روزنامه رویداد امروز شماره 1183 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1183

روزنامه رویداد امروز شماره 1183

روزنامه رویداد امروز شماره 1183

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اکتبر ‪2021‬‬ ‫‪ 05‬ربیع االول ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1183‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫روشنفکران کسانی هستند که در جایگاه دیده بانی به رصد مسائل جامعه می پردازند‪ ،‬به موقع درباره اسیب ها هشدار می دهند‬ ‫و برای رفع ان ها راهکار ارائه می دهند‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫در اختتامیهجشنواره تئاتر کودک و‬ ‫نوجوانباغچه بانتاکیدکرد‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫رویاد د ارذبایجانشرقی‬ ‫‪ /‬شماره ‪1183‬‬ ‫سیاست‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫شهردار اصفهان‪:‬‬ ‫در چرخه تحول به دنبال‬ ‫بهبودهستیم‬ ‫‪02‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫وقوع زمین لرزه های پیاپی در شــهر قلعه خواجه مرکز اندیکا و بخش چلو این شهرســتان‬ ‫از هفته گذشــته موجب تخریب صددرصدی تعدادی واحد مســکونی شــد‪ .‬امداد رسانی‬ ‫نیروهای هالل احمر و بسیج سازندگی سپاه ولی عصر(عج) خوزستان در مناطق زلزله زده‬ ‫شهرستان اندیکا ادامه دارد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.‬‬ ‫‪com‬‬ ‫‪info@ruyda‬‬ ‫‪diran.com‬‬ ‫در تبریز نسبت‬ ‫جرائم‬ ‫سطح وقوع کشوری کمتر است‬ ‫به میانگین‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫معادلهچندمجهولی‬ ‫لیستاستقالل‬ ‫تبریز به مناسبت‬ ‫هرداری‬ ‫برنامههای ش کودک برگزار میشود‬ ‫هفته ملی‬ ‫راسرینمایش کودک‬ ‫دائمیجشنوارهس‬ ‫رخانه‬ ‫مصممبهایجاددبی در استانهستیم‬ ‫عکس ‪ :‬علی معرف ‪/‬ایرنا‬ ‫باری از پایانه مرزی‬ ‫نقلیه‬ ‫تردد وسایل درصد افزایش یافت‬ ‫جلفا ‪۱۸‬‬ ‫رتباطنزدیکبین‬ ‫ایجادا‬ ‫اورزیضروریاست‬ ‫زیر بخشهای کش‬ ‫سطحاستانداردهای‬ ‫دهایاقامتی‬ ‫واح‬ ‫برای رفع‬ ‫مشکل موازی کاری‬ ‫بوته گل پاییزه‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫کاشت‬ ‫در تبریز‬ ‫دبیری اندیشیده شود‬ ‫در حوزه فرهنگ ت‬ ‫ اسکو به شبکه‬‫یلخچی‬ ‫کمربندی ا کشور متصل شد‬ ‫ازادراهی‬ ‫گــزارش‬ ‫قسطخانه هایطرح‬ ‫مصممبهایجاددبیرخانه‬ ‫دائمیجشنوارهسراسری‬ ‫نمایشکودک‬ ‫در استانهستیم‬ ‫جهشمسکنچقدراست؟‬ ‫«تجدید اگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان»‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی شماره ‪RND-9818226-MM‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مجوز‪۱۴۰۰-۴۳۲۵ :‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی خریدکابل ارمر دار زیرزمینی ‪ ،‬به شماره‬ ‫شرکت پاالیش نفت‬ ‫‪ RND-9818226-MM‬و شماره فراخوان ‪2000092447000094‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان‬ ‫امام خمینی (ره) شازند ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)‬ ‫به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شــد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت‬ ‫گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ‪ 1400/07/24‬می باشد‪ .‬اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی‬ ‫کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد برای مناقصه گران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪ 15:00 :‬روز شنبه تاریخ ‪1400/08/15‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ 14:00 :‬روز شنبه تاریخ ‪1400/08/01‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪:‬‬ ‫ادرس‪:‬اراک‪ -‬کیلومتر ‪ 20‬جاده بروجرد‪ -‬سه راهی شازند‪ -‬اداره تدارکات کاال‪ -‬اتاق ‪118‬تلفن‪ 33492833 :‬و ‪086-33492840‬‬ ‫ردیف‬ ‫«تجدید اگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان»‬ ‫براورد هزینه‬ ‫شرح مختصر کاال‬ ‫‪RND-9818226-MM‬‬ ‫مقدار‪/‬تعدادعمومی شماره‬ ‫برگزاری تجدید مناقصه‬ ‫شماره مناقصهفراخوان ارزیابی کیفی جهت‬ ‫انجام موضوع مناقصه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند‬ ‫اول‬ ‫نوبت‬ ‫ارجاع کار (ریال)‬ ‫شماره مجوز‪۱۴۰۰-۴۳۲۵ :‬‬ ‫پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی خریدکابل ارمر دار زیرزمینی ‪ ،‬به شماره‬ ‫شرکت‬ ‫‪RND-9918226-MM‬‬ ‫‪ 4‬قلم‬ ‫زیرزمینی‬ ‫ارمردار‬ ‫‪ RND-9818226-MM‬وکابل‬ ‫خرید‬ ‫‪1‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت‬ ‫‪2.437.500.000/‬فراخوان‬‫‪48.750.000.000/‬دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری‬‫‪2000092447000094‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫فراخوان‬ ‫شماره‬ ‫(تجدید مناقصه)‬ ‫امام خمینی (ره) شازند ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شــد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ‪ 1400/07/24‬می باشد‪ .‬اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی‬ ‫شناسه اگهی‪1204208 :‬‬ ‫عمومیشد‪.‬‬ ‫ارسال خواهد‬ ‫کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد برای مناقصه گران‬ ‫شرکت پاالیش نفت امام خمینی (ره) شازند‬ ‫روابط‬ ‫ادرس اینترنتی‪WWW.IKORC.IR :‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪ 15:00 :‬روز شنبه تاریخ ‪1400/08/15‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ 14:00 :‬روز شنبه تاریخ ‪1400/08/01‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪:‬‬ ‫ادرس‪:‬اراک‪ -‬کیلومتر ‪ 20‬جاده بروجرد‪ -‬سه راهی شازند‪ -‬اداره تدارکات کاال‪ -‬اتاق ‪118‬تلفن‪ 33492833 :‬و ‪086-33492840‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫اب ارمغان ابادانی است ‪ ،‬ابادانی را بیشتر کنیم‬ ‫شرح مختصر کاال‬ ‫مقدار‪/‬تعداد‬ ‫براورد هزینه‬ ‫انجام موضوع مناقصه (ریال)‬ ‫خرید کابل ارمردار زیرزمینی‬ ‫‪ 4‬قلم‬ ‫‪48.750.000.000/-‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫‪RND-9918226-MM‬‬ ‫‪07‬‬ ‫خریدهایجدیدفرهادمجیدی‬ ‫باید زیر ‪ 23‬سال باشند‬ ‫شنبه ‪ 20‬مـهر‬ ‫کرد‪ :‬سطح وقوع‬ ‫سه‬ ‫کودک و نوجوان‬ ‫شــرقی بیان‬ ‫ـبت بــه میانگیــن‬ ‫جشنواره تئاتر‬ ‫جرائــم نسـ‬ ‫نیــروی انتظامی‬ ‫اسالمی در اختتامیه‬ ‫فرمانــده‬ ‫شدت پایین است‬ ‫کشوری به‬ ‫شــرقی بابیــان‬ ‫فرهنگ و ارشاد‬ ‫اذربایجــان‬ ‫مــردم شــریف‪،‬‬ ‫بان تاکید کرد‪:‬‬ ‫کــه علــت ان‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫وزیر‬ ‫ـطح وقــوع جرائــم‬ ‫باغچه‬ ‫نجیــب تبریــز‬ ‫اینکــه سـ‬ ‫متمــدن و‬ ‫ـبت بــه میانگین‬ ‫از ‪ 61‬میلیون‬ ‫در تبریز نسـ‬ ‫کنــار ان وجــود‬ ‫توزیع بیش‬ ‫حسینعبدی‬ ‫هســتند و در‬ ‫شــدت پاییــن‬ ‫کشــوری به‬ ‫جامعه موجب‬ ‫سوخت در بخش‬ ‫روحانیــت در‬ ‫ـت‪ :‬دستفروشــی‬ ‫لیتر‬ ‫وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫اســت‪ ،‬گفـ‬ ‫مردم شده است‪.‬‬ ‫ـغل محســوب‬ ‫خودکنترلی‬ ‫صنایع استان‬ ‫در دنیــا شـ‬ ‫شــهرهای امن کشور‬ ‫ـکاری شــهرداری‬ ‫شــهر ما یکی از‬ ‫امیدواریــم بــا همـ‬ ‫کنیم‪ .‬اســتان و‬ ‫ـرای این موضوع در‬ ‫میشــود و‬ ‫پخشفراوردههای‬ ‫شهر را ساماندهی‬ ‫مولفههایی که بـ‬ ‫مدیر شرکتملی‬ ‫ـان‬ ‫تبریز دستفروشـ‬ ‫در اســت و‬ ‫روحاللهی‪،‬‬ ‫و کشــف جرائم‬ ‫ـالمی در اییــن‬ ‫بیشاز ‪ 61‬میلیون‬ ‫حســین عبــدی‬ ‫گیرند‪ ،‬ســطح وقوع‬ ‫ـگ و ارشــاد اسـ‬ ‫علی اذربایجانشرقیاز توزیع‬ ‫ـزارش ایســنا‪ ،‬ســردار‬ ‫وزیــر فرهنـ‬ ‫از نظــر می‬ ‫کــرد‪ :‬در بحــث‬ ‫ـی تئاتر کــودک و‬ ‫نفتیمنطقه‬ ‫بــه گـ‬ ‫طی ‪ 5‬ماه اول سال‬ ‫رئیــس و جمعــی‬ ‫ـدی خاطرنشــان‬ ‫ـتین جشــنواره ملـ‬ ‫بخش صنایع استان‬ ‫شــهردار تبریــز‪،‬‬ ‫هســتند‪ .‬عبـ‬ ‫پایانــی نخسـ‬ ‫مردم میتوانند در‬ ‫دیــدار بــا‬ ‫فــت‪ :‬اذربایجان‬ ‫لیتر نفتگاز در‬ ‫امروز‪ ،‬روحاللهی مدیر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پلیس‬ ‫بــان در مرنــد گ‬ ‫ــانی هوشــمند‪،‬‬ ‫شورای اسالمی شهر‬ ‫رویداد‬ ‫باغچه‬ ‫س‬ ‫گزارش‬ ‫ر‬ ‫خدمت‬ ‫جاری خبر داد‪ .‬به‬ ‫نوجــوان‬ ‫کنند و همچنین‬ ‫فرهنــگ و هنــر‬ ‫اعضای‬ ‫نامگذاری سال ‪1400‬‬ ‫امســال هفته‬ ‫خودرو را ترخیص‬ ‫کانــون جوشــش‬ ‫منویات رهبری و‬ ‫هوشــمند‪ ،‬امنیت پایدار‪ ،‬شــعار فرمایشات خانه خود‬ ‫شــرقی همــواره‬ ‫منطقه با اشاره به‬ ‫حداقــل رســاندیم‬ ‫صفحــات تاریــخ‬ ‫مانع زدایی ها افزود‪:‬‬ ‫ـمارهگذاری را بــه‬ ‫است که برگرفته از‬ ‫ــت و در تــورق‬ ‫تولید‪ ،‬پشتیبانیها و‬ ‫ایــران بــوده اس‬ ‫امسال فراینــد شـ‬ ‫نیروی انتظامی‬ ‫ـگیری نیــز بهصــورت‬ ‫حــاظ تمدنی و‬ ‫با عنوان سال‬ ‫بیش از ‪ 61‬میلیون‬ ‫وی افزود‪ :‬در پیام‬ ‫یــن نقطــه بــه ل‬ ‫جرائــم و پیشـ‬ ‫از تولید و صنایع‬ ‫رهبر انقالب است‪.‬‬ ‫ا‬ ‫اســالمی‪،‬‬ ‫امنیت و کنتــرل‬ ‫راستای حمایت‬ ‫یاداور شد‪ :‬حوزه‬ ‫ـزارش رویــداد امروز‪،‬‬ ‫ایــران‬ ‫طی‪ 5‬ماه اول سال‬ ‫در‬ ‫انتظامی ســتون فقرات‬ ‫انجام میشود‪ .‬وی‬ ‫میدرخشــد‪ .‬به گـ‬ ‫بخش کشاورزی استان‬ ‫اشاره هوشمند‬ ‫رهبــری‪ ،‬نیروی‬ ‫فرهنگــی‬ ‫شــهرداری باید‬ ‫ـد بر این مطلب‬ ‫لیتر نفتگاز در‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫بحث کرونا نیز‬ ‫اهمیت باالیی دارد و‬ ‫اســماعیلی با تاکیـ‬ ‫است‪ .‬مدیر منطقه‬ ‫معرفی شد که در‬ ‫محمدمهدی‬ ‫هم در شــهری‬ ‫اجتماعی و همچنین در‬ ‫جاری توزیعشده‬ ‫صــور و محدود‬ ‫کشور‬ ‫موانع موجود و‬ ‫چقدر فعال بــود؛‬ ‫فرهنگ و هنر مح‬ ‫حداقل رســاندن‬ ‫خدمات فرهنگی‪،‬‬ ‫نــد که ایــن نیرو‬ ‫ـوزه‬ ‫به‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫با‬ ‫پلیس باشد‪ ،‬اما ما‬ ‫ـث ترافیک در‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫افـ‬ ‫تاکید بر صرفهجویی‬ ‫کرد‬ ‫در ادامه‬ ‫نیست و تمدن و‬ ‫خدمات ایجابی‪ ،‬یار‬ ‫احتــکارات‪ ،‬هم بحـ‬ ‫سایر ادارات مرتبط و‬ ‫مرزهای جغرافیایی‬ ‫بحث کشــف‬ ‫ســتاد بحث‬ ‫شــی از مشکالت‬ ‫تا اسیای مرکزی‬ ‫هماهنگی با‬ ‫به‬ ‫از شــاخصهای‬ ‫ـم تمام مصوبات‬ ‫و این فاصله نا‬ ‫وسیعی از مرز چین‬ ‫ـیلی و صیانــت‬ ‫محدودیتهــا و هـ‬ ‫فاصلهداریم‬ ‫ایرانی حوزه‬ ‫انرژیهــای فسـ‬ ‫شــامل میشــود‬ ‫صنایع نسبت به‬ ‫انتظامــی عملیاتــی‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫اذربایجــان و هنر‬ ‫جنوب خلیجفارس را‬ ‫توزیع نفتگاز بخش‬ ‫توســط نیــروی‬ ‫سیستم است‪.‬‬ ‫گاه غنی فرهنگــی‬ ‫و قفقاز و‬ ‫کرونــا کــه‬ ‫زیســتمحیطی‬ ‫گــرش ما مرزها و‬ ‫درصد رشــد داشــته‬ ‫انتظامی اذربایجان‬ ‫مرنــد جلــوه‬ ‫زندهیاد باغچهبان‬ ‫انقالب اســالمی‪ ،‬ن‬ ‫ـال قبل بیش از ‪13‬‬ ‫نقاط ایران اســالمی‬ ‫فرمانده نیروی‬ ‫هنرمند پرور اســت؛ و‬ ‫و در صــدور‬ ‫مدت مشــابه سـ‬ ‫میشــود‪.‬‬ ‫حوزه فرهنگی و‬ ‫هنری در اقصی‬ ‫مصرفکنندهفراورده‬ ‫ـه بــه خیز و‬ ‫ایــن فقید انس‬ ‫ــی نبوده‪ ،‬بلکه‬ ‫فرهنگــی و‬ ‫یاداور شد‪:‬صنایع‬ ‫ایران بــا نــام و یاد‬ ‫ــت و ایــن توجـ‬ ‫سرحدات سیاس‬ ‫فرهنگ و هنری‬ ‫است‪.‬روحاللهی‬ ‫ـت‪ .‬وی تصریح‬ ‫تمرکزگرایــی اس‬ ‫حضوری‪ ،‬جهت ثبت‬ ‫نیــز کــه همــه‬ ‫ـی برای ارتقــای‬ ‫جشنواره تئاتر کودک‬ ‫مطــرح بوده اسـ‬ ‫ما و پرهیــز از‬ ‫ــود تا هویتها‬ ‫و گامهــای مهمـ‬ ‫توانند بدون مراجعه‬ ‫تمدنــی همواره‬ ‫همین شهر است و‬ ‫وی افزود‪ :‬ملت‬ ‫ســط داده میش‬ ‫اصلی و پایگاههای‬ ‫نفتگاز می‬ ‫خدماتسوخترسانی‬ ‫ــته خواهد شد‪.‬‬ ‫نیز دارند از‬ ‫دادن ظرفیتهای‬ ‫نقاط مختلف ب‬ ‫اذربایجان شرقی از نقاط‬ ‫سوختو استفادهاز‬ ‫ـت منطقه برداش‬ ‫شناخته و به دیگران‬ ‫مجالی براى نشان‬ ‫ـوار پیوند قلبی و‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ـالمی اسـ‬ ‫درخواست‬ ‫اطالعات بانکی خود‬ ‫اســتعدادهای خود را‬ ‫به نام وى‪،‬‬ ‫همســایه و همجـ‬ ‫سرزمین ما است‪.‬‬ ‫انقالب فرهنگی‬ ‫سهمیه تخصیصی‬ ‫ـم فرهنگی و هنری جمهوری اسـ تقویت بــا ملتهای‬ ‫که مبنا و و‬ ‫دختران و پسران‬ ‫عضو شــورای عالی‬ ‫برای دریافت‬ ‫مشــترکی داریم‬ ‫مهـ‬ ‫درخواست فراوردههای‬ ‫عظیم هنرى‬ ‫ــرای گســترش و‬ ‫دائمی جشــنواره‬ ‫قرانخوانــی ویژه‬ ‫عاطفی دارد و ما زبان‬ ‫بشناسانیم‪.‬‬ ‫ایــن ظرفیــت ب‬ ‫ـودک و نوجــوان‬ ‫مربوطه در سامانه‬ ‫جــاد دبیرخانــه‬ ‫و مســابقه‬ ‫و حوزه متعالی‬ ‫و بایــد از‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫اسماعیلی‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫بخش‬ ‫ت‬ ‫ای‬ ‫اللهی‬ ‫تئا‬ ‫از‬ ‫ـنواره‬ ‫اســماعیلی‬ ‫است‬ ‫روح‬ ‫در‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫‪)newtejaratasan‬ثبتکنند‪.‬‬ ‫ـت تــا ‪ ۱۲‬ســال‪،‬‬ ‫هنر اســتفاده شـ‬ ‫فرهنگ و تمدن‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ج‬ ‫شــرقی حمایــت‬ ‫ـی ظرفیتهــای‬ ‫کــودکان هفـ‬ ‫اقتصاد فرهنگ و‬ ‫کشورمان محور ان‬ ‫در اذربایجــان‬ ‫با جنگ و تجاوز‬ ‫فرهنگــی و‬ ‫نفتی(‪.niopdc.ir‬‬ ‫ــی بــرای معرفـ‬ ‫ضــه ســوخت گاز‬ ‫باغچهبــان‬ ‫و تمدن نسبتی‬ ‫های مهم اقتصادی‬ ‫مجموعه نمایش‬ ‫معــاون‬ ‫باغچهبــان محل‬ ‫یــگان کــودکان‬ ‫ـش ‪ 3‬درصــدی عر‬ ‫که با حفظ همه‬ ‫و فخیم فرهنگ‬ ‫اشاره به ظرفیت‬ ‫عضویــت را‬ ‫امیدواری کرد ایجاد یک‬ ‫جاری و ســاری اســت‬ ‫شــهردار تبریــز‬ ‫همچنیــن از افزایـ‬ ‫هنری منطقه است‬ ‫این حوزه میتواند‬ ‫جایگاههای ســی‬ ‫با‬ ‫دســتور کار قرار‬ ‫دهند و اظهار‬ ‫ـه فرهنگســراها‬ ‫بهمثابــه ابی زالل‬ ‫اجتماعــی‬ ‫فرهنگ و هنر گفت‪:‬‬ ‫فرهنگی و‬ ‫ماهه ســال جاری در‬ ‫شهرســتان مرند در‬ ‫در کتابخانـ‬ ‫خود را نمایش می‬ ‫براورده کند نــدارد و‬ ‫های هفته ملی‬ ‫در حوزه‬ ‫طبیعــی در پنج‬ ‫منطقه ضمن اشــاره به‬ ‫ســینمایی در‬ ‫ـواره مشــهود اســت‪ .‬وزیر فرهنگ چارچوبها هنر اصیل‬ ‫گفت‪ :‬برنامه‬ ‫انتظارات مسئوالن را‬ ‫گفتگو بــا کودکان‬ ‫جشــنوارههایی‬ ‫و تاثیــر ان همـ‬ ‫ـتان خبــر داد‪ .‬مدیر‬ ‫و دیــدار و‬ ‫نیازهای ارزی و‬ ‫راهبردهای دولت‬ ‫ـعار «حال خوش‬ ‫توجه به چنین‬ ‫انجام شــود‪ .‬وزیر‬ ‫ان جــی اسـ‬ ‫راستایجایگزینی‬ ‫ـالمی با اشــاره به‬ ‫کــودک با شـ‬ ‫نیاز به پرورش و‬ ‫مــادر و کــودک‬ ‫گفت‪ :‬گیرد‪.‬‬ ‫حوزه ریلگذاری‬ ‫مسئولینمنطقهدر‬ ‫در و ارشــاد اسـ‬ ‫عضــو خانــه‬ ‫و ارشاد اسالمی‬ ‫احمد حمیدی‬ ‫و باید در این‬ ‫دولت مردمی مبتنی‬ ‫خــوش زندگی»‬ ‫اهتماممدیریتو‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بخشهای مختلف‬ ‫است‪ .‬وزیر فرهنگ‬ ‫کــودک‪ ،‬رنگ‬ ‫تاکید کرد‪ :‬نگرش‬ ‫برنامههــای مراکــز‬ ‫ارشــاد اســالمی‬ ‫سوخت مایع در‬ ‫بــزرگ بیشتر‬ ‫نگاه سیزدهم‪،‬‬ ‫ازجملــه‬ ‫مراکز فرهنگی‬ ‫فرهنــگ و‬ ‫گاز طبیعی بجای‬ ‫و ظرفیتهــای‬ ‫سال ‪ 1400‬مصرف‬ ‫ـردی حوزه فرهنگ‬ ‫تــا ‪ ۲۲‬مهر در‬ ‫مناســبت هفته‬ ‫اســتعدادها‪ ،‬نمادهــا‬ ‫پنجماهه نخســت‬ ‫ریزی و ســند راهبـ‬ ‫شــهرداری تبریــز به‬ ‫یــز بــا رعایــت‬ ‫شــده است بــر‬ ‫مصرف گفت‪ :‬در‬ ‫ـتان بیش از ‪296‬‬ ‫ـود‪ .‬فرهنگــی‬ ‫شــهرداری تبر‬ ‫برنامه اذربایجان شــرقی و تبریز‬ ‫االســالم حمیدی‬ ‫بخش حملونقل اسـ‬ ‫برگــزار میشـ‬ ‫ـودک اســت‪ .‬حجت‬ ‫ویژهای به‬ ‫ســی ان جی در‬ ‫ــای بهداشــتی‬ ‫مدت مشابه در‬ ‫اذربایجانشرقی‪:‬‬ ‫ـالم ملــی کـ‬ ‫ـگاه ویــژه کودک‪،‬‬ ‫پروتکله‬ ‫بوده که نسبت به‬ ‫ـروز‪ ،‬حجتاالسـ‬ ‫استاندار‬ ‫خـــبر‬ ‫برپایــی نمایشـ‬ ‫میلیون مترمکعب‬ ‫ـزارش رویــداد امـ‬ ‫داشته است‪ .‬مدیر‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫ســتر بــا موضوع‬ ‫بــه گـ‬ ‫ــن خبــر اظهــار‬ ‫میزان ‪ 3‬درصد رشد‬ ‫ـپ و طراحی پو‬ ‫ـدی بــا اعــالم ای‬ ‫سال گذشته به‬ ‫اهمیت توسعه صنعت‬ ‫ســاخت کلیـ‬ ‫احمــد حمیـ‬ ‫کودک با محوریت‬ ‫کــودک باهدف‬ ‫اذربایجان شرقی بابیان‬ ‫برپایی جشنهای‬ ‫هــای هفته ملی‬ ‫زیستمحیطی ناشی‬ ‫منطقه‬ ‫بــه کودک‪،‬‬ ‫کــرد‪ :‬برنامه‬ ‫مسابقات مختلف‬ ‫کاهش االیندههای‬ ‫کــودکان و توجــه‬ ‫های شــهروندی و‬ ‫سی ان جی و‬ ‫ســطح اگاهــی‬ ‫افزود‪ ،‬هماکنون طرح‬ ‫خالقیت‪ ،‬اموزش‬ ‫برنامههــای مراکــز‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ارت‬ ‫ـیلی‬ ‫سـ‬ ‫کودکان‪ ،‬تقویت‬ ‫مجــازی از دیگــر‬ ‫نظران‪ ،‬حوزه تمدنی‬ ‫از مصرف ســوختهای ف عمومی باری و مسافری‬ ‫حقوق شهروندی‬ ‫کــز هنــری و‬ ‫هفته ملی کودک‬ ‫به گفته صاحب‬ ‫ســالمت انهــا در مرا‬ ‫رایگان خودروهای‬ ‫وی ادامه داد‪:‬‬ ‫شهرداری تبریز در‬ ‫کیلومتری از شمال‪،‬‬ ‫ملی تبدیل‬ ‫اجرا بوده و مالکین‬ ‫شــاط و حفــظ‬ ‫وی فرهنگی‬ ‫تحقــق اهداف‬ ‫تا شعاع دو هزار‬ ‫در اســتان در حال‬ ‫ن‬ ‫برگزار میشود‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬در راســتای‬ ‫ایران اسالمی‬ ‫است و این تمدن و‬ ‫به ســی ان جی‬ ‫شــهرداری تبریز‬ ‫در سایت‪GCR.‬‬ ‫از اســت‪.‬وی‬ ‫گسترده‪ ،‬جذاب‬ ‫فرهنگی‬ ‫و غرب گسترده‬ ‫توانندباثبتنام‬ ‫به ایندهســازان‬ ‫هفته‪ ،‬برنامههای‬ ‫شرق‬ ‫خودروهایمذکور می‬ ‫جنوب‪،‬‬ ‫تاریخایران‪،‬هیچگاه‬ ‫اینکه نشاطبخشــی‬ ‫دوگانهسوز کردن‬ ‫هفته شعار این‬ ‫ـده اســت کــه بــا‬ ‫باعثشده کهدر طول‬ ‫بابیان‬ ‫نوبت نسبت به‬ ‫این معاونت در‬ ‫گفت‪:‬مصممبهایجاد‬ ‫تــدارک دیدهشـ‬ ‫‪ niopdc.ir‬و دریافت‬ ‫فرهنگ‬ ‫ترین اولویتهای‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬در‬ ‫و متنوعــی‬ ‫کشور خارجینباشد‪.‬‬ ‫اذربایجانشرقی‬ ‫دستگاههای عضو‬ ‫کنند‪ .‬روحاللهی‬ ‫مهم‬ ‫رایگان در حوزه‬ ‫استاندار‬ ‫تحتسیطرههیچ‬ ‫نمایشکودکدر‬ ‫شهرداری تبریز و‬ ‫خــودروی خــود اقدام‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬مشاوره‬ ‫بهگذشتهتاریخی‬ ‫جشنوارهسراسری‬ ‫عرضه گاز طبیعی‬ ‫«شهر مشارکت‬ ‫همچنینبااشاره‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫کودک‬ ‫دبیرخانهدائمی‬ ‫استانداردسازی جایگاههای‬ ‫نقاشی با عنوان‬ ‫برای حمایت از این‬ ‫پورمحمدی‬ ‫هفته ملی کودک‪،‬‬ ‫جشنوارهتئاتر کودک‬ ‫کودک‪ ،‬مسابقه‬ ‫سازمانهای مربوطه‬ ‫خصوص‬ ‫ارشاد نیز‬ ‫کودکان ستاد‬ ‫برگزاری‬ ‫مسائل‬ ‫مستمر و تعامل با‬ ‫استان هستیم و وزیر محمدرضاپورمحمدیدر‬ ‫ـابقه کتابخوانی‬ ‫شهرستانمرند‪ ،‬گفت‪ :‬ارزشمندی است و باید‬ ‫با پیگیریهای‬ ‫یــد تــا خدمــات‬ ‫ایده ال من»‪ ،‬مسـ‬ ‫قولمساعددادند‪.‬‬ ‫شهرستان کار بسیار‬ ‫ـل بــه عمــل میا‬ ‫سراسری نمایش‬ ‫اقدام‬ ‫ـرل و نظــارت کامـ‬ ‫در این‬ ‫بالندگی این هنر‪،‬‬ ‫نخستین جشنواره‬ ‫هــا عرضــه شــود‪.‬‬ ‫کنتـ‬ ‫به فکر توسعه و‬ ‫ایین اختتامیه‬ ‫مطمئنــی در جایگاه‬ ‫ـور وزیر فرهنگ و‬ ‫از دوران کودکی‬ ‫سوخترســانی‬ ‫بــان) که با حضـ‬ ‫باب است که تعداد‬ ‫کــودک (باغچــه‬ ‫ســوخت استان ‪345‬‬ ‫فرهنگ و دانش بود‪.‬‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار‬ ‫جایگاههای‬ ‫در شهرستان مرند‬ ‫سی ان جی است‪.‬‬ ‫ارشــاد اسالمی‬ ‫مربوط به جایگاههای‬ ‫پیشرفتهبا کشورهای‬ ‫‪ 173‬باب ان‬ ‫مقایسه کشورهای‬ ‫واردات و صادرات‬ ‫داشت‪:‬در‬ ‫تاریخ‪،‬جغرافیا‪،‬منابع‬ ‫همین مدت میزان‬ ‫توسعهمیتوانگفت‬ ‫ای داشت‪ :‬در‬ ‫هــزار و ‪ ۶۲‬تــن و‬ ‫در حال‬ ‫تعیینکننده نداشته و‬ ‫حملونقــل جــاده‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫ـرزی نــوردوز ‪۴۲۸‬‬ ‫ـرکل راهــداری و‬ ‫زبان و نژاد نقش‬ ‫از پایانــه مـ‬ ‫خروجی از این پایانه‬ ‫مدیـ‬ ‫طبیعی و‬ ‫نیمه نخست امسال‬ ‫ـرفت و تمدن اســت‪.‬‬ ‫ترانزیــت ورودی و‬ ‫اذربایجان شرقی گفت‪ :‬در‬ ‫های کرونایی‬ ‫فرهنگ‪ ،‬عامل پیشـ‬ ‫پایانه میــزان‬ ‫بوده اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫دانش و‬ ‫بستری‬ ‫سنگینباریعبوریاز‬ ‫هــزار و ‪ ۳۶۰‬تن‬ ‫تعدادوسایطنقلیه‬ ‫خـــبر‬ ‫گذشته مــرزی ‪۹۸‬‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫پزشکی تبریز با اشاره‬ ‫ابخیــزداری کمــک کنــد و‬ ‫مدت مشابه سال‬ ‫حملونقل جادهای‬ ‫درمان دانشگاه علوم‬ ‫مرزی جلفا نسبت به‬ ‫مهر‪ ،‬راهداری و‬ ‫ـوانداری در کنــار‬ ‫ـال میزان واردات و‬ ‫معاون‬ ‫های کرونایــی در‬ ‫رفــت ابهــای‬ ‫ســت‪ .‬بــه گزارش‬ ‫شــود‪ .‬ابخـ‬ ‫نیمه نخست امسـ‬ ‫ـدی امار بســتری‬ ‫میتــوان از هــدر‬ ‫ـد افزایشیافته ا‬ ‫افزایش تولید منجر‬ ‫ـگاران گفت‪ :‬در‬ ‫کاهــش ‪ ۵۰‬درصـ‬ ‫جلفا نیز ‪ ۲۷۵‬هزار‬ ‫‪ ۱۸‬درصـ‬ ‫بهاینترتیــب‬ ‫ـعه این بخش و‬ ‫بیمارانبستریجدید‬ ‫نــدن انهــا بــه‬ ‫گفتوگــو با خبرنـ‬ ‫بــه‬ ‫کاال از پایانه مرزی‬ ‫زیر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫بین‬ ‫تو‬ ‫بازگردا‬ ‫تعداد‬ ‫هماهنگ‬ ‫در‬ ‫داری بهعنــوان یکی‬ ‫اورجعلــی علیــزاده‬ ‫شرقیاعالمکرد‪:‬‬ ‫جلوگیــری و بــه‬ ‫پایانه صادرات‬ ‫ارتباط نزدیک و‬ ‫ترانزیــت ورودی و‬ ‫‪ ۲۰۰‬بیمار رسیده‬ ‫اذربایجان‬ ‫ارتباط موجــود‬ ‫فــزود‪ :‬ابخــوان‬ ‫ـه در این صورت‬ ‫کامیونهایباریاز‬ ‫وی به ایجاد‬ ‫ـن و میــزان کاالی‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬نفر به زیر‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬ا‬ ‫کشــاورزی کرد کـ‬ ‫تاکید و اظهار کرد‪:‬‬ ‫اینکهمیزانتردد‬ ‫پس از بررســی‬ ‫ـال و ‪ ۳۲۰‬تـ‬ ‫روزانه در سطح استان‬ ‫ـزار و ‪ ۷۰۰‬تن بوده‬ ‫کشــاورزی اذربایجان‬ ‫چرخــه تولیــد‬ ‫بابیان‬ ‫مدیریت پایدار اب‬ ‫بخشهای کشاورزی‬ ‫رجایی افزود‪ :‬دزهای‬ ‫مدت مشــابه سـ‬ ‫ابخوانها شده‬ ‫این مــرز ‪ ۲۳۶‬هـ‬ ‫مرکــز تحقیقــات‬ ‫ســازمان جهــاد‬ ‫نوردوز نیز نســبت به‬ ‫از روشهای‬ ‫بهبود وضعیت‬ ‫ایرنا‪ ،‬دکتر روزبه‬ ‫تحقیقــات و اموزش‬ ‫خروجــی از‬ ‫رئیــس‬ ‫تعریفشــده بیــن‬ ‫این مدت مجموع‬ ‫ـار ابخیزداری‬ ‫باعث تقویت و‬ ‫است‪ .‬به گزارش‬ ‫مرزی‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫مراکز تجمیعی‬ ‫و تائیــد در مرکز‬ ‫ـای مناســب و‬ ‫علیزاده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫جلوگیری میکند‪.‬‬ ‫منابــع طبیعی و‬ ‫واکسنهای کرونا در‬ ‫درصد افزایشیافته‬ ‫ـرقی گفــت‪ :‬ابخــوانداری در کنـ جلوگیری و تحقیــق‬ ‫بایــد در پروژههـ‬ ‫فرونشست انها‬ ‫ایرانی است‪.‬‬ ‫کشــاورزی اســتان بــا‬ ‫پایانه مرزی ‪ ۸۱‬هزار‬ ‫گذشــته ‪۶‬‬ ‫اول و دوم تمامی‬ ‫شـ‬ ‫میشود‪ .‬وی اظهار‬ ‫منابــع طبیعــی‬ ‫ابهای موجود‬ ‫دستگاه کامیون‬ ‫پروژههای و از‬ ‫ـتفاده و امــوزش‬ ‫ترددکننده از این ‪۲‬‬ ‫اذربایجان شرقی تزریق‬ ‫کشــاورزی و‬ ‫تواند از هدر رفت‬ ‫مدت‪ ۳۲‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫تواند به اجرای‬ ‫و ‪ ۱۶‬مسافر‬ ‫مناســب مورداسـ‬ ‫هــزار و ‪ ۳۹۴‬نفر‬ ‫چرخــه تولیــد‬ ‫می‬ ‫و بهداشت‬ ‫این‬ ‫ابخیزداری استان می‬ ‫زمان تزریق دز دوم‬ ‫جلفــا و ‪ ۴۸‬هزار‬ ‫بــا برنامهریــزی‬ ‫بوده اســت که ‪۵۹‬‬ ‫باوجود فرارســیدن‬ ‫ـی از پایانه مرزی‬ ‫ـرده و بــه بازگردانــدن اب بــه امروز‪،‬اکبر واقعــی‬ ‫ـش کشــاورزی بــه‬ ‫اند‪ .‬و ‪ ۲۸۱‬نفــر‬ ‫نفر از مرز جلفا‬ ‫و خارجـ‬ ‫کرد‪ :‬متاســفانه‬ ‫کـ‬ ‫اشــخاص به مراکز‬ ‫ـا ترویــج در بخـ‬ ‫ـوردوز تــردد کرده‬ ‫کند‪.‬به گزارش رویداد‬ ‫‪ ۲۱‬هزار و ‪۸۸۷‬‬ ‫قرارگرفتــه و بـ‬ ‫ـی از افراد اما این‬ ‫از پایانــه مرزی نـ‬ ‫از مرز نوردوز و‬ ‫کشاورزی کمک‬ ‫واکســن بــرای برخـ‬ ‫قــات و امــوزش‬ ‫دســتگاه‬ ‫ها از این پایانهها‬ ‫همکاران بهداشــت‬ ‫صنایعدستیاستان‪:‬‬ ‫ـه شــورای تحقی‬ ‫اینکه تردد کامیون‬ ‫که در این راســتا‬ ‫ترددکردهاند‪.‬‬ ‫فتحــی در جلسـ‬ ‫فرهنگی‪،‬گردشگریو‬ ‫مراجعه نمیکنند‬ ‫وی بابیان‬ ‫انجام است‪ ،‬اظهار‬ ‫دعــوت از انهــا‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکلمیراث‬ ‫ـاس تلفنــی و‬ ‫مشکلی در حال‬ ‫بدون هیچ‬ ‫مجبــور بــه برقــراری تمـ اذربایجان شرقی جزو سه‬ ‫وی بابیان اینکه‬ ‫که به علت عدم‬ ‫میشــوند‪.‬‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫صادر کــرده بود‬ ‫خصوص واکسیناسیون‬ ‫اســتانداردهای موردنظر‬ ‫اقامتــی مذکور در‬ ‫استان برتر در‬ ‫از تزریق واکسن‬ ‫داران و رعایــت‬ ‫پلمپ واحدهای‬ ‫که ایمنی ناشــی‬ ‫همراهی جامعه هتل‬ ‫اخطارهای صادرشــده‪،‬‬ ‫و بهسازی تمامی‬ ‫مردم فراموش نکنند‬ ‫از دریافت دز دوم‬ ‫واحدهای اقامتی با‬ ‫بازدید تعهــد به‬ ‫کرد‪ :‬استانداردسازی‬ ‫مدتزمان معینی‬ ‫نظارت بر عملکرد‬ ‫سال جاری ضمن‬ ‫گرفت‪ .‬وی اظهار‬ ‫کیفیتخدمات‬ ‫گذشت‬ ‫این راستا ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫و‬ ‫مستمر از ابتدای‬ ‫دستور کار قرار‬ ‫اشاره به روند اهسته‬ ‫تنها بعد از‬ ‫اذربایجانشرقی‬ ‫راستایارتقا‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬در‬ ‫شرقی بهصورت‬ ‫غیرمجازی که نسبت به‬ ‫گردشگریوصنایعدستی‬ ‫رجایی در ادامه با‬ ‫اجرا درامده‬ ‫را اذربایجان‬ ‫اقامتیاستاناز ابتدایسالجاریدر اقامتی کهتعهدالزمبه‬ ‫بوتــه گلکلمی در‬ ‫ایجاد میشود‪.‬‬ ‫شناسایی واحدهای‬ ‫ــتانهای استان‪،‬‬ ‫مدیرکلمیراثفرهنگی‪،‬‬ ‫کاشت بیش از ‪۵۰‬‬ ‫استانداردهای خود‬ ‫نکردهاند‪ ،‬مراکز‬ ‫قرارگرفتهو مراکز‬ ‫داوودی و ‪ ۳۰‬هــزار‬ ‫کرونایی به بیمارس‬ ‫واحدهای اقامتی‪ ،‬با‬ ‫منطقه ‪ ۱۰‬تبریز از‬ ‫استان باید سطح‬ ‫واحدهای اقامتی اقدام‬ ‫جدیدر دستور کار‬ ‫این بوتــه گل‬ ‫فعالیت انها متوقف‬ ‫نزول تعداد مراجع‬ ‫شهردار منطقه‪۱۰‬‬ ‫شهردار‬ ‫کامل کنند‪ .‬از‬ ‫واحدهای اقامتی‬ ‫کرونایی در ســطح‬ ‫برنامه‪ ،‬بهصورت‬ ‫معابر و بوستانهای‬ ‫ارتقای استانداردهای‬ ‫دریافت اخطار‪،‬‬ ‫کاشته شده است‪.‬‬ ‫این اداره کل توجه‬ ‫اعالم کرد‪:‬‬ ‫هــزار و ‪ ۳۹۰‬بیمار‬ ‫ادامه داد‪ :‬پیرو این‬ ‫بوته گل پاییزه در‬ ‫نداشته باشند پس از‬ ‫سطح حوزه‬ ‫اخذ پروانه و‬ ‫ضوابط اعالمی از سوی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬یک‬ ‫کاشت گونههایی از‬ ‫معاون بهداشت‬ ‫است‪ .‬حمزه زاده‬ ‫هزار‬ ‫گفت‪ :‬در راستای‬ ‫سطح استانداردهای‬ ‫اقامتی ضوابط را‬ ‫ارتقا داده و به‬ ‫اینکه در فصل سرما‬ ‫هستند‪ .‬در همین حال‬ ‫طورجدی برخورد کرده‬ ‫داد‪ .‬وظیفهشناس‬ ‫با تاکید بر ارتقای‬ ‫تاکنون تعداد‪ ۵‬واحد‬ ‫هرچه بابیان‬ ‫منطقه خبر‬ ‫مقابل سرما است‬ ‫استانداردها به‬ ‫استان بستری‬ ‫احمد حمزهزاده‬ ‫واکسیناسیونکرونایی‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫واحدهای اقامتی‬ ‫ســازی و طراوت‬ ‫دارای مقاومت در‬ ‫به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫مسیر و توجهبه‬ ‫پروانه بهرهبرداری‬ ‫کمیته ناظر بر عملکرد‬ ‫پزشکیتبریز نیز از‬ ‫سبز‪ ،‬زیبا‬ ‫های گیاهان که‬ ‫گفت‪:‬حرکتدر این‬ ‫اخطار الزم را برای اخذ‬ ‫ـزود‪ :‬داوودی و کلم‬ ‫دانشگاهعلوم‬ ‫(گروه ســنی ‪ ۱۲‬تا ‪۱۷‬‬ ‫فرهنگی و گردشگری‬ ‫توسعه فضای معابر‪ ،‬محــالت و فضا‬ ‫مراکز اقامتیاستان‪،‬‬ ‫قرار میگیرد‪ ،‬افـ‬ ‫استان را شناسایی و‬ ‫دانش اموزان هدف‬ ‫فرهنگی‪ ،‬میراث‬ ‫موردتوجــه‬ ‫شــتر بوســتانها‪،‬‬ ‫ارزیابی غیرمجاز‬ ‫که باهدف توسعه‬ ‫‪ ۵۵‬درصد از‬ ‫اداره کل میراث‬ ‫دکتر عباســعلی‬ ‫روحیشهروندان‪،‬‬ ‫بی‬ ‫همین اساس کمیته‬ ‫انواع گلهایی است‬ ‫در دستور کار‬ ‫شــرقی خبر داد‪.‬‬ ‫ارتقایسطحسالمت‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬بر‬ ‫ـاله) در اذربایجــان‬ ‫های زینتی از‬ ‫متناسب با فصل پاییز‬ ‫شهریو‬ ‫واکسیناسیون در سطح‬ ‫اذربایجانشرقی‪:‬‬ ‫کاشت بوته گل‬ ‫اذربایجان شرقی قرار‬ ‫سـ‬ ‫کیفی فضای سبز و‬ ‫سالهای گذشته‬ ‫بهسرعت خوب‬ ‫نمایندهولیفقیهدر‬ ‫فضای کمی و‬ ‫خـــبر‬ ‫های سطح منطقه‬ ‫درستی با اشاره‬ ‫همچون‬ ‫هنوز فاصله زیادی‬ ‫زینتی در میادین‪،‬‬ ‫میادین و بوستان‬ ‫کرد‪ :‬بااینوجود‬ ‫ـزه داوودی و کلم‬ ‫حوزه در معابر‪،‬‬ ‫خاطرنشان‬ ‫استان داریم‪ .‬وی‬ ‫پاییـ‬ ‫ـط معابر ســطح‬ ‫همچنین خواستار‬ ‫استان‪ ،‬واکسیناسیون دانش اموزان‬ ‫پارکها و رفوژ وسـ‬ ‫کاشتهمیشود‪.‬‬ ‫امامجمعه تبریز‬ ‫ابان ماه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ســبز‬ ‫با تکمیل‬ ‫سبز منطقه‪ ۱۰‬به‬ ‫فراهم اورد‪.‬‬ ‫نویســندگان و هنرمندان‬ ‫مدارس از اواسط‬ ‫تالشگران حوزه فضای‬ ‫اشاره به بازگشایی‬ ‫حمایت بیشازپیش از‬ ‫توسط‬ ‫میشــود که اغلب‬ ‫با‬ ‫برخی مشکالت‬ ‫صورتی بازگشــایی‬ ‫لزوم بازنگری به‬ ‫مــدارس تنهــا در‬ ‫و‬ ‫ـرده‬ ‫بر‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـت‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫دریا‬ ‫همچون حل مشکل‬ ‫استان‬ ‫دز واکســن کرونــا‬ ‫نــش امــوزان‪ ،‬دو‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه‬ ‫قابلکنترلباشد‪.‬‬ ‫جــان شــرقی و‬ ‫دا‬ ‫حوزه چاپ کتاب‪،‬‬ ‫حوزه‬ ‫ولیفقیــه در اذربای‬ ‫این گروهسنینیز‬ ‫هنرمندان‪ ،‬حل مشکالت‬ ‫وضعیت کرونادر‬ ‫نماینــده‬ ‫فرهنگ و ارشــاد‬ ‫ایجاد نمایشگاههای‬ ‫بیمه‬ ‫در دیدار با وزیر‬ ‫کمربنــدی قبلــی‬ ‫روزنامههای محلی‪،‬‬ ‫امامجمعه تبریز‬ ‫ـکل موازی کاری‬ ‫بخشــی از ردیــف‬ ‫تقویت‬ ‫همچنیــن تاکیــد‬ ‫کرد‪ :‬برای رفع مشـ‬ ‫وی افــزود‪:‬‬ ‫و ‪ ...‬شــد‪ .‬وی‬ ‫ـرای حفــظ انتنها‪،‬‬ ‫اســالمی تاکید‬ ‫ـدگان مجلــس در‬ ‫توسعه شهری‬ ‫اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫دائمــی کتــاب‬ ‫ــظ کردیــم تــا بـ‬ ‫و ســازمانهای‬ ‫مجمــع نماینـ‬ ‫ـگ بایــد تدبیری‬ ‫ـش را هــم حف‬ ‫ابادانی و‬ ‫ـات نهادهــا‬ ‫طریق اقدام شود‪.‬‬ ‫رئیــس‬ ‫در حــوزه فرهنـ‬ ‫ـت‪ :‬کمربنــدی بخـ‬ ‫ال هاشــم در این‬ ‫دسترسیها از ان‬ ‫کــرد‪ :‬تمامــی اقدامـ فرهنگی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫امنیت پایدار است‬ ‫سید محمدعلی‬ ‫جــان شــرقی گفـ‬ ‫ارتباطات و‬ ‫موافقت مجلس‬ ‫حجتاالســالم‬ ‫اذربای‬ ‫ـف بایــد پیوســت‬ ‫شــبکه ازادراهی‬ ‫متولی امور قرانی‬ ‫همچنین با اشاره به‬ ‫گرو‬ ‫از‬ ‫ـ‬ ‫به‬ ‫ل‬ ‫مخت‬ ‫ـری‬ ‫ـکو‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ـ‬ ‫نهادهای‬ ‫ـتان اس‬ ‫ـم بــر لــزوم بهره‬ ‫در فرهنگی‬ ‫با اشاره به تعدد‬ ‫ها‪ ،‬گفت‪ :‬بهرغم‬ ‫االســالم ال هاشـ‬ ‫گفت‪ :‬هر خدمتی‬ ‫ایلخچی شهرسـ محمدحســین فرهنگی‬ ‫ســتگذاریها و‬ ‫دیدار‬ ‫خانه کارگری در باغ‬ ‫حجت‬ ‫بدنه وزارت فرهنگ‬ ‫اسالمی شهر تبریز‬ ‫فعالیتهای و سیا‬ ‫شــور متصل شــد‪.‬‬ ‫این با ایجاد‬ ‫که از ویال ســازی‬ ‫جوان و انقالبی در‬ ‫رئیس شورای‬ ‫اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ک‬ ‫امنیتی است که نیروی‬ ‫کرد‪ :‬بخش عمده‬ ‫ثمربخشی بیشتر‬ ‫دولت و کمیســیون‬ ‫نیروهای‬ ‫نماینــده ولیفقیه‬ ‫امور قرانی برای‬ ‫خبرنــگاران اظهار‬ ‫میشود‪ ،‬در سایه‬ ‫وصل مخالفت‬ ‫ـالمی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫اورد تا پس از تائید‬ ‫برنامهریزیها در‬ ‫که در شهر ارائه‬ ‫جمع‬ ‫نباشد‪ ،‬عمران و ابادانی‬ ‫متولی اســت و در این‬ ‫ارومیه ‪ -‬تبریز ‪ -‬تهران‬ ‫و ارشــاد اسـ‬ ‫بودند‪ ،‬این طرح رای‬ ‫مرتب جلســات‬ ‫کرده و اگر امنیت‬ ‫کمربندی به ازادراه‬ ‫همگرایی نهادهای‬ ‫مشــکالت هنرمندان و‬ ‫مزیت‪ ،‬در نگران‬ ‫ــاره به برگــزاری‬ ‫انتظامی خلق‬ ‫رسول برگی در دیدار‬ ‫تبدیل به قانون شود‪.‬‬ ‫نیازمند‬ ‫ـده و هماهنگی‬ ‫در اســتان بــا اش‬ ‫وی با اشــاره به‬ ‫بهرهمندی از این‬ ‫ـتان گفت‪ :‬اســتان‬ ‫موازی کاری پرهیز شـ‬ ‫افتد‪ .‬حجتاالسالم‬ ‫شورای نگهبان‬ ‫جــه باشــیم‪.‬‬ ‫ــده که عالوه بر‬ ‫و اسیبهای‬ ‫فرهنگ عمومی در اسـ‬ ‫نمی‬ ‫حوزه باید از‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ســالمی تمــام تو‬ ‫اذربایجانشرقی‪،‬‬ ‫اهالی فرهنگ در ایام شیوع کرونا امیدواریم شــورای‬ ‫استانی مهندسی‬ ‫نیز اتفاق فرماندهنیرویانتظامی‬ ‫ـدس جمهــوری ا‬ ‫ـرعت اجرای طرح نیز‬ ‫وجودداشتهباشد‪.‬‬ ‫شرقی در ارائه برش‬ ‫مسئله نظــام مقـ‬ ‫متمرکــز کردهانــد و‬ ‫حوزه اظهار داشت‪:‬‬ ‫باسردار عبدی‪،‬‬ ‫سـ‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬نیروی‬ ‫بیشتری‬ ‫اذربایجان‬ ‫توجه رهبری به‬ ‫جزو استانهای‬ ‫حــوزه فرهنــگ‬ ‫واردشده به این‬ ‫نیروی انتظامــی‬ ‫ـالمی بــا اهتمــام و‬ ‫با اشاره تاکید و‬ ‫و بومیسازی ان‬ ‫ضرورت خــود را در‬ ‫ــن تبریک هفته‬ ‫نــرم و تهاجــم‬ ‫هستند که شهروندان‬ ‫وی‬ ‫ـگ و ارشــاد اسـ‬ ‫نقشه فرهنگی‬ ‫ضم‬ ‫ســروصدا ایــن جنــگ‬ ‫مقام معظم رهبری‬ ‫وزارت فرهنـ‬ ‫شهرداری پیشانی نظام‬ ‫سامان بخشیده و‬ ‫فرهنگ عنوان کرد‪:‬‬ ‫سطح کشور است‪.‬‬ ‫هوا ارام و بی‬ ‫میبایســت توجه‬ ‫هرچقدر تعامل‬ ‫انتظامی و‬ ‫ـته این شرایط را‬ ‫مثابــه ضــرورت‬ ‫پیشتاز در‬ ‫به کار میگیرند و‬ ‫نهادسروکار دارندو‬ ‫تدبیر شایسـ‬ ‫ـرای جامعــه را به‬ ‫وکارهای فرهنگی را‬ ‫دهنده فرهنگی را‬ ‫بدو تولدباایندو‬ ‫شــود تــا در برابر‬ ‫فرهنــگ بـ‬ ‫رسانی به مردم بیشتر‬ ‫ـود اوضاع کســب‬ ‫از‬ ‫این امر نشــان‬ ‫ســائل فرهنگــی‬ ‫بیشتر باشد‪ ،‬خدمت‬ ‫میدان زمینــه بهبـ‬ ‫ـس میداننــد و‬ ‫بیشــتری بــه م‬ ‫این دو نهاد‬ ‫بــرای تنفـ‬ ‫ما و خانواده ما در‬ ‫سربلند و پیروز‬ ‫فرهنگ اســت‪.‬‬ ‫اســایش و راحتی‬ ‫هجمههای فرهنگی‬ ‫شــان بــه مســئله‬ ‫میشــود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫توجــه ویــژه ای‬ ‫کرد‪ :‬دشمنان این‬ ‫امر نتیجه زحمات‬ ‫شهر است که این‬ ‫هاشــم تصریح‬ ‫حجتاالســالم ال‬ ‫سایه نظم و امنیت‬ ‫نیرویانتظامیاست‪.‬‬ ‫کادر و کارکنانخدوم‬ ‫خودراارتقادهند‬ ‫‪08‬‬ ‫چرخ سالمت روان‬ ‫جامعهلنگمی زند‬ ‫امدادرسانی به اسیب دیدگان زلزله اندیکا‬ ‫استفادهاز ظرفیت‬ ‫استانبرایتقویت‬ ‫اقتصادفرهنگو هنر‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫کشورهادر‬ ‫بازار خودرو انحصار‬ ‫ایجادنمی کنند‬ ‫رئیس جمهور در ایین بازگشایی رسمی دانشگاه ها‪:‬‬ ‫رویدا د ارذبایجان شرقی‬ ‫‪03‬‬ ‫رئیسشورایرقابت‪:‬‬ ‫هیچبن بستیپیشرونیست‬ ‫‪31‬‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫ظرفیت استان‬ ‫استفاده از‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫اعالم امادگی ایران برای از‬ ‫سرگیری صادرات به عربستان‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫تقویت اقتصاد‬ ‫برای‬ ‫افرینبر پهلوانان‬ ‫کشتی فرنگی‬ ‫کشور و مربی انان‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 20‬مـهـر ماه‪1400‬‬ ‫‪02‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند‬ ‫ارجاع کار (ریال)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪2.437.500.000/-‬‬ ‫مناقصه) اب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات – مصوب ‪ 1383‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫(تجدید شرکت‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫عمرانی‪ ،‬به منظور اجرای پروژه ای مطابق مشــخصات زیر از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شــرایط‪ ،‬جهت‬ ‫از محل اعتبارات طرحهای‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪ 1204208 :‬شرکت در مناقصه دعوت به عمل اورد‪.‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫بلوچستاننفت امام خمینی (ره) شازند‬ ‫شرکت پاالیش‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫ادرس اینترنتی‪WWW.IKORC.IR :‬‬ ‫سیستان و‬ ‫فاضالب‬ ‫‪-1‬کارفرما‪ :‬شرکت اب و‬ ‫استان سیستان و بلوچستان‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫‪-2‬موضوع مناقصه‪ :‬اجرای خطوط انتقال و شــبکه توزیع اب روســتاهای شهرستان ســرباز‪ ،‬حاجی اباد کیشکور‪ ،‬اپاتان‪ ،‬میتگان‬ ‫و احداث یک باب مخزن ‪ 300‬مترمکعبی به همراه ساختمان سرچاهی واقع در روستای میتگان‬ ‫ارمغان ابادانی است ‪ ،‬ابادانی را بیشتر کنیم‬ ‫اب‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-3‬دستگاه نظارت‪ :‬توسط کارفرما اعالم‬ ‫‪-4‬مبلغ براورد اولیه ‪ 74900000000 :‬هفتادوچهار میلیاردونهصد میلیون ریال‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪-5‬مدت اجرای کار‪( 9 :‬نه ماه شمسی)‬ ‫پایه‪)5‬‬ ‫(حداقل‬ ‫اب‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫پیمانکاری‬ ‫صاحیت‬ ‫گواهینامه‬ ‫دارای‬ ‫حقوقی‬ ‫‪-6‬رشته و پایه پیمانکار‪:‬‬ ‫اشخاصو فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات – مصوب ‪ 1383‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫شرکت اب‬ ‫ریال‬ ‫میلیون)‬ ‫میلیاردوهفتصدوپنجاه‬ ‫سه‬ ‫(‬ ‫‪3750000000‬‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫‪-7‬مبلغ و نوع تضمیناز محل اعتبارات طرحهای عمرانی‪ ،‬به منظور اجرای پروژه ای مطابق مشــخصات زیر از کلیه پیمانکاران حقوقی واجد شــرایط‪ ،‬جهت‬ ‫اورد‪.‬نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز‬ ‫ضمانت‬ ‫مناقصهنقد و‬ ‫واریز وجه‬ ‫نوع تضمین‪ :‬الف‪ -‬رسید بانکی‬ ‫دعوتببه‪-‬عمل‬ ‫شرکت در‬ ‫فاضالب‬ ‫شرکتازاب و‬ ‫کارفرما‪.‬‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫بانک مرکز‬ ‫سوی‬ ‫فعالیت‬ ‫‪-1‬کارفرما‪ :‬شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان‬ ‫استان سیستان و بلوچستان‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫اسناد‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫مهلت‬ ‫‪-8‬تاریخ‬ ‫(سهامیوخاص)‬ ‫‪-2‬موضوع مناقصه‪ :‬اجرای خطوط انتقال و شــبکه توزیع اب روســتاهای شهرستان ســرباز‪ ،‬حاجی اباد کیشکور‪ ،‬اپاتان‪ ،‬میتگان‬ ‫واقعمیدرباشد‪.‬‬ ‫‪1400/07/25‬‬ ‫همراهلغایت‬ ‫‪1400/07/19‬‬ ‫تاریخ‬ ‫بابمناقصه‬ ‫اسناد‬ ‫ومهلت‬ ‫روستای میتگان‬ ‫ساختمان سرچاهی‬ ‫مترمکعبی به‬ ‫مخزن از‪300‬‬ ‫تهیهیک‬ ‫احداث‬ ‫مورخ ‪ 1400/08/05‬می باشد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ساعت‬ ‫مناقصه‬ ‫اسناد‬ ‫بارگذاری‬ ‫مهلت‬ ‫اخرین‬ ‫‪-3‬دستگاه نظارت‪ :‬توسط کارفرما اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 1400/08/08‬می باشد‪.‬‬ ‫پیشنهادها ساعت ‪ 8‬مورخ‬ ‫بازگشایی‬ ‫تاریخ‬ ‫میلیاردونهصد میلیون ریال‬ ‫‪ 74900000000‬هفتادوچهار‬ ‫براورد اولیه ‪:‬‬ ‫‪-4‬مبلغ‬ ‫پس از انتشار فراخوان با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫شــرکتهای‬ ‫لذا‬ ‫‪-5‬مدت اجرای کار‪( 9 :‬نه ماه شمسی)‬ ‫پایه‪ )5‬در مواعد زمانی مندرج در سامانه‪ ،‬مدارک الزم‬ ‫مناقصه و‬ ‫اسناد‬ ‫مندرجات‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫مناقصه‬ ‫اسناد‬ ‫ریال)‬ ‫هزار‬ ‫(دویست‬ ‫‪200000‬‬ ‫مبلغ‬ ‫پرداخت‬ ‫‪-6‬رشته و پایه پیمانکار‪ :‬اشخاص حقوقی دارای گواهینامه صاحیت پیمانکاری در رشته اب (حداقل‬ ‫فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫تهیه( وسهبصورت فایل های ‪pdf‬‬ ‫مناقصه‪:‬شرایط مناقصه‬ ‫شرکت رادرمطابق با‬ ‫(ب) و (ج)‬ ‫(الف)‪،‬‬ ‫شامل‬ ‫درسامانهریال‬ ‫میلیاردوهفتصدوپنجاه میلیون)‬ ‫‪3750000000‬‬ ‫تضمین‬ ‫پاکاتنوع‬ ‫‪-7‬مبلغ و‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوع تضمین‪ :‬الف‪ -‬رسید بانکی واریز وجه نقد و ب ‪ -‬ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز‬ ‫حقوقی و‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان م الف‪862030 :‬‬ ‫قراردادهایکارفرما‪.‬‬ ‫ایران هستند به نفع‬ ‫دفتر اسالمی‬ ‫فعالیت از سوی بانک مرکز جمهوری‬ ‫‪-8‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫مهلت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/07/19‬لغایت ‪ 1400/07/25‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه ساعت ‪ 14‬مورخ ‪ 1400/08/05‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پیشنهادها ساعت ‪ 8‬مورخ ‪ 1400/08/08‬می باشد‪.‬‬ ‫لذا شــرکتهای واجد شرایط می توانند پس از انتشار فراخوان با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و با‬ ‫پرداخت مبلغ ‪( 200000‬دویست هزار ریال) اسناد مناقصه را دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه و در مواعد زمانی مندرج در سامانه‪ ،‬مدارک الزم‬ ‫شامل پاکات (الف)‪( ،‬ب) و (ج) را مطابق با شرایط مناقصه تهیه و بصورت فایل های ‪ pdf‬درسامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫باشید‪...‬‬ ‫تماس‬ ‫ابوما در‬ ‫دفترحقوقیوقراردادهایشرکت با‬ ‫سیستان و‬ ‫فاضالب استان‬ ‫بلوچستان م الف‪862030 :‬‬ ‫تسهیالت‬ ‫اقساط و نرخ‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫تجدیدسودپنجم‬ ‫با اینکه هنوز جزئیاتاگهی‬ ‫خانه های طرح جهش تولید مسکن برای دهک های‬ ‫نماینده‪99/22‬‬ ‫شماره‬ ‫مرحله‬ ‫اییک‬ ‫نشده‪،‬‬ ‫یک اعالم‬ ‫مختلف توسط بانک مرکزی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫میلیون‬ ‫هزار تا ‪۵‬‬ ‫استان و ‪۷۵۰‬‬ ‫میلیون‬ ‫اقساط را ‪۳‬‬ ‫مجلس مبلغ‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫ادرس یاســوج‪ -‬انتهای بلوار عدل جنب اموزش‬ ‫بویراحمد به‬ ‫کهگیلویه و‬ ‫وفاضالب‬ ‫شــرکت اب‬ ‫استان کهگیلویه و‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫اعالم‬ ‫تومان‬ ‫بویراحمد(سهامی خاص) و پرورش شهرســتان بویراحمد‪ -‬تلفن ‪ 074-33341111‬شناســه ملی ‪ 10861970210‬کد اقتصادی‬ ‫‪ 411133595155‬و کد پســتی ‪ 7591757878‬درنظر دارد بر اســاس قانون برگزاری مناقصات پــروژه های زیر را طبق‬ ‫مشخصات فنی و براورد پیوست با شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت‬ ‫صالحیت‬ ‫که دارای رتبه اب پایه ‪ 5‬و باالتر از سازمان برنامه وبودجه و ‪ ...‬طبق جدول زیر ‪ ،‬ثبت درسامانه ساجار و دارای گواهی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫ایمنی کار از اداره تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید ‪ ،‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه‬ ‫پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد مناقصه‬ ‫شرکت اب و فاضالب شــرکت اب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد به ادرس یاســوج‪ -‬انتهای بلوار عدل جنب اموزش‬ ‫درصورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در‬ ‫گران‬ ‫استان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد(سهامی خاص) و پرورش شهرســتان بویراحمد‪ -‬تلفن ‪ 074-33341111‬شناســه ملی ‪ 10861970210‬کد اقتصادی‬ ‫مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫‪ 411133595155‬و کد پســتی ‪ 7591757878‬درنظر دارد بر اســاس قانون برگزاری مناقصات پــروژه های زیر را طبق‬ ‫معتبرواجد صالحیت‬ ‫پیمانکار‬ ‫مبلغبه‬ ‫رتبهمرحله ای‬ ‫عمومی یک‬ ‫اختصاصی از طریق مناقصه‬ ‫عمومی و‬ ‫مشخصات فنی و براورد پیوست با شرایط‬ ‫تضمین‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫محل‬ ‫شهرستان‬ ‫شرکت در فرایند مدت اجرا‬ ‫مورد‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫ردیف‬ ‫محل اجرا‬ ‫گواهی صالحیت‬ ‫درسامانه ساجار و دارای‬ ‫اولیه(ریال)ثبت‬ ‫اعتبارطبق جدول زیر ‪،‬‬ ‫تامین و ‪...‬‬ ‫برنامه وبودجه‬ ‫باالتر از سازمان‬ ‫دارای رتبه اب پایه ‪ 5‬و‬ ‫که‬ ‫ارجاع کار (ریال)‬ ‫نیاز‬ ‫ایمنی کار از اداره تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید ‪ ،‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه‬ ‫مجتمع گوشه‬ ‫پیشنهاد مناقصهابرسانی‬ ‫بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد مناقصه‬ ‫گران و‬ ‫مزدک روستای گنجه ای‬ ‫مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در‬ ‫سایت‬ ‫گران درصورت عدم‬ ‫اعتبارات‬ ‫قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نامازدرمحل‬ ‫عضویت نصب‬ ‫کهنه(شامل تهیه و‬ ‫عمرانی و سایر‬ ‫لوله گذاری با لوله‬ ‫مناقصه محقق لوله و‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫اگهی تجدید پنجم مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای شماره ‪99/22‬‬ ‫منابع‬ ‫بخشی در قالب‬ ‫اسناد و اوراق‬ ‫محل‬ ‫مدت دار می‬ ‫تامین اعتبار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫پلی اتیلن‪ 90‬میلیمتر بطول‬ ‫‪ 1120‬متر و لوله پلی اتیلن‬ ‫‪1‬‬ ‫پایه ‪ 5‬مبلغ تضمین معتبر‬ ‫ابرتبه‬ ‫‪ 63‬میلیمتر بطول ‪ 300‬متر‬ ‫براورد‬ ‫مبلغ‬ ‫شهرستان‬ ‫‪14245170203‬‬ ‫اجرا‬ ‫فرایند‬ ‫شرکت در‬ ‫ومورد‬ ‫مناقصه‬ ‫موضوع‬ ‫ردیف‬ ‫میلیمتر‬ ‫اتیلن ‪75‬‬ ‫و لوله پلی‬ ‫مدتماه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪720000000‬‬ ‫باالتر‬ ‫بویراحمد‬ ‫اولیه(ریال)‬ ‫اجرا‬ ‫محل‬ ‫ارجاع کار (ریال)‬ ‫نیاز‬ ‫بطول ‪ 580‬متر و احداث‬ ‫حوضچه شیراالت و ‪ )....‬طبق‬ ‫فنی‬ ‫براورد و‬ ‫مشخصاتگوشه‬ ‫ابرسانی مجتمع‬ ‫مزدک روستای گنجه ای‬ ‫صبح مورخ‪ 1400/07/20‬تا ساعت ‪ 19‬مورخ ‪. 140/07/25‬‬ ‫محل ‪9‬‬ ‫ساعت‬ ‫اسناد‬ ‫‪ )1‬مهلت زمانی‬ ‫اعتبارات‬ ‫مناقصه از سایت ‪ :‬از‬ ‫نصب‬ ‫دریافتتهیه و‬ ‫کهنه(شامل‬ ‫عمرانی و سایر‬ ‫لوله و لوله گذاری با لوله‬ ‫مورخ ‪.1400/08/08‬‬ ‫پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪14‬‬ ‫‪ )2‬اخرین مهلت زمانی ارائه‬ ‫منابع‬ ‫پلی اتیلن‪ 90‬میلیمتر بطول‬ ‫ساعت ‪ 9‬صبح مورخ بخشی در قالب‬ ‫پاکتها ‪:‬پلی اتیلن‬ ‫متر و لوله‬ ‫زمان ‪1120‬‬ ‫‪1 )3‬‬ ‫‪. 1400/08/09‬‬ ‫بازگشایی‬ ‫اسناد و اوراق‬ ‫‪ 63‬میلیمتر بطول ‪ 300‬متر‬ ‫اب پایه ‪5‬‬ ‫‪14245170203‬‬ ‫ارائه پیشنهاد ‪.‬‬ ‫مهلت‬ ‫روز از تاریخ‬ ‫پیشنهادها‪90 :75‬‬ ‫اعتبار‬ ‫میلیمتر‬ ‫لوله پلی اتیلن‬ ‫‪ )4‬مدت و‬ ‫دار می‬ ‫بویراحمداخرین مدت‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫‪720000000‬‬ ‫و باالتر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫احداث‬ ‫و‬ ‫متر‬ ‫‪580‬‬ ‫بطول‬ ‫‪ )5‬بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫حوضچه شیراالت و ‪ )....‬طبق‬ ‫فنی احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫اصالحات‬ ‫اگهی و‬ ‫مشخصات‬ ‫‪ )6‬هزینه درجبراورد و‬ ‫‪)7‬به پیشــنهادهای فاقد امضاء ‪،‬مشــروط ‪،‬مخدوش ‪ ،‬فاقدسپرده ‪،‬سپرده های مخدوش ‪،‬ســپرده های کمتراز میزان مقرر‪ ،‬چک‬ ‫مورخ‪ 1400/07/20‬تا ساعت ‪ 19‬مورخ ‪. 140/07/25‬‬ ‫‪ )1‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح‬ ‫شخصی ونظایران و پیشنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )2‬اخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪.1400/08/08‬‬ ‫‪ )8‬سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد‪.‬‬ ‫‪ )3‬زمان بازگشایی پاکتها ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخ ‪. 1400/08/09‬‬ ‫‪ )9‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ‪.‬‬ ‫‪ )4‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ 90 :‬روز از تاریخ اخرین مهلت ارائه پیشنهاد ‪.‬‬ ‫‪ )10‬اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪27313131 :‬‬ ‫‪ )5‬بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫دفتر ثبت نامه ‪85193768 - 88969737 :‬‬ ‫‪ )6‬هزینه درج اگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/07/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/07/19 :‬‬ ‫‪)7‬به پیشــنهادهای فاقد امضاء ‪،‬مشــروط ‪،‬مخدوش ‪ ،‬فاقدسپرده ‪،‬سپرده های مخدوش ‪،‬ســپرده های کمتراز میزان مقرر‪ ،‬چک‬ ‫شد‪862030.‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫م‬ ‫کهگیلویه‬ ‫درفراخواناستان‬ ‫ابوفاضالب‬ ‫بویراحمدداده نخواهد‬ ‫مطلق ًاو ترتیب اثر‬ ‫واصل شود‬ ‫شرکتمقرر‬ ‫امورقراردادهامدت‬ ‫شخصی ونظایران و پیشنهاداتی که بعدازانقضاء‬ ‫‪ )8‬سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد‪.‬‬ ‫‪ )9‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ‪.‬‬ ‫‪ )10‬اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪27313131 :‬‬ ‫دفتر ثبت نامه ‪85193768 - 88969737 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/07/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/07/19 :‬‬ ‫امورقراردادهاشرکتابوفاضالباستانکهگیلویهوبویراحمد‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫گفت وگوهای ایران و‬ ‫عربستان بدون انقطاع‬ ‫ادامه دارد‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا اشــاره بــه چهــار‬ ‫دور مذاکره بین هیئت های ایرانی و عربســتانی گفت‪:‬‬ ‫گفت وگوهای ایران و عربستان بدون انقطاع ادامه دارد‬ ‫و قرار شده این گفت وگوها در فضای عمومی پیگیری‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا ســعید خطیب زاده درباره توافقات‬ ‫هیئت اعزامی ایران با هیئت عربستان گفت‪ :‬قرار شده‬ ‫گفت وگوهادر فضایعمومیپیگیرینشود‪.‬چهار دور با‬ ‫ریاض در بغداد گفت وگو کردیم‪ .‬اخرین دور مربوط به‬ ‫زمانی بود که در نیویورک بودیم‪ .‬االن هم این تماس ها‬ ‫بــدون انقطــاع ادامــه دارد‪ .‬خطیــب زاده خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬بیشترین تمرکز بر مسائل دوجانبه و منطقه ای به‬ ‫تخصیصمسائلخلیج فارسبودهاست‪.‬سرنوشتیمن‬ ‫توســط مردم یمن رقم می خورد‪ .‬عربســتان باید اقدام‬ ‫بــه توقف جنــگ و محاصره کنــد‪ .‬تالش ما بــرای عبور‬ ‫ارام منطقه از این شرایط است‪ .‬رئیس مرکز دیپلماسی‬ ‫عمومــی و رســانه ای وزارت امــور خارجــه همچنیــن‬ ‫درباره سفر استاندار خراسان به افغانستان گفت‪ :‬ما با‬ ‫افغانستان روابط مردمی و تجاری خوبی داریم‪ .‬یکی از‬ ‫ویژگی های تجاری دو کشور مردمی بودن ان است‪ .‬سفر‬ ‫استاندار هم اطمینان از مردمی بودن این روابط است‪.‬‬ ‫مــا با همه طرف ها به شــمول طالبان در تماســیم ولی‬ ‫زود اســت درباره دولت فراگیر افغانستان بحث شود‪.‬‬ ‫خطیب زاده درباره اخرین تحوالت مذاکرات هسته ای‬ ‫گفت‪ :‬مذاکرات وین انجام می شود‪ .‬مذاکرات در داخل‬ ‫وزارت خارجه پیگیری می شود چون گفت وگوهای فنی‬ ‫برای اطمینان از اجرای دقیق برجام است‪ .‬قرار نیست‬ ‫متن جدیدی توافق شــود‪ .‬ترکیب تیم بر اســاس نیازها‬ ‫اســت‪ .‬قبال از وزارتخانه های دیگر هم بودند و این بار‬ ‫هماین چنینخواهدبود‪.‬سخنگویدستگاهدیپلماسی‬ ‫در پاســخ به ســوالی درباره زمان بازگشــت به مذاکرات‬ ‫ویــن گفــت‪ :‬فرض من بر این اســت زمان بازگشــت به‬ ‫مذاکراتکمتر از زمانبازگشتامریکابهمذاکراتاست‪.‬‬ ‫جمع بندی درباره مذاکرات وین شبانه روزی است‪ .‬حتی‬ ‫یک ســاعت بعد از جمع بندی و بررســی داخلی‪ ،‬زمان‬ ‫برای مذاکره را از دست نمی دهیم تا تاریخ را جمع بندی‬ ‫کنیم‪ .‬وی همچنین درباره رزمایش جمهوری اذربایجان‬ ‫دریای خزر گفت‪ :‬منطقه بســیار حســاس است‪ .‬برخی‬ ‫تحوالت هم این فضا را حساس تر کرده است‪ .‬با برخی‬ ‫طرف های این رزمایش روابط نزدیکی داریم‪ .‬مهم درک‬ ‫شرایط منطقه ای و رعایت اصول وضعیت خزر است‪.‬‬ ‫خطیب زاده یاداور شد‪ :‬در یک ماه اخیر هفت‪ ،‬هشت‬ ‫رزمایشدر خزر برگزارشده کهبرخینمایشیبودهاست‬ ‫ش خود‬ ‫و این درست نیست‪ .‬ما در زمان برگزاری رزمای ‬ ‫در مرزهایشمالغربیانرابههمسایگانخودازجمله‬ ‫باکوخبر دادهبودیم‪.‬اگر اینمسائلرعایتنشودمبتنی‬ ‫بر حسنهمسایگینیست‪.‬‬ ‫ایــن دیپلمات ارشــد دربــاره اعزام رایزنــان بازرگانی از‬ ‫ســوی وزارت صمت به ســایر کشــورها گفت‪ :‬در تمامی‬ ‫کشــورها رایزنان اقتصادی فعال هستند و هیچ سفارتی‬ ‫بــدون رایــزن اقتصادی نیســت‪ .‬وزارت خارجه از مجرای‬ ‫خــود کارش را انجــام می دهــد و اگرچنــد ده میلیــارد بــا‬ ‫همسایگان و سایر کشورها روابط اقتصادی داریم‪ ،‬از این‬ ‫مجرااست‪.‬خطیبزادهبابیاناینکهرایزنانبازرگانیاالن‬ ‫دو نفر هستندکهبنابهتصمیموزارتصمتبودهاست‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬وزارت خارجــه دراین باره‪ ،‬کارهــای اداری را انجام‬ ‫می دهد‪ .‬اصل کار در وزارتخانه های دیگر اســت‪ .‬وزارت‬ ‫خارجهدراین بارهباعالقهعملمی کند‪.‬البتهمسائلکشور‬ ‫راهمهمی دانند‪.‬رئیسمرکز دیپلماسیعمومیورسانه ای‬ ‫وزارت امــور خارجــه همچنین درباره حضور اســراییل در‬ ‫جمهوری اذربایجان گفت‪ :‬ایران در خصوص امنیت ملی‬ ‫خودباکسیشوخینداردوهمههمسایگاناینموضوع‬ ‫را می دانند‪ .‬اسراییل هرکجا رفته بی ثباتی‪ ،‬ترور و‪ ...‬برده‬ ‫اســت‪ .‬ما این مســئله را به باکو گفته ایم‪ .‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫اســراییل می خواهد منطقه را ناامن ببیند‪ .‬تهران و باکو‬ ‫باید توجه کنند طرف ثالثی در این روابط مداخله نکند‪.‬‬ ‫ماحضور اسراییلدر نزدیکیجغرافیاو همسایگیخود‬ ‫در هیــچ کشــوری را تحمــل نمی کنیــم‪ .‬وی در پاســخ به‬ ‫سوالی درباره گفت وگوهای ایران و ارمنستان و جایگزین‬ ‫کردنمسیریبه جایمسیر ترانزیتیجمهوریاذربایجان‬ ‫گفت‪:‬هیچ وقتبحثجایگزینیمسیر راباهیچکشوری‬ ‫نداشتیمولیاینکهکاالهایایرانیبدوناذیتوازار ارسال‬ ‫شــود‪ ،‬موردتوجه ماست‪ .‬ســخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫افزود‪ :‬ایران در هیچ توافقی برای جایگزین کردن‪ ،‬بستن‬ ‫یاعلیههیچکشوریواردنمی شود‪.‬ایرانبر اساسسیاست‬ ‫حسن هم جواری هیچ همسایه ای را جایگزین همسایه‬ ‫دیگرنمی کند‪.‬‬ ‫استفاده از خاک جمهوری‬ ‫اذربایجان علیه ایران‬ ‫صحت ندارد‬ ‫نیــروی مرزبانــی جمهــوری اذربایجــان در بیانیه ای‬ ‫تاکید کرد که گزارش های مبنی بر استفاده از خاک این‬ ‫کشور برای اهداف اطالعاتی علیه ایران‪ ،‬صحت ندارد‪.‬‬ ‫در این بیانیه ادعاشــده اســت‪ :‬هیچ گاه نیروهای طرف‬ ‫ثالث در مرز دولتی اذربایجان وجود نداشته و نخواهند‬ ‫داشت‪.‬برخیشایعاتمبنیبر اینکهاز خاکاذربایجان‬ ‫یشــود و‬ ‫برای اهداف اطالعاتی علیه ایران اســتفاده م ‬ ‫نمایندگانی از یک جنبش افراطی مذهبی در ان حضور‬ ‫دارند‪ ،‬غلط است‪ .‬در ادامه این بیانیه امده است‪ :‬نیروی‬ ‫مرزبانیجمهوریاذربایجاناز پیشرفته ترینقابلیت ها‬ ‫برخوردار است و هیچ نیازی به حمایت نیروی خارجی‬ ‫بــرای مرزبانــی قابل اطمینــان و محافظــت از مرزهــای‬ ‫اذربایجــان‪ ،‬نــدارد‪ .‬همچنین در این بیانیه تاکید شــده‬ ‫اســت که اکنون وضعیت عملیاتی مرز مشــترک ایران و‬ ‫اذربایجان کامال با ثبات است و کامال تحت کنترل قرار‬ ‫دارد‪ .‬عــاوه برایــن‪ ،‬هرگونه تحریک در مرزهای کشــور‬ ‫علیهمنافعملیاذربایجانسرکوبخواهدشد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1183‬‬ ‫رئیس جمهور در ایین بازگشایی رسمی دانشگاه ها‪:‬‬ ‫هیچ بن بستی پیش رو نیست‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکه پیشرفت علمی و‬ ‫تحول‪ ،‬محور سند باالدستی گام دوم است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دانشگاه نقطه مرکزی ایجاد تحول در جامعه است‬ ‫و دانشگاه ها و مراکز علمی باید اتاق فکر دولت در‬ ‫ایجادتحولدر جامعهباشد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫سید ابراهیم رئیسی در ایین بازگشایی رسمی سال‬ ‫تحصیلی‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۰‬دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و‬ ‫فناوری کشور با ابراز امیدواری به اینکه دانشگاه ها‬ ‫سالیمتمایزوسرشارازموفقیت هایچشم گیرعلمی‬ ‫محور سند باالدستی گام دوم‪،‬‬ ‫داشته باشند‪ ،‬گفت‪ِ :‬‬ ‫پیشرفت علمی است و ایران با برخورداری از توان‬ ‫دانشــگاهی بســیار باال‪ ،‬می تواند جایگاه مهمی در‬ ‫عرصهعلمیجهانداشتهباشد‪.‬رئیس جمهور بابیان‬ ‫اینکهدر کشورنیازمندتحولهستیمواینتحولحتما‬ ‫بایدعل مپایهباشد‪،‬گفت‪:‬دانشگاه هاودانشگاهیان‬ ‫باید با مسئله محوری‪ ،‬نیازهای کشور را شناسایی و‬ ‫برایبرون رفتاز مشکالتراهکار ارائه کنند‪.‬رئیسی‬ ‫با تاکید بر اینکه دانشگاه ها باید برای حل مسائل‬ ‫کشور به کمک دولت بیایند و باالتر از ان‪ ،‬اتاق فکر‬ ‫دولتباشند‪،‬افزود‪:‬روشنفکرانکسانیهستندکهدر‬ ‫جایگاهدیده بانیبهرصدمسائلجامعهمی پردازند‪،‬‬ ‫به موقعدربارهاسیب هاهشدار می دهندو برایرفع‬ ‫ان ها راهکار ارائه می دهند‪ .‬رئیس جمهور با اشاره به‬ ‫اینکه توان علمی دانشگاهیان کشور این امیدواری‬ ‫را ایجــاد می کند که بتوانیم جایگاه تمدنی ایــران را‬ ‫در مرجعیــت علمی بازافرینی کنیــم‪ ،‬گفت‪ :‬هر جا‬ ‫در مسیر صحیح حرکت کردیم توانستیم به جایگاه‬ ‫واقعــی خود دســت پیدا کنیــم و نمونــه ان‪ ،‬نقش‬ ‫درخشاندانشگاهودانشگاهیاندر مقابلهبابیماری‬ ‫یک نظام جامع و عادالنه پرداخت در کشور ایجاد‬ ‫کنیمتاهمهحقوق بگیراندر اندیدهشوندو بر پایه‬ ‫متناسب سازیحقوقباتورم‪،‬مشکلهمهقشرهاحل‬ ‫شود‪.‬ویدر واکنشبهسخنانشماریاز دانشجویان‬ ‫کهدر قالبیکبستهتصویریدر مراسمپخششد‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬با ظرفیت هایی که در کشــور ســراغ‬ ‫دارم به اینده درخشــان ایران بســیار امیدوارم و باور‬ ‫دارم هیچ بن بستی پیش روی ما نیست؛ ما اصحاب‬ ‫می توانیم هستیم و می توانیم مشکالت و موانع را‬ ‫کناربزنیم‪.‬‬ ‫جهاد علمی روش مناسبی برای غلبه بر‬ ‫مشکالت است‬ ‫کروناســت که مــن از ا نهــا قدردانی می کنم‪ .‬رئیس‬ ‫دولتسیزدهم گفت‪:‬همهبخش هایجامعهباید‬ ‫به نظریات و سخنان دانشگاهیان و صاحب نظران‬ ‫توجه کنند و کرسی های ازاداندیشی و نظریه پردازی‬ ‫در دانشگاه هابیش ازپیشرونقبگیرد‪.‬نبایدبههیچ‬ ‫نظریهنووحرفتازه ایبی توجهبود‪،‬هرچندتاکنون‬ ‫از سویهیچاستادوصاحب نظریبیان نشدهباشد‪.‬‬ ‫قدرت فقط در ساخت موشک نیست‬ ‫ویبابیاناینکهبرنامه هایدولتسیزدهمبرای‬ ‫ساختن ایران قوینیازمند حرکت قویدر تولیدعلم‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قدرت فقط در ساخت موشک‬ ‫نیست‪،‬اگرچهپیشرفتدر اینعرصهنیز مایهافتخار‬ ‫است‪ ،‬اما باید در عرصه های دیگر علمی و فناوری‬ ‫نیز پیشــرفت کنیم تا کشــور در جنبه های مختلف‬ ‫قدرتمندشود‪.‬اقتصاددریا‪،‬اقتصادگردشگری‪،‬اقتصاد‬ ‫فضایمجازیواقتصاددیجیتالاز عرصه هاییاست‬ ‫کــه جــای کار زیــادی دارد و امروز برخی کشــورهای‬ ‫همسایهبه اندازهدرامدنفتیایراناز عرصهدیجیتال‬ ‫وفضایمجازیدرامدکسبمی کنند‪.‬رئیسیحرکت‬ ‫قــوی بــرای تولید علم را نیاز امروز دولــت به ویژه در‬ ‫ایجــاد تحول علم پایه در کشــور دانســت و گفت‪:‬‬ ‫در این زمینه نقش دانشــگاه‪ ،‬نقشی محوری است‬ ‫که فقط با تالش های وزیر علوم و در عرصه ستادی‬ ‫ممکننیست‪.‬همهدانشگاه هایکشور به ویژهمراکز‬ ‫دانشگاهی در تهران که مرکزیتی در این زمینه دارند‪،‬‬ ‫باید در زمینه مساله شناسی و ارائه راهکار‪ ،‬با دولت‬ ‫همــکاری کنند‪ .‬رئیس جمهوری در بخش دیگــری از‬ ‫اظهاراتخودبهسخناننمایندهکارمنداندانشگاه ها‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در موضوع رفع مشکالت رفاهی‬ ‫و مالی کارکنان دانشــگاه ها به دنبال ان هســتیم که‬ ‫رئیس جمهــوری جهــاد علمی را شــعار و روشــی‬ ‫مناسببرایغلبهبر مشکالتتوصیفکردو گفت‪:‬‬ ‫طبیعیاستکهدشمننمی خواهدپیشرفتکنیم‪،‬‬ ‫امــا می توانیــم بــا کار مجاهدانــه و علمی‪ ،‬ســرعت‬ ‫پیشــرفت کشــور را مضاعف کنیم‪ .‬رئیســی افــزود‪:‬‬ ‫دانشــگاه ها بایــد هــم در عرصه جذب دانشــجو و‬ ‫هم در زمینه تحقیق و پژوهش هدفمند عمل کنند‬ ‫و پایان نامه های دانشــجویی نباید در کتابخانه ها‬ ‫خاکبخورند‪،‬بلکهبایدمسئلهمحور و تقاضامحور‬ ‫باشند تا به حل مشکالت کمک کنند‪ .‬رئیس دولت‬ ‫ســیزدهم دربــاره درخواســت دیــدار با تشــکل های‬ ‫دانشــگاهی نیز گفت‪ :‬بنده خرداد امســال جلســه‬ ‫مفصلــی بــا تشــکل های دانشــجویی در مســجد‬ ‫دانشــگاه تهران داشــتم و نظرات انان را شــنیدم و از‬ ‫برگــزاری نشســت دوباره و گفتگو با دانشــجویان و‬ ‫تشکل هایدانشجویینیز استقبالمی کنم‪.‬در پایان‬ ‫اینمراسمرئیسینماز جماعترابههمراهتعدادی‬ ‫از دانشجویاندر مسجددانشگاهتهراناقامهکرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دوران کنونی از سخت ترین دوران تاریخ جمهوری اسالمی است‬ ‫پانزدهمیــن مراســم تجلیــل از حفــاظ مرکــز‬ ‫اموزش قران اســتان مقــدس حضرت عبدالعظیم‬ ‫(ع) بــا حضــور تولیــت اســتان مقــدس حضــرت‬ ‫یشــهری و‬ ‫عبدالعظیــم (ع)‪ ،‬ای ـت ا‪ ...‬محمــدی ر ‬ ‫همچنیــن جمعی از مســئولین‪ ،‬مدیران و اســاتید‬ ‫قرانــی برگــزار شــد‪ .‬بــه گــزارش شــفقنا ای ـت اهلل‬ ‫یشــهری در اییــن تجلیــل از حافظــان کل قــران‬ ‫ر ‬ ‫مرکز اموزش قران کریم‪ ،‬گفت‪ :‬مردم ایران در همه‬ ‫نامالیمات و سختی ها هیچ گاه‪ ،‬نظام و رهبری را‬ ‫تنها نگذاشته اند و همواره از این ازمون های الهی‬ ‫ســربلند بیــرون امده اند‪ .‬او گفت‪ :‬در این شــرایط‬ ‫کــه دشــواری هایی براثــر دشــمنی های کینه توزانه‬ ‫دشــمنان بــرای مــردم شــکل گرفته اســت ازجمله‬ ‫ســخت ترین دوران تاریــخ اســت کــه تاکنــون بــر‬ ‫جمهــوری اســامی ایران گذشــته و مردمــی که در‬ ‫مراحــل مختلــف از ازمو نهــای گوناگون ســربلند‬ ‫بیرون امده اند‪ ،‬در ازمون کنونی نیز سربلند و انشاء‬ ‫اهلل زمین هســاز تشکیل حکومت جهانی به رهبری‬ ‫حضرت ولیعصر (عج) خواهیم بود‪ .‬تولیت استان‬ ‫مقــدس حضرت عبدالعظیــم (ع) اظهار داشــت‪:‬‬ ‫پیامبــر خدا (ص) و امام صــادق (ع) می فرمایند‪:‬‬ ‫اهل قران در میان انسان ها دارای درجات واالیی‬ ‫هســتند ب هجــز از پیامبــران [و معصومیــن] که در‬ ‫بلندترین مقامات هستند؛ پس حقوق اهل قران‬ ‫را رعایت کنید؛ اینان نزد خداوند دارای اجروقرب‬ ‫باالیی هستند‪ .‬او افزود‪ :‬طبق روایات افرادی که‬ ‫حافظ قران هســتند حامــل قــران و از اولیاء خدا‬ ‫هســتند و هرکس با حامالن قران دشــمنی کند در‬ ‫حقیقت با خداوند دشمنی کرده است و اگر کسی‬ ‫انان را دوســت داشــته باشــد گویی که خداوند را‬ ‫دوســت دارد و کســی کــه قــران را بــا خــود حمــل‬ ‫می کند در حقیقت حامل پرچم اسالم است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسمجلس شورای اسالمیدر دیدار با همتایسوئیسیخود‪:‬‬ ‫پایبندیبایددر برابر پایبندیباشد‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه‬ ‫خروج یکجانبه امریکا از برجام با تاکید بر این که‬ ‫طبــق قانــون اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها‪،‬‬ ‫ایران باید اطمینان داشــته باشــد که امریکا فشــار‬ ‫حداکثــری بــه مردم ایــران در تحری مهــا را منتفی‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬پایبندی باید در برابر پایبندی باشد‬ ‫و نمی توان پذیرفت که صرفا ان ها از ایران توقع‬ ‫اجرای تعهدات برجامی داشته باشند اما خودشان‬ ‫ان را اجــرا نکننــد‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬محمدباقــر‬ ‫قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی با انداراس‬ ‫اییبی رئیس مجلس شورای ملی سوئیس دیدار و‬ ‫گفت وگو کرد‪ .‬وی در این دیدار با اشاره به حضور‬ ‫برخی شرکت های سوئیسی در ایران که فعالیتشان‬ ‫به دلیل تحریم ها کاهش پیداکرده اســت‪ ،‬یاداور‬ ‫شــد‪ :‬مطمئــن هســتیم ارتباطــات پارلمانــی میان‬ ‫مجالــس دو کشــور و گروه های دوســتی پارلمانی‬ ‫می تواند به افزایش سطح همکاری ها به خصوص‬ ‫در حوزه اقتصادی و کشــاورزی که شــما نیز به ان‬ ‫عالقه مند هستید منجر شود ضمن این که بخش‬ ‫خصوصی دو کشور نیز باید فعال شوند‪ .‬قالیباف‬ ‫به نقش ســوئیس در حــوزه حافظ منافع امریکا‪،‬‬ ‫کانادا و عربستان سعودی گفت‪ :‬برجام یک توافق‬ ‫بین المللی میان ایران و ســایر کشــورها اســت که‬ ‫به تایید شــورای امنیت و ســازمان ملل رسید ولی‬ ‫یهــا در دوره ترامــپ از این توافق خارج‬ ‫امریکای ‬ ‫شدند و این مایه تعجب بود که دنیا عکس العمل‬ ‫خوبــی مقابــل ایــن اقــدام امریــکا نشــان نــداد و‬ ‫واشــنگتن پس از خروج یکجانبه از برجام فشــار‬ ‫حداکثری و غیرقانونی را به مردم ایران وارد کرد‪.‬‬ ‫رئیس قوه مقننه ادامه داد‪ :‬در مقابل خروج امریکا‬ ‫از برجــام برخــی کشــورها ادعایشــان ایــن بود که‬ ‫ترامپ این تصمیم را گرفته اما این حرف برای ما‬ ‫و افکار عمومی ایران پذیرفته شده نبود و دیدیدم‬ ‫که در دولت دموکرات امریکا بازهم همان سیاست‬ ‫ترامپ‪ ،‬صرفا با ادبیات متفاوت دنبال شد یعنی‬ ‫در عمــل هیچ اتفاقی نیفتاد‪ .‬قالیباف در ادامه با‬ ‫اشاره به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها‬ ‫گفت‪ :‬طبق این قانون ایران باید اطمینان داشــته‬ ‫باشد که امریکا فشار حداکثری به مردم ایران در‬ ‫تحریم ها را منتفی می کند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬طبیعتا‬ ‫جشــده‪ ،‬باید گام اول را‬ ‫وقتی امریکا از برجام خار ‬ ‫هم او بردارد و پایبندی باید در برابر پایبندی باشد‬ ‫یشــود صرفا ان ها از ایران توقعات برجامی‬ ‫و نم ‬ ‫داشته باشند اما خودشان ان را اجرا نکنند‪ ،‬ضمن‬ ‫این که نباید توافقات صرفا روی کاغذ باشد بلکه‬ ‫بر اســاس برجام باید تحریم ها لغو شــده و ایران‬ ‫انتفــاع اقتصــادی داشــته باشــد‪ .‬وی در ادامــه بــا‬ ‫اشاره به تحرکات ضد ایرانی رژیم صهیونیستی در‬ ‫منطقهیاداور شد‪:‬معتقدیمفعالیت هایاینرژیم‬ ‫با همکاری و همراهی امریکایی ها انجام می شود‬ ‫و چراغ سبز ان ها رادارند که این اقدامات تاثیرات‬ ‫خود را بر برجام خواهد داشت‪ .‬قالیباف همچنین‬ ‫با ابراز امیدواری از اینکه ارتباطات فنی و اقتصادی‬ ‫بیــن دو کشــور در حوز ههــای اب‪ ،‬کشــاورزی و‬ ‫دام پروری در جریان این سفر افزایش یابد‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬ایران در سطح بین المللی امادگی همکاری و‬ ‫کار کارشناســی را دارد کــه در ایــن خصوص رئیس‬ ‫کمیسیون کشاورزی مجلس نیز امور مربوط به این‬ ‫بخــش را در روابط بین پارلمانی پیگیری می کند‪.‬‬ ‫درباره موضوع گردشــگری نیز ما بسیار عالقه مند‬ ‫به فعالیت و ارتقای همکاری ها هستیم‪ .‬انداراس‬ ‫اییبی نیز در این دیدار با اشاره به نقش میانجی گر‬ ‫سوئیس میان امریکا و ایران از سال ‪ ،۱۹۸۰‬گفت‪:‬‬ ‫با مطالعاتی که درباره ایران داشتم می دانم تاریخ‬ ‫غنی‪ ،‬مردمی باهوش و فرهنگی واالیی دارید که‬ ‫زمینــه را برای توســعه روابط فراهــم می کند‪ .‬وی‬ ‫در ادامــه بــا بیان اینکــه ترامپ در برجام تصمیم‬ ‫غلطــی گرفت کــه باید راهــکاری بــرای ان یافت‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬رفاه مردم و توســعه روابط اقتصادی‬ ‫دوجانبه و بین المللی بســیار حائز اهمیت اســت‬ ‫و معتقــدم کشــورهای مــا ظرفیت های زیــادی در‬ ‫حوزه های مختلف برای توسعه همکاری ها دارند‬ ‫که می توان ان را از کشاورزی و حل بحران اب اغاز‬ ‫کرد به خصوص که کشور ما اب فراوانی دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باصدور بخش نامه‬ ‫ممنوع الخروجی هاساماندهیمی شود‬ ‫رئیــس قــوه قضاییــه بــا بیــان اینکــه برخــی‬ ‫دســتگاه ها مثل ســازمان مالیاتــی و بانک ها هنوز‬ ‫بدون اطالع رسانی مناسب افراد را ممنوع الخروج‬ ‫می کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ب ـه زودی بخشــنامه ای بــرای‬ ‫ساماندهیممنوع الخروجی هاصادر می شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز رســانه قــوه قضاییــه‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین محســنی اژه ای بــا‬ ‫اشــاره به ممنوع الخروج کردن افراد توسط برخی‬ ‫دســتگاه ها ازجمله ســازمان مالیاتــی و بانک ها و‬ ‫برخی مراجع قضایی اظهار داشــت امار کســانی‬ ‫که ممنوع الخروج می شوند زیاد نیست‪ ،‬اما کم هم‬ ‫نیســت و این مســئله باعث بروز مشکالتی برای‬ ‫مردم شــده است‪.‬محســنی اژه ای افزود‪ :‬اول باید‬ ‫معلوم شود که کدام دستگاه ها اجازه دارند افراد را‬ ‫ممنوع الخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی‬ ‫باید ممنوع الخروج شوند و اینکه به مردم بدون‬ ‫هیچ توجیه قانونی اعالم نشود که ممنوع الخروج‬ ‫شــده اند و در فــرودگاه متوجــه موضــوع شــوند‬ ‫خســارت بار اســت‪.‬وی ادامــه داد‪ :‬گاهــی فــردی‬ ‫یشــود‬ ‫یشــود که بعدا معلوم م ‬ ‫ممنوع الخروج م ‬ ‫ضرورتــی بــرای این کار نبوده و مشــکل دیگر این‬ ‫اســت که حتی برخی افــراد باانکه قانون تصریح‬ ‫کــرده حکــم ممنوع الخروجی پــس از ‪ ۶‬ماه بالاثر‬ ‫می شود بازهم باوجود پرداخت مالیات ها‪ ،‬تسویه‬ ‫کهــا و یــا صدور قرار منع تعقیــب و پایان‬ ‫بــا بان ‬ ‫دورهمحکومیتهمچنانممنوع الخروجهستندو‬ ‫بهاینمسئلهتوجهینمی شود‪.‬رئیسقوهقضاییه‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در دوران ریاست ایت ا‪ ...‬یزدی در‬ ‫دســتگاه قضا مقررشــده بود کــه ممنوع الخروجی‬ ‫از مجــرای دادســتانی کل کشــور پیگیــری شــود تا‬ ‫ضوابــط ان ب هطــور کامــل رعایت شود‪.‬محســنی‬ ‫اژه ای گفــت که بااین وجود در روزهای اخیر یکی‬ ‫از مســئوالن از اســتان بوشــهر با وی تماس گرفته‬ ‫و اظهــار داشــته بــرای انجــام کاری قصد ســفر به‬ ‫خــارج از کشــور را داشــته‪ ،‬اما در فــرودگاه متوجه‬ ‫شــده که ممنوع الخروج است‪.‬رئیس دستگاه قضا‬ ‫با بیان اینکه در روزهای اینده بخشنامه ای را برای‬ ‫ساماندهی ممنوع الخروجی ها صادر خواهد کرد از‬ ‫دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که‬ ‫بــر روند ممنوع الخروجی ها نظارت جدی داشــته‬ ‫باشــند تا ضوابط ان رعایت شود‪.‬محســنی اژه ای‬ ‫همچنین از دادستان انتظامی قضات نیز خواست‬ ‫که پس از صدور بخشنامه مربوطه با افرادی که از‬ ‫اجرای بخشنامه تخطی می کنند برخورد کند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫افرین بر پهلوانان کشتی فرنگی‬ ‫کشور و مربی انان‬ ‫در پــی موفقیت ورزشــکاران کشــورمان‬ ‫در مســابقات کشــتی فرنگــی قهرمانــی‬ ‫جهــان‪ ،‬حضــرت ایت ا‪...‬خامنــه ای در‬ ‫پیامی از این پهلوانان و مربی انان تشــکر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫متــن پیــام رهبــر انقــاب اســامی بــه‬ ‫ایــن شــرح اســت‪ :‬افریــن بــر پهلوانــان‬ ‫کشــتی فرنگی کشــور و مربی انان که همه‬ ‫به ویــژه جوانان را شــاد کردند‪ .‬ان شــاءاهلل‬ ‫موفق باشید‪.‬‬ ‫هیچاتفاقخارق العاده ایدر مجلس‬ ‫یازدهممشاهدهنشدهاست‬ ‫قریــب به یــک ســال ونیم‬ ‫است‪ .‬بخشــی از توان مجلس‬ ‫از عمــر مجلــس یازدهــم‬ ‫در دولــت قبل بــرای مقابله با‬ ‫یگــذرد و برخــاف انچــه‬ ‫م ‬ ‫دولــت و ســنگ اندازی پیــش‬ ‫نماینــدگان پیــش از انتخابات‬ ‫پای دولت روحانی مصرف شد‬ ‫مجلــس شــعار می دادنــد‪،‬‬ ‫و حــاال هــم در دولــت جدیــد‬ ‫محمدمهاجری‬ ‫هیــچ اتفــاق مثبتــی در جهت‬ ‫اتفاق ویژه ای مشــاهده نشده‬ ‫رفــع دغدغه هــای مــردم از‬ ‫اســت و حتــی مجلس تکلیف‬ ‫ســوی ان هــا انجام نشــده اســت‪ .‬ان ها تــازه در خود را با دولت ســیزدهم روشــن نکرده اســت‬ ‫زمــان دولت روحانی می گفتند اگر رای بیاورند کــه ایــا مدافــع دولت اســت یــا منتقــد ان‪ .‬این‬ ‫می توانند با ریل گذاری درست‪ ،‬دولت روحانی تحلیلگر مسائل سیاسی بیان کرد‪ :‬در این شرایط‬ ‫را در مســیر درســتی قرار دهند که نه تنها چنین طبیعی اســت که مردم احســاس چندان مثبتی‬ ‫نشــد بلکــه شــاهد بودیــم همزمانــی مجلــس به مجلس نداشته باشند‪ .‬تقریبا یک سال ونیم‬ ‫یازدهــم و دولــت دوازدهــم صرفــا به مناقشــه از عمر مجلس می گذرد و برخالف شعارهایی‬ ‫مجلــس بــا دولــت وقــت گذشــت‪ .‬حــاال هــم که داده می شد‪ ،‬هنوز کار ویژه ای برای مجلس‬ ‫کــه دولت ســید ابراهیــم رئیســی روی کار امده رخ نــداده اســت؛ هرچنــد مــن بــاور دارم برای‬ ‫اســت بازهم اقدام ویژه ای از ســوی نمایندگان قضاوت دقیق تر باید تا دوسالگی مجلس صبر‬ ‫برای بهبود شــرایط دیده نمی شــود‪ .‬به گزارش کرد‪ .‬او درباره سیاســی کاری های نمایندگان هم‬ ‫نامه نیــوز‪ ،‬محمــد مهاجــری‪ ،‬فعــال و تحلیلگر اظهار کرد‪ :‬شاکله اصلی مجلس سیاسی است و‬ ‫سیاسی درباره این موضوع گفت‪ :‬من نمی دانم هر کاری هم در این مجلس انجام شود‪ ،‬سیاسی‬ ‫که اماری که منتشرشــده است چه قدر درست دیدهمی شود‪.‬مردماحساسمی کننداینمجلس‬ ‫است اما برداشتم این است که این نظرسنجی جناحی اســت و حتی اگر کار مثبتی هم از ســوی‬ ‫دقیق نیست زیرا وقتی به علت نارضایتی مردم نمایندگان انجام شــود‪ ،‬زیر ســایه جناحی بودن‬ ‫حوزه های انتخابیه مراجعه می کنیم‪ ،‬می بینیم مجلس قرار می گیرد‪ .‬مهاجری همچنین تصریح‬ ‫کــه لزوما به عملکــرد نماینــدگان بازنمی گردد‪ ،‬کرد‪:‬مجلستاکنونکار خاصیدر حوزهمهار تورم‪،‬‬ ‫بلکه ان ها اساســا نماینــدگان کنونی مجلس را افزایش اشــتغال یا موضوعات دیگری که به طور‬ ‫نماینــدگان اکثریــت مردم نمی داننــد؛ بنابراین مستقیمبهدغدغه هایمردممرتبطاست‪،‬انجام‬ ‫وقتی از مردم بپرسیم که ایا از نمایندگان کنونی نداده است و یکی دو طرح پرحاشیه را پی گرفته‬ ‫راضی هستید‪ ،‬با پاسخ منفی مواجه می شویم‪ .‬ازجمله طرح صیانت از فضای مجازی و شفافیت‬ ‫او ادامه داد‪ :‬فارغ از این نظرسنجی ها که معیار اراء نمایندگان که هر دو هم سیاسی بوده اند‪ .‬او‬ ‫دقیقی ندارند اما می توان گفت که هیچ اتفاق در خصوصاینکهایادر ایندهشاهدهمراهیکامل‬ ‫خارق العــاده ای در مجلــس یازدهم مشــاهده مجلس و دولت خواهیم بود یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫نشده است؛ نه مصوبه ای مهم تصویب شده نه نظــرم مجلس درنهایت چاره ای جز حمایت از‬ ‫انکه نطق و سخن مهمی از مجلس شنیده شده دولت نخواهد داشت‪.‬‬ ‫نگرانیدر حوزهاصالحاتحسنمی کنم‬ ‫محمدعلی ابطحی‪ ،‬فعال‬ ‫اینده متفاوت با حضور جامعه‬ ‫سیاسی اصالح طلب‪ ،‬در رابطه‬ ‫مدنــی‪ ،‬ازادی هــای فــردی‪،‬‬ ‫بــا الــزام تغییــر مشــی احــزاب‬ ‫اجتماعی و سیاســی و‪ ...‬شــکل‬ ‫اصالح طلــب بــرای بازگشــت‬ ‫می گیــرد‪ .‬نســل جــوان بــدون‬ ‫اقبــال عمومــی بــه ایــن جریان‬ ‫اینکه منتظر حاکمیت و بدون‬ ‫محمدعلیابطحی‬ ‫گفــت‪ :‬مــن در صحبت هــای‬ ‫اینکــه منتظــر احــزاب سیاســی‬ ‫خود بین تفکــر اصالح طلبی و‬ ‫اصالح طلــب باشــند وارد ایــن‬ ‫احزاب اصالح طلب فرق قائل هستم و همیشه جرگه شــده اند و تفکر اصالح طلبی را با قرائت‬ ‫بــر ایــن تاکیــد کــرده ام‪ ،‬اتفاقاتی که افتــاده چه خود که پیشتازتر از قرائت احزاب اصالح طلب‬ ‫مثبت و چه منفی و چه ناامیدی ها و چه امیدها است پیش می برند به این دلیل خیلی‪ ،‬نگرانی‬ ‫و چــه فعالیت هــا و چه عــدم فعالیت ها همه ویژه ای را در این حوزه حس نمی کنم و معتقدم‬ ‫در چارچوب احزاب اصالح طلب شــکل گرفته و می شــود‪ ،‬بــرای اینــده جامعــه تفکر و اندیشــه‬ ‫اگــر مبنای تفکر اصالح طلبــی را جامعه مدنی‪ ،‬قابل قبول را تفکر اصالح طلبی دانســت به این‬ ‫دموکراســی خواهــی‪ ،‬ازادی فــردی و اجتماعــی شــرط که تفکرات اصالح طلبی خود را همدل و‬ ‫بدانیــم ان مبنــای اصالح طلبی بیش از همیشــه همگام با جامعه بداند‪ .‬ابطحی در مورد حضور‬ ‫امروز در جامعه عملی می شود‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬محــوری خاتمــی در جریــان اصالحــات و نقــد‬ ‫او افزود‪ :‬نسل جوان همیشه و امروز مثل گذشته برخی از اصالح طلبان به این موضوع تاکید کرد‪:‬‬ ‫مخاطباصلیاصالحاتبودندان هاهستند که حسنی که جریان اصالح طلبی دارد و در مقایسه‬ ‫می خواهنــد اینده دیگری داشــته باشــند در غیر بــا رقبایــش شــاید بی نظیر اســت همیــن وجود‬ ‫این صورت کسانی که سنی از ان ها گذشته دیگر رهبری کاریزماتیک و سنتی در بین ان هاست که‬ ‫چندان به فکر اینده جدید نیستند‪ .‬نسل جدید موردعالقه و پذیرش همه ان هاست حتی اگر به‬ ‫بایــد بــه فکر اینــده متفاوتی برای خود باشــد و اننقدداشتهباشند‪.‬‬ ‫تندرو هامنافع کشور را‬ ‫فدایخصومت هامی کنند‬ ‫ســید محمــد صــدر‪ ،‬عضو مجمع تشــخیص‬ ‫مصلحتنظام‪،‬در گفتگوبابرنادررابطهباوضعیت‬ ‫برجام گفت‪ :‬همان طور که من قبال گفته ام برجام‬ ‫مسیریاستکهمابایدانراطیکنیم‪.‬برجامنتیجه‬ ‫توافقی اســت که بین کشــور های‪ ۱+۵‬یک انجام‬ ‫شدو ایرانتعهد کردبهدنبالتولیدو کاربردسالح‬ ‫اتمینباشدو طرفمقابلتعهد کرد‪ ۷،‬قطعنامه‬ ‫تحریمــی ســازمان ملل علیه ایــران ملغی شــود و‬ ‫تحریم هابه طورکلیاز بینبرودو روابطاقتصادی‬ ‫بین المللیایرانبهحالتعادیدربیایدیعنیبرجام‬ ‫توافقی است که همچنان می تواند‪ ،‬ادامه داشته‬ ‫باشدچراکههمرهبریاشارهکردندوهمهمهمرتبا‬ ‫گفته اند کهایران کشورینیست کهبهدنبالتولید‬ ‫سالحاتمیبرود‪.‬تعهداتی کهایراندر قبالبرجام‬ ‫داشتانجام شدهوطرفمقابلهمتایکحدیو‬ ‫تایکمقطعیتعهداتشراانجامداد‪،‬ولیباامدن‬ ‫ترامپ با توجه به اینکه او یک نژادپرست افراطی‬ ‫بودزیر میز زدو یک طرفهاز همهتعهداتشخارج‬ ‫شدو برنامه هارابرهمزد‪.‬او افزود‪:‬متاسفانهچیزی‬ ‫کهمخالفینبرجاممتوجهنمی شوندایناستکه‬ ‫کار هایخالفیترامپانجامدادکهبرخالفهمه‬ ‫تعهداتطرفینبودواینموضوعنبایدبه حساب‬ ‫برجاموایرانگذاشتهشود‪.‬صدر تاکیدکرد‪:‬بنابراین‪،‬‬ ‫چونمی خواهیمتحریم هابرداشتهشوندبایدبه‬ ‫دنبالمسیر برجامبرویم‪.‬مشکالتیکهامکاندارد‪،‬‬ ‫سازمانانرژیاتمیپیداکندمی تواندپروندهایرانرا‬ ‫از شورایحکاماینسازمانبهشورایامنیتببردو‬ ‫دوباره همان شرایط قبلی بازگردد و می شود مثل‬ ‫دوراناحمدی نژادو ایراندر تحریمبین المللیقرار‬ ‫می گیردواینمسئلهبسیار خطرناکاست‪.‬ماباید‬ ‫بهسمتانجاممذاکراتبرویم؛بایدتوافقبرجام‬ ‫رازندهکنیمو طرفمقابلبهتعهداتخودپایبند‬ ‫شود‪.‬اودربارهامکانسنگ اندازی هادر مسیر برجام‬ ‫گفت‪:‬منمتاسفمکهمی گویماینگروه هایتندرو‬ ‫منافع کشور و منافع ایران را فدای خصومت های‬ ‫شخصیوخصومت هایگروهیمی کننداینکهگفته‬ ‫شودبرجامهیچمنفعتینداشتهدرستنیست؛ما‬ ‫در شــرایطی بودیــم که صدور نفــت ایران به صفر‬ ‫می رسیدواگر برجامنبود‪،‬نمی توانستیمیکقطره‬ ‫نفت صادر کنیم و‪ ۷‬قطعنامه تحریمی داشتیم و‬ ‫کشور در شرایطاقتصادیبسیار متزلزلیقرار داشت‬ ‫و برجامایرانرااز اینموقعیتنجاتداد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اعالم امادگی ایران برای از سرگیری‬ ‫صادراتبهعربستان‬ ‫معــاون توســعه صــادرات‬ ‫کشــورهای حاشیه خلیج فارس‬ ‫سازمانتوسعهتجارتمی گوید‬ ‫رابطه تجاری داشته ایم اما با با‬ ‫در صورت کاهش تنش ها میان‬ ‫توجه به گســتردگی بازار انها و‬ ‫ایــران و عربســتان ســعودی‪،‬‬ ‫حجم وارداتی که دارند‪ ،‬حضور‬ ‫فرهاد نوری‬ ‫صادرکننــدگان ایرانی می توانند‬ ‫صادرکننــدگان ایرانــی می تواند‬ ‫ســهمی قابل قبول از بــازار این‬ ‫بــه شــدت گســترش یابــد‪ .‬مــا‬ ‫کشور در اختیار بگیرند‪ .‬فرهاد نوری در گفت و در حوز ههــای مختلــف و در تولیــد و صــادرات‬ ‫گو باایسنا‪،‬اظهار کرد‪:‬در زمانی کهروابطسیاسی کاالهایی که نیازی جدی در این کشورها وجود‬ ‫میــان ایــران و عربســتان ســعودی حســنه بــود‪ ،‬دارد‪ ،‬بسیار توانمندیم و می توان برای این بخش‬ ‫صادرکنندگان ایرانی در بازار این کشــور فعالیت کارهایی جدی را دنبال کرد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫داشتند و امروز نیز در صورتی که مذاکرات میان بــا توجه به هدف گذاری کالن صورت گرفته در‬ ‫دو کشور بهنتایجمثبتبرسد‪،‬قطعاتجار ایرانی دولــت و برنامه ریــزی وزارت صمت‪ ،‬ما در دوره‬ ‫توان ان را خواهند داشــت که در این بازار بزرگ چهار ساله تا افق ‪ ۱۴۰۴‬باید نسبت به افزایش‬ ‫فعال شــوند و م ‬ ‫یتــوان برای ان برنام ـه ای ویژه صادرات غیر نفتی و گسترش حضور ایران در این‬ ‫تــدارک دیــد‪ .‬وی با اشــاره بــه درامد نفتی باالی بازارها اقدامات الزم را در دستور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫عربستان ســعودی گفت‪ :‬بازار این کشور از نظر‬ ‫در این بین اســتفاده از ظرفیت کشــورهای‬ ‫کاالهای مصرفی بسیار گسترده است و با توجه همسایه و منطقه اولویت نخست ما خواهد‬ ‫به نزدیکی فرهنگی‪ ،‬موضوع حج و بقاع متبرکه بــود و در ســایر بازارهــا نیــز بــا توجه بــه توان‬ ‫و حضور قدیمی تجار ایرانی در بازار این کشور‪ ،‬اقتصــادی کشــور فعــال خواهیــم شــد‪ .‬بــه‬ ‫صادرکنندگان ما ذائقه این بازار را می شناســند و دنبــال افزایــش تنش های سیاســی میــان ایران‬ ‫قطعا در صورت نتیجه بخش شــدن مذاکرات‪ ،‬و عربســتان ســعودی در ســال های گذشــته‪،‬‬ ‫می توان انتظار داشت که در این بخش تحولی تجارت مشــترک میان دو کشــور عمال متوقف‬ ‫ویژهبهوجوداید‪.‬معاونسازمانتوسعهتجارت شــده اســت‪ .‬ایــن در حالی اســت کــه پیش از‬ ‫بــا بیــان اینکــه توســعه صــادرات به کشــورهای ان صادرکننــدگان ایرانــی در بــازار ایــن کشــور‬ ‫همسایه‪ ،‬یکی از اولویت های اصلی این سازمان عربــی فعالیــت داشــتند‪ .‬در ماه های گذشــته‬ ‫یهــای فراوانــی درباره اغــاز گفت و‬ ‫در دوره جدیــد خواهــد بــود‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬یکی از گمانــه زن ‬ ‫بازارهایــی کــه می توانــد برای ما ظرفیتی بســیار گوهای مشــترک میان مقامات دو کشــور برای‬ ‫گستردهرافعالکند‪،‬بازار کشورهایحاشیهخلیج کاهش تنش های سیاسی مطرح شده که برخی‬ ‫فــارس اســت و مــا بــه طور ویژه بحث گســترش مقامات رسمی نیز ان را تایید کرده اند؛ هرچند‬ ‫حضــور در ایــن بــازار را پیگیــری می کنیــم‪ .‬نوری هنــوز جزییاتــی از ایــن گفــت و گوهــا منتشــر‬ ‫ادامه داد‪ :‬ما در ســال های گذشــته با بســیاری از نشده است‪.‬‬ ‫تسهیالتمتعدد‬ ‫براینوسازیناوگانجاده ای‬ ‫رئیــس ســازمان راهــداری‬ ‫ایــم‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن‬ ‫اعالم کرد‪ :‬تســهیالت مختلفی‬ ‫اجازه داده ایم تا کامیون زیر سه‬ ‫برای بازسازی و نوسازی ناوگان‬ ‫ســال کارکــرد بتواند وارد کشــور‬ ‫حمــل ونقــل عمومــی در نظــر‬ ‫شود و براین اساس تاکنون‪۶۰۰۰‬‬ ‫گرفته ایــم و امیدواریــم هرچــه‬ ‫دســتگاه کامیون ثبت ســفارش‬ ‫داریوش امانی‬ ‫ســریع تر کامیو نهــای وارداتــی‬ ‫شــده و حدود ‪ ۳۰۰۰‬دستگاه در‬ ‫رسوبیدر گمرکترخیصشوند‪.‬‬ ‫گمرک های کشور هستند و اگر‬ ‫داریوش امانی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ترخیص شوند می تواند کمک بسیاری در زمینه‬ ‫نوسازی ناوگان به مسائل مختلفی برمی گردد و نوسازی ناوگان کند‪ .‬رئیس سازمان راهداری اظهار‬ ‫در همه حوزه های سواری‪ ،‬مینی بوس‪ ،‬اتوبوس و کــرد‪ :‬البتــه برای بخشــی از نــاوگان حمل و نقل‬ ‫کامیون باید مورد توجه قرار گیرد و همه دستگاه عمومینیز میتوانیمبهدنبالبازسازیانباشیم‬ ‫هــا با یکدیگر همکاری کنند اما وقتی به عنوان چــرا که با توجــه به تحریم ها و افزایش قیمت‬ ‫مثال همچنان خودروهای سواری مانند پیکان و خودرو به عنوان مثال خرید یک اتوبوس وی ای‬ ‫رنو در حال فعالیت هستند و انها را در جاده ها پی بیش از پنج میلیارد تمام می شود و بسیاری‬ ‫مشاهده می کنید این نشان می دهد که قدرت از راننــدگان نمــی تواننــد ایــن هزینــه ســنگین را‬ ‫خریــد خانــوار ایرانــی پایین اســت و به اقتصاد متحملشونددر اینراستاتسهیالتارزانقیمتی‬ ‫بر می گردد چرا که اگر این نبود می توانســتیم با اســتفاده از تبصره ‪ ۱۸‬جهت بازســازی ناوگان‬ ‫بعــد از حدود ‪ ۱۰‬ســال یک خــودرو را در ناوگان درنظــر گرفتــه ایم که این وام هــای ارزان قیمت‬ ‫حمل و نقل عمومی فرسوده اعالم کنیم و وقتی بــرای اورهــال کردن به بازســازی وســائل حمل و‬ ‫خودرویی به ان سن رسید تردد ان را ممنوع کنیم‪ .‬نقل عمومی ماننــد اتوبوس می تواند اســتفاده‬ ‫این در حالی است که در شرایط کنونی دخل و شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اورهال و بازسازی یک دستگاه‬ ‫خرج مردم با هم نمی خواند و نمی توان این کار اتوبوسبین‪ ۵۰۰‬تا‪ ۷۵۰‬میلیونتومانهزینهدارد‬ ‫را بــه راحتی انجام داد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬بنابراین بنابراین با هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه‬ ‫دولت باید تســهیالتی دراین زمینه ایجاد کند و کشور تسهیالت ارزان قیمتی در اختیار رانندگان‬ ‫اعتباراتسازمانراهدارینیز دراینزمینهمحدود قــرار می دهیم تا بتوانند ناوگان خــود را اورهال‬ ‫است‪ .‬چرا که پاسخگوی این حجم از فرسودگی کننــد چرا که اگر به عنــوان مثال یک اتوبوس به‬ ‫نــاوگان نیســت‪ .‬رئیس ســازمان راهــداری درباره صورت کامل اورهال و بازسازی شود پنج سال از‬ ‫و اخرین وضعیت ناوگان فرســوده حمل و نقل عمر ان کاهش پیدا خواهد کرد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫عمومی و برنامه های نوسازی ان اعالم کرد‪ :‬در این که نوسازی سواری های کرایه پالک عمومی را‬ ‫حالحاضر ‪ ۵۵‬هزار دستگاه کامیونباعمر باالی از عید امســال اغاز کرده ایم اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫‪ ۴۰‬سال داریم که فرسوده هستند بنابراین برای حاضر تسهیالتمختلفیبراینوسازیوبازسازی‬ ‫نوسازی ناوگان از طریق تولیدات داخلی با ایران ناوگان حمل و نقل عمومی درنظر گرفته ایم که‬ ‫خودرو دیزل قرار داد ســاخت ‪ ۱۰۰۰‬دســتگاه و با اگر بتوانیم ساالنه‪ ۱۰‬هزار ناوگان را نوسازی کنیم‬ ‫اســکانیا قرار داد ســاخت ‪ ۵۰۰۰‬دستگاه کامیون طی بازه زمانی مشخص می توانیم سن ناوگان‬ ‫را امضاء کرده ایم و تســهیالت هشــت درصدی حمــل و نقــل عمومــی را از ‪ ۲۰‬ســال به ‪ ۱۵‬ســال‬ ‫ارزان قیمت را براساس ظرفیت پیش بینی شده کاهش دهیم‪ .‬همچنین نوســازی مینی بوس در‬ ‫در مــاده ‪ ۳۰‬قانــون احکام دائمی در نظر گرفته دستور کار ما قرار دارد‪.‬‬ ‫سهم‪ ۳۸‬درصدی صنعت و معدن از برق‬ ‫مصرفیکشور‬ ‫وزیــر صمــت گفــت‪ ۳۸ :‬درصــد از میــزان‬ ‫بــرق مصرفی کشــور متعلــق به بخش صنعت‬ ‫اســت که با احــداث ‪ ۱۰‬هزار مــگاوات و اضافه‬ ‫شــدن ان بــه شــبکه توزیــع‪ ،‬بخــش صنعــت و‬ ‫معــدن نیــاز خود به بــرق را تامیــن می کند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬ســیدرضا فاطمی امین در مراسم‬ ‫امضای تفاهم نامه میان وزارت صمت و وزارت‬ ‫نیــرو در خصــوص احــداث ‪ ۱۰‬هــزار مــگاوات‬ ‫ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش صنعت‬ ‫و معــدن اظهــار کــرد‪ :‬در ســال های گذشــته‬ ‫سرمایه گذاری های قابل توجهی در بخش های‬ ‫مختلف توســعه ای نداشــتیم و حتی در برخی‬ ‫از بخش ها ســرمایه گذاری ها از میزان استهالک‬ ‫هــم پایین تر بــوده اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬این‬ ‫میــزان کم ســرمایه گذاری حتی در صنعت برق‬ ‫نیز خود را نشــان داد که خاموش ـی های امسال‬ ‫تابســتان گــواه ایــن موضــوع بــوده اســت‪ .‬وزیر‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬احــداث ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش‬ ‫صنعت و معدن و با مشارکت شرکت های بزرگ‬ ‫صنعتــی و معدنــی را نقطه عطفی در صنعت‬ ‫برق دانست و گفت‪ :‬برای رشد باالی ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫در حوزه صنعت و معدن برنامه ریزی کرده ایم‬ ‫که یکی از اهرم های این ســرمایه گذاری همین‬ ‫تولید پایدار برق اســت‪ .‬وی امضا و اجرای این‬ ‫تفاهم نامــه در جهت تامین نیــرو و حرکت به‬ ‫ســمت ســاخت داخــل در بخــش نیروگاهــی را‬ ‫امیدبخش دانست و افزود‪ :‬احداث این ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مگاوات ظرفیت نیروگاهی اقدام موثری است‬ ‫که به همت شرکت های بزرگ معدنی و صنایع‬ ‫معدنی انجام می شود‪ .‬وزیر صمت گفت‪ :‬این‬ ‫شــرکت ها هم خودشان را ارتقا می دهند و هم‬ ‫صنعت برق کشور را با رشد قابل توجهی همراه‬ ‫می سازند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1183‬‬ ‫رئیس شورای رقابت‪:‬‬ ‫کشورهادربازارخودروانحصارایجادنمی کنند‬ ‫رئیس شورای رقابت با اعالم این که فعال هیچ‬ ‫تغییری در روش قیمت گذاری خودرو اعمال نشده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬با توجه به اختــاف که بین قیمت‬ ‫کارخانــه و قیمــت کذایــی بــازار وجــود دارد و این‬ ‫حجمباالیمتقاضیانو عرضهمحدود‪،‬قرعه کشی‬ ‫روش مناسب و تصمیم شورا بوده و به خودروسازان‬ ‫ربطی ندارد راضی باشند یا نباشند و مکلف به اجرا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬گرچــه قــرار بــود در اواســط‬ ‫مهرماه و با پایان دوره دوم شش ساله شورای رقابت‬ ‫تغییراتیدر ترکیباعضاءایجادشوداماهنوز اتفاق‬ ‫نیفتاده اســت‪ ،‬در جریان این تغییرات بحث های‬ ‫مختلفــی دربــاره نحــوه قیمــت گــذاری خــودرو و‬ ‫تغییر شیوه قرعه کشی در برخی اظهارنظرها و یا‬ ‫سایت های مربوط به خودرو دیده می شود‪.‬‬ ‫این که ماجرا از چه قرار اســت موضوعی اســت‬ ‫که در گفت و گو با رضا شیوا ‪-‬رئیس شورای رقابت‪-‬‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫شــیوا بــا اشــاره به ای نکــه با وجــود اتمــام دوره‬ ‫شش ساله من همچنان به عنوان رئیس در شورای‬ ‫رقابــت هســتم تــا ای نکــه وضعیــت رئیــس جدید‬ ‫مشــخص شــود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در حال حاضــر دوره‬ ‫برخی از اعضای شورا به اتمام رسیده و طبق قانون‬ ‫عضویتــی در ان ندارنــد و با توجه به این که تعداد‬ ‫اعضا به حدنصاب نمی رسد‪ ،‬نمی توانیم جلسه ای‬ ‫برگــزار و تصمیم گیری جدیــدی انجام دهیــم‪ .‬این‬ ‫در حالــی اســت کــه از مدتی پیش مــا طی نامه ای‬ ‫به دســتگاه های مربوطه از جملــه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدنوتجارت‪،‬اقتصاد‪،‬دادگستری‪،‬سازمانبرنامه‬ ‫ق بازرگانی اعالم کردیم که نمایندگان‬ ‫و بودجه و اتا ‬ ‫خود را معرفی کنند که هنوز این اتفاق به طور کامل‬ ‫نیفتادهاست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ســوی دیگــر بایــد وزارت‬ ‫اقتصاد‪ ،‬دو اقتصاددان و یک مالی را معرفی کند‬ ‫که رئیس جدید از بین این دو اقتصاددان با رای‬ ‫یشــود و بعد از مشــخص شــدن‬ ‫اعضاء تعیین م ‬ ‫ترکیب با حکم رئیس جمهور ابالغ نهایی خواهد‬ ‫شد که هنوز این وضعیت مشخص نیست‪.‬‬ ‫اما در ادامه این گفت وگو موضوع بحث های‬ ‫اخیــر مطرح شــده در مــورد نحــو ه قیمت گذاری‬ ‫خــودرو و حــذف قرعــه کشــی مورد پرســش قرار‬ ‫گرفــت که شــیوا در این رابطه اظهــار کرد‪ :‬این ها‬ ‫اغلــب جوســازی هایی اســت کــه ســایت های‬ ‫خودروســازی و خودرویــی ان را راه انداخته انــد‬ ‫اما هیچ گونه تصمیمی در این زمینه اخذ نشــده‬ ‫و قیمت گذاری همچنان به روش فعلی و با قرعه‬ ‫کشی انجام می شود‪.‬‬ ‫نکــه ایــا ممکــن اســت روش‬ ‫وی در مــورد ای ‬ ‫قرعه کشی تغییر کند؟ گفت که هر تغییری بعید‬ ‫نیست اما این که چه روشی جایگزین شود بسیار‬ ‫اهمیــت دارد‪ ،‬چــرا کــه تــا پیــش از ان همانطــور‬ ‫کــه بارهــا اعــام کردیم بســیار شــکایت در مورد‬ ‫روش ســایت وجود داشت و حق بسیاری از بین‬ ‫می رفــت از ایــن رو انچه که با توجه به شــرایط‬ ‫موجــود خــودرو و تعداد عرضه در کشــور وجود‬ ‫دارد و از ســوی دیگــر حجــم بــاالی متقاضیــان‪،‬‬ ‫بــه نظر نمی رســید کــه راهی بهتر از قرعه کشــی‬ ‫و تقســیم ایــن تعــداد محــدود خــودرو وجــود‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬با ایــن حال همانطــور به دفعات‬ ‫تکرار کردیم اگر کسی می گوید قرعه کشی روش‬ ‫مناسبی نیست بالفاصله باید از او سوال کرد که‬ ‫چه روش بهتری را در نظر دارد؟‬ ‫رئیس مرکز ملــی رقابت ادامه داد‪ :‬ما هر انچه‬ ‫محدودیــت می توانســتیم در روش فعلــی اعمــال‬ ‫کردیم که راه های رانت و فساد را ببندند اما اگر الزم‬ ‫است و کسی محدودیت بیشتری را مدنظر دارد تا‬ ‫وضعیت بهبود پیدا کند می تواند ان را اعالم‪ ،‬مورد‬ ‫بررسی و اعمال شود‪.‬‬ ‫وی در مــورد این کــه ایــا خودروســازان از روش‬ ‫قرعــه کشــی راضــی بودند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اصال به‬ ‫خودروســازها ربطی ندارد و دلیلی ندارد بخواهند‬ ‫از ایــن روش راضــی باشــند یــا نباشــند ایــن تصمیم‬ ‫کارشناســی شــورا اســت‪ ،‬بــه هــر صــورت هرجایی‬ ‫که منافذ و محل های سوءاســتفاده را بگیریم یک‬ ‫تعدادی می توانند ناراضی باشــند اما در این روش‬ ‫میزان تولید دقیقا برابر با قرعه کشی بود یعنی هر‬ ‫انچهخودروسازهاتولیدمی کنندبایددر قرعه کشی‬ ‫عرضهمی شد‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای رقابــت دربــاره انجــام تعهدات‬ ‫خودروســازان در قیمــت گــذاری فعلــی و قرعــه‬ ‫کشــی گفــت که انها مکلــف به انجام تعهــدات و‬ ‫دســتورالعمل شــورای رقابت بودند و عملکرد انها‬ ‫از سوی دستگاه های ناظر از جمله شورای رقابت‪،‬‬ ‫دادستانی و سازمان بازرسی نظارت و بررسی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنین در مورد اینکه با توجه به تاکیدی‬ ‫کــه در مورد قرعه کشــی به عنوان گزینه مناســب‪،‬‬ ‫ایا در دیگر کشــورها هم از چنین روشــی اســتفاده‬ ‫می شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬فکر نمی کنم کشوری باشد‬ ‫که این چنین انحصار ایجاد کــرده و ورود هر گونه‬ ‫خودرو را ببندد و کامال متکی به تولید داخل باشد‬ ‫انهموقتیکهتولیدخودپاسخگوینیاز مردمداخل‬ ‫کشور نیست‪ ،‬حداقل در کشورهای دوربر این گونه‬ ‫نیست که کار به قرعه کشی برسد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تعمیرات اساسی خط و پرداخت کارگاه نورد‪ ۶۵۰‬ذوب اهن انجام شد‬ ‫تعمیرات اساسی کارگاه نورد‪ ۶۵۰‬بر اساس برنامه پیش بینی شده از‬ ‫بیست و هفت شهریورماه تا دوم مهرماه سال جاری با موفقیت انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امروز‪ ،‬محمدرضا یــزدان پناه مدیر برنامه ریزی و‬ ‫نظارت برنگهداری و تعمیرات ذوب اهن اصفهان با اعالم این خبر و با‬ ‫اشاره به اهمیت اجرای دقیق و صحیح این تعمیرات گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫جایگاه باالی کارگاه نورد‪ ۶۵۰‬در تولید محصوالت فوالدی کارخانه به‬ ‫ویژهتولیدمقاطعجدیدفوالدینظیر انواعریل‪،‬انواعتیراهن هایسایز‬ ‫باال‪ ،‬ارک ها‪ ،‬ورق سازه های فوالدی و شمش ها‪ ،‬اجرای کامل و با کیفیت‬ ‫این تعمیرات مطابق با زمانبندی پیش بینی شــده از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار بود‪.‬از اینروباانجامبررسی هایالزموتعیینخطوطبحرانی‬ ‫تعمیرات‪ ،‬سعی گردید تا با استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت های‬ ‫کارگاهتعمیر تجهیزاتو پرسنلپروژه ایپیمانکارانمدیریتمهندسی‬ ‫نت‪،‬سرعتعملبیشتریبهاجرایفعالیت هایتعمیراتیدادهشودتا‬ ‫بتواندر موعدپیش بینیشدهخطتولیدکارگاهراه اندازیگردد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به عدم امکان توقف طوالنی مدت خط تولید‬ ‫کارگاه نورد ‪ ۶۵۰‬طی سنوات گذشته و ناشی از تعهدات کارخانه‪ ،‬کلیه‬ ‫تجهیــزات خــط تولید ایــن کارگاه می بایســتی در این تعمیرات تحت‬ ‫ســرویس و تعمیــر قــرار می گرفتند‪ .‬با هماهنگــی واحدهای مختلف‪،‬‬ ‫نیروهایاجراییجهتاجرایسریعودقیقاینتعمیراتبهصورتسه‬ ‫شیفتوتماموقتبرنامه ریزیگردند‪.‬‬ ‫یــزدان پناه گفت‪ :‬با توجه به ضرورت کاهش گراف اولیــه از دوازده‬ ‫شــبانه روز بــه هفت شــبانه روز به علت اهمیت تولیدات ایــن کارگاه‪،‬‬ ‫تهــای کوره‪ ،‬خط و بســتر با حداقــل زمان الزم بررســی و گراف‬ ‫فعالی ‬ ‫اجراییتدوینشد‪.‬‬ ‫محمد امین یوســف زاده مدیر مهندســی نورد ذوب اهن نیز در‬ ‫این رابطه گفت‪ :‬کارگاه نورد ‪ ۶۵۰‬اخرین بار در سال ‪ ۱۳۸۹‬تعمیرات‬ ‫اساســی شــده بود‪ .‬البته ســال ‪ ۱۳۹۷‬یک تعمیرات ‪ ۱۲۰‬ســاعته و در‬ ‫فاصله ســال ‪ ۱۳۸۹‬تا ‪ ۱۳۹۷‬چند تعمیرات ‪ ۸۰‬ســاعته انجام شــده‬ ‫بود ولی تعمیرات اساسی در این سطح صورت نگرفته بود‪ .‬در این‬ ‫توقــف عــاوه بر تعمیرات اساســی کارگاه همزمان ‪ ۳‬عــدد از بالک‬ ‫های جرثقیل کارگاه در خط ‪ ۶‬و‪ ۵‬نیز تعویض شــد و در عین حال‬ ‫همزمــان پــروژه نصــب و راه انــدازی اره و دریلینــگ ‪ ۳‬پــروژه ریل در‬ ‫حال انجام بود‪.‬‬ ‫یوسف زاده تاکید کرد‪ :‬با احجام سنگین تعمیراتی و شرایط خاص‬ ‫تجهیزات نورد‪ ۶۵۰‬باز هم تعمیرات در گراف تعیین شده هفت شبانه‬ ‫روز و با توجه به حضور حجم کثیری از نیروهای کارگاه‪ ،‬نت تعمیرات و‬ ‫پیمانکارانبدونهیچگونهحادثهانسانیوتجهیزاتیباشرایطمطلوب‬ ‫بهپایانرسیدو در موعدمقرر شمش گیریانجامشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫قسطخانه هایطرحجهشمسکنچقدر است؟‬ ‫با اینکه هنوز جزئیات اقســاط و نرخ ســود تسهیالت خانه های‬ ‫طرح جهش تولید مسکن برای دهکهای مختلف توسط بانک مرکزی‬ ‫اعالم نشده‪ ،‬یک نماینده مجلس مبلغ اقساط را ‪ ۳‬میلیون و ‪۷۵۰‬‬ ‫هزار تا ‪ ۵‬میلیون تومان اعالم کرده است‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬ثبت نام از متقاضیــان واحدهای طرح جهش‬ ‫تولیــد و تامیــن مســکن هنــوز اغــاز نشــده و طبــق وعد ههــا باید تا‬ ‫حدود یک هفته دیگر شــرع شــود‪ .‬در این خصوص اقبال شــاکری ـ‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس ـ مبلغ اقساط تسهیالت ‪ ۴۵۰‬میلیون‬ ‫تومانی واحدهای این طرح که به سازندگان پرداخت می شود را بین‬ ‫‪ ۳‬میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار تومان تا ‪ ۵‬میلیون تومان با مدت بازپرداخت‬ ‫‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬سال اعالم کرده است‪.‬‬ ‫شــاکری ایــن را هــم گفته که در این خصــوص از لحاظ پرداخت‬ ‫تسهیالت و تامین مالی مشکلی وجود ندارد و بانک مرکزی و وزارت‬ ‫راه و شهرسازی همراهی الزم را در پرداخت تسهیالت داشته باشند‪.‬‬ ‫همچنین در اجرای این پروژه از سازندگان حرفه ای و بخشهای دولتی‬ ‫مانند بنیاد مسکن‪ ،‬بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره)‬ ‫استفادهمی شود‪.‬‬ ‫درخصوص مبلغ بازپرداخت اقساط و حتی نرخ سود تسهیالت‬ ‫هنــوز بانــک مرکــزی رقمی اعالم نکــرده و رایزنــی بیــن وزارت راه و‬ ‫شهرسازی با شورای پول و اعتبار در جریان است‪ .‬چیزی که تا کنون‬ ‫مشــخص شــده این است که نرخ سود تســهیالت ‪ ۱۸‬درصد خواهد‬ ‫بود اما دولت بیشترین کمک را برای دهکهای اول تا سوم از طریق‬ ‫صندوق ملی مسکن انجام خواهد داد‪ .‬این کمکها می تواند شامل‬ ‫تقبل تمام یا بخشــی از نرخ ســود تسهیالت‪ ،‬زمین رایگان‪ ،‬خدمات‬ ‫مهندســی و عــوارض صــدور پروانــه باشــد‪.‬دو روز قبــل نیــز محمود‬ ‫محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ به ایسنا اعالم کرد که به‬ ‫زودی نشانی سامانه طرح جهش تولید مسکن را مشخص می کنیم‬ ‫اما ثبت نام متقاضیان از حدود ‪ ۱۰‬روز دیگر شروع می شود‪.‬‬ ‫معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه وجود ســامانه اقدام ملی‪ ،‬زیرســاخت الزم برای ثبت نام‬ ‫وجود دارد‪ .‬فقط ممکن اســت اســم و نشــانی سایت تغییر کند که‬ ‫می توانیم فردا یا پس فردا اعالم کنیم اما همانطور که گفتم زمان ثبت‬ ‫نام به بعد از نشست با دستگاههای ذی ربط بخصوص بانک مرکزی‬ ‫یشــود‪.‬محمودزاده با بیــان اینکه در ســال اول دو میلیون‬ ‫موکــول م ‬ ‫واحــد مســکونی بــه مرحله اجرا می رســد گفــت‪ :‬برنامه اجــرای دو‬ ‫میلیون واحد در سال اول اماده شده که شش تفاهم نامه در حضور‬ ‫رئیس جمهوری به امضا رسیده است‪ .‬دو میلیون واحد را نیز در سال‬ ‫دوم شروع می کنیم که طی یک دوره چهار ساله امکان اتمام وجود‬ ‫چهار میلیون واحد وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیر عاملشرکتفوالدمبارکهعنوان کرد‬ ‫سرمایه هایانسانی کلیدپیشروی کارامدو بقاییکسازمان‬ ‫دکتر محمد یاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه در جلســه شــورای معاونیــن ایــن‬ ‫شــرکت‪ ،‬مهنــدس مهــدی کفایــت را کــه ســابقه‬ ‫مدیریــت قراردادهــای خریــد و مدیریــت کنتــرل‬ ‫مواد شــرکت فوالد مبارکه را در کارنامه خود دارد‬ ‫بــه عنــوان معــاون جدیــد ســرمایه های انســانی‬ ‫و ســازماندهی و اقــای مجتبــی پوربافرانــی را کــه‬ ‫پیــش از این در ســمت مدیر امور مالی مشــغول‬ ‫به فعالیت بود به عنوان مدیر حوزه مدیر عامل‬ ‫شرکت منصوب نمود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امروز‪ ،‬مدیر عامل شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه در ادامه جلسه شورای معاونین این‬ ‫شــرکت‪ ،‬ضمن اشــاره به تعالی ســازمانی شرکت‪،‬‬ ‫همسوســازی و بهینــه ســازی افــراد بــا اهــداف و‬ ‫نیازهای کســب و کار جهت دستیابی به عملکرد‬ ‫برتــر را بــه عنــوان یک رویکرد جدیــد از مدیریت‬ ‫سرمایه های انسانی در داخل شرکت مطرح کرد‪.‬‬ ‫محمدیاســر طیب نیا با اشــاره به ارزش باالی‬ ‫کارکنان به عنوان سرمایه انسانی در سازمان گفت‪:‬‬ ‫حــوزه ســرمایه های انســانی به مدیریــت کارکنان‬ ‫برای بهبود کیفیت زندگی کاری در داخل و خارج‬ ‫ســازمان پرداخته و می کوشــد تا بر توانمندی ها و‬ ‫دانــش کارکنــان بیفزایــد‪ .‬در ایــن راســتا اســتخدام‬ ‫استعدادها‪ ،‬جهت دهی درست این استعدادها‪،‬‬ ‫ایجــاد حس خودکفایــی و اماده ســازی انها برای‬ ‫نهایتا رشد و‬ ‫رویارویی با شــرایط پیچیده اینده و‬ ‫َ‬ ‫بهینه سازی سرمایه های انسانی‪ ،‬جزو اولویت های‬ ‫شرکت فوالد مبارکه می باشد‪.‬‬ ‫طیــب نیــا در ادامــه انتظــار خــود از معاونت‬ ‫جدید سرمایه های انسانی و سازماندهی را ایجاد‬ ‫احساس تفاوت در نگاه مدیریت به کارکنان بیان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬جهت ایجاد این احســاس متفاوت‪،‬‬ ‫نیاز به تغییر رویکردهای این معاونت و حرکت‬ ‫بــه ســمت ایجــاد اشــتیاق و اثربخشــی کارکنــان‬ ‫بــه جــای رضایــت کارکنــان‪ ،‬رســیدن بــه همکاری‬ ‫و مشــارکت کارکنــان بــه جــای کنتــرل کارکنــان‪،‬‬ ‫متقاعدســازی بجــای قدرت ســازمانی‪ ،‬مشــاهده‬ ‫نقــاط قــوت پرســنل و کمــک به رفع نقــاط قابل‬ ‫بهبود پرسنل و نگاه انسانی به کارکنان به عنوان‬ ‫سرمایه های شرکت می باشــد‪.‬وی در ادامه ضمن‬ ‫تاکیدبر ضرورتچابک سازیساختارهایسازمانی‬ ‫شــرکت و ســازماندهی ان متناسب با رویکردهای‬ ‫طــرح شــده و تعالــی ســازمانی‪ ،‬بــر تبدیــل تفکــر‬ ‫خدماتی به تفکر توســعه ای در این حوزه اشــاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بنده انتظار دارم جهت توسعه نشاط‬ ‫کاری‪ ،‬اخالق‪ ،‬فرهنگ و ارزش ها‪ ،‬برنامه ریزی الزم‬ ‫در سازمان انجام گردد و اهتمام جدی در مسائل‬ ‫حوزه ایمنی‪ ،‬پیشگیری و ورزش به عمل اید‪.‬‬ ‫طیب نیا در پایان گفت‪ :‬در حوزه پیمانکاران‬ ‫نیــز نــکات و مســائلی وجــود دارد که بایــد مورد‬ ‫توجــه قرارگرفتــه و تضادهــا و تعارضــات موجود‬ ‫برطرف شود تا متعالی بودن سازمان فوالد مبارکه‬ ‫در بخــش پیمانــکاران خدوم شــرکت نیز بــروز و‬ ‫ظهور یابد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خــبر‬ ‫اهمیت استفاده از‬ ‫پایانه های فروشگاهی در‬ ‫اقتصاد کشور‬ ‫دولت هــا برای تامیــن منابع مالــی و ارائه خدمات‬ ‫عمومــی از درامدهــای مالیاتــی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫درحقیقت مخارج اداره کشور که بخش اعظم ان برای‬ ‫ارتقایخدماترفاهیصرفمی شودبایدبامنابعمالی‬ ‫دولت تامین شود‪ .‬با این هدف قانون جدید پایانه های‬ ‫فروشــگاهی و ســامانه مودیان با برقراری شــفافیت در‬ ‫تراکنش هــای مالــی کســب و کارهــا و خدمــات‪ ،‬تحول‬ ‫چشمگیری در وصول مالیات عادالنه بوجود می اورد‪.‬‬ ‫در ایــن قانــون منظور از پایانه فروشــگاهی محدود به‬ ‫دستگاه کارتخوان نبوده و شامل هر ابزاری که قابلیت‬ ‫اتصال به شــبکه پرداخت کشور و صدور صورتحساب‬ ‫الکترونیکیراداشتهباشد‪.‬درحقیقتپایانهفروشگاهی‬ ‫همــه ابزارهــای پرداخــت ماننــد درگاه هــای پرداخــت‬ ‫اینترنتی و دستگاه های ‪ POS‬را دربرمی گیرد‪ .‬اجرای این‬ ‫قانون به گونه ای است که ضمن جلوگیری از اخالل در‬ ‫کسب و کار و حریم شخصی مودیان‪ ،‬داده و اطالعات‬ ‫کسب و کار مودیان را به صورت محرمانه حفظ کرده؛‬ ‫حداکثر اطالعات مورد نیاز را دریافت و فضایی ازاد در‬ ‫محیطی رقابتی ایجاد می کنــد؛ به این ترتیب‪ ،‬افزایش‬ ‫رضایــت مودیــان و منافــع کشــور از طریــق شناســایی‬ ‫صحیحدرامدهایمشمولمالیاتو کاهشفرار مالیاتی‬ ‫در کشــور ســهولت می یابــد‪ .‬بــه بیانی دیگر‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از پایانه های فروشــگاهی‪ ،‬ســبب بهبــود فعالیت های‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬صرفه جویــی در وقــت‪ ،‬دقــت بیشــتر در‬ ‫امور‪ ،‬از بین بردن میزان اشتباهات‪ ،‬تسهیل داد و ستد‪،‬‬ ‫نظــارت بر قیمت ها‪ ،‬ثبت و مستندســازی و شــفافیت‬ ‫در مبــادالت اقتصادی و تشــخیص درامدهای مودیان‬ ‫مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده می‏ شــود‪ .‬پیاده سازی‬ ‫قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان کارایی و‬ ‫اثربخشی نظام مالیاتی و به تبع ان درامدهای مالیاتی را‬ ‫افزایش داده و با کاهش هزینه های وصول مالیات سبب‬ ‫رضایت مودیان می شود‪ .‬به بیانی دیگر نظام مالیاتی‬ ‫می کوشد زمینه مناسبی را برای دستیابی و حفظ میزان‬ ‫باالی خوداظهاری مودیان فراهم سازد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫و بر اســاس قانون‪ ،‬کلیه اشــخاص مشمول موظفند به‬ ‫ترتیبی که ســازمان مقرر می کند نســبت به ثبت نام در‬ ‫سامانهمودیاناقدام کنند‪.‬خردهفروشی هاو واحدهای‬ ‫صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند‬ ‫عالوهبر عضویتدر سامانهمودیانموظفبهاستفاده‬ ‫از پایانه های فروشگاهی می باشند‪ .‬با اجرای این قانون‬ ‫روند مالیات ستانی کشور از علی الراس و ممیز محور به‬ ‫مالیاتستانیمبتنیبر بانک هایاطالعاتیتغییر یافتهو‬ ‫درنهایت کاراییو عدالت‪،‬تمکینداوطلبانهو پرداخت‬ ‫مالیــات بــه فرهنــگ عمومی تبدیــل می شــود و ضمن‬ ‫افزایــش رضایــت مودیان و شفاف ســازی فعالیت های‬ ‫مالی و شفافیت مالیاتی‪ ،‬بودجه عمومی کشور تامین‬ ‫می شود‪ .‬بدون شک هوشمند شدن نظام مالیاتی امری‬ ‫مهم در اقتصاد کشــور و زمینه ســاز قطع وابســتگی به‬ ‫درامدهای نفتی است‪ .‬در خاتمه با قاطعیت می توان‬ ‫گفت شــفافیت اطالعــات اقتصادی و تحقــق عدالت‬ ‫مالیاتــی‪ ،‬حذف چرخه عرضه کاالی قاچاق در شــبکه‬ ‫رسمی توزیع و همچنین کاهشهزینهقیمتتمامشده‬ ‫کاال بــرای اصناف با حذف واســطه های غیرضــروری‪ ،‬از‬ ‫جملهدستاوردهایقانونپایانه هایفروشگاهیاست‪.‬‬ ‫در شرایط تحریم باید‬ ‫ارتباطی خوب بین معادن‬ ‫و صنایع ایجاد کرد‬ ‫ایین افتتاح پنجمین نمایشــگاه بین المللی معدن‬ ‫وصنایــع معدنــی و ماشــین االت و تجهیزات وابســته‬ ‫بــا حضــور علی زینی وند اســتاندار کرمان و تعــدادی از‬ ‫مسئولیناستانیبرگزار شد‪.‬علیزینی ونداستاندار کرمان‬ ‫ضمن حضــور در غرفه ذوب اهن اصفهان از پیشــنهاد‬ ‫تهاتر محصول ریل با گندله وکنستانتره شرکت گل گهر‬ ‫استقبالنمودوقولمساعدجهتهماهنگیوبررسیدر‬ ‫کارگروه استان را دادند‪ .‬حسین مهرابی معاون اقتصادی‬ ‫استانداری کرماننیز گفت‪:‬نمایشگاه هابایستیزنجیره‬ ‫مفقودی بیــن کارگزاران اقتصــادی و بازارهای محصول‬ ‫باشــند و ما در شــرایط ســخت اقتصادی توانستیم پل‬ ‫ارتباطــی خوبی بین معادن و صنایع برقرار کنیم‪ ،‬باید‬ ‫افزایــش بهــره وری را از طریق شــرکت های دانش بنیان‬ ‫ادامهدهیم‪.‬سیدمهدیطبیب زادهرییساتاقبازرگانی‬ ‫اســتان کرمان نیز با حضور در غرفه ذوب اهن اصفهان‬ ‫و گفتگو با کارشناسان شرکت گفت‪ :‬نگرانی برای بیست‬ ‫سال اینده وجود دارد که ذخایر معادن تمام شود باید‬ ‫فرصت ها را متکی به دانش و منابع روز و اینده سوق‬ ‫دهیم و در این راستا قدم برداریم‪.‬‬ ‫دست مافیا پشت صنعت‬ ‫خودروسازی‬ ‫یکعضو کمیسیونصنایعو معادنمجلسیازدهم‬ ‫گفت‪ :‬تا دســت مافیای از صنعت خودرو قطع نشود‪،‬‬ ‫قیمت خودرو سر و سامان پیدا نخواهد کرد‪ .‬ما دست‬ ‫مافیا پشــت صنعت خودروسازی را مشاهده می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬هشــتمین طرح پیش فروش یکســاله‬ ‫محصــوالت گــروه صنعتــی ایران خــودرو در حالــی از‬ ‫(چهارشــنبه‪ ۱۴/‬مهرماه) بــه مرحله اجرا در امــده که از‬ ‫مبلغپیشپرداخت کاستهشدهاست؛دلیلاینموضوع‬ ‫می توانــد مصوبــه اخــر شــورای رقابــت مبنــی بــر عدم‬ ‫مشمولیتتورمبرایپیش پرداختمبلغخودرو باشدتا‬ ‫در موعد تحویل خودرو‪ ،‬مبلغ بیشتر باقی مانده از وجه‬ ‫خودرو مطابق تورم محاسبه شود‪ .‬سید علی موسوی با‬ ‫اشاره به این موضوع گفت‪ :‬همه عواملی که در بحث‬ ‫قیمت خودرو تاثیر داشــته و دارند از مجلس گرفته تا‬ ‫دولت‪ ،‬باید کاری کنند که استفاده ار خودروی با کیفیت‬ ‫و ارزان ایرانی کام ملت ایران را شیرین کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫ابرسانی به ‪ ۲۲‬روستای‬ ‫شهرستان جوانرود‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب اســتان کرمانشاه‬ ‫از ابرسانی به ‪ ۲۲‬روستای بخش های مرکزی و کالشی‬ ‫شهرســتان جوانرود خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شرکت ابفا استان کرمانشاه‪ ،‬علیرضا کاکاوند مدیرعامل‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه در حاشیه بازدید‬ ‫مشترکبافرماندار شهرستانجوانروداز روستاهایبخش‬ ‫مرکزی این شهرستان‪ ،‬ضمن بیان این مطلب که جهش‬ ‫بسیار خوبی در حوزه اب وفاضالب شهرستان جوانرود‬ ‫اغاز شده است گفت‪ :‬در سال جاری ‪ ۵۹‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار در حوزه اب روستایی شهرستان جوانرود مصوب‬ ‫گردیــد؛ کــه در صورت تخصیص این اعتبار پــروژه های‬ ‫روستاییدر دستاقدامباسرعتبیشتریاجراخواهند‬ ‫شد‪ .‬وی افزود‪ :‬ابرسانی به روستاهای بخش های مرکزی‬ ‫و کالشــی شهرســتان جوانرود که شامل ‪ ۲۲‬روستا است‬ ‫در دســتور کار شــرکت اب و فاضالب استان قرار گرفته‬ ‫کــه در حــال حاضر برخــی از این پروژ ههــا در حال اجرا‬ ‫و برخی دیگر نیز در مرحله مناقصه و تعیین پیمانکار‬ ‫قرار دارند‪ .‬کاکاوند به پروژه تصفیه خانه فاضالب شهر‬ ‫جوانــرود اشــاره کــرد و تصریح نمود‪ :‬این پــروژه یکی از‬ ‫پروژه های نیمه تمام شهرستان جوانرود می باشد که به‬ ‫احتمــال قوی تا پنج مــاه اینده به بهر هبــرداری خواهد‬ ‫رســید‪ .‬همچنین از معدود پروژه هایی که با مشــارکت‬ ‫مــردم در حال اجرا اســت شــبکه جمــع اوری فاضالب‬ ‫روســتای زالن می باشــد کــه شــرکت ابفــا اســتان نیز به‬ ‫اجرای این پروژه کمک خواهد کرد‪ .‬در ادامه این بازدید‬ ‫رســتگار یوســفی فرماندار شهرســتان جوانرود به تنش‬ ‫ابی برخی از روســتاهای شهرســتان اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫امســال اعتبارات خوبی از محل اعتبارات استانی‪ ،‬ملی‬ ‫و محرومیت زدایی در حوزه اب روســتایی دیده شــده‬ ‫است کهامیدواریمباتخصیصایناعتبار و پیگیری های‬ ‫ویژه دکتر کاکاوند شاهد حل مشکالت موجود در این‬ ‫حوزه باشــیم‪ .‬یوســفی ضمن قدردانــی از پیگیری های‬ ‫استاندار کرمانشاه‪ ،‬نماینده مردم شهرستان در مجلس‬ ‫شــورای اســامی و مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫استان خاطرنشان ساخت‪ :‬برنامه های خوبی در حوزه‬ ‫اب و فاضالب شهرستان در دست اقدام است از جمله‬ ‫تکمیل تصفیه خانه شــهر جوانرود و توســعه و اصالح‬ ‫شبکه توزیع اب شهر شروینه و ‪ ۲۲‬روستای شهرستان که‬ ‫باتنشابیمواجههستند‪.‬شهرستانجوانرودبا‪ ۲۲‬هزار‬ ‫مشترک اب و فاضالب و جمعیتی بالغ بر ‪ ۷۵‬هزار نفر‬ ‫در ‪ ۸۶‬کیلومتری شهر کرمانشاه واقع شده است‪.‬‬ ‫با ‪ ۱۰‬درصد کاهش مصرف‬ ‫اب ما را یاری کنید‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان تهــران بــا صــدور‬ ‫اطالعی ـه ای اعالم کرد‪ :‬تهران به میــزان ‪ ۱۰۰‬روز مصرف‬ ‫شهروندانش نسبت به سال گذشته با کمبود اب مواجه‬ ‫اســت لذا از تمام شــهروندان تقاضای همکاری داریم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬تهران در شــرایطی به فصــل پاییز و‬ ‫شــروع ســال ابــی جدیــد وارد شــده کــه با کســری ‪۳۱۴‬‬ ‫میلیون مترمکعبی نسبت به سال گذشته مواجه است‬ ‫و ورودی سدهای تامین کننده اب تهران نیز کاهش ‪۴۰‬‬ ‫درصدی داشــته اســت‪ .‬متوســط مصــرف اب در تهران‬ ‫سه میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون لیتر (معادل سه میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار متر مکعب) است که در صورت تداوم این روند‪،‬‬ ‫طی روزهای اینده مقوله تامین اب پایتخت نشــینان با‬ ‫تنگناهای دشــواری روبرو خواهد شــد‪ ،‬چراکه کاهش و‬ ‫اتمامذخایر ابیو پاییز کم بارشامسالشرایطمتفاوتی‬ ‫برای کشــور و به ویژه اســتان تهران فراهم اورده اســت‬ ‫و ســال ســختی را به لحاظ تامین مطمئن و پایدار اب‬ ‫رقم زده اســت‪ .‬در این اطالعیه امده اســت‪ :‬گذر از این‬ ‫شرایطویژ هتنهاباهمدلیو همراهیتمامیشهروندان‬ ‫امکان پذیــر خواهــد بود‪ .‬کاهــش ‪ ۱۰‬درصــدی مصارف‬ ‫اب توسط هر شهروند‪ ،‬اقدامی راهگشا در این شرایط‬ ‫اســت‪ .‬این میزان کاهش بســیار ناچیز است و به هیچ‬ ‫عنوان لطمه ای به نیازهای روزمره مصرفی و بهداشتی‬ ‫خانواده هاواردنمی کند‪،‬ولیکمکشایانیبهتامیناب‬ ‫در این روزهای بی باران خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو و رئیس‬ ‫سازمان ساتبا منصوب شد‬ ‫وزیــر نیرو در حکمی «محمود کمانــی» را به عنوان‬ ‫معاون وزیر و رئیس ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و‬ ‫بهره وری انرژی برق (ساتبا) منصوب کرد‪ .‬ب ه گزارش ایرنا‬ ‫از وزارتنیرو‪،‬در حکم«علی اکبر محرابیان»امدهاست‪:‬‬ ‫انتظار می روددر سایهتعاملو همکاریباوزارتخانه ها‪،‬‬ ‫نهادها‪ ،‬سازمان ها و همه واحدها و شرکت های تابعه‬ ‫و وابســته وزارت نیرو با رعایت اصول عدالت محوری‪،‬‬ ‫روحیه انقالبی و جهادی‪ ،‬مردم داری و فسادستیزی در‬ ‫انجام وظایف محوله در راستای تحقق شعار «دولت‬ ‫مردمی و ایران قوی» اهتمام ویژه به عمل اورید‪ .‬پیش‬ ‫از ایــن‪« ،‬محمــد ســاتکین» عهــده دار این ســمت بود‪.‬‬ ‫سازمانانرژی هایتجدیدپذیر و بهره وریبرقبهمنظور‬ ‫ارتقای بهره وری انرژی و استفاده هرچه بیشتر از منابع‬ ‫تجدیدپذیر و پاکاز طریقفراهم کردنزیرساخت های‬ ‫الزم در کشور و افزایش بهره وری عرضه انرژی و کاهش‬ ‫تلفات انتقال‪ ،‬توزیع و مصرف انرژی در کشور و استفاده‬ ‫از روش هــای تولیــد بــرق تجدیدپذیر و پاک‪ ،‬تشــکیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬براســاس قانــون پنج ســاله برنامه ششــم‬ ‫توســعه (‪ )۱۳۹۶ -۱۴۰۰‬دولــت باید ســهم نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیــر و پــاک را تا پایــان اجرای ان به دس ـت کم‬ ‫پنج درصد برساند‪ .‬ماده‪ ۵۰‬قانون برنامه ششم توسعه‬ ‫تاکید دارد که دولت مکلف اســت ســهم نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیــر و پــاک را با اولویت ســرمایه گذاری بخش‬ ‫غیردولتــی (داخلــی و خارجــی) بــا حداکثر اســتفاده از‬ ‫ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال‪)۱۴۰۰‬‬ ‫ب ه حداقل پنج درصد ظرفیت برق کل کشور برساند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1183‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫احداث‪ ۱۰‬هزارمگاواتظرفیتجدیدنیروگاهی‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری وزارت نیــرو و وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معدن و تجــارت در زمینه ایجاد حداقل‬ ‫‪ ۱۰‬هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی از طریق‬ ‫احداث نیروگاه جدید و تکمیل سیکل نیروگاه های‬ ‫موجود توســط شــرکت های صنعتــی و معدنی با‬ ‫حضور وزرای این دو وزارتخانه امضا شد‪.‬‬ ‫ب هگزارشایسنا‪،‬صبحروز دوشنبهاینتفاهم نامه‬ ‫بینعلی اکبر محرابیان‪-‬وزیر نیرو و سیدرضافاطمی‬ ‫امیــن‪ -‬وزیر صنعــت‪ ،‬معدن تجــارت‪ ،‬با توجه به‬ ‫نیاز‪ ،‬ضرورت و اهمیت تامین برق مطمئن‪ ،‬مستمر‬ ‫و پایــدار بخش صنعت و معدن و تحقق اهداف‬ ‫توسعه ایصنعتبرقبهامضارسید‪.‬‬ ‫علی اکبر محرابیان در این جلسه با بیان اینکه‬ ‫یکــی از برنامه های وزارت نیرو ایجاد ظرفیت های‬ ‫نیروگاهی در کشــور متناســب با تقاضای سال های‬ ‫پیش رو است‪ ،‬گفت ‪ :‬برنامه ریزی شده تا ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫مگاوات ظرفیت نیروگاهی در حوزه های مختلف‬ ‫افزایــش یابــد که از این میــزان ‪ ۱۵‬هزار مگاوات به‬ ‫صورت سیکل ترکیبی و بخار در بخش نیروگاه های‬ ‫حرارتی اســت که توســط وزارت نیرو ‪،‬شــرکت های‬ ‫تابعهو بخشخصوصیانجاممی شود‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو گفــت ‪ :‬شــاهد ‪ ۱۴‬هــزار مــگاوات‬ ‫تــراز منفــی در بخــش نیروگاهی هســتیم و امکان‬ ‫پاسخگویی به ‪ ۲۲‬درصد تقاضای برق را در بخش‬ ‫خانگی‪،‬تجاری‪ ،‬کشاورزیو صنعتینداریم‪.‬‬ ‫او ادامه داد ‪ :‬عالوه بر این برای ایجاد ظرفیت‬ ‫‪ ۱۰‬هزار مگاواتنیروگاهتجدیدپذیر نیز برنامه ریزی‬ ‫شده است که در حال حاضر در ظرف کمتر از یک‬ ‫ماه که اعالم فراخوان کرده ایم تقاضای زیادی برای‬ ‫این بخش وجود داشته است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پتانســیل بــاالی انــرژی هــای‬ ‫تجدیدپذیر در ایران گفت‪ :‬در زمینه تجدیدپذیرها‬ ‫پتانسیل باالیی در کشور وجود دارد به گونه ای که‬ ‫تابش خورشید به طور متوسط ‪ ۳۰۰‬روز افتابی در‬ ‫ســال اســت که حتــی در برخی نقاط ایــن عدد به‬ ‫‪ ۳۳۰‬تا ‪ ۳۴۰‬روز نیز می رسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کشورهایی که تابش کمتر از ‪۲۰۰‬‬ ‫روز در ســال اســت اجــرای چنیــن طرح هایی کامال‬ ‫اقتصادی است لذا در کشور ما که پتانسیل بیشتری‬ ‫یتــوان گفــت که شــرایط بــه مراتب‬ ‫وجــود دارد م ‬ ‫اقتصادی تراست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬در حــوزه انــرژی هــای بادی نیز‬ ‫پتانسیل های زیادی وجود دارد که برای این بخش‬ ‫نیز برنامه ریزی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه امضــای تفاهــم نامــه‬ ‫امــروز گفت ‪ :‬تشــویق صنایع کشــور بــرای احداث‬ ‫نیروگا ههــای اختصاصــی بــرای مصارف خودشــان‬ ‫مــورد توجــه قــرار گرفت و بــر همین اســاس امروز‬ ‫تفاهم نامه ای در این راســتا امضا شــد که براســاس‬ ‫ان صنایع می توانند با حمایت وزارت نیرو و وزارت‬ ‫صنعت‪،‬نیروگاهاحداثکنند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه امیدواریــم در اینده نزدیک‬ ‫شــاهد این باشــیم که در حوزه تولید و صنعت به‬ ‫دلیلکمبودبرق‪،‬کاهشتولیدنداشتهباشیم‪،‬گفت‪ :‬‬ ‫اکنــون برنام ههــای توســعه ای متوقــف مانــده که‬ ‫همکاری صنایع فعال‪ ،‬وزارت صنعت ونیرو شاهد‬ ‫ایجاد شــرایط جدید خواهیم بود که به دنبال ان‬ ‫اشــتغال‪ ،‬ارزش افــزوده و افزایــش تولید را به دنبال‬ ‫خواهدداشت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه مــا در طی دو دهه گذشــته‬ ‫شــاهد ایجاد ظرفیت های عظیم در حوزه صنایع‬ ‫و معــادن کشــور بودیــم‪ ،‬گفت ‪ :‬با تالش گســترده‬ ‫ظرفیت های صنعت و معدن رشد بسیار باالیی به‬ ‫ویژهدر بخشمعادن‪،‬صنایعمعدنی‪،‬صنایعانرژی‬ ‫بر‪ ،‬حوزه فوالد ‪ ،‬مس‪ ،‬الومینیوم بوده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬ایجــاد محدودیت بــرای حوزه‬ ‫صنعت شرایط سختی را بوجود اورد که معنای ان‬ ‫کاهش تولید‪ ،‬کاهش اشتغال و ارزش افزوده در این‬ ‫بخش بوده اســت‪ .‬البته در صنعت برق طی دهه‬ ‫‪ ۸۰ ،۷۰‬و ‪ ۹۰‬شــاهد رشــد بســیار باالیی بودیم به‬ ‫گونه ای که می توانیم بگوییم در این حوزه خودکفا‬ ‫وشاهدتکنولوژیهستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش عمده خدمات فنی و‬ ‫مهندسی کشور مربوط به حوزه برق است‪ ،‬گفت‪ :‬‬ ‫متاســفانه در سال های اخیر ســرمایه گذاری در این‬ ‫بخشکاهشیافتهونتوانسته ایممتناسبباتقاضا‪،‬‬ ‫سرمایه گذاریکنیم‪.‬‬ ‫در ایــن تفاهم نامــه‪ ،‬وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت از طریــق ســرمایه گذاران نســبت بــه‬ ‫سرمایه گذاریوایجادظرفیت هایجدیدنیروگاهی‬ ‫تا قبل از تابستان ‪ ۱۴۰۳‬پس از زمان صدور تمامی‬ ‫مجوزها و قراردادهای مورد نیاز اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫اولویــت وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت ایجاد‬ ‫نیروگاهجدیداختصاصیاست‪.‬سرمایه گذارانمجاز‬ ‫بهانتخابمناسب ترینگزینهسرمایه گذاریهستند‪.‬‬ ‫وزارت نیــرو در ایــن تفاهم نامه متعهد شــده‬ ‫حداکثــر ظرف مدت دو هفتــه طرح کلی اتصال‬ ‫به شــبکه نیروگاه های جدید را به سرمایه گذاران‬ ‫اعــام کنــد‪ .‬در صــورت نیــاز به تکمیــل مطالعه‬ ‫اتصــال به شــبکه توســط ســرمایه گذاران‪ ،‬وزارت‬ ‫نیرو نســبت به بررســی و تایید مطالعات ظرف‬ ‫مدت دو هفته از زمان دریافت مستندات اقدام‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بر اســاس ایــن گزارش‪ ،‬تمامی مجوزهــای مورد‬ ‫نیــاز احداث نیــروگاه اعــم از محیط زیســت‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫اتصال به شبکه سوخت و غیره توسط وزارت نیرو‬ ‫و با همکاری وزارت صمت و سرمایه گذاران در زمان‬ ‫حداکثر دو ماه اخذ می شود‪.‬‬ ‫وزارت نیــرو نســبت بــه اخذ مصوبه تخصیص‬ ‫ســوخت این نیروگاه ها مطابق با تعرفه ســوخت‬ ‫نیروگاهی از کمیته سوخت وزارت نفت طی مدت‬ ‫یک ماه اقدام می کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫زنگ خطر جدی برای تامین انرژی پایدار برق و گاز در کشور‬ ‫اکثــر دســتگاه های اســتخراج رمــزارز در ایــران‬ ‫غیرمجــاز و بــا اســتفاده از برق یاران ـه ای فعالیت‬ ‫می کنند و از انجاکه تجربه ســال های اخیر نشــان‬ ‫داده اســت که مجــازات موجــود در قوانین فاقد‬ ‫بازدارندگی کافی برای مبارزه با استخراج غیرمجاز‬ ‫رمزارزهاســت‪ ،‬یکــی از راهکارهایــی کــه بایــد در‬ ‫کوتــاه مــدت بــرای کاســتن از تبعــات ایــن پدیده‬ ‫شوم اتخاذ شود‪ ،‬افزایش هزینه و مجازات قانونی‬ ‫مربوط به ان تا حدی است که انگیزه از متخلفانی‬ ‫کــه ســرمایه های ملــی را بــه تــاراج بــرده و امنیت‬ ‫اقتصادی و تامین انرژی را به مخاطره می اندازند‬ ‫گرفته شود‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بررسی ها با استناد به‬ ‫امار مراجع بین المللی نشــانگر ان اســت که برق‬ ‫مصرفی سالیانه استخراج شبکه بیت کوین در کل‬ ‫دنیا از مصرف برق کشــورهایی مانند ســوییس و‬ ‫اتریــش بیشــتر اســت‪ .‬به اســتناد تخمیــن مراجع‬ ‫بیــن المللــی (‪ )۲۰۲۱ ,Cambridge‬در حال حاضر‬ ‫مجموع مصرف برق ســالیانه شــبکه جهانی بیت‬ ‫کوین تا پایان سال ‪ ۲۰۲۱‬تقریبا برابر با ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫کیلووات ســاعت براورد می شــود که این مقدار از‬ ‫مصرف سالیانه برق در کشورهایی مانند سوییس‪،‬‬ ‫اتریش‪ ،‬دانمارک‪ ،‬بلژیک و فنالند بیشتر است‪.‬‬ ‫به طور معمول با افزایش قیمت بیت کوین‪،‬‬ ‫مصــرف بــرق جهــت اســتخراج ان نیــز افزایــش‬ ‫می یابد و در پی کاهش قیمت بیت کوین مصرف‬ ‫برق مربوطه کم می شود زیرا در این حالت درامد‬ ‫ناشی از استخراج این رمزارز از هزینه برق مصرفی‬ ‫کمتر شــده و عمال روشــن گذاشــتن دســتگاه های‬ ‫استخراج با راندمان پایین صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬انچه در کشــور مــا رخ می دهد‬ ‫انطباقی با واقعیت فوق ندارد زیرا اکثریت قریب‬ ‫به اتفاق دســتگاه های استخراج رمزارزها در ایران‬ ‫به صورت غیرمجاز و با اســتفاده از برق یارانه ای‬ ‫فعالیتمی کنند(از مجموع‪ ۲۰۰۰‬مگاواتظرفیت‬ ‫مربــوط به اســتخراج رمزارزها که توســط شــرکت‬ ‫توانیــر در بهــار ســال جاری اعالم شــد‪ ،‬فقط یک‬ ‫دهــم ان یعنی ‪ ۲۰۰‬مگاوات به صورت مجاز و با‬ ‫برقغیریارانه ایفعالیتمی نمایند)‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه قیمــت بــرق یاران ـه ای ارائــه‬ ‫شــده به فعالین اقتصادی در ایران در مقایســه با‬ ‫قیمت واقعی ان (اعم از هزینه سوخت مصرفی‬ ‫در نیروگا ههــا و هزینــه تبدیل ســوخت به برق) و‬ ‫همچنین در مقایسه با قیمت های جهانی ناچیز‬ ‫اســت‪ ،‬لــذا هزینه برق مصرفی توســط ماینرهای‬ ‫غیرمجاز در ایران عمال قابل چشــم پوشــی بوده‬ ‫و بــه همین دلیــل با کاهش قیمت بیت کوین نه‬ ‫تنها از میزان برق مصرفی جهت اســتخراج رمزارز‬ ‫یشــود بلکه بر مقــدار ان‬ ‫در کشــور مــا کاســته نم ‬ ‫یشــود زیرا عالوه بر تجهیزات استخراج‬ ‫افزوده م ‬ ‫موجود در کشور‪ ،‬دستگاه های با راندمان پایین که‬ ‫اســتفاده از انها در ســایر کشورها صرفه اقتصادی‬ ‫خــود را از دســت داده اســت‪ ،‬از طریــق مبــادی‬ ‫غیرمجــاز وارد ایــران شــده و از بــرق یاران ـه ای بــه‬ ‫صورتغیرقانونیاستفادهمی کنند‪.‬‬ ‫ایــن واقعیــت ابعــاد نگــران کننــده ای دارد‪ .‬از‬ ‫بعد دست اندازی به منابع انرژی کشور‪ ،‬استفاده‬ ‫غیرمجــاز از برق یارانه ای به معنای غارت بخش‬ ‫قابــل توجهــی از منابــع ملی اســت کــه می تواند‬ ‫صــرف توســعه زیرســاخت ها در بخش انــرژی به‬ ‫منظور تامین برق و گاز مطمئن و پایدار گردد‪ .‬از‬ ‫بعد اجتماعی‪ ،‬تحمیل تقاضای اضافی و غیرقابل‬ ‫مدیریت برق و گاز به شبکه انرژی کشور خصوصا‬ ‫در ایام اوج مصرف برق (تابستان) و گاز (زمستان)‬ ‫منجــر بــه افزایــش احتمــال قطعــی بــرق و گاز‬ ‫می شود‪ .‬واقعیت تلخی که در تابستان امسال به‬ ‫خوبی برای تمامی هم وطنان و فعالین اقتصادی‬ ‫ملموس شد زیرا متوسط کمبود برق در فصل گرم‬ ‫ســال جــاری حــدود ‪ ۱۰‬هــزار مگاوات بــود‪ ،‬بدین‬ ‫معنا که تقریبا ‪ ۲۰‬درصد کمبود برق امسال ناشی‬ ‫از مصرف دســتگاه های اســتخراج رمزارز غیرمجاز‬ ‫بوده است‪.‬همچنین در صورتی که توان متوسط‬ ‫مصرفــی توســط ماینرهــای غیرمجــاز در ماه های‬ ‫پی ـش رو افزایش نیابد و کمبود گاز در فصل ســرد‬ ‫ســال حدود ‪ ۱۵۰‬میلیون مترمکعب در روز باشد‪،‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۰‬درصد از این کمبود ناشی از مصرف‬ ‫دســتگاه های استخراج غیرمجاز رمزارزها خواهد‬ ‫بود‪ .‬در نهایت از بعد اقتصادی‪ ،‬در مواقع کمبود‬ ‫بــرق یــا گاز‪ ،‬تامین انــرژی بخش قابــل توجهی از‬ ‫صنایع با اختالل مواجه می گردد و این مساله به‬ ‫تورم و بیکاری در کشور دامن می زند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پروژه لرزه نگاری دو بعدی دشت کوه اغاز شد‬ ‫پروژه لرزه نگاری دو بعدی دشت کوه با حضور‬ ‫مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایــران در محل‬ ‫خط ‪ ۱۴‬لرزه نگاری این پروژه اغاز شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا از شــرکت ملــی نفت ایــران‪،‬‬ ‫ســیدصالح هنــدی‪ ،‬مدیــر اکتشــاف شــرکت ملی‬ ‫نفت ایران با اشاره به اهمیت پروژه لرزه نگاری دو‬ ‫بعدی دشت کوه‪ ،‬گفت‪ :‬در بحث اکتشاف و علوم‬ ‫زمیــن یکی از مســائل مهم داد ههــای ژئوفیزیکی‬ ‫است و بدون این ها امکان صحیح‪ ،‬دقیق و علمی‬ ‫اکتشاف و به دنبال ان توسعه و تولید امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫هنــدی اظهــار کــرد‪ :‬در چنــد ســال گذشــته بــا‬ ‫مدیران طرح ها‪ ،‬پروژه های بســیاری تعریف شــد‬ ‫بــه نحوی که اکنون با افتخــار می گوییم ‪ ۶‬پروژه‬ ‫فعال ژئوفیزیکی و ‪ ۳‬پروژه فعال پردازش داده ها‬ ‫داریم و ‪ ۹‬عنوان هم در مرحله مناقصه است که‬ ‫برای صنعت نفت خبر خوبی است؛ همچنین این‬ ‫پیوستگی رعایت می شود و پیمانکاران می توانند‬ ‫برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه پروژه های بزرگ دیگری‬ ‫نیــز در اینــده داریــم‪ ،‬افــزود‪ :‬واقعیت این اســت‬ ‫فکــر می کنیم میــدان بزرگی برای کشــف نداریم‬ ‫و هرچه جلوتر می رویم کشــف منابع ســخت تر‬ ‫مــی شــود؛ یکــی از ابزارهایی کــه در این موضوع‬ ‫به صنعت نفت کمک شایانی می کند داده های‬ ‫ژئوفیزیکیاست کههرچهبرداشتبیشتریداشته‬ ‫باشیم حائز اهمیت خواهد بود؛ این داده ها برای‬ ‫شناسایی اهداف عمیق تر‪ ،‬کوچک تر و پیچیده‬ ‫تر و تله های مرکب می تواند کمک کند که برای‬ ‫اجــرای هم ـ ه این ها احتیــاج داریم بــه داده های‬ ‫ژئوفیزیکی؛ به همین دلیل باید با ســرعت بیشتر‬ ‫پروژه های جدید هم تعیین تکلیف شوند‪.‬‬ ‫هنــدی افــزود‪ :‬امیدوارم این پروژه مانند ســایر‬ ‫پروژه هایی که با این پیمانکار اجرا شد با کیفیت‬ ‫عالی انجام شود؛ معتقدم یک مهندس اکتشاف‬ ‫بایــد از اول تــا تــرک میــدان درگیــر کار باشــد کــه‬ ‫خوشــبختانه این مســاله را در مدیریت اکتشــاف‬ ‫شروع کردیم و در مناطقی که چاه حفر می شود‪،‬‬ ‫واحدهــای بهره برداری را مطلع می ســازیم تا اگر‬ ‫امادگی داشــته باشــند چاه را تحویل بگیرند؛ مثال‬ ‫در چاه گناوه دکل را نگه داشــتیم و مناطق نفت‬ ‫خیز جنوب در حال تکمیل چاه اســت؛ البته این‬ ‫همکاری بستگی به استقبال شرکت ها نیز دارد‪.‬‬ ‫مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬در چنــد ســال گذشــته یــک ماموریت جدید‬ ‫برای اداره مهندسی نفت تعریف کردیم و بعد از‬ ‫عملیات حفاری در حین گزارش کشف‪ ،‬یک گزارش‬ ‫مقدماتی طرح توسعه میدان می نویسیم و همین‬ ‫سبب می شود اطالعات کامل تر باشد‪.‬‬ ‫رئیــس اداره ژئوفیزیــک مدیریــت اکتشــاف‬ ‫شــرکت ملــی نفت ایــران نیز در مراســم افتتاحیه‬ ‫عملیــات ایــن پروژه گفــت‪ :‬این قرارداد با شــرکت‬ ‫خدمات مهندسی نفت کیش به ارزش‪ ۷۵۰‬میلیارد‬ ‫تومــان در اردیبهشــت و خردادماه ســال جاری با‬ ‫پشتیبانی و پیگیری فراوان به امضا رسید‪.‬‬ ‫پیرویان گفت‪ :‬پروژه دشت کوه در استان های‬ ‫مختلفی گسترده شده و در نوع خود از بزرگترین‬ ‫پروژه هایی است که قرارداد ان منعقد شده و به‬ ‫مرحله اجرا رسیده است؛ این پروژه در استان های‬ ‫ایالم‪ ،‬لرستان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬فارس‪ ،‬بوشهر‪ ،‬هرمزگان‬ ‫و کهگلویه و بویر احمد اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در مجمــوع بــا پــروژه‬ ‫پیچیده ای مواجه هستیم که امیدواریم با توجه‬ ‫به کوهســتانی بودن و شرایط پیچیده ان‪ ،‬بدون‬ ‫مشــکل انجــام شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬برداشــت داده های‬ ‫لرز هنــگاری در ایــن پــروژه به صــورت دو بعدی و‬ ‫مطالعات اکتشــافی اولیه در محدوده لرســتان –‬ ‫ایالم است‪.‬‬ ‫پیرویان افزود‪ :‬این منطقه پتانســیل اکتشافی‬ ‫زیــادی دارد و مــا با توجه به پیچیدگی های زمین‬ ‫شناســی موجود از شــرکت پیمانکار انتظار داریم‬ ‫در برداشــت داده هــا توجــه بیشــتری بــه کیفیت‬ ‫موضوع داشته باشد و انتظار این است که با توجه‬ ‫به پیچیدگی های زمین و با تغییر پارامترها حین‬ ‫اجرای کار این کیفیت مدنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت خدمــات مهندســی نفت‬ ‫کیــش نیــز در این مراســم بــا بیان اینکــه از حضور‬ ‫گرم و صمیمانه مدیران و مدیریت اکتشــاف و از‬ ‫سختگیری هایی که در اجرای این پروژه انجام می‬ ‫دهند‪ ،‬تشکر می کنم‪ ،‬گفت‪ :‬واقعیت این است ما‬ ‫از این سختگیری ها استقبال می کنیم زیرا به نفع‬ ‫پروژه بوده و موجب ارتقای بدنه پیمانکاری شده‬ ‫و معموال باعث رشــد اســتانداردها در طول پروژه‬ ‫و همچنین به نفع خدمت به کشور خواهد شد؛‬ ‫البته سختگیری ها همراه با همدلی در اجرای پروژه‬ ‫بوده و انتظار و باورمان این است که انچه به ما‬ ‫یشــود برای رســیدن به اهداف مشــترک‬ ‫دیکته م ‬ ‫باشد که همانا اجرای بهینه و باکیفیت پروژه است‪.‬‬ ‫بهبهانی نیا افــزود‪ :‬درمورد کیفیت داده ها نیز‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیم کار را با کیفیــت انجام دهیم‬ ‫ضمنمالحظاتمعمول کارفرمایی‪،‬فعالیتهای‬ ‫دیگری نیز باید انجام شــود‪ .‬یکی از کارهایی که‬ ‫باید انجام شود این است که فعالیت هایی که در‬ ‫صنعت نفت از اکتشاف تا تولید انجام می دهیم‪،‬‬ ‫بههمپیوستهباشد‪.‬هیچفعالیتیمستقیمنیست‬ ‫و هرفعالیتــی که انجام می دهیم در مرحله بعد‬ ‫یک اســتفاده کننــده دارد و ما باید بدانیم ایا این‬ ‫اطالعات برای استفاده کننده بعدی مناسب است‬ ‫یا خیر؟ لذا باید یکســری مالحظات در برداشــت‬ ‫داده های لرزه نگاری را مدنظر قراردهیم‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬خوشــبختانه در مجموعه ما‬ ‫همه این زنجیره ها وجود دارد و من فکر می کنم‬ ‫اگر امکان داشته باشد از مرحله نخست اکتشاف‬ ‫تا زمان طرح توسعه کنار مدیریت اکتشاف باشیم‪،‬‬ ‫یــک کار ملــی و ارزشــی صــورت خواهــد گرفــت؛‬ ‫تشــخیص اینکه توســعه یک میدان ارزش دارد یا‬ ‫نه به صورت زنجیره ای توســط این شــرکت قابل‬ ‫انجام اســت‪ .‬بهبهانی نیا تصریح کرد‪ :‬ســعی می‬ ‫کنیــم بــا این نــگاه ایــن پــروژه را انجــام دهیم که‬ ‫قطعا‬ ‫وقایع بعدی در نتیجه امروز دخیل باشند و‬ ‫ً‬ ‫صنعت نفت از این نوع فعالیت سود می برد‪.‬‬ ‫لرزه نگاری دشت کوه در ‪ ۲۲۰۰‬کیلومتر برداشت‬ ‫داده هــای ‪ ۲‬بعــدی در مــدت ‪ ۲۴‬مــاه و در‬ ‫استان های لرستان ایالم و خوزستان و کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد‪ ،‬فارس‪ ،‬بوشهر و هرمزگان توسط شرکت‬ ‫خدمات مهندسی نفت کیش (زیرمجموعه اویک)‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫در فصل سرما رعایتالگویمصرف بهینه‬ ‫گاز ضروریمی باشد‬ ‫مصــرف روزانــه گاز در در‬ ‫باشــیم که انتقال پــاک‪ ،‬ایمن‬ ‫نیمه نخســت مهرماه امســال‬ ‫و بهــره ور گاز انجــام خواهــد‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫شــد‪ .‬جوالیــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫ســال گذشــته‪ ،‬شــاهد افزایش‬ ‫در بخــش شــرکت انتقــال و‬ ‫‪ 30‬میلیــون مترمکعبــی بــوده‬ ‫خطــوط لولــه نیــز‪ ،‬عــاوه بر‬ ‫محمدرضا جوالیی‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش روابــط‬ ‫انجــام پیگرانی های معمول‪،‬‬ ‫عمومــی شــرکت ملــی گاز‬ ‫امسال موفق شدیم تعمیرات‬ ‫ایران‪ ،‬محمدرضا جوالیی‪ ،‬مدیر دیســپچینگ پیگرانــی کل خط لوله چهارم سراســری را که‬ ‫شرکت ملی گاز ایران ضمن بیان مطلب فوق‪ ،‬یک هــزار کیلومتــر و در تاریــخ شــرکت ملــی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬با توجــه بــه ورود موج جدید گاز ایــران بی ســابقه اســت را نیــز‪ ،‬بــه انجــام‬ ‫ســرما که امســال زودتر از ســال گذشــته شاهد برســانیم‪ .‬مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز‬ ‫ان بوده ایــم‪ ،‬رونــد مصــرف گاز نســبت به دو ایــران در خصــوص مخــازن ذخیره ســازی کــه‬ ‫هفتــه قبــل‪ ،‬افزایشــی بــوده‪ ،‬هرچنــد تاکنــون دومین فاز از این برنامه از پیش تعیین شده‬ ‫موجــب اعمــال محدودیــت در هیچ بخشــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن پیونــد که ایتم بســیار‬ ‫نشــده اســت‪ .‬جوالیی با بیان این که در حال مهم و اســتراتژیکی برای مــا به ویژه در فصل‬ ‫حاضــر‪ ،‬میزان مصرف نیروگاه هــا ‪ ۲۴۰‬میلیون زمســتان محســوب می شــود‪ ،‬موفــق شــدیم‬ ‫مترمکعب بوده و این میزان مصرف‪ ،‬ماگزیمم ‪ ۴‬میلیــارد مترمکعــب ذخیره ســازی را در‬ ‫مصــرف گاز در نیروگاه هاســت‪ ،‬گفــت‪ :‬میــزان مناطق شــمال و شمال شــرق کشــوردر مخازن‬ ‫مصرف صنایع عمده نیز در همین بازه زمانی‪ ،‬ذخیره ســازی ســراجه و شــوریجه بــا موفقیت‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلیــون مترمکعــب و مصــرف خانگــی انجــام دهیــم کــه ایــن امــر می توانــد مــا را در‬ ‫ی دهد‪ .‬وی در پایان‪،‬‬ ‫نیــز ‪ ۲۲۰‬میلیــون مترمکعب بوده کــه بر این فصل زمستان بسیار یار ‬ ‫اســاس‪ ،‬تاکنــون هیــچ اقــدام محدودیتــی در ذخیره ســازی ســوخت مایــع در نیروگا ههــا را‬ ‫ایــن بخش ها نداشــته ایم‪ .‬مدیر دیســپچینگ اخریــن اقــدام شــرکت ملــی گاز ایــران بــرای‬ ‫شــرکت ملــی گاز ایــران تصریــح کــرد‪ :‬این در عبــوری ارام از زمســتان عنوان کــرد و گفت‪ :‬با‬ ‫حالــی اســت کــه بــرای عبــور بی دغدغــه از کمــک و همکاری ســایر ارگان هــای ذیربط‪ ،‬در‬ ‫زمســتان امســال و اطمینــان از پایــداری و بخش نفــت گاز و نفت کوره نیز ذخیر هســازی‬ ‫تــاب اوری انتقــال گاز‪ ،‬برنامه مشــخصی را در خوبــی انجــام دادیم که اگــر مجبور به اعمال‬ ‫ســه فــاز تعمیــرات پاالیشــگاهی و خطــوط محدویت برای صنایع شــدیم‪ ،‬از بابت تامین‬ ‫لوله‪ ،‬مخازن ذخیره ســازی و نیز ذخیره ســازی سوخت دوم‪ ،‬مشکلی نداشته باشیم‪ .‬جوالیی‬ ‫ســوخت مایع در نیروگاه ها تدارک دیده ایم‪ .‬در پایــان‪ ،‬بــا بیــان این کــه بــا اتمــام تعمیرات‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬افزود‪ :‬در بخش پاالیشگاهی‪ ،‬اساسی پاالیشگاه های گاز کشور‪ ،‬روزانه اماده‬ ‫تعمیرات اساســی اکثر پاالیشگاه ها به اتمام تزریق ‪ ۸۵۰‬میلیون مترمکعب گاز به خطوط‬ ‫رســیده و تعمیــرات اساســی تعــداد انــدک هستیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬همزمان با افزایش مصرف‬ ‫باقی مانــده نیــز‪ ،‬ان شــاءاهلل تــا پایــان مهرماه گاز و توسعه شبکه خطوط لوله و بهره برداری‬ ‫نهایــی می شــود؛ بنابرایــن‪ ،‬بــا ایــن عملیات‪ ،‬از تاسیسات جدید تقویت فشار‪ ،‬در مجموع‪،‬‬ ‫قابلیــت اطمینان ما در پاالیشــگاه ها افزایش گازی تولیــد نشــده کــه بــرای انتقــال و توزیــع‬ ‫خواهــد یافــت و بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬می توانیم ان مشــکلی وجــود داشــته باشــد و ایــن رونــد‬ ‫تولید را به حداکثر ممکن برسانیم و مطمئن همچنان برای سال جاری نیز ادامه دارد‪.‬‬ ‫مشکلحبستولیدنیروگاهپرهسر برطرف‬ ‫خواهدشد‬ ‫پیش بینــی می شــود پــروژه‬ ‫می باشــد و دارای ‪ 177‬دستگاه‬ ‫خــط چهارمــداره غــرب رشــت‬ ‫فونداسیون می باشد‪ .‬از جمله‬ ‫– انزلــی – پــره ســر‪ ،‬طبــق‬ ‫نقاط مثبت این پروژه می توان‬ ‫برنامه ریزی هــای انجــام یافتــه‬ ‫بــه اجــرای طــرح تغییــر مســیر‬ ‫و در صــورت تامیــن بــه هنگام‬ ‫خــط اشــاره کــرد کــه موجــب‬ ‫بهمن داراب زاده‬ ‫نقدینگــی مــورد نیــاز در ســال‬ ‫شــد ممانعت های حقوقــی در‬ ‫‪ 1401‬بــه بهــره بــرداری برســد‬ ‫مرحلــه احداث فونداســیون تا‬ ‫‪.‬بهمــن داراب زاده مدیــر عامــل شــرکت بــرق حدی حذف شود‪ .‬همچنین با اجرای این پروژه‬ ‫منطقه ای گیــان گفت‪ :‬عملیات احــداث پروژه مشکل حبس تولید نیروگاه پره سر حل خواهد‬ ‫خــط چهارمــداره مختلــط ‪ 230‬و ‪ 63‬کیلوولــت شــد و تولیــد ایــن نیــروگاه وارد شــبکه سراســری‬ ‫غــرب رشــت – انزلــی – پــره ســر کــه بــا هــدف بــرق خواهد شــد‪ .‬شــایان ذکر اســت کــه اجرای‬ ‫انتقال بخشــی از تولید نیروگاه پره سر به شبکه فونداسیون خطوط انتقال و فوق توزیع نیرو در‬ ‫سراسری و کمک به حذف حبس تولید نیروگاه استان گیالنبهدلیلشرایطجویدر فصولپاییز‬ ‫موصوف‪،‬همچنینافزایشپایداریشبکهانتقال و زمســتان‪ ،‬وجود زمین هــای با مقاومت باربری‬ ‫استان و تکمیل رینگ ‪ 230‬کیلوولت شبکه برق ضعیف‪ ،‬انجام عملیات کشاورزی در زمین های‬ ‫اســتان گیالن از ســال ‪ 1390‬شــروع شــده بــود در شالیزاریخصوصادر فصولبهار و تابستانو ‪...‬با‬ ‫حــال اجرا می باشــد‪ .‬وی افزود‪ :‬این پــروژه که با چالش های فراوان و فلج کننده روبه رو می باشد‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪ 54‬درصد در حال اجرا بوده‪ ،‬که این موضوع باعث طوالنی شدن زمان اجرای‬ ‫پیش بینی می شود طبق برنامه ریزی های انجام پروژه ها و حتی گاها توقف کامل پروژه می شود‪.‬‬ ‫یافتهو در صورتتامینبههنگامنقدینگیمورد افزایــش نامتعــارف قیمت هــای فلــزات و ارز در‬ ‫نیــاز در ســال ‪ 1401‬بــه بهره برداری برســد‪ .‬داراب ســال های گذشــته و همچنین نوســانات شدید‬ ‫زاده گفت‪ :‬شرکت های مازو‪ ،‬همراه افق‪ ،‬پیمان قیمت ها در این سال ها‪ ،‬افزایش نرخ مواد اولیه‬ ‫غــرب و هشــتپربتن به عنوان پیمانــکار احداث و به تبع ان تجهیزات مصرفی عدم وجود جبهه‬ ‫فونداســیون ها مشــغول بــه فعالیــت بوده انــد کاری کافــی به علت معارضین و ممانعت های‬ ‫و شــرکت قــدس نیــرو بــه عنــوان مشــاور پــروژه فــراوان حقوقــی و همچنیــن وجــود زمی نهــای‬ ‫مسئولیت خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی بــا مقاومــت باربــری ضعیف حاشــیه مــرداب و‬ ‫پــروژه را بر عهده دارد‪ .‬مدیر عامل شــرکت برق مخصوصا عدم تامین نقدینگی به هنگام روند‬ ‫منطقه ای گیالن گفت‪:‬طولاینخط‪ 58‬کیلومتر اجرای پروژه را با کندی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫تامین مالیپروژه هابا استفاده از تهاتر‬ ‫نفتو میعانات گازی‬ ‫وزیــر نفــت گفــت‪ :‬در‬ ‫در دســتور کار اســت‪ .‬اوجــی‬ ‫تالشــیم تا از محل تهاتر نفت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬همچنین تهاتر نفت‬ ‫و میعانــات گازی تامیــن مالی‬ ‫با سرمایه گذاری پیشنهاد شده‬ ‫پروژ ههــای نیمــه تمام صنعت‬ ‫و از هر ســرمایه گذار در بخش‬ ‫نفت را انجام دهیم‪ .‬به گزارش‬ ‫بــاال دســت و پاییــن دســت‬ ‫جواد اوجی‬ ‫ایرنــا‪ ،‬جــواد اوجی در حاشــیه‬ ‫نفــت کــه بخواهــد دریافــت‬ ‫نشســت کمیســیون صنایــع و‬ ‫نفت و میعانات گازی را داشته‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه باشــد‪ ،‬اســتقبال می کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬بسیاری از‬ ‫با استفاده از پتانسیل های داخلی و دستگاه ها پروژه های عمرانی در کشور وجود دارد که چند‬ ‫و ظرفیت های خارجی شناســایی شــده و تنوع سال نیمه کاره باقی مانده است که در تالشیم‬ ‫قراردادها خبرهای خوبی در زمینه تهاتر نفت تا با قضیه تهاتر نفت و میعانات‪ ،‬تامین مالی‬ ‫و کاال در راه است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه پروژه ها را انجام دهیم‪ .‬وزیر نفت به نشســت‬ ‫نیاز و تقاضای مصرف انرژی در دنیا رشدی ‪ ۶‬تا بــا اعضای کمیســیون صنایــع و معادن مجلس‬ ‫‪ ۷‬درصدی را خواهد داشت و کرونا نیز در حال نیز اشاره و تصریح کرد‪ :‬در این نشست گزارش‬ ‫کنترل است‪ ،‬نیاز به انرژی در جهان افزایش پیدا مفصلــی درباره بخش های مختلــف نفت‪ ،‬گاز‬ ‫خواهد کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬با راهکارهای مد نظر و و پتروشــیمی و چگونگی سرمایه گذاری در این‬ ‫استفاده از ظرفیت دستگاه ها هم بحث فروش بخش ها و توسعه صنعت نفت به نمایندگان‬ ‫نفت و میعانات گازی و هم تهاتر نفت با کاال ارائه شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۴۴۶‬هزار گلستانی‬ ‫به طور کاملواکسینهشدند‬ ‫اســتاندار گلســتان گفت‪:‬‬ ‫قشــده که از این‬ ‫اســتان تزری ‬ ‫‪ ۴۴۶‬هــزار گلســتانی بــا‬ ‫تعــداد ‪ ۹۳۷‬هــزار نفــر دوز‬ ‫دریافــت دو دوز واکســن‪،‬‬ ‫اول را دریافــت کرده و ‪۴۴۶‬‬ ‫ب هطــور کامــل در برابــر کرونا‬ ‫هــزار نفر هــم هــر دو دوز را‬ ‫واکســینه شــدند‪ .‬هــادی‬ ‫قشــناس‬ ‫دریافــت کردند‪ .‬ح ‬ ‫هادی حق شناس‬ ‫قشــناس در جلســه ســتاد‬ ‫ح ‬ ‫گفت‪ :‬حضوری بودن اموزش‬ ‫اســتانی پیشــگیری و مقابلــه‬ ‫در مــدارس و دانشــگاه ها‬ ‫بــا ویــروس کرونــا اظهــار کــرد‪ :‬خوشــبختانه اولویت ما اســت اما بر اســاس مصوبه ســتاد‬ ‫بــا رونــد مناســب فاصل هگــذاری اجتماعــی و ملــی کرونــا پــس از واکسیناســیون ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫واکسیناســیون در اســتان‪ ،‬شرایط کرونا رو به مردم شرایط اموزش حضوری فراهم خواهد‬ ‫بهبود است و در حال حاضر شهرهای استان شد‪ .‬استاندار گلستان بیان کرد‪ :‬از خانواده ها‬ ‫در وضعیت زرد یا ابی هستند‪.‬‬ ‫تنــام واکسیناســیون‬ ‫تقاضــا داریــم بــرای ثب ‬ ‫اســتاندار گلســتان افزود‪ :‬تاکنــون بیش از فرزنــدان بــاالی ‪ ۱۲‬ســال خود اقــدام کنند تا‬ ‫یک میلیــون و ‪ ۳۸۴‬میلیــون دوز واکســن در روند بازگشایی مدارس تسریع شود‪.‬‬ ‫بهره برداری از هزار واحد مسکونی در‬ ‫روستاهایگلستان‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن‬ ‫در ابادانی روســتا موثر اســت‪.‬‬ ‫انقــاب اســامی گلســتان از‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬همچنین در این‬ ‫افتتاح و بهره برداری هزار واحد‬ ‫روز ‪ ۲۶‬طرح هادی روستایی با‬ ‫مسکونیدر روستاهایاستانبا‬ ‫اعتبار ‪ ۲۶‬میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫اعتبار‪۵۰‬میلیاردتومانخبر داد‪.‬‬ ‫تومــان بــه بهر هبــرداری رســید‪.‬‬ ‫محمد حسینی‬ ‫سید محمد حسینی اظهار کرد‪:‬‬ ‫طبــق گفته حســینی ‪ ۹۵۰‬جلد‬ ‫به مناسبت روز روستا و عشایر‪،‬‬ ‫ســند مالکیــت روســتایی هــم‬ ‫هزار واحد مسکونی روستایی به صورت متمرکز به همین مناســبت تحویل مالکان خواهد شد‪.‬‬ ‫در گلســتان افتتاح شــد‪ .‬مدیرکل بنیاد مســکن مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســامی گلستان‬ ‫انقــاب اســامی گلســتان اعتبــار ســاخت ایــن بابیــان اینکــه برای ایــن پروژه ها درمجمــوع ‪۷۶‬‬ ‫واحدهــا را ‪ ۵۰‬میلیارد تومان اعالم کرد و گفت‪ :‬میلیارد تومان هزینه شــده است‪ ،‬اضافه کرد‪۱۱ :‬‬ ‫برای مهاجرت معکوس به روستاها و توسعه و هــزار و ‪ ۴۸۹‬خانــوار از مجموعــه این اقدامات‬ ‫ابادانــی ان تــاش خواهیم کــرد و این اقدامات بهره مند میشوند‪.‬‬ ‫امدادرسانیبهاسیبدیدگانطوفانتوسط‬ ‫هالل احمر سیستانوبلوچستان‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت‬ ‫‪ ۱۳۷‬نفــر در ‪ ۲۱‬چادر امدادی‬ ‫هالل احمــر اســتان سیســتان‬ ‫اســکان اضطراری شده اند‪ .‬وی‬ ‫و بلوچســتان از امدادرســانی‬ ‫ادامــه داد‪ ۱۴۴ :‬روکــش چادر‪،‬‬ ‫بــه ‪ ۲۲۷۲‬نفــر اســیب دیده از‬ ‫‪ ۱۲۹‬تختــه موکت‪ ۳۱۳ ،‬تخته‬ ‫طوفــان حــاره ای شــاهین خبــر‬ ‫پتــو و ‪ ۸۶۵‬کیلوگــرم نایلون در‬ ‫علیرضا میربهاء‬ ‫داد‪ .‬علیرضــا میربهــاء الدیــن‬ ‫بین اسیب دیدگان توزیع شده‬ ‫الدین‬ ‫گفــت‪ :‬در پی وقوع بارندگی و‬ ‫اســت‪ .‬وی ضمــن تاکیــد بــر‬ ‫طوفان حاره ای شــاهین در نوار ســاحلی اســتان توزیــع اقالم امدادی بیــن حادثه دیدگان اظهار‬ ‫‪ ۱۰‬روســتا در شهرســتان های چابهــار و کنــارک و کرد‪ ۱۳۱ :‬بسته غذایی ‪ ۷۲‬ساعته‪ ۷۵۰ ،‬قوطی‬ ‫ســرباز دچار اســیب شــدند که توســط ‪ ۳۱۸‬نفر کنسروجات‪ ۵۵۰،‬کیلوگرمبرنج‪،‬اب معدنی‪۲۱۰۰‬‬ ‫نجــات گر و کارکنان در قالب ‪ ۵۸‬تیم عملیاتی بطری‪ ،‬نان ‪ ۱۲۰۰‬قرص و سایر اقالم از قبیل قند‬ ‫خدمــات امــدادی جهــت انــان انجــام گرفــت‪ .‬و شــکر و چای‪ ،‬در مناطق اســیب دیده توســط‬ ‫او گفــت‪ :‬بــه دنبال طوفــان حاره ای شــاهین در نجات گران این جمعیت توزیع گردیده است‪.‬‬ ‫جنوب استان امدادرسانی به مردم اسیب دیده مدیرعاملجمعیتهالل احمر استانسیستانو‬ ‫در ‪ ۱۰‬روستا توسط ‪ ۵۸‬تیم عملیاتی انجام شد‪ .‬بلوچستانهمچنین گفت‪ ۳۱۸:‬نفر روز امدادگر‬ ‫مدیرعامل جمعیــت هالل احمر اســتان گفت‪ :‬بــا به کارگیــری ‪ ۲۸‬دســتگاه خــودروی عملیاتی‬ ‫تعداد ‪ ۵۱۵‬خانوار اسیب دیده به تعداد ‪ ۲۲۷۲‬جمعیــت هالل احمر اســتان در شهرســتان های‬ ‫نفر توسطنجاتگراناینجمعیتامدادرسانی ســرباز‪ ،‬چابهــار و کنــارک کار امدادرســانی را بــر‬ ‫گردیده اند؛ که از این تعداد‪ ۲۵‬خانوار به تعداد عهده دارند‪.‬‬ ‫قول مساعد برای حل مشکالت شهر‬ ‫مشکین دشت‬ ‫مشکالت شهر مشکین دشت طی نشستی‬ ‫به نماینده مجلس منتقل و قول مســاعد برای‬ ‫حل مشکالت صادر شد‪ .‬رئیس شورای اسالمی‬ ‫شــهر مشکین دشــت گفت‪ :‬پیرو مطالبــه مردم‬ ‫شــریف مشکین دشــت و مصاحبــه رادیویــی‬ ‫اخیر در این خصوص‪ ،‬مسئولین پیگیر موضوع‬ ‫شــدند‪ .‬در همین راســتا طی جلسه ای با حضور‬ ‫علیرضــا عباســی نماینــده مجلــس و شــهردار و‬ ‫مشکالت کالن شهر به‬ ‫جمعی از اعضای شورا‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫استحضار ایشان رسید و راهکارهای رفع ان ها نیز‬ ‫موردبحثو تبادل نظر قرار گرفت‪.‬داوداسدپناه‬ ‫در همین ارتباط اظهار داشت‪ :‬امالک قولنامه ای‬ ‫یشــود‪ ،‬ضمن‬ ‫که غالب بافت شــهر را شــامل م ‬ ‫اخــال در رونــد درامدی شــهرداری‪ ،‬مشــکالت‬ ‫عدیده ای را نیز برای شهروندان و مالکین ایجاد‬ ‫کرده است‪ ،‬چراکه خالءهای قانونی مانع صدور‬ ‫سندبرایزمین هایفاقداعیانیشدهو شهرداری‬ ‫نیز از صدور پروانه ساخت و هرگونه توافق برای‬ ‫امالک قولنامه ای منع شــده و در نتیجه امکان‬ ‫اخذمجوز از کمیسیون هایتخصصیوهمچنین‬ ‫واگذاریانشعاباتوجودندارد‪.‬‬ ‫یهــای صــورت‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــی پیگیر ‬ ‫گرفتــه اداره ثبت اســناد و امــاک اظهــار کــرده‬ ‫نهــای‬ ‫کــه بــا حــذف «شــرط اعیانــی» در زمی ‬ ‫خالــی و «بروکراســی زائــد» بــرای صــدور ســند‬ ‫یتــوان گامی روبه جلو برداشــت که‬ ‫امــاک‪ ،‬م ‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫دراین ارتبــاط عباســی وعده برگزاری جلســه با‬ ‫ریاست سازمان ثبت اسناد کشــور را دادند و در‬ ‫صورت لزوم‪ ،‬پیشــنهاد اصالح قانون مذکور را‬ ‫در مجلس مطرح خواهند کرد‪ .‬این مســئول با‬ ‫اشاره به اهتمام مدیریت شهری مشکین دشت‬ ‫بــرای بهر هبــرداری از زمیــن ‪ ۱۵‬هکتــاری جنب‬ ‫شــهرک بعثــت کــه در طــرح تفصیلــی‪ ،‬کاربری‬ ‫فضای ســبز داشــته و مشــمول حکم ماده ‪۹۶‬‬ ‫قانــون شهرداری هاســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬دکتــر‬ ‫ـان رونــد اداری و‬ ‫عباســی پس ازانکــه در جریـ ِ‬ ‫قانونی طی شده ازجمله مصوبه هیئت وزیران‬ ‫قول برگزاری جلســه با وزیر جهاد‬ ‫قرار گرفت‪ِ ،‬‬ ‫کشاورزی و جلب موافقت این نهاد را دادند که‬ ‫ان شاءاهلل شاهد تحقق ان در اینده ای نزدیک‬ ‫خواهیمبود‪.‬‬ ‫همچنین مقرر شد الحاق زمین صد هکتاری‬ ‫مابین دو منطقه به شــهر که مشکین دشــت را‬ ‫به صورت دو جزیره جداگانه دراورده‪ ،‬مطابق‬ ‫مصوبــه مورخــه ‪ 99/12/26‬مجلس از مجاری‬ ‫مربوطه پیگیری شود‪ .‬الحاق شهرک رستمی و‬ ‫شهرک هواپیمایی به مشکین دشت که مطابق‬ ‫مصوبه تقسیمات کشوری مجوزهای قانونی ان‬ ‫صادرشده‪ ،‬دیگر موضوعی بود که به استحضار‬ ‫دکتر عباســی رســید تا با پیگیری ایشان شاهد‬ ‫انتقال پرونده های مناطق مذکور از شــهرداری‬ ‫فردیسبهمشکین دشتباشیم‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1183‬‬ ‫شهردار اصفهان‪:‬‬ ‫در چرخه تحول به دنبال بهبود هستیم‬ ‫شهردار اصفهانگفت‪:‬مردموبدنهشهرداریبعد‬ ‫از تغییراتانتظار اتفاقاتجدیدو تحولدارندو این‬ ‫بدانمعنانیستکهیکمدیر خوبویکیبداست‬ ‫بلکهقرار استدر حالپیشرفتباشیم‪،‬ماقرار است‬ ‫در چرخه تحول به دنبال بهبود و احســن االحوال‬ ‫باشــیم‪ .‬به گزارش رویــداد امروز‪ ،‬علی قاســم زاده در‬ ‫مراسمتکریمو معارفهمعاونبرنامه ریزیو توسعه‬ ‫سرمایهانسانی‪،‬معاونحمل ونقلوترافیک‪،‬مدیرکل‬ ‫سرمایه انسانی‪ ،‬مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شــهرداری اصفهــان و مشــاور و دســتیار شــهردار در‬ ‫امــور فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و رســانه ای بــا قدردانی از‬ ‫مدیران و معاونان ســابق شــهرداری اصفهان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬معاونت برنامه ریزی شــهرداری منبعی غنی و‬ ‫سرشــار برای شهرداری بوده است و نقش موثری در‬ ‫ارتقای شهرداری دارد‪ .‬امتیاز اصفهان نسبت به سایر‬ ‫کالنشهرهایکشور داشتنبرنامه های‪ 5‬سالهو کنترل‬ ‫پروژه بوده است‪ .‬وی با بیان اینکه اوصاف خوبی از‬ ‫صادقیان به عنوان معاون سابق برنامه ریزی و بنده‬ ‫خدامعاونسابقحمل ونقلشنیدم‪،‬گفت‪:‬در مدت‬ ‫کوتاهیهم کهباحجتیبه عنوانمدیرکلارتباطات‬ ‫و امور بین الملل شــهرداری برخورد داشتم برداشت‬ ‫خوبی از شخص و شخصیت ایشان داشتم‪ .‬شهردار‬ ‫اصفهانباتاکیدبر اینکهمردموبدنهشهرداریبعداز‬ ‫تغییراتانتظار اتفاقاتجدیددارندواینبدانمعنا‬ ‫نیست کهیکمدیر خوبو یکیبداستبلکهقرار‬ ‫استدر حالپیشرفتباشیم‪،‬گفت‪:‬ماقرار استدر‬ ‫چرخهتحولبهدنبالبهبودواحسناالحوالباشیم‪.‬‬ ‫وی با معرفی حق شناس‪ ،‬معرک نژاد‪ ،‬سلطانی زاده‬ ‫و ابراهیمــی به ترتیب بــرای معاونت حمل ونقل و‬ ‫ترافیک‪،‬مدیرکلارتباطاتو امور بین الملل‪،‬مدیرکل‬ ‫سرمایهانسانیومعاونبرنامه ریزیوتوسعهسرمایه‬ ‫انسانی شهرداری اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اولویت ما در‬ ‫اینانتصاباتاستفادهاز خانوادهشهرداریبودهاست‬ ‫چراکهبهمنابعانسانیبه عنوانسرمایهنگاهمی کنیم‬ ‫و بایداحترامو توجهبه سویمنابعداخلیباشد‪.‬‬ ‫انتخاب مدیران جدید از خانواده شهرداری‬ ‫در ادامــه‪ ،‬محمــد نــور صالحی‪ ،‬رئیس شــورای‬ ‫اسالمیشهر اصفهاناظهار کرد‪:‬زمانیکهمسئولیتی‬ ‫بهمدیرانواگذار می شودبایدحداکثر تالشو توان‬ ‫خــود را برای خدمت به کارگیرنــد و در زمان تودیع‬ ‫هم با همان روحیه از تغییرات اســتقبال کنند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬امروز شاهد تکریم مدیرانی در شهرداری‬ ‫هســتیم کــه ســال ها همــکار مــا در ایــن مجموعه‬ ‫بودند و مدیرانی به جای ان ها منصوب شده اند که‬ ‫بسیاری از ان ها‪ ،‬از همکاران سابق در شهرداری اند‪.‬‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه‬ ‫حق شناس که اکنون به عنوان معاون حمل ونقل و‬ ‫ترافیک شهرداری معرفی شــده است‪ ،‬در سال های‬ ‫گذشــته به عنــوان تیــم مطالعاتی با ایــن معاونت‬ ‫همکاری کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬ایشان به همه زیروبم این‬ ‫حوزهاشناهستند‪.‬‬ ‫تدوین برنامه اصفهان ‪ 1405‬با تالش‬ ‫دوساله‬ ‫همچنیــن‪ ،‬علیرضــا صادقیــان‪ ،‬معــاون ســابق‬ ‫برنامه ریزیوسرمایهانسانیشهرداریاصفهاناظهار‬ ‫کرد‪ :‬این معاونت یکی از جوان ترین معاونت های‬ ‫حــال حاضــر شــهرداری اســت و بخشــی از حــوزه‬ ‫ســرمایه شــهری به شــمار می اید‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫یکی از بهترین انتخاب های مدیریت شهری جدید‪،‬‬ ‫انتصابابراهیمیدر معاونتبرنامه ریزیو سرمایه‬ ‫انسانی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬انتصاب دو معاون شهردار از‬ ‫معاونت برنامه ریزی و انتخاب نباتی نژاد از ســوی‬ ‫مــردم در شــورای شــهر نشــان از ظرفیت ایــن حوزه‬ ‫دارد‪ .‬معاون ســابق برنامه ریزی و ســرمایه انســانی‬ ‫شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه یکی از اقدامات‬ ‫شاخصدر ایندورانتحولدر تهیهبودجهو تنظیم‬ ‫برنامه هایکوتاه مدتبودهاست‪،‬اظهار کرد‪:‬برنامه‬ ‫‪ 1405‬اصفهان‪،‬باتالشدوسالههمههمکارانتدوین‬ ‫و تهیه شــد و شــاید اشــکاالتی در برنامه باشــد که‬ ‫قابل رفعاست‪.‬‬ ‫احداث بیش از ‪ 8‬کیلومتر تونل و فعال‬ ‫شدن ‪ 12‬ایستگاه خط دوم مترو‬ ‫همچنیــن‪ ،‬مســعود بنــده خــدا‪ ،‬معاون ســابق‬ ‫حمل ونقلوترافیکشهرداریاصفهانبیانکرد‪:‬یک‬ ‫سالفرصتخدمتدر جایگاهمعاونتحمل ونقل‬ ‫وترافیکشهرداریاصفهانموهبتیبودتابرابر انچه‬ ‫در توان داشــتم تجربه ‪ 29‬ســال خدمتم را به مثابه‬ ‫برگ سبزی تحفه درویش در راستای ارتقای سیستم‬ ‫حمل ونقلشهریتقدیمهمشهریانمکنم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ‪ 373‬روز خدمــت در جایگاه‬ ‫معاونت حمل ونقل شــهری فرصتی یافتم تا انچه‬ ‫به عنوان بنیادی ترین مشکالت سیستم حمل ونقل‬ ‫شــهر بــا عمق وجود تجربــه کــرده بــودم را در صدر‬ ‫دغدغه های خود قرار داده و اقدام عملی برای رفع‬ ‫ان هاانجامدهم‪.‬معاونسابقحمل ونقلوترافیک‬ ‫شــهرداری اصفهان افزود‪ :‬ایمنی‪ ،‬اولین و مهم ترین‬ ‫دغدغــه من برای خیابا نهــا و معابر نصف جهان‬ ‫بود‪ .‬شــهری که قرار اســت شهر زندگی باشد‪ .‬وی با‬ ‫بیــان اینکه زیســت پذیــری اولین کلمه چش ـم انداز‬ ‫‪ 1405‬ان است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اصفهان باید شهری باشد‬ ‫که شهروندانش صبح که صحیح و سالم با یک دنیا‬ ‫ارزو‪ ،‬خانه را به سوی کسب دانش و رزق حالل ترک‬ ‫می کنند‪ ،‬پس از انجام امور روزمره‪ ،‬سالم و خندان به‬ ‫اغوشگرمخانوادهبازگردند‪.‬‬ ‫تطابق ‪ 67‬درصدی شغل و شاغل نسبت به‬ ‫قبل در شهرداری اصفهان‬ ‫همچنیــن محمــود حســینی‪ ،‬مدیرکل ســرمایه‬ ‫انسانی شهرداری اصفهان اظهار کرد‪ :‬در دوره قبلی‬ ‫مدیریتشهریباافزایش‪400‬درصدیسرانهرفاهیات‬ ‫غیر نقدی کارگران و کارمندان در سال‪ 1400‬نسبت به‬ ‫سال‪ 96‬روبرو بودیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه افزایش بالغ بر دو هــزار و ‪500‬‬ ‫درصدیسرانهبن هایغیر نقدیبازنشستگانتامین‬ ‫اجتماعی در ســال ‪ 1400‬نســبت به ‪ ،96‬اماد هســازی‬ ‫فضــای‪ 5‬هــزار متری برای تعاونی مصــرف کارکنان‬ ‫شهرداری‪ ،‬ارائه خدمات قرض الحسنه ازادی از دیگر‬ ‫اقدامات ما در دوره قبلی بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬تشکیل‬ ‫میــز ســامت در همــه مناطــق‪ ،‬حــذف ‪ 70‬درصــد‬ ‫پست هایبانامو ستاره دار مغایر باساختار مصوب‪،‬‬ ‫تطابق‪ 67‬درصدی شــغل و شــاغل نسبت به قبل‬ ‫و اســتخدام‪ 192‬نیــروی اتش نشــان از طریق ازمون‬ ‫تخصصی از دیگر اقدامات حوزه ســرمایه انســانی‬ ‫بودهاست‪.‬‬ ‫فارغ از برچسب گذاری سیاسی و جنسیتی‬ ‫فعالیت کردم‬ ‫همچنین در این مراسم‪ ،‬ایمان حجتی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫سابقارتباطاتو امور بین المللشهرداریاصفهانبا‬ ‫بیان اینکه در دوره چهارساله تالش کردیم تاثیرگذار‬ ‫باشم و برچسب های سیاسی و جنســیتی را در این‬ ‫اداره کل حــذف کردیــم‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬اصــل کار ما در‬ ‫ایــن مدت بر تعهد و تخصص و احترام به همگان‬ ‫بود‪ .‬وی با اشاره به اینکه زیرساخت هایی در حوزه‬ ‫ارتباطات ایجاد شــد تا زمینه مشــارکت شــهروندان‬ ‫فراهم شــود‪ ،‬گفت‪ :‬در این راســتا ســامانه ‪ 137‬هم‬ ‫بــه لحاظ فضــای کاری و نرم افــزاری بهبود پیدا کرد‬ ‫یکــه اپ شــهروندی را در ایــن زمینــه تهیــه و‬ ‫به طور ‬ ‫رونمایــی کردیــم‪ .‬مدیــرکل ســابق ارتباطــات و امور‬ ‫بین الملل شــهرداری اصفهان با اشــاره بــه راه اندازی‬ ‫اتــاق گفت وگــو در شــهرداری مرکزی برای پاســخ به‬ ‫ارباب رجوع گفت‪ :‬اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری‬ ‫سعی کرد در جهت تعامل توام با ادب و احترام با‬ ‫همکاران رسانه ای گام بردارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این‬ ‫مدت همچنین‪ ،‬شبکه شهر که پیش تر متولدشده‬ ‫بود توســعه و ســطح مخاطب بیشــتری را به خود‬ ‫جذب کرد‪.‬مدیرکلسابقارتباطاتو امور بین الملل‬ ‫شهرداریاصفهانتحولدر درگاهشهرداریاصفهانبا‬ ‫محوریت خدمت به شهروندان‪ ،‬برگزاری‪ 105‬برنامه‬ ‫افتتاحیــه‪ ،‬همکاری با نهادهــای خارج از شــهرداری‬ ‫به ویژه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و ‪ ...‬را از‬ ‫دیگر اقدامات‪ 4‬سالاخیر اینحوزهدانست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حفظمنافعمخابراتدر تنظیمقراردادهاو انتخابپیمانکار‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلســتان در جلس ـه ای‬ ‫با کارکنان اداره تدارکات بر حفظ منافع ســازمان‬ ‫در تنظیم قراردادها و انتخاب پیمانکار تاکید کرد‪.‬‬ ‫در جلس ـه ای که با حضور کارکنــان اداره تدارکات‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬غالمعلــی شــهمرادی بــا قدردانــی از‬ ‫شهــای صــورت گرفتــه در حــوزه‬ ‫زحمــات و تال ‬ ‫تــدارکات‪ ،‬ایــن بخش و فعالیت های انجا مشــده‬ ‫در ان را به عنوان پشتیبان سایر حوزه ها دانست و‬ ‫بــر جدیــت و دقت در اجرای امور تاکید کرد‪ .‬وی‬ ‫بــا ضــروری خواندن اجــرای قانون و حفظ منافع‬ ‫ســازمان در تنظیــم قراردادهــا‪ ،‬انتخــاب پیمانکار‬ ‫مجــرب‪ ،‬متخصــص و متعهــد را از اهــم وظایــف‬ ‫اداره تدارکات دانست و انعقاد قراداد در سالمت‬ ‫کامل اداری را همچون گذشته خواستار شد‪ .‬مدیر‬ ‫مخابراتمنطقهگلستاننقشکارشناسانایناداره‬ ‫را مهم ارزیابی کرد و از انان خواست تا با توجه و‬ ‫دقت کامل نسبت به اگاهی و اشراف به قوانین‬ ‫و ایین نامه معامالت اقدام نمایند‪ .‬در ادامه این‬ ‫جلسه هرکدام از روسای ادارات حراست‪ ،‬بازرسی‪،‬‬ ‫حقوقــی و تــدارکات بــه بیان نقطه نظــرات خود‬ ‫پرداخته و به انجام فعالیت ها و فرایندهای کاری‬ ‫بر اساس قوانین و دستورالعمل ها توصیه داشتند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حالجنگل هایهیرکانیخوشنیست‬ ‫چنبره افتو بیماریبر فسیل هایزنده‬ ‫درحالی کهتنرنجور جنگل هایگلستانجریحه دار زخم هایناشی‬ ‫از اتش سوزی هایگستردهاست‪،‬بروز افتوبیماریدر اینزیستگاه های‬ ‫ارزشمند‪،‬نگرانیکارشناسانرابهدنبالداشتهاست‪.‬نوار جنوبیگلستان‬ ‫از نوکنده در غرب تا گلیداغ در شرق زیر سیطره پوشش سبز جنگل های‬ ‫هیرکانی است؛ جنگل هایی که قدمت رویشگاهی ان ها به‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫سالقبلبرمی گردد‪.‬‬ ‫با توجه به نقش و اهمیت این منابع طبیعی در زندگی بشر حفظ‬ ‫و حراست از این جنگل ها ضروری است‪ .‬درختان مانند سایر موجودات‬ ‫زنــده در برابــر برخــی افات اســیب پذیر بوده و میزان اســیب پذیری به‬ ‫سبب برخی از ویژگی های محیطی مانند گرمای بیش ازحد‪ ،‬یخبندان‪،‬‬ ‫خشکسالیوصدماتفیزیکیمتغیر است‪.‬در سنواتاخیر افاتزیادی‬ ‫در رویشگاه هایجنگلیمشاهده شدهکهبخشیوسیعیراتحتتاثیر‬ ‫قرار داده است‪ .‬گونه های مختلف درختی و درختچه گلستان ازجمله‬ ‫شمشــادها‪ ،‬بلوط‪ ،‬ممرز‪ ،‬کچف‪ ،‬انواع افراها و توســکاها و گونه های‬ ‫سوزنی برگی همچون سرخدار و زربین در سال های اخیر‪ ،‬گرفتار افات‬ ‫و بیماری شده که وسعت درگیری و شدت بیماری در برخی از گونه ها‬ ‫مانندشمشادهابیشتر ودر سایر گونه هامانندبلوطوکچفجلوهکمتری‬ ‫داشتهاست‪.‬بهگفتهکارشناسان‪،‬جنگل هابه عنوانیکیاز پیچیده ترین‬ ‫اکوسیستم هایطبیعیاز ارتباطاتدرونتوده یمتعددیبرخوردار بوده‬ ‫به نحوی که سالمتی یا افت زدگی گونه های واقع در هر یک از الیه های‬ ‫جنگل(اشکوب)سالمتکلتودهجنگلیراتهدیدمی کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاونصنایع کوچکشرکتشهرک هایصنعتیخراسانرضوی‪:‬‬ ‫همایشاشناییبافضای کسب وکار پاکستاندر مشهدمقدسبرگزار شد‬ ‫مشــهد مقدس –رویــداد امروز‪ :‬همایش اشــنایی با فضای کس ـب وکار‬ ‫و تجارت با کشــور پاکســتان با حضور معاون صنایع کوچک شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتی خراســان رضوی و جمعی از صاحبــان واحدهای‬ ‫صنعتیاستاندر محلشهرکفناوریصنایعغذاییوبیوتکنولوژیشمال‬ ‫شرقکشور برگزار شد‪.‬معاونصنایعکوچکشرکتشهرک هایصنعتی‬ ‫استاندر حاشیهاینهمایشگفت‪:‬همایشاشناییبافضایکسب وکار‬ ‫وتجارتباکشور پاکستاندر راستایفراهمکردنزمینهحضور حداکثری‬ ‫صاحبان صنایع استان در محل پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی‬ ‫صنعت‪ ،‬ابزار و ماشین االت کراچی پاکستان برگزارشده است‪ .‬احسانی‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن همایــش امیر جعفری‪ ،‬کارشــناس اقتصادی سرکنســول‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در کراچی و اقازاده‪ ،‬رئیس کمیسیون اقتصادی و‬ ‫تسهیلتجارتاتاقمشترکایرانوپاکستانحضور داشتندوبهسواالت‬ ‫تجار و صاحبان صنایع متقاضی شرکت در این نمایشگاه پاسخ دادند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬یکی از اهداف شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی‬ ‫در سال جاری تمرکز بر توسعه صادرات در کشورهای مرزی بوده که این‬ ‫موضوع تحت شــرایط سیاسی که در کشور افغانســتان به وجود امد‪،‬‬ ‫رسیدنبهاینهدفراقدریدشوار کردلذارویکردمانبهسمتتوسعه‬ ‫صادرات کاالبهکشور پاکستانتغییر کرد‪.‬معاونصنایع کوچکشرکت‬ ‫شهرک هایصنعتیخراسانرضویگفت‪:‬در همایشظرفیت هایبالقوه‬ ‫و بالفعل صادراتی و مبادالتی پاکستان‪ ،‬نحوه ارسال کاال و تشریفات‬ ‫گمرکی و تعامالت بانکی بین دو کشور‪ ،‬استانداردها‪ ،‬مجوزها و قوانین‬ ‫و مقررات تجاری بین دو کشور‪ ،‬تسهیالت مشارکت در نمایشگاه های‬ ‫بین المللی کراچی و نشست هایی که بر اساس ظرفیت های واحدهای‬ ‫صنعتیدر حاشیهنمایشگاهکراچیبرگزار می شود‪،‬موردبحثوبررسی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬احسانی اضافه کرد‪ :‬پیگیر اخذ یارانه برای حضور تجار و‬ ‫صاحبان صنایع ایرانی در نمایشگاه کراچی بودیم که در این راستا مقرر‬ ‫شد شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی‪ 80‬درصد از هزینه های‬ ‫حضور صاحبان واحدهای صنعتی در نمایشگاه مزبور را متقبل شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به قابلیت های کشور پاکستان گفت‪ :‬این کشور ‪ 220‬میلیون‬ ‫نفــر جمعیــت دارد و بعد از عــراق از طوالنی ترین خط مرزی به طول‬ ‫حــدود‪ 950‬کیلومتــر برخوردار اســت و می تواند فضای خوبــی را برای‬ ‫بحث توســعه صادرات بین صاحبان واحدهای صنعتی این اســتان با‬ ‫کشور پاکستان ایجاد کند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬با توجه به فعالیت هایی که از‬ ‫طریق شرکت های مدیریت صادرات طی چند سال اخیر توسط شرکت‬ ‫شــهرک های صنعتی خراســان رضوی انجام گرفته اســت‪ ،‬صادرات کاال‬ ‫به کشــور پاکستان از طریق این اســتان‪ 40‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫معاون شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در‬ ‫پی استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت های مدیریت صادرات استان‬ ‫هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬از ‪ 30‬شرکت مدیریت صادرات کشور‪ ،‬بیشترین شرکت‬ ‫مدیریت صادرات متعلق به خراسان رضوی با برخورداری از پنج مورد‬ ‫است‪.‬احسانیافزود‪:‬شرکت هایمدیریتصادراتمی تواننددر زمینه‬ ‫گرفتن اســتانداردهای خارجی برای کاالهای تولید داخل‪ ،‬مطالعات و‬ ‫تهــای تجاری و بازرگانــی داخلی و‬ ‫بازاریابــی بــرای کاالها‪ ،‬انتقال هیئ ‬ ‫خارجیبهکشورهایمختلف‪،‬برگزارینمایشگاه هاورویدادهایتجاری‬ ‫فعالباشندکهظرفیتخراسانرضویدر اینموضوعبسیار عالیاست‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫‪ ۳۸‬هکتار از اراضی راکد‬ ‫شهرک های صنعتی استان‬ ‫سمنان ازاد شد‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستانسمنان‬ ‫گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۳۸‬هکتــار از اراضــی راکــد شــهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی این استان در نیمه نخست ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تعیینتکلیفو ازادشدهاست‪.‬‬ ‫حســن ال بویــه با اعــام این خبر افــزود‪ :‬این میزان‬ ‫زمین با فســخ ‪ ۱۰۹‬فقره قرارداد راکد ســرمایه گذاری در‬ ‫شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان ســمنان ازاد شــد‪ .‬او‬ ‫بیان کرد‪ ۱۵:‬جلسه هیئت حل اختالف و داوری شرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان ســمنان در ‪ ۶‬مــاه ابتدایی‬ ‫امســال برگــزار شــد‪ .‬ال بویــه تصریــح کــرد‪ ۲۸۲ :‬فقــره‬ ‫قراردادبامساحتبیشهشتهکتار برایادامهفرایند‬ ‫سرمایه گذاری‪،‬مهلتدوبارهبهره برداریاعطاو‪ ۱۲‬فقره‬ ‫قرارداد نیز از دســتور کار خارج شــد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شــهرک های صنعتی استان سمنان خاطرنشــان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به هزینه ها برای ایجاد و توسعه زیرساخت ها در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی و اماده سازی زمین به منظور‬ ‫استقرار سرمایه گذاران راکد و معطل نگه داشتن زمین ها‬ ‫به معنای اتالف منابع و هزینه های انجام شده است‪.‬‬ ‫ال بویــه افــزود‪ :‬فســخ قــرارداد در خصوص متقاضیانی‬ ‫استکهبهتعهداتدر قراردادعملنکردند‪.‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتی استان ســمنان یاداور شد‪:‬‬ ‫زمین هــای بازپــس گرفته شــده بــه متقاضیــان جدیــد‬ ‫سرمایه گذاریواگذار می شود‪.‬‬ ‫علوم مهندسیِ دانشگاه‬ ‫سمنان در رده ‪۸۰۰-۶۰۱‬‬ ‫رتبه بندی تایمز ایستاد‬ ‫معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان گفت‪ :‬نام‬ ‫این دانشگاه در رتبه بندی موضوعی و بین المللی تایمز‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۲‬در شاخه علوم مهندســی در جایگاه ‪-۶۰۱‬‬ ‫‪ ۸۰۰‬قرار گرفت‪ .‬ســیف اهلل ســعدالدین به شــاخه های‬ ‫مختلف علوم مهندسی اشاره کرد و به رسانه ها افزود‪:‬‬ ‫مهندســی عمومی‪ ،‬علوم مهندســی‪ ،‬مهندســی برق و‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬مهندســی مکانیک و هوافضا‪ ،‬مهندســی‬ ‫عمران و مهندســی شــیمی‪ ،‬زیرمجموعه موضوع علوم‬ ‫مهندســی است و سال گذشــته نیز دانشگاه سمنان در‬ ‫همین جایگاه حضور داشت‪ .‬معاون پژوهش و فناوری‬ ‫دانشــگاه ســمنان بابیان اینکــه ســال ‪ ۲۰۲۲‬تعــداد ‪۹۰‬‬ ‫دانشگاه جدید از سراسر دنیا به این رتبه بندی اضافه‬ ‫شــدند اظهار داشــت‪ ۴۱ :‬دانشــگاه ایرانی حائز رتبه از‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در این رتبه بندی شرکت داشتند‬ ‫که در موضوع مهندسی دانشگاه سمنان در جمع یک‬ ‫هزار و ‪ ۱۸۸‬دانشگاه برتر جهان قرار دارد‪ .‬سعدالدین‬ ‫بیان کرد‪ :‬این رتبه بندی بر اساس ‪ ۱۳‬شاخص در قالب‬ ‫‪ ۵‬معیــار کلی اموزش بــا وزن ‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬پژوهش با وزن‬ ‫‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬استنادات با وزن‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬وجهه بین المللی‬ ‫با وزن ‪ 7/5‬درصد و ارتباط با صنعت با وزن ‪ 2/5‬درصد‬ ‫انجام شــد‪ .‬معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه سمنان‬ ‫افزود‪ :‬دانشــگاه ســمنان در رتبه بندی کلی تایمز ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬در جایگاه‪ ۱۰۰۱‬تا‪ ۱۲۰۰‬قرار دارد‪ .‬دانشگاه سمنان‬ ‫در رتبهبندهایاعالم شدهدانشگاه هایجوانو اسیایی‬ ‫تایمز در سال ‪ ۲۰۲۱‬موفق شد جایگاه ‪ ۲۵۱‬تا ‪ ۳۰۰‬را به‬ ‫خوداختصاصدهد‪.‬‬ ‫توزیع روزانه ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫پرس غذا توسط بنیاد‬ ‫بین المللی خیریه ابشار‬ ‫عاطفه‬ ‫سحر رحمتی‪-‬مشهد مقدس‪:‬در یازده موکب بنیاد‬ ‫بین المللــی خیریــه ابشــار عاطفه هــا که در مســیرهای‬ ‫پیاده روی زائران و مجاوران امام رضا (ع) در خیابان های‬ ‫اطــراف حــرم مطهــر رضــوی تشکیل شــده بــود‪ ،‬روزانه‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار پــرس غذای گرم بین زائــران و مجاوران رضوی‬ ‫توزیع شد‪ .‬مدیر امور شعب خیریه ابشار عاطفه ها در‬ ‫خراســان رضوی در خصوص خدمت رسانی به زائران و‬ ‫مجاوران علی بن موسی الرضا (ع) در روزهای پایانی ماه‬ ‫صفر موکب میدان پانزده خرداد گفت‪ :‬بنیاد بین المللی‬ ‫خیریه ابشــار عاطفه ها در راســتای اعتالی سیره عملی‬ ‫حضرت علی (ع) به نیازمندان خدمت رســانی می کند‬ ‫و مانند بســیاری از نهادهای مردمی در روزهای پایانی‬ ‫ماه صفر و هم زمان با شهادت اقا علی بن موسی الرضا‬ ‫(ع) نسبت به برپایی موکب هایی برای خدمت رسانی‬ ‫بــه زائران و مجاوران اقدام کرده اســت‪ .‬زهره حســینی‬ ‫بابیــان اینکــه بنیــاد پــس از کســب مجوزهــای الزم‪ ،‬با‬ ‫احداث ایســتگاه های صلواتی در مسیرهای پیاده روی‬ ‫زائران فعالیت های خود را تا ســالروز شــهادت امام رضا‬ ‫(ع) به مدت ‪ 5‬روز ادامه داد‪ ،‬افزود‪ :‬به همین منظور ‪۱۱‬‬ ‫موکب در مسیرهای چهارراه مقدم‪ ،‬عرصه میدان شهدا‪،‬‬ ‫باغ خاتون‪ ،‬خیابان قرنی‪ ،‬رستمی‪ ،‬شوشتری‪ ،‬صبا‪ ،‬نواب‬ ‫صفوی‪ ،‬شیرازی و مصال به زائرین علی بن موسی الرضا‬ ‫(ع)خدمت رسانیمی کردند کهموکب‪ ۱۵‬خردادقرارگاه‬ ‫محرومیت زداییبزرگ ترینو بیشترینخدمت رسانیرا‬ ‫داشــت‪ .‬وی با اشــاره به اینکه خیریه ابشــار عاطفه ها‬ ‫هفت ســال ســابقه برپایی موکب و پذیرایــی از زائران‬ ‫پیاده امام رضا (ع) و مســیر پیاده روی اربعین را داشــته‬ ‫است؛ گفت‪ :‬با شیوع کرونا و اجرای محدودیت ها این‬ ‫خدمت رسانی در سال گذشته محدود شد و امسال با‬ ‫توجهبهشرایطمشهد‪،‬خدمت رسانی گسترده تر انجام‬ ‫شد‪ .‬حسینی تصریح کرد‪ :‬بنیاد بین المللی خیریه ابشار‬ ‫عاطفه هــا بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی ســعی در‬ ‫بســته بندی نذورات خود داشــته اســت؛ لذا با کلوچه‪،‬‬ ‫ابمیــوه‪ ،‬اب معدنی‪ ،‬صبحانه بسته بندی شــده‪ ،‬غذای‬ ‫گرم‪ ،‬توزیع ماسک و محلول ضدعفونی از زائرین خود‬ ‫پذیرایینمودهاست‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1183‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫توزیع بیش از ‪ 61‬میلیون‬ ‫لیتر سوخت در بخش‬ ‫صنایع استان‬ ‫علیروح اللهی‪،‬مدیر شرکتملیپخشفراورده های‬ ‫نفتیمنطقهاذربایجانشرقیاز توزیعبیشاز ‪ 61‬میلیون‬ ‫لیتر نفتگاز در بخش صنایع استان طی ‪ 5‬ماه اول سال‬ ‫جاری خبر داد‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬روح اللهی مدیر‬ ‫منطقه با اشاره به منویات رهبری و نام گذاری سال ‪1400‬‬ ‫با عنوان سال تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها افزود‪:‬‬ ‫در راستای حمایت از تولید و صنایع بیش از ‪ 61‬میلیون‬ ‫لیتر نفتگاز در بخش کشاورزی استان طی‪ 5‬ماه اول سال‬ ‫جاری توزیع شده است‪ .‬مدیر منطقه اذربایجان شرقی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬با به حداقل رســاندن موانع موجود و‬ ‫هماهنگی با سایر ادارات مرتبط و تاکید بر صرفه جویی‬ ‫یهــای فســیلی و صیانــت از شــاخص های‬ ‫در انرژ ‬ ‫زیس ـت محیطی توزیع نفتگاز بخش صنایع نسبت به‬ ‫مدت مشــابه ســال قبل بیش از ‪ 13‬درصد رشــد داشــته‬ ‫است‪.‬روح اللهییاداور شد‪:‬صنایعمصرف کنندهفراورده‬ ‫نفتگاز می توانند بدون مراجعه حضوری‪ ،‬جهت ثبت‬ ‫درخواستسوختو استفادهاز خدماتسوخت رسانی‬ ‫برای دریافت سهمیه تخصیصی اطالعات بانکی خود‬ ‫را در بخش مربوطه در سامانه درخواست فراورده های‬ ‫نفتی(‪)newtejaratasan.niopdc.ir‬ثبتکنند‪.‬روح اللهی‬ ‫همچنیــن از افزایــش ‪ 3‬درصــدی عرضــه ســوخت گاز‬ ‫طبیعــی در پنج ماهه ســال جاری در جایگاه های ســی‬ ‫ان جــی اســتان خبــر داد‪ .‬مدیر منطقه ضمن اشــاره به‬ ‫اهتماممدیریتومسئولینمنطقهدر راستایجایگزینی‬ ‫گاز طبیعی بجای سوخت مایع در بخش های مختلف‬ ‫مصرف گفت‪ :‬در پنج ماهه نخســت سال ‪ 1400‬مصرف‬ ‫ســی ان جی در بخش حمل ونقل اســتان بیش از ‪296‬‬ ‫میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه در‬ ‫سال گذشته به میزان ‪ 3‬درصد رشد داشته است‪ .‬مدیر‬ ‫منطقه اذربایجان شرقی بابیان اهمیت توسعه صنعت‬ ‫سی ان جی و کاهش االینده های زیست محیطی ناشی‬ ‫از مصرف ســوخت های فســیلی افزود‪ ،‬هم اکنون طرح‬ ‫ملی تبدیل رایگان خودروهای عمومی باری و مسافری‬ ‫به ســی ان جی در اســتان در حال اجرا بوده و مالکین‬ ‫خودروهایمذکور می توانندباثبت نامدر سایت‪GCR.‬‬ ‫‪ niopdc.ir‬و دریافت نوبت نسبت به دوگانه سوز کردن‬ ‫خــودروی خــود اقدام کنند‪ .‬روح اللهی تصریح کــرد‪ :‬در‬ ‫خصوص استانداردسازی جایگاه های عرضه گاز طبیعی‬ ‫با پیگیری های مستمر و تعامل با سازمان های مربوطه‬ ‫کنتــرل و نظــارت کامــل بــه عمــل می ایــد تــا خدمــات‬ ‫سوخت رســانی مطمئنــی در جایگا ههــا عرضــه شــود‪.‬‬ ‫جایگاه های ســوخت استان ‪ 345‬باب است که تعداد‬ ‫‪ 173‬باب ان مربوط به جایگاه های سی ان جی است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫بستری های کرونایی‬ ‫معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره‬ ‫بــه کاهــش ‪ ۵۰‬درصــدی امار بســتری های کرونایــی در‬ ‫اذربایجانشرقیاعالمکرد‪:‬تعدادبیمارانبستریجدید‬ ‫روزانه در سطح استان از ‪ ۴۰۰‬نفر به زیر ‪ ۲۰۰‬بیمار رسیده‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬دکتر روزبه رجایی افزود‪ :‬دزهای‬ ‫اول و دوم تمامی واکسن های کرونا در مراکز تجمیعی‬ ‫و بهداشت اذربایجان شرقی تزریق می شود‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬متاســفانه باوجود فرارســیدن زمان تزریق دز دوم‬ ‫واکســن بــرای برخــی از افراد اما این اشــخاص به مراکز‬ ‫مراجعه نمی کنند که در این راســتا همکاران بهداشــت‬ ‫مجبــور بــه برقــراری تمــاس تلفنــی و دعــوت از ا نهــا‬ ‫یشــوند‪ .‬وی بابیان این که اذربایجان شرقی جزو سه‬ ‫م ‬ ‫استان برتر در خصوص واکسیناسیون است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫مردم فراموش نکنند که ایمنی ناشــی از تزریق واکسن‬ ‫تنها بعد از گذشت مدت زمان معینی از دریافت دز دوم‬ ‫ایجاد می شود‪ .‬رجایی در ادامه با اشاره به روند اهسته‬ ‫نزول تعداد مراجع کرونایی به بیمارســتان های استان‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬یک هــزار و ‪ ۳۹۰‬بیمار کرونایی در ســطح‬ ‫استان بستری هستند‪ .‬در همین حال معاون بهداشت‬ ‫دانشگاهعلومپزشکیتبریز نیز از واکسیناسیونکرونایی‬ ‫‪ ۵۵‬درصد از دانش اموزان هدف (گروه ســنی ‪ ۱۲‬تا ‪۱۷‬‬ ‫ســاله) در اذربایجــان شــرقی خبر داد‪ .‬دکتر عباســعلی‬ ‫درستی با اشاره به سرعت خوب واکسیناسیون در سطح‬ ‫استان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بااین وجود هنوز فاصله زیادی‬ ‫با تکمیل واکسیناسیون دانش اموزان استان داریم‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به بازگشایی مدارس از اواسط ابان ماه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یشــود که اغلب‬ ‫مــدارس تنهــا در صورتی بازگشــایی م ‬ ‫دانــش امــوزان‪ ،‬دو دز واکســن کرونــا دریافــت کــرده و‬ ‫وضعیت کرونادر این گروهسنینیز قابل کنترلباشد‪.‬‬ ‫ابادانی و توسعه شهری‬ ‫در گرو امنیت پایدار است‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر تبریز گفت‪ :‬هر خدمتی‬ ‫که در شهر ارائه می شود‪ ،‬در سایه امنیتی است که نیروی‬ ‫انتظامی خلق کرده و اگر امنیت نباشد‪ ،‬عمران و ابادانی‬ ‫نیز اتفاق نمی افتد‪ .‬حجت االسالم رسول برگی در دیدار‬ ‫باسردار عبدی‪،‬فرماندهنیرویانتظامیاذربایجانشرقی‪،‬‬ ‫ضمــن تبریک هفته نیروی انتظامــی اظهار کــرد‪ :‬نیروی‬ ‫انتظامی و شهرداری پیشانی نظام هستند که شهروندان‬ ‫از بدو تولدباایندو نهادسروکار دارندو هرچقدر تعامل‬ ‫این دو نهاد بیشتر باشد‪ ،‬خدمت رسانی به مردم بیشتر‬ ‫می شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬اســایش و راحتی ما و خانواده ما در‬ ‫سایه نظم و امنیت شهر است که این امر نتیجه زحمات‬ ‫کادر و کارکنانخدومنیرویانتظامیاست‪.‬‬ ‫رویدا د ارذبایجان شرقی‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختتامیه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان باغچه بان تاکید کرد‪:‬‬ ‫استفاده از ظرفیت استان‬ ‫برای تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در اییــن‬ ‫پایانــی نخســتین جشــنواره ملــی تئاتر کــودک و‬ ‫نوجــوان باغچ هبــان در مرنــد گفــت‪ :‬اذربایجان‬ ‫ شــرقی همــواره کانــون جوشــش فرهنــگ و هنــر‬ ‫ایــران بــوده اســت و در تــورق صفحــات تاریــخ‬ ‫ایــران اســامی‪ ،‬ایــن نقطــه بــه لحــاظ تمدنی و‬ ‫فرهنگــی می درخشــد‪ .‬به گــزارش رویــداد امروز‪،‬‬ ‫محمدمهدی اســماعیلی با تاکیــد بر این مطلب‬ ‫افــزود‪ :‬حــوزه فرهنگ و هنر محصــور و محدود‬ ‫به مرزهای جغرافیایی نیست و تمدن و فرهنگ‬ ‫ایرانی حوزه وسیعی از مرز چین تا اسیای مرکزی‬ ‫یشــود‬ ‫و قفقاز و جنوب خلیج فارس را شــامل م ‬ ‫و در صــدور انقالب اســامی‪ ،‬نگــرش ما مرزها و‬ ‫سرحدات سیاســی نبوده‪ ،‬بلکه حوزه فرهنگی و‬ ‫تمدنــی همواره مطــرح بوده اســت‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اذربایجان شرقی از نقاط اصلی و پایگاه های‬ ‫مهــم فرهنگی و هنری جمهوری اســامی اســت‬ ‫و بایــد از ایــن ظرفیــت بــرای گســترش و تقویت‬ ‫اقتصاد فرهنگ و هنر اســتفاده شــود‪ .‬اسماعیلی‬ ‫با اشاره به ظرفیت های مهم اقتصادی کشورمان‬ ‫در حوزه فرهنگ و هنر گفت‪ :‬این حوزه می تواند‬ ‫نیازهای ارزی و انتظارات مسئوالن را براورده کند‬ ‫و باید در این حوزه ریل گذاری انجام شــود‪ .‬وزیر‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫برنامه ریزی و ســند راهبــردی حوزه فرهنگ نگاه‬ ‫ویژه ای به اذربایجان شــرقی و تبریز شــده است‬ ‫و گا مهــای مهمــی برای ارتقــای فرهنگ و هنری‬ ‫منطقه برداشــته خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬ملت ما‬ ‫بــا ملت های همســایه و ه مجــوار پیوند قلبی و‬ ‫عاطفی دارد و ما زبان مشــترکی داریم که مبنا و‬ ‫محور ان فرهنگ و تمدن است و حوزه متعالی‬ ‫و فخیم فرهنگ و تمدن نسبتی با جنگ و تجاوز‬ ‫نــدارد و به مثابــه ابی زالل جاری و ســاری اســت‬ ‫و تاثیــر ان همــواره مشــهود اســت‪ .‬وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی با اشــاره به راهبردهای دولت‬ ‫سیزدهم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نگرش دولت مردمی مبتنی‬ ‫تهــای بــزرگ‬ ‫بــر اســتعدادها‪ ،‬نمادهــا و ظرفی ‬ ‫فرهنگــی و هنری در اقصی نقاط ایران اســامی‬ ‫و پرهیــز از تمرکزگرایــی اســت و ایــن توجــه بــه‬ ‫یشــود تا هویت ها‬ ‫نقاط مختلف بســط داده م ‬ ‫و اســتعدادهای خود را شناخته و به دیگران نیز‬ ‫بشناسانیم‪ .‬عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬جشــنواره تئاتــر کــودک و نوجــوان‬ ‫تهــای‬ ‫باغچ هبــان محلــی بــرای معرفــی ظرفی ‬ ‫فرهنگی و هنری منطقه است که با حفظ همه‬ ‫چارچوب ها هنر اصیل خود را نمایش می دهند و‬ ‫نیاز به پرورش و توجه به چنین جشــنواره هایی‬ ‫بیشتر است‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪:‬‬ ‫مرنــد جلــوه گاه غنى فرهنگــى اذربایجــان و هنر‬ ‫خیز و هنرمند پرور اســت؛ و زنده یاد باغچه بان‬ ‫نیــز کــه همــه ایران بــا نــام و یاد ایــن فقید انس‬ ‫دارند از همین شهر است و جشنواره تئاتر کودک‬ ‫به نام وى‪ ،‬مجالی براى نشان دادن ظرفیت های‬ ‫عظیم هنرى دختران و پسران سرزمین ما است‪.‬‬ ‫اســماعیلی از ایجــاد دبیرخانــه دائمی جشــنواره‬ ‫باغچ هبــان در اذربایجــان شــرقی حمایــت و‬ ‫اظهار امیدواری کرد ایجاد یک مجموعه نمایش‬ ‫ســینمایی در شهرســتان مرند در دســتور کار قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫استاندار اذربایجانشرقی‪:‬‬ ‫مصممبهایجاددبیرخانهدائمیجشنوارهسراسرینمایش کودک‬ ‫در استانهستیم‬ ‫استاندار اذربایجانشرقیگفت‪:‬مصممبهایجاد‬ ‫دبیرخانهدائمیجشنوارهسراسرینمایشکودکدر‬ ‫استان هستیم و وزیر ارشاد نیز برای حمایت از این‬ ‫اقدامقولمساعددادند‪.‬محمدرضاپورمحمدیدر‬ ‫ایین اختتامیه نخستین جشنواره سراسری نمایش‬ ‫کــودک (باغچــه بــان) که با حضــور وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشــاد اسالمی در شهرستان مرند برگزار شد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪:‬در مقایسه کشورهایپیشرفتهبا کشورهای‬ ‫در حالتوسعهمی توانگفتتاریخ‪،‬جغرافیا‪،‬منابع‬ ‫طبیعی و زبان و نژاد نقش تعیین کننده نداشته و‬ ‫دانش و فرهنگ‪ ،‬عامل پیشــرفت و تمدن اســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به گفته صاحب نظران‪ ،‬حوزه تمدنی‬ ‫ایران اسالمی تا شعاع دو هزار کیلومتری از شمال‪،‬‬ ‫جنوب‪ ،‬شرق و غرب گسترده است و این تمدن و‬ ‫فرهنگباعثشده کهدر طولتاریخایران‪،‬هیچ گاه‬ ‫تحتسیطرههیچکشور خارجینباشد‪.‬‬ ‫پورمحمدیهمچنینبااشارهبهگذشتهتاریخی‬ ‫شهرستانمرند‪ ،‬گفت‪:‬برگزاریجشنوارهتئاتر کودک‬ ‫در این شهرستان کار بسیار ارزشمندی است و باید‬ ‫از دوران کودکی به فکر توسعه و بالندگی این هنر‪،‬‬ ‫فرهنگ و دانش بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ایجادارتباطنزدیک بینزیر بخش های کشاورزیضروریاست‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اذربایجان‬ ‫شــرقی گفــت‪ :‬ابخــوان داری در کنــار ابخیزداری‬ ‫می تواند از هدر رفت اب های موجود جلوگیری‬ ‫کــرده و بــه بازگردانــدن اب بــه چرخــه تولیــد‬ ‫کشاورزی کمک کند‪.‬به گزارش رویداد امروز‪،‬اکبر‬ ‫فتحــی در جلســه شــورای تحقیقــات و امــوزش‬ ‫خـــبر‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬افــزود‪ :‬ابخــوان داری به عنــوان یکی‬ ‫از روش های مدیریت پایدار اب پس از بررســی‬ ‫و تحقیــق و تائیــد در مرکز تحقیقــات و اموزش‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعــی بایــد در پروژ ههــای‬ ‫واقعــی بــا برنامه ریــزی مناســب مورداســتفاده‬ ‫قرارگرفتــه و بــا ترویــج در بخــش کشــاورزی بــه‬ ‫توســعه این بخش و افزایش تولید منجر شــود‪.‬‬ ‫وی به ایجاد ارتباط نزدیک و هماهنگ بین زیر‬ ‫بخش های کشاورزی تاکید و اظهار کرد‪ :‬ارتباط‬ ‫فشــده بیــن مرکــز تحقیقــات‬ ‫مناســب و تعری ‬ ‫و امــوزش کشــاورزی اســتان بــا منابــع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری استان می تواند به اجرای پروژه های‬ ‫ابخــوان داری در کنــار ابخیــزداری کمــک کنــد و‬ ‫بهــای‬ ‫یتــوان از هــدر رفــت ا ‬ ‫به این ترتیــب م ‬ ‫نهــا بــه‬ ‫موجــود جلوگیــری و بــه بازگردانــدن ا ‬ ‫چرخــه تولیــد کشــاورزی کرد کــه در این صورت‬ ‫باعث تقویت و بهبود وضعیت ابخوان ها شده‬ ‫و از فرونشست ان ها جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫ثفرهنگی‪،‬گردشگریوصنایع دستیاستان‪:‬‬ ‫مدیرکلمیرا ‬ ‫واحدهایاقامتیسطحاستانداردهایخودراارتقادهند‬ ‫ثفرهنگی‪،‬گردشگریوصنایع دستیاذربایجانشرقی‬ ‫مدیرکلمیرا ‬ ‫اعالم کرد‪ :‬واحدهای اقامتی استان باید سطح استانداردهای خود را‬ ‫ارتقا داده و به ضوابط اعالمی از سوی این اداره کل توجه کامل کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬احمد حمزه زاده با تاکید بر ارتقای سطح استانداردهای‬ ‫مراکز اقامتیاستان‪ ،‬گفت‪:‬حرکتدر اینمسیر و توجهبهاستانداردها‬ ‫در دستور کار اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫اذربایجان شرقی قرار دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬بر همین اساس کمیته ارزیابی‬ ‫و نظارت بر عملکرد واحدهای اقامتی با همراهی جامعه هتل داران‬ ‫اذربایجان شرقی به صورت مستمر از ابتدای سال جاری ضمن بازدید‬ ‫از واحدهای اقامتی‪ ،‬با شناسایی واحدهای غیرمجازی که نسبت به‬ ‫اخذ پروانه و ارتقای استانداردهای واحدهای اقامتی اقدام نکرده اند‪،‬‬ ‫به طورجدی برخورد کرده است‪ .‬حمزه زاده ادامه داد‪ :‬پیرو این برنامه‪،‬‬ ‫کمیته ناظر بر عملکرد واحدهای اقامتی تاکنون تعداد‪ ۵‬واحد اقامتی‬ ‫غیرمجاز استان را شناسایی و اخطار الزم را برای اخذ پروانه بهره برداری‬ ‫و رعایــت اســتانداردهای موردنظر صادر کــرده بود که به علت عدم‬ ‫تعهــد به اخطارهای صادرشــده‪ ،‬پلمپ واحدهای اقامتــی مذکور در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬استانداردسازی و بهسازی تمامی‬ ‫مراکز اقامتیاستاناز ابتدایسالجاریدر راستایارتقا کیفیتخدمات‬ ‫به صورتجدیدر دستور کار قرارگرفتهو مراکز اقامتی کهتعهدالزمبه‬ ‫ضوابط را نداشته باشند پس از دریافت اخطار‪ ،‬فعالیت ان ها متوقف‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نمایندهولی فقیهدر اذربایجانشرقی‪:‬‬ ‫ی در حوزه فرهنگ تدبیری اندیشیده شود‬ ‫برای رفع مشکل موازی کار ‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در اذربایجــان شــرقی و‬ ‫امام جمعه تبریز در دیدار با وزیر فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اســامی تاکید کرد‪ :‬برای رفع مشــکل موازی کاری‬ ‫در حــوزه فرهنــگ بایــد تدبیری اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫حجت االســام سید محمدعلی ال هاشــم در این‬ ‫دیدار با اشاره به تعدد نهادهای متولی امور قرانی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬فعالیت های و سیاس ـت گذاری ها و‬ ‫برنامه ریزی ها در امور قرانی برای ثمربخشی بیشتر‬ ‫نیازمند همگرایی نهادهای متولی اســت و در این‬ ‫حوزه باید از موازی کاری پرهیز شــده و هماهنگی‬ ‫بیشتریوجودداشتهباشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره تاکید و توجه رهبری به مسئله‬ ‫فرهنگ عنوان کرد‪ :‬مقام معظم رهبری ضرورت‬ ‫فرهنــگ بــرای جامعــه را به مثابــه ضــرورت هوا‬ ‫بــرای تنفــس می داننــد و این امر نشــان دهنده‬ ‫توجــه ویــژه ایشــان بــه مســئله فرهنگ اســت‪.‬‬ ‫حجت االســام ال هاشــم تصریح کرد‪ :‬دشمنان‬ ‫نظــام مقــدس جمهــوری اســامی تمــام توجــه‬ ‫خــود را در حــوزه فرهنــگ متمرکــز کرده انــد و‬ ‫یســروصدا ایــن جنــگ نــرم و تهاجــم‬ ‫ارام و ب ‬ ‫فرهنگی را به کار می گیرند و می بایســت توجه‬ ‫بیشــتری بــه مســائل فرهنگــی شــود تــا در برابر‬ ‫این هجمه های فرهنگی سربلند و پیروز میدان‬ ‫باشــیم‪ .‬وی با اشــاره به مشــکالت هنرمندان و‬ ‫اهالی فرهنگ در ایام شیوع کرونا و اسیب های‬ ‫واردشده به این حوزه اظهار داشت‪ :‬امیدواریم‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا اهتمــام و‬ ‫تدبیر شایســته این شرایط را سامان بخشیده و‬ ‫زمینــه بهبــود اوضاع کس ـب وکارهای فرهنگی را‬ ‫فراهم اورد‪ .‬امام جمعه تبریز همچنین خواستار‬ ‫حمایت بیش ازپیش از نویســندگان و هنرمندان‬ ‫استان شد و بر لزوم بازنگری به برخی مشکالت‬ ‫حوزه فرهنگ ‪ ،‬هنر و رسانه همچون حل مشکل‬ ‫بیمه هنرمندان‪ ،‬حل مشکالت حوزه چاپ کتاب‪،‬‬ ‫تقویت روزنامه های محلی‪ ،‬ایجاد نمایشگاه های‬ ‫دائمــی کتــاب و ‪ ...‬شــد‪ .‬وی همچنیــن تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬تمامــی اقدامــات نهادهــا و ســازمان های‬ ‫مختلــف بایــد پیوســت فرهنگی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫حجت االســام ال هاشــم بــر لــزوم بهره گیــری از‬ ‫نیروهای جوان و انقالبی در بدنه وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی تاکیــد کــرد‪ .‬نماینــده ولی فقیه‬ ‫در اســتان بــا اشــاره به برگــزاری مرتب جلســات‬ ‫شــورای فرهنگ عمومی در اســتان گفت‪ :‬اســتان‬ ‫اذربایجان شرقی در ارائه برش استانی مهندسی‬ ‫نقشه فرهنگی و بومی سازی ان جزو استان های‬ ‫پیشتاز در سطح کشور است‪.‬‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫سطح وقوع جرائم در تبریز نسبت‬ ‫به میانگین کشوری کمتر است‬ ‫فرمانــده نیــروی انتظامی‬ ‫شــرقی بیان کرد‪ :‬سطح وقوع‬ ‫اذربایجــان شــرقی بابیــان‬ ‫جرائــم نســبت بــه میانگیــن‬ ‫اینکــه ســطح وقــوع جرائــم‬ ‫کشوری به شدت پایین است‬ ‫در تبریز نســبت بــه میانگین‬ ‫کــه علــت ان مــردم شــریف‪،‬‬ ‫کشــوری به شــدت پاییــن‬ ‫متمــدن و نجیــب تبریــز‬ ‫حسینعبدی‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬دست فروشــی‬ ‫هســتند و در کنــار ان وجــود‬ ‫در دنیــا شــغل محســوب‬ ‫روحانیــت در جامعه موجب‬ ‫م ‬ ‫یشــود و امیدواریــم بــا همــکاری شــهرداری خودکنترلی مردم شده است‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫تبریز دست فروشــان شهر را ساماندهی کنیم‪ .‬اســتان و شــهر ما یکی از شــهرهای امن کشور‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ســردار حســین عبــدی در اســت و مولفه هایی که بــرای این موضوع در‬ ‫دیــدار بــا شــهردار تبریــز‪ ،‬رئیــس و جمعــی از نظــر می گیرند‪ ،‬ســطح وقوع و کشــف جرائم‬ ‫اعضای شورای اسالمی شهر اظهار کرد‪ :‬پلیس هســتند‪ .‬عبــدی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بحــث‬ ‫هوشــمند‪ ،‬امنیت پایدار‪ ،‬شــعار امســال هفته خدمت رســانی هوشــمند‪ ،‬مردم می توانند در‬ ‫نیروی انتظامی است که برگرفته از فرمایشات خانه خود خودرو را ترخیص کنند و همچنین‬ ‫رهبر انقالب است‪ .‬وی افزود‪ :‬در پیام امسال فراینــد شــماره گذاری را بــه حداقــل رســاندیم‬ ‫رهبــری‪ ،‬نیروی انتظامی ســتون فقرات امنیت و کنتــرل جرائــم و پیشــگیری نیــز ب هصــورت‬ ‫کشور معرفی شد که در بحث کرونا نیز اشاره هوشمند انجام می شود‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬حوزه‬ ‫کردنــد که ایــن نیرو چقدر فعال بــود؛ هم در شــهری اهمیت باالیی دارد و شــهرداری باید‬ ‫بحث کشــف احتــکارات‪ ،‬هم بحــث ترافیک در خدمات فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و همچنین در‬ ‫و محدودیت هــا و هــم تمام مصوبات ســتاد بحث خدمات ایجابی‪ ،‬یار پلیس باشد‪ ،‬اما ما‬ ‫کرونــا کــه توســط نیــروی انتظامــی عملیاتــی فاصله داریم و این فاصله ناشــی از مشکالت‬ ‫می شــود‪ .‬فرمانده نیروی انتظامی اذربایجان سیستم است‪.‬‬ ‫برنامه های شهرداری تبریز به مناسبت‬ ‫هفته ملی کودک برگزار می شود‬ ‫معــاون فرهنگــی و‬ ‫و مســابقه قران خوانــی ویژه‬ ‫اجتماعــی شــهردار تبریــز‬ ‫کــودکان هفــت تــا ‪ ۱۲‬ســال‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برنامه های هفته ملی‬ ‫عضویــت رایــگان کــودکان‬ ‫کــودک با شــعار «حال خوش‬ ‫در کتابخانــه فرهنگســراها‬ ‫کــودک‪ ،‬رنگ خــوش زندگی»‬ ‫و دیــدار و گفتگو بــا کودکان‬ ‫احمد حمیدی‬ ‫تــا ‪ ۲۲‬مهر در مراکز فرهنگی‬ ‫عضــو خانــه مــادر و کــودک‬ ‫شــهرداری تبریــز بــا رعایــت‬ ‫ازجملــه برنامه هــای مراکــز‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی برگــزار می شــود‪ .‬فرهنگــی شــهرداری تبریــز به مناســبت هفته‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬حجت االســام ملــی کــودک اســت‪ .‬حجت االســام حمیدی‬ ‫احمــد حمیــدی بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار ادامــه داد‪ :‬برپایــی نمایشــگاه ویــژه کودک‪،‬‬ ‫کــرد‪ :‬برنامه هــای هفته ملی کــودک باهدف ســاخت کلیــپ و طراحی پوســتر بــا موضوع‬ ‫ارتقــای ســطح اگاهــی کــودکان و توجــه بــه کودک‪ ،‬برپایی جشن های کودک با محوریت‬ ‫حقوق شهروندی کودکان‪ ،‬تقویت خالقیت‪ ،‬اموزش های شــهروندی و مسابقات مختلف‬ ‫نشــاط و حفــظ ســامت ان هــا در مراکــز هنــری و مجــازی از دیگــر برنامه هــای مراکــز‬ ‫فرهنگی شــهرداری تبریز برگزار می شود‪ .‬وی فرهنگی شهرداری تبریز در هفته ملی کودک‬ ‫بابیان اینکه نشاط بخشــی به اینده ســازان از اســت‪.‬وی گفت‪ :‬در راســتای تحقــق اهداف‬ ‫مهم ترین اولویت های این معاونت در هفته شعار این هفته‪ ،‬برنامه های گسترده‪ ،‬جذاب‬ ‫کودک است‪ ،‬گفت‪ :‬مشاوره رایگان در حوزه و متنوعــی تــدارک دیده شــده اســت کــه بــا‬ ‫مسائل کودک‪ ،‬مسابقه نقاشی با عنوان «شهر مشارکت شهرداری تبریز و دستگاه های عضو‬ ‫ایده ال من»‪ ،‬مســابقه کتاب خوانی کودکان ستاد هفته ملی کودک‪ ،‬برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫تردد وسایل نقلیه باری از پایانه مرزی‬ ‫جلفا ‪ ۱۸‬درصد افزایش یافت‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای‬ ‫اذربایجان شرقی گفت‪ :‬در نیمه نخست امسال‬ ‫تعدادوسایطنقلیهسنگینباریعبوریاز پایانه‬ ‫مرزی جلفا نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۱۸‬درصــد افزایش یافته اســت‪ .‬بــه گزارش مهر‪،‬‬ ‫اورجعلــی علیــزاده در گفت وگــو با خبرنــگاران‬ ‫بابیاناینکهمیزانترددکامیون هایباریاز پایانه‬ ‫مرزی نوردوز نیز نســبت به مدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۶‬درصد افزایش یافته اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫این مدت‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬دستگاه کامیون ایرانی‬ ‫و خارجــی از پایانه مرزی جلفــا و ‪ ۴۸‬هزار و ‪۱۶‬‬ ‫دســتگاه از پایانــه مرزی نــوردوز تــردد کرده اند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه تردد کامیون ها از این پایانه ها‬ ‫بدون هیچ مشکلی در حال انجام است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در همین مدت میزان واردات و صادرات‬ ‫از پایانــه مــرزی نــوردوز ‪ ۴۲۸‬هــزار و ‪ ۶۲‬تــن و‬ ‫میــزان ترانزیــت ورودی و خروجی از این پایانه‬ ‫مــرزی ‪ ۹۸‬هــزار و ‪ ۳۶۰‬تن بوده اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای اذربایجان شرقی‬ ‫گفت‪ :‬در نیمه نخست امســال میزان واردات و‬ ‫صادرات کاال از پایانه مرزی جلفا نیز ‪ ۲۷۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۲۰‬تــن و میــزان کاالی ترانزیــت ورودی و‬ ‫خروجــی از این مــرز ‪ ۲۳۶‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬تن بوده‬ ‫است‪ .‬علیزاده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این مدت مجموع‬ ‫مسافر ترددکننده از این ‪ ۲‬پایانه مرزی ‪ ۸۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۸۱‬نفــر بوده اســت که ‪ ۵۹‬هــزار و ‪ ۳۹۴‬نفر‬ ‫از مرز نوردوز و ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۸۸۷‬نفر از مرز جلفا‬ ‫ترددکرده اند‪.‬‬ ‫کاشت بیش از ‪ ۵۰‬هزار بوته گل پاییزه‬ ‫در تبریز‬ ‫شهردار منطقه ‪ ۱۰‬تبریز از کاشت بیش از ‪۵۰‬‬ ‫هزار بوته گل پاییزه در معابر و بوستان های این‬ ‫منطقه خبر داد‪ .‬وظیفه شناس گفت‪ :‬در راستای‬ ‫توسعه فضای سبز‪ ،‬زیباســازی و طراوت هرچه‬ ‫بیشــتر بوســتان ها‪ ،‬معابر‪ ،‬محــات و فضا های‬ ‫شهریو ارتقایسطحسالمتروحیشهروندان‪،‬‬ ‫همچون سال های گذشته کاشت بوته گل های‬ ‫پاییــزه داوودی و کلم زینتی در میادین‪ ،‬فضای‬ ‫ســبز پارک ها و رفوژ وســط معابر ســطح حوزه‬ ‫توسط تالشگران حوزه فضای سبز منطقه‪ ۱۰‬به‬ ‫اجرا درامده است‪ .‬او افزود‪ :‬در این راستا ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫بوتــه گل داوودی و ‪ ۳۰‬هــزار بوتــه گل کلمی در‬ ‫سطح حوزه کاشته شده است‪ .‬شهردار منطقه‪۱۰‬‬ ‫بابیان اینکه در فصل سرما کاشت گونه هایی از‬ ‫گیاهان که دارای مقاومت در مقابل سرما است‬ ‫موردتوجــه قرار می گیرد‪ ،‬افــزود‪ :‬داوودی و کلم‬ ‫زینتی از انواع گل هایی است که باهدف توسعه‬ ‫کمی و کیفی فضای سبز و متناسب با فصل پاییز‬ ‫در معابر‪ ،‬میادین و بوستان های سطح منطقه‬ ‫کاشتهمی شود‪.‬‬ ‫کمربندی ایلخچی ‪ -‬اسکو به شبکه‬ ‫ازادراهی کشور متصل شد‬ ‫رئیــس مجمــع نماینــدگان مجلــس در‬ ‫اذربایجــان شــرقی گفــت‪ :‬کمربنــدی بخــش‬ ‫ایلخچی شهرســتان اســکو به شــبکه ازادراهی‬ ‫کشــور متصل شــد‪ .‬محمدحســین فرهنگی در‬ ‫جمع خبرنــگاران اظهار کرد‪ :‬بخش عمده این‬ ‫کمربندی به ازادراه ارومیه ‪ -‬تبریز ‪ -‬تهران وصل‬ ‫شــده که عالوه بر بهره مندی از این مزیت‪ ،‬در‬ ‫ســرعت اجرای طرح نیز تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بخشــی از ردیــف کمربنــدی قبلــی‬ ‫را هــم حفــظ کردیــم تــا بــرای حفــظ انتن ها‪،‬‬ ‫ارتباطات و دسترسی ها از ان طریق اقدام شود‪.‬‬ ‫فرهنگی همچنین با اشاره به موافقت مجلس‬ ‫با ایجاد خانه کارگری در باغ ها‪ ،‬گفت‪ :‬به رغم‬ ‫مخالفت دولت و کمیســیون که از ویال ســازی‬ ‫نگران بودند‪ ،‬این طرح رای اورد تا پس از تائید‬ ‫شورای نگهبان تبدیل به قانون شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫خریدهای جدید فرهاد مجیدی باید زیر ‪ 23‬سال باشند‬ ‫راز رد پیشنهاد یوونتوس‬ ‫از سوی سرسرایند‬ ‫فابیوپاراتیچی‪،‬مدیر ورزشی‬ ‫گرفت به سالزبورگ برود‪ ».‬او در‬ ‫سابقیوونتوس‪،‬مدعیشدهکه‬ ‫ادامه اضافــه کرد‪« :‬او پ ـس ازان‬ ‫ارلینگسرسراینددوبار پیشنهاد‬ ‫بروسیا دورتموند را انتخاب کرد‬ ‫این باشگاه را رد کرده است‪ .‬این‬ ‫چراکــه در بوندســلیگا فرصــت‬ ‫مهاجمنروژیدر سن‪ 21‬سالگی‬ ‫بیشــتری بــرای بــازی داشــت‪.‬‬ ‫ارلینگ‬ ‫موفقشدهرکوردهایبسیاریرا‬ ‫بازی برای دورتموند در ســن‪20‬‬ ‫بشکند و به بازیکنی درخشان‬ ‫سالگی بســیار راحت تر از بازی‬ ‫در فوتبالاروپاتبدیلشودکهباشگاه هایبسیاری برای باشگاهی چون یوونتوس بود‪ ،‬خصوصا که‬ ‫بــه دنبــال جذبش هســتند‪ .‬او در ‪ 15‬بــازی که در مــا در ان زمــان پائولو دیباال و گونزالو ایگواین‬ ‫تیم ملی بزرگســاالن نروژ انجام داده ‪ 12‬گل زده را داشــتیم‪ .‬ایــن بازیکن تصمیم گرفت مســیر‬ ‫است‪ .‬او همچنین در فصل جدید موفق شده در ورزشــی دیگــری را در پیش بگیرد‪ ».‬پاراتیچی‬ ‫هشت بازی‪ 11‬گل برای بروسیا دورتموند به ثمر همچنیــن دربــاره شــرایط هری کیــن‪ ،‬مهاجم‬ ‫برساند‪.‬پاراتیچیتابستانامسالبهتاتنهامملحق ملی پوش انگلیس و پیشــنهاد منچسترســیتی‬ ‫شد اما حدود یک دهه نظارت بر استراتژی های بــرای جــذب او صحبــت کــرد‪« :‬مــا کیــن را‬ ‫نقــل و انتقاالتــی یوونتــوس را بــر عهده داشــت داریــم کــه بهترین مهاجم نوک دنیاســت و از‬ ‫و درباره پیشــنهاد این باشــگاه به سرســرایند به حضورش لذت می بریم‪ .‬ما روند بازسازی را در‬ ‫فستیوال دلو اسپورت گفت‪« :‬سرسرایند اولین بار باشگاه اغاز کردیم و نیاز داشتیم که مهم ترین‬ ‫نکــه او را‬ ‫وقتی‪ 16-17‬ساله بود به یوونتوس نزدیک شد‪ .‬بازیکنمــان در کنــار مــا باشــد‪ ،‬نه ای ‬ ‫او در ان زمان همچنان در نروژ بازی می کرد‪ .‬این بفروشــیم‪ .‬کین مردی بســیار باهوش است و به‬ ‫بازیکنمی خواستفضایبیشتریداشتهباشدتا باشگاه اهمیت می دهد‪ ،‬بنابراین این موضوع را‬ ‫بتواندبه صورتمداومبازیکند‪،‬بنابراینتصمیم درک کرده و بدون مشکل در تیم ماند‪».‬‬ ‫خوشحالی بنزما ازگل که به الروخا زد‬ ‫کریــم بنزما زننــده یک گل‬ ‫و شــخصیت خــود را نشــان‬ ‫اســتثنایی به اســپانیا در فینال‬ ‫دادیم‪ .‬هرگز ناامید نشــدیم‪.‬‬ ‫لیگ ملت های اروپا بود‪ .‬کریم‬ ‫تی مهــای بــزرگ هرگــز دچــار‬ ‫بنزمــا همچنــان به درخشــش‬ ‫یشــوند و با صبر‬ ‫وحشــت نم ‬ ‫خــود و مبهــوت کــردن دنیای‬ ‫کار خودشــان را می کننــد‪.‬‬ ‫بنزما‬ ‫فوتبــال ادامــه می دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫توانســتیم دو گل بزنیــم و‬ ‫مهاجــم فرانســوی یکــی از‬ ‫لــذت بردیــم‪ ».‬ســتاره رئــال‬ ‫چهر ههــای اصلی دیدار فینــال لیگ ملت های ادامــه داد‪« :‬خیلــی خوشــحالم‪ .‬دو بــازی در‬ ‫اروپا بود که بین اســپانیا و فرانســه برگزار شــد‪ .‬باالتریــن ســطح داشــتیم‪ .‬بــرای تیــم و خودم‬ ‫در ایــن بــازی میــکل اویارزابــال در ابتدا موفق خوشــحالم‪ .‬جام بســیار مهمی بود و به کارم‬ ‫شــد اســپانیا را از حریف پیش بیندازد اما این افتخار می کنم‪ .‬بازگشــت به پیروزی و کســب‬ ‫بنزما بود که با گلی تماشایی بازی را به تساوی جــام ما را خوشــحال کرد‪ .‬می توانم از کســب‬ ‫کشــاند و درنهایت نیــز جایزه بهترین بازیکن جــام کنار هم تیمی هایم لذت ببــرم و در اینده‬ ‫زمیــن را از ان خــود کــرد‪ .‬فرانســه درنهایــت به کسب جام های بیشتر فکر می کنم‪ .‬گلی که‬ ‫بــازی را ‪ 2‬بــر یــک بــرد‪ .‬کریــم در پایــان بازی زدم در تمرینات روی چنین شوت هایی تمرین‬ ‫گفت‪« :‬ازنظر تیمی و شــخصی‪ ،‬شبی رویایی و سعی می کنم که این گونه شوت بزنم‪ .‬وقتی‬ ‫بــود‪ .‬انگیــزه باالیی داشــتم تــا جــام را با تیم به توپ ضربه زدم‪ ،‬می دانستم گل می شود اما‬ ‫ملــی فرانســه ببــرم‪ .‬اســان نبــود ولــی قــدرت نمی دانستم به کنج دروازه می رود‪».‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ‪ ۱۳‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-1943‬ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان خرم اباد بشرح ذیل‪ :‬پرونده کالسه ‪ 1392114425001000659‬و رای شماره‬ ‫‪ 140060325001004953‬مورخه ‪ 1400/6/18‬به تقاضای طیبه خدادادی فرزند شیخ احمد‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪ 105/25‬مترمربع تحت پالک شماره ‪2209‬‬ ‫اصلی باقیمانده واقع در بخش ‪ 1‬شهرستان خرم اباد خروجی از مالکیت مالک اولیه عباس‬ ‫افتخاری رسیدگی و تائید و انشاء گردید‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع مالکین و سایر‬ ‫صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی می گردد در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/7/20:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/5:‬صیداقا نجفونددریکوندی‪-‬‬ ‫رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم اباد‬ ‫فقدان سند مالکیت ‪21/1268‬‬ ‫‪ -9-2070‬اگهی چون اقای عنایت اله باهوش فرزند غالمحسین به استناد یکبرگ استشهاد‬ ‫محلی که به امضاء شهود و گواهی دفترخانه ‪ 60‬دوگنبدان رسیده است که سند مالکیت‬ ‫ششدانگ یک باب خانه به پالک ‪ 1268‬فرعی از ‪ 21‬اصلی واقع در قطعه یک بخش پنج‬ ‫دوگنبدان که مورد ثبت ذیل شماره ‪ -‬صفحه ‪ -‬جلد‪ -‬به نام اقای عنایت اله باهوش صادر‬ ‫و تسلیم گردیده است‪ .‬لذا مراتب به استناد ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت اگهی می شود تا‬ ‫چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک یا وجود معامله سند مالکیت ‪ 793904‬می‬ ‫باشد از تاریخ نشر این اگهی ظرف ‪ ۱۰‬روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مورد معامله‬ ‫به این اداره اعالم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای‬ ‫مدت مذکور و نرسیدن و اخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد‪ .‬تاریخ ‪ 1400/07/20‬رونوشت‪ :‬ستاد‬ ‫محترم اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حسین قائدگیوی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫دوگنبدان ‪/3848‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2073‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 7454‬مورخ ‪ 1399/12/13‬خانم مهری اقابابائیان نجف ابادی فرزند عشقعلی نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 163/24‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 387‬و ‪388‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه ‪ 6‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/05 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1205171‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد وامالک استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زاهدان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-2075‬برابر رای شماره ‪ 140060322001000256‬هیات دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک زاهدان تصرف مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمود جونابادی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1230‬کدملی ‪ 3621553101‬صادره زاهدان فرزند مهردل در ششدانگ یک باب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 218/43‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 2‬فرعی از ‪ – 10618‬اصلی واقع در‬ ‫بخش یک بلوچستان شهر زاهدان تقاطع سیستان و هیرمند‪ -‬هیرمند ‪ 32‬شمالی موضوع‬ ‫سند مالکیت مشاعی به شماره دفتر الکترونیکی ‪ 139920322001003837‬که بنام متقاضی‬ ‫می باشد محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫سه شنبه ‪ 20‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1183‬‬ ‫‪7‬‬ ‫معادلهچندمجهولیلیستاستقالل‬ ‫درصورتی که اســتقالل ‪ 3‬بازیکن خارجی جذب کند که همگی باالی ‪ 23‬ســال باشــند‪ ،‬انگاه‬ ‫ابی هــا بایــد شــاهد جدایــی ‪ 2‬نفــر از بازیکنــان بزرگســال خود باشــند‪ .‬به گزارش ورزش ســه‪ ،‬با‬ ‫پیوســتن روزبه چشــمی به اســتقالل‪ ،‬حاال خیــال فرهاد مجیدی بابت خــط هافبک این تیم‬ ‫در فاز دفاعی راحت تر شــده و مدیران ابی پوشــان در پی اســتخدام بازیکنان‬ ‫خارجــی مدنظــر ســرمربی ایــن تیم هســتند‪ .‬بازیکنانی که به نظر می رســد‬ ‫بــاالی ‪ 23‬ســال بــوده و بدیــن شــکل لیســت ابی هــا دچــار تغییراتــی‬ ‫می شــود‪ .‬مطابق قوانین لیگ برتر‪ ،‬هر تیمی قادر به جذب ‪ 20‬بازیکن‬ ‫بزرگســال اســت‪ .‬ضمن اینکه تیم ها ‪ 4‬سهمیه بازیکن زیر ‪ 25‬سال دارند‬ ‫به شــرطی که این بازیکن قبل از اینکه وارد محدوده ‪ 23‬تا ‪ 25‬ســالگی‬ ‫شــود‪ ،‬عضــو همــان تیــم بوده باشــد‪ .‬متیــن کریــم زاده بهترین مثــال برای‬ ‫این مورد اســت‪ .‬او متولد تیرماه ‪ 77‬اســت و اکنون ‪ 23‬ســال و ‪ 3‬ماه ســن‬ ‫دارد درنتیجــه از فهرســت بازیکنــان زیر ‪ 23‬ســال خارج می شــود‪ .‬ازانجایی که‬ ‫مالک ســازمان لیگ برای ســهمیه های زیر ‪ 23‬ســال متولدین ‪ 11‬دی ‪ 1377‬تا ‪11‬‬ ‫دی ‪ 1379‬اســت‪ ،‬درنتیجه این بازیکن از فهرســت ســهمیه زیر ‪ 23‬سال خارج شده‬ ‫و چــون فصــل قبــل در اســتقالل عضویــت داشــته‪ ،‬درنهایــت می توانــد‬ ‫جــزو ســهمیه زیــر ‪ 25‬ســال نامــش ثبــت شــود و جایــی را در بین‬ ‫بازیکنــان بزرگســال پــر نمی کند‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬اســتقالل ‪19‬‬ ‫بازیکن به نام های سیدحســین حســینی‪ ،‬رشــید مظاهری‪،‬‬ ‫محمدحســین مرادمنــد‪ ،‬ســیاوش یزدانــی‪ ،‬محمــد‬ ‫دانشــگر‪ ،‬عــارف اقاســی‪ ،‬مهــدی مهــدی پــور‪ ،‬احمد‬ ‫موســوی‪ ،‬وریا غفوری‪ ،‬بابک مرادی‪ ،‬روزبه چشمی‪،‬‬ ‫ارمان رمضانی‪ ،‬ســعید مهری‪ ،‬امیرارســان مطهری‪،‬‬ ‫ارش رضاونــد‪ ،‬زبیر نیک نفس‪ ،‬امین قاســمی نژاد‪،‬‬ ‫ابوالفضــل جاللــی و جعفــر ســلمانی را در لیســت‬ ‫بزرگســاالن خــود داشــته و درنتیجــه ایــن تیــم تنها‬ ‫یک جای خالی در لیســت بازیکنان بزرگسال خود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ابوالفضــل جاللــی متولــد ‪ 5‬تیر ‪ 1377‬اســت و‬ ‫او نیــز همچــون کریم زاده ‪ 23‬ســال و ‪ 3‬ماه ســن‬ ‫دارد‪ .‬ازانجایی کــه این بازیکن برخالف کریم زاده‬ ‫ســال قبــل بــا ابی هــا قــراردادی نداشــته‪ ،‬درنتیجه‬ ‫نمی تواند جزو سهمیه زیر ‪ 25‬سال قرار گیرد و نام‬ ‫او در لیســت بزرگســاالن درج می شــود‪ .‬محمدرضا‬ ‫ازادی وضعیــت بهتــری نســبت بــه جاللی دارد‪ .‬او‬ ‫متولــد شــهریور ‪ 1378‬اســت و نامــش در ســهمیه‬ ‫زیــر ‪ 23‬ســال درج می شــود‪ .‬در ایــن میــان ســینا‬ ‫خادمپــور وضعیــت جالبــی دارد‪ .‬او متولــد ‪ 20‬دی‬ ‫‪ 1375‬اســت و برای ســازمان لیــگ‪ ،‬متولدین ‪ 11‬دی‬ ‫‪ 1375‬مبــدا فهرســت زیــر ‪ 25‬ساله هاســت‪ .‬درنتیجه‬ ‫او به خاطر اینکه ‪ 9‬روز دیرتر به دنیا امده‪ ،‬مشــکلی‬ ‫بابت حضور در لیســت زیر ‪ 25‬ســاله ها ندارد و سهمیه‬ ‫بزرگســاالن را پــر نمی کند‪ .‬رضا اذری و عــارف غالمی نیز‬ ‫اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه ‪ 1400/7/20‬تاریخ انتشار نوبت دوم چهارشنبه ‪1400/08/05‬‬ ‫حسینعلی مالیی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک م‪.‬الف‪547‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زاهدان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2076‬برابر رای شماره ‪ 139960322001000841‬هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫زاهدان تصرف مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمدرفیع شهنوازی به شناسنامه شماره ‪577‬‬ ‫صادره خاش فرزند جنگی در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 17/21‬مترمربع قسمتی از پالک‬ ‫شماره ‪-3469‬اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان کوچه منشعبه از خیابان جامی‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای نوراله مسرت محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه ‪ 1400/7/20‬تاریخ انتشار نوبت دوم چهارشنبه ‪1400/08/05‬‬ ‫حسینعلی مالیی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک م الف ‪546‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2077‬خانم عطیه دادور کاشانی به پیوست دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا‬ ‫شهود رسما گواهی شده است‪ .‬مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان یک بابخانه‬ ‫به شماره ‪ 819‬فرعی مفروز و مجزی شده از پالک ‪ 2721‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬حوزه ثبتی‬ ‫اران و بیدگل که ذیل شماره ‪ 34855‬در صفحه ‪ 71‬دفتر ‪ 177‬ثبت و به شماره سریال ‪006652‬‬ ‫الف‪ 94/‬صادر و تسلیم گردیده در اثر جابه جایی مفقود و اینک درخواست صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی نموده ‪ ،‬لذا طبق تبصره ‪ 1‬ماده ‪ 120‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی تا هرکس‬ ‫مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت‬ ‫و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬چنانچه‬ ‫ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند‬ ‫مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رییس ثبت اسناد و امالک اران و بیدگل‪-‬‬ ‫حامد فکریان ارانی ‪/1204788‬م الف‬ ‫اخطار اجرایی‬ ‫‪ -9-2078‬شماره‪ 3/381/98 :‬محکوم به به موجب رای شماره ‪ 762‬تاریخ‪ 98/10/5 :‬حوزه‪:‬‬ ‫‪ 3‬شورای حل اختالف شهرستان اران و بیدگل که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیه‪-1 :‬‬ ‫سهیل خالشی ‪ -2‬علی مسافرچی نام پدر‪ -2 - -1 :‬حسین شغل‪ 1 :‬و ‪ -2‬ازاد نشانی‬ ‫محل اقامت‪ -1 :‬مجهول المکان ‪ -2‬اران و بیدگل‪ ،‬خ مفتح ‪ ،‬میدان نماز خ امیرالمومنین‬ ‫کوچه ‪. 3‬محکوم علیه محکوم است به صورت تضامنی‪ :‬به پرداخت مبلغ یکصد و سی‬ ‫و پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره ‪ 239508‬به تاریخ ‪ 95/12/6‬به عنوان‬ ‫اصل خواسته و پرداخت مبلغ سه میلیون و هفتصد و پنجاه وهفت هزار و پانصد ریال بابت‬ ‫هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از‬ ‫تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ شصت هزار ریال درخواست اجرائیه‬ ‫و محاسبه وصول نیم عشر اجرا در حق خواهان صادر می گردد‪..‬رای صادره برای خوانده‬ ‫ردیف اول غیابی و خوانده ردیف دوم حضوری بوده است‪ .‬مشخصات محکوم له‪ :‬رضا شبان‬ ‫قمصری با وکالت مصیب مرشدی نام پدر‪ :‬محمد شغل‪ :‬ازاد نشانی محل اقامت‪ :‬اران و‬ ‫بیدگل‪ ،‬میدان سپاه ساختمان هاشمی ‪ .‬ماده ‪ 34‬قانون اجرای احکام‪ :‬همین که اجرائیه به‬ ‫محکوم علیه ابالغ شد‪،‬محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد ان را به موقع اجرا‬ ‫بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا‬ ‫محکوم به از ان میسر باشد باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند‪،‬‬ ‫باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی‬ ‫ندارد صریحا اعالم نماید‪ .‬زهره گرامی نوش ابادی ‪ -‬رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف‬ ‫اران و بیدگل ‪/1204906‬م الف‬ ‫در لیســت زیــر ‪ 25‬ســاله ها هســتند‪ .‬ســبحان خاقانــی بــه همــراه علیرضــا رضایــی و امیرحســین‬ ‫حســین زاده نیز ســهمیه زیر ‪ 23‬ســال بوده و فردین رابط در کنار ســینا ســعیدی فر و امیرعلی‬ ‫صادقی بازیکنان ســهمیه زیر ‪ 21‬ســال به حســاب می ایند‪ .‬درنتیجه اســتقالل برای جذب ‪ 2‬یا ‪3‬‬ ‫بازیکن خارجی‪ ،‬نیازمند خروج از لیســت تیم بزرگســاالن خود اســت‪ .‬فرهاد مجیدی در‬ ‫مصاحبه با رسانه رسمی باشگاه استقالل اعالم کرد که این تیم ‪ 3‬بازیکن خارجی‬ ‫جذب می کند که ‪ 2‬نفر ان ها در این هفته وارد تهران شده تا مذاکرات خود را‬ ‫نهایی کنند‪ .‬گفته می شود این بازیکنان در سه پست خط حمله‪ ،‬خط میانی‬ ‫و مدافــع راســت هســتند‪ .‬در حــال حاضــر ابی هــا تنهــا یــک جای خالــی برای‬ ‫ایــن بازیکنــان خارجــی دارنــد و به ازای جذب هــر بازیکن جدیــد دیگر‪ ،‬باید‬ ‫شــاهد جدایی یکی از ‪ 19‬بازیکن بزرگســال ابی ها باشــیم مگر اینکه بازیکنان‬ ‫خارجی جذب شــده‪ ،‬زیر ‪ 23‬ســال باشند‪ .‬در حال حاضر و در لیست بزرگساالن‬ ‫اســتقالل‪ ،‬محتمل ترین نام برای جدایی در پســت هافبک دفاعی است‪ .‬بازیکنی‬ ‫که پس از جذب روزبه چشــمی و همچنین حضور ارش رضاوند‪ ،‬زبیر نیک نفس‬ ‫و مهــدی مهــدی پور و همچنین جذب هافبک خارجی‪ ،‬عمال شــانس بســیار‬ ‫کمی برای حضور در ترکیب ابی های پایتخت خواهد داشت و در‬ ‫صــورت نهایی شــدن جذب ‪ 2‬بازیکــن خارجی‪ ،‬احتمال‬ ‫جدایــی ایــن بازیکــن زیــاد اســت؛ اما اگــر ابی ها‬ ‫خریــد ‪ 3‬بازیکن خارجی خود را قطعی کنند‪،‬‬ ‫انــگاه بایــد شــاهد جدایــی یــک نفــر دیگــر‬ ‫نیــز باشــیم‪ .‬در میــان لیســت بزرگســاالن‬ ‫اســتقالل‪ ،‬هیچ کــدام جــزو اولویت هــای‬ ‫جدایــی بــه شــمار نمی رونــد‪ .‬در‬ ‫حقیقــت‪ ،‬بازیکنانــی کــه اکنــون در‬ ‫فهرســت بزرگســاالن اســتقالل حضــور‬ ‫دارنــد‪ ،‬همگــی مورداســتفاده فرهــاد‬ ‫مجیــدی قرارگرفته انــد و کادرفنــی‬ ‫ابی هــا بــرای لیــگ بیســتم و یکــم به‬ ‫ان هــا نیاز دارد‪ .‬حــدس نام خروجی‬ ‫بعــدی اســتقالل ســخت بــه نظــر‬ ‫می رســد امــا چنانچــه مجیــدی روی‬ ‫بازگشــت عــارف غالمــی در نیم فصل‬ ‫دوم حســاب بــاز کنــد و قصــد داشــته‬ ‫باشــد نیم فصــل را بــا حضــور ‪ 3‬مدافع‬ ‫به اضافه حضور احتمالی روزبه چشمی‬ ‫در خــط دفــاع دنبــال کنــد‪ ،‬ممکن اســت‬ ‫خروجــی دوم ابی هــا در این پســت باشــد‪.‬‬ ‫مجیــدی نشــان داده کــه اعتمــاد ویــژه ای بــه‬ ‫ســیاوش یزدانــی و محمدحســین مرادمند دارد‪.‬‬ ‫عــارف اقاســی نیــز همیــن تابســتان بــه ایــن تیــم‬ ‫پیوســته و احتمــال جدایــی او خیلــی کــم بــه نظــر‬ ‫می رســد و محمد دانشگر هم در بهترین فرم خود‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2083‬شماره نامه ‪ 140085616001027044 :‬اقای نور محمد خسروی طبق درخواست به‬ ‫شماره وارده ‪ 26798‬مورخ ‪ 1400/07/12‬و با تقدیم دوبرگ فرم استشهادیه محلی مصدق شده‬ ‫بشماره ‪ 21360‬دفتر‪ 125‬مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک ‪ 6401‬فرعی از‪366‬‬ ‫اصلی بخش یک حومه ذیل ثبت ‪ 158237‬و صفحه ‪ 94‬دفتر‪ 886‬بنام نورمحمد خسروی صادر و‬ ‫تسلیم گردید بعلت سهلانگاری سند مالکیت بشماره سریال ‪ 211999‬مفقود شده است لذا مراتب‬ ‫طبق ماده ‪ -120‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه فرد یا افرادی‬ ‫مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد انان میباشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ‪۱۰‬‬ ‫روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات‬ ‫اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد‪ .‬رونوشت‪ :‬جهت اطالع و اقدام‬ ‫و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) محمد عباسی ‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه‬ ‫ناحیه یک ‪ -‬از طرف مهدی میهمی‬ ‫اگهی فقدان سند‬ ‫‪ -9-2084‬اقای سیدعلی محسنی برندق برابر وکالت نامه های شماره ‪ 111405‬مورخ‬ ‫‪ 1400/1/25‬و ‪ 109058‬مورخ ‪ 98/4/17‬و ‪ 108249‬مورخ ‪ 97/10/11‬و ‪ 105415‬مورخ‬ ‫‪ 95/12/3‬و ‪ 111406‬مورخ ‪ 1400/1/25‬همگی دفترخانه ‪ 310‬تهران و ‪ 2188‬مورخ‬ ‫‪ 1393/4/10‬دفترخانه ‪ 1247‬تهران و ‪ 181492‬مورخ ‪ 1380/2/31‬دفترخانه ‪ 309‬تهران و‬ ‫‪ 6369‬مورخ ‪ 1380/10/26‬دفترخانه ‪ 267‬تهران و ‪ 4‬دی دی ‪ 5‬دبیلیو اس ایکس کی اچ‬ ‫‪ 274‬مورخ ‪ 1398/6/14‬و سی ایکس ای کیو ای ای کیوای ‪ 4‬بی مورخ ‪ 1398/5/25‬دفتر‬ ‫حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران واشنگتن و از طرف وراث مرحوم حبیب بشیر تاش‬ ‫ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است سند مالکیت ششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین به مساحت ‪ 1000‬متر مربع قطعه ‪ 129‬تفکیکی به شماره ‪ 3276‬فرعی‬ ‫از ‪ 149‬اصلی مفروز از ‪ 23‬فرعی از اصلی مذکور جزء حوزه ثبتی شهرستان کرج به شماره‬ ‫چاپی ‪ 866921‬ذیل ثبت ‪ 176918‬صفحه ‪ 457‬دفتر جلد ‪ 977‬امالک که به نام حبیب‬ ‫بشیرتاش صادر گردیده سپس مشارالیه برابر حصر وراثت شماره ‪9609971011500988‬‬ ‫مورخ ‪ 1396/12/19‬شعبه ‪ 65‬شورای حل اختالف تهران و مالیات بر ارث شماره ‪61299‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/12/26‬اداره کل مالیاتی غرب تهران فوت نموده و وراث حین الفوت وی حمید‬ ‫و وحید و سعید و جمشید و حمیده و فهیمه و شیرین و شبنم همگی بشیرتاش فرزندان متوفی‬ ‫و ملوک بشیرزاده همسر متوفی به علت سهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور سند‬ ‫مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ‪ 120‬ائین نامه‬ ‫قانون ثبت در یک نوبن اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و‬ ‫یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده روز اعتراض‬ ‫خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد‪ .‬بدیهی‬ ‫است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه‬ ‫نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬محمد شکری رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج م‪ /‬الف ‪/778‬ف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2085‬اقای عسگر مرادیان قوجه بگلو به وکالت از طرف مالکین حمیدرضا زارعی نیکجه‬ ‫و امید زراعی نیکجه هر یک نسبت به ‪ 1‬دانگ مشاع از ‪ 6‬دانگ به شماره وکالتنامه ‪17517‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/05/23‬و ‪ 17566‬مورخ ‪ 1400/06/03‬دفترخانه ‪ 75‬اردبیل ضمن تسلیم دو برگ‬ ‫استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ‪ 2‬دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه‬ ‫باغ محصور مشجر دارای ساختمان به مساحت ‪ 18013‬مترمربع قطعه ‪ 2‬تفکیکی به شماره ‪251‬‬ ‫فرعی از ‪ 9‬اصلی واقع در اراضی مرداباد جزء حوزه ثبتی شهرستان کرج که برابر سند قطعی‬ ‫شماره ‪ 31935‬مورخ ‪ 1365/09/08‬دفترخانه ‪ 19‬کرج در مالکیت متقاضی قرار گرفته است و‬ ‫اسناد مالکیت به شماره چاپی ‪ 043276‬ثبت ‪ 13596‬دفتر ‪ 95‬صفحه ‪ 155‬و سند تک برگ به‬ ‫شماره چاپی ‪ 628632‬د ‪ 94‬دفتر امالک الکترونیکی ‪ 139520331057007672‬صادر شده است‬ ‫برابر اسناد رهنی شماره ‪ 79493‬مورخ ‪ 1385/03/07‬و ‪ 68457‬مورخ ‪ 1380/08/03‬و ‪79544‬‬ ‫مورخ ‪ 1385/03/13‬دفترخانه ‪ 422‬تهران در رهن بانک ملت قرار گرفت به علت سهل انگاری‬ ‫مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره یک‬ ‫اصالحی به ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی‬ ‫وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این اگهی‬ ‫به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات‬ ‫عمل گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد و برابر نامه‬ ‫شماره ‪ 22198‬مورخ ‪ 1399/08/08‬شعبه ‪ 5‬سازمان تامین اجتماعی کرج سهمی حمیدرضا زارعی‬ ‫نیکجه بازداشت می باشد‪ .‬مهران رشیدی سرپرست اداره اسناد و امالک ناحیه دو کرج رونوشت‬ ‫به‪ :‬ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره م‪ /‬الف ‪/769‬ف‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اعتراف هافبک کره به‬ ‫قدرت تیم ایران‬ ‫هافبــک تیم ملــی فوتبال کــره جنوبی گفــت ایران‬ ‫تیمــی بســیار قدرتمنــد و ازلحــاظ فیزیکــی و تاکتیکی‬ ‫بســیار خوب اســت‪ .‬تیم های ملــی فوتبال ایــران و کره‬ ‫جنوبــی امــروز در دیداری حســاس از مرحله مقدماتی‬ ‫جام جهانی ‪ 2022‬قطر‪ ،‬در استادیوم ازادی به مصاف‬ ‫هم می روند‪ .‬در همین رابطه‪ ،‬نشست خبری بازیکنان‬ ‫و مربیان دو تیم برگزار شد که جانگ وو یونگ هافبک‬ ‫السد نیز در این نشست مطبوعاتی حضور پیدا کرد و‬ ‫پاسخگوی سواالت خبرنگاران بود‪ .‬جانگ وو یانگ در‬ ‫پاســخ به این ســوال که در مقایســه با سه بازی گذشته‬ ‫اهمیت مسائل دفاعی در این بازی بیشتر است گفت‪:‬‬ ‫در هر بازی کارهای دفاعی اهمیت دارد‪ .‬همان طور که‬ ‫می دانیدبازیکنانخطحملهایرانخوبهستند‪.‬تمرکز‬ ‫می کنیم کهدر ‪ 90‬دقیقهتوانباالییداشتهباشیم‪،‬چون‬ ‫ایران و کره جنوبی تیم های مهم این گروه هستند‪ .‬وی‬ ‫در مــورد نقــاط ضعــف و قدرت تیم ملی ایــران پس از‬ ‫برگزاری جلسات انالیز شــاگردان اسکوچیچ پاسخ داد‪:‬‬ ‫ایران تیمی بسیار قدرتمند و ازلحاظ فیزیکی و تاکتیکی‬ ‫بســیار خــوب اســت و ســازماندهی خوبــی دارد‪ .‬ان ها‬ ‫بازیکنان خوبی دارند و ازنظر فنی و تکنیکی در شرایط‬ ‫خوبیبهسر می برند‪.‬خودمانراطبقشرایطی کهایران‬ ‫دارد‪ ،‬اماده کرده ایم‪.‬‬ ‫خرید قلعه نویی سر از‬ ‫الومینیوم دراورد‬ ‫مهاجمگل گهر سیرجانبامسئوالنباشگاهالومینیوم‬ ‫اراک به توافق رسید و قرارداد امضا کرد‪ .‬الومینیوم اراک‬ ‫که از ابتدای نقل و انتقاالت تابستانی به دنبال جذب‬ ‫مهاجمتوانمندوباکیفیتبرایتقویتخطحملهخود‬ ‫بود‪ ،‬بعد از انجام مذاکرات موفق با ساسان حسینی‪ ،‬با‬ ‫این بازیکن به توافق رسید و قرارداد امضا کرد‪ .‬ساسان‬ ‫حسینیفصلگذشتهدر نفتمسجدسلیمانعملکردی‬ ‫موفقــی داشــت و پس از پایان فصل با چند پیشــنهاد‬ ‫خوب نیز مواجه شد‪ .‬او در ‪ ۲۹‬مسابقه لیگ بیستم به‬ ‫میدانرفتو توانست‪ ۸‬گلبهثمر رساند‪.‬حسینییکی‬ ‫از اولینخریدهایامیر قلعه نوییبرای گل گهر سیرجان‬ ‫بــود‪ ،‬باوجــود حضــور در تمرینــات این تیم تصمیم به‬ ‫جدایی گرفت و نسبت به فسخ قراردادش اقدام کرد‪.‬‬ ‫ایــن مهاجــم اینده دار بعد از مذاکره با باشــگاه گل گهر‬ ‫سیرجانتوانسترضایت نامهخودرابهمقصدالومینیوم‬ ‫اراک دریافت کند و برای مذاکره با مسئوالن الومینیوم‬ ‫راهی اراک شود‪ .‬حسینی دقایقی پیش پس از حصول‬ ‫توافقات نهایی با مدیران باشگاه الومینیوم قرارداد خود‬ ‫را با این تیم منعقد کند‪ .‬ساسان حسینی در شرایطی به‬ ‫الومینیوم اراک اضافه شــد که در اخرین مســابقه لیگ‬ ‫بیستم دروازه همین تیم را باز کرد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سـند مالکیـت‪ ،‬کارت خـودرو و سـند کمپانـی خـودرو سـواری‪ -‬سـواری سیسـتم‬ ‫پـژو تیـپ ‪ 405‬جـی ای ایکـس ای ‪ 1/8‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک بـه شـماره‬ ‫انتظامـی ایـران ‪424 -16‬و‪ 69‬بـه شـماره موتـور ‪ 12487062316‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM01CA98E367665‬مـدل ‪ 1387‬بـه نـام مینـا طالبـی ورزنـه فرزند احمد‬ ‫بـه کدملـی ‪ 5650022550‬صـادره از اصفهـان مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند مالکیت و سـند کمپانـی خـودرو دوو ریسـر‪ GTi‬به رنگ‬ ‫دودی متالیـک بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪836 -53‬ج‪ 26‬بـه شـماره موتور‬ ‫‪ 68210‬و شـماره شاسـی ‪ 462121‬مدل ‪ 1994‬به نام رضا شبانی سفیددشتی‬ ‫فرزند بهمن شـماره شناسـنامه ‪ 2519‬کدملی ‪ 4650150061‬صادره از بروجن‬ ‫مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اطالعیه ابطال قرار داد‬ ‫بـه اطـاع مـی رسـاند کـه قـرارداد شـماره ‪ ۹۷۰۸۸۵‬مـورخ ‪ 1397/۰۹/29‬با‬ ‫موضـوع واگـذاری قطعـه ‪ 212a‬واقـع در شـهرک صنعتی مانه و سـملقان‬ ‫بـه نـام اقـای رضـا منصوری نقـاب‪ ،‬مفقـود و از درجـه اعتبار سـاقط گردیده‬ ‫اسـت‪ .‬هر گونه اسـتفاده از اصل یا کپی ان بدون مجوز شـرکت شـهرکهای‬ ‫صنعتـی اعـم از نقل و انتقال (عقـود معین و نامعین) از مصادیـق فروش مال‬ ‫غیر محسـوب و موجد مسـئولیت کیفری می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫پروانـه بهـره بـرداری شـرکت تولیـدی و بازرگانی شـیبک‬ ‫بافتـان ثبـت شـده بـه شـماره ‪ 798‬مـورخ ‪ 1389/12/1‬به‬ ‫شـماره پروانه بهره بـرداری‪ 114/27244 :‬مفقـود و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫پروانـه بهـره بـرداری شـرکت تعاونـی ‪ 840‬ایـران‬ ‫کوال(تعاونـی) ثبـت شـده بـه شـماره ‪ 310‬مـورخ‬ ‫‪ 1375/11/20‬با شناسـه ملـی‪ 10500018263 :‬مفقود‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫پروانـه بهـره بـرداری شـرکت تعاونـی ابتـکار پالسـتیک‬ ‫سالمت(سـهامی خاص) ثبت شـده بـه شـماره ‪ 590‬مورخ‬ ‫‪ 1384/5/1‬بـا شناسـه ملـی‪ 10861352706 :‬مفقـود و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 20‬مــهر ماه ‪ 12 / 1400‬اکتبر ‪ 05 / 2021‬ربیع االول ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1183‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫قوه قضائی ه شهروند مدار‬ ‫شکل گرفتهاست‬ ‫معاونحقوقیرئیس جمهور دولتدوازدهمگفت‪:‬قوهقضائی هشهروندمدار شکل گرفتهاست‪.‬‬ ‫الهام امین زاده در گفتگو با مهر با اشاره به عملکرد دستگاه قضا در ‪ ۱۰۰‬روزه اول دوره «تحول‬ ‫و تعالی» به ریاست حجت االسالم غالمحسین محسنی اژه ای‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اقای اژه ای با یک‬ ‫رویکرد پرتالش و نگاه به وضعیت زندانیان و مشکالت ان ها به قوه قضائیه وارد شد‪ .‬او در ادامه‬ ‫با اشاره به بازدید رئیس قوه قضائیه از زندان ها‪ ،‬بیان داشت‪ :‬اینکه شخص رئیس قوه قضائیه به‬ ‫همراه همکارانشان بازدیدهای موردی و سرزده از زندان ها داشتند و در جریان مشکالت زندانیان‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫قرار گرفتند امری بسیار پسندیده و در جهت حفظ حقوق زندانیان است‪ .‬معاون امور حقوقی‬ ‫رئیس جمهور دولتدوازدهمبابیاناینکهبازدیدرئیسقوهقضائیهاز زندان هاو وضعیتزندانیان‬ ‫بسیار حائز اهمیت بود‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه زندانیان هم به عنوان یک شهروند در کشور ما موردتوجه‬ ‫قرار بگیرند و اقدامات خالف قانون ان ها فقط در حد و حدودی که قانون مقرر کرده است مورد‬ ‫مجازاتقرار بگیرد‪،‬اهمیتدارد‪.‬او بااشارهبهورودرئیسدستگاهقضابهمسائلاقتصادی‪،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وی در رابطه با مباحثی که مربوط به وضعیت اقتصادی است‪ ،‬ورود خوبی داشتند‪ .‬معاون‬ ‫امور حقوقی رئیس جمهور دولت دوازدهم اظهار داشت‪ :‬به نظر می رسد یک قوه قضائیه شهروند‬ ‫مدار شکل گرفته باشد و به شهروندان‪ ،‬چه کسانی که عامه مردم هستند و چه کسانی که ازادی‬ ‫ان ها به دلیل تخلفاتی که داشتند محدودشده‪ ،‬موردتوجه قرارگرفته است‪ .‬امین زاده تصریح کرد‪:‬‬ ‫با توجه به رویکرد رئیس دستگاه قضا در این‪ ۱۰۰‬روز بنده عملکرد ایشان را موفق ارزیابی می کنم‪.‬‬ ‫چرخ سالمت روان جامعه لنگ می زند‬ ‫به رغــم همــه برنام ههــا در جهــت ارتقــاء‬ ‫سالمت روان جامعه‪ ،‬چرخ سالمت روان لنگ‬ ‫می زند و مســافران ان با اضطراب طی طریق‬ ‫می کنند و حرکت روان ان‪ ،‬نیازمند تدبیر بهتر‬ ‫سکان داران سالمت روان جامعه است‪.‬‬ ‫بــه گزارش فارس‪ ،‬نداشــتن دانش ســامت‬ ‫روان و مهارت های الزم برای مقابله با شــرایط‬ ‫خــاص در زندگــی روزانه و داشــتن مهارت های‬ ‫مدیریــت اســترس و خشــم و مقابلــه بــا ان در‬ ‫شرایطروحینامناسبجملگیعواملمختلف‬ ‫در بروز مشکالت سالمت روان و تهدیدکننده‬ ‫اناست‪.‬در کشورماندستگاه هایمختلفی در‬ ‫ساماندهی امور مربوط به سالمت روان نقش‬ ‫دارنــد؛ دســتگاه هایی مانند وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫اموزش وپــرورش‪ ،‬وزارت ورزش و جوانــان‪،‬‬ ‫بهزیستی‪ ،‬معاونت های فرهنگی و اجتماعی‬ ‫شــهرداری ها و‪ ...‬در این میان‪ ،‬وزارت بهداشت‬ ‫به عنــوان متولی اصلــی ســامت روان‪ ،‬وظیفه‬ ‫رصد سالمت روان اقشار مختلف جامعه را بر‬ ‫عهــده دارد و برنامه ریزی و تدوین راهکارهای‬ ‫مقابله با اسیب های روانی و اجتماعی ازجمله‬ ‫وظایــف ذاتــی ایــن وزارتخانه اســت‪ .‬در طول‬ ‫چهــل ســال گذشــته پــس از پیــروزی انقــاب‬ ‫اســامی برنام ههــای مختلفــی توســط وزارت‬ ‫بهداشــت در جهت ساماندهی ســامت روان‬ ‫جامعه انجام شده است اما انچه واضح است‪،‬‬ ‫رشد قابل توجه مخاطرات سالمت روان و امار‬ ‫یهــای روانی اســت‪ .‬مجید‬ ‫مبتالیــان بــه بیمار ‬ ‫ابهری‪ ،‬اسیب شناس اجتماعی درباره مهمترین‬ ‫مسائل موجود در تامین سالمت روان جامعه‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬ســامت روان برای هر فردی از‬ ‫ضروریــات اولیــه در زندگی فــردی و اجتماعی‬ ‫اســت‪ .‬متاسفانه در بســیاری از جوامع ازجمله‬ ‫جامعــه ما بــه بهداشــت روان توجــه چندانی‬ ‫شهــای اولیــه در حفظ‬ ‫یشــود‪ .‬یعنی اموز ‬ ‫نم ‬ ‫ســامت و روان چــه بــرای زندگــی فــردی و‬ ‫چــه بــرای زندگــی اجتماعــی و حرف ـه ای بایــد‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این امر مهم‬ ‫از خانواده ها شروع شده در مدارس ادامه یافته‬ ‫و در بخــش اولیــه ان یعنی اموزش های اصلی‪،‬‬ ‫سبک زندگی و نگاه به زندگی گروهی باید به‬ ‫نوجوانانانتقالیابدودر دورهدبیرستانرعایت‬ ‫بهداشــت روانی ازجمله خودداری از تماشــای‬ ‫فیل مهــای خشــن و بازی های خشــونت افرین‬ ‫ضــروری اســت و پای هگــذار ســامت روان در‬ ‫افــراد خواهد بود‪ .‬ابهری یاداور شــد‪ :‬تمرینات‬ ‫بعــدی در زندگــی اجتماعــی و تحصیــات‬ ‫دانشــگاهی باید به افراد اموخته شود؛ چراکه‬ ‫یکی از اصلی ترین اموزش ها در جامعه اموزش‬ ‫بهداشترواناست‪ .‬پرخاشگریبه خصوصدر‬ ‫دوراننوجوانیوعدمتوجهبهروابطاجتماعی‬ ‫باعثانزوایافرادو افسردگیان هاشدهاست‪.‬‬ ‫پرخاشگری در صدر اسیب های روانی‬ ‫جامعه‬ ‫بشــناس اجتماعــی در پاســخ‬ ‫ایــن اسی ‬ ‫بــه این پرســش که مهمترین مســائل موجود‬ ‫کــه ســامت روان جامعه را مــورد تهدید قرار‬ ‫می دهد چیست؟‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬پرخاشگری و‬ ‫عــدم توجه به روابط اجتماعی باعث انزوای‬ ‫افــراد و افســردگی شــده و این فرایند موجب‬ ‫افســردگی‪ ،‬پرخاشــگری و اختــال در روابــط‬ ‫اجتماعی می شود‪ .‬این اسیب شناس اجتماعی‬ ‫در پاسخ به این پرسش که برای تعدیل چنین‬ ‫شــرایطی چه پیشــنهاد هایی داریــد؟ تصریح‬ ‫کرد‪ :‬توجه به نشاط اجتماعی و باال بردن ان‬ ‫به خصوص در زمان اقامت در خانه و اجبار به‬ ‫درزمینه‬ ‫ادامه ان‪ ،‬ارائه بسته های حمایتی چه‬ ‫ٔ‬ ‫اموزشــی و چه کمک های معیشــتی بــه افراد‬ ‫نیازمند و همچنین اموزش مهارت های زندگی‬ ‫به مردم از ســوی رســانه ها بسیار موثر است‪.‬‬ ‫در حــال حاضر تقریبــا نزدیک به یک میلیارد‬ ‫نفــر در دنیا از اختــاالت روانی رنج می برند‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه اکنون باال رفتن میزان خشونت‬ ‫عامل اصلی نگرانی جامعه است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬نزا عهــای فــردی‪ ،‬ضرب وجــرح‪ ،‬کاهــش‬ ‫ازدواج و افزایــش طــاق مهمترین معضالت‬ ‫یهــای جامعه اســت‪ .‬اگــر نگاهی به‬ ‫و نگران ‬ ‫مراکــز درمانــی شــهرهای مختلــف و به ویــژه‬ ‫کالن شهر تهران بیندازیم و یا مدتی در خیابان‬ ‫و وســایل نقلیه عمومی حال ظاهری مردم را‬ ‫مشاهده کنیم‪ ،‬بسیاری از افراد را می بینیم که‬ ‫چهــره ای درهــم و مغمــوم دارنــد و جماعت‬ ‫زیــادی را می توان دید که در پیچ وخم مطب‬ ‫روان پزشــکان‪،‬روان شناســان و داروخان ههــا‬ ‫بــرای انجام درمان و تامین داروهای مختلف‬ ‫اعصابروزگار می گذرانند‪.‬‬ ‫افسردگی از علل اصلی بار بیمار ی ها در‬ ‫حوزه سالمت روان‬ ‫احمــد حاجبــی‪ ،‬مدیــرکل دفتــر ســامت‬ ‫روانــی‪ ،‬اجتماعــی و اعتیــاد وزارت بهداشــت‬ ‫گفــت‪ :‬امارهــای جهانــی نشــان می دهــد که‬ ‫در حــال حاضر تقریبــا نزدیک به یک میلیارد‬ ‫نفــر در دنیا از اختــاالت روانی رنج می برند‪.‬‬ ‫اکنون افســردگی به عنــوان یکی از علل اصلی‬ ‫بار بیماری ها در حوزه سالمت روان در جهان‬ ‫مطرح است و سهم عمده ای از بار بیماری ها را‬ ‫به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫اغاز اختالالت روان از سنین نوجوانی‬ ‫حاجبــی ادامه داد‪ :‬در ســطح جهــان از هر‬ ‫هفــت کــودک و نوجــوان ســنین‪ ۱۰‬تا‪ ۱۹‬ســال‬ ‫یک نفر دچار اختالل روانی اســت که معموال‬ ‫نیمی از این اختالالت در ســن‪ ۱۴‬ســالگی اغاز‬ ‫می شود‪ .‬باید توجه کرد که اختالالت روانی در‬ ‫سنیننوجوانیاغاز می شودواینبسیار اهمیت‬ ‫دارد‪.‬مابامعضلیمواجهیمکهاز سنیننوجوانی‬ ‫و جوانــی افــراد را درگیــر می کنــد‪ .‬حــال وقتــی‬ ‫مشکالتیدر اینسنیناغاز می شود‪،‬بار انبرای‬ ‫جهان بیشتر خواهد بود‪ .‬در سطح جهان از هر‬ ‫هفت کودک و نوجوان سنین‪ ۱۰‬تا‪ ۱۹‬سال یک‬ ‫هوای الوده عاملی برای تشدید بحران کرونا‬ ‫مشاور رئیسفراکسیونمحیط زیستگفت‪:‬باوجودتشدید‬ ‫الودگی‪ ،‬هنوز شاهد جوالن خودرو های دودزا به ویژه کامیون ها‬ ‫در پایتختهستیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬الودگــی هــوا‬ ‫تهــا اســت مــردم را درگیــر کــرده و بــرای‬ ‫معضلــی کــه مد ‬ ‫افــرادی کــه مشــکالت تنفســی دارنــد و جــزء گرو ههــای‬ ‫حســاس بــه شــمار می اینــد مشــکالت زیــادی بــه وجــود‬ ‫اورده اســت که این مشــکالت در فصول ســرد ســال شدت‬ ‫بیشــتری پیدا می کنند و خســارات شــدید و جبران ناپذیری‬ ‫به انســان ها و محیط زیســت وارد می کند‪ .‬مصطفی نادری‬ ‫فعــال محیط زیســت‪ ،‬مــدرس دانشــگاه و مشــاور رئیــس‬ ‫نبــاره اظهــار کــرد‪ :‬الودگــی‬ ‫فراکســیون محیط زیســت درای ‬ ‫هــوا کــه ایــن ســال ها بــه تک ـه ای جداناشــدنی از زندگــی‬ ‫روزمره پایتخت نشــینان بدل شــده‪ ،‬پیشــینه ای درازمدت تر‬ ‫از ان چیــزی دارد کــه بــه نظــر می رســد‪ .‬مــرور روزنامه های‬ ‫دهه نخســت دی ماه ‪ ،۱۳۵۶‬این قصه را روش ـن تر می کند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ان روز هــا هشــدار رئیــس اداره پیش بینــی‬ ‫هواشناســی دربــاره الودگی هوای تهران‪ ،‬ایــن موضوع را به‬ ‫یکــی از خبر ها و گزارش های مهم روزنامه اطالعات تبدیل‬ ‫کــرده بــود‪ .‬البته پیش از ان‪ ،‬نشــریات و رادیو و تلویزیون‪،‬‬ ‫هرازگاهی خبر هایی درباره کیفیت بدهوای پایتخت منتشر‬ ‫می کردند؛ ولی در ان مقطع‪ ،‬هشدار رسمی مقامی مسئول‪،‬‬ ‫ایــن ماجــرا را وارد فازی جدید کرد‪ .‬الودگی هوای تهران به‬ ‫مرز خطر رســیده اســت؛ ایــن تیتر روزنامــه اطالعات هفتم‬ ‫تهــای اقای رئیس بــود‪ .‬نادری‬ ‫دی و البتــه شــاه بیت صحب ‬ ‫بیــان کرد‪ :‬او که در شــب پیش‪ ،‬بــرای اعالم پیش بینی هوا‬ ‫به تلویزیون رفته بود‪ ،‬با هشدار جدی درباره الودگی هوای‬ ‫تهران‪ ،‬ماشین های دودزا را عامل اصلی الودگی معرفی کرد‪،‬‬ ‫الودگی هوا در محدوده شهرری تا میدان سپه (امام خمینی‬ ‫فعلــی) را فراتــر از حــد مجــاز خواند و پیشــنهاد کرد که در‬ ‫ایــن محدوده در ســاعات اولیه صبــح و همین طور غروب‪،‬‬ ‫تردد ماشین های دودزا کمتر شود‪ .‬مشاور رئیس فراکسیون‬ ‫محیط زیست گفت‪ :‬ریشه اصلی الودگی هوا در سال ‪۱۳۳۵‬‬ ‫که به تهیه طرحی برای مبارزه با ان در همان مقطع منتهی‬ ‫شــد‪ ،‬دود ناشــی از اتوبوس های گازوییل سوز شرکت واحد‬ ‫نهــا و دود حاصــل از کارخان ههــای‬ ‫اتوبوس رانــی‪ ،‬کامیو ‬ ‫اطــراف‪ ،‬کور ههــا‪ ،‬حما مهــا و امثال این ها بود؛ اما در ســال‬ ‫‪ ۱۳۵۶‬موضــوع متفــاوت بــود‪ .‬این مدرس دانشــگاه مطرح‬ ‫کرد‪ :‬در ان سال بر اساس امار کارشناسان محیط زیست‪۹۰ ،‬‬ ‫درصد الودگی‪ ،‬از فعالیت بیشتر از یک میلیون و پنجاه هزار‬ ‫وسیله نقلیه موتوری نشات می گرفت که از این مقدار بیش‬ ‫از ‪ ۷۸‬درصــد ســهم خودرو هــای بنزینی بــود‪ ،‬چنین اوضاع‬ ‫و احوالــی مقــدار مونوکســید کربــن را بــه ده برابر بیشــتر از‬ ‫میزانــی رســانده بــود کــه بــرای انســان ها خطرنــاک تلقــی‬ ‫یشــد‪ .‬او افزود‪ :‬در ان گزارش‪ ،‬مســئول چنین وضعی‪ ،‬در‬ ‫م ‬ ‫درجه نخســت مســئوالنی دانســته شــدند که تنظیم کننده‬ ‫مقررات در جهت مصالح عمومی بودند و بعد هم مردمی‬ ‫کــه از نقــش و سهمشــان در الودگــی هوا نــااگاه بودند و از‬ ‫نفر دچار اختاللروانیاست‪.‬‬ ‫تاکید بر لزوم انگ زدایی از مشکالت‬ ‫روانپزشکی‬ ‫وی گفــت‪ :‬امارهای ما نشــان می دهد که‬ ‫افرادی کهبهاختالالتشدیدروانپزشکیمبتال‬ ‫هستند‪ ،‬ممکن است بین‪ ۱۰‬تا‪ ۲۰‬سال به دلیل‬ ‫ابتال به این اختالل روانپزشکی عمرشان کمتر‬ ‫شــود‪ .‬اعــداد و ارقــام در این زمینه زیاد اســت‬ ‫که وقتی به ان ها می پردازیم‪ ،‬بیشتر می توان‬ ‫به حوزه ســامت روان و اهمیت پرداختن به‬ ‫ان پی برد‪.‬‬ ‫بالتکلیفی ‪ ۱۸‬ساله الیحه حمایت از‬ ‫بیماران روان‬ ‫مدیرکل دفتر ســامت روانی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اعتیــاد وزارت بهداشــت در ادامه در خصوص‬ ‫الیحــه مربوط به حمایــت از بیماران مبتالبه‬ ‫اختــاالت شــدید روانپزشــکی‪ ،‬عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫اکنون الیحه از کمیســیون بهداشــت و درمان‬ ‫به ســطحی باالتر در مجلس شــورای اسالمی‬ ‫ارجاع شد و در حال طی مراحل اداری است و‬ ‫بعدازان در صحن علنی مجلس جهت بحث‬ ‫و تبادل نظر نمایندگان مجلس مطرح خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کرونا و افزایش مشکالت روان‬ ‫حاجبیدربارهافزایشاختالالتاضطرابی‬ ‫در دوران پاندمــی کرونــا‪ ،‬گفــت‪ :‬قبــا شــیوع‬ ‫اختــاالت روانپزشــکی مابیــن ‪ ۲۳.۴‬و ‪23/6‬‬ ‫درصد بود‪ .‬در اواخر ســال ‪ ۱۳۹۹‬هم مطالعه‬ ‫کشوری دیگری انجام شد که شیوع اختالالت‬ ‫روانپزشــکی بــه ‪29/7‬درصــد رســید‪ .‬مدیرکل‬ ‫سالمت روان وزارت بهداشت متذکر شد‪ :‬حال‬ ‫قدم بعدی این بود که در افرادی که به کرونا‬ ‫مبتالشدند‪،‬میزانشیوعاختالالتچقدر شده‬ ‫اســت که مطالعه نشــان داد که میزان شــیوع‬ ‫اختــاالت روانپزشــکی در ایــن افــراد ‪39/8‬‬ ‫درصد است که نشان می دهد ابتال به کرونا در‬ ‫اینگروهخاصجمعیتهدف‪،‬شانسمسائل‬ ‫روانشناختیراباالبردهاست‪.‬‬ ‫دستگاه های دولتی در این زمینه مطالبه ای نداشتند‪ .‬نادری‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در جلســه «هیئــت عالــی جنبش ملــی مبارزه با‬ ‫الودگــی محیط زیســت» پیشــنهاد هایی هــم بــرای مقابلــه‬ ‫بــا مشــکل الودگــی هوای پایتخت مطرح شــد؛ تــاش برای‬ ‫ممنوعیــت ورود ماشــین هایی که موتورشــان تولید الودگی‬ ‫می کرد و اســتاندارد کردن خودرو های تولید داخل و سعی‬ ‫در جهــت حل مشــکل ســوزاندن زباله در معابــر‪ ،‬ادارات و‬ ‫واح دهــای مســکونی‪ ،‬ازجملــه این پیشــنهاد ها و برنامه ها‬ ‫بودند‪ .‬این فعال محیط زیست همچنین گفت‪ :‬محمدعلی‬ ‫سفری‪ ،‬از روزنامه نگاران شناخته شده ان زمان‪ ،‬یادداشتی با‬ ‫عنوان «هوای مســموم‪ ،‬مسئول و غیرمسئول نمی شناسد!»‬ ‫در این مطلب از بی توجهی و جدی نگرفتن خطر الودگی‬ ‫هــوای تهــران انتقــاد و از اینکــه مســئوالن زمانــی بــه فکــر‬ ‫حل این مشــکل بیفتند که نوشــدارویی باشــد بعد از مرگ‬ ‫سهراب‪ ،‬بیم داده شده است‪ ،‬نکته قابل تامل اینجاست که‬ ‫در نــگاه ســفری‪ ،‬تهــران در ســال ‪ ۱۳۵۶‬بــا توجــه به چنین‬ ‫مشــکالتی‪ ،‬دیگر گل سرسبد شــهر ها نبود و مردم برخالف‬ ‫گذشــته اشــتیاقی بــه زندگــی و کار در ان نداشــتند و حتــی‬ ‫بــه دنبــال فــرار از ایــن شــهر بودند‪ .‬او بیــان کرد‪ :‬بــا توجه‬ ‫بــه تاریخچه ای که عرض شــد و افزایش تعــداد خودروها‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬جمعیت و ‪ ...‬شرایط به مراتب از قبل انقالب بهتر‬ ‫اســت‪ ،‬ولی این امر با توجه به گســترش و بهبود ّفناوری ها‬ ‫و تغییر شــرایط زیرســاختی شــهر از خودرومحوری به بوم‬ ‫محــوری قابل مدیریت بهتری اســت کــه امیدواریم در این‬ ‫قوانین‪ ،‬مقررات و الزامات کیفیت در شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه بیان شد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیسیستانو بلوچستان گفت‪:‬طینشستیقوانینو‬ ‫مقررات و الزامات کیفیت در شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه بیان شد‪ .‬علیرضا راشکی اظهار‬ ‫داشت‪:‬ایننشستبه صورتمشترکبامدیرکلادارهاستاندارداستانو مدیرانکنترلکیفیت‬ ‫واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در شهرک صنعتی زاهدان میرجاوه برگزار شد‪ .‬او افزود‬ ‫‪ :‬در نشست مذکور در خصوص اهمیت استاندارد و چارچوب های ان نیز مواردی ذکر شد‪.‬‬ ‫رئیسهیئت مدیرهشرکتشهرک هایصنعتیسیستانو بلوچستانیاداور شد‪:‬عالوهبر این‬ ‫مواردشرایطاخذپروانه کیفیتو اخذتسهیالتدر اینخصوصنیز تبیینشد‪.‬راشکیتاکید‬ ‫کرد‪ :‬استاندارد به عنوان ضرورتی انکارناپذیر در زندگی بشری به شمار می رود‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ســود حاصل از رعایت اســتاندارد‪ ،‬برای تولیدکنندگان بیش از مصرف کنندگان اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬با اجرای قوانین مقررات‪،‬‬ ‫مقررات استاندارد‪ ،‬هزینه های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین االت کاهش می یابد؛ فرایند‬ ‫تولیدمنظم شدهو ارایشعملکرد کارخانه هابه صورتمتعادلیتنظیممی شود‪.‬‬ ‫‪ 20‬درصد دانش اموزان‬ ‫دارای اختالل یادگیری‬ ‫وتوجهناشناخته اند‬ ‫رئیس ســازمان اموزش وپرورش اســتثنایی از اجرای طرح غربالگری نواموزان در معرض‬ ‫مشکالتیادگیریبارویکردساختاری‪،‬پیشگیرانهو فعالخبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سید جواد حسینی اظهار کرد‪ :‬بر اساس مطالعه ای بین المللی‪ ۵ ،‬درصد از‬ ‫دانش اموزان دارای اختالل یادگیری خاص هستند و‪ ۱۵‬درصد دانش اموزان نیز دارای مشکالت‬ ‫یادگیریو توجهناشناختههستند‪.‬او افزود‪:‬بسیاریاز دانش اموزاندارایمشکالتیادگیریبه‬ ‫مراکز مشکالتویژهیادگیریمراجعهنمی کنندواز سپهر خدماتمداخله ای‪،‬بی بهرههستند‪.‬‬ ‫رئیسسازماناموزش وپرورشاستثناییبابیاناین کهدر حوزهجامعه شناسیو کنترلو کاهش‬ ‫اسیب هایاجتماعیدو رویکردساختاریو سببشناسانهوجوددارد‪ ،‬گفت‪:‬رویکردساختاری‬ ‫مبتنیبر پیشگیریاستورویکردسببشناسانه‪،‬مبتنیبر درماناست‪.‬اوافزود‪:‬طرحغربالگری‬ ‫نواموزان پیش دبستانی در معرض مشکالت یادگیری دارای رویکردی ساختاری‪ ،‬پیشگیرانه و‬ ‫فعال است و شناسایی به موقع نواموزان در معرض مشکالت یادگیری و مداخالت بهنگام‬ ‫موجبکاهشهزینه هاوجلوگیریاز گسترشمشکالتایننواموزانبهمقاطعدیگر تحصیلی‬ ‫می شود‪.‬حسینیبابیاناین کهرویکردحالحاضر مشکالتیادگیریرویکردیسببشناسانه‬ ‫است گفت‪ :‬در حال حاضر مشکالت یادگیری دانش اموزان پس از ورود به مدرسه شناسایی‬ ‫می شودو ایندانش اموزانبه‪ ۷۹۰‬مرکز مشکالتویژهیادگیریارجاعدادهمی شوند‪.‬‬ ‫کارگردانفیلمسینماییاشکنه‪:‬‬ ‫اشکنه حاصل تجاربم در سینمای کودک و نوجوان بود‬ ‫وحید پاکزاد گفت‪ :‬فیلم اشکنه حاصل تجارت‬ ‫درزمینه کودکان و نوجوانان است؛ ‪4‬‬ ‫و فعالیت من‬ ‫ٔ‬ ‫دوره در جشنواره حضور داشتم و خوشحالم که این‬ ‫اتفاق در شهر من اصفهان‪ ،‬رخ می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ستاد اطالع رسانی جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم های کودکان و نوجوانان‪ ،‬وحید پاکزاد شامگاه‬ ‫شــنبه در نشســت خبری فیلم «اشــکنه» که در سی‬ ‫و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و‬ ‫نوجوانان اصفهان در سینما ساحل برگزار شد‪ ،‬اظهار‬ ‫درزمینه کودکان و نوجوانان است؛ ‪ 4‬دوره در‬ ‫داشت‪ :‬فیلم اشکنه حاصل تجارت و فعالیت من‬ ‫ٔ‬ ‫جشنواره اثر داشتم و خوشحالم که این اتفاق در شهر من رخ می دهد‪ .‬فضای کار فانتزی بوده و‬ ‫جا دارد که از کمک بازیگران اصفهانی در این اثر تشکر کنم‪ .‬فعالیت بسیار سختی را در پیک های‬ ‫شیوع ویروس کرونا داشتیم که خدا را شکر توانستیم بدون مشکل این پروژه را به پایان برسانیم‪.‬‬ ‫او اظهــار کــرد‪ :‬اکثــر کارهایی را که انجــام دادم با کودکان بوده و تجربه این کار به من کمک کرد‬ ‫که تا جایی ممکن است در پیش تولید فعالیت زیادی داشته باشم‪ .‬با تمرین بسیار زیاد‪ ،‬سعی‬ ‫می کنم که پروژه طوالنی نشود‪ .‬در روز اول شروع پروژه‪ ،‬سجاد رضایی فیلم نامه را حفظ نکرده‬ ‫بود که سعی کردیم این کار را با او تمرین کنیم‪ .‬بچه هایی که دوران دانشگاهی را ندیده باشند‪،‬‬ ‫کمی کار کردن با ان ها سخت تر است اما حس رقابت بین بچه ها و تالش هایی که برای یادگیری‬ ‫ان ها داشتیم‪ ،‬توانست اثر ما را به موفقیت نسبی برساند‪ .‬البته در کنار این مسائل همیشه تالش‬ ‫کردیم که کودکان از دنیای کودکی خود دور نشده و برای انجام این پروژه خسته نشوند‪ .‬پاکزاد‬ ‫دوره جدید از شــهرداری این امر محقق شــود‪ .‬این مدرس‬ ‫دانشــگاه ادامــه داد‪ :‬کارخان ههــا و صنایعــی هســتند کــه از‬ ‫ســوخت های فســیلی بــرای ادامــه فعالیــت خود اســتفاده‬ ‫می کننــد انتشــار گاز هــا و مواد شــیمیایی از ایــن کارخانه ها‬ ‫صدمــات جبران ناپذیــری بــه محیط زیســت وارد می کنــد‪،‬‬ ‫امــا کشــور های مختلــف جهــان بــرای رونــق اقتصــاد خود‪،‬‬ ‫ســخت گیری های الزم را بــر فعالیت ایــن کارخانه ها اعمال‬ ‫نمی کننــد؛ در کشــور مــا پاالیشــگاه ها و نیروگاه هایی که از‬ ‫ســوخت های دیزلی اســتفاده می کنند ازجملــه عوامل مهم‬ ‫الودگی هوا و محیط هستند‪ .‬او افزود‪ :‬کشاورزی و استفاده‬ ‫از کود های شیمیایی که به طورمعمول در کشاورزی استفاده‬ ‫می شوند عالوه بر الودگی محیط زیست و اب های سطحی‬ ‫یشــوند‪ .‬الودگی‬ ‫و زیرزمینــی‪ ،‬باعــث الوده شــدن هوا نیز م ‬ ‫تهــای خانگی نیز‬ ‫هــوای داخــل خانه ها بســیاری از فعالی ‬ ‫یشــوند‪ .‬پخت وپــز‪ ،‬عطــر و ادکلــن‬ ‫باعــث الودگــی هــوا م ‬ ‫هــا‪ ،‬گردوخــاک و ‪ ...‬مــواردی هســتند کــه باعــث الودگــی‬ ‫یشــوند‪ .‬نــادری گفــت‪ :‬مهاجرت بــه تهران‬ ‫هــوای خانــه م ‬ ‫یهــای الودگــی هــوا اعــام شــد‪.‬‬ ‫از ســوی گروهــی از چرای ‬ ‫عمدتا به‬ ‫جمعیت مهاجری که وارد شــهر تهران می شوند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫شــغل هایی در حاشــیه تولید‪ ،‬روی می اورنــد که بازدهی و‬ ‫نیــاز بــه تخصــص الزم را نیــز ندارند درنتیجه نه تنها ســبب‬ ‫یشــوند‪ ،‬بلکه با فشــار به‬ ‫پویایــی و توســعه ایــن شــهر نم ‬ ‫ظرفیــت این شــهر‪ ،‬ســبب ترافیک و الودگی هــوای تهران و‬ ‫همچنین کمبود منابع ابی می شوند‪.‬‬ ‫بیان قوانین ‪ ،‬مقررات و الزامات‬ ‫کیفیتدرشهرکصنعتی‬ ‫زاهدانمیرجاوه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬چیزی که باعث می شود که در اصفهان‬ ‫بمانــم و کارکنــم‪ ،‬کامل بودن امکانات در این شــهر‬ ‫است؛ ما در اصفهان بهترین کادر فیلم سازی را داریم‪.‬‬ ‫معموال از فیلم سازان اصفهانی تقاضا می شود که از‬ ‫بازیگرانمطرحدر اثار خوداستفاده کنندامابازیگران‬ ‫اصفهانی بسیار توانمند هستند و توانایی رقابت در‬ ‫ســینمای کشــور را دارند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت‬ ‫در دوره هــای بازیگری می تواند برای اســتعدادهای‬ ‫اصفهانی ها بسیار تاثیرگذار باشد و ان ها را باکیفیت‬ ‫بهتریراهیدنیایفیلم سازی کنند‪.‬دورهدانشگاهییکیاز بهترینراه هابرایدریافتنسختی های‬ ‫ساختیکپروژهسینماییاستو باعثمی شودکهبازیگرانعملکردبهتریداشتهباشند‪.‬کودکان‬ ‫باید یاد بگیرند که برای حضور در پروژه های سینمایی‪ ،‬کمی از دوران کودکی فاصله بگیرند که‬ ‫یکی از بهترین راه ها برای رسیدن به این درک‪ ،‬شرکت در دوره های دانشگاهی است‪ .‬این کارگردان‬ ‫اصفهانی گفت‪ :‬تاکنون نزدیک به ‪ 43‬فیلم ساخته ام‪ .‬درگذشته افرادی که لهجه بومی داشتند را‬ ‫از پروژه کنار می گذاشتم؛ اما در فیلم های اخیر‪ ،‬فیلم نامه هایی با ساختار لهجه اصفهانی را پیش‬ ‫برده ام‪ .‬درگذشته اثرهای فاخری مانند قصه های مجید را داشته و تالش کردیم که در این جهت‬ ‫قرار بگیریم که لهجه اصفهانی در فیلم ما درست و صحیح صحبت شود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬متن‬ ‫این فیلم می توانست بهتر از این باشد؛ ضعفی که اصفهان در نگارش دارد‪ ،‬به دلیل بها ندادن و‬ ‫عدم حمایتاز برخینویسندگانخوبایناستاناست کهشایدبابهتر شدنحمایت ها‪،‬متن های‬ ‫فیلم هایاصفهانینیز روزبه روز بهتر شود‪.‬‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداری های شاهین شهر و میمه‪،‬‬ ‫خمینی شهر و برخوار در نظر دارد عملیات بارگیری قیف سالن دریافت‬ ‫مجتمع بازیافت‪ ،‬پردازش و تولید کود به وسیله یک دستگاه لودر را از‬ ‫طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت و دارای‬ ‫سابقه کار مرتبط واگذار نماید‪ ،‬لذا متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری‬ ‫سه شنبه ‪ 1400/08/11‬جهت دریافت و تحویل اسناد مربوطه به دفتر‬ ‫شرکت واقع در شاهین شهر خیابان شهید بهشتی (مخابرات) انتهای‬ ‫فرعی ‪ 9‬غربی پالک ‪ 66‬مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با‬ ‫شماره تلفن ‪ 03145290800‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداریها‬ ‫‪1205905‬‬ ‫الف‪:‬الف‪862030 :‬‬ ‫م م‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!