روزنامه رویداد امروز شماره 1179 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1179

روزنامه رویداد امروز شماره 1179

روزنامه رویداد امروز شماره 1179

‫شمارهبعدی روزنامهشنبه‪ 17‬مهرماه‪ 1400‬منتشر میشود‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫وزیر نیرو عنوان کرد‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 12‬مـهـر ماه‪1400‬‬ ‫‪ 04‬اکتبر ‪2021‬‬ ‫‪ 27‬صفر ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1179‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫همدان‬ ‫‪02‬‬ ‫توهمامنیتباتکیهبربیگانه‬ ‫رویدا د همدا ن‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫کشور‪،‬درگیر خشکسالی‬ ‫بی سابقهدر‬ ‫‪ ۵۲‬سال اخیر‬ ‫بازارایی رسانه ای در اولویت‬ ‫معاونجدیدمطبوعاتی‬ ‫‪30‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫ویترین‬ ‫سیاست‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬مـهر ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1179‬‬ ‫‪02‬‬ ‫مهدیدوستی‬ ‫استاندارهرمزگان‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫از توانمسکن استفاده شود‬ ‫برای طرح‬ ‫کاربری غیرمجاز‬ ‫مورد تخریب تغییر‬ ‫‪۱۳۰‬‬ ‫در همدان‬ ‫گــزارش‬ ‫چالش فرونشست‬ ‫در راه پایتخت‬ ‫رای اعتماددولت به استانداران‬ ‫منتخباصفهانوهرمزگان‬ ‫در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت‪ ،‬استانداران منتخب اصفهان و هرمزگان از هیئت وزیران‬ ‫رای اعتماد گرفتند‪ .‬در این جلسه که به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد‪ ،‬اعضای دولت پس‬ ‫از بررسی سوابق اقایان سیدرضا مرتضوی و مهدی دوستی‪ ،‬به انها به ترتیب به عنوان استانداران‬ ‫منتخب اصفهان و هرمزگان رای اعتماد دادند‪ .‬مرتضوی دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی‬ ‫مواد–تولیداهنو فوالد‪ ،‬کارشناسیارشددر رشتهمهندسیمواد–متالورژیاستخراجیو همچنین‬ ‫دکتری در رشته مهندسی مواد – مواد پیشرفته از دانشگاه صنعتی اصفهان است‪ .‬وی پیش از این‬ ‫به عنوان مدیر مرکز توسعه خوشه های صنعتی استان اصفهان‪ ،‬قائم مقام مدیرعامل و معاون‬ ‫صنایع کوچک و عضو هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان‪ ،‬مشاور استاندار اصفهان و‬ ‫مشاور بنیاد نخبگان و مدیر طرح توانمندسازی مسئولیت داشته است‪ .‬دوستی متولد سال‪۱۳۵۸‬‬ ‫در شهر اهواز و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی سهند‬ ‫تبریز است‪.‬معاونتفنیومهندسیوعضوهیئترئیسههلدینگتخصصینفت‪،‬گاز وپتروشیمی‬ ‫قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء(ص)‪ ،‬سه دوره مشاور نمایندگان مجلس شورای اسالمی در حوزه‬ ‫انرژی و مجری حدود ‪ ۲۰‬پروژه محرومیت زدایی در اســتان های خوزســتان و هرمزگان‪ ،‬از جمله‬ ‫سوابق اجرایی و مدیریتی وی بشمار می رود‪.‬‬ ‫جناب اقای دکتر فرشاد مهدی پور‬ ‫انتصــاب شایســته جنابعالــی به عنــوان معــاون امــور‬ ‫مطبوعاتــی و اطالع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی را تبر یــک گفتــه‪ ،‬توفیــق روزافزونتــان را در‬ ‫راه ارتقــای جایــگاه و نقــش رســانه ها از پــروردگار یکتــا‬ ‫ارزومنــدم‪.‬‬ ‫امیر اکبری‬ ‫جناب اقای دکتر سید رضا مرتضوی‬ ‫استاندار محترماصفهان‬ ‫حســن اعتمــاد دولــت ســیزدهم و توفیــق خدمــت بــه مــردم‬ ‫اصفهــان را تبر یــک گفتــه‪ ،‬امیــدوارم در راه کاهــش مشــکالت‬ ‫اســتان و ارتقــای جایــگاه ارزشــمند اصفهــان در منظومــه رشــد و‬ ‫توســعه کشــور پیــروز و ســربلند باشــید‪.‬‬ ‫« اگهی مزایده عمومی شماره‬ ‫‪» 1400/500/1216‬‬ ‫امیر اکبری‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان قم در نظر دارد فروش ‪ 8‬قطعه زمین واقع در بلوار بعثت را از طریق برگزاری‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان قم(سهامی خاص) مزایده به فروش رساند‪ .‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شــرکت در مزایده ‪ 5‬درصد مبلغ پیشــنهادی می باشد که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل‬ ‫مبلغ ســپرده را بحســاب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید‬ ‫واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید‪.‬‬ ‫به پیشــنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪ ،‬ســپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان ترتیب اثر داده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫در مقابل فروش وجه ان نقدا دریافت و هرگونه مالیات‪ ،‬عوارض و هزینه های انتشار اگهی و نظایر ان بعهده خریدار می باشد‪.‬‬ ‫لذا کلیه واجدین شرایط می توانند تا تاریخ ‪ 1400/07/27‬جهت دریافت اسناد مزایده به وب سایت شرکت اب و فاضالب قم‬ ‫‪ www.abfa-qom.com‬و ســایت ملی مناقصات مراجعه و یا برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 025-32856463‬تماس‬ ‫حاصل نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان الزم است جهت تحویل پاکت پیشنهاد ومدارک به دبیرخانه شرکت به ادرس قم انتهای بلوار امین ‪ ،‬بلوار الغدیر ‪ ،‬بعد‬ ‫از پمپ بنزین ســتاد مرکزی اب و فاضالب استان قم حداکثر تا ساعت ‪ 14‬روز یکشنبه ‪ 1400/08/09‬مراجعه نمایند‪ .‬ضمنا‬ ‫بازگشایی پاکات پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/08/10‬راس ساعت ‪ 10‬در محل این شرکت طبق ادرس فوق الذکر‬ ‫انجام می شود‪ .‬شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار میباشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫به پیشنهادهای فاقد امضاء و مهر‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اگهی واصل شود‪ ،‬مطلقا ترتیب‬ ‫اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادها ی شرکت اب و فاضالب استان قم‬ ‫« اگهی مزایده عمومی شماره‬ ‫‪» 1400/500/1216‬‬ ‫عکس ‪:‬ایسنا‬ ‫خلیج گرگان بزرگترین خلیج دریای خزر است که این روزها رو به نابودی رفته است‪ .‬خلیج‬ ‫گرگان در جنوب شرقی دریای خزر و در حوزه شهرستان های بندرترکمن‪ ،‬بندرگز‪ ،‬نوکنده و‬ ‫بهشهر در استان گلستان قرار دارد‪ .‬این منطقه در گذشته منبع یکی از بهترین خاویارهای‬ ‫سیاه بود‪.‬‬ ‫زهایکسبوکار‬ ‫مجو‬ ‫اماواگرهایطرح‬ ‫تسهیلصدور‬ ‫مجوزهایکسب وکار‬ ‫شهردار اصفهاندر دیدار بارئیسفرهنگستانهنر‬ ‫مطرحکرد‪:‬‬ ‫خلیج گرگان در معرض خشکی‬ ‫تاندارد بر سر صنایع‬ ‫چتر حمایت اس‬ ‫استان گشوده شد‬ ‫بتنسازی‬ ‫اماواگرهای‬ ‫سیدرضامرتضوی‬ ‫استانداراصفهان‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫تعییــن تکلیــف‬ ‫اســتان بایــد‬ ‫ـزود‪ :‬در بخــش‬ ‫شــود‪ ،‬افـ‬ ‫همــدان گفــت‪:‬‬ ‫اســتاندار‬ ‫بازســازی مســکن‬ ‫ســاخت و‬ ‫خصوصی نقش موثری‬ ‫همــدان ســرامد‬ ‫بخش‬ ‫روســتایی‪،‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫پروژههــا دارد و از‬ ‫کشــور اســت و‬ ‫در اجــرای‬ ‫اســتانهای‬ ‫برای انبوهســازی‬ ‫برداشت گردو در‬ ‫تــوان ان باید‬ ‫ـات و مدیریــت‬ ‫سعیدشاهرخی‬ ‫بــا اقدامـ‬ ‫این استان استفاده‬ ‫واحدهای مســکونی‬ ‫مســکن در‬ ‫یسرکان ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫خــوب‪،‬‬ ‫ـزارش ایرنــا‪ ،‬ســید‬ ‫شــود‪ .‬بــه گـ‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬بهموقــع‬ ‫تو‬ ‫در ســیل نــوروز‬ ‫شــاهرخی در شــورای‬ ‫اســیبدیده‬ ‫کاهش یافت‬ ‫به ثبتنــام ‪۳۲‬‬ ‫ســعید‬ ‫باید با برنامهریزی‬ ‫یــدی کــه در ان‬ ‫ـد‪ .‬وی بــا اشــاره‬ ‫استان همدان افزود‪:‬‬ ‫ســپهری‪-‬همدان‪ :‬در بازد‬ ‫بازســازی شـ‬ ‫ملــی و تولیــد‬ ‫مسکن‬ ‫تویســرکان گفت‪:‬‬ ‫خصوصــی و بــا‬ ‫حمیــد‬ ‫نماینده مــردم همدان‬ ‫ـی طــرح اقــدام‬ ‫شــارکت بخــش‬ ‫ـاورزی شهرســتان‬ ‫هــزار متقاضـ‬ ‫حاجــی بابایی‪،‬‬ ‫دقیــق و بــا م‬ ‫مدیر جهاد کشـ‬ ‫هــار داشــت‪ :‬بــر‬ ‫توجه به کاهش‬ ‫برنامههای جهش‬ ‫حمیدرضــا‬ ‫اســالمی‪ ،‬زمانــی‪،‬‬ ‫ـتان همــدان‪ ،‬اظ‬ ‫تویسرکان امسال با‬ ‫قراردادهای برد برد‪،‬‬ ‫شــورای‬ ‫مســکن اسـ‬ ‫ورود جــدی کنند‬ ‫برداشت گردو در‬ ‫انعقــاد‬ ‫گذشته حدود ‪۳۰‬‬ ‫پیش برد‪ .‬وی اظهار‬ ‫فامنیــن در مجلــس نمایشگاههایبینالمللی‬ ‫ـرح اقــدام ملی‬ ‫سرمازدگی نسبت به سال‬ ‫ـکن در اســتان را‬ ‫عملکــرد طـ‬ ‫مدیرعاملشرکتسهامی‬ ‫شود‪ .‬شاهرخی‬ ‫تولید مسـ‬ ‫اکبری افــزود‪ :‬پنج‬ ‫بارندگی و‬ ‫شهرسازی بر این است‬ ‫مجازی و انالین)‬ ‫ضعف ان شناسایی‬ ‫ـعود‬ ‫یافته اســت‪ .‬مسـ‬ ‫داشت‪ :‬تاکید وزیر راه و‬ ‫اسالمی ایران (بهصورت‬ ‫ـی و تا نقاط‬ ‫زمین برای پیوســتن‬ ‫درصــد کاهش‬ ‫زیر کشــت گردو‬ ‫جمهوری‬ ‫جهش مســکن بررسـ‬ ‫ـورای اســالمی شــهر‪،‬‬ ‫کــرد‪ ۶۰۰ :‬هکتار‬ ‫اراضی تویســرکان‬ ‫اییننامــه تولیــد و‬ ‫مــدان‪ ،‬رئیــس شـ‬ ‫واحد عنــوان‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار از‬ ‫ـده اســت کــه اگر‬ ‫‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تن‬ ‫تــا‬ ‫فرمانــدار ه‬ ‫ـاالنه یکمیلیــون‬ ‫المللیاستانو برخی‬ ‫همدان معرفیشـ‬ ‫بهطور میانگین‬ ‫هــا برای تولید سـ‬ ‫نمایشگاههایبین‬ ‫شــاهرخی بــه شــهر‬ ‫ـرار دارد و ســاالنه‬ ‫ـا فراهم نشــود‬ ‫برنامه‬ ‫برداشت میشود‬ ‫مدیرعامل‬ ‫مسئوالن و ‪ ...‬حضور‬ ‫قـ‬ ‫ـتن ایــن زمینهـ‬ ‫ـور تشــریح شــود‪.‬‬ ‫در این شهرستان‬ ‫فراینــد پیوسـ‬ ‫اعضای شورای شهر و‬ ‫ســکونی در کشـ‬ ‫گردو پوست چوبی‬ ‫مســکن مواجــه‬ ‫به کمتر از ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫همدان‪ ،‬مالیر و‬ ‫م‬ ‫دیگر از‬ ‫فیزیکی ســایت‬ ‫ـدان بــا مشــکل‬ ‫طرح جامع شهری‬ ‫میزان برداشــت گردو‬ ‫میزان پیشــرفت‬ ‫در شــهر همـ‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫مســکن انقالب‬ ‫که امســال این‬ ‫ــتند‪ ،‬رونــد و‬ ‫گردو از باغهای‬ ‫زمینهای ســاخت‬ ‫گفتگوقرار گرفت‪.‬‬ ‫ـد‪ .‬مدیرکل بنیاد‬ ‫بیان اینکه برداشت‬ ‫مطالعه و در ان‬ ‫داش نمایشگاههاموردبررسیو‬ ‫خواهیــم شـ‬ ‫تن میرسد‪ .‬وی با‬ ‫ـز گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫تویســرکان‬ ‫ابان‬ ‫شده اســت‪ .‬وی‬ ‫اواسط‬ ‫جدید‬ ‫جدید‬ ‫ـتان همــدان نیـ‬ ‫تا‬ ‫پیشاغازشدهاستو‬ ‫بازدیدی که از ســایت‬ ‫ــکونی مشخص‬ ‫اســالمی اسـ‬ ‫واحدهای مس‬ ‫تویسرکاناز ‪ ۲‬هفته‬ ‫کار جهادی همه‬ ‫حاجی بابایی ضمن‬ ‫ـرکان ازنظر کیفیت‬ ‫از اراضــی بــرای‬ ‫عمل اورد‪ ،‬عنوان‬ ‫ـکن باید با یــک‬ ‫اینکــه فهرســتی‬ ‫کرد‪ :‬گردوی تویسـ‬ ‫کشورها‪ ،‬نمایشگاهها‬ ‫المللی اســتان به‬ ‫تامیــن مسـ‬ ‫بــا اشــاره بــه‬ ‫شوند و سازوکارهای‬ ‫ادامه دارد اضافه‬ ‫نمایشــگاه بین‬ ‫طعم بینظیر و‬ ‫اقتصادی بسیاری از‬ ‫تهیه شود‪ ،‬تصریح‬ ‫ســط مدیرعامل‬ ‫ها با هم متحد‬ ‫باالی روغن و چربی‪،‬‬ ‫به این طرح باید‬ ‫ـتای تقویــت ایــن‬ ‫باید تا موتور‬ ‫در ســال ‪ 1399‬تو‬ ‫های دستگاه‬ ‫جلو برده شود‪.‬‬ ‫به علت درصد‬ ‫واگذاری‬ ‫یــز بایــد در راسـ‬ ‫افزاری یا نرمافــزاری‬ ‫کــرد‪ :‬این پــروژه‬ ‫ـعت زیر کشــت و‬ ‫دولتی موظفند‪ ،‬زمین‬ ‫همکارانشــان و به‬ ‫بدون ســنگاندازی‬ ‫هســتند و مــا ن‬ ‫حــال چه ســخت‬ ‫اول و ازنظر وسـ‬ ‫بکوشــیم‪ .‬گلی پور‬ ‫بینالمللی اســتان و‬ ‫کرد‪ :‬دســتگاههای‬ ‫ـای اداری ان‬ ‫توجه از سوی تمامی‬ ‫رساندن دهد‪،‬‬ ‫ســتکاغذی رتبه‬ ‫قیمــت زمین در‬ ‫ـور و اســتان خود‬ ‫جهاد کشــاورزی‬ ‫نمایشــگاه‬ ‫ــاخت واحدهـ‬ ‫پو‬ ‫قصدبهسرانجام‬ ‫ســئولین ذیربــط‬ ‫ـری اظهار داشــت‪:‬‬ ‫نهایی موردحمایت و‬ ‫مهم در کشـ‬ ‫شــور را دارد‪ .‬مدیر‬ ‫ـود را بــرای س‬ ‫اجرایی ســایت جدید‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬اگر اکنون‬ ‫اســتاندار‪ ،‬شــهرداری و م‬ ‫حســن ظفـ‬ ‫میلیارد مرحله‬ ‫منظر بتوانشاهد‬ ‫کمیت‪ ،‬رتبه ســوم ک‬ ‫بسیار کمتر است‬ ‫مــازاد خـ‬ ‫یکی از رویکردهای‬ ‫شهرســازی قــرار‬ ‫بر اینکه عملیات‬ ‫قرار گیردتااز این‬ ‫همــت‬ ‫کردیم به بیش از ‪30‬‬ ‫جهت احــداث ان اغاز‬ ‫نسبت به تهران‬ ‫در اختیــار راه و‬ ‫با تاکید‬ ‫تویسرکان اظهار داشت‪:‬‬ ‫بروز مشــکالت‬ ‫مسئوالنمرتبط‬ ‫تحقق این پروژه را می‬ ‫شهرستانها‬ ‫ـه و اقدامات الزم‬ ‫ان نقش موثری‬ ‫مســکونی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫کاری‬ ‫دوستان‬ ‫شهرستان‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫ـده‬ ‫ـدان خاطرنشــان کـ‬ ‫موردتوجـ‬ ‫اینکه این پروژه در و‬ ‫ســتای سرشــاخه‬ ‫ســال ‪ ۹۳‬اغازشـ‬ ‫بابایی اضافه کرد‪:‬‬ ‫انبوهســازی مسکن‬ ‫اقتصادیپویابود‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬علت این‬ ‫مجموعه تالش در را‬ ‫نمایشگاهها که از‬ ‫ـد‪ .‬اســتاندار همـ‬ ‫بابایی با اشــاره به‬ ‫نیاز بود‪ .‬حاجی‬ ‫های و زمین در‬ ‫ـه قیمــت اصلــی‬ ‫ـده بــود‪ ،‬عنــوان‬ ‫اصلــی ایــن‬ ‫دهنـ‬ ‫باردهــی و کاهــش‬ ‫که کمتر از تومان‬ ‫ـا نــرخ روز و عدد‬ ‫مزایاییکهبرگزاری‬ ‫شــد‪ .‬حاجی‬ ‫امالک بایــد زمین‬ ‫ـا اشــاره بــه اینکـ‬ ‫مالــی متوقفشـ‬ ‫ـک ســال گذشــته بـ‬ ‫ادامه داد‪ :‬اکنون‬ ‫منظــور افزایــش‬ ‫زمانیبااشارهبه‬ ‫تامین منابــع مالی و‬ ‫ـازمان ثبتاســناد و‬ ‫نــدارد‪ .‬وی بـ‬ ‫ـتغال و رقابــت در‬ ‫منطقه بینظیر است‪،‬‬ ‫درختــان گــردو به‬ ‫ان مــا در طــول یـ‬ ‫تامین مصالح تعیین‬ ‫ـخص نبودن محــل‬ ‫درختان اســت‪ .‬اکبری‬ ‫اند اقدامی بیش از‬ ‫را مشــخص کنــد‬ ‫سـ‬ ‫ـتند‪ ،‬از ایجــاد اشـ‬ ‫گذرد‪ ،‬فاز نخست‬ ‫در شهرستانها را‬ ‫میلیارد تومان توانسته‬ ‫طور امــر مشـ‬ ‫ـتگاههای دولتــی‬ ‫مالی پروژه بود‬ ‫از ســقوط از این‬ ‫دارای ان هسـ‬ ‫اغاز این پروژه می‬ ‫ـخص مسکن‬ ‫تولید نام برد و همین‬ ‫میلیونی مســکن‬ ‫مــازاد دسـ‬ ‫نبودن نیاز‬ ‫حوادث ناشــی‬ ‫حدود‪12‬‬ ‫در این شهرســتان‬ ‫یک سال از‬ ‫ـاخت مســکن مشـ‬ ‫عنوان کــرد‪ :‬وام ‪۱۰۰‬‬ ‫ـی را انجام دهند‪ .‬وی با اشــاره به تولیدات کیفی و افزایش‬ ‫کاری درختان گردو‬ ‫لــف درعینحال مشــخص عملیات اجرایی پروژه‬ ‫امار انها برای سـ‬ ‫اداری میکنــد‪،‬‬ ‫‪ 30‬میلیــارد تومانـ‬ ‫فــت‪ :‬سرشــاخه‬ ‫افزایش سرعت‬ ‫حال افتتاح است‪.‬‬ ‫عرصههــای مخت‬ ‫تاکنون ‪ ۴۰۰‬هزار پیوند‬ ‫این نمایشگاه از ان‬ ‫گذشته بار دیگر‬ ‫تا‬ ‫ـرد‪ :‬ســازوکارهای‬ ‫گ‬ ‫کار نیســت و برای‬ ‫ساخت سایت‬ ‫تولیدکننــدگان را در‬ ‫در‬ ‫عاملی که ســال‬ ‫متمایز و ممتازی که‬ ‫ـرد‪ :‬ســایت جدید‬ ‫پیش اغازشــده و‬ ‫ـود‪ .‬وی تاکیــد کـ‬ ‫مشاور وزیر در‬ ‫پاســخگوی‬ ‫حضــور‬ ‫ـد این میــزان به‬ ‫ویژگیهای‬ ‫خــارج از کشــور‪،‬‬ ‫ـی پــور عنــوان کـ‬ ‫از چهار ســال‬ ‫حمایتهای‬ ‫خشکسالی‪ ،‬شرایط‬ ‫برای جهش تولید‬ ‫شـ‬ ‫ـکنهای ارزان بایـ‬ ‫گفت‪ :‬امیدوار هستیم بهزودی این نمایشــگاهی در داخــل و‬ ‫اغــاز شــد‪ .‬گلـ‬ ‫المللی استان‬ ‫و امسال به علت‬ ‫ســکنهای ملی‬ ‫ازجملــه ایســتگاه‬ ‫ســاخت مسـ‬ ‫نمایشگاههای بین‬ ‫نوین تولید و کسب‬ ‫برخوردار است‪،‬‬ ‫یابد‪ .‬مدیر شــعب‬ ‫ســاخت م‬ ‫انجامشده است‬ ‫هــای مختلفــی‬ ‫امار سرشاخه کاری‬ ‫خوبمااز اینفضای‬ ‫به هدف تولید‬ ‫جدید‬ ‫انها با شیوههای‬ ‫میلیون تومان افزایش‬ ‫دارای امکان‬ ‫برداشته شود تا‬ ‫بودن رطوبت نسبی‬ ‫افتتاحشودو مردم‬ ‫اقامتی‪ ،‬خدماتی‬ ‫برای اشنایی‬ ‫گذاریهایخارجی‬ ‫مســکن باید‬ ‫داشت‪۴۰۰ :‬‬ ‫گفت‪ :‬در سطح‬ ‫اورژانس‪ ،‬فضاهای‬ ‫قابلتقدیر است‬ ‫پشتیبانی و نمایشگاه‬ ‫جوی و پایین‬ ‫هزار پیوند امسال‬ ‫نمایشگاههای کشور‬ ‫ارزشمندیجهتسرمایه‬ ‫استان همدان نیز‬ ‫شاهرخی اظهار‬ ‫اتشنشانی‪،‬‬ ‫وی بیان کرد‪۵۰:‬‬ ‫اشاره به استمداد‪،‬‬ ‫که جزو بزرگترین‬ ‫دوچرخهسواری‪ ،‬خودرو‬ ‫مسکن برسیم‪.‬‬ ‫بانک مسکن‬ ‫تجارب‬ ‫از تولیدکنندگان و‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫واحد از پروژههای‬ ‫حاجی بابایی با‬ ‫مشاور ‪ 20‬هکتاری‬ ‫انبوه‬ ‫محدودیتهای‬ ‫جهش تولید مســکن‬ ‫رفاهی‪ ،‬پیست خاص‬ ‫تواند برای هر یک‬ ‫همدان ‪ ۲‬هزار ‪۲۷۹‬‬ ‫توسطدکتر زمانی‪،‬‬ ‫ــود که به علــت‬ ‫میشودلذتببرند‪.‬‬ ‫‪ 1000‬خودرو‪ ،‬ایجاد‬ ‫نامههــای اجرایی‬ ‫دانست که می‬ ‫زمانی با اشاره و‬ ‫ظــر گرفتهشــده ب‬ ‫ریزی اســتان‬ ‫هایستودنی که‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫مدیره محسوب‬ ‫پارکینگی با ظرفیت‬ ‫ایین‬ ‫خشکسالی‪ ۱۰‬هزار‬ ‫باالیی را رقم زند‪.‬‬ ‫حمایت‬ ‫های بینالمللی‬ ‫و دقیــق برنامه‬ ‫در ن‬ ‫مسکن مهر داریم که‬ ‫تجارت و رئیس هیئت‬ ‫المللی درایوین‪،‬‬ ‫کرونا‪ ،‬کمبود اعتبار و‬ ‫ذینفعان بهرهوری‬ ‫صنایعدستی و ‪...‬‬ ‫صــورت شــفاف‬ ‫جدید نمایشگاه‬ ‫وی تعطیل‬ ‫صنعت معدن و‬ ‫ـد امیــری افزود‪:‬‬ ‫ناشی از ویروس‬ ‫نمایشگاههای بین‬ ‫بایــد به‬ ‫دائمی گل و گیاه و‬ ‫سایت‬ ‫سال اینده نیز ‪۵۰‬‬ ‫ـکل ایجاد نشــود‪.‬‬ ‫در غرب کشور‬ ‫نمایشــگاههای‬ ‫فیزیکــی دارد‪ .‬مجیـ‬ ‫وزیر‬ ‫احداث سایت جدید‬ ‫بااینوجود برای‬ ‫دنبال نمایشگاه‬ ‫اسالمی ایران که‬ ‫پروژهای ماندگار‬ ‫ـا در اینــده مشـ‬ ‫شــرکت ســهامی‬ ‫پروانه پیشــرفت‬ ‫پیوند صورت گرفت‬ ‫ـگاههای به‬ ‫مسکن برای متقاضیان‬ ‫چند فــاز مختلف‬ ‫یاداور شد‪ :‬جمهوری‬ ‫شــود تـ‬ ‫استان‬ ‫و مدیرعامــل‬ ‫گرفتهشده است‪.‬‬ ‫ایران درروند احداث‬ ‫ها بــرای صــدور‬ ‫ســهامی نمایشـ‬ ‫ـتان همــدان کــه در‬ ‫میزان تسهیالت‬ ‫وی‬ ‫است‪.‬‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫شــهرداری‬ ‫ـرکت‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫پیوند درخت گردو‬ ‫نفت را در دســتور‬ ‫مدیرعامــل شـ‬ ‫های افزایش‬ ‫کهتوسطمدیری‬ ‫ـاور وزیر در اسـ‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫بازپرداخت این‬ ‫هزینه شــامل ‪ ۱۸‬تا ‪۲۰‬‬ ‫بینالمللی‬ ‫ـاختن زیرســاخت‬ ‫کرد‪:‬اینمجموعه‬ ‫هزار‬ ‫برنامه اقتصاد بدون‬ ‫ـالمی ایران و مشـ‬ ‫بینالمللــی تاکنون‬ ‫بــار مالــی دارد و‬ ‫ســترش بازارهای‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بخشــی از‬ ‫میشود‪،‬عنوان‬ ‫ـاخت و فراهــم سـ‬ ‫لــی جمهوری اسـ‬ ‫نمایشــگاههای‬ ‫مسلم با روندی که در‬ ‫ـت‪ ،‬تــالش برای گ‬ ‫مجازی و بینالمل‬ ‫کنند‪ .‬اســتاندار مســکن ملی متقاضیان دشوار میشود‪.‬‬ ‫صورت مجــازی و‬ ‫ســایت جدید‬ ‫گردو برای سرشاخه‬ ‫اکبری‬ ‫سـ‬ ‫رهبری میشود قدر‬ ‫قــرار داده اسـ‬ ‫ـکن باید همــکاری‬ ‫و تجــارت که به‬ ‫ایشان که بهصورت‬ ‫هر اصله درخت‬ ‫تجارت بینالمللی و‬ ‫تسهیالت برای‬ ‫ــاره پرتالش‬ ‫دهندهنمایشگاه‬ ‫صنعــت معدن‬ ‫هزار تومان به ازای‬ ‫تولیــد مسـ‬ ‫اتفاق افتاده است‪ ،‬از‬ ‫افزایش ســهم در‬ ‫شود که این امر نیز‬ ‫تولید مســکن در‬ ‫ـاهده میکرد‪ ،‬با اش‬ ‫کیفیعناصر تشکیل‬ ‫قدردانی و مراتب‬ ‫صادراتی‪،‬‬ ‫بیان اینکه روند‬ ‫پرداخت‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫وظیفه‬ ‫رونــد بازدیــد را م‬ ‫ارتقایکمیو‬ ‫جلسه حضور داشتند‪،‬‬ ‫باید از سوی کشاورز‬ ‫را بهعنوان یک‬ ‫ظرفیتــی بیبدیــل و‬ ‫همــدان بــا‬ ‫جایگاه انالیــن‬ ‫المللی در ارتقای‬ ‫تاثیر نبودهاست‪.‬‬ ‫صادرات غیرنفتی‬ ‫انالین در‬ ‫کاری‬ ‫تــه اســت‪ ،‬دارای‬ ‫ــت‪ .‬وی با بیــان‬ ‫نمایشگاههای بین‬ ‫سرشاخه کاریبی‬ ‫ـت که ما نیز در‬ ‫خواهد رشــد‬ ‫در پیشگرف‬ ‫ــود را اعــالم داش‬ ‫کاهشاستقبالاز‬ ‫المللی به اهمیتی که‬ ‫مدنظر قرار داده اسـ‬ ‫همدان و غرب کشور‬ ‫میتوانند ایفا کنند‪،‬‬ ‫تشــکر خ‬ ‫در‬ ‫نمایشگاههای بین‬ ‫ـان ملــی‬ ‫پروژهای ماندگار برای‬ ‫اقتصادی هر کشوری‬ ‫به وظایف خود‬ ‫که سایت جدید‬ ‫ارمـ نمایشگاهی با تمام توان‬ ‫عنوان وضعیت‬ ‫به مباحث رونق‬ ‫ویژهای‬ ‫مختلف داراســت‪،‬‬ ‫شــگاهها با عمل‬ ‫عرصه‬ ‫وی به طرح دو‬ ‫رازیانه کشور‬ ‫همدان از جهات‬ ‫عنوان کرد‪ :‬نمای‬ ‫نقشی موثر بود‪.‬‬ ‫نمایشگاههای‬ ‫عمل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫درصد‬ ‫اســتان‬ ‫و جایــگاه دارای‬ ‫نخست سایت‬ ‫تولید میتوانند‬ ‫در این حوزه‬ ‫کیفیــت مصالح‬ ‫پروژه میکاست‪،‬‬ ‫از منظر وســعت‬ ‫افتتاح فاز‬ ‫و افزایش ســهم‬ ‫بتنــی افــزود‪:‬‬ ‫ســرعت پیشروی‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن پــروژه‬ ‫‪ ۹۵‬هرستان رزن کشت‬ ‫غیرنفتــی داشــته‬ ‫نماد و سبقه تولید‬ ‫ایندهای نزدیک‬ ‫موضوع که از‬ ‫خــاص صــادرات‬ ‫در ســازههای‬ ‫منطقه است و با‬ ‫ـوی حاجی بابایی‬ ‫بینالمللی در‬ ‫نمایشــگاههای‬ ‫در صــادرات و‬ ‫در ش‬ ‫بهکاررفتــه‬ ‫وضعیت ممتازی در‬ ‫ـه بیدرنگ از سـ‬ ‫اســتاندارد اســتان‬ ‫اینکه بایستی در‬ ‫ـور‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫خواهد کــرد‪ .‬وی‬ ‫اشــاره کــرد کـ‬ ‫مدیــرکل‬ ‫وزیر صمت با بیان‬ ‫ـب ایجــاد بناها و‬ ‫موردتوجــه قرار‬ ‫گلــی پـ‬ ‫یــت خــود را اغاز‬ ‫ادامه با اشاره به‬ ‫میشود‬ ‫المللی باشند‪ .‬مشاور‬ ‫بتنــی موجـ‬ ‫همــدان فامنیــن‬ ‫گردشــگری فعال‬ ‫حمایــت واحدهای‬ ‫نمایشگاههاجهت‬ ‫استان همدان نیز در‬ ‫نماینــده مردم‬ ‫نمایشگاههای بین‬ ‫های مســتحکم و‬ ‫هایکمیو کیفی‬ ‫همدان از‬ ‫طی تماس تلفنی‬ ‫ـید‪ ،‬بینالمللی‬ ‫نمایشگاهی از ان‬ ‫در ســایت جدید‬ ‫و افزایشامکان‬ ‫ســاختمان‬ ‫همان جلسه بازدید‬ ‫بتنامادهخبر دادو‬ ‫ـتان رزن در جشــن‬ ‫مورد انتظار کوشـ‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫که سایت جدید‬ ‫همینطور موســمی‬ ‫میلیارد گرفت و در‬ ‫تولیدکننده‬ ‫که استاندارد بر‬ ‫فرمانــدار شهرسـ‬ ‫نتایجی موثــر و‬ ‫ویژگیهایی‬ ‫نمایشــگاه دائمی و‬ ‫ایمن میشود‬ ‫رضــا ســالمتی‬ ‫تمام دســتیابی به‬ ‫ساالنه بیش از‪140‬‬ ‫حال حاضر برای ‪۱۷‬‬ ‫مانع اقدام شد‪.‬‬ ‫سلطاناباد بخش‬ ‫اســتان‬ ‫جــای دارد که از‬ ‫عبارتدیگــر افزایــش کمــی و کیفــی برخوردار است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به رفع این‬ ‫حساسیت بسیاری‬ ‫رازیانه در روستای‬ ‫گفــت‪ :‬در‬ ‫خواهیم داشــت و‬ ‫ـا گــردش دارد و‬ ‫ـکر ابــراز کــرد‪ :‬به‬ ‫شکرانه برداشــت‬ ‫محمد مددی‬ ‫این مقوله‬ ‫نشــان استاندارد‬ ‫هدف از برگزاری این‬ ‫ـگاه بینالمللــی را با‬ ‫فصلــی را‬ ‫نمایشــگاهی دنیـ‬ ‫کردند تقدیر و تشـ‬ ‫واحد‪ ،‬پروانه‬ ‫ـددی خاطرنشــان‬ ‫تواند یک نمایشـ‬ ‫ـتان رزن بیان کرد‪:‬‬ ‫دالر صنعــت‬ ‫این اقدام را اغاز‬ ‫صرف هر انچه می‬ ‫ســردرود شهرسـ‬ ‫دارد‪ .‬مـ‬ ‫ســت کــه ایــن‬ ‫پیاپی در شهرستان‬ ‫اینحوزهارتباط‬ ‫کســانی که‬ ‫هزینهای که تاکنون‬ ‫صادرشــده ا‬ ‫مطرحو برجستهدر‬ ‫صنایع مرتبط باید‬ ‫برای سومین ســال‬ ‫اوریم‪ .‬وی با بیان‬ ‫استانداردهای‬ ‫ســازان مســکن و‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫ـه‬ ‫ـنواره‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫رازیا‬ ‫جشـ‬ ‫به عمل‬ ‫واحدها به تولید بتن‬ ‫معرفــی محصــول‬ ‫میلیارد تومان است‪،‬‬ ‫واحدها کرد‪ :‬انبوه‬ ‫افزایــش کیفیــت‬ ‫ـده‪ ،‬تــالش جهــت‬ ‫است و حدود ‪12‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫استانداردســازی و‬ ‫اشاره به اهمیت‬ ‫برگزارشـ‬ ‫پروژه شــده‬ ‫دارند‪ .‬محمد مددی‬ ‫ـگ‪ ،‬موضــوع‬ ‫شهرستان رزن است‪ .‬او با‬ ‫باشند تا موجب‬ ‫رزن‪ ،‬بهــار‪ ،‬کبودراهنـ‬ ‫توجه ویژه داشته‬ ‫بهعنوان برند‬ ‫صنایعبستهبندی‬ ‫خـــبر‬ ‫شــهرهای همــدان‪،‬‬ ‫ساختوساز‬ ‫نسبتبهساخت‬ ‫اســتاندارد اســتان‬ ‫تولیــد هســتند و‬ ‫در‬ ‫خــود بــا کلیات‬ ‫جذبسرمایهگذار‬ ‫مردم شــود‪ .‬مدیرکل‬ ‫مالیــر مشــغول‬ ‫حذف دالالن و‬ ‫ســه علنــی اخیــر‬ ‫ـود را رضایت‬ ‫از خام فروشی و‬ ‫تویســرکان و‬ ‫فعاالن صنف بتن‬ ‫اســالمی در جل‬ ‫ـوالت موردنیاز خـ‬ ‫فراوری و جلوگیری‬ ‫ـای کســبوکار بــا‬ ‫بیان اینکه تمام‬ ‫درصد محصول رازیانه‬ ‫میتواننــد محصـ‬ ‫و‬ ‫ـی همــدان با‬ ‫صــدور مجوزهـ‬ ‫تمکین کنند گفت‪:‬‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه‪۹۵‬‬ ‫مــردم‬ ‫طــرح تســهیل‬ ‫گفت‪ :‬کیفیتبخشـ‬ ‫مخالــف و ‪ ۱۱‬رای‬ ‫موازین اســتاندارد‬ ‫شود‪ .‬سالمتی با بیان‬ ‫واسطهها‬ ‫تهیــه کننــد‪ .‬وی‬ ‫موافــق‪ ۲۷ ،‬رای‬ ‫افزایش بایــد به‬ ‫اســتاندارد را رعایــت‬ ‫شهرستان رزن تولید می‬ ‫از انهــا‬ ‫‪ ۲۰۳‬رای‬ ‫موضوع مهمــی در‬ ‫حاضر در جلسه‬ ‫ــی کــه الزامــات‬ ‫شهرستان سطح‬ ‫کشور در‬ ‫محصوالت بتنی‬ ‫مجموع ‪ ۲۰۳‬نماینده‬ ‫ـف واحدهای‬ ‫هکتار از زمینهای‬ ‫انها ابطال و یا‬ ‫دادگستری استان‬ ‫به‬ ‫ســازههای مختلـ‬ ‫ممتنع از‬ ‫نشان اســتاندارد‬ ‫اینکه امسال‪ ۳‬هزار‬ ‫ـاده ‪ 6‬این طرح‬ ‫همدان‪-‬رویداد امروز‪ :‬رئیسکل‬ ‫بینی میشود‪ ۸‬هزار‬ ‫اســتحکام ســاختمانها و‬ ‫نکنند پروانه‬ ‫ـد‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬مـ‬ ‫کرد‪ :‬در راســتای‬ ‫است گفت‪ :‬پیش‬ ‫ـای حاجی بابایی‬ ‫توجه ویــژهای دارد‪.‬‬ ‫موافقــت کردنـ‬ ‫ـود‪ .‬وی تصریــح‬ ‫نهــاد وکالــت را‬ ‫زیر کشت رازیانه‬ ‫شود‪ .‬فرماندار رزن‬ ‫ـاره بــه تواناییهـ‬ ‫اســتاندارد بــه ان‬ ‫تعلیــق میشـ‬ ‫ســباب تضعیــف‬ ‫همدان با اشـ‬ ‫استانداردسازی‪،‬‬ ‫زمینها برداشت‬ ‫اســت که‬ ‫عنــوان چهرهای‬ ‫از چنــد منظــر ا‬ ‫ـی تفاهمنامــهای‬ ‫و ترویج فرهنگ‬ ‫تن محصول از این‬ ‫یــح کــرد‪ :‬طــرح‬ ‫همدان فامنین به‬ ‫ـت رازیانه شروع و‬ ‫فــه کــرد‪ :‬بهتازگـ‬ ‫شفافسازی‬ ‫ـد شــد‪ .‬وی تصر‬ ‫نماینــده مردم‬ ‫مــددی اضا‬ ‫موفق بــه دریافت‬ ‫اردیبهشــت کاشـ‬ ‫باعث افتخار اســت و‬ ‫ـاده و فراوردههای‬ ‫موجــب خواهـ‬ ‫بیان کرد‪ :‬از ابتدای‬ ‫کمیسیون جهش و‬ ‫تولیدکنندگانــی که‬ ‫شهریور شروعمیشود‬ ‫صنفــی بتــن امـ‬ ‫کــه اتــکا بــه وی‬ ‫مجوز کســبوکار در‬ ‫اقتصاد اســامی‬ ‫بــا انجمــن‬ ‫ـرای کاالهــای خــود‬ ‫ملــی و این‬ ‫محصولاز نیمهاول‬ ‫ـهیل صــدور مجــوز‬ ‫تســهیل‬ ‫اجرای سیاســتهای‬ ‫ماهیتی اقتصادی‬ ‫ــان اســتاندارد بـ‬ ‫برداشتاین‬ ‫ضــوع طــرح تسـ‬ ‫تولید‪ ،‬پروانــه نش‬ ‫نظارت که دارای‬ ‫بتنــی در راســتای‬ ‫است‪.‬‬ ‫مو‬ ‫میکنیم‪ .‬مددی‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫دستی‬ ‫همین‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫ـای‬ ‫صورت‬ ‫رونق تولید‬ ‫ـوان از ظرفیتهـ‬ ‫انقالب در ســال‬ ‫مردم اطالعرسانی‬ ‫است و این چگونه‬ ‫که برداشت ان به‬ ‫وکار‪ ،‬گفــت‪ :‬میتـ‬ ‫مقاومتی و پیام رهبر‬ ‫میشوند به‬ ‫موردبررسی قرارگرفته‬ ‫اخذ پروانه نشــان‬ ‫کســب‬ ‫ـان ســه قــوه برای‬ ‫ها منعقد کردیم‪.‬‬ ‫اســت‬ ‫پیگیر هســتند و به‬ ‫واحدهای بدون مجوز و‬ ‫شناختهشــده در میـ‬ ‫ها و مانع زدایی‬ ‫که حقوق ملت را‬ ‫گفت‪ :‬در این بــه‬ ‫شــدهاند هشدار‬ ‫پشــتیبانی‬ ‫شــخصیت‬ ‫محمدرضا عدالتخواه‬ ‫بوعلی سینا‬ ‫با وکالیی‬ ‫وارد چرخه تولید‬ ‫پردازند‪ ،‬میتواند‬ ‫استاندارد استان همدان‬ ‫ـتان بهره جست‪.‬‬ ‫دانشگاه‬ ‫اســتاندارد که‬ ‫می‬ ‫حقوقی‬ ‫بــه قانون عالوه‬ ‫مدیرکل‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ارتقای‬ ‫قضایی‬ ‫ـور‬ ‫هماهنگی و همافزایی‬ ‫وکال و بــا حضـ‬ ‫دادن مباحث‬ ‫ـورت تمکین نکردن‬ ‫در اینده نگاهی‬ ‫نشجوی تازهوارد‬ ‫کــه در کانــون‬ ‫به دنبــال‬ ‫باشــد؟ این عمل‬ ‫جلسه با خطاب قرار‬ ‫تولید‪ ،‬داد در صـ‬ ‫در جلســهای‬ ‫رسانهها نیز معرفی‬ ‫ـده مردم همدان‬ ‫دارای تناســب‬ ‫تفاهمنامه ساماندهی‪ ،‬استانداردسازی‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬دا‬ ‫استان همدان در این‬ ‫به تصویر خواهد‬ ‫مجازات تعیینشده به‬ ‫حاجی بابایی‪ ،‬نماینـ‬ ‫از حاجی بابایی‬ ‫را نسبت به وکال‬ ‫وکالی دادگستری و‬ ‫در خصوص‬ ‫سیستم تولید و‬ ‫اماده در بر‬ ‫حمیدرضــا‬ ‫فامنین گفت‪ :‬ما‬ ‫و مهدی غالمی‬ ‫کاســبکارانه‬ ‫میپذیرد‬ ‫مردم اخاللگران در‬ ‫مصرف فراورده بتن‬ ‫اســتنکاف کانون‬ ‫نماینده همدان‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫هــای وارد به این‬ ‫میشوند تا‬ ‫ـتان درصورتیکه‬ ‫عرضه‪ ،‬توزیع و‬ ‫مشاوران خانواده‬ ‫تقلبیرابشناسند‪.‬‬ ‫فامنین در‬ ‫که ایــرادات و نقد‬ ‫اشــاره بــه نقش‬ ‫دادگســتری اسـ‬ ‫کارشناســان رسمی و‬ ‫خصوص کشید‪.‬‬ ‫همدان با اشــاره‬ ‫کاالهایبیکیفیتو‬ ‫تقاضــا داریم‬ ‫ـتان هســتیم‪ .‬او بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکه‬ ‫ـس کانــون وکالی‬ ‫ـون وکالی اســتان‬ ‫به مرکز وکال‪،‬‬ ‫راهکارهایی که در این‬ ‫فراوردههای توزیع‬ ‫ـزاری ان اقدام کند‪.‬‬ ‫بوعلــی ســینا با‬ ‫ســطح اسـ‬ ‫جــالل‪ ،‬رئیـ‬ ‫رئیــس کانـ‬ ‫ـتان برگزار شــد‪،‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه‬ ‫ـان طــرح در نظــر‬ ‫ازمون‪ ،‬راســا به برگـ‬ ‫طرح را همراه با‬ ‫صنف بتن اماده و‬ ‫وارد میپذیــرد‪،‬‬ ‫جمعی از وکالی اسـ‬ ‫ـود‪ ،‬موردتوجه قرار‬ ‫ـیاقی کــه طراحـ‬ ‫وکار از برگــزاری‬ ‫موثــر انجمن‬ ‫دانشــجوی تــازه‬ ‫ماده ‪ ۸۸‬قانون‬ ‫همدان و‬ ‫کانون پیشنهاد میشـ‬ ‫بــه ســبک و سـ‬ ‫مجوزهای کسب‬ ‫مشــمولین بند چ‬ ‫ســال ‪ ۳۵۰۰‬نفــر‬ ‫طرح بهگونهای‬ ‫‪ ۴۰۰‬دانشــجوی‬ ‫اجتماعی از ســوی‬ ‫طرح تسهیل صدور‬ ‫و مساعدتهای‬ ‫تبصره ‪ -۲‬برای‬ ‫ام‬ ‫ویژگیهای این‬ ‫ـاری دو هــزار و‬ ‫زمینه راهنماییها‬ ‫جزییات‬ ‫گرفتهاند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رونــق تولیــد بــه‬ ‫توسعه اقتصادی‪،‬‬ ‫ـت‪ :‬در تــرم جـ‬ ‫برای دستگاه قضا‪،‬‬ ‫داده و در این‬ ‫ســیون جهــش و‬ ‫دانشــگاه بوعلــی‬ ‫برنامه پنجساله ششم‬ ‫شــان کرد‪ :‬مبنای‬ ‫گفـ‬ ‫تواند فاجعهای‬ ‫کــه توســط کمی‬ ‫ایران (‪)۱۴۰۰-۱۳۹۶‬‬ ‫کارشناســی وارد‬ ‫اورند‪ .‬وی خاطرن‬ ‫پرداخت‪ .‬عدالتخواه با‬ ‫است که می‬ ‫در مقطــع‬ ‫انحرافات را بــه همراه‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫الزم را به عمل‬ ‫گفتوگو با ایسنا‬ ‫با «ماده ‪ ۶‬طرح‬ ‫گزارششده است‪،‬‬ ‫وکار و فرهنگی‬ ‫ســاد و گســترش‬ ‫ـات و الحاقــات‬ ‫جدیــد یعقوب محمدی فر در‬ ‫وکالی دادگستری‬ ‫مجلس‬ ‫مجوزهای کسب‬ ‫ترویــج ف‬ ‫‪ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵‬بــا اصالحـ‬ ‫مخالفت کانون‬ ‫میشــوند‪.‬‬ ‫ـدگان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫طرح تسهیل صدور‬ ‫که در راستای اصل‬ ‫جلسهای مصــوب‬ ‫ـره (‪ )۱‬تــا پایــان‬ ‫عــداد ثبتنامشـ‬ ‫اشاره به‬ ‫کسبوکار» است‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مذکــور در تبصـ‬ ‫شــود‪ .‬ایــن مقام‬ ‫وکالی کانون در‬ ‫اشاره به هشداری‬ ‫اشــارهای بــه ت‬ ‫تسهیل مجوز‬ ‫کارشناســی بــه انتهــا‬ ‫ســیون جهش و‬ ‫بعــدی‪ ،‬نصــاب‬ ‫برداشــت می‬ ‫ـرح ان را بهاتفاق‬ ‫کانون وکالی استان با‬ ‫ـصت درصد اســت‪.‬‬ ‫ـی بوده و در کمی‬ ‫ـام دانشــجویان‬ ‫ــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫رئیس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر کاربری‬ ‫حقوق درباره تبعات‬ ‫مذکور حداقل شـ‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساسـ‬ ‫مراحــل ثبتنـ‬ ‫که شـ موردبررســی قراردادهان‬ ‫ســی ارشــد هنــوز‬ ‫ـاده موردبررســی‬ ‫تواند دوره قانون‬ ‫مسئول‬ ‫اراضی کشاورزی‬ ‫برجســته رشــته‬ ‫یاداور شــد‪ :‬اگــر امار‬ ‫نامشــدگان کارشنا‬ ‫دوســاعته‬ ‫نظــارت در ‪ 6‬مـ‬ ‫هایی کــه دارد می‬ ‫مدیر امور‬ ‫که اســاتید‬ ‫زمین را به هر دلیلی‬ ‫مجوزهای کسبوکار‬ ‫ثبت‬ ‫ـتان‬ ‫و‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ـا‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ـاداور‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫تول‬ ‫رســیده ا‬ ‫ـتری‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫ویژگی‬ ‫س‬ ‫ـیده اســت‪ .‬وی‬ ‫وکالت را در رونـ‬ ‫رئیسکل دادگ‬ ‫یک هکتار‬ ‫ــرح با توجه بــه‬ ‫ـدان بــا تاکیــد بــر‬ ‫طرح تسهیل صدور‬ ‫ـی به پایان نرسـ‬ ‫موردپذیــرش را در‬ ‫کنندگان در ازمون‬ ‫ط‬ ‫اســتان همـ‬ ‫کشــاورزی تغییر‬ ‫طرح زیانبار‬ ‫‪ ۲۶۷‬اســتاد حقوق‬ ‫قرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫بهطــور قطعـ‬ ‫ارشــد و دکتــری‬ ‫ـی در بیــن وکالی‬ ‫دوره گذشته شرکت‬ ‫به کاربری غیر‬ ‫تبصره یک این‬ ‫دادهاند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ـودن میــزان اراضــی‬ ‫درصدی کــه در ماده‬ ‫طــع کارشناســی‬ ‫رواج بیعلمـ‬ ‫تواند اســیبهای‬ ‫شــریح ماده ‪ 6‬و‬ ‫برای وکالت‬ ‫ـن محصــول را از‬ ‫ـد‪ :‬امســال در مق‬ ‫محــدود بـ‬ ‫سرگشادهای خطاب‬ ‫بگیرید این میانگین و‬ ‫ـد و این امر می‬ ‫‪ ۳۷‬نفر دانشجو‬ ‫وی با ت‬ ‫ـه وکالت مصوب‬ ‫دهیــم‪ ۸ ،‬تـ‬ ‫شـ‬ ‫های کشور در نامه‬ ‫کشــور و رابطــه‬ ‫پی داشــته باشـ‬ ‫میتواند فردی را‬ ‫کارشناســی ناپیوســته‬ ‫دادگستری نظــر‬ ‫کیفیت اخذ پروانـ‬ ‫کشــاورزی در‬ ‫دانشگاه‬ ‫ـارج میکنیــم و به‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫گسترده‬ ‫راهی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫قانون‬ ‫رفته‬ ‫را‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫شماری‬ ‫و‬ ‫‪ ۱۶۰‬نفر‬ ‫از تبعات زیانبار‬ ‫مذکور از ان ســخن‬ ‫وکال گفــت‪:‬‬ ‫ـارهای بــه رشــته‬ ‫ـالح و یــک تبصره‬ ‫هوشنگ کرمی‬ ‫پروندههای بی‬ ‫دســترس خـ‬ ‫حفظ کاربری اراضی‬ ‫وکیل روانه کانون‬ ‫محمــدی فــر اشـ‬ ‫ـه شــرح زیــر اصـ‬ ‫بسیار و‬ ‫زمانی که در همدان‬ ‫این تغییر بهنوعی‬ ‫مســتقیم‬ ‫به نمایندگان مجلس مجوزهای کســبوکار و‬ ‫بین ‪ 6‬تا ‪ 9‬بهعنوان‬ ‫‪ ۱۷/۱/۱۳۷۶‬بـ‬ ‫میپذیریــم‪.‬‬ ‫دانشگاه بوعلی‬ ‫ـزود‪ :‬در این بازه‬ ‫عبارتی اگر‬ ‫اضافه میشود‪:‬‬ ‫امنیت غذایــی از‬ ‫مختلف با نمره‬ ‫قانونی و افزایش‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫موســوم به صدور‬ ‫کنــد‪ .‬وی افـ‬ ‫تبصره (‪ )۲‬به ان‬ ‫کشــاورزی بــا‬ ‫ـی دیگری تولید‬ ‫موجود در دانشگاه‬ ‫همان اغــاز رواج بی‬ ‫کردهام از شیوههای‬ ‫وکالت دادگســتری و‬ ‫وکال‪ ،‬طــرح‬ ‫مقاطــع موجود‬ ‫بود‪ .‬بهعنوان‬ ‫و محصول غذایـ‬ ‫حضورداشتهام سعی‬ ‫دادگستری و مرکز‬ ‫و‪ ...‬کنــد و ایــن‬ ‫اعمال ان بر حرفه‬ ‫مــورد تخریــب و‬ ‫گرایــش در همــه‬ ‫ایجاد فســاد خواهد‬ ‫جبران نشــود‬ ‫‪ -۱‬کانون وکالی‬ ‫ـان دو طرف دعوا‬ ‫بیــش از ‪۱۳۰‬‬ ‫ماند‪ .‬مدیر امور‬ ‫مکلفند پرهیز از‬ ‫ـینا ‪ ۳۳۰‬رشــته و‬ ‫غالمی با تاکید بر‬ ‫جاری در استان خبر‬ ‫رانــت و البی و‬ ‫ـته و گرایش برای‬ ‫تبصره‬ ‫طرح ســازش میـ‬ ‫گرســنه خواهند‬ ‫سـ‬ ‫مردم هشدار دادند‪.‬‬ ‫شــاوران خانــواده‬ ‫هایی که بهــره از‬ ‫صالحیت علمی‬ ‫در نیمه اول سال‬ ‫یــش از ‪ ۲۵۰‬رشـ‬ ‫نشــود‪ ۲۰ ،‬نفر‬ ‫ســان رســمی و م‬ ‫حق دفاع‬ ‫ـدان ادامــه داد‪:‬‬ ‫ـت کــه امســال ب‬ ‫پذیرفتهشــده فاقــد‬ ‫قلعوقمع‬ ‫در برقراری زندانیان شــوم؛ اما طرح‬ ‫امکاناتی که دستگاه‬ ‫بیان اینکه امسال‬ ‫ای که کارشنا‬ ‫ســنجش اموزش کشــور‬ ‫ـاورزی اســتان همـ‬ ‫اسـ‬ ‫ورود چراکــه فرد‬ ‫و در نظر گرفتن‬ ‫مانع از افزایش‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬وی با‬ ‫توجه به پروانه‬ ‫اراضــی کشـ‬ ‫طریق ســازمان‬ ‫به دستگاه قضا‬ ‫نیازسنجی‬ ‫ایجاب میکند تا‬ ‫تعداد کاراموز به کار‬ ‫برای کسب درامد با‬ ‫داد‪.‬‬ ‫امنیتغذاییبا‬ ‫دانشجویان‬ ‫خارجــی داریم‬ ‫هرســال از‬ ‫بیحسابوکتاب‬ ‫ـه وکالــت اقدام‬ ‫و امنیت غذایی‬ ‫برای امــوزش این‬ ‫کرمیبابیاناینکه‬ ‫ـا خود است و‬ ‫نفــر دانشــجوی‬ ‫ـزاری ازمــون پروانـ‬ ‫اینچنین‬ ‫حفظ کاربری‬ ‫دیگر را برمیگزیند‪.‬‬ ‫قضــا باید‬ ‫تبعات بســیاری بـ‬ ‫هوشنگ‬ ‫ـدود ‪ ۳۰۰‬تــا ‪۳۵۰‬‬ ‫زمینه بهکارگیریم‪،‬‬ ‫جــاد کنــد‪ ،‬ابــراز‬ ‫نســبت بــه برگـ‬ ‫محقق میشود‪،‬‬ ‫کرده است راهی‬ ‫انجامنشــده اســت‪،‬‬ ‫میکننــد میتوانــد‬ ‫متفاوتی را در این‬ ‫حـ‬ ‫ـاختهای الزم را ای‬ ‫اراضی کشاورزی‬ ‫کاراموزی بوده است)‬ ‫افزایش کسب‬ ‫علمی در دانشــگاهها‬ ‫حاضر ثبتنامشــان‬ ‫ـر راهکارهای‬ ‫پیــدا‬ ‫گیــرد و زیرسـ‬ ‫حفظ کاربری‬ ‫ظرفیت سامانه ‪۱۳۱‬‬ ‫و گوشــهای از ان‬ ‫تعداد زیــاد وکیل‬ ‫نمایند (درحالیکه‬ ‫ـوان کرد‪ :‬ســطح‬ ‫که در حال‬ ‫ــاری ‪ ۱۰۰۸‬تغییـ‬ ‫حداقل ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬‬ ‫تــاد درصد امتیاز‬ ‫همراه داشــته باشــد‬ ‫بهرهگیری از توان و‬ ‫گفت‪ :‬پذیــرش‬ ‫وی عنـ‬ ‫مــه اول ســال ج‬ ‫نیز تیر خالصی‬ ‫بینی میکنیم که‬ ‫کــه حداقل هف‬ ‫ـتری خواهــد بود‪.‬‬ ‫نگرانــی کــرد و‬ ‫بــه‬ ‫اراضی ازجمله‬ ‫گفــت‪ :‬در نی‬ ‫ســت و این طرح‬ ‫شهروندان میتوانند‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیش‬ ‫ســتگاه قضایــی‬ ‫و داوطلبانــی‬ ‫ســالی به دادگسـ‬ ‫و علت پذیرفته‬ ‫ســت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫حائزان باالترین امتیاز‬ ‫افت پیداکرده ا‬ ‫محدودیتهــای د‬ ‫با اســتفاده از ان‬ ‫خواهد بود‪ .‬برای‬ ‫پروندههــای ار‬ ‫نیز داشــته باشیم‬ ‫شناساییشــده ا‬ ‫تبصره یک این طرح‬ ‫و اســت که‬ ‫نمرات یک درصد‬ ‫بــه جهــت‬ ‫اطالع دهند‪ .‬وی با‬ ‫سطحی از دانش‬ ‫دانشــجوی جدید‬ ‫بنابراین باید از پذیرش‬ ‫کاربری‬ ‫حال کاهش است‬ ‫خارجی این است‬ ‫تشریح ماده ‪ 6‬و‬ ‫را میانگین‬ ‫ـده و جهت طی‬ ‫بر اوضاع کیفی‬ ‫کاربریهای غیرمجاز را‬ ‫افرین خواهد بود‪،‬‬ ‫ایران روزبهروز در‬ ‫عدالتخواه با‬ ‫زمانی ‪ 3‬ساله فرد‬ ‫از دانشــجویان‬ ‫اند‪ ،‬قبول اعالمشـ‬ ‫ـه وکالت مصوب‬ ‫محصول تغییر‬ ‫یگان حفاظت امور‬ ‫مربوطه مشکل‬ ‫ـدن تعداد کمی‬ ‫مــع کثیــر پرهیــز‬ ‫زراعی در‬ ‫بایستی هر بازه‬ ‫را کســب کرده‬ ‫کیفیت اخذ پروانـ‬ ‫بودن کالس را دارند‬ ‫هکتار از اراضی کشور‬ ‫شـ‬ ‫حســاب ایــن ج‬ ‫اینکه در این راستا‬ ‫ارزیابی وکال‬ ‫مرجع صدور مجــوز‬ ‫صالحیت علمی و بروز‬ ‫گفــت‪ :‬قانون‬ ‫تقاضای حضوری‬ ‫بیبرنامــه و بی‬ ‫تنها از ‪ ۱۸‬میلیون‬ ‫ـد از شــاره به‬ ‫خوبی داشته است‪،‬‬ ‫حــل مقتضی بــه‬ ‫و میزانی معقول‬ ‫که بیشتر انها‬ ‫شــرح زیــر اصــالح و یــک تبصره موردسنجش قرارداد تا از‬ ‫فر به وضعیت‬ ‫عبارتیدیگــر ‪ ۹‬درصـ‬ ‫جــرای این تبصره‬ ‫مرا‬ ‫کرد‪ :‬باید سطح‬ ‫شــاورزی اقدامات‬ ‫ـه‬ ‫انالین‪.‬محمدی‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫‪۱۷/۱/۱۳۷۶‬‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫بر‬ ‫ـود؛‬ ‫تبصره‬ ‫تاکید‬ ‫میگردند‪ .‬نظــارت‬ ‫ـت اراضی ک‬ ‫برداشــت میشـ‬ ‫کنیم‪ .‬وی‬ ‫اضافه میشود‪:‬‬ ‫شــرکت در کالس‬ ‫جاری بیش از ‪۱۳۰‬‬ ‫ـرکتکنندگان در‬ ‫اطمینان حاصل کرد‪.‬‬ ‫در طول دو ســال‬ ‫زراعی و باغی اسـ‬ ‫توان معرفــی‬ ‫ـت و وزارت مزبور‬ ‫تبصره (‪ )۲‬به ان‬ ‫تــا‬ ‫نیمه نخست سال‬ ‫منطقــی را بــرای شـ‬ ‫کارشناسان بودن وی‬ ‫ـاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫بــوط بــه اراضی‬ ‫طرح تسهیل را می‬ ‫بهعنوان‬ ‫ســتری اسـ‬ ‫کویر‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫و ملمــوس و‬ ‫اجــرای تبصره ‪۲‬‬ ‫اراضــی مر‬ ‫خوابگاهها نیز اشـ‬ ‫عنوانمثــال ‪ 14‬را‬ ‫دادگستری و مرکز وکال‪،‬‬ ‫اشــاره به اینکه‬ ‫تز دکتری داشتند‬ ‫های مســکونی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بــر عهــده وزیــر دادگ استنکاف کانون وکالی‬ ‫ـب و قلعوقمع در‬ ‫کرد و عددی به‬ ‫وی با‬ ‫‪ -۱‬کانون وکالی‬ ‫که پایاننامه و‬ ‫درصد دیگر را زمین‬ ‫ـه قضات ســپرد‪،‬‬ ‫مــورد تخریـ‬ ‫مکلفندهرسالاز طریق‬ ‫ازمــون گزینــش‬ ‫است درصورتیکه‬ ‫قلعوقمع در اســتان‬ ‫اخیر دانشجویانی‬ ‫جــواز حضور فرد‬ ‫و ‪۹۱‬‬ ‫ســیر و ارزیابــی بـ‬ ‫شــکیل دادهاند‪،‬‬ ‫ـی را میگذراندند‬ ‫توانند مکلف‬ ‫کارشناســان رســمی و‬ ‫مشاورانخانواده‬ ‫احــکام قطعــی‬ ‫تواند‬ ‫ت‬ ‫تف‬ ‫می‬ ‫ـت‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫عم‬ ‫که‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫طرح قضات می‬ ‫عنــوان نمــرهای‬ ‫و اراضی غیرقابل‬ ‫ـدادی کــه واحد‬ ‫رسمیو‬ ‫مــاده ‪ ۱۰‬و‬ ‫نسبت به برگزاری‬ ‫ـتری و مرکــز وکال‪،‬‬ ‫امر وکالت باشد‬ ‫ســا بــه به‬ ‫توصیف و بررسی این‬ ‫و بهویــژه تعـ‬ ‫کوه‬ ‫میلیون هکتار به ازای‬ ‫راهنما در خوابگاه‬ ‫ســنجش اموزش کشور‬ ‫پیدا دادگسـ‬ ‫پرداختن وی به‬ ‫ــزاری ازمــون‪ ،‬را‬ ‫داوطلبانی برای‬ ‫انجامشدهاست‪.‬‬ ‫تشــخیص اســتاد‬ ‫همچنین از میان این ‪۱۸‬‬ ‫به وکال ارتباطی‬ ‫سازمان‬ ‫در کانون وکال و‬ ‫خانــواده از برگ‬ ‫میتوان این مقوله‬ ‫ـت اقدام نماینــد و‬ ‫کنند و ازانجاییکه‬ ‫بنا بهضرورت و‬ ‫میانگین ‪ ۸‬تن محصول‬ ‫دانشگاه را تصمیم‬ ‫های مشــاوران‬ ‫درنظرگرفــت و البته‬ ‫ــون پروانــه وکالـ‬ ‫میانگین ورود پیدا‬ ‫وی حضوری شدن‬ ‫ذینفع نیستند‪ ،‬داده‬ ‫یک هکتار‪ ،‬بهطور‬ ‫ازم‬ ‫را میــزان‬ ‫برگزاری ان اقدام کند‪.‬‬ ‫ــد (‪ )%۷۰‬امتیــاز‬ ‫تری در مراحل بعد‬ ‫مستقر بودند‪.‬‬ ‫هر‬ ‫کنند و در این طرح‬ ‫ـرد‪ :‬درصورتیکه‬ ‫حداقل هفتــاد درص‬ ‫مجوزهای کسبوکار‬ ‫ـث جدی و عمیق‬ ‫موردتوجــه و وثــوق‬ ‫ســت و اظهار کـ‬ ‫را کسب نمی‬ ‫کــه‬ ‫را موردبحـ‬ ‫تسهیل صدور‬ ‫ـتاد ملی کرونا دان‬ ‫حائزان باالترین امتیاز‬ ‫امده را میتــوان‬ ‫الزم را صادر کند‬ ‫طرح‬ ‫سـ‬ ‫مراحل بهدســت‬ ‫نمرات یک درصد‬ ‫استانی مجوزهای‬ ‫بیعلمی است‬ ‫ـده و جهت طــی‬ ‫ـورای قرارداد‪.‬‬ ‫ستاد ملی کرونا و‬ ‫اساس این مصوبه‬ ‫رواج‬ ‫ـد‪ ،‬قبــول اعالمشـ‬ ‫نمایندگان مجلس شـ‬ ‫معرفی قرارداد‪.‬‬ ‫بقیه دانشگاهها بر‬ ‫کردهانـ‬ ‫وی بــا بیان اینکه‬ ‫مجــوز مربوطه‬ ‫موردتوجه قرار گیرد‬ ‫این دانشگاه و‬ ‫و فناوری نسبت‬ ‫بــه مرجع صدور‬ ‫نقدها‬ ‫ـس کانــون وکالی‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫مقتضی‬ ‫تبصره بر عهده‬ ‫مــی جــالل‪ ،‬رئیـ‬ ‫دستورات وزارت‬ ‫نظارت بــر اجرای این‬ ‫تصمیــم خواهند‬ ‫مهــدی غال‬ ‫و‬ ‫کالسهــای حضوری‬ ‫میگردنــد‪.‬‬ ‫مزبور مکلف است‬ ‫بــه بازگشــایی‬ ‫کنیم که امتحانات‬ ‫دادگستری است و وزارت‬ ‫امیدواریم و سعی می‬ ‫وزیر‬ ‫گرفت ولی‬ ‫حضوری برگزار کنیم‪.‬‬ ‫را‬ ‫طرحتسهیلصدور‬ ‫‪01‬‬ ‫رای اعتماددولت‬ ‫بهاستاندارانمنتخب‬ ‫اصفهانوهرمزگان‬ ‫افتتاحفاز نخست‬ ‫سایتجدید‬ ‫نمایشگاه های‬ ‫بین المللیاستان‬ ‫در اینده اینزدیک‬ ‫رویاد دهماد ن‬ ‫‪03‬‬ ‫تمدیدمهلتپرداخت‬ ‫تسهیالتکرونا‬ ‫تاپایانبهمن ماه‬ ‫رهبر انقالب خطاب به کشور های منطقه تاکید کردند‬ ‫صالح منطقه در این است که همه کشورها از ارتشی مستقل و متکی به ملت خود و هم افزا با ارتش های همسایگان برخوردار باشند‬ ‫نمایشگاههای‬ ‫ست سایت جدید‬ ‫افتتاح فاز نخ‬ ‫یندهای نزدیک‬ ‫مللی استان در ا‬ ‫بینال‬ ‫‪04‬‬ ‫طبق امار حدودی هر سال تا ‪ ۲۵‬سانتی متر در دشت های‬ ‫تهران فرونشست صورت می گیرد و سطح اب در این دشت ها‬ ‫نیز از ‪ ۴۵‬سانتی متر تا ‪ ۱.۵‬متر در حال کاهش است‪ .‬گفته‬ ‫می شود تهران روزی یک میلی متر دچار فرونشست می شود‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫که عدد بسیار بزرگی است‬ ‫استفادهاز ظرفیت‬ ‫کارخانهریسبافبرای‬ ‫راه اندازیموزهاصفهان‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫واکسن‬ ‫و ویزای گردشگری‬ ‫اغازی برای پساکرونا‬ ‫هر تصادف نتیجه یک تخلف است‬ ‫جناب اقایاگهی مناقصه عمومی یک مرحله ایجناب اقای‬ ‫مرتضوی به شماره‬ ‫(چاپ‪ :‬در دو نوبت‬ ‫‪)20000011110000030‬مهدی پور‬ ‫دکترفرشاد‬ ‫دکتر سید رضا‬ ‫نوبت دوم‬ ‫سازمان راهداری و حمل کارفرما ‪ :‬اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه‬ ‫ونقل جاده‬ ‫راهداریایو حمل موضوع مناقصه ‪ :‬پروژه واگذاری حجمی تاسیسات مرزی پرویزخان‪ ،‬خسروی‪ ،‬سومار‪ ،‬شیخ صله‪ ،‬شوشمی‪ ،‬تمامی‬ ‫اداره کل‬ ‫و نقل جاده ای استان ادارات راهداری حمل و نقل جادهای‪ ،‬تمامی راهدارخانه ها‪ ،‬تمامی ادارات و پاسگاههای پلیس راه سال ‪1401 -1400‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫در استان کرمانشاه‬ ‫مدت اجرا‪ 12 :‬ماه شمسی‪.‬‬ ‫مبلغ براورد‪ 30/270/808/869 :‬ریال‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ 1/513/541/000 :‬ریال‬ ‫تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ ‪ 1400/07/12‬می باشد‪.‬‬ ‫شرایط مناقصه گر‪ :‬کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه ‪ 5‬تاسیسات مکانیکی وبرقی از سازمان مدیریت و‬ ‫برنامهریزی کشور باشند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬متقاضیان می توانند حداکثر تا روز شنبه مورخ‪ 1400/07/17‬ساعت ‪ 14:00‬جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه کنند (الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت‬ ‫قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند)‪.‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد تکمیل شده‪ :‬تا روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/07/27‬ساعت ‪ 14:00‬جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات مالی‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪1400/07/28‬‬ ‫اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات و ارائه پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در مناقصه)‪ :‬کرمانشاه ‪-‬بلوار بنت الهدی صدر‪-‬‬ ‫روبروی فرمانداری‪ -‬اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه‪ -‬طبقه همکف ‪ -‬دبیرخانه ‪ -‬تلفن‪083-38249912-14 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد‪ :‬جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934‬دفتر ثبت نام ‪ 88969737‬و ‪85193768‬‬ ‫انتخــاب شایســته جنابعالی بــه عنوان اســتاندار‬ ‫اصفهــان را تبر یــک گفتــه‪ ،‬توفیــق روزافزونتــان‬ ‫را در راه خدمــت بــه مــردم و حــل بحرا نهــای‬ ‫مزمــن زیس ـت محیطی و اب اســتان اصفهــان از‬ ‫پــروردگار مهربــان ارزومندیــم‪.‬‬ ‫انتصــاب شایســته جنابعالــی به عنــوان معــاون‬ ‫امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی راتبریک گفته‪ ،‬توفیق روزافزونتان‬ ‫را در پیشــبرد و توســعه جامعه رسانه های کشور‬ ‫از خداوند مهربان خواســتاریم‪.‬‬ ‫گروه رسانه ای رویداد پارسی‬ ‫گروه رسانه ای رویداد پارسی‬ ‫روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه‬ ‫تخلفبااست‬ ‫مرحلهیک‬ ‫یکنتیجه‬ ‫تصادف‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫ای همراه‬ ‫هر عمومی‬ ‫تجدید مناقصه‬ ‫مرحله ای‬ ‫مناقصه عمومی یک‬ ‫‪2000003699000027‬‬ ‫اگهیمناقصه ‪:‬‬ ‫شماره‬ ‫(چاپ‪ :‬در دو نوبت به شماره ‪)20000011110000030‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان‪ -‬بندر چابهار در نظر داردتجدید مناقصه عمومی یک‬ ‫تجهیزات خشکی بندری را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫استانتعمیر‬ ‫نگهداری و‬ ‫خدمات‬ ‫کلارزیابی‬ ‫همراه با‬ ‫بنادرووحمل مرحله‬ ‫راهداری‬ ‫سازمان کل‬ ‫اداره‬ ‫کرمانشاه‬ ‫جاده ای‬ ‫ارائه و نقل‬ ‫کیفیحمل‬ ‫راهداری و‬ ‫کارفرماای‪ :‬اداره‬ ‫استان ای‬ ‫ونقل جاده‬ ‫سیستان‬ ‫دریانوردی‬ ‫شوشمی‪،‬گران و‬ ‫پیشنهاد مناقصه‬ ‫سومار‪،‬ارائه‬ ‫مناقصه تا‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫مناقصه از‬ ‫برگزار نماید‪.‬‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تمامی‬ ‫شیخ صله‪،‬‬ ‫خسروی‪،‬‬ ‫پرویزخان‪،‬‬ ‫برگزاری مرزی‬ ‫مراحلتاسیسات‬ ‫کلیهحجمی‬ ‫واگذاری‬ ‫دولت‪ :‬پروژه‬ ‫مناقصه‬ ‫حمل موضوع‬ ‫راهداری‬ ‫و اداره کل‬ ‫بندر وچابهار‬ ‫بلوچستان‪-‬‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام‬ ‫(ستاد) به‬ ‫تمامیدولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تمامیتدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫پاکت ها از‬ ‫بازگشایی‬ ‫‪1401‬‬ ‫ادرسپلیس راه سال ‪-1400‬‬ ‫پاسگاههای‬ ‫ادارات و‬ ‫راهدارخانه ها‪،‬‬ ‫درگاهای‪،‬‬ ‫نقل جاده‬ ‫حمل و‬ ‫راهداری‬ ‫و نقل جاده ای استان ادارات‬ ‫کرمانشاهصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫استانگران در‬ ‫مناقصه‬ ‫خواهد شد و‬ ‫کرمانشاهالزم استدر‬ ‫شمسی‪.‬محقق سازند ‪.‬‬ ‫‪12‬درماهمناقصه‬ ‫شرکت‬ ‫جهتاجرا‪:‬‬ ‫رامدت‬ ‫‪ 1400/7/12‬می باشد ‪.‬‬ ‫مناقصه در سامانه‬ ‫مبلغ انتشار‬ ‫تاریخ‬ ‫‪ 30/270/808/869‬ریال‬ ‫براورد‪:‬‬ ‫چاپ دومین اگهی در روزنامه کثیراالنتشار از روز دوشنبه مورخه ‪1400/7/12‬‬ ‫تاریخ‬ ‫مناقصه از سایت ‪ :‬از‬ ‫دراسناد‬ ‫دریافت‬ ‫مهلت‬ ‫ریال‬ ‫‪1/513/541/000‬‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫زمانیشرکت‬ ‫تضمین‬ ‫■مبلغ‬ ‫‪. 1400/7/21‬‬ ‫مورخه‬ ‫چهارشنبه‬ ‫ساعت ‪: 00‬‬ ‫لغایت‬ ‫مورخ ‪ 1400/07/12‬می باشد‪.‬‬ ‫اسناد مناقصه‬ ‫دریافت‬ ‫‪18‬روزجهت‬ ‫سامانه ستاد‬ ‫تاریختادرج در‬ ‫‪00‬از‪ 18 :‬روز‬ ‫ساعت‬ ‫لغایت تا‬ ‫‪1400/7/22‬‬ ‫شنبه مورخه‬ ‫روز پنج‬ ‫اسناد‬ ‫اتماممیفروش‬ ‫شرکت تاریخ‬ ‫پیشنهاد ‪ :‬از‬ ‫مهلت زمانی‬ ‫چهارشنبهو‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫وبرقی‬ ‫مکانیکی‬ ‫تاسیسات‬ ‫حداقل پایه ‪5‬‬ ‫گواهینامه‬ ‫دارای‬ ‫بایستی‬ ‫کنندگان‬ ‫ارائهکلیه‬ ‫مناقصه گر‪:‬‬ ‫■شرایط‬ ‫‪.1400/8/5‬باشند‪.‬‬ ‫برنامهریزی کشور‬ ‫مورخه‬ ‫نشانی‬ ‫مناقصه‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫کنفراسجهت‬ ‫اتاق ‪14:00‬‬ ‫ساعت‬ ‫مورخ‪1400/07/17‬‬ ‫شنبه‬ ‫پنجروز‬ ‫حداکثر تا‬ ‫متقاضیان می‬ ‫اسناد‪:‬‬ ‫مهلتدریافت‬ ‫■مهلت‬ ‫اداریبهشماره‬ ‫ساختمان‬ ‫طبقه چهارم‬ ‫محل‬ ‫مورخ ‪ 1400/8/6‬در‬ ‫شنبه‬ ‫توانند‪ 09‬روز‬ ‫ساعت ‪: 00‬‬ ‫پاکت ها ‪:‬‬ ‫بازگشایی‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه کنند (الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫بهشتی ‪.‬‬ ‫بندر شهید‬ ‫یک‬ ‫سازند)‪.‬‬ ‫تحویلدر مناقصه‬ ‫شرکت‬ ‫الکترونیکی را‬ ‫مذکور و‬ ‫دریاسایت‬ ‫ثبت نام‬ ‫اصلمراحل‬ ‫■قبلی‪،‬‬ ‫بهشتی گردد ‪.‬‬ ‫محققشهید‬ ‫دبیرخانه بندر‬ ‫جهتباید‬ ‫مناقصه‬ ‫امضایشرکت در‬ ‫گواهی سپرده‬ ‫دریافتحساب‬ ‫واریزی به‬ ‫فیش نقدی‬ ‫بانکی‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫اسنادهابه نشانی سامانه تدارکات‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪1400/07/27‬‬ ‫دریافتمورخ‬ ‫سه شنبه‬ ‫گزارروز‬ ‫شده‪ :‬تا‬ ‫تکمیل‬ ‫اسناد‬ ‫تحویل‬ ‫■مهلت‬ ‫ارائهپاکت‬ ‫جهتارائه‬ ‫مناقصه و‬ ‫ساعتاسناد‬ ‫خصوص‬ ‫اطالعات بیشتر در‬ ‫جهت‬ ‫مناقصه‬ ‫دستگاه‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫مراجعه‬ ‫(ستاد)‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیک‬ ‫ادرس ‪ :‬چابهار ‪ -‬انتهای خیابان شهید ریگی ‪ -‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان بندر شهید بهشتی‪ -‬ساختمان شماره‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات مالی‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪1400/07/28‬‬ ‫یک ‪.‬‬ ‫ارائه پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در مناقصه)‪ :‬کرمانشاه ‪-‬بلوار بنت الهدی صدر‪-‬‬ ‫فاکس ‪:‬دریافت اطالعات و‬ ‫‪054‬گزار جهت‬ ‫مناقصه‬ ‫اطالعات دستگاه‬ ‫‪054-35321414‬‬ ‫‪-31283000‬‬ ‫تلفن ‪:‬‬ ‫کرمانشاه‪ -‬طبقه همکف ‪ -‬دبیرخانه ‪ -‬تلفن‪083-38249912-14 :‬‬ ‫استان‬ ‫نقل جاده‬ ‫حمل و‬ ‫راهداری و‬ ‫سامانه کل‬ ‫فرمانداری‪ -‬اداره‬ ‫■روبروی‬ ‫سامانه ‪:‬‬ ‫ای در‬ ‫عضویت‬ ‫مراحل‬ ‫انجام‬ ‫ستاد جهت‬ ‫اطالعات تماس‬ ‫تماس‪ 021-41934‬دفتر ثبت نام ‪ 88969737‬و ‪85193768‬‬ ‫مرکز‬ ‫سامانه‪:‬‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫مراحل‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫ستاد‪:‬‬ ‫سامانه‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫مرکز تماس ‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام ‪021 - 85193768 - 88969737 :‬‬ ‫اگهی‪1124870 :‬‬ ‫‪862030‬‬ ‫شناسهالف‪:‬‬ ‫کرمانشاه م‬ ‫استان‬ ‫نقل جاده ای‬ ‫استانحمل و‬ ‫راهداری و‬ ‫اداره کل‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫بندر چابهار‬ ‫بلوچستان‪-‬‬ ‫سیستان و‬ ‫دریانوردی‬ ‫بنادر و‬ ‫اداره کل‬ ‫تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫شماره مناقصه ‪2000003699000027 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫حزب ا‪ :...‬واردات سوخت‬ ‫از ایران نقطه تحولی در‬ ‫مقابله با تحریم ها بود‬ ‫رئیسشورایاجراییحزبا‪...‬لبنانوارداتسوخت‬ ‫از ایران به لبنان را نقطه تحولی در مقابله با تحریم های‬ ‫امریکا و غرب توصیف کرد‪.‬‬ ‫بهگزارشایسنا‪،‬سیدهاشمصفی الدین‪،‬در اظهاراتی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬موضوع واردات کامیون های مازوت به لبنان‬ ‫تنها مسئله راه زمینی و مازوت نیست بلکه این امر به‬ ‫دریاها و اقیانوس ها نیز مربوط می شود‪ .‬طرف اسرائیلی‬ ‫اعــام کــرد که با نفتکش های جمهوری اســامی ایران‬ ‫کــه به لبنان ســوخت حمل کنند هیــچ کاری نمی تواند‬ ‫انجام دهد و دلیل این است که نمی خواهد حزب اهلل‬ ‫را وارد معادلــه جنــگ دریاهــا کنــد و این نقطه ضعف‬ ‫اســرائیل اســت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬اســرائیل می داند‬ ‫که موش ـک های ما به دورترین نقطه در ســرزمین های‬ ‫اشغالی فلسطین می رسد بنابراین می توانیم از ورود هر‬ ‫کشتیبهعکاو حیفاو تلاویو و هرجایدیگر ممانعت‬ ‫کنیــم‪ ،‬پــس ایــا در صــورت تعرض اســرائیل به نفتکش‬ ‫های ایرانی‪ ،‬ان ها می توانند به فعالیت های خود ادامه‬ ‫دهند؟ صفی الدین تاکید که حزب ا‪...‬شــش ماه اســت‬ ‫برای مسئله واردات سوخت برنامه ریزی می کرد اما صبر‬ ‫کرد تا زمان مناسب فرارسد‪ .‬رئیس شورای اجرایی حزب‬ ‫ا‪...‬لبنان در ادامه گفت که مسئله واردات مازوت نقطه‬ ‫تحولی در مقابله با تحریم های ظالمانه امریکا و غرب‬ ‫علیهلبنانبود‪.‬‬ ‫بورل‪ :‬برجام یک دستاورد‬ ‫مهم امنیتی است‬ ‫مســئول سیاســت خارجــی اتحادیه اروپــا برجام‬ ‫را یــک دســتاورد امنیتــی خوانــد و گفــت کــه حفظ‬ ‫توافــق هســته ای بــرای رســیدگی به مســائل منطقه‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬جــوزپ بــورل‬ ‫مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا کــه بــه‬ ‫ریــاض ســفرکرده اســت در گفت وگــو بــا روزنامــه‬ ‫عــرب نیوز به ســواالتی پیرامــون ایــران و مذاکرات‬ ‫بــا ‪ ٤+١‬بــرای احیــای برجــام پاســخ داد‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫به عنــوان هماهنگ کننــده موضوعــات مربــوط بــه‬ ‫برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) همواره به طور‬ ‫شفاف تاکید کرده ام که می بایست به اجرای کامل‬ ‫توافق بازگردیم که به معنی بازگشت امریکا به ان‬ ‫از طریــق لغــو تحری مهــای مربوطه واشــنگتن علیه‬ ‫تهــران و همچنیــن بازگشــت ایــران به اجــرای کامل‬ ‫تعهدات هسته ای اش است‪ .‬بورل در ادامه با تاکید‬ ‫بــر اینکــه «توافق هســته ای همچنان یک دســتاورد‬ ‫مهــم امنیتی اســت» مدعی شــد‪ :‬بدون ایــن توافق‬ ‫ایــران تاکنــون به ســاح هســته ای دســت پیداکرده‬ ‫بــود و ایــن‪ ،‬یک منبــع دیگر بــرای بی ثباتی منطقه‬ ‫اضافــه می کرد‪ .‬مســئول سیاســت خارجــی اتحادیه‬ ‫اروپــا بــا تکی هبــر این ادعای بی اســاس خــود افزود‪:‬‬ ‫واضح اســت که ما نگران مســیر منفی فعالیت های‬ ‫هســته ای ایــران هســتیم و بــه همین دلیــل ضروری‬ ‫اســت کــه هرچه زودتر بــه مذاکرات ویــن از همان‬ ‫نقطه ای که در ‪ ٢٠‬ژوئن متوقف شد‪ ،‬بازگردیم‪ .‬وی‬ ‫دربــاره دیــدارش بــا وزیر امــور خارجه کشــورمان در‬ ‫حاشــیه مجمع عمومی ســازمان ملل اظهار داشت‪:‬‬ ‫پیام من به وزیر خارجه امیرعبدللهیان در نیویورک‬ ‫ســیتی ســاده بــود‪ :‬دیپلماســی یک را هحــل اســت‪،‬‬ ‫بیاییــد بــدون تاخیــر بــه مذاکــرات ویــن بازگردیم‪.‬‬ ‫بــورل همچنیــن در پاســخ به ســوالی دربــاره روابط‬ ‫دولــت جدیــد ایــران بــا غــرب و همســایگانش در‬ ‫حاشیه خلیج فارس گفت‪ :‬دیپلماسی تنها راه واقعی‬ ‫رسیدگی به مسائل موجود در منطقه خلیج (فارس)‬ ‫و در میان همســایگان اســت‪ .‬من نمی توانم درباره‬ ‫نیات ســایر دولت ها حرف بزنم اما به تازگی شــاهد‬ ‫گفت وگوهــای بیشــتری میــان کشــورهای منطقــه‬ ‫بــوده ام‪.‬وی در ادامــه‪ ،‬برگــزاری کنفرانــس بغداد و‬ ‫انجام گفت وگوهای دوجانبه میان ایران و عربستان‬ ‫ســعودی را نمونه هایــی از ایــن اتفاق عنــوان کرد و‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن تحــوالت مورد اســتقبال قــرار می گیرند‬ ‫و مــن خوشــحالم که اخیــرا در نیویــورک در رویداد‬ ‫بعــدی ان (نشســت مجمــع عمومی ســازمان ملل)‬ ‫شــرکت کردم‪ .‬بورل خاطرنشــان کرد‪ :‬اتحادیه اروپا‬ ‫اماده اســت تا به کشــورهای منطقه خلیج (فارس)‬ ‫بــرای ایجــاد یک فهم مشــترک از امنیت و همکاری‬ ‫کمک کند‪ .‬برای این منظور‪ ،‬توافق هسته ای با ایران‬ ‫نیــز بســیار اهمیــت دارد‪ .‬ایــن مقــام ارشــد اروپایی‬ ‫همچنین بیان کرد‪ :‬من کماکان بر این باورم که اگر‬ ‫بتوانیم برجام را حفظ و اجرای کامل ان را تضمین‬ ‫کنیم‪ ،‬این می تواند به یک ســنگ بنا برای رســیدگی‬ ‫به سایر نگرانی های مشترک‪ ،‬ازجمله مسائل مربوط‬ ‫به امنیت منطقه ای تبدیل شود‪.‬‬ ‫پیشرفت مذاکرات ایران و‬ ‫عربستان‬ ‫رئیس جمهور عــراق تاکید کرد که مذاکــرات ایران‪-‬‬ ‫عربستان پیشرفت خوبی داشته است و عراق و منطقه‬ ‫نیازمنداینامر است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اســپوتنیک‪ ،‬برهم صالــح‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫عــراق اعــام کــرد کــه گفت وگوهــای ایرانــی ســعودی‬ ‫پیشرفت خوبی داشته است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬همچنان‬ ‫چالش هایــی مقابــل ایــن گفت وگوهــا وجــود دارد اما‬ ‫امیدواریــم کــه گشــایش بــزرگ بــه وجــود بیایــد و این‬ ‫گفت وگوهــا مداوم باشــد‪ .‬عــراق و منطقه نیازمند این‬ ‫امــر اســت‪ .‬برهــم صالــح در ادامــه ایران و عربســتان را‬ ‫دو کشور بزرگ منطقه توصیف کرد‪ .‬او همچنین گفت‬ ‫که کشــورهای ایران‪ ،‬عراق‪،‬ترکیه و ســوریه باید راه حل‬ ‫ریشه ای برای مشکل اب و حق ابه ایجاد کنند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1179‬‬ ‫رهبر انقالب خطاب به کشور های منطقه تاکید کردند‬ ‫توهم امنیت با تکیه بر بیگانه‬ ‫رهبر انقالب اســامی با بیــان اینکه ارتش های‬ ‫شهــای بیگانه‬ ‫منطقــه نبایــد اجــازه دهند کــه ارت ‬ ‫برای حفظ منافع خود‪ ،‬دخالت یا حضور نظامی‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬گفتند‪ :‬حوادثی که در شــمال غرب‬ ‫ایران‪ ،‬در برخی کشورهای همسایه در جریان است‬ ‫بایــد بــا همین منطق پرهیــز از دادن مجوز حضور‬ ‫بیگانگان حل شود‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی‬ ‫دفتر مقام معظم رهبری‪ ،‬حضرت ایت ا‪...‬خامنه ای‬ ‫فرمانــده کل قــوا در ارتبــاط تصویــری بــا مراســم‬ ‫مشترک دانش اموختگی دانشجویان دانشگاه های‬ ‫افســری نیروهای مســلح در دانشگاه افســری امام‬ ‫حسین علیه السالم‪ ،‬این نیروهای پرافتخار را «قلعه‬ ‫مستحکم امنیت ملت سربلند ایران و میهن مقتدر‬ ‫و عزیــز» خواندنــد و افزودنــد‪ :‬دخالــت بیگانگان‬ ‫در منطقه مایه اختالف و خســارت اســت و همه‬ ‫مســائل و حوادث باید بــدون دخالت بیگانه و با‬ ‫الگوپذیری کشورهای منطقه از اقتدار و عقالنیت‬ ‫ایران و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی حل شود‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی با ابراز امیدواری برای توفیق‬ ‫دانش اموختگان و ارتقای جوانان نیروهای مسلح‬ ‫در مکتب و دانشــگاه حســینی‪ ،‬به ملت ایران به‬ ‫خاطر داشتن جوانان مومن‪ ،‬صالح‪ ،‬شجاع و دارای‬ ‫عزم و بصیرت تبریک گفتند و افزودند‪ :‬فرماندهان‬ ‫عزیزی که جوانان میهن را این گونه تربیت می کنند‪،‬‬ ‫شایستهافتخار وتقدیرند‪.‬‬ ‫نیروهای مسلح به معنای واقعی سپر‬ ‫دفاعی ملت و کشور هستند‬ ‫فرمانــده کل قــوا بــا اشــاره بــه تحقــق فرمــوده‬ ‫امیرمومناندربارهنیروهایمسلحافزودند‪:‬بهفضل‬ ‫الهی‪ ،‬نیروهای مسلح ایران امروز به معنای واقعی‬ ‫کلمهسپر دفاعیملتو کشور در مقابلتهدیدهای‬ ‫ســخت دشــمنان بیرونی و درونی هستند‪ .‬حضرت‬ ‫ای ـت ا‪ ...‬خامن ـه ای ســربازی ملــت ایــران را موجــب‬ ‫سرافرازیو عزتدانستندو گفتند‪:‬امادگیبرایدفاع‬ ‫از ملت ایران و هویت اسالمی‪ ،‬ملی و انقالبی کشور‬ ‫همه کشورهادرس اموز است‪.‬‬ ‫تصاویر هالیوودی از ارتش امریکا فقط‬ ‫نمایش است‬ ‫افتخار بزرگ نیروهای مسلح است‪ .‬ایشان امنیت را‬ ‫زیرساخت اساســی همه فعالیت های ضروری برای‬ ‫پیشرفت کشور برشمردند و با مهم خواندن تحقق‬ ‫امنیت کشــور بدون تکیه بر بیگانگان افزودند‪ :‬این‬ ‫مسئلهالبتهبرایملتایرانعادیاستاماکشورهای‬ ‫مختلف حتی کشورهای اروپایی از این مشکل رنج‬ ‫می برند‪.‬فرماندهکلقوادر ادامهبهبگومگوهایاخیر‬ ‫اروپا و امریکا اشاره کردند و گفتند‪ :‬برخی اروپایی ها‪،‬‬ ‫اقدام امریکا را خنجر از پشــت خواندند و به نوعی‬ ‫گفتنداروپابایدبدوناتکابهناتو و درواقعبهامریکا‪،‬‬ ‫مســتقال امنیت خود را تامین کند‪ .‬وقتی کشورهای‬ ‫اروپایــی به علت اتکا به امریکا‪ ،‬یعنی کشــوری که‬ ‫با اروپا مخالف هم نیست در تحقق امنیت پایدار‬ ‫احساس کمبودمی کنند‪،‬حساب کشورهایدیگر که‬ ‫نیروهای مســلح خود را تحت کنترل امریکا و دیگر‬ ‫بیگانگانقرار داده اند‪،‬مشخصاست‪.‬‬ ‫مهم ترین عامل اقتدار نیروهای مسلح‪،‬‬ ‫روحیه‪ ،‬معنویت و مسائل دینی و اخالقی‬ ‫است‬ ‫ایشــان تامین امنیت با تکیه بر دیگران را فقط‬ ‫یــک توهــم خواندند و گفتند‪ :‬کســانی کــه به این‬ ‫توهم دچارند ســیلی ان را ب ـه زودی خواهند خورد‬ ‫چراکه دخالت مســتقیم یا غیرمســتقیم بیگانگان‬ ‫در امنیت و جنگ و صلح هر کشــوری‪ ،‬فاجعه ای‬ ‫تبــار اســت‪ .‬ایشــان بــا تجلیــل از اقتــدار و‬ ‫مصیب ‬ ‫ســربلندی نیروهای مســلح در ازمایش های بســیار‬ ‫مهم و دشوار به ویژه جنگ تحمیلی‪ ۸‬ساله گفتند‪:‬‬ ‫اقتدار نیروهای مسلح به مسائلی نظیر اموزش ها‪،‬‬ ‫ابتــکارات و پیشــرفت های علمــی‪ ،‬تجهیــزات و‬ ‫انضباط سازمانی وابسته است اما مهم ترین عامل‬ ‫اقتدار نیروهای مسلح‪ ،‬روحیه‪ ،‬معنویت و مسائل‬ ‫دینی و اخالقی است‪ .‬رهبر انقالب اسالمی‪ ،‬خروج‬ ‫ارتشمجهز و بدونروحیهاخالقیو معنویامریکا‬ ‫از افغانســتان را نمونه ای از نتایج اقتدار ظاهری و‬ ‫نه واقعی خواندند و گفتند‪ :‬امریکایی ها ‪ ۲۰‬سال‬ ‫قبلبرایسرنگونیطالبانبهافغانستانلشکرکشی‬ ‫کردنــد و در این اشــغالگری طوالنی مدت‪ ،‬کشــتار‬ ‫و جنایــت و خســارات فراوانــی بــه بــار اوردنــد اما‬ ‫بعدازاین همه هزینه مادی و انسانی‪ ،‬حکومت را‬ ‫بهطالباندادندو خارجشدند کهاینواقعیتبرای‬ ‫فرمانــده کل قــوا‪ ،‬اوضــاع ارتــش امریکا هنگام‬ ‫خروج از افغانستان را نشان دهنده ماهیت واقعی‬ ‫این ارتش دانســتند و گفتند‪ :‬ان تصاویر هالیوودی‬ ‫از ارتش امریکا و کشورهای امثال او‪ ،‬فقط نمایش‬ ‫است چراکه ماهیت واقعی ان ها همین است که‬ ‫در افغانســتان دیــده شــد‪ .‬رهبر انقالب اســامی‪،‬‬ ‫نفرت مردم شرق اسیا از ارتش امریکا را یاداور شدند‬ ‫و گفتنــد‪ :‬امریکایی ها هــر جا دخالت کنند‪ ،‬منفور‬ ‫ملت ها هســتند‪ .‬ایشــان حضــور نظامی بیگانگان‬ ‫در منطقه را نیز مایه اختالف و خسارت و ویرانی‬ ‫برشمردندو تاکیدکردند‪:‬صالحمنطقهدر ایناست‬ ‫که همه کشورها از ارتشی مستقل و متکی به ملت‬ ‫خــود و هم افزا با ارتش های همســایگان برخوردار‬ ‫باشند‪ .‬رهبر انقالب با بیان اینکه ارتش های منطقه‬ ‫می توانند امنیت منطقه را تامین کنند و نباید اجازه‬ ‫دهند که ارتش های بیگانه برای حفظ منافع خود‪،‬‬ ‫دخالت یا حضور نظامی داشته باشند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کردند‪ :‬حوادثی که در شمال غرب ایران‪ ،‬در برخی‬ ‫کشــورهای همسایه در جریان است باید با همین‬ ‫منطق پرهیــز از دادن مجوز حضور بیگانگان حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اگر کسی برای برادران خود چاه بکند اول‬ ‫خودش در چاه می افتد‬ ‫فرمانده کل قوا گفتند‪ :‬نیروهای مســلح کشور‬ ‫عزیــز مــا همواره بااقتدار همــراه با عقالنیت عمل‬ ‫می کننــد و این عقالنیــت باید الگویی بــرای دیگر‬ ‫کشــورها و عامل حل مســائل موجود باشد و همه‬ ‫بداننــد که اگر کســی برای بــرادران خود چاه َبکند‬ ‫اول خودش در چاه می افتد‪ .‬رهبر انقالب اسالمی‬ ‫در پایان سخنانشان نیروهای مسلح را برای تداوم‬ ‫افتخار خدمت به ملت و کشور و افزایش روزافزون‬ ‫توانایی هایمادیو معنویتوصیهموکد کردند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بیانیهقدردانینمایندگانمجلسصادر شد‪:‬‬ ‫حمایتهمه جانبهاز رزمایشصلحو فاتحانخیبر‬ ‫‪ ۱۶۵‬نماینده مجلس شورای اسالمی با قدردانی از برگزاری رزمایش‬ ‫صلحفاتحانخیبر اعالمکردند‪:‬هرگونهتغییراتژئوپولوتیکیمنطقه‬ ‫و تغییــر در مرزهــای کشــورهای همســایه خــط قرمــز نظــام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی ایران است و ما در مقابل هرگونه اقدام بیگانگان‬ ‫در این خصوص کوتاه نمی اییم‪ .‬به گزارش ایرنا‪« ،‬روح اله متفکرازاد»‬ ‫در نشست علنی مجلس شورای اسالمی بیانیه بیش از ‪ ۱۶۵‬نماینده‬ ‫مجلس در حمایت از رزمایش فاتحان خیبر در مرزهای شمال غرب‬ ‫کشور و هشدار به فتنه گران به ویژه رژیم صهیونیستی را قرائت کرد‪ .‬در‬ ‫اینبیانیهامدهاست‪:‬هرگونهتغییراتژئوپولوتیکیمنطقهو تغییر در‬ ‫مرزهای کشورهای همسایه خط قرمز نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫ایران است‪ .‬ما در مقابل هرگونه اقدام بیگانگان در این خصوص کوتاه‬ ‫نمی اییم‪ .‬همچنان که تبدیل شدن خاک هیچ کشوری برای تحرکات‬ ‫رژیمصهیونیستیرابرنمی تابید‪.‬اینبیانیهافزود‪:‬رزمایشفاتحانخیبر‬ ‫در جــداره مــرزی ارس پیــام اور صلــح و اقتدار به کشــورهای منطقه و‬ ‫هشدار بهرژیمصهیونیستیاست‪.‬‬ ‫رابطه ما با مردم و کشــورهای همســایه ازجمله مردم مســلمان و‬ ‫کشور برادر اذربایجان دیرینه و پایدار است و هرگز اختالف افکنی های‬ ‫دشمنان به ویژه القائات رژیم جعلی اسراییل این وحدت و برابری را‬ ‫نخواهد گسست‪ .‬در بیانیه نمایندگان مجلس شــورای اسالمی امده‬ ‫اســت‪ :‬درعی نحــال مــردم ایــران در مقابل تعــرض و امنیت منطقه و‬ ‫مصالح کشور کوتاه نمی اید‪ ،‬ایران اسالمی برادری و حسن هم جواری‬ ‫با کشورهای همسایه ازجمله با جمهوری اذربایجان را بارها به اثبات‬ ‫رســانده اســت‪ .‬اظهارات تفرقه افکنانه و فتنه انگیز عده ای برخالف‬ ‫حســن هم جواری اســت و انتظار می رود دولت اذربایجان با هرگونه‬ ‫فتنه انگیزیبیگانگانمخالفتکردهوبااقداماتتفرقه افکنانهمقابله‬ ‫کند‪ .‬این بیانیه خاطرنشان شد‪ :‬ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫به ویژهنمایندگانشمالغرب کشور ضمناعالمحمایتهمه جانبهاز‬ ‫رزمایشصلحو فاتحانخیبر‪،‬از وزارتامور خارجهمی خواهیمهشدار‬ ‫و تذکر نمایندگان مجلس شورای اسالمی را به دولت های بازیگر در‬ ‫حوزهقفقاز اعالم کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فرماندهقرارگاهمنطقه ایشمالغربنیرویزمینیارتش‪:‬‬ ‫شایعاتمنتشرشدهدر خصوصرزمایشبی اساساست‬ ‫فرمانــده قــرارگاه منطق ـه ای شــمالغرب نیــروی زمینــی ارتــش‬ ‫گفــت‪ :‬هیــچ ســانحه‪ ،‬فوتی و مجروحــی در رزمایش نداشــتیم و‬ ‫خبر های منتشرشده و شایعات در این خصوص بی اساس است‪.‬‬ ‫امیــر حاجیلــو گفت‪ :‬اســتقرار ‪ ۱۵‬یگان در کمتر از ‪ ۴۸‬ســاعت در‬ ‫منطقــه رزمایــش فاتحان خیبر رکورد جابجایــی نیرو های نظامی‬ ‫بــود‪ .‬امیــر حاجیلــو در ارزیابی رزمایش فاتحــان خیبر گفت‪ :‬این‬ ‫رزمایــش مرحلــه تکمیــل اموزش های مشــابه میدانــی و جنگی و‬ ‫به نوعــی ارزیابی امادگی نیرو ها‪ ،‬یگان ها و مدیریت فرماندهان‬ ‫کشورهایهمسایهمراقب‬ ‫اضافه گویی های‬ ‫خود باشند!‬ ‫بود‪.‬به گزارش صداوسیما‪ ،‬وی افزود‪ :‬در این رزمایش از پهباد های‬ ‫ویژه ارتش رونمایی و مورداستفاده قرار گرفتند‪ .‬فرمانده قرارگاه‬ ‫منطقه ای شمالغرب نیروی زمینی ارتش گفت‪ :‬استقرار ‪ ۱۵‬یگان‬ ‫در کمتــر از ‪ ۴۸‬ســاعت در منطقه رزمایــش فاتحان خیبر رکورد‬ ‫جابجایــی نیرو هــای نظامــی بــود‪ .‬امیــر حاجیلــو پیــام رزمایش‬ ‫فاتحــان خیبــر بــه کشــور های همســایه و دوســت را صلــح و‬ ‫امنیــت منطقــه و دوســتی عنــوان کــرد و گفت‪ :‬دشــمنان و رژیم‬ ‫صهیونیســتی نیز که باعث ناامنی هســتند و قصد ایجاد تنش و‬ ‫تفرقــه در منطقــه را دارند پیام خــود را از این رزمایش دریافت‬ ‫کردند‪ .‬فرمانده قرارگاه منطقه ای شمالغرب نیروی زمینی ارتش‬ ‫همچنین از احداث ‪ ۲۳‬هزار واحد مســکونی در نزاجا خبر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬از ایــن تعــداد واحــد مســکونی در حال ســاخت ‪۲۲۰‬‬ ‫واحد متعلق به منطقه شــمالغرب اســت‪ .‬امیر حاجیلو از اتمام‬ ‫واکسیناســیون کرونــا در ارتش نیز خبــر داد و افزود‪ :‬تمامی کادر‪،‬‬ ‫پایوران و ســربازان نیز به همراه خانواده در ارتش واکســن کرونا‬ ‫را دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫ســید علــی اقــازاده نماینده رشــت در مطلبــی در صفحه توییتر خود نوشــت‪ :‬کشــورهای همســایه مراقب‬ ‫ی است که می خواهند‬ ‫ی روشن به کشورهای ‬ ‫اضافه گویی های خود باشند! رزمایش جمهوری اسالمی تذکر ‬‬ ‫یشــک ایران حضور ننگین رژی م صهیونیســتی در‬ ‫پــای رژ یــم منحوس صهیونیســتی را به منطقه باز کنند! ب ‬ ‫منطقه را بدون پاسخ نخواهد گذاشت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سیدابراهیمرئیسی‪:‬‬ ‫اعتمادایرانو چینموجبثباتهمکاری هایبینمنطقه ایمی شود‬ ‫رئیس جمهوری در پیامی با تبریک فرارســیدن‬ ‫روز ملــی و هفتــاد و دومیــن ســالگرد تاســیس‬ ‫جمهــوری خلق چین‪ ،‬گفت‪ :‬قطعــا اعتماد پایدار‬ ‫یهــای بیــن‬ ‫بیــن ایــران و چیــن می توانــد همکار ‬ ‫منطقه ای را به توسعه‪ ،‬ثبات و صلح تبدیل کند‪.‬‬ ‫بهگزارشپایگاهاطالع رسانیریاست جمهوری‪،‬‬ ‫سید ابراهیم رئیسی در پیامی خطاب به شی جین‬ ‫پینگ همتــای چین ـی اش اورده اســت‪ :‬روز ملی و‬ ‫هفتــاد و دومین ســالگرد تاســیس جمهوری خلق‬ ‫چین را به جناب عالی و ملت بزرگ چین صمیمانه‬ ‫تبریــک می گویــم‪ .‬رئیس جمهــوری ادامــه داد‪:‬‬ ‫موفقیت های شکوهمند چین طی دهه های اخیر‪،‬‬ ‫مرهون اتحاد و همبستگی ملت بزرگ ان کشور و‬ ‫رهبرانی خردمند همچون جناب عالی برای نیل به‬ ‫رشد و توسعه ملی بوده است‪ .‬رئیسی با بیان اینکه‬ ‫تعهد پایدار چین به اولویت مســئله «توسعه» در‬ ‫دستور کار سیاست جهانی‪ ،‬حکایت از چشم انداز‬ ‫چیــن واحــد از یــک نظــم بین المللــی عادالنــه‪،‬‬ ‫مردم گرا و به نفع همه کشورها‪ ،‬به ویژه کشورهای‬ ‫درحال توسعهدارد‪،‬اظهار کرد‪:‬ایرانو چینبه عنوان‬ ‫دو تمدن بزرگ صلح طلب و شرکای جامع راهبردی‬ ‫می توانند با همراهی راهبردی و همکاری های برد‪-‬‬ ‫برد‪،‬زمینهتحققچندجانبه گراییحقیقیرافراهم‬ ‫اورند‪ .‬وی افزود‪ :‬قطعا اعتماد پایدار بین دو کشور‬ ‫می تواند بستر همکاری ها را در قالب ابتکار جاده‪-‬‬ ‫کمربند و همچنین برنامه جامع همکاری‪،‬گسترش‬ ‫دهد و همکاری های بین منطقه ای را به توســعه‪،‬‬ ‫ثبــات و صلــح تبدیل کنــد‪ .‬رئیس دولت ســیزدهم‬ ‫ابراز امیدواری کرد در فصل نوین روابط دو کشور‪،‬‬ ‫شاهد ارتقای و گسترش همکاری ها در عرصه های‬ ‫مختلف اقتصادی‪ ،‬سیاسی و فرهنگی و همچنین‬ ‫عملیاتی کردنمشارکتراهبردیباشیم‪.‬ویاضافه‬ ‫کرد‪ :‬ســامتی و موفقیت ان جناب و بهروزی مردم‬ ‫جمهوری خلق چین را ارزومندم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بازارایی رسانه ای در اولویتمعاون‬ ‫جدیدمطبوعاتی‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫ســازمان های منطقــه ای و‬ ‫اســامی در حکمــی فرشــاد‬ ‫بین المللــی بــا عنایــت بــه‬ ‫یپــور را بــه عنــوان‬ ‫مهد ‬ ‫رویکردهــای رســانه ای و‬ ‫معــاون امــور مطبوعاتــی و‬ ‫فرهنگی دولت مردمی‬ ‫اطالع رســانی ایــن وزارتخانــه‬ ‫‪ .6‬همــکاری بــا صنــدوق‬ ‫فرشاد مهدی پور‬ ‫منصوب کرد‪.‬‬ ‫اعتبــاری هنــر به منظــور‬ ‫در حکــم محمدمهــدی‬ ‫حمایــت از اصحاب رســانه و‬ ‫اســماعیلی خطاب به فرشاد مهدی پور امده فعاالن فضای مجازی باهدف توزیع عادالنه‬ ‫است‪:‬‬ ‫امکانــات و تســهیالت در ابعــاد مختلــف و‬ ‫«بــا عنایــت بــه شایســتگی­ ها و ســوابق به طور شفاف در چارچوب قوانین و مقررات‬ ‫ارزشمند جنابعالی در حوزه مطبوعات‪ ،‬رسانه‬ ‫‪ .7‬بازطراحی ســاختار معاونت متناســب‬ ‫و فضای مجازی و شناخت از روحیه انقالبی بــا تحــوالت فضــای مجــازی و توجــه بــه‬ ‫و تعامل سازنده با اصحاب رسانه‪ ،‬به موجب رسانه های اجتماعی‬ ‫این حکم به سمت «معاون امور مطبوعاتی‬ ‫‪ .8‬ســاماندهی فعالیت هــای رســانه ای‬ ‫بخشهــای‬ ‫ ‬ ‫و اطالع رســانی» منصــوب می­ شــوید‪ .‬امیــد مکتــوب و مجــازی دولــت در‬ ‫اســت بــا اتــکال بــه خداونــد قــادر متعــال و مختلف‬ ‫بهره گیری از ظرفیت اصحاب رســانه و نیروی‬ ‫‪ .9‬تکمیــل نحــوه اجرایــی ســازی مصوبه‬ ‫انسانی متعهد و انقالبی و ماموریت محوری شــورای عالــی فضای مجــازی در مورد مقابله‬ ‫در امــر بازارایــی نظــام رســانه ای کشــور بــا با اخبار جعلی‪.‬‬ ‫همکاری دیگر دســتگاه های مرتبط با امعان‬ ‫انتظار مــی رود گزارش پیشــرفت کارها در‬ ‫نظــر به اهداف و شــرح وظایــف معاون ­‬ ‫ت و هر یک از بندها مســتمرا بــه این جانب ارائه‬ ‫ماموریت­ های ذیل اهتمام وافر را به کارگیرید شود‪».‬‬ ‫و قرین توفیق و تایید باشید‪:‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬فرشاد مهدی پور متولد ‪1357‬‬ ‫‪ .1‬حمایــت مــادی و معنوی از مطبوعات و دانش اموختــه مقطع دکترای سیاســتگذاری‬ ‫و اصحــاب رســانه به ویــژه مطبوعــات و فرهنگــی اســت‪ .‬از جملــه ســوابق مطبوعاتی‬ ‫رســانه های محلــی و منطقــه ای و تدویــن وی می تــوان بــه موســس و ســردبیر روزنامــه‬ ‫ایین نامه های صنفی‬ ‫ح نو‪ ،‬عضو هیئت مدیره خبرگــزاری مهر و‬ ‫صبــ ‬ ‫‪ .2‬تقویــت زیرســاخت پایگاه هــای خبری روزنامه هــای جام جــم‪ ،‬صبح نــو و تهران تایمز‬ ‫یهــای‬ ‫و نشــریات الکترونیک با توجه به شــرایط و و ســایت خبــری فــردا‪ ،‬مدیــر خبرگزار ‬ ‫تحــوالت فناوری هــای نویــن و تقویت ســواد خانه ملت و شانا (پایگاه اطالع رسانی وزارت‬ ‫رسانه ای و مجازی و اموزش های­تخصصی‬ ‫ش‬ ‫نفت)‪ ،‬سردبیری هفته نامه های پنجره‪ ،‬سرو ‬ ‫‪ .3‬بهره گیــری از ظرفیــت مطبوعــات‪ ،‬هفتگــی و اینده ســازان‪ ،‬دبیــری روزنام ههــای‬ ‫خبرگزاری ها‪ ،‬ســایت های خبری و رسانه های همشــهری و خبر و خبرنگاری در روزنامه های‬ ‫اجتماعــی برخط در جهت انتشــار و معرفی قدس و جام جم و خبرگزاری فارس اشاره کرد‪.‬‬ ‫مناســب از رشد و شــکوفایی و دستاوردهای همچنین از جمله سوابق پژوهشی وی موسس‬ ‫انقــاب اســامی و اهــداف رســانه­ ای و مرکــز مطالعــات فضــای مجــازی پژوهشــگاه‬ ‫تبلیغاتی نظام در داخل و خارج از کشور‬ ‫فرهنگ و اندیشه اسالمی‪ ،‬رئیس پژوهشکده‬ ‫‪.4‬پیگیــری تدوین و تصویب نظام جامع فرهنــگ و مطالعــات اجتماعــی پژوهشــگاه‬ ‫رســانه ای کشور مبتنی بر اسیب شناسی دقیق فرهنــگ و اندیشــه اســامی و ‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫از وضعیــت فعلــی و رفــع برخی تبعیضات و مهــدی پور همچنیــن دارای تالیفاتی در حوزه‬ ‫کاستی ها در توزیع کاغذ‪ ،‬نظام یارانه و حوزه ارتباطات‪ ،‬رسانه و فضای مجازی است‪ .‬پیش‬ ‫نشر‬ ‫از این محمد خدادی عهده این مسئولیت در‬ ‫‪ .5‬توســعه مبــادالت رســانه ای بــا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بود‪.‬‬ ‫سفرهایاستانیرئیسیاز جلوه های‬ ‫مردمی بودن دولت است‬ ‫حمیدرضاترقی‪،‬سیاستمدار‬ ‫بــا مســئولین درجه یک کشــور‬ ‫اصولگــرا‪ ،‬در گفت وگــو بــا‬ ‫خصوصا وزرا در میان بگذارند‪،‬‬ ‫برنــا در خصــوص اهمیــت‬ ‫تجلــی دولــت اســامی در‬ ‫سفرهای استانی رئیس جمهور‬ ‫جامعه نمود پیــدا کند و برای‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬ســفرهای اســتانی‬ ‫مردماینامکانفراهممی شود‬ ‫حمیدرضاترقی‬ ‫رئیس جمهور یکی از جلوه های‬ ‫که بتوانند‪ ،‬گرفتاری های خود را‬ ‫مردمی بودن دولت اســت که‬ ‫مســتقیما بــه اطالع مســئولین‬ ‫فاصلــه بیــن دولــت و ملت را کاهــش می دهد برســانند‪ .‬این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد‪:‬‬ ‫و موجــب افزایــش ســرمایه اجتماعــی دولــت ضمــن اینکــه ایــن ســفرها توصیــه مکــرر مقام‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به اینکه مشکالت معظــم رهبــری بــه دولت هــا بــوده اســت و از‬ ‫و گرفتاری هــای مــردم از نزدیــک موردتوجــه و همه دولت ها خواســتند که ســفرهای اســتانی‬ ‫مشاهده قرار می گیرد‪ ،‬دولت را در گره گشایی و انجام دهند و در میان مردم باشند‪ ،‬این اقدام‬ ‫حل مشکالت استان ها و مناطق محروم کشور نوعی تبعیت از سیاســت های رهبری در مردم‬ ‫با دید وسیع تر و دقیق تری روبرو می کند و این داری به لحاظ اجرایی و به لحاظ اثار و تبعات‬ ‫مسئله موجب می شود که مردم‪ ،‬بدون واسطه اجتماعی و سیاسی به حساب می اید؛ بنابراین‬ ‫مشــکالت و گرفتاری هــای خــود را بــه اطــاع سفرهای استانی رئیس جمهور اثار بسیار مثبتی‬ ‫دولتبرسانند‪.‬ترقیتصریح کرد‪:‬بنابراینوقتی دارد که هم برای مردم و هم برای دولت مفید‬ ‫مــردم بتوانند بدون واســطه مشــکالت خود را خواهد بود‪.‬‬ ‫ایجادوزیر منطقه ای‬ ‫گره گشانیست‬ ‫نایب رئیــس کمیســیون‬ ‫انجــام شــود‪ .‬ازهم گســیختگی‬ ‫امــور داخلی کشــور و شــوراها‬ ‫و افزایــش اســتان ها مشــکل‬ ‫در مجلــس گفت‪ :‬ایجــاد وزیر‬ ‫بزرگی است‪ .‬در شرایط کنونی‬ ‫منطق ـه ای گره گشــا نیســت‬ ‫بایــد ســی وچند نفــر اســتاندار‬ ‫بلکــه بایــد اجمــاع اســتان ها‬ ‫با دولت ســروکار داشته باشند‬ ‫محمدرضا‬ ‫را در دســتور قــرار دهیــم تــا‬ ‫اگــر ایــن تعــداد کمتــر باشــد‬ ‫صباغیانبافقی‬ ‫مدیریــت در ان هــا بهتر انجام‬ ‫قدرت شــا ن هم بیشــتر اســت‬ ‫شــود‪ .‬محمدرضا صباغیــان بافقی‪ ،‬نایب رئیس و می تواننــد بهتــر مســائل را حل وفصــل کنند‪.‬‬ ‫کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و نماینده صباغیــان بافقــی در خصــوص نظــر دولــت در‬ ‫مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬رابطــه بــا وزرای منطقــه ای گفــت‪ :‬بعید اســت‬ ‫در گفت وگــو بــا برنــا در رابطــه با طرح مجلس دولــت با ایــن طرح موافقت کنــد‪ .‬نایب رئیس‬ ‫در مورد تشــکیل وزرای منطقــه ای گفت‪ :‬طرح کمیســیون شــوراها در خصــوص طــرح دیگــر‬ ‫پیشنهادی وزرای منطقه ای به دنبال ایجاد یک کمیسیون مبنی بر تشکیل استان جدید بم بیان‬ ‫تقسیم بندی در کشور است‪ .‬چنین طرح هایی کرد‪ :‬از یک سو رغبت و تمایلی وجود دارد مبنی‬ ‫نمی توانــد مشــکالت موجــود در اســتان ها بر انکه تعداد استان های کشور زیادتر شود و از‬ ‫را حل وفصــل کنــد‪ .‬بــا توجــه بــه ظرفیت هــا و یک سو هم می بینیم با افزایش تعداد استان ها‬ ‫مشترکاتی که در برخی استان ها وجود دارد باید دچار مشکل هستیم و می گوییم که این ها باید‬ ‫چنداستانباهمادغامشود‪.‬حلمسئلهافزایش کاهش پیدا کنند‪ ،‬مجلس باید به دنبال طرحی‬ ‫استان ها از موضوعاتی است که باید موردتوجه باشــد بــرای تشــکیل وزارت جدیــد تــا مســائل‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬قبال تعداد کمی اســتان داشــتیم اما استان ها را به خوبی حل وفصل کند‪ .‬نمایندگان‬ ‫در حــال حاضــر تعــداد اســتان ها افزایش یافته و مــردم مناطق به نوعی به دنبال این هســتند‬ ‫اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬ایجــاد وزیــر منطقــه ای تا استان های جدید شکل بگیرد از یک سو هم‬ ‫گره گشــا نیســت بلکه باید اجمــاع اســتان ها را مدیریت در استان ها با این تعداد مشکالتی را‬ ‫در دســتور قرار دهیم تا مدیریت در ان ها بهتر فراهم اورده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تمدیدمهلتپرداختتسهیالتکرونا‬ ‫تاپایانبهمن ماه‬ ‫براســاس مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا‪،‬‬ ‫مهلتثبت نامو پرداختتسهیالتبهصاحبان‬ ‫کسب وکارهای به شدت اسیب دیده از کرونا و‬ ‫نیــز حوز ههــای گردشــگری‪ ،‬ورزش و جوانــان‪،‬‬ ‫فرهنــگ و هنــر و حمل ونقل ریلی و هوایی به‬ ‫ترتیب تا پایان اذرماه و بهمن ماه تمدید شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬بانــک مرکــزی طــی‬ ‫بخشنامه ای تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت‬ ‫تســهیالت صاحبان کس ـب وکارهای به شــدت‬ ‫اسیب دیده از کرونا و نیز حوزه های گردشگری‪،‬‬ ‫ورزش و جوانــان‪ ،‬فرهنــگ و هنــر و حمل ونقل‬ ‫کهــای عامــل ابــاغ‬ ‫ریلــی و هوایــی را بــه بان ‬ ‫کرد‪ .‬براســاس بخشــنامه ابالغی بانک مرکزی‪،‬‬ ‫مدت ثبت نام تا پایان اذرماه و مهلت پرداخت‬ ‫بانک ها تا پایان بهمن ماه تمدیدشــده اســت‪.‬‬ ‫همچنین بانک ها و موسسات اعتباری حداکثر‬ ‫تا پایان بهمن ماه فرصت دارند تسهیالت مذکور‬ ‫را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫تبعیضمیانبخشدولتیو خصوصی‬ ‫در ترخیص کاالهایاساسی‬ ‫یک عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان‬ ‫نهاده های دام وطیور ایران گفت‪ :‬تبعیض میان‬ ‫شــرکت هــای دولتــی بــا بخــش خصوصــی در‬ ‫ترخیص کاالهای اساسی هزینه های واردات کاال‬ ‫را بــرای بخــش خصوصی افزایــش داده و مدت‬ ‫زمــان دریافت ارز از بانک مرکزی بابت ترخیص‬ ‫کاالیی کهبااعتبار بخشخصوصیواردشدهرابه‬ ‫اینده اینامعلومموکول کردهاست‪.‬‬ ‫داوود رنگی در گفت وگو با ایسنا با اعالم این‬ ‫مطلباظهار کرد‪:‬مسالهوارداتکاالهایاساسی‬ ‫امری پیچیده شده است زیرا در شرایط فعلی از‬ ‫یک سو با افزایش قیمت جهانی و از سوی دیگر‬ ‫منوط شدن تامین ارز از سوی بانک مرکزی برای‬ ‫کاالهایاساسیبهصورتاعتباریو پساز تخلیه‬ ‫کاال در گمرک و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی‬ ‫مواجه هســتیم‪ .‬او افزود‪ :‬تامین اعتبــاری کاالی‬ ‫اساســی‪ ،‬پایین بــودن ظرفیت بنادر در شــرایط‬ ‫خشکسالی کشور و واردات مقدار زیادی گندم و‬ ‫در اولویت قرار گرفتن شــرکت های دولتی برای‬ ‫تخلیه و ترخیص کاال چهار مولفه ای هستند که‬ ‫موجب شده تا واردکنندگان بخش خصوصی با‬ ‫معضلدموراژ کاالو پرداختهزینه هایسنگین‬ ‫انبارداری مواجه شوند‪ .‬رنگی ادامه داد‪ :‬با توجه‬ ‫بــه پایین بودن ظرفیت بنــادر امکان تخلیه به‬ ‫یکباره کشتی ها در صف انتظار وجود ندارد اما‬ ‫یکــه بانک مرکزی تامیــن ارز را منوط به‬ ‫ازانجای ‬ ‫تخلیه کاال و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی‬ ‫از سوی واردکننده کرده است و این امر بدون‬ ‫پرداخــت بهــای کاال بــه فروشــنده خارجــی‬ ‫محقق نمی شود بنابراین واردکنندگان توسط‬ ‫این مشکالت محاصر هشــده اند‪ .‬عضو هیات‬ ‫مدیــره اتحادیه واردکننــدگان نهاده های دام‬ ‫وطیور ایران تصریح کرد‪ :‬طبق اعالم سازمان‬ ‫امور بنادر و کشــتی رانی‪ ،‬شورای عالی امنیت‬ ‫ملــی کشــور اولویــت ترخیــص کاال را به گندم‬ ‫و محمول ههــای متعلــق بــه شــرکت هــای‬ ‫دولتی داده اســت‪ ،‬بنابراین شــرکتهای دولتی‬ ‫مــی توانند خــارج از نوبت بار خــود را تخلیه‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن مســئول صنفــی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫در شــرایطی کــه واردکننــده بخــش خصوصی‬ ‫بااعتبــار خــود کاالهایــی را وارد مــی کنــد که‬ ‫جزو اقالم اساســی و استراتژیک است و حق‬ ‫فــروش ان را ندارد و باید اقالم وارداتی را به‬ ‫دولت تحویل بدهد ســوال این است که چرا‬ ‫بایــد برای ترخیــص کاال وحمل ان به مقاصد‬ ‫مصــرف میــان شــرکت هــای دولتــی و بخش‬ ‫خصوصــی تبعیــض قائل شــوند‪ .‬رنگی گفت‪:‬‬ ‫رســوب کاال و تحمیــل هزین ههــای دمــوراژ به‬ ‫شــرکت هــای دولتــی بااعتبــارات دریافتــی از‬ ‫سوی دولت پرداخت می شود اما تحمیل این‬ ‫هزین ههــا به بخش خصوصی از ســوی دولت‬ ‫یشــود و ایــن فعــاالن اقتصــادی‬ ‫جبــران نم ‬ ‫بخــش خصوصی هســتند کــه باید تــاوان بی‬ ‫تدبیری برخی مدیران را پرداخت کنند‪ .‬عضو‬ ‫هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های‬ ‫دام و طیــور ایــران بابیــان اینکــه در حــال‬ ‫حاضــر شــرکت هــای بخش خصوصــی منتظر‬ ‫خالی شــدن اسکله هســتند؛ افزود‪ :‬برای حل‬ ‫معضل واردکنندگانبخشخصوصیوجلوگیری‬ ‫از تحمیل هزینه های گزاف به این بخش بابت‬ ‫دمــوراژ کاال الزم اســت تــا شــرکت هــای دولتــی‬ ‫محموله های خود را از طریق بندر عباس و بندر‬ ‫چابهار جابجاکنندتاامکانتخلیهبار برایبخش‬ ‫خصوصیدربندر امامخمینیمهیاشود‪.‬‬ ‫صنعتبسته بندیتشنهبه روزرسانی‬ ‫تجهیزاتو ماشیناالت‬ ‫یــک مقــام مســئول گفــت‪ :‬در بــرای رونــق‬ ‫صنعــت بســته بندی و واردات تکنولــوژی نیــاز‬ ‫بــه تســهیالت بانکــی داریــم و باید بــا دریافت‬ ‫تسهیالت رقابتی بتوانیم تکنولوژی های جدید را‬ ‫در صنعت چاپ و بسته بندی وارد کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬عابدین‬ ‫تمدیرهاتحادیهصادرکنندگانچاپو‬ ‫رئیسهیئ ‬ ‫بسته بندیبابیاناین کهبزرگ ترینمشکالتی که‬ ‫مادر حالحاضر برایصنعتچاپو بسته بندی‬ ‫داریــم‪ ،‬موانع کس ـب وکار در محیط کار اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با رفع موانع و واگذاری مجوزهای چاپ و‬ ‫بسته بندی به تشکل ها شاهد رونق و توسعه در‬ ‫اینصنعتخواهیمبود‪.‬او در ادامهافزود‪:‬موانع‬ ‫بسیار زیادیدر امور فعالیتچاپخانه هاوصنایع‬ ‫وابســته وجود دارد که اگر بتوانیــم این موانع را‬ ‫برطرف کنیم سهم ما در ‪ GDP‬این صنعت بسیار‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت‪ .‬عابدین بابیــان این که‬ ‫اصلی ترینو اولینمشکلدر حوزهصنعتچاپ‬ ‫و بســته بندی عــدم پرداخت تســهیالت بانکی‬ ‫توســط بانک هاســت‪ ،‬گفت‪ :‬ما برای رونق این‬ ‫صنعــت و واردات تکنولــوژی نیاز به تســهیالت‬ ‫بانکی داریم و باید با دریافت تسهیالت رقابتی‬ ‫بتوانیم تکنولوژی های جدید را در صنعت چاپ‬ ‫و بســته بندی وارد کنیــم‪ .‬رئیــس هیئت مدیــره‬ ‫اتحادیه صادرکنندگان چاپ و بسته بندی بابیان‬ ‫ای نکــه کاهش مجوزهــا و رفع قوانین و مقررات‬ ‫جدید مانع رونق این صنعت شد ه است افزود‪:‬‬ ‫ما نیازمند ان هستیم که بتوانیم مقرراتی در این‬ ‫بخش به تشــکل های این صنعــت واگذار کنیم‬ ‫چراکه این تشکل ها خود اشنا به تمامی قوانین‬ ‫و مقــررات در ایــن حوزه هســتند‪ .‬عابدین اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬اگــر مقــررات و صــدور مجوزهــا و ایجــاد‬ ‫چاپخان ههــا که در حال حاضر در اختیــار وزارت‬ ‫ارشاد است به تشکل های مربوطه واگذار شود‪،‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫ما شاهد رفع بسیاری از مشکالت در این حوزه‬ ‫خواهیم بود بنابراین امیدوارم قوانین و مقررات‬ ‫در این بخش توســط ارگا نهــای مربوطه اجرا و‬ ‫پیگیریشود‪.‬او بابیاناینکهتشکل هایمربوطه‬ ‫در جریان هســتند که ما در این صنعت نیازمند‬ ‫چه قوانین و چه تعداد چاپخانه هستیم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر وزارت ارشــاد توجه چندانی‬ ‫به صنعت چاپ و بسته بندی در این حوزه ندارد‬ ‫و بسیاری از مقررات در این بخش مانع رونق این‬ ‫صنعت شــد ه اســت‪ .‬عابدین بیان کرد‪ :‬بسیاری‬ ‫تشکلدر کفبازار صنعتچاپهستندو بیشتر‬ ‫اگاههستند کهتمرکز و سرمایه گذاریبایددر چه‬ ‫بخشیصورت گیرد‪.‬رئیسهیئت مدیرهاتحادیه‬ ‫صادرکنندگان چاپ و بسته بندی بابیان این که ما‬ ‫یک جمعیت ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬میلیون نفر در مرزهای‬ ‫اطراف ایران داریم افزود‪ :‬ما در صنعت چاپ و‬ ‫بسته بندیبه هیچ عنوانقابلرقابتباکشورهای‬ ‫ترکیه و عربستان نیستیم چراکه ما موفقیت های‬ ‫بسیار چشمگیری در سال های تحریم داشته ایم‬ ‫یکــه ایــران به عنــوان یک قطب صنعتی‬ ‫به طور ‬ ‫یشــد و ما در بخش‬ ‫در این حوزه محســوب م ‬ ‫خدمــات صادراتــی در ایــن حــوزه توانســتیم‬ ‫افتخارات بسیاری کسب کنیم‪ .‬عابدین بیان کرد‪:‬‬ ‫درصورتی که بتوانیم جمعیت‪ ۶۰۰‬تا‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫نفری را در مرزهای کشور پاسخ دهیم می توانیم‬ ‫در ایــن صنعت دســتاورد چشــمگیری را کســب‬ ‫کنیــم‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬ما در چند ســال اخیر که‬ ‫در نمایشگاه حوزه های منطقه حضورداشته ایم‬ ‫بسیاریاز کشورهاتصور می کردندکهماحتیابزار‬ ‫و لوازم برای چاپ و یا بسته بندی را نداریم و ما را‬ ‫بهعنوانصادرکنندهنفتوخشکبار می شناختند‬ ‫یکــه مــا در دوران تحریــم به عنــوان یــک‬ ‫درحال ‬ ‫قطب صنعتی در این حوزه توانستیم اقدامات‬ ‫بسیار چشمگیریراانجامدهیم‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1179‬‬ ‫زیان خودروسازان نتیجه سرمایه گذاری های غیر مرتبط‬ ‫رئیــس شــورای رقابــت گفــت‪ :‬خودروســازان‪،‬‬ ‫مشــکالت و زیان های عدیــده ای دارند که مربوط‬ ‫به ســرمایه گذاری ها و هزین ههــای زیاد غیر مرتبط‬ ‫خودروسازاناست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش صداوســیما‪ ،‬رضــا شــیوا در اخریــن‬ ‫نشســت خبــری دوره دوم شــورای رقابــت افــزود‪:‬‬ ‫خودروسازان باید فقط در رشته خود فعالیت کنند‬ ‫و هیــچ ســرمایه گذاری خــارج از حیطــه کاری خود‬ ‫نداشــته باشند این در حالی است که خودروسازان‬ ‫شــرکت های زیــاده زیــادی دارنــد کــه زیان انباشــته‬ ‫ا نهــا ناشــی از عملکــرد هم این شــرکت هاســت‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه خودروســازان باید زیان های ناشــی‬ ‫از فعالیــت در غیــر از رشــته کاری خــود را از قیمت‬ ‫تما مشــده خــودرو کــم کننــد گفــت‪ :‬از نظر منطق‬ ‫اقتصادی‪ ،‬شــورای رقابت زیانی را بر خودروســازان‬ ‫تحمیل نکرده است‪ ،‬اما اگر بخواهند هزینه هایی‬ ‫را که ربطی به خودرو ندارد ما بپوشانیم این کار را‬ ‫انجام نمی دهیم‪ ،‬زیرا این هزینه های سربار ناشی از‬ ‫سرمایه گذاری هایبیموردخودروسازاناست‪.‬‬ ‫تسهیل در صدور مجوز تاسیس داروخانه با‬ ‫اقدام شورای رقابت‬ ‫رئیس شورای رقابت از تسهیل در صدور مجوز‬ ‫برای تاســیس داروخانه با اقدام این شورا خبر داد‪.‬‬ ‫رضا شــیوا گفت‪ :‬مصوبات ابالغی شورای رقابت را‬ ‫رصــد می کنیــم و با همین رصد‪ ،‬متوجه شــدیم که‬ ‫پس از مصوبه شــورا‪ ،‬ایین نام ههــای اعطای مجوز‬ ‫داروخان ههــا تغییــر کــرده و وضــع مجوز دهــی در‬ ‫ایــن حوزه تســهیل شــده اســت‪ .‬او اضافه کــرد‪ :‬در‬ ‫صورتــی کــه در اجــرای مصوبــات ابالغــی شــورای‬ ‫رقابــت‪ ،‬مقاومت هایــی صورت گیــرد قوه قضائیه‬ ‫به این تخلف ورود خواهد کرد‪ .‬شیوا گفت‪ :‬حتی‬ ‫در مواردی که شــکایت هایی بابت محدودیت در‬ ‫اعطای مجوز داشــتیم به محض اینکه شکایت در‬ ‫شــورا وصول شــد نهاد متولی‪ ،‬اشتباه خود را اصالح‬ ‫و مجــوز مربــوط را اعطــاء کــرد‪ .‬او افــزود‪ :‬البتــه در‬ ‫حــوزه مجوز دهــی برای وکال‪ ،‬موضوع فــرق دارد و‬ ‫در شمول ماده‪ ۷‬فصل نهم شورای رقابت است که‬ ‫برای رفع این مشکل‪ ،‬مجلس شورای اسالمی ورود‬ ‫کردهاست‪.‬شیواهمچنینگفت‪:‬انچهشورایرقابت‬ ‫باید در ادامه راه خود به ان پایبند باشد‪ ،‬استقالل ان‬ ‫است که جزو افتخارات است‪ .‬رئیس شورای رقابت‬ ‫افزود‪ :‬واگذاری ســهم بازار از ســوی بنگاه هایی که‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬درصد از بازار را در اختیاردارند از جمله‬ ‫اقدامات اساسی این شورا در ‪ ۶‬سال گذشته است‪.‬‬ ‫افزایش عرضه‪ ،‬تنها راه برون رفت از‬ ‫مشکالت بازار خودرو‬ ‫رئیس شورای رقابت گفت‪ :‬افزایش عرضه‪ ،‬تنها‬ ‫راه برون رفت از مشکالت بازار خودرو و قیمت های‬ ‫نامتعــارف اســت‪ .‬رضا شــیوا بابیان اینکــه در حال‬ ‫حاضــر قرعه کشــی عادالنه تریــن راه بــرای توزیــع‬ ‫خودرو های تولیدی در کشور است افزود‪ :‬در فرایند‬ ‫قرعه کشــی چندین دســتگاه و نهاد‪ ،‬نظارت دارند‬ ‫و شــورای رقابــت ایــن محدودیــت را ایجــاد کرد تا‬ ‫دال لهــا کمتــر بتوانند ورود کنند‪ .‬او اضافــه کرد‪ :‬در‬ ‫کشــوری کــه تورم بــاالی ‪ ۴۰‬درصــدی دارد‪ ،‬طبیعی‬ ‫است که مردم پول نقد نگه نداشته و تبدیل به کاال‬ ‫از جمله خودرو می کنند و وقتی تقاضا چندین برابر‬ ‫عرضه اســت‪ ،‬قرعه کشــی عادالنه ترین شیوه برای‬ ‫رسیدن خودرو به دست مصرف کننده نهایی است‪.‬‬ ‫شیوا همچنین درخصوص واردات خودرو گفت‪ :‬از‬ ‫حدود ‪ ۲‬سال قبل شورای رقابت بر ورود خودروی‬ ‫خارجیبرایتنظیمبازار تاکید کرد‪،‬زیراخودروسازان‬ ‫داخلیقادر بهعرضهکافیخودرو نیستند‪.‬او اضافه‬ ‫کرد‪:‬هرچندمحدودیتمنابعارزیراقبولداریم‪،‬اما‬ ‫همینخودرو هایداخلیو مونتاژینیز ارزبریدارند‬ ‫و قیمت هایشان بعد از مونتاژ‪ ،‬کنترل شده نیست‪،‬‬ ‫در این زمینه اگر خودرو های پرتیراژ خارجی تا سه‬ ‫سالساختباتعرفهوارداتیمنطقی کهعامهمردم‬ ‫قادر به خرید ان ها هســتند وارد شــود‪ ،‬بدون فشار‬ ‫بــر منابع ارزی به تعــادل در بازار خواهد انجامید‪.‬‬ ‫رئیس شــورای رقابــت ادامه داد‪ :‬عرضه خــودرو در‬ ‫بــورس گزینه دیگری بود که در شــورای رقابت رای‬ ‫نیــاورد‪ .‬او همچنین با اشــاره به مخالفت شــورای‬ ‫رقابــت با برنام ههــای پیش فروش خودروســازان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وقتی خودرویی قیمت مشــخص نداشــته‬ ‫و وضــع نــرخ تورم معلوم نیســت‪ ،‬مصوب کردیم‬ ‫تا قیمت خودرو مشخص نشــده خودروساز حق‬ ‫پیش فروش ندارد‪ .‬شیوا همچنین بابیان اینکه ‪۱۳‬‬ ‫مهــر دوره دوم شــورای رقابــت بــه پایان می رســد‬ ‫افــزود‪ :‬روز هــای اینــده در خصــوص رئیس جدید‬ ‫شــورای رقابت تصمیم گیری خواهد شد‪ .‬او بابیان‬ ‫خالص ـه ای از اهم گزارش عملکرد شــورای رقابت‬ ‫در دوره دوم افــزود‪ :‬شــورای رقابــت ‪ ۱۵‬نفر عضو‬ ‫دارد کــه ‪ ۳‬نماینــده مجلــس ناظر هســتند و حق‬ ‫رای ندارنــد و ‪ ۱۲‬نفــر دیگــر حــق رای دارنــد که از‬ ‫این دوازه نفر ‪ ۲‬نفر قاضی هستند‪ .‬رئیس شورای‬ ‫رقابــت گفت‪ :‬از ‪ ۱۰‬عضو دیگــر‪ ۳ ،‬عضو از وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی‪ ۳ ،‬عضو از وزارت صمت‪،‬‬ ‫یــک عضــو از اتــاق تعــاون‪ ،‬یــک عضــو از اتــاق‬ ‫بازرگانــی‪ ،‬یــک عضــو از ســازمان برنامه وبودجه‪،‬‬ ‫یک نفر از وزارت دادگســتری اســت‪ .‬شــیوا افزود‪:‬‬ ‫رئیــس شــورای رقابــت از میــان ‪ ۲‬اقتصاددانی که‬ ‫وزیر اقتصاد و دارایی تعیین کرده است‪ ،‬مشخص‬ ‫خواهد شــد‪ .‬فردا شــورای رقابت جلســه دارد که‬ ‫وزیر اقتصاد در ان حضور می یابد‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫‪ ۱۲‬ســال اســت کــه شــورای رقابت تاســیس شــده‬ ‫گفت‪ :‬شورای رقابت وظیفه سخت افزاری ندارد‪،‬‬ ‫بسیاری این اشتباه راه دارند که چرا شورای رقابت‬ ‫بازار را رقابتی نمی کند در حالی که وظیفه شورای‬ ‫رقابت نیست و این کار وظیفه سازمان گسترش و‬ ‫وزارت صمت است‪ .‬شیوا بابیان اینکه برخی ایراد‬ ‫می گیرند‪،‬چونشورایرقابتقیمت گذاریمی کند‬ ‫ســرمایه گذار ورود نمی کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن بحــث‬ ‫بیهوده ای اســت که انجام می شــود؛ در همه دنیا‬ ‫ضوابط خاصی وجود دارد‪ ،‬برخی می گویند خودرو‬ ‫تگــذاری نمی شــود که باید گفت بله‬ ‫در دنیــا قیم ‬ ‫خودرو در دنیا رقابتی اســت‪ ،‬اما بازار کشــور‪ ،‬چون‬ ‫انحصار دارد‪ ،‬نیاز اســت شــورای رقابــت وارد عمل‬ ‫شود‪ .‬او بابیان اینکه کمبود عرضه در کاال‪ ،‬تقاضا را‬ ‫افزایشمی دهدگفت‪:‬اینگونهنیستمیانکاال های‬ ‫انحصاری تفاوت قائل شویم‪ ،‬شورای رقابت در هر‬ ‫کاالیی که انحصار داشته باشد ورود می کند‪ .‬رئیس‬ ‫شــورای رقابــت گفــت‪ :‬در ‪ ۶‬ســال‪ ،‬کار هــای مهمی‬ ‫اتفــاق افتاده که عمــده ان روی محور مــاده ‪ ۵۸‬و‬ ‫‪ ۵۹‬شورای رقابت و در رابطه با مجوز ها است‪ .‬شیوا‬ ‫با اشــاره به افزایش قیمت مجوز های کسب وکار‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬مجوز کس ـب وکار باعث شــده قیمت‬ ‫مجوز هــا افزایــش یابد و هر زمــان افزایش قیمت‬ ‫داشــت بدانید ان مجوز سرسخت تر گرفته شده و‬ ‫به همین دلیل افزایش یافته است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازار مسکن‪،‬میراثشومبرایمستاجران‬ ‫کارشناسبازار مسکنمعتقداستبررسیامار اینبازار نشان دهنده‬ ‫کاهش بیشــتر قدرت خرید مصرف کنندگان واقعی و فشــار بیشتر بر‬ ‫مســتاجران در ماه های پایانی دولت دوازدهم است‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫خشــایار باقرپور کارشــناس اقتصاد مســکن در گفت وگو با مهر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در اسفند سال‪ ۹۹‬وقتی که گزارشات تحوالت بازار مسکن منتشره‬ ‫از سوی بانک مرکزی را بررسی می کردیم مشاهده می شد که قیمت‬ ‫حدودا ‪۱۰۰‬‬ ‫مســکن نســبت به ماه مشــابه در ســال قبل از ان افزایش‬ ‫ً‬ ‫درصدی داشته‪ ،‬اما میزان اجاره بها در ان زمان فقط چیزی حدود ‪۳۰‬‬ ‫تا‪ ۳۲‬درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش را نشان می داد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این اتفاق بیانگر ان بود که نرخ رشد قیمت مسکن نسبت به‬ ‫رشد اجاره مسکن خیلی بیشتر و سریع تر است‪ .‬به این معنا که نرخ‬ ‫رشد قیمت مسکن سه برابر یا بیشتر بود‪ .‬همان موقع به این نتیجه‬ ‫رســیدیم که خرید مســکن به نیت کســب درامد از محل اجاره دیگر‬ ‫توجیهی ندارد چراکه سرمایه گذار باید دو برابر قبل‪ ،‬پول برای خرید‬ ‫واحد مســکونی پرداخت کند اما فقط ‪ 1/3‬برابر دارایی‪ ،‬اجاره اخذ‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بازار مسکن‪ ۶ ،‬ماه رشد قیمت با شیب بسیار کم داشت‬ ‫باقرپــور ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضر پس از گذشــت ‪ ۶‬ماه از ســال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬پیش بینی هایی که در خصوص بازار مسکن مبنی بر حفظ نرخ‬ ‫رشد فعلی بازار مسکن اما با یک شیب خیلی کم یک تا ‪ ۳‬درصدی‬ ‫عمال در تمامی ‪ ۶‬ماه گذشته محقق شده است؛ به‬ ‫اعالم شده بود‪ً ،‬‬ ‫طور متوسط‪،‬قیمتمسکندر هرماهحدود‪ 2/5‬درصدافزایشداشته‬ ‫است‪ .‬به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن‪ ،‬این نرخ افزایش قیمت‬ ‫مسکنهیچهمخوانیباافزایشهزینه هایتولیدمسکننداشتهاست‬ ‫به این معنا که هزینه های تولید مسکن متناسب با نرخ تورم رایج که‬ ‫حدودا ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬درصد افزایش پیدا می کند اما خود مســکن با یک‬ ‫ً‬ ‫شیبخیلی کندتر حرکت کردهاست کهعلتان‪ ،‬کاهششدیدقدرت‬ ‫خرید مســکن اســت و این شاخص (قدرت خرید مسکن) نمی تواند‬ ‫موازی با نمودار رشد قیمت مسکن‪ ،‬افزایش یابد‪.‬‬ ‫با نرخ سود پایین‪ ،‬ساخت وساز دیگر توجیه اقتصادی ندارد‬ ‫فعال صنعت ساخت وساز بابیان اینکه سودبخش ساخت نیز‬ ‫حدفاصــل بیــن دو نمودار قیمت مســکن و قدرت خرید اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬هــر چــه جلوتر می رویــم می بینیم که ســود ســاخت کمتر‬ ‫می شود و اتفاقی که می افتد همین است که االن داریم در بازار‬ ‫می بینیم‪ .‬به این صورت که در بخش خصوصی انبوه ساز و حتی‬ ‫در تعاونی ها‪ ،‬پروژه مســکونی جدیدی اســتارت نمی خورد چون‬ ‫می بینند که هزینه تولید به شدت افزایش یافته است؛ نتیجه این‬ ‫خواهد شد که سرمایه ها از بخش تولید مسکن یا ساخت وساز به‬ ‫تدریج در حال خارج شدن بوده و فقط خود دولت و تعهدات‬ ‫و اهدافــی کــه تعیین کــرده باقی می ماند؛ از ســوی دیگر دولت‬ ‫یهــا بربیاید؛ چون‬ ‫به تنهایــی نمی توانــد از پــس ایــن هدف گذار ‬ ‫نــه خطــوط اعتبــاری وجــود دارد و نــه بودجه ان موجود اســت‬ ‫کــه بخواهــد ایــن کار را انجــام دهد‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪ :‬پدیده‬ ‫بعــدی کــه در حال مشــاهده ان هســتیم‪ ،‬این اســت کــه در چند‬ ‫مــاه اخیــر حجــم و تعــداد معامــات هرماه نســبت به مــاه قبل‬ ‫‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۵‬درصــد افزایش پیدا می کند که به این معنی اســت که‬ ‫مصرف کننده این واقعیت را پذیرفته است که قیمت بازار همین‬ ‫است و لذا امید به کاهش قیمت ها را از دست می دهد‪.‬‬ ‫شهریور سال گذشته مردم به امید حذف ترامپ‪ ،‬دست از‬ ‫خرید مسکن کشیدند‬ ‫باقرپور یاداور شــد‪ :‬اگر حجم معامالت شــهریورماه امســال را با‬ ‫حجم معامالت ماه مشــابه ســال گذشته شــهریور ‪ -۱۳۹۹‬زمانی که‬ ‫هنوز انتخابات امریکا برگزار نشده بود و بسیاری از خریداران مسکن‪،‬‬ ‫امید داشتند با رفتن ترامپ و امدن بایدن‪ ،‬دالر سقوط سریع می کند‬ ‫و درنتیجه قیمت مســکن پایین می اید‪ -‬مقایســه کنیم می بینیم که‬ ‫در ماه های ابان و اذر ســال گذشــته شــاهد افت بسیار سنگین تعداد‬ ‫معامالت مسکن بودیم ولی شهریور سال گذشته اوج معامالت این‬ ‫بخشبودمامی بینیمدر حالی کهتعدادمعامالتشهریور ‪ ۱۴۰۰‬فقط‬ ‫‪ ۸‬درصد کمتر از حجم معامالت شهریور ‪ ۱۳۹۹‬است؛ بنابراین بازار‬ ‫قیمت ها را پذیرفته و این قیمت ها را باور کرده و امیدش به کاهش‬ ‫قیمت را از دست داده است‪.‬‬ ‫اجاره بها ‪ ۴۲‬درصد رشد کرد ولی متوسط قیمت مسکن‬ ‫‪ ۳۰‬درصد‬ ‫او خاطرنشان کرد‪:‬در حالی کهقیمتمسکننسبتبهماهمشابه‬ ‫سال قبل (شهریور ‪ )۱۳۹۹‬فقط ‪ ۳۰‬درصد افزایش داشته اما در تهران‬ ‫اجــاره بها نســبت به ســال قبل ‪ ۴۲‬درصــد و در کل کشــور ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫افزایش داشــته اســت؛ در ان دوره نرخ رشــد قیمت مســکن سه برابر‬ ‫نرخ رشد اجاره بود اما االن نرخ رشد اجاره یک و نیم برابر نرخ رشد‬ ‫مسکن است یعنی بازار اجاره مسکن‪ ،‬نه تنها عقب افتادگی خود را‬ ‫جبرانمی کندبلکهاجاره بهابانرخیسریع تر و شیبتندترینسبتبه‬ ‫قیمت مسکن‪ ،‬افزایش پیدا می کند که این برای قشر مستاجر جامعه‬ ‫پدیدهدردناکیاست‪.‬‬ ‫نزدیک شدن نسبت اجاره بها به قیمت مسکن‪ ،‬اینده‬ ‫خوبی برای مستاجران در پی ندارد‬ ‫کارشناس اقتصاد مسکن بابیان اینکه پیش بینی می کنم که سرانه‬ ‫مسکن در بودجه ماهانه خانوار و در سبد خانواده ها سهم بیشتری‬ ‫را بــه خــود اختصــاص بدهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این اتفاق باعث می شــود‬ ‫که روی کیفیت زندگی افراد در حوزه های دیگر در خوراک‪ ،‬پوشــاک‪،‬‬ ‫تحصیل‪ ،‬ســبد کاالهای فرهنگی و درمانی تاثیر منفی گذاشــته شــود‬ ‫چون میزان درامد به هیچ وجه با این نرخ رشــد اجاره بها همخوانی‬ ‫مجددا نگاه‬ ‫ندارد و به تدریج شاهد این هستیم که با این وضعیت‬ ‫ً‬ ‫سرمایه گذاریبهبخشمسکنتقویتمی شود؛سرمایه گذارانباخرید‬ ‫مسکن‪ ،‬احتکار و اجاره دادن ان به عنوان یک بستر امن و پرسود برای‬ ‫سفته بازیانتخابخواهندکرد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خــبر‬ ‫ممنوعیت واردات قیمت‬ ‫لوازم خانگی را افزایش‬ ‫نمی دهد‬ ‫نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬قبول ندارم که این حکم باعث افزایش قیمت‬ ‫لوازم خانگــی می شــود چراکه متن نامــه به جلوگیری از‬ ‫واردات کاالی کامل اســت یعنی همان روال قبل ادامه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬اگر قیمت لوازم خانگی گران شود بابت‬ ‫حامل هــای انــرژی‪ ،‬حقــوق و دســتمزد‪ ،‬قیمت جهانی‬ ‫مواد اولیه و‪ .‬است که در صورت افزایش ان ها به ناچار‬ ‫تولیدکننده هم مجبور به افزایش قیمت محصول خود‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محمدحسین اسالمیان در گفت وگو با ایلنا در مورد‬ ‫ممنوعیتوارداتلوازم خانگیکره ایاظهار کرد ‪:‬واردات‬ ‫لوازم خانگیخارجیاز سال‪ 97‬ممنوعبودهولیتاپایان‬ ‫سال ‪ 1400‬مصوبه داشته است‪ ،‬هرسال هم این موضوع‬ ‫تمدید می شــود حاال با حکمی امده تا دو یا ســه ســال‬ ‫اینــده این ممنوعیت کماکان وجود خواهد داشــت؛ تا‬ ‫رایزنــی در رابطــه با واردات لوازم خانگی انجام نشــود‪.‬‬ ‫تولیداتبسیار خوبیدر برخیمحصوالتلوازم خانگی‬ ‫داریــم که بازار ما نیازی به واردات محصوالت خارجی‬ ‫نــدارد‪ .‬بــه مرحله ای رســیده ایم کــه در برخــی از موارد‬ ‫کاالی ما همتای محصول خارجی است‪ .‬او افزود‪ :‬ما از‬ ‫روز اول با ورود کاال به صورت کامل مخالف بودیم بلکه‬ ‫می گفتیم کاال به صورت قطعه وارد شود‪ ،‬برای مثال ‪80‬‬ ‫درصد یک محصول ایرانی باشد و ‪ 20‬درصد دیگر هم‬ ‫به صورت قطعه وارد شــود تا هم اشتغال ایجادشده و‬ ‫هم یک کاالی باکیفیت تولید شود‪ .‬ممنوعیتی هم که‬ ‫به وجود امده در همین راستا است‪ ،‬در نامه رهبری هم‬ ‫از ممنوعیت کاال به صورت کامل یادشده است‪ .‬ایشان‬ ‫این را نفی نکردند که قطعات لوازم خانگی واردشــده‬ ‫و اینجا به تولید یک کاالی باکیفیت ایرانی منجر شود‪.‬‬ ‫کما اینکه در سه سال اخیر همین روند انجام می شد و‬ ‫کمپرسور و بورد یخچال و همچنین پنل های تلویزیون‬ ‫وارد می شــد‪ .‬چراکه برای تولید بعضی از این قطعات‬ ‫توانمندی نداریم یا تولید ان ها صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫اســامیان در مورد احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی‬ ‫بیــان کرد‪ :‬من قبــول ندارم که این حکم باعث افزایش‬ ‫قیمتلوازم خانگیمی شودچراکهمتننامهبهجلوگیری‬ ‫از واردات کاالی کامل است یعنی همان روال قبل ادامه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬اگر قیمت لوازم خانگی گران شود بابت‬ ‫حامل هــای انــرژی‪ ،‬حقــوق و دســتمزد‪ ،‬قیمت جهانی‬ ‫مواد اولیه و‪ .‬است که در صورت افزایش ان ها به ناچار‬ ‫تولیدکننده هم مجبور به افزایش قیمت محصول خود‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تالش برای حل مشکالت‬ ‫مردم‪ ،‬حرکت در مسیر‬ ‫شهداست‬ ‫وزیر صنعت معدن و تجارت در جمع خانواده های‬ ‫شهدا و ایثارگران وزارت صمت با تاکید بر جایگاه رفیع‬ ‫شهدا‪ ،‬حل مشکالت جامعه و مردم را درگرو حرکت در‬ ‫مسیر شهدایواالمقامو ایثارگراندانست‪.‬‬ ‫بهگزارشپایگاهخبریهموطنسیدرضافاطمی امین‬ ‫در جلسه دیدار با خانواده های محترم شهدا و ایثارگران‬ ‫وزارت صمت که به مناســبت گرامیداشــت هفته دفاع‬ ‫مقدسبرگزار می شد‪،‬بااشارهبهفداکاری ها‪،‬جانفشانی‬ ‫ها و مجاهدت های شهدای واالمقام و ایثارگران سرافراز‬ ‫در دوران دفاع مقدس هشــت ســاله و پس ازان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکیاز مهمترینجلوه هایزندهنگهداشتنیادو خاطره‬ ‫شهدای انقالب اسالمی‪ ،‬تالش و کوشش در مسیر حل‬ ‫مشــکالت مردم اســت‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در ادامه بابیان اینکه ما مدیون خون شــهدا هســتیم‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬همه کسانی که مدعی تداوم راه شهدا‬ ‫هســتند بایــد بدانند کــه ایــران اســامی توانمندی ها و‬ ‫ظرفیت هایفراوانیدارد کهاگر به درستیمورداستفاده‬ ‫ن انقالب اسالمی را‬ ‫قرار بگیرند قطعا مردم طعم شیری ‬ ‫خواهند چشــید؛ لذا می بایست برای تحقق اهداف‬ ‫و ارمــان هــای انقــاب همــه پــای کار بیاینــد و هیــچ‬ ‫بهانه ای را مانع عینیت بخشــیدن بــه ارزوهای بزرگ‬ ‫ملــت ایران نبیننــد‪ .‬فاطمی امین در ادامــه این دیدار‬ ‫بــا اشــاره بــه اغــاز برنامه هــای مــدون و منظــم ایــن‬ ‫وزارتخانه در بخش های صنعت و معدن و تجارت‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در این مسیر افق و چشم انداز خوبی‬ ‫را پیش بینــی می کنیــم و بــا توجه به ظرفیــت وزارت‬ ‫صمت ان شــاءاهلل بتوانیم در اینــده گزارش های قابل‬ ‫قبولــی در خصــوص عملکرد ایــن وزارتخانه به مردم‬ ‫شــریف ارائــه دهیم‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت‬ ‫بیش از یک سوم چرخه اقتصادی کشور را در ارتباط‬ ‫با تکالیف و ماموریت های وزارت صمت دانســت و‬ ‫ان را فرصتــی بــرای خدمتگزاری عنوان کــرد و افزود‪:‬‬ ‫خوشــبختانه بــا توجه به حمایت هــای خوب دولت‬ ‫و تعاملی که بین دســتگاه های مختلف وجود دارد‪،‬‬ ‫در این مدت کوتاه‪ ،‬دستاوردهای خوبی حاصل شده‬ ‫اســت که به زودی پیامدها و اثار ان برای مردم عزیز‬ ‫نیــز ملمــوس خواهــد بــود‪ .‬او در پایــان بــا یــاداوری‬ ‫جایگاه شهدا و ایثارگران و نقش ان ها در حفظ نظام‬ ‫و ارمان های انقالب اسالمی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما در وزارت‬ ‫صمــت‪ ،‬بــا دعــای خانواده های شــهدا و ایثارگــر‪ ،‬تمام‬ ‫تالش‪ ،‬توان و وقت خود را برای استفاده از فرصت هایی‬ ‫که در وزارتخانه وجود دارد در مسیر توسعه و پیشرفت‬ ‫همه جانبه و رفع موانع و مشــکالت اقتصادی کشــور‬ ‫به کارخواهیم گرفت‪ .‬گفتنی اســت جلســه دیدار وزیر‬ ‫صنعــت‪ ،‬معدن تجارت با خانواده های محترم شــهدا‬ ‫و ایثارگران‪ ۶( ،‬شــهریورماه) برگزار شــد‪ .‬در این جلســه‬ ‫خانــواده شــهدا نیــز ضمن تشــکر و قدردانــی از توجه‬ ‫وزرات صمت به مسائل و مشکالت خانواده های شهدا‬ ‫و ایثارگر‪ ،‬نقطه نظرات‪ ،‬دیدگاه ها و پیشنهادات خود را‬ ‫در خصوص مسائل مختلف ارائه دادند‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫اصفهان میزبان‬ ‫نمایشگاه های برق‪،‬‬ ‫اتوماسیون صنعتی و‬ ‫روشنایی‬ ‫یازدهمین نمایشــگاه برق و اتوماســیون صنعتی و‬ ‫دوازدهمین نمایشــگاه لوستر و روشنایی اصفهان طی‬ ‫روزهــای بیســتم تــا بیســت و ســوم مهرماه و بــه مدت‬ ‫چهــار روز برپا خواهند شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومی‬ ‫شرکت نمایشگاه های بین المللی اســتان اصفهان‪ ،‬این‬ ‫دو نمایشــگاه میزبان ‪ 86‬شــرکت فعــال در حوزه های‬ ‫مرتبط با برق‪ ،‬اتوماســیون صنعتی‪ ،‬لوســتر و روشنایی‬ ‫خواهند بود و شرایطی را فراهم می اورند تا شرکت ها‪،‬‬ ‫به روزتریــن تجهیــزات‪ ،‬خدمــات و کاالهای خــود را در‬ ‫معــرض بازدید متخصصان‪ ،‬کارشناســان‪ ،‬عالقمندان و‬ ‫فعاالن این حوزه قرار دهند‪ .‬شرکت های حاضر در این‬ ‫دو رویداد نمایشــگاهی‪ ،‬در حوزه های لوســتر‪ ،‬چراغ و‬ ‫لوازم روشنایی‪ ،‬انواع سیم‪ ،‬کابل و سایر تجهیزات برق‬ ‫و الکترونیــک‪ ،‬انــواع ســوییچ و تجهیــزات مخابراتی و‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬تابلو و تجهیزات برق صنعتی و تجهیزات‬ ‫و ماشــین االت صنعتی فعالیت دارند‪ .‬این شرکت ها از‬ ‫استان های اصفهان‪ ،‬تهران‪ ،‬بوشهر‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬قم‪،‬‬ ‫اذربایجان شــرقی و یزد در این دو رویداد نمایشگاهی‬ ‫حضور خواهند داشت‪ .‬همچنین شرکت ویستا تجهیز‬ ‫بــه عنوان نماینده تولیدکنندگان المانــی در یازدهمین‬ ‫نمایشــگاه بــرق و اتوماســیون صنعتــی و دوازدهمیــن‬ ‫نمایشگاه لوستر و روشنایی حضور خواهد داشت‪ .‬این‬ ‫نمایشــگاه ها در ‪ 12‬هزار مترمربع فضای نمایشــگاهی‬ ‫برپا می شوند و هدف های مهمی را دنبال می کنند؛ در‬ ‫این ارتباط‪ ،‬توجه بیشتر به صنعت برق کشور‪ ،‬تبیین‬ ‫توانمندی هایاینصنعتدر مقایسهبادیگر کشورهای‬ ‫منطقه‪،‬شناختزمینه هایبالقوههمکاریوتعاملبین‬ ‫ایــران و دیگــر کشــورها‪ ،‬افزایش راندمان تولیــد برق در‬ ‫نیروگاه های مختلف کشور‪ ،‬فراهم کردن زمینه صادرات‬ ‫برق به دیگر کشــورها و معرفی تجهیزات نوین تولید‬ ‫برق‪ ،‬برخی از اهداف برگزاری یازدهمین نمایشگاه برق‬ ‫و اتوماسیون صنعتی اصفهان به شمار می رود‪ .‬کیا دیزل‪،‬‬ ‫ارانیرو‪،‬امیدفیوز‪،‬اصفهانسوییچ‪،‬شهاب‪،‬تکتاب‪،‬ایران‬ ‫اســکار‪ ،‬فــروزان یــزد‪ ،‬ایمن صنعت‪ ،‬نور تابــان فروزش‪،‬‬ ‫وبکو امیرکبیر‪ ،‬شایاصنعت‪ ،‬گلدیس‪ ،‬رسا کابل ایرانیان‬ ‫و جم الکتریک از جمله برندهای مطرح حاضر در این‬ ‫نمایشگاههستند‪.‬‬ ‫کارشناسان و متخصصان عالقمند به بازدید از این‬ ‫دو نمایشــگاه می توانند از ســاعت ‪ 10‬تا ‪ 18‬روزهای ‪20‬‬ ‫تا ‪ 23‬مهرماه ‪ 1400‬به محل دائمی برگزاری رویدادهای‬ ‫نمایشــگاهی اســتان اصفهان واقع در کمربندی شرق‪،‬‬ ‫روبرویمنطقهروشن دشتمراجعهکنند‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ 70‬درصدی‬ ‫پروژه خط انتقال ‪ 36‬اینچ‬ ‫بوئین زهرا به کرج‬ ‫پروژه خط انتقال ‪ 36‬اینچ بوئین زهرا به کرج ‪70‬‬ ‫درصــد پیشــرفت دارد‪ .‬تکمیل این خط اســتراتژیک‬ ‫برای اســتان البرز بســیار مهم می باشد چرا که استان‬ ‫البــرز به عنوان ایران کوچک اســتانی اســت راهبردی‬ ‫که همه صنعتگران و مردم شــریف استان از ان بهره‬ ‫می برند‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان‬ ‫البرز‪ ،‬سهراب نجار رئیس امور بازرسی شرکت ملی گاز‬ ‫ایران و سرپرســت شــرکت گاز اســتان البرز در بازدید‬ ‫اقــای دکتر شــهبازی اســتاندار البرز و هیـ ًـات همراه از‬ ‫پیشرفت ‪ 70‬درصدی خط انتقال ‪ 36‬اینچ بوئین زهرا‬ ‫به کرج خبر داد‪ .‬در این بازدید اقای عزیزاله شهبازی‬ ‫ضمــن درجریــان قرار گرفتن روند پیشــرفت فیزیکی‬ ‫خــط انتقــال ‪ 36‬اینچ بوئیــن زهرا به کــرج از تمامی‬ ‫پرسنل خدوم شرکت گاز استان البرز قدردانی نمود و‬ ‫به این نکته اشاره کردند‪ :‬تکمیل این خط استراتژیک‬ ‫برای اســتان البرز بســیار مهم می باشد چرا که استان‬ ‫البرز به عنوان ایران کوچک استانی است راهبردی که‬ ‫همه صنعتگران و مردم شریف استان از ان بهره می‬ ‫برند‪ .‬در ادامه جناب اقای نجار‪ ،‬سرپرســت شــرکت‬ ‫گاز اســتان البــرز گفتنــد‪ :‬اجــرای ایــن خط تامیــن گاز‬ ‫پایدار تمامی مشــترکین و متقاضیان استان البرز را در‬ ‫افق ‪ 50‬ساله تضمین می نماید‪ .‬به گفته وی مهمترین‬ ‫نقش این خط گازرسانی به شهرک تازه تاسیس امید‬ ‫واقع در شهرستان اشتهارد می باشد‪ ،‬همچنین نجار‬ ‫بــه این نکته اشــاره کرد‪ :‬طراحی خــط انتقال جدید‬ ‫‪ 36‬اینچ غرب کرج به طول ‪ 64‬کیلومتر و با پیشرفت‬ ‫‪ 70‬درصــدی و بودجــه اجرایــی بالــغ بــر ‪ 300‬میلیارد‬ ‫تومــان در حال انجام اســت‪ ،‬الزم به یاداوری اســت‬ ‫خط مذکور با انشعاب از خط انتقال سوم سراسری‬ ‫واقع در ‪ 5‬کیلومتری شمال شهر بوئین زهرا اغاز و تا‬ ‫شهرســتان ساوجبالغ واقع در غرب شهر کرج امتداد‬ ‫خواهــد یافــت‪ ،‬این خــط ضمن رفع مشــکل کمبود‬ ‫گاز در البرز و ایجاد ظرفیت تامین انرژی گاز تا بیش‬ ‫‪ 1.200.000‬مترمکعب بر ســاعت توزیع مناسب گاز از‬ ‫غرب اســتان در همه ســطوح مصــرف و بطور خاص‬ ‫صنایع را تامین می نماید‪.‬‬ ‫اخرین قیمت کپسول های‬ ‫گاز مایع‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫البــرز گفت‪ :‬بســیاری بــه دلیــل ارزان بــودن گاز مایع در‬ ‫مقایســه با بنزیــن ازاد لیتــری ‪ ۳۰۰۰‬تومان جــان خود و‬ ‫دیگران را به خطر می اندازند و اقدام به نصب مخازن‬ ‫‪ LPG‬می کننــد‪ .‬مجتبــی دلبــری در جمع خبرنــگاران با‬ ‫اشــاره به گالیه برخی از شهروندان در خصوص کمبود‬ ‫گاز مایع در استان اظهار کرد‪ :‬وظیفه شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی تامین گاز مایع است و قیمت گذاری‬ ‫و توزیع ان به عهده سازمان صمت است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1179‬‬ ‫انسداد ‪ ۶۱۶‬حلقه چاه اب غیرمجاز در تهران‬ ‫جذب بیش از ‪ 10‬هزار مشترک جدید گاز‬ ‫در پنج ماهه نخست سال جاری‬ ‫چالشفرونشستدرراهپایتخت‬ ‫طبق امار حدودی هر ســال بین ‪ ۲۵‬سانتی‬ ‫متــر در دش ـت های تهــران فرونشســت صورت‬ ‫می گیــرد و ســطح اب در ایــن دش ـت ها نیــز از‬ ‫‪ ۴۵‬ســانتی متــر تــا ‪ ۱.۵‬متــر در حــال کاهــش‬ ‫است و انطور که مسووالن اعالم کردند تهران‬ ‫روزی یک میلی متر دچار فرونشســت می شود‬ ‫کــه عدد بســیار زیادی اســت و همیــن موضوع‬ ‫اهمیــت توجــه به چاه های غیرمجاز را نشــان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬بــه دلیــل برداشــت از‬ ‫بهــای زیرزمینــی بیــش از پتانســیل موجــود‬ ‫ا ‬ ‫شاهد فرونشست در دشت ها هستیم که برای‬ ‫جبران این مساله در قالب طرح تعادل بخشی‬ ‫برنامه هایــی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه‬ ‫براســاس ان چاه های غیرمجاز متوقف خواهد‬ ‫شد‪.‬بیشــترین افــت در دشــت ورامیــن اســت‬ ‫بــه طــوری کــه یــک متــر و ‪ ۲۰‬ســانت تــراز اب‬ ‫زیرزمینی در این دشــت کاهش می یابد‪ .‬عالوه‬ ‫بر این در دشــت هومند ‪ -‬ابســرد نیز با کاهش‬ ‫دو متــر و دو ســانتی متــر مواجــه هســتیم‪ .‬در‬ ‫بقیــه دش ـت ها نیز میزان کاهش به ‪ ۶۰‬ســانتی‬ ‫متر می رسد اما عمده مشکل در دشت ورامین‬ ‫و دشت هومند ‪ -‬ابسرد است‪.‬‬ ‫یوســف رضــا پــور ‪-‬مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫منطق ـه ای تهران چندی پیش در این رابطه به‬ ‫ایســنا گفت‪ :‬در بحث تعادل بخشــی در ابتدا‬ ‫چاه هایی که فعال هستند را مورد بررسی قرار‬ ‫دادیــم و روی برخــی از انهــا کنتــور هوشــمند‬ ‫نصــب شــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن در بحــث تغذیــه‬ ‫مصنوعی نیز اقداماتی صورت گرفته که اثرات‬ ‫ان در دشت شهریار کامال مشهود است‪.‬‬ ‫نکــه در بحــث تغذیــه‬ ‫وی بــا بیــان ای ‬ ‫مصنوعــی از طریــق پســاب هایی کــه تولیــد‬ ‫می شود نیز اقداماتی صورت گرفت به گونه ای‬ ‫که جای خالی اب هایی که برداشت شده را با‬ ‫پساب پر می کنیم‪ .‬اگر بتوانیم این اقدامات را‬ ‫به همین شــکل پیش ببریم وضعیت دش ـت ها‬ ‫بهبود می یابد‪.‬‬ ‫طبق اعالم وزارت نیرو‪ ،‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫اب منطق ـه ای تهــران بــه تازگــی اعــام کــرده‬ ‫اســت‪ :‬طــی شــش ماهه نخســت ســال جاری‪،‬‬ ‫‪ ۶۱۶‬حلقــه چــاه اب غیرمجــاز در دش ـت های‬ ‫اســتان تهــران‪ ،‬توســط امورهــای منابــع اب‬ ‫شــرکت مســدود و از تخلیه ســالیانه بیش از ‪۶‬‬ ‫میلیــون متــر مکعب اب از ابخوان های اســتان‬ ‫جلوگیری شد‪.‬‬ ‫رضاپــور ادامــه داد‪ :‬امســال بــه جهــت‬ ‫کاهــش میــزان بارندگی هــا و کســری ‪۳۱۴‬‬ ‫میلیــون متــر مکعبــی مخــازن ســدهای‬ ‫پنجگانه اســتان نســبت به ســال ابی گذشته‪،‬‬ ‫بــا بحــران کــم ابــی مواجــه هســتیم و از این‬ ‫حیــث‪ ،‬عملکــرد امورهای تابعه در حراســت‬ ‫و حفاظــت از منابــع اب هــای ســطحی و‬ ‫زیرزمینــی بیش از همیشــه ضرورت و اهمیت‬ ‫پیدا کرده است که در همین راستا طی شش‬ ‫ماهه نخســت امســال‪ ،‬با همکاری گروه های‬ ‫گشــت و بازرســی امورهــای منابــع اب‪۶۱۶ ،‬‬ ‫حلقــه چــاه غیرمجــاز‪ ،‬در مجمــوع بــه عمــق‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۱۹۹‬متــر و ابدهــی ‪ ۱۷۱.۱‬لیتــر‬ ‫بــر ثانیــه مســدود شــد کــه در نتیجــه ایــن‬ ‫اقدامــات‪ ،‬از برداشــت غیرمجــاز شــش‬ ‫میلیــون و ‪ ۵۲۶‬هــزار و ‪ ۸۳۶‬متــر مکعــب‬ ‫اب از ســفره های اب زیرزمینــی اســتان تهران‬ ‫جلوگیری به عمل امده اســت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیشــترین تعداد چاه های‬ ‫مســدود شده به ترتیب توسط امورهای منابع‬ ‫اب تهــران‪ ،‬شــهریار و شــهرری انجــام شــده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬همچنین با همــکاری گروه‬ ‫بهــای ســطحی و واحــد‬ ‫گشــت و بازرســی ا ‬ ‫حقوقــی امورهــای منابــع اب‪ ۱۹۳ ،‬هزار و ‪۷۶‬‬ ‫مترمربع از اراضی بســتر و حریم رودخانه های‬ ‫حــوزه عملکرد شــرکت بــا اخذ دســتور قضایی‬ ‫و بــا اســتناد بــه تبصره ‪ ۴‬مــاده ‪ ۲‬قانون توزیع‬ ‫عادالنه اب رفع تصرف شد‪.‬‬ ‫رضاپــور در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه طی‬ ‫مــدت یــاد شــده‪ ۶۸۰ ،‬حلقــه چــاه غیرمجــاز‬ ‫شناســایی و مراتب تشــکیل پرونده و انســداد‬ ‫انهــا از طریق مراجــع قضایی در حال پیگیری‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در راســتای مدیریــت و کنتــرل‬ ‫میــزان برداشــت از چا ههــای مجــاز‪۳۶۶ ،‬‬ ‫دســتگاه کنتــور هوشــمند روی چا ههــای دارای‬ ‫پروانــه بهره بــرداری نصــب و ‪ ۱۰‬مــورد کاهــش‬ ‫منصوبــات چاه غیرمجاز نیز‪ ،‬توســط امورهای‬ ‫منابــع اب ورامیــن‪ ،‬رفع تصــرف ‪ ۱۹۳‬هــزار متر‬ ‫مربــع از حریــم رودخان ههــای اســتانهران و‬ ‫اسالمشهر و شهریار صورت گرفته که در نتیجه‬ ‫این اقدام از تخلیه ســالیانه بیش از ‪ ۶۵۷‬هزار‬ ‫متر مکعب اب از ابخوان های استان جلوگیری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اهمیت اجرای طــرح احیا‬ ‫و تعادل بخشی اب های زیرزمینی در جلوگیری‬ ‫از برداشت بی رویه از منابع اب های زیرزمینی‬ ‫و مقابلــه با پدیــده جبران ناپذیر فرونشســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در همین راســتا‪ ،‬طی شــش مــاه ابتدای‬ ‫ســال‪ ۱۰۷ ،‬دســتگاه حفاری غیرمجاز توقیف و‬ ‫بــه پارکینگ تحت نظــارت امورهای اب منتقل‬ ‫شده که بیشترین تعداد توقیفات‪ ،‬توسط امور‬ ‫منابع اب دماوند صورت گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطق ـه ای تهران با‬ ‫بیــان اینکــه ‪ ۳۳۰۲‬حلقــه چاه کشــاورزی مجاز‬ ‫مــورد کنتــرل و نظــارت بــر بهــره بــرداری قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در همیــن مــدت‬ ‫‪ ۶۵۵‬فقــره حکــم قضایی مربــوط به تخلفات‬ ‫بهــای ســطحی و زیرزمینــی اخذ و‬ ‫در حــوزه ا ‬ ‫اجــرا و در مجموع هــزار و ‪ ۹۷۲‬حکم قضایی‬ ‫نیز صادر شده است‪.‬‬ ‫رضاپــور در پایــان بــا اشــاره بــه خطــرات‬ ‫و عواقــب جبــران ناپذیــر فرونشســت کــه در‬ ‫ســال های اخیر با شــاخص باالتر از نرم جهانی‬ ‫در کشور رو به افزایش است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫انســداد چاه های غیرمجاز‪ ،‬تغذیه مصنوعی و‬ ‫جلوگیــری از اضافه برداشــت از چاه های مجاز‬ ‫بــه طــور جــدی در دســتور کار دفتــر حفاظــت‬ ‫و بهر هبــرداری شــرکت قــرار دارد تــا بــا اجــرای‬ ‫ایــن طــرح بتوانیــم در منابــع و ســفره های اب‬ ‫زیرزمینی و بعضی از دش ـت های استان تعادل‬ ‫نســبی را برقرار و روند افت اب های زیرزمینی‬ ‫و شاخص فرونشست را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫موضوع فرونشســت در دشــت هــای تهران‬ ‫موضوعــی پراهمیــت بــوده کــه در ســال هــای‬ ‫اخیــر بــه دلیــل پررنگ شــدن اثــرات ان بیشــتر‬ ‫مــورد توجــه و انتقــاد قــرار گرفتــه اســت و بــه‬ ‫اعتقــاد کارشناســان بایــد توجــه داشــت که اگر‬ ‫بــه این مســاله به عنوان یــک چالش اصلی در‬ ‫دولت ســیزدهم نگاه نشــود‪ ،‬قطعا مشــکالت‬ ‫زیادی گریبان گیر پایتخت خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫طرح انتقال اب خزر به فالت مرکزی در مرحله ارزیابی کیفی است‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان سمنان‬ ‫گفت‪ :‬طرح انتقال اب دریای خزر به فالت مرکزی‪،‬‬ ‫پــس از فراخــوان ســرمایه گذار‪ ،‬اکنــون در مرحلــه‬ ‫ارزیابی کیفی قرار دارد‪.‬‬ ‫ایــرج حیدریــان در نشســت پیگیــری مباحــث‬ ‫مربــوط به پروژه های انتقال اب اســتان ســمنان با‬ ‫حضور سید محمد رضا هاشمی استاندار در شرکت‬ ‫اب منطقه ای گفت‪ :‬مجوز قطعی محیط زیست‬ ‫در خصوص طرح انتقاب اب دریای خزر به فالت‬ ‫مرکــزی صــادر شــده و فراخــوان الزم در خصــوص‬ ‫ســرمایه گذاری انجام گردیده و در مرحله ارزیابی‬ ‫کیفیاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان سمنان‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬طرح انتقــال اب دریای خــزر به فالت‬ ‫مرکزی‪ ،‬از راهکارهای برون رفت سازه ای دراز مدت‬ ‫است که اقدامات در دست پیگیری قرار دارد‪.‬‬ ‫حیدریــان ادامــه داد‪ ۹۳ :‬درصــد بــارش هــا در‬ ‫فــات مرکــزی قبل از اینکه به ســطح زمین برســد‬ ‫تبخیر می شود و این مساله بر مشکل کم ابی فالت‬ ‫مرکزی ایران افزوده است‪ .‬‬ ‫وی بــا اشــاره به اینکــه راهکارهای بــرون رفت‬ ‫ســازه ای از مــوارد رفــع مشــکل چالش کــم ابی در‬ ‫استانسمناناست‪،‬بیان کرد‪:‬سدمجنو تاسیسات‬ ‫وابسته‪،‬ابرسانیاز سیمیندشتبه گرمسار‪،‬انتقال‬ ‫اباز سد کالپوشبهشاهرودو سدمخزنیفینسک‪،‬‬ ‫از جمله راهکارهای برون رفت ســازه در حال اجرا‬ ‫در استان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان سمنان‬ ‫یاداور شد‪ :‬با کسری مخزن اب در استان سمنان به‬ ‫دلیل حجم برداشت از اب های زیرزمینی محسوس‬ ‫است و از سوی دیگر متوسط باران در استان سمنان‬ ‫نصفمیانگینکشوریاست‪.‬‬ ‫حیدریان با اشــاره به اینکه در برنامه ســازگاری‬ ‫با کم ابی برنامه ریزی ها برای کاهش مصرف اب‬ ‫در بخش کشاورزی تدوین شد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬استفاده‬ ‫از پساب های شهری و صنعتی یکی از راهکارهای‬ ‫برون رفت از چالش کم ابی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان سمنان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این شرکت توانسته اقدامات خوبی در‬ ‫زمینهمدیریتمصرفاببهانجامبرساند‪.‬‬ ‫میزان تولید اب در اســتان ســمنان یک میلیارد‬ ‫و و ‪ ۱۸۰‬میلیــون مترمکعــب اســت کــه از این رقم‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار مترمکعب از اب های زیرزمینی و بقیه از‬ ‫اب های سطحی تامین می شود‪ ،‬کمبود اب ساالنه‬ ‫در استان حدود‪ ۱۴۵‬میلیون مترمکعب است‪.‬‬ ‫‪ ۸۶‬درصد منابع اب زیرزمینی استان سمنان در‬ ‫بخش کشاورزی‪ ۹،‬درصد اشامیدنی و پنج درصد در‬ ‫بخش صنعت و خدمات استفاده می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫وزیر نیرو عنوان کرد‬ ‫کشور‪،‬درگیر خشکسالیبی سابقهدر ‪ ۵۲‬سالاخیر‬ ‫وزیــر نیــرو گفــت‪ :‬در یــک خشکســالی بســیار‬ ‫سخت در کشور به سر می بریم‪.‬‬ ‫علیاکبر محرابیاندر نشستبررسیمشکالت‬ ‫اب و فاضــاب خوزســتان کــه شــامگاه ‪ ۱۰‬مهرمــاه‬ ‫در اهواز برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه از کمبودها همه‬ ‫ناراحــت هســتیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در یک خشکســالی‬ ‫بســیار ســخت در کشور به سر می بریم و براساس‬ ‫امار و گزارش ها در ‪ ۵۲‬سال گذشته این خشکسالی‬ ‫بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬ویافزود‪:‬شرایطخشکسالیبا‬ ‫شرایط ترسالی و نرمال متفاوت است و اکنون باید‬ ‫در این وضعیت خشکسالی در مصرف اب شرب‪،‬‬ ‫اب کشــاورزی و مدیریت منابع ابی متفاوت عمل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو گفــت‪ :‬در خوزســتان باید مدیــران‪،‬‬ ‫مســووالن‪ ،‬مردم‪ ،‬کشــاورزان و صنعتگران با توجه‬ ‫به شــرایط موجود به شــکلی برنامــه ریزی کنند تا‬ ‫با کمترین مشــکل‪ ،‬این ســال ســخت را پشــت سر‬ ‫بگذاریم‪.‬‬ ‫محرابیان با بیان اینکه در وزارت نیرو مهمترین‬ ‫حوزه ای که به دنبال بهترین برنامه ریزی برای ان‬ ‫هســتیم حوزه خوزســتان اســت‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬همه‬ ‫ تالش را خواهیم کرد تا برای اب شرب مردم از نظر‬ ‫کمی مشکلی پیش نیاید و برای بحث کیفیت نیز‬ ‫با استفاده از امکانات موجود در استان و کشور به‬ ‫گونه ای برنامه ریزی خواهیم کرد تا مردم با کمترین‬ ‫مشکل این سال سخت را پشت سر بگذارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تالش خواهیم کرد تا این‬ ‫ســال ســخت از نظر ابی با کمترین مشــکل پشت‬ ‫ســر گذاشــته شــود‪ ،‬گفت‪ :‬دائم مســایل خوزستان‬ ‫یشــود و در ایــن زمینه تصمیمات خوبی‬ ‫پایــش م ‬ ‫اتخاذ شده است که اگر اتخاذ نمی شد با شرایط‬ ‫سخت تریمواجهمیشدیم‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با بیان اینکه در شــرایط موجود باید‬ ‫همکاری های بین دستگاهی و بین قوه ای را بسیار‬ ‫بیشتر از گذشتهداشتهباشیمتامردمسختی کمتری‬ ‫متحمل شوند‪ ،‬افزود‪ :‬اب متعلق به مردم است؛ اگر‬ ‫خوب مدیریت شود مردم منتفع و اگر بد مدیریت‬ ‫شود مردم ضرر خواهند کرد‪.‬‬ ‫محرابیان عنوان کــرد‪ :‬اکثر عدم رعایت الگوی‬ ‫کشــت و مدیریــت مصــرف اب مربــوط به بخش‬ ‫هایی است که کالن اب مصرف می کنند و اما این‬ ‫بخش ها باید همکاری داشته باشند تا بتوانیم این‬ ‫شرایطسختراپشتبگذاریم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در خوزســتان طــرح هــای‬ ‫متعددی برای حل مشکل اب شرب داریم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫همه طرح های ابرســانی در خوزســتان باید فعال‬ ‫شــوند‪ ،‬بــه ویژه طــرح هایــی که میزان پیشــرفت‬ ‫فیزیکی بیشتری دارند باید در اولویت قرار دهیم و‬ ‫در اسرع وقت به اتمام برسانیم‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با اشاره به طرح ابرسانی غدیر گفت‪:‬‬ ‫در طرح غدیر در شرایط موجود در کمیت و کیفیت‬ ‫مشکل داریم‪ .‬در اجرای طرح میان مدت غدیر به‬ ‫دنبــال افزایش حجــم اب غدیر به ‪ ۲۰‬متر مکعب‬ ‫هستیم‪ .‬همچنین به دنبال ان هستیم تا این بخش‬ ‫از اب غدیر را از اب گوارای دز تامین کنیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫محرابیــان ادامــه داد‪ :‬تالش خواهیم کــرد در ‪۶‬‬ ‫ماهه اول سال اینده بتوانیم ‪ ۱۰‬متر مکعب حجم‬ ‫اب در طرح غدیر را به ‪ ۲۰‬متر مکعب برســانیم و‬ ‫این حجم را از منبع سد دز تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سرعت اجرای پروژه ابرسانی غدیر در‬ ‫طول یک ماه اخیر باال رفته اســت اما این ســرعت‬ ‫مطلوب نیست و باید شاهد افزایش سرعت اجرای‬ ‫طرحمیانمدتغدیر باشیم‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با اشــاره به بحث فاضالب شهرهای‬ ‫خوزستان گفت‪ :‬برای فاضالب شرق اهواز‪ ،‬تصفیه‬ ‫خانــه اماده اســت و پذیرش ازمایشــی این تصفیه‬ ‫خانه انجام شــده اســت‪ .‬در حال حاضر ‪ ۸۲‬جبهه‬ ‫کاری در اهواز فعال شده است که البته انتظار داریم‬ ‫این جبهه های کاری افزایش یابد‪.‬‬ ‫محرابیانادامهداد‪:‬مسالهفاضالبشبکهغرب‬ ‫اهواز نیز باید به سرعت پیگیری شود و به مناقصه‬ ‫بــرود تا بتوانیم پس از انتخاب پیمانــکار‪ ،‬کار را در‬ ‫غرباهواز نیز تکمیلکنیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تصمیــم گرفتــه ایــم بــرای‬ ‫خوزســتان ‪ ۲۰۰‬هــزار متــر مکعب اب شــیرین کن‬ ‫ایجاد کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬برای تامین اب دائم شهرهای‬ ‫خوزســتان عــاوه بــر طــرح هــای ابرســانی‪۲۰۰ ،‬‬ ‫هزار متر مکعب اب شــیرین کن طی چهار ســال‬ ‫اینــده ایجــاد خواهیم کرد تا با پشــتیبانی این اب‬ ‫شــیرین کن ها مشــکل ابی در شــهرهای خوزستان‬ ‫نداشتهباشیم‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکت گاز استان‬ ‫و جمعیت روستایی ‪ 52‬درصد‬ ‫کرمان گفت‪ :‬تعداد مشــترکین‬ ‫اســت و در مجمــوع ‪ 80‬درصــد‬ ‫جذب شده این شرکت در پنج‬ ‫جمعیت این اســتان از نعمت‬ ‫ماهه نخســت ســال جــاری به‬ ‫گاز طبیعی بهره مند شده اند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 10‬هزار مشــترک رسیده‬ ‫وی در پایــان بــا اشــاره بــه‬ ‫منوچهر فالح‬ ‫است‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫اینکهحادثهدر کمینمشترکین‬ ‫شــرکت گاز اســتان کرمــان‪،‬‬ ‫ســهل انــگار اســت‪ ،‬از تمامــی‬ ‫منوچهــر فــاح افــزود‪ :‬بــا احتســاب ایــن میزان مشــترکین گاز طبیعی درخواســت کــرد تا ضمن‬ ‫مشــترک جــذب شــده در ســطح اســتان‪ ،‬تعداد رعایتالگویمصرفبهینهبهتوصیههایایمنی‬ ‫کل مشــترکین گاز طبیعی اســتان کرمان به بیش در اســتفاده از وســایل گاز ســوز بــه خصــوص در‬ ‫از هفتصد و هشــت هزار مشــترک در سه بخش فصول ســردتر ســال نیز توجه کرده و در صورت‬ ‫خانگی‪ ،‬صنعتی و عمومی رسیده است‪ .‬به گفته مشاهده هرگونه نشتی‪ ،‬بالفاصله پنجره ها را باز‬ ‫مدیر عامل شرکت گاز استان کرمان ضریب نفوذ و از روشــن کردن وســایل گاز سوز و سایر وسایل‬ ‫گاز طبیعی در جمعیت شهری استان ‪ 98‬درصد برقیخودداریبعملاوردند‪.‬‬ ‫رعایتنکاتایمنیدر مصرف گاز تضمین‬ ‫کنندهپاییز و زمستانیارام‬ ‫بــا اغــاز فصــل ســرما‪،‬‬ ‫وضعیــت دودکش هــای منازل‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان‬ ‫خود پیش از استفاده از وسایل‬ ‫گیــان از همــه مشــترکین‬ ‫گرمایشــی اقــدام نماینــد‪ .‬وی‬ ‫درخواست کرد تا پیش از روشن‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بر اساس امارهای‬ ‫نمودن وسایل گرمایشی خود‪،‬‬ ‫به دســت امــده از اتفاقات رخ‬ ‫حسین اکبر‬ ‫نســبت به بازرســی و ســرویس‬ ‫داده در ســال هــای گذشــته‪،‬‬ ‫ان اقــدام کــرده و از امــاده بــه‬ ‫بســیاری از مــوارد گاز گرفتگــی‬ ‫کار بــودن ایــن وســایل اطمینــان حاصل نمایند‪ .‬متعلــق به خانــه ها و اماکن ویالیــی بوده که‬ ‫حسین اکبر مدیرعامل شــرکت گاز گیالن با اغاز تنهــا چنــد بار در ســال مورد اســتفاده قرار می‬ ‫فصل پاییز و شــروع ســرما از همه مشــترکین گاز گیرند و ســاکنین ان بدون بررســی های ایمنی‬ ‫درخواســت نمــود تــا بــا رعایت نــکات ایمنی و اقدام به روشن کردن بخاری نموده که بعلت‬ ‫اســتفاده از وســایل گرمایشــی اســتاندارد‪ ،‬پاییــز نقص در فرایند اشتعال و گرمارسانی‪ ،‬موجب‬ ‫و زمســتانی ارام و امــن را در کنــار خانــواده های جمع شــدن گاز مونوکسید کربن در ساختمان‬ ‫محترمشــان ســپری نمایند‪ .‬حســین اکبر با بیان و بروز حادثه شده است‪ .‬حسین اکبر با اشاره‬ ‫این مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬مشترکین گرامی قبل از روشن بــه اهمیت اطالع رســانی و فرهنگ ســازی در‬ ‫کردن وســایل گرمایشــی خود‪ ،‬باید از صحت و این زمینه اظهار داشــت‪ :‬سازمان های تبلیغی‬ ‫سالمت شیر و شیلنگ گاز‪ ،‬سالمت دستگاه و باز و اموزشــی نظیر صدا و ســیما‪ ،‬اموزش و پرورش‪،‬‬ ‫بودنمجرایدودکشاطمینانحاصلنمایند‪.‬‬ ‫رسانه های مکتوب و مجازی و ‪ ...‬باید با ورود به‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬اســتفاده از لولــه هــای این عرصه‪ ،‬شرکت گاز را درجهت نهادینه نمودن‬ ‫بخاری مناســب‪ ،‬بســت فلزی و دودکش مجهز فرهنــگ مصرف بهینــه و ایمن گاز طبیعی یاری‬ ‫به کالهک ‪ H‬از دیگر مواردی هستند که رعایت رســانند‪ .‬مدیرعامل گاز گیالن در خاتمه از همه‬ ‫انهــا مــی توانــد تــا حــد بســیاری از بــروز حادثه مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی خواست‬ ‫جلوگیرینماید‪.‬مدیرعاملگاز گیالنگفت‪:‬یکی تا ضمــن رعایت تمامی نــکات ایمنی باالخص‬ ‫از دالیــل وقوع گازگرفتگی بویژه در اســتان های مــوارد ذکــر شــده‪ ،‬بــه توصیه هــا و هشــدارها و‬ ‫شــمالی کشور‪ ،‬مســدود شــدن مجرای دودکش اطالعیه های شرکت گاز که از طریق کانال های‬ ‫هــا به علــت النه گذاری پرندگان در فصول بهار ارتباطی شــرکت‪ ،‬صدا و سیما و همچنین رسانه‬ ‫و تابســتان مــی باشــد‪ ،‬فلــذا از همــه مشــترکین های مکتوب و مجازی اطالع رســانی می گردد‪،‬‬ ‫محترم تقاضا می شــود حتما نســبت به بررسی توجهنمایند‪.‬‬ ‫امادگی برای بحران های جوی‬ ‫احتمالیاتی‬ ‫بــارش هــای بــرف در ســال‬ ‫کــه در بارش های احتمالی می‬ ‫های گذشــته کــه متاثر از تغییر‬ ‫تواننــد اســیب پذیــر باشــند و‬ ‫شــرایط اب و هوایی بوده می‬ ‫بایــد از هــم اکنــون بــرای بارش‬ ‫تواند امســال هم تکرار شــود و‬ ‫هــای اتی برنامه ریــزی کرد و با‬ ‫لــزوم امادگی برای مقابله با ان‬ ‫مقاوم ســازی و سایر تمهیدات‬ ‫بهمن داراب زاده‬ ‫حتمــی و ضــروری اســت‪ .‬مدیر‬ ‫تــاب اوری ان ها را افزایش داد‪.‬‬ ‫عامــل شــرکت برق منطقــه ای‬ ‫وی افــزود‪ :‬قــرار گرفتــن پســت‬ ‫گیالن گفت‪:‬تجاربسالهای گذشتهنشانداده ها و خطوط در مناطق کوهستانی و جاه های‬ ‫اســت کــه بارش های شــدید جــوی و مخصوصا صعب العبور و حتی مناطق جنگلی و شالیزارها‬ ‫برف می تواند باعث اسیب به خطوط و پست که فاقد جاده دسترسی می باشند مشکل را دو‬ ‫های برق شــود و برق رســانی به مشــترکان را با چندان می کند و بطور حتم اگر عالج واقعه را‬ ‫اختالل همراه کند‪ .‬بهمن داراب زاده افزود‪ :‬بارش قبل از وقوع ان نکرد با چالش های جدی مواجه‬ ‫های برف در طی سال های ‪ 96 ،95 ،86 ،83‬و خواهیم شد‪ .‬مدیر عامل شرکت برق منطقه ای‬ ‫‪ 98‬بــا توجه به نوع و مدت زمان بارش‪ ،‬نشــان گیالن با اشــاره به تجارب ارزنده شرکت در سال‬ ‫داده که این بارش ها بی ارتباط با تغییر شرایط های گذشته در رویارویی با پدیده های سخت‬ ‫اب و هوایــی نبــوده و بیانگر این اســت که این جــوی‪ ،‬گفت‪ :‬احصا ماشــین االت‪ ،‬تجهیــزات و‬ ‫پدیده جوی هر چند ســال یک بار و گاها زودتر منابعانسانیو شناساییشرکتهایپیمانکاری‬ ‫تکرارپذیری دارد و باید برای بارش های احتمالی که پتانســیل و توانایی مدیریت بــا پدیده های‬ ‫از امادگــی الزم برخــوردار باشــیم‪ .‬داراب زاده سخت جوی را دارند باید از هم اکنون در دستور‬ ‫گفت‪ :‬شرکت برق منطقه ای گیالن برخوردار از کار قــرار گیرنــد تــا در بحــران ها جا نمانــده و با‬ ‫‪ 72‬پســت برق و ‪ 2861‬کیلومتر خط می باشد امادگیکاملاقدامنمایند‪.‬‬ ‫چرا ماینرهای ساختمان بورس زودتر‬ ‫متوقفنشد؟‬ ‫ســخنگوی صنعــت برق کشــور از کشــف و‬ ‫ضبــط ‪ ۸۲‬دســتگاه ماینــر در ســاختمان بورس‬ ‫اوراق بهادار تهران خبر داد و گفت‪ :‬به محض‬ ‫اینکــه کنتــور در دوره قرائــت قــرار مــی گیــرد‪،‬‬ ‫افزایش مصرف قابل تشــخیص اســت لذا زمان‬ ‫زیادی از نصب ماینر در شرکت بورس نگذشته‬ ‫بود که شناسایی صورت گرفت‪ .‬مصطفی رجبی‬ ‫مشــهدی در گفــت و گــو با ایســنا‪ ،‬با اشــاره به‬ ‫روش های شناسایی استفاده از ماینر در مکان‬ ‫های مختلف‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کنتورهای اندازه گیری‬ ‫یکــی از ابزارهــای شناســایی هســتند و در حال‬ ‫حاضر نیز بیشــترین کشــفیات از طریق همین‬ ‫کنتورهای اندازه گیری صورت گرفته اســت‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه طبق امار ‪ ۲۷‬درصد شناسایی ها‬ ‫مربوط به اطالع رسانی مردم می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تــا کنون ‪ ۲۲۰‬هزار دســتگاه ماینر کشــف شــده‬ ‫کــه عمده ان ها از طریق دســتگاه هــای اندازه‬ ‫گیری و مقایسه میزان مصرف با دوره های قبل‬ ‫بوده است‪ .‬سخنگوی صنعت برق کشور ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ایــن میــان عــده ای از افــراد کنتورهــا را‬ ‫دستکاری می کنند که موجب می شوند تفاوت‬ ‫میزان مصرف از چشم همکاران توزیع برق دور‬ ‫بماند و دستگاه های اندازه گیری درست عمل‬ ‫نکننــد‪ ،‬البتــه برای ایــن بخش نیــز روش هایی‬ ‫وجود دارد و قطعا شناسایی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه بیشترین اسیب‬ ‫را در این حوزه صنعت برق متحمل شده است‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬هیچ هماهنگی با هیچ دســتگاه‬ ‫و ســازمانی برای اســتفاده از ماینر صورت نمی‬ ‫گیرد چراکه بیشترین اسیب و خسارت متحمل‬ ‫صنعــت برق اســت و ما به هیچ عنــوان با این‬ ‫موضوعموافقنیستیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ورودیبیمار کروناییدر هفتبیمارستان‬ ‫گلستانبهصفر رسید‬ ‫عبدالرضــا فاضــل‪ ،‬رئیــس‬ ‫به ثبت رســیده اســت‪ .‬فاضل‬ ‫دانشگاهعلومپزشکی گلستان‬ ‫ادامه داد‪ :‬تاکنون یک میلیون‬ ‫در جلسه ستاد استانی مقابله‬ ‫و ‪ ۲۶۰‬هــزار دوز واکســن‬ ‫بــا کرونــا اظهــار کــرد‪ :‬شــیب‬ ‫قشــده‬ ‫کرونــا در اســتان تزری ‬ ‫نزولی کرونا در گلستان ادامه‬ ‫کــه از ‪ ۸۰۰‬هــزار دوز ان در‬ ‫عبدالرضا فاضل‬ ‫داشــته و در ‪ ۲۴۴‬ســاعت‬ ‫مرحلــه اول بــوده اســت‪.‬‬ ‫گذشــته در هفت بیمارســتان‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اســتان بیمار جدید نداشــتیم‪ .‬رئیس دانشگاه گلستان بیان کرد‪ :‬با تغییر گروه سنی در استان‬ ‫علوم پزشــکی گلســتان افزود‪ :‬هم اکنون ‪ ۲۱۵ ۲۵۸‬هزار نفر به افراد واجد شــرایط دریافت‬ ‫بیمار کرونایی در مراکز درمانی استان بستری واکســن در گلستان اضافه شده و این عدد به‬ ‫هستند که از این تعداد ‪ ۴۸‬بیمار در ای سی یک میلیون و ‪ ۴۵۵‬هزار دوز رسیده است‪ .‬وی‬ ‫یــو تحــت مراقبت بــوده و ‪ ۱۹۹‬بیمــار هم به ادامــه داد‪ :‬میانگیــن تزریق روزانه واکســن در‬ ‫دســتگاه ونتیالتور متصل هســتند‪ .‬طبق گفته اســتان ‪ ۳۰‬هــزار دوز بــوده و در صــورت بــاال‬ ‫وی در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته ســه فوتــی و در رفتن ورودی واکسن امکان افزایش این تعداد‬ ‫هفتــه گذشــته ‪ ۲۶‬فوتــی کرونایــی در اســتان هم وجود دارد‪.‬‬ ‫پروژهبزرگراهشهیدسپهبدسلیمانیاز‬ ‫اولویت هایشهرداریشیراز است‬ ‫شــهردار شــیراز اعــام کرد‪:‬‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن پــروژه‪ ،‬یــک پــروژه‬ ‫پــروژه بزرگــراه شــهید ســپهبد‬ ‫حیاتی برای شهر است و انتظار‬ ‫سلیمانی از پروژه های حیاتی و‬ ‫داریــم که پیمانکار ان با توجه‬ ‫اولویت دار شیراز است و تالش‬ ‫به شــروع کار شــورای ششــم و‬ ‫می کنیــم مباحــث مالــی ان را‬ ‫مجموعــه شــهرداری‪ ،‬با پــروژه‬ ‫احسان اصنافی‬ ‫طبــق برنامه ریزی تامین کنیم‪.‬‬ ‫همراهی بیشتری داشته باشد‪.‬‬ ‫سید احسان اصنافی در جلسه‬ ‫اصنافــی از تــاش مجموعــه‬ ‫بررسی پروژه بزرگراه شهید سپهبد سلیمانی که با شــهرداری برای حل مســائل مالی پروژه گفت و‬ ‫حضور معاون فنی و عمرانی شــهرداری شــیراز‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این پروژه جزء اولویت های شهرداری‬ ‫ناظر‪ ،‬پیمانکار و مشاور پروژه برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬در پرداخــت مالی اســت‪ .‬منابع مالی و تهاتری‬ ‫خط دو مترو و بزرگراه شــهید ســپهبد سلیمانی را برای تکمیل پروژه فراهم می کنیم و با تقدیم‬ ‫دو پروژه اولویت دار مجموعه شــورا و شهرداری الیحه اوراق بستانکاری به شورای اسالمی شهر‬ ‫هســتند بدیــن دلیل که پــس از بهبود وضعیت برای پروژه ســپهبد ســلیمانی میزان پرداخت به‬ ‫کروناوپیش بینیحضور مسافران‪،‬حجمترافیک پروژه را افزایش می دهیم و بخشی از منابع مالی‬ ‫در معابر شیراز افزایش می یابد و بهره برداری از رابه صورتنقدیو بخشیرابااوراقبستانکاری‬ ‫اینپروژه هابرایباز شدنگرهترافیکیشهر امری تسویه می کنیم‪ .‬وی با اشاره به صحبت رهبری‬ ‫اساســی اســت‪ .‬وی همچنین با اشــاره به تالش در دیــدار بــا هیئــت دولت مبنی بــر اینکه باید‬ ‫دولت برای تکمیل پروژه ازادراه شیراز – اصفهان اعتمــاد عمومی را به جامعه بازگردانیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه بهر هبــرداری از ایــن پــروژه عمل به خواسته رهبری وظیفه همه ما است و‬ ‫طی ماه های اتی‪ ،‬تکمیل بزرگراه شــهید ســپهبد از پیمانکار پروژه می خواهم که با تکمیل بزرگراه‬ ‫ســلیمانی برای جابجایی و تقسیم بار ترافیک شهید سپهبد سلیمانی و تقدیم ان به شهروندان‬ ‫ورودی به شــیراز ضروری است‪ .‬شهردار شیراز با در مسیر عمل به خواسته ایشان قدم بگذاریم‪.‬‬ ‫تاکید بر اینکه خواستار تالش قرارگاه خاتم االنبیا شهردار شیراز همچنینعنوانکرد‪:‬تالشمی کنیم‬ ‫به عنوان پیمانکار بزرگراه شــهید سلیمانی برای ســال اینده این پروژه به بهره برداری برسد و زیر‬ ‫تســریع دررونــد تکمیــل پــروژه هســتیم‪ ،‬اضافه بار ترافیکیبرود‪.‬‬ ‫تشکیل‪ ۴۰‬فقرهپروندهتخلفعرصه های‬ ‫منابعطبیعی‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و‬ ‫شــد‪ .‬عضو شــورای حفاظت از‬ ‫ابخیزداری استان سمنان گفت‪:‬‬ ‫انفال استان سمنان خاطرنشان‬ ‫ایــن تعــداد پرونــده تخلــف از‬ ‫کرد‪ :‬همچنیــن از ابتدای ســال‬ ‫ابتــدای ســال جــاری تاکنــون از‬ ‫جاری تاکنون ‪ ۳۸‬فقره پرونده‬ ‫ســوی یگان حفاظــت و واحد‬ ‫تخلــف در عرص ههــای منابــع‬ ‫جعفر مرادی‬ ‫حقوقــی اداره منابع طبیعی و‬ ‫طبیعــی دامغــان در محاکــم‬ ‫حقیقی‬ ‫ابخیــزداری شهرســتان دامغان‬ ‫قضاییو تعزیراتحکومتیدر‬ ‫تشــکیل و به مراجع قضایی ارســال شد‪ .‬جعفر حال رســیدگی بوده و منتظر صدور ارا و تعیین‬ ‫مــرادی حقیقی در جلســه بررســی پرونده های تکلیفبرایپرونده هاهستیم‪.‬‬ ‫حقوقــی اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۹‬نفــر کارکنــان یــگان‬ ‫شهرســتان دامغــان بــا حضــور مســئوالن یگان حفاظــت در اداره منابــع طبیعی و ابخیــزداری‬ ‫حفاظتو واحدحقوقیاینادارهاظهار داشت‪ :‬شهرســتان دامغــان کار حفاظــت از عرصه های‬ ‫تعــداد پرونده های متخلفین عرصه های منابع منابــع طبیعــی را بر عهــده دارند افــزود‪ :‬کمبود‬ ‫طبیعی شهرســتان دامغــان مربوط بــه مادتین نیــرو یکــی از مشــکالت اداره منابــع طبیعــی و‬ ‫‪۴۳‬؛ ‪۵۵‬؛ ‪۴۴‬؛ ‪ ۴۲‬و ‪ ۴۸‬بوده که برای متخلفان ابخیزداری شهرستان دامغان بوده که برای حل‬ ‫پرونده تشکیل و به مراجع قضایی در دامغان و این مشکل نیاز به نیرو یگان حفاظت هستیم‪.‬‬ ‫بخشقضاییامیرابادارسالشد‪.‬ویاضافه کرد‪ :‬مرادی حقیقی گفت‪ :‬استفاده از ظرفیت قرقبان‬ ‫در ســال جاری و با پیگیری واحد حقوقی اداره مردمی و اموزش محافظین افتخاری برای کمک‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیزداری شهرســتان دامغان بــه نیروهای یگان حفاظت در راســتای افزایش‬ ‫یک فقره پرونده تخلف ماده ‪ ۵۵‬و با رای یکی سرعت زمان رسیدگی به تخلفات گزارش شده از‬ ‫از محاکــم قضایــی رفع تصــرف و اراضــی مورد دیگر موضوعات مهم و حائز اهمیت است که‬ ‫تصرفبهعرصه هایمنابعطبیعیبرگشتداده باید به ان پرداخته شود‪.‬‬ ‫روزشمار دهه وقف‪ ۱۴۰۰‬استان فارس‬ ‫اعالم شد‬ ‫مســئول روابط عمومی و کمیته اطالع رســانی‬ ‫ســتاد دهه وقف اســتان فارس ضمن گرامیداشت‬ ‫فرارســیدن دهه وقف گفت‪ :‬ایام پایانی ماه صفر‬ ‫المظفر و روزهای نخست ماه ربیع االول در تقویم‬ ‫کشورمان به نام دهه گرامیداشت وقف نام گذاری‬ ‫شده است و این ایام فرصت مغتنمی است برای‬ ‫بزرگداشــت‪ ،‬تبلیــغ و ترویج ســنت حســنه وقف‬ ‫و تجلیــل از واقفــان و خیــران که اســوه های ایثار و‬ ‫فداکاری در حیات اجتماعی هستند‪ .‬جواد یزدانی‬ ‫افزود‪ :‬به همین منظور برنامه های متنوع و متعدد‬ ‫فرهنگی و اجتماعی با شعار «همه واقف باشیم»‬ ‫و با هدف معرفی هر چه بیشــتر خدمات وقف‬ ‫بــه جامعه و معرفــی این فرهنگ الهی بــه مردم‬ ‫در نقاط مختلف اســتان پهناور فارس در این ایام‬ ‫اجــرا م یشــود‪ .‬وی بــا اعالم روزشــمار ایــن دهه پر‬ ‫خیروبرکت گفت‪:‬نخستینروز از دههوقف کهبه‬ ‫نام روز وقف نیز نام گذاری شده است؛ دوشنبه‪۱۲‬‬ ‫مهرماهسالجاریاستکهباعنوان«وقف‪،‬رسانه‪،‬‬ ‫تکریم واقفان خیراندیش» شناخته م یشــود و ان‬ ‫شااهلل در هرروز از این ایام برنامه هایی متناسب با‬ ‫همانروز برگزار خواهدشد؛ضمنانکهمیز خدمت‬ ‫اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس با حضور‬ ‫مدیرکل‪ ،‬معاونین و اعضاء ســتادی ایــن اداره کل‬ ‫به منظور پاسخگوییوارائهخدماتدر روز جمعه‬ ‫‪ ۱۶‬مهرماه در محل اقامه نماز جمعه شــیراز دایر‬ ‫خواهد بود‪.‬مسئول کمیته اطالع رسانی ستاد دهه‬ ‫وقف استان فارس در ادامه روزشمار سایر روزهای‬ ‫دهــه وقــف را بــا عناویــن وقــف‪ ،‬ترویــج فرهنگ‬ ‫قران‪ ،‬عترت و مهدویت‪ ،‬وقف‪ ،‬خدمات فرهنگی‬ ‫و اجتماعی به جامعه‪ ،‬وقف‪ ،‬بقاع متبرکه‪ ،‬ترویج‬ ‫فرهنگزیارت‪،‬وقف‪،‬کاهشاسیب هایاجتماعی‪،‬‬ ‫وقف‪ ،‬توســعه فرهنگ و تمدن اســامی‪ ،‬وقف‪،‬‬ ‫توسعه اموزش و پژوهش و حمایت از نخبگان و‬ ‫موسسات دانش بنیان‪ ،‬وقف‪ ،‬سالمت و بهداشت‬ ‫جامعه‪ ،‬وقف‪ ،‬اشــتغال و تولید و وقف جمعی‪،‬‬ ‫توسعهمشارکت هایاجتماعیاعالمکرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1179‬‬ ‫شهردار اصفهان در دیدار با رئیس فرهنگستان هنر مطرح کرد‪:‬‬ ‫استفاده از ظرفیت کارخانه ریسباف برای راه اندازی موزه اصفهان‬ ‫شــهردار اصفهــان با اشــاره به لــزوم اســتفاده از‬ ‫ظرفیت کارخانه ریسباف برای راه اندازی موزه شهر‬ ‫اصفهــان گفــت‪ :‬اثــار ارزشــمند زیــادی در انبارهای‬ ‫ســازمان های مختلــف و اشــخاص از بیــن م ـی رود‬ ‫اما اگر موزه ای در شــهر اصفهان بود می توانســتیم‬ ‫مجموع ـه ای غنــی به نمایش بگذاریم‪ .‬بــه گزارش‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬علــی قاس ـم زاده در دیــدار با رئیس‬ ‫فرهنگستان هنر‪ ،‬با اشاره به اینکه تدوین دانشنامه‬ ‫اصفهان در حوزه میراث مکتوب فراورده ارزشمندی‬ ‫ششــده‬ ‫اســت کــه موجب معرفــی هنرهای فرامو ‬ ‫یشــود و جنب ههــای بصــری دارد‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫م ‬ ‫می توان به عنوان یک پروژه چهارساله به دانشنامه‬ ‫نگاه کرد تا طی چهار ســال جمع اوری و تبدیل به‬ ‫یــک اثــر مکتوب شــود‪ .‬وی با اشــاره بــه نبود یک‬ ‫موزه جامع در شهر اصفهان ادامه داد‪ :‬اثار ارزشمند‬ ‫زیادی در انبارهای سازمان های مختلف و اشخاص‬ ‫از بین می رود اما اگر موزه ای در شهر اصفهان بود‬ ‫می توانستیممجموعه ایغنیبهنمایشبگذاریم‪.‬‬ ‫شهردار اصفهاندر خصوصراه اندازیموزهاصفهان‬ ‫بــا اشــاره بــه وجود کارخانه ریســندگی (ریســباف)‬ ‫به عنــوان گزینه ای برای ایــن کار‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یک‬ ‫ایده دراین ارتباط این است که از سوله های موجود‬ ‫در کارخانه ریسندگی برای ایجاد موزه استفاده شود‬ ‫اما برخی پیشنهاد می دهند که طراحی اختصاصی‬ ‫بــرای مــوزه اصفهــان در همین مکان انجام شــود‪.‬‬ ‫وی به نبود ســالن تئاتر شهر در اصفهان اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬تاالرهای موجود در شهر چندوجهی است‬ ‫و بهتر است راه اندازی سالن تئاتر شهر به عنوان یک‬ ‫کار کالبدی کلید زده شــود‪ .‬قاس ـم زاده با استقبال از‬ ‫یهــای شــهر اصفهــان‬ ‫پیشــنهاد ســاماندهی ورود ‬ ‫متناسبباشخصیتشهر اظهار کرد‪:‬چونبیشترین‬ ‫مســافر ورودی را از طــرف تهــران داریــم‪ ،‬اولویــت‬ ‫یهــای شــهر اصفهــان از ورودی‬ ‫ســاماندهی ورود ‬ ‫تهراناست‪.‬‬ ‫فرهنگستان هنر؛ اتاق فکر حوزه های‬ ‫مختلف‬ ‫بهمننامور مطلق‪،‬رئیسفرهنگستانهنر نیز در‬ ‫این دیدار اظهار کرد‪ :‬فرهنگستان یکی از عالی ترین‬ ‫نهادهاو اتاق هایفکر کشور در حوزه هایمختلف‬ ‫اســت‪ ،‬بنابرایــن اگــر بتوانــد وظایــف خــود را در‬ ‫بخش های مختلف ایفا کند باید بتواند به درستی‬ ‫در حوز ههــای علم‪ ،‬هنر و ادبیات سیاس ـت پردازی‬ ‫کنــد‪ .‬وی بــا اشــاره بــه ارتباط ریاســت جمهــوری و‬ ‫شورای انقالب فرهنگی با فرهنگستان هنر افزود‪:‬‬ ‫فرهنگستان به خصوص در حوزه هنر دارای هشت‬ ‫گــروه تخصصــی اســت‪ ،‬همچنیــن هیئت امنایــی‬ ‫متشــکل از ‪ 30‬چهره هنرمند کشــور در ان فعالیت‬ ‫دارند که از ان جمله می توان به اســتاد فرشچیان‪،‬‬ ‫استاد مجیدی‪ ،‬امیرخانی‪ ،‬احسایی و ‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫رئیس فرهنگستان هنر با اشاره به حضور گروه های‬ ‫تخصصیدر فرهنگستان‪،‬افزود‪:‬یکیاز اینگروه ها‬ ‫شهرســازی اســت که اکنون مســئولیت ان بر عهده‬ ‫اقای بهشتی است و افراد متخصص گرد هم امده و‬ ‫راجعبهمسائلمعماریصحبتمی کنند‪.‬‬ ‫برگزاری بزرگ ترین همایش فرهنگستان‬ ‫هنر در مورد مکتب اصفهان‬ ‫وی با بیان اینکه در شش ماه اخیر چند اقدام‬ ‫از ســوی فرهنگســتان اجرایی شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬یکی از‬ ‫ایــن کارهــا‪ ،‬انتشــار اعالمی ـه ای در بــدو انتخابــات‬ ‫شوراهای اسالمی مبنی بر ویژگی های یک شهردار‬ ‫بــود تــا به عنوان یک پیشــنهاد بــرای شــهرداری ها‬ ‫کمک کننده باشد‪ .‬نامور مطلق بیان کرد‪ :‬همچنین‬ ‫بیانی ـه ای در خصــوص معمــاری مســاجد منتشــر‬ ‫کردیم که در بناهای مساجد مبانی زیبایی شناسی‬ ‫و تزئینات داخلی و بیرونی باید رعایت شــود؛ این‬ ‫کار تاکنونبازتاب هایخوبیداشتهاست کهبرخی‬ ‫شــهرداری ها بــا این گروه ارتبــاط برقــرار کرده اند و‬ ‫امیدوارم شهرداری اصفهان هم بیش ازپیش به این‬ ‫موضوع توجه داشته باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬گروه های‬ ‫تجســمی هــم بــرای فعالیت های زیبایی شناســی‬ ‫یکــه‬ ‫شــهرها می توانــد کمک کننــده باشــد‪ ،‬به طور ‬ ‫نماینــده ای از جانــب مــا در ســازمان زیباســازی‬ ‫شهرداری تهران مستقر است؛ گروه های دیگر مانند‬ ‫چندرســانه ای‪ ،‬هنرهای ســنتی‪ ،‬موســیقی و سینما‬ ‫هم در فرهنگســتان فعالیــت دارند کــه امیدواریم‬ ‫شــهرداری ها از این ظرفیت فرهنگســتان اســتفاده‬ ‫کنند‪.‬رئیسفرهنگستانهنر گفت‪:‬یکیاز بزرگ ترین‬ ‫همایش های فرهنگستان در مورد مکتب اصفهان‬ ‫بود که شاید فرهنگستان کاری بزرگ تر از این انجام‬ ‫نداده است؛ همچنین از ‪ 500‬جلد کتاب نفیسی که‬ ‫چاپ کرده ایم‪ ،‬بیش از ‪ 60‬کتاب مرتبط با اصفهان‬ ‫است یعنی بیش از یک دهم به اصفهان اختصاص‬ ‫دارد و حق هم همین است چراکه اصفهان‪ ،‬تبریز و‬ ‫شهرهای دیگر قطب فرهنگی و هنری ما محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پیشنهاد تدوین دانشنامه هنر اصفهان‬ ‫به عنوان یک اثر فاخر‬ ‫ویتصریحکرد‪:‬اگر می خواستیمدر موردمکتب‬ ‫اصفهان کاریانجامدهیمبایدترجمهمی کردیماما‬ ‫اکنون خارجی ها به کتاب های ما ارجاع می دهند و‬ ‫به نوعیترجمهمعکوسانجاممی شود‪.‬‬ ‫نامــور مطلــق بــا بیــان اینکــه اگــر دانشــنامه‬ ‫هنــر اصفهــان در دوره صفویــه ایجاد شــود بســیار‬ ‫بهــای فاخری‬ ‫خــوب اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬مــا کتا ‬ ‫در فرهنگســتان داریــم؛ ازجملــه ا نهــا خمســه و‬ ‫شاهنامه در مورد مکتب تبریز است که با همکاری‬ ‫شهرداری تهران چاپ شد و پیشنهاد دادیم کتاب‬ ‫فاخر دیگری به نام مربع هند و ایرانی که درواقع‬ ‫هند و اصفهانی است‪ ،‬چاپ شــود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫درصــدد بودیــم کتــاب مکتــب اصفهــان را چــاپ‬ ‫کنیــم که می تواند ویترین خوبی برای نمایش هنر‬ ‫یهــا در ان دوره باشــد‪ ،‬البتــه بخش زیادی‬ ‫اصفهان ‬ ‫از کار انجام شده است تا بعد از چاپ به میهمانان‬ ‫تقدیــم شــود‪ .‬رئیــس فرهنگســتان هنــر بیــان کرد‪:‬‬ ‫دانشــنامه هم جای همکاری با شهرداری اصفهان‬ ‫دارد و بــا افتخاراتی که اصفهــان دارد و برندهایی‬ ‫مانند شهر جهانی صنایع دستی که این شهر کسب‬ ‫کرده اســت‪ ،‬می توان در ســطح دانشــگاهی از این‬ ‫برندها اســتفاده و چنین دانشنامه ای را چاپ کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درگذشــته شــهر اصفهــان به قدری مهم‬ ‫بوده که زیارت نامه ای در بدو ورود داشــت چراکه‬ ‫شهر شریف و انسان اشرف مخلوقات است‪.‬‬ ‫رعایت اداب ورود به شهر با ساماندهی‬ ‫ورودی های اصفهان‬ ‫نامور مطلق با بیان اینکه بضاعتی ملی به نام‬ ‫فرهنگستانهنر وجودداردکهمی تواندبهشهرداری‬ ‫کمک کند‪ ،‬گفت‪ :‬البته کارهای خوبی مانند ایجاد‬ ‫مرکــز خالقیــت هــم در شــهر اصفهان انجام شــده‬ ‫اســت‪ .‬وی خطاب به شهردار اصفهان افزود‪ :‬شما‬ ‫ادبیات خوبی را فراهم کرده اید و می توان اکنون به‬ ‫سمتعملیاترفت‪.‬رئیسفرهنگستانهنر بااشاره‬ ‫به اینکه ســاماندهی پیاده روها تا حدودی انجام‬ ‫شد اما برخی کارها مانند ساماندهی ورودی ها نیاز‬ ‫به کار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ورود به شهر نیاز به تشرف‬ ‫دارد اما اکنون ورودی شهرها مشخص نیست و باید‬ ‫اداب معنوی ورود به شهرها رعایت شود تا انسان‬ ‫احســاس کند از طبیعت وارد شهر شده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬هر شــهرداری که بیاید باید از خود یادگاری‬ ‫باقیبگذارد‪،‬شهر اصفهانشکاف هاییمانندموزه‬ ‫دارد که اگر برطرف شود شهری موردتوجه می شود‪.‬‬ ‫البته نیاز است در این راستا مفهوم سازی شود یعنی‬ ‫هرکس که کار تازه ای در دوره خود انجام می دهد‬ ‫مفهومی را ایجاد کند و اثار بنا بر مفهوم شکل گیرد‪.‬‬ ‫نامــور مطلــق افــزود‪ :‬ما در ســال های اخیر ســعی‬ ‫کردیم‪ ،‬کارخانه ریسندگی را به موزه تبدیل کنیم اما‬ ‫متاســفانه به مشکالتی برخورد کردیم اگر مدیران‬ ‫اصفهانبهدنبالچنین کاریهستندبایدعده ای که‬ ‫تخصص موزه دارند از این مکان دیدن کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫روستاهایالبرز در مقابلسیلایمن سازیمی شوند‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعی اســتان البــرز از طــرح ابخیزداری روســتای‬ ‫زعفرانیهبازدیدبهعملاورد‪.‬مدیرکلمنابعطبیعیو ابخیزداریالبرز در‬ ‫ابتدایاینبازدیدبااشارهبهاین کهدر سال های گذشتهدر اثر بارشتند‬ ‫باران خسارت زیادی به باغات و منازل مردم واردشده افزود‪ :‬روستای‬ ‫زعفرانیــه بــا اجــرای طرح های ابخیزداری در مقابل ســیل ایم نســازی‬ ‫یشــود و حجم زیادی اب برای ســفره های زیرزمینی ذخیر هســازی و‬ ‫م ‬ ‫یشــود و با ســاخت این طرح ها شاهد‬ ‫از فرســایش خاک جلوگیری م ‬ ‫منفعت بســیاری در ســال جاری به مردم خواهیم بود‪ .‬وی از اجرای‬ ‫پروژه ابخیزداری در این شهرستان خبر داد و گفت‪ :‬افزایش رو به رشد‬ ‫تلفات منابع اب وخاک طی چند دهه اخیر در اثر عوامل انســانی و‬ ‫بعضا اقلیمی شدت فزاینده ای یافته و تبعات اقتصادی و اجتماعی‬ ‫ً‬ ‫فراوانی به همراه داشته است به طوری که این مسئله عالوه بر تحمیل‬ ‫هزینه ها های اقتصادی و تلفات ســرمایه ها‪ ،‬منجر به تشــدید وقوع‬ ‫سیالب ها‪ ،‬افزایش نرخ تولید رسوب و کاهشعمر مفید مخازنسدها‪،‬‬ ‫از بیــن رفتن پوشــش گیاهــی‪ ،‬کاهش تولیدات کشــاورزی و همچنین‬ ‫کم ابی شده است‪.‬حامد فرضی گفت‪ :‬در این راستا‪ ،‬ابخیزداری یکی‬ ‫شهــای مناســب بــرای مدیریت صحیح منابع اب وخاک اســت‬ ‫از رو ‬ ‫و بــا وجــود اعتبــارات تخصیص یافتــه و اقدامات صــورت گرفته طی‬ ‫ســال های اخیر‪ ،‬می توانیم شــاهد کاهش این خســارت ها باشیم‪.‬وی‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬شناختحوزهابخیز و مسائلمربوطبهانو همچنین‬ ‫اولویت بندیابخیزداریمتناسبباپتانسیل هایموجوددر کشور یکی‬ ‫از ضروریات انکارناپذیر در این حوزه است تا بتوان با استفاده صحیح‬ ‫از این روش به احیای منابع اب وخاک پرداخت و از همه مهم تر‪ ،‬به‬ ‫جنگ با خشکسالی و کم ابی و پدیده بیابان زایی رفت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیر مخابراتمنطقهگلستان‪:‬‬ ‫تحققشاخص هایارزیابیبا کوششمضاعفامکان پذیر است‬ ‫شــاخص های ارزیابــی مخابــرات منطقــه گلســتان بررســی‬ ‫شــد‪ .‬غالمعلی شــهمرادی با تشــکیل جلســه فوق العاده شورای‬ ‫مدیــران‪ ،‬بــه بررســی شــاخص های ارزیابــی مخابــرات منطقــه‬ ‫پرداخت‪ .‬در این جلسه که امتیاز سه ماهه اول سال ‪ 1400‬مورد‬ ‫تحلیــل قــرار گرفــت‪ ،‬مدیــر مخابــرات منطقه گلســتان با اشــاره‬ ‫بــه امتیــازات هــر بخــش گفــت‪ :‬در ‪ 16‬حــوزه مــورد ارزیابی‪11 ،‬‬ ‫حوزه حائز رتبه های برتر شــده اند که جای تقدیر و تحســین از‬ ‫زحمات و تالش های کارکنان این بخش ها دارد‪.‬‬ ‫وی بــا تشــریح اقدامــات انجا مشــده در راســتای اصــاح و بهبود‬ ‫فرایندها‪ ،‬رفع نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت را خواستار شد و گفت‪:‬‬ ‫با توجه به رقابت بسیار زیاد مخابرات مناطق و تفاوت بسیار ناچیز با‬ ‫رتبه های برتر کشوری نیاز است بازنگری در تحقق شاخص ها صورت‬ ‫گیرد و اقدامات و فعالیت های جدید تعریف شود‪ .‬مدیر مخابرات‬ ‫منطقه گلســتان‪ ،‬نتایج حاصل از تحقق این شــاخص ها و رسیدن به‬ ‫اهداف در نظر گرفته شده را ارائه و واگذاری خدمات و سرویس های‬ ‫باکیفیت به مردم دانست و افزود‪ :‬تمامی این تالش ها در جهت رفاه‬ ‫مشــتریان و دسترســی به موقع ان ها به خدمات مخابراتی اســت که‬ ‫درجای جای استان مورد اهمیت بوده و از لحاظ جغرافیایی تفاوتی‬ ‫در ایــن زمینــه وجود ندارد‪ .‬وی با قدردانی از کارکنان بخش هایی که‬ ‫حائــز رتبه های برتر شــده اند‪ ،‬کوشــش مضاعــف و همت فــراوان در‬ ‫تحقق اهداف دوره های ارزیابی بعدی را مورد انتظار دانست و گفت‪:‬‬ ‫موفقیت جز با همدلی و تالش و همت امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خدمات گستردهبنیاد کرامترضویدر موجپنجم کرونا‬ ‫بیماران و محرومان‪ ،‬در پناه امام رضا (ع)‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‪ :‬کانون های خدمت رضوی در سراســر‬ ‫کشور با مشارکت خادم یاران و یاوران رضوی‪ ،‬در دوره مقابله با موج‬ ‫پنجم کرونا خدماتی به ارزش بیش از ‪ 450‬میلیارد ریال در ‪ 31‬اســتان‬ ‫کشور ارائه کردند‪ .‬استان قدس رضوی در طول ‪ 18‬ماه کرونایی کشور‪،‬‬ ‫خدمات گسترده ای به بیماران‪ ،‬نیازمندان و مستضعفان ارائه کرده که‬ ‫بخش قابل توجهی از ان به همت بنیاد کرامت رضوی‪ ،‬پای کار امدن‬ ‫کانون های خدمت در استان ها و مشارکت خادم یاران و یاوران رضوی‬ ‫محقق شــده اســت‪ .‬این بنیاد با همراهی خادمیان رضوی در اقصی‬ ‫نقاط کشور تالش کرده باری از روی دوش مردم و کادر درمانی بردارد‬ ‫و به لطف حضرت رضا (ع) در این مسیر موفق بوده است‪ .‬در موج‬ ‫پنجم کرونا نیز خادمیاران رضوی خدمات گسترده ای در سراسر کشور‬ ‫ارائه کردند؛ از تهیه و توزیع ماسک و کپسول اکسیژن و پرداخت هزینه‬ ‫دارو و درمان بیماران گرفته تا توزیع بسته های معیشتی و رفع نیازهای‬ ‫اقتصادی مستمندان‪ .‬مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی با ارائه گزارشی از‬ ‫روند خدمت رسانی کانون های خدمت رضوی در سراسر کشور گفت‪:‬‬ ‫همزمان با شــدت گرفتن موج پنجم کرونا‪ ،‬بنیاد کرامت رضوی برای‬ ‫کمک رســانی بــه اقشــار اســیب دیده از این بیماری و حمایــت از کادر‬ ‫درمان کشور‪،‬اقدامات گسترده ایرااز طریق کانون هایخدمترضوی‬ ‫در استان هاساماندهیکرد‪.‬محمدحسیناستاداقاافزود‪:‬در اینمدت‪،‬‬ ‫خدمات متنوعی برای مقابله با موج بیماری در ‪ 31‬استان کشور ارائه‬ ‫شد و با همراهی خادمیاران رضوی و مشارکت اقشار مختلف مردم در‬ ‫این حرکت مومنانه‪ ،‬خدماتی به ارزش بیش از ‪ 450‬میلیارد ریال ارائه‬ ‫شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تهیه و توزیع بسته های معیشتی به ارزش افزون بر‬ ‫‪ 137‬میلیارد ریال‪ ،‬طبخ و توزیع غذای گرم به میزان‪ 116‬میلیارد ریال و‬ ‫نیز انجام قربانی و توزیع گوشت تازه به ارزش بیش از ‪ 42‬میلیارد ریال‬ ‫بین نیازمندان استان های مختلف کشور در موج پنجم صورت گرفت‪.‬‬ ‫مهدی رضوی کیا مدیر مرکز خادمیاری و کانون های خدمت رضوی در‬ ‫استان ها هم جزئیات خدمات ارائه شده را تشریح کرد و گفت‪ :‬تهیه‪2‬‬ ‫هزار و‪ 846‬دستگاه ملزومات بیمارستانی به ارزش افزون بر ‪ 39‬میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬تهیه و توزیع یک هزار و ‪ 124‬عدد کپسول اکسیژن به میزان بیش‬ ‫از ‪ 43‬میلیارد ریال‪ ،‬توزیع یک میلیون و‪ 307‬هزار عدد ماسک به ارزش‬ ‫بیــش از ‪ 5‬میلیــارد ریال‪ ،‬توزیع ‪ 166‬هزار و ‪ 637‬لیتر مواد ضدعفونی‬ ‫به ارزش ‪ 41‬میلیارد ریال و راه اندازی ‪ 42‬کارگاه تولید ماسک‪ ،‬ازجمله‬ ‫اقدامات بهداشتی و درمانی بنیاد کرامت رضوی در موج پنجم کرونا‬ ‫بــوده اســت‪ .‬رضوی کیــا افزود‪ :‬همچنین با طرح پوشــش هزینه های‬ ‫درمانی محرومین‪ ،‬این خدمت ارزشمند به ‪ 2‬هزار و ‪ 476‬بیمار و به‬ ‫ارزش بیــش از ‪ 2‬میلیــارد ریــال ارائه شــد‪ .‬عالوه بر ان‪ 17 ،‬هــزار و ‪331‬‬ ‫ویزیت رایگان به میزان افزون بر ‪ 5‬میلیارد ریال‪ ،‬پرداخت اجاره خانه‬ ‫معوق بیماران کرونایی به ارزش بیش از ‪ 3‬میلیارد ریال و نیز جمع اوری‬ ‫نذورات درمانی به میزان بیش از ‪ 2‬میلیارد ریال انجام شد‪.‬‬ ‫وی تعــداد گرو ههــای جهــادی فعــال در طرح‪‎‬هــای حمایتی بنیاد‬ ‫کرامــت رضــوی در مناطق کم برخوردار کشــور را‪ 440‬گــروه اعالم کرد و‬ ‫افزود‪ :‬اجرای طرح «اقا حساب کردند» نیز در موج پنجم کرونا استمرار‬ ‫یافتوتسویهبدهینیازمندانبهفروشگاه هایمحلزندگی‪،‬پرداخت‬ ‫بدهــی قبوض و همچنین تامین اجاره خانه معوق محرومــان در این‬ ‫مدتصورتپذیرفت کهدرمجموعشاملبیشاز ‪ 6‬میلیاردریالدر این‬ ‫حوزه ها هزینه شد‪ .‬مدیر مرکز خادمیاری و کانون های خدمت رضوی‬ ‫در اســتان ها‪ ،‬در رابطه با حمایت های صورت گرفته از کادر درمان نیز‬ ‫گفت‪ :‬در طول موج پنجم کرونا از ‪ 614‬نفر از کادر درمان فعال در مراکز‬ ‫درمانیوبیمارستانیسطحکشور بااهدایهدایاییبهارزش‪307‬میلیون‬ ‫ریال تقدیر شد‪ .‬همچنین در این مدت‪ 2 ،‬هزار و ‪ 599‬خادمیار رضوی‬ ‫در فرایند خدمت رسانی به بیماران‪ ،‬همراه و همکار کادر درمان بودند‪.‬‬ ‫ضمن انکه‪ 276‬خادمیاران رضوی‪ ،‬در یکی از سخت ترین کارهای این‬ ‫مدتیعنیغسلدادنفوت شدگانکرونا‪،‬همکاریداشتند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫‪ ٣٨‬مرکز به کشاورزان‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫خدمات اموزشی‬ ‫ارائه می دهد‬ ‫مدیــر هماهنگــی ترویــج کشــاورزی ســازمان جهاد‬ ‫ک‪ ۳۸‬مرکز‬ ‫کشاورزیسیستانو بلوچستان گفت‪:‬هم این ‬ ‫جهاد کشاورزی با‪ ۱۶۶‬کارشناس پهنه تولیدی و ترویجی‬ ‫کار ارائه خدمات اموزشی و ترویجی را در سطح استان‬ ‫بر عهده دارند‪ .‬بهزاد شهرکی در گفت وگو با ایرنا اظهار‬ ‫داشت‪:‬برنامهارتقایراندمانابیدر مزارع‪،‬ارتقایتولید‬ ‫وبهبودمتوسطعملکرددر واحدسطح‪،‬ترویجوتوسعه ‬ ‫کشــت های کم اب برو اقتصادی‪ ،‬توجه به کش ـت های‬ ‫قراردادی‪ ،‬اســتفاده از ظرفیت محققان معین اســتانی‬ ‫و ملی‪ ،‬حمایت از مراکز خدمات کشــاورزی غیردولتی‬ ‫به منظور کارسپاری امور‪ ،‬توجه به بیمه کشاورزی‪ ،‬ایجاد‬ ‫و توســعه صندوق های خرد زنان روستایی با توجه به‬ ‫توفیقاتیکهاینصندوق هاطیچندسالاخیر داشته اند‬ ‫از اولویت های کاری سال جاری بخش کشاورزی استان‬ ‫در حوزه ترویج کشــاورزی اســت‪ .‬وی خاطرنشــا ن کرد‪ :‬‬ ‫به منظــور برنامه ریــزی و هماهنگــی منســجم کشــت‬ ‫پاییــزه ســال زراعــی ‪ ۱۴۰۰_ ۱۴۰۱‬محصوالت کشــاورزی‬ ‫نشست های مجازی روسای ادارات ترویج‪ ،‬مراکز جهاد‬ ‫کشاورزی و کارشناسان پهنه های تولیدی در قالب پنج‬ ‫منطقه جغرافیایی و در پنج روز کاری با حوزه ستادی‬ ‫مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیر هماهنگیترویجکشاورزیسازمانجهادکشاورزی‬ ‫سیستانو بلوچستانبیان کرد‪:‬در ایننشست هااخرین‬ ‫دستاوردها و شاخص های عملکردی ســال زراعی ‪۱۴۰۰‬‬ ‫_ ‪ ۹۹‬و برنامه ها و اولویت های کاری سال زراعی جاری‬ ‫شهرستان ها در حوزه مراکز جهاد کشاورزی مورد ارزیابی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫اغاز طرح ایمن سازی‬ ‫جمعیت دام سنگین استان‬ ‫کرمانشاه‬ ‫شــاهرخ یارویســی‪ ،‬معــاون ســامت اداره کل‬ ‫دامپزشکیاستانکرمانشاهگفت‪:‬در راستایپیشگیریو‬ ‫کنترلبیماری هایمشترکبینانسانو دامو بیماری های‬ ‫واگیــر دامــی و به منظــور ایمن ســازی جمعیــت دامــی‬ ‫اســتان‪ ،‬اداره کل دامپزشــکی استان کرمانشــاه اقدام به‬ ‫واکسیناسیون گسترده و پوشش ‪ ۱۰۰‬درصدی جمعیت‬ ‫دامی سنگین علیه بیماری تب مالت به صورت رایگان‬ ‫نموده و حدودا تا پایان ابان ماه امســال ادامه خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬او گفــت‪ :‬ایــن بیماری از دو منظر بهداشــتی و‬ ‫اقتصادی حائز اهمیت است‪ ،‬به همین دلیل اداره کل‬ ‫دامپزشکی استان به روال هرساله همه جمعیت دامی‬ ‫استانراعلیهاینبیماریایمنمی نماید‪.‬‬ ‫یارویســی افزود‪ :‬در چندین ساله گذشته با اجرای‬ ‫برنامه هــای مــدون مراقبتــی و بــا پوشــش گســترده‬ ‫واکسیناسیون جمعیت دامی علیه بیماری تب مالت‪،‬‬ ‫شاهد کاهش چشمگیر موارد ابتال به تب مالت انسانی‬ ‫در استان بوده ایم‪ .‬معاون سالمت اداره کل دامپزشکی‬ ‫اســتان کرمانشــاه افزود‪ :‬در اجرای پروســه ایمن سازی‬ ‫جهــت جمعیــت دام ســنگین اســتان حــدود ‪ ۵۰‬تیــم‬ ‫بخــش دولتــی و غیردولتــی مشــارکت دارنــد و انتظار‬ ‫مــی رود در پایــان عملیات که احتماال اواخــر ابان ماه‬ ‫اســت‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰‬هزار راس گوســاله و بالغ بر ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫راس گاو بالــغ علیــه این بیماری ایمن شــوند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬عملیات ایمن سازی جمعیت دام سبک استان اعم‬ ‫از روســتایی و عشایری از اردیبهشت ماه شروع شده و‬ ‫خوشــبختانه بــا تحقــق پیش بینی هــای به عمل امده‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار بره و بزغاله علیه این بیماری‬ ‫واکسینه شــده اند‪ .‬او از مردم خواست برای جلوگیری‬ ‫از ابتــا بــه تب مالت‪ ،‬مصرف لبنیات پاســتوریزه را در‬ ‫ســبد غذایــی خــود قــرار داده و تحت هیچ شــرایطی‬ ‫مواد لبنی سنتی غیرپاستوریزه مصرف نکنند‪ ،‬از مصرف‬ ‫گوشت دام هایی که در معابر و غیر از کشتارگاه کشتار‬ ‫می شــوند خودداری نموده و گوشــت مصرفی خود را‬ ‫حتما از مراکزی که مورد تائید دامپزشکی است‪ ،‬تهیه‬ ‫نمایند‪ .‬یارویســی گفت‪ :‬با وجود نظارت های مستمر‬ ‫بازرســان بهداشــتی دامپزشــکی بر تولید‪ ،‬اســتحصال‪،‬‬ ‫نگهداری و عرضه فراورده های خام دامی‪ ،‬شهروندان‬ ‫می تواننــد بــا گــزارش به موقــع از طریق ســامانه های‬ ‫ارتباطی ‪ ۱۵۱۲‬و سامانه پیامکی ‪ ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲‬نقش‬ ‫مهمی در کاهش تخلفات بهداشتی داشته باشند‪.‬‬ ‫اهدای بسته اموزشی‬ ‫به دانش اموزان‬ ‫نیازمند بلده‬ ‫اهــدای بســته اموزشــی کیــف و لوازم تحریــر بــه‬ ‫دانــش امــوزان منطقــه بلــده بــا حضــور مقامــات و‬ ‫مســئولین شهری با اغاز ســال تحصیلی جدید انجام‬ ‫شــد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری هم وطن؛ با مســاعدت‬ ‫حــوزه مقاومــت امــام حســین (ع) و اموزش وپرورش‬ ‫منطقه بلده در قالب کمک های مومنانه ‪ ۴۳۰‬بسته‬ ‫تحصیلــی بــه ارزش تقریبــی یــک میلیــارد و هفتصــد‬ ‫میلیــون ریال برای تمامی مقاطع تحصیلی منطقه با‬ ‫حضور فرماندهی نیروی مقاومت سپاه نور‪ ،‬بخشدار‬ ‫بلــده‪ ،‬رئیــس اموزش وپرورش منطقه بلــده‪ ،‬فرمانده‬ ‫حــوزه مقاومــت بســیج امــام حســین (ع) و رئیــس‬ ‫شــورای بخش جهت اهدا به دانش اموزان رونمایی‬ ‫شد‪ .‬ابراهیم حسن پور رئیس اموزش وپرورش منطقه‬ ‫بلــده در این خصــوص گفت‪ :‬امروز ارامــش دادن به‬ ‫خانواده هــای محتــرم و دانش اموزان عزیز باید جزء‬ ‫اولویت کاری همگان قرار گیرد اموزش وپرورش نقش‬ ‫بسیار اساسی در اموزش‪ ،‬تعلیم‪ ،‬تربیت و همیاری و‬ ‫کمک رسانی به دانش اموزان مناطق محروم دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د همدا ن‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1179‬‬ ‫افتتاح فاز نخست سایت جدید نمایشگاه های‬ ‫بین المللی استان در اینده ای نزدیک‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫برداشت گردو در‬ ‫تویسرکان ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫کاهش یافت‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان تویســرکان گفت‪:‬‬ ‫برداشت گردو در تویسرکان امسال با توجه به کاهش‬ ‫بارندگی و سرمازدگی نسبت به سال گذشته حدود ‪۳۰‬‬ ‫درصــد کاهش یافته اســت‪ .‬مســعود اکبری افــزود‪ :‬پنج‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار از اراضی تویســرکان زیر کشــت گردو‬ ‫قــرار دارد و ســاالنه به طور میانگین ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تن‬ ‫گردو پوست چوبی در این شهرستان برداشت می شود‬ ‫که امســال این میزان برداشــت گردو به کمتر از ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫تن می رسد‪ .‬وی با بیان اینکه برداشت گردو از باغ های‬ ‫تویسرکاناز ‪ ۲‬هفتهپیشاغازشدهاستو تااواسطابان‬ ‫ادامه دارد اضافه کرد‪ :‬گردوی تویســرکان ازنظر کیفیت‬ ‫به علت درصد باالی روغن و چربی‪ ،‬طعم بی نظیر و‬ ‫پوس ـت کاغذی رتبه اول و ازنظر وســعت زیر کشــت و‬ ‫کمیت‪ ،‬رتبه ســوم کشــور را دارد‪ .‬مدیر جهاد کشــاورزی‬ ‫شهرستان تویسرکان اظهار داشت‪ :‬یکی از رویکردهای‬ ‫اصلــی ایــن مجموعه تالش در راســتای سرشــاخه کاری‬ ‫درختــان گــردو به منظــور افزایــش باردهــی و کاهــش‬ ‫حوادث ناشــی از ســقوط از این درختان اســت‪ .‬اکبری‬ ‫گفــت‪ :‬سرشــاخه کاری درختان گردو در این شهرســتان‬ ‫از چهار ســال پیش اغازشــده و تاکنون ‪ ۴۰۰‬هزار پیوند‬ ‫انجام شده است و امسال به علت خشکسالی‪ ،‬شرایط‬ ‫جوی و پایین بودن رطوبت نسبی امار سرشاخه کاری‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬وی بیان کرد‪ ۵۰:‬هزار پیوند امسال‬ ‫در نظــر گرفت هشــده بــود که به علــت محدودیت های‬ ‫ناشی از ویروس کرونا‪ ،‬کمبود اعتبار و خشکسالی‪ ۱۰‬هزار‬ ‫پیوند صورت گرفت بااین وجود برای سال اینده نیز ‪۵۰‬‬ ‫هزار پیوند درخت گردو در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫اکبری اضافه کرد‪ :‬بخشــی از هزینه شــامل ‪ ۱۸‬تا ‪۲۰‬‬ ‫هزار تومان به ازای هر اصله درخت گردو برای سرشاخه‬ ‫کاری باید از سوی کشاورز پرداخت شود که این امر نیز‬ ‫در کاهشاستقبالاز سرشاخه کاریبی تاثیر نبودهاست‪.‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصد رازیانه کشور‬ ‫در شهرستان رزن کشت‬ ‫می شود‬ ‫رضــا ســامتی فرمانــدار شهرســتان رزن در جشــن‬ ‫شکرانه برداشــت رازیانه در روستای سلطان اباد بخش‬ ‫ســردرود شهرســتان رزن بیان کرد‪ :‬هدف از برگزاری این‬ ‫جشــنواره ها که برای سومین ســال پیاپی در شهرستان‬ ‫برگزارشــده‪ ،‬تــاش جهــت معرفــی محصــول رازیانــه‬ ‫به عنوان برند شهرستان رزن است‪ .‬او با اشاره به اهمیت‬ ‫جذبسرمایه گذار نسبتبهساختصنایعبسته بندی‬ ‫و فراوری و جلوگیری از خام فروشی و حذف دالالن و‬ ‫واسطه ها گفت‪ :‬خوشبختانه‪ ۹۵‬درصد محصول رازیانه‬ ‫کشور در شهرستان رزن تولید می شود‪ .‬سالمتی با بیان‬ ‫اینکه امسال‪ ۳‬هزار هکتار از زمین های شهرستان سطح‬ ‫زیر کشت رازیانه است گفت‪ :‬پیش بینی می شود‪ ۸‬هزار‬ ‫تن محصول از این زمین ها برداشت شود‪ .‬فرماندار رزن‬ ‫بیان کرد‪ :‬از ابتدای اردیبهشــت کاشــت رازیانه شروع و‬ ‫برداشتاینمحصولاز نیمهاولشهریور شروعمی شود‬ ‫که برداشت ان به صورت دستی است‪.‬‬ ‫دانشگاه بوعلی سینا‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬دانشجوی تازه وارد‬ ‫می پذیرد‬ ‫رئیــس دانشــگاه بوعلــی ســینا با اشــاره بــه اینکه‬ ‫امســال ‪ ۳۵۰۰‬نفــر دانشــجوی تــازه وارد می پذیــرد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در تــرم جــاری دو هــزار و ‪ ۴۰۰‬دانشــجوی‬ ‫جدیــد در مقطــع کارشناســی وارد دانشــگاه بوعلــی‬ ‫یشــوند‪ .‬یعقوب محمدی فر در گفت وگو با ایسنا‬ ‫م ‬ ‫اشــاره ای بــه تعــداد ثبت نا مشــدگان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫تنــام دانشــجویان کارشناســی بــه انتهــا‬ ‫مراحــل ثب ‬ ‫رســیده امــا ثبت نا مشــدگان کارشناســی ارشــد هنــوز‬ ‫ب هطــور قطعــی به پایان نرســیده اســت‪ .‬وی یــاداور‬ ‫شــد‪ :‬امســال در مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری‬ ‫‪ ۱۶۰‬نفر و در کارشناســی ناپیوســته ‪ ۳۷‬نفر دانشجو‬ ‫می پذیریــم‪ .‬محمــدی فــر اشــاره ای بــه رشــته های‬ ‫موجود در دانشگاه کرد و گفت‪ :‬در دانشگاه بوعلی‬ ‫ســینا ‪ ۳۳۰‬رشــته و گرایــش در همــه مقاطــع موجود‬ ‫اســت کــه امســال بیــش از ‪ ۲۵۰‬رشــته و گرایش برای‬ ‫دانشجویان خواهیم داشت‪ .‬وی با بیان اینکه امسال‬ ‫حــدود ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۳۵۰‬نفــر دانشــجوی خارجــی داریم‬ ‫که در حال حاضر ثبت نامشــان انجام نشــده اســت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پیش بینی می کنیم که حداقل ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۵۰‬‬ ‫دانشــجوی جدید نیز داشــته باشیم و علت پذیرفته‬ ‫شــدن تعداد کمی از دانشــجویان خارجی این است‬ ‫که بیشتر ان ها تقاضای حضوری بودن کالس را دارند‬ ‫تــا شــرکت در کالس انالین‪.‬محمدی فر به وضعیت‬ ‫خوابگاه ها نیز اشــاره کرد و افزود‪ :‬در طول دو ســال‬ ‫اخیر دانشجویانی که پایان نامه و تز دکتری داشتند‬ ‫و به ویــژه تعــدادی کــه واحد عملــی را می گذراندند‬ ‫بنا به ضرورت و تشــخیص اســتاد راهنما در خوابگاه‬ ‫مستقر بودند‪ .‬وی حضوری شدن دانشگاه را تصمیم‬ ‫ســتاد ملی کرونا دانســت و اظهار کــرد‪ :‬درصورتی که‬ ‫ستاد ملی کرونا و استانی مجوزهای الزم را صادر کند‬ ‫این دانشگاه و بقیه دانشگاه ها بر اساس این مصوبه‬ ‫و دستورات وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری نسبت‬ ‫سهــای حضوری تصمیــم خواهند‬ ‫بــه بازگشــایی کال ‬ ‫گرفت ولی امیدواریم و سعی می کنیم که امتحانات‬ ‫را حضوری برگزار کنیم‪.‬‬ ‫حمیــد ســپهری‪-‬همدان‪ :‬در بازدیــدی کــه در ان‬ ‫حمیدرضــا حاجــی بابایی‪ ،‬نماینده مــردم همدان‬ ‫فامنیــن در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬زمانــی‪،‬‬ ‫مدیرعاملشرکتسهامینمایشگاه هایبین المللی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران (به صورت مجازی و انالین)‬ ‫فرمانــدار همــدان‪ ،‬رئیــس شــورای اســامی شــهر‪،‬‬ ‫مدیرعاملنمایشگاه هایبین المللیاستانو برخی‬ ‫دیگر از اعضای شورای شهر و مسئوالن و ‪ ...‬حضور‬ ‫داشــتند‪ ،‬رونــد و میزان پیشــرفت فیزیکی ســایت‬ ‫جدیدنمایشگاه هاموردبررسیو گفتگوقرار گرفت‪.‬‬ ‫حاجی بابایی ضمن بازدیدی که از ســایت جدید‬ ‫نمایشــگاه بین المللی اســتان به عمل اورد‪ ،‬عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬این پــروژه در ســال ‪ 1399‬توســط مدیرعامل‬ ‫نمایشــگاه بین المللی اســتان و همکارانشــان و به‬ ‫همــت اســتاندار‪ ،‬شــهرداری و مســئولین ذی ربــط‬ ‫موردتوجــه و اقدامات الزم جهت احــداث ان اغاز‬ ‫شــد‪ .‬حاجی بابایی با اشــاره به اینکه این پروژه در‬ ‫منطقه بی نظیر است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اکنون که کمتر از‬ ‫یک سال از اغاز این پروژه می گذرد‪ ،‬فاز نخست ان‬ ‫در حال افتتاح است‪.‬‬ ‫حمایت های مشاور وزیر در ساخت سایت‬ ‫جدید نمایشگاه های بین المللی استان‬ ‫قابل تقدیر است‬ ‫حاجی بابایی با اشاره به استمداد‪ ،‬پشتیبانی و‬ ‫حمایت هایستودنی کهتوسطدکتر زمانی‪،‬مشاور‬ ‫وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس هیئت مدیره‬ ‫و مدیرعامــل شــرکت ســهامی نمایشــگاه های‬ ‫بین المللی جمهوری اسالمی ایران درروند احداث‬ ‫ســایت جدید نمایشــگاه های بین المللــی تاکنون‬ ‫اتفاق افتاده است‪ ،‬از ایشان که به صورت مجازی و‬ ‫انالین در جلسه حضور داشتند‪ ،‬قدردانی و مراتب‬ ‫تشــکر خــود را اعــام داشــت‪ .‬وی با بیــان جایگاه‬ ‫ویژه ای که سایت جدید نمایشگاه های بین المللی‬ ‫اســتان همدان از جهات مختلف داراســت‪ ،‬عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن پــروژه از منظر وســعت و جایــگاه دارای‬ ‫وضعیت ممتازی در منطقه است و با نماد و سبقه‬ ‫گردشــگری فعالیــت خــود را اغاز خواهد کــرد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در ســایت جدید نمایشگاه های بین المللی‬ ‫اســتان نمایشــگاه دائمی و همین طور موســمی و‬ ‫فصلــی را خواهیم داشــت و جــای دارد که از تمام‬ ‫کســانی که این اقدام را اغاز کردند تقدیر و تشــکر‬ ‫به عمل اوریم‪ .‬وی با بیان هزینه ای که تاکنون صرف‬ ‫پروژه شــده است و حدود ‪ 12‬میلیارد تومان است‪،‬‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬اگر اکنونقصدبهسرانجامرساندن‬ ‫و تحقق این پروژه را می کردیم به بیش از ‪ 30‬میلیارد‬ ‫تومان نیاز بود‪ .‬حاجی بابایی اضافه کرد‪ :‬دوستان‬ ‫مــا در طــول یــک ســال گذشــته بــا نــرخ روز و عدد‬ ‫حدود‪ 12‬میلیارد تومان توانسته اند اقدامی بیش از‬ ‫‪ 30‬میلیــارد تومانــی را انجام دهند‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫ویژگی های متمایز و ممتازی که این نمایشگاه از ان‬ ‫برخوردار است‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوار هستیم به زودی این‬ ‫نمایشگاهافتتاحشودو مردمخوبمااز اینفضای‬ ‫‪ 20‬هکتاری که جزو بزرگ ترین نمایشگاه های کشور‬ ‫محسوبمی شودلذتببرند‪.‬‬ ‫سایت جدید نمایشگاه های بین المللی‬ ‫استان پروژه ای ماندگار در غرب کشور‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ســهامی نمایشــگاه های‬ ‫بین المللــی جمهوری اســامی ایران و مشــاور وزیر‬ ‫صنعــت معدن و تجــارت که به صورت مجــازی و‬ ‫انالیــن رونــد بازدیــد را مشــاهده می کرد‪ ،‬با اشــاره‬ ‫به اهمیتی که نمایشگاه های بین المللی در ارتقای‬ ‫وضعیت اقتصادی هر کشوری می توانند ایفا کنند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬نمایشــگاه ها با عمل به مباحث رونق‬ ‫تولید و افزایش ســهم تولید می توانند نقشی موثر‬ ‫در صــادرات و خــاص صــادرات غیرنفتــی داشــته‬ ‫باشند‪ .‬مشاور وزیر صمت با بیان اینکه بایستی در‬ ‫افزایشامکان هایکمیو کیفینمایشگاه هاجهت‬ ‫دســتیابی به نتایجی موثــر و مورد انتظار کوشــید‪،‬‬ ‫ابــراز کــرد‪ :‬به عبارت دیگــر افزایــش کمــی و کیفــی‬ ‫هر انچه می تواند یک نمایشــگاه بین المللــی را با‬ ‫استانداردهایمطرحو برجستهدر اینحوزهارتباط‬ ‫دهد ‪،‬حــال چه ســخت افزاری یا نرم افــزاری باید تا‬ ‫مرحله نهایی موردحمایت و توجه از سوی تمامی‬ ‫مسئوالنمرتبطقرار گیردتااز اینمنظر بتوانشاهد‬ ‫اقتصادیپویابود‪.‬‬ ‫زمانیبااشارهبهمزایاییکهبرگزارینمایشگاه ها‬ ‫دارای ان هســتند‪ ،‬از ایجــاد اشــتغال و رقابــت در‬ ‫تولیدات کیفی و افزایش تولید نام برد و همین طور‬ ‫حضــور تولیدکننــدگان را در عرص ههــای مختلــف‬ ‫نمایشــگاهی در داخــل و خــارج از کشــور‪ ،‬عاملی‬ ‫برای اشنایی ان ها با شیوه های نوین تولید و کسب‬ ‫تجاربارزشمندیجهتسرمایه گذاری هایخارجی‬ ‫دانست که می تواند برای هر یک از تولیدکنندگان و‬ ‫ذینفعان بهره وری باالیی را رقم زند‪ .‬زمانی با اشاره‬ ‫به احداث سایت جدید نمایشگاه های بین المللی‬ ‫در اســتان همــدان کــه در چند فــاز مختلف دنبال‬ ‫می شود‪،‬عنوانکرد‪:‬اینمجموعهکهتوسطمدیری‬ ‫پرتالش رهبری می شود قدر مسلم با روندی که در‬ ‫ارتقایکمیوکیفیعناصر تشکیل دهندهنمایشگاه‬ ‫در پیش گرفتــه اســت‪ ،‬دارای ظرفیتــی بی بدیــل و‬ ‫پروژه ای ماندگار برای همدان و غرب کشور خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫افتتاح فاز نخست سایت نمایشگاه های‬ ‫بین المللی در اینده ای نزدیک‬ ‫گلــی پــور‪ ،‬مدیرعامــل نمایشــگاه های‬ ‫بین المللی استان همدان نیز در ادامه با اشاره به‬ ‫ویژگی هایی که سایت جدید نمایشگاهی از ان‬ ‫برخوردار است‪ ،‬گفت‪ :‬ساالنه بیش از‪ 140‬میلیارد‬ ‫دالر صنعــت نمایشــگاهی دنیــا گــردش دارد و‬ ‫موتور اقتصادی بسیاری از کشورها‪ ،‬نمایشگاه ها‬ ‫هســتند و مــا نیــز بایــد در راســتای تقویــت ایــن‬ ‫مهم در کشــور و اســتان خود بکوشــیم‪ .‬گلی پور‬ ‫با تاکید بر اینکه عملیات اجرایی ســایت جدید‬ ‫که از ســال ‪ ۹۳‬اغازشــده به دلیل بروز مشــکالت‬ ‫فشــده بــود‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬علت این‬ ‫مالــی متوق ‬ ‫امــر مشــخص نبودن محــل تامین منابــع مالی و‬ ‫درعین حال مشــخص نبودن نیاز مالی پروژه بود‬ ‫که ســال گذشته بار دیگر عملیات اجرایی پروژه‬ ‫اغــاز شــد‪ .‬گلــی پــور عنــوان کــرد‪ :‬ســایت جدید‬ ‫نهــای مختلفــی ازجملــه ایســتگاه‬ ‫دارای امکا ‬ ‫اتش نشانی‪ ،‬اورژانس‪ ،‬فضاهای اقامتی‪ ،‬خدماتی‬ ‫و رفاهی‪ ،‬پیست خاص دوچرخه سواری‪ ،‬خودرو‬ ‫درایوین‪ ،‬پارکینگی با ظرفیت ‪ 1000‬خودرو‪ ،‬ایجاد‬ ‫نمایشگاه دائمی گل و گیاه و صنایع دستی و ‪...‬‬ ‫است‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران که‬ ‫برنامه اقتصاد بدون نفت را در دســتور کار خود‬ ‫قــرار داده اســت‪ ،‬تــاش برای گســترش بازارهای‬ ‫صادراتی‪ ،‬افزایش ســهم در تجارت بین المللی و‬ ‫رشــد صادرات غیرنفتی را به عنوان یک وظیفه و‬ ‫ارمــان ملــی مدنظر قرار داده اســت که ما نیز در‬ ‫عرصه نمایشگاهی با تمام توان به وظایف خود‬ ‫در این حوزه عمل خواهیم کرد‪ .‬وی به طرح دو‬ ‫موضوع که از ســرعت پیشروی پروژه می کاست‪،‬‬ ‫اشــاره کــرد کــه بی درنگ از ســوی حاجی بابایی‬ ‫نماینــده مردم همــدان فامنیــن موردتوجــه قرار‬ ‫گرفت و در همان جلسه بازدید طی تماس تلفنی‬ ‫به رفع این مانع اقدام شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اماواگرهایطرحتسهیلصدور مجوزهای کسب وکار‬ ‫همدان‪-‬رویداد امروز‪ :‬رئیس کل دادگستری استان‬ ‫یهــای حاجی بابایی‬ ‫همدان با اشــاره بــه توانای ‬ ‫نماینــده مردم همدان فامنین به عنــوان چهره ای‬ ‫ملــی و اینکــه اتــکا بــه وی باعث افتخار اســت و‬ ‫نطــور موضــوع طــرح تســهیل صــدور مجــوز‬ ‫همی ‬ ‫تهــای این‬ ‫یتــوان از ظرفی ‬ ‫کس ـب وکار‪ ،‬گفــت‪ :‬م ‬ ‫شــخصیت شناخت هشــده در میــان ســه قــوه برای‬ ‫ارتقای اســتان بهره جست‪ .‬محمدرضا عدالتخواه‬ ‫در جلس ـه ای کــه در کانــون وکال و بــا حضــور‬ ‫حمیدرضــا حاجی بابایی‪ ،‬نماینــده مردم همدان‬ ‫فامنین در مجلس شورای اسالمی و مهدی غالمی‬ ‫جــال‪ ،‬رئیــس کانــون وکالی دادگســتری اســتان‬ ‫همدان و جمعی از وکالی اســتان برگزار شــد‪ ،‬به‬ ‫جزییات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار‬ ‫کــه توســط کمیســیون جهــش و رونــق تولیــد بــه‬ ‫مجلس گزارش شده است‪ ،‬پرداخت‪ .‬عدالتخواه با‬ ‫اشاره به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار‬ ‫که شــرح ان را به اتفاق وکالی کانون در جلسه ای‬ ‫دوســاعته موردبررســی قرارداده انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫طــرح با توجه بــه ویژگی هایی کــه دارد می تواند‬ ‫رواج بی علمــی در بیــن وکالی موردپذیــرش را در‬ ‫پی داشــته باشــد و این امر می تواند اســیب های‬ ‫بسیار و پرونده های بی شماری را راهی دادگستری‬ ‫کنــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬در این بازه زمانی که در همدان‬ ‫حضورداشته ام سعی کرده ام از شیوه های مختلف‬ ‫در برقراری طرح ســازش میــان دو طرف دعوا و‪...‬‬ ‫مانع از افزایش زندانیان شــوم؛ اما طرح هایی که‬ ‫این چنین بی حساب وکتاب به دستگاه قضا ورود‬ ‫پیــدا می کننــد می توانــد تبعات بســیاری بــا خود‬ ‫بــه همراه داشــته باشــد و گوش ـه ای از ان افزایش‬ ‫پروند ههــای ارســالی به دادگســتری خواهــد بود‪.‬‬ ‫عدالتخواه با تشریح ماده ‪ 6‬و تبصره یک این طرح‬ ‫گفــت‪ :‬قانون کیفیت اخذ پروانــه وکالت مصوب‬ ‫‪1376/۱/۱۷‬بــه شــرح زیــر اصــاح و یــک تبصــره‬ ‫به عنوان تبصره (‪ )۲‬به ان اضافه می شود‪ :‬تبصره‬ ‫‪ -۱‬کانون وکالی دادگستری و مرکز وکال‪ ،‬کارشناسان‬ ‫رسمیو مشاورانخانوادهمکلفندهرسالاز طریق‬ ‫سازمان ســنجش اموزش کشور نسبت به برگزاری‬ ‫ازمــون پروانــه وکالــت اقدام نماینــد و داوطلبانی‬ ‫کــه حداقل هفتــاد درصــد (‪ )%۷۰‬امتیــاز میانگین‬ ‫نمرات یک درصد حائزان باالترین امتیاز را کسب‬ ‫کرده انــد‪ ،‬قبــول اعال مشــده و جهت طــی مراحل‬ ‫مقتضی بــه مرجع صدور مجــوز مربوطه معرفی‬ ‫می گردنــد‪ .‬نظارت بــر اجرای این تبصره بر عهده‬ ‫وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است‬ ‫درصورتی که اســتنکاف کانون وکالی دادگستری و‬ ‫مرکز وکال‪ ،‬کارشناســان رسمی و مشاوران خانواده‬ ‫از برگــزاری ازمون‪ ،‬راســا به برگــزاری ان اقدام کند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ -۲‬برای مشــمولین بند چ ماده ‪ ۸۸‬قانون‬ ‫برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران (‪)۱۴۰۰-۱۳۹۶‬‬ ‫مصــوب‪ ۱۳۹۵/۱۲/14‬بــا اصالحــات و الحاقــات‬ ‫بعــدی‪ ،‬نصــاب مذکــور در تبصــره (‪ )۱‬تــا پایــان‬ ‫دوره قانون مذکور حداقل شــصت درصد اســت‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان یاداور شــد‪ :‬اگــر امار‬ ‫دوره گذشته شرکت کنندگان در ازمون وکالت را در‬ ‫نظــر بگیرید این میانگین و درصدی کــه در ماده‬ ‫مذکور از ان ســخن رفته اســت‪ ،‬می تواند فردی را‬ ‫با نمره بین ‪ 6‬تا ‪ 9‬به عنوان وکیل روانه کانون وکال‬ ‫کنــد و ایــن همان اغــاز رواج بی قانونی و افزایش‬ ‫بهــره از رانــت و البی و ایجاد فســاد خواهد بود‪.‬‬ ‫چراکــه فرد پذیرفت هشــده فاقــد صالحیت علمی‬ ‫است و برای کسب درامد با توجه به پروانه ای که‬ ‫کسب کرده است راهی دیگر را برمی گزیند‪.‬‬ ‫وی عنــوان کرد‪ :‬ســطح علمی در دانشــگاه ها‬ ‫افت پیداکرده اســت و این طرح نیز تیر خالصی‬ ‫بر اوضاع کیفی سطحی از دانش خواهد بود‪ .‬برای‬ ‫ارزیابی وکال بایستی هر بازه زمانی ‪ 3‬ساله فرد را‬ ‫موردسنجش قرارداد تا از صالحیت علمی و بروز‬ ‫بودن وی اطمینان حاصل کرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه طرح تسهیل را می توان‬ ‫بــرای تفســیر و ارزیابــی بــه قضات ســپرد‪ ،‬گفت‪ :‬‬ ‫برای توصیف و بررسی این طرح قضات می توانند‬ ‫ورود پیدا کنند و ازانجایی که به وکال ارتباطی پیدا‬ ‫نمی کنند و در این طرح ذینفع نیستند‪ ،‬داده های‬ ‫یتــوان موردتوجــه و وثــوق‬ ‫به دس ـت امده را م ‬ ‫قرارداد‪.‬‬ ‫نقدها موردتوجه قرار گیرد‬ ‫مهــدی غالمــی جــال‪ ،‬رئیــس کانــون وکالی‬ ‫استان همدان در این جلسه با خطاب قرار دادن‬ ‫نماینده همدان فامنین گفت‪ :‬ما از حاجی بابایی‬ ‫تقاضــا داریم که ایــرادات و نقدهــای وارد به این‬ ‫طرح را همراه با راهکارهایی که در این خصوص‬ ‫یشــود‪ ،‬موردتوجه قرار‬ ‫از ســوی کانون پیشنهاد م ‬ ‫داده و در این زمینه راهنمایی ها و مساعدت های‬ ‫الزم را به عمل اورند‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬مبنای‬ ‫مخالفت کانون وکالی دادگستری با «ماده ‪ ۶‬طرح‬ ‫تسهیل مجوز کسب وکار» است که در راستای اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساســی بوده و در کمیســیون جهش و‬ ‫رونــق تولیــد و نظــارت در ‪ 6‬مــاده موردبررســی‬ ‫قرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫وی بــا تشــریح مــاده ‪ 6‬و تبصــره یــک ایــن‬ ‫طــرح گفــت‪ :‬قانــون کیفیــت اخــذ پروانــه وکالت‬ ‫مصــوب‪ ۱۳۷۶/۱/17‬بــه شــرح زیر اصــاح و یک‬ ‫تبصره به عنوان تبصره (‪ )۲‬به ان اضافه می شود‪:‬‬ ‫تبصره ‪ -۱‬کانون وکالی دادگستری و مرکز وکال‪،‬‬ ‫کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده مکلفند‬ ‫هرســال از طریق ســازمان ســنجش اموزش کشــور‬ ‫نســبت بــه برگــزاری ازمــون پروانــه وکالــت اقدام‬ ‫نمایند (درحالی که کاراموزی بوده است)‬ ‫و داوطلبانــی کــه حداقل هفتــاد درصد امتیاز‬ ‫میانگین نمرات یک درصد حائزان باالترین امتیاز‬ ‫را کســب کرده اند‪ ،‬قبول اعال مشــده و جهت طی‬ ‫مراحــل مقتضی بــه مرجع صدور مجــوز مربوطه‬ ‫معرفــی می گردند‪ .‬نظــارت بر اجــرای این تبصره‬ ‫بــر عهــده وزیــر دادگســتری اســت و وزارت مزبور‬ ‫مکلف است درصورتی که استنکاف کانون وکالی‬ ‫دادگســتری و مرکــز وکال‪ ،‬کارشناســان رســمی و‬ ‫مشــاوران خانــواده از برگــزاری ازمــون‪ ،‬راســا بــه‬ ‫برگزاری ان اقدام کند‪.‬‬ ‫طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار‬ ‫رواج بی علمی است‬ ‫وی بــا بیان اینکه نمایندگان مجلس شــورای‬ ‫اســامی در جلســه علنــی اخیــر خــود بــا کلیات‬ ‫طــرح تســهیل صــدور مجوزهــای کس ـب وکار بــا‬ ‫‪ ۲۰۳‬رای موافــق‪ ۲۷ ،‬رای مخالــف و ‪ ۱۱‬رای‬ ‫ممتنع از مجموع ‪ ۲۰۳‬نماینده حاضر در جلسه‬ ‫موافقــت کردنــد‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬مــاده ‪ 6‬این طرح‬ ‫از چنــد منظــر اســباب تضعیــف نهــاد وکالــت را‬ ‫موجــب خواهــد شــد‪ .‬وی تصریــح کــرد‪ :‬طــرح‬ ‫تســهیل مجوز کس ـب وکار در کمیسیون جهش و‬ ‫رونق تولید و نظارت که دارای ماهیتی اقتصادی‬ ‫اســت موردبررسی قرارگرفته است و این چگونه‬ ‫با وکالیی که حقوق ملت را پیگیر هســتند و به‬ ‫مباحث قضایی و حقوقی می پردازند‪ ،‬می تواند‬ ‫دارای تناســب باشــد؟ این عمل در اینده نگاهی‬ ‫کاس ـب کارانه را نسبت به وکال به تصویر خواهد‬ ‫کشید‪.‬‬ ‫رئیــس کانــون وکالی اســتان همدان با اشــاره‬ ‫بــه ســبک و ســیاقی کــه طراحــان طــرح در نظــر‬ ‫گرفته اند‪ ،‬گفت‪ :‬ویژگی های این طرح به گونه ای‬ ‫است که می تواند فاجعه ای برای دستگاه قضا‪،‬‬ ‫ترویــج فســاد و گســترش انحرافات را بــه همراه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس کانون وکالی استان با اشاره به هشداری‬ ‫که اســاتید برجســته رشــته حقوق درباره تبعات‬ ‫زیان بار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار‬ ‫برای وکالت داده اند‪ ،‬گفت‪ ۲۶۷ :‬اســتاد حقوق‬ ‫دانشگاه های کشور در نامه سرگشاده ای خطاب‬ ‫به نمایندگان مجلس از تبعات زیان بار و گسترده‬ ‫طــرح موســوم به صدور مجوزهای کس ـب وکار و‬ ‫پرهیز از اعمال ان بر حرفه وکالت دادگســتری و‬ ‫حق دفاع مردم هشدار دادند‪ .‬غالمی با تاکید بر‬ ‫نیازسنجی و در نظر گرفتن امکاناتی که دستگاه‬ ‫قضــا باید برای امــوزش این تعداد کاراموز به کار‬ ‫گیــرد و زیرســاخت های الزم را ایجــاد کنــد‪ ،‬ابــراز‬ ‫نگرانــی کــرد و گفت‪ :‬پذیــرش تعداد زیــاد وکیل‬ ‫تهــای دســتگاه قضایــی‬ ‫بــه جهــت محدودی ‬ ‫مشکل افرین خواهد بود‪ ،‬بنابراین باید از پذیرش‬ ‫بی برنامــه و بی حســاب ایــن جمــع کثیــر پرهیــز‬ ‫کنیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬باید سطح و میزانی معقول‬ ‫و ملمــوس و منطقــی را بــرای شــرکت کنندگان در‬ ‫ازمــون گزینــش کرد و عددی به عنوان مثــال ‪ 14‬را‬ ‫به عنــوان نمــره ای که می تواند جــواز حضور فرد‬ ‫در کانون وکال و پرداختن وی به امر وکالت باشد‬ ‫را میــزان درنظرگرفــت و البته می توان این مقوله‬ ‫را موردبحــث جدی و عمیق تری در مراحل بعد‬ ‫قرارداد‪.‬‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫از توان بخش خصوصی‬ ‫برای طرح مسکن استفاده شود‬ ‫اســتاندار همــدان گفــت‪:‬‬ ‫اســتان بایــد تعییــن تکلیــف‬ ‫بخش خصوصی نقش موثری‬ ‫شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬در بخــش‬ ‫در اجــرای پروژه هــا دارد و از‬ ‫ســاخت و بازســازی مســکن‬ ‫تــوان ان باید برای انبوه ســازی‬ ‫روســتایی‪ ،‬همــدان ســرامد‬ ‫مســکن در این استان استفاده‬ ‫اســتان های کشــور اســت و‬ ‫سعیدشاهرخی‬ ‫شــود‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســید‬ ‫بــا اقدامــات و مدیریــت‬ ‫ســعید شــاهرخی در شــورای‬ ‫خــوب‪ ،‬واحدهای مســکونی‬ ‫مسکن استان همدان افزود‪ :‬باید با برنامه ریزی اســیب دیده در ســیل نــوروز ‪ ۱۳۹۸‬به موقــع‬ ‫دقیــق و بــا مشــارکت بخــش خصوصــی و بــا بازســازی شــد‪ .‬وی بــا اشــاره به ثبت نــام ‪۳۲‬‬ ‫انعقــاد قراردادهای برد برد‪ ،‬برنامه های جهش هــزار متقاضــی طــرح اقــدام ملــی و تولیــد‬ ‫تولید مســکن در اســتان را پیش برد‪ .‬وی اظهار مســکن اســتان همــدان‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــر‬ ‫داشت‪ :‬تاکید وزیر راه و شهرسازی بر این است عملکــرد طــرح اقــدام ملی ورود جــدی کنند‬ ‫تــا ایین نامــه تولیــد و جهش مســکن بررســی و تا نقاط ضعف ان شناسایی شود‪ .‬شاهرخی‬ ‫برنام ههــا برای تولید ســاالنه یک میلیــون واحد عنــوان کــرد‪ ۶۰۰ :‬هکتار زمین برای پیوســتن‬ ‫مســکونی در کشــور تشــریح شــود‪ .‬شــاهرخی بــه شــهر همدان معرفی شــده اســت کــه اگر‬ ‫عنوان کرد‪ :‬طرح جامع شهری همدان‪ ،‬مالیر و فراینــد پیوســتن ایــن زمین هــا فراهم نشــود‬ ‫تویســرکان مطالعه و در ان زمین های ســاخت در شــهر همــدان بــا مشــکل مســکن مواجــه‬ ‫واحدهای مســکونی مشخص شده اســت‪ .‬وی خواهیــم شــد‪ .‬مدیرکل بنیاد مســکن انقالب‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه فهرســتی از اراضــی بــرای اســامی اســتان همــدان نیــز گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫واگذاری به این طرح باید تهیه شود‪ ،‬تصریح تامیــن مســکن باید با یــک کار جهادی همه‬ ‫کرد‪ :‬دســتگاه های دولتی موظفند‪ ،‬زمین های دستگاه ها با هم متحد شوند و سازوکارهای‬ ‫مــازاد خــود را بــرای ســاخت واحدهــای اداری ان بدون ســنگ اندازی جلو برده شود‪.‬‬ ‫مســکونی در اختیــار راه و شهرســازی قــرار حســن ظفــری اظهار داشــت‪ :‬قیمــت زمین در‬ ‫دهنــد‪ .‬اســتاندار همــدان خاطرنشــان کــرد‪ :‬شهرستان ها نسبت به تهران بسیار کمتر است‬ ‫ســازمان ثبت اســناد و امالک بایــد زمین های و زمین در انبوه ســازی مسکن ان نقش موثری‬ ‫مــازاد دســتگاه های دولتــی را مشــخص کنــد نــدارد‪ .‬وی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت اصلــی‬ ‫تا امار ان ها برای ســاخت مســکن مشــخص مسکن در شهرستان ها را تامین مصالح تعیین‬ ‫شــود‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪ :‬ســازوکارهای اداری می کنــد‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬وام ‪ ۱۰۰‬میلیونی مســکن‬ ‫ســاخت مســکن های ملی برای جهش تولید پاســخگوی کار نیســت و برای افزایش سرعت‬ ‫مســکن باید برداشته شود تا به هدف تولید ســاخت مســکن های ارزان بایــد این میــزان به‬ ‫انبوه مسکن برسیم‪ .‬شاهرخی اظهار داشت‪ ۴۰۰ :‬میلیون تومان افزایش یابد‪ .‬مدیر شــعب‬ ‫ایین نامه هــای اجرایی جهش تولید مســکن بانک مسکن استان همدان نیز گفت‪ :‬در سطح‬ ‫بایــد به صــورت شــفاف و دقیــق برنامه ریزی اســتان همدان ‪ ۲‬هزار ‪ ۲۷۹‬واحد از پروژه های‬ ‫شــود تــا در اینــده مشــکل ایجاد نشــود‪ .‬وی تعطیل مسکن مهر داریم که بیش از ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫ادامــه داد‪ :‬شــهرداری ها بــرای صــدور پروانه پیشــرفت فیزیکــی دارد‪ .‬مجیــد امیــری افزود‪:‬‬ ‫ســاخت و فراهــم ســاختن زیرســاخت های افزایش میزان تسهیالت مسکن برای متقاضیان‬ ‫تولیــد مســکن باید همــکاری کنند‪ .‬اســتاندار مســکن ملی بــار مالــی دارد و بازپرداخت این‬ ‫همــدان بــا بیان اینکه روند تولید مســکن در تسهیالت برای متقاضیان دشوار می شود‪.‬‬ ‫چتر حمایت استاندارد بر سر صنایع‬ ‫بتن سازی استان گشوده شد‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد اســتان‬ ‫بتنــی افــزود‪ :‬کیفیــت مصالح‬ ‫همدان از حمایــت واحدهای‬ ‫به کاررفتــه در ســازه های‬ ‫تولیدکنندهبتنامادهخبر دادو‬ ‫بتنــی موجــب ایجــاد بناها و‬ ‫گفــت‪ :‬در حال حاضر برای ‪۱۷‬‬ ‫ســاختمان های مســتحکم و‬ ‫واحد‪ ،‬پروانه نشــان استاندارد‬ ‫ایمن می شود که استاندارد بر‬ ‫محمد مددی‬ ‫صادرشــده اســت کــه ایــن‬ ‫این مقوله حساسیت بسیاری‬ ‫واحدها به تولید بتن فعالیت‬ ‫دارد‪ .‬مــددی خاطرنشــان‬ ‫دارند‪ .‬محمد مددی اظهار داشت‪ :‬این واحدها کرد‪ :‬انبوه ســازان مســکن و صنایع مرتبط باید‬ ‫در شــهرهای همــدان‪ ،‬رزن‪ ،‬بهــار‪ ،‬کبودراهنــگ‪ ،‬موضــوع استانداردســازی و افزایــش کیفیــت‬ ‫تویســرکان و مالیــر مشــغول تولیــد هســتند و ساخت وساز توجه ویژه داشته باشند تا موجب‬ ‫مــردم می تواننــد محصــوالت موردنیاز خــود را رضایت مردم شــود‪ .‬مدیرکل اســتاندارد اســتان‬ ‫از ا نهــا تهیــه کننــد‪ .‬وی گفت‪ :‬کیفیت بخشــی همــدان با بیان اینکه تمام فعاالن صنف بتن‬ ‫به محصوالت بتنی موضوع مهمــی در افزایش بایــد به موازین اســتاندارد تمکین کنند گفت‪:‬‬ ‫اســتحکام ســاختمان ها و ســازه های مختلــف واحدهایــی کــه الزامــات اســتاندارد را رعایــت‬ ‫اســت که اســتاندارد بــه ان توجه ویــژه ای دارد‪ .‬نکنند پروانه نشان اســتاندارد ان ها ابطال و یا‬ ‫مــددی اضافــه کــرد‪ :‬به تازگــی تفاهم نامــه ای تعلیــق می شــود‪ .‬وی تصریــح کرد‪ :‬در راســتای‬ ‫بــا انجمــن صنفــی بتــن امــاده و فراورده های شفاف سازی و ترویج فرهنگ استانداردسازی‪،‬‬ ‫بتنــی در راســتای اجرای سیاســت های اقتصاد اســامی تولیدکنندگانــی که موفق بــه دریافت‬ ‫مقاومتی و پیام رهبر انقالب در ســال تولید‪ ،‬پروانــه نشــان اســتاندارد بــرای کاالهــای خــود‬ ‫پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها منعقد کردیم‪ .‬می شوند به مردم اطالع رسانی می کنیم‪ .‬مددی‬ ‫مدیرکل استاندارد استان همدان گفت‪ :‬در این بــه واحدهای بدون مجوز و اخذ پروانه نشــان‬ ‫تفاهم نامه به دنبــال هماهنگی و هم افزایی اســتاندارد که وارد چرخه تولیدشــده اند هشدار‬ ‫در خصوص ساماندهی‪ ،‬استانداردسازی تولید‪ ،‬داد در صــورت تمکین نکردن بــه قانون عالوه‬ ‫عرضه‪ ،‬توزیع و مصرف فراورده بتن اماده در بر مجازات تعیین شده به رسانه ها نیز معرفی‬ ‫ســطح اســتان هســتیم‪ .‬او بــا اشــاره بــه نقش می شوند تا مردم اخاللگران در سیستم تولید و‬ ‫موثــر انجمن صنف بتن اماده و فراورده های توزیعکاالهایبی کیفیتوتقلبیرابشناسند‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۰‬مورد تخریب تغییر کاربری غیرمجاز‬ ‫در همدان‬ ‫مدیر امور اراضی کشاورزی‬ ‫برداشــت می شــود‪ .‬ایــن مقام‬ ‫اســتان همــدان بــا تاکیــد بــر‬ ‫مسئول تصریح کرد‪ :‬اگر کاربری‬ ‫محــدود بــودن میــزان اراضــی‬ ‫یک هکتار زمین را به هر دلیلی‬ ‫کشــاورزی در کشــور و رابطــه‬ ‫به کاربری غیر کشــاورزی تغییر‬ ‫مســتقیم حفظ کاربری اراضی‬ ‫دهیــم‪ ۸ ،‬تــن محصــول را از‬ ‫هوشنگ کرمی‬ ‫کشــاورزی بــا امنیت غذایــی از‬ ‫دســترس خــارج می کنیــم و به‬ ‫بیــش از ‪ ۱۳۰‬مــورد تخریــب و‬ ‫عبارتی اگر این تغییر به نوعی‬ ‫قلع وقمع در نیمه اول سال جاری در استان خبر جبران نشــود و محصول غذایــی دیگری تولید‬ ‫داد‪.‬‬ ‫نشــود‪ ۲۰ ،‬نفر گرســنه خواهند ماند‪ .‬مدیر امور‬ ‫هوشنگ کرمیبابیاناینکهامنیتغذاییبا اراضــی کشــاورزی اســتان همــدان ادامــه داد‪:‬‬ ‫حفظ کاربری اراضی کشاورزی محقق می شود‪ ،‬حفظ کاربری و امنیت غذایی ایجاب می کند تا‬ ‫گفــت‪ :‬در نیمــه اول ســال جــاری ‪ ۱۰۰۸‬تغییــر راهکارهای متفاوتی را در این زمینه به کارگیریم‪،‬‬ ‫کاربری شناسایی شــده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬اراضی ازجمله بهره گیری از توان و ظرفیت سامانه ‪۱۳۱‬‬ ‫زراعی در ایران روزبه روز در حال کاهش است و اســت که با اســتفاده از ان شهروندان می توانند‬ ‫تنها از ‪ ۱۸‬میلیون هکتار از اراضی کشور محصول تغییر کاربری های غیرمجاز را اطالع دهند‪ .‬وی با‬ ‫برداشــت می شــود؛ به عبارتی دیگــر ‪ ۹‬درصــد از شــاره به اینکه در این راستا یگان حفاظت امور‬ ‫اراضــی مربــوط بــه اراضی زراعی و باغی اســت اراضی کشــاورزی اقدامات خوبی داشته است‪،‬‬ ‫و ‪ ۹۱‬درصد دیگر را زمین های مســکونی‪ ،‬کویر‪ ،‬افزود‪ :‬در نیمه نخست سال جاری بیش از ‪۱۳۰‬‬ ‫کوه و اراضی غیرقابل کشــت تشــکیل داده اند‪ ،‬مــورد تخریــب و قلع وقمع در اجــرای تبصره ‪۲‬‬ ‫همچنین از میان این ‪ ۱۸‬میلیون هکتار به ازای مــاده ‪ ۱۰‬و احــکام قطعــی قلع وقمع در اســتان‬ ‫هر یک هکتار‪ ،‬به طور میانگین ‪ ۸‬تن محصول انجام شدهاست‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫محصول کومان بدترین‬ ‫بارسلونای ممکن‬ ‫دوشنبه ‪ 12‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1179‬‬ ‫عزیزی خادم بر نگاه توسعه ای‬ ‫زیرمجموعه اش تاکید دارد‬ ‫بارســلونا در هفت ههــای‬ ‫توســط فیلیپ کوتینیو نواخته‬ ‫اخیــر در حــال ســپری کــردن‬ ‫شــد و یان اوبالک به خوبی در‬ ‫بدتریــن دوران ســال های اخیر‬ ‫مقابلاینموقعیتتک به تک‬ ‫خــود اســت‪ .‬گرچــه هــواداران‬ ‫واکنش نشان داد؛ اما بارسلونا‬ ‫بارســلونا سال هاست می دانند‬ ‫در دیدار مقابل بنفیکا در لیگ‬ ‫کومان‬ ‫جدایی لیونل مســی صدمات‬ ‫قهرمانان نیز هیچ ضربه ای به‬ ‫جبران ناپذیــری بــه ایــن تیــم‬ ‫داخــل چارچــوب نداشــت و‬ ‫می زند‪ ،‬اما شاید کمتر کسی تصور می کرد اوضاع ایــن یعنــی ‪ 180‬دقیقه فقط یک موقعیت گل‪.‬‬ ‫در فصــل جدیــد بــرای بلوکرانا این گونه دشــوار همچنین باوگرانا این فصل‪ 9‬بار به میدان رفته و‬ ‫پیش برود‪ .‬بارسلونا در خانه اتلتیکومادرید برابر در چهار دیدار حتی یک بار هم موفق به گلزنی‬ ‫ایــن تیم بــه میدان رفته و شــاید خو ‬ ‫ششــانس نشده که این کارنامه بیانگر شرایط دشوار تیم‬ ‫بود که تنها دوبار دروازه اش باز شد‪ .‬درواقع اگر رونالد کومان در هفته های ابتدایی فصل است‪.‬‬ ‫بی دقتی مهاجمان روخی بالنکوس نبود‪ ،‬شاید بارسلونا در لیگ قهرمانان در دو بازی اول خود‬ ‫بارســلونا باید با شکســت سنگین تری پایتخت حتی یک امتیاز هم نگرفته و در اللیگا نیز نشان‬ ‫اســپانیا را بــه مقصــد خانه تــرک م ‬ ‫یکــرد‪ .‬امار و داده مدعی اول قهرمانی نیست‪ .‬درواقع با این‬ ‫ارقامنشانمی دهدتیمرونالد کوماندر بدترین امار و ارقام بســیار بعید اســت سرمربی هلندی‬ ‫شرایطممکنقرار دارد‪.‬بارسلونادیشبتنهایک تــا پایــان فصل قــادر به حفظ جایگاه خــود در‬ ‫ضربهدر چارچوبداشت کهان همدر نیمهدوم رختکنبلوگراناباشد‪.‬‬ ‫نیمار تبدیل به بچه لوس پی اس جی‬ ‫شده است‬ ‫ادوارد سیســه بازیکــن‬ ‫در بارســلونا بــود‪ ،‬در اختیــار‬ ‫ســابق پــی اس جــی معتقــد‬ ‫یکــرد‪ .‬او دریبل‬ ‫تیــم بــازی م ‬ ‫اســت در ایــن باشــگاه بــه‬ ‫می زد و حــرکات تکنیکی اش‬ ‫نیمــار بیش ازانــدازه اختیــار‬ ‫را همیشــه می دیدیم ولی در‬ ‫عمــل داده انــد‪ .‬نــام پی اس‬ ‫خدمــت تیم بــود‪ .‬در پاریس‬ ‫نیمار‬ ‫جــی ســال ‪ 2017‬و پــس از‬ ‫اما رفتار او عوض شده است‪.‬‬ ‫انتقــال ‪ 222‬میلیون یورویی‬ ‫متاســفانه در پاریــس بــه او‬ ‫نیمــار بیش ازپیــش بــر ســر زبا ‬ ‫نهــا افتــاد و بیش ازانــدازه اختیــار عمــل داده انــد و او هر‬ ‫تابســتان امســال با پیوســتن لیونل مســی به کاری دلش بخواهد در زمین انجام می دهد‪.‬‬ ‫این باشگاه‪ ،‬پاریسی ها به صدر اخبار دنیای خیلــی مواقع نیز روی همیــن حرکات اضافه‬ ‫فوتبال رفتند‪ .‬حاال این تیم با مثلث تهاجمی او توپ از دست می رود‪ .‬نیمار بازیکن بزرگی‬ ‫لیونل مســی‪ ،‬نیمار و کیلیــان امباپه به تیمی است و در این هیچ بحثی هم نیست ولی او‬ ‫ترسناک تر تبدیل شده است و هدفی جز فتح در پی اس جی تبدیل به یک لچه لوس شده‬ ‫لیــگ قهرمانــان ندارد‪ .‬ســه بازیکنی که همه است‪ ».‬هفته پیش بود که کیلیان امباپه پس‬ ‫توپ ها باید به ان ها برسد و قطعا در صورت از تعویــض در دقیقــه ‪ 88‬بازی با مون پولیه‬ ‫ناکامــی پی اس جی‪ ،‬تبدیل به مقصر اصلی و زمانی که روی نیمکت نشســت‪ ،‬به انتقاد‬ ‫خواهنــد شــد‪ .‬ادوارد سیســه بازیکــن ســابق از نیمــار پرداخــت و بــا لب خوانی مشــخص‬ ‫پــی اس جــی معتقد اســت که نیمار مشــکل شــد کــه می گویــد نیمــار بــه وی پاســخ گل‬ ‫و معضلی بزرگ برای پی اس جی محســوب نمی دهد‪ .‬اتفاقی که برای چند روز‪ ،‬حواشی‬ ‫می شود‪ .‬او به لو پاریزین گفت‪« :‬نیمار وقتی زیادی را باعث شد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1993‬شـماره‪ 140060302006004299 :‬ـ تاریـخ‪ 1400/07/07 :‬جلسـه هیـات موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مصـوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضـور امضـاء کننـدگان زیـر در وقـت مقرر‪/‬فـوق العـاده در دبیرخانـه هیـات تشـکیل وپرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114402006000249‬مربـوط بـه تقاضـای اقای‪/‬خانـم حمیـد تـوکل مبنـی بـر صدور سـند مالکیت‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ قسـمتی از پـالک شـماره فرعـی از اصلـی واقـع در بخش حـوزه ثبت ملـک خمینی‬ ‫شـهر تحت بررسـی اسـت‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مسـتندات و تطابق نقشـه‬ ‫ارائـه شـده بـا سـوابق پرونده و بررسـی پاسـخ وضعیت ثبتی ختم رسـیدگی را اعالم و به شـرح زیـر مبادرت‬ ‫بـه صـدور رای مـی نمایـد‪ .‬رای هیـات‪ :‬بـا توجه بـه تقاضانامه ارائه شـده ومسـتندات ضمیمه شـامل سـند‬ ‫‪ 33778‬مـورخ ‪ 98/12/15‬دفتـر ‪ 322‬و مالحظـه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس منتخب وپاسـخ وضعیت‬ ‫ثبتـی کـه حکایـت از احراز مالکیت متقاضی نسـبت به ملـک مورد تقاضـا و انتقال ملک از مالک رسـمی به‬ ‫متقاضـی داشـته و تصرفـات متقاضی نسـبت به مورد تقاضـا احراز گردیده و بررسـی های محلی کارشـناس‬ ‫کـه حکایـت از عـدم تعـارض و بال منازع بـودن تصرفات متقاضـی دارد‪ .‬لذا مالکیـت اقای‪/‬خانم حمید توکل‬ ‫به شناسـنامه شـماره ‪ 1423‬کدملی ‪ 1141113821‬صادره فرزند کریم در قسـمتی از ششـدانگ به مسـاحت‬ ‫‪ 23/42‬مترمربـع پـالک شـماره ‪ 1‬فرعـی از ‪ 73‬اصلـی واقع در اصفهـان بخش ‪ 14‬حـوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیل صـادر مـی نماید‪.‬طی گـزارش کارشـناس در اجرای مـاده ‪ 1‬قانون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرائی ان‬ ‫مقـرر مـی دارد اداره ثبـت اسـناد و امـالک وفـق مقررات پس از طی تشـریفات ثبتی نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت ملـک مورد اشـاره به نـام متقاضی مذکـور اقـدام نماید‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار‪ :‬نوبـت اول‪ 1400/07/12 :‬نوبـت دوم‪ 1400/07/27 :‬رئیـس اداره ثبت اسـناد و امالک خمینی‬ ‫شـهر ـ نبی الـه یزدانـی ‪/ 1200932‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1995‬شـماره‪ 140060302006004298 :‬ـ تاریـخ‪ 1400/07/07 :‬جلسـه هیـات موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مصـوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضـور امضـاء کننـدگان زیـر در وقـت مقرر‪/‬فـوق العـاده در دبیرخانـه هیـات تشـکیل وپرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114402006000250‬مربـوط بـه تقاضـای اقای‪/‬خانـم عبـاس خسـروی فـرد مبنـی بـر صدور سـند‬ ‫مالکیـت نسـبت بـه ششـدانگ قسـمتی از پـالک شـماره فرعـی از اصلـی واقـع در بخش حـوزه ثبت ملک‬ ‫خمینـی شـهر تحت بررسـی اسـت‪ .‬هیـات پـس از مطالعه پرونـده ومالحظـه تقاضـای اولیه و مسـتندات و‬ ‫تطابق نقشـه ارائه شـده با سـوابق پرونده و بررسـی پاسـخ وضعیت ثبتی ختم رسـیدگی را اعالم و به شـرح‬ ‫زیـر مبـادرت بـه صـدور رای مـی نمایـد‪ .‬رای هیـات‪ :‬با توجـه بـه تقاضانامه ارائه شـده ومسـتندات ضمیمه‬ ‫شـامل سـند ‪ 33778‬مورخ ‪ 98/12/15‬دفتر ‪ 322‬و مالحظه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس منتخب وپاسخ‬ ‫وضعیـت ثبتـی کـه حکایـت از احراز مالکیت متقاضی نسـبت به ملـک مورد تقاضـا و انتقال ملـک از مالک‬ ‫رسـمی بـه متقاضـی داشـته و تصرفات متقاضی نسـبت به مـورد تقاضا احـراز گردیده و بررسـی های محلی‬ ‫کارشـناس کـه حکایـت از عدم تعـارض و بال منـازع بودن تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لذا مالکیـت اقای‪/‬خانم‬ ‫عبـاس خسـروی فـرد بـه شناسـنامه شـماره ‪ 457‬کدملـی ‪ 1141707926‬صـادره فرزنـد ابراهیم نسـبت به‬ ‫ششـدانگ یکبـاب مغـازه به مسـاحت ‪ 22/46‬مترمربع پالک شـماره ‪ 1‬فرعـی از ‪ 73‬اصلی واقـع در اصفهان‬ ‫بخـش حـوزه ثبـت ملـک خمینـی شـهر تاییـد و رای خـود را با حـدود ذیل صـادر مـی نماید‪.‬طـی گزارش‬ ‫کارشـناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و‬ ‫مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه اجرائـی ان مقرر مـی دارد اداره ثبت اسـناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشـریفات‬ ‫ثبتـی نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت ملک مـورد اشـاره به نـام متقاضی مذکـور اقـدام نماید‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار‪ :‬نوبـت اول‪ 1400/07/12 :‬نوبـت دوم‪ 1400/07/27 :‬رئیـس اداره ثبت اسـناد و امالک خمینی‬ ‫شـهر ـ نبی الـه یزدانـی ‪/1200902‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-1812‬برابـر رای شـماره ‪ 140060324001002443‬مـورخ ‪ 1400/6/15‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبـت ملک بندر‬ ‫گنـاوه تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم لیال معتمد زاده فرزند علی به شـماره شناسـنامه ‪ ۲۹۴‬کد‬ ‫ملـی ‪ ۳۵۳۹۶۵۹۸۶۲‬صـادره از گنـاوه را نسـبت بـه ششـدانگ یک باب خانـه به مسـاحت ‪ 212/30‬مترمربع‬ ‫در قسـمتی از پـالک ‪ ۹۱۷‬اصلـی واقـع در امامـزاده گناوه خریداری مع الواسـطه از اقای کرم منظم و شـرکاء‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود در‬ ‫صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت در صورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد صدور سـند‬ ‫مالکیـت مانـع مراجعه متضـرر به مراجـع ذیصالح قضایی نمی باشـد ‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبت اول‪ 1400/6/28 :‬تاریخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/7/12:‬محمد چهابدار رئیس ثبت اسـناد‬ ‫و امالک شهرسـتان گناوه شـماره‪ 353 :‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1794‬برابـر اراء صـادره هیئتهـای اول و دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی نجف ابـاد تصرفـات مالکانه و بالمعـارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده اسـت‪ .‬لذامشـخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شـرح زیر به منظور اطالع عموم در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را در اداره ثبت‬ ‫اسـناد وامالک محل تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خود رابـه مرجع قضایی تقدیـم نمایند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فدراسیون فوتبال‬ ‫و یک معماری جدید‬ ‫رئیــس فدراســیون فوتبــال گفــت کــه در لیــگ‬ ‫بیست ویکم با افرادی که به داوری توهین می کنند‬ ‫یتــر از گذشــته برخورد خواهد شــد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫قو ‬ ‫تســنیم‪ ،‬شــهاب الدین عزیــزی خــادم با حضــور در‬ ‫کالس دانش افزایــی مربیان فوتبال گفــت‪ :‬از اقای‬ ‫افشــاریان و هیئت رئیسه فدراسیون تشکر می کنم‬ ‫کههمکاریمتقابلصورت گرفتهاستتابرایاینده‬ ‫داورانجوانبرنامه ریزی کنیم‪.‬به صورتاجمالیبه‬ ‫وضعیتداوریخواهمپرداخت‪.‬فدراسیونفوتبال‬ ‫به روشــنی و بــا کمتریــن مماشــات قدم برم ـی دارد‬ ‫و ایــن حاصــل یک کار جمعی اســت و شــاید من‬ ‫کمترین نقش رادارم‪ .‬باید بیاموزیم در مسیری قرار‬ ‫داریــم کــه باید یکدیگر را کمک و حمایت کنیم تا‬ ‫فوتبالــی کــه جزئی از منافع ملی اســت رشــد کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬معمــاری جدیــدی را شــاهد هســتیم و‬ ‫این نشــان می دهد فصل جدیــدی در فوتبال رقم‬ ‫خــورده اســت‪ .‬مطمئنـ ًـا در تمــام حــوزه با ســرعت‬ ‫بیشتری قدم بر خواهیم داشت‪ .‬فدراسیون فوتبال‬ ‫نــگاه توازنــی دارد‪ .‬توســعه امــری فــوری و ضربتی‬ ‫نیســت ولی مایه خوشــبختی اســت کــه قدم های‬ ‫بزرگی برداشته می شود‪ .‬همه ما باید نگاه حمایتی‬ ‫و هدایتی برای این فوتبال داشــته باشیم‪ ،‬فوتبالی‬ ‫که برای همه است و همه باید با برد ان خوشحال‬ ‫شویمو خودراقائلبهنتیجهندانیم‪،‬هرچندنتیجه‬ ‫هــم مهم اســت‪ .‬بردوباخت جــزو الینفک فوتبال‬ ‫اســت‪ ،‬االن تیم بانوان ایران موفقیتی کسب کرده‬ ‫اســت و جا دارد از خانم موســوی و هیئت رئیســه‬ ‫تشــکر کنم که در مســیری روشــن و مشخص قدم‬ ‫برمی دارنــد‪ .‬رئیس فدراســیون فوتبــال درباره دیگر‬ ‫تیم های ملی ایران تصریح کرد‪ :‬تیم بزرگساالن نیز‬ ‫مســیرش را به روشــنی در حال طی کردن اســت‪ .‬در‬ ‫پایه ها نیز می بینید که به دنبال تغییر رویه هستیم‬ ‫همی نطــور در حــوزه اســتعدادیابی و حوز ههــای‬ ‫مختلف‪ .‬در فوتســال هم باوجوداینکه نتوانست‬ ‫تیم ملی جزو چهار تیم برتر باشد ولی قطعا نتایج‬ ‫قابل دفاع است‪ .‬فدراسیون فوتبال از هیچ تالشی‬ ‫دریغنکردو وظایفذاتیفدراسیون کهبرنامه ریزی‬ ‫و امکانــات بــوده انجا مشــده اســت‪ ،‬در این حوزه‬ ‫مثل دیگر حوزه ها برای اینده برنامه ریزی خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬عزیزی خادم گفت‪ :‬حتما برنامه هایی را برای‬ ‫توسعهفوتبالدر بوستان هاخواهیمداشت‪.‬فوتبال‬ ‫ملــی امــروز بــه لطف الهی تجلــی و تبلــور اعتماد‬ ‫عمومیشد هاست‪،‬فوتبالی کهاگر بههفتهشت‬ ‫مــاه پیــش برگردید کانــون التهاب بــود ولــی امروز‬ ‫رای شـماره ‪ 1890‬مورخ ‪ 1400/4/9‬اقای رسـول رسـتمیان نجف ابادی فرزند حسـین نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 132/15‬مترمربـع مجزی شـده از پالک شـماره ‪ 5‬فرعـی از ‪ 407‬اصلـی واقع در‬ ‫قطعـه ‪ ۱۰‬بخـش ‪ ۱۱‬حـوزه ثبـت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسـمی مشـاعی می باشـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/06/28 :‬تاریخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/07/12 :‬حجت اله کاظـم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک نجـف ابـاد ‪/1192735‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی و اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1811‬برابـر رای شـماره ‪ 140060324001002440‬مـورخ ‪ 1400/6/15‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بنـدر گنـاوه تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانم معصومه رئوفی فرزند غالمرضا به شـماره شناسـنامه ‪ ۱۶۳۵۶‬کـد ملـی ‪ 3539352971‬صادره از‬ ‫گناوه را نسـبت به ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت ‪ 329/96‬مترمربع در قسـمتی از پالک ‪ ۹۱۷‬اصلی واقع در امامزاده‬ ‫گنـاوه خریـداری مـع الواسـطه از اقـای حسـین و کـرم و میـر حسـین منظـم و شـرکاء محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذا بـه منظور‬ ‫اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد صدور سـند‬ ‫مالکیـت مانـع مراجعه متضـرر به مراجـع ذیصالح قضایی نمی باشـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪ 1400/6/28 :‬تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/7/12:‬محمـد چهابـدار رئیـس ثبـت اسـناد و امالک‬ ‫شهرسـتان گنـاوه شـماره‪ 352 :‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1806‬شـماره‪ ، 140060302006003792 :‬تاریـخ‪ 1400/06/22 :‬جلسـه هیـات موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مصـوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضـور امضـاء کننـدگان زیـر در وقـت مقرر‪/‬فـوق العـاده در دبیرخانـه هیـات تشـکیل وپرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114402006000861‬مربـوط بـه تقاضـای اقای‪/‬خانـم حسـین طاهری ورنوسـفادرانی مبنی بر صدور‬ ‫سـند مالکیت نسـبت به ششـدانگ قسـمتی از پالک شـماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینـی شـهر تحت بررسـی اسـت‪ .‬هیـات پـس از مطالعه پرونـده ومالحظـه تقاضـای اولیه و مسـتندات و‬ ‫تطابق نقشـه ارائه شـده با سـوابق پرونده و بررسـی پاسـخ وضعیت ثبتی ختم رسـیدگی را اعالم و به شـرح‬ ‫زیـر مبـادرت بـه صـدور رای مـی نمایـد‪ .‬رای هیـات‪ :‬با توجـه بـه تقاضانامه ارائه شـده ومسـتندات ضمیمه‬ ‫شـامل سـند ‪ 322‬و مالحظه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس منتخب وپاسـخ وضعیت ثبتی که حکایت از‬ ‫احـراز مالکیـت متقاضـی نسـبت به ملـک مورد تقاضـا و انتقال ملـک از مالک رسـمی به متقاضی داشـته و‬ ‫تصرفـات متقاضـی نسـبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسـی های محلی کارشـناس کـه حکایت از عدم‬ ‫تعـارض و بـال منـازع بودن تصرفات متقاضـی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم حسـین طاهری ورنوسـفادرانی به‬ ‫شناسـنامه شـماره ‪ 124‬کدملـی ‪ 1140955454‬صـادره فرزند غالمعلی نسـبت به سـه دانگ یکبـاب انبار به‬ ‫مسـاحت ‪ 545/48‬مترمربـع پـالک شـماره ‪ 19‬فرعـی از ‪ 157‬اصلی واقع در اصفهان بخـش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینـی شـهر تاییـد و رای خـود را با حـدود ذیل صادر می نمایـد‪ .‬طی گزارش کارشـناس در اجـرای ماده ‪1‬‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائیـن نامه اجرائی‬ ‫ان مقرر می دارد اداره ثبت اسـناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشـریفات ثبتی نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت ملـک مورد اشـاره به نـام متقاضـی مذکور اقـدام نماید‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار‪ :‬نوبـت اول‪ 1400/06/28 :‬نوبـت دوم‪ 1400/07/12 :‬رئیـس اداره ثبت اسـناد و امالک خمینی‬ ‫شـهر ـ نبی الـه یزدانـی ‪/1192521‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1802‬شـماره‪ ، 140060302006003727 :‬تاریـخ‪ 1400/06/21 :‬جلسـه هیـات موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مصـوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضـور امضـاء کننـدگان زیـر در وقـت مقرر‪/‬فـوق العـاده در دبیرخانـه هیـات تشـکیل وپرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114402006002853‬مربـوط بـه تقاضـای اقای‪/‬خانـم ریحانـه اقایی فروشـانی مبنی بر صدور سـند‬ ‫مالکیـت نسـبت بـه دو دانگ مشـاع از یکبـاب خانه پالک شـماره فرعـی ‪ 204‬از اصلـی ‪ 107‬واقع در بخش‬ ‫‪ 14‬حـوزه ثبـت ملـک خمینی شـهر تحت بررسـی اسـت‪ .‬هیات پـس از مطالعـه پرونده ومالحظـه تقاضای‬ ‫اولیه و مسـتندات و تطابق نقشـه ارائه شـده با سـوابق پرونده و بررسـی پاسـخ وضعیت ثبتی ختم رسـیدگی‬ ‫را اعـالم و بـه شـرح زیـر مبـادرت بـه صـدور رای مـی نمایـد‪ .‬رای هیات‪ :‬بـا توجه بـه تقاضانامه ارائه شـده‬ ‫ومسـتندات ضمیمه شـامل طی سـند ‪ 15535‬مـورخ ‪ 99/12/4‬دفتـر ‪ 388‬متقاضیان دو قفیز و بیسـت و یک‬ ‫هفتـادوم و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس منتخب وپاسـخ وضعیت ثبتـی که حکایـت از احراز‬ ‫مالکیـت متقاضـی نسـبت به ملک مـورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسـمی به متقاضی داشـته و تصرفات‬ ‫متقاضـی نسـبت بـه مورد تقاضـا احراز گردیده و بررسـی های محلی کارشـناس که حکایـت از عدم تعارض‬ ‫و بـال منـازع بـودن تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا مالکیـت اقای‪/‬خانـم ریحانه اقایی فروشـانی به شناسـنامه‬ ‫شـماره ‪ 1130556352‬کدملـی ‪ 1130556352‬صـادره فرزند اصغر نسـبت به دو دانگ مشـاع از یکباب خانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 166/83‬مترمربـع پالک شـماره ‪ 204‬فرعی از اصلـی ‪ 107‬واقع در صحـرای بابافضلگاه بخش‬ ‫‪ 14‬حـوزه ثبـت ملـک خمینی شـهر تایید و رای خـود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شـما ًال بـه طول ‪7/26‬‬ ‫متـر دیـوار بـه دیـوار باقیمانده ‪ ،‬شـرقًا بـه طـول ‪ 15/55‬متر دیوار بـه دیوار پـالک ‪ 2700‬فرعـی ‪ ،‬جنوبًا اول‬ ‫بـه طـول ‪ 11/52‬متـر درب و دیواریسـت بـه گـذر و دوم به صـورت پخی به طـول ‪ 2/16‬متر دیواریسـت به‬ ‫گـذر ‪ ،‬غربـًا بـه طـول ‪ 16/04‬متر درب و دیواریسـت به گذر در اجـرای ماده ‪ 1‬قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائیـن نامه اجرائـی ان مقرر مـی دارد اداره ثبت‬ ‫اسـناد و امـالک وفـق مقـررات پس از طی تشـریفات ثبتی نسـبت به صدور سـند مالکیت ملک مورد اشـاره‬ ‫به نـام متقاضـی مذکور اقـدام نماید‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار‪ :‬نوبـت اول‪ 1400/06/28 :‬نوبـت دوم‪ 1400/07/12 :‬رئیـس اداره ثبت اسـناد و امالک خمینی‬ ‫شـهر ـ نبی الـه یزدانـی ‪/1192772‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1800‬شـماره‪ ، 140060302006003830 :‬تاریـخ‪ 1400/06/24 :‬جلسـه هیـات موضـوع قانـون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مصـوب‪ 1390/09/20‬باحضـور امضاء‬ ‫همه به فوتبال افتخار می کنند و قدم برمی دارند‪.‬‬ ‫فوتبال امروز در رده های مختلف بانوان‪ ،‬پزشکی‪،‬‬ ‫فوتسال‪ ،‬رده ها و داوران نکات حائز اهمیتی دارد‪.‬‬ ‫نــگاه و نگــرش و برنامــه و اینــده ما مبتنــی بر یک‬ ‫نگاه توســعه ای است‪ .‬همه باید حمایت و کمک‬ ‫کنند و در این مسیر سخت حاضر شوند‪ .‬هیچ کس‬ ‫در تخریب راه به جایی نخواهد برد‪ ،‬چون بازنده‬ ‫اصلی خودمان هستیم‪ .‬بخشی از سیاست خارجی‬ ‫کشــور را در ورزش و فوتبال می بینید‪ .‬امروز فوتبال‬ ‫ملی ایران از التهاب به اعتماد تبدی لشــده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مدل فدراسیون فوتبال مبتنی بر یک‬ ‫معمــاری جدید اســت و در این معمــاری جراحی‬ ‫هم اســت و همــه را نمی توانیم راضــی نگه داریم‪،‬‬ ‫وقتی دست به تغییر می زنیم طبیعی است که یک‬ ‫عده ناراضی باشــند و صدای یک عده بلند شود‪.‬‬ ‫وقتی نگاهمان توســعه باشــد با این مسئله کنار‬ ‫خواهیــم امد و فکر می کنــم بتوانیم با این مدل‬ ‫و برنامه جدید رهاورد مناسبی برای فوتبال رقم‬ ‫بزنیــم و دســتاوردهای بزرگــی همه باهــم و کنار‬ ‫هم بــه وجود بیاوریم‪ .‬رئیس فدراســیون فوتبال‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بردوباخت جزو الینفک فوتبال‬ ‫اســت اما انچه برای ما مهم اســت به عنوان یک‬ ‫نصیحت به داوران جوان عرض می کنم هرکسی‬ ‫با نیت و خلوص نیت قدم بردارد مطمئن باشد‬ ‫کــه درهای رحمت به روی او بازخواهد شــد‪ .‬در‬ ‫این مجموعه و هیئت رئیســه فدراســیون فوتبال‬ ‫همدلــی و نیــت پاکی وجــود دارد و امیدوارم به‬ ‫تمام عرصه ها ّ‬ ‫تسری پیدا کند و کاری رقم بخورد‬ ‫که نتیجه خوبی برای فوتبال داشته باشد‪ ،‬وگرنه‬ ‫همــه مــا مشــمول زمــان می شــویم و اینــده ما را‬ ‫قضــاوت خواهد کــرد و زمان مثل برق می گذرد‪.‬‬ ‫عزیزی خادم گفت‪ :‬وقتی الگو و اســوه ما پیامبر‬ ‫اکــرم (ص) اســت بایــد بــا تمــام وجــود و قلــب‬ ‫یمــان در این مســیر کنار هم و باگذشــت‬ ‫وزندگ ‬ ‫کارکنیــم و اصول حرفه ای را ســرلوحه کارمان قرار‬ ‫دهیم‪ .‬در کشــوری زندگی می کنیــم که صدها هزار‬ ‫جــوان عزیز ما جان وزندگی شــان را دادنــد و امروز‬ ‫کــه اینجا هســتیم محصــول یک جریــان ارزشــی و‬ ‫اعتقادی اســت‪ .‬شــاید نگاه عده ای به این مسائل‬ ‫نباشد ولی ما در فدراسیون وقتی صحبت از ارزش‬ ‫می کنیمهماننگاهاخالقیو حرفه ایو پایبندیبه‬ ‫مسائل اخالقی و کرامت انسانی است‪ ،‬امیدواریم‬ ‫با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته است در این‬ ‫مسیر قدمبرداریم‪.‬‬ ‫کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪1399114402006002466‬‬ ‫مربـوط بـه تقاضای اقای‪/‬خانم کریم پریشـانی فروشـانی مبنی بر صدور سـند مالکیت نسـبت به ششـدانگ‬ ‫قسـمتی از پالک شـماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شـهر تحت بررسـی اسـت‪.‬‬ ‫هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مسـتندات و تطابق نقشـه ارائه شـده با سـوابق پرونده‬ ‫و بررسـی پاسـخ وضعیـت ثبتـی ختـم رسـیدگی را اعالم و به شـرح زیر مبـادرت به صـدور رای مـی نماید‪.‬‬ ‫رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شـده ومسـتندات ضمیمه شـامل سـند ‪ 37946‬مورخ ‪ 99/11/06‬دفتر‬ ‫‪ 322‬و مالحظه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس منتخب وپاسـخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت‬ ‫متقاضـی نسـبت به ملک مـورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسـمی به متقاضی داشـته و تصرفات متقاضی‬ ‫نسـبت بـه مـورد تقاضـا احـراز گردیده و بررسـی هـای محلی کارشـناس که حکایـت از عدم تعـارض و بال‬ ‫منـازع بـودن تصرفـات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم کریم پریشـانی فروشـانی به شناسـنامه شـماره‬ ‫‪ 1509‬کدملـی ‪ 1819266095‬صـادره ابادان فرزند کرمعلی نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 217‬مترمربع پالک شـماره ‪ 52‬فرعـی از ‪ 114‬اصلـی واقع در اصفهان بخـش حوزه ثبت‬ ‫ملـک خمینـی شـهر تاییـد و رای خـود را با حدود ذیـل صادر مـی نماید‪ .‬طی گـزارش کارشـناس در اجرای‬ ‫مـاده ‪ 1‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫اجرائـی ان مقـرر مـی دارد اداره ثبـت اسـناد و امـالک وفـق مقـررات پس از طی تشـریفات ثبتی نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیت ملـک مورد اشـاره به نام متقاضـی مذکور اقـدام نماید‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار‪ :‬نوبـت اول‪ 1400/06/28 :‬نوبـت دوم‪ 1400/07/12 :‬رئیـس اداره ثبت اسـناد و امالک خمینی‬ ‫شـهر ـ نبی الـه یزدانـی‪/1193260‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1796‬شـماره‪ ، 140060302006003831 :‬تاریـخ‪ 1400/06/24 :‬جلسـه هیـات موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مصـوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضـور امضـاء کننـدگان زیـر در وقـت مقرر‪/‬فـوق العـاده در دبیرخانـه هیـات تشـکیل وپرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114402006002467‬مربـوط بـه تقاضـای اقای‪/‬خانـم طاهـره حاجـی باقـری مبنـی بر صدور سـند‬ ‫مالکیـت نسـبت بـه ششـدانگ قسـمتی از پـالک شـماره فرعـی از اصلـی واقـع در بخش حـوزه ثبت ملک‬ ‫خمینـی شـهر تحت بررسـی اسـت‪ .‬هیـات پـس از مطالعه پرونـده ومالحظـه تقاضـای اولیه و مسـتندات و‬ ‫تطابق نقشـه ارائه شـده با سـوابق پرونده و بررسـی پاسـخ وضعیت ثبتی ختم رسـیدگی را اعالم و به شـرح‬ ‫زیـر مبـادرت بـه صـدور رای مـی نمایـد‪ .‬رای هیـات‪ :‬با توجـه بـه تقاضانامه ارائه شـده ومسـتندات ضمیمه‬ ‫شـامل سـند ‪ 37946‬مورخ ‪ 99/11/06‬دفتر ‪ 322‬و مالحظه نقشـه ملک و گزارش کارشـناس منتخب وپاسخ‬ ‫وضعیـت ثبتـی کـه حکایـت از احراز مالکیت متقاضی نسـبت به ملـک مورد تقاضـا و انتقال ملـک از مالک‬ ‫رسـمی بـه متقاضـی داشـته و تصرفات متقاضی نسـبت به مـورد تقاضا احـراز گردیده و بررسـی های محلی‬ ‫کارشـناس کـه حکایـت از عدم تعـارض و بال منـازع بودن تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لذا مالکیـت اقای‪/‬خانم‬ ‫طاهـره حاجـی باقـری به شناسـنامه شـماره ‪ 417‬کدملـی ‪ 1141657155‬صادره خمینی شـهر فرزند حسـن‬ ‫نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب خانـه به مسـاحت ‪ 217‬مترمربـع پالک شـماره ‪ 52‬فرعی‬ ‫از ‪ 114‬اصلـی واقـع در اصفهـان بخـش حـوزه ثبـت ملـک خمینی شـهر تاییـد و رای خـود را با حـدود ذیل‬ ‫صـادر مـی نمایـد‪ .‬طی گـزارش کارشـناس در اجـرای ماده ‪ 1‬قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه اجرائـی ان مقرر مـی دارد اداره ثبت اسـناد و امالک‬ ‫وفـق مقـررات پـس از طی تشـریفات ثبتی نسـبت به صدور سـند مالکیت ملک مورد اشـاره بـه نام متقاضی‬ ‫مذکـور اقـدام نماید‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار‪ :‬نوبـت اول‪ 1400/06/28 :‬نوبـت دوم‪ 1400/07/12 :‬رئیـس اداره ثبت اسـناد و امالک خمینی‬ ‫شـهر ـ نبی الـه یزدانـی‪/1193272‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1804‬شـماره‪ ، 140060302006003793 :‬تاریـخ‪ 1400/06/22 :‬جلسـه هیـات موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مصـوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضـور امضـاء کننـدگان زیـر در وقـت مقرر‪/‬فـوق العـاده در دبیرخانـه هیـات تشـکیل وپرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114402006000860‬مربـوط بـه تقاضـای اقای‪/‬خانـم زهـرا اعالیـی مبنـی بـر صدور سـند مالکیت‬ ‫نسـبت به ششـدانگ قسـمتی از پالک شـماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شـهر‬ ‫تحـت بررسـی اسـت‪ .‬هیات پس از مطالعـه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مسـتندات و تطابق نقشـه ارائه‬ ‫شـده بـا سـوابق پرونـده و بررسـی پاسـخ وضعیـت ثبتی ختم رسـیدگی را اعـالم و به شـرح زیر مبـادرت به‬ ‫صـدور رای مـی نمایـد‪ .‬رای هیـات‪ :‬بـا توجه به تقاضانامه ارائه شـده ومسـتندات ضمیمه شـامل سـند ‪322‬‬ ‫و مالحظـه نقشـه ملـک و گـزارش کارشـناس منتخب وپاسـخ وضعیـت ثبتی که حکایـت از احـراز مالکیت‬ ‫متقاضـی نسـبت به ملک مـورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسـمی به متقاضی داشـته و تصرفات متقاضی‬ ‫نسـبت بـه مـورد تقاضـا احـراز گردیده و بررسـی هـای محلی کارشـناس که حکایـت از عدم تعـارض و بال‬ ‫منـازع بـودن تصرفـات متقاضی دارد‪ .‬لـذا مالکیت اقای‪/‬خانم زهرا اعالیی به شناسـنامه شـماره ‪ 243‬کدملی‬ ‫‪ 1140984020‬صـادره فرزنـد حسـن نسـبت بـه سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب انبـار به مسـاحت‬ ‫‪ 627/55‬مترمربـع پـالک شـماره ‪ 19‬فرعـی از ‪ 157‬اصلـی واقـع در اصفهان بخش حـوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صادر مـی نماید‪ .‬طی گـزارش کارشـناس در اجرای مـاده ‪ 1‬قانون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرائی ان‬ ‫مقـرر مـی دارد اداره ثبـت اسـناد و امـالک وفـق مقررات پس از طی تشـریفات ثبتی نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت ملـک مورد اشـاره به نـام متقاضی مذکـور اقـدام نماید‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار‪ :‬نوبـت اول‪ 1400/06/28 :‬نوبـت دوم‪ 1400/07/12 :‬رئیـس اداره ثبت اسـناد و امالک خمینی‬ ‫شـهر ـ نبی الـه یزدانـی‪/1192533‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-1798‬شماره‪ ، 140060302006003726 :‬تاریخ‪ 1400/06/21 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصـوب‪ 1390/09/20‬باحضـور امضاء کنندگان زیر‬ ‫در وقـت مقرر‪/‬فـوق العاده در دبیرخانه هیات تشـکیل وپرونده کالسـه ‪ 1399114402006002852‬مربوط به‬ ‫تقاضـای اقای‪/‬خانـم ابراهیـم قدرتـی مبنی بر صدور سـند مالکیت نسـبت به چهار دانگ مشـاع یکباب خانه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫عبدی و عیسی علیه طلسم‬ ‫‪ 9‬ساله ریاض‬ ‫اخریــن تصویــری کــه از گلزنــی پرسپولیس ـی ها در‬ ‫عربســتان بــه خاطــر داریــم پنالتی چیپ علــی کریمی‬ ‫اســت‪ .‬در ســال های اخیــر نماینــدگان فوتبــال ایــران و‬ ‫عربســتان در کشــور ثالــث بــه مصاف هــم می رفتند و‬ ‫دیگر از میزبانی های جنجالی با ورزشــگاه های لبریز از‬ ‫تماشاگر در تهران و ریاض خبری نبود تا اینکه امسال‬ ‫‪ AFC‬عربســتان را به عنوان میزبان تک بازی های ســه‬ ‫مرحله پایانی لیگ قهرمانان انتخاب کرد تا پرسپولیس‬ ‫مجبور شود به عربستان سفر کند‪ .‬سرخ ها فصل گذشته‬ ‫خاطرات خوشی از نمایندگان عربستان برای خود ثبت‬ ‫کردند و در مرحله گروهی شش امتیاز از التعاون گرفتند‬ ‫و با شکست دادن النصر راهی فینال شدند اما هیچ یک‬ ‫از ایــن دیدارهــا در عربســتان نبود و ایــن پیروزی ها در‬ ‫کشور قطر به ثبت رسید؛ اما اتفاقی که باعث می شود‬ ‫دیدار پرســپولیس و الهــال از حساســیت های ویژه ای‬ ‫برخوردار شــود عدم موفقیت پرسپولیس در یک دهه‬ ‫گذشــته در عربســتان اســت‪ .‬ســرخ ها اخرین بار ســال‬ ‫‪ 2012‬در ریاض و با پنالتی چیپ معروف علی کریمی‬ ‫دروازه الهــال را بازکــرده بودنــد و پ ـس ازان دو بــازی‬ ‫دیگرشــان مقابل الهالل و النصر در ریاض با نتایج سه‬ ‫گلــه بــه ســود حریــف پایان یافته بــود و قرمزهــا درباز‬ ‫کــردن دروازه حریفــان عربســتانی خــود در این کشــور‬ ‫ناکام بودند‪ .‬پس از فصل ‪ 2015‬نیز مصاف پرسپولیس‬ ‫با عربستانی ها درجایی دورتر از تهران یا ریاض برگزار‬ ‫یشــد‪ .‬شاگردان یحیی این فرصت رادارند که پس از‬ ‫م ‬ ‫گذشت ‪ 9‬سال از گل کریمی‪ ،‬در ریاض جشن شادی برپا‬ ‫کنند و این وظیفه ای است که بر دوش عناصر تهاجمی‬ ‫پرسپولیس و به خصوص عیسی ال کثیر و مهدی عبدی‬ ‫گذاشته شدهاست‪.‬‬ ‫نبردهای حیثیتی مجتبی‬ ‫حسینی در شروع لیگ‬ ‫ســرمربی پیــکان در هفت ههــای ابتدایــی لیگ برتر‬ ‫یشــود‪ .‬بــا انجام‬ ‫بــا تیم های ســابق خــودش روبه رو م ‬ ‫قرعه کشی لیگ برتر تیم های مختلف حریفان خود را‬ ‫در طول رقابت ها شــناختند و خــود را برای مواجهه با‬ ‫ان ها اماده خواهند کرد‪ .‬دراین بین قرعه تیم پیکان با‬ ‫توجه به حضور مجتبی حسینی روی نیمکت این تیم‬ ‫قابل توجه اســت‪ .‬شاگردان حسینی در هفته های اول‬ ‫لیگ برتر با تیم های سابق این مربی روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫پیــکان در هفته اول مقابل نفت مسجدســلیمان قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬نفت تیمی اســت که ســال گذشــته لیگ برتر‬ ‫را با هدایت مجتبی حسینی شروع کرد و نتایج خوبی‬ ‫هم گرفت‪ .‬ســرمربی کنونی خودروسازان در نیم فصل‬ ‫پارســال از نفــت مسجدســلیمان به ذوب اهــن رفت و‬ ‫موفق شد این تیم بحران زده را در لیگ برتر بیست و‬ ‫یکم حفظ کند‪.‬‬ ‫پـالک شـماره فرعـی ‪ 204‬از اصلـی ‪ 107‬واقـع در بخـش ‪ 14‬حـوزه ثبت ملک خمینی شـهر تحت بررسـی‬ ‫اسـت‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مسـتندات و تطابق نقشـه ارائه شـده با سـوابق‬ ‫پرونـده و بررسـی پاسـخ وضعیـت ثبتـی ختم رسـیدگی را اعـالم و به شـرح زیر مبـادرت به صـدور رای می‬ ‫نمایـد‪ .‬رای هیـات‪ :‬بـا توجـه بـه تقاضانامـه ارائه شـده ومسـتندات ضمیمه شـامل طـی سـند ‪ 15535‬مورخ‬ ‫‪ 99/12/4‬دفتـر ‪ 388‬متقاضیـان دو بیسـت و یک هفتـادوم قفیز انتقال داده و مالحظه نقشـه ملک و گزارش‬ ‫کارشـناس منتخـب وپاسـخ وضعیت ثبتـی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسـبت به ملـک مورد تقاضا‬ ‫و انتقـال ملـک از مالـک رسـمی به متقاضی داشـته و تصرفات متقاضی نسـبت به مورد تقاضا احـراز گردیده‬ ‫و بررسـی هـای محلـی کارشـناس که حکایت از عـدم تعارض و بال منـازع بودن تصرفات متقاضـی دارد‪ .‬لذا‬ ‫مالکیـت اقای‪/‬خانم ابراهیم قدرتی به شناسـنامه شـماره ‪ 1130249565‬کدملـی ‪ 1130249565‬صادره فرزند‬ ‫غالمعبـاس نسـبت بـه چهـار دانگ مشـاع از یکباب خانه بـه مسـاحت ‪ 166/83‬مترمربع پالک شـماره ‪204‬‬ ‫فرعـی از اصلـی ‪ 107‬واقـع در صحـرای بابافضلـگاه بخـش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شـهر تاییـد و رای‬ ‫خـود را بـا حـدود ذیـل صادر می نماید‪ .‬شـما ًال به طـول ‪ 7/26‬متر دیـوار به دیـوار باقیمانده ‪ ،‬شـرقًا به طول‬ ‫‪ 15/55‬متـر دیـوار بـه دیـوار پالک ‪ 2700‬فرعـی ‪ ،‬جنوبًا اول به طـول ‪ 11/52‬متر درب و دیواریسـت به گذر‬ ‫و دوم بـه صـورت پخـی به طول ‪ 2/16‬متر دیواریسـت به گـذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 16/04‬متر درب و دیواریسـت‬ ‫بـه گـذر در اجـرای مـاده ‪ 1‬قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و‬ ‫مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه اجرائـی ان مقرر مـی دارد اداره ثبت اسـناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشـریفات‬ ‫ثبتـی نسـبت به صدور سـند مالکیـت ملک مورد اشـاره به نـام متقاضی مذکور اقـدام نماید‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار‪ :‬نوبـت اول‪ 1400/06/28 :‬نوبـت دوم‪ 1400/07/12 :‬رئیـس اداره ثبت اسـناد و امالک خمینی‬ ‫شـهر ـ نبی الـه یزدانـی ‪/1192778‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-2002‬خانـم فاطمـه طالبیـان بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهاد محلـی کـه به امضاء شـهود و بـه گواهی‬ ‫دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 66‬زاهدان رسـیده مدعی اسـت که سـند مالکیت ‪-990519‬الف ‪ 96‬ششـدانگ‬ ‫خانـه مسـکونی پـالک ‪ 5570/28‬اصلـی واقع در بخش یک بلوچسـتان شـهر زاهـدان خیابـان فرهاد‪ ،‬نبش‬ ‫فرهـاد ‪ 7‬دفتـر الکترونیکـی ‪ 139620222001017626‬به علت جابجایی منزل از بین رفته درخواسـت صدور‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا مراتب باسـتناد تبصـره یک مـاده ‪ 12‬ایین نامـه ثبت در یـک نوبت اگهی‬ ‫مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی وجود سـند مالکیـت نزد خـود یا انجـام معامله نسـبت به ملـک مرقوم‬ ‫مـی باشـد از تاریـخ نشـر ایـن اگهی ظـرف ‪ 10‬روز اعتـراض خـود را به ضمیمه اصل سـند مالکیت با سـند‬ ‫معاملـه بایـن اداره اعـالم و رسـید دریافـت نماینـد تـا مورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پس از انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و یـا در صـورت اعتراض اصل سـند ارائه نشـود نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫المثنـی طبـق مقـررات اقدام خواهد شـد‪ .‬تاریـخ انتشـار‪ – 1400/7/12‬مالیـی‪ -‬رئیس ثبت اسـناد و امالک‬ ‫شهرسـتان زاهدان م‪.‬الف‪545‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت هوشـمند خـودرو؛ کامیـون فوتـون بـه رنگ سـفید روغنی به شـماره‬ ‫انتظامـی ایران ‪117-23‬ع‪ 43‬به شـماره موتور ‪ Hc549459PA15‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NADV9JE698E071651‬مـدل ‪ 1388‬بـه نام اصغر سـیدان قلعه‬ ‫جورتـان فرزنـد مهـدی شـماره شناسـنامه ‪ 39986‬کدملـی ‪1280286369‬‬ ‫صـادره از اصفهـان مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت خـودرو؛ خـودرو سـواری سیسـتم پـژو تیـپ ‪405GLX - 1600cc‬به‬ ‫رنـگ سـفید‪-‬روغنی به شـماره انتظامـی ایـران ‪ 646 -85‬ب ‪ 93‬به شـماره‬ ‫موتـور ‪ 13990013510‬و شـماره شاسـی ‪NAAM31Fc7cK353159‬‬ ‫مـدل ‪ 1390‬بـه نـام محمـد رشـید تیرگانی فرزند حسـن شـماره شناسـنامه‬ ‫‪ 1354‬کدملـی ‪ 0778640310‬صـادره از درگز مفقـود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو هـاچ بـک سیسـتم سـایپا تیـپ تیبـا‬ ‫‪ 2‬بـه رنـگ سـفید‪ -‬روغنـی بـه شـماره انتظامـی ایـران‬ ‫‪715 -94‬ج‪ 77‬بـه شـماره موتـور ‪ M15 /8468811‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAS821100H1111135‬مـدل ‪ 1396‬بـه نـام احمد‬ ‫گلـی به کدملـی ‪ 4709903441‬مفقود گردیـده و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 12‬مـــهر ماه ‪ 04 / 1400‬اکتبر ‪ 27 / 2021‬صفر ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1179‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی‬ ‫شهرکصنعتیتخصصی‬ ‫سنگ های قیمتی در مشهد‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫مشــهد مقدس محمدرضا رحمتی‪-‬رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتــی خراســان رضــوی شــرکت در جلســه هماهنگــی توســعه شــهرک و نواحــی صنعتی‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫خراســان رضوی گفت‪ :‬با توجه به ظرفیت خوب معادن اســتان و با توجه به ظرفیت باال‬ ‫درزمینه تراش ســنگ های قیمتی‪ ،‬راه اندازی یک شــهرک تخصصی در این زمینه در مشــهد‬ ‫ٔ‬ ‫یشــود‪ .‬علــی بهرامــی زاده بابیان اینکــه مجوز احــداث این‬ ‫مقــدس بــا جدیــت پیگیــری م ‬ ‫شــهرک پــس از انجــام مطالعــات اولیه و اخذ مجــوز اولیه از دســتگاه های اجرایی مربوطه‬ ‫در دســتور کار کارگروه امور زیربنایی و شــورای برنامه ریزی و توســعه اســتان قرار می گیرد‪،‬‬ ‫اظهار امیدواری کرد که با حمایت های اعضا محترم کارگروه و شورای مذکور به زودی شاهد‬ ‫راه اندازی این شهرک تخصصی باشیم که پس از بهره برداری در سطح کشور نمونه خواهد‬ ‫بود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬از برنامه های ما در بحث راه اندازی شهرک تخصصی سنگ های قیمتی‬ ‫اســتان خراســان رضوی‪ ،‬اجرای طرح موصوف با مشارکت اتحادیه ها و خوشه های تولیدی‬ ‫این بخش در سطح استان است‪.‬‬ ‫واکسن و ویزای گردشگری‬ ‫اغازی برای پساکرونا‬ ‫اجرای طرح واکسیناسیون عمومی و صدور‬ ‫ویزایتوریستی‪،‬نویدیبرایفعاالنگردشگری‬ ‫است که حاال باید خالقیت خود را برای دوران‬ ‫پساکرونا به کارگیرند و در بازارهای جهانی برای‬ ‫جذب گردشــگران رقابت کنند‪.‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫با سرعت گرفتن واکسیناسیون و صحبت های‬ ‫وزیر میراث فرهنگی با وزیر جدید بهداشت و‬ ‫رئیس جمهور‪،‬اوضاع کمیتغییر کردهو امیدها‬ ‫برای جان دادن به صنعت گردشــگری بیشــتر‬ ‫شده اســت‪ .‬اواخر شهریورماه بود که عزت اهلل‬ ‫ضرغامیدر مراسمتودیعو معارفهمعاونانش‬ ‫گفت‪ :‬با رئیس جمهور درباره منع صدور روادید‬ ‫توریستی صحبت کرده است و این ممنوعیت‬ ‫یشــود‪ .‬البتــه نگرانی هایــی درباره‬ ‫برداشــته م ‬ ‫ویروس وجود دارد که توضیح داده ام‪ .‬چون در‬ ‫بسیاریاز کشورهاصدور روادیدراشروعکرده اند‬ ‫وماهمبایدشروعکنیم‪.‬همینموضوعجرقه ای‬ ‫روشن برای فعاالن گردشگری بود که به اینده‬ ‫صنعتامیدوار شوند؛اماچهامیدواری؟برخی‬ ‫از مدیران واحدهای بوم گردی اعالم کردند که‬ ‫خانه هایشانرایاواگذار کردهویادیگر توانبلند‬ ‫شــدن ندارند و برخی از ان ها‪ ،‬اقدام به فروش‬ ‫کرده اند چون نمی توانستند بدون گردشگر‪ ،‬از‬ ‫پس هزینه هایش برایند‪ .‬برخی که در شهرهای‬ ‫کوچک خانه ای را به بوم گردی تبدیل کرده اند؛‬ ‫کمتــر امید دارند‪ .‬طبق گزارش ســازمان جهانی‬ ‫جهانگــردی‪ ،‬صنعت گردشــگری حداقــل تا ‪۵‬‬ ‫سالدیگر می تواندبهدورهقبلاز کرونابرگردد‪.‬‬ ‫اژانس های مســافرتی نیز به همین مشــکالت‬ ‫دچار شده اند‪ .‬ان ها هم خیلی از نیروهای خود‬ ‫را تعدیل کرده اند؛ اما ایا این صحبت ها باعث‬ ‫خواهد شــد تــا ان ها امیــدوار به اینده شــوند؟‬ ‫طبقگزارشسازمانجهانیجهانگردی‪،‬صنعت‬ ‫گردشــگری حداقــل تا ‪ ۵‬ســال دیگــر می تواند‬ ‫بــه دوره قبــل از کرونا برگــردد‪ .‬این نکته درباره‬ ‫ایران کهصنعت گردشگریضعیف ترینسبت‬ ‫بــه کشــورهای دیگر دارد‪ ،‬چقــدر طول خواهد‬ ‫کشید همین موضوع است که برخی را ناامید از‬ ‫امیدها و تدبیرها می کند‪ .‬از سویی هنوز برنامه‬ ‫ویژه ای برای جبران خسارت های متحمل شده‬ ‫فعاالنصنعتگردشگریدر ایراننشدهاست‪.‬‬ ‫اگرچه وزیر میراث فرهنگی به تازگی در صفحه‬ ‫مجازیخودنوشته کهباصدور ویزایتوریستی‬ ‫موافقتشدهاستواستاندارانپیشنهادیهم‬ ‫برنامه هایخودشانرابرایگردشگریپساکرونا‬ ‫اعالمکرده اندامابرنامه ایاز سویاینوزارتخانه‬ ‫برای جبران خسارت ها و فعالیت در پساکرونا‬ ‫دیدهنشدهاست‪.‬‬ ‫ابالغ دستورالعمل صدور ویزای‬ ‫گردشگری ایران‬ ‫بااین وجــود دربــاره نحوه ورود گردشــگران‬ ‫خارجــی بــه ایــران‪ ،‬در همیــن چنــد روز اخیــر‪،‬‬ ‫علی اصغر شالبافیان معاون گردشــگری وزارت‬ ‫میراثفرهنگیاز ابالغمصوبهازسرگیریصدور‬ ‫ویزای گردشــگری ایران به دستگاه های مرتبط‬ ‫خبر داده است‪ .‬در این مصوبه که به تصویب‬ ‫ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا رســیده و صــدور‬ ‫روادید گردشــگری را برای همه مترددین طبق‬ ‫دســتورالعمل ها از مرزهای بین المللی بالمانع‬ ‫دانســته‪ ،‬امــده کــه ورود و خــروج مســتقیم و‬ ‫غیرمســتقیم (گروهی انفــرادی) اتبــاع ایرانی و‬ ‫خارجــی از‪/‬بــه مرزهای زمینی همانند مرزهای‬ ‫هوایــی بــا ارائــه کارت واکســن‪ ،‬ازمایــش‪PCR‬‬ ‫منفی و رعایت پروتکل ها و دستورالعمل مورد‬ ‫تایید وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫از اول ابان ماه ســال جاری بالمانع اســت‪ .‬این‬ ‫مصوبه شامل تردد مستقیم و غیرمستقیم از ‪/‬‬ ‫بهکشورهایپرریسکاعالمیسازمانبهداشت‬ ‫جهانــی توســط وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫اموزش پزشکی نخواهد شد‪ .‬اگر درروند بیماری‬ ‫کشــورهای همســایه تغییری حاصل شــود که‬ ‫نیازمنــد اعمال محدودیــت یا ممنوعیت تردد‬ ‫مسافریباشد‪،‬وزارتبهداشت‪،‬درمانواموزش‬ ‫پزشکیبه عنوانمرجعتخصصیمراتبرااعالم‬ ‫می کندو اقداماتبعدیاز سوی کمیتهامنیتی‪،‬‬ ‫اجتماعیو انتظامیصورتمی گیرد‪.‬همچنین‬ ‫به منظور مدیریت روند بیماری در داخل‪ ،‬تردد‬ ‫مســافری (انفرادی گروهی) با اولویت مرزهای‬ ‫زمینــی کــه دارای امکانــات و زیرســاخت های‬ ‫الزم اســت از تاریخ یادشــده (اول ابان ماه) اغاز‬ ‫خواهدشد‪:‬شلمچهدر استانخوزستان(عراق)‪،‬‬ ‫مهراندر استانایالم(عراق)‪،‬پل دشتدر استان‬ ‫اذربایجانغربی(نخجوان)‪،‬پرویزخاندر استان‬ ‫کرمانشــاه (عــراق ‪ /‬اقلیم کردســتان)‪ ،‬تمرچین‬ ‫در اســتان اذربایجان غربی (عــراق)‪ ،‬بازرگان در‬ ‫اســتان اذربایجان غربی (ترکیه)‪ ،‬سرو در استان‬ ‫اذربایجــان غربــی (ترکیه)‪ ،‬باشــماق در اســتان‬ ‫کردستان(عراق‪/‬اقلیمکردستان)‪،‬جلفادر استان‬ ‫اذربایجان شــرقی (نخجوان)‪ ،‬نوردوز در استان‬ ‫اذربایجانشرقی(ارمنستان)‪،‬بیلهسوار در استان‬ ‫اردبیل (جمهوری اذربایجان)‪ ،‬اســتارا در اســتان‬ ‫گیالن(جمهوریاذربایجان)‪،‬دوغاروندر استان‬ ‫خراســان رضوی (افغانستان)‪ ،‬میلک در استان‬ ‫سیستان و بلوچستان (افغانستان) و میرجاوه‬ ‫دراستانسیستانوبلوچستان(پاکستان)‪.‬ضمن‬ ‫اینکه تردد وسایل نقلیه عمومی و شخصی با‬ ‫رعایتپروتکل هایبهداشتیاز اینمرزهابدون‬ ‫مانــع خواهد بــود‪ .‬درواقــع پس ازاین مصوبه‪،‬‬ ‫فعاالن صنعت گردشگری مطلع شدند که قرار‬ ‫اســت از اول ابان ماه درها به روی گردشــگران‬ ‫خارجی باز شود‪ .‬همین موضوع‪ ،‬سوژه ای برای‬ ‫بحث هایشبانهفعاالنگردشگریدر فضاهای‬ ‫مجازی مانند کالب هاوس شــده اســت‪ .‬اینکه‬ ‫باید از این به بعد چه کار کنیم و ورود گردشگر‬ ‫خارجی به ایران با چه تغییراتی مواجه خواهد‬ ‫شــد؟ دراین باره کاظم عطایی یکــی از فعاالن‬ ‫یتــوان پنهــان کــرد که‬ ‫صنعــت بــه گفــت‪ :‬نم ‬ ‫امیدهایی هرچند کوچک در فعاالن به وجود‬ ‫امده است اما باید دید وزارت میراث فرهنگی‬ ‫چطور می خواهد‪،‬تورهایگردشگریراهدایت‬ ‫کنــد تــا هــم مــردم از ورود گردشــگران خارجی‬ ‫عصبانی نشوند و هم اینکه تب کرونا در ایران‬ ‫باالنرود‪.‬هرچندکهفعاالنگردشگریمی دانند‪،‬‬ ‫توریس ـت هایی را بایــد بپذیرنــد کــه مشــکلی‬ ‫نداشتهباشندو ان هارابهمناطقامنبهداشتی‬ ‫وفضاهایاقامتیاستانداردببرند‪.‬‬ ‫چند راهکار برای پساکرونا‬ ‫عطایی پیشــنهاد کرد تــا قبــل از اول ابان‬ ‫دستورالعملپذیرشمسافر خارجیبهفعاالن‬ ‫سهــا‬ ‫تورهــای ورودی داده شــود تــا هــم اژان ‬ ‫بداننــد چــه اقدامــی باید انجــام شــود و هم‬ ‫هت لهــا و مراکــز اقامتــی‪ .‬درواقــع راه روشــنی‬ ‫بــرای ورود گردشــگران خارجــی ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫عطایی همچنین به این موضوع اشاره کرد که‬ ‫باید فرهنگ سازی در حوزه گردشگران ورودی‬ ‫به ایران انجام شــود‪ .‬او معتقد است که هنوز‬ ‫اگر ایرانی هاگردشگر چینیببینندممکناست‬ ‫ماننــد روزهــای اول برخــورد خوبــی بــا ا نهــا‬ ‫نداشتهباشندچنانچهاین گردشگرانوقتیبه‬ ‫کشــورهای دیگر نیز رفته اند‪ ،‬رفتار معقولی از‬ ‫سوی میزبانان نداشته اند و در مواردی موجب‬ ‫ناراحتیگردشگرانچینیشدهاست‪.‬‬ ‫رئیسسازمانمدیریتوبرنامه ریزیسیستان‬ ‫وبلوچستانمطرحکرد؛‬ ‫ابالغ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اعتبار از ابتدای امسال‬ ‫بهسیستانوبلوچستان‬ ‫مهردادعرباول گفت‪:‬مجموعاعتباراتی کهتااینلحظهبرایاستاندر نظر گرفته شده‪۱۱‬‬ ‫هزار و‪ ۷۰۰‬میلیاردتوماناست که‪ ۷‬هزار میلیاردتومانانبه صورترسمیابالغ شدهو مجموع‬ ‫تخصیصهمهردیف ها‪۴۱‬درصداست‪.‬بهگزارشروابطعمومیسازمانمدیریتوبرنامه ریزی‬ ‫استانسیستانو بلوچستانمهردادعرباول‪،‬رئیسسازمانمدیریتو برنامه ریزیاستانبیان‬ ‫کرد‪ :‬مطالعات امایش استان در شورای عالی امایش کشور مصوب شد که خروجی ان‪ ۴‬فصل‬ ‫را به عنوان بخش های اصلی توسعه استان معرفی کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬راه‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬انرژی و‬ ‫عمرانشهریوروستاییبخش هاییبودندکهبر اساسمطالعاتامایشاگر قرار است‪،‬استان‬ ‫توسعه پیدا کند بایستی با نگاه و توجه ویژه به این‪ ۴‬بخش‪ ،‬شکل بگیرد‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫اضافهکرد‪:‬بر ایناساستقسیمو توزیعمنابعاعتباریدر شورایبرنامه ریزیباهمیننگاهبوده‬ ‫و درواقعامسالرشدمضاعفو مطلوبیرابهاین‪ ۴‬بخشنسبتبهسال‪ ۹۹‬دادیم‪،‬اینروند‬ ‫رادر برنامههفتمدنبالخواهیمکردو اینافزایشاعتبار رابرایاینچهارفصلخواهیمداشت‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬در سال گذشته تبصره‪ ۱۹‬در قانون وجود داشت‪ ،‬برای دولت تکلیف می کرد که‬ ‫چنانچه بخش خصوصی ورود پیدا کند‪ ،‬برای اتمام یا بهره برداری از یک پروژه عمرانی اعتبار‬ ‫موردنیازش را از محل تبصره‪ ۱۹‬تامین کند که سال گذشته حدود‪ ۸۲‬میلیارد تومان سهم استان‬ ‫بود‪ ،‬اما در قانون‪ ۱۴۰۰‬این تبصره حذف شد‪ .‬عرب اول افزود‪ :‬راهکار دیگری که برای جذب‬ ‫بخش خصوصی و به عنوان مشوق‪ ،‬استفاده از کمک های فنی اعتباری است‪ ،‬چنانچه بخش‬ ‫خصوصیدر هر فصلیشامل گردشگری‪،‬بهداشت‪،‬اموزشو حتیحوزه هایزیرساختیورود‬ ‫پیداکردهوبخواهداز تسهیالتبانکیاستفادهکند‪،‬از محلکمک هایفنیاعتباریصفر تاصد‬ ‫سود کارمزد تسهیالت توسط دولت پرداخت می شود‪ .‬او گفت‪ :‬در بخش اعتبارات هزینه ای‬ ‫‪ ۷۷۴‬میلیارد تومان تاکنون ابالغ شــده که‪ ۵۱‬درصد ان تخصیص پیداکرده اســت‪ ،‬در بخش‬ ‫هزینه ایمطلوببودهو مابقیدر شش ماههدومسالتامینمی شود‪.‬رئیسسازمانمدیریت‬ ‫و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان اذعان کرد‪ :‬در بخش تملک سه منبع داشتیم‪ ۴،‬هزار و‪۷۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان از اعتبارات جدول‪ ۱_۱۰‬استان ها بود که‪ ۴۲‬درصد ان تخصیص پیداکرده‪ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۲۲‬میلیارد تومان از محل ردیف های متفرقه داشتیم که‪ ۶۸‬درصد تخصیص پیداکرده‪ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیاردتوماناز اعتباراتملیبوده که‪ ۳۰‬درصدشتخصیصپیداکردهاست‪.‬او ادامهداد‪:‬‬ ‫درمجموع از همه ارقامی که تا این لحظه برای استان در نظر گرفته شده‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان است که‪ ۷‬هزار میلیارد تومان ان به صورت رسمی ابالغ شده و مجموع تخصیص همه‬ ‫ردیف ها‪ ۴۱‬درصداست‪،‬روندمطلوبیاستو امیدوارمدر ‪ ۶‬ماههدومسالهمابالغاعتبار به‬ ‫استانوهممیزانتخصیصیکهبرایاستان هالحاظکردندشتاببگیرد‪،‬استاندار پیگیری هایی‬ ‫در اینرابطهداشته کهحتمابهبار خواهدنشست‪.‬‬ ‫ های تخلف‬ ‫نتیجه یک‬ ‫تصادف‬ ‫پوشش هر‬ ‫استاینترنت‬ ‫کشوربه‬ ‫روستا‬ ‫کامل‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫تا پایان سال اینده‬ ‫(چاپ‪ :‬در دو نوبت به شماره ‪)20000011110000030‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪ ۸۰‬درصد روســتا های کشــور مجهز بــه اینترنت هســتند که ‪۲۰‬‬ ‫راهداریـ وـت‪:‬‬ ‫سازمانطــات گف‬ ‫وزیــر ارتبا‬ ‫جاده ای استان کرمانشاه‬ ‫حمل کارفرما ‪ :‬اداره کل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای‬ ‫ونقل‬ ‫تا‬ ‫ کنیم‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ـاش‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫ـرار‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ـاده‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫دوراف‬ ‫و‬ ‫ـور‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ الع‬ ‫ب‬ ‫صع‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫منا‬ ‫در‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫باقیما‬ ‫درصــد اداره کل راهداری و حمل موضوع مناقصه ‪ :‬پروژه واگذاری حجمی تاسیسات مرزی پرویزخان‪ ،‬خسروی‪ ،‬سومار‪ ،‬شیخ صله‪ ،‬شوشمی‪ ،‬تمامی‬ ‫عیسی‬ ‫صداوسیما‪،‬‬ ‫گزارش‬ ‫ادارات به اینترنت‬ ‫استانا ها هم مجهز‬ ‫اینایروســت‬ ‫اینده‬ ‫است؟ها‪ ،‬تمامی ادارات و پاسگاههای پلیس راه سال ‪1401 -1400‬‬ ‫راهدارخانه‬ ‫تمامی‬ ‫جادهای‪،‬‬ ‫ـوند‪ .‬وبهنقل‬ ‫راهداری شـحمل‬ ‫جاده‬ ‫پایان ســالو نقل‬ ‫کرمانشاه‬ ‫عیسی زارع پور پس از بازدید از پست بانک و دیدار با مدیران و معاونان این بانک در جمع‬ ‫کرمانشاهبازدیــد از پس ـت بانک و دیــدار با‬ ‫استانـات پــس از‬ ‫ـاوری اطالعـ‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫ارتبا‬ ‫ـر‬ ‫زارع پــور‪ ،‬وزیـ‬ ‫در‬ ‫خبرنگاران در پاسخ به این سوال افزود‪ :‬پست بانک نقش کلیدی در توسعه اقتصاد روستا ها دارد‬ ‫شمسی‪.‬خبرنگاران به سواالت انان پاسخ داد؛‬ ‫ماهدر جمع‬ ‫بانک‬ ‫این‬ ‫معاونان‬ ‫مدیران و‬ ‫مدت اجرا‪12 :‬‬ ‫تحقق پیدا می کند؟‬ ‫کامل‬ ‫ طور‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫روستایی‬ ‫پرسرعت‬ ‫اینترنت‬ ‫و از طریق اورده های مالی و منابعی که می تواند تامین کند در دورافتاده ترین نقاط کشور حضور‬ ‫مبلغ براورد‪ 30/270/808/869 :‬ریال‬ ‫‪۴۰‬‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫ اکنون‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ما‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫سوال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫پور‬ ‫زارع‬ ‫عیسی‬ ‫هزار روستای پیداکرده اســت‪ .‬او گفت‪ :‬پســت بانک در ‪ ۵‬هزار و ‪ ۶۰۰‬نقطه در سراســر کشــور باجه دارد و در‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ 1/513/541/000 :‬ریال‬ ‫اسناد شده ایم‬ ‫دریافت مکلف‬ ‫شــم توسعه‬ ‫برنامه ش‬ ‫سامانهـاس‬ ‫درکه بر اسـ‬ ‫داریم‬ ‫باالی ‪۲۰‬‬ ‫باشد‪.‬موجود در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از قبیل پست و دفاتر ای‬ ‫میت های‬ ‫‪1400/07/12‬ظرفی‬ ‫دسترسی ان ها کنار بقیه‬ ‫مناقصه مورخ‬ ‫جهت‬ ‫ستاد‬ ‫خانواردرج‬ ‫تاریخ‬ ‫سازمان‬ ‫پایهی‪5‬‬ ‫حداقل‬ ‫گواهینامه‬ ‫دارای‬ ‫کنندگان‬ ‫فراهمکلیه‬ ‫مناقصهـور گر‪:‬‬ ‫شرایط‬ ‫اتفاقات‬ ‫بایستیاخیر‬ ‫میســال های‬ ‫اینکه در‬ ‫شرکتــاره به‬ ‫کنیم‪ .‬او با اش‬ ‫اینترنت کشـ‬ ‫را به شــبکه‬ ‫مدیریتدر وروستا ها‬ ‫تحول دیجیتال‬ ‫وبرقیبهازراهبری‬ ‫مکانیکیکه منجر‬ ‫تاسیساترا ایجاد کند‬ ‫ تواند ظرفیتی‬ ‫روستایی م‬ ‫سی تی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫کشورســتایی‬ ‫اینترنت رو‬ ‫عرصه‬ ‫خوبی در‬ ‫باشند‪.‬انجام شــده اســت و قریب به ‪ ۸۰‬درصد روســتا ها به باشــد و ما شــاهد شکوفایی اقتصاد روستا با محوریت اقتصاد دیجیتال باشــیم‪ .‬زارع پور افزود‪:‬‬ ‫نشانی‬ ‫به‬ ‫مناقصه‬ ‫اسناد‬ ‫دریافت‬ ‫جهت‬ ‫‪14:00‬‬ ‫ساعت‬ ‫مورخ‪1400/07/17‬‬ ‫شنبه‬ ‫روز‬ ‫تا‬ ‫حداکثر‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫متقاضیان‬ ‫اسناد‪:‬‬ ‫دریافت‬ ‫اینترنتمهلت‬ ‫دسترسی پیداکرده اند افزود‪ :‬البته ما در این بخش شاهد افت وخیزهایی هستیم هدف گذاری کردیم با کمک پست بانک بتوانیم چهره محرومیت را از روستا ها بزداییم و قطعا‬ ‫عدم عضویت‬ ‫صورت‬ ‫مناقصه‬ ‫است‬ ‫(الزم‬ ‫کنند‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫(ستاد) به‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫مواجهیم که‬ ‫دولتاینترنت‬ ‫نامناسب‬ ‫دورافتاده باکیفیت‬ ‫مناطق‬ ‫و در برخی‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫درا ها‬ ‫گرانروست‬ ‫دیجیتال در‬ ‫اقتصاد‬ ‫توسعه‬ ‫شاهد‬ ‫مراجعهباید‬ ‫اینده نزدیک‬ ‫ادرس باید ارتقاء کیفیت در‬ ‫سازند)‪.‬‬ ‫محقق‬ ‫مناقصه‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫الکترونیکی‬ ‫امضای‬ ‫گواهی‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫مذکور‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫مراحل‬ ‫ایا باوجود ده ها هزار روستا حضور پست بانک در ‪ ۵‬هزار و ‪ ۶۰۰‬روستا کم‬ ‫قبلی‪ ،‬زارع پور گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۰‬درصد باقیمانده جزو نقاط سخت‪ ،‬صعب العبور‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫نیست؟ساعت ‪ 14:00‬جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارکات‬ ‫‪1400/07/27‬‬ ‫مورخ‬ ‫شده‪:‬‬ ‫تحت پوشــش‬ ‫شنبهســتا‬ ‫سهنیم رو‬ ‫روزدو و‬ ‫ـایتتاحدود‬ ‫تکمیلهر سـ‬ ‫اسنادبا ایجاد‬ ‫تحویلــر قبــا‬ ‫مهلتســت و ا گ‬ ‫و دورافتــاده ا‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫مراجعه‬ ‫(ستاد)‬ ‫دولت‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاســخ به این ســوال افزود‪ :‬مســئوالن این بانک‬ ‫الکترونیکبرای این ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬هزار روســتای باقیمانده برای هر روســتا حداقل یک‬ ‫قرار می گرفت االن‬ ‫‪ 10‬ماصبح‬ ‫پاکات‬ ‫تاریخ‬ ‫‪1400/07/28‬دارنــد کــه این تعداد باجــه را افزایش دهند و بر اســاس امــاری که امروز‬ ‫مورخ برنامــه ویــژه ای‬ ‫چهارشنبهاز یک‬ ‫روزروســتا بیش‬ ‫برای هر‬ ‫ساعتبعضا‬ ‫مالی‪:‬ســتند و‬ ‫دورافتاده ه‬ ‫بازگشاییچون‬ ‫احداث کنیم‪،‬‬ ‫ســایت باید‬ ‫اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات و ارائه پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در مناقصه)‪ :‬کرمانشاه ‪-‬بلوار بنت الهدی صدر‪-‬‬ ‫ســایت می خواهیم چراکه نیاز به ســایت های واســط هم دارند‪ .‬وزیر ارتباطات و فناوری اعالم شــد بیش از ‪ ۵۰‬درصد جمعیت روســتایی کشور تحت پوشش خدمات پست بانک‬ ‫روبروی فرمانداری‪ -‬اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه‪ -‬طبقه همکف ‪ -‬دبیرخانه ‪ -‬تلفن‪083-38249912-14 :‬‬ ‫اطالعات افزود‪ :‬درواقع تحقق اینترنت در این ‪ ۲۰‬درصد باقیمانده از روستا ها به اندازه است‪ ،‬اما هدف گذاری ما حرکت به سمت تحقق ‪ ۱۰۰‬درصدی است‪ .‬او گفت‪ :‬البته یک‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد‪ :‬جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934‬دفتر ثبت نام ‪ 88969737‬و ‪85193768‬‬ ‫باالی ‪ ۲۰‬خانوار در سراسر کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫چقدر پست بانک در توسعه روستا ها و به خصوص عرصه دیجیتال موفق بوده‬ ‫‪ ۸۰‬درصد روســتا هایی که مجهز به اینترنت شــده اند زحمت دارد‪ ،‬اما بر اســاس وعده ای سری از روستا های زیر ‪ ۲۰‬خانوار و عشایرنشین هم داریم که شاید ‪ ۶‬ماه خالی از سکنه‬ ‫هستند‪ .‬م الف‪862030 :‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫استان‬ ‫ هایو حمل‬ ‫راهداری‬ ‫اداره‬ ‫عمومی‬ ‫ های بعدی‬ ‫ایاولویت‬ ‫جاده در‬ ‫نقلروستا ها‬ ‫باشدوو این‬ ‫کلســری روستا‬ ‫ـش سرا‬ ‫ـاهد پوشـ‬ ‫روابطاینده شـ‬ ‫که به نمایندگان مجلس داده ایم تا پایان ســال‬ ‫« اگهی مزایده عمومی شماره‬ ‫‪» 1400/500/1216‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان قم در نظر دارد فروش ‪ 8‬قطعه زمین واقع در بلوار بعثت را از طریق برگزاری‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان قم(سهامی خاص) مزایده به فروش رساند‪ .‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شــرکت در مزایده ‪ 5‬درصد مبلغ پیشــنهادی می باشد که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل‬ ‫مبلغ ســپرده را بحســاب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید‬ ‫واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید‪.‬‬ ‫به پیشــنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪ ،‬ســپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان ترتیب اثر داده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫در مقابل فروش وجه ان نقدا دریافت و هرگونه مالیات‪ ،‬عوارض و هزینه های انتشار اگهی و نظایر ان بعهده خریدار می باشد‪.‬‬ ‫لذا کلیه واجدین شرایط می توانند تا تاریخ ‪ 1400/07/27‬جهت دریافت اسناد مزایده به وب سایت شرکت اب و فاضالب قم‬ ‫‪ www.abfa-qom.com‬و ســایت ملی مناقصات مراجعه و یا برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 025-32856463‬تماس‬ ‫حاصل نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان الزم است جهت تحویل پاکت پیشنهاد ومدارک به دبیرخانه شرکت به ادرس قم انتهای بلوار امین ‪ ،‬بلوار الغدیر ‪ ،‬بعد‬ ‫از پمپ بنزین ســتاد مرکزی اب و فاضالب استان قم حداکثر تا ساعت ‪ 14‬روز یکشنبه ‪ 1400/08/09‬مراجعه نمایند‪ .‬ضمنا‬ ‫بازگشایی پاکات پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/08/10‬راس ساعت ‪ 10‬در محل این شرکت طبق ادرس فوق الذکر‬ ‫انجام می شود‪ .‬شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار میباشد‪.‬‬ ‫به پیشنهادهای فاقد امضاء و مهر‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اگهی واصل شود‪ ،‬مطلق ًا ترتیب‬ ‫اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادها ی شرکت اب و فاضالب استان قم‬ ‫تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫شماره مناقصه ‪2000003699000027 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان‪ -‬بندر چابهار در نظر داردتجدید مناقصه عمومی یک‬ ‫مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی ارائه خدمات نگهداری و تعمیر تجهیزات خشکی بندری را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫اداره کل بنادر و‬ ‫دریانوردی استان سیستان الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و‬ ‫و بلوچستان‪ -‬بندر چابهار بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام‬ ‫خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ 1400/7/12‬می باشد ‪.‬‬ ‫■ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬از تاریخ چاپ دومین اگهی در روزنامه کثیراالنتشار از روز دوشنبه مورخه ‪1400/7/12‬‬ ‫لغایت تا ساعت ‪18 : 00‬روز چهارشنبه مورخه ‪. 1400/7/21‬‬ ‫■ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬از تاریخ اتمام فروش اسناد روز پنج شنبه مورخه ‪ 1400/7/22‬لغایت تا ساعت ‪ 18 : 00‬روز چهارشنبه‬ ‫مورخه ‪.1400/8/5‬‬ ‫■ مهلت بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 09 : 00‬روز پنج شنبه مورخ ‪ 1400/8/6‬در محل اتاق کنفراس طبقه چهارم ساختمان اداری شماره‬ ‫یک بندر شهید بهشتی ‪.‬‬ ‫■ اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حساب سپرده شرکت در مناقصه باید تحویل دبیرخانه بندر شهید بهشتی گردد ‪.‬‬ ‫■ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها‬ ‫ادرس ‪ :‬چابهار ‪ -‬انتهای خیابان شهید ریگی ‪ -‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان بندر شهید بهشتی‪ -‬ساختمان شماره‬ ‫یک ‪.‬‬ ‫تلفن ‪ 054 -31283000 :‬فاکس ‪054-35321414 :‬‬ ‫■ اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫مرکز تماس ‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام ‪021 - 85193768 - 88969737 :‬‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان‪ -‬بندر چابهار‬ ‫شناسه اگهی‪1124870 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
روزنامه رویداد امروز 1259

روزنامه رویداد امروز 1259

شماره : 1259
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!