روزنامه رویداد امروز شماره 1188 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1188

روزنامه رویداد امروز شماره 1188

روزنامه رویداد امروز شماره 1188

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 26‬مـهـر ماه‪1400‬‬ ‫‪ 18‬اکتبر ‪2021‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1188‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫ایالم‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫رویدا د ایالم‬ ‫‪31‬‬ ‫الیحهجنجالی‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬مـهر ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫رویاد د ایالم‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫رصدی مصرف برق‬ ‫افزایش ‪ 10‬د‬ ‫در ایالم‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫داشــتهایم‪.‬‬ ‫هشــدار اســت‬ ‫موضــوع یــک‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق‬ ‫ســاس ســخنان‬ ‫چراکــه بــر ا‬ ‫ـت‪ :‬در ‪ ۶‬ماهــه‬ ‫صنعــت بــرق‬ ‫ایــالم گفـ‬ ‫ســخنگوی‬ ‫نســبت بــه‬ ‫اول امســال‬ ‫روزهــای ســرد‬ ‫کشــور‪ ،‬در‬ ‫ـابه ســال گذشــته‬ ‫مــدت مشـ‬ ‫کمبود بــرق ممکن‬ ‫محمدمحمدشمالی‬ ‫ســال هم‬ ‫افزایــش مصــرف‬ ‫قطعیهای برق‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫اســت سبب‬ ‫ـتهایم‪ .‬محمــد‬ ‫بــرق داشـ‬ ‫برق ایــالم گفت‪:‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت‬ ‫ـمالی در گفتوگــو‬ ‫امارهای بشــود‪.‬‬ ‫حــوزه مدیریت‬ ‫محمدشـ‬ ‫ـا همــهی مــا در‬ ‫اســاس بررســی‬ ‫الزم اســت تـ‬ ‫ـارس گفــت‪ :‬بــر‬ ‫ـاوت نســبت بــه‬ ‫بــا فـ‬ ‫طور متوســط در ‪۶‬‬ ‫ـرق‪ ،‬نگاهــی متفـ‬ ‫ـرق در ایــالم به‬ ‫ـابه مصــرف بـ‬ ‫مصــرف بـ‬ ‫ـبت بــه مدت مشـ‬ ‫انرژی داشته باشیم‪.‬‬ ‫اول امســال نسـ‬ ‫سرمایههای‬ ‫ماهــه‬ ‫ـش مصرف برق‬ ‫ـته ‪ ۱۰‬درصد افزایـ‬ ‫ســال گذشـ‬ ‫ا ری کارمندان‬ ‫پایان دورکا‬ ‫ایالم خبر داد‪:‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫نفر به دلیل کرونا‬ ‫افزود‪ :‬روزانه چندین‬ ‫بسته تحصیلی‬ ‫کنیم‪ .‬وی‬ ‫ـد و خانوادههای‬ ‫توزیع ‪۹۰۰‬‬ ‫دســت میدهنـ‬ ‫جــان خــود را از‬ ‫اند بنابرایــن بــرای‬ ‫دانش اموزان‬ ‫ـون داغــدار شــده‬ ‫در بین‬ ‫زیــادی تاکنـ‬ ‫ـای کرونایی همه‬ ‫ـال و مرگومیرهـ‬ ‫کارمندانبر اساس‬ ‫جلوگیــری از ابتـ‬ ‫نیازمند‬ ‫استاندار ایالم گفت‪:‬‬ ‫ایالم گفت‪:‬دورکاری‬ ‫کرونا تزریق کنند‪.‬‬ ‫استاندار‬ ‫بهغیراز شــهرهای‬ ‫باید واکسن‬ ‫ـن تزریق کنند و‬ ‫ـداد امام خمینی‬ ‫ـتاد ملی و اســتانی‬ ‫صنوف باید واکسـ‬ ‫رئیس کمیتــه امـ‬ ‫تصمیمات سـ‬ ‫کارمندان به حالت‬ ‫رمضــان ســاالری‪،‬‬ ‫همه صاحبان‬ ‫تزریق واکســن انجام‬ ‫خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫شود و روال حضور‬ ‫گفتوگو با باشگاه‬ ‫واحدی که متصدی ان‬ ‫قرمز لغو می‬ ‫محمد نوذری در‬ ‫منطقه‪ ۲‬ایالم در‬ ‫نوذری اظهار داشت‪:‬‬ ‫دانشاموزاننیازمند‬ ‫هــر‬ ‫گردد‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫پلمب میشود‪.‬‬ ‫تحصیلیدر بین‬ ‫عادی بازمی‬ ‫داشت‪ :‬دورکاری‬ ‫نداده باشد‪،‬‬ ‫توزیع‪ ۹۰۰‬بسته‬ ‫تزریق واکسن نداریم‬ ‫ـن لوازم تحصیلی‬ ‫استانی کرونا اظهار‬ ‫از‬ ‫ـر داد و گفت‪ :‬ایـ‬ ‫زنجیره راهی جز‬ ‫نشست ستاد‬ ‫دارای بیماریهای‬ ‫شهرســتان ایــالم خبـ‬ ‫برای قطع‬ ‫بحث واکسیناســیون‬ ‫خیرین‬ ‫مختص کارمندان‬ ‫بوده که با مشارکت‬ ‫همه ارکان نظام بر‬ ‫در ادارات تنها‬ ‫کیف و نوشتافزار‬ ‫ـودک زیر ‪ ۶‬ســال‬ ‫و اکنون‬ ‫ـی و مقایسه امار‬ ‫این لوازم تحصیلی‬ ‫شــامل‬ ‫بــاردار و دارای کـ‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بررسـ‬ ‫اند‪ .‬او افزود‪ :‬ارزش‬ ‫خــاص و مــادران‬ ‫دقیق انجام گیرد‪ .‬اســتاندار ایالم تاکیددارند‪ .‬وی‬ ‫نیکوکار تهیهشده‬ ‫ابتال‪ ،‬بستری و شمار‬ ‫ـه این کمکها با‬ ‫بایــد با نظــارت‬ ‫ـال بــوده که همـ‬ ‫تاکید میشود به‬ ‫نشان از افزایش‬ ‫بود‪.‬‬ ‫همه‬ ‫خواهد‬ ‫قرمز‬ ‫ـ‬ ‫توسط‬ ‫ی‬ ‫تزریق واکسن کرونا‬ ‫ـش از ‪ ۵‬میلیــارد ر‬ ‫‪ ۲‬هفته قبل‬ ‫دورکاری بهغیراز مناطق‬ ‫تزریق واکسن کرونا‬ ‫کــه نیاز اســت با‬ ‫اند‪ .‬ساالری بابیان‬ ‫بیـ‬ ‫گفت‪ :‬اگر بر‬ ‫ایــن اســتان دارد‬ ‫دنیا از این مرحله‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫لغو ایالم با تاکید بر‬ ‫نیکوکار تامینشده‬ ‫ــده فیلتر هــای‬ ‫مدارس بر اساس‬ ‫مرگومیرهــا در‬ ‫ســالمت مردم است زیرا‬ ‫همه شهرســتانها‬ ‫مشارکت خیرین‬ ‫رعایت پروتکلها‬ ‫ـی از راهبردهای‬ ‫اب تصفیهش‬ ‫معلمان مدارس گفت‪:‬‬ ‫ـنبه ‪ ۲۷‬مهرماه در‬ ‫خیرین نیکوکار یکـ‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬بازار و‬ ‫بیشتری نســبت به‬ ‫ــورت خاطر‬ ‫حضورداشته مدیران و‬ ‫ـازی شد‪ .‬معاون‬ ‫از سهشـ‬ ‫اســت به خاطر‬ ‫وپــرورش و بهص‬ ‫اینکه مشــارکت بــا‬ ‫حساســیت‬ ‫استاندار ایالم گفت‪:‬‬ ‫همین راستا تالش‬ ‫شنی بهینهسـ‬ ‫باید در محل کار‬ ‫عبــور کرده و نیاز‬ ‫زمانبنــدی اموزش‬ ‫رضایــی‪ ،‬معــاون‬ ‫زندگی به حالت‬ ‫میشود و کارمندان‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در‬ ‫ـیون توجه شود‪.‬‬ ‫از حضــور برنامــه‬ ‫و توســعه اب‬ ‫دستورالعملهای‬ ‫رضــا‬ ‫افزایش واکسیناسیون‪،‬‬ ‫و واکسیناسـ‬ ‫مهم کمیته امداد‬ ‫از بحــران کرونا‬ ‫ـالم گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫دانشاموزانازجمله‬ ‫بهرهبــرداری‬ ‫بازگشایی شود و‬ ‫و توســعه اب‬ ‫گیرد‪ .‬ادارات با‬ ‫تنها راه بــرای عبور‬ ‫داشت‪ :‬اکنون ‪ ۲‬سال‬ ‫ـند‪ .‬اســتاندار ایـ‬ ‫نکردهانــد تدریجی باید‬ ‫تحصیلیموردنیاز‬ ‫بهرهبــرداری‬ ‫فاضــالب ایالم‬ ‫باشـ‬ ‫واکسیناســیون‬ ‫موردتوجــه قــرار‬ ‫برایتامینلوازم‬ ‫بازگردد‪ .‬نوذری اظهار‬ ‫و فاصلهگــذاری‬ ‫ـن کرونــا تزریــق‬ ‫ــای مــا در حوزه‬ ‫شــرکت اب و‬ ‫در ایــن خصــوص‬ ‫اســتان ایــالم در‬ ‫کارمندانــی کــه واکسـ‬ ‫یکــی از برنامهه‬ ‫یــت پروتکلهــا‬ ‫اما اکنون باید از‬ ‫ـه بــه عادی‬ ‫شــرکت ابفــا‬ ‫ـا غیرموجه ابالغــی‬ ‫ـن راســتا بــا تهیه‬ ‫ـتافزار و تبلــت‬ ‫عــالوه بــر رعا‬ ‫محدودیت اعمال میشود‬ ‫خواســت‪ :‬بــا توجـ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫گفــت‪ :‬در ایـ‬ ‫ان‬ ‫غیبت‬ ‫نوشـ‬ ‫باشگاه خبرنگاران‬ ‫مدیــران مــدارس‬ ‫بــه عمل ایــد و‬ ‫مدارس است‬ ‫گفتوگو با‬ ‫ممانعــت‬ ‫ـش از ‪ ۲۰۰‬تــن‬ ‫اضافهکار محروم وی از‬ ‫اجتماعی کمک گرفته شود تا با اجتماعیاست‪.‬‬ ‫خصوص لباس فــرم‬ ‫فرهنگیاست‪.‬‬ ‫و تامیــن بیـ‬ ‫همه ظرفیتهای‬ ‫همه رفاهیات و‬ ‫ـت‪ :‬در راســتای‬ ‫رضا رضایی‬ ‫ـرایط اقتصــادی در‬ ‫شرایط سخت عبور‬ ‫تلقی شده و از‬ ‫جــوان‪ ،‬گفـ‬ ‫(‪ )SiO۲‬اســتاندارد‬ ‫ـوذری تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫کارمندان تا اول ابان شـ‬ ‫مردم و دولت از این‬ ‫جــام ندهنــد‪ .‬نـ‬ ‫ســیلیس‬ ‫کیفی اب شــرب‪،‬‬ ‫نوذری اظهار داشت‪:‬‬ ‫ـوزان همراهی‬ ‫کنند ســختگیری ان‬ ‫مورد اشتراک‬ ‫ارتقا کمی و‬ ‫و بهینهســازی ‪۶‬‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫حضــور دانــش امـ‬ ‫واکسن کرونا را تزریق‬ ‫استانداردســازی‬ ‫واگذاری ‪588‬‬ ‫حســاس اســت و‬ ‫ظرفیت تصفیهخانه‬ ‫مهلتدارند دز اول‬ ‫نســبت بــه‬ ‫دهند‪ .‬استاندار مــدارس‬ ‫تصفیهخانه اب‬ ‫افزایــش‬ ‫ماه‬ ‫ـرکت ابفای اســتان‬ ‫شــنی موجود در‬ ‫گاز در استان‬ ‫واکسیناسیون را ارائه‬ ‫در دســتور کار شـ‬ ‫باب صافی‬ ‫و باید کارت‬ ‫میلیون ریال اقدام‬ ‫رایگان‬ ‫اب ایالم‬ ‫داد‪ :‬با تالشهای‬ ‫بااعتباری بالغبر ‪۳۰۰۰‬‬ ‫گرفت‪ .‬رضایی ادامــه‬ ‫واگذاری ‪ ۵۸۸‬مورد‬ ‫معاونت ایالم‬ ‫درنتیجه این اقدام‬ ‫خـــبر‬ ‫قــرار‬ ‫ـرکت گاز ایالم از‬ ‫مجموعه همکاران این‬ ‫رضایی ادامه داد‪:‬‬ ‫مدیرعامل شـ‬ ‫مجازی و حضوری‬ ‫پمپــاژ گردید‪.‬‬ ‫تحت پوشش کمیته‬ ‫شــبانهروزی‬ ‫خانــه اب ایــالم‬ ‫ـدد ایســتگاههای‬ ‫عصر در فضای‬ ‫خروجــی تصفیه‬ ‫گاز به مددجویان‬ ‫نوبت صبح و‬ ‫ـن مهندســی مجـ‬ ‫کــدورت اب‬ ‫اشتراک رایگان‬ ‫ارائــه میدهند‪.‬‬ ‫جانبازانوایثارگران‬ ‫جشنواره بیست‬ ‫ضمـ‬ ‫ظرفیت انتقال اب به‬ ‫مــات فرهنگــی‬ ‫خانوادههایشهدا‪،‬‬ ‫تجلیل از برگزیدگان‬ ‫کاهشیافته است‪.‬‬ ‫بــه بچههــا خد‬ ‫ایالم و افزایش‬ ‫امداد‪،‬بهزیستی‪،‬‬ ‫انجمن مجازی و‬ ‫این اســتان در ‪۶‬‬ ‫هفته عکاســی‪-‬‬ ‫اب سد‬ ‫ــری هنرمنــدان‬ ‫تضمین کیفیت‬ ‫ـهری و روســتایی‬ ‫ها بیش از هشت‬ ‫گویی‪-‬پیــام تصوی‬ ‫است‪.‬ویژهبرنامههای‬ ‫اب ایالم بهمنظور‬ ‫نقاط مختلف شـ‬ ‫عالوه بر این‬ ‫های ‪ ۶۴‬گانه نیز‬ ‫به گزارش تابناک؛‬ ‫و ســوم قصه‬ ‫تصفیهخانه‬ ‫مجازی از سر گرفته‬ ‫در‬ ‫ـبت هفتــه ملی‬ ‫ـا فعالیت‬ ‫ـال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۲‬مهرماه‬ ‫برجســته بــه مناسـ‬ ‫گیری از کــودکان‬ ‫ماهه نخســت سـ‬ ‫دبیری کانون از‬ ‫جشــن ‪ ۱۰۹‬کارگاه مجــازی بـ فرهنگی‪ ،‬ادبی و هنری‬ ‫ـتای‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـم‬ ‫در‬ ‫چهره‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫اینکه این اقدام‬ ‫ضــور تعــداد چ‬ ‫ملی کودک به‬ ‫برنامهها و‬ ‫ـگان کودکان – و‬ ‫دعوت از چهرههای‬ ‫ـمس اللهی بابیان‬ ‫بــا ح‬ ‫توجه بــه زیــادی‬ ‫ـی‪ ،‬اجرایــی‪ ،‬بــه‬ ‫و عضویــت رایـ‬ ‫برنامههــای کانــون‬ ‫نیازمندان در اقصی‬ ‫عباس شـ‬ ‫روستایی بــا‬ ‫ـزار شــدند امــا با‬ ‫ســئولین فرهنگـ‬ ‫یافته کــودک‬ ‫اجتماعی و کمک به‬ ‫کتابخانههای سیار‬ ‫اســتانی‪ ،‬چــراغ‬ ‫و هنر با برگـ‬ ‫چــواری و م‬ ‫جاری نیز تداوم‬ ‫کانون کشــوری و‬ ‫مسئولیتهای‬ ‫ویژه روســتا توسط‬ ‫فرهنگی کــودک‬ ‫در حالــی اســت‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از انها در هفته‬ ‫میزبانی کانون جشــن‬ ‫پیشبینیشدهی‬ ‫داشــتهاند‪ .‬ایــن‬ ‫روستایی ایالم انجام‬ ‫نمایش‪ ،‬تعدادی‬ ‫ـعار حــال خــوش‬ ‫را روشــن نگه‬ ‫ترین برنامههای‬ ‫نقاط شهری و‬ ‫برنامههــا بــا شـ‬ ‫شــی‪ ،‬مســابقه‪،‬‬ ‫ـبت بــه فعالیــت‬ ‫واگذارشــده‪ ۹۵ ،‬مورد‬ ‫هستند از مهم‬ ‫میروند‪ .‬اداره‬ ‫هایــی ماننــد نقا‬ ‫ابتالو بستریکرونا‬ ‫اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ـای مجــازی نسـ‬ ‫ــتراک رایگان گاز‬ ‫هفته به شــمار‬ ‫زندگی در حال اجرا‬ ‫بخش‬ ‫و کاردســتی و‬ ‫هفتهتعداد‬ ‫کــه فعالیتهـ‬ ‫از این تعداد اش‬ ‫ســتان بــرای این‬ ‫مربیان کانون میگیرد‬ ‫بهزیستی‪ ۳۱۹،‬خانوارهای‬ ‫معرفــی کتــاب‬ ‫کودکی‪ ،‬رنگ خوش‬ ‫کــودکان و نوجوانان‬ ‫ـالم افزایشیافتــه‬ ‫کانون استان‪ -‬ا‬ ‫زمان بیشتری از‬ ‫شــعرخوانی‪،‬‬ ‫خانوارهای تحت پوشش‬ ‫در اســتان ایـ‬ ‫پــرورش فکــری‬ ‫انیمیشن حرفهای‬ ‫دانشــگاه علــوم‬ ‫هنری حضوری‬ ‫چوار برگزار شد‪.‬‬ ‫ـیت ویــژهی ان با‬ ‫واحد باقیمانده به‬ ‫و کل کانــون‬ ‫به‬ ‫که رونمایی از‬ ‫در ردیف وســط‬ ‫رئیــس‬ ‫موسیقی در شهرستان‬ ‫مرکز فرهنگی‪،‬‬ ‫اجــرا و حساسـ‬ ‫کمیته امداد و ‪۱۷۴‬‬ ‫موفــق‪ -‬کودک‬ ‫و ایــن اســتان‬ ‫ضــوری شــدن‬ ‫ایالم با بیستودو‬ ‫و هماهنگــی و‬ ‫تحت پوشــش‬ ‫ـالم گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫کــودکان و نوجوانــان‬ ‫هاواماکنمذهبی‬ ‫پــس از ح‬ ‫کتاب به اســتان‬ ‫ثابت‪ ،‬سیار و پستی‬ ‫ـور قرار دارد‪ .‬وی‬ ‫پزشــکی ایـ‬ ‫مساجد‪،‬حسینیه‬ ‫کــودکان معرفــی‬ ‫بیشتری همراه است‬ ‫ایــن جشــن‬ ‫جدول در کشـ‬ ‫حافــظ‪ -‬اهــدای‬ ‫استان بهصورت‬ ‫خانوادههایشهدا‪،‬‬ ‫جمعیت این استان‬ ‫ادبی‪ ،‬سختی‬ ‫نخســتین حضور‬ ‫کانــون اســتان‬ ‫واگذاری اشــتراک‬ ‫کتاب در سراســر‬ ‫حافــظ در روز‬ ‫هزار و ‪ ۵۴‬مورد‬ ‫ــاری پاییــز نیــز‬ ‫‪ ۳۶‬درصد‬ ‫فعالیتهــای کانــون‬ ‫ــان اینکــه بــرای‬ ‫خدمات فرهنگــی‪،‬‬ ‫ـیون به شــعر‬ ‫برخــوردار‪ -‬اهدای‬ ‫شمار ابتال را ‪۲‬‬ ‫در فصــل ج‬ ‫ـوده اســت‪ .‬وی بابی‬ ‫بچههــای ایالمی‬ ‫واکسن کرونا را تزریق‬ ‫کرونا و واکسیناسـ‬ ‫مراکــز ثابــت در‬ ‫بهزیستی‪ ،‬مبلغ‬ ‫ـق محــروم و کم‬ ‫بـ‬ ‫دهد؛ کــه این روزها‬ ‫کتابهای بــه‬ ‫مــورد اعالم کرد‬ ‫های تحت حمایت‬ ‫برنامههای پس از‬ ‫ـر فعالیتهــای‬ ‫هر ‪ ۲‬دُ ز‬ ‫هنری مناطـ‬ ‫و فوتــی را ‪۴۸‬‬ ‫اموزشــی ارائــه می‬ ‫سالمت‪-‬اهدای‬ ‫ایــالم عــالوه بـ‬ ‫محمد کریمیان‬ ‫رایگان به خانواده‬ ‫در‬ ‫طرف مرکــز فرهنگی‬ ‫برخــی افــراد نیز‬ ‫‪ ،kpf‬تعداد ‪۳۶‬‬ ‫بخشــودگی هزینه‬ ‫کودکان مدافعان‬ ‫ـک هنــری و‬ ‫وچهار گانــه ی ان‬ ‫کردهانــد و در‬ ‫هماکنون مجموع‬ ‫عمومی‪ ،‬در ســایت‬ ‫ـمار مــیرود که از‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۰‬ریال‬ ‫نقاشــی روی ماسـ‬ ‫هاللاحمر به‬ ‫فعالیتهای شــصت‬ ‫و یاداور شد‪:‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون و ‪۸۵۰‬‬ ‫شـ‬ ‫به کارگاههای‬ ‫سوم اغازشده است‪.‬‬ ‫برخط و شهریهای‬ ‫ـار داشــت‪ :‬برای‬ ‫کــودکان نابینــا‪-‬‬ ‫ـروی انتظامــی‪،‬‬ ‫گویی‪ -‬تمامــی‬ ‫ـوری انجام میگیرد‬ ‫است که ‪ ۷۳‬نفر در‬ ‫شــده اســت‪ ،‬اظهـ‬ ‫ـوار‪ ،‬بهزیســتی‪ ،‬نیـ‬ ‫تزریق دُ ز‬ ‫تدارک بریــل بــه‬ ‫تخصصی را بهصورت‬ ‫قصه‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ـور‬ ‫ـز‬ ‫های استان ‪ ۱۴۱‬نفر‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫چ‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ظ‬ ‫ط‬ ‫محمد‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫ـت‬ ‫صــورت مجازی‬ ‫اشــتراک گاز‬ ‫استان کارگاه‬ ‫کمیته امداد نیز ‪۶۷۴‬‬ ‫مســابقه پادکسـ‬ ‫ـزارش ایرنــا‪ ،‬دکتر‬ ‫از دســتگاههای‬ ‫کرونا بستری‬ ‫کودک‪-‬بررسی به‬ ‫نفر مهــران‪ ۱۷ ،‬نفر‬ ‫یکی در خانه‪-‬‬ ‫ثابت ان در سراسر‬ ‫تعــداد دیگــری‬ ‫بــه گـ‬ ‫حمایت‬ ‫حال برگزاری دارد‪.‬‬ ‫استانی مبارزه با‬ ‫نفــر ایوان‪ ،‬چهار‬ ‫و‬ ‫تخصصی بررســی شــعر‬ ‫شکلی که در ‪ ۱۸‬مرکز‬ ‫فرهنگی هنری چوار‬ ‫تعداد‪ ۳۱۹‬خانوار تحت بخشودگی هزینه اشتراک‬ ‫در نشست ستاد‬ ‫هنری در در‬ ‫در ایــالم‪۱۳ ،‬‬ ‫شهرستانها بستری‬ ‫شــده بود‪ .‬مرکز‬ ‫کریمیان‬ ‫به نشســت‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ادبــی‪،‬‬ ‫چهرههــای کشــوری‬ ‫ز واکســن کرونــا‬ ‫‪ ۴۳۶‬هزار و ‪ ۱۸۰‬ریال‬ ‫دیده‬ ‫و مابقی در سایر‬ ‫پــرورش فکری اســتان‬ ‫مرکز با فعالیــت‬ ‫ـودک بــا حضــور‬ ‫شرکت گاز ایالم ادامه‬ ‫میلیون‬ ‫ز دره شــهر‬ ‫اظهــار داشــت‪ ۵۲۷ :‬هــزار دُ‬ ‫نمایش و هــر‬ ‫ـوم پزشــکی ایالم‪،‬‬ ‫ــز فعــال کانون‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـتان‬ ‫مدیرعامل‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫دا‬ ‫‪۳۲۱‬‬ ‫ـه ‪ ۳۴۲‬هــزار و‬ ‫از مراک‬ ‫ـن ویــژه انجمــن‬ ‫هفتــه ملی کودک‬ ‫اعمالشده است‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علـ‬ ‫نهادهای حمایتی‬ ‫ـتان تزریقشــده کـ‬ ‫ـات کودک‪-‬جشـ‬ ‫گاز‬ ‫رود که همزمان با‬ ‫دُـت‪ .‬هســتند‪.‬‬ ‫نسبت به هفته قبل‬ ‫های تحت پوشش‬ ‫اسـ‬ ‫فعالیــت ادبیـ‬ ‫مابقــی ز دوم اسـ‬ ‫شــمار مــی‬ ‫ابتال در این هفته را‬ ‫داد‪ :‬برای خانواده‬ ‫ـوریاش را در کنــار‬ ‫اول ســال جاری‬ ‫ـوط بهنوبــت اول و‬ ‫دُ‬ ‫وپرورش شــمار‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫ـتان نیز در ‪ ۶‬ماهه‬ ‫فعالیتهــای حضـ‬ ‫مربـ‬ ‫واکســن اموزش‬ ‫افزایش ذکر کرد و‬ ‫اماکن مذهبی اسـ‬ ‫میلیــون و ‪۸۷۵‬‬ ‫ـزود‪ :‬امــار تزریق‬ ‫با ‪ ۱۷‬درصد‬ ‫و‬ ‫واکسنکروناخوب‬ ‫ـک میلیــارد و ‪۲۸۸‬‬ ‫خـــبر‬ ‫وی افـ‬ ‫‪ ۶۱‬درصد ز اول‬ ‫شهرستانهااستقبالاز‬ ‫درمجمــوع مبلــغ یـ‬ ‫است و درمجموع‬ ‫داخلــی شــرکت گاز‬ ‫ـر داد و افزود‪:‬‬ ‫دُپزشکی برخی‬ ‫‪ ۲۸‬هزار دُ ز‬ ‫همچنانمردماز‬ ‫از محــل منابــع‬ ‫یــف دارند‪ ،‬خبـ‬ ‫رئیس دانشگاه علوم‬ ‫بعضیشهرستانها‬ ‫ــزار و ‪ ۵۷۰‬ریــال‬ ‫انتــن دهی ضع‬ ‫اللهی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ـتان استامادر‬ ‫اند‪.‬‬ ‫ه‬ ‫دانشاموزی از‬ ‫کنند‪ .‬وی از رسانهها‬ ‫روســتاهایی کــه‬ ‫شده اســت‪ .‬شمس‬ ‫را تزریق کرده موجودی واکســن در اسـ‬ ‫این اســت کــه‬ ‫واکسن استقبال نمی‬ ‫اســتان پرداخت‬ ‫اموزشــی اســتان‬ ‫تاکنون نیز تعداد‬ ‫ایالم گفت‪ :‬اکنون‬ ‫ــت پروتکلهــا‬ ‫مردم تزریق‬ ‫بخشــی به مردم و‬ ‫ــالش مجموعه‬ ‫قانون ششــم توســعه‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬رعای‬ ‫امیدواریم با اســتقبال‬ ‫نسبت به اگاهی‬ ‫ت‬ ‫از ابتدای ابالغ‬ ‫ـش کمیتــه امــداد‪،‬‬ ‫ـه بازنمانــد‪ .‬وی‬ ‫ســب اســت کــه‬ ‫ازنظر خواســت‪:‬‬ ‫ـوده و تزریــق‬ ‫ــوار تحــت پوشـ‬ ‫درس و مدرسـ‬ ‫همچنانادامهدهند‪.‬‬ ‫منا‬ ‫ــغ ‪ ۵۰‬میلیــارد‬ ‫ـواره مدنظــر بـ‬ ‫ـطح ایمنی باالیــی‬ ‫هــزار و ‪ ۴۹۰‬خان‬ ‫اطالعرسانیبهانها‬ ‫ـالم گفــت‪ :‬مبل‬ ‫مساجد‪ ،‬حسینهها‬ ‫اجتماعــی همـ‬ ‫ـه ســریعتر به سـ‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫دانــش امــوزان‬ ‫اموزشوپــرورش ایـ‬ ‫فاصلهگــذاری‬ ‫خانواده معظم شهدا‪،‬‬ ‫هرچـ‬ ‫کریمیان افزود‪ :‬این‬ ‫دانشامــوزی در این‬ ‫حفــظ ســالمت‬ ‫و‬ ‫مدیــرکل‬ ‫واکسن برسیم‪ .‬دکتر‬ ‫بهزیســتی‪،‬‬ ‫گاز در اســتان ایالم‬ ‫هــم در راســتای‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار تبلــت‬ ‫وپرورش ایالم گفت‪:‬‬ ‫اشــتراک رایگان‬ ‫واکسیناســیون‬ ‫تزریق‬ ‫ـار بــرای خریــد‬ ‫امیــر مهردادی‬ ‫مدیــرکل اموزش‬ ‫اماکــن مذهبی از‬ ‫ریــال اعتبـ‬ ‫به گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫شرکت در راستای‬ ‫کار قرار دارد‪.‬‬ ‫و‬ ‫ـدود ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫اختصاصیافتــه اســت‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬این‬ ‫در دســتور‬ ‫نوســازی مدارس‬ ‫بهصــورت محـ‬ ‫بهرهمند شدهاند‪.‬‬ ‫اســتان‬ ‫اجتماعیو کمک‬ ‫اعتبــار در اختیــار‬ ‫مــوزان مــدارس‬ ‫ادامــه دارد کــه‬ ‫قانونی‪،‬مسئولیتهای‬ ‫اکنــون دانــش ا‬ ‫ـت‪ :‬ایــن میــزان‬ ‫‪ ۱۴‬هــزار تبلت‬ ‫مــت همچنــان‬ ‫اظهــار داشـ‬ ‫انجاموظایف‬ ‫ــاه بــرای خرید‬ ‫مواد ‪/۸۰‬ج‪ ۲/‬و‬ ‫اند ولــی مقاو‬ ‫برطرف شــود‪.‬‬ ‫کــه در ابــان م‬ ‫های اســتان و طبق‬ ‫واکســینه شــده‬ ‫همچنین به دســتور‬ ‫ها این مشــکل‬ ‫ــتان قرارگرفتــه‬ ‫به رفع محرومیت‬ ‫فرهنگی رســانه‬ ‫توسعه کشور‪ ،‬اشتراک‬ ‫ـود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اس‬ ‫شــرایط خاص‬ ‫امیدواریــم بــاکار‬ ‫ـوزان هزینه میشـ‬ ‫قانون برنامه ششــم‬ ‫کــه بــا اولویت‬ ‫شــود مدارس با‬ ‫دانــش امـ‬ ‫تعریــف شــود‬ ‫ـش کمیتــه امــداد‪،‬‬ ‫کرد‪ :‬تالش می‬ ‫‪/۸۸‬ث‪۵/‬‬ ‫بازگشــایی شــوند‪.‬‬ ‫ــت ســامانهای‬ ‫مهردادی اضافه‬ ‫ــوار تحــت پوشـ‬ ‫ـرای دروس نظــری‬ ‫امــوزان توزیــع‬ ‫اســتاندار قــرار اس‬ ‫صــورت تدریجی‬ ‫ـگان گاز بــه خان‬ ‫در بیــن دانــش‬ ‫مجــازی بـ‬ ‫مساجد‪ ،‬حسینهها‬ ‫زوج و فــرد و به‬ ‫رایـ‬ ‫ـود را در صــورت‬ ‫ایــن تبلــت هــا‬ ‫خانواده معظم شهدا‪،‬‬ ‫ــود امــا بــرای‬ ‫بهصــورت‬ ‫ـت نظــارت خـ‬ ‫مناطــق محــروم‬ ‫انجــام میش‬ ‫بهزیســتی‪،‬‬ ‫قرار داده اســت‪.‬‬ ‫مــدارس خواسـ‬ ‫دانشــگاه ایــالم‬ ‫تزریق واکسیناســیون‬ ‫دســتور کار خود‬ ‫وی از مدیــران‬ ‫ـی دانشــجویان‬ ‫رئیــس‬ ‫توجه به اینکه‬ ‫اماکن مذهبی را در‬ ‫رعایت پروتکلها‪،‬‬ ‫دروس عملـ‬ ‫ایالم یاداور شد‪ :‬با‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫به اینکه اقدامات‬ ‫شــتن کارت‬ ‫و‬ ‫ـایی مــدارس بر‬ ‫افزایش دهند‪.‬‬ ‫گاز ایالم با اشاره‬ ‫اموزشوپرورش‬ ‫گفــت‪ :‬دا‬ ‫دانشــگاه حضــور‬ ‫به توزیع تبلت‬ ‫بازگشـ‬ ‫غذایی در مدرســه‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫مدیرکل‬ ‫امداد نیز اقدام‬ ‫راستای توسعه متوازن‬ ‫بایــد در‬ ‫کرونــا‬ ‫همچنین عرضه مواد‬ ‫همچون کمیته‬ ‫واکسیناســیون‬ ‫این مجموعه در‬ ‫اکبری با تقدیر از‬ ‫نــدازی ســامانه‬ ‫و‬ ‫نهادهای دیگر‬ ‫و فعالیتهای‬ ‫یابنــد‪ .‬علی‬ ‫میشــود بــا راها‬ ‫برخوردار است‪،‬‬ ‫خوابــگاه بــه‬ ‫بهویژه افراد کمتر‬ ‫میکننــد‪ ،‬تــالش‬ ‫بــرای ارائــه‬ ‫علوم پزشکی ایالم‬ ‫فعالیــت حضوری‬ ‫نعمت گاز در جامعه‬ ‫دانشامــوزی‬ ‫محمدعلیاکبری‬ ‫که تاکنون از امتیاز‬ ‫دانشگاه‬ ‫ـرد‪ .‬مهــردادی از‬ ‫دانشجویان الزامی است‪.‬‬ ‫نهادهای حمایتی‬ ‫عادالنــه صــورت گیـ‬ ‫همراهی در تزریق‬ ‫شــایر نشــین و‬ ‫افزود‪ :‬مددجویان‬ ‫چــون مناطــق ع‬ ‫توزیــع‬ ‫توانند با دریافت‬ ‫به خاطر‬ ‫ـزارش ایرنــا‪،‬‬ ‫ـی مناطــق هم‬ ‫مند نشدهاند‪ ،‬می‬ ‫بــه گـ‬ ‫همه دانشجویان‬ ‫مــدارس در برخـ‬ ‫بهره‬ ‫گاز‬ ‫اساتید یاداور شد‪:‬‬ ‫و انشعاب‬ ‫بهشرکت گاز صرفا‬ ‫بــری اظهــار‬ ‫مربوطهو ارائهان‬ ‫مهــر واکسن‬ ‫محمدعلیاک‬ ‫ـگاه و خدمــات‬ ‫معرفینامهاز نهاد‬ ‫خـــبر‬ ‫ـگاه از ‪۱۵‬‬ ‫برخــورداری از خوابـ‬ ‫گاز استفاده کنند‪.‬‬ ‫و اشتراک رایگان‬ ‫داشــت‪ :‬بازگشــایی دانشـ دانشــجویان بــرای‬ ‫کارت واکسیناســیون‬ ‫است‪ .‬پیشبینی‬ ‫یکبار از امتیاز کنتور‬ ‫حدود ‪ ۹۶‬هکتار‬ ‫ـگاه الزام به ارائه‬ ‫تدریجی اغازشــده و‬ ‫ایالم‬ ‫هفتــه دانشـ‬ ‫کلیــه کارمنــدان‬ ‫صورت‬ ‫استان‬ ‫ارزش‬ ‫ـتان ابدانان در‬ ‫به‬ ‫‪ ۲۴۰‬تــن خرما بــه‬ ‫یــل تعــداد کــم‬ ‫وی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫مورموری از توابع شهرسـ‬ ‫ـود امســال بالغبــر‬ ‫ـع دکتــرا بــه دل‬ ‫همچنین هســتند‪.‬‬ ‫محل کار ملزم‬ ‫از باغات خرمای‬ ‫شهرستان ‪ ۵‬میشـ‬ ‫مقاطـ‬ ‫بخش کالت‬ ‫صادرات بیش‬ ‫برای حضور در‬ ‫یابند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون تومــان‬ ‫ـات اســتان ایــالم‬ ‫باغات خرمای این‬ ‫دانشــگاه نیز‬ ‫نــده حضور می‬ ‫‪ ۴‬میلیــارد و‬ ‫ـت خرمــا از باغـ‬ ‫واقعشده است‪ .‬از‬ ‫واکسیناسیون هستند‪.‬‬ ‫گیــری میشــود‬ ‫ای‬ ‫ریال تولید و به‬ ‫کشــت برداشـ‬ ‫کاالی‬ ‫تصمیم‬ ‫سطح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫میلیارد‬ ‫کارت‬ ‫در‬ ‫برداشت‬ ‫از ‪ 5۴‬هزار تن‬ ‫برحســب شــرایط‬ ‫ارقام کشتشــده‬ ‫باغات استان ایالم‬ ‫هــر به ارائه‬ ‫محصول به ارزش یک‬ ‫استان ایالم‬ ‫ـرد بــا رعایــت‬ ‫محصول خرما اســت‪.‬‬ ‫و بــا ارزیابــی‬ ‫محصول خرما از‬ ‫کشت باغات خرما‬ ‫امیــدواری کـ‬ ‫و برهی تن‬ ‫تدریجــی‬ ‫برداشت‬ ‫او ابــراز‬ ‫اســتعمران و شــی شی‬ ‫میشود‪ .‬سطح زیر‬ ‫از مرز مهران‬ ‫واکسیناســیون تــداوم‬ ‫و بهصــورت دانشــجویان ســایر مقاطــع‬ ‫بازار عرضه‬ ‫شهرســتان ابدانان‬ ‫استاندارد‬ ‫پروتکلهــا و تزریــق‬ ‫حدود دو هکتار در‬ ‫اغازشده است‪.‬‬ ‫ســتان ابدانان به‬ ‫مرحلــه حضــور‬ ‫عالــی بــه روال‬ ‫این میزان باغات‬ ‫اســت‪ .‬رئیــس‬ ‫صداوســیما؛ شهر‬ ‫مرا کــز امــوزش‬ ‫ـتان مهــران در‬ ‫برای هســتند‪ .‬از‬ ‫در دســتور کار‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫امــوزش در‬ ‫اســتاندارد شهرسـ‬ ‫در دانشــگاه‬ ‫خاص‪ ،‬محل مناســبی‬ ‫قرار نیست اموزش‬ ‫رئیــس اداره‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫شــرایط اقلیمی‬ ‫ایالم تاکید کرد‪:‬‬ ‫عادی بازگردد‪.‬‬ ‫خبرنگاران جوان‬ ‫دلیــل‬ ‫دانشگاه‬ ‫تــداوم امــوزش‬ ‫گفتوگو با باشگاه‬ ‫کاالی استاندارد از‬ ‫ـذف شــود بلکــه‬ ‫بیش از ‪ ۵۴‬هزار تن‬ ‫خـــبر‬ ‫مجــازی حـ‬ ‫امسال تاکنون‬ ‫اداره اســتاندارد‬ ‫بخشنامه بهتمامی‬ ‫مهران‪ ،‬تحت نظارت‬ ‫گذشته بهعنوان‬ ‫مرز بینالمللی‬ ‫صادرشــده اســت‪.‬‬ ‫که در ســال‬ ‫که حداقل یک‬ ‫به کشــور عراق‬ ‫هستند‪ .‬مدیرکل‬ ‫شــد این اســت‬ ‫شهرســتان مهــران‬ ‫در حد متوســط‬ ‫بیشــترین میــزان‬ ‫فرمانداران ابالغ‬ ‫ـالمند و نابینا وجود‬ ‫دارند و مابقی‬ ‫پــور ادامــه داد‪:‬‬ ‫شهرهای استان‬ ‫ـتدار معلول‪ ،‬سـ‬ ‫این تعداد دارای‬ ‫اســماعیل مهــدوی‬ ‫گفت‪ :‬هیچکدام از‬ ‫ـح ســاختمانی‪،‬‬ ‫محیط دوسـ‬ ‫به ‪ ۳‬هزار نفر از‬ ‫محیــط معلوالن‬ ‫بهزیستی ایالم‬ ‫ــا شــامل مصالـ‬ ‫معلوالن و بهویژه‬ ‫دارد که قریب‬ ‫ــه در ایــن یــک‬ ‫صــادرات ایــن کااله‬ ‫افزود‪ :‬از این تعداد‬ ‫دسترســی راحت‬ ‫نساجی بوده است‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬قریــب به ‪۳‬‬ ‫داشــته باشــد ک‬ ‫بینایی هستند‪ .‬وی‬ ‫ـت کمــک مالــی‬ ‫برای تردد و‬ ‫بهزیســتی ایــالم‬ ‫شیمیایی بستهبندی و‬ ‫مختلــف فراهم‬ ‫انــان درخواسـ‬ ‫مشکالت‬ ‫بینایی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ـرکل‬ ‫خدمات‬ ‫تردد‬ ‫ـدید‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫پس‬ ‫مد‬ ‫مشکالت بینایی هستند‬ ‫معدنی‪،‬‬ ‫بتواند بهراحتی‬ ‫کننــدگان از‬ ‫مشــکالت بســیار شـ‬ ‫کاالی اســتاندارد‬ ‫ـه روشــندالن به‬ ‫ـتان ایالم تصریح‬ ‫ـتان ایــالم گفــت‪:‬‬ ‫انهــا جامعـ‬ ‫ــزود‪ :‬این میزان‬ ‫از برنامههایــی‬ ‫‪ ۳۰۰‬نفــر دارای‬ ‫نفر در ایالم دارای‬ ‫رئیس پلیس فتا اسـ‬ ‫پلیــس فتــا اسـ‬ ‫مهــدوی پور اف‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکــی‬ ‫ـتند و ‪ ۹۰۰‬نفــر از‬ ‫بررسی ‪ ۷۷۹‬پرونده‬ ‫مشــکالت بینایی شدید‬ ‫هزار‬ ‫دیگران میکنند‪.‬‬ ‫ـس از جمــعاوری‬ ‫رئیــس‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫هسـ‬ ‫کنترل کارشناســان و‬ ‫این تعداد ‪ ۹۰۰‬نفر‬ ‫نــام‬ ‫مــان ســایبری پـ‬ ‫گفت‪ :‬یــا نابینایــی مطلــق مشــکالت بینایی شــدید‬ ‫از نظارت و‬ ‫ــتان بــه عــراق‬ ‫جــاد اکانتهــای جعلی کــه با سایبری کــرد‪ :‬مجر‬ ‫و از‬ ‫گفتوگو بــا فارس‬ ‫ایجــاد یک پیج‬ ‫س‬ ‫افرادی هســتند که‬ ‫شهر‬ ‫ای‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫روشهای مجرمان‬ ‫شــخصی افــراد بــا‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫نــد‪ .‬زهــرا همتی‬ ‫تــی و وارداتــی‬ ‫معلول وجود نیز‬ ‫شش ماه گذشته‬ ‫سرهنگ اطالعــات‬ ‫ایجادشده یکی از‬ ‫دار‬ ‫صادرا‬ ‫عنوان فرد اصلی‬ ‫بالغبر ‪ ۱۴‬هزار نفر‬ ‫او بیان کرد‪ :‬طی‬ ‫معرفی خود به‬ ‫به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫صادرشــده اســت‪.‬‬ ‫در استان ایالم‬ ‫ازمایشــگاههای‬ ‫جعلی ضمن‬ ‫این روزها است‪.‬‬ ‫پیام کمک مالی‬ ‫ــت نیــز در‬ ‫افراد با ســرقت‬ ‫در‬ ‫خـــبر‬ ‫اعتماد با انتشار‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬این‬ ‫‪ ۶۴۶‬ازمــون تعییــن ماهی بیشترین کاالی تعیین‬ ‫پس از جلب‬ ‫جمالی‬ ‫کنند‪ .‬جمالی گفت‪:‬‬ ‫هلیالن‬ ‫علــی‬ ‫ضــای مجــازی و‬ ‫افزود‪:‬در شهرستان‬ ‫مهران انجام شد که‬ ‫کالهبــرداری می‬ ‫ـراد فعــال در ف‬ ‫المال اعادهشد‪.‬وی‬ ‫تراوتن‪ ،‬کربنات‬ ‫استاندارد‬ ‫اقــدام به‬ ‫اطالعــات افـ‬ ‫هویت اشــخاص در‬ ‫ملیاینشهرستان‬ ‫بیت‬ ‫مرمریت‪ ،‬سنگ‬ ‫کاربری بــه نام انها بــه دنبال شــهروندان هرگز نباید به‬ ‫‪ ۳۵‬هکتار از اراضی‬ ‫ماهیت شــده ســنگ‬ ‫در سالگذشته‬ ‫ایجــاد اکانــت‬ ‫هنگام مشاهده‬ ‫سودجوتصرفشده‬ ‫ـت‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫پارچه بوده است‪.‬‬ ‫مجازی اعتماد کنند و‬ ‫غیرقانونیتوسطافراد‬ ‫از هموطنــان اسـ‬ ‫کلسیم و انواع‬ ‫یــر و فضای‬ ‫کالهبــرداری‬ ‫بهصورت‬ ‫ـی قبــل از واریز‬ ‫شهرستانهلیالن‬ ‫ـا ســرقت تصاو‬ ‫درخواســتهای مالـ‬ ‫صادرشدهدر دادگاه‬ ‫بــرداران اینترنتــی بـ‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫ها اینگونــه‬ ‫بودکهبااحکام‬ ‫اطمینان از صحت‬ ‫بیتالمال اعاده شد‪.‬‬ ‫کاله‬ ‫دادگســتری اســتان‬ ‫پروفایل شخصی ان‬ ‫پروژه ابرسانی‬ ‫وجه ابتدا جهــت‬ ‫اجرا و این اراضی به‬ ‫رئیــسکل‬ ‫مشــخصات کاربران از‬ ‫هکتــار از اراضــی‬ ‫و با هرگونــه‬ ‫این حکم‬ ‫ارتقادادگاههلیالن‬ ‫اکانت تماس بگیرند‪.‬‬ ‫‪۹‬‬ ‫‪۹۲۰‬‬ ‫ـوده‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ـته در ســطح اسـ‬ ‫اکانــت جعلــی‬ ‫دادگستریاستانایالماز‬ ‫موضوع با صاحب‬ ‫صــورت غیرمجــاز‬ ‫قــدام بــه ایجــاد‬ ‫گذشـ‬ ‫شارکت سپاه‬ ‫رئیسکل‬ ‫بــا ارتقای بخش‬ ‫مخاطبیــن و دنبال‬ ‫ــراد ســودجو به‬ ‫ا‬ ‫خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫با م‬ ‫ملــی توســط اف‬ ‫ـام به نزدیــکان‪،‬‬ ‫المال بازگردانده شد‪.‬‬ ‫بــه دادگســتری‬ ‫ارســال پیـ‬ ‫های انجامشــده با‬ ‫ـده بود که به بیت‬ ‫حال اجرا است‬ ‫شهرســتان و پیگیری‬ ‫تصرفشـ‬ ‫در مراســم تودیع‬ ‫هلیــالن به‬ ‫در‬ ‫دادگاهی شهرستان به‬ ‫فارس‪ ،‬علی دهقانی‬ ‫ریاستقوهقضاییه‬ ‫به گزارش‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ــتری شهرســتان‬ ‫موفقت‬ ‫ـس جدیــد دادگس‬ ‫و فاضالب ایالم‬ ‫و معارفــه رئیـ‬ ‫مدیرعامل اب‬ ‫دادگستری ارتقا یافت‪.‬‬ ‫سپاه در حال اجرا‬ ‫در ســطح اســتان‬ ‫ایالم با مشارکت‬ ‫در ســال گذشــته‬ ‫ابرسانی‬ ‫هلیالن گفت‪:‬‬ ‫طرح ابرسانی به‬ ‫ـط افراد ســودجو‬ ‫‪ ۹‬پروژه تیموری در ایین افتتاح‬ ‫اراضــی ملی توسـ‬ ‫‪ ۹۲۰‬هکتــار از‬ ‫نوراله‬ ‫اظهار داشت‪۹ :‬‬ ‫ــود که با احکام‬ ‫است‪ .‬چنارجعفری شهرستان بدره‬ ‫غیرمجاز تصرفشــده ب‬ ‫بهصورت‬ ‫مشارکتی با سپاه استان‬ ‫روستای‬ ‫صــرف شــد و بــه‬ ‫ـی اســتان رفــع ت‬ ‫استان بهصورت‬ ‫دســتگاه قضایـ‬ ‫پروژه در سطح‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫در‬ ‫شنی تصفیهخانه‬ ‫سازی فیلتر های‬ ‫بهینه‬ ‫اب ایالم‬ ‫تداومجشنهای‬ ‫نگاهملیمدیران‬ ‫راهگشای‬ ‫صنعتفوالد‬ ‫الیحه«نظامرتبه بندیمعلمان»درراستایاجرایتکالیفقانونیبرنامهششمتوسعه‪،‬سیاست هایکلی‬ ‫ن شد و هدف اصلی ان استقرار نظام‬ ‫ایجاد تحول‪ ،‬سند تحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور تدوی ‬ ‫پرداخت ها بر اساس تخصص‪ ،‬شایستگی ها و عملکرد رقابتی معلمان است بعد از بحث و حاشیه های‬ ‫متعدد در مورد لزوم تصویب ان در مجلس‪ ،‬در روز ‪ ۲۵‬اسفند ‪ ۱۳۹۹‬به مجلس شورای اسالمی ارائه شد‬ ‫اما از ان زمان تاکنون بحث بر سر اجرا یا عدم اجرایش فراوان است‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫شهردار اصفهان‪:‬‬ ‫روشندالن‬ ‫منشاخدماتبسیاری‬ ‫در شهرداریهستند‬ ‫‪02‬‬ ‫ورزش‬ ‫اختصاص‪50‬‬ ‫‪07‬‬ ‫کنکاشیدر دالیلشکستسنگین‬ ‫پرسپولیسمقابلالهالل‬ ‫روستای«قزلجه کند»در‪ ۳۵‬کیلومتریمرکزشهرستانقروهواقعشده‬ ‫است‪ .‬پنج معدن پوکه در مناطق اطراف روستا وجود دارد و اکثر اهالی در‬ ‫زمینه تولید «سنگ پا» فعالیت دارند و از این طریق امرار معاش می کنند‪.‬‬ ‫هیچ چیز سر جای‬ ‫خودنبود‬ ‫هفتهملی کودک‬ ‫ایالم ‪ ۲‬دز واکسن‬ ‫جمعیت‬ ‫‪ ۳۶‬درصد ریافت کردهاند‬ ‫کرونا د‬ ‫میلیاردریالبرای‬ ‫‪03‬‬ ‫مدیرعاملفوالدمبارکهتصریحکرد‬ ‫تولید سنگ پا در‬ ‫روستای«قزلجه کند»‬ ‫پایاندورکاری‬ ‫کارمندان‬ ‫‪ /‬شماره ‪1188‬‬ ‫‪02‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫رتبه بندی معلمان جلسه علنی مجلس را به حاشیه کشاند‬ ‫استاندار ایالمخبر داد‪:‬‬ ‫ستاندار‬ ‫از فضاسازی های کاذب‬ ‫در قیمت ارز و کاال‬ ‫جلوگیریشود‬ ‫نحوه ورود به مذاکرات‬ ‫هسته ای در حال بررسی است‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫‪02‬‬ ‫تبلتدانشاموزی‬ ‫خرید‬ ‫عکس ‪ :‬مصلــح پیرخضرانیان ‪/‬ایرنا‬ ‫اسیون برای ارائه‬ ‫کارت واکسین‬ ‫داشتن وابگاه الزامی است‬ ‫خ‬ ‫خرمااز باغاتاستان‬ ‫برداشت‬ ‫بینایی در استان‬ ‫علول‬ ‫وجود‪ ۳‬هزار م‬ ‫رفع تصرف‪۹۲0‬‬ ‫ایجاد اکانت جعلی‬ ‫سرقت اطالعات و‬ ‫برداران اینترنتی‬ ‫شگرد جدید کاله‬ ‫راضی ملی استان‬ ‫هکتار از ا‬ ‫رفعتصرف‪ ۹۲۰‬هکتار‬ ‫از اراضی ملی استان‬ ‫‪ ۳۶‬درصد جمعیت ایالم‬ ‫‪ ۲‬دز واکسن کرونا‬ ‫دریافتکرده اند‬ ‫گــزارش‬ ‫بازارمسکن‬ ‫حبابندارد!‬ ‫یک کارشناس بازار مسکن گفت‪ :‬اعتقادی به وجود حباب قیمت مسکن‬ ‫ندارم‪ .‬هرچه وجود دارد بر اساس قیمت مصالح و زمین است‪ ،‬البته‬ ‫خوشبختانههم اکنون قیمت مسکنبه ثبات رسیدهوحداکثررشدیکه‬ ‫می توان برای نیمه دوم سال ‪ ۱۴۰۰‬متصور بود ‪ ۱۰‬درصد است‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫دستور اسماعیلیبرایراه اندازیاتاقفکر‬ ‫در حوزه هایتخصصیوزارتفرهنگ‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در‬ ‫جلســه شــورای معاونــان ایــن وزارتخانــه‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــه منظــور اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫نخبگان‪ ،‬صاحب نظران و فعاالن فرهنگی‬ ‫ضروری اســت حوزه های تخصصی نسبت‬ ‫به راه اندازی هیات های اندیشه ورز اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بــه گزارش گــروه فرهنگــی ایرنا به نقل‬ ‫از مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬جلســه‬ ‫شــورای معاونــان این وزارتخانه با دســتور‬ ‫جلسه «معارفه مدیران جدید و قدردانی‬ ‫از مدیــران پیشــین» و بیــان اخبــار و ارائه‬ ‫گزارشــی از مهم تریــن عناویــن فرهنگــی‪،‬‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫محمدمهدی اســماعیلی در این جلسه‬ ‫بــا ارائــه گزارشــی از ســفر به اســتان فارس‬ ‫گفــت‪ :‬در جریــان ایــن ســفر مبلــغ ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل پــروژه تــاالر‬ ‫مرکزی شــیراز در مدت ســه سال اختصاص‬ ‫پیدا کرد و همچنین مقرر شــد با موافقت‬ ‫رئیــس جمهــور نســبت بــه تاســیس مرکــز‬ ‫حافظ پژوهی اقدام شود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ســفر قریب الوقــوع‬ ‫اســتانی بــه اردبیــل نیــز خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بــرای ســفر اردبیل هم ‪ ۲۰۰‬میلیــارد تومان‬ ‫بــرای تاالر مرکــزی این اســتان مدنظر قرار‬ ‫گرفتــه و در مجموع شــش مصوبه از محل‬ ‫اعتبارات ســفرهای استانی برای این استان‬ ‫خواهیــم داشــت‪ ،‬تمــام تــاش مــا برایــن‬ ‫اســت که از ظرفیت سفرهای استانی برای‬ ‫تکمیــل پروژه ها نهایت اســتفاده را داشــته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی با بیان‬ ‫ضــرورت تشــکیل هیات هــای اندیش ـه ورز‬ ‫در همــه مجموع ههــای محتوایــی وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬ابــراز کــرد‪ :‬بــه‬ ‫همیــن منظــور شــب گذشــته در خصــوص‬ ‫معاونــت امــور مطبوعاتــی جلس ـه ای بــا‬ ‫صاحب نظــران رســانه داشــتیم‪ ،‬از ایــن رو‬ ‫الزم است این امر در سایر حوزه ها نیز راه‬ ‫اندازی و کار خود را به سرعت اغاز کنند‪.‬‬ ‫اســماعیلی در بخــش دیگــری از ایــن‬ ‫جلســه یکــی از ملزومــات مدیریــت را‬ ‫تســهیل ارتبــاط بــا جامعــه عنــوان کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬مدیــران بایــد راه ارتباطــی مــردم با‬ ‫خودشــان را اسان کنند‪ ،‬در همین خصوص‬ ‫از مجموعــه روابــط عمومــی خواســته ام‬ ‫شــرایطی را فراهــم کنــد تــا بتوانیــم ارتباط‬ ‫بیشــتری با جامعه داشــته باشــیم و از سایر‬ ‫مدیــران هــم می خواهم عالوه بــر کارکنان‬ ‫خــود بــا عموم جامعــه را ههــای ارتباطی را‬ ‫ایجــاد کننــد‪.‬وی افــزود‪ :‬مدیــر بــودن یــک‬ ‫فرصت است که امکان خدمتگذاری را برای‬ ‫شرکت توزیع نیروی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫برق استان یزد شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد اجرای پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ ‪ 1400/07/25‬لغایت ‪ 1400/07/29‬از‬ ‫طریق سامانه ستاد ایران به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات‬ ‫دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکتهای مناقصه را به دبیر خانه این شرکت تحویل نمایند‬ ‫‪.‬ضمن ًا به پیشنهادهای تحویل داده شده بعد از انقضاء مدت و بارگذاری نشده در سامانه ‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪ .‬کارفرما نسبت به رد یا قبول‬ ‫یک یا کلیه پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫شماره فراخوان تجدید مناقصه در سامانه ستاد ‪2000005066000047 :‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرح مناقصه‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال )‬ ‫نوع ضمانتنامه‬ ‫زمان تحویل‬ ‫پاکتها‬ ‫زمان بازگشائی‬ ‫پاکتها‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۱۴۰۰/۱۳۳/6۰۳‬‬ ‫انجام فعالیتهای‬ ‫سرویس و نگهداری و روشنایی و خط‬ ‫گرم و اتفاقات عملیات هرات در حوزه‬ ‫عمل مدیریت شهرستان خاتم ‪۱۴۰۰‬‬ ‫‪۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬‬ ‫‪ -۱‬ضمانت نامه بانکی‬ ‫‪-۲‬فیش واریز وجه نقد‬ ‫‪ -۳‬مطالبات‪.‬‬ ‫ساعت ‪۱۴‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫مورخ‬ ‫‪۱۴۰۰/۰8/۱۱‬‬ ‫ساعت ‪۱۰:۳۰‬‬ ‫شنبه مورخ‬ ‫‪۱۴۰۰/۰8/۱۵‬‬ ‫‪ -1‬مدت اجرا ‪ 12 :‬ماه‬ ‫‪ -2‬هزینه درج اگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬به پیشنهادات مشروط‪ ،‬مبهم‪ ،‬مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 035-36248989 :‬امور تدارکات و ‪ 035- 36243111‬امور مهندسی و نظارت‬ ‫تماس حاصل نمایند ‪.‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫‪03‬‬ ‫تشکیلوزارتخانواده‬ ‫در کشور ضروری است‬ ‫تقویتاعتمادعمومیبازدودنناهنجاریاز نظاممدیریتی‬ ‫ما فراهم کرده و شــاید به دلیل مراجعات‬ ‫گاهــی بــا خســتگی زیــاد روب ـه رو شــویم‪،‬‬ ‫امــا ایــن یــک نعمــت اســت کــه خداونــد‬ ‫بــه همــه مــا عنایت کــرده که براســاس ان‬ ‫می توانیــم کار مــردم را انجــام دهیــم‪.‬در‬ ‫ابتــدای ایــن جلســه وزیر فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اســامی از زحمات حسین انتظامی رئیس‬ ‫پیشــین سازمان امور سینمایی‪ ،‬سیدمحمد‬ ‫مجتبی حســینی معاون پیشین امور هنری‬ ‫و محمدرضــا نوروزپور مدیرعامل پیشــین‬ ‫سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی(ایرنا)‬ ‫قدردانــی کرد‪.‬همچنیــن حکــم انتصــاب‬ ‫سعید کرمی به عنوان مشاور حقوقی وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی و محمدحســین‬ ‫ایمانــی خوشــخو بــه عنــوان مشــاور وزیــر‬ ‫در امور سیاســتگذاری های کالن و توســعه‬ ‫تهــای فناورانــه فرهنگی و هنری از‬ ‫فعالی ‬ ‫سوی اسماعیلی به انان اعطاء شد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای )‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫شناسه اگهی‪1207562 :‬‬ ‫ایجــاد و تقویــت اعتمــاد عمومــی امری‬ ‫اســت کــه می تواند امیــد را به جامعه تزریق‬ ‫الزمه اعتمــاد چیزی‬ ‫کنــد‪ .‬بــا این توضیح کــه ِ‬ ‫نیست جز اینکه الزام های کارامدی در سطوح‬ ‫مختلــف لحــاظ شــود تــا بــا اجــرای درســت‬ ‫نشــده‪ ،‬مقدمــات رشــد و‬ ‫برنام ههــای تعیی ‬ ‫توســعه و در نتیجه اســایش و رضایت مندی‬ ‫عمومی فراهم شود‪.‬‬ ‫یــک فعــال سیاســی در همین رابطــه در‬ ‫گفت وگو با ایرناپالس؛ اعتماد عمومی را برای‬ ‫نشــده‬ ‫اعتــای نظــام و تحقــق اهداف تعیی ‬ ‫از اوجــب واجبــات می دانــد و معتقد اســت‬ ‫ششــان را بــرای جلب‬ ‫تصمیم گیــران باید تال ‬ ‫رضایت عامه مردم انجام دهند و این امر در‬ ‫گرو رفع ناهنجاری ها از نظام مدیریتی و ارتقا‬ ‫کارامدی ان است‪.‬‬ ‫ناصــر قوامــی افــزود‪ :‬اینکــه مــردم یــک‬ ‫کشــور بــه مدیــران اعتمــاد نداشــته باشــند‪،‬‬ ‫موجب می شود همیشه نســبت به اینده ای‬ ‫که انتظارشــان را می کشد نگران باشند که در‬ ‫چنین حالتی جامعه نه تنها شــادابی خود را‬ ‫از دســت می دهد بلکه روز به روز افســرده و‬ ‫سرخورده تر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد ‪ :‬در واقــع همــه‬ ‫مســئوالن امر باید ب هطــور جدی به این فکر‬ ‫باشــند که با انجام اقدامــات موثر بر زندگی‬ ‫و معیشــت و رونــق اقتصــاد خانوار و کشــور‬ ‫ناامیدی مردم را به امیدواری تبدیل کنند زیرا‬ ‫امیــد به فــردا و فرداهای بهتر‪ ،‬اصلی اصولی‬ ‫بــرای هر کشــور اســت تــا بتوانند در راســتای‬ ‫کاهــش مشــکالت و نیــز افزایــش اســایش‬ ‫عمومــی مــردم برنام ههــای موثــر را اجرایی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫نماینــده ادوار مجلس تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫انکه جامعه پویایی خود را بدست اورد باید‬ ‫ایجاد و تقویت همدلی و یکدلی جدی گرفته‬ ‫شــود تا با حمیت و انســجام‪ ،‬امور به درستی‬ ‫اداره شــود در واقــع وقتــی می توان به بهبود‬ ‫شرایط امید داشت که کارها در فضایی عاری‬ ‫از تنش و اختالف پیگیری شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬یکی دیگر از الزام های توســعه‬ ‫ان اســت کــه رانت طلبــی و زیاده خواهــی‬ ‫در مدیریــت جایــی نداشــته باشــد زیــرا اگــر‬ ‫سوءاســتفاده گران بتوانند اهداف خــود را به‬ ‫نتیجــه برســانند‪ ،‬محال اســت توفیق حاصل‬ ‫شــود‪ .‬پــس با توجه بــه اینکه رضایــت مردم‬ ‫فقــط بــا کارامــدی بــه دســت می ایــد‪ ،‬بایــد‬ ‫ی زدود‬ ‫نظــام مدیریتی را از هرگونه ناهنجــار ‬ ‫تا اقدامات ناثواب و متخلفانه نتواند مانعی‬ ‫در مسیر پیشرفت و پیشبرد برنامه ها شود‪.‬‬ ‫قوامی توضیح داد‪ :‬ایران اسالمی در طول‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬ســال گذشــته همواره تحت فشار‬ ‫کشورهایی بود که نمی توانند نظام اسالمی را‬ ‫بربتابند‪ .‬در این شرایط که نظام بین الملل کمر‬ ‫به تخریب منافع ملی ما بسته باید تا در کارها‬ ‫و اقداماتمان از سیاسی کاری و ترجیح مصالح‬ ‫جناحــی پرهیز نموده و همه با هر ســلیقه و‬ ‫طرز تفکری فقط برای مصالح کشور و منافع‬ ‫مــردم اســتین ها را بــاال زده تــا بلکــه بتوانیــم‬ ‫مانع ها را از پیش رو برداریم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬اینکه امروز چرخ اقتصاد‬ ‫می لنگــد همیــن حلقه بــه تنهایــی می تواند‬ ‫ارامــش و حتــی امنیــت را بــه خطر بیانــدازد‪.‬‬ ‫از این رو دســتگاه های اقتصــادی و نهادهای‬ ‫مرتبط با مســایل اقتصادی باید همه همت‬ ‫خود به کار بگیرند تا کارها با کمترین خطای‬ ‫ممکن انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ب ه هر حال کشور ما دارای‬ ‫ســرمایه انســانی فــراوان و منابــع زیرزمینی و‬ ‫طبیعــی و ‪ ...‬اســت کــه بــا مدیریتــی صحیح‬ ‫می توانیم مشــکل معیشــت مردم را با اتکا و‬ ‫استفاده از همین ظرفیت ها برطرف کنیم‪.‬‬ ‫قوامــی گفــت‪ :‬همــه کســانی کــه در‬ ‫دســتگاه ها و ارگان های مختلف؛ مســئولیتی‬ ‫برعهده گرفته اند‪ ،‬باید با درک شرایط دشواری‬ ‫که در ان قرار داریم‪ ،‬همه همت خود را برای‬ ‫انجام ماموریت محوله شــان به نحو احســن‬ ‫بــه کار گیرنــد تا کشــور از وضعیت کنونی به‬ ‫ســامت عبور کند و مردم بعد از چند ســال‬ ‫سختی به ارامش نسبی برسند‪.‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫هرگونه راه حل سیاسی‬ ‫برای یمن باید بدون مداخله‬ ‫خارجی باشد‬ ‫مشــاور ارشــد وزیر امور خارجه تاکیــد کرد‪ :‬هرگونه‬ ‫راه حل سیاسی برای یمن باید بدون مداخله خارجی و‬ ‫بر اســاس خواســت و اراده مردم یمن باشــد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬ابراهیم محمد الدیلمی‪ ،‬سفیر یمن با علی اصغر‬ ‫خاجی‪ ،‬مشــاور ارشــد وزیــر امور خارجه دربــاره اخرین‬ ‫تحوالت میدانی‪ ،‬سیاسی و بین المللی یمن تبادل نظر‬ ‫کــرد‪ .‬در ایــن مذاکرات طرفین بــر لزوم حفظ تمامیت‬ ‫ارضی‪ ،‬استقالل و حاکمیت یمن تاکید کردند‪ .‬در ادامه‪،‬‬ ‫مشــاور ارشــد وزیــر امــور خارجه با اشــاره بر لــزوم حل‬ ‫مشکالتمردمیمن‪،‬رفعمحاصرهظالمانهراموردتاکید‬ ‫قرار داده و تحقق این امر را در راستای برقراری اتش بس‬ ‫و حــل سیاســی بحران این کشــور ارزیابی کــرد‪ .‬خاجی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هرگونه راه حل سیاسی باید بدون مداخله‬ ‫خارجی و بر اساس خواست و اراده مردم یمن باشد‪.‬‬ ‫اروپا اراده ای‬ ‫از خود ندارد‬ ‫تحلیلگر مسائلامریکاگفت‪:‬غربی هانبایدانتظار و‬ ‫خواسته جدیدی از ایران داشته باشند اگر طرف غربی‬ ‫تعهداتش را ذیل تعهدات هسته ای و قطعنامه ‪۲۲۳۱‬‬ ‫انجــام دهــد‪ ،‬ایران هم پس از راســتی ازمایی به تمامی‬ ‫تعهداتش در ذیل برجام بازمی گردد و اقدامات جبرانی‬ ‫خــود را متوقــف خواهــد کــرد امــا اگــر ا نهــا بخواهند‬ ‫همچنــان بــه زیاده خواهی های خــود ادامــه دهند‪ ،‬به‬ ‫بن بســت خــورده و بایــد منتظر افزایــش قیمت نفت‬ ‫باشــند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد مرندی در پاسخ به این‬ ‫ســوال کــه اروپایی ها تــا چه اندازه بــرای رفع تحریم ها‬ ‫و بازگشــت بــه مذاکرات امادگی دارند‪ ،‬بیــان کرد‪ :‬اروپا‬ ‫اراده ای از خود ندارد و حتی ان ژست و اراده ای که زمان‬ ‫ترامپ در مخالفت با امریکا از خودشان نشان می داد‪،‬‬ ‫ارزش چندانی نداشت‪ .‬اروپایی ها ان قدر غیرموثر عمل‬ ‫کرده اند که اکنون سوال این است که چرا ان ها پای میز‬ ‫یکــه از خــود اراده ای ندارند‪.‬‬ ‫مذاکــره حضور دارند وقت ‬ ‫این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ایران به گفت وگو‬ ‫و مذاکرات با تمامی کشــورها ازجمله اروپایی ها ادامه‬ ‫می دهد‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬اگر غربی ها مســیر خود را تغییر‬ ‫داده و عقالیــی رفتــار کنند‪ ،‬ایــران از این تغییر رویکرد‬ ‫استقبال می کنند‪ .‬ان ها باید بدانند شرایط با‪ ۶‬سال قبل‬ ‫تغییر کرده و اکنون شرایط به سود ایران است‪ .‬مرندی‬ ‫با اشاره به کمپین شکست خورده «فشار حداکثری» از‬ ‫سوی امریکا عنوان کرد‪ :‬ایران فشار حداکثری را تحمل‬ ‫کرد‪ ،‬هرچند متحمل فشــارها و خســارت هایی شد اما‬ ‫جمهــوری اســامی ایران باقی ماند و ایــن اروپایی ها و‬ ‫امریکایی هاهستند کهبابحراناقتصادیو شکاف های‬ ‫سیاســی روبه رو هســتند و اکنون هم بی ثباتی در غرب‬ ‫اسیا می تواند فشارها را بر ان ها دوچندان کند‪.‬‬ ‫غفلت از اجالس های‬ ‫چند جانبه دستاوردی برای‬ ‫کشور ندارد‬ ‫رئیس پیشین ستاد افغانســتان وزارت امور خارجه‬ ‫گفــت‪ :‬غفلــت و غیبــت در هــر اجالســی در خصوص‬ ‫مسئله افغانستان‪ ،‬حاصلی جز این ندارد که دیگران در‬ ‫غیاب ما اراده خودشان را به کرسی می نشانند‪ .‬غفلت‬ ‫سهــای چند جانبه هیچ گاه مــورد تائید نبوده و‬ ‫از اجال ‬ ‫هیچ دســتاوردی برای ما نداشته است‪ .‬علی اکبر فرازی‬ ‫در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬در تحلیل برگزاری نشست روسیه‪،‬‬ ‫چین ‪،‬امریکاو پاکستاندر خصوصتحوالتافغانستان‬ ‫در تاریــخ بیســتم اکتبــر و در پاســخ بــه ســوالی دربــاره‬ ‫لــزوم حضــور ایران در همه روندهای مرتبط با مســئله‬ ‫افغانســتان گفت‪ :‬بر اســاس انچه در اخبار اعالم شده‬ ‫اســت کشــورهای دخیل در مسئله افغانستان به زودی‬ ‫اجالسی را در مسکو برگزار خواهند کرد و من امیدوارم‬ ‫جمهــوری اســامی ایران در ســطح بــاال در این اجالس‬ ‫مشارکتداشتهباشدچراکهغفلتوغیبتدر هر اجالسی‬ ‫در خصوص مسئله افغانستان‪ ،‬حاصلی جز این ندارد که‬ ‫دیگران در غیاب ما اراده خودشان را به کرسی می نشانند‪.‬‬ ‫غفلتاز اجالس هایچند جانبههیچ گاهموردتائیدنبودهو‬ ‫هیچدستاوردیبرایمانداشتهاست‪.‬ویادامهداد‪:‬به طور‬ ‫خاصدر اجالسیدر خصوصمسئلهافغانستانکهبه طور‬ ‫مستقیم با امنیت و مرزهای ما مرتبط است و کشورهای‬ ‫دیگر از راه های بســیار دورتر از منطقه در ان حضور پیدا‬ ‫می کنند‪،‬مابه عنوانصاحبحقوصاحب نظر در مسئله‬ ‫چرابایدغایبباشیم‪.‬امیدوارم کهجمهوریاسالمیایران‬ ‫کــه در این موضوع حرف برای گفتــن دارد‪ ،‬حضوری قوی‬ ‫در اجالسمسکو داشتهباشد کهبه طور مشخصبهاینده‬ ‫مسائل مرزی و امنیتی ما مربوط است و باید بدانیم دیگر‬ ‫انچه اقداماتی را در دستور کاردارند‪ .‬وی افزود‪ :‬ما از ابتدای‬ ‫تحوالتافغانستاناز سهدههگذشتههموارهدر کنار مردم‬ ‫این کشور بودیم حاال که این مشکل حادتر شده و مردم‬ ‫افغانستانبه طور عاموشیعیانبه طور خاصدل خوشبه‬ ‫پشتیبانیایرانهستند‪،‬چرابایدامروز شاهدحضور فعالما‬ ‫در روندهای مرتبط با کشورشان نباشند‪ .‬من فکر می کنم‬ ‫هــم شــیعیان‪ ،‬هم هزار ههــا و تاجیک ها و هــم کل مردم‬ ‫افغانستان از ما می خواهند بسیار فراتر از کشورهایی که‬ ‫سابقهکشتار وویرانیدر کشورشاندارند‪،‬به عنوانکشوری‬ ‫که سابقه دوستی با افغانستان داریم در همه اجالس ها‬ ‫شرکت داشته باشیم و من بسیار تعجب خواهم کرد اگر‬ ‫مــا در ایــن اجــاس شــرکت نکــرده و خودمان به دســت‬ ‫خودمان از یک حق بزرگی محروم شویم‪ .‬ما خودمان هم‬ ‫باید پایه گذار اجالس های جند جانبه در تهران باشــیم و‬ ‫رایزنی ما در خصوص مسئله افغانستان باید بسیار فعال‬ ‫باشدتاهمهکشورهاو همهسازمان هایبین المللیایران‬ ‫را در خصوص موضوع همسایه شرقی خود صاحب نظر‬ ‫بدانند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1188‬‬ ‫رتبه بندی معلمان جلسه علنی مجلس را به حاشیه کشاند‬ ‫از فضاسازی های کاذب در قیمت ارز و‬ ‫کاالجلوگیریشود‬ ‫الیحه جنجالی‬ ‫الیحه «نظام رتبه بندی معلمان» در راســتای‬ ‫اجــرای تکالیــف قانونــی برنامه ششــم توســعه‪،‬‬ ‫سیاس ـت های کلــی ایجــاد تحــول‪ ،‬ســند تحــول‬ ‫ن شد‬ ‫بنیادین و نقشــه جامع علمی کشــور تدوی ‬ ‫و هــدف اصلــی ان اســتقرار نظــام پرداخت ها بر‬ ‫اســاس تخصص‪ ،‬شایســتگی ها و عملکرد رقابتی‬ ‫معلمان است بعد از بحث و حاشیه های متعدد‬ ‫در مورد لزوم تصویب ان در مجلس‪ ،‬در روز ‪۲۵‬‬ ‫اسفند ‪ ۱۳۹۹‬به مجلس شورای اسالمی ارائه شد‬ ‫امــا از ان زمــان تاکنون بحث بر ســر اجرا یا عدم‬ ‫اجرایــش فراوان اســت‪ .‬دایره شــمول این الیحه‬ ‫«مشــموالن طــرح طبقه بنــدی مشــاغل معلمان‬ ‫کشــور» اســت کــه در پنــج رتبــه تقســیم بندی‬ ‫می شوند و به تناسب رتبه‪ ،‬برای ان ها فوق العاده‬ ‫رتبه بندی که درصدی از مجموع حقوق ثابت و‬ ‫فوق العاد ههــای مســتمر انــان اســت و ب هطــور‬ ‫میانگیــن ‪ ۲۵‬درصــد بیشــتر از میانگیــن حقــوق‬ ‫و فوق العاد ههــای مســتمر مشــمولین قانــون‬ ‫مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫طبــق قوانین و مقــررات مختلف از ســال ‪۱۳۸۳‬‬ ‫تاکنون‪ ،‬ســه موضوع مهــم اجــرای «رتبه بندی»‪،‬‬ ‫تهــا» و «نظــام پرداخــت‬ ‫«ســنجش صالحی ‬ ‫معلمان» با عناوین مختلف در مراجع گوناگونی‬ ‫همچون مجلس شورای اســامی‪ ،‬هیئت وزیران‪،‬‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و شــورای عالی‬ ‫اموزش وپــرورش مطــرح بــوده و ب هصــورت یــک‬ ‫مجموعــه بارهــا بــه دولــت (اموزش وپــرورش)‬ ‫تکلیف شــده‪ ،‬اما به صورت مطلــوب و اثربخش‬ ‫اجرانشده و همچنان به عنوان بخشی از مسائل‬ ‫نظــام اموزش وپــرورش حل نشــده باقی مانــده‬ ‫اســت‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از تکالیــف‬ ‫قانونــی مذکــور از ســال ‪ ۱۳۸۳‬تاکنــون توســط‬ ‫دولت به اجرا درنیامده‪ ،‬این مصوبات در قوانین‬ ‫بعد تکرار شده است‪.‬‬ ‫تصویب الیحه به معنای انجام کار انقالبی‬ ‫است‬ ‫بعد از گذشت یک هفته از تقاضای جمعی‬ ‫از نماینــدگان بــرای بررســی بــا اولویــت الیحــه‬ ‫رئیس جمهــوری همــه‬ ‫بــه نقــش دالالن در فضــای‬ ‫وزارتخانه هــا و دســتگاه ها را‬ ‫مجــازی بــرای بی ثبــات کــردن‬ ‫موظــف کــرد در خنثی ســازی‬ ‫بــازار ارز‪ ،‬بــه بانــک مرکــزی و‬ ‫تحری مهــا و تنظیــم بــازار‬ ‫دســتگاه های مربــوط دســتور‬ ‫کاالهــای اساســی همــکاری‬ ‫داد از فضاســازی های کاذب‬ ‫ابراهیمرئیسی‬ ‫کننــد و مقــرر شــد معــاون اول‬ ‫در قیمت ارز و کاال‪ ،‬با جدیت‬ ‫رئیس جمهــوری‪ ،‬مســئولیت‬ ‫جلوگیری کنند‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫هماهنگی فعالیت های دولت برای خنثی سازی همچنین بانک مرکــزی و وزارت امور اقتصادی‬ ‫تحریم ها را بر عهده گیرد‪.‬‬ ‫و دارایــی را موظــف کرد مدیریت تراز بانک ها‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت به ویژه بانک های خصوصی و تمرکز بر مهار و‬ ‫جمهــوری‪ ،‬ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه هدایت نقدینگی به سمت تولید را در اولویت‬ ‫ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت‪ ،‬بــا اشــاره قرار دهند‪.‬‬ ‫محرمانهبودناموالمسئوالنتصمیم‬ ‫مجلسهشتماست‬ ‫رتبه بندی در مجلس‪ ،‬روز گذشته این درخواست‬ ‫در جلســه علنــی مورد رســیدگی و تصویــب قرار‬ ‫گرفــت؛ لــذا با موافقت نماینــدگان و طبق گفته‬ ‫رئیس مجلس جزئیات الیحه رتبه بندی معلمان‬ ‫هفته جاری در دستور صحن علنی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬تقاضای بررســی با اولویت این‬ ‫الیحــه را احمــد امیرابادی فراهانــی نماینده قم‬ ‫بیان کرد و گفت‪ :‬تصویب این الیحه به معنای‬ ‫انجام کار انقالبی است و نگاه مجلس و دولت‬ ‫بــه معلمــان را تغییــر می دهــد‪ .‬الیــاس نــادران‬ ‫نماینــده تهــران در مقــام مخالــف ایــن الیحه را‬ ‫دارای بار مالی خواند و گفت که پیش بینی های‬ ‫الزم بــرای تامیــن اعتبــار ان انجام نشــده اســت‪.‬‬ ‫ســپس نوبــت بــه اظهــارات رحمــت ا‪ ...‬نــوروزی‬ ‫نماینده علی اباد کتــول به عنوان موافق اولویت‬ ‫رســید که بخشی از صحبت های او باعث ایجاد‬ ‫تنش در مجلس شد‪ .‬او گفت که «چهار نماینده‬ ‫تنــام کردند دلیلش‬ ‫تهــران به عنــوان مخالف ثب ‬ ‫نهــا در متن مردم حضــور ندارند و از‬ ‫ان اســت ا ‬ ‫دغدغه مردم بی خبرند‪».‬‬ ‫منابع رتبه بندی مشخص شود‬ ‫تهــای نــوروزی باعث شــد تعــدادی از‬ ‫صحب ‬ ‫نماینــدگان تهــران ازجملــه ان ها مجتبــی توانگر‪،‬‬ ‫مالک شریعتی و علی خضریان با در دست داشتن‬ ‫ایین نامــه خواســتار بیــان تذکر با اســتناد به ماده‬ ‫‪ ۷۵‬شــوند‪ .‬بــا پایان صحبت های نــوروزی‪ ،‬رئیس‬ ‫مجلــس به مالک شــریعتی نماینده تهــران اجازه‬ ‫بیــان تذکــر داد کــه او گفــت‪ :‬ایــن چه اســتداللی‬ ‫اســت که می گوید چهار نماینده تهــران به عنوان‬ ‫مخالــف صبحت کرده به همین دلیل نمایندگان‬ ‫تهــران حرف فرهنگیــان را نمی فهمند اکنون ما با‬ ‫یک موضوع کشوری‪ ،‬مالی و اقتصادی و بودجه ای‬ ‫روبه رو هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬پدر و مادرم بازنشسته‬ ‫اموزش وپرورش و فرهنگی هستند و برادرانم معلم‬ ‫بودند در خانواده فرهنگی بزرگ شدم و دغدغه‬ ‫ان ها را لمس کردم اما بحث بر ســر این اســت که‬ ‫نباید با یک رفتار غیرمنطقی و غیر کارشناسی کشور‬ ‫را دچــار دومینــوی ســقوط در اقتصــاد کنیــم؛ چرا‬ ‫بحث را به ســمت موضوعات پوپولیســتی و غیر‬ ‫کارشناســی می کشــانید؟ من با رتبه بندی مخالف‬ ‫نیســتم اما باید منابع اجرای ان مشــخص شــود‬ ‫نه اینکه مثل اتفاق یارانه احمدی نژاد رخ دهد‬ ‫کــه بــه مردم ‪ ۴۵‬هــزار تومــان یارانــه دادند اما‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار تومان از جیب ان ها برداشت کردند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نبایــد اجــازه انجــام چنیــن کار غیــر‬ ‫کارشناســی داد از رئیــس جلســه می خواهــم به‬ ‫ایــن موضــوع بــا دقت رســیدگی کنــد‪ .‬بالفاصله‬ ‫بعد از صحبت های شــریعتی درخواست بررسی‬ ‫خارج از نوبت الیحه رتبه بندی به رای گذاشته شد‬ ‫و نمایندگان موافقت کردند این الیحه با اولویت‬ ‫موردبررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دولت سیزدهم به دنبال راهکار برون رفت کشور از بحران باشد‬ ‫نماینــده مــردم گنبــدکاووس در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪ :‬کارزار درهــم تنیدگــی‬ ‫مســائل و بحران هــای کشــور مدیرانــی الیــق‪،‬‬ ‫کارامــد و انقالبــی می خواهــد کــه ایمــان‬ ‫قلبــی بــه تغییــر و تحــول داشــته باشــند‪ .‬بــه‬ ‫گــزارش ایرنــا‪ ،‬امان قلیــچ شــادمهر خطــاب بــه‬ ‫رئیس جمهــور گفــت‪ :‬دولــت ســیزدهم کــه بــا‬ ‫گفتمان تغییر در حول محورهای فساد ستیزی‬ ‫و ناکارامــدی امــده اســت‪ ،‬در پــی راهکارهای‬ ‫عملــی بــرای برون رفــت از ایــن بحــران باشــد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم گنبــدکاووس در مجلــس اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬تا زمانــی که تیغ تیز اصــاح بر مثلث‬ ‫قانــون‪ ،‬قــدرت و قضــاوت زده نشــود‪ ،‬قانــون‬ ‫شــدید و الزم‪ ،‬قدرت اجرایــی قهار و قضاوت‬ ‫عادالنــه بی گذشــت نزدیــک نشــود هــر نــوع‬ ‫تالشــی بــرای مبــارزه بــا فســاد و ناکارامــدی‬ ‫نمایشــی اســت و تــا زمانــی کــه تیــغ تیــز ان بر‬ ‫منشــا و کانون اصلی تولید فســاد و ناکارامدی‬ ‫اصابــت نکنــد انان را مجبور بــه عذرخواهی از‬ ‫ملــت و پرداخــت جرائــم بســیار ســنگین نکند‬ ‫عمــا دردی را دوا نمی کنــد‪ .‬شــادمهر گفــت‪:‬‬ ‫ســازمان بازرسی‪ ،‬دادستانی کل کشور و دیوان‬ ‫محاسبات با همکاری دولت و تصویب قوانین‬ ‫ســخت گیرانه ریش ـه ها و بســترهای فســاد را‬ ‫ریش ـه کن کننــد‪ .‬مســئله نشــناختن کانون هــای‬ ‫فســاد و ناکارامــدی نیســت‪ .‬موضــوع فقــدان‬ ‫جســارت الزم برای پرداختــن هزینه های تغییر‬ ‫و خشــکاندن ریش ـه های عفونــت اســت‪ ،‬البته‬ ‫این ها موضوعاتی هستند مردمان کف خیابان‬ ‫هــم می داننــد‪ ،‬مســئوالن و نماینــدگان هم به‬ ‫ان اذعــان دارنــد‪.‬وی افــزود‪ :‬کارزار تبعیــض‬ ‫و فقــر‪ ،‬کارزار امنیــت شــغلی و تبعیض هــا و‬ ‫تفاوت ها بین حقوق و دستمزد اقشار مختلف‬ ‫حقوق بگیــران به خصــوص کارمنــدان عــادی و‬ ‫معلمــان به گون ـه ای اســت کــه انتظــار خدمت‬ ‫شایســته داشــتن از معلــم یــا کارمند بی اســاس‬ ‫اســت‪ .‬عضــو کمیســیون امــوزش‪ ،‬تحقیقــات و‬ ‫فنــاوری در مجلــس اظهار داشــت‪ :‬بــا اختالف‬ ‫فاحــش بین معلمــان و بازنشســتگان فرهنگی‬ ‫با دیگر دســتگاه ها برای تربیت نس ـل های اتی‬ ‫بایــد نگــران بــود‪ .‬ایــن کارزار درهــم تنیدگــی‬ ‫مســائل و بحران هــا مدیرانــی الیــق‪ ،‬کارامد و‬ ‫انقالبــی می خواهد کــه حداقل ایمان قلبی به‬ ‫تغییر و تحول داشته باشند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫در واکسیناسیون افراد زیر ‪ ۱۸‬سالشتاب زده اقدام نکنید‬ ‫نماینــده مــردم تهــران گفــت‪ :‬دانش امــوزان‬ ‫ســرمایه های کشــور هســتند‪ ،‬شــتاب زده در‬ ‫واکسیناسیون افراد زیر ‪ ۱۸‬سال اقدام نکنید‪.‬‬ ‫گــزارش مهــر‪ ،‬زهره الهیــان نماینده تهــران در‬ ‫تذکری خطاب به وزیر بهداشت و درمان گفت‪:‬‬ ‫واکسیناســیون دانش اموزان و افراد زیر ‪ ۱۸‬ســال‬ ‫اغازشــده و بــه نظــر حرکــت شــتاب زده ای در‬ ‫حال انجام اســت‪ ،‬ایا ســازمان بهداشــت جهانی‬ ‫اســناد بالینــی تاییــد واکسیناســیون افــراد زیر ‪۱۸‬‬ ‫ســال را منتشــر کــرده و ایا مقــاالت و داده هایی‬ ‫کــه به واکسیناســیون افراد زیر ‪ ۱۸‬ســال پرداخته‬ ‫تاییدشــده اســت؟ و ســوال دیگــر اینکــه چنــد‬ ‫کشــور واکسیناســیون افراد زیر ‪ ۱۸‬ســال را شــروع‬ ‫کردنــد‪ .‬نماینــده مــردم تهران در مجلــس افزود‪:‬‬ ‫دانش اموزان سرمایه های کشور هستند و سالمت‬ ‫ان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا تامل‬ ‫و توجــه جــدی الزم اســت و از شــواهد و اســناد‬ ‫علمی جامعه باید در دســت باشــد تا شتاب زده‬ ‫در واکسیناسیون افراد زیر ‪ ۱۸‬سال اقدام نکنیم‪.‬‬ ‫الهیان در ادامه اظهار کرد‪ :‬کرونا اولین و اخرین‬ ‫تهدید زیستی نیست و تهدیدات جدید دیگری‬ ‫نیز ممکن است درراه باشد بنابراین مرکزیتی در‬ ‫کشــور الزم اســت که به عنوان یک مرجع رصد و‬ ‫اطالعــات علمی را جم ـع اوری و برای تهدیدات‬ ‫نامتعــارف زیســتی‪ ،‬سیاس ـت گذاری کنــد‪ .‬وی‬ ‫پیشــنهاد داد‪ :‬به نظر می رســد نهادی ذیل ستاد‬ ‫مقابله با کرونا و ریاست جمهوری باید شکل گیرد‬ ‫تا مرجع تصمیم ساز تهدیدات نامتعارف زیستی‬ ‫باشــد‪ ،‬شــورای عالــی امنیــت ملی نیز بایــد ورود‬ ‫کند تا تهدیداتی که بعدازاین کشور را به لحاظ‬ ‫سالمت تهدید می کند‪ ،‬مدیریت کرده و سالمت‬ ‫مردم را حفظ کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسیاعتمادعمومیراباالبردهاست‬ ‫عضــو شــورای مرکــزی فراکســیون نیروهــای‬ ‫انقــاب اســامی مجلــس گفــت‪ :‬رئیســی تحول‬ ‫بســیار خوبــی را در نــوع ارتباط بین مســئوالن و‬ ‫مــردم ایجــاد کــرده کــه منجــر به افزایش ســطح‬ ‫اعتماد عمومی شــده اســت‪ .‬علی اکبر کریمی در‬ ‫گفتگــو بــا مهــر ادامــه داد‪ :‬رئیســی تحول بســیار‬ ‫خوبــی را در نــوع ارتبــاط بین مســئوالن و مردم‬ ‫ایجــاد کرده و تقویت رابطه بیــن مردم و دولت‬ ‫منجــر بــه افزایش ســطح اعتمــاد عمومی شــده‬ ‫اســت‪ .‬نماینــده مــردم اراک در مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی درباره اثار مثبت سفرهای استانی دولت‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬گفت‪ :‬سفرهای اســتانی رئیس جمهور‬ ‫یشــود کــه انان‬ ‫و دیگــر اعضــای کابینه باعث م ‬ ‫اشــنایی مفصلی با شــرایط نقاط مختلف کشور‬ ‫پیــدا کننــد‪ ،‬مشــکالت انــان را از نزدیک ببینند و‬ ‫بــرای رفــع ان راهــکاری بیندیشــند‪ .‬کریمــی بیان‬ ‫کرد‪ :‬دولتمردان باید این رویه ســفرهای اســتانی‬ ‫خــود را ب هصــورت مرتب ادامه دهند تا نهایتا در‬ ‫شش ماه اول فعالیت خود به همه استان ها سفر‬ ‫کنند که این مسئله منجر به رفع سریع مشکالت‬ ‫نقاط مختلف کشور خواهد شد‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫عــاوه بــر اینکه ســفرهای اســتانی رئیس جمهور‬ ‫در رفــع مشــکالت مناطــق مختلف کشــور تاثیر‬ ‫بســزایی دارد‪ ،‬ایــن اقــدام مهــم می تواند حلقه‬ ‫اتصال بســیار خوبی بین دولت و مردم باشــد و‬ ‫هم افزایی و همــکاری الزم بین دولتمردان برای‬ ‫تحقق مطالبات مردم و رفع مشکالت انان را در‬ ‫پی داشته باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫هجومدزداندریاییبهنفتکشایرانی‬ ‫فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش از پهلوگیــری‬ ‫ناوگروه رزمی ‪ -‬عملیاتی هفتاد و هفتم این نیرو در‬ ‫بندر ســاله کشــور عمان خبر داد‪.‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫امیر دریادار شــهرام ایرانی فرمانــده نیروی دریایی‬ ‫ارتش از پهلوگیری ناوگروه رزمی ‪ -‬عملیاتی هفتاد‬ ‫و هفتم این نیرو در بندر ســاله کشــور عمان خبر‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫داد‪ .‬فرمانده نیروی دریایی ارتش یکی از مهم ترین‬ ‫اهــداف اعزام ناوگروه های نیروی دریایی ارتش به‬ ‫بهــای ازاد را تامیــن امنیت خطوط مواصالتی و‬ ‫ا ‬ ‫کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران و اهتــزاز پرچم‬ ‫کشــورمان در پهنــه دریاهــا دانســت و افــزود‪ :‬در‬ ‫روزهای گذشــته دزدان دریایی با پنج فروند قایق‬ ‫تندرو در خلیج عدن به نفتکش ایرانی هجوم برده‬ ‫و قصد ربایش این کشــتی را داشــتند که با واکنش‬ ‫ســریع ناوگروه نیروی دریایی ارتش مواجه شدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هدف پهلوگیری ناوگروه نیروی دریایی‬ ‫ارتش در بندر ســاله‪ ،‬ارســال پیام صلح و دوســتی‬ ‫و برقراری امنیت در منطقه و همچنین اشــنایی با‬ ‫فرهنگ هاوتحکیمروابطدریاییونظامیکشورها‬ ‫است‪.‬ناوگروهرزمی‪-‬عملیاتیهفتادو هفتمنیروی‬ ‫دریایی ارتش جمهوری اســامی ایران در تاریخ ‪۱۹‬‬ ‫مــرداد ‪ ۱۴۰۰‬برای تامین امنیت خطوط مواصالتی‬ ‫به سوی اب های بین المللی در خلیج عدن حرکت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای‬ ‫خصوص تصمیمی نگرفته اند‪،‬‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬از وزارت امــور‬ ‫این تصمیم مربوط به مجلس‬ ‫خارجه می خواهیــم که در این‬ ‫هشتم است و در فرایند دیگری‬ ‫شــرایط حســاس و در راســتای‬ ‫بررســی و تصویب شــده است‪.‬‬ ‫حفــظ امنیــت و ثبــات منطقه‬ ‫قالیبافافزود‪:‬از اصحابرسانه‬ ‫محمدباقرقالیباف‬ ‫ضمــن انجــام اقدامــات الزم‪،‬‬ ‫تقاضامنــدم کــه در خصــوص‬ ‫مواضــع حکیمانــه و عاقالنــه‬ ‫بیــان مطالــب دقــت بیشــتری‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران را فعاالنــه منعکس و داشته باشند و موضوعات را پس از بررسی کافی‬ ‫پیگیریکنند‪.‬‬ ‫اطالع رســانی کننــد و البتــه باید از تمــام فعاالن‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬محمدباقر قالیبــاف بیان رســانه و خبرنگاران محترمی که با بررس ـی های‬ ‫کرد‪ :‬منطقه غرب اســیا امروز در شــرایط بســیار دقیــق خــود در این خصــوص روشــنگری و رفع‬ ‫حساســی قرار دارد‪ ،‬طرح های پیچیــده ای برای ابهام نمودند‪ ،‬تشکر کنم‪ .‬وی در ادامه با اشاره‬ ‫درگیــر کــردن کشــورهای منطقــه در جنگ هــای به حوادث اخیر در غرب اسیا بیان کرد‪ :‬حوادث‬ ‫داخلیدر جریاناست‪.‬همچنیناختالف افکنی دل خراشــی همچــون کشــتار مــردم بی گنــاه در‬ ‫میان کشورهای منطقه برای جلوگیری از به وقوع مســجد فاطمیــه قندهــار و تــاش بــرای ایجاد‬ ‫پیوســتن همکاری های اقتصــادی و ایجاد صلح یک جنــگ داخلی در افغانســتان‪ ،‬اشــوب های‬ ‫پایدار در سراســر منطقه در دســتور کار امریکا و مسلحانه و غیرقانونی در لبنان‪ ،‬تفرقه افکنی در‬ ‫نیروهای وابسته به ان ها قرار دارد‪ .‬وی در ادامه عــراق و اظهــارات دروغ و تحریک امیــز از ســوی‬ ‫گفــت‪ :‬از وزارت امــور خارجه می خواهیم که در برخــی ســران کشــورهای منطقــه در یــک هفته‬ ‫این شرایط حساس و در راستای حفظ امنیت و گذشته‪ ،‬این دسیسه ها را اشکارتر از قبل می کند‪.‬‬ ‫ثبات منطقه ضمن انجام اقدامات الزم‪ ،‬مواضع رئیسمجلسشورایاسالمیتاکیدکرد‪:‬جمهوری‬ ‫حکیمانــه و عاقالنه جمهوری اســامی ایــران را اســامی ایران خواهان حفظ ثبات و امنیت در‬ ‫فعاالنه منعکس و پیگیری کنند‪ .‬رئیس مجلس سراسر منطقه است و در هر کشوری اراده مردم‬ ‫شورای اسالمی در ادامه اظهار کرد‪ :‬در خصوص را فصل الخطاب و منشــا رهایی از اختالفات و‬ ‫مطالبی که در روزهای اخیر بدون بررسی دقیق عامــل خنثی شــدن توطئه ها می دانــد‪ .‬قالیباف‬ ‫در برخی رسانه ها انتشار یافت توضیحاتی الزم گفــت‪ :‬هرگونــه ایجاد تفرقــه و یــا اقداماتی که‬ ‫اســت که بایــد بگویم که مجلــس یازدهم برای امنیــت را در سراســر منطقه نقض کند‪ ،‬محکوم‬ ‫محرمانه بودن اموال مســئوالن هیچ مصوبه ای اســت و همه کشــورها باید در راســتای برقراری‬ ‫نداشته است‪ ،‬فرایند تصویب قانون در مجلس صلــح و ثبات پایــدار و افزایش روابط اقتصادی‬ ‫کامــا مشــخص اســت و نماینــدگان در ایــن درونمنطقه ایتالش کنند‪.‬‬ ‫نحوه ورود به مذاکراتهسته ای‬ ‫در حال بررسی است‬ ‫ســید نظام الدین موســوی‪،‬‬ ‫‪ ۵+۱‬وارد گفت وگــو شــدیم کــه‬ ‫سخنگوی هیئت رئیسه مجلس‬ ‫منجر بــه توافــق برنامه جامع‬ ‫با اشــاره به اظهــارات وزیر امور‬ ‫اقدام راهبردی شد و حاال اینکه‬ ‫خارجــه در نشســت غیرعلنــی‬ ‫مــا در دور جدید مذاکرات چه‬ ‫دیــروز مجلــس تاکیــد کــرد‪ :‬در‬ ‫مدلی را برگزینیم نیازمند بررسی‬ ‫نظام الدین‬ ‫خصــوص مســئله هســته ای‬ ‫و اعتبارســنجی مســیر گذشــته‬ ‫موسوی‬ ‫راهبردهــای مختلفــی تاکنــون‬ ‫است تا بهترین مدل با همکاری‬ ‫توسط جمهوری اسالمی ایران دنبال شده‪ ،‬ابتدا دستگاه هایذی ربطازجملهشورایعالیامنیت‬ ‫ما از طریق ‪ ۳‬کشور اروپایی به عنوان کشورهای ملــی و بر اســاس سیاســت های ابالغــی رهبری‪،‬‬ ‫واســط این مســیر را پیش بردیم‪ ،‬سپس با گروه انتخابشود‪.‬‬ ‫می خواهندمجلسرادور بزنند‬ ‫نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه جمع کردن بزرگان اقتصاد‬ ‫در دولت خوب است اما مهم تر از ان هماهنگی‬ ‫تیم اســت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬رئیس جمهور صراحتا‬ ‫اعالم کند مسئولیت اقتصادی دولت با کیست؟‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬الیاس نــادران نماینــده مردم‬ ‫تهران در مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی‬ ‫دیروز و در نطق میان دستور با بیان اینکه دولت‬ ‫مستقرشده و ارکان ان شکل گرفته و ارامش نسبی‬ ‫بر بازارها حاکم شــده است اظهار داشت‪ :‬بارها‬ ‫گفته ایمکهپاشنهاشیلدولتجناباقایرئیسی‬ ‫اقتصــاد اســت‪ .‬وی در توضیــح این نکته گفت‪:‬‬ ‫اینکــه بــزرگان اقتصــاد را در دولــت جمــع کنیم‬ ‫خوب است‪ ،‬اما مهم تر از ان هماهنگی این تیم‬ ‫و داشــتن یک سر است‪ .‬عضو کمیسیون برنامه‬ ‫بودجهتصریح کرد‪:‬رئیس جمهور محترمصراحتا‬ ‫اعالم کند که مسئولیت اقتصاد کشور در دولت‬ ‫با کیســت! راهبردها و نقاط کلیدی خط مشــی‬ ‫اقتصــادی کشــور را چــه کســی تعییــن می کند؟‬ ‫ب هشــدت از پراکندگی اقایان نگرانیم‪ .‬نــادران با‬ ‫بیان اینکه اخبار خوبی از جلســات ســران قوا و‬ ‫تصمیماتان هابهگوشنمی رسد‪،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫دور زدن مجلس و تغییر در مصوبات ان سنتی‬ ‫سیئه ای است که از قبل باقی مانده است‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس از شــان مجلس و اعتبار قانون اساســی‬ ‫دفاع کند و دولت هم اگر اصالحیه ای در بودجه‬ ‫می خواهد درخواست کند تا مجلس بررسی کند‬ ‫و مردمهمدر جریانقرار بگیرند‪.‬عضو کمیسیون‬ ‫برنامــه بودجــه و محاســبات مجلــس در ادامه‬ ‫بــا بیان اینکــه مولفه های اقتصــادی کارکردهای‬ ‫خــودش را دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا و مــردم منتظریــم تا‬ ‫مجموعــه جامعی از سیاســت های پولــی و ارزی‬ ‫و تولیــدی را از دولــت بشــنویم‪ .‬این پراکندگی ها‬ ‫بالتکلیفی را حاکم خواهد کرد و بعد از یک دوره‬ ‫رکــود موج تورمی دامن اقتصاد را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ویگفت‪:‬از مجلسمی خواهیمسلسلهجلسات‬ ‫مشترکیرابادولتبرگزار کندتازمینههماهنگیدر‬ ‫این حوزه فراهم شود‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه‬ ‫در اســتانه تدویــن الیحــه بودجــه‪ 1401‬و الیحه‬ ‫برنامههفتمتوسعههستیم‪،‬عنوانکرد‪:‬مفاداین‬ ‫دوالیحهبر همهارکانکشور تاثیر خواهدگذاشت‬ ‫لذا باید در تدوین ان ها دقت کرد و یادمان باشد‬ ‫جوهــره اقتصاد مقاومتی درون زا بــودن و برونگر‬ ‫بودناستو بایدبهاقتضائاتانتوجه کنیم‪.‬وی‬ ‫با اشاره به شعار دولت سیزدهم مبنی بر ارتباط‬ ‫گستردهبر همسایگانتصریح کرد‪:‬در ایاماربعین‬ ‫خالف این شعار را مشاهده کردیم‪ .‬مسئوالن از‬ ‫مردم عذرخواهی کنند و زمینه تردد اســان کاال‪،‬‬ ‫تجــار و زائــران را بــا عراق فراهــم کنند‪ .‬نماینده‬ ‫مردمتهراندر مجلسبااشارهبهتصویببررسی‬ ‫اولویت دار الیحه رتبه بندی معلمان در جلســه‬ ‫مجلس گفت‪:‬انچهدر مجلساتفاقافتادشروع‬ ‫یک دومینو برای تورم افسارگســیخته و ســقوط‬ ‫اقتصادملیخواهدبود‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫هدف گذاری برای رسیدن به رشد صنعتی‬ ‫‪ ۱۲‬درصدی در سال اینده‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫شــده از ســوی ستاد هماهنگی‬ ‫تجارت (صمــت) با بیان اینکه‬ ‫اقتصادی دولت‪ ،‬یــاداوری کرد‪:‬‬ ‫پیوستن کامل به پیمان اوراسیا‬ ‫ایــن ابالغیــه در خصــوص رفع‬ ‫در دستور کار است‪ ،‬گفت‪ :‬رشد‬ ‫تعهــدات ارزی بســیار کارگشــا‬ ‫ـت‬ ‫‪ ۱۲‬درصــد در بخــش صنعـ‬ ‫بــود و انشــاهلل از ســال اینــده‬ ‫سیدرضافاطمی‬ ‫امین‬ ‫و معــدن در ســال اینــده را‬ ‫هیچگونه تعهد ارزی نخواهیم‬ ‫هدفگذاری کرده ایم کهدر واقع‬ ‫داشــت که در این راســتا حضور‬ ‫ پذیر‬ ‫ن‬ ‫امکا‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫داخ‬ ‫تهــای‬ ‫بــا اســتفاده از ظرفی ‬ ‫و همــکاری بخش خصوصی راهگشاســت‪ .‬وی‬ ‫است و همان رشد صنعتی سال ‪ ۱۳۹۷‬است‪ .‬به با بیان اینکه سهم تحریم ها بسیار ناچیز است‪،‬‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬به نقل از شبکه اطالع رسانی تولید گفت‪ :‬تحریم ها به ســادگی قابل حل هســتند‪،‬‬ ‫و تجارت ایران (شاتا)‪ ،‬سیدرضا فاطمی امین در ســازمان توسعه تجارت ایران در راستای تسهیل‬ ‫نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این امــور صادرکننــدگان از هیچ کوششــی فروگذاری‬ ‫مطلــب‪ ،‬افــزود‪ :‬افق ما باید به ســمت توســعه نخواهد کرد‪ .‬وزیر صمت با بیان اینکه مشــکل‬ ‫تجــارت بین المللــی باشــد‪ ،‬واردات‪ ،‬صــادرات و فنــی و فنــاوری برای توســعه اقتصــادی نداریم‪،‬‬ ‫واسطه گری در مفهوم بزرگتر تجارت بین المللی گفــت‪ :‬هیچ گونه چالش فناورانه کــه کار را قفل‬ ‫قــرار می گیرنــد‪ .‬وی بــا بیــان اینکه ما بــه عنوان کردهباشدنداریم‪،‬مشکلتامینمنابعنیز نداریم‬ ‫دولت باید زیرســاخت های الزم بــرای این کار را و جــدول مصارف برای رشــد های ســال اینده را‬ ‫فراهم کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی از زیر ساخت ها تدوین کرده ایم‪ .‬فاطمی امین با بیان اینکه ساز‬ ‫رایزنان بازرگانی اســت که امسال ‪ ۶‬رایزن داریم‪ ،‬و کارهــای الزم بایــد اصالح شــود‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه‬ ‫ســال اینده این تعداد را به ‪ ۶۰‬و ســال ‪ ۱۴۰۲‬به داریــم تــا اقتصــاد ایــران را از دالری بــودن خارج‬ ‫‪ ۱۲۰‬رایزن خواهیم رســاند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن کنیم‪ ،‬به عنوان نمونــه ‪ ۴۰‬درصد قیمت خودرو‬ ‫و تجارت همچنین گفت‪ :‬برای پیوستن کامل به مربوط به محصوالتی است که در داخل تولید‬ ‫موافقت نامه اوراسیا نیز تمدید نامه الزم تدوین می شود اما قیمت انها وابسته به دالر است که‬ ‫شــده اســت تــا به صــورت کامــل به ایــن پیمان باید این رابطه با دالر را قطع کنیم‪ .‬وی تصریح‬ ‫بپیوندیم‪.‬فاطمیامیناختصاصمنابعصندوق کــرد‪ :‬در مــورد فــوالد ایــن اتفــاق افتاده اســت‪،‬‬ ‫توسعه ملی برای سرمایه گذاری در ایران را اشتباه میلگرد‪ ،‬شــمش و ورق بــا واقعیت های داخلی‬ ‫یشــوند نه با باال‬ ‫دانست و افزود‪ :‬بهترین راه هزینه کرد این منابع اقتصــاد ایران تعیین قیمت م ‬ ‫بــرای فاینانس خارجــی (اعتبار خریدار ) اســت‪ ،‬رفتــن ارزش دالر‪ .‬همچنین عرضه های ‪ ۱۲‬ماهه‬ ‫یعنی صادرکننده خارجی را تامین مالی نماییم برای فوالد‪ ،‬پتروشــیمی و مس خواهیم داشت‪،‬‬ ‫تــا از ایــران کاال بخــرد‪ .‬وی همچنین به موضوع عرض ههــای ‪ ۱۲‬ماهــه ســبب پیش بینــی پذیری‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫پیچیدگی های اقتصادی کاالهای صادراتی ایران و ثبــات محصــوالت قیمــت مختلف م ‬ ‫اشــاره کــرد و گفت‪ :‬نبایــد کاالهایی صادر کنیم فاطمیامینهمچنین گفت‪:‬برنامه هایابالغی‬ ‫که اکثر کشــورها نیز می توانند ان را صادر کنند‪ ،‬اســتقرار دولت الکترونیک برای وزارت صمت را‬ ‫باید زیرساخت های الزم را برای صدور کاالهای می خواهیمتاپایانسالنهایی کنیم‪.‬ویتصریح‬ ‫بــا پیچیدگ ‬ ‫یهــای اقتصــادی فراهم کنیــم‪ .‬وزیر کرد‪ :‬برای تمامی شهرستان ها نقشه راه خواهیم‬ ‫تهــا و توانمندی های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اشاره به موضوعات داشــت و پروژه ها‪ ،‬ظرفی ‬ ‫ارزی ســال ‪ ۱۳۹۷‬بیان کرد‪ :‬در ان ســال به خاطر انها برای سرمایه گذاری را مشخص خواهیم کرد‬ ‫شهــای بازرگانی‬ ‫تحری مهــا و کمبــود درامدهــای ارزی موضــوع که موسســه مطالعات و پژوه ‬ ‫تعهــدات ارزی مطرح شــد که ایــن موضوع باید این موضوع را پیش می برد‪ .‬وظیفه ما این است‬ ‫بــرای یــک دوران گذار مطرح م ‬ ‫یشــد و حداکثر کــه بــه جایی برســیم فعــاالن اقتصــادی به جز‬ ‫یکسالهتماممی شد‪،‬امامتاسفانهتاکنونادامه بحث بازاریابی و مسائل داخلی بنگاه هیچ گونه‬ ‫داشــت‪ .‬فاطمی امین با اشــاره به ابالغیه صادر مشکلینداشتهباشند‪.‬‬ ‫پیشرفتفیزیکیمناسبدر احداث‬ ‫محور دهقبهسمتمیمه‬ ‫معــاون فنــی و نظارت راه روســتایی اســتان‬ ‫اصفهــان گفــت‪ :‬احداث محور دهق به ســمت‬ ‫میمه دارای پیشرفت فیزیکی قابل توجه بوده و‬ ‫پیش بینی می شود در سال ‪ ۱۴۰۱‬به بهره برداری‬ ‫برســد‪ .‬بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و‬ ‫شهرسازی (اصفهان)؛ سعید خدابخشی معاون‬ ‫فنیو نظارتراهروستاییاستاناظهار کرد‪:‬پروژه‬ ‫احــداث محــور دهق به ســمت میمه بــه طول‬ ‫تقریبی‪ ۳۵‬کیلومتر که با مشارکت خیر راهساز و‬ ‫به کارفرمایی خیریه امام رضا (ع) در حال انجام‬ ‫اســت‪ ،‬هم اکنون عملیات اجرایــی ان تا مرحله‬ ‫قشر اساس و ابنیه فنی به اتمام رسیده و اماده‬ ‫اجرای قشر اسفالت اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬عملیات‬ ‫اجرایی این پروژه در سال ‪ ۱۳۹۶‬با هدف کاهش‬ ‫مســیر محور دهق‪ -‬میمه اغاز شــده اســت و با‬ ‫توجــه بــه اقدامات بــه عمل امده و پیشــرفت‬ ‫یشــود در سال‬ ‫فیزیکی قابل توجه پیش بینی م ‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬به بهره برداری برسد‪ .‬معاون فنی و نظارت‬ ‫راه روســتایی اســتان اصفهــان گفت‪ :‬بــا احداث‬ ‫محور میمهبهدهقبخشیاز بار ترافیکیاستان‬ ‫چهارمحــال و بختیاری به نجف ابــاد – دهق –‬ ‫علویجــه – میمه – تهران کــه دارای رفت و امد‬ ‫شبانه روزی حجم زیادی از خودروهای سبک و‬ ‫سنگین است‪ ،‬روان تر می شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫تا کنون مبلغ ‪ ۹۵‬میلیارد ریال توسط خیر راهساز‬ ‫برای احداث این پروژه هزینه شده است اذعان‬ ‫داشــت‪ ۵۰:‬هــزار تــن اســفالت توســط اداره کل‬ ‫راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اجرا خواهد‬ ‫شد که بدین ترتیب احجام فنی به کار رفته در‬ ‫این پروژه شامل‪ ۲۱۰‬هزار مترمکعب خاکبرداری‪،‬‬ ‫‪ ۴۱۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مترمکعــب خاکریــزی‪۱۳۶ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمکعب زیراســاس و اســاس بوده‬ ‫همچنین ‪ ۸۵.۴‬تن ارماتوربندی و ‪ ۵‬هزار و ‪۴۲۹‬‬ ‫مترمکعببتنریزیانجامشدهاست‪.‬‬ ‫«گواهیسپردهطال»خدمتینوین‬ ‫از بانک اینده‬ ‫بانــک اینده با همکاری بــورس کاالی ایران‬ ‫و در راســتای توســعه بــازار مالــی نســبت بــه‬ ‫ارائــه خدمــات نوین به مشــتریان خــود‪ ،‬اقدام‬ ‫نمــوده اســت‪ .‬به دنبــال پذیــرش خزانــه بانک‬ ‫اینــده‪ ،‬به عنــوان انبــار بــورس کاال‪ ،‬موجبــات‬ ‫ـول «گواهــی ســپرده طال» از ســوی‬ ‫ارائــه محصـ ِ‬ ‫بــورس کاال بــه فعــاالن بــازار ســرمایه‪ ،‬فراهــم‬ ‫شــده اســت‪ .‬دارندگان ســکه بهار ازادی پس از‬ ‫تحویل ســکه ها به خزانه بانک اینده و انجام‬ ‫فرایند اصالت سنجی‪ ،‬قبضی را دریافت می کنند‬ ‫که به عنوان گواهی ســپرده بانام‪ ،‬به نام دارنده‬ ‫س قابل معاملــه خواهــد بــود‪ .‬از‬ ‫ســکه‪ ،‬در بــور ‬ ‫فردای روز معامله‪ ،‬سکه توسط دارنده گواهی‪،‬‬ ‫قابل دریافت بوده و تحویل فیزیکی سکه نیز‬ ‫در صــورت درخواســت دارنــده ان بــه فاصلــه‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫یک روز‪ ،‬انجام می پذیرد‪ .‬این روش برای کسانی‬ ‫که تصمیم به نگه داری سکه دارند‪ ،‬بسیار امن و‬ ‫بدون دغدغه خواهد بود‪ .‬هم چنین افرادی که‬ ‫در کار خرید و فروش ســکه هســتند‪ ،‬نیازی به‬ ‫صرفا از‬ ‫دریافت و تحویل مستمر سکه نداشته و ً‬ ‫طریق کارگزاری و یا به صورت انالین می توانند‬ ‫نســبت بــه این امر‪ ،‬اقدام کننــد‪ .‬از جمله دیگر‬ ‫مزایــای گواهی ســپرده کاالیی‪ ،‬توثیــق ان برای‬ ‫اخذ تســهیالت از شــبکه بانکی اســت‪ .‬یــاداور‬ ‫تســنجی بــرای اورنده‬ ‫یشــود‪,‬؛ هزینــه اصال ‬ ‫م ‬ ‫ســکه ‪( 3,000‬س ـه هزار ) تومان به ازای هر سکه‬ ‫و هزینه نگه داری روزانه ‪( 105‬صدو پنج) تومان‬ ‫بــرای هــر ســکه اســت‪ .‬بــرای کســب اطالعات‬ ‫شتــر بــه مرکز ارتبــاط بانک اینده ب هشــماره‬ ‫بی ‬ ‫‪ ،021-27663200‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1188‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد‬ ‫نگاه ملی مدیران راهگشای صنعت فوالد‬ ‫همزمان با هفته وحدت مدیرعامل و معاونین‬ ‫شــرکت ســهامی ذوب اهــن اصفهــان با حضــور در‬ ‫شــرکت فوالدمبارکه با مدیرعامــل و معاونین این‬ ‫شرکتدیدار و گفتگو نمودند‪.‬‬ ‫بهگزارشرویدادامروز‪،‬در ایننشستصمیمانه‪،‬‬ ‫محمدیاسر طیبنیامدیرعاملفوالدمبارکهبااشاره‬ ‫به نقش هم افزایی این دو فوالدســاز بزرگ گفت‪:‬‬ ‫تولد ذوب اهن و فوالد مبارکه و مجموعه هایی که‬ ‫در اختیار دارندحاصلتفکر بلندمدتواستراتژیکی‬ ‫استکهبامنابعمحدود‪،‬نگاهیبهنسل هایاینده‬ ‫داشتند‪ .‬به حق‪ ،‬نجات صنعت نیازمند نگاه ملی‬ ‫اســت و اگر ما که امروز در این دو بنگاه اقتصادی‬ ‫به فعالیت می پردازیم به خوبی مدیریت نکنیم‪،‬‬ ‫موفقیت چندانی بدســت نیاورده و در بســیاری از‬ ‫ضهــای ســازمانی برایمان‬ ‫مــوارد جلوگیــری از تعار ‬ ‫امکان پذیــر نیســت‪ .‬اگــر نگاه مــا فقط به اســتان‬ ‫اصفهان معطوف باشــد و منطق ـه ای عمل کنیم از‬ ‫دیگران نمی توانیم انتظار داشــته باشــیم کــه ورای‬ ‫مناطقجغرافیاییخودتصمیمبگیرند‪.‬در حقیقت‬ ‫نگاهملیو فرابخشیمی تواندمجموعه هایبزرگ‬ ‫را نجــات دهــد و دغدغ ههــای مدیــران را نیــز بــه‬ ‫کمترینحدممکنبرساند‪.‬‬ ‫طیــب نیــا ذوب اهــن و فــوالد مبارکــه را دو‬ ‫فوالدساز بزرگ در یک منطقه جغرافیایی مشترک‬ ‫خواندو گفت‪:‬جدایمشکالتموجودباهمفکری‬ ‫و همراهی مدیران این دو فوالدساز بزرگ می توان‬ ‫پروژه های مشترک تعریف نمود و منافع روزافزون‬ ‫برای هردو مجموعه به ارمغان اورد‪ .‬اگرچه تاکنون‬ ‫تعامل برای فعالیت های روزمره با هماهنگی های‬ ‫الزم وجود داشــته اما با همراهی و همکاری بیشتر‬ ‫می توان هم افزایی قابل توجهی در منافع مشترک ‬ ‫بدست اورد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در پایان افزود‪ :‬برگزاری‬ ‫این جلسه را به فال نیک گرفته و اعتقاد داریم اغاز‬ ‫همکاری هایبیشتر‪،‬تفکر بهدغدغه هایمشترک‪،‬‬ ‫موجــب طــرح و شناســایی پتانســیل های موجــود‬ ‫شده و نقشه راهی برای ادامه همکاری های کوتاه‬ ‫و بلند مدت برای دو شــرکت می گردد‪ .‬می توان با‬ ‫تشــکیل کمیته ای مرکــب از تخصص های مختلف‬ ‫پیشنهاداتهمکاری هایاتیرااحصاوفرصت های‬ ‫سرمایه گذاریبیشتر رابررسیو اجرایینمود‪.‬‬ ‫بنابــر این گزارش‪ ،‬منصور یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ذوب اهن نیز در ادامه افزود‪ :‬شرکت سهامی ذوب‬ ‫اهــن امادگــی خــود را اعالم مــی دارد تا با همراهی‬ ‫و همفکــری مدیرعامــل و تیــم مدیریتــی شــرکت‬ ‫فوالدمبارکه مباحث مشترک و مرتبط در حوزه های‬ ‫مختلف اعم از تولید‪ ،‬توســعه‪ ،‬فروش و بازاریابی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و مالــی و نیــروی انســانی را بــه صــورت‬ ‫جدی پیگیری نموده و با تشــکیل کمیته های فنی‬ ‫تخصصیبهبهره وریبیشتر مدیریتیهر دو شرکت‬ ‫کمــک نماید‪.‬یــزدی زاده خاطرنشــان کــرد‪ :‬حمل‬ ‫محصوالت و مقاصد مشترک‪ ،‬تامین مواد اولیه و‬ ‫مبادی مشترک‪ ،‬نکات و تجربه های فنی‪ ،‬کارکنان‬ ‫و ســرمایه های انســانی همــه و همــه از جملــه‬ ‫مــواردی هســتند کــه دو قطــب فــوالدی اســتان‬ ‫اصفهــان با همکاری همدیگر می توانند با کمک‬ ‫انهــا بــه ارزش افزوده جمعی دســت پیدا کنند و‬ ‫هر دو مجموعه از مواهب سازمانی بوجود امده‬ ‫منتفــع گردنــد‪.‬در ابتدای ایــن برنامه مدیرعامل و‬ ‫معاونین هردو شرکت با حضور در معراج الشهدای‬ ‫شرکت فوالدمبارکه به مقام شامخ شهدای نام اشنا‬ ‫ادای احترام نموده و در ادامه در جلسه مشترک به‬ ‫بحث و گفتگو پیرامون نکات مشترک طرح شده در‬ ‫جلسهپرداختند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازار مسکنحبابندارد!‬ ‫یک کارشناس بازار مسکن گفت‪ :‬اعتقادی به وجود حباب قیمت‬ ‫مسکن ندارم‪ .‬هرچه وجود دارد بر اساس قیمت مصالح و زمین است‪،‬‬ ‫البته خوشبختانه هم اکنون قیمت مسکن به ثبات رسیده و حداکثر‬ ‫یتــوان برای نیمه دوم ســال ‪ ۱۴۰۰‬متصور بــود ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫رشــدی کــه م ‬ ‫است‪.‬‬ ‫داود بیدار در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬هر ساله در شهریورماه‬ ‫بــه خاطر افزایــش جابه جایی ها معامالت در بخش اجــاره و خرید‬ ‫مسکن افزایش پیدا می کند که علت رشد نسبی معامالت در شهریور‬ ‫امســال نیز همین موضوع بود؛ اما به طور کلی متقاضیان مســکن با‬ ‫مشــکل کمبود نقدینگی به نســبت قیمت مواجه هســتند؛ زیرا توان‬ ‫خرید متناسب با افزایش حدود‪ ۶۰۰‬درصدی قیمت که طی چهار سال‬ ‫گذشته اتفاق افتاده‪ ،‬رشد نکرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬معتقد نیســتم که بازار مســکن حباب دارد‪ .‬هرچه که‬ ‫وجــود دارد واقعــی و بــر اســاس قیمت مصالح و زمین اســت‪ .‬به هر‬ ‫حال ما با یک تورم شدید طی چهار سال اخیر مواجه شده ایم که همه‬ ‫بخش هایاقتصادیرادرگیر کردهاست‪.‬اگر نرخنهاده هایساختمانی‬ ‫کاهش پیدا کند ممکن است انتظارات کاهشی ایجاد شود و قیمتها به‬ ‫سطح نرمال برسد اما بعید است که قیمت مسکن پایین بیاید‪ ،‬کما‬ ‫اینکهظرفیترشدباالییهمنخواهدداشت‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه پیش بینی حداکثر رشد ‪۱۰‬‬ ‫درصدی قیمت مسکن برای نیمه دوم سال را داریم‪ ،‬گفت‪ :‬مهمترین‬ ‫گروه فعال در بازار مســکن‪ ،‬ســرمایه گذارها هستند که در حال حاضر‬ ‫از این بازار کنار کشیده اند‪ .‬متقاضیان واقعی اگر فرصت ورود داشته‬ ‫باشند در هر زمان اقدام به خرید می کنند اما در حال حاضر حضورشان‬ ‫پررنگ نیست؛ بنابراین نمی توان رشد باالی قیمت را برای نیمه دوم‬ ‫سالمتصور بود‪.‬‬ ‫بیدار تصریح کرد‪ :‬از طرف دیگر وعده دولت برای ساخت سالیانه‬ ‫یک میلیون واحد مسکونی‪ ،‬باعث شده تا سازندگان فعال دست نگه‬ ‫دارند؛ زیرا این تصور ایجاد شــده که ســود چندانی در ســاخت و ســاز‬ ‫وجود ندارد‪ .‬این می تواند عرضه مســکن توســط بخش خصوصی را‬ ‫دچار اختالل کند‪ .‬موضوع مالیات خانه های خالی هم باعث شده تا‬ ‫سازندگانی که زمین در اختیار دارند از تعریف پروژه جدید خودداری‬ ‫کنندتاتکلیفمالیاتهامشخصشود‪.‬‬ ‫وینیاز کنونیبازار مسکن کالنشهرهاراساختواحدهای کوچک‬ ‫متراژ دانستو گفت‪:‬همواره گفتهمی شود که‪ 2/5‬میلیونخانهخالی‬ ‫وجود دارد؛ اما این واحدها اغلب یا در نقاط برخوردار شهرها ساخته‬ ‫شده که متقاضیان مصرفی توان خرید ان را ندارند یا در حاشیه شهرها‬ ‫است که مردم چندان مایل نیستند در ان مناطق ساکن شوند؛ بنابراین‬ ‫بازار هدف در حال حاضر مناطق کم برخوردار درون شهرها است‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار مسکن با اشاره به وام‪ ۴۸۰‬میلیون تومانی اوراق‬ ‫که اخیرا به تصویب رسیده است گفت‪ :‬این تسهیالت برای ساخت‬ ‫اپارتمان حدود‪ ۵۰‬متر در مناطق جنوبی تهران مناسب است و تقریبا‬ ‫نیمی از قیمت تمام شده را پوشش می دهد‪ .‬اگر واحدها به صورت‬ ‫پیش فروش‪،‬فروختهشودمتقاضیحدود‪ ۳۰۰‬میلیونتومانمی پردازد‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان به صورت اقساطی پرداخت می کند‪ .‬بعد از سه‬ ‫سال که واحد خود را تحویل می گیرد اقساط وام ‪ ۴۸۰‬میلیون تومانی‬ ‫را پرداخت خواهد کرد‪ .‬البته مبلغ اقساط حدود ‪ 8/6‬میلیون تومان‬ ‫است که در حال حاضر بسیاری از متقاضیان توان پرداخت ان را ندارند‬ ‫اما ممکن است در سالهای اینده قدرت مالی خانوارها متناسب با این‬ ‫رقم افزایش پیدا کند‪.‬بیدار درباره اینکه به دلیل برخی تخلفات‪ ،‬مردم‬ ‫ذهنیتخوبینسبتبهپیش فروشندارنداظهار کرد‪:‬متاسفانهبهدو‬ ‫دلیل‪ ،‬اعتماد به پیش فروش از بین رفته است؛ یکی مساله کالهبرداری‬ ‫و تخلفاتی است که بعضا توسط برخی سازندگان غیرحرفه ای انجام‬ ‫شدهو موضوعدیگر بهطوالنیشدنپروژه هابرمی گردد؛اماسازندگان‬ ‫خوشــنامی که در دفتر اســناد رسمی‪ ،‬پیش سند ارایه می دهند و سود‬ ‫متعــارف بــرای خود در نظر می گیرند هنــوز هم از منابع پیش فروش‬ ‫استفاده می کنند و بعد از دو تا سه سال‪ ،‬متقاضیان خانه دار می شوند‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬در شهریورماه متوسط قیمت یک متر مربع واحد‬ ‫مسکونی در شهر تهران‪ ۳۱‬میلیون و ‪ ۷۰۳‬هزار تومان بوده که نسبت‬ ‫به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ‪ 2/4‬درصد و ‪ 30/5‬درصد‬ ‫افزایــش دارد‪ .‬تعداد معامالت انجام شــده نیــز در ماه مذکور حدود‬ ‫‪ 7/8‬هزار فقره بود که نســبت به ماه قبل ‪ 41/6‬درصد افزایش و در‬ ‫مقایسه با ماه مشابه در سال قبل‪ ۸‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ایا لوازم خانگی گران شد؟‬ ‫در پی انتشار گزارش هایی از افزایش قیمت برخی تولیدکنندگان‬ ‫لــوازم خانگــی‪ ،‬دبیر انجمن صنایع لوازم خانگــی ایران گفت که طی‬ ‫دو ماه گذشــته درخواســتی برای افزایش قیمت به این انجمن ارسال‬ ‫نشــده اســت‪.‬پیش تر رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی گفته‬ ‫بود شنیده ها حاکی از این است که شرکت ها می خواهند پنج درصد‬ ‫محصــوالت خــود را گــران کننــد و امروز هــم گزارش هایــی از افزایش‬ ‫قیمتبرخیشرکت هامنتشر شدهکهدبیر انجمنصنایعلوازمخانگی‬ ‫توضیحاتی در این رابطه ارائه داد‪.‬‬ ‫عباس هاشمی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در پاسخ به اینکه ایا قیمت‬ ‫لوازم خانگی اخیرا افزایش داشته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر شرکتی مستقیم در‬ ‫ســامانه ‪ ۱۲۴‬درخواســت افزایش قیمت ثبت کرده‪ ،‬انجمن اطالعی‬ ‫ندارد و این اطالعات در اختیار سازمان حمایت است؛ اما طی دو ماه‬ ‫اخیر اعضای انجمن درخواستی برای افزایش قیمت دریافت نکردند‪.‬‬ ‫فقط یک یا دو مورد برای چند محصول جدید که ســابقه قیمت در‬ ‫سامانهنداشتندثبتشدهاست‪.‬‬ ‫ویاز اتحادیهفروشندگانلوازمخانگیخواستبرایبررسیبیشتر‬ ‫لیست شرکتهایی که افزایش قیمت داشتند ارائه کند و گفت‪ :‬ممکن‬ ‫است نرخ ارز‪ ،‬قیمت های جهانی و سایر عوامل تولید در قیمت کاال‬ ‫تاثیر گذاشتهباشد کهسازمانحمایتانهارابررسیمی کند‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن صنایع لوازم خانگی همچنین در پاســخ به ســوالی‬ ‫دربــاره میزان افزایش قیمت لوازم خانگی در ســال جــاری اظهار کرد‪:‬‬ ‫از ابتدای امســال درخواس ـت هایی از ســوی تولیدکنندگان به انجمن‬ ‫فرســتاده شــده که انجمن هم ان ها را برای بررســی و ثبت به سازمان‬ ‫حمایت فرستاده که امار دقیقی از درخواست های قبول شده‪ ،‬نداریم؛‬ ‫اماایندرخواست هامربوطبهدو ماه گذشتهنیست‪.‬باتوجهبهاینکه‬ ‫میزان افزایش قیمت در شرکت های مختلف متفاوت است‪ ،‬نمی توان‬ ‫میانگین دقیقــی از افزایش قیمت لوازم خانگی در ســال جاری عنوان‬ ‫کــرد‪ ،‬امــا با توجه به مولفه ای اثر گذار از جمله افزایــش ‪ ۳۹‬درصدی‬ ‫هزینه های دستمزد و تورم ساالنه‪ ،‬انتظار افزایش ‪ ۱۵‬درصدی قیمت‬ ‫انواع لوازم خانگی از ابتدای امسال دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫به گفته وی دلیل درخواست های افزایش قیمت در ابتدای امسال‬ ‫هم نرخ ارز‪ ،‬قیمت های جهانی‪ ،‬وضعیت عرضه مواد اولیه در داخل‪،‬‬ ‫افزایشهزینهدستمزدو سایر مولفه هایتولیدبودهاست‪.‬‬ ‫دبیر انجمنصنایعلوازمخانگیهمچنیندربارهادعایفروشندگان‬ ‫مبنی بر تغییر دائمی قیمت از سوی تولیدکنندگان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اعمال‬ ‫افزایش قیمت و حتی درخواست افزایش قیمت از سوی بخش تولید‬ ‫نمی تواند لحظه به لحظه اتفاق بیفتد‪ ،‬چرا که یک فرایند مشخص‬ ‫دارد و سازمان حمایت باید قیمت جدید را در سامانه ‪ ۱۲۴‬ثبت کند‪.‬‬ ‫اگر واحدتولیدیحتییکمحصولخودرادر سامانه‪ ۱۲۴‬ثبتنکرده‬ ‫باشد و فقط یک شاکی داشته باشد تخلف محسوب می شود‪.‬‬ ‫البته به گفته وی اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بر بازار نظارت‬ ‫دارد‪ ،‬اما ممکن است برخی مغازه ها زیر مجموعه اتحادیه نباشند که‬ ‫در این صورت باید تعزیرات و سایر سازمان های نظارتی بر انها نظارت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫هاشمی در پایان خاطرنشان کرد که بهترین حالت این است به‬ ‫جایاینبحث هایی که کشور رابیشتر دچار تالطممی کند‪،‬معیارهای‬ ‫جهانی مثل شاخص کسب و کار‪ ،‬فساد‪ ،‬تورم و غیره را در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫در ایــن صــورت دولــت و حاکمیــت هــر ســال می توانــد برنامه ریــزی‬ ‫و عملکــرد تولیــد را ارزیابــی کنــد؛ اما در شــرایط فعلی تولیدکنندگان‬ ‫و مســئوالن همــواره درگیــر مســائل روزمــره هســتند کــه ســود ان بــه‬ ‫مصرف کنندگانوکشور نمی رسد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیساتاقبازرگانیایران‪:‬‬ ‫محصوالتیراتولیدمی کنیم کهجهاندور می ریزد‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید تصمیمات غلط و نبود راهبرد‬ ‫روشنی برای اینده اقتصادی کشور‪ ،‬باعث شده تولید و تولیدکنندگان‬ ‫ایرانیاز پیوستنبهروندجهانیباز بمانند‪.‬بهگزارشایسنا‪،‬هفدهمین‬ ‫نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در محل این اتاق برگزار‬ ‫شد‪ .‬سید رضا فاطمی امین – وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت – مهمان‬ ‫ایــن نشســت پارلمان بخش خصوصــی بود و اعضــای اتاق به بهانه‬ ‫حضــور او‪ ،‬بخش هایــی از دغدغه های اقتصادی بخش خصوصی را‬ ‫مطرح کردند‪.‬غالمحسینشافعی–رئیساتاقبازرگانیایران–در این‬ ‫نشست به هزینه های تحمیلی دولت به بخش خصوصی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪:‬انتظار مااز دولتجدیدایناست کههزینه هایمبادلهرا کاهش‬ ‫بدهد‪.‬متاسفانهتولیدو بخش هایمولدباهزینه هایسنگینیمواجه‬ ‫هستند که در نبود یک بازار رقابتی و اصرار بر قیمت گذاری دستوری به‬ ‫ضرر و زیانانهامنجر می شود‪.‬ویباتاکیدبر اینکهتصمیماتدر حوزه‬ ‫تولید باید بر اساس ارزیابی های دقیق باشد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬متاسفانه در‬ ‫سال هایگذشته‪،‬برخیتصمیماتیکشبهوبدونکارشناسیهزینه ها‬ ‫را بسیار افزایش داده و انتظار از دولت جدید این است که راهی برای‬ ‫جلوگیری از اتخاذ این تصمیمات پیدا کند‪ .‬با توجه به روند طوالنی‬ ‫اتخاذ این تصمیم ها‪ ،‬ما شاهد ان هستیم که صنعت ایران از فن اوری‬ ‫روز جهان دور مانده و امروز ما برخی کاالها را تولید می کنیم که جهان‬ ‫یا در حال دور ریختن انها است یا بهینه کردن انها را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫شافعی با اشاره به لزوم درک دقیق مفهوم توسعه اقتصادی در ایران‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬ما به جای انکه به توسعه تولید بپردازیم به دنبال افزایش‬ ‫تعداد واحدهای تولیدی بوده ایم‪ .‬این در حالی است که باید جامعه‬ ‫صنعتی ما با تفکر جدید و جهانی وارد عمل شود و تولید رقابتی در‬ ‫برنامه ها قرار گیرد‪ .‬او در بخشی از سخنان خود‪ ،‬به عضویت دائمی‬ ‫ایران در سازمان شانگهای اشاره کرد و ان را مهم ترین رخداد سیاسی‬ ‫خارجی‪،‬پساز توافقمشارکتراهبردیجامعباچیندانست کهپس‬ ‫از ‪ ۱۵‬سال کوشش محقق شده است‪ .‬رئیس پارلمان بخش خصوصی‬ ‫دراین باره گفت‪ :‬نکته قابل تامل ان است که در حوزه اقتصادی تمام‬ ‫اعضاییسازمانهمکاریشانگهایدر سازمانتجارتجهانیعضویت‬ ‫دارند و نظام های بین المللی را پذیرفته اند ازاین رو چالش اصلی ایران‬ ‫برای بهره گیری از فرصت های اقتصادی ناشی از عضویت در این نهاد‪،‬‬ ‫وضعیت پیچیده روابط این کشــورها با هســته اقتصادی‪ ،‬سیاســی و‬ ‫بین المللی است‪ ،‬چراکه ایران تحت شدیدترین نظام تحریم تاریخی‬ ‫قرارگرفتهاست‪.‬در ادامهایننشست‪،‬علیرضا کالهی‪،‬رئیس کمیسیون‬ ‫صنایع اتاق ایران به تولید ناخالص داخلی و یک سوم شدن ان نسبت‬ ‫به دوران بعد از جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت‪ :‬از ابتدای دهه‪ ۸۰‬با‬ ‫شعار اقتصادازاد‪،‬عملکردیداشتیم کهدر نتیجهانشاهدافتصنایع‬ ‫ساخت محور هستیمو صنایعمنابع محور رشدپیداکرد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫قانون پایانه های‬ ‫فروشگاهی و ضمانت های‬ ‫اجرایی ان‬ ‫قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در‬ ‫راستایبهبودتوزیعدرامد‪،‬دستیابیبهعدالتاجتماعی‬ ‫و رفــع تبعیض مالیاتی‪ ،‬برقــراری ضمانت‏های اجرایی‬ ‫مناســب و تکمیــل اطالعــات مودیــان از نقــاط قــوت‬ ‫قانون مالیات‏های مستقیم می‏ باشد‪ .‬قانون پایانه های‬ ‫فروشــگاهی و ســامانه مودیان که اخیرا توســط رئیس‬ ‫مجلس شــورای اسالمی برای اجرا به دولت ابالغ شده‬ ‫اســت کــه دارای ضمانت هــای اجرایی می باشــد که در‬ ‫ادامه به ان ها اشاره می کنیم‪.‬‬ ‫مــاده ‪ -۲۲‬تخلفــات و حســب مــورد‪ ،‬جریمه های‬ ‫متعلقــه بــه شــرح زیــر خواهــد بــود‪ :‬الــف – عــدم‬ ‫صــدور صورتحســاب الکترونیکــی‪ ،‬معــادل ده درصــد‬ ‫(‪ )%۱۰‬مجمــوع مبلــغ فــروش انجام شــده بــدون صدور‬ ‫صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون ریال‪ ،‬هریک‬ ‫که بیشتر باشد‪ .‬ب– عدم عضویت در سامانه مودیان‪،‬‬ ‫عــدم اســتفاده از پایانــه فروشــگاهی‪ ،‬عدم اســتفاده از‬ ‫حافظه مالیاتی‪ ،‬استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به‬ ‫سایر مودیان‪،‬یاواگذاریحافظهمالیاتیخودبهدیگران‪،‬‬ ‫معادل ده درصد (‪ )%۱۰‬مجموع مبلغ فروش انجام شده‬ ‫از ان طــرق‪ ،‬یــا بیســت میلیون ریال‪ ،‬هر یک که بیشــتر‬ ‫باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی‪ ،‬نرخ‬ ‫صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم‬ ‫در همان سال مالی‪ .‬پ– عدم اعالم شماره حساب یا‬ ‫حساب هایبانکیواحداقتصادیکهگردشمالیواحد‬ ‫از طریق ان یا انها انجام می شود به سازمان‪ ،‬معادل ده‬ ‫درصد (‪ )%۱۰‬مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق‬ ‫ان حساب یا بیست میلیون ریال‪ ،‬هریک که بیشتر باشد‬ ‫و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی‪ ،‬نرخ صفر‬ ‫و مشــوق های موضوع قانون مالیات های مســتقیم در‬ ‫همان سال مالی‪ .‬ت– عدم تحویل صورتحساب چاپی‬ ‫بــه خریــدار‪ ،‬حــذف یا مخــدوش کردن صورتحســاب‪،‬‬ ‫معــادل دو درصد (‪ )%۲‬مبلغ صورتحســاب های مذکور‬ ‫یا معادل بیســت میلیون ریال هریک که بیشــتر باشد‪.‬‬ ‫ث– عــدم رعایــت احکام مذکور در مــوارد (‪،)۱۳( ،)۱۲‬‬ ‫(‪ )۱۴‬ایــن قانــون‪ ،‬معادل یک درصــد (‪ )%۱‬مبلغ فروش‬ ‫گزارش نشده یا معادل ده میلیون ریال‪ ،‬هر یک که بیشتر‬ ‫باشد‪ .‬تبصره ‪ -۱‬مبلغ جریمه های ثابت مندرج در این‬ ‫قانون‪،‬متناسببانرختورمساالنهبراساساخریناعالم‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬هرســال توســط ســازمان اعالم می شود‪.‬‬ ‫تبصره‪-۲‬سازماننمی تواندبیشتر از پنجاهدرصد(‪)%۵۰‬‬ ‫جریمه هــای موضــوع ایــن مــاده را مطابق مــاده (‪)۱۹۱‬‬ ‫قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد‪.‬‬ ‫تبصره‪ -۳‬درصورت اعمال جریمه های موضوع بندهای‬ ‫«الفـــ» و «ث» ایــن مــاده‪ ،‬جریمه موضوع مــاده (‪)۱۶۹‬‬ ‫قانون مالیات های مستقیم اعمال نمی شود‪ .‬در صورت‬ ‫اعمــال جریمه هــای مذکــور در بنــد «ب»‪ ،‬جریمه های‬ ‫مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی شود‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۲۳‬هر شخصی که به قصد تقلب یا اخالل‬ ‫در نظام مالیاتی کشور‪ ،‬اقدام به تولید‪ ،‬عرضه یا استفاده‬ ‫از تجهیــزات ســخت افــزاری و نرم افــزاری و پایانه های‬ ‫فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند‪ ،‬یا‬ ‫پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند‪ ،‬عالوه‬ ‫بر جبران ضرر و زیان‪ ،‬حسب مورد به یک یا چند مورد‬ ‫از مجازات هــای تعزیــری درجه شــش قانــون مجازات‬ ‫اســامی بــه غیــر از حبــس‪ ،‬محکــوم می شــود‪ .‬تبصره‬ ‫‪ -۱‬تکــرار جــرم موضوع این ماده برای بیش از ســه بار‪،‬‬ ‫حســب مورد موجب مجازات های تعریزی درجه پنج‬ ‫قانون مجازات اسالمی به غیر از حبس‪ ،‬می شود‪ .‬تبصره‬ ‫‪ -۲‬اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و‬ ‫سازمان یافته‪ ،‬موجب مجازات های تعزیری درجه چهار‬ ‫قانون مجازات اســامی به غیر از حبس‪ ،‬حســب مورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مــاده ‪ -۲۴‬درصــورت عــدم رعایــت احــکام مذکور‬ ‫در ماده (‪ )۲‬این قانون‪ ،‬ســازمان موظف اســت مراتب‬ ‫تخلفرابهویو مرجعصادرکنندهمجوز فعالیتواحد‬ ‫متخلف اعالم کند‪ .‬مرجع مذکور مکلف است حداکثر‬ ‫ظرف مدت یک هفته از اعالم سازمان‪ ،‬نسبت به اخطار‬ ‫کتبی به واحد متخلف اقدام کند‪ .‬چنانچه واحد مذکور‬ ‫ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار‪ ،‬نسبت به‬ ‫عضویت در سامانه مودیان اقدام نکند‪ ،‬برای بار اول به‬ ‫مدت دو هفته و برای بار دوم از دوتا شش ماه با اعالم‬ ‫مرجع صدور مجوز‪ ،‬توســط نیروی انتظامی و در مورد‬ ‫کسبوکارهایمجازی‪،‬توسط کارگروهتعیینمصادیق‬ ‫مجرمانــه‪ ،‬تعطیل یا مســدود خواهد شــد‪ .‬در صورتی‬ ‫که پس از گذشــت پانزده روز‪ ،‬مرجع صادرکننده مجوز‬ ‫تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه‬ ‫تعیین مصادیق مجرمانه ابالغ نکند‪ ،‬سازمان موظف‬ ‫است راسا تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی‬ ‫یا کارگروه مذکور ابالغ کند‪ .‬در این صورت‪ ،‬مرجع صادر‬ ‫کننده مجوز‪ ،‬با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها‬ ‫مسئولیت تضامنی خواهد داشت‪ .‬تبصره ‪ -۱‬درصورت‬ ‫تــداوم تخلــف واحد کســب و کار پس از گذشــت یک‬ ‫سال‪ ،‬مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادر‬ ‫کننده مجوز ابطال خواهد شد‪ .‬تبصره ‪ -۲‬بانک مرکزی‬ ‫موظــف اســت درگاه هــا و پایانه هــای پرداخــت واحد‬ ‫متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت ان واحد‪،‬‬ ‫مسدود کند‪.‬ماده‪-۲۵‬پساز انقضایمواعد(مهلت ها)‬ ‫مذکور در ماده (‪ )۳‬این قانون‪ ،‬صورتحساب هایی که در‬ ‫سامانه مودیان ثبت نشده باشد‪ ،‬معتبر نبوده و قابل‬ ‫استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود‪ .‬تبصره‬ ‫‪ -۱‬ذیحســابان و مدیــران مالــی دســتگاه های اجرائــی‬ ‫موضــوع مــاده (‪ )۵‬قانــون مدیریــت خدمات کشــوری‬ ‫مصوب هشت ابان ‪ 86‬و اصالحات و الحاقات بعدی‬ ‫ان مکلفند در پذیرش اســناد هزینه ای‪ ،‬مفــاد این ماده‬ ‫را رعایت کنند‪ .‬تبصره ‪ -۲‬ســازمان مکلف اســت امکان‬ ‫راســتی ازمایــی صورتحســاب های موضوع این مــاده را‬ ‫برای خزانه داری کل‪ ،‬دیوان محاســبات کشــور و ســایر‬ ‫دستگاه هاینظارتیحسبموردفراهمکند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫تمبر اختصاصی شهدای‬ ‫شرکت پاالیش نفت‬ ‫کرمانشاه رونمایی شد‬ ‫بههمتپایگاهبسیجشرکتپاالیشنفتکرمانشاه‬ ‫از تمبر اختصاصیشهدایشرکتپاالیشنفتکرمانشاه‬ ‫رونماییشد‪.‬محمدرضاامامی نیا‪،‬مسئولپایگاهبسیج‬ ‫شرکت پاالیش نفت کرمانشاه اظهار کرد‪ :‬به مناسبت‬ ‫هفته دفاع مقدس مراسم رونمایی از تمبر اختصاصی‬ ‫شهدایپاالیشگاهکرمانشاهوهمچنینافتتاحنمایشگاه‬ ‫«دفاع مقدس و یک قرن نفت در کرمانشاه» برگزار شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این مراسم و افتتاح نمایشگاه با حضور‬ ‫جمعی از مدیران شرکت پاالیش نفت کرمانشاه‪ ،‬مدیر‬ ‫کل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران‪ ،‬فرماندار‪ ،‬تعــدادی از‬ ‫مدیران شــرکت های نفتی و اجرایی استان کرمانشاه و‬ ‫یادگاران دوران هشــت ســال دفاع مقدس و بســیجیان‬ ‫در محل مسجد این شرکت برگزار شد‪ .‬امامی نیا تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از انجایی که زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای‬ ‫گرانقــدر دوران هشــت ســاله جنــگ تحمیلی بــه ویژه‬ ‫شهدای گلگون کفن پاالیشگاه کرمانشاه برای مدیریت‬ ‫ایــن شــرکت در اولویــت بــوده و هســت‪ ،‬برگــزاری این‬ ‫مراسم و افتتاح نمایشگاه نیز در راستای اجرای همین‬ ‫تفکر ارزشی توسط واحد روابط عمومی شرکت انجام‬ ‫گرفته است‪ .‬مسئول پایگاه بسیج شرکت پاالیش نفت‬ ‫کرمانشاه گفت‪ :‬ایجاد تمبر اختصاصی برای هر یک از‬ ‫شهدای واالمقام پاالیشگاه کرمانشاه اقدامی است که‬ ‫برای اولین بار در شرکت پاالیش نفت کرمانشاه انجام‬ ‫یقینا چنیــن اقداماتی منجر به ترویج فرهنگ‬ ‫گرفته و ً‬ ‫ایثار و شهادت در محیط های صنعتی همچون شرکت‬ ‫پاالیــش نفــت کرمانشــاه خواهــد شــد‪ .‬وی در ادامه با‬ ‫یهــای نمایشــگاه «یــک قرن نفــت در‬ ‫اشــاره بــه ویژگ ‬ ‫کرمانشــاه»‪ ،‬گفــت‪ :‬از ماه ها قبل‪ ،‬کلیه تصاویر مربوط‬ ‫به دوران هشــت ســاله جنگ تحمیلی در دوران دفاع‬ ‫مقدس گرداوری و در این نمایشــگاه ارائه شــده است‪.‬‬ ‫امامی نیا خاطرنشان کرد‪ :‬گرداوری کلیه تصاویر مربوط‬ ‫به تاریخچه صنعت نفت در کرمانشاه که این تصاویر و‬ ‫اسناد مربوط به بازه زمانی یک قرن (از ‪ ۱۳۰۰‬تا ‪)۱۴۰۰‬‬ ‫است‪ ،‬از دیگر بخش های این نمایشگاه است‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪ ،‬پاالیشگاه کرمانشاه در سال‪ ۱۳۵۹‬یک بار‪۱۳۶۵،‬‬ ‫چهار بار و در سال‪ ۲ ۱۳۶۶‬بار بمباران شد‪ ،‬اما به لحاظ‬ ‫موقعیت استراتژیک هیچ گاه تعطیل نشد‪ .‬این شرکت‬ ‫یازدهشهید گلگون کفنو بیستجانباز واالمقامتقدیم‬ ‫انقالبنمودهاست‪.‬‬ ‫خروج واحد شماره یک‬ ‫گازی نیروگاه شهید رجایی‬ ‫از مدار تولید برق‬ ‫قزویــن‪ -‬رویدادامــروز‪ :‬واحد شــماره یــک گازی نیروگاه‬ ‫شــهید رجایــی قزویــن بــرای انجــام تعمیــرات بازدیــد‬ ‫محفظه احتراق و تعویض نازل از شبکه سراسری تولید‬ ‫خارج شــد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت‬ ‫تولید برق شهید رجایی‪ ،‬ابوالفضل موتابها مدیر نیروگاه‬ ‫سیکل ترکیبی با اشاره به تداوم برنامه های تعمیراتی در‬ ‫واحدهایسیکلترکیبیایننیروگاهگفت‪:‬باپایانیافتن‬ ‫پیکتابستانو اغاز فعالیت هایتعمیراتیبرای کسب‬ ‫امادگــی تولیــد بــرق‪ ،‬واحدهــای این نیروگاه بر اســاس‬ ‫فهرست زمانبندی پیش بینی شده‪ ،‬تحت تعمیرات قرار‬ ‫می گیرند کهدر ادامهتعمیراتاساسیو‪ RI‬واحدشماره‬ ‫‪ 4‬گازی و بویلر ان‪ ،‬واحد شماره یک گازی هم به منظور‬ ‫انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل‪،‬‬ ‫از مدار تولیدخارجشد‪.‬مدیر نیروگاهسیکلترکیبیشهید‬ ‫رجایی افزود‪ :‬فعالیت های تعمیراتی این واحد‪ ،‬در سه‬ ‫بخــش مکانیــک‪ ،‬الکتریــک و ابزاردقیــق و در مجموع‬ ‫بــه تعــداد ‪ 483‬فعالیت به انجام می رســد که بازدید‬ ‫محفظه احتراق و نازل مرحله اول‪ ،‬بازدید کمپرســور و‬ ‫تجهیزات ان‪ ،‬بازدید از بویلر و تجهیزات و متعلقات ان‪،‬‬ ‫تعویض الینرها و ترانزیشن ها و ‪ ،...‬مهم ترین اقدامات‬ ‫این دوره از تعمیرات در حوزه مکانیک خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در بخش الکتریک و ابزاردقیق هم بازدید از‬ ‫تجهیزاتالکتریکی‪،‬تسترله هایترانساصلی‪،‬بازدید‬ ‫از الکتروموتورها‪ ،‬بازدید از کنترل والو و سیستم گایدون‬ ‫به همراه تست نرم افزاری رایانه های واحد و بازدید از‬ ‫دیگر تجهیزات ابزاردقیق و تست ان ها از فعالیت های‬ ‫مهم این دوره از تعمیرات است که از سوی متخصصان‬ ‫نیروگاه سیکل ترکیبی به انجام می رسد‪ .‬از ابتدای فصل‬ ‫تعمیرات براساس این گزارش در مهرماه امسال تاکنون‪،‬‬ ‫واحد شماره یک بخاری به ظرفیت‪ 250‬مگاوات‪ ،‬همراه‬ ‫با واحدهای شــماره یک گازی‪ ،‬چهار گازی و بویلرهای‬ ‫ان‪،‬تحتتعمیراتقرار گرفته اند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 4/5‬درصدی‬ ‫مصرف انواع فراورده های‬ ‫نفتی در گلستان‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫گلســتان از کاهــش حــدود ‪ 4/5‬درصدی مصــرف انواع‬ ‫فراورد ههــای نفتــی در شــش ماهه نخســت ســال ‪1400‬‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال قبل (‪ )99‬در استان گلستان‬ ‫خبر داد‪ .‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫گلستان‪ ،‬عیسی افتخاری ضمن اعالم این خبر افزود‪ :‬در‬ ‫این بازه زمانی (شــش ماهه نخســت ســال ‪ )1400‬میزان‬ ‫‪ 647‬میلیون و ‪ 600‬هزار لیتر انواع فراورده های نفتی در‬ ‫استان گلستان مصرف شده است‪ .‬وی سپس باتوجه به‬ ‫ورود به فصل سرما و احتمال برودت دمای هوا گفت‪:‬‬ ‫شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلســتان‬ ‫با تدابیر اتخاذ شده امادگی کامل برای عرضه و توزیع‬ ‫ســوخت در فصــل ســرما و شــرایط اضطــراری را دارد و‬ ‫کلیه امکانات در اختیار را بکار می گیرد تا بهترین شرایط‬ ‫جهت سوخت رســانی روان و جلب رضایتمندی مردم‬ ‫شریف استان را فراهم کند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1188‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫جمع اوری‪٩١٨٨‬دستگاه رمز ارز غیرمجاز‬ ‫در استان قزوین‬ ‫قزوین‪ -‬رویداد امروز‪:‬مدیر دفتر حراســت شــرکت‬ ‫توزیع نیروی برق استان قزوین گفت‪ :‬از اواخر سال‬ ‫‪ 98‬تا کنون با شناسایی و جمع اوری‪ 9188‬دستگاه‬ ‫رمز ارز غیرمجاز‪،‬بیشاز ‪ 17‬میلیون کیلوواتساعت‬ ‫در مصرف انرژی برق در استان صرفه جویی شد‪.‬‬ ‫سید فخرالدین موســوی افزود‪ :‬در شرایطی که‬ ‫تامین برق مورد نیاز بخش های خانگی‪ ،‬صنعتی‪،‬‬ ‫کشاورزی و خدماتی در اولویت شرکت توانیر قرار‬ ‫دارد متاســفانه در یــک ســال اخیــر شــاهد افزایش‬ ‫فعالیــت رمز ارزهــای غیرمجاز بودیــم که موجب‬ ‫افزایــش میــزان مصرف و بروز مشــکالتی در فصل‬ ‫تابستانشد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برای این که تامین انرژی پایدار‬ ‫مشــترکین دچار وقفه نشــود در خصوص فعالیت‬ ‫ماینرها نگرانی و حساســیت زیادی وجود داشــت‬ ‫تا درایام اوج مصرف تابستانه با افزایش خاموشی‬ ‫مواجهنشویم‪.‬‬ ‫موســوی افزایــش دمــا در تابســتان‪ ،‬اســتفاده‬ ‫گسترده از سیستم های سرمایشی و کولرهای گازی‬ ‫و ابــی و افزایــش مصرف مشــترکین را از مهم ترین‬ ‫عوامل کمبود انرژی برق نامبرد و ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫میــان افزایش عمق چاه های کشــاورزی تا ‪ 230‬متر‬ ‫به باالرفتن مصرف برق منجر شد که باید ان را نیز‬ ‫تدبیرمی کردیم‪.‬‬ ‫مدیر حراســت شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫قزویــن اظهارداشــت‪ :‬در ایــن میان هر یــک درجه‬ ‫یشــود ‪500‬‬ ‫افزایش گرمای هوا در کشــور موجب م ‬ ‫مــگاوات برق بیشــتر مصرف شــود و اگر مدیریت‬ ‫مصرف صورت نمی گرفت با چالش های جدی در‬ ‫تامینبرقمواجهمی شدیم‪.‬‬ ‫موســوی اضافه کــرد‪ :‬در کنار همــه این عوامل‬ ‫فعالیــت رمز ارزها‪ ،‬بیشــترین عامل کمبــود برق در‬ ‫تابستان سالجاری بود که تالش کردیم با شناسایی‬ ‫و جمــع اوری رمــز ارزهــای غیرمجــاز از افزایــش‬ ‫خاموشی هاپیشگیریشود‪.‬‬ ‫شهــای دریافتــی در‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر اســاس گزار ‬ ‫مزارع ماینر کشور حداقل‪ 2‬هزار مگاوات و حداکثر‬ ‫یشــود که‬ ‫‪ 10‬هــزار مــگاوات انــرژی بــرق مصرف م ‬ ‫شامل رمزارزهای مجاز و غیرمجاز است‪.‬‬ ‫موسوی تصریح کرد‪ :‬پیک بار استان قزوین‪820‬‬ ‫مگاوات اســت و مصــرف برق حداقلی ماینرها در‬ ‫کشور بیش از ‪ 2/5‬برابر مجموع مصرف انرژی برق‬ ‫استانمی باشد‪.‬‬ ‫مدیر حراســت شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫قزوین اظهار داشــت‪ :‬البته اصل استفاده قانونی از‬ ‫زمینه همکاری بیشتری با شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫داشته باشند‪ .‬موســوی گفت‪ :‬جمع اوری رمز ارزها‬ ‫با همکاری خوب پلیس امنیت اقتصادی‪ ،‬نهادهای‬ ‫امنیتی‪،‬دادستانی‪،‬حفاظتاطالعاتسپاهوشرکت‬ ‫توزیعنیرویبرقانجام می شود‪.‬‬ ‫مدیر حراســت شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫قزویــن در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬بــا شناســایی و‬ ‫جم ـع اوری ماینرهای غیرمجاز بیــش از ‪ 17‬میلیون‬ ‫کیلو وات ســاعت در مصرف انرژی برق در اســتان‪،‬‬ ‫صرفه جوییشد‪.‬‬ ‫ویدر ادامه گفت‪:‬از ‪ 14‬مهرماهامسالدادستان‬ ‫کلکشور دستور ممنوعیتازادسازیماینرهایضبط‬ ‫شــده را صــادر کرده اســت که این موضــوع تا زمان‬ ‫تصویب نهایی ان در مجلس ادامه دارد‪.‬‬ ‫رمز ارزها هیچ اشکالی ندارد اما چون کمبود انرژی و‬ ‫فعالیترمز ارزهایغیرمجاز بصورتهمزماناتفاق‬ ‫می افتد لذا با چالش های جدی روبرو می شویم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال های گذشــته مجوزهــای‬ ‫تاســیس و بهر هبــرداری ماینرهــا از ســوی ســازمان‬ ‫یشــد و شــرکت توزیع بــرق هیچ‬ ‫صمــت صــادر م ‬ ‫نقشی در این عرصه نداشت و تعرفه های برق نیز‬ ‫تغییر نمی کرد اما در حال حاضر جوازهای تاسیس‬ ‫توسط سازمان صمت در شهرک های صنعتی صادر‬ ‫یشــود و به مشــترکینی که حداقل انشــعاب ‪100‬‬ ‫م ‬ ‫کیلوواتخریدارینموده اندواگذار می شود‪.‬‬ ‫موســوی گفــت‪ :‬گاهــی برخــی افراد کــه مجوز‬ ‫گرفته انــد از بــرق مجــاز و برخــی از بــرق غیرمجاز‬ ‫استفاده می کنند و در مکان هایی مانند دامداری ها‬ ‫و کارخان ههــای نیمــه تعطیــل یــا تعطیــل شــده و‬ ‫خان ههــا و واحدهــای تجــاری فعالیــت غیــر مجاز‬ ‫دارند کهیکتهدیددر تامینانرژیپایدار محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کشف ‪ 9188‬دستگاه ماینر در مدت دو‬ ‫سال‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬از سه ماهه اخر سال‪ 98‬تاکنون‬ ‫بیش از ‪ 9‬هزار و ‪ 188‬دســتگاه ماینر از ‪ 210‬مزرعه‬ ‫جمع اوری شده است که در میان انها هم دستگاه‬ ‫مجاز و هم غیرمجاز وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیر حراســت شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫قزوینتصریح کرد‪:‬تعداد‪ 3265‬دستگاهماینر رابه‬ ‫صورت مستقیم توسط این دفتر شناسایی و کشف‬ ‫گردیده است و مابقی با همکاری و مشارکت مردم‬ ‫انجام شــده اســت‪ .‬موســوی بیان کــرد‪ :‬از مجموع‬ ‫دستگاه های جمع اوری شــده حدود ‪ 95‬درصد در‬ ‫مکان های کشاورزی‪ ،‬صنعتی و تجاری و ‪ 5‬درصد در‬ ‫بخشخانگیبودهاست‪.‬‬ ‫ویگفت‪:‬برایمقابلهجدیباپدیدهرمزارزهای‬ ‫غیرمجاز بهمشارکتمردمنیازمندیموپاداش هایی‬ ‫هــم برای کســانی کــه مکان ماینرهای غیرمجــاز را‬ ‫اطــاع دهنــد پیش بینــی کرده ایم که در این راســتا‬ ‫ســامانه پیامکی ‪ 3000290144‬حراست برق استان‬ ‫شهــای مردمــی بــه صــورت‬ ‫امــاده دریافــت گزار ‬ ‫پیامکیمی باشد‪.‬‬ ‫موســوی یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن شــهروندان با‬ ‫مراجعه حضوری به ادارات توزیع برق شهرستان ها‬ ‫و نیز تماس با شماره تلفن ‪ 121‬و همچنین سامانه‬ ‫ســمات شــرکت توانیــر می تواننــد مشــاهدات و‬ ‫اطالعــات خود از فعالیت رمز ارزها را در اختیار ما‬ ‫قرار دهند تا بالفاصله برای جمع اوری اقدام شود‪.‬‬ ‫این مسئول تصریح کرد‪ :‬هویت اشخاص گزارش‬ ‫دهنده دارای سطح طبقه بندی محرمانه می باشد‬ ‫و به کســانی کــه اطالعات درســتی از فعالیت رمز‬ ‫ارزهایغیرمجاز ارائهدهندپاداش هایخوبیتعلق‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬میزان پاداش ها معادل ‪1/5‬‬ ‫درصدمیزانمصرفغیرمجاز ماینرهای کشفشده‬ ‫است که از یک میلیون تا ‪ 20‬میلیون تومان به افراد‬ ‫تعلقمی گیرد‪.‬‬ ‫موسوی اضافه کرد‪ :‬نکته قابل تامل این است‬ ‫که اطالع رسانی شهروندان در واقع کمک به حفظ‬ ‫منابع انرژی و پیشگیری از خاموشی و جلوگیری از‬ ‫وارد شــدن ضرر و زیان به شــهروندان اســت و یک‬ ‫کار اخالقــی و کمــک به حفظ حقوق شــهروندی‬ ‫یشــود لــذا امیدواریــم مــردم در ایــن‬ ‫محســوب م ‬ ‫راهکارپیشنهادی مقابله با ماینر های‬ ‫غیرمجاز‬ ‫موسوی گفت‪ :‬پیشنهاد می کنیم اگر قرار است‬ ‫دستگاه هایماینر از خارجواردشودحتمادر سامانه‬ ‫بهین یاب ثبت شود و اگر این دستگاه ها در داخل‬ ‫کشور تولید و مونتاژ می شوند باید واحدهای تولید‬ ‫کننده از ســوی ســازمان صمت موظف شوند همه‬ ‫اطالعــات فــروش را دقیقــا در ســامانه مذکور ثبت‬ ‫کنند و تحویل ماینر صرفا به اشخاصی که از سازمان‬ ‫صمــت دارای جــواز تاســیس و پروانه بهر هبــرداری‬ ‫هستانجامپذیرد‪.‬‬ ‫ویاضافه کرد‪:‬بااینعمل کارگاه هایی کهدارای‬ ‫ماینر هستند قابل شناسایی می باشد و بر فعالیت‬ ‫انهانظارتمی شود کهبااین کار می تواناز فعالیت‬ ‫ماینرهایغیرمجاز جلوگیریو در زمانپیکبار هم‬ ‫کنترلبهتریبر فعالیترمز ارزهاداشتهباشد‪.‬‬ ‫موسوی ادامه داد‪ :‬خوشبختانه به دلیل تالش‬ ‫شــبانه روزی و تعهــد همــکاران در دفتــر حراســت‬ ‫شهــای شــرکت در شناســایی و جمع‬ ‫و ســایر بخ ‬ ‫اوری ماینرهای غیرمجاز در ردیف ســه اســتان برتر‬ ‫کشور (تهران‪ ،‬مرکزی و قزوین) شناخته شدیم و از‬ ‫همکاراناینشرکتتجلیلشد‪.‬‬ ‫مدیر حراســت شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫قزوین همچنین اظهار داشت‪ :‬فعالیت رمز ارزهای‬ ‫غیــر مجاز بــه اقتصاد کشــور و حقوق شــهروندی‬ ‫اسیبجدیمی رساندلذاهمکاریمردمدر معرفی‬ ‫مراکــز فعالیــت ماینرهــای غیــر قانونــی‪ ،‬کمک به‬ ‫اقتصاد کشور‪ ،‬جلوگیری از ضرر و زیان به بیت المال‬ ‫و شــبکه برق‪ ،‬پیشگیری از خاموشی و تامین برق‬ ‫پایدار اســت و در واقع نوعی وظیفه ملی و دینی‬ ‫محسوبمی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فراهم سازیزمینهافزایشصادراتبرقبهپاکستان‬ ‫معاون توسعه طرح های شرکت برق حرارتی با‬ ‫اشــاره به بازدید از پســت پالن و خط انتقال برق‬ ‫دومــداره ‪ ۲۳۰‬کیلــووات گوادر‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم با‬ ‫برنامه ریــزی و ســرمایه گذاری مناســب‪ ،‬حــدود ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر ادامه خط انتقال یاد شده تا گوادر پاکستان‬ ‫تکمیل و زمینه صــادرات برق بیش از پیش فراهم‬ ‫شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حمیدرضا عظیمی در جریان‬ ‫بازدید از نیروگاه چابهار با اشاره به اینکه واحد بخار‬ ‫نیــروگاه چابهــار تا نیمه زمســتان امســال وارد مدار‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬با افزودن بخش بخار و اتصال‬ ‫اینواحدبهشبکهسراسریبرق کشور‪،‬ظرفیتاین‬ ‫نیروگاه به‪ ۵۷۵‬مگاوات افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن نیــروگاه دارای دو واحــد گازی‬ ‫‪ ۱۵۷.۵‬مگاواتــی و چهــار واحد گازی ‪ ۲۵‬مگاواتی‬ ‫اســت که بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته یک‬ ‫واحــد بخــار ‪ ۱۶۰‬مگاواتی به این مجموعه اضافه‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫معاون توسعه طرح های شــرکت برق حرارتی‬ ‫بــا تاکید بر اینکه در حال حاضر بیــش از ‪ ۴۶۵‬نفر‬ ‫خـــبر‬ ‫در این مجموعه مشغول به کار هستند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫واحد در حال ســاخت جزو ‪ ۱۰‬پروژه بخاری اســت‬ ‫کــه بــرای پیک مصــرف بــرق ســال ‪ ۱۴۰۱‬وارد مدار‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫عظیمی با بیان اینکــه بخش اعظمی از منابع‬ ‫مورد نیاز این پروژه از محل صندوق توســعه ملی‬ ‫تامین شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــر اســاس برنامه ریزی‬ ‫صورت گرفتهبخشیاز منابعموردنیاز برایاحداث‬ ‫واحد بخار این مجموعه از محل مطالبات بخش‬ ‫گاز نیروگاه از مدیریت شــبکه و منابع باقی مانده‬ ‫نیز از محل اعتبار اسنادی این پروژه از بانک مرکزی‬ ‫تامین خواهد شد تا بتوانیم این واحد را در موعد‬ ‫مقرر بهشبکهسراسریبرق کشور متصل کنیم‪.‬‬ ‫طبــق اعــام وزارت نیــرو‪ ،‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫واحدهای گازی نیروگاه در دوره اوج بار امســال با‬ ‫حداکثر توان در اختیار شبکه برق کشور بوده اند‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬طبــق اعال مشــرکت ملــی گاز ایــران‪،‬‬ ‫عملیــات احــداث خــط گاز ایرانشــهر تا چابهــار از‬ ‫پیشــرفت مناســبی برخــوردار اســت و تــا انتهــای‬ ‫خردادماه ‪ ۱۴۰۱‬گاز به چابهار خواهد رسید که این‬ ‫موضوع هم از لحاظ فنی و همچنین اقتصاد ملی‬ ‫کمک بسیاری به نیروگاه می کند و موجب خواهد‬ ‫شد که سوخت پایه نیروگاه از گازوییل به گاز تغییر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫معاون توسعه طرح های شــرکت برق حرارتی‬ ‫در پایــان یاداور شــد‪ :‬از چندی قبل مســئله تامین‬ ‫ســوخت ماشــین االت پروژ ههــای نیروگاهــی دچار‬ ‫یهــای صورت‬ ‫مشــکل شــده بود که پــس از پیگیر ‬ ‫گرفته و با همراهی شرکت پخش و پاالیش وزارت‬ ‫نفتو همچنینهمکارانوزارتصمت‪،‬مشکالت‬ ‫ثبت اطالعات در ســامانه درخواست فراورده های‬ ‫نفتــی «ســدف» در حــال رفع شــدن اســت که این‬ ‫موضــوع کمک مهمی در پیشــبرد اهــداف تحقق‬ ‫به موقع برنامه های سنکرون واحدهای نیروگاهی‬ ‫خواهدکرد‪.‬‬ ‫سایه قرارداد گازی ترکیه و اذربایجان بر سر ایران‬ ‫بــه تازگی کشــور ترکیــه از امضــای قرارداد ســه‬ ‫ســاله برای خرید ‪ ۱۱‬میلیارد مترمکعب گاز طبیعی‬ ‫بــا جمهــوری اذربایجــان خبــر داد کــه طبــق گفته‬ ‫کارشناســان امضای این قرارداد خطری بــرای ایران‬ ‫یشــود و به نفع این کشور است که‬ ‫محســوب نم ‬ ‫بازار ایران را حفظ کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬در شــرایطی که ترکیــه هنوز‬ ‫قراردادهــای بلندمــدت تامیــن گاز کــه موعــد انها‬ ‫زمســتان امســال به پایان می رسد را تمدید نکرده‪،‬‬ ‫تقاضــای بــاال بــرای گاز طبیعــی در ســال جــاری‬ ‫ایــن کشــور را مجبــور کــرده اســت خریــد در بــازار‬ ‫محموله های تک را افزایش دهد‪ .‬وزیر انرژی ترکیه‬ ‫اعالم کرده که این کشور یک قرارداد سه ساله برای‬ ‫خرید‪ ۱۱‬میلیارد متر مکعب گاز طبیعی با جمهوری‬ ‫اذربایجان منعقد کرده و پیشرفت قابل توجهی در‬ ‫تامینبیشتر گاز طبیعیداشتهاست‪.‬‬ ‫ترکیه کــه یکی از بزرگتریــن واردکننــدگان گاز در‬ ‫اروپاســت‪ ،‬بــه گازی که از روســیه‪ ،‬ایــران و جمهوری‬ ‫اذربایجاناز طریقخطلولهواردمی کندو همچنین‬ ‫واردات گاز طبیعیمایع(‪)LNG‬از نیجریه‪،‬الجزایر و‬ ‫بازار محموله های تک متکی است‪ .‬این کشور چهار‬ ‫قراردادوارداتبلندمدتبهمیزانمجموعا‪۱۶‬میلیارد‬ ‫متر مکعبدر سالداردکهامسالمنقضیمی شوند‪.‬‬ ‫در ایــن بین ایــران با ترکیه یک قرارداد صــادرات گاز‬ ‫بلندمدت دارد که از سال‪ ۲۰۰۱‬اغاز شده و مدت ان‬ ‫‪ ۲۵‬ســال و تا ســال ‪ ۲۰۲۶‬اعتبار دارد‪ .‬بر اســاس این‬ ‫قرارداد‪،‬ترکیهبایدهر سالحداقلحدود‪ ۸.۵‬میلیارد‬ ‫مترمکعب گاز برداشت کند و طبق گفته کارشناسان‬ ‫امضای قرار جدید ترکیه با اذربایجان سایه تهدیدی‬ ‫برای ایران برای از دست دادن بازار ترکیه به حساب‬ ‫نمی اید‪ .‬در این باره مرتضی بهروزی فر ‪ -‬کارشناس‬ ‫ارشــد حوزه انرژی ‪ -‬گفت‪ :‬مشکلی که قرارداد گازی‬ ‫سه ساله ترکیه با جمهوری اذربایجان می تواند برای‬ ‫ایــران ایجــاد کنــد‪ ،‬ایــن خواهد بود کــه ترکیه گزینه‬ ‫دیگــری عــاوه بر روســیه و ایران در اختیــار خواهد‬ ‫دشت که دستش را برای چانه زنی در مقابل روسیه‬ ‫و ایران بازتر می کند و راحت تر می تواند چانه بزند‪،‬‬ ‫تخفیفبگیریدو در مجموعشرایطبهتریرا کسب‬ ‫کند‪.‬ویافزود‪:‬اینکه گمانشودقرارداد گازیترکیهبا‬ ‫اذربایجان موجب کنار گذاشتن ایران می شود تقریبا‬ ‫دور از ذهناست‪،‬درواقعواردکنندهترجیحمی دهد‬ ‫گزین ههــای متعددی را روی میز داشــته باشــد تا اگر‬ ‫مشکل فنی‪ ،‬سیاسی یا هر مشکل دیگری به وجود‬ ‫امد‪ ،‬چالش کمتری را تجربه کند‪ ،‬باید گفت به نفع‬ ‫وارد کننده است که گزینه های بیشتری داشته باشد‬ ‫چراکه امکان چانه زنی و گرفتن امتیازات بیشــتر در‬ ‫قراردادهای بعدی را خواهد داشــت‪ .‬این کارشناس‬ ‫ارشــد حوزه انرژی با اشــاره به قرارداد‪ ۲۵‬ســاله ایران‬ ‫با ترکیه‪ ،‬گفت‪ :‬زمان زیادی تا اتمام این قرارداد باقی‬ ‫نمانــده و ایــران از هــم اکنون بایــد به دنبال تمدید‬ ‫ان باشــد‪ ،‬قرارداد اینگونه است که کشور واردکننده‬ ‫می توانــد حداقل برداشــت را داشــته باشــد و یــا در‬ ‫مواردی همچون اتفاقی که سال گذشته برای خط‬ ‫لوله انتقال گاز ایران به ترکیه افتاد کشور وارد کننده‬ ‫عجله ایبرایترمیمنداشتهباشدو یامسالهفنیبه‬ ‫وجوداید کهفرایند کار راطوالنی کند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫در ‪ 6‬ماهه اول امسال‪ 677‬کیلومتر شبکه‬ ‫گازرسانی در خراسان رضوی اجرا شد‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪:‬‬ ‫هــم اکنــون بالغ بــر دو میلیون‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز خراسان‬ ‫و ‪ 500‬هــزار مشــترک در سراســر‬ ‫رضــوی از اجــرای ‪ 677‬کیلومتر‬ ‫اســتان از نعمــت گاز طبیعــی‬ ‫شــبکه گازرســانی شــهری و‬ ‫بهره منــد هســتند‪ .‬وی یــاداور‬ ‫روســتایی در ایــن اســتان طــی‬ ‫شد‪ :‬درحال حاضر ‪ 95/6‬درصد‬ ‫حسن افتخاری‬ ‫مدت زمان شش ماهه نخست‬ ‫خانوار روستاهای واجد شرایط‬ ‫امسال خبر داد‪ .‬حسن افتخاری‬ ‫و ‪ 99‬درصــد جمعیــت شــهری‬ ‫بــا اعــام این مطلب که خراســان رضــوی دارای استان از نعمت گازطبیعی استفاده می کنند‪ .‬با‬ ‫بیشترین میزان شبکه گاز در کشور است؛ گفت‪ :‬اتمام طرح های گازرسانی در ‪ 202‬روستای دیگر‬ ‫تاکنون ‪ 33‬هزار و ‪ 437‬کیلومتر شبکه گازرسانی ضریب نفوذ گاز بخش روستایی استان به ‪99/9‬‬ ‫در ایــن اســتان اجــرا شــده کــه از ایــن امــار ‪ 677‬درصــد افزایش خواهــد یافت‪ .‬افتخاری تصریح‬ ‫کیلومتر در مدت زمان شش ماهه اول سال ‪ 1400‬کرد‪ :‬گازرســانی روســتایی در خراســان رضوی در‬ ‫احــداث شــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬در مجمــوع تاکنون در حال اتمام است و روستاهای باقی مانده دارای‬ ‫بخش روســتایی ‪ 24‬هزار و ‪ 221‬کیلومتر شــبکه شرایط سخت و صعب العبور بوده که نیازمند‬ ‫گاز بــرای بهره منــدی ‪ 2467‬روســتا بــا جمعیت دقــت و زمان بیشــتری بــرای اجرا اســت‪ .‬وی در‬ ‫‪ 494‬هــزار و ‪ 800‬خانــوار و در بخــش شــهری نیز بخش دیگری از ســخنان خود از امادگی شــرکت‬ ‫برای اتصال ‪ 93‬شهر استان ‪ 9‬هزار و ‪ 216‬کیلومتر گاز خراســان رضوی برای ورود به فصل سرد سال‬ ‫شــبکه اجرا شــده اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز هم خبر داد و افزود‪ :‬در فصول سرد تامین پایدار‬ ‫خراسان رضوی ادامه داد‪ :‬با اجرای‪ 677‬کیلومتر گاز طبیعــی مصرفــی بخــش خانگــی و عمومی‬ ‫شبکه گازرسانی روستایی و شهری در شش ماهه در اولویــت اســت‪ ،‬امیدواریــم با تعامل‪ ،‬اســتمرار‬ ‫امســال تعداد ‪ 31‬هزار و ‪ 891‬مشــترک جدید از و تقویــت تعامــات و مصرف بهینه گاز طبیعی‬ ‫نعمت گاز بهره مند شدند‪ .‬افتخاری با تاکید بر عالوه بر گرمابخشی خانه های هم استانی های‬ ‫ضرورتاستمرار پایداریو ارتقاء کیفیتخدمات عزیز امکان تامین حداکثری گاز طبیعی مورد نیاز‬ ‫گازرســانی خراســان رضــوی به ویــژه در بخــش بخش هایصنعتینیزفراهمشود‪.‬یاداورمی شود؛‬ ‫مشــترکین خانگــی و عمومی گفت‪ :‬بــا تالش و مطابقاخریناعالموزارتکشور‪ 12‬روستایاستان‬ ‫کوشــش شــبانه روزی کارکنان شــرکت گاز اســتان خراسانرضویبهشهر ارتقایافتهاست‪.‬‬ ‫شهرهایجنوباستان کرمانتاپایانسال‬ ‫جاری گازدار می شوند‬ ‫مدیرعاملشرکتگاز استان‬ ‫عنبرابــاد‪ ،‬دو ســاری‪ ،‬کهنــوج‪،‬‬ ‫کرمــان گفــت‪ :‬بــا برنامه ریــزی‬ ‫رودبــار‪ ،‬فاریــاب‪ ،‬بلــوک‪،‬‬ ‫انجــام شــده و پیشــرفت کار‬ ‫زهکلوت و بخشــی از جیرفت‬ ‫در گازرســانی به جنوب استان‬ ‫گازدار هســتند و در مجمــوع‬ ‫کرمــان تمامــی شــهرهای ایــن‬ ‫تنهــا پنــج شــهر دیگــر ازجمله‬ ‫منوچهرفالح‬ ‫منطقــه تــا پایــان ســال جــاری‬ ‫مردهک‪ ،‬درب بهشــت‪ ،‬قلعه‬ ‫گازدار می شــوند‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫گنج‪ ،‬منوجان و نودژ در دست‬ ‫روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان کرمــان‪ ،‬اجــرا قــرار دارند‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز اســتان‬ ‫منوچهرفالح در پاسخ به این سوال که عملیات کرمــان افــزود‪ :‬مــا بــه مــردم پنــج شــهر جنوب‬ ‫گازرسانی به جنوب استان چه پیشرفتی داشته اســتان کرمان این قول را می دهیم که انشــااهلل‬ ‫اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خط انتقال کهنوج و جیرفت تا پایان سال جاری به گاز برسند و عمال تمامی‬ ‫در ایــام اهلل دهــه فجــر ســال ‪ 97‬عمــا بــه گاز شــهرهای جنوب اســتان کرمان تا پایان امســال‬ ‫رســیده اســت و با توجــه به گرمی هــوا در این از گاز طبیعــی بهره منــد شــوند‪ .‬بــه گفته فالح‬ ‫منطقه و شیوع ویروس کرونا خوشبختانه شرکت از ‪ 3300‬روســتای واجدالشــرایط اســتان کرمــان‬ ‫گاز اســتان کرمان با به کارگیری توان حداکثری تاکنون ‪ 1433‬روستا گازدار شده اند و ‪ 600‬روستا‬ ‫خود توانسته است گازرسانی در جنوب استان در دســت اجرا می باشد و باقی روستاها نیز در‬ ‫را بــه خوبــی پیــش ببرد و هم اکنون شــهرهای مرحله طراحی قرار دارند‪.‬‬ ‫تجلیلاز بازنشستگانشرکتتوزیع‬ ‫نیرویبرقجنوباستان کرمان‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق جنوب استان کرمان‪ ،‬از بازنشستگان شرکت‬ ‫توزیعنیرویبرقجنوباستان کرمانتجلیلشد‪،‬‬ ‫ایــن اییــن در راســتای تقدیر از تالش و کوشــش‬ ‫خستگی ناپذیر جمعی از همکاران این شرکت‬ ‫که پس از سال ها خدمت به افتخار بازنشستگی‬ ‫نائــل شــدند با حضور مدیــر عامــل‪ ،‬قائم مقام‬ ‫مدیر عامل در توزیع برق شهرستان ها‪ ،‬معاون‬ ‫امور مالی و پشتیبانی‪ ،‬معاون دفتر برنامه ریزی‬ ‫و مهندسی‪ ،‬معاون فروش و خدمات مشترکین‬ ‫و برخی از مدیران این شرکت و همچنین اعضای‬ ‫هیاتمدیرهکانونبازنشستگاناستاندر مهرماه‬ ‫ســال جــاری برگــزار گردید‪ .‬عبدالوحیــد مهدوی‬ ‫نیــا مدیر عامل شــرکت در این مراســم با اشــاره‬ ‫بــه جایگاه و اهمیــت احترام به بازنشســتگان‪،‬‬ ‫بیــان نمود‪ :‬بازنشســتگان‪ ،‬عزیزانی هســتند که‬ ‫بهترین ســال های عمر خود را در سنگر خدمت‬ ‫بــه مــردم گذراندند و در جهت تحقــق اهداف‬ ‫سازمان خالصانه از هیچ کوششی دریغ نکردند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ســخنان خود گفــت‪ :‬نباید ارتباط‬ ‫بازنشســتگان بعــد از اتمــام دوران خدمــت بــا‬ ‫شرکت قطع و همه تجارب بازنشستگان از بستر‬ ‫خارجشود‪،‬بلکهبایستیشرایطالزمبرایامکان‬ ‫انتقال تجربیات این پیشکســوتان به جوانان و‬ ‫سایر همکاران فراهم گردد‪ .‬گفتنی است در این‬ ‫مراسم از ‪ ۲۲‬نفر از بازنشستگان و پیسکسوتانی‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۳۹۹‬به افتخار بازنشســتگی نائل‬ ‫امــده اند‪ ،‬با اعطــای لوح و هدیه ای‪ ،‬از ایشــان‬ ‫تقدیر بعمل امد‪ .‬شــایان ذکر اســت این مراسم‬ ‫با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و حضور‬ ‫بازنشستگان و خانواده های این عزیزان در تاالر‬ ‫اریانا واقع در شهر کرمان برگزار گردید‪.‬‬ ‫تذکر نماینده گلپایگانبهوزارتنیرو‬ ‫در خصوص اب شرب حوزه انتخابیه‬ ‫نماینــده مــردم گلپایــگان در مجلــس‬ ‫یازدهــم از مســئوالن وزارت نیــرو خواســت‬ ‫تــا مشــکالت حــق ابه‪ ،‬اب شــرب و مســائل‬ ‫کشــاورزان گلپایــگان و خوانســار را حل کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ســید مســعود خاتمــی‬ ‫در جلســه علنــی مجلــس شــورای اســامی‬ ‫در تذکــری شــفاهی خطــاب بــه مســئوالن‬ ‫وزارت نیــرو‪ ،‬گفت‪ :‬ســال ها قبل برای تامین‬ ‫اب شــرب شهرســتان قــم و شهرســتان های‬ ‫اطــراف‪ ،‬اب هایــی را از سرشــاخه دز کــه از‬ ‫گلپایــگان عبور می کرد ســدی را بنــا کردند و‬ ‫بــرای مــردم گلپایــگان و خوانســار حــق ابه‪،‬‬ ‫اب شــرب و کشــاورزی قائل شدند‪ .‬نماینده‬ ‫مــردم گلپایــگان و خوانســار در مجلــس‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن مــدت چنــد ســال بــرای این‬ ‫سد مسئولیت غیربومی گذاشتیم و علی رغم‬ ‫درخواست های مردم و مسئولین گلپایگان و‬ ‫خوانســار حق ابه ای که مصوب شده بود را‬ ‫بــه مردم اختصاص ندادنــد که باعث ایجاد‬ ‫مشــکالتی برای مردم و کشــاورزان در تامین‬ ‫اب شرب و کشاورزی شد‪.‬‬ ‫وی ضمــن درخواســت از وزارت نیــرو‬ ‫بــرای حــل مشــکالت کشــاورزان گلپایگانی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اب شــربی کــه بــرای مــردم گلپایگان‬ ‫و خوانســار تصویــب شــد را مطابــق مصوبه‬ ‫انجــام ندادنــد بــه طــوری کــه اب شــرب در‬ ‫برخــی از مناطــق بــه صــورت تصفیــه شــده‬ ‫تامین نمی شود لذا از وزارت نیرو می خواهم‬ ‫ایــن موضــوع را هرچــه زودتــر بررســی کنــد‪.‬‬ ‫خاتمی در پایان در خصوص عدم رهاسازی‬ ‫اب زیســت محیطــی در اطــراف رودخانــه‬ ‫انباربــار کــه باعــث ایجاد مشــکالت زیســت‬ ‫محیطــی در منطقه شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫اتفــاق باعــث شــکاف زمین شــده اســت که‬ ‫انتظــار مــی رود وزارت نیــرو کنترل های الزم‬ ‫را صورت دهد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫راهیابینخبگانقرانیخراسانرضویبه‬ ‫مرحله کشوریمسابقاتقران کریم‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫محمــد الئینــی‪ ،‬رویــا فضایلی‬ ‫مقدس‪:‬رئیس اداره امور قرانی‬ ‫و فاطمــه علی ابادی در رشــته‬ ‫اداره کل اوقــاف و امــور خیریه‬ ‫حفــظ کل نماینــدگان اســتان‬ ‫خراســان رضــوی گفــت‪34 :‬‬ ‫خراســان رضوی در مســابقات‬ ‫نخبــه قرانــی اســتان خراســان‬ ‫کشوریهستند‪.‬حسینیافزود‪:‬‬ ‫جعفر حسینی‬ ‫رضوی به مرحله کشوری چهل‬ ‫سعیدقرهداشی‪،‬حسنحسین‬ ‫و چهارمیــن دوره مســابقات‬ ‫زاده‪ ،‬حمیدرضــا جاویــد‪ ،‬ســید‬ ‫قــران کریم راه یافتند‪ .‬جعفر حســینی گفت‪ :‬با مصطفــی ریحانــی‪ ،‬علیرضــا کهــن دل و عطیــه‬ ‫پایان یافتن مسابقات استانی و مشخص شدن مهدوی نیا در رشــته حفظ ‪ 20‬جزء‪ ،‬سید حامد‬ ‫نتایج‪ 27،‬نخبه قرانی اقا و ‪ 7‬نخبه قرانی خانم حسینی‪،‬علیابراهیمی‪،‬سلمانحصاریو سیده‬ ‫از اســتان خراسان رضوی به مرحله نیمه نهایی معصومهحسینیدر رشتهقرائتترتیلوحسین‬ ‫کشــوری چهل و چهارمین دوره مسابقات قران اســدیان در رشــته اذان در مســابقات مرحلــه‬ ‫کریــم راه یافتنــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬هادی اســفیدانی‪ ،‬کشــوری چهل و چهارمین دوره مسابقات قران‬ ‫حمیــد حق طلــب‪ ،‬پیمــان کاظمــی‪ ،‬مســعود کریم حضور دارند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬راه یافتگان‬ ‫موحــدی راد‪ ،‬محســن بــزم ارا‪ ،‬حمید صفــدری‪ ،‬بــه مرحله نیمه نهایــی چهل و چهارمیــن دوره‬ ‫محمد متقین‪ ،‬مهدی هدایتی فر‪ ،‬امید حسینی مسابقات سراســری قران کریم طی روزهای ‪۲۵‬‬ ‫نــژاد‪ ،‬فاطمه زهرا ندافــی‪ ،‬مرضیه میرزایی پور‪ ،‬و ‪ ۲۶‬مهرمــاه بــا حضــور در اداره کل اوقــاف و‬ ‫معصومهصهباییاستاددر رشتهقرائتتحقیق امور خیریه استان و موسسه سر ابیها زینب کبری‬ ‫موفق به حضور در مرحله کشــوری این دوره از (س)‪،‬تالوتمرحلهنیمه نهاییراضبطمی کنند‪.‬‬ ‫مسابقات شدند‪ .‬رئیس اداره امور قرانی اداره کل‬ ‫رئیس اداره امور قرانی اوقاف اســتان گفت‪:‬‬ ‫اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اظهار کرد‪ :‬اثار ضبط شده در مرحله نیمه نهایی‪ ،‬نیم ه ابان‬ ‫محمد خاکپور‪ ،‬داود خلوصی‪ ،‬حســام فیوضی‪ ،‬ماه امســال داوری می شود و برگزیدگان مرحله‬ ‫محمدرضا جعفری زاده‪ ،‬احمد عزیزی‪ ،‬عبداهلل نیمه نهایــی بــه فینــال چهــل و چهارمیــن دوره‬ ‫احدی زاده‪ ،‬سیدعطاء مشهدی‪ ،‬علی علیجانی‪ ،‬مسابقاتسراسریقران کریمراهخواهندیافت‪.‬‬ ‫اموزشو اشنایی کودکانسمنانیباوظایف‬ ‫مدیریتشهری‬ ‫مدیر منطقه دو شهرداری سمنان از اموزش‬ ‫حقوق شهروندی و وظایف مدیریت شهری در‬ ‫اخریــن روز از هفته ملی کــودک به کودکان این‬ ‫شهر در راستای شعار شهر دوستدار کودک خبر‬ ‫بســازی‬ ‫داد‪ .‬حمیــد قاســمی با اشــاره به مناس ‬ ‫گســازی‬ ‫محیــط شــهری بــرای کــودکان و فرهن ‬ ‫و امــوزش حقــوق شــهروندی بــرای نس ـل های‬ ‫اینــده اظهار کــرد‪ :‬امروزه شــهرداری در بســیاری‬ ‫از شــهرهای توســعه یافته‪ ،‬محــور برنام ههــای‬ ‫فرهنگــی و اجتماعی خــود را پیرامــون موضوع‬ ‫«شــهر دوســتدار کودک» طراحی و اجرا می کند‬ ‫که با تالش های اداره شــهر دوســتدار کــودک در‬ ‫شــهرداری ســمنان ایــن امر بیش ازپیــش در این‬ ‫شهرداریبه سویتحققاهدافحرکتمی کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برنامــه امــوزش وظایــف مدیریــت‬ ‫شــهری در اخریــن روز از هفته ملی کــودک و در‬ ‫راستای شعار شهر دوستدار کودک باهدف ارائه‬ ‫اموزش های تصویری اعم از اشــنایی با وظایف‬ ‫ســازمان ها و مناطق شــهرداری سمنان‪ ،‬اشنایی‬ ‫با معاونت های عمرانی‪ ،‬شهرســازی و خدمات‬ ‫شــهری شــهرداری‪ ،‬معرفــی مســائل مربــوط و‬ ‫موردنیاز کودکان که در شهرداری سمنان موجود‬ ‫اســت ماننــد کتابخانــه رنگین کمان‪ ،‬بــا حضور‬ ‫کــودکان فعــال و پویا در منطقه دو برگزار شــد‪.‬‬ ‫مدیر منطقه دو شــهرداری ســمنان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در این برنامه کودکان از تمامی معاونت ها‬ ‫بازدید کردند و با مراحل کاری ان ها اشنا شدند‪.‬‬ ‫همچنین هدایایی به رسم یادبود به ان ها اهدا‬ ‫شد و با ایده ای خالقانه‪ ،‬نشان شهردار افتخاری‬ ‫شهرداریسمنان را دریافت کردند‪.‬‬ ‫رونماییاز سامانههوشمندمهندسینناظر‬ ‫در شهرداریسمنان‬ ‫معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری‬ ‫ســمنان از رونمایی ســامانه الکترونیک فرم ها و‬ ‫گزارش های مرحله ای هوشــمند مهندسین ناظر‬ ‫ســاختمانی خبر داد‪ .‬ابوالفضل ملحی با اعالم‬ ‫این خبر افزود‪ :‬سامانه مهندسین ناظر یک بستر‬ ‫انالین جهت ارتباط مهندســین ناظر با سازمان‬ ‫نظام مهندســی ســاختمان و شــهرداری بوده که‬ ‫شهــای‬ ‫مهندســان ســاختمانی می تواننــد گزار ‬ ‫کهــای تحــت نظارت‬ ‫مرحل ـه ای و تخلــف مل ‬ ‫خود را ارســال نمایید‪ .‬ملحی گفت‪ :‬مهندســین‬ ‫ناظر پس از ثبت نام در ســامانه «ســمنان من»‬ ‫به نشــانی ‪ my.semnan.ir‬و باز کردن حســاب‬ ‫شهــای مرحله ای یا‬ ‫شــهروندی‪ ،‬می توانند گزار ‬ ‫تخلــف خــود را به همــراه تصاویر یــا فایل های‬ ‫پیوســت ثبت نمایید‪ .‬وی هدف از اجرای این‬ ‫سامانه را حذف مراجعات حضوری مهندسین‪،‬‬ ‫شهــای‬ ‫شهــای‪ ،‬حــذف گزار ‬ ‫مستندســازی گزار ‬ ‫کاغــذی و ارســال دیجیتــال و همچنیــن تهیــه‬ ‫شهــای امــاری بیــان کــرد و افــزود‪ :‬در کلیه‬ ‫گزار ‬ ‫مراحــل کار بــا ســامانه و انجــام هــر عملیــات‪،‬‬ ‫پیامک تائید ان برای مهندس و کاربران سازمان‬ ‫یا شــهرداری ارســال می گردد‪ .‬معاون شهرسازی‬ ‫و معمــاری شــهرداری ســمنان خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫باهدف هوشمند سازی سرویس های شهرسازی‪،‬‬ ‫همکاری مناسبی با سازمان فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات شهرداری سمنان وجود دارد و به زودی‬ ‫حهــای دیگــر در ارائــه خدمــات الکترونیک‬ ‫طر ‬ ‫حوزهشهرسازیاجرامی شود‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۸‬درصدی تولید مرغ‬ ‫در کردستان‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی کردســتان‬ ‫گفت‪:‬تولیدمرغدر استانطیسالجارینسبت‬ ‫به مدت مشــابه ان در پارســال‪ ،‬هشــت درصد‬ ‫افزایش داشــته اســت‪ .‬به گزارش رویــداد امروز‪،‬‬ ‫محمد فرید سپری در جلسه شورای هماهنگی‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی کردستان که با محوریت‬ ‫تنظیم بازار مرغ اســتان تشکیل شد‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اینکه در سال جاری با تالش همکاران‪ ،‬مجموعه‬ ‫شــرایط بــرای تولید مرغ در اســتان فراه مشــده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬امســال میزان تولید مرغ‬ ‫نسبت به سال گذشــته افزایش هشت درصدی‬ ‫داشتهوهمچونسال هایقبلمازادبر نیاز استان‬ ‫مرغدر مرغداری هایاستانتولیدشدهاست‪.‬وی‬ ‫با بیان اینکه عزم دولت برای تامین نهاده های‬ ‫دام و طیور در کشــور جدی اســت‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫تامین و توزیع نهاده های دام و طیور در اســتان‬ ‫نسبتبهسالگذشتهافزایشچشمگیریداشته‬ ‫است و در این راستا مشکل خاصی نداشته ایم‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشاورزی کردســتان یاداور‬ ‫شد‪ :‬به طور متوسط مصرف روزانه مرغ در شهر‬ ‫سنندج ‪ ۵۰‬تن است که عالوه بر مرغداری های‬ ‫سطح شهر از مرغداری های شهرستان های دیگر‬ ‫هم برای تامین مرغ موردنیاز مردم مرکز اســتان‬ ‫استفاده کرده ایم‪.‬‬ ‫تامینامنیتکشور موهبتکارکناننیروی‬ ‫انتظامیاست‬ ‫رئیــس و اعضــا شــورای اســامی‪ ،‬شــهردار‬ ‫مشکین دشــت‪ ،‬فرماندهــی حــوزه بســیج ‪۳۲۱‬‬ ‫شهید باهنر ضمن دیدار با فرمانده هان نیروی‬ ‫انتظامــی شهرســتان فردیس‪ ،‬روســا کالنتری ها‪،‬‬ ‫پلیسراهور مشکین دشتو پلیسمبارزهبامواد‬ ‫مخدر‪ ،‬از زحمات و تالش های شــبانه روزی این‬ ‫عزیــزان در راســتای امنیت و خدمت رســانی به‬ ‫شهروندانمشکین دشتتقدیر وتشکر نمودند‪.‬‬ ‫در ادامهایندیدار داوداسدپناهرئیسشورای‬ ‫اسالمیو حسینبغدادیشهردار مشکین دشت‬ ‫تصریحکردند‪:‬بی شکمسئولیتتامینمقتدرانه‬ ‫امنیتوارامشدر کشور وبرایشهروندانمحترم‪،‬‬ ‫موهبتعظیمیاستکهنصیبشمافرماندهان‬ ‫و کارکنان خدوم و جان برکف در نیروی انتظامی‬ ‫شــده و این مهم در ســایه همدلی‪ ،‬ایثار و تالش‬ ‫خالصانه و اطاعت از فرامین رهبری میسر شده‬ ‫استودر ادامهبیانداشتند؛همکاریهمه جانبه‬ ‫با نیروی انتظامی در جهت خدمت رســانی بهتر‬ ‫به شهروندان از وظیفه ذاتی همه مسئوالن شهر‬ ‫و مدیریت شهری است و همیشه اماده دریافت‬ ‫طرح ها و پیشنهادات نیروی انتظامی در جهت‬ ‫رفعمشکالتشهروندانهستیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1188‬‬ ‫معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه خبر داد‪:‬‬ ‫اجرای ‪ ۵۰‬پروژه وقف مشارکتی در سطح کشور‬ ‫قزویــن _ رویــداد امــروز‪ :‬معــاون فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۵۰‬پــروژه وقــف‬ ‫مشــارکتی در سطح کشــور در حال انجام است‪.‬‬ ‫حجت االسالم غالمرضا عادل در جریان سفر به‬ ‫قزوین و در نشســت خبری با اصحاب رســانه با‬ ‫اشــاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای معرفی‬ ‫فهــای مشــارکتی در جامعــه‬ ‫وقــف پــول وق ‬ ‫افزود‪ :‬وقف های مشارکتی از قبل وجود داشت‬ ‫و به منظور گســترش این وقف ها‪ ،‬تعریفی از ان‬ ‫در ســال گذشــته به اســتان ها ارائه شد و در حال‬ ‫حاضــر ‪ ۵۰‬پــروژه مشــارکتی در ســطح کشــور در‬ ‫حــال انجام اســت‪ .‬وی به افتتــاح و بهره برداری‬ ‫از پروژ ههــای هفت گانــه اوقــاف قزویــن اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در همیــن راســتا اجــرای هفــت‬ ‫پــروژه وقف مشــارکتی شــامل ســاخت مســکن‪،‬‬ ‫تولیــد و اشــتغال بــا ‪ ۳۰‬میلیــارد تومان اعتبــار در‬ ‫اســتان قزویــن افتتــاح‪ ،‬رونمایــی و کلنــگ زنــی‬ ‫شــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در راســتای ســاخت مسکن‬ ‫ملــی‪ ،‬تفاهم نامه ای بین ســازمان اوقــاف وزارت‬ ‫مسکن و شهرسازی منعقدشده و در استان های‬ ‫مختلــف در حــال انجام اســت‪ .‬معاون فرهنگی‬ ‫و اجتماعی ســازمان اوقاف و امور خیریه کشــور‬ ‫گفت‪ :‬یکی از پروژه های اوقاف اســتان قزوین از‬ ‫محــل موقوفــات و نــذورات بقاع متبرکــه‪ ،‬پروژه‬ ‫شبســتان امامزاده اسماعیل شهر قزوین به دلیل‬ ‫توجه به مرکزیت این امامزاده در شهر و نیاز به‬ ‫توســعه کلنگ زنی شــد‪ .‬حجت االســام عادل از‬ ‫خـــبر‬ ‫حمایــت و ســرمایه گذاری ســازمان اوقــاف از ‪۳۰‬‬ ‫شــرکت دانش بنیان در کشــور خبــر داد و افزود‪:‬‬ ‫به مناسبت دهه وقف نمایشگاهی جهت ارائه‬ ‫دســتاوردهای ســازمان اوقــاف‪ ،‬شــامل عملکــرد‬ ‫سازمان اوقاف در حوزه های مختلف و عملکرد‬ ‫بقــاع متبرکه و موسســات و نهادهایــی ذی ربط‬ ‫شامل دانشگاه علوم قرانی‪ ،‬مرکز پژوهشی وقف‬ ‫و پرتــال راســخون برگــزار شــد‪ .‬وی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫بخــش دوم شــامل ســاختمان مرکــز نواوری های‬ ‫ســازمان اوقاف که با اســتقرار بیش از ‪ ۳۰‬شرکت‬ ‫دانش بنیــان بــا محوریــت دانش بنیــان‪ ،‬ایجــاد‬ ‫اشــتغال و ارزاوری در این ســاختمان محصوالت‬ ‫خود را در موضوعات مختلف و با سرمایه گذاری‬ ‫ســازمان اوقــاف به بازار عرضــه می کنند‪ .‬معاون‬ ‫فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه‬ ‫کشور همچنین با اشاره به شیوع کرونا در جامعه‬ ‫و خدمــات ســازمان اوقــاف در ایــن ایــام گفت‪:‬‬ ‫کرونــا حوزه های مختلفی ازجملــه مراکز دینی و‬ ‫فرهنگی اجتماعی همچون اوقــاف‪ ،‬امامزادگان‬ ‫و اماکــن مذهبــی و نیــز بیمارســتان ها و مراکــز‬ ‫درمانــی را تحــت تاثیر قــرارداد‪ .‬حجت االســام‬ ‫عــادل بــا اشــاره بــه ایجــاد تحــول و فعالیــت‬ ‫جدید در ســازمان اوقاف به دلیل شــرایط کرونا‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬با تغییر عرصه فعالیت فرهنگی‬ ‫امامــزادگان بــه پایگاه هــای ســامت محور و‬ ‫اجتماعــی‪ ۱۳۰ ،‬هــزار تخــت نقاهتگاهــی بــرای‬ ‫شــرایط بحران کرونایی در مهمانسراها و اماکن‬ ‫مقدس از طرف ســازمان اوقاف پیش بینی شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن رزمایــش ســامت در کنــار‬ ‫امامــزادگان اجــرا شــد و در حــال حاضــر نیــز در‬ ‫بسیاری از امامزادگان کشور‪ ،‬فرایند واکسیناسیون‬ ‫در حال اجراســت‪ .‬وی با اشــاره به فعالیت ‪۲۵۰‬‬ ‫پایــگاه در امامزادگان ســطح کشــور جهت تهیه‬ ‫ملزومــات کرونایــی بیــان کــرد‪ :‬در اوج کرونــا‪ ،‬با‬ ‫همــکاری گرو ههــای جهــادی و دغدغــه منــدان‬ ‫جامعه در ‪ ۲۵۰‬امامزاده در ســطح شــهر‪ ،‬پایگاه‬ ‫دوخت ماســک و تهیه ملزومات مقابله با کرونا‬ ‫ایجاد و درمجموع بیش از ‪ ۳۰‬میلیون ماسک از این‬ ‫اقدام وارد بازار شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬رزمایش همدلی‬ ‫در ‪ ۱۴‬مرحله در صحن و ســرای امامزادگان کشــور‬ ‫برگزار شــد و بیش از ‪ ۲‬میلیون بســته ارزاق بااعتبار‬ ‫میانگیــن هــر بســته ‪ ۵۰۰‬هــزار تومــان تهیــه و بین‬ ‫جامعه هدف توزیع شــد‪ .‬حجت االسالم عادل در‬ ‫ادامــه بــه امــوزش ‪ ۱۲‬هزار نفر در راســتای اشــتغال‬ ‫خانگی و اجرای طرح شمیم اشاره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫راســتای اشــتغال زایی از سال گذشته طرحی به نام‬ ‫شمیم خدمت در امامزادگان در سه فاز اجرا شد که‬ ‫فاز اول اموزش مشاغل خانگی است و تاکنون بیش‬ ‫از ‪ ۱۲‬هزار نفر در کشور در این طرح شرکت کردند‪.‬‬ ‫گفتنی است در این سفر پروژه ‪ ۳۲‬واحدی شهر‬ ‫بیدســتان‪ ،‬مهمانســرای اداره اوقــاف قزویــن مورد‬ ‫بهره برداریقرار گرفت‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان‪:‬‬ ‫روشندالنمنشاخدماتبسیاریدر شهرداریهستند‬ ‫به مناسبت روز جهانی عصای سفید‪ ،‬کارکنان روشندل شهرداری با‬ ‫شهردار اصفهان دیدار و درخواست ها‪ ،‬مطالبات و دغدغه های خود را‬ ‫در این دیدار با شهردار اصفهان مطرح کردند‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫علیقاسم زادهدر ایندیدار ضمنتبریکروز عصایسفیدبهروشندالن‬ ‫شاغل در شهرداری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این روز‪ ،‬روزی است که روشندالن جهان‬ ‫طراوت‪ ،‬پویایی و نشاط را به جویبار زندگی فرامی خوانند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این روز روشن ضمیران فریاد می زنند ما هم تپیدن قلب زندگی و‬ ‫زدننبضطبیعترااحساسمی کنیموحتیمی توانیمباهمینچشمان‬ ‫به ظاهر بستهخویشدر زاللشعور و صفافطرتخدایی مان‪،‬جمالو‬ ‫جاللحضرتحقرابنگریم‪.‬شهردار اصفهانادامهداد‪:‬امیدوارمبتوانیم‬ ‫بخشیاز مطالباتجامعهروشندالنشهرداریراکهبه حقاستپیگیری‬ ‫کرده و این حق را ادا کنیم زیرا این را وظیفه خود می دانیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه یکی از ارمان های من برقراری عدالت بین همه کارکنان شهرداری‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬الزم است تا جایی که امکان دارد این عدالت را برقرار کرده‬ ‫تاهمهکارکنانشهرداریبه ویژهروشندالنیکهجزوخانوادهشهرداریبوده‬ ‫ومنشاخدماتبسیاریهستندازشرایطیکسانبرخوردارباشند‪.‬قاسم زاده‬ ‫تاکید کرد‪ :‬فرصت دیدار با روشندالن عزیز شهرداری در این روز مبارک را‬ ‫بهفالنیکمی گیریم‪.‬پیگیریموارددرخواستشدهاز سویاینکارکنان‬ ‫شــهرداری جزو دغدغه های من اســت و تا جایی که امکان دارد تالش‬ ‫می کنمامنیتشغلیاینعزیزاندر هر حوزه ایارتقاپیداکند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۱۷‬هزار گلستانیدر طرحاقدامملیمسکننام نویسی کردند‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و‬ ‫شهرسازی گلستان گفت که تاکنون ‪ ۱۷‬هزار و ‪۳۵۸‬‬ ‫نفــر از مــردم این اســتان در طرح اقدام ملی تامین‬ ‫مسکننام نویسیکردندکهپروندهپنجهزار و‪۷۳۹‬‬ ‫نفر انان تائید نهایی شد‪ .‬اســدا‪ ...‬پناه یزدان اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬نام نویســی از متقاضیان طــرح اقدام ملی‬ ‫تامین مسکن در گلستان از مهرماه سال گذشته اغاز‬ ‫شد و تاکنون در ‪ ۱۱‬شهر گرگان‪ ،‬گنبدکاووس‪ ،‬کالله‪،‬‬ ‫مینودشت‪ ،‬ازادشهر‪ ،‬کردکوی‪ ،‬بندر ترکمن‪ ،‬بندرگز‪،‬‬ ‫علی ابادکتول‪ ،‬گمیشان و اق قال ثبت نام انجام شده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬از مجموع متقاضیان این طرح با‬ ‫انجام اســتعالم های الزم‪ ،‬پرونده پنج هزار و ‪۷۳۹‬‬ ‫نفر تائید نهایی شد و تاکنون ‪ ۶۸۸‬نفر از انان ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال اورده اولیــه را پرداخت کردنــد و ‪۶۱۱‬‬ ‫نفر برای ساخت واحدهای مسکونی به پیمانکار‬ ‫معرفی شدند‪ .‬پناه یزدان اضافه کرد‪ :‬ساخت‪۳۷۷‬‬ ‫واحد در گرگان با‪ ۳۰‬درصد پیشرفت فیزیکی و ‪۹۶‬‬ ‫واحد در گنبدکاووس با‪ ۱۵‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫در حال انجام اســت و عملیات اجرایــی ‪ ۳۱‬واحد‬ ‫در ازادشــهر‪ ۲۰ ،‬واحد در اق قال‪ ۲۹ ،‬واحد در بندر‬ ‫ترکمــن‪ ۵۶ ،‬واحد در کاللــه و ‪ ۲‬واحد در مراوه تپه‬ ‫در مرحله اخذ پروانه و خاک برداری قرار دارد‪ .‬وی‬ ‫پیش بینی اولیه هزینه ساخت هر واحد طرح اقدام‬ ‫ملی مسکن با زیربنای بین‪ ۹۰‬تا‪ ۱۰۰‬مترمربع را پنج‬ ‫میلیــارد ریال اعالم کــرد و ادامه داد‪ :‬هم اکنون یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال ان به صورت تســهیالت‬ ‫یشــود و ابالغیه‬ ‫با نرخ ســود ‪ ۱۸‬درصد پرداخت م ‬ ‫افزایــش مقــدار تســهیالت تــا ‪ ۲‬میلیــارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون ریــال نیــز صادرشــده اســت‪ .‬معــاون‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی گلستان‪ ،‬بازپرداخت‬ ‫تســهیالت را ‪ ۱۲‬ســاله و پس از سه سال تنفس‬ ‫دوران ســاخت ذکر کرد و اظهار داشــت‪ :‬افراد‬ ‫متقاضــی طــرح اقــدام ملــی تامیــن مســکن در‬ ‫هشــت مرحله فرصت دارند مبلــغ باقی مانده‬ ‫بــرای تکمیــل ســاخت منــزل مســکونی را واریز‬ ‫کننــد‪ .‬پنــاه یــزدان همچنیــن بــا بیــان اینکــه‬ ‫زمیــن موردنیــاز بــرای طــرح ملــی مســکن در‬ ‫تمــام ‪ ۱۱‬شــهر اشاره شــده گلســتان تامین شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در شــهر گنبــدکاووس و کاللــه‬ ‫کمبــود زمیــن وجــود دارد کــه بــرای تامیــن ان‬ ‫یهــای الزم با ســتاد اجرایــی فرمان امام‪،‬‬ ‫رایزن ‬ ‫بنیــاد مســتضعفان و جهــاد کشــاورزی در حال‬ ‫انجــام اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬ساخت وســاز طــرح‬ ‫ملی مســکن در شــهرهای گرگان‪ ،‬گنبدکاووس‪،‬‬ ‫بندرگــز و کردکــوی به صــورت مجتمــع ســازی‬ ‫توســط کارگزاری های دولتی و در ســایر شــهرهای‬ ‫گلستانبه صورت گروهی(سهیاچهار نفره)در حال‬ ‫انجام است‪ .‬استان گلستان‪ 1/9‬جمعیت دارد که در‬ ‫‪ ۱۴‬شهرســتان (‪ ۳۴‬نقطه شهری و حدود یک هزار‬ ‫روستای دارای کد شناسایی) سکونت دارند ‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاریدومیننشستمنطقه ایروسایمنابعطبیعیکرمانشاه‬ ‫در شهرستانصحنه‬ ‫در راستایسیاست هایمدیریتیاداره کلمنابع‬ ‫طبیعیوابخیزداریاستانکرمانشاهباتوجهبهلزوم‬ ‫بازدید‪ ،‬ارزیابی و ارتباط مســتمر و چهره به چهره‬ ‫با روسا و کارکنان ادارات منابع طبیعی شهرستان ها‪،‬‬ ‫انشــااله کوالنی مدیــرکل به اتفاق اعضای شــورای‬ ‫معاونیــن دومیــن نشســت منطق ـه ای خــود را در‬ ‫شهرستان صحنه و با حضور روســای ادارات منابع‬ ‫طبیعی شهرستان های کرمانشاه‪ ،‬هرسین‪ ،‬صحنه‪،‬‬ ‫سنقر و کنگاور باهدفتعاملهرچهبیشتر و بررسی‬ ‫مســائل و مشــکالت منطقه ای و بررســی عملکرد‬ ‫تعهــدات ســال ‪ 1400‬در قالــب برنامــه ‪3*14*1400‬‬ ‫برگزار کردند‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت پیشــنهادات انتقــادات و‬ ‫مشکالتمهمکارکنانمنابعطبیعیشهرستان هادر‬ ‫حوز ههــای اداری و تخصصی حوزه جنگل‪ ،‬مرتع‪،‬‬ ‫بهره برداری‪ ،‬ابخیــزداری و ابخــوان داری‪ ،‬حفاظت‬ ‫امور اراضی‪ ،‬جلب مشارکت های مردمی‪ ،‬همیاران‬ ‫طبیعت و چگونگی ارتباط مستمر و همه جانبه با‬ ‫اصحاب رســانه و خبرگزاری ها موردبحث و گفتگو‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫انشــااله کوالنی ضمن تشــکر از روسا و کارکنان‬ ‫منابع طبیعی شهرستان های شرق استان مشکالت‬ ‫و انتقادات این عزیزان را به جا و قابل بررسی عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬علی رغم کمبودها بایستی به عنوان‬ ‫حافظــان انفــال الهــی بــرای حفــظ منابع طبیعی‬ ‫به عنوان بستر حیات و توسعه پایدار کشور نهایت‬ ‫تالش خود را به کارگیریم تا مانع از دخل و تصرف‬ ‫افراد سودجو به این منابع ارزشمند باشیم‪ .‬مدیرکل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری اســتان کرمانشاه ضمن‬ ‫تشکر و قدردانی از مردمان شرق استان کرمانشاه‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬مردمان دیار بیســتون نماد عشق و‬ ‫ازخودگذشتگی در استان هستند و ما نیز به عنوان‬ ‫خدمتگــزاران این دیــار و به عنوان حافظان منابع‬ ‫ملی بایستی با ازخودگذشتگی های شبانه روزی این‬ ‫منابع طبیعی را که متعلق به نسل های اینده است‬ ‫راحفظ کنیم‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫دستگیری سارقان زورگیر‬ ‫از بانوان کهنسال‬ ‫قزویــن _ رویــداد امروز‪ :‬فرمانده نیروی انتظامی اســتان‬ ‫قزویناز دستگیریو انهدامباندسارقانزورگیر طالجات‬ ‫از بانوان کهنسال و کشف حدود یک میلیارد ریال اموال‬ ‫مسروقه در قزوین خبر داد‪ .‬سردار علی ابراهیمی افزود‪:‬‬ ‫در پی وقوع‪ 2‬فقره زورگیری و سرقت طالجات از بانوان‬ ‫کهنسال‪ ،‬با توجه به حساسیت موضوع و نحوه انجام‬ ‫ســرقت‪ ،‬کارگروهی از کاراگاهان اداره مبارزه با ســرقت‬ ‫پلیس اگاهی تشکیل و دستگیری عامل یا عاملین بزه‬ ‫در دســتور کار ان هــا قــرار گرفت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬پس از‬ ‫تحقیقــات میدانــی و بررســی اثار وقوع جــرم هر ‪ 2‬نفر‬ ‫درزمینه سرقت بودند‬ ‫اعضای باند که از افراد سابقه دار‬ ‫ٔ‬ ‫شناسایی و مشخص شد که از یکی از شهرهای استان‬ ‫زنجان وارد قزوین شــده و با اســتفاده از موتورسیکلت‬ ‫اقدام به ســرقت می کنند‪ .‬وی بیان داشــت‪ :‬ماموران با‬ ‫رصد اطالعاتی دقیق و زیر نظر گرفتن سارقان به محض‬ ‫ورود به استان ان ها را دستگیر و به پلیس اگاهی منتقل‬ ‫کردند‪ .‬سردار ابراهیمی با بیان اینکه متهمان در ابتدا‪،‬‬ ‫منکر بزه انتســابی بودند اظهار داشــت‪ :‬با ارائه مدارک‬ ‫و مستندات توسط ماموران‪ ،‬این افراد به ناچار لب به‬ ‫اعتــراف گشــوده و بــه ‪ 2‬فقره ســرقت در این خصوص‬ ‫اعتراف کردند‪ ،‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در این زمینه یک‬ ‫مالخر دستگیر و حدود یک میلیارد ریال اموال مسروقه‬ ‫کشــف شــد که متهمان با تشکیل پرونده مقدماتی به‬ ‫مراجعقضائیمعرفیشدند‪.‬‬ ‫تصادف زنجیره ای‬ ‫در بندرگز ‪ ۶‬مصدوم بر جا‬ ‫گذاشت‬ ‫رئیس جمعیت هالل احمر بندرگز از مصدومیت ‪۶‬‬ ‫نفــر در تصادف زنجیره ای در این شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫طاها میرصادقی در گفتگو با مهر اظهار کرد‪ :‬صبح شنبه‬ ‫تصادف زنجیره ای یک دستگاه کامیون با سه خودروی‬ ‫پرایــد‪ ،‬ســمند و پــژو پــارس در جــاده بندرگز بــه گلوگاه‬ ‫حوالی روســتای کهنه کلبــاد از طریــق اورژانس به مرکز‬ ‫کنترلوهماهنگیعملیاتجمعیتهالل احمر گلستان‬ ‫گزارش شد‪ .‬رئیس جمعیت هالل احمر بندرگز افزود‪ :‬به‬ ‫دنبــال ان نجات گران پایگاه امداد و نجات نوکنده به‬ ‫محل حادثه اعزام شدند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬این سانحه ‪۱۴‬‬ ‫حادثه دیده داشت که هشت نفر ان ها مصدوم شدند‪.‬‬ ‫طبق گفته میرصادقی ‪ ۶‬نفر از مصدومان پس از انجام‬ ‫اقداماتاولیهتوسطاورژانسو یکمصدومهمتوسط‬ ‫هالل احمر بهبیمارستانشهدایبندرگز منتقلومصدوم‬ ‫دیگر هم به صورت سرپایی در محل حادثه مداوا شد‪.‬‬ ‫مرز «اینچه برون»‬ ‫بازگشایی شد‬ ‫مدیــر پایانــه مــرزی اینچه بــرون گفــت‪ :‬مــرز‬ ‫اینچه برون با امادگی کامل بازگشــایی شد‪ .‬محسن‬ ‫عامریون در گفت وگو با فارس با توجه با بازگشایی‬ ‫مــرز اینچه بــرون اظهــار کــرد‪ :‬از بــدو شــیوع تمــام‬ ‫تمهیدات الزم برای تسهیل در ترانزیت و حمل ونقل‬ ‫بین المللی اندیشیده شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫بــه لــزوم ضدعفونی نــاوگان حمل ونقــل بین المللی‬ ‫در مرز اینچه برون‪ ،‬داکت ضدعفونی طبق ضوابط‬ ‫تعریف شــده در پروتکل هــای بیــن دو کشــور ایران‬ ‫و ترکمنســتان احــداث شــود‪ .‬مدیــر پایانــه مــرزی‬ ‫اینچه برون اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫اســتان گلســتان گفت‪ :‬ازجمله اقدامــات دیگر برای‬ ‫مقابلــه بــا ویــروس کرونــا تاکیــد بــر واکسیناســیون‬ ‫راننــدگان فعــال بخــش حمل ونقــل بین الملــل شــد‬ ‫کــه بــا توجــه بــه اســتقبال فعــاالن این بخــش‪ ،‬گام‬ ‫بزرگی برای مهار ویروس کرونا برداشته شــده اســت‪.‬‬ ‫عامریــون بــا توجــه به لــزوم تســریع در بازگشــایی‬ ‫مرزهــای بیــن دو کشــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا توجه‬ ‫بــه درخواســت ها و مراجعــات فعــاالن بخــش‬ ‫حمل ونقــل بین المللــی و مــراودات خوبــی کــه بین‬ ‫تجار دو کشــور درگذشــته بود‪ ،‬تمام تمهیدات الزم‬ ‫برای رفع نگرانی ها برداشــته شــد‪ .‬وی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬مــرز اینچه بــرون ازجملــه دروازه هــای حائــز‬ ‫اهمیــت بــرای تبــادل کاال بیــن دو کشــور اســت کــه‬ ‫مــا از بازگشــایی عــادی مــرز اســتقبال می کنیــم و‬ ‫مســیر قابل اطمینــان بــرای مــراودات بیــن تجــار دو‬ ‫کشــور اســت‪ .‬مدیــر پایانه مــرزی اینچه بــرون اداره‬ ‫کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای اســتان گلســتان‬ ‫از اســتاندار گلســتان‪ ،‬مجمــع نماینــدگان اســتان‪،‬‬ ‫نماینــده وزارت خارجــه و تمــام مدیــران که در طی‬ ‫یــک ســال اخیر تمــام تالش خود را برای بازگشــایی‬ ‫مــرز اینچه بــرون کردنــد‪ ،‬تشــکر و قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت با اعالم ترکمنستان و توافقات صورت‬ ‫گرفتــه‪ ،‬کامیون هــای حامــل بــار تجــاری ایــران بــه‬ ‫مقصــد ترکمنســتان‪ ،‬پذیــرش شــدند‪ .‬وی افــزود‪ :‬از‬ ‫اســفند سال ‪ ۱۳۹۸‬و با همه گیری بیماری کرونا‪ ،‬مرز‬ ‫زمینی ترکمنســتان با ایران در «اینچه برون» اســتان‬ ‫گلســتان بســته شــد و بعــد از ‪ ۲۰‬ماه صبــح امروز با‬ ‫پذیــرش کامیون هــای ایرانــی فعالیت خود را از ســر‬ ‫می گیــرد‪ .‬بــر اســاس تصمیمــات اخذشــده توســط‬ ‫دو کشــور‪ ،‬کاالهــای صادراتــی از «اینچه بــرون» بــا‬ ‫کامیون وارد خاک کشــور مقابل شــده و محموله ها‬ ‫در گمرک ترکمنستان‪ ،‬توسط کامیون های ترکمن به‬ ‫مقاصد نهایی حمل خواهند شد‪ .‬در ‪ 20‬ماه گذشته‬ ‫چندین ماه تردد با ترکمنستان در سایر مرزها کامال‬ ‫متوقــف بــود و بعد از مدتی مســیرهای ریلی صرفا‬ ‫در مرزهای «سرخس»‪« ،‬لطف اباد» و «اینچه برون»‬ ‫فعال شــد و مســیرهای زمینی نیز فقط در مرزهای‬ ‫تجــاری «ســرخس» و «لطف اباد» اســتان خراســان‬ ‫رضوی با روش جابجایی کشنده‪ ،‬بازگشایی شد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د ایالم‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1188‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫استاندار ایالم خبر داد‪:‬‬ ‫پایان دورکاری کارمندان‬ ‫توزیع ‪ ۹۰۰‬بسته تحصیلی‬ ‫در بین دانش اموزان‬ ‫نیازمند‬ ‫رمضــان ســاالری‪ ،‬رئیس کمیتــه امــداد امام خمینی‬ ‫منطقه‪ ۲‬ایالم در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫از توزیع‪ ۹۰۰‬بستهتحصیلیدر بیندانشاموزاننیازمند‬ ‫شهرســتان ایــام خبــر داد و گفت‪ :‬ایــن لوازم تحصیلی‬ ‫شــامل کیف و نوشت افزار بوده که با مشارکت خیرین‬ ‫نیکوکار تهیه شده اند‪ .‬او افزود‪ :‬ارزش این لوازم تحصیلی‬ ‫بیــش از ‪ ۵‬میلیــارد ریــال بــوده که همــه این کمک ها با‬ ‫مشارکت خیرین نیکوکار تامین شده اند‪ .‬ساالری بابیان‬ ‫اینکه مشــارکت بــا خیرین نیکوکار یکــی از راهبرد های‬ ‫مهم کمیته امداد است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در همین راستا تالش‬ ‫برایتامینلوازمتحصیلیموردنیاز دانشاموزانازجمله‬ ‫نوش ـت افزار و تبلــت یکــی از برنام ههــای مــا در حوزه‬ ‫فرهنگیاست‪.‬‬ ‫واگذاری ‪ 588‬مورد اشتراک‬ ‫رایگان گاز در استان‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز ایالم از واگذاری ‪ ۵۸۸‬مورد‬ ‫اشتراک رایگان گاز به مددجویان تحت پوشش کمیته ‬ ‫امداد‪،‬بهزیستی‪،‬خانواده هایشهدا‪،‬جانبازانوایثارگران‬ ‫در نقاط مختلف شــهری و روســتایی این اســتان در ‪۶‬‬ ‫ماهه نخســت ســال جاری خبر داد‪ .‬به گزارش تابناک؛‬ ‫عباس شــمس اللهی بابیان اینکه این اقدام در راســتای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی و کمک به نیازمندان در اقصی‬ ‫نقاط شهری و روستایی ایالم انجام شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از این تعداد اشــتراک رایگان گاز واگذارشــده‪ ۹۵ ،‬مورد‬ ‫به خانوارهای تحت پوشش بهزیستی‪ ۳۱۹،‬خانوارهای‬ ‫تحت پوشــش کمیت ه امداد و ‪ ۱۷۴‬واحد باقیمانده به‬ ‫خانواده هایشهدا‪،‬مساجد‪،‬حسینیه هاواماکنمذهبی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬وی بابیــان اینکــه بــرای واگذاری اشــتراک‬ ‫رایگان به خانواده های تحت حمایت بهزیستی‪ ،‬مبلغ‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون و ‪ ۸۵۰‬هزار و ‪ ۹۰۰‬ریال بخشــودگی هزینه‬ ‫اشــتراک گاز منظــور شــده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬برای‬ ‫تعداد‪ ۳۱۹‬خانوار تحت حمایت کمیت ه امداد نیز ‪۶۷۴‬‬ ‫میلیون ‪ ۴۳۶‬هزار و ‪ ۱۸۰‬ریال بخشودگی هزینه اشتراک‬ ‫گاز اعمال شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز ایالم ادامه‬ ‫داد‪ :‬برای خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی‬ ‫و اماکن مذهبی اســتان نیز در ‪ ۶‬ماهه اول ســال جاری‬ ‫درمجمــوع مبلــغ یــک میلیــارد و ‪ ۲۸۸‬میلیــون و ‪۸۷۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۷۰‬ریــال از محــل منابــع داخلــی شــرکت گاز‬ ‫اســتان پرداخت شده اســت‪ .‬شمس اللهی تصریح کرد‪:‬‬ ‫از ابتدای ابالغ قانون ششــم توســعه تاکنون نیز تعداد‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۴۹۰‬خانــوار تحــت پوشــش کمیتــه امــداد‪،‬‬ ‫بهزیســتی‪ ،‬خانواده معظم شهدا‪ ،‬مساجد‪ ،‬حسینه ها‬ ‫و اماکــن مذهبی از اشــتراک رایگان گاز در اســتان ایالم‬ ‫بهره مند شده اند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬این شرکت در راستای‬ ‫انجاموظایفقانونی‪،‬مسئولیت هایاجتماعیو کمک‬ ‫به رفع محرومیت های اســتان و طبق مواد ‪/۸۰‬ج‪ ۲/‬و‬ ‫‪/۸۸‬ث‪ ۵/‬قانون برنامه ششــم توسعه کشور‪ ،‬اشتراک‬ ‫رایــگان گاز بــه خانــوار تحــت پوشــش کمیتــه امــداد‪،‬‬ ‫بهزیستی‪ ،‬خانواده معظم شهدا‪ ،‬مساجد‪ ،‬حسینه ها و‬ ‫اماکن مذهبی را در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫صادرات بیش‬ ‫از ‪ ۵۴‬هزار تن کاالی‬ ‫استاندارد از مرز مهران‬ ‫رئیــس اداره اســتاندارد شهرســتان مهــران در‬ ‫گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫امسال تاکنون بیش از ‪ ۵۴‬هزار تن کاالی استاندارد از‬ ‫مرز بین المللی مهران‪ ،‬تحت نظارت اداره اســتاندارد‬ ‫شهرســتان مهــران به کشــور عراق صادرشــده اســت‪.‬‬ ‫اســماعیل مهــدوی پــور ادامــه داد‪ :‬بیشــترین میــزان‬ ‫صــادرات ایــن کا الهــا شــامل مصالــح ســاختمانی‪،‬‬ ‫معدنی‪ ،‬شیمیایی بسته بندی و نساجی بوده است‪.‬‬ ‫مهــدوی پور افــزود‪ :‬این میزان کاالی اســتاندارد پس‬ ‫از نظارت و کنترل کارشناســان و بررسی ‪ ۷۷۹‬پرونده‬ ‫صادراتــی و وارداتــی از ایــن شهرســتان بــه عــراق‬ ‫صادرشــده اســت‪ .‬او بیان کرد‪ :‬طی شش ماه گذشته‬ ‫‪ ۶۴۶‬ازمــون تعییــن ماهیــت نیــز در ازمایشــگاه های‬ ‫استاندارد مهران انجام شد که بیشترین کاالی تعیین‬ ‫ماهیت شــده ســنگ مرمریت‪ ،‬سنگ تراوتن‪ ،‬کربنات‬ ‫کلسیم و انواع پارچه بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۹‬پروژه اب رسانی‬ ‫با مشارکت سپاه‬ ‫در حال اجرا است‬ ‫مدیرعامل اب و فاضالب ایالم گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪ ۹‬پروژه اب رسانی ایالم با مشارکت سپاه در حال اجرا‬ ‫است‪ .‬نوراله تیموری در ایین افتتاح طرح اب رسانی به‬ ‫روستای چنارجعفری شهرستان بدره اظهار داشت‪۹ :‬‬ ‫پروژه در سطح استان به صورت مشارکتی با سپاه استان‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اب رسانی به ‪ ۱۲‬روستا نیز در دستور کار‬ ‫است که با افتتاح پروژه طرح اب رسانی به روستای‬ ‫چنارجعفری شهرستان بدره‪ ۵ ،‬روستا بحث اب رسانی‬ ‫ان ها تمام شده است‪ .‬مدیرعامل اب و فاضالب ایالم‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اب رسانی به این روستا بااعتبار بالغ بر ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیون تومان در کمتر از یک ماه به همت بسیج‬ ‫سازندگیبهبهره برداریرسید‪.‬‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫استاندار ایالم گفت‪:‬دورکاری کارمندانبر اساس‬ ‫تصمیمات ســتاد ملی و اســتانی به غیراز شــهرهای‬ ‫قرمز لغو می شود و روال حضور کارمندان به حالت‬ ‫عادی بازمی گردد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد نوذری در‬ ‫نشست ستاد استانی کرونا اظهار داشت‪ :‬دورکاری‬ ‫در ادارات تنها مختص کارمندان دارای بیماری های‬ ‫خــاص و مــادران بــاردار و دارای کــودک زیر ‪ ۶‬ســال‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬دورکاری به غیراز مناطق قرمز‬ ‫از س هشــنبه ‪ ۲۷‬مهرماه در همه شهرســتان ها لغو‬ ‫می شود و کارمندان باید در محل کار حضورداشته‬ ‫باشــند‪ .‬اســتاندار ایــام گفــت‪ :‬بایــد از حضــور‬ ‫کارمندانــی کــه واکســن کرونــا تزریــق نکرده انــد‬ ‫ممانعــت بــه عمل ایــد و غیبت ا نهــا غیرموجه‬ ‫تلقی شده و از همه رفاهیات و اضافه کار محروم‬ ‫شوند‪ .‬نوذری اظهار داشت‪ :‬کارمندان تا اول ابان‬ ‫ماه مهلت دارند دز اول واکسن کرونا را تزریق کنند‬ ‫و باید کارت واکسیناسیون را ارائه دهند‪ .‬استاندار‬ ‫ایالم با تاکید بر تزریق واکسن کرونا توسط همه‬ ‫مدیران و معلمان مدارس گفت‪ :‬مدارس بر اساس‬ ‫برنامــه زمان بنــدی اموزش وپــرورش و ب هصــورت‬ ‫تدریجی باید بازگشایی شود و دستورالعمل های‬ ‫ابالغــی در ایــن خصــوص موردتوجــه قــرار گیرد‪.‬‬ ‫وی از مدیــران مــدارس خواســت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫شــرایط اقتصــادی در خصوص لباس فــرم مدارس‬ ‫ســخت گیری انجــام ندهنــد‪ .‬نــوذری تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫مــدارس حســاس اســت و حضــور دانــش امــوزان‬ ‫بایــد با نظــارت دقیق انجام گیرد‪ .‬اســتاندار ایالم‬ ‫گفت‪ :‬اگر بر تزریق واکسن کرونا تاکید می شود به‬ ‫خاطر ســامت مردم است زیرا دنیا از این مرحله‬ ‫عبــور کرده و نیاز اســت به خاطر اقتصــاد‪ ،‬بازار و‬ ‫ادارات با افزایش واکسیناسیون‪ ،‬زندگی به حالت‬ ‫عادی بازگردد‪ .‬نوذری اظهار داشت‪ :‬اکنون ‪ ۲‬سال‬ ‫است محدودیت اعمال می شود اما اکنون باید از‬ ‫همه ظرفیت های اجتماعی کمک گرفته شود تا با‬ ‫همراهی مردم و دولت از این شرایط سخت عبور‬ ‫کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬روزانه چندین نفر به دلیل کرونا‬ ‫جــان خــود را از دســت می دهنــد و خانواده های‬ ‫زیــادی تاکنــون داغــدار شــده اند بنابرایــن بــرای‬ ‫جلوگیــری از ابتــا و مرگ ومیرهــای کرونایی همه‬ ‫باید واکسن کرونا تزریق کنند‪ .‬استاندار ایالم گفت‪:‬‬ ‫همه صاحبان صنوف باید واکســن تزریق کنند و‬ ‫هــر واحدی که متصدی ان تزریق واکســن انجام‬ ‫نداده باشد‪ ،‬پلمب می شود‪ .‬نوذری اظهار داشت‪:‬‬ ‫برای قطع زنجیره راهی جز تزریق واکسن نداریم‬ ‫و اکنون همه ارکان نظام بر بحث واکسیناســیون‬ ‫تاکیددارند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بررســی و مقایسه امار‬ ‫‪ ۲‬هفته قبل نشان از افزایش ابتال‪ ،‬بستری و شمار‬ ‫مرگ ومیرهــا در ایــن اســتان دارد کــه نیاز اســت با‬ ‫حساســیت بیشتری نســبت به رعایت پروتکل ها‬ ‫و واکسیناســیون توجه شود‪ .‬استاندار ایالم گفت‪:‬‬ ‫واکسیناســیون تنها راه بــرای عبور از بحــران کرونا‬ ‫عــاوه بــر رعایــت پروتک لهــا و فاصل هگــذاری‬ ‫اجتماعیاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تداومجشن هایهفتهملی کودک‬ ‫بــا حضــور تعــداد چش ـم گیری از کــودکان‬ ‫چــواری و مســئولین فرهنگــی‪ ،‬اجرایــی‪ ،‬بــه‬ ‫میزبانی کانون جشــن فرهنگی کــودک و هنر با‬ ‫بخش هایــی ماننــد نقاشــی‪ ،‬مســابقه‪ ،‬نمایش‪،‬‬ ‫شــعرخوانی‪ ،‬معرفــی کتــاب و کاردســتی و‬ ‫موسیقی در شهرستان چوار برگزار شد‪.‬‬ ‫ایــن جشــن پــس از حضــوری شــدن‬ ‫تهــای کانــون نخســتین حضور کــودکان‬ ‫فعالی ‬ ‫در برنامه های پس از کرونا و واکسیناســیون به‬ ‫شــمار م ـی رود که از طرف مرکــز فرهنگی هنری‬ ‫چــوار‪ ،‬بهزیســتی‪ ،‬نیــروی انتظامــی‪ ،‬هالل احمر‬ ‫و تعــداد دیگــری از دســتگاه های دولتی تدارک‬ ‫دید هشــده بود‪ .‬مرکز فرهنگی هنری چوار یکی‬ ‫از مراکــز فعــال کانون پــرورش فکری اســتان به‬ ‫شــمار م ـی رود که هم زمان با هفتــه ملی کودک‬ ‫تهــای حضــوری اش را در کنــار فعالیــت‬ ‫فعالی ‬ ‫مجازی از سر گرفته است‪.‬ویژه برنامه های هفته‬ ‫ملی کودک به دبیری کانون از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۲‬مهرماه‬ ‫برگــزار شــدند امــا با توجه بــه زیــادی برنامه ها‬ ‫تعدادی از ان ها در هفته جاری نیز تداوم یافته‬ ‫اســت‪ .‬ایــن برنام ههــا بــا شــعار حــال خــوش‬ ‫کودکی‪ ،‬رنگ خوش زندگی در حال اجرا هستند‬ ‫که رونمایی از انیمیشن حرفه ای کانون استان‪-‬‬ ‫معرفــی کــودکان و نوجوانــان موفــق‪ -‬کودک و‬ ‫شــعر حافــظ در روز حافــظ‪ -‬اهــدای کتاب به‬ ‫مناطــق محــروم و کم برخــوردار‪ -‬اهدای کتاب‬ ‫به کودکان مدافعان سالمت‪-‬اهدای کتاب های‬ ‫بریــل بــه کــودکان نابینــا‪ -‬نقاشــی روی ماســک‬ ‫در خانه‪ -‬مســابقه پادکســت طنــز قصه گویی‪-‬‬ ‫نشســت تخصصی بررســی شــعر کودک‪-‬بررسی‬ ‫داســتان کــودک بــا حضــور چهر ههــای کشــوری‬ ‫ادبیــات کودک‪-‬جشــن ویــژه انجمــن نمایش و‬ ‫عکاســی‪ -‬تجلیل از برگزیدگان جشنواره بیست‬ ‫و ســوم قصه گویی‪-‬پیــام تصویــری هنرمنــدان‬ ‫و چهر ههــای برجســته بــه مناســبت هفتــه ملی‬ ‫کــودک و عضویــت رایــگان کودکان – و جشــن‬ ‫ویژه روســتا توسط کتابخانه های سیار روستایی‬ ‫از مهم ترین برنامه های پیش بینی شده ی کانون‬ ‫اســتان بــرای این هفته به شــمار می روند‪ .‬اداره‬ ‫کل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانان‬ ‫اســتان ایالم با بیست ودو مرکز فرهنگی‪ ،‬هنری‬ ‫در سراســر استان به صورت ثابت‪ ،‬سیار و پستی‬ ‫بــه بچ ههــای ایالمی خدمات فرهنگــی‪ ،‬ادبی‪،‬‬ ‫هنــری و اموزشــی ارائــه می دهد؛ کــه این روزها‬ ‫تمامــی فعالیت های شــصت وچهار گانــه ی ان‬ ‫ب هصــورت مجازی و حضــوری انجام می گیرد به‬ ‫شکلی که در ‪ ۱۸‬مرکز ثابت ان در سراسر استان‬ ‫هــر مرکز با فعالیــت فرهنگی‪ ،‬ادبــی‪ ،‬هنری در‬ ‫نوبت صبح و عصر در فضای مجازی و حضوری‬ ‫بــه بچ ههــا خدمــات فرهنگــی ارائــه می دهند‪.‬‬ ‫عالوه بر این ها بیش از هشت انجمن مجازی و‬ ‫‪ ۱۰۹‬کارگاه مجــازی بــا فعالیت های ‪ ۶۴‬گانه نیز‬ ‫بــا دعوت از چهره های فرهنگی‪ ،‬ادبی و هنری‬ ‫کشــوری و اســتانی‪ ،‬چــراغ برنام ههــای کانــون‬ ‫را روشــن نگه داشــته اند‪ .‬ایــن در حالــی اســت‬ ‫تهــای مجــازی نســبت بــه فعالیــت‬ ‫کــه فعالی ‬ ‫حضوری زمان بیشتری از مربیان کانون می گیرد‬ ‫و هماهنگــی و اجــرا و حساســیت ویــژه ی ان با‬ ‫سختی بیشتری همراه است‬ ‫در فصــل جــاری پاییــز نیــز کانــون اســتان‬ ‫تهــای مراکــز ثابــت در‬ ‫ایــام عــاوه بــر فعالی ‬ ‫کارگاه های عمومی‪ ،‬در ســایت ‪ ،kpf‬تعداد ‪۳۶‬‬ ‫کارگاه تخصصی را به صورت برخط و شهریه ای‬ ‫در حال برگزاری دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اختصاص‪ 50‬میلیاردریالبرایخریدتبلتدانش اموزی‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش ایــام گفــت‪ :‬مبلــغ ‪ ۵۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال اعتبــار بــرای خریــد ‪ ۱۴‬هــزار تبلــت دانش امــوزی در این‬ ‫اســتان اختصاص یافتــه اســت‪ .‬به گــزارش ایرنا‪ ،‬امیــر مهردادی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن میــزان اعتبــار در اختیــار نوســازی مدارس‬ ‫اســتان قرارگرفتــه کــه در ابــان مــاه بــرای خرید ‪ ۱۴‬هــزار تبلت‬ ‫دانــش امــوزان هزینه می شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین به دســتور‬ ‫اســتاندار قــرار اســت ســامانه ای تعریــف شــود کــه بــا اولویت‬ ‫مناطــق محــروم ایــن تبلــت هــا در بیــن دانــش امــوزان توزیــع‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش ایالم یاداور شد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫نهادهای دیگر همچون کمیته امداد نیز اقدام به توزیع تبلت‬ ‫دانش امــوزی می کننــد‪ ،‬تــاش می شــود بــا راه انــدازی ســامانه‬ ‫توزیــع عادالنــه صــورت گیــرد‪ .‬مهــردادی از فعالیــت حضوری‬ ‫مــدارس در برخــی مناطــق همچــون مناطــق عشــایر نشــین و‬ ‫روســتاهایی کــه انتــن دهی ضعیــف دارند‪ ،‬خبــر داد و افزود‪:‬‬ ‫تــاش مجموعه اموزشــی اســتان این اســت کــه دانش اموزی از‬ ‫درس و مدرســه بازنمانــد‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪ :‬رعایــت پروتکل هــا‬ ‫و فاصله گــذاری اجتماعــی همــواره مدنظــر بــوده و تزریــق‬ ‫واکسیناســیون هــم در راســتای حفــظ ســامت دانــش امــوزان‬ ‫در دســتور کار قرار دارد‪ .‬مدیــرکل اموزش وپرورش ایالم گفت‪:‬‬ ‫اکنــون دانــش امــوزان مــدارس به صــورت محــدود ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫واکســینه شــده اند ولــی مقاومــت همچنــان ادامــه دارد کــه‬ ‫امیدواریــم بــاکار فرهنگی رســانه ها این مشــکل برطرف شــود‪.‬‬ ‫مهردادی اضافه کرد‪ :‬تالش می شــود مدارس با شــرایط خاص‬ ‫به صــورت زوج و فــرد و به صــورت تدریجی بازگشــایی شــوند‪.‬‬ ‫وی از مدیــران مــدارس خواســت نظــارت خــود را در صــورت‬ ‫بازگشــایی مــدارس بر رعایت پروتکل ها‪ ،‬تزریق واکسیناســیون‬ ‫و همچنین عرضه مواد غذایی در مدرســه افزایش دهند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برداشتخرما از باغات استان‬ ‫برداشت محصول خرما از باغات استان ایالم‬ ‫اغازشده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش صداوســیما؛ شهرســتان ابدانان به‬ ‫دلیــل شــرایط اقلیمی خاص‪ ،‬محل مناســبی برای‬ ‫کشــت برداشــت خرمــا از باغــات اســتان ایــام‬ ‫تشــده در سطح‬ ‫محصول خرما اســت‪ .‬ارقام کش ‬ ‫شهرســتان ابدانان اســتعمران و شــی شی و برهی‬ ‫هســتند‪ .‬از این میزان باغات حدود دو هکتار در‬ ‫بخش کالت مورموری از توابع شهرســتان ابدانان‬ ‫واقع شده است‪ .‬از باغات خرمای این شهرستان ‪۵‬‬ ‫تن محصول به ارزش یک میلیارد ریال تولید و به‬ ‫بازار عرضه می شود‪ .‬سطح زیر کشت باغات خرما‬ ‫در استان ایالم حدود ‪ ۹۶‬هکتار است‪ .‬پیش بینی‬ ‫یشــود امســال بال غبــر ‪ ۲۴۰‬تــن خرما بــه ارزش‬ ‫م ‬ ‫‪ ۴‬میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومــان از باغات خرمای‬ ‫استان ایالم برداشت شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫وجود‪ 3‬هزار معلول بینایی در استان‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی ایــام گفت‪ :‬قریــب به ‪۳‬‬ ‫هزار نفر در ایالم دارای مشکالت بینایی هستند‬ ‫و از این تعداد ‪ ۹۰۰‬نفر مشــکالت بینایی شدید‬ ‫دارنــد‪ .‬زهــرا همتی در گفت وگو بــا فارس گفت‪:‬‬ ‫در استان ایالم بالغ بر ‪ ۱۴‬هزار نفر معلول وجود‬ ‫دارد که قریب به ‪ ۳‬هزار نفر از این تعداد دارای‬ ‫مشکالت بینایی هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬از این تعداد‬ ‫‪ ۳۰۰‬نفــر دارای مشــکالت بســیار شــدید بینایی‬ ‫نهــا‬ ‫یــا نابینایــی مطلــق هســتند و ‪ ۹۰۰‬نفــر از ا ‬ ‫نیز افرادی هســتند که مشــکالت بینایی شــدید‬ ‫دارند و مابقی در حد متوســط هستند‪ .‬مدیرکل‬ ‫بهزیستی ایالم گفت‪ :‬هیچ کدام از شهرهای استان‬ ‫برای تردد و دسترســی راحت معلوالن و به ویژه‬ ‫جامعــه روشــندالن به خدمات مختلــف فراهم‬ ‫نشــده اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬یکــی از برنامه هایــی‬ ‫که در ســال گذشته به عنوان بخشنامه به تمامی‬ ‫فرمانداران ابالغ شــد این اســت که حداقل یک‬ ‫محیط دوســتدار معلول‪ ،‬ســالمند و نابینا وجود‬ ‫داشــته باشــد کــه در ایــن یــک محیــط معلوالن‬ ‫بتواند به راحتی تردد کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رفع تصرف‪ ۹۲۰‬هکتار از اراضی ملی استان‬ ‫رئی ـس کل دادگســتری اســتان گفــت‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته در ســطح اســتان ‪ ۹۲۰‬هکتــار از اراضــی‬ ‫ملــی توســط افــراد ســودجو ب هصــورت غیرمجــاز‬ ‫فشــده بود که به بیت المال بازگردانده شد‪.‬‬ ‫تصر ‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬علی دهقانی در مراســم تودیع‬ ‫و معارفــه رئیــس جدیــد دادگســتری شهرســتان‬ ‫هلیالن گفت‪ :‬در ســال گذشــته در ســطح اســتان‬ ‫‪ ۹۲۰‬هکتــار از اراضــی ملی توســط افراد ســودجو‬ ‫فشــده بــود که با احکام‬ ‫به صورت غیرمجاز تصر ‬ ‫دســتگاه قضایــی اســتان رفــع تصــرف شــد و بــه‬ ‫بیت المال اعادهشد‪.‬ویافزود‪:‬در شهرستانهلیالن‬ ‫در سالگذشته‪ ۳۵‬هکتار از اراضیملیاینشهرستان‬ ‫به صورتغیرقانونیتوسطافرادسودجوتصرف شده‬ ‫بودکهبااحکامصادرشدهدر دادگاهشهرستانهلیالن‬ ‫این حکم اجرا و این اراضی به بیت المال اعاده شد‪.‬‬ ‫رئیس کلدادگستریاستانایالماز ارتقادادگاههلیالن‬ ‫بــه دادگســتری خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا ارتقای بخش‬ ‫هلیــان به شهرســتان و پیگیری های انجا مشــده با‬ ‫موفقتریاستقوهقضاییه دادگاهی شهرستان به‬ ‫دادگستری ارتقا یافت‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫افزایش ‪ 10‬درصدی مصرف برق‬ ‫در ایالم‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق‬ ‫داشــته ایم‪ .‬وی افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫ایــام گفــت‪ :‬در ‪ ۶‬ماهــه‬ ‫موضــوع یک هشــدار اســت‬ ‫اول امســال نسبت به مدت‬ ‫چراکــه بــر اســاس ســخنان‬ ‫مشــابه ســال گذشــته ‪۱۰‬‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق‬ ‫درصــد افزایــش مصرف برق‬ ‫کشــور‪ ،‬در روزهــای ســرد‬ ‫محمدمحمدیان‬ ‫داشته ایم‪ .‬محمد محمدیان‬ ‫ســال هم کمبــود برق ممکن‬ ‫شمالی‬ ‫شمالی در گفت وگو با فارس‬ ‫است سبب قطعی های برق‬ ‫گفــت‪ :‬بــر اســاس بررســی امارهــای مصــرف بشــود‪ .‬ســخنگوی صنعت بــرق ایالم گفت‪:‬‬ ‫بــرق در ایــام به طــور متوســط در ‪ ۶‬ماهــه الزم اســت تــا همــه ی ما در حــوزه مدیریت‬ ‫اول امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال مصــرف بــرق‪ ،‬نگاهــی متفــاوت نســبت بــه‬ ‫گذشــته ‪ ۱۰‬درصــد افزایــش مصــرف بــرق سرمایه های انرژی داشته باشیم‪.‬‬ ‫بهینه سازی فیلتر های شنی تصفیه خانه‬ ‫اب ایالم‬ ‫رضــا رضایــی‪ ،‬معــاون‬ ‫اب تصفیه شــده فیلتر هــای‬ ‫بهر هبــرداری و توســعه اب‬ ‫شنی بهینه ســازی شد‪ .‬معاون‬ ‫شــرکت ابفــا اســتان ایــام در‬ ‫بهره بــرداری و توســعه اب‬ ‫گفت وگو با باشگاه خبرنگاران‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب ایالم‬ ‫جــوان‪ ،‬گفــت‪ :‬در راســتای‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن راســتا بــا تهیه‬ ‫رضا رضایی‬ ‫ارتقا کمی و کیفی اب شــرب‪،‬‬ ‫و تامیــن بیــش از ‪ ۲۰۰‬تــن‬ ‫افزایــش ظرفیت تصفیه خانه‬ ‫ســیلیس (‪ )SiO۲‬اســتاندارد‬ ‫اب ایالم در دســتور کار شــرکت ابفای اســتان نســبت بــه استانداردســازی و بهین هســازی ‪۶‬‬ ‫قــرار گرفت‪ .‬رضایی ادامــه داد‪ :‬با تالش های باب صافی شــنی موجود در تصفیه خانه اب‬ ‫شــبانه روزی مجموعه همکاران این معاونت ایالم بااعتباری بالغ بر ‪ ۳۰۰۰‬میلیون ریال اقدام‬ ‫ضمــن مهندســی مجــدد ایســتگاه های پمپــاژ گردید‪ .‬رضایی ادامه داد‪ :‬درنتیجه این اقدام‬ ‫اب سد ایالم و افزایش ظرفیت انتقال اب به کــدورت اب خروجــی تصفیه خانــه اب ایــام‬ ‫تصفیه خانه اب ایالم به منظور تضمین کیفیت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‪ ۳۶‬درصد جمعیت ایالم ‪ ۲‬دز واکسن‬ ‫کرونا دریافت کرده اند‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫هفتهتعدادابتالو بستریکرونا‬ ‫پزشــکی ایــام گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫در اســتان ایــام افزایش یافتــه‬ ‫‪ ۳۶‬درصد جمعیت این استان‬ ‫و ایــن اســتان در ردیف وســط‬ ‫هر ‪ُ ۲‬دز واکسن کرونا را تزریق‬ ‫جدول در کشــور قرار دارد‪ .‬وی‬ ‫کرده انــد و در برخــی افــراد نیز‬ ‫شمار ابتال را ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۴‬مورد‬ ‫محمد کریمیان‬ ‫تزریق ُدز سوم اغازشده است‪.‬‬ ‫و فوتــی را ‪ ۴۸‬مــورد اعالم کرد‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬دکتر محمد‬ ‫و یاداور شد‪ :‬هم اکنون مجموع‬ ‫کریمیان در نشست ستاد استانی مبارزه با کرونا بستری های استان ‪ ۱۴۱‬نفر است که ‪ ۷۳‬نفر در‬ ‫اظهــار داشــت‪ ۵۲۷ :‬هــزار ُدز واکســن کرونــا در ایــام‪ ۱۳ ،‬نفــر ایوان‪ ،‬چهار نفر مهــران‪ ۱۷ ،‬نفر‬ ‫اســتان تزریق شــده کــه ‪ ۳۴۲‬هــزار و ‪ُ ۳۲۱‬دز دره شــهر و مابقی در سایر شهرستان ها بستری‬ ‫مربــوط به نوبــت اول و مابقــی ُدز دوم اســت‪ .‬هســتند‪ .‬رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایالم‪،‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــار تزریق واکســن اموزش وپرورش شــمار ابتال در این هفته را نسبت به هفته قبل‬ ‫‪ ۲۸‬هزار ُدز است و درمجموع ‪ ۶۱‬درصد ُدز اول با ‪ ۱۷‬درصد افزایش ذکر کرد و اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫را تزریق کرده اند‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی برخیشهرستان هااستقبالاز واکسنکروناخوب‬ ‫ایالم گفت‪ :‬اکنون موجودی واکســن در اســتان استامادر بعضیشهرستان هاهمچنانمردماز‬ ‫مناســب اســت کــه امیدواریم با اســتقبال مردم تزریق واکسن استقبال نمی کنند‪ .‬وی از رسانه ها‬ ‫هرچــه ســریع تر به ســطح ایمنی باالیــی ازنظر خواســت‪ :‬نسبت به اگاهی بخشــی به مردم و‬ ‫تزریق واکسن برسیم‪ .‬دکتر کریمیان افزود‪ :‬این اطالع رسانیبهان هاهمچنانادامهدهند‪.‬‬ ‫داشتن کارت واکسیناسیون برای ارائه‬ ‫خوابگاه الزامی است‬ ‫رئیــس دانشــگاه ایــام‬ ‫مجــازی بــرای دروس نظــری‬ ‫گفــت‪ :‬داشــتن کارت‬ ‫انجــام می شــود امــا بــرای‬ ‫کرونــا‬ ‫واکسیناســیون‬ ‫دروس عملــی دانشــجویان‬ ‫بــرای ارائــه خوابــگاه بــه‬ ‫بایــد در دانشــگاه حضــور‬ ‫دانشجویان الزامی است‪.‬‬ ‫یابنــد‪ .‬علی اکبری با تقدیر از‬ ‫محمدعلی اکبری‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪،‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی ایالم‬ ‫محمدعلی اکبــری اظهــار‬ ‫به خاطر همراهی در تزریق‬ ‫داشــت‪ :‬بازگشــایی دانشــگاه از ‪ ۱۵‬مهــر واکسن اساتید یاداور شد‪ :‬همه دانشجویان‬ ‫به صورت تدریجی اغازشــده و دانشــجویان بــرای برخــورداری از خوابــگاه و خدمــات‬ ‫مقاطــع دکتــرا بــه دلیــل تعــداد کــم هفتــه دانشــگاه الزام به ارائه کارت واکسیناســیون‬ ‫اینــده حضور می یابند‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین هســتند‪ .‬وی اضافــه کــرد‪ :‬کلیــه کارمنــدان‬ ‫برحســب شــرایط تصمیم گیــری می شــود دانشــگاه نیز برای حضور در محل کار ملزم‬ ‫و ب هصــورت تدریجــی و بــا ارزیابــی هــر به ارائه کارت واکسیناسیون هستند‪.‬‬ ‫مرحلــه حضــور دانشــجویان ســایر مقاطــع‬ ‫او ابــراز امیــدواری کــرد بــا رعایــت‬ ‫در دانشــگاه در دســتور کار اســت‪ .‬رئیــس پروتکل هــا و تزریــق واکسیناســیون تــداوم‬ ‫دانشگاه ایالم تاکید کرد‪ :‬قرار نیست اموزش امــوزش در مراکــز امــوزش عالــی بــه روال‬ ‫مجــازی حــذف شــود بلکــه تــداوم امــوزش عادی بازگردد‪.‬‬ ‫سرقت اطالعات و ایجاد اکانت جعلی‬ ‫شگرد جدید کاله برداران اینترنتی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا اســتان ایــام گفــت‪:‬‬ ‫ایجــاد اکانت هــای جعلی کــه با نــام دیگران‬ ‫ایجادشده یکی از روش های مجرمان سایبری‬ ‫در این روزها است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سرهنگ‬ ‫علــی جمالی اظهار کــرد‪ :‬این افراد با ســرقت‬ ‫اطالعــات افــراد فعــال در فضــای مجــازی و‬ ‫ایجــاد اکانــت کاربری بــه نام ان ها بــه دنبال‬ ‫کاله بــرداری از هم وطنــان اســت‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫کال هبــرداران اینترنتــی بــا ســرقت تصاویــر و‬ ‫مشــخصات کاربران از پروفایل شخصی ان ها‬ ‫اقــدام بــه ایجــاد اکانــت جعلــی نمــوده و با‬ ‫ارســال پیــام به نزدیــکان‪ ،‬مخاطبیــن و دنبال‬ ‫کننــدگان از انــان درخواســت کمــک مالــی‬ ‫می کنند‪ .‬رئیس پلیس فتا اســتان ایالم تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬مجرمــان ســایبری پــس از جمــع اوری‬ ‫اطالعــات شــخصی افــراد بــا ایجــاد یک پیج‬ ‫جعلی ضمن معرفی خود به عنوان فرد اصلی‬ ‫پس از جلب اعتماد با انتشار پیام کمک مالی‬ ‫اقــدام به کاله بــرداری می کنند‪ .‬جمالی گفت‪:‬‬ ‫شــهروندان هرگز نباید به هویت اشــخاص در‬ ‫فضای مجازی اعتماد کنند و هنگام مشاهده‬ ‫این گونــه درخواســت های مالــی قبــل از واریز‬ ‫هرگونــه وجه ابتدا جهــت اطمینان از صحت‬ ‫موضوع با صاحب اکانت تماس بگیرند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پیام امیدوارکننده امباپه‬ ‫برای پاری سن ژرمن‬ ‫دوشنبه ‪ 26‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1188‬‬ ‫کنکاشی در دالیل شکست سنگین پرسپولیس مقابل الهالل‬ ‫کیلیان امباپه‪ ،‬مهاجم پاری‬ ‫و هــواداران ایــن تیم نیز پس از‬ ‫ســن ژرمــن‪ ،‬پــس از دریافــت‬ ‫بازیبهتمجیداز عملکردامباپه‬ ‫جایــزه بهتریــن بازیکــن دیــدار‬ ‫پرداختند‪.‬اینسرمربیارژانتینی‬ ‫برابــر انــژه از ایــن باشــگاه‬ ‫در مصاحبه پس از بازی مدعی‬ ‫فرانســوی سپاســگزاری کــرد‪.‬‬ ‫شــد کاری کــه امباپــه در زمیــن‬ ‫امباپه‬ ‫درحالی که کمتر از یک ســال تا‬ ‫یگــذارد‪ ،‬خودش‬ ‫بــه نمایش م ‬ ‫پایان قــرارداد کیلیــان امباپه با‬ ‫گویایهمه چیز است‪.‬هواداران‬ ‫پاری سن ژرمن باقی مانده‪ ،‬تمامی رفتارهای این نیــز با فریــاد زدن نام او پــس از به صدا درامدن‬ ‫بازیکن با دقت از سوی رسانه ها رصد می شود‪ .‬سوت پایان بازی‪ ،‬مراتب قدردانی خود از ستاره‬ ‫اینمهاجمپساز دریافتجایزهبهترینبازیکن تیمشانرابهنمایشگذاشتند‪.‬‬ ‫زمین در دیدار برابر انژه‪ ،‬عکســی در کنار ناصر‬ ‫این در حالی است که در ابتدای فصل وقتی‬ ‫الخلیفــی‪ ،‬رئیــس باشــگاه پــاری ســن ژرمــن‪ ،‬در صحبت انتقال این بازیکن به رئال مادرید بسیار‬ ‫صفحه اینســتاگرامش منتشــر کرده و در کنارش داغ بودنــد و پیشــنهادهایی نیــز از ســوی ایــن‬ ‫نوشت‪« :‬ممنونم پی اس جی‪ ».‬در غیاب نیمار باشگاه مطرح شده بود‪ ،‬هواداران پاری سن ژرمن‬ ‫و مسی که به دلیل حضور در دیدارهای ملی دو در دیدارهــای ایــن تیم برای امباپه ســوت زده و‬ ‫تیم برزیل و ارژانتین در این بازی غایب بودند‪ ،‬او را هو می کردند‪ .‬به نظر می رسد که امباپه در‬ ‫این مهاجم تیم ملی فرانسه نقش اول تیمش را پاریس راحت اســت و پاری ســن ژرمن نیز هنوز‬ ‫بر عهده داشت و با به ثمر رساندن گلی از روی اطالعــات جدیــدی از مذاکراتش با این بازیکن‬ ‫نقطه پنالتی در دقیقه‪ 87‬باعث پیروزی پی اس و نمایندگانش برای تمدید قرارداد منتشر نکرده‬ ‫جی در بازی برابر انژه شــد‪ .‬مائوریسیو پوچتینو است‪.‬‬ ‫رونالدو از شرو ع رویایی‬ ‫به هراس و ناامیدی‬ ‫بــار دیگــر اشــتباهات‬ ‫مشــکالت مشــابه قرار اســت‬ ‫تاکتیکــی منچســتریونایتد در‬ ‫تا کجــا مــداوم تکرار شــوند؟‬ ‫بــازی شــنبه گذشــته نمایــان‬ ‫سولسشــر عــادت دارد وقتــی‬ ‫شــده و ایــن بــار لسترســیتی‬ ‫شرایط خوب پیش نمی رود‪،‬‬ ‫بــود کــه موفــق شــد از ایــن‬ ‫کنــار محوطــه فنــی ایســتاده‬ ‫رونالدو‬ ‫اشــتباهات نهایت استفاده را‬ ‫و بــه زمین خیره شــود‪ ،‬مانند‬ ‫ببــرد‪ .‬عصر دل انگیــزی بود و‬ ‫وایکینگ پیری که به این فکر‬ ‫عملکرد لستر نشان می داد که ان ها مشکالت می کند که ایا کشتی بزرگ بار دیگر از ان سوی‬ ‫مصدومیت را پشــت ســر گذاشــته اند و شاید دریاهای ناشــناخته بازخواهد گشــت یا خیر‪.‬‬ ‫فصل جدید برای ان ها در اســتانه اغاز شــدن چشــمان طوســی ابــی ناراحتــش شــاید ورای‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بازی حتی باوجــود موفقیت های طوفــان‪ ،‬الی ‪‎‬ههــای عمیق و ضربــات ظالمانه‬ ‫یکــه‬ ‫جهــا بــه ســاحل را می بینــد‪ ،‬درحال ‬ ‫اخیر بازهم جایگاه ویژه ای در خاطره جمعی مو ‬ ‫ورزشــگاه کینــگ پــاور خواهــد داشــت؛ امــا مشکالت مشــابه بار دیگر به اعتبارش لطمه‬ ‫نطــور که پــل پوگبا اشــاره کرد‪،‬‬ ‫جدای از ان‪ ،‬بازی شــنبه گذشــته روز غم انگیز می زننــد‪ .‬هما ‬ ‫دیگــری را بــرای تیم اوله گونار سولسشــر رقم پیش ازاین به هیچ یک از معضالتی که باعث‬ ‫زد‪ .‬ایــن رونــد قرار اســت تا کجا ادامه داشــته شکست ان ها در بازی روز شنبه شد رسیدگی‬ ‫باشــد؟ خاطر ههــای خــوش قرار اســت تا کجا نشــده بود‪ ،‬هیچ یک از ان ها حتی نزدیک به‬ ‫مانــع از متوســط نامیــدن ایــن مربی شــوند؟ حل شدن نیز نیستند‪.‬‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1967‬نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندر‬ ‫عباس به شرح رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۲۳۰۵۴۰۰۰۳۶۱‬مورخ ‪ 1400/06/20‬تصرفات‬ ‫مالکانه اقای محمد حاتمی تیروری تحت عنوان ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫به مساحت ‪ 150/49‬متر مربع قسمتی از پالکهای ‪ ۱۸۷‬و ‪ ۱۹۱‬و ‪ ۱۹۳‬و ‪ ۱۹۴‬و ‪ ۲۴۶‬الی‬ ‫‪ ۲۵۱‬فرعی از ‪ ۱‬اصلی واقع در گلشهر خیابان امامت کوچه امامت ‪ ۸‬به استناد بند الف‬ ‫وب ماده یک و ماده سه قانون ائین نامه مذکور را تائید نموده است به جهت فوت مالک‬ ‫اولیه اقای حسن خیر اندیش و عدم دسترسی به ورثه به استناد بند ‪ ۲‬ماده ‪ ۳‬مقرر گردید‬ ‫پس از انتشار اگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردید و على هذا در اجرای ماده‬ ‫‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روزه اگهی جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق اگهی میگردد‬ ‫چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار اگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک بندر عباس وارد نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای صادر فوق‬ ‫در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض‬ ‫می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالحه‬ ‫محل مراجعه و تقدیم دادخواست نمائید لذا پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه‬ ‫تقدیم دادخواست‪ ،‬اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام‬ ‫خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/10 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/26:‬اسمعیل ربیع‬ ‫نژاد‪ -‬رئیس ادراه ثبت اسناد و امالک بندرعباس منطقه ‪ /1400/375 -2‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2147‬برابر رای شماره ‪ 1400/06/29 -۱۴۰۰-۲۸۷۳‬هیات به شماره کالسه ‪-۳۳۰‬‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای فرزاد قبادی فرزند خوجه محمد بشماره شناسنامه ‪ ۸۱۳‬صادره از راز و‬ ‫جرگالن در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ‪ 84/95‬مترمربع از پالک ‪۱۵۵‬‬ ‫اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای حسین‬ ‫قلی علی ابادی فرزند عباسقلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/26 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/11 :‬احمد اصغری‬ ‫شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1987‬شماره‪ ، 140060302006004240 :‬تاریخ‪ 1400/07/07 :‬جلسه هیات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه‬ ‫هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006001963‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم‬ ‫طاهره نوربخش ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی‬ ‫از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی‬ ‫است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه‬ ‫شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر‬ ‫مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات‬ ‫ضمیمه شامل مع االواسطه از سکینه نوربخش و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد‬ ‫تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد‬ ‫تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع‬ ‫بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم طاهره نوربخش ورنوسفادرانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 16‬کدملی ‪ 1140981757‬صادره فرزند سیدعباس نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب به مساحت ‪ 165.48‬مترمربع پالک شماره ‪ 21‬فرعی از ‪ 80‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫پرسپولیس جمعه لیگ را‬ ‫استارت می زند‬ ‫برنامه بازی های معوقه پرسپولیس در هفته اول و‬ ‫دوم لیگ برتر اعالم شــد‪ .‬بر اســاس اعالم سازمان لیگ‬ ‫پرســپولیس با تاخیر نسبت به ســایر تیم ها بازی هفته‬ ‫اول و دوم خود را برگزار خواهد کرد‪ .‬این اقدام به دلیل‬ ‫حضور سرخ پوشان در ریاض برای برگزاری بازی مرحله‬ ‫یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان بود که سبب شد تا این‬ ‫تیم تنها ‪ ۴۸‬ســاعت قبل از افتتاحیه به ایــران برگردد‪.‬‬ ‫پرســپولیس و فوالد روز جمعه ‪ ۳۰‬مهر از ساعت شش‬ ‫عصر در ورزشگاهفوالدارهنابهمصافیکدیگر خواهند‬ ‫رفت تا لیگ بیست و یکم را استارت بزنند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که بازی هفته دوم هر دو تیم نیز با سه روز تاخیر‬ ‫روز چهارشــنبه پنــج ابان انجام خواهد شــد؛ جایی که‬ ‫فوالد به مصاف الومینیوم می رود و پرسپولیس میزبان‬ ‫الومینیوم خواهد بود‪ .‬با این حساب باید منتظر ماند و‬ ‫دید که سازمان لیگ برنامه هفته سوم را به چه شکلی‬ ‫اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫هیچ چیز سر جای خود نبود‬ ‫ال کثیر از دبل دوحه تا‬ ‫فرصت سوزی ریاض‬ ‫بررسیوضعیتتیمفوتبالپرسپولیساز ماه ها‬ ‫قبل از دیدار برابر الهالل عربستان نشان می دهد‬ ‫دالیل بسیاری وجود دارد که باعث شدند نماینده‬ ‫ایــران در یک چهــارم نهایــی لیگ قهرمانان اســیا‪،‬‬ ‫شکســت ســختی برابر نماینده عربستان متحمل‬ ‫شــود‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬تیــم فوتبال پرســپولیس‬ ‫باوجود عملکرد بســیار خــوب در مرحله گروهی‬ ‫لیــگ قهرمانــان اســیا ‪ ۲۰۲۱‬و نمایــش قابل قبــول‬ ‫در دیــدار برابــر اســتقالل تاجیکســتان‪ ،‬درنهایت‬ ‫بــا نمایــش ضعیــف و دور از انتظــار برابــر الهالل‬ ‫عربســتان‪ ،‬از صعــود بــه نیمه نهایــی بازمانــد اما‬ ‫به راستی چه دالیلی باعث شد که فینالیست سال‬ ‫قبل لیگ قهرمانان اسیا نتواند بازی همیشگی خود‬ ‫را برابر الهالل به نمایش بگذارد؟‬ ‫جدایی ستاره های ملی پوش‬ ‫شــاید بتوان گفت مهم ترین عاملی که باعث‬ ‫شــد پرســپولیس همــان تیــم ســال های اخیــر در‬ ‫اســیا نباشــد‪ ،‬جدایــی ســه مهــره کلیــدی تیــم در‬ ‫نقل وانتقــاالت تابســتان باشــد‪ .‬احمــد نوراللهــی‬ ‫ن کنعانــی زادگان کــه از بازیکنــان‬ ‫و محمدحســی ‬ ‫ملی پوش پرسپولیس محسوب می شوند‪ ،‬در پایان‬ ‫فصل قبل از جمع سرخ ها جدا شدند تا مشخص‬ ‫شــود مدیران قبلی باشگاه‪ ،‬هنر خاصی در حفظ‬ ‫ســتاره ها ندارنــد‪ .‬در کنــار ا نهــا‪ ،‬شــهریار مغانلــو‬ ‫هم به سپاهان پیوست تا به نوعی ستون فقرات‬ ‫پرسپولیس و بهترین گلزن اسیایی این تیم‪ ،‬جمع‬ ‫سرخ ها را ترک کند‪ .‬جدایی این بازیکنان در حالی‬ ‫رقم خورد که یحیی گل محمدی از اواســط فصل‬ ‫قبــل اصرار زیادی بر تمدید قرارداد و حفظ همه‬ ‫بازیکنانتیمشداشت‪.‬‬ ‫خواسته هاینیمه تمامنقل وانتقاالتی‬ ‫یکی دیگر از مســائلی که پرســپولیس را تحت‬ ‫تاثیــر خــود قــرارداد‪ ،‬عملکــرد باشــگاه در جــذب‬ ‫بازیکنــان مورد درخواســت کادر فنی بــود‪ .‬درباره‬ ‫ایــن موضــوع‪ ،‬یحیی گل محمــدی در مصاحبه ای‬ ‫پیــش از دیــدار برابر اســتقالل تاجیکســتان گفته‬ ‫بــود‪« :‬مــا در بحــث تهاجمــی نتوانســتیم بــه ان‬ ‫چیــزی کــه در لیســت وجــود داشــت برســیم امــا‬ ‫درهرصورت یکســری مشــکالت مالی که باشــگاه‬ ‫دارد‪ ،‬بــه مــا اجــازه نمی دهــد در مقابــل تیم های‬ ‫دیگر کارکنیم‪ .‬بحث خالی بودن حساب باشگاه‬ ‫است چون حتی نتوانستیم با ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫بیش تر بازیکنانمان که ملی پوش بود را نگه داریم‪.‬‬ ‫اگر پول در باشــگاه بود‪ ،‬بازیکنان را می توانستیم‬ ‫حفظ کنیم‪ .‬دو بازیکن فیکس تیم ملی و مغانلو‬ ‫را به خاطر مشکالت مالی از دست دادیم و این‬ ‫مشکالت متاسفانه وجود دارد‪».‬‬ ‫نبود بازی رسمی قبل از یک مصاف حساس‬ ‫پرســپولیس در شــرایطی مرحله یک هشــتم و‬ ‫یک چهــارم نهایــی لیــگ قهرمانان اســیا را پشــت‬ ‫بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی‬ ‫گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد‬ ‫اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/11 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/26 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1200773‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1985‬شماره‪ ، 140060302006004239 :‬تاریخ‪ 1400/07/07 :‬جلسه هیات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه‬ ‫هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006001964‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم‬ ‫سیدرحیم نوربخش مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک‬ ‫شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪.‬‬ ‫هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه‬ ‫شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر‬ ‫مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات‬ ‫ضمیمه شامل مع االوسطه از سکینه نوربخش و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد‬ ‫تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد‬ ‫تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع‬ ‫بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم سیدرحیم نوربخش به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1130126234‬کدملی ‪ 1130126234‬صادره فرزند سیدحسین نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 163‬مترمربع پالک شماره ‪ 21‬فرعی از ‪ 80‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می‬ ‫نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک‬ ‫مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/11 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/26 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1200764‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2148‬شماره نامه‪ 140085602030011032 :‬چون ورثه اکبر بابایی فرزند‬ ‫محمدعلی بموجب درخواست وارده به شماره ‪ 1400/06/03-140021714314‬و به‬ ‫استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی شده‬ ‫که سند مالکیت شانزده حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه ششدانگ پالک شماره ‪ 6/410‬واقع در‬ ‫ملک اباد ‪ -‬نجف اباد بخش ‪ ۱۲‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ ۱۴‬دفتر ‪ 5‬متمم امالک بنام‬ ‫نامبرده ذیل ثبت شماره ‪ ۷۳۴۵‬و سند چاپی شماره ‪ ۷۰۵۰۵۳‬ثبت و سند صادر و تسلیم‬ ‫گردیده بعد بموجب سند انتقال قطعی شماره دفترخانه نجف اباد به نامبرده انتقال یافته‬ ‫و معامله دیگری هم انجام نشده است‪ .‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن‪ :‬به علت جابجایی‬ ‫مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند طبق تبصره یک‬ ‫اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هر کس مدعی انجام‬ ‫معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد‬ ‫خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده (‪ )۱۰‬روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل‬ ‫سند مالکیت و سند معامله به این اداره اعالم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند‬ ‫به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهدشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1400/07/26 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف‬ ‫اباد ‪/1206291‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زاهدان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫تجدید اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2149‬برابر رای شماره‪ 139960322001000842‬هیات دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫ســر گذاشت که به خاطر برنامه ریزی بازی ها و از‬ ‫طرفی شــروع نشــدن لیگ برتر ایران‪ ،‬عمال بدون‬ ‫انجام بازی رســمی‪ ،‬به مصاف رقبا رفت‪ .‬پیش از‬ ‫دیدار برابر استقالل تاجیکســتان و در ادامه برابر‬ ‫الهــال‪ ،‬یحیی گل محمدی بارها بــه این موضوع‬ ‫اشــاره کرده بود و سعی داشت با انجام بازی های‬ ‫دوستانه تیمش را به شرایط مسابقه برساند اما در‬ ‫دیدار برابر الهالل مشخص بود‪ ،‬خیلی در این امر‬ ‫موفق نبوده است‪.‬‬ ‫ضعف در برخی پست ها‬ ‫عملکــرد پرســپولیس در دیــدار برابــر الهــال‬ ‫ا نقــدر ضعیف بــود که به راحتی مشــهود بود در‬ ‫برخی پس ـت ها‪ ،‬بازیکنان ان عملکرد همیشــگی‬ ‫خــود را ندارنــد‪ .‬دربــاره این موضوع مجید جاللی‬ ‫به عنــوان یک کارشــناس گفته اســت کــه انتخاب‬ ‫بازیکنان برای بعضی از پست ها اشتباه بود‪ .‬البته‬ ‫بنا بر اظهارات جاللی‪ ،‬کادر فنی پرسپولیس هم در‬ ‫طول بازی متوجه انتخاب های اشــتباه خود شده‬ ‫بــود امــا دیگــر کار از کار گذشــته بــود و تغییــر در‬ ‫نفرات ممکن نبود‪.‬‬ ‫میزبانی الهالل و جو سنگین ورزشگاه‬ ‫یتــوان بــه ان‬ ‫یکــی دیگــر از عواملــی کــه م ‬ ‫اشــاره کــرد‪ ،‬میزبانــی عربســتان در این بــازی بود‪.‬‬ ‫عربســتانی ها که سال هاســت به خاطر مشکالت‬ ‫یهــای‬ ‫سیاســی بــه ایــران ســفر نکرده انــد‪ ،‬بــا الب ‬ ‫یهــای این چنینــی را از ‪AFC‬‬ ‫گســترده‪ ،‬میزبان ‬ ‫می گیرنــد و عمال از شــرایط ‪ ۱۰۰‬درصدی میزبانی‬ ‫هم استفاده می کنند‪ .‬کنفدراسیون فوتبال اسیا در‬ ‫حالی عربســتان را به عنوان میزبان متمرکز مرحله‬ ‫یک چهــارم نهایــی‪ ،‬نیمه نهایــی و فینــال لیــگ‬ ‫قهرمانــان اســیا ‪ ۲۰۲۱‬انتخاب کرد که قــرار بر این‬ ‫نبود الهالل با اســتفاده از این شــرایط‪ ،‬برای بازی‬ ‫برابــر پرســپولیس ‪ ۱۰۰‬درصــد ظرفیت ورزشــگاه را‬ ‫در اختیــار بگیــرد اما این اتفاق رخ داد و با حضور‬ ‫حداکثــری هوادارانش جو ســنگینی برای نماینده‬ ‫ایران ایجاد کرده بود‪.‬‬ ‫مشکل پرواز برای سفری ساده‬ ‫ساده ترینامکاناتی کهپرسپولیسمی توانست‬ ‫از ان برای ســفری با ارامش به عربســتان اســتفاده‬ ‫کند‪ ،‬پروازی بی دردسر و به موقع بود‪ .‬درحالی که‬ ‫کادر فنــی پرســپولیس تصمیم گرفته بــود این تیم‬ ‫فردای بازی تیم ملی برابر کره‪ ،‬به عربســتان ســفر‬ ‫کند‪ ،‬مشــکالت عجیبی باعث شــد عمال ســرخ ها‬ ‫ساعت ها در فرودگاه معطل شوند و درنهایت با‬ ‫از دست دادن یک جلسه تمرین مهم که قرار بود‬ ‫در عربستان برگزار شود‪ ،‬به خانه برگشتند‪ .‬درباره‬ ‫چرایــی ایــن موضــوع و اینکه چرا عربســتان برای‬ ‫صبح روز چهارشنبه به هواپیمای پرسپولیس اجازه‬ ‫فرود در فرودگاه پرسپولیس نداد‪ ،‬مباحث زیادی‬ ‫مطرح است که باید بررسی شود‪.‬‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک زاهدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عبدالباعث حسن زهی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 9‬کدملی ‪ 3621671277‬صادره زاهدان فرزند کریم داد در ششدانگ‬ ‫یک خانه به مساحت ‪ 184/93‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1427‬فرعی از ‪2838‬‬ ‫اصلی(که در راستای استانداردسازی و در اجرای بخشنامه شماره ‪ 91/23511‬مورخه‬ ‫‪ 91/01/29‬سازمان ثبت اسناد و امالک کشور باقیمانده پالک ‪ 33‬فرعی از ‪– 2838‬اصلی‬ ‫به پالک ‪ 1427‬فرعی از ‪ -2838‬اصلی اصالح گردید) واقع در بخش یک بلوچستان شهر‬ ‫زاهدان بلوار کشاورز خریداری از مالک رسمی اقای یعقوب عیسی زائی محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪ 1400/07/26‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬سه شنبه‬ ‫‪ 1400/08/11‬حسینعلی مالیی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان م الف ‪595‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زاهدان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫تجدید اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2150‬برابر رای شماره ‪ 140060322001000263‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک زاهدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای معین رودینی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 3611138002‬صادره زاهدان فرند محمد در ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت‪ 161/40‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 8‬فرعی از ‪ 2835‬اصلی واقع در بخش‬ ‫یک بلوچستان شهر زاهدان رزمجومقدم ‪ 60‬سمت چپ درب پنجم از محل مالکیت‬ ‫مشاعی متقاضی به استناد سند رسمی شماره ‪ 164872‬مورخه ‪ 1398/11/26‬دفترخانه ‪9‬‬ ‫زاهدان محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت مقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪ 1400/07/26‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬سه شنبه‬ ‫‪ 1400/08/11‬حسینعلی مالیی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان م الف‪599‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زاهدان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2151‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۲۲۰۰۱۰۰۰۰۱۰‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه تبت‬ ‫ملک زاهدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گل ناز ریگی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۶۶۹‬کدملی ‪ ۶۱۱۹۸۵۸۳۷۷‬مصادره میرجاوه فرزند عظیم در ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 151/36‬مترمربع قسمتی از پالک ‪ ۳۴۶۹‬اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر‬ ‫زاهدان کوچه منشعبه از خیابان جامی ‪ -‬جامی ‪ ۱۹‬جنب هتل بهار خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقای نوراهلل مسرت محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪ 1400/07/26‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬سه شنبه‬ ‫‪ 1400/08/11‬حسینعلی مالیی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان ‪/597‬م الف‬ ‫عیسی ال کثیر دو موقعیت مشابه گلزنی به دست‬ ‫اورد اما قدر ان ها را ندانســت‪ .‬پرســپولیس در حالی به‬ ‫مصــاف الهــال عربســتان رفته بــود که همــه از قدرت‬ ‫فوق العــاده ایــن تیــم در خــط حملــه اگاه بودنــد و‬ ‫می دانســتند پرسپولیس اگر چشــم به صعود دارد باید‬ ‫قدر موقعیت هاینصفهو نیمه اشرانیز بدانداماچنین‬ ‫نشــد تا الهالل در ورزشــگاه پرنس فیصل ریاض ســه بار‬ ‫دروازه سرخ ها را بگشاید‪ .‬در این بازی عیسی ال کثیر‬ ‫و وحید امیری زوج هجومی قرمزها را تشکیل دادند و‬ ‫با توجه به تمایل دفاعی امیری در این بازی‪ ،‬ال کثیر‬ ‫مهاجم هدف بود و در این دیدار دو موقعیت خوب‬ ‫را داشت‪ .‬اولین موقعیت عیسی در دقیقه هشت به‬ ‫دست امد؛ در شرایطی که ابی ها از همان دقیقه اول‬ ‫بــه روی دروازه لــک توپ می ریختنــد پرســپولیس یک‬ ‫موقعیت را در محوطه جریمه حریف به دست اورد‬ ‫کــه این توپ بــا برخورد به پای مدافــع الهالل به کرنر‬ ‫تبدیل شد‪ .‬پس ازاینکه پرســپولیس گل اول را دریافت‬ ‫کرد با حرکت خوب عالیشاه از سمت راست توپ به‬ ‫عیسی ال کثیر سپرده شد و او این بار در موقعیتی بهتر‬ ‫ازانچه در دقیقه هشــت به دســت امده بــود‪ ،‬فرصت‬ ‫تک به تک شــدن با معیــوف را یافت اما بــدون فکر و‬ ‫محکم به توپ ضربه زد تا دروازه بان به راحتی ان را دفع‬ ‫کند‪.‬عیسیفصلقبلدر اینمرحلهمقابلپاختاکور دبل‬ ‫کرده بود اما امسال دو موقعیت خوب تیمش در نیمه‬ ‫اول را هدر داد تا پرســپولیس شانســی برای برگشت به‬ ‫بازینداشتهباشد‪.‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زاهدان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2152‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۲۲۰۰۱۰۰۰۱۹۴‬هیات دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک زاهدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای خانم فرشته پودینه به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۳‬صادره گرگان فرزند محمد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت‬ ‫‪ 118/22‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۳۶‬فرعی از ‪ ۴۷۹۷‬اصلی واقع در بخش یک‬ ‫بلوچستان شهر زاهدان خیابان سعدی‪ ،‬کوچه سعدی ‪ ۱۲‬موضوع سند مالکیت مشاعی به‬ ‫شماره دفتر الکترونیکی ‪ ۱۳۹۹۲۰۳۲۲۱۰۱۷۵۲۰‬که بنام متقاضی میباشد محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪ 1400/07/26‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬سه شنبه‬ ‫‪ 1400/08/11‬حسینعلی مالیی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان ‪/602‬م الف‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مـدرک فـارغ التحصیلـی اینجانـب فائـزه ماهـری فرزنـد علـی محمـد به شـماره‬ ‫شناسـنامه ‪ 873‬صادره از شـمیران در مقطع کاردانی ناپیوسـته رشـته فرش دستباف‬ ‫‪ 81150240372‬مفقود گردیده اسـت‬ ‫صـادره از واحـد دانشـگاه نجـف ابـاد با شـماره‬ ‫‪82/5/16‬‬ ‫و فاقـد اعتبـار مـی باشـد‪ .‬از یابنده تقاضا می شـود اصل مـدرک را به دانشـگاه ازاد‬ ‫اسـامی واحـد نجف ابـاد ارسـال نماید‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مـدرک فـارغ التحصیلی اینجانب مهین امیرشـاه کرمی فرزند عبدالصمد به شـماره‬ ‫شناسـنامه ‪ 2022‬و کدملی ‪ 1285723971‬صادره از اصفهان در مقطع کارشناسـی‬ ‫و کارشناسـی ارشـد رشـته تاریخ صادره از واحد دانشـگاه نجف اباد با شـماره های‬ ‫‪ 36800222‬مفقـود گردیـده اسـت و فاقد اعتبار می باشـد‪ .‬از یابنده تقاضا‬ ‫‪ 37500913‬و‬ ‫‪2717‬‬ ‫‪10964‬‬ ‫مـی شـود اصل مـدرک را به دانشـگاه ازاد اسـامی واحد نجف اباد ارسـال نماید‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫گواهـی میشـود پروانـه مسـئول فنـی ازمایشـگاه درمانـگاه رازی‬ ‫بهارسـتان واقـع در بهارسـتان بـه شـماره ‪12/7/8/48069‬پ مورخه‬ ‫‪ 1386/11/29‬بـه نـام دکتـر محسـن سـروش نیـا مفقود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط میباشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی کارت و برگ سبز خودرو‬ ‫بدینوسـیله اگهـی مـی شـود کارت و بـرگ سـبز خـودرو وانـت‬ ‫سـایپا بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1396‬تیـپ ‪ 151‬بـه شـماره موتـور‬ ‫‪M13 /5876119‬و به شـماره شاسـی ‪NAS451100H4968544‬‬ ‫بـه مالکیت مصطفی عباس پور و به شـماره انتظامـی ‪ 67‬ایران ‪474‬‬ ‫ج ‪ 27‬از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪26‬مــهر ماه ‪ 18 / 1400‬اکتبر ‪ 11 / 2021‬ربیع االول ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1188‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫فناوران مشکل احداث سدهای‬ ‫زیرزمینی را رفع می کنند‬ ‫فناوران کشور برای مقابله با خشکسالی راهکاری فناورانه ارائه دادند تا یکی از مشکالت مهم‬ ‫در احداث سدهای زیرزمینی را رفع کنند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬این روزها با گرم تر شدن زمین و مشکالت و‬ ‫چالش های مربوط با حوزه اب دسترسی به منابع جدید نیازی اساسی شده است‪ .‬البته این موضوع‬ ‫سابقه دیرینه دارد‪ .‬سال ها پیش نیاکان ما با حفر قنات نیاز خود را رفع می کردند‪ .‬در ان سال ها‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫این راهکاری مبتکرانه بود که به ذهن ان ها برای مقابله با خشکسالی رسید؛ اما توسعه فناوری‬ ‫راه حل هایی نوین را پیش روی ما قرار داده است‪ .‬فناوری ابزاری برای خلق موقعیت های جدید‬ ‫شده است تا بر مشکالتی مانند کم ابی فائق شویم‪ .‬یکی از راهکارها برای مقابله با کم ابی به ویژه‬ ‫در مناطق خشک و نیمه خشک توسعه اب های زیرزمینی با استفاده از روش های مختلف مانند‬ ‫احداث سدهای زیرزمینی است‪ .‬این سدها سازه هایی زیرزمینی هستند که ذخایر ابی را در زیرزمین‬ ‫ایجاد می کنند؛ ان هم با مســدود کردن جریان های زیرقشــری یا اب های زیرزمینی؛ اما مشکالتی‬ ‫در احداث ان ها وجود دارد‪ .‬مهمترین مشــکل نیز‪ ،‬تعیین مناطق مناســب برای توســعه و ایجاد‬ ‫این سدها است‪ .‬فناوران کشور با حمایت کارگروه تخصصی توسعه فناوری های اب‪ ،‬خشکسالی‪،‬‬ ‫فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راهکاری برای حل ان ارائه‬ ‫دادند و طرحی با عنوان «فناوری ایجاد سد ترکیبی زیرزمینی و اب بندان ابشاری» را اجرایی کردند‪.‬‬ ‫تشکیل وزارت خانواده‬ ‫در کشور ضروری است‬ ‫نشســت هم اندیشــی نخبــگان و فعاالن‬ ‫اجتماعــی عرصــه خانــواده بــه همــت مرکــز‬ ‫تخصصی خانواده سازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشــی شهرداری اصفهان و با حضور اعضای‬ ‫شــورای اســامی شــهر اصفهــان در کتابخانــه‬ ‫مرکزیبرگزار شد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫ورزشــی شــورای اسالمی شــهر اصفهان در این‬ ‫نشســت گفــت‪ :‬ایجاد شــهر خانــواده محور‪،‬‬ ‫تقویــت و تحکیم خانــواده و توجه به کارکرد‬ ‫ان در الگــوی اســامی جــز مســائل مهمــی‬ ‫بوده که شــورای ششــم به ان توجه ویژه دارد‬ ‫چراکــه خانــواده مرکــز رشــد‪ ،‬تربیــت و کانون‬ ‫ارامش افراد است‪ .‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫مهــروی پور اظهار داشــت‪ :‬محــور قرار گرفتن‬ ‫خانواده در قوانین و مقررات شهری و برنامه و‬ ‫سیاست های اجرایی یکی از اولویت های این‬ ‫دورهشورابوده کهاولویتانمباحثفرهنگی‬ ‫و اجتماعی است‪ .‬او بابیان اینکه در دوره های‬ ‫گذشــته به موضوع خانواده پرداخته شده بود‬ ‫اماتصمیم گیری هایانعملیاتینشد‪،‬افزود‪:‬ما‬ ‫به عنواننمایندهمردمبایدنگاهعملیاتیبهاین‬ ‫موضوع داشته باشیم و در این راستا از نظرات‬ ‫نخبــگان جامعه اســتفاده کرده تا بــه اهداف‬ ‫موردنظر خود برسیم‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری اصفهان‬ ‫تاکنون برنامه هایی را در خصوص اهمیت به‬ ‫خانــواده اجــرا کرده اما برگــزاری این برنامه ها‬ ‫کافــی نبــوده لذا بهتر اســت برای برگــزاری هر‬ ‫چه بهتر اینبرنامه هااز نظراتنخبگاننهایت‬ ‫اســتفاده را ببریــم تــا در امــور مربوطــه موفق‬ ‫باشــیم‪ .‬رئیس کمیســیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشــی شــورای اسالمی شهر اصفهان ادامه‬ ‫داد‪ :‬در نظــر داریــم برنام ـه ای تدوین کنیم تا‬ ‫نظراتنخبگانحاضر در اینجلسه‪،‬عملیاتی‬ ‫شود و همچنین بتوانیم از صحبت های ان ها‬ ‫برای یک سیاســت کلی بهره مند شویم تا این‬ ‫پیشــنهاد ها در شــهر اصفهان به مرحلــه اجرا‬ ‫برســد‪ .‬حجت االسالم والمسلمین مهروی پور‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بایــد از مســائل حاشــیه ای دوری‬ ‫و شــهر اصفهان را به شــهر دوســتدار خانواده‬ ‫تبدیــل کنیم تــا خانــواده همیشــه در اولویت‬ ‫مسائلشهریباشد‪.‬‬ ‫خانواده محوری از اهداف اصلی‬ ‫مدیریت شهری‬ ‫همچنیــن در ادامــه ایــن نشســت عضــو‬ ‫هیئت رئیســه شــورای اســامی شــهر اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬ما در مدیریت شهری باید به خانواده‬ ‫نــگاه محــوری داشــته باشــیم و ایــن موضــوع‬ ‫از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪ .‬فرزانــه‬ ‫کالهدوزان اظهار داشــت‪ :‬اکنون در شهرداری‬ ‫اقدامات جزیره ای در حال انجام بوده و نهاد‬ ‫و گروه هایی وجود دارد که در حال تالش برای‬ ‫موضوعاتخانوادههستندامابهتر استهمه‬ ‫فعالیتدانش بنیان‬ ‫به واسطه گری ازدواج رسید‬ ‫مدیر مجموعه توانمندسازی و تسهیلگری ازدواج «ادم و حوا» درباره فعالیت های این سامانه‬ ‫برای ترویج ازدواج در جامعه توضیحاتی ارائه داد‪.‬‬ ‫حسین اصغری مدیر مجموعه توانمندسازی و تسهیلگری ازدواج «ادم و حوا» در گفت وگو با‬ ‫باشگاهخبرنگارانجوان‪،‬بااشارهبهاین کهاینسامانهبه عنواناولینمجموعهتخصصیجمعیت‬ ‫امامرضایی هافعالیترسمیخودراهمزمانباسالروز ازدواجحضرتامیر مومنانعلیعلیه السالم‬ ‫و حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها از تابستان سال گذشته در حوزه ازدواج و خانواده اغاز کرد‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬ادم و حوا پس از بررسی های بسیار در حوزه ازدواج به این نتیجه رسیده است که‬ ‫تاثیرگذاری عمیق و کالن در حوزه خانواده به صورت تک بعدی اتفاق نخواهد افتاد و با توجه به‬ ‫معضالت کنونی جامعه باید مجموعه ای از خدمات به صورت صحیح و تحت اشراف کارشناسان‬ ‫خبره حوزه خانواده و ازدواج در کنار هم قرار گیرند تا به ســمت نقطه مطلوب حرکت کنیم‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکه پایه و مبنای اولیه ادم و حوا اصیل بودن این طرح بر مبنای اصول اسالمی و پایه دوم‬ ‫ان رعایت تمام نکات قانونی و علمی است‪ ،‬افزود‪ :‬وساطت ازدواج در مجموعه ادم و حوا به روش‬ ‫کامالسنتیبینخانواده هاانجاممی شودو از الگوریتم هایتطبیقیابیتحتنظراتاساتیدمطرح‬ ‫ً‬ ‫حوزه خانواده صورت می گیرد‪ .‬اصغری خاطرنشان کرد‪ :‬مجموعه ادم و حوا فعالیت مطالعاتی و‬ ‫اجرایی خود را از دو سال گذشته اغاز کرده که ‪ ۱۵‬ماه است با اعالم عمومی به صورت رسمی این‬ ‫مجموعا ‪ ۳۶۲‬زوج به خانه بخت رفتند و تاکنون یک‬ ‫فعالیت ادامه دارد و در طول این مدت نیز‬ ‫ً‬ ‫مورد طالق هم نداشتیم؛ البته خیلی از افراد از این طریق ازدواج کردند‪ ،‬ولی اطالعات خود را در‬ ‫اختیار مجموعه ادم و حوا نگذاشتند که بر این مبنا تعداد ازدواج های صورت پذیرفته بیشتر از‬ ‫امار رسمی است‪ .‬این فعال حوزه خانواده گفت‪ :‬مجوز رسمی مجموعه ادم و حوا توسط سازمان‬ ‫درزمینه تسهیلگری و واسطه گری ازدواج صادرشده است و عملکرد مجموعه ادم‬ ‫تبلیغات اسالمی‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه ازدواج دائم بوده و فعالیت ان در قالب اموزش‪ ،‬تســهیل گری بــرای ازدواج‪،‬‬ ‫و حــوا تنهــا‬ ‫ٔ‬ ‫توانمندسازی زوجین و مشاوره است‪ .‬وی درباره سامانه وساطت ازدواج ادم و حوا توضیح داد‪:‬‬ ‫این نرم افزار باهوش مصنوعی بر اساس فرمولی که به ان داده شده است و با توجه به نوع پاسخ‬ ‫به سواالت فرم های مربوط به خانم ها و اقایان این افراد را به هم معرفی می کند‪ ،‬اپراتور حاضر‬ ‫در مجموعه با تماس با این دو فرد‪ ،‬گزینه ها را در مرحله اولیه معرفی می کنند‪ .‬این فعال حوزه‬ ‫خانواده در ادامه تصریح کرد‪ :‬اگر از طرف هردو متقاضی ازدواج مانعی وجود نداشــته باشــد با‬ ‫کمک ادم و حوا در این مرحله خانواده وارد می شوند و با تماس با والدین گزینه را معرفی می کنند‬ ‫و خواستگاری رسمی و سنتی انجام می شود‪ .‬مدیر مجموعه ادم و حوا به یک روش دیگر انتخاب‬ ‫در این اپلیکیشــن هم اشــاره کرد و افزود‪ :‬کاربران می توانند از بین فرم های بدون مشــخصات و‬ ‫اطالعات شخصی که فقط پاسخ به ‪ ۱۴۰‬سوال مختلف در مورد خود فرد و ویژگی های مطلوب‬ ‫همسر اینده است گزینه موردعالقه خود را انتخاب کنند و همین مراحل باال را ادامه دهند‪ .‬او در‬ ‫پایان یاداور شد‪ :‬تمامی خدمات سامانه ادم و حوا و اقدامات تسهیل گری ازدواج جوانان‪ ،‬توسط‬ ‫خیرین مجموعه تامین منابع مالی می شود و تمامی اقشار و جوانان در سنین مختلف می توانند‬ ‫در اینسامانهثبت نام کنند‪.‬‬ ‫ایــن نهادهــا تبدیــل به یک مجموعه شــوند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬شــهر اصفهان افتخاراتی مانند شــهر‬ ‫دوستدار کودک‪ ،‬شهر دوستدار سالمند و شهر‬ ‫خالق را کســب کرده اســت که اگر نهادی نیز‬ ‫برای خانواده تشکیل شود می تواند همه این‬ ‫موضوعات را زیرمجموعه خود قرار داده و به‬ ‫بهترین شــکل ان ها را پوشــش دهد‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکــه خانــواده نمونه ای از جامعه اســت که‬ ‫تمامــی ارکان را پوشــش می دهــد‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫اگــر زنــان در جامعــه توانمنــد شــوند شــاهد‬ ‫اســتحکام بهتر خانــواده نیز خواهیم بــود اما‬ ‫بهتر اســت مدیریت شــهری نگاهــی به تمام‬ ‫اعضــای خانواده داشــته باشــد تــا اصفهان به‬ ‫شــهری خانواده محــور تبدیل شــود‪ .‬در پایان‬ ‫نیــز رئیــس اداره اجتماعــی ســازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعــی وزشــی شــهرداری اصفهــان گفــت‪:‬‬ ‫بحث خانواده یکی از مسائل مهمی است که‬ ‫بایستی بین نخبگان و فعالین عرصه خانواده‬ ‫بــه اجماع نظر برســد‪ .‬مســعود مهدویــان فر‬ ‫افــزود‪ :‬پنــج اولویــت در سیاس ـت گذاری های‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی کشــور وجــود دارد کــه‬ ‫این سیاس ـت ها شــامل اعتیاد‪ ،‬طالق‪ ،‬فساد و‬ ‫فحشــا‪ ،‬حاشیه نشــینی و نقاط بحران شهری‬ ‫یشــود‪ .‬او بابیان اینکه خانواده بر روی این‬ ‫م ‬ ‫سیاست ها اثرگذار اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امارها‬ ‫نشــان می دهد که شــهر اصفهــان در مباحث‬ ‫ازدواج و طالق در وضعیت خوبی قرار ندارد‬ ‫ارائه تسهیالت ویژه به زوجین‬ ‫روستایی و عشایر دهه‪۶۰‬‬ ‫معــاون امــور زنان و خانواده رئیس جمهــوری گفت‪ :‬طبق تفاهم نامه معاونت زنان با‬ ‫معاونت روستایی‪ ،‬مقررشده اگر زوجین روستایی و عشایر متولد دهه‪ ۶۰‬باشند‪ ،‬تسهیالتی‬ ‫به طور ویژه در اختیار ان ها قرار گیرد که این تســهیالت معطوف به اســتان خاصی نیســت‬ ‫و شــامل تمام روســتاییان و عشــایر می شــود؛ همچنین رایزنی خواهیم کرد تا در اولویت‬ ‫مسکن هاییکهتعلقمی گیردنیز قرار گیرند‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬انسیهخزعلیدر مراسمامضایتفاهم نامهبامعاونتتوسعهروستایی‬ ‫و تجلیلاز زنانروستاییبهمناسبتروز جهانیزنانروستایی‪،‬اظهار کرد‪:‬ازجملهاسیب های‬ ‫روستا کم شدن ازدواج است‪ ،‬هرچه بتوانیم در این مسئله تالش خواهیم کرد اگرچه بخش‬ ‫عمده ای از این مســئله به فرهنگ ســازی بازمی گردد و ما نیاز به کار جدی در نوع و ســبک‬ ‫زندگی داریم چراکه برخی مسائل و شیوه هایی که در سبک زندگی تغییر ایجاد می کند به‬ ‫توسعهخانوادهو جمعیتضرر می رساند‪.‬‬ ‫پیگیری برای رفع مشکالت زنان برای اخذ تسهیالت کم بهره‬ ‫و مدیرکل ثبت احوال در مصاحبه ای اشاره کرد‬ ‫که استان اصفهان پس از استان تهران و فارس‬ ‫بیشترین امار طالق را به خود اختصاص داده‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به اینکه این گونه نشست ها‬ ‫باهدف اجماع نظر در بین نخبگان تشــکیل‬ ‫یشــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــا توجه به ایــن امار ما‬ ‫م ‬ ‫بایــد نــگاه ویژ هتــری بــه وضعیــت ازدواج و‬ ‫طــاق داشــته باشــیم؛ بیــش از ‪ 20‬دســتگاه و‬ ‫نهادهــای مدنــی در حــوزه خانــواده دخیــل‬ ‫هستند و کارهای زیادی را انجام می دهند اما‬ ‫ایــن اقدامات کافی نیســت و مــا باید در بین‬ ‫نخبــگان و فعــاالن اجتماعی به یــک اجماع‬ ‫نظر برسیمو اولویت هارامشخص کنیم‪.‬رئیس‬ ‫اداره اجتماعــی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی‬ ‫ورزشــی شــهرداری اصفهــان اظهار داشــت‪ :‬ما‬ ‫در حوزه اجتماعی نیازمند سیاست گذاری های‬ ‫مسئله محور هستیم زیرا اکنون در کشورهای‬ ‫پیشــرفته‪ ،‬وزارت خانواده تشکیل شده است؛‬ ‫امــروز اگــر در کشــور وزارت خانــواده و وزارت‬ ‫ازدواج را تشــکیل دهیم بســیاری از مشکالت‬ ‫کشــور کم خواهد شد و می توانیم به اهداف‬ ‫موردنظــر خــود برســیم‪ .‬مهدویــان فــر بابیان‬ ‫اینکه این نشســت به درخواســت کمیســیون‬ ‫فرهنگــی اجتماعــی شــورای اســامی شــهر‬ ‫اصفهــان و توســط مرکز تخصصــی خانواده‬ ‫برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد همگرایی و طراحی‬ ‫فیزیکی و کالبدی شــهر از مواردی اســت که‬ ‫باید به ان توجه شــود‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫پردیــس خانواده چندین ســال اســت که در‬ ‫برنامه های مدیریت شــهری وجــود دارد اما‬ ‫بــه ثمــر نرســیده لذا مــا باید این موضــوع را‬ ‫نیــز پیگیری کنیــم؛ همچنین باید دسترســی‬ ‫مــردم بــه خدمات حــوزه ســامت خانواده‬ ‫تتــر شــود تا‬ ‫در مناطــق کــم برخــوردار راح ‬ ‫شهری خانواده محور را داشته باشیم‪ .‬گفتنی‬ ‫اســت؛ بیش از ســی نفر از اساتید دانشگاه‪،‬‬ ‫نخبگان و فعاالن اجتماعی‪ ،‬کنشگران حوزه‬ ‫خانواده‪ ،‬سازمان های مردم نهاد و خیریه ها‬ ‫و سازمان های مرتبط با حوزه خانواده ازجمله‬ ‫بهزیستی‪،‬اموزش وپرورش‪،‬سپاه‪،‬دفتر تبلیغات‬ ‫حوزه علمیه و ‪ ...‬در این نشست هم اندیشی‬ ‫به بیان نظرات و ایده های خود پرداختند‪.‬‬ ‫زنان تولیدکننده ‪ ۸۰‬درصد محصوالت کشاورزی‬ ‫معاون اموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی بابیان‬ ‫اینکــه بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد فعالیت های مربوط بــه دام و‬ ‫تهــای مربــوط بــه زراعت و‬ ‫همچنیــن ‪ ۴۰‬درصــد فعالی ‬ ‫باغبانیتوسطزنانروستاییانجاممی شود‪ ،‬گفت‪:‬تولید‬ ‫‪ ۸۰‬درصد محصوالت کشــاورزی با روش ســنتی بر عهده‬ ‫زنانروستاییاست‪.‬‬ ‫بهگزارشایرنا‪،‬دکتر علی اکبر مویدیدر مراسمامضای‬ ‫تفاهم نامه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم و‬ ‫معاونــت امــور زنان و خانواده که با حضور دکتر انســیه‬ ‫خزعلی معاون رئیس جمهــوری در امور زنــان و خانواده‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬امروز چهار میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر در کشور بهره بردار کشاورزی هستند‬ ‫که با تالش و پشتکار امنیت غذایی را رقم می زنند که بسیاری از انان زنان هستند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫به طورکلی جمعیت زنان روستایی و عشایری‪ ۱۰،‬میلیون نفر است که بالغ بر ‪ ۱۲.۴‬جمعیت کشور‬ ‫را شامل می شوند و از این تعداد حدود ‪ ۷۳‬درصد باسواد و ‪ ۶‬میلیون نفر در سن ‪ ۱۸‬سال هستند‪.‬‬ ‫معاون اموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد‪ :‬بیش از ‪ ۷۰‬درصد فعالیت های مربوط‬ ‫به دام و طیور کشور توسط زنان روستایی و عشایری و همچنین ‪ ۴۰‬درصد فعالیت های مربوط‬ ‫یشــود‪ .‬او افزود‪ :‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد تولیدات‬ ‫به زراعت و باغبانی توســط زنان روســتایی انجام م ‬ ‫محصوالت کشاورزی که از روش سنتی کسب می شود را زنان روستایی بر عهده دارند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫زنان روستایی هم در تحکیم بنیان خانواده و هم تولید محصوالت کشاورزی و امنیت غذای کشور‬ ‫نقش برجسته ای دارند بر همین اساس یکی از دفاتر شش گانه معاونت توسعه روستایی به دفتر‬ ‫فعالیت زنان روســتایی و عشــایری اختصاص داد هشــده‬ ‫تســازی‪ ،‬نهادســازی و‬ ‫اســت که ســه وظیفه اصلی ظرفی ‬ ‫ترویــج کارافرینــی را بــر عهــده دارد‪ .‬مویــدی با یــاداوری‬ ‫اینکــه به گفته وزیر جهاد کشــاورزی‪ ،‬هنوز راه زیــادی در‬ ‫پیش داریم و باید توجه ویژه ای به زنان روستایی شود‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر توجه ویــژه و کافی به حــوزه زنان‬ ‫روستایی و عشایری داشته باشیم شاهد افزایش عملکرد‬ ‫و تولید خوب محصوالت کشاورزی خواهیم بود‪ .‬معاون‬ ‫اموزش و ترویج وزارت جهاد کشــاورزی با تاکید بر اینکه‬ ‫قهــای خرد‬ ‫پروژ ههــای خوبــی در حــوزه تشــکیل صندو ‬ ‫زنان روستایی انجام شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ ۳۶۰۰ :‬صندوق در بخش اشتغال زایی‪ ،‬کسب درامد‬ ‫و معیشت زنان روستایی راه اندازی شده است‪ .‬او با یاداوری اینکه زنان روستایی نقش برجسته ای‬ ‫در تولید محصوالت خانگی دارند‪ ،‬افزود‪ :‬این امر با هماهنگی و همکاری معاونت زنان ریاست‬ ‫جمهوری انجام شد و تولیدات محصوالت سالم و استاندارد روستایی به بازار عرضه شده است‪.‬‬ ‫به طور حتم با مشارکت بیشتری که برنامه ریزی شده و دکتر خزعلی قول ان را داد فرصت اشتغال‬ ‫بیشتر برایزنانروستاییداشتهباشیم‪.‬مویدیاظهار داشت‪:‬در کشور بیشاز ‪ ۱۴۳۰‬مرکز خدمات‬ ‫روستاییداریمکهبه صورتمستقیمباروستاییاندر ارتباطهستندو اگر بتوانحوزهزنانراگسترش‬ ‫داد امکان افزایش تولیدات کشاورزی را خواهیم داشت‪ .‬او یاداور شد‪ :‬از سال گذشته با همکاری‬ ‫اموزش وپرورش‪ ،‬هنرســتان های کشــاورزی احیا شدند که تعدادی از این هنرستان ها ویژه دختران‬ ‫روستایی خواهد بود که بیش از هزار نفر از دختران روستایی به صورت شبانه روزی اموزش ببیند‪.‬‬ ‫معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری بابیان اینکه در پی رفع مشکالت زنان برای‬ ‫گرفتنتسهیالتاز قبیلضامنو سندو امثالهمهستیم‪،‬تصریحکرد‪:‬در پیرفعاینمشکالت‬ ‫هســتیم تا تســهیالت با بهره کمتر و زمان و ماندگاری بیشــتر در اختیار این افراد قرار گیرد‪.‬‬ ‫تفاهم نامهامروز معاونتزنانو خانوادهبامعاونتروستاییو تفاهم نامهدیگریباوزارت‬ ‫کشاورزی در این راستا است تا به طور خاص از زنان برای اشتعال زایی یا فعالیت های عمران‬ ‫درزمینه ازدواج و ‪ ...‬توجه کنیم‪ .‬خزعلی گفت‪ :‬تامین‬ ‫روستایی که زنان نیاز دارند و حتی‬ ‫ٔ‬ ‫بیمه های درمانی به صورت فراگیر در روستاها انجام گرفته و اگر جایی تحت پوشش نیست‬ ‫بایداطالع رسانیشود‪.‬همین طور بیمهتامیناجتماعیبرایبخشیاز زنان کهتحتپوشش‬ ‫بودند‪،‬انجام شدهاست‪ .‬معاونامور زنانو خانوادهرئیس جمهوریباتاکیدبر لزومحمایت‬ ‫از زنان روستایی که محور و قوام روستا و منجر به پایداری و پویندگی روستا هستند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هر جا این زنان حضور داشتند شاهد کاهش مهاجرت و تولید و مولد بودن محصوالت‬ ‫بوده ایم‪ .‬حمایت از این زنان باید به صورت خاص انجام گیرد‪.‬‬ ‫نرخ تورم در روستاها بیشتر از شهرهاست‬ ‫معــاون امــور زیربنایی معاونت مناطق محروم و توســعه روســتایی رئیس جمهور‬ ‫گفــت‪ :‬به طــور عمومی نرخ تورم در جامعه روســتایی بیشــتر از نــرخ تورم در جامعه‬ ‫شــهری اســت و زندگی در جامعه روســتایی گرانتر اســت‪ .‬نعمت اهلل رضایی معاون‬ ‫توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری نیز در مراسم امضای تفاهم نامه‬ ‫با معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری و تجلیل از زنان روستایی به مناسبت‬ ‫روز جهانی زنان روستایی‪ ،‬اظهار کرد‪ ۵۴ :‬درصد اقتصاد روستایی از بخش کشاورزی‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬درصد از بخش صنعت و ‪ ۱۸‬درصد از بخش خدمات است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬نیمی‬ ‫از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند اما میزان مشارکت زنان در مناطق روستایی‬ ‫و در فعالیت اقتصادی به مراتب بیشــتر از میزان مشــارکت در مناطق شــهری است و‬ ‫باید برای زنان روستایی امکانات خاص خود را در نظر بگیریم‪ .‬رضایی بابیان اینکه‬ ‫بیش از یک میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار تحصیل کرده دانشــگاهی در مناطق روســتایی داریم‬ ‫کــه حــدود ‪ ۵۰‬درصد ان ها زنان هســتند‪ .‬اظهار کرد‪ :‬طــی این تفاهم نامه با معاونت‬ ‫زنان منابعی برای اســتان های منتخب در نظر گرفته شــده اســت اما تســهیالت و وام‬ ‫نیست که منجر به اشتغال می شود بلکه توانایی یا مهارت درخواست کننده تسهیالت‬ ‫منجر به اشــتغال می شــود‪ .‬در این نشســت همچنین علی اکبر مویدی معاون ترویج‬ ‫و امــوزش کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی گفت‪ :‬یکی از کارهای برنامه ریزی شــده‪،‬‬ ‫احیای هنرستان های کشاورزی است که این امر از سال گذشته در معاونت اموزش و‬ ‫ترویج کلید خورده و تعدادی از این هنرستان ها را ویژه دختران روستایی برنامه ریزی‬ ‫کرده ایــم و امیدواریــم بیــش از هــزار نفــر از دختــران روســتایی در این مراکــز اموزش‬ ‫ببینند‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬چهار میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر بهره بردار کشاورزی در کشور وجود‬ ‫دارد کــه تعــدادی از ان ها را زنان روســتایی تشــکیل می دهند‪ .‬مویــدی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫بیــن جمعیــت ایــران‪ ۱۰ ،‬میلیون زن روســتایی و عشــایری وجــود دارد و بالغ بر ‪12/4‬‬ ‫درصد جمعیت ایران را این زنان تشکیل می دهند که بیش از ‪ ۷۳‬درصد ان ها باسواد‬ ‫هســتند‪ .‬همچنین شــش میلیون نفر از ان ها در ســن ‪ ۱۸‬ســال هســتند‪ .‬مویدی بابیان‬ ‫اینکه بیش از ‪ ۷۰‬درصد فعالیت دام و طیور در بخش کشــاورزی را زنان روســتایی و‬ ‫عشــایر انجــام می دهنــد‪ ،‬افزود‪ ۴۰ :‬درصد از فعالیت زراعــت و باغبانی و بالغ بر ‪۸۰‬‬ ‫درصد زنجیره فراورده و تولید محصوالت کشاورزی به روش سنتی نیز بر عهده زنان‬ ‫روستایی است‪ .‬معاون وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به‬ ‫پروژه های انجام شده این معاونت طی سال های قبل‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حوزه تشکیل‬ ‫صندوق های خرد زنان روســتایی بالغ بر ‪ ۳۶۰۰‬صندوق تشکیل شــده که نقش بســیار‬ ‫خوبی در اشــتغال زایی و درامد و معیشــت زنان روســتایی داشته است‪ .‬همچنین در‬ ‫تولید محصوالت ســالم نیز زنان روســتایی نقش زیادی داشــته اند‪ .‬ازجمله پروژه های‬ ‫دیگــر طــی ایــن ســال ها‪ ،‬پروژه تولید محصوالت ســالم و اســتاندارد و توجــه ویژه به‬ ‫بحث باغچه های خانگی با همکاری وزارت بهداشت بود که انجام شد‪.‬‬ ‫اموزش وپرورش در اولویت‬ ‫نبوده و نیست‬ ‫اگر در چهار دهه گذشــته به تحلیل‬ ‫اوضــاع اموزش وپــرورش عضو حیاتی‬ ‫بهبود رضائی‬ ‫و تاثیرگــذار جامعه بپردازیم متوجه‬ ‫خواهیم شــد که در اولویت های اول‬ ‫نبوده است‪ .‬این را می توان از اوضاع‬ ‫معیشتیوموقعیتشغلیفرهنگیان‬ ‫و نیز اینده غیر روشن و همراه با ابهام پیش رو دانش اموزان قابل درک است هر دوی این‬ ‫قشر عظیم جامعه در ارامش نیستند همواره اینده ان ها تحت تاثیر تصمیمات خلق الساعه‬ ‫مسئوالن بوده است و در هیچ برهه ی زمانی در اشتغال‪ ،‬زندگی و نیز اینده ان ها ثباتی به‬ ‫چشم نخورده است‪ .‬وزارت اموزش وپرورش و وزیرش ان قدر مهم نبوده که کانون توجهات‬ ‫تصمیم گیرنــدگان حاکمیت قرار بگیرد افــراد درجه چندم را برای ایــن وزارت خانه انتخاب‬ ‫و معرفی نموده اند افرادی که خود برای دیدن رئیس جمهور و یا بردن الیحه به مجلس‬ ‫نه تنها توانمندی الزم را که نداشته اند بلکه چنان از موقعیت ضعیفی برخوردار بوده اند که‬ ‫بعد از خروج از وزارت قریب به اتفاق نسبت به موقعیت هم تراز خود با دیگر وزرا مدعی‬ ‫بی انصافیوبی عدالتیهستند‪.‬معلمتنهاکارمنددولتاستکهنه تنهاکارانهنمی گیردبلکه‬ ‫برای انجام وظیفه و خوب جلوه دادن چهره حاکمیت همواره میهمان خود بوده است با‬ ‫نجابت بار سنگین مسئولیت را بر دوش کشیده تا صدای نقد و اعتراض مردم را با خوشرویی‬ ‫خاموش کند‪ .‬اموزش وپرورش تنها سازمانی است که برخالف نص صریح اصول قانون اساسی‬ ‫میهمان جیب مردم است و این دوگانگی را در دولت های گذشته هیچ کس قبول نکرد و این‬ ‫موجب متزلزل شدن جایگاه اموزش وپرورش در نزد مردم شده است‪ .‬اکنون پس از دریافت‬ ‫رای عدم اعتماد‪ .‬توسط وزیر پیشنهادی در حساس ترین زمان که بازگشایی مدارس‪ ،‬پیگیری‬ ‫مطالبات به حق معلم در جامعه نمود داشته است هنوز برای این وزارت خانه مهم و مادر‬ ‫جامعه کســی را نتوانســته اند معرفی نمایند این خود از در اولویت نبودن اموزش وپرورش‬ ‫است‪.‬هرچندطبققانونرئیس جمهور می تواندسرپرستسهماهانتخاب کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
روزنامه رویداد امروز 1259

روزنامه رویداد امروز 1259

شماره : 1259
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!