روزنامه رویداد امروز شماره 1181 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1181

روزنامه رویداد امروز شماره 1181

روزنامه رویداد امروز شماره 1181

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫طرحی که در نوبت بررسی است‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 18‬مـهـر ماه‪1400‬‬ ‫چکش کاریقانون‬ ‫نظارتبر نمایندگان‬ ‫‪ 10‬اکتبر ‪2021‬‬ ‫‪ 03‬ربیع االول ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1181‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫کیش‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫‪ 18‬مهرماه روز نکوداشت زاینده رود‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 18‬مـهر‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫پنجم ‪ /‬شماره ‪1181‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫مقامات ملی از احیای‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫شماره ‪08‬‬ ‫ایکس ری کامیونی‬ ‫نصب دستگاه‬ ‫در بندرگاه کیش‬ ‫مهلتنامه نگاریبا‪ AFC‬تمامشد‬ ‫ایران با کرهجنوبی؛‬ ‫احتماالبدونتماشاگر‬ ‫‪08‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫با تعامل میان پ‬ ‫قانونجهشمسکن‬ ‫سببرونقاقتصادی‬ ‫سیستانوبلوچستان‬ ‫می شود‬ ‫چالش اصلی مقابله‬ ‫عادی انگاری‬ ‫با کرونا است‬ ‫کاربری غیرمجاز‬ ‫مورد تخریب تغییر‬ ‫‪۱۳۰‬‬ ‫در همدان‬ ‫مقاومتیدر جزیره‬ ‫ساز تحققاقتصاد‬ ‫گردشگریزمینه‬ ‫صنعت‬ ‫م‬ ‫اینترنتیدر کیش‬ ‫طالبهبهبودخدمات‬ ‫فرونشست؛مرگتدریجیاصفهان‬ ‫‪% 18‬‬ ‫مدیریت منابع‬ ‫مدزایی و‬ ‫فرصتهای درا کیش شناسایی شود‬ ‫و مصارف در‬ ‫‪ 18 - 15‬درصد نرخ فرونشست اصفهان در طول یک سال‬ ‫طرح ‪:‬محمداحتشــامی‪/‬رویدادامروز‬ ‫‪ 30‬بــرابر‬ ‫نرخ فرونشست در جهان‬ ‫صنعتگردشگری‬ ‫زمینه سازتحقق‬ ‫اقتصادمقاومتی‬ ‫در جزیره‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫‪07‬‬ ‫زاینده رود حمایت نکردند‬ ‫کمیته مشارکتها و‬ ‫بهزیستی‪،‬‬ ‫کیش تاکید کرد‪:‬‬ ‫این شــورا فعال‬ ‫سازمان منطقه ازاد‬ ‫هاللاحمــر در‬ ‫ـورای هماهنگــی‬ ‫رئیــس شـ‬ ‫هماهنگی بیــن این‬ ‫مدیرعامل‬ ‫هســتند و‬ ‫ـواد مخــدر جزیره‬ ‫مبــارزه بــا مـ‬ ‫حساســیت باالیــی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اعضــا از‬ ‫دســتگاه ایکس‬ ‫کیش از نصب‬ ‫ـت که هریک نیز‬ ‫برخــوردار اسـ‬ ‫در اینــده نزدیک‬ ‫‪ ۱۶۵‬هزار لیتر‬ ‫ری کامیونــی‬ ‫اجراییمهمیدارند‪.‬‬ ‫کشف‬ ‫علیفائقی‬ ‫مسئولیت‬ ‫نشســت شــورای‬ ‫خبــر داد‪.‬در‬ ‫ـکاری مطلــوب بیــن‬ ‫سوخت قاچاق‬ ‫وی از همـ‬ ‫بــارزه بــا مــواد‬ ‫هماهنگــی م‬ ‫جزیره کیش طی‬ ‫هماهنگی و مسئوالن‬ ‫ـره علــی فائقــی‬ ‫ابهای کیش‬ ‫های این شورای‬ ‫مخــدر جزیـ‬ ‫راهاندازی شبکه‬ ‫در‬ ‫ازاد کیــش گفــت‪:‬‬ ‫تشریح فعالیت‬ ‫شــته خبر داد و از‬ ‫ســازمان منطقــه‬ ‫رئیس این شورا ضمن‬ ‫دو ســال گذ‬ ‫مواد مخدر برای‬ ‫نــی کیش گفت‪:‬‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫مجموعه ســتادی‬ ‫پلیس مردمی که‬ ‫خصوص مبارزه با‬ ‫ـی و پایگاه دریابا‬ ‫گفت‪ :‬همــکاران ما در‬ ‫همیاری کیشوندان با‬ ‫فرمانــده انتظامـ‬ ‫کیش مجــازی در‬ ‫ابراز خرسندی کرد‪.‬‬ ‫هزار لیتر سوخت‬ ‫ســتاد‬ ‫همکاری و‬ ‫ـارزه با مــواد مخدر‬ ‫سبب تحقق یافتن‬ ‫شــف ‪۱۶۵‬‬ ‫ـانیهای بهموقع‬ ‫ـورای هماهنگــی مبـ‬ ‫مال مردم است‬ ‫ارتباطات اطالعرسـ‬ ‫ـم روحانیــت در‬ ‫در شــشماهه گذشته با ک سوخت قاچاق توقیف‬ ‫حافظ جان و‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫شود‪ .‬جعفر اهنگران‬ ‫ـاره بــه نقش مهـ‬ ‫گذشته با تالش مستمر‬ ‫فروند شناور حامل‬ ‫فائقــی بــا اشـ‬ ‫امنیت در جامعه می‬ ‫طی سالهای‬ ‫بومیان و ساکنان و‬ ‫قاچاق‪۲۶،‬‬ ‫گزارش صداوســیما‪،‬‬ ‫هاییزیرمجموعه‬ ‫پایداری‬ ‫نکوداشت هفته‬ ‫انگیزه میان جوانان‪،‬‬ ‫ـتگیر شــدند‪ .‬به‬ ‫بیننهادهاوسازمان‬ ‫صبحگاهی به مناسبت‬ ‫‪ ۸۸‬نفــر نیز دسـ‬ ‫حضور ایجاد‬ ‫مواد مخدر گفت‪:‬‬ ‫به عملکرد پایگاه‬ ‫مطلوبی‬ ‫و‬ ‫مراسم‬ ‫علی فائقی افزود‪:‬‬ ‫تعامل میان پلیس‬ ‫شورای مبارزه با‬ ‫اصغر جمالی با اشاره‬ ‫ستاد برقرار کردند‪.‬‬ ‫در انتظامی بر لزوم اهمیت‬ ‫همکاری با‬ ‫علی‬ ‫متعلق به بومیان‬ ‫مرز‬ ‫ســرهنگ‬ ‫دریایی‬ ‫این‬ ‫مواد‬ ‫با ستاد مبارزه با‬ ‫جزیره کیش‪ ۱۶۰‬مایل‬ ‫نیروی‬ ‫داشــت و گفت‪:‬‬ ‫جزیره کیش تنها‬ ‫کیش در همراهی‬ ‫در جامعــه اشــاره‬ ‫دغدغههای‬ ‫دریابانی کیش گفت‪:‬‬ ‫به برنامهریزی و‬ ‫دریابانی جزیره‬ ‫بومیان‬ ‫و عمــوم مــردم‬ ‫مــواره مــا در این‬ ‫سر پنجه تدبیر و با‬ ‫تمامی ما موظف‬ ‫همســایه دارد و‬ ‫زدنــی اســت که ه‬ ‫تمام مشکالت را با‬ ‫ـترک با کشور های‬ ‫نبوده بلکه‬ ‫مخــدر مثال‬ ‫معضالت در این‬ ‫رصد و پایش این‬ ‫رئیس شــورای‬ ‫مشـ‬ ‫پلیس جزیره‬ ‫حلوفصلمیکند‪.‬‬ ‫رفع کوچکترین‬ ‫جدیت در حال‬ ‫مردم‪،‬باکمترینهزینه‬ ‫حمایت و همراهی میکنند‪ .‬چارچوب تالش برای‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫روز‬ ‫ـبانه‬ ‫ـورای هماهنگی‬ ‫میلیارد‬ ‫کیش شـ‬ ‫امر‬ ‫ـش ماه گذشته ‪۸۰۰‬‬ ‫همراهی‬ ‫هستیم با تداوم‬ ‫ســتیم‪ .‬رئیس شـ‬ ‫مواد مخدر جزیره‬ ‫وی افزود‪ :‬در شـ‬ ‫همه ما موظف‬ ‫منطقــه ازاد ه‬ ‫کیش همچنین از‬ ‫مرز اســت‪.‬‬ ‫ـف و ضبط شــد که‬ ‫به گفته اهنگران‬ ‫هماهنگی مبارزه با دستگاههای اجرایی هر‬ ‫ازهمگسیختگی‬ ‫مواد مخــدر جزیره‬ ‫از ‪ ۱۵‬شــناور کشـ‬ ‫راه را برای هرگونه‬ ‫هماهنگکننده تمام‬ ‫نهادهای مبــارزه با‬ ‫کاالی قاچاق‬ ‫کامیونــی در مبادی‬ ‫مقام قضایی تحویل‬ ‫چنین همراهی‬ ‫را‬ ‫اهنگران ضمن ابراز‬ ‫کرد‪ :‬تمام دستگاه و‬ ‫ـتگاه ایکــس ری‬ ‫ریال خصوص‪ ۱۱۳‬نفر هم به‬ ‫جامعه مسدود کنیم‪.‬‬ ‫فرمایشات نصب دسـ‬ ‫برشــمرد و عنوان‬ ‫یــک خبــر داد و‬ ‫دریابانــی کیش در‬ ‫در همین‬ ‫نظم در‬ ‫نیروی انتظامی ویژه‬ ‫ـدرگاه در اینــده نزد‬ ‫کیش باید در راستای‬ ‫انتظامــی و پایگاه‬ ‫ارزشمند‬ ‫و ورودی بنـ‬ ‫شــدند‪ .‬فرمانــده‬ ‫اجرایی جزیره‬ ‫های مقابلهای و‬ ‫هــم بیان کــرد‪ :‬در‬ ‫ـدر را از اولویتها‬ ‫خرسندی از اقدامات انتظامی کیش به دنبال‬ ‫انتظامی‪ ،‬دستگاه‬ ‫با صیــد غیرمجاز‬ ‫ـارزه بــا مــواد مخـ‬ ‫افزود‪ :‬نیروی‬ ‫صــوص برخــورد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نیروی‬ ‫صورت مســتمر در این‬ ‫رهبــری مبـ‬ ‫ماهی بــه همراه‬ ‫خ‬ ‫ـدار وقتی محقق‬ ‫کیش‪،‬‬ ‫ـزار کیلوگــرم انواع‬ ‫خــود قــرار دهند‪ .‬فائقــی با بیان مجموعههای امنیتی به‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫پا‬ ‫امنیت‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫‪۳۱‬‬ ‫در دســتور کار‬ ‫همیــن مــدت‬ ‫همچنینباحضورمیدانی‬ ‫توقیف و ‪ ۱۳۹‬نفر هم‬ ‫ـارزه با مــواد مخدر‬ ‫امنیــت پایــدار اســت‪ ،‬مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫فعالیتمیکنند‪.‬‬ ‫مترمربع تور غیرمجاز‬ ‫ـورای هماهنگی مبـ‬ ‫که مردم در امنیت‬ ‫کمیته زمینه‬ ‫مخروبهها و جنگلها‬ ‫خصــوص یگان‬ ‫اینکــه شـ‬ ‫‪ ۳۸‬هزار‬ ‫میشود‬ ‫ـت اظهار داشت‪:‬‬ ‫ازاد کیش با بیان‬ ‫ســرهنگ جمالــی در‬ ‫تجمع معتادان‪،‬‬ ‫مدیره سازمان منطقه‬ ‫ـکل از ‪ 5‬کمیته اسـ‬ ‫در محل‬ ‫دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫مصرف مواد مخدر در‬ ‫یگانباوجوداینکه‬ ‫متشـ‬ ‫رئیس هیئت‬ ‫مینامیم و بخش‬ ‫کیشنیز‪،‬گفت‪:‬این‬ ‫ـواد مخدر بــه ریاســت فرماندهی تخریبشــده تا احتمال‬ ‫ـش را جزیره امــن‬ ‫حفاظتشیالت‬ ‫مقابلــه بــا مـ‬ ‫نیرو جذب کرده‬ ‫اینکــه اگر کیـ‬ ‫به ریاست رئیس‬ ‫صــر مهــم امنیت‬ ‫کرده و دو نفر هم‬ ‫انتظامی‪ ،‬کمیته حقوقی‬ ‫انها کمتر شود‪.‬‬ ‫ــی کیــش بــه عن‬ ‫چند شناور دریافت‬ ‫تجهیزاتی که پلیس‬ ‫مسکن نتوانسته‬ ‫عظیمــی از زیبای‬ ‫نیروی‬ ‫به ریاســت رئیس‬ ‫تالش شبانهروزی‬ ‫سایر ملزومات و‬ ‫مشکالتی همچون‬ ‫کمیتــه فرهنگی‬ ‫مرهون زحمات و‬ ‫امر به همراه‬ ‫است‪ ،‬اما به دلیل‬ ‫نیاز دارد‪ ،‬اجرایی‬ ‫دادگســتری‪،‬‬ ‫کنــد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مربوط میشود‬ ‫تصمیمگیری و اقدام‬ ‫و پیگیری جرائم‬ ‫ســایر ارگانهای‬ ‫ــورت جدی اغاز‬ ‫برای بهرهبرداری‬ ‫ــروی انتظامی و‬ ‫جهت تصمیمسازی‪،‬‬ ‫ــت خود را بهص‬ ‫اجتماعیجامعه‬ ‫تقریبا معرفیشده‬ ‫نیروهــای غیور نی‬ ‫فعالی‬ ‫شــمند دقت در‬ ‫فرماندهویژهانتظامی‬ ‫مردمراپشتوانههای‬ ‫نیروهاینظامی‬ ‫حفاظت شیالت هم‬ ‫در این برنامه هو‬ ‫اطالعاتیوامنیتیو‬ ‫موقعصورت گیرد‪.‬‬ ‫شود‪.‬جمالی‬ ‫معیشت مردم قطعا‬ ‫فرمانده یگان‬ ‫اصغر جمالی نیز‬ ‫یگان در جزیره چه‬ ‫مرتبطجامعه‬ ‫ـدار در سریعو به‬ ‫نیروی انتظامی کشــور‬ ‫یافتن امنیت جزیره با‬ ‫علی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬توجه به‬ ‫مشکل مسکن این‬ ‫یافتــن امنیــت پایـ‬ ‫دســتور فرمانده‬ ‫جعفر اهنگران تحقق‬ ‫دانست و‬ ‫است و باید دید‬ ‫های اجتماعی موثر‬ ‫را الزمــه تحقــق‬ ‫تجهیزات کیش طبق‬ ‫تاکید کردو گفت‪:‬این‬ ‫است‪.‬‬ ‫جرائم و ناهنجاری‬ ‫اجتماعی را از اقدامات ســازی‬ ‫گفت‪ :‬بهرهبرداری از‬ ‫هوشمندسازیپلیس‬ ‫همگانیداردوضروری‬ ‫برطرفمیشود‪.‬‬ ‫در کاهــش‬ ‫های فرهنگی و‬ ‫معیشت و بهویژه‬ ‫عنوان کرد جامعه عنوان کرد و‬ ‫زمانی‬ ‫ـمند ســازی مبنیبر‬ ‫یافت و نمونههایی‬ ‫انسجام‬ ‫وی افزود‪ :‬توجه به‬ ‫زیرساخت انتظامی در این منطقه‬ ‫رســیدن به هوشـ‬ ‫سرعت تحقق خواهد‬ ‫واکسیناسیونحداکثری‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫باعث ارتقای امنیت‬ ‫نقاط الکترونیکــی الزمــهی‬ ‫ارزشمند نیروی‬ ‫ازاینگونه امر به‬ ‫به مردم اســت‪.‬‬ ‫استتا‬ ‫توسعه سالمت‬ ‫کیشــوندان میتواند‬ ‫ارزشــمند در تمام‬ ‫ناسیون اتباع‬ ‫و خدمترســانی‬ ‫فراتر از استفاده‬ ‫رئیس مرکز‬ ‫بــه رعایت کامل‬ ‫مســکن‬ ‫این اقدام مهم و‬ ‫باید در دســتور کار‬ ‫نیز در حال اجرا‬ ‫اما این امر بسیار‬ ‫واکسی‬ ‫اهتمــام ویــژه‬ ‫پلیس‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫کاملپروتکلهای‬ ‫زحمات‬ ‫مهم‬ ‫سایه‬ ‫ـت‬ ‫ـارکت‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫امر‬ ‫اسـ‬ ‫اجتماعی مطلوب را در‬ ‫ـاهده است‪ .‬اهنگران‬ ‫عــی شــود و این‬ ‫ضمن تقدیر از مشـ‬ ‫کیشرعایت‬ ‫بهداشــتی داشته‬ ‫بهسرعت اجرایی‬ ‫در اجتما‬ ‫ساکن در جزیره‬ ‫منطقه قابلمشـ‬ ‫در امکانات اســت‪ .‬جمالی‬ ‫جمالی‪ ،‬امنیت‬ ‫پروتکلهای‬ ‫باکفایت‪ ،‬دغدغهمند‬ ‫کنار واکسیناسیون‬ ‫منطقه ازاد قرارگرفته و‬ ‫این‬ ‫مثالزدنــی کیش‬ ‫پایداری و امنیت‬ ‫بهداشتی در‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫خارجی‬ ‫نظــم و انضبــاط‬ ‫و مردم در تامین‬ ‫هوشــمند‪ ،‬توانا و‬ ‫ســازمان‬ ‫که امــروز نیروی‬ ‫باشیم‪ .‬رضانیا‬ ‫بنیانگــذاران‬ ‫اقتصادی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬همــهی صنوف‬ ‫مندیمردماز مقتدر‪،‬‬ ‫مردم دانســت و‬ ‫بیان این مطلب‬ ‫موثرترین راه مقابله‬ ‫کیش گفت‪ :‬کلیه‬ ‫ـان و مــال و ابروی‬ ‫شــود‪ .‬جمالی بــا‬ ‫اظهار داشت‪:‬رضایت‬ ‫«فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫بستریدر بیمارستان‬ ‫عمومی را‬ ‫و توزیعکنندگان‬ ‫واکسیناسیونجزیره‬ ‫پاســداری از جـ‬ ‫محمدرضا رضانیا‬ ‫را از وظایف مطلوبجزیره‪،‬‬ ‫امار ابتالو‬ ‫حوزههای‬ ‫حاکی از بهروز بودن‬ ‫ـام تــوان بــا تهیــه‬ ‫عنوان کرد‪ .‬محمدرضا‬ ‫مسئول کمیته‬ ‫راستایایجادامنیت‬ ‫افغانی که جهت‬ ‫ارز و مواد مخدر»‬ ‫انتظامــی بــا تمـ‬ ‫ـمند سازی پلیس‬ ‫حــدودی کاهشیافته‬ ‫بــا کرونا‬ ‫شبانهروزیپلیسدر‬ ‫میکنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫بخصوص کلیه کارگران‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال‪،‬‬ ‫جمالی افزود‪ :‬هوشـ‬ ‫با فناوریهای روز‬ ‫کیش تا‬ ‫یــد بــر ضــرورت‬ ‫و اظهار داشــت‪ :‬تالشهای‬ ‫مقابلــه و مبــارزه‬ ‫اتباع خارجی‬ ‫کار تزریق واکسن‬ ‫اســت‪ .‬ســرهنگ‬ ‫امکانات متناســب‬ ‫رضانیــا بــا تاک‬ ‫انتظامی برشــمرد‬ ‫صورت فعــال در حال‬ ‫مــواد مخــدر‬ ‫ایم اما بــرای ارائه‬ ‫ما مراجعه کردند‬ ‫ـی باعــث افتخار‬ ‫نیروی و اســتفاده از‬ ‫گســترده نیروی‬ ‫تر شدن جرائم و‬ ‫بیماری همچنان به‬ ‫نامههایبهداشتی‬ ‫ــبتا موفــق بوده‬ ‫حضور فعاالنه در اجتماعـ‬ ‫واکسینه شدن به‬ ‫پایدار»راشعار هفته‬ ‫مریم ســتاریان در‬ ‫امروزه با پیچیده‬ ‫این خصوص نس‬ ‫عادی ولــی‬ ‫رعایتشیوه‬ ‫شرایط و غفلت‬ ‫اخالقی جامعه با‬ ‫مشارکتعمومی‬ ‫ـده اســت‪ .‬دکتــر‬ ‫هوشمند‪،‬امنیت‬ ‫جامعه است و‬ ‫ـه‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫است و عادی انگاری‬ ‫ایجاد امنیت‬ ‫نیز باید هوشمند‬ ‫تر وبیشتر‪،‬نیازمند‬ ‫ـرای انها انجامشـ‬ ‫سرد و استخوان سوز «پلیس‬ ‫این شــعار طبق‬ ‫ـان احــاد جامعـ‬ ‫اهمیت موضوع پیرو‬ ‫نگرانیها چرخش‬ ‫امکانات بهروز‪ ،‬پلیس‬ ‫اقداماتارزنده‬ ‫خواهد داشــت‪.‬‬ ‫بـ‬ ‫و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫سوزان کویر‪ ،‬اقلیم‬ ‫در میـ‬ ‫را از قول رهبری‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫تبعات جدی به دنبال‬ ‫حساسیتهامیتواند‬ ‫پلیس استفاده از‬ ‫از فعاالن انتظامــی عنــوان‬ ‫بیابانهای‬ ‫موقع شناســایی و با‬ ‫«حفظ ارزشها»‬ ‫تشریح این خبر‪،‬‬ ‫مردممیخواهند‬ ‫زاگرس ادامه دارد‪ .‬وی‬ ‫ساختمانی جهت‬ ‫دهد‪ .‬مجــدد‬ ‫انگاریوکاهش‬ ‫هستیم‪ .‬جمالی‬ ‫ـد تــا جرائم را به‬ ‫ثابت کرده که هر بار‬ ‫انتظامی عنــوان کرد و‬ ‫رهبریمبنیبر اینکه‬ ‫مدیران شرکتهای‬ ‫کرونــا را افزایش‬ ‫دامنههای البرز و‬ ‫صحت‪ ،‬و بــهروز باشـ‬ ‫تجربه‬ ‫پایــدار را یکی از‬ ‫وظیفــهی نیروی‬ ‫برقراری ارتباط با‬ ‫جدید همهگیری‬ ‫گذاری و کارافرینان که تاکید‬ ‫هماهنگیهــای الزم‬ ‫پلیس هوشمند با‬ ‫ـورد کند‪ .‬وی امنیت‬ ‫های بعدی وی اظهار داشــت‪ :‬بهداشتی عادی انگاری‬ ‫بزرگتریــن‬ ‫از مــوج‬ ‫نهادهای سرمایه‬ ‫باید پلیسی مقتدر‪،‬‬ ‫انتظامی هوشمند و مقتدر باشد و‬ ‫کارگــران خارجی‬ ‫انجام مجرمین برخـ‬ ‫عادی انگاریها‪ ،‬موج‬ ‫اقتصادی‪،‬‬ ‫عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫رعایت پروتکلهای‬ ‫نیل به این هدف‬ ‫معرفــی اتبــاع و‬ ‫نهادهای نیروهای‬ ‫خدمــات خود را‬ ‫عمرانی ســازمان‬ ‫وی افزود‪ :‬این‬ ‫جامعــهی پایدار‬ ‫بیماری رخداده و هر‬ ‫مختلف این در‬ ‫گفت‪ :‬برای‬ ‫مهربانی داشــته‬ ‫ـرعت عمل باال‪،‬‬ ‫اجرای معاونت‬ ‫شــه یار و مددکار‬ ‫بسیار پیشنیازهای‬ ‫دارد که گونههای‬ ‫پیکهای شدید‬ ‫اقشــار‪ ،‬نهادها‪،‬‬ ‫فــس‪ ،‬رحمــت و‬ ‫منطقه ازاد کیش را در دقت و سـ‬ ‫صفایی مدیر فنی‬ ‫همی‬ ‫ارتقای رضایتمندی‬ ‫ـد‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫مشارکت همهی‬ ‫میان میشود‪،‬‬ ‫کرونا را به دنبال‬ ‫همــراه بــا عزتن‬ ‫بیماریشدیدتر بوده‬ ‫با‬ ‫خواســت‪ ،‬ســازمان‬ ‫دستور کار نیروهای‬ ‫واکسیناســیون انجام شـ‬ ‫این امر مســتلزم‬ ‫متفاوت در حال رشد‬ ‫دهد و درنتیجه در‬ ‫نسبتبهپیکقبلی‬ ‫کــه در جامعــه‬ ‫هســتند‬ ‫اقتدار توام با رافت در‬ ‫افزود‪ :‬برقراری نظم و‬ ‫تجهیــزات اعمال قانون و می‬ ‫در خصــوص‬ ‫ویروس با جهشهای‬ ‫است که غیرقانونی‬ ‫ارگانهایــی اســت‬ ‫رضانیا پیک‬ ‫لذا‬ ‫وی‬ ‫باشیم‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫همچنین‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ـانی‬ ‫یافته اســت‪ .‬به گفته‬ ‫پلیس‪ ،‬ســازمانها و‬ ‫سازمان موثر بوده و خواهد‬ ‫ـکل ما در مورد کسـ‬ ‫فراهــم کردن‬ ‫قرارگرفته است‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬عناصری‬ ‫رئیس هیئتمدیره‬ ‫هموطنــان افزایش‬ ‫عمده مشـ‬ ‫کارت شناسایی‬ ‫مردم از خدمات‬ ‫انتظامی در کیش‬ ‫نیاز به است‪.‬‬ ‫میکنند‪ .‬جمالی‬ ‫کادر درمان تقدیر و‬ ‫بدون پاسپورت و‬ ‫مقررات همراهی کنند‪.‬‬ ‫جلب رضایتمندی‬ ‫ـدن این بیمــاری‬ ‫هوشمند نقشافرینی‬ ‫هستند باید سهم خود‬ ‫کیش شدهاند و‬ ‫کرد‪:‬سازمانهموارهدر امنیت و‬ ‫شیوع ویروس کرونا از‬ ‫درحالیکه ریشــهکن شـ‬ ‫کهخوشبختانهبا‬ ‫تجهیزات الکترونیکی‬ ‫وارد‬ ‫مدیریت شهری موثر‬ ‫کیشخاطرنشان‬ ‫اشاره به‬ ‫شدن این بیماری‬ ‫حضور واشتغالدارند‬ ‫توسعه و ارتقای‬ ‫منطقهازاد‬ ‫نمایند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫جوانگرایــی‪ ،‬که در‬ ‫امیدواری در ریشهکن‬ ‫معتبر عکسدار‬ ‫سایر نهادهای اطالعاتی‪ ،‬با‬ ‫هرمزگان واکسینه‬ ‫امنیت پایدار ایفا‬ ‫مــان‪ ،‬تخصــص‪،‬‬ ‫ضمن ابراز‬ ‫همــراه و همگام‬ ‫و‬ ‫نیروهای انتظامی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫جمالی با را در تامین‬ ‫ـازی در پرتــو ای‬ ‫هوشمند‪ ،‬متخصص‬ ‫این ایــام‪ ،‬پلیس‬ ‫کنار‬ ‫کسب اجازه از‬ ‫خواهد ماند و از اینکه سـ‬ ‫عکــسدار معتبر‬ ‫تحقق مییابد‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬در طــول‬ ‫امروز‪ ،‬نیازمند پلیس‬ ‫نظامی و امنیتــی‬ ‫از ماموریتها در‬ ‫ســپورت و کارت‬ ‫مدیریت‬ ‫متفاوت جامعهی‬ ‫مختلف باید نقش‬ ‫قضایی‪،‬‬ ‫بوده و در بســیاری‬ ‫ـردن افــراد بدون پا‬ ‫خارجی همزمان‬ ‫اوج همراهــی‪ ،‬همگرایــی و هوشــمندی و«هوشمندی»با«الکترونیکی‬ ‫ـت و ســازمانهای‬ ‫کادر پزشــکی‬ ‫کـ‬ ‫واکسیناسیونو رعایت‬ ‫قرار گرفــت و اتباع‬ ‫یــره برخــوردار از‬ ‫ملزومات و مقتدر اسـ‬ ‫کنند که در حال‬ ‫تاکیدبر اینکه‬ ‫استقدردانی کرد‪.‬‬ ‫جز‬ ‫یــز در دســتور کار‬ ‫منعترددها‪،‬انجام‬ ‫درخواست‬ ‫ایفا‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫سازی‬ ‫زمینه ســعی شده‬ ‫ن‬ ‫مختلف‬ ‫ستاریان‬ ‫در این هوشمند‬ ‫خصوص‬ ‫داد‪ :‬بهرهگیری از‬ ‫حضور فعــال و موثر‬ ‫همبستگیدر سطوح‬ ‫واکسینه میشوند‪.‬‬ ‫کرده اســت و در این‬ ‫زمینهساز خود را‬ ‫است» ادامه‬ ‫دستور کار نیروی‬ ‫شاره به «پایش تصویری» دســتورالعملهای بهداشــتی‬ ‫با ساکنین جزیره‬ ‫شدن به هر دلیلی‬ ‫عصر حاضر‪،‬‬ ‫تشــریح‬ ‫شود‪ .‬احمدی در‬ ‫سازی پلیس در‬ ‫است‪ .‬جمالی با‬ ‫هستند که از واکسینه‬ ‫جزیرهاجراییمیشود‬ ‫مجرب استفاده‬ ‫الکترونیکی و پیشــرفته در هوشمندی فراتر از تحقق‬ ‫هوشمند‬ ‫مدتپلیسکیش‬ ‫کرد اگر اتباعی‬ ‫شنبههایایمنیدر‬ ‫از کارشناســان‬ ‫کارفرمایانمیتوانندبا‬ ‫مطالباتطوالنی‬ ‫شش جلد ضوابط‪،‬‬ ‫داشتهاست‪.‬‬ ‫هوشمند خواهد بود اما‬ ‫ـت بحران شــرکت‬ ‫بهعنوانیکیاز‬ ‫ضمنمعرفیتوسط‬ ‫گفت‪ :‬با منتشر کردن‬ ‫انتظامی‬ ‫درخواست کرد این‬ ‫ـعود احمــدی مدیریـ‬ ‫الکترونیکی وجود‬ ‫دریابانیکیشهوشمند پلیس‬ ‫جاماندهاند‬ ‫واکسینه شدن بهرهمند‬ ‫سازمان منطقه ازاد‬ ‫اینکه در ادامه‬ ‫کشور هستیم که‬ ‫تاکید کرد‪ :‬خدمات‬ ‫مسـ‬ ‫فرماندهویژهانتظامیو‬ ‫سرعت و از مدیرعامل‬ ‫تاالر شهر از امکان‬ ‫ـات کیش با بیــان‬ ‫شهرهایی در سطح‬ ‫پایدار در جامعه ان است‪ .‬وی‬ ‫مراجعه به‬ ‫ـران‪ ،‬اب و خدمـ‬ ‫برداری بهینه همراه با‬ ‫هایی نخستین‬ ‫تحقق یافتن امنیت‬ ‫برخورداریم که با‬ ‫عمـ‬ ‫میشود ساختمان‬ ‫دارند اما باید با بهره‬ ‫ایمنی و اتشنشانی‬ ‫سازی را الزمه‬ ‫بهویژه ایران تالش‬ ‫از ضوابط‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مهندسین ناظر‪ ،‬شهری‬ ‫دنیا‬ ‫عنوانکرد‪.‬‬ ‫که از ایمنی کامل برخــوردار بوده مشارکت سرمایهگذاران‪،‬‬ ‫احداث شــود‬ ‫بر لزوم اهمیت‬ ‫داد‪ ،‬ساکنان بتوانند‬ ‫داشت‪ .‬احمدی‬ ‫بدون اقتدار در‬ ‫درصورتیکه حادثهای رخ‬ ‫ایمن خواهیم‬ ‫داشــت و گفت‪:‬‬ ‫پلیس‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیریت کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫و‬ ‫یــره کیش اشــاره‬ ‫نخست حادثه را‬ ‫موفق نیست‬ ‫امــوزش در جز‬ ‫حرکــت کند‪ .‬پور‬ ‫شــانی کیش طی‬ ‫مرحله‬ ‫ضوابــط در قالب‬ ‫اموریت خود‬ ‫ـیر اهــداف خود‬ ‫ـتین بــا اداره اتشن‬ ‫ظــارت بــر اجــرای‬ ‫میتواند در مسـ‬ ‫بــرای نخسـ‬ ‫م‬ ‫ها در جزیره کیش‬ ‫شــانی و خدمات‬ ‫امــوزش و ن‬ ‫کار شرکتعمران‪،‬‬ ‫بخش باشــد‪ .‬پورعلی‬ ‫انتظامی برای تحقق‬ ‫ــیاری از فعالیت‬ ‫مرکز اموزش اتشن‬ ‫پیشگیرانهدر دستور‬ ‫ندارد نمیتواند الهام‬ ‫علــی افزود‪ :‬بس‬ ‫کیش گفت‪ :‬نیروی‬ ‫قرارگرفته توافقی با‬ ‫امکانپذیر نخواهد‬ ‫ـور نیروهــای تــازه‬ ‫اقدامات‬ ‫درجایی که بــه ان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اگر‬ ‫امامجمعه‬ ‫امنیت پایــدار نیازمند‬ ‫اتشنشانی کیش‬ ‫ـران؛ شــرایط حضـ‬ ‫دفتر طرح جامع‬ ‫جزیره کیش اشــاره‬ ‫ـی کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫و خدماتو اداره‬ ‫بدون مجوز‬ ‫بر ایمنــی تهـ‬ ‫خــود در راســتای‬ ‫وضعیت گردشــگری‬ ‫اموزشــی ‪ 36‬روزه‬ ‫به طرح جامع‬ ‫نــی قــوی معرفـ‬ ‫اب‬ ‫منطقه گردشــگری برتر‬ ‫ـا فرایند نظــارت‬ ‫ماموریتهــای‬ ‫ایرنا‪،‬‬ ‫ـده در دورههای‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫گزارش‬ ‫مد‬ ‫ـه‬ ‫دارد‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ادا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـود‬ ‫موفق نیســت‪ .‬به‬ ‫مــدی در رابطــه‬ ‫ـود‪ .‬پــور علــی در‬ ‫کارایی دولت وجـ‬ ‫گردشگری سازمان منطقه‬ ‫کیش بهعنوان یک‬ ‫استخدامشـ‬ ‫گفت‪ :‬گردشگری‬ ‫حاضر نیز دورههای‬ ‫اســت‪ .‬اح‬ ‫ســت و بدون ان‬ ‫طرحهای بـ‬ ‫ــی در عملکرد و‬ ‫ــانی و اگاهی‬ ‫نقاط جزیــره‬ ‫سرپرســت معاونت‬ ‫کرد‪:‬امنیتیکی‬ ‫کیش اشاره کرد و‬ ‫اقتدار ا‬ ‫شده است به دلیل‬ ‫کرده و در حــال‬ ‫شــگری ضعف‬ ‫فعاالن کیش باید این‬ ‫حسنزادهاضافه‬ ‫داخلی در جزیره‬ ‫ایمنــی‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬بــا اطالعرس قوانین و را فراهــم‬ ‫سطح ملی معرفی‬ ‫ـاء صنعــت گرد‬ ‫طبیعت‪،‬گردشگری‬ ‫ـاتید مجرب و با‬ ‫حجتاالسالماحمد‬ ‫هوشمندی و پیگیری‬ ‫تاکنون ارائهشــده‬ ‫تقویــت و ارتقـ‬ ‫گردشگری در‬ ‫ان احتیــاج دارد و‬ ‫روزه با حضور اسـ‬ ‫ســرمایهگذاران‪،‬‬ ‫مجتمعهایتفریحی‪،‬‬ ‫که از قبل انقالب‬ ‫ازاد کیــش‬ ‫سرپرستمعاونت‬ ‫به داخل کشور را‬ ‫ــی به مالکیــن و‬ ‫ــت که بشــر بــه‬ ‫اموزشــی ‪18‬‬ ‫افق مبتنیبر‬ ‫شــگری ورزشــی‪،‬‬ ‫در ایــن منطقه در‬ ‫جامعــی بوده‬ ‫گردشــگران خارجی‬ ‫بخش‬ ‫ســه امر مهمی اس‬ ‫ضعفبرطرفشود‪.‬‬ ‫رعایت میشــود و در‬ ‫یک‬ ‫گرد‬ ‫فرهنگی‬ ‫امکانــات موجود‬ ‫بازنگری‬ ‫ـان‪،‬‬ ‫کیش‬ ‫ـ‬ ‫گردشــگری جوان‬ ‫از‬ ‫امنیت جانی‪ ،‬مالی و‬ ‫بهویژه ورود‬ ‫گفت‪ :‬منطقه ازاد‬ ‫طرح ‪ 84‬تا ‪ 1404‬در‬ ‫در ساختوســاز‬ ‫عنوان کرد‪.‬سعید‬ ‫های توجــه بــه‬ ‫جامع اقامتــی‪،‬‬ ‫ها و گردشــگری‬ ‫احمدی با تاکید‬ ‫منطقه ازاد کیش‪،‬‬ ‫مقــررات‬ ‫سه بخش مهم‬ ‫اینکه اســت و در‬ ‫اقتصادمقاومتی‬ ‫ـین ناظر و شــرکت‬ ‫همایشها و کنفرانس‬ ‫امنیــت فرهنگــی‬ ‫‪ 10‬سال اینده طرح‬ ‫اســت‪ .‬به گفته‬ ‫خود از‬ ‫تهدیدهای سازمان‬ ‫زمینهساز تحقق‬ ‫طــق باشــد و نــه‬ ‫زمینه نقش مهندسـ‬ ‫حــال برگزاری‬ ‫جامعــه اســالمی‬ ‫ان اضافهشده و تا‬ ‫طرح گردشــگری‬ ‫مطلوب اســت‪ .‬وی‬ ‫و‬ ‫بخــش ســایر منا‬ ‫و خدمات کیش‪،‬‬ ‫این‬ ‫تشکیلشــده و در‬ ‫و خدمات ایمنی‬ ‫وی ‪ 1410‬به‬ ‫ســت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫جمعه کیش افزود‪ :‬در‬ ‫پورعلی در همایش بررسی فرصتها گردشگری بایــد الهام‬ ‫شرکت عمران‪ ،‬اب‬ ‫ـطح جزیــره کیش‬ ‫ـه ازاد قرار گیرنــد‪.‬‬ ‫حوزه اتشنشــانی‬ ‫قوت خود باقی ا‬ ‫اشاره مدیرعامل‬ ‫حــالل در سـ‬ ‫مهم اســت‪ .‬امام‬ ‫لزوماهمیتصنعت‬ ‫گــر الگــوی منطقـ‬ ‫کیش گردشــگری‬ ‫جدی اغازشــده‬ ‫مجــری در‬ ‫صد ‪ 1384‬به‬ ‫جامع شــورای عالی‬ ‫مقدمترین این‬ ‫برخوردار است‪ .‬وی با‬ ‫حالت عام بر عهده‬ ‫مزیتهای جزیره‬ ‫است مناطــق دی‬ ‫شــهروندی بهصــورت‬ ‫گردشگریجزیرهبر‬ ‫ــت تا افــق ‪1410‬‬ ‫جزو طرحهای برتر‬ ‫گفــت‪ :‬یکی از‬ ‫از اهمیت باالیی‬ ‫تامین امنیت در‬ ‫مقاومتیدر اینمنطقه‬ ‫وجود امــوزش‬ ‫ــهای کــه قرار اس‬ ‫همایش‪ ،‬نمایشگاه و‬ ‫ـا ســعی کردیــم‬ ‫با جامع ‪84‬‬ ‫نیز‬ ‫جامعه اســالمی‬ ‫بین مناطق ازاد‬ ‫افــزود‪ :‬منطق‬ ‫محلی در جزیره کیش‬ ‫ـتم که ایــن نیروی‬ ‫زمینهساز اقتصادی‬ ‫ـه شــرایط کرونـ‬ ‫محور بوده که شامل‬ ‫ان ســاخته شــود‬ ‫ـازی بوده کــه در‬ ‫به دنبال اقتصاد‬ ‫و بــا توجــه بـ‬ ‫ـود و معتقــد هسـ‬ ‫که‬ ‫به اینکه ضوابط‬ ‫‪ 14‬هزار اتاق در‬ ‫و به رویداد‬ ‫معماری و شهرسـ‬ ‫است‪ .‬وی عنوان‬ ‫مجازی برگزار شــود‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر کشــور‬ ‫ـروی انتظامــی بـ‬ ‫شش جلد ضوابط‬ ‫هتل با بیش از‬ ‫شهرسازی راهیافته‬ ‫نحوه ممکن نیازمند‬ ‫رویدادهای ورزشــی‬ ‫ـماری هتــل در ان‬ ‫اموزشهــا بهصــورت‬ ‫اشــاره داشــت و‬ ‫نیـ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با تهیه‬ ‫شــگری و بهویژه‬ ‫عالی معماری و‬ ‫جشــنوارهها‪،‬‬ ‫امنیت به بهترین‬ ‫تعداد انگشتشـ‬ ‫کارکنان مراکز اقامتی‬ ‫عــدود ایــن‬ ‫عمران‪ ،‬اب و خدمات‬ ‫نداشت‪،‬‬ ‫گرد‬ ‫شورای‬ ‫صنعت‬ ‫توجه‬ ‫این‬ ‫ـه‬ ‫به‬ ‫منطقــهای کـ‬ ‫برای تامین‬ ‫ـد ان بهعنــوان م‬ ‫مردمودستگاههای‬ ‫پورعلی تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫مقاومتی اســت باید‬ ‫کســبوکار بــرای‬ ‫ـد بــود‪ .‬پورعلــی‬ ‫مدیریت بحران شــرکت‬ ‫ـور را تقویت کند‬ ‫ـاپ نخســتین جلـ‬ ‫بهواسطههمکاری‬ ‫کرد‪ :‬فضای‬ ‫مقایســه نخواهـ‬ ‫تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫مرتبط بــا خدمات‬ ‫جزیره خبــر داد و‬ ‫خارجــی به کشـ‬ ‫و چـ‬ ‫محلی داریم و در‬ ‫اقتداریاستکه‬ ‫هدفگذاری خرد‬ ‫وجــود دارد قابل‬ ‫است‪ .‬وی با بیان‬ ‫ـالت دانشــگاهی‬ ‫ـنبههای ایمنــی در‬ ‫گردشگریمنطقه‬ ‫ورود گردشــگران‬ ‫هستیم که ضوابط‬ ‫سازی طرح جامع ‪60‬‬ ‫به حرکــت دراید‪.‬‬ ‫این نیرو اعطاشده‬ ‫دارای تحصیـ‬ ‫احمدی کیش از شـ‬ ‫کهمحور و قطب‬ ‫اموزشی با کمک‬ ‫شهرهایی‬ ‫دریا به شاخص‬ ‫باقدرت بیشــتری‬ ‫مختلف اجرایی به‬ ‫گفت‪:‬درجایی‬ ‫ویژگیهای این نیروی‬ ‫شده است‪ .‬مسعود‬ ‫ـاخت انیمیشن های‬ ‫تــا ایــن چرخه‬ ‫ـرای ســازمان منطقــه ازاد کیــش گردشگریایجادمیشود‪.‬‬ ‫دریایی و استفاده از‬ ‫منطقه ازاد کیش در‬ ‫کتابخانه ملی ثبت‬ ‫مداری از مهمترین‬ ‫ـامانه افزود‪ :‬سـ‬ ‫‪ 5‬هــدف کالن بـ‬ ‫بــه همــت اداره‬ ‫کلوپ تفریحات‬ ‫گفت‪ :‬بیشترین سهم‬ ‫ندارد و ســازمان‬ ‫اینکه اخالق‬ ‫بــط اجرایــی سـ‬ ‫پایدار بخش و‬ ‫در جزیــره کیش با‬ ‫شــهرداری تهــران و‬ ‫حوزه ازاد کیش‬ ‫نیاز بــه بودجــهای‬ ‫پورعلی‬ ‫ــان کــرد‪ :‬از ضوا‬ ‫اســالمی بــوده و‬ ‫حوزههای درامدهای‬ ‫راداریم همــکاران‬ ‫مربوط به فعاالن‬ ‫کیش و همچنین‬ ‫تعیینشــده و‬ ‫خاطرنش‬ ‫تــدر در جامعــه‬ ‫است و یکی از‬ ‫توسعه و پیشرفت‬ ‫انکــه همیشــه در‬ ‫ـق ویرایــش ‪1400‬‬ ‫و خدمات ایمنی‬ ‫میرود و شباهتی‬ ‫مق‬ ‫گذاران اســت‪ .‬وی‬ ‫هــای اطفاء حریـ‬ ‫مسیر‬ ‫انتظامــی و کارکنــان‬ ‫اتشنشانی‬ ‫منطقه ازاد به شمار‬ ‫های مجازی برای‬ ‫هــای‬ ‫اقتصادی و ســرمایه‬ ‫ایــن ضوابط‬ ‫تــالش فرمانــده‬ ‫خصوصی و‬ ‫روزافزون به وجود‬ ‫اموزشــی و اموزش‬ ‫گردشــگری‪،‬‬ ‫خصوصــی‪ ،‬صنفــی‬ ‫حق امنیتی پایدار و‬ ‫ـه شــش جلــد دیگــر هــم دارد و مشخصات پوسترهای‬ ‫تولیدشده است‪.‬‬ ‫را دارای جامعــه‬ ‫صحنه هستند به‬ ‫کـ‬ ‫سیستماطفاءحریق‪،‬‬ ‫زیادی از ساکنان کیش‬ ‫جزیــره کیــش‬ ‫جزئیاتاجرای‬ ‫ـف دارند شمار‬ ‫خـــبر‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫بخشهای مختلـ‬ ‫ـی و وظایفــی که‬ ‫ثابت و سیار توسط‬ ‫فنـ‬ ‫خدمات اینترنتی‬ ‫صادرات محصوالت‬ ‫اپراتورهای‬ ‫اطالعات صادر میشود‬ ‫ارتباطات و فناوری‬ ‫وزارت‬ ‫ـررات و ارتباطات‬ ‫هداشتی بدون‬ ‫ـازمان تنظیم مقـ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سـ‬ ‫ارایشی و ب‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬مسئولیت‬ ‫نمایندگی از این‬ ‫هیــات مدیــره‬ ‫ــش از مهمترین‬ ‫ثبت درخواست‬ ‫رادیوئی به‬ ‫را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫ـور فعالیتهــای‬ ‫خدمات اینترنتی در کی‬ ‫عملکرد این اپراتورها‬ ‫غالــب محـ‬ ‫بهبــود‬ ‫ســازمان باشــد‪ .‬وی‬ ‫اخیر وزیر ارتباطات‬ ‫یــت ســازمان‬ ‫نظارت بر‬ ‫فرکانسهای ارتباطی‬ ‫هاییبود کهدر سفر‬ ‫بهداشتی به سرزمین‬ ‫توســعه مدیر‬ ‫ـرکتهای تابعــه‬ ‫ســوداگران‪ ،‬وجــود‬ ‫درخواست‬ ‫محصوالت ارایشی و‬ ‫معــاون‬ ‫جویــی‪ ،‬کاهــش‬ ‫مجموعه شـ‬ ‫مطرح شــد‪ .‬امیر‬ ‫به گفته‬ ‫دانســتن ان بــر‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬صرفه‬ ‫گفت‪ :‬مدیران‬ ‫اطالعات به این جزیره‬ ‫صادرات‬ ‫در سامانه سازمان‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ث‬ ‫مو‬ ‫ـش‬ ‫و‬ ‫ـش‬ ‫ـرد‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ثبت درخواست‬ ‫ـم در جزیــره کیـ‬ ‫خودکفایــی عملکـ‬ ‫منطقــه ازاد‬ ‫و فناوری‬ ‫اربابرجوع را از‬ ‫اطالعات و ارتباطات این‬ ‫ـیار‪ ،‬موضوعــی بود‬ ‫اصلی بدون نیاز به‬ ‫مزاحـ‬ ‫ـک فراینــد بــرای‬ ‫عــه بــه ســمت‬ ‫ـد اهنگــر رئیــس‬ ‫ســوداگران مدیر فناوری‬ ‫ـات ارتباطــی سـ‬ ‫ـای انجــام یـ‬ ‫شــرکتهای تاب‬ ‫محقــق شــد‪ .‬وحیـ‬ ‫ـی مدیران اعالم‬ ‫ترین هدف ســفر‬ ‫ضعــف خدمـ‬ ‫ــایی فرصتهـ‬ ‫ســفر عنوان شــد‬ ‫ــذا و دارو کشــور‬ ‫های طــرح ارزیابـ‬ ‫اینکــه مهم‬ ‫منطقه ازاد کیش‬ ‫کننــد و بــا شناس‬ ‫ـتین مرتبه در این‬ ‫غ‬ ‫را شــاخص‬ ‫ـارت غــذا و دارو‬ ‫ـادی و عملکرد‬ ‫ســازمان بــا اشــاره به اطالعات به جزیره کیش‬ ‫حرکــت‬ ‫که برای نخسـ‬ ‫مصــارف خــود‬ ‫اســتاندارد و نظـ‬ ‫تجهیزات و مجوزهای‬ ‫ـزود‪ :‬برایند اقتصـ‬ ‫تولیدی بــا پروانه‬ ‫ارتباطات و فناوری‬ ‫اداره‬ ‫یــی‪ ،‬منابــع و‬ ‫صورت صحــت ان‪،‬‬ ‫ـر کــرد و افـ‬ ‫ترخیص واحدهــای‬ ‫ـه ازاد کیــش در‬ ‫حــوزه ارتباطات‬ ‫درامدزا‬ ‫وزیــر‬ ‫ـزارش ایرنــا‪ ،‬ناصـ‬ ‫کــه در‬ ‫و پیگیــری و رفع‬ ‫از تغییــر فراینــد‬ ‫ســازمان منطقـ‬ ‫زیرســاختهای‬ ‫گفت‪ :‬طی برگزاری‬ ‫ـت کننــد‪ .‬بــه گـ‬ ‫رصد این موضوع‬ ‫شــرکتها و‬ ‫مــک بــه بهبــود‬ ‫جزیره خبر داد و‬ ‫میشــود ازاینرو‬ ‫ـفر پس از شــرح‬ ‫مدیر یـ‬ ‫قانونــی بــرای‬ ‫ک‬ ‫ـورای معاونــان‬ ‫ـررات و ارتباطات‬ ‫بهداشتی معتبر در‬ ‫فــت‪ :‬در ایــن سـ‬ ‫ترازنامه نشــان داده‬ ‫و نظــارت غــذا و‬ ‫یازدهمیــن شـ‬ ‫ـازمان تنظیم مقـ‬ ‫و فنــاوری بــود‪ ،‬گ‬ ‫ـدد اداره اســتاندارد‬ ‫اخونــدی در‬ ‫ـرکتهای یک‬ ‫هــا و رویکــرد‬ ‫ارتباطیدر منطقه‬ ‫ان در اختیار سـ‬ ‫اطالعات ســازمان‬ ‫جلســههای متعـ‬ ‫ــط‪ ،‬ائیننامه‬ ‫ســازمان و شـ‬ ‫موجودزیرساختهای‬ ‫منظور حمایت و‬ ‫سیار در این جزیره‬ ‫ـت‪ .‬مدیر فنــاوری‬ ‫بایــد ضواب‬ ‫مدیــران ایــن‬ ‫مدیرکل گمرک کیش به‬ ‫وضعیت‬ ‫موردتوجــه ویــژه‬ ‫اینترنت ثابت و‬ ‫ســریع در بهبــود‬ ‫رادیوئــی اسـ‬ ‫هنــر مدیر یــت‬ ‫و‬ ‫در این ســفر‪ ،‬با‬ ‫نامطلوب‬ ‫ســتار پیگیــری و ت‬ ‫دارو جزیره با‬ ‫ـادی خودگــردان‬ ‫جزیــره ازاینپس‬ ‫و گردشگران را به‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ـش اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ازاد کیــش‪ ،‬خوا‬ ‫واحدهای تولیدی در‬ ‫ــدود اقتصـ‬ ‫کیلومتر شبکه زیرساخت ارائه نارضایتی فراوان ساکنان‬ ‫عنوان مطالبهای‬ ‫منطقــه ازاد کیـ‬ ‫تابعــه‬ ‫جهرمی به سازمان‬ ‫نیازهــای نامح‬ ‫رفع مشــکالت‬ ‫ثابت و سیار به‬ ‫اصلی و طرح ‪100‬‬ ‫بهداشــتی معتبر‬ ‫اما شده که‬ ‫محمدجواد اذری‬ ‫ـع محــدود و‬ ‫خدمات اینترنتی‬ ‫شدیم‪ .‬وی سرزمین‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫میتوانند با پروانه‬ ‫انجامشده است‪،‬‬ ‫دستور صریح‬ ‫منابـ‬ ‫ســوداوری‪ ،‬تفکــر‬ ‫رادیوئی مقرر شد تا این‬ ‫ساکنان و گردشگران‬ ‫دنبالداشتهاست‪.‬‬ ‫واحدهای تولیدی‬ ‫درون جزیره کیش‬ ‫اقدام کنند‪.‬اهنگر با‬ ‫وضعیت با برنامههای‬ ‫ــرد اقتصــادی‬ ‫ـمی و فیبر نوری‬ ‫ضروری و عمومی‬ ‫مقررات و ارتباطات‬ ‫اپراتورهای ارتباطات‬ ‫محصوالت خود‬ ‫و رویک‬ ‫ســوداگران افــزود‪ :‬این‬ ‫ها‪ ،‬مکاتبات رسـ‬ ‫تنظیم‬ ‫نتیجه اقدامات ظرف‬ ‫بهرهبرداری نکردن‬ ‫نسبت به ترخیص‬ ‫تسهیل و تسریع‬ ‫ارائــه تمام گزارش‬ ‫جزیره متاسفانه‪،‬‬ ‫ایجاد شهر هوشمند‪ ،‬استقرار موضوعات پیگیری شده و‬ ‫فراهمشده‪ ،‬عدم‬ ‫تولید و بهمنظور‬ ‫افــزود‪ :‬در‬ ‫موجود و مشــکالت‬ ‫زیرســاختهای‬ ‫راهبردی سازمان در‬ ‫اشاره به رفع موانع‬ ‫محصوالت ارایشی و‬ ‫وکارهای اینترنتی‬ ‫ثابت و ســیار از‬ ‫بازدیدها شــرایط‬ ‫هفته اعالم شود‪.‬‬ ‫ســختافزاری و‬ ‫مجوزهای ترخیص‬ ‫تقویــت کســب‬ ‫اطالع داده شد‪ .‬امیر‬ ‫روند‬ ‫مدت دو‬ ‫ـزات‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫تجه‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫صدور‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـاء‬ ‫کافی اســتارتاپ‬ ‫اداره استاندارد و‬ ‫به وزیر ارتباطات‬ ‫روزرســانی و ارتقـ‬ ‫در روند‬ ‫ـه مجوز فعالیت‬ ‫ازاد کیش‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بهطور کامل‬ ‫گذشــته‪ ،‬در به‬ ‫همچنین نبود نظارت‬ ‫وی بــا بیــان اینکـ‬ ‫بهداشتی در منطقه‬ ‫ـت‪ :‬در دو ســال‬ ‫مغایــرت دارد‪.‬‬ ‫ــزاری اپراتورها و‬ ‫یک تعامل سازنده‬ ‫ســوداگران اظهار داشـ‬ ‫جزیره کیش‪،‬موجب‬ ‫جزیرهکیش‪ ،‬نرماف‬ ‫سازمان با ایجاد‬ ‫خدماتارتباطیدر‬ ‫نظارت غذا و دارو‬ ‫زیرساختهایارتباطی‬ ‫موانع اصلی ارســال‬ ‫کیش به بر کیفیت‬ ‫راستایتقویت‬ ‫موفق شــد یکــی از‬ ‫پشــتیبان جزیــره‬ ‫بــا گمرک کیش‬ ‫ـی و بهداشــتی به‬ ‫فیبر نوری دریایی‬ ‫واحدهای تولیدی ارایشـ‬ ‫طــرح‬ ‫محصوالت‬ ‫اصلیرامرتفع کند‪.‬‬ ‫سرزمین‬ ‫تحقق‬ ‫ورزش‬ ‫تاالب بین المللی گاوخونی که دیگر تبدیل به کانون ریزگرد سمی برای میلیون ها مردم استان های پیرامونی شده است‪ .‬زنگ خطر‬ ‫تحققپایداری‬ ‫امنیتباتعاملمیان‬ ‫پلیسو کیشوندان‬ ‫پایداری امنیت‬ ‫فالتمرکزی‬ ‫در یک قدمی‬ ‫پایانزندگی‬ ‫این روزها نه زاینده رود حال وروز خوشی دارد؛ نه مردم ساکن در استان اصفهان و نه‬ ‫پایان یافتن اب شرب و فرونشست گسترده زمین هم بخشی از تمدن ایران را تهدید می کند‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫نفس هایاخر دشت هایمرکزی کشور‬ ‫رنگ خطری بسیار جدی است‬ ‫خشکیزاینده رودبحرانملیاست‬ ‫مدیرعاملسازمانمنطقه‬ ‫زاد کیش تاکید کرد‪:‬‬ ‫رویاد دکی ش‬ ‫‪02‬‬ ‫درجستجویاب‬ ‫رویدا د کیش‬ ‫لیس و کیشوندان‬ ‫اقتصاد‬ ‫مردم اداره غلط کشور‬ ‫را نمی پذیرند‬ ‫‪08‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪10/000‬کیلومتر‬ ‫‪10/000‬کیلومتر مربع میزان فرونشست در شمال استان‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪%2‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪% 10‬‬ ‫مساحت درگیر فرونشست در استان اصفهان‬ ‫فراخوان اگهی ارزیابی کیفی (‪)00-41‬‬ ‫( تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امداد رسانی در‬ ‫شهرستان های جیرفت‪ ،‬بم و کهنوج و نواحی تابعه انها )‬ ‫مدت زمان اجرا(روز)‬ ‫‪730‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول‬ ‫‪1400/07/17‬‬ ‫کد فراخوان‬ ‫‪2000093164000076‬‬ ‫تعداد مرحله‬ ‫یک‬ ‫تاریخ چاپ نوبت دوم‬ ‫‪1400/07/18‬‬ ‫مبلغ تضمین(ریال)‬ ‫‪14/600/000/000‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان‬ ‫«اگهی مناقصه عمومی ‪ -‬یک مرحله ای »‬ ‫شماره مرجع‪1400 - 74:‬‬ ‫شناسهاگهی‪1201222:‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای فارس در نظر مناقصه عملیات ساختمانی افزایش ظرفیت پست ‪ 230/63‬کیلوولت الر به شماره‬ ‫شرکت برق‬ ‫« ‪»2000001046000064‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاری که دارای گواهی صالحیت پیمانکاری(حداقل رتبه‬ ‫منطقه ای فارس‬ ‫‪ 5‬در رشته ابنیه) و گواهی صالحیت ایمنی باشد واگذار نماید‪ .‬کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد مناقصه‪ ،‬ارائه پیشنهاد مناقصهگران و‬ ‫گشایش پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬لذا مناقصه گران صالحیت دار در زمینه موضوع مناقصه‬ ‫می توانند جهت اخذ اسناد به ترتیب اطالعات زمانی ذکر شده در ذیل به سامانه ستاد مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل‪ ،‬همراه با اسناد و مدارک‬ ‫خواسته شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه‪ ،‬مراحل ثبت نام در سامانه و‬ ‫دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت شرکت درمناقصه را محقق سازند‪ .‬به پیشنهاد های واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای‬ ‫فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬سایر اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل اعالم می گردد‪.‬‬ ‫‪-1‬تاریخ اولین انتشار اسناد مناقصه در سامانه ‪ :‬از ساعت ‪ 11‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪1400/07/18‬‬ ‫‪-2‬اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ‪ :‬تا ساعت ‪ 13‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/07/21‬‬ ‫‪-3‬اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه‪ :‬تا ساعت ‪13‬روز شنبه مورخ ‪1400/08/01‬‬ ‫‪ -4‬اخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد به صورت فیزیکی‪:‬ساعت ‪12‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/08/03‬‬ ‫‪-5‬تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد ها‪ :‬ساعت ‪ 13:30‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/08/03‬خواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ -6‬تاریخ بازدید از محل ‪ :‬ساعت ‪ 11:30‬روزدوشنبه مورخ ‪1400/07/26‬‬ ‫‪-7‬نوع کمیت و کیفیت خدمات مورد نظر‪:‬وفق اسناد مناقصه خواهد بود‬ ‫‪ -8‬نحوه برگزاری مناقصه‪:‬عمومی‪ -‬یک مرحله ای‬ ‫‪ -9‬مدت انجام کار‪ 6 :‬ماه هجری شمسی‬ ‫‪ -10‬مبلغ براورد‪ 22,225,908,739 :‬ریال‬ ‫‪ -11‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به صورت یک یا ترکیبی از تضامین بندهای الف‪ ،‬ب‪ ،‬پ‪ ،‬ج‪ ،‬چ‪ ،‬ح ‪,‬خ ماده ‪ 4‬ائین نامه تضمین معامالت دولتی‬ ‫به شماره‪/123402‬ت‪50659‬هـ مورخ‪ 94/9/22‬و اصالحیه شماره ‪/5211‬ت‪57592‬هـ مورخ ‪1400/1/22‬مصوب هیات وزیران به مبلغ یک میلیارد و یکصد و‬ ‫یازده میلیون و دویست و نود و پنج هزار و چهارصد و سی و هفت(‪ )1,111,295,437‬ریال می باشد‪ .‬به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر‬ ‫از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -12‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬پیشنهادها باید از هرحیث برای مدت ‪ 90‬روز بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر باشند و این مدت برای ‪ 90‬روز دیگر‬ ‫قابل تمدید می باشد‪.‬‬ ‫‪ -13‬نشانی این شرکت جهت ارسال پاکتهای «الف» و «ب» و «ج» ‪ :‬شیراز ‪ -‬خیابان زند ‪ -‬نبش خیابان فلسطین ‪ -‬شرکت برق منطقه ای فارس‪ -‬دبیرخانه مرکزی‬ ‫( تذکر مهم ؛ ارسال یک نسخه از پاکت های «الف»( اصل ضمانتنامه) و «ب» ( به صورت ‪ )CD‬و»ج» (اصل برگ پیشنهاد قیمت به صورت فیزیکی و جدول مقادیر و‬ ‫قیمت ها به صورت ‪ )CD‬به صورت فیزیکی و الک و مهر شده الزامی است)‬ ‫‪ -14‬محل برگزاری مناقصه‪ :‬شیراز‪ ،‬خیابان زند‪ ،‬نبش خیابان فلسطین‪ ،‬شرکت برق منطقه ای فارس‪ ،‬امور تدارکات و قراردادها‬ ‫‪ -15‬نام و نشانی مشاور‪ :‬شرکت مهندسی قدس نیرو به نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان استاد مطهری‪ ،‬بعد از چهارراه سهروردی‪ ،‬شماره ‪ ،82‬کد پستی ‪1566775353‬‬ ‫‪ -16‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪ .‬ضمن ًا چنانچه در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه ابهام یا سئوالی وجود داشته باشد می توانند‬ ‫با شماره فکس ‪ 071 -32359047‬دبیرخانه مرکزی شرکت برق منطقه ای فارس (امور تدارکات و قراردادها) مکاتبه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -17‬به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه‪ 1456‬می باشد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1203401 :‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای فارس‬ ‫چه چیزی در انتظار زنان‬ ‫افغانستان است؟‬ ‫ارین پورقدیری‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت گاز استان کرمان‬ ‫شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه ( تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امداد رسانی در‬ ‫( سهامی خاص)‬ ‫شهرستان های جیرفت‪ ،‬بم و کهنوج و نواحی تابعه انها) به شمار‪ 2000093164000076‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل‬ ‫برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه‬ ‫محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ‪ 1400/07/17‬می باشد‪.‬‬ ‫اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪1400/08/09:‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪1400/07/25 :‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪:‬‬ ‫شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار ‪ 22‬بهمن ‪ -‬حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه شعبانیه شماره تماس‪ 034-31326000 :‬شماره فکس‪034-33239661:‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫یادداشت روز ‪02‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) تامین نماید‪:‬‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران‬ ‫‪2000093498000365‬‬ ‫شماره مناقصه و تقاضا‬ ‫تقاضای ‪ R1-3411898188-AD‬مناقصه شماره ‪R1/99-004‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ /‬شرح مختصر اقالم درخواستی‬ ‫خرید پمپ دیزل اتش نشانی (اقالم ساخت داخل مورد تایید می باشند)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫‪ 4/000/000/000‬ریال‬ ‫نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار‬ ‫تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین شماره‬ ‫‪/123402‬ت‪ 50659‬ه مورخ ‪ 94/09/22‬هیات وزیران می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ براوردی مناقصه‬ ‫معادل ‪ 80/000/000/000‬ریال‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد‬ ‫‪ 5‬روز پس از درج نوبت دوم اگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری و ارسال مستندات ارزیابی کیفی (رزومه)‬ ‫در سامانه ستاد‬ ‫ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی‪ /‬مالی در سامانه ستاد‬ ‫پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران‪ ،‬مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از‬ ‫طریق سامانه ستاد ارسال می گردد‪.‬‬ ‫ادرس مناقصه گزار‬ ‫استان بوشهر‪ -‬شهرستان عسلویه‪ -‬شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‪ -‬پاالیشگاه اول‪-‬اداره خرید‬ ‫بدیهی است کلیه فرایند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به نشانی‪ WWW.SETADIRAN.IR :‬انجام می پذیرد‬ ‫وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت ‪ WWW.SPGC.IR‬مراجعه و یا با شماره تلفنهای‪ 07731314335-4329‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی فشرده دو مرحله ای‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های مناقصه گزار ‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫نفتی ایران‬ ‫ایران ‪ /‬منطقه زاهدان‬ ‫منطقه زاهدان‬ ‫الف ‪ :‬موضوع تجدید مناقصــه ‪:‬تهیه ‪ ،‬طبخ و توزیع‬ ‫غذای گرم روزانه کارکنان واحدهای عملیاتی منطقه زاهدان‬ ‫با شماره مجوز شماره ‪ 200091583000021‬سامانه ستاد ایران‬ ‫ب‪:‬میزان و حجم کار ‪ :‬تهیه و طبخ و توزیع ناهار و شام کارکنان واحد های عملیاتی‬ ‫انبار نفت شماره ‪ 2‬و سوختگیری هواپیمایی زاهدان به تعداد ‪ 95‬پرس روزانه‬ ‫ج ‪ :‬تاریخ‪ ،‬مهلت‪ ،‬نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫از کلیه شرکتهای واجد شــرایط دعوت بعمل می اید بعد از انتشار نوبت دوم این‬ ‫اگهی نســبت به دریافت اســناد ارزیابی کیفی از طریق درگاه ســامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت ( ستاد ) اقدام نمایند ‪ .‬الزم بذکر است کلیه مراحل این مناقصه از‬ ‫دریافت اسناد تا بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پاکات‬ ‫از طریق سامانه ستاد ایران به ادرس‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد ‪.‬‬ ‫اطالعات مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر و ارائه پاکتهای الف ‪ :‬زاهدان‪،‬‬ ‫خیابان دانشگاه‪ ،‬سه راه دانش‪ ،‬جنب پل شهدای وحدت شرکت پخش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه زاهدان (دبیرخانه کمیسیون مناقصات)‬ ‫تلفن های تماس ‪ 054- 33428301-3 :‬داخلی ‪121‬‬ ‫حضور مناقصه گران در جلسه بازگشــایی پاکات با ارائه معرفی نامه دارای مهر و‬ ‫امضاء مجاز تعهد اور بالمانع است‬ ‫نوع و مبلغ تضمین ارجاع در فرایند کار ‪:‬تضامین قابل قبول یکی از تضامین‬ ‫شناسه اگهی‪1203335 :‬‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫اگهی‪1202418:‬‬ ‫مشناسه‬ ‫نوبت اول‬ ‫معتبــر در ائیــن نامه تضمیــن معامالت دولتــی مصــوب ‪1394/09/22‬و به‬ ‫مبلغ‪ 798/600/000‬ریال می باشــد‪(.‬در صورت واریز سپرده نقدی ‪ ,‬حساب‬ ‫شــماره ‪ 9200055319‬با شناســه پرداخت ‪ 14715536‬نزد بانک ملت می‬ ‫باشد‪).‬‬ ‫براورد مناقصه به مبلغ ‪15/972/041/250‬ریال می باشد‬ ‫د‪ :‬شرایط متقاضیان‬ ‫‪ .1‬شــرکت در مناقصه از سوی رستورانها ‪ ،‬هتلهای معتبر و اشپز خانه های مرکزی‬ ‫در سطح استان سیستان و بلوچستان با ادرس ثابت و کد اقتصادی بالمانع است ‪.‬‬ ‫‪ .2‬احراز امتیاز قابل قبول بر اســاس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی ‪ ,‬ایمنی و‬ ‫زیست محیطی‬ ‫‪ .3‬تعهد کتبی مبنی بر رعایت الزامات ‪ HSE‬موجود در اســناد قرار داد توســط‬ ‫برنده مناقصه پس از عقد قرار داد الزامی میباشد ضمنا قبل از ارزیابی کیفی شرکت‬ ‫کنندگان ‪ ،‬نمایندگان این شــرکت از مکان مناقصه گران بازدید بعمل اورده و در‬ ‫صورت تائید ان توســط همکاران ایمنی ‪ ،‬بهداشــت و محیط زیست ارزیابی کیفی‬ ‫مطابق جداول مربوطه بعمل خواهد امد‬ ‫‪ .4‬ارائه تصویر پروانه کسب و تائیدیه صالحیت یا رتبه از صنف مربوطه‬ ‫‪ .5‬کلیه مستندات ارائه شده در مناقصه بایستی برابر اصل باشند ‪.‬‬ ‫‪ .6‬احراز امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی‬ ‫‪ .7‬گواهی تاییدیه صالحیت و ایمنی از اداره کل کار و امور اجتماعی استان‬ ‫‪ .8‬با توجه به تجدید مناقصه با هر تعداد پیشنهاد نرخ بازگشایی خواهد شد ‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان‬ ‫‪552‬‬ ‫م الف‪ :‬م الف‪:‬‬ ‫‪862030‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫یادداشت‬ ‫چه چیزی در انتظار زنان‬ ‫افغانستان است؟‬ ‫ارین پورقدیری‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫یکــی از مســائلی که اینک جهانیــان بخصوص‬ ‫طرفــداران حقــوق بشــر را بــه خــود مشــغول‬ ‫کــرده اســت سرنوشــت زنــان افغانســتان اســت‪.‬‬ ‫طالبــان پیوســته در طــول حیــات خــود دیدگاهــی‬ ‫مردســاالرانه و در تضــاد بــا حقــوق بشــر نســبت‬ ‫بــه زنــان داشــته اســت‪ .‬در دوره امــارت اســامی‬ ‫ایــن گــروه بیــن ســال های ‪ 1996‬تــا ‪ 2001‬زنــان بــا‬ ‫سخت ترین تبعیض ها و قوانین روبرو بودند‪ .‬حق‬ ‫رای‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬تحصیل و دسترســی به بیمارستان و‬ ‫امکانــات درمانــی از ان ها دریغ و پوششــی بســیار‬ ‫سخت گیرانه به ان ها تحمیل شده بود‪ .‬ان ها بدون‬ ‫همراهی یک مرد محرم حق تردد در خیابان ها را‬ ‫نداشتند و بسیاری از دختران به دلیل تشویق های‬ ‫طالبــان توســط خانواده هایشــان در ســنین کــم‬ ‫وادار به ازدواج شــدند‪ .‬طبق گزارش ســازمان عفو‬ ‫جهــا در دوره حکومت‬ ‫بین الملــل ‪ 80‬درصــد ازدوا ‬ ‫طالبــان اجبــاری بــوده اســت‪ .‬در ایــن دوره هــر‬ ‫ســرپیچی کوچکــی بهانه ای بود برای ســخت ترین‬ ‫نهــا در ســال ‪ 1996‬در‬ ‫مجــازات‪ .‬به عنوان مثــال ا ‬ ‫کابل انگشــت شســت یک زن را به جرم زدن الک‬ ‫قطــع کردنــد‪ .‬رهبــران طالبان در جریــان مذاکرات‬ ‫صلح بارها و بارها تاکید کردند که دیدگاه هایشان‬ ‫در باب زنان با گذشــته بســیار متفاوت اســت و بار‬ ‫دیگر زنان تبعیض های دوره امارت ان ها را تجربه‬ ‫نخواهند کرد اما علی رغم همه این وعده ها امروز‬ ‫نشــانه هایی وجــود دارد کــه ایــن گــروه قصد دارد‬ ‫بازهــم زنــان افغانســتان را در معرض ســخت ترین‬ ‫قوانین و واپس مانده ترین تبعیض ها قرار دهد‪.‬‬ ‫به عنــوان نمونــه درحالی کــه روزهای زیادی‬ ‫اســت از بازگشــایی مــدارس گذشــته و دانــش‬ ‫امــوزان پســر بــر ســر کالس درس رفته انــد هنــوز‬ ‫هیــچ تکلیفــی بــرای مــدارس دخترانــه مشــخص‬ ‫نشــده اســت‪ .‬در اقــدام دیگــر یکــی از مقامات‬ ‫ایــن گروه در شــهر هــرات رانندگی را برای زنان‬ ‫تــا اطالع ثانــوی ممنوع اعالم کرد‪ .‬مولوی شــیر‬ ‫احمــد عمــار ‪ ،‬معــاون والی طالبــان در هرات از‬ ‫بانــوان هراتــی خواســته اســت کــه «بایــد منتظر‬ ‫نظــر رهبری طالبان در مورد حقوق زنان باشــند‬ ‫و از رانندگــی در ســطح شــهر هــرات پرهیــز‬ ‫کننــد»‪ ،‬همچنین شــهردار جدید طالبان در کابل‬ ‫به کارمندان زن این اداره اعالم کرده اســت که‬ ‫در خانــه بماننــد مگــر اینکه شــغل ان هــا نتواند‬ ‫توســط یــک مــرد جایگز یــن شــود‪ .‬حمــدا‪...‬‬ ‫نعمــان در ایــن رابطــه گفــت کــه طالبــان الزم‬ ‫دیــده که بــرای مدتی زنان را از کار بازدارد‪.‬‬ ‫البتــه همــه ایــن مســائل را می شــد زمانــی کــه‬ ‫طالبــان کابینــه خــود را بدون حضــور حتی یک زن‬ ‫تعییــن کرد و وزارت امــور زنان را حذف و به جای‬ ‫ان وزارت امربه معــروف و نهــی از منکــر قرار داد‪،‬‬ ‫پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫جالــب اینجاســت کــه طالبــان باوجــود همــه‬ ‫محدودیت هایــی کــه در همین اغاز کار برای زنان‬ ‫ی به‬ ‫قائــل شــده اســت کمــاکان صحبــت از پایبند ‬ ‫حقــوق زنان می کنــد‪ .‬ذبیح اهلل مجاهد‪ ،‬ســخنگو و‬ ‫معاون وزیر اطالع رســانی دولت طالبان در ارتباط‬ ‫بــا نقــش زنــان در اینــده سیاســی افغانســتان گفته‬ ‫اســت‪« :‬این دولت موقت اســت و زنان مطابق با‬ ‫احکام شــریعت وظایفی خواهند داشت‪ .‬این اول‬ ‫راه است‪ ،‬ما زمینه فعالیت و حضور زنان را فراهم‬ ‫نهــا می تواننــد وارد دولت شــوند‪ .‬این‬ ‫می کنیــم‪ .‬ا ‬ ‫در مرحلــه دوم خواهــد بــود»‪ .‬وی در حالــی ایــن‬ ‫جمالت را به زبان اورده است که مردم افغانستان‬ ‫و جهــان به خوبــی می داننــد منظــور طالبــان از‬ ‫«مطابقــت بــا شــریعت» دقیقـ ًـا چیســت‪ .‬بــدون‬ ‫شــک مراد ان ها هماهنگی با تفســیر سختگیرانه و‬ ‫بنیادگرای خودشــان از دین اســت‪ .‬ان ها پیوسته از‬ ‫حقــوق زنــان صحبــت ولی ایــن حقوق را بــا انواع‬ ‫«امــا» و «ا گــر» محــدود می کننــد‪ .‬به عنــوان نمونه‬ ‫احمــد ا‪ ...‬واثــق‪ ،‬عضــو کمیته فرهنگــی طالبان در‬ ‫مورد ورزش زنان گفته اســت‪ ،‬اسالم به زنان اجازه‬ ‫می دهد طبق نیازهایشــان از خانه خارج شوند اما‬ ‫ورزش نیاز ضروری نیست‪.‬‬ ‫انچه در افغانســتان و بســیاری از کشورهای‬ ‫جهــان ســوم کار را بــرای زنــان ســخت تر می کند‬ ‫ایــن اســت کــه هنوز در این دســته از جوامع در‬ ‫بین قشــر بزرگی از جامعه فرهنگ مردســاالرانه‬ ‫رواج دارد‪ .‬چنیــن فرهنگــی باعــث می شــود‬ ‫بســیاری از مــردان در بــاب ســختگیری های‬ ‫اعمال شــده علیــه زنــان چنــدان دغدغ ـه ای‬ ‫نداشــته و در برابر ان بی تفاوت باشــند‪ .‬همین‬ ‫باعــث می شــود زنــان افغانســتان به تنهایــی در‬ ‫برابــر سیاس ـت های تبعیض امیــز حاکمــان قــرار‬ ‫بگیرنــد و صدای عدالت خواهــی ان ها به جایی‬ ‫نمی رســد‪ .‬بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫فرهنگــی بخــش بزرگــی از جامعه افغانســتان و‬ ‫همچنیــن سیاس ـت ها اعمالی از جانــب حاکمان‬ ‫جدیــد افغانســتان این طــور بــه نظــر می رســد‬ ‫کــه ا گــر خوش بیــن باشــیم و نگوییــم کــه زنــان‬ ‫بــه لحــاظ حقــوق و ازادی هــای شــهروندی و‬ ‫مدنــی بــه ســال های ‪ 1996‬تــا ‪ 2001‬بــر خواهند‬ ‫گشــت ولــی بــا اطمینــان می تــوان عنــوان کــرد‬ ‫کــه ب ـه زودی شــاهد نابــودی بخــش بزرگــی از‬ ‫دســتاوردهای حقوقــی زنــان در طــی ســال های‬ ‫‪ 2001‬تــا ‪ 2021‬خواهیــم بــود‪ .‬حقوقــی کــه بــه‬ ‫بهــای ریخته شــدن خون های ز یــاد و هزینه های‬ ‫گزاف به دس ـت امده بود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه ‪ 18‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1181‬‬ ‫طرحی که در نوبت بررسی است‬ ‫چکش کاری قانون نظارت بر نمایندگان‬ ‫اصالح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان یکی‬ ‫از مطالبــات اصلــی از مجلــس یازدهم بــود که در‬ ‫حال حاضر این طرح در نوبت بررسی در مجلس‬ ‫است‪.‬‬ ‫چنــد ســالی اســت کــه قانــون نظــارت بــر‬ ‫رفتــار نماینــدگان مجلس باهدف اعمــال نظارت‬ ‫قانونــی بــر وکالی ملت در طــول دوره نمایندگی‬ ‫بشــده اســت امــا تجربــه اجــرای ان در‬ ‫تصوی ‬ ‫ادوار گذشــته مجلس حکایــت از وجود نقایصی‬ ‫جــدی دارد‪ .‬عــاوه بر این‪ ،‬هیئت نظارت بر رفتار‬ ‫نمایندگان سال هاســت که در مجلس وجود دارد‬ ‫امــا در برخــی از دور ههــا ضعیــف و ناکارامد بود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬به نظر می رسد انچه تاکنون منجر‬ ‫به عدم اقدام به موقع و بازدارنده از سوی هیئت‬ ‫نظارت شده‪ ،‬تعارض منافع نمایندگان است که در‬ ‫مجلس دهم شاهد این مسئله بودیم‪ ،‬به گونه ای‬ ‫کــه بــا رفتارهــای نادرســت برخــی از نماینــدگان‬ ‫یشــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬گاهــی‬ ‫برخــورد جــدی نم ‬ ‫اوقات دیده شده است که اعضای هیئت نظارت‬ ‫بر رفتار نمایندگان در تصمیم گیری درباره نماینده‬ ‫متخلف‪ ،‬مصالح شخصی یا جناحی را در اولویت‬ ‫قــرار می دهند و درنتیجــه‪ ،‬اجرای کامل و صحیح‬ ‫قانون به حاشیه می رود‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬جبار کوچکی نژاد نماینده مردم‬ ‫رشت در مجلس با تاکید بر ضرورت تقویت هیئت‬ ‫نظارتبر رفتار نمایندگان‪،‬می گوید‪«:‬قانونفعلی‬ ‫نظــارت بر رفتــار نمایندگان کارامد نیســت و این‬ ‫رویه باید اصالح شــود‪ .‬عملکرد هیئت نظارت بر‬ ‫رفتــار نمایندگان در مجلس دهم بســیار ضعیف‬ ‫بود‪ ،‬به طور دقیق رفتار نمایندگان رصد نمی شد و‬ ‫جلساتاینهیئتهمدر بسیاریاز مواقعتشکیل‬ ‫نشد‪ ».‬ازاین رو‪ ،‬یکی از مطالبات اصلی از مجلس‬ ‫یازدهم ان بود که این قانون را چکش کاری کند‪ .‬بر‬ ‫همین مبنا‪ ،‬کمیسیون ائین نامه داخلی مجلس از‬ ‫اذرماه سال گذشته بررسی اصالح قانون نظارت بر‬ ‫رفتار نمایندگان را در دستور کار خود قرار داد و در‬ ‫حال حاضر این طرح در نوبت بررســی در صحن‬ ‫علنی مجلس است‪.‬‬ ‫خود نظارتی نمایندگان‬ ‫حجت االسالمحسنشجاعیرئیس کمیسیون‬ ‫اصل ‪ ۹۰‬مجلس در تشریح جزئیات اصالح قانون‬ ‫نظارت بر رفتار نمایندگان می گوید‪« :‬رهبر انقالب‬ ‫در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم بر تقویت‬ ‫این هیئت تاکید ویژه داشتند و ان را دومین مرکز‬ ‫قوی مجلس ذکر کردند که باید مظهر خود نظارتی‬ ‫باشــد‪ .‬این هیئــت برای عمل به نقــش نظارتی و‬ ‫صیانتــی خــود نیاز بــه ارتقــا دارد و بنابرایــن برای‬ ‫تحقق این امر مهم باید ابزارهای الزم در اختیارش‬ ‫قرار گیرد‪ ».‬وی با تاکید بر اینکه هیئت نظارت بر‬ ‫رفتار نمایندگان می تواند نقش موثری در صیانت‬ ‫از مجلس و نمایندگان داشته باشد‪ ،‬تاکید می کند‪:‬‬ ‫«قانــون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان نقایص‬ ‫زیــادی دارد و ضمانــت اجرایــی کــه در قانــون‬ ‫دید هشــده‪ ،‬بســیار ضعیــف اســت‪ ».‬طبــق گفتــه‬ ‫رئیس کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫در ایــن قانــون رفتارهایــی که تخلف به حســاب‬ ‫ایــد و خــارج از حیطــه رفتــاری نمایندگان باشــد‪،‬‬ ‫به خوبی احصا نشــده و روشن نیســت و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬ساختار فعلی هیئت نظارت به اندازه کافی‬ ‫قوی و تاثیرگذار نیست که این قدرت را به هیئت‬ ‫نظارت دهد تا وظیفه صیانتی خود را نســبت به‬ ‫نمایندگانانجامدهد‪.‬درنهایتاعضای کمیسیون‬ ‫ائین نامه داخلی مجلس پس از برگزاری جلسات‬ ‫متعدد کارشناسی‪ ،‬طرح ‪ ۱۶‬ماده ای اصالح قانون‬ ‫نظارت بر رفتار نمایندگان را تصویب کردند که در‬ ‫اینجا اشاره ای به مفاد مهم این طرح که در حال‬ ‫حاضر روی میز نمایندگان جهت بررسی در صحن‬ ‫مجلساست‪،‬می کنیم‪.‬‬ ‫رعایت شان نمایندگی‬ ‫بــر اســاس مــاده یــک اصالحیــه ایــن قانــون‪،‬‬ ‫نمایندگان در طول دوره نمایندگی خود در داخل‬ ‫و خارج از مجلس در مقام ایفای وظایف‪ ،‬ملزم به‬ ‫رعایت شئون نمایندگی هستند و شان نمایندگی‬ ‫بــه معنــای ایــن اســت کــه رفتار‪ ،‬گفتــار و نوشــتار‬ ‫نماینــدگان در مجلــس و مجامع عمومــی اعم از‬ ‫حضــوری و مجازی نباید مغایر بااخالق حســنه‪،‬‬ ‫موازین شرع و انقالب اسالمی و اقتضای جایگاه‬ ‫ا نهــا باشــد‪ .‬نماینــدگان جهــت تقویــت هیئــت‬ ‫نظارت بر رفتار نمایندگان‪ ،‬تغییراتی را در ترکیب‬ ‫ایــن هیئــت ایجــاد کردنــد‪ .‬اعضــای فعلی هیئت‬ ‫نظارت بر رفتار نمایندگان یکی از نواب رئیس به‬ ‫انتخاب هیئت رئیسه‪ ،‬یک نفر از اعضای کمیسیون‬ ‫اصــل ‪ ،۹۰‬یک نفر از اعضای کمیســیون قضائی و‬ ‫حقوقی و چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب‬ ‫مجلــس هســتند که بــا اصالحــات انجا مشــده در‬ ‫طرح مذکور و در صورت تصویب در جلسه علنی‬ ‫مجلس‪ ،‬روسای کمیسیون های اصل ‪ ۹۰‬و حقوقی‬ ‫مجلس هم عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان‬ ‫خواهندشد‪.‬‬ ‫هدیه گرفتن ممنوع‬ ‫مطابق با یکی دیگــر از اصالحاتی که در این‬ ‫طرح امده اســت‪ ،‬نمایندگان نباید هیچ هدیه ای‬ ‫از سوی دستگاه ها دریافت کنند‪ .‬سمیه محمودی‪،‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون تدویــن ائین نامــه داخلــی‬ ‫مجلس شورای اسالمی با اشاره به تعریف هدیه‬ ‫در ایــن قانــون‪ ،‬می گویــد‪« :‬هرگونــه مــال‪ ،‬امتیاز‪،‬‬ ‫تخفیــف در کاال و خدمــات و اعطای تســهیالت‬ ‫مــازاد یــا خــارج از ضوابــط قانونــی در این قانون‬ ‫یشــود و مقــرر‬ ‫تحــت عنــوان هدیــه محســوب م ‬ ‫شــد هر نماینــده ای که اقــدام بــه دریافت هدیه‬ ‫از دســتگاهی کــرد باید این موضوع را در ســامانه‬ ‫رســمی مجلــس به ثبت برســاند کــه در غیــر این‬ ‫صــورت تخلف کرده و مشــمول مجــازات ماده ‪۶‬‬ ‫هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان می شود‪».‬‬ ‫حجت االســام موســی غضنفرابــادی‪ ،‬عضــو‬ ‫کمیســیون ائین نامه داخلی مجلس با بیان اینکه‬ ‫طــرح اصالح قانــون نظــارت بر رفتــار نمایندگان‬ ‫کمک می کند نمایندگان در برابر توطئه ها مصون‬ ‫بماننــد‪ ،‬گفــت‪« :‬تاکیــد همــه بــر ایــن اســت کــه‬ ‫مســئوالن و نمایندگان مجلس ســامت اخالقی‬ ‫داشــته باشــند که بــه همین دلیل در طــرح مذکور‬ ‫هدیه دادن به نمایندگان را ممنوع کردیم‪ .‬ممکن‬ ‫است هدیه دادن به ظاهر مسئله ای نداشته باشد‪،‬‬ ‫اما قطعا در پشــت پرده ان مســائل زیادی وجود‬ ‫دارد و باید از ان اجتناب کرد‪».‬‬ ‫گام مجلس برای مدیریت تعارض منافع‬ ‫کمیسیون ائین نامه داخلی مجلس در اصالح‬ ‫طرح مذکور‪ ،‬انجام یکسری از فعالیت ها از سوی‬ ‫نماینــدگان را ممنوع کرد کــه می توان ان را گامی‬ ‫اساســی بــرای مدیریــت تعــارض منافــع قلمداد‬ ‫کرد‪ .‬مطابق با این مصوبه‪ ،‬اشتغال به کار با هر‬ ‫عنوان ازجمله عضویت در هیئت مدیره یا هیئت‬ ‫عامــل موظــف و غیرموظــف‪ ،‬بــازرس اصلــی و‬ ‫علی البدل و مشاور در کلیه دستگاه های اجرایی‬ ‫موضوع ماده ‪ ۲۹‬قانون برنامه ششــم توســعه و‬ ‫مستثنیات ان‪ ،‬کلیه بانک ها و موسسات مالی و‬ ‫اعتباری‪ ،‬شــرکت های ســهامی عام اتحادیه های‬ ‫صنفــی و نظا مهــای حرف ـه ای‪ ،‬فعالیــت در امــر‬ ‫صادرات‪ ،‬واردات و داشتن نمایندگی شرکت های‬ ‫خارجــی‪ ،‬اشــتغال بــه امــر وکالــت و کارشناســی‬ ‫رسمی دادگستری در طول دوره نمایندگی ممنوع‬ ‫اســت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬انجام فعالیت هایی چون‬ ‫عضویت در نظام های صنفی و حرفه ای‪ ،‬اشتغال‬ ‫بــه تدریــس‪ ،‬پژوهــش و طبابــت‪ ،‬عضویــت در‬ ‫هیئت امنا‪ ،‬هیئت مدیره و هیئت عامل موسسات‬ ‫غیرانتفاعــی‪ ،‬عام المنفعــه و خیریــه‪ ،‬همچنیــن‬ ‫ســردبیری‪ ،‬مدیرمســئولی و عضویــت در هیئــت‬ ‫یهــا‪ ،‬نشــریات‪ ،‬روزنام ههــا و‬ ‫تحریریــه خبرگزار ‬ ‫مجالت چاپی و الکترونیکی غیردولتی از ســوی‬ ‫نماینــدگان مشــروط بــه ثبــت ان در ســامانه ای‬ ‫است که به همین منظور توسط مجلس شورای‬ ‫یشــود‪ .‬کمیســیون ائین نامــه‬ ‫اســامی ایجــاد م ‬ ‫داخلــی مجلــس در یکی از مصوبــات مهم خود‬ ‫تاکیــد کرد کــه اخذ و اســتمرار تابعیت‪ ،‬تابعیت‬ ‫مضاعــف و مجوز اقامت کشــورهای خارجی در‬ ‫طول دوره نمایندگی ممنوع است‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫نمایندگان باید سفرهای خارجی خود را به غیراز‬ ‫ماموریت های رسمی‪ ،‬به اطالع هیئت نظارت بر‬ ‫رفتار نمایندگان برسانند‪.‬‬ ‫نظارت بر اموال نمایندگان‬ ‫بر اســاس یکی دیگر از مصوبات کمیســیون‪،‬‬ ‫در ابتــدای هــر دوره مجلــس‪ ،‬هیئــت نظــارت بر‬ ‫رفتار نمایندگان مکلف است برای اجرای قانون‬ ‫رسیدگی به دارایی مقامات‪ ،‬مسئوالن و کارگزاران‬ ‫جمهــوری اســامی ایران‪ ،‬ضمن اطالع رســانی به‬ ‫نمایندگان‪ ،‬سازوکار اجرایی شدن قانون را فراهم‬ ‫و بر فرایند اجرا نظارت کند‪.‬‬ ‫همچنین ازانجایی که هیئت نظارت بر رفتار‬ ‫نمایندگان در ادوار گذشته نتوانسته بود عملکرد‬ ‫قابل توجهــی از خــود ب هجــا بگــذارد و گــزارش‬ ‫شفافی از عملکرد این هیئت هم وجود نداشت‪،‬‬ ‫کمیسیون ائین نامه داخلی مجلس در مصوبه ای‬ ‫مقرر کرده است که رئیس هیئت نظارت مکلف‬ ‫است فروردین ماه هرسال گزارش عملکرد هیئت‬ ‫در ســال گذشــته را در جلســه غیرعلنــی مجلــس‬ ‫قرائــت کنــد‪ .‬مــوارد مذکــور ازجملــه مهم تریــن‬ ‫شهــای طرح اصــاح قانون نظــارت بر رفتار‬ ‫بخ ‬ ‫نماینــدگان اســت کــه باهــدف کارامدتــر کــردن‬ ‫هیئــت نظــارت در کمیســیون ائین نامــه داخلــی‬ ‫مجلس تصویب شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫وزیر امور خارجه‪ :‬ایران با قدرت در کنار سوریه می ماند‬ ‫وزیر امور خارجه گفت‪ :‬ســوریه در مســیر توســعه و پیشــرفت‬ ‫قرار دارد و جمهوری اســامی ایران در این مســیر همچون دوران‬ ‫جنگ تروریســتی علیه ســوریه‪ ،‬با قدرت در کنار دمشــق می ماند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا حســین امیرعبداللهیان در ورود به ســوریه در جمع‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬در ادامه ســفر به مســکو و به بیروت امروز برای‬ ‫تکمیــل مشــورت ها و دیــدار بــا جنــاب اقــای رئیس بشــار اســد در‬ ‫اولینواکنشروحانیپس‬ ‫از پایانریاستجمهوری‬ ‫دمشــق هســتم‪ .‬وزیر امور خارجه یاداور شد‪ :‬همواره در خصوص‬ ‫تحوالت منطقه ای و روابط دوجانبه دیدار‪ ،‬گفت وگو و رایزنی با‬ ‫دوســتان و با شــریک راهبردی جمهوری اسالمی ایران یعنی کشور‬ ‫ســوریه و مقامــات ســوریه موردتوجــه جــدی مــا بوده اســت‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در هفته های اخیر توافقــات مهمی در خصوص‬ ‫توســعه همه جانبــه روابــط بین دو کشــور و فعالیت های فشــرده‬ ‫یشــده برای توســعه همکاری های اقتصادی و تجاری‬ ‫و برنامه ریز ‬ ‫و گردشــگری صــورت گرفتــه اســت‪ .‬امیرعبداللهیان با بیــان این که‬ ‫توافقات دوجانبه ما ب هســرعت اجرایی خواهد شــد و دو ملت از‬ ‫ان ســود خواهند برد‪ ،‬گفت‪ :‬ســوریه در مســیر توسعه و پیشرفت‬ ‫قرار دارد و در این مســیر جمهوری اســامی ایران همچون دوران‬ ‫جنگ تروریستی علیه سوریه‪ ،‬با قدرت در کنار دمشق خواهد ماند‪.‬‬ ‫حســن روحانی‪ ،‬رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم در توئیتی در واکنش به حمله تروریســتی دو‬ ‫روز گذشــته در قندوز نوشــت‪ :‬در برابر کشــتار بی رحمانه قندوز نمی توان ســکوت کرد‪ .‬تروریست هایی که‬ ‫خود را در پس شعارهای افراطی دینی پنهان کرده اند‪ ،‬نه فقط به جان انسان ها که نسبت به چهره رحمانی‬ ‫اسالم جنایت می کنند‪ .‬در شرایط فعلی که گروه طالبان‪ ،‬حکومت را تصرف کرده است مسئولیت جان مردم‬ ‫افغانستان به عهده ان هاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسیدر جلسهستادملیمقابلهبا کرونا‪:‬‬ ‫حضور منظم و کامل کارکنان ادارات در محل کار ضروری است‬ ‫رئیس جمهــور با بیان اینکه بایــد به تدریج به‬ ‫ســمت بازگشــایی حضوری مدارس حرکت کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با گســترش و تکمیل واکسیناســیون شــاهد‬ ‫امــوزش حضــوری در مــدارس خواهیــم بــود‪ .‬بــه‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬سید‬ ‫ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬رســانه های جمعی به ویژه صداوسیما‬ ‫به اطالع رســانی دقیــق و اقناعی دربــاره ضرورت‬ ‫واکسیناســیون ادامه دهنــد و همچنان توصیه به‬ ‫رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی بــا جدیــت در‬ ‫دستور کار باشــد‪ .‬رئیس جمهور از بزرگان صاحب‬ ‫نفــوذ و صاحــب تریبــون در جوامــع محلــی و‬ ‫اســتان های مختلــف کشــور خواســت مــردم را به‬ ‫واکسیناسیون تشویق و ترغیب کنند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به ضرورت فعال شدن کمیسیون نظارت بر اجرای‬ ‫مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا گفت‪ :‬مصوبات‬ ‫ســتاد بایــد ب هصــورت دقیــق و کامل اجرا شــود و‬ ‫ایــن نظارت شــرط موفقیت اســت‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫همچنین با تبریک فرارسیدن ماه ربیع االول‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این ماه شاهد افزایش جشن ها و مراسم شادی‬ ‫از ســوی مردم هســتیم و الزم است از اجتماعات‬ ‫غیرضــروری پرهیز و یا در صورت ضرورت برگزاری‬ ‫مراســم‪ ،‬شــیوه نامه های بهداشــتی ب هطــور کامــل‬ ‫رعایت شود‪ .‬رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت‬ ‫توجه علمی و پژوهشی به افکار و سخنان جدید‬ ‫و ایده ها و نظرات نو و بسته نشدن باب پژوهش‬ ‫در حوزه درمان کرونا گفت‪ :‬طب ســنتی در زمینه‬ ‫یهــا‪ ،‬اید ههــا و نظراتــی دارد کــه‬ ‫مبــارزه بــا بیمار ‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی می تواند‬ ‫ان ها را بررسی و راستی ازمایی کند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫با بیان اینکه باید به تدریج به ســمت بازگشــایی‬ ‫حضــوری مدارس حرکت کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬با گســترش‬ ‫و تکمیل واکسیناسیون شاهد اموزش حضوری در‬ ‫مدارس خواهیم بود‪ .‬رئیسی همچنین با تاکید بر‬ ‫ضرورت حضور منظم و کامل کارمندان در ادارات‬ ‫برای پاسخگویی و انجام امور مردم‪ ،‬گفت‪ :‬طبق‬ ‫جــدول رنگ بنــدی شــهرها و بــا توجــه بــه بهبود‬ ‫شرایط با گسترش واکسیناسیون‪ ،‬حضور کارکنان در‬ ‫ادارات به صورت کامل و در ســاعت مقرر ضروری‬ ‫و الزم است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مردمادارهغلط کشور رانمی پذیرند‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای‬ ‫زمیــن و جبهــه مقاومــت در‬ ‫اســامی ضمن تاکید بر اینکه‬ ‫تحــت امنیتــی قــرار دارد که از‬ ‫صدا و ســیما اگــر فرزند زمانه‬ ‫دوران دفاع مقدس الگو گرفته‬ ‫خویــش باشــد مــی توانــد در‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهار نظام بروکراســی ســرکش‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای‬ ‫محمدباقرقالیباف‬ ‫و حل مشــکالت کشــور نقش‬ ‫اســامی اضافــه کــرد‪ :‬امــروز‬ ‫موثــری ایفــا کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫بقای جمهوری اســامی ایران‬ ‫اداره کشــور و حــل مشــکالت مــردم هــر راه و عزت ان به گونه ای اســت که تمام قدرت و‬ ‫دیگــری جــز الگوی دفــاع مقــدس برویم‪ ،‬بی هژمونی امریکا در منطقه را به زمین زده و به‬ ‫راهه رفتن است‪.‬‬ ‫شکســت کشانده اســت و انها امروز به دنبال‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬محمدباقر قالیبــاف در بازتعریــف خــود و خروجشــان از خاورمیانــه‬ ‫مراســم تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان هستند‪.‬‬ ‫صدا و سیمای جمهوری اسالمی ضمن تقدیر و‬ ‫قالیباف تاکید کرد‪ :‬باید بپذیریم انچنان که‬ ‫تشکر از علی عسگری رئیس سابق این سازمان در بقای جمهوری اسالمی ایران تالش کرده ایم‬ ‫گفت‪ :‬از دوســت صمیمی و عزیز خودم علی در اداره ان تــاش نکرده ایــم‪ ،‬بــه تــاش خود‬ ‫عســگری که بیش از ســه دهه ســابقه رفاقت در بقــای جمهــوری اســامی از نمــره ‪۱۰۰ ،۱۰۰‬‬ ‫داریم‪ ،‬به جهت خدمت در این سازمان تشکر می دهیــم زیرا در این بخش رابطه بین امام و‬ ‫می کنــم و امیــدوارم این موضــوع باعث عزت امت برقرار بود و ســنت های الهی‪ ،‬خداباوری‬ ‫دنیوی و اجر اخروی برای وی باشد‪.‬‬ ‫و ایمان به اینکه ما می توانیم‪ ،‬وجود داشت و‬ ‫خیر‬ ‫و‬ ‫موفقیت‬ ‫وی همچنیــن ضمن ارزوی‬ ‫لذا مردم ما ان عرصه های مهم را برای انقالب‬ ‫مقــدم برای جبلــی رئیس جدید ســازمان صدا و کشور رقم زدند‪.‬‬ ‫و ســیما اظهار کــرد‪ :‬برای برادر عزیــز‪ ،‬رزمنده‪،‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬امــروز بپذیریــم کــه ما در‬ ‫همســنگر و همــرزم خــودم در دوران دفــاع اداره کشــور بــرای حل مشــکالت مســیر دفاع‬ ‫مقــدس کــه توانســته از دبیــری و ســردبیری و مقــدس را تغییــر داده و مســیر دیگــری را در‬ ‫ســطوح مختلــف در ایــن ســازمان خدمــت پیــش گرفتیم بنابراین با چالش های متعددی‬ ‫کنــد و امــروز توفیــق خدمت در راس ســازمان در اداره کشور روبرو شده ایم‪.‬‬ ‫صداوسیما را پیدا کرده و رهبر معظم انقالب‬ ‫رئیس قوه مقننه با اشــاره بــه فرموده امام‬ ‫اســامی هم به ایشــان اعتمــاد کرده انــد و در راحــل مبنــی بر اینکــه دو دانشــگاه در کشــور‬ ‫شــرایطی حســاس‪ ،‬ایــن مســئولیت خطیــر را وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬امــام خمینــی (ره) دفــاع‬ ‫بــر عهــده این بــرادر متدیــن و کارشــناس قرار مقــدس و جنــگ را دانشــگاه اول و صــدا و‬ ‫داده اند‪ ،‬ارزوی موفقیت دارم‪.‬‬ ‫ســیما را دانشــگاه دیگر و ملی ما برشمردند و‬ ‫قالیباف با بیان که باید کنار هم و دست در امروز دانشــگاه صدا و ســیما باید پا جای پای‬ ‫دســت یکدیگر بتوانیم دین خود را به امام و دانشــگاه دفاع مقدس بگــذارد تا ما در جنگ‬ ‫شهدا ادا کرده تا در فردای قیامت شرمنده انها تحریف هــا و از همــه مهمتر جنــگ اقتصادی‬ ‫نشــویم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مــا محکوم به موفقیت پیروز شویم‪.‬‬ ‫هســتیم و مــردم از مــا عــدم موفقیــت و اداره‬ ‫قالیبــاف تاکیــد کــرد‪ :‬بــه عنــوان کســی که‬ ‫غلــط کشــور را نمی پذیرنــد و ضــرورت دارد با بعــد از دوران دفــاع مقدس تحت فشــارهای‬ ‫همدلــی و هماهنگــی و ایجــاد هم افزایــی در ســخت و ســنگین عرصه هــای مختلــف در‬ ‫اداره کشور موفق شویم و مردم نیز ثمره این کارهای اجرایی بوده ام‪ ،‬نقش صدا و ســیما را‬ ‫هم افزایی را ببینند‪.‬‬ ‫در موفقیــت و خــوب اداره کردن کشــور درک‬ ‫رئیــس قــوه مقننــه بــا بیــان ایــن کــه در کــرده ام و معتقــدم این ســازمان‪ ،‬صدای بلند‬ ‫زمانــی کــه دیــن در حاشــیه و در غربت بود و مــردم مســتضعف اســت که بــه فرمــوده امام‬ ‫مسلمانان در دنیا عزت نداشتند‪ ،‬امام خمینی راحل کسانی هستند که تا ته خط با انقالب‬ ‫(ره) بــا انقــاب اســامی‪ ،‬اســام را از کنــج اسالمی می مانند‪.‬‬ ‫حجره ها به میدان اورد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شــهدا و‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه امــروز مــردم مــا‬ ‫فرهنگ خدابــاوری‪ ،‬مردم باوری و خودباوری مظلوم تریــن هســتند و هــر کجــا کــه می رویم‬ ‫عامل پیروزی انقالب اســامی شــد و ان قاب انها ایســتاده اند‪ ،‬افزود‪ :‬نقش صدا و سیما در‬ ‫فاخر را از دوران دفاع مقدس نمایانگر کرد‪.‬‬ ‫اداره کشــور‪ ،‬مقابله با جنگ اقتصادی و مهار‬ ‫قالیبــاف بــا تاکیــد بــر اینکــه تنهــا الگــوی بوروکراســی سرکشــی که تحت کنترل کســانی‬ ‫موفقیــت ما همــان موفقیت پیــروزی انقالب اســت کــه دل در گــرو انقــاب‪ ،‬اهــل بیــت‪،‬‬ ‫و دوران دهــه اول دفــاع مقــدس بوده اســت‪ ،‬فرهنگ جهاد‪ ،‬شهادت و قرانی ندارند‪ ،‬نقشی‬ ‫گفــت‪ :‬در اداره کشــور و حل مشــکالت مردم بی بدیل است‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫هر راه دیگری جز الگوی دفاع مقدس برویم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امیدواریم صدا و سیما در این جنگ‬ ‫بی راهه رفتن است‪.‬‬ ‫نابرابر با همان فرهنگ دفاع مقدس و ریاست‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬همــه مــا ســال ‪ ۶۳‬را شــخصی که از پایین ترین ســطح به باالترین‬ ‫بــه یــاد داریــم‪ ،‬زمانــی کــه طــی دو روز حتــی ســطح ان رسیده با اخالص‪ ،‬مجاهدت‪ ،‬تالش‬ ‫خمپاره ای نداشتیم و این موضوع را بچه های و همــکاری نشــان دهــد کــه فرهنــگ دفــاع‬ ‫بخــش ادوات بــه یــاد دارند اما بــا کمک های مقــدس تنها فرهنگ رهایی بخش برای عزت‪،‬‬ ‫شــهید حســن طهرانی مقدم از هیچ به دنبال استقالل و دنیا و اخرت ماست؛ صدا و سیمای‬ ‫موشــک حرکت کردیم و اولین تست موشکی جمهــوری اســامی مــی تواند این نقــش را به‬ ‫مــا خنده دارترین تجربه ما در منطقه بود‪ ،‬اما درستی ایفا کند اما با این نگاه که فرزند زمانه‬ ‫امــروز در جایی ایســتاده ایم که اســمان ایران خویش باشد‪.‬‬ ‫دیپلماسیبه شدتضعیفشدهاست‬ ‫رئیــس کمیســیون امنیــت‬ ‫موضــوع را مطــرح می کردند‬ ‫ملــی و سیاســت خارجــی‬ ‫کــه دولــت گرفتــار یــک دور‬ ‫در مجلــس دهــم گفــت‪:‬‬ ‫مذاکــره بــرای مذاکره شــده‬ ‫ایــران و امریــکا بایــد‬ ‫اســت و عمــا ایــن کار‬ ‫خواســته های خودشــان را‬ ‫عایــدی بــرای ملت نداشــته‬ ‫حشمت ا‪ ...‬فالحت‬ ‫به صــورت مســتقیم منتقــل‬ ‫اســت‪ ،‬طبیعــی هــم هســت‬ ‫پیشه‬ ‫کننــد‪ ،‬می تواننــد از طریــق‬ ‫هنگامی کــه چنیــن بحثــی‬ ‫دفاتــر حفاظــت منافــع خودشــان یعنــی مطرح شــود؛ مذاکرات احیای برجام منوط‬ ‫دفتــر ایــران در واشــنگتن و دفتــر حفاظت بــه ایــن شــود کــه امریکایی هــا بخشــی از‬ ‫منافع امریکا در ســفارت ســویس در تهران امــوال مســدود شــده ایــران را ازاد کننــد از‬ ‫پیام هایــی را منتقــل کننــد و همــراه بــا این همیــن رو من فکر می کنم این صحبت های‬ ‫کار یــک ســری گام هــای عملــی بردارنــد که امیرعبداللهیــان بخشــی از خواســته های‬ ‫می توانــد بــه یک ســری از توافقات و حتی ایــران اســت‪ .‬فالحــت پیشــه بــا اشــاره بــه‬ ‫ازادســازی بخشــی از دارایی هــای ایــران اینکــه خواســته های ایــران و امریــکا در‬ ‫منجــر شــود که نهایتا دیپلماســی این قضیه جریان مذاکرات باواســطه مطرح می شــود‪،‬‬ ‫تقویــت شــود‪ .‬حشــمت ا‪ ...‬فالحت پیشــه بیــان کرد‪ :‬در مذاکــرات برجامی طرف های‬ ‫دربــاره صحبت های وزیر امور خارجه مبنی اروپایــی یــا دیگــر کشــور ها ســعی می کننــد‬ ‫بــر ازادســازی ‪ ۱۰‬میلیــارد دالر پول هــای به عنــوان واســطه احیای برجام مســائلی را‬ ‫بلوکه شــده ایــران در امریــکا پیــش از اغــاز مطرح کنند که معتقدم اتفاقا یکی از نقاط‬ ‫مذا کــرات احیــای برجــام و اینکــه برخــی منفی که در روند اجرای برجام وجود دارد‪،‬‬ ‫ایــن گفتــه وزیر امــور خارجه را پیش شــرط همین واسطه ها هستند چراکه تحوالت چند‬ ‫مذا کــرات احیــای برجــام تلقــی می کننــد‪ ،‬ســال اخیــر نشــان داده اســت کــه برجــام دو‬ ‫گفــت‪ :‬تلقی پیش شــرط از رفع انســداد ده طــرف دارد؛ ایــران و امریــکا‪ .‬دیگرانــی که در‬ ‫میلیــارد دالر پول هــای بلوکه شــده ایران در این مسئله حضور دارند بیشتر به دنبال اثبات‬ ‫امریــکا نــدارم‪ ،‬یــک موضــوع وجــود دارد و خودشــان هستند و پیشــبرد مذاکرات برجام‬ ‫ان ایــن اســت که طــرف ایرانی تحت فشــار را چــه از طریــق خواســته ها و چــه از طریــق‬ ‫اســت و دولــت جدیــد بــرای اینکــه دچــار پیام ها هر کدامشــان ســعی می کنند از طرف‬ ‫ان سیاســت و رویکــردی کــه در نقد دولت منافــع ملــی که دارند این موضــوع را دنبال و‬ ‫گذشــته مطــرح می کردند‪ ،‬یعنــی مذاکره به منتقــل کننــد به همین دلیل اختالفاتی شــکل‬ ‫بــرای مذاکره نشــود‪ ،‬باید حرکتــی متفاوت می گیرد که طرف های میانجی نمی توانند به‬ ‫انجــام دهــد‪ .‬بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬او یــاداور احیــای برجام کمک کننــد و حتی تنش های‬ ‫شــد‪ :‬منتقــدان دولــت گذشــته همیشــه این تازه ای را شکل می دهند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 18‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1181‬‬ ‫نفس های اخر دشت های مرکزی کشور رنگ خطری بسیار جدی است‬ ‫ارائه بیش از ‪ 4‬میلیون خدمت از سوی‬ ‫شرکت گاز استان گیالن‬ ‫در نیمــه نخســت ســال‬ ‫‪ 533‬هــزار خدمــت توســط‬ ‫جاری‪ ،‬شــرکت گاز استان گیالن‬ ‫ســایت شرکت گاز استان گیالن‬ ‫بیــش از ‪ 4‬میلیــون خدمــت‬ ‫و بیــش از ‪ 104‬هــزار خدمــت‬ ‫مرتبطبا گاز بهمصرف کنندگان‬ ‫از راه تلفــن گویــای ‪ 3414‬خبــر‬ ‫حسین اکبر‬ ‫گاز طبیعی در استان ارائه کرده‬ ‫داد و گفــت‪ :‬ایــن شــرکت بــا‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫هــدف کاهش مراجعات مردم‬ ‫اســتان گیالن درخصوص خدمات ارائه شــده به بــه ادارات‪ ،‬صرفــه جویی در وقت و هزینه ها و‬ ‫مردم و مشترکین گاز طبیعی گفت‪ :‬در شش ماه جلوگیری از گســترش ویــروس کرونــا‪ ،‬هم اکنون‬ ‫ابتدایی سال جاری بالغ بر ‪ 4‬میلیون و ‪ 350‬هزار کلیه خدمات خود را عالوه بر دفاتر پیشخوان‪،‬‬ ‫خدمت مرتبط با گاز به صورت غیرحضوری ارائه از طریق سایت‪ ،‬نرم افزار موبایلی و شماره تلفن‬ ‫شــده است‪ .‬حسین اکبر با اعالم این خبر اظهار گویای ‪ 3414‬ارائه می دهد‪ .‬وی درخصوص نوع‬ ‫داشت‪ :‬بیشترین خدمت ارائه شده در نیمه اول خدمــات ارائــه شــده به مــردم گفت‪ :‬بیشــترین‬ ‫سال‪ 1400‬از طریق نرم افزار موبایلی (اپلیکیشن) خدمــات ارائه شــده مربــوط به نمایش قبض با‬ ‫گاز بــا حــدود ‪ 2‬میلیون و ‪ 50‬هــزار خدمت بوده بیش از یک میلیون و ‪ 466‬هزار مورد می باشــد‬ ‫است‪ .‬وی با ابراز خرسندی از استقبال مشترکین و پــس از ان پرداخت بدهی با حــدود ‪ 906‬هزار‬ ‫گاز طبیعی از اپلیکیشن خدمات الکترونیک گاز مــورد قــرار دارد‪ .‬مهندس اکبــر در خاتمه گفت‪:‬‬ ‫گیــان‪ ،‬گفت‪ :‬اســتفاده از این قابلیت به همراه ارائــه خدمــات بهینــه و بــه موقع به مشــترکین‬ ‫سایر درگاه های مجازی سبب صرفه جویی قابل هدف اصلی این شــرکت می باشــد و شرکت گاز‬ ‫مالحظ ـه ای در زمــان و هزینــه بــرای مشــترکین اســتان گیالن درجهت تحقق این مهم‪ ،‬نســبت‬ ‫محترم شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان به برگزاری جلسات توجیهی بصورت منظم برای‬ ‫گیالن همچنین از ارائه بالغ بر یک میلیون و ‪ 660‬روسایاداراتگاز شهرستان هاو همچنینرابطین‬ ‫هزار خدمت از طریق دفاتر پیشــخوان دولت‪ ،‬میز خدمتاقداممی کند‪.‬‬ ‫انشعاباتغیرمجاز؛مهمترینمانعتوزیع‬ ‫عادالنهخدماتابفا‬ ‫مدیرعامــل ابفــای اســتان‬ ‫از مســئوالن مشــترکین ادارات‬ ‫اصفهان از مسئوالن مشترکین‬ ‫ابفــای خودگــردان خواســت‬ ‫ادارات ابفــای خودگــردان‬ ‫شناســایی و قطــع انشــعابات‬ ‫خواســت شناســایی و قطــع‬ ‫غیــر مجــاز اب و فاضــاب را‬ ‫انشــعابات غیــر مجــاز اب و‬ ‫در دســتور کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫هاشم امینی‬ ‫فاضــاب را در دســتور کار‬ ‫امینــی در بخــش دیگــری از‬ ‫خــود قــرار دهنــد‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫ســخنانش از راه انــدازی و‬ ‫ابفای استان اصفهان می گوید‪ :‬مهمترین مانع فعالیــت ســامانه خدمــات غیرحضــوری ‪1522‬‬ ‫توزیع عادالنه خدمات ابفا‪ ،‬وجود انشــعابات در پنج سال اخیر به عنوان تجربه ای موفق که‬ ‫غیر مجاز اســت‪ .‬هاشــم امینی که در نشســت ســهم قابل توجهی در کاهش ســفر های درون‬ ‫مشــترک مدیران و مسئوالن خدمات مشترکین شــهری و الودگــی هــوا داشــته اســت نام بــرد و‬ ‫ابفای مناطق خودگردان سخن می گفت‪ ،‬افزود‪ :‬گفــت‪ :‬باید از تجربیات این ســامانه در جهت‬ ‫برخی افراد با نصب انشعابات غیر مجاز و غیر شفاف سازی اطالعات و خدمت رسانی مستمر‬ ‫قانونی از توزیع عادالنه خدمات ابفا به ســایر و پایدار به مشترکین در سطح ‪ 98‬شهر و ‪949‬‬ ‫مشــترکین جلوگیری می کنند‪ .‬وی در عین حال روستای تحت پوشش استفاده کرد‪.‬‬ ‫فالت مرکزی در یک قدمی پایان زندگی‬ ‫یــک کارشــناس ارشــد حــوزه منابــع ابــی گفت‪:‬‬ ‫ناکارامدی بخش اب کشــور‪ ،‬محصول تصمیم های‬ ‫شورای عالی اب بوده و همین موضوع فالت مرکزی‬ ‫را در یک قدمی خالی از سکنه شدن قرار داده است‪.‬‬ ‫داریوشمختاریدر گفت وگو باایسنا‪،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بر پایه صورت جلسه های منتشر شده شورای عالی‬ ‫اب کشــور‪ ،‬از نخستین جلســه این شــورا در ‪ ۱۲‬ابان‬ ‫‪ ۱۳۸۱‬تا جلسه اخرین ان که در ‪ ۱۳‬ابان‪ ۱۳۹۸‬بوده‪،‬‬ ‫ایننهادمهمو کلیدی‪ ۴۰‬جلسهرسمیرابرگزار کرده‬ ‫و این جلس ـه ها‪ ،‬انبوهی از تصمیم های اجرایی در‬ ‫بخشابکشور گرفتهشدهواکنونکهپیامدهایاین‬ ‫تصمیم ها اشکار شده است می بینیم که اساسا این‬ ‫تصمیم هااز مسیر کارشناسیالزمگذر نکردهبودند‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهپیشاز ان‪،‬هرگونهتصمیم گیری‬ ‫در بخش اب کشور بر اساس قوانین بودجه سالیانه‬ ‫یاقانو نهایموضوعهمجلسبودهاست‪،‬افزود‪:‬به‬ ‫طور معمولپیشنهادیاالزامهرگونهاقداماجراییدر‬ ‫قالب طرح (پیشنهادات کمیسیون های مجلس به‬ ‫صحنعلنی)والیحه(پیشنهادمصوبهیاتدولت‬ ‫بهمجلسشورایاسالمی)بهدولتسپردهمی شدو‬ ‫دولتموظفبوداز مسیر سازمانمدیریتو برنامه‬ ‫ ریزی کشور مطالعات الزم را انجام دهد و مسئولیت‬ ‫نهاییتصمیم هارابر عهدهبگیرد‪.‬‬ ‫مختــاری افزود‪ :‬پس از پایه گذاری شــورای عالی‬ ‫اب در سال‪ ،۱۳۸۰‬این فرایند برچیده شد و تصمیم ‬ ‫های کلیدی در شورای عالی اب گرفته شدند و این‬ ‫تصمیم ها گاهی با گزارش های موردی و شتاب زده‬ ‫همــراه بودنــد و گاهی تصمیم هایــی بودند که به‬ ‫خـــبر‬ ‫میزان کافیامکانمطالعاتنیافتند‪.‬حضور یکنفر‬ ‫نماینده مجلس در شورای عالی اب به عنوان عضو‬ ‫ناظر‪،‬عمالنهادقوهمقننهرااز هر گونهاستیضاحوزیر‬ ‫نیروذیلتصمی مهایشورایعالیاب‪،‬رفعمسئولیت‬ ‫کرد‪ .‬تشکیل این نهاد عمال خالف اصل تفکیک قوا‬ ‫در قانون اساسی یعنی اصل‪ ۵۷‬و یک اشتباه اشکار‬ ‫بودهکهناکارامدیفزایندهرادر بخشابکشور پدید‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد حوزه منابع ابی تصریح کرد‪:‬‬ ‫فرونشســت زمین در چند صد دشــت کشــور که به‬ ‫دنبــال اجــرای نمادیــن‪ ،‬شــعاری‪ ،‬ســطحی و ناقص‬ ‫حهــای بســیار مهــم تعــاد ل بخشــی منابــع اب‬ ‫طر ‬ ‫زیرزمینی پدید امدند و منازعات فزاینده ابی که به‬ ‫دنبالطرح هایبدونمطالعهوغیرکارشناسیانتقال‬ ‫اببینحوزه ایتشدیدشدندو هماکنوننیز اجرای‬ ‫طرح های پر سر و صدا و در همان حال با بازده بسیار‬ ‫انــدک و پرخطر انتقــال اب از خلیج فــارس و دریای‬ ‫عمــان به فالت مرکزی‪ ،‬دامنه فزاینــده ای از نگرانی‬ ‫ ها را پدید اورده است که جغرافیای ایران را در یک‬ ‫قدمی یک مهاجرت چند ده میلیونی و نابودی اثار‬ ‫تاریخ و تمدن ان قرار داده است‪.‬‬ ‫مختاریبابیاناینکهدست کمچندهزار مسجد‬ ‫و مکا نهــای مذهبــی تاریخــی و چندصــد هــزار اثر‬ ‫ت انگیز و بی همتا‬ ‫تاریخی دیگر با معماری شــگف ‬ ‫در یک قدمی َت َرک برداشــتن ناشــی از فرونشســت‬ ‫زمیندر شهرهایتاریخیواقعدر فالتمرکزیایران‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬هزاران پل و معبر تاریخی در استانه‬ ‫ویرانی هستند‪ .‬اختالل و اسیب به مناطق مسکونی‬ ‫و پروژ ه های عمرانی و راه سازی نوپا را نیز باید به این‬ ‫فهرستافزود‪.‬در همینحالهمچنانشاهدتصمیم ‬ ‫هــای غیرکارشناســی‪ ،‬متناقض‪ ،‬متضاد و شــتاب زده‬ ‫شورایعالیابهستیم‪.‬نهادی کهمی توان گفتاگر‬ ‫غیرقانونینباشد‪،‬قطعاشبهقانونیوناکارامداست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شــک در مورد عملکرد شــورای‬ ‫عالی اب از زمانی اغاز شــد که بودجه ســاالنه برای‬ ‫ح های تعاد ل بخشی به تدریج‬ ‫بندهای‪ ۱۵‬گانه طر ‬ ‫بــه عــدد صفــر نزدیــک شــد و در همان حــال طرح‬ ‫ب زا و بدون توجیه اقتصادی‬ ‫ های خطرناک و اســی ‬ ‫انتقــال اب از خلیــج فارس در بندهای یکم و پنجم‬ ‫صورتجلســه ســی و ششــم بــه تاریــخ‪ ۱۲‬اذر ‪۱۳۹۷‬‬ ‫بــه یکبــاره در دســتور کار قــرار گرفتنــد‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫تصمیم هاییکهبرخاستهاز تجمیعناکارامدقدرتدر‬ ‫متن یک نهاد موضوعه بخش اب کشور بوده است؛‬ ‫وانگهی برچیده شدن این نهاد و بازگشت به همان‬ ‫فرایندمعمولومعقولپیشینکهدر انپاسخگویی‬ ‫خواســتن از مجلس شــورای اسالمی از عملکرد قوه‬ ‫مجریهالزامیاست‪،‬مسیر اسیب زایفعلیرابهمسیر‬ ‫مناسبتر انباز می گرداند‪.‬‬ ‫این کارشــناس ارشــد حوزه منابع ابی ادامه داد‪:‬‬ ‫در همان حال الزم اســت یک وحــدت رویه در قوه‬ ‫مجریهدر بخشاب‪ ،‬کشاورزیو منابعطبیعیپدید‬ ‫بیایدو هماهنگیالزمبیند ههادستگاهاجرایی که‬ ‫وظایف تکراری فراوانی دارند و تضاد عملکرد پیدا‬ ‫کرده اند‪،‬پدیداید‪.‬بهاینترتیبنیاز نخواهدشد که‬ ‫قوهمقننهاز وظیفهاصلی اشدر بخشاببازبماندو‬ ‫کارامدیو پاسخگوییبخشاب کشور از بینبرود‪.‬‬ ‫بهگفتهمختاریاکنونکهفالتمرکزیدر انبوهی‬ ‫از مخاطراتناشیاز بحرانابقرار گرفتهاست‪،‬قوه‬ ‫مقننهنمی تواندوزرایدوره هایمختلفنیرووجهاد‬ ‫کشاورزی را مورد پاسخگویی قرار دهد‪ ،‬زیرا از پیش‪،‬‬ ‫عمال قوه مقننه با معرفی یک نفر عضو ناظر‪ ،‬رفع‬ ‫مسئولیتاز عملکردخودکردهاست‪.‬‬ ‫مدیرعاملابفایسیستانوبلوچستانعنوانکرد‬ ‫ابجایگزینحاصلاز پساب‪،‬مرهمزخمخشکسالیدر سیستانو بلوچستان‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالبسیستانوبلوچستانگفت‪:‬باتوجه‬ ‫بهخشکسالی هایفراگیر سال هایاخیر‪،‬موضوعاجراوتکمیلطرح های‬ ‫فاضالببهمنظور استفادهمجدداز پساببهعنوانیکابجایگزین‬ ‫بایدبیشتر موردتوجهقرار گیرد‪،‬امامتاسفانهتخصیصاعتباراتدر این‬ ‫بخش بســیار ضعیف است‪.‬ب ه گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو‬ ‫(پاون)‪،‬علیرضاقاسمیاظهار داشت‪:‬در استانپهناور و خشکسیستان‬ ‫وبلوچستانباچالش هاومضیقه هایبسیاریدر حوزهتامینابروبه رو‬ ‫هستیم‪،‬استانیکهبا‪ 11.4‬درصدمساحتکلکشور وتراکمجمعیتی‪16‬‬ ‫نفر در هر کیلومتر مربع‪،‬عالوهبر اینکهدر ردیفاستان هایپهناور کشور‬ ‫قرار دارد‪ ،‬کم تراکم ترین استان کشور نیز محسوب می شود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به کاهش چشمگیر نزوالت جوی طی سال زراعی‪ 99‬و تاثیر و عواقب‬ ‫ناشی از عدم بارندگی طی یک سال گذشته اظهار کرد‪ :‬خشکسالی های‬ ‫پی در پی‪ ،‬عدم بارندگی مناســب طی ســال گذشــته و در پی ان افت‬ ‫ســفره های اب زیرزمینــی باعــث کاهش کمی و کیفی چاه های ســطح‬ ‫استان شده است‪ ،‬به طوری که در سال گذشته حدود‪ 50‬حلقه چاه نیاز‬ ‫به حفاری مجدد یا حفر چاه جدید پیدا کرد و ‪ 200‬حلقه چاه نیازمند‬ ‫الیروبی و کف شکنی شد‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬شرایط به گونه ای است که‬ ‫اگر یک سال بارندگی در استان رخ ندهد به دلیل باال بودن سنگ بستر‪،‬‬ ‫در ‪ 16‬شهر استان و تعداد زیادی از روستاها به مشکل خواهیم خورد‪،‬‬ ‫بنابراینبایداقداماتفوقصورتپذیرد‪.‬قاسمیدر ادامهتصریح کرد‪:‬‬ ‫عالوهبر کاهشکمیو کیفیمنابعاببهدلیلکاهشبارندگی‪،‬استفاده‬ ‫غیرمجاز از سفره هایابزیرزمینیتوسطکشاورزانوعدمکنترلوبرنامه‬ ‫مناسبدر جمعاوریچاه هایغیرمجاز یکیدیگر از چالش هاییاست‬ ‫کهباانمواجههستیم‪.‬ویدر ادامهگفت‪:‬بیالنمنفیدشت هایاستان‬ ‫و افزایش روز افزون درخواس ـت ها برای ابرســانی ســیار به دلیل خشک‬ ‫شدنمنابعابروستاییباهزینه هایسرساماوریکهبهشرکتتحمیل‬ ‫می شودبخشدیگریاز مشکالتایناستاناست‪.‬‬ ‫اگهی نوبت اول مزایده زمین با کاربری تجاری‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خــبر‬ ‫تفاهم نامه بین نیروی‬ ‫زمینی ارتش و اب و‬ ‫فاضالب گیالن منعقد شد‬ ‫در راســتای اجــرای طرح هــای محرومیت زدایــی در‬ ‫شهرستان فومن‪ ،‬تفاهم نامه ای بین نیروی زمینی ارتش‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫گیالن‪ ،‬جهت اجرا و تکمیل تاسیسات ابرسانی روستای‬ ‫ابرود منعقد شــد‪ .‬این تفاهم نامه امروز بین ســرهنگ‬ ‫ولیرحمانیفرماندهدانشکدههوانیروز ارتشجمهوری‬ ‫اســامی ایران به نمایندگی از فرماندهی نیروی زمینی‬ ‫ارتش جمهوری اســامی ایران و ســید محسن حسینی‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫اســتان گیالن منعقد شــد‪ .‬سید محسن حسینی رئیس‬ ‫هیــات مدیــره و مدیرعامل شــرکت ابفای گیالن حجم‬ ‫عملیاتی پروژه ابرسانی به روستای ابرود را شامل حفر‪،‬‬ ‫تجهیــز و تکمیــل یک حلقه چــاه عمیق‪ ،‬اجــرای خط‬ ‫انتقــال‪ ،‬خریــد امتیاز بــرق‪ ،‬اصالح شــبکه توزیــع اب و‬ ‫انشــعابات موجــود در روســتاهای ابــرود‪ ،‬الت و کنده‬ ‫ســر اعالم کرد و گفت‪ :‬براورد اولیه اجرای این پروژه بر‬ ‫اســاس فهرست بهای ســازمان برنامه و بودجه در سال‬ ‫‪ 1400‬بالغ بر ‪ 49‬میلیارد ریال بود که‪ 40‬میلیارد ریال از این‬ ‫هزینه توسط نیروی زمینی ارتش تامین شده است‪ .‬سید‬ ‫محسن حسینی افزود‪ :‬با تقبل این هزینه توسط نیروی‬ ‫زمینیارتش‪،‬پروژهتامینابشربروستایابرودتاپایان‬ ‫سال جاری به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫اشنایی دانش اموزان‬ ‫اصفهان با مدیریت‬ ‫مصرف اب‬ ‫از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا تاکنــون ‪ 100‬موشــن‬ ‫گرافــی‪ 50 ،‬کلیــپ و ‪ 20‬انیمیشــن بــا موضــوع مدیریت‬ ‫مصــرف بهینه اب از طریق فضای مجــازی برای دانش‬ ‫اموزان اصفهانی پخش شــده اســت‪ .‬معاون پرورشی و‬ ‫فرهنگی اداره کل اموزش و پرورش استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫تولیدات فرهنگی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫در شــبکه اموزشی شــاد که تمامی دانش اموزان‪ ،‬اولیاء‬ ‫و مربیــان عضو ان هســتند بارگــذاری می شــود‪ .‬مهدی‬ ‫اســماعیلی به فعالیــت ‪ 87‬کانون فرهنگــی تربیتی در‬ ‫ســطح استان اصفهان اشــاره کرد و گفت‪ :‬این تولیدات‬ ‫همچنیــن در کانال هــا و گروه هــای مجــازی کانون های‬ ‫فرهنگیتربیتیتوزیعمی شودتااعضایاینکانون هانیز‬ ‫با شیوه های صحیح مصرف اب اشنا شوند‪ .‬رئیس خانه‬ ‫فرهنگ اب ابفای استان اصفهان نیز گفت‪ :‬از اواخر سال‬ ‫‪ 1398‬و پس از شــیوع ویروس کرونا‪ ،‬خانه فرهنگ اب‬ ‫بــا همکاری اداره کل اموزش و پــرورش اقدام به اموزش‬ ‫دانش اموزان ازطریق فضای مجازی کرد که با استقبال‬ ‫معلمان و دانش اموزان روبه رو شده است‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی در نظر دارد در اجرای ماده ‪ 9‬قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و همچنین با رعایت موارد تفویض اختیار از طرف هیات مدیره محترم سازمان ملی زمین و مسکن در نظر‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫دارد نسبت به واگذاری ‪ 5‬قطعه زمین با کاربری تجاری در شهرستان بجنورد ‪ ،‬طبق جدول ذیل اقدام نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫کاربری‬ ‫قیمت پایه هر مترمربع (ریال)‬ ‫قیمت هر قطعه (ریال)‬ ‫سپرده ضمانت نامه شرکت در فرایند کار‬ ‫بخش ثبتی‬ ‫پالک‬ ‫‪1‬‬ ‫قطعه شماره ‪ ، 12‬قسمتی از پالک ‪ 139‬اصلی شهرک فرهنگیان‬ ‫‪130‬‬ ‫‪2‬بجنورد‬ ‫تجاری‬ ‫‪47/500/000‬‬ ‫‪6/175/000/000‬‬ ‫‪308/750/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قطعه شماره ‪ ،13‬قسمتی از پالک ‪ 139‬اصلی شهرک فرهنگیان‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ 2‬بجنورد‬ ‫تجاری‬ ‫‪50/000/000‬‬ ‫‪2/500/000/000‬‬ ‫‪125/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قطعه شماره ‪ ،14‬قسمتی از پالک ‪ 139‬اصلی شهرک فرهنگیان‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ 2‬بجنورد‬ ‫تجاری‬ ‫‪50/000/000‬‬ ‫‪2/500/000/000‬‬ ‫‪125/000/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پالک ‪ 158‬فرعی از ‪ 157‬اصلی‬ ‫‪56/88‬‬ ‫‪ 2‬بجنورد‬ ‫تجاری‬ ‫‪86/150/000‬‬ ‫‪4/900/212/000‬‬ ‫‪245/010/600‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پالک ‪ 2798‬فرعی از ‪ 157‬اصلی‬ ‫‪486/65‬‬ ‫‪ 2‬بجنورد‬ ‫تجاری‬ ‫‪39/043/000‬‬ ‫‪19/000/275/950‬‬ ‫‪950/013/795‬‬ ‫لذا از کلیه عموم دعوت به عمل می اید تا ساعت ‪ 14:00‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/08/11‬مدارک مربوطه را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ setadiran.ir‬بارگذاری نمایند‪( .‬شماره تلفن تماس ‪)058-32297445‬‬ ‫‪ -1‬متقاضیان محترم می توانند جهت مالحظه کروکی محل و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده و دریافت فرم پاکت های “الف “ به اداره کل مراجعه و ظرف مهلت اعالم شده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ setadiran.ir‬بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیه هزینه های متعلقه شامل نقل و انتقال‪ ،‬انتشاراگهی ها‪ ،‬عوارض و مالیات متعلقه‪ ،‬تامین خدمات زیربنایی و غیره به عهده برنده مزایده بوده و قیمت اعالم شده بدون احتساب هزینه های اماده سازی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬بدیهی است پیشنهادات واصله توسط کمیسیون مزایده در محل این اداره کل مفتوح می گردد و حداکثر ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از اتمام مهلت شرکت در مزایده نسبت به اعالم نتیجه اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ارائه پیشنهاد قیمت از سوی متقاضی به منزله اطالع کامل از شرایط عمومی مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬برنده مزایده مکلف است بهاء کل زمین را به صورت نقد و ظرف مدت ‪ 7‬روز کاری از زمان تایید و ابالغ به حساب سازمان ملی زمین و مسکن واریز نماید‪.‬‬ ‫‪ -6‬خریدار متعهد میگردد که حداکثر ظرف مدت ‪ 6‬ماه از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به اخذ پروانه ساختمانی برابر کاربری اعالمی اقدام و ظرف حداکثر ‪ 18‬ماه نسبت به گواهی پایانکار ساختمانی اقدام و ان را به این اداره کل ارائه نماید‪.‬‬ ‫‪ -7‬بدیهی است طرف قرارداد می بایست ضوابط و مقررات شهرسازی ‪ ،‬ساخت و گذر بندی در طرح تفصیلی را در هنگام تهیه نقشه های ساختمانی قطعه مورد نظر رعایت نماید‪.‬‬ ‫‪ -8‬پس از عقد قرارداد و تحویل زمین ‪ ،‬اخذ پروانه ساختمانی و کد برو کف از شهرداری مربوطه ونیز اخذ کلیه استعالمات الزم از مراجع ذیربط بر عهده طرف قرارداد می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬کلیه مدارک و مستندات و فرم های شرکت در مزایده می بایست توسط متقاضی مهر و امضاء و بارگذاری نماید‪.‬‬ ‫‪-10‬اعالم شماره تلفن جهت پاسخگویی ‪ 058-32297458‬داخلی ‪ 145‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬به پیشنهادات ارائه شده بدون بارگذاری مدارک درسامانه ‪ setadiran.ir‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -12‬شرکت کننده ای برنده مزایده خواهد بود که بهترین پیشنهاد را ارائه نماید‪.‬‬ ‫‪-13‬شرکت کنندگان در مزایده مکلف به رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی می باشند‪.‬‬ ‫‪ -14‬اداره کل راه و شهرسازی در رد یا قبول پیشنهاد مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -15‬شرکت کنندگان محترم جهت دریافت رمز و کلمه عبور به دفاتر پیشخوان مورد تائید سازمان صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت استان مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -16‬برنده مزایده مکلف به انجام امور مالی و تائید کلیه مراحل در سامانه ‪ setadiran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است در صورت تمایل به شرکت در مزایده متقاضیان می بایست ‪ %5‬بهای زمین را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شبا شماره ‪ IR670100004001037106372777‬با شناسه واریز ‪948286500127000000000000000027‬‬ ‫به نام حساب تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا به نام سازمان ملی زمین و مسکن واریز و یا نسبت به ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی مطابق ایین نامه تضمین معامالت دولتی اقدام و رسید ارائه نمایند‪.‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکات و پیشنهادات روز پنجشنبه مورخ ‪ 1400/08/13‬ساعت ‪ 10/00‬در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی واقع در ضلع غربی بیمارستان امام علی (ع) می باشد‪ .‬لذا بدین وسیله از کلیه متقاضیان محترم جهت شرکت‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫در کمیسیون بازگشایی پاکات دعوت بعمل می اید‬ ‫شناسه اگهی‪1204148 :‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی خراسان شمالی‬ صفحه 3 ‫‪ 4‬اطالع رسانی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -9-2038‬اقای سید احمد خاوری نسب فرزند میر علم به شماره شناسنامه ‪ ۲۸‬و شماره ملی‬ ‫‪ 5919887400‬صادره از برابر مشروحه شماره ‪ 1400/10075‬مورخ ‪ 1400/06/27‬با تسلیم دو‬ ‫برگ استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در ان در دفتر اسناد رسمی شماره ‪ ۲۳‬شهرستان‬ ‫بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالکیت ششدانگ پالک ‪ ۱۷۹۸‬فرعی از ‪۱۵۴‬‬ ‫اصلی واقع در بخش دو بجنورد به شماره ثبت ‪ ۷۲۰۴۷‬صفحه ‪ 43‬دفتر ‪ ۴۶۶‬به شماره چاپی‬ ‫‪ ۱۲۰۰۵۰‬به علت نامعلومی مفقود شده است (مالکیت به نام توران بی بی اقازاده ثبت سپس برابر‬ ‫سند رسمی ‪ ۱۷۱۷۷‬مورخ ‪ 1389/08/06‬دفتر خانه ‪ ۲‬بجنورد به سید احمد خاوری نسب منتقل‬ ‫گردیده است و برابر سند رسمی ‪ 17178‬مورخ ‪ 1389/08/06‬دفترخانه ‪ ۲‬بجنورد در رهن بانک‬ ‫سپه می باشد‪ .‬درخواست صدور سندالمثنی نوبت اول نموده لذا طبق ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبت مراتب یک نوبت اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده‬ ‫و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز پس از انتشار اگهی به این‬ ‫اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند یا سند معامله تسلیم نماید‪ .‬بدیهی است‬ ‫چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی اقدام خواهد کرد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/07/18 :‬علیخان نادری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه یک بجنورد ‪/3382‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1840‬شماره‪ ، 140060302006003744 :‬تاریخ‪ 1400/06/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در‬ ‫وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006000613‬مربوط به تقاضای‬ ‫اقای‪/‬خانم رضا محمدی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ‪ 5‬دانگ و نیم مشاع از یکباب کارگاه پالک شماره‬ ‫فرعی ‪ 820‬از اصلی ‪ 99‬واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه‬ ‫پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل به موجب سند ‪ 193442‬مورخ ‪ 88/9/1‬دفتر ‪ 73‬رضا محمدی یک سهم را خریداری و به‬ ‫موجب سند ‪ 81468‬د مورخ ‪ 98/12/1‬دفتر ‪ 73‬نیم سهم پالک را خانم اشرف محمدی و به موجب قولنامه نیم سهم‬ ‫پالک از قربانعلی محمدی خریداری که در جایی دیگر از قولنامه قید شده ‪ 124‬مترمربع و به موجب قولنامه دیگر‬ ‫متقاضی ‪ 7‬مترمربع پالک فوق را از محمد حسن محمدی و خانم فاطمه محمدی و محمد محمدی و زهره محمدی‬ ‫خریداری نموده است و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز‬ ‫مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی‬ ‫نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن‬ ‫تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم رضا محمدی به شناسنامه شماره ‪ 23‬کدملی ‪ 1142191281‬صادره‬ ‫فرزند قربانعلی نسبت به پنج دانگ و نیم مشاع از یکباب کارگاه به مساحت ‪ 298/14‬مترمربع پالک شماره فرعی‬ ‫‪ 820‬از اصلی ‪ 99‬واقع در دهکده جوی اباد بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل‬ ‫صادر می نماید‪ .‬شما ًال در سه قسمت دوم شرقی است به طول های ‪ 11/00‬متر و ‪ 17/32‬متر و ‪ 12/45‬متر دیوار به‬ ‫دیوار باقیمانده ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 4/75‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 23/96‬متر دیوار به دیوار پالک‬ ‫‪ 821‬فرعی ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 20/88‬متر دیوار به دیوار باقیمانده در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق‬ ‫مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ‬ ‫نبی اله یزدانی ‪/1193397‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-1856‬شماره‪ ، 140060302006003877 :‬تاریخ‪ 1400/06/24 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر‬ ‫در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006001803‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم علیرضا پیمانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره‬ ‫فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده‬ ‫ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 485‬دفتر ‪ 665‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس‬ ‫که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم علیرضا پیمانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 245‬کدملی ‪ 1141630389‬صادره فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت‬ ‫‪ 95/60‬مترمربع پالک شماره ‪ 1052‬فرعی از ‪ 106‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام‬ ‫متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1193776‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1846‬شماره‪ ، 140060302006003880 :‬تاریخ‪ 1400/06/24 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر‬ ‫در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000129‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم حمیدرضا امینی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک‬ ‫شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه‬ ‫پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 487‬دفتر ‪ 275‬و صفحه ‪ 490‬دفتر ‪ 275‬و صفحه ‪ 481‬و‬ ‫‪ 493‬دفتر ‪ 275‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز‬ ‫مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات‬ ‫متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال‬ ‫منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم حمیدرضا امینی خوزانی به شناسنامه شماره ‪1176‬‬ ‫کدملی ‪ 1142239934‬صادره فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 147/17‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 2149‬فرعی از ‪ 85‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود‬ ‫را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی‬ ‫مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1193866‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1832‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ 173‬و ‪ 172‬مورخ ‪ 1400/1/17‬اقای رضا رجائی فرزند حسینقلی نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع و خانم زهره قیصریه نجف ابادی فرزند محمدعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 112/23‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 156‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫‪ ۱۰‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1195094‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1830‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 2568‬مورخ ‪ 1400/05/26‬خانم خدیجه تنگ شیر فرزند عباس نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 99/66‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 893‬اصلی واقع در قطعه ‪7‬‬ ‫بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1194986‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1865‬شماره‪ ، 140060302006003922 :‬تاریخ‪ 1400/06/27 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر‬ ‫در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000305‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم فاطمه محمدی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره‬ ‫فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده‬ ‫ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 39‬دفتر ‪ 565‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس‬ ‫که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم فاطمه محمدی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 24‬کدملی ‪ 1142189562‬صادره فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه ‪ 18‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1181‬‬ ‫‪ 55.78‬مترمربع پالک شماره ‪ 3837‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام‬ ‫متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1195847‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1844‬شماره‪ ، 140060302006003776 :‬تاریخ‪ 1400/06/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر‬ ‫در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006000260‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم سیدمحمد مجیدی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره‬ ‫فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده‬ ‫ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 25475‬مورخ ‪ 75/11/30‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس‬ ‫که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم سیدمحمد مجیدی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 0370524731‬کدملی ‪ 0370524731‬صادره فرزند سیدرسول نسبت به سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 308/85‬مترمربع پالک شماره ‪ 463‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در‬ ‫اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1193756‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1888‬شماره‪ ، 140060302006003947 :‬تاریخ‪ 1400/06/27 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر‬ ‫در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002252‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم قدمعلی ملکوتی ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از‬ ‫پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از‬ ‫مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به‬ ‫تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از رحیم فرهادی و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال‬ ‫ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های‬ ‫محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫قدمعلی ملکوتی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 50‬کدملی ‪ 1140935763‬صادره فرزند حیدرعلی نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب باغ به مساحت ‪ 1071.71‬مترمربع پالک شماره ‪ 562‬فرعی از ‪ 118‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در‬ ‫اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1195000‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1848‬شماره‪ ، 140060302006003745 :‬تاریخ‪ 1400/06/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر‬ ‫در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000916‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم اشرف محمدی جوابادی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به نیم دانگ مشاع از یکباب‬ ‫کارگاه پالک شماره فرعی ‪ 820‬از اصلی ‪ 99‬واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی‬ ‫است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده‬ ‫و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪:‬‬ ‫با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل به موجب سند ‪ 193442‬مورخ ‪ 88/9/1‬دفتر ‪ 73‬از‬ ‫رضا محمدی یک سهم از ‪ 26‬سهم پالک فوق خریداری و به موجب سند ‪ 81468‬مورخ ‪ 98/12/1‬دفتر ‪73‬‬ ‫نیم سهم پالک فوق خانم اشرف محمدی خریداری و به موجب قولنامه نیم سهم پالک از قربانعلی محمدی‬ ‫خریداری نموده که در جایی دیگر قولنامه قید شده ‪ 124‬مترمربع و به موجب قولنامه ای دیگر متقاضی ‪7‬‬ ‫مترمربع پالک فوق را از محمد حسن و خانم فاطمه محمدی و اشرف محمدی و مهدی محمدی و زهره‬ ‫محمدی خریداری نموده و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت‬ ‫از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات‬ ‫متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال‬ ‫منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم اشرف محمدی جوابادی به شناسنامه شماره ‪983‬‬ ‫کدملی ‪ 1140846728‬صادره فرزند محمدعلی نسبت به نیم سهم مشاع از یکباب کارگاه به مساحت ‪298/14‬‬ ‫مترمربع پالک شماره فرعی ‪ 820‬از اصلی ‪ 99‬واقع در دهکده جوی اباد بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال در سه قسمت دوم شرقی است به طول های ‪11/00‬‬ ‫متر و ‪ 17/32‬متر و ‪ 12/45‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 4/755‬متر درب و دیواریست به گذر ‪،‬‬ ‫جنوبًا به طول ‪ 23/96‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ 821‬فرعی ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 20/88‬متر دیوار به دیوار باقیمانده در‬ ‫اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1193391‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1836‬شماره‪ ، 140060302006003913 :‬تاریخ‪ 1400/06/27 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1398114402006000719‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم سیدمحمد دادور مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک‬ ‫شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه‬ ‫پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از سند ‪ 37205‬مورخ ‪ 86/03/09‬دفتر ‪ 38‬و سند ‪97/12/15‬‬ ‫دفتر ‪139‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت‬ ‫متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی‬ ‫نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع‬ ‫بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم سیدمحمد دادور به شناسنامه شماره ‪ 1974‬کدملی‬ ‫‪ 5558765046‬صادره فرزند سیدعلی باز زمین دارای اعیانی به مساحت ‪ 130‬مترمربع پالک شماره ‪630‬‬ ‫فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل‬ ‫صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات‬ ‫پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1194572‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1854‬شماره‪ ، 139960302006015343 :‬تاریخ‪ 1399/12/27 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006001928‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم عبدالرسول امینی خوزانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 38747‬مورخ ‪ 86/09/05‬دفتر ‪ 38‬و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به‬ ‫ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به‬ ‫مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع‬ ‫بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم عبدالرسول امینی خوزانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 148‬کدملی ‪ 1141624974‬صادره فرزند رحمن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 190/89‬مترمربع پالک شماره ‪ 1246‬فرعی از ‪ 85‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول ‪ 11‬متر‬ ‫دیواریست به پالک ‪ ،‬شرقًا در سه قسمت که قسمت دوم جنوبی است به طول ‪ 3/95‬متر و ‪2/36‬‬ ‫متر ‪ 16/63‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ ، 85/1246/1‬جنوبًا به طول ‪ 8/82‬متر درب و دیواریست‬ ‫به کوچه ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 20/80‬متر دیواریست به پالک حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪1‬‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1193853‬م الف‬ ‫اگهی مفاد اراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان‬ ‫‪ -9-1882‬اراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون مذکور در ‪ ۲‬نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که به ارای‬ ‫مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین اگهی ظرف مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و اسناد و‬ ‫امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک‬ ‫ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ‬ ‫و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه‬ ‫است‪ .‬در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید‪ .‬ضمًا‬ ‫صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪.‬‬ ‫‪ )۱‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۱۶۶‬مورخ ‪ 1400/6/9‬خانم فرخنده جعفری هومبری فرزند‬ ‫غالمرضا به شرح الف ‪ -‬ششدانگ قسمتی از یک باب خانه واقع در مزرعه همبر سفلی پالک‬ ‫‪ ۱۱۰‬اصلی علیا اردستان به مساحت ‪ 100/23‬متر مربع و ب‪-‬ششدانگ قسمتی از یک باب خانه‬ ‫واقع در مزرعه کمر سیاه پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۱۰۹‬اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 57/60‬متر مربع مالک رسمی مشاعی‬ ‫‪ )۲‬رای شماره ‪ 140060302032000181‬مورخ ‪ 1400/6/27‬اقای بمانعلی تقی پور رونقی فرزند‬ ‫رضا ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه رونق پالک ‪ ۱۳۰‬اصلی علیا اردستان بخش هفده‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 145/50‬متر مربع مالک رسمی مشاعی‬ ‫تاریخ انتشار اول‪ 1400/07/03 :‬تاریخ انتشار دوم ‪ 1400/07/18 :‬ذبیح اله فدائی اردستانی‪-‬‬ ‫مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک اردستان ‪/1197843‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1842‬شماره‪ ، 140060302006003775 :‬تاریخ‪ 1400/06/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006000261‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم سیدمحمد هادی مجیدی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 25475‬مورخ ‪ 75/11/30‬و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به‬ ‫ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت‬ ‫به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال‬ ‫منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم سیدمحمد هادی مجیدی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 3819‬کدملی ‪ 0385947327‬صادره فرزند سیدرسول نسبت به سه دانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 308/85‬مترمربع پالک شماره ‪ 463‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس‬ ‫در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی‬ ‫تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1193748‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪-9-1850‬شماره‪ ، 140060302006003848 :‬تاریخ‪ 1400/06/24 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000542‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم مریم شاه مرادی ورنوسته رانی مبنی‬ ‫بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 177453‬مورخ ‪ 86/11/13‬دفتر ‪ 73‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی‬ ‫نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی‬ ‫نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض‬ ‫و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مریم شاه مرادی ورنوسته رانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 6842‬کدملی ‪ 3251673246‬صادره فرزند نجف نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫زمین دارای اعیانی به مساحت ‪ 176‬مترمربع پالک شماره ‪ 9‬فرعی از ‪ 156‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی‬ ‫گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق‬ ‫مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی‬ ‫مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1193592‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1878‬نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪140060306005004990‬مورخ‬ ‫‪ 1400/06/24‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض اقای محمد حضرتی فرزند عزیزاله نسبت یه ششدانگ یکباب محوطه به‬ ‫مساحت ‪ 30‬متر مربع از پالک شماره ‪ 1232‬فرعی از ‪ 235‬اصلی واقع در اراضی زینل بیک بخش‬ ‫‪ 2‬حوزه ثبت ملک نیشابور (بشرط تجمیع با پالک ‪ 1313‬فرعی مجاور) خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقای علی فضلی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ی‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و‬ ‫محلی کثیر االنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از‬ ‫تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نماید‪ .‬معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در‬ ‫این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در‬ ‫مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه‬ ‫نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور مالکیت مانع از مراجعه متضرر‬ ‫به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/03:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬علی امینی‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک نیشابور م‪.‬الف‪757 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1852‬شماره‪ ، 140060302006003864 :‬تاریخ‪ 1400/06/24 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006002907‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم جواد عسگری فروشانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مع الوسطه از ثبت در صفحه ‪ 378‬دفتر ‪ 559‬و صفحه ‪471‬‬ ‫دفتر ‪ 565‬و دفتر ‪ 559‬و صفحه ‪ 381‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از‬ ‫مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا‬ ‫مالکیت اقای‪/‬خانم جواد عسگری فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 13061‬کدملی ‪1282915622‬‬ ‫صادره فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 89/29‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 1347‬فرعی از ‪ 72‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود‬ ‫را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر‬ ‫می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1193770‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1834‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ 3025‬و ‪ 3026‬مورخ ‪ 1400/06/24‬خانم مریم السادات کافی موسویان فرزند سید‬ ‫مرتضی نسبت به چهار دانگ مشاع و اقای رسول رجائی نجف ابادی فرزند محمد نسبت به دو‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 144/67‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره‬ ‫‪ 2‬و ‪ 3‬فرعی از ‪ 202‬اصلی واقع در قطعه ‪ 6‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک‬ ‫رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1195100‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1863‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 2829‬مورخ ‪ 1400/6/10‬خانم حکیمه حسناتی نجف ابادی فرزند عباس نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 172/75‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 5‬و ‪ 6‬فرعی‬ ‫از ‪ 359‬اصلی واقع در قطعه ‪ 7‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1196255‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1861‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ 1736‬و ‪ 1737‬و ‪ 1738‬مورخ ‪ 1400/3/31‬و رای شماره ‪ 1698‬مورخ ‪1400/3/28‬‬ ‫اقای حسنعلی اعمی فرزند مهدی نسبت به یک – دوم دانگ مشاع و خانم نجمه صالحی نجف‬ ‫ابادی فرزند جعفر نسبت به یک و یک – دوم دانگ مشاع و خانم مریم معطری نجف ابادی‬ ‫فرزند جعفر نسبت به یک و یک – دوم دانگ مشاع و خانم فاطمه قدوسی نجف ابادی فرزند‬ ‫حسن نسبت به دو و یک – دوم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪131/25‬‬ ‫مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 387‬و ‪ 388‬اصلی واقع در قطعه ‪ 6‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1196230‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1838‬شماره‪ ، 140060302006003760 :‬تاریخ‪ 1400/06/22 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1398114402006001628‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم صدیقه امینی خوزانی مبنی بر صدور‬ ‫سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه‬ ‫و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی‬ ‫را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه‬ ‫شده ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از زهره پریشانی و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک‬ ‫مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد‬ ‫تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن‬ ‫تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم صدیقه امینی خوزانی به شناسنامه شماره ‪108‬‬ ‫کدملی ‪ 1141078279‬صادره خمینی شهر فرزند نوراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 183/50‬مترمربع پالک شماره ‪ 537‬فرعی از ‪ 116‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی حدود گزارش کارشناس در‬ ‫اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات‬ ‫ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1193955‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ دادرسی و دادخواست ضمائم به‬ ‫‪ -9-2039‬اقای اسماعیل جنانی خواهان حسنعلی هادیان دادخواستی به خواسته تقاضای مطالبه‬ ‫در شورای حل اختالف شهر گز به طرفیت شما به این شورا تقدیم که به کالسه ‪273 / 1400‬‬ ‫ثبت و برای روز شنبه مورخ ‪ 1400/08/22‬ساعت ‪ 4:00‬بعدازظهر تعیین وقت گردیده است که‬ ‫با توجه به ماده ‪ 73‬ق ‪ .‬ا‪ .‬د ‪ .‬م مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به‬ ‫شما ابالغ می گردد‪ .‬جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شورای حل اختالف شهر‬ ‫گز مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگی در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام‬ ‫خواهد شد‪ .‬دفتر شورای حل اختالف شهر گز م‪/‬الف ‪1204058‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری – سـواری سیسـتم پـژو تیپ ‪ 405‬جـی ال ایکس‬ ‫ای ‪ 1/8‬بـه رنـگ نقـره ای متالیک به شـماره انتظامی ایـران ‪944 -54‬ل‪28‬‬ ‫به شـماره موتـور ‪ 12485081284‬و شـماره شاسـی ‪ 13234473‬مدل ‪1385‬‬ ‫بـه نام محمدعلی زارع سـروی به کدملـی ‪ 4420529733‬مفقـود گردیده و از‬ ‫درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سیسـتم پـژو تیـپ ار دی ای ‪ 1600‬بـه رنـگ‬ ‫یشـمی‪ -‬روغنـی به شـماره انتظامی ایـران ‪727 -13‬س‪ 34‬به شـماره موتور‬ ‫‪ 11785030062‬و شـماره شاسـی ‪ 23424078‬مدل ‪ 1385‬به نام مینا الیقی‬ ‫فرزند ایرج شـماره شناسـنامه ‪ 145‬و کدملی ‪ 1289609616‬صادره از اصفهان‬ ‫مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند مالکیـت و سـند کمپانـی خـودرو پـژو پـارس ‪ XU7‬بـه‬ ‫رنـگ سـفید بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪322 -53‬ق‪ 98‬بـه شـماره موتـور‬ ‫‪ 124K0403954‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CA4EH118401‬مـدل‬ ‫‪ 1393‬بـه نام فرشـاد تـوکل فرزند حمیـد شـماره شناسـنامه ‪1271267950‬‬ ‫و کدملـی ‪ 1271267950‬صـادره از اصفهـان مفقود گردیـده و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مجـوز موسسـه خیریـه امـام رضـا(ع) اشـکاوند بـه شـماره‬ ‫‪ 1414/516/1/194‬تاریخ تاسـیس ‪ 1384/04/20‬و شـماره ثبت‬ ‫‪ 1709‬و شناسـه ملـی ‪ 10260195950‬مفقود گردیـده و از درجه‬ ‫اعتبـار سـاقط مـی باشـد و هیچگونـه ارزش قانونی نـدارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور‬ ‫گلســتان اضافــه کــرد‪ :‬یکــی‬ ‫خیریــه گلســتان گفــت‪ :‬از‬ ‫از مولف ههــای قــدرت نــرم‬ ‫محــل موقوفــات گلســتان در‬ ‫نظام اســامی اماکــن متبرکه‬ ‫ایــام کرونــا ‪ ۱۹۰‬هــزار بســته‬ ‫هســتند کــه بیــش از ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫معیشــتی توزی عشــده و ‪۴۳‬‬ ‫مســجد و بیــش از هشــت‬ ‫روح ا‪ ...‬سلیمانی‬ ‫زندانی جرائــم غیر عمد ازاد‬ ‫هــزار بقعــه متبرکه در کشــور‬ ‫فرد‬ ‫و دو هــزار و ‪ ۱۰۰‬حافــظ‬ ‫وجــود دارد‪ .‬وی بــه وجــود‬ ‫قرانــی تربیــت شــدند‪ .‬حجت االســام روح بیــش از ســه هــزار و ‪ ۷۰۰‬مــکان مذهبــی در‬ ‫ا‪ ...‬ســلیمانی فرد اظهار کرد‪ :‬صدقه جاریه از گلســتان اشــاره کــرد و افزود‪ :‬دو هــزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫صدقه‪ ،‬ارزشــمندتر و اولی تر است‪ .‬مدیرکل مســجد و ‪ ۱۲۳‬بقعــه متبرکه وجــود دارد که‬ ‫اوقــاف و امور خیریه گلســتان افزود‪ :‬صدقه ملجــا و پنــاه مــردم هســتند‪ .‬ســلیمانی فــرد‬ ‫جاری یعنی برای ســاخت مدرســه‪ ،‬مســجد‪ ،‬گفــت‪ :‬در گلســتان بــا اگاهــی و دی ـن داری‬ ‫مصلی‪ ،‬بیمارســتان‪ ،‬درمانگاه و غیره خشتی مردم‪ ،‬موقوفات زیادی وجود داشــته و رتبه‬ ‫بر روی خشت گذاشته که سالیان سال مردم پنــج کشــور را در ایــن زمینه داریــم‪ .‬مدیــرکل‬ ‫از ان اســتفاده کننــد‪ .‬وی بیــان کــرد‪ :‬صدقــه اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫جاری مصداق بارز وقف بوده و کارکردهای ‪ ۷۸‬درصــد موقوفات گلســتان بعدازانقالب‬ ‫مختلــف ماننــد کمک به موضوعــات علمی‪ ،‬اســامی بــه ثبت رســیده که بــه برکت خون‬ ‫دانش بنیــان‪ ،‬ازدواج‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬رفع گرفتاری شــهدا و راهبری علما بوده اســت‪ .‬وی ادامه‬ ‫و غیره دارد‪ .‬ســلیمانی فرد ادامه داد‪ :‬عنصر داد‪ :‬از محل موقوفات گلستان در ایام کرونا‬ ‫وقف در گسترش تمدن اسالمی نقش موثری ‪ ۱۹۰‬هزار بســته معیشــتی توزیع شده و ‪۴۳۳‬‬ ‫داشته و مستشرقان هم به این مسئله اظهار زندانی جرائم غیر عمد ازاد و دو هزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫کرده انــد‪ .‬مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه حافظ قرانی تربیت شدند‪.‬‬ ‫جاییبرایمجرمان‬ ‫در کرمانشاهوجودندارد‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان‬ ‫و در ایــن اســتان جایــی بــرای‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬ایــن اســتان را از‬ ‫افــراد مجــرم وجود نــدارد‪ .‬وی‬ ‫امن تریــن اســتان های کشــور‬ ‫نیــروی انتظامــی را خدمتگــزار‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬ایــن امنیت‬ ‫مــردم خوانــد و گفــت‪ :‬بــه‬ ‫جــز بــا تــاش‪ ،‬مجاهــدت و‬ ‫ایــن خدمت رســانی افتخــار‬ ‫علی اکبر جاویدان‬ ‫جانفشــانی مامــوران انتظامی‬ ‫می کنیــم‪ ،‬چراکــه مــردم مــا در‬ ‫با همراهی دیگر دســتگاه های‬ ‫دنیا بهترین هستند و هر زمان‬ ‫اطالعاتیوقضاییوهمچنینهمراهینیروهای کــه الزم بــوده با همه توان از انقالب و نظام در‬ ‫مســلح به دست نیامده اســت‪ .‬سردار علی اکبر برابــر توطئه های دشــمنان دفــاع کرده اند‪ .‬این‬ ‫جاویدان‪ ،‬در مراسم صبحگاه عمومی انتظامی مقام ارشــد انتظامی با بیان اینکه امروز نیروی‬ ‫اســتان کــه به مناســبت هفتــه ناجا و بــا حضور انتظامی به عنوان یک نیروی انقالبی در جهان‬ ‫مسئوالن استان برگزار شد‪ ،‬یاد و خاطره شهدای می درخشــد‪ ،‬افزود‪ :‬خوشــبختانه پلیس چهره‬ ‫انقــاب‪ ،‬به ویژه شــهدای ناجا را گرامی داشــت بســیار مقبولی در کشــور و میــان مــردم دارد و‬ ‫و بــا تبریک هفته نیــروی انتظامی گفت‪ :‬هفته توانســته جای خود را به عنــوان نیرویی مدنی‬ ‫ناجا فرصت ارزشمندی است تا نیروی انتظامی بــاز کنــد‪ .‬جاویدان یــاداوری کــرد‪ :‬امروز پلیس‬ ‫اقدامــات و خدمــات خــود را بــه اگاهــی مردم برای دســتیابی بهتر بــه اهــداف و برنامه های‬ ‫برســاند‪ .‬وی گفــت‪ :‬امروز همــکاران ما بهترین خــود ب هســوی هوشــمندی حرکــت می کنــد تا‬ ‫مدافع برای انقالب و پشتیبانی مستحکم برای بتواند خدمات بهتری را به مردم ارائه کند‪ .‬وی‬ ‫حفظارزش هاینظامهستند‪.‬فرماندهانتظامی همچنیــن به ناکامی دشــمنان در ایجاد تفرقه‬ ‫استان کرمانشاه خاطرنشان کرد‪ :‬خانواده بزرگ در اســتان کرمانشــاه اشــاره کــرد و گفت‪ :‬همه‬ ‫یشــده اســت‪ .‬وی همچنین‬ ‫نیــروی انتظامی پایبنــد به دســتاوردهای اصیل این توطئه ها خنث ‬ ‫انقــاب و ارز ‬ ‫شهــای مامــوران انتظامــی نیــز صمیمانه‬ ‫شهــای والیی اســت که شــهدای از تال ‬ ‫این مرزوبوم به خاطر ان جانشان را فدا کردند‪ .‬قدردانی کرد و گفت‪ :‬الزم است از خانواده های‬ ‫جاویدانهمچنینبااشارهبهاهتمامپلیسبرای انــان نیــز کــه همــواره همــکاران را در اجــرای‬ ‫تامیــن امنیــت جامعــه و عــزم و اراده مامــوران ماموریت ها همراهــی کرده انــد‪ ،‬قدردانی کنم‪.‬‬ ‫برای مقابله با مجرمان و هنجارشکنان‪ ،‬گفت‪ :‬فرماندهانتظامیاستانکرمانشاهاز حمایت های‬ ‫بــا اقدامات صــورت گرفته کرمانشــاه امــروز به استاندار و مسئوالن دستگاه قضائی و امنیتی از‬ ‫یکی از امن ترین اســتان های کشــور تبدیل شده برنامه هایپلیسنیز قدردانیکرد‪.‬‬ ‫‪ ۶۴‬درصد جرائم کاشان را نزاع و درگیری‬ ‫تشکیلمی دهد‬ ‫سرهنگ حسین بساطی‪،‬‬ ‫در منــزل بــا ‪ ۲۹‬درصــد و‬ ‫فرمانــده نیــروی انتظامــی‬ ‫بعــدازان در باغــات و کــف‬ ‫کاشــان در نشســت خبــری‬ ‫خیابــان انجــام می گیــرد‪.‬‬ ‫بــه مناســبت هفتــه ناجــا بــا‬ ‫وی در ادامــه افــزود کــه ‪۸۱‬‬ ‫تقدیر و تشــکر از شهروندان‬ ‫درصــد از نزاع هــا را مردان و‬ ‫حسین بساطی‬ ‫کاشــانی و دســتگاه های‬ ‫‪ ۱۹‬درصــد ان را زنــان انجــام‬ ‫مربوطــه و همــکاری‬ ‫داده انــد کــه میــزان درگیری‬ ‫اصحــاب رســانه جهــت اگاهــی شــهروندان زنــان نســبت بــه گذشــته در حــال افزایــش‬ ‫و اطالع رســانی به موقــع ضمــن تشــریح اســت‪ .‬ایشــان مهم ترین دالیل ایــن نزاع ها‬ ‫برنام ههــای نیــروی انتظامی در این هفته‪ ،‬با را مربــوط بــه اختالفــات «خانوادگــی» و‬ ‫ارائــه امــار و ارقام در مــورد عملکرد ان نهاد بعــدازان اختالفات «مالــی و ملکی» عنوان‬ ‫طــی یک ســال گذشــته‪ ،‬گــزارش مبســوطی را کرد‪ .‬سرهنگ بساطی ضمن تشریح عملکرد‬ ‫ارائــه داد‪ .‬ســرهنگ بســاطی بــا بیــان اینکــه نیــروی انتظامــی در خصــوص پیشــگیری‬ ‫برنام ههــای هفتــه نیــروی انتظامــی با شــعار از خشــونت بــه کاهــش ‪ ۸‬درصــدی وقــوع‬ ‫«پلیس هوشــمند‪ ،‬امنیت پایدار» اغاز شد‪ ،‬از این گونــه جرائــم خصوصــا «جرائم خشــن»‬ ‫برپایی نمایشگاه دستاوردها‪ ،‬مانور موتوری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته و‬ ‫و خودرویــی‪ ،‬دیــدار بــا خانــواده شــهدا و برخــورد قاطع با اراذل واوباش‪ ،‬از اقدامات‬ ‫جانبــازان و مســئولین شهرســتان‪ ،‬کلنــگ زنی صــورت گرفتــه در افزایــش دســتگیری در‬ ‫پروژ ههــای عمرانی و دیگر برنامه های رزمی بحــث «ســرقت» و همچنیــن افزایــش‬ ‫و فرهنگــی ان نهــاد در هفتــه پیــش رو خبــر کشــفیات «مــواد مخدر» در حــوزه انتظامی‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خودپرداخــت‪ .‬وی ریشــه و مــادر جرائم در‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان کاشــان بــا کاشــان را «مــواد مخــدر و اعتیــاد» دانســت‬ ‫اشــاره به تعداد ‪ ۹۱۵۸۴‬تماس شهروندان با و بیــان کــرد کــه بیشــترین مصــرف مــواد‬ ‫مرکز فوریت های پلیســی‪ ،‬بیشترین تماس ها مخــدر مربــوط به «شیشــه» اســت که زنگ‬ ‫را بــا ‪ ۶۴‬درصــد مربوط به «نــزاع و درگیری» خطری جدی برای ماســت و باید در بحث‬ ‫دانســت و رتب ههــای بعــدی را مربــوط بــه ا گاه ســازی خانواد ههــا در زمینــه اعتیــاد‪،‬‬ ‫«جرائــم راهــور» بــا ‪ ۲۰‬درصــد‪« ،‬مفاســد تمامــی نهادهای مربوطــه همکاری و تالش‬ ‫اجتماعی» با ‪ ۱۰‬درصد و ســرقت با ‪ ۶‬درصد خــود را انجــام دهنــد‪ .‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫اعــام کــرد‪.‬وی اظهــار داشــت‪ :‬بیشــترین کاشــان وضعیــت انتظامــی کاشــان را مثبــت‬ ‫یهــا در روزهای پن ‬ ‫درگیر ‬ ‫جشــنبه و جمعه و و رو بــه رشــد اعــام کــرد و بــر همــکاری و‬ ‫خصوصا بین اعضای خانواده ها و از ساعت همراهــی بیشــتر مــردم و دیگــر نهادهــای‬ ‫‪ ۱۶‬تــا ‪ ۲۴‬صــورت می گیــرد کــه مربــوط بــه دخیــل در بحــث جرائــم تاکیــد نمــود و از‬ ‫ســاعات حضــور اعضای خانواد ههــا در کنار دادستان کاشان جهت همراهی و پشتیبانی‬ ‫یکدیگــر اســت‪ .‬بیشــترین میــزان درگیری ها از ان نهاد تشکر ویژه به عمل اورد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 18‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1181‬‬ ‫معاون پیشگیری بهزیستی استان خبر داد‪:‬‬ ‫‪ ۴۳‬زندانی جرائم غیر عمد در گلستان به‬ ‫برکتموقوفات ازادشدند‬ ‫‪5‬‬ ‫افزایش ‪ 25‬درصدی تقاضای طالق در خراسان رضوی‬ ‫محمدرضا رحمتی ‪ -‬مشهد مقدس‪ :‬تقاضای ثبت‬ ‫درخواســت طــاق در شــش مــاه اول ســال ‪1400‬‬ ‫در خراســان رضوی نســبت به مدت مشــابه ســال‬ ‫قبل ‪ 25‬درصد افزایش نشــان می دهد‪ .‬به گفته ی‬ ‫معاون پیشگیری بهزیستی خراسان رضوی‪ ،‬این در‬ ‫حالی اســت که در شــش ماه اول ســال ‪ 99‬نســبت‬ ‫به سال قبل از ان نه تنها افزایش نداشتیم بلکه یک‬ ‫کاهش مختصر هم در سامانه نشان داده شده بود‪.‬‬ ‫غالمحسین دلبری گفت‪ :‬البته باید در نظر داشته‬ ‫باشیم که این امار‪ ،‬متقاضیان واقعی طالق را نشان‬ ‫نمی دهــد چــون ممکــن اســت تعــدادی خــارج از‬ ‫سامانه تصمیم به این جرگه وارد شوند و از سوی‬ ‫دیگر‪،‬تصمیماتزوجینبرایجدایی‪،‬ممکناست‬ ‫از لحظ ـه ی فکر تــا عمل‪ ،‬یک پروس ـه ی زمانی یک‬ ‫روز تا شــش ماه و بیشــتر را در بر بگیرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بنابرایــن مــا از امــاری کــه در ســامانه تصمیم ثبت‬ ‫یشــود فقط همین مطلب ثبت تقاضا در زمان‬ ‫م ‬ ‫حاضر بدون هیچ خروجی و نتیجه گیری خاصی را‬ ‫می توانیماستخراج کنیم‪.‬‬ ‫ســال های گذشــته مشــخص می شــد که ‪ 60‬درصد‬ ‫درخواست های طالق‪ ،‬توافقی است اما امسال در‬ ‫اطالعات ثبت شده ی سامانه تصمیم‪ ،‬این عدد ‪40‬‬ ‫درصد اســت که نشان می دهد طالق ها به سمت‬ ‫دعاوی کیفریو حقوقیمیلمی کند‪.‬‬ ‫خانم ها میل بیشتری به طالق پیداکرده اند‬ ‫طالق ها به سمت دعاوی کیفری و حقوقی‬ ‫میل می کند‬ ‫دلبــری بــا تاکیــد بر اینکــه ‪ 95‬درصد خراســان‬ ‫رضوی تحت پوشش سامانه تصمیم است گفت‪:‬‬ ‫تنهــا در دو ســه شــهر کوچــک که مرکز مشــاوره یا‬ ‫کلینیــک مــددکاری وجود ندارد این ســامانه فعال‬ ‫نیســت و متقاضیــان طــاق در ایــن شهرســتان ها‬ ‫که تعدادشــان نســبت به ســایر شــهرها کم است‬ ‫مســتقیما به دادگســتری مراجعه می کنند و یا در‬ ‫شهرهای هم جوار که سامانه در ان ها فعال است‬ ‫از طریق سامانه اقدام می کنند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫شهــای روان شناســان تحــت نظارت‬ ‫باوجــود تال ‬ ‫بهزیســتی و همــکاری بســیار خــوب دادگســتری‬ ‫موفق نشده ایم سازش ها را افزایش دهیم گفت‪:‬‬ ‫تالش روان شناسان و مددکاران در این زمینه ادامه‬ ‫دارد و امیدواریــم بــه درصــد باالتــری در ســازش‬ ‫دســت پیــدا کنیم‪ .‬دلبــری تصریح کرد‪ :‬ما ســازش‬ ‫به هر قیمتی را درست نمی دانیم و معتقدیم اگر‬ ‫سازشی هم صورت می گیرد باید با رضایت طرفین‪،‬‬ ‫تفکر عمیق و تصمیم پایدار همراه باشد به همین‬ ‫جهت‪ ،‬همکاران روا نشــناس ما در مراکز مشاوره‬ ‫تالش می کنند طرفین را به اگاهی و شناخت کامل‬ ‫برســانند و خودشان در این زمینه که می خواهند‬ ‫سازش کنند یا نه تصمیم بگیرند‪ .‬معاون پیشگیری‬ ‫بهزیستی خراسان رضوی گفت‪ :‬طالق همان طور‬ ‫کــه در دیــن مــا گفت هشــده‪ ،‬مکروه تریــن حالل ها‬ ‫اســت اما به هرحال‪ ،‬اختیار در دســت خــود افراد‬ ‫است که می خواهند به زندگی شان ادامه دهند یا‬ ‫جدا شوند‪ .‬وی تاثیر کرونا و گرفتاری های یکی دو‬ ‫ســال اخیر در باال رفتن امار طالق و درگیری های‬ ‫خانوادگــی را نســبتا باال ارزیابی کــرد و گفت‪ :‬امار‬ ‫ثبت درخواست طالق در سامانه تصمیم به خوبی‬ ‫نشــان می دهد این رویداد اجتماعی ناگوار‪ ،‬تاثیر‬ ‫منفی باالیی در خانواده ها گذاشته و درگیری ها‪،‬‬ ‫شهــا و خشــونت های خانگــی و درنتیجــه‬ ‫تن ‬ ‫بحران های خانوادگی را باالبرده است‪.‬‬ ‫دلبری گفت‪ :‬در نیمه اول امسال ‪ 16‬هزار و ‪500‬‬ ‫نفر در سامانه تصمیم ثبت نام کرده اند درحالی که‬ ‫پارســال ایــن رقم ‪ 13‬هــزار و ‪ 300‬مورد بوده اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نکته قابل توجه این است که در ارزیابی‬ ‫معاون پیشــگیری بهزیســتی خراســان رضوی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نکته ی مهم تر اینکه امار طالق های‬ ‫یک طرف ـه ی به تقاضــای خانم به عــدد ‪ 50‬درصد‬ ‫رســیده درحالی که در ســال های گذشــته این رقم‬ ‫حــدود ‪ 30‬تــا ‪ 40‬درصد بوده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫همیــن حال تقاضای طــاق یک طرفه به تقاضای‬ ‫اقــا بــه ‪ 10‬درصد کاهش یافته اســت‪ .‬دلبری اظهار‬ ‫داشت‪ :‬البته برای تحلیل این امارها باید محققین‬ ‫کاوش و تعمق بیشــتری داشــته باشند اما انچه از‬ ‫یتــوان قضاوت کرد این اســت‬ ‫ظاهــر این امــار م ‬ ‫که خانم ها میل بیشتری به طالق پیداکرده اند و‬ ‫مردان بیشتر به ادامه ی زندگی فکر می کنند‪ .‬وی‬ ‫اذعان داشــت‪ :‬متاسفانه سازش ها در حال حاضر‬ ‫در حــد ‪ 13‬درصد اســت که نســبت به ســال های‬ ‫گذشــته کاهش نشــان می دهد و نشــان می دهد‬ ‫که تمایل زوجین متقاضی طالق برای ســازگاری و‬ ‫ادامه زندگی‪ ،‬کمتر شده است‪ .‬معاون پیشگیری‬ ‫بهزیستی خراســان رضوی درعین حال یاداور شد‪:‬‬ ‫نکته مثبت دیگری که در این گزارش خود را نشان‬ ‫می دهــد ایــن اســت کــه ما در ســال های گذشــته‬ ‫حدود ‪ 10‬درصد تقاضاها را مستقیما به دادگستری‬ ‫ارجــاع می دادیم اما در حال حاضر این ارجاعات‬ ‫مســتقیم به ســه درصد رســیده که نشان می دهد‬ ‫تمایل زوجین برای مشــاوره بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫غالمحســین دلبــری همچنیــن خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫متاســفانه انصراف از طالق که پیش ازاین حدود‬ ‫‪ 5‬درصــد بود اکنون به یک درصد کاهش یافته که‬ ‫نشــان می دهد عزم طرفیــن برای پایــان دادن به‬ ‫زندگی خانوادگی‪ ،‬جزم تر شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۳‬هزار میلیاردتوماناعتباراتسفر مقاماتبهاستانسمناناختصاصیافت‬ ‫مدیــرکل برنامه وبودجــه اســتان ســمنان گفــت‪ :‬در ســال های‬ ‫اخیــر دو هــزار و ‪ ۹۰۰‬میلیــارد تومــان تنها اعتبار ســفر مقامات به‬ ‫اســتان اختصاص یافته که صرف پروژه های نیمه تمام شده است‪.‬‬ ‫نادر مالکی در نشســت خبری مشــترک با مدیرکل ارشــاد اسالمی‬ ‫و رئیــس بســیج رســانه بــا اشــاره بــه اختصــاص بودجه ســفرهای‬ ‫مختلــف مقامات به خصوص رئیس جمهور به اســتان‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫در ســال های اخیــر دو هــزار و ‪ ۹۰۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار در این‬ ‫حوزه اختصاص یافته اســت‪ .‬او با بیان اینکه در ســال ‪ ۹۶‬بیش از‬ ‫‪ ۲۳۰‬میلیارد تومان اعتبار ســفر به اســتان ســمنان رســید‪ ،‬در سال‬ ‫بعدازان میزان اعتبارات به ‪ ۴۲۲‬میلیارد تومان رسید در سال ‪۹۸‬‬ ‫اعتبــارات ســفر بــه ‪ ۵۹۰‬میلیارد تومــان ارتقا یافت و در ســال ‪۹۹‬‬ ‫کل اعتبــارات ســفر بــه ‪ ۹۷۰‬میلیارد تومان افزایــش یافت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ســال جاری علی رغم تمام مشــکالت و تحریم های اقتصادی‬ ‫تاکنون ‪ ۹۱۵‬میلیارد تومان اعتبارات سفر به استان اختصاص یافته‬ ‫اســت‪ .‬مدیــرکل برنامــه بودجــه اســتان ســمنان بــا بیــان اینکــه‬ ‫ســرجمع اعتبــارات ســفر برای اســتان ســمنان در ســال های ‪ ۹۵‬و‬ ‫‪ ۹۶‬بیــش از ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومــان و در ســال ‪ ۹۷‬تاکنــون دو هــزار‬ ‫یشــود‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬اولویت این‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬میلیــارد تومــان براورد م ‬ ‫اعتبارات پروژه های نیمه تمام اســتان بوده اســت‪ .‬مالکی با بیان‬ ‫اینکــه ‪ ۱۸۰‬طــرح نیمه تمام در اســتان وجود دارد کــه اتمام ان ها‬ ‫اولویت اســت ابــراز کرد‪ :‬تعدادی از این طرح ها جهانی هســتند‬ ‫و برخی دیگر نیز نیازمند اختصاص اعتبارات بودند که توانستیم‬ ‫نهــا را مدیریــت کنیــم‪ .‬او با بیــان اینکه ‪ ۶۳‬طــرح نیمه تمام در‬ ‫ا ‬ ‫ســطح اســتان با این اعتبارات به اتمام رســیده است‪ ،‬افزود‪۱۰۳ :‬‬ ‫طرح دیگر نیمه تمام نیز یا در مرحله اجرا اســت‪ .‬مالکی با بیان‬ ‫اینکه ســمنان نخســتین اســتانی بود که توانســت برنامــه امایش‬ ‫بودجه های اســتانی خود را به تصویب رســاند افزود‪ :‬یکی دیگر‬ ‫از اقدامات در این حوزه ایجاد ســند اشــتغال برای ‪ ۲۰۰‬روســتای‬ ‫اســتان بــود کــه بــا مشــارکت فرمانــداران و دســتگاه های اجرایی‬ ‫مصوب و در شورای برنامه ریزی نیز به تصویب رسید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫قانونجهشمسکنسببرونقاقتصادیسیستانو بلوچستانمی شود‬ ‫اســتاندار سیســتان و بلوچســتان گفت‪ :‬قانون‬ ‫جهش مســکن ضمــن رونق اقتصــادی بــا افزایش‬ ‫اشتغال و تقویت تولید با خانه دار شدن دهک های‬ ‫پایین جامعه سبب امیدافرینی در استان می شود‪.‬‬ ‫حســین مدرس خیابانی در جلســه شــورای تامین‬ ‫مســک ن اســتان اظهار داشت‪ :‬طرح جهش مسکن‬ ‫کــه عمدتــا دهک های یــک تا چهار جامعــه رو در‬ ‫برمی گیرد مهم ترین و محوری ترین اولویت دولت‬ ‫ســیزدهم به شــمار می رود‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬در این‬ ‫راســتا سیســتان و بلوچســتان با تجمیع امکانات و‬ ‫هماهنگی تمامی دستگاه های اجرایی عزم جدی‬ ‫خــود را بــرای اجــرای ایــن قانــون و تامین مســکن‬ ‫نیازمندان بکار بســته اســت‪ .‬اســتاندار سیســتان و‬ ‫بلوچستان تصریح کرد‪ :‬در نخستین جلسه شورای‬ ‫تامیــن مســکن اســتان بــا محوریت قانــون جهش‬ ‫مسکننحوهتامینزمین هایموردنیاز برایاحداث‬ ‫مســکن موردبررســی قرار گرفت ‪ .‬مــدرس خیابانی‬ ‫بــر اجرایــی شــدن هر چه ســریع تر قانــون جهش‬ ‫مســکن در سیســتان و بلوچســتان تاکیــد و افزود‪:‬‬ ‫مسک ن به عنوان یکی از مهم ترین عوامل پیشران‬ ‫اقتصادیهر کشور کهحدود‪ ۱۲۰‬فعالیتاقتصادی‬ ‫را در برمی گیــرد عالوه بر تامین مســکن نیازمندان‬ ‫یشــود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ســبب رونق اقتصادی اســتان م ‬ ‫متقاضیان واجد شرایط در طرح جهش مسکن در‬ ‫سیستان و بلوچستان باید در سامانه که به نام این‬ ‫طرح به زودی از طریق وزارت راه و شهرسازی اعالم‬ ‫می شودثبت نامکنند‪.‬استاندار سیستانوبلوچستان‬ ‫یکــه هــدف ایــن طرح اقشــار‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬ازانجای ‬ ‫اســیب پذیر‪ ،‬کارمنــدان و کارگــران هســتند ضروری‬ ‫اســت دولــت بخــش قابل توجهــی از هزین ههــای‬ ‫ساخت واحدهای مسکونی را در قالب تسهیالت‬ ‫بانکی مناســب با ســود کم و مدت زمان طوالنی‬ ‫بازپرداخت موردتوجه قرار دهد‪ .‬مدرس خیابانی‬ ‫ن به منظور اجرای هر چه بهتر‬ ‫اضافه کرد‪ :‬همچنی ‬ ‫قانون جهش مسکن در سیستان و بلوچستان مقرر‬ ‫شد دبیرخانه شورای تامین مسکن نقطه نظرات‬ ‫تمام دســتگاه ها و صاحب نظران را در تدوین هر‬ ‫چه بهتــر ایین نام ههــا و دســتورالعمل ها ســاخت‬ ‫مســکن دریافــت نماید‪ .‬مدیرکل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان سیســتان و بلوچستان نیز در این جلسه با‬ ‫ارائه اخرین اقدامات الزم در خصوص شناســایی‬ ‫اراضی مازاد دســتگاه های اجرایی‪ ،‬اراضی نیازمند‬ ‫تغییر کاربری در کمیسیون های ماده پنج‪ ،‬اراضی‬ ‫نیازمنــد الحاق به محدوده شــهری و اراضی برای‬ ‫کســازی جهــت رفع نیاز ســاالنه به مســکن‬ ‫شهر ‬ ‫اجــرای ایــن طرح مهم ملی گفــت‪ :‬ایین نامه ها و‬ ‫شــیوه نامه اجرایی قانون جهش مســکن در حال‬ ‫تدوین است که بعد از تصویب در هیات وزیران‬ ‫بــه اســتان ها ابــاغ خواهــد شــد‪ .‬عطاءالــه اکبری‬ ‫افزود‪ :‬درمجموع در حوزه تحت پوشش این اداره‬ ‫کل نیــاز ســاالنه به مســکن در قالــب یک برنامه‬ ‫چهارســاله مشخص شده است که به زودی فرایند‬ ‫اجرا پس از ابالغ شیوه نامه ها اغاز خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه دولت مصمم است در افق چهارساله‬ ‫و در قالب این قانون تولید چهار میلیون مسکن‬ ‫را در کشــور عملی سازد افزود‪ :‬براین اساس نقش‬ ‫اصلــی دولــت در راســتای تولید مســکن از طریق‬ ‫تامیــن زمیــن و ایجــاد تســهیالت برای مــردم ایفا‬ ‫یشــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از متقاضیان درخواســت‬ ‫م ‬ ‫می شود در سامانه ملی که به زودی بازخواهد شد‬ ‫ثبت نامنمایند‪.‬‬ ‫گفتنیاست‪:‬بعداز اعالممصوبهقانونیجهش‬ ‫مســکن و ابالغ توســط رئیس جمهــوری بالفاصله‬ ‫شناســایی اراضی موردنیاز به عنوان نخستین قدم‬ ‫در اجــرای چهارچــوب قانــون در ایــن سیســتان و‬ ‫بلوچســتان توســط اداره کل راه و شهرسازی استان‬ ‫اغاز شــد و نتایج ان در نخســتین شــورای مســکن‬ ‫اســتان که درباره اجرایی شــدن هر چه بهتر قانون‬ ‫جهش مســکن به ریاســت اســتاندار تشــکیل شــد‬ ‫مطرحشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افتتاح‪ ۵۰۰۰‬طرح روستایی در کشور‬ ‫معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم و عشــایر ریاســت‬ ‫جمهوری گفت‪ :‬هم زمان با روز روستا تعداد‪ ۵‬هزار و‪ ۱۷۰‬طرح عمرانی‬ ‫و زیرساختیبا‪ ۳۲۰۰‬میلیاردتوماناعتبار در مناطقمختلفروستاییو‬ ‫کمبرخوردار کشور افتتاحشد‪.‬سیدامیرحسینمدنیدر جریانسفر به‬ ‫استان قزوین و افتتاح طرح های عمران روستایی استان افزود‪ :‬باهدف‬ ‫بازگشت مردم به مناطق روستایی و رونق و ابادانی روستاها در سطح‬ ‫یشــود و ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫کشــور بیش از ‪ ۸۰‬هزار ســند منازل روســتایی صادر م ‬ ‫مسکن اسیب دیده از حوادث غیرمترقبه و ‪ ۱۲۳‬هزار واحد مسکونی‬ ‫مقاوم سازی شده در روستاها افتتاح می گردد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬با افتتاح‬ ‫طرح های یادشــده در ‪ ۵۵۰۰‬روســتای کشــور بیش از دو میلیون و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار خانوار روستاییاز خدماتعمرانیو زیربناییبرخوردار می شوند‬ ‫ ‪ .‬وی یکی از برنامه های دولت را توجه به مناطق کم برخوردار اعالم‬ ‫کرد و یاداور شد‪ :‬شکل گیری دوباره نهاد جهاد سازندگی که در دولت‬ ‫حشــده اســت؛ می تواند نویدبخش حرکت ارزشــمندی در زمینه‬ ‫مطر ‬ ‫رونق اقتصاد روستا و شکوفایی در مناطق روستایی باشد‪ .‬مدنی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬به علت توزیع نامناسب امکانات و منابع در مناطق روستایی‬ ‫شاهد مهاجرت از روستا به شهرها و مناطق حاشیه شهرها هستیم که‬ ‫برای ساماندهی این وضعیت باید اقدام و برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم و عشــایر ریاســت‬ ‫جمهوری به زیرساخت های ایجادشده در مناطق روستایی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬تاکنون زیرساخت های مناسبی در روستاها ایجادشده است‬ ‫اما به علت کم توجهی به معیشت و اقتصاد روستایی این امکانات‬ ‫نتوانسته به ماندگاری روستاییان منجر شود‪ .‬مدنی تامین منابع ابی‬ ‫را یکی از عواملی ماندگاری مردم در روســتاها دانســت و اضافه کرد‪:‬‬ ‫اگر این موضوع درست مدیریت شده و در بخش کشاورزی بتوانیم با‬ ‫همکاری مردم ضمن صرفه جویی مناسب از این ماده حیاتی درست‬ ‫بهره برداری کنیم بخشی از مشکالت حل خواهد شد‪ .‬وی در رابطه با‬ ‫برنامه دولت جهت ایجاد ساالنه یک میلیون شغل اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫به زودی برنامه اجرایی این طرح اعالم می شــود و اگر بتوانیم منابع‬ ‫مهمابیرامدیریتو درستتوزیعو مصرف کنیمبهاشتغالروستایی‬ ‫یشــود‪ .‬وی به ظرفیت های گردشــگری و بوم گــردی در‬ ‫هــم کمک م ‬ ‫روستاهااشارهو خاطرنشانکرد‪:‬یکیاز ظرفیت هایمناسبدر مناطق‬ ‫روستایی گردشگری روستایی است که در این راستا هماهنگی الزم با‬ ‫سازمان میراث فرهنگی انجام شده و با رویکرد فرهنگی و نگاه اساسی‬ ‫بهحفظاصالتروستامی توانیماینهویتراحفظ کردهو بهاشتغال‬ ‫و اقتصادروستاهاهم کمک کنیم‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫اغاز عملیات اجرایی‬ ‫نواحی صنعتی بیزه‪ ،‬زاوه‬ ‫و مطالعات نواحی صنعتی‬ ‫سروالیت و گرماب‬ ‫مشــهد مقدس‪-‬رویداد امــروز‪:‬‬ ‫عملیاتاجرایینواحیصنعتی‬ ‫بیــزه‪ ،‬زاوه و انجــام مطالعــات‬ ‫نواحــی صنعتــی ســروالیت و‬ ‫گرمــاب اغاز شــد‪ .‬علی بهرامی‬ ‫زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتــی خراســان رضــوی در بازدیــد از شــهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی محور غرب استان گفت‪ :‬برای احداث‬ ‫ایــن نواحــی صنعتــی مطالعــه و مکان یابی ان پــس از‬ ‫مطالعــات دقیــق انجام شــده و ازنظر فنــی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و زیســت محیطی در کارگروه هــای مختلــف بررســی و‬ ‫اقدامات ان صورت پذیرفته که درنتیجه موجبات اغاز‬ ‫عملیات اجرایی در ناحیه های صنعتی بیــزه (داورزن)‪،‬‬ ‫زاوه و نیز شــروع مطالعات نواحی صنعتی ســروالیت‬ ‫(نیشابور )‪ ،‬گرماب(فیروزه)فراهمشد‪.‬علیبهرامیزاده‬ ‫با اشــاره به پیگیری های به عمل امــده در جهت ایجاد‬ ‫ناحیه های جدید صنعتی اضافه کرد‪ :‬با توجه ویژه به‬ ‫ارزیابی اولیه اراضی پیشنهادی جهت طی مراحل اداری‬ ‫و اخذمجوز هاو اجرایمناقصه هایاجراییبرایایجاد‬ ‫نواحی صنعتی مذکور در حال انجام است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان خراســان رضوی با‬ ‫اعالم امادگی این مجموعه در جهت راه اندازی نواحی‬ ‫صنعتــی جدیــد در شــهر های داورزن‪ ،‬زاوه‪ ،‬نیشــابور و‬ ‫فیروزه عنوان کرد‪ :‬در این زمینه با به کارگیری پیمانکاران‬ ‫متخصص و مستعد بومی‪ ،‬مراحل اجرایی این نواحی‬ ‫صنعتــی با تعییــن مدیر پــروژه اجرایــی در دســتور کار‬ ‫قرارگرفتــه اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬یکــی از اولویت های مهم‬ ‫ما در ایجاد شــهرک ها و نواحی صنعتی توجه و تمرکز‬ ‫بر مســائل محیط زیســتی بــوده و تمــام مــوارد در این‬ ‫زمینه برای حفظ و ارتقا ان منطقه انجام شــده زیرا که‬ ‫توســعه صنعت در کل ســطح استان با رعایت مسائل‬ ‫زیست محیطی امکان پذیر اســت‪ .‬رئیس هیئت مدیره‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی بیان کرد‪ :‬با‬ ‫راه اندازی و بهره برداری این نواحی صنعتی در اینده ای‬ ‫نزدیک و نیز با سرمایه گذاری صنعتگران و کارافرینانی‬ ‫به خصوص مردم بومی مناطق که تمایل به ایجاد واحد‬ ‫صنعتی در این ناحیه ها رادارند‪ ،‬زمینه اشتغال هر چه‬ ‫بیشتر جوانانو رونقتولیدو صنعتدر اینشهرستان ها‬ ‫بیش ازپیشفراهمخواهدشد‪.‬‬ ‫برگزاری اردو یک روزه‬ ‫ویژه همسران جانباز‬ ‫متوفی گرگان‬ ‫رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان گرگان‬ ‫گفت‪ :‬به منظور افزایش روحیه و نشــاط خانواده های‬ ‫شاهد و ایثارگر‪ ،‬تعدادی از همسران جانباز متوفی این‬ ‫شهرســتان طی اردویی یــک روزه به بندر ترکمــن اعزام‬ ‫شــدند‪ .‬علی رضایــی در حاشــیه ایــن برنامه گفــت‪ :‬در‬ ‫راســتای تقدیر و تشــکر از اســوه های صبر و استقامت‪،‬‬ ‫اردوییک روزهبندر ترکمن‪،‬ویژههمسرانجانباز متوفی‬ ‫شهرستان گرگان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار‬ ‫شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شهدا دین بزرگی بر گردن ما دارند‬ ‫و ارامش و اســایش امروز ایران اســامی را مدیون خون‬ ‫پاک ان ها هستیم و باید در جهت زنده نگه داشتن یاد‬ ‫و مقام شامخ شهدا تکلیف خود را ادا کنیم‪ .‬رئیس بنیاد‬ ‫گرگان افزود‪ :‬فرهنگ ایثار و شــهادت در جهت تعادل‬ ‫بخشی به جامعه‪ ،‬توسعه فرهنگی و جلوگیری از بروز‬ ‫اسیب هایاجتماعیمی تواندنقشبسیار مهمو فعالی‬ ‫ایفاکند‪.‬‬ ‫تداوم روند کاهشی‬ ‫بستری های کرونا‬ ‫در گلستان‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان گلســتان‬ ‫با اشــاره به تداوم روند کاهشــی بســتری های کرونا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پس از ماه ها‪ ،‬در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته هیچ فوتی‬ ‫مثبــت کرونا در اســتان گلســتان نداشــتیم‪ .‬عبدالرضا‬ ‫فاضــل در گــرگان بــا اشــاره بــه تــداوم روند کاهشــی‬ ‫بستری های کرونا‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬پس از ماه ها تجربه‬ ‫تلخ‪ ،‬خوشــبختانه در ‪ 24‬ســاعت گذشته هیچ فوتی‬ ‫مثبت کرونا در اســتان نداشــتیم‪ .‬در حال حاضر ‪196‬‬ ‫بیمــار مبتالبه کرونا در مراکز درمانی اســتان بســتری‬ ‫هســتند کــه ‪ 5‬نفــر کمتــر از روزهــای گذشــته اســت‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان گلستان گفت‪:‬‬ ‫از ایــن تعــداد ‪ 39‬نفــر در بخــش مراقبت هــای ویژه‬ ‫تحــت درمــان قرار دارنــد و ‪ 19‬نفر به علت وخامت‬ ‫حالشــان بــا ونتیالتــور نفــس می کشــند‪ .‬بــر اســاس‬ ‫اخریــن ارزیابــی صــورت گرفتــه‪ ،‬شــهر های کردکوی‪،‬‬ ‫رامیان‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬ترکمن و ازادشهر در وضعیت ابی‬ ‫و بقیه شــهر های اســتان در وضعیت زرد شیوع کرونا‬ ‫قرار دارند‪ .‬رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گلستان با‬ ‫بیــان اینکــه روند کاهشــی ابتال نباید ما را نســبت به‬ ‫رعایت شیوه نامه های بهداشتی بی توجه کند از مردم‬ ‫خواســت تا واکســینه شــدن بخش زیادی از جامعه‬ ‫ماســک بزننــد و فاصلــه اجتماعــی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫فاضل همچنین با اشاره به روند واکسیناسیون گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ 910‬هزار و ‪ 195‬نفر در استان نوبت نخست‬ ‫واکســن کرونــا را دریافت کرده انــد و ‪ 434‬هزار و ‪96‬‬ ‫دز هم برای نوبت دوم تزریق شــد‪ .‬رئیس دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گلســتان افــزود‪ :‬همچنیــن از مجموع‬ ‫واکســن های تزریق شــده ‪ 362‬دز واکسن برکت بود‬ ‫و مجموع دزهای واکســن ایرانی برکت به ‪ 162‬هزار‬ ‫و ‪ 905‬دز رسید‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 18‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1181‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫پلیس بدون اقتدار در‬ ‫ماموریت خود موفق نیست‬ ‫امام جمعه کیش گفت‪ :‬نیروی انتظامی برای تحقق‬ ‫تهــای خــود در راســتای امنیت پایــدار نیازمند‬ ‫ماموری ‬ ‫اقتدار اســت و بدون ان موفق نیســت‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫حجت االسالماحمدحسن زادهاضافه کرد‪:‬امنیتیکی‬ ‫از ســه امر مهمی اســت که بشــر بــه ان احتیــاج دارد و‬ ‫خود از سه بخش مهم امنیت جانی‪ ،‬مالی و فرهنگی‬ ‫تشکی لشــده و در جامعــه اســامی امنیــت فرهنگــی‬ ‫مقدم ترین این مهم اســت‪ .‬امام جمعه کیش افزود‪ :‬در‬ ‫جامعه اســامی تامین امنیت در حالت عام بر عهده‬ ‫نیــروی انتظامــی بــود و معتقــد هســتم که ایــن نیروی‬ ‫برای تامین این امنیت به بهترین نحوه ممکن نیازمند‬ ‫اقتداریاستکهبه واسطههمکاریمردمودستگاه های‬ ‫مختلف اجرایی به این نیرو اعطاشده است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه اخالق مداری از مهم ترین ویژگی های این نیروی‬ ‫مقتــدر در جامعــه اســامی بــوده و در جزیــره کیش با‬ ‫تــاش فرمانــده انتظامــی و کارکنــان ا نکــه همیشــه در‬ ‫صحنه هستند به حق امنیتی پایدار و روزافزون به وجود‬ ‫امده است‪.‬‬ ‫صادرات محصوالت‬ ‫ارایشی و بهداشتی بدون‬ ‫ثبت درخواست‬ ‫صادرات محصوالت ارایشی و بهداشتی به سرزمین‬ ‫اصلی بدون نیاز به ثبت درخواست در سامانه سازمان‬ ‫غــذا و دارو کشــور محقــق شــد‪ .‬وحیــد اهنگــر رئیــس‬ ‫اداره اســتاندارد و نظــارت غــذا و دارو منطقه ازاد کیش‬ ‫از تغییــر فراینــد ترخیص واحدهــای تولیدی بــا پروانه‬ ‫بهداشتی معتبر در جزیره خبر داد و گفت‪ :‬طی برگزاری‬ ‫جلس ـه های متعــدد اداره اســتاندارد و نظــارت غــذا و‬ ‫دارو جزیره با مدیرکل گمرک کیش به منظور حمایت و‬ ‫رفع مشــکالت واحدهای تولیدی در جزیــره ازاین پس‬ ‫واحدهای تولیدی می توانند با پروانه بهداشــتی معتبر‬ ‫نسبت به ترخیص محصوالت خود اقدام کنند‪.‬اهنگر با‬ ‫اشاره به رفع موانع تولید و به منظور تسهیل و تسریع‬ ‫در روند صدور مجوزهای ترخیص محصوالت ارایشی و‬ ‫بهداشتی در منطقه ازاد کیش‪ ،‬افزود‪ :‬اداره استاندارد و‬ ‫نظارت غذا و دارو سازمان با ایجاد یک تعامل سازنده‬ ‫بــا گمرک کیش موفق شــد یکــی از موانع اصلی ارســال‬ ‫محصوالت واحدهای تولیدی ارایشــی و بهداشــتی به‬ ‫سرزمیناصلیرامرتفع کند‪.‬‬ ‫تمدید مهلت ارسال اثار به‬ ‫دومین جشنواره داستان‬ ‫صوتی کیش‬ ‫رییسدومینجشنوارهداستانصوتی کیشباعنوان‬ ‫«واگویه های جنوب» از تمدید مهلت ارسال اثار به این‬ ‫جشنوارهخبر داد‪.‬‬ ‫رضا اردالن در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به این که تولید داســتان صوتی زمان بر بوده و نیازمند‬ ‫ســخت افزارها و نرم افزارهای ضبط صدا است‪ ،‬شورای‬ ‫سیاس ـت گذاری دومین جشــنواره داســتان صوتی کیش‬ ‫تصمیم گرفت مهلت ارسال اثار به این رویداد را تا سوم‬ ‫ابان ماه سال جاری تمدید کند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که تاکنون استقبال بسیار خوبی از‬ ‫این جشــنواره در جنوب کشــور صورت گرفته‪ ،‬اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬یکــی دیگر از دالیلی که مــا را مجاب کرد تا یک‬ ‫ماه این رقابت را تمدید کنیم این بود که با توجه به‬ ‫قرار گرفتن در پیک های سهمگین چهارم و پنجم کرونا‬ ‫احتماال برخی از داستا ن‪‎‬نویسان به دلیل درگیری با این‬ ‫ویروس شــرایط ضبط داســتان خود را پیدا نکردند و‬ ‫ایــن روزهــا و بعد از قرار گرفتن در شــرایط مســاعدتر‬ ‫این امکان با فراغ بال بیشتری برایشان فراهم است‪.‬‬ ‫اردالن گفــت‪ :‬بابــک عامــل بــه عنــوان دبیــر ایــن‬ ‫رویــداد حضــور دارد و دکتــر ســعید پورعلــی و منصور‬ ‫ضابطیان به همراه بنده اعضای شورای سیاستگذاری‬ ‫دومین دوره جشــنواره داستان صوتی کیش را تشکیل‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫شماره ‪08‬‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد کیش تاکید کرد‪:‬‬ ‫انجام واکسیناسیون اتباع‬ ‫خارجی ساکن در جزیره‬ ‫مسئول کمیتهواکسیناسیونجزیره کیش گفت‪ :‬کلیه‬ ‫اتباع خارجی بخصوص کلیه کارگران افغانی که جهت‬ ‫واکسینه شدن به ما مراجعه کردند کار تزریق واکسن‬ ‫بــرای ان ها انجا مشــده اســت‪ .‬دکتــر مریم ســتاریان در‬ ‫تشریح این خبر‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اهمیت موضوع پیرو‬ ‫برقراری ارتباط با مدیران شرکت های ساختمانی جهت‬ ‫یهــای الزم‬ ‫معرفــی اتبــاع و کارگــران خارجی هماهنگ ‬ ‫با صفایی مدیر فنی اجرای معاونت عمرانی ســازمان‬ ‫در خصــوص واکسیناســیون انجام شــد‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫عمده مشــکل ما در مورد کســانی است که غیرقانونی‬ ‫وارد کیش شده اند و بدون پاسپورت و کارت شناسایی‬ ‫معتبر عکس دار حضور واشتغالدارندکهخوشبختانهبا‬ ‫کسب اجازه از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان واکسینه‬ ‫کــردن افــراد بدون پاســپورت و کارت عک ـس دار معتبر‬ ‫نیــز در دســتور کار قرار گرفــت و اتباع خارجی هم زمان‬ ‫با ساکنین جزیره واکسینه می شوند‪ .‬ستاریان درخواست‬ ‫کرد اگر اتباعی هستند که از واکسینه شدن به هر دلیلی‬ ‫جامانده اندضمنمعرفیتوسطکارفرمایانمی توانندبا‬ ‫مراجعه به تاالر شهر از امکان واکسینه شدن بهره مند‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫رویدا د ش‬ ‫تحقق پایداری امنیت با تعامل میان پلیس و کیشوندان‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد کیــش گفــت‪:‬‬ ‫همکاری و همیاری کیشوندان با پلیس مردمی که‬ ‫حافظ جان و مال مردم است سبب تحقق یافتن‬ ‫پایداری امنیت در جامعه می شود‪ .‬جعفر اهنگران‬ ‫در مراسم صبحگاهی به مناسبت نکوداشت هفته‬ ‫نیروی انتظامی بر لزوم اهمیت تعامل میان پلیس‬ ‫و عمــوم مــردم در جامعــه اشــاره داشــت و گفت‪:‬‬ ‫پلیس جزیره تمام مشکالت را با سر پنجه تدبیر و با‬ ‫همراهیمردم‪،‬باکمترینهزینهحل وفصلمی کند‪.‬‬ ‫به گفته اهنگران همه ما موظف هستیم با تداوم‬ ‫چنین همراهی راه را برای هرگونه ازهم گسیختگی‬ ‫نظم در جامعه مسدود کنیم‪ .‬اهنگران ضمن ابراز‬ ‫خرسندی از اقدامات ارزشمند نیروی انتظامی ویژه‬ ‫کیش‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نیروی انتظامی کیش به دنبال‬ ‫امنیــت پایــدار اســت‪ ،‬امنیت پایــدار وقتی محقق‬ ‫می شود که مردم در امنیت مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه ازاد کیش با بیان‬ ‫ای نکــه اگر کیــش را جزیره امــن می نامیم و بخش‬ ‫عظیمــی از زیبایــی کیــش بــه عنصــر مهــم امنیت‬ ‫مربوط می شود مرهون زحمات و تالش شبانه روزی‬ ‫نیروهــای غیور نیــروی انتظامی و ســایر ارگان های‬ ‫مرتبطجامعهاطالعاتیوامنیتیونیروهاینظامی‬ ‫است‪ .‬جعفر اهنگران تحقق یافتن امنیت جزیره با‬ ‫زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی را از اقدامات‬ ‫ارزشمند نیروی انتظامی در این منطقه عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬این اقدام مهم و ارزشــمند در تمام نقاط‬ ‫این منطقه قابل مشــاهده است‪ .‬اهنگران زحمات‬ ‫بنیا نگــذاران نظــم و انضبــاط مثال زدنــی کیش در‬ ‫حوزه های «فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬امنیتی‪،‬‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال‪ ،‬ارز و مواد مخدر» را از وظایف‬ ‫گســترده نیروی انتظامی برشــمرد و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ایجاد امنیت اخالقی جامعه با حضور فعاالنه در‬ ‫بیابان های سوزان کویر‪ ،‬اقلیم سرد و استخوان سوز‬ ‫دامنه های البرز و زاگرس ادامه دارد‪ .‬وی از فعاالن‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نهادهای سرمایه گذاری و کارافرینان که‬ ‫همیشــه یار و مددکار نهادهای نیروهای انتظامی‬ ‫هســتند خواســت‪ ،‬ســازمان منطقه ازاد کیش را در‬ ‫فراهــم کردن امکانات و تجهیــزات اعمال قانون و‬ ‫مقررات همراهی کنند‪ .‬رئیس هیئت مدیره سازمان‬ ‫منطقهازاد کیشخاطرنشان کرد‪:‬سازمانهموارهدر‬ ‫کنار نیروهای انتظامی و سایر نهادهای اطالعاتی‪،‬‬ ‫قضایی‪ ،‬نظامی و امنیتــی خواهد ماند و از این که‬ ‫جزیــره برخــوردار از اوج همراهــی‪ ،‬همگرایــی و‬ ‫همبستگیدر سطوحمختلفاستقدردانی کرد‪.‬‬ ‫هوشمند سازی پلیس در دستور کار نیروی‬ ‫انتظامی‬ ‫فرماندهویژهانتظامیودریابانیکیشهوشمند‬ ‫سازی را الزمه تحقق یافتن امنیت پایدار در جامعه‬ ‫عنوانکرد‪.‬‬ ‫علی اصغر جمالی نیز در این برنامه هوشــمند‬ ‫ســازی را الزمــه تحقــق یافتــن امنیــت پایــدار در‬ ‫جامعه عنوان کرد و گفت‪ :‬بهره برداری از تجهیزات‬ ‫الکترونیکــی الزم ـه ی رســیدن به هوشــمند ســازی‬ ‫اســت اما این امر بسیار فراتر از استفاده ازاین گونه‬ ‫امکانات اســت‪ .‬جمالی ضمن تقدیر از مشــارکت‬ ‫هم ـه ی صنوف و مردم در تامین پایداری و امنیت‬ ‫مطلوبجزیره‪،‬اظهار داشت‪:‬رضایت مندیمردماز‬ ‫تالش هایشبانه روزیپلیسدر راستایایجادامنیت‬ ‫اجتماعــی باعــث افتخار اســت‪ .‬ســرهنگ جمالی‬ ‫«پلیسهوشمند‪،‬امنیتپایدار»راشعار هفتهنیروی‬ ‫انتظامــی عنــوان و اظهار داشــت‪ :‬این شــعار طبق‬ ‫تاکیدرهبریمبنیبر این کهمردممی خواهندپلیس‬ ‫هوشمند و مقتدر باشد و پلیس هوشمند با صحت‪،‬‬ ‫دقت و ســرعت عمل باال‪ ،‬خدمــات خود را انجام‬ ‫می دهد و درنتیجه در ارتقای رضایت مندی بسیار‬ ‫موثر بوده و خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬برقراری نظم و‬ ‫امنیت و جلب رضایتمندی مردم از خدمات پلیس‪،‬‬ ‫با توسعه و ارتقای تجهیزات الکترونیکی هوشمند‬ ‫ســازی در پرتــو ایمــان‪ ،‬تخصــص‪ ،‬جوان گرایــی‪،‬‬ ‫هوشــمندی و مدیریت تحقق می یابد‪ .‬جمالی با‬ ‫تاکیدبر اینکه«هوشمندی»با«الکترونیکیمتفاوت‬ ‫است» ادامه داد‪ :‬بهره گیری از تجهیزات و ملزومات‬ ‫الکترونیکی و پیشــرفته در عصر حاضر‪ ،‬زمینه ساز‬ ‫پلیس هوشمند خواهد بود اما هوشمندی فراتر از‬ ‫ان است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬خدمات الکترونیکی وجود‬ ‫دارند اما باید با بهره برداری بهینه همراه با سرعت و‬ ‫دقت در جهت تصمیم سازی‪ ،‬تصمیم گیری و اقدام‬ ‫سریعو به موقعصورت گیرد‪.‬فرماندهویژهانتظامی‬ ‫کیش طبق دســتور فرمانده نیروی انتظامی کشــور‬ ‫مبنیبر هوشمندسازیپلیستاکید کردو گفت‪:‬این‬ ‫امر به سرعت تحقق خواهد یافت و نمونه هایی‬ ‫نیز در حال اجرا و خدمت رسانی به مردم است‪.‬‬ ‫امنیت اجتماعی مطلوب در سایه پلیس‬ ‫با کفایت‬ ‫جمالی‪،‬امنیتاجتماعیمطلوبرادرسایهپلیس‬ ‫مقتدر‪ ،‬هوشــمند‪ ،‬توانا و باکفایــت‪ ،‬دغدغه مند در‬ ‫پاسداریاز جانو مالو ابرویمردمدانستو افزود‪:‬‬ ‫هوشمندسازیپلیسحاکیاز به روز بودنو استفاده‬ ‫از امکاناتمتناسببافناوری هایروز جامعهاستو‬ ‫امروزهباپیچیده تر شدنجرائمواستفادهاز امکانات‬ ‫به روز‪،‬پلیسنیز بایدهوشمندو به روز باشدتاجرائم‬ ‫را به موقع شناســایی و با مجرمین برخورد کند‪ .‬وی‬ ‫امنیتپایدار رایکیاز پیش نیازهایجامعه یپایدار‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬این امر مستلزم مشارکت همه ی‬ ‫اقشار‪ ،‬نهادها‪ ،‬سازمان ها و ارگان هایی است که در‬ ‫جامعه نقش افرینی می کننــد‪ .‬جمالی تصریح کرد‪:‬‬ ‫عناصری که در مدیریت شــهری موثر هســتند باید‬ ‫سهم خود را در تامین امنیت پایدار ایفا نمایند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬جامعه ی امروز‪ ،‬نیازمند پلیس هوشمند‪،‬‬ ‫متخصصو مقتدر استو سازمان هایمختلفباید‬ ‫نقش خود را در این هوشمند سازی ایفا کنند که در‬ ‫حالتحققاست‪.‬جمالیباشارهبه«پایشتصویری»‬ ‫به عنوانیکیاز مطالباتطوالنی مدتپلیس کیش‬ ‫از مدیرعامل سازمان منطقه ازاد درخواست کرد این‬ ‫امر به همراه ســایر ملزومات و تجهیزاتی که پلیس‬ ‫برای بهره برداری و پیگیری جرائم نیاز دارد‪ ،‬اجرایی‬ ‫شود‪.‬جمالیمردمراپشتوانه هایاجتماعیجامعه‬ ‫دانستوتاکیدکرد‪:‬توجهبهمعیشتمردمقطعادر‬ ‫کاهشجرائموناهنجاری هایاجتماعیموثرخواهد‬ ‫بود‪ .‬وی افزود‪ :‬توجه به معیشت و به ویژه مسکن‬ ‫کیشوندان می تواند باعث ارتقای امنیت اجتماعی‬ ‫شودو اینامر مهمبایددر دستور کار سازمانمنطقه‬ ‫ازادقرارگرفتهوبه سرعتاجراییشود‪.‬جمالیبابیان‬ ‫این مطلب که امروز نیروی انتظامی با تمام توان با‬ ‫تهیــه و توزیع کننــدگان مواد مخدر مقابلــه و مبارزه‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪:‬در اینخصوصنسبتاموفقبوده ایم‬ ‫امــا بــرای ارائه اقدامــات ارزنده تر و بیشــتر‪ ،‬نیازمند‬ ‫مشارکت عمومی هستیم‪ .‬جمالی «حفظ ارزش ها»‬ ‫را از قول رهبری‪ ،‬بزرگ ترین وظیفه ی نیروی انتظامی‬ ‫عنوانکردو گفت‪:‬براینیلبهاینهدفبایدپلیسی‬ ‫مقتدر‪،‬همراهباعزت نفس‪،‬رحمتومهربانیداشته‬ ‫باشیم لذا اقتدار توام با رافت در دستور کار نیروهای‬ ‫انتظامی در کیش قرارگرفته اســت‪ .‬وی همچنین با‬ ‫اشــاره به شــیوع ویروس کرونا از کادر درمان تقدیر و‬ ‫ضمن ابراز امیدواری در ریش ـه کن شدن این بیماری‬ ‫گفــت‪ :‬در طــول ایــن ایــام‪ ،‬پلیــس همــراه و همگام‬ ‫تهــا در‬ ‫کادر پزشــکی بــوده و در بســیاری از ماموری ‬ ‫خصوص منع ترددها‪ ،‬انجام واکسیناسیون و رعایت‬ ‫دستورالعمل هایبهداشتیحضورفعالوموثرداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫صنعتگردشگریزمینه ساز تحققاقتصادمقاومتیدر جزیره‬ ‫سرپرســت معاونت گردشگری سازمان منطقه‬ ‫ازاد کیــش تقویــت و ارتقــاء صنعــت گردشــگری‬ ‫به ویژه ورود گردشــگران خارجی به داخل کشور را‬ ‫زمینه ساز تحققاقتصادمقاومتیعنوان کرد‪.‬سعید‬ ‫پورعلی در همایش بررسی فرصت ها و تهدیدهای‬ ‫گردشگریجزیرهبر لزوماهمیتصنعت گردشگری‬ ‫کهزمینه ساز اقتصادیمقاومتیدر اینمنطقهاست‬ ‫اشــاره داشــت و گفت‪ :‬اگر کشــور به دنبال اقتصاد‬ ‫مقاومتی اســت باید صنعت گردشــگری و به ویژه‬ ‫ورود گردشــگران خارجــی به کشــور را تقویت کند‬ ‫تــا ایــن چرخه باقدرت بیشــتری به حرکــت دراید‪.‬‬ ‫پورعلی گفت‪ :‬بیشترین سهم منطقه ازاد کیش در‬ ‫مسیر توسعه و پیشرفت مربوط به فعاالن حوزه‬ ‫گردشــگری‪ ،‬اقتصادی و ســرمایه گذاران اســت‪ .‬وی‬ ‫جزیــره کیــش را دارای جامعــه خصوصــی‪ ،‬صنفــی‬ ‫و مدنــی قــوی معرفــی کــرد و افــزود‪ :‬درجایی که‬ ‫ضعفــی در عملکرد و کارایی دولت وجــود دارد با‬ ‫هوشمندی و پیگیری فعاالن کیش باید این نقاط‬ ‫ضعفبرطرفشود‪.‬سرپرستمعاونت گردشگری‬ ‫سازمان منطقه ازاد کیش‪ ،‬گفت‪ :‬منطقه ازاد کیش‬ ‫بایــد الهام بخــش ســایر مناطــق باشــد و نــه اینکه‬ ‫مناطــق دیگــر الگــوی منطقــه ازاد قرار گیرنــد‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬منطق ـه ای کــه قرار اســت تا افــق ‪ 1410‬صد‬ ‫هتل با بیش از ‪ 14‬هزار اتاق در ان ســاخته شــود با‬ ‫تشــماری هتــل در ان‬ ‫منطق ـه ای کــه تعداد انگش ‬ ‫وجــود دارد قابل مقایســه نخواهــد بــود‪ .‬پورعلــی‬ ‫گفت‪ :‬درجایی کهمحور و قطب گردشگریمنطقه‬ ‫ازاد کیش کلوپ تفریحات دریایی و استفاده از دریا‬ ‫است و یکی از حوزه های درامدهای پایدار بخش‬ ‫خصوصی و منطقه ازاد به شمار می رود و شباهتی‬ ‫بــه ان ندارد نمی تواند الهام بخش باشــد‪ .‬پورعلی‬ ‫به طرح جامع جزیره کیش اشــاره کرد و گفت‪ :‬اگر‬ ‫جزیــره کیش به عنوان یک منطقه گردشــگری برتر‬ ‫در سطح ملی معرفی شده است به دلیل طرح های‬ ‫جامعــی بوده که از قبل انقالب تاکنون ارائ هشــده‬ ‫اســت و در طرح ‪ 84‬تا ‪ 1404‬در بازنگری یک افق‬ ‫‪ 1410‬به ان اضافه شده و تا‪ 10‬سال اینده طرح جامع‬ ‫‪ 1384‬به قوت خود باقی اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬طرح‬ ‫جامع ‪ 84‬جزو طرح های برتر جامع شــورای عالی‬ ‫معماری و شهرســازی بوده کــه در بین مناطق ازاد‬ ‫به شورای عالی معماری و شهرسازی راه یافته و به‬ ‫تصویب رسیده است‪ .‬پورعلی تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به شاخص سازی طرح جامع ‪ 60‬هدف گذاری خرد‬ ‫و ‪ 5‬هــدف کالن بــرای ســازمان منطقــه ازاد کیــش‬ ‫تعیی نشــده و نیاز بــه بودج ـه ای ندارد و ســازمان‬ ‫می تواند در مســیر اهــداف خود حرکــت کند‪ .‬پور‬ ‫علــی افزود‪ :‬بســیاری از فعالیت ها در جزیره کیش‬ ‫بدون مجوز دفتر طرح جامع امکان پذیر نخواهد‬ ‫بــود‪ .‬پــور علــی در ادامــه به وضعیت گردشــگری‬ ‫داخلی در جزیره کیش اشاره کرد و گفت‪ :‬گردشگری‬ ‫مبتنیبر مجتمع هایتفریحی‪،‬طبیعت‪،‬گردشگری‬ ‫اقامتــی‪ ،‬گردشــگری جوانــان‪ ،‬گردشــگری ورزشــی‪،‬‬ ‫گردشــگری همایش ها و کنفرانس ها و گردشــگری‬ ‫حــال در ســطح جزیــره کیش مطلوب اســت‪ .‬وی‬ ‫گفــت‪ :‬یکی از مزیت های جزیره کیش گردشــگری‬ ‫رویداد محور بوده که شامل همایش‪ ،‬نمایشگاه و‬ ‫جشــنواره ها‪ ،‬رویدادهای ورزشــی است‪ .‬وی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬فضای کس ـب وکار بــرای کارکنان مراکز اقامتی‬ ‫دارای تحصیــات دانشــگاهی مرتبط بــا خدمات‬ ‫گردشگریایجادمی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مطالبهبهبودخدماتاینترنتیدر کیش‬ ‫بهبــود خدمات اینترنتی در کیــش از مهم ترین‬ ‫درخواست هاییبود کهدر سفر اخیر وزیر ارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات به این جزیره مطرح شــد‪ .‬امیر‬ ‫ســوداگران مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات این‬ ‫ســازمان بــا اشــاره به اینکــه مهم ترین هدف ســفر‬ ‫وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات به جزیره کیش‬ ‫کمــک بــه بهبــود زیرســاخت های حــوزه ارتباطات‬ ‫و فنــاوری بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن ســفر پس از شــرح‬ ‫وضعیتموجودزیرساخت هایارتباطیدر منطقه‬ ‫ازاد کیــش‪ ،‬خواســتار پیگیــری و تســریع در بهبــود‬ ‫خدمات اینترنتی ثابت و سیار به عنوان مطالبه ای‬ ‫ضروری و عمومی ساکنان و گردشگران شدیم‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬در ارائــه تمام گزارش ها‪ ،‬مکاتبات رســمی و‬ ‫روند بازدیدها شــرایط موجود و مشــکالت جزیره‬ ‫به طور کامل به وزیر ارتباطات اطالع داده شد‪ .‬امیر‬ ‫ســوداگران اظهار داشــت‪ :‬در دو ســال گذشــته‪ ،‬در‬ ‫راستایتقویتزیرساخت هایارتباطیجزیرهکیش‪،‬‬ ‫طــرح فیبر نوری دریایی پشــتیبان جزیــره کیش به‬ ‫سرزمین اصلی و طرح ‪ 100‬کیلومتر شبکه زیرساخت‬ ‫فیبر نوری درون جزیره کیش انجام شده است‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانه‪ ،‬بهره برداری نکردن اپراتورهای ارتباطات‬ ‫ثابت و ســیار از زیرســاخت های فراهم شده‪ ،‬عدم‬ ‫به روزرســانی و ارتقــاء تجهیــزات ســخت افزاری و‬ ‫نرم افــزاری اپراتورها و همچنین نبود نظارت کافی‬ ‫بر کیفیتخدماتارتباطیدر جزیره کیش‪،‬موجب‬ ‫ارائه نامطلوب اینترنت ثابت و سیار در این جزیره‬ ‫شده که نارضایتی فراوان ساکنان و گردشگران را به‬ ‫دنبالداشتهاست‪.‬‬ ‫ســوداگران افــزود‪ :‬این وضعیت با برنامه های‬ ‫راهبردی سازمان در ایجاد شهر هوشمند‪ ،‬استقرار‬ ‫اســتارتاپ هــا و تقویــت کس ـب وکارهای اینترنتی‬ ‫مغایــرت دارد‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه مجوز فعالیت‬ ‫اپراتورهای خدمات اینترنتی ثابت و سیار توسط‬ ‫وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات صادر می شود‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات‬ ‫رادیوئی به نمایندگی از این وزارتخانه‪ ،‬مسئولیت‬ ‫نظارت بر عملکرد این اپراتورها را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫به گفته ســوداگران‪ ،‬وجــود فرکانس های ارتباطی‬ ‫مزاحــم در جزیــره کیــش و موثــر دانســتن ان بــر‬ ‫ضعــف خدمــات ارتباطــی ســیار‪ ،‬موضوعــی بود‬ ‫که برای نخســتین مرتبه در این ســفر عنوان شــد‬ ‫کــه در صورت صحــت ان‪ ،‬تجهیزات و مجوزهای‬ ‫قانونــی بــرای رصد این موضوع و پیگیــری و رفع‬ ‫ان در اختیار ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات‬ ‫رادیوئــی اســت‪ .‬مدیر فنــاوری اطالعات ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد کیــش اظهار داشــت‪ :‬در این ســفر‪ ،‬با‬ ‫دستور صریح محمدجواد اذری جهرمی به سازمان‬ ‫تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی مقرر شد تا این‬ ‫موضوعات پیگیری شده و نتیجه اقدامات ظرف‬ ‫مدت دو هفته اعالم شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫نصب دستگاه ایکس ری کامیونی‬ ‫در بندرگاه کیش‬ ‫رئیــس شــورای هماهنگــی‬ ‫بهزیستی‪ ،‬کمیته مشارکت ها و‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر جزیره‬ ‫هالل احمــر در این شــورا فعال‬ ‫کیش از نصب دســتگاه ایکس‬ ‫هســتند و هماهنگی بیــن این‬ ‫ری کامیونــی در اینــده نزدیک‬ ‫اعضــا از حساســیت باالیــی‬ ‫خبــر داد‪.‬در نشســت شــورای‬ ‫برخــوردار اســت که هریک نیز‬ ‫علیفائقی‬ ‫هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مسئولیتاجراییمهمیدارند‪.‬‬ ‫مخــدر جزیــره علــی فائقــی‬ ‫وی از همــکاری مطلــوب بیــن‬ ‫رئیس این شورا ضمن تشریح فعالیت های این شورای هماهنگی و مسئوالن جزیره کیش طی‬ ‫ســتاد گفت‪ :‬همــکاران ما در مجموعه ســتادی دو ســال گذشــته خبر داد و از راه اندازی شبکه‬ ‫شــورای هماهنگــی مبــارزه با مــواد مخدر کیش مجــازی در خصوص مبارزه با مواد مخدر برای‬ ‫طی سال های گذشته با تالش مستمر ارتباطات اطالع رســانی های به موقع ابراز خرسندی کرد‪.‬‬ ‫مطلوبیبیننهادهاوسازمان هاییزیرمجموعه فائقــی بــا اشــاره بــه نقش مهــم روحانیــت در‬ ‫این ستاد برقرار کردند‪ .‬علی فائقی افزود‪ :‬حضور ایجاد انگیزه میان جوانان‪ ،‬بومیان و ساکنان و‬ ‫بومیان کیش در همراهی با ستاد مبارزه با مواد همکاری با شورای مبارزه با مواد مخدر گفت‪:‬‬ ‫مخــدر مثال زدنــی اســت که همــواره مــا در این دغدغه های جزیره کیش تنها متعلق به بومیان‬ ‫امر حمایت و همراهی می کنند‪ .‬رئیس شــورای نبوده بلکه تمامی ما موظف به برنامه ریزی و‬ ‫هماهنگی مبارزه با مواد مخدر جزیره چارچوب تالش برای رفع کوچک ترین معضالت در این‬ ‫را هماهنگ کننده تمام دستگاه های اجرایی هر منطقــه ازاد هســتیم‪ .‬رئیس شــورای هماهنگی‬ ‫برشــمرد و عنوان کرد‪ :‬تمام دستگاه و نهادهای مبــارزه با مواد مخــدر جزیره کیش همچنین از‬ ‫اجرایی جزیره کیش باید در راستای فرمایشات نصب دســتگاه ایکــس ری کامیونــی در مبادی‬ ‫رهبــری مبــارزه بــا مــواد مخــدر را از اولویت ها و ورودی بنــدرگاه در اینــده نزدیــک خبــر داد و‬ ‫در دســتور کار خــود قــرار دهند‪ .‬فائقــی با بیان افزود‪ :‬نیروی انتظامی‪ ،‬دستگاه های مقابله ای و‬ ‫اینکــه شــورای هماهنگی مبــارزه با مــواد مخدر مجموعه های امنیتی به صورت مســتمر در این‬ ‫متشــکل از ‪ 5‬کمیته اســت اظهار داشت‪ :‬کمیته زمینهفعالیتمی کنند‪.‬همچنینباحضورمیدانی‬ ‫مقابلــه بــا مــواد مخدر بــه ریاســت فرماندهی در محل تجمع معتادان‪ ،‬مخروبه ها و جنگل ها‬ ‫نیروی انتظامی‪ ،‬کمیته حقوقی به ریاست رئیس تخریب شــده تا احتمال مصرف مواد مخدر در‬ ‫دادگســتری‪ ،‬کمیتــه فرهنگی به ریاســت رئیس ان ها کمتر شود‪.‬‬ ‫عادی انگاری چالش اصلی مقابله‬ ‫با کرونا است‬ ‫رئیس مرکز توسعه سالمت‬ ‫انسجامهمگانیداردوضروری‬ ‫کیشرعایت کاملپروتکل های‬ ‫استتاواکسیناسیونحداکثری‬ ‫بهداشتی در کنار واکسیناسیون‬ ‫اهتمــام ویــژه بــه رعایت کامل‬ ‫عمومی را موثرترین راه مقابله‬ ‫پروتکل های بهداشــتی داشته‬ ‫بــا کرونا عنوان کرد‪ .‬محمدرضا‬ ‫باشیم‪ .‬رضانیا با اشاره به این که‬ ‫محمدرضا رضانیا‬ ‫رضانیــا بــا تاکیــد بــر ضــرورت‬ ‫ن‬ ‫امار ابتالو بستریدر بیمارستا ‬ ‫رعایتشیوه نامه هایبهداشتی‬ ‫کیش تا حــدودی کاهش یافته‬ ‫در میــان احــاد جامعــه‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬عادی ولــی بیماری همچنان به صورت فعــال در حال‬ ‫انگاریوکاهشحساسیت هامی تواندنگرانی ها چرخش است و عادی انگاری شرایط و غفلت‬ ‫از مــوج جدید همه گیری کرونــا را افزایش دهد‪ .‬مجــدد تبعات جدی به دنبال خواهد داشــت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این عادی انگاری ها‪ ،‬موج های بعدی وی اظهار داشــت‪ :‬تجربه ثابت کرده که هر بار‬ ‫ت پروتکل های بهداشتی عادی انگاری‬ ‫کرونا را به دنبال دارد که گونه های مختلف این در رعای ‬ ‫ویروس با جهش های متفاوت در حال رشد میان می شود‪ ،‬پیک های شدید بیماری رخ داده و هر‬ ‫هم وطنــان افزایش یافته اســت‪ .‬به گفته رضانیا پیکنسبتبهپیکقبلیبیماریشدیدتر بوده‬ ‫درحالی که ریشــه کن شــدن این بیمــاری نیاز به است‪.‬‬ ‫شنبه های ایمنی در جزیره اجرایی‬ ‫می شود‬ ‫مســعود احمــدی مدیریــت بحران شــرکت‬ ‫عمــران‪ ،‬اب و خدمــات کیش با بیــان این که در‬ ‫دنیا به ویژه ایران تالش می شود ساختمان هایی‬ ‫احداث شــود که از ایمنی کامل برخــوردار بوده‬ ‫و درصورتی که حادثه ای رخ داد‪ ،‬ساکنان بتوانند‬ ‫مرحله نخست حادثه را مدیریت کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امــوزش و نظــارت بــر اجــرای ضوابــط در قالب‬ ‫اقداماتپیشگیرانهدر دستور کار شرکتعمران‪،‬‬ ‫ابو خدماتو ادارهاتش نشانی کیشقرارگرفته‬ ‫اســت‪ .‬احمــدی در رابطــه بــا فرایند نظــارت بر‬ ‫ایمنــی‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬بــا اطالع رســانی و اگاهی‬ ‫بخشــی به مالکیــن و ســرمایه گذاران‪ ،‬قوانین و‬ ‫مقــررات در ساخت وســاز رعایت می شــود و در‬ ‫این زمینه نقش مهندســین ناظر و شــرکت های‬ ‫مجــری در حوزه اتش نشــانی و خدمات ایمنی‬ ‫نیز از اهمیت باالیی برخوردار است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به این که ضوابط محلی در جزیره کیش وجود‬ ‫نداشت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با تهیه شش جلد ضوابط‬ ‫و چــاپ نخســتین جلــد ان به عنــوان معــدود‬ ‫شهرهایی هستیم که ضوابط محلی داریم و در‬ ‫کتابخانه ملی ثبت شده است‪ .‬مسعود احمدی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ضوابــط اجرایــی ســامانه‬ ‫هــای هــای اطفاء حریــق ویرایــش ‪ 1400‬راداریم‬ ‫کــه شــش جلــد دیگــر هــم دارد و ایــن ضوابط‬ ‫جزئیاتاجرایسیستماطفاءحریق‪،‬مشخصات‬ ‫فنــی و وظایفــی که بخش های مختلــف دارند‬ ‫تشــریح کرده اســت و در این زمینه ســعی شده‬ ‫از کارشناســان مجرب استفاده شود‪ .‬احمدی در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬با منتشر کردن شش جلد ضوابط‪،‬‬ ‫نخستین شهرهایی در سطح کشور هستیم که‬ ‫از ضوابط ایمنی و اتش نشانی برخورداریم که با‬ ‫مشارکت سرمایه گذاران‪ ،‬مهندسین ناظر‪ ،‬شهری‬ ‫ایمن خواهیم داشت‪ .‬احمدی بر لزوم اهمیت‬ ‫امــوزش در جزیــره کیش اشــاره داشــت و گفت‪:‬‬ ‫بــرای نخســتین بــا اداره اتش نشــانی کیش طی‬ ‫توافقی با مرکز اموزش اتش نشــانی و خدمات‬ ‫ایمنــی تهــران؛ شــرایط حضــور نیروهــای تــازه‬ ‫استخدام شــده در دوره های اموزشــی ‪ 36‬روزه‬ ‫را فراهــم کرده و در حــال حاضر نیز دوره های‬ ‫اموزشــی ‪ 18‬روزه با حضور اســاتید مجرب و با‬ ‫توجــه بــه امکانــات موجود در ایــن منطقه در‬ ‫حال برگزاری است‪.‬‬ ‫به گفته احمدی با تاکید مدیرعامل شرکت‬ ‫عمران‪ ،‬اب و خدمات کیش‪ ،‬اموزش شهروندی‬ ‫به صورت جدی اغازشده و با توجه به شرایط‬ ‫کرونــا ســعی کردیــم ایــن اموزش هــا به صورت‬ ‫مجــازی برگــزار شــود‪ .‬مدیریــت بحران شــرکت‬ ‫عمران‪ ،‬اب و خدمات کیش از شنبه های ایمنی‬ ‫در جزیرهخبر دادو افزود‪:‬ساختانیمیشنهای‬ ‫اموزشی با کمک همکاران شهرداری تهران و به‬ ‫همت اداره اتش نشانی و خدمات ایمنی کیش‬ ‫و همچنیــن پوســترهای اموزشــی و اموزش های‬ ‫مجــازی بــرای شــمار زیــادی از ســاکنان کیــش‬ ‫تولیدشدهاست‪.‬‬ ‫فرصت های درامدزایی و مدیریت منابع‬ ‫و مصارف در کیش شناسایی شود‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد کیــش گفت‪ :‬مدیران مجموعه‬ ‫شــرکت های تابعــه بــه ســمت خودکفایــی‬ ‫حرکــت کننــد و بــا شناســایی فرصت هــای‬ ‫درامدزایــی‪ ،‬منابــع و مصــارف خــود را‬ ‫مدیر یــت کننــد‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ناصــر‬ ‫اخونــدی در یازدهمیــن شــورای معاونــان‬ ‫و مدیــران ایــن ســازمان و شــرکت های‬ ‫تابعــه اظهــار داشــت‪ :‬هنــر مدیریــت‬ ‫منابــع محــدود و نیازهــای نامحــدود‬ ‫و رویکــرد اقتصــادی ســوداوری‪ ،‬تفکــر‬ ‫غالــب محــور فعالیت هــای هیــات مدیــره‬ ‫شــرکت های تابعــه ســازمان باشــد‪ .‬وی‬ ‫عملکــرد اقتصــادی‪ ،‬صرفه جویــی‪ ،‬کاهــش‬ ‫انجــام یــک فراینــد بــرای ارباب رجوع را از‬ ‫شــاخص های طــرح ارزیابــی مدیران اعالم‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬برایند اقتصــادی و عملکرد‬ ‫شــرکت ها و ســازمان منطقــه ازاد کیــش در‬ ‫یک ترازنامه نشــان داده می شــود ازاین رو‬ ‫بایــد ضوابــط‪ ،‬ائین نامه هــا و رویکــرد‬ ‫اقتصــادی خودگــردان موردتوجــه ویــژه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 18‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1181‬‬ ‫اشتیاق فراوان مورینیو‬ ‫برای مربیگری‬ ‫ژوزه مورینیو‪ ،‬ســرمربی رم‪،‬‬ ‫نیست که سن یا شرایط بدنی‬ ‫می گویــد االن بیشــتر از زمانی‬ ‫نقشی اساسی در ان ایفا کند‪.‬‬ ‫که با اینتر فاتح س ـه گانه شــده‬ ‫ایــن کار برعکس کار بازیکنان‬ ‫احســاس مربــی بــودن دارد‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬فقط تجربه اســت که‬ ‫شــاگردان مورینیو با کســب ‪15‬‬ ‫می توانــد شــما را بــه بازیکــن‬ ‫ژوزه مورینیو‬ ‫امتیــاز از هفــت بــازی در رده‬ ‫بهتــری تبدیل کنــد‪ .‬من فقط‬ ‫چهــارم جدول رده بندی ســری‬ ‫به بــازی بعدی فکــر می کنم‪.‬‬ ‫‪ A‬قــرار دارنــد و با دو پیروزی متوالی برابر زوریا تمــام دیدارهایی که انجــام دادم و جام هایی‬ ‫در لیــگ کنفرانــس اروپا و امپولی در مســابقات که بردم در یادم هستند و وقتی بازنشسته شدم‬ ‫داخلی به وقفه دیدارهای ملی رفتند‪ .‬این مربی وقت دارم به بررســی ان ها بپردازم‪ .‬حاال فقط‬ ‫پرتغالی دو قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را با به بازی بعدی فکر می کنم‪ ».‬او درباره شرایط‬ ‫پورتو و اینتر در کارنامه دارد و درعین حال سه حضــورش در رم اظهــار داشــت‪« :‬من دوســت‬ ‫قهرمانــی لیگ برتر‪ ،‬ســه قهرمانی اللیــگا و دو دارم باشــگاه را بــه قهرمانــی برســم چــون یک‬ ‫اســکودتو را نیــز در طــول دوران حرفه ای خود باشــگاه با قهرمانی زنده اســت و چنین اتفاقی‬ ‫بــه دســت اورده اســت‪ .‬او همچنین چهــار بار می تواند باعث افزایش اشــتیاق هواداران شود‪.‬‬ ‫به عنوان بهترین مربی دنیا انتخاب شده اما باور مــن درک می کنم که عشــق ان ها بــه رم فراتر از‬ ‫دارد کــه در فصــل ‪ 2021-22‬بهتــر از هــر زمان جام هاست و اشتیاقی همیشگی است؛ اما جای‬ ‫دیگری اســت‪ .‬مورینیو به اسکویر ایتالیا گفت‪ :‬قهرمانی در این باشگاه خالی است و ما در حال‬ ‫«امروز بیشتر از ‪ 10‬یا ‪ 20‬سال قبل احساس مربی کار روی پروژه ای برای کســب جام هســتیم‪ .‬اگر‬ ‫بــودن دارم‪ .‬اگــر یک مربی پیشــرفت نکند به این قهرمانی در زمان حضور من به دست بیاید‬ ‫ایــن دلیل اســت که اشــتیاقش را ازدس ـت داده عالــی خواهد بود‪ .‬اگر این اتفاق رخ ندهد هم‬ ‫و روحی ـه ای کــه به پیشــرفت هــرروزش کمک همکاری در طول ســاخت اینده که رویای همه‬ ‫م ‬ ‫یکــرده را دیگــر بــا خــود نــدارد‪ .‬ایــن کاری است بسیار زیبا و جذاب است‪».‬‬ ‫واکنش مسی به نامزدهای‬ ‫اولیه توپ طال‬ ‫فوقستارهارژانتینیبارسلونا‬ ‫کاپیتانتیمملیفوتبالارژانتین‬ ‫دربــاره نامزدهای تــوپ طالی‬ ‫می توانــد به ســه بازیکــن رای‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬و گزین ههــای کــه او بــه‬ ‫دهــد که دو انتخاب او ام باپه‬ ‫ا نهــا رای خواهــد داد ســخن‬ ‫و نیمــار هســتند‪ .‬مســی ادامه‬ ‫بــه میــان اورد‪ .‬فرانــس فوتبال‬ ‫داد‪ :‬بعد از ام باپه و نیمار باید‬ ‫مسی‬ ‫اسامی نامزدهای اولیه بهترین‬ ‫از لواندوفسکی سخن به میان‬ ‫بازیکــن جهــان را برای کســب‬ ‫اورم کهاو هم سالبسیار خوبی‬ ‫جایــزه تــوپ طال اعالم کرد‪ .‬مســی کــه خودش را پشت سر گذاشت‪ .‬کریم بنزما هم هست که‬ ‫یکــی از گزینه های اعال مشــده اســت و شــانس او همدرخشید‪.‬لیونلمسیبا کسب‪ ۶‬توپطال‬ ‫زیادی برای کسب این جایزه دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در تیم رکورددار این جایزه بزرگ است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫من یعنی پاری سن ژرمن نام نیمار و ام باپه به که او بازهم برای برنده شــدن توپ طال شانس‬ ‫چشم می اید که من به راحتی می توانم به ان ها باالیــی دارد و می توانــد رکــورد خــود را بهبــود‬ ‫رای بدهم‪ .‬البته جیان لوئجــی دوناروما از پاری ببخشــد‪ .‬این جایزه در سال قبل به دلیل شیوع‬ ‫سن ژرمن هم در این فهرست به چشم می اید ویروس کرونا داده نشــد و امســال قرار است به‬ ‫امــا مســی بــه او رای نخواهــد داد‪ .‬او به عنــوان بهترینبازیکنسالدادهشود‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1877‬نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب ‪1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪140060306005004987‬مورخ ‪ 1400/06/24‬هیات اول موضوع‬ ‫ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم تکتم وقف رحمانی‬ ‫فرزند محمدحسین نسبت یه ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 380/77‬متر مربع از پالک شماره‬ ‫‪ 66‬فرعی از ‪ 233‬اصلی واقع در اراضی سیان بخش ‪ 2‬حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت‬ ‫مشاعی متقاضی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین‬ ‫نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ی‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهر ها‬ ‫منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند‬ ‫باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید‪ .‬معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت‬ ‫به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد‬ ‫که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت‬ ‫به صدور سند مالکیت می نماید و صدور مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/03:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/18:‬علی امینی‪ -‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک نیشابور م‪.‬الف‪759 :‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1879‬برابر رای شماره ‪ 140060309068001495‬مورخ ‪ 1400/6/13‬پرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114409068000104‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو قزوین تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای صادق نظری بشماره شناسنامه ‪ 4322379451‬کدملی ‪4322379451‬‬ ‫صادره از قزوین فرزند علی پاشا درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪150‬‬ ‫متر مربع پالک شماره ‪ 5‬اصلی واقع در قزوین بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک منطقه دو قزوین خریداری مع‬ ‫الواسطه از عزیز اله اسدالهی تایید و محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند ‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬توضیحات‪ :‬برابر رای شماره ‪ 140060309068001496‬مورخ ‪1400/6/13‬‬ ‫پرونده کالسه ‪ 1400114409068000100‬بمیزان سه دانگ مشاع از ششدانگ مورد تقاضا بنام علی‬ ‫پاشا نظری خمارکی رای هیات صادر گردیده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/7/3 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/7/18 :‬علی شهسواری ‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک قزوین شماره م الف ‪395‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2030‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک‬ ‫محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع‬ ‫قضاییتقدیمنمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 2837‬مورخ ‪ 1400/6/10‬خانم صفیه مهری فرزند شهباز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 119/60‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬حوزه ثبت ملک اصفهان‬ ‫ متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/03 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1203376‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1880‬برابر رای شماره ‪ 140060309068001496‬مورخ ‪ 1400/6/13‬پرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114409068000100‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو قزوین تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت اقای علی پاشا نظری خمارکی بشماره شناسنامه ‪ 772‬کدملی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مخالفتاسکوچیچ‬ ‫با درخواست‬ ‫یحیی گل محمدی‬ ‫بــه نظــر می رســد یحیــی گل محمــدی از دراگان‬ ‫اســکوچیچ خواسته بود تا ســرلک و ترابی یک نیمه در‬ ‫بازی با ســپاهان به میدان بروند که این درخواســت با‬ ‫مخالفت سرمربی تیم ملی مواجه شد‪ .‬شاگردان یحیی‬ ‫گل محمدی روز گذشته در حالی سپاهان را با نتیجه ‪3‬‬ ‫بر یک شکست دادند که سه ملی پوش پرسپولیس در‬ ‫این بازی حضور نداشتد تا کادرفنی قرمزها نتوانند تمام‬ ‫نفرات را در اخرین بازی دوستانه پیش از دیدار با الهالل‬ ‫استفاده کنند‪ .‬این در حالی است که باشگاه پرسپولیس‬ ‫در نامه ای رسمی از سوی سرپرست مدیرعاملی یعنی‬ ‫مجیــد صــدری بــه فدراســیون فوتبــال‪ ،‬از کادرفنی تیم‬ ‫ملــی خواســته بــود تا میالد ســرلک و مهــدی ترابــی را‬ ‫برای یک نیمه در اختیار پرسپولیس قرار دهند تا یحیی‬ ‫فرصتاستفادهاز نفراتبیشتریراداشتهباشد‪.‬باتوجه‬ ‫بــه حضــور فیکــس وحیــد امیــری‪ ،‬او جزو درخواســت‬ ‫پرســپولیس نبــود‪ .‬بااین حــال کادرفنی تیم ملــی با این‬ ‫درخواستمخالفتکرد‪.‬‬ ‫مهلت نامه نگاری با ‪ AFC‬تمام شد‬ ‫ایران با کره جنوبی؛‬ ‫احتماال بدون‬ ‫تماشاگر‬ ‫کره بدون مصدوم به‬ ‫مصاف ایران می رود‬ ‫احتمال اینکه دیــدار ایران و کره جنوبی بدون‬ ‫حضور تماشــاگر برگزار شــود‪ ،‬زیاد است‪ .‬به گزارش‬ ‫ورزش سه‪ ،‬تیم ملی فوتبال ایران روز سه شنبه هفته‬ ‫جــاری دریکی از حســاس ترین دیدارهای خــود در‬ ‫مقدماتــی جــام جهانــی قطــر میزبان کــره جنوبی‬ ‫اســت‪ .‬مســابقه ای که پیروزی در ان برای تیم ملی‬ ‫ایــران به معنی ایجاد فاصله زیــاد در صدر جدول‬ ‫رده بنــدی گروهــش و باالبردن شــانس خــود برای‬ ‫صعود به جام جهانی است‪ .‬در این شرایط حضور‬ ‫تماشاگران در ورزشگاه می تواند کمک زیادی ازنظر‬ ‫روحی و روانی به بازیکنان و کادرفنی انجام بدهد‬ ‫تا با خیال اسوده به کارشان در زمین ادامه بدهند‪.‬‬ ‫موضوع برگزاری بازی ایران و کره با حضور تماشاگر‬ ‫از مدت ها قبل مطرح بوده و گمانه زنی های زیادی‬ ‫در این خصوص شده است‪ .‬مسئله اصلی موافقت‬ ‫وزارت بهداشــت و دولت با بازگشــت تماشــاگران‬ ‫به ورزشــگاه ها از دیدار ایران و کره جنوبی اســت‪.‬‬ ‫چنــدی قبــل بــود کــه وزیــر ورزش و جوانــان طــی‬ ‫اظهارنظری مسئله حضور تماشاگران در بازی ایران‬ ‫و کره و حتی تعداد محدودی از زنان را تایید کرد‬ ‫اما این مسئله حاال در فاصله ‪ 3‬روز مانده تا شروع‬ ‫مسابقهشکلعملیبهخودنگرفتهاست‪.‬بر اساس‬ ‫قوانین کنفدراســیون فوتبال اســیا‪ ،‬هر کشــوری که‬ ‫بخواهد بازی هایش را در شرایط خاص کرونایی با‬ ‫حضور تماشاگر برگزار کند‪ ،‬باید نامه نگاری الزم در‬ ‫ایــن خصــوص را ‪ 14‬روز قبل بــا ‪ AFC‬انجام بدهد‬ ‫و البته نحوه حضور تماشاگرانی که دو دوز واکسن‬ ‫کرونــا زده اند باید مشــخص شــود‪ .‬جالب اینکه تا‬ ‫ایــن لحظه فدراســیون فوتبــال ایران هیــچ اقدامی‬ ‫برای نامه نگاری درباره حضور تماشــاگران با ‪AFC‬‬ ‫نداشــته و به همین خاطر به احتمال فراوان دیدار‬ ‫روز سه شنبه بدون حضور تماشاگر برگزار می شود‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی دو مسئله وجود دارد‪ .‬اینکه برای‬ ‫حضور تماشاگران در ورزشگاه ازادی بعد از دولت‬ ‫و وزارت بهداشت‪ ،‬شورای تامین استان تهران باید‬ ‫تصمیمات الزم را بگیرد‪ .‬شورای تامین هنوز درباره‬ ‫‪ 4371135072‬صادره از خدابنده فرزند امیر علی درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 150‬متر مربع پالک شماره ‪ 5‬اصلی واقع در قزوین بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک منطقه دو‬ ‫قزوین خریداری مع الواسطه از عزیز اله اسدالهی تایید و محرز گردیده است ‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬توضیحات‪ :‬برابر رای شماره ‪ 140060309068001495‬مورخ‬ ‫‪ 1400/6/13‬پرونده کالسه ‪ 1400114409068000104‬بمیزان سه دانگ مشاع از ششدانگ مورد‬ ‫تقاضا بنام صادق نظری رای هیات صادر گردیده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/7/3 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/7/18 :‬علی شهسواری ‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک قزوین شماره م الف‪395 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1883‬برابر رای شماره ‪ 140060322001000196‬هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زاهدان تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای احمد رخشانی به شناسنامه شماره ‪ 864‬کدملی ‪ 3671181044‬صادره زابل فرزند‬ ‫غالم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 191/05‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 1427‬فرعی از ‪2838‬‬ ‫–اصلی (که در راستای استانداردسازی و در اجرای بخشنامه شماره ‪ 91/23511‬مورخه ‪ 91/01/29‬سازمان‬ ‫ثبت اسناد و امالک کشور باقیمانده پالک ‪ 33‬فرعی از ‪ – 2838‬اصلی به پالک ‪ 1427‬فرعی از ‪-2838‬‬ ‫اصلی اصالح گردید) واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان بلوار کشاورز‪ -‬جنب پمپ بنزین سمت‬ ‫راست خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای یعقوب عیسی زائی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬شنبه ‪ 1400/07/03‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬یکشنبه ‪ 1400/07/18‬حسینعلی‬ ‫مالیی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان م‪.‬الف ‪506‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2032‬برابر رای شماره ‪ 1400/06/29 – ۱۴۰۰ -۲۸۸۵‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یعقوب درخشانی فرزند احمداقا بشماره شناسنامه ‪ ۱۰۰۰‬در یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 195/75‬متر مربع از پالک ‪ ۹۰۷‬فرعی از ‪ ۱۶۳‬اصلی واقع در اراضی پنبه زار خریداری‬ ‫از مالک رسمی شهرداری بجنورد محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/03 :‬احمد اصغری شیروان ‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک ‪/3371‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-2024‬شماره‪ 140060302006004320 :‬ـ تاریخ‪ 1400/07/07 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000905‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم طاهره السادات حسینی اندانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ‬ ‫قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪.‬‬ ‫هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده‬ ‫و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای‬ ‫هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 362‬دفتر ‪ 329‬مع االواسطه‬ ‫از ابوالقاسم اصغری و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از‬ ‫احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات‬ ‫متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و‬ ‫حضور تماشاگر و نحوه چیدمان ان ها در ورزشگاه‬ ‫والبتهفاصله گذاریاجتماعینظریندادهوتصمیم‬ ‫خاصی گرفته نشده است‪ .‬مسئله دوم سهل انگاری‬ ‫مسئوالنفدراسیونفوتبالبراینامه نگاریبا‪AFC‬‬ ‫از ‪ 14‬روز قبل اســت‪ .‬موضوعی که باید دلیل ان را‬ ‫متوجه شــد و فهمید ایــراد کار از کجا بوده اســت‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه حاال زمان کوتاهی تا شروع بازی‬ ‫باقی مانده به نظر می رسد مجوزهای داخلی صادر‬ ‫شــود هم فدراسیون فوتبال به این سرعت نتواند‬ ‫مجوزهــای الزم را از ‪ AFC‬دریافــت کنــد‪ .‬چراکــه‬ ‫باید خیلی ســریع پروتکل ورود تماشاگران ارسال‬ ‫شــود و مــورد تاییــد قــرار بگیــرد و از طــرف دیگر‬ ‫نحوه بلیت فروشــی نیز مشــخص باشــد‪ .‬حال اگر‬ ‫همین امروز هم بخواهند برای گرفتن مجوز اقدام‬ ‫کنند‪ ،‬ســازوکار بلیت فروشــی بازی بسیار پیچیده‬ ‫خواهد بود‪ .‬چراکه باید ســامانه ای طراحی شــود‬ ‫که تماشاگرانی که دو دوز واکسن زده اند طی ان‬ ‫غربا لشــده و بتوانند بلیت تهیه کنند‪ .‬مســئله ای‬ ‫که بسیار سخت خواهد بود‪ .‬در نمونه های قبلی‬ ‫معمــوال خیلــی کــم پیش امــده کــه کنفدراســیون‬ ‫فوتبــال اســیا نامه نگاری هــای کمتــر از ‪ 14‬روزه‬ ‫فدراسیون ها را موثر بداند اما شاید اگر فدراسیون‬ ‫نشــینان همین حاال هم اقدام کنند بتوانند مجوز‬ ‫حضور تماشاگر را بگیرند‪ .‬هرچند که احتمال این‬ ‫موضوع بسیار ضعیف است‪ .‬با این وصف دو تیر‬ ‫ایران برای برگزاری استاندارد این مسابقه فعال به‬ ‫سنگ خورده است‪ .‬اولی موضوع ‪ VAR‬که به نظر‬ ‫می رســد این مســابقه بدون کمک داور ویدئویی‬ ‫برگــزار شــود و دوم موضــوع حضور تماشــاگران در‬ ‫ورزشگاه کهبه دلیلعدم رعایت پروتکل های اداری‬ ‫ایران به احتمال زیاد قادر نخواهد بود این مسابقه‬ ‫را بــا حضــور تماشــاگران برگــزار کند‪ .‬ایــن در حالی‬ ‫است که هیچ منعی از سوی مقامات برگزارکننده و‬ ‫نهادهایبین المللیوجودنداشتهو تنهافدراسیون‬ ‫فوتبال ایران باید موضوعات مربوط به تشریفات‬ ‫اداری رعایت می کرده است‪.‬‬ ‫بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم طاهره السادات حسینی اندانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 6‬کدملی ‪ 1141504480‬صادره فرزند سیدحبیب نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به‬ ‫مساحت ‪ 141/32‬مترمربع پالک شماره ‪ 712‬فرعی از ‪ 112‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر‬ ‫می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/18 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی‬ ‫شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1201937‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2021‬شماره‪ 140060302006004330 :‬ـ تاریخ‪ 1400/07/08 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده‬ ‫در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002737‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم ایرج پورپشنگ‬ ‫مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده‬ ‫با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای‬ ‫هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از کازرونی ها رباب کازرونی سند ‪39084‬‬ ‫مورخ ‪ 37/09/13‬دفتر ‪ 1‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز‬ ‫مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به‬ ‫مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم ایرج پورپشنگ به شناسنامه شماره ‪ 669‬کدملی ‪ 1284404420‬صادره فرزند عباس نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب باغ به مساحت ‪ 3593/89‬مترمربع پالک شماره ‪ 127‬و ‪ 159‬فرعی از ‪ 79‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬طی گزارش کارشناس در اجرای‬ ‫ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر‬ ‫می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره‬ ‫به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/18 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله‬ ‫یزدانی ‪/1202099‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2026‬شماره‪ 140060302006004092 :‬ـ تاریخ‪ 1400/06/31 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده‬ ‫در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000171‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم فاطمه پشندیان‬ ‫مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه‬ ‫شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪.‬‬ ‫رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 468015‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از‬ ‫مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس‬ ‫که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم فاطمه پشندیان به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 14‬کدملی ‪ 1141043602‬صادره فرزند محمدتقی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 103/71‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 1444‬فرعی از ‪ 87‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫ذیل صادر می نماید‪.‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات‬ ‫ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/18 :‬نوبت دوم‪ 1400/08/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله‬ ‫یزدانی ‪/1201922‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2033‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک‬ ‫محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع‬ ‫قضاییتقدیمنمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 2518‬مورخ ‪ 1400/5/21‬اقای عباسعلی حبیب الهی فرزند رحیم نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 209‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 883‬اصلی واقع در قطعه ‪ 9‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/08/03 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1202482‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2037‬چون اقای جواد همراه فرزند عباس نسبت به شش دانگ پالک ‪ 13472/3‬واقع در بخش ‪۵‬‬ ‫ثبت اصفهان با تسلیم ‪ ۲‬برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و به تایید دفتر ‪۲۷۱‬‬ ‫تیم ملی فوتبال کره جنوبی بدون بازیکن مصدوم‬ ‫و غایــب عــازم تهران می شــود تــا به مصاف شــاگردان‬ ‫اسکوچیچ برود‪ .‬تیم ملی فوتبال کره جنوبی عازم تهران‬ ‫شده تا در دور چهارم از مرحله مقدماتی جام جهانی‬ ‫‪ 2022‬قطــر بــه مصاف ایران برود‪ .‬دیداری حســاس که‬ ‫روز سه شنبه‪ 20‬مهرماه در استادیوم ازادی برگزار خواهد‬ ‫شــد و می تواند تکلیف تیم صدرنشــین این گروه را نیز‬ ‫مشخص کند‪ .‬یک وب سایت کره ای در همین خصوص‬ ‫بــه تشــریح وضعیــت بازیکنــان تیــم ملی کــره جنوبی‬ ‫پرداخــت و اعالم کرد ان هــا بدون مصدومیت با ایران‬ ‫دیدار می کنند‪ .‬این رســانه نوشــت‪ :‬بنتو کــه در ‪ 3‬بازی‬ ‫نخست از مرحله نهایی انتخابی جام جهانی در خانه‬ ‫خود ‪ 2‬برد و یک تساوی (‪ 7‬امتیاز ) ثبت کرد‪ ،‬برای نبرد‬ ‫سرنوشت ســاز عازم ایران می شــود‪ .‬هواداران انتظارات‬ ‫زیادی برای شکســتن طلســم دیدار برابر ایــران رادارند‬ ‫چراکه کره‪ 10‬سال است که نتوانسته این تیم را شکست‬ ‫دهد‪.‬براینخستینبار استکهتیمملیهیچمصدومی‬ ‫ندارد‪ .‬به گفته یکی از مقامات فدراســیون فوتبال کره‪،‬‬ ‫سون هیونگ مین که در بازی با سوریه کمی اسیب دیده‬ ‫بــود‪ ،‬مشــکل بزرگی نــدارد و کیم مین جائه هــم که در‬ ‫پاهای خود احساس درد داشت یک روز پس از بازی با‬ ‫سوریهدر تمرینریکاوریحضور یافتو مشکلخاصی‬ ‫ندارد‪.‬فدراسیونفوتبالکرهجنوبیتصمیمگرفتتااین‬ ‫تیم را با پروازی چارتر عازم ایران کند تا خستگی ناشی‬ ‫سفر دور و طوالنی بازیکنان این تیم کاهش یابد‪.‬‬ ‫اصفهان رسیده مدعی هستند که سند مالکیت شش دانگ پالک ‪ 13472/3‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان‬ ‫به شماره چاپی ‪ ۹۲۰۲۲۴‬سری ب سال ‪ ۹۳‬که در صفحه ‪ ۵۹۷‬دفتر ‪ ۴۸۳‬به نام نامبرده فوق سابقه ثبت‬ ‫و صدور سند داشته که بر اساس گواهی دفتر امالک در اجرای قانون تعیین تکلیف و بموجب رای شماره‬ ‫‪ ۱۳۹۳۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۱۳۷‬مورخ ‪ 1393/05/19‬هیات در مالکیت نامبرده قرار گرفته و رهن و وثیقه نمی‬ ‫باشد‪ .‬به علت جابجائی سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده اند‬ ‫طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هر کس مدعی انجام‬ ‫معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله‬ ‫تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد‪ .‬چنانچه ظرف مهلت مقرر‬ ‫اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی‬ ‫تسلیم خواهد شد‪ .‬موسوی‪ -‬رییس منطقه ثبت اسناد شمال اصفهان ‪/1204038‬م الف‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-2043‬در اجـرای مـاده ‪ ۳‬قانـون و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه اجرایی قانون یاد شـده اسـامی افـرادی که‬ ‫اسـناد عـادی یـا رسـمی انـان در هیات مسـتقر در اداره ثبت اسـناد و امـالک بجنورد مورد رسـیدگی و‬ ‫تائیـد قـرار گرفتـه جهـت اطـالع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه ‪ ۱۵‬روز در دو نشـریه اگهـی های ثبتی‬ ‫(کثیراالنتشـار و محلـی) بشـرح ذیل اگهی مـی گردد‪:‬‬ ‫بخش یک بجنورد‬ ‫‪ -1‬ششـدانگ یکباب مغازه از پالک باقیمانده ‪ ۲۴۵۴‬اصلی به مسـاحت ‪ 32/96‬متر مربع ابتیاعی اقای‬ ‫جواد روحانی از محل مالکیت رسـمی مشـاعی متقاضی و اقای علی نوروزی به موجب دادنامه شـماره‬ ‫‪ ۹۶۰۹۹۷۵۸۴۰۷۰۰۸۱۳‬مـورخ ‪ 1396/09/07‬شـعبه هفتـم دادگاه عمومـی حقوقی شهرسـتان بجنورد‪.‬‬ ‫برابر رای شـماره ‪ ۱۴۰۰ - ۱۷۲۶‬مورخه ‪ -1400/07/07‬کالسـه ‪۹۹ - 0۰۸۸‬‬ ‫لـذا بدیـن وسـیله به فروشـندگان و مالکین مشـاعی و اشـخاص ذینفـع در ارای اعالم شـده ابالغ می‬ ‫گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشـار اگهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند معترضیـن باید ظرف یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل نماینـد و گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محل تحویـل دهند در صورتی کـه اعتراض در مهلـت قانونی واصل‬ ‫نگـردد یـا معترض گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل ارائـه ننماید اداره ثبـت مبادرت‬ ‫بـه صـدور سـند خواهد نمود ضمنا صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/07/18 :‬تاریخ انتشـار نوبت دوم‪ 1400/08/03 :‬علیخـان نادری ‪ -‬رئیس‬ ‫اداره ثبـت اسـناد و امالک منطقه یک بجنـورد ‪/3403‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت و شناسـنامه سـبز خـودرو سـواری ام‪.‬وی‪.‬ام تیـپ‬ ‫‪ SQR7201A2F-530‬رنـگ سـفید – روغنـی مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره‬ ‫پـالک ‪ 98-898‬ج ‪ 22‬شـماره موتـور‪ MVM 484FFFA019136‬و شـماره‬ ‫شاسـی‪ NATGCAVF7C 1019353‬بـه نـام اقـای مهـدی یارمحمدیـان با‬ ‫کدملـی ‪ 4500835776‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مجوز حمل سـالح و مهمات شـکاری نخچیر دو لول ساچمه‬ ‫زنـی کالیبـر ‪ 12‬بـه شناسـه ‪ 13217879807‬به نـام علیرضا‬ ‫سـاالری پنـاه فرزنـد محمد بـه شـماره ملـی ‪5039898649‬‬ ‫مفقـود و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اصل قـرارداد واگذاری شـماره ‪/92/4219‬ص مربوط به‬ ‫‪92/3/23‬‬ ‫پالک شـماره ‪ 349‬سـایت جانبازان بهارسـتان مفقود و از‬ ‫درجه اعتبار سـاقط گردیده اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 18‬مــهر ماه ‪ 10 / 1400‬اکتبر ‪ 03 / 2021‬ربیع االول ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1181‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫درجستجویاب‬ ‫خشکی زاینده رود بحران ملی است‬ ‫رویداد امروز‪ :‬اگر برای یک بار هم گذرتان به اصفهان خورده باشد به احتمال زیاد عکسی در کنار رودخانه زیبای این‬ ‫شــهر در البوم عکســتان دارید‪ .‬نام زاینده رود برای بســیاری تداعی گر لحظات شــاد در کنار رودخانه ای زیبا در دل کویر‬ ‫اســت رودخانه ای که حیات و زندگی را نوید می دهد‪ .‬رودخانه ای که سال هاســت دیگر همچون رودخانه های فصلی‬ ‫برای مدتی کوتاه جریان دارد‪ .‬این روزها نه زاینده رود حال وروز خوشی دارد؛ نه مردم اصفهان و در صدر ان کشاورزانی‬ ‫نهــا به دلیل بســتن زودهنگام ســد‪ ،‬قربانی برداش ـت های غیرقانونی شــده و نه تــاالب بین المللی‬ ‫کــه کشــت پاییــزه ا ‬ ‫گاوخونی که دیگر تبدیل به کانون گردوغبار شــده برای مرکز کشــور شــده است‪ .‬به گفته اسفندیار امینی‪ ،‬دبیر اجرایی‬ ‫نظــام صنفی کشــاورزی اســتان اصفهان امســال از ســوی وزارت نیــرو این گونه عنوان شــد که در حوضه ابریــز زاینده رود‬ ‫باکم ابی شــدید روبه رو هســتیم‪ .‬اما مشــاهدات میدانی در باالدســت رودخانه زاینده رود چه در استان اصفهان و چه‬ ‫اســتان هم جوار از برداش ـت های زیاد و حتی بیشــتر از ســال های قبل حکایت دارد‪ .‬مسئوالن و در صدر ان ها مسئوالن‬ ‫وزارت نیرو هر بار با طرح وعده ای جدید حل مشکالت ابی اصفهان را به اینده ای نامشخص موکول می کنند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر گروهی از نمایندگان مردم اســتان اصفهان در مجلس شــورای اســامی در دومین شــورای اب بران شهرســتان های‬ ‫غرب و شــمال اصفهان که زمســتان ســال گذشــته برگزار شــد عنوان کرده بودند‪ :‬پیش از بروز فاجعه زیست محیطی در‬ ‫اســتان اصفهــان‪ ،‬ســتاد کشــوری احیای زاینــده رود را با حضور رئیس جمهور یــا معاون اول‪ ،‬اعضای دولــت و نمایندگان‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫مجلــس تشــکیل تــا زاینــده رود در حــال مــرگ دوباره احیا شــود‪ .‬باوجــود تمــام اتمام حجت ها بازهم حرکتــی که نتایج‬ ‫ِ‬ ‫ان قابل مشــاهده و لمــس باشــد در موضــوع زاینده رود مشــاهده نشــد‪ .‬رئیــس حوضه زاینده رود حل مشــکالت حوضه‬ ‫زاینده رود را در مشــارکت همه ذی نفعان می داند‪ ،‬مشــارکتی که چندان با جدیت دنبال نمی شــود‪ .‬به هرحال موضوع‬ ‫زاینده رود یک مســئله و بحران ملی اســت که باید هر چه زودتر راه حلی برای تامین اب ان اندیشــیده شــود‪ .‬بی ابی‬ ‫بخش اعظم حوضه ابریز زاینده رود در یک دهه اخیر خسارت های زیست محیطی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی زیادی برجای‬ ‫گذاشــته اســت و تنها راه حل ان را مدیریت یکپارچه‪ ،‬جامع نگر و علمی می دانند که باید با مشــارکت منطقه ای و در‬ ‫سطح ملی موردتوجه قرار گیرد‪ .‬در دهه های گذشته جمعیت حوضه زاینده رود افزایش قابل توجهی داشته‪ ،‬به طوری که‬ ‫در نی مقــرن اخیــر جمعیــت این حوضه بیش از ســه برابر شــده و این افزایش جمعیــت پیامدهای مختلف اجتماعی و‬ ‫اقتصادی را به دنبال داشته است‪ .‬روند روبه رشد جمعیت حوضه زاینده رود از یک سو و محدودیت منابع اب از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬موجب شــده تا ســرانه اب تجدیدپذیر حوضه به کمتر از یک هزار مترمکعب (تنها کمی باالتر از اســتانه کمبود‬ ‫اب) کاهش یابد‪.‬‬ ‫مرکز مالکیتفکریدفتر‬ ‫توسعهفناوریسالمتوزارت‬ ‫بهداشتافتتاحشد‬ ‫زاینده رود زمانی پیام اور زندگی در مرکز کشور بود‬ ‫استاندار پیشیناصفهان‪:‬‬ ‫مقاماتملیاز احیایزاینده رودحمایتنکردند‬ ‫رســول زرگرپور اولین اســتاندار اصفهــان در دولــت روحانی در‬ ‫ینــژاد معاون وزیر نیرو در امور اب بود و شــاید‬ ‫دولــت احمد ‬ ‫بهدلیلهمینتجربهتصورشاینبود کهبتواندمشکالتابی‬ ‫اصفهــان را ب ـه زودی حل کند اما حاال‪ ۸،‬ســال بعــدازان روزها‬ ‫زاینده رود و تاالب گاوخونی همچنان بی رمق است و زرگرپور‬ ‫عــدم همراهــی دولت با طرح های اب ـی اش را دلیل این اتفاق‬ ‫می داند‪ .‬او در گفتگویی با فارس به مرور مشکل اب اصفهان‬ ‫پرداختهاست‪.‬‬ ‫روز اولــی کــه قرار بــود به هیئت دولت بروم تــا رای اعتماد‬ ‫بگیرم‪ ،‬به دیدن معاون اول رئیس جمهور رفتم و به او گفتم‬ ‫به شــرطی به جلســه می ایم که یک مصوبه می خواهم و در‬ ‫جــواب گفــت قبل از رای اعتماد مصوبه معنایی ندارد و قول‬ ‫می دهم ‪ ۳‬ماه بعد این مصوبه را پیگیری کنم؛ مصوبه ای که‬ ‫از هیئت دولت می خواستم در خصوص موضوع اب بود‪ ،‬من‬ ‫‪ ۴‬سال معاون اب و مسئول کل اب های کشور بودم و انتظار‬ ‫داشتم دولت اجازه بدهد ‪ ۴‬سال مسئولیت ‪ ۸‬درصد اب های‬ ‫کشور یعنی مدیریت حوضه ابریز زاینده رود را در دست بگیرم‬ ‫و با این ترتیب به هیئت دولت رفتم؛ با بسیاری از افرادی که‬ ‫در جلسهحضور داشتند‪،‬درگذشتههمکار بودموهمهتعجب‬ ‫می کردند کهچطور در اینشرایطاینمسئولیتراقبول کردم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ان جلســه از من پرسید چالش های استان‬ ‫اصفهانچیستودر جوابگفتمچالش هایزیست محیطی؛‬ ‫به این دلیل که در اصفهان مشکل اب‪ ،‬هوا‪ ،‬خاک و‪ ...‬داریم و‬ ‫اگر بتوانیم این مسائل را حل کنیم استان ظرفیت این را دارد که‬ ‫مسائلدیگر راخودشحل کند‪.‬‬ ‫‪ ۸‬ســال معاون اب وزارت نیرو بودم و مقوله اب را به طور‬ ‫یشــناختم و اصفهانی هم بودم و با مســائل اصفهان‬ ‫کامل م ‬ ‫به طور کاملاشنابودمو حدود‪ ۳۰‬سالدر وزارتخانه هایجهاد‬ ‫سازندگی‪ ،‬کشور و نیرو فعالیت کرده بودم و با این تجربه به‬ ‫اصفهانامدم‪.‬‬ ‫اولین اقدام خودم را برای مسئله اب گذاشتم و پس از ‪ ۳‬ماه‬ ‫طرحی ‪ ۹‬ماده ای احیای حوضه ابریز زاینده رود را اماده کردم‬ ‫و ایــن طرح هیچ معن ـی ای جز احیای تاالب گاوخونی ندارد؛‬ ‫یعنی مســئله فقط جریان اب در رودخانه زاینده رود نیســت‬ ‫و زمانــی زاینده رود احیا خواهد شــد که تاالب گاوخونی احیا‬ ‫شــود؛ این طرح را علی رغم نقطه نظراتی که به دســتگاه های‬ ‫مختلــف ازجملــه وزارت نیرو داشــتم‪ ،‬در شــورای عالی اب به‬ ‫تصویب رســاندم یعنــی این طــرح در باالترین مرجع قانونی‬ ‫کشــور به تصویب رســید و براوردم این بود که بتواند ظرف ‪۴‬‬ ‫ســال حوضــه ابریز زاینده رود را احیا کند امــا در عمل پس از ‪۲‬‬ ‫سال به این نتیجه رسیدم که مقامات ملی به دالیل مختلف‬ ‫امادگی حمایت و اجرای این طرح را ندارند و فهمیدم بودنم‬ ‫در اصفهانمعناییندارد‪.‬‬ ‫سخت ترین اتفاقی که برایم افتاد این بود که فکر می کردم‬ ‫ازنظر تجربیوتخصصیامکانحلمشکلاحیایحوضهابریز‬ ‫زاینــده رود را دارم و تمــام تجربــه و علمــم را به کار انداختم تا‬ ‫احیایزاینده رود‬ ‫نیازمندپیگیری‬ ‫نمایندگاناست‬ ‫عضــو هیئت رئیســه نظــام صنفی کشــاورزی اصفهان گفت‪ :‬همــکاری و‬ ‫مشــارکت تمامــی نمایندگان اســتان اصفهان الزمه پیگیــری مطالبات و‬ ‫طرح‪ ۹‬ماده ای را تهیه کردم و پس ازان طرح را به منظر اساتید‬ ‫دانشگاه و مسئوالن هم گذاشتم و همه بر جامع و موثر بودن‬ ‫طرحتاکیدداشتند‪.‬‬ ‫حتیشهرداریاصفهانتعدادیاز کارشناسانخارجیحوزه‬ ‫اب را بــرای زاینــده رود اورده بــود و ایــن طــرح را بــه ا نهــا هم‬ ‫رساندم و حدود یک هفته بعد در نامه ای گفتند طرح کاملی‬ ‫اســت؛ از ابتدا هم مصوبه عالی ترین مرجع کشــور را گرفتم و‬ ‫معتقــد بــودم اگر این طرح اجرایی شــود‪ ،‬حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ســال‬ ‫ممکناستکهحوضهابریز زاینده رودراداشتهباشیموباانگیزه‬ ‫زیاد و امیدواری به دنبال این کار بودم و یکی از مطالبات جدی‬ ‫و حیاتی مردم انجام داد‪.‬‬ ‫پس از حدود ‪ ۲‬سال متوجه شدم مسئوالن کشوری بنا به‬ ‫دالیلی که دارند حاضر به پشتیبانی از طرح نیستند‪ ،‬این طرح‬ ‫همطرحیملیبودو بدونپشتیبانیملیممکننبود‪.‬‬ ‫تلخ ترین اتفاق این بود که روزی به دیدن معاون اول رفتم و‬ ‫گفتم حدود‪ ۳‬سال قبل درخواستی داشتم و شما گفتید پس از‬ ‫‪ ۳‬ماه انجام می دهم و قولتان را انجام دادید و یک کار اساسی‬ ‫شدهاماچندماهیاست کهحسمی کنمبهسراغاننرفته اید؛‬ ‫در جواب گفتند که مشکالتی وجود دارد و خیلی نمی شود کار‬ ‫را ادامه داد‪.‬‬ ‫وقتی به نتیجه رسیدم که حمایت ها و پیگیری ها از استان‬ ‫صورت نمی گیرد ســخت ترین بخــش زندگی ام بــود؛ وقتی به‬ ‫مراسمتودیعمنرجوعکنیدبهاستاندار بعدیگفتموصیتیبه‬ ‫معضــات بــه وجــود امده حوضــه ابریــز زاینــده رود اســت و همه باید‬ ‫حمایــت از ایــن منبع ابی را وظیفه خود بدانند‪ .‬کاظم محمــدی افزود‪:‬‬ ‫تصمیمــات شــورای عالــی اب به تصویب مصوبــه ‪ ۹‬مــاده ای زاینده رود‬ ‫منجــر شــد کــه در ان از طومار شــیخ بهایی و حقاب ههــا و دیگر منابع و‬ ‫مصارف که باید مدنظر قرار گیرد به صورت اماری لحاظ شد اما این طرح‬ ‫همچنانرویزمین ماندهو اجرانشدهاست‪.‬او بابیاناینکهبیشترینفشار‬ ‫اقتصادی ممکن به کشاورزان واردشده است تصریح کرد‪ :‬معلوم نیست‬ ‫اینده این قشر به کجا ختم خواهد شد وقتی که سال هاست اب منظم‬ ‫بشــده ای بــرای کشــت و کار در اختیــار ندارند‪ .‬محمــدی اظهار‬ ‫و حسا ‬ ‫داشــت‪ :‬باید از هرگونه ریخت وپاش در مصرف اب جلوگیری شــود زیرا‬ ‫منابــع موجود به قدری نیســت که بتــوان به راحتــی ان را بدون توجه به‬ ‫شما دارم که اگر می خواهید مشکل زاینده رود را حل کنید‪ ،‬نیاز‬ ‫استاینطرحرااز کشویمیز بهرویمیز منتقلکنیدالبتهایشان‬ ‫نه تنهاداخلکشویمیز گذاشتبلکهقفلدیگریهمبهانزد‪.‬‬ ‫اکنون نیز گاهی مورد مشورت قرار می گیرم که چطور این‬ ‫مشکلقابل حلاست‪،‬بهنظر مناینطرح‪ ۹‬ماده ایمی تواند‬ ‫این مشکل را حل کند و اگر اجراشده بود در موقعیت بسیار‬ ‫خوبی قرار داشتیم اما حمایت ها صورت نگرفت له این دلیل‬ ‫ممکنبودشخصیمخالفتکند‪.‬‬ ‫در خصوصمسائلزیست محیطیبهاستاندار جدیدتوصیه‬ ‫می کنــم‪ ،‬طــرح ‪ ۹‬ماده ای و ‪ ۲‬قفلــی که در زمان های قبلی به‬ ‫ان شــده را بــاز کنــد و ان را اجــرا کند و دولت نیز حمایت کند‬ ‫تا مسائل زیست محیطی در بخش اب حل شود؛ در خصوص‬ ‫هوا نیز طرح کاهش الودگی هوا داشتیم و هوای سالم را از ‪۷۵‬‬ ‫روز به ‪ ۲۷۵‬روز رســاندیم و این طرح با یک به هنگام ســازی‬ ‫می تواندموثر باشد‪.‬‬ ‫مســئولین جدید باید چند ماهی کار کنند تا سیاس ـت ها و‬ ‫برنامه هایشــان مشــخص شــود و اکنون نمی توان داوری کرد‬ ‫چون هنوز ورودی به بحث اجرا نداشتند و تنها باید دعا کنیم‬ ‫مسئوالنعلم‪،‬تخصصوعزمداشتهباشندتابتوانندمشکالت‬ ‫را حل کنند؛ اگر در خصوص اب ما این چند ســال را از دســت‬ ‫بدهیمدیگر فرصتیبرایاستانوحتیکشور نخواهیمداشت‪.‬‬ ‫وزیر جدید نیرو باید اول کادر خود را بچیند که هنوز این‬ ‫اتفاق نیفتاده اســت‪ ،‬مورد بعد این اســت که مشکالت اب را‬ ‫محدودیت ها و با بی توجهی به مصرف بهینه استفاده کرد‪ .‬دیگر عضو‬ ‫هیئت رئیسه نظام صنفی کشاورزی اصفهان در این نشست گفت‪ :‬اکنون‬ ‫بخش قابل توجهی از رودخانه زاینده رود خشک است اما در باالدست‬ ‫از این حوضه ابریز قصد انتقال اب به نواحی خارج از حوضه دارند که‬ ‫این امر بر مشکالت موجود می افزاید‪ .‬حسین محمدرضایی ادامه داد‪:‬‬ ‫برخورداریاز حقابهحقطبیعیکشاورزاناستامابااین وجودباخشکی‬ ‫زاینده رود اجاره کشت محصول به انان داده نشده است‪.‬‬ ‫بندهایطرح‪ ۹‬ماده ایاحیایحوضهابریز زاینده رودبهشرحزیر است‪:‬‬ ‫بند نخست‪ :‬وزارت نیرو مکلف است نسبت به تاسیس واحد مدیریت‬ ‫یکپارچهحوضهابریز زاینده روداقدام کند‪.‬‬ ‫بنــد دوم‪ :‬تشــکیل شــورای هماهنگــی حوضه ابریــز زاینــده رود با حضور‬ ‫اگهی دعوت بستانکاران شرکت تعاونی کشاورزی تولیدی دردانه اسپادانا زرین (منحله)‬ ‫به شماره ثبت ‪ 1507‬و شناسه ملی ‪10840096692‬‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫باتوجه به اینکه اگهی انحالل شــرکت فوق الذکر در روزنامه رســمی کشــور به شــماره ‪ 139930402096000650‬در مورخــه ‪ 99/08/14‬و ‪ 140030402096000022‬در مورخه‬ ‫‪1400/01/11‬درج گردیده اســت بدینوســیله طبق ماده ‪ 225‬اصالحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت دعوت می شــود با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته ظرف مدت شش‬ ‫ماه از انتشــار اولین اگهی جهت تســویه حساب به اقای محمد تقی موذنی ریزی مدیر هیئت تصفیه به ادرس ‪ :‬اصفهان زرین شهر بلوار سعدی کوچه مبارک پالک ‪ 1‬ساختمان خوشه طبقه اول‬ ‫کد پستی‪ 8471786953:‬شماره تماس‪ 09131342964:‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبات شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت‬ ‫به انجام مزایده های خود به شــرح ذیل با قیمت پایه کارشناســی اقدام نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد و بازدید حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/07/29‬به قسمت امور قراردادهای شهرداری فوالشهر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در محله (دیار ‪ )1‬سایت صنعتی کاوه‬ ‫‪ -2‬مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در محله ‪ D4‬فوالدشهر‬ ‫حسین ایزدی‪ -‬شهردار فوالدشهر‬ ‫م الف‪1201277 :‬‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫استان سمنان‬ ‫احصا و اولویت بندی کند‪ ،‬بر اساس اولویت به ان ها بپردازد و از‬ ‫تجربیاتقبلاستفادهکند‪.‬‬ ‫استاندار باید مسائل را جمع بندی و یکی از ان ها را انتخاب‬ ‫و به ان ها بپردازد؛ معتقدم مشــکلی که در اب کشــور داریم‪،‬‬ ‫نبود اقتدار است و اگر بخش کارشناسی به جمع بندی برسد‬ ‫نمی تواند جمع بندی خود را در فضای اجتماعی ‪ -‬امنیتی به‬ ‫اجرابگذارد‪.‬‬ ‫اگر روال منطقی وجود داشته باشد‪ ،‬وزیر در ابتدا معاونان‬ ‫خودراانتخابمی کندو معاونانتخاب شدهنشان دهندهاین‬ ‫اســت که به دنبال حل چه مســئله ای هســتند و پس ازان نیاز‬ ‫است در قالب انتخابی طرح ها را بررسی کنند؛ به این صورت‬ ‫نیست که برای مشکالت اب کشور طرح نداشته باشیم‪ ،‬مهم‬ ‫این است شخصی بیاید و طرح ها را انتخاب کند و بااقتدار و‬ ‫عزم کار را جلو ببرد‪.‬‬ ‫به عنوان یک کارشــناس اب‪ ،‬شــخصی که ‪ ۸‬سال مدیریت‬ ‫بحران کشور را در دست داشتم و ‪ ۸‬سال هم معاون اب کشور‬ ‫بوده امو‪ ۴‬سالاستاندار اصفهانبوده ام‪،‬می گویماگر مسئوالن‬ ‫دولت بااقتدار عزم را جزم کنند و چالش های طرح ‪ ۹‬ماده ای‬ ‫را برطــرف کننــد و ان را اجــرا کنند‪ ،‬این اطمینان را می دهم که‬ ‫تاالب گاوخونی احیا می شود‪ ،‬به دنبال ان رودخانه زاینده رود‬ ‫احیامی شودو مطالبهجدیمردماصفهانپاسخدادهمی شود‪.‬‬ ‫بــرای اجــرای طرح های ابی به دولت اعــام کردم که برای‬ ‫حهــای ابی از شــما اعتباری نمی خواهیم چــون در‬ ‫اجــرای طر ‬ ‫اســتانداران اصفهان‪ ،‬چهارمحال وبختیاری و یزد و معاونــان وزرای نیرو‪،‬‬ ‫جهاد کشاورزی‪ ،‬صنعت معدن و تجارت و نمایندگان اصناف کشاورزی؛‬ ‫وزارت نیرو مکلف شده است تا در مدت سه ماه نسبت به تشکیل این‬ ‫شورا اقدام کند‪.‬‬ ‫بند ســوم‪ :‬تعیین میزان حقابه ها‪ ،‬ســهم ابه ها و صاحبان حق اشتراک و‬ ‫حقابه زیس ـت محیطی رودخانــه زاینــده رود و تاالب گاوخونی توســط‬ ‫وزارت نیرو‪.‬‬ ‫بنــد چهارم‪ :‬ممنوعیت بارگــذاری جدید بر منابع اب زاینــده رود تا پیش‬ ‫از تعییــن تکلیــف در این حوضه‪ .‬بند پنجم‪ :‬ســاماندهی برداشــت اب‬ ‫در اســتان های اصفهــان‪ ،‬یــزد و چهارمحــال و بختیــاری و جلوگیــری از‬ ‫برداشت هایغیرمجاز‪.‬‬ ‫استان این ظرفیت موجود است که طرح های بزرگ خودمان‬ ‫را با منابع خودمان حل کنیم؛ ‪ ۸۵‬درصد منابع فعالیت های‬ ‫عمرانی ماندر طولیکسالاز منابعغیردولتیبود‪.‬‬ ‫نباید به بحث اصفهان ستیزی دامن بزنیم چون به هرحال‬ ‫اصفهان استان برخورداری است بلکه نیاز است برای توسعه‬ ‫استانشیوه هاییراانتخابکنیمکهمتکیبر منابعاستانباشد‪.‬‬ ‫بــه وزیــر وقــت اعــام کردیــم کــه بهشــت اباد را خودمــان‬ ‫می سازیم و نیازی به بودجه نداریم یعنی در مقابل فضایی‬ ‫که وجود دارد و بخشــی از ان واقعیت اســت‪ ،‬نیاز اســت یک‬ ‫استراتژی داشته باشیم و این باشد که به دنبال تامین منابع از‬ ‫داخل خودمان باشیم زیرا عددی که به اصفهان داده می شود‬ ‫مبلغ قابل توجهی نیســت‪ .‬به اســتاندارهای قبلی می گفتم از‬ ‫دولتپولنخواهیدبلکهبرخیمصوبات‪،‬اختیاراتومجوزها‬ ‫را بخواهید تا خودمان مشکالت را حل کنیم و در زمان خودم‬ ‫هم دنبال یک ریال افزایش درامد برای استان نبودم بلکه گفتم‬ ‫اختیار ورزشــگاه امام (ره) را به من بدهید تا ان را تمام کنم و‬ ‫در ادامه ورزشگاه را با قراردادی که با فوالد مبارکه بستم تمام‬ ‫کردم‪.‬‬ ‫بنــد ششــم‪ :‬فراهم کــردن تســهیالت الزم برای تغییــر شــیوه های ابیاری‬ ‫توســط وزارت جهــاد کشــاورزی در منطق‪ .‬بند هفتم‪ :‬تاســیس صندوق‬ ‫تامین خسارت خشکسالی در حوضه ابریز زاینده رود بر اساس این بند‬ ‫مصرف کنندگانبخشصنعت کهدر زمانخشکسالیبدون کاهشسهم‬ ‫خود اب دریافت می کنند باید خسارات کمبود اب سایر مصرف کنندگان‬ ‫حوضهراپرداخت کنند‪.‬‬ ‫بندهشتم‪:‬انجاممطالعاتتونلابرسانیبهاصفهانباعنوانطرحگالب‬ ‫(انتقال اب) توسط وزارت نیرو‪.‬‬ ‫بنــد نهــم‪ :‬وزارت نیــرو بایــد در باره طرح انتقال اب بهشــت اباد که تنها‬ ‫به منظور تامین اب شرب طراحی شده است‪ ،‬بررسی دقیق انجام داده و‬ ‫ضمن ارزیابی زیست محیطی‪ ،‬طرح را به اجرا در اورد‪.‬‬ ‫اگهی اصالحی‬ ‫تشخیص اراضی ملی و دولتی‬ ‫‪/1400/6/2/847‬ص‬ ‫‪1400/07/17‬‬ ‫بدین وسیله مساحت اراضی مندرج در بند ‪ 13‬اگهی تشخیص اراضی ملی و دولتی‬ ‫به شماره ‪ 1400/04/28-1400/4/3394‬مربوط به پالک ‪ 2863‬و کلیه فرعیات‬ ‫بخش ‪ 3‬شهرستان مهدیشهر موســوم به لیتو منتشره در روزنامه رسالت به شماره‬ ‫‪ 10097‬مورخ ‪ 1400/05/05‬و به شماره شناسه اگهی ‪ 1169843‬تاریخ انتشار‬ ‫‪ 1400/05/05‬و روزنامه محلی بیان مردم به شماره ‪ 779‬مورخ ‪1400/05/09‬‬ ‫به شــماره شناسه اگهی ‪ 1169843‬تاریخ انتشــار ‪ 1400/05/09‬به شرح زیر‬ ‫اصالح می گردد‪.‬؛‬ ‫مساحت اراضی ملی‪ 37/3637 :‬هکتار ‪ -‬مساحت مستثنیات‪ 11/9544 :‬هکتار‬ ‫جعفرمرادیحقیقی‪-‬مدیرکلمنابعطبیعیوابخیزداریاستانسمنان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!