روزنامه رویداد امروز شماره 1178 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1178

روزنامه رویداد امروز شماره 1178

روزنامه رویداد امروز شماره 1178

‫نفت و انرژی‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫رونقپاالیشگاه سازی‬ ‫نیازمنداصالح‬ ‫ساختار قانونی‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 11‬مـهـر ماه‪1400‬‬ ‫‪ 03‬اکتبر ‪2021‬‬ ‫‪ 26‬صفر ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1178‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سرعت رشد تورم ایران‬ ‫در میان‪ ۱۰‬کشور نخست جهان!‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫هرمزگان‬ ‫‪30‬‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫ابهامدرتورم زاییساختیک میلیونخانه‬ ‫در حالی که وزارت راه و شهرسازی معتقد است طرح ساخت یک میلیون مسکن تورم زا نیست‪ ،‬اما برخی کارشناسان با توجه به ناترازی بانک ها‬ ‫سیاست‬ ‫و خلق پول با اجرای این طرح‪ ،‬ان را تورم زا می دانند‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫خشکسالیضربهسنگینی‬ ‫به کشاورزی کردستان وارد کرده است‬ ‫جیبخالی کشاورزان‬ ‫در پاییز کم بارش‬ ‫‪02‬‬ ‫ابراز گالیه مدیرکل‬ ‫شرکت بیمه ایران هرمزگان‪:‬‬ ‫ورزش‬ ‫صنایعحقبیمه های‬ ‫خود را در استان‬ ‫پرداختکنند‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 11‬مـهر ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1178‬‬ ‫رویاد د رهمزگان‬ ‫هرمزگان‪:‬‬ ‫پرداخت کنند‬ ‫ص‬ ‫‪07‬‬ ‫سرمربیکهنه کار فوتبالایران‬ ‫از عملکردمدیران‬ ‫باشگاهتبریزیراضینیست‬ ‫فیروز کریمی در برزخ‬ ‫شرایطتراکتور‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫ایت نمک زدایی‬ ‫فعالیت ‪ 45‬س‬ ‫در طول شبانه روز‬ ‫عملکرد ابفــا در این‬ ‫شرکت بیمه ایران‬ ‫و افــزود‪:‬‬ ‫شــد تــا موفق به‬ ‫گالیه مدیرکل‬ ‫زمینه باعث‬ ‫اب و فاضــالب‬ ‫ابراز‬ ‫شــرکت‬ ‫برتــر جشــنواره‬ ‫کســب مقــام‬ ‫برای ششــمین ســال‬ ‫ـی شــود‪ .‬به گفته‬ ‫هرمزگان‬ ‫شــهید رجایـ‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫به کســب مقام‬ ‫پیاپــی موفق‬ ‫ـتفاده از ظرفیــت‬ ‫بیمهای و پرداخت‬ ‫قصمــی‪ ،‬اسـ‬ ‫فعالیت با ارائه خدمات‬ ‫ـنواره شــهید رجایی‬ ‫مدیرکل امور‬ ‫سالها‬ ‫احداث سایتهای‬ ‫مردم این شرکت‬ ‫برتــر جشـ‬ ‫تجلیل از‬ ‫امینقصمی‬ ‫منصه ظهور رسانده و‬ ‫اب دریا و‬ ‫های عمومــی و‬ ‫خسارات به‬ ‫در شــاخص‬ ‫از مدتهــا‬ ‫کنند‪.‬مدیرکلبیمه‬ ‫مالیاتی هرمزگان در‬ ‫نمکزدایــی‬ ‫خودقلمدادمی‬ ‫شــد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫بیمهگر راحامی‬ ‫اختصاصــی‬ ‫اب و فاضــالب‬ ‫پرداخت خسارات‪،‬‬ ‫ـتور کار شــرکت‬ ‫هرمزگان در راستای‬ ‫ـروز‪ ،‬امیــن قصمــی‬ ‫شهید رجایی‬ ‫پیــش در دسـ‬ ‫ســتان هرمزگان با‬ ‫ایران استان‬ ‫ـه در حــال حاضر‬ ‫رویــداد امـ‬ ‫پرداختشدهی ‪40‬‬ ‫ـرکت بیمه ایران ا‬ ‫ضــالب هرمــزگان‬ ‫جشنواره‬ ‫قرارگرفتــه بطوریکـ‬ ‫مصداق به خســارات‬ ‫مدیرکل شـ‬ ‫شــرکت اب و فا‬ ‫و شــرکتها حق‬ ‫مقام هرمــزگان‬ ‫بهعنوان‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫ظرفیت تولیــد ‪260‬‬ ‫استان فقط در بازده‬ ‫مالیاتی هرمزگان در‬ ‫اینکــه اکثر صنایع‬ ‫با اشاره به کسب‬ ‫ـایت نمکزدایــی با‬ ‫به یکی از صنایع‬ ‫ابــراز گالیــه از‬ ‫مریدی‪ ،‬مدیرکل امور‬ ‫شــیه این مراســم‬ ‫پرداختمیکنند‬ ‫میلیارد ریالی‬ ‫شرکت اب ‪ 45‬سـ‬ ‫روز فعال هســتند‪.‬‬ ‫بخش اتشسوزی‬ ‫شاکر رضا‬ ‫در حا‬ ‫رجایی مورد تجلیل‬ ‫در خارجاز استان‬ ‫مترمکعــب در شــبانه‬ ‫شهریورماه سال جاری در‬ ‫شــهیدرجایی افزود‪:‬‬ ‫بیمههایخودرا‬ ‫چهارمین جشنواره شهید‬ ‫هرمزگان اســت‪،‬‬ ‫برتر جشــنواره‬ ‫ســتگاه هــزار‬ ‫گــر نیــز در حــال‬ ‫ـرد‪ :‬ایــن نشــان از‬ ‫زمانی‬ ‫اجحاف در حق مردم‬ ‫بیست و‬ ‫بهعنــوان یــک د‬ ‫داد‪ 11 ،‬ســایت دی‬ ‫داشــت و بیــان کـ‬ ‫و بهنوعی‬ ‫ضــالب هرمــزگان‬ ‫ـتان محقق شــود‬ ‫تا وی ادامــه‬ ‫و عمــر اشــاره‬ ‫ان حدود ‪ 43‬هزار‬ ‫اعتقــاد قلبی این‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫مراسم که با حضور‬ ‫و فا‬ ‫این امر مهم در اسـ‬ ‫را بــه کار گرفتــه‬ ‫ــتن بدنه قوی و‬ ‫ـت که با تکمیل‬ ‫گفت‪ :‬زیرا اگر‬ ‫رویداد امروز‪ ،‬در این‬ ‫مــام تــوان خــود‬ ‫زیرساختها‪،‬افزایش‬ ‫توانمنــدی‪ ،‬داش‬ ‫احداث اسـ‬ ‫خدماتــی ت‬ ‫ابشیرینکنهای‬ ‫کوتاهترین زمان‬ ‫به گزارش‬ ‫اجرایی‪ ،‬نماینده‬ ‫به مــردم مناطق‬ ‫اشتغالزایی‪ ،‬توجه به‬ ‫در‬ ‫به ظرفیت تولید‬ ‫ـارات‬ ‫دستگاه‬ ‫ـ‬ ‫را‬ ‫س‬ ‫خدمــات مطلوبــی‬ ‫مجموعه به جبــران خ‬ ‫معاونان و مدیران‬ ‫باعث‬ ‫ـه‪ ،‬افزایش ضریب‬ ‫ـالش مترمکعب‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫به معنای واقعی‬ ‫بتوانــد‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی‬ ‫استاندار‪،‬‬ ‫تقویت صنعت بیمـ‬ ‫ـد‪ .‬وی افــزود‪ :‬تـ‬ ‫اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫این بیمه دولتی‬ ‫ـتان برگزار شــد‪ ،‬از‬ ‫توانمندی‪،‬‬ ‫اســتان ارائــه کنـ‬ ‫ـتان خواهد شد‪.‬‬ ‫ممکن اســت تا‬ ‫ــه هرمزگان‬ ‫همچنیــن بــه ســایر‬ ‫مختلــف‬ ‫ولیفقیه در اسـ‬ ‫مواقع دشوار باشد‪.‬‬ ‫کمک شــایانی به اسـ‬ ‫تقدیری که بــه امضای‬ ‫فاضــالب در ارائ‬ ‫ضــالب هرمــزگان‬ ‫حامی و کنار مردم در‬ ‫نفوذ بیمه و‬ ‫کارکنــان اب و‬ ‫ـل شــد‪ .‬در لــوح‬ ‫وگو با رویداد امروز‬ ‫ریزی و اب و فا‬ ‫این شــرکت اشــاره‬ ‫و همــت‬ ‫کلمه‬ ‫هرمــزگان تجلیـ‬ ‫اجحاف شود‬ ‫امده است‪ :‬مدیرکل‬ ‫حســینی در گفت‬ ‫ســت و بــا برنامه‬ ‫در دســت اقدام‬ ‫هرمزگان‬ ‫قرارگرفته است؛‬ ‫ســید محمد‬ ‫در حق مردم‬ ‫ـات قابلتقدیر ا‬ ‫ســنگری توفیق‬ ‫خوشبختانه پروژههــای‬ ‫استاندار هرمزگان‬ ‫ــش از ‪ 23‬پروژه‬ ‫اکثر صنایع حق‬ ‫نباید‬ ‫خدمـ‬ ‫مســئوالنی کــه در هر‬ ‫تالشهــای ارزنــده و‬ ‫در ســال جاری بی‬ ‫ابراز گالیه از اینکه‬ ‫هایپیشبینیشده‬ ‫مالیاتــی هرمــزگان؛‬ ‫اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫کــرد و گفت‪:‬‬ ‫دارند‪ ،‬باید با روحیه‬ ‫حســینی با‬ ‫اجرایسیاست‬ ‫تومان در حال اجرا‬ ‫پرداخت میکنند‬ ‫محتــرم امــور‬ ‫در خدماترسانی‬ ‫شــد‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫ملت شهیدپرور را‬ ‫در خارج از استان‬ ‫حدود ‪ 1000‬میلیارد‬ ‫جنابعالیو همکارانتان‬ ‫ـل قبولــی ثبــت‬ ‫خدمت به‬ ‫باتاسیاز مکتب‬ ‫بیمههای خود را‬ ‫به بااعتباری‬ ‫عملکــرد قابـ‬ ‫سال تکمیل و به‬ ‫هرمزگان اســت‪،‬‬ ‫تحسین‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫مقدسی‬ ‫ـه‬ ‫قابل‬ ‫شده‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ادا‬ ‫ـاف در حق مردم‬ ‫انقالبی‪،‬جهادی‪،‬دفاع‬ ‫وظایفاداریموجب‬ ‫بخشی از ان تا پایان‬ ‫ـالب هرمــزگان در‬ ‫ـبرد اهداف پایکار‬ ‫و بهنوعــی اجحـ‬ ‫ـرکت اب و فاضـ‬ ‫ـتای بوده که‬ ‫اجرایمسئولیتهاو‬ ‫ـتان محقق شــود‬ ‫اجرایی در سال ‪1399‬‬ ‫سلیمانی برای پیشـ‬ ‫شـ‬ ‫و مشــغول ارائــه‬ ‫هرمزگان در راسـ‬ ‫و‬ ‫این امر مهم در اسـ‬ ‫بهرهبرداریمیرسد‪.‬‬ ‫ـی فعــال داریــم‬ ‫حاج قاســم‬ ‫اب و فاضــالب‬ ‫عملکرد دستگاههای‬ ‫نظام از هیچ تالشــی‬ ‫افزود‪ :‬زیرا اگر‬ ‫به زیرساختها‪،‬‬ ‫اســتان نمایندگـ‬ ‫اقدامــات‬ ‫بهعنوان دستگاه‬ ‫در ارزیابی‬ ‫هرمزگان اشــاره کرد‬ ‫مختلــف به مردم‬ ‫ـرای این انقالب و‬ ‫زایی‪ ،‬توجه بیشتر‬ ‫مختلف مردم نقش‬ ‫جشنواره شهید رجایی‬ ‫موردنیاز اســتان‬ ‫ای در زمینههای‬ ‫باشــند و بـ‬ ‫جــان و مــال خود‬ ‫باعث اشــتغال‬ ‫احاد‬ ‫صنعت بیمــه‪ ،‬افزایش‬ ‫ـه‬ ‫تامین اب‬ ‫ـ‬ ‫به‬ ‫م‬ ‫ستاد‬ ‫بی‬ ‫وارده‬ ‫در‬ ‫ـات‬ ‫از‬ ‫طرف‬ ‫اختصاصی‬ ‫بیمه‬ ‫که‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫جبران خسارات‬ ‫بیبدیل خد‬ ‫نــد تا شــهیدانی‬ ‫کرد‪:‬هدفاصلی‬ ‫از‬ ‫شاخصهای عمومی و‬ ‫توانمندی‪ ،‬تقویت‬ ‫دریــغ نکن‬ ‫کند‪ .‬وی بــه نقش‬ ‫حسینی‪،‬خاطرنشان‬ ‫مطلوب افزایــش‬ ‫برتر در مجموعه‬ ‫به استان خواهد‬ ‫و خشنود باشند‪.‬‬ ‫ـیار باالیــی را ایفــا‬ ‫گردید‪ .‬این موفقیت را‬ ‫اگاهی و هستند‪.‬‬ ‫بیمه و کمک شایانی‬ ‫به ارائه خدمات‬ ‫گذشتند از ما راضی‬ ‫بسـ‬ ‫خدماتی انتخاب‬ ‫فرهنگسازی جهت‬ ‫ـرعت بخشــیدن‬ ‫ضریب نفوذ‬ ‫توانمندیدر بیمه‬ ‫گنجانده شود‬ ‫گروه تولیدی و‬ ‫ان دستگاه تبریک‬ ‫رسانهها بر لزوم امر‬ ‫بیمه ایران سـ‬ ‫مواقع حوادث در‬ ‫سبد زندگی‬ ‫پایان‪ ،‬گفت‪:‬باداشتن‬ ‫کارمندان شریف‬ ‫کارکردها و خدمات‬ ‫پرداخت خسارات در‬ ‫بیمه در‬ ‫بیمه با توجه به‬ ‫ـت و شد‪.‬ویدر‬ ‫جنابعالی و تمام‬ ‫بخشهاچهلزومی‬ ‫احاد جامعه با‬ ‫اقداماتاثربخش‬ ‫اینکه بیمهای و‬ ‫ـه افزود‪ :‬صنعت‬ ‫به‬ ‫جامعه هدف اسـ‬ ‫شرکتهادر تمام‬ ‫ای ترغیب‬ ‫وی در ادامـ‬ ‫تالشخالصانهو‬ ‫رسانهها با توجه به‬ ‫هایی که تاریخ اعتبار‬ ‫ـن زمان ممکن به‬ ‫های مطلوب بیمه‬ ‫کردنصنایعو‬ ‫از همت‪،‬‬ ‫های خود را خارج‬ ‫تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫موجــب ارتقای‬ ‫مردم کوتاهتریـ‬ ‫بیمهشده‬ ‫انجام این امر مهم‬ ‫کارکرد و پوشــش‬ ‫صنایع حق بیمه‬ ‫مردم‪ ،‬شدن‬ ‫میگویمو مجموعه همکارانتان که‬ ‫پل ارتباطی میان‬ ‫خدمــات‪،‬‬ ‫خود را موظف به‬ ‫شــهریورماه اســت‬ ‫شرکتها و‬ ‫مختلف زندگــی‬ ‫این موضوع باید‬ ‫افکار عمومی و‬ ‫در این راستا‬ ‫جنابعالــی و‬ ‫استانهرمزگانشده‬ ‫انهــا پایان‬ ‫بیمــه ســالمت‬ ‫ـه در بخشهــای‬ ‫نمایندگان‬ ‫دیگــری از ســخنان خود دارد پرداخت کنند‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫در ایــن یــاری گر‬ ‫رسانیبهمردمعزیز‬ ‫مدیــرکل‬ ‫قابلارائـ‬ ‫ـد ملی سرپرســت‬ ‫ـوزی‪ ،‬مســئولیت‪،‬‬ ‫ـم‪ .‬وی در بخــش‬ ‫ــتند‪ ،‬میتواننــد‬ ‫بیمهای از اســتان‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫سطحخدمات‬ ‫میتواننــد کـ‬ ‫امیدواریم با استمرار‬ ‫ـای ثالــث‪ ،‬اتشسـ‬ ‫میدانیـ‬ ‫و مســئوالن هس‬ ‫هرمزگاناز امکانتمدید‬ ‫موضوع پوشــش‬ ‫استاندار و نمایندگان‬ ‫نظیــر بیمههـ‬ ‫قدردانی مینمایم‪.‬‬ ‫وارد و بســیاری از‬ ‫حوادث و درمان و ‪،...‬‬ ‫بیمــه ایــران را در‬ ‫استان‬ ‫اقشار توسط‬ ‫شرکتها‪،‬کارخانجات‬ ‫است‪ ،‬تشکر و‬ ‫پشتیبانیها و مانع‬ ‫صنعتبیمهباشند‪.‬‬ ‫خانــوار را‬ ‫جامعه شــرکت‬ ‫ـه صندوقهــای‬ ‫زندگی‪ ،‬مهندســی‪،‬‬ ‫صیادان و همه ی‬ ‫جدیتدنبالشودتا‬ ‫ویژه در سال تولید‪،‬‬ ‫اقشار مختلف‬ ‫پوشــش بیمـ‬ ‫مشاهده و ویرایش‬ ‫عمر و‬ ‫بروز حوادث برای‬ ‫صنعت‪ ،‬کشاورزان‪،‬‬ ‫عنوان استانبا‬ ‫بیمههای خود را در‬ ‫تالش و تکاپوی‬ ‫حامی همه‬ ‫جهادی موجب ارتقای‬ ‫اطالعات را‬ ‫بسزایی در زمان‬ ‫حامی‬ ‫همگانی و روســتایی‬ ‫بیمه ایران‬ ‫گفت‪:‬بیمهایرانبه‬ ‫مستقر در استان حق‬ ‫میتواند نقش‬ ‫مدیریت‬ ‫ـزاده تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫در‬ ‫ســالمت‬ ‫و‬ ‫انان‬ ‫دانست‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫مرهمی بــر االم‬ ‫فقط و صنایع‬ ‫این در حق و مردم‬ ‫عزم‬ ‫مختلفاستان‬ ‫علی علیزاده‬ ‫کننــد‪ .‬علیـ‬ ‫ـایری بهصــورت‬ ‫جامعــه ایفا کند تــا‬ ‫است که هدف ان‬ ‫پرداخت کنند تا بیش از‬ ‫زدایی ها‪ ،‬با توسعه هرمزگان شوید‪.‬‬ ‫ـتان هرمزگان به‬ ‫مدیرکل است‬ ‫امکانفراهمشده‬ ‫و عشـ‬ ‫احــاد‬ ‫بیمه دولتی در کشور‬ ‫ـرکت بیمه ایران اسـ‬ ‫حوادث باشــد‪.‬‬ ‫دیگری اســتان‬ ‫کارامدی دولت و‬ ‫همچنیناین‬ ‫پرداخت و تنها‬ ‫خبــر داد‪ .‬علــی‬ ‫مدیرکل شـ‬ ‫دشــوار و پــس از‬ ‫مردم اســت و هدف‬ ‫استاناجحافنشود‪.‬‬ ‫غیرحضــوری‬ ‫شــرایط‬ ‫دفاتر پیشخوان‬ ‫فعال خود در اســتان‬ ‫بابیاناینکهبیمه‬ ‫ــت صادقانه به‬ ‫شدهها دیگر به‬ ‫ایراناستانهرمزگان‬ ‫تعداد نمایندگان‬ ‫به تجربه در طول‬ ‫ایران و خدم‬ ‫ـت‪ :‬بیمههــای‬ ‫است که بیمه‬ ‫شرکتبیمه‬ ‫نقش اجتماعی بیمه‬ ‫داشت و این مهم هم‬ ‫اتاق بازرگانی‬ ‫علیــزاده گفـ‬ ‫ای روســتایی و‬ ‫اصلی در سبد زندگی‬ ‫ســالمت همگانی و‬ ‫پوشــش بیمــه‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫های نخواهد‬ ‫نیازهای اولیه و‬ ‫درخشش‬ ‫ــار صندوقهای‬ ‫بــرای تمدیــد‬ ‫بیمه ابــراز‬ ‫در همه شهرستان‬ ‫باید یکی از‬ ‫مراجعه نکنند‪،‬‬ ‫فاقــد اعتب‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬صنعت‬ ‫‪ 31‬شــهریور ‪1400‬‬ ‫گسترده خود تقریبا‬ ‫سالمت همگانی‬ ‫در جشنواره‬ ‫عشــایر تا پایــان‬ ‫مردم گنجانده شود‪،‬‬ ‫بحث شــبکه‬ ‫عشایری و‬ ‫روســتاییان و‬ ‫اعتبــار باشــد بــا‬ ‫هرمزگان‬ ‫است و با توجه‬ ‫حوادث گوناگون در‬ ‫مــه انهــا فاقــد‬ ‫خودکار تمدیدشــده‬ ‫تواند در زمان بروز‬ ‫لــذا ا گــر بی‬ ‫میتوانند بدون‬ ‫بهصورت‬ ‫می‬ ‫شهید رجایی‬ ‫جلوگیــری از تردد‬ ‫همین ســامانه‬ ‫بیماری کرونا بــرای‬ ‫مراجعــه به‬ ‫خــبر‬ ‫حتی میتوانند‬ ‫بــه شــیوع‬ ‫الکترونیکامکاناتی‬ ‫تمدیــد کننــد و‬ ‫بازرگانی هرمزگان‬ ‫شدگانوتحققدولت‬ ‫حضــور ان را‬ ‫ســال از عمر اتاق‬ ‫خود را اصالح و‬ ‫بیمه‬ ‫ـورت غیرحضــوری‬ ‫ســتان هرمزگان‬ ‫بعد از هشــتاد‬ ‫ـامانه عکسهای‬ ‫هیئت نمایندگان‬ ‫جامعه کار و تالش ا‬ ‫اســت کــه بهصـ‬ ‫دور نهم فعالیت‬ ‫بیمه در این سـ‬ ‫فراهمشــده‬ ‫نماینــد‪ .‬بنابراین از‬ ‫مســابقات قــران کریــم‬ ‫ـاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫برای اولین بار در‬ ‫مربوطه پوشــش‬ ‫برای نخستین بار در‬ ‫جدید بارگــذاری‬ ‫ـط اداره کل تعـ‬ ‫و‬ ‫فوالد دوره‬ ‫مراجعه به ســامانه‬ ‫خصوصی هرمزگان‬ ‫ــده عکــس‬ ‫فوالد هرمــزگان توسـ‬ ‫میرود که قبل از‬ ‫از فعالیتهای‬ ‫و با‬ ‫ـاف و امور خیریه‬ ‫سرپرســت بیمهش‬ ‫پارلمان بخش‬ ‫توانست در ارزیابی‬ ‫برنامههای معنــوی‪،‬‬ ‫بیمهشدگان انتظار‬ ‫بــا حمایــت‬ ‫ـارکت ســازمان اوقـ‬ ‫ـروه توســط فــرد‬ ‫رجایی درخشید و‬ ‫پیشگامی فوالد‬ ‫حاضر تمامی‬ ‫تــداوم اینگونه‬ ‫سامانه ایجادشده‬ ‫ایــن گـ‬ ‫هرمزگان و با مشـ‬ ‫سپاه امام سجاد‬ ‫ســتان هرمزگان‪،‬‬ ‫جشنواره شهید‬ ‫جامعه بــرای‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حال‬ ‫ـادی‬ ‫شهریور از امکانات‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ـی‬ ‫اقت‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫کارخانجات‬ ‫اجتما‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ـی‬ ‫در‬ ‫کریم‬ ‫مســئولیتهای اجتماعـ‬ ‫عرصه فرهنگ‬ ‫مسابقات قران‬ ‫ایــن شــرکت در‬ ‫ســیج کارگران و‬ ‫قابــل تمدیــد اســت‪ bimehsalamati .‬و پایان‬ ‫هرمزگان در‬ ‫ـدان بــرای دیــدن‬ ‫پانزدهمین دوره‬ ‫عــی و همــکاری‬ ‫هرمزگان‪ ،‬ســازمان ب‬ ‫شــاخصهای‬ ‫رتبه برتــر در بین‬ ‫فرهنگــی وزارت‬ ‫‪ranian.ir‬‬ ‫ســت‪ .‬عالقهمنـ‬ ‫مســئولیتهای اجتما‬ ‫مراســم افتتاح‬ ‫استفادهکنند‪.‬‬ ‫امــور بینالملــل‬ ‫ســامانههای‬ ‫حضــور مدیرکل‬ ‫حــال برگــزاری ا‬ ‫امادهشــده است و‬ ‫اقتصــاد خارجــی و‬ ‫ـه‬ ‫هرمزگان به نشــانی‬ ‫ـتان هرمــزگان با‬ ‫هرمــزگان‪ ،‬در‬ ‫نماینده ولیفقیه در در عرصـ مسابقات تشکر کردند‪.‬‬ ‫‪http://eservices‬‬ ‫و‬ ‫را از ان خود سازد‪.‬‬ ‫به ســایت فــوالد‬ ‫ـوح از عطــاا‪...‬‬ ‫‪.ihio.gov‬‬ ‫های اجرایی استان‬ ‫کار و تــالش اسـ اجتماعی‪ ،‬مشــاور عالــی‬ ‫مســابقات میتواننــد‬ ‫برگزاری این‬ ‫لـ‬ ‫بازرگانی هرمزگان در‬ ‫دستگاه‬ ‫اجتماعی هرمزگان‬ ‫ـاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اییــن افتتاحیــه‪ ،‬بــا اهــدای حمایتهــای ایــن‬ ‫مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫رویداد امــروز‪ ،‬اتاق‬ ‫ـاون کار و رفــاه‬ ‫تعـ‬ ‫همچنیــن در‬ ‫‪/https://www‬‬ ‫هرمــزگان بــرای‬ ‫بــه گزارش‬ ‫ـزگان‪ ،‬مدیرکل تعـ‬ ‫ضمن حضور پررنگ‬ ‫‪.hosco.ir‬‬ ‫محل ورزشــگاه‬ ‫مدیرعامــل فــوالد‬ ‫اســتان هرمـ‬ ‫هیئت نمایندگان‬ ‫ـد‪ .‬پانزدهمیــن‬ ‫ـنبه ‪ ۱۰‬مهرماه در‬ ‫معروفخانــی‬ ‫مســابقات تقدیــر شـ‬ ‫دور نهم فعالیت‬ ‫ــتانی‪ ،‬روز شـ‬ ‫اقتصاد خارجــی و امور‬ ‫تاکید بر اســوه قرار‬ ‫از برگــزاری ایــن‬ ‫عرصههــای اقتصادی‪،‬‬ ‫و ســایر مدیران اس ســخنرانان مراســم ضمن‬ ‫همهجانبــه‬ ‫خدماتعامالمنفعه‬ ‫خــود در‬ ‫و ابراز امیدواری‬ ‫کارگران برگزار شــد‪.‬‬ ‫عرصههایاجتماعیو‬ ‫و روش زندگــی‬ ‫دفاع از ســالمت‬ ‫ــی قــران در راه‬ ‫بینالمللدر‬ ‫توجهی به مردم استان‬ ‫مقــدس تــا‬ ‫دادن ایــات نوران‬ ‫است خدمات قابل‬ ‫همچنــان ادامــه‬ ‫نیز توانسته‬ ‫که اتاق بازرگانی‬ ‫مــردم‪،‬‬ ‫دادگســتری‬ ‫خــبر‬ ‫نخستین بار است‬ ‫رئیــسکل‬ ‫مقــام قضایــی‬ ‫برای‬ ‫این‬ ‫جشنواره‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ارائه‬ ‫دارد‪ .‬ایــن‬ ‫هرمزگان هشــدار تردد‬ ‫در استان‪ ،‬در این‬ ‫هرمزگان ضمن تجلیل‬ ‫اغاز فعالیت خود‬ ‫کــرد‪ :‬رســالت و‬ ‫صیادان مناطق شــرقی‬ ‫استان‬ ‫هرمزگان از‬ ‫ـه برتر میشــود‪.‬‬ ‫خاطرنشــان‬ ‫ســالمت گفت‪:‬‬ ‫داد‪ .‬همچنیــن بــه‬ ‫اینگونــه حائــز رتبـ‬ ‫از مدافعــان‬ ‫ـنگین کادر درمــان‪،‬‬ ‫ـور مییابــد و‬ ‫ممنوعیــت تــردد‬ ‫ـنواره شهیدرجایی و‬ ‫تعهــد سـ‬ ‫هرمزگان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫تاکیدات ریاست‬ ‫احتمالــی هشــدار‬ ‫حضـ هرمزگان در مراســم جشـ‬ ‫تردد صادر شد‪.‬‬ ‫با توجه به‬ ‫ســتاران شریف‬ ‫از خســارتهای‬ ‫ـاون هواشناســی‬ ‫ارزیابیهای صورت‬ ‫دادند‪ .‬همچنیــن از‬ ‫اســتاندار‬ ‫پزشــکان و پر‬ ‫علی صالحی‬ ‫ـوش عارفــی معـ‬ ‫ـرقی جلوگیــری‬ ‫طوفان حارهای در‬ ‫ـه از مطالبــات‬ ‫های برتر استان در‬ ‫نیمه ســنگین را‬ ‫کیانـ‬ ‫توجه به تقویت‬ ‫«شــاهین»‪ ،‬در جنوب شـ‬ ‫قــوه قضاییـ‬ ‫قبــال ســالمت‬ ‫شــناورهای ســبک و‬ ‫معرفی دستگاه‬ ‫شــنبه و یکشنبه‬ ‫ـتان و در راس ان‬ ‫قرمز دریایی با‬ ‫و دلســوز در‬ ‫دریایی میشــود‪،‬‬ ‫طوفــان حــارهای‬ ‫کادر درمــان‬ ‫صیادی در روزهای‬ ‫ساحلی بــه‬ ‫ـاق بازرگانــی اسـ‬ ‫هشدار سطح‬ ‫ناپایداریهای جوی و‬ ‫در پــی وقــوع‬ ‫ـت ایــن عزیــزان‬ ‫باری و‬ ‫روستاها در نوار‬ ‫ـه از اقدامــات اتـ‬ ‫قانونــی‬ ‫مدیرکل شیالت‬ ‫هرمزگانبااهدالوح‪،‬‬ ‫گرفتـ‬ ‫جــب شــده اسـ‬ ‫قرمز بســیاری از‬ ‫عرب که موجب‬ ‫شــناورهای مســافری‪ ،‬هرمزگان جلوگیری شد‪.‬‬ ‫کنیم‪ .‬به گزارش‬ ‫رئیساتاقبازرگانی‬ ‫جامعــه مو‬ ‫اعالم وضعیت‬ ‫های دریای‬ ‫حمایــت می‬ ‫عالــم‪ ،‬حضــرت‬ ‫استان صادر شد‪.‬‬ ‫اماده تخلیه شدند‪.‬‬ ‫سواحل شرقی استان‬ ‫محمدرضاصفا‬ ‫دادگســتری اســتان‬ ‫و‬ ‫جلوگیری از خسارت‬ ‫از بــزرگ پرســتار‬ ‫مناطق شرقی این‬ ‫کشــور بلوچستان و هرمزگان‬ ‫مــروز‪ ،‬رئیسکل‬ ‫بنــادر و در‬ ‫تمهیدات الزم جهت‬ ‫ـی‪ ،‬بــه تاســی‬ ‫ای به عمل اورد‪.‬‬ ‫هرمزگان برای‬ ‫ـای بیبدیلــی از‬ ‫رویــداد ا‬ ‫مختلــف ازجملــه‬ ‫سیستان و‬ ‫مجتمــع اموزشـ‬ ‫تقدیر ویژه‬ ‫هرمزگان از اعمال‬ ‫و میگو در شرق‬ ‫«س»‪ ،‬جلوههـ‬ ‫ـران دســتگاههای‬ ‫ـزگان بــا حضــور در‬ ‫زینــب کبــری‬ ‫های پرورش ماهی‬ ‫فرماندهی انتظامی‬ ‫همچنیــن مدیـ‬ ‫ـه منصــه ظهــور‬ ‫هرمـ‬ ‫ـر اعظــم (ص)‬ ‫احتمالی به حوضچه‬ ‫هرمزگان‪ ،‬ستاد‬ ‫و خدمــت را بـ‬ ‫درمانــی پیامبـ‬ ‫هرمزگان‪ ،‬شیالت‬ ‫نخست سازمان‬ ‫نوعدوســتی‬ ‫تــش همجهــت‬ ‫پژوهشــی و‬ ‫ـر اســت‪ .‬علــی‬ ‫دریانوردی‬ ‫گفتگــو بــا کادر‬ ‫دریایــی ســپاه و ار‬ ‫شایســته تقدیـ‬ ‫کسب رتبه‬ ‫ـن دیــدار و‬ ‫دریابانــی‪ ،‬نیــروی‬ ‫برســانند کــه‬ ‫دادگســتری کل‬ ‫اجتماعی انجام شد‬ ‫هرمــزگان‪،‬‬ ‫بندرعبــاس‪ ،‬ضمـ ســالمت از بخشهــای‬ ‫هرمزگان در‬ ‫تاکیــد بر اینکــه‬ ‫اجرای مسئولیت ‬ ‫خــبر‬ ‫ـان و مدافعــان‬ ‫صالحــی بــا‬ ‫صمت‬ ‫مســئولیتهای‬ ‫در راستای ‬ ‫درمـ‬ ‫بازدیــد کــرد‪ .‬علی‬ ‫ـزگان در حیطــه‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫رجایی‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫بیمار‬ ‫م‬ ‫هر‬ ‫های اســتان‬ ‫مختلــف ایــن‬ ‫ـی برای همراهی‬ ‫شنواره شهید‬ ‫در بخش‬ ‫ما در بانک ملت‬ ‫خود از هیچ تالشـ‬ ‫ج‬ ‫توجه ویژه شــود و‬ ‫صالحــی همچنیــن بــا حضــور مجاهدت قانونــی‬ ‫ســالمت فروگــذار‬ ‫ـت که باید به ان‬ ‫رجایی هرمزگان‬ ‫زمینهای را فراهم‬ ‫کرونایی گفــت‪:‬‬ ‫ـاری بــا مدافعــان‬ ‫جامعه اسـ‬ ‫چهارمین جشنواره شهید‬ ‫زوجهای جوان‪،‬‬ ‫ســتری بیمــاران‬ ‫کرونــا و همیـ‬ ‫بانک ملت نیز به‬ ‫ـت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫تسهیالت ازدواج به‬ ‫ب‬ ‫بیست و‬ ‫خدمــت و ارتقای‬ ‫مشترک خود را اغاز‬ ‫برابــر ویــروس‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫شــد اظهــار داشـ‬ ‫با پرداخت‬ ‫تالشــگران عرصه‬ ‫ـان ســالمت در‬ ‫افراد بتوانند زندگی‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫ـت نخواهــد‬ ‫است به همین دلیل‬ ‫قــوه قضاییــه‪،‬‬ ‫مدافعـ‬ ‫ـا هدف تقدیر از‬ ‫سود کشور ما‬ ‫که سریعتر این‬ ‫رزمنــدگان هشـ‬ ‫استاندار و سایر مقامات‬ ‫هرمزگان در سال‬ ‫ریاســت محتــرم‬ ‫اهمیت زیادی قائل‬ ‫بـ‬ ‫اموزان نمودهایم‬ ‫مدارس‪ ،‬عدهای‬ ‫ـر ایثارگریهــای‬ ‫بانک ملت استان‬ ‫و تعهد‪،‬باحضور‬ ‫به تاکیــدات‬ ‫تحصیل دانشاموزان‬ ‫درمــان حمایــت‬ ‫مهر و بازگشایی‬ ‫تداعیگـ‬ ‫التحریر بــرای دانش‬ ‫مسئول اضافه کرد‪:‬‬ ‫فرهنگتالش‬ ‫ـت‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫شــتی برگزار شــد‪.‬‬ ‫ازدواج به مبلغ ‪2‬‬ ‫به مناســبت ماه‬ ‫ـات قانونــی کادر‬ ‫ـاندن بــه امر‬ ‫نمایند‪ .‬این‬ ‫‪ 400‬بســته لوازم‬ ‫پروتکلهای بهدا‬ ‫ــاع مقــدس اسـ‬ ‫فقره تسهیالت‬ ‫سالهاســت‬ ‫ـدام بــه یاریرسـ‬ ‫کادر از مطالبـ‬ ‫رحیمیپور عنوان کرد‪:‬‬ ‫توزیع‬ ‫ترخیص سریع اقالم‬ ‫ســال دف‬ ‫ـتانی بــا رعایــت‬ ‫چهار هزار و ‪409‬‬ ‫ـف در کشــور اقـ‬ ‫ـم نتایج ارزیابی‬ ‫چهارماهه سال جاری‬ ‫پزشکان‪ ،‬پرستاران و‬ ‫اسـ‬ ‫یکی از این اقــدام به تهیه و هرمزگان نموده است‪.‬‬ ‫کنیم‪ .‬وی در ادامه‪،‬‬ ‫گذشته تعداد‬ ‫و ادارات مختلـ‬ ‫ـروز‪ ،‬در این مراسـ‬ ‫تالش شــبانهروزی‬ ‫میلیون ریال و در‬ ‫حــروم میکنند‪.‬‬ ‫یادداشت‪ ،‬مداد‪،‬‬ ‫جدیــت می‬ ‫از افــراد‬ ‫درمــان ازجملــه‬ ‫بضاعت در استان‬ ‫گــزارش رویداد امـ‬ ‫‪ 554‬میلیارد و ‪500‬‬ ‫ــد شــاخصهای‬ ‫بضاعت در مناطق م‬ ‫صــد میلیون ریال‬ ‫دفتر مشق‪ ،‬دفتر‬ ‫ـت‪ :‬از تــالش و‬ ‫ـوزه بهداشــت و‬ ‫بــه‬ ‫مســئولیت بی‬ ‫اجرایــی در دو بع‬ ‫ـت و هزار و‬ ‫مبلغ ‪ 916‬میلیارد و‬ ‫ـان اظهــار داشـ‬ ‫دانشامــوزان بی‬ ‫ضــروری حـ‬ ‫شامل کولهپشتی‪،‬‬ ‫راســتای اجرای‬ ‫ســرم از گمرکات‬ ‫ســتگاههای‬ ‫جامدادی بوده اسـ‬ ‫درمـ‬ ‫و ‪ 106‬فقــره بــه‬ ‫پزشــکی اســتان‬ ‫این بستهها‬ ‫فعال بــوده و در‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫پور به پرداخت‬ ‫ـای بزرگ دارو و‬ ‫خودکار‪ ،‬خط کش و‬ ‫تعــداد هــزار‬ ‫دانشــگاه علــوم‬ ‫ـتهاند‪ ،‬بانکهــا‬ ‫اســت‪ .‬رحیمی‬ ‫هــا کــه در کشــور‬ ‫همــه د تخصصی اعالم و سازمان‬ ‫ـه محمولههـ‬ ‫کرد‪ :‬این بســتهها‬ ‫مراکز درمانی و‬ ‫مجموعــه‬ ‫در جامعــه داشـ‬ ‫پرداختنموده‬ ‫مدادتراش‪،‬پاککــن‪،‬‬ ‫نهاد‬ ‫ــگیری و مقابلـ‬ ‫هر دو بعد موفق‬ ‫عمومی و‬ ‫ــوان کرد‪ :‬کمیته‬ ‫اســت‪ .‬وی بیان‬ ‫تحویــل انها بــه‬ ‫فعالیتهــای را‬ ‫زوجهای جوان‬ ‫در راســتای پیش‬ ‫مسئولیت اجتماعی‬ ‫امداد اشــاره و عن‬ ‫همــه و از‬ ‫ـته ‪ 4‬میلیون ریال‬ ‫خاقانــی و به‬ ‫اجتماعــی خــود‬ ‫کنم‪ .‬و بنــادر و‬ ‫مهمترین اقدامات‬ ‫هرمــزگان‬ ‫مددجویان کمیته‬ ‫کشور که سعی کرده‬ ‫قیمت هر بسـ‬ ‫ـاب شــامل بلبلــی‪،‬‬ ‫تجــارت هرمــزگان در بین جشنواره شد‪ .‬در حاشیه‬ ‫صمیمانــه تشــکر می‬ ‫با مردم محروم‬ ‫ـتانها را یکــی از‬ ‫تســهیالت بــه‬ ‫یکی از بانکهای‬ ‫که در استانه سال‬ ‫ـتایی شهرســتان مینـ‬ ‫نهادهایی است که‬ ‫بیمــاری کرونــا‬ ‫رتبه نخست در این‬ ‫در بیمارسـ‬ ‫سید احمدی و الور‬ ‫منظور حمایت از‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بانک ملت است‬ ‫در مــدارس روسـ‬ ‫خمینی (ره) یکی از‬ ‫بــا‬ ‫ســتان هرمــزگان‬ ‫معــدن و تجارت‬ ‫خانوادهها حفظ شــود‬ ‫به کسب‬ ‫شامل چاه سرمه‪،‬‬ ‫قضایی اســتان به‬ ‫خوبی انجام دهد‪،‬‬ ‫ادامه امداد امام‬ ‫بضاعت شــتافته اســت‬ ‫کل دادگســتری ا‬ ‫ســازمان صنعت‪،‬‬ ‫شهرستان بستک‬ ‫اینکه کرامت این‬ ‫ـتن دستگاه‬ ‫خود را به‬ ‫ســالمت برشــمرد‪.‬‬ ‫این مراســم‪ ،‬رئیس‬ ‫رئیــس‬ ‫در‬ ‫بی‬ ‫هرمزگان‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫اموزان‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫عنوان‬ ‫احمداباد‬ ‫دا‬ ‫نگاه‬ ‫ملت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫رتبه نخســت در‬ ‫در ارتباط اســت‬ ‫ـان و مدافعــان‬ ‫بر ضرورت زنده‬ ‫بانک ملت نیز‬ ‫مدیر شــعب بانک‬ ‫جدید بــه یاری‬ ‫ـم نموده اســت‪.‬‬ ‫ضمن تبریک کسب‬ ‫ـاداور کادر درمـ‬ ‫فراهم مینماید و‬ ‫ادامه با تاکید‬ ‫تحصیلــی‬ ‫مســئولیتهای‬ ‫ـتان هرمــزگان در‬ ‫توزیعشــده است‪.‬‬ ‫ـاز انهــا را فراهـ‬ ‫اختصاصی در بیست‬ ‫ایــن خانوادهها‬ ‫شــهدای گرانقــدر‪ ،‬یـ‬ ‫هرمزگان‬ ‫اشــتغال انها را‬ ‫در راســتای اجرای‬ ‫التحریــر موردنیـ‬ ‫دادگســتری اسـ‬ ‫گفت‪ :‬بانک زیر‬ ‫ـده تســهیالت بــه‬ ‫بستههای زمینه‬ ‫فعالیتهای این بانک‬ ‫بخشــی از لوازم‬ ‫شــاخصهای عمومی و‬ ‫ای رئیــسکل‬ ‫یــاد و خاطــره‬ ‫هرمزگان در این زمینه‬ ‫ـم لــوح ســپاس‬ ‫ـای پرداختکننـ‬ ‫و‬ ‫عالوه بر توزیع‬ ‫ســالمت جلــوه‬ ‫ســال ‪ 1400‬اســتان‬ ‫تعداد ‪ 476‬فقره‬ ‫عملکرد‬ ‫جاری به دیگر‬ ‫بازدیــد‪ ،‬بــا تقدیـ‬ ‫یکــی از بانکهـ‬ ‫گفت‪ :‬بانک ملت‬ ‫گــری مدافعــان‬ ‫ـنواره شــهید رجایی‬ ‫راستا در سال گذشته‬ ‫مدیر شعب بانک ملت استان اجتماعی خود‪ ،‬در ســال‬ ‫پایــان ایــن‬ ‫مسئولیتهای اجتماعی‬ ‫درمــان بهعنــوان‬ ‫ایثار‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫ـد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫اشاره‬ ‫و‬ ‫این‬ ‫ج‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ایران‬ ‫چهارمین‬ ‫معدن‬ ‫در‬ ‫ماهه‬ ‫اجتماعی‬ ‫محسوب میشود که‬ ‫اجرای مســئولیت‬ ‫ـت ملــت غیــور‬ ‫میلیون ریال و در پنج‬ ‫مجاهــدت کادر‬ ‫ـواده بزرگ صنعت‪،‬‬ ‫و‬ ‫در راستای اجرای‬ ‫لوازمالتحریر در‬ ‫ــداری و مقاومـ‬ ‫ملت در راســتای‬ ‫به از ایثــار و‬ ‫ـه کارکنان و خانـ‬ ‫‪ 167‬میلیارد و ‪505‬‬ ‫کرده اســت بخشــی‬ ‫التحریر در استان‪،‬‬ ‫عرصه مقابله با‬ ‫به تهیــه و توزیــع‬ ‫از پای‬ ‫هرمــزگان بـ‬ ‫است که‬ ‫ــکاران و مدیران‬ ‫‪ 41‬میلیــارد و ‪800‬‬ ‫سالمت و فعاالن‬ ‫تســهیالت به مبلغ‬ ‫علیرضا لوازم‬ ‫ـنوات گذشــته اقــدام‬ ‫ورود کرده و ســعی‬ ‫گفت‪ :‬باوجود هم‬ ‫تســهیالت به مبلغ‬ ‫هرمزگان نموده است‪.‬‬ ‫در امتداد فرهنگ دفاع مقدس شــهدای مدافعان‬ ‫مواقــع مختلــف‬ ‫بهماننــد سـ‬ ‫بــه توزیع لوازم‬ ‫جــارت هرمزگان‬ ‫عــداد ‪ 106‬فقره‬ ‫تجاری که متعهد و‬ ‫بانک ملت هرمزگان‬ ‫تحصیل خــود در‬ ‫ازجملــه ان میتوان‬ ‫کشور ازجمله استان‬ ‫به برکت خون‬ ‫وت‬ ‫ســال جــاری ت‬ ‫کرونا تجلیل کرد‪.‬‬ ‫صنعتــی‪ ،‬معدنی و‬ ‫ـگان نشــان داد‬ ‫کمیته امداد توسط‬ ‫را کــم نمایــد کــه‬ ‫مناطق محروم‬ ‫ترک یا بازماندن از‬ ‫در اســتان اشاره‬ ‫همـ‬ ‫ســالم از دفــاع‬ ‫مجموعههای‬ ‫از االم مــردم‬ ‫ریال به مددجویان‬ ‫پیشرفت این استانند‪،‬‬ ‫مواردی که باعث‬ ‫همچنین بانک ملت‬ ‫مانند ســیل و زلزله‬ ‫راه رزمنــدگان ا‬ ‫لوازمالتحریر و عدم‬ ‫ـروس میلیون‬ ‫رحیمیپور افزود‪ :‬از‬ ‫عزمی راسخ برای‬ ‫در بحرانهایی‬ ‫پایان اظهار کرد‪:‬‬ ‫واالمقــام‪،‬‬ ‫ــر و بــا ورود ویـ‬ ‫امکاناتی ازجملــه‬ ‫دارای‬ ‫ضروری زندگی‬ ‫شده است‪ .‬وی در‬ ‫های راهبردی در‬ ‫تسهیالت به مبلغ‬ ‫در دو ســال اخی‬ ‫ـوزان میشــود نبود‬ ‫دلیل بانک ملت‬ ‫در پرداخت‬ ‫پرتالش و منویات رهبری و برنامه‬ ‫تعداد ‪ 78‬فقره‬ ‫پــور ادامــه داد‪:‬‬ ‫دانشامـ‬ ‫ایفای نقش خود‬ ‫اموزان است به همین‬ ‫هرمزگان در ســال گشته‬ ‫با بهرهگیری از‬ ‫کــرد‪ .‬رحیمی‬ ‫تر جلوهمینماید‪.‬‬ ‫ســتی در اســتان‬ ‫ملت در راستای‬ ‫ان از سوی دانش‬ ‫توزیع لوازمالتحریر‬ ‫مددجویان بهزی‬ ‫بیشازپیشدرخشان‬ ‫بهداشتی اســتان‬ ‫به کشور‪ ،‬بانک‬ ‫توان تهیه‬ ‫میلیون ریال به‬ ‫اقدام به تهیه و‬ ‫ایندهاینزدیک‬ ‫توزیع بستههای‬ ‫منحوس کرونا‬ ‫های صورت گرفته‪،‬‬ ‫‪ 29‬میلیارد و ‪740‬‬ ‫تحصیلی جدید‬ ‫اجتماعی اقدام به تهیه و‬ ‫بیبضاعت نموده‬ ‫بیان اینکه ارزیابی‬ ‫در استانه سال‬ ‫ـت‪ .‬وی در بخش‬ ‫ـرای دانشامــوزان‬ ‫خلیل قاسمی با‬ ‫مسئولیتهای‬ ‫نحو مطلوبی در‬ ‫پرداختنموده است‪.‬‬ ‫اسیبپذیر نموده اسـ‬ ‫مختلف کشــور بـ‬ ‫ایندهســازان این‬ ‫وظایــف اداری به‬ ‫ـتی در بین اقشــار‬ ‫در مناطــق‬ ‫یکی از مســائلی در‬ ‫ـت‪ :‬دانشامــوزان‬ ‫ــان میدهــد که‬ ‫هرمــزگان در حال‬ ‫ها و معیشـ‬ ‫ابــان هــر ‪ ۲‬دز‬ ‫موضوع ازدواج‬ ‫نش‬ ‫پــور اظهــار داشـ‬ ‫علمی و تحصیلی ان‬ ‫معدن و تجــارت‬ ‫ســن و تــا پایــان‬ ‫ـخنان خود گفت‪:‬‬ ‫اســت‪ .‬رحیمی‬ ‫ــازمان صنعــت‪،‬‬ ‫نخســت واک‬ ‫هر چه در زمینه‬ ‫دیگری از سـ‬ ‫بهدستامدهرابه‬ ‫س‬ ‫علــوم پزشــکی‬ ‫محسوب میشوند و‬ ‫بخوانند قطعا به‬ ‫داشت‪:‬اینموفقیت‬ ‫واکسن تزریق شود‪.‬‬ ‫ســخنگوی دانشــگاه‬ ‫بتوانند بهتر درس‬ ‫کشور‬ ‫اجراست‪،‬اظهار‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی و‬ ‫تاکنــون بــه ‪۹۵‬‬ ‫ـرمایهگذاری شــود تا‬ ‫از یکمیلیون و‬ ‫خانواده بزرگ این حوزه‬ ‫شــاره بــه اینکــه‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون بیش‬ ‫بیشــتر سـ‬ ‫وی بــا ا‬ ‫همکاران و‬ ‫ســتان هرمــزگان‬ ‫هرمزگان‬ ‫بــت اول و دوم‬ ‫خــبر‬ ‫یــت روســتایی ا‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫واکســن در نو‬ ‫تبریکعرضمی‬ ‫درصــد جمع‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار دز‬ ‫ـت‪ ،‬عنــوان کرد‪:‬‬ ‫تجاری‬ ‫اســت‪.‬دکتر فاطمه‬ ‫تزریقشــده اسـ‬ ‫ـزگان تزریقشــده‬ ‫نیــز واکســن‬ ‫تجمیعی واکسیناسیون‬ ‫در هرمـ‬ ‫ـدود ‪ ۴۰۰‬هزار نفر‬ ‫برتر اداره کل‬ ‫هرمزگان ‪ ۲۵‬مرکز‬ ‫با بیان اینکه حـ‬ ‫افراد باالی ‪ ۱۲‬سال‬ ‫هرمزگان در‬ ‫نوروزیــان‬ ‫رتبه‬ ‫جمعیت هدف‬ ‫هستند و اکنون به‬ ‫ـادل ‪ ۲۸‬درصــد‬ ‫کسب هرسازی هرمزگان‬ ‫کردهانــد‪ ،‬فعال‬ ‫اســتان واکســن‬ ‫معـ‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬بــه قبــل در‬ ‫ســن را دریافــت‬ ‫راه و ش‬ ‫ـز هــر ‪ ۲‬دز واک‬ ‫پایان متولــدان‬ ‫در اســتان‪ ،‬اتاق‬ ‫نیـ‬ ‫شهید رجایی‬ ‫تالش هســتیم تــا‬ ‫ـیوع ویــروس کرونا‬ ‫تزریق میشود‪.‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫در جشنواره‬ ‫ـدای شـ‬ ‫ایران و فعاالن‬ ‫هــای هدف‪ ،‬دز‬ ‫هشت میلیارد تومانی از ابتـ هرمزگان اتاق بازرگانی‬ ‫ـاری به همه گروه‬ ‫هرمزگان بهعنوان‬ ‫ادامه تحقق کمک‬ ‫مهرمــاه جـ‬ ‫هرمزگان بازگانــی‬ ‫بیش از ‪ 30‬میلیارد‬ ‫شهرســازی استان‬ ‫در‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫اتاق بازرگانــی‬ ‫اداره کل راه و‬ ‫برجسته و خاص‬ ‫اقتصــادی و‬ ‫بازرگانی ایــران و‬ ‫ـه مراکز درمانی‬ ‫اجرای اقدامات‬ ‫ـتمین محمولــه‬ ‫اتــاق‬ ‫های مختلف بـ‬ ‫دستگاه برتر در زمینه‬ ‫ـی اســتان‪ ،‬هشـ‬ ‫تومــان در قالب‬ ‫شــد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫کمکهــا تــا قطع‬ ‫ـه مرا کــز درمانـ‬ ‫رجایــی برگزیــده‬ ‫علــوم پزشــکی‬ ‫بـ‬ ‫کردهانــد و ایــن‬ ‫جشــنواره شــهید‬ ‫ـز بــه دانشــگاه‬ ‫جشــنواره شــهید‬ ‫اســتان کمــک‬ ‫در‬ ‫ـاری در اســتان‬ ‫ــن کمکهــا نیـ‬ ‫ســت و چهارمین‬ ‫محموله شــامل‬ ‫کامــل ایــن بیمـ‬ ‫ای‬ ‫رویداد امروز‪،‬در بی‬ ‫داده شــد‪ .‬این‬ ‫استان هرمزگان‬ ‫شــدن زنجیــره‬ ‫هرمزگان تحویل‬ ‫کل راه و شهرسازی‬ ‫مرکزی پیشــگیری‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫رجائی استان اداره‬ ‫بود که به ســتاد‬ ‫همچنان ادامه‬ ‫اختصاصی‬ ‫در شاخصهای‬ ‫‪ 25‬برانــکارد‬ ‫یاداور میشــود‬ ‫کسب رتبه برتر‬ ‫تحویــل گردید‪.‬‬ ‫توســط اســتاندار‬ ‫موفق به‬ ‫از کرونــا اســتان‬ ‫تندیس جشــنواره‬ ‫دریافــت لوح و‬ ‫و‬ ‫هرمزگانشد‪.‬‬ ‫خود را در استان‬ ‫حق بیمههای‬ ‫نایع‬ ‫‪03‬‬ ‫توسعهتجارت‬ ‫باهمسایگاناز‬ ‫اولویت هایدولت‬ ‫اختالف نظر دولت و کارشناسان‬ ‫رویدا د رهمزگان‬ ‫‪04‬‬ ‫تمدید غیرحضوری ‬ ‫ه روستاییان و عشایر‬ ‫بیم‬ ‫ت های اجتماعی‬ ‫ن پیشگام در فعالی‬ ‫فوالد هرمزگا‬ ‫وفان تا پایان امروز‬ ‫شم ط‬ ‫یی از مطالبات ‬ ‫ت دستگاه قضا‬ ‫حمای قانونی کادر درمان‬ ‫تداوم چ‬ ‫ اموزان هرمزگانی‬ ‫نک ملت به دانش‬ ‫ التحریر توسط با‬ ‫اهدای لوازم‬ ‫‪ ۲5‬مرکز تجمیعی وا‬ ‫فعال هستند‬ ‫حموله اتاق بازرگانی‬ ‫اهدای هشتمین م‬ ‫علوم پزشکی استان‬ ‫به دانشگاه ‬ ‫اهدایلوازم التحریر‬ ‫توسطبانکملت‬ ‫به دانش اموزان‬ ‫هرمزگانی‬ ‫مراســم یادبــود و بزرگداشــت قهرمــان ملــی «شــهید علــی‬ ‫لندی» در مدرسه شهید استکی شهرکرد محل تحصیل این‬ ‫دانش اموز ایثارگر برگزار شد‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫صفحه اخر‬ ‫عکس ‪:‬مهر‬ ‫کسیناسیون در استان ‬ ‫بزرگداشتقهرمانملی‬ ‫شهیدعلیلندی‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪02‬‬ ‫هیچ واحد تولیدی تعطیل‬ ‫یا نیمه تعطیل نشود‬ ‫‪08‬‬ ‫بازگشتبه‬ ‫زندگی عادی‬ ‫با اجرای طرح‬ ‫قرنطینههوشمند‬ ‫‪08‬‬ ‫میزان بارش باران در ایران یک سوم‬ ‫میانگینجهانی‬ ‫دستور صحیحبرایساماندهیبازار ارز‬ ‫رئیس جمهوری هفته گذشــته برای ســاماندهی بــازار ارز و‬ ‫بدست اوردن منابع الزم جهت کاهش تورم موجود‪ ،‬مسئولیت‬ ‫بازگرداندن وجوه ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی بلوکه شده‬ ‫در بانک های کشــورهای مختلــف را برعهده رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی گذاشت‪.‬‬ ‫این دستور که اکنون از سوی برخی مورد انتقاد قرار گرفته‬ ‫اســت‪ ،‬مهمتریــن انتظــار اقتصــاد ایــران در تامین منابــع ارزی‬ ‫بــرای تهیــه نهاده ها و مبادالتی اســت که نتیجه عدم تحقق‬ ‫شهــای روزافــزون مالــی کشــور اســت‪ .‬حال چــرا برخی‬ ‫ان تن ‬ ‫معتقدنــد که این امر وظیفــه وزارت امور خارجه و برخی این‬ ‫امر را در حیطه مســئولیت بانک مرکزی می دانند‪ .‬مهمترین‬ ‫خط مشــترک این ابهــام در موضوع تحری مهــای مالی امریکا‬ ‫علیه ایران اســت‪ .‬طرفداران مدیریت وزارت امور خارجه باور‬ ‫دارند که می توان از طریق گفت وگوی دیپلماتیک‪ ،‬مسئوالن‬ ‫هر کشور را جداگانه قانع ساخت تا منابع ایران در ان کشور را‬ ‫به شیوه های غیر رسمی ازاد کنند‪.‬‬ ‫اینهمانسیاستیاست کهدولت های گذشتهبافرماندهی‬ ‫وزیران وقت امور خارجه دنبال کرده بودند‪ .‬سیاستی که بیشتر‬ ‫مبتنــی بــر مذاکــره‪ ،‬انتقــال پــول غیررســمی و چمدانــی و گاه‬ ‫بهره گیری از ظرفیت های اقدامات انسان دوستانه بوده است‪.‬‬ ‫اگر چه این امر توانست در مقاطعی همچون داروی ارام بخش‬ ‫هر تصادف نتیجه یک تخلف است‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫(چاپ‪ :‬در دو نوبت به شماره ‪)200000۱۱۱۱0000030‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫سازمان راهداری و حمل کارفرما ‪ :‬اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه‬ ‫ونقل جاده‬ ‫راهداریایو حمل موضوع مناقصه ‪ :‬پروژه واگذاری حجمی تاسیسات مرزی پرویزخان‪ ،‬خسروی‪ ،‬سومار‪ ،‬شیخ صله‪ ،‬شوشمی‪ ،‬تمامی‬ ‫اداره کل‬ ‫و نقل جاده ای استان ادارات راهداری حمل و نقل جادهای‪ ،‬تمامی راهدارخانه ها‪ ،‬تمامی ادارات و پاسگاههای پلیس راه سال ‪۱۴0۱ -۱۴00‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫در استان کرمانشاه‬ ‫مدت اجرا‪ ۱2 :‬ماه شمسی‪.‬‬ ‫مبلغ براورد‪ 30/270/808/869 :‬ریال‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ ۱/5۱3/5۴۱/000 :‬ریال‬ ‫تاریخ درج در سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه مورخ ‪ ۱۴00/07/۱2‬می باشد‪.‬‬ ‫شرایط مناقصه گر‪ :‬کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه حداقل پایه ‪ 5‬تاسیسات مکانیکی وبرقی از سازمان مدیریت و‬ ‫برنامهریزی کشور باشند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬متقاضیان می توانند حداکثر تا روز شنبه مورخ‪ ۱۴00/07/۱7‬ساعت ‪ ۱۴:00‬جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه کنند (الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت‬ ‫قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند)‪.‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد تکمیل شده‪ :‬تا روز سه شنبه مورخ ‪ ۱۴00/07/27‬ساعت ‪ ۱۴:00‬جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات مالی‪ :‬ساعت ‪ ۱0‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪۱۴00/07/28‬‬ ‫اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات و ارائه پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در مناقصه)‪ :‬کرمانشاه ‪-‬بلوار بنت الهدی صدر‪-‬‬ ‫روبروی فرمانداری‪ -‬اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه‪ -‬طبقه همکف ‪ -‬دبیرخانه ‪ -‬تلفن‪083-382۴99۱2-۱۴ :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد‪ :‬جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 02۱-۴۱93۴‬دفتر ثبت نام ‪ 88969737‬و ‪85۱93768‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫عمــل کنــد‪ ،‬با ایــن وجود بدلیــل این که هیــچ گاه از کانال های‬ ‫رســمی و بصورت جریانی پیوســته‪ ،‬اســتمرار نداشــته‪ ،‬هر بار‬ ‫باعث شده است که غول تورم پس از یک دوره کوتاه ارامش‬ ‫با خروش بیشتری از جای برخیزد و اقتصاد ایران را تحت تاثیر‬ ‫قرار دهد‪ .‬اما به اعتقاد من و بسیاری از اقتصاددانان دیگر‪،‬‬ ‫مسئولو فرماندهعملیاتانتقالو بازگشاییمسیر بازگرداندن‬ ‫پو لهــای ایران در بانک های خارجی الزاما باید بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران باشد‪.‬‬ ‫اینامر عالوهبر این کهقانونابرعهدهاینمجموعه گذاشته‬ ‫شده و اصل دیپلماسی ارزی و مدیریت پولی و ارزی کشور در‬ ‫حوزه مدیریت بانک مرکزی بوده و دستگاه دیپلماسی کشورها‬ ‫بطــور معمول مجری سیاس ـت های این بانک اســت‪ ،‬مانع از‬ ‫بروز بســیاری از حواشــی جریان غیر رسمی و غیر مستمر پول‬ ‫به کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫تجربه سال ها انتقال غیر رسمی دالرهای صادراتی به کشور‬ ‫نتیجه ای جز ایجاد رانت و ناتوانی مدیریت بانک مرکزی برای‬ ‫برنامه ریزی و مدیریت منابع ارزی و ریالی کشور نداشته است‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم دیگر‪ ،‬پیچیدگی های مســائل مالــی و بانکی‬ ‫بین المللــی اســت کــه به طــور قطع رفــع برخــی نگرانی های‬ ‫کهــای خارجی از عهده متخصصان ایــن حوزه بر می اید‬ ‫بان ‬ ‫و دیپلمات های ایرانی هر اندازه که تالش کنند نیاز دارند در‬ ‫مذاکرات خود‪ ،‬از دیدگاه های تخصصی کارشناسان مالی بهره‬ ‫گیرند‪ .‬این در حالی است که مسئوالن بانک مرکزی می توانند‬ ‫در مذاکــرات مســتقیم خــود بــا حمایــت دیپلماســی فعــال‬ ‫وزارت خارجــه‪ ،‬بســیاری از گزینه هــای موجود بــرای تبادالت‬ ‫مالــی را بدون نیاز بــه اخذ تائیدیه های مکرر مذاکره کنندگان‬ ‫غیرحرفه ای در حوزه مالی‪ ،‬به طرف خارجی پیشنهاد کرده و‬ ‫سریع تر موانع اجرایی کار را شناسایی و از ظرفیت های موجود‬ ‫بهره گیــری کنند‪ .‬از ســویی دیگــر‪ ،‬در صورتی که بانک مرکزی‬ ‫فرماندهی عملیات انتقال دالرهای صادراتی را برعهده داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬احتماال تکلیف تصمیم گیری دربــاره ‪ FATF‬هم برای‬ ‫مراجع رســمی و قانونگذار روشــن خواهد شد‪ .‬این مساله ای‬ ‫است که باالخره باید از سوی عالی ترین مقامات کشور مورد‬ ‫رایزنی و تصمیم گیری واقع شود‪.‬‬ ‫به این ترتیب باور دارم که در صورت سپردن مسئولیت‬ ‫مذاکرات انتقال ارزهای بلوکه شده کشور به مدیران بانک‬ ‫مرکــزی و الزام دســتگاه دیپلماســی به حمایــت و همراهی‬ ‫همه جانبــه‪ ،‬با هم افزایی ایجاد شــده می توان گره این کار‬ ‫را گشــود و بکارگیری دانش مالی و بانکی در کنار توانایی‬ ‫مذاکره (دیپلماســی)‪ ،‬حداقل بخشــی بزرگی از منابع ارزی‬ ‫کشــور که در کشــورهای دیگر به گروگان گرفته شــده است‬ ‫را ازاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫قانون در ایران َورم کرده است‬ ‫یک حقوقدان با تاکید بر اینکه قانونگذاری در کشــور ما‬ ‫سال های طوالنی است که از مسیر عقالنی و حقوقی خود به‬ ‫طور کامال ملموســی خارج شــده‪ ،‬گفت‪ :‬امروز قانون در ایران‬ ‫ورم کرده است‪.‬‬ ‫کامبیــز نورزی با توجه به ســخنان چندی پیش محمدباقر‬ ‫قالیبــاف رئیــس مجلــس شــورای اســامی دربــاره زیــاد بــودن‬ ‫قوانین در کشور درباره تعداد زیاد قانون در ساختار مدیریتی‬ ‫و اجرایی کشــور به ایرناپالس گفت‪ :‬در واقع میل ارگان های‬ ‫مختلف به مداخله تمام عیار در امور مختلف زندگی مردم‪،‬‬ ‫موجــب شــده بــرای هــر تصمیمی به ســمت تصویــب قانون‬ ‫جدیــد برونــد‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬یعنی می توان اینگونه تفســیر‬ ‫کــرد که قانون گذاری ریشــه در تمامیت خواهــی دارد تا از این‬ ‫طریق بتوانند نظر و سلیقه خود را در اداره کشور اعمال کنند‪.‬‬ ‫ی که در ایران نهادها میل زیادی به مداخله در همه‬ ‫به گونه ا ‬ ‫امور مربوط به زندگی مردم دارند و دقیقا بر همین اساس هر‬ ‫روز شاهد تصویب قوانین جدیدی هستیم‪.‬‬ ‫این فعال سیاســی ادامه داد‪ :‬از ســویی دیگر‪ ،‬این مساله‬ ‫بخشــی ناشــی از کیفیت پایین مدیریت در کشــور است و در‬ ‫نتیجه مدیری که مســئولیت می پذیرد‪ ،‬می خواهد ناکارامدی‬ ‫خود را با قوانین جدید پنهان کند که همین امر عمر قانون را‬ ‫کم و تاثیرگذاری ان را پایین می اورد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این میان کیفیت قانون گذاری هم در مجلس‬ ‫و هــم دولــت وضــع نامطلوبــی دارد‪ ،‬متاســفانه قانون گذاری‬ ‫مبتنی بر اصول حقوقی نیست‪ ،‬یعنی قانون گذاری بیش از هر‬ ‫چیزی برای دفاع از منافع قدرت های پنهان انجام می شود‪.‬‬ ‫به گفته این حقوقدان‪ ،‬سطح کارشناسی قانون گذاری هم‬ ‫بسیار پایین است به عنوان مثال‪ ،‬قانون بودجه ساالنه توسط‬ ‫چند صد کارشناس در حوزه های مختلف تبیین می شود و در‬ ‫نهایت در مجلس توسط نمایندگانی که غالبا اشنایی کافی با‬ ‫بودجه و بودجه نویسی ندارد‪ ،‬دچار تغییر می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تورم قانون در کشور ما ناشی از ناکارامدی‬ ‫نهــاد قانو نگــذار اســت‪ .‬به عنــوان مثــال در همیــن مجلــس‬ ‫قانون هایی به تصویب رسیده که هم از نظر حقوقی اشکال‬ ‫دارد و هم ب ه طورکلی قابلیت اجرایی ندارد زیرا به جای اینکه‬ ‫نظم اجتماعی را برقرار کند‪ ،‬جامعه را از مدار منظمی که الزم‬ ‫است‪ ،‬خارج می کند‪.‬‬ ‫نوروزی افزود‪ :‬شرح این شرایط به ما نشان می دهد‪ُ ،‬مدل‬ ‫قانون گذاری دو دهه اخیر کشور پیش از انکه به نظم عمومی‬ ‫کمک کند‪ ،‬نظم عمومی را برهم زده اســت و نتیجه این می‬ ‫شود که جامعه اساسا با قوانین بنای ناسازگاری دارد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬برای اصالح این نقیصه باید نگاه ارگان های‬ ‫امر قانون تغییر کند تا قوانین به جای انکه ابزاری‬ ‫رســمی به ِ‬ ‫برای حفظ قدرت ها باشــد‪ ،‬در اختیار خیر عمومی و مصالح‬ ‫جامعه قرار گیرد‪.‬‬ ‫این حقوقدان افزود‪ :‬از طرف دیگر باید سطح کارشناسی‬ ‫رعایت و طرح های نمایندگان باید کمتر شــود زیرا بســیاری از‬ ‫طرح هایی که توسط نمایندگان مجلس مطرح می شود به طور‬ ‫اشــکاری از نظر کیفیت قانون نویســی در ســطح بســیار نازلی‬ ‫هستند‪.‬وی گفت‪ :‬دولتی ها نیز باید از اینکه ناکارامدی شان را‬ ‫با نوشتن قانون جدید پوشش بدهند‪ ،‬بپرهیزند‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬بــرای اینکــه قانــون و قانون نویســی بــه‬ ‫شرایط مطلوبی برسد و در نتیجه کشور با شرایطی واقع بینانه‬ ‫و کارشناسی شده اداره شود‪ ،‬نهادهای مدنی و صنفی باید در‬ ‫امر قانون گذاری مشارکت داده شوند‪.‬‬ ‫ایــن فعــال سیاســی ادامــه داد‪ :‬به عنوان نمونــه در طرح‬ ‫بهبود فضای کسب وکار و نیز موضوع پروانه وکالت‪ ،‬نمایندگان‬ ‫مجلس با وجود مخالفت صریح کارشناسان اصرار به تصویب‬ ‫دارند که این اصرار ریشه در منفعت طلبی گروه های ذی نفع‬ ‫دارد که به طریقی بین مجلسی ها نفوذ کرده اند‪.‬‬ ‫نوروزی خاطرنشــان کرد‪ :‬با وجود هزینه ســازی های گزاف‬ ‫ازدیاد قانون و قوانین ضرررسان‪ ،‬باید اذعان داشت که اصالح‬ ‫این وضعیت کار ساده ای نیست و دولت و مجلس باید قدم‬ ‫اول را برای حل بحرا ن قانون گذاری بردارند‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫انتصاب عراقچی به عنوان‬ ‫دبیر شورای راهبردی‬ ‫روابط خارجی‬ ‫با حکم ســید کمال خرازی‪ ،‬رئیس شــورای راهبردی‬ ‫روابط خارجی‪ ،‬ســید عباس عراقچی به ســمت دبیری‬ ‫شورامنصوبشد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬خــرازی در این حکــم از عراقچی‬ ‫خواسته است «تا نسبت به بازسازی دبیرخانه و توسعه‬ ‫نقــش ان در تبییــن سیاس ـت های نظــام و تنویــر افکار‬ ‫عمومی جهانیان و تحقق منافع کشورمان» اقدام کند‪.‬‬ ‫عراقچی که در حال حاضر مشاور وزیر امور خارجه نیز‬ ‫هست‪،‬پیش ازاینمسئولیت هاییازجملهسفیر ایراندر‬ ‫فنالند و ژاپن‪ ،‬معاونت حقوقی و بین الملل وزارت امور‬ ‫خارجه و نیز معاونت سیاسی این وزارتخانه را بر عهده‬ ‫داشــته است‪ .‬خرازی همچنین از محمدباقر خرمشاد‪،‬‬ ‫دبیــر ســابق شــورای راهبــردی روابط خارجــی در زمان‬ ‫تصدیاینمسئولیتقدردانیکرد‪.‬‬ ‫ازسرگیری مذاکرات وین‬ ‫امری ضروری است‬ ‫مســئول سیاســت خارجــی اتحادیه اروپــا گفت که‬ ‫ازســرگیری مذاکــرات ویــن امــری ضــروری اســت و ایــن‬ ‫مذاکــرات بایــد در اســرع وقــت از ســر گرفته شــود‪ .‬به‬ ‫گــزارش ایســنا‪ ،‬جوزپ بورل‪ ،‬مســئول سیاســت خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا که در راس هیئتی از این اتحادیه به منطقه‬ ‫سفرکرده است در گفت وگو با شبکه الجزیره تاکید کرد‬ ‫که ازسرگیری مذاکرات وین در خصوص برنامه هسته ای‬ ‫ایــران امــری ضروری اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬ایــران به برنامه‬ ‫یکــه مذاکــرات‬ ‫هســته ای خــود ادامــه می دهــد درحال ‬ ‫فشــده اســت و زمــان در حــال پایان یافتن‬ ‫ویــن متوق ‬ ‫اســت‪ .‬بورل گفت که ســقف زمانی برای بازگشــت به‬ ‫مذاکرات وین وجود ندارد و باید در اسرع وقت به این‬ ‫مذاکرات برگردیم‪ .‬اتحادیه اروپا بیش از این نیز چندین‬ ‫بار خواســتار ازســرگیری مذاکرات شده بود‪ .‬حسین امیر‬ ‫عبداللهیان‪ ،‬وزیر امور خارجه کشورمان نیز در دیدار با‬ ‫بورل در نیویورک با تاکید بر این امر که دولت رئیســی‬ ‫در چارچوب اصول‪ ،‬عملگراست و لذا به دنبال نتیجه‬ ‫عملی در مذاکرات است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬همان طور که‬ ‫قبال گفته شده است‪ ،‬ما با جدیت در حال بررسیسوابق‬ ‫مذاکراتــی هســتیم و دولــت جدیــد مذاکــرات را از ســر‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬مالک ما عمل طرف های مقابل است و‬ ‫نه اظهارنظر ان ها‪ .‬دولت جدید در حال مرور و مطالعه‬ ‫پرونــده مذاکــرات انجا مشــده اســت‪ .‬نه اتــاف وقت‬ ‫می کند‪ ،‬نه رفتار غیر ســازنده امریکا را می پذیرید و نه‬ ‫کشور رامعطلوعده هایتوخالیسابقه دار خواهدکرد‪.‬‬ ‫امیر عبداللهیانتاکیدکرد‪:‬متاسفانهرفتار و سیاست های‬ ‫دولــت بایــدن تاکنــون در رابطــه بــا ایــران و برجام غیر‬ ‫سازنده بوده است‪ .‬بایدن باوجودانکه به صورت زبانی‬ ‫از سیاست های ترامپ انتقاد کرده اما در عمل در قبال‬ ‫ایران همان سیاست ها را دنبال می کند‪ .‬وزیر خارجه در‬ ‫ادامه ضمن تقدیر از تالش های بورل برای پیگیری روند‬ ‫مذاکرات‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اگر امریکایی ها فکر می کنند با‬ ‫اعمالفشار علیهایراننتیجهمی گیرندصددر صداشتباه‬ ‫می کنند‪ .‬مردم ایران نشــان داده اند به فشــار و تهدید‬ ‫پاسخ سخت می دهند‪ .‬سه کشور اروپایی بجای فشار‬ ‫به امریکای ناقص برجام برای بازگشت به تعهداتش‪،‬‬ ‫مدام خواستار تعجیل ایران به انجام مذاکرات هستند‪.‬‬ ‫فهــا بایــد بداننــد‪ ،‬برجــام می بایســت برای‬ ‫همــه طر ‬ ‫ایران نتایج ملموس داشــته باشــد و در عمل‪ ،‬برداشتن‬ ‫تحری مهــای غیرقانونــی را ببینیــم‪ .‬همــه طرف ها باید‬ ‫عمال با برداشــتن گام های محکم پایبندی خودشان را‬ ‫به برجام ثابت کنند‪ .‬این وضعیت غیرقابل قبول است‬ ‫که امریکا ازیک طرف گاهی حرف های مثبت میزند و از‬ ‫طرفدیگر تحریم هایجدیدعلیهایراناعمالمی کند‪.‬‬ ‫وزیــر خارجه افزود‪ :‬اگر دیگران به تعهدات خودشــان‬ ‫برگردنــد و راســتی ازمایــی شــود ما نیــز امادگــی داریم‬ ‫اقدامات جبرانی خود را متوقف کنیم‪ .‬این کار سختی‬ ‫نیست که امریکایی ها به تعهدات خودشان بر اساس‬ ‫برجام عمل کنند و سه کشور اروپایی به بی عملی خود‬ ‫پایان دهند‪ .‬جوزپ بورل نیز در این مالقات ضمن مرور‬ ‫اقدامات اتحادیه اروپا برای احیاء برجام اظهار داشت‪:‬‬ ‫بهنظر منموفقیتبرجامنه تنهابرایایرانو‪ ۴+۱‬بلکه‬ ‫برای منطقه و جهان بسیار مهم است‪ .‬شکست برجام و‬ ‫مذاکرات برای هیچ طرفی خوب نیست‪.‬‬ ‫سومین محموله سوخت‬ ‫ایران در مسیر انتقال به‬ ‫لبنان است‬ ‫شــرکت ردیابی کشــتی های بــاری (تانکر ترکــرز ) در‬ ‫حســاب توئیتری خــود اعالم کرد که ســومین محموله‬ ‫ســوخت ایران (از طریق بندر بانیاس ســوریه) در مسیر‬ ‫انتقــال بــه لبنان اســت‪ .‬تاکــر ترکــرز اعالم کــرد که یک‬ ‫کشــتی حامل گازوئیل یا بنزین برای حــزب اهلل‪ ،‬مجددا‬ ‫روی سیستم شناسایی خودکار ظاهرشده است‪ .‬کشتی‬ ‫با نام «فورچون» (‪ )۹۲۸۳۷۴۶‬از راه خلیج ســوئز وارد‬ ‫خشــده اســت‪ .‬در ادامه امده اســت که ســه‬ ‫دریــای سر ‬ ‫کشتی «فاکسون»‪« ،‬فورست» و «فورچون» سال گذشته‬ ‫میالدی به ونزوئال هم رفته بودند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه ‪ 11‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1178‬‬ ‫رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا‪:‬‬ ‫محدودیت هایهوشمندجایگزینتعطیلی هامی شود‬ ‫رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه تمهیــدات اغاز‬ ‫امــوزش حضــوری در مــدارس صــورت گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در کنــار اقدامــات انجا مشــده‬ ‫بــرای واکسیناســیون معلمــان‪ ،‬کادر مــدارس‪،‬‬ ‫والدیــن و راننــدگان ســرویس مــدارس‪ ،‬الزم‬ ‫اســت واکسیناســیون دانش اموزان بــاالی دوازده‬ ‫ســال نیــز بــا ســرعت انجــام شــود‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهــوری‪ ،‬ســید‬ ‫ابراهیــم رئیســی در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا‪ ،‬هماهنگــی وزارت بهداشــت و وزارت‬ ‫اموزش وپرورش را در واکسیناســیون دانش اموزان‬ ‫باالی دوازده سال ضروری دانست و گفت‪ :‬برای‬ ‫ســرعت گرفــت ایــن کار‪ ،‬وزارت اموزش وپــرورش‬ ‫مســاعدت کند مدارسی که شرایط مناسبی برای‬ ‫واکســینه کــردن دانــش امــوزان دارنــد‪ ،‬در اختیار‬ ‫وزارت بهداشت قرار گیرد‪ .‬رئیس جمهور گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه برای واکسیناسیون دوازده سال به‬ ‫پاییــن‪ ،‬نظرات علمی مختلفی وجود دارد لذا تا‬ ‫زمانی که به قطعیت علمی نرسیم‪ ،‬نباید اقدامی‬ ‫در ایــن زمینــه انجــام شــود‪ .‬رئیســی در ادامــه‪،‬‬ ‫عادی انــگاری و کم توجهــی بــه رعایــت اصول‬ ‫بهداشــتی در مبــارزه با ویروس کرونا را بســیار‬ ‫خطرنــاک دانســت و گفــت‪ :‬اینکــه عــده ای‬ ‫تصــور کننــد بــا تزریــق واکســن از خطــرات‬ ‫ویــروس کرونــا در امــان هســتند‪ ،‬نادرســت‬ ‫اســت و بــا توجــه به نظــرات علمــی همچنان‬ ‫بایــد شــیوه نامه ها بین عمــوم مردم و گروه ها‬ ‫و مرا کــز مختلــف‪ ،‬بــا جدیــت رعایــت شــود‪.‬‬ ‫رئیســی هرگونــه ورود و خــروج از کشــور را‬ ‫نیازمند تزریق واکســن کرونا دانست و گفت‪:‬‬ ‫حساســیت بــه این اقــدام در حقیقت صیانت‬ ‫از ســامت مســافران و زائــران عزیــز اســت و‬ ‫بــه مقطــع خاصــی هــم مربــوط نمی شــود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه مسئولیت اطالع رسانی‬ ‫درباره واکسیناسیون‪ ،‬زمان تزریق و مسائل حوزه‬ ‫بهداشــت و درمــان‪ ،‬بــا وزارت بهداشــت اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن زمینه بایــد مراکز و دســتگاه های‬ ‫دیگر اخبار و اطالعات خود را با وزارت بهداشت‬ ‫هماهنگ کنند‪ .‬رئیسی از مدیران وزارت بهداشت‬ ‫و کارشناسان حوزه بهداشت و سالمت خواست‬ ‫حشــده در‬ ‫بالفاصلــه بــه ابهامات و ســواالت طر ‬ ‫فضــای عمومــی جامعــه دربــاره ویــروس کرونــا‬ ‫واکنش ســریع و پاســخ علمی ارائه کنند تا مردم‬ ‫دچار نگرانی و یاس نشوند‪.‬‬ ‫رئیســی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای مقابلــه بــا‬ ‫تهــای هوشــمند به مرور‬ ‫ویــروس کرونــا محدودی ‬ ‫جــای تعطیلی مراکز را می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬در شــرایط‬ ‫کنونــی مراکز علمی و پژوهشــی باید بــرای جبران‬ ‫عقب ماندگی های ناشی از شیوع کرونا‪ ،‬در مسائل‬ ‫اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اموزشی‪ ،‬نسخه ها‬ ‫و راهکارهای مناسب تدوین و ارائه کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اماواگرهایوارداتواکسنفایزر‬ ‫علیرضــا رئیســی‪ ،‬ســخنگوی ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا‪ ،‬در‬ ‫گفت وگــو بــا برنــا‪ ،‬دربــاره چرایــی وارد نشــدن واکســن فایزر‬ ‫بــرای مــادران بــاردار‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬واردات واکســن فایــزر‬ ‫اماواگرهای زیادی داشــت چراکه نظر ما همواره بر این بود‬ ‫خروجــی و اصالــت واکســن از کشــورهای امریکا و انگلســتان‬ ‫نباشــد و به همین دلیل به دنبال بســتن قرارداد با کشورهای‬ ‫دیگــر برای واردات واکســن فایزر بودیــم‪ .‬او افزود‪ :‬در ابتدا‬ ‫قــرار بــود میــزان زیادی واکســن فایــزر تحویل ایران شــود اما‬ ‫میــزان ان کــم شــد و بــه ‪ 2‬میلیــون و ‪ 400‬دز رســید که مجدد‬ ‫بعدازان میزان واکسن از طرف مقابل کم شد و به ‪ 2‬میلیون‬ ‫رســید اما درنهایت هنگام عقد قرارداد مشــکالتی ایجاد شد‪.‬‬ ‫رئیســی بــا اشــاره به اینکه قرار بود واکســن فایــزر فقط برای‬ ‫مادران باردار وارد شــود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کمیته علمی ســتاد ملی‬ ‫مبــارزه بــا کرونــا‪ ،‬بررســی و اعــام کــرد که بــا توجه بــه اینکه‬ ‫واکســن فایــزر منهــای ‪ 60‬و منهــای ‪ 80‬اســت توز یــع ان در‬ ‫روســتاها مشــکالتی دارد و به عنــوان نمونــه نمی ارز یــد ‪ 10‬دز‬ ‫واکســن را بــرای زنــان باردار به یــک روســتاها ببریم و تزریق‬ ‫کنیــم‪ .‬ســخنگوی ســتاد ملــی مبــارزه با کرونــا با بیــان اینکه از‬ ‫طرف دیگر نتایج واکســن سینوفارم خوب بوده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کمیتــه علمــی توصیــه کرد که با توجه بــه اینکه زمان واردات‬ ‫واکسن فایزر هم مشخص نیست و نمی توانیم مادران باردار‬ ‫را بیشــتر از ایــن بــدون واکســن منتظــر بگذار یــم‪ ،‬بــا واکســن‬ ‫ســینوفارم مادران باردار را واکسینه کنیم‪ ،‬خوشــبختانه کمبود‬ ‫واکســن به هیچ عنوان نداریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫چالش اساسی در کشور بی ابرویی احزاب است‬ ‫تپــور‪ ،‬چهــره سیاســی اصولگــرا‪ ،‬در گفت وگــو با‬ ‫منصــور حقیق ‬ ‫برنا‪ ،‬در رابطه با الزام در تغییر رویه سیاسی احزاب برای انتخابات‬ ‫گفــت‪ :‬چالش اساســی و اصلــی ما در کشــورمان بی ابرویی احزاب‬ ‫اســت که اگر این چالش را نداشــتیم‪ ،‬می توانســتیم بهتر از این ها‬ ‫در فضــای مرد مســاالری دینی‪ ،‬ایفای نقش کنیم‪ .‬امــروز احزاب در‬ ‫افکار و اندیشه ملت ایران ابروی درست وحسابی ندارند؛ احزاب‬ ‫بــه علــت عملکــرد بد درگذشــته کــه صرفا ب هصــورت تظاهــری به‬ ‫اقدامات دموکراتیک توجه داشــتند‪ ،‬ســابقه ای از سوءظن مردم را‬ ‫نسبت به خود به وجود اورده اند و این مهم باعث شده جمهوری‬ ‫اسالمی ایران نتواند احزاب قدرتمندی را‪ ،‬ساماندهی کند‪ .‬او تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬حــزب جمهوری اســامی کــه قوی ترین افــراد انقــاب در ان‬ ‫عضــو بودنــد‪ ،‬نتوانســت دوام بیاورد‪ .‬باید چاره ای بیندیشــیم و از‬ ‫لحــاظ اموزشــی و رفتاری‪ ،‬احــزاب را طاهر و پاک کنیم و ذهن های‬ ‫مــردم را نســبت به احزاب روش ـن تر کنیم حال بــا اموزش هایی در‬ ‫دبیرســتان ها‪ ،‬دانشــگاه ها و کارکردهــای علمــی‪ .‬مــا نیازمند نوعی‬ ‫رفتار فرهنگی‪ -‬سیاســی هســتیم تا حزب را در کشــور جا بیندازیم‪.‬‬ ‫احزاب باید دارای شناسنامه و مانیفست باشند؛ احزاب باید دارای‬ ‫مرامنامه و اساســنامه باشــند‪ .‬حقیقت پور تاکید کــرد‪ :‬احزاب باید‬ ‫اموزش دیده باشند و دولت و نهادهای دیگر حتما می توانند ایفای‬ ‫نقش و کمک کنند تا در جمهوری اسالمی چند حزب خوب داشته‬ ‫باشیم‪ .‬اینکه در زمان انتخابات دورهم جمع شوند و حرفی بزنند و‬ ‫بعد داخل خودشــان هم دعوا باشــد درست نیست چون احزاب از‬ ‫قبل کارنکرده اند و اموزش ندیده اند‪ .‬این چهره سیاسی اصولگرا ادامه‬ ‫داد‪ :‬احــزاب بایــد بــر پایه منویــات و گرایش های موجــود در قانون‬ ‫اساســی کشــور‪ ،‬طرح های مختلفی را ارائه بدهند‪ .‬بر اســاس قانون‬ ‫اساسی احزاب می توانند در زمینه توسعه عدالت کار کنند‪ .‬ما بحث‬ ‫اموزش رایگان و بحث های متعدد دیگری را در قانون اساسی داریم‪.‬‬ ‫احزاب باید بگویند برای شایسته ساالری چه برنامه ای دارند؟ برای‬ ‫مسکن ارزان چه برنامه ای دارند؟ برای نه شرقی نه غربی جمهوری‬ ‫اسالمی چه برنامه ای دارند؟‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسقوهقضاییه‪:‬‬ ‫هیچواحدتولیدیتعطیلیانیمهتعطیلنشود‬ ‫رئیس قوه قضاییه به «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات‬ ‫کهــا» بــرای ارائه راهکار هــای افزایش اختیــارات و کارامدی این‬ ‫بان ‬ ‫کمیته‪ ،‬مهلتی دوهفته ای داد‪ .‬حجت االسالم والمســلمین محســنی‬ ‫اژه ای در نشســت با کمیته فرا دســتگاهی رسیدگی به مطالبات غیر‬ ‫کهــا‪ ،‬گفت‪ :‬این کمیته از ســال ‪ ۹۳‬تاکنون تشکی لشــده‬ ‫جــاری بان ‬ ‫است‪ .‬عنوان شده که ‪ ۱۶۳‬جلسه هم برگزار کرده است که طی این‬ ‫جلسات به ‪ ۱۲‬پرونده رسیدگی کرده است‪ .‬رسیدگی به این تعداد‬ ‫پرونده نشان می دهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده‬ ‫اســت و تعداد باالیی از موضوعات که در کشــور مســئله ایجاد‬ ‫کرده موردبررســی قرار نگرفته اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬سوال می کنم ایا‬ ‫از سال ‪ ۹۳‬تاکنون به مجموعه ای از اسیب ها رسیده اید که بشود‬ ‫دستورالعمل در مورد حل این چالش ها تهیه کرد؟ محسنی اژه ای‬ ‫از اعضای کمیته این پرسش را مطرح کرد که ایا در فرایند وصول‬ ‫مطالبــات بانکــی مالحظــه حمایت از تولیــد و تولیدکنندگان هم‬ ‫صــورت گرفته اســت؟ رئیس قــوه قضاییه با بیــان اینکه حمایت‬ ‫از تولیــد داخلی بر همه دســتگاه ها الزم اســت خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫حمایــت از تولیــد یکی از وظایف اصلی بانک ها اســت و در این‬ ‫زمینــه بایــد ب هصــورت عملی فعالیت داشــت‪ .‬وی با بیــان اینکه‬ ‫فســاد ســرایت می کند اضافه کرد‪ :‬مبارزه همه جانبه نگر با فساد‬ ‫جــزو دســتور کار هــای اصلــی قوه قضائیه اســت کــه بانک ها هم‬ ‫باید در این زمینه ایفای نقش مهمی داشــته باشــند فساد چه در‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فائزه ماهری فرزند علی محمد به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 873‬صادره از شمیران در مقطع کاردانی ناپیوسته رشته فرش‬ ‫‪ 81150240372‬مفقود گردیده‬ ‫دستباف صادره از واحد دانشگاه نجف اباد با شماره‬ ‫‪82/5/16‬‬ ‫است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی واحد نجف اباد ارسال نماید‪.‬‬ ‫بانک چه در قوه قضائیه چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطین‬ ‫باشد باید مبارزه جدی شود تا سرایت نکند‪ .‬وی همچنین تاکید‬ ‫کهــا باید بر نحــوه هزینه کرد تســهیالت بانکی نظارت‬ ‫کــرد بان ‬ ‫جــدی و عملــی داشــته باشــند‪ .‬محســنی اژه ای در نشســت بــا‬ ‫کمیتــه فــرا دســتگاهی رســیدگی به مطالبــات غیر جــاری بانک ها‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬حمایت جدی از تولید در شــرایطی که درگیر جنگ‬ ‫اقتصــادی با دشــمن هســتیم بر همــه واجب اســت و بانک ها از‬ ‫پای ههــای اصلــی حمایت از تولید داخلی هســتند و مدیران نظام‬ ‫بانکــی باید مســئولیت خــود را در مقابله با تحریم ها و کمک به‬ ‫فعــاالن اقتصــادی و تولیــد داخلــی ایفا کننــد‪ .‬وی تاکیــد کرد‪ :‬در‬ ‫وصــول مطالبــات بایــد مراقب بود هیچ واحــد تولیدی تعطیل یا‬ ‫نیمه تعطیل نشــود و اگر اســیبی در نحوه پرداخت تســهیالت و‬ ‫هزینه کرد ان و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود دارد باید‬ ‫راه حل ان با کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل به یک قانون و‬ ‫دستورالعمل شود‪ .‬رئیس قوه قضاییه افزود‪ :‬کمیته فرا دستگاهی‬ ‫کهــا در وصول معوقــات بانکی باید‬ ‫رســیدگی بــه مطالبــات بان ‬ ‫حقــوق همــه طرفین را متناســب با حقــی که دارنــد رعایت کند؛‬ ‫حتی حقوق مشتری را‪ ،‬اما کسی نباید به نام تولید سوء استفاده‬ ‫کند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬اگر کسی که به نام تولید تسهیالت می گیرد‪،‬‬ ‫اما ان را صرف سرمایه گذاری در حوزه ارز‪ ،‬سکه‪ ،‬زمین و مسکن‬ ‫می کنــد مرتکــب دو تخلــف شــده؛ هــم در هزینه کرد تســهیالت‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫گواهـی میشـود پروانـه مسـئول فنـی ازمایشـگاه‬ ‫درمانـگاه رازی بهارسـتان واقـع در بهارسـتان به شـماره‬ ‫‪12/7/8/4806٩‬پ مورخـه ‪ 1386/11/2٩‬بـه نـام دکتـر‬ ‫محسـن سـروش نیـا مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط میباشـد‪.‬‬ ‫تخلــف کــرده و هــم در بازار اخالل ایجاد کرده که ضررش بیشــتر‬ ‫از تاخیــر در تسویه حســاب بــا بانــک اســت‪ .‬رئیس دســتگاه قضا‬ ‫کهــا باید عالوه بر اعتبارســنجی و اخذ وثایق الزم بر‬ ‫گفــت‪ :‬بان ‬ ‫روند هزینه کرد تسهیالت هم نظارت کنند و مطالبات را به موقع‬ ‫وصول کنند تا مشــتری سوء اســتفاده نکند‪ .‬محســنی اژه ای گفت‪:‬‬ ‫همــه بایــد ملتــزم به قانون باشــند؛ اگر قانونی اشــکال دارد باید‬ ‫اصالح شود‪ ،‬اما زیر پا گذاشتن قانون از هیچ کس به ویژه مدیران‬ ‫عالــی دســتگاه ها قابل پذیرش نیســت‪ ،‬اما گاهــی برخی بانک ها‬ ‫خودشــان قانــون را دور می زننــد! رئیس قــوه قضائیه گفت‪ :‬همه‬ ‫موظــف بــه مبارزه با فســاد بانکی هســتیم‪ ،‬اما مدیــران بانک ها‬ ‫باید پیشگام مبارزه باشند‪ ،‬فرقی نمی کند مدیر و کارمند بانک یا‬ ‫مشــتری یا ضابط و قاضی مرتکب فســاد‪ ،‬تخلف و سوءاستفاده‬ ‫شود؛ اگر با فاسد‪ ،‬متخلف و سوءاستفاده گر برخورد نکنیم فساد‬ ‫به دیگر بخش ها هم سرایت می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر مدیران‬ ‫عامــل یا مدیران شــعب بانکی از ســوی برخی افــراد متنفذ برای‬ ‫پرداخت تســهیالت به افراد ســفارش شــده تحت فشــار هســتند‪،‬‬ ‫نهــا در برابــر این اعمال نفوذها حمایت شــود تا مجبور‬ ‫بایــد از ا ‬ ‫به انجام اقدام خالف قانون نشوند‪ .‬اگر کسی مرتکب لغزش یا‬ ‫سوءاستفاده شد باید با او برخورد صحیح‪ ،‬سازنده و بازدارنده شود‪.‬‬ ‫وقتی کسی مرتکب تخلفی شده که با یک تذکر یا برخورد ایذایی‬ ‫رفتارش قابل اصالح است نباید با مانند مجرم برخورد کرد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مـدرک فـارغ التحصیلـی اینجانـب مهیـن امیرشـاه کرمـی فرزنـد عبدالصمـد بـه‬ ‫شـماره شناسـنامه ‪ 2022‬و کدملـی ‪ 1285723٩71‬صـادره از اصفهـان در مقطع‬ ‫کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد رشـته تاریـخ صـادره از واحـد دانشـگاه نجف اباد‬ ‫‪ 36800222‬مفقـود گردیـده اسـت و فاقـد اعتبـار‬ ‫‪ 37500٩13‬و‬ ‫بـا شـماره هـای‬ ‫‪2717‬‬ ‫‪10٩64‬‬ ‫مـی باشـد‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را به دانشـگاه ازاد اسـالمی‬ ‫واحـد نجف ابـاد ارسـال نماید‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تمامیتارضیکشور‬ ‫خطقرمز ماست‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی‬ ‫چراکه تمامیت ارضی کشورمان‬ ‫مجلــس تاکیــد کــرد‪ :‬تمامیــت‬ ‫خط قرمــز ماســت و نیرو های‬ ‫ارضــی کشــورمان خــط قرمــز‬ ‫نظامی و امنیتی خصوصا سپاه‬ ‫ماســت و نیرو هــای نظامــی و‬ ‫و ارتــش مســئولیت مســتقیم‬ ‫امنیتی خصوصــا ســپاه و ارتش‬ ‫بــرای حفــظ تمامیــت ارضــی‬ ‫فداحسین مالکی‬ ‫مسئولیت مستقیم برای حفظ‬ ‫کشــور و کیان شهروندان دارند‪.‬‬ ‫تمامیــت ارضــی کشــور و کیان‬ ‫نماینده سیســتان و بلوچستان‬ ‫شــهروندان دارنــد‪ .‬فــدا حســین مالکی‪ ،‬عضــو خاطرنشانکرد‪:‬مابرایتمامیتارضیکشور های‬ ‫کمیســیون امنیت ملی مجلس دربــاره اظهارات همسایههماحترامقائلهستیم‪،‬این کهاز حضور‬ ‫مداخله جویانه رئیس جمهور اذربایجــان درباره پاکستاندر افغانستاننگرانیمبرایایناست که‬ ‫مانــور نظامــی کشــور و این کــه ایــران هیــچ گاه صــاح نمی دانیــم به تمامیت ارضی این کشــور‬ ‫اغازکننــده هیــچ درگیری در منطقه نبوده اســت لطمــه وارد شــود و همیــن مســئله را هــم بــرای‬ ‫و تنهــا بــه حفــظ تمامیــت ارضی خــود اهتمام اذربایجــان انتظــار داریم‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬حضور‬ ‫ورزیــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬از علی اف انتظــار نداریم اسرائیل در اذربایجان معنی اش چیست؟ ایا جز‬ ‫از اسرائیلی ها پشت مرز های کشورمان پذیرایی خدشه دار شدنتمامیتارضیاذربایجاناست؟‬ ‫کننــد و مانــوری کــه ارتش و ســپاه انجــام دادند یــا حضــور پلیس اســرائیل در امــارات چه معنی‬ ‫دقیقا معنی دار اســت‪ ،‬اما بــرای تمامیت ارضی می دهــد؟ ایــا بهانه هایــی که اســرائیلی ها برای‬ ‫اذربایجان خطرزا و تهدیدامیز نیست‪ .‬این عضو حضورشــان در امــارات می اورند مبنی بر این که‬ ‫کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ما پلیســمان را در این کشــور مستقر کردیم تا با‬ ‫شورای با بیان این که انتظار ما از کشور دوستمان خالف کاران اسرائیلی برخورد کند‪ ،‬درست است؟‬ ‫اذربایجــان ایــن اســت کــه بداند همیشــه ایران ایا پلیس امارات چالق است؟ این ها همه معنی‬ ‫حامی این کشور بوده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬کشور ما دارد‪ .‬مالکی بیان کرد‪ :‬کشور های کوچک منطقه‬ ‫همسایگیخودشرابه خوبیدر قبالاذربایجان ازجمله اذربایجان‪ ،‬امارات و بحرین بدانند که با‬ ‫و کشور های همسایه انجام داده است‪ ،‬علی اف اینرفتار هاو حضور هاچهبالییسرشانمی اید‪.‬‬ ‫باید در جریان توطئه های‪ ۳۰‬ساله اخیر اسرائیل ویتاکیدکرد‪:‬اسرائیلی هابداننداینکهکشور های‬ ‫باشد؛ این که این رژیم به دنبال این بوده است و کوچک منطقه را تحریک کنند تا تهدیدی برای‬ ‫قصد دارد بین کشور های اسالمی اختالف ایجاد ایران باشــند‪ ،‬درواقع بادم شیر بازی کرده اند‪ ،‬ما‬ ‫کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اگر اتفاقی بیفتد و یک گلوله برای تمامیت ارضی کشــور های همسایه احترام‬ ‫از ناحیه اســرائیل به طرف مرز های ایران شلیک قائلهستیم‪،‬ولیبایدبدانندخطقرمز ماحفظ‬ ‫شــود‪ ،‬علی اف شــک نکند اولین قربانی اســت؛ تمامیتارضیکشورماناست‪.‬‬ ‫جریاناصولگراتمایلزیادیبه‬ ‫مخفی کاریدارد‬ ‫حســین کنعانی مقــدم‬ ‫وحــدت و انســجام دارند و با‬ ‫تحلیلگــر مســائل سیاســی‬ ‫یکدیگــر مشکالتشــان را حــل‬ ‫در گفت وگــو بــا ایلنــا‪ ،‬دربــاره‬ ‫می کننــد امــا به محــض اینکــه‬ ‫ضــرورت شــکل گیری احــزاب‬ ‫ایــن شــرایط از بیــن م ـی رود‪،‬‬ ‫فراگیر در سپهر سیاست کشور‬ ‫رقابت هــای درون جریانــی‬ ‫حسین‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بایــد به نقش‬ ‫و بعــد انشــعاب ها شــکل‬ ‫کنعانی مقدم‬ ‫احــزاب در ســاختار سیاســی و‬ ‫تهــای‬ ‫می گیــرد‪ .‬یکــی از اف ‬ ‫حکمرانی کشــور نگاه درســتی داشــته باشیم؛ جریان هــای سیاســی ایــن اســت کــه متکی به‬ ‫در اســاس نظــام مــا که نظام ریاســتی اســت و احــزاب قدرتمند نیســتند‪ .‬وی دربــاره اینکه با‬ ‫رئیس جمهــور بــا رای مردم انتخاب می شــود‪ ،‬عقالی جریان اصول گرایی در مقاطع مختلف‬ ‫قاعدتــا چنــدان احــزاب سیاســی اثرگــذاری برخورد تندشــده و ان ها را گوشــه گیر و منزوی‬ ‫نــدارد مگــر اینکــه در مشــارکت مــردم هنگام می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬مشکلی که در ساختار سیاسی‬ ‫رای گیــری اثرگــذار باشــند‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬امــا هــر دو جنــاح وجود دارد این اســت که ظاهرا‬ ‫در نظــام پارلمانــی قاعدتــا نخســت وزیر باید بــا یکدیگــر تفاهــم کردنــد همیشــه به عنوان‬ ‫توسط نمایندگان مجلس انتخاب شود و بعد رقیــب یــا دشــمن در صحنه سیاســی باشــند و‬ ‫تهــا‬ ‫اینکــه در نظام پارلمانی احزاب هســتند که با کســی دیگــر را هــم نگذارنــد وارد رقاب ‬ ‫اســتراتژی های خودشــان در داخــل مجلــس‪ ،‬بشــود و یــک تقســیم کار کرده انــد و به همین‬ ‫عمــا نظــام پارلمانــی را شــکل می دهنــد‪ .‬اگر دلیــل هیــچ گاه حاضر نیســتند بــا یکدیگر کنار‬ ‫نظام‪ ،‬نظام حزبی اســت قاعدتا احزاب بزرگ بیایند و گفتمان مشــترکی باهم داشته باشند‪.‬‬ ‫بــا یکدیگــر رقابت می کنند و نظام سیاســی را کنعانی مقدم با بیان اینکه رقابت های تندوتیز‬ ‫شــکل می دهنــد و اراده و ســاختار سیاســی افراطی را ترجیح می دهند این باعث می شود‬ ‫را شــکل می دهنــد و در ســاختار قــدرت ان که هر دو طرف با مشکل مواجه شوند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نیــز حــرف اول و اخــر را احــزاب می زنند مثل در جریــان اصولگرایی شــاهد این هســتیم که‬ ‫بســیاری از کشــورهایی کــه در بلــوک شــرق و ان هایــی کــه از الســابقون الســابقون بودنــد‬ ‫غرب به این شکل هستند‪ .‬این کنشگر سیاسی به جای اینکه از مقربون شوند‪ ،‬کنار می روند و‬ ‫اصولگرا با اشاره به نظام ریاستی ایران و با بیان کســانی که تازه وارد عرصه رقابت ها می شوند‬ ‫اینکــه می گوینــد در نظــام ما مجلــس در راس ســعی می کننــد ان هــا را حذف کننــد و تا فضا‬ ‫امور است‪ ،‬نظام حزبی است چون احزاب ازاد بــرای خودشــان داشــته باشــند و قــدرت را بــر‬ ‫هســتند و بعد نظام والیتی در قانون اساســی دست خودشان بگیرند؛ به همین خاطر خیلی‬ ‫مشخص شــده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بالتکلیفی راحــت از پیشکســوتان و افــرادی کــه نقــش‬ ‫در ســاختار حکمرانــی مــا باعــث می شــود که اساســی در چینش سیاسی جریان های سیاسی‬ ‫احزاب نقش اساسی خودشان را نداشته باشند داشتند‪ ،‬عبور می کنند‪.‬‬ ‫اما اگر به ســمت تغییر در ســاختار نظام و به‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه همیــن دلیــل جریــان‬ ‫سمت نظام پارلمانی برویم‪ ،‬می توانیم بگوییم اصولگرایــی بــه مخفــی کاری و یــک نــوع‬ ‫کــه ان موقع احزاب هســتند که موثر خواهند تشــکیالت مخفــی کاری تمایــل دارنــد کــه در‬ ‫بود و در ساختار حاکمیتی نیز اثرگذار هستند‪ .‬پشــت پــرده هســتند امــا جریان هــا و احــزاب‬ ‫وی دربــاره انشــعاب و انشــقاق در جریــان سیاســی به عنــوان پیشــخوان در فعالیت های‬ ‫اصولگرایــی باقــدرت رســیدن ان هــا در همــه سیاســی مطرح می شوند‪ .‬شــفافیت در هر دو‬ ‫ارکان حاکمیتی بیان داشت‪ :‬یکی از افت های جریان سیاســی نداریم و عمدتا پدرخوانده ها‬ ‫جریا ‬ ‫نهــای سیاســی کشــور مــا ایــن اســت که هســتند که پشــت پــرده صحنه ارایی می کنند‪.‬‬ ‫ساختار حزبی ندارند و بیشتر شبیه باشگاه های ایــن کنشــگر سیاســی اصولگــرا درباره ســکوت‬ ‫سیاســی هســتند و با محوریــت پدرخوانده ها خبــری الریجانــی و روحانــی و اینکــ ه ایــا باید‬ ‫نهــا از‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬زمانی که در مقابل رقیب یا ایــن ســکوت را زمزمــه گوشه نشــینی ا ‬ ‫دشمن قرار می گیرند اتحاد خودشان را حفظ سیاســت دانســت‪ ،‬گفت‪ :‬هرکســی از سیاست‬ ‫می کننــد اما وقتی که رقیب را کنــار می گذارد و کنــار مــی رود یــک دوره نقاهــت دارد و نیــاز‬ ‫دشــمن فرضــی دیگر وجــود ندارد‪ ،‬بــه انجام دارد که یک دوره گذشته خودش را مرور کند‪.‬‬ ‫رقاب ‬ ‫تهــای درون جریانــی دســت می زننــد و بعد برای اینده یک برنامه ریزی کند و دوباره‬ ‫رقاب ‬ ‫تهــای درون جریانــی باعــث انشــعاب شــروع کند‪ .‬این افراد یا باید شکل اپوزیسیون‬ ‫و انشــقاق و ایجــاد فراکســیون های مختلــف به خودشان بگیرند یا شکل مستقل؛ به لحاظ‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬عضــو جبهه ایســتادگی خاطرنشــان اینکــه ممکــن اســت خودشــان نیز زیر ســوال‬ ‫کــرد‪ :‬جریان اصولگرایی نیز همین گونه اســت برونــد ســعی می کنند چــراغ خامــوش حرکت‬ ‫زمانی که با اصالح طلب ها در رقابت هســتند کنند تا این شرایط بعد از طوفان بگذرند‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬کارت خـودرو و سـند کمپانـی خـودرو پـژو پـارس ‪ XU7‬به‬ ‫رنـگ سـفید‪-‬روغنی به شـماره انتظامی ایـران‪ 625 -53‬و ‪ 11‬به شـماره‬ ‫موتور ‪ 124K0518٩25‬و شـماره شاسـی ‪NAAN01CA5ER171246‬‬ ‫مـدل ‪ 13٩3‬بـه نـام سـیدحمیدرضا مقـدس میردامـادی فرزنـد محسـن‬ ‫شـماره شناسـنامه ‪ 16063‬کدملـی ‪ 1142375366‬صـادره از خمینـی‬ ‫شـهر مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سرعت رشد تورم ایران‬ ‫در میان‪ ۱۰‬کشور نخست جهان!‬ ‫رئیس اتــاق بازرگانــی ایران‬ ‫در لیســت ‪ ۱۰‬کشور با باالترین‬ ‫می گویــد اقتصــاد کشــور بدون‬ ‫ســرعت رشــد تــورم قــرار دارد‪.‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت بخــش‬ ‫در صــدر این جــدول نام هایی‬ ‫خصوصــی از دشــواری هایی‬ ‫همچــون ونزوئــا‪ ،‬ســودان و‬ ‫کــه امــروز به انهــا دچار شــده‪،‬‬ ‫زیمبابوه را مشــاهده می کنیم و‬ ‫غالمحسین‬ ‫خارج نخواهد شــد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ایران نیز همراه این کشــورها در‬ ‫شافعی‬ ‫ایسنا‪ ،‬با وجود انکه چند هفته‬ ‫میان ‪ ۱۰‬مورد اول قرار می گیرد‪.‬‬ ‫از اســتقرار تیم اقتصــادی دولت جدید می گذرد شافعی ادامه داد‪ :‬گزارش مرکز پژوهش های اتاق‬ ‫اما همچنــان فعاالن بخش خصوصــی در حال بازرگانــی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی ایران نیز‬ ‫اعــام نظــرات و انتقادهــای خــود از شــرایط بــر تنزل مصرف کالری در ایران صحه می گذارد؛‬ ‫اقتصادی کشــور در ســال های گذشــته هستند و چنانکه از سال ‪ ۱۳۹۶‬به بعد‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫امیدوارند در برنامه ریزی هایی که از سوی دولت مــردم کمتــر از حــد الزم (‪ ۲۱۰۰‬در روز ) کالــری‬ ‫ســیزدهم کلید م ‬ ‫یخــورد‪ ،‬نظراتشــان به مرحله مصرف کرده اند‪ .‬رئیس پارلمان بخش خصوصی‬ ‫اجرا برسد‪ .‬اتاق بازرگانی ایران در قالب گزارشی بــا اشــاره بــه اثــرات فقر اقتصــادی بــر تحوالت‬ ‫از وضعیــت اقتصــاد ایران‪ ،‬بخشــی از طرح ها و جمعیتی شهرها و افزایش مهاجر‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫برنام ههــای خــود را برای عبور از شــرایط کنونی سیاس ـت های غلط اقتصادی‪ ،‬تاثیرات خود را با‬ ‫ارائه کرد و حاال رئیس پارلمان بخش خصوصی ســیل مهاجرت از روســتاها و مناطق محروم به‬ ‫می گویــد در صورتــی که دولــت از ظرفیت های کالن شهرها نشان داده است‪ .‬تبعات این بحث‪،‬‬ ‫این بخش اســتفاده نکند‪ ،‬بسیاری از معضالت پدیده حاشیه نشــینی برای کالن شهرهایی نظیر‬ ‫کالن این بخش به جای خود باقی خواهد ماند‪ .‬مشــهد بوده که در پی ان‪ ،‬هزینه خدمات شــهر‬ ‫غالمحســین شــافعی در جلســه اتــاق بازرگانی را افزون و دشواری های مدیریتی را نیز دوچندان‬ ‫مشهد گفته‪ :‬دولت سیزدهم اقدامات عملیاتی می سازد‪ .‬این شهر همین حاال یکی از بزرگ ترین‬ ‫خــود را در بخ ‬ ‫تهــای حاشــیه ای کشــور را داراســت‪ .‬رئیس‬ ‫شهــای مختلف کلیــد زده اما در باف ‬ ‫عرصهاقتصادهمچنانبرایرویه هایداخلیو یا اتــاق ایران گفــت‪ :‬اگر امروز بعضی اســیب ها و‬ ‫در عرصه سیاست گذاری های خارجی‪ ،‬اقدامات معضــات اجتماعــی نظیــر اعتیــاد‪ ،‬تکدی گری‬ ‫شــاخص و یــا رونــد متفاوتی را شــاهد نیســتیم‪ .‬و‪ ،...‬ســیمای شهرهای ما را مخدوش کرده‪ ،‬باید‬ ‫نمی توان به روال گذشته سیستم اقتصاد کشور را یکی از مولفه های موثر بر ان را در بحث اقتصاد‬ ‫اداره کرد و نسبت به چالش های عمده این حوزه جستجو کرد‪ .‬درحالی که اگر چرخ تولید بچرخد‪،‬‬ ‫منفعــل ماند‪ ،‬هــر اصالحی نیز نیازمند بازنگری بساط اشتغال و فعالیت اقتصادی فراهم باشد‬ ‫عمــده در سیســتم قاعد هگــذاری اقتصاد کشــور و معیشــت مردم تامین گردد‪ ،‬این اســیب ها نیز‬ ‫اســت‪ .‬او با اشــاره به امارهای تورمی در کشــور‪ ،‬از ِپی ان نقش می بازند‪ .‬پس اگر سرمایه گذاری‬ ‫انفعال نســبت به ضرورت اصالحــات اقتصادی و یا برنامه ریزی موثری برای مقابله با معضالت‬ ‫را عامل تشــدید این شــاخص برشمرد و توضیح اجتماعی انجام می گیرد‪ ،‬باید یک سمت ان به‬ ‫داد‪ :‬امارهای جهانی نشان می دهد که نام ایران رشد اقتصاد و تولید‪ ،‬منجر شود‪.‬‬ ‫دورخیز ایران‬ ‫برای صادرات‪ ۱۰۰‬میلیارد دالری‬ ‫رئیــس ســازمان توســعه تجــارت می گوید‪:‬‬ ‫در کوتــاه مــدت امــکان افزایــش قابــل توجــه‬ ‫میــزان صــادرات ایران به کشــورهای همســایه‬ ‫و منطقه وجود دارد و ظرفیت صادرات ایران‬ ‫می تواند به ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر در سال برسد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬علیرضا پیمان پاک در نشســت‬ ‫قهــای بازرگانــی و‬ ‫هــم اندیشــی روســای اتا ‬ ‫صادرکننــدگان بــا وزیر صمــت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬در‬ ‫مســیر افزایــش ظرفیت صادراتی کشــور ما دو‬ ‫نقشه راه یا اولویت بندی را در نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫اولویــت نخســت این اســت کــه صــادرات به‬ ‫کشــورهای هــدف افزایــش پیــدا کنــد و در‬ ‫گام دوم بــه ســراغ افزایــش صــادرات به ســایر‬ ‫کشورها خواهیم رفت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬کشورهای‬ ‫همســایه و منطقه و همچنین دو کشور چین‬ ‫و هندوســتان در اولویت نخســت قــرار دارند‬ ‫کــه در صورت اســتفاده از ظرفیت های بالقوه‬ ‫موجود در بازار انها می توان انتظار داشت در‬ ‫مدتی کوتاه میزان صادرات کشور به این مقاصد‬ ‫افزایشی قابل توجه را تجربه کند‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫توســعه تجارت با بیان اینکه ســهم ایران از بازار‬ ‫صادرات به کشــورهای همسایه همچنان بسیار‬ ‫محــدود اســت‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬بــا وجــود انکه ما‬ ‫به بســیاری از کشــورهای منطقه صادرات داریم‬ ‫اما هنوز ســهم ما حتــی در بازار کشــورهایی که‬ ‫با انها تنش یا اختالفی وجود ندارد نیز محدود‬ ‫اســت‪ .‬از ایــن رو با اجرای سیاس ـت هایی مانند‬ ‫تســهیل تجارت‪ ،‬اعمــال تعرف ههــای ترجیحی‪،‬‬ ‫تهــای گمرکــی‪ ،‬اســتفاده‬ ‫کاهــش محدودی ‬ ‫تهــای نمایشــگاهی و اســتفاده از‬ ‫از فرص ‬ ‫صندوق های ضمانت خریدار باید راهی برای‬ ‫توسعه صادرات به این کشورها باز کنیم‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 11‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1178‬‬ ‫اختالف نظر دولت و کارشناسان‬ ‫توسعهتجارتباهمسایگاناز‬ ‫اولویت هایدولت‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد‬ ‫تجارت گفت‪ :‬توســعه تجارت‬ ‫و صــادرات محصــوالت خــام‬ ‫تهــای‬ ‫بــا همســایگان از اولوی ‬ ‫کاهش پیدا کنــد‪ .‬به گفته وزیر‬ ‫ت تجــاری دولــت‬ ‫سیاس ـ ‬ ‫صنعــت‪ ،‬صــادرات مــواد خــام‬ ‫ســیزدهم اســت کــه در همیــن‬ ‫متعلق به کشورهایی با نیروی‬ ‫رضا فاطمی امین‬ ‫راســتا نمایشــگاه اکســپو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫انســانی انــدک اســت در حالی‬ ‫دبــی ظرفیــت مناســبی را برای‬ ‫کــه در ایران از طریق تولید کاال‬ ‫در‬ ‫ ها‬ ‫ت‬ ‫مل‬ ‫با‬ ‫نزدیک‬ ‫گسترش تعامالت و اشنایی‬ ‫بهمحصوالتپیچیدهصادراتیاشتغالزاییرابه‬ ‫اختیار کشور قرار داده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رضا دنبال خواهد داشت‪ .‬وی با بیان اینکه اولویت‬ ‫فاطمی امین در ایین بازگشایی مجازی پاویون گــذاری بــرای مقاصــد صادراتی‪ ،‬مقادیــر و تنوع‬ ‫ایران در اکسپو ‪ ۲۰۲۰‬دبی با حضور روسای اتاق کاالیی باید مورد توجه قرار بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫هــای بازرگانی و جمعی از صادرکننــدگان برگزار تحقــق ایــن اولویــت ها‪ ،‬وظیفه تنظیــم گری بر‬ ‫شــد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬صادرات غیرنفتی در ســال عهده دولت است که بر اساس ان مصوبه تجاری‬ ‫های اخیر به دلیل کاهش صدور نفت به جهان ابالغ شده که می تواند کشور را از شرایط اضطرار‬ ‫بسیار مورد اهمیت قرار گرفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬به وجود امده از سال‪ ۹۷‬خارج کند‪ .‬وزیر صنعت‬ ‫ایــن یــک فرصت مناســب بــرای تحــرک بخش تصریح کرد‪:‬اگر صادراتغیرنفتی گسترشداشته‬ ‫اقتصادی است و تنظیم تراز تجاری کشور بیش باشــد‪ ،‬بهبود اقتصادی محدودیت ها را کاهش‬ ‫از اینکه به عهده نفت باشد به بخش خصوصی می دهد و قواعدی مناســب منفعت کل کشور‬ ‫واگذار شده است‪ .‬وزیر صنعت با تاکید بر اینکه اجرایی خواهد شد‪ .‬فاطمی امین با بیان اینکه‬ ‫در حــال حاضر صادرکنندگان تراز تجاری کشــور تسهیلگری از دیگر وظایف دولتی است‪ ،‬اظهار‬ ‫را شــکل می دهند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به داشت‪ :‬در این بخش نیاز به حمایت از کسب و‬ ‫تورم بیش از ‪ ۲۵‬درصد در چهار سال اخیر قدرت کارها وجود دارد تا مسیر حرکت انها بدون موانع‬ ‫خرید مردم کاهش داشته و بسیاری از تولیدات باشــد به همین دلیل به دنبال رفع مشکالت تا‬ ‫تقاضای داخلی ندارند به همین دلیل در شرایط پایان سال هستیم‪ .‬وی با بیان اینکه هماهنگی‬ ‫فعلی باید لوکوموتیو صادرات کشور را به حرکت بســیار خوبــی در دولت وجــود دارد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫در بیاوریــم‪ .‬فاطمــی امیــن با بیــان اینکه نقش توجه رییس جمهوری به دیپلماســی اقتصادی‬ ‫دولت در این مسیر اولویت گذاری‪ ،‬تنظیم گری‪ ،‬موجب شده تا برنامه ریزی هایی انجام شود تا‬ ‫تسهیلگری و نظارت است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بر اساس رایزنان بازرگانی تا سال ‪ ۱۴۰۱‬به ‪ ۶۰‬نفر و در سال‬ ‫برنامه ریزی ها در نیمه دوم ســال جاری شــاهد ‪ ۱۴۰۲‬تا‪ ۱۲۰‬نفر افزایش پیدا کنند‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫افزایــش پنــج میلیــارد دالری صــادرات خواهیم معدن و تجارت گفت‪ :‬دولت برنامه ای مستقل‬ ‫بــود کــه بــه فعالیت بخــش خصوصی وابســته از ذی نفعــان هــر بخــش نخواهــد داشــت و با‬ ‫اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬در بخــش اولویــت بندی که توجه به برگزاری جلسات طی ماه گذشته دولت‬ ‫به عهده دولت است تنها اعداد و ارقام تجارت و بخــش خصوصی‪ ،‬پروژه های تجاری مناســبی‬ ‫مورد اهمیت نیســت بلکه نــوع محصوالت نیز شکل گرفته کهپیگیریخواهدشد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ابهام در تورم زایی ساخت یک میلیون خانه‬ ‫در حالی که وزارت راه و شهرسازی معتقد است‬ ‫طرح ساخت یک میلیون مسکن تورم زا نیست‪ ،‬اما‬ ‫برخی کارشناسانباتوجهبهناترازیبانک هاو خلق‬ ‫پــول با اجــرای این طرح‪ ،‬ان را تــورم زا می دانند‪ .‬به‬ ‫گزارشمهر‪،‬یکیاز مهمترینبرنامه هایاعالمشده‬ ‫از سوی دولت سیزدهم‪ ،‬احداث ساالنه یک میلیون‬ ‫واحد مســکونی یا ‪ ۴‬میلیون واحد تــا پایان دولت‬ ‫فعلی است‪ .‬تعهدی که همزمان با تصویب و ابالغ‬ ‫قانونجهشتولیدمسکنبودکهاصلی ترینبرنامه‬ ‫دولــت در بخش مســکن را یــاری کرده و با مکلف‬ ‫کــردن بانک ها به اعطــای ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تســهیالت بانکــی‪ ،‬عملیاتــی شــدن قول مســکنی‬ ‫رئیس جمهــور به مــردم را امکانپذیــر خواهد کرد‪.‬‬ ‫به خصوص که بخش مسکن چه در اقتصاد ایران‬ ‫و چــه در دنیــا بانک محور اســت و مردم با کمک‬ ‫تسهیالت بانکی خانه دار می شوند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫اخیر با دستور وزیر اقتصاد‪ ،‬بانک ها ملزم به شفاف‬ ‫ســازی صورت های مالی خود برای مــردم از طریق‬ ‫تقریبا همه‬ ‫سامانه کدال شده اند که بر این اساس‬ ‫ً‬ ‫بانک هایدولتیو شبهدولتییاباتراز منفیروبه رو‬ ‫بوده اند یا اگر ترازشان مثبت است‪ ،‬با ارقامی شبیه‬ ‫(مثال‬ ‫درامدهایساالنهبنگاه هایکوچکومتوسط ً‬ ‫مثبــت ‪ ۳۳‬میلیارد تومان بــرای بانک عامل بخش‬ ‫کشاورزی) سود یک ساله خود را اظهار کرده اند‪.‬‬ ‫چرا تراز مالی بانک بخش مسکن منفی‬ ‫است؟‬ ‫حتی بانک تخصصی بخش مسکن در صورت‬ ‫مال ـی ای کــه از ســال ‪ ۱۳۹۹‬از خــود منتشــر کــرده‪،‬‬ ‫بــا منفــی ‪ ۷.۵‬هــزار میلیارد تومــان تراز مالــی‪ ،‬وارد‬ ‫تراکنش های بانکی سال ‪ ۱۴۰۰‬شده است‪ .‬محمود‬ ‫محمودزاده‪ ،‬معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‬ ‫اخیرا در مجمع عمومی بانک مذکور‬ ‫و شهرســازی ً‬ ‫بــه عنــوان نماینــده وزارت راه و شهرســازی حضــور‬ ‫داشت و درباره منفی شدن تراز بانک عامل بخش‬ ‫مســکن به خبرنگار مهر گفت‪ :‬هر ســاله بانک در‬ ‫استانه برگزاری مجامع عمومی خود‪ ،‬به نوعی برای‬ ‫انکه اجازه افزایش سرمایه داشته باشند‪ ،‬سعی در‬ ‫تهــای مالی شــان دارند‪.‬‬ ‫منفــی نشــان دادن صور ‬ ‫کارشناسان اقتصاد پولی و مالی بر این اعتقادند که‬ ‫با توجه به صورت های مالی منتشــر شــده از سوی‬ ‫کهــا‪ ،‬امــکان اختصــاص رقم مذکــور در قانون‬ ‫بان ‬ ‫بودجه امسال (‪ )۱۴۰۰‬و قانون جهش تولید مسکن‬ ‫کــه در هــر دو قانــون‪ ۳۶۰ ،‬هــزار میلیارد تومــان در‬ ‫نظــر گرفته شــده تا به ســاخت یک میلیــون واحد‬ ‫مسکونی شــهری و روستایی پرداخت شود‪ ،‬وجود‬ ‫نــدارد‪ .‬برخــی اقتصاددانان می گوینــد این موضوع‬ ‫می توانــد بــه خلق پول از ســوی بانک ها و ســپس‬ ‫ایجــاد تــورم عمومی منجر شــود؛ کما اینکه عباس‬ ‫اخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم‪ ،‬خط‬ ‫اعتباری‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را عامل‬ ‫ایجاد تورم در سال های پس از ان عنوان می کرد‪ .‬با‬ ‫این حال رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان‬ ‫اینکــه هــدف بزرگــی در بخش مســکن پیش بینی‬ ‫شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح با مطالعه کارشناسی‬ ‫و با برنامه ریزی اماده شده است‪ .‬به گفته وزیر راه‬ ‫و شهرســازی‪ ،‬برخی می گویند ساخت یک میلیون‬ ‫مسکن تورم ایجاد خواهد کرد؛ اما این طور نیست؛‬ ‫چراکــه برای احــداث این واحدهــا از منابع دولتی‬ ‫اســتفاده نمی کنیــم‪ .‬روش هایی بــرای تامین منابع‬ ‫مالیاینبرنامهپیش بینیکردیمکهتورم زانیستند‪.‬‬ ‫*بانک هاواممسکنراندهند‪،‬جریمهمی شوند‬ ‫محمدرضــا رضایــی کوچــی‪ ،‬رئیس کمیســیون‬ ‫عمــران مجلــس دربــاره منابع مالی طرح مســکنی‬ ‫دولت سیزدهم (ساخت ساالنه یک میلیون واحد‬ ‫مسکونی) اظهار کرد‪ :‬بر اساس قانون جهش تولید‬ ‫مســکن و قانــون بودجه امســال ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت بانکی به همراه اقساط بازگشتی‬ ‫خط اعتباری مسکن مهر و همه درامدهایی که از‬ ‫محلخانه هایخالی‪،‬خانه هایلوکسو زمین های‬ ‫بایــر در نظر گرفته ایم‪ ،‬همه اینها در صندوق ملی‬ ‫مسکن تجمیع می شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬قرار است نرخ‬ ‫سود تسهیالت ساخت مسکن بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫و با بازپرداخت باالی ‪ ۲۰‬سال باشد تا مردم بتوانند‬ ‫استفاده کنند‪ .‬رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار‬ ‫کهــای عامل پرداخــت ‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد‬ ‫کــرد‪ :‬بان ‬ ‫تومان را ابالغ کرده اند و قرار اســت این تســهیالت‬ ‫کهــا در قانون جهش‬ ‫را پرداخــت کننــد؛ بــرای بان ‬ ‫تولید جریمه در نظر گرفته و اعالم کرده ایم اگر این‬ ‫تسهیالت را پرداخت نکنند‪ ،‬دو برابر این رقم باید‬ ‫مالیات بدهند‪ .‬وی درباره علت عدم تکمیل طرح‬ ‫مســکن مهر با وجود گذشــت بیش از یک دهه از‬ ‫اغاز ساخت ان‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از دالیل توقف برخی‬ ‫پروژ ههــای مســکن مهر این بــود که جانمایی انها‬ ‫صحیح نبود و بر روی گســل ســاخته شده است یا‬ ‫در مناطقی است که با فرونشست مواجه است‪ .‬به‬ ‫گفته رضایی کوچی‪ ،‬حدود ‪ ۵۰‬هزار واحد مســکن‬ ‫مهر باقی مانده است که بناست تا سال اینده همه‬ ‫عمدتا فاقد‬ ‫انها به اتمام برسد؛ البته این واحدها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫متقاضــی هســتند؛ ضمــن اینکه به لحــاظ کیفیت‬ ‫ساختو ساز‪،‬دسترسیبهزیرساخت هاو جانمایی‬ ‫از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند؛ لذا متقاضی‬ ‫نــدارد‪ .‬محمــود محمــودزاده‪ ،‬معــاون مســکن و‬ ‫ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره تورم زا بودن‬ ‫یانبودنطرحساختیکمیلیونمسکناظهار کرد‪:‬‬ ‫در این موضوع خلق پولی صورت نمی گیرد؛ بلکه‬ ‫تولیــد مســکن از دو منبع اقتصــادی یا تامین مالی‬ ‫صورت می گیرد که منبع نخست‪ ،‬اورده متقاضیان و‬ ‫منبع دوم تسهیالت بانکی اســت‪ .‬وی افزود‪۳۶۰ :‬‬ ‫هزار میلیارد تومان منابع بانکــی در نگاه اول‪ ،‬رقم‬ ‫بزرگــی به نظــر می رســد؛ اما اگر به کل تســهیالت‬ ‫بانکــی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬نــگاه می کنیــد می بینیــد که‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار هزار میلیارد تومان بوده که به همه‬ ‫شهــای اقتصادی پرداخت شــده بود؛ بنابراین‬ ‫بخ ‬ ‫می بینید که رقم‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومان در مقایسه‬ ‫باکلتسهیالتبانکیرقمقابلمالحظه اینیست‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرســازی گفت‪ :‬بخش مســکن‬ ‫کهــا دارد؛‬ ‫نزدیــک بــه یک دهــه مطالبــات از بان ‬ ‫موقعی که ســهم مسکن در سال های مختلف زیر‬ ‫‪ ۵‬یا‪ ۷‬درصد بود‪ ،‬طبیعی است که در این خصوص‬ ‫باید جبرانی داشته باشیم تا به یک تعادل برسیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬قرار نیست در بخش مسکن خلق‬ ‫پولی صورت گیرد همچنین قرار نیست چاپ پول‪،‬‬ ‫یارانه دولتی‪ ،‬خط اعتباری و امثال اینها انجام شود‬ ‫طبیعتانمی توانگفتباعثتورممی شود؛‬ ‫بنابراین‬ ‫ً‬ ‫هر چند این حرف مطلق نیست‪.‬‬ ‫اختصاص منابع به تولید مصالح‬ ‫ساختمانی‬ ‫محمودزاده ادامه داد‪ ۷۰ :‬درصد این ‪ ۳۶۰‬هزار‬ ‫میلیــارد تومان به بخش تولید مصالح ســاختمانی‬ ‫یشــود؛ ما بــرای تولید مســکن ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫تزریــق م ‬ ‫هزین ههــای ان بــه مصالح ســاختمانی و ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫یگــردد یعنــی بیــش از ‪ ۲۳۰‬هــزار‬ ‫بــه دســتمزد برم ‬ ‫میلیــارد تومــان ایــن تســهیالت بــه بخش صنعت‬ ‫منتقلمی شود؛یعنیجایی کهاقتصادمولدو مفید‬ ‫محســوب شــده و گــردش اقتصاد مثمر و اشــتغال‬ ‫پایدار در پیدارد‪.‬وحیدشقاقیشهری‪،‬عضوهیئت‬ ‫علمی دانشکده اقتصاد دانشــگاه خوارزمی درباره‬ ‫نتایج تورمی طرح ســاخت یک میلیون مســکن با‬ ‫بیان اینکه طراحان این طرح علم اقتصاد نمی دانند‬ ‫گفــت‪ :‬هــر مبلغی که بر اســاس قانــون از بانک ها‬ ‫دریافــت کنیــم‪ ،‬تســهیالت تکلیفــی خواهــد بــود؛‬ ‫عمدتا تسهیالت‬ ‫ریشــه تورم در ســال های گذشته‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تکلیفی بوده است؛ بانک ها ناترازی باالیی ندارند‪،‬‬ ‫منابع ازاد هم ندارند و عمده منابعشــان‪ ،‬منجمد‬ ‫و بلوکه شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬وقتی به این منابع‬ ‫بانک هادر قالبتسهیالتتکلیفیفشار می اوریم‪،‬‬ ‫بانک ها مکلف به ازاد کردن ان می شوند اما چون‬ ‫منابــع کافــی ندارنــد‪ ،‬دســت به خلق بیشــتر پول‬ ‫می زنند برای این ناترازی را پوشش دهند‪ .‬لذا خلق‬ ‫نقدینگی جدید شــده که به تورم منجر می شــود‪.‬‬ ‫کارشناساقتصادیدربارهصورت هایمالیبانک ها‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬بانک ها صورت های واقعی را منتشــر‬ ‫نکرده انــد و اگــر بــا اســتانداردهای بین المللــی بار‬ ‫دیگر حسابرسی شوند‪ ،‬میزان زیان دهی انها خیلی‬ ‫باالتر از این ارقام خواهد بود عمده بانک های ما‪،‬‬ ‫کفایت سرمایه ندارند و با ان ‪ ۸‬درصدی که در بال‬ ‫‪ ۲‬بایــد بــه ان برســند‪ ،‬فاصلــه زیــادی دارد؛ به نظر‬ ‫من این صورت های مالی که منتشــر شــده‪ ،‬فاصله‬ ‫معنــی داری بــا واقعیــت دارد‪ .‬عضو هیئت علمی‬ ‫دانشگاه خوارزمی ادامه داد‪ :‬تجربه های سال های‬ ‫گذشته نشان داده است یکی از عوامل اصلی رشد‬ ‫نقدینگی و خلق پول‪ ،‬دست درازی دولت به منابع‬ ‫بانک ها بوده است که به تورم های سال های اخیر‬ ‫منجر شده است؛ بنابراین وزیر راه و شهرسازی نباید‬ ‫بهخاطر تولیدمسکن‪،‬تورمرابه کلجامعهتحمیل‬ ‫کند‪ .‬وی با اشاره به الزام بانک ها به پرداخت ‪۳۶۰‬‬ ‫هزار میلیاردتومانبهبخشمسکنگفت‪:‬وقتیاین‬ ‫منابعاز سیستمبانکیخارجمی شود‪،‬برایبازگشت‬ ‫عمال در این فاصله‪،‬‬ ‫انها تا‪ ۲۰‬سال زمان الزم است و ً‬ ‫بــار تورمــی ان در اقتصــاد تخلیه می شــود؛ لذا من‬ ‫موافقچنینموضوعینیستم‪.‬شقاقیشهریدرباره‬ ‫کارشناسیبودنطرحیکمیلیونمسکنتصریحرد‪:‬‬ ‫معتقدماینطرحکارشناسینیست؛مااولویت های‬ ‫دیگریهمدر اقتصادداریمهمین‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی که قرار است به منابع بانک ها فشار بیاورد‬ ‫رامی توانیمبهزخم هاو دردهایدیگر اقتصادمانند‬ ‫صندوق های بازنشســتگی‪ ،‬بحران کم ابی‪ ،‬بحران‬ ‫زیستمحیطییابحرانناترازینظامبانکیتزریق‬ ‫کنیم‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬وظیفه دولت ساخت‬ ‫مســکن نیســت؛ دولــت بایــد نظارت و سیاســت‬ ‫مثــا اراضی را ‪ ۹۹‬ســاله در‬ ‫گــذاری یا حمایت کند ً‬ ‫اختیار بخش خصوصی قرار دهد؛ سیاســت تولید‬ ‫مســکن بــا سیاس ـت های امایشــی‪ ،‬حمــل و نقل‪،‬‬ ‫جمعیت‪ ،‬اشــتغال و… هماهنگ اســت که الزمه‬ ‫ان مطالعات گســترده در این خصوص اســت‪ .‬ما‬ ‫سرنوشت مسکن مهر را فراموش نکردیم؛ در حال‬ ‫حاضــر فشــار اوردن بر سیســتم بانکــی خطرناک‬ ‫اســت و ســرانجام خوبــی نخواهد داشــت‪ .‬عضو‬ ‫هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه تا پایان امسال‬ ‫تــورم بیــش از ‪ ۴۰‬درصــدی ادامه خواهد داشــت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬احتمال سال اینده هم بار تورمی را خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬وی درباره اثار تورمی ساخت یک میلیون‬ ‫مســکن بیــان کــرد‪ :‬هــر ‪ ۱۰‬درصد رشــد نقدینگی‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۳‬درصد بار نقدینگی دارد؛ در حال حاضر‬ ‫حدودا ‪ ۴‬هزار هزار میلیارد تومان‬ ‫نقدینگی کشــور‬ ‫ً‬ ‫یشــود کــه ‪ ۱۰‬درصــد ان ‪ ۴۰۰‬هــزار میلیارد‬ ‫بــراورد م ‬ ‫تومان است؛ بنابراین این طرح حداقل ‪ ۳‬درصد بار‬ ‫تورمیراساالنهبر جامعهتحمیلمی کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تعامل ذوب اهن اصفهان و فوالد مبارکه برای ارزش افرینی بیشتر‬ ‫محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه با حضور در غرفه‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان در متالکــس ‪ ۲۰۲۱‬گفــت‪ :‬مبحــث کمبــود مواد‬ ‫اولیه در صنعت فوالد‪ ،‬به ویژه ســنگ اهن در ســال های اخیر بســیار‬ ‫مورد توجه قرار گرفته اســت‪ .‬ایران کشــوری اســت که در زمینه فوالد‬ ‫با توجه به سرمایه گذاری های انجام گرفته پیشرفت های خوبی را در‬ ‫بخش هایمختلفرقمزدهاست‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬وی افزود‪ :‬معادن فعلی کشــور تا حدود‬ ‫‪ ۱۵‬سال اینده پاسخگوی نیازهای تولیدکنندگان فوالد خواهند بود و‬ ‫لذا این موضوع نشان می دهد در حوزه اکتشاف‪ ،‬اقدامات اثربخشی‬ ‫انجام نگرفته و در کل دو بخش صنعت و معدن به صورت متوازن‬ ‫حرکتنکردند‪.‬مدیرعاملفوالدمبارکهتصریح کرد‪:‬صنایعفوالدیبه‬ ‫دلیل اینکه برای تامین مواد اولیه‪ ،‬روی معادن حساب باز کرده بودند‬ ‫که اقدام به جایی هم بود‪ ،‬وارد عرصه معدن نشدند اما مدتی است‬ ‫بهاجبار برایتامینمواداولیهدر بخشمعدنسرمایه گذاری کردند که‬ ‫عملکرد خوبی داشتند اما صنایع به حمایت دولت در بخش اکتشاف‬ ‫نیازمند هستند و باید حاکمیت بستر الزم را در اختیار انها قرار بدهد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول خاطر نشان کرد‪ :‬وزیر صمت در برنامه هایی که‬ ‫اعالم کردند‪،‬توجهخوبیبهبخشمعدنداشتندو امیدوار هستیمدر‬ ‫ایندولتبتوانیم کارهایبزرگیانجامدهیم‪.‬‬ ‫محمدیاسر طیب نیا گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان و فوالد مبارکه دو‬ ‫صنعت بزرگ و پیشتاز در سطح منطقه هستند‪ ،‬بنده از پتانسیل های‬ ‫ذوباهناصفهانبهخوبیاگاههستم‪،‬توانایی هایفوالدمبارکههم‬ ‫مشخص است و لذا همکاری های این دو قطب صنعتی با تدوین یک‬ ‫برنامه جامع می تواند سود اوری بیشتر را برای دو شرکت که متعلق به‬ ‫ایران اسالمی هستند فراهم نماید‪ .‬این مهم با حمایت سهامداران دو‬ ‫شرکت و مدیران عالی انها انشاا‪ ...‬در اینده نزدیک عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫*ذوب اهن بزرگ همچنان از سهمیه مواد اولیه برخوردار نیست‬ ‫مرتضی یزدخواســتی عضو هیــات مدیره ذوب اهــن با حضور در‬ ‫غرفــه ایــن شــرکت در متالکــس ‪ ۲۰۲۱‬گفــت‪ :‬ذوب اهــن اصفهان به‬ ‫عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران پتانسیل ها نهفته بسیاری دارد‬ ‫و لذا برای فعال شدن این توانایی ها برنامه ریزی خوبی در هلدینگ‬ ‫صدرتامین و هیات مدیره کارخانه انجام شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬تولید‬ ‫یهــای ذوب‬ ‫صرفا یکــی از توانای ‬ ‫ریــل بــه عنوان یک دســتاورد ملــی ً‬ ‫اهــن اصفهــان بــود که به عنــوان یک بــرگ زرین و نمــاد خودکفایی‬ ‫ایران اسالمی با تالش و کوشش شبانه روزی کارکنان این شرکت ثبت‬ ‫گردید‪ .‬عضو هیات مدیره ذوب اهن اصفهان تامین پایدار مواد اولیه‬ ‫را بزرگترین دغدغه امروز ذوب اهن عنوان کرد و اظهار داشــت ‪ :‬این‬ ‫مجتمع عظیم صنعتی با وجود کمبود مواد اولیه‪ ،‬کلیه خطوط ریلی‬ ‫کشور را تحت پوشش کامل قرار داد و تولید این محصول استراتژیک‬ ‫در ذوب اهن به جایگاهی رسیده که برای صادراتش برنامه ریزی های‬ ‫خوبی صورت گرفته است یا در زمینه تامین مقاطع ساختمانی برای‬ ‫طــرح ســاخت یک میلیون مســکن‪ ،‬ذوب اهن امادگی خــودش را به‬ ‫صورت کامل اعالم کرده‪ ،‬با این همه توانمندی و شیوه تولید جهانی‪،‬‬ ‫به واقع حیف نیست ذوب اهن بزرگ همچنان از سهمیه مواد اولیه‬ ‫برخوردار نباشد؟ این مقام مسئول ادامه داد‪ :‬از ایمیدور‪ ،‬وزارت صمت‬ ‫و معاونت معدنی این وزارتخانه تقاضا داریم صنایع فوالدی را به یک‬ ‫چشم نگاه کنند‪ .‬اگر قرار است همه بخش ها مجاز به داشتن زنجیره‬ ‫باشند پس نباید تفاوتی در این بین قائل شوند‪ .‬ذوب اهن از یک سو از‬ ‫نداشتن یارانه انرژی رنج می برد و از سوی دیگر از نداشتن سهمیه مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬اما واحدهای فوالدی و معدنی را در سطح کشور می بینیم که در‬ ‫تخصص کاری یکدیگر ورود کردند و تولید دارند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملفوالدمبارکهدر نمایشگاهمتالکستاکید کرد‬ ‫ضرورت رفع نواقص در حوزه های زیرساخت و تامین مواد اولیه‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدمبارکه گفت‪:‬شرکت هایبزرگصنعتیبه‬ ‫عنوان پیشتازان این حوزه باید پا به میدان گذاشته و نواقص حوزه های‬ ‫زیرساخت و مواد اولیه برطرف کنند‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬محمدیاســر طیب نیا‪ ،‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫فوالدمبارکهدر حاشیهبازدیداز نمایشگاهمتالورژی‪،‬فوالد‪،‬ریخته گری‪،‬‬ ‫ماشین االت و صنایع وابسته اظهار کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه وظیفه‬ ‫خــود می دانــد بــرای ارج نهــادن به تالش هایی کــه در حوزه صنعت‬ ‫صورت می گیرد‪ ،‬از شرکت ها و کارخانجاتی که زیربنای این صنعت را‬ ‫شکلداده اند‪،‬حمایت کند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه این که صنعت فوالد یکــی از صنایع زیربنایی و‬ ‫یشــود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مادر کشــور ما و دیگر کشــورهای جهان محســوب م ‬ ‫صنعت فوالد جزو نخستین صنایعی است که در کشور ما شکل گرفته‬ ‫و هم اکنون در نقطه ّ‬ ‫قوت خود قرار دارد؛ شرکت فوالد مبارکه نیز به‬ ‫عنوان صنعتی پیشــتاز در این حوزه‪ ،‬وظیفه حمایتی داشــته و نقش‬ ‫مهمی در پیشــرفت و توســعه دیگر صنایع دارد‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫فوالدمبارکهخاطرنشان کرد‪:‬صنعتفوالدبهعنوانیکصنعتمادر‬ ‫جایگاه خود را در کشــور پیدا کرده و رشــد مناســبی داشــته و دارد ّاما‬ ‫دغدغه هایی همچون تامین مواد اولیه و مسائل زیرساختی همچون‬ ‫اب‪ ،‬برق و گاز وجود دارد که متناسب با توسعه صنعت فوالد‪ ،‬رشد‬ ‫پیدا نکرده اند‪ .‬وی اذعان داشت‪ :‬زیرساخت های مورد نیاز در زنجیره‬ ‫عمدتا نقش حاکمیتی داشته و به همین دلیل نیز حاکمیت باید‬ ‫فوالد‬ ‫ً‬ ‫یهــای الزم را به عمل اورد؛ به نظر‬ ‫بــرای این زیرســاخت ها برنامه ریز ‬ ‫می رسد دولت محترم و البته شرکت های بزرگ زنجیره فوالد به عنوان‬ ‫پیشتازان حوزه صنعت باید پا به میدان گذاشته و نواقص حوزه های‬ ‫زیرســاخت و مواد اولیه این زنجیره را برطرف کنند‪ .‬طیب نیا تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر نواقص زیرساختی و تامین مواد اولیه در زنجیره فوالد برطرف‬ ‫نشوند و بازبینی های الزم در حوزه صدور مجوزها و طرح های توسعه‬ ‫صورت نگیرد‪ ،‬مشــکالت این زنجیره در اینده جدی تر خواهد شــد و‬ ‫به همین دلیل باید با توجه به رشــد این صنعت‪ ،‬دســتورالعمل ها و‬ ‫رویه های گذشته نیز بازنگری هایی انجام شود تا بتوانیم برای توسعه‬ ‫صنعتفوالددر ایندهبرنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خــبر‬ ‫اهداء هزار بسته لوازم‬ ‫التحریر به دانش اموزان‬ ‫توسط ذوب اهن‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان در راســتای مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی و حمایــت از دانــش امــوزان نیازمند منطقه‬ ‫و بــه منظــور ترویج علم و دانش ‪ ۱۰‬مهرماه همزمان با‬ ‫بازگشــایی مدارس یک هزار بسته لوازم التحریر در بین‬ ‫نیازمندان منطقه توزیع کرد‪ .‬علیرضا امیری مدیر روابط‬ ‫عمومی شرکت ذوب اهن در این خصوص گفت‪ :‬ذوب‬ ‫اهــن اصفهان به منظور گرامیداشــت یــاد و خاطره ‪۳۶‬‬ ‫هــزار دانــش اموز کــه در دوران دفــاع مقدس و انقالب‬ ‫شکوهمند اســامی به شهادت رسیدند و همچنین در‬ ‫راســتای مسئولیت های اجتماعی خود‪ ،‬اقدام به توزیع‬ ‫این بسته های لوازم التحریر نمود‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫ذوب اهن اصفهان با اهدا این بسته های لوازم التحریر‬ ‫بهنیازمندانمنطقهقدمیکوچکدر راستایترویجعلم‬ ‫و دانش برداشــته است‪ ،‬افزود‪ :‬هزار بسته لوازم التحریر‬ ‫به ادارات اموزش و پرورش شهرهای باغ بهادران‪ ،‬زرین‬ ‫شهر و فوالدشهر اهدا خواهد شد تا در اسرع وقت بین‬ ‫نیازمندانتوزیعگردد‪.‬‬ ‫اخذ مالیات از خانه های‬ ‫خالی با جدیت دنبال‬ ‫می شود‬ ‫نایــب رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی تاکید کرد‪ :‬قطعا امار خانه های خالی بیش از‬ ‫رقــم اعالمــی تا به امروز بوده و وزارت راه و شهرســازی‬ ‫به کمک سازمان بازرسی باید هرچه سریع تر نسبت به‬ ‫شناســایی ســایر واحدها و معرفی ان به ســازمان امور‬ ‫مالیاتی اقدام کند‪ .‬اسماعیل حسین زهی در گفت وگو‬ ‫با ایســنا‪ ،‬با اشــاره به ضرورت اجرای دقیق قانون اخذ‬ ‫مالیات از خانه های خالی بیان کرد‪ :‬متولی اجرای قانون‬ ‫اخــذ مالیات از خانه های خالی وزارت راه و شهرســازی‬ ‫است که مکلف است لیست خانه های خالی را تهیه‬ ‫و به سازمان امورمالیاتی معرفی کند‪ .‬بر اساس اخرین‬ ‫رایزنی صورت گرفته تاکنون حدود یک میلیون‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫واحد مسکونی خالی با خود اظهاری مالکان شناسایی‬ ‫شــده اســت‪ .‬وی در ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬امــا قطعــا امار‬ ‫خانه های خالی بیش از این رقم اســت که وزارت راه و‬ ‫شهرسازی به کمک سازمان بازرسی باید هرچه سریع تر‬ ‫نسبت به شناسایی این واحدها و معرفی ان به سازمان‬ ‫امور مالیاتیاقدام کند‪.‬همهبخش هابایددر اجرایاین‬ ‫قانون همکاری الزم را داشته باشند‪ .‬نماینده مردم خاش‬ ‫در مجلسشورایاسالمی‪،‬تصریح کرد‪:‬باتوجهبهاینکه‬ ‫عده ای از طریق ساخت و ساز واحدهای مسکونی ان‬ ‫را دارایــی ثابــت تلقی می کردند‪ ،‬افزایش قیمت نیز به‬ ‫نفع انان بود‪ .‬اجرای این قانون برای صاحبان خانه های‬ ‫خالی به صورت پلکانی مالیات وضع می کند و از ایجاد‬ ‫انحصار در این بازار جلوگیری خواهد کرد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬خانه های خالی که شناسایی شده اند‪ ،‬یا باید‬ ‫خانه خود را اجاره بدهند یا به صورت پلکانی مالیات‬ ‫باالیــی بپردازنــد‪ .‬قطعــا اجــرای دقیــق ایــن قانــون در‬ ‫ساماندهیبازار مسکنو کنترلرشدقیمت هاموثر است‬ ‫و باید با دقت اجرایی شود‪.‬‬ ‫سیاست هایتسهیل‬ ‫صادرات و مدیریت واردات‬ ‫ابالغ شد‬ ‫معــاون طــرح و برنامــه وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت گفــت‪ :‬سیاســت های تســهیل صــادرات و‬ ‫مدیریت واردات در ‪ ۲۶‬ماده امروز از ســوی دولت‬ ‫ابــاغ شــد‪ .‬به گــزارش ایرنا‪ ،‬مهــدی نیــازی در ایین‬ ‫بازگشــایی مجــازی پاویــون ایــران در اکســپو ‪۲۰۲۰‬‬ ‫دبــی که با حضور «علیرضا پیمــان پاک» رییس کل‬ ‫سازمان توسعه تجارت و «رضا فاطمی امین»‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫با توجه به سیاست های جهشی دولت‪ ،‬برنامه های‬ ‫طوالنــی مدتــی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت و‬ ‫وزارت صنعت دو اقدام اساســی شــامل ساماندهی‬ ‫فعالیت هــا در حــوزه اقتصادی بــا هدفگذاری کمی‬ ‫و کیفی و رفع موانع صادرات را در دســتور کار قرار‬ ‫داده اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬مذاکراتی در ســطح دولت‬ ‫به صورت چند جانبه انجام شــده اســت که حاصل‬ ‫ان مصوبه ای در قالب توســعه صادرات و مدیریت‬ ‫واردات در ‪ ۲۶‬مــاده شــد‪ .‬معــاون وزیــر صنعــت با‬ ‫بیان اینکه در حوزه صادرات این بســته ‪ ۱۰‬موضوع‬ ‫مــورد توجــه قرار گرفت که شــامل مشــوق ها و رفع‬ ‫موانع می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بازگشت ارز حاصل‬ ‫از صــادرات‪ ،‬بازگشــت بــدون قیــد و شــرط مالیــات‬ ‫بــر ارزش افــزوده بــدون محدودیــت‪ ،‬پیش بینــی‬ ‫رویه هــای رفــع تعهــد ارزی عــراق‪ ،‬افغانســتان و‬ ‫پاکســتان‪ ،‬رفــع محدودیت هــای ســقف و ســابقه‬ ‫بــرای صادرکنندگانــی کــه اقــدام بــه واردات مــواد‬ ‫اولیــه کننــد‪ ،‬پیش بینــی زیرســاخت های مجاز برای‬ ‫صــادرات در گمــرک‪ ،‬تعییــن تکلیف رویــه تجارت‬ ‫مــرز‪ ،‬توســعه پیمان هــای منطقه ای و مشــوق های‬ ‫صادراتــی از جمله موارد ان اســت‪ .‬نیــازی با تاکید‬ ‫بر اینکه در این بسته به گسترش رویه های تجاری‬ ‫بــه ویــژه تهاتــر نفــت و کاالی غیرنفتــی پرداختــه‬ ‫شــده اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬در حــوزه واردات هــم‬ ‫تســهیل رویه هــای وارداتــی برای مــواد اولیه بدون‬ ‫محدودیــت ســقف و ســابقه بــرای صادرکننــده‪،‬‬ ‫حــذف مجوزهــای فیزیکــی برای رویه هــای تجاری‬ ‫تــا پایــان ســال‪ ،‬پیــش بینــی رویــه اعتبــاری بــرای‬ ‫واردات مواد اولیه و واسطه ای در نظر گرفته شده‬ ‫اســت‪ .‬بــه گفته معاون وزیر صنعــت‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫نیــز مکلف شــده اســت در تخصیص و تامیــن ارز و‬ ‫تسهیالت اقدامات را انجام دهد‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫تعمیر خط انتقال تصفیه‬ ‫خانه شهید نظری به مخزن‬ ‫الفتی نیاکرمانشاه‬ ‫قســمتی از خــط انتقــال ‪ ۵۰۰‬میلــی متــری تصفیه‬ ‫خانه شــهید نظری به مخزن الفتی نیا شــهر کرمانشاه‬ ‫پس از ‪ ۶‬ســاعت کار مداوم تعمیر و بازســازی شد‪ .‬به‬ ‫گــزارش روابــط عمومی شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬در پــی تماس های مردمی با ســامانه ‪۱۲۲‬‬ ‫حوادث و اتفاقات شــرکت ابفا اســتان مبنی بر نشت‬ ‫اب در خیابان عشایر شهر کرمانشاه اکیپ اجراییات‬ ‫شهرستان بالفاصله در محل حاضر و نسبت به بررسی‬ ‫موضــوع و تعییــن محل شکســتگی و ظاهرســازی ان‬ ‫اقدام نمودند‪ .‬پس از تعیین محل شکستگی عملیات‬ ‫تعمیر و بازسازی خط انتقال تصفیه خانه شهید نظری‬ ‫به مخزن الفتی نیا که در چهار نقطه دچار شکستگی‬ ‫شده بود اغاز و پس از ‪ ۶‬ساعت کار شبانه مداوم و بی‬ ‫وقفه به پایان رسید‪ .‬الزم به ذکر است عملیات تعمیر‬ ‫و بازسازی این خط انتقال به سایز ‪ ۵۰۰‬میلی متر و از‬ ‫نوع فوالدی به علت انجام تعمیرات در طول شب و‬ ‫تالقی محل شکستگی با خط لوله انتقال گاز و کابل‬ ‫فیبر نوری با صعوبت کار و باال رفتن ریسک تعمیرات‬ ‫در عمق ‪ ۲‬متری زمین همراه بود که با بستر سازی زیر‬ ‫و روی لوله و رعایت موارد ایمنی عملیات فوق بدون‬ ‫قطعی اب و با موفقیت به پایان رسید‪.‬‬ ‫اهمیت اندازه گیری‬ ‫دقیق دبی گاز در سطوح‬ ‫مختلفعملیاتی‬ ‫رئیــس امــور پژوهش و فناوری شــرکت گاز اســتان‬ ‫ســمنان از برگزاری جلسه اموزشــی و ارائه نتایج پروژه‬ ‫طراحی و ســاخت دوربین ســرعت باالی پالسی ارزان‬ ‫قیمــت‪ ،‬بهبــود ســامانه نوردهــی و اپتیــک و ســامانه‬ ‫پاشــش در دبــی ســنج پــردازش تصویر خبــر داد؛ این‬ ‫جلســه بــا حضــور همــکاران ســتادی‪ ،‬اعضای شــورای‬ ‫پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و تجاری ســازی شــرکت گاز اســتان‬ ‫شهــای‬ ‫ســمنان و ناظریــن پــروژه از ازمایشــگاه پژوه ‬ ‫فنی و صنعتی شــرکت ملــی گاز و عضو هیئت علمی‬ ‫دانشگاه به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد‪ .‬محمد‬ ‫مستخدمین حسینی با بیان اینکه این کار پژوهشی و‬ ‫ساخت تجهیز توسط دانشگاه صنعتی شریف انجام‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬مراحل اجرای این پروژه در فاز های‬ ‫تعریف مساله و طراحی مفهومی‪ ،‬طراحی و ساخت‬ ‫نمونه ازمایشگاهی و ساخت نمونه نهایی تعیین شد‬ ‫و هــدف ایــن پروژه طراحی یک دوربین پالســی برای‬ ‫دبی سنج پردازش تصویر با توجه به افزایش دقت و‬ ‫کاهش هزینه می باشد‪ .‬او با اشاره به صرفه اقتصادی‬ ‫ایــن پروژه گفــت‪ :‬اندازه گیری دقیق دبی گاز و قیمت‬ ‫مناســب دبــی ســنج در ســطوح مختلــف عملیاتــی‪،‬‬ ‫بهره برداری و مدیریتی در شرکت ملی گاز و همچنین‬ ‫شرکت هایگاز استانیحایز اهمیتاست‪.‬مستخدمین‬ ‫حسینی به برخی از جنبه های نواوری این پروژه اشاره‬ ‫کــرد و افزود‪ :‬با توجه به تشــکیل ســامانه دبی ســنج‬ ‫پردازش تصویر از سه زیر سامانه اصلی اپتیک‪ ،‬مکانیک‬ ‫و الکترونیک‪ ،‬استفاده از سنسورهای ‪ CMOS‬یا ‪CCD‬‬ ‫در طراحــی دوربیــن‪ ،‬قابل کنترل بودن تعداد فریم بر‬ ‫ثانیــه دوربیــن‪ ،‬افزایش تعداد فریــم بر ثانیه دوربین‪،‬‬ ‫بهره منــدی از ابزارهای حرفه ای اپتیکی‪ ،‬دســتیابی به‬ ‫باریکه نور یکنواخت تر‪ ،‬دســتیابی به کمترین تلفات‬ ‫یهــای جدید بودن و نــواوری این پروژه‬ ‫نــوری از ویژگ ‬ ‫می باشــد‪ .‬رئیــس امــور پژوهــش و فناوری شــرکت گاز‬ ‫اســتان ســمنان در پایان با اشاره به کاربردی بودن این‬ ‫پــروژه در صنایــع نفــت و گاز‪ ،‬گفــت‪ :‬در این پژوهش‬ ‫عــاوه ¬بر انجــام تســت¬های ازمایشــگاهی‪ ،‬نتایج‬ ‫دبی گاز اندازه¬گیری و با نتایج یک دبی سنج توربینی‬ ‫مقایسه شد؛ دوربین توسعه داده شده در این طرح‪،‬‬ ‫عالوه بر دبی¬سنج پردازش تصویر می تواند در انواع‬ ‫مختلف تصویربرداری های خاص در خطوط انتقال گاز‬ ‫و یا حتی صنایع دیگر ‪ ،‬مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫عملیات تعمیر ایستگاه‬ ‫تقلیل فشار و شبکه گاز‬ ‫شهر نوکنده گلستان‬ ‫دراستانهفصلسرمابرنامهتعمیر ونگهداریایستگاه‬ ‫تقلیل فشــار گاز و شبکه گاز شــهر نوکنده و روستاهای‬ ‫منطقه بصــورت مطلوبی انجام پذیرفت‪ .‬شــرکت گاز‬ ‫استان گلستان ‪ ،‬برابر برنامه ریزی صورت پذیرفته در این‬ ‫اقدام که در اســتانه ایام ســرد ســال و با هدف بهبود‬ ‫و بررســی و پایــداری گاز در زمــان افــت احتمالی فشــار‬ ‫ارفیسخطهدر ایستگاهنوکنده تعمیر و اصالح گردید‬ ‫از هرگونه قطع گاز خانگی و صنایع جلوگیری به عمل‬ ‫خواهد امد‪ .‬الزم به ذکر اســت در همین راســتا شــبکه‬ ‫گاز در حد فاصل روستای لیوان غربی به کهنه کلباد نیز‬ ‫مسدود گردیدهبود کهباتالش کارکناناداره‪،‬شبکهفوق‬ ‫نیز بطور کامل ترمیم و اصالح گردید‪.‬‬ ‫تجلیل از مدیرعامل اب و‬ ‫فاضالب اصفهان همزمان با‬ ‫هفته دفاع مقدس‬ ‫در اییــن قدردانــی از بازمانــدگان قافلــه عشــق و‬ ‫ایثــار کــه بــا حضور مدیــران کل‪ ،‬روســای ســازمان ها و‬ ‫فرماندهــان پایگاه های بســیج ادارات اســتان صورت‬ ‫گرفــت‪ ،‬از مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫اصفهان قدردانی به عمل امد‪ .‬در گردهمایی مدیران‬ ‫کل‪ ،‬روسای سازمان ها و فرماندهان پایگاه های بسیج‬ ‫ادارات اســتان از مدیــر عامــل ابفــای اســتان اصفهــان‬ ‫قدردانی به عمل امد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 11‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1178‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫تاب اوری اقتصادی با افزایش ظرفیت پاالیشی کشور تقویت می شود‬ ‫رونقپاالیشگاه سازی‪،‬نیازمنداصالحساختارقانونی‬ ‫افزایــش تولید فراورده های نفتی که در دســتور‬ ‫کار وزارت نفت قرار دارد‪ ،‬عالوه بر تضمین امنیت‬ ‫انرژیمی تواندبه گسترشبازارهایصادراتیایرانو‬ ‫تاب اوریاقتصاد کمک کند‪،‬زیراتمرکز از بازار متمرکز‬ ‫نفتخامبهبازار متنوعفراورده هاینفتیمعطوف‬ ‫خواهد شد‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬بعد از خصوصی سازی‬ ‫اغلبپاالیشگاه های کشور و واگذاریانهابهبخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬براساس اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی و احکام‬ ‫مرتبط با ان دولت دیگر امکان ساخت پاالیشگاه‪،‬‬ ‫پتروشیمی و ‪ ...‬را در کشور ندارد‪.‬‬ ‫از همیــن رو‪ ،‬وزات نفــت بــه نمایندگــی از‬ ‫دولــت بــه دلیل همین منع قانونــی‪ ،‬نمی تواند در‬ ‫ایــن بخش ها ســرمایه گذاری کــرده و ســاخت این‬ ‫واحدها باید توســط بخش غیردولتی انجام شــود‬ ‫و شرکت های دولتی زیر مجموعه وزارت نفت تنها‬ ‫از مســیر تخصیص و یا تخفیف خوراک می توانند‬ ‫ســرمایه گذاران غیــر دولتــی را بــرای حضــور در این‬ ‫عرصهتشویقکنند‪.‬‬ ‫با این حال به دلیل شــرایط اقتصادی و وجود‬ ‫تحریم هاعلیهاقتصادایرانو همچنینشیوع کرونا‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایعی مانند‬ ‫پاالیشگاه سازی به کندی انجام شده و این موضوع‬ ‫بیش از هر چیز به دلیل کمبود سرمایه است‪.‬‬ ‫حتی با وجود انکه چند ســالی اســت از قانون‬ ‫حمایــت از ســاخت پتروپاالیشــگاه ها در کشــور‬ ‫می گذردامادر عملپیشرفتچندانیدر اینزمینه‬ ‫ایجادنشدهاست‪.‬‬ ‫پــس از انکه قانون«حمایت از توســعه صنایع‬ ‫پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده‬ ‫از سرمایه گذاری مردمی» به مرحله اجرایی رسید‪،‬‬ ‫بــا فراخــوان وزارت نفت بیش از ‪ ۸۰۰‬شــرکت برای‬ ‫استفاده از مزایای ان ثبت نام کردند که از میان انها‬ ‫‪ ۸‬شــرکت در تیرمــاه ‪ ۱۳۹۹‬بــه عنوان شــرکت های‬ ‫برگزیدهوزارتنفتانتخابشد‪.‬‬ ‫در این قانون که در سال ‪ ۹۸‬به تصویب رسید‪،‬‬ ‫امتیاز اعطای تنفس خوراک به پروژه های ســاخت‬ ‫پتروپاالیشگاه های جدید اعطا شد و طبق ان مقرر‬ ‫شد که پروژه های پتروپاالیشگاهی جدید با تامین‬ ‫مالــی بورســی و مردمــی احداث شــوند و ســپس از‬ ‫روز اول بهره برداری به تعداد روزهایی از تنفس در‬ ‫پرداختهزینهخوراکبهره مندشوند که کلهزینه‬ ‫سرمایه گذاری ان پروژه به یکباره برگشت شود‪.‬‬ ‫این امتیاز از محل نفت خام تحریمی داده شده‬ ‫و در واقــع قــرار نیســت دولت و صندوق توســعه‬ ‫ملی تا قبل از بهره برداری پتروپاالیشگاه‪ ،‬هزینه یا‬ ‫تسهیالتی پرداخت کنند‪ .‬بعد از بهره برداری طرح‬ ‫یشــود و پس از‬ ‫نیز تســهیالت نقــدی پرداخت نم ‬ ‫اعطایتنفسخوراک‪،‬بهایخوراک(نفتتحویلی)‬ ‫در یک یا دو سال اول‪ ،‬به همراه سود ان به صورت‬ ‫قسطیبازپرداختمی شود‪.‬‬ ‫همین حمایت محدود با عنوان تنفس خوراک‪،‬‬ ‫نرخ بازده داخلی طرح های پتروپاالیشی را تا حدود‬ ‫‪ ۶‬درصد افزایش می دهد‪ ،‬دوره بازگشت سرمایه را‬ ‫از ‪ ۱۰‬سال به یک سال کاهش می‪‎‬دهد و تامین مالی‬ ‫طرح ها در بورس را ممکن می سازد‪.‬‬ ‫بااینحالموانعبر سر ساختپتروپاالیشگاه ها‬ ‫از تامیــن هزین ههــای چنــد میلیــارد دالری گرفته تا‬ ‫دسترســی به دانش فنی و ‪ ...‬اجرای این طرح ها را‬ ‫با مشکل مواجه کرده است‪.‬‬ ‫در کنــار ســاخت پتروپاالیشــگاه ها توجــه بــه‬ ‫ساخت پاالیشگاه های نیمه تمامی که گاه بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬سال از اغاز احداث انها می گذرد نیز مورد توجه‬ ‫است و این در شرایطی است که بخش خصوصی‬ ‫سرمایه الزم برای اتمام انها را ندارد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬انگونــه وزیــر نفت پیــش از این‬ ‫نیز تاکید کــرده‪ ،‬ظرفیت پاالیش نفت و میعانات‬ ‫یشــود‬ ‫گازی بایــد افزایــش پیدا کند و پیش بینی م ‬ ‫که ظرفیت پاالیشی کشور در ‪ ۴‬سال اینده‪ ،‬حدود‬ ‫یک و نیم برابر افزایش پیدا کند و تولید فعلی‪۲.۲‬‬ ‫میلیون بشکه در روز به سه و نیم میلیون بشکه در‬ ‫روز برسد‪.‬‬ ‫جواد اوجی در ادامه با اشــاره به اینکه هشــت‬ ‫ســرمایه گذار امادگی ســاخت پتروپاالیشــگاه ها را‬ ‫دارنــد‪ ،‬گفــت که بــه همین منظور‪ ،‬مجــوز اعطای‬ ‫تنفــس خــوراک برای حــدود یک میلیــون و ‪ ۵۰۰‬تا‬ ‫یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار بشــکه صادر شــده اســت‪.‬‬ ‫موضوعی کهباتوجهبهقوانینفعلیبسیار سخت‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫از همین رو مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و‬ ‫پخش فراورده های نفتی ایران از اصالح اساسنامه‬ ‫این شرکت برای تغییر ان به سازمان توسعه ای خبر‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫جلیل ساالری با بیان اینکه جایگاه ما به عنوان‬ ‫یــک شــرکت اصلــی باید روشــن شــود‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫شرکتملیپاالیشو پخشفراورده هاینفتیایران‬ ‫به عنوان یکی از شــرکت های اصلی زیر مجموعه‬ ‫وزارت نفــت نیــاز بــه تدوین و تصویب اساســنامه‬ ‫مختــص جهت انجــام فعالیت های توســعه ای در‬ ‫حوزه هایپاالیشیدارد‪.‬‬ ‫این اساسنامه جدید که در دست تدوین است‪،‬‬ ‫این فرصت را ایجاد می کند که شــرکت پاالیش و‬ ‫پخــش فراورد ههــای نفتی ایران به عنوان ســازمان‬ ‫توســعه ای بتوانــد در ســاخت پاالیشــگاه ها وارد‬ ‫شود و مانع قانونی که اکنون وجود دارد با اصالح‬ ‫ساختار برداشتهخواهدشد‪.‬‬ ‫با اصالح ســاختار و استفاده از راهکار قانونی‪،‬‬ ‫تولید فراورده های نفتی ایران افزایش پیدا کرده که‬ ‫عالوه بر تضمین امنیت انرژی‪ ،‬می تواند به حفظ و‬ ‫گسترشبازارهایصادراتیایراننیز کمک کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬با توجه به تحریم ها‪ ،‬تاب اوری‬ ‫اقتصــاد ایــران را افزایــش داده زیــرا تمرکــز از بــازار‬ ‫متمرکز نفت خام به بازار متنوع فراورده های نفتی‬ ‫معطوف خواهد شد‪.‬همزمان با خروج یک جانبه‬ ‫امریــکا از برجــام‪ ،‬صــادرات نفت ایــران و به دنبال‬ ‫ان درامدهای ارزی با کاهش رو به رو شــده بود اما‬ ‫صادرات فراورده های نفتی توانست تا حد زیادی از‬ ‫اینکاهشدرامدراجبرانکند‪.‬صادراتفراورده های‬ ‫نفتی فرصتی اســت که می تواند عالوه بر افزایش‬ ‫درامدهــای ارزی‪ ،‬امــکان حضــور فعــال ایــران در‬ ‫مناسباتمنطقه ایرافراهمکند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدولدومتصفیه خانهفاضالببیرجنددر مرحلهنصبتجهیزاتاست‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان خراســان جنوبــی گفــت‪ :‬مــدول دوم‬ ‫تصفیه خانــه فاضــاب بیرجنــد در مرحلــه‬ ‫نصــب تجهیــزات اســت و ایــن پــروژه بعــد از‬ ‫اتمــام نصــب تجهیــزات وارد مرحلــه پیــش‬ ‫راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫حســین امامی در گفت وگــو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫مــدول دوم تصفیه خانــه فاضــاب بیرجنــد با‬ ‫کمــک فاینانــس در دســت احداث بــوده و از‬ ‫نوع هوازی است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پیش بینی می شــود بخش مایع‬ ‫تصفیه خانه فاضالب بیرجند در پاییز امســال‬ ‫و بخــش جامــد تــا پایــان ســال جــاری وارد‬ ‫مــدار بهره برداری شــود و تصفیه خانه با همه‬ ‫ظرفیــت در مدار بهره برداری قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫خراســان جنوبــی اظهــار داشــت‪ :‬برخــی‬ ‫تنگناهای مالی در ســال های اخیر تا حدودی‬ ‫این پروژه را با چالش رو به رو کرد و چند بار‬ ‫بهره برداری ان را با تاخیر مواجه کرده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تجهیــزات مــورد نیــاز‬ ‫تصفیه خانــه کــه بخشــی از ان خریــد خارجی‬ ‫بــوده‪ ،‬انجــام شــده اســت و بــا بهره بــرداری‬ ‫کامــل از ایــن تصفیه خانــه ضمــن افزایــش‬ ‫ظرفیــت تصفیــه فاضــاب در شــهر بیرجنــد‬ ‫شــاهد ارتقــای کیفیــت پســاب تولیــدی نیــز‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫امامــی دربــاره پروژه هــای فاضــاب ســایر‬ ‫شــهرهای اســتان گفت‪ :‬اجرای شبکه فاضالب‬ ‫در شــهر فــردوس حــدود ‪ ۲۰‬درصد پیشــرفت‬ ‫فیزیکی دارد و به تخصیص اعتبارات مناســب‬ ‫برای تســریع در اجرای طرح نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن تکمیــل شــبکه و‬ ‫تصفیه خانــه فاضــاب در شــهرهای قایــن و‬ ‫سربیشــه در ســال ‪ ۹۸‬به ســرمایه گذار واگذار‬ ‫شــد که به دلیل مشــکالت اقتصــادی عملیات‬ ‫اجرایــی توســط ســرمایه گذار اغــاز نشــد و بــا‬ ‫پیگیری هــای انجــام شــده‪ ،‬امیــد اســت ایــن‬ ‫قراردادهــا در ســال جــاری وارد فــاز اجرایــی‬ ‫شــود‪.‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫خراســان جنوبــی از پیشــرفت فیزیکــی ‪۸۹‬‬ ‫درصــدی شــبکه فاضــاب بیرجنــد خبــر داد و‬ ‫افزود‪ :‬از ابتدای سال جاری به منظور توسعه‬ ‫شــبکه های جم ـع اوری فاضــاب ‪ ۸.۶‬کیلومتــر‬ ‫شــبکه در مناطــق مختلــف اســتان اجرا شــده‬ ‫که در مقایســه با مدت مشــابه ســال قبل ‪۳۰‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از ابتــدای ســال انشــعاب‬ ‫فاضــاب بــرای ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۵۰‬واحــد از‬ ‫مشــترکان نصب شده و مورد بهره برداری قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫امامــی اظهــار داشــت‪ :‬بــرای نگهــداری‬ ‫و اســتفاده بهینــه از شــبکه ها و تاسیســات‬ ‫فاضــاب در نیمــه نخســت ســال جــاری ‪۱۱۰‬‬ ‫کیلومتــر شــبکه فاضــاب شســت و شــو و‬ ‫الیه روبــی شــد و بــرای مبــارزه بــا حشــرات‬ ‫موذی تمامی شــبکه ‪ ۲‬مرحله سم پاشــی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۲۲‬درصــد جمعیــت‬ ‫اســتان خراســان جنوبــی زیر پوشــش خدمات‬ ‫فاضــاب قــرار دارنــد افــزود‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫‪ ۳۵.۹‬درصــد مشــترکان در بخــش شــهری در‬ ‫قالب ‪ ۷۲‬هزار و ‪ ۱۵۶‬مشترک و هزار و ‪۴۸۸‬‬ ‫مشــترک نیز در روســتاهای اســتان از خدمات‬ ‫فاضالب بهره مند هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫خراســان جنوبی حجم فاضالب تصفیه شــده‬ ‫در ‪ ۶‬مــاه نخســت امســال را ‪ ۳.۵‬میلیــون‬ ‫متــر مکعــب اعالم کرد و گفــت‪ :‬در این بازه‬ ‫زمانــی ‪ ۲۷۲‬مــورد حادثــه شــبکه فاضــاب‬ ‫رفــع شــده اســت‪.‬وی عنــوان کــرد‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر شــبکه جم ـع اوری فاضالب در دســت‬ ‫بهره بــرداری شــهر بیرجنــد شــامل شــبکه های‬ ‫اصلــی‪ ،‬فرعــی و خــط انتقــال ‪ ۴۷۲‬کیلومتــر‬ ‫اســت‪ .‬خراســان جنوبی بــه مرکز یــت بیرجند‬ ‫‪ ۱۱‬شهرستان دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫چرا سال گذشتهخبریاز قبض های نجومی برق نبود؟‬ ‫امسال با کم شدن سایه خاموشی ها در کشور‪،‬‬ ‫سر و کله قبض های نجومی پیدا شد‪ ،‬موضوعی که‬ ‫اعتراضات زیادی را دربر داشــت و این سوال را به‬ ‫وجود اورد که اگر افزایش قیمت جدیدی امسال‬ ‫رخ نداده پس چرا قبض ها گران تر شده اند؟‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬ان طور که مســووالن برقی‬ ‫اعالم کردند تغییر نرخ یا محاسبه قیمت برق تنها‬ ‫با تصویب مجس شورای اسالمی و هیات دولت‬ ‫صورت می گیرد که از سال ‪ ۱۳۹۶‬به بعد مجلس‬ ‫شورای اسالمی تصمیم گیری در این خصوص را به‬ ‫هیات دولت واگذار کرد‪ .‬بر اساس مصوبه دولت‪،‬‬ ‫کــه از ســال ‪ ۱۳۹۶‬بــه بعــد اجرایی شــده اســت‪،‬‬ ‫ساالنه تنها ‪ ۷‬درصد به قیمت برق مصرفی همه‬ ‫مشترکان اضافه می شود‪ .‬بر اساس همین مصوبه‪،‬‬ ‫مشــترکانی که مصــرف برق انها تــا دو برابر بیش‬ ‫از الگوهــای تعییــن شــده باشــد‪( ،‬که ایــن الگوها‬ ‫متناســب با ویژگی های جغرافیایی و دمایی هر‬ ‫منطقه تعیین شده است) ‪ ۱۶‬درصد نسبت بیش‬ ‫از ســایر مشــترکان مشــمول افزایــش قیمــت برق‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫البتــه در صورتــی که این گروه از مشــترکان نیز‬ ‫مصــرف برق خــود را کاهش دهند‪ ،‬تنها مشــمول‬ ‫پرداخت همان ‪ ۷‬درصد مندرج در بند ‪ ۲‬خواهند‬ ‫شد‪ .‬همچنین با تصمیم هیات دولت‪ ،‬مقرر شده‬ ‫است مشترکانی که بیش از دو برابر الگوی تعیین‬ ‫شــده برق مصرف کنند‪ ،‬میزان برق مصرف شــده‬ ‫مازاد بر دو برابر با میانگین نرخ تولید برق حاصل‬ ‫از انرژی های تجدیدپذیر محاسبه می شود‪.‬‬ ‫موضوعــی کــه ابهــام در قبــوض بــرق را ایجاد‬ ‫کرده در واقع همین مساله است‪ ،‬مصطفی رجبی‬ ‫مشهدی‪ -‬سخنگوی صنعت برق ‪ -‬در این رابطه‬ ‫گفت‪ ۸۲.۵ :‬درصد مشترکان زیر الگو برق مصرف‬ ‫می کنند‪ ،‬یعنی ‪ ۲۵‬میلیون مشــترک خانگی از ‪۳۰‬‬ ‫میلیون زیر الگو مصرف هستند‪ .‬پنج ملیون مشترک‬ ‫بیــش از الگــو مصرف دارنــد‪ ،‬از ایــن تعداد فقط‬ ‫مصــرف ‪ ۸۵۰‬هزار مشــترک بیــش از دو برابر الگو‬ ‫اســت کــه برای ان ها نیــز صرفا میزان مــازاد بر دو‬ ‫برابر الگو با تعرفه متوســط خرید برق از تجدید‬ ‫پذیرهامحاسبهمی شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در واقــع تنهــا بــرای ‪ ۲.۶‬درصــد‬ ‫مشترکان کهبسیار پرمصرفهستندقبوضنجومی‬ ‫صادر شده است‪.‬سخنگوی صنعت برق در پاسخ‬ ‫به این ســوال که چرا در ســال های گذشــته خبری‬ ‫ضهــای نجومــی در صنعــت بــرق نبــود و‬ ‫از قب ‬ ‫یشــود ایا صنعــت برق از‬ ‫ایــن موضوع که گفته م ‬ ‫ایــن طریق به دنبال رفع کمبودهای خود اســت‪،‬‬ ‫درســت اســت یــا خیــر؟ گفــت‪ :‬چنیــن موضوعی‬ ‫صحــت نــدارد‪ ،‬ایــن افزایــش تعرفــه تنهــا بــرای‬ ‫‪ ۸۵۰‬هــزار مشــترک رقــم خــورده و رقــم و اعــداد‬ ‫برای ســایر مشــترکان خیلی سنگین نیست‪.‬رجبی‬ ‫مشهدی ادامه داد‪ :‬تنها تفاوتی که نسبت به سال‬ ‫پیش اتفاق افتاده این اســت که برای ‪ ۲.۶‬درصد‬ ‫مشــترکان میزان مازاد مصرف بر اســاس متوســط‬ ‫خریــد بــرق از نیروگاه های تجدید پذیر محاســبه‬ ‫یشــود و علت تفاوت قبض های امسال با سال‬ ‫م ‬ ‫گذشته نیز تنها همین موضوع است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ۱۴‬درصد مشــترک پر مصرف در‬ ‫کشــور وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲.۶‬درصــد‬ ‫مازاد تعرف هشــان بر اســاس خرید بــرق از نیروگاه‬ ‫یشــود‪ ،‬در واقع هزینه‬ ‫تجدیــد پذیر محاســبه م ‬ ‫بــرق مصرفی مشــترکان تــا دو برابر الگو با تعرفه‬ ‫عــادی مذکــور محاســبه شــده‪ ،‬اما مــازاد بــر ان با‬ ‫میانگین قیمت تمام شده انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫یشــود‪ .‬به طور مثال اگر مشترکی ‪۷۰۰‬‬ ‫محاسبه م ‬ ‫کیلووات ساعت مصرف داشته باشد‪ ،‬تا سقف‪۶۰۰‬‬ ‫کیلووات ساعت ان با تعرفه عادی محاسبه و ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلووات ســاعت ان با میانگین قیمت تمام شده‬ ‫انرژیتجدیدپذیر محاسبهمی شود‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت برق اظهار کرد‪ :‬مشــترکان‬ ‫پرمصرف می توانند برای تامین برق مورد نیاز خود‬ ‫اقــدام بــه احــداث مولدهای خورشــیدی کوچک‬ ‫کنند یا انکه هزینه برق مصرفی خود را بر اساس‬ ‫میانگین قیمت تمام شده انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫کشف‪ 5300‬پمپ غیر مجاز اب در سطح‬ ‫استاناصفهان‬ ‫در تابســتان امســال بیــش از ‪ 5300‬پمــپ‬ ‫غیرمجاز اب در اســتان اصفهان کشــف شــد‪ .‬به‬ ‫دنبالاغاز عملیاتشناساییدارندگانپمپ های‬ ‫غیرمجــاز اب از تیر ماه ســال جاری بیــش از ‪73‬‬ ‫هــزار و ‪ 600‬پایــش در اســتان اصفهــان توســط‬ ‫کنتورخوان ها و مروجین مصرف بهینه اب انجام‬ ‫گرفت که منجر به کشــف بیش از ‪ 5‬هزار و ‪300‬‬ ‫پمپ غیرمجاز در سطح استان شد‪.‬‬ ‫از این تعداد‪ 3400 ،‬پمپ غیرمجاز در سطح‬ ‫شــهر اصفهــان کشــف شــد کــه بیشــترین پمپ‬ ‫غیرمجاز کشف شده مربوط به محدوده تحت‬ ‫پوشش ابفای منطقه چهار اصفهان با‪ 974‬مورد‬ ‫و کمتریــن تعــداد مربوط بــه ابفای منطقه یک‬ ‫اصفهــان بــا ‪ 48‬مورد بود‪ .‬پس از شــهر اصفهان‬ ‫بیشترین تعداد پمپ های غیرمجاز کشف شده‬ ‫مربوط به مناطق تحت پوشــش ابفای منطقه‬ ‫بــراان و کــراج بــا ‪ 1329‬پمــپ غیرمجــاز بــود‪.‬‬ ‫مروجین مصرف بهینه اب ابفای استان اصفهان‪،‬‬ ‫پــس از کشــف پمپ هایــی کــه بالفاصلــه بعد‬ ‫از کنتــور اب نصــب شــده اند‪ ،‬در مرحلــه اول به‬ ‫مشــترک متخلف‪ ،‬اخطار می دهند و در صورت‬ ‫عدم اصالح و رفع تخلف در مدت زمان تعیین‬ ‫شده‪ ،‬انشعاب مشترک به صورت موقت تا رفع‬ ‫تخلفقطعمی شود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت از این تعــداد پمــپ غیرمجاز‬ ‫کشــف شــده تا کنون ‪ 2631‬پمپ اصالح شــده‬ ‫و بقیه نیز در دست اصالح است‪ .‬همچنین اب‬ ‫شــرب ‪ 80‬مشــترک نیز بــه دلیل ســهل انگاری در‬ ‫اصالح پمپ به طور موقت قطع شــده اســت‪.‬‬ ‫شــایان ذکر است نصب مســتقیم پمپ بر روی‬ ‫شــبکه توزیع اب جرم محســوب شــده و پیگرد‬ ‫قانونی دارد و بر این اساس پایش پمپ های غیر‬ ‫مجاز از ابتدای تیرماه در کل استان اصفهان اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫توزیع بیش از‪ 61‬میلیون لیتر اب به‬ ‫صورت سیار دراستان اصفهان‬ ‫بیش از ‪ 61‬میلیون و ‪ 620‬هزار لیتر اب توسط‬ ‫‪ 5741‬دســتگاه تانکر‪ ،‬به صورت سیار در استان‬ ‫اصفهان توزیع شــد‪ .‬به دنبال تنش شدید ابی و‬ ‫تابســتان گرم ســال جــاری‪ ،‬بیــش از ‪ 61‬میلیون و‬ ‫‪ 620‬هزار لیتر اب توســط ‪ 5741‬دســتگاه تانکر‪،‬‬ ‫به صورت سیار در استان اصفهان توزیع شد‪ .‬به‬ ‫گفتهمدیر سامانهارتباطبامشتریانشرکتابو‬ ‫فاضالب استان اصفهان دمای هوا تاثیر مستقیم‬ ‫بر میزان مصرف اب مشترکین دارد به طوری که‬ ‫‪ 49‬درصــد از ایــن میــزان‪ ،‬مربــوط به تیــر ماه با‬ ‫حدود ‪ 30‬میلیون لیتر ابرسانی سیار بوده است‪،‬‬ ‫در حالی که با کاهش دمای هوا در شهریور ماه‪،‬‬ ‫تنها‪ 678‬هزار لیتر ابرسانیسیار انجامشد‪.‬عباس‬ ‫عباسی خاک افزود‪ :‬البته مردم نیز در این مدت‬ ‫بــا مصرف بهینه اب‪ ،‬در گذر از شــرایط ســخت‬ ‫تابســتان کمــک بســیاری کردنــد‪ .‬مدیر ســامانه‬ ‫ارتباط با مشــتریان ابفای استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫در ایــن مــدت عمده مناطــق دارای تنش ابی با‬ ‫فراوانی زیاد تماس با ســامانه ‪ ،122‬مناطق یک‬ ‫تا ‪ 6‬شــهر اصفهــان‪ ،‬فالورجان‪ ،‬زیار‪ ،‬بهارســتان‪،‬‬ ‫دولت اباد‪ ،‬اردســتان‪ ،‬مهردشت‪ ،‬فریدن‪ ،‬نجف‬ ‫اباد‪،‬جرقویهو بویینو میاندشتبودند‪.‬عباسی‬ ‫خاک در مورد فراوانی تعداد تماس ها با سامانه‬ ‫ارتباط با مشــتریان ابفای اســتان اصفهان (‪)122‬‬ ‫گفت‪:‬تعداد کلتماسهابااینسامانهاز ابتدای‬ ‫خرداد ماه تا پایان شهریور ماه جاری بالغ بر ‪431‬‬ ‫هــزار و ‪ 712‬مورد بوده اســت کــه ‪ 54‬درصد کل‬ ‫تمــاس هــا بــه تعــداد ‪ 232‬هــزار و ‪ 910‬تمــاس‬ ‫مربوط به قطعی و کاهش شدید فشار اب بود‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت‪ ،‬امار اعالم شده ابرسانی سیار‬ ‫فقط مربوط به مناطقی است که در طول سال‬ ‫از ابرسانی پایدار برخوردارند و ابرسانی سیار به‬ ‫‪ 305‬روستای استان با استفاده از ‪ 60‬دستگاه تانکر‬ ‫همچنانادامهدارد‪.‬‬ ‫تامین پایدار اب شرب شهرضا در تابستان‬ ‫قابل تقدیر است‬ ‫نماینده مردم شــهرضا و دهاقان در مجلس‬ ‫شــورای اســامی از تامین پایدار اب شــرب مورد‬ ‫نیــاز مــردم شــهرضا در فصل تابســتان‪ ،‬بــه رغم‬ ‫محدودیت منابع ابی شــرب تشــکر کرد‪ .‬سمیه‬ ‫محمودی در نشستی با مدیرعامل ابفای استان‬ ‫اصفهان و مسئوالن شهرضا اظهار کرد‪ :‬هر چند‬ ‫در تابســتان ســال جاری شــرکت ابفا توانست با‬ ‫برخــی از اقدامــات فنــی و حفر چاه‪ ،‬اب شــرب‬ ‫مورد نیاز ســاکنان شــهرضا را تامین کند اما برای‬ ‫تامین پایدار اب شرب این منطقه در بلند مدت‬ ‫بایــد برنامه ریــزی الزم صــورت پذیــرد‪ .‬وی بــه‬ ‫وقوع خشکسالی در سال های اخیر اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬منابع داخلی شهرضا پاسخگوی نیاز ابی‬ ‫ساکنان این شهرستان نیست و بر این اساس باید‬ ‫زیرساخت های الزم برای تامین پایدار اب شرب‬ ‫شــهرضا طراحی و اجرایی شــود‪ .‬نماینــده مردم‬ ‫شــهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسالمی در‬ ‫ادامه خواستار اجرای‪ 100‬درصدی شبکه فاضالب‬ ‫در شــهرضا شــد و تصریح کرد‪ :‬برای جلوگیری از‬ ‫الودگی های زیست محیطی و افزایش بهداشت‬ ‫عمومــی‪ ،‬اجــرای شــبکه فاضــاب در این شــهر‬ ‫ضروری اســت و انتظار می رود با ســرمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی در اینده نزدیک اجرای شــبکه‬ ‫فاضالب در منطقه به طور کامل اجرا شــود‪ .‬در‬ ‫ادامه مدیر عامل شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫اصفهاندر موردتامینپایدار ابشربشهرستان‬ ‫شهرضادر تابستانگفت‪:‬امسالباحفر سهحلقه‬ ‫چاه و تجهیز هفت حلقه چاه دیگر توانستیم به‬ ‫تبعاتناشیاز بحرانکمابیدر اینمنطقهغلبه‬ ‫کنیم‪ .‬هاشم امینی با اشاره به سایر اقدامات فنی‬ ‫برای تامین پایدار اب شرب شهرضا گفت‪ :‬از سال‬ ‫گذشته تاکنون ‪ 6‬کیلومتر اصالح شبکه فرسوده‬ ‫اب در شهرضا و روستاهای اطراف ان انجام شده‬ ‫که نقش بســیار موثــری در کاهش هــدر رفت و‬ ‫تامین اب شرب پایدار منطقه داشته است‪ .‬وی‬ ‫از اجرای سیستم تله متری در تاسیسات ابرسانی‬ ‫شــهرضا خبــر داد و عنــوان کــرد‪ :‬اســتفاده از این‬ ‫سامانه و اصالح خطوط فرسوده انتقال اب تاثیر‬ ‫به ســزایی در توزیع عادالنه اب در این منطقه‬ ‫داشته است‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب‬ ‫استان اصفهان در بخش دیگری از سخنانش اب‬ ‫شرب شهرضا را از نظر بهداشتی سالم و مطابق با‬ ‫استانداردهای تعریف شده ارزیابی کرد و گفت‪:‬‬ ‫نهادهــای ذیصــاح با نظارت های مســتمر‪ ،‬اب‬ ‫شرب شهرضا را سالم و بهداشتی اعالم کرده اند و‬ ‫اختالط اب چاه ها موجب کاهش میزان هدایت‬ ‫الکتریکیو افزایش کیفیتابدر تمامنقاطاین‬ ‫شهرستان شده است‪ .‬امینی افزود‪ :‬در سال جاری‬ ‫با اقدامات صورت گرفته‪ 15‬لیتر برثانیه به تولید‬ ‫اب در شهرضا نسبت به سال گذشته افزوده شده‬ ‫است که همین اقدامات‪ ،‬تامین پایدار اب شرب‬ ‫شهرضا را در تابستان به همراه داشت‪ .‬وی با بیان‬ ‫این که تاکنون ‪ 44‬درصد شبکه فاضالب شهرضا‬ ‫اجراشدهاست‪،‬افزود‪:‬طولشبکهفاضالبمورد‬ ‫نیاز شهرضا ‪ 587‬کیلومتر است که ‪ 256‬کیلومتر‬ ‫ان اجــرا شــده و ‪ 331‬کیلومتــر ان باقــی مانــده‬ ‫اســت و انتظار می رود با ســرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصــی بتــوان در کوتاه تریــن زمــان ممکــن‪،‬‬ ‫اجرای شــبکه فاضالب این شهر را تکمیل کرد و‬ ‫تصفیهخانهفاضالبشهرضارانیز توسعهداد‪.‬‬ ‫شبکه فاضالب شاهین شهر‬ ‫بازسازی می شود‬ ‫نماینــده مــردم شــاهین شــهر‪ ،‬میمــه و‬ ‫برخوار در مجلس شــورای اســامی خواســتار‬ ‫ســرعت بخشیدن به بازسازی شبکه فاضالب‬ ‫شــاهین شهر شد‪ .‬حسینعلی حاجی دلیگانی‬ ‫در نشســت مشــترک با مدیرعامل و معاونان‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان اصفهــان بــا‬ ‫اشــاره به این که قدمت برخی قســمت های‬ ‫شــبکه جمــع اوری فاضــاب شــاهین شــهر‬ ‫بــه ‪ 50‬ســال می رســد‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر اصــاح و‬ ‫بازســازی شــبکه فاضالب این شــهر در اســرع‬ ‫وقــت صــورت نگیــرد‪ ،‬هــر لحظــه امــکان‬ ‫فرونشســت خیابان ها و وقــوع حادثه وجود‬ ‫دارد‪ .‬مدیرعامــل ابفــای اســتان اصفهــان نیــز‬ ‫بــه وجــود ‪ 34‬هــزار انشــعاب فاضــاب در‬ ‫شــاهین شــهر اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬تاکنــون‬ ‫‪ 430‬کیلومتــر شــبکه فاضــاب در ایــن شــهر‬ ‫اجرا شــده که ‪ 12‬کیلومتر ان بســیار فرســوده‬ ‫اســت و باید هر چه ســریع تر مورد بازســازی‬ ‫قرار گیرد‪ .‬هاشــم امینی بازســازی خط انتقال‬ ‫اصلی فاضالب بلوار طالقانی شــاهین شهر را‬ ‫از اولویت های ابفای استان اصفهان دانست‬ ‫و گفت‪ :‬عملیات بازسازی این کلکلتور با قطر‬ ‫‪ 1200‬و ‪ 1600‬میلیمتــر در عمــق ‪ 8‬تــا ‪ 12‬متری‬ ‫زمیــن و عرض چهار متر به دلیل عبور و مرور‬ ‫زیاد در این محدوده کار بسیار سختی است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بر همین اســاس درصدد هســتیم‬ ‫تــا بــا بهره گیــری از روش هــای نویــن از جمله‬ ‫استفاده از دستگاه حفار‪ TBM‬و عبور لوله از‬ ‫تونل های حفر شده به جای روش های سنتی‪،‬‬ ‫مشــکل ریزش دیــواره تونل ها و فرونشســت‬ ‫زمین را حل کرده و عملیات بازســازی شــبکه‬ ‫فاضالب را سرعت دهیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اغاز کشت پاییزه گندم در ‪ ۸۹۰‬هزار هکتار‬ ‫اراضیکردستان‬ ‫کشــت پاییــزه در ‪۸۹۰‬‬ ‫اســت‪ ،‬اینکه فقط از کود اوره‬ ‫هزار هکتــار اراضی گندم دیم‬ ‫استفاده نشود‪ ،‬بلکه کودهای‬ ‫و ابــی در کردســتان بــا حضور‬ ‫فسفاته و پتاسیوم نیز استفاده‬ ‫سرپرســت معاونــت امــور‬ ‫شود‪ .‬وی گفت‪ :‬براین اساس‪،‬‬ ‫زراعت وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫کشــاورزان الزم نیســت اکنون‬ ‫محمدفرید سپری‬ ‫اغــاز شــد‪ .‬بــه گــزارش رویــداد‬ ‫پــول کــود را پرداخــت کننــد‬ ‫امــروز‪ ،‬رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫و در زمــان تحویــل گنــدم بــه‬ ‫کشــاورزی کردســتان در اییــن اغاز کش ـت های سیلوها‪ ،‬از مبلغ خرید کسر خواهد شد‪ .‬رئیس‬ ‫پاییزه گندم که به صورت پایلوت در شهرستان ســازمان جهاد کشــاورزی کردســتان با اشاره به‬ ‫دهــگالن برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــر اســاس اینکه کشاورز کارت برای کشــاورزان شارژ شده‬ ‫برنام ههــای کــه وجــود دارد‪ ،‬امســال در ‪ ۵۵۰‬اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در قالــب ایــن کارت‪ ،‬به هر‬ ‫هزار هکتار گندم دیم و ‪ ۳۴‬هزار هکتار گندم کشــاورز ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال تســهیالت با بهره ‪۱۲‬‬ ‫یشــود کــه بازپرداخــت ان‬ ‫ابی کشــت می شود‪ .‬محمدفرید سپری با بیان درصــد پرداخــت م ‬ ‫کســاله بــوده و از زمانی که به حســاب انان‬ ‫اینکــه تامین بذر و نهــاده موردنیاز کشــاورزان ی ‬ ‫صورت گرفته است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬چیزی که مهم واریز می شود‪ ،‬زمان بازپرداخت شروع می شود‪.‬‬ ‫منشور ‪ 8‬ماده ایشهردار برایفعالیت های‬ ‫عمرانیمشهدالرضا(ع)‬ ‫ســحر رحمتــی ‪ -‬مشــهد‬ ‫پیمانــکاران و مشــاوران بومی‬ ‫مقدس‪:‬شــهردار جهــان شــهر‬ ‫به عنــوان یکی دیگــر از نکات‬ ‫مشــهد الرضــا (ع) بــر رعایــت‬ ‫مهــم منشــور هشــت مــاده ای‬ ‫«منشور هشــت ماده ای» برای‬ ‫موردنظــرش در خصــوص‬ ‫فعالیت های عمرانــی در دوره‬ ‫تهــای عمرانی تصریح‬ ‫فعالی ‬ ‫سیدعبدا‪...‬‬ ‫ششــم مدیریــت شــهری تاکید‬ ‫ارجائی‬ ‫کــرد‪ :‬اســتان خراســان رضــوی‬ ‫کــرد‪ .‬ســیدعبدا‪ ...‬ارجائــی‪ ،‬در‬ ‫به ویــژه جهــان شــهر مشــهد‬ ‫افتتاح فاز دوم تقاطع غیرهمســطح مصلی که الرضــا (ع) از پتانســیل های عظیمــی برخــوردار‬ ‫با حضور رئیس و جمعی از اعضای شورای شهر است که با کمی حمایت و توجه بیشتر می توان‬ ‫و مدیــران شــهری برگــزار شــد با اشــاره به اینکه ان را بــه فعــل دراورد‪،‬ایــن کار هم وظیفه و هم‬ ‫هشــت نکته مهــم باید در خصــوص طراحی و انتظار از مدیریت شهری است‪ .‬وی‪ ،‬با دعوت از‬ ‫اجرایپروژه هایعمرانیموردتوجهبیشتر حوزه سرمایه گذارانبرایورودبهفعالیت هایعمرانی‬ ‫فنــی و عمــران قرار بگیرد تاکید کــرد‪ :‬نکته اول انتفاعیگفت‪:‬از سرمایه گذارانتقاضاداریمتابه‬ ‫مطالعه محور بودن پروژه ها بر اساس نیازهای پروژه های انتفاعی شهری ورود پیدا کنند‪،‬این کار‬ ‫اینده شهر است‪،‬لذا در طراحی و اجرای پروژه ها هــم برای ســرمایه گذاران اثرات و بــرکات دارد و‬ ‫حداقل افق‪ 20‬ساله باید موردتوجه قرار بگیرد‪ .‬هم زائران و همسایگان امام رضا (ع) از برکات ان‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گاهی دیده می شود که پروژه ای بهرهخواهندبرد‪.‬شهردار جهانشهر مشهدالرضا‬ ‫اجرا می شود‪ ،‬اما چون با نگاه به اینده طراحی (ع)‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬توســعه متوازن و زیســت پذیر‬ ‫نشده‪،‬نیاز است تا برای اصالح ان پروژه ای دیگر کردن نقاط مختلف شــهر یکی از اولویت های‬ ‫را نیز اجرا کنیم‪ .‬شهردار جهان شهر مشهد الرضا ابالغی شورای اسالمی شهر به مدیریت شهری‬ ‫(ع) با بیان اینکه استفاده از منابع مالی پایدار در است که مسلما سرلوحه اقدامات این دوره قرار‬ ‫تعریفپروژه هایغیرانتفاعینکتهمهمدیگری خواهد گرفت‪ .‬وی‪ ،‬سرعت‪ ،‬کیفیت درانجام کار‬ ‫است کهبایددر پروژه هامدنظر قرار گیرد‪،‬گفت‪ :‬و کوتــاه کــردن زمان اجــرا پروژ ههــای عمرانی را‬ ‫متصل کــردن پروژه ها به منابع غیر پایدار زمان اخرین مورد از «منشور هشت ماده ای شهردار»‬ ‫اجــرای پــروژه را طوالنی و باعث خواهد شــد تا در خصوصفعالیت هایعمرانیشهریبرشمرد‬ ‫پیمانکاران دچار زحمت شوند لذا متصل کردن و تاکیــد کــرد‪ :‬بــر ایــن اســاس در کنــار ســرعت‬ ‫پروژ ههــا بــه منابع مالی پایدار بایــد در اولویت بخشــیدن به اجرای پروژ ههــای عمرانی جهت‬ ‫باشــد کــه در ایــن دوره موردتوجه قــرار خواهد کوتــاه کردن زمــان بهر هبــرداری‪ ،‬باید کیفیت در‬ ‫گرفــت‪ .‬ارجائــی با تاکید بر اســتفاده از ظرفیت اجرای پروژه نیز موردتوجه ویژه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫گسترشفرهنگ کتاب خوانیدر کاهش‬ ‫اسیب هایاجتماعیموثر است‬ ‫سرپرست اداره کل فرهنگ‬ ‫پیونــد دارد ازجملــه کتابخانه‬ ‫و ارشاد اسالمی خراسان رضوی‬ ‫مرحــوم نجفــی مرعشــی در‬ ‫بــا بیان اینکه اگــر می خواهیم‬ ‫قــم که نشــان می دهــد کتاب‬ ‫کتاب خوانیدر جامعهگسترش‬ ‫و کتابخانه می تواند زمینه ساز‬ ‫پیــدا کنــد بایــد از خانواد ههــا‬ ‫تهــای فرهنگــی دیگــر‬ ‫فعالی ‬ ‫یوسف امینی‬ ‫شروع کنیم؛ گفت‪ :‬اسیب های‬ ‫باشد‪ .‬امینی در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫اجتماعــی معلــول کمبودهای‬ ‫در منظومه فکری رهبری کتاب‬ ‫فرهنگــی اســت و کتا ‬ ‫بهــای مفیــد در کاهش تمدن ساز است و به نوعی کتاب‪ ،‬کتاب خوانی‬ ‫اســیب های اجتماعــی اثرگــذار اســت‪ .‬یوســف و نویســنده ها در شــکل گیری تمد نهــا و در‬ ‫امینــی در مراســم افتتــاح طــرح توانمندســازی تبــادالت فرهنگی موثر بودند و یکی از عوامل‬ ‫فرهنگی کانون های حاشــیه شــهر مشهد‪ ،‬بیان مهــم در مبادالت فرهنگی و فعالیت های بین‬ ‫کرد‪ :‬شــاید این ســوال مطرح شــود که چرا ما در بخشی جهان اســام موضوع کتاب بوده است‬ ‫این طرح کتاب را انتخاب کردیم تا این کتاب ها‪ ،‬که نقش مهمی در اشنایی ملت ها با یکدیگر و‬ ‫در کتابخانه هایمساجدتوسط کانونفرهنگی در تبادالتفرهنگیداشتهاست‪.‬سرپرستاداره‬ ‫هنری مساجد توزیع شود‪ ،‬کانون های فرهنگی کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی گفت‪ :‬امروز‬ ‫هنریمساجدچندویژگیدارند کهمهم ترینان‪ ،‬مسائل فرهنگی و اجتماعی را نمی توانیم جدا‬ ‫اتصال فعالیت های فرهنگ و هنری با مسجد و کنیم‪ ،‬اســیب های اجتماعی معلول کمبودهای‬ ‫بهــای مفیــد در کاهش‬ ‫روحانیت است‪ .‬وی افزود‪ :‬مسجد و روحانیت فرهنگــی اســت و کتا ‬ ‫دو ضلعی هستند که در فعالیت های فرهنگی اســیب های اجتماعی می تواند تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫و هنری مهم هستند و به نوعی نقش راهبردی مدیر ستادهماهنگیکانون هایفرهنگیوهنری‬ ‫دارنــد‪ ،‬اینکه تمرکز فعالیت در مســاجد باشــد مساجد خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت‪:‬‬ ‫و در راس فعالی ‬ ‫تهــا نیز حتمــا روحانیت برای در ایــن طرح بســته های کتاب بــه ارزش حدود‬ ‫هدایت گری و راهنمایی الزم است‪ .‬امینی گفت‪ 140 :‬میلیون تومان توسط ارشاد استان خریداری‬ ‫ویژگیدیگر کانون هایفرهنگیوهنریمساجد و به وســیله کانون های فرهنگی هنری مساجد‬ ‫کهبه نوعییکیاز هدف هایتشکیلکانون های بیــن خانواده های اعضــای کانون های فرهنگی‬ ‫مساجداست‪،‬جذبنوجوانو جوانبهمسجد هنریمساجدحاشیهشهر مشهدتوزیعمی شود‪.‬‬ ‫برای حضور در جامعه اســت و چه چیزی بهتر محمد ابدالی تکلو این طرح را ابتکار سرپرست‬ ‫از فعالی ‬ ‫تهــای فرهنگی و هنــری که جذابیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خرسان رضوی‬ ‫نیــز دارد یعنــی هدفمنــد و اگاهانه نوجــوان از دانست و افزود‪ :‬خوشبختانه در سال های اخیر‬ ‫طریق فعالیت ها جذب شــود و جامعه پذیری در بحث مسائل فرهنگی اتفاقات بسیار خوبی‬ ‫و فعالی ‬ ‫تهــای اجتماعــی نوجــوان و جــوان از رخ داده است اما با توجه به پراکندگی و وسعت‬ ‫مسجد شروع شود‪ .‬سرپرست اداره کل فرهنگ زیاد حاشیه شهر هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‬ ‫و ارشــاد خراســان رضــوی بیــان کــرد‪ :‬درگذشــته است و نیازمند توجه مسئولین است‪ .‬مدیر ستاد‬ ‫فرهنگــی و تاریخ ایران و جوامع اســامی‪ ،‬یک هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد‬ ‫ارتباطدقیقومعناداریبینکتاب‪،‬کتاب خوانی خراسان رضوی یکی از اهداف اصلی کانون های‬ ‫و مســاجد وجود داشــت و به نوعی بزرگ ترین فرهنگی هنری مساجد را افزایش تمرکز نوجوان‬ ‫کتابخانه های ما در کنار مساجد واقع بودند و و جــوان بامطالعــه دانســت و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫یکیاز کارکردهایمساجدوجود کتابخانهبوده کانون های مســاجد در هزار و دویست مسجد‬ ‫است ازجمله کتابخانه مسجد گوهرشاد‪ .‬امینی اســتان کتابخانه تاسیس کرده است و بر اساس‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬همچنین بحث وقــف موضوع برنامه ریزی ها سعی در گسترش این کتابخانه ها‬ ‫اقتصادی فرهنگی در مســائل اســامی اســت‪ ،‬هستیمتاسهمیدر فرهنگ سازیمطالعهداشته‬ ‫موقوفاتــی که وجــود دارد کامال با بحث کتاب باشیم‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 11‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1178‬‬ ‫خشکسالی ضربه سنگینی به کشاورزی کردستان وارد کرده است‬ ‫‪5‬‬ ‫جیب خالی کشاورزان در پاییز کم بارش‬ ‫کاهش بارش ها در ســال زراعی گذشته و تداوم‬ ‫ان در سال جاری‪ ،‬خکشسالی را بیش ازپیش نمایان‬ ‫ساخته و سالی بد را برای کشاورزان رقم زده است‪.‬‬ ‫در استان کردستان سهم بخش کشاورزی در تولید‬ ‫ناخالص داخلی استان ‪ ۲۵‬و در اشتغال ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫ذکرشده است که نشان می دهد اقتصاد کردستان‪،‬‬ ‫اقتصادی کشــاورزی است‪ .‬کاهش بارش ها در سال‬ ‫زراعی گذشته و تداوم ان در سال جاری‪ ،‬خکشسالی‬ ‫را بیش ازپیــش نمایان ســاخته و ســالی بــد را برای‬ ‫کشــاورزان رقم زده اســت‪ .‬بر اساس اعالم مقامات‬ ‫جهــاد کشــاورزی در اســتان کردســتان‪ ،‬حــدود ‪۸۸‬‬ ‫درصــد اراضی زراعی اســتان به صورت دیم کشــت‬ ‫یشــود و خشکســالی ســال زراعی گذشته‪ ،‬ضربه‬ ‫م ‬ ‫بزرگــی به این بخــش وارد کرده‪ ،‬چنانچه که تولید‬ ‫گنــدم در اســتان از یک میلیــون و ‪ ۱۲۰‬هــزار تــن به‬ ‫‪ ۵۲۱‬هزار تن‪ ،‬با بیش از ‪ ۵۳‬درصد کاهش رســیده‬ ‫است‪.‬از طرفی گرانی کودهایشیمیایی‪،‬فرسودگی‬ ‫ادوات و ماشــین االت کشاورزی استان‪ ،‬عدم توجه‬ ‫کافی به کشت های مدرن‪ ،‬کوچک شدن زمین های‬ ‫کشاورزی به دلیل رشد جمعیت‪ ،‬برداشت بی رویه‬ ‫از اب هایزیرزمینی‪،‬کاهشکیفیتخاکو تغییرات‬ ‫اقلیمیمهم ترینچالش هایبخشکشاورزیاستان‬ ‫به شــمار می رود که مشــکالت بخش کشــاورزی را‬ ‫دوچندان کرده است‪.‬‬ ‫به وضعیت مالی کشاورزان رسیدگی شود‬ ‫ســید حســن رحیمی‪ ،‬فعال حوزه کشــاورزی‬ ‫در اســتان کردستان‪ ،‬وضع کشاورزی در استان و‬ ‫باالخص کشاورزی دیم را نامطلوب ارزیابی کرد‬ ‫و خواستار توجه به وضعیت مالی کشاورزان در‬ ‫وضعیت اقتصادی کنونی و شــرایط خشکسالی‬ ‫شــد‪ .‬این فعال کشــاورزی اهل شهرســتان بیجار‬ ‫کســوم‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬شهرســتان بیجــار حــدود ی ‬ ‫نهــای‬ ‫اراضــی زراعــی اســتان را دارد و اکثــر زمی ‬ ‫کشــاورزی در ایــن شهرســتان ب هصــورت دیــم‬ ‫یشــود که با توجه به شــرایط کنونی‪،‬‬ ‫کشــت م ‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار دز واکسن در‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫سمنان ذخیره است‬ ‫معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتیدرمانیسمنانگفت‪ ۱۰۰:‬هزار دز واکسندر حال‬ ‫حاضر در دانشگاه علوم پزشکی سمنان موجود است و از‬ ‫لحاظ واکسن هیچ کمبودی وجود ندارد‪ .‬جعفر جندقی‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون‪ ۳۴۲‬هزار دز واکسن برای جمعیت تحت‬ ‫پوششدانشگاهعلومپزشکیسمنانتزریق شدهاست‪.‬او‬ ‫ادامهداد‪ ۶۸:‬درصدجمعیتباالی‪ ۱۲‬سالتحتپوشش‬ ‫این دانشگاه‪ُ ،‬دز اول واکسن خود را دریافت کردند و روند‬ ‫واکسیناسیونبه سرعتدر حالانجاماست‪.‬جندقیاظهار‬ ‫داشت‪ :‬تاکنون بالغ بر ‪ ۳۳‬هزار مورد مثبت مبتالبه کرونا‬ ‫در مجموعهتحتپوششدانشݡگاهعلومپزشکیسمنان‬ ‫ثبت شدهاست‪.‬اوبهمراکزسرپاییارائه کنندهخدماتکرونا‬ ‫در استان اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬به ازای هر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر‪،‬‬ ‫یکمرکز سرپاییخدمات کرونادر مناطقتحتپوشش‬ ‫دانشگاهعلومپزشکیسمنانمستقراست‪.‬‬ ‫اجرای عملیات دیوارکشی‬ ‫در ‪ 19‬مکان پرخطر توسط‬ ‫شهرداری گرگان‬ ‫وضعیــت خوبــی ندارنــد‪ .‬وی وضعیــت کشــت‬ ‫حفاظتی را در این شهرســتان نامطلوب ارزیابی‬ ‫و اعــام کــرد‪ :‬بــر اســاس مصوبه هیئــت دولت‬ ‫در ‪ ۱۹‬تیرمــاه امســال قــرار بــود بازپرداخت وام‬ ‫کشاورزان برای مدت سه سال به تاخیر بیافتد‪،‬‬ ‫امــا ایــن قانــون تاکنــون اجرایــی نشــده و حتی‬ ‫رئی ـس کل بانــک مرکــزی اعالم کرده ایــن قانون‬ ‫را انجــام نمی دهنــد‪ .‬مادح رســتمی‪ ،‬عضو بنیاد‬ ‫توانمندسازی گندمکاران استان گفت‪ :‬کردستان‬ ‫یک اســتان دیم کاری اســت و منبع درامد بیشتر‬ ‫کشــاورزان و خانواده هایشــان همیــن محصــول‬ ‫دیم اســت که با توجه به شــرایط کنونی وضع‬ ‫معیشــتی خوبــی ندارنــد‪ .‬وی تناوب کشــت در‬ ‫کشــاورزی دیم را امری مهم دانســت و خواستار‬ ‫توجه به تناوب کشــت گندم با کلزا شــد و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای این منظور بهتر است جهاد کشاورزی‬ ‫اســتان چنــد رقــم کلــزا پربــازده معرفــی کنــد تا‬ ‫حداقل در این زمینه دغدغه ای برای کشاورزان‬ ‫وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان در‬ ‫اولویت باشد‬ ‫دادور ســهرابی‪ ،‬رئیــس اداره جهــاد کشــاورزی‬ ‫شهرســتان ســنندج‪ ،‬پرداخــت نشــدن به موقــع‬ ‫مطالبــات کشــاورزان و فشــار مالــی ناشــی از‬ ‫خشکســالی را دغدغــه اصلــی ا نهــا دانســت و‬ ‫گفت‪ :‬متاســفانه مطالبات کشــاورزان در ســنوات‬ ‫گذشته به موقع پرداخت نشده است‪ .‬وی قیمت‬ ‫ادوات و ماشــین های کشــاورزی را زیاد دانســت و‬ ‫خواســتار ارائه تسهیالت کم بهره به کشــاورزان در‬ ‫این زمینه شد‪ .‬این مقام مسئول‪ ،‬خشکسالی سال‬ ‫زراعــی گذشــته را موجــب فشــار مالی ســنگین بر‬ ‫کشاورزان دانست و خواستار تاخیر در بازپرداخت‬ ‫وام کشاورزی و همچنین ارائه اعتبار الزم شد‪ .‬وی‬ ‫تامین نشدن به موقع بذر گلرنگ و ماشک را برای‬ ‫کشــت در دیم زارها از دیگر مشــکالت کشاورزی‬ ‫اســتان ذکر کرد و افزود‪ :‬عمده تناوب کشــت در‬ ‫استان کردستان به صورت گندم و نخود است که‬ ‫امید است بتوان با ماشک و یا گلرنگ تناوب را به‬ ‫وجود اورد‪ .‬رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان‬ ‫سنندج تاکید کرد‪ :‬ناوگان کشاورزی استان قدیمی‬ ‫بــوده و قطعــا نیــاز بــه بازســازی دارد‪ .‬ســهرابی‪،‬‬ ‫کنــدی ســرعت اینترنــت در مراکــز تصمیم گیــری‬ ‫و همچنیــن فراوانــی تعــداد ســامانه های بخش‬ ‫کشــاورزی را موجــب تاخیــر در خدمت رســانی‬ ‫بــه مــردم دانســت‪،‬به طوری که میــزان سرکشــی‬ ‫مسئوالن به مزارع بسیار کاهش یافته و مسئوالن‬ ‫باید اکثر وقت خود را به کار با این سیستم های‬ ‫اداری سپری کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیر گردشگریو زیارتیسازمانفرهنگیشهرداریشیراز اعالم کرد‪:‬‬ ‫تدویننقشه گردشگریادبیدر شیراز‬ ‫مدیر گردشــگری و زیارتی ســازمان فرهنگی شــهرداری شــیراز‬ ‫به مناسبت اغاز هفته گردشگری از تهیه نقشه گردشگری ادبی‬ ‫شیراز خبر داد‪ .‬امیرحسین حکمت نیا گفت‪ 16 :‬مسیر تخصصی‬ ‫گردشــگری ادبــی در شــیراز تعریف شــده کــه ســامان دهی و‬ ‫بســازی این مســیرها در دســتور کار قرارگرفته اســت‪ .‬وی‬ ‫مناس ‬ ‫با بیان اینکه ســال گذشــته کتاب گردشــگری ادبی شیراز تالیف‪،‬‬ ‫بســازی‪ ،‬تدویــن روایــت و‬ ‫چــاپ و رونمایــی شــد‪ ،‬از مناس ‬ ‫سامان دهی مسیرهای گردشگری ادبی در مناطق ‪ 8 ،3 ،2‬و ‪7‬‬ ‫شیراز خبر داد و افزود‪ :‬به زودی پروژه نقشه ادبی شهر شیراز را‬ ‫خواهیم داشــت که اتفاق مهمی در این باب به شــمار می رود‪.‬‬ ‫مدیر گردشــگری و زیارتی ســازمان فرهنگی شــهرداری شــیراز با‬ ‫تصریح اینکه شیراز از داشتن نقشه گردشگری در همه حوزه ها‬ ‫محــروم اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ :‬مــا در شــیراز تنــوع جاذبه داریــم؛‬ ‫امــا هیــچ نقش ـه ای در ایــن حوزه ها نداریــم‪ .‬همان گونــه که در‬ ‫گردشــگری ســامت که مبتنی بر جاذبه و خدمات اســت‪ ،‬هیچ‬ ‫نقش ـه ای دراین بــاره وجود نــدارد‪ ،‬در حوزه گردشــگری دینی یا‬ ‫ادبی نیز نقشه ای در شیراز نداریم‪.‬‬ ‫بهگفتهحکمت نیا‪،‬تنوعجاذبهدر شیراز بعضاباعثشدهکهمدیران‬ ‫گردشگری را دچار اشفتگی کرده؛ زیرا نمی دانند کدام یک را سامان دهی‬ ‫کنند‪ .‬وی از لزوم تعریف نقشه های تخصصی که شامل جانمایی ها و‬ ‫معرفیمسیرهاست‪،‬نامبردو گفت‪:‬مادر دبیرخانهشهر خالقبهشکل‬ ‫جدیرویمقولهگردشگریادبیدر حالکار هستیمونهایتاپروژهنقشه‬ ‫گردشگری ادبی از مهم ترین کارها و رسالت هایی است که به جدیت‬ ‫دنبال خواهیم کرد‪ .‬مدیر گردشگری و زیارتی سازمان فرهنگی شهرداری‬ ‫شیراز بااعالماینکهشیراز بابترویدادهایتقویمیو ملیهمیشهپرکار‬ ‫بوده و ایجاد دبیرخانه رویدادها ضروری است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ایجاد تقویم‬ ‫گردشگریبرایجذبگردشگر الزمو ضروریاست‪ .‬حکمت نیادر ادامه‬ ‫به اعالم برنامه های هفته گردشگری از سوی شهرداری شیراز پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬از امروز تا ‪ ۱۲‬مهرماه جاری تورهای شهروندی شامل ‪ ۶‬تور ویژه‬ ‫کارکناننهادهایفرهنگیدر بافتتاریخیشیراز برگزار می شود کهیک‬ ‫روز هماصحابرسانهمهماناینتور خواهندبود‪.‬ویاز برپاییسلسله‬ ‫تورهای کوچه گردی با ظرفیت‪ ۱۲۰۰‬نفر ساعت خبر داد و افزود‪ ۶:‬تور‬ ‫بافت تاریخی که فعاالن و اهالی بافت تاریخی در ان مشارکت دارند‬ ‫یشــود‪ .‬معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری‬ ‫برگزار م ‬ ‫و صنایع دستی استان فارس نیز در این نشست بر لزوم ایجاد دبیرخانه‬ ‫«گردشگری رویداد» به منظور سامان دهی رویدادهای ملی و تقویمی‬ ‫گردشگریتاکیدکردو گفت‪:‬در کلاستانفارسمراجعمختلفیهستند‬ ‫که در حوزه گردشگری خود را متولی می دانند؛ اما با راه اندازی دبیرخانه‬ ‫فوق تمام این نهادها در این دبیرخانه تجمیع می شوند تا از پراکندگی‬ ‫و ناهماهنگی جلوگیری شود‪.‬موید محسن نژاد تصریح کرد‪ :‬دبیرخانه‬ ‫گردشگریرویداداستانفارسدر بخشیاز مرکز فرهنگیسعدیایجاد‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اماواگرهایثبتجهانی کاروانسرایباغشیخساوه‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی استان مرکزی گفت‪ :‬ارزیابان یونسکو‬ ‫به منظور بررسی کاروانسرای باغ شیخ ساوه برای‬ ‫ثبت جهانی وارد استان شدند‪ .‬مصطفی مرزبان‬ ‫در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد‪ :‬کاروانسرای باغ‬ ‫شــیخ یکــی از ‪ ۵۶‬کاروانســرای کشــور اســت کــه‬ ‫بــا عنــوان مجموعــه کاروانســراهای ایرانــی ثبت‬ ‫یشــود‪ .‬وی بیــان کــرد‪ :‬پیــش از ورود‬ ‫جهانــی م ‬ ‫ارزیابــان بین المللــی‪ ،‬چند مرحله مرمــت انجام‬ ‫شد که اخرین مرحله ان مرمت پایه ها‪ ،‬جرزها و‬ ‫طاق نماهای اجری به شیوه سنتی شامل تعویض‬ ‫اجرهــای فرســوده‪ ،‬پی بنــدی و ترمیــم اجرنما و‬ ‫بندکشــی اجرهــا بــود‪ .‬مرزبــان گفــت‪ :‬همچنیــن‬ ‫کســازی نمــا از تبلیغــات و شعارنویســی‪،‬‬ ‫پا ‬ ‫کســازی حجر ههــا از اوار و نخال ههــای مــازاد‪،‬‬ ‫پا ‬ ‫حــذف الحاقــات فضاهــای داخلــی کاروانســرا‪،‬‬ ‫کســازی پیرامون بنا از نخاله های ساختمانی‪،‬‬ ‫پا ‬ ‫اصــاح بدنه های اجری و بــام و اجرای مخلوط‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫ریــزی در محوطه داخلی کاروانســرا از اقداماتی‬ ‫بود که در چند روز گذشــته انجام شــد‪ .‬مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی اظهار کرد‪ :‬به زودی نتیجه بازدید‬ ‫گروه ارزیابان یونسکو از تائید و ثبت جهانی این‬ ‫کاروانسرا اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫مرزبــان افزود‪ :‬کاروانســرای باغ شــیخ مربوط‬ ‫بــه دوره قاجــار به عنــوان یکــی از کامل تریــن و‬ ‫جامع تریــن کاروانســراهای ایــران به لحــاظ فرم‬ ‫پالن‪ ،‬تزئینات‪ ،‬رعایت تناسبات و الگوی چینش‬ ‫فضاهــای کاربــردی در پــان‪ ،‬اســت‪ .‬مرزبــان‬ ‫گفــت‪ :‬اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی حامی حفظ اثار تاریخی در استان‬ ‫اســت و در صــورت ثبــت جهانــی کاروانســرای‬ ‫باغ شــیخ تسهیالت و مشــوق های ویژه ای اعطا‬ ‫یشــود‪ .‬کاروانسرای باغ شــیخ از بناهای دوره‬ ‫م ‬ ‫زندیــه اســت که عــاوه بر فضای کاروانســرایی‬ ‫دارای یــک اب انبــار‪ ،‬حســینیه و محــراب اســت‬ ‫و در چهاردهــم مهــر ســال ‪ ۱۳۵۴‬خورشــیدی‬ ‫بــه ثبــت ملــی رســید‪ .‬ایــن کاروانســرا در اوایــل‬ ‫دوره قاجــار‪ ،‬توســط عبدالغفارخــان خلــج در‬ ‫مســیر قم‪ ،‬اصفهان به همدان و قزوین و تبریز‬ ‫ساخت هشــده اســت‪ .‬شــاخصه های ویــژه بعالوه‬ ‫ســامت کالبــدی بنــا باعــث شــده تــا اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی استان با همکاری مالکین نسبت‬ ‫به ایجاد زمینه برای تهیه مستندات الزم شامل‬ ‫نقشــه عرصــه و حریــم‪ ،‬نقشــه های بــه روز بنــا‪،‬‬ ‫شهــای حفاظتــی و مرمتی‪ ،‬باستان شناســی‬ ‫گزار ‬ ‫و کلیه اســناد مرتبــط تاریخ و معماری بنا اقدام‬ ‫کند که برای ثبت در فهرست جهانی به سازمان‬ ‫یونسکو ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫واکسیناسیونمسئولیتعمومیوهمگانیاست‬ ‫واکسیناسیون یک مسئولیت عمومی‪ ،‬همگانی و در راستای تامین‬ ‫سالمت عمومی جامعه است و با توجه به مرگبار بودن ویروس کرونا‬ ‫همه افراد باید خود را ملزم به دریافت واکسن بدانند‪ ،‬بررسی ها نشان‬ ‫می دهد مرگ و میر به نســبت موارد ابتال در ‪ ۶‬ماه گذشــته در میان‬ ‫ســالمندان و کادرمان نســبت به ســال گذشــته کمتر بوده اســت اینها‬ ‫بخشیاز سخنانمعاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیبوشهر است‪.‬‬ ‫دکتر عبدالمحمد خواجه ئیان معتقد است‪ :‬در زمان حاضر واکسن به‬ ‫اندازه کافی در استان بوشهر وجود دارد و هفته ای‪ ۲‬محموله واکسن‬ ‫دریافت و مشکلی در تامین واکسن وجود ندارد و همگان باید بدانند‬ ‫تزریق واکســن در کنار رعایت دستورالعمل های بهداشتی از الزاماتی‬ ‫است که برای پیش گیری از دوباره شعله ور شدن ویروس ضروری است‬ ‫و هیچ کدام جای دیگری را نمی گیرد‪.‬با افزایش پوشش واکسیناسیون‬ ‫میزان ابتال در شهریور ماه نسبت به مرداد ‪ ۵۶‬درصد و مرگ و میر نیز‬ ‫‪ ۳۲‬درصد در اســتان کاهش داشــته و این همان ایمن سازی است که‬ ‫انتظار می رود با حمایت مردم قبل از درگیر شدن با سوش جدید هر‬ ‫چهسریع تر تکمیلشود‪.‬‬ ‫خواجه ئیانتاکید کرد کهروند کاهشیشیوعویروس کرونادر استان‬ ‫فرصتیبرایتکمیلپوششواکسیناسیوناست کهتحققاینامر مهم‬ ‫همکاری مردم را می طلبد‪.‬انطور که معاون بهداشتی دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی بوشــهر می گوید تا کنون ‪ ۸۴۲‬هزار دز واکسن در این استان‬ ‫تزریق شــده که از این شــمار ‪۵۶۰‬هزار نفر از جمعیت باالی ‪ ۱۸‬ســال‬ ‫یک ُدز واکسن و ‪ ۲۸۲‬هزار نفر نیز از همین جمعیت هر ‪ ۲‬دز واکسن‬ ‫و در روســتاها نیــز ‪ ۶۶‬درصــد یــک نوبــت و ‪ ۳۶‬درصد هــر ‪ ۲‬نوبت را‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬خواجه ئیان کل جمعیت باالی‪ ۱۸‬سال استان بوشهر‬ ‫را ‪ ۷۵۵‬هزار نفر اعالم کرد که براساس بررسی ها هنوز ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫از جمعیت باالی ‪ ۱۸‬سال این استان واکسن نزده اند که باید هر چه‬ ‫سریع تر اقدام کنند‪.‬او همچنین جمعیت ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬سال استان بوشهر‬ ‫را نیــز ‪ ۱۰۴‬هــزار نفــر اعالم کرد که تاکنون ‪۲۷‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفر معادل‬ ‫‪ 26/4‬درصدواکسینهشدهاند‪.‬به گفتهخواجه ئیانهمهواکسن هایی‬ ‫که تزریق می شوند تائیدیه کمیته علمی دارند و مردم باید از مطمئن‬ ‫بودن این واکسن ها اطمینان کامل داشته و نسبت به تزریق انها اقدام‬ ‫کنند چون تنها راه ایمن ســازی در کنار رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫تزریقواکسناست‪.‬‬ ‫معاون خدمات شــهری شــهرداری گــرگان از اجرای‬ ‫عملیات دیوارکشی در ‪ ۱۹‬مکان رهاشده و خطرزا خبر‬ ‫داد‪ .‬شــهرداری گرگان در اجرای بند ‪ ،۱۴‬ماده ‪ ۵۵‬و ‪۱۱۰‬‬ ‫قانــون شــهرداری ها در ‪ ۶‬ماهــه ‪ ۱۴۰۰‬تعــداد ‪ ۱۹‬مکان‬ ‫مورد عملیات دیوارکشی و رفع خطر قرار گرفت‪ .‬اجرای‬ ‫عملیات دیوارکشــی جهت جلوگیــری از دپــوی زباله و‬ ‫خاک و نخاله‪ ،‬به عنوان یکی از عوامل نازیبایی چهره‬ ‫شــهر و محــل زندگی و تکثیر جوندگان مــوذی از قبیل‬ ‫مــوش‪ ،‬انجام می شــود‪ .‬بر اســاس قانون‪ ،‬شــهرداری ها‬ ‫موظــف به دیوارکشــی زمین های بایر کــه در محدوده‬ ‫شــهر قــرار دارد‪ ،‬هســتند‪ .‬در صــورت اجــرای عملیــات‬ ‫دیوارکشی توسط شهرداری‪ ،‬مالک موظف به پرداخت‬ ‫جریمه و هزینه دیوارکشی به شهرداری خواهد بود‪.‬‬ ‫اینترنت رایگان برای‬ ‫استفاده دانش اموزان و‬ ‫معلمان از سامانه شاد‬ ‫اینترنت رایگان شرکت مخابرات ایران برای سامانه‬ ‫شــاد بــا هدف تســهیل در دسترســی دانــش امــوزان در‬ ‫سراســر کشــور ارائه می شود‪ .‬غالمعلی شهمرادی مدیر‬ ‫مخابــرات منطقه گلســتان با اعــام این خبر افــزود‪ :‬با‬ ‫هدف رفع نیاز وزارت اموزش وپرورش برای فعا لســازی‬ ‫ســامانه شاد و دستیابی اســان به این سامانه‪ ،‬اینترنت‬ ‫شرکت مخابرات ایران به صورت رایگان در اختیار دانش‬ ‫امــوزان قرار می گیــرد‪ .‬وی گفت‪ :‬مخابرات با نگاه ویژه‬ ‫بهمسئولیتاجتماعیبهارتقایظرفیت هایزیرساختی‬ ‫الزم بــرای توســعه امــوزش برخط ســامانه شــاد وزارت‬ ‫اموزش وپرورشپرداختهتادر شرایط کرونایی کهمدارس‬ ‫همچنان تعطیل اســت به نظام اموزشــی کشــور کمک‬ ‫کند‪ .‬مدیر مخابرات منطقه گلستان افزود‪ :‬سامانه شاد‬ ‫از ابتدای مهرماه هم زمان با اغاز سال تحصیلی جدید‬ ‫مورداســتفاده بیشتر دانش اموزان و معلمان قرارگرفته‬ ‫اســت و ازانجایی کــه دامنــه گســترده ای از مخاطبان و‬ ‫کاربران در نقاط مختلف کشور از این طریق می توانند‬ ‫از اموزش بهره مند شوند به نوعی عدالت اموزشی را نیز‬ ‫توســعه داده است‪.‬شــهمرادی با تاکید بر اینکه اجرای‬ ‫برنامه های مختلف نظام اموزشــی به زیرســاخت های‬ ‫ارتباطــی وابســته اســت گفــت‪ :‬مخابــرات توانســت با‬ ‫امادگی شبکه دسترسی و اپراتوری و ارائه شاخص های‬ ‫موردنیاز برای ارتباط مجازی بســتر فعال سازی سامانه‬ ‫شادراقابل دسترس کند‪.‬‬ ‫‪ 630‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت برای خرید‬ ‫انواع ادوات کشاورزی‬ ‫پرداخت شده است‬ ‫رئیــس اداره امــور فناوری هــای مکانیــزه کشــاورزی‬ ‫ســازمان جهاد کشــاورزی سیســتان و بلوچستان گفت‪:‬‬ ‫از ابتدای امســال تاکنون بــه ‪ ٢۶٢‬متقاضی خرید انواع‬ ‫ماشــین ها و ادوات کشــاورزی از محل تســهیالت خط‬ ‫اعتباری مکانیزاسیون مبلغ ‪ ۶٣٠‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫پرداخت شــده اســت‪ .‬محمدپــور افــزود‪ :‬ایــن میــزان‬ ‫تســهیالت جهت خریــد ‪ ٢۵١‬دســتگاه انــواع تراکتور و‬ ‫تعدادی کمباین و ادوات کشاورزی به متقاضیان اعطا‬ ‫شد‪ .‬وی افزود‪ :‬معرفی متقاضیان انواع کمباین و انواع‬ ‫دروگــر بــدون محدودیت بوده و کشــاورزان می توانند‬ ‫بــرای ارائــه درخواســت بــه مدیریــت جهــاد کشــاورزی‬ ‫شهرستانخودمراجعهکنند‪.‬‬ ‫ثبت بیش از ‪ 11‬هزار واقعه‬ ‫تولد در کردستان‬ ‫مدیــرکل ثبت احــوال اســتان کردســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫شــش ماهه اول ســال جاری تعداد ‪ 11‬هزار و ‪ 814‬واقعه‬ ‫والدت به ثبت رســیده که نســبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل‪ 2.3‬درصد کاهش داشــته اســت‪ .‬به گــزارش رویداد‬ ‫امروز علی جوکار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعداد نوزاد متولدشده در‬ ‫شــهر ‪ 8‬هزار ‪ 423‬و در روســتا‪ 3‬هزار و ‪ 391‬بوده است‪.‬‬ ‫مدیــرکل ثبت احــوال اســتان کردســتان‪ ،‬تعــداد والدت‬ ‫ثبت شدهپسرانرا‪ 6‬هزار و‪ 57‬و تعدادوالدتثبت شده‬ ‫دختــران را ‪ 5‬هــزار و ‪ 757‬واقعــه عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫بیشترین والدت ثبت شده مربوط به مادران گروه سنی‬ ‫‪ 30-34‬سال با حدود‪ 29.5‬درصد است‪ .‬جوکار با اشاره‬ ‫به اینکه میانگین ســن مادران در والدت های ثبت شده‬ ‫‪ 30.15‬سال بوده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نسبت جنسی حاصل‬ ‫از ثبــت والدت برابــر ‪ 2.105‬بوده یعنی در مقابل هر ‪100‬‬ ‫واقعهدختر حدود‪ 105‬واقعهپسر بهثبترسیدهاست‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د رهمزگان‬ ‫یکشنبه ‪ 11‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1178‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫تجلیل از مدیرکل امور‬ ‫مالیاتی هرمزگان در‬ ‫جشنواره شهید رجایی‬ ‫شاکر رضا مریدی‪ ،‬مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان در‬ ‫بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی مورد تجلیل‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬در این مراسم که با حضور‬ ‫استاندار‪ ،‬معاونان و مدیران دستگاه اجرایی‪ ،‬نماینده‬ ‫ولی فقیه در اســتان برگزار شــد‪ ،‬از مدیرکل امور مالیاتی‬ ‫هرمــزگان تجلیــل شــد‪ .‬در لــوح تقدیری که بــه امضای‬ ‫استاندار هرمزگان قرارگرفته است؛ امده است‪ :‬مدیرکل‬ ‫شهــای ارزنــده و‬ ‫محتــرم امــور مالیاتــی هرمــزگان؛ تال ‬ ‫قابل تحسینجنابعالیو همکارانتاندر خدمات رسانی‬ ‫و اجرایمسئولیت هاو وظایفاداریموجبشدهاست‬ ‫در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در سال ‪1399‬‬ ‫از طرف ستاد جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه‬ ‫برتر در مجموعه شاخص های عمومی و اختصاصی در‬ ‫گروه تولیدی و خدماتی انتخاب گردید‪ .‬این موفقیت را‬ ‫به جنابعالی و تمام کارمندان شریف ان دستگاه تبریک‬ ‫می گویمو از همت‪،‬تالشخالصانهو اقداماتاثربخش‬ ‫جنابعالــی و مجموعه همکارانتان که موجــب ارتقای‬ ‫سطحخدمات رسانیبهمردمعزیز استانهرمزگانشده‬ ‫است‪ ،‬تشکر و قدردانی می نمایم‪ .‬امیدواریم با استمرار‬ ‫تالش و تکاپوی ویژه در سال تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع‬ ‫زدایی ها‪ ،‬با عزم ملی و مدیریت جهادی موجب ارتقای‬ ‫کارامدی دولت و توسعه هرمزگان شوید‪.‬‬ ‫درخشش اتاق بازرگانی‬ ‫هرمزگان در جشنواره‬ ‫شهید رجایی‬ ‫بعد از هشــتاد ســال از عمر اتاق بازرگانی هرمزگان‬ ‫و برای اولین بار در دور نهم فعالیت هیئت نمایندگان‬ ‫پارلمان بخش خصوصی هرمزگان برای نخستین بار در‬ ‫جشنواره شهید رجایی درخشید و توانست در ارزیابی‬ ‫شــاخص های مســئولیت های اجتماعــی و اقتصــادی‬ ‫و اقتصــاد خارجــی و امــور بین الملــل رتبه برتــر در بین‬ ‫دستگاه های اجرایی استان را از ان خود سازد‪.‬‬ ‫بــه گزارش رویداد امــروز‪ ،‬اتاق بازرگانی هرمزگان در‬ ‫دور نهم فعالیت هیئت نمایندگان ضمن حضور پررنگ‬ ‫خــود در عرص ههــای اقتصادی‪ ،‬اقتصاد خارجــی و امور‬ ‫بین المللدر عرصه هایاجتماعیوخدماتعام المنفعه‬ ‫نیز توانسته است خدمات قابل توجهی به مردم استان‬ ‫ارائه دهد‪ .‬این برای نخستین بار است که اتاق بازرگانی‬ ‫هرمزگان از اغاز فعالیت خود در استان‪ ،‬در این جشنواره‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫حضــور می یابــد و این گونــه حائــز رتبــه برتر م ‬ ‫اســتاندار هرمزگان در مراســم جشــنواره شهیدرجایی و‬ ‫معرفی دستگاه های برتر استان در ارزیابی های صورت‬ ‫گرفتــه از اقدامــات اتــاق بازرگانــی اســتان و در راس ان‬ ‫محمدرضاصفارئیساتاقبازرگانیهرمزگانبااهدالوح‪،‬‬ ‫تقدیر ویژه ای به عمل اورد‪.‬‬ ‫کسب رتبه نخست سازمان‬ ‫صمت هرمزگان در‬ ‫جشنواره شهید رجایی‬ ‫بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی هرمزگان‬ ‫بــا هدف تقدیر از تالشــگران عرصه خدمــت و ارتقای‬ ‫فرهنگتالشو تعهد‪،‬باحضور استاندار و سایر مقامات‬ ‫اســتانی بــا رعایــت پروتکل های بهداشــتی برگزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬در این مراســم نتایج ارزیابی‬ ‫همــه دســتگاه های اجرایــی در دو بعــد شــاخص های‬ ‫عمومی و تخصصی اعالم و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجــارت هرمــزگان در بین همــه و از هر دو بعد موفق‬ ‫به کسب رتبه نخست در این جشنواره شد‪ .‬در حاشیه‬ ‫این مراســم‪ ،‬رئیس ســازمان صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت‬ ‫هرمزگان ضمن تبریک کسب رتبه نخســت در ارزیابی‬ ‫عملکرد شــاخص های عمومی و اختصاصی در بیست‬ ‫و چهارمین جشــنواره شــهید رجایی ســال ‪ 1400‬اســتان‬ ‫هرمــزگان بــه کارکنان و خانــواده بزرگ صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجــارت هرمزگان گفت‪ :‬باوجود همــکاران و مدیران‬ ‫مجموعه های صنعتــی‪ ،‬معدنی و تجاری که متعهد و‬ ‫پرتالش و دارای عزمی راسخ برای پیشرفت این استانند‪،‬‬ ‫با بهره گیری از منویات رهبری و برنامه های راهبردی در‬ ‫اینده اینزدیکبیش ازپیشدرخشان تر جلوهمی نماید‪.‬‬ ‫خلیل قاسمی با بیان اینکه ارزیابی های صورت گرفته‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد که وظایــف اداری به نحو مطلوبی در‬ ‫ســازمان صنعــت‪ ،‬معدن و تجــارت هرمــزگان در حال‬ ‫اجراست‪،‬اظهار داشت‪:‬اینموفقیتبه دست امدهرابه‬ ‫همکاران و خانواده بزرگ این حوزه صنعتی‪ ،‬معدنی و‬ ‫تجاریتبریکعرضمی کنم‪.‬‬ ‫کسب رتبه برتر اداره کل‬ ‫راه و شهرسازی هرمزگان‬ ‫در جشنواره شهید رجایی‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی استان هرمزگان به عنوان‬ ‫دستگاه برتر در زمینه اجرای اقدامات برجسته و خاص‬ ‫در جشــنواره شــهید رجایــی برگزیــده شــد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫رویداد امروز‪،‬در بیســت و چهارمین جشــنواره شــهید‬ ‫رجائی استان اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان‬ ‫موفق به کسب رتبه برتر در شاخص های اختصاصی‬ ‫و دریافــت لوح و تندیس جشــنواره توســط اســتاندار‬ ‫هرمزگانشد‪.‬‬ ‫ابراز گالیه مدیرکل شرکت بیمه ایران هرمزگان‪:‬‬ ‫صنایع حق بیمه های خود را در استان پرداخت کنند‬ ‫مدیرکل شــرکت بیمه ایران اســتان هرمزگان با‬ ‫ابــراز گالیــه از اینکــه اکثر صنایع و شــرکت ها حق‬ ‫بیمه هایخودرادر خارجاز استانپرداختمی کنند‬ ‫و به نوعی اجحاف در حق مردم هرمزگان اســت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زیرا اگر این امر مهم در اســتان محقق شــود‬ ‫باعث اشتغال زایی‪ ،‬توجه به زیرساخت ها‪،‬افزایش‬ ‫توانمندی‪ ،‬تقویت صنعت بیمــه‪ ،‬افزایش ضریب‬ ‫نفوذ بیمه و کمک شــایانی به اســتان خواهد شد‪.‬‬ ‫ســید محمد حســینی در گفت وگو با رویداد امروز‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬مســئوالنی کــه در هر ســنگری توفیق‬ ‫خدمت به ملت شهیدپرور را دارند‪ ،‬باید با روحیه‬ ‫انقالبی‪،‬جهادی‪،‬دفاعمقدسیو باتاسیاز مکتب‬ ‫حاج قاســم سلیمانی برای پیشــبرد اهداف پای کار‬ ‫باشــند و بــرای این انقالب و نظام از هیچ تالشــی‬ ‫دریــغ نکننــد تا شــهیدانی که از جــان و مــال خود‬ ‫گذشتند از ما راضی و خشنود باشند‪.‬‬ ‫بیمه در سبد زندگی گنجانده شود‬ ‫وی در ادامــه افزود‪ :‬صنعت بیمه با توجه به‬ ‫خدمــات‪ ،‬کارکرد و پوش ـش های مطلوب بیمه ای‬ ‫شهــای مختلف زندگــی مردم‪،‬‬ ‫قابل ارائــه در بخ ‬ ‫شســوزی‪ ،‬مســئولیت‪،‬‬ ‫نظیــر بیم ههــای ثالــث‪ ،‬ات ‬ ‫عمر و زندگی‪ ،‬مهندســی‪ ،‬حوادث و درمان و ‪،...‬‬ ‫می تواند نقش بسزایی در زمان بروز حوادث برای‬ ‫احــاد جامعــه ایفا کند تــا مرهمی بــر االم انان در‬ ‫شــرایط دشــوار و پــس از حوادث باشــد‪ .‬مدیرکل‬ ‫شرکتبیمهایراناستانهرمزگانبابیاناینکهبیمه‬ ‫باید یکی از نیازهای اولیه و اصلی در سبد زندگی‬ ‫مردم گنجانده شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬صنعت بیمه‬ ‫می تواند در زمان بروز حوادث گوناگون در بحث‬ ‫سال ها فعالیت با ارائه خدمات بیمه ای و پرداخت‬ ‫خسارات به منصه ظهور رسانده و مردم این شرکت‬ ‫بیمه گر راحامیخودقلمدادمی کنند‪.‬مدیرکلبیمه‬ ‫ایران استان هرمزگان در راستای پرداخت خسارات‪،‬‬ ‫به عنوان مصداق به خســارات پرداخت شده ی ‪40‬‬ ‫میلیارد ریالی به یکی از صنایع استان فقط در بازده‬ ‫زمانی شهریورماه سال جاری در بخش اتش سوزی‬ ‫و عمــر اشــاره داشــت و بیــان کــرد‪ :‬ایــن نشــان از‬ ‫توانمنــدی‪ ،‬داشــتن بدنه قوی و اعتقــاد قلبی این‬ ‫مجموعه به جبــران خســارات در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن اســت تا این بیمه دولتی به معنای واقعی‬ ‫کلمه حامی و کنار مردم در مواقع دشوار باشد‪.‬‬ ‫نباید در حق مردم هرمزگان اجحاف شود‬ ‫جبران خسارات وارده به احاد مختلف مردم نقش‬ ‫بســیار باالیــی را ایفــا کند‪ .‬وی بــه نقش بی بدیل‬ ‫رسانه ها بر لزوم امر فرهنگ سازی جهت اگاهی و‬ ‫ترغیب احاد جامعه با کارکردها و خدمات بیمه‬ ‫شدن تاکید کرد و گفت‪ :‬رسانه ها با توجه به اینکه‬ ‫نمایندگان افکار عمومی و پل ارتباطی میان مردم‬ ‫و مســئوالن هســتند‪ ،‬می تواننــد در ایــن یــاری گر‬ ‫صنعتبیمهباشند‪.‬‬ ‫بیمه ایران حامی همه اقشار مختلف جامعه‬ ‫است‬ ‫مدیرکل شــرکت بیمه ایران اســتان هرمزگان به‬ ‫تعداد نمایندگان فعال خود در اســتان پرداخت و‬ ‫ابــراز کرد‪ :‬با توجه به نقش اجتماعی بیمه ایران و‬ ‫شــبکه گسترده خود تقریبا در همه شهرستان های‬ ‫اســتان نمایندگــی فعــال داریــم و مشــغول ارائــه‬ ‫خدمــات بیم ـه ای در زمینه های مختلــف به مردم‬ ‫هستند‪.‬حسینی‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬هدفاصلیبیمه‬ ‫ایران ســرعت بخشــیدن به ارائه خدمات مطلوب‬ ‫بیمه ای و پرداخت خسارات در مواقع حوادث در‬ ‫کوتاه تریــن زمان ممکن به جامعه هدف اســت و‬ ‫در این راستا خود را موظف به انجام این امر مهم‬ ‫می دانیــم‪ .‬وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود‬ ‫شــرکت بیمــه ایــران را در موضوع پوشــش بیمه ای‬ ‫حامی صنعت‪ ،‬کشاورزان‪ ،‬صیادان و همه ی اقشار‬ ‫مختلفاستاندانستو گفت‪:‬بیمهایرانبه عنوان‬ ‫تنها بیمه دولتی در کشور است که هدف ان فقط‬ ‫خدمــت صادقانه به مردم اســت و هدف دیگری‬ ‫نخواهد داشت و این مهم هم به تجربه در طول‬ ‫حســینی با ابراز گالیه از اینکه اکثر صنایع حق‬ ‫بیمه های خود را در خارج از استان پرداخت می کنند‬ ‫و به نوعــی اجحــاف در حق مردم هرمزگان اســت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬زیرا اگر این امر مهم در اســتان محقق شــود‬ ‫باعث اشــتغال زایی ‪ ،‬توجه بیشتر به زیرساخت ها‪،‬‬ ‫افزایــش توانمندی ‪ ،‬تقویت صنعت بیمــه‪ ،‬افزایش‬ ‫ضریب نفوذ بیمه و کمک شایانی به استان خواهد‬ ‫شد‪.‬ویدر پایان‪ ،‬گفت‪:‬باداشتنتوانمندیدر بیمه‬ ‫کردنصنایعو شرکت هادر تمامبخش هاچهلزومی‬ ‫دارد شرکت ها و صنایع حق بیمه های خود را خارج‬ ‫از اســتان پرداخت کنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این موضوع باید‬ ‫توسط استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫استانباجدیتدنبالشودتاشرکت ها‪،‬کارخانجات‬ ‫و صنایع مستقر در استان حق بیمه های خود را در‬ ‫اســتان پرداخت کنند تا بیش از این در حق و مردم‬ ‫استاناجحافنشود‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫فوالدهرمزگانپیشگامدر فعالیت هایاجتماعی‬ ‫مراســم افتتاح پانزدهمین دوره مسابقات قران کریم جامعه‬ ‫کار و تــاش اســتان هرمــزگان با حضــور مدیرکل فرهنگــی وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬مشــاور عالــی نماینده ولی فقیه در‬ ‫اســتان هرمــزگان‪ ،‬مدیرکل تعــاون کار و رفــاه اجتماعی هرمزگان‬ ‫و ســایر مدیران اســتانی‪ ،‬روز شــنبه ‪ ۱۰‬مهرماه در محل ورزشــگاه‬ ‫کارگران برگزار شــد‪ .‬ســخنرانان مراســم ضمن تاکید بر اســوه قرار‬ ‫دادن ایــات نورانــی قــران در راه و روش زندگــی و ابراز امیدواری‬ ‫بــرای تــداوم این گونه برنامه های معنــوی‪ ،‬از فعالیت های فوالد‬ ‫هرمزگان در عرصه فرهنگ در اســتان هرمزگان‪ ،‬پیشگامی فوالد‬ ‫در عرصــه مســئولیت های اجتماعــی و همــکاری ایــن شــرکت در‬ ‫برگزاری این مسابقات تشکر کردند‪.‬‬ ‫همچنیــن در اییــن افتتاحیــه‪ ،‬بــا اهــدای لــوح از عطــاا‪...‬‬ ‫تهــای‬ ‫معروفخانــی مدیرعامــل فــوالد هرمــزگان بــرای حمای ‬ ‫همه جانبــه از برگــزاری ایــن مســابقات تقدیــر شــد‪ .‬پانزدهمیــن‬ ‫دوره مســابقات قــران کریــم جامعه کار و تالش اســتان هرمزگان‬ ‫بــا حمایــت فوالد هرمــزگان توســط اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعــی هرمزگان و با مشــارکت ســازمان اوقــاف و امور خیریه‬ ‫هرمزگان‪ ،‬ســازمان بســیج کارگران و کارخانجات سپاه امام سجاد‬ ‫هرمــزگان‪ ،‬در حــال برگــزاری اســت‪ .‬عالقه منــدان بــرای دیــدن‬ ‫ایــن مســابقات می تواننــد به ســایت فــوالد هرمزگان به نشــانی‬ ‫‪ /https://www.hosco.ir‬مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫تداوم چشم طوفان تا پایان امروز‬ ‫در پــی وقــوع طوفــان حــاره ای «شــاهین»‪ ،‬در جنوب شــرقی‬ ‫کشــور و اعالم وضعیت قرمز بســیاری از روستاها در نوار ساحلی‬ ‫سیستان و بلوچستان و هرمزگان اماده تخلیه شدند‪.‬‬ ‫همچنیــن مدیــران دســتگاه های مختلــف ازجملــه بنــادر و‬ ‫دریانوردی هرمزگان‪ ،‬شیالت هرمزگان‪ ،‬ستاد فرماندهی انتظامی‬ ‫هرمــزگان‪ ،‬دریابانــی‪ ،‬نیــروی دریایــی ســپاه و ارتــش هم جهــت‬ ‫جلوگیــری از خســارت های احتمالــی هشــدار ممنوعیــت تــردد‬ ‫بــه شــناورهای ســبک و نیمه ســنگین را دادند‪ .‬همچنیــن از تردد‬ ‫شــناورهای مســافری‪ ،‬باری و صیادی در روزهای شــنبه و یکشنبه‬ ‫در سواحل شرقی استان هرمزگان جلوگیری شد‪ .‬مدیرکل شیالت‬ ‫هرمزگان از اعمال تمهیدات الزم جهت جلوگیری از خسارت های‬ ‫احتمالی به حوضچه های پرورش ماهی و میگو در شرق هرمزگان‬ ‫داد‪ .‬همچنیــن بــه صیادان مناطق شــرقی هرمزگان هشــدار تردد‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫کیانــوش عارفــی معــاون هواشناســی هرمزگان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫هشدار سطح قرمز دریایی با توجه به تقویت طوفان حاره ای در‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫دریای عرب که موجب ناپایداری های جوی و دریایی م ‬ ‫برای مناطق شرقی این استان صادر شد‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫در راستایاجرایمسئولیتاجتماعیانجامشد‬ ‫اهدایلوازم التحریر توسطبانکملتبهدانش اموزانهرمزگانی‬ ‫سال هاســت به مناســبت ماه مهر و بازگشایی مدارس‪ ،‬عده ای‬ ‫از افــراد و ادارات مختلــف در کشــور اقــدام بــه یاری رســاندن بــه‬ ‫دانش امــوزان بی بضاعت در مناطق محــروم می کنند‪ .‬یکی از این‬ ‫نهادهــا کــه در کشــور فعال بــوده و در راســتای اجرای مســئولیت‬ ‫کهــا‬ ‫تهــای را در جامعــه داشــته اند‪ ،‬بان ‬ ‫اجتماعــی خــود فعالی ‬ ‫هستند‪ .‬یکی از بانک های کشور که سعی کرده مسئولیت اجتماعی‬ ‫خود را به خوبی انجام دهد‪ ،‬بانک ملت است که در استانه سال‬ ‫تحصیلــی جدید بــه یاری دانش اموزان بی بضاعت شــتافته اســت‬ ‫نهــا را فراهــم نموده اســت‪.‬‬ ‫و بخشــی از لوازم التحریــر موردنیــاز ا ‬ ‫مدیر شعب بانک ملت استان هرمزگان در این زمینه گفت‪ :‬بانک‬ ‫ملت در راســتای اجرای مســئولیت اجتماعی خود‪ ،‬در ســال جاری‬ ‫به ماننــد ســنوات گذشــته اقــدام به تهیــه و توزیــع لوازم التحریر در‬ ‫مناطق محروم کشور ازجمله استان هرمزگان نموده است‪ .‬علیرضا‬ ‫رحیمی پور افزود‪ :‬از مواردی که باعث ترک یا بازماندن از تحصیل‬ ‫یشــود نبود امکاناتی ازجملــه لوازم التحریر و عدم‬ ‫دانش امــوزان م ‬ ‫توان تهیه ان از سوی دانش اموزان است به همین دلیل بانک ملت‬ ‫در استانه سال تحصیلی جدید اقدام به تهیه و توزیع لوازم التحریر‬ ‫در مناطــق مختلف کشــور بــرای دانش امــوزان بی بضاعت نموده‬ ‫یپــور اظهــار داشــت‪ :‬دانش امــوزان ایند هســازان این‬ ‫اســت‪ .‬رحیم ‬ ‫کشور محسوب می شوند و هر چه در زمینه علمی و تحصیلی ان ها‬ ‫بیشــتر ســرمایه گذاری شــود تا بتوانند بهتر درس بخوانند قطعا به‬ ‫سود کشور ما خواهد بود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬بانک ملت نیز به‬ ‫امر تحصیل دانش اموزان اهمیت زیادی قائل است به همین دلیل‬ ‫اقــدام به تهیه و توزیع ‪ 400‬بســته لوازم التحریر بــرای دانش اموزان‬ ‫بی بضاعت در استان هرمزگان نموده است‪ .‬رحیمی پور عنوان کرد‪:‬‬ ‫این بسته ها شامل کوله پشتی‪ ،‬دفتر مشق‪ ،‬دفتر یادداشت‪ ،‬مداد‪،‬‬ ‫ککــن‪ ،‬خودکار‪ ،‬خط کش و جامدادی بوده اســت و‬ ‫مدادتراش‪،‬پا ‬ ‫قیمت هر بســته ‪ 4‬میلیون ریال اســت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬این بســته ها‬ ‫در مــدارس روســتایی شهرســتان مینــاب شــامل بلبلــی‪ ،‬خاقانــی و‬ ‫احمداباد و شهرستان بستک شامل چاه سرمه‪ ،‬سید احمدی و الور‬ ‫زیر توزی عشــده است‪ .‬مدیر شــعب بانک ملت هرمزگان در ادامه‬ ‫به دیگر فعالیت های این بانک در راســتای اجرای مســئولیت های‬ ‫اجتماعی اشاره کرد و گفت‪ :‬بانک ملت عالوه بر توزیع بسته های‬ ‫لوازم التحریر در استان‪ ،‬در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی‬ ‫خــود در مواقــع مختلــف ورود کرده و ســعی کرده اســت بخشــی‬ ‫از االم مــردم را کــم نمایــد کــه ازجملــه ان می توان بــه توزیع لوازم‬ ‫ضروری زندگی در بحران هایی مانند ســیل و زلزله در اســتان اشاره‬ ‫یپــور ادامــه داد‪ :‬در دو ســال اخیــر و بــا ورود ویــروس‬ ‫کــرد‪ .‬رحیم ‬ ‫منحوس کرونا به کشور‪ ،‬بانک ملت در راستای ایفای نقش خود در‬ ‫مسئولیت های اجتماعی اقدام به تهیه و توزیع بسته های بهداشتی‬ ‫و معیشــتی در بین اقشــار اسیب پذیر نموده اســت‪ .‬وی در بخش‬ ‫دیگری از ســخنان خود گفت‪ :‬موضوع ازدواج یکی از مســائلی در‬ ‫خــبر‬ ‫اهدایهشتمینمحمولهاتاقبازرگانی‬ ‫بهدانشگاهعلومپزشکیاستان‬ ‫در ادامه تحقق کمک هشت میلیارد تومانی‬ ‫اتــاق بازرگانی ایــران و اتاق بازرگانــی هرمزگان‬ ‫بــه مرا کــز درمانــی اســتان‪ ،‬هشــتمین محمولــه‬ ‫ایــن کمک هــا نیــز بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫هرمزگان تحویل داده شــد‪ .‬این محموله شــامل‬ ‫‪ 25‬برانــکارد بود که به ســتاد مرکزی پیشــگیری‬ ‫از کرونــا اســتان تحویــل گردید‪ .‬یاداور می شــود‬ ‫از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونا در اســتان‪ ،‬اتاق‬ ‫بازگانــی هرمزگان اتاق بازرگانی ایران و فعاالن‬ ‫اقتصــادی و بخش خصوصی بیش از ‪ 30‬میلیارد‬ ‫تومــان در قالب های مختلف بــه مراکز درمانی‬ ‫اســتان کمــک کرده انــد و ایــن کمک هــا تــا قطع‬ ‫شــدن زنجیــره کامــل ایــن بیمــاری در اســتان‬ ‫همچنان ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫جامعه اســت که باید به ان توجه ویژه شــود و ما در بانک ملت‬ ‫با پرداخت تسهیالت ازدواج به زوج های جوان‪ ،‬زمینه ای را فراهم‬ ‫نموده ایم که سریع تر این افراد بتوانند زندگی مشترک خود را اغاز‬ ‫نمایند‪ .‬این مسئول اضافه کرد‪ :‬بانک ملت استان هرمزگان در سال‬ ‫گذشته تعداد چهار هزار و ‪ 409‬فقره تسهیالت ازدواج به مبلغ ‪2‬‬ ‫هزار و ‪ 554‬میلیارد و ‪ 500‬میلیون ریال و در چهارماهه سال جاری‬ ‫تعــداد هــزار و ‪ 106‬فقــره بــه مبلغ ‪ 916‬میلیارد و صــد میلیون ریال‬ ‫به زوج های جوان پرداخت نموده اســت‪ .‬رحیمی پور به پرداخت‬ ‫تســهیالت بــه مددجویان کمیته امداد اشــاره و عنــوان کرد‪ :‬کمیته‬ ‫امداد امام خمینی (ره) یکی از نهادهایی است که با مردم محروم‬ ‫در ارتباط اســت و برای اینکه کرامت این خانواده ها حفظ شــود‬ ‫زمینه اشــتغال ان ها را فراهم می نماید و بانک ملت نیز به عنوان‬ ‫کهــای پرداخت کننــده تســهیالت بــه ایــن خانواده ها‬ ‫یکــی از بان ‬ ‫محسوب می شود که در این راستا در سال گذشته تعداد ‪ 476‬فقره‬ ‫تســهیالت به مبلغ ‪ 167‬میلیارد و ‪ 505‬میلیون ریال و در پنج ماهه‬ ‫ســال جــاری تعــداد ‪ 106‬فقره تســهیالت به مبلغ ‪ 41‬میلیــارد و ‪800‬‬ ‫میلیون ریال به مددجویان کمیته امداد توسط بانک ملت هرمزگان‬ ‫پرداخت شده است‪ .‬وی در پایان اظهار کرد‪ :‬همچنین بانک ملت‬ ‫اســتان هرمزگان در ســال گشته تعداد ‪ 78‬فقره تسهیالت به مبلغ‬ ‫‪ 29‬میلیارد و ‪ 740‬میلیون ریال به مددجویان بهزیســتی در اســتان‬ ‫پرداخت نموده است‪.‬‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫فعالیت ‪ 45‬سایت نمک زدایی‬ ‫در طول شبانه روز‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫و افــزود‪ :‬عملکرد ابفــا در این‬ ‫هرمزگان برای ششــمین ســال‬ ‫زمینه باعث شــد تــا موفق به‬ ‫پیاپــی موفق به کســب مقام‬ ‫کســب مقــام برتــر جشــنواره‬ ‫برتــر جشــنواره شــهید رجایی‬ ‫شــهید رجایــی شــود‪ .‬به گفته‬ ‫در شــاخص های عمومــی و‬ ‫قصمــی‪ ،‬اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫امینقصمی‬ ‫اختصاصــی شــد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫اب دریا و احداث سایت های‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬امیــن قصمــی‬ ‫تهــا‬ ‫نمک زدایــی از مد ‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب هرمــزگان پیــش در دســتور کار شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫در حاشــیه این مراســم با اشاره به کسب مقام هرمــزگان قرارگرفتــه بطوریکــه در حــال حاضر‬ ‫برتر جشــنواره شــهیدرجایی افزود‪ :‬شرکت اب ‪ 45‬ســایت نمک زدایــی با ظرفیت تولیــد ‪260‬‬ ‫و فاضــاب هرمــزگان به عنــوان یــک دســتگاه هــزار مترمکعــب در شــبانه روز فعال هســتند‪.‬‬ ‫خدماتــی تمــام تــوان خــود را بــه کار گرفتــه تا وی ادامــه داد‪ 11 ،‬ســایت دیگــر نیــز در حــال‬ ‫بتوانــد خدمــات مطلوبــی را به مــردم مناطق احداث اســت که با تکمیل ان حدود ‪ 43‬هزار‬ ‫مختلــف اســتان ارائــه کنــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬تــاش مترمکعب به ظرفیت تولید اب شیرین کن های‬ ‫و همــت کارکنــان اب و فاضــاب در ارائــه هرمزگان اضافه خواهد شد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫خدمــات قابل تقدیر اســت و بــا برنامه ریزی و اب و فاضــاب هرمــزگان همچنیــن بــه ســایر‬ ‫اجرایسیاست هایپیش بینی شدهخوشبختانه پروژه هــای در دســت اقدام این شــرکت اشــاره‬ ‫عملکــرد قابــل قبولــی ثبــت شــد‪ .‬مدیرعامــل کــرد و گفت‪ :‬در ســال جاری بیــش از ‪ 23‬پروژه‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب هرمــزگان در ادامــه به بااعتباری حدود ‪ 1000‬میلیارد تومان در حال اجرا‬ ‫اقدامــات اب و فاضــاب هرمزگان در راســتای بوده که بخشی از ان تا پایان سال تکمیل و به‬ ‫تامین اب موردنیاز اســتان هرمزگان اشــاره کرد بهره برداریمی رسد‪.‬‬ ‫تمدید غیرحضوری‬ ‫بیمه روستاییان و عشایر‬ ‫بیمه شده هایی که تاریخ اعتبار‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت‬ ‫ان هــا پایان شــهریورماه اســت‬ ‫استانهرمزگاناز امکانتمدید‬ ‫می تواننــد کــد ملی سرپرســت‬ ‫پوشــش بیمــه صندوق هــای‬ ‫خانــوار را وارد و بســیاری از‬ ‫ســامت همگانی و روســتایی‬ ‫اطالعات را مشاهده و ویرایش‬ ‫و عشــایری به صــورت‬ ‫علی علیزاده‬ ‫کننــد‪ .‬علیــزاده تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫غیرحضــوری خبــر داد‪ .‬علــی‬ ‫هم چنیناینامکانفراهم شده‬ ‫علیــزاده گفــت‪ :‬بیمه هــای‬ ‫فاقــد اعتبــار صندوق های ســامت همگانی و است که بیمه شده ها دیگر به دفاتر پیشخوان‬ ‫روســتاییان و عشــایر تا پایــان ‪ 31‬شــهریور ‪ 1400‬بــرای تمدیــد پوشــش بیمــه ای روســتایی و‬ ‫به صورت خودکار تمدیدشــده است و با توجه عشایری و سالمت همگانی مراجعه نکنند‪،‬‬ ‫بــه شــیوع بیماری کرونا بــرای جلوگیــری از تردد لــذا اگــر بیمــه ان هــا فاقــد اعتبــار باشــد بــا‬ ‫بیمه شدگانوتحققدولتالکترونیکامکاناتی مراجعــه به همین ســامانه می توانند بدون‬ ‫فراه مشــده اســت کــه به صــورت غیرحضــوری حضــور ان را تمدیــد کننــد و حتی می توانند‬ ‫و با مراجعه به ســامانه مربوطه پوشــش بیمه در این ســامانه عکس های خود را اصالح و‬ ‫ایــن گــروه توســط فــرد سرپرســت بیمه شــده عکــس جدید بارگــذاری نماینــد‪ .‬بنابراین از‬ ‫قابــل تمدیــد اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬در حال حاضر تمامی بیمه شدگان انتظار می رود که قبل از‬ ‫ســامانه های ‪ bimehsalamatiranian.ir‬و پایان شهریور از امکانات سامانه ایجادشده‬ ‫‪ http://eservices.ihio.gov‬اماده شــده است و استفادهکنند‪.‬‬ ‫حمایت دستگاه قضایی از مطالبات‬ ‫قانونی کادر درمان‬ ‫رئی ـس کل دادگســتری‬ ‫مقــدس تــا دفاع از ســامت‬ ‫استان هرمزگان ضمن تجلیل‬ ‫مــردم‪ ،‬همچنــان ادامــه‬ ‫از مدافعــان ســامت گفت‪:‬‬ ‫دارد‪ .‬ایــن مقــام قضایــی‬ ‫با توجه به تاکیدات ریاست‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬رســالت و‬ ‫قــوه قضاییــه از مطالبــات‬ ‫تعهــد ســنگین کادر درمــان‪،‬‬ ‫علی صالحی‬ ‫قانونــی کادر درمــان‬ ‫پزشــکان و پرســتاران شریف‬ ‫حمایــت می کنیم‪ .‬به گزارش‬ ‫و دلســوز در قبــال ســامت‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬رئیس کل دادگســتری اســتان جامعــه موجــب شــده اســت ایــن عزیــزان‬ ‫هرمــزگان بــا حضــور در مجتمــع اموزشــی‪ ،‬بــه تاســی از بــزرگ پرســتار عالــم‪ ،‬حضــرت‬ ‫پژوهشــی و درمانــی پیامبــر اعظــم (ص) زینــب کبــری «س»‪ ،‬جلوه هــای بی بدیلــی از‬ ‫بندرعبــاس‪ ،‬ضمــن دیــدار و گفتگــو بــا کادر نوع دوســتی و خدمــت را بــه منصــه ظهــور‬ ‫درمــان و مدافعــان ســامت از بخش هــای برســانند کــه شایســته تقدیــر اســت‪ .‬علــی‬ ‫مختلــف ایــن بیمارســتان بازدیــد کــرد‪ .‬علی صالحــی بــا تاکیــد بر اینکــه دادگســتری کل‬ ‫صالحــی همچنیــن بــا حضــور در بخش های اســتان هرمــزگان در حیطــه مســئولیت های‬ ‫بســتری بیمــاران کرونایی گفــت‪ :‬مجاهدت قانونــی خود از هیچ تالشــی برای همراهی‬ ‫مدافعــان ســامت در برابــر ویــروس کرونــا و همیــاری بــا مدافعــان ســامت فروگــذار‬ ‫تداعی گــر ایثارگری هــای رزمنــدگان هشــت نخواهــد شــد اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫ســال دفــاع مقــدس اســت‪ .‬وی با اشــاره به تاکیــدات ریاســت محتــرم قــوه قضاییــه‪،‬‬ ‫تالش شــبانه روزی پزشکان‪ ،‬پرستاران و کادر از مطالبــات قانونــی کادر درمــان حمایــت‬ ‫درمــان اظهــار داشــت‪ :‬از تــاش و جدیــت می کنیم‪ .‬وی در ادامه‪ ،‬ترخیص سریع اقالم‬ ‫مجموعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان ضــروری حــوزه بهداشــت و درمــان ازجملــه‬ ‫هرمــزگان در راســتای پیشــگیری و مقابلــه محموله هــای بزرگ دارو و ســرم از گمرکات‬ ‫بــا بیمــاری کرونــا صمیمانــه تشــکر می کنم‪ .‬و بنــادر و تحویــل ان ها بــه مراکز درمانی و‬ ‫رئی ـس کل دادگســتری اســتان هرمــزگان در بیمارســتان ها را یکــی از مهم ترین اقدامات‬ ‫ادامه با تاکید بر ضرورت زنده نگاه داشــتن دستگاه قضایی اســتان به منظور حمایت از‬ ‫یــاد و خاطــره شــهدای گران قــدر‪ ،‬یــاداور کادر درمــان و مدافعــان ســامت برشــمرد‪.‬‬ ‫شــد‪ :‬ایثارگــری مدافعــان ســامت جلــوه ای رئیــس کل دادگســتری اســتان هرمــزگان در‬ ‫از پایــداری و مقاومــت ملــت غیــور ایران و پایــان ایــن بازدیــد‪ ،‬بــا تقدیــم لــوح ســپاس‬ ‫در امتداد فرهنگ دفاع مقدس است که به از ایثــار و مجاهــدت کادر درمــان به عنــوان‬ ‫همــگان نشــان داد به برکت خون شــهدای مدافعان سالمت و فعاالن عرصه مقابله با‬ ‫واالمقــام‪ ،‬راه رزمنــدگان اســام از دفــاع کرونا تجلیل کرد‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬مرکز تجمیعی واکسیناسیون در استان‬ ‫فعال هستند‬ ‫ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫هرمزگان گفت‪ :‬تاکنون بیش از یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار دز واکســن در نوبــت اول و دوم‬ ‫در هرمــزگان تزریق شــده اســت‪.‬دکتر فاطمه‬ ‫نوروزیــان با بیان اینکه حــدود ‪ ۴۰۰‬هزار نفر‬ ‫معــادل ‪ ۲۸‬درصــد جمعیت هدف هرمزگان‬ ‫نیــز هــر ‪ ۲‬دز واکســن را دریافــت کرده انــد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در تالش هســتیم تــا پایان‬ ‫مهرمــاه جــاری به همه گروه هــای هدف‪ ،‬دز‬ ‫نخســت واکســن و تــا پایــان ابــان هــر ‪ ۲‬دز‬ ‫واکسن تزریق شود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون بــه ‪۹۵‬‬ ‫درصــد جمعیــت روســتایی اســتان هرمــزگان‬ ‫نیــز واکســن تزریق شــده اســت‪ ،‬عنــوان کرد‪:‬‬ ‫در هرمزگان ‪ ۲۵‬مرکز تجمیعی واکسیناسیون‬ ‫فعال هستند و اکنون به افراد باالی ‪ ۱۲‬سال‬ ‫متولــدان ‪ ۱۳۸۵‬بــه قبــل در اســتان واکســن‬ ‫تزریق می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 11‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1178‬‬ ‫استرلینگ در اندیشه جدایی از‬ ‫منچسترسیتی‬ ‫رحیــم اســترلینگ‪ ،‬مهاجــم‬ ‫بامشکلکاهشزمانحضورش‬ ‫منچسترسیتی‪ ،‬از شــرایطش در‬ ‫در میدانمواجهشود‪.‬استرلینگ‬ ‫این تیم خســته شــده و به فکر‬ ‫در ‪ 26‬ســالگی اینــده خوبی در‬ ‫تــرک ورزشــگاه اتحــاد اســت‪.‬‬ ‫پیــش دارد‪ .‬ایــن وینگــر کــه در‬ ‫شــرایط این مهاجــم ملی پوش‬ ‫اکادمــی لیورپول رشــد کــرده تا‬ ‫رحیم استرلینگ‬ ‫انگلیس در هفت ههــای اخیر در‬ ‫تابســتان‪ 2023‬با سیتی قرارداد‬ ‫سیتی بسیار دشوار بوده است‪.‬‬ ‫دارد امــا بــه نظــر می رســد کــه‬ ‫کار به جاییرسیده کهحاالبهنظر می رسدرحیم پیــش از ان از ایــن تیم جدا خواهد شــد‪ .‬قیمت‬ ‫اســترلینگ در فکر خداحافظی با این تیم است اینبازیکنبر اساساعالمسایتترانسفر مارکت‬ ‫چرا پیش ازاین تحمــل ادامه کار با این وضعیت ‪ 90‬میلیون یورو است و فروش او می تواند کمک‬ ‫را ندارد‪ .‬او پیش از اغاز فصل جلسه ای را با پپ زیادیبرایسیتیباشد‪.‬ریوفردیناندچندروز قبل‬ ‫گواردیــوال برگزار کــرد و درنهایت تصمیم گرفت ضمن تمجید از عملکرد این بازیکن گفت‪« :‬اگر‬ ‫کــه همچنان به حضــورش در جمع ســیتی زن ها مــن جای لیورپول بودم همین فردا اســترلینگ‬ ‫ادامه دهد اما حاال اوضاع برای او بحرانی شده و را بــه خدمــت می گرفتــم‪ .‬اســترلینگ نبایــد به‬ ‫احتمال دارد که برای جدایی از این تیم در پنجره بارســلونا یا رئال مادرید برود‪ .‬منچستریونایتد‬ ‫نقلوانتقاالتزمستانیاقدامکند‪.‬استرلینگپس هــم می توانــد گزینــه خوبی بــرای او باشــد‪ .‬او‬ ‫از فصل بســیار پیچیده ‪ 2020-21‬تحت هدایت اعتمادبه نفســش را ازدس ـت داده چــون از تیم‬ ‫سرمربیاسپانیاییتوانستعملکردقابلقبولی کنار گذاشته شده اســت اما باشگاه های زیادی‬ ‫را در ترکیب تیم ملی انگلیس در رقابت های یورو در انتظار جذب او هســتند‪ ».‬مدیران بارسلونا‬ ‫‪ 2020‬به نمایش بگذارد و با این تیم به فینال این پیش ازاین شــرایط استرلینگ را زیر نظر داشته‬ ‫مسابقات صعود کند؛ اما بازگشتش به منچستر و بــه جــذب او عالقه منــد بودند‪ .‬بــا توجه به‬ ‫چندان خوشایند نبود‪ .‬جک گریلیش با قراردادی شرایط پیش امده برای این بازیکن در سیتی و‬ ‫بــه ارزش‪ 100‬میلیــون پونــد به ســیتی پیوســت و البته شرایط نه چندان خوب بارسا در هفته های‬ ‫حضور بازیکنانی چون برناردو سیلوا‪ ،‬فیل فودن‪ ،‬اخیــر‪ ،‬شــاید ا نهــا بار دیگر شــرایط جــذب این‬ ‫فرانتورسو ریاضمحرز باعثشد کهاوبار دیگر بازیکندر ماهژانویهرابررسیکنند‪.‬‬ ‫واکنش ارتتا به اظهارات دروازه بان ارسنال‬ ‫میــکل ارتتــا‪ ،‬ســرمربی‬ ‫علیرغــم این که باشــگاه نتایج‬ ‫ارســنال‪ ،‬نســبت به اظهــارات‬ ‫خوبــی را در مــدت اخیــر‬ ‫نکــه‬ ‫برنــد لنــو مبنــی بــر ای ‬ ‫کســب کــرده‪ ،‬لنــو نســبت بــه‬ ‫دلیــل کنار گذاشــته شــدنش را‬ ‫تصمیمات ارتتا اعتــراض کرده‬ ‫نمی دانــد واکنش نشــان داد‪.‬‬ ‫و مدعی شــده که اگر شــرایط‬ ‫میکل ارتتا‬ ‫ایــن درواز هبــان ‪ 29‬ســاله در‬ ‫تغییــر نکند دربــاره اینــده اش‬ ‫سه بازی ابتدایی لیگ برتر در‬ ‫فکــر خواهــد کــرد‪ .‬بااین حال‬ ‫ترکیب ارســنال قرار داشــت اما پس از دریافت ارتتــا صحبت های این بازیکن را تکذیب کرده‬ ‫‪ 9‬گل در ســه شکســت جایگاهش را به عنوان و در اســتانه دیــدار برابــر برایتون گفــت‪« :‬من‬ ‫بازیکــن شــماره یک توپچ ‬ ‫یهــا از دســت داد‪ 48 .‬ساعت پیش از اتخاذ این تصمیم مکالمه‬ ‫رمزدیل‪ ،‬خرید تابستانی این باشگاه‪ ،‬درنهایت بسیار روشنی با او داشتم‪ .‬مشخصا هر صحبتی‬ ‫جــای او را در دروازه گرفــت و ارســنال از زمــان که بین من و این بازیکن انجام شده خصوصی‬ ‫حضــور ایــن بازیکن در ترکیب خــود موفق به است و من هیچ صحبتی درباره حرف هایی که‬ ‫کســب ســه پیروزی در ســه بازی شــده اند؛ اما بین ما ردوبدل شده به رسانه ها نخواهم زد‪».‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -٩-1767‬شماره‪ ، 140060302006003732 :‬تاریخ‪ 1400/06/21 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 13٩0/0٩/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 14001144020060001٩8‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم قدمعلی محمدی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از یکدرب باغ‬ ‫پالک شماره فرعی ‪ 250‬از اصلی ‪ ٩٩‬واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪.‬‬ ‫هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و‬ ‫بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪:‬‬ ‫با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل در صفحات ‪ 53‬و ‪ 423‬و ‪ 481‬و ‪ 478‬در دفتر ‪ 342‬و‬ ‫‪ 152‬و ‪2٩٩‬و ‪ 2٩٩‬مقدار هجده سهم و پانزده دوم از صد سهم به اغا زهرا مجیدی و مقدار هفده سهم و پنج‬ ‫دوم به قدمعلی اقامحمدی سابقه ثبت دارد و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی‬ ‫داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از‬ ‫عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم قدمعلی محمدی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 14‬کدملی ‪ 1142181863‬صادره فرزند عباس قسمتی نسبت به سه دانگ مشاع از یکدرب باغ به‬ ‫مساحت ‪ 8٩2/40‬مترمربع پالک شماره فرعی ‪ 250‬از اصلی ‪ ٩٩‬واقع در دهکده جوی اباد بخش ‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول های ‪ ٩/74‬متر و ‪6/58‬‬ ‫متر و ‪ 6/60‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬شرقًا به طولهای ‪ 10/13‬متر و ‪ 23/71‬متر و ‪ 3/15‬متر دیوار است‬ ‫به گذر ‪ ،‬جنوبًا به طولهای ‪ 10/4٩‬متر و ‪ 5/٩0‬متر و ‪ 6/55‬متر دیوار است به گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 38/84‬متر‬ ‫دیوار است به باقیمانده پالک ‪ ٩٩/250‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات‬ ‫پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/27 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/11 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/11٩231٩‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -٩-1752‬شماره‪ ، 140060302006003731 :‬تاریخ‪ 1400/06/21 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 13٩0/0٩/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 14001144020060001٩7‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم اغا زهرا مجیدی جوابادی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از یکدرب‬ ‫باغ پالک شماره فرعی ‪ 250‬از اصلی ‪ ٩٩‬واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪.‬‬ ‫هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و‬ ‫بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪:‬‬ ‫با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل در صفحات ‪ 53‬و ‪ 423‬و ‪ 481‬و ‪ 478‬در دفتر ‪ 342‬و‬ ‫‪ 152‬و ‪2٩٩‬و ‪ 2٩٩‬امالک مقدار هجده سهم و پانزده دوم از صد سهم به اغا زهرا مجیدی و مقدار هفده سهم و‬ ‫پنج دوم به قدمعلی اقامحمدی سابقه دارند و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی‬ ‫داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از‬ ‫عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم اغا زهرا مجیدی جوابادی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 18‬کدملی ‪ 11421٩1230‬صادره فرزند سیدنصراله نسبت به سه دانگ مشاع از یکدرب باغ‬ ‫به مساحت ‪ 8٩2/40‬مترمربع پالک شماره فرعی ‪ 250‬از اصلی ‪ ٩٩‬واقع در دهکده جوی اباد بخش ‪ 14‬حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول های ‪ ٩/74‬متر و ‪6/58‬‬ ‫متر و ‪ 6/60‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬شرقًا به طولهای ‪ 10/13‬متر و ‪ 23/71‬متر و ‪ 3/15‬متر دیوار است‬ ‫به گذر ‪ ،‬جنوبًا به طولهای ‪ 10/4٩‬متر و ‪ 5/٩0‬متر و ‪ 6/55‬متر دیوار است به گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 38/84‬متر‬ ‫دیوار است به باقیمانده پالک ‪ ٩٩/250‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات‬ ‫پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/27 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/11 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/11٩2323‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -٩-1758‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1881‬مورخ ‪ 1400/4/٩‬اقای محمدتقی خیرالهی نجف ابادی فرزند مصطفی نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 206/8٩‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 521‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪ ۱۰‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/11 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/11٩2426‬م الف‬ ‫سرمربی کهنه کار فوتبال ایران از عملکرد مدیران‬ ‫باشگاه تبریزی راضی نیست‬ ‫فیروز کریمی در برزخ‬ ‫شرایط تراکتور‬ ‫ســرمربی تیــم فوتبــال تراکتور تبریــز می گوید‬ ‫کــه از عملکــرد باشــگاه در فصل نقــل و انتقاالت‬ ‫راضی نیست و نفرات مدنظر او جذب نشده اند‪.‬‬ ‫فیروز کریمی در گفت وگو با تسنیم‪ ،‬درباره اخرین‬ ‫وضعیــت تیــم فوتبــال تراکتــور اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تمرینــات ب هصــورت منظــم پیگیری شــده اســت‪.‬‬ ‫هرچند نســبت به ســایر تیم ها کارمان را دیر اغاز‬ ‫کردیــم‪ ،‬امــا بــا تمــام وجــود و تــوان کار می کنیم‪.‬‬ ‫حضــور بچ ههــا در تمرین منظم بوده و جــا دارد‬ ‫از ا نهــا تشــکر کنــم‪ .‬دوران ســخت بدنســازی را‬ ‫بــه بهتریــن شــکل پشــت ســر گذاشــتیم واالن در‬ ‫کهــا هســتیم‪ .‬بــا نفرات‬ ‫حــال پیاد هســازی تاکتی ‬ ‫موجــود تمریــن می کنیــم تــا بــه شــرایط ارمانــی‬ ‫برســیم‪ .‬وی درباره اینکه ایا از عملکرد باشگاه در‬ ‫نق لو انتقــاالت راضــی بوده اســت یا خیر؟ گفت‪:‬‬ ‫حقیقتش را بگویم خیر‪ .‬لیستی ‪ 12‬نفره به باشگاه‬ ‫داده بــودم امــا چیــزی که اتفاق افتــاد هدف من‬ ‫در نقــل و انتقــاالت نبــود‪ .‬یــک لیســت ابتدایــی‬ ‫دادم کــه خیلــی به ان عمل نشــد و در ادامه یک‬ ‫لیســت جدیــد دادم‪ .‬البتــه هنوز فرصــت داریم و‬ ‫شــاید باشگاه بتواند نفرات مدنظر را جذب کند‪.‬‬ ‫‪ 12‬بازیکــن باتجربــه را از دســت دادیم‪ .‬قطعا در‬ ‫لیست من سه کاپیتان تیم ملی نمی تواند باشد اما‬ ‫ما سه کاپیتان تیم ملی را از دست دادیم‪ .‬باشگاه‬ ‫تالشــش را کرده اما تناسبی که مدنظر من بود در‬ ‫تیم به وجود نیامده است‪ .‬همه بازیکنانی که در‬ ‫تمریــن هســتند با تمــام وجود تــاش می کنند اما‬ ‫می توانــم بگویــم چیــزی که من می خواســتم از‬ ‫اب درنیامد‪ .‬سرمربی تراکتور در واکنش به این‬ ‫موضوع که چرا حســین ماهینــی باوجود حضور‬ ‫در تمرینــات قــراردادی بــا این تیــم امضا نکرد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬نــام ماهینــی را بــه باشــگاه دادم و او را‬ ‫می خواهم‪ .‬بنا به خواست من هم در تمرینات‬ ‫شــرکت کرد‪ .‬از او تشــکر و فکر می کنم باشــگاه‬ ‫بــه دنبــال عقــد قــرارداد بــا او اســت‪ .‬کریمــی‬ ‫دربــاره بســته بــودن پنجــره نقــل و انتقاالتــی‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫تراکتور خاطرنشــان کرد‪ :‬پنجره ما باز م ‬ ‫هیچ کس نباید نگران شود‪ .‬بانظمی (مدیرعامل‬ ‫باشــگاه) در ایــن مــورد صحبــت کــردم و قــول‬ ‫داده پنجــره باز شــود‪ .‬نظمی مدیــر باتجربه ای‬ ‫اســت و نســنجیده حرف نمی زند‪ .‬او قول داده‬ ‫از تمــام امکانــات موجــود اســتان اســتفاده کند‬ ‫تــا پنجــره نقــل و انتقاالتــی باشــگاه بــاز شــود‪.‬‬ ‫وی دربــاره شــرایط خــودش در باشــگاه تراکتور‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -٩-1٩83‬شماره نامه‪ 140085602030010451 :‬چون اقای حسین جمشیدیان قلعه سفیدی‬ ‫فرزند محمد بموجب درخواست وارده به شماره ‪ 1400/06/0٩- ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۳۰۰۰۱۵۴۲۵۹‬و‬ ‫به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی شده که سند‬ ‫مالکیت ششدانگ پالک شماره ‪ 1062/2٩‬واقع در قطعه ‪ ۳‬نجف اباد بخش ‪ ۱۱‬ثبت اصفهان‬ ‫که در صفحه ‪ ۵۰۸‬دفتر ‪ ۳۰۱‬امالک بنام نامبرده ذیل ثبت شماره ‪ ۷۵۵۳۵‬و سند چاپی شماره‬ ‫‪ ۷۳۵۶۱۸‬ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده بعد بموجب سند انتقال قطعی شماره دفترخانه نجف‬ ‫اباد به نامبرده انتقال یافته و معامله دیگری هم انجام نشده است‪ .‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن‬ ‫‪:‬به علت جابجایی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند طبق‬ ‫تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هرکس مدعی انجام‬ ‫معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبورنزد خود‬ ‫باشد از تاریخ انتشار این اگهی تاده (‪ )۱۰‬روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت‬ ‫و سند معامله به این اداره اعالم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد‬ ‫گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرراعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند‬ ‫مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهدشد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/07/11 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1200674‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -٩-1٩84‬شماره‪ ، 14006030200600423٩ :‬تاریخ‪ 1400/07/07 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪13٩0/0٩/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 13٩٩114402006001٩64‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم سیدرحیم نوربخش مبنی بر صدور‬ ‫سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه‬ ‫به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از سکینه نوربخش و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت‬ ‫متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات‬ ‫متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم‬ ‫تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم سیدرحیم نوربخش‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 1130126234‬کدملی ‪ 1130126234‬صادره فرزند سیدحسین نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 163‬مترمربع پالک شماره ‪ 21‬فرعی از ‪ 80‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می‬ ‫نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره‬ ‫به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/11 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/26 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1200763‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -٩-1٩86‬شماره‪ ، 140060302006004240 :‬تاریخ‪ 1400/07/07 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 13٩0/0٩/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 13٩٩114402006001٩63‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم طاهره نوربخش ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی‬ ‫از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از‬ ‫مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به‬ ‫تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مع االواسطه از سکینه نوربخش و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و‬ ‫انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬‬ ‫خانم طاهره نوربخش ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 16‬کدملی ‪ 1140٩81757‬صادره فرزند سیدعباس‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب به مساحت ‪ 165.48‬مترمربع پالک شماره ‪ 21‬فرعی از ‪ 80‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس‬ ‫در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین‬ ‫نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/11 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/26 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1200774‬م الف‬ ‫گفــت‪ :‬من با باشــگاه قــرارداد دارم‪ .‬خوب شــد‬ ‫این سوال را پرسید تا این مطلب را بگویم؛ یکی‬ ‫از دوســتان صمیم ـی ام چنــد روز پیش می گفت‬ ‫«چــرا در تراکتور مجیزگویــی می کنی»‪ .‬من هم‬ ‫گفتــم بــا باشــگاه تراکتــور قــرارداد دارم و چــرا‬ ‫بایــد اصــا این کار را کنم؟ مــن به خاطر حفظ‬ ‫انســجام تیــم‪ ،‬باشــگاه و تمــام مجموع ههــای‬ ‫تراکتــور کــه یکــی از ارکان اصلــی ان هــواداران‬ ‫هســتند‪ ،‬خواستم انسجام باشــگاه حفظ شود‪.‬‬ ‫شــبانه روز کار می کنیــم و چــرا بایــد الکی حرف‬ ‫بزنــم؟ کریمی ادامــه داد‪ :‬از اول گفتم به خاطر‬ ‫هــواداران بــه تراکتــور امدم‪ .‬ان ها قدرشــناس و‬ ‫پــای کار هســتند‪ .‬دو مرحله ســخت بــه این تیم‬ ‫امــدم‪ .‬مرحلــه اول تراکتور هشــتم جــدول بود؛‬ ‫چه کســی قبول می کند این تیم هشــتم باشــد؟‬ ‫در ان مقطــع امــدم‪ ،‬یا علی گفتیم و خیلی هم‬ ‫تــاش کردیــم‪ .‬همه زحمــت کشــیدند و نتیجه‬ ‫خوبی هم حاصل شد‪ .‬بعدازان به هر دلیلی رفتم‬ ‫و مجددا در یک شــرایط بحرانی ابروی خودم را‬ ‫کف دستم گذاشتم و امدم‪ .‬من مقام اسیایی دارم‪،‬‬ ‫هرسال در مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان از من‬ ‫دعوت می کنند‪ .‬در این شــرایط سخت امدم و با‬ ‫چند جلســه تمرین به مصاف النصــر رفتیم‪ .‬خدا‬ ‫هــم لطــف کرد و با دعای همه مــردم و هواداران‬ ‫توانستیم یک بازی ابرومندانه مقابل النصر انجام‬ ‫دهیم‪ .‬سرمربی تراکتور در پایان گفت‪ :‬همان زمان‬ ‫که سرمربیگری تراکتور را پذیرفتم گفتم که شاهد‬ ‫یک بازی ســخت مقابل النصر خواهید بود‪ .‬االن‬ ‫هــم می گویم النصــر در اینــده حرف هــای زیادی‬ ‫برای گفتن خواهد داشــت و شــما ایــن موضوع را‬ ‫خواهید دید‪ .‬بازی ابرومندانه و قابل قبولی مقابل‬ ‫این تیم انجام دادیم‪ .‬اگر عشــق مردم‪ ،‬هواداران‬ ‫و باشگاه نبود نمی توانستیم کارکنیم‪ .‬تراکتور یک‬ ‫باشــگاه قابل احتــرام اســت‪ .‬این ها باعث شــد به‬ ‫این تیم بیایم‪ .‬پیشــنهادهای زیادی داشتم واالن‬ ‫هم دارم‪ .‬به این مردم افتخار می کنم و برای همه‬ ‫احتــرام قائلــم‪ .‬قبــا هم گفتــم‪ ،‬هــواداران تراکتور‬ ‫عاشق هستند؛ عاشــق تیم و کسی که برای ان ها‬ ‫زحمت کشــیده باشد‪ ،‬نه کســی که زیرورو بکشد‪.‬‬ ‫برای اینده تراکتور جوانان را می سازیم‪ ،‬چه باشیم‬ ‫چه نباشیم‪ .‬یادتان باشد تراکتور همیشه حریفی‬ ‫قابل احترام برای همه تیم ها خواهد بود‪ .‬امیدوارم‬ ‫امسال هم بتوانیم حفظ ابرو کنیم ولی باید اوضاع‬ ‫را درست کنیم تا عاقبتمان به خیر شود‪.‬‬ ‫مزایده مرحله اول‬ ‫‪ -٩-1٩8٩‬در خصوص پرونده کالسه بایگانی ‪ ٩٩01316‬شعبه اول اجرا موضوع دادخواست اقای‬ ‫زین العابدین محبی به طرفیت خانم باران رضائی مبنی بر تامین خواسته و مطالبه وجه و مطالبه‬ ‫خسارت دادرسی اینجانب مهدی زعفرانلوئی کارشناس رسمی دادگستری منتخب ان شعبه محترم‬ ‫در معیت خواهان از محل وقوع ملک مورد ارزیابی به شماره پالک ثبتی ‪ ٩7٩‬فرعی از ‪ 118‬اصلی‬ ‫اراضی روستای ارکان بازدید بعمل اورده و با عنایت به بافت فرهنگی و اجتماعی منطقه و عرف‬ ‫منطقه و همچنین قیمت عادله روز مراتب بشرح ذیل تقدیم می گردد‪ :‬الزم به ذکر است عالرقم‬ ‫تماس تلفنی با شماره خواندگان خانم باران رضائی و عیسی شیردل متاسفانه نامبردگان در محل‬ ‫حضور نیافتاند و صرفا بازدید از محل در معیت خواهان صورت پذیرفت‪ -1 .‬نسبت به یکباب منزل‬ ‫به شماره پالک ثبتی ‪ ٩7٩‬فرعی از ‪ 118‬اصلی بخش دو بجنورد به مساحت ‪ 655/86‬متر مربع‬ ‫بنام اقای عیسی شیردل سند مالکیت صادر گردیده است که با توجه به عرف منطقه و قیمت عادله‬ ‫روز یکباب منزل فوق الذکر دارای امتیازات اب و برق و گاز مجموعا به مبلغ ‪ 300000000‬سه‬ ‫میلیارد ریال معادل سیصد میلیون تومان بر اورد و ارزیابی می گردد‪ .‬و اینکه پس از سیر مراحل‬ ‫قانونی مقرر گردیده ملک مذکور در قبال مبلغ ‪ 416/076/16٩‬ریال و هزینه های اجرایی در روز‬ ‫سه شنبه مورخ ‪ 1400/08/04‬ساعت ‪ 10/30‬الی ‪ 11:00‬و از طریق مزایده حضوری در محل‬ ‫اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد به فروش برسد‪ ،‬بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده‬ ‫میتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت‬ ‫تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند‪ .‬بدیهی است مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین‬ ‫قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و‬ ‫مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقی (نود درصد) در‬ ‫مهلت مقرر مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد‪.‬‬ ‫دادورز اجرای احکام شعبه ‪ 1‬دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد‪ -‬علی اکبر برزنیان نیت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی و اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -٩-174٩‬برابر رای شماره ‪140060324001002262‬مورخ‪ 1400/06/07‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای فرشاد بهمنیاری فرزند درویش به شماره شناسنامه ‪ 3530046٩22‬کد ملی‬ ‫‪ 3530046٩22‬صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 225/03‬مترمربع در قسمتی از‬ ‫پالک ‪ ۹۱۷‬اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه از اقای احمد صادق زاده و شرکاء محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/11 :‬محمد چهابدار رئیس ثبت اسناد و‬ ‫امالک شهرستان گناوه شماره‪345 :‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪-٩-17٩0‬برابر رای شماره ‪140060324001002455‬مورخ ‪ 1400/06/15‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم راضیه پوالدی فرزند حسین به شماره شناسنامه ‪ 635‬کد ملی‬ ‫‪ 3534٩746067‬صادره از دشتی را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 224/٩0‬مترمربع در‬ ‫قسمتی از پالک ‪ ۹۱۷‬اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه از اقای شمس الدین نجدی و‬ ‫شرکاء محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به‬ ‫مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/11 :‬محمد چهابدار رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک شهرستان گناوه شماره‪34٩ :‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -٩-1753‬برابر رای شماره ‪140060324001002260‬مورخ ‪ 1400/06/07‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حیدر جوکار فرزند نادر به شماره شناسنامه ‪ 1372‬کد ملی ‪ 527٩347٩57‬صادره‬ ‫از گناوه را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 58٩/63‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ ۹۱۷‬اصلی واقع در‬ ‫امامزاده (سربست) گناوه خریداری مع الواسطه از اقای عبدالحسین نظام زاده و شرکاء محرز گردیده است‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد‬ ‫شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/11 :‬محمد چهابدار رئیس ثبت اسناد و‬ ‫امالک شهرستان گناوه شماره‪343 :‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪-٩-1755‬برابر رای شماره ‪140060324001002437‬مورخ ‪ 1400/06/15‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ماندنی مینائی فرزند علی به شماره شناسنامه ‪ 45‬کد ملی ‪ 353٩433074‬صادره از‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫فهرست جدید اسکوچیچ‬ ‫با سه تغییر مهم‬ ‫سرمربی کروات تیم ملی برای دیدار با کره جنوبی‬ ‫و امــارات‪ ،‬با خط زدن ســه ملی پوش لیگ برتری‪ ،‬ســه‬ ‫بازیکــن لژیونر را جایگزیــن ان ها کرد‪ .‬تیم ملی فوتبال‬ ‫ایــران در هفتــه ســوم و چهــارم انتخابــی جــام جهانی‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬در قــاره اســیا و از گــروه ‪ ،A‬بــه مصــاف تیم های‬ ‫ملــی امارات و کره جنوبی می رود که روزهای پانزدهم‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫مهر در دوبی و بیســتم مهر در تهران برگزار م ‬ ‫سرمربی کروات تیم ملی برای این دیدار ‪ ۲۶‬بازیکن را‬ ‫به اردو فراخواند که ملی پوشان باید خود را به کادر فنی‬ ‫معرفی کنند‪ .‬البته با توجه به شروع رسمی فیفا دی از‬ ‫دوازدهــم مهر‪ ،‬برخی از لژیونرها دیرتــر و در دوبی به‬ ‫تیم ملی ملحق خواهند شد‪ .‬فهرست جدید بازیکنان‬ ‫دعوت شــده به تیم ملی‪ ،‬دارای ســه تغییر نســبت به‬ ‫اردوی قبلــی اســت که به علت اتمام مصدومیت ســه‬ ‫لژیونر و دعوتمجددان هابهتیمملیبهوقوعپیوسته‬ ‫ط خورده اند‪.‬‬ ‫و درنتیجــه ســه بازیکن لیــگ برتــری خــ ‬ ‫اسکوچیچبرایایناردو‪،‬احسانحاج صفی‪،‬سیدمجید‬ ‫حسینی و کاوه رضایی (غایبان اردوی قبلی تیم ملی) را‬ ‫فراخوانده که در لیگ های یونان‪ ،‬ترکیه و بلژیک بازی‬ ‫می کنند و طبیعتا انتظار می رود با اتمام مصدومیتشان‬ ‫و رسیدن به وضعیت مسابقه‪ ،‬توسط سرمربی کروات‬ ‫به تیم ملی دعوت شوند‪ .‬او در عوض جعفر سلمانی‬ ‫و محمد زبیر نیک نفس از استقالل و همین طور محمد‬ ‫کریمی از سپاهان را که در اردوی قبلی حضور داشتند‪،‬‬ ‫خط زده اســت‪ .‬دراین بین جعفر ســلمانی در دیدار با‬ ‫ســوریه به میدان رفت و فقط یک نیمه در ترکیب بود‬ ‫و انتقادات زیادی به عملکردش وجود داشت‪ .‬محمد‬ ‫زبیر نیک نفسو محمدکریمیدو هافبکمیانیهستند‬ ‫که برای اولین بار به تیم ملی دعوت شــده بودند و در‬ ‫مینی کمپ و همین طور تمرینات نهایی برای دو دیدار‬ ‫با سوره و عراق حاضر بودند ولی هرگز به میدان نرفتند‪.‬‬ ‫هافبک استقالل به شروع‬ ‫لیگ برتر می رسد‬ ‫مصدومیت هافبک جوان استقالل جدی نیست و‬ ‫به مسابقات لیگ برتر می رسد‪ .‬امیرحسین حسین زاده‬ ‫هافبکجوانو تازه وارداستقاللی ها کهاز سایپابهجمع‬ ‫شاگردانفرهادمجیدیپیوستدچار مصدومیتشده‬ ‫است‪ .‬حسین زاده ظاهرا بعد از بازگشت از اردوی تیم‬ ‫ملی امید مصدوم شده و به همین خاطر در تمرینات‬ ‫استقالل به صورت اختصاصی کار می کند‪ .‬این هافبک‬ ‫جوان زیر نظر پزشکان استقالل دوران نقاهتش را سپری‬ ‫می کند اما مشکل خاصی ندارد و می تواند به زودی به‬ ‫تمرینات گروهیاضافهشود‪.‬حسین زادهبعداز چندروز‬ ‫تمریناختصاصیبهتیمشبرمی گرددو قطعابهشروع‬ ‫مسابقاتلیگبرتر خواهدرسید‪.‬‬ ‫گناوه را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 1٩0‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ ۹۱۷‬اصلی واقع در امامزاده‬ ‫گناوه خریداری مع الواسطه از اقای محمد نظام پور و شرکاء محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع‬ ‫مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/11 :‬محمد چهابدار رئیس ثبت اسناد و‬ ‫امالک شهرستان گناوه شماره‪344 :‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪-٩-1788‬برابر رای شماره ‪140060324001002450‬مورخ ‪ 1400/06/15‬هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سهیال نصیری فرزند محمد به‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 582‬کد ملی ‪ 52٩٩732805‬صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک باب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 187/81‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ ۹۱۷‬اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری مع‬ ‫الواسطه از اقای سید حیات موسوی و شرکاء محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه‬ ‫ذیصالح قضایی نمی باشد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/11 :‬محمد چهابدار رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک شهرستان گناوه شماره‪348 :‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪-٩-1750‬برابر رای شماره ‪140060324001002436‬مورخ ‪ 1400/06/15‬هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمرضا جوهری فرزند عبدالحسین‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 46571‬کد ملی ‪ 18153654٩8‬صادره از ابادان را نسبت به ششدانگ یک‬ ‫باب خانه به مساحت ‪ 150‬مترمربع در قسمتی از پالک ‪ ٩15/181‬اصلی واقع در عبد امام گناوه‬ ‫خریداری مع الواسطه از اقای علی کرم گرگی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه‬ ‫ذیصالح قضایی نمی باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/11 :‬محمد چهابدار رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک شهرستان گناوه شماره‪346 :‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -٩-1787‬برابر رای شماره ‪14006032400100244٩‬مورخ ‪ 1400/06/15‬هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عبدالرسول طیب زاده فرزند ظهراب به شماره شناسنامه ‪4550‬‬ ‫کد ملی ‪ 353٩2354٩3‬صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 440/47‬مترمربع‬ ‫در قسمتی از پالک ‪ ۹۱۷‬اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه از اقای سید حیات موسوی و‬ ‫شرکاء محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر‬ ‫به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/11 :‬محمد چهابدار رئیس ثبت اسناد و‬ ‫امالک شهرستان گناوه شماره‪347 :‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -٩-178٩‬برابر رای شماره ‪140060324001002448‬مورخ ‪ 1400/06/15‬هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر‬ ‫گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه کرائی فرزند احمد به شماره شناسنامه ‪ 1080‬کد‬ ‫ملی ‪ 585٩444354‬صادره از اروند کنار را نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 351/20‬مترمربع‬ ‫در قسمتی از پالک ‪ ۹۱۷‬اصلی واقع در امامزاده گناوه خریداری مع الواسطه از اقای موسی خادمی و شرکاء‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به‬ ‫مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/27 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/11 :‬محمد چهابدار رئیس ثبت اسناد و‬ ‫امالک شهرستان گناوه شماره‪351 :‬م الف‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 11‬مـــهر ماه ‪ 03 / 1400‬اکتبر ‪ 26 / 2021‬صفر ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1178‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫مشارکت ‪ 41‬درصدی انتخابات‬ ‫هیئت مدیرهجدیدنظام مهندسی‬ ‫ساختماناستانکردستان‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان کردستان‪ ،‬از پایان انتخابات نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره‬ ‫نظام مهندسی ساختمان استان با مشارکت حدود‪ 41‬درصدی خبر داد‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬عرفــان مــرادی اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن انتخابــات ‪ 3‬هزار‬ ‫و ‪ 107‬نفــر از اعضــا نزدیــک بــه ‪ 41‬درصــد مشــارکت داشــتند‪ .‬او بــه اعــام نتایج این‬ ‫انتخابــات اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬نتایــج اولیــه انتخابــات اعالم شــده اســت و چنانچــه‬ ‫فــردی اعتراضــی نســبت به نتایــج دارد می تواند تا ‪ ۵‬روز بعد از انتخاب درخواســت‬ ‫خود را به هیئت اجرایی ارائه دهند بدیهی است پس از بررسی‪ ،‬نتایج نهایی اعالم‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬مــرادی تصریح کــرد‪ :‬تعــداد اعضــا هیئت مدیره ســازمان نظام مهندســی‬ ‫ســاختمان شــامل ‪ ۱۱‬نفر متشــکل از ‪ ۴‬نفر در رشــته عمران‪ ۲ ،‬نفر در رشــته معماری‪،‬‬ ‫یــک نفــر در هر یــک از رشــته های بــرق‪ ،‬مکانیک‪ ،‬نقش ـه برداری‪ ،‬ترافیک و شهرســازی‬ ‫هســتند‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت ســازمان نظام مهندســی ســاختمان اســتان بیــش از ‪۷۶۰۰‬‬ ‫نفر عضو دارد‪.‬‬ ‫بازگشت به زندگی عادی با‬ ‫اجرایطرحقرنطینههوشمند‬ ‫زنگ بازگشــت بــه زندگی عادی بــا اجرای‬ ‫طرحقرنطینههوشمندو افزایشواکسیناسیون‬ ‫عمومــی که اکنون به ‪ ۵۵‬میلیــون و ‪ ۸۲۷‬هزار‬ ‫و ‪ُ ۲۷۵‬دز در کشــور رســیده‪ ،‬بــزودی بــه صدا‬ ‫درمی اید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬تاکنــون ‪ ۳۹‬میلیــون و‬ ‫‪ ۴۱۸‬هــزار و ‪ ۷۷۹‬نفــر دز اول واکســن کرونــا‬ ‫و ‪ ۱۶‬میلیــون و ‪ ۴۰۸‬هــزار و ‪ ۴۹۶‬نفــر نیــز‬ ‫ُدز دوم را تزریــق کرده انــد و در قالــب طــرح‬ ‫قرنطینه هوشمند‪ ،‬بســیاری از ممنوعیت ها و‬ ‫محدودیت ها در کشور برداشته شده و افرادی‬ ‫که واکســینه شــده اند‪ ،‬می توانند از مزایای ان‬ ‫تهــای اجتماعــی و‬ ‫اســتفاده کــرده و فعالی ‬ ‫فرهنگی خود مانند زیارت حرم مطهر و سفر با‬ ‫هواپیما‪ ،‬قطار و غیره را انجام دهند‪ .‬با اجرای‬ ‫قرنطینه هوشمند دیگر الزم نیست همه افراد‬ ‫محــدود شــوند‪ ،‬چــون مــردم نیاز بــه تجارت‬ ‫تهــای اجتماعی و فرهنگــی دارند و‬ ‫و فعالی ‬ ‫جامعــه بــا رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی‬ ‫می توانــد بــه زندگــی عــادی بازگــردد‪ .‬پــس از‬ ‫حدود یک سال از اغاز شیوع بیماری کووید‪،۱۹‬‬ ‫خبرهای خوش تولید و تزریق واکسن در دنیا و‬ ‫به تبع ان‪ ،‬ایران توسط رسانه ها انعکاس پیدا‬ ‫کــرد که امیدواری ها را برای جلوگیری از شــیوع‬ ‫بیشــتر این بیماری بیشــتر کرد‪ ،‬هرچند بعد از‬ ‫تزریق دزهای نخست واکسن در اواخر بهمن‬ ‫سال گذشته‪ ،‬جهان و ایران میزبان‪ ۲‬پیک کرونا‬ ‫بودنــد و هــزاران نفر در کشــور بر اثر خیزهای‬ ‫چهارم و پنجم در بهار و تابستان امسال‪ ،‬جان‬ ‫خــود را از دســت دادنــد‪ .‬مهم تریــن گام ها در‬ ‫توســعه واکسیناسیون کرونا در کشــور است و‬ ‫امروزه بیش از ‪ ۷۱‬میلیون دز واکسن وارد کشور‬ ‫شدهو محدودیت هایسنینیز برایتزریقان‬ ‫برداشته شدهاست‪.‬‬ ‫احمــد وحیــدی وزیــر کشــور بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه قرنطینــه هوشــمند فقــط شــامل افراد‬ ‫مبتــا بــه کرونــا خواهد بــود‪ ،‬می گویــد‪ :‬طرح‬ ‫قرنطینه هوشمند طراحی شده مورد تصویب‬ ‫ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا قــرار گرفــت کــه‬ ‫هدف ان موقعیت یابی افــراد دارای بیماری و‬ ‫ایجــاد محدودیت برای ان ها اســت‪ .‬او ادامه‬ ‫می دهــد‪ :‬بــا اعمال قرنطینه هوشــمند‪ ،‬ســایر‬ ‫تهــای عمومــی در جامعه برطرف‬ ‫محدودی ‬ ‫یشــود و ب هجــای اینکــه محدودیــت عــام‬ ‫م ‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬محدودیــت تنها شــامل حال‬ ‫افــرادی اســت که بیمار باشــند‪ ،‬کس ـب وکارها‬ ‫یگــردد و‬ ‫به تدریــج بــه روال عــادی خــود بازم ‬ ‫مشــکالت اقتصادی ناشی از محدودیت های‬ ‫کرونایی برطرف خواهد شــد‪ .‬وزیر بهداشت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی نیز می گویــد‪ :‬طرح‬ ‫قرنطینــه هوشــمند طی چنــد هفته اینــده در‬ ‫کشور جایگزینقرنطینهعادیخواهدشدو در‬ ‫قالباینطرحمحدودیت هاوممنوعیت های‬ ‫یشــوند و زندگی به روال‬ ‫کرونایی برداشــته م ‬ ‫یگــردد‪ .‬بهرام عین اللهی با اشــاره‬ ‫عــادی بازم ‬ ‫به پوشش فراگیر واکسیناسیون در کشور ادامه‬ ‫می دهــد‪ :‬در ورود واکســن کرونــا بــه کشــور‬ ‫ما انتظار باران را داشــتیم که ســیل واکس ـن ها‬ ‫بــه کشــور ســرازیر شــد و نظیر چنیــن حرکتی‬ ‫را کــه با همــکاری نیروهای نظامــی‪ ،‬انتظامی‬ ‫و هالل احمــر صــورت گرفــت‪ ،‬تنهــا در دوران‬ ‫دفــاع مقدس شــاهد بوده ایم‪ .‬او خاطرنشــان‬ ‫می کند‪ :‬با تداوم روند ســرعت واکسیناسیون‪،‬‬ ‫ب ـه زودی جشــن تکمیــل واکسیناســیون را بــا‬ ‫مشــارکت حداکثــری مردم در کشــور خواهیم‬ ‫گرفت و در یک هفته گذشته هشت میلیون ُدز‬ ‫واکسن به مردم تزریق شد که اقدامی بزرگ و‬ ‫منحصربه فرد به شمار می رود‪ .‬همچنین عضو‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا نیز به جزئیات طرح‬ ‫کنترلهوشمند کرونااشارهمی کندو می گوید‪:‬با‬ ‫تالش دوساله شرکت های دانش بنیان در حوزه‬ ‫زیرســاخت یک فناوری اطالعات هوشــمند و‬ ‫مدیریــت خوبــی کــه در وزارت کشــور انجــام‬ ‫شــد‪ ،‬ســامانه ای راه اندازی کردیم که به شکل‬ ‫هوشــمند تمام بانک های اطالعاتی‪ ،‬ترددها‪،‬‬ ‫ورود و خــروج از کشــور و تمــام ســامانه های‬ ‫اطالعاتیبهانمتصلمی شود‪.‬‬ ‫مصطفــی قانعــی می افزاید‪ :‬این ســامانه‬ ‫اطالعاتی قادر است این نوید را به کسانی که‬ ‫واکسن زده اند و ناقل ویروس نیستند بدهد که‬ ‫اجازه داشته باشند کس ـب وکارها را بازگشایی‬ ‫کنند‪ .‬این سامانه نویدی برای باز شدن اقتصاد‬ ‫و مهــار کرونــا را به دنبــال دارد و بــرای این کار‬ ‫تمام ارگان ها مشارکت می کنند‪ .‬قرار است این‬ ‫سامانه به صورت ازمایشی طی یک یا دو هفته‬ ‫اینــده در اســتان قزویــن اغاز به کار کنــد و اگر‬ ‫نتایجموفقیت امیزیداشتواردمرحلهکشوری‬ ‫شده و در کل کشور اجرا شود‪ .‬امیدواریم طی‬ ‫دز تا سه ماه اینده نتایج خوبی به ستاد ملی‬ ‫کرونــا ارائــه شــود‪ .‬او با اشــاره به ردیابــی افراد‬ ‫کرونایــی تاکیــد می کنــد‪ :‬در بــاز کــردن کلیــه‬ ‫فعالیت های اقتصادی که به دلیل کرونا به طور‬ ‫عمومــی بســته بــود‪ ،‬در حال حاضــر صاحب‬ ‫کسب وکارهایی که دو دوز واکسن را دریافت‬ ‫کرده باشــند می توانند بــه فعالیت اقتصادی‬ ‫خــود ادامــه دهند‪ .‬برای تشــخیص تزریق دو‬ ‫دز واکســن افــراد‪ ،‬شــرکت های دانش بنیانــی‬ ‫وجــود دارد کــه با ســاخت دســتگاه هایی که‬ ‫مبتنی بر سامانه های تشخیصی بسیار سریع‬ ‫هســتند می تواننــد اطالعــات افــرادی را کــه‬ ‫ناقل هســتند و یا دو دوز واکســن را دریافت‬ ‫کرده انــد در ا نهــا ثبــت کننــد‪ .‬از طرفــی این‬ ‫سامانه به شکل هوشمند تمام نقاط ورودی‬ ‫و خروجی مراکز عمومی از باشــگاه ها گرفته‬ ‫تا ورودی و خروجی شــهرها را کنترل می کند‪.‬‬ ‫باای نحــال‪ ،‬بایــد توجه کرد که بــا اجرای طرح‬ ‫قرنطینه هوشــمند‪ ،‬عادی سازی جامعه منجر‬ ‫یســازی به این‬ ‫بــه عادی انگاری نشــود و عاد ‬ ‫معناســت کــه در حــوزه مدیریــت اپیدمــی‬ ‫رفتاری کنیم که سازوکارهای اقتصادی جامعه‪،‬‬ ‫معیشت‪ ،‬کسب وکار و غیره در حداکثر ممکن‬ ‫بچرخدو به صورتهوشمندباشد‪.‬هوشمندی‬ ‫هم به این معناســت که بتوانیم نقاط ســیاه‪،‬‬ ‫گروه های پرخطر‪ ،‬جاهایی که شانس افزایش‬ ‫ابتــا و طغیان های بیمــاری و اپیدمــی وجود‬ ‫دارد را شناســایی کنیم و به حداقل برســانیم‪.‬‬ ‫همچنیناگر جهشجدیدیدر ویروسرخداد‬ ‫کهمی تواندیکجمعیترابه صورتمتفاوتی‬ ‫الوده کند‪ ،‬افراد پرخطر را به طور نسبی با توجه‬ ‫بهگروه هایپرخطر قرنطینه کنیم‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫میزان بارش باران در ایران یک سوم‬ ‫میانگینجهانی‬ ‫یــک فعال محیط زیســت گفــت‪ :‬چندین‬ ‫نشانه اصلی برای بحران اب وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬کمبود‬ ‫اب و خشکی زمین یکی از مسائلی است که‬ ‫اخیرا مشکالتی را در کشور ما به وجود اورده‬ ‫و باعثبهوجودامدنناراحتیو سختی هایی‬ ‫برای مردم شده است که تنها راهکار پیشگیری‬ ‫از بروز مشکالت جدی تر در کشور ما همکاری‬ ‫مــردم و ارگان ها برای پیشــگیری از هدر رفت‬ ‫ایــن مای ـه ی حیــات اســت‪ .‬مصطفــی نــادری‬ ‫مدرس دانشگاه‪ ،‬فعال محیط زیست و مشاور‬ ‫رئیسفراکسیونمحیط زیستدراین بارهاظهار‬ ‫کرد‪ :‬کمبودابشاملتنشاب‪ ،‬کم ابیو بحران‬ ‫نسبتا جدید است‬ ‫اب است‪ ،‬مفهوم تنش اب ً‬ ‫تنش اب مشــکل در یافتن منابع اب شــیرین‬ ‫برای اســتفاده است که علت ان تخلیه منابع‬ ‫است بحران اب وضعیتی است که در ان اب‬ ‫قابل اشامیدن و غیر الوده در یک منطقه کمتر‬ ‫از تقاضــای ان اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬کم ابــی یعنی‬ ‫نبــود منابع اب شــیرین بــرای تامیــن تقاضای‬ ‫اب متعــارف؛ کم ابــی‪ ،‬به علت خشکســالی‪،‬‬ ‫یشــود‬ ‫فقــدان بارندگی و الودگی نیز ایجاد م ‬ ‫ایــن موضــوع ازنظر تاثیر بالقــوه ای که در طی‬ ‫دهــه اینــده می توانــد داشــته باشــد‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬توســط مجمع جهانی اقتصاد به عنوان‬ ‫یکــی از بزرگتریــن خطــرات جهانی ذکر شــده‬ ‫اســت‪ .‬نادری گفت‪ :‬کم ابی از براورده نشــدن‬ ‫جزئی یا کامل تقاضا‪ ،‬رقابت اقتصادی بر ســر‬ ‫کیفیــت و کمیت اب‪ ،‬اختالفات بیــن کاربران‪،‬‬ ‫تخلیه و کاهش غیرقابل برگشت اب زیرزمینی‬ ‫و اثــرات منفــی بر روی محیط زیســت‪ ،‬تجلی‬ ‫می یابد‪ ،‬حداقل ‪ ۴‬میلیارد نفر یک ماه از سال‬ ‫را در شــرایط کم ابــی شــدید بــه ســر می برند‪.‬‬ ‫این مدرس دانشــگاه بیان کرد‪ :‬به دلیل توزیع‬ ‫نابرابر اب که با تغییرات اقلیمی تشدید شده‬ ‫ممکن اســت برخی مناطق بســیار مرطوب و‬ ‫کشــده باشــند؛ همچنین‬ ‫بعضی بســیار خش ‬ ‫افزایش شــدید تقاضــای اب بــرای صنعت در‬ ‫ده ههــای اخیــر‪ ،‬بشــر را با بحــران اب مواجه‬ ‫ساخته است‪ .‬او همچنین گفت‪ :‬عدم تطابق‬ ‫جغرافیایــی و زمانــی بیــن تقاضا و دســتیابی‬ ‫بــه اب شــیرین‪ ،‬دلیــل عمــده کم ابــی جهانی‬ ‫اســت؛ افزایش جمعیت جهان‪ ،‬ارتقا و بهبود‬ ‫استاندارد های زندگی‪ ،‬تغییر الگو های مصرف‬ ‫و توســعه ابیــاری کشــاورزی اصلی ترین دالیل‬ ‫افزایش جهانی تقاضای اب است‪ .‬نادری ادامه‬ ‫داد‪ :‬عواملــی مثــل تغییر اقلیم‪ ،‬خشکســالی‪،‬‬ ‫ســیل‪ ،‬جنگل زدایی‪ ،‬افزایش الودگی‪ ،‬گاز های‬ ‫گلخانه ای و اســتفاده بیهوده از اب می توانند‬ ‫باعث کمبود منابع شــوند ساالنه‪ ،‬اب شیرین‬ ‫کافــی برای تامین این تقاضا در ســطح جهان‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬اما تغییــرات مکانی و زمانی این‬ ‫تقاضــا و تفــاوت در دسترســی بــه اب‪ ،‬بســیار‬ ‫زیاد اســت و باعث بــروز کم ابی (فیزیکی) در‬ ‫بخش هایــی از جهان در زما نهــای خاصی از‬ ‫سال می شود‪ .‬این فعال محیط زیست مطرح‬ ‫کرد‪:‬بهعلتتنوعهیدرولوژیکیطبیعی‪،‬کمبود‬ ‫اب در طــول زمــان متفاوت اســت‪ ،‬اما بیش از‬ ‫این‪ ،‬تابعی از سیاست های اقتصادی حاکم و‬ ‫رویکرد های برنامه ای و مدیریتی است انتظار‬ ‫م ـی رود کــه ایــن کمبــود‪ ،‬با توســعه اقتصادی‬ ‫شــدت یابــد‪ ،‬امــا اگــر بــه درســتی شناســایی‬ ‫شــود بســیاری از عواقب ان قابل پیش بینی‪،‬‬ ‫جلوگیری یا کاهش است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬مقرون‬ ‫به صرفه ترین راه جداسازی مصرف اب از رشد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬این اســت که دولت ها برنامه های‬ ‫مدیریتی جامع اب را ایجاد کنند که کل چرخه‬ ‫اب‪،‬از منبعتاتوزیع‪،‬مصرفاقتصادی‪،‬تصفیه‪،‬‬ ‫بازیابی‪،‬استفادهمجددو بازگشتبهمحیطرا‬ ‫در نظر بگیرد‪ .‬مشاور رئیس فراکسیون محیط‬ ‫زیست ادامه داد‪ :‬تغییر اقلیم‪ ،‬باعث پس روی‬ ‫یخچال هایطبیعی‪ ،‬کاهشجریانرودخانهو‬ ‫افت دریاچه ها و تاالب ها شده است‪ ،‬بسیاری‬ ‫از ابخوا نهــا بیــش از حد پمپاژ شــده اند و به‬ ‫سرعت تغذیه نمی شوند‪ .‬اگرچه کل منبع اب‬ ‫شــیرین‪ ،‬مورد استفاده قرار نگرفته است‪ ،‬ولی‬ ‫بیشــتر ان الوده‪ ،‬شــور و نامناسب شده است‪.‬‬ ‫نادری همچنین اظهارکرد‪ :‬به عبارت دیگر (در‬ ‫غیــر ایــن صــورت) بــرای اشــامیدن‪ ،‬صنعت و‬ ‫کشاورزیغیر قابلاستفادهاستبرایجلوگیری‬ ‫از بحــران اب جهانــی‪ ،‬در حالی که صنعت و‬ ‫شهر ها راه هایی برای استفاده موثرتر اب پیدا‬ ‫می کنند‪ ،‬کشاورزان باید برای افزایش بهره وری‬ ‫و حاصلخیزی و در نتیجه برای بــراورده کردن‬ ‫تقاضــای در حال افزایش غــذا‪ ،‬تالش کنند‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬چندین نشانه اصلی برای بحران‬ ‫اب وجود دارد‪ ،‬بیماری های ســاری از راه اب و‬ ‫نبود اب بهداشتی لوله کشی یکی از علت های‬ ‫عمــده مرگ و میر در سراســر جهان اســت که‬ ‫برای کودکانزیر پنجسالنیز بیماری هایساری‬ ‫از راه اب علت اصلی مرگ و میر است‪ .‬در هر‬ ‫زمان‪ ،‬نیمی از تخت های بیمارستان در جهان‬ ‫توســط بیماران مبتــا به بیماری های ســاری از‬ ‫راه اب اشــغال شده اســت‪ .‬ایــن فعال محیط‬ ‫زیست در ادامه گفت‪ :‬به گفته بانک جهانی‪،‬‬ ‫‪ ۸۸‬درصد از تمام بیماری های ساری از راه اب‬ ‫توسط اب اشامیدنی ناسالم‪ ،‬نبود بهداشت و‬ ‫یشــود؛ اب توازن‬ ‫بهداشت نامناسب ایجاد م ‬ ‫شکننده اساسی برای تامین اب سالم است‪ ،‬اما‬ ‫عواملقابلکنترلمانندمدیریتوتوزیعمنابع‬ ‫اب خود سهم بیشتری در کمبود اب دارند‪ .‬او‬ ‫مطــرح کرد‪ :‬گــزارش ســازمان ملل متحد که بر‬ ‫مســائل مربوط به حکومت به عنوان هســته‬ ‫اصلی بحران اب متمرکز است‪ ،‬می گوید‪« :‬اب‬ ‫به اندازه کافی برای همه وجود دارد» و «کمی‬ ‫اب اغلب به دلیل مدیریت نادرســت‪ ،‬فساد‪،‬‬ ‫نبود نهاد های مناســب‪ ،‬سستی بوروکراتیک و‬ ‫کمبود سرمایه گذاری هم در ظرفیت انسانی و‬ ‫هم در زیرساخت های فیزیکی است»‪ .‬نادری‬ ‫همچنین بیان کرد‪ :‬داده های رسمی همچنین‬ ‫نشــان می دهند ارتباط روشــن میان دسترسی‬ ‫به اب سالم و نسبت تولید ناخالص داخلی به‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫درامد سرانه وجود دارد همچنین اقتصاددانان‬ ‫ادعــا کرده اند که وضعیت کنونی اب به دلیل‬ ‫نبود حقوق مالکیت‪ ،‬مقررات دولتی و یارانه ها‬ ‫در بخــش اب‪ ،‬باعــث قیمــت بســیار پایین و‬ ‫مصــرف بیــش از حــد باالی ان اســت‪ .‬مشــاور‬ ‫رئیس فراکسیون محیط زیست گفت‪ :‬پوشش‬ ‫گیاهی و زندگی وحش اساسا بستگی به منابع‬ ‫اب شیرین دارد؛ مرداب ها‪ ،‬باتالق ها و مناطق‬ ‫ســاحلی وابســته به منابع پایدار اب هستند‪،‬‬ ‫اما اگر دستیابی به اب کاهش یابد‪ ،‬جنگل ها‬ ‫و ســایر اکوسیســتم ها نیز بــه همان انــدازه در‬ ‫معرض خطر تغییرات عمده خواهند بود‪ .‬او‬ ‫ب ها‪ ،‬با گســترش‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در رابطــه با تاال ‬ ‫جمعیت انســانی مســاحت قابل توجهــی از‬ ‫حیات وحش گرفته شده تا برای منابع غذایی‬ ‫و خانه سازی استفاده شود‪ ،‬اما مناطق دیگری‬ ‫از کاهش تدریجی اب شیرین اسیب می بینند‪،‬‬ ‫زیرا در باالدست برای استفاده انسان از منابع‬ ‫یشــود‪ .‬نادری افزود‪ :‬در‬ ‫اب انشــعاب گرفته م ‬ ‫‪ ۲۰‬ســال اخیــر بیش از نصف تــاالب های کره‬ ‫زمین خشــک شــده اســت تاالب ها برخالف‬ ‫تصور اولیه‪ ،‬زمین های بسیار بابرکتی اند یعنی‬ ‫ابتــدا محــل تغذیه‪ ،‬رشــد و زندگی بســیاری از‬ ‫پستانداران‪ ،‬پرندگان‪ ،‬ماهی ها و بی مهره گان‬ ‫هســتند‪ ،‬ســپس منبع کشــت برنج محســوب‬ ‫یشــوند کــه بــرای تغذیــه جمعیــت جهان‬ ‫م ‬ ‫جایگاه کلیدی دارد همچنین اب را تصفیه می‬ ‫کنند و نیز در جلوگیری از بروز طوفان و سیل‪،‬‬ ‫بسیار کارامدند‪.‬اینفعالمحیطزیستگفت‪:‬‬ ‫طــی دهه هــای اخیر‪ ،‬روند ک ـ م ابی به حدی‬ ‫رسیده که بسیاری از رودخانه ها تنها در چند‬ ‫ماه از ســال جریان داشته و بسیاری از دریاچه‬ ‫دائما کوچکتر می شــوند‪ ،‬دریاچــه ارال در‬ ‫هــا ً‬ ‫سه دهه اخیر وسعتی چون دریاچه میشیگان‬ ‫امریکا را از دست داده است‪ .‬نادری بیان کرد‪:‬‬ ‫این کاهش اب‪ ،‬اســتفاده از ان در کشــاورزی و‬ ‫هم الوده شدنش موجب غلظت نمک در ان‬ ‫شــده است از بی ن رفتن دریاچه هایی که این‬ ‫چنین به واســطه فعالیت انســان ها تخریب‬ ‫می شوندناگهانسوپاپاطمینانیکمنطقهرا‬ ‫از ان می گیرد‪ ،‬در نتیجه مرگ و میر انسان ها‬ ‫و نابودی گونه های جانوری افزایش می یابد‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبات شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت‬ ‫به انجام مزایده های خود به شــرح ذیل با قیمت پایه کارشناســی اقدام نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط و دریافت اسناد و بازدید حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ‬ ‫‪ ۱۴00/07/29‬به قسمت امور قراردادهای شهرداری فوالشهر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در محله (دیار ‪ )۱‬سایت صنعتی کاوه‬ ‫‪ -2‬مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در محله ‪ D۴‬فوالدشهر‬ ‫حسین ایزدی‪ -‬شهردار فوالدشهر‬ ‫م الف‪۱20۱277 :‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫طراحیکلیدنمادین‬ ‫اداره شهر با مفهوم امانت و تعهد‬ ‫در اداره شهر‬ ‫باابتکار اداره کلارتباطاتو امور بین المللشهرداریاصفهانبرایاولینبار‪ ،‬کلیدنمادین‬ ‫اداره شهر‪ ،‬طراحی و ساخته شد‪.‬‬ ‫این کلید‪ ،‬مفهوم امانت و تعهد را یاداوری می کند و نمادی از کلیدداری شهر اصفهان‬ ‫توسطشهردار اصفهاناست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان‪ ،‬در مراســم تکریــم و معارفــه‬ ‫شهردار‪ ،‬این کلید‪ ،‬به شهردار جدید اصفهان تقدیم شد تا ازاین پس کلیددار شهر اصفهان و‬ ‫سرمایه هایش در چهار سال پیش رو باشد‪.‬‬ ‫درگذشته که شهرها دارای دروازه بودند‪ ،‬هر دروازه کلیدی داشت‪ .‬در ایران دوران قاجار‪،‬‬ ‫تهران نیز دارای کلید بود و دروازه بانان شهر‪ ،‬هر شب در ساعت دوازده نیمه شب دروازه ها را‬ ‫می بستند و کلید ان را برای داروغه می بردند‪ .‬کلید شهر گاهی به صورت نمادین به مهمانان‬ ‫افتخاریشهرهاتقدیممی شود‪.‬‬ ‫اماشهر اصفهان کهخوددارایپیشینهتاریخیو فرهنگیارزشمندو سترگیاستهمیشه‬ ‫برای ایرانیان و نیز جهانیان دارای اهمیت و جایگاه ارزشمندی بوده است‪ ،‬اصفهان میراث‬ ‫دار فرهنگعظیمو منحصر بفردتاریخی‪،‬جایگاهو خاستگاهمکاتبمختلفو محلزندگی‬ ‫شخصیت های فرهیخته و عالمان دین و هنرمندان چیره دست و سرزمین ایثار و فداکاری‬ ‫شهادتبودهاستو شهرداریشهریبااین همهعناوینارزشمندبرای کلیددارانشهر همواره‬ ‫دارای افتخار بوده و هست‪.‬‬ ‫شهرداران‪ ،‬کلیددارانشهرهاو حافظانحقوقشهروندان اند‪.‬مفهوم کلیدشهر در قاموس‬ ‫شهرداری به عنوان یک نماد‪ ،‬ارزشمند و محترم شمرده می شود که به اقتضای زمان نسخه ای‬ ‫به ابعاد متفاوت از کلید اصلی به برخی شخصیت های افتخارافرین و صاحب نام به صورت‬ ‫نمادین اهدا می شود‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬کلید شهر در ایین تکریم و معارفه شهردار اصفهان‬ ‫از طرف شهردار سابق که به مدت چهار سال کلیدار شهر بود به شهردار جدید در قالب یک‬ ‫رویداد نمادین اهدا شد و این برنامه به مانند یک ایین در همه مراسم های تکریم و معارفه‬ ‫در شهرداری اصفهان در اینده نیز تکرار خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته ایمان حجتی‪ ،‬مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان و ایده پرداز‬ ‫این طرح‪ ،‬کلید داری شــهر یک مفهوم نمادین در ادبیات رســانه ای و ‪ ...‬اســت و معموال‬ ‫رسانه هااز انتخابشهردار جدیدباعناوینیچونانتخاب کلیددار جدیدشهر یادمی کننداما‬ ‫این کلید‪ ،‬همواره یک مفهوم ذهنی بوده و هیچ گاه به صورت یک نماد عینی درنیامده بود‪.‬‬ ‫حجتی بیان کرد‪ :‬کلیدداری یک ایین و یک سنت نیز هست‪ .‬به عنوان نمونه کعبه به عنوان‬ ‫خانه خدا کلید و کلیددار دارد‪ ،‬همچنین حرم امام رضا (ع) درگذشته و حرم حضرت عباس‬ ‫(ع) نیز کلیددار دارند که این امانت نسل به نسل به افراد و نفر بعدی منتقل می شود‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬هدف از ساخت این کلید نمادین یاداوری مفهوم امانت و تعهد در قبال شهر و‬ ‫شهرونداناست‪.‬‬ ‫در مورد ویژگی ها و مشخصات این اثر باید گفت‪ ،‬کلید شهر‪ ،‬دارای بافت اولیه فوالد با‬ ‫معیارهایفلزکاریعصر صفویهاستکهبرایخلقاناز تکنیک هایهنرهایینظیر اهنگری‪،‬‬ ‫چلونگری‪ ،‬سوهانکاری‪ ،‬مشبک و حکاکی ترصیع طال و نیز از فیروزه استفاده شده است‪ .‬از‬ ‫ویژگی هایایناثر بهره گیریاز خطنستعلیق‪،‬یادگار عهدصفویهاست‪.‬این کلیددارایطول‬ ‫‪ 25‬سانتیمتر و عرض‪ 12‬سانتیمتر و وزن تقریبی‪ 900‬گرم است و در این اثر از المان های زیبا و‬ ‫اشنایبناهایتاریخیاصفهاننظیر کنگره هایچهلستونبرایقسمتدندانه هایکلید‪،‬الهام‬ ‫گرفته شده‪،‬همچنینقسمت هایباالی کلیداز اسلیمی هایمحراباولجایتویو حلقه های‬ ‫ِدر مسجد جامع اصفهان و حلقه گرداننده کلید از عمارت میانی پل خواجو الهام گرفته شده‬ ‫و نیز تصویر نماد اصفهان و لوگوی شهرداری اصفهان در این اثر استفاده شده است‪ .‬برای‬ ‫تزئینات روی لوله یا میله کلید شعری از «کمال الدین اسماعیل اصفهانی» شاعر شهیر نصف‬ ‫جهان انتخاب شده که به روش قلم گیری و طالکوب روی ان با خط نستعلیق چنین حکاکی‬ ‫شده است‪ :‬اصفهان خرم است و مردم شاد‬ ‫این چنین عهد‪ ،‬کسندارد یاد‬ ‫بس که رشک است بر سپاهانش‬ ‫دجله اشکی است بر رخ بغداد‬ ‫این کلید با ایده پردازی و ابتکار اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان‬ ‫در بهار ‪ ۱۴۰۰‬زیر نظر استاد منصور حافظ پرست چهره ارزشمند و استاد پیشکسوت قلمزنی‬ ‫اصفهان و توسط استاد جواد سقایی‪ ،‬طراحی و اجرا گردید‪.‬‬ ‫دانشفنیشبیه سازی‬ ‫تمام حیوانات در کشور‬ ‫وجود دارد‬ ‫معــاون پژوهشــی پژوهشــگاه رویــان بابیان اینکــه دانش فنی شبی هســازی برخی‬ ‫حیوانات به دست امده‪ ،‬گفت‪ :‬اما باید سازمان محیط زیست با ایجاد زیرساخت ها‪،‬‬ ‫امکان شبیه سازی برخی حیوانات در حال انقراض را فراهم کند‪ .‬پروانه افشاریان در‬ ‫خصوص اقدامات پژوهشگاه رویان در زمینه جلوگیری از حیوانات در حال انقراض‬ ‫با استفاده از شبیه سازی و سلول بنیادی در گفتگو با مهر اظهار داشت‪ :‬تاکنون این‬ ‫علم را برای شــبیه ســازی بزهای مختلفی با ویژگی های خاص در پژوهشــگاه رویان‬ ‫اصفهان بکار گرفتیم‪ .‬معاون پژوهشی پژوهشگاه رویان با بیان اینکه بکارگیری این‬ ‫روش در خصوص ســایر حیوانات کار پیچیده ای برای محققان رویان نخواهد بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زیرا دانش فنی این اقدام به دســت امده اســت‪ .‬او در پاســخ به ســوالی مبنی‬ ‫بــر اقدامــات بعــدی محققان رویان در زمینــه جلوگیری از انقــراض برخی حیوانات‬ ‫با نژاد بومی کشــور گفت‪ :‬شــبیه ســازی و جلوگیری از انقراض نسل یوزپلنگ و سایر‬ ‫حیوانــات (همچــون قــوچ قمیشــلو کــه در اصفهــان انجام شــده اســت) امکان پذیر‬ ‫اســت امــا نیــاز بــه هزینه هــای باالیــی دارد‪ .‬افشــاریان با تاکیــد بر اینکــه همچنین‬ ‫همکاری چند ســازمان دولتی برای هر مورد شــبیه ســازی نیاز اســت گفت‪ :‬ســازمان‬ ‫محیط زیســت یکی از این سازمان هاســت که می بایســت شبیه ســازی را اولویت کار‬ ‫خــود قــرار دهــد و بــه ایــن قضیه ورود کند تــا امکانات و شــرایط موردنیــاز را برای‬ ‫شــروع پژوهش های موردنیاز در راســتای جلوگیری از انقراض هرگونه خاص را برای‬ ‫محققان رویان فراهم ســازد‪ .‬به گفته معاون پژوهشــی پژوهشــگاه رویان‪ ،‬درواقع‬ ‫تصمیم گیــری ایــن موضــوع بــه سیاســت های ســازمان های باالدســتی تصمیم گیرنده‬ ‫بازمی گــردد تــا بــا ایجاد زیرســاخت ها‪ ،‬در کنار دانــش و مهارت هایی کــه همکاران‬ ‫ما در پژوهشــگاه رویان کســب کرده اند‪ ،‬شرایط برای جلوگیری از انقراض حیوانات‬ ‫ایرانی فراهم شود‪ .‬او افزود‪ :‬در اصل این اقدام نیاز به کارفرما دارد همان طور که‬ ‫بزهای ســانن (نژاد شــیرده با حجم باال) و مورســیا (نژاد گوشــتی) کارفرما داشــت و‬ ‫معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری گرنت شــبیه ســازی ‪ ۲‬هــزار راس از این‬ ‫بزها را تقبل کرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
روزنامه رویداد امروز 1259

روزنامه رویداد امروز 1259

شماره : 1259
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!