روزنامه رویداد امروز شماره 1180 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1180

روزنامه رویداد امروز شماره 1180

روزنامه رویداد امروز شماره 1180

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫افزایشقیمت ها‬ ‫اسیب فراوانی‬ ‫بهاقشار جامعه‬ ‫وارد کرده است‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 17‬مــهر ماه‪1400‬‬ ‫‪ 09‬اکتبر‪2021‬‬ ‫‪ 02‬ربیع االول ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1180‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫‪03‬‬ ‫برنامه هایرییسجدیدبانک‬ ‫مرکزی برای تورم و ارزش پول‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫یزد‬ ‫‪30‬‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫رویدا د زید‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫رئیس جمهور در ششمین سفر استانی‪:‬‬ ‫مشکالتاستانبوشهرقابل حلاست‬ ‫صفحه اخر‬ ‫مدیرعاملچادرملو‪:‬‬ ‫برترین شرکت فوالدی‬ ‫در مصرف بهینه اب در‬ ‫کشور هستیم‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 17‬مــهر‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫پنجم ‪ /‬شماره ‪1180‬‬ ‫رویاد د زید‬ ‫در کشور هستیم‬ ‫اموزشهای مجازی‬ ‫ارائه‬ ‫روستاهای یزد‬ ‫در‬ ‫ایالتسیاسیوج‬ ‫تم‬ ‫سینما‬ ‫سرزمینخیال‬ ‫برای نشاط افرینی‬ ‫مهلت ‪ ۲۰‬روزه برای‬ ‫مسکن در استان‬ ‫هایدورهجدید‬ ‫مهمترینبرنامه‬ ‫فیت؛‬ ‫قانونمداریوشفا نظاممهندسیاستان‬ ‫زیان‪ ۲/5‬میلیاردی‬ ‫در اندیشه فردایی سرشار‬ ‫از ارامش و دوستی‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫متمرکز مهمترین‬ ‫نبود برنامه کالن‬ ‫حوزه اب است‬ ‫چالش‬ ‫اســتاندارد مصالح‪،‬‬ ‫اطالعات اســتان یزد از‬ ‫شــود‪ .‬توزیــع و‬ ‫فناوری‬ ‫ـات توجه بیشــتری‬ ‫ســاختمان از این قبیل‬ ‫مدیــرکل ارتباطات و روســتاهای یزد خبــر داد و‬ ‫دامنــه خدمـ‬ ‫ســاختمان و ضمانــت‬ ‫جامعه محلی ارتباط‬ ‫اموزشهــای مجازی در‬ ‫دفاعیات مهندسین‬ ‫ـداری و تعمیــرات‬ ‫اطالعات در رونق‬ ‫نیست و مردم و‬ ‫ارائــه‬ ‫امیدواری نگهـ‬ ‫مهندسین بحث‬ ‫متناسب با نیاز شهر‬ ‫اموزشی کاربرد فناوری‬ ‫است‪ .‬همچنین برای‬ ‫نکردهاند‪ .‬وی با اظهار‬ ‫مجتبی فرهمند‬ ‫یزد شهرسازی‬ ‫گفت‪ :‬برنامه‬ ‫شــود‪ .‬محمدرضا‬ ‫همچون خدمات‬ ‫در نظر گرفتهایم‪.‬‬ ‫خدمات مهندسی برقرار‬ ‫ســاختمان استان‬ ‫در یزد برگزار می‬ ‫ـگاه تفریحــی را‬ ‫مدیره نظاممهندســی‬ ‫ـه فعالیتهایی‬ ‫ـبوکار روســتاها‬ ‫صحیحی با‬ ‫برنامههای خود در‬ ‫اهمیت توســعه‬ ‫و راهانــدازی باشـ‬ ‫در قالب مجموعـ‬ ‫کسـ‬ ‫عضو منتخب هیئت‬ ‫مهندسی و توجه‬ ‫ترین و محوریترین‬ ‫مهــر با اشــاره به‬ ‫جامعه محلی را‬ ‫به اینکه بتــوان‬ ‫فرایندهای نظام‬ ‫ـدل در گفتگــو بــا‬ ‫اموزش را یکی از اصلی‬ ‫استان یزد برشمرد‬ ‫مدیریتی نســبت‬ ‫مردم و مهندســین‪،‬‬ ‫مداری‪ ،‬شفافیت در‬ ‫اطالعــات بهعنوان‬ ‫پاکـ‬ ‫ـت که مقوله‬ ‫مهندسی ساختمان‬ ‫اگاهی بخشــی به‬ ‫برای دوره جدید‬ ‫ارتباطــی و فناوری‬ ‫گفت‪ :‬قانون‬ ‫در این صورت اسـ‬ ‫هیئتمدیره نظام‬ ‫ترین برنامههای ما‬ ‫قانون اموزشــی و‬ ‫اقلیم و منطقه یزد‬ ‫زیرســاختهای‬ ‫روستاها‪،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫شــتی داد گفت‪:‬‬ ‫دوره جدید‬ ‫اموزش یکی از مهم‬ ‫های کامال موردنیاز‬ ‫مجتبی فرهمند از‬ ‫جامعه مهندســین ا‬ ‫تحققعدالتورونق‬ ‫حامیــان و مرجع‬ ‫به‬ ‫این راستا اموزش‬ ‫گزارش رویداد امروز؛‬ ‫بود‪ .‬اموزشهایی‬ ‫نــوان بزرگترین‬ ‫یکی از هم با‬ ‫زیرساخت‬ ‫کرونــا‪ ،‬برنامههای‬ ‫و گفت‪ :‬در‬ ‫سازمان است‪ .‬به‬ ‫استان مدنظر خواهد‬ ‫را بهنوعــی بهع‬ ‫مهندســی بهعنــوان‬ ‫از شــیوع ویــروس‬ ‫اورند‪ .‬عضو منتخب‬ ‫این‬ ‫ــردم مهندســین‬ ‫مزیتهای شهر و‬ ‫فرایندهــای نظام‬ ‫در شــرایط ناشــی‬ ‫ـد در تفاهمی که‬ ‫با کاربرد فناوری‬ ‫ـهری بهحســاب می‬ ‫گرفته نام م‬ ‫تعامل بر اساس‬ ‫ـداری و شــفافیت در‬ ‫دانشــگاهی باشـ‬ ‫اشنایی روســتاییان‬ ‫مهندســی در نظــر‬ ‫فنی در مســائل شـ‬ ‫مــل اموزشهای‬ ‫ساختمان اســتان یزد از‬ ‫مـ‬ ‫اموزشــی بهمنظور‬ ‫ـی کــه برای نظام‬ ‫را برای حضــور در‬ ‫همه علمی و‬ ‫برنامهریزیشده‬ ‫کــه میتواند مک‬ ‫ـازمان نظاممهندسی‬ ‫تریــن برنامههایـ‬ ‫ـد تــا مهندســین‬ ‫قانون و اشــنایی‬ ‫کسبوکار روستاها‬ ‫شــهرداری جهت‬ ‫مهم‬ ‫برقــرار خواهــد شـ‬ ‫حداکثر پایبندی به‬ ‫هیئتمدیره سـ‬ ‫اطالعات در رونق‬ ‫تخلفات ســاختمانی‬ ‫مانند‬ ‫‪۳۳۷‬‬ ‫ها‬ ‫عمومی‬ ‫ـه‬ ‫ـگاه‬ ‫ـ‬ ‫ـت‬ ‫م‬ ‫لزوم‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫و گفــت‪ :‬الزم اسـ‬ ‫توجه بــه اتصال‬ ‫دولتی و نهادهــای‬ ‫های خود بــا دان‬ ‫باشد‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫وی با بیان اینکه‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا‬ ‫بــرد‬ ‫بــا دســتگاههای‬ ‫عنوان یکی از برنامه‬ ‫حرفهای اماده کند‪.‬‬ ‫مهندسی وجود داشته‬ ‫ذیصــالح یکــی از‬ ‫شبکهملیاطالعات‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مهندسی ساختمان‬ ‫به‬ ‫برد جامعه‬ ‫ـارت مهندســین‬ ‫مهندسین با نظام‬ ‫‪ ۲۰‬خانوار استانبه‬ ‫ساماندهی ساختوسازهای شهری ساختمان استان یزد نام‬ ‫ـین سازمان نظام‬ ‫وســازهای خــارج از نظـ‬ ‫با تاکید ویژهای‬ ‫روستاهایباالی‬ ‫اینترنت پرســرعت‬ ‫حرفهای مهندسـ‬ ‫سازمان نظاممهندسی‬ ‫کیفی و ساخت‬ ‫زیادی را در نظر‬ ‫سراســر اســتان باید‬ ‫روســتا و آبادی از‬ ‫ارتقاء جایگاه‬ ‫خصوص برنامههای‬ ‫در راستای توسعه‬ ‫در مدیریت اینده‬ ‫مهمی اســت که در‬ ‫‪۵۹۰‬‬ ‫تعامل با دستگاههای‬ ‫برخورداری‬ ‫است‪،‬‬ ‫این‬ ‫دوطرفه و تعاملی‬ ‫برنامه توســعه ششــم‬ ‫موضوعات‬ ‫یزد یاداور شــد‪ :‬در‬ ‫ـردم ازجمله این‬ ‫و‬ ‫کرد‪ :‬میتوان با‬ ‫امیدواریم با نگاه‬ ‫زندگی شــهروندان را‬ ‫ـازی و ارتباط با مـ‬ ‫اســتان‬ ‫از دو برابر هدف‬ ‫پرداخته شود‪ ،‬تصریح‬ ‫به خطر انداخته و‬ ‫شــهروندان و افزود‪:‬‬ ‫اموزش‪ ،‬فرهنگسـ‬ ‫ـعه زیرســاختها و‬ ‫افزایش کیفیت‬ ‫که بیش‬ ‫روان و ایمنی شهر را‬ ‫طبق به ان‬ ‫ـازها گام برداریم و‬ ‫گرفتهایــم کــه‬ ‫بودن مســیر توسـ‬ ‫خدمات مناســب به‬ ‫خدمات مهندسین‬ ‫پدیده شوم را که‬ ‫را ساختوسـ‬ ‫عالوه بر ادامهدار‬ ‫چهارچوب مهندسی قرار‬ ‫ترین نکته ارائه‬ ‫شبکهملیاطالعات‪،‬‬ ‫به افزایش دامنه‬ ‫مختلف این‬ ‫خدمات نظاممهندســی‬ ‫موارد اســت‪ .‬مهم‬ ‫وسازهای خارج از‬ ‫دسترسیروستاهابه‬ ‫کنیم‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ساختمان اذعان کرد‪:‬‬ ‫حس اســتفاده از‬ ‫تحت تاثیر ساخت‬ ‫بهبود کیفیت‬ ‫واسطه دنبال‬ ‫تالش شود با توسعه‬ ‫قانون نظاممهندسی‬ ‫استانیهاســت تا‬ ‫طراحی و شهر را‬ ‫مشکالتی که به‬ ‫اولویت حال حاضر‬ ‫ملی ساختمان و‬ ‫و نظارت دراورد‪.‬‬ ‫و هم‬ ‫مهندسی محدود به‬ ‫با اظهار تاسف از‬ ‫ساختمانی مقررات‬ ‫باید بهعنوان‬ ‫ـاختهای ارتباطی‬ ‫داده تحت کنترل‬ ‫درک کنند‪ .‬فرهمند‬ ‫گذشته خدمات‬ ‫اطالعات‪ ،‬از زیرسـ‬ ‫رسمی و تخلفات‬ ‫است برای گسترش‬ ‫متاسفانه در سالهای‬ ‫خدمــات فناوری‬ ‫چرخه ساختوساز‬ ‫کامالً‬ ‫ساختمانها بوده که الزم‬ ‫وکارهای روســتایی و‬ ‫فرایندهای خارج از‬ ‫ـرای رونــق کســب‬ ‫شهروندان به وجود امده است اظهار نظارت و اجرا بخشی از‬ ‫ایجادشــده بـ‬ ‫در راســتای رشــد‬ ‫بودن برای شهر و‬ ‫گردد که ضوابط‬ ‫ــبوکار خانگی‬ ‫و دو نقشه‬ ‫این موضوع برمی‬ ‫ـعه اقتصاد و کس‬ ‫پاکدل افــزود‪ :‬در‬ ‫این مشکالت به‬ ‫توسـ‬ ‫بهرهبــرداری شــود‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬بخشی از‬ ‫اقتصــاد دیجیتــال‬ ‫کســبوکارهای‬ ‫محتوا در فضای‬ ‫خـــبر‬ ‫ارتباطات‪ ،‬تولید‬ ‫است‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫عصر‬ ‫نمایشــگاههای‬ ‫باالیی برخوردار‬ ‫ـی و خارجــی در‬ ‫نوین از اهمیت‬ ‫باهدف اشــنایی‬ ‫دانشبنیــان داخلـ‬ ‫بهموقــع و کنترل‬ ‫ـگاههای تجــاری‬ ‫ـتا برنامهای‬ ‫شــرکتهای‬ ‫بــا اقدامات‬ ‫ـل شــرکت نمایشـ‬ ‫امیدواریم بهزودی‬ ‫به مناســبت روز ملی روسـ مددجویان کمیته امــداد و‬ ‫شــود‪ .‬مدیرعامـ‬ ‫ـائل به موضوعات‬ ‫ســخنانش بــه شــرایط‬ ‫خبره در این زمینه‪،‬‬ ‫اســتان فراهــم‬ ‫فارغالتحصیــالن‪،‬‬ ‫ماجرا‪ ،‬مسـ‬ ‫انتظامیاستانیزد‬ ‫خــش دیگــری از‬ ‫کارگیری مشاوران‬ ‫ـگری بهویژه برای‬ ‫فناوری اطالعات در‬ ‫جوانــان‪،‬‬ ‫فرمانده‬ ‫ـل نشــد‪ .‬ســردار‬ ‫لــی اســتان در ب‬ ‫یزد گرفته و به‬ ‫ـاره و عنــوان کرد‪:‬‬ ‫ارائه خدمات گردشـ‬ ‫ــتا با کاربردهای‬ ‫امنیتــی تبدیـ‬ ‫و بینالمل‬ ‫بینالمللی استان‬ ‫شــیوع کرونا اشـ‬ ‫شــف ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫خوبی در حوزه‬ ‫ســایر فعاالن روس‬ ‫وکارهای جدید و‬ ‫ـگاهها در زمان‬ ‫نمایشگاههای تجاری و‬ ‫بــا اشــاره به ک‬ ‫با اشــاره به اخذ‬ ‫فعالیتهای‬ ‫فعالیت نمایشــگاه با‬ ‫بومگردی‪ ،‬کسب‬ ‫برگــزاری نمایشـ‬ ‫بهدانــی فــرد‬ ‫ـرکت در زمان شــیوع‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫خــرد در اســتان‪،‬‬ ‫خارجی انجام دهیم‪.‬‬ ‫ســتان و کشــور‪،‬‬ ‫توسعه گردشگری و‬ ‫های اســتان قبــال‬ ‫همکاریدفترامور‬ ‫میلیون تومانی این شـ‬ ‫ســرقتهای‬ ‫ـرایط کرونایی ا‬ ‫ـروع ســاخت مرکــز‬ ‫حقوق گردشگران‬ ‫نمایشگاه تخصصی‬ ‫مــع نمایشــگاه‬ ‫وتوانمندسازیبا‬ ‫اکنون با بهبود شـ‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫مجــوز و شـ‬ ‫داد‪ :‬طــرح جا‬ ‫ـوزه ســرقتهای‬ ‫سال و برگزاری‬ ‫مباحث نگهداری و‬ ‫خانگی‪،‬تولیدمحتوا‬ ‫به زیان‬ ‫کمیته امداد استان‪،‬‬ ‫ـرار گرفــت و هم‬ ‫قافــی ادامــه‬ ‫ششماهه دوم‬ ‫گفــت‪ :‬در حـ‬ ‫هزارنفــری اضافــه‬ ‫گفت‪ :‬این رقم شامل‬ ‫وابســته در روز‬ ‫ـایر استانداری یزد‪،‬‬ ‫مجدد موردبررســی قـ‬ ‫تنظیم تقویم‬ ‫نمایشگاهها به‬ ‫االت و تجهیزات‬ ‫امــوزش ‪۲‬‬ ‫کرونا اشاره و کرد و‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد کشــف‬ ‫روستایی و عشـ‬ ‫نهایی برای اجرایی‬ ‫دلیل عدم برگزاری‬ ‫شــده بــود ولــی‬ ‫پلتفرمهای بومی‬ ‫فوالد‪ ،‬ماشــین‬ ‫عباسعلی‬ ‫خشــن نیــز‬ ‫ساخت این مرکز به‬ ‫بحــث رعایــت‬ ‫قافی با تهیه‬ ‫کارمندان میشــود که به‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫یزد و تعدادی از‬ ‫ســی و اقدامات‬ ‫کرد‪ :‬کلنگ‬ ‫ـزود‪ ۲۷ :‬اقــدام در‬ ‫امــوال مــردم را‬ ‫بهدانی فرد‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬احمد‬ ‫پارک علم و فناوری‬ ‫ـاور در دست برر‬ ‫حوزه نمایشگاهی‬ ‫مزایای‬ ‫اظهار امیدواری کرد‪:‬‬ ‫ــاز شــد‪ .‬وی افـ‬ ‫داشــتهایم و‬ ‫مخالفتها ان را با چهار‬ ‫توســط مشـ‬ ‫ـت در برگــزاری‬ ‫تحوالت دنیا در‬ ‫‪ ۳۱‬شــهریور اغ‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫تحمیلشــده اســت‪ .‬به گزارش اقتصادی و فعالیتهای‬ ‫ـده کــه میبایسـ‬ ‫ـم‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫زده شد و بهرغم‬ ‫وی با بیان اینکه‬ ‫و ملی اجرا برگزار‬ ‫نمایشگاهها نیاز‬ ‫شــرکت‬ ‫مندان در اطالعرسانی‬ ‫بهداشــتی اعالمشـ‬ ‫ـی فــرد زمین‬ ‫بازگرداندهایـ‬ ‫مهمی در جایگاه‬ ‫بــا کمک خیرین‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫حضور عموم مردم و‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رسانهها و سایر عالقه‬ ‫پروتکلهــای‬ ‫عباســعلی بهدانـ‬ ‫اینکه رسانهها نقش‬ ‫ـدازی کردیــم کــه‬ ‫ـگاههای اســتان یزد‬ ‫مهمترین ان عدم‬ ‫عرصههای جدید‬ ‫دارند تا بتوانند‬ ‫ـداد امــروز؛ ســردار‬ ‫گــردان راهانـ‬ ‫با مشارکت‬ ‫روستاهابرداشتهشود‪.‬‬ ‫بیان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نمایشـ‬ ‫افزایش کشــفیات مواد‬ ‫رعایت شود که‬ ‫ســاختمان وارد فاز و‬ ‫دعوت از متخصصین‬ ‫کاربری دوگانــه‬ ‫رویـ‬ ‫امنیــت پایــدار در‬ ‫در اســتان دارند‪،‬‬ ‫گام ٔموثریدر رونق‬ ‫به نمایشگاه‬ ‫فضای زیرســاختی بــا‬ ‫ـاخته شــود‪ .‬وی بــه‬ ‫گــر امروز شــاهد‬ ‫صورت تخصصی و‬ ‫و از ســال ‪ ۹۷‬به‬ ‫بهمخاطبان‪،‬‬ ‫خدماتی مطلوبی را‬ ‫امروز شنبه هفدهم‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ا‬ ‫بحث کشــفیات‬ ‫ـوع مدیون سـ‬ ‫به یکســری‬ ‫این شــرکت فضاهای مختلفی برگزار‬ ‫نمایشگاهها به‬ ‫تومانی این شرکت‬ ‫این برنامه صبح‬ ‫مرتبط با نمایشگاهی‬ ‫و عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫اینکه مســاحت‬ ‫شــی از این موضـ‬ ‫طراحی و برگزاری‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫از ســال ‪ ۷۷‬در‬ ‫پاکدل ادامه داد‪:‬‬ ‫مخدر اشــاره‬ ‫وی با اشــاره به‬ ‫پخش همزمان در‬ ‫ـتان هســتیم بخ‬ ‫عالوه بر انجام امور‬ ‫یزد نیز به دنبال‬ ‫استان ششم کشور‬ ‫رقم شامل مباحث‬ ‫قافی به زیان ‪۲‬‬ ‫منتقلشــده اســت‪.‬‬ ‫همکاریهای خوبی را‬ ‫اسـ‬ ‫روستای سریزد و‬ ‫کنند که در استان‬ ‫های اســتان ‪۵۶‬‬ ‫افزایش داشتیم و‬ ‫دیگری از است‪.‬‬ ‫کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫مهرماه با محوریت‬ ‫جدید و اصلی‬ ‫اصحاب رسانه است که‬ ‫ـرکت نمایشــگاه‬ ‫عموم مردم نیز ارائه‬ ‫رسانی مواد مخدر‬ ‫برای استفاده سایر‬ ‫شیوع کرونا اشاره و‬ ‫قافی در بخش‬ ‫ـال گذشــته ‪ ۵۱‬تن‬ ‫که بــه دلیل عدم‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫مجازی‬ ‫ـرای‬ ‫بیان اینکه اگر اطالع‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫بــرداری‬ ‫فضای‬ ‫مترمربع‬ ‫زمینه هســتیم‪ .‬در سـ‬ ‫زمان‬ ‫کارمندان میشــود‬ ‫ویدیٔ وکنفرانس و‬ ‫زمیــن قابــل بهره‬ ‫گونه زیرساختها‬ ‫برگزاری در‬ ‫تاکنون ‪ ۵‬هــزار ‪۷۰۰‬‬ ‫داشتهاند‪ .‬وی با‬ ‫شــک در این‬ ‫مجازی همزمان با‬ ‫بستر‬ ‫حقــوق مزایــای‬ ‫حوزه برگزار میشود‪.‬‬ ‫تن افزایش داشته‬ ‫اجرایی این‬ ‫از این مســاحت‬ ‫با ما‬ ‫باشــد مردم دچار‬ ‫ـداری و‬ ‫شبکه نمایشگاه‬ ‫مترمربع فضای مفید‬ ‫تحمیلشده است‪.‬‬ ‫به سال گذشته ‪۱۱‬‬ ‫عالقهمندان این‬ ‫ـار اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ـتی وجود نداشــته‬ ‫سخنان به راهاندازی‬ ‫روستاها و‬ ‫و که نسبت‬ ‫هکتـ‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬بــا توجه به نگهـ نمایشگاهها به شرکت‬ ‫دارای ‪ ۴‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫جاری ‪ ۳۰‬تن کشف‬ ‫مــت بــا شــرکت‬ ‫درسـ‬ ‫اطالعرســانی مطلوب‬ ‫ـر داد و‬ ‫برداری رســیده که‬ ‫فضای روباز را به‬ ‫که در برگزاری‬ ‫ـوب ســازمان ص‬ ‫ـشماهه اول ســال‬ ‫ـوند‪ ،‬تاکید کــرد‪:‬‬ ‫به بهره‬ ‫هزار ‪ ۵۰۰‬مترمربع‬ ‫یــر از تعامــل خـ‬ ‫نمایشــگاهها در اســتان یــزد خبـ راهکارهای جدید هستیم‬ ‫باعث و در شـ‬ ‫بهدانی فرد ادامه‬ ‫نمایشــگاه توســط‬ ‫میشـ‬ ‫وی ضمــن تقد‬ ‫است که میتوان ‪۲‬‬ ‫‪ ۴۰‬مترمکعب‬ ‫و حیاتی است و‬ ‫تجاری و بینالمللی‬ ‫را منهدم کردیم‪.‬‬ ‫مجازی ملزم به ارائه‬ ‫مجــوز برگــزاری‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫موضوع بسیار مهم‬ ‫شده و این قابلیت‬ ‫‪ ۳۳‬باند‬ ‫شرکت نمایشگاههای‬ ‫کمبود روزانه‬ ‫اســتان از صــدور‬ ‫وجود فضای‬ ‫ها را دســتور کار‬ ‫سازمان صمت این‬ ‫موثر‬ ‫نمایشگاهی استان اماده‬ ‫شــگاههای‬ ‫در مردم میشود‪ .‬بهدانی و الکترونیکی کردن پرونده‬ ‫کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫هیئتمدیره این‬ ‫داد و تاکید کرد‪:‬‬ ‫ان اضافه‬ ‫احساس امنیت بیشتر‬ ‫همین زمینه اپلیکیش‬ ‫صورت گرفتــه در‬ ‫اب در مهریز‬ ‫نمایشگاه حضورداشته نمای نمایشگاههای استان خبر‬ ‫مماشــات داد‪:‬‬ ‫هزینهها را کاهش‬ ‫خصوص صرفا به ابعاد‬ ‫ـاره به تغییرات‬ ‫فضای مجازی در‬ ‫مدیران صنعتی‬ ‫پلیس با هیچ فردی‬ ‫هم مراجعین و‬ ‫بر ثانیه‬ ‫ویژه شرکت‬ ‫ســتان یــزد با اشـ‬ ‫واگذار کرده و در این‬ ‫که افراد از طریق‬ ‫جدید متشــکل از‬ ‫ـن داشتیم که‬ ‫به ارائه خدمات‬ ‫فــر با بیان اینکه‬ ‫ا‬ ‫بیشتر ارباب و رجوع‬ ‫مسئولیت را به شرکت‬ ‫ســت را دارد‬ ‫کرد‪ :‬هیئتمدیره‬ ‫ـدی مــردم را باالتریـ‬ ‫ارتباط بگیرند‪ .‬وی‬ ‫اشــاره بــه ‪۲۳۰‬‬ ‫هم باعث رضایت‬ ‫معتقدند که میبای‬ ‫شــرکت‪ ،‬تاکید‬ ‫ـد کــرد و رضایتمنـ‬ ‫ســتان مهریــز بــا‬ ‫طی مذاکراتی که‬ ‫و با غرفه داران‬ ‫پیشگیری داده و‬ ‫موضوع ورود میکند‪.‬‬ ‫تکمیلتر خواهد شد‪.‬‬ ‫ســت که همگی‬ ‫نخواهـ‬ ‫رئیــس ابفــا شهر‬ ‫ـود‪ .‬وی باشند‬ ‫ـاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫روزانــهی مــردم این‬ ‫و خوشنام یزد ا‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫حضور نظارتی‬ ‫ــت که در اینده‬ ‫های دانشبنیان اشـ‬ ‫المللی تبدیل شـ‬ ‫قدیمی‬ ‫هدفمان میدانیم‪،‬‬ ‫یــه اب موردنیــاز‬ ‫مبنا شــده اس‬ ‫قرار اســت زمینه‬ ‫معتبر در فضای بین‬ ‫پرونده الکترونیکی‬ ‫ـگری به شــرکت‬ ‫مترمکعــب بــر ثان‬ ‫ســت و بر همین‬ ‫انجــام دادهایم‪،‬‬ ‫به تولید تنها‪۱۹۰‬‬ ‫ــرکت به برندی‬ ‫خصوص ‪ ۹۱‬درصد‬ ‫از موضوع گردشـ‬ ‫ـی اولویت اصلی ا‬ ‫ـارک علــم و فناوری‬ ‫متاسفانه عمال قادر‬ ‫برند ش‬ ‫هستیم‪ .‬در ایــن‬ ‫میتواند بخشــی‬ ‫نظیــر اســت‪ .‬ی‬ ‫اجتماعـ‬ ‫شهرستان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صورت بــا پـ‬ ‫اینکه نمایشــگاهها‬ ‫هستیم‪ .‬محمدرضا‬ ‫ـه در کشــور کم‬ ‫علمی در ارتباط‬ ‫کرد‪ :‬با بررســیهای‬ ‫شــده اســت کـ‬ ‫شــگاهها و نهاد‬ ‫اب در شهرستان‬ ‫با بیان‬ ‫ـازی پلیس ارتباط‬ ‫کند‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫با دان‬ ‫مترمکعب بر ثانیه‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫از ابتدای امسال‬ ‫بحث هوشــمند سـ‬ ‫ـتان یزد را هدایت‬ ‫نیروی انتظامی استان‬ ‫ایسنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫دستگاه افزود‪ :‬در‬ ‫اسـ‬ ‫ویدئــو کنفرانــس‪،‬‬ ‫فرمانده‬ ‫موحد در گفتوگو با‬ ‫ورزشیشهرداری‪:‬‬ ‫مترمکعب تولید‬ ‫پیشگیری و امنیت و ‪۲۶‬‬ ‫ـتانها از طریــق‬ ‫اجتماعی‬ ‫خـــبر‬ ‫میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار‬ ‫دارند‪ ،‬بــا شهرسـ‬ ‫سازمانفرهنگی‬ ‫‪ ۲۷‬سازمان در‬ ‫ـرای رصــد تمامــی‬ ‫تاکنون بالغ به سه‬ ‫رئیسجدید‬ ‫ـکاری‬ ‫حدود یکمیلیون و‬ ‫ســامانه ســپاس بـ‬ ‫صورت گرفته که‬ ‫در بحــث فرهنگــی با پلیــس همـ وظایف راهانــدازی‬ ‫انالین را در دستور‬ ‫اب در شهرستان‬ ‫انتقالی و یکمیلیون و‬ ‫ســتگاهها شــرح‬ ‫کالنتریها و تذکر‬ ‫ـوان کرد‪ :‬اگر این د‬ ‫شود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫پاسگاهها و‬ ‫مترمکعب از طریق اب‬ ‫پلیسی استان یزد‬ ‫اقدامات خوبی‬ ‫عنـ‬ ‫نمود شناخته می‬ ‫از ‪ ۱۷‬حلقه چاه‬ ‫دادیم‪ .‬دستافزارهای‬ ‫دهند میتوانیم‬ ‫که بهعنوان‬ ‫‪ ۸۸‬هزار مترمکعب ان با استحصال‬ ‫عمرانی ورزشی‬ ‫کار قرار‬ ‫خود را انجام‬ ‫فرمانــده نیروی‬ ‫ایجاد زیرساختهای‬ ‫است‪ .‬وی تعداد‬ ‫‪ ۹۷۷‬هزار‬ ‫ـت خوبــی دارد‪.‬‬ ‫با اشاره به‬ ‫استان رقم بزنیم‪.‬‬ ‫هــم در وضعیـ‬ ‫شهرستان‪ ،‬تامینشده‬ ‫توجه به فهرســتی‬ ‫اینکه ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫را در‬ ‫ســخنانش گفت‪:‬‬ ‫ـدای ســال ‪ ۹۸‬با‬ ‫نظرات همهی مردم را‬ ‫اب موجود در‬ ‫ـزار و ‪ ۵۰۰‬فقــره‬ ‫استان یزد با اشاره به‬ ‫خــش دیگــری از‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتـ‬ ‫شهرســتان را ‪ ۳۳‬هـ‬ ‫عمرانی برای ســازمان‬ ‫رواج دهیم‪ ،‬باید‬ ‫بیش انتظامی‬ ‫وی در ب‬ ‫کشفشــده است‪،‬‬ ‫اســالمی را‬ ‫شــترکان اب کل‬ ‫شهر دارالعباده یزد‬ ‫زیرســاختهای‬ ‫راستای امنیت جامعه‬ ‫ـتراک از ایــن تعداد‪،‬‬ ‫های خرد در اســتان‬ ‫اجتماعی ورزشی‬ ‫م‬ ‫کــه بــرای‬ ‫وی با بیان اینکه‬ ‫ســتین همت باال‬ ‫نیروی انتظامی در‬ ‫ـت‪ ۲۱ :‬هزار اشـ‬ ‫که ســرقت‬ ‫سازمان فرهنگی‬ ‫خشن نیز ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫بــود‪ ،‬ســازمان ا‬ ‫عــالم کــرد و گفـ‬ ‫نظام کرده‬ ‫علمی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫رئیس جدید‬ ‫ـتراک مسکونی و‬ ‫حوزه سرقتهای‬ ‫پیشبینیشــده‬ ‫تمایالتسیاسی‪،‬‬ ‫ا‬ ‫تاریخی و پشتوانه‬ ‫شامل ‪ ۱۶‬هزار اشـ‬ ‫نیروی متخصص‬ ‫از ‪ ۱۳‬هزار شهید تقدیم مردم و دستگیری گفت‪ :‬در‬ ‫گفت‪:‬در کارفرهنگی‬ ‫را بازگرداندهایم‪.‬‬ ‫با این قدمت‬ ‫قرارداد و گرفتــن‬ ‫شــترکان شــهری‬ ‫بهترین وسیله و ابزار‬ ‫تجاری‪ ،‬تولیدی و‬ ‫ایم و اموال مردم‬ ‫شهردارییزد‬ ‫کشف مواد مخدر و‬ ‫وارد نخواهیــم کرد‬ ‫م‬ ‫بــا بســتن‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬هنر‬ ‫ورزشــی را اغاز و‬ ‫کشف داشته‬ ‫شــتراک صنعتی‪،‬‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬نفر در راه‬ ‫و گرایشهــای را‬ ‫های خشن کاهش‬ ‫مذهبی زبانزد‬ ‫زده فعالیتهای عمرانی و‬ ‫حدود پنج هزار ا‬ ‫و از شما همکاران‬ ‫جناحبندیهــا‬ ‫مردم شهرستان‬ ‫‪ ۷۰‬درصد ســرقت‬ ‫به گزارش رویداد‬ ‫هر مقصدی است‬ ‫عمرانی‬ ‫موحد نیاز روزانه اب‬ ‫شهرداری به کمک‬ ‫سارقین بوده است‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬همچنین‬ ‫باعث افت است‪.‬‬ ‫مخــدر ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫برای رسیدن به‬ ‫و معاونتهای‬ ‫دامی هســتند‪.‬‬ ‫صمیمیت کارکنیدو‬ ‫استان یزد تصریح‬ ‫چراکه همیشه‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫دستگیرشــدگان مواد‬ ‫صداقت رئیس جدید‬ ‫سپس مناطق‬ ‫انتظامی‬ ‫کنمخالصانهوبا‬ ‫بودجهشهرداری‬ ‫بــر ثانیــه ذکــر و‬ ‫در داشــته و‬ ‫قاچاق در استان ‪۴۷‬‬ ‫حجتاالسالم مجتبی‬ ‫درخواستمی‬ ‫مالزینلیافزود‪:‬از کل‬ ‫مهریــز را ‪ ۲۳۰‬متــر‬ ‫فرماندهی واکسیناسیون نیروی انتظامی‬ ‫ادامهدار شود‪ .‬عباس‬ ‫عمال تنها ‪ ۱۹۰‬متر‬ ‫کشــف سوخت‬ ‫شــهرداری یزد در‬ ‫امروز‪،‬‬ ‫امدند‪ .‬عباس‬ ‫فرهنگی و هنری‬ ‫اختصاصدادهشده‬ ‫ـفانه‬ ‫‪ ۲۳‬افزایش و‬ ‫ـ‬ ‫تجمیعی‬ ‫ورزشی‬ ‫س‬ ‫متا‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫حالی اســت که‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫مرکز‬ ‫درصدبهسازمان‬ ‫و در حال حاضر‬ ‫فرهنگی شــهرداری‬ ‫شــرب و قطعی‬ ‫افزایش داشــته است‪.‬‬ ‫این در‬ ‫سازمان‬ ‫سابق و جدید این‬ ‫نزدیکبه‪2/7‬‬ ‫خط فعال اســت‬ ‫رئیس ســابق ســازمان‬ ‫ـده و کمبود اب‬ ‫درصــد مربــوط به‬ ‫که از درصد‬ ‫و معارفه روســای‬ ‫ـارد و حــدود ‪۹۴‬‬ ‫هشــت‬ ‫ثانیــه اب تامینشـ‬ ‫ـن مقــدار ‪ 9‬دهــم‬ ‫عزیزانی مالزینلی‬ ‫ـکر و قدردانــی از‬ ‫واکســینه شــدهاند‬ ‫مراســم تودیع‬ ‫ناراحتی و نارضایتی‬ ‫ـاق ‪ ۱۱۱‬میلیـ‬ ‫بــر‬ ‫اســت کــه از ایـ‬ ‫مراســم ضمن تشـ‬ ‫زحمات تکتک‬ ‫نفــر در این مرکز‬ ‫رویدادی است که برای‬ ‫ماه گذشــته باعث‬ ‫خدمت کشــف کاالی قاچـ دستگیری اتباع بیگانه نیز‬ ‫یــزد هــم در این‬ ‫گفت‪ :‬جا دارد از‬ ‫هــزار‬ ‫مــکاران خــود در‬ ‫فرهنگی‪ ،‬هنری و‬ ‫ان طی شــش‬ ‫رئیس ابفای مهریز از‬ ‫ســتار برای انجام‬ ‫ســازمان‬ ‫کشیدند‬ ‫درصد افزایش داشته و‬ ‫ه‬ ‫های‬ ‫ـی‬ ‫زحمت‬ ‫ـ‬ ‫پر‬ ‫م‬ ‫اندک‬ ‫حوزه‬ ‫تما‬ ‫ســربازان‬ ‫ـتان بوده اســت‪.‬‬ ‫ـکاری و همفکــری از‬ ‫فرهنگغنیبسیار‬ ‫سازمان تالش کردند و‬ ‫در یک سال اخیر‬ ‫بهداری و‬ ‫اینکــه در بحث‬ ‫ســاکنان شهرسـ‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫جهانیبااینمیراثو‬ ‫مهمی در همـ‬ ‫شــب تا ‪ ۴‬صبح‬ ‫شــتر شــده است‪.‬‬ ‫که برای این‬ ‫ـم‪ .‬وی بــا بیــان‬ ‫ـال گفت‪ :‬ســازمان‬ ‫مباحث فرهنگی‪ ،‬نقش‬ ‫از ســاعت ‪۱۱:۳۰‬‬ ‫ـازمان ازجمله شهری‬ ‫بیشترواقعشودوبرای‬ ‫‪ ۲۴‬درصد بی‬ ‫اســتفاده کردیـ‬ ‫پلیس هم کاهش‬ ‫طول چند سـ‬ ‫ـه چالشهای سـ‬ ‫قطع اب مشــترکان‬ ‫‪ ۴۰‬میلیارد ریال‬ ‫امیداستموردتوجه‬ ‫اموزش شــهروندی‬ ‫تشکر کنم چراکه‬ ‫و زندگی و روند‬ ‫شکایت از کارکنان‬ ‫ادامــه بــا اشــاره بـ‬ ‫وی اظهار امیدواری‬ ‫اقالم بهداشتی بالغ‬ ‫هنوز باید دو عبارت‬ ‫سازمان بر سه است که‬ ‫خللی در معیشــت‬ ‫یزد‪ ،‬این فعالیتها‬ ‫تجمعات ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫در‬ ‫شــهروندان دارد‪.‬‬ ‫محتکرین‬ ‫افزود‪ :‬مدیریت‬ ‫برادرانه ورزشــی که‬ ‫برای وارد نشــدن‬ ‫لبات مردم فهیم‬ ‫بگنجاند‪ ،‬یک سازمان‬ ‫زندگی‬ ‫خبر‬ ‫فراخوان‬ ‫مدت‬ ‫کیفیت‬ ‫منابع‬ ‫این‬ ‫ا‬ ‫‪۴۴‬‬ ‫مط‬ ‫محدودیت‬ ‫کشفیاتداشتیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مردم مهریز طی‬ ‫سازمان‪ ،‬صادقانه و‬ ‫ـانی اســتوار پاسخ به‬ ‫پیداکردهاست‪.‬‬ ‫زحماتعباسمالزینلی‬ ‫ـگری را در اســم خود‬ ‫فعالیتهای اقتصادی‬ ‫امکانات و نیروی انسـ‬ ‫همکاری اعضای‬ ‫وجود داشــته که‬ ‫اشتباه‪،‬به و گردشـ‬ ‫پیدا کند‪.‬در پایاناز‬ ‫چاه در شهرستان‬ ‫کرد با‬ ‫طی یک ســال اخیر‬ ‫تاثیرگذاری از جانب شهرداری بر ضلــع بودجه‪،‬‬ ‫ـانی اســت و افزایش‬ ‫در صورتخطاو‬ ‫گذشته شش حلقه‬ ‫صداقت بهعنوان‬ ‫وسیع با بیشــترین‬ ‫اعتراضی‬ ‫واز انهاخواست‬ ‫ی ان نیــروی انسـ‬ ‫االســالم مجتبــی‬ ‫داد و گفت‪ :‬سال‬ ‫شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫حفر شــد امــا تنها از‬ ‫کار کند‬ ‫صراحت بیان کنند‪.‬‬ ‫ـت کــه قاعــده‬ ‫ـرایط به تقدیر و حجت‬ ‫عمومی محسوب می‬ ‫ورزشیشهردارییزد‬ ‫منابع اب داخلی‬ ‫اسـ‬ ‫کرده و حرفها را با‬ ‫صدیق و جامعالشـ‬ ‫خود روی افکار‬ ‫فرهنگیاجتماعی‬ ‫بــرای برداشــت‬ ‫توسط شــهرداری‬ ‫ـورت گرفت‪ .‬وی در‬ ‫وی گوشزد‬ ‫همت همکاران‬ ‫در حوزه رئیسسازمان‬ ‫رهبری کهتشکیالت‬ ‫ـنجیهای انجامشده‬ ‫بهرهبرداری اب صـ‬ ‫بــه‬ ‫ارزشــمندی در حــوزه‬ ‫بااشارهبهسخن‬ ‫طبق نظرسـ‬ ‫دو حلقــه چاه‬ ‫باغشهر تاریخی‬ ‫صداقت‬ ‫سیاسینکنید‪ .‬گفت‪:‬‬ ‫مطالبه مردمی گسترش اماکن توفیقــات خوب و‬ ‫پیدا کردیم معرفیشد‪.‬‬ ‫شبکه ابرسانی‬ ‫سازمان بیشترین‪،‬‬ ‫لیتهایزودبازده‬ ‫و ورزشی دست‬ ‫ادامه با بیان اینکه‬ ‫تجهیز و مرمت‬ ‫فرهنگی تمایالت و‬ ‫رافدایفعا‬ ‫لیتهای فرهنگی و هنری فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و نیازمند به‬ ‫و تفریحی و فعا‬ ‫کار بهخصوص کار‬ ‫چراکه ورزشــی‬ ‫ـر دارد‪ .‬مالزینلی‬ ‫مهریز‪ ،‬قدیمی و فرسوده تجهیزات شــبکه نیاز به‬ ‫یــاد گرفتم در‬ ‫جــای تامــل و فکـ‬ ‫گرایشهاراواردنکنم‬ ‫عنوان کــرد‪ :‬ایجاد‬ ‫بــوده اســت کــه‬ ‫سیاسی‪،‬جناحبندیهاو‬ ‫دارد لذا برای رفع‬ ‫هســتند‪،‬‬ ‫بخواهید سخن ناب‬ ‫استانی و حتی ملی‬ ‫باعث افت است و اگر‬ ‫اعتبارات کالن‬ ‫حال انجام داریم‪.‬‬ ‫همیشه‬ ‫تدریج اقداماتی را در‬ ‫این مشکل به‬ ‫رکتنمایشگاههای‬ ‫ش‬ ‫‪08‬‬ ‫تامین زمین ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫در وهلــه اول با‬ ‫دیرعامل چادرملو‪:‬‬ ‫تامیــن زمیــن‬ ‫خــل محــدوده‪،‬‬ ‫م‬ ‫زمینهــای دا‬ ‫یــزد از ازدواج‪،‬‬ ‫اســتاندار‬ ‫تامیــن زمیــن از‬ ‫پــسازان بــا‬ ‫ســکن بهعنــوان‬ ‫اشــتغال و م‬ ‫ـاق بــه محــدوده‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ـر میشــود و بــه‬ ‫طریــق الحـ‬ ‫و مســئله جــدی‬ ‫اســتان یــزد میسـ‬ ‫نماینده یزد در‬ ‫ســه دغدغــه‬ ‫ســتفاده از مــاده‬ ‫اب در ســال بــه‬ ‫و درنهایــت ا‬ ‫تابستان امسال ‪۳۰۰‬‬ ‫خانوادههــا یادکرد‬ ‫تنها‬ ‫خط انتقال‪ ،‬در‬ ‫پیــش روی‬ ‫وی بــا تاکیــد بر‬ ‫پشتوانه این‬ ‫مهران فاطمی‬ ‫مهاجر‪ ،‬فیلم کوتاه تهران‬ ‫شــش اســت‪.‬‬ ‫ابی این شــرکت در‬ ‫مــام امکانات و‬ ‫ـایر منابع‬ ‫و گفت‪ :‬باید ت‬ ‫ـرانهها در بحــث‬ ‫جشنواره‬ ‫هزار مترمکعب از سـ شهرستان اردکان به ابفای‬ ‫لحــاظ سـ‬ ‫ســتان بــرای حل‬ ‫ظرفیتهای ا‬ ‫ـندگی و کارگردانی‬ ‫کرد‪ :‬دســتگاههای‬ ‫کاهش تنش ابی‬ ‫ـی و صنعتــی‬ ‫راستای‬ ‫«مهاجر» بــه نویسـ‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬بر‬ ‫زمینهــا‪ ،‬اضافــه‬ ‫شــرکت معدنـ‬ ‫مشــکالت بســیج شــود و‬ ‫فیلــم کوتــاه‬ ‫عدم واگــذاری‬ ‫ـاص یافت‪ .‬وی‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫جشنوارهبینالمللی‬ ‫برق با همکاری‬ ‫ایــن‬ ‫خلیجفــارس به‬ ‫اردکان اختصـ‬ ‫توجیهی بــرای اهمال‪،‬‬ ‫رسان نظیر اب‪ ،‬گاز و‬ ‫مصرف بهینه اب نیز‬ ‫بهسیوهشتمین‬ ‫ـت‪ :‬بــا رســیدن اب‬ ‫این مســیر هیچ‬ ‫مرضیهماندگاری‬ ‫پیچیده و خدمات‬ ‫اطالعات موجود در‬ ‫طبق قانون جهش‬ ‫چادرملــو گفـ‬ ‫ـروع برداشــت از‬ ‫در‬ ‫اســاس‬ ‫کشور‪ ،‬برتر هستیم‪.‬‬ ‫جــود بوروکراســی‬ ‫راه و شهرسازی و‬ ‫ـی چادرملــو و شـ‬ ‫تهرانراهیافت‪.‬‬ ‫پیگیــری در کار و و‬ ‫ـزارش اداره کل‬ ‫شرکتهای فوالدی در‬ ‫مجتمــع صنعتـ‬ ‫فیلم کوتاه‬ ‫کهپیشازایننیز‬ ‫تامین زیرساختهای‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪۱۰۰‬‬ ‫ـود نــدارد‪ .‬بــه گـ‬ ‫انالین؛فیلم«مهاجر»‬ ‫از دیگر‬ ‫شــمش بــه ازای‬ ‫مسکن‪ ،‬نسبت به‬ ‫ـاالنه بــه میــزان‬ ‫فرســای اداری وجـ‬ ‫از خاک معدن تا‬ ‫به گزارشخبر‬ ‫شورای تولید‬ ‫ایــن منبــع‪ ،‬سـ‬ ‫جشنواره معتبر خارجی‬ ‫با مشــکل تامین‬ ‫طاقت‬ ‫اب از منابع فعلی‬ ‫تولیــد فــوالد ما‬ ‫فاطمی در نشست‬ ‫ـدام کنند تا بعدا‬ ‫دهم مترمکعب‬ ‫دو‬ ‫کمتر از یک ماه به‬ ‫کاهش برداشــت‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬مهران‬ ‫کمتــر از یــک و دو‬ ‫طرحهــا اقـ‬ ‫بخشفیلمهای‬ ‫به فاصله‬ ‫استاندار یزد ادامه‬ ‫مترمکعــب‬ ‫باعــث صیانــت‬ ‫یکی از مصادیق‬ ‫هــر تــن فوالد‬ ‫موفقیتهایخودبه‬ ‫شــده بــه زیر یک‬ ‫مواجه نشویم‪.‬‬ ‫یزد با بیان اینکه‬ ‫ــد داشــت کــه‬ ‫هدفگذاری انجام‬ ‫راهیافته‪،‬درادامه‬ ‫مردم زیرساخت‬ ‫مسکن استان‬ ‫را در بــر خواه‬ ‫فیلم کوتاهتهرانراه‬ ‫ــران‪ ،‬معلولیــن‬ ‫شــود‪ .‬به گزارش‬ ‫اســت که بــا‬ ‫قوانیندوپهلوبهنفع‬ ‫ـث مســکن ایثارگ‬ ‫مسابقهملیجشنواره‬ ‫رسید‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ســت استان می‬ ‫دولتمردمی‪،‬تفسیر‬ ‫داد‪ :‬در بحـ‬ ‫تن شمش خواهیم‬ ‫تجربیبخش‬ ‫بیشــتر محیطزی‬ ‫امسال برای اولین بار‬ ‫ـژهای در جهــت‬ ‫تکمیل‬ ‫اینسیاستدولت‬ ‫بر‬ ‫مترمکعب‬ ‫با‬ ‫بایــد جلســه ویـ‬ ‫ــی زاده افــزود‪:‬‬ ‫ـت‪ :‬به روش اســمز‬ ‫فیلم کوتاه تهران‬ ‫کرد‪:‬برایاجرای‬ ‫امــروز‪ ،‬ناصر تق‬ ‫و محرومیــن‬ ‫یافت‪ .‬جشنواره‬ ‫لــو در پایــان گفـ‬ ‫اکادمی علوم و هنرهای‬ ‫است‪،‬اظهار‬ ‫تسریع در اجرای‬ ‫رویــداد‬ ‫فارس بهمرورزمان‬ ‫دقت و برمبنای‬ ‫شــرکت چادرم‬ ‫راهکارهایی جهت‬ ‫جــددا به چرخه‬ ‫سینمای ایران با تایید‬ ‫با قید ســرعت و‬ ‫های خط اب خلیج‬ ‫ـابهای صنعتی م‬ ‫وی شناسایی‬ ‫در اســتان یزد‬ ‫دروازههای راهیابی‬ ‫ـای انهــا برگــزار‬ ‫در تاریخ‬ ‫زیرساخت‬ ‫همکاری صنایع‪،‬‬ ‫معکوس‪ ،‬پسـ‬ ‫ســامان میدهد‪.‬‬ ‫کاهــش هزینههـ‬ ‫حاصله از این سیستم‬ ‫بهعنوان یکی از‬ ‫حمایت دولتمردان و‬ ‫کارشناســی اقدامات را‬ ‫سینمایی (اسکار)‪،‬‬ ‫ها پروژههــا و‬ ‫زیراب‬ ‫اسکار‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫است‪.‬‬ ‫کمک‬ ‫گردند‬ ‫فارس‬ ‫کار‬ ‫مسکن در شهرستان‬ ‫«اسکار» شناختهشده‬ ‫با‬ ‫تواند تولید بازمی‬ ‫خط انتقال خلیج‬ ‫سبز و بخش دیگر‬ ‫فعالســازی شــورای‬ ‫روز برداشت اب از‬ ‫سال است‪ ،‬می‬ ‫به جشن ساالنه‬ ‫جهت ابیاری فضای‬ ‫فرمانداران باید گردد‪.‬‬ ‫تهران‪،‬باعثافزایش‬ ‫موضوع مســکن‬ ‫میلیون مترمکعب در‬ ‫اثار‬ ‫ــا (هرچنــد کــه‬ ‫روزبه‬ ‫بر‬ ‫صنعتی نیز بخشی‬ ‫در پایــان نیــز به‬ ‫مورداســتفاده قــرار‬ ‫جشنوارهفیلم کوتاه‬ ‫ـت اب از چاهه‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫کرد‪ :‬این که ‪17‬‬ ‫فاطمــی‬ ‫در استان‬ ‫خنکســازی ســرباره‬ ‫کوالیفایشدن‬ ‫افزایــش و برداشـ‬ ‫سینمایایرانشده‬ ‫طبــق تمهیدات‬ ‫نیز تاکید و‬ ‫تامین میکند‪ ،‬تاکیــد‬ ‫هســتیم) کاهش‬ ‫ـات این شــورا و‬ ‫راهگشای نیاز ابی مابقی صنایع ظرفیت این جهــت‬ ‫اعتالیهرچهبیشتر‬ ‫ـاره کــرد و افزود‪:‬‬ ‫کوچکترین دور‬ ‫ـزاری مســتمر جلسـ‬ ‫منابــع اب فعلــی‬ ‫طریــق ایــن خط‬ ‫کارگــران اشـ‬ ‫ـو‬ ‫همچنین‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ـرکت‬ ‫چادرم‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫ـک‬ ‫اتاق تعاون واگذار‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ضمــن بر‬ ‫فضاییسوررئالاست‬ ‫زاده عنوان کرد‪:‬‬ ‫ـرد؛ لذا شــرکت‬ ‫اعتبار و‬ ‫قانونــا مالـ‬ ‫اب تخصیصــی‬ ‫رفاه مردم استان‬ ‫فیزیکــی طرحهــا‪،‬‬ ‫تکمیل دوفاز میگیـ‬ ‫یزد باشد‪ .‬تقی‬ ‫تنهــا ‪ 15‬درصــد از‬ ‫شــده‪ ،‬زمین به‬ ‫فیلمیمینیمالبا‬ ‫باعث افزایش سطح‬ ‫یــزان پیشــرفت‬ ‫گزارش اندیشــیده‬ ‫ـتان مقادیــر‬ ‫در سال) از فاز اول‬ ‫است‪.‬مهاجر‬ ‫مراتب بیشتر بوده و با‬ ‫راستای ترویج صلح و‬ ‫ـات میتواننــد بــا‬ ‫بررســی م‬ ‫مییابد تا‬ ‫ریز ابی ندارد‪.‬‬ ‫ـتغالزایی صنایع اسـ‬ ‫میلیون مترمکعب‬ ‫بهصورت هفتگی‬ ‫مجموعــه کارخانجـ‬ ‫خط انتقال به‬ ‫انسان دوستانه و در‬ ‫ـون مترمکعــب‬ ‫چادرملو (‪20‬‬ ‫ـش کارایــی و اشـ‬ ‫وضعیت طرحهــا را‬ ‫اب خلیجفارس‬ ‫باید شــود و‬ ‫با رویکردی‬ ‫ساختهشده است‪ .‬سی‬ ‫اقــدام را انجــام‬ ‫کن‪ ،‬ورود ‪ 60‬میلیـ‬ ‫و افزایـ‬ ‫اینکه هماکنون‬ ‫پروژه عظیم انتقال‬ ‫اینکه طی ‪ ۲۰‬روز‬ ‫ـاق تعــاون ایــن‬ ‫اتــی ابشــیرین‬ ‫شیوه سکانس پالن‬ ‫چادرملو با بیان‬ ‫ابشیرینکن‬ ‫بیان‬ ‫همــکاری اتـ‬ ‫ظرفیت مازاد این اب‬ ‫شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫و به‬ ‫کوتاهتهران‪۲۷‬مهر‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد از نیاز‬ ‫دهند‪ .‬فاطمی با ســاخت ‪ ۶۰‬هــزار واحد‬ ‫طوریکه ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫دوستی جشنوارهبینالمللیفیلم‬ ‫فــوالد ارفع نیــز‬ ‫موردنیــاز بــرای‬ ‫از است به‬ ‫اولویت دهند‪.‬‬ ‫شــرکت اهــن و‬ ‫وهشتمین‬ ‫‪ )۲۰۲۱‬برگزار میشود‪.‬‬ ‫زمیــن‬ ‫یــون مترمکعب‬ ‫ـود‪ ،‬عنوان کــرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۹( ۱۴۰۰‬تا ‪ ۲۴‬اکتبر‬ ‫به میــزان یکمیل‬ ‫مســکونی قطعی شـ‬ ‫ابــی خــود را‬ ‫تا ‪ ۲‬ابان‬ ‫خـــبر‬ ‫صرف بهینه اب‬ ‫رکت فوالدی در م‬ ‫برترین ش‬ ‫‪04‬‬ ‫ایران چگونه می تواند‬ ‫به حل بحران انرژی‬ ‫در اروپا کمک کند؟‬ ‫سید ابراهیم رئیسی در ششمین سفر استانی به بوشهر رفت و این بار نیز از نزدیک با بررسی مسائل استان‪ ،‬در حضور مسئوالن مرتبط؛ به مردم‬ ‫وعده حل مشکالت را داد‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫‪02‬‬ ‫یزددر زمان کرونا‬ ‫ترین چالش پیش‬ ‫مدیران مهم‬ ‫ـت اســتان اســت‪،‬‬ ‫روی مدیریـ‬ ‫عمومی و انقالب‬ ‫دادستان‬ ‫در حــوزه مدیــران‬ ‫اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫ـزد بــا اشــاره بــه‬ ‫مرکــز اســتان یـ‬ ‫ـگاه دســتگاه قضــا‬ ‫اجرایــی‪ ،‬نـ‬ ‫در اســتان گفــت‪:‬‬ ‫مشــکل اب‬ ‫هدایــت جهــت‬ ‫پیشــگیری و‬ ‫نبودبرنامه کالن‬ ‫چندصداییو‬ ‫ســاد است با این‬ ‫محمدرضا‬ ‫جلوگیری از ف‬ ‫حوزه اب‪ ،‬مهمترین‬ ‫گرهای از مشــکالت‬ ‫حدادزاده‬ ‫متمرکز در‬ ‫هــدف که‬ ‫حوزه اســت‪ .‬به‬ ‫چالش در این‬ ‫عمومی و انقالب مرکز‬ ‫حل شود‪ .‬دادستان‬ ‫امروز‪ ،‬محمدرضا‬ ‫گزارش رویداد‬ ‫استان مردم‬ ‫مشکالت کشور ناشی از‬ ‫اعضای شورای قضائی‬ ‫گفت‪ :‬بسیاری از‬ ‫حدادزاده در دیدار‬ ‫انتصاب استان‬ ‫که با شعار دولت‬ ‫مــن تبریک ایــن‬ ‫اختیارات در مرکز است‬ ‫ســتاندار جدید ض‬ ‫مدیران تمرکز‬ ‫استانداران و حل‬ ‫بــا ا‬ ‫انتخاب و تثبیت‬ ‫تمرکززدایی و مطالبه‬ ‫امیدواری کرد‪ :‬با‬ ‫ســاالری‪ ،‬مبنی بر‬ ‫ـور مختلف بســیار‬ ‫ابــراز‬ ‫با مالک شایسته‬ ‫ـکل میتوانــد در امـ‬ ‫تحولخواه و شــجاع‬ ‫شروع ایــن مشـ‬ ‫شــاره به مشــکل‬ ‫باقدرت و ســرعت‬ ‫ـد‪ .‬حــدادزاده با ا‬ ‫دولت در اســتان‬ ‫گرهگشــا باشـ‬ ‫حــوزه یک نگاه‬ ‫قطار‬ ‫ـتان‪ ،‬افــزود‪ :‬در این‬ ‫ـا کمابــی اسـ‬ ‫بهحرکت کند‪.‬‬ ‫استان برای تامین اب‬ ‫ـت دســتگاه قضـ‬ ‫بین مدیران ارشد‬ ‫یــح کــرد‪ :‬سیاسـ‬ ‫کار مشترک‬ ‫وی تصر‬ ‫که ایــن تعارض‬ ‫راستای گرهگشایی از‬ ‫ـدار وجود نــدارد‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫پا‬ ‫ها‬ ‫ـورت‬ ‫دولت‬ ‫جدید بهصـ‬ ‫این مشکل پس از‬ ‫همکاری با‬ ‫سیاست در دولت‬ ‫باعث شــده تا حل‬ ‫است و بهتبع این‬ ‫با برنامهها‬ ‫مردم‬ ‫شــود‪ .‬حدادزاده‬ ‫سالهاناتمامبماند‪.‬‬ ‫بیشتری پیگیری می‬ ‫برخی گذشت‬ ‫با قوت‬ ‫ند اداری و رخوت‬ ‫بیان اینکه روندهای کُ‬ ‫‪07‬‬ ‫اعتباری کهبایدبه سرمربیتیم ملی داد‬ ‫اسکوچیچ؛‬ ‫باهوش و به دور از حاشیه‬ ‫درصد سرقتهای‬ ‫کشف بیش از ‪۹۰‬‬ ‫خشن در استان‬ ‫هنگیواردنمی کنیم‬ ‫ناحیرادر کارهایفر‬ ‫گــزارش‬ ‫فراخوان عمومی مزایده فروش‬ ‫‪ 14‬دستگاه خودرو اسقاطی‬ ‫شفافیت؛‬ ‫مداریو‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫‪1400/2‬‬ ‫قانونشماره‬ ‫به‬ ‫ضرورتتحققتوسعه‬ ‫مهم ترینبرنامه هایسازمان‬ ‫کشاورزیوکمکبهزیرساخت ها‬ ‫دوره جدیدجهاد‬ ‫خراسان‬ ‫نظام مهندسیاستان‬ ‫صفحه‪3‬رضوی توسطفوالدمبارکه‬ ‫ت عامل ایمیدرو گفت‪ :‬تحقق توسعه‬ ‫معاون وزیر صمت و رئیس هیا ‬ ‫در کنار تامین مواد اولیه‪ ،‬کمک به زیرساخت ها و استفاده از توانمندی‬ ‫کارکنان باید سرلوحه کار مدیران فوالد مبارکه قرار گیرد تا در برهه‬ ‫زمانی کوتاه‪ ،‬موانع موجود حل و فصل شوند‬ ‫اقتصاد‬ ‫اگهیمزایدهفروشتعدادیاپارتمانباکاربریمسکونی‬ ‫مورخ ‪1400/07/17‬‬ ‫شرکت فنی مهندسی زمرد در نظر دارد تعداد ‪ 6‬واحد اپارتمان با کاربری‬ ‫مسکونی و یک قطعه زمین بایر را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و شماره‬ ‫مزایده ‪ 140012714915135‬به فروش برساند‪.‬‬ ‫مزایده گذار شــرکت فنی مهندســی زمرد (مدیر عامل شرکت جناب اقای‬ ‫دکتر رضا غالمحسینی)‬ ‫‪ 5‬درصد همزمان با انتقال سند‪.‬‬ ‫‪ -2‬یک واحد اپارتمان با کاربری مســکونی واقع در طبقه دوم مجتمع زمرد‬ ‫‪ 3‬به متراژ ‪ 145‬مترمربع دارای پارکینگ شــماره ‪ 5‬زیرسقف و انباری روی‬ ‫بام به شــماره ‪ 5‬هم شــمالی و هم جنوبی به پالک ثبتی ‪ 1491514627‬به‬ ‫ادرس اصفهان‪ -‬خیابان معراج‪ -‬خیابان میثم کوچه ‪ 29‬کوچه بزرگمهر مجتمع‬ ‫موضوع مزایده‪ :‬تعداد ‪ 6‬واحد اپارتمان ‪ -‬یک قطعه زمین بایر‬ ‫زمرد ‪ 3‬به قیمت پایه و کارشناسی شده ‪ 20/000/000/000‬میلیارد ریال که‬ ‫الف)مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار اگهی مورخ ‪1400/07/17‬‬ ‫همزمان با انتقال سند‪.‬‬ ‫تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مزایده‪:‬‬ ‫لغایت ‪1400/07/24‬‬ ‫ب)مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری مورخ ‪1400/07/25‬‬ ‫ج)زمان گشایش اسناد مزایده روز چهارشنبه ‪ 1400/07/28‬در محل سالن‬ ‫اجتماعات شرکت فنی مهندسی زمرد‬ ‫د)زمان بازدید از اپارتمان ها و زمین ســاعت ‪ 9‬صبح لغایت ‪ 13:30‬از تاریخ‬ ‫‪ 1400/07/18‬لغایت ‪ 1400/07/25‬به جز ایام تعطیل‬ ‫هـ) نشانی دریافت و تحویل اسناد مزایده اصفهان خیابان حکیم شفایی دوم‬ ‫خیابان ایت‪ ،‬مجتمع صدف‪ ،‬جنب مجتمع قضایی شهدای هفت تیر‪ ،‬طبقه دوم‪،‬‬ ‫واحد ‪ ،6‬شرکت فنی مهندسی زمرد‬ ‫تلفن‪09132076528 - 09103618849 -09922792810 :‬‬ ‫نــوع تضمین قابل قبول شــرکت در مزایده‪ :‬واریز به شــماره شــبای‬ ‫‪ IR590170000000114903992005‬به نام خانم مرجان غالمحسینی‬ ‫بانک ملی شعبه دشتستان اصفهان‬ ‫‪ -1‬یک واحد اپارتمان با کاربری مسکونی واقع در طبقه اول مجتمع زمرد ‪ 3‬به‬ ‫متراژ ‪ 120‬مترمربع جنوبی دارای پارکینگ شماره ‪ 2‬زیر سقف و انباری روی بام‬ ‫به شماره ‪ 2‬پالک ثبتی ‪ 1491514627‬به صورت کامل شده و اماده تحویل‬ ‫به ادرس اصفهان‪ -‬خیابان معــراج‪ -‬خیابان میثم کوچه ‪ 29‬کوچه بزرگمهر‬ ‫مجتمع زمرد ‪ 3‬به قیمت پایه و کارشناسی شده ‪ 16/800/000/000‬میلیارد‬ ‫ریــال که ‪ 65‬درصد به صورت نقد‪ 30 -‬درصد چک ســه ماهه و چهار ماهه‬ ‫‪ 65‬درصد به صورت نقد‪ 30 -‬درصد چک ســه ماهه و چهار ماهه‪ 5 -‬درصد‬ ‫‪ -3‬یک واحد اپارتمان با کاربری مسکونی واقع در طبقه دوم مجتمع زمرد ‪3‬‬ ‫به متراژ ‪ 120‬مترمربع دارای پارکینگ زیر سقف شماره ‪ 4‬و انباری روی بام‬ ‫به شماره ‪ 4‬جنوبی به پالک ثبتی ‪ 1491514627‬به ادرس اصفهان‪ -‬خیابان‬ ‫معراج‪ -‬خیابان میثم کوچــه ‪ -29‬کوچه بزرگمهر مجتمع زمرد ‪ 3‬به قیمت‬ ‫پایه و کارشناسی شده ‪ 17/000/000/000‬میلیارد ریال که ‪ 65‬درصد به‬ ‫صورت نقد‪ 30 -‬درصد چک ســه ماهه و چهــار ماهه‪ 5 -‬درصد همزمان با‬ ‫انتقال سند‪.‬‬ ‫‪ -4‬یک واحد اپارتمان با کاربری مســکونی واقع در طبقه سوم مجتمع زمرد ‪3‬‬ ‫متراژ ‪ 120‬مترمربع دارای پارکینگ زیرســقف به شماره ‪ 6‬و انباری روی بام به‬ ‫شــماره ‪ 6‬جنوبی به پالک ثبتی ‪ 1491514627‬تکمیل شده و اماده تحویل به‬ ‫ادرس اصفهان ‪ -‬خیابان معراج‪ -‬خیابان میثم ‪ -‬کوچه‪ - 29‬کوچه بزرگمهر مجتمع‬ ‫زمرد ‪ 3‬به قیمت پایه و کارشناسی شده ‪ 17/000/000/000‬میلیارد ریال که‬ ‫‪ 65‬درصد به صورت نقد‪ 30 -‬درصد چک ســه ماهــه و چهار ماهه‪ 5 -‬درصد‬ ‫همزمان با انتقال سند‪.‬‬ ‫‪ -5‬یک واحد اپارتمان با کاربری مســکونی واقع در طبقه اول مجتمع زمرد‬ ‫‪ 5‬به متراژ ‪ 90‬مترمربع دارای پارکینگ زیرســقف به شماره ‪ 2‬و انباری روی‬ ‫بام به شماره ‪ 2‬شمالی‪ -‬به پالک ثبتی ‪ - 14915-1‬به صورت خام و شرکتی‬ ‫ویو پارک‪ -‬به ادرس اصفهان‪ -‬شــهرک ســالمت‪ -‬خیابان هدایت‪ -‬کوچه‬ ‫گلیاس‪ 1‬مجتمعزمرد‪-5‬بهقیمتپایهوکارشناسیشده‪13/500/000/000‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فنی مهندسی زمرد‬ ‫‪03‬‬ ‫فراخوان عمومی مزایده فروش‬ ‫‪ 14‬دستگاه خودرو اسقاطی‬ ‫به شماره ‪( 1400/2‬نوبت اول)‬ ‫سازمان‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫مهندسیماهه‬ ‫چک ســه‬ ‫درصد‬ ‫میلیــارد ریــال ‪ 65 -‬درصــد به صورت نقــد‪30 -‬‬ ‫زمرد در نظر دارد ت‬ ‫فنی‬ ‫شرکت‬ ‫و چهار ماهه ‪ 5 -‬درصد همزمان با انتقال سند‪.‬‬ ‫مسکونی و یک قطعه زمین بایر را با جزئیات‬ ‫طبقــه اول مجتمع زمرد‬ ‫‪ -6‬یــک واحد اپارتمان بــا کاربری مســکونی واقع در‬ ‫‪ 140012714915135‬به فروش ب‬ ‫مزایده‬ ‫شــرکتروی‬ ‫گذار‪ 1‬و انباری‬ ‫شــماره‬ ‫‪ 5‬بــه متــراژ ‪ 90‬مترمربع دارای پارکینگ زیر ســقف به‬ ‫فنی مهندســی زمرد‬ ‫مزایده‬ ‫شــرکتی به‬ ‫رضاخام و‬ ‫صورت‬ ‫بــام به شــماره ‪ 1‬جنوبی به پالک ثبتــی ‪ 14915-1‬به‬ ‫غالمحسینی)‬ ‫دکتر‬ ‫کوچــه گل یاس‬ ‫مجتمعواحد اپارتمان ‪ -‬ی‬ ‫مزایده‪1 :‬تعداد ‪6‬‬ ‫ادرس اصفهان ‪ -‬شــهرک ســالمت ‪ -‬خیابان هدایتموضوع‬ ‫‪ 14/000/000/000‬میلیارد‬ ‫زمــرد ‪ 5‬به قیمت پایــه و کارشناســی شــده‬ ‫ریالگشایش اسناد مزا‬ ‫دریافت و‬ ‫تاریخ و مهلت‬ ‫همزمان با‬ ‫‪ 65‬درصد نقد‪ 30 -‬درصد چک سه ماهه و چهار ماهه‪ 5 -‬درصد‬ ‫سند‪.‬مزایده از تاریخ ان‬ ‫انتقالاسناد‬ ‫دریافت‬ ‫الف)مهلت‬ ‫‪1400/07/24‬نقشه‬ ‫دارای دستور تهیه‬ ‫‪ -7‬یک قطعه زمین به متراژ ‪ 200‬مترمربع‪ -‬جنوبی‪-‬‬ ‫لغایت‬ ‫نقشه‪-‬‬ ‫شماره‬ ‫‪ 3‬طبقه روی پیلوت‪ -‬دارای پالک ثبتی ‪ 14915-1‬قطعه‬ ‫مزایده تا پایان وقت‬ ‫‪393‬اسناد‬ ‫تحویل‬ ‫ب)مهلت‬ ‫خیابان‬ ‫مزایده روز چهارشن‬ ‫سالمت‪-‬اسناد‬ ‫شهرکگشایش‬ ‫تفکیکی شــهرداری نقش جهان‪ -‬به ادرس اصفهانج)زمان‬ ‫جنوبی‪ -‬به‬ ‫پالک سوم‬ ‫هدایت‪ -‬کوچه گل یاس ‪ 14‬بن بســت ‪ 7‬متری مهر‪-‬‬ ‫مهندسی زمرد‬ ‫شرکت فنی‬ ‫اجتماعات‬ ‫ریال‪-‬از‪ 50‬درصد‬ ‫اپارتمان ها و زمین ســاع‬ ‫میلیاردبازدید‬ ‫قیمت پایه و کارشناسی شده ‪31/000/000/000‬د)زمان‬ ‫نقد‪ 40 -‬درصد چک دو ماهه‪ 10 -‬درصد همزمان با انتقال سند‪.‬‬ ‫‪ 1400/07/18‬لغایت ‪ 1400/07/25‬به ج‬ ‫شرایط شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫هـ) نشانی دریافت و تحویل اسناد مزایده‬ ‫صورت نقدی‬ ‫کارشناســی‬ ‫صدف‪ ،‬جنب مجتمع قض‬ ‫به مجتمع‬ ‫ایت‪،‬‬ ‫‪ -1‬ارائــه فیش بانکــی معادل ‪ 5‬درصد قیمت خیابان‬ ‫بانــک ملی‬ ‫‪IR590170000000114903992005‬‬ ‫بــه شــماره شــبا‬ ‫مهندسی زمرد‬ ‫شرکت فنی‬ ‫واحد ‪،6‬‬ ‫شعبه دشتستان اصفهان به نام خانم مرجان غالمحسینی‬ ‫تلفن‪9103618849 -09922792810 :‬‬ ‫خودداری‬ ‫‪ -2‬در صورتی که نفرات اول تا سوم شرکت کننده از‬ ‫قبول شــرکت در م‬ ‫معامله قابل‬ ‫انجامتضمین‬ ‫نــوع‬ ‫نمایند سپرده شرکت در مزایده ان ها به ترتیب به نفع شرکت فنی مهندسی‬ ‫‪IR590170000000114903992005‬‬ ‫زمرد ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫بانک ملی شعبه دشتستان اصفهان‬ ‫واحد باشد‪.‬‬ ‫دادگستری می‬ ‫اپارتمان با کاربری مسکونی و‬ ‫‪ -3‬قیمت پایه بر مبنای نظریه کارشناسی رسمی ‪ -1‬یک‬ ‫یک از‬ ‫مختار دارای پارکینگ ش‬ ‫پیشنهاداتجنوبی‬ ‫‪ 120‬مترمربع‬ ‫‪ -4‬شرکت فنی مهندســی زمرد در رد یا قبول هرمتراژ‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫به شماره ‪ 2‬پالک ثبتی ‪ 1491514627‬به‬ ‫اصفهان‪ -‬مندرج‬ ‫اســناد مزایده‬ ‫خیابان معــراج‪ -‬خیابان‬ ‫‪ -5‬ســایر اطالعات و جزئیات مربــوط به معاملهبهدرادرس‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫مجتمع زمرد ‪ 3‬به قیمت پایه و کارشناسی ش‬ ‫‪ -6‬شرایط فروش به صورت نقد و اقساط می باشد‪.‬ریــال که ‪ 65‬درصد به صورت نقد‪ 30 -‬در‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫ایران کنار ملت لبنان‬ ‫ایستاده است‬ ‫وزیــر امور خارجه جمهوری اســامی ایــران در دیدار‬ ‫بــا نخس ـت وزیر لبنان تاکید کــرد که ایران اســامی کنار‬ ‫ملت لبنان ایستاده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬حسین امیر‬ ‫عبداللهیاندر ادامهدیدارهایخودبامقاماتعالی رتبه‬ ‫لبنــان با نجیــب میقاتی نخس ـت وزیر لبنان مالقــات و‬ ‫در خصــوص روابــط دوجانبــه‪ ،‬تحــوالت منطق ـه ای و‬ ‫موضوعات بین المللی تبادل نظر کرد‪ .‬در این دیدار امیر‬ ‫عبداللهیــان ضمن تبریک به مناســبت تشــکیل دولت‬ ‫جدید لبنان تحت ریاست نجیب میقاتی تصریح کرد‪:‬‬ ‫جمهوری اســامی ایران مانند همیشــه در هر عرصه ای‬ ‫در کنار مردم لبنان ایستاده است و امادگی دارد به این‬ ‫کشور کمک کند‪ .‬وزیر امور خارجه کشورمان زمینه های‬ ‫همــکاری دو کشــور در زمینــه انــرژی برق نفــت و گاز را‬ ‫تشریح و امادگی کشورمان را برای کمک به حل مشکل‬ ‫کمبودبرقدر لبنانوهمچنینتامیننفتو گاز موردنیاز‬ ‫این کشور در چارچوب حقوق بین المللی را مورداشاره‬ ‫قرارداد‪ .‬نخس ـت وزیر لبنان ضمن ابراز قدردانی از اراده‬ ‫نیــک جمهــوری اســامی ایــران در گســترش روابــط بــا‬ ‫کشورش‪ ،‬ایران را قدرت بزرگ اقتصادی و فعال توصیف‬ ‫و تاکیــد کــرد ایــران در زمین ههــای اقتصــادی از قــدرت‬ ‫برخوردار است‪ .‬وی همکاری کشورهای منطقه و ایران‬ ‫را برای کل منطقه مفید ارزیابی کرد‪ .‬وزیر امور خارجه‬ ‫کشورماندر بخشیاز ایندیدار‪،‬سیاست هایجمهوری‬ ‫اسالمی ایران در ارتباط با گسترش مناسبات دوستانه با‬ ‫کشورهایمنطقهونحوهبازگشتبهمذاکراتهسته ای‬ ‫و تحوالت افغانســتان را تشــریح کرد‪ .‬امیرعبداللهیان‬ ‫همچنین در دیدار با سید حسن نصرا‪ ،...‬دبیر کل حزب‬ ‫ا‪ ...‬لبنان بر حمایت ایران از جریان مقاومت تاکید کرد‪.‬‬ ‫حسینیان‪ ،‬مدیرکل خاورمیانه و شمال افریقا وزارت امور‬ ‫خارجه که در وزیر امور خارجه با ســید حســن نصرا‪...‬‬ ‫حضور داشت در مورد این دیدار گفت‪ :‬وزیر امور خارجه‬ ‫کشــورمان در جریــان ادامه دیدارهــای خود با مقامات‬ ‫لبنان با سید حسن نصرا‪ ...‬دبیر کل حزب ا‪ ...‬لبنان نیز‬ ‫دیدار و رایزنی کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این دیدار که جلســه‬ ‫نســبتا طوالنی بود امیرعبداللهیان بار دیگر بر حمایت‬ ‫ایران از لبنان و جریان مقاومت تاکید کردند‪ .‬همچنین‬ ‫در ایــن دیــدار دو طــرف در مــورد مســائل منطق ـه ای و‬ ‫بین المللی صحبت و رایزنی کردند و امیرعبداللهیان نیز‬ ‫توضیحاتی از رایزنی های اخیر خود در نیویورک و روسیه‬ ‫به سید حسن نصرا‪ ...‬ارائه کرد‪.‬‬ ‫استقبال سازمان ملل از‬ ‫مذاکرات ایرانی‪-‬سعودی‬ ‫سخنگویدبیر کلسازمانمللاز مذاکراتمیانایران‬ ‫وعربستاناستقبال کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬استفان دوجاریک‪ ،‬سخنگوی دبیر‬ ‫کل ســازمان ملل در یک نشســت خبری در نیویورک از‬ ‫مذاکرات میان ایران و عربستان استقبال کرد و گفت که‬ ‫اماده ارائه هرگونه کمک در این راستا است‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬مذاکرات میان ایران و عربســتان از‬ ‫اهمیت بســیار باالیــی برخوردار اســت و ایــن امر برای‬ ‫ایجاد ثبات در منطقه بسیار حساس است‪ .‬سخنگوی‬ ‫انتونیــو گوتــرش گفت‪ :‬مــا ب هشــدت از مذاکــرات میان‬ ‫این دو کشــور اســتقبال می کنیم و طبیعتا درصورتی که‬ ‫از ما درخواســت شود‪ ،‬اماده هرگونه کمک هستیم‪ .‬بر‬ ‫اساس این گزارش‪ ،‬پیش ازاین رابرت مالی‪ ،‬نماینده ویژه‬ ‫وزارت خارجــه امریــکا در امــور ایــران از مذاکرات تهران‬ ‫و ریاض اســتقبال کرده بود‪ .‬همچنین سفیر انگلیس در‬ ‫بغداد اخیرا از مذاکرات میان ایران و عربستان استقبال‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬امیدواریم این مذاکرات گسترده تر و دایره‬ ‫ان دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج (فارس) را فراگیرد‬ ‫تاامنیتوثباتمنطقهتضمینشود‪.‬فیصلبنفرحان‪،‬‬ ‫وزیر خارجه سعودی اخیرا اعالم کرد که کشورش در ‪21‬‬ ‫سپتامبر دور چهارم مذاکرات خود با ایران را برگزار کرده‬ ‫اســت امــا این مذاکرات همچنــان در مرحله مقدماتی‬ ‫اســت‪ .‬ســعید خطیب زاده‪ ،‬ســخنگوی وزارت خارجه‬ ‫کشــورمان اخیرا در پاســخ به ســوالی در ارتباط با اخبار‬ ‫منتشرشــده مبنی بر برگــزاری دور چهارم گفت وگوهای‬ ‫ایران و عربســتان در بغداد و اینکه گفت هشــده هیئتی از‬ ‫عربســتان به تهران برای بررســی زمینه های بازگشــایی‬ ‫ســفارت این کشــور در ایران به تهران ســفرکرده است‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬گفت وگوهــای ایــران و عربســتان در بهتریــن‬ ‫وضعیتخوددر حالپیگیریاست‪.‬تاکنونچندیندور‬ ‫از این گفت وگوها در بغداد انجام شده است‪.‬‬ ‫ترکیه و اذربایجان منافع‬ ‫حیاتی ایران را تهدید نکنند‬ ‫یک کارشناسمسائلمنطقهوبین الملل گفت‪:‬ایران‬ ‫چاره اینداردباتهدیداتامنیتیدر مرزهایشمالغربی‬ ‫خود مقابله کند‪ .‬اذربایجان و ترکیه باید شرایط ایران را‬ ‫درک کنندوارزش هاومنافعحیاتیایرانراتهدیدنکنند‪.‬‬ ‫نوذر شــفیعی در گفت وگو با ایســنا با بیان این که‬ ‫تنش در شــمال غرب ایران ریشــه طوالنی دارد گفت‪:‬‬ ‫اختالفــات ارمنســتان و اذربایجــان یــک منازعه ممتد‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن منازعــه گاهــی بازیگــران خارجی مثل‬ ‫یشــوند که ایــن ورود‬ ‫ترکیــه که به این مســئله وارد م ‬ ‫پیامدهایــی فراتــر از روابــط دو کشــور‪ ،‬بر کشــورهای‬ ‫همســایه ازجملــه ایــران دارد‪ .‬وی بــا اشــاره به حضور‬ ‫اســراییلی ها در اذربایجــان‪ ،‬حضــور نیروهــای افراطی‬ ‫داعش در این کشــور و قطع ارتباط ایران با ارمنســتان‬ ‫از طریــق گــذرگاه زنگــزور اظهار کرد‪ :‬این ســه مســئله‬ ‫از موضوعاتــی هســتند که امنیت ملی ایــران را تهدید‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــران تــاش کرده اســت از طریــق مذاکره و‬ ‫دیپلماســی این مســئله را حل کند و نگرانی اش را به‬ ‫اذربایجان و ارمنستان منتقل کند اما وقتی دید از طریق‬ ‫یشــود ناچار شــد دســت به‬ ‫مذاکــره روند متوقف نم ‬ ‫مانور نظامی در مرزهای شمال غربی اش بزند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 17‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1180‬‬ ‫رئیس جمهور در ششمین سفر استانی‪:‬‬ ‫مشکالت استان بوشهر قابل حل است‬ ‫رئیس جمهوری به همراه اعضای هیئت دولت و‬ ‫در قالبششمینسفراستانیدولتبهاستانبوشهر‬ ‫سفر کردند و مورد استقبال مسئوالن قرار گرفتند‪ .‬به‬ ‫گزارشایرنا‪،‬سیدابراهیمرئیسیدر اینسفریک روزه‬ ‫از سوی وزیران نیرو‪ ،‬جهاد کشاورزی‪ ،‬نفت‪ ،‬اقتصاد‬ ‫و دارایی‪ ،‬راه و شهرسازی‪ ،‬معاون رئیس جمهوری در‬ ‫امور زنان و خانواده‪ ،‬معاون اجرایی رئیس جمهوری‬ ‫و معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون‬ ‫اول‪ ،‬معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان انرژی‬ ‫اتمی و رئیس دفتر رئیس جمهوری همراهی شدند‪.‬‬ ‫بازدیدازشرکتصنعتیدریاییایران(صدرا)‪،‬منطقه‬ ‫ویژهاقتصادیواسکلهشهیدمحالتی‪،‬نخلستان های‬ ‫اهــرم و مــوزه شــهید رئیس علــی دلــواری ازجملــه‬ ‫برنامه هایی بود که رئیس جمهوری پس از ورود به‬ ‫بوشهر انجام داد‪ .‬رئیس جمهوری در جریان این سفر‬ ‫گفــت‪ :‬نیروهای اطالعاتی باید عناصری که قاچاق‬ ‫ســازمان یافته می کنند و دس ـت های پشــت پرده در‬ ‫این خصوص را شناسایی کنند‪ .‬سید ابراهیم رئیسی‬ ‫در جریان بازدید از انبارهای ســازمان اموال تملیکی‬ ‫در بوشهر بر ضرورت مقابله با قاچاق سازمان یافته‬ ‫و جریان مافیایی پشت پرده در این خصوص تاکید‬ ‫کرد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬یک سری از افراد دستگیر و با ان ها‬ ‫یشــود اما این ها‬ ‫برخــورد و اموالــی از ان ها گرفته م ‬ ‫جزءعواملپشتپردهنیستندوبایدبتوانیمجریان‬ ‫مافیاییقاچاقرادراینمسیرشناساییکنیم‪.‬رئیسی‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬از همکاران می خواهم به خصــوص در‬ ‫بخش های اطالعاتی این مسئله را بررسی و مافیای‬ ‫قاچاقراشناساییکنند‪.‬‬ ‫اتصال به خطوط راه اهن از مطالبات اساسی‬ ‫مردم استان است‬ ‫رئیس جمهــوری همچنیــن در بازدیــد از پــروژه‬ ‫راه اهنشیراز –بوشهر–عسلویه گفت‪:‬پیشرفت‪۲۰‬‬ ‫درصدیپروژهراه اهنشیراز –بوشهر‪-‬عسلویهپساز‬ ‫‪ ۱۴‬سال‪ ،‬قابل توجیه نیست چراکه تاخیر در اجرای‬ ‫پروژه ها موجب اتالف منابع و فرسودگی تجهیزات‬ ‫یشــود‪ .‬ســید ابراهیــم رئیســی با اشــاره بــه اینکه‬ ‫م ‬ ‫اتصال به خطوط راه اهن از مطالبات اساسی مردم‬ ‫استان بوشهر است افزود‪ :‬مصمم هستیم در تکمیل‬ ‫و راه اندازی پروژه خط اهن شیراز‪ -‬بوشهر‪ -‬عسلویه‬ ‫شتاب ایجاد کنیم‪ .‬وی بازدید میدانی باهدف رفع‬ ‫موانع تکمیل راه اهن شیراز‪ -‬بوشهر‪ -‬عسلویه اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬مدیران طرح باید برای تکمیل و راه اندازی‬ ‫ایــن خــط اهــن تالش مضاعف کننــد و الزم اســت‬ ‫درروندتکمیلانجهشایجادشود‪.‬رئیس جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬تاخیر در اجرای پروژه ها موجب اتالف منابع‬ ‫یشــود لذا باید برای اتمام‬ ‫و فرســودگی تجهیزات م ‬ ‫پروژه ها همت جدی وجود داشته باشد و اعتبارات‬ ‫این پروژه حتما در بودجه سال اینده گنجانده شود‪.‬‬ ‫رئیســی با اشــاره بــه ظرفیت های گســترده و متنوع‬ ‫استان بوشهر‪ ،‬گفت‪ :‬با ظرفیت های عظیمی که در‬ ‫استانوجوددارد‪،‬نبایدمردماینمنطقهبامشکالتی‬ ‫همانند کم ابیمواجهباشندوهمهبایدتالش کنیم‬ ‫شرایط مطلوب برای ارامش خاطر مردم ایجاد شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری تاکید کرد‪ :‬مشــکالت استان بوشهر‬ ‫قابل حلاستودردولتمصممهستیمطرح هایی‬ ‫را که در سطح استان به سرانجام نرسیده‪ ،‬پیگیری‬ ‫و نهایی کنیم‪ .‬رئیســی در ادامه ســفر به استان وارد‬ ‫شهرستان تنگستان شد و با حضور در نخلستان های‬ ‫اینمنطقهپایدردودلاهالینشست‪.‬‬ ‫اب رســانی بــه منطقــه تنگســتان و ابیــاری‬ ‫نخلســتان های اهرم از مشــکالتی بود کــه در دیدار‬ ‫با رئیس جمهوری از ســوی کشاورزان منطقه مطرح‬ ‫شد‪.‬احداثسدبرایابیارینخلستان هایتنگستان‬ ‫مهم تریندرخواست های کشاورزاناینمنطقهبود‪.‬‬ ‫رئیسیدر جمعبرخیاز کشاورزاناینمنطقه گفت‪:‬‬ ‫بخش کشاورزی یکی از اولویت های اصلی توسعه‬ ‫بوشهر است و توسعه این بخش و نخیالت در کنار‬ ‫توجه به توسعه شیالت مورد تاکید دولت سیزدهم‬ ‫قرار دارد‪ .‬وی توسعه کسب وکارهای مرتبط با دریا و‬ ‫کشاورزی را از مهم ترین اولویت های دولت دانست‬ ‫ووعدهرفعمشکلابیارینخلستان هایاینمنطقه‬ ‫را داد‪.‬‬ ‫حضوردراجتماعاتمردمیافتخاراست‬ ‫رئیسیهمچنیندربازدیدازموزهشهیدرئیسعلی‬ ‫دلواری در جمع مردم این منطقه با اشاره به حضور‬ ‫رهبــر انقــاب در دلــوار و یــاد کردن از این سلحشــور‬ ‫نــام اور افزود‪ :‬رئیســعلی دلواری تنها یک نــام از این‬ ‫خطه نیست بلکه امروز کسانی هستند که در مسیر‬ ‫شهدای عالیقدری که بوشهر تقدیم انقالب اسالمی‬ ‫شهــا‪ ،‬وطن و ناموس‬ ‫کــرده اســت در راه دفــاع از ارز ‬ ‫کشور در مقابل متجاوزان ایستادگی کرده اند‪ .‬وی با‬ ‫بیاناینکه‪ ۱۶‬مهرماهروزیتاریخیبرایبوشهروبرای‬ ‫دالوری مردم این استان گفت‪ :‬در چنین روزی بود که‬ ‫شهیدمهدویویارانشازادامه دهندگانراهرئیسعلی‬ ‫دلــواری در دریــا در مقابــل ناوهــای متجاوز اســتکبار‬ ‫جهانیایستادگیکردند‪.‬رئیسیبابیاناینکهخداوند‬ ‫انسان های با ایمان را نام اور می کند گفت‪ :‬هرکسی‬ ‫که خط ان نبوی و حســینی باشــد نام اور می شود و‬ ‫نسل ها و عصرها بیایند و بشناسند شخصیت نام اور‬ ‫و مقاومتــی کــه دشــمن را شــناخت‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫زمان شناسی‪ ،‬دشمن شناسی‪ ،‬اقدام به موقع و خطر‬ ‫کردن باعث ماندگاری نام شــهید رئیســعلی دلواری‬ ‫شــد‪ .‬رئیس جمهوری در ادامه ســخنان خود با اشاره‬ ‫بــه نکاتی کــه از طرف امام جمعه دلوار مطرح شــد‬ ‫گفت‪ :‬یکی از درخواست های مردم این منطقه این‬ ‫است کهدلوار ازنظرتقسیمات کشوریارتقایابد‪.‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این درخواســت مردم دلوار قابل بررسی‬ ‫است و خواست مردم این خطه اگر با شاخص هایی‬ ‫کهبرایارتقاتعیین شدهتطبیق کندبه طور حتماین‬ ‫کار از ســوی وزارت کشــور بررســی و به عنوان یکی از‬ ‫مصوبه های ســفر به اطالع مردم می رســد‪ .‬رئیســی‬ ‫گفــت‪ :‬حضور مــن در اجتماعات مردمــی افتخاری‬ ‫است برای من و هدفم از این اجتماعات این است‬ ‫که عالوه بر ســخنرانی در جریان خواســت مردم نیز‬ ‫قراربگیرم‪.‬‬ ‫ظرفیتتولیدبرقدرنیروگاهبوشهرسهبرابر‬ ‫می شود‬ ‫شهــای‬ ‫رئیس جمهــور پــس از بازدیــد از بخ ‬ ‫مختلفنیروگاهاتمیبوشهر گفت‪:‬سیاستقطعی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬بهر هبــرداری از انــرژی‬ ‫صلح امیــز هســته ای اســت و از ان کوتــاه نخواهیم‬ ‫امد‪ .‬ســید ابراهیم رئیســی‪ ،‬افزود‪ :‬دست یافتن به‬ ‫جایــگاه اول اقتصادی‪ ،‬علمی و فناوری در منطقه‬ ‫مســتلزم برنامه ریزی های عالمانــه و هدفمند برای‬ ‫پیشبرد پایدار صنعت هســته ای مطابق با اخرین‬ ‫نالمللی است‪ .‬دانش هسته ای در‬ ‫استانداردهای بی ‬ ‫اینده‪ ،‬توسعه علمی و پیشرفت شگرف کشورها را‬ ‫رقمخواهدزدومانبایداز کاروانحرکتعلمیجهان‬ ‫عقببمانیم‪.‬رشدوتوسعهمعناداردانشهسته ای‪،‬‬ ‫ارتقایسطحسایرفناوری هاوفنونرابهدنبالخواهد‬ ‫داشــت‪ .‬رئیس جمهور پس از بازدید از نیروگاه اتمی‬ ‫بوشهر‪،‬گفت‪:‬خوشحالیمکهنیروگاهبوشهربانهایت‬ ‫ظرفیت اسمی خود در حال بهره برداری است و هزار‬ ‫مگاوات برق تولید می کند و این میــزان‪ ،‬در فازهای‬ ‫توســعه ای ان‪ ،‬به ســه برابر افزایش خواهد یافت و‬ ‫درعین حال‪ ،‬ســازمان انرژی اتمی ماموریت دارد که‬ ‫ظرفیتتولیدبرق کشوررابهده هزارمگاواتبرساند‪.‬‬ ‫تامین بخشــی از اب بوشــهر از طریق اب شیرین کن‬ ‫هسته ای هم یکی دیگر از ماموریت هایی است که‬ ‫از این سازمان انتظار داریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افزایش قیمت ها اسیب فراوانی بهاقشار جامعه وارد کرده است‬ ‫یــک عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور و‬ ‫شــوراها در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫توقف روند رشد قیمت کاالها و کیفیت بخشی به‬ ‫تولید کاالهای داخلی مهم ترین اقداماتی است که‬ ‫گروه اقتصادی دولت باید دنبال کند‪ .‬علی حدادی‬ ‫در گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬با تاکید بــر ضرورت کنترل‬ ‫قیمت کاالهای اساســی در بازار‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اولین‬ ‫انتظار مردم از دولت ثبات قیمت ها است‪ .‬امروز‬ ‫ضرورت دارد دولت سیزدهم و وزرای نقش افرین‬ ‫در حوزه اقتصاد‪ ،‬در راســتای کنترل قیمت کاالها‬ ‫تــاش مضاعــف کــرده و نظــارت دقیقــی اعمــال‬ ‫کنند‪ .‬نماینده مردم طالقان‪ ،‬ســاوجبالغ‪ ،‬نظراباد‬ ‫و چهاربــاغ در مجلس شــورای اســامی‪ ،‬در ادامه‬ ‫بابیــان اینکه توقف روند رشــد قیمــت کاالها که‬ ‫اسیب جدی به اقشار اسیب پذیر جامعه وارد کرده‬ ‫اســت و کیفیت بخشــی به تولید کاالهای داخلی‬ ‫مهم ترین اقداماتی است که گروه اقتصادی دولت‬ ‫بایــد دنبــال کنــد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬گام اساســی بعد از‬ ‫ثبات بخشــی به قیمت کاالها در بازار حرکت به‬ ‫سمت تولید باکیفیت و رقابت پذیر در داخل کشور‬ ‫باشــد‪ .‬حــدادی تصریــح کــرد‪ :‬افزایــش قیمت ها‬ ‫اسیب فراوانی به اقشار جامعه وارد کرده است‪.‬‬ ‫انتظار مردم از دولت سیزدهم کارامد سازی است‬ ‫و قطعــا پیگیری مجدانه و اعمــال نظارت دقیق‬ ‫یکی از مولفه های اصلی این موضوع است‪ .‬گروه‬ ‫اقتصــادی دولــت بایــد به فکــر مــردم فهیم کف‬ ‫جامعــه باشــند و نظــارت بیشــتر و بهتری بــر بازار‬ ‫اعمال کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مهم ترین گامدولترفعتحریم هاباشد‬ ‫قائم مقــام حــزب اتحــاد ملــت ایــران تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬مهم تریــن گام دولــت بایــد بــه ســرانجام‬ ‫رســاندن پــروژه رفــع تحریم ها باشــد تــا اقتصاد‬ ‫ایران بتواند نفســی بکشــد‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬اذر‬ ‫منصــوری گفــت‪ :‬نــگاه واقع بینانه بــه وضعیت‬ ‫امــروز ایــران نشــان می دهــد که دولــت با چند‬ ‫چالــش و یــا بهتــر بگویــم ابرچالــش در کشــور‬ ‫مواجه است و اگر نتواند با درایت و واقع نگری‬ ‫شهــا عبور کنــد‪ ،‬روزب ـه روز بر دامنه‬ ‫از ایــن چال ‬ ‫اعتراضــات افــزوده خواهــد شــد‪ .‬خاصــه اینکه‬ ‫انتخاباتی را پشت سر گذاشتیم که با پایین ترین‬ ‫نرخ مشارکت را همراه شد که میزان اراء باطله‬ ‫یســابقه بود‪ .‬قائم مقام‬ ‫نیــز در این انتخابات ب ‬ ‫حــزب اتحــاد ملــت ایــران یــاداور شــد‪ :‬کســری‬ ‫بودجــه‪ ،‬تــورم‪ ،‬رکــود و تحریــم در کنــار بحران‬ ‫نهــای اجتماعــی‬ ‫کرونــا و مجموع ـه ای از بحرا ‬ ‫چالش هایی هستند که پیش روی کشور وجود‬ ‫دارنــد‪ .‬انچه در چنین وضعیتی قابل پیش بینی‬ ‫است‪ ،‬شکل گیری اعتراضاتی است که مصادیق‬ ‫ان را در اعتراضات معیشــتی معلمان و کارگران‬ ‫می بینیم‪ .‬این فعال سیاســی اصالح طلب تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬طبعــا ا گــر اقتصــاد ایــران نتوانــد از ایــن‬ ‫وضعیت خارج شود‪ ،‬روز بروز فشار بر اقشار کم‬ ‫برخوردار بیشــتر خواهد شد و خط فقر افزایش‬ ‫پیــدا خواهد کــرد‪ ،‬ســفره های مــردم کوچک تر‬ ‫خواهد شد و زمینه پیدایش اعتراضات نیز طبعا‬ ‫بــا تــداوم ایــن وضعیــت افرایــش پیــدا خواهد‬ ‫کــرد‪ .‬وی بیــان کــرد‪ :‬مهم تریــن گام دولت باید‬ ‫به ســرانجام رساندن پروژه رفع تحریم ها باشد‬ ‫تا اقتصاد ایران بتواند نفســی بکشد‪ .‬تحریم ها‬ ‫بــر همه ابعاد زندگی شــهروندان اثر گذاشــته و‬ ‫باوجــود تحریــم خوش بینانــه اســت کــه تصــور‬ ‫شهــای پیــش روی اقتصــاد‬ ‫یشــود چال ‬ ‫شــود م ‬ ‫ایــران را رفــع کــرد‪ .‬منصوری با اشــاره بــه اینکه‬ ‫هیچ کشوری باوجود تحریم ان هم در شرایطی‬ ‫لشــده‬ ‫کــه اقتصــاد بــه یــک امــر جهانــی تبدی ‬ ‫اســت‪ ،‬نمی تواند به اقتصاد شــکوفایی دســت‬ ‫پیــدا کنــد‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬در کنــار تحریم ها لوایح‬ ‫‪ FATF‬باید مســئله اش حل شــود‪ .‬در درازمدت‬ ‫ســاختار اقتصــاد ایران باید اصالح شــود‪ .‬شــعار‬ ‫یشــود‪ ،‬امــا در‬ ‫مبــارزه بارانــت و فســاد داده م ‬ ‫مقابــل لــوازم این مبــارزه و عواملی که منجر به‬ ‫یشــود‪ ،‬همچنــان‬ ‫شــکل گیری رانــت و فســاد م ‬ ‫هســت‪ .‬وی گفــت‪ :‬راه مقابلــه بارانت و فســاد‬ ‫در کنــار شــفافیت و گــردش ازادانــه اطالعــات‬ ‫(رســانه های ازاد‪ ،‬شــبکه های اجتماعــی ازاد)‪،‬‬ ‫مدیریت تعارض منافع‪ ،‬تقویت زیرساخت های‬ ‫توســعه ملــی و درنهایــت داشــتن برنامــه برای‬ ‫رفــاه جامــع و همگانی برای همه شــهروندان و‬ ‫توجه به سازوکار بازار بدون انحصار و کارامدی‬ ‫است‪ .‬این برنامه ای است که در درازمدت باید‬ ‫در دســتور کار حاکمیــت قــرار گیــرد‪ .‬ایــن فعال‬ ‫سیاســی اصالح طلــب ادامــه داد‪ :‬فقــدان رفــاه‬ ‫جامع و فراگیر و وجود تبعیض و رانت و فساد‬ ‫ســازمان یافته‪ ،‬زمین هســاز بیشــترین نارضایتی ها‬ ‫در اقشــار و گروه های کم برخوردار شده است‪.‬‬ ‫ایــن بــه معنی اعمــال سیاس ـت های توزیع پول‬ ‫نیســت‪ .‬ایــن به معنــای توزیــع عدالت اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ضمن اینکه بایــد حق اعتراض‬ ‫شــهروندان را طبق قانون به رســمیت شــناخت‬ ‫و بــا بــه رســمیت شــناختن ایــن حــق‪ ،‬بــه فکــر‬ ‫فضــای مناســب بــرای طــرح و بیــان اعتراضــات‬ ‫بــود‪ .‬مقابلــه بــا اعتراضــات مســالمت امیز و یــا‬ ‫امنیتــی کردن هر صــدای معترضی نتیجه ای جز‬ ‫انباشــته شــدن نارضایتــی و اعتراض مــردم را به‬ ‫دنبال نخواهد داشــت‪ .‬قائم مقــام حزب اتحاد‬ ‫ملــت ایــران عنوان کــرد‪ :‬از طرف دولــت و قوه‬ ‫قضاییه که گاهی مشورت هایی از اصالح طلبان‬ ‫یشــود‪ ،‬امــا اینکــه در عمل تــا چه حد‬ ‫گرفتــه م ‬ ‫ایــن نظــرات بــر سیاس ـت گذاری ها و عملکرد ها‬ ‫اثربخــش باشــد‪ ،‬باید منتظــر ماند‪ ،‬دیــد و بعد‬ ‫قضاوت کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تجربهتلخبرجامتکرار نشود‬ ‫عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت‬ ‫خارجــی مجلــس شــورای اســامی گفــت‪ :‬مــا‬ ‫به هیچ وجــه مخالف مذاکره و توافق نیســتیم‬ ‫اما دولت سیزدهم مراقب است تا تجربه تلخ‬ ‫برجــام تکرار نشــود‪ .‬ابراهیم رضایی در گفتگو‬ ‫بــا مهــر‪ ،‬دربــاره ســازوکار انجــام مذا کــرات در‬ ‫دولــت ســیزدهم‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬مــا به هیچ وجه‬ ‫مخالف مذاکره و توافق نیســتیم اما معتقدیم‬ ‫کــه مذا کــره بایــد از موضع عزت باشــد و نباید‬ ‫مجــددا توافقــی مانند برجام کــه برد ‪ -‬باخت‬ ‫و به ضرر جمهوری اســامی ایران بود‪ ،‬منعقد‬ ‫شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬طرح اقدام راهبردی برای‬ ‫لغــو تحریم هــا و صیانت از حقــوق ملت ایران‬ ‫در مجلس با این هدف تصویب شد که طرف‬ ‫مقابــل در چارچــوب حرکــت کند و هــر دولتی‬ ‫هم ملزم به رعایت ان است‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای‬ ‫اســامی تاکید کرد‪ :‬نمایندگان مجلس به ویژه‬ ‫اعضــای کمیســیون های امنیــت ملــی و اصــل‬ ‫نــود به طور دقیــق نحوه اجــرای قانون اقدام‬ ‫راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا و صیانــت از‬ ‫حقــوق ملت ایــران را رصد می کننــد‪ .‬نماینده‬ ‫مــردم دشتســتان در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫بــا تاکیــد بر اینکه مــا نمی گذاریــم تجربه تلخ‬ ‫برجام دوباره تکرار شــود‪ ،‬گفت‪ :‬البته دولت‬ ‫ســیزدهم در مذا کــرات دقــت کافــی خواهــد‬ ‫داشــت تــا مشــکالتی کــه دولــت روحانــی در‬ ‫مذا کــرات ایجــاد کــرد‪ ،‬دیگــر تکــرار نشــود‪.‬‬ ‫رضایــی تاکیــد کــرد‪ :‬مجلس شــورای اســامی‬ ‫از اجــرای قانــون اقــدام راهبــردی بــرای لغــو‬ ‫تحریم هــا و صیانــت از حقــوق ملــت ایــران‬ ‫کوتاه نمی اید و ما اصرار داریم که این قانون‬ ‫به طور کامل و دقیق اجرا شــود چراکه به نفع‬ ‫مصالح و منافع ملی اســت‪ .‬وی در واکنش به‬ ‫برخــی از افــراد در جریان اصالح طلب که ادعا‬ ‫می کنند ســفارش خرید واکسن کرونا در دولت‬ ‫روحانی انجا مشــده بود‪ ،‬گفــت‪ :‬این اظهارات‬ ‫درســت نیســت و ا گــر انــان بــرای ادعــای خود‬ ‫ســند و مدرکــی دارنــد‪ ،‬بهتــر اســت ان را ارائــه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تغییر ژئوپولتیک منطقه و مرزها خط‬ ‫قرمز ایران است‬ ‫نماینــده مــردم کنــگاور‪،‬‬ ‫مرزهای کشورمانفعالیت های‬ ‫صحنــه و هرســین در مجلــس‬ ‫مخرب داشته باشد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬بــا تاکیــد بــر‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــه‬ ‫اصــل هم جــواری و احتــرام‬ ‫شکل عملی در ‪ ۳‬ده ه گذشته‬ ‫کشــورهای منطقه به تمامیت‬ ‫ُحســن هم جــواری و بــرادری‬ ‫علی رضایی‬ ‫ارضــی و حاکمیــت جمهــوری‬ ‫خــود را با جمهوری اذربایجان‬ ‫اســامی‪ ،‬هرگونــه تغییــر در‬ ‫اثبــات کــرده‪ ،‬بنابرایــن ایجــاد‬ ‫ ژئوپولتیــک منطقــه و مرزها را خط قرمــز ایران مانع در مسیر ترانزیتی در منطقه قفقاز برخالف‬ ‫توصیف کرد‪.‬‬ ‫حســن هم جواری است‪ .‬نماینده مردم کنگاور‬ ‫علــی رضایــی در گفت وگــو با ایرنا با اشــاره در مجلس شــورای اســامی با تاکیــد بر رعایت‬ ‫به تحوالت اخیر مرزهای شــمال غرب کشــور‪ ،‬اصل هم جواری و احترام کشــورهای منطقه به‬ ‫بــه مقام هــای جمهوری اذربایجــان توصیه کرد تمامیت ارضی و حاکمیت جمهوری اســامی‪،‬‬ ‫به عنوان کشور دوست و همسایه به منافع ایران هرگونه تغییر در ژئوپولتیک منطقــه و مرزها را‬ ‫احتــرام بگذارنــد و مانع تحــرکات رژی ‬ ‫م جعلی خط قرمز ایران توصیــف کرد‪ .‬رضایی برگزاری‬ ‫صهیونیستیدر شمالایرانشوند‪.‬نمایندهمردم رزمایــش «فاتحــان خیبــر» را حــق طبیعــی و‬ ‫کنگاور‪ ،‬صحنه و هرسین (کرمانشاه) در مجلس حاکمیتــی ایــران دانســت و گفــت‪ :‬جمهــوری‬ ‫شــورای اسالمی با یاداوری سوابق مخرب رژیم اســامی ایران هرگونه تحــرک را رصد می کند و‬ ‫صهیونیستی اطهار کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران اماده پاســخ به هر نیت شــومی است‪ .‬رویکرد‬ ‫ش بازدارندگی مقابل هرگونه‬ ‫بــه رژیــم جعلــی صهیونیســتی اجــازه نخواهد عمده این رزمایــ ‬ ‫نداد به بهانه اقدامات صنعتی و کشــاورزی در خطرات احتمالی علیه کشورمان است‪.‬‬ ‫حزب واقعی در کشور وجود ندارد‬ ‫یــک فعــال سیاســی‬ ‫درحالی که حزب در قبال اینده‬ ‫اصالح طلــب با اعتقاد بر اینکه‬ ‫سیاســی خود نیازمند است که‬ ‫در کشــور مــا متاســفانه حــزب‬ ‫شعارهای واقعی را مطرح کند‬ ‫واقعینداریم‪ ،‬گفت‪ :‬گروه های‬ ‫و دارای مانیفست اساسی باشد‬ ‫سیاســی چــون برنامــه مدونی‬ ‫تا طرفداران ان حزب بدانند که‬ ‫غالمرضا انصاری‬ ‫ندارنــد‪ ،‬وقتــی مشــکالت از‬ ‫حــزب در حوزه هــای مختلــف‬ ‫حــد متعارف بیشــتر می شــود‪،‬‬ ‫سیاسی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫محکوم به سکوت می شوند و این سکوت یعنی اقتصادی چه دیدگاه ها و برنامه های دارد‪.‬‬ ‫هیــچ برنامــه و راهــکاری بــرای خــروج کشــور از‬ ‫انصــاری بــا اشــاره بــه اینکــه نظــارت‬ ‫بحــران ندارند‪ .‬غالمرضا انصاری در گفت وگو با مردمی و سیســتماتیک‪ ،‬کار ویژه دیگر نظام‬ ‫ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه گروه های سیاسی در کشور ما حزبــی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬احــزاب می تواننــد‬ ‫بیشتر گروه های سیاسی انتخاباتی و ایدئولوژیک نظــارت قــوی بــر ارکان مختلــف حکومــت‬ ‫هســتند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما رفتار و منش حزبی را در داشــته باشــند و البته خود حزب هم توسط‬ ‫این گروه های سیاسی شاهد نیستیم‪ .‬بیش از صد هوادارانــش تحت نظارت قــرار می گیرد‪ .‬در‬ ‫حزب در کشــور وجود دارد که در ایام انتخابات چنین شرایطی است که یک حزب می تواند‬ ‫ب هصــورت جبهه محــوری یا جناح محــوری غیر بســتر توســعه را برای کشور به وجود اورد و‬ ‫شفاف اقدامات خود را انجام می دهند و پس از مانع از بین رفتن منابع مالی و ســرمایه های‬ ‫انتخاباتهمهیچاحساسمسئولیتوفعالیت انسانی در جامعه شود‪ .‬بااین حال در غیاب‬ ‫مشخصندارند‪.‬ویتصریح کرد‪:‬نظامجمهوری احــزاب ملی‪ ،‬قطعا گروه های سیاســی جنبه‬ ‫باید مبتنی بر کنشگری حزبی باشد و انتخابات‪ ،‬بانــدی پیداکــرده و از رای مــردم به عنــوان‬ ‫حزب محور و فعالیت های انتخاباتی از کاندیدا ابــزار بهره می برند‪ ،‬به گونــه ای که در چهار دهه‬ ‫محوری و جناح محوری به سمت حزب محوری گذشتهحتینسبتبهعملکردخودهمپاسخگو‬ ‫حرکت کند‪ .‬اساسی ترینراهبرقرارینظامحزبی نبوده انــد‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬در نبــود احزاب‬ ‫مطلوب در ایران‪ ،‬ترویج فرهنگ فعالیت حزبی ملی و فراگیر‪ ،‬گرایش جامعه به سمت صاحبان‬ ‫به عنوان یک فضیلت مدنی اســت‪ .‬این وظیفه نظریه ســوق پیدا می کند و اگر صاحب نظریه‪،‬‬ ‫در درجــه اول متوجــه دولــت‪ ،‬صداوســیما و در صاحــب قدرت هم باشــد‪ ،‬جامعه بــا ضررهای‬ ‫درجه بعد متوجه خود احزاب و ســپس مردم و غیرقابل جبــران مواجــه خواهــد شــد‪ .‬در تجربه‬ ‫کسانیاست کههوادار گروه هایسیاسیهستند‪ .‬کشــورهای توســعه یافته هم دیده نمی شود که‬ ‫ایــن عضو شــورای مرکــزی حزب اتحــاد ملت در یک دانشمند صاحب اندیشه‪ ،‬نظریه یا مکتب‬ ‫ادامــه خاطرنشــان کرد‪ :‬اســیب دیگــر گروه های بــه حکومــت برســد؛ بنابرایــن برنامــه جمعــی‬ ‫سیاسی جناح محور این است که نظام سنجش می تواندراهگشایتوسعهدرنظام هایحکومتی‬ ‫اصولــی و دقیق برای فعالیتشــان وجود نــدارد‪ .‬مبتنی بر ارای مردم باشد‪.‬‬ ‫شرایط کشور‬ ‫شرایط وعده دادن نیست‬ ‫ســید رضا تقوی از نماینــدگان مردم تهــران در‬ ‫مجلس شورای اسالمی بر ارتباط دوسویه مجلس‬ ‫و دولت تاکید کرد و عنوان کرد‪ :‬هر جا الزم باشد‬ ‫مجلــس بــه دولت کمــک می کند‪ .‬تقــوی گفت‪:‬‬ ‫کســری بودجــه از مهم تریــن مســائلی اســت کــه‬ ‫مجلــس و دولــت با همراهــی یکدیگر بایــد ان را‬ ‫حــل کننــد‪ .‬او بــا بیان اینکــه با کرونــای اقتصادی‬ ‫مواجهیــم‪ ،‬گفت‪ :‬همان طور که بــا کرونا برخورد‬ ‫شدوهمهظرفیت هایداخلی کشورمورداستفاده‬ ‫قرار گرفتند‪ ،‬در امر اقتصاد هم باید این کار صورت‬ ‫گیرد زیرا دولت به تنهایی نمی تواند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫دغدغه های دولت‪ ،‬دغدغه های اقتصادی است‪.‬‬ ‫به هرحــال مجلــس اعالم کرده هرگونه مشــکلی‬ ‫کــه بــه لحــاظ قانونی بر ســر راه مجریان اســت و‬ ‫درعین حال مصمم باشد که ان مشکل را از سر راه‬ ‫بردارد‪،‬امادگیدارد کهبهدولت کمک کندو کارها‬ ‫را تســهیل کند‪ .‬یکی از اقداماتی که طی روزهای‬ ‫اخیر در دستور کار مجلس بوده و هنوز هم مطرح‬ ‫است‪ ،‬مسئله مجوزها است که یکی از مشکالت‬ ‫کار و کارایی بود که با پیشنهاد ها و مطالب خوبی‬ ‫که مطرح شــد‪ ،‬موردبررســی قرار گرفت؛ بنابراین‬ ‫امیدواریم که این موضوع‪ ،‬به زودی به اتمام برسد‬ ‫و بــه شــورای نگهبان برود و به نوعــی در ارتباط با‬ ‫اشتغال‪،‬یکتحرکجدیدیراایجاد کند‪.‬مجلس‬ ‫می خواهد برای دولت مددکار باشد و کمک کند‪،‬‬ ‫مندرمجموعهمجلسندیدم کهنماینده ای‪،‬این‬ ‫تمایل را نداشته باشد و دولت پیشنهاد ها خودش‬ ‫را در رابطه با مسائل و مشکالتی که دارد که از راه‬ ‫قانون باید حل وفصل شود‪ ،‬باید مطرح کند چون‬ ‫مجلس امادگی دارد که این ها را حل وفصل کند‪.‬‬ ‫اگرالیحهبودجههممطرحشود‪،‬مجلسبا کمک‬ ‫دولتونظراتان‪،‬می تواندبودجهراموردبررسی‬ ‫قرار دهد و انچه مصلحت مردم و کشور است را‬ ‫مصوب کند‪ .‬نکته دیگری که وجود دارد نظارت‬ ‫مجلس است‪ .‬مجلس دارای دو شان قانون گذاری‬ ‫و شان نظارت است و باید در امر نظارت به دولت‬ ‫کمک کند و هرجایی که نیاز به نظارت داشــت‪،‬‬ ‫نظارتکندوبرنامه هایپیشنهادی اشرابهدولت‪،‬‬ ‫ارائهدهدودولتنیزعمل کند‪.‬اوافزود‪:‬نمی توانم‬ ‫دراین بارهاظهارنظردقیقیارائهدهم؛درواقعبنده‬ ‫با وعده دادن‪ ،‬چندان موافق نیستم چون شرایط‬ ‫کشور‪،‬شرایطوعدهدادننیستالبتهممکناست‬ ‫بگوییموعده ها‪،‬امیدواریایجادمی کنندامااگربا‬ ‫مشکالتیبرخوردکردیمکهنتوانستیماینوعده ها‬ ‫راعملیکنیم‪،‬نگاهمردمتغییرمی‪‎‬کند‪.‬ایننماینده‬ ‫مــردم تهــران ادامــه داد‪ :‬بنابراین شــرایط کشــور‪،‬‬ ‫شرایط وعده دادن نیست فقط باید بگوییم که‬ ‫تالشمانرامی کنیم‪،‬به عنوان مثالبایدوعدهدهیم‬ ‫که تمام تالشمان را در جهت بهبود زندگی مردم‬ ‫وحلمشکالتبه کار می گیریمچوناینصحیح‬ ‫اســت و در حال انجام همین کار هم هســتند اما‬ ‫اینکه وعده دهیم مثال ما سالی یک میلیون خانه‬ ‫یســازیم‪ ،‬در شــرایط فعلی این کار تــا حدودی‬ ‫م ‬ ‫ســخت اســت البتــه راهکارهایــی بــرای ان وجود‬ ‫دارد مثال اگر بخش خصوصی را به میدان بیاوریم‬ ‫تاحدودیمی تواند کمک کنندهباشدالبتهسرمایه‬ ‫ان ها با یک سود عادالنه تنظیم شود‪ .‬کمکی که‬ ‫دولتمی توانانجامدهنددرقالبخدماتیاست‬ ‫کــه می تواند ارائه دهد ازجمله ســاختن زیربناها‪،‬‬ ‫برداشــتن قیمت زمین از ســاختمان ها و در اختیار‬ ‫قرار دادن زمین به بخش خصوصی‪ ،‬این تا حدود‬ ‫زیادی قابل حل اســت منتهی یک میلیون مسکن‬ ‫ساخته شود یا‪ ۵۰۰‬هزار یا‪ ۷۰۰‬هزار مسکن‪ ،‬ازنظر‬ ‫مناینحرکتبایدشروعشودالبته کسریبودجه‬ ‫مسئلهبسیار جدیاست‪.‬دولتودستگاه هاباید‬ ‫بسیاریازمسائلغیرضروریراحذف کنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه ‪ 17‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1180‬‬ ‫معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد‬ ‫برنامه هایرییسجدیدبانکمرکزیبرای‬ ‫تورم و ارزش پول‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی توســعه تعامالت‬ ‫بانکی با کشــورهای دوســت و همــکار‪ ،‬تقویت‬ ‫صــادرات غیر نفتی و تعامل با بخش خصوصی‬ ‫را جــزو برنام ههــای جدی این بانــک اعالم کرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا به نقــل از بانــک مرکزی‪ ،‬علی‬ ‫صالــح ابــادی با حضــور در یک برنامه تلوزیونی‬ ‫ضمن تشکر و قدردانی از اعتماد رئیس جمهور‪،‬‬ ‫هیئــت وزیران و وزیــر اموراقتصــادی و دارایی در‬ ‫اعطای مســئولیت بانــک مرکــزی بــه وی درباره‬ ‫راهکارهــای ارتقا و حفظ ارزش پول ملی گفت‪:‬‬ ‫یکــی از موضوعات موثــر در جهت تقویت پول‬ ‫ملی‪ ،‬نظارت موثر بانک مرکزی بر شبکه بانکی‬ ‫است‪.‬ویادامهداد‪:‬بانک هابایداز بخشتولید‪،‬‬ ‫شهــای مولــد اقتصــادی و مســکن حمایت‬ ‫بخ ‬ ‫کنند و تســهیالت هم به این سمت حرکت کند‬ ‫و از فعالیــت ســرمایه ها در بخش های غیر مولد‬ ‫اقتصادی اجتناب شود‪ .‬صالح ابادی خاطر نشان‬ ‫کــرد‪ :‬بانــک مرکزی باید نظــارت موثر بر مصرف‬ ‫قطعا‬ ‫تسهیالت بانکی داشته باشد و این نظارت ً‬ ‫برتورماثر گذار است‪.‬اگرسرمایه هابهبخش های‬ ‫غیرمولدبرودونظارتبرمصرفتسهیالتوجود‬ ‫نداشته باشد موجب تورم می شود؛ در حالی که‬ ‫حمایتازتولیدو کمکبهبخشتولیددرجامعه‬ ‫می تواند به رشد اقتصادی کمک کند و همچنین‬ ‫از تــورم جلوگیــری کند‪ .‬رئیــس کل بانک مرکزی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬موضوع کنترل اضافه برداش ـت ها‬ ‫هم در تورم بسیار مهم است و اینکه بانک ها از‬ ‫بانکمرکزیاضافهبرداشتداشتهباشندموجب‬ ‫افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم در جامعه‬ ‫یشــود‪ .‬وی گفــت‪ :‬یکی از برنام ههــای جدی‬ ‫م ‬ ‫بانک مرکزی این اســت کــه با کمک و همکاری‬ ‫سیستم بانکی‪ ،‬ناترازی هایی که امروز در شبکه‬ ‫بانکی‪ ،‬دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی و‬ ‫همچنینناترازیدر درامدوهزینهسیستمبانکی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬با همکاری سیستم بانکی و بانک ها‬ ‫مرتفع کنیم؛ به گونه ای که اضافه برداشت های‬ ‫بانک هاازبانکمرکزی کنترلشود کهاینموضوع‬ ‫بــر تــورم اثر گذار اســت‪ .‬صالح ابادی ادامــه داد‪:‬‬ ‫موضوع دیگر‪ ،‬کسری بودجه دولت و نیاز دولت‬ ‫بــه نقدینگی اســت که اضافــه برداشــت دولت‬ ‫از بانک مرکزی و کســری بودجه از طریق منابع‬ ‫بانک مرکزی یکی از ریشه های تورم است‪ .‬البته‬ ‫با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر‬ ‫دســتگاه های دولتی تالش می کنیــم از روش های‬ ‫غیر تورم زا منابع درامدی دولت تامین شود؛ کما‬ ‫اینکه از استقرار دولت جدید در ‪ ۴۰‬روز گذشته‪،‬‬ ‫اضافــه برداش ـت ها از بانــک مرکزی کنترل شــده‬ ‫شهــای دیگــر تامین مالی دولــت در حال‬ ‫و از رو ‬ ‫انجــام اســت‪ .‬رئیــس کل بانــک مرکــزی افــزود‪:‬‬ ‫فروشاموالمازادشبکهبانکییکیازموضوعات‬ ‫است که دنبال خواهد شد‪ .‬کمک بانک مرکزی‬ ‫کهــا در کاهــش معوقــات بانکــی هــم‬ ‫بــه بان ‬ ‫می تواند در سیستم بانکی اثر گذار باشد و اضافه‬ ‫برداشت ها را از بانک مرکزی کنترل می کند‪ .‬وی‬ ‫درباره نوسانات نرخ ارز هم گفت‪ :‬ثبات دربازار ارز‬ ‫توسط بانک مرکزی و سایر اعضای دولت دنبال‬ ‫خواهد شد‪ .‬بازار ارز باید برای فعاالن اقتصادی‬ ‫پیش بینی پذیر شــود‪ ،‬بنابراین در این راستا هم‬ ‫سیاس ـت های الزم را اتخــاذ خواهیــم کــرد‪ .‬البته‬ ‫سیاس ـت های مختلفی در این زمینه وجود دارد؛‬ ‫مثــا تقویــت تعامالت بانکــی ما با کشــورهای‬ ‫دوست و همکار که جزو برنامه های جدی است‬ ‫و همچنیــن تقویــت صادرات غیر نفتی کشــور و‬ ‫تعامل با بخش خصوصی هم بسیار مهم است‬ ‫که ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و عرضه ان در‬ ‫بازاروسامانهنیمامی تواندبهتعادلدربازار کمک‬ ‫کند‪.‬صالحابادیخاطرنشان کرد‪:‬مابایدبتوانیم‬ ‫در بازار ارز تعادل در عرضه و تقاضا را ایجاد کنیم‬ ‫تا یک ارامشی را دربازار ارز ایجاد کند‪ .‬رئیس کل‬ ‫بانکمرکزیافزود‪:‬ماسیاست هایجانبعرضه‬ ‫ارز را تقویــت خواهیــم کــرد و در جانب تقاضای‬ ‫ارز هم اولویت های کشور مدنظر قرار می گیرد و‬ ‫نگاه به تولید داخل برای توسعه هم باید داشته‬ ‫باشیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سیستم بانکی کشور باید‬ ‫در خدمت احاد مردم باشــد؛ ما باید به گونه ای‬ ‫عمل کنیم کهدسترسیاحادمردمبهنظامبانکی‬ ‫وتسهیالتبانکیتسهیلشودویکیاز کارهایی‬ ‫کهدر اینزمینهجزواولویت هامی باشدایناست‬ ‫که در سیستم بانکی به جای اینکه نگاه بانک ها‬ ‫صرفـ ًـا به موضوع وثیقه برای تســهیالت باشــد‪،‬‬ ‫اعتبار سنجیورتبهمناسبمشتریاست کهباید‬ ‫موردتوجهقرار گیرد‪.‬رئیس کلبانکمرکزیتاکید‬ ‫کرد‪:‬بایدنظامرتبهبندیرادر کشور توسعهدهیم‬ ‫تا مردم بتوانند با رتبه مناسب و خوش حسابی‬ ‫و با وضعیت مطلوب خود شخص تسهیالت را‬ ‫دریافتکنند‪.‬‬ ‫ت عامل‬ ‫معــاون وزیر صمت و رئیس هیا ‬ ‫ایمیدرو گفت‪ :‬تحقق توســعه در کنار تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬کمک به زیرساخت ها و استفاده‬ ‫از توانمندی کارکنان باید سرلوحه کار مدیران‬ ‫فوالدمبارکهقرار گیردتادر برههزمانی کوتاه‪،‬‬ ‫موانع موجود حل و فصل شــوند‪ .‬به گزارش‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬وجیه اله جعفری معاون وزیر‬ ‫صمــت و رئیس هیات عامل ایمیدرو در ایین‬ ‫تکریــم و معارفــه مدیرعامــل شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه که بــا حضور علی نبوی دســتیار ویژه‬ ‫وزیــر صمــت و رئیــس هیات مدیــره شــرکت‬ ‫فوالد مبارکــه‪ ،‬پروین صالحی نماینده مردم‬ ‫شــریف شهرســتان مبارکه در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬مدیرعامل‪ ،‬معاونین و مدیران گروه‬ ‫فوالد مبارکه در محل سالن اجتماعات مرکز‬ ‫تحقیقات این شرکت برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مسئولیت هارفتنیوازمونیبرایهمهماست‬ ‫کهچگونهازعهدهمسئولیتخودبرامده ایم‪.‬‬ ‫وی ضمــن تقدیــر از بنیان گذار شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه و مدیرانی که مســئولیت اداره فوالد‬ ‫مبارکــه را از ابتدای راه انــدازی قبول کرده اند‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬امــروز فــوالد مبارکــه همچون نگینی‬ ‫در خاورمیانه و شمال افریقا می درخشد و با‬ ‫تامین ‪ ۳۰‬درصدی فــوالد و ‪ ۷۰‬درصدی ورق‬ ‫جدی تریپیدا کند‪.‬‬ ‫کشور‪،‬می تواندتوسعه ّ‬ ‫تحقق توسع ه در فوالد مبارکه با‬ ‫مدیریت جدید‬ ‫رئیــس هیات عامل ایمیــدرو ضمن تقدیر‬ ‫از کسانی که همواره تالش کرده اند تا فوالد‬ ‫مبارکهبهعنوانیکصنعت ّملیدرجای جای‬ ‫کشــور کمک رســان باشــد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫شرکتفوالدمبارکهاکنوناثرخودرابراقتصاد‬ ‫ّملی گذاشته است؛ از وزیر محترم صمت که با‬ ‫قبول پیشنهاد ما برای انتخاب اقای طیب نیا‬ ‫بــه عنوان مدیرعامــل جدید فــوالد مبارکه و‬ ‫فردی از داخل این مجموعه است‪ ،‬قدردانی‬ ‫می کنــم چراکــه قــرار اســت با حضور ایشــان‬ ‫توســعه های جـ ّـدی در فــوالد مبارکه محقق‬ ‫شــوند‪ .‬وی بــا بیان این که مشــکالت زیادی‬ ‫را پشت سر گذاشته ایم و می توانیم با شرایط‬ ‫جدیــد تحــوالت جـ ّـدی را رقم بزنیــم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬فــوالد مبارکه جایگاه خاص خود را دارد‬ ‫از پایه های اقتصادی کشــور باشــیم و جهت‬ ‫قطعا رکوردزنی در‬ ‫دستیابی به این جایگاه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تولید الزم است اما کافی نیست‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکتفوالدمبارکهاضافه کرد‪:‬توسعهمداوم‬ ‫ِ‬ ‫ّکمی‪ ،‬کیفی و متوازن و همچنین حفظ سهم‬ ‫فوالد مبارکه و افزایش اثر ان در اقتصاد ّملی و‬ ‫صنعت فوالد را در دســتور کار خود خواهیم‬ ‫داشــت‪ ،‬کمــا اینکه در گذشــته نیز ایــن رویه‬ ‫وجود داشــته‪ ،‬امــروزه زنجیره فــوالد با عدم‬ ‫توازن هاییمواجهاست‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه به حمایت دولت نیاز‬ ‫دارد‬ ‫فعاالن‬ ‫قطعا می تواند با همتی که در همه ّ‬ ‫و ً‬ ‫ان وجــود دارد‪ ،‬تحوالت بنیادینی در فوالد‪،‬‬ ‫زنجیره های بعدی و ایجــاد ارزش افزوده باال‬ ‫رقم بزند و افتخارات جدیدی را نیز به دست‬ ‫اورد‪ .‬جعفری با اشاره به این که بخش معدن‬ ‫شهــای مهم کشــور‬ ‫و صنایــع معدنــی از بخ ‬ ‫است و نقش مهمی در حوزه اقتصادی کشور‬ ‫ایفــا کرده‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬شــرکت های بزرگی‬ ‫همچون فوالد مبارکه توانســته اند به خوبی‬ ‫ایــن نقــش را در ابعــاد مختلــف و بــا وجــود‬ ‫تحریم ها و همه مشکالت موجود‪ ،‬ایفا کرده‬ ‫و به اقتصاد کشور کمک کنند‪.‬‬ ‫نیازمند اکتشافات جدید معدنی‬ ‫هستیم‬ ‫وی بــا بیــان این کــه ارزش مــواد معدنی‬ ‫برجای کشــور حدود ‪ ۳۹‬میلیارد دالر اســت‪،‬‬ ‫اذعــان داشــت‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه‬ ‫اکتشــافات معدنــی کامــل نشــده و نیازمند‬ ‫اکتشافات جدید و در عمق هستیم و در چند‬ ‫ســال اخیر نیز به این عــدد‪ ،‬حدود ‪ ۷‬میلیارد‬ ‫دالر اضافه شــده اســت‪ .‬معاون وزیر صمت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اگر بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫را با شرایط موجود در نظر بگیریم و ان را به‬ ‫ســرمایه گذاری تبدیل کنیم‪ ،‬در سال های اتی‬ ‫بیــش از هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیــارد دالر ارزش ایجاد‬ ‫خواهد کرد‪ .‬جعفری ادامه داد‪ :‬ســهم ارزش‬ ‫افزوده معدن و صنایع معدنی کشور حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد صنعت بوده و ســهم اشــتغال ان‬ ‫‪ ۲۶‬درصد اســت؛ ســازمان ایمیدرو نیز در این‬ ‫چاپ اول‬ ‫شهرداری بهارستان در نظر دارد با اســتناد به نامه شــماره ‪ 20/1/37803‬مــورخ ‪1400/06/10‬‬ ‫استانداری اصفهان نسبت به اجاره پنج دستگاه خودرو وانت مزدا (دوکابین) با مدل ‪ 95‬به باال و به صورت‬ ‫تمام وقت همراه با راننده مورد نیاز بمدت یکسال جهت انجام امور گشت و کنترل و رفع سد معبر در محدوده و حریم شهر‬ ‫بهارستان از طریق برگزاری مناقصه عمومی با شرایط زیر اقدام نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬پیمانکاران ملزم به ارائه گواهی اخرین تغییرات و مدارک شــرکت‪ ،‬گواهی تشــخیص صالحیت معتبر از اداره کار و‬ ‫امور اجتماعی در رشته حمل و نقل می باشند‪.‬‬ ‫‪ -2‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 500/000/000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬پیشنهاد دهندگان می توانند از روز شنبه مورخ ‪ 1400/07/17‬تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ‪1400/08/01‬‬ ‫اســناد مناقصه را از امور قراردادها شــهرداری بهارســتان اخذ نمایند‪ .‬الزم به ذکر اســت مهلت تحویل پیشنهادات‬ ‫شرکت کنندگان‪ ،‬پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/08/11‬می باشد که باید به دبیرخانه محرمانه حراست‬ ‫شهرداری تحویل و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4‬گشــایش پیشــنهادات روز چهارشــنبه مــورخ ‪ 1400/08/12‬راس ســاعت ‪ 14:30‬بعــد از ظهــر در محل‬ ‫شهرداری بهارستان صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -5‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در شرایط خصوصی اسناد مناقصه درج گردیده است ‪.‬‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫‪1203670‬‬ ‫ممالف‪:‬‬ ‫داودبحیرایی‪-‬سرپرستشهرداریبهارستان‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ت‬ ‫‪3‬‬ ‫ح‬ ‫اقتصاد‬ ‫ضرورت تحقق توسعه و کمک به زیرساخت ها توسط فوالد مبارکه‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (نوبت دوم)‬ ‫ل‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مــدت تالش کرده تا با شــرکت های وابســته‬ ‫به خود و همکاری ان ها‪ ،‬سرمایه گذاری های‬ ‫زیادی انجام دهد‪ ،‬به طوری که تا پایان سال‬ ‫‪ ۹۹‬به میزان‪ ۲۳.۵‬میلیارد دالر سرمایه گذاری‬ ‫در حــوزه معــدن و صنایع معدنــی از طریق‬ ‫سازمان ایمیدرو و شرکت های تابعه ان انجام‬ ‫گردید و تا ســال ‪ ۱۴۰۴‬نیز ‪ ۱۲‬میلیارد دالر به‬ ‫این عدد اضافه خواهد شد‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫سال گذشته در حوزه صنعت و معدن حدود‬ ‫‪ ۳.۵‬میلیارد دالر ســرمایه گذاری انجام شــده‬ ‫و طرح های ان تکمیل شــده اســت؛ در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نیز حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر طرح تکمیل و‬ ‫افتتاح خواهد شد که ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر شروع‬ ‫اجرای این پروژه ها خواهد بود و ادامه این کار‬ ‫اشتغال زایی و رونق تولید را به همراه خواهد‬ ‫داشت و به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیــس هیات عامــل ایمیــدرو عنوان داشــت‪:‬‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه از جملــه واحدهــای‬ ‫بــزرگ صنعتی اســت کــه نقش ب هســزایی در‬ ‫ایجاد زیرســاخت ها داشــته است؛ البته همه‬ ‫واحدهای صنایع معدنی در تامین اب و برق‬ ‫کشور در حال تالش هستند و این به نفع خود‬ ‫ا نهــا خواهد بــود تا زیرســاخت پایــداری در‬ ‫ایندهداشتهباشند‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه نباید نگران مواد اولیه‬ ‫باشد‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬تامین مــواد اولیه به ویژه‬ ‫ســنگ اهــن و کنســانتره از معضــات فوالد‬ ‫مبارکــه اســت کــه مدیرعامــل جدیــد ایــن‬ ‫مجموعــه بایــد بــه ان توجــه داشــته باشــد؛‬ ‫قطعا در برنامه های خود به این‬ ‫ایمیدرو نیز ً‬ ‫موضــوع توجــه داشــته تا بــا حمایــت وزارت‬ ‫صمتبستهتامینمواداولیهدنبالوبهنتایج‬ ‫مثبتی برسد و فوالد مبارکه نیز برای تامین نیاز‬ ‫مــواد اولیه خــود نگرانی نداشــته و به دنبال‬ ‫ایجاد ارزش افزوده بیشــتر در صنعت باشــد‪.‬‬ ‫جعفری با بیان این که ســهم ســنگ اهن در‬ ‫فــوالد حــدود ‪ ۹۸‬درصد اســت‪ ،‬یاداور شــد‪:‬‬ ‫سهم فوالد در زیربناها و مجموعه شهرسازی‬ ‫حدود ‪ ۵۲‬درصد‪ ،‬در حمل و نقل ‪ ۱۷‬درصد و‬ ‫قطعا‬ ‫در ماشین االت نیز‪ ۲۷‬درصد می باشد؛ ً‬ ‫توسعه فوالد کشور را باید به سمتی ببریم که‬ ‫اثر وضعی و اصلی خود را در اقتصاد داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬وی بــا بیــان این که توســعه در فوالد‬ ‫مبارکه امری مهم است که باید محقق شود‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬انچه انتظار می رود این است که‬ ‫فوالد مبارکه با تیم جدید و کاری خود بتواند‬ ‫رکوردهای جدید را همچون مدیران قبلی به‬ ‫ثبتبرساند‪.‬‬ ‫نقش افرینی فوالد مبارکه در حوزه‬ ‫زیرساخت ها‬ ‫معاونوزیرصمتاذعانداشت‪:‬همدلی‬ ‫کارکنــان فوالد مبارکــه با مدیرعامل و تیم او‪،‬‬ ‫همچنین توجه مدیران برای استفاده از توان‬ ‫تخصصی مدیران و کارکنان مجموعه و دقت‬ ‫به معیشــت ان ها‪ ،‬همگامی و هماهنگی را‬ ‫بیشــتر خواهد کــرد؛ انتظار م ـی رود با حضور‬ ‫مهندس نبــوی به عنوان رئیــس هیات مدیره‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه ایــن مهم نیز بیــش از‬ ‫پیــش تحقق یابــد‪ .‬وی تاکیــد کرد‪ :‬مــواردی‬ ‫مانند افزایش سرمایه که در مجمع عمومی‬ ‫به تصویب رسید و طرح های توسعه ای باید‬ ‫تعیینتکلیفشوند‪،‬زمانبندیطرح هااعالم‬ ‫شود و مشکالتی که برای طرح ها وجود دارد‬ ‫در بــازه زمانــی کوتاهــی توســط مدیرعامــل‬ ‫جدید شــرکت فــوالد مبارکه برطرف شــوند‪.‬‬ ‫جعفــری ادامــه داد‪ :‬در حوزه زیرســاخت ها‪،‬‬ ‫شرکتفوالدمبارکهبرنامه هایمدونیداشته‬ ‫و نقش افریــن بــوده اســت؛ الزم اســت کــه‬ ‫مدیریت این مجموعه برنامه های جدی تری‬ ‫را پیشنهاد دهد تا با حمایت از سوی ایمیدرو‬ ‫و وزارت صمت به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫*ضرورت توسعه در کنار تامین مواد اولیه‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬انچه که در توان ایمیدرو‬ ‫است‪،‬ازمباحثتخصصی گرفتهتاپشتیبانی‪،‬‬ ‫می توانــد توســعه فوالد مبارکــه را رقم بزند‪،‬‬ ‫مثل همیشه در کنار شما خواهد بود و وزارت‬ ‫صمــت نیــز بر ان اســت تا فوالد مبارکــه را به‬ ‫نقطــه اوج خود برســاند‪ .‬رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیــدرو عنــوان داشــت‪ :‬فــوالد مبارکــه باید‬ ‫زنجیــره فــوالد را تــا جایــی که ممکن اســت‬ ‫ادامه داده و در کشور ارزش افزوده ایجاد کند؛‬ ‫در واقع این شرکت باید سرمایه و نقدینگی‬ ‫خود را هدایت کند تا بتواند توسعه را محقق‬ ‫کند‪ .‬وی در پایان تاکید کرد‪ :‬تحقق توسعه در‬ ‫کنار تامین مواد اولیه‪ ،‬کمک به زیرساخت ها‬ ‫و استفاده از توانمندی کارکنان باید سرلوحه‬ ‫کار مدیران فوالد مبارکه قرار گیرد تا در برهه‬ ‫زمانی کوتاه موانع موجود حل و فصل شوند‪.‬‬ ‫بنابرایــن گــزارش حمیدرضــا عظیمیــان‬ ‫مدیرعامل پیشین شرکت فوالد مبارکه نیز در‬ ‫این مراسم با اشاره به تحریم های امریکا علیه‬ ‫کشور ما و شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫تحریم های ویژه چالشهای زیادی ایجاد کرد و‬ ‫منجر به قطــع ارتباط ما در حوزه تکنولوژیک‬ ‫با کشورهای برتر صنعت فوالد گردید‪ .‬وی در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬شرکت فوالد مبارکه با مدیریت و‬ ‫شرایط مناسب و حمایت ایمیدرو‪ ،‬در استانه‬ ‫پــرواز در اوج بــوده و جهــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫مدیرعامل پیشین شرکت فوالد مبارکه ضمن‬ ‫تقدیــر از همه کارکنان این مجموعــه در پایان‬ ‫گفــت‪ :‬امیــدوارم به وعــده ای که بــرای تامین‬ ‫معشیت و حفظ ایمنی به کارکنان دادم عمل‬ ‫کردهباشم‪.‬‬ ‫طرح های توسع ه ضامن تامین مواد‬ ‫اولیه‬ ‫رئیس هیات مدیره شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫حهــای توســعه ای زیادی‬ ‫بــا بیــان این که طر ‬ ‫برای فوالد مبارکه مطرح شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواریمموانعی کهدرمسیرپیشرفتفوالد‬ ‫مبارکه اســت برطرف شود تا این بنگاه بزرگ‬ ‫صنعتی به ظرفیت باالتری از تولید برســد و‬ ‫در نتیجه ان دغدغه تامین مواد اولیه بسیاری‬ ‫از صنایع پایین دستی نیز برطرف شود‪ .‬علی‬ ‫نبوی رئیس هیات مدیره شرکت فوالد مبارکه‬ ‫و دســتیار ویــژه وزیــر صمــت در اییــن تکریم‬ ‫و معارفــه مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تغییرات در دولت جدید طبیعی‬ ‫اســت و البته ما نیز تالش کردیم که انتخاب‬ ‫مناســبی برای مدیریت شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬وی افــزود‪ :‬دکتــر طیب نیا به‬ ‫عنوان یک مدیر جوان انقالبی برای مدیریت‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه انتخــاب گردیــده و از‬ ‫ایشان نیز از سوی سایر بخشها حمایت اعالم‬ ‫شــده است؛ فوالد مبارکه برای وزارت صمت‬ ‫دارای اهمیــت زیــادی اســت و از ایــن رو وزیر‬ ‫محترم صمت نیز گزینه های بســیاری را برای‬ ‫مدیریت این شــرکت بررســی کردند و تالش‬ ‫کردیم که انتخاب مان از درون این مجموعه‬ ‫صنعتی باشد که این اتفاق نیز رخ داد‪ .‬رئیس‬ ‫هیات مدیره شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬امیدواریم موانعی که در مسیر پیشرفت‬ ‫فوالد مبارکه است برطرف شود تا به ظرفیت‬ ‫باالتری از تولید برسیم و در نتیجه ان دغدغه‬ ‫تامینمواداولیهبسیاریاز صنایعپایین دستی‬ ‫نیز برطــرف گردد‪ .‬وی اذعان داشــت‪ :‬تامین‬ ‫مــواد اولیه بــرای لوازم خانگی که ممنوعیت‬ ‫واردات بــر ان حاکــم شــده اســت‪ ،‬باید مورد‬ ‫توجــه قرار گیرد تا بتوانیم بازار را کنترل کرده‬ ‫و بــا تولید محصــوالت داخلی‪ ،‬نیاز کشــور را‬ ‫تامین کنیم؛ پس در ابتدا باید ورق مورد نیاز‬ ‫این صنایع که فوالد مبارکه تولید می کند را در‬ ‫اختیار داشتهباشیم؛البته‪ 2‬طرحتوسعه اینیز‬ ‫بــرای فوالد مبارکه وجــود دارد که امیدواریم‬ ‫خروجــی ان هــا هرچــه زودتر به بــازار عرضه‬ ‫شود‪ .‬نبوی ادامه داد‪ :‬با انتخاب دکتر طیب نیا‬ ‫ســعی کردیــم بــه نوعــی از عزیزان فعــال در‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه قدردانی کرده و نشــان‬ ‫دهیــم زحمــات و تالش هــای افراد فعــال در‬ ‫داخل مجموعه های صنعتی دیده می شود‪.‬‬ ‫دستیار ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫پایان تصریح کرد‪ :‬طرح های توسعه ای زیادی‬ ‫برای فوالد مبارکه مطرح شده که امیدواریم با‬ ‫قوت بیشتری این طرح ها به سرانجام برسد‬ ‫و شــاهد افزایش ظرفیت‪ ،‬افزایش اشتغال و‬ ‫تولیدباشیم؛بندهنیزبهعنواننمایندهوزارت‬ ‫صمت در هیات مدیره شرکت فوالد مبارکه از‬ ‫ایناقداماتحمایتمی کنم‪.‬‬ ‫توسعه کمّ ی‪ ،‬کیفی در دستور کار‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــا‬ ‫بیان این که توســعه مــداوم ّکمی‪ ،‬کیفی‬ ‫ِ‬ ‫و متــوازن را در دســتور کار خــود خواهیم‬ ‫داشــت‪ ،‬گفــت‪ :‬متعهــد هســتم کــه بــا‬ ‫تکیه بر ســرمایه های انســانی گروه فوالد‬ ‫مبارکــه و ایجــاد توســعه‪ ،‬انگیــزه و امیــد‬ ‫بــه اینــده محیطی بانشــاط ایجاد کنیم و‬ ‫زمینه ســاز تجلــی همه ظرفیت ها باشــیم‪.‬‬ ‫دکتــر محمدیاســر طیب نیا در ایین تکریم‬ ‫و معارفه مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پیش از هر چیز جا دارد که از‬ ‫صدیــق این مجموعه از‬ ‫زحمــات کارکنان ّ‬ ‫ابتدای تاســیس تاکنــون و از خانواده های‬ ‫عزیزشان که ان ها را در مسیر راه اندازی و‬ ‫رسیدن به شرایط فعلی همراهی کردند‪،‬‬ ‫قدردانــی کنم‪ .‬وی در ادامه ضمن تقدیر‬ ‫از یکایــک مدیــران عامل پیشــین شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه افــزود‪ :‬از تمامــی کســانی‬ ‫کــه پیــش از ایــن عهــده دار ســکانداری‬ ‫فــوالد مبارکــه بودنــد و هرکــدام گام های‬ ‫موثــری در پیشــبرد اهــداف ایــن بنــگاه‬ ‫صنعتی داشتند تقدیر می کنم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫از وزیــر محتــرم صمــت‪ ،‬معــاون محتــرم‬ ‫وزیــر صمــت‪ ،‬اعضــای هیات مدیــره و‬ ‫ســهامداران شــرکت فــوالد مبارکــه نیز که‬ ‫بــا اعتمــاد خــود توفیــق خدمــت در ایــن‬ ‫عرصه مقدس را به حقیر دادند قدردانی‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه سنگر خدمت بی منت‬ ‫به نظام‬ ‫وی اذعان داشــت‪ :‬افتخار من این اســت‬ ‫کــه بــا ‪ 21‬ســال خدمــت در صنعت فــوالد و‬ ‫سابقه‪ 5‬ساله در این مجتمع عظیم صنعتی‪،‬‬ ‫در این دانشگاه‪ ،‬در کنار شما عزیزان مشغول‬ ‫خدمت بوده و خواهم بود‪ .‬طیب نیا تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬فوالد مبارکه را ســنگر خدمت بی منت‬ ‫بــه نظام می دانم و اعتقاد دارم همچنان که‬ ‫قــدرت تســلیحاتی و موشــکی‪ ،‬یــک عامــل‬ ‫بازدارنــده بــرای جمهــوری اســامی اســت‪،‬‬ ‫قدرت اقتصادی و توان کشورمان در صنعت‬ ‫نیــز یــک قــدرت بی بدیــل بازدارنده اســت و‬ ‫مطمئنافوالدمبارکهدر اینراستانقشویژه ای‬ ‫ً‬ ‫در کشور ما داشته و همچنان می تواند داشته‬ ‫باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه باید‬ ‫پرچم دار توســعه‪ ،‬رشــد صنعتی و اقتصادی‬ ‫در کشــور باشــد چراکه تــوان رســیدن به این‬ ‫جایــگاه را دارد؛ ما باید موتور ّ‬ ‫محرکه و یکی‬ ‫وی عنوان داشــت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه با‬ ‫عدمتوازن ها‪،‬مشکالتحوزه هایزیرساختی‬ ‫اب‪ ،‬بــرق و گاز و همچنیــن تامین مــواد او ّلیه‬ ‫گاها تولید را با مشکل مواجه‬ ‫مواجه است که ً‬ ‫می کند و در صورتی فوالد مبارکه توانایی رفع‬ ‫این مشکالت را خواهد داشت که از حمایت‬ ‫دولت برخوردار باشد‪ .‬طیب نیا تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫مشکالت پیش روی شرکت فوالد مبارکه برای‬ ‫تولیدبرطرفشود‪،‬معضالتزنجیرهفوالدنیز‬ ‫در کشور برطرف خواهد شد؛ اگر بخواهیم به‬ ‫جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشــور دســت‬ ‫یابیم‪،‬نبایدازساختارسازمانیمنسجم‪،‬مبتنی‬ ‫بر الگوهای متعالی غافل شــویم‪ .‬وی با بیان‬ ‫این که فوالد مبارکه همواره بر تقویت دانش‬ ‫وسرمایه هایانسانیمتعهدومتخصصتاکید‬ ‫داشته و در این زمینه الگوی دیگر صنایع بوده‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬کارگران و کارکنان شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬سرمایه های بی بدیل ما هستند‬ ‫قطعــا ســرمایه گذاری ویــژه ای در ایــن حوزه‬ ‫و‬ ‫ً‬ ‫خواهیمداشت‪.‬‬ ‫حفظ خوشنامی و دوری از حواشی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه متذکر‬ ‫شد‪ :‬برای دستیابی به اهداف خود در فوالد‬ ‫مبارکه باید درصدد حفظ خوشنامی و دوری‬ ‫از حواشــی بــه عنــوان بنــگاه نمونــه در تــراز‬ ‫جمهوری اسالمی باشیم؛ در تداوم برنامه ها‬ ‫و استراتژی های گذشته شرکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫بــرای اصالح ســاختار شــرکت داری و ضرورت‬ ‫برخــی از پایدارســازی ها و وحدت روی ههــا‬ ‫برنامه داریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در مســیر جدید‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه‪ ،‬نیازمنــد اســتفاده از‬ ‫تجربه پیشکســوتان عرصه صنعت و فوالد‬ ‫قطعا به این مهم اهتمام خواهیم‬ ‫هستیم و ً‬ ‫داشــت چراکه نیروی جوانــان در کنار تجربه‬ ‫پیشکسوتان و بزرگان فوالد یاری رسان ما در‬ ‫اینمسیرخواهدبود‪.‬‬ ‫طیب نیــا بــا بیــان این کــه همــه کارکنان‬ ‫در گــروه فــوالد مبارکــه بایــد در حرکــت بــه‬ ‫ســوی پیشــرفت نقش ایفا کنند‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫مــا موظفیم تا بســتری فراهــم کنیم که همه‬ ‫ســطوح بتوانند در این توسعه ها‪ ،‬رویکردها‬ ‫و برنامه ها‪ ،‬خودشان را سهیم بدانند و ایفای‬ ‫نقشکنند‪.‬‬ ‫ضرورت درک جایگاه فوالد مبارکه‬ ‫وی افزود‪ :‬رهبر معظم انقالب در یکی از‬ ‫سخنرانی های خود فرموده اند‪« :‬در جمهوری‬ ‫اســامی در هــر جایگاهی قــرار گرفتید تصور‬ ‫کنید انجا مرکز دنیاست و همه کارها متوجه‬ ‫شماســت»؛ هــر یــک از مــا در هــر جایگاهی‬ ‫که هســتیم اگر بخواهیم ســازمانی متعالی‪،‬‬ ‫متحول و پیشــرفته داشته و همچنان شاهد‬ ‫رکوردزنی هــا باشــیم‪ ،‬بایــد تصــور کنیــم کــه‬ ‫در همــان ســطح ســازمانی که هســتیم و هر‬ ‫وظیفــه ای کــه بــه مــا واگــذار شــده‪ ،‬در مرکز‬ ‫دنیــا قــرار داریــم‪ .‬مدیرعامــل شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه گفت‪ :‬شــرکت فوالد مبارکــه در حال‬ ‫حاضــر شــرایط مناســبی دارد و مــن معتقدم‬ ‫یشــود و‬ ‫کــه ایــن یک شــانس محســوب نم ‬ ‫فقط جزو الطاف الهی به گروه فوالد مبارکه‬ ‫است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬این نکته که وزیر‬ ‫محترم صمت‪ ،‬دستیار ویژه خود را در سمت‬ ‫ریاســت هیات مدیــره شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫مامور کرده اند‪ ،‬نشان از درک صحیح ایشان از‬ ‫جایگاهفوالدمبارکهدر اقتصاد کشور وزنجیره‬ ‫فوالد دارد و نشــان می دهد در این زمان اگر‬ ‫فوالد مبارکه جهت گیری درستی داشته باشد‬ ‫و شــرکت های زیرمجموعه خود را در جهت‬ ‫اهداف ملی بســیج کنــد‪ ،‬می تــوان گام های‬ ‫بزرگی برداشت که خوشبختانه این مساله به‬ ‫درستی درک شده است‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان عمومی مزایده فروش ‪ 14‬دستگاه خودرو اسقاطی به شماره‪1400/2‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫ســازمان جهاد کشاورزی خراســان رضوی در نظر دارد ‪ 14‬دستگاه خودرو فرســوده و از رده خارج (ســواری و وانت) خود را به‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی اســتناد صورتجلسه کمیسیون ماده دو به شــماره ‪ 990088‬مورخه ‪ 1400/06/15‬به مراکز اســقاطی دارای مجوز با شرایط مندرج‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫در اســناد مزایده به فروش برســاند‪ .‬لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ ‪ 1400/07/17‬لغایت‬ ‫‪ 1400/07/29‬با کد فراخوان ‪ 1000003266000002‬به ســایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند‪ .‬شماره تلفن ‪37016605‬‬ ‫در ساعات اداری جهت پاسخگویی به سواالت مزایده‪.‬‬ ‫محل بازدید خودروها‪ :‬مشهد مقدس جاده قدیم قوچان بعد از کال زرکش بین دوست اباد ‪ 1‬و ‪ 3‬مجتمع انبارهای جهاد کشاورزی (ساعات بازدید ‪ 8‬صبح‬ ‫لغایت ‪ 13/30‬بعدازظهر) ضمنا هزینه درج اگهی به عهده برندگان مزایده می باشد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪1203847 :‬‬ ‫م الف‪5320 :‬‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی‬ ‫تم‬ ‫به‬ ‫‪-1‬‬ ‫ام‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اس‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫‪4‬‬ ‫ش‬ ‫‪5‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫شرکت توزیع برق اصفهان‬ ‫از کادر درمان تقدیرکرد‬ ‫در ایــن روزهــای کرونایی کادر درمان بیــش از توان‬ ‫خود مایه گذاشته و از هیچ کمکی دریغ نکردند و تمام‬ ‫مدت تجربه و علم خود را به کارگرفتند تا بیماران را از‬ ‫دست این ویروس منحوس نجات دهند و با دستان شفا‬ ‫بخش خود امید را به افراد باز گردانند و اینجاست که‬ ‫باید قدردان زحمات این بزرگواران بوده و در این راستا‬ ‫شرکتتوزیعبرقاصفهانبااهدالوحوبستههایهدیه‬ ‫از این بزرگوران تشکر و قدردانی نمود‪ .‬مهندس محمد‬ ‫علــی اکبــری‪ ،‬مدیر روابــط عمومی شــرکت توزیع برق‬ ‫اصفهان گفت‪:‬باتوجهبهشیوعویروس کروناوشهادت‬ ‫برخی از پزشکان و پرستاران باید بیش از پیش قدردان‬ ‫زحمات انسان دوستانه این قشر زحمت کش باشیم و‬ ‫از این فرصت استفاده کنیم و از تالش شبانه روزی‪ ،‬کار‬ ‫طوالنــی و ارائــه مراقبت های بی دریغ تشــکر نماییم‪.‬‬ ‫امروزه بیش از هر زمان دیگری‪ ،‬ما فداکاری هایی را می‬ ‫بینیــم که انها بــرای اولویت قرار دادن ســامت جوامع‬ ‫خود انجام می دهند‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬هیچ هدیه ای‬ ‫نمی تواند در خور زحمات این عزیزان باشد اما هر کدام‬ ‫از ما مسئولیتی داریم که باید درقبال جامعه ایفا کنیم و‬ ‫شرکتتوزیعبرقاصفهاننیزبرایتشکراز اینبزرگواران‬ ‫و ایجــاد انگیــزه بیشــتر بــرای خدمت رســانی بــه مردم‬ ‫هدایایی را برای‪ 30‬بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫و معاونت درمان اماده نمود که به ایشان اهدا شد‪.‬‬ ‫خالقیت رئیس‬ ‫خدمات اجتماعی رفاهی‬ ‫گاز گلستان در زیباسازی‬ ‫محیط‬ ‫مهدیمقدسیرئیسخوشذوقخدماتاجتماعی‬ ‫رفاهی شــرکت گاز استان گلستان در راستای اهتمام به‬ ‫زیباســازی محیــط ایــن شــرکت‪ ،‬در اقدامی شایســته و‬ ‫خالقاقدامبه کاشت گل هایزیبادر کنتورهایمعیوب‬ ‫و مستهلک شرکت نمود‪ .‬شرکت گازاستان گلستان‪ ،‬در‬ ‫این اقدام پسندیده و نیکو که با هماهنگی و همکاری‬ ‫واحد های مرتبط انجام شد‪ ،‬ایشان با بکارگیری بدنه‬ ‫کنتورهای معیوب و غیر قابل مصرف و بهره گیری از ان‬ ‫بعنوان نمادی از شرکت گاز و کاشت گل هایی زیبا دران‬ ‫همراه با دکور انشعاب نصب شده و حاوی شعار «گاز‬ ‫انرژی پاک» در راهروی طبقه همکف‪ ،‬فضای زیبا و قابل‬ ‫توجهی را بوجود اورد‪.‬‬ ‫کمیسیون انرژی از‬ ‫افزایش قیمت قبوض برق‬ ‫مشترکین جلوگیری می کند‬ ‫رئیس کمیته نیروی کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اســامی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬کمیســیون انرژی مجلس شــورای‬ ‫اســامی در حال پیگیری دالیل افزایش قیمت قبوض‬ ‫برق مشترکان خانگی بوده و اجازه ضایع شدن حقوق‬ ‫مــردم را نمــی دهد‪ .‬پرویز محمد نــژاد در گفت و گو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬درباره پیگیری های کمیسیون انرژی در خصوص‬ ‫افزایش قیمت قبوض برق مشترکین‪ ،‬با اشاره حضورش‬ ‫در شــرکت توانیــر وزارت نیــرو در ایــن باره بیان کــرد‪ :‬در‬ ‫جلســه گذشته کمیســیون انرژی‪ ،‬بنده به عنوان رئیس‬ ‫کمیته نیرو کمیسیون گزارشــی را در جهت روشن شدن‬ ‫مواردی که سبب افزایش قیمت قبوض برق مشترکین‬ ‫شــده‪ ،‬به اعضای کمیســیون ارائــه کــردم‪ .‬وی در ادامه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای جلســه اتی کمیســیون نیز از مسئوالن‬ ‫ذی ربط در این حوزه دعوت کردیم تا در جلسه حضور‬ ‫یافته و این موضوع با جزئیات دقیق تر مورد بررسی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬قطع به یقین افزایش چندین برابری قبوض برق‬ ‫تابع یک دستورالعمل جدیدی در این حوزه نیست‪ .‬بر‬ ‫اساسقانونبرنامهدهک هایپایینجامعه که کمتراز‬ ‫‪ ۱۶۰‬کیلو وات مصرف برق دارند‪ ،‬نباید هزینه ای برای ان‬ ‫بپردازند‪.‬نمایندهمردملنگروددرمجلسشورایاسالمی‬ ‫تصریح کرد‪:‬از سویدیگربرایجبراناینهزینهومتضرر‬ ‫نشدن وزارت نیرو مقرر شده تا افرادی که بیش از الگوی‬ ‫مصرف برق استفاده می کنند مبلغ بیشتری را به همان‬ ‫میــزان بپردازند؛ امــا امروز بحث افزایش قیمت ‪ ۲‬برابر‬ ‫الگوی مصرف مطرح شــده که در قانون نبوده اســت‪.‬‬ ‫محمدنژادتاکید کرد‪:‬هیچ کسحقنداردحقیاز مردم‬ ‫ضایع کند و کمیســیون انرژی مجلس شــورای اســامی‬ ‫به هر شــکلی که شــده اجازه ضایع شــدن حق مردم را‬ ‫نخواهد داد و ما جلوی این اقدام را خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫کشف و جمع اوری‬ ‫‪ ۱۶۲‬مزرعه ارز دیجیتال‬ ‫در تهران‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیــع نیروی بــرق تهــران بزرگ‬ ‫گفت‪ ۱۶۲:‬مزرعه غیرمجاز ارز دیجیتال از ابتدای امسال‬ ‫تاکنــون در پایتخــت کشــف و جمع اوری شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬کامبیز ناظریان با بیــان این که یکی‬ ‫از مهم ترین وظایف بازرســان این شــرکت‪ ،‬شناسایی و‬ ‫برخورد قانونی با سوءاستفاده کنندگان از شبکه توزیع‬ ‫برق شــهری اســت‪ ،‬از عــزم جدی به منظــور برخورد با‬ ‫متخلفان حوزه برق به ویژه بهره برداران مزارع غیرمجاز‬ ‫ارز دیجیتال خبر داد و گفت‪ :‬با همکاری شــهروندان و‬ ‫تــاش نیروهــای بازرســی ایــن شــرکت‪ ،‬از ابتدای ســال‬ ‫جاری تاکنون ‪ ۱۶۲‬مزرعه غیرمجاز در پایتخت‪ ،‬کشف‬ ‫و با همراهی مراجع قضایی و انتظامی جمع اوری شده‬ ‫اســت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در برخورد با مزارع غیرمجاز رمز‬ ‫ارز هیچ تفاوتی بین مشترکان وجود ندارد و هر شخص‬ ‫حقیقی و حقوقی که بدون اخذ مجوزهای تعیین شده‬ ‫اقدامبهبهره برداریاز شبکهتوزیعبرقشهریبهمنظور‬ ‫اســتخراج ارز دیجیتــال کنــد بــا برخورد قانونــی مواجه‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شنبه ‪ 17‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1180‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان عنوان کرد‬ ‫موفقیتدراجرایماموریت هاحاصل‬ ‫عملکرد روابط عمومی و واحد اموزش‬ ‫در مراسم تودیع و معارفه مدیران دفاتر روابط‬ ‫عمومی و اموزش شرکت توزیع برق استان اصفهان‬ ‫که با حضور مدیرعامل‪ ،‬قائم مقام‪ ،‬معاونت ها و‬ ‫مدیران امور برق شهرســتان های اســتان به صورت‬ ‫ویدئو کنفرانس برگزار شــد‪ ،‬فعالیت های دو حوزه‬ ‫روابــط عمومــی و امــوزش بعنــوان ارکان کلیــدی و‬ ‫مهم در شرکت توزیع برق استان مطرح گردید که‬ ‫درنتیجهاطالع رسانیبههنگام‪ ،‬گسترشتعامالت‬ ‫وانجاماموزش هایبهروز‪،‬شرکتتوزیعبرقاستان‬ ‫با کسب هشت رتبه برتر کشوری و سیزده رتبه برتر‬ ‫استانیدر حوزه هایمختلفروابطعمومیدر بین‬ ‫بســیاری از دســتگاه های اجرایی بعنوان یک نهاد‬ ‫سرامد و پیشرو برگزیده شده است‪.‬‬ ‫حمیدعالقمندان‪،‬مدیرعاملشرکتتوزیعبرق‬ ‫اســتان اصفهان در جلسه تودیع و معارفه مدیران‬ ‫دفاتــر روابط عمومی و اموزش شــرکت توزیع برق‬ ‫استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تسلیت‬ ‫ایام ماه صفر‪ ،‬اغاز ماه ربیع و توام شدن ایام مبارک‬ ‫با انتصابات جدید شرکت را‪ ،‬سراغازی برای شور و‬ ‫نشاط مضاعف در خدمت رسانی به مردم و تداوم‬ ‫فعالیت هاباموفقیتبیشترعنوان کرد‪.‬‬ ‫مشکلی به لحاظ پیک بار نداریم‬ ‫وی با ابراز خرسندی از حضور مدیران ستادی در‬ ‫این جلسه بمنظور اینکه در جریان اخرین تغییرات‬ ‫در شرکت توزیع برق استان قرار گیرند‪ ،‬به مباحث‬ ‫تعییــن هیــات دولت جدیــد و فراز و نشــیب های‬ ‫فراواندرسالجاریپرداختو گفت‪:‬دغدغه هایی‬ ‫کهبدلیلخاموشی هابرایتولیدکنندگانومشترکان‬ ‫ایجادشد‪،‬بارمسئولیت هایشرکت هایتوزیعبرق‬ ‫را ســخت تر کرد و اکنون در اســتانه نیمه دوم ســال‬ ‫برای کنترل امور‪ ،‬برنامه های اســتانی را در شــرکت‬ ‫دنبالخواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل توزیع برق استان با اذعان به اینکه‬ ‫به لحاظ پیک بار فعال مشکلی وجود ندارد‪ ،‬توجه‬ ‫به اینکه خللی در توزیع برای مردم ایجاد نشود را‬ ‫ضروری اعالم کرد و گفت‪ :‬احتماال با تشدید فصل‬ ‫سرما‪ ،‬در تامین منابع گازی نیروگاه ها با مشکالتی‬ ‫مواجه شــویم و خاموش ـی هایی را شــاهد باشــیم؛‬ ‫بنابراین‪ ،‬توجه به حوزه مدیریت مصرف در تمام‬ ‫طول ســال طبق برنامه ریزی و تعامل با مشــترکان‬ ‫بصورت سیســتمی‪ ،‬اجــرای برنامه های اموزشــی و‬ ‫اطالع رسانیدر اینزمینه‪ ،‬گویایاهمیتمسئولیت‬ ‫مدیران روابط عمومی و واحد اموزش است‪.‬‬ ‫نقش کلیدی روابط عمومی و واحد اموزش‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اهداف جلسه تودیع و‬ ‫معارفه مدیران روابط عمومی و اموزش در شرکت‬ ‫توزیع برق استان‪ ،‬نقش کلیدی و مهم این دو حوزه‬ ‫تهــای شــرکت تشــریح کرد و‬ ‫را در اجــرای ماموری ‬ ‫گفــت‪ :‬موفقیت در اجــرای ماموریت ها و اتفاقات‬ ‫موثر در پیشــبرد اهداف شــرکت توزیع برق استان‬ ‫اصفهان از جمله نتایج عملکرد درست و به هنگام‬ ‫روابط عمومی و واحد اموزش است‪.‬‬ ‫عالقمنــدان‪ ،‬اجرای صحیح فرایندها‪ ،‬کنترل و‬ ‫نظارت ها‪،‬بررسیعملکرد کارکنان‪،‬توجهبهمسائل‬ ‫یهــای‬ ‫شهــا را منــوط بــه برنامه ریز ‬ ‫اخالقــی و ارز ‬ ‫دقیق و ارزشمند واحدهای اموزش و روابط عمومی‬ ‫دانست و افزود‪ :‬اقدامات مدیران روابط عمومی و‬ ‫اموزش عالوه بر امور داخلی و بیرونی شــرکت‪ ،‬در‬ ‫سطح‪ 23‬شهرستان استان گسترش می یابد‪ .‬ضمن‬ ‫انکه کسب رتبه های برتر شرکت توزیع برق استان‬ ‫در جشــنواره های اســتانی و کشوری متاثر از تحقق‬ ‫اهداف روابط عمومی و واحد اموزش است‪.‬‬ ‫عالقمنــدان در تبیین نقــش روابــط عمومی از‬ ‫گستره وظایف روابط عمومی در تمامی تعامالت‬ ‫که شامل ارتباط با دیگر ادارات و نهادها‪ ،‬مشترکان‬ ‫و تحقق رضایتمندی مردم اســت‪ ،‬صحبــت کرد و‬ ‫افــزود‪ :‬چنانچــه در بره ـه ای در ارائــه خدمــات به‬ ‫مشترکان با مشکالتی مواجه شویم‪ ،‬نقش روابط‬ ‫عمومی با رویکرد منطقــی و به موقع می تواند در‬ ‫اینزمینهتسهیل گروتعدیل کنندهباشد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اهمیــت ابعــاد امــوزش دادن و‬ ‫اموزش پذیری‪ ،‬نقش روابط عمومی و حوزه اموزش‬ ‫در اصــاح امــور و الزام به اعتقاد راســخ بــه این دو‬ ‫شهــا و خدمات ارزنده‬ ‫حــوزه را عنــوان کرد و از تال ‬ ‫اقایــان امیــر رمضانــی بعنوان مدیر برتر و شایســته‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان و‬ ‫مسعودامینیمدیراموزشبعنوانیکبرنداموزشی‬ ‫در موفقیتشرکتتوزیعبرقاستانتقدیرنمود‪.‬‬ ‫عالقمنــدان به گســترش تعامــات رســانه ای‪،‬‬ ‫انعــکاس بــه موقــع اخبــار و موفقیــت در تحقــق‬ ‫اید ههــای ارزشــمند روابــط عمومــی در دوران‬ ‫مسئولیت اقای امیر رمضانی اشاره و ابراز امیدواری‬ ‫کــرد که مدیر جدید روابط عمومی شــرکت توزیع‬ ‫یهــا و برقــراری‬ ‫بــرق اســتان اصفهــان بــا هماهنگ ‬ ‫ارتباطــات مختلــف‪ ،‬گا مهــای اساســی و الزم را در‬ ‫پیشبرداهدافسازمانیشرکتبردارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اقای محمد گودرزی در ســمت های‬ ‫مختلفدر شرکتتوزیعبرقاستانفعالیتنموده‬ ‫است و باتوجه به سوابق مطلوب خود‪ ،‬می تواند‬ ‫تصمیمات الزم را برای اجرای برنامه های اموزشــی‬ ‫اتخاذنماید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در‬ ‫بخش دیگری از سخنان خود با اذعان به اهدافی‬ ‫که در چارچوب ‪ 5‬ساله برای شرکت تعریف شده‬ ‫اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬چگونگی تحقق اهداف بســیار‬ ‫مهم است و مسلزم ارزیابی منابع و ورودی است تا‬ ‫براساسانبرنامه ریزینماییم‪.‬‬ ‫حمید عالقمنــدان در ادامه‪ ،‬بهره وری نســبت‬ ‫به ورودی در شرکت توزیع برق استان را بسیار باال‬ ‫عنوان کردو گفت‪ :‬کسبرتبه هایبرتردر سال های‬ ‫اخیــر حاکــی از پتانســیل بــاالی همــکاران اســت و‬ ‫می توانیمباهمفکریوهمافزاییدر کنار یکدیگر‪،‬‬ ‫کارهــای گروهــی ارزشــمندی را تحقــق بخشــیم و‬ ‫عملکرد شرکت را ارتقا و توسعه دهیم که این نیز‬ ‫موجب تقویت سینرژی بیشتر و سرامد شدن در بین‬ ‫شرکت هایتوزیعبرق خواهدشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با اعتقاد به اینکه برای دستیابی به‬ ‫اهــداف شــرکت کار کرده ایم‪ ،‬این نگــرش را لحاظ‬ ‫نماییم کههنوز جایفعالیت هایبسیاریراداریم‪.‬‬ ‫همگامی واحداموزش توزیع برق استان‬ ‫با تحوالت‬ ‫رحمــت اهلل حمامیــان‪ ،‬قائم مقــام مدیرعامل‬ ‫توزیــع برق اســتان اصفهان با عنایــت به خدمات‬ ‫ارزنــده روابــط عمومــی و واحــد امــوزش‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اتفاقــات مثبــت در حــوزه امــوزش‪ ،‬نتیجــه تــاش‬ ‫کارشناسان بوده است و باید بپذیریم که باتوجه به‬ ‫ســرعت تغییر و تحوالت در دنیای امروز‪ ،‬عامالن‬ ‫بی توجهــی بــه اهمیــت امــوزش در اینده بشــدت‬ ‫مواخذهمی شوند‪.‬‬ ‫وی اثربخشــی امــوزش و همگامــی با ســرعت‬ ‫تغییــرات را از شــاخص های عملکرد واحــد اموزش‬ ‫شرکتتوزیعبرقاستانبامسئولیتمسعودامینی‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫کسب رتبه های برتر کشوری و استانی‬ ‫در ادامــه‪ ،‬امیــر رمضانــی بــا اشــاره بــه بیــش از‬ ‫‪ 3‬ســال فعالیــت خــود در جایــگاه روابط عمومی‬ ‫شرکتتوزیعبرقاستاناصفهان‪ ،‬گفت‪:‬باتوجهبه‬ ‫محدودیتمنابعوامکانات‪،‬خوشبختانهتوانستیم‬ ‫اســترتژی هایی کــه تعریف کــرده بودیم را تحقق‬ ‫بخشیم‪،‬هرچندانتظاراتبیشتریداشتیم‪.‬‬ ‫وی از اقدامات شاخصی ازجمله انعکاس نتایج‬ ‫عملکرد همکاران‪ ،‬تهیه کلیپ و کتابچه استراتژی‪،‬‬ ‫نماهنگ سرود شرکت‪ ،‬سامانه هوشمند مدیریت‬ ‫جلسات‪،‬ترسیمفرایندهایروابطعمومی‪،‬برگزاری‬ ‫جش ـن ها و مناســبت های مختلف برای کارکنان و‬ ‫خانواد ههــا‪ ،‬تجلیــل از جانبازان و خانواده شــهدا‪،‬‬ ‫انعقــاد اولیــن تفاهــم نامه دوشــنبه های ســفیران‬ ‫نــور بــا امــوزش و پــرورش اســتان با هدف توســعه‬ ‫فرهنگ مدیریت مصرف و زیرساخت های خوبی‬ ‫کــه به منظــور برقــراری ارتباط با مشــترکان فراهم‬ ‫گردیده‪،‬برگزاری گردهمایی هایتخصصیرابطین‬ ‫شهرستان ها و تورهای رسانه ای‪ ،‬اموزش خبرنگاران‬ ‫تخصصــی‪ ،‬تولید محتوا‪ ،‬تشــکیل کانال رســانه ای‬ ‫و ارتبــاط بــا ادمین ها‪ ،‬کســب هشــت عنــوان برتر‬ ‫کشوریوسیزدهرتبهبرتراستانیوستارهملیروابط‬ ‫عمومی‪ ،‬کســب رتبه های برتر در جشــنواره روابط‬ ‫عمومی های خالق و جشــنواره شــهید رجایی نام‬ ‫برد و افزود‪ :‬یکی از چالش های ما نیاز به نیروهای‬ ‫اموزش دیده در شهرستان ها است‪.‬‬ ‫وی از چاپ ماهنامه خبری زنده رود شرکت خبر‬ ‫داد و تقاضا برای تخصیص بودجه‪ ،‬توسعه و تجهیز‬ ‫امکاناتتصویربرداریرامطرح کرد‪.‬‬ ‫امیــر رمضانی در ادامه از کســب عنــوان روابط‬ ‫عمومــی برتــر در ســمپوزیوم بین المللــی روابــط‬ ‫عمومی‪ ،‬رتبه اول در محور اموزش همکاران روابط‬ ‫عمومــی و اصحــاب رســانه در دومیــن جشــنواره‬ ‫عملکــرد روابــط عمومی های صنعــت اب و برق‪،‬‬ ‫کســب عنــوان مدیریــت ارشــد ارتبــاط گســتر در‬ ‫چهاردهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی‬ ‫و جایگاه برتر ارتباطات درون سازمانی در سال های‬ ‫‪ 97‬تا ‪ 1400‬خبر داد‪.‬‬ ‫ویتوضیحداد‪:‬اطالع رسانیدر زمینهدرگاه های‬ ‫گســازی‬ ‫غیرحضــوری بــرق مــن‪ ،‬بــرق امید‪ ،‬فرهن ‬ ‫پیک تابســتان و زمســتان‪ ،‬پویــش الــف ب ایران‪،‬‬ ‫برگزاریمانورهاوتهیه کلیپو گزارش هایخبریدر‬ ‫صداوسیما بمنظور معرفی اقدامات و سامانه های‬ ‫شرکت توزیع برق استان اصفهان انجام شده است‪.‬‬ ‫سهــای اموزشــی و‬ ‫رمضانــی بــه برگــزاری کال ‬ ‫توجیهیویژهائمهجماعاتشهرستان هاواستفاده‬ ‫از ظرفیت اطالع رســانی انهــا در مدیریت مصرف‪،‬‬ ‫گردهمایی های سالیانه و برگزاری مستمر جلسات‬ ‫شورای فرهنگی و‪...‬اشاره و ابراز امیدواری کرد تا با‬ ‫هماهنگیوهمکاریبتوانیماهدافخدمت رسانی‬ ‫بهمردمرابنحومطلوبتحققبخشیم‪.‬‬ ‫در بخش دوم جلسه‪ ،‬مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫بــرق اســتان‪ ،‬بــا ارائه حکم مســئولیت جدید امیر‬ ‫رمضانی بعنوان مدیر امور برق کاشان‪ ،‬ان را اقدامی‬ ‫شایسته عنوان کرد که می تواند راهگشای خدمات‬ ‫ارزنده ای در دیگر مناطق استان باشد‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬اقایان محمد گــودرزی بعنوان مدیر‬ ‫جدید روابط عمومی شــرکت توزیع برق اســتان و‬ ‫سیدمحمدجوادموسویدر مسئولیتمدیراموزش‬ ‫معارفهشدند‪.‬‬ ‫گسترش تعامالت با استفاده از تکنولوژی‬ ‫محمــد گــودرزی‪ ،‬مدیر روابط عمومی شــرکت‬ ‫توزیعبرقاستاناصفهان‪،‬استفادهاز تکنولوژی های‬ ‫به روز به منظور گسترش تعامالت با مشترکان در‬ ‫ســطوح مختلف و تمرکز بر خدمت رسانی‪ ،‬تامین‬ ‫رضایتمندیونیازسنجیمشترکانباهدفپیشگیری‬ ‫از اعتراضات را در زمره اهداف خود بیان کرد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬ســیدمحمد جواد موســوی‪ ،‬مدیر‬ ‫واحــد اموزش در بیان اهداف خود با اشــاره به‬ ‫محدودیت های کرونایی‪ ،‬استفاده از روش های‬ ‫جدیــد مبتنی بــر اموزش های مجــازی بدون مرز‬ ‫و اثربخــش در اطالع رســانی و افزایــش ســطح‬ ‫اگاهــی در مدیریــت مصــرف و توزیــع بــرق را‬ ‫مطرح نمود‪.‬‬ ‫ایــن جلســه بــا اهــدای الــواح تقدیر بــه اقایان‬ ‫مهندسامیررمضانیومسعودامینیوابالغاحکام‬ ‫انتصاب اقایان گودرزی و موسوی پایان یافت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مناطقروستاییاز طر ح هایزیربناییبرقبرخوردار شدند‬ ‫برقپایدار بازیرساخت هایاستاندارد‬ ‫بــا صــرف اعتباری بالغ بر ‪ 2‬میلیارد و ‪ 900‬میلــون تومان پروژه های‬ ‫بهین هســازی شــبکه فشــار ضعیف و کابل خــود نگهــدار و جابجایی‬ ‫تاسیسات معارض در برق منطقه‪ 10‬اصفهان اجرایی شد‪.‬‬ ‫مهندس حسین صادقیان مدیر برق منطقه ‪ 10‬شرکت توزیع برق‬ ‫اصفهان گفت‪:‬صنعتبرقاصفهاندر سال هایاخیرباشتاببیشتری‬ ‫در حال توســعه اســت و این روزها با طرح های زیربنایی و اثر بخش‬ ‫تامیــن انــرژی پایــدار و توزیــع ان را در زندگی مردم به خوبی ســاری و‬ ‫جاری نموده اســت و مناطق کم برخوردار روســتایی در چرخه تولید‬ ‫بیش از پیش شکوفا شده اند که این امر موجب شده اشتغال و شرایط‬ ‫معیشتیانهابهبودیابد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود پروژه بهینه سازی شبکه فشار ضعیف و نصب‬ ‫پســت هوایی به منظور اصالح افت ولتاژ منطقه‪ ،‬در خیابان شــهید‬ ‫خزایی بلوار گل نرگس به اتمام رســید و نزدیک به ‪ 4‬کیلومتر شــبکه‬ ‫وکابل خود نگهدار به منظور اجرای این پروژه در این منطقه صورت‬ ‫گرفت و یک دســتگاه پســت هوایی ‪ 315‬کیلو ولت امپر در مدار قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی ابراز داشــت‪ :‬با اجرایی شــدن این پروژه ضمن اصالح ساختار‬ ‫و بهبود ولتاژ برق مشترکین موجود و متعادل سازی بار ترانسفور ماتور‬ ‫و فیدرهای موجود‪ ،‬ظرفیت مناسب به منظور برق رسانی به مشترکین‬ ‫جدید در اینده فراهم شده است‪.‬‬ ‫صادقیان به یکی دیگر از پروژه های انجام شده در محدوده برق‬ ‫منطقه ‪ 10‬اشاره کرد و تصریح نمود‪ :‬جابجایی تاسیسات معارض با‬ ‫تعریض بلوار روشــن دشــت حد فاصل شــهدای هســته تا کانال نیک‬ ‫اندیش با بیش از ‪ 4‬کیلومتر شــبکه وکابل خود نگهدار عملیاتی شــد‬ ‫که از اهداف این پروژه می توان به بهینه سازی شبکه فشار متوسط و‬ ‫ضعیف‪،‬زیباسازیمبلمانشهری‪،‬بهبودشاخص های کیفیوهمچنین‬ ‫ارتقا ضریب ایمنی شهروندی را عنوان کرد‪.‬‬ ‫مدیربرقمنطقه‪ 10‬شرکتتوزیعبرقاصفهاندر ادامهخاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬جابجاییتاسیساتمعارضباتعریضبلوار ارغوانیهیکیدیگراز‬ ‫پروژه های شاخص این منطقه بوده است و در این راستا ‪ 2/5‬کیلومتر‬ ‫کابل کشــی و شــبکه فشار متوســط هوایی حد فاصل میدان شهدای‬ ‫هسته ای تا میدان دکتر حسابی اجرا شده است و یک دستگاه پست‬ ‫هوایی‪ 200‬کیلو ولت امپر نیز مورد استفاده قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬این پروژه با هدفی از جمله بهین هســازی شبکه‬ ‫فشــار متوســط و فشــار ضعیف‪ ،‬کاهش خاموش ـی های ناخواســته‪،‬‬ ‫متعادل سازی بار فیدرها و زیبا سازی مبلمان شهری اجرایی شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ایران چگونه می تواند به حل بحران انرژی در اروپا کمک کند؟‬ ‫یک کارشــناس ارشــد حوزه انرژی گفت‪ :‬در صورت رفع تحریم ها‬ ‫ایران می تواند در حل بحران انرژی اروپا تاثیر گذار باشد و بی شک این‬ ‫موضوع یک بازی برد برد برای ایران و اروپا است‪.‬‬ ‫تو گو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به نقش ایران برای‬ ‫مرتضی بهروزی فر در گف ‬ ‫حل مشــکل انرژی اروپا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر تحریم ها برداشــته شــود‪ ،‬ایران‬ ‫می تواند به سرعت و کمتر از شش ماه‪ ۱.۵‬میلیون بشکه در روز افزایش‬ ‫صادرات نفت داشته باشد که می تواند در بازار اوپا تاثیر گذار باشد‪ ،‬اما‬ ‫در مورد گاز مساله کمی متفاوت تر است و نیاز به یک برنامه بلند مدت‬ ‫دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر تحریم ها برداشته شود و اروپا نیز در صنعت گاز‬ ‫ایران سرمایه گذاری کند و برای انتقال ان چه به صورت خط لوله یا ال‬ ‫ان جی مشارکت داشته باشد می توان شاهد اتفاقات مثبتی برای اروپا و‬ ‫ایرانطیدوتاسهسالایندهبود؛چراکهدر انصورتهمایرانمی تواند‬ ‫یک بازار مطمئنداشته باشدو هماروپا انحصار روسیهرا می شکند‪ .‬این‬ ‫کارشناسارشدحوزهانرژیباتاکیدبراینکهاین کار چندانسادهنخواهد‬ ‫بود و مشکالتی را به دنبال خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬قطعا روسیه در این‬ ‫زمینه کارشکنیخواهد کرد‪.‬تا کنوننیزاین کشور تمامتالشخودرابرای‬ ‫توقفتوسعهصنعت گاز ایران کردهاستوتمامپازل هارابرایناساس‬ ‫چیده که ایران نتواند وارد بازار گاز اروپا شود‪ .‬بهروزی فر ادامه داد‪ :‬با این‬ ‫حالاگراروپابخواهدوایراننیزتمایلبهانجاماین کارداشتهباشدامکان‬ ‫ایجاد این تعامل وجود دارد‪ .‬ایران می تواند بازار بزرگی بدست اورد و‬ ‫برایاروپانیزاینتعاملشکستهشدنانحصار روسیهرابهدنبالخواهد‬ ‫داشت‪.‬ویبابیاناینکهدر حوزهنفتسرعتانجاماین کار بیشتراست‬ ‫وایرانمی تواندتاثیربیشتریرادربازارهایجهانیداشتهباشد‪ ،‬گفت‪:‬اگر‬ ‫بخواهیم گاز رااز طریق کشتیمنتقل کنیمبایدانرابهالانجیتبدیل‬ ‫کنیم که این کار به شرط رفع تحریم ها و ورود شرکت های بزرگ به ایران‬ ‫برای سرمایه گذاری و توسعه تکنولوژی امکان پذیر است اما خودمان به‬ ‫تنهایی قادر به انجام ان نیستیم‪ .‬چندی پیش جواد اوجی‪ ،‬وزیر نفت‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ایران اماده اســت در کوتاه ترین زمان ممکن به رفع بحران‬ ‫انرژی در جهان کمک کند و توصیه من به تصمیم گیرندگان امریکایی و‬ ‫اروپایی این است که از شرایط کنونی به وجود امده درس عبرت بگیرند‬ ‫وبرای کمکبهفروکش کردناینبحرانتحریم هایایرانرالغو کنند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۷۰‬روستای لرستان از نعمت‬ ‫گاز طبیعی برخوردار می شوند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫گازرســانی بــه روســتاها ایجــاد‬ ‫لرســتان گفــت‪ :‬بیــش از ‪۱۷۰‬‬ ‫این زیرســاخت مهــم در انگیزه‬ ‫روســتای اســتان از نعمــت گاز‬ ‫ماندگاریونگهداشتجمعیت‬ ‫طبیعــی برخــوردار می شــوند‪.‬‬ ‫مولــد و تاثیرگذار روســتایی و با‬ ‫کــرم گودرزی در حاشــیه بازدید‬ ‫هدف رشد اقتصاد ملی‪ ،‬حفظ‬ ‫کرم گودرزی‬ ‫از اتصالنهاییخطلولهتغذیه‬ ‫محیــط زیســت‪ ،‬خودکفایــی‪،‬‬ ‫گاز رســانی به دهستان افرینه پلدختر بیان کرد‪ :‬اشتغال روستایی در کنار افزایش رفاه و امکانات‬ ‫امســال بیــش از ‪ ۱۷۰‬روســتای اســتان از نعمــت الزم بــرای ارتقــای شــاخصه های کیفیت زندگی‬ ‫گاز طبیعــی برخــوردار می شــوند‪ .‬وی افــزود‪ :‬بــا این قشــر و عمل به مسئولیت اجتماعی است‪.‬‬ ‫احتساب این عدد تعداد کل روستاهای برخوردار این مســئول اضافه کرد‪ :‬شــرکت گاز استان یکی‬ ‫به‪ ۲۰۴۲‬روستاوضریبنفوذ گازرسانیروستایی از ســازمان های خدمات رسان پیشرو در روستاها‬ ‫به بیش از ‪ ۹۶‬درصد خواهد رســید‪ .‬گــودرزی در بــوده و ایــن خدمت مهــم در جهــت جلوگیری‬ ‫ادامه ضمن تبریک روز روســتا و عشــایر به همه از مهاجرت روســتائیان به شــهرها و حفاظت از‬ ‫روستانشــینان و عشــایر اظهــار کرد‪ :‬بدون شــک محیط زیست نقش کلیدی و تاثیرگذاری داشته‬ ‫یکــی از اهداف اصلی شــرکت ملی گاز ایــران در است‪.‬‬ ‫مشعل پاالیشگاه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‬ ‫روشن شد‬ ‫مجری طرح توســعه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‬ ‫گفت‪ :‬مشــعل پاالیشگاه این فاز‪ ،‬همزمان با‬ ‫بهره برداری از نخستین واحد پاالیشگاهی ان‬ ‫روشــن شــد‪ .‬به گــزارش ایرنــا‪ ،‬روابط عمومی‬ ‫شــرکت نفــت و گاز پــارس بــه نقــل از‬ ‫محمدمهــدی توســلی پور افزود‪ :‬بــا توجه به‬ ‫اتصــال خط لولــه ‪ ۴۲‬اینچ پاالیشــگاه فاز ‪۱۴‬‬ ‫پــارس جنوبــی بــه خط لوله ششــم سراســری‬ ‫(‪ )IGAT۶‬و ورود گاز شــیرین بــه واحــد‬ ‫ســوخت پاالیشــگاه (‪ ،)Fuel Gas‬مشــعل‬ ‫پاالیشــگاه این طرح روشــن شــد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه مطابق برنامه‪ ،‬مقرر شــده بود مشــعل‬ ‫پاالیشگاه طرح توسعه فاز ‪ ۱۴‬تا نیمه مهرماه‬ ‫امســال روشــن شــود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بــا توجه به‬ ‫لزوم راه اندازی اولیه واحدهای پاالیشــگاهی‬ ‫بــا گاز شــیرین پیــش از ورود گاز تــرش دریــا‪،‬‬ ‫مطابــق برنامه ریــزی انجام شــده‪ ،‬ابتدا واحد‬ ‫ســوخت پاالیشــگاه (واحــد ‪ )۱۲۲‬با دریافت‬ ‫گاز از خــط ششــم سراســری بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید و در ادامه مشــعل پاالیشــگاه خشکی‬ ‫ایــن طرح روشــن شــد‪ .‬مجــری طرح توســعه‬ ‫فــاز ‪ ۱۴‬پــارس جنوبــی از پایــان عملیــات‬ ‫پیش راه انــدازی واحدهــای یوتیلیتــی این فاز‬ ‫شــامل ســرویس های اب‪ ،‬برق‪ ،‬بخــار‪ ،‬هوای‬ ‫ابزاردقیق و نیتروژن خبر داد و گفت‪ :‬به این‬ ‫ترتیــب بــا دریافــت گاز شــیرین از خــط لولــه‬ ‫ششــم سراســری‪ ،‬راه انــدازی ایــن واحدهــا و‬ ‫سایر واحدهای فرایندی پاالیشگاه به سرعت‬ ‫تکمیــل خواهد شــد‪ .‬توســلی پور با اشــاره به‬ ‫برگزاری جلســات فشــرده مدیریتی و اجرایی‬ ‫با پیمانکاران بخش های مختلف پاالیشــگاه‬ ‫فــاز ‪ ۱۴‬پــارس جنوبــی‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن‬ ‫جلسات‪ ،‬راهبردهای تسریع در تکمیل هرچه‬ ‫ســریع تر عملیــات ســاخت‪ ،‬پیش راه انــدازی‬ ‫و راه انــدازی‪ ،‬تامیــن کاال و مســائل مرتبــط‬ ‫بــا نیروی انســانی مورد بررســی قــرار گرفته و‬ ‫راهکارهای الزم از ســوی کارفرما شناســایی و‬ ‫به منظور اجرا به پیمانکاران ابالغ می شــود‪.‬‬ ‫وی تکمیــل و بهره برداری از نخســتین ردیف‬ ‫شیرین سازی پاالیشــگاه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی‬ ‫را اولویت مهم مسئوالن این طرح عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬باتوجه به ضرورت برنامه ریزی برای‬ ‫کمک به تامین ســوخت زمستانی‪ ،‬راه اندازی‬ ‫نخســتین ردیف از چهار ردیف شیرین ســازی‬ ‫ایــن طــرح‪ ،‬در اولویت برنامه هــای کاری این‬ ‫شــرکت قــرار دارد‪ .‬مجــری طــرح توســعه فاز‬ ‫‪ ۱۴‬پــارس جنوبــی افــزود‪ :‬بــا توجه بــه اینکه‬ ‫ســفارش گذاری همــه کاالهــای انجــام شــده‬ ‫و بخــش عمــده ای از کاالهــای مــورد نیــاز در‬ ‫تکمیــل این ردیف نیز در ســایت موجود و یا‬ ‫در حال ارسال است‪ ،‬با رفع موانع پیش رو و‬ ‫تقویت تیم های اجرایی‪ ،‬این مهم در ماه های‬ ‫اینــده محقق خواهد شــد‪ .‬وی بــا بیان اینکه‬ ‫چهار ســکوی این طرح با ظرفیت ‪ ۵۶‬میلیون‬ ‫متــر مکعــب در مــدار تولید قــرار دارد‪ ،‬یاداور‬ ‫شــد‪ :‬گاز بخش فراســاحل این فــاز‪ ،‬اکنون در‬ ‫پاالیشگاه فازهای ‪ ۱۳ ،۱۲‬و ‪ ۱۹‬پارس جنوبی‬ ‫پاالیــش می شــود کــه بــا تکمیــل نخســتین‬ ‫ردیــف شیرین ســازی بــا ظرفیــت ‪ ۱۴‬میلیــون‬ ‫متر مکعب‪ ،‬از ظرفیت فراورشــی پاالیشــگاه‬ ‫فــاز ‪ ۱۴‬اســتفاده خواهــد شــد‪ .‬توســلی پور از‬ ‫تکمیــل عملیات اتصال پاالیشــگاه فاز ‪ ۱۴‬به‬ ‫خط لوله ‪ ۳۲‬اینچ بخش فراساحل این طرح‬ ‫نیــز خبــر داد و گفــت‪ :‬الزمــه دریافــت گاز در‬ ‫پاالیشــگاه خشــکی فــاز ‪ ،۱۴‬اتصــال خطوط‬ ‫لولــه دریایــی به واحــد دریافت کننــده گاز در‬ ‫پاالیشــگاه ایــن فــاز بــود کــه در بــازه زمانــی‬ ‫تعمیــرات اساســی پاالیشــگاه فــاز ‪ ،۱۲‬در‬ ‫هفتــه اخیــر فرصتــی فراهم شــد تا خــط لوله‬ ‫‪ ۳۲‬اینــچ دریایی فاز ‪ ۱۴‬به واحد ‪Slug( ۱۰۰‬‬ ‫‪ )Catcher‬پاالیشگاه متصل و امکان دریافت‬ ‫گاز تــرش بخــش فراســاحل در پاالیشــگاه‬ ‫ایــن طــرح محقــق شــود‪ .‬وی بــا اعــام‬ ‫اینکــه پیشــرفت مجتمــع پاالیشــگاهی‬ ‫ایــن فــاز بــه بیــش از ‪ ۸۶‬درصــد رســیده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا بهره بــرداری از نخســتین‬ ‫ردیــف شیرین ســازی ایــن فــاز‪ ،‬ســه ردیف‬ ‫باقیمانــده بــه ترتیــب بــا فواصــل زمانــی‬ ‫دو تــا ســه ماهــه وارد مــدار بهره بــرداری‬ ‫می شــوند‪ .‬بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول‬ ‫در شــرکت نفــت و گاز پــارس از ابتــدای‬ ‫بهره بــرداری از چهار ســکوی طرح توســعه‬ ‫فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی در سال ‪ ۱۳۹۷‬تاکنون‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۳۶‬میلیــارد مترمکعــب گاز از بلــوک‬ ‫دریایــی این فاز برداشــت شــده اســت‪ .‬طرح‬ ‫توســعه فــاز ‪ ۱۴‬میدان گازی پــارس جنوبی با‬ ‫هدف تولید روزانه ‪ ۵۰‬میلیون مترمکعب گاز‬ ‫شیرین‪ ۷۵ ،‬هزار بشکه میعانات گازی‪ ،‬تولید‬ ‫ساالنه یک میلیون تن گاز مایع‪ ،‬یک میلیون‬ ‫تــن اتان بــه منظور تامین خــوراک واحدهای‬ ‫پتروشــیمی و تولیــد روزانــه ‪ ۴۰۰‬تــن گوگــرد‬ ‫طراحی و اجرا شده است‪.‬‬ ‫اعتبار برایتکمیلای سی یوبیمارستان‬ ‫زینبیهخورموجتخصیصمی یابد‬ ‫وزیــر نیــرو روز جمعــه در بازدید از پروژه‬ ‫در دســت ســاخت ای ســی یــو بیمارســتان‬ ‫زینبیه شــهر خورموج مرکز شهرســتان دشــتی‬ ‫اســتان بوشــهر گفــت‪ :‬اعتبــار الزم بــرای این‬ ‫پــروژه تخصیــص می یابد‪ .‬بــه گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫علی اکبر محرابیان که به نمایندگی از رئیس‬ ‫جمهــوری و در قالب ششــمین ســفر اســتانی‬ ‫هیــات دولــت ســیزدهم بــه اســتان بوشــهر‬ ‫ســفر کــرده اســت در این بازدیــد اعالم کرد‪:‬‬ ‫میــزان پیشــرفت فیزیکــی پــروژه ای ســی یو‬ ‫بیمارســتان زینبیــه خورمــوج رضایــت بخــش‬ ‫نیســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬پــس از بررســی نهایی‪،‬‬ ‫ص اعتبار مناســب‬ ‫پیگیــری الزم بــرای تخصی ‬ ‫این پــروژه انجام می شــود‪ .‬فرماندار دشــتی‬ ‫گفــت‪ :‬پــروژه بخــش ای ســی یو بیمارســتان‬ ‫زینبیــه خورمــوج اکنون ‪ ۳۰‬درصد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی دارد و بــرای بهــره بــرداری از ان‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیــارد ریــال اعتبــار نیاز اســت‪ .‬عبداهلل‬ ‫نــادری افــزود‪ :‬در صــورت تخصیــص اعتبــار‬ ‫مــورد نیــاز‪ ،‬ایــن پــروژه در یــک ســال اینــده‬ ‫بــه بهره برداری می رســد‪ .‬به گفتــه نماینده‬ ‫مردم دشــتی و تنگســتان در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی وزیر نیرو به عنوان نماینده ایت اهلل‬ ‫دکتر ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهوری از‬ ‫شهرستان های دشــتی و تنگستان بازدید می‬ ‫کند و مســائل و مشــکالت شهرســتان دشــتی‬ ‫وتنگستان را مورد بررسی قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫دکتــر غالمحســین کرمی افــزود‪ :‬دیدار با‬ ‫خانــواده ســردار شــهید نــادر مهــدوی شــهید‬ ‫مقابلــه بــا امریــکا درخلیــج فــارس‪ ،‬روژه‬ ‫هــای راهســازی در دســت اجــرای کا کــی بــه‬ ‫شــیخیان وپــل جدیــد منــد در ایــن محــور‪،‬‬ ‫اراضــی کشــاورزی حاشــیه رودخانــه منــد‪،‬‬ ‫بازدیــد از جــاده ناصــری بــه شــنبه و دولــت‬ ‫ابــاد بــه زیــارت ســاحلی و خورمــوج به الور‬ ‫شــرقی ودشــت پلنــگ و همچنیــن بررســی‬ ‫مشــکل کشاورزان و اختالف ها برای تعیین‬ ‫محــدوده رودخانــه مند از برنامــه های وزیر‬ ‫نیــرو در ایــن ســفر بــود‪ .‬وزیــر نیــرو همچنین‬ ‫در ایــن ســفر از پروژه هــای جــاده ای بیــن‬ ‫روســتایی شهرســتان دشتی‪ ،‬اب شــیرین کن‬ ‫خورمــوج‪ ،‬راه ارتباطــی بوشــهر بــه فــارس از‬ ‫طریق فراشبند در شهرستان تنگستان‪ ،‬جاده‬ ‫ســاحلی بوشــهر از قطعه دلوار به شهرســتان‬ ‫دیر‪ ،‬اســکله بندر دلوار‪ ،‬اب شــیرین کن ‪۳۵‬‬ ‫هزار متر مکعبی بوشهر بازدید کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫بخشزیادیاز موقوفات کرمانشاه‬ ‫ازدست رفت هاست‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور‬ ‫و بــه نتیجــه نرســیده اند‪.‬‬ ‫خیریه استان کرمانشاه گفت‪:‬‬ ‫صالحــی بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫بخشزیادیاز موقوفاتاستان‬ ‫دستگاه ها و نهادهای مختلف‬ ‫ازدست رفت هاست‪.‬‬ ‫در کرمانشــاه باهــم همــکاری‬ ‫حجت االســام محمــد‬ ‫نمی کنند‪ ،‬گفت‪:‬به عنوان مثال‬ ‫محمد صالحی‬ ‫صالحی در دیدار کارکنان اداره‬ ‫فقط دو سال پیگیر اخذ مجوز‬ ‫کل اوقاف و امور خیریه استان‬ ‫برای حفر یک حلقه چاه برای‬ ‫بــا نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امام جمعــه توســعه بخش کشــاورزی و اشــتغال زایی برای‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬با اشاره به وضعیت موقوفات استان جوانان در سطح ‪ 40‬هکتار از اراضی شهرستان‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگرچه بر اســناد موجود روانسر بودیم که به تازگی مجوز ان را گرفته ایم‪.‬‬ ‫چهــار دانــگ از ش ـش دانگ اســتان کرمانشــاه این مسئول در ادامه با اشاره به ماموریت های‬ ‫وقــف اســت‪ ،‬امــا بخــش زیــادی از موقوفــات اوقــاف در ســه بخــش وقــف‪ ،‬بقــاع متبرکــه و‬ ‫تهــای قرانــی‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬در بخــش‬ ‫استان ازدست رفته و باوجودی که اسناد وقفی فعالی ‬ ‫ان ها موجود اســت‪ ،‬اگر پرونده شان در دادگاه وقــف از محــل اجــرای نیت واقفــان خدماتی‬ ‫باز شود خیلی پرونده های محکمه پسند و قابل مثــل دارو و درمــان‪ ،‬کمــک بــه ایتــام و افــراد‬ ‫دفاعــی ندارند‪ .‬صالحی تاکید کــرد‪ :‬هم اکنون بی سرپرست‪ ،‬تجهیز حوزه های علمیه و کمک‬ ‫تنهــا بــه حــدود دو دانــگ از موقوفات اســتان بــه دانش اموزان بی بضاعت جزو اولویت های‬ ‫عمل م ‬ ‫یشــود‪ .‬مدیــرکل اوقــاف و امور خیریه کاری مجموعــه اوقاف اســتان اســت‪ .‬صالحی‬ ‫اســتان کرمانشــاه در ادامه با انتقاد از همکاری ادامــه داد‪ :‬از یک ســال گذشــته تاکنــون ‪2700‬‬ ‫نکردن دستگاه ها برای ارائه خدمات در استان‪ ،‬جفت کفش در شــب عید بــرای دانش اموزان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬طرح های مختلف را از زمان شروع بی بضاعت اســتان تهیه کرده ایم‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫خدمتم در مجموعه اوقاف کرمانشاه داشته ام ‪ 2180‬بســته معیشــتی را هــم بیــن نیازمنــدان‬ ‫که عمده ان ها در پیچ وخم ادارات گرفتارشده استان توزیع کرده ایم‪.‬‬ ‫ارتقایفرهنگعمومیوتبیینسبکزندگی‬ ‫ایرانی‪-‬اسالمیضروریاست‬ ‫ناصرمقدم‪،‬مدیرکلفرهنگ‬ ‫جلسهحجهاالسالموالمسلمین‬ ‫و ارشــاد اسالمی اســتان البرز در‬ ‫علیرضاسعیدی‪،‬رئیسکمیسیون‬ ‫جلسه و دیدار با حجه االسالم‬ ‫فرهنگی شــورای اســامی شهر‬ ‫والمســلمین علیرضــا ســعیدی‬ ‫کــرج ضمن حضــور در اداره کل‬ ‫رئیــس کمیســیون فرهنگــی‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی البرز‬ ‫ناصر مقدم‬ ‫شــورای اســامی شــهر کــرج که‬ ‫گفت‪ :‬رویکرد شــورای اســامی‬ ‫در حضــور مدیــران و معاونیــن‬ ‫شهر و کمیســیون فرهنگی این‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز برگزار شد‪ ،‬شورا‪،‬سیاست گذاریوبرنامه ریزی کالنفرهنگی‬ ‫گفت‪ :‬شــورای اسالمی شــهر و به ویژه کمیسیون شهر است و تالش خواهیم کرد تا با بهره گیری از‬ ‫فرهنگی این شــورا وظیفه و ظرفیت های بســیار توانوظرفیتنهادهاومراجعتخصصیفرهنگی‬ ‫خوب و مطلوبی را در حوزه خدمات فرهنگی و وهنریشهرواستان‪،‬ازتصدی گریشوراوشهرداری‬ ‫توسعه و تعالی اجتماعی شهر دارد که با تشکیل در این حوزه بکاهیم‪ .‬حجه االسالم و المسلمین‬ ‫شــورای جدیــد کــرج و رویکــرد مطلــوب اعضای سعیدی افزود‪ :‬در حال حاضر به دنبال مطالعه‬ ‫شــورا به مقوله فرهنگ‪ ،‬بارق ههــای امید بیش از ونیازسنجیصحیحفرهنگیوهنریواجتماعی‬ ‫گذشته در دل کارگزاران فرهنگ و هنر ایجادشده شــهر کرج هســتیم تا ضمن احصاء مشــکالت و‬ ‫و جلساتی که تاکنون با اعضای شورا و مسئولین اتخــاذ راهکارها‪ ،‬با ایجاد انســجام و هماهنگی‬ ‫شــهرداری کرج برگزارشــده‪ ،‬نویدبخش توســعه میاندستگاه هاونهادهایمتولیامر‪،‬بهحمایت‬ ‫تهــای فرهنگــی و هنــری موثــر و فاخر‬ ‫بیشترفعالیت هاوهمکاری هایایندومجموعه از فعالی ‬ ‫است‪.‬مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانالبرز بپردازیم و ضمن شکستن انحصار فعالیت های‬ ‫افزود‪ :‬کمیســیون فرهنگی شــورای اسالمی شهر فرهنگی و بهره گیری از توان و تجربه همه افراد‬ ‫کرج می تواند با تعامل دوســویه‪ ،‬ضمن تحقق حقیقیوحقوقیفعالدرعرصهفرهنگی‪،‬زمینه‬ ‫نظام مندیحمایت هایمدنظر‪،‬نیازهایجامعه رابرایافزایشنقش افرینیهرچهبیشترگروه های‬ ‫فرهنگ و هنر را تا حد قابل قبولی مرتفع نماید مردمیوموسساتومراکزحقوقیفراهماوریم‪.‬‬ ‫و برنامه های فرهنگی و هنری کرج نیز با قوت و عضو شورای اسالمی شهر کرج افزود‪ :‬باید از االن‬ ‫کیفیت بهتری صورت پذیرد‪ .‬ناصر مقدم با بیان برنامه ریزی مناسب برای دروان پساکرونا را شروع‬ ‫اهمیــت ارتقای فرهنگ عمومی و تبیین ســبک کنیم و برای تقویت اقتصاد فرهنگ و درامدزایی‬ ‫زندگی ایرانی‪-‬اسالمی افزود‪ :‬وجوه و حوزه های این عرصه‪ ،‬تدبیر و هماهنگی داشته باشیم و با‬ ‫مشــترک زیــادی میان ایــن اداره کل و کمیســیون جریانسازیفرهنگیوتنظیمتقویمفرهنگی‪،‬به‬ ‫فرهنگی شــورای اســامی شهر کرج اســت که در برنامه ریزیوهماهنگیجهتبرگزاریرویدادهای‬ ‫صــدر ان ارتقای فرهنگ عمومی و تبیین ســبک فاخرفرهنگیوهنریروی اوریموتمامیاینامور‬ ‫زندگــی ایرانی‪-‬اســامی در میــان شــهروندان و با تکیه بر اصل مشــارکت و اســتفاده از نظرات و‬ ‫مخاطبیناستوبنابرمذاکراتوهم فکری هایی ظرفیت هایتمامیدستگاه هایفرهنگیباالخص‬ ‫که تاکنون داشته ایم ارتقای شاخص های فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت خواهد‬ ‫عمومی‪،‬هدفمشترکشورایاسالمیشهر کرج پذیرفــت و حمایت های کمیســیون فرهنگــی از‬ ‫و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز است که فعاالنوفعالیت هایفرهنگیوهنری‪،‬نیزمبتنی‬ ‫هرچقدر برایاینموضوعاعتبار واهتمامبهخرج بر تشــخیص و نظر مراجع تخصصی ایــن حوزه‬ ‫دهیم‪ ،‬ارزش و جای کار را دارد‪ .‬همچنین در این خواهدبود‪.‬‬ ‫‪ 35‬هزار کارگر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫خراسانرضویواکسینهشدند‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫شهرک صنعتی و نواحی ا ن نیز‬ ‫مقدس‪:‬علــی بهرامــی زاده‪،‬‬ ‫با همــکاری نزدیک تریــن مرکز‬ ‫مدیرعامل شــرکت شهرک های‬ ‫واکسیناســیون که توســط مرکز‬ ‫صنعتی خراسان رضوی گفت‪:‬‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫بهداشــت مدیریــت م ‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۳۵‬هــزار نفر از‬ ‫واکسیناسیون کارکنانانجامشد‬ ‫علی بهرامی زاده‬ ‫جامعه کارگری بخش صنعت‬ ‫که هنوز نیز این روند ادامه دارد‪.‬‬ ‫در شهرک هایصنعتیونواحی‬ ‫بهرامیزادهبابیاناینکهتاکنون‬ ‫ا ن در خراســان رضــوی دوز اول واکســن کرونــا را ‪ 35‬هزار کارگراز‪ ۷۷‬هزار کارگرشهرک هایصنعتی‬ ‫دریافت کرده اند‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های و نواحی ا ن در خراسان رضوی دوز اول واکسن را‬ ‫صنعتی خراسان رضوی در رابطه با واکسیناسیون دریافــت کرده اند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬دریافــت دوز دوم‬ ‫کارگرانشهرک هایصنعتیخراسانرضویاظهار واکسن نیز از‪ ۱۸‬شهریورماه اغازشده و تعدادی از‬ ‫کــرد‪ :‬از روز ‪ ۲۱‬مردادمــاه که مصــادف با روز ملی کارگران در حال دریافت دوز دوم واکسن هستند‪.‬‬ ‫صنایع کوچکبود‪،‬واکسیناسیونجامعه کارگری وی خاطرنشان کرد‪ :‬این امار مربوط به کارگرانی‬ ‫بخــش صنعــت در مراکــز تجمیعــی تخصصــی اســت که به مراکز ذکرشــده مراجعه کرده اند‪.‬‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان اغــاز شــد‪ .‬از روز ‪ ۱۸‬قبــل از ‪ ۲۱‬مردادماه برخــی از کارگران به دلیل‬ ‫شهریور نیزدوز دومواکسیناسیوناغازشدهاست‪ .‬اینکه به لحاظ سنی واجد دریافت واکسن و یا‬ ‫ویافزود‪:‬شهرکصنعتیتوساولینشهرکیبود مشمول گروه های جامعی که توسط ستاد ملی‬ ‫که واکسیناسیون کارگران در ان اغاز شد‪ .‬در حال مبارزه با کرونا بودند‪ ،‬واکسن خود را در مراکز‬ ‫حاضرنیزواکسیناسیون کارگرانهمبرایدوزاولو شــهری و عــادی دریافت کــرده بودنــد‪ .‬رئیس‬ ‫همدوزدومادامهدارد‪.‬رئیسهیئت مدیرهشرکت هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت شــهرک های‬ ‫شهرک های صنعتی خراسان رضوی در خصوص صنعتی خراسان رضوی در خصوص چگونگی‬ ‫مراکز واکسیناســیون کارگران عنوان کرد‪ :‬در حال رونــد واکسیناســیون اعــام کــرد‪ :‬از زمــان اغــاز‬ ‫حاضر‪ ۱۲‬مرکز تخصصی تجمیعی در شهرک ها و واکسیناســیون بــرای کارگــران در ابتدا متولدین‬ ‫نواحیصنعتیبرایواکسیناسیونجامعهکارگری ســال ‪ ۶۰‬را واکســینه کردیم ولی در حال حاضر‬ ‫داخل و خارج از شهرک ها با همکاری شرکت های دراکثرشهرک هایصنعتیبدونمحدودیتسنی‬ ‫خدماتی همان شــهرک ها دایر شده اســت‪ .‬در ‪ ۶‬واکسیناسیونراانجاممی دهیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 17‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1180‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی‪:‬‬ ‫برنامه های دهه وقف از ‪ 12‬تا ‪ 21‬مهرماه‬ ‫اجرا می شود‬ ‫محمدرضــا رحمتــی‪ -‬مشــهد مقــدس ‪:‬مدیرکل‬ ‫اوقــاف و امور خیریه خراســان رضــوی با بیان‬ ‫اینکــه همزمــان بــا روزهــای پایانی مــاه صفر‪،‬‬ ‫دهــه وقــف نام گــذاری شــده اســت؛ گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن دهــه کــه از ‪ 12‬تــا ‪ 21‬مهرمــاه اســت‬ ‫برنامه هــای متعــددی در ســطح اســتان برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محمــد‬ ‫حجت االسالم والمســلمین‬ ‫احمــدزاده در نشســت خبــری دهــه وقــف با‬ ‫اشــاره بــه اولین واقــف جهان اســام‪ ،‬پیامبر‬ ‫گرامــی (س) گفــت‪ :‬از همیــن رو در تقویــم‬ ‫مــا اخــر مــاه صفر دهه وقف نام گذاری شــده‬ ‫اســت کــه بــر اســاس تاریــخ شمســی از ‪ 12‬تــا‬ ‫‪ 21‬مهرمــاه اســت‪ .‬مدیــرکل اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه خراســان رضــوی گفــت‪ :‬در روزشــمار‬ ‫دهــه وقــف‪ 12 ،‬مهرمــاه روز وقف‪ ،‬رســانه‪،‬‬ ‫تکریــم واقفــان خیراندیــش‪ 13 ،‬مهــر مهرماه‬ ‫روز وقــف‪ ،‬ترویــج فرهنــگ قــران‪ ،‬عتــرت و‬ ‫مهدویــت‪ 14 ،‬مهرمــاه روز وقــف‪ ،‬خدمــات‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی بــه جامعه‪ 15 ،‬مهرماه‬ ‫روز وقــف‪ ،‬بقــاع متبرکــه‪ ،‬ترویــج فرهنــگ‬ ‫زیــارت‪ 16 ،‬مهرمــاه روز وقــف‪ ،‬کاهــش‬ ‫اســیب های اجتماعی‪ 17 ،‬مهرماه روز وقف‪،‬‬ ‫توســعه فرهنگ و تمدن اسالمی‪ 18 ،‬مهرماه‬ ‫روز وقــف‪ ،‬توســعه امــوزش و پژوهــش و‬ ‫حمایت از نخبگان و موسســات دانش بنیان‪،‬‬ ‫‪ 19‬مهرمــاه روز وقــف‪ ،‬ســامت و بهداشــت‬ ‫جامعــه‪ 20 ،‬مهرمــاه روز وقــف‪ ،‬اشــتغال‬ ‫و تولیــد و ‪ 21‬مهرمــاه روز وقــف جمعــی‪،‬‬ ‫توســعه مشــارکت های اجتماعــی نام گــذاری‬ ‫شــده اســت‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه مجمــوع‬ ‫برنامه هــای دهــه وقــف کمــک خواهــد کــرد‬ ‫تــا عمــوم مــردم بــا ایــن فرهنــگ اصیــل اشــنا‬ ‫شــده و نســبت بــه ایجاد وقــف جدید اقدام‬ ‫نماینــد؛ تصریــح کــرد‪ :‬بــه همیــن منظــور‬ ‫جهــت راهنمایــی و ثبــت وقف جدیــد دفاتر‬ ‫مشــاوره ای در تمامــی شهرســتان های اســتان‬ ‫که دارای ادارات اوقاف می باشند راه اندازی‬ ‫شــده اســت و در مشــهد نیــز مرکــز مشــاوره‬ ‫وقف از ســال ‪ 90‬فعال است‪ .‬حجت االسالم‬ ‫احمــدزاده تعــداد کل موقوفــات اســتان‬ ‫را ‪ 26‬هــزار و ‪ 407‬مــورد دانســت و بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬تعــداد وقف هــای یــک ســال گذشــته‬ ‫تاکنــون ‪ 199‬مــورد اســت کــه مشــهد مقدس‬ ‫بــا ‪ 38‬مــورد‪ ،‬نیشــابور ‪ 34‬مــورد‪ ،‬گناباد ‪18‬‬ ‫مــورد‪ ،‬تربت حیدریــه ‪ 15‬مــورد‪ ،‬جغتــای ‪14‬‬ ‫مــورد و داورزن ‪ 14‬مــورد بیشــترین تعــداد‬ ‫وقفیــات را در یــک ســال گذشــته داشــته اند‪.‬‬ ‫همچنیــن موقوفــات بــا نیــات مذهبــی‪،‬‬ ‫مســاجد و اجتماعــی بیشــترین ســهم را دارا‬ ‫می باشــند‪ .‬وی گفــت‪ :‬افتتــاح و کلنــگ زنــی‬ ‫پروژه هــای عمرانــی‪ ،‬دیــدار و عیــادت از‬ ‫تعــدادی از واقفین‪ ،‬دیدار با خانواده شــهدا‬ ‫و جانبــازان‪ ،‬دیــدار بــا نماینــدگان ولی فقیــه‬ ‫(ائمــه جمعــه) و فرمانــداران و ارائــه گزارش‬ ‫و اســتفاده از بیانــات و رهنمودهــا‪ ،‬حضــور‬ ‫روســای ادارات اوقــاف در نمــاز جمعــه و‬ ‫ارائــه گــزارش به نمازگزاران در ســخنان پیش‬ ‫از خطبه ها‪ ،‬ارائه گزارش در جلســات شورای‬ ‫اداری شهرســتان ها بــه مناســبت دهه وقف‪،‬‬ ‫برگــزاری ‪ 12‬مــورد مســابقات فرهنگــی و‬ ‫ورزشی در بقاع متبرکه در دهه وقف صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬با توجه بــه تقارن ایــام دهه اخر‬ ‫صفــر و دهــه وقــف مراســم رحلت پیامبــر اکرم‬ ‫(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در بقاع‬ ‫متبرکه‪ ،‬مراســم شــهادت امام رضــا (ع)‪ ،‬قرائت‬ ‫زیــارت از راه دور پیامبــر (ص)‪ ،‬بــا رعایت کامل‬ ‫پروتکل های بهداشــتی و اکثرا در فضای مجازی‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬احمــدزاده بــا بیان اینکــه از ابتدای‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا ‪ 124000‬بســته معیشــتی‬ ‫بــا مبلغی حــدود ‪ 500‬میلیــارد ریال تهیــه و بین‬ ‫نیازمندان توزیع شــد؛ گفت‪ :‬در حوزه کمک به‬ ‫دانش امــوزان ‪ 3‬میلیــارد ریال از محل موقوفات‬ ‫مرتبط برای ‪ 1500‬دانش اموز بی بضاعت فراهم‬ ‫شــد‪ .‬همچنیــن در یــک ســال گذشــته بــه ‪626‬‬ ‫هیــات و اما کــن مذهبــی مبلــغ ‪ 20‬میلیــارد ریال‬ ‫کمک شد‪ .‬مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‬ ‫رضوی اظهار کرد‪ :‬در دهه وقف امسال ‪ 2‬پروژه‬ ‫عمرانی ازجمله پروژه سرمایه گذاری پمپ بنزین‬ ‫نیشــابور و پــروژه تجــاری موقوفــه حــاج محمد‬ ‫جاغرقــی با هزینه ای بالغ بر ‪ 75‬میلیارد ریال به‬ ‫بهر هبــرداری می رســد‪ .‬وی گفت‪ :‬در دهه وقف‬ ‫پــروژه ‪ 12‬واحد مســکونی موقوفــه عبدالجواد‪،‬‬ ‫پــروژه کشــاورزی از محــل ســرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصــی ب هصــورت ‪ BLOT‬بــه مســاحت ‪60‬‬ ‫هکتــار و پروژه حد واســط تخم گذاری ماهی با‬ ‫ظرفیت یک میلیون و دویست هزار تخم ماهی‬ ‫با ســرمایه گذاری حدود ‪ 50‬میلیارد ریال از محل‬ ‫موقوفه عبدا‪ ...‬رضوی کلنگ زنی می شود‪.‬‬ ‫افزایششمار پرونده هایتخلفدر خراسانشمالی‬ ‫خرد در استان کاهش داشته است اما درمجموع‬ ‫امــار پروند ههــای مربــوط بــه ســرقت در اســتان‬ ‫افزایش یافته است که این امر ناشی از وضعیت‬ ‫نامناسب اقتصادی مردم است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫نبــاره یکــی از دغدغه های ما این اســت که‬ ‫درای ‬ ‫یشــده اند‪،‬‬ ‫بســیاری از ســارقان کــه پیش تر زندان ‬ ‫اکنون از زندان ازادشده و دوباره مرتکب سرقت‬ ‫یشــوند‪ .‬وی با بیان اینکه امســال سرقت های‬ ‫م ‬ ‫خرد در اســتان به نســبت مدت مشــابه پارســال‬ ‫‪ ۳۲‬درصــد کاهــش دارد اظهــار داشــت‪ :‬امســال‬ ‫کیف قاپــی ‪ ۲۳‬درصــد کاهش‪ ،‬ســرقت احشــام‬ ‫‪ ۲۴‬درصــد کاهــش و ســرقت از مغاز ههــا ‪۲۰‬‬ ‫درصــد کاهــش دارد‪ .‬فرمانده انتظامی خراســان‬ ‫شــمالی افزود‪ :‬امســال ‪ ۷۵‬درصد سرقت منازل‪،‬‬ ‫‪ ۹۴‬درصد سرقت مغازه ها‪ ۱۱۶ ،‬درصد از سرقت‬ ‫خودروها و درمجموع ‪ ۶۶‬درصد از ســرقت ها در‬ ‫فشــده اســت‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫اســتان منجر به کش ‬ ‫بــه کاهــش ‪ ۲۳‬درصــدی پروند ههــای جعــل و‬ ‫کاله برداری در اســتان اظهار داشت‪ :‬امسال تمام‬ ‫پروند ههــای مربــوط بــه جعــل و کال هبــرداری‬ ‫فشــده اســت‪ .‬فرمانده‬ ‫در اســتان منجــر به کش ‬ ‫انتظامی خراسان شمالی در بخش دیگر سخنان‬ ‫خود گفت‪ :‬شمار پرونده های مربوط به قتل در‬ ‫اســتان با ‪ ۱۱۴‬درصد افزایش نســبت به پارســال‬ ‫از هفت فقره به ‪ ۱۵‬فقره پرونده رســیده اســت‪.‬‬ ‫لهــا در اســتان‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیشــتر قت ‬ ‫خانوادگی اســت‪ .‬ســردار مطهری زاده از کشــف‬ ‫‪ ۱۵‬درصدی مواد مخدر در اســتان در ســال جاری‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬نیمه نخســت امســال یک تن و‬ ‫‪ ۷۰۰‬کیلوگــرم مــواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی‬ ‫فشــده اســت‪ .‬وی در بخــش دیگر ســخنان‬ ‫کش ‬ ‫خــود بــا انتقــاد از وضعیت نامناســب مراکز ترک‬ ‫اعتیاد گفت‪ :‬این مراکز باید محلی برای بازگشت‬ ‫افــراد معتاد به زندگی باشــند و بــا فراهم اوردن‬ ‫شرایط مناسب‪ ،‬وضعیت فرد را بهبود دهند اما‬ ‫اکنــون به انجــام اقدامــات درمــان ان هم ناقص‬ ‫یشــود‪ .‬وی با اشــاره به فرار ‪ ۵۰‬نفر از‬ ‫بســنده م ‬ ‫معتادان از مرکز ترک اعتیاد لنگر (مرکز ماده ‪)۱۶‬‬ ‫افــزود‪ :‬برای جلوگیــری از این مشــکل‪ ،‬اقدامات‬ ‫پیشگیرانه همچون رفع ایرادهای ایمنی دیوارها‬ ‫و نیز نصب دوربین در دســتور کار اســت‪ .‬ســردار‬ ‫مطهــری زاده خاطرنشــان کــرد‪ :‬مدیریــت ایــن‬ ‫مجموعه زیر نظر بهزیســتی اســت البته شــماری‬ ‫از مامــوران نیروی انتظامی حفاظت اطراف را بر‬ ‫عهده دارنــد‪ .‬فرمانده انتظامی خراســان شــمالی‬ ‫گفــت‪ :‬در صورت تامین شــرایط بــرای نگهداری‬ ‫از معتادان‪ ،‬نیروی انتظامی امادگی دارد تا تمام‬ ‫معتادان را از سطح شهر جمع اوری کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫روستاهادر توسعهواشتغالپیشرانهستند‬ ‫️مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫سیســتان و بلوچســتان به مناســبت فرا رســیدن‬ ‫روز ملــی روســتا گفــت‪ :‬اقدامــات و برنامه های‬ ‫ایــن نهاد بر محور حمایت از روســتائیان جهت‬ ‫مانــدگاری و جلوگیــری از مهاجــرت بــه شــهرها‬ ‫اســت‪ .‬ســید خلیــل منبتــی افــزود‪ 50:‬درصــد‬ ‫جمعیت استان سیستان و بلوچستان در روستاها‬ ‫ساکن هستند و بیش از ‪ 111‬هزار واحد مسکونی‬ ‫توســط بنیــاد مســکن مقاو مســازی شــده اند که‬ ‫معادل ‪ 41‬درصد واحدهای مسکونی روستایی‬ ‫در استان است و بنیاد مسکن استان با استفاده‬ ‫از تســهیالت ملــی مســکن روســتایی ســعی در‬ ‫مقاو مســازی ‪ 160‬هزار واحد مســکن غیر مقاوم‬ ‫در ســنوات اتی دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای بیش‬ ‫از ‪ 3‬هزار روســتای اســتان طرح هادی روســتایی‬ ‫تهیه شده و در بیش از ‪ 650‬روستای سطح استان‬ ‫نیــز حداقل یــک مرحله از طرح هــادی اجرایی‬ ‫شــده است که این همه در جهت فراهم اوردن‬ ‫بســتر توســعه اقتصادی و اجتماعی روســتاهای‬ ‫اســتان صــورت گرفتــه اســت‪ .‬مدیــرکل بنیــاد‬ ‫مســکن انقالب اسالمی استان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫نکــه همچنان صــدای تولید در روســتاها‬ ‫بــرای ا ‬ ‫شــنیده شــود‪ ،‬بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫عــاوه بر اقدامات عمرانی و پرداختن به کالبد‬ ‫روســتاها به موضوعاتی همچون طــرح ابادانی‬ ‫و پیشــرفت جامــع روســتاهای تفتــان‪ ،‬رونــق‬ ‫روســتاهای هــدف گردشــگری و احیــای بافــت‬ ‫باارزش را در برنامه کاری خود قرار داده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرمخابراتمنطقهگلستان‪:‬‬ ‫رفعنیازهایمخابراتیمردم در اولویت است‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در بازدیــد از‬ ‫بخش های مختلف مخابرات مینودشت‪ ،‬رفع نیاز‬ ‫مخابراتیمردم را اولویت دانست‪.‬‬ ‫غالمعلی شهمرادی که در حاشیه بازدید از اداره‬ ‫مخابرات شهرســتان مینودشت سخن می گفت با‬ ‫ابراز امیدواری از اینکه همکاران در جای جای استان‬ ‫در حالخدمت رسانیبهمردماستانهستندافزود‪:‬‬ ‫کارکنان مخابرات استان در تالش هستند ارتباطات‬ ‫مخابراتی در تمامی نقاط اســتان به صورت پایدار‬ ‫و باکیفیــت در اختیــار مردم باشــد‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫افزایش درخواست سرویس های مخابراتی در یک‬ ‫‪ ۱۴‬مرکز برای خرید‬ ‫تضمینی سویا در گلستان‬ ‫پیش بینی شده است‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی گلســتان از‬ ‫پیش بینی ‪ ۱۴‬مرکز خرید تضمینی دانه روغنی سویا در‬ ‫استان خبر داد‪.‬‬ ‫سیدخالقسجادیاظهار کرد‪:‬امسال‪ ۱۴‬مرکزخرید‬ ‫تضمینی دانه روغنی سویا در استان پیش بینی شده که‬ ‫در شهرســتان های گــرگان‪ ،‬علــی ابادکتــول‪ ،‬بندرگــز‪،‬‬ ‫ازادشهر‪ ،‬مینودشت و کردکوی قرار دارد‪ .‬مدیرکل غله‬ ‫و خدمات بازرگانی گلستان افزود‪ :‬زمان برداشت کلزا‬ ‫طبق اعالم جهاد کشــاورزی از ‪ ۲۰‬مهرماه خواهد بود‬ ‫و مراکــز مــا از ایــن زمان دایر خواهند شــد‪ .‬طبق گفته‬ ‫وی خرید تضمینی هر کیلو دانه سویا از ‪ ۶‬هزار و ‪۶۳۰‬‬ ‫تومان در سال گذشته به ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۴۱۹‬تومان در سال‬ ‫جاری رسیده و افزایش دو برابری یافته است‪ .‬سجادی‬ ‫بیان کرد‪ :‬با توجه به سطح زیر کشت کلزا در استان‪،‬‬ ‫پیش بینی می شود که ‪ ۲۵‬هزار تن دانه روغنی سویا از‬ ‫کشاورزان خریداری شود‪ .‬امسال ‪ ۱۳‬هزار هکتار اراضی‬ ‫گلســتان به زیر ســویا رفته درحالی که این رقم در سال‬ ‫گذشته‪ ۱۰،‬هزار هکتار بود‪.‬‬ ‫زمین هایبالتکلیف‬ ‫واگذارشده اردبیل‬ ‫خلع ید می شود‬ ‫خـــبر‬ ‫فرمانــده انتظامــی خراســان شــمالی گفــت‪:‬‬ ‫پلیــس اســتان در نیمــه اول امســال بــه ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫‪ ۱۰۳‬فقره پرونده تخلف رسیدگی کرده است که‬ ‫این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال ‪ ۶‬درصد‬ ‫رشد دارد‪.‬‬ ‫ســردار ســعید مطهــری زاده بــه ایرنــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬در رســیدگی بــه پروند ههــای تخلــف‪،‬‬ ‫هشــت هــزار و ‪ ۵۳۴‬نفــر دستگیرشــده اند کــه‬ ‫این رقم در مقایســه با مدت مشــابه پارســال که‬ ‫تشــده‪،‬‬ ‫دســتگیری هشــت هــزار و ‪ ۱۵۲‬نفــر ثب ‬ ‫پنــج درصــد افزایــش دارد‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه‬ ‫وضعیــت نامناســب اقتصــادی و ناتوانــی مالــی‬ ‫مردم ســبب افزایش امار ســرقت در اســتان شده‬ ‫اســت خاطرنشــان کــرد‪ :‬امســال ‪ ۲۶‬درصــد از‬ ‫دستگیرشــدگان در ســال جاری‪ ،‬سارقان هستند‪.‬‬ ‫سردار مطهری زاده گفت‪ :‬امسال امار سرقت های‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫ســال اخیر و با توجه به شــرایط به وجود امده در‬ ‫اثر شــیوع ویروس کرونا افزود‪ :‬توانستیم با تالش و‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬زیرساخت ارتباطی مناسبی را در اختیار‬ ‫مــردم قــرار داده تا بتوانند از محصوالت مخابراتی‬ ‫علی الخصوصاینترنتپرسرعتنهایتبهره مندی‬ ‫را داشــته باشند‪ .‬مدیر مخابرات منطقه گلستان با‬ ‫تاکیــد بر اینکــه تحقق اهداف در مخابرات بســیار‬ ‫حائزاهمیتاست‪،‬رفعنیاز مخابراتیمردموتامین‬ ‫به موقــع خدمــات را مهم ترین اولویــت مخابرات‬ ‫عنوان کرد و بر کوشش‪ ،‬همدلی و تعهد در انجام‬ ‫وظایفتاکید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستاناردبیل‬ ‫گفــت‪ :‬زمین هایــی که در شــهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫واگذارشده اما ماه هاست بالتکلیف باقی مانده‪ ،‬خلع‬ ‫ید شده و به سرمایه گذاران واقعی واگذار می شود‪.‬‬ ‫محمد اهلی در جریان بازدید از شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی مشکین شــهر اظهار کرد‪ 45 :‬قــرارداد واگذاری‬ ‫زمین در ناحیه صنعتی دو مشکین شهر به امضا رسیده‬ ‫کــه ‪ 20‬قــرارداد تاکنــون بــه نتیجــه رســیده اســت‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برای ‪ 25‬قرارداد بالتکلیف تذکر جدی در‬ ‫اغاز طرح های ســرمایه گذاری داده شــده که در صورت‬ ‫عــدم تعییــن تکلیف ایــن اراضی خلــع ید شــده و به‬ ‫ســرمایه گذاران واقعــی داده خواهــد شــد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکتشهرک هایصنعتیاستاناردبیل گفت‪:‬شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی تمام تالش خود را انجام می دهد‬ ‫تا زمینه برای حضور فعال سرمایه گذاران در شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی فراهم امده و زمینی بالتکلیف باقی‬ ‫نماند‪ .‬اهلی از افزایش چشمگیر حضور سرمایه گذاران‬ ‫درمناطقمختلفاستانبه ویژهشهرستانمشکین شهر‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬یکی از اولویت ها و برنامه های مهم‬ ‫و جدی این شــرکت توســعه و ایجاد زیرســاخت های‬ ‫الزم در شهرک ها و نواحی صنعتی است که با حمایت‬ ‫مدیران استانی و شهرستانی دررسیدن به این اهداف‬ ‫مصر هســتیم‪ .‬وی به احصا مشــکالت و کمبودها در‬ ‫شــهرک ها و نواحی صنعتی اشــاره کرد و ادامه داد‪ :‬با‬ ‫همکاری شرکت های خدماتی در بسیاری از شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی ســعی شــده تا مشکالتی نظیر راه و‬ ‫معبر دسترسی‪ ،‬روشنایی‪ ،‬تامین منابع اب‪ ،‬فاضالب‬ ‫و طرح هــای زیرســاختی دیگــر فراهــم ایــد‪ .‬اهلــی به‬ ‫واکسیناسیونتمامی کارگرانو کادرشهرک هایصنعتی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬بیش از ‪ 85‬درصد جمعیت کارگری‬ ‫و حاضر در شهرک های صنعتی استان در برابر ویروس‬ ‫کرونا واکسینه شدند و سعی بر این است تا این روند‬ ‫تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه پیدا کند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اردبیــل تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬با همکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی و راه اندازی‬ ‫پایگاه های واکسیناسیون ثابت و سیار تالش بر این بود‬ ‫تا فعاالن شــهرک ها و نواحی صنعتی در برابر بیماری‬ ‫واکسینه شوند که البته در کنار این امر موضوع رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی بســیار مهم و ضــروری به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫واکسینه شدن ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫نفر از اتباع در قم‬ ‫مدیرکلامور اتباعومهاجرینخارجیقماز پیگیری‬ ‫جــدی واکسیناســیون اتبــاع در قــم خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫برنامه ریزی برای واکسیناسیون بیش از ‪ ۱۶۰‬هزار تبعه‬ ‫خارجی ســاکن اســتان قم انجام شده اســت و تاکنون‬ ‫‪ 15‬هزار نفر از این افراد واکســن دریافت کرده اند‪ .‬به‬ ‫گزارش فارس‪ ،‬عباس شیرمحمدی درباره واکسیناسیون‬ ‫اتباع خارجی ســاکن قم بیان کرد‪ :‬واکسیناســیون این‬ ‫افــراد در برابــر کرونــا از ماه گذشــته اغاز و کمک هایی‬ ‫نیز در این زمینه از خیرین اتباع تامین شده است‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬البته باید به این نکته هم اشاره کرد که با‬ ‫توجه به نبود امار دقیق کرونا در کشور افغانستان‪ ،‬این‬ ‫تصور پیش امده کهافغانی هااصال کرونانمی گیرند که‬ ‫رفع این تصور نیاز به پیگیری و اطالع رسانی داشته و‬ ‫دارد‪.‬مدیرکلامور اتباعومهاجرینخارجیقمتصریح‬ ‫کرد‪:‬در شهریورماهامسالحدودهفتهزار و‪ ۵۰۰‬تبعه‬ ‫مجاز وغیرمجاز ساکنقمبرایدریافتواکسنبهمرکز‬ ‫تزریق واکسن اتباع غیر ایرانی مراجعه و واکسن خود‬ ‫را دریافت کرده اند‪ ،‬ضمن انکه درمجموع بیش از ‪۱۵‬‬ ‫هــزار نفر از این افراد با واکســن های مختلــف در برابر‬ ‫کرونا واکســینه شــده اند‪ .‬وی با اشــاره به اینکه حدود‬ ‫‪ ۳۹‬هزار نفر از اتباع ســاکن قم دارای برگه سرشــماری‬ ‫هستند و به نوعی غیرمجاز شناخته می شوند‪ ،‬مطرح‬ ‫کرد‪:‬حدود‪ ۱۶۷‬هزار تبعهخارجیدر قمساکنهستند‬ ‫کــه برنامه ریزی برای واکسیناســیون همه ا نهــا اعم از‬ ‫اتباع خارجی مجاز‪ ،‬غیرمجاز و یا مشکوک به تابعیت‬ ‫انجا مشــده اســت و این روند ادامه دارد‪ .‬شیرمحمدی‬ ‫از همه اتباع خارجی ســاکن قم خواســت برای تامین‬ ‫ســامت خود و دیگران و کمک به جلوگیری از شــیوع‬ ‫بیشــتر کرونا در اســرع وقت نسبت به واکسینه کردن‬ ‫خوداقدام کنند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 17‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1180‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مهاجر؛تنها نماینده یزد در‬ ‫جشنواره فیلم کوتاه تهران‬ ‫فیلــم کوتــاه «مهاجر» بــه نویســندگی و کارگردانی‬ ‫مرضیهماندگاریبهسی وهشتمینجشنوارهبین المللی‬ ‫فیلم کوتاه تهران راه یافت‪.‬‬ ‫به گزارشخبرانالین؛فیلم«مهاجر» کهپیش ازایننیز‬ ‫به فاصله کمتر از یک ماه به دو جشنواره معتبر خارجی‬ ‫راه یافته‪،‬درادامهموفقیت هایخودبهبخشفیلم های‬ ‫تجربیبخشمسابقهملیجشنوارهفیلم کوتاهتهرانراه‬ ‫یافت‪ .‬جشنواره فیلم کوتاه تهران امسال برای اولین بار‬ ‫در تاریخ سینمای ایران با تایید اکادمی علوم و هنرهای‬ ‫سینمایی (اسکار)‪ ،‬به عنوان یکی از دروازه های راه یابی‬ ‫اثار به جشن ساالنه «اسکار» شناخته شده است‪ .‬اسکار‬ ‫کوالیفایشدنجشنوارهفیلم کوتاهتهران‪،‬باعثافزایش‬ ‫اعتبار وهمچنیناعتالیهرچهبیشترسینمایایرانشده‬ ‫است‪.‬مهاجرفیلمیمینیمالبافضاییسوررئالاست که‬ ‫با رویکردی انسان دوستانه و در راستای ترویج صلح و‬ ‫دوستی و به شیوه سکانس پالن ساخته شده است‪ .‬سی‬ ‫وهشتمینجشنوارهبین المللیفیلم کوتاهتهران‪۲۷‬مهر‬ ‫تا ‪ ۲‬ابان ‪ ۱۹( ۱۴۰۰‬تا ‪ ۲۴‬اکتبر ‪ )۲۰۲۱‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫ارائه اموزش های مجازی‬ ‫در روستاهای یزد‬ ‫مدیــرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان یزد از‬ ‫شهــای مجازی در روســتاهای یزد خبــر داد و‬ ‫ارائــه اموز ‬ ‫گفت‪ :‬برنامه اموزشی کاربرد فناوری اطالعات در رونق‬ ‫یشــود‪ .‬محمدرضا‬ ‫کس ـب وکار روســتاها در یزد برگزار م ‬ ‫پاکــدل در گفتگــو بــا مهــر با اشــاره به اهمیت توســعه‬ ‫زیرســاخت های ارتباطــی و فناوری اطالعــات به عنوان‬ ‫زیرساختتحققعدالتورونقروستاها‪،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫در شــرایط ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬برنامه های‬ ‫اموزشــی به منظور اشنایی روســتاییان با کاربرد فناوری‬ ‫اطالعات در رونق کسب وکار روستاها برنامه ریزی شده‬ ‫اســت‪ .‬وی بیــان کــرد‪ :‬بــا توجه بــه اتصال همــه ‪۳۳۷‬‬ ‫روستاهایباالی‪ ۲۰‬خانوار استانبهشبکهملیاطالعات‬ ‫و برخورداری ‪ ۵۹۰‬روســتا و ٓابادی از اینترنت پرســرعت‬ ‫که بیش از دو برابر هدف برنامه توســعه ششــم است‪،‬‬ ‫عالوه بر ادامه دار بودن مســیر توســعه زیرســاخت ها و‬ ‫بهبود کیفیتدسترسیروستاهابهشبکهملیاطالعات‪،‬‬ ‫باید به عنوان اولویت حال حاضر تالش شود با توسعه‬ ‫خدمــات فناوری اطالعات‪ ،‬از زیرســاخت های ارتباطی‬ ‫ایجادشــده بــرای رونــق کس ـب وکارهای روســتایی و‬ ‫توســعه اقتصاد و کس ـب وکار خانگی در راســتای رشــد‬ ‫اقتصــاد دیجیتــال بهر هبــرداری شــود‪ .‬پاکدل افــزود‪ :‬در‬ ‫عصر ارتباطات‪ ،‬تولید محتوا در فضای کس ـب وکارهای‬ ‫نوین از اهمیت باالیی برخوردار است‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫به مناســبت روز ملی روســتا برنامه ای باهدف اشــنایی‬ ‫جوانــان‪ ،‬فارغ التحصیــان‪ ،‬مددجویان کمیته امــداد و‬ ‫ســایر فعاالن روســتا با کاربردهای فناوری اطالعات در‬ ‫توسعه گردشگری و بومگردی‪ ،‬کسب وکارهای جدید و‬ ‫خانگی‪،‬تولیدمحتواوتوانمندسازیباهمکاریدفترامور‬ ‫روستایی و عشــایر استانداری یزد‪ ،‬کمیته امداد استان‪،‬‬ ‫پارک علم و فناوری یزد و تعدادی از پلتفرم های بومی‬ ‫و ملی اجرا برگزار خواهد شد‪ .‬وی اظهار امیدواری کرد‪:‬‬ ‫با مشارکت رسانه ها و سایر عالقه مندان در اطالع رسانی‬ ‫بهمخاطبان‪ ،‬گام ٔ‬ ‫موثریدر رونقروستاهابرداشتهشود‪.‬‬ ‫پاکدل ادامه داد‪ :‬این برنامه صبح امروز شنبه هفدهم‬ ‫مهرماه با محوریت روستای سریزد و پخش هم زمان در‬ ‫بستر ٔ‬ ‫ویدیوکنفرانس و فضای مجازی برای استفاده سایر‬ ‫روستاها و عالقه مندان این حوزه برگزار می شود‪.‬‬ ‫کمبود روزانه ‪ ۴۰‬مترمکعب‬ ‫بر ثانیه اب در مهریز‬ ‫رئیــس ابفــا شهرســتان مهریــز بــا اشــاره بــه ‪۲۳۰‬‬ ‫مترمکعــب بــر ثانیــه اب موردنیــاز روزان ـه ی مــردم این‬ ‫شهرستان‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه عمال قادر به تولید تنها‪۱۹۰‬‬ ‫مترمکعب بر ثانیه اب در شهرستان هستیم‪ .‬محمدرضا‬ ‫موحد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬از ابتدای امسال‬ ‫تاکنون بالغ به سه میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار مترمکعب تولید‬ ‫اب در شهرستان صورت گرفته که حدود یک میلیون و‬ ‫‪ ۸۸‬هزار مترمکعب از طریق اب انتقالی و یک میلیون و‬ ‫‪ ۹۷۷‬هزار مترمکعب ان با استحصال از ‪ ۱۷‬حلقه چاه‬ ‫اب موجود در شهرستان‪ ،‬تامین شده است‪ .‬وی تعداد‬ ‫مشــترکان اب کل شهرســتان را ‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬فقــره‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ ۲۱ :‬هزار اشــتراک از ایــن تعداد‪،‬‬ ‫مشــترکان شــهری شامل ‪ ۱۶‬هزار اشــتراک مسکونی و‬ ‫حدود پنج هزار اشــتراک صنعتی‪ ،‬تجاری‪ ،‬تولیدی و‬ ‫دامی هســتند‪ .‬موحد نیاز روزانه اب مردم شهرستان‬ ‫مهریــز را ‪ ۲۳۰‬متــر بــر ثانیــه ذکــر و خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫این در حالی اســت که متاســفانه عمال تنها ‪ ۱۹۰‬متر‬ ‫نشــده و کمبود اب شــرب و قطعی‬ ‫بــر ثانیــه اب تامی ‬ ‫ان طی شــش ماه گذشــته باعث ناراحتی و نارضایتی‬ ‫ســاکنان شهرســتان بوده اســت‪ .‬رئیس ابفای مهریز از‬ ‫قطع اب مشــترکان از ســاعت ‪ ۱۱:۳۰‬شــب تا ‪ ۴‬صبح‬ ‫برای وارد نشــدن خللی در معیشــت و زندگی و روند‬ ‫فعالیت های اقتصادی مردم مهریز طی این مدت خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬سال گذشته شش حلقه چاه در شهرستان‬ ‫بــرای برداشــت منابع اب داخلی حفر شــد امــا تنها از‬ ‫دو حلقــه چاه بهره برداری اب صــورت گرفت‪ .‬وی در‬ ‫ادامه با بیان این که شبک ه اب رسانی باغشهر تاریخی‬ ‫مهریز‪ ،‬قدیمی و فرسوده و نیازمند به تجهیز و مرمت‬ ‫هســتند‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬ایجاد تجهیزات شــبکه نیاز به‬ ‫اعتبارات کالن استانی و حتی ملی دارد لذا برای رفع‬ ‫این مشکل به تدریج اقداماتی را در حال انجام داریم‪.‬‬ ‫رویدا د زید‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫مدیرعامل چادرملو‪:‬‬ ‫برترین شرکت فوالدی در مصرف بهینه اب در کشور هستیم‬ ‫مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی‬ ‫جفــارس به‬ ‫چادرملــو گفــت‪ :‬بــا رســیدن اب خلی ‬ ‫مجتمــع صنعتــی چادرملــو و شــروع برداشــت از‬ ‫ایــن منبــع‪ ،‬ســاالنه بــه میــزان ‪ ۲‬میلیــون و ‪۱۰۰‬‬ ‫مترمکعــب کاهش برداشــت اب از منابع فعلی‬ ‫را در بــر خواهــد داشــت کــه باعــث صیانــت‬ ‫یشــود‪ .‬به گزارش‬ ‫بیشــتر محیط زیســت استان م ‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬ناصر تقــی زاده افــزود‪ :‬با تکمیل‬ ‫زیرساخت های خط اب خلیج فارس به مرورزمان‬ ‫با کمک و حمایت دولتمردان و همکاری صنایع‪،‬‬ ‫روزبه روز برداشت اب از خط انتقال خلیج فارس‬ ‫افزایــش و برداشــت اب از چا ههــا (هرچنــد کــه‬ ‫قانونــا مالــک منابــع اب فعلــی هســتیم) کاهش‬ ‫می یابد تا باعث افزایش سطح رفاه مردم استان‬ ‫و افزایــش کارایــی و اشــتغال زایی صنایع اســتان‬ ‫شود‪ .‬مدیرعامل چادرملو با بیان اینکه هم اکنون‬ ‫شــرکت اهــن و فــوالد ارفع نیــز ‪ ۵۰‬درصــد از نیاز‬ ‫ابــی خــود را به میــزان یک میلیــون مترمکعب از‬ ‫طریــق ایــن خط تامین می کند‪ ،‬تاکیــد کرد‪ :‬این‬ ‫مقادیــر تنهــا ‪ 15‬درصــد از اب تخصیصــی شــرکت‬ ‫چادرملو (‪ 20‬میلیون مترمکعب در سال) از فاز اول‬ ‫اب شیرین کن پروژه عظیم انتقال اب خلیج فارس‬ ‫است به طوری که ‪ ۷۰‬درصد ظرفیت مازاد این اب‬ ‫که ‪ 17‬میلیون مترمکعب در سال است‪ ،‬می تواند‬ ‫راهگشای نیاز ابی مابقی صنایع در استان صنعتی‬ ‫یزد باشد‪ .‬تقی زاده عنوان کرد‪ :‬البته ظرفیت این‬ ‫خط انتقال به مراتب بیشتر بوده و با تکمیل دوفاز‬ ‫بشــیرین کن‪ ،‬ورود ‪ 60‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫اتــی ا ‬ ‫یشــود و بــه‬ ‫اب در ســال بــه اســتان یــزد میســر م ‬ ‫پشتوانه این خط انتقال‪ ،‬در تابستان امسال ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار مترمکعب از ســایر منابع ابی این شــرکت در‬ ‫راستای کاهش تنش ابی شهرستان اردکان به ابفای‬ ‫اردکان اختصــاص یافت‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬بر‬ ‫اســاس اطالعات موجود در مصرف بهینه اب نیز‬ ‫از دیگر شرکت های فوالدی در کشور‪ ،‬برتر هستیم‪.‬‬ ‫تولیــد فــوالد ما از خاک معدن تا شــمش بــه ازای‬ ‫هــر تــن فوالد کمتــر از یــک و دو دهم مترمکعب‬ ‫اســت که بــا هدف گذاری انجا مشــده بــه زیر یک‬ ‫مترمکعب بر تن شمش خواهیم رسید‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت چادرملــو در پایــان گفــت‪ :‬به روش اســمز‬ ‫معکوس‪ ،‬پســاب های صنعتی مجــددا به چرخه‬ ‫تولید بازمی گردند و زیراب حاصله از این سیستم‬ ‫نیز بخشی جهت ابیاری فضای سبز و بخش دیگر‬ ‫کســازی ســرباره مورداســتفاده قــرار‬ ‫جهــت خن ‬ ‫می گیــرد؛ لذا شــرکت چادرملــو کوچک ترین دور‬ ‫ریز ابی ندارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسجدیدسازمانفرهنگیاجتماعیورزشیشهرداری‪:‬‬ ‫تمایالتسیاسیوجناحیرادر کارهایفرهنگی واردنمی کنیم‬ ‫رئیس جدید سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی‬ ‫شهردارییزد گفت‪:‬در کارفرهنگیتمایالتسیاسی‪،‬‬ ‫شهــای را وارد نخواهیــم کرد‬ ‫یهــا و گرای ‬ ‫جناح بند ‬ ‫چراکه همیشه باعث افت است‪ .‬به گزارش رویداد‬ ‫امروز‪ ،‬حجت االسالم مجتبی صداقت رئیس جدید‬ ‫سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری یزد در‬ ‫مراســم تودیع و معارفه روســای سابق و جدید این‬ ‫ســازمان گفت‪ :‬جا دارد از زحمات تک تک عزیزانی‬ ‫که برای این سازمان تالش کردند و زحمت کشیدند‬ ‫تشکر کنم چراکه مباحث فرهنگی‪ ،‬نقش مهمی در‬ ‫کیفیت زندگی شــهروندان دارد‪ .‬وی اظهار امیدواری‬ ‫کرد با همکاری اعضای سازمان‪ ،‬صادقانه و برادرانه‬ ‫کار کندواز ان هاخواستدر صورتخطاواشتباه‪،‬به‬ ‫وی گوشزد کرده و حرف ها را با صراحت بیان کنند‪.‬‬ ‫صداقتبااشارهبهسخنرهبری کهتشکیالتخود‬ ‫رافدایفعالیت هایزودبازدهسیاسینکنید‪ .‬گفت‪:‬‬ ‫یــاد گرفتم در کار به خصوص کار فرهنگی تمایالت‬ ‫سیاسی‪،‬جناح بندی هاو گرایش هاراواردنکنمچراکه‬ ‫همیشه باعث افت است و اگر بخواهید سخن ناب‬ ‫اســامی را رواج دهیم‪ ،‬باید نظرات همه ی مردم را‬ ‫در نظر بگیریم‪ .‬وی با بیان اینکه شهر دارالعباده یزد‬ ‫با این قدمت تاریخی و پشتوانه علمی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫مذهبی زبانزد است‪ ،‬افزود‪ :‬هنر بهترین وسیله و ابزار‬ ‫برای رسیدن به هر مقصدی است و از شما همکاران‬ ‫درخواستمی کنمخالصانهوباصمیمیت کارکنیدو‬ ‫فعالیت های فرهنگی و هنری ادامه دار شود‪ .‬عباس‬ ‫مالزینلی رئیس ســابق ســازمان فرهنگی شــهرداری‬ ‫یــزد هــم در این مراســم ضمن تشــکر و قدردانــی از‬ ‫همــکاری و همفکــری از تمامــی همــکاران خــود در‬ ‫طول چند ســال گفت‪ :‬ســازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشــی که هنوز باید دو عبارت اموزش شــهروندی‬ ‫و گردشــگری را در اســم خود بگنجاند‪ ،‬یک سازمان‬ ‫وسیع با بیشــترین تاثیرگذاری از جانب شهرداری بر‬ ‫روی افکار عمومی محسوب می شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫طبق نظرســنجی های انجام شده توسط شــهرداری‬ ‫و سازمان بیشترین‪ ،‬مطالبه مردمی گسترش اماکن‬ ‫ورزشــی و تفریحی و فعالیت های فرهنگی و هنری‬ ‫بــوده اســت کــه جــای تامــل و فکــر دارد‪ .‬مالزینلی‬ ‫در ادامــه بــا اشــاره بــه چالش های ســازمان ازجمله‬ ‫محدودیت منابع افزود‪ :‬مدیریت سازمان بر سه‬ ‫ضلــع بودجه‪ ،‬امکانات و نیروی انســانی اســتوار‬ ‫اســت کــه قاعــده ی ان نیــروی انســانی اســت و‬ ‫بــه همت همکاران صدیق و جامع الشــرایط به‬ ‫توفیقــات خوب و ارزشــمندی در حــوزه در حوزه‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی دست پیدا کردیم‬ ‫که به عنوان نمود شناخته می شود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫با اشاره به ایجاد زیرساخت های عمرانی ورزشی‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال ‪ ۹۸‬با توجه به فهرســتی‬ ‫کــه بــرای زیرســاخت های عمرانی برای ســازمان‬ ‫یشــده بــود‪ ،‬ســازمان اســتین همت باال‬ ‫پیش بین ‬ ‫زده بــا بســتن قرارداد و گرفتــن نیروی متخصص‬ ‫عمرانی فعالیت های عمرانی و ورزشــی را اغاز و‬ ‫سپس مناطق و معاونت های شهرداری به کمک‬ ‫امدند‪ .‬عباسمالزینلیافزود‪:‬از کلبودجهشهرداری‬ ‫نزدیکبه‪ 2/7‬درصدبهسازماناختصاصداده شده‬ ‫اســت کــه از ایــن مقــدار ‪ 9‬دهــم درصــد مربــوط به‬ ‫حوزه های فرهنگی‪ ،‬هنری و رویدادی است که برای‬ ‫شهریجهانیبااینمیراثوفرهنگغنیبسیاراندک‬ ‫است کهامیداستموردتوجهبیشترواقعشودوبرای‬ ‫پاسخ به مطالبات مردم فهیم یزد‪ ،‬این فعالیت ها‬ ‫افزایشپیدا کند‪.‬در پایاناز زحماتعباسمالزینلی‬ ‫تقدیر و حجت االســام مجتبــی صداقت به عنوان‬ ‫رئیسسازمانفرهنگیاجتماعیورزشیشهردارییزد‬ ‫معرفیشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫زیان‪ 2/5‬میلیاردیشرکتنمایشگاه هاییزددر زمان کرونا‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های تجاری و بین المللی استان یزد‬ ‫به زیان ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومانی این شــرکت در زمان شــیوع‬ ‫کرونا اشاره و کرد و گفت‪ :‬این رقم شامل مباحث نگهداری و حقوق‬ ‫یشــود که به دلیل عدم برگزاری نمایشگاه ها به‬ ‫مزایای کارمندان م ‬ ‫لشــده اســت‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬احمد قافی با‬ ‫شــرکت تحمی ‬ ‫بیان اینکه رسانه ها نقش مهمی در جایگاه اقتصادی و فعالیت های‬ ‫این شــرکت در اســتان دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نمایشــگاه های اســتان یزد‬ ‫از ســال ‪ ۷۷‬در فضاهای مختلفی برگزار و از ســال ‪ ۹۷‬به ســاختمان‬ ‫لشــده اســت‪ .‬وی با اشــاره به اینکه مســاحت‬ ‫جدید و اصلی منتق ‬ ‫زمیــن قابــل بهر هبــرداری بــرای شــرکت نمایشــگاه های اســتان ‪۵۶‬‬ ‫هکتــار اســت‪ ،‬افزود‪ :‬از این مســاحت تاکنون ‪ ۵‬هــزار ‪ ۷۰۰‬مترمربع‬ ‫به بهره برداری رســیده که دارای ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع فضای مفید‬ ‫نمایشگاهی است که می توان ‪ ۲‬هزار ‪ ۵۰۰‬مترمربع فضای روباز را به‬ ‫ان اضافه کرد‪ .‬مدیرعامل شرکت نمایشگاه های تجاری و بین المللی‬ ‫اســتان یــزد با اشــاره به تغییرات صورت گرفتــه در هیئت مدیره این‬ ‫شــرکت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هیئت مدیره جدید متشــکل از مدیران صنعتی‬ ‫قدیمی و خوش نام یزد اســت که همگی معتقدند که می بایســت‬ ‫برند شــرکت به برندی معتبر در فضای بین المللی تبدیل شــود‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه نمایشــگاه ها می تواند بخشــی از موضوع گردشــگری‬ ‫اســتان یزد را هدایت کند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬با بررس ـی های صورت‬ ‫گرفته و به کارگیری مشاوران خبره در این زمینه‪ ،‬امیدواریم به زودی‬ ‫فعالیت های خوبی در حوزه ارائه خدمات گردشــگری به ویژه برای‬ ‫گردشگران خارجی انجام دهیم‪.‬‬ ‫قافــی ادامــه داد‪ :‬طــرح جامــع نمایشــگاه های اســتان قبــا‬ ‫تهی هشــده بــود ولــی مجدد موردبررســی قــرار گرفــت و هم اکنون‬ ‫توســط مشــاور در دست بررســی و اقدامات نهایی برای اجرایی‬ ‫شدن است‪ .‬وی با بیان اینکه تحوالت دنیا در حوزه نمایشگاهی‬ ‫وارد فاز و عرصه های جدید شده است‪ ،‬گفت‪ :‬نمایشگاه ها نیاز‬ ‫به یکســری فضای زیرســاختی بــا کاربری دوگانــه دارند تا بتوانند‬ ‫عالوه بر انجام امور مرتبط با نمایشگاهی خدماتی مطلوبی را به‬ ‫عموم مردم نیز ارائه کنند که در استان یزد نیز به دنبال طراحی و‬ ‫اجرایی این گونه زیرساخت ها هستیم‪ .‬قافی در بخش دیگری از‬ ‫سخنان به راه اندازی شبکه نمایشگاه مجازی هم زمان با برگزاری‬ ‫نمایشــگاه ها در اســتان یــزد خبــر داد و تصریــح کرد‪ :‬بــا توجه به‬ ‫وجود فضای مجازی ملزم به ارائه راهکارهای جدید هستیم که در‬ ‫همین زمینه اپلیکیش نمایشگاهی استان اماده شده و این قابلیت‬ ‫را دارد که افراد از طریق فضای مجازی در نمایشگاه حضورداشته‬ ‫باشند و با غرفه داران ارتباط بگیرند‪ .‬وی به ارائه خدمات ویژه‬ ‫به شــرکت های دانش بنیان اشــاره کرد و افزود‪ :‬طی مذاکراتی که‬ ‫بــا پــارک علــم و فناوری انجــام داده ایم‪ ،‬قرار اســت زمینه حضور‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان داخلــی و خارجــی در نمایشــگاه های‬ ‫اســتان فراهــم شــود‪ .‬مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های تجــاری‬ ‫و بین المللــی اســتان در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه شــرایط‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه ها در زمان شــیوع کرونا اشــاره و عنــوان کرد‪:‬‬ ‫با بهبود شــرایط کرونایی اســتان و کشــور‪ ،‬فعالیت نمایشــگاه با‬ ‫تنظیم تقویم شش ماهه دوم سال و برگزاری نمایشگاه تخصصی‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬فوالد‪ ،‬ماشــین االت و تجهیزات وابســته در روز‬ ‫‪ ۳۱‬شــهریور اغــاز شــد‪ .‬وی افــزود‪ ۲۷ :‬اقــدام در بحــث رعایــت‬ ‫لهــای بهداشــتی اعال مشــده کــه می بایســت در برگــزاری‬ ‫پروتک ‬ ‫نمایشگاه رعایت شود که مهم ترین ان عدم حضور عموم مردم و‬ ‫برگزاری نمایشگاه ها به صورت تخصصی و دعوت از متخصصین‬ ‫است‪ .‬قافی به زیان ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومانی این شرکت‬ ‫در زمان شیوع کرونا اشاره و کرد و افزود‪ :‬این رقم شامل مباحث‬ ‫یشــود که بــه دلیل عدم‬ ‫نگهــداری و حقــوق مزایــای کارمندان م ‬ ‫برگزاری نمایشگاه ها به شرکت تحمیل شده است‪.‬‬ ‫وی ضمــن تقدیــر از تعامــل خــوب ســازمان صمــت بــا شــرکت‬ ‫نمایشــگاه های اســتان از صــدور مجــوز برگــزاری نمایشــگاه توســط‬ ‫شرکت نمایشگاه های استان خبر داد و تاکید کرد‪ :‬سازمان صمت این‬ ‫مسئولیت را به شرکت واگذار کرده و در این خصوص صرفا به ابعاد‬ ‫نظارتی موضوع ورود می کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫قانونمداریوشفافیت؛مهم ترینبرنامه هایدورهجدیدنظام مهندسیاستان‬ ‫عضــو منتخــب هیئت مدیــره نظام مهندســی‬ ‫ســاختمان اســتان یــزد گفــت‪ :‬قانــون مــداری‪،‬‬ ‫شــفافیت در فرایندهــای نظام مهندســی و توجه‬ ‫بــه اموزش یکــی از مهم ترین برنامه های ما برای‬ ‫دوره جدیــد مدیریتــی ایــن ســازمان اســت‪ .‬بــه‬ ‫گــزارش رویــداد امــروز؛ مجتبی فرهمنــد از قانون‬ ‫مداری و شــفافیت در فرایندهای نظام مهندســی‬ ‫به عنــوان یکــی از مهم تریــن برنامه هایــی کــه‬ ‫بــرای نظام مهندســی در نظــر گرفتــه نــام بــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬الزم اســت حداکثــر پایبندی بــه قانون و‬ ‫اشــنایی همه مهندســین با نظام مهندسی وجود‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬وی با تاکید بر لزوم ارتقاء جایگاه‬ ‫حرف ـه ای مهندســین ســازمان نظام مهندســی‬ ‫ساختمان استان یزد یاداور شد‪ :‬در این خصوص‬ ‫برنامه های زیادی را در نظر گرفته ایم که اموزش‪،‬‬ ‫فرهنگ سازی و ارتباط با مردم ازجمله این موارد‬ ‫اســت‪ .‬مهم ترین نکته ارائه خدمات مناسب به‬ ‫شهروندان و هم استانی هاست تا حس استفاده‬ ‫ـا درک کننــد‪.‬‬ ‫از خدمــات نظام مهندســی را کامـ ً‬ ‫فرهمند با اظهار تاسف از مشکالتی که به واسطه‬ ‫فرایندهــای خارج از چرخه ساخت وســاز رســمی‬ ‫و تخلفــات ســاختمانی و دو نقشــه بــودن بــرای‬ ‫شــهر و شــهروندان بــه وجــود امــده اســت اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬بخشــی از ایــن مشــکالت بــه ایــن موضوع‬ ‫یگــردد کــه ضوابــط شهرســازی متناســب بــا‬ ‫برم ‬ ‫نیاز شــهر نیست و مردم و جامعه محلی ارتباط‬ ‫صحیحی با خدمات مهندســی برقرار نکرده اند‪.‬‬ ‫وی با اظهار امیدواری نســبت به اینکه بتوان در‬ ‫قالب مجموعه فعالیت هایی همچون اموزشــی‬ ‫و اگاهی بخشــی به مردم و مهندســین‪ ،‬جامعه‬ ‫محلــی را هــم بــا جامعــه مهندســین اشــتی داد‬ ‫گفت‪ :‬در این صورت اســت که مردم مهندســین‬ ‫را به نوعــی به عنــوان بزرگ ترین حامیان و مرجع‬ ‫علمــی و فنــی در مســائل شــهری به حســاب‬ ‫می اورنــد‪ .‬عضــو منتخــب هیئت مدیره ســازمان‬ ‫نظام مهندســی ساختمان اســتان یزد از تعامل با‬ ‫دســتگاه های دولتــی و نهادهــای عمومــی مانند‬ ‫شــهرداری جهــت ســاماندهی ساخت وســازهای‬ ‫شــهری به عنــوان یکــی از برنام ههــای خــود در‬ ‫مدیریت اینده ســازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫اســتان یــزد نام بــرد و افــزود‪ :‬امیدواریــم با نگاه‬ ‫دوطرفــه و تعاملــی در راســتای توســعه کیفــی‬ ‫ساخت وســازها گام برداریــم و افزایــش کیفیــت‬ ‫زندگی شهروندان را دنبال کنیم‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫افزایش دامنه خدمات مهندســین طبق مقررات‬ ‫ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی ساختمان‬ ‫اذعــان کــرد‪ :‬متاســفانه در ســال های گذشــته‬ ‫خدمات مهندســی محدود به طراحی و نظارت‬ ‫و اجرا بخشی از ساختمان ها بوده که الزم است‬ ‫برای گسترش دامنه خدمات توجه بیشتری شود‪.‬‬ ‫توزیع و استاندارد مصالح‪ ،‬نگهداری و تعمیرات‬ ‫ســاختمان و ضمانــت ســاختمان از ایــن قبیــل‬ ‫خدمات اســت‪ .‬همچنین برای مهندســین بحث‬ ‫دفاعیات مهندسین و راه اندازی باشگاه تفریحی‬ ‫را در نظر گرفته ایم‪ .‬مجتبی فرهمند مقولهاموزش‬ ‫را یکی از اصلی ترین و محوری ترین برنامه های خود‬ ‫دردورهجدیدهیئت مدیرهنظام مهندسیساختمان‬ ‫استان یزد برشمرد و گفت‪ :‬در این راستا اموزش های‬ ‫کامالموردنیازاقلیمومنطقهیزدبراساسمزیت های‬ ‫شــهر و اســتان مدنظــر خواهــد بــود‪ .‬اموزش هایــی‬ ‫کــه می تواند مکمل اموزش های دانشــگاهی باشــد‬ ‫در تفاهمــی کــه بــا دانشــگاه ها برقــرار خواهد شــد‬ ‫تــا مهندســین را بــرای حضــور در جامعــه حرف ـه ای‬ ‫اماده کند‪ .‬وی با بیان اینکه تخلفات ســاختمانی و‬ ‫ساخت وسازهایخارجازنظارتمهندسینذیصالح‬ ‫یکی از موضوعات مهمی است که در سراسر استان‬ ‫بایــد با تاکید ویــژه ای به ان پرداخته شــود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬می توان با تعامل با دستگاه های مختلف این‬ ‫پدیده شــوم را که روان و ایمنی شــهر را به خطر‬ ‫انداختــه و شــهر را تحت تاثیر ساخت وســازهای‬ ‫خــارج از چهارچــوب مهندســی قــرار داده تحت‬ ‫کنترل و نظارت دراورد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مهلت ‪ ۲۰‬روزه برای تامین زمین ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫مسکن در استان‬ ‫اســتاندار یــزد از ازدواج‪،‬‬ ‫تامیــن زمیــن در وهلــه اول با‬ ‫اشــتغال و مســکن به عنــوان‬ ‫زمین هــای داخــل محــدوده‪،‬‬ ‫ســه دغدغــه و مســئله جــدی‬ ‫پــس ازان بــا تامیــن زمیــن از‬ ‫پیــش روی خانواده هــا یادکرد‬ ‫طریــق الحــاق بــه محــدوده‬ ‫و گفت‪ :‬باید تمــام امکانات و‬ ‫و درنهایــت اســتفاده از مــاده‬ ‫مهران فاطمی‬ ‫ظرفیت های اســتان بــرای حل‬ ‫شــش اســت‪ .‬وی بــا تاکیــد بر‬ ‫ایــن مشــکالت بســیج شــود و‬ ‫لحــاظ ســرانه ها در بحــث‬ ‫در این مســیر هیچ توجیهی بــرای اهمال‪ ،‬عدم واگــذاری زمین هــا‪ ،‬اضافــه کرد‪ :‬دســتگاه های‬ ‫پیگیــری در کار و وجــود بوروکراســی پیچیده و خدمات رسان نظیر اب‪ ،‬گاز و برق با همکاری‬ ‫طاقت فرســای اداری وجــود نــدارد‪ .‬بــه گــزارش اداره کل راه و شهرسازی و طبق قانون جهش‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬مهران فاطمی در نشست شورای تولید مسکن‪ ،‬نسبت به تامین زیرساخت های‬ ‫مسکن استان یزد با بیان این که یکی از مصادیق طرح هــا اقــدام کنند تا بعدا با مشــکل تامین‬ ‫دولتمردمی‪،‬تفسیرقوانیندوپهلوبهنفعمردم زیرساخت مواجه نشویم‪ .‬استاندار یزد ادامه‬ ‫است‪،‬اظهار کرد‪:‬برایاجرایاینسیاستدولت داد‪ :‬در بحــث مســکن ایثارگــران‪ ،‬معلولیــن‬ ‫در اســتان یزد با قید ســرعت و دقت و برمبنای و محرومیــن بایــد جلســه ویــژه ای در جهــت‬ ‫کار کارشناســی اقدامات را ســامان می دهد‪ .‬وی شناسایی راهکارهایی جهت تسریع در اجرای‬ ‫بر فعال ســازی شــورای مسکن در شهرستان ها پروژه هــا و کاهــش هزینه هــای ان هــا برگــزار‬ ‫نیز تاکید و خاطرنشــان کــرد‪ :‬فرمانداران باید گردد‪.‬‬ ‫ضمــن برگــزاری مســتمر جلســات این شــورا و‬ ‫فاطمــی در پایــان نیــز به موضوع مســکن‬ ‫بررســی میــزان پیشــرفت فیزیکــی طرح هــا‪ ،‬کارگــران اشــاره کــرد و افزود‪ :‬طبــق تمهیدات‬ ‫وضعیت طرح هــا را به صورت هفتگی گزارش اندیشــیده شــده‪ ،‬زمین به اتاق تعاون واگذار‬ ‫دهند‪ .‬فاطمی با بیان این که طی ‪ ۲۰‬روز باید شــود و مجموعــه کارخانجــات می تواننــد بــا‬ ‫زمیــن موردنیــاز بــرای ســاخت ‪ ۶۰‬هــزار واحد همــکاری اتــاق تعــاون ایــن اقــدام را انجــام‬ ‫مســکونی قطعی شــود‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬اولویت دهند‪.‬‬ ‫نبود برنامه کالن متمرکز مهم ترین‬ ‫چالش حوزه اب است‬ ‫دادستان عمومی و انقالب‬ ‫مدیران مهم ترین چالش پیش‬ ‫مرکــز اســتان یــزد بــا اشــاره بــه‬ ‫روی مدیریــت اســتان اســت‪،‬‬ ‫مشــکل اب در اســتان گفــت‪:‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬در حــوزه مدیــران‬ ‫چندصداییونبودبرنامه کالن‬ ‫اجرایــی‪ ،‬نــگاه دســتگاه قضــا‬ ‫متمرکز در حوزه اب‪ ،‬مهم ترین‬ ‫پیشــگیری و هدایــت جهــت‬ ‫محمدرضا‬ ‫چالش در این حوزه اســت‪ .‬به‬ ‫حدادزاده‬ ‫جلوگیری از فســاد است با این‬ ‫گزارش رویداد امروز‪ ،‬محمدرضا‬ ‫هــدف که گره ای از مشــکالت‬ ‫حدادزاده در دیدار اعضای شورای قضائی استان مردم حل شود‪ .‬دادستان عمومی و انقالب مرکز‬ ‫بــا اســتاندار جدید ضمــن تبریک ایــن انتصاب استان گفت‪ :‬بسیاری از مشکالت کشور ناشی از‬ ‫ابــراز امیدواری کرد‪ :‬با انتخاب و تثبیت مدیران تمرکز اختیارات در مرکز است که با شعار دولت‬ ‫تحول خواه و شــجاع با مالک شایسته ســاالری‪ ،‬مبنی بر تمرکززدایی و مطالبه استانداران و حل‬ ‫قطار دولت در اســتان باقدرت و ســرعت شروع ایــن مشــکل می توانــد در امــور مختلف بســیار‬ ‫بهحرکت کند‪.‬‬ ‫گره گشــا باشــد‪ .‬حــدادزاده با اشــاره به مشــکل‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬سیاســت دســتگاه قضــا کم ابــی اســتان‪ ،‬افــزود‪ :‬در این حــوزه یک نگاه‬ ‫همکاری با دولت ها در راستای گره گشایی از کار مشترک بین مدیران ارشد استان برای تامین اب‬ ‫مردم است و به تبع این سیاست در دولت جدید به صــورت پایــدار وجود نــدارد که ایــن تعارض‬ ‫با قوت بیشتری پیگیری می شــود‪ .‬حدادزاده با برنامه ها باعث شــده تا حل این مشکل پس از‬ ‫بیان اینکه روندهای ُکند اداری و رخوت برخی گذشتسال هاناتمامبماند‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ ۹۰‬درصد سرقت های‬ ‫خشن در استان‬ ‫فرماندهانتظامیاستانیزد‬ ‫بــا اقدامات به موقــع و کنترل‬ ‫بــا اشــاره به کشــف ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫ماجرا‪ ،‬مســائل به موضوعات‬ ‫ســرقت های خــرد در اســتان‪،‬‬ ‫امنیتــی تبدیــل نشــد‪ .‬ســردار‬ ‫گفــت‪ :‬در حــوزه ســرقت های‬ ‫بهدانــی فــرد با اشــاره به اخذ‬ ‫خشــن نیــز ‪ ۹۰‬درصــد کشــف‬ ‫مجــوز و شــروع ســاخت مرکــز‬ ‫عباسعلی‬ ‫داشــته ایم و امــوال مــردم را‬ ‫امــوزش ‪ ۲‬هزارنفــری اضافــه‬ ‫بهدانی فرد‬ ‫بازگردانده ایــم‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫کرد‪ :‬کلنگ ساخت این مرکز به‬ ‫رویــداد امــروز؛ ســردار عباســعلی بهدانــی فــرد زمین زده شد و به رغم مخالفت ها ان را با چهار‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اگــر امروز شــاهد امنیــت پایــدار در گــردان راه انــدازی کردیــم کــه بــا کمک خیرین‬ ‫اســتان هســتیم بخشــی از این موضــوع مدیون ســاخته شــود‪ .‬وی بــه افزایش کشــفیات مواد‬ ‫اصحاب رسانه است که همکاری های خوبی را مخدر اشــاره و عنوان کرد‪ :‬در بحث کشــفیات‬ ‫با ما داشته اند‪ .‬وی با بیان اینکه اگر اطالع رسانی مواد مخدر افزایش داشتیم و استان ششم کشور‬ ‫درســتی وجود نداشــته باشــد مردم دچار شــک در این زمینه هســتیم‪ .‬در ســال گذشــته ‪ ۵۱‬تن‬ ‫م ‬ ‫یشــوند‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬اطالع رســانی مطلوب و که نسبت به سال گذشته ‪ ۱۱‬تن افزایش داشته‬ ‫موثر موضوع بسیار مهم و حیاتی است و باعث و در شــش ماهه اول ســال جاری ‪ ۳۰‬تن کشف‬ ‫احساس امنیت بیشتر در مردم می شود‪ .‬بهدانی و ‪ ۳۳‬باند را منهدم کردیم‪ .‬بهدانی فرد ادامه‬ ‫فــر با بیان اینکه پلیس با هیچ فردی مماشــات داد‪ :‬الکترونیکی کردن پرونده ها را دســتور کار‬ ‫نخواهــد کــرد و رضایتمنــدی مــردم را باالتریــن داشتیم که هم مراجعین و هزینه ها را کاهش‬ ‫هدفمان می دانیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پیشگیری داده و هم باعث رضایت بیشتر ارباب و رجوع‬ ‫اجتماعــی اولویت اصلی اســت و بر همین مبنا شــده اســت که در اینده تکمیل تر خواهد شد‪.‬‬ ‫با دانشــگاه ها و نهاد علمی در ارتباط هستیم‪ .‬در ایــن خصوص ‪ ۹۱‬درصد پرونده الکترونیکی‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی استان با اشاره به اینکه شــده اســت کــه در کشــور کم نظیــر اســت‪ .‬ی‬ ‫‪ ۲۷‬سازمان در پیشگیری و امنیت و ‪ ۲۶‬دستگاه افزود‪ :‬در بحث هوشــمند ســازی پلیس ارتباط‬ ‫در بحــث فرهنگــی با پلیــس همــکاری دارند‪ ،‬بــا شهرســتان ها از طریــق ویدئــو کنفرانــس‪،‬‬ ‫عنــوان کرد‪ :‬اگر این دســتگاه ها شــرح وظایف راه انــدازی ســامانه ســپاس بــرای رصــد تمامــی‬ ‫خود را انجام دهند می توانیم اقدامات خوبی پاسگاه ها و کالنتری ها و تذکر انالین را در دستور‬ ‫را در استان رقم بزنیم‪.‬‬ ‫کار قرار دادیم‪ .‬دست افزارهای پلیسی استان یزد‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفت‪ :‬هــم در وضعیــت خوبــی دارد‪ .‬فرمانــده نیروی‬ ‫نیروی انتظامی در راستای امنیت جامعه بیش انتظامی استان یزد با اشاره به اینکه ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫از ‪ ۱۳‬هزار شهید تقدیم مردم و نظام کرده که ســرقت های خرد در اســتان کشف شــده است‪،‬‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬نفر در راه کشف مواد مخدر و دستگیری گفت‪ :‬در حوزه سرقت های خشن نیز ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫سارقین بوده است‪.‬‬ ‫کشف داشته ایم و اموال مردم را بازگردانده ایم‪.‬‬ ‫فرماندهی انتظامی استان یزد تصریح کرد‪ :‬همچنین ‪ ۷۰‬درصد ســرقت های خشن کاهش‬ ‫مرکز تجمیعی واکسیناسیون نیروی انتظامی در داشــته و دستگیرشــدگان مواد مخــدر ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫هشــت خط فعال اســت و در حال حاضر ‪ ۲۳‬افزایش و کشــف سوخت قاچاق در استان ‪۴۷‬‬ ‫هــزار نفــر در این مرکز واکســینه شــده اند که از درصد افزایش داشــته است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫بهداری و ســربازان پرســتار برای انجام خدمت کشــف کاالی قاچــاق ‪ ۱۱۱‬میلیــارد و حــدود ‪۹۴‬‬ ‫اســتفاده کردیــم‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه در بحث درصد افزایش داشته و دستگیری اتباع بیگانه نیز‬ ‫محتکرین اقالم بهداشتی بالغ ‪ ۴۰‬میلیارد ریال ‪ ۲۴‬درصد بیشــتر شــده است‪ .‬در یک سال اخیر‬ ‫کشفیاتداشتیم‪ ،‬گفت‪ ۴۴:‬فراخوانتجمعات ‪ ۷۰‬درصد شکایت از کارکنان پلیس هم کاهش‬ ‫اعتراضی طی یک ســال اخیر وجود داشــته که پیداکردهاست‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫استقبال پل پوگبا از بازگشت‬ ‫به یوونتوس‬ ‫بــه نظــر می رســد کــه پــل‬ ‫پیــروزی رســیده و راهــی دیدار‬ ‫پوگبا‪،‬هافبکمنچستریونایتد‪،‬‬ ‫فینــال شــود‪ .‬او در پاســخ بــه‬ ‫از ایــده بازگشــت به یوونتوس‬ ‫سوالی درباره احتمال بازگشت‬ ‫استقبال می کند‪ .‬این ستاره تیم‬ ‫بــه یوونتــوس بــه اســپورت‬ ‫ملی فرانســه در پنج سال اخیر‬ ‫مدیاست گفت‪« :‬من همیشه‬ ‫پوگبا‬ ‫بــا پیراهن منچســتریونایتد در‬ ‫یهــای ســابقم در‬ ‫باهــم تیم ‬ ‫زمین حضور پیداکرده است‪ .‬او‬ ‫یوونتوس مانند خوان کوادرادو‬ ‫در سال ‪ 2016‬و با قراردادی به ارزش ‪ 89‬میلیون و پائولــو دیبــاال حــرف می زنــم‪ .‬حــاال بازیکــن‬ ‫پونــد بــه اولدترافــورد برگشــت تا دومیــن دوره منچســتریونایتد هســتم و هنوز یک سال دیگر‬ ‫حضورش در این تیم را تجربه کرده کند‪ .‬پوگبا در قرارداد دارم‪ .‬باید ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد‬ ‫طول دوران حضورش در تورین موفق شد نامش داد‪ .‬می خواهم فصل را در این باشگاه به خوبی‬ ‫را به عنــوان یکــی از بهتریــن هافب ‬ ‫کهــای اروپــا بــه پایــان ببرم تا پ ـس ازان چه پیش بیایــد‪ ».‬او‬ ‫مطرح کند اما نتوانست این ثبات را در یونایتد همچنین در پاسخ به این سوال که ایا احساس‬ ‫نیزتکرار کند‪.‬قرارداداینبازیکندر تابستانسال خوبی از حضور در تورن دارد گفت‪« :‬بله البته‪».‬‬ ‫اینده به پایان می رسد و همین باعث شده که مینورایوال‪،‬مدیربرنامهپوگبا‪،‬پیش ازاینبارهابه‬ ‫شایعات بسیاری درباره اینده او به گوش برسد‪ .‬عالقه او برای جدایی از یونایتد اشاره کرده بود‪.‬‬ ‫ایــن بازیکن ‪ 29‬ســاله در حال حاضــر در اردوی او اخیرا مدعی شــده بود که یووه هنوز جایگاه‬ ‫تیم ملی فرانســه حضور دارد و شب گذشته به خاصی در قلب این بازیکن دارد اما شرایط مالی‬ ‫این تیم کمک کرد تا در دیدار نیمه نهایی لیگ یوونتوسنیزدر انجاماینانتقالاهمیتبسیاری‬ ‫ملت های اروپا برابر بلژیک با نتیجه ‪ 3‬بر دو به دارد‪.‬‬ ‫سطح فنی برزیل‬ ‫باالتر می رود‬ ‫ســرمربی تیم ملــی برزیل‪،‬‬ ‫‪ 10‬یا ‪ 15‬دقیقه داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫پــس از پیــروزی شــب گذشــته‬ ‫ونزوئال گلزنی کردودر نیمهاول‬ ‫برابــر ونزوئــا مدعــی شــد کــه‬ ‫ضرباتپایانیبهتریداشت‪.‬ما‬ ‫تیمــش ضعف هایــی دارد امــا‬ ‫نیمه دوم بسیار خوبی را پشت‬ ‫درصــدد برطــرف کــردن ا نهــا‬ ‫سرگذاشتیموعملکردیداشتیم‬ ‫تیته‬ ‫اســت‪ .‬دو تیم برزیــل و ونزوئال‬ ‫کــه شایســته کســب پیــروزی‬ ‫درچارچوبمسابقاتانتخابی‬ ‫بــود‪ .‬وقتی تیمــی خوب عمل‬ ‫جــام جهانــی ‪ 2022‬قطــر بــه مصــاف یکدیگــر نمی کند همیشه مشکل از تمامی تیم است‪ .‬من‬ ‫رفتنــد و ایــن بازی درنهایت با پیــروزی‪ 3‬بر یک بیندونیمهبهان ها گفتم کهبایدعملکردفردی‬ ‫سلسائو به پایان رسید‪ .‬شاگردان تیته در دقیقه خود را بهبود ببخشند‪ ».‬او در ادامه اضافه کرد‪:‬‬ ‫‪ 11‬بــازی بــا یــک گل از حریــف عقــب افتادند و «مسئولیتساختار وایجادتعادلدر تیمبرعهده‬ ‫نیمه اول باهمین نتیجه به پایان رسید اما ان ها مناست؛اماماسطحفنیتیمراباال خواهیمبرد‬ ‫در نیمه دوم موفق شــدند عملکرد خوبی را به وقطعاتضروری گم شدهرابهترکیبتیماضافه‬ ‫نمایش گذاشته و بازگشتی قدرتمندانه به بازی می کنیم‪ .‬تصمیم داریم بیشتر از قبل از بازیکنان‬ ‫داشته باشند‪ .‬سرمربی برزیل پس از سوت پایان جوان اســتفاده کنیم‪ .‬ما این فرصــت را به ان ها‬ ‫بازی به خبرنگاران گفت‪« :‬درســت اســت که ما می دهیم تا بازی کنند و عملکردشان در جریان‬ ‫نتوانستیمخلقموقعیتخوبیدر نیمهاولجز بازیراخواهیمسنجید‪».‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-1959‬چون تحدید حدود ششـدانگ قطعه ملک پالک شـماره ‪ ۱۷۶۴۰‬فرعی‬ ‫از یـک اصلـی واقـع در دهسـتان گرمسـیر اردسـتان بخـش ‪ ۱۷‬ثبـت اصفهان که‬ ‫طبـق پرونـده ثبتـی به نـام خانـم خدیجه علی عسـکری مهابـادی فرزنـد رضا در‬ ‫جریـان ثبـت می باشـد و تحدید حدود ان به علت اشـتباه در اگهی پالک بایسـتی‬ ‫مجـددا اگهـی گـردد اینـک بنـا بـه درخواسـت متقاضـی و دسـتور اخیر مـاده ‪۱۵‬‬ ‫قانـون ثبت تحدیـد حدود پالک مرقـوم در روز شـنبه ‪ ...‬مورخـه‪....1400/۰۸/08..‬‬ ‫راس سـاعت ‪ ۹‬صبـح در محـل شـروع و بـه عمـل خواهد امـد لذا بـه موجب این‬ ‫اگهـی بـه کلیـه مالکیـن مجـاور اخطـار می گـردد کـه در روز و سـاعت مقـرر در‬ ‫محـل حضـور یابنـد اعتراضـات مجاورین و صاحبـان امالک طبق مـاده ‪ ۲۰‬قانون‬ ‫ثبـت از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلـس تحدیـدی تـا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهدشـد و‬ ‫طبـق تبصـره ‪ ۲‬مـاده واحـده قانون تعییـن و تکلیـف پرونده هـای معترضین ثبت‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تنظیـم اعتـراض به ایـن اداره بایسـتی بـا تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه مراجع ذیصـالح قضایی گواهی تقدیم دادخواسـت را اخـذ و به این‬ ‫اداره تسـلیم نماینـد‪ .‬تاریـخ انتشار‪...:‬شـنبه مورخـه ‪ 1400/۰۷/17‬ذبیـح الـه فدائی‬ ‫اردسـتانی‪ -‬مدیـر واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک اردسـتان ‪/1202795‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫‪ -9-2005‬اقـای محمـود کرامتـی فرزنـد احمـد بـه شناسـنامه ‪ ۲۸۴۵۷‬و شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0681736259‬صـادره بجنـورد برابـر وکالتنامـه شـماره ‪ 98461‬مـورخ‬ ‫‪ 1400/07/08‬بـه وکالـت از فرهـاد اسـحاقی فرزنـد فرزنـد محمدنقـی به شـماره‬ ‫شناسـنامه ‪ ۱۵۶‬و شـماره ملـی ‪ 0681736259‬صـادره از بجنـورد و خانـم طاهـره‬ ‫اکبـرزاده فرزند ابوالقاسـم به شناسـنامه ‪ ۲۰۳‬و شـماره ملـی ‪ 0681633484‬صادره‬ ‫بجنـورد برابـر مشـروحه ‪ 6146 - ۱۴۰۰‬مورخه ‪ 1400/04/08‬شـماره با تسـلیم دو‬ ‫بـرگ استشـهادیه کـه صحـت امضاء شـهود مذکـور در ان در دفتر اسـناد رسـمی‬ ‫شـماره ‪ ۲‬شهرسـتان بجنورد گواهی شـده اسـت مدعی شـده اند که سـند مالکیت‬ ‫ششـدانگ پـالک ‪ ۹۵۳‬فرعـی از ‪ ۱۶۷‬اصلى واقـع در بخش دو بجنورد (نسـبت به‬ ‫سـه دانـگ به نام فرهاد اسـحاقی ذیل شـماره ثبـت ‪ ۱۶۷۸۷‬صفحـه ‪ ۴۹۸‬دفتر ‪85‬‬ ‫بـه شـماره چاپـی ‪ 3۵۵۸۳۹‬و نیز نسـبت بـه دو و نیم پنجم از ششـدانگ ذیل دفتر‬ ‫‪ ۷۸‬صفحـات ‪ 2۵۳‬الـی ‪ ۲۶2‬ثبـت هـای ‪ ۱۵۳۰۹‬الـى ‪ ۱53۱۲‬بـه شـمارات چایـی‬ ‫‪ 938783‬و ‪ 938784‬و ‪ 938785‬و ‪ 938786‬بـه نـام طاهـره اکبـرزاده) بـه علـت‬ ‫نامعلومـی مفقود شـده اسـت درخواسـت صدور سـند المثنـی نوبت اول نمـوده‪ ،‬لذا‬ ‫طبـق مـاده ‪ ۱۲۰‬ائیـن نامـه قانـون ثبت مراتـب یک نوبـت اگهی می شـود تا هر‬ ‫کـس مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـک مذکور بـوده و یـا مدعی وجود سـند‬ ‫مالکیـت نـزد خود می باشـد ظـرف مدت ‪۱۰‬روز پس از انتشـار اگهی بـه این اداره‬ ‫مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت و شناسـنامه سـبز خـودرو سـواری ام‪.‬وی‪.‬ام تیـپ‬ ‫‪ SQR 7201A2F-530‬رنـگ سـفید – روغنـی مـدل ‪ 1391‬با شـماره پالک‬ ‫‪ 98-898‬ج ‪ 22‬شـماره موتـور‪ MVM484 FFFA019136‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NATGCAVF7C1019353‬بـه نـام اقـای مهـدی یارمحمدیـان با کدملی‬ ‫‪ 4500835776‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 17‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1180‬‬ ‫اعتباری که باید به سرمربی تیم ملی داد‬ ‫اسکوچیچ؛ باهوش‬ ‫و به دور از حاشیه‬ ‫اوضاع ژاپن در گروه دوم مقدماتی جام جهانی‬ ‫یشــود تا جدی تر به نقــش کادر فنی تیم‬ ‫باعــث م ‬ ‫ملی در صدرنشــینی ایــران در گــروه اول نگاه کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ورزش ســه‪ ،‬تیم ملی ایــران در حالی با‬ ‫‪ ۹‬امتیــاز در صــدر گــروه اول مقدماتی جام جهانی‬ ‫ایســتاده کــه ســرگروه گــروه دوم یعنــی ژاپنــی کــه‬ ‫همچون ایران در ســید یک قرار داشــت با یک برد‬ ‫و دو باخت اوضاع مناســبی ندارد‪ .‬در شــرایطی که‬ ‫همچنــان و پــس از ده برد پیاپی تیم ملی در زمان‬ ‫سرمربیگری اسکوچیچ بسیاری‪ ،‬این موفقیت ها را‬ ‫حاصل نبوغ بازیکنان می دانند اما نگاهی به نتایج‬ ‫ژاپن در گروه دیگر نشان می دهد که داشتن ستاره‬ ‫و یا بازیکنــان خوبی که در لیگ های اروپایی بازی‬ ‫می کنند‪ ،‬نمی تواند ضامن موفقیت در فوتبال اسیا‬ ‫یهــای زیبــا و تاکتیکی همچون‬ ‫باشــد‪ .‬انتظــار باز ‬ ‫یهــای ملــی چنــدان با‬ ‫یهــای باشــگاهی از باز ‬ ‫باز ‬ ‫واقعیــت برنامه ریــزی فوتبــال در دنیــا همخوانــی‬ ‫نــدارد‪ .‬فرصت کم برای اماد هســازی تیم های ملی‬ ‫خـــبر‬ ‫به خصوص در فیفا دی ها‪ ،‬باعث شده تا سرمربیان‬ ‫شهــای‬ ‫مهــای باشــگاهی نق ‬ ‫مهــای ملــی و تی ‬ ‫تی ‬ ‫متفاوتــی به عنــوان مربــی در فوتبــال امروز داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬اسکوچیچ چندی پیش در توضیح تفاوت‬ ‫مربیگریدر تیمملیباباشگاه گفتهبود‪«:‬کار در تیم‬ ‫ملی با باشگاه ها بسیار متفاوت است‪ .‬در باشگاه ها‬ ‫می شود اشتباهات را اصالح کرد و زمان بیشتری در‬ ‫اختیاردارید؛ اما در تیم ملی این گونه نیست‪ .‬در تیم‬ ‫ملی مهم این است که نفرات خوبی انتخاب کنید‬ ‫و صاحــب دیدگاه و بینش باشــید‪ .‬بــرای بازی های‬ ‫تیم ملی فقط دو روز زمان نیاز دارید که اطالعات‬ ‫الزم را کسب کنید و همین نشان می دهد که باید‬ ‫تصمیمات فوری و مهمی گرفت‪ .‬یک مربی باید در‬ ‫کوتاه ترینزمانممکنتصمیمبگیرد کهتیمشبرای‬ ‫مسابقهبعدچگونهبازی کند‪.‬بایدانالیزهایخوبی‬ ‫صورت بگیرد تا ببینیم کدام بازیکن برای مسابقات‬ ‫بعد به کار مربی می اید‪ ».‬همین توضیح سرمربی‬ ‫تیم ملی نشان می دهد که شاید مهم ترین وظیفه ‬ ‫یــک مربی تیــم ملی در فوتبــال امروز درســت قرار‬ ‫دادن بازیکنان کنار هم است و اینکه در کوتاه ترین‬ ‫شهــای‬ ‫زمــان بتوانــد ذهنیــت بازیکنــان را بــه نق ‬ ‫تاکتیکیمدنظرشنزدیک کند‪.‬ضمناینکهنبایدبه‬ ‫نقش مسائل روانی و ساختن تیمی همدل و بدون‬ ‫حاشیهوهمچنیناستفادهازقابلیت هایزوجسازی‬ ‫بازیکنانبراساسهماهنگیان هادرباشگاه هایشان‬ ‫غفلــت کــرد‪ .‬بــه نظر می رســد اســکوچیچ در این‬ ‫مــوارد تاکنــون موفق عمــل کــرده‪ .‬او هم به یک‬ ‫ترکیب مناسب برای تیم ملی رسیده و هم توانسته‬ ‫فارغ از نام و رسم بازیکن پست مناسب برای هر‬ ‫بازیکن را پیدا کند‪ .‬در این میان انچه مهم است‬ ‫اینکه سرمربی تیم ملی مانعی بر سر راه جلوه گری‬ ‫نبوغ بازیکنش نبوده و نبوغ و قابلیت های بازیکنان‬ ‫خود را فدای ساختار تاکتیکی غیر منعطف نکرده‬ ‫است‪ .‬سال ها پیش در مورد تیم محمد مایلی کهن‬ ‫نیز منتقدان اعتقاد داشــتند که این نبوغ بازیکنان‬ ‫اســت که تیم ملی را پیش می راند اما نکته مهم‬ ‫این بود که مایلی کهن با چند تغییر در پست های‬ ‫برخی بازیکنان و همچنین دعوت از بازیکنانی که‬ ‫چندان هم نامدار نبودند و بعدا تبدیل به ستاره‬ ‫شدند‪ ،‬تعادل تاکتیکی را ایجاد کرده بود‪ .‬هرچند‬ ‫فــرق تیــم مایلی کهن با اســکوچیچ در این اســت‬ ‫که ســاختار دفاعی تیم اســکو باعث می شــود که‬ ‫برخــاف تیم مایلــی کهن که معمــوال گل اول را‬ ‫باید دریافت می کرد تا موتورش روشن شود‪ ،‬تیم‬ ‫اســکو این دردســر را تاکنون متحمل نشده است‪.‬‬ ‫برای اسکوچیچ مهم این است که به مرورزمان که‬ ‫انالیز حریفان از تیم او کامل تر می شــود قابلیت و‬ ‫انعطاف پذیــری الزم بــرای رویارویی با شــرایطی‬ ‫کــه رقبــا بــا ان راه مهار نبــوغ بازیکنــان و تاکتیک‬ ‫تیمی ایران را به خوبی اجرا می کنند داشــته باشد‬ ‫و همچون تیم مایلی کهن که دربازی های برگشت‬ ‫مقدماتــی جام جهانــی ‪ ۱۹۹۸‬جدا از بدشانســی‬ ‫بــا ضــد تاکتیــک حریفان روبرو شــد‪ ،‬بــه چالش و‬ ‫دشواری در راه صعود برخورد نکند‪.‬‬ ‫غولمجارستانیدر راهپیوستنبهاستقالل‬ ‫مارکو فوتاکس مهاجم ‪ 31‬ساله و مجارستانی‬ ‫ســابق لسترســیتی و وردربرمن‪ ،‬در حال ســفر به‬ ‫ایــران و امضــای قــرارداد با اســتقالل اســت‪ .‬پس‬ ‫از جدایــی دیاباتــه و قائدی‪ ،‬اســتقالل به دنبال‬ ‫جــذب مهاجم خارجی برای تقویت خط حمله‬ ‫خود اســت و در این میان نیز فرهاد مجیدی نام‬ ‫چند بازیکن را برای حضور در جمع ابی پوشــان‬ ‫بــه مدیران باشــگاه داده که مصطفی اجورلو به‬ ‫همــراه دیگــر مدیــران اســتقالل در حــال مذاکره‬ ‫برای جذب این نفرات هستند‪ .‬یکی از بازیکنان‬ ‫مدنظر مجیدی برای حضور در خط حمله‪ ،‬مارکو‬ ‫فوتاکس مهاجم ‪ 196‬ســانتی متری و مجارستانی‬ ‫اســت که سابقه بازی با پیراهن لسترسیتی را نیز‬ ‫در کارنامه دارد‪ .‬این بازیکن دوران حرفه ای خود‬ ‫را از فرانــس واروش یکــی از مطرح ترین تیم های‬ ‫کشــور مجارســتان اغــاز کــرد‪ .‬فوتاکــس پــس از‬ ‫درخشش در رده های پایه فرانس واروش‪ ،‬راهی‬ ‫تیم زیر ‪ 19‬ساله های نانسی فرانسه شد و سپس‬ ‫بــه تیــم دوم ایــن باشــگاه راه یافــت‪ .‬وردربرمن‬ ‫تیم بعدی این بازیکن بلندقامت بود تا اینکه او‬ ‫در ســال ‪ 2012‬به لسترســیتی پیوست اما فرصت‬ ‫زیادی برای حضور در ترکیب این تیم به دســت‬ ‫نیــاورد و تنهــا در ‪ 12‬بــازی با پیراهــن روباه ها به‬ ‫میــدان رفــت کــه البتــه ‪ 2‬گل نیز به ثمر رســاند‪.‬‬ ‫نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت چنانچـه در ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـید اداره ثبت‬ ‫طبـق مقـررات نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنـی اقـدام خواهد کـرد‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشـار‪ 1400/07/17 :‬علیخـان نـادری‪ -‬رئیـس ثبت اسـناد و امـالک منطقه یک‬ ‫بجنـورد ‪/3381‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2010‬سـند مالکیـت ششـدانگ یـک واحـد تجـاری تحـت پـالک ‪-11675‬‬ ‫فرعـی شـده از ‪ -118‬اصلـی واقـع در دورود بـه نـام اقـای رضـا جودکـی فرزنـد‪:‬‬ ‫محمـد مـراد بـه شـماره چاپـی ‪713787‬ب‪ 94/‬صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت‬ ‫کـه تمامـت حسـب سـند رهنـی ‪ 92/6/24-4269‬دفتـر ‪ 6‬دورود در قبـال مبلـغ‬ ‫‪ 400000000‬ریـال نـزد بانـک مسـکن شـعبه معلـم دورود در رهن می باشـد که‬ ‫مالـک فوق حسـب وارده شـماره ‪ 1400/7/6 -114/4/1400/4736‬و تسـلیم یک‬ ‫برگ استشـهاد محلی گواهی شـده دفتر خانه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 3‬دورود اعالم‬ ‫نمـوده که سـند صـادره در اثر جابجایی مفقود شـده اسـت‪ .‬لذا باسـتناد مـاده ‪120‬‬ ‫ائیـن نامـه اصالحـی قانـون ثبـت بدیـن وسـیله اگهـی مـی شـود تا هـر کس به‬ ‫نحـوی از انحـاء مدعـی انجـام معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت مزبور نـزد خود‬ ‫مـی باشـد از تاریـخ اگهـی بـه مـدت ‪ 10‬روز اعتـراض کتبی خـود را به ایـن اداره‬ ‫اعـالم نمایـد در صـورت عدم مراجعـه و انقضاء مدت مزبور نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی اقـدام الزم بـه عمل خواهـد امـد‪ .‬ادرس ملک‪ :‬دورود‪ -‬هشـتصد‬ ‫دسـتگاه خیابـان عطار نبش دانش پنجم غربی‪ .‬تاریخ انتشـار اگهـی‪1400/07/17:‬‬ ‫مصطفـی امـان اله بهارونـدی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان دورود‬ ‫‪/634‬م الف‬ ‫اگهی تغییرات شـرکت حامی کشت رسپینا شرکت با مسئولیت‬ ‫محدود به شـماره ثبت ‪ 24376‬و شناسه ملی ‪10190058278‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ ‪1400/02/29‬‬ ‫تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد ‪- :‬خانم حدیث سـالمت کدملـی ‪2755617780‬با‬ ‫پرداخـت مبلغ‪500.000‬ریـال سـهم الشـرکه بـه صنـدوق شـرکت در زمـره‬ ‫شـرکا قرارگرفت‪ .‬در نتیجه سـرمایه شـرکت از مبلغ‪1.000.000‬ریـال به مبلغ‬ ‫‪1.500.000‬ریـال افزایـش یافـت ‪ .‬ومـاده مربوطـه در اساسـنامه بشـرح فوق‬ ‫اصـالح گردید‪ - .‬لیسـت جدید شـرکاء بشـرح ذیل می باشـد ‪ :‬اقـای حکمت‬ ‫الـه شـیخ حسـنی بـه شـماره ملـی ‪ 4899589670‬دارنـده ‪500.000‬ریـال‬ ‫سـهم الشـرکه اقـای حامـد شـیخ حسـنی بـه شـماره ملـی ‪0063521660‬‬ ‫دارنـده ‪500.000‬ریـال سـهم الشـرکه خانـم حدیـث سـالمت بـه ش ملـی‬ ‫‪ 2755617780‬دارنده‪500.000‬ریـال سـهم الشـرکه اداره کل ثبـت اسـناد و‬ ‫امـالک اسـتان البـرز اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری کـرج‬ ‫(‪)1203539‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سـند و برگ سـبز موتور سـیکلت احسـان تیپ ‪ Rd 125‬رنگ مشـکی‬ ‫‪838‬‬ ‫مدل ‪ 1393‬به شـماره پالک ‪ 47624‬شماره موتور ‪0120N2N212969‬‬ ‫و شـماره تنـه‪ N2N***125G9313017‬بـه نـام محسـن رنجبـری‬ ‫مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫فوتاکــس در ادامــه بــه تیم هایــی نظیــر بلکپــول‬ ‫انگلیس‪ ،‬دیوسگیوری مجارستان‪ ،‬مرسین ترکیه و‬ ‫هایدو اشــپلیت کرواســی قرض داده شد و در دو‬ ‫فصل گذشته نیز در کشورش و تیم های فیهروار و‬ ‫زاال اگرسزگی به میدان رفت‪ .‬او فصل قبل در ‪17‬‬ ‫بازی برای زاال اگرســزگی ‪ 5‬گل به ثمر رســاند و ‪2‬‬ ‫پاس گل نیز داد که البته مجموع دقایق حضور او‬ ‫در زمین مسابقه طی این ‪ 17‬بازی‪ 958 ،‬دقیقه‬ ‫بود‪ .‬فوتاکس در فصل ‪ 2020-2019‬در ‪ 37‬بازی‬ ‫که برای فیهروار مجارستان به زمین رفت‪ 12 ،‬گل‬ ‫زد و ‪ 3‬پــاس گل نیــز داد‪ .‬بهترین عملکرد دوران‬ ‫حرف ـه ای ایــن بازیکــن بــه فصــل ‪2017-2016‬‬ ‫بازمی گــردد کــه او در ‪ 28‬بــازی بــرای هایــدوک‬ ‫اشــپلیت ‪ 21‬بــار گلزنی کرد و یک پــاس گل داد‪.‬‬ ‫به هر شکل مارکو فوتاکس پیشنهاد رسمی خود‬ ‫را از اســتقالل دریافــت کــرده و در حــال ســفر به‬ ‫تهران است‪ .‬او پس از انجام مذاکرات نهایی‪ ،‬در‬ ‫صورت توافق با مدیران استقالل و پس از شرکت‬ ‫در تست های پزشکی‪ ،‬قراردادش را با ابی پوشان‬ ‫امضــا می کند تا بــه جدیدترین بازیکــن خارجی‬ ‫تیم مجیدی تبدیل شــود‪ .‬البته اســتقالل در حال‬ ‫مذاکره با ‪ 2‬بازیکن خارجی دیگر نیز هســت که‬ ‫در صورت توافق‪ ،‬ان ها نیز عازم تهران می شوند‬ ‫تا با ابی پوشان قرارداد امضا کنند‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت ارمان نظم مهر موسسه غیر تجاری به‬ ‫شماره ثبت ‪ 1916‬و شناسه ملی ‪10190048430‬‬ ‫به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1400/04/28‬تصمیمات ذیل اتخاذ‬ ‫شـد ‪ - :‬مدت خدمت موسسـه برای مدت دو سـال ازتاریـخ ‪ 1399/07/16‬تـا ‪1401/07/14‬‬ ‫تمدیـد گردید‪- .‬خانم مهناز اعتمـادی به کدملی ‪ 4669528459‬دارنده ‪200.000‬ریال سـهم‬ ‫الشـرکه با دریافت کلیه سـهم الشـرکه خود از موسسـه خارج شـد و دیگر هیچگونه حق و‬ ‫سـمتی در موسسـه فـوق الذکر ندارد ‪ .‬در نتیجه سـرمایه موسسـه از مبلـغ ‪1.200.000‬ریال‬ ‫بـه مبلـغ ‪ 1.000.000‬ریـال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه به شـرح فوق اصالح‬ ‫شـد ‪- .‬تعـداد اعضـاء هیـات مدیـره از ‪ 5‬نفـر بـه ‪ 3‬نفـر کاهـش یافـت و مـاده مربوطـه در‬ ‫اساسـنامه اصالح شـد ‪- .‬لیسـت شـرکاء پس از کاهش سـرمایه ‪ :‬اقای غالمرضا شـکارچی‬ ‫بـه کدملـی ‪ 0381981231‬دارنـده ‪ 200.000‬ریـال سـهم الشـرکه اقـای روح الـه سـیاوش‬ ‫بـه کدملـی ‪ 0490491121‬دارنـده ‪ 200.000‬ریـال سـهم الشـرکه اقای مهدی عباسـی به‬ ‫کدملـی ‪ 1829334735‬دارنـده ‪ 200.000‬ریـال سـهم الشـرکه اقای مجتبی داوودی راسـخ‬ ‫بـه کدملـی ‪ 0421269898‬دارنـده ‪200.000‬ریال سـهم الشـرکه اقـای ابوالفضل قناعتی به‬ ‫کدملـی ‪ 0049069047‬دارنـده ‪200.000‬ریال سـهم الشـرکه اداره کل ثبت اسـناد و امالک‬ ‫اسـتان البـرز اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری کـرج (‪)1203542‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت حامی کشت رسپینا شرکت با مسئولیت‬ ‫محدود به شماره ثبت ‪ 24376‬و شناسه ملی ‪10190058278‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده‬ ‫مـورخ ‪ 1400/02/29‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد ‪- :‬اقـای حکمت‬ ‫الـه شـیخ حسـنی بـه شـماره ملـی ‪ 4899589670‬بـه سـمت عضو‬ ‫هیئـت مدیـره خانم حدیث سـالمت به شـماره ملـی ‪2755617780‬‬ ‫بـه سـمت مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیره بـرای مـدت نامحدود‬ ‫انتخـاب گردیدنـد ‪ -‬حـق امضـا مجاز شـرکت کلیـه اوراق بهـادار و‬ ‫اسـناد تعهـداور شـرکت از قبیـل چک‪،‬سـفته‪ ،‬بـروات ‪ ،‬قراردادهـا و‬ ‫عقـود اسـالمی بـا امضـاء مدیرعامل منفـردا» همراه با مهر شـرکت‬ ‫ونامـه های عـادی و اداری با امضاء مدیرعامـل منفردا»همراه با مهر‬ ‫شـرکت معتبر خواهد بود‪ .‬اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان البرز‬ ‫اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کـرج (‪)1203540‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سیسـتم نیسـان تیـپ ماکسـیما به رنـگ نقره‬ ‫ای‪ -‬متالیـک بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪254 -11‬ب‪ 28‬بـه شـماره موتـور‬ ‫‪ VQ30585065B‬و شـماره شاسـی ‪ 206405‬مـدل ‪ 1383‬بـه نـام جـواد‬ ‫کاظمی فرزند علی اصغر شـماره شناسـنامه ‪ 67‬کدملی ‪ 4609898608‬صادره‬ ‫از گرمسـار مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سـند کمپانی و برگه سـبز (شناسـنامه) خودرو سـواری ‪ ۱۴۱‬مدل‬ ‫‪ 1387‬بـه شـماره پـالک ‪ 98‬ل‪ 376‬ایـران‪ 73‬بـه شـماره موتـور‬ ‫‪ 2325409‬شـماره شاسـی ‪ s1482287247493‬بـه نـام فریبـا‬ ‫کشـاورز مفقـود گردیـده از درجـه اعتبـار سـاقط میباشـد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ازمون در بدترین حالت گل‬ ‫می سازد‬ ‫مهاجم نوک تیم ملی ایران در دیدار با امارات باوجود‬ ‫از دســت دادن یک موقعیت‪ ،‬یک پاس گل داد‪ .‬ســردار‬ ‫ازمون بهترین گلزن تیم ملی ایران پنج شنبه شب گذشته‬ ‫روی فرم همیشــگی اش نبود و این نارضایتی از عملکرد‬ ‫در صحبت های خود او بعد از بازی هم عنوان شــد‪ ،‬اما‬ ‫بااین وجود سردار در بدترین حالت ممکن خود که یک‬ ‫پنالتی هم خراب کرد‪ ،‬توانست دربرتری تیم ملی ایران‬ ‫تاثیرگذار باشد و یک پاس گل بدهد‪ .‬ازمون که دو شوت‬ ‫خــارج از چارچــوب در دیــدار با امــارات زد‪ ،‬در دقیقه‪۶۱‬‬ ‫و پس از اخراج بی سرانجام شجاع خلیل زاده‪ ،‬در استانه‬ ‫تعویض با یک مدافع قرار داشــت تا ســازماندهی دفاع‬ ‫تیم ملی در این مسابقه حفظ شود‪ ،‬اما لغو کارت قرمز‬ ‫موجب شد تا سردار به زمین برگردد و ‪ ۹‬دقیقه پس ازان‬ ‫روی همــکاری بــا مهــدی طارمی پاس گل برتــری را به او‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫جدایی غیرمنتظره خداداد‬ ‫از شهر خودرو‬ ‫مشاور عالی مدیرعامل باشگاه شهر خودرو اعالم‬ ‫کــرد کــه از ســمت خود در ایــن تیم کناره گیــری کرده‬ ‫و قــرار اســت در پــروژه دیگری مشــغول بــه فعالیت‬ ‫شــود‪ .‬خداداد عزیزی پیشکســوت فوتبــال ایران که‬ ‫ماه های گذشــته درگیر برنامه «ستاره ساز» بوده و در‬ ‫طول چند فصل گذشته فوتبال ایران ترجیح داده تا‬ ‫دور از فضای لیگ برتر و سرمربیگری کار خود را پیش‬ ‫ببرد‪ ،‬چندی قبل پذیرفت تا در کسوت مشاور عالی‬ ‫مدیرعامل باشگاه شهر خودرو فعالیت کند و پس از‬ ‫رســما اعالم‬ ‫توافق با مســعود معمایی‪ ،‬این مســئله‬ ‫ً‬ ‫شد؛ اما در کمتر از یک ماه پس از حضور خداداد در‬ ‫کنار شهر خودرویی ها و همراهی او در اردوی تهران‪،‬‬ ‫به طــور ناگهانــی عزیــزی خبــر از کناره گیری از ســمت‬ ‫محوله در باشــگاه شــهر خودرو داد و علت ان را هم‬ ‫نه اختالف با عنابی پوشــان‪ ،‬بلکه انعقــاد قرارداد با‬ ‫یک شــرکت فیلم سازی دانســت‪ .‬خداداد عزیزی که‬ ‫پــس از اتمــام اردوی شــهر خودرویی هــا در تهران در‬ ‫جمع شاگردان خود در اکادمی فوتبالش حاضرشده‬ ‫بــود‪ ،‬دراین بــاره توضیح داد‪ :‬به دلیــل قرارداد با یک‬ ‫شرکت فیلم سازی و همچنین تعهدی که به اکادمی‬ ‫خــداداد دارم نتوانســتم بیشــتر از ایــن در خدمــت‬ ‫مجموعه شهرخودرو باشــم‪ .‬عزیزی درباره ادامه کار‬ ‫شهر خودرو در لیگ برتر هم گفت‪ :‬به خاطر فوتبال‬ ‫شــهرم و همچنین کمک به محمدرضا مهاجری وارد‬ ‫شــدم و بعد از اردوی امادگی تهران متوجه شدم که‬ ‫وظیفــه ام کــه کمــک بــه مهاجــری بــوده را به خوبی‬ ‫انجــام داده ام و مطمئــن هســتم ایشــان می تواند در‬ ‫ادامه راه بدون من هم موفق شــود لذا جدا شــدم تا‬ ‫بتوانم به مسئولیت های دیگرم برسم‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت اژینه دژ البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره‬ ‫ثبت ‪ 27242‬و شناسه ملی ‪14004361338‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی فـوق العـاده مـورخ ‪ 1400/04/10‬تصمیمـات ذیل‬ ‫اتخـاذ شـد ‪ - :‬محـل شـرکت از ادرس قبلی به ادرس جدید‪ :‬اسـتان البرز ‪ ،‬شهرسـتان کرج‬ ‫‪ ،‬بخـش مرکـزی ‪ ،‬شـهر محمدشـهر‪ ،‬محلـه همایـون ویال ‪ ،‬کوچـه شـهید محمدرضا فتح‬ ‫الهی(اطلـس) ‪ ،‬بلـوار شـهدا [امام خمینـی ‪ ، ]62‬پالک ‪ ، 0‬مجتمـع رز ‪ ،‬طبقه همکف ‪ ،‬واحد‬ ‫‪ 2‬کـد پسـتی ‪ 3184766493‬تغییـر یافـت و مـاده مربوطـه به شـرح فـوق اصـالح گردید‪.‬‬ ‫اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان البـرز اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری‬ ‫کـرج (‪)1203537‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت ارمان نظم مهر موسسه غیر تجاری به‬ ‫شماره ثبت ‪ 1916‬و شناسه ملی ‪10190048430‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1400/04/28‬تصمیمات ذیل اتخاذ شـد ‪ - :‬اقای غالمرضا شـکارچی به کدملی‬ ‫‪ 0381981231‬و اقـای مجتبی داوودی راسـخ به کدملـی ‪ 0421269898‬و اقای‬ ‫مهـدی عباسـی به کدملـی ‪ 1829334735‬برای مدت ‪ 2‬سـال انتخـاب گردیدند‪.‬‬ ‫ اقـای غالمرضـا شـکارچی بـه کدملـی ‪ 0381981231‬به سـمت مدیرعامل و‬‫عضـو هیـات مدیره و اقای مجتبـی داوودی راسـخ به کدملـی‪ 0421269898‬به‬ ‫سـمت رئیـس هیـات مدیـره و اقای مهدی عباسـی بـه کدملـی ‪1829334735‬‬ ‫بـه سـمت نائـب رئیـس هیـات مدیره بـرای مـدت ‪ 2‬سـال انتخـاب گردیدند‪- .‬‬ ‫کلیـه اوراق و اسـنادبهادار و تعهـداور موسسـه از قبیـل چـک و سـفته و بروات و‬ ‫قراردادهـا و عقـود اسـالمی با امضـاء مدیر عامـل ورئیس هیات مدیـره همراه با‬ ‫مهـر موسسـه معتبـر خواهد بود ‪ .‬اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان البرز اداره‬ ‫ثبت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجاری کـرج (‪)1203541‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت حامی کشت رسپینا شرکت با‬ ‫مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ 24376‬و شناسه ملی‬ ‫‪10190058278‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فـوق العـاده مـورخ ‪1400/02/29‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد ‪- :‬اقـای حامد شـیخ حسـنی به شـماره ملی‬ ‫‪ 0063521660‬دارنـده ‪500.000‬ریـال سـهم الشـرکه بـا دریافـت کلیـه‬ ‫سـهم الشـرکه خـود از صنـدوق شـرکت از لیسـت شـرکا خـارج گردیدنـد‬ ‫و هیـچ گونـه حقـی در شـرکت نخواهند داشـت‪ .‬بنابراین‪:‬سـرمایه شـرکت‬ ‫از‪1.500.000‬ریـال بـه‪ 1.000.000‬ریـال کاهـش یافت‪ .‬مـاده های مربوطه‬ ‫در اساسـنامه بـه شـرح مذکـور اصـالح گردیـد ‪ -‬لیسـت جدیـد شـرکا به‬ ‫شـرح ذیـل مـی باشـد ‪ :‬اقـای حکمـت اله شـیخ حسـنی بـه شـماره ملی‬ ‫‪ 4899589670‬دارنـده ‪500.000‬ریال سـهم الشـرکه خانم حدیث سـالمت‬ ‫به شـماره ملـی ‪ 2755617780 :‬دارنده ‪500.000‬ریال سـهم الشـرکه اداره‬ ‫کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان البـرز اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات‬ ‫غیرتجـاری کـرج (‪)1203538‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بدینوسـیله اگهـی می شـود برگ سـبز خودرو سـواری پراید تیپ صبـا انژکتـوری (‪ )GTX‬نقره‬ ‫متالیـک مـدل ‪ 1385‬بنزینـی دارای ‪ 4‬سـیلندر و ‪ 2‬محـور به شـماره موتور ‪ 1449437‬به شـماره‬ ‫شاسـی‪ s 1412285773376‬سـاخت ایران و شـماره پالک ‪ 969 58‬ب ‪ 22‬به مالکیت اقای‬ ‫عـوض کرمی زیارتی به شـماره شناسـنامه ‪ 2152‬و کد ملـی ‪ 3520397552‬فرزند منصور متولد‬ ‫‪ 1344/03/13‬و بـه نشـانی اسـتان بوشـهر‪ -‬برازجـان‪ -‬منطقـه ‪ 1‬روسـتای زیارت‪ ،‬پـالک ‪، 32‬‬ ‫کدپسـتی ‪ 7563174481‬مفقود گردیده اسـت و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 17‬مــهر ماه ‪ 09 / 1400‬اکتبر ‪ 02/ 2021‬ربیع االول ‪ / 1443‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1180‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫در اندیشه فردایی سرشار از ارامش و دوستی‬ ‫سینماسرزمینخیال‬ ‫برای نشاط افرینی‬ ‫در نخستینروز سیوچهارمینجشنوارهبین المللیفیلم های کودکان‬ ‫و نوجوانان متن پیام «محمدمهدی اســماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی به این جشنواره منتشر شد‪ .‬در این پیام امده است‪:‬‬ ‫«جشنوارهبین المللیفیلم های کودکانونوجوانان‪،‬به واسطهحضور‬ ‫زالل فرزندان این سرزمین‪ ،‬همواره میعادگاه همدلی های مهربانانه بوده‬ ‫است‪ .‬رویاپردازی های کودکانه و نوجوانانه مولد نشاط و سرزندگی بوده‬ ‫لزوم استعدادیابی کودکان‬ ‫در سنین پایین‬ ‫متخصص روانشناسی گفت‪ :‬یکی از مهم ترین کار ها برای کودکان این است که ما استعداد‬ ‫فرزندانمانراخوبشناسایی کنیم‪.‬حسینابراهیمیمقدممتخصصروانشناسیواستاددانشگاه‬ ‫در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬با اشاره به روز جهانی کودک اظهار کرد‪ :‬به نظر من نام گذاری‬ ‫تنها یک روز برای کودکان کافی نیست و شاید بهتر بود هرروز به یاد کودکانمان نام گذاری کنیم و‬ ‫و رنگ امید و ارزو به نقش واقعیت های جهان امروز می زند‪.‬‬ ‫ازانجا کهسینمایملیایران زمین‪،‬جایگاهیشایستهدرعالمهنرهای‬ ‫ماندگار در سطح جهان به خود اختصاص داده است‪ ،‬اهمیت جشنواره‬ ‫کودک و نوجوان بر کسی پوشیده نیست‪.‬‬ ‫امید اســت هنرمندان و فیلمســازان متعهد ایرانی با بهره گیری از‬ ‫فرهنگ ناب و انسان ساز اسالمی‪ ،‬پرورش دهنده نسل هایی باشند‬ ‫تــا عــاوه بــر اینکــه در تقابل با نظام های ســلطه‪ ،‬یارای ایســتادگی‬ ‫و مقاومت داشــته باشــند‪ ،‬نقشی موثر و پیشــتاز در بازسازی تمدن‬ ‫نوین اســامی و حرکت به ســمت قله های تعالی و پیشــرفت ایفا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شــعار امســال جشــنواره با عنوان «سینما ســرزمین خیال» بیانگر‬ ‫رسالت خطیر هنر هفتم در حفظ روحیه رویاپردازی و نشاط افرینی‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫طبیعتا خود ما کودکان‬ ‫می کردیم‪ .‬او در ادامه بیان کرد‪ :‬کودکان امروز‪ ،‬اینده سازان فردا هستند و‬ ‫ً‬ ‫دیروز هستیم و اگر امروز بتوانیم بچه ها را به خوبی تربیت کنیم و ان ها را اموزش دهیم‪ ،‬فردای‬ ‫بسیار بهتری در انتظار جامعه خواهد بود‪ .‬متخصص روانشناسی تصریح کرد‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫کارهابرای کودکانایناست کهمااستعدادفرزندانمانراخوبشناسایی کنیم‪،‬برایمثالبسیاری‬ ‫از افراد در موقعیت های مختلف قرار می گیرند و از بیرون که نگاه می کنیم با خودمان می گوییم‬ ‫که چقدر ادم های سرامد و موفقی هستند اما خودشان احساس روانی خیلی خوب و مطلوبی‬ ‫گزارش نمی دهند‪ .‬ابراهیمی مقدم تاکید کرد‪ :‬شاید این موضوع به این دلیل باشد که استعداد‬ ‫ان ها به خوبی کشف نشده است‪ ،‬برای مثال یک فرزندی که ازنظر ژنتیکی قدکوتاهی دارد به ان‬ ‫زور بگویند که باید به رشته بسکتبال مشغول شوی و ورزش کنی! اما نکته مهم این است که او‬ ‫موفقیت الزم را به دست نخواهد اورد‪.‬‬ ‫بــرای کــودکان و نوجوانــان ســرزمین مــا و همــه جهــان اســت تا در‬ ‫دوران ســختی که به واســطه همه گیری بیماری کرونا بر ما گذشت‪،‬‬ ‫با جادوی ســینما به فردایی سرشــار از ارامش و دوســتی بیندیشــیم‬ ‫و از داغ کودکان و نوجوانان و خانواده های ســوگوار و اســیب دیده‬ ‫این بالی عالم گیر بکاهیم‪ .‬از اولویت های سینمای ایران‪ ،‬ارتقای کمی‬ ‫و کیفی اثاری با محوریت کودکان و نوجوانان امروز‪ ،‬اینده سازان فردایی‬ ‫بالنده و افتخارافرین برای ایران اسالمی است‪ .‬امید است این امر با بسیج‬ ‫وهمدلیهنرمندانونهادهایفرهنگیدر اینده اینزدیکبهبار بنشیند‪.‬‬ ‫برپایی این رویداد فرهنگی با رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی‬ ‫که حفظ و صیانت از ارزش های فرهنگی را وظیفه بزرگ خود می داند‪،‬‬ ‫برگ زرین دیگری بر دیباچه خاطرات و خرد جمعی کودکان این سرزمین‬ ‫خواهدافزود‪».‬‬ ‫حقی که به تاالب ها نمی رسد‬ ‫بهــای دیگر با کمبــود اب و عدم تامین‬ ‫در حالــی از ســال ابــی خشــکی وارد پاییــز همچنان در بسیاری از شهرها و روستاها تداوم و مدیریــت نامناســب بهر هبــرداری و توزیــع تاال ‬ ‫شده ایم که هنوز خبری از بارش گسترده باران در دارد‪ .‬در حالی خشک سالی تامین اب شرب را اب نه تنها در یک ســال اخیر بلکه ســال های نیاز ابی محیط زیستی خود مواجه اند و همین‬ ‫کشورنیستووضعیتتاالب هایی کهحق ابه برای شهرها و روستاها با مشکل روبه رو کرده متمــادی باعث ایجــاد بحران هایــی ازجمله وضعیــت باعث شــده اســت کــه کارکردهای‬ ‫ان هابه صورت کامل پرداختورهاسازینشده اســت کــه تاالب های کشــور نیــز در این میان فرونشســت زمیــن و خشــک شــدن تاالب ها تــاالب ازجملــه خدمات اکوسیســتمی از بین‬ ‫از هر زمان دیگر شکننده تر است‪ .‬یک کارشناس خشــک و خشک تر شده اند‪ .‬تاالب هایی که شده است‪ .‬محمدحســین بازگیر ‪ -‬کارشناس بــرود‪ .‬ایــن کارشــناس محیط زیســت کمبــود‬ ‫محیط زیست معتقد است که وضعیت امروز بر اساس ماده‪ ۴‬ایین نامه جلوگیری از تخریب محیط زیســت ‪ -‬می گویــد‪ :‬ایــران دارای بیش اب و عــدم تامیــن حق اب ههــا را ناشــی از‬ ‫یهــای بی رویــه از‬ ‫کســالی و بهره بردار ‬ ‫تاالب هابیشترمربوطبهدخالت هایانسانیو و الودگی غیرقابل جبران تاالب¬ ها وزارت نیرو از ‪ ۲۵۰‬تــاالب اســت کــه از این تعداد حدود خش ‬ ‫حق ابه های پرداخت نشدهاست‪.‬‬ ‫باید میزان ســهم ان ها از ظرفیت ابی حوضه ‪ ۱۴۵‬تاالب به طور رسمی در ائین نامه مصوب منابــع ابــی و عــدم رعایــت حقابــه تاالب ها‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬ایران کشــوری است که ابریز را با کمیت و کیفیت مناسب و متناسب با دولت و زیرمجموعه قانون حفاظت و احیا و می دانــد و می افزایــد‪ :‬منابعــی هــم کــه وارد‬ ‫یشــوند‪ ،‬الودگی هایــی به همراه‬ ‫بنــا به موقعیــت جغرافیایــی‪ ،‬دارای اقلیمی شرایط اقلیمی مختلف‪ ،‬با توزیع زمانی معین مدیریت تاالب ها ثبت شده است و مابقی نیز تاالب ها م ‬ ‫جهت‬ ‫عمومی‬ ‫فراخوان‬ ‫اگهی‬ ‫شرب و با‬ ‫دوم پس از اب‬ ‫اصالحیهاولویت‬ ‫خشــک و نیمه خشــک اســت امــا حاکمیــت و در‬ ‫ شوند‪ ۲۶ .‬تاالب‬ ‫متقاضیمی‬ ‫شناساییتعریف تاالب‬ ‫نظارت مشمول‬ ‫واگذاریدارند و تاالب ها را الوده می کنند‪ .‬او همچنین‬ ‫خش ‬ ‫کســالی طــی یــک ســال اخیــر نیــز ایــن ســازمان حفاظت محیط زیســت تامین کند‪ .‬نیــز عضو «کنوانســیون رامســر» (قــرارداد بین نســبت به تغییــر وضعیت وســعت و حجم‬ ‫محل های تبلیغاتی در فرودگاه بین المللی زاهدان‬ ‫ســرزمین را تشــنه تر از پیــش کــرده اســت‪ .‬بــا حال در شــرایطی که حق ابه تاالب ها به طور دولتــی کــه به منظور حفاظــت از تاالب ها در اب دریاچــه ارومیه نســبت به ســال گذشــته‬ ‫مسافرین‬ ‫خدمات‬ ‫استانارتقاء‬ ‫راستای‬ ‫شهردر‬ ‫ هاینظر دارد‬ ‫ی در‬ ‫بلوچستان‬ ‫استان‬ ‫فرودگاههای‬ ‫ادارهشـکل‬ ‫یهــا طــی ســال ابــی گذ‬ ‫کاهــش بارندگ ‬ ‫سیستانبناوبر پیش بین‬ ‫ نشده که‬ ‫پرداخت‬ ‫ـته کامل‬ ‫تامینشد)‬ ‫سطحمنعقد‬ ‫مازندران‬ ‫رامسر‬ ‫فرودگاهیحجم اب‬ ‫مشابعینمی گویــد‪:‬‬ ‫ـی ومی کنــد و‬ ‫موردنیازـراز نگرانـ‬ ‫هستند ابـ‬ ‫فرودگاه‬ ‫نصفدر‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫موسسات‬ ‫کانون ها و‬ ‫شرکت ها‪،‬‬ ‫محیطی‬ ‫ـدارتبلیغاتی‬ ‫فضاهای‬ ‫استفاده از‬ ‫نسبت به‬ ‫روستاهای کشور با‬ ‫و‬ ‫ـهرها‬ ‫بســیاری از شـ‬ ‫محل کهاشـوـور‪ ،‬مقـ‬ ‫هواشناســی‬ ‫واگذاریـازمان‬ ‫تنش سـ‬ ‫هم در‬ ‫ هایرا کبهشــورمان‬ ‫تبلیغاتتاالب‬ ‫انجامـدادی از‬ ‫جهتمــا تعـ‬ ‫بارندگی ا‬ ‫ یافته اســت‪.‬‬ ‫کاهش‬ ‫ارومیه به‬ ‫دریاچه‬ ‫شرکت فرودگاهها‬ ‫بین المللی زاهدان با مدت حداکثر ‪ 3‬سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت الیحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در‬ ‫ایران‬ ‫هوایی‬ ‫ناوبری‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ ر‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ظ‬ ‫ن‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ اند‬ ‫ه‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ابــی موا وجــه‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫کم‬ ‫ـاد‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ ز‬ ‫ل‬ ‫ احتما‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ام‬ ‫ـز‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫پای‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ف‬ ‫در‬ ‫ های‬ ‫ب‬ ‫تاال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬ ‫است کهبیشتراتفاقاتی‬ ‫معتقد‬ ‫همچنین‬ ‫بازگیر‬ ‫کل فرودگاههای سیستان فرودگاه های کشور مصوب ‪ 1358‬و ایین نامه اجرایی از طریق فراخوان عمومی به اشخاص واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید‪.‬‬ ‫اداره‬ ‫بلوچستانـل پاییز این وضعیت‬ ‫باوجود فرارسـوـیدن فصـ‬ ‫بارندگی‬ ‫ـود‪.‬کهکاهــش‬ ‫ـال خواهد بـ‬ ‫کلیهحــد نرمـ‬ ‫بدینوسیله از از‬ ‫پریشان و‬ ‫هامون‪ ،‬شـ‬ ‫اداریو ناشی از‬ ‫عمدی‬ ‫افتاده‬ ‫ایدمورد تاال‬ ‫می در‬ ‫خیلیعمل که‬ ‫وقت‬ ‫حداکثربتا هاپایان‬ ‫دعوت به‬ ‫بختگان‪،‬باشد‪،‬؛‬ ‫ـادگان‪،‬الزم می‬ ‫مدیریتی‬ ‫مالی‪ ،‬اجرایی و‬ ‫دارای توان‬ ‫واجدشرایط‬ ‫اشخاص‬ ‫روز سه شنبه ‪ 1400/7/27‬ضمن واریز مبلغ ‪ 2.500.000‬ریال جهت خرید اسناد فراخوان به حساب ‪IR180100004001068404006338‬‬ ‫خزانه نزدبانک مرکزی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با شناسه پرداخت ‪ 382068482280520000000000619214‬و با مراجعه به فرودگاه بین المللی‬ ‫واگذاریفراخوان مربوطه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫جهتدریافت اسناد‬ ‫متقاضیواریزی و‬ ‫شناساییبه ارائه فیش‬ ‫دبیرخانه‪ ،‬نسبت‬ ‫فراخوانبلوچستان‪،‬‬ ‫استان سیستان و‬ ‫فرودگاه های‬ ‫زاهدان به ادرس بلوار مطهری اداره کل‬ ‫عمومی‬ ‫اگهی‬ ‫اصالحیه‬ ‫نکته مهم شرکت ها و کانون های تبلیغاتی که دارای مجوز فعالیت خارج از محدوده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سیستان و بلوچستان می باشد در صورت برنده‬ ‫زاهداناسالمی سیستان و بلوچستان اقدام نماید در غیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد‬ ‫اداره کل‬ ‫دربه ارائه مجوز‬ ‫نسبت‬ ‫ابالغ قرارداد‬ ‫دوماه از‬ ‫شدن در فراخوان می بایست حداکثر ظرف مدت‬ ‫المللی‬ ‫فرودگاهازبین‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫محل‬ ‫اینصورت قرارداد منعقده فسخ و حق هرگونه اعتراضی از سوی متقاضی سلب و ساقط می باشد‪.‬‬ ‫چک تضمین‬ ‫دیگر) یا‬ ‫برای سه ماه‬ ‫خدماتتمدید‬ ‫تامین و قابل‬ ‫سطحسه ماه‬ ‫حداقل‬ ‫اعتبار‬ ‫بانکی (با‬ ‫معتبر‬ ‫قالب ضمانت‬ ‫استانریال در‬ ‫‪216.000.000‬‬ ‫ادارهبهکلمبلغ‬ ‫ضمانت نامه شرکت در فراخوان‬ ‫فرودگاهی‬ ‫مشابعین‬ ‫مسافرین و‬ ‫موردنیاز‬ ‫ارتقاء‬ ‫راستای‬ ‫دارد در‬ ‫نامهنظر‬ ‫بلوچستان در‬ ‫سیستان و‬ ‫فرودگاههای‬ ‫شده بانکی می باشد‪.‬‬ ‫نسبت به واگذاری استفاده از محل ها و فضاهای تبلیغاتی جهت انجام تبلیغات محیطی را به شرکت ها‪ ،‬کانون ها و موسسات تبلیغاتی در فرودگاه‬ ‫شرکت فرودگاهها‬ ‫محل ها در‬ ‫اماکن و‬ ‫الیحه قانونی‬ ‫سال‬ ‫حداکثر ‪3‬‬ ‫مدت‬ ‫زاهدان با‬ ‫ردیف هوایی ایران عنوانبین‬ ‫و ناوبری‬ ‫(ریال)‬ ‫تخلیه تضمین‬ ‫واگذاری و مبلغ‬ ‫(مترمربع)‬ ‫واگذاری محل با رعایت متراژ‬ ‫از در قالب انعقاد قراردادمحل‬ ‫استفاده‬ ‫متقاضیان‬ ‫شناسایی‬ ‫المللیهای‬ ‫فراخوان‬ ‫اداره کل فرودگاههای سیستان فرودگاه های کشور مصوب ‪ 1358‬و ایین نامه اجرایی از طریق فراخوان عمومی به اشخاص واجد شرایط بخش خصوصی اقدام نماید‪.‬‬ ‫سالن‬ ‫سالن عمومی‬ ‫محوطه‪،‬‬ ‫بلوار‪،‬‬ ‫‪216.000.000‬وقت اداری‬ ‫‪640‬به عمل می اید حداکثر تا پایان‬ ‫می باشد‪،‬؛ دعوت‬ ‫مدیریتی والزم‬ ‫اجرایی و‬ ‫مالی‪،‬‬ ‫واجدشرایط که دارای توان‬ ‫بدینوسیله از کلیه اشخاص‬ ‫و‪ 1‬بلوچستان‬ ‫تابلوها و فضاهای تبلیغاتی‬ ‫ترانزیت‬ ‫خرید اسناد فراخوان به حساب ‪IR180100004001068404006338‬‬ ‫روز سه شنبه ‪ 1400/7/27‬ضمن واریز مبلغ ‪ 2.500.000‬ریال جهت‬ ‫شامل المللی‬ ‫فرودگاه بین‬ ‫مراجعه‬ ‫‪382068482280520000000000619214‬کهو با‬ ‫شناسه پرداخت‬ ‫روزایران با‬ ‫هوایی‬ ‫ناوبری‬ ‫فرودگاه ها‬ ‫شرکت‬ ‫خزانه‬ ‫پاکت‬ ‫پاکاتبهفراخوان‬ ‫کلیه‬ ‫‪ 1400/8/9‬به دبیرخانه فرودگاه شهدای زاهدان می باشد‬ ‫یکشنبه مورخ‬ ‫اداری‬ ‫پایانووقت‬ ‫(حداکثر تا‬ ‫مرکزیاسناد‬ ‫نزدبانک تسلیم‬ ‫مهلت تکمیل و‬ ‫مربوطه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫واریزی‬ ‫نسبت به‬ ‫بلوچستان‪،‬‬ ‫سیستان و‬ ‫استان‬ ‫میهای‬ ‫فرودگاه‬ ‫اداره کل‬ ‫مطهری‬ ‫بلوار‬ ‫ادرس‬ ‫ضمانتبه‬ ‫زاهدان‬ ‫فراخوانگردد‪.‬‬ ‫فرودگاه ارائه‬ ‫موموشده به‬ ‫فیشمهر و‬ ‫ارائهدیگر‬ ‫اصلی‬ ‫دبیرخانه‪ ،‬پاکت‬ ‫موم و در یک‬ ‫جداگانه مهر و‬ ‫بطور‬ ‫بایست‬ ‫پیشنهادی)‬ ‫قیمت‬ ‫رزومه و‬ ‫پاکت‬ ‫نامه‪،‬‬ ‫صورت برنده‬ ‫باشد‬ ‫شرکتبلوچستان‬ ‫سیستان و‬ ‫خواهداستان‬ ‫انجاماسالمی‬ ‫فراخوانارشاد‬ ‫فرهنگ و‬ ‫ادارهدرکل‬ ‫محدوده‬ ‫خارج از‬ ‫فعالیت‬ ‫دارای مجوز‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کانون های‬ ‫است ها و‬ ‫شرکت‬ ‫مهم‬ ‫حقوقی‬ ‫در حق و‬ ‫گونه‬ ‫درفراخوانمیهیچ‬ ‫گردید و‬ ‫اسناد‬ ‫مندرج‬ ‫معیارهای‬ ‫توجه به‬ ‫شرایط با‬ ‫که واجد‬ ‫متقاضی‬ ‫شناسایی‬ ‫ارزیابی و‬ ‫ذکر‬ ‫نکتهبه‬ ‫الزم‬ ‫حداکثر ظرف مدت دوماه از ابالغ قرارداد نسبت به ارائه مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی سیستان و بلوچستان اقدام نماید در غیر‬ ‫ایجادمی‬ ‫فراخوان‬ ‫شدن در‬ ‫بایستنمود‪.‬‬ ‫نخواهد‬ ‫متقاضی‬ ‫برای‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫دسترسیساقط‬ ‫متقاضی سلب و‬ ‫سوی‬ ‫اعتراضی از‬ ‫هرگونه‬ ‫منعقده فسخ و‬ ‫اینصورت‬ ‫میبود‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫ذیل‪ ،‬قابل‬ ‫ادرس‬ ‫مربوطه به‬ ‫حقسایت‬ ‫فرودگاه و‬ ‫قرارداداز طریق‬ ‫فراخوان‪،‬‬ ‫اگهی‬ ‫اسانتضمین‬ ‫فرودگاههایچک‬ ‫وحقوقیماه دیگر) یا‬ ‫بازرگانیبرای سه‬ ‫قابل تمدید‬ ‫نامه معتبر بانکی (با اعتبار حداقل سه ماه‬ ‫ریال در‬ ‫‪216.000.000‬‬ ‫کسب به مبلغ‬ ‫جهتفراخوان‬ ‫شرکت در‬ ‫متقاضیاننامه‬ ‫ضمانت‬ ‫تماس‬ ‫‪05431738015-05431738034‬واداره‬ ‫ضمانتهای‬ ‫قالبشماره‬ ‫فراخوان با‬ ‫خصوص‬ ‫اطالعات بیشتر در‬ ‫می توانند‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫حاصلبانکی‬ ‫شده‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‪http://zahedan.airport.ir‬‬ ‫‪www.airport.ir‬‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫متراژ (مترمربع)‬ ‫محل‬ ‫عنوان فراخوان های شناسایی متقاضیان استفاده از‬ ‫ردیف‬ ‫‪1203372‬‬ ‫اگهی ‪:‬‬ ‫شناسه‬ ‫‪1124870‬‬ ‫اگهی‪:‬‬ ‫شناسه‬ ‫م الف اگهی ‪551 :‬‬ ‫بلوچستان‬ ‫ادارهکلفرودگاههایسیستانو‬ ‫بلوار‪ ،‬محوطه‪ ،‬سالن عمومی و سالن‬ ‫تابلوها و فضاهای تبلیغاتی‬ ‫‪1‬‬ ‫ترانزیت‬ ‫‪640‬‬ ‫‪216.000.000‬‬ ‫مهلت تکمیل و تسلیم اسناد (حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/8/9‬به دبیرخانه فرودگاه شهدای زاهدان می باشد که کلیه پاکات فراخوان شامل پاکت‬ ‫ضمانت نامه‪ ،‬پاکت رزومه و قیمت پیشنهادی) می بایست بطور جداگانه مهر و موم و در یک پاکت اصلی دیگر مهر و موم شده به فرودگاه ارائه گردد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است ارزیابی و شناسایی متقاضی واجد شرایط با توجه به معیارهای مندرج در اسناد فراخوان انجام خواهد گردید و شرکت درفراخوان هیچ گونه حق و حقوقی‬ ‫برای متقاضی ایجاد نخواهد نمود‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان‪ ،‬از طریق فرودگاه و سایت مربوطه به ادرس ذیل‪ ،‬قابل دسترسی خواهد بود‪.‬‬ ‫اسان تماس‬ ‫فرودگاههای‬ ‫‪ 05431738015-05431738034‬اداره‬ ‫فراخوان با‬ ‫پارسخصوص‬ ‫بیشتر در‬ ‫اطالعات‬ ‫جهت کسب‬ ‫توانند‬ ‫متقاضیان‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫وحقوقی ای از طریق‬ ‫بازرگانیدو مرحله‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫هاینیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری‬ ‫شمارهمورد‬ ‫دارد اقالم‬ ‫جنوبی در نظر‬ ‫مجتمع گاز‬ ‫شرکت‬ ‫ایران‬ ‫میملی گاز‬ ‫شرکت‬ ‫شرکت مجتمع‬ ‫نمایند‪.‬گاز پارس جنوبی الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) تامین نماید‪:‬‬ ‫حاصل‬ ‫‪http://zahedan.airport.ir‬‬ ‫‪www.airport.ir‬‬ ‫‪2000093498000365‬‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران‬ ‫‪1203372‬‬ ‫اگهی ‪:‬‬ ‫شناسه‬ ‫‪1124870‬‬ ‫اگهی‪:‬‬ ‫شناسه‬ ‫م الف اگهی ‪551 :‬‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫ادارهکلفرودگاههایسیستانوبلوچستان‬ ‫شماره مناقصه و تقاضا‬ ‫تقاضای ‪ R1-3411898188-AD‬مناقصه شماره ‪R1/99-004‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ /‬شرح مختصر اقالم درخواستی‬ ‫خرید پمپ دیزل اتش نشانی (اقالم ساخت داخل مورد تایید می باشند)‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫اول‬ ‫نوبت‬ ‫تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین شماره‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫‪ 4/000/000/000‬ریال‬ ‫‪/123402‬ت‪ 50659‬ه مورخ ‪ 94/09/22‬هیات وزیران می باشد‪.‬‬ ‫ریالدو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات‬ ‫عمومی‬ ‫برگزاری مناقصه‬ ‫پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت‬ ‫مجتمع گاز‬ ‫شرکت‬ ‫‪80/000/000/000‬‬ ‫معادل‬ ‫مناقصه‬ ‫براوردی‬ ‫مبلغ‬ ‫الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) تامین نماید‪:‬‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری و ارسال مستندات ارزیابی کیفی (رزومه)‬ ‫شماره مناقصه و تقاضا‬ ‫در سامانه ستاد‬ ‫‪ 5‬روز پس از درج نوبت دوم اگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد‪.‬‬ ‫‪2000093498000365‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫شمارهاسناد می‬ ‫دریافت‬ ‫‪R1-3411898188-AD‬مهلت‬ ‫مدت دو هفته پس از انقضای‬ ‫ظرف‬ ‫‪R1/99-004‬‬ ‫مناقصه‬ ‫تقاضای‬ ‫باشند)‬ ‫مالیمی‬ ‫فنی وتایید‬ ‫پیشنهادمورد‬ ‫ساخت داخل‬ ‫(اقالم‬ ‫اتش نشانی‬ ‫پمپ‬ ‫خرید‬ ‫موضوع مناقصه‪ /‬شرح مختصر اقالم درخواستی‬ ‫برنامه زمانی از‬ ‫بهمراه‬ ‫دریافت‬ ‫مستندات‬ ‫دیزلگران‪،‬‬ ‫مناقصه‬ ‫کیفی‬ ‫پس از ارزیابی‬ ‫اخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی‪ /‬مالی در سامانه ستاد‬ ‫طریق سامانه ستاد ارسال می گردد‪.‬‬ ‫‪ 4/000/000/000‬ریال‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫استان بوشهر‪ -‬شهرستان عسلویه‪ -‬شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‪ -‬پاالیشگاه اول‪-‬اداره خرید‬ ‫ادرس مناقصه گزار‬ ‫تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین شماره‬ ‫نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫وزیران‬ ‫هیات‬ ‫‪94/09/22‬‬ ‫مورخ‬ ‫ه‬ ‫‪/123402‬ت‪50659‬‬ ‫بدیهی است کلیه فرایند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به نشانی‪ WWW.SETADIRAN.IR :‬انجام می پذیرد‬ ‫گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫سامانه ستاد و‬ ‫ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در‬ ‫هیچگونه‬ ‫مبلغستاد‬ ‫وبه پیشنهاد های خارج از سامانه‬ ‫دریافتریال‬ ‫‪80/000/000/000‬‬ ‫معادل‬ ‫مناقصه‬ ‫براوردی‬ ‫مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت ‪ WWW.SPGC.IR‬مراجعه و یا با شماره تلفنهای‪ 07731314335-4329‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد‬ ‫‪ 5‬روز پس از درج نوبت دوم اگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد‪.‬‬ ‫عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫روابط‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری و ارسال مستندات ارزیابی کیفی (رزومه)‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫اگهی‪1202418:‬‬ ‫مشناسه‬ ‫ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد‪.‬‬ ‫در سامانه ستاد‬ ‫اخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی‪ /‬مالی در سامانه ستاد‬ ‫پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران‪ ،‬مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از‬ ‫طریق سامانه ستاد ارسال می گردد‪.‬‬ ‫ادرس مناقصه گزار‬ ‫استان بوشهر‪ -‬شهرستان عسلویه‪ -‬شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‪ -‬پاالیشگاه اول‪-‬اداره خرید‬ ‫بدیهی است کلیه فرایند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به نشانی‪ WWW.SETADIRAN.IR :‬انجام می پذیرد‬ ‫وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت ‪ WWW.SPGC.IR‬مراجعه و یا با شماره تلفنهای‪ 07731314335-4329‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫اگهی‪1202418:‬‬ ‫مشناسه‬ ‫دخالت و دستکاری های انسانی به ویژه نحوه‬ ‫بهره برداری از منابع مانند اب اســت و عامل‬ ‫این مشــکالت نیــز نوع نگاهمان اســت‪ .‬این‬ ‫کارشــناس محیط زیست با تذکر این نکته که‬ ‫زیستگاه فقط یک محل برای گذراندن چند‬ ‫روز نیست‪،‬می گوید‪:‬زیستگاه‪،‬نوعیپشتیبان‬ ‫بــرای نس ـل های متوالی و ادامه حیــات ان ها‬ ‫اســت که اگر از بین برود‪ ،‬شاهد کوچ دائمی‬ ‫یــا انقــراض گونه ها خواهیم بود‪ .‬مــا در برابر‬ ‫تاالب ها‪ ،‬تعهدات قانونی خارجی و داخلی‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫داریــم بنابرایــن حکمرانــی محیط زیســتی ما‬ ‫باید کامل تر شود و خانواده بزرگ دغدغه مند‬ ‫محیط زیست نیز بیشتر یکدیگر را یاری کنند؛‬ ‫بــه ایــن معنــا کــه بازدارندگــی در ایــن حوزه‬ ‫باید فراتر از ســازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫باشد‪ .‬بر اساس این گزارش وضعیت نابسامان‬ ‫بهــا و حقــی کــه بــر اســاس قانــون از‬ ‫تاال ‬ ‫اب دارند‪ ،‬در حالی نادیده گرفت هشــده اســت‬ ‫کــه بیــش از ‪ ۸۵‬درصــد منابــع اب کشــور در‬ ‫صنعت کشاورزی مصرف می شود‪.‬‬ ‫اصفهان جایگاه دوم ارزشیابی‬ ‫شاخص های فرهنگ عمومی در‬ ‫سطح کشور را کسب کرد‬ ‫مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستاناصفهان گفت‪:‬‬ ‫استاناصفهاندردورانفعالیتشورایفرهنگعمومیدر‬ ‫حوزهتشکیلجلساتورصدفعالیت هابه طورفعالعمل‬ ‫کرده است به طوری که در ارزشیابی شاخص های فرهنگ‬ ‫عمومیدر سطح کشور توانستهرتبهدومرا کسب کند که‬ ‫این حاصل تالش جمعی بوده اســت‪ .‬به گزارش فارس‪،‬‬ ‫حجت االســام رمضانعلی معتمدی در سخنرانی پیش‬ ‫از خطبه های نماز جمعه اصفهان اظهار داشت‪ :‬فرهنگ‬ ‫عمومی نشان گر غیرت دینی‪ ،‬توانمندی و عزت یک ملت است‪ ،‬فرهنگ عمومی برخواسته از‬ ‫اداب ورسوم و رفتار اجتماعی یک ملت است‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با‬ ‫اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص فرهنگ عمومی‪ ،‬افزود‪ :‬فرهنگ مایه اصلی‬ ‫هویتملت هااست‪،‬فرهنگیکملتمی تواندانملتراعزیز‪،‬توانمند‪،‬نواور ودارایابرو کند‪،‬‬ ‫اصالحجامعهبدوناصالحفرهنگانمیسرنیست‪ ،‬کارفرهنگینیازمندعزمملیاستوحرکت‬ ‫جهادی و انقالبی می طلبد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با توجه به این دیدگاه مقام معظم رهبری‪ ،‬تکلیف ما‬ ‫مهم می شود‪ ،‬فرهنگ مثل اب وهوا است یعنی همه جانداران و انسان ها نیاز به اب وهوا دارند‪،‬‬ ‫همهنیازمندفرهنگهستندوهم هملت هادارایفرهنگبوده اندچهغلطچهدرست ‪.‬معتمدی‬ ‫در ادامه بیان کرد‪ :‬فرهنگ عمومی عبارت است ا ز مجموعه ای منسجم و نظام یافته از اهداف ‪،‬‬ ‫ارزش ها و باورهای مردم که متعلق به یک جامعه بزرگ‪ ،‬قوم یا ملت است‪ ،‬فرهنگ عمومی‬ ‫شاملتمامفعالیت هایمبتنیبراندیشهوعادتاست کهدرجهتبراوردننیاز هایبشریبسته‬ ‫بهانواعجوامعازنظرتاریخی‪،‬سیاسی‪،‬اقتصادیومذهبیرفتارهایعموممردمراشکلمی دهد‪.‬‬ ‫مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستاناصفهانخاطرنشان کرد‪:‬همهانسان هااز گذشتهتابه حال‬ ‫دارای فرهنگ بوده اند پس فرهنگ یک پدیده عام است‪ ،‬ما برای این فرهنگ نیازمند مدیریت و‬ ‫مکانیزمهستیم‪،‬یکیازمکانیزم هایی کهدرنظاماسالمیپیش بینی شدهشورایانقالبفرهنگی‬ ‫است که به پیشنهاد امام خمینی (ره) تاسیس شد‪ ،‬یکی از وظایف این شورا مهندسی فرهنگی‬ ‫کشور است‪ ،‬یعنی تهیه نقشه راه به خصوص در فرهنگ عمومی که این نیازمند سیاست گذاری‬ ‫به روز است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬شورای عالی انقالب فرهنگی در چند سال گذشته اصول مهندسی‬ ‫یرادردستور کارقراردادهاست؛شورایفرهنگعمومیازابتکاراتمقاممعظمرهبریبود‪،‬‬ ‫فرهنگ ‬ ‫عالی ترین شورا در حوزه فرهنگ چه در کشور و چه در شهرستان ها شورای فرهنگ عمومی است‬ ‫وپارلماناناستانوشهراست‪،‬نخبگانفرهنگیدر عضویتاینشوراهستند‪،‬در استاناصفهان‬ ‫شورایفرهنگعمومیتاسیس شدهوبهریاستایت اهللطباطبایی نژاد‪،‬امام جمعهاصفهان‪،‬این‬ ‫شوراتشکیلمی شود‪.‬معتمدیاضافه کرد‪:‬استاناصفهاندرایندوراندرحوزهتشکیلجلساتو‬ ‫رصدفعالیت هابه طورفعالعملکردهاستبه طوری کهدرارزشیابیشاخص هایفرهنگعمومی‬ ‫در سطح کشور توانسته رتبه دوم را کسب کند که این حاصل تالش جمعی بوده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان تاکید کرد‪ :‬سازمان صداوسیما‪ ،‬سازمان تبلیغات اسالمی‪،‬‬ ‫حوزه علمیه‪ ،‬اموزش وپرورش‪ ،‬دانشگاه ها و نهادهای فرهنگی در تثبیت فرهنگ عمومی نقش‬ ‫بسزاییدارند‪.‬اودر توضیحویژگی هایفرهنگعمومیدر جامعهاسالمیمطرح کرد‪:‬در بخش‬ ‫فرهنگییکظاهرویکباطنداریم‪،‬درفرهنگعمومینحوهپوشیدنلباس‪،‬برخوردبایکدیگرو‬ ‫معماریشهرها‪،‬بخشظاهریفرهنگعمومیاست‪،‬درحوزهباطنینقشاخالقیاتاستیعنی‬ ‫نحوهمعاشرت‪،‬همسایه داری‪،‬وجدان کاریووقت شناسیاز مولفه هایفرهنگعمومیاست‪.‬‬ ‫معتمدیهمچنینعنوان کرد‪:‬احترامبهبزرگ ترهاوپدر ومادر فرهنگعمومیاست کهبایدبین‬ ‫خانواده و جامعه توجه شود‪ ،‬احترام به پدر و مادر هیچ نهایتی ندارد‪ ،‬احترام به حق همسایه‪،‬‬ ‫جلوگیری از اسراف‪ ،‬صبور بودن‪ ،‬وقت شناسی و دوری از عافیت طلبی چیزی است که حکومت‬ ‫خصوصا در حوزه مسئوالن نیازمند است‪ ،‬مسئوالنی که برای مردم وقت را نشناسند و‬ ‫اسالمی‬ ‫ً‬ ‫خدمتبهمردمراجزوسرمایه هایخودبدانند‪.‬‬ ‫فراخوان اگهی ارزیابی کیفی (‪)00-41‬‬ ‫( تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امداد رسانی در‬ ‫شهرستان های جیرفت‪ ،‬بم و کهنوج و نواحی تابعه انها )‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت گاز استان کرمان‬ ‫شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه ( تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امداد رسانی در‬ ‫( سهامی خاص)‬ ‫شهرستان های جیرفت‪ ،‬بم و کهنوج و نواحی تابعه انها) به شمار‪ 2000093164000076‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل‬ ‫برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه‬ ‫محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ‪ 1400/07/17‬می باشد‪.‬‬ ‫اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪1400/08/09:‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪1400/07/25 :‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪:‬‬ ‫‪ 034-31326000‬شماره فکس‪034-33239661:‬‬ ‫ارزیابی تماس‪:‬‬ ‫شعبانیه شماره‬ ‫چهار راه‬ ‫شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار ‪ 22‬بهمن ‪ -‬حد فاصل سه راه ادیب با‬ ‫کیفی (‪)00-41‬‬ ‫اگهی‬ ‫فراخوان‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫تاسیسات گازرسانی و خدمات امداد رسانی در‬ ‫شبکه و‬ ‫نگهداری‬ ‫تعمیرات و‬ ‫(‬ ‫‪85193768‬‬ ‫‪ 88969737‬و‬ ‫ثبت نام‪:‬‬ ‫دفتر‬ ‫مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫شهرستان های جیرفت‪ ،‬بم و کهنوج و نواحی تابعه انها )‬ ‫نوبت اول‬ ‫زمانگاز ایران‬ ‫شرکت ملی‬ ‫‪2000093164000076‬‬ ‫کد فراخوان‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول‬ ‫‪730‬‬ ‫اجرا(روز)‬ ‫مدت‬ ‫‪1400/07/17‬‬ ‫شرکت گاز استان کرمان‬ ‫شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه ( تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی و خدمات امداد رسانی در‬ ‫( سهامی خاص)‬ ‫نماید‪ .‬کلیه مراحل‬ ‫برگزار‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شمار‪2000093164000076‬‬ ‫به‬ ‫انها)‬ ‫تابعه‬ ‫نواحی‬ ‫و‬ ‫کهنوج‬ ‫و‬ ‫بم‬ ‫جیرفت‪،‬‬ ‫های‬ ‫شهرستان‬ ‫‪14/600/000/000‬‬ ‫مبلغ تضمین(ریال)‬ ‫تاریخ چاپ نوبت دوم‬ ‫یک‬ ‫تعداد مرحله‬ ‫‪1400/07/18‬‬ ‫برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه‬ ‫شناسهاگهی‪1201222:‬‬ ‫باشد‪.‬عمومی شرکت گاز استان کرمان‬ ‫روابط‬ ‫محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ‪ 1400/07/17‬می‬ ‫اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪1400/08/09:‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪1400/07/25 :‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪:‬‬ ‫شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار ‪ 22‬بهمن ‪ -‬حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه شعبانیه شماره تماس‪ 034-31326000 :‬شماره فکس‪034-33239661:‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت نجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫مدت زمان اجرا(روز)‬ ‫‪730‬‬ ‫« اگهی مزایده عمومی شماره‬ ‫‪» 1400/500/1216‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول‬ ‫‪1400/07/17‬‬ ‫کد فراخوان‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪2000093164000076‬‬ ‫‪14/600/000/000‬برگزاری‬ ‫تضمین(ریال)در بلوار بعثت را از طریق‬ ‫مبلغزمین واقع‬ ‫فروش ‪ 8‬قطعه‬ ‫دوم در نظر دارد‬ ‫استان قم‬ ‫تعداد مرحله شرکتیکاب و فاضالب‬ ‫تاریخ چاپ نوبت‬ ‫‪1400/07/18‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان قم(سهامی خاص) مزایده به فروش رساند‪ .‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫شناسهاگهی‪1201222:‬‬ ‫کرمان‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫باشد که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل‬ ‫پیشــنهادی می‬ ‫درصد مبلغ‬ ‫مزایده ‪5‬‬ ‫مبلغ تضمین شــرکت در‬ ‫مبلغ ســپرده را بحســاب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید‬ ‫واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید‪.‬‬ ‫داده‬ ‫نوبتاثر‬ ‫به پیشــنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪ ،‬ســپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان ترتیب‬ ‫دوم‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫در مقابل فروش وجه ان نقدا دریافت و هرگونه مالیات‪ ،‬عوارض و هزینه های انتشار اگهی و نظایر ان بعهده خریدار می باشد‪.‬‬ ‫برگزاری‬ ‫طریق‬ ‫سایتبعثت را‬ ‫در بلوار‬ ‫قطعه زمین‬ ‫جهتفروش‬ ‫نظر دارد‬ ‫تاریخاستان قم در‬ ‫فاضالب‬ ‫شرکتمیاب و‬ ‫فاضالب قم‬ ‫شرکتازاب و‬ ‫واقعوب‬ ‫مزایده به‬ ‫دریافت‪ 8‬اسناد‬ ‫‪1400/07/27‬‬ ‫توانند تا‬ ‫واجدین شرایط‬ ‫لذا کلیه‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫است‪.‬‬ ‫مندرج‬ ‫مزایده‬ ‫اسناد‬ ‫در‬ ‫مربوطه‬ ‫جزئیات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫سایر‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫مزایده‬ ‫خاص)‬ ‫قم(سهامی‬ ‫استان‬ ‫‪ www.abfa-qom.com‬و ســایت ملی مناقصات مراجعه و یا برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 025-32856463‬تماس‬ ‫مبلغ تضمین شــرکت در مزایده ‪ 5‬درصد مبلغ پیشــنهادی می باشد که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل‬ ‫حاصل نمایند‪.‬‬ ‫رسید‬ ‫یا‬ ‫نامه‬ ‫ضمانت‬ ‫مورد‬ ‫حسب‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫شرکت‬ ‫وجه‬ ‫در‬ ‫تضمینی‬ ‫بانکی‬ ‫چک‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫واریز‬ ‫شرکت‬ ‫بانکی‬ ‫بحســاب‬ ‫را‬ ‫ســپرده‬ ‫مبلغ‬ ‫الزم است جهت تحویل پاکت پیشنهاد ومدارک به دبیرخانه شرکت به ادرس قم انتهای بلوار امین ‪ ،‬بلوار الغدیر ‪ ،‬بعد‬ ‫متقاضیان‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫تسلیم‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ضمیمه‬ ‫را‬ ‫بانکی‬ ‫چک‬ ‫یا‬ ‫وجه‬ ‫واریز‬ ‫از پمپ بنزین ســتاد مرکزی اب و فاضالب استان قم حداکثر تا ساعت ‪ 14‬روز یکشنبه ‪ 1400/08/09‬مراجعه نمایند‪ .‬ضمنا‬ ‫داده‬ ‫ترتیب‬ ‫طبقان‬ ‫شرکتنظایر‬ ‫شخصی و‬ ‫کمتر از‬ ‫مخدوش‪ ،‬ســپرده‬ ‫سپرده های‬ ‫پاکات فاقد‬ ‫پیشــنهادهای‬ ‫به‬ ‫فوقاثرالذکر‬ ‫ادرس‬ ‫چک این‬ ‫مقرر‪،‬محل‬ ‫میزان‪ 10‬در‬ ‫ساعت‬ ‫های راس‬ ‫‪1400/08/10‬‬ ‫دوشنبه مورخ‬ ‫سپرده‪،‬در روز‬ ‫پیشنهادی‬ ‫بازگشایی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نخواهد‬ ‫انجام می شود‪ .‬شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار میباشد‪.‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫خریدار‬ ‫بعهده‬ ‫ان‬ ‫نظایر‬ ‫و‬ ‫اگهی‬ ‫انتشار‬ ‫های‬ ‫مالیات‪ ،‬عوارض‬ ‫مشروط‪،‬هرگونه‬ ‫دریافت و‬ ‫وجه ان‬ ‫به مقابل‬ ‫در‬ ‫هزینه از انقضاء مدت مقرر در اگهی واصل شود‪ ،‬مطلق ًا ترتیب‬ ‫پیشنهاداتی وکه بعد‬ ‫مخدوش و‬ ‫نقدامهر‪،‬‬ ‫امضاء و‬ ‫فروشفاقد‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫شرایط می توانند تا تاریخ ‪ 1400/07/27‬جهت دریافت اسناد مزایده به وب سایت شرکت اب و فاضالب قم‬ ‫واجدین‬ ‫کلیه‬ ‫لذا‬ ‫اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪862030‬‬ ‫م الف‪:‬‬ ‫استان قم‬ ‫شرکت اب و‬ ‫حقوقی و‬ ‫دفتر‬ ‫تماس‬ ‫‪025-32856463‬‬ ‫تلفن‬ ‫فاضالبشماره‬ ‫اطالعات بیشتر با‬ ‫یبرای‬ ‫قراردادها یا‬ ‫مناقصات مراجعه و‬ ‫ملی‬ ‫‪ www.abfa-qom.com‬و ســایت‬ ‫حاصل نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان الزم است جهت تحویل پاکت پیشنهاد ومدارک به دبیرخانه شرکت به ادرس قم انتهای بلوار امین ‪ ،‬بلوار الغدیر ‪ ،‬بعد‬ ‫از پمپ بنزین ســتاد مرکزی اب و فاضالب استان قم حداکثر تا ساعت ‪ 14‬روز یکشنبه ‪ 1400/08/09‬مراجعه نمایند‪ .‬ضمنا‬ ‫بازگشایی پاکات پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/08/10‬راس ساعت ‪ 10‬در محل این شرکت طبق ادرس فوق الذکر‬ ‫انجام می شود‪ .‬شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار میباشد‪.‬‬ ‫به پیشنهادهای فاقد امضاء و مهر‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اگهی واصل شود‪ ،‬مطلق ًا ترتیب‬ ‫اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫باشید‪...‬‬ ‫تماس‬ ‫شرکتدر‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادها یبا ما‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫فاضالب استان قم‬ ‫اب و‬ ‫« اگهی مزایده عمومی شماره‬ ‫‪» 1400/500/1216‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
روزنامه رویداد امروز 1259

روزنامه رویداد امروز 1259

شماره : 1259
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!