روزنامه رویداد امروز شماره 1187 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1187

روزنامه رویداد امروز شماره 1187

روزنامه رویداد امروز شماره 1187

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫گزارشیاز جزئیاتمحکومیتپرونده‬ ‫اخالل گران ارزی سال ‪۹۶‬‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 25‬مـهـر ماه‪1400‬‬ ‫‪ 17‬اکتبر ‪2021‬‬ ‫‪ 10‬ربیع االول ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1187‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫البرز‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫رویدا د البرز‬ ‫خطرعادی انگاریکرونا‬ ‫فرهنگ سازی‬ ‫برایکودکان‬ ‫ضامن حفاظت از‬ ‫منابعطبیعی‬ ‫پنجم‬ ‫رویداد ایران ‪04‬‬ ‫تولیتاستانقدستاکید کرد‪:‬‬ ‫سیاست‬ ‫بازگشاییحرم‬ ‫مطهر رضویبا رعایت‬ ‫تدابیربهداشتی‬ ‫‪02‬‬ ‫کارگاهنابینایانمجمعخیریهتبریز‪،‬نخستینکارگاهیاستکهباهدف‬ ‫حمایت از نابینایان در سال‪ ۱۳۷۵‬تاسیس شده است و در حال حاضر‪،‬‬ ‫‪ ۱۹‬نفرازنابینایاندراینکارگاهمشغولفعالیتهستند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫میانهمیدانتیمملی‬ ‫مشکلدارد‬ ‫شهرداری بهروز‬ ‫العات‬ ‫اط مستندسازی شود‬ ‫و‬ ‫عکــس ‪ :‬مینا نوعی ‪/‬مهر‬ ‫نشگاه علوم پزشکی‬ ‫دا‬ ‫بازدید سر پرست واکسیناسیون در کرج‬ ‫البرز از دو مرکز‬ ‫هایهوشمندکر‬ ‫محدودیت‬ ‫اجرایطرحن‬ ‫صبحسگرهاویژه‬ ‫نابینایاندر البرز‬ ‫راستای توسعه‬ ‫البرز و هلند در‬ ‫همکاری وریسم کشاورزی‬ ‫ت‬ ‫محدودیت های‬ ‫هوشمندکرونایی‬ ‫مسئولیت هایپلیس راه ها‬ ‫را دوچندان کرد‬ ‫شوراییبرایتحدید‬ ‫یاتشویقرقابت‬ ‫گــزارش‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید ‪.‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران شماره مناقصه‪99/003-6 :‬‬ ‫شرکت پاالیش گاز ایالم موضوع مناقصه ‪ :‬تجدید مناقصه خرید دستگاه پتانسیواستات ‪ /‬گالوانواستات با جریان باال (امپر)‪ ،‬دارای ماژول امپدانس و مجهز به سل خوردگی‬ ‫همراه با نرم افزارهای تحلیلی‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ( مناقصه) ‪ :‬به میزان ‪ 875،000،000 :‬ریال‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ( مناقصه) ‪ :‬ضمانتنامه بانکی‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد توسط مناقصه گران ‪1400/08/04 :‬‬ ‫اخرین مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط مناقصه گران‪1400/08/16 :‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات‪1400/08/17 :‬‬ ‫تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی کیفی ‪1400/08/24 :‬‬ ‫تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی فنی ‪1400/09/01 :‬‬ ‫ایالم در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید ‪.‬‬ ‫شرکت پاالیش گاز‬ ‫‪1400/09/08:‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات مالی «ج»‬ ‫مناقصه‪99/003-6 :‬‬ ‫اسناد شماره‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫الکترونیک ‪:‬‬ ‫دریافت‬ ‫ادرس‬ ‫گاز ایران‬ ‫شرکت ملی‬ ‫امپدانس و مجهز به سل خوردگی‬ ‫دارای ماژول‬ ‫(امپر)‪،‬‬ ‫جریان باال‬ ‫کدپستیگالوانواستات با‬ ‫پتانسیواستات ‪/‬‬ ‫خرید دستگاه‬ ‫مناقصه‬ ‫تجدید‬ ‫مناقصه ‪:‬‬ ‫پاالیش گاز‬ ‫شرکت‬ ‫مناقصات‬ ‫کمیسیون‬ ‫‪/‬دبیرخانه‬ ‫‪6937170110‬‬ ‫‪/ 69361-144‬‬ ‫پستی‬ ‫صندوق‬ ‫چوار ‪/‬‬ ‫موضوع‪ /‬بخش‬ ‫ایالمگزار ‪ :‬ایالم‬ ‫مناقصه‬ ‫ادرس پستی‬ ‫کسبافزارهای‬ ‫همراه با نرم‬ ‫تحلیلیبا شماره تلفن ‪ 2077‬و ‪( 084-32912850‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات) تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫اطالعات بیشتر‬ ‫* مناقصه گران می توانند جهت‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ( مناقصه) ‪ :‬به میزان ‪ 875،000،000 :‬ریال‬ ‫شناسه اگهی‪1208336 :‬‬ ‫بانکیعمومی شرکت پاالیش گاز ایالم‬ ‫روابط‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ( مناقصه) ‪ :‬ضمانتنامه‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد توسط مناقصه گران ‪1400/08/04 :‬‬ ‫اخرین مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط مناقصه گران‪1400/08/16 :‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات‪1400/08/17 :‬‬ ‫تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی کیفی ‪1400/08/24 :‬‬ ‫تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی فنی ‪1400/09/01 :‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات مالی «ج» ‪1400/09/08:‬‬ ‫ادرس دریافت اسناد الکترونیک ‪www.setadiran.ir :‬‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫نیروی گزار ‪ :‬ایالم ‪ /‬بخش چوار ‪ /‬صندوق پستی ‪ / 69361-144‬کدپستی ‪/ 6937170110‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات‬ ‫مناقصه‬ ‫پستی‬ ‫ادرس‬ ‫برق استان یزد‬ ‫فرمایند‪.‬یک مرحله ای‬ ‫حاصلعمومی‬ ‫مناقصه‬ ‫برگزاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ذیل‬ ‫مشروحه‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫یزد‬ ‫استان‬ ‫برق‬ ‫نیروی‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫* مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 2077‬و ‪( 084-32912850‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات) تماس‬ ‫‪1208336‬‬ ‫شناسه اگهی‪:‬‬ ‫‪ 1400/07/29‬از‬ ‫با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ ‪ 1400/07/25‬لغایت‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای )‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫نوبت اول‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم‬ ‫طریق سامانه ستاد ایران به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات‬ ‫دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکتهای مناقصه را به دبیر خانه این شرکت تحویل نمایند‬ ‫‪.‬ضمن ًا به پیشنهادهای تحویل داده شده بعد از انقضاء مدت و بارگذاری نشده در سامانه ‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪ .‬کارفرما نسبت به رد یا قبول‬ ‫یک یا کلیه پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫ردیف‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای )‬ ‫‪2000005066000047‬‬ ‫سامانه ستاد‬ ‫مناقصه در‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫برق ‪:‬استان یزد‬ ‫نیروی‬ ‫تجدیدتوزیع‬ ‫شرکت‬ ‫شرح مناقصه‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫نوع ضمانتنامه‬ ‫نوبت اول‬ ‫زمان تحویل‬ ‫زمان بازگشائی‬ ‫برق استان یزد‬ ‫پاکتها‬ ‫پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاری پاکتها‬ ‫اجرای (ریال )‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد در نظر دارد مناقصه‬ ‫مرحله ای‬ ‫مناقصه عمومی یک‬ ‫‪۱۴ 1400/07/25‬‬ ‫ساعت‬ ‫فعالیتهای‬ ‫با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایطانجام‬ ‫‪ 1400/07/29‬از‬ ‫لغایت‬ ‫نماید لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ‬ ‫واگذار‬ ‫‪ -۱‬ضمانت نامه بانکی‬ ‫ساعت ‪۱۰:۳۰‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سرویس و نگهداری و روشنایی و خط‬ ‫شنبه مورخ‬ ‫نقد‬ ‫واریز وجه‬ ‫‪-۲‬فیش‬ ‫‪۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬‬ ‫‪۱۴۰۰/۱۳۳/6۰۳‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫مندرجات‬ ‫خود را باتوجه به‬ ‫پیشنهادات‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫اقدام‬ ‫مناقصه‬ ‫اسناد‬ ‫دریافت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مورخ‬ ‫ادرسو اتفاقات عملیات هرات در حوزه‬ ‫طریق سامانه ستاد ایران به گرم‬ ‫‪۱۴۰۰/۰8/۱۵‬‬ ‫‪ -۳‬مطالبات‪.‬‬ ‫‪۱۴۰۰/۰8/۱۱‬‬ ‫‪۱۴۰۰‬‬ ‫خاتم‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیریت‬ ‫عمل‬ ‫دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکتهای مناقصه را به دبیر خانه این شرکت تحویل نمایند‬ ‫تحویل داده شده بعد از انقضاء مدت و بارگذاری نشده در سامانه ‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪ .‬کارفرما نسبت به رد یا قبول‬ ‫‪.‬ضمن ًا به‬ ‫پیشنهادهای ماه‬ ‫مدت اجرا ‪12 :‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪.‬‬ ‫است‬ ‫مختار‬ ‫پیشنهادات‬ ‫کلیه‬ ‫یک‬ ‫‪ -2‬یاهزینه درج اگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫‪2000005066000047‬نخواهد شد‪.‬‬ ‫مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده‬ ‫از موعد‬ ‫درکه بعد‬ ‫پیشنهاداتی‬ ‫فراخوانفاقد‬ ‫شماره مخدوش و‬ ‫‪ -3‬به پیشنهادات مشروط‪ ،‬مبهم‪،‬‬ ‫ستاد ‪:‬‬ ‫سامانه‬ ‫سپرده ومناقصه‬ ‫تجدید‬ ‫نظارت‬ ‫مهندسی و‬ ‫‪035‬‬‫داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪:‬‬ ‫بازگشائی‬ ‫امور زمان‬ ‫تحویل‬ ‫‪ 035-36248989‬امور تدارکات و ‪36243111‬زمان‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫نوع ضمانتنامه‬ ‫شرح مناقصه‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫ردیف‬ ‫پاکتها‬ ‫پاکتها‬ ‫مناقصه (ریال )‬ ‫تماس حاصل نمایند ‪.‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫‪۱۴۰۰/۱۳۳/6۰۳‬‬ ‫‪07‬‬ ‫صحبت هایجالبجاللچراغپور‬ ‫در مورد بازی با کره جنوبی‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫سبز پیرامون کرج‬ ‫فضای‬ ‫وسعهیافته است‬ ‫ت‬ ‫هارادوچندانکرد‬ ‫ولیتهایپلیسراه‬ ‫وناییمسئ‬ ‫‪04‬‬ ‫پیگیریاحیاو تعادل‬ ‫بخشیاب های‬ ‫زیرزمینی‬ ‫تولید با چشمان بسته‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫تــی پــور تاکیــد‬ ‫یکشنبه ‪ 25‬مـهر‬ ‫اســت‪ .‬بضاع‬ ‫توسعه جنگلکاری‬ ‫کرد‪ :‬پروژه‬ ‫سازمان سیما‪ ،‬منظر‬ ‫ـهر کــرج در ســال‬ ‫رئیس‬ ‫پیرامــون شـ‬ ‫شهری شهرداری‬ ‫و فضای سبز‬ ‫مــه اول ســال‬ ‫گذشــته و نی‬ ‫ـرای سیســتمهای‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫کــرج از اجـ‬ ‫عرصههــای فضای‬ ‫جــاری در‬ ‫بــا راندمــان باال‬ ‫هرداری بهروز‬ ‫ابیــاری نوین‬ ‫غربی (لشــگر ‪۱۰‬‬ ‫پیمانبضاعتیپور‬ ‫ســبز شــمال‬ ‫های شمال غربی‬ ‫اطالعات ش‬ ‫در محدوده‬ ‫و جنــوب غربی‬ ‫سیدالشــهدا)‬ ‫دسازی شود‬ ‫غربی این کالنشــهر‬ ‫توضیــح داد‪ :‬در‬ ‫و جنوب‬ ‫و مستن‬ ‫اجــرا شــد‪ .‬وی‬ ‫پیمــان بضاعتــی‬ ‫(حلقــه دره)‬ ‫نبوددادههایدقیق‬ ‫تاسیســات ســازمان‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫وقفه واحد اب و‬ ‫شهر کرجباانتقاداز‬ ‫ســتا واحد اب و‬ ‫کرد‪ :‬با تالش بی‬ ‫های همیــن را‬ ‫دبیر شورای‬ ‫هوشمند و پیشرفته در‬ ‫پــور اظهــار‬ ‫بهمنظــور ابیاری‬ ‫باهدف ابیاری عرصه‬ ‫ـر و فضــای ســبز‬ ‫گیری از نرمافزارهای‬ ‫ســیما‪ ،‬منظـ‬ ‫تاسیسات سازمان‪،‬‬ ‫و عدم بهره‬ ‫بهکارگیریتیمی‬ ‫پروژه مذکور نســبت‬ ‫کاری پیرامون شهر‬ ‫شهرداری‪،‬خواستار‬ ‫ـای فضــای ســبز‬ ‫و توسعه جنگل‬ ‫بسیاریاز حوزههای‬ ‫ـاری عرصههـ‬ ‫تمامی دادههای‬ ‫طراحــی و اجرای‬ ‫فضای سبز‬ ‫سیســتمهای ابیـ‬ ‫روزرسانی و جمعاوری‬ ‫منابــع اب خام و‬ ‫ـتفاده از اب خــام‪،‬‬ ‫ـمال بــه تامین‬ ‫منسجم برای به‬ ‫شهر کرج‪ ،‬مجتبی‬ ‫و سیستم ابیاری‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫های‬ ‫انتقال‪ ،‬شبکه توزیع‬ ‫از شورای اسالمی‬ ‫باال در محدوده‬ ‫مرتبط شد‪ .‬به نقل‬ ‫نویــن با راندمان‬ ‫غربی خطوط‬ ‫ساماندهیدکههای‬ ‫گفت‪ :‬اقداماتی‬ ‫سیدالشهدا) و جنوب‬ ‫این مسئول‬ ‫خصوصموضوع‬ ‫حاجیقاسمیدر‬ ‫غربی (لشــگر ‪۱۰‬‬ ‫کمیسیون سالمت‪،‬‬ ‫وی اضافه اقدام کرده است‪ .‬اســتحصال منابع اب غیر‬ ‫طبیعی از نمایشگاه اثار‬ ‫شهر که در جلسه‬ ‫اجرایی شــده اســت‪.‬‬ ‫قبیل شناســایی و‬ ‫منابع‬ ‫مطبوعاتی سطح‬ ‫کل‬ ‫دره)‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫انتقال اب خام‬ ‫اداره‬ ‫از‬ ‫(حلقــه‬ ‫از مسئوالن‬ ‫ـهری‪ ،‬مطــرح شــد‬ ‫ـد ســبز پیرامون‬ ‫نشســت با معاون‬ ‫منطقه‪ ،‬اجرای خطوط‬ ‫ـت و خدمــات شـ‬ ‫ـت توســعه کمربنـ‬ ‫کانــون و برگزاری‬ ‫کاهش شــرب‬ ‫محیطزیسـ‬ ‫دکههــای جدید‪،‬‬ ‫سیستم ابیاری قطرهای‬ ‫لعــاب اعضای‬ ‫کــرد‪ :‬اهمیـ جلوگیری از گردوغبار و‬ ‫ممنوعیت نصــب‬ ‫بخشاینبرنامهبود‪.‬‬ ‫شبکه توزیع و اجرای‬ ‫متاســفانه بهرغــم‬ ‫فرهنگی‪،‬اجرایی‪،‬پایان‬ ‫شهر بهمنظور‬ ‫ها طی ســالهای‬ ‫عرصههای فضای‬ ‫ســت‪ .‬وی و‬ ‫طرف به معرفی‬ ‫دکه‬ ‫ســی پوشــیده نی‬ ‫ـث ابیــاری تمامــی‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫دو‬ ‫که‬ ‫نشست مشترک هر‬ ‫همه مطلع هســتیم‬ ‫الودگــی هــوا بــر ک‬ ‫تامین و ‪ ...‬باعـ‬ ‫پیداکرده است‪ .‬این‬ ‫با استفاده از اب‬ ‫توســعه پایــدار‪،‬‬ ‫در این‬ ‫درزمینهیهمکاریهای‬ ‫فضای ســبز و لزوم‬ ‫طبیعی بهعنوان بســتر‬ ‫مساحت ‪ ۳۰۰‬هکتار‬ ‫مختلف شهر استقرار‬ ‫اداراتکلپرداختهو‬ ‫ــه داد‪ :‬توســعه‬ ‫نزوالت سبز به‬ ‫منابــع‬ ‫اخیر در نقاط‬ ‫اینکه امار دقیقی از‬ ‫شــرب ابیــاری و‬ ‫فرهنگی جامعه‬ ‫ادام‬ ‫ساختار‬ ‫یکســو و کاهــش‬ ‫اســتفاده از اب‬ ‫طبیعی و میــراث‬ ‫کرج‪ ،‬با اذعان بر‬ ‫تبادلنظر کردند‪.‬‬ ‫خــام و عــدم‬ ‫پشــتوانه حیات‬ ‫اب موردنیــاز ان از‬ ‫عضو شورای شهر‬ ‫تبلیغاتی شهر در‬ ‫به ســبب اجرای‬ ‫ـت از این منابع‪،‬‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫مشترک‬ ‫ی‬ ‫اخ‬ ‫با‬ ‫کودکان‬ ‫های‬ ‫میروند‪ .‬حفاظـ‬ ‫مطبوعاتی و تابلوهای‬ ‫کاهش مصرف اب‬ ‫ـده خشکســالی‬ ‫این برنامه اشــنایی‬ ‫انســانی به شــمار‬ ‫ـوی و بــروز پدیـ‬ ‫ـوی همچنین‬ ‫کیوســکهای‬ ‫هــدف از برگزاری‬ ‫هر نهادو دستگاه‬ ‫راندمان باال شده‬ ‫عموممردمهستند‪.‬در‬ ‫جـ‬ ‫جلبتوجه انان به‬ ‫فضای ســبز از سـ‬ ‫گفت‪:‬در شرایطی که‬ ‫های ابیاری نوین با‬ ‫استکهمخاطبانان‬ ‫ـود منابع اب خام‬ ‫و محیطزیست و‬ ‫دسترسنیست‪،‬‬ ‫فضای سیســتم‬ ‫مقولهای‬ ‫دکهها و تابلوها‬ ‫جمعیتبهخصوصدر‬ ‫منابع طبیعی‬ ‫و کمبـ‬ ‫بیاموزندازاینمیراث‬ ‫موردنیــاز عرصههای‬ ‫نسبت به نصب این‬ ‫کنونی‪،‬رشدسریع‬ ‫ارزشمندبودهتاایندگان‬ ‫دیگــر‪ ،‬تامین اب‬ ‫به شکل خودسر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وضعیت‬ ‫برای ساماندهی‬ ‫فعالیتهایصنعتی‬ ‫طبیعت‬ ‫مشــکل مواجــه‬ ‫عزم شــورای شــهر‬ ‫افزایشمصرفو‬ ‫ســعهیافته را بــا‬ ‫خوبینگهداریکنند‪.‬‬ ‫اقدام میکنند‪ ،‬تنها‬ ‫مراکز شهری‪،‬‬ ‫همچنیــن درامد‬ ‫خاک و هوا را اشفته‬ ‫ســبز تو‬ ‫ارزشمندبه‬ ‫حاجی قاســمی‪،‬‬ ‫طبیعی یعنی اب‪،‬‬ ‫مراکز کانون البرز‬ ‫توضیح داد‪ .‬شیرین‬ ‫ــا کافی نیســت‪.‬‬ ‫و غیره‪ ،‬منابع‬ ‫مورداشاره قرارداد‬ ‫در اکوسیستمهای‬ ‫کاشت نهال در‬ ‫کاغذ را برای بچهها‬ ‫انه‬ ‫طبیعیو حفظان‬ ‫ازاینگونه امکانات را‬ ‫الودگیهای ایجادشده‬ ‫گانبهما در مصرف‬ ‫کودکانبهمنابع‬ ‫طبیعی نیز با توزیع‬ ‫ناچیز شهرداری‬ ‫نموده و‬ ‫استکهگذشته‬ ‫سال ‪ ۹۴‬گزارشی از‬ ‫سالمت انسان و سایر‬ ‫جلبتوجه‬ ‫کارشناس اموزش منابع‬ ‫در این برنامهها‬ ‫طبیعیمیراثی‬ ‫مسئولیت خود در‬ ‫جدی برای محیط‪،‬‬ ‫علیزاده‪،‬‬ ‫موضوع مورد گفتوگو‬ ‫خانوادههــا در این‬ ‫که منابع‬ ‫و بیان کرد‪ :‬بنا به‬ ‫تهدیدی‬ ‫تهیهکردم‪.‬طبق‬ ‫رودمسلمامردمی‬ ‫ـت نهال با اعضا و‬ ‫مهمترین‬ ‫مهرماه اجرا شد‪.‬‬ ‫تبلیغاتیسطحشهر‬ ‫جاندارانبهشمار می‬ ‫بــرز در راهنمای کاشـ‬ ‫امانتدادهاند‬ ‫مناسبت بیست و یکم‬ ‫وضعیتتابلوهای‬ ‫فرهنگی کانــون ال‬ ‫گونههای‬ ‫تابلوها در اختیار‬ ‫از تبعاتتخریب‬ ‫بود که به‬ ‫جنگل و روحا‪ ...‬زینی‬ ‫ـری فــالح‪ ،‬معــاون‬ ‫خصوصسخنگفت‪.‬‬ ‫از درامدهای این‬ ‫ـبت به نصب این‬ ‫میگیرند‪،‬الجرم‬ ‫رستمیان مسئول واحد‬ ‫مهـ‬ ‫از حضور جمعی‬ ‫گزارش ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫از اینمنابعبهره‬ ‫خودســر نسـ‬ ‫شهر کرج‪،‬پیشنهاد‬ ‫بنابرایــن حفاظت از‬ ‫این‬ ‫این روز ضمن تشکر‬ ‫محمد‬ ‫طبیعیشهرستان‬ ‫زمینلبخندزد‬ ‫تابلوهااقداممیکنند‪،‬‬ ‫گیرد‪.‬عضو شورای‬ ‫ـت زیان میبینند؛‬ ‫ویژهبرنامهی‬ ‫مراتعادارهمنابع‬ ‫کرهی‬ ‫استان‪ ،‬همکاران‬ ‫شهرداریقرار نمی‬ ‫محیطزیسـ‬ ‫دکههاو‬ ‫ـورای شــهر کــرج با‬ ‫شهرداریازجمله‬ ‫ـات و چالشهــای‬ ‫برنامــه کــودکان حاضــر هرکــدام وندمسئولامور‬ ‫کل منابع طبیعی‬ ‫ـتگرد ضمن بیان‬ ‫ممیزیهمهدادههای‬ ‫دبیــر شـ‬ ‫ـورای شــهر بــرای‬ ‫در ادامــه ایــن‬ ‫یکــی از موضوعـ‬ ‫از مسئوالن اداره‬ ‫حضور در مرکز هشـ‬ ‫خود نوشــتند و ان‬ ‫حاضر‪،‬‬ ‫تنهــا عــزم شـ‬ ‫ـت‬ ‫برای‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫کــودکان‬ ‫زی‬ ‫دادههای دقیق‬ ‫بار‬ ‫محیط‬ ‫نظایر‬ ‫مشکالت‬ ‫یک‬ ‫روی درخــت کاغذی‬ ‫ســاوجبالغ با‬ ‫ایستگاههایاتوبوسو‬ ‫اعضا‪ ،‬خطاب به‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫بشریاستو برایحل‬ ‫زیست‪ ،‬معرفی درختان‬ ‫انتقاد از نبــود‬ ‫ها کافی نیست‪.‬‬ ‫کانــون و والدیــن‬ ‫کودکان جملــهای را‬ ‫تبلیغاتی‪،‬دکهها‪،‬‬ ‫یک طــرح دیواری با‬ ‫موردتوجهجوامع‬ ‫ساماندهی ان‬ ‫درختان برای محیط‬ ‫تبریک گفته و دیدار با‬ ‫گیریاز نرمافزارهای‬ ‫فاوا انجام شود‪ .‬وی‬ ‫ترین امــور افزایش‬ ‫تابلوهای‬ ‫زمینی که در قالب‬ ‫ـتان محمد شهر‪،‬‬ ‫فواید‬ ‫و عدمبهره‬ ‫قاسمی‪،‬همچنیندرامد‬ ‫محیطی یکی از اساســی‬ ‫هفتهی ملی کودک را‬ ‫اصولی توسط سازمان‬ ‫و پس از را بــه کــرهی‬ ‫ـکویا‪ ،‬معرفی نهالسـ‬ ‫هدیهدادند؛پسازان‬ ‫حاجی‬ ‫خاطرهانگیز دانســت‬ ‫ان بهصورت‬ ‫پیشرفتهدر بسیاری‬ ‫زیســت‬ ‫پس از ثبت در الیه‬ ‫استاز انجائی که‬ ‫غولپیکر سـ‬ ‫غمگینقرارگرفتهبود‬ ‫رفعالودگیصوتی‪،‬‬ ‫شــهرداری ازاینگونــه‬ ‫هوشمندو‬ ‫سازی‬ ‫کرونا‬ ‫باید‬ ‫فرهنگ‬ ‫ها‬ ‫ـیوع‬ ‫داده‬ ‫ای‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫گرفتند‪،‬‬ ‫درختان‪،‬‬ ‫چهره‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫این‬ ‫کانــون از بچهها‬ ‫هستند‪ ،‬را پس‬ ‫اگاهی‪،‬اطالعات‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تمامی‬ ‫این کرهی زمین قرار‬ ‫معرفیخواصپزشکی‬ ‫مجتبی حاجی‬ ‫ناچیــز‬ ‫شهرداری‪،‬خواستار‬ ‫اجرایی متصل شود‬ ‫از فعالیتهــای‬ ‫ایندهساز جامعه‬ ‫معرفی جنگلهای‬ ‫از حوزههای‬ ‫مورداشــاره قرار داد‬ ‫سامانههای مالی و‬ ‫معرفــی بخشــی‬ ‫و نوجوانان اقشار‬ ‫دستورالعملها حتما که درختها دورتادور شعرخوانی‪،‬قصهگویی‪،‬‬ ‫قاسمی‬ ‫درختان‪ ،‬سرو ابرکوه‪،‬‬ ‫امکانات را‬ ‫جی‪.‬ای‪.‬اس‪ ،‬به‬ ‫تیمی منسجم برای‬ ‫کودکان‬ ‫دسترسی و مشاهده‬ ‫هامیتوانکیفیت‬ ‫ثمر دهی‬ ‫ماکتخندانشد‪.‬‬ ‫سعی کنند با رعایت‬ ‫جزر و مد ناپدید‬ ‫خود در ســال ‪۹۴‬‬ ‫مناسببر رویان‬ ‫بهکارگیری‬ ‫تغییرات احتمالی‪ ،‬قابل‬ ‫این‬ ‫سینا که در‬ ‫ــت از ان از دیگر‬ ‫داد و خواست‬ ‫باسرمایهگذاری‬ ‫بنا به مســئولیت‬ ‫جمعاوریتمامی‬ ‫تا تمامی‬ ‫مراکز مراجعهواز فعالیتهای چهره محیطزیســت و حفاظ‬ ‫و توســعه تغییر‬ ‫و بیان کرد‪:‬‬ ‫جنوب و درختان ابن کشورهای موفق در زمینه‬ ‫بهروزرسانیو‬ ‫تبلیغاتی ســطح‬ ‫صورتحضوریبه‬ ‫به نفع پیشــرفت‬ ‫گــودرزی‪ ،‬رئیس اشــنایی با‬ ‫بخشــی پایانی این‬ ‫وضعیت تابلوهای‬ ‫میشوند‪ ،‬معرفی‬ ‫محیطزیست به‬ ‫جامعه را‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ـتفاده کننــد‪ .‬عــزتا‪...‬‬ ‫ـن برنامه بود‪ .‬در‬ ‫هایمرتبطشد‪.‬‬ ‫موضوع گزارشــی از‬ ‫و پیدا‬ ‫اهمیت به همیاران‬ ‫ها در زمینه حفظ‬ ‫ـزارش ‪ ۷۰‬درصد از‬ ‫اداره بخشهــای ایـ‬ ‫داده‬ ‫خــوب ان اسـ‬ ‫کلمنابعطبیعی‬ ‫طبیعی‪ ،‬بــه لزوم‬ ‫توجه به این گروه‬ ‫قاسمی در خصوص‬ ‫کردم‪ .‬طبــق این گـ‬ ‫مشارکتهای مردمی‬ ‫شــخصیت انان در‬ ‫کمکمسئوالناداره‬ ‫حفظ منابع‬ ‫مجتبی حاجی‬ ‫شــهر تهیه‬ ‫یــار طبیعــت» و‬ ‫اموزش‪ ،‬ترویج و‬ ‫اختیار شــهرداری قرار‬ ‫زیادی اســت؛ زیرا‬ ‫ـت تا از مراسماعضابا‬ ‫فاز دوم سامانه‬ ‫ـی ســامانه «هم‬ ‫تحصیــل ادارهی‬ ‫دارای اهمیــت‬ ‫های مطبوعاتی سطح شهر که درامدهای این تابلوها در‬ ‫از کودکان خواسـ‬ ‫ـرهای» را در باغچــهی کتابخانــه طبیعــت و معرفـ‬ ‫ســالهای میانــی‬ ‫توسعه‬ ‫اعضا در سامانه با‬ ‫ساماندهی دکه‬ ‫طبیعی البــرز نیز‬ ‫و درختــان «ســرو نقـ‬ ‫کرج‪ ،‬پیشنهاد کرد‪:‬‬ ‫محیطزیست و‬ ‫دوره شــکلگرفته و‬ ‫به کل منابــع‬ ‫نهال و نگهداری از‬ ‫درخواســت عضویت‬ ‫طبیعت» بدانند‬ ‫عضو شورای شهر‬ ‫شاورزی استان‬ ‫کمیسیون ســالمت‪،‬‬ ‫ایــن‬ ‫برای شکل دادن‬ ‫روش اصولی کاشــت‬ ‫چگونگی‬ ‫ـفانه نمیگیرد‪.‬‬ ‫ادبیات فارسی و‬ ‫دادههای شــهرداری‬ ‫در جلســه‬ ‫های تعیینکننده‬ ‫این برنامه به بعد خود را «همیار وظایف همیار کاشــتند و با‬ ‫هوشمند ک‬ ‫منابع طبیعی در‬ ‫شــد گفت‪ :‬متاسـ‬ ‫بهعنوان سال‬ ‫برای ممیزی همــه‬ ‫میشود‪ .‬به گزارش‬ ‫اهدایبیلچهباغبانیمخصوصکودک اشاره به اهمیت‬ ‫واژه از انان در مورد‬ ‫ـات شــهری‪ ،‬مطرح‬ ‫خوردیم‪،‬مابکاریم‬ ‫همه یکبــار‬ ‫ها‪،‬ایستگاههای‬ ‫در افراد محسوب‬ ‫پس از توضیح این‬ ‫درزمینهی اناشناشدند‪.‬‬ ‫خدمـ‬ ‫استان البرز از توسعه‬ ‫طبیعی اســتان و‬ ‫«دیگرانکاشتندوما‬ ‫دکههای جدید‪،‬‬ ‫تابلوهایتبلیغاتی‪،‬دکه‬ ‫نگرش مثبت‬ ‫توضیحاتتکمیلی‬ ‫کودکانونوجوانان‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫اعضا توســط منابع‬ ‫ممنوعیت نصب‬ ‫ضربالمثل‬ ‫کردند‪ .‬ســپس بحث و‬ ‫های ازجمله‬ ‫ـورت اصولی توســط‬ ‫طبیعتپرسش کردو‬ ‫کانونپرورشفکری‬ ‫بهرغم‬ ‫گفتو به به تعدادی از‬ ‫استان البرز در حوزه‬ ‫رئیس‬ ‫سوی مرکز شماره‬ ‫دکهها طی سال‬ ‫بخورنــد» اشــاره‬ ‫رویدادامروز‪،‬‬ ‫و نظایــر ان بهصـ‬ ‫هوشمند کشاورزی‬ ‫رابهزبان کودکانه‬ ‫ابخیزداری استان به‬ ‫هستیم که اینگونه‬ ‫های گل به اعضا از‬ ‫و دیگــران‬ ‫عــی و روخوانی‬ ‫پیداکرده اتوبــوس‬ ‫«همیار طبیعت»‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تمامی‬ ‫فاز دوم سامانه‬ ‫کل منابع طبیعی و‬ ‫جنگلها‪ ،‬اهدای گلدان‬ ‫مطلع‬ ‫پیرامون منابع طبی‬ ‫ـت بود‪ .‬فضاســازی‬ ‫تقویم نقش‬ ‫مختلف شــهر اســتقرار‬ ‫انجام شود‪ .‬وی‬ ‫البرز و اداره‬ ‫دقت در نگهداری‬ ‫گفتگــو با اعضا‬ ‫تولیداتگیاهیخبر داد‪.‬‬ ‫برنامههای این نشسـ‬ ‫ملی کودک که در‬ ‫ســازمان فاوا‬ ‫کتابی در باغچه‬ ‫اخیر در نقاط‬ ‫ازجمله‬ ‫در الیه جی‪.‬ای‪.‬‬ ‫راهاندازی فــاز دوم‬ ‫ششمین روز هفته‬ ‫موارد مختلفی‬ ‫خدابنده ‪ 3‬از دیگر‬ ‫بهبود‬ ‫کاشــت نهال سرو‬ ‫مربیانتاهفتهی‬ ‫باید پس از ثبــت‬ ‫ـداد امروز‪ ،‬جلســه‬ ‫مناسبت‬ ‫زیست اشاره کرد‪ .‬امیر‬ ‫کودک‪ ،‬هویت‪ ،‬میراث‬ ‫هایساختاعضاو‬ ‫کتاب جنگل و‬ ‫ایــن دادههــا‬ ‫قاسمی‪ ،‬مسئول‬ ‫بــه گــزارش رویـ‬ ‫اجرایی متصل شود‬ ‫اب‪ ،‬خاک و محیط‬ ‫طبیعی کانونبا گلدان‬ ‫است‪.‬‬ ‫مذکور بهعنــوان روز‬ ‫ریاست ســازمان‪،‬‬ ‫ـرج‪ ،‬بــا اذعــان بر‬ ‫انجام شــد‪ .‬پژمان‬ ‫برنامــه گلدانهای‬ ‫سامانههای مالی و‬ ‫شــاورزی با حضور‬ ‫عمومیادارهکلمنابع‬ ‫عضو شــورای شــهر کـ‬ ‫هفتهی‬ ‫است‪ ،‬ویژهبرنامه‬ ‫مرکز هشــتگرد‬ ‫در بخشــی از ایــن‬ ‫ســتان کرج هم با‬ ‫مطبوعاتی اس‪ ،‬به‬ ‫ـامانه هوشــمند ک‬ ‫قابلدسترســی و‬ ‫فرهنگی نامگذاری شده‬ ‫رئیسادارهیروابط‬ ‫ایــن‬ ‫مشترک با کتابخوانــی‬ ‫ـدات گیاهــی اســتان‪،‬‬ ‫بــع طبیعی شهر‬ ‫برای فضاسازی و‬ ‫سـ‬ ‫تغییــرات احتمالی‪،‬‬ ‫از کیوســکهای‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫طبیعی‬ ‫همکاری‬ ‫منا‬ ‫ـ‬ ‫برنامه‬ ‫ی‬ ‫تول‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫مدیــران مجموعــه‬ ‫مربیان و اعضای کانون‬ ‫مرتــع اداره‬ ‫اجرا کردند‪ .‬ویژه‬ ‫ابراز خرسندی از‬ ‫کــه امار دقیقــی‬ ‫نیست‪ ،‬تــا تمامی‬ ‫واقع در شاهین‬ ‫همیار طبیعــت» را‬ ‫کارشناسان شرکت‬ ‫معــاون و‬ ‫البرز نیز ضمن‬ ‫این‬ ‫کانون کرج‬ ‫طبیعیمیراثی ساخت‬ ‫کتابساختهشده‬ ‫شــهر در دســترس‬ ‫کشاورزی شهرستانها و‬ ‫«کودک‪،‬‬ ‫ـماره ‪ 3‬کانون کرج‬ ‫فعالیتکانونبهشکل‬ ‫کودکانگفت‪«:‬منابع‬ ‫مشاهدهباشد‪.‬‬ ‫تابلوهای تبلیغاتی‬ ‫حضور در مراکز ‪ 2‬و ‪ 4‬مشابهی را برای اعضای‬ ‫فضای حیاط مرکز شـ‬ ‫مدیران جهاد‬ ‫جهاد کشــاورزی‬ ‫کانونخطاببه‬ ‫پس ما هم متناسببا‬ ‫دستگاه به شکل‬ ‫و‬ ‫طبیعیمعرفیشدو‬ ‫حصارک باال فعالیت‬ ‫ـد‪ .‬رئیس ســازمان‬ ‫این روز در‬ ‫شرایطی که هر نهاد و‬ ‫ما امانتدادهاند‬ ‫ـتان پدر اجرا شــد‪،‬‬ ‫مسئوالناداره کلمنابع‬ ‫ویال و‬ ‫دانشبنیــان برگزار شـ‬ ‫که گذشتهگان به‬ ‫ویال جنب بوسـ‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫ـتفاده از فناوریهای‬ ‫وی در ادامه بودبه‬ ‫دعوت است‬ ‫واقع در گلشــهر‬ ‫کتابخوانیاینگلدانهاصاحب این مراکز اجرا کرد‪.‬‬ ‫ـاره به اهمیت اسـ‬ ‫حفاظت کنیم»‪.‬‬ ‫هشتگردنیز هرکدامبا‬ ‫ســتان البرز با اشـ‬ ‫ان را برای ایندگان‬ ‫بحران قرار شدتاهفتهی‬ ‫بیشتر از منابع گفت‪:‬‬ ‫کنند‪ .‬بازدید جمعی‬ ‫چنینمراکز ‪ 4،2‬و‬ ‫ا‬ ‫فعالیت باید‬ ‫درختان و جنگلها‪،‬‬ ‫برای بهرهبرداری‬ ‫هم‬ ‫فضای مرکز را تزئین‬ ‫وابخیزداریاستان‬ ‫ساده حفاظت از‬ ‫نوین در کشاورزی‬ ‫ـش مــیرود و بهتر‬ ‫کارشناسانمنابعطبیعی‬ ‫صرفهجویی گل شده و‬ ‫کانون کرج با زبان‬ ‫شــمند ســازی پیـ‬ ‫یصحیحاز ابو‬ ‫از‬ ‫در مرکز شمارهی‪1‬‬ ‫جهان به ســمت هو‬ ‫ضرورتاستفاده‬ ‫کنیم‪ .‬وی بر استفاده‬ ‫مشابهی را اجرا کردند‪،‬‬ ‫ابو‬ ‫به فناوری تجهیز‬ ‫مربیانو اعضااجراشد‪.‬‬ ‫است خودمان را‬ ‫پلیسراههای استان‪:‬‬ ‫بهتری نسبت به‬ ‫اینبرنامهاز سوی‬ ‫کشاورزی نوین که کارایی‬ ‫در دیدار با رئیس‬ ‫هم‬ ‫تجمیعــی تاکید کرد‬ ‫از روشهای‬ ‫ارشاد اسالمی استان‬ ‫افزود‪:‬استقرار سامانه‬ ‫خـــبر‬ ‫در مراکــز‬ ‫دارند؛تاکیدکردو‬ ‫مدیرکل فرهنگ و‬ ‫روشهایمعمول‬ ‫ـد تــالش شــود‬ ‫جهشیبزرگدر توسعه‬ ‫و افــزود‪ :‬بایـ‬ ‫صیــادی در‬ ‫حوزهتولیداتگیاهی‬ ‫ـارکت حداکثــری‬ ‫شــهرام‬ ‫هوشمنددر‬ ‫شود‪.‬عبدا‪...‬مخبر با‬ ‫امادگی خود را جهت‬ ‫مــن مشـ‬ ‫کاری خــود از دو‬ ‫استانمحسوبمی‬ ‫ورود و تاثیــر دارد‬ ‫ســومین روز‬ ‫ض میانگین زمــان انتظار و‬ ‫بخشکشاورزی‬ ‫حوزه‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫این‬ ‫ع‬ ‫جام‬ ‫در‬ ‫میان‬ ‫هوشمند‬ ‫تعمیق روابــط‬ ‫توسعه فاز دوم سامانه‬ ‫مــردم‬ ‫ســیون در کــرج‬ ‫ـش همکاریهــا و‬ ‫مرکــز واکسینا‬ ‫در ایــن مراکز به‬ ‫اشاره به اینکه‬ ‫افزود‪:‬پساز فاز اول‬ ‫ایــن امادگــی در‬ ‫افزایـ‬ ‫حضــور انــان‬ ‫ـرزده بازدید کرد‪.‬‬ ‫صورت گرفتهاست؛‬ ‫عــالم مــیدارم و‬ ‫بهصــورت سـ‬ ‫دو مجموعــه ا‬ ‫ـان ممکــن برســد‪.‬‬ ‫تولیدات گیاهی‬ ‫ونتایجمثبتان‪،‬‬ ‫که هرگونه اقدام‬ ‫حداقــل زمـ‬ ‫شهرام صیادی‬ ‫کاربریهایاراضی‬ ‫شــگاه بهاتفــاق‬ ‫استان وجود دارد‬ ‫تغییر‬ ‫سرپرســت دان‬ ‫دیدار‬ ‫این بازدید شــخصا‬ ‫فرهنگ‬ ‫در حوزهپایش‬ ‫اسالمی البرز به‬ ‫هوشمنددر تولید‬ ‫ازجمله اصالح و‬ ‫حوزه‬ ‫صیادی در‬ ‫فرهنگ و ارشاد‬ ‫دومتوسعهسامانه‬ ‫ـس البرز با حضور‬ ‫قابل انجام باشــد‬ ‫مدیرکل‬ ‫برنامهریزیبرایفاز‬ ‫رئیــس اورژانـ‬ ‫ـت و از تالشهــا و‬ ‫دو مرکــز را مــورد‬ ‫مشــترکی که‬ ‫گام اول بر اساس‬ ‫حفظ اصــول ایمنی‬ ‫راههــای اســتان رفـ‬ ‫تجهیــزات ایــن‬ ‫صورت گرفت که در‬ ‫تجمیعی ولیعصر و‬ ‫نــگ رانندگــی و‬ ‫امکانــات و‬ ‫رئیــس پلیس‬ ‫محصوالت گیاهی‬ ‫تقدیر کرد‪.‬ناصر مقدم‬ ‫سرپرست دانشگاه‬ ‫در مراکــز‬ ‫ارتقــای فره‬ ‫محصول کشــاورزی‬ ‫ـرج از نزدیک روند‬ ‫مربوطه را بهصورت‬ ‫بررســی قرار داد‪.‬‬ ‫پلیسراههایاستان‬ ‫زیر کشت برای سه‬ ‫واقع در مهرشــهر کـ‬ ‫رانندگی و سایر مسائل‬ ‫ـی ارزیابی و‬ ‫اقدامات‬ ‫استان مسئولیت‬ ‫شــاخص ســطح‬ ‫عرض خدا قوت‬ ‫مصلــی‬ ‫شــد‪ .‬وی هدف‬ ‫همچنین در این‬ ‫مرکــز را موردبررسـ‬ ‫گفت‪ :‬پلیسراههای‬ ‫بازدید ســرزده را‬ ‫پنبه و یونجه اغاز‬ ‫حین هماهنگی و انجام کنیم‪.‬‬ ‫ــیون در ایــن دو‬ ‫هدف از این‬ ‫در این جلسه‬ ‫برداشتشــده ذرت‪،‬‬ ‫جغرافیائــی بر عهده‬ ‫سالمت در حوزه‬ ‫واکسیناس‬ ‫در حوزه تولیدات‬ ‫گــی و مشترک‬ ‫بهاتفــاق رئیس‬ ‫ــس پلیس راهور‬ ‫نباشید به مدافعان‬ ‫در گســتره وســیع‬ ‫هوشمند کشــاورزی‬ ‫ـود از ایــن هماهن‬ ‫سرپرســت دانشــگاه‬ ‫رضا گــودرزی رئی‬ ‫خطیــری را‬ ‫ــی و خسته‬ ‫ســت بهنوبــه خـ‬ ‫ـاهراه مواصالتی ‪15‬‬ ‫اســتقرار سامانه‬ ‫دیــدار ســرهنگ‬ ‫ارزیابی حضوری‬ ‫قــرار داد‪.‬‬ ‫محصوالت کشاورزی‪،‬‬ ‫مجموعه پلیس‬ ‫در مراکــز تجمیع‬ ‫از‬ ‫راهها تقدیــر ا‬ ‫دانست و همچنین‬ ‫مصوبات ســتاد ملی‬ ‫الزمه مدیریت شـ‬ ‫شــی از اقدامات‬ ‫عملکرد بیشتر در تولید‬ ‫البــرز بــا حضــور‬ ‫های خطیر پلیس‬ ‫دارد ازجمله‬ ‫از بهداشت‬ ‫جــرای قوانیــن و‬ ‫بــرز بــا ارائــه گزار‬ ‫راسخی است که این‬ ‫ـیون و نحــوه ارائه‬ ‫اورژانــس‬ ‫و استفادهدرست‬ ‫وظایف و مســئولیت‬ ‫گیاهی را‬ ‫ـارکتجو و اعالم‬ ‫در مهرشــهر کــرج‬ ‫دقــت در ا‬ ‫ـظ کرامت و ال‬ ‫ـک روند واکسیناسـ‬ ‫تدبیر نیکو و عزم‬ ‫کیفیتو سالمتر‬ ‫کرونا از روحیه مشـ‬ ‫ـا اجــرای دقیق و‬ ‫مشهود حوزه‬ ‫و مصلــی واقــع‬ ‫کرونا که با حفـ‬ ‫استان کشور‪،‬‬ ‫را و از نزدیـ‬ ‫کاهشهزینه‪،‬تولیدبا‬ ‫دیگر اهــداف این‬ ‫کــه بحمدالــه بـ‬ ‫همراه راهور در ایام‬ ‫ولیعصــر‬ ‫ــتانی مقابلــه با‬ ‫افزود‪ :‬شــفافیت‬ ‫پلیسراههای البرز‬ ‫همکاریهایمشترک‪،‬‬ ‫ــن دو مرکز‬ ‫را دوچنــدان کــرد‬ ‫راه البرز و اس‬ ‫به مراجعیــن را از‬ ‫ـا توصیــف کرد و‬ ‫شــهروندان و مســافرین‬ ‫مشخصات در عملکرد‬ ‫ایشانجهتافزایش‬ ‫های صــادره‪ ،‬پلیــس‬ ‫نزدیک روند واکسیناســیون در ای نظرخواهی خدمــات‬ ‫خــش از نهادههـ‬ ‫اسالمی استان البرز‬ ‫دانشــگاه در ایــن‬ ‫مدیریت و راستی‬ ‫ـبت به‬ ‫داشت‪ :‬امادگی‬ ‫و اثرب‬ ‫ـب دســتورالعمل‬ ‫فرهنگ و ارشاد‬ ‫سرپرســت‬ ‫داد و با گفتگو و‬ ‫محاسن زیادی برای‬ ‫ازانجاکه دقت و رافت نسـ کنم‪.‬مقدم در ادامه اظهار‬ ‫مصوبات مناسـ‬ ‫است‪ .‬مدیرکل‬ ‫موردبررســی قرار‬ ‫سامانه هوشمند‬ ‫رضایتمندی بازدیــد دانســت‪ .‬موردتوجه را مورد تاکید‬ ‫خوش درخشــید و‬ ‫عــی تشکر کرد‪.‬‬ ‫به تولیدکنندگان‬ ‫بود‪ ،‬تشکر می‬ ‫ویــروس کرونــا و‬ ‫در ایــن حــوزه‬ ‫ـه شــئون اجتما‬ ‫مراجع کنندگان‪،‬میزان‬ ‫ها و ارائه خدمات‬ ‫بازدید یکســری موارد‬ ‫به دنبال شــیوع‬ ‫اجرای ضوابط تردد‬ ‫فرهنــگ در همـ‬ ‫ازمایی توزیع نهاده‬ ‫افــزود‪:‬‬ ‫ـتانی‪ ،‬مبنی بــر اجرای‬ ‫مستقیمبا‬ ‫فراهممیکند که‬ ‫پلیس راهور البرز‪ ،‬در‬ ‫قرار داد‪ .‬سرپرست‬ ‫شایسته ازانجاکــه‬ ‫کرونای ملی و اسـ‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫جدیت‬ ‫مراکز را مورد ارزیابی‬ ‫این‬ ‫و اجرا قرار داد‪.‬‬ ‫کشاورزیهوشمند‪،‬‬ ‫کرونائی‪ ،‬ســتودنی و‬ ‫ســتادهای‬ ‫کرونایی ازجمله انجام‬ ‫در این‬ ‫بهتریبر نیازهای‬ ‫های ورودی واکسن‬ ‫دارد؛و‬ ‫محدودیتهای‬ ‫محدودیتهای هوشــمند‬ ‫طور موثر نظارت‬ ‫به افزایش الین‬ ‫استان‪ ،‬و‬ ‫سهولتبیشتر و به‬ ‫دانشگاه‬ ‫خروجی شهرها و‬ ‫سازمانجهادکشاورزی‬ ‫با‬ ‫محدودیتها در مبادی و‬ ‫صورتگیرد‪.‬رئیس‬ ‫مزارعوباغات‪،‬‬ ‫ابزار‬ ‫بهترین‬ ‫و‬ ‫خـــبر‬ ‫فناوری‪ ،‬بزرگترین‬ ‫البرز بابیان اینکه‬ ‫کمک بگیریم که‬ ‫استان‬ ‫و باید از فناوری‬ ‫خانواده وی نیز از‬ ‫یک مدیر است‬ ‫انجام دهیم افزود‪ :‬با‬ ‫برای‬ ‫تخصصی برخوردار و‬ ‫هایمان را درست‬ ‫از بسته خدمات‬ ‫خدمات اموزشی‬ ‫بتوانیم ماموریت‬ ‫گیاهی‪ ،‬بیماریها و‬ ‫مراجعه و‬ ‫شد‪ .‬حیدری درباره‬ ‫هوشمند تنشهای‬ ‫بهرهمند خواهند‬ ‫البرز و کالنشــهر‬ ‫مراکز توانبخشی‬ ‫اســتقرار سامانه‬ ‫اموزشهای الزم‬ ‫عملکرد تولید‪ ،‬تنش‬ ‫بعد از نام اســتان‬ ‫بیناونابینادر قالب‬ ‫انواع گل الله‬ ‫کشت‪ ،‬پیشبینی‬ ‫توانخواهانکم‬ ‫گردشگری کشــاورزی در‬ ‫دغدغههای اساسی‬ ‫ـی‪ ،‬صنایعدســتی و‬ ‫افات‪ ،‬سطح زیر‬ ‫وتوانبخشیبه‬ ‫کودها و ســموم‬ ‫نصب ویژه نابینایان‬ ‫بیان داشــت‪ :‬یکی از‬ ‫بیاید‪ .‬وی ظرفیت‬ ‫ـرکل میــراث فرهنگـ‬ ‫میزان اســتفاده از‬ ‫البرز از اجرای طرح‬ ‫صورت کرج‬ ‫باالی ‪ ۱۵‬ســال نیز‬ ‫ـاداور شــد‪ :‬یکــی از‬ ‫افراد دارای ناتوانی‬ ‫مدیـ‬ ‫نیاز ابی گیاهان‪،‬‬ ‫بهزیستی استان‬ ‫هوشــمند مدیریت‬ ‫گفت‪:‬طیهمکاری‬ ‫حرفهای‬ ‫بدیــل خوانــد و یـ‬ ‫ابی‪،‬‬ ‫ـی و توانبخشی‬ ‫مدیرکل‬ ‫ـاری گیاه بهصورت‬ ‫گردشگریاستانالبرز‬ ‫نامه البــرز را بی‬ ‫برنامه ریزان اموزشـ‬ ‫کشاورزی است که‬ ‫ــص از دورههای‬ ‫دفــع افــات و ابیـ‬ ‫طیانعقادتفاهم‬ ‫خانوادهها و‬ ‫همراهیبادانش‬ ‫اساس محیط ‪۱۰‬‬ ‫انان پس از ترخی‬ ‫گردشگری حوزه‬ ‫این استان خبر داد‪.‬‬ ‫بخشخصوصی‬ ‫اشارهبهاهمیتلزوم‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬براین‬ ‫افزایش کیفیت زندگی‬ ‫شــاخههای‬ ‫کشاورزی ندارد‪،‬‬ ‫کرد که در پاسخ به‬ ‫گرفتهبا‬ ‫حیدری در گفتوگو با‬ ‫میشود‪.‬مخبر با‬ ‫توریسم کشــاورزی در‬ ‫و معلولیــت‬ ‫گفت‪ :‬باید تالش شود‬ ‫مزاحمت برای جهاد‬ ‫مجهز به حسگرهای‬ ‫ســت‪ .‬وی تاکید‬ ‫مقرر شد صنعت‬ ‫اسدا‪...‬‬ ‫اطالعات صحیح‬ ‫بخشــی کودکان ا‬ ‫در هیچ نوع‬ ‫ـهری در اتوبوسها‬ ‫به تغییــر کاربری‬ ‫ورودی مدارس عادی‬ ‫با هلند‬ ‫و فناوری و ارائه‬ ‫اموزشــی و توان‬ ‫توسعه باغ الله و گل‬ ‫اطالعاتدستیبا‬ ‫ناوگان حملونقل شـ‬ ‫روها‪ ،‬استانداردسازی‬ ‫ایــن طرح نیازی‬ ‫که در ازمونهای‬ ‫درست‪،‬مغایرت‬ ‫استان البرز با مرکزیت‬ ‫همچنیــن در‬ ‫اداره‪،‬‬ ‫مناسبســازی پیاده‬ ‫خواهان کمبینا و نابینا‬ ‫ـزود‪ :‬در ایــن راســتا با‬ ‫این دفتر فرصت‬ ‫ارائهاطالعاتپایه‬ ‫فارس‪،‬فریدون‬ ‫کمتر از ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫نابینایان شدهاند‪ .‬وی‬ ‫نابینایان‪ ،‬اضافه کردن‬ ‫نیاز توان‬ ‫موفق نمیشوند‪ ،‬در‬ ‫ـت‪ .‬محمــدی افـ‬ ‫با‬ ‫بهطور متوسط به‬ ‫ویژه‬ ‫استانتوسعهپیدا کند‪.‬به گزارش گردشگری هــم نیسـ‬ ‫اولین پارک ویژه‬ ‫ناتوانی توامان ذهنی‬ ‫که در حوزه گل با‬ ‫بهرهگیری از خدمات‬ ‫هوشمند‬ ‫افتتاح‬ ‫استانالبرز بر سرعت‬ ‫اطالعات‬ ‫حملونقل شــهری در‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫به دلیل‬ ‫میراث فرهنگی و‬ ‫ایستگاههای اتوبوس‪،‬‬ ‫اموزی و در پی ان‬ ‫سازمانجهادکشاورزی‬ ‫یک شرکت‬ ‫محمدی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫لــوالن به ناوگان‬ ‫ای در مراکز حرفه‬ ‫اشنا شدیم و پس از‬ ‫شغلی پیشبینیشده‬ ‫جشنوارههای گل‬ ‫اتوبــوس ویژه مع‬ ‫برسد‪.‬رئیس‬ ‫اموزش حرفه‬ ‫درست اطالعات تاکید‬ ‫برشــمرد‪ .‬مدیرکل‬ ‫هلند همکاری دارند‬ ‫مراکز پشتیبانی‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫‪ ۵۰‬دســتگاه‬ ‫ـات در ایــن زمینه‬ ‫و ارائه بهموقع و‬ ‫تولیدی حمایتی و‬ ‫گفت‪ :‬مردم کشور‬ ‫اســتان البرز‪،‬‬ ‫همکاری صورت گیرد‪،‬‬ ‫را از دیگــر اقدامـ‬ ‫بخشی به کار‬ ‫وقت بیشتر امید‬ ‫کارگاههای‬ ‫نقطهمطلوبفاصله‬ ‫برقرار بوده است‪،‬‬ ‫چند جلسه مقرر‬ ‫شهرســتان کــرج‬ ‫و تالش و صرف‬ ‫البتهتارسیدنبه‬ ‫از گذشته تاکنون‬ ‫کل در برگزاری‬ ‫تهران با نماینده‬ ‫خودکفایی نسبی‪ ،‬در‬ ‫و افزود‪ :‬با تمرکز‬ ‫استانالبرز تاکید کرد‪:‬‬ ‫هوشمند‪،‬گامموثریدر‬ ‫اندازی جشــنوارههای‬ ‫که هر ‪ ۲‬ماه یکبار‬ ‫در جلســه دامی‬ ‫بدون شک است‪.‬‬ ‫کرد‬ ‫دستیابی به سطح‬ ‫بهزیستی‬ ‫در این راســتا‬ ‫مناسبسازی استان‬ ‫ـود عالقه بــه راه‬ ‫پیشتاز کشاورزی‬ ‫عمل میاورد اما‬ ‫افزود‪ :‬در این مراکز‬ ‫ـد‪ .‬مدیرکل میراث‬ ‫روانی – حرکتی‬ ‫ترینانسالگذشته‬ ‫خـ‬ ‫میرودبهعنوان‬ ‫اما از طریق ستاد‬ ‫کشاورزی استان برداریم‪.‬‬ ‫خواستههای انان به‬ ‫تمام دستگاههای‬ ‫های اجتماعــی‪،‬‬ ‫صحبت و گفتوگو شـ‬ ‫وی‬ ‫داشتهاندکهدرخشان‬ ‫زیادی داریم‬ ‫مستلزمهمکاریتمام‬ ‫تاکید بر رشــد زمینه‬ ‫نابینایان و پیگیری‬ ‫بهزیستی با حضور‬ ‫و کیفی تولیدات‬ ‫نیــز در هلند‬ ‫مــکاری و اجرای‬ ‫ـتگیهای دائمی به‬ ‫استان‬ ‫بهتر برایاینافراد‬ ‫فراینــدی پویا با‬ ‫استانداری و دبیری‬ ‫افزایش کمی‬ ‫سازی این است که‬ ‫ـم خــورد‪ .‬امســال‬ ‫خصــوص رونــد ه‬ ‫پیگیری این امور‬ ‫نفس و کاهش وابسـ‬ ‫برایساختنزندگی‬ ‫حمایت از حقــوق افراد‬ ‫ســت‬ ‫هوشمند‬ ‫مجموعــه کنــدر رقـ‬ ‫ها برگزار میشود‬ ‫فرهنگــی در‬ ‫شــناختی‪ ،‬همــراه باعــزت‬ ‫البرز‪ ،‬گفــت‪ :‬کار‬ ‫عزمملی‬ ‫به ریا شــهرداریها و فرمانداری‬ ‫ـنواره گل بودهایم‪.‬‬ ‫در‬ ‫اجرای صحیح قانون‬ ‫وی با اشاره به اینکه حسن بخواهیدمیتوانیدایجاد‬ ‫ـگری کشــاورزی در‬ ‫و‬ ‫ـاهد راهاندازی جشـ‬ ‫ترین مطالبات افراد نابینا و کمبینا بخشهــای جامعــه و‬ ‫اجرایی‪،‬‬ ‫ـرح گردشـ‬ ‫مدیریتی‪،‬هر برشیراکه‬ ‫دستیافتنیاست‪.‬‬ ‫بخشخصوصی‬ ‫درمانی هنر و نقش‬ ‫دیزین شـ‬ ‫دهیم‪ .‬وی گفت‪ :‬مهم‬ ‫ـرفت کار تاکید کرد و‬ ‫اشاره به اینکه کشور هلند با طـ چهارچوبمدنظر توسط‬ ‫بهداشت و سالمت‪،‬‬ ‫خانواده‪،‬‬ ‫بانگاه‬ ‫تاکید بر جنبههای‬ ‫را انجام می‬ ‫معلولیتاست‪.‬‬ ‫مرتب گزارش پیشـ‬ ‫این مقام مسئول با‬ ‫امکانات اموزشی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این خدمات با‬ ‫تصریح طبق‬ ‫این مهم رضایت‬ ‫طراحیشــده کــه در‬ ‫سیاسی دارای‬ ‫کنید‪ ،‬بر ارســال‬ ‫دسترسی کامل به‬ ‫تمرکز کار بایدبر روی‬ ‫مطرحشده است‪،‬‬ ‫است که بسیار از‬ ‫وی‬ ‫دارای معلولیــت‬ ‫کیفیتزندگینابینایان‬ ‫فعاالنه در عرصههای‬ ‫ازجمله حق‬ ‫خدمات بهزیستی در‬ ‫در حال انجام‬ ‫برنامهریزیاصولی‪،‬‬ ‫«گل» در دنیا برند و‬ ‫توانبخشــی افــراد‬ ‫باالدستی در این میان‬ ‫بهبود‬ ‫خدمــات هنری در‬ ‫شهری و مشارکت‬ ‫این را دارد با این‬ ‫در خصوص دیگر‬ ‫یاداور شدبرای‬ ‫بایستیاز اساسصحیح‬ ‫ارائه موثــر ان در‬ ‫وقانونحمایت‬ ‫اختالالت بینایی‪،‬‬ ‫تردد ایمن در فضای‬ ‫تفاهمنامه ســند‬ ‫شرایط و ظرفیت‬ ‫بهزیستی استان‬ ‫افراددارایمعلولیت‬ ‫گفت‪ :‬این دفتر برای‬ ‫صحیحباشد‪.‬اطالعات‬ ‫گیرنــدگان دارای‬ ‫حدی داریم؛‬ ‫مدیرکل‬ ‫کرد‪ :‬البرز نیز‬ ‫توسط مربیان هنری‬ ‫کنوانسیونحقوق‬ ‫گــروه خدمــت‬ ‫بخشی زیر ‪ ۱۵‬سال‬ ‫بهحداقلممکن‬ ‫مطرح شود‪ .‬باید تا‬ ‫اطالعات‬ ‫و دولت مکلف‬ ‫امضا خواهد شد‪.‬‬ ‫موســیقیدرمانی‪،‬‬ ‫در‬ ‫نسبت‬ ‫اجتماعی‬ ‫توان‬ ‫سیستم‬ ‫ـه‬ ‫عنوان در کشور برند و‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫امادهشده و‬ ‫قرارگرف‬ ‫روزانه‬ ‫نابینا‬ ‫خطای‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫خواهان کمبینا و‬ ‫های نمایش درمانی‬ ‫قالب مراکز‬ ‫صراحتــا مــورد تاکیــد‬ ‫روانشناســان مرکــز‪ ،‬در‬ ‫درستیواردشودتا‬ ‫که نــام گل بهویژه‬ ‫محصول امکانپذیر‬ ‫توانبخشی به توان‬ ‫اجرای قوانین‪ ،‬تمام‬ ‫بخش گرایش‬ ‫حقــوق معلــوالن‬ ‫ـم توانبخشــی و‬ ‫ــه فعالیت کنیم‬ ‫و به مدیریت هوشــمند تولید‬ ‫خدمات اموزشی و‬ ‫شــی‪ ،‬با همکاری‬ ‫هماهنگی و نظارت بر‬ ‫از‬ ‫ـده بــا همــکاری تیـ‬ ‫در ایــن زمین‬ ‫مراکز توانبخشــی‬ ‫اموزشــی توانبخ‬ ‫استان البرز حرکت‬ ‫کاهش و‬ ‫استفاده از کمیته‬ ‫حقوق نابینایان‬ ‫اموزشدیـ‬ ‫صورت هفتگی در‬ ‫ـدازی مراکــز روزانه‬ ‫جهاد کشــاورزی‬ ‫این قوانین و تامین‬ ‫است با‬ ‫انفرادی‪ ،‬گروهی و به‬ ‫بــه راهانـ‬ ‫ـود‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫شــور را به اجرای‬ ‫و‬ ‫خواند‬ ‫هدف جلســات‬ ‫ناپذیر‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫دســتگاههای‬ ‫کشاورزیرااجتناب‬ ‫غیردولتیاقداممیکند‪.‬‬ ‫برنامه رســاندن گروه‬ ‫سویهوشمندسازی‬ ‫روزانه ارائه میشود‪.‬‬ ‫فاز اولهوشمند‬ ‫هدف از اجرای این‬ ‫عنوان متولی پیگیری‬ ‫به‬ ‫مکلفسازند‪.‬‬ ‫مراکز فرد به مرکز‬ ‫گامهایمثبتیکهدر‬ ‫وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بهزیســتی کشــور به‬ ‫عملکرد است و در این‬ ‫ابراز امیدواریکردبا‬ ‫ـورت گرفت انتظار‬ ‫حیدری افزود‪ :‬ســازمان‬ ‫ـالش خود را جهت‬ ‫سطح استقالل و‬ ‫پایــش اراضی صـ‬ ‫بینایی همواره تمام تـ‬ ‫به حداکثر‬ ‫ـازی در خصــوص‬ ‫باور و اعتقاد قلبی‬ ‫ـراد دارای اســیب‬ ‫جهت طرح مسائل‬ ‫سـ‬ ‫حقــوق افـ‬ ‫تالش کارشناسان و‬ ‫نهادهای نظارتی‬ ‫میرود باهمت و‬ ‫دستگاههای اجرایی و‬ ‫عمل شاهد نتایج‬ ‫در فاز دوم هم در‬ ‫رایزنی با‬ ‫مدیران شهرستانها‬ ‫مثبتپروژهباشیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫یعی در کودکان‬ ‫هنگ منابع طب‬ ‫ترویج فر‬ ‫منابع طبیعی‬ ‫امن حفاظت از‬ ‫ض‬ ‫‪ /‬شماره ‪1187‬‬ ‫‪03‬‬ ‫رئیس جمهوری‪ :‬مردم را به واکسیناسیون تشویق کنید‬ ‫عادی انگاری تبعات خطرناکی دارد و الزم است مردم در کنار واکسیناسیون‪ ،‬شیوه نامه های بهداشتی را هم با دقت رعایت کنند‬ ‫رویاد د الب رز‬ ‫محکومیت‬ ‫‪ 10‬ساله سیف‬ ‫خطر تورمسرسام اور‬ ‫در اقتصادایران‬ ‫‪31‬‬ ‫‪02‬‬ ‫انجام فعالیتهای‬ ‫ضمانت نامه بانکی‬ ‫‪ -۱‬یزد‬ ‫خط توزیع نیروی برق استان‬ ‫شرکت‬ ‫سرویس و نگهداری و روشنایی و‬ ‫‪-۲‬فیش واریز وجه نقد‬ ‫‪۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰‬‬ ‫گرم و اتفاقات عملیات هرات در حوزه‬ ‫‪ -۳‬مطالبات‪.‬‬ ‫عمل مدیریت شهرستان خاتم ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ساعت ‪۱۴‬شناسه اگهی‪1207562 :‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫مورخ‬ ‫‪۱۴۰۰/۰8/۱۱‬‬ ‫ساعت ‪۱۰:۳۰‬‬ ‫شنبه مورخ‬ ‫‪۱۴۰۰/۰8/۱۵‬‬ ‫‪ -1‬مدت اجرا ‪ 12 :‬ماه‬ ‫‪ -2‬هزینه درج اگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬به پیشنهادات مشروط‪ ،‬مبهم‪ ،‬مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 035-36248989 :‬امور تدارکات و ‪ 035- 36243111‬امور مهندسی و نظارت‬ ‫تماس حاصل نمایند ‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تماس باشید‪...‬‬ ‫نیرویمابرقدر‬ ‫شرکت توزیع با‬ ‫استان یزد‬ ‫شناسه اگهی‪1207562 :‬‬ ‫به دنبال اینکه دبیر هیات تجدیدنظر شورای رقابت معتقد است که اگر شورای رقابت‬ ‫نبود‪ ،‬اکنون پراید‪ ۲۰۰‬میلیون تومان قیمت داشت‪ ،‬یک کارشناس صنعت خودرو‪ ،‬ادعای‬ ‫شورای رقابت در کنترل بازار‪ ،‬در نتیجه مداخله در قیمت گذاری را تصوری کامال اشتباه‬ ‫دانسته و معتقد است حال که دولت قصد دخالت در قیمت گذاری ندارد‪ ،‬شورای رقابت‬ ‫هم بایستی از تصمیم دولت برای فعالیت محدود به هدایت‪ ،‬حمایت و نظارت‪ ،‬پیروی‬ ‫کند؛ در غیراینصورت شورایی برای تحدید رقابت خواهد بود‪.‬‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪08‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫بازگشاییمدارس‬ ‫از ابان‬ ‫تالشبرایبودجه نویسیبدونتورم‬ ‫نخستینبودجهدولتسیزدهمدر ماه های‬ ‫اینده تقدیم مجلس خواهد شد؛ بودجه ای که‬ ‫گفته می شود قرار است بدون کسری باشد‪ .‬راه‬ ‫حل دولت برای بودجه ای بدون کسری و تورم‬ ‫چیست؟بهگزارشایرناپالس‪،‬پاییزفصلپرکاری‬ ‫برای دولت ها و به طور خاص‪ ،‬ســازمان برنامه‬ ‫و بودجه است زیرا براساس قانون‪ ،‬دولت باید‬ ‫تا نیمه اذر هر ماه‪ ،‬الیحه بودجه سال اینده را‬ ‫به مجلس تقدیم کند‪ .‬بودجه به عنوان ســند‬ ‫دخل و خرج دولت‪ ،‬یکی از اســناد مالی مهم‬ ‫کشور است کهبر متغیرهایاقتصادیهمچون‬ ‫تورم‪ ،‬تاثیرگذار اســت و همچنین از ان ها تاثیر‬ ‫می پذیرد‪ .‬مســعود میرکاظمی رئیس ســازمان‬ ‫برنامه و بودجه در اظهار نظرهای اخیر خود‪،‬‬ ‫رویکرد دولت سیزدهم به بودجه را نشان داده‬ ‫است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬نگاه دولت به بودجه‪۱۴۰۰‬‬ ‫«نــگاه تحولــی» اســت‪ .‬رئیس ســازمان برنامه‬ ‫و بودجــه بــر ایــن باور اســت که در ســال های‬ ‫گذشته به دلیل کسری بودجه و محقق نشدن‬ ‫درامدها‪ ،‬برنامه ها خلق پول افســار گسیخته‬ ‫اتفاق افتاده و به همین دلیل‪ ،‬تورم باالیی بر‬ ‫اقتصادکشور تحمیلشدهاست‪.‬‬ ‫حال پرســش اینجاست که دولت چگونه‬ ‫می تواند از مسیر سیاست هایی که در بودجه‬ ‫پیــش می گیرد‪ ،‬نه تنهــا تورم را تشــدید نکند‪،‬‬ ‫بلکه به بخشــی از برنامه کاهش تورم تبدیل‬ ‫شود؟ مهم ترین دلیل تورم زایی‪ ،‬کسری بودجه‬ ‫ســاختاری در ایــران اســت‪ .‬سیاســت کســری‬ ‫بودجــه یکــی از سیاس ـت های شــناخته شــده‬ ‫اقتصادی است که در برخی از دوره ها و برخی‬ ‫از کشــورها قابــل تجویــز اســت‪ .‬با این حــال از‬ ‫انجایی که کســری بودجه در کشــور ما نه به‬ ‫صورت یک سیاســت اقتصادی موثر‪ ،‬بلکه به‬ ‫دلیل بی انضباطی مالی دولت به یک مشکل‬ ‫ســاختاری در اقتصــاد تبدیــل شــده‪ ،‬اثار منفی‬ ‫همچون تورم زایی و تشــدید تورم را به همراه‬ ‫داشتهاست‪.‬‬ ‫دولت از بانک مرکزی منجر به تورم و تشدید‬ ‫تــورم می شــود‪ .‬اقتصاددانــان دســت درازی‬ ‫دولــت بــه منابع بانک مرکزی را برای تامین‬ ‫کســری بودجه با عنوان «پولی ســازی کسری‬ ‫بودجه» می شناسند‪ .‬استفاده دولت از منابع‬ ‫شــبکه بانکــی و به طــور خــاص‪ ،‬بانک هــای‬ ‫دولتــی‪ ،‬مســیر غیرمســتقیم دولت هــا بــرای‬ ‫پولــی کــردن کســری بودجــه اســت کــه این‬ ‫مســیر نیز‪ ،‬نتیجه ای جز بروز تورم و تشدید‬ ‫تــورم بــرای اقتصــاد کالن کشــور بــه همــراه‬ ‫نــدارد‪ .‬یکــی از را ه حل هایــی کــه می توانــد‬ ‫کسری بودجه دولت را بدون اثار تورمی ان‬ ‫تامیــن کرد‪ ،‬اســتفاده از اوراق بدهی اســت‪.‬‬ ‫هزینه هــای دولــت از درامدهــای ان پیشــی‬ ‫می گیــرد‪ ،‬دولــت بــه گروه هایــی که بــه انها‬ ‫تعهــد پرداخــت دارد‪ ،‬ماننــد پیمانــکاران‪،‬‬ ‫بدهــکار می شــود و کســری بودجــه اتفــاق‬ ‫می افتــد‪ .‬اگــر اوراقی بر پایه این بدهی ها و‬ ‫ســایر بدهی های دولت منتشر شود‪ ،‬دولت‬ ‫ی خــود را از طریقــی غیــر از‬ ‫می توانــد بدهــ ‬ ‫بانــک مرکــزی و شــبکه بانکــی تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن اوراق بدهــی‪ ،‬روشــی بــرای تامین‬ ‫کســری بودجه بدون بروز اثار تورمی است‪.‬‬ ‫برای اینکه اوراق بدهی بتواند به درستی در‬ ‫مسیر تامین کسری بودجه دولت قرار گیرد‪،‬‬ ‫الزم اســت بــه دو عامــل توجــه شــود؛ تاریخ‬ ‫سررسید و نرخ‪.‬با توجه به برگزاری چند دوره‬ ‫حراج اوراق بدهی و بررسی رفتار خریداران‪،‬‬ ‫به نظــر می رســد سررســیدهای کوتا هتــر برای‬ ‫خریداران جذاب تر هســتند‪ .‬بــه عنوان مثال‬ ‫با تغییر سررسیدهای ‪ ۲‬ساله به سررسیدهای‬ ‫یک ساله و ‪ ۶‬ماهه‪ ،‬فروش اوراق بدهی رونق‬ ‫در چنــد دوره اخیر رونق گرفته‪ ،‬تا جایی که‬ ‫در دو مرحلــه حــراج پایانی شــهریورماه‪۲۴ ،‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۴۰‬میلیــارد تومــان اوراق بدهــی بــه‬ ‫فروش رســید که در مقایســه بــا مراحل قبل‪،‬‬ ‫افزایش حدود ‪ ۴۳‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫بــا این حال‪ ،‬عامل دیگر یعنــی نرخ بازدهی‬ ‫اوراق نیــز در تامین کســری بودجه دولت از‬ ‫طریق اوراق‪ ،‬تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫مزایده اجاره مرحله سوم جایگاه های سی ان جی‬ ‫شهرداریدیواندره‬ ‫کسری بودجه چگونه موجب تورم‬ ‫نوبت دوم‬ ‫دارد از طریــق مزایده اجــاره جایگاه های‬ ‫شــهرداری دیواندره در نظــر‬ ‫تامین کســری بودجه از طریق استقراض‬ ‫می شود؟‬ ‫سی ان جی شماره یک و دو را به مدت یکسال با قیمت کارشناسی واگذار نماید‬ ‫مزایده اجاره مرحله سوم جایگاه های سی ان جی‬ ‫اگهی‬ ‫می اید ازتاریخ انتشار این‬ ‫لذا از شــرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداریدیواندره‬ ‫شرکت‬ ‫اجــاره فرم‬ ‫مزایده دریافت‬ ‫طریــقشرایط و‬ ‫اطالعات و‬ ‫کســب‬ ‫روز کاری‬ ‫به مدت ده‬ ‫جایگاه های‬ ‫دارد از‬ ‫جهتنظــر‬ ‫دیواندره در‬ ‫شــهرداری‬ ‫شهرداری‬ ‫مزایده‬ ‫در‬ ‫نمایند‪.‬با قیمت کارشناسی واگذار نماید‬ ‫مراجعهیکسال‬ ‫دیواندرهبه مدت‬ ‫یک و دو را‬ ‫جیبهشماره‬ ‫سی ان‬ ‫یکبهمبلغ‬ ‫شرایطشماره‬ ‫واجدجایگاه‬ ‫شــرکتهایپایه‬ ‫قیمت کارشناسی‬ ‫‪306/228/723‬ریالاگهی‬ ‫اجارهاید ازتاریخ انتشار این‬ ‫عمل می‬ ‫دعوت‬ ‫لذا از‬ ‫‪165/617/198‬ریال‬ ‫‪2‬مبلغ‬ ‫جایگاه شماره‬ ‫کارشناسی پایه‬ ‫قیمت‬ ‫فرم شرکت‬ ‫اجارهو شرایط و دریافت‬ ‫اطالعات‬ ‫کســب‬ ‫کاری جهت‬ ‫مدت ده روز‬ ‫به‬ ‫محمد محمودی ‪ -‬سرپرست شهردار دیواندره‬ ‫در مزایده به شهرداری دیواندره مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫قیمت کارشناسی پایه جایگاه شماره یک مبلغ اجاره ‪306/228/723‬ریال‬ ‫قیمت کارشناسی پایه جایگاه شماره ‪2‬مبلغ اجاره ‪165/617/198‬ریال‬ ‫محمد محمودی ‪ -‬سرپرست شهردار دیواندره‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫اجرای برنامه جامع ‪25‬‬ ‫ساله با چین ضروری است‬ ‫وزرای امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران و‬ ‫جمهوری خلق چین طی تماس تلفنی اخرین وضعیت‬ ‫مناسبات دوجانبه و تحوالت منطقه ای و بین المللی را‬ ‫موردبررســی قراردادند‪ .‬به گزارش وزارت امور خارجه‪،‬‬ ‫وزیــر امور خارجــه ایران ضمن مــرور اخرین وضعیت‬ ‫مناســبات دوجانبــه و تاکید ویژ هبــر ضرورت عملیاتی‬ ‫ســاختن برنامه جامع همکاری ‪ ۲۵‬ســاله‪ ،‬از همراهی‬ ‫ارزشــمند چیــن در تامین واکســن موردنیاز کشــورمان‬ ‫تقدیر و در خصوص اخرین وضعیت برجام با همتای‬ ‫چینــی تبادل نظــر کرد‪ .‬وانــگ ای عضو شــورای دولتی‬ ‫و وزیــر امــور خارجــه جمهوری خلق چین نیــز در این‬ ‫تماس تلفنی بر موضع پکن مبنی بر ضرورت بازگشت‬ ‫کامــل همــه طرف ها به تعهــدات برجامی تاکیــد و از‬ ‫مواضع جمهوری اسالمی ایران در این خصوص تقدیر‬ ‫کــرد‪ .‬وزیــر امــور خارجــه چین ضمــن اســتقبال از اغاز‬ ‫گفت وگوهای جمهوری اسالمی ایران و طرف اروپایی‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد به همکاران خود ماموریت داده اســت در‬ ‫تماس با همتایانشان در وزارت امور خارجه جمهوری‬ ‫اســامی ایران‪ ،‬مشــورت های نزدیک دو کشور در این‬ ‫خصــوص تداوم یابــد‪ .‬وزیر امور خارجه چین با اعالم‬ ‫امادگــی پکن برای عملیاتی کردن ســند همــکاری ‪۲۵‬‬ ‫ساله‪ ،‬بر تعهد پکن به ادامه همکاری ها با تهران برای‬ ‫مهار کرونا و تامین واکسن موردنیاز به هر میزان و تا‬ ‫هر زمان که تهران درخواست داشته باشد‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه چین در این گفت وگوی تلفنی تاکید‬ ‫کرد اراده رهبران دو کشور‪ ،‬گسترش همه جانبه روابط‬ ‫دوجانبه است و لذا پکن همانند گذشته به همکاری‬ ‫و رایزنــی بــا جمهوری اســامی ایران در همه ســطوح‬ ‫ازجمله همکاری متقابل در ســازمان های منطقه ای و‬ ‫بین المللی ادامه خواهد داد‪ .‬امیرعبداللهیان نیز ضمن‬ ‫راهبــردی خوانــدن روابط دو کشــور‪ ،‬بر اهتمام جدی‬ ‫تهران جهت پیگیری توافق های رئیس جمهوری شــی‬ ‫جیــن پینگ و ســید ابراهیــم رئیســی در تماس تلفنی‬ ‫اخیر طرفین و همچنین اجرای کامل سند همکاری های‬ ‫‪ ۲۵‬ســاله دو کشــور تاکید کرد‪ .‬وزیر امور خارجه ایران‬ ‫همچنیــن در پی اغاز گفت وگوهای ایران و اتحادیه‬ ‫اروپایــی کــه روز قبل در ســطح معاون سیاســی وزیر‬ ‫امــور خارجــه و معــاون دبیــر کل ســرویس اقــدام‬ ‫خارجــی اتحادیه اروپا صورت گرفت‪ ،‬ضمن تشــریح‬ ‫ابعــاد گفت وگوهــای صورت گرفته و تبیین سیاســت‬ ‫قطعی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر ضرورت رفع‬ ‫موثر و کامل تحریم های یکجانبه و غیرقانونی رژیم‬ ‫امریــکا‪ ،‬از بی عملی ســه کشــور اروپایی انتقــاد کرد‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیــان تاکید کرد البته گفت وگوها در مســیر‬ ‫مثبت و ســازنده ای اغازشــده اســت که این امر مورد‬ ‫تائید دو طرف در پایان گفت وگوها قرار گرفت و لذا‬ ‫توافق شــد گفت وگوها طی دو هفته اینده در همین‬ ‫سطح در بروکسل ادامه یابد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه ‪ 25‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1187‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رئیس جمهوری‪ :‬مردم را به واکسیناسیون تشویق کنید‬ ‫برایعبور از مشکالتهمفکریهمه‬ ‫جریان هایسیاسیالزماست‬ ‫خطر عادی انگاری کرونا‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه واکسیناسیون‬ ‫عمومیبایدباقوتادامهیابد‪ ،‬گفت‪:‬دانشگاهیان‬ ‫و صاحبــان تریبــون در ترغیب و تشــویق مردم به‬ ‫رعایت شیوه نامه های بهداشتی و واکسینه شدن در‬ ‫برابر ویروس کرونا نقش بسزایی دارند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬‬ ‫ســید ابراهیم رئیســی در جلسه ســتاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا با اشــاره به دســتاوردهای مهم در تولید و‬ ‫واردات واکسن کرونا گفت‪ :‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی باید از واکسن تولید شرکت های‬ ‫ت انان با کیفیت‬ ‫داخلی حمایــت کند تا محصوال ‬ ‫الزم به بازار عرضه شود‪ .‬رئیس جمهوری با قدردانی‬ ‫از کشورهایی که در ارسال واکسن به ایران همکاری‬ ‫می کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از همه کشورهایی که واکسن‬ ‫ارســال کرده انــد به ویــژه از کشــور چیــن صمیمانــه‬ ‫قدردانی می کنم و معتقدم این گونه همکاری های‬ ‫انسان دوستانه همواره باید بین کشورهای دوست‬ ‫و منطقه ادامه پیدا کند‪ .‬وی با بیان اینکه ادامه راه‬ ‫مقابلهبابیماریکرونانیازمندتدویننقشهراهجامع‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این نقش ه راه باید همه موارد‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و درمانی به طور‬ ‫دقیــق لحاظ شــود تا با روشــن کردن وضــع اینده‪،‬‬ ‫مــا را از اقدامــات انفعالــی در برابــر شــیوع بیماری‬ ‫خــارج کنــد‪ .‬رئیس دولت ســیزدهم واکسیناســیون‬ ‫را از را ههــای پیشــگیری دانســت کــه البتــه کافــی‬ ‫نیســت و دراین باره گفــت‪ :‬عادی انگاری می تواند‬ ‫تبعــات خطرناکی داشــته باشــد بنابرایــن از مردم‬ ‫تقاضا می کنم در کنار واکسیناسیون‪ ،‬شیوه نامه های‬ ‫بهداشــتی را هــم با دقــت رعایت کنند‪ .‬رئیســی با‬ ‫اشــاره بــه لــزوم رعایــت کامــل اصول بهداشــتی در‬ ‫روند بازگشــایی مدارس‪ ،‬دانشــگاه ها‪ ،‬ورزشــگاه ها‬ ‫و نمــاز جمعه‪ ،‬گفت‪ :‬مســئوالن مربوطــه در روند‬ ‫این بازگشایی ها باید برنامه ریزی ها و نظارت های‬ ‫الزم را انجــام دهنــد تــا ســامت مــردم بــه خطــر‬ ‫نیفتــد‪ .‬رئیس جمهــوری با تاکیــد بر اهمیــت اقنا ع‬ ‫افکار عمومی و اطالع رســانی به موقــع و دقیق در‬ ‫زمینه بیماری کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬سیاست ما در این مورد‬ ‫اقناعی اســت نه اجباری و بر این باور هســتیم که‬ ‫با تبیین و روشنگری می توان اعتماد مردم را جلب‬ ‫و انان را همراه کرد‪ .‬وی همچنین پاســخگویی به‬ ‫شبهات مطرح در فضای مجازی درباره درمان کرونا‬ ‫را ضــروری دانســت و افــزود‪ :‬دانشــگاه های علــوم‬ ‫پزشکی باید بخشی را برای پاسخ علمی و منطقی‬ ‫یشــود‪ ،‬اختصــاص دهند‪.‬‬ ‫به شــبهاتی که مطرح م ‬ ‫رئیسی با تاکید مجدد بر کنترل دقیق ورود و خروج‬ ‫در مرزهــا و فرودگا ههــای بین المللی کشــور‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬اســتانداران اســتان های مرزی و مســئوالن‬ ‫مربوطه باید ورود و خروج از کشور را به دقت کنترل‬ ‫کنند و ورود به کشور حتما با واکسیناسیون همراه‬ ‫باشد‪ .‬وی با اشاره به اینکه کاهش محدودیت های‬ ‫کرونایــی باید با ضوابط همراه باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬ســیر‬ ‫نزولــی بیمــاری بــا اجــرای طــرح شــهید ســلیمانی‪،‬‬ ‫اموزش عمومی و رعایت شیوه نامه های بهداشتی‬ ‫از شــرایط کاهش محدودیت ها است که باید به‬ ‫ان ها توجه شود‪ .‬رئیسی توجه به اموزش عمومی‬ ‫را در کنــار اطالع رســانی دقیــق و مســتمر ضروری‬ ‫دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬دانشگاهیان و صاحبان‬ ‫تریبون نقش مهمی در این زمینه دارند و در زمینه‬ ‫اثربخشــی واکســن‪ ،‬الزم اســت مراکــز علمــی و‬ ‫دانشگاهی به طور مستمر رصد علمی و پژوهشی‬ ‫کننــد؛ چراکه اقدامات اینده منــوط به نتایج این‬ ‫شهــا اســت‪ .‬رئیس جمهــوری همچنیــن بــا‬ ‫پژوه ‬ ‫قدردانی از همکاری های گســترده و سازنده ناجا‬ ‫با ستاد ملی مقابله با کرونا گفت‪ :‬نیروی انتظامی‬ ‫اقدامات انتظامی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی سازنده ای در‬ ‫سراســر کشــور دارد و همکاری های مفیدی با ستاد‬ ‫ملیمقابلهبا کرونادارد کهاز تالشهمهاینعزیزان‬ ‫قدردانیمی کنم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫عضوجامعهروحانیتمبارز‬ ‫بــا دولــت در پیــش گیرنــد تــا‬ ‫گفــت‪ :‬گروه های سیاســی باید‬ ‫همــه باهــم کمک کنیــم که به‬ ‫بتوانند از ظرفیت صداوسیما یا‬ ‫ســمت بهبود در کاهــش موارد‬ ‫کرسی هایازاداندیشیاستفاده‬ ‫ابتــا بــه کرونــا برویــم و وضــع‬ ‫و اید ههــای خــود را بــرای حــل‬ ‫شهــای‬ ‫اقتصــادی نیــز یــا تال ‬ ‫رضا اکرمی‬ ‫مشــکالت کشــور طــرح کنند تا‬ ‫داخلی و اقدامات دیپلماتیک‬ ‫دولت هــم ازنظرات منطقی تر‬ ‫روبــراه شــود‪ .‬عضــو جامعــه‬ ‫و مســتدل تر اســتفاده کند‪ .‬ســید رضــا اکرمی در روحانیتمبارز گفت‪:‬ایرانبه قدریظرفیتدارد‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به سکوت جریان های که اگر دو برابر االن هم جمعیت داشــته باشــد‬ ‫سیاسی در ماه های اخیر و روند کاهشی فعالیت می توانــد ازنظــر تامین انرژی و ایجاد اشــتغال و‬ ‫احزابدر ایامپساز انتخاباتاظهار کرد‪:‬بخشی رشد اقتصادی موفق باشد پس وقتی این شرایط‬ ‫از این امر به شکل گیری دولت جدید بازمی گردد به طور بالقوه وجــود دارد چرا نباید برای یک بار‬ ‫که حتما با نگاه جدید و با نظر جدید و تجربه هم که شده همه همراه شوند تا مشکالت را حل‬ ‫تازه روی کار امده است و ازانجاکه از شعارهای کنیم؟ اکرمی یاداور شــد‪ :‬گروه های سیاسی باید‬ ‫ایــن دولــت تحــول در امــور بوده اســت‪ ،‬همین بتوانند از ظرفیت صداوسیما برای اعالم نظرات‬ ‫مورد منجر به اخذ رویکرد انتظار و رسد شرایط خود اســتفاده کنند یا کرســی های ازاداندیشی را‬ ‫برای احزاب شده تا ببینند انچه به عنوان دولت تشــکیل دهند و دورهم جمع شــوند و هرکدام‬ ‫ســیزدهم شــکل می گیرد و تکمیل می شــود چه ایده هــای خــود را برای حل مشــکالت مختلف‬ ‫ویژگی هایی دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در اینده و با استقرار کشور طرح کنند و به تبادل نظر بپردازند تا دولت‬ ‫کامــل دولــت ســیزدهم‪ ،‬جریان هــا و گروه هــای هماز نظراتمنطقی تر و مستدل تر استفادهکند‪.‬‬ ‫سیاسی فرصت و امکان کافی خواهند داشت تا عضو جامعه روحانیت در پایان یاداور شد‪ :‬اگر‬ ‫خود را با این دولت هماهنگ سازند و به کمکش همه ما یکدیگر را به بازی بگیریم و این تفکر در‬ ‫بیاینــد یــا در قامــت منتقد و ناظر بــه اظهارنظر کشور رشد کند که حضور دیگری مانع پیشرفت‬ ‫دربارهاقداماتو فعالیت هایشبپردازند‪.‬اکرمی و حضــور ان یکــی نیســت‪ ،‬می توانیم به نتیجه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بهتر است در این دوره و با توجه به برســیم؛ امــا درصورتی کــه هرکس حرف خــود را‬ ‫شرایط مملکتمان که هنوز با کرونا به طورجدی بزند و به دین و کیش خود باشد ان وقت اینده‬ ‫درگیر اســت و تحریم ها نیز از دوش ان برداشته مطلوبی در انتظار جریان های سیاســی و کشــور‬ ‫نشــده‪ ،‬جریان های سیاسی رویکردی هماهنگ نخواهدبود‪.‬‬ ‫مدارسهرچهسریع تر‬ ‫با رعایت ضوابط باز شود‬ ‫گزارشی از جزئیات محکومیت پرونده اخالل گران ارزی سال‪۹۶‬‬ ‫محکومیت‪10‬سالهسیف‬ ‫رای پرونــده ســیف رئیــس وقــت بانــک‬ ‫مرکــزی‪ ،‬احمــد عراقچــی و ســاالر اقاخانــی در‬ ‫رابطــه بــا برهــم زدن نظــم و ارامــش بــازار ارز و‬ ‫فضــای اقتصادی کشــور و همچنین برخی ســوء‬ ‫تهــا صــادر شــد‪ .‬ذبیــح ا‪ ...‬خداییــان‬ ‫مدیری ‬ ‫ســخنگوی قوه قضاییه احکام صادره را به شرح‬ ‫زیــر اعالم کرد‪ :‬متهم ردیف اول‪ ،‬ولی ا‪ ...‬ســیف‪،‬‬ ‫رئیــس وقــت بانــک مرکــزی متهم به برهــم زدن‬ ‫نظم و ارامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای‬ ‫خریدوفروش غیرقانونی ارز به میزان ‪ ۱۵۹‬میلیون‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2138‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت‬ ‫اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1574‬مورخ ‪ 1400/3/26‬اقای امین طبیبی نجف ابادی فرزند اسداله نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 30/96‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 537‬اصلی واقع در قطعه ‪10‬‬ ‫بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/10 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1207438‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون وماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2140‬برابر اراء صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی اران و بیدگل‪ ،‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫‪ )1‬رای شماره ‪ 2386‬مورخ ‪ 1400/07/11‬هیات‪ :‬اقای محمدحسین کیخا به شناسنامه شماره ‪2980‬‬ ‫کدملی ‪ 1262101441‬فرزند محمدعلی‪ ،‬ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ‪ 747‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 35‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در عیسی اباد بخش دو حوزه ثبتی اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک‬ ‫رسمی علیرضا پورعسگری‬ ‫‪ )2‬رای شماره ‪ 2387‬مورخ ‪ 1400/07/11‬هیات‪ :‬اقای عبدالحمید جزائری نوش ابادی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 509‬کدملی ‪ 1261935421‬فرزند علی اکبر‪ ،‬ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ‪ 600‬مترمربع‬ ‫مفروز و مجزی شده از پالک شماره ‪ 63‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در عیسی اباد بخش دو حوزه ثبتی اران‬ ‫و بیدگل‪ .‬مالک رسمی‬ ‫‪ )3‬رای شماره ‪ 2388‬مورخ ‪ 1400/07/11‬هیات‪ :‬اقای صادق بهره دار به شناسنامه شماره ‪ 15‬کدملی‬ ‫‪ 1263142958‬فرزند کرمعلی‪ ،‬ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ‪ 600‬مترمربع مفروز و مجزی شده از‬ ‫پالک شماره ‪ 63‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در عیسی اباد بخش دو حوزه ثبتی اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی‬ ‫‪ )4‬رای شماره ‪ 2438‬مورخ ‪ 1400/07/14‬هیات‪ :‬اقای ماشااله متولی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪209‬‬ ‫کدملی ‪ 6199555465‬فرزند حسین‪ ،‬ششدانگ یکباب گلخانه به مساحت ‪ 8136.26‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 34‬فرعی از ‪ 55‬اصلی واقع در مزرعه نو بخش دو حوزه ثبتی اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و‬ ‫ابتیاعی از مالکین رسمی محمد واحدیان و احمد ابراهیم ابادی‬ ‫‪ )5‬رای شماره ‪ 2371‬مورخ ‪ 1400/07/11‬هیات‪ :‬اقای محمد توکلی بیدگلی به شناسنامه شماره ‪15‬‬ ‫کدملی ‪ 6199379845‬فرزند علی اکبر‪ ،‬ششدانگ یکدرب باغ به مساحت ‪ 659‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 89‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در ایوب اباد بخش سه حوزه ثبتی اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و ابتیاعی از‬ ‫مالکین رسمی خاتون توکلی و حسین توکلی‬ ‫‪ )6‬رای شماره ‪ 2373‬مورخ ‪ 1400/07/11‬هیات‪ :‬اقای علیرضا دانیالی بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1250014271‬کدملی ‪ 1250014271‬فرزند عباس‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 120.25‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 3289‬فرعی از پالک ‪ 3‬اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل‪.‬‬ ‫ابتیاعی از مالک رسمی علی مینایی بیدگلی‬ ‫‪ )7‬رای شماره ‪ 2385‬مورخ ‪ 1400/07/11‬هیات‪ :‬اقای نوراله شاطریان به شناسنامه شماره ‪ 186‬کدملی‬ ‫‪ 6199741031‬فرزند ماشااله‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 74‬مترمربع پالک شماره ‪ 3290‬فرعی‬ ‫مفروز و مجزی از ‪ 1‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در معین اباد بیدگل بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی اران و بیدگل‪.‬‬ ‫ابتیاعی از مالک رسمی علی مینائی‬ ‫‪ )8‬رای شماره ‪ 2439‬مورخ ‪ 1400/07/14‬هیات‪ :‬اقای سیدامیرمهدی مومنی ثانی (با والیت پدرش سید‬ ‫علی محمد) به کدملی ‪ ،6190320007‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 248.70‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 1035‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 106‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در حسین اباد بیدگل بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی‬ ‫اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی علی صائبی بیدگلی‬ ‫‪ )9‬رای شماره ‪ 2389‬مورخ ‪ 1400/07/12‬هیات‪ :‬اقای مرتضی زاهدی به شناسنامه شماره ‪ 75‬کدملی‬ ‫‪ 6199456955‬فرزند حسین خان‪ ،‬ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 61.75‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 9‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 2‬فرعی از ‪ 154‬اصلی و قسمتی از مشاعات تابعه ان واقع در اماکن بخش‬ ‫سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی علیمحمد زاهدی‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هــزار دالر و ‪ ۲۰‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار یــورو‬ ‫و همچنیــن اهمــال و ســوء مدیریــت در دوران‬ ‫مسئولیت خود‪ ،‬به تحمل ‪ ۱۰‬سال حبس تعزیری‬ ‫محکوم شده است‪ .‬متهم ردیف دوم‪ ،‬سید احمد‬ ‫عراقچــی‪ ،‬معــاون وقــت ارزی بانــک مرکــزی نیز‬ ‫با همین اتهامات ب ه تحمل هشــت ســال حبس‬ ‫تعزیــری محکــوم گردیــده متهــم ردیــف ســوم‪،‬‬ ‫ساالر اقاخانی متهم به خریدوفروش غیرقانونی‬ ‫ارز و همچنین پرداخت رشــوه به میثم خدایی‪،‬‬ ‫کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول‬ ‫سجاد مدیر وقت بین الملل معاونت ارزی بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬به تحمل ‪ ۱۳‬ســال حبس محکو مشــده‪.‬‬ ‫میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به‬ ‫اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خریدوفروش‬ ‫غیرقانونی ارز به تحمل پنج سال حبس تعزیری‬ ‫و پرداخــت جــزای نقــدی معــادل قیمــت وجــه‬ ‫ماخــوذه و انفصــال دائــم از خدمــات دولتــی‬ ‫محکوم گردید‪.‬‬ ‫ســید رســول ســجاد‪ ،‬مدیــر وقــت بین الملــل‬ ‫معاونــت ارزی بانــک مرکــزی نیز یکــی از متهمین‬ ‫‪ )10‬رای شماره ‪2390‬و‪ 2391‬مورخ ‪ 1400/07/12‬هیات‪ :‬اقای علی شفائی مقدم به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 153‬کدملی ‪ 6199467671‬فرزند علی اکبر و خانم مهین جوادی به شناسنامه شماره ‪ 22‬کدملی‬ ‫‪ 6199519061‬فرزند جواد (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 178‬مترمربع پالک شماره ‪8‬‬ ‫فرعی از ‪ 299‬اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالکین رسمی‬ ‫‪ )11‬رای شماره ‪2410‬الی‪ 2418‬مورخ‪ 1400/07/14‬هیات‪ :‬اقای سیدمهدی سبحانی بیدگلی‬ ‫کدملی‪ 6199656611‬نسبت به‪36‬سهم مشاع و خانم زهرا کاوانی کدملی‪6199511948‬‬ ‫نسبت به‪6‬سهم مشاع به انضمام بهای ثمن عرصه و اعیان و اقای سیدحسین سبحانی بیدگلی‬ ‫کدملی‪ 6199947762‬نسبت به‪36‬سهم مشاع و اقای سیدعلی سبحانی بیدگلی کدملی‪6190146821‬‬ ‫نسبت به‪20‬سهم مشاع و خانم فاطمه سادات سبحانی بیدگلی کدملی‪ 6190227902‬نسبت‬ ‫به‪10‬سهم مشاع و خانم فاطمه سبحانی بیدگلی کدملی‪ 6199665971‬نسبت به‪18‬سهم مشاع و‬ ‫خانم معصومه سبحانی بیدگلی کدملی‪ 6199227433‬نسبت به‪81‬سهم مشاع و خانم نرجس سادات‬ ‫سبحانی بیدگلی کدملی‪ 6199965531‬نسبت به‪18‬سهم مشاع و خانم هاجرسادات سبحانی بیدگلی‬ ‫کدملی‪ 6199705319‬نسبت به‪18‬سهم مشاع از ‪ 243‬سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪378‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪10‬فرعی مفروز و مجزی از یک الی‪ 8‬فرعی و قسمتی از مشاعات از پالک ‪ 487‬اصلی واقع‬ ‫در اماکن بخش‪ 3‬حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالکین رسمی‬ ‫‪ )12‬رای شماره ‪ 2376‬مورخ ‪ 1400/07/11‬هیات‪ :‬خانم معصومه نگاری به شناسنامه شماره ‪ 91‬کدملی‬ ‫‪ 6199635329‬فرزند محمد‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 132‬مترمربع پالک شماره ‪ 10‬فرعی‬ ‫مفروز و مجزی از قسمتی از مشاعات پالک ‪ 580‬اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران‬ ‫و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی طیبه معظمی‬ ‫‪ )13‬رای شماره ‪ 2392‬مورخ ‪ 1400/07/12‬هیات‪ :‬اقای علی شفائی مقدم به شناسنامه شماره ‪153‬‬ ‫کدملی ‪ 6199467671‬فرزند علی اکبر‪ ،‬ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 93‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 14‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 6‬فرعی از ‪ 675‬اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و‬ ‫بیدگل‪ .‬مالک رسمی‬ ‫‪ )14‬رای شماره ‪2393‬و‪ 2394‬مورخ ‪ 1400/07/12‬هیات‪ :‬خانم جمیله سعدابادی ارانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 83‬کدملی ‪ 6199602072‬فرزند علی محمد نسبت به ‪ 100‬سهم مشاع و خانم کبریا سعدابادی‬ ‫ارانی به شناسنامه شماره ‪ 230‬کدملی ‪ 6199407342‬فرزند اقاگل نسبت به ‪ 155‬سهم مشاع از ‪255‬‬ ‫سهم ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 255‬مترمربع پالک شماره ‪ 34‬فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده‬ ‫‪ 21‬فرعی از ‪ 2322‬اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین‬ ‫رسمی وراث اقاگل سعدابادی‬ ‫‪ )15‬رای شماره ‪ 2419‬مورخ ‪ 1400/07/14‬هیات‪ :‬اقای محمد معینی ارانی به شناسنامه شماره ‪6721‬‬ ‫کدملی ‪ 6199107195‬فرزند محمود‪ ،‬ششدانگ یکباب دکان به مساحت ‪ 30‬مترمربع پالک شماره ‪31‬‬ ‫فرعی مفروز و مجزی از ‪ 24‬فرعی از ‪ 2460‬اصلی و قسمتی از مشاعات ‪ 2460‬اصلی واقع در اماکن‬ ‫بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی زهرا عصاری‬ ‫‪ )16‬رای شماره ‪ 2395‬مورخ ‪ 1400/07/12‬هیات‪ :‬خانم کبری مرنجابیان ارانی به شناسنامه شماره ‪20‬‬ ‫کدملی ‪ 6199547381‬فرزند رمضانعلی‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 169.31‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 9‬فرعی مفروز و مجزی از ‪1‬و‪2‬و‪3‬و‪6‬و‪7‬و‪ 8‬فرعی و قسمتی از ‪4‬و‪ 5‬فرعی و مشاعات از پالک ‪2553‬‬ ‫اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی‬ ‫بتول رزاقیان و وراث عباس رزاقیان‬ ‫‪ )17‬رای شماره ‪2396‬و‪ 2397‬مورخ ‪ 1400/07/12‬هیات ‪ :‬اقای محمد دشتی ارانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 83‬کدملی ‪ 6199522532‬فرزند حسن و خانم طاهره زارع ارانی به شناسنامه شماره ‪ 264‬کدملی‬ ‫‪ 6199524349‬فرزند احمد (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 285.25‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 10251‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 1189‬فرعی و ‪ 2646‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در مسعوداباد بخش‬ ‫سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالکین رسمی و ابتیاعی از مالک رسمی علی اکبر مومن زاده‬ ‫‪ )18‬رای شماره ‪ 2398‬مورخ ‪ 1400/07/12‬هیات ‪ :‬اقای مهدی قهاری بیدگلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 11374‬کدملی ‪ 6199153723‬فرزند علی محمد‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 160‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 10252‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 136‬فرعی از ‪ 2637‬اصلی واقع در مسعوداباد بخش سه حوزه‬ ‫ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬مالک رسمی‬ ‫‪ )19‬رای شماره ‪ 2402‬مورخ ‪ 1400/07/12‬هیات ‪ :‬خانم یسری سلمی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1276004362‬کدملی ‪ 1276004362‬فرزند احمد‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 125‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 3541‬فرعی از ‪ 2638‬اصلی واقع در احمداباد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی‬ ‫از مالک رسمی شهرداری اران و بیدگل‬ ‫‪ )20‬رای شماره ‪ 2403‬مورخ ‪ 1400/07/12‬هیات ‪ :‬اقای مهدی ذاکری به شناسنامه شماره ‪10272‬‬ ‫کدملی ‪ 6199142683‬فرزند محمد‪ ،‬ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 323‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 3542‬فرعی از ‪ 2638‬اصلی واقع در احمداباد بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی‬ ‫از مالکین رسمی خانم پریوش زاهدی و علی اکبر بصیری‬ ‫‪ )21‬رای شماره ‪ 2404‬مورخ ‪ 1400/07/12‬هیات ‪ :‬اقای جواد مرادپور ارانی به شناسنامه شماره ‪32‬‬ ‫کدملی ‪ 6199601564‬فرزند علی محمد‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 203.80‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 3543‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 64‬فرعی از ‪ 2638‬اصلی واقع در احمداباد بخش سه حوزه ثبت‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫دیگــر ایــن پرونده اســت که به اتهام مشــارکت در‬ ‫تحمل‬ ‫خریدوفروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه به‬ ‫ِ‬ ‫هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت‬ ‫جزای نقدی معادل قیمت اقالم دریافتی و انفصال‬ ‫دائــم از خدمــات دولتــی محکو مشــده اســت این‬ ‫پرونده درمجموع ‪ ۱۰‬متهم داشته که در میان ان ها‬ ‫برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند‬ ‫که به حبس محکوم شده اند‪ ،‬ضمن انکه برخی از‬ ‫این متهمین‪ ،‬پرونده های دیگری هــم دارند که در‬ ‫حال رسیدگی در مراجع قضائی است‪.‬‬ ‫یکعضو کمیسیونبهداشتو درمان گفت‪:‬‬ ‫امروز در امریکا و اروپا واکسن فایزر و مدرنا برای‬ ‫کودکان و نوجوانان ممنوع شده است و به زیر ‪۱۵‬‬ ‫سال زده نمی شود و ما هم تا زمانی که مطمئن‬ ‫نباشیم اثرات مضر واکسن کرونا روی کودکان و‬ ‫نوجوانــان صفــر و در حد ان اســت‪ ،‬نبایــد از ان‬ ‫اســتفاده کنیم‪ .‬همایون ســامه یح نجف ابادی‬ ‫در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره بازگشــایی مدارس با‬ ‫توجه به بالتکلیفی والدین در امر واکسیناسیون‬ ‫و نگرانــی از موج بعدی بیماری کرونا در کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬امــروز در امریــکا و اروپــا واکســن فایزر و‬ ‫ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی عباس حاجی حسینی ارانی‬ ‫‪ )22‬رای شماره ‪ 2405‬مورخ ‪ 1400/07/12‬هیات ‪ :‬خانم معصومه سرکار ارانی به شناسنامه شماره ‪1739‬‬ ‫کدملی ‪ 1261964470‬فرزند اسمعیل‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 89.90‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 3544‬فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده پالک ‪ 2638‬اصلی واقع در احمداباد بخش سه حوزه ثبت ملک‬ ‫اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی علی اصغر مطمئن‬ ‫‪ )23‬رای شماره ‪ 2406‬مورخ ‪ 1400/07/12‬هیات ‪ :‬اقای سلمان عدنیان ارانی به شناسنامه شماره ‪79‬‬ ‫کدملی ‪ 6199707591‬فرزند محمد‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 283.41‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 3545‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 61‬فرعی از ‪ 2638‬اصلی واقع در احمداباد بخش سه حوزه ثبت ملک‬ ‫اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی عزیزاله دادگر و عذری سالمی ستوده‬ ‫‪ )24‬رای شماره ‪ 2407‬مورخ ‪ 1400/07/12‬هیات ‪ :‬خانم عطیه قنائی مقدم ارانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 7982‬کدملی ‪ 6199119789‬فرزند مسلم‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 124.50‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 2136‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 182‬فرعی از ‪ 2640‬اصلی واقع در اراندشت بخش سه حوزه ثبت‬ ‫ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی هیئت موسس دانشگاه پیام نور اران و بیدگل به نمایندگی‬ ‫اقای حسن فیروزی‬ ‫‪ )25‬رای شماره ‪ 2408‬مورخ ‪ 1400/07/12‬هیات ‪ :‬خانم عطیه قنائی مقدم ارانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 7982‬کدملی ‪ 6199119789‬فرزند مسلم‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 113.50‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 2137‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 182‬فرعی از ‪ 2640‬اصلی واقع در اراندشت بخش سه حوزه ثبت‬ ‫ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی هیئت موسس دانشگاه پیام نور اران و بیدگل به نمایندگی‬ ‫اقای حسن فیروزی‬ ‫‪ )26‬رای شماره ‪2420‬و‪ 2421‬مورخ ‪ 1400/07/14‬هیات ‪ :‬اقای احمدرضا محمدعلی زاده ارانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 362‬کدملی ‪ 6199532821‬و خانم شمسی باغبانی ارانی به شناسنامه شماره ‪31‬‬ ‫کدملی ‪ 6199575806‬فرزند تقی (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه (که جوی عمومی مزرعه اراندشت‬ ‫از ان میگذرد) به مساحت ‪ 191.21‬مترمربع پالک شماره ‪ 2138‬فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده‬ ‫‪ 43‬فرعی از ‪ 2640‬اصلی واقع در اراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک‬ ‫رسمی ابوالفضل قدیریان ارانی‬ ‫‪ )27‬رای شماره ‪2422‬و‪ 2423‬مورخ ‪ 1400/07/14‬هیات ‪ :‬اقای مرتضی حاجیان ارانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 6190043313‬کدملی ‪ 6190043313‬فرزند علیرضا و خانم نیره قمبری قمصری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 6190115357‬کدملی ‪ 6190115357‬فرزند ناصر (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکباب چهاردیواری‬ ‫مشتمل بر ساختمان به مساحت ‪ 143‬مترمربع پالک شماره ‪ 2139‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 417‬فرعی‬ ‫از ‪ 2640‬اصلی واقع در اراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی‬ ‫علیرضا حاجیان‬ ‫‪ )28‬رای شماره ‪2424‬و‪ 2425‬مورخ ‪ 1400/07/14‬هیات ‪ :‬اقای حسین جهانمردی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 6190055801‬کدملی ‪ 6190055801‬فرزند علی و خانم فاطمه خاجه ارانی به شناسنامه شماره ‪0‬‬ ‫کدملی ‪ 6190078745‬فرزند علی (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 195‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 2140‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 274‬فرعی از ‪ 2640‬اصلی واقع در اراندشت بخش سه حوزه ثبت‬ ‫ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی مهدی صالحیان‬ ‫‪ )29‬رای شماره ‪ 2426‬مورخ ‪ 1400/07/14‬هیات ‪ :‬خانم فاطمه سادات عباس زاده ارانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 9111‬کدملی ‪ 6199131053‬فرزند سیدجواد‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه و چندباب مغازه به مساحت‬ ‫‪ 255.74‬مترمربع پالک شماره ‪ 2141‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 13‬فرعی از ‪ 2640‬اصلی واقع در‬ ‫اراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی رحمت اله صفایی‬ ‫‪ )30‬رای شماره ‪2434‬و‪ 2435‬مورخ ‪ 1400/07/14‬هیات ‪ :‬اقای محمد میرشکار به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 11‬کدملی ‪ 1262441404‬فرزند رضا و اقای غالمرضا معتمدی به شناسنامه شماره ‪ 298‬کدملی‬ ‫‪ 0491197322‬فرزند اسداله (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ قلعه شهریاری به مساحت ‪ 3216.98‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 6‬فرعی از ‪ 2717‬اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین‬ ‫رسمی وراث اقا جواد کیهان‬ ‫‪ )31‬رای شماره ‪ 2431‬مورخ ‪ 1400/07/14‬هیات ‪ :‬خانم فاطمه بخشی کالهی ارانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 2388‬کدملی ‪ 6199937971‬فرزند دخیل‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 118.50‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 6690‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 5230‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش سه‬ ‫حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی حبیب اله حاجیان‬ ‫‪ )32‬رای شماره ‪ 2432‬مورخ ‪ 1400/07/14‬هیات ‪ :‬خانم طیبه خدمتیان بیدگلی به شناسنامه شماره ‪44‬‬ ‫کدملی ‪ 6199754522‬فرزند یوسف‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 105.75‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 6691‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 5230‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه‬ ‫ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی حبیب اله حاجیان‬ ‫‪ )33‬رای شماره ‪ 2433‬مورخ ‪ 1400/07/14‬هیات ‪ :‬خانم اعظم خانی ارانی به شناسنامه شماره ‪350‬‬ ‫کدملی ‪ 6199595408‬فرزند یداله‪ ،‬ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 93.5‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 6692‬فرعی مفروز و مجزی از ‪ 5555‬فرعی از ‪ 2840‬اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه‬ ‫ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی سیداحمد سجادی و خانم حورا ترابی‬ ‫‪ )34‬رای شماره ‪ 2368‬مورخ ‪ 1400/07/11‬هیات ‪ :‬اقای حسین اشجعی به شناسنامه شماره ‪1858‬‬ ‫مدرنــا بــرای کــودکان و نوجوانــان ممنوع شــده‬ ‫اســت زیــرا مشاهده شــده کــه عــوارض جانبــی‬ ‫(هرچند کم) ایجاد می کند‪ .‬این عضو کمیسیون‬ ‫بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪:‬به شخصهموافقم کهمدارسهرچهسریع تر‬ ‫باز شود؛ چراکه فضای مجازی محیط مساعد و‬ ‫مناسبی برای تدریس نیست و بسیار نقص دارد‪،‬‬ ‫بازگشــایی مدارس از یک ســو ارتبــاط اجتماعی‬ ‫دانش اموزانرابیشتر می کنداز سویدیگر ارتباط‬ ‫رو درروی معلم و شــاگرد در امر اموزش را بسیار‬ ‫بهتر ومناسب تر می کند‪.‬‬ ‫کدملی ‪ 1260630641‬فرزند اسمعیل‪ ،‬ششدانگ قطعه زمین دیمکار مشتمل بر یک حلقه چاه نیمه‬ ‫عمیق و سیخه به مساحت ‪ 8999.95‬مترمربع پالک شماره ‪ 15‬فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده پالک‬ ‫‪ 2841‬اصلی واقع در مزرعه گوره بخش سه حوزه ثبت ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالکین رسمی‬ ‫وراث احسان اله احسان‬ ‫‪ )35‬رای شماره ‪2369‬و‪ 2370‬مورخ ‪ 1400/07/11‬هیات ‪ :‬اقای شهرام شکرائیان به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 2697‬کدملی ‪ 1261974050‬فرزند عبداله و خانم سمانه میرعلی به شناسنامه شماره ‪1250108004‬‬ ‫کدملی ‪ 1250108004‬فرزند رضا (بالمناصفه)‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 189.6‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 663‬فرعی مفروز و مجزی از پالک ‪ 43‬اصلی واقع در غیاث اباد نوش اباد بخش چهار حوزه ثبت‬ ‫ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی عباس صالحیان‬ ‫‪ )36‬رای شماره ‪ 2372‬مورخ ‪ 1400/07/11‬هیات ‪ :‬خانم فاطمه حامدی نوش ابادی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 5861‬کدملی ‪ 6199336623‬فرزند ولی اله‪ ،‬ششدانگ یکبابخانه به مساحت ‪ 149.63‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 664‬فرعی مفروز و مجزی از پالک ‪ 43‬اصلی واقع در غیاث اباد نوش اباد بخش چهار حوزه ثبت‬ ‫ملک اران و بیدگل‪ .‬ابتیاعی از مالک رسمی یداله بامداد نوش ابادی‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/10 :‬رییس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک اران و بیدگل‪ -‬حامد فکریان ارانی ‪/1208240‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1970‬شماره‪ ، 140060302006004228 :‬تاریخ‪ 1400/07/06 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000968‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم مریم رحیمی اندانی مبنی بر صدور سند‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و‬ ‫تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل‬ ‫سند ‪ 228722‬مورخ ‪ 94/04/29‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به‬ ‫متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس‬ ‫که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مریم رحیمی‬ ‫اندانی به شناسنامه شماره ‪ 15516‬کدملی ‪ 1142369900‬صادره فرزند محمدحسین نسبت به ‪ 3‬دانگ‬ ‫مشاع یکباب خانه دو طبقه به مساحت ‪ 152/04‬مترمربع پالک شماره ‪ 691‬فرعی از ‪ 112‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی‬ ‫گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس‬ ‫از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/10 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/25 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی‬ ‫شهر ـ نبی اله یزدانی‪/1199424‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز و سـند مالکیـت خودرو پـژو پارس به رنگ سـفید به شـماره انتظامی‬ ‫ایـران ‪ 986/53‬ص ‪ 91‬بـه شـماره موتـور ‪ 124K0429392‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN21CA4EH696198‬مـدل ‪ 1393‬بـه نام سـید محسـن هاشـمی فرزند‬ ‫سـید حسن شـماره شناسـنامه ‪ 81‬و شـماره ملی ‪ 1290401713‬صادره از اصفهان‬ ‫مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫پـاک و بـرگ سـبز خـودرو پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی بـه شـماره‬ ‫انتظامـی ‪ 929 /13‬ی ‪ 41‬بـه شـماره موتـور ‪ 12489238282‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN01CA0BK482247‬مـدل ‪ 1389‬بـه نـام لطفعلـی نعمتـی چرمهینـی‬ ‫فرزنـد سـبزعلی ش‪.‬ش ‪ 69‬بـه کدملـی ‪ 6209788394‬صادره از باغبهـادران مفقود‬ ‫گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫خطر تورمسرسام اور‬ ‫در اقتصادایران‬ ‫رئیس اتــاق بازرگانــی ایران‬ ‫مهم متمرکز هستند اما ایا انچه‬ ‫می گویــد اگر برخی تصمیمات‬ ‫تحــت همیــن عنــوان پیگیــری‬ ‫غلــط در ســطح کالن اقتصــاد‬ ‫یشــود‪ ،‬کارامــدی و اثرگذاری‬ ‫م ‬ ‫ایران اصالح نشــود‪ ،‬خطر رشد‬ ‫کافــی دارد؟ در کشــوری کــه‬ ‫سرسام اور تورم کشور را تهدید‬ ‫بــا محدودیــت منابــع مواجــه‬ ‫غالمحسینشافعی‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫اســت‪ ،‬بایــد مشــخص شــود‬ ‫بــر اســاس گــزارش مرکــز امــار‪،‬‬ ‫کــه ایا حمایــت مادام العمــر از‬ ‫را‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫گذ‬ ‫ماه‬ ‫چند‬ ‫نــرخ تــورم در اقتصــاد ایــران‬ ‫بعضی بخش های تولیدی اثرگذاری الزم را ایجاد‬ ‫در عــدد بــاالی ‪ ۴۰‬درصــد گذرانــده و در اخرین می کند یا نه و اینکه اساسـ ًـا کدام بخش ها باید‬ ‫امار عدد ان از مرز ‪ ۴۵‬درصد نیز گذشــته اســت‪ .‬در اولویت حمایت ها قرار بگیرند؟ او ادامه داد‪:‬‬ ‫بسیاری از فعاالن اقتصادی هشدار می دهند که امروز همه به دنبال شناسایی واحدهای تولیدی‬ ‫در صورت اصالح نشدن برخی رویه های کالن‪ ،‬هســتند که به هر دلیل تعطیل شــده اند؛ اما ایا‬ ‫لمس تورم های شدیدتر نیز ممکن خواهد بود‪ .‬فعالشدنان کارخانه ای کهمحصولشبه زودی‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلســه مشــترک با حتی در بازار داخلی هم مصرف کننده ندارد‪ ،‬با‬ ‫اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس‪ ،‬منابعی که ارزشــمند و توامان محدود هســتند‪،‬‬ ‫گفته‪ :‬اگر نگاهی تاریخی به عملکرد دولت ها‪ ،‬منطقی خواهد بود؟ ایا می شود بدون شناسایی‬ ‫با هر گرایش و رویکرد فکری نســبت به مسئله عوامل توقف فعالیت یک واحد تولیدی‪ ،‬برای‬ ‫اقتصــادی بیندازیــم‪ ،‬درمی یابیــم کــه بــراورد راه انــدازی مجــدد ان اقدام کرد؟ تقاضای ما این‬ ‫اقدامــات انجام شــده از جانــب انها‪ ،‬نه تنها به است که کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس به‬ ‫حل مشکالت و مسائل اقتصادی کشور کمکی این موضوعات توجه ویژه داشته باشد‪ .‬شافعی‬ ‫نکــرده بلکه چالش هایش را افزون کرده اســت‪ .‬در بخش دیگری از ســخنانش به سیاس ـت های‬ ‫غالمحســین شــافعی ادامــه داد‪ :‬در ایــن میان‪ ،‬ارزی پرداخــت و گفــت‪ ۳۵ :‬درصد کل صادرات‬ ‫دولت ســیزدهم‪ ،‬میراث دار بزرگ ترین بحران ها توسطبخشخصوصیواقعیصورتمی گیردو‬ ‫بوده و باید از تحریم و چالش های ارزی تا شیوع ‪ ۶۵‬درصددیگر کهواحدهایدولتی‪،‬نیمه دولتی‬ ‫بیماری کرونا و مشــکالت مهم در بخش منابع و خصولتی هستند؛ در ‪ ۹۰‬درصد موارد‪ ،‬مواد خام‬ ‫ابــی و انــرژی را چاره جویی کنــد‪ .‬رئیس پارلمان و یا نیمه خام را صادر می کنند‪ .‬مشکل اینجاست‬ ‫بخش خصوصــی ایران تاکید کــرد‪ :‬در وضعیت که دولت ها به جای انکه منابع ارزی را در اقتصاد‬ ‫کنونــی و در تنگنای مشــکالت‪ ،‬هرگونه خطای ملیمورداستفادهقرار دهندو عرضهارز رابهنفع‬ ‫شهــای مولد افزایش دهند؛ فقط سیاســت‬ ‫راهبردیموجبافزایشحجمنقدینگیمی شود بخ ‬ ‫و تورمی سرســام اور را برای اینده در پی خواهد کنترل قیمت را در این بخش دنبال کرده اند‪.‬‬ ‫داشــت‪ .‬او متذکر شــد‪ :‬در گذشــته برای عبور از‬ ‫شــافعی دربــاره نظــام قیمت گــذاری‬ ‫هر پیچ ســخت‪ ،‬به اقدامات اورژانســی متوسل به عنــوان یکــی دیگــر از موضوعــات مهــم و‬ ‫شــدیم‪ ،‬درحال ‬ ‫یکــه اقتصــاد کشــور‪ ،‬تصمیمات پــر چالــش در این ایام‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بســیاری‬ ‫ســخت و اصالحات ریش ـه ای نیاز داشت‪ .‬امروز از اقدامــات و تصمیمــات در قالــب شــعار‬ ‫اقتصاد کشــور نه از منظر سیاســت داخلی و نه کنترل تورم مطرح می شود اما غایت ان رشد‬ ‫در بحث سیاست خارجی‪ ،‬حرف اول را در کشور بهای تمام شده تولید بوده است‪ .‬ایا منطقی‬ ‫نمی زنــد و اولویــت نخســت هم نیســت‪ .‬همه اســت درحالی که قیمت نهاد ههــای تولیدی‬ ‫این مسائل باعث می شود تا کشور به سراشیبی افزایــش می یابد‪ ،‬در ادامه زنجیره تولید‪ ،‬به‬ ‫بحران فروافتد و رتبه ان در شاخص های جهانی‪ ،‬صنعتگــر و تولیدکننده دســتور داده شــود تا‬ ‫مکــرر تنــزل یابد‪ .‬رئیــس اتاق ایران بــار دیگر به قیمــت را ثابــت نــگاه دارد؟ اصـ ًـا در چنیــن‬ ‫موضوع «تولید» و نیازهای این بخش اشاره کرد شــرایطی‪ ،‬تولیــد ممکــن و مقرون به صرفــه‬ ‫و گفت‪ :‬در حال حاضر ســه قوه بر این مبحث خواهد بود؟‬ ‫خانه هایطرحجهشتولیدباحداقل‬ ‫قیمتساختهمی شود‬ ‫معاون وزیر راه و شهرســازی‬ ‫بعــدی بــه ان تعلق می گیــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬ضمــن اســتقبال از‬ ‫مالک قیمت تمام شــده است‪.‬‬ ‫ســازندگانی کــه قصــد دارنــد در‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزیر‬ ‫طــرح جهــش تولیــد مســکن‬ ‫راه و شهرســازی تاکیــد کــرد‪ :‬تــا‬ ‫همــکاری کننــد‪ ،‬اولویــت اصلی‬ ‫کنون‪ ۵۳۴‬هزار واحد به مرحله‬ ‫محمودمحمودزاده‬ ‫وزارت راه و شهرســازی کاهــش‬ ‫ســاخت رســیده که حــدود ‪۱۳۰‬‬ ‫قیمــت تمام شــده بــرای مــردم‬ ‫هــزار واحد ان پالکهایی اســت‬ ‫استوالبتهمنافعاقتصادیسازندگانرانیز لحاظ که به مردم واگذار شده است‪ .‬مابقی پروژه ها که‬ ‫می کنیم‪.‬محمودمحمودزادهدر گفت وگوباایسنا حدود‪ ۱۰‬هزار پروژه را شامل می شود توسط انبوه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نظر ما درخصوص طرح جهش تولید سازان‪،‬پیمانکاران‪،‬تعاونی هاو مردمعادی کهبه‬ ‫و تامین مســکن‪ ،‬حداقل قیمت تمام شده برای شکل گروهی واگذار شده در حال ساخت است‪.‬‬ ‫مردماست‪.‬پروژه هاراصرفابهانبوه سازانمحدود وی خاطرنشان کرد‪ :‬در شهرهای کمتر از ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫نمی کنیم و از چند طریق کارها جلو می رود‪ .‬یکی نفر وروستاهازمینمی دهیمتاخودمردمبسازند‪.‬‬ ‫از موارد‪ ،‬ساخت مسکن در شهرهای کمتر از ‪ ۱۰۰‬البتهرایگاننخواهدبودبلکهاجاره‪ ۹۹‬سالهاست‪.‬‬ ‫هزار نفر توسطخودمردماست‪.‬مقداری کهپروژه قانون اجازه نمی دهد انفال را رایگان واگذار کنیم‪.‬‬ ‫ها بزرگتر می شــود به مجریان ذ ‬ ‫یصــاح واگذار دلیلی هم ندارد که دســتگاه حمایتــی‪ ،‬پرداخت‬ ‫می کنیــم‪ .‬وی افزود‪ :‬از طرف دیگر رییس جمهور یکجایقیمتمسکنرابپذیرد؛زیرااجارهسالیانه‬ ‫تاکیــد دارد کــه از ظریــت تعاون ‬ ‫یهــای مســکن انناچیز استو تالشمی شودقیمتپایینبیاید‬ ‫استفادهشوداماتعاونی هاییکهخوشنامهستند شود؛ بنابراین هرجا در این طرح صحبت از زمین‬ ‫و تجربــه موفقــی از قبل داشــته اند‪ .‬معــاون وزیر رایگان شــد منظور اجاره‪ ۹۹‬ساله است‪ .‬بنابراین‬ ‫راه و شهرســازی با بیان اینکــه در پروژه های بزرگ گزارش‪ ،‬روز ‪ ۱۵‬مهرماه‪ ۱۴۰۰‬اعالم شد که ثبت نام‬ ‫از انبو هســازان‪ ،‬پیمانکاران و تعاونی ها اســتفاده برایواحدهایطرحجهشتولیدمسکناز حدود‬ ‫یشــود که هنوز شــروع نشــده‬ ‫می کنیمگفت‪:‬انحصاریدر اینزمینهوجودندارد‪ ۱۰ .‬روز دیگر اغاز م ‬ ‫اگر گروهی می خواهد در این زمینه فعالیت کند است‪.‬تسهیالتدر نظر گرفتهشدهبرایاینطرح‬ ‫ضمن اســتقبال صد در صدی از موضوع‪ ،‬اولویت ‪ ۴۵۰‬میلیونتوماناستکهبهسازندگانپرداخت‬ ‫وزارت راه و شهرســازی و دولــت‪ ،‬کاهــش قیمــت می شود‪.‬‬ ‫تمام شــده برای مردم اســت؛ اما منافع اقتصادی‬ ‫بــا اینکه هنــوز جزئیات اقســاط و نرخ ســود‬ ‫ســازندگان را نیــز در نظر می گیریم‪ .‬محمــودزاده تســهیالت خانه های طرح جهش تولید مســکن‬ ‫دربارهقیمتواحدهایطرحجهشتولیدمسکن بــرای دهکهــای مختلــف توســط بانــک مرکــزی‬ ‫گفت‪ :‬چیزی که تا کنون در طرح اقدام ملی اعالم اعالم نشــده‪ ،‬یک نماینده مجلس مبلغ اقساط‬ ‫و بر اساس ان عمل می کنیم فهرست بهای نظام را ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار تا ‪ ۵‬میلیون تومان اعالم‬ ‫فنیو اجراییکشور استکهتعدیلهابهانتعلق کرده اســت‪ .‬وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده که‬ ‫می گیرد‪ .‬مثل ســایر پروژه های کشــور که در بازار‪ ،‬تالش می کند حداکثر کمک را به دهکهای یک تا‬ ‫ارزیابی و با حداقل قیمت ممکن اجرا م ‬ ‫یشــود‪ .‬سه داشته باشد‪ .‬این کمکها می تواند شامل تقبل‬ ‫تابستان سال گذشته نرخ ساخت واحدها متری تمامیابخشیاز نرخسودتسهیالت‪،‬زمینرایگان‪،‬‬ ‫‪ 2/8‬میلیون تومان در تعیین شد که تعدیل های خدماتمهندسیو عوارضصدور پروانهباشد‪.‬‬ ‫جزئیاتافزایشحقوق‪۱۴۰۱‬؛‬ ‫از ‪ ۱۰‬تا باالی ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫انطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم‬ ‫کرد در سال اینده افزایش حقوق کارکنان پلکانی‬ ‫و احتماال از ‪ ۱۰‬تا باالی ‪ ۳۰‬درصد خواهد بود‪ .‬در‬ ‫بخشنامه بودجه ســال‪ ۱۴۰۱‬دستگاه های دولتی‬ ‫مکلف شدند میزان افزایش حقوق کارکنان را به‬ ‫طور متوســط ‪ ۱۰‬درصــد در نظر بگیرند که اعالم‬ ‫اینمیزانباتوجهبهشرایطتورمیباواکنش هایی‬ ‫از جمله برخی نمایندگان مجلس همراه بود‪ .‬اما‬ ‫این کهجریانافزایشحقوقکارکناندر سالاینده‬ ‫به چه صورتی اســت‪ ،‬در حاشیه مراسم تودیع و‬ ‫معارفه رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی‬ ‫از مســعود میرکاظمی – رئیس ســازمان برنامه و‬ ‫بودجه مورد سوال قرار گرفت و وی در پاسخ به‬ ‫ایسناتوضیحاتیارائهکرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 25‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1187‬‬ ‫ت ‪ ۲۰۰‬میلیونی نشدن قیمت پراید مطرح شد‬ ‫در پی من ‬ ‫شورایی برای تحدید یا تشویق رقابت‬ ‫به دنبال اینکه دبیر هیات تجدیدنظر شــورای‬ ‫رقابــت معتقد اســت که اگــر شــورای رقابت نبود‪،‬‬ ‫اکنون پراید ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان قیمت داشت‪ ،‬یک‬ ‫کارشناس صنعت خودرو‪ ،‬ادعای شورای رقابت در‬ ‫تگــذاری را‬ ‫کنتــرل بــازار‪ ،‬در نتیجه مداخله در قیم ‬ ‫تصوری کامال اشتباه دانسته و معتقد است حال که‬ ‫دولت قصد دخالت در قیمت گذاری ندارد‪ ،‬شورای‬ ‫رقابت هم بایستی از تصمیم دولت برای فعالیت‬ ‫محدود به هدایت‪ ،‬حمایت و نظارت‪ ،‬پیروی کند؛‬ ‫در غیراینصورتشوراییبرایتحدیدرقابتخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫حســن کریمی ســنجری در گفت وگو با ایســنا‪،‬‬ ‫ضمنانتقاداز شیوهعملکرددستوریشورایرقابت‬ ‫طی ســال های اخیر اظهار کرد‪ :‬ابالغیه بخشــنامه‬ ‫بودجه ســال ‪ ۱۴۰۱‬توســط رئیس جمهوری‪ ،‬بیانگر‬ ‫رویکــرد اقتصادی دولت فعلــی در عبور از اقتصاد‬ ‫دستوریاست‪.‬همچنینصحبت هایوزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در رابطه با نگاه وزارتخانه متبوع‬ ‫خود به بازار و صنعت خودروی کشور نشان دهنده‬ ‫بی میلیدولتبهدخالتدر خودروسازیو به ویژه‬ ‫در امر نرخ گذاری دستوری است‪ .‬با این وجود اصرار‬ ‫شــورای رقابــت به ادامه مداخلــه در قیمت گذاری‬ ‫خودرو چندانمنطقیبهنظر نمی رسد‪.‬‬ ‫این کارشناسصنعتخودرو کشور تصریح کرد‪:‬‬ ‫اینکه چرا شــورای رقابت با تفکر اجرایی حاکم بر‬ ‫کشــور همراهــی نمی کند‪ ،‬کمــی برخورنده اســت‪.‬‬ ‫اصوال شــورای رقابت در دولت های گذشــته سعی‬ ‫کرده با نظام جاری در اقتصاد کالن کشور همراهی‬ ‫کنــد‪ .‬دولــت تکنوکرات قبلــی در حوزه اقتصــاد‪ ،‬بر‬ ‫خالف مختصــات و ویژگی های مــورد انتظار‪ ،‬یک‬ ‫دولــت مداخله گر بود؛ اما دولت فعلی حداقل بر‬ ‫اساس اظهارنظرات مقام های ارشد حوزه اقتصاد و‬ ‫شخصرئیسجمهور‪،‬دولتیاست کهبهمیزانتاثیر‬ ‫یــک اقتصــاد دســتوری در از بین بردن تعــادل بازار‬ ‫واقف است‪ .‬بر این اساس همواره تالش می شود که‬ ‫حضور دولت (همانطور که رئیس جمهوری در سفر‬ ‫استانی شیراز نیز یاداورد شد) محدود به هدایت‪،‬‬ ‫حمایت و نظارت باشــد‪ .‬در حقیقت قرار نیســت‬ ‫سیاس ـت های اقتصادی دولت جایگزین رقابت در‬ ‫بازار و صنعت کشور شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چنانچــه حاکمیــت و نهادهــای‬ ‫حاکمیتــی تصمیــم دارنــد دولــت را در ایــن مســیر‬ ‫پربیراهه و در این کارزار بسیار سخت ولیکن اتیه ساز‬ ‫یــاری کننــد‪ ،‬طبیعتا نبایســتی اقدامات متفــاوت و‬ ‫مخالــف بــا رویکــرد اقتصــادی دولــت پیش بینــی‬ ‫کنند‪ .‬اینکه شورای رقابت مدعی است با مداخله‬ ‫در قیمت گذاری خودرو توانســته قیمت را در بازار‬ ‫کنترل کند‪ ،‬تصوری کامال اشــتباه اســت؛ اما گذشته‬ ‫از ان با توجه به اینکه دولت فعلی تصمیم ندارد‬ ‫در قیمت گذاری دخالت کند‪ ،‬بنابراین حتی اگر این‬ ‫رویکرد مورد قبول شورای رقابت هم نباشد بایستی‬ ‫از ایــن تصمیــم دولــت حمایت کنــد‪ .‬در غیــر این‬ ‫صورتشورایرقابتتبدیلبهشوراییبرایتحدید‬ ‫رقابت خواهد بود و این دقیقا کارشکنی در مسیر‬ ‫توسعهاقتصادیمبتنیبر اقتصادبازار ازاداست‪.‬‬ ‫کریمــی ســنجری با بیــان اینکــه از ســوی دیگر‬ ‫قیمت خودرو در بازار بر اساس شاخص های کالن‬ ‫اقتصادی همچون تورم عمومی کشــور‪ ،‬نــرخ ارز و‬ ‫رشــد نقدینگی تعیین می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ضمن‬ ‫اینکه انچه بیش از هر شاخصی در افزایش قیمت‬ ‫خودرو طی ســه ســال گذشــته تاثیر گذاشته‪ ،‬افت‬ ‫تولید خودرو از یک سو و ممنوعیت واردات از سوی‬ ‫دیگر بوده اســت‪ .‬این موضوع سبب عدم تناسب‬ ‫تقاضــا در مقایســه با عرضه خــودرو به بازار شــده‬ ‫اســت‪ .‬در این شرایط اساسا بایستی از روش هایی‬ ‫برای کنترل بازار استفاده می شد که ضمن محدود‬ ‫کــردن تقاضــای خــودرو در بازار‪ ،‬به رشــد تولید نیز‬ ‫کمککند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در حالیکــه روش قرعه کشــی کــه‬ ‫شــاهکار شــورای رقابــت اســت‪ ،‬باعــث شــد حتی‬ ‫کســانی کــه متقاضــی خــودرو نیســتند اما شــرایط‬ ‫ثبت نام را دارند‪ ،‬برای بهره مندی از سود حاصل از‬ ‫اختالف قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه‬ ‫در قرعه کشی ها شرکت کنند؛ لذا همین امر باعث‬ ‫افزایــش تعداد خریــداران خودرو بــه نرخ کارخانه‬ ‫شــده اســت‪ .‬از طــرف دیگــر شــورای رقابــت بــا‬ ‫محدودســازی قیمت‪ ،‬فشــار زیادی را به نقدینگی‬ ‫شرکت های خودروساز وارد کرده است‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو کشور ضمن تاکید‬ ‫براینکــه صــرف نظــر از اینکــه مقصر قیمــت تمام‬ ‫شده باال در برخی از خودروها وضعیت اقتصادی‬ ‫کشــور اســت یــا اینکــه خودروســازها تــوان کاهش‬ ‫قیمــت تمام شــده خــودرو را ندارنــد‪ ،‬گفت‪ :‬انچه‬ ‫که معلوم اســت این اســت که خودروســاز بر روی‬ ‫برخی از محصــوالت‪ ،‬تولید زیان می کند؛ بنابراین‬ ‫قیمت گذاری دستوری ان هم زیر قیمت تمام شده‬ ‫تنها وضعیت نقدینگی شــرکت های خودروســاز را‬ ‫خراب تــر کــرده و همین امر تاثیر بســیاری بــر روی‬ ‫افت تولید خودرو در کشــور داشته است؛ بنابراین‬ ‫شورای رقابت نمی تواند برای قیمت خودرو در بازار‬ ‫منتی بر مردم بگذارد؛ چراکه اصوال قیمت در بازار‬ ‫ارتباطی به مداخله های این شورا در قیمت گذاری‬ ‫نداشــته است‪ ،‬بلکه به نظر می رسد عملکرد شورا‬ ‫ســبب دامــن زدن بر عدم تعــادل بازار خــودرو نیز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اخیــرا البرت بغزیــان‪ ،‬دبیر هیــات تجدید نظر‬ ‫شــورای رقابــت با بیان اینکــه ما در شــورای رقابت‬ ‫قیمت خودرو را تعیین نمی کنیم‪ ،‬بلکه فرمول برای‬ ‫قیمت گــذاری داریــم‪ ،‬اظهــار کرده اســت‪ :‬مطمئن‬ ‫باشــید اگــر شــورای رقابــت نبــود‪ ،‬قیمــت خــودرو‬ ‫بســیار گران تر از قیمت های امروز بود و به عنوان‬ ‫نمونه قیمت پراید به ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان می رسید‪.‬‬ ‫خودروســازان اگر مدعی هســتند قیمت ها واقعی‬ ‫نیست فرمول های جایگزین ارائه بدهند نه اینکه‬ ‫اصــل قیمت گــذاری خــودرو در شــورا را زیــر ســوال‬ ‫ببرند‪ .‬خودروسازان با زیان ده نشان دادن خودشان‬ ‫می خواهندمابه التفاوتقیمت کارخانهتابازار رابه‬ ‫جیب خودشــان بریزند؛ ان ها اگر راست می گویند‬ ‫قیمت تمام شــده قابل اتکا برای محصوالتشان را‬ ‫ارائهدهند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فرونشستدر کشور بهمرحلههشدار رسید‬ ‫رییس مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مســکن و شهرســازی با تاکید بر اینکه‬ ‫تبرای‬ ‫فرونشستدر کشور بهمرحلههشدار رسیدبر ایجادمحدودی ‬ ‫برداشت اب های زیرزمینی در محدوده های فرودگاهی و خطوط راه‬ ‫اهن خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬محمد شــکرچی زاده رییس مرکز تحقیقات راه‪،‬‬ ‫مســکن و شهرســازی در خصــوص فرونشســت زمیــن و مطالعــات و‬ ‫راهکارهایارایهشدهتوسط کارشناسانتوضیحاتیارایه کرد‪.‬‬ ‫رییــس مرکز تحقیقــات راه‪ ،‬مســکن و شهرســازی با یــاداوری این‬ ‫مطلب که فرونشست زمین در کشور به مرحله هشدار رسید‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجهبهاینکهیکسومدشت های کشور تحت تاثیر فرونشستزمین‬ ‫قرار دارند حل این مشکل و یا کند کردن روند ان باید در برنامه ها و‬ ‫سیاست هایدولتمردانقرار بگیرد‪.‬‬ ‫شکرچی زادهتغییر الگوهایکشاورزیوهمچنینتغییر در برداشت‬ ‫بهــای زیرزمینــی را راهکارهایــی برای حل معضل فرونشســت و‬ ‫از ا ‬ ‫روشــی بــرای کند کردن این مشــکل عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬وزارت راه و‬ ‫شهرســازی به دلیل حوزه مسئولیت گســترده خود و انجام پروژه های‬ ‫مختلف در فضای ســرزمینی‪ ،‬بیشــتر از ســایر دســتگاه ها‪ ،‬تحت تاثیر‬ ‫فرونشست زمین قرار دارد و به طور ویژه تاثیر فرونشست در فرودگاه‬ ‫ها و خطوط راه اهن قابل مطالعه و ارزیابی است‪.‬‬ ‫بــه گفته وی‪ ،‬انجام مطالعات فرونشســت به شــکل ویــژه در ‪۱۰‬‬ ‫فــرودگاه اصفهان‪ ،‬مشــهد‪ ،‬تبریــز‪ ،‬اردبیل‪ ،‬یــزد‪ ،‬ایالم‪ ،‬شــیراز‪ ،‬کرمان‪،‬‬ ‫کرمانشاه و بم از سال ‪ ۹۸‬به کارفرمایی شرکت فرودگاه ها در دستور‬ ‫کار مرکــز قــرار گرفــت‪ .‬بررســی نتایــج فرونشســت در ‪ ۱۰‬فــرودگاه به‬ ‫سرانجامرسیدو گزارشانهفته گذشتهبه کارفرماتحویلشد‪.‬بر اساس‬ ‫بررسی های مرکز تحقیقات‪ ،‬هم اکنون وضعیت اغلب این فرودگاه ها‬ ‫نگرانکنندهنیست؛امااز انجاییکهمحدودهفرونشستیروبهگسترش‬ ‫است می تواند به فضای فرودگاهی نزدیک بشود؛ بنابراین با اینکه‬ ‫فرودگاه ها در شرایط بحرانی نیستند و استفاده از انها مخاطره ای را‬ ‫به همراه نخواهد داشت اما الزم است برای فرودگاه ها حریم هایی را‬ ‫قائلشویم‪.‬برداشتاب هایزیرزمینیو کشاورزیدر حریمفرودگاهی‬ ‫باید مدیریت هوشمندانه باشد تا بتوان موضوع فرونشست را حتی‬ ‫االمکان به تاخیر انداخت و یا روند ان را کند کرد‪.‬‬ ‫شکرچی زاده از تدوین و تنظیم درخواستی برای مدیریت برداشت‬ ‫اب های زیرزمینی و کشــاورزی در حریم فرودگاهی خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫مقرر شد تا شرکت فرودگاه ها با همراهی مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن‬ ‫و شهرســازی‪ ،‬درخواســتی را تهیه و تنظیم و به وزیر راه ارایه بدهد و‬ ‫درخواست با تصویب در هیات وزیران و سازمان مدیریت بحران کشور‬ ‫عملیاتی و اجریی شــود‪ .‬بر اســاس مصوبه هیات وزیران‪ ،‬سازمان اب‬ ‫و وزارت نیــرو‪ ،‬محدودیــت هایی را برای برداشــت اب های زیرزمینی‬ ‫در پهنــه فــرودگاه ها و در حریم فرودگاه ها انجام خواهند داد‪ .‬الزام‬ ‫هنوز ایجاد نشده است و در تالش هستیم تا با تصویب هیات وزیران‬ ‫و همکاری ســازمان مدیریت بحران اینکار به الزام برســد‪ .‬با توجه به‬ ‫برداشت های بی رویه‪ ،‬این معضل مشکالت جدی را ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪.‬رییس مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مســکن و شهرســازی با اشاره به اینکه‬ ‫در مجموع شرایط فرونشست برای‪ ۱۰‬فرودگاه مطالعه شده‪ ،‬بحرانی‬ ‫نیســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬وضعیــت فرونشســت به گونه ای اســت کــه در‬ ‫فرودگاه ها‪ ،‬ظرفیت و اســتعداد اینکه در اینده مشــکل جدی ایجاد‬ ‫شود‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫وی از انجام مطالعه در تعداد دیگری از فرودگاه های کشور خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬مرکز تحقیقات‪ ،‬هم اکنون مطالعاتی برای راه اهن تهران‪-‬‬ ‫مشهد انجام شده و توصیه هایی برای کاهش مخاطرات فرونشست‬ ‫در خطوط راه اهن برای شرکت راه اهن ارسال شده است‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫بــرای تعــدادی دیگر از خطــوط راه اهن در حال اجرای مطالعاتی با‬ ‫شرکت راه اهن هستیم و تعامل خوبی در این زمینه وجود دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬شرکت راه اهن نیز به کاهش مخاطرات فرونشست‬ ‫در خطوط ریلی توجه دارد و امیدواریم با تعامل ایجاد شده مشکالت‬ ‫حلشوند‪.‬‬ ‫شــکرچی زاده تصریــح کرد‪ :‬برای طراحی جدید خطــوط راه اهن‬ ‫توصیه هایی داریم که حتی االمکان در مناطقی باشد که در زون کم‬ ‫فرونشستباشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دبیر کل اتاق اصناف ایران اعالم کرد‬ ‫سهم‪ ۴۰‬درصدی زنان در کارفرمایی واحدهای صنفی پوشاک‬ ‫دبیــر کل اتــاق اصناف ایران با بیان اینکه پوشــاک قاچاق‪ ،‬تامین‬ ‫کننــده ‪ ۱۶‬درصــد نیاز کشــور اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ســهم زنــان در کارفرمایی‬ ‫واحدهای صنفی پوشاک بیش از ‪ ۴۰‬درصد است و ظرفیت‪ ۷۴‬میلیارد‬ ‫دالری برای صادرات پوشاک به کشورهای اسالمی وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬به نقل از اتاق اصناف ایران‪ ،‬محمدباقر مجتبایی‪،‬‬ ‫ ضمنبیاناینمطلباظهار کرد‪:‬باتوجهبهاین کهدر تقسیم بندی ها‪،‬‬ ‫پوشاک را شامل لباس های زنانه‪ ،‬مردانه و بچگانه (از کاله و روسری‬ ‫گرفته تا پالتو و مانتو و … به جز کفش) در نظر می گیریم‪ ،‬از میان حدود‬ ‫‪ ۳‬هزار عنوان کد ایســیک که فعالیت های صنفی را نشــان می دهند‪،‬‬ ‫گروه پوشــاک از اهمیت باالیی برخوردار اســت‪ .‬به طوری که در این‬ ‫گــروه‪ ،‬فعــاالن صنفــی هم در حــوزه تولیدی و هــم در حوزه توزیعی‬ ‫فعالیت دارند و ‪ ۹۵‬درصد تولید پوشــاک در کشــور‪ ،‬توســط صنوف‬ ‫تولیدیتامینمی شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بحــث توزیع هم ســهم اصناف ‪ ۱۰۰‬درصد اســت و‬ ‫در فروشگاه های صنفی سطح شهر اعم از فروشگاه های زنجیره ای و‬ ‫یشــود‪ .‬البته مد نظر‬ ‫مغازه ها و فروشــگاه های مجازی توزیع انجام م ‬ ‫ما در این گزارش‪ ،‬فروشگاه های دارای مجوز است‪ .‬در بخش پوشاک‬ ‫ایران‪ ۲۳۰ ،‬هزار و ‪ ۳۱۵‬واحد صنفی تولیدی و توزیعی مجاز فعالیت‬ ‫می کنند که از این تعداد‪ ۵۷،‬هزار و‪ ۴۰۴‬واحد‪ ،‬تولیدی است‪ .‬متوسط‬ ‫شاغالن در واحدهای صنفی تولیدی پوشاک‪ ۱۰ ،‬نفر است و متوسط‬ ‫شاغالندر حوزهتوزیعپوشاکنیز به‪ ۳‬نفر می رسد‪.‬بهمنظور مقایسه‬ ‫این امار خوب است بدانیم‪ ،‬حدود‪ ۱۰۰۰‬نوع کد ایسیک تولیدی صنفی‬ ‫در کشــور داریــم کــه متوســط شــاغالن در ا نهــا حــدود ‪ ۵‬نفر اســت‬ ‫و متوســط شــاغالن در کل ‪ ۳‬میلیون واحد صنفی (تولیدی‪ ،‬توزیعی‪،‬‬ ‫خدماتی‪ ،‬خدمات فنی)‪ 2/1‬نفر کشور است‪.‬‬ ‫مجتبایی ادامه داد‪ :‬از میان ‪ ۵۷‬هزار و ‪ ۴۰۴‬واحد صنفی تولیدی‬ ‫پوشــاک کشــور‪ ۲۳ ،‬هزار و ‪ ۷۰۲‬کارفرما و کارافرینان زنان هســتند که‬ ‫حدود ‪ ۴۱‬درصد کل واحدها است و در حوزه توزیع پوشاک (به غیر‬ ‫از کســب و کارهای مجازی) ‪ ۱۷۲‬هزار و ‪ ۹۱۱‬واحد توزیعی در کشــور‬ ‫داریم که ‪ ۷۷‬هزار و ‪ ۴۵۰‬پروانه کســب از این امار‪ ،‬یعنی حدود ‪۴۵‬‬ ‫درصد متعلق به زنان است‪ .‬اگر به امار زنان کارافرین در حوزه پوشاک‪،‬‬ ‫تعداد زنانی که در صنف تولید یا توزیع پوشاک مشغول به کار هستند‬ ‫نیز اضافه شود‪ ،‬به روشنی سهم زنان در این حوزه را در خواهیم یافت‪.‬‬ ‫وی درباره امارهای واحدهای تولیدی و توزیعی پوشاک در تهران‬ ‫نیز گفت‪ :‬از میان کل واحدهای صنفی تولیدی پوشاک کشور‪ ۱۲،‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۶۶‬واحد و از کل امار واحدهای صنفی توزیعی پوشاک‪ ۲۲،‬هزار و‬ ‫‪ ۳۴۰‬واحد در استان تهران فعال اند‪.‬‬ ‫دبیر کل اتاق اصناف ایران با اشــاره به بررســی های انجام شده در‬ ‫اطالعاتمربوطبهمرکز امار ایراناظهار کرد‪:‬اولویتمردمبرایخرید‬ ‫پوشاک‪ ،‬اولویت پنجم و حدود پنج درصد هزینه خانوارها مربوط به‬ ‫پوشاک و کفش است‪ .‬همان طور که می دانید کل جامعه ایران به ‪۱۰‬‬ ‫ف ترین‬ ‫دهک تقســیم شده است که خانوارهای دهک اول که ضعی ‪‎‬‬ ‫گروه از نظر مالی هســتند‪ 2/2 ،‬درصد درامد خود را صرف پوشــاک و‬ ‫کفشمی کنند‪.‬اینمقدار در خانوارهایدهکپنجمحدود‪ 5/2‬درصد‬ ‫است و به طور کلی جامعه ایران‪ ،‬به طور متوسط‪ 3/5‬درصد از درامد‬ ‫خود را هزینه پوشاک و کفش می کنند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بر لزوم جلوگیــری از قاچاق تصریح کرد‪ :‬با مطالعه‬ ‫امارهای بین المللی و صادراتی پوشاک سایر کشورها به ایران می بینیم‬ ‫که حدود‪ 16/6‬درصد از نیاز بازار ایران به پوشاک توسط واردات تامین‬ ‫شده که با توجه به ممنوعیت واردات پوشاک به ایران طی چند سال‬ ‫اخیر‪ ،‬این میزان واردات پوشاک به ایران‪ ،‬قاچاق بوده است‪ .‬با تلفیق‬ ‫امار اعالمی از سوی گمرکات سایر کشورها و اندازه بازار مصرف ایران‬ ‫مــی توان نتیجه گرفت حــدود ‪ 83/4‬درصد نیاز بازار داخل از طریق‬ ‫تولیدکنندگانایرانیو مابقیتوسطقاچاقتامینمی شود‪.‬‬ ‫این مقام صنفی با بیان اینکه اندازه بازار ایران در زمان دالر حدود‬ ‫‪ ۴‬هزار تومانی‪ ۱۲ ،‬میلیارد دالر پیش بینی شــده بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫گرانی دالر‪ ،‬پیش بینی می شود که اندازه بازار کاهش یافته و احتماال‬ ‫وضعیتقاچاقهمتغییر کردهاست‪.‬باوجوداینقاچاقهنوز وجود‬ ‫دارد و عامل مخربی علیه تولید داخلی است‪ .‬خصوصا این که عمده‬ ‫تولیدکنندگان داخلی پوشاک‪ ،‬کارگاه های کوچک و متوسط هستند و‬ ‫این گروه به نسبت صنایع بزرگ‪ ،‬از قاچاق بیشتر اسیب خواهند دید‬ ‫و ضمن تقدیر از تالش های ارزشمند و موثر ستاد مبارزه با قاچاق برای‬ ‫کاهش این پدیده شوم‪ ،‬انتظار صنوف تولیدی و اتاق اصناف ایران این‬ ‫اســت که همت عالی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ادامه یابد و از‬ ‫سوی دیگر‪،‬سیاس ـت های حمایتی برای تقویت واحدهای طراحی و‬ ‫تولید در نظر گرفته شود‪ .‬به ویژه در تامین مواد اولیه از نخ و پارچه و‬ ‫ملزوماتجانبیتاسرمایهدر گردشبایدحمایتجدیو موثر از سوی‬ ‫دولت و بانک مرکزی انجام شود‪.‬‬ ‫دبیــرکل اتــاق اصنــاف ایران با بیان اینکه طی ســال های گذشــته‪،‬‬ ‫کیفیت تولیدات داخلی باال رفته‪ ،‬گفت‪ :‬در نمایشگاه مدکس هم که‬ ‫برای نخســتین بار در حال برگزاری اســت شــاهد این کیفیت هستیم‪.‬‬ ‫برخی از تولیدات پوشاک داخلی با برندهای خارجی برابری می کند‬ ‫و حتــی باالتــر از محصــوالت رقبایی نظیر ترکیه و هنــد و بنگالدش‬ ‫اســت‪ .‬در این نمایشــگاه که از ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۳‬مهر در نمایشــگاه افتاب با‬ ‫حمایــت اتاق اصناف ایران برگزار شــده‪ ،‬حــدود ‪ ۱۰۰‬تولید کننده برتر‬ ‫کشور حضور یافته اند‪.‬وی در خصوص ظرفیت صادارتی پوشاک تولید‬ ‫ایــران نیز گفت‪ :‬پوشــاک از جملــه اولویت های اتاق اصنــاف ایران در‬ ‫خصوص تولید برای صادرات است‪ .‬در سال ‪ ۲۰۲۰‬کل واردات پوشاک‬ ‫در جهان ‪ ۴۱۰‬میلیارد دالر گزارش شده است و متاسفانه سهم ایران از‬ ‫این صادرات ‪ 0/1‬درصد است‪ .‬از سوی دیگر ‪ ۵۷‬کشور اسالمی (‪)OIC‬‬ ‫‪ ۷۴‬میلیارد دالر واردات پوشاک دارند‪ .‬با توجه به این که ایران یکی از‬ ‫بزرگترینکشورهایاسالمیاستو ظرفیتیقابلقبولدر تولیدپوشاک‬ ‫دارد و در مقابل‪ ،‬اکثر این کشــورها از نظر صنعتی ضعیف هســتند‪،‬‬ ‫بنابراینبازار بسیار خوبیبرایتولیداتایرانیخواهندبود‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫پایانه هایفروشگاهی؛‬ ‫کارکردها؛ بایدها و نبایدها‬ ‫بــا هــدف شفاف ســازی فعالیت هــا و مبــادالت‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬قانــون پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه‬ ‫مودیــان در تاریــخ ‪ 21‬مهــر ‪ 1398‬بــه تصویب مجلس‬ ‫شورای اسالمی رسید‪ .‬اجرای این قانون شناسایی درامد‬ ‫واقعیمودیانراسهولتبخشیدهو بادقتدر اینامر‪،‬‬ ‫پایه های برقراری عدالت مالیاتی را محکم تر می سازد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬به مجموعــه ابزارهــای الکترونیکــی از‬ ‫قبیل رایانه‪ ،‬دســتگاه کارتخوان بانکی‪ ،‬درگاه پرداخت‬ ‫الکترونیکی و یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به‬ ‫شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه‬ ‫مودیان را داشته باشد و از قابلیت صدور صورت حساب‬ ‫الکترونیکــی برخــوردار باشــد پایانه هــای فروشــگاهی‬ ‫گفته می شــود‪ .‬در همین راســتا کلیه اشــخاص مشمول‬ ‫مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می کند‬ ‫نســبت بــه ثبت نــام در ســامانه مودیــان اقــدام کنند‪.‬‬ ‫خــرده فروشــی ها و واحدهــای صنفــی که مســتقیما با‬ ‫مصرف کننــده نهایی ارتباط دارنــد عالوه بر عضویت‬ ‫در ســامانه مودیــان موظف بــه اســتفاده از پایانه های‬ ‫فروشگاهی هستند‪ .‬استفاده از پایانه های فروشگاهی‬ ‫برایمودیانیکهمستقیمابامصرفکنندهنهاییارتباط‬ ‫ندارند الزامی نیست اما مودیان یاد شده موظفند کلیه‬ ‫صورت حســاب های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر‬ ‫می کنــد از طریــق ســامانه مودیــان صــادر کننــد‪ .‬طبق‬ ‫قانــون مودیانــی که برای ثبــت نام در این طــرح اقدام‬ ‫نکنند جرایمی درنظر گرفته شــده است که عبارتند از‪:‬‬ ‫اعمال جرایم نقدی‪ ،‬محرومیت از اعمال معافیت های‬ ‫مالیاتــی نــرخ صفــر و مشــوق های قانــون مالیات های‬ ‫مستقیم‪،‬ابطالمجوز فعالیتواحدمتخلفو مسدود‬ ‫شــدن درگاه هــا و پایانه های پرداخــت واحد متخلف‪.‬‬ ‫ضمانت هــای اجرایــی این قانون موجب شــده اســت‬ ‫از بــروز کارکردهای مضر اقتصــادی اعم از فرار مالیاتی‪،‬‬ ‫قاچــاق کاال و ‪ ...‬کــه ضربــات مهلکی بــر بدنه اقتصاد‬ ‫کشــور وارد می ســازند به نحو چشمگیری کاسته شود‪.‬‬ ‫بر اساس ماده ‪ 17‬این قانون؛ سازمان موظف است در‬ ‫پنج ســال اول پس از اســتقرار سامانه مودیان به منظور‬ ‫تشــویق صاحبان مشــاغل موضــوع فصل چهــارم باب‬ ‫سوم قانون مالیات های مستقیم که فروش های خود را‬ ‫با اســتفاده از پایانه فروشــگاهی انجام داده و کاالها و‬ ‫خدمــات موردنیاز خــود را از واحدهای اقتصادی عضو‬ ‫ســامانه مودیان خریداری کنند‪ ،‬معادل بیســت درصد‬ ‫(‪ )%20‬مالیــات بر ارزش افزوده ای که مودی در هر دوره‬ ‫به ســازمان پرداخت می کند یا یک درصــد (‪ )%1‬فروش‬ ‫وی (هر کدام کمتر باشــد)‪ ،‬حداکثر تا شــصت میلیون‬ ‫(‪ )60000000‬ریــال در هــر دوره مالیاتــی بــه عنــوان پاداش‬ ‫همکاری مودی‪ ،‬از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی‬ ‫وی (و در صورتــی کــه بیــش از مالیــات ان دوره باشــد‪،‬‬ ‫دوره های بعد از ان) کسر کند‪.‬‬ ‫تبصــره ـ پــاداش مودیان موضــوع این ماده که طبق‬ ‫قانون‪،‬مشمولمالیاتبر ارزشافزودهنیستند‪،‬از مالیات‬ ‫عملکرد انها در همان ســال کسر می شــود‪ .‬پاداشی که‬ ‫بــه این مودیان تعلق می گیــرد‪ ،‬از پنجاه درصــد (‪)%50‬‬ ‫مالیــات عملکــرد ابــرازی انــان بیشــتر نخواهد بــود‪ .‬در‬ ‫ماده ‪ 18‬تصریح شــده اســت‪ :‬سازمان موظف است به‬ ‫منظور تشویقمصرف کنندگاننهائی(اشخاصحقیقی)‬ ‫کــه خریدهای خــود را از فروشــندگان مجهــز به پایانه‬ ‫فروشــگاهی و از طریق شــبکه پرداخــت بانکی انجام‬ ‫می دهند‪ ،‬از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادرشده‬ ‫توســط پایانه های فروشگاهی یک صورتحســاب را به‬ ‫صورتقرعه کشیبرخطانتخاب کرده‪،‬دو برابر مبلغی‬ ‫را که خریدار بر اساس ان صورتحساب به عنوان مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده پرداخت نموده است‪ ،‬به حساب بانکی‬ ‫وی مســترد کنــد‪ .‬جوایز مزبــور از محل وصولــی جاری‬ ‫سازمان‪ ،‬طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از‬ ‫تاریخ الزم االجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی می رسد‪ ،‬پرداخت می شود‪.‬‬ ‫تبصره ‪ 1‬ـ سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که‬ ‫مصرف کنندگاننهائی کهاز فروشندگانمجهز بهپایانه‬ ‫فروشــگاهی و از طریق شــبکه پرداخــت بانکی خرید‬ ‫می کننــد‪ ،‬در صــورت تمایل بتوانند صورتحســاب های‬ ‫خرید خود و جوایز تعلق گرفته را مشاهده کنند‪.‬‬ ‫تبصره ‪2‬ـ جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت‬ ‫مالیــات بــر درامــد حقــوق موضــوع مــاده (‪ )84‬قانون‬ ‫مالیات های مستقیم برای هر شخص در سال از شمول‬ ‫مالیاتو تسلیماظهارنامهمالیاتیمربوطبهاینجایزه‪،‬‬ ‫معافمی باشد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪3‬ـ ســازمان موظــف اســت ترتیبــی اتخــاذ‬ ‫کنــد کــه مصرف کننــدگان نهائــی بتواننــد از اصالــت‬ ‫صورتحســاب های صــادر شــده توســط فروشــندگان‬ ‫اطمینــان حاصــل کننــد‪ .‬همچنیــن در مــاده ‪ 19‬امده‬ ‫است‪ :‬سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر‬ ‫عملکرد ان دســته از اشــخاص مشــمول را که تمامی‬ ‫مقــررات ایــن قانــون را رعایــت کرده انــد و ان را بــر‬ ‫مبنــای اطالعــات مندرج در ســامانه مودیــان تنظیم‬ ‫و در مهلــت مقــرر ارائــه نموده انــد از طریق انطباق‬ ‫بــا اطالعــات موجود در پایگاه داده ســازمان راســتی‬ ‫ازمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطالعات‬ ‫پایگاه مذکور‪ ،‬اظهارنامه تســلیمی را بدون رســیدگی‬ ‫قبول کند‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ 1‬ـ بــه منظــور حصول اطمینــان از صحت‬ ‫اســناد اظهار شده در ســامانه مودیان‪ ،‬سازمان مجاز‬ ‫اســت حداکثــر دو و نیــم درصــد مودیــان مشــمول‬ ‫قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده را که عضو سامانه مودیان هستند‪ ،‬به صورت‬ ‫تصادفــی (به قید قرعه) انتخاب کــرده و دفاتر انان‬ ‫را مطالبــه یا برای مشــاهده دفاتر و اســناد‪ ،‬به محل‬ ‫کار انان مراجعه کند‪ .‬دستورالعمل این تبصره ظرف‬ ‫مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون‬ ‫بــه تاییــد وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی می رســد‪.‬‬ ‫محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مودیانی‬ ‫که عضو سامانه مودیان نیستند‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪۴‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ابگیری ‪ 20‬میلیون متر‬ ‫مکعبی سد شهر بیجار از‬ ‫ابتدای مهر ماه تاکنون‬ ‫رئیس اداره بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه‬ ‫برقابــی (ای ـت اهلل بهجــت) شــهر بیجــار‪ ،‬از ابگیــری و‬ ‫ذخیره سازی‪ 20‬میلیونمتر مکعبیاینسداز ابتدایسال‬ ‫ابی جاری (اول مهر) تاکنون خبر داد‪ .‬علیرضا اقاجانی‬ ‫با اعالم این خبر گفت‪ :‬با توجه به بارش های مناسب‬ ‫در ابتدای فصل پائیز در چند روز اخیر در استان گیالن ‪،‬‬ ‫از ایــن فرصــت جهت ذخیر هســازی اب در مخزن ســد‬ ‫(ایت اهلل بهجت) شهر بیجار استفاده شد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به ذخیره حدود ‪ 43‬میلیون متر مکعبی اب این سد در‬ ‫پایان سال ابی گذشته افزود‪ :‬هم اکنون پس از بارش های‬ ‫خوب در اســتان گیالن‪ ،‬حدود ‪ 63‬میلیون متر مکعب‬ ‫اب معادل ‪ ۶۰‬درصد حجم مخزن‪ ،‬پشت سد (ایت اهلل‬ ‫بهجت) شــهر بیجار ذخیره شــده اســت‪ .‬ســد مخزنی‬ ‫(ایت اهلل بهجت) شهر بیجار با حجم مخزن‪ 105‬میلیون‬ ‫مترمکعب و حجم اب قابل تنظیم ساالنه‪ ۱۶۵‬میلیون‬ ‫مترمکعب است‪ .‬این سد با هدف تامین اب شرب مورد‬ ‫نیاز ‪ 70‬درصد جمعیت استان و اب مورد نیاز ‪ 150‬هکتار‬ ‫اراضــی کشــاورزی پائین منطقه و همچنین تولیــد ‪6/3‬‬ ‫مگاوات انرژی برق ابی احداث گردیده است‪.‬‬ ‫به کارگیری‬ ‫ظرفیت های بخش‬ ‫خصوصی در فروش نفت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملی نفــت ایران معتقد اســت‬ ‫فروش نفت نباید تنها ب ه روش های سنتی انجام شود‪،‬‬ ‫بلکه باید ب هصــورت حرفه ای و قانونی و با به کارگیری‬ ‫همــه ظرفیت های بخش خصوصی باشــد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ایسنا‪،‬محسنخجسته مهر بااشارهبهبرنامه هایشرکت‬ ‫ملــی نفت ایران در بخش فــروش نفت‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا‬ ‫کــه فــروش حداکثــری نفــت خــام و میعانــات گازی از‬ ‫برنامه های وزارت نفت است‪ ،‬از همه سازوکارهای قابل‬ ‫دسترسوابزارهایموجودهمچونتهاتر‪،‬سرمایه گذاری‬ ‫شهــای فروش بهره خواهیــم گرفت‪ ،‬با این‬ ‫و دیگــر رو ‬ ‫امید که بتوانیم حداکثر مقدار فروش را منطبق با برنامه‬ ‫بودجــه محقق کنیم‪ .‬طبق اعــام وزارت نفــت‪ ،‬وی با‬ ‫اشاره به تمایل شرکت ملی نفت ایران به فروش نفت از‬ ‫طریق بورس و ایجاد تنوع در فروش با مشارکت بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از همه ظرفیت های قانونی برای‬ ‫فــروش نفــت چه خریــداران خارجــی و چه خریــداران‬ ‫داخلیصاحبصالحیتاستفادهمی کنیم‪.‬معاونوزیر‬ ‫نفتگفت‪:‬فروشنفتنبایدتنهابه صورتسنتیباشد؛‬ ‫بلکه باید ب هصــورت حرفه ای و قانونی و با به کارگیری‬ ‫همهظرفیت هایبخشخصوصیانجامشود‪.‬‬ ‫کاهش موقت صادرات‬ ‫‪ LPG‬ایران‬ ‫صــادرات ‪ LPG‬ایــران در اکتبر بــه ‪ ۴۴۰‬هزار تا ‪۴۵۰‬‬ ‫هزار تن در مقایسه با ‪ ۵۵۶‬هزار تن در سپتامبر‪ ،‬کاهش‬ ‫پیدامی کندامادر ماهمیالدیایندهبهبودخواهدیافت‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬یک منبع تجــاری اگاه به اس اند پی‬ ‫گلوبــال پالتــس گفت‪ :‬حجــم صــادرات ‪ LPG‬ایــران در‬ ‫اکتبر نسبتبهسپتامبر کمتر خواهدبود‪.‬حجمصادرات‬ ‫بین ‪ ۴۵۰‬تا ‪ ۵۳۰‬هزار تن در ماه در نوســان اســت‪ .‬اگر‬ ‫یشــود حجم‬ ‫تعطیلی وجود نداشــته باشــد‪ ،‬بــراورد م ‬ ‫صادرات نوامبر مشــابه ســپتامبر باشــد‪ .‬صادرات ‪LPG‬‬ ‫ایــران از فاصلــه ژوییــه تا اوت حــدود ‪ ۵۰۰‬هــزار تن در‬ ‫ماه بوده که باالترین میزان در دو سال اخیر است و در‬ ‫سپتامبر افزایش بیشتری پیدا کرد‪ .‬این میزان صادرات با‬ ‫یشــود‪ ،‬به تامین‬ ‫حجمی که در اکتبر و نوامبر صادر م ‬ ‫تقاضــای رو به افزایش چین کمک خواهد کرد‪ .‬قیمت‬ ‫‪ LPG‬در اســیا تحــت تاثیــر اوج گیری تقاضا در اســتانه‬ ‫زمســتان نیمکره شــمالی و نگرانی ها نسبت به کمبود‬ ‫عرضه گاز‪ ،‬روند صعودی داشــته است و پروپان شمال‬ ‫اسیا ششم اکتبر به‪ ۹۱۰‬دالر در هر تن افزایش یافت که‬ ‫باالترین قیمت از دوم ژوییه ســال ‪ ۲۰۱۴‬بود اما در ‪۱۵‬‬ ‫اکتبر به ‪ ۸۷۰.۵‬دالر در هر تن عقب نشینی کرد‪ .‬منابع‬ ‫چینیاظهار کرده اند‪ LPG‬ایرانیبیشتریامسالبهدلیل‬ ‫قیمت رقابتی این گرید به چین وارد شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫یکشنبه ‪ 25‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1187‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫در سفر استانی رئیس جمهوری صورت گرفت‬ ‫تصویبافزایشانتقالابدریا‬ ‫به استان فارس‬ ‫نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای‬ ‫اســامی گفت ‪ :‬بنا بر اخریــن توافق صورت گرفته‬ ‫با وزیر نیرو که در مصوبات سفر استانی دولت به‬ ‫فارسهمموردتاکیدقرار گرفتهاست‪،‬تخصیصاب‬ ‫دریا برای استان فارس از ‪ ۲۹۰‬میلیون مترمکعب به‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون مترمکعب افزایش پیدا کرده است که‬ ‫از سه مسیر انجام می شود‪.‬‬ ‫تو گو با ایرنا افزود‪ :‬با توجه‬ ‫جعفر قادری در گف ‬ ‫به شروع یکی از پروژه های انتقال اب خلیج فارس‬ ‫به استان فارس‪ ،‬قطعا یکی از مسیرها‪ ،‬خط انتقال‬ ‫اب از طریــق پارســیان بــه المــرد و مناطق مناطق‬ ‫مرکزی و شــمالی اســتان اســت‪ .‬به گفته این عضو‬ ‫کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‪ ،‬مسیرهای دیگر‬ ‫انتقال اب به اســتان فارس می تواند شــامل مســیر‬ ‫بوشهر به سمت کازرون و دیگری از جنوب شرقی یا‬ ‫شرق به درون استان باشد‪.‬‬ ‫قادری خاطرنشان کرد ‪ :‬تعیین دقیق دو مسیر‬ ‫دیگر‪ ،‬به تمایل سرمایه گذار و مطالعاتی که انجام‬ ‫می دهد بســتگی خواهد داشــت‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫جهش تولید مجلس گفت ‪ :‬هدف این است که با‬ ‫این تخصیص‪ ،‬اب صنعت و شاید شرب کل استان‬ ‫بدون توجه به خشکســالی ها از ســه محور تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس در پاســخ بــه پرسشــی‬ ‫دربــاره علــت تاکیــد وی بــر لــزوم تمدیــد قــرارداد‬ ‫سرمایه گذار قبلی پروژه انتقال اب خلیج فارس به‬ ‫کامال روشن است‪ ،‬اول‬ ‫استان فارس گفت ‪ :‬دلیلش ً‬ ‫اینکه ســرمایه گذار قبلی بومی اســت و دوم اینکه‬ ‫نمی خواهیــم جــا بیفتــد کــه دولــت و نماینــدگان‬ ‫فارس خوش استقبال و بد بدرقه هستند و افراد را‬ ‫وارد ســرمایه گذاری می کنند و وســط کار انها را رها‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫قــادری گفــت‪ :‬دلیل ســوم این اســت که گزینه‬ ‫مطمئن دیگری را ســراغ نداریم و در نهایت اینکه‬ ‫تعطیل کردن کار کسی کهبیشاز ‪ ۱۵۰‬میلیاردتومان‬ ‫برای کارش هزینه کرده و بیشتر مجوزها را گرفته از‬ ‫نظر اخالقی و دینی کار درســتی نیســت که اجازه‬ ‫ادامه کار را از وی بگیریم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیونبرنامهو بودجهمجلستصریح‬ ‫کرد‪ :‬بعضی از افرادی که به شورای راهبردی انتقال‬ ‫اب خلیــج فــارس به اســتان فــارس اتهــام زده اند و‬ ‫ســرمایه گذار را تخریب می کنند کارشــان منبعث از‬ ‫تهــای درون اســتانی و تســویه حســاب های‬ ‫رقاب ‬ ‫شخصیاست‪.‬‬ ‫برخی حاضرند برای مصالح شخصی‪ ،‬مانع‬ ‫توسعه استان شوند‬ ‫قــادری بــا ابــراز تاســف از اینکــه برخــی افــراد‬ ‫حاضرندبرایپیگیریمصالحشخصیمانعتوسعه‬ ‫استانشوند‪ ،‬گفت‪ :‬کداممنطقبهمااجازهمی دهد‬ ‫تــا ســرمایه گذاری که با مجــوز وزارت نیــرو کارش را‬ ‫شروع کرده و همه مجوزها را از دستگاه های ذیربط‬ ‫گرفته و عملیات اجرایی احداث اب شیرین کن و‬ ‫لوله گذاری را شروع کرده را به بهانه تغییر سیاست‬ ‫وزارت نیرو خلع ید کنیم؟‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اگــر می خواهیم سیاســتمان را‬ ‫عــوض کنیــم روی بقیه خطوط انتقــال اب دریا به‬ ‫فــارس‪ ،‬سیاســت جدیــد را بکار بگیریــم‪ .‬در برخی‬ ‫محافل گفته شــده که ســرمایه گذار بــی دلیل پول‬ ‫کالنی از منطقه ویژه اقتصادی المرد گرفته و برخی‬ ‫نمایندگان و مســئولین هــم از این اقــدام حمایت‬ ‫می کنند‪ ،‬اینپرسشرابااینعضومجمعنمایندگان‬ ‫استان فارس در مجلس در میان گذاشتیم‪.‬‬ ‫قادری در پاســخ گفت‪ :‬ســرمایه گذاری که بنای‬ ‫انتقال اب به استان داشت‪ ،‬تخصص ‪ ۲۹۰‬میلیون‬ ‫مترمکعبی از وزارت نیرو گرفته بود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫این سرمایه گذار همزمان در یک مناقصه تامین اب‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2133‬شماره‪ ، 140060302006004703 :‬تاریخ‪ 1400/07/21 :‬رای هیات‪ :‬با‬ ‫توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 55‬دفتر ‪44‬‬ ‫و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت‬ ‫از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی‬ ‫به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم زهرا حیدری کرد ابادی به شناسنامه شماره ‪ 390‬کدملی‬ ‫‪ 1291555978‬صادره فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 108/11‬مترمربع پالک شماره ‪ 1724‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه‬ ‫‪ 55‬دفتر ‪ 44‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫صنعت برای منطقه ویژه اقتصادی المرد و شــرب‬ ‫المرد هم که برگزار شد شرکت کرد‪ ،‬متاسفانه در ان‬ ‫فراخوان کسی غیر از ایشان شرکت نکرد‪.‬‬ ‫بــه گفته ایــن نماینده مجلس‪ ،‬ابتــدا نهادهای‬ ‫نظارتی ایراد گرفته بودند که چون در مناقصه یک‬ ‫نفر شــرکت کننــده داریم مناقصه باطــل و مجددا‬ ‫تکرار شــود‪ ،‬برخی مسئوالن اســتانی هم استدالل‬ ‫کردنــد که چون چندین بار مناقصه برگزار شــده و‬ ‫کسی استقبال نکرده بهتر است کار به ایشان واگذار‬ ‫شود‪،‬در نهایت‪،‬باموافقتنهادهاینظارتی کار به‬ ‫همینسرمایه گذار واگذار شد‪.‬‬ ‫قادری گفت‪ :‬قرار شــد همزمان با انتقال اب از‬ ‫دریا برای کل اســتان‪ ،‬مشــکل اب شــرب و صنعت‬ ‫المرد را هم حل کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین مقرر شــد که ســازمان‬ ‫توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫(ایمیدرو)برایخریدتضمینیاباز اینسرمایه گذار‬ ‫اقدامکند‪.‬‬ ‫پیش خرید اب‪ ،‬روشی مرسوم است‬ ‫این عضو کمیسیون جهش تولید مجلس اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در ادامــه کار‪ ،‬ســرمایه گذار بــرای اطمینان‬ ‫بیشتر از خرید تضمینی از ایمیدرو درخواست پیش‬ ‫خرید هم کرد و ایمیدرو موافقت کرد که نسبت به‬ ‫پیشخریدابهماقدامکند؛مدیرعاملایمیدرو به‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی المرد اجازه دادند که نسبت‬ ‫به پیش خرید اب از سرمایه گذار هم اقدام کند‪.‬‬ ‫ایــن عضو مجمع نمایندگان اســتان فــارس در‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬هیات مدیره منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی المرد مصوب کردند که ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫خریــد تضمینــی را پیش خرید کننــد‪ .‬عضو هیات‬ ‫علمی دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد‪ :‬پیش خرید‬ ‫اب روشی مرسوم و متداول هست‪ .‬وقتی خریدار‬ ‫پول را پرداخت می کند‪ ،‬کاال را با قیمت امروز و نه‬ ‫بر اســاس قیمت زمان تحویل خریداری می کند و‬ ‫وقتی که زمان تحویل کاال شد قیمت کاال را از قبل‬ ‫و با نرخ قبل پرداخت کرده و مکلف به پرداخت‬ ‫قیمت کاال به نرخ زمان تحویل نیست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن کار هــم می توانــد مایــه‬ ‫تشــویق ســرمایه گذار باشــد و هــم یــک امکانــی‬ ‫برای خریدار اســت کــه اب را با قیمت پایین تری‬ ‫خریداری کند؛ در این روش‪ ،‬خریدار زمان تحویل‬ ‫اب مکلف نیست که اب را با قیمت زمان تحویل‬ ‫پرداخت کند‪.‬‬ ‫قــادری بــا بیــان این که ظاهرا توافق شــده که‬ ‫بیســت درصد مقــدار خرید تضمینــی یعنی‪۳۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان پیش خرید شود‪ ،‬گفت‪ :‬قرار است‬ ‫این مبلغ به صورت اقساط مختلف و متناسب با‬ ‫پیشرفت کار پرداخت شود‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در اینجا هیچ رانتی وجود ندارد‪،‬‬ ‫یشــود‪ .‬وی در ادامــه گفت‪:‬‬ ‫کار قانونــی انجــام م ‬ ‫افــرادی کــه اطالعــات غلــط می دهند بیشــتر به‬ ‫دنبــال تخریب کردن شــورای راهبــردی انتقال اب‬ ‫استان‪ ،‬سرمایه گذار و تسویه حساب های شخصی‬ ‫با وی هستند‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون جهش تولید مجلــس گفت‪:‬‬ ‫انچــه برای ســرمایه گذار مهم اســت انتقــال اب از‬ ‫دریا حداقل تا شیراز است و حتی عدم پیش خرید‬ ‫اب توسط ایمیدرو برایش مهم نیست چراکه عدد‬ ‫دریافتــی از ایمیــدرو نســبت به ســرمایه گذاری در‬ ‫حال انجام عدد قابل توجهی نیســت و حتی اگر‬ ‫حذف شود مشکلی برایش ایجاد نمی کند‪ .‬ما هم‬ ‫در کیفیت قرارداد ایمیدرو با ســرمایه گذار ورودی‬ ‫نداشــته و نداریم‪ .‬اعتقادمان بر این اســت که ان‬ ‫قرارداد بود و نبودش چندان اثری روی انتقال اب‬ ‫به استان ندارد‪.‬‬ ‫استقبال از فراخوان برای دو خط دیگر‬ ‫انتقال اب‬ ‫قادری در پاســخ به ســوالی در مورد اینکه ایا‬ ‫شــورای راهبردی انتقال اب خلیج فارس به استان‬ ‫فارس‪ ،‬مخالف انتخاب ســرمایه گذار توانمندتری‬ ‫اســت که با فراخوان برای هر ســه خط مخالفت‬ ‫می کند؟‪،‬گفــت‪ :‬اوال ســرمایه گذار اولیــه توانمنــد‬ ‫اســت‪ ،‬ثانیا از انتشــار فراخوان برای بقیه خطوط‬ ‫اســتقبال می کنیــم و اعتقــاد داریــم حضــور ســایر‬ ‫سرمایه گذاران در کنار سرمایه گذار اولیه‪ ،‬به رقابتی‬ ‫شــدن فضا هم کمک می کند چراکه در اینصورت‬ ‫ســرمایه گذار اولیــه نمی توانــد بــا قیمتــی باالتر از‬ ‫قیمــت اعالمــی ســرمایه گذاران خــط دو و ســه ‪،‬‬ ‫اب را به فروش برساند و ناچارا قیمت خودش را‬ ‫تعدیلمی کند‪.‬‬ ‫قادری گفت‪ :‬ما اگر این ســرمایه گذار را حفظ‬ ‫کنیــم اگــر دیگــران نیامدنــد چیــزی را از دســت‬ ‫نداده ایــم ولــی اگــر این ســرمایه گذار را از دســت‬ ‫بدهیم و دیگران هم نیایند ضرر ما خیلی بیشــتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون جهش تولید مجلــس گفت‪:‬‬ ‫بــرای اینکه متهم به حمایت از یک ســرمایه گذار‬ ‫نشــویم ســرمایه گذار را مکلــف کرده ایم که فقط‬ ‫‪ ۵۱‬درصد از ســهام شــرکت فرااب رسان را حفظ و‬ ‫‪ ۳۰‬درصد را به شرکت ایمواسکو وابسته به وزارت‬ ‫صمــت و ‪ ۲۹‬درصــد را هم به ســایر صنایع فارس‬ ‫واگذار کند‪.‬‬ ‫قــادری در ادامــه گفــت‪ :‬به این شــکل ما این‬ ‫اب را از حالــت انحصــاری از دســت شــرکت‬ ‫فراســان خــارج کرده ایــم و هم نســبت بــه اجرای‬ ‫خــط اطمینان داریــم‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬وقتی مثل‬ ‫استان های یزد‪ ،‬کرمان و اصفهان خریدار مطمئنی‬ ‫برای اب ســراغ نداریم نباید به ســرمایه گذاری که‬ ‫بــا ایــن عدم اطمینــان ورود کــرده هم بی توجهی‬ ‫کــرده و او را کنــار بزنیــم‪ .‬اگر مثل ســایر اســتان ها‬ ‫ســرمایه گذاران دولتــی و بزرگــی مثــل چادرملــو‪،‬‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و‬ ‫بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مصطفی نامور محمدی به شناسنامه شماره ‪5843‬‬ ‫کدملی ‪ 1291989587‬صادره فرزند عزت اهلل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 108/11‬مترمربع پالک شماره ‪ 1724‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل‬ ‫صادر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/25 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/10 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1207166‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2135‬شماره‪ ، 140060302006004704 :‬تاریخ‪ 1400/07/21 :‬رای هیات‪ :‬با‬ ‫توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 55‬دفتر ‪44‬‬ ‫و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت‬ ‫از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به‬ ‫متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های‬ ‫گل گهر‪ ،‬مس رفســنجان و‪ ...‬داشــتیم‪ ،‬حتما مدل‬ ‫کار اســتان فــارس را هــم مثــل ان اســتان ها تنظیم‬ ‫می کردیم‪ .‬وقتی خریدار درشت و عمده مطمئنی‬ ‫نداریم باید با سرمایه گذاری که حاضر به پذیرش‬ ‫ریسک باشد کنار بیاییم‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون برنامه و بودجه در پاســخ به‬ ‫پرسش دیگری نیز گفت ‪ :‬شورای راهبردی انتقال اب‬ ‫موضوع مخفی و پوشــیده ای ندارد که نگران ورود‬ ‫دستگاه نظارتی باشد‪ ،‬اتفاقا از حضور دستگاه های‬ ‫نظارتی در جلســات شورای راهبردی استقبال و به‬ ‫عنوان یک موضوع مثبت می دانیم و اعتقادمان بر‬ ‫ایناست کهبایددر همهجلسات‪،‬سایر نمایندگان‬ ‫و نمایندگاندستگاه هاینظارتیراهمدعوت کنیم‬ ‫تا در جریان جزئیات تصمیمات ما قرار بگیرند و اگر‬ ‫کســی بخواهد ســنگ اندازی و ایجاد مشکل بکند‬ ‫دستگاه هاینظارتیباانهابرخوردکنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اعتقــاد بر این اســت که‬ ‫حضور دستگاه هاینظارتینهتنهاترمز نیستبلکه‬ ‫کمک کنندهو تسهیل کنندهاست‪.‬‬ ‫تالش برای حل مشکالت ابی تمام‬ ‫شهرستانهای فارس‬ ‫قادری د ر پاسخ به سوالی درمورد اینکه شایعه‬ ‫شده کهبرخیباخریدتضمینیابتوسطابفابرای‬ ‫شرب شهرستان های جنوبی مخالفند‪ ،‬ایا توضیحی‬ ‫دارید؟ این نماینده مجلس در پاسخ گفت‪ :‬این ها‬ ‫شایعه است‪ ،‬ما در شورای راهبردی اعتقاد داریم که‬ ‫ابرسانی به شهرستان های جنوبی بخشی از پروژه‬ ‫انتقال اب به استان فارس است و زمانی مشکل اب‬ ‫شهرستان های جنوبی فارس حل می شود که برای‬ ‫سرمایه گذار مجوز انتقال اب به سایر شهرستان ها و‬ ‫یا کل فارس حل شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬برای سرمایه گذار اجرای خط‬ ‫برایتامین‪ ۴‬میلیونمتر مکعبابصنعتمنطقه‬ ‫ویــژه اقتصــادی المرد به تنهایی مقــرون به صرفه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه شیراز‪،‬‬ ‫زمانی اجرای خط انتقال اب به المرد و مهر توجیه‬ ‫دارد که سرمایه گذار مجوز طرح بزرگ انتقال اب به‬ ‫استان فارس را داشته باشد‪.‬‬ ‫قــادری خاطرنشــان کــرد‪ :‬تقلیــل ســطح طــرح‬ ‫انتقــال اب به اســتان فارس به طرح تامیــن اب دو‬ ‫شهرستان جنوبی فارس‪ ،‬ظلم به استان و حتی ظلم‬ ‫به این شهرســتان ها است‪ ،‬نمی توانیم مشکل این‬ ‫دو شهرســتان را جــدای از کل اســتان فارس ببینیم؛‬ ‫ معتقدیم اگر مشکل استان حل بشود مشکل این‬ ‫دو شهرستان هم حل می شود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬اگــر بخواهیــم مشــکل ایــن دو‬ ‫شهرستانراجدایاز مشکلاستانحلکنیم‪،‬مشکل‬ ‫این دو شهرستان هم حل نمی شود‪ .‬اصرار بر فروش‬ ‫اب به ابفا با قیمت بسیار پایین توجیه انتقال اب از‬ ‫دریا به فارس را از بین می برد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‪ :‬‬ ‫مهم این است که در انتقال اب به استان عالوه بر‬ ‫تخصیص صنعتی برای شرب شهرها و روستاها هم‬ ‫تخصیص در نظر بگیریم‪ ،‬اینکه ابفا با چه قیمتی‬ ‫اب را از ســرمایه گذار می خرد برای ما مهم نیست‪.‬‬ ‫ابفا تنها در فارس خریدار اب نیست‪ .‬در استان های‬ ‫دیگر هم خرید اب دارد‪ .‬به هر شــکلی که با ســایر‬ ‫ســرمایه گذاران در دیگــر اســتان ها برخــورد کــرد با‬ ‫سرمایه گذار فارسیهمبرخوردکند‪.‬‬ ‫ایننمایندهمجلس گفت‪:‬ابفامی تواندباتهاتر‬ ‫اب برای شرب هزینه کمتری بپردازد‪ ،‬معتقدیم در‬ ‫طرح های افتصادی باید م دل ها را بگونه ای طراحی‬ ‫کنیم که بــرای افراد ورود به ســرمایه گذاری مقرون‬ ‫بصرفه باشــد‪ .‬اگر سرمایه گذاری ضرر داشته باشد‬ ‫سرمایه گذار واردنمی شود‪.‬‬ ‫یک میلیون و ‪ 157‬هزار مشترک گاز‬ ‫طبیعیدر گیالن‬ ‫با جذب مشترکین جدید در‬ ‫گاز هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬افزایــش‬ ‫نیمه اول ســال جــاری‪ ،‬مجموع‬ ‫روزافزونتعدادمصرفکنندگان‬ ‫مصرف کنندگان گاز طبیعی در‬ ‫گاز‪،‬اهمیترعایتنکاتایمنی‬ ‫گیــان بــه بیش از یــک میلیون‬ ‫گاز را بیــش از پیــش دوچنــدان‬ ‫و ‪ 157‬هــزار مشــترک رســیده‬ ‫می سازد‪ .‬حسین اکبر در همین‬ ‫حسین اکبر‬ ‫است‪ .‬شــرکت گاز استان گیالن‬ ‫راستا از همه ادارات و نهادهای‬ ‫در خصوص اشــتراک پذیری گاز‬ ‫مرتبــط بویــژه صــدا و ســیما و‬ ‫در نیمه نخســت ســال جــاری گفــت‪ :‬در بهار و امــوزش و پــرورش درخواســت کرد تا شــرکت گاز‬ ‫تابستان امسال بیش از ‪ 16‬هزار و ‪ 500‬متقاضی‪ ،‬را در راه نهادینه ســازی فرهنــگ مصرف بهینه و‬ ‫مشــترک گاز طبیعــی در اســتان گیالن شــده اند‪ .‬ایمن گاز طبیعی در سطح جامعه یاری رسانند‪.‬‬ ‫حســین اکبر با اعالم این خبر اظهار داشــت‪ :‬با مدیرعامل شــرکت گاز استان گیالن در خاتمه از‬ ‫گازرســانی و اشــتراک پذیری صــورت گرفتــه هــم همه مشــترکین گرامی به ویژه مشــترکین جدید‬ ‫اکنون بیش از ‪ 96‬درصد خانوارهای روســتایی و درخواســت کــرد تــا بــا رعایــت نــکات ایمنــی از‬ ‫‪ 99/97‬درصد خانوارهای شهری گیالن برخوردار قبیل سرویس و تعمیر وسایل گرمایشی‪ ،‬بررسی‬ ‫از گاز طبیعی می باشــند‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز بــاز بــودن خروجی دودکش ها و نصب کالهک‬ ‫استان گیالن با بیان اینکه بالغ بر یک میلیون و ‪ ، H‬پاییز و زمستان امسال را در کنار خانواده در‬ ‫‪ 160‬هزار مشترک در استان گیالن‪ ،‬مصرف کننده ارامشسپرینمایند‪.‬‬ ‫هزینه‪ ۹۰۰‬میلیاردریالیبرای گازرسانی‬ ‫بهواحدهایصنعتیکردستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫براساس مصوبه شورای اقتصاد‪،‬‬ ‫کردســتان اعــام کــرد‪ :‬تاکنــون‬ ‫تاکنــون یک هــزار و ‪ ۶۰۸‬واحد‬ ‫‪ ۸۱۸‬واحــد صنعتی در اســتان‬ ‫صنعتی شناســایی شــده است‬ ‫بــا ‪ ۹۰۰‬میلیــارد ریــال هزینه‪ ،‬به‬ ‫کــه به مرور و طبــق اولویت‪ ،‬از‬ ‫شــبکه سراســری گاز طبیعــی‬ ‫گاز طبیعــی بهره منــد خواهنــد‬ ‫احمد فعله گری‬ ‫متصل شــده اســت‪ .‬به گــزارش‬ ‫شد‪.‬فعله گریتاکیدکرد‪:‬شرکت‬ ‫رویــداد امروز‪ ،‬احمد فعله گری‬ ‫گاز استان پروژه ها را به گونه ای‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گازرسانی به این تعداد واحد صنعتی طراحــی می کنــد کــه بتوانــد عــاوه بر پوشــش‬ ‫در قالــب مصوبه شــورای اقتصــاد صورت گرفته جمعیــت روســتایی‪ ،‬صنایــع تولیــدی را تحــت‬ ‫و برای این پروژه ها‪ ۵۸۶ ،‬کیلومتر شــبکه گذاری پوشش قرار داده و به توسعه فراگیر استان کمک‬ ‫انجام شده است‪ .‬وی با بیان اینکه با گازرسانی کند‪ .‬وی به هزینه بر بودن عملیات گازرسانی در‬ ‫به این واحدهای صنعتی‪ ،‬گاز طبیعی جایگزین نقاط سخت گذر استان اشاره کرد و افزود‪ :‬تمام‬ ‫‪ ۴۴‬میلیون مترمکعب سوخت مایع شد‪ ،‬افزود‪ :‬پروژه هایی که در سال های‪ ۱۳۹۸‬و سال گذشته‬ ‫تاکنون‪ ۵۱‬درصدصنایعمصوبهشورایاقتصاددر کلنگ زنی شــده بود‪ ،‬همان ســال به بهره برداری‬ ‫استان‪ ،‬به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده رسید که نشان از عزم دولت برای ارائه خدمت‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز کردستان یاداور شد‪ :‬به مردم دارد‪.‬‬ ‫پیگیریاحیاو تعادلبخشیاب های‬ ‫زیرزمینی‬ ‫معــاون اب و ابفــای وزیــر‬ ‫در شهرها و روستاها در راستای‬ ‫نیرو گفت‪:‬احیاو تعادلبخشی‬ ‫برنامــه ارائه شــده وزیر نیرو به‬ ‫بهــای زیر زمینی با جلوگیری‬ ‫ا ‬ ‫مجلس شورای اسالمی هستیم‬ ‫از حفــر چاه هــای غیرمجــاز‬ ‫تــا در ایــن دوره بصــورت کامل‬ ‫پیگیــری می شــود‪ .‬قاســم تقی‬ ‫اجــرا شــود‪ .‬توجــه بــه توســعه‬ ‫قاسم تقی زاده‬ ‫زاده خامســی در گفت وگــو بــا‬ ‫عادالنــه و مــوزون در کشــور‬ ‫خامسی‬ ‫ایرنــا افــزود‪ :‬احیــای اب هــای‬ ‫مورد توجه دولت سیزدهم قرار‬ ‫زیرزمینی و همچنین نصب کنتورهای هوشــمند دارد و بر این اســاس‪ ،‬بر توســعه روستاها و رفع‬ ‫بر روی چاه ها در حال پیگیری است‪ .‬وی ادامه نیازهایانهاتاکیدشدهاست‪.‬در اینراستا‪،‬رئیس‬ ‫داد‪ :‬نخســتین گردهمایی مدیران ارشــد بخش جمهوری تاکید کرده اســت‪ :‬توجه به روستاها و‬ ‫اب کشور در دولت سیزدهم بصورت انالین و با فعال کردن اقتصاد ان ها بسیار مهم است زیرا که‬ ‫حضور مدیران شرکت های اب منطقه ای سراسر با این اقدام دیگر شاهد حاشیه نشینی در شهرها‬ ‫کشــور برگزار شــد‪ .‬معاون وزیر نیرو خاطرنشان نخواهیمبود‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬در این جلسه ضمن بررسی اخرین وضعیت‬ ‫برای توسعه روستاها و گسترش فعالیت های‬ ‫منابــع ابــی کشــور و هــم افزایــی مدیــران برای اقتصــادی در انهــا‪ ،‬برخــورداری از منابــع ابــی‪،‬‬ ‫مدیریــت منابع ابی در امســال بر برنامه احیا و اهمیت ویژه ای دارد‪ .‬بررســی ها نشــان می دهد‬ ‫تعادل بخشــی اب های زیرزمینی با جلوگیری از که علت اصلی مهاجرت از روســتا به شــهرها در‬ ‫چاه هایغیر مجاز و نصب کنتور بر رویچاه های درجه اول‪ ،‬نبود منابع کافی و پایدار اب اســت‪.‬‬ ‫مجاز تاکید شد‪ .‬تقی زاده خامسی گفت‪ :‬در این بنابرایــن بــرای تقویت اقتصــاد روســتا و مجاب‬ ‫گردهمایی همچنین بر تعیین تکلیف سریع تر کردن روســتاییان برای ماندگاری در روســتا‪ ،‬باید‬ ‫نیروهــای گشــت و بازرســی بــر اســاس قانــون و رفــع نیازهــای ابــی در دســتور کار قــرار گیــرد‪ .‬بر‬ ‫پرداختبموقعحقوقایننیروهاتاکیدشد‪.‬وی این اساس‪ ،‬در دولت سیزدهم «جهاد ابرسانی»‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حال تدوین و عملیاتی کردن همه مورد توجه قرار گرفته و قرار اســت ابرســانی به‬ ‫پروژه های منابع اب‪ ،‬ابرسانی و شبکه فاضالب روستاهایفاقدمنابعابی‪،‬سرعتبگیرد‪.‬‬ ‫محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا‬ ‫مالکیت اقای‪/‬خانم مسعود نامور محمدی به شناسنامه شماره ‪ 27‬کدملی ‪1291137033‬‬ ‫صادره فرزند عزت اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 179/13‬مترمربع پالک شماره ‪ 1724‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه‬ ‫‪ 55‬دفتر ‪ 44‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم کبری جوانمرد جوابادی به شناسنامه شماره ‪ 50219‬کدملی‬ ‫‪ 1280392339‬صادره فرزند نوراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 179/13‬مترمربع پالک شماره ‪ 1724‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/25 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/10 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1207167‬م الف‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری سیسـتم پیکان تیـپ ‪ 1600i‬به رنگ سـفید‪-‬‬ ‫معمولـی بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪418 -53‬ج‪ 48‬بـه شـماره موتـور‬ ‫‪ 11158135370‬و شـماره شاسـی ‪ 0081537046‬مـدل ‪ 1381‬بـه نـام‬ ‫امیـر شمسـعلی فرزند محمد شـماره شناسـنامه ‪ 1270272225‬و کدملی‬ ‫‪ 1270272225‬صـادره از اصفهـان مفقـود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫دفترچـه تخصیـص حـق بهـره بـرداری از قـرارداد شـماره‬ ‫‪-۱۸-۳۰۷۵‬و‪-‬ج مـورخ ‪ 1381/1/11‬متعلـق بـه واحد محمد‬ ‫صابـری واقـع در شـهرک صنعتـی دهـق مفقـود و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫گواهـی موقـت تحصیات رشـته مدیریت بازرگانی دانشـگاه‬ ‫تفتـان متعلـق بـه اینجانـب‪ :‬مطهـره جهـان ابـادی فرزنـد‪:‬‬ ‫ابراهیـم بـه شـماره ملـی‪ ۳۶۱۴۴۱۹۹۲۴:‬مفقـود و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ارتقای گردشگری گرگانبااجرای‬ ‫«جشنوارهپاییز هزار رنگ»‬ ‫نخســتین جلســه ســتاد‬ ‫چهره های فرهنگــی‪ ،‬هنری و‬ ‫اجرایی «جشــنواره پاییــز هزار‬ ‫ورزشی شهر عنوان کردند‪ .‬در‬ ‫رنگ» با حضور مجید سعیدی‬ ‫ادامــه احمــد تجــری مدیرکل‬ ‫سرپرســت شــهرداری گــرگان‪،‬‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫اعضای شــورای اسالمی شهر و‬ ‫و گردشــگری اســتان‪ ،‬رمضــان‬ ‫مجید سعیدی‬ ‫نمایندگان دستگاه های متولی‬ ‫یازرلــو معــاون هنــری اداره‬ ‫و همــکار در ســالن اندیشــه‬ ‫کل فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫شــهرداری گــرگان برگــزار شــد‪ .‬ســعیدی در ایــن اســتان‪ ،‬حســن عــرب احمــدی دبیــر هیئــت‬ ‫شهــای همگانی اســتان‪ ،‬مهدی صاحبدل‬ ‫جلسه اظهار داشت‪ :‬شهر گرگان برای رسیدن به ورز ‬ ‫جایگاه واقعی خود به خصوص در زمینه جذب رئیــس انجمــن ســینمای جــوان اســتان‪ ،‬ســید‬ ‫گردشگر وسرمایه گذار‪،‬بهفعالیت هایمتعددی محمدرضا سیدالنگی معاون توسعه مدیریت‬ ‫مبتنی بر معرفی جاذبه ها و ظرفیت های شــهر و منابع انســانی شــهرداری‪ ،‬ذبی ـح ا‪ ...‬میقانی‬ ‫احتیاج دارد که اجرای جشنواره پاییز هزار رنگ سرپرست اداره سرمایه گذاری و مشارکت های‬ ‫گامی مهم در راســتای رســیدن بــه این هدف مردمــی شــهرداری‪ ،‬مجیــد طاهــری معــاون‬ ‫اســت‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬تالش می کنیم با شهرســازی شهرداری‪ ،‬یحیی ســتوده نیا رئیس‬ ‫برگزاری این جشنواره تصویر شهر گرگان را نزد ســازمان ســیما‪ ،‬منظر و فضای ســبز شهرداری‬ ‫گردشگران داخلی و بین المللی و عالقه مندان و مهستی قدس ولی مدیر اجرایی جشنواره‪،‬‬ ‫بــه ســرمایه گذاری بهبــود بخشــیم‪ .‬علی اکبــر هر یک به بیان نقطه نظرات و پیشنهاد های‬ ‫بصیرنیــا‪ ،‬رئیــس کمیســیون گردشــگری و زهرا خود پرداختند‪ .‬الزم به ذکر اســت‪ ،‬جشــنواره‬ ‫نورا رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای پاییز هزار رنگ‪ ،‬قرار است به همت شهرداری‬ ‫اسالمی شهر‪ ،‬برگزاری این جشنواره را فرصت گرگان و همکاری دستگاه های متولی از دهه اول‬ ‫مغتنمی برای معرفی جاذبه های گردشگری و اذرماه اغاز شود‪.‬‬ ‫ثبت ملی‪ ۳‬درخت کهنسال در قزوین‬ ‫قزوین _ رویداد امروز‪:‬فرماندار‬ ‫کهنسال از نوع چنار با قدمت‬ ‫شهرســتان قزوین از ثبت ملی‬ ‫‪ 300‬سال در بخش طارم سفلی‬ ‫ســه درخــت کهنســال در ایــن‬ ‫– دهســتان خندان ‪ -‬روستای‬ ‫شهرســتان خبــر داد‪ .‬محمــد‬ ‫نصیراباد‪ ،‬توت با قدمت ‪280‬‬ ‫شــفیعی افــزود‪ :‬در اجــرای‬ ‫ســال در بخش مرکــزی قزوین‬ ‫محمد شفیعی‬ ‫تبصــره ماده ‪ 2‬قانون تشــکیل‬ ‫– دهســتان اقبال غربی‪ -‬شهر‬ ‫وزارت میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫قزویــن و گــردو بــا قدمــت‬ ‫گردشگری و صنایع دستی کشور مصوب دی ماه ‪ 500‬ســال در بخــش الموت غربی – دهســتان‬ ‫‪ 1382‬و ایین نامــه اجرایی ان‪ ،‬مصوب چهارم رودبــار – حدفاصــل روســتاهای پرچکــوه و‬ ‫مــرداد ‪ 1384‬بــه شــماره ‪/26975‬ت ‪ 32915‬رشــکین اســت‪ .‬بــه گفتــه وی ایــن ‪ ۳‬درخــت‬ ‫هیئت وزیــران بــا موضوع ثبت میــراث طبیعی به عنــوان درختــان کهنســال مورد تائیــد وزارت‬ ‫ملی سه درخت کهنسال در این شهرستان پس میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری صنایع دستی بوده و‬ ‫از تشریفات قانونی در فهرست میراث طبیعی گردشــگران می توانند با مراجعه به ادرس های‬ ‫ملی کشــور به ثبت رســید‪ .‬وی در مورد اثار به مذکــور نســبت به مشــاهده این اثار باســتانی‬ ‫ثبت رسیده توضیح داد‪ :‬اثار مذکور سه درخت اقدام کنند‪.‬‬ ‫تعامل مردم و نهادهای امنیتی ارامش را به‬ ‫استانسمنانهدیه داده است‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫بــاالی اســتان نتیجــه تعامل و‬ ‫ســمنان بــا بیــان اینکــه عوامل‬ ‫همدلــی تمــام دســتگاه های‬ ‫متعددی در کنار ناجا در حفظ‬ ‫امنیتی و همکاری مردم است‪،‬‬ ‫امنیتجامعهتاثیرگذارهستند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬امنیت جز در ســایه‬ ‫گفت‪ :‬تعامل مردم و نهادهای‬ ‫همراهــی و همدلی بیــن احاد‬ ‫عبدا‪ ...‬حسنی‬ ‫امنیتی ارامش را به استان هدیه‬ ‫جامعــه بــه دســت نمی ایــد‪.‬‬ ‫داده اســت‪ .‬ســردار عبــدا‪...‬‬ ‫حســنی با بیــان اینکه پلیس با‬ ‫حسنی بیان کرد‪ :‬عوامل متعددی در کنار ناجا مــردم مهربــان و با مخالن نظم و امنیت مقتدر‬ ‫در حفظ امنیت جامعه تاثیرگذار هستند‪ ،‬تاکید برخورد می کند‪ ،‬گفت‪ :‬تداوم تعامل خوب بین‬ ‫کرد‪ :‬نیروی انتظامی هرگز مقوله امنیت را به نام دستگاه های امنیتی به خصوص ناجا‪ ،‬اطالعات‪،‬‬ ‫خودش مصادره نمی کند‪ .‬او با تقدیر از عملکرد سپاه و… تضمین کننده امنیت مناسب حاکم بر‬ ‫دســتگاه های اطالعاتی‪ ،‬افزود‪ :‬امنیت و ارامش اســتان خواهد بــود‪ .‬او با بیان اینکه باید تالش‬ ‫حاکمبر استانسمنانمرهونهمراهیو تعامل کنیم تا این تعامل و همراهی تقویت و مستمر‬ ‫مردم و همچنین همه نهادهای امنیتی در کنار شــود‪ ،‬بیــان داشــت‪ :‬ارتبــاط مــردم با پلیــس در‬ ‫خدمات پلیس اســت‪ .‬فرمانده انتظامی استان راســتای مقابله با تخلفات بســیار تعیین کننده‬ ‫سمنان با بیان اینکه ما معتقد هستیم که امنیت است‪.‬‬ ‫سمنان در رتبه دوم تصادفات‬ ‫جاده ایکشور‬ ‫استاندار سمنانبابیاناینکه‬ ‫تهــران‪ -‬مشــهد و در چهــارراه‬ ‫متاسفانه در شاخص تصادف و‬ ‫مواصالتــی کشــور قرارگرفتــه‬ ‫حــوادث جــاده ای در جایــگاه‬ ‫و درنتیجــه می بایســت در‬ ‫دوم کشور هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫زمینــه مشــکالت و مصائــب‬ ‫موضــوع نشــان می دهــد کــه‬ ‫این شهرســتان ب هصــورت ویژه‬ ‫محمدرضا هاشمی‬ ‫باید کار بیشــتری در این زمینه‬ ‫اقــدام کــرد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬رفــع‬ ‫صورت بگیرد‪ .‬سید محمدرضا‬ ‫دغدغه های مــردم دامغان در‬ ‫هاشــمی در نشســتی با موضوع رفع مشکالت حوزه بهداشــت و درمــان به عنوان یک مطالبه‬ ‫حــوزه بهداشــت و درمــان شهرســتان دامغــان‪ ،‬جــدی و اساســی مــردم مدنظــر قــرار دارد امــا‬ ‫یکی از ضرورت های بهداشــت و درمان اســتان بایــد با ایجــاد ارامش درصدد رفع مشــکالت و‬ ‫یهــای مــردم باشیم‪ .‬هاشــمی با بیان‬ ‫و به خصوص دامغان را مقوله اورژانس دانست گالیه مند ‬ ‫و بیــان کــرد‪ :‬متاســفانه در شــاخص تصــادف و اینکــه عالوه بــر مطالبه جــدی مــردم در حوزه‬ ‫حوادث جاده ای در جایگاه دوم کشور هستیم‪ .‬تامین منابع ابی جدید برای اســتان‪ ،‬دو بحران‬ ‫او با بیان اینکه استان سمنان همواره در شاخص کرونــا و تصادفــات جــاده ای به عنــوان معضــل‬ ‫تصادفات وضعیت بحران است‪ ،‬افزود‪ :‬بخش و دل نگرانــی مردم اســتان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مردم‬ ‫اعظمی از مراجعان اورژانسی به مراکز درمانی باید اثار مثبت تالش و پیگیری های انجام شده‬ ‫استانمربوطبهحوادثو مصدومانتصادفات توسط مسئوالن را به صورت ملموس در سطح‬ ‫جاده ای است لذا این امر نشان می دهد که باید استانمشاهدهکنندلیکنمعتقدهستیمکهباید‬ ‫توجه بیشــتری به این موضوع داشت‪ .‬استاندار مقدمات کاملدرمانمردمدر شهرستاندامغان‬ ‫سمنان با بیان اینکه دامغان در مسیر ترانزیت مهیاشود‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 25‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1187‬‬ ‫تولیت استان قدس تاکید کرد‪:‬‬ ‫بازگشایی حرم مطهر رضوی با رعایت تدابیر بهداشتی‬ ‫مشــهد مقدس‪-‬رویداد امروز‪:‬تولیت اســتان قدس‬ ‫رضوی طی سخنانی در جمع مداحان حرم مطهر‬ ‫امــام رضــا (ع) از دلیــل تصمیــم خــود بــرای ایجــاد‬ ‫گشــایش های تازه در زیارت ضریح مطهر رضوی و‬ ‫وقایعتعطیلیتابازگشاییحرممطهر سخنگفت‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمــد مــروی‬ ‫در گردهمایــی مداحــان حــرم مطهــر رضــوی بــه‬ ‫محدودیت هاییکهدر زیارتحرممطهر به واسطه‬ ‫تصمیم ســتاد ملی کرونا ایجاد شــد اشاره و با بیان‬ ‫اینکه ان دوران جزو ســخت ترین ایام زندگی بنده‬ ‫بهــای حــرم مطهر و‬ ‫بــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بســتن در ‬ ‫محروم کردن زائران از زیارت کار بسیار دشواری بود‪،‬‬ ‫اینجا یک مکان عادی نیســت‪ ،‬حرم مطهر امامی‬ ‫است که هزاران دل‪ ،‬مشتاق زیارت ان هستند و هر‬ ‫زائری که بدون حجت شرعی از زیارت محروم شود‬ ‫بنده باید روز قیامت به امام رضا (ع) پاسخ بدهم و‬ ‫این نگاه و اعتقاد قلبی من است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بنده تا حجت شــرعی بــرای انجام‬ ‫تصمیم ستاد ملی کرونا در ایجاد محدودیت زیارت‬ ‫پیدا نکردم‪ ،‬این اقدام را انجام ندادم و زمانی با این‬ ‫تصمیم موافقت کردم که ازنظر شرعی امربر بنده‬ ‫مســلم شــد و حجت شــرعی برای حفظ سالمت‬ ‫زائــران یافتم؛ ایجاد محدودیــت در زیارت وظیفه‬ ‫شرعی ما بود و این وظیفه را بنده تشخیص ندادم‬ ‫و الاقل با ســه تن از مراجع بزرگ قم در این زمینه‬ ‫صحبت شد و از ناحیه مراجع این تکلیف شرعی بر‬ ‫عهده استان قدس رضوی قرار گرفت‪ .‬مروی با بیان‬ ‫اینکههیچ گاهائین هایسنتیو برنامه هایمذهبی‬ ‫خادمــان و طنیــن تــاوت قران و ادعیــه در فضای‬ ‫رواق ها‪ ،‬صحن ها و ماذنه های حرم مطهر تعطیل‬ ‫نشد؛ ابراز کرد‪ :‬غربت و خلوتی حرم مطهر در ایام‬ ‫اعمــال محدودیــت زیارت برای ما بســیار ســخت‬ ‫و طاقت فرســا بود‪ ،‬ان ایام اســان بر ما نگذشــت و‬ ‫مشــاهده حرم خالی از زائر برای ما بســیار ســخت‬ ‫و دلگیر بود و تکلیف ما را نسبت به زیارت زائران‬ ‫سخت تر کردهبود‪.‬‬ ‫تولیــت اســتان قدس رضــوی ابراز کــرد‪ :‬پیش از‬ ‫شیوع موج پنجم کرونا در ذهنم بود که تالش کنیم‬ ‫تابتوانیمشرایطیفراهماوریمکهضمنجلوگیریاز‬ ‫تجمع‪ ،‬فضای زیارت در اطراف روضه منور افزایش‬ ‫یابــد و امــکان دسترســی زائــران بــه ضریــح مطهــر‬ ‫بیش ازپیــش فراهم شــود‪ ،‬امــا با وقوع پیک پنجم‬ ‫کرونا و افزایش بیماران و فوت شدگان برای حفظ‬ ‫سالمت زائران و گرفتن بهانه از عده ای که همواره‬ ‫به دنبال هجمه به مقدسات هستند‪ ،‬این اقدام به‬ ‫تاخیرافتاد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬چنــد روز پیــش بــا بررســی شــرایط‬ ‫مشهداز حیثشیوع کروناو باتاکیدبر اینکهاوضاع‬ ‫بهتر شده و موارد ابتال نیز کاهش یافته و باگذشت‬ ‫ایام پایانی ماه صفر که ازدحام زائران نیز کمتر شده‬ ‫است‪،‬می توان گشایش هاییدر زیارتروضهمنوره‬ ‫برای زائران ایجاد کرد؛ با عده ای از مســئوالن حرم‬ ‫مطهــر کــه در این خصوص صحبــت کردیم گفتند‬ ‫بهتر است فعال دست نگهداریم که چنین اقدامی‬ ‫موجب بهره برداری عده ای نشود‪ .‬مروی ادامه داد‪:‬‬ ‫بنده به ان ها گفتم «اگر ما بتوانیم با لحاظ ضوابط‬ ‫بهداشــتی گشایشــی در زیــارت روضــه منــوره برای‬ ‫زائران ایجاد کنیم‪ ،‬اما این کار را انجام ندهیم چون‬ ‫ممکن است جریانی از ان بهره برداری داشته باشد‪،‬‬ ‫بــرای مــن روز قیامــت حجت شــرعی در پیشــگاه‬ ‫خداوند و حضرت رضا (ع) نیست‪ ».‬لذا همان شب‬ ‫دستور گشایش در زیارت روضه منور را صادر کردم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر دوباره شرایط شیوع کرونا‬ ‫به شرایط یک ماه قبل بازگردد‪ ،‬حتما دوباره شرایط‬ ‫حــرم مطهــر و زیــارت را به همان شــرایط گذشــته‬ ‫بازخواهیــم گردانــد‪ ،‬زیرا مــا در حرم مطهر تنها به‬ ‫انجام وظیفه‪ ،‬ادای تکلیف شرعی و حفظ سالمت‬ ‫زائــران توجــه داریــم و در ایــن راه از هیچ ســخن و‬ ‫هجمه ایهراسنداریم‪.‬‬ ‫مروی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید‬ ‫بــر اینکــه مداحان حــرم مطهر و دســتگاه مداحی‬ ‫اســتان قــدس باید ازهرجهت برای کل کشــور الگو‬ ‫باشــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬مداحی حــرم مطهر امــام رضا‬ ‫(ع) بایــد به گونه ای باشــد که بــه جریان مداحی و‬ ‫عــزاداری کشــور جهت بدهد‪.‬تولیت اســتان قدس‬ ‫با بیان اینکه حرم مطهر رضوی باید پایگاه تربیت‬ ‫مداحان‪ ،‬مناجات خوانان‪ ،‬موذنان و شعرای ائینی‬ ‫باشــد‪ ،‬بر اهمیت توجه به کیفیت به جای کمیت‬ ‫تاکید و ابراز کرد‪ :‬به دنبال این هستیم که موذن و‬ ‫مناجاتخوان هاییتربیت کنیم کهاذانو مناجات‬ ‫ان ها در حرم مطهر ان چنان زیبا‪ ،‬دلشــنین و فاخر‬ ‫باشــد که به عنوان یک نشــان هرکس در هرکجای‬ ‫عالــم ان را بشــنود‪ ،‬حــرم مطهــر امــام رضــا (ع) در‬ ‫ذهنشتداعیشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۷۰‬درصد تولیدات کردستان از بخش زراعت تامین می شود‬ ‫فردین کمانگر‪-‬سنندج‪:‬ئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت‪:‬‬ ‫یشــود و‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬درصد تولیدات اســتان از بخش زراعت تامین م ‬ ‫توسعه کشت حفاظتی می تواند زمینه ساز ارتقای بهره وری و حفاظت‬ ‫از منابع اب وخاک شــود‪ .‬محمد فرید ســپری با مهم خواندن اجرای‬ ‫طــرح جهش تولید در اســتان کردســتان اظهار کرد‪ :‬بیــش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫تولیدات کشاورزی کردستان در بخش زراعت است و به همین جهت‬ ‫باید طرح ها و دستاوردهای علمی بخش زراعت را به خوبی در استان‬ ‫دنبال و اجرا کنیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه بخش دام پروری وابســته به‬ ‫بخش زراعت اســت یاداور شــد‪ :‬هدف از اجرای این طرح افزایش و‬ ‫پایداری تولید در محصوالت استراتژیک دیم با رعایت تناوب درکشت‬ ‫استو بایددر اینراستابهنحو احسنعمل کنیم‪.‬رئیسسازمانجهاد‬ ‫کشاورزیبر اشرافیت کاملمدیرانو کارشناسانبخشزراعتاستانبر‬ ‫اجرایطرحجهشتولیددر استانتاکیدکردو خواستار انتقال یافته های‬ ‫علمــی و تجربــی بخش زراعــت به کشــاورزان شــد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید محققان و کارشناسان ما در کنار کشاورزان و گام به گام در راستای‬ ‫توســعه کشــاورزی پایــدار گام بردارند و یافته های علمــی در عمل در‬ ‫اراضی کشاورزی به فعلیت دراید‪ .‬سپری بر ترویج و اشاعه کشت های‬ ‫حفاظتی در استان تاکید کرد و گفت‪ :‬باید تمام مجموعه با اعتقادی‬ ‫راســخ به کشــاورزی حفاظتی و ترغیب کشــاورزان پیشــرو در راســتای‬ ‫نهادینه کردن کشــاورزی حفاظتی تالشــی ویژه داشــته باشــند‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی خواستار همکاری رسانه ها و مطبوعات استان‬ ‫در جهت توســعه کشــت حفاظتی در استان شــد و افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫زمین ـه ای فراهم شــود که کارشناســان و متخصصان بخش کشــاورزی‬ ‫پیام های مناســب و تاثیرگذار را در رســانه ها و به ویژه فضای مجازی‬ ‫منتشر کنند‪ .‬سپری اعالم کرد‪ :‬در سال زراعی پیش رو طرح جهش تولید‬ ‫باتاکیدبر اجرای کشاورزیحفاظتیدر سطح‪ 480‬هزار هکتار از اراضی‬ ‫استاناجراییمی شودکهامیدواریمنتایجخوبیبهدنبالداشتهباشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پروژههوشمندسازیمرزبانی گلستانرونماییشد‬ ‫‪ ۱۱‬پاســگاه نقطــه صفــر مرزی اینچــه برون به دوربین مداربســته‬ ‫تجهیز و اطالعات این دوربین ها در اتاق مانیتورینگ قابل رصد شد‪.‬‬ ‫با حضور رئیس سازمان قضایی و دادستان نظامی گلستان و فرمانده‬ ‫مرزبانی اســتان‪ ،‬از پروژه هوشمند سازی مرزبانی استان رونمایی شد‪.‬‬ ‫فرمانده مرزبانی اســتان گلستان در این مراسم هوشمند ســازی مرز را‬ ‫تحولی بزرگ در مرزبانی دانســت و اظهار کرد‪ :‬با اجرای این پروژه ‪۱۱‬‬ ‫پاســگاه نقطه صفر مرزی اینچه برون به دوربین مداربســته تجهیز و‬ ‫اطالعات این دوربین ها در اتاق مانیتورینگ ستاد فرماندهی مرزبانی‬ ‫کشور و استانقابلرصداست‪.‬سرهنگبهزادابراهیمیافزود‪:‬هوشمند‬ ‫ســازی مرز با اســتفاده از تجهیزات نوین الکترونیکی و نظامی قدرت‬ ‫مرزبانان را در مقابله با هرگونه تهدید تقویت می کند‪ .‬ابراهیمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬همچنین اشراف اطالعاتی مرزبانی استان در انجام ماموریت ها و‬ ‫مبارزه با هرگونه ناامنی و بی نظمی در مرزهای استان افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه به برگزاری کالس های اموزش حقوقی سازمان قضایی‬ ‫نیاز داریم‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری این کالس ها در کاهش وقوع جرائم کارکنان‬ ‫مرزبانی استان بسیار موثر است‪ .‬فرمانده مرزبانی گلستان تاکید کرد‪:‬‬ ‫اگاه بخشی نسبت به اثار منفی جرائم و مجازات‪ ،‬کارکنان را هوشیار‬ ‫کرده و از وقوع جرم پیشگیری می کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کشف و ضبط‪ ۶۲‬تن چوب قاچاق در مریوان‬ ‫رئیس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری مریوان‬ ‫گفت‪ :‬طی هفته گذشــته بیــش از ‪ ۶۲‬تن چوب‬ ‫درختان جنگلی قاچاق در این شهرستان کشف‬ ‫و ضبــط شــد‪ .‬بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬ازاد‬ ‫نامداری اظهار کرد‪ :‬اولین مورد از این کشفیات‬ ‫مربوط به کشف ‪ ۲۰‬تن چوب االت قاچاق بود‬ ‫که نیروهای کشیک اداره منابع طبیعی در حین‬ ‫گشــت زنــی در جنگ لهــای روســتاهای دری و‬ ‫جانوره ‪ ۲‬دستگاه کامیون را متوقف کرده و این‬ ‫مقــدار چــوب االت قاچــاق را از ان ها کشــف و‬ ‫ضبط کردند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬دومین مورد کشف‬ ‫و ضبــط ‪ ۱۲‬تــن چوب قاچاق بــود که نیروهای‬ ‫یگان حفاظت از منابع طبیعی در جاده جدید‬ ‫سنندج ‪ -‬مریوان از یک کامیون کشف کردند و‬ ‫محموله را به محوطه اداره منابع طبیعی منتقل‬ ‫کردنــد‪ .‬رئیس اداره منابــع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫شهرســتان مریوان اضافه کرد ‪ :‬در ســومین مورد‬ ‫‪ ۳۰‬تــن چــوب االت قاچــاق در مســیر روســتای‬ ‫جانــوره کــه توســط ســه دســتگاه کامیــون کــه‬ ‫بــدون مجوز در حــال تردد بودند با هوشــیاری‬ ‫نیروهای یگان حفاظت از منابع طبیعی کشف‬ ‫و ضبط شد‪ .‬نامداری ادامه داد‪ :‬نیروهای یگان‬ ‫حفاظــت از منابــع طبیعــی همچنیــن در حیــن‬ ‫گشت زنی در جنگل های روستاهای لیو و مرانه‬ ‫بهــای قاچاق روبرو شــدند‪ ،‬این‬ ‫بــا دپوی چو ‬ ‫بهــا که از نــوع درختان بــاارزش بلوط بود‬ ‫چو ‬ ‫بعد از تشــکیل پرونده و مســتندات چوب های‬ ‫دپو شده به محوطه اداره منتقل شد‪ .‬نامداری‬ ‫بابیــان اینکه تمام محموله های کشف شــده به‬ ‫محوطــه اداره منابع طبیعی منتقل شــده اســت‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬پرونــده این تخلفات تشــکیل و به‬ ‫مراجــع قضایــی ارسال شــده اســت و تحقیقات‬ ‫برای شناســایی متخلفان و سودجویان در حال‬ ‫بررســی اســت که به زودی عامالن این تخلفات‬ ‫شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می شوند‬ ‫تا با ان ها با قاطعیت برخورد شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شهردار مشهددر نشستباجامعهنابینایانمطرح کرد‪:‬‬ ‫ایجادفضایمختصبانواندر تمامیپارک هایبزرگ‬ ‫سحر رحمتی‪-‬مشهدمقدس‪:‬شهردار مشهد گفت‪:‬‬ ‫ما باید نگاهمان را به قشــر افــراد دارای معلولیت‬ ‫تغییر دهیم‪ .‬ب ـه زودی در تمامــی پارک های باالی‬ ‫پنجهکتار نیز بخشمخصوصبانوانایجادخواهد‬ ‫شدو بایددر تمامیپارک هایبزرگشرایطاستفاده‬ ‫بانوانایجادشود‪.‬سیدعبدا‪...‬ارجائیدر نشستبا‬ ‫جامعه نابینایان و با اشاره به انتصاب حکم مشاور‬ ‫شــهردار در امور افــراد دارای معلولیت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫از اقای شــکوری برای قبول مسئولیت مشــاور امور‬ ‫توانیابان تشکر می کنم‪ .‬مدیریت شهری در تالش‬ ‫است شهر امام مهربانی ها در عمل نیز برای همه‬ ‫مردم مهربان‪ ،‬ارامش بخش‪ ،‬در دسترس‪ ،‬متواضع‪،‬‬ ‫حنــواز باشــد‪ .‬نبایــد عــده ای در منــزل‬ ‫دلپذیــر و رو ‬ ‫بمانندو از عواطفی کهخداونددر زیستاجتماعی‬ ‫برای انان در نظر گرفته‪ ،‬محروم باشند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ســرفصل شــهر مهربان در برنامه های اصلــی دوره‬ ‫ششــم مدیریــت شــهری گنجاند هشــده و ب همــرور‬ ‫برنامه های خود را اجرایی خواهیم کرد‪ .‬معتقدیم‬ ‫کــه ســرمایه اصلــی هر اجتمــاع‪ ،‬نیروهای انســانی‬ ‫ان هستند‪ ،‬ما نمی توانیم به راحتی از کنار ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫درصــد جامعه بگذریم‪ .‬ایــن افراد نخبگانی دارند‬ ‫که هیچ چیزی از دیگر نخبگان کم ندارند‪ .‬شهردار‬ ‫مشــهد بیان کرد‪ ۱۰ :‬تا ‪ ۱۵‬شــهروندانی که در میان‬ ‫ما زندگی می کنند‪ ،‬دارای نیازهای خاصی هستند که‬ ‫نبایداز کنار اینظرفیتباالبگذریم‪.‬بافراهم کردن‬ ‫شرایط می توان از این ظرفیت استفاده کرد‪.‬‬ ‫ارجائــی بــا اشــاره به چــاپ ‪ ۱۰۰‬جلد قــران‪۱۰۰ ،‬‬ ‫جلد حافظ و ‪ ۱۰۰۰‬زیارت امین ا‪ ...‬بااعتبار شهرداری‬ ‫و پیگیری زمین پارک حجاب‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در‬ ‫روز جهانی افراد دارای معلولیت بنده با یک ویلچر‬ ‫دریکی از پارک ها تردد خواهم کرد و باید این پارک‬ ‫به صورت کامل مناسب سازی شده باشد‪ .‬همچنین‬ ‫باید دوره ای طراحی شــود تا مدیران با افراد دارای‬ ‫معلولیــت و نیازهــای انان اشــنا شــوند‪ .‬وی اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬در حمایــت از ورزش معلــوالن نیز تغییراتی‬ ‫ایجادشــده و بــا تاســیس اداره ورزش‪ ،‬ســه اداره‬ ‫ورزش همگانی‪ ،‬ورزش بانوان و ورزش معلولین به‬ ‫این بخش رسیدگی می کند‪ .‬ما باید نگاهمان را به‬ ‫قشــر افراد دارای معلولیت تغییر دهیــم‪ .‬به زودی‬ ‫در تمامی پارک های باالی پنج هکتار نیز قسمت‬ ‫مخصوصبانوانایجادخواهدشدو بایددر تمامی‬ ‫پارک های بزرگ شرایط استفاده بانوان ایجاد شود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫دستگاه ها برای ایجاد‬ ‫امنیت پای کار باشند‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان با بیان این که تا پای جان‬ ‫از امنیت و ارامش مردم دفاع خواهیم کرد‪ ،‬گفت‪ :‬همه‬ ‫دستگاه ها باید برای ایجاد امنیت پای کار باشند‪ .‬سردار‬ ‫محمد سعید فاضل دادگر اظهار کرد‪ :‬امنیت برای همه‬ ‫است و بدون ان هیچ فعالیتی امکان پذیر نخواهد بود‬ ‫لذا احاد جامعه برای تولید و تامین ان باید پای کار بوده‬ ‫و یاریگر نیروی انتظامی باشند‪ .‬فرمانده انتظامی استان‬ ‫گلستان در ادامه با اشاره به شعار هفته ناجا‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫اینهفتهتالش کردیمتابخشیاز توانمندی هاینیروی‬ ‫انتظامی به نمایش گذاشته شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬نیروی‬ ‫انتظامی با بهره گیری از تکنولوژی روز و کار علمی دقیق‬ ‫اقدامات هدفمندی در راستای هوشمند سازی و اصالح‬ ‫فرایند خدمات انجام داده که نقش بسزایی در تسهیل‬ ‫خدمت رسانی و افزایش رضایتمندی مردم داشته است‪.‬‬ ‫فاضــل دادگر با اشــاره به اهمیت امنیت پایــدار افزود‪:‬‬ ‫امنیت یک محصول است و برای تولید ان دستگاه های‬ ‫متولیبایدباتماموجودپای کار باشندو نیرویانتظامی‬ ‫هــم از این محصــول جمعی مراقبت می کند‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظامی گلستان با تاکید بر رویکرد مطالبه گری پلیس‬ ‫از ســازمان ها در راســتای تامیــن نظم و امنیــت‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬نهادهای مختلف باید نقش و سهم خود در این‬ ‫حــوزه را به خوبی انجــام دهند چراکه کم کاری هر یک‬ ‫می تواند منجر به بروز اسیب هایی جبران ناپذیر شود‪.‬‬ ‫وی به دستاوردهای بزرگ پلیس گلستان در بخش های‬ ‫مختلف طی یک ســال اخیر اشــاره کرد و افزود‪ :‬پلیس‬ ‫عــاوه بــر ماموریت هــای ذاتــی در مــوارد دیگری نظیر‬ ‫طرح های کرونا‪ ،‬واکسیناسیون‪ ،‬مقابله با بالیای طبیعی‬ ‫و اتش ســوزی نیز با تمام وجود در میدان حضور فعال‬ ‫داشته است‪ .‬وی گفت‪ :‬مقابله قاطعانه با اراذل واوباش‬ ‫و مخالن نظم و امنیت هم به عنوان مطالبه ای عمومی‬ ‫در دستور کار پلیس قرار دارد که در یک سال گذشته در‬ ‫اینحوزههمموفقیت هایخوبیبه دست امدهاست‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۴‬درصدی‬ ‫کشفیات در فضای مجازی‬ ‫قزوین _ رویداد امروز‪ :‬رئیس پلیس فتا اســتان قزوین‬ ‫گفــت‪ :‬در ‪ ۶‬ماهــه نخســت امســال پلیــس فتــا بــا‬ ‫تــاش جهــادی و فنــی ‪ ۱۰۴‬درصد افزایش کشــفیات‬ ‫جرم در بســتر فضای مجازی داشــته اســت‪ .‬سرهنگ‬ ‫محمــد فرهــودی افــزود‪ :‬پلیــس فتــا وظیفــه برقراری‬ ‫امنیــت در بســتر فضــای مجــازی را دارد و هرچقــدر‬ ‫شــبکه های اجتماعی متنوع تر شــوند پلیس با تجهیز‬ ‫خــود بــرای امنیــت شــهروندان و اســتفاده درســت از‬ ‫فناوری های دنیای مجازی همیشه یک گام جلوتر از‬ ‫استفاده کنندگان است‪ .‬وی افزود‪ :‬میزان کشفیات در‬ ‫فضای مجازی نسبت به ‪ ۶‬ماهه نخست سال گذشته‬ ‫‪ ۱۰۴‬درصد افزایش یافته که نشان دهنده هوشمندی‬ ‫پلیس در شناســایی‪ ،‬رصد‪ ،‬دســتگیری مجرمین دارد‪.‬‬ ‫وی اعــام کــرد‪ :‬میزان دســتگیری ها نســبت به ســال‬ ‫گذشته ‪ ۷۲‬درصد افزایش داشته که بیشترین جرائم‪،‬‬ ‫کاله برداری‪ ،‬مزاحمت اینترنتی و نشــر اکاذیب بوده‬ ‫اســت‪ .‬فرهودی با اشاره به هشدارهای پلیسی برای‬ ‫اســتفاده بهتــر کاربران از فضای مجازی گفت‪ :‬ســواد‬ ‫رســانه ای یکــی از اصــول اولیــه و مهــم کاربــران برای‬ ‫کاهش اسیب در فضای مجازی است‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتا اســتان قزوین گفت‪ :‬پلیس بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬هشــدار بــرای مراقبــت کاربــران در ســایت ها و‬ ‫کانال هــا منتشــر کــرده و پیامک هایــی بــرای اگاهی‬ ‫مــردم و شناســایی اســیب ها ارسال شــده تــا ســطح‬ ‫هوشــیاری مــردم افزایــش یابــد و ایــن اقــدام بــرای‬ ‫پیشــگیری از جــرم صــورت گرفتــه اســت‪ .‬فرهــودی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬استفاده از برنامه شاد جهت ارتباط‬ ‫بــا اموزش و پــروش برای اموزش دانش اموزان و اولیا‬ ‫مفید و موثر بوده و همچنین در رصد پلیس فتا بیش‬ ‫از ‪ ۲۳‬مــورد اراذل اوبــاش کــه اقدام به فروش ســاح‬ ‫و عرض انــدام می کردنــد دســتگیر و پــس از تشــکیل‬ ‫پرونده تحویل مراجعه قضایی شدند‪.‬‬ ‫ششمین مدافع‬ ‫سالمت کردستان به‬ ‫شهادت رسید‬ ‫غریبــه رحیمی‪-‬ســنندج‪ :‬رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی کردســتان گفت‪ :‬ششــمین مدافع ســامت‬ ‫اســتان‪ ،‬شــهید «لیال رحیم نیا» کارشــناس ازمایشــگاه‬ ‫بیمارســتان توحیــد ســنندج‪ ،‬در راه خدمــت بــه‬ ‫بیماران و براثر ابتال به کرونا به شهادت رسید‪« .‬لیال‬ ‫رحیم نیــا» شــهید مدافع ســامت که ‪ ۴۲‬ســال ســن‬ ‫داشــت از کارشناســان واحد ازمایشــگاه بیمارســتان‬ ‫توحید ســنندج‪ ،‬مرکز اصلی پذیرش بیماران مبتالبه‬ ‫کرونــا بــود که به علت ابتال به بیماری کووید ‪ ۱۹‬به‬ ‫شــهدای مدافع ســامت پیوست‪ .‬وی دومین شهید‬ ‫مدافــع ســامت در اســتان در ســال جــاری اســت و‬ ‫هفته گذشته نیز زنده یاد «شاه محمد محمودی» از‬ ‫کارکنان خدوم و زحمتکش بیمارستان بعثت سنندج‬ ‫به فیض عظیم شهادت نائل امد‪.‬‬ ‫ســال گذشــته نیــز شــهیدان «محمــد یاراحمدی»‬ ‫از کارکنــان پرتــاش بیمارســتان امام خمینی (ره) ســقز‬ ‫به عنــوان اولیــن شــهید مدافــع ســامت کردســتان‪،‬‬ ‫خردادمــاه «خلیــل احمــدی» از کارکنــان پرتــاش‬ ‫بیمارستانبعثتسنندجبه عنواندومینشهید‪،‬تیرماه‬ ‫«محمد خورند» از کارکنان پرتالش بیمارستان مریوان‬ ‫به عنــوان ســومین شــهید و اذرماه شــهید «محمدرضا‬ ‫کریمی نســب» مســئول اتــاق عمل بیمارســتان تامین‬ ‫اجتماعی ســقز‪ ،‬ایــن عرصه در راه خدمــت در عرصه‬ ‫بهداشــت و درمــان بــرای بهبــود وضعیــت ســامت‬ ‫جامعــه و درمــان بیمــاران کرونایــی بــه درجــه رفیــع‬ ‫شهادت نائل امده بودند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫لب‬ ‫رویدا د ا رز‬ ‫یکشنبه ‪ 25‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1187‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫توسعه فاز دوم سامانه‬ ‫هوشمند کشاورزی استان‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از توسعه‬ ‫فاز دوم سامانه هوشمند کشاورزی استان البرز در حوزه‬ ‫بهبودتولیدات گیاهیخبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امروز‪ ،‬جلســه راه اندازی فــاز دوم‬ ‫ســامانه هوشــمند کشــاورزی با حضور ریاست ســازمان‪،‬‬ ‫معــاون و مدیــران مجموعــه تولیــدات گیاهــی اســتان‪،‬‬ ‫مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها و کارشناسان شرکت‬ ‫دانش بنیــان برگزار شــد‪ .‬رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫اســتان البرز با اشــاره به اهمیت اســتفاده از فناوری های‬ ‫نوین در کشاورزی برای بهره برداری بیشتر از منابع گفت‪:‬‬ ‫جهان به ســمت هوشــمند ســازی پیــش م ـی رود و بهتر‬ ‫است خودمان را به فناوری تجهیز کنیم‪ .‬وی بر استفاده‬ ‫از روش های کشاورزی نوین که کارایی بهتری نسبت به‬ ‫روش هایمعمولدارند؛تاکیدکردوافزود‪:‬استقرار سامانه‬ ‫هوشمنددر حوزهتولیداتگیاهیجهشیبزرگدر توسعه‬ ‫بخشکشاورزیاستانمحسوبمی شود‪.‬عبدا‪...‬مخبر با‬ ‫اشاره به اینکه توسعه فاز دوم سامانه هوشمند در حوزه‬ ‫تولیدات گیاهیصورت گرفتهاست؛افزود‪:‬پساز فاز اول‬ ‫در حوزهپایشتغییر کاربری هایاراضیونتایجمثبتان‪،‬‬ ‫برنامه ریزیبرایفاز دومتوسعهسامانههوشمنددر تولید‬ ‫محصوالت گیاهی صورت گرفت که در گام اول بر اساس‬ ‫شــاخص ســطح زیر کشت برای سه محصول کشــاورزی‬ ‫برداشت شــده ذرت‪ ،‬پنبه و یونجه اغاز شــد‪ .‬وی هدف‬ ‫از اســتقرار سامانه هوشمند کشــاورزی در حوزه تولیدات‬ ‫گیاهی را عملکرد بیشتر در تولید محصوالت کشاورزی‪،‬‬ ‫کاهشهزینه‪،‬تولیدباکیفیتو سالم تر و استفادهدرست‬ ‫و اثربخــش از نهاد ههــا توصیــف کرد و افزود‪ :‬شــفافیت‬ ‫سامانه هوشمند محاسن زیادی برای مدیریت و راستی‬ ‫ازمایی توزیع نهاده ها و ارائه خدمات به تولیدکنندگان‬ ‫دارد؛و کشاورزیهوشمند‪،‬اینامکانرافراهممی کند که‬ ‫باسهولتبیشتر و به طور موثر نظارتبهتریبر نیازهای‬ ‫مزارعوباغات‪،‬صورتگیرد‪.‬رئیسسازمانجهادکشاورزی‬ ‫استان البرز بابیان اینکه فناوری‪ ،‬بزرگ ترین و بهترین ابزار‬ ‫برای یک مدیر است و باید از فناوری کمک بگیریم که‬ ‫بتوانیم ماموریت هایمان را درست انجام دهیم افزود‪ :‬با‬ ‫اســتقرار سامانه هوشمند تنش های گیاهی‪ ،‬بیماری ها و‬ ‫افات‪ ،‬سطح زیر کشت‪ ،‬پیش بینی عملکرد تولید‪ ،‬تنش‬ ‫ابی‪ ،‬نیاز ابی گیاهان‪ ،‬میزان اســتفاده از کودها و ســموم‬ ‫دفــع افــات و ابیــاری گیاه به صورت هوشــمند مدیریت‬ ‫می شود‪.‬مخبر بااشارهبهاهمیتلزومهمراهیبادانش‬ ‫و فنــاوری و ارائــه اطالعــات صحیح گفت‪ :‬باید تالش‬ ‫شود با ارائه اطالعات پایه درست‪ ،‬مغایرت اطالعات‬ ‫دستی با اطالعات هوشمند به طور متوسط به کمتر از‬ ‫‪ ۱۵‬درصد برسد‪ .‬رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫البرز بر سرعت بخشی به کار و ارائه به موقع و درست‬ ‫اطالعات تاکید کرد و افزود‪ :‬با تمرکز و تالش و صرف‬ ‫وقت بیشــتر امید می رود به عنوان پیشــتاز کشــاورزی‬ ‫هوشمند‪ ،‬گام موثری در افزایش کمی و کیفی تولیدات‬ ‫کشــاورزی استان برداریم‪ .‬وی با اشاره به اینکه حسن‬ ‫هوشــمند ســازی ایــن اســت که بــا نگاه مدیریتــی‪ ،‬هر‬ ‫برشــی را که بخواهید می توانید ایجاد کنید‪ ،‬بر ارســال‬ ‫مرتب گزارش پیشرفت کار تاکید کرد و یاداور شد برای‬ ‫برنامه ریــزی اصولی‪ ،‬تمرکز کار باید بــر روی اطالعات‬ ‫صحیح باشــد‪ .‬اطالعات بایســتی از اســاس صحیح و‬ ‫به درستی وارد شود تا خطای سیستم به حداقل ممکن‬ ‫کاهش و مدیریت هوشمند تولید محصول امکان پذیر‬ ‫شود‪ .‬رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز حرکت‬ ‫ب هســوی هوشــمند ســازی کشــاورزی را اجتناب ناپذیــر‬ ‫خواند و ابراز امیدواری کرد با گام های مثبتی که در فاز‬ ‫اول هوشمند ســازی در خصوص پایش اراضی صورت‬ ‫گرفت انتظار می رودباهمتو تالش کارشناسانو باور و‬ ‫اعتقاد قلبی مدیران شهرستان ها در فاز دوم هم در عمل‬ ‫شاهدنتایجمثبتپروژهباشیم‪.‬‬ ‫فضای سبز پیرامون کرج‬ ‫توسعه یافته است‬ ‫فرهنگ سازیبرایکودکان‬ ‫ضامن حفاظت از منابع طبیعی‬ ‫ادامه واکسیناسیون‬ ‫دانش اموزان در البرز با‬ ‫واکسن سینوفارم‬ ‫مدیرکل اموزش و پرور البرز گفت‪ :‬دانش اموزان برای‬ ‫تزریقواکسنشناسنامهبههمراهداشتهباشند‪.‬‬ ‫ساالر قاسمی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه‬ ‫تزریق واکســن به دانش اموزان باالی ‪ ۱۲‬ســال استان از‬ ‫دهم مهرماه شروع شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬والدین برای ثبت‬ ‫نام و دریافت نوبت به سامانه ثبت نام واکسیناسیون‬ ‫کرونا به نشانی‪ www.salamat.gov.ir:‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تزریق واکسن کرونا برای دانش‬ ‫اموزان اختیاری است‪ ،‬گفت‪ :‬اطالع رسانی الزم به منظور‬ ‫ترغیبدانش اموزانبهواکسینهشدنعلیهبیماریکرونا‬ ‫در بستر شبکه شاد و ارسال پیامک برای اولیای دانش‬ ‫اموزان از طریق مدارس محل تحصیل انان انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اینمسئولتوضیحداد‪:‬واکسنسینوفارمبرایسنین‬ ‫یشــود و ســازمان غــذا و داروی‬ ‫باالی ‪۱۲‬ســال تزریق م ‬ ‫کشور این واکسن را تایید کرده است‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش البــرز ادامــه داد‪ :‬دانش‬ ‫حتما‬ ‫امــوزان بــه هنگام مراجعه بــرای واکسیناســیون‪ً ،‬‬ ‫شناسنامهخودرابههمراهداشتهباشند‪.‬‬ ‫قاسمی در پاسخ به زمان حضوری شدن کالس های‬ ‫درس در البرز اظهار کرد‪ :‬برای حضور تدریجی دانش‬ ‫اموزان در مدارس‪ ،‬عالوه بر انجام واکسیناسیون‪ ،‬نیاز‬ ‫به رعایت پروتکل های بهداشتی و اماده سازی مدارس‬ ‫است که در البرز برای تجهیز مدارس در قالب کاروان مهر‬ ‫بانشاط دو میلیارد تومان هزینه شده و تیم های بازدید‬ ‫بر روند اماده سازی مدارس استان نظارت دارند‪.‬‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫منابــع طبیعی به عنوان بســتر توســعه پایــدار‪،‬‬ ‫پشــتوانه حیات طبیعی و میــراث فرهنگی جامعه‬ ‫انســانی به شــمار می روند‪ .‬حفاظــت از این منابع‪،‬‬ ‫مقوله ایاستکهمخاطبانانعموممردمهستند‪.‬در‬ ‫وضعیت کنونی‪،‬رشدسریعجمعیتبه خصوصدر‬ ‫مراکز شهری‪،‬افزایشمصرفوفعالیت هایصنعتی‬ ‫و غیره‪ ،‬منابع طبیعی یعنی اب‪ ،‬خاک و هوا را اشفته‬ ‫نموده و الودگی های ایجادشده در اکوسیستم های‬ ‫تهدیدی جدی برای محیط‪ ،‬سالمت انسان و سایر‬ ‫گونه هایجاندارانبهشمار می رودمسلمامردمیکه‬ ‫از اینمنابعبهرهمی گیرند‪،‬الجرماز تبعاتتخریب‬ ‫محیط زیســت زیان می بینند؛ بنابرایــن حفاظت از‬ ‫شهــای‬ ‫محیط زیســت یکــی از موضوعــات و چال ‬ ‫موردتوجهجوامعبشریاستو برایحلمشکالت‬ ‫زیس ـت محیطی یکی از اساس ـی ترین امــور افزایش‬ ‫اگاهی‪،‬اطالعاتو فرهنگ سازیاستاز انجائی که‬ ‫کودکان و نوجوانان اقشار اینده ساز جامعه هستند‪،‬‬ ‫باسرمایه گذاریمناسببر رویان هامی توانکیفیت‬ ‫جامعه را به نفع پیشــرفت و توســعه تغییر داد و‬ ‫توجه به این گروه ها در زمینه حفظ محیط زیست‬ ‫دارای اهمیــت زیادی اســت؛ زیرا شــخصیت انان در‬ ‫ایــن دوره شــکل گرفته و ســال های میانــی تحصیــل‬ ‫به عنوان سال های تعیین کننده برای شکل دادن به‬ ‫نگرش مثبت در افراد محسوب می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫رویدادامروز‪،‬کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان‬ ‫البرز و اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان به‬ ‫مناسبت ششمین روز هفته ملی کودک که در تقویم‬ ‫هفته ی مذکور به عنــوان روز کودک‪ ،‬هویت‪ ،‬میراث‬ ‫طبیعی و فرهنگی نام گذاری شده است‪ ،‬ویژه برنامه‬ ‫«کودک‪ ،‬همیار طبیعــت» را اجرا کردند‪ .‬ویژه برنامه‬ ‫این روز در فضای حیاط مرکز شــماره ‪ 3‬کانون کرج‬ ‫واقع در گلشــهر ویال جنب بوســتان پدر اجرا شــد‪،‬‬ ‫هم چنینمراکز ‪ 4،2‬و هشتگردنیز هرکدامبادعوت‬ ‫از کارشناسانمنابعطبیعیوابخیزداریاستانفعالیت‬ ‫مشابهی را اجرا کردند‪ ،‬در مرکز شماره ی‪ 1‬کانون کرج‬ ‫هماینبرنامهاز سویمربیانو اعضااجراشد‪.‬‬ ‫منابعطبیعیمیراثیاستکهگذشته گانبهما‬ ‫امانت داده اند‬ ‫مهــری فــاح‪ ،‬معــاون فرهنگی کانــون البــرز در‬ ‫ویژه برنامه ی این روز ضمن تشکر از حضور جمعی‬ ‫از مسئوالن اداره کل منابع طبیعی استان‪ ،‬همکاران‬ ‫کانــون و والدیــن اعضا‪ ،‬خطاب به کــودکان حاضر‪،‬‬ ‫هفته ی ملی کودک را تبریک گفته و دیدار با کودکان‬ ‫را پس از شــیوع کرونا خاطره انگیز دانســت و پس از‬ ‫تهــای کانــون از بچه ها‬ ‫معرفــی بخشــی از فعالی ‬ ‫خواست سعی کنند با رعایت دستورالعمل ها حتما‬ ‫به صورتحضوریبهمراکز مراجعهواز فعالیت های‬ ‫خــوب ان اســتفاده کننــد‪ .‬عــزت ا‪ ...‬گــودرزی‪ ،‬رئیس‬ ‫اداره ی اموزش‪ ،‬ترویج و مشارکت های مردمی اداره‬ ‫کل منابــع طبیعی البــرز نیز از کودکان خواســت تا از‬ ‫این برنامه به بعد خود را «همیار طبیعت» بدانند و‬ ‫پس از توضیح این واژه از انان در مورد وظایف همیار‬ ‫طبیعتپرسش کردو توضیحاتتکمیلیدرزمینه ی‬ ‫نقش«همیار طبیعت»رابهزبان کودکانه گفتو به‬ ‫موارد مختلفی ازجمله دقت در نگه داری جنگل ها‪،‬‬ ‫اب‪ ،‬خاک و محیط زیست اشاره کرد‪ .‬امیر خدابنده ‬ ‫لورئیساداره یروابطعمومیادارهکلمنابعطبیعی‬ ‫البرز نیز ضمن ابراز خرسندی از همکاری مشترک با‬ ‫کانونخطاببهکودکانگفت‪«:‬منابعطبیعیمیراثی‬ ‫است که گذشته گان به ما امانت داده اند پس ما هم‬ ‫باید ان را برای ایندگان حفاظت کنیم»‪ .‬وی در ادامه‬ ‫با زبان ساده حفاظت از درختان و جنگل ها‪ ،‬بحران‬ ‫ابو ضرورتاستفاده یصحیحاز ابو صرفه جویی‬ ‫در مصرف کاغذ را برای بچه ها توضیح داد‪ .‬شیرین‬ ‫علیزاده‪ ،‬کارشناس اموزش منابع طبیعی نیز با توزیع‬ ‫راهنمای کاشــت نهال با اعضا و خانواد ههــا در این‬ ‫خصوصسخنگفت‪.‬‬ ‫کره یزمینلبخندزد‬ ‫در ادامــه ایــن برنامــه کــودکان حاضــر هرکــدام‬ ‫جمل ـه ای را روی درخــت کاغذی خود نوشــتند و ان‬ ‫را بــه کــره ی زمینی که در قالب یک طــرح دیواری با‬ ‫چهره ایغمگینقرارگرفتهبودهدیهدادند؛پس ازان‬ ‫که درخت ها دورتادور این کره ی زمین قرار گرفتند‪،‬‬ ‫چهرهاینماکتخندانشد‪.‬شعرخوانی‪،‬قصه گویی‪،‬‬ ‫اشــنایی با محیط زیســت و حفاظــت از ان از دیگر‬ ‫شهــای ایــن برنامه بود‪ .‬در بخشــی پایانی این‬ ‫بخ ‬ ‫مراسماعضاباکمکمسئوالنادارهکلمنابعطبیعی‬ ‫درختــان «ســرو نقــره ای» را در باغچ ـه ی کتابخانــه‬ ‫کاشــتند و با روش اصولی کاشــت نهال و نگه داری از‬ ‫اناشناشدند‪.‬اهدایبیلچهباغبانیمخصوصکودک‬ ‫به تعدادی از اعضا توســط منابع طبیعی اســتان و‬ ‫اهدای گلدان های گل به اعضا از سوی مرکز شماره‬ ‫‪ 3‬از دیگر برنامه های این نشســت بود‪ .‬فضاســازی‬ ‫کانونبا گلدان هایساختاعضاو مربیانتاهفته ی‬ ‫کتاب خوانــی در بخشــی از ایــن برنامــه گلدان های‬ ‫ساخت مربیان و اعضای کانون که برای فضاسازی و‬ ‫متناسببافعالیتکانونبهشکلکتابساخته شده‬ ‫بودبهمسئوالناداره کلمنابعطبیعیمعرفیشدو‬ ‫قرار شدتاهفته یکتاب خوانیاینگلدان هاصاحب‬ ‫گل شده و فضای مرکز را تزئین کنند‪ .‬بازدید جمعی‬ ‫از مسئوالن اداره کل منابع طبیعی از نمایشگاه اثار‬ ‫لعــاب اعضای کانــون و برگزاری نشســت با معاون‬ ‫فرهنگی‪،‬اجرایی‪،‬پایان بخشاینبرنامهبود‪.‬‬ ‫در این نشست مشترک هر دو طرف به معرفی‬ ‫ساختار اداراتکلپرداختهودرزمینه یهمکاری های‬ ‫مشترکبحثوتبادل نظر کردند‪.‬‬ ‫هــدف از برگزاری این برنامه اشــنایی کودکان با‬ ‫منابع طبیعی و محیط زیست و جلب توجه انان به‬ ‫طبیعتارزشمندبودهتاایندگانبیاموزندازاینمیراث‬ ‫ارزشمندبه خوبینگه داریکنند‪.‬‬ ‫کاشت نهال در مراکز کانون البرز‬ ‫جلب توجه کودکانبهمنابعطبیعیو حفظان‬ ‫مهم ترین موضوع مورد گفت وگو در این برنامه ها‬ ‫بود که به مناسبت بیست و یکم مهرماه اجرا شد‪.‬‬ ‫محمد رستمیان مسئول واحد جنگل و روح ا‪ ...‬زینی‬ ‫وندمسئولامور مراتعادارهمنابعطبیعیشهرستان‬ ‫ســاوجبالغ با حضور در مرکز هشــتگرد ضمن بیان‬ ‫فواید درختان برای محیط زیست‪ ،‬معرفی درختان‬ ‫غول پیکر ســکویا‪ ،‬معرفی نهالســتان محمد شهر‪،‬‬ ‫معرفیخواصپزشکیدرختان‪،‬رفعالودگیصوتی‪،‬‬ ‫ثمر دهی درختان‪ ،‬سرو ابرکوه‪ ،‬معرفی جنگل های‬ ‫جنوب و درختان ابن سینا که در جزر و مد ناپدید‬ ‫و پیدا می شوند‪ ،‬معرفی کشورهای موفق در زمینه‬ ‫حفظ منابع طبیعی‪ ،‬بــه لزوم اهمیت به همیاران‬ ‫طبیعــت و معرفــی ســامانه «همیــار طبیعــت» و‬ ‫چگونگی درخواســت عضویت اعضا در سامانه با‬ ‫اشاره به اهمیت منابع طبیعی در ادبیات فارسی و‬ ‫ضرب المثل«دیگرانکاشتندوماخوردیم‪،‬مابکاریم‬ ‫و دیگــران بخورنــد» اشــاره کردند‪ .‬ســپس بحث و‬ ‫گفتگــو با اعضا پیرامون منابع طبیعــی و روخوانی‬ ‫کتاب جنگل و کاشــت نهال سرو کتابی در باغچه‬ ‫مرکز هشــتگرد انجام شــد‪ .‬پژمان قاسمی‪ ،‬مسئول‬ ‫مرتــع اداره ی منابــع طبیعی شهرســتان کرج هم با‬ ‫حضور در مراکز ‪ 2‬و ‪ 4‬کانون کرج واقع در شاهین‬ ‫ویال و حصارک باال فعالیت مشابهی را برای اعضای‬ ‫این مراکز اجرا کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در دیدار با رئیس پلیس راه های استان‪:‬‬ ‫محدودیت هایهوشمندکروناییمسئولیت هایپلیس راه هارادوچندانکرد‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز به دیدار‬ ‫شهــا و‬ ‫رئیــس پلیس را ههــای اســتان رفــت و از تال ‬ ‫اقداماتپلیس راه هایاستانتقدیر کرد‪.‬ناصر مقدم‬ ‫در این جلسه گفت‪ :‬پلیس راه های استان مسئولیت‬ ‫خطیــری را در گســتره وســیع جغرافیائــی بر عهده‬ ‫دارد ازجمله الزمه مدیریت شــاهراه مواصالتی ‪15‬‬ ‫استان کشور‪ ،‬تدبیر نیکو و عزم راسخی است که این‬ ‫مشخصات در عملکرد پلیس راه های البرز مشهود‬ ‫است‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز‬ ‫افــزود‪ :‬به دنبال شــیوع ویــروس کرونــا و مصوبات‬ ‫ســتادهای کرونای ملی و اســتانی‪ ،‬مبنی بــر اجرای‬ ‫محدودیت های هوشــمند کرونایی ازجمله انجام‬ ‫محدودیت ها در مبادی و خروجی شهرها و استان‪،‬‬ ‫حوزه وظایف و مســئولیت های خطیر پلیس راه ها‬ ‫را دوچنــدان کــرد کــه بحمدالــه بــا اجــرای دقیق و‬ ‫مناســب دســتورالعمل های صــادره‪ ،‬پلی ـس راه البرز‬ ‫در ایــن حــوزه خوش درخشــید و ازانجاکه دقت و‬ ‫جدیت پلیس راهور البرز‪ ،‬در اجرای ضوابط تردد‬ ‫و محدودیت های کرونائی‪ ،‬ســتودنی و شایسته‬ ‫تقدیــر اســت به نوبــه خــود از ایــن هماهنگــی و‬ ‫دقــت در اجــرای قوانیــن و مصوبات ســتاد ملی‬ ‫و اســتانی مقابلــه با کرونا که با حفــظ کرامت و‬ ‫رافت نســبت به شــهروندان و مســافرین همراه‬ ‫بود‪ ،‬تشکر می کنم‪.‬مقدم در ادامه اظهار داشت‪:‬‬ ‫ازانجاکــه فرهنــگ در همــه شــئون اجتماعــی‬ ‫جامعــه ورود و تاثیــر دارد امادگی خود را جهت‬ ‫یهــا و تعمیق روابــط میان این‬ ‫افزایــش همکار ‬ ‫دو مجموعــه اعــام م ـی دارم و ایــن امادگــی در‬ ‫حوزه فرهنگ استان وجود دارد که هرگونه اقدام‬ ‫مشــترکی که قابل انجام باشــد ازجمله اصالح و‬ ‫ارتقــای فرهنــگ رانندگــی و حفظ اصــول ایمنی‬ ‫حین رانندگی و سایر مسائل مربوطه را به صورت‬ ‫مشترک هماهنگی و انجام کنیم‪ .‬همچنین در این‬ ‫دیــدار ســرهنگ رضا گــودرزی رئیــس پلیس راهور‬ ‫البــرز بــا ارائــه گزارشــی از اقدامات مجموعه پلیس‬ ‫راهور در ایام کرونا از روحیه مشــارکت جو و اعالم‬ ‫امادگیایشانجهتافزایشهمکاری هایمشترک‪،‬‬ ‫تشکر کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرایطرحنصبحس گرهاویژهنابینایاندر البرز‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان البرز از اجرای طرح نصب ویژه نابینایان‬ ‫این استان خبر داد‪.‬‬ ‫اسدا‪ ...‬حیدری در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬براین اساس محیط ‪۱۰‬‬ ‫اداره‪ ،‬ناوگان حمل ونقل شــهری در اتوبوس ها مجهز به حس گرهای‬ ‫بســازی پیاده روها‪ ،‬استانداردسازی‬ ‫ویژه نابینایان شده اند‪ .‬وی مناس ‬ ‫ایستگاه های اتوبوس‪ ،‬افتتاح اولین پارک ویژه نابینایان‪ ،‬اضافه کردن‬ ‫‪ ۵۰‬دســتگاه اتوبــوس ویژه معلــوالن به ناوگان حمل ونقل شــهری در‬ ‫شهرســتان کــرج را از دیگــر اقدامــات در ایــن زمینه برشــمرد‪ .‬مدیرکل‬ ‫بهزیستیاستانالبرز تاکید کرد‪:‬البتهتارسیدنبهنقطهمطلوبفاصله‬ ‫زیادی داریم اما از طریق ستاد مناسب سازی استان که هر ‪ ۲‬ماه یکبار‬ ‫به ریاســت استانداری و دبیری بهزیستی با حضور تمام دستگاه های‬ ‫اجرایی‪ ،‬شــهرداری ها و فرمانداری ها برگزار می شود پیگیری این امور‬ ‫را انجام می دهیم‪ .‬وی گفت‪ :‬مهم ترین مطالبات افراد نابینا و کم بینا‬ ‫ازجمله حق دسترسی کامل به امکانات اموزشی‪ ،‬بهداشت و سالمت‪،‬‬ ‫تردد ایمن در فضای شهری و مشارکت فعاالنه در عرصه های سیاسی‬ ‫واجتماعیدر کنوانسیونحقوقافراددارایمعلولیتوقانونحمایت‬ ‫از حقــوق معلــوالن صراحتــا مــورد تاکیــد قرارگرفتــه و دولت مکلف‬ ‫است با استفاده از کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قوانین‪ ،‬تمام‬ ‫دســتگاه های کشــور را به اجرای این قوانین و تامین حقوق نابینایان‬ ‫مکلفسازند‪.‬‬ ‫حیدری افزود‪ :‬ســازمان بهزیســتی کشــور به عنوان متولی پیگیری‬ ‫حقــوق افــراد دارای اســیب بینایی همواره تمام تــاش خود را جهت‬ ‫رایزنی با دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی جهت طرح مسائل‬ ‫نابینایان و پیگیری خواسته های انان به عمل می اورد اما بدون شک‬ ‫عزمملیبرایساختنزندگیبهتر برایاینافرادمستلزمهمکاریتمام‬ ‫شهــای جامعــه و اجرای صحیح قانون حمایت از حقــوق افراد‬ ‫بخ ‬ ‫دارایمعلولیتاست‪.‬‬ ‫بهبود کیفیت زندگی نابینایان‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان در خصوص دیگر خدمات بهزیستی در‬ ‫قالب مراکز روزانه توان بخشی زیر ‪ ۱۵‬سال گفت‪ :‬این دفتر برای ارائه‬ ‫خدمات اموزشی و توان بخشی به توان خواهان کم بینا و نابینا نسبت‬ ‫بــه راه انــدازی مراکــز روزانه اموزشــی توان بخشــی‪ ،‬با همکاری بخش‬ ‫غیردولتیاقداممی کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هدف از اجرای این برنامه رســاندن گروه هدف‬ ‫به حداکثر سطح استقالل و عملکرد است و در این مراکز فرد به مرکز‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مراجعه و از بسته خدمات تخصصی برخوردار و خانواده وی نیز از‬ ‫اموزش های الزم بهره مند خواهند شد‪ .‬حیدری درباره خدمات اموزشی‬ ‫وتوان بخشیبهتوان خواهانکم بیناونابینادر قالبمراکز توان بخشی‬ ‫حرفه ای باالی ‪ ۱۵‬ســال نیز بیان داشــت‪ :‬یکی از دغدغه های اساسی‬ ‫خانواده ها و برنامه ریزان اموزشــی و توان بخشی افراد دارای ناتوانی‬ ‫و معلولیــت افزایش کیفیت زندگی انان پس از ترخیــص از دوره های‬ ‫اموزشــی و توان بخشــی کودکان اســت‪ .‬وی تاکید کرد که در پاسخ به‬ ‫نیاز توان خواهان کم بینا و نابینا که در ازمون های ورودی مدارس عادی‬ ‫به دلیل ناتوانی توامان ذهنی موفق نمی شوند‪ ،‬در این دفتر فرصت‬ ‫اموزش حرفه ای در مراکز حرفه اموزی و در پی ان بهره گیری از خدمات‬ ‫کارگاه های تولیدی حمایتی و مراکز پشتیبانی شغلی پیش بینی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این مراکز دستیابی به سطح خودکفایی نسبی‪ ،‬در‬ ‫فراینــدی پویا با تاکید بر رشــد زمینه های اجتماعــی‪ ،‬روانی – حرکتی‬ ‫و شــناختی‪ ،‬همــراه باعــزت نفس و کاهش وابســتگی های دائمی به‬ ‫خانواده‪،‬دست یافتنیاست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این خدمات با تاکید بر جنبه های درمانی هنر و نقش‬ ‫یشــده کــه در‬ ‫موثــر ان در توان بخشــی افــراد دارای معلولیــت طراح ‬ ‫گــروه خدمــت گیرنــدگان دارای اختالالت بینایی‪ ،‬خدمــات هنری در‬ ‫گرایش های نمایش درمانی و موســیقی درمانی‪ ،‬توسط مربیان هنری‬ ‫اموزش دیــده بــا همــکاری تیــم توان بخشــی و روانشناســان مرکــز‪ ،‬در‬ ‫جلســات انفرادی‪ ،‬گروهی و به صورت هفتگی در مراکز توان بخشــی‬ ‫روزانه ارائه می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر‬ ‫اســت‪ .‬بضاعتــی پــور تاکیــد‬ ‫و فضای سبز شهری شهرداری‬ ‫کرد‪ :‬پروژه توسعه جنگل کاری‬ ‫کــرج از اجــرای سیســتم های‬ ‫پیرامــون شــهر کــرج در ســال‬ ‫ابیــاری نوین بــا راندمــان باال‬ ‫گذشــته و نیمــه اول ســال‬ ‫در محدوده های شمال غربی‬ ‫جــاری در عرصه هــای فضای‬ ‫پیمانبضاعتیپور‬ ‫و جنوب غربی این کالنشــهر‬ ‫ســبز شــمال غربی (لشــگر ‪۱۰‬‬ ‫خبــر داد‪ .‬پیمــان بضاعتــی‬ ‫سیدالشــهدا) و جنــوب غربی‬ ‫پــور اظهــار کرد‪ :‬با تالش بی وقفه واحد اب و (حلقــه دره) اجــرا شــد‪ .‬وی توضیــح داد‪ :‬در‬ ‫تاسیسات سازمان‪ ،‬باهدف ابیاری عرصه های همیــن راســتا واحد اب و تاسیســات ســازمان‬ ‫فضای سبز و توسعه جنگل کاری پیرامون شهر ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای ســبز به منظــور ابیاری‬ ‫بــا اســتفاده از اب خــام‪ ،‬سیســتم های ابیــاری عرصه هــای فضــای ســبز پروژه مذکور نســبت‬ ‫نویــن با راندمان باال در محدوده های شــمال بــه تامین منابــع اب خام و طراحــی و اجرای‬ ‫غربی (لشــگر ‪ ۱۰‬سیدالشهدا) و جنوب غربی خطوط انتقال‪ ،‬شبکه توزیع و سیستم ابیاری‬ ‫(حلقــه دره) اجرایی شــده اســت‪ .‬وی اضافه اقدام کرده است‪ .‬این مسئول گفت‪ :‬اقداماتی‬ ‫کــرد‪ :‬اهمیــت توســعه کمربنــد ســبز پیرامون از قبیل شناســایی و اســتحصال منابع اب غیر‬ ‫شهر به منظور جلوگیری از گردوغبار و کاهش شــرب منطقه‪ ،‬اجرای خطوط انتقال اب خام‬ ‫الودگــی هــوا بــر کســی پوشــیده نیســت‪ .‬وی و شبکه توزیع و اجرای سیستم ابیاری قطره ای‬ ‫ادامــه داد‪ :‬توســعه فضای ســبز و لزوم تامین و ‪ ...‬باعــث ابیــاری تمامــی عرصه های فضای‬ ‫اب موردنیــاز ان از یک ســو و کاهــش نزوالت سبز به مساحت ‪ ۳۰۰‬هکتار با استفاده از اب‬ ‫جــوی و بــروز پدیــده خشکســالی های اخیــر خــام و عــدم اســتفاده از اب شــرب ابیــاری و‬ ‫و کمبــود منابع اب خام فضای ســبز از ســوی همچنین کاهش مصرف اب به ســبب اجرای‬ ‫دیگــر‪ ،‬تامین اب موردنیــاز عرصه های فضای سیســتم های ابیاری نوین با راندمان باال شده‬ ‫ســبز توســعه یافته را بــا مشــکل مواجــه کرده است‪.‬‬ ‫اطالعات شهرداری به روز‬ ‫و مستندسازی شود‬ ‫دبیــر شــورای شــهر کــرج با‬ ‫خودســر نســبت به نصب این‬ ‫انتقاد از نبــود داده های دقیق‬ ‫دکه هاو تابلوهااقداممی کنند‪،‬‬ ‫و عدمبهره گیریاز نرم افزارهای‬ ‫تنهــا عــزم شــورای شــهر بــرای‬ ‫هوشمندو پیشرفتهدر بسیاری‬ ‫ساماندهی ان ها کافی نیست‪.‬‬ ‫از حوزه هایشهرداری‪،‬خواستار‬ ‫حاجیقاسمی‪،‬همچنیندرامد‬ ‫مجتبی حاجی‬ ‫به کارگیری تیمی منسجم برای‬ ‫ناچیــز شــهرداری ازاین گونــه‬ ‫قاسمی‬ ‫به روزرسانیوجمع اوریتمامی‬ ‫امکانات را مورداشــاره قرار داد‬ ‫داده هایمرتبطشد‪.‬‬ ‫و بیان کرد‪ :‬بنا به مســئولیت خود در ســال ‪۹۴‬‬ ‫مجتبی حاجی قاسمی در خصوص موضوع گزارشــی از وضعیت تابلوهای تبلیغاتی ســطح‬ ‫ساماندهی دکه های مطبوعاتی سطح شهر که شــهر تهیه کردم‪ .‬طبــق این گــزارش ‪ ۷۰‬درصد از‬ ‫در جلســه کمیسیون ســامت‪ ،‬محیط زیست و درامدهای این تابلوها در اختیار شــهرداری قرار‬ ‫خدمــات شــهری‪ ،‬مطرح شــد گفت‪ :‬متاســفانه نمی گیرد‪ .‬عضو شورای شهر کرج‪ ،‬پیشنهاد کرد‪:‬‬ ‫به رغم ممنوعیت نصب دکه های جدید‪ ،‬همه یک بــار برای ممیزی همــه داده های شــهرداری‬ ‫مطلع هستیم که این گونه دکه ها طی سال های ازجملهتابلوهایتبلیغاتی‪،‬دکه ها‪،‬ایستگاه های‬ ‫اخیر در نقاط مختلف شــهر اســتقرار پیداکرده اتوبــوس و نظایــر ان به صــورت اصولی توســط‬ ‫است‪.‬‬ ‫ســازمان فاوا انجام شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬تمامی‬ ‫ایــن عضو شــورای شــهر کــرج‪ ،‬بــا اذعــان بر ایــن داد ههــا باید پس از ثبــت در الیه جی‪.‬ای‪.‬‬ ‫اینکــه امار دقیقــی از کیوســک های مطبوعاتی اس‪ ،‬به سامانه های مالی و اجرایی متصل شود‬ ‫و تابلوهای تبلیغاتی شــهر در دســترس نیست‪ ،‬تــا تمامی تغییــرات احتمالی‪ ،‬قابل دسترســی و‬ ‫گفت‪ :‬در شرایطی که هر نهاد و دستگاه به شکل مشاهدهباشد‪.‬‬ ‫بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫البرز از دو مرکز واکسیناسیون در کرج‬ ‫شــهرام صیــادی در‬ ‫در مراکــز تجمیعــی تاکید کرد‬ ‫ســومین روز کاری خــود از دو‬ ‫و افــزود‪ :‬بایــد تــاش شــود‬ ‫مرکــز واکسیناســیون در کــرج‬ ‫ضمــن مشــارکت حداکثــری‬ ‫ب هصــورت ســرزده بازدید کرد‪.‬‬ ‫مــردم میانگین زمــان انتظار و‬ ‫سرپرســت دانشــگاه به اتفــاق‬ ‫حضــور انــان در ایــن مراکز به‬ ‫شهرام صیادی‬ ‫رئیــس اورژانــس البرز با حضور‬ ‫حداقــل زمــان ممکــن برســد‪.‬‬ ‫در مراکــز تجمیعی ولیعصر و‬ ‫صیادی در این بازدید شــخصا‬ ‫مصلــی واقع در مهرشــهر کــرج از نزدیک روند امکانــات و تجهیــزات ایــن دو مرکــز را مــورد‬ ‫واکسیناســیون در ایــن دو مرکــز را موردبررســی ارزیابی و بررســی قرار داد‪ .‬سرپرست دانشگاه‬ ‫قــرار داد‪ .‬سرپرســت دانشــگاه به اتفــاق رئیس هدف از این بازدید ســرزده را عرض خدا قوت‬ ‫اورژانــس البــرز بــا حضــور در مراکــز تجمیعــی و خسته نباشید به مدافعان سالمت در حوزه‬ ‫ولیعصــر و مصلــی واقــع در مهرشــهر کــرج از بهداشت دانست و همچنین ارزیابی حضوری‬ ‫نزدیک روند واکسیناســیون در ایــن دو مرکز را و از نزدیــک روند واکسیناســیون و نحــوه ارائه‬ ‫موردبررســی قرار داد و با گفتگو و نظرخواهی خدمــات به مراجعیــن را از دیگر اهــداف این‬ ‫مستقیمبامراجع کنندگان‪،‬میزانرضایت مندی بازدیــد دانســت‪ .‬سرپرســت دانشــگاه در ایــن‬ ‫در این مراکز را مورد ارزیابی قرار داد‪ .‬سرپرست بازدید یکســری موارد موردتوجه را مورد تاکید‬ ‫دانشگاه به افزایش الین های ورودی واکسن و اجرا قرار داد‪.‬‬ ‫همکاری البرز و هلند در راستای توسعه‬ ‫گردشگری کشاورزی‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشگریاستانالبرز گفت‪:‬طیهمکاریصورت‬ ‫گرفتهبابخشخصوصیطیانعقادتفاهم نامه‬ ‫با هلند مقرر شد صنعت توریسم کشــاورزی در‬ ‫استان البرز با مرکزیت توسعه باغ الله و گل در‬ ‫استانتوسعهپیدا کند‪.‬به گزارشفارس‪،‬فریدون‬ ‫محمد ی‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫اســتان البرز‪ ،‬با اشاره به اینکه جشنواره های گل‬ ‫از گذشته تاکنون برقرار بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬مردم‬ ‫خــود عالقه بــه راه اندازی جشــنواره های کل در‬ ‫استانداشته اندکهدرخشان ترینانسالگذشته‬ ‫در مجموعــه کنــدر رقــم خــورد‪ .‬امســال نیــز در‬ ‫دیزین شــاهد راه اندازی جشــنواره گل بوده ایم‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با اشاره به اینکه کشور هلند با‬ ‫«گل» در دنیا برند و مطرح شده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬البرز نیز شرایط و ظرفیت این را دارد با این‬ ‫عنوان در کشور برند و مطرح شود‪ .‬باید تا حدی‬ ‫در ایــن زمینــه فعالیت کنیم که نــام گل به ویژه‬ ‫انواع گل الله بعد از نام اســتان البرز و کالنشــهر‬ ‫کرج بیاید‪ .‬وی ظرفیت گردشگری کشــاورزی در‬ ‫البــرز را بی بدیــل خوانــد و یــاداور شــد‪ :‬یکــی از‬ ‫شــاخه های گردشگری حوزه کشاورزی است که‬ ‫هیچ نوع مزاحمت برای جهاد کشاورزی ندارد‪،‬‬ ‫همچنیــن در ایــن طرح نیازی به تغییــر کاربری‬ ‫هــم نیســت‪ .‬محمــدی افــزود‪ :‬در ایــن راســتا با‬ ‫یک شرکت بخش خصوصی که در حوزه گل با‬ ‫کشور هلند همکاری دارند اشنا شدیم و پس از‬ ‫برگزاری چند جلسه مقرر همکاری صورت گیرد‪،‬‬ ‫در این راســتا در جلســه دامی تهران با نماینده‬ ‫هلند صحبت و گفت وگو شــد‪ .‬مدیرکل میراث‬ ‫فرهنگــی در خصــوص رونــد همــکاری و اجرای‬ ‫طــرح گردشــگری کشــاورزی در البرز‪ ،‬گفــت‪ :‬کار‬ ‫طبقچهارچوبمدنظر توسطبخشخصوصی‬ ‫در حال انجام است که بسیار از این مهم رضایت‬ ‫داریم؛ تفاهم نامه ســند باالدستی در این میان‬ ‫اماده شده و امضا خواهد شد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رئال مادرید مقصد موردعالقه‬ ‫لواندوفسکی‬ ‫بــه نظــر می رســد کــه‬ ‫عالقــه را ابــراز کــرده بودند اما‬ ‫روبرت لواندوفســکی‪ ،‬مهاجم‬ ‫درنهایــت موفقیتــی درزمینــه‬ ‫بایرن مونیــخ‪ ،‬قصــد دارد‬ ‫جــذب لواندوفســکی حاصــل‬ ‫گزینه هایــش بــرای جدایــی از‬ ‫نشــده بــود؛ امــا این بار شــاید‬ ‫ایــن تیــم را ب هصــورت جــدی‬ ‫شــرایط بــرای ان ها فــرق کند‪.‬‬ ‫لواندوفسکی‬ ‫بررســی کنــد‪ .‬چنــد روز قبــل‬ ‫روزنامــه ا‪.‬اس روی جلد خود را‬ ‫نشریه المانی بیلد مدعی شده‬ ‫به این موضوع اختصاص داده‬ ‫بود که اظهارات حســن صالح حمیدزیچ‪ ،‬مدیر و مدعی شده که رئال مادرید مقصد موردعالقه‬ ‫ورزشی بایرن‪ ،‬درباره بررسی شرایط ارلینگ هالند اینملی پوشلهستانیاست‪.‬قرارداداوباباشگاه‬ ‫از سوی این باشگاه باعث ناراحتی و عصبانیت بایرن مونیخ در سال‪ 2023‬به پایان می رسد و در‬ ‫لواندوفسکی شده است‪ .‬درخشش این بازیکن صورت عدم توافق برای تمدید قرارداد‪ ،‬احتمال‬ ‫لهســتانی در ترکیب بایرن مونیخ در چند فصل زیادی وجود دارد که او در تابســتان ســال اینده‬ ‫اخیــر کمک بســیاری به موفقی ‬ ‫تهــای این تیم از این باشــگاه جدا شــود‪ .‬رئال مادرید می تواند‬ ‫خصوصادر فتحشش گانهتحتهدایتهانسی این مهاجم ‪ 33‬ساله را باقیمتی منطقی و شاید‬ ‫فلیک داشته است و همین موضوع باعث شده حتی کمتر از ارزش واقعی او خریداری کند تا به‬ ‫تــا جذب مهاجــم دیگری کــه تخصص خاصی ارزوی دیرینه خود برای استفاده از او در ترکیب‬ ‫در گلزنی دارد چندان به مذاق او خوش نیاید‪ .‬تیمش در سانتیاگو برنابئو برسد‪ .‬عالوه بر این که‬ ‫یشــود این بازیکن حاضر اســت حتی با‬ ‫همه از عالقه مدیران رئال مادرید به جذب این گفته م ‬ ‫بازیکــن اطــاع دارنــد‪ .‬ان ها بارها در ســال های دستمزدی کمتر نیز به این تیم بپیوندد تا چالش‬ ‫گذشــته نیــز به صورت رســمی و غیررســمی این جدیدیرادر لیگیغیر از بوندسلیگاتجربه کند‪.‬‬ ‫تالش دنی الوس برای بازگشت‬ ‫به بارسلونا‬ ‫دنی الوس‪ ،‬مدافع برزیلی‪،‬‬ ‫الــوس تماس هایی بــا مدیران‬ ‫تماس هایــی را بــا مدیــران‬ ‫ارشــد بارســلونا در ایــن هفتــه‬ ‫بارسلونا برقرار کرده تا شرایط‬ ‫برقرار کرده تا شرایط بازگشت‬ ‫بازگشــت به این تیم را فراهم‬ ‫بــه این تیــم در ابتــدای ژانویه‬ ‫کنــد‪ .‬الــوس که پنج ســال قبل‬ ‫را بررســی کنــد‪ .‬عــاوه بر این‪،‬‬ ‫دنی الوس‬ ‫از بارســا جــدا شــد در پی این‬ ‫او به مدیران باشــگاه سابقش‬ ‫اســت کــه بــار دیگــر پیراهــن‬ ‫اعــام کــرده که هیچ مشــکل‬ ‫ایــن تیــم را بر تن کنــد‪ .‬این بازیکــن در ابتدای مالــی در میــان نخواهــد بــود چراکــه او حاضر‬ ‫ماه سپتامبر سال جاری میالدی قراردادش را با اســت با کمترین دســتمزد به این تیــم برگردد‪.‬‬ ‫یشــود بارســا کمــی زمان خواســته تا با‬ ‫باشگاه سائو پائولو فسخ کرد و در حال حاضر گفته م ‬ ‫بــا تیمی قرارداد ندارد‪ .‬این اتفاق باعث شــده تمامــی طرفیــن درگیــر در این انتقال مشــورت‬ ‫که او مجبور شود برای امضای قرارداد با تیمی کند‪ .‬درواقع همه می دانند که حضور بازیکنانی‬ ‫دیگــر تــا ابتدای ژانویه و باز شــدن پنجره نقل چون سرجینیو دست‪ ،‬اوسکار مینگوئزا و سرخی‬ ‫و انتقاالت زمســتانی صبر کند امــا مانع از این روبرتو باعث شده که این تیم بازیکنان کافی در‬ ‫نشــده کــه این بازیکــن تیم ملی برزیل دســت دفاع راست داشته باشد اما بدون شک حضور‬ ‫از جســتجو برای یافتــن تیم جدیدش بــردارد‪ .‬دنــی الــوس حتی در ‪ 38‬ســالگی نیز می تواند‬ ‫درواقع اونزه از اســپورت ســه مدعی شــده که کیفیت بیشتری را به تیم اضافه کند‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1973‬برابر رای شماره ‪ 1400/۰۶/14 - ۱۴۰۰-۲۶۲۷‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه ره اموز فرزند احمد بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۳۲۸‬صادره از در یک باب انباری به مساحت ‪ ۳۲۶‬متر مربع از پالک ‪ ۱۱۹‬فرعی از‬ ‫‪ ۱۶۴‬اصلی واقع در اراضی حصار شیر على خریداری از مالک رسمی اقای احمد ره اموز فرزند‬ ‫حسن محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی‬ ‫می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/۰۷/10:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/۰۷/25:‬احمد اصغری‬ ‫شیروان ‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/3373‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-2131‬شماره‪ ، 140060302006004696 :‬تاریخ‪ 1400/07/20 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006002595‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم پیمانه اقاجانی جلفائی مبنی بر صدور‬ ‫سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه‬ ‫و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی‬ ‫را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه‬ ‫شده ومستندات ضمیمه شامل مع الوسطه از شهرداری خمینی شهر و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به‬ ‫ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت‬ ‫به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال‬ ‫منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم پیمانه اقاجانی جلفائی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1271044757‬کدملی ‪ 1271044757‬صادره فرزند علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت ‪ 193/50‬مترمربع پالک شماره ‪ 9‬فرعی از ‪156‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر‬ ‫می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره‬ ‫به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/25 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/10 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1206980‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-2129‬شماره‪ ، 140060302006004692 :‬تاریخ‪ 1400/07/20 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006002594‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم کاظم هوازاده جوابادی مبنی بر صدور‬ ‫سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل مع االواسطه از مالکیت شهرداری و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک‬ ‫مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد‬ ‫تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن‬ ‫تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم کاظم هوازاده جوابادی به شناسنامه شماره ‪1304‬‬ ‫کدملی ‪ 1293139432‬صادره فرزند مرتضی نسبت به سه دانگ یکباب زمین دارای اعیانی به‬ ‫مساحت ‪ 193/50‬مترمربع پالک شماره ‪ 9‬فرعی از ‪ 156‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 25‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1187‬‬ ‫میانه میدان تیم ملی‬ ‫مشکل دارد‬ ‫جــال چراغپــور یکــی از کارشناســانی اســت‬ ‫کــه پــس از بــازی برابــر کــره جنوبــی انتقــادات‬ ‫صریحی را متوجه سرمربی تیم ملی کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ورزش ســه‪ ،‬در شــرایطی که تیم ملی‬ ‫ایــران بــا ‪ 10‬امتیــاز در صــدر جــدول گــروه خود‬ ‫در مقدماتــی جــام جهانــی در اســیا قــرار دارد‪،‬‬ ‫ســرمربی تیــم ملــی از ســوی برخی کارشناســان‬ ‫زیــر انتقاد شــدید قرارگرفته اســت‪ .‬یکــی از این‬ ‫افــراد جــال چراغپور کارشــناس قدیمی فوتبال‬ ‫ایــران اســت کــه در دوره ای هدایت تیم ملی را‬ ‫هم بر عهده داشته است‪ .‬چراغپور بااینکه روی‬ ‫صحبت های خود اصرار دارد‪ ،‬با ارامش خاصی‬ ‫ب هصــورت کامــل پاســخ می دهــد‪ .‬بخش های از‬ ‫این گفتگو را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫شما معتقد بودید که هافبک های تیم ملی‬ ‫در تغذیه مهاجمین دچار ضعف بودند؟‬ ‫در سیســتمی کــه بــا دو فــوروارد بــازی‬ ‫کهــای مرکــزی ما نقش اساســی‬ ‫می کنیــم هافب ‬ ‫در تغذیــه مهاجمیــن دارنــد‪ .‬ایا به نظر شــمای‬ ‫بیننــده توانســتند ایــن تغذیــه کــردن را ب هطــور‬ ‫مناســب انجام بدهند؟ نه نتوانستند‪ ۷۰.‬درصد‬ ‫توپ هایی که مهاجمان ما به دست می اوردند‬ ‫از جنگندگــی و توپ گیــری خودشــان بــود‪ .‬ایــا‬ ‫یشــود‬ ‫نطــوری صاحــب تــوپ م ‬ ‫کریــم بنزمــا ای ‬ ‫یــا بازیکنــان تغذیه اش می کننــد؟ وقتی بازیکن‬ ‫یشــود خــودش توپ گیــری کنــد منجر‬ ‫مجبــور م ‬ ‫به ســوزاندن کراتین فسفات در بدنش می شود‬ ‫یکــه این ســوخت باید زمانــی که توپ را‬ ‫درحال ‬ ‫در اختیار دارد صرف عبور او از مدافعین شود‪.‬‬ ‫شــما دقــت کنیــد ســردار ازمون هنــگام تعویض‬ ‫سکــه‬ ‫دیگــر نــای راه رفتــن هــم نداشــت ازب ‬ ‫انرژی اش صرف همین موضوع شده بود‪.‬‬ ‫در مصاحبه ای مطرح کرده بودین که اگر‬ ‫سامان قدوس به جای یکی از هافبک های‬ ‫میانی ایفای نقش می کرد تاکتیک بهتری‬ ‫بود‪ .‬نظر شما بر استفاده از سامان در کدام‬ ‫پستبود؟‬ ‫ب هجــای ســعید عــزت الهــی به عنــوان طراح‬ ‫پشــت خــط حملــه‪ ،‬مثل نقشــی کــه یک زمانی‬ ‫یکــرد‪ ،‬یک زمانــی اینیســتا‬ ‫علــی کریمــی ایفــا م ‬ ‫در اســپانیا یــا محــرم نویدکیــا و مجتبــی جباری‬ ‫در لیــگ برتــر ایفــا می کردنــد؛ مانند نقشــی که‬ ‫جانواریو در اســتقالل قلعه نویی داشــت‪ .‬شــما‬ ‫ببینیــد امیــر قلعه نویــی در هــر تیمی کــه بوده‬ ‫اســت یــک بازیکــن بــا ایــن مختصات اســتفاده‬ ‫کرده در ترکیب تیمش‪ .‬شــما بازی عزت الهی را‬ ‫ببینید نمی تواند پاس های کوتاه و برنده بدهد‬ ‫ولــی این کار را ســامان قدوس انجــام می دهد‪.‬‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس‬ ‫در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی‬ ‫تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/25 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/10 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪ /1206975‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1966‬برابر اراء صادره هیئت های اول ودوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه ‪ 14‬اصفهان حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات‬ ‫متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله‬ ‫پانزده روز اگهی می شود‪.‬در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد‬ ‫وامالک محل‪ ،‬تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫‪-1‬اقای‪/‬خانم رجبعلی عروجی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 87‬کدملی ‪ 1141442523‬صادره‬ ‫فرزند قدیرعلی نسبت به ‪ 1‬دانگ یکباب خانه مساحت ‪ 254.85‬مترمربع پالک شماره ‪ 304‬فرعی‬ ‫از ‪ 82‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند ‪ 100206‬مورخ‬ ‫‪ 89/07/14‬و سند ‪ 24126‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫‪ -2‬اقای‪/‬خانم ربابه شجاعی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 125‬کدملی ‪ 1141500833‬صادره‬ ‫فرزند رضا نسبت به ‪ 1‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 254.85‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 304‬فرعی از ‪ 82‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر شامل سند‬ ‫‪ 100206‬مورخ ‪ 89/07/14‬و سند ‪ 24126‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫‪ -3‬اقای‪/‬خانم مرتضی عروجی به شناسنامه شماره ‪ 1130161757‬کدملی ‪1130161757‬‬ ‫صادره فرزند رجبعلی نسبت به ‪ 1‬دانگ از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 254.85‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 304‬فرعی از ‪ 82‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫شامل سند ‪ 100206‬مورخ ‪ 89/07/14‬و سند ‪ 24126‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫‪ -4‬اقای‪/‬خانم سمیرا رجایی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 1130263614‬کدملی ‪1130263614‬‬ ‫صادره فرزند مانده علی نسبت به ‪ 3‬دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪254.85‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 304‬فرعی از ‪ 82‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر شامل سند ‪ 100206‬مورخ ‪ 89/07/14‬و سند ‪ 24126‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/10 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/25 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1199678‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1972‬شماره‪ ، 140060302006004227 :‬تاریخ‪ 1400/07/06 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000967‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم کمال کریمی اندانی مبنی بر صدور‬ ‫سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه‬ ‫و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی‬ ‫را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه‬ ‫شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 228722‬مورخ ‪ 94/04/29‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک‬ ‫مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد‬ ‫تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن‬ ‫تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم کمال کریمی اندانی به شناسنامه شماره ‪268‬‬ ‫کدملی ‪ 1141274094‬صادره فرزند عباس نسبت به ‪ 3‬دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت‬ ‫‪ 152/04‬مترمربع پالک شماره ‪ 691‬فرعی از ‪ 112‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای‬ ‫ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین‬ ‫نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/10 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/25 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی‪/1199435‬م الف‬ ‫گ برتر فوتبال‬ ‫شروع لی ‬ ‫بدون حضور تماشاگران‬ ‫رئیــس کمیتــه برگزاری مســابقات لیگ برتــر فوتبال‬ ‫ایــران اعــام کرد که رقابت های بیســت و یکمین دوره‬ ‫لیــگ برتر فوتبال ایران قطعا بدون حضور تماشــاگران‬ ‫یشــود‪ .‬از اواخر ســال ‪ ۹۸‬بود که به دلیل شــیوع‬ ‫اغاز م ‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬ممنوعیت حضور تماشاگران ایرانی روی‬ ‫ســکوی ورزشــگاه ها و ســالن های ورزشــی رقم خورد و‬ ‫ایــن ممنوعیت تاکنــون در مورد ورزشــگاه های ســالنی‬ ‫و غیرمســقف در ایــران ادامــه دارد و هرچنــد بــه نظــر‬ ‫می رسید‪ ۲۰‬مهر با حضور تماشاگران در دیدار تیم های‬ ‫ملیفوتبالایرانو کره جنوبیاز سریرقابت هایمرحله‬ ‫نهایی انتخابی جام جهانی در ورزشــگاه ازادی شــاهد‬ ‫پایان این مســئله باشــد و پــس ازان حضور تماشــاگران‬ ‫در ورزشــگاه های فوتبــال را هم زمــان با شــروع بیســت‬ ‫و یکمیــن دوره لیــگ برتر فوتبــال ایران رقم بخــورد اما‬ ‫درنهایت چنین اتفاقی رخ نداد‪ .‬ســهیل مهدی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیته برگزاری مســابقات لیگ برتر فوتبال ایران بابیان‬ ‫اینکه بیست و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران قطعا‬ ‫بدون حضور تماشاگران شروع می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در تالش‬ ‫هســتیم تــا در صورت بهبــود اوضــاع و صدور مجــوز از‬ ‫سوی مراجع ذی ربط شاهد حضور مجدد تماشاگران در‬ ‫ورزشــگاه های کشور باشیم‪ ،‬هرچند در این رابطه زمان‬ ‫دقیقیبرایبازگشتتماشاگرانمشخصنیست‪.‬‬ ‫صحبت های جالب جالل چراغپور‬ ‫در مورد بازی با کره جنوبی‬ ‫هم در فرانسه نشان داده می تواند هم در تیم‬ ‫ملــی هــم االن در لیگ جزیره‪ .‬من بازی ســعید‬ ‫را دیــدم ‪ 10‬پــاس داد از ایــن ‪ 10‬پــاس نه تای ان‬ ‫رو بــه عقــب بود و یک پاس بلند داد که ان هم‬ ‫لو رفت‪ .‬االن در پرسپولیس ببینید میالد سرلک‬ ‫از ان هافبک هایی است که این کار را می کند‪.‬‬ ‫همان طور که مطلع هستید فوتبال ورزش‬ ‫رکوردی ای نیست که با قاطعیت بگوییم اگر‬ ‫بازیکن ایکس به بازی گرفته می شد نتیجه‬ ‫حاصل می شد‪ .‬شما به عنوان یک کارشناس‬ ‫چه تضمین یا اطمینانی می دهید که اگر‬ ‫قدوس بازی می کرد نتیجه متفاوت بود؟‬ ‫مــن ایــن صحبــت را نمی کنم چــون علمی‬‫نیســت چــون حــوادث فوتبــال قابــل تکــرار و‬ ‫ازمایش نیســتند‪ .‬من می گویم میانه ما معیوب‬ ‫اســت زیــرا نمی توانیــم پاســی بدهیــم در میــان‬ ‫مدافعان‪ .‬چرا؟ چون در بازی با سوریه در بازی‬ ‫بــا عــراق در بازی با امارات چندیــن بار توپ از‬ ‫شکاف بین مدافعین ما عبور کرد‪ .‬این شکاف را‬ ‫چه کسی باید پوشش دهد؟ سعید عزت الهی‪.‬‬ ‫ایــا موفــق بوده؟ نبوده که ایــن اتفاقات افتاده‬ ‫است‪ .‬کدام ادم عاقلی نورالهی که سی بازی در‬ ‫این پست انجام داده را کنار می گذارد و سعید‬ ‫عــزت الهی که ســالی یک بار قرار اســت در این‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫پســت بازی کنــد را بــازی می دهــد؟ نورالهی در‬ ‫لیــگ تمام ایــن موقعیت ها را پوشــش داده که‬ ‫پرســپولیس قهرمــان شــده و درنهایــت خــودش‬ ‫هم برای این پســت ترانســفر شــده است‪ .‬شما‬ ‫می گوییــد چــه ضمانتی هســت ســامان قدوس‬ ‫مفیــد باشــد‪ ،‬من ضمانتی نمی دهــم اما در بین‬ ‫یهــای تیــم ملــی در اردو او بهترین گزینه‬ ‫دارای ‬ ‫اســت چراکه در فرانســه و انگلیس نشان داده‬ ‫می توانــد در ایــن پســت بــازی کنــد‪ .‬اگــر خوب‬ ‫تشــده؟ پس برای چه پســتی‬ ‫نیســت چرا دعو ‬ ‫تشــده؟ او بهتریــن گزینــه بــرای پاس های‬ ‫دعو ‬ ‫کوتاه و طراحی پشت حمله است‪.‬‬ ‫شما معتقدید طراح تیم ما باید بجای عزت‬ ‫الهــی بــازی کنــد‪ ،‬وقتی دفــاع تیم مــا چهارنفره‬ ‫اســت قطعــا باید یک هافبــک دفاعی جنگنده‬ ‫نهــا بــازی کنــد‪ .‬به نظــر شــما نورالهی‬ ‫جلــوی ا ‬ ‫فاکتورهــای بــازی در ایــن پســت به تنهایــی را‬ ‫دارد؟ مخصوصــا کــه در خــود پرســپولیس هــم‬ ‫همواره کامیابی نیا یا سرلک مکمل او بودند؟‬ ‫چرا نداشــته باشد؟ ســی بازی در لیگ قبل‬‫کــرده دو فصل کامــل جلوی همین زوج دفاعی‬ ‫بــازی کــرده‪ ،‬برای همین پســت ترانســفر شــده‬ ‫شما او را بازی دهید ببینید چقدر خوب جواب‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1981‬برابـر اراء صـادره هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی‬ ‫و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان‬ ‫دیوانـدره تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیده اسـت لذا مشـخصات‬ ‫متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا بـه شـرح زیـر بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند میتواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـودرا بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـودرا بـه مراجع قضایـی تقدیم و رسـید انـرا به این‬ ‫اداره تحویـل نماینـد ‪-1:‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1524‬اقـای ناصـر مرادی فرزند رشـید‬ ‫بـه کـد ملـی ‪ 3859218719‬نسـبت به ‪ 22/66‬سـهم از ‪ ۹۶‬سـهم ششـدانگ یـک قطعه‬ ‫زمیـن زراعتـی دیـم به مشـهوریت محلـی باالی عزیـز اباد بـه مسـاحت ‪ 43789/10‬متر‬ ‫مربـع بـه شـماره پـالک ‪ ۲۲‬فرعـی از ‪ ۱۹‬اصلی واقع در بخـش ‪ ۱۴‬دیوانـدره قریه هیجان‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمد امین مـرادی ‪-2‬برابـر رای شـماره ‪1400/1526‬‬ ‫اقـای حسـین مـرادی فرزند رشـید به کدملـی ‪ 3859220624‬نسـبت به ‪ 22/66‬سـهم از‬ ‫‪ ۹۶‬سـهم ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعتـی دیـم بـه مشـهوریت محلی بـاالی عزیز‬ ‫ابـاد بـه مسـاحت ‪ 43789/10‬متـر مربـع بـه شـماره پـالک ‪ ۲۲‬فرعـی از ‪ ۱۹‬اصلـی واقع‬ ‫در بخـش ‪ ۱۴‬دیوانـدره قریـه هیجـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمـد امیـن‬ ‫مـرادی ‪-3‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1522‬اقـای هـادی مـرادی فرزند رشـید بـه کد ملی‬ ‫‪ 38592200209‬نسـبت به ‪ 22/66‬سـهم از ‪ ۹۶‬سـهم ششـدانگ یک قطعه زمین زراعتی‬ ‫دیـم بـه مشـهوریت محلی بـاالی عزیز اباد بـه مسـاحت ‪ 43789/10‬متر مربع به شـماره‬ ‫پـالک ‪ ۲۲‬فرعـی از ‪ ۱۹‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۴‬دیوانـدره قریـه هیجـان خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای محمـد امین مـرادی ‪-4‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1520‬اقـای ناصر‬ ‫مـرادی فرزنـد رشـید بـه کـد ملـی ‪ 3859218719‬نسـبت بـه ‪ 22/66‬سـهم از ‪ ۹۶‬سـهم‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعتـی دیـم بـه مشـهوریت محلـی بـاالی عزیـز ابـاد به‬ ‫مسـاحت ‪ 41386/62‬متـر مربـع به شـماره پـالک ‪ ۲۱‬فرعـی از ‪ ۱۹‬اصلی واقـع در بخش‬ ‫‪ ۱۴‬دیوانـدره قریـه هیجـان خریـداری از مالک رسـمی اقـای محمد امین مـرادی ‪-5‬برابر‬ ‫رای شـماره ‪ 1400/1518‬اقـای حسـین مـرادی فرزند رشـید بـه کدملـی ‪3859220624‬‬ ‫نسـبت بـه ‪ 22/66‬سـهم از ‪ ۹۶‬سـهم ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعتـی دیـم بـه‬ ‫مشـهوریت محلـی بـاالی عزیـز اباد بـه مسـاحت ‪ 41386/62‬متـر مربع به شـماره پالک‬ ‫‪ ۲۱‬فرعـی از ‪ ۱۹‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۴‬دیوانـدره قریـه هیجـان خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی اقـای محمـد امین مـرادی ‪-۶‬برابر رای شـماره ‪ 1400/1516‬اقای هـادی مرادی‬ ‫فرزند رشـید به کد ملی ‪ 38592200209‬نسـبت به ‪ 22/66‬سـهم از ‪ ۹۶‬سـهم ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن زراعتـی دیـم بـه مشـهوریت محلـی بـاالی عزیـز ابـاد بـه مسـاحت‬ ‫‪ 41386/62‬متـر مربـع بـه شـماره پـالک ‪ ۲۱‬فرعـی از ‪ ۱۹‬اصلـی واقـع در بخـش ‪۱۴‬‬ ‫دیوانـدره قریـه هیجـان خریداری از مالک رسـمی اقای محمد امین مـرادی ‪ -7‬برابر رای‬ ‫شـماره ‪ 1400/1412‬اقـای فـواد محمـودی فرزند عباس به شـماره ملـی ‪3859471805‬‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعتی ابـی بـه مشـهوریت محلی دارسـیف به‬ ‫مسـاحت ‪ 20152‬متـر مربـع بـه شـماره پـالک ‪ 405‬فرعـی از ‪ ۶۶‬اصلـی واقـع در بخش‬ ‫‪ ۱۴‬دیوانـدره قریـه کسـنزان خریداری از مالک رسـمی اقای جمشـید امینـی ‪-8‬برابر رای‬ ‫شـماره ‪ 1400/1698‬اقـای ایـوب فتحی فرزند خـداداد به کد ملی ‪ 3858800147‬نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ یـک بـاب عرصـه و اعیـان یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪3619/19‬‬ ‫متـر مربـع بـه شـماره پـالک ‪ 12969‬فرعـی از ‪ ۵۸‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۴‬دیوانـدره‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقایـان خـداداد فتحی ‪،‬حسـن رسـین و خانم حبیبـه تمکندان‬ ‫‪-9‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1697‬اقـای صابـر محمـد زمانـی فرزنـد ابراهیم بـه کد ملی‬ ‫‪ 3859858963‬نسـبت بـه سـه دانـگ از ششـدانگ عرصه و ششـدانگ اعیـان یک واحد‬ ‫پرواربنـدی گوسـاله بـا مشـهوریت بـان مغاره بـه مسـاحت ‪ 1881/07‬متر مربع به شـماره‬ ‫پـالک ‪ ۵۲‬فرغـی از ‪ ۵۶‬اصلـی واقـع در بخش ‪ ۱۴‬دیوانـدره قریه مغاره کهنـه خریداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای ابراهیم محمد زمانـی ‪-10‬برابر رای شـماره ‪ 1400/1689‬اقای امجد‬ ‫رحمانـی فرزنـد شـفیع به کـد ملی ‪ 3859132751‬نسـبت به ششـدانگ یـک قطعه زمین‬ ‫دیـم بـه مشـهوریت محلـی سـکانیان بـه مسـاحت‪ 184408‬متـر مربـع به شـماره پالک‬ ‫‪ ۱۳۵‬فرعـی از ‪ ۱۱‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۷‬دیوانـدره قریه پنجه علیا خریـداری از مالک‬ ‫رسـمی اقـای میرزا محمد خـوش قدم ‪-11‬برابر رای شـماره ‪ 1400/1691‬اقای سـیروس‬ ‫رحمانـی فرزنـد امجد بـه کد ملی ‪ 3782423011‬نسـبت به ششـدانگ عرصـه یک قطعه‬ ‫زمیـن زراعتـی دیـم به مشـهوریت محلـی کانی دومـا به مسـاحت ‪ 51210/23‬متـر مربع‬ ‫بـه شـماره پـالک ‪ ۱۳۱‬فرعـی از ‪ ۱۱‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۷‬دیواندره قریـه پنجه علیا‬ ‫تیم امید برنامه لیگ برتر‬ ‫را تغییر می دهد‬ ‫احتمال دارد دیدارهای برخی تیم های لیگ برتر در‬ ‫هفته های دوم و ســوم به تعویق بیفتد‪ .‬باوجوداینکه‬ ‫ســازمان لیــگ فوتبال برنامه مســابقات لیگ برتــر را تا‬ ‫هفته دوم اعالم کرده اما ممکن است تغییراتی در این‬ ‫برنامه به وجود بیاید‪ .‬تیم فوتبال امید ایران از تاریخ ‪3‬‬ ‫تا ‪ 9‬ابان ماه در رقابت های مقدماتی قهرمانی زیر ‪23‬‬ ‫سال اسیا شرکت خواهد کرد و این در شرایطی است که‬ ‫سازمان لیگ قصد دارد بازی های هفته دوم لیگ برتر را‬ ‫در روزهای دوم‪ ،‬ســوم و ششــم ابان ماه برگزار کند‪ .‬در‬ ‫این خصوص گفته می شــود هفته ســوم لیــگ برتر هم‬ ‫قــرار اســت طــی روزهــای ‪ 9‬و ‪ 10‬ابــان انجام شــود‪ .‬این‬ ‫در شــرایطی اســت که تعدادی از تیم های لیگ برتری‬ ‫بازیکنانــی را در تیــم امیــد دارنــد و نمی خواهند بدون‬ ‫این نفرات کلیدی در مســابقات لیگ شــرکت کنند‪ .‬در‬ ‫پــی اعتراض رســمی برخی باشــگاه های لیــگ برتری و‬ ‫تهدید ان ها مبنی بر اینکه بازیکنان خود را به تیم امید‬ ‫نمی دهندممکناستکمیتهمسابقاتسازمانلیگتن‬ ‫بهتغییر برنامهبدهد‪.‬به این ترتیباحتمالداردسازمان‬ ‫لیــگ دیدار برخی تیم های لیگ برتری که ملی پوشــان‬ ‫بیشتری در تیم امید دارند را به تعویق بیندازد‪.‬‬ ‫خریـداری ازمالک رسـمی اقای سـید احمـد حسـینی ‪-12‬برابر رای شـماره ‪1400/1692‬‬ ‫اقـای سـیروس رحمانـی فرزنـد امجـد به کـد ملـی ‪ 3782423011‬نسـبت به ششـدانگ‬ ‫عرصـه یـک قطعـه زمیـن زراعتـی دیـم بـه مشـهوریت محلـی بـان قـه ال بـه مسـاحت‬ ‫‪ 168278/48‬متـر مربـع بـه شـماره پـالک ‪ ۱۳۰‬فرعـی از ‪ ۱۱‬اصلـی واقـع در بخـش ‪۱۷‬‬ ‫دیوانـدره قریـه پنجـه علیـا خریـداری ازمالک رسـمی اقای سـید احمد حسـینی ‪-13‬برابر‬ ‫رای شـماره ‪ 1400/1739‬اقـای سـیروس رحمانی فرزند امجد به کـد ملی ‪3782423011‬‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه یک قطعـه زمین زراعتـی دیم به مشـهوریت محلـی بان قه‬ ‫ال بـه مسـاحت ‪ 78169/35‬متـر مربـع به شـماره پـالک ‪ ۱۳۲‬فرعی از ‪ ۱۱‬اصلـی واقع در‬ ‫بخـش ‪ ۱۷‬دیوانـدره قریـه پنجـه علیا خریداری ازمالک رسـمی اقای سـید احمد حسـینی‬ ‫‪-14‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1700‬اقـای سـیروس رحمانـی فرزنـد امجـد بـه کـد ملـی‬ ‫‪ 3782423011‬نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه یک قطعه زمیـن زراعتی دیم به مشـهوریت‬ ‫محلـی بـان قـه ال به مسـاحت ‪ 12176/96‬متـر مربع به شـماره پـالک ‪ ۱۳۴‬فرعی از ‪۱۱‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۷‬دیوانـدره قریه پنجـه علیا خریداری ازمالک رسـمی اقای سـید‬ ‫احمـد حسـینی ‪ -15‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1690‬اقای سـیروس رحمانـی فرزند امجد‬ ‫بـه کـد ملـی ‪ 3782423011‬نسـبت به ششـدانگ عرصـه یک قطعـه زمیـن زراعتی دیم‬ ‫بـه مشـهوریت محلـی برعالی خـان به مسـاحت ‪ 207957/06‬متـر مربع به شـماره پالک‬ ‫‪ ۱۳۳‬فرعـی از ‪ ۱۱‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۷‬دیوانـدره قریـه پنجه علیا خریـداری ازمالک‬ ‫رسـمی اقای سـید احمد حسـینی ‪-16‬برابر رای شـماره ‪ 1400/1695‬اقای عباس سعیدی‬ ‫فرزنـد سـلیم بـه کـد ملـی ‪ 3859243454‬نسـبت بـه ششـدانگ عرصه یک قطعـه زمین‬ ‫زراعتـی دیـم بـه مشـهوریت محلی گول کدخـدا عبداله به مسـاحت ‪ 73625‬متـر مربع به‬ ‫شـماره پـالک ‪ ۳۷۳‬فرعـی از ‪ ۲۱‬اصلـی واقع در بخـش ‪ ۱۷‬دیواندره قریـه پاپاله خریداری‬ ‫از مالـک رسـمی اقـای عباس سـعیدی ‪-17‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1696‬اقـای عباس‬ ‫سـعیدی فرزنـد سـلیم بـه کد ملی ‪ 3859243454‬نسـبت به ششـدانگ عرصـه یک قطعه‬ ‫زمیـن زراعتـی دیـم به مشـهوریت محلی گـول کدخدا عبدالـه به مسـاحت ‪ 58858/4‬متر‬ ‫مربـع بـه شـماره پـالک ‪ ۳۷۲‬فرعی از ‪ ۲۱‬اصلـی واقع در بخـش ‪ ۱۷‬دیواندره قریـه پاپاله‬ ‫خریداری از مالک رسـمی اقای عباس سـعیدی ‪-18‬برابر رای شـماره ‪ 1400/1773‬اقای‬ ‫هوشـمند احمـدی فرزند سـعید بـه کدملـی ‪ 3850022366‬نسـبت به ششـدانگ عرصه و‬ ‫اعیـان یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 128/45‬متـر مربـع به شـماره پـالک ‪12979‬‬ ‫فرعـی از ‪ ۵۸‬اصلـی واقـع در بخش ‪ ۱۴‬دیواندره خریداری از مالک رسـمی عباس شـریفی‬ ‫‪-19‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1742‬اقـای محمـد صدیـق عبـدی فرزند احمد بـه کدملی‬ ‫‪ 3858779423‬نسـبت بـه ششـدانگ یک باب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 229/77‬متر مربع‬ ‫بـه شـماره پـالک ‪ 12975‬فرعـی از ‪ ۵۸‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۴‬دیواندره خـرژداری از‬ ‫مالـک رسـمی احمـد عبـدی ‪ -20‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1737‬اقـای حسـین خانـی‬ ‫فرزنـد علـی بـه کدملـی ‪ 3859726218‬نسـبت بـه سـه دانـگ از ششـدانگ یـک قطعه‬ ‫زمیـن زراعتـی دیـم بـه مشـهوریت محلـی جـاده قدیم کسـنزان بـه مسـاحت ‪19598/6‬‬ ‫متـر مربـع بـه شـماره پـالک ‪ 1671‬فرعـی از ‪ ۶۴‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۷‬دیوانـدره‬ ‫قریـه زرینـه خریـداری از مالک رسـمی کریم قدیمـی ‪-21‬برابر رای شـماره ‪1400/1687‬‬ ‫اقـای سـید معیـن جعفـری فرزنـد سـید نظـام الدین به کـد ملـی ‪ 3859802143‬نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ عرصـه یـک قطعـه زمیـن زراعتـی دیـم بـه مشـهوریت محلـی بانـه زرد‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 427362‬متـر مربـع بـه شـماره پـالک ‪ ۲۳۸‬فرعـی از ‪ ۵۰‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش ‪ ۱۷‬دیوانـدره قریـه شالیشـل خریـداری از مالک رسـمی سـید عبدالکریـم جعفری‬ ‫‪-22‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1688‬اقـای سـید معیـن جعفـری فرزنـد سـید نظـام الدین‬ ‫بـه کـد ملـی ‪ 3859802143‬نسـبت به ششـدانگ عرصـه یک قطعـه زمیـن زراعتی دیم‬ ‫بـه مشـهوریت محلـی ناو بـاخ بـه مسـاحت ‪ 44856/95‬متر مربع به شـماره پـالک ‪۲۴۰‬‬ ‫فرعـی از ‪ ۵۰‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۷‬دیواندره قریه شالیشـل خریداری از مالک رسـمی‬ ‫سـید عبدالکریـم جعفـری ‪-23‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/۱۶۹۴‬اقای صدیـق اکبری فرزند‬ ‫فیـض الـه بـه کدملی ‪ 3858781053‬نسـبت به ششـدانگ یـک قطعه زمیـن زراعتی دیم‬ ‫بـه مشـهوریت محلـی بسـان جـار بـه مسـاحت ‪ 35584/70‬متـر مربـع به شـماره پالک‬ ‫‪ 12968‬فرعـی از ‪ ۵۸‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۴‬دیوانـدره خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقایـان یحیـی و عبدالرحمـن طالشـی ‪ -۲۴‬برابـر رای شـماره ‪ 1400/1509‬اقـای حامـد‬ ‫دارائـی فرزنـد محمـد به کدملی ‪ 3858789593‬نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫عرصـه یـک قطعـه زمیـن زراعتـی دیـم بـه مشـهوریت محلی بـان کاریـزه به مسـاحت‬ ‫‪ 44982/48‬متـر مربـع بـه سـماره پـالک ‪ 12951‬فرعـی از ‪ ۵۸‬اصلـی واقـع در بخـش‬ ‫‪ ۱۴‬دیوانـدره خریـداری از مالکرسـمی سـعادت و احمـد و جلیـل ایـری و خانـم بنفشـه‬ ‫بـدری و انتقالـی از اقـای حسـین مدیـری‪ .‬تاریـخ انتشـار نوبـت اول شـنبه ‪1400/07/10‬‬ ‫و تاریـخ انتشـار نوبـت دوم یکشـنبه ‪.1400/07/25‬برزگـر رییـس اسـناد و امـالک‬ ‫شهرستان دیواندره‪ .‬م الف‪132‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 25‬مــهر ماه ‪ 17 / 1400‬اکتبر ‪ 10 / 2021‬ربیع االول ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1187‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫ماموریت دانش بنیان ها‬ ‫در اب های ژرف‬ ‫اخرین وضعیت پروژه کشــف اب های ژرف در دو اســتان سیســتان و بلوچســتان و خراســان‬ ‫جنوبی نشان می دهد که مطالعات مربوطه در حال تکمیل بوده و ماموریت فناوران در این زمینه‬ ‫مشخص شده است‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬باوجودانکه از مطالعات شناسایی اب های ژرف در ایران ‪۱۰‬‬ ‫ســال می گذرد‪ ،‬به تازگی مســئوالن معاونت علمی و فناوری وارد این حوزه شــده و با هماهنگی‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫مســئوالن اســتانی و سرمایه گذاران به پیشــرفت پروژه کشف اب های ژرف کمک می کنند‪ .‬سورنا‬ ‫ستاری معاون علمی و فناوری درخصوص اهمیت اب های ژرف و ضرورت انعقاد قراردادهای الزم‬ ‫برای پیشرفت پروژه می گوید‪ :‬کمبود اب‪ ،‬مانع توسعه در سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی‬ ‫شــده به همین دلیل مطالعات اب ژرف در این اســتان ها ســرعت گرفته است‪ .‬در حوزه اکتشاف‬ ‫اب های ژرف‪ ،‬به دستاوردهای خوبی رسیدیم‪ .‬او اضافه می کند‪ :‬در حال حاضر روی توسعه مدل‬ ‫علمی کشــف این اب ها کار می کنیم تا به اب باکیفیت باالتری برســیم و امیدواریم در چاه های‬ ‫جدید به اب شرب نیز دست یابیم‪ .‬ستاری تاکید می کند‪ :‬تحول صنعت در هر دو استان سیستان و‬ ‫بلوچستانو خراسانجنوبیدرگرو توسعه«ابژرف»است‪.‬چراکههزینه هایانتقالابباالاست‪.‬‬ ‫از سویی فناوری ها برای حفاری اب ژرف توسعه پیداکرده است‪ .‬اب های ژرف حوزه بزرگی برای‬ ‫سرمایه گذاری است که شرکت های دانش بنیان می توانند سهم باالیی از بازار ان را داشته باشند‪.‬‬ ‫تا چهارسال اینده‬ ‫پاگشای فیبر نوری به خانه ها‬ ‫وز یــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬برنامــه مــا در وزارت‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ایــن‬ ‫اســت کــه در این چهار ســال به تک تک‬ ‫خانه هــای مــردم فیبــر نــوری ببر یــم و‬ ‫پــروژه فیبــر در منــزل را اجــرا کنیــم کــه‬ ‫ســرعت های چنــد گیگــی را مــردم تجربه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش صداوســیما؛ عیســی زارع‬ ‫پــور بابیــان ایــن مطلــب افــزود‪ :‬انتقــال‬ ‫فیبــر نــوری البتــه کاری بســیار ســخت‬ ‫و پیچیــده اســت بویــژه در شــهر های‬ ‫بــزرگ کــه بســیار ســخت تر اســت‪ ،‬امــا‬ ‫نیــاز بــه یــک عــزم ملــی دارد کــه من ان‬ ‫را در دولــت ســیزدهم می بینــم و اتفــاق‬ ‫می افتــد‪ .‬او بــا اشــاره بــه تجهیزاتــی کــه‬ ‫در نمایشــگاه توانمندی هــای خصوصــی‬ ‫و دولتــی دربــاره شــبکه ملــی اطالعــات‬ ‫وجــود دارد گفــت‪ :‬همــه ایــن تجهیــزات‬ ‫در داخل کشور وجود دارد ما یک روزی‬ ‫حتی فیبر نوری را از خارج از کشور وارد‬ ‫می کردیم‪ ،‬امــا االن فیبرنوری یک کاالی‬ ‫دم دســتی شــده اســت و در کشور داریم‬ ‫ان را صــادر می کنیــم و ایــن مایــه افتخار‬ ‫اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬مــا یــک مشــکل در‬ ‫کشور داریم و ان خود ناباوری است به‬ ‫خصــوص در برخــی از الیه های مدیریتی‬ ‫کــه توصیــه می کنــم میــان تصمیــم گیــران‬ ‫بیاینــد و در ایــن نمایشــگاه ها ببیننــد که‬ ‫جوانــان مــا چند ســر و گــردن از جوانان‬ ‫کشــور های دیگــر باالتــر هســتند و ا گــر‬ ‫اعتمــاد کنیــم بــه طــور قطــع می تواننــد‬ ‫اینده بســیار درخشــانی در کشــور داشته‬ ‫باشــند‪ .‬او در خصــوص طــرح صیانــت از‬ ‫فضــای مجــازی گفت‪ :‬ما یــک نماینده را‬ ‫معرفــی کرده ایــم و در این طــرح حضور‬ ‫فعالــی برای ارتقای ان خواهیم داشــت‪.‬‬ ‫زارع پــور بــا اشــاره بــه اینکــه هنــوز ایــن‬ ‫طــرح مکتوب نشــده اســت و تنها چیزی‬ ‫که در مجلس مصوب شــده تشــکیل یک‬ ‫کمیســیون ویــژه اســت کــه بــه دغدغــه‬ ‫فعال فقط‬ ‫نماینــدگان می پــردازد گفــت‪ً :‬‬ ‫یک پیش نویس اولیه تهیه شــده اســت و‬ ‫بــه معنای این نیســت که ان وحی منزل‬ ‫اســت‪ ،‬چــون معتقدیــم به رغــم اینکــه‬ ‫ایــن طرح نقــاط قوت زیادی دارد نقاط‬ ‫چالش برانگیــز نیــز دارد کــه بایــد بــه ان‬ ‫توجــه شــود و مــا نظــرات جــدی دربــاره‬ ‫ایــن طــرح دار یــم و بــا توجــه بــه فضای‬ ‫همراهــی کــه در ایــن مجلــس وجــود‬ ‫دارد اعتقــادم بــر این اســت بــا همراهی‬ ‫نماینــدگان می توانیــم در عیــن حــال کــه‬ ‫فضــای مجــازی را قانونمند تــر از گذشــته‬ ‫کنیــم در عیــن حــال از ایــن فرصت برای‬ ‫پیشــرفت کشــور بــه شــکل حداکثــری‬ ‫اســتفاده می کنیــم‪ .‬او فنــاوری اطالعــات‬ ‫جوالن قاتل نامریی‬ ‫درسایه بی توجهی ها‬ ‫سازمان پزشــکی قانونی اعالم کرد‪ :‬بیش از‬ ‫‪۷۰‬درصدتلفاتمسمومیتباگازمنوکسیدکربن‬ ‫مربوطبهنیمهدومهر سالاست‪،‬بهنحوی که‬ ‫از‪ ۹۲۶‬فوتیمسمومیتباگاز منوکسیدکربندر‬ ‫ســال گذشته‪ 72/6‬درصد طی شش ماهه دوم‬ ‫ســال جان خود را از دســت دادند‪ .‬با توجه به‬ ‫برودتهواوافزایشاستفادهاز وسایلگرمایشی‬ ‫در نیمه دوم سال‪ ،‬امار تلفات مسمومیت با گاز‬ ‫منوکسید کربن در این دوره زمانی با رشد قابل‬ ‫توجهی نسبت به نیمه اول سال همراه است؛‬ ‫در سال گذشته نیز از ‪ ۹۲۶‬فوتی مسمومیت با‬ ‫گاز منوکسیدکربن‪ ۶۷۲‬نفر در نیمه دوم سال و‬ ‫‪ ۲۵۴‬نفر در نیمه اول جان باخته اند و بیشترین‬ ‫امار قربانیان گازگرفتگی سال قبل با‪ ۱۶۹‬فوتی‬ ‫در دی ماه به ثبت رســیده اســت‪ .‬بر اساس این‬ ‫گزارشدر پنج ماههامسالامار تلفاتگازگرفتگی‬ ‫کاهش‪ 30/2‬درصدی داشت و از ‪ ۲۳۵‬فوتی در‬ ‫مدت مشابه سال قبل به ‪ ۱۶۴‬فوتی (‪ ۱۱۸‬نفر‬ ‫مرد و ‪ ۴۶‬نفر زن) در پنج ماهه امســال رســید و‬ ‫همچنین در این مدت استان های تهران با‪،۳۳‬‬ ‫اذربایجان شــرقی با‪ ۱۵‬و خراســان رضوی با‪۱۴‬‬ ‫مورد فوتی بیشــترین امار تلفات گازگرفتگی را‬ ‫داشتند‪.‬سازمانپزشکیقانونی کشور بهاستناد‬ ‫امارهایموجودضمنهشدار نسبتبهافزایش‬ ‫تلفاتمسمومیتباگاز منوکسیدکربندر نیمه‬ ‫دوم ســال بــر رعایت نکات ایمنــی در نصب و‬ ‫به کارگیــری وســایل گرمایشــی در فصل پاییز و‬ ‫زمستان تاکید و به هموطنان توصیه می کند در‬ ‫فصلپاییز و زمستاندر استفادهاز وسایلگرمازا‬ ‫که عمدتا به سیســتم گاز شهری متصل است‪،‬‬ ‫نهایت دقت را داشــته باشند و ضمن استفاده‬ ‫بهینه از وسایل گرمازا‪ ،‬به توصیه های ایمنی در‬ ‫خصوصسالمبودنواستفادهصحیحاز وسایل‬ ‫گرمایشی و مســیر خروجی گاز از دودکش این‬ ‫وسایلتوجهکنند‪.‬گاز منوکسیدکربنگازیبدون‬ ‫رنگ و بو است‪ .‬عمده ترین منبع تولید این گاز‬ ‫سوختن ناقص نفت و گاز است ولی بیشتر در‬ ‫اثر احتراق هر نوع ماده سوختنی بخصوص در‬ ‫محیط هایدربستهوفاقداکسیژنممکناست‬ ‫تولید شود‪ .‬استفاده از ابگرمکن یا بخاری های‬ ‫مســتعمل یا دارای نقص فنی و فاقد دودکش‬ ‫یــا دارای دودکــش بــدون عملکــرد مناســب در‬ ‫منزلبیشترینمواردایجادمسمومیتراتشکیل‬ ‫می دهند‪ .‬ازانجاکه تمایل این گاز برای ترکیب‬ ‫با هموگلوبین خون‪ ۲۵۰،‬برابر بیش از اکسیژن‬ ‫است و لذا با باال رفتن درصد ان در هوای اتاق‪،‬‬ ‫بهسرعتباعثایجادمسمومیتخواهدشد‬ ‫و اکسیژن رسانی به بافت های مختلف بدن از‬ ‫جملــه مغز و قلــب را دچار اختالل می کند که‬ ‫به علت بی رنگ و بی بو بودن این گاز‪ ،‬ممکن‬ ‫است وجود ان در محیط تا زمان ایجاد عالیم‬ ‫مسمومیتشدیدموردتوجهواقعنشود‪.‬‬ ‫را یــک فرصــت بــرای کشــور دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬مــا می توانیــم از ایــن ابــزار بــرای‬ ‫ارتقــای کارامــدی و بهتــر کــردن زندگــی‬ ‫مــردم اســتفاده کنیــم و نــگاه دولــت‬ ‫ســیزدهم همین اســت که از این فرصت‬ ‫حداکثر اســتفاده را کنیم‪ .‬وزیر ارتباطات‬ ‫و فنــاوری اطالعات گفت‪ :‬در چند ســال‬ ‫گذشــته ســرمایه گذاری الزم برای توسعه‬ ‫در بخش ارتباطات صورت نگرفته اســت‬ ‫کــه یکــی از دالیــل ان تحر یــم و افزایش‬ ‫هزینه هــا بــوده اســت کــه اپراتور هــا‬ ‫نتوانســتند ســرمایه گذاری الزم را انجــام‬ ‫دهنــد که االن دســتاوردی که امروز بعد‬ ‫از تحریم می بینید این است که خیلی از‬ ‫محصــوالت موردنیــاز صنعــت مخابرات‬ ‫کشــور بومی سازی شده است و این امید‬ ‫اســت که به سرعت می توانیم توسعه را‬ ‫در کشــور دنبــال کنیــم‪ .‬او یکــی دیگــر از‬ ‫دالیل سرمایه گذاری کردن در این حوزه‬ ‫را کرونــا دانســت و گفــت‪ :‬کرونــا ایــن‬ ‫صنعــت را غافلگیر کــرد و نیازمندی های‬ ‫مردم به ترافیک چند برابر گذشــته شده‬ ‫اســت و شــبکه بــرای ایــن همــه ظرفیــت‬ ‫طراحی نشــده اســت و االن در شرایطی‬ ‫هســتیم کــه بایــد بــه ســرعت بــه ســمت‬ ‫افزایــش ظرفیــت پیش برویــم‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫در ترافیــک بین الملــل حــال حاضــر کل‬ ‫ترافیــک کشــور ‪ ۵‬ترابایــت اســت و در‬ ‫ایــن ترافیــک دارد کار انجــام می شــود‪،‬‬ ‫امــا در دو هفتــه اخیــر بــه خصــوص بــه‬ ‫دلیــل بازگشــایی مــدارس افزایــش تقاضا‬ ‫داشــتیم کــه همــکاران دارنــد به ســرعت‬ ‫دنبــال می کننــد تــا متناســب با نیــازی که‬ ‫وجــود دارد افزایــش ظرفیــت بدهیــم‪.‬‬ ‫او بــا تکذیــب خبر هایــی مبنی بــر اینکه‬ ‫وز یــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات از‬ ‫پیام رســان ها اســتفاده نمی کنــد گفــت‪:‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد‪ :‬خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات و ائین نامه‬ ‫معامالت شرکت‪ ،‬از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫شماره مناقصه در‬ ‫سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دولت(ستاد)‬ ‫عالیمگازگرفتگی‬ ‫عالیم مســمومیت حاد با این گاز شــامل‬ ‫ســردرد‪ ،‬ســرگیجه‪ ،‬تهوع و استفراغ و احتماال‬ ‫درد شکمی و سپس حالت بیهوشی‪ ،‬تشنج و‬ ‫اغما است و در بیماران مبتالبه ناراحتی های‬ ‫قلبی ممکن است تشدید بیماری یک عالمت‬ ‫هشداردهندهباشد‪.‬از سایر عالیممسمومیت‬ ‫یتــوان به ســفتی عضــات‪ ،‬افزایش تعداد‬ ‫م ‬ ‫تنفــس‪ ،‬کاهــش فشــارخون و گاه تنگــی‬ ‫مردمک ها اشــاره کرد‪ .‬باید توجه داشــت که‬ ‫اگــر فــردی در اثــر ابتــا به مســمومیت با گاز‬ ‫منوکســید کربن جان خود را از دســت ندهد‬ ‫ممکــن اســت دچــار نواقص عصبــی و روانی‬ ‫پیشــرفته نظیر فلــج عضوی یا اختــال قوای‬ ‫یشــود‪ .‬مســمومیت شــدید با این گاز‬ ‫مغز م ‬ ‫می تواندکشندهباشد‪.‬‬ ‫در برخــورد بــا مــوارد مســمومیت بــا گاز‬ ‫منوکسید کربن چه باید کرد؟‬ ‫سریعا‬ ‫مصدومان‪،‬‬ ‫در صورت مواجهه با‬‫ً‬ ‫ان ها را از محیط خارج کنید‪.‬‬ ‫ پس از خارج ساختن مصدوم از محیط‬‫فورا با اورژانس تماس بگیرید‪.‬‬ ‫الوده ً‬ ‫ عالئم حیاتی مصدومان را کنترل کنید و‬‫از بــاز بودن راه های هوایی مصدوم اطمینان‬ ‫حاصلکنید‪.‬‬ ‫چگونه از مسمومیت با این گاز‬ ‫پیشگیریکنیم؟‬ ‫ اگاه باشــید کــه هــر وســیله گرمــازای‬‫سوختنی که به نحوی با سوخت های فسیلی‬ ‫(نفــت‪ ،‬گاز‪ ،‬زغال ســنگ) کار کنــد به صورت‬ ‫بالقوهمی تواندسببتولید گاز منوکسید کربن‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ از بخاری های مستعمل و فرسوده بدون‬‫دودکــش یــا دارای دودکــش نامناســب و غیر‬ ‫استاندارداستفادهنکنید‪.‬‬ ‫ توجــه داشــته باشــید‪ ،‬اســتفاده از‬‫یهــای بــدون دودکش به هیــچ وجه از‬ ‫بخار ‬ ‫تولید گاز منوکسید کربنجلوگیرینمی کند‪.‬‬ ‫بنــده از پیام رســان ها اســتفاده می کنــم‪،‬‬ ‫امــا وزیر جمهوری اســامی ایران هســتم‬ ‫و باید درباره خط قرمز صحبت کنم‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬تصمیم گیــری دربــاره فیلتر شــدن‬ ‫یــا فیلتــر نشــدن پلتفرم هــا یــک کارگــروه‬ ‫ویــژه دارد کــه مــا یــک عضــو ان هســتیم‬ ‫و تصمیم گیــری از مــا نیســت‪ .‬مــن شــنبه‬ ‫هفتــه پیــش گفتم‪ ،‬اما جوی راه انداخته‬ ‫شــد کــه مــا اختیــار نداریم‪ ،‬امــا این طور‬ ‫نیســت بلکــه مــا یــک عضــو هســتیم و‬ ‫نــگاه دولــت ســیزدهم ایــن اســت که ما‬ ‫حداکثــر اســتفاده را از ایــن پلتفرم هــا و‬ ‫از ایــن فنــاوری بــرای بهتر شــدن زندگی‬ ‫مــردم بکنیــم و ایــن نــگاه ماســت و بــه‬ ‫طــور قطــع ان را دنبــال خواهیــم کــرد و‬ ‫بــه هیــچ وجــه نگاهمــان مسدودســازی‬ ‫نیســت‪ ،‬امــا ایــن فضا باید شــفاف شــود‬ ‫تا حقوق مردم در این فضا حفظ شــود‪.‬‬ ‫‪۴۰۰۱۴۰6۳‬‬ ‫‪۲۰۰۰۰9۳9۰۵۰۰۰۰۱۱‬‬ ‫موضوع‬ ‫مناقصه‬ ‫تاریخ توزیع‬ ‫دفترچه‬ ‫اصالح ساختار‬ ‫شبکه فشار‬ ‫ضعیف یا کابل‬ ‫خود نگهدار‬ ‫(خ معراج‬ ‫حدفاصل خ‬ ‫سپیده کاشانی‬ ‫خ فجر و بلوار‬ ‫مالصدرا خ جی‬ ‫حدفاصل مفتح‬ ‫غربی تا میدان‬ ‫احمداباد و ‪)...‬‬ ‫در محدوده‬ ‫امور برق منطقه‬ ‫‪( ۴‬شرق)‬ ‫‪۱۴۰۰/۰7/۲6‬‬ ‫مهلت تهیه‬ ‫دفترچه‬ ‫‪۱۴۰۰/۰8/۰۳‬‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫بارگذاری و‬ ‫تحویل پاکات‬ ‫‪۱۴۰۰/۰8/۱۳‬‬ ‫بازگشائی‬ ‫اسناد‬ ‫ارزیابی‬ ‫کیفی‬ ‫‪۱۴۰۰/۰8/۱۵‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫‪۱/۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه یک مرحله ای به شرح فوق را از طریق سایت ‪ www.setadiran.ir‬دریافت و حداکثر تا‬ ‫پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ‪ 1400/08/13‬در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی (پاکت الف‪ -‬ضمانت‬ ‫نامه) خود را به نشانی‪ :‬اصفهان سروش‪ -‬حدفاصل خ ال خجند و حکیم شفایی‪ -‬کوچه شهداد‪ -‬شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان‬ ‫طبقه ‪ -2‬دبیرخانه‪ ،‬تحویل نمایند‪ .‬به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر باگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی ‪http://tender.tavanir.org.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی ‪http://iets.mporg.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی‪http://eepdc.ir:‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن ‪ 32299087‬اداره مالی و اداری امور برق منطقه ‪ 4‬و جهت اگاهی بیشتر در مورد الزامات‪،‬‬ ‫اطالعات‪ ،‬شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن‪ 32299001 :‬اداره مهندسی و نظارت تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪ ، 021 - 41934 :‬دفتر ثبت نام ‪ 021 - 88969737:‬و ‪021 - 85193768‬‬ ‫تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬در اسناد درج شده است‪.‬‬ ‫* مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارک و فعالیت های خود‪ ،‬در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی‬ ‫‪ https://www.eepdc.ir‬مراجعه نمایند‪( .‬در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن ‪ 32241153‬اقای امیرانی تماس حاصل فرمایید)‬ ‫* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا ‪ 72‬ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد‪.‬‬ ‫* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از اخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه‬ ‫و مزایده‪ ،‬از اخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند‪ ،‬در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد‪.‬‬ ‫* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه) در جلسه بازگشایی پاکات ازاد می باشد‪.‬‬ ‫* به مدارک‪ ،‬پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء‪ ،‬مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه طبق قانون عمل خواهد کرد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫افزایش ابتال و مرگ ومیر سل‬ ‫در کشور‬ ‫رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت گفت‪ :‬شــاهد افزایش ابتال به‬ ‫بیماری سل و کاهش تشخیص ان هستیم‪ .‬مرگ ومیر ناشی از سل هم افزایش پیداکرده که‬ ‫این موضوع یک نگرانی جدی است‪.‬‬ ‫به گزارشایلنا‪،‬محمدمهدی گویا گفت‪:‬در فاصله یده سالهتا‪ ۲۰۱۹‬در دنیاشاهد کاهش‬ ‫چشمگیر ابتال به این بیماری و مرگ ناشی از ان بودیم‪ .‬مخصوصا کشورهای دارای مشکالت‬ ‫جدیتوانستند موفقیت هایعظیمیدر بیماریابیو تشخیصو درمانانایجاد کنند‪.‬بارقه‬ ‫امید وجود داشت و صاحب نظران هم از حذف بیماری سل تا ‪ ۲۰۵۰‬می گفتند‪ .‬این نشان‬ ‫دهنده این بود که چه قدر سل مورد توجه قرارگرفته بود‪ .‬او افزود‪ :‬در سال ‪ ۲۰۲۰‬و ماه های‬ ‫پایانی‪ ۲۰۲۱‬ورق برگشت و شاهد افزایش ابتال به این بیماری و کاهش تشخیص ان هستیم‪.‬‬ ‫مرگ ومیر ناشی از سل هم افزایش پیداکرده که این موضوع یک نگرانی جدی است‪ .‬گویا‬ ‫گفت‪ :‬دلیل اصلی این رکورد از نظر دانشمندان‪ ،‬پاندمی کرونا و مشابهت عالیم بالینی این‬ ‫بیماری با بیماری سل است‪ .‬حتی همکاران پزشک ما که در حوزه کنترل بیماری ها فعالیت‬ ‫دارند همه توجه شان به سمت کرونا رفته و برای هر نوع عالمت تنفسی اولین تشخیص‬ ‫درحال حاضر کروناست‪ ،‬مگر اینکه خالف ان ثابت شود‪ .‬این مساله باعث کاهش توجه به‬ ‫سل شده است‪ .‬گویا گفت‪ :‬موارد دیرتر تشخیص داده شده سل در همه جای دنیا از جمله‬ ‫ایران افزایش داشته و افرادی که بیمار هستند و جامعه را الوده می کنند ممکن است خبر‬ ‫نداشتهباشند‪.‬اینموضوعمحدودبهبیماریسلنیستو بقیهبیماریمزمنهمتحتتاثیر‬ ‫کووید هستند‪ ،‬همین مساله درمورد اچ ای وی هم وجود دارد‪ .‬او درباره امار سل در ایران و‬ ‫تفاوتش از سال ‪ ۲۰۱۸‬تا ‪ ۲۰۲۱‬گفت‪ :‬موارد ابتال به سل تا سال ‪ ۲۰۱۹‬با بیماری یابی فعال ما‬ ‫افزایش داشت و درمان نیز به همان صورت بود و موفقیت در درمان افزایش پیدا کرد؛ اما از‬ ‫ان سال موارد ابتال در کشور ما هم کاهش پیداکرده و ‪ ۲۰‬درصد تشخیص از سال‪ ۲۰۱۹‬کاسته‬ ‫شده و‪ ۵۶۶۶‬مورد در سال گذشته تشخیص داده شده که‪ ۱۸‬درصد ان غیرایرانی بودند که به‬ ‫ان ها نیز خدمات درمانی ارائه شد‪ .‬او در ادامه گفت‪ :‬سیستان و بلوچستان به ویژه شهر زابل‬ ‫و استان گلستان بیشترین موارد تشخیص سل را داشتند‪ .‬تمهیداتی که در برنامه سل صورت‬ ‫گرفتهو رایگانبودنتشخیصسلموجب کنترلاینبیماریشد‪.‬اینوضعیتدر دنیاهمبه‬ ‫همین گونه است و ‪ ۷.۱‬میلیون نفر در ‪ ۲۰۱۹‬تشخیص بیماری سل ثبت شد که در سال‪۲۰۲۰‬‬ ‫کاهش یافت‪ .‬این نشان می دهد که بیماریابی دستخوش اسیب شده است؛ یعنی افرادی‬ ‫مبتال هستند اما بیماری ان ها تشخیص داده نشده است‪ .‬گویا در ارتباط با بیماری سل گاوی‬ ‫گفت‪ :‬اماری در این زمینه نداریم که چند درصد سل در کشور سل گاوی است اما می دانیم‬ ‫در کشورمان وجود دارد‪ .‬ما ارتباط خوبی با سازمان دامپزشکی داریم که یکی از اقدامات ان‬ ‫پیشگیری از سل گاوی در دام های اهلی است‪ .‬اگر ما اطالعات خاصی از موارد ابتالی سل‬ ‫داشــته باشــیم ان را به سازمان دامپزشکی اطالع می دهیم و همه دام ها را موردبررسی قرار‬ ‫می دهند‪ .‬او در ارتباط با واکسن سل گفت‪ :‬واکسنی که استفاده می کنیم برای کودکانی است‬ ‫که تازه متولدشده اند‪ ،‬این واکسن برای افراد بزرگ سال نیست و لزومی هم نیست واکسینه‬ ‫شوند‪.‬اینواکسن هاتولیدانستیتو پاستور و یکیاز بهترینواکسن هایدنیاست‪،‬درخواست‬ ‫مجوز برای صادرات ان هم گرفته شده است‪ .‬گویا در ارتباط با بیماری سل نهفته گفت‪ :‬اگر‬ ‫بررسی کنند ممکن است همه ما باکتری وارد بدنمان شده باشد‪ ،‬اما وارد شدن باکتری به‬ ‫بدن ما نشان نمی دهد ما مبتالبه سل هستیم‪ ،‬بلکه نشان از ابتال به عفونت سل دارد‪ .‬او در‬ ‫ارتباط با موج ششم کرونا گفت‪ :‬درمورد موج ششم پیش بینی مبنی بر این است که احتمال‬ ‫ان وجود دارد و هرچه جلو می رویم به دلیل نزدیک شدن به فصل سرما و رفتن دانش اموزان‬ ‫و دانشجویان به مدرسه و دانشگاه باعث می شود موارد ابتال به وجود بیاید‪ .‬گویا افزود‪ :‬اگر‬ ‫موج پنجم با این شدت بود دو عامل داشت‪ ،‬اوال با سویه جدیدی از کرونا مواجه بودیم‬ ‫یعنی دلتا که چندین برابر قدرت سرایت و بیماری زایی ان بیشتر بود‪ .‬در موقعی که این موج‬ ‫شروع شد هنوز واکسیناسیون در کشور ما اینگونه نبود‪ .‬بیش از یک میلیون دوز در روز در دو‬ ‫ماهتزریق شده کهباعثمی شودمواردابتال کاهشپیدا کند؛امااگر تصور شودفقطواکسن‪،‬‬ ‫کرونارا کنترلمی کنداشتباهاست‪،‬در کنارشرعایتتوصیه هایبهداشتیبهخصوصرعایت‬ ‫اســتفاده از ماســک‪ ،‬شستشوی دســت ها‪ ،‬عدم حضور در اجتماعاتی که ضرورتی برای ان‬ ‫نیستو عواملدیگر موثر هستند‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد کودکان جهان‬ ‫سوءتغذیهشدیددارند‬ ‫مدیرکلدفتر بهبودتغذیهجامعهوزارتبهداشت‪،‬درمانو اموزشپزشکیاعالم کرد‪۳۰:‬‬ ‫درصد کودکانجهانسوءتغذیهشدیددارندو‪ ۴۱‬میلیوننفر در دنیادر معرضقحطیشدید‬ ‫هستند‪.‬به گزارشفارس‪،‬زهراعبداللهی گفت‪:‬بیشاز ‪ ۳‬میلیاردنفر (حدود‪ ۴۰‬درصدجمعیت‬ ‫جهان) توانایی تهیه رژیم غذایی ســالم را ندارند‪ .‬بر اســاس براوردهای اخیر ‪ ۴۱‬میلیون نفر‬ ‫در ‪ ۴۳‬کشور جهان در معرض خطر قحطی هستند‪ .‬در سال ‪ ،۲۰۱۹‬این رقم ‪ ۲۷‬میلیون نفر‬ ‫بود‪ .‬او افزود‪ :‬بیش از دو میلیارد نفر مبتالبه اضافه وزن و چاقی هستند به دلیل الگوی غذایی‬ ‫غلطو کم تحرکی‪.‬ساالنه‪ ۴.۳‬میلیوننفر بزرگ سالدر اثر چاقیدر جهانمی میرند‪.‬عالوهبر‬ ‫این ‪ ۴۴‬درصد بار دیابت‪ ۲۳ ،‬درصد بار بیماری ایسکمیک قلبی و ‪ ۷‬تا ‪ ۴۱‬درصد سرطان ها‬ ‫مربوطبهچاقیاست‪.‬او ادامهداد‪ ۱۴:‬درصدموادغذاییدر دنیاطیکاشت‪،‬برداشت‪،‬ذخیره‬ ‫و حمل ونقل از بین می رود و ‪ ۱۷‬درصد مواد غذایی هم توســط مصرف کننده هدر می رود‪.‬‬ ‫جمعیت شهری در جهان‪ ۵۵‬درصد افزایش یافته است که تا سال‪ ۲۰۵۰‬به‪ ۶۸‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫مدیرکلدفتر بهبودتغذیهجامعه گفت‪:‬در سال‪ ۲۰۲۰‬بین‪ ۷۲۰‬تا‪ ۸۱۱‬میلیوننفر با گرسنگی‬ ‫مواجهشدند‪.‬اینامار نسبتبهسال‪ ۱۶۱،۲۰۱۹‬میلیوننفر بیشتر شدهبود‪.‬حداقل‪ ۳۰‬درصد‬ ‫کودکان دنیا از سوءتغذیه شدید رنج می برند‪ .‬عبداللهی افزود‪ :‬نقش غذا و چگونگی تغذیه‬ ‫افرادیکجامعه در سالمت‪،‬بار بیماری و کاراییوارتباطانباتوسعهاقتصادیطیتحقیقات‬ ‫وسیعجهانیبهاثباترسیدهو نشانداده شدهاست کهسرمایه گذاریدر تامینغذایسالمو‬ ‫سالمتتغذیه ایمردمنه تنهاباصرفهواقتصادیاستبلکهاز ضروریاتغیرقابل اجتنابملی‬ ‫بشمار می رود‪ .‬عبداللهی ادامه داد‪ :‬روز جهانی غذا‪ ۲۰۲۱‬در دومین سال همه گیری کووید‪۱۹‬‬ ‫و اثار گسترده ان در جهان با شعار اینده ما حاصل اقداماتی است که امروز انجام می دهیم‪.‬‬ ‫تولیدبهتر‪،‬تغذیهبهتر‪،‬محیطبهتر و زندگیبهتر برگزار می شودو به کشورهایجهانهشدار‬ ‫می دهد که با توجه به تبعات اقتصادی کرونا‪ ،‬خشکسالی و تغییرات اب و هوایی و افزایش‬ ‫قیمتموادغذاییبایدبرایجلوگیریاز افزایشناامنیغذاییو سوءتغذیهدر سال هایاتی‬ ‫برایایجادیکسیستمپایدار تامینغذابرنامه ریزیکنند‪.‬اوافزود‪:‬در اخرینگزارشفائو(‪)۲۰۲۰‬‬ ‫«امنیتغذاییو تغذیهدر جهان»‪،‬به عنوانزنگخطریجدیبرایبشریتو رهبرانجهانی‬ ‫به صدا درامده است‪ .‬این گزارش با اشاره به ده ها میلیون نفر که در پنج سال گذشته به تعداد‬ ‫افراد گرسنه و دچار سوءتغذیه مزمن افزوده شده است‪ ،‬نشان می دهد که شمار گرسنگان و‬ ‫افرادمبتالبهسوءتغذیهو فقر مزمنغذاییدر جهان کماکاندر حالافزایشاستو این روند‬ ‫باشرایطموجودبه ویژهباظهور عالم گیر کووید‪ ۱۹‬تسریع می شود‪.‬او اظهار داشت‪:‬اینگزارش‬ ‫بیانگر اناست کهدر سال‪ ۲۰۲۰‬بین‪ ۷۲۰‬تا‪ ۸۱۱‬میلیوننفر در جهانبا گرسنگیمواجهبودند‬ ‫کهنسبتبهسال‪،۲۰۱۹‬بهمعنی‪ ۱۶۱‬میلیوننفر بهافراد گرسنهدر جهانافزودهشد‪.‬مدیرکل‬ ‫دفتر بهبود تغذیه جامعه گفت‪ :‬مطابق این گزارش‪ ،‬جهان برای محو گرسنگی تا سال‪۲۰۳۰‬‬ ‫در مسیر پیش بینی شدهو روندمطلوبحرکتنمی کندو علی رغمبرخیپیشرفت ها‪،‬بیشتر‬ ‫شاخص هادر دستیابیبهاهدافتغذیه ایجهانیناامیدکنندهاست‪.‬عبداللهیافزود‪:‬امنیت‬ ‫غذایی و کیفیت تغذیه‪ ،‬در بین اسیب پذیرترین گروه های جمعیتی به دلیل اپیدمی همه گیر‬ ‫کووید‪ ۱۹‬و تاثیرات منفی ا ن در ابعاد اقتصادی و اجتماعی‪ ،‬تشدید خواهد شد و اثرات بسیار‬ ‫مخربیبر دستاوردهایمبارزهباگرسنگیدر سهدههگذشتهخواهدداشت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
روزنامه رویداد امروز 1259

روزنامه رویداد امروز 1259

شماره : 1259
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!