع‬ ‫بازی کنیم‪ ،‬جا برای استفاده از قدوس فراهم شود‪.‬‬ ‫البته این حرف ها به گوش شیرین می اید اما ممکن‬ ‫است دراگان ابزار استفاده از سیستم سه دفاعه را‬ ‫ندارد‪.‬این کارشــناس فوتبال تاکید کرد‪ :‬یک مدت‬ ‫هــرروز اســکوچیچ را می دیــدم‪ .‬او اهل مطالعه و‬ ‫پذیرش انتقاد اســت‪ .‬از طرفی تیم انالیز تیم ملی‬ ‫همــه بازیکنــان را حتــی کســانی کــه بــه تیم ملی‬ ‫یشــوند انالیز می کند و اشــراف خوبی‬ ‫دعوت نم ‬ ‫روی بازیکنان دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدعــی شــده کــه هاندانوویــچ به عنــوان‬ ‫کاپیتــان اینتر پس از پایــان بازی در رختکن‬ ‫به شــدت به ســرمربی حریف اعتراض کرده‬ ‫اســت‪.‬هندانوویچ از ســاری پرســید‪« :‬چــرا‬ ‫بازیکنانــت را متوقــف نکــردی؟» اما ســاری‬ ‫تاکیــد کــرده کــه کاری از دســتش برنمی امد‬ ‫اما دســتش را ب هســوی بازیکنانش باال اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در همیــن حیــن درواز هبــان باتجربــه بار‬ ‫دیگر ســرمربی ســابق یوونتوس و ناپولی را‬ ‫زیر ســوال بــرده و دیدار اســتون ویال و لیدز‬ ‫یونایتد را یاداوری کرده که دیداری حساس‬ ‫بــرای صعــود به لیگ برتــر در انگلیس بوده‬ ‫است‪« :‬تو می توانستی همان کاری را انجام‬ ‫دهی که بیلسا انجام داد‪ ،‬بیلسا را به خاطر‬ ‫داری؟»‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1994‬شماره‪ 140060302006004299 :‬ـ تاریخ‪ 1400/07/07 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006000249‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم حمید توکل مبنی بر صدور سند مالکیت‬ ‫نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق‬ ‫نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر‬ ‫مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل‬ ‫سند ‪ 33778‬مورخ ‪ 98/12/15‬دفتر ‪ 322‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ‬ ‫ستاره برنتفورد همچنان مورد اعتماد اسکوچیچ قرار نمی گیرد‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سیسـتم پژو تیـپ ‪ 206‬بـه رنـگ یشـمی‪ -‬روغنی به‬ ‫شـماره انتظامی ایران‪677-13‬ل‪ 71‬به شـماره موتور ‪ 10FSE83671724‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ 80610668‬مدل ‪ 1380‬به نام شـهرزاد شـهریاری فرزند حسـینعلی شـماره‬ ‫شناسـنامه ‪ 228‬کدملـی ‪ 1284512460‬صادره از اصفهان مفقود گردیـده و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری‪ -‬سـواری سیسـتم پـژو تیـپ ‪ 405GLX-XU7‬بـه‬ ‫رنـگ نقـره ای‪ -‬متالیـک به شـماره انتظامی ایـران‪ 314-74‬و ‪ 57‬به شـماره موتور‬ ‫‪ 124K1435817‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CEXLK534770‬مـدل ‪1399‬‬ ‫بـه نـام مهرشـاد میرزائی فرزند محمـد شـماره شناسـنامه ‪ 0925219029‬و کدملی‬ ‫‪ 0925219029‬صـادره از مشـهد مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫یهــا‪ ،‬پــدرو امانوئل ‪ 11‬دربی را در کشــورهای‬ ‫درب ‬ ‫مختلف ازجمله قبرس‪ ،‬عربستان‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬امارات‬ ‫و پرتغال تجربه کرده که در ‪ 7‬بازی برنده از زمین‬ ‫جشــده‪ ،‬در ‪ 2‬مورد تن به شکســت داده و در‬ ‫خار ‬ ‫‪ 2‬بازی نیز به نتیجه تساوی رسیده است‪ .‬در سوی‬ ‫دیگر نیز ژاردیم سابقه ‪ 7‬پیروزی‪ 6 ،‬شکست و ‪4‬‬ ‫تساوی را دربی های مختلف دارد‪ .‬ژاردیم به همراه‬ ‫موناکو ‪ 11‬بار دربی جنوب فرانسه مقابل نیس را‬ ‫تجربه کرد که ‪ 6‬بار برنده از زمین خارج شد‪ 4 ،‬بار‬ ‫طعم شکست را چشید و یک مرتبه نیز به تساوی‬ ‫رسید‪ .‬او همچنین با اسپورتینگ‪ 3‬بار دربی پرتغال‬ ‫مقابل بنفیکا حاضر شد که ‪ 2‬بار شکست خورد و‬ ‫یک مرتبه نیز به تساوی رسید‪ .‬این مربی باتجربه‬ ‫دربــی شــهر براگا به همراه این تیــم‪ 2 ،‬بار مقابل‬ ‫ویتوریا گیمــارش بازی کرد که حاصل ان یک برد و‬ ‫یک مساوی بود‪ .‬او یک بار نیز با المپیاکوس دربی‬ ‫یونان مقابل پاناتینایکوس به تساوی دست یافت‪.‬‬ ‫حــاال دو مربی پرتغالی برگزارکننــده دربی بزرگ و‬ ‫حســاس شــهر ریاض در مرحلــه نیمه نهایی لیگ‬ ‫قهرمانــان اســیا خواهنــد بود‪ .‬ایــن دو تیــم‪ ،‬برای‬ ‫نخستین بار در این مرحله از رقابت ها به مصاف‬ ‫یکدیگر می روند و تیم برنده می تواند با توجه به‬ ‫امتیاز میزبانی‪ ،‬شانس بزرگی برای پیروزی در دیدار‬ ‫فینال و کسب عنوان قهرمانی داشته باشد‪ .‬دیدار‬ ‫حساسی که فردا شب در استادیوم مرسول پارک و‬ ‫به میزبانی النصر برگزار می شود‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1996‬شماره‪ 140060302006004298 :‬ـ تاریخ‪ 1400/07/07 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006000250‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم عباس خسروی فرد مبنی بر صدور سند‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و‬ ‫تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل سند ‪ 33778‬مورخ ‪ 98/12/15‬دفتر ‪ 322‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند مالکیـت‪ ،‬کارت خـودرو و سـند کمپانـی خـودرو وانت مـزدا تیپ‬ ‫‪ 2000‬بـی بـه رنـگ نقره ابی به شـماره انتظامـی ایـران‪ 514 -53‬و ‪ 41‬به شـماره‬ ‫موتـور ‪ FE523316‬و شـماره شاسـی ‪ NAGAPX2PC18D06674‬مـدل‬ ‫‪ 1386‬بـه نـام عبـاس یراقـی فـرد فرزنـد مرتضـی شـماره شناسـنامه ‪ 688‬کدملی‬ ‫‪ 1285492692‬صـادره از اصفهـان مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند مالکیـت و سـند کمپانی خـودرو سـواری‪ -‬کار سیسـتم‬ ‫لکسـوس تیـپ ‪ RX350‬بـه رنـگ سـفید‪ -‬صدفـی ‪ -‬متالیک به شـماره‬ ‫انتظامـی ایران‪738 -67‬ل‪ 32‬به شـماره موتور ‪ ZGRA377880‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ JTJHK31U982052806‬مـدل ‪ 2008‬بـه نام زهـرا اللهی فرزند‬ ‫علـی بـه شـماره شناسـنامه ‪ 22215‬و کدملـی ‪ 1282690493‬صـادره از‬ ‫اصفهـان مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫پرسپولیس برای سومین بار به دست الهالل از لیگ‬ ‫قهرمانان حذف شــد تا بتوان حاال هالل ابی عربستان‬ ‫را مهم ترین رقیب قرمزهای ایران معرفی کرد‪.‬این بار نیز‬ ‫پرسپولیس همچون چهار سال قبل در شرایط ارمانی به‬ ‫مصاف الهالل نرفت و بدن شالق نخورده ی بازیکنان‬ ‫اینتیمو در کورانمسابقاتنبودنباعثشدتاضعف‬ ‫بدنی بازیکنان پرسپولیس به شدت در مقابل الهالل به‬ ‫چشــم ایــد‪ .‬ضمن اینکه میزبانی الهالل نیــز کار را برای‬ ‫پرسپولیسدوچندانسخت کردهبودامااین هم هدالیل‬ ‫ناکامــی قرمزها نبود‪.‬الهالل در طــول نود دقیقه‪ ،‬اجازه‬ ‫سوارشدن پرسپولیس بر بازی را نداد و این مهم را مدیون‬ ‫پرسینگ از باال در زمین پرسپولیس بود‪.‬پرسینگی که گاه‬ ‫با حضور پنج بازیکن در یک ســوم دفاعی پرســپولیس‬ ‫اجــازه بازی ســازی را از شــاگردان گل محمــدی گرفــت و‬ ‫تــا انتهــای بازی نیز چــاره ای برای ان اندیشــیده نشــد‪.‬‬ ‫با پرسینگ هوشمندانه الهالل ترابی‪ ،‬عالیشاه و امیری‬ ‫ان قدر کم صاحب توپ شدند که انگار در جریان بازی‬ ‫نبودند و مدافعان و هافبک های پرسپولیس نیز توانی‬ ‫برای بازی سازی پیدا نکردند‪ .‬فصل قبل کنعانی زادگان‬ ‫قادر بود با پاس های طولی سالم و مفید پرس از باالی‬ ‫حریف را خنثی کند و نوراللهی نیز در جلوی دفاع توان‬ ‫الزم برای خارج کردن تیم از زیر فشار حریف را داشت؛‬ ‫امــا فرجی به عنوان جانشــین کنعانی زادگان و اســدی‬ ‫به عنوانجانشیننوراللهیتوفیقیدر اینزمینهنداشتند‪.‬‬ ‫انچهانتظار می رفتتاکادر فنیپرسپولیسبرایپوشش‬ ‫دادن ایــن ضعــف انجام دهد نزدیک کردن بازیکنانی‬ ‫چون ترابی و عالیشاه به خط دفاع برای گرفتن توپ و‬ ‫استفاده از توان ان ها برای پیش بردن توپ بود‪ .‬هرچند‬ ‫بازی ضعیف اســدی و یک کارته شــدن او موجب شد‬ ‫تــا یحیی دســت به یک تعویض تقریبا اجبــاری بزند و‬ ‫پهلــوان را به زمین بیــاورد اما این ضعف در چرخاندن‬ ‫توپو بازی سازیاز عقبزمینبرطرفنشد‪.‬پرسپولیس‬ ‫به وضوح برای این شرایط و خنثی کردن توان الهالل در‬ ‫پرسینگ از باال خوب تمرین نکرده و اماده نبود‪ .‬جدا از‬ ‫اینکهضعفبدنیمشهودبازیکنانپرسپولیسنیز مزید‬ ‫بر علت شده بود اما هنر این بود که بتوان با مشخص‬ ‫کردن شــعاع حرکتی بازیکنان و نزدیک کردن ان ها به‬ ‫هم بتوان این حربه ی الهالل را خنثی کرد‪.‬‬ ‫بازگشت بازیکنان ذخیره‬ ‫به نیمکت های لیگ‬ ‫بازیکنــان ذخیــره ازاین پــس می توانند دوبــاره روی‬ ‫نیمکت تیمشــان بنشــینند‪.‬بعد از شــیوع ویروس کرونا‬ ‫در کشــور یکی از مواردی که در پروتکل های بهداشتی‬ ‫برگزاری مسابقات لیگ برتر وجود داشت خلوت شدن‬ ‫نیمکت های ذخیره تیم ها برای برقــراری فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی بود‪.‬در این شــرایط فقط کادر فنی‪ ،‬پزشــکی‬ ‫و تــدارکات تیم هــا می توانســتند روی نیمکــت تی مهــا‬ ‫بنشــینند و بازیکنان ذخیره برخالف گذشته به سکوی‬ ‫پشــت نیمکــت منتقــل می شــدند‪.‬حاال بــا ســرعت‬ ‫گرفتن واکسیناســیون در کشــور و کاهــش روند ابتال به‬ ‫کرونــا مســئوالن ســازمان لیگ ایــن قانون را به گذشــته‬ ‫برگردانده اند‪.‬بــر این اســاس ‪ 9‬بازیکن ذخیره تیم های‬ ‫لیــگ برتری هم زمان با شــروع مســابقات می توانند به‬ ‫نیمکت تیم هایشان برگردند و کنار کادرفنی و پزشکی‬ ‫و تدارکات به تماشای بازی بنشینند‪ .‬همچنین بازیکنان‬ ‫فیکســی کــه تعویض می شــدند هم حق حضــور روی‬ ‫نیمکت را نداشتند که ازاین پس ان ها نیز می توانند بعد‬ ‫از خروج از زمین روی نیمکت تیمشان بنشینند و کار را‬ ‫دنبالکنند‪.‬‬ ‫هافبک استقالل دیدار با‬ ‫هوادار را از دست داد‬ ‫هافبــک مصــدوم اســتقالل بــه دیدار چهارشــنبه با‬ ‫هوادار نمی رسد‪.‬مهدی مهدی پور که در دیدار دوستانه‬ ‫استقاللمقابلتیمملیدانشجویاناز ناحیههمسترینگ‬ ‫مصدوم شده بود‪ ،‬به دیدار اول لیگ برتر نمی رسد‪.‬این‬ ‫هافبک توانمند یکی دو روز در تمرینات استقالل غایب‬ ‫بــود وزیر نظر پزشــکان تیم کارکــرد‪ .‬او به محل تمرین‬ ‫اســتقالل رفــت اما به خاطر مصدومیتش به نــرم دوی‬ ‫پرداخت و در تمرینات گروهی حضور نداشت‪.‬‬ ‫وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک‬ ‫از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم عباس خسروی فرد به شناسنامه شماره ‪ 457‬کدملی ‪ 1141707926‬صادره فرزند ابراهیم‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 22/46‬مترمربع پالک شماره ‪ 1‬فرعی از ‪ 73‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬طی‬ ‫گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس‬ ‫از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/12 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/27 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1200906‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودروی پراید ‪ 132‬رنـگ نقره ای متالیک مـدل ‪1387‬‬ ‫به شـماره موتـور ‪ 2628858‬و شـماره شاسـی ‪S1422287038886‬‬ ‫و شـماره پـاک ایـران ‪954 -61‬ب‪ 87‬بنـام زهـرا جعفرپـور مفقـود‬ ‫گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سـبز و کارت خودرو؛ خودرو سـواری‪ -‬سـواری‪ -‬پژو‪206SD-TU5 -‬‬ ‫بـه رنگ سـفید بـه شـماره انتظامـی ایـران‪421 -53‬م ‪ 11‬به شـماره موتور‬ ‫‪ 163B0151811‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP41FE6FJ261754‬مدل ‪1394‬‬ ‫بـه نـام رسـول زارعـان دولت ابـادی فرزنـد محمد شـماره شناسـنامه ‪482‬‬ ‫کدملـی ‪ 6609638675‬صـادره از دولـت اباد مفقود گردیـده و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 27‬مــهر ماه ‪ 19 / 1400‬اکتبر ‪ 12 / 2021‬ربیع االول ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1189‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫واکسیناسیونکرونا‬ ‫سالی دو بار‬ ‫انجام می شود‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫عضــو کمیته علمی مبارزه بــا کرونا گفت‪ :‬جمعیت‬ ‫هدف کشــور ســالی دو بار باید واکســینه شوند؛ یعنی‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫سالی حدود ‪ ۱۵۰‬میلیون دز واکسن نیاز داریم‪.‬‬ ‫به گزارش صداوســیما؛ حســن ابوالقاســمی‪ ،‬عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا فــرض متوســط ‪ ۱۰‬دالر بــرای هر دز واکســن‪،‬‬ ‫رقم قابل توجهی اســت؛ بنابراین باید از شــش پلتفرم‬ ‫داخلی که موثر هستند‪ ،‬استفاده کنیم‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫کســانی کــه بانــوان بــاردار را از تزریــق واکســن کرونــا‬ ‫منــع می کننــد‪ ،‬اشــتباه می کننــد‪ .‬او در ادامــه افــزود‪:‬‬ ‫واکسیناســیون کرونــا‪ ،‬بانــوان بــاردار را در برابــر ابتــا‬ ‫مقــاوم و در صــورت مبتــا شــدن‪ ،‬مانــع شــدت یافتن‬ ‫بیماری ان ها می شود‪.‬‬ ‫مسئله جدی جامعه امروز و فردا‬ ‫سالمندازاری‬ ‫از خانه تا خانه سالمندان‬ ‫انتشــار ویدئویــی حــاوی صحن ههــای‬ ‫د لخــراش از ســالمند ازاری در فضــای مجــازی‬ ‫باید هشداری باشد برای تک تک ما از مردم تا‬ ‫مســئوالن که اســتانداردهای فضای مراقبتی از‬ ‫سالمندانراموردبازنگریقرار دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬چند روزی اســت که انتشــار‬ ‫ویدئوییحاویصحنه هایدل خراشاز سالمند‬ ‫ازاری در فضای مجازی باعث جریحه دار شدن‬ ‫افــکار عمومــی شــده اســت‪ .‬ایــن تصاویــر که‬ ‫مشاهده ان تا انتهای ویدئو ازاردهنده است در‬ ‫روزهایی در فضای مجازی وایرال شــد که تنها‬ ‫چند روز از روز جهانی ســالمند گذشــته اســت‪.‬‬ ‫امســال شــعار روز جهانی سالمند «بهره مندی‬ ‫عادالنه همه سنین از فناوری دیجیتال» عنوان‬ ‫شــد و حاال باید گفت شــاید این فنــاوری برای‬ ‫انعکاس رنج و دردهای سالمندان باید بیش از‬ ‫گذشتهاحساسمسئولیتکند‪.‬سازمانبهزیستی‬ ‫در توضیحاتی به دنبال انتشار این ویدئو اعالم‬ ‫کرد که «این رویداد تاسف برانگیز تابستان سال‬ ‫‪۱۳۹۹‬در یکمرکز غیردولتینگهداریسالمندان‬ ‫واقــع در شهرســتان بروجرد در اســتان لرســتان‬ ‫رخ دادهاستکهادارهکلبهزیستیاستانهمان‬ ‫زمان به موضوع ورود نموده و ضمن تعامل با‬ ‫دستگاه هایانتظامیوقضائینسبتبهاحقاق‬ ‫حقتضییع شدهسالمندمحترموتنبیهخاطیان‬ ‫اقدامفوریو موثر انجامدادهاستبه نحوی که‬ ‫پــس از انجــام بررس ـی های دقیــق کارشناســی‬ ‫به اســتناد پرونده تشکی لشــده در دادگســتری‬ ‫شهرستانرایمحکومیتخاطیانبهاتهامایراد‬ ‫ضرب وجرحعمدیصادر وبرخوردهایتنبیهی‬ ‫الزم قضائی ازجمله حبس‪ ،‬شالق و اخراج دو‬ ‫نفر از کارکنانمرکز صورتگرفتهاست‪.‬کمیسیون‬ ‫عالینظارتبهزیستینیز تذکر کتبیالزمرابرای‬ ‫مرکز مذکور صادر نموده است‪».‬؛ اما موضوعی‬ ‫که انتشار این ویدئو بار دیگر گوشزد کرد‪ ،‬روند‬ ‫نظارت بر نگهداری ســالمندان در مراکز تحت‬ ‫پوشــش بهزیســتی و مراکز غیردولتی است که‬ ‫از این سازمان مجوز دریافت می کنند‪ .‬سازمان‬ ‫بهزیستی اعالم کرده است که سامانه دیدبان‬ ‫سازمان بهزیستی به صورت انالین و برخط در‬ ‫همهساعاتشبانه روزامادهدریافتگزارش های‬ ‫مردمــی پیرامون فعالیت مراکــز دولتی تحت‬ ‫مدیریت و مراکز غیردولتی تحت نظارت خود‬ ‫اســت‪ ،‬اما ایا اتکا کردن به گزارش های مردمی‬ ‫راه چاره است؟ بهتر نبود سازمان بهزیستی در‬ ‫این اطالعیه روندی از نظارت بر این مراکز را به‬ ‫اطالععموممردممی رساند؟‬ ‫بیشاز‪ ۸‬میلیونسالمنددرکشورنیازمند‬ ‫برخورداریکاملازکرامتانسانی‬ ‫ایران کشــوری است که خیلی زودتر ازانچه‬ ‫راه اندازی پارلمان مشورتی‬ ‫اولیای دانش اموزان استثنایی‬ ‫در کشور‬ ‫رئیس ســازمان اموزش وپرورش اســتثنایی بابیان اینکه کرونا فرصت نزدیکی خانواده به نظام‬ ‫تعلیم وتربیــت را مهیا کرد‪ ،‬گفت‪ :‬با نگاه تاثیر مســتقیم خانواده ها بر تعلیم وتربیــت فرزندان و‬ ‫مشارکتخانواده هادر امر تعلیم وتربیتبستهتحولیاموزش‪،‬پرورشوتوان بخشیخانوادهمحور‬ ‫نقشتامیناجتماعی‬ ‫از هزینه های درمان نازایی‬ ‫و ناباروری‬ ‫یکی از اصلی ترین هزینه های زوجین نابارور که هزینه های دارویی مختص به درمان ناباروری‬ ‫است از سال‪ ۱۳۹۲‬توسط بیمه ها پوشش داده شده است‪.‬‬ ‫فرهاد خدایی معاون خرید راهبردی درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خدمات دارویی‪ ،‬دارو های مورد مصرف در درمان ناباروری‬ ‫بر اساس تفاهم نامه ی دارویی بین وزارت بهداشت و وزارت کار‪ ،‬رفاه‪ ،‬تعاون اجتماعی هم زمان با‬ ‫تغییر نرخ ارز از سال ‪ ۱۳۹۲‬با حق بیمه ای که در تفاهم نامه دارویی تعیین شده است به بیماران‬ ‫ارائه می شود‪ ،‬بنابراین یکی از اصلی ترین هزینه های زوجین نابارور که هزینه های دارویی مختص‬ ‫به درمان ناباروری اســت از ســال ‪ ۱۳۹۲‬توســط بیمه ها پوشــش داد هشــده است‪ .‬خدایی گفت‪:‬‬ ‫همچنینخدماتموردنیاز زوج هاینابارور بهسهدستهتقسیممی شود‪،‬اولینخدماتی کهزوجین‬ ‫نابارور برای درمان ناباروری به ان نیاز دارند خدمات دارویی است که بدین طریق تحت پوشش‬ ‫قرارگرفته است‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬دسته ی دومی که به عنوان خدمات برای زوجین نابارور ارائه خواهد‬ ‫شد خدمات پاراکیلینیکی زوجین نابارور است‪ ،‬خدمات پاراکیلینیکی زوجین نابارور همانند تمام‬ ‫افراد سالم از ابتدا در تعهد سازمان های بیمه گر بوده‪ ،‬زیرا این خدمات در هنگام ارائه نیازی به‬ ‫اثبات اینکه زوج بارور یا نابارور است ندارد‪ .‬خدایی گفت‪ :‬خدمات پاراکیلینیکی به دلیل اینکه از‬ ‫همان ابتدا در تعهد و حمایت سازمان های بیمه گر بوده است ازاین جهت هزینه های ان همانند‬ ‫سونوگرافی‪،‬الپاروسکوپی هایتشخیصی‪،‬ازمایش هایتشخیصیطبیمربوطهقابلپرداختاست‬ ‫و بیماران چه نابارور و بارور بوده باشــند از این خدمات بهره خواهند برد‪ .‬خدایی در خصوص‬ ‫خدمات جدید و قابل در این بیمه اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر دودسته ی مهم از خدمات موردنیاز‬ ‫زوجین نابارور مســئله ی دارو و پاراکیلینیک اســت که در حال حاضر تحت پوشــش قرار دارد و از‬ ‫این بابت بیماران نگرانی ندارند‪ ،‬خدماتی که مربوط به تحت پوشش قرار گرفتن ناباروری توسط‬ ‫بیمه هاست مربوط به اعمال کمک بارداری همانند ای وی اف‪ ،‬زیفت‪ ،‬گیفت‪ ،‬ای یو ای است‪.‬‬ ‫پرداخت هزینه های ‪ ۳‬دوره درمانی زوج ها نابارور‬ ‫او در خصــوص شــرط ارائــه ایــن نوع خدمات بیان کرد‪ :‬بر اســاس قانون بودجه ســال‪ ۱۴۰۰‬این‬ ‫خدمات توسط بیمه ها با شرایطی ارائه می شوند‪ ،‬در قانون بودجه ی سال ‪ ۱۴۰۰‬ذکرشده که برای‬ ‫هر زوج نابارور حداکثر سه بار هزینه اعمال و تقبل می شود‪ ،‬زیرا ممکن است یک زوج نابارور بار ها‬ ‫بخواهند یک عمل کمک باروری را تکرار کنند‪ .‬خدایی ضمن اشاره به اینکه از ابتدای سال در قانون‬ ‫بودجه ی‪ ۱۴۰۰‬بیمهنازاییو ناباروریمطرح شدهگفت‪:‬مصوبههیئت وزیرانمبنیبر تعهدخدمات‬ ‫در دوم شهریورماه سال جاری ابالغ شد‪ ،‬باگذشت با ‪ ۷‬ماه از سال این بخشنامه به سازمان تامین‬ ‫اجتماعی ارسال شده که حاوی مصوبه هیئت وزیران است و طبق ان بودجه های مربوطه به وزارت‬ ‫بهداشتپرداختمی شودکهاز طریقوزارتبهداشتبهسازمان هایبیمه گر جبرانهزینهشود‪.‬‬ ‫خدایی در رابطه با این ایا نازایی زوجین جزو موارد خاص محسوب خواهد شد یا خیر بیان‬ ‫کرد‪ :‬مبنای موارد خاص در بیماری ها بر اساس مصوبات مجلس است‪ ،‬بنابراین اینکه ما بگوییم‬ ‫این بیماری جزو موارد خاص اســت یا خیر بســتگی به نوع خدمتی اســت که ما ارائه می دهیم‪،‬‬ ‫در مصوبه ی مجلس برای بیماران صراحتا قیدشده که موارد خاص عبارت از تاالسمی‪ ،‬هموفیلی‪،‬‬ ‫دیالیزی‪ ،‬سرطان‪ ،‬ام اس‪ ،‬بیماری پروانه ای و اوتیسم است‪.‬‬ ‫به خود بیاید دچار بحران ســالمندی می شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر در کشورمان قریب به هشت و‬ ‫نیممیلیونسالمندباالی‪ ۶۰‬سالداریمکهبیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫یهــا حاکــی از ایــن اســت که طــی‪۲۰‬‬ ‫پیش بین ‬ ‫ســال اینــده جمعیت ســالمندی بــه‪ ۲۰‬درصد‬ ‫‏جمعیت کشور برسد و روزی برسد که یک سوم‬ ‫جمعیت کشــور را ســالمندان تشکیل بدهند‪.‬‬ ‫‏انچــه‬اهمیــت دارد و فرهنــگ ایرانی اســامی‬ ‫مــا نیز بــر ان تاکید دارد حفظ کرامت انســانی‬ ‫سالمندی است‪ .‬در فرهنگ ما سالمندان بزرگ‬ ‫یک خاندان محسوب می شوند و احترامشان‬ ‫بیش از هر گروهی واجب اســت؛ فرهنگی که‬ ‫بایــد نگران کمرنــگ شــدن ان در جامعه بود!‬ ‫این یکامر اجتناب ناپذیر است کهبایدهر چه‬ ‫زودتر به سمت تعیین استانداردهای الزم برای‬ ‫خانه هایسالمندیبرویم‪.‬تعریفیکهتاامروز با‬ ‫استانداردهافاصلهزیادیدارد‪.‬امروزهخانه های‬ ‫ســالمند تنها به عنــوان مرکــزی برای نگهــداری‬ ‫ســالمند و تامیــن حداق لهــای نیازهــای ا نهــا‬ ‫تعریف شدهاستدرحالی کهسالمندینیازهایی‬ ‫جــدی در حوز ههــای ســامت روان‪ ،‬تعامالت‬ ‫اجتماعــی و… دارد‪ .‬این یک امر اجتناب ناپذیر‬ ‫اســت که باید هر چه زودتر به ســمت تعیین‬ ‫اســتانداردهای الزم برای خانه های ســالمندی‬ ‫برویــم‪ .‬تعریفــی کــه تا امــروز بــا اســتانداردها‬ ‫فاصلــه زیــادی دارد‪ .‬امروزه خانه های ســالمند‬ ‫تنها به عنــوان مرکزی برای نگهداری ســالمند و‬ ‫تامین حداقل های نیازهای ان ها تعریف شده‬ ‫اســت درحالی که سالمندی نیازهایی جدی در‬ ‫حوز ههــای ســامت روان‪ ،‬تعامالت اجتماعی‬ ‫و… دارد‪ .‬مراکــز نگهــداری ســالمندان عموما از‬ ‫کمبودنیرویانسانیگالیهدارند‪.‬اگر اینکمبود‬ ‫نیرویانسانیخصوصانیرویانسانیمتخصص‬ ‫را بگذاریــم کنــار این واقعیت که با رســیدن به‬ ‫ســالمندی برخی ویژگی های کودکی در انسان‬ ‫ازجملهلجبازیو نیاز بهحمایتو برخورداریاز‬ ‫مراقبتافزایشپیدامی کند‪،‬ان وقتدرمی یابیم‬ ‫که توجه به «خشونت ها و سالمند ازاری» باید‬ ‫به گونه ایموردبررسیقراربگیردکهراه حل هایی‬ ‫اساسیبرایانیافتچراکهویدئویمنتشرشده‬ ‫تنهــا بخشــی از واقعیــت را در پرداختــن بــه‬ ‫اسیب های این قشر نشان می دهد و نه فقط‬ ‫در خانه هایسالمندی کهمی تواندور از انتظار‬ ‫ندانستکهخشونت هایپنهانیدرخانواده ها‬ ‫با هفت برنامه در اموزش وپرورش استثنایی تدوین و اجرایی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬سیدجواد حسینی در نشستی به مناسبت هفته پیوند اولیاء و مربیان ضمن‬ ‫رونمایی از بسته تحولی اموزش‪ ،‬پرورش و توان بخشی خانواده محور اموزش وپرورش استثنایی‬ ‫گفت‪ :‬خانواده جزء ذاتی جدایی ناپذیر از اموزش وپرورش است‪ .‬او افزود‪ :‬بین نهادهای اجتماعی‪،‬‬ ‫اولیننهادی کهزندگیبشر در انشکلمی گیردخانوادهاستو خانوادهعمومی ترینو پایدارترین‬ ‫نهاد است و باالفاصله در فعالیت های اجتماعی نقش ایفا می کند‪ .‬حسینی بابیان اینکه خانواده‬ ‫نهادی اســت که هیچ جانشــینی ندارد و مطالعات همه اندیشــمندان نشــان می دهد خانواده‬ ‫بیشتریننقشراشکل دهیبهشخصیتانسان هاو جامعهدارد‪ ،‬گفت‪:‬مهم تریندورهشکل گیری‬ ‫شــخصیت انســان ها‪ ،‬دوران کودکی اســت و غیر از خانواده هیچ نهادی در دوران کودکی حضور‬ ‫زنانمحوراصلیتغذیه‬ ‫سالم و زندگی پاک خانواده‬ ‫علیهسالمنداندر حالوقوعاست‪.‬‬ ‫توجه جدی جامعه به سالمند ازاری در کنار‬ ‫کودک ازاری و همسر ازاری‬ ‫حــاال در کنــار همســر ازاری و کــودک ازاری‬ ‫باید به صورت جدی تری به سالمند ازاری ورود‬ ‫کــرد‪ .‬این ازار می تواند فیزیکی یا حتی روانی و‬ ‫اقتصادی باشــد‪ .‬توجه دادن جامعه خصوصا‬ ‫مراقبانسالمندانبهاینمسئلهکهممکناست‬ ‫نگهداریاز یکسالمندکهتوانایی هایشناختی‬ ‫و عاطفی و جســمی او تحلیل رفته اســت‪ ،‬در‬ ‫ان هااحساسخشمتولیدکنداماانچهنکوهیده‬ ‫اســت خشونت است نه احساس خشم‪ ،‬باید‬ ‫به عهده روان شناســان خصوصا روان شناسان‬ ‫ســامت گذاشــته شــود و یک اگاهی بخشــی‬ ‫عمومــی در ایــن میان داده شــود‪ ،‬بســیار مهم‬ ‫اســت‪ .‬الزایمر‪ ،‬افســردگی و اضطراب بخشــی‬ ‫از روزهای ســالمندی اســت‪ .‬باید خانواده ها را‬ ‫برایسونامی هایاحتمالیسالمندیامادهکرد‪.‬‬ ‫این هاهمهدر کنار اینموضوعکهنگرانیجدی‬ ‫وجودداردکهشمار قابل تاملیاز سالمنداناینده‬ ‫خانواده ایبراینگهداریاز ان هانداشتهباشند‪،‬‬ ‫توجهجدی تر بهخانه هایسالمندانو تربیت‬ ‫نیروهای متخصص نگهداری سالمند را گوشزد‬ ‫می کنــد‪ .‬در این میان یکــی از فاکتورهای مهم‬ ‫پذیرش افرادی است که قرار است در این مراکز‬ ‫مشغولبهفعالیتشوند‪.‬‬ ‫بررسیشخصیتاینافرادو خصوصاپایش‬ ‫ان ها ازنظر میزان همدلی که دارند و همچنین‬ ‫کنترل خشــم به عنــوان دو فاکتور مهم‪ ،‬بســیار‬ ‫ضروری اســت‪ .‬درحالی که پایش های سالمت‬ ‫روان افراد شاغل در این مراکز تقریبا به سمت‬ ‫صفر میلمی کند‪.‬از سویدیگر مسئلهمهمیکه‬ ‫می توانداز سالمندازاریدر روزهاییکهسونامی‬ ‫سالمندیمی رسد‪،‬جلوگیریکند‪،‬توانمندسازی‬ ‫میا نســاالن امــروز اســت‪ .‬توانمندســازی ان ها‬ ‫در مراقبت از ســامت جســمی و روانی‪ ،‬رشــد‬ ‫تهــای اجتماعی‪ ،‬تشــویق به تشــکیل‬ ‫فعالی ‬ ‫خانــواده‪ ،‬توجــه جدی به دوران بازنشســتگی‬ ‫ان ها و مهارت اموزی به این قشر از این جمله‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه زنان محور اصلی تغذیه‬ ‫سالم و زندگی پاک یک خانواده به شمار می روند‪ ،‬گفت‪ :‬باید به سالمت زنان که موجب‬ ‫ارتقاء سالمت در همه زمینه های مختلف می شود‪ ،‬توجه ویژه داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬دکتر انسیه خزعلی در نشستی که به مناسبت هفته ملی سالمت بانوان‬ ‫ایران(‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۰‬مهر) در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد‪ ،‬با تاکید بر اهمیت‬ ‫ســامت بانوان‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬سالمت بانوان را باید در ابعاد مختلف موردتوجه قرارداد‬ ‫و لوایح و برنامه هایی را در بخش قانون گذاری پیش بگیریم تا بتوانیم زمینه سالمت زنان‬ ‫را افزایش و گســترش دهیم‪ .‬او بر ضرورت پیش رو قرار دادن برنامه ویژه ای برای ســامت‬ ‫روان بانوان تاکید و خاطرنشــان کرد‪ :‬تاثیرگذاری ســامت روان بانوان بر جســم‪ ،‬خانواده‪،‬‬ ‫فرزندان یک خانواده مشهود است‪ .‬معاون رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬زندگی زنان سرپرست‬ ‫خانوار بسیار حائز اهمیت است‪ .‬حتی اگر بانوانی‪ ،‬سرپرست خانواده نباشند‪ ،‬محور اصلی‬ ‫تغذیه سالم و زندگی پاک یک خانواده به شمار می روند و باید به سالمت ان ها که موجب‬ ‫ارتقاء سالمت در همه زمینه های مختلف می شود‪ ،‬توجه ویژه داشت‪ .‬خزعلی با اشاره به‬ ‫اینکه توجه به سالمت زنان روستایی‪ ،‬باعث ماندگاری روستاها‪ ،‬عدم مهاجرت به شهرها و‬ ‫شکوفایی تولید می شود و این را باید قدر بدانیم تصریح کرد‪ :‬همچنین تامین بیمه سالمت‬ ‫و بهداشت بانوان در بسیاری از روستاها از ‪ ۵‬درصد در سال ‪ ۵۷‬به ‪ ۹۷‬درصد رسیده است‪،‬‬ ‫اماهنوز هم کفایتنمی کندو بایدزنانروستایی‪،‬عشایر و همهبانوانراتحتپوششانواع‬ ‫بیمه قرار بدهیم‪ .‬معاون رئیس جمهوری یاداور شد‪ :‬در سفرهای استانی لزوم توجه افزون و‬ ‫رسیدگی به زنان عشایر مشهود بود‪ .‬زیرا با شرایط خاص و سخت زندگی شان‪ ،‬زمینه سالمت‬ ‫برای ان ها انگونه که شایسته است فراهم نیست و این مسئله نیاز به راهکار اساسی دارد‪.‬‬ ‫خزعلیبابیاناینکه کرونامسئلهجدیاینروزهااست‪،‬افزود‪:‬بانوانبهلحاظروحیو روانی‬ ‫اسیب پذیرتر هستند و باید موردتوجه ویژه قرار گیرند‪ .‬زیرا طبق تحقیقات در دوران کرونا‬ ‫اسیب هایی نظیر؛ بی اشتهایی‪ ،‬استرس و افسردگی در مردان ‪ ۱۰‬درصد و در زنان ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫بوده است‪ .‬همچنین در افراد زیر ‪ ۵۰‬سال نیز اسیب های روانی در مردان به باالی ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫اما در زنان به باالی‪ ۶۰‬درصد می رسد‪ .‬این نکات نشان می دهد که اسیب ها بیشتر به سمت‬ ‫بانوانمتمایلشدهو بایدراهکارهایمناسبیاز جانبحاکمیتو مراکز متولیسالمت‪،‬برای‬ ‫ان ها تدارک دیده شود‪ .‬معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت‪ :‬درست است که‬ ‫امار مرگ ومیر در مردان بیشتر از زنان است‪ .‬اما اسیب همین اتفاق هم‪ ،‬به زندگی خانواده و‬ ‫زنانواردمی شود‪.‬زیرازنانسرپرستخانوار بیشتر می شوند‪،‬درحالی کهمی توانبابسیاریاز‬ ‫مرگ ومیرها‪،‬باتغذیهسالمو تغییر در سبکزندگیمقابله کرد‪.‬‬ ‫اجرای طرح ملی سواد حرکتی‬ ‫دانش اموزانابتدایی‬ ‫ندارد‪ .‬او افزود‪ :‬طول روابط در خانواده بیشتر از طول روابط در هر نهاد و سازمان دیگری است‬ ‫و تنها مکانی که روابط انسان ها در ان استمرار دارد و قطع نمی شود خانواده است‪ .‬معاون وزیر‬ ‫بابیان اینکه در جامعه و روابط انسانی سه مدل رابطه وجود دارد گفت‪ :‬نوعی از رابطه‪ ،‬بر اساس‬ ‫نقش ها شکل می گیرد که به ان رابطه اجتماعی می گویند مانند رابطه معلم و شاگرد و نوعی دیگر‬ ‫از رابطه مبنای ان سود و زیان است که به ان رابطه اقتصادی می گویند‪ .‬او افزود‪ :‬نوع دیگری از‬ ‫رابطه از نوع رابطه عاطفی است که همه جانبه و عمیق است و بر مبنای نقش و اقتصاد نیست‪،‬‬ ‫این نوع رابطه بیشترین تاثیر را بر انسان ها دارد و ارتباط موجود در خانواده ها از نوع رابطه عاطفی‬ ‫است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬بر اساس نظریه تسری‪ ،‬رابطه افراد در خانواده به همه ابعاد زندگی انسان ها‬ ‫تسری پیدا می کند لذا خانواده بیشترین نقش را در ساخت شخصیت انسان ها دارد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید ‪.‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران شماره مناقصه‪99/۰۰3-6 :‬‬ ‫شرکت پاالیش گاز ایالم موضوع مناقصه ‪ :‬تجدید مناقصه خرید دستگاه پتانسیواستات ‪ /‬گالوانواستات با جریان باال (امپر)‪ ،‬دارای ماژول امپدانس و مجهز به سل خوردگی‬ ‫همراه با نرم افزارهای تحلیلی‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ( مناقصه) ‪ :‬به میزان ‪ 875،۰۰۰،۰۰۰ :‬ریال‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ( مناقصه) ‪ :‬ضمانتنامه بانکی‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد توسط مناقصه گران ‪14۰۰/۰8/۰4 :‬‬ ‫اخرین مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط مناقصه گران‪14۰۰/۰8/16 :‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات‪14۰۰/۰8/17 :‬‬ ‫تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی کیفی ‪14۰۰/۰8/۲4 :‬‬ ‫تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی فنی ‪14۰۰/۰9/۰1 :‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات مالی «ج» ‪14۰۰/۰9/۰8:‬‬ ‫ادرس دریافت اسناد الکترونیک ‪www.setadiran.ir :‬‬ ‫ادرس پستی مناقصه گزار ‪ :‬ایالم ‪ /‬بخش چوار ‪ /‬صندوق پستی ‪ / 69361-144‬کدپستی ‪/ 693717۰11۰‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات‬ ‫* مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ ۲۰77‬و ‪( ۰84-3۲91۲85۰‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات) تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1۲۰8336 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداری های شاهین شهر و میمه‪،‬‬ ‫خمینی شهر و برخوار در نظر دارد عملیات بارگیری قیف سالن دریافت‬ ‫مجتمع بازیافت‪ ،‬پردازش و تولید کود به وسیله یک دستگاه لودر را از‬ ‫طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت و دارای‬ ‫سابقه کار مرتبط واگذار نماید‪ ،‬لذا متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری‬ ‫سه شنبه ‪ 14۰۰/۰8/11‬جهت دریافت و تحویل اسناد مربوطه به دفتر‬ ‫شرکت واقع در شاهین شهر خیابان شهید بهشتی (مخابرات) انتهای‬ ‫فرعی ‪ 9‬غربی پالک ‪ 66‬مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با‬ ‫شماره تلفن ‪ ۰3145۲9۰8۰۰‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداریها‬ ‫‪1۲۰59۰5‬‬ ‫الف‪:‬الف‪86۲۰3۰ :‬‬ ‫م م‬ ‫سرپرست وزارت اموزش وپرورش با صدور پیامی هفته تربیت بدنی و ورزش‪۲۶( ،‬‬ ‫مهــر تــا ‪ ۲‬ابــان) را تبریــک گفت و با اشــاره به طرح ملی ســواد حرکتــی دانش اموزان‬ ‫ابتدایــی گفــت‪ :‬ازجملــه نتایج این طــرح‪ ،‬اصالح ســبک زندگی کــودکان و نوجوانان‬ ‫کشور و پرورش نسلی سالم‪ ،‬بانشاط و فعال خواهد بود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬در پیــام علیرضــا کاظمی امــده اســت‪« :‬ورزش تربیتــی» یکی از‬ ‫ارکان ساحت های تعلیم و تربیت و بنیان ورزش همگانی و قهرمانی کشور محسوب‬ ‫می شــود و اصول حاکم بر ان مبتنی بر ایمان‪ ،‬اخالق‪ ،‬نشــاط‪ ،‬ســامت‪ ،‬جمع گرایی‪،‬‬ ‫نوع دوســتی‪ ،‬قانــون پذیــری‪ ،‬سخت کوشــی‪ ،‬ظلم ســتیزی و منــش پهلوانــی اســت کــه‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫همگــی از اهــداف کالن ســند تحــول بنیادیــن اموزش وپــرورش محســوب م ‬ ‫وزارت اموزش وپــرورش در راســتای عملیاتــی نمــودن ســند تحــول‪ ،‬همــواره تــاش‬ ‫نمــوده اســت در تمامــی ســاحت های تعلیم و تربیــت‪ ،‬برنامه هــا و پروژه هایی را که‬ ‫از مفاهیــم فاخــر این ســند الهام گرفته اســت‪ ،‬در قالب بســته های تحولی تبیین کند‬ ‫و بــه مرحلــه اجرا بگذارد‪ .‬حوزه معاونت تربیت بدنی و ســامت با مشــارکت فکری‬ ‫معلمــان تربیت بدنــی‪ ،‬مدیــران‪ ،‬صاحب نظــران و پیشکســوتان‪ ،‬در ســاحت زیســتی‬ ‫و بدنــی مجموعــه ای از طرح هــا و برنامه هــا را باهــدف ارتقــای شایســتگی های پایه‬ ‫دانش امــوزان تدویــن کــرده و بــه مرحله اجرا گذاشــته اســت‪ .‬یکی از این بســته های‬ ‫تحولــی‪ ،‬طــرح ملی ســواد حرکتــی دانش اموزان ابتدایی اســت که پیامدهــای اجرای‬ ‫ان‪ ،‬اصالح ســبک زندگی کودکان و نوجوانان کشــور و پرورش نســلی ســالم‪ ،‬بانشاط‬ ‫و فعــال خواهــد بــود‪ .‬در این پیــام امده اســت‪ :‬فعالیت های ورزشــی و تربیت بدنی‬ ‫وزارت اموزش وپرورش در ایام اموزش غیرحضوری به صورت نظام یافته در حال ارائه‬ ‫از شبکه اموزشی دانش اموز(شاد) است که این مهم نیز سهمی قابل توجه در تحقق‬ ‫عدالت اموزشی و تسهیل دسترسی به مواد و محتوای اموزشی برای دانش اموزان در‬ ‫جای جای کشور فراهم نموده است‪ .‬بی شک معلمان و مربیان سخت کوش و شریف‬ ‫تربیت بدنــی در ایــن شــرایط به عنوان رکن اصلی‪ ،‬نقشــی بی بدیــل و تعیین کننده در‬ ‫حفــظ و ترویــج فعالیت هــای تربیت بدنی و ورزش دانش اموزی کشــور داشــته اند که‬ ‫از یکایک این عزیزان صمیمانه تشکر می نمایم‪ .‬سرپرست وزارت اموزش وپرورش در‬ ‫ادامه از دانش اموزان خواست که با بهره مندی از فرصت های به وجود امده‪ ،‬اجازه‬ ‫ندهند که شــرایط موجود از فعالیت های حرکتی و ســامت انان بکاهد و شــادابی‪،‬‬ ‫توانمندی و مهارت های اجتماعی و روان شناختی خویش را با شرکت در فعالیت های‬ ‫تربیت بدنی و ورزش‪ ،‬ارتقا بخشند‪ .‬او همچنین خطاب به والدین هم گفت که انتظار‬ ‫دارم‪ ،‬حمایــت و همراهــی الزم را از شــرکت فرزنــدان خویش در برنامه های ســامت‬ ‫بخش و نشاط افرین تربیت بدنی به عمل اورند‪ .‬کاظمی در خاتمه از مدیران مدارس‬ ‫و ســازمان ها و نهادهای ســهیم و موثری که در این شــرایط ســخت‪ ،‬حمایت خود را‬ ‫از تربیت بدنــی دانــش امــوزان برای داشــتن یک ملت ســالم‪ ،‬فعــال و پرافتخار دریغ‬ ‫نکرده اند‪ ،‬تقدیر کرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
روزنامه رویداد امروز 1259

روزنامه رویداد امروز 1259

شماره : 1259
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!