روزنامه رویداد امروز شماره 1176 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1176

روزنامه رویداد امروز شماره 1176

روزنامه رویداد امروز شماره 1176

‫نفت و انرژی‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 08‬مـهـر ماه‪1400‬‬ ‫‪ 30‬سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 23‬صفر ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1176‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫مازندران‬ ‫‪30‬‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 08‬مـهر ماه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫دستگاههای اجرایی‬ ‫همه‬ ‫مقابله با حوادث‬ ‫برای‬ ‫ریزی کنند‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫رویاد د مازندران‬ ‫‪ /‬شماره ‪1176‬‬ ‫مشکالتشان‬ ‫گرهی از‬ ‫سیاست‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫ایینتکریمو معارفهشهرداران‬ ‫قدیم و جدید شیراز برگزار شد‬ ‫از شالیزار‬ ‫تاشالیکوبی‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫توزیع برق استان به‬ ‫‪ 66‬پروژه شرکت‬ ‫بهرهبرداری رسید‬ ‫ـروژه در بهشــهر و‬ ‫ســاری‪ 2 ،‬پـ‬ ‫توزیع برق گلوگاه نیز‬ ‫در امور‬ ‫شــرکت توزیــع‬ ‫سرپرســت‬ ‫بهرهبرداری رســید‪.‬‬ ‫‪ 1‬پروژه به‬ ‫ـدران گفــت‪66 :‬‬ ‫بــرق مازنـ‬ ‫ــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫وی خاطرنش‬ ‫ــانی بااعتبــاری‬ ‫پــروژه برقرس‬ ‫ـامل‪ :‬رفــع ضعف‬ ‫پروژههــا شـ‬ ‫میلیــارد ریــال به‬ ‫بالغبــر ‪143‬‬ ‫تلفــات‪ ،‬اصالح‬ ‫حسینیکارنامی‬ ‫ولتاژ‪ ،‬کاهش‬ ‫رسید‪ .‬سید کاظم‬ ‫بهرهبرداری‬ ‫ـازی شــبکههای‬ ‫و بهینهسـ‬ ‫کارنامی تصریح کرد‪:‬‬ ‫رینــگ و قــدرت‬ ‫حسینی‬ ‫مــت روســتایی‪،‬‬ ‫ـروژه ‪ 10‬پــروژه در‬ ‫توزیــع‪ ،‬مر‬ ‫از ایــن ‪ 66‬پـ‬ ‫ـبکههای شــهری‪،‬‬ ‫‪ 9‬پروژه در امل‪،‬‬ ‫ـعه و احداث شـ‬ ‫پروژه در سوادکوه‪،‬‬ ‫مانور‪ ،‬توسـ‬ ‫سازی شبکههای‬ ‫بابلسر‪10 ،‬‬ ‫سیمرغ و میاندرود‬ ‫فیدر‪ ،‬اصالح و بهینه‬ ‫در‬ ‫در جنوب بابل‪،‬‬ ‫ـاری و توسعه‬ ‫‪ 7‬پروژه‬ ‫ــار و جنــوب سـ‬ ‫‪ 6‬پــروژه‪ ،‬جویب‬ ‫روستایی است‪.‬‬ ‫هرکــدام‬ ‫‪ 3‬پروژه در شمال‬ ‫هرکدام با ‪ 4‬پروژه‪،‬‬ ‫قائمشهر‬ ‫روزها در حالی برای‬ ‫حتمالی برنامه‬ ‫مازندرانــی این‬ ‫صیادان‬ ‫شــان در دریای‬ ‫ا‬ ‫و پهن کردن تور‬ ‫شهرســتان ســاری به‬ ‫اغاز فصل صید‬ ‫ـات کاغذی طی‬ ‫مدیریت بحران‬ ‫شــوند که مصوبـ‬ ‫جلســه ســتاد‬ ‫ســاری برگزار شد‪.‬‬ ‫خــزر اماده می‬ ‫مشکالتشان باز نکرده‬ ‫رضایی‪ ،‬فرماندار‬ ‫ریاســت عباسعلی‬ ‫گذشته گرهی از‬ ‫رضایی در این جلسه‬ ‫یک دهه‬ ‫دولتمردان جدید‬ ‫خبری هموطن‪،‬‬ ‫ـم امید به همت‬ ‫به گزارش پایگاه‬ ‫ــی اداری زائد در‬ ‫اســت و چشـ‬ ‫حــذف بوروکراس‬ ‫های دیرینهشــان‬ ‫شــاره بر ضــرورت‬ ‫این بار دغدغه‬ ‫شــان بــه زائــد و‬ ‫بــا ا‬ ‫دارنــد تا شــاید‬ ‫ـان ادارههــا خود‬ ‫شــود‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ادارات‪ ،‬گفــت‪ :‬کارکنـ‬ ‫همیشــه برطرف‬ ‫اگاهند اما ســختگیری‬ ‫یکبــار بــرای‬ ‫ــاه مهــر بیش از‬ ‫ـودن برخی مقــررات‬ ‫از نیمــه دوم م‬ ‫مشــکلزا بـ‬ ‫عادت برایشــان‬ ‫ایرنــا‪ ،‬همهســاله‬ ‫انهــا به یک نوع‬ ‫ـرکتهای پره در‬ ‫‪ ۲۰۰‬صیاد عضو شـ‬ ‫عمــل بــه اجرای‬ ‫دهه قبل با توجه‬ ‫در‬ ‫چهار هزار و‬ ‫ســر و همچنیــن‬ ‫سال گاهی تا کمر‬ ‫مقرراتی که چند‬ ‫شهرســتان رام‬ ‫‪ ۶‬ماه فصل سرد‬ ‫تبدیلشــده اســت‬ ‫درگذر زمان به علت‬ ‫مازندران طی‬ ‫زیرســاختهای‬ ‫روند و جانشان را‬ ‫زمان وضعشــدهاند‬ ‫ایمنســازی‬ ‫زده دریا فرو می‬ ‫مقتضیات‬ ‫مــردم تنکابــن‬ ‫ـتند‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫اکنون نهتنها الزم نی‬ ‫به‬ ‫در اب ســرما‬ ‫نماینــده‬ ‫مسیر رودخانهها‬ ‫روزی حالل کســب‬ ‫شــیوهها و ابزارهــا‬ ‫گازرسانی در‬ ‫اندازند تا رزق و‬ ‫مجلــس شــورای‬ ‫تاکید بــر اقدامات‬ ‫دگرگونــی‬ ‫به خطر می‬ ‫و رامســر در‬ ‫برنامهریــزی و اجــرا‬ ‫اینده روشــن در کنار‬ ‫شــدهاند‪ .‬وی با‬ ‫بلکه مشــکلافرین‬ ‫در دســت‬ ‫دغدغه نداشــتن‬ ‫عنوان کرد‪ :‬گازرسانی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫کنند‪ ،‬ولی‬ ‫بیان پیگیریها و‬ ‫میزان صید و درامد‬ ‫اســالمی‬ ‫مدیریــت بحــران‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬وی با‬ ‫چه بیشتر ساالنه‬ ‫پیشــگیرانه در‬ ‫کمتر توســعهیافته‬ ‫حــران و امادگی‬ ‫کاهش هر‬ ‫بحران‪ ،‬پیشــگیری از ب‬ ‫بــه مناطق‬ ‫صورت گرفتهنماینده‬ ‫میکند‪ .‬مهمترین‬ ‫شمسالدین‬ ‫ترسناک تعقیبشان‬ ‫اقدامات‬ ‫بحث مدیریت‬ ‫عدالت اجتماعی‬ ‫برخوردار است و‬ ‫چون سایه‬ ‫مصداق بارز‬ ‫از اهمیت خاصی‬ ‫ـه و فرمانــداران‬ ‫ســال برای اخذ‬ ‫حسینی‬ ‫که ســالیان‬ ‫برای مقابله با بحران‬ ‫مــردم منطقـ‬ ‫قبلبرایمقابله‬ ‫اجراییمیبایستاز‬ ‫عباسابادجهت‬ ‫دغدغه این صیادان دویدند‪ ،‬محاسبه کردن‬ ‫است‪.‬‬ ‫رامسر‪،‬تنکابنو‬ ‫همهدستگاههای‬ ‫ـزارش پایــگاه خبــری‬ ‫کاغذی برای ان‬ ‫شهرستانهای‬ ‫مصوبه‬ ‫گاز‪ ،‬ابراز امیدواری‬ ‫ـخت و زیاناور از‬ ‫بــه گـ‬ ‫برنامهریزیکنند‪.‬‬ ‫بااشارهبهمطلب‬ ‫روستاهای فاقد‬ ‫عنوان مشاغل سـ‬ ‫حوادثاحتمالی‬ ‫شمسالدینحسینی‬ ‫گازرسانی به‬ ‫با‬ ‫شغلشــان به‬ ‫صورت پذیرفته و اخذ‬ ‫پرداختیشــان بود‪،‬‬ ‫هموطن‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تن انواع‬ ‫ـتان را در گسترش‬ ‫هــش حق بیمــه‬ ‫ــر فصل بیش از‬ ‫برنامهریزیهــای‬ ‫عملکرد شــرکت گاز اسـ‬ ‫یکســو و کا‬ ‫مازنــدران در ه‬ ‫کرد‪ .‬کــرد‪ :‬با‬ ‫ـدهای نهچنــدان‬ ‫ـرا درنیامــد و در‬ ‫استحصال میکرد‪ ،‬اما‬ ‫فوق‪،‬‬ ‫هرمانان مدالاور‬ ‫بسیار خوب توصیف‬ ‫مصوبه است‪ .‬وی‬ ‫الزم بتوانیــم در اینـ‬ ‫هیــچگاه بــه اجـ‬ ‫صید و ‪ ۲‬تن خاویار‬ ‫عملیاتی شدن این ‪۲‬‬ ‫زیرساختهای استان‬ ‫مصوباتــی کــه‬ ‫ـرانه مجوزهــای‬ ‫از ق‬ ‫طرحهای گازرســانی‬ ‫هشت سال پیش‬ ‫چهار ماهی‬ ‫مختلف ازجمله کاهش‬ ‫به کردهاند‪،‬‬ ‫محدودیتهای سـ‬ ‫مدیران بایگانی شــد‪.‬‬ ‫تعاونی صیادی پره با‬ ‫ـاهد بهرهبرداری از‬ ‫معلوالن استان‬ ‫مقدار صید به دالیل‬ ‫بیمه نیــز مربوط‬ ‫اشــاره به حذف‬ ‫ــعه دور‪ ،‬شـ‬ ‫کشــوی‬ ‫وجود ‪ ۵۴‬شرکت‬ ‫بیشــتر مناطــق‬ ‫بــود کــه دولــت‬ ‫ـه اســت و نــوع‬ ‫اب رودخانهها‪،‬‬ ‫وی بــا‬ ‫بررســیها این‬ ‫و‬ ‫ـر ادامه روند توس‬ ‫جانبازان‬ ‫پیشــرفت هرچــه‬ ‫‪۹۲‬‬ ‫به‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـی‬ ‫ـال‬ ‫ما‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫‪۶‬‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ـاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ـت‪ ،‬باید به مدت‬ ‫دوره‬ ‫اســمانی‪ ،‬کاهش‬ ‫ماههــای پایانــی‬ ‫ـه ســال جــاری بـ‬ ‫و توســعه و‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬صیاد اشـ‬ ‫ــان‪ ،‬برنامهریزی‬ ‫صیادی را بهعنوان‬ ‫ـخت و زیاناور نیسـ‬ ‫هــه نزوالت‬ ‫در بودجـ‬ ‫و در‬ ‫ســاحلی‪ ،‬ورود انــواع‬ ‫ـتانی جواهــرده و‬ ‫باشند هــزار‬ ‫تجلیل شد‬ ‫ـش باشــیم‪ .‬بیگلری‬ ‫هــی طــی یــک د‬ ‫ای حرفه صید و‬ ‫هزینه سـ‬ ‫ـه مناطــق کوهسـ‬ ‫شــن و ماســه‬ ‫و بیمهای داشته‬ ‫تحــت پوشـ‬ ‫یــد و فــروش ما‬ ‫طــی مصوبه‬ ‫گازرســانی بـ‬ ‫دهد برداشــت‬ ‫ـروژه فــاز ‪ ۱‬جواهرده‬ ‫شــمار اورد‪ ،‬امــا‬ ‫صنعتــی کاهش‬ ‫سابقه اشــتغال‬ ‫نمایندهمردمتنکابن‬ ‫از میــزان ص‬ ‫ـخت و زیــاناور بــه‬ ‫اخیر نشــان می‬ ‫ــاب پیمانــکار پـ‬ ‫ــژه کشــاورزی و‬ ‫‪ ۳۰‬ســال‬ ‫این مدتزمان‬ ‫قهرمانان مــدالاور‬ ‫رامسر تاکید کرد‪.‬‬ ‫ـژه در پنج ســال‬ ‫ادامه بــرای انتخ‬ ‫االیندههــا بهوی‬ ‫مشــاغل سـ‬ ‫توان کار کردن در‬ ‫خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫این مصوبه به‬ ‫اشکورات‬ ‫معاون امــور ورزش از‬ ‫اخیــر بهویـ‬ ‫ـورای اســالمی در‬ ‫حدود یک دهه هنوز‬ ‫درحالیکه هم‬ ‫فــاز ‪ ۲‬دالیخانــی‬ ‫حضور‬ ‫ـهم ‪ ۲۷‬درصدی از‬ ‫عملامد‪.‬به گزارش‬ ‫ـدت با کاهش درامد و مشکالت محسوسی یافته است‪.‬‬ ‫ـر در مجلــس شـ‬ ‫و همچنیــن‬ ‫باگذشــت‬ ‫خطــوط تغذیه و‬ ‫اجرایی نشــده‬ ‫ــم پرداخــت سـ‬ ‫بــا معلوالناستانتجلیلبه‬ ‫و رامسـ‬ ‫دغدغههای‬ ‫که صیادان بشـ‬ ‫صورتگرفتهتوسط‬ ‫مواجه هســتند‪،‬‬ ‫ـدن منابع مالی‬ ‫را ندارنــد و ه‬ ‫رفتن به دریا با‬ ‫کارهای باقیمانده‬ ‫سال را بیکار است‪،‬‬ ‫بریمانی معاون امور‬ ‫جانبازانو‬ ‫تقدیر از فعالیتهای‬ ‫ســبت نرخ تــورم‬ ‫خاطر تامین نشـ‬ ‫امادهباش برای‬ ‫عملکرد پیمانــکار‬ ‫تنکابن بهزودی‬ ‫مازندران در استانه‬ ‫شدهای که ‪ ۶‬ماه‬ ‫هموطن؛ با حضور‬ ‫ضمن‬ ‫معیشــتی به ن‬ ‫مصوبه ســخت و‬ ‫گاز منطقه سه هزار‬ ‫این راستا گفت‪ :‬از‬ ‫خواستهای که صیادان‬ ‫سوی بیمه‬ ‫پایگاه خبــری‬ ‫اســت‪ .‬یکــی از‬ ‫پور معــاون امور‬ ‫با بیان اینکه اگر‬ ‫شبکه توزیع‬ ‫شرکت گاز استان در‬ ‫تامیــن ان مشــکل‬ ‫حلنشده‬ ‫ـاور مدیــرکل‪ ،‬فرج‬ ‫است‪،‬‬ ‫اشاره به اینکه مراحل‬ ‫مهمترین مطالبه‬ ‫یــادان مازندران‬ ‫مستمر گاز طبیعی‬ ‫این مســئول‬ ‫اجرایی شود‪ ،‬بیشتر‬ ‫بســیار بــاال و‬ ‫ورزش‪ ،‬نیکخــو مشـ‬ ‫صید ان را بهعنوان‬ ‫ـا بیان اینکه ص‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی با‬ ‫صیادان گذرانده‬ ‫شرکت گاز در تامین‬ ‫و معلوالن استان‬ ‫بودن شغل صیادی‬ ‫کریــم زاده بـ‬ ‫شروع فصل‬ ‫عملیات انتخاب‬ ‫سالها پیش برای‬ ‫بازاریابی برای گازرســانی‬ ‫رئیس هیات جانبازان‬ ‫میکنند‪ .‬شماری‬ ‫مطلوب‬ ‫و دیگــر ادوات‬ ‫‪ ۲۷‬زیاناور‬ ‫این کمک بزرگی‬ ‫مناطق دوهزار و شروع‬ ‫ســیزدهم مطرح‬ ‫مصوباتی که‬ ‫امادهســازی تورها‬ ‫بانوان و مهدوی‬ ‫بررســی مســیر و‬ ‫تجلیل شد‪ .‬معاون‬ ‫ـهم بیمهشــان از‬ ‫ســته میشوند و‬ ‫خود از دولت‬ ‫ایــن روزهــا با‬ ‫و توسعه ان در‬ ‫عباسابــاد و اولیه‬ ‫شهرستان رامسر صورت‬ ‫دادنــد‪ :‬اینکــه‬ ‫و معلول استان‬ ‫دریا اماده میکنند‪،‬‬ ‫شــده‪ ،‬کاهش سـ‬ ‫صیادان بازنش‬ ‫ـمال اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نــدران توضیــح‬ ‫قهرمانان جانباز‬ ‫ولــی اجران‬ ‫روســتاهای دریاســر‬ ‫را برای رفتن به‬ ‫محدوده اشــکورات‬ ‫مصوبــه نیــز به‬ ‫مراســم با اشاره به‬ ‫صید و صیادی شـ‬ ‫از صیــادان ماز‬ ‫از‬ ‫صیادی خود‬ ‫گازرســانی بــه‬ ‫درصــد بــود‪ .‬ایــن‬ ‫زودی روش اجرایــی‬ ‫زیاناور محسوب‬ ‫جنترودبار به‬ ‫مازندران در حاشــیه این‬ ‫مدیریت صید شیالت‬ ‫بــه جامعه‬ ‫ـای شــرکتهای‬ ‫درصــد بــه ‪۱۷‬‬ ‫مشاغل سخت و‬ ‫دالیخانیمنطقه‬ ‫ســت افــزود‪ :‬بــه‬ ‫مالی به سرنوشــت‬ ‫اگرچه هنوز کمیته‬ ‫امور ورزش‬ ‫میادین پارالمپیک و‬ ‫همچنینمحدوده‬ ‫راسخ پذیرفتــه ا‬ ‫صیادی جزو‬ ‫تکلیف خواهد شد‪.‬‬ ‫چراکه صیادان شمال‬ ‫تامین نشــدن منابــع‬ ‫اگرچــه ســهام هــر یــک از اعضـ ماهیگیری در گفت‪:‬‬ ‫است ولی معموال‬ ‫افتخارات زیادی در‬ ‫فوق است و با عزم‬ ‫گازرسانی تعیین‬ ‫صید را اعالم نکرده‬ ‫اینکه مازندران‬ ‫دلیل و منطق بود‬ ‫خاطــر‬ ‫مشاغل سخت و‬ ‫افتخاراتورزش‬ ‫به داشتن جایگاه‬ ‫رامسر‪ ،‬بیانگر موضوع‬ ‫است‪ ،‬این پروژه‬ ‫نسبت ایران زمان‬ ‫شــد‪ ،‬با‬ ‫بخشعظیمیاز‬ ‫ـدران بــا بیــان اینکه‬ ‫هــرروز ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫صیادی بهعنوان‬ ‫شود‪ .‬وی با اعالم‬ ‫تعاونی با توجه‬ ‫مشاهده‬ ‫پاراسیاییدارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ـتان‬ ‫تلقی‬ ‫شــرکت گاز مازنـ‬ ‫ــرد پائیز و زمسـ‬ ‫استان شروع می‬ ‫تجهیزات ماهیگیری به‬ ‫این شرکت قابل‬ ‫مصوبه‬ ‫قهرمانــان جانباز و‬ ‫های سرپرســت‬ ‫در فصــول س‬ ‫از ‪ ۱۵‬مهر در‬ ‫و توانی که در‬ ‫شهرستانتنکابن‬ ‫دریای پره کشــی را‬ ‫معلوالن کشــور توســط‬ ‫سواحل‪ ،‬ادوات و‬ ‫ماهیگیــران در‬ ‫دچار شده است‪.‬‬ ‫حداکثری از ظرفیت‬ ‫اما صید و صیادی‬ ‫روستاییباقیماندهدر‬ ‫و پشــتیبانی از‬ ‫مــر بایــد در اب‬ ‫زیاناور‬ ‫بریمانیبابیاناینکه‬ ‫جانبازان و‬ ‫امیدواریم با اســتفاده‬ ‫باال رفته است‪،‬‬ ‫اینکــه حمایــت‬ ‫ســاعت تــا ک‬ ‫مندی مناطق‬ ‫رانشی میباشند‪ ،‬کار‬ ‫انداختــه و یا بیرون‬ ‫ـعه فعالیتهای‬ ‫بهدستمیاید‪.‬‬ ‫سالهای قبل‬ ‫صیادی در مخاطره‬ ‫ـئولین شــاهد بهره‬ ‫باید تداوم داشته‬ ‫معلولمازندرانی‬ ‫در گردش‪ ،‬توسـ‬ ‫مناطق صعبالعبور و‬ ‫تورهــا را در اب‬ ‫ماهیگیــری شــیالت‬ ‫شــی برای ورزش‬ ‫ـی و همدلی مسـ‬ ‫درامدی انان است که‬ ‫ـرمایه‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫ورز‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫بیان کرد و اظهار‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫مدیر‬ ‫اب‬ ‫ـته‬ ‫بخش‬ ‫صیادی‬ ‫ـادر‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫مختلف‬ ‫قانو‬ ‫ـاون صیــد و بنـ‬ ‫مازندرانی در ‪ 29‬ر‬ ‫و واجدالشــرایط‬ ‫ساحل و مکانیزاسیون‬ ‫استان‪ ،‬تنها راه‬ ‫طبق بررسیهای‬ ‫هرروز در شرایط‬ ‫را بســیار ســخت‬ ‫معـ‬ ‫روســتاهای باقیمانده‬ ‫ورزشــکاران‬ ‫کــی از دغدغه و‬ ‫زاده اظهار داشت‪:‬‬ ‫بکشند؛ کاری که‬ ‫مشــکالت صیادان‬ ‫اجرایی پروژه‬ ‫ابزیپروری در کنار‬ ‫میکنند‪ ،‬افزود‪ :‬ی‬ ‫مناقصات اتی در‬ ‫ایران اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تمامی‬ ‫باشیم‪ .‬در ادامه مقدم‬ ‫باشد‪ .‬کریم‬ ‫روزی باید انجام ادامه دهند مازندران هم با تائید‬ ‫حالوروز خوشــی‬ ‫ـور افتخارافرینی‬ ‫تالش خواهد شد در‬ ‫موردتوجه شــیالت‬ ‫ـار بــودن شــغل‬ ‫جواناناستانحمایت‬ ‫هوایی برای کسب‬ ‫نعمت خدادادی‬ ‫بیشــتر صیادان‬ ‫کشـ‬ ‫اشاره داشــت‪:‬‬ ‫ســخت و زیانبـ‬ ‫محققشود‪.‬بیگلریان‬ ‫ـواره‬ ‫تسهیالت بانکی‬ ‫از این‬ ‫مهممدیرکلورزشو‬ ‫شرکت گاز استان نیز با‬ ‫ســالهای اخیر اغلــب تورهای اجــرای مصوبــه‬ ‫بیمه ســهم صــورت گرفته ســاماندهی و بهبــود وضعیــت همـ محدودیتی در پرداخت‬ ‫پیمانکارجواهرده‬ ‫برنامههای‬ ‫اورانورزشمازندران‬ ‫درحالیکــه طــی‬ ‫بیگلریان سرپرست‬ ‫‪ ۱۰‬درصــدی حــق‬ ‫ـعه انتخاب‬ ‫ـکاری ادارات و دیگر‬ ‫انــان بــا اظهــار‬ ‫این اگرچه‬ ‫مشکالتاز مدال‬ ‫ـادی وجود نــدارد‪،‬‬ ‫ندارنــد و بــرای‬ ‫عنوان محور توسـ‬ ‫یــادی و کاهــش‬ ‫یــا میگرداننــد‪.‬‬ ‫کش جامعــه در‬ ‫امیــدواری کرد بــا همـ‬ ‫همهجانبهو رفع‬ ‫های تعاونــی صیـ‬ ‫ــتههای بر حق‬ ‫بانوان تصریح کرد‪:‬‬ ‫اهمیت گاز طبیعی به‬ ‫ص‬ ‫خالــی را در در‬ ‫این قشــر زحمت‬ ‫بــه شــرکت‬ ‫مهمترین خواس‬ ‫عنوان یک ابــراز‬ ‫اجرای پروژههای‬ ‫فرج پور معاون امور‬ ‫ســود بانکــی این‬ ‫به‬ ‫تبع معیشــتی‬ ‫هدفمنــدی نیــاز‬ ‫بیمهای در ســالهای اخیر به ماهیگیــران را از‬ ‫شاهد گشایش روند‬ ‫نعمت خــدادادی به‬ ‫بــاال بــودن رقم‬ ‫است‪ .‬در ادامه‬ ‫عزیزان و قهرمانان‬ ‫شیالت ایران و به‬ ‫اینکــه مشــکالت‬ ‫یــزی درســت و‬ ‫ـات سازمانها‬ ‫امــا بــه علــت‬ ‫پایــدار‪ ،‬از ایــن‬ ‫درامد و بــاال رفتن‬ ‫امروز در معیت شما‬ ‫است‪ .‬معاون شیالت‬ ‫دانســت و گفت‪:‬‬ ‫اســتان برنامهر‬ ‫و گفــت‪ :‬اقدامـ‬ ‫حدود‬ ‫و‬ ‫ساالنه‬ ‫ـد‬ ‫که‬ ‫صیادان‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫های شــمالی بــه‬ ‫کاهــش میزان ص‬ ‫کمتر استفادهشده‬ ‫خوشحالم‬ ‫ورزش کشــور و استان‬ ‫ـاخت مهــم نــام بــرد‬ ‫اینکه رهاسازی‬ ‫گازرسانیباشیم‪.‬‬ ‫شــیالت اســتان‬ ‫خاطــر‬ ‫شیالتی فرصت‬ ‫است‪ .‬وی با بیان‬ ‫هماهنگی استانداری‬ ‫ـا افتخارات بزرگ‬ ‫زیرسـ‬ ‫ظرفیت گازرسانی در‬ ‫مراتب بیشــتر از گذشــته انان را ان مدیــران کل‬ ‫هســتم که منشـ‬ ‫در رودخانههای‬ ‫همواره پیگیر اجرایی‬ ‫با اظهار اینکه با‬ ‫ـدوارم هرچــه زودتــر‬ ‫راســتای افزایش‬ ‫ســن صیادان به‬ ‫میلیون بچه ماهی‬ ‫حــدودی مازندران‬ ‫بر باال رفتن ســن‬ ‫مهمی در‬ ‫منطقــه ســاری و‬ ‫ـت‪ :‬امیـ‬ ‫نمایندگان مجلس‬ ‫بودهاند‪۱۰۰ ،‬‬ ‫افزودند‪ :‬عالوه‬ ‫فراوردههــای نفتــی‬ ‫همراه‬ ‫در شــمال را تــا‬ ‫مازنــدران هســتید‪ .‬وی گفـ عزیزان و قهرمانان ملی‬ ‫در سالهای اخیر‬ ‫رنج میدهد‪،‬‬ ‫ــت ماهیگیــری‬ ‫الودگی و پخــش‬ ‫بیماری مفصلی‬ ‫ـرکتهای تعاونــی‬ ‫امنیت شغلی شما‬ ‫ـدن این ‪ ۲‬مصوبه‬ ‫دولت؛ فعالی‬ ‫قدرت را کــم کرده و‬ ‫توضیح داد‪ :‬به دلیل‬ ‫دغدغــه جــدی شـ‬ ‫ساماندهی و‬ ‫جوانان مازندران‬ ‫ـل شـ‬ ‫مالی و درامــدی‬ ‫کــه تــوان و‬ ‫مدیرکل ورزش و‬ ‫رونق داده اســت‪،‬‬ ‫صیدهای نوشــهر‬ ‫داده اســت‪ ،‬بــه دلیـ‬ ‫تامیــن ســوخت‬ ‫دلیل مشــکالت‬ ‫فراهم شود‪ .‬مشــاور‬ ‫مازنــدران بــرای‬ ‫امــا بــه‬ ‫از گذشــته بــروز‬ ‫ــه دریای خزر و‬ ‫حس بسیار خوب‬ ‫محقق نشده است‪.‬‬ ‫صیــادی پــره‬ ‫رودخانههــا و در نتیج‬ ‫را بیشــتر‬ ‫ـا و اب دریــای‬ ‫برگزاری مراسم تجلیل‬ ‫ـت‪ ،‬توضیــح داد‪:‬‬ ‫کم شــده اســت و‬ ‫هنوز این مهم‬ ‫حــد رودخانههـ‬ ‫ـی حلشــده اسـ‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫تائیــد مشــکالت‬ ‫ورزش و جوانان‬ ‫ــاله مقدار صید‬ ‫الودگــی بیشاز‬ ‫باقیمــت دولتـ‬ ‫مجموعــه دســتگاه‬ ‫غیرمجاز‪ ،‬هرســاله‬ ‫ــم زاده ضمــن‬ ‫صیادی باقیمت‬ ‫غیرمجاز هرس‬ ‫تعدیل و ســاماندهی‬ ‫قاســم کری‬ ‫بانشــاطی بــرای‬ ‫ــه مهمتر صیــد‬ ‫ـرکتهای‬ ‫ماهیگیــران‪ ،‬باال‬ ‫خبرهای خوشی در پی‬ ‫و‬ ‫خــزر و از هم‬ ‫راههای حمایتی‪،‬‬ ‫مفصلی و روماتیســمی‬ ‫تورم کمتر میشود‪.‬‬ ‫صرفــه همه نیاز ســوخت شـ صیادان متحمل هزینه‬ ‫میکند و از اینکه‬ ‫کاهش یکــی از‬ ‫صیادان برخالف نرخ‬ ‫ادامــه فعالیــت‬ ‫بیمــاری‬ ‫استان ایجاد‬ ‫شــنویم بهعنوان‬ ‫تامین میشــود و‬ ‫درامد انان براثر‬ ‫امام حســین (ع)‬ ‫یــران اســت تــا‬ ‫قهرمانان مازندرانی می‬ ‫تعاونی پره مازندران‬ ‫درامد‬ ‫مازندران دولتــی‬ ‫سن و پائین امدن‬ ‫را در مکتــب‬ ‫ســته ماهیگ‬ ‫عضو اتحادیــه‬ ‫افتخارافرینی‬ ‫باشد‪ .‬معاون شیالت‬ ‫ازاد نخواهند شد‪.‬‬ ‫رفتن‬ ‫ـعف دارم‪ .‬نیکخو‬ ‫مهمتریــن خوا‬ ‫ماهیگیران‬ ‫ســت و گفــت‪:‬‬ ‫دولت سیزدهم‬ ‫پره سوخت‬ ‫ســاس غــرور و شـ‬ ‫اقتصادی داشــته‬ ‫یــح داد‪ :‬امــروز‬ ‫و عاشــورا دان‬ ‫خواسته خود را از حل‬ ‫اتحادیــه صیــادی‬ ‫ـک مازندرانی اح‬ ‫صیــد‪ ،‬توض‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫ســیزدهم کــه بارها ان‬ ‫دوره مدیریت دکتر‬ ‫یـ‬ ‫دهــه ‪ ۸۰‬تــا ‪۹۰‬‬ ‫مدیــرکل‬ ‫معلمانبسیاری‬ ‫مهمترین‬ ‫مصوبه بیمهای‬ ‫اتفاقات خوبی در‬ ‫شــمال از دولت‬ ‫منتقل گفــت‪ :‬در‬ ‫دانشاموزانو‬ ‫برای عملیاتی شدن‬ ‫ـت‪ :‬ســند تحــول‬ ‫در ادامه افزود‪:‬‬ ‫صیــادان‬ ‫افتخارات بیشــتر‬ ‫ـان اجرایی دولتی‬ ‫مازنــدران گفـ‬ ‫تامین اعتبار‬ ‫مکتب برخاستند و در‬ ‫امیدوارم هرروز شــاهد‬ ‫توجــه بــه اینکه‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫متول‬ ‫عنوان‬ ‫از همین‬ ‫ـا‬ ‫ـد و گفتنــد کــه بـ‬ ‫را بــه ما به‬ ‫اموزشوپــرورش بــر‬ ‫رنگرز رخ داد و‬ ‫بزرگورزشیباشیم‪.‬‬ ‫عنــوان کردنـ‬ ‫تحمیلی به جبهه‬ ‫بنیادیــن‬ ‫خزر تنهــا برای یک‬ ‫مازندرانیدر میدانهای‬ ‫دوران جنگ‬ ‫اموزانــی در تــراز‬ ‫ـادی در دریــای‬ ‫ورزشکاران‬ ‫معلوالن استان اذعان‬ ‫تربیــت دانش‬ ‫فعالیــت صیـ‬ ‫شــهادت رســیدند‬ ‫هیات جانبازان و‬ ‫رفتنــد و بــه‬ ‫علیرضا‬ ‫ـالمی تصریــح دارد‬ ‫در پایان رئیس‬ ‫مازندرانی همیشه در‬ ‫خــبر‬ ‫ـود انان افتخــار و‬ ‫انقالب اسـ‬ ‫سعدی پور‬ ‫قهرمانان جانباز و معلول‬ ‫و مــا بــه وجـ‬ ‫امروز باید بدانید‬ ‫و کشاورزی‪ ،‬در‬ ‫ـوند و در همین‬ ‫داشت‪:‬‬ ‫و شما نســل‬ ‫زنده نگاهداریم‪.‬‬ ‫افزایی بین صنعت‬ ‫ظاهر میشـ‬ ‫کنیم یاد و نامشان را‬ ‫تواند با ایجاد هم‬ ‫شــمن به کشــور‬ ‫توسعه مناطق بهویژه‬ ‫پیکارهای مختلف خوب ورزشکار مازندرانی‪،‬پنج‬ ‫ـهید تالش می‬ ‫است که می‬ ‫درزمانــی که د‬ ‫اموزان ما در مکتبی‬ ‫اشتغالزایی‪ ،‬عمران و‬ ‫پارالمپیکتوکیواز ‪6‬‬ ‫ســاله مانند «شـ‬ ‫ـه داد‪ 60 :‬واحــد‬ ‫ــن گفت‪ :‬دانش‬ ‫‪13‬‬ ‫بسزایی‬ ‫های‬ ‫غذایی‪،‬‬ ‫مدال‬ ‫ـ‬ ‫اموزان‬ ‫م‬ ‫ادا‬ ‫رقابت‬ ‫ی‬ ‫ـاری‬ ‫همچن‬ ‫یک‬ ‫نقش‬ ‫دانش‬ ‫امنیت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫شهیدشدند وی‬ ‫ـب چهار مدال طال‬ ‫کشــاورزی شهرســتان‬ ‫افزایش درامدها‬ ‫و مقاومت برای‬ ‫حمله کرد‬ ‫بــرای تامین‬ ‫خواندند که فرهنگ ایثار‬ ‫نقش عمده و در‬ ‫ـکار موفق به کسـ‬ ‫بهجبهههارفتندو‬ ‫‪ 283‬هــزار تــن‬ ‫مدیــر جهــاد‬ ‫مدیــرکل ورزش و‬ ‫مناطق روستایی‬ ‫ورزشـ‬ ‫حسینفهمیده»‬ ‫ظرفیــت ســاالنه‬ ‫و امام درس‬ ‫استکبار را امری مقدس‬ ‫تالشهــای رنگرز‬ ‫اسالمی دفاع کنند‬ ‫شهرستان فعال‬ ‫ساری گفت‪ :‬پیشبینی میشود ســورتینگ مرکبــات بــا‬ ‫ـره شــدند‪ .‬وی از‬ ‫کشور در مقابل‬ ‫ها در شهرســتان‬ ‫مرکبات در این‬ ‫های همهجانبه به‬ ‫کشاورزی شهرستان‬ ‫عزت و کیان میهن‬ ‫نقـ‬ ‫فهمیده دفاع از‬ ‫ســتان برداشــت‬ ‫شــریف و متعهد‬ ‫در ایفا کند‪.‬‬ ‫فعالیت این ســورتینگ‬ ‫ـورت و بســتهبندی‬ ‫بهواسطه حمایت‬ ‫تا از‬ ‫مدیر جهاد‬ ‫باغهای این شهر‬ ‫وصف شــهید حســین‬ ‫ـعه ســورتینگ ها‬ ‫ـا امروز هم مردم‬ ‫درجهبندی‪ ،‬سـ‬ ‫جوانان مازندران‬ ‫فالح تصریح کرد‪:‬‬ ‫تقدیر و تشــکر نمود‬ ‫میدانــد و تـ‬ ‫هزار تن مرکبات از‬ ‫به اهمیت توسـ‬ ‫خمینــی (ره) در‬ ‫دارای ‪ 19‬هزار و‬ ‫نفر شده است‪.‬‬ ‫دفاع از ارزشهای‬ ‫پور‬ ‫ســئول بــا اشــاره‬ ‫سیزدهساله است‬ ‫ـی و ورزشــکاران‬ ‫امســال ‪۵۷۵‬‬ ‫بهعنوان حلقهای‬ ‫اشتغال مستقیم ‪381‬‬ ‫شهرستان ساری‬ ‫و دیار علویان در‬ ‫اســت‪ .‬ایــن م‬ ‫هیات های ورزشـ‬ ‫«رهبر من ان کودک‬ ‫های بینظیر دکتر‬ ‫کرد‪ :‬صنایع تبدیلی‬ ‫فالح با بیان اینکه‬ ‫ایران اسالمی‬ ‫ساری موجب‬ ‫پیشبینی میشود‬ ‫مستحکمایستادهاندو‬ ‫فرمودند‬ ‫به این مساعدت‬ ‫به مصاف دشمن‬ ‫کشاورزی‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫شود‪ .‬رضا پور‬ ‫ســئله بااهمیتی‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اسالمیمحکمو‬ ‫افزود؛ با عنایت‬ ‫به کمر میبندد و‬ ‫بخش کشــاورزی‪ ،‬م‬ ‫غیرمستقیم شامل حال‬ ‫روانه اقتصاد‬ ‫باغ مرکبات بارده‬ ‫است انقالب‬ ‫و‬ ‫که نارنجک‬ ‫بنیادین‪ ،‬وظیفهداریم در‬ ‫شهرستان تولید و‬ ‫ســعه پایــدار در‬ ‫صورت مســتقیم و‬ ‫‪ 826‬هکتار‬ ‫بزرگی برای همه ما‬ ‫انواع مرکبات در این‬ ‫مهــم بــرای تو‬ ‫برابر سند تحول‬ ‫رنگرز که به‬ ‫ـد پشــتوانه سازی‬ ‫رود» و این افتخار‬ ‫خصوص یک ما نیز‬ ‫در استان مازندران‬ ‫امسال‪ 575 ،‬هزار تن‬ ‫معلولین اســتان شـ‬ ‫می‬ ‫فرهنگ ایثار و شهادت‬ ‫بنیانگذار انقــالب در‬ ‫هیات جانبازان و‬ ‫شــکاران در حــال‬ ‫ترویج‬ ‫کــه رهبــر و‬ ‫بازارهای مصرف شود‪.‬‬ ‫قهرمانــان و ورز‬ ‫ـیار خوبــی بــرای‬ ‫چنینسخنیبگوید‪.‬‬ ‫بسـ‬ ‫مقاومت بکوشیم‪.‬‬ ‫دانشاموز‪،‬‬ ‫خــبر‬ ‫پور ریشــه روحیه‬ ‫داریم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شکلگیریاست‪.‬‬ ‫علیرضا ســعدی‬ ‫در دست اجرا‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫بندی این شهر را‬ ‫عقبماندگــی‬ ‫پرداخت ‪۳۴۳‬‬ ‫بندی و پهنه‬ ‫ـدران بــا اشــاره بــه‬ ‫فاضــالب مازنـ‬ ‫کشــوری گفــت‪:‬‬ ‫و‬ ‫سهیالت خسارت‬ ‫شــرکت اب‬ ‫ســبت بــه نــرم‬ ‫ـالب در بابــل ن‬ ‫ـهر از برنامههای‬ ‫ت‬ ‫طرحهــای فاضـ‬ ‫اب و فاضــالب‬ ‫ـالب در ایــن شـ‬ ‫مدیرعامــل شــرکت‬ ‫ناشی از کرونا‬ ‫دوم طــرح فاضـ‬ ‫لوح تقدیری از‬ ‫سازمانهواشناسی‬ ‫اجــرای مــدول‬ ‫حکمــی از ســوی‬ ‫بابــل منصــوب‬ ‫برارزاده با اهدای‬ ‫بحرانخشکسالی‬ ‫طــی‬ ‫ابفــا شهرســتان‬ ‫است در ادامه‬ ‫مازندران ومدیریت‬ ‫طی حکمی مهدی‬ ‫ســال ‪ ۹۵‬میلیمتر‬ ‫گردشگری و صنایعدستی‬ ‫ـر جدیــد امــور‬ ‫اساسی شرکت‬ ‫وطــن؛ در ایــن‬ ‫هواشناســی اســتان‬ ‫میزان بارش در بهار ام‬ ‫قدردانی کــرد و‬ ‫مازنــدران‪ ،‬مدیـ‬ ‫ـگاه خبــری هم‬ ‫میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫معاون اداره کل‬ ‫ــدس جعفر نیا‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬کشــور‪،‬‬ ‫فاضالب شهرستان‬ ‫شــته که قریب به‬ ‫مدیرکل‬ ‫بــه گــزارش پایـ‬ ‫میلیون گردشــگر‬ ‫زحمــات مهن‬ ‫متری در تابستان‬ ‫هــای جعفرنیا‪،‬‬ ‫مقایســه با ســال گذ‬ ‫ســت امور اب و‬ ‫و معرفــی شــد‪.‬‬ ‫به ثبت بیش از ‪۴‬‬ ‫متوسط بارش‪ ۱۱۷‬میلی‬ ‫قدردانــی از تالش‬ ‫به ســمت سرپر‬ ‫بحران بود که در‬ ‫نــدران بــا اشــاره‬ ‫طی ســخنانی به‬ ‫درصــد کاهــش و‬ ‫گفت‪ ۳۴۳ :‬میلیارد‬ ‫بــرارزاده ضمن‬ ‫حســنپور را‬ ‫از‬ ‫ماز‬ ‫بابل کــه بهافتخار‬ ‫اقلیم و مدیریت‬ ‫جعفر نیا‬ ‫بــود حــدود‪۳۷‬‬ ‫مراســم بهــزاد‬ ‫ـاری در مازندران‪،‬‬ ‫ملی‬ ‫ـالب شهرســتان‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیمتــر‬ ‫مقیم در ســال جـ‬ ‫منصــوب کــرد‪ .‬در این مهندس تصدیش در این ســمت‬ ‫مــاری بلندمدت‬ ‫کرونــا تاکنــون بــه‬ ‫مــور اب و فاضـ‬ ‫بر اســاس امار مرکز هواشناسی کشــور خبر داد‪.‬‬ ‫کارکنان شرکت‬ ‫مدت مشــابه دوره ا‬ ‫بابــل‬ ‫مدیــر ســابق ا‬ ‫ناشــی از‬ ‫خود طــی دوران‬ ‫داشت‪ :‬تالش همه‬ ‫خشکسالی ســازمان‬ ‫ـتان نســبت به‬ ‫اعتماد مدیرعامل‬ ‫ــزارش عملکــرد‬ ‫حــدود‪ ۲۵‬درصد‬ ‫ریــال تســهیالت خســارت متقاضی پرداختشده‬ ‫نائلامده‪ ،‬اظهار‬ ‫بارندگی در تابسـ‬ ‫رضایت مردم‪،‬‬ ‫بیــان گ‬ ‫‪ ۱۲۶‬میلیمتر بــود‬ ‫ضمن قدردانــی از‬ ‫بازنشستگی‬ ‫تاسیسات گردشگری‬ ‫ـدی گفت‪ :‬میــزان‬ ‫در راستای کسب‬ ‫اماری کــه حــدود‬ ‫و حســنپور نیز‬ ‫را برای پیشبرد‬ ‫خصوص عوامل کاهش‬ ‫احمد اسـ‬ ‫فرزانه اظهار کــرد‪ :‬از‬ ‫خطیر ســقایی‬ ‫مجموعه‬ ‫پرداخــت‬ ‫اســت و ســعی‬ ‫مدت مشــابه دوره‬ ‫برنامههای خود‬ ‫در انجاموظیفه‬ ‫داشت‪ .‬اسدی در‬ ‫فارس‪ ،‬ســیفاله‬ ‫و رهبر انقالب‬ ‫جاری نســبت به‬ ‫فاضالب مازندران‬ ‫ـدود‪ ۳‬کاهش‬ ‫ســت‪ .‬بــه گزارش‬ ‫«ما دورههای کم‬ ‫جمهوری اســالمی‬ ‫میلیارد و ‪ ۸۵۶‬میلیون‬ ‫ســال‬ ‫شرکت اب و‬ ‫بابل ارائه کرد‬ ‫ارائه کنند‪ .‬وی‬ ‫ا‬ ‫میلیمتر بود‪ ،‬حـ‬ ‫سال جاری گفت‪:‬‬ ‫نظــام مقــدس‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬تاکنون‪۱۲۹‬‬ ‫فاضالب شهرستان‬ ‫خدمات را به مردم‬ ‫ـدت که حدود‪۱۲۰‬‬ ‫بارندگیها در‬ ‫ترسالی) داریم اما‬ ‫نیمه دوم سال‬ ‫گذاری شــد که این‬ ‫بلندمـ‬ ‫بهتر امور اب و‬ ‫و شایستهترین‬ ‫مدت مشابه سال قبل‬ ‫ـانی به روســتاهای‬ ‫پربارش (خشکسالی و‬ ‫گردشــگری ســرمایه‬ ‫دارند بهترین‬ ‫کاهش و نسبت به‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫اب‬ ‫افزایش را بارش و‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫تغییرات اقلیمی‪،‬‬ ‫طرح‬ ‫‪ ۲۳‬پــروژه اقامتــی‪،‬‬ ‫درصد‬ ‫تومان در‬ ‫اولویت اجرای‬ ‫یکســان تمامــی‬ ‫حــدود‪ ۱۰‬درصــد‬ ‫اخیر با توجه به‬ ‫گذاری در اســتان‬ ‫بــا تاکیــد بــر‬ ‫ـتیابی و بهرهمنــدی‬ ‫‪ ۱۰۶‬میلیمتر بود‪،‬‬ ‫در ســالهای‬ ‫از ســرمایه‬ ‫تغییرات در پوشــش‬ ‫ـامل میشــود‪ .‬وی‬ ‫کــه‬ ‫بارشهای تابستان‬ ‫ـت‪ :‬بهمنظــور دسـ‬ ‫بهداشتی‪ ،‬برنامه زون‬ ‫گازهای گلخانهای‪،‬‬ ‫حجــم مجموعه بومگردی را شـ‬ ‫دهد‪ .‬اســدی افزود‪:‬‬ ‫بابــل گفـ‬ ‫اشــامیدنی سالم و‬ ‫نبوده؛ افزایش‬ ‫بارندگیها و نوع‬ ‫نشان می‬ ‫پذیرایــی و‬ ‫یــون و ‪ ۳۲۴‬هزار‬ ‫شــهر بابل از اب‬ ‫ومکانیمناسب‬ ‫عوامل دیگر در میزان‬ ‫میل‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫ـته‬ ‫زمانی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫مردم‬ ‫گذ‬ ‫بیان اینکه در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ازنظر پراکنش‬ ‫مرداد گیاهی و‬ ‫درگذشتهبارشها‬ ‫میانگیــن ‪ ۴‬شــب و ‪۵‬‬ ‫بــا‬ ‫از نرمالبود‪،‬امادر‬ ‫ایجادشدهاست؛‬ ‫خــبر‬ ‫شــگر داخلــی بــا‬ ‫بارشهادر تیر کمتر‬ ‫انهاتغییراتی‬ ‫دارای پیشــرفت‬ ‫و ‪ ۲۴۰‬نفــر گرد‬ ‫مالیم و مــداوم بود‬ ‫افزود‪ :‬در ســال جاری‬ ‫میزان‬ ‫بیشتردرارتفاعاتو‬ ‫زبالهســوز ســاری‬ ‫بیشتــر بهصورت‬ ‫اقامــت کردنــد‪،‬‬ ‫بیشتربودوبارشها‬ ‫ـت ابنیه نیروگاه‬ ‫منجر در اســتان‬ ‫روز در مازنــدران‬ ‫مناسب تا پایان‬ ‫بیشتــر رگبــاری و‬ ‫بارندگیها‬ ‫مقیم در مازندران به‬ ‫ســید‪ .‬گفتنی اسـ‬ ‫برخیمناطقنیز‬ ‫تخصیص اعتبارات‬ ‫بارشهــا‬ ‫ر‬ ‫میلیون گردشگر‬ ‫صورترگباریبودکهدر‬ ‫درصدی و است و با‬ ‫تاکنون بیش از ‪۴‬‬ ‫ـت برق نیروگاه‬ ‫در سطح و در ســالهای اخیــر مناسبیبرخوردارنیست‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫به‬ ‫فیزیکی ‪70‬‬ ‫تکمیل شــبکه و پسـ‬ ‫شهریور نیز بارش‬ ‫مدتشدوازپراکنش‬ ‫است‪ .‬مدیرکل میراث‬ ‫وقوعسیالبشد‪.‬در‬ ‫برداری میرســد‪.‬‬ ‫داشت‪ .‬کوتاه‬ ‫هماهنگی جهت تامین‬ ‫پیداکردهاست‪».‬‬ ‫ثبت رسیده‬ ‫اینکه صــدور ‪۷۲‬‬ ‫به‬ ‫ســال به بهره‬ ‫ســاری و بســیج‬ ‫هایحدیافزایش‬ ‫بلندمدت کاهش‬ ‫ـدران با اشــاره به‬ ‫دست اجرا بوده و‬ ‫مابین شــهرداری‬ ‫ـتان نســبت به دوره‬ ‫ووقوعپدیده‬ ‫صنایعدســتی مازنـ‬ ‫دیگر از موارد مرتبط‬ ‫ـوز ســاری هم در‬ ‫تفاهمنامه همکاری‬ ‫گردشگریرااز دیگر‬ ‫امار مرکز ملیاقلیم‬ ‫اسـ‬ ‫و‬ ‫نیروگاه زبالهسوز ساری‬ ‫زبالهسـ‬ ‫شده است‪ .‬یکی‬ ‫استانداردسازیتاسیسات‬ ‫بــا اجرای‬ ‫همچنینبر اساس‬ ‫زبالهسوز هم انجام‬ ‫تکمیل و اتمام ابنیه‬ ‫اختصاصی برای نیروگاه‬ ‫وی گفت‪:‬‬ ‫ـال گذشــته تاکنون‬ ‫گواهینامه‬ ‫اب نیروگاه‬ ‫در جلســهای با‬ ‫سازندگی مازندران روند‬ ‫گردشــگری از سـ‬ ‫پیگیری احــداث جاده‬ ‫خبری هموطن‪،‬‬ ‫عملکردهای حوزه‬ ‫نصبشده و ‪14‬‬ ‫به گزارش پایگاه‬ ‫نیروگاه زبالهســوز‬ ‫جهت اخذ گواهینامه‬ ‫ـاون حملونقل و‬ ‫نیروگاه زبالهسوز ساری‬ ‫ســرعت میگیرد‪.‬‬ ‫با‬ ‫گفت‪ ۱۴۷ :‬پرونده‬ ‫ـاری‪ ،‬ســعیدی معـ‬ ‫درصد از تجهیزات‬ ‫ارزیابی کرد و‬ ‫درجهبندیاست‪.‬این‬ ‫طالبی شــهردار سـ‬ ‫ابنیه نصب میشود‪.‬‬ ‫است‪86 .‬‬ ‫مازندران تفاهمنامه‬ ‫حضور جواد‬ ‫طرحدر کمیسیون‬ ‫تجهیزات‪ ،‬بعد از تکمیل‬ ‫بسیج سازندگی‬ ‫استاندارداماده‬ ‫تاکنون‪ ۷۷‬موافقت‬ ‫غدیری نماینده‬ ‫درصد از‬ ‫امور زیربنایی و‬ ‫کرد‪ :‬از سال گذشته‬ ‫مسئول تصریح‬ ‫‪ ۴۹‬هزار میلیارد‬ ‫بسیج سازندگی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫امضا‬ ‫حجم سرمایهگذاری‬ ‫همکاری‬ ‫ساری و سازمان‬ ‫نامه میان شهرداری‬ ‫صدور مجوز نهایی‬ ‫اصولی با‬ ‫زبالهسوز به امضا‬ ‫این تفاهم‬ ‫است که در صورت‬ ‫تکمیل ابنیه نیروگاه‬ ‫ریال صادرشده‬ ‫‪ ۴۴‬فرصت شغلی‬ ‫مازندران درباره‬ ‫پروژهها ‪ ۴‬هزار و‬ ‫سپاه کربالی‬ ‫بهرهبرداری این‬ ‫و‬ ‫ایجادخواهدشد‪.‬‬ ‫در منطقه‬ ‫‪02‬‬ ‫حمایتاز موسسات‬ ‫داخلیساختواکسن‬ ‫اولویتدولتاست‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم قصد دارد برای دومین بار اصالحیه طرح واردات خودروی خارجی را تغییر دهد و به شورای نگهبان بفرستد‪ .‬طرحی که در‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫اولین اصالحیه به نداشتن تعهد ارزی برای کشور مشروط شد اما شورای نگهبان ان را نادقیق و غیرشفاف دانست‬ ‫صیادانمازندرانی‬ ‫چشم به راه حل‬ ‫چالش ها‬ ‫‪03‬‬ ‫قیمتهر متر مسکندر‬ ‫تهران از ‪ ۳۱‬میلیون گذشت‬ ‫بازارخودروسامانمی گیرد؟‬ ‫مصوبات کاغذی‬ ‫طی یک دهه گذشته گرهی از‬ ‫مشکالتشان باز نکرده است‬ ‫باز نکرده است‬ ‫‪02‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫واردات خودرو و پرسش های پیش رو‬ ‫رویدا د مازندران‬ ‫یک دهه گذشته‬ ‫صوبات کاغذی طی‬ ‫اه حل چالش ها‬ ‫م‬ ‫ندرانی چشم به ر‬ ‫صیادان ماز‬ ‫قراردادهایتهاتر نفت‬ ‫روی میز سرمایه گذاران‬ ‫خارجی‬ ‫انتصابپیمانجبلی‬ ‫بهریاستصداوسیما‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫‪04‬‬ ‫تداومقصهسازندگی‬ ‫ورزش‬ ‫بخش قابل توجهی از برنج شــمال کشــور در استان گلستان‬ ‫کشت می شود‪ .‬در سال های گذشته و به خصوص امسال با‬ ‫تغییــرات اب و هوایــی و گرمایش زمین مشــکالت فراوانی در‬ ‫کشت این محصول به وجود امده است‪ .‬برخی از کشاورزان‬ ‫از کشــت شــالی منصرف شــده و بســیاری زمین ها نیز بعد از‬ ‫کشت‪ ،‬دچار خشکسالی شده و از بین رفته اند‪.‬‬ ‫‪07‬‬ ‫واکنشسامانقدوسبهتفاوت ها‬ ‫و شباهت هایدو سرمربیتیمملی‬ ‫از بازیزیر نظر اسکوچیچ‬ ‫بیشتر لذتمی برم‬ ‫کمتر توسعهیافته‬ ‫رسانی به مناطق‬ ‫گاز‬ ‫اجتماعی است‬ ‫صداق بارز عدالت‬ ‫م‬ ‫اموزشوپرورش‬ ‫نیادین‬ ‫سند تحول ب موزانی در تراز انقالب‬ ‫بر تربیت دانشا‬ ‫سالمی تاکید دارد‬ ‫ا‬ ‫اشت‪ ۵۷۰‬هزار تن‬ ‫پیشبینی برد‬ ‫امور اب و فاضالب‬ ‫جدید‬ ‫نیروگاهزبالهسوز‬ ‫کمیل‬ ‫روندت‬ ‫بابل معرفی شد‬ ‫عکس ‪:‬ایسنا‬ ‫مدیر‬ ‫مرکبات در ساری‬ ‫کاهش میزان بارندگی‬ ‫بستان سال جاری‬ ‫در تا‬ ‫ساریسرعتمیگیرد‬ ‫پیش بینیبرداشت‬ ‫‪ ۵۷۰‬هزار تن مرکبات‬ ‫در ساری‬ ‫بازار مسکن‬ ‫تمدید ثبت نام وام اجاره‬ ‫تا پایان پاییز‬ ‫جناب اقای رضا امینی‬ ‫شهردار محترم اهواز‬ ‫انتخــاب شایســته جنابعالــی را تبریک‬ ‫بانک باید مطمئن شود اشخاص می توانند اقساط وام را بپردازند‬ ‫وام بی برکت مسکن‬ ‫جناب اقای رضا امینی‬ ‫شهردار محترم اهواز‬ ‫انتخــاب شایســته جنابعالــی را تبریک‬ ‫گفتــه‪ ،‬توفیــق روزافزونتــان را در راه‬ ‫عــرض نمــوده‪ ،‬توفیــق بیــش از پیــش‬ ‫اهــواز از پــروردگار یکتــا ارزومنــدم‪.‬‬ ‫اهــواز از پــروردگار متعــال ارزومندیم‪.‬‬ ‫خدمــت بــه شــهروندان گرانقــدر‬ ‫امیر اکبری‬ ‫شــما را در راه خدمت به مردم شــریف‬ ‫سرپرستی روزنامه رویداد امروز در خوزستان‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین ‪10،000‬‬ ‫مجموعه پکیج انشعاب اب دیواری و زمینی در اقطار مختلف با‬ ‫کنتور برای شهرهای استان گیالن به شماره مناقصه ج‪1400/7/‬‬ ‫‪ -1‬نام دستگاه مناقصه گزار ‪ :‬شرکت اب و فاصالب‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان گیالن با کد اقتصادی ‪ 411184746598‬و‬ ‫استان گیالن(سهامی خاص) شناسه ملی ‪10720161277‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه ‪ :‬تامین ‪ 10،000‬مجموعه پکیج‬ ‫انشعاب اب دیواری و زمینی در اقطار مختلف با کنتور برای شهرهای استان‬ ‫گیالن‬ ‫‪ -3‬شرایط شرکت کنندگان ‪:‬کلیه تولید کنندگان و یا تامین کنندگان معتبر‬ ‫در خصوص انجام موضوع این مناقصه واجد شرایط می باشند ‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلت و محل دریافت دعوتنامه مناقصه ‪ :‬متقاضیان شرکت در مناقصه‬ ‫میتوانند حداکثر تا تاریخ ‪ 1400/07/14‬از طریق سایت ملی مناقصات کشور‬ ‫اســناد را دریافت یا به نشــانی ‪ :‬رشــت ‪ ،‬جنب پارک قدس ‪ ،‬شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان گیالن ‪ ،‬امور بازرگانی این شرکت مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬محل اعتبار ‪ :‬بودجه منابع جاری‬ ‫‪ -6‬قیمــت خریــد اســناد ‪ 200/000 :‬ریال به حســاب شــماره‬ ‫‪ 2902-43-12222222-1‬بانک انصار شــعبه شهدای گمنام رشت بنام‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان گیالن‬ ‫‪ -7‬تصویر فیش واریزی بابت خرید اســناد مناقصه به امور بازرگانی فاکس‬ ‫و تاییدیــه دریافت گردد و اصل فیش واریزی در پاکات مناقصه (پاکت ب)‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫‪ -8‬مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار ‪ :‬مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار به‬ ‫مبلغ ‪( 3،208،900،000‬ســه میلیارد و دویســت و هشــت میلیون و نهصد‬ ‫نوبت دوم‬ ‫هزار ) ریال می باشــد که با اعتبار ســه مــاه و قابل تمدید برای ســه ماه‬ ‫دیگــر و به یکی از انواع ذیل می باشــد ‪ :‬ضمانتنامه بانکی از بانکهای دولتی‬ ‫یا خصوصی که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران باشــد در‬ ‫وجه شــرکت اب و فاصالب اســتان گیالن یا واریز نقدی بحســاب شماره‬ ‫‪ 2902-43-12222222-6‬بانک انصار شــعبه شــهدای گمنام رشــت‪.‬‬ ‫به پیشــنهادهای فاقد امضاء ‪ ،‬مشــروط ‪ ،‬مخدوش‪ ،‬فاقد سپرده ‪ ،‬سپرده های‬ ‫مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر ‪ ،‬چک شخصی و چک شرکتی ‪،‬‬ ‫چک مسافرتی و نظایر ان و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر‬ ‫واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ -9‬محل تحویل پیشــنهادها ‪ :‬پاکتها حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ‬ ‫‪ 1400/07/27‬به دبیرخانه ستاد این شرکت به نشانی مذکور تحویل و رسید‬ ‫دریافت گردد‪.‬‬ ‫‪ -10‬هزینه دو نوبت درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشــد ‪ .‬ســایر‬ ‫اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است ‪.‬‬ ‫‪ -11‬زمان بازگشایی پاکات ساعت ‪ 10‬صبح مورخ ‪ 1400/07/28‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬جهــت دریافــت اســناد مناقصــه داشــتن معرفــی نامــه و‬ ‫کارت ملــی الزامی اســت ‪ .‬نشــانی ســایت ملی مناقصات کشــور ‪:‬‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬و ادرس ســایت اینترنتی شــرکت اب و‬ ‫فاضالب استان گیالن ‪www.abfa-guilan.ir :‬‬ ‫تاریخ چاپ اگهی نوبت اول ‪1400/07/06 :‬‬ ‫تاریخ چاپ اگهی نوبت دوم ‪1400/07/08 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان گیالن (سهامی خاص)‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ ‫‪03‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫شناسایی‬ ‫‪ ۳۵‬هزار کودک ناشنوا‬ ‫و کم شنوا در کشور‬ ‫عواقببی توجهیعامدانهبهواکسن نزدن؛‬ ‫مسئولیتشرعیوخسارت هایاجتماعی‬ ‫نتایج تازه ترین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان‬ ‫ایران (ایســپا) نشان می دهد‪ ۱۴.۲ ،‬درصد از شهروندان باالی‬ ‫اصال تمایلی به زدن واکسن کرونا ندارند؛ این‬ ‫‪ ۱۸‬سال کشور‪ً ،‬‬ ‫میزان با توجه به جمعیت حدود‪ ۸۳‬میلیون نفری کشور بسیار‬ ‫قابل توجه و تامل است‪.‬‬ ‫به کزارش ایرناپالس‪ ،‬در نظرسنجی ایسپا دالیل عدم تمایل‬ ‫به واکسیناسیون‪ ،‬طیف مختلفی از گزاره ها را شامل می شود؛‬ ‫از «اعتماد نداشــتن به واکس ـن های کرونا» و «ترس از عواقب‬ ‫ناشــی از تزریــق واکســن» تــا «مشــکالت شــخصی»‪« ،‬عــدم‬ ‫احســاس نیاز به واکســن»‪« ،‬مشــکالت جســمی»‪« ،‬نداشــتن‬ ‫وقت»‪« ،‬در دســترس نبودن واکســن مورد عالقه در کشور» و‬ ‫‪....‬‬ ‫با توجه به سرعت تزریق واکسن در هفته های اخیر به نظر‬ ‫می رسد بخشی از این دالیل بیشتر به بهانه شبیه اند تا علت‬ ‫واقعی؛ از جمله اینکه نداشتن وقت و مشکالت شخصی و در‬ ‫دسترس نبودن‪ ،‬دیگر محلی از اعراب ندارد و با توجه به رویه‬ ‫جدیدی که دولت سیزدهم در پیش گرفته است‪ ،‬عدم اقبال‬ ‫به تزریق به هیچ وجه منطقی نیست‪.‬‬ ‫اگرچه بخشــی از جمعیتی که دارای مشــکالت حرکتی و‬ ‫تهــای حضور در محل های واکسیناســیون هســتند‬ ‫محدودی ‬ ‫مانند ســالمندان دارای مشــکالت حرکتی یا توانیابانی که در‬ ‫خانه بســتری اند‪ ،‬نیازمنــد توجه ویژه دولت بــوده و می توان‬ ‫ی انها انجام‬ ‫برنامــه تزریــق را بــه صورت حضــور در منزل بــرا ‬ ‫داد امــا مهمتریــن گــروه از ایــن ‪ ۱۴‬درصــد را کســانی تشــکیل‬ ‫می دهند که با استدالالتی عجیب‪ ،‬به واکسن بی اعتمادند یا‬ ‫از پیامدهای ان در هراس بوده و به ان احساس نیاز نمی کنند!‬ ‫بخشــی از ایــن گروه کــه در هفته های اخیــر اعتراض های‬ ‫محــدودی را بــا تحلی لهــا و محتواهــای حیرت انگیز اینترنتی‬ ‫در امیختــه و ســعی در رنگ امیــزی ان بــا مفاهیــم مذهبــی و‬ ‫ســنتی دارند‪ ،‬باید توجه داشــته باشــند که در صورت واکســن‬ ‫نــزدن‪ ،‬عــاوه بــر مســئولیت های شــرعی‪ ،‬متضمــن و متکفل‬ ‫مســئولیت های اجتماعی بوده و خواســته و ناخواســته انواع‬ ‫خسارات را متوجه دیگر همنوعان خود می کنند؛ خساراتی که‬ ‫در نهایت دامن خودشان را هم خواهد گرفت؛ این شهروندان‬ ‫الزم است به این نکات به طور ویژه توجه و تفکر کنند‪:‬‬ ‫‪ .۱‬بی توجهــی یــا ســهل انگاری در تزریــق واکســن کرونــا‬ ‫بــه طــور مســلم در تضاد با رفتار رهبر معظــم انقالب و همه‬ ‫مراجع دینی است؛ تا کنون هیچ مرجعی نه تنها درباره تزریق‬ ‫واکسن شبهه ای وارد نکرده است‪ ،‬بلکه اکثرا در شمار نخستین‬ ‫کسانس بودند که دزهای اولیه واکسن کرونا را دریافت کردند‪.‬‬ ‫هبــر معظــم انقــاب نیــز کــه نقــش رهبــری و زعامــت‬ ‫دینــی و شــرعی جامعــه را برعهــده دارنــد‪ ،‬همــواره از تزریــق‬ ‫واکســن حمایت کرده و بارها مســئوالن را به گســترش برنامه‬ ‫واکسیناســیون فراخواندنــد و برای تاکید بر اهمیــت این امر‪،‬‬ ‫خودشان در مقابل دوربین های تلویزیونی اقدام به دریافت‬ ‫واکســن کردنــد؛ بــه ایــن ترتیــب هیــچ فــرد معتقــد و مومنی‬ ‫نمی توانــد بهانه های شــرعی و مذهبی را بــرای عدم دریافت‬ ‫واکسن «بتراشد» و عذری موجه داشته باشد‪.‬‬ ‫در این زمینه حســاب برخی چهره های منتســب به طب‬ ‫اســامی یــا طــب ســنتی که بــر خــاف رویــه علمــی‪ ،‬دینی و‬ ‫عقالنی رهبری و مراجع و متخصصان کشــور در مقابل مسیر‬ ‫واکسن ایستاده اند جداست و علت شناسی رفتاری انها را باید‬ ‫در بافت های انگیزشی دیگری جست وججو کرد؛ از جهالت تا‬ ‫سودجویی‪ ،‬مال جویی‪ ،‬شهرت طلبی و ‪...‬‬ ‫‪ .۲‬گزاره هایــی همچون اعتماد نداشــتن به واکســن های‬ ‫کرونــا نیــز نــه تنها هیچ پایــه و مبنایی ندارد بلکــه در تضاد‬ ‫اشــکار با مســلمات عقلی و منظقی اســت؛ اگــر در ماه های‬ ‫نخســتین کشــف و تزریــق واکســن کرونــا‪ ،‬برخــی شــبهات‪،‬‬ ‫می توانست قابل اعتنا باشد‪ ،‬اکنون با گذشت ماه ها و تجربه‬ ‫تزریق به چند میلیارد انسان‪ ،‬نشان می دهد که این فراورده‬ ‫بهداشــتی نیز مانند واکس ـن های کزاز‪ ،‬دیفتری‪ ،‬فلج اطفال‪،‬‬ ‫سرخک و ‪ ...‬کارامد و مفید بوده و از ان مهمتر واجب است‪.‬‬ ‫شهــای بــزرگ یک جامعــه از تزریق‪ ،‬کمک‬ ‫کوتاهــی بخ ‬ ‫موثــری به تکمیل نشــدن زنجیره واکسیناســیون و در نتیجه‬ ‫ناایمنی جمعی می کند؛ اتفاقی که به طور مســتقیم با جان‬ ‫صدها هزار نفر در ارتباط است و در خوشبینانه ترین حالت‪،‬‬ ‫اگر باعث مرگ نشود‪ ،‬باعث تحمیل رنج های طاقت فرسای‬ ‫بستری‪ ،‬درمان و نقاهت می شود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬از منظری دیگر بسیاری از کسانی که عامدانه تمایلی‬ ‫بــه تزریق واکســن کرونــا ندارند‪ ،‬قبال در شــبکه بهداشــتی‪-‬‬ ‫درمانــی کشــور‪ ،‬خود یــا فرزندانشــان از واکســن های دوران‬ ‫نوزادی و کودکی اســتفاده کرده اند؛ واکســن هایی که نقش‬ ‫مهمی در ریشه کنی یا کاهش قابل توجه بیماری های مهلکی‬ ‫همچون فلج اطفال‪ ،‬هپاتیت و ‪ .‬داشته اند‪.‬‬ ‫به این ترتیب این افراد الزم است یکبار دیگر به واکسن‬ ‫کرونا به عنوان یکی از مهمترنی دســتاوردهای جدید بشری‬ ‫اعتماد کرده و به قطع زنجبره انتقال کووید‪ ۱۹‬یاری رسانند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬واکسن های کرونا عالوه بر اینکه در پیشگیری از مرگ‬ ‫و ســرایت بــه ویروس های کنونی بســیار موثرند‪ ،‬نقش مهم‬ ‫دیگری دارند که همان کاهش خطرات سویه های جدید این‬ ‫ویروس است؛ سویه هایی که هنوز ناشناخته اند و هیچ اطالع‬ ‫دقیقی از میزان سرایت و مرگ افرینی یا پیامدهای جسمانی‬ ‫و روانی شان در دست نیست‪.‬‬ ‫تجربه نشــان داده کشورهایی که در واکسیناسیون اولیه‬ ‫بــه عــددی بــاالی ‪ ۷۰‬درصد جمعیت هدف رســیده بودند‪،‬‬ ‫تاب اوری بیشــتری در مقابل ســویه جدید کرونا (سویه دلتا)‬ ‫داشــته و به همان نســبت شدت ابتال و میزان مرگ ومیرشان‬ ‫پایین تر بود؛ با توجه به اینکه کارشناسان پیش بینی کرده اند‬ ‫مــوج بعدی کرونا با گســترش ســویه المبدا در یکــی دو ماه‬ ‫اینــده شــکل خواهــد گرفت‪ ،‬ایجــاد ایمنی جمعــی اکثریت‬ ‫جامعه تا ان تاریخ با استفاده از ابزار واکسن ضروری است؛‬ ‫در غیر اینصورت خدای نکرده در نیمه دوم پاییز امسال با‬ ‫مرگ های تلخ تابستان گذشته مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬از نــگاه اجتماعــی و اقتصادی نیز مســئولیت هرگونه‬ ‫تهــای‬ ‫طوالنی شــدن بیشــتر همه گیــری کرونــا و محدودی ‬ ‫حاصــل از ان‪ ،‬برعهده کســانی اســت که عامدانــه در تزریق‬ ‫واکسن تعلل یا امتناع می کنند‪.‬‬ ‫اگر تا پیش از این دولت ها مسئول تهیه و تدارک واکسن‬ ‫بودند‪ ،‬امروزه برعهده شهروندان است که مسئولیت شناسی‬ ‫در زیست جمعی را متبلور کرده و حتی اگر تمایلی به تزریق‬ ‫ندارنــد‪ ،‬ان را بــه عنــوان یک ابزار ایمنی جامعه و در جهت‬ ‫خروج از دوران کسالت بار کرونا بدانند‪.‬‬ ‫واقعیــت این کــه کرونــا نــه تنهــا خســارات جانــی‪ ،‬مالی‬ ‫و بهداشــتی هنگفتــی به جوامــع تحمیل کــرده‪ ،‬بلکه عامل‬ ‫تعطیلی گسترده کســب وکارها‪ ،‬رکودهای اقتصادی‪ ،‬بیکاری‬ ‫و انبوهی از معضالت اجتماعی و فردی دیگر شــده اســت؛‬ ‫از تنهایی هــای قرنطینــه ای تــا پرخاشــگری و خشــونت های‬ ‫خانوادگی‪.‬‬ ‫بنابــر ایــن الزم اســت حتــی المقــدور ‪ ۷۵‬تــا ‪ ۸۵‬درصــد‬ ‫جمعیت هدف کشــور واکســینه شــوند‪ ،‬تا در چش ـم اندازی‬ ‫کوتــاه مدت بتوان به کاهش و جبران خســارات اجتماعی و‬ ‫اقتصادی ان دل بست‪.‬‬ ‫تجربه برخی کشورها در ایجاد محدودیت ارائه خدمات‬ ‫عمومــی بــرای واکســینه نشــده ها می توانــد در کشــور ما هم‬ ‫اجرایی شود تا هرچه زودتر داستان این ویروس و کابوس های‬ ‫طوالنی اش به پایان برسد‪.‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫امیدواریم بتوانیم تاخیر‬ ‫‪ ۲۲‬ماهه در ساخت‬ ‫نیروگاه های اتمی را‬ ‫جبران کنیم‬ ‫رئیس ســازمان انرژی اتمی در حاشــیه مذاکراتش با‬ ‫مقامات روس اتم در مسکو با اشاره به تاخیر ‪ ۲۲‬ماهه‬ ‫در زمان بندی ســاخت و راه انــدازی دو پروژه نیروگاهی‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم با زمان بندی که در این دور مذاکرات‬ ‫تفاهــم می کنیــم بتوانیــم مانــع از ادامــه ایــن تاخیــر و‬ ‫جبران ان شــویم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد اسالمی پس‬ ‫از مذاکــرات بــا مقامات روس اتم اظهــار کرد‪ :‬مذاکرات‬ ‫روز سه شنبه ما در امتداد قراردادها و تفاهم نامه هایی‬ ‫بود که بین دو کشــور اســت و در چند ســال گذشته به‬ ‫دالیل گوناگون دچار کاستی هایی شده است‪ .‬ما سعی‬ ‫کردیم در این دور از مذاکرات سنگ بنای جدیدی را با‬ ‫سازوکارهایمتفاوتپایه گذاری کنیمو تفاهم هایاولیه‬ ‫هم انجام شــد کــه البته همکاران مــا دارند بخش های‬ ‫مختلــف باقی مانــده را مذاکــره می کنند تــا با تصویری‬ ‫روشــن بتوانیــم پروژه ها و برنامه ها در حوزه هســته ای‬ ‫را ســریع تر به ســرانجام برســانیم‪ .‬رئیس ســازمان انرژی‬ ‫اتمی گفت‪ :‬همچنین درباره شرایطی که باید در رابطه‬ ‫با پرداخت های مالی مان ایجاد شود صحبت کردیم تا‬ ‫با زمان بندی هایی که االن تفاهم می کنیم بتوانیم بهتر‬ ‫عمــل کنیــم تا پــروژه به تاخیــر برخورد نکنــد و این ‪۲۲‬‬ ‫ماه تاخیری که تا االن داشتیم‪ ،‬اوال بیشتر نشود‪ ،‬ثانیا با‬ ‫افزایش راندمان پروژه تاخیر را جبران کنیم‪.‬‬ ‫ایران خواستار خلع سالح‬ ‫هسته ای جهانی است‬ ‫سرپرســت معاونــت حقوقی و امــور بین الملل‬ ‫وزارت خارجــه ایــران بــا بیــان اینکــه جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران‪ ،‬حفــظ‪ ،‬ذخیره ســازی‪ ،‬توســعه‪،‬‬ ‫کاربرد و اشــاعه ســاح های هســته ای را در سطح‬ ‫جهانــی و منطق ـه ای قویــا رد می کنــد‪ ،‬خواســتار‬ ‫خلع ســاح هسته ای جهانی شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫رضا نجفی در گرامیداشــت روز بین المللی انهدام‬ ‫کامــل ســاح های هســته ای در نیویــورک افــزود‪:‬‬ ‫ازنظــر مــا‪ ،‬تحقق خلع ســاح هســته ای جهانی و‬ ‫رفــع تهدیــد کاربــرد ایــن ســاح ها یک مســئولیت‬ ‫حقوقی‪ ،‬سیاســی و اخالقی تمام دولت ها به طور‬ ‫عــام و قدرت های هســته ای به طور خاص اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام وزارت خارجــه ایــران بــا قدردانــی از‬ ‫برگــزاری این نشســت‪ ،‬مناســبت مزبــور را فرصتی‬ ‫جهــت تجدید پیمان جهانی برای پیگیری انهدام‬ ‫کامــل ســاح های هســته ای به عنــوان اولویتــی‬ ‫عینــی دانســت و اعــام کــرد جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران‪ ،‬حفــظ‪ ،‬ذخیره ســازی‪ ،‬توســعه‪ ،‬کاربــرد و‬ ‫اشــاعه ســاح های هســته ای را در ســطح جهانــی‬ ‫و منطق ـه ای قویا رد می کنــد‪ .‬نجفی با بیان اینکه‬ ‫همچنــان شــاهدیم قدرت های هســته ای و برخی‬ ‫از متحــدان ان هــا بــر بازدارندگــی هســته ای تکیه‬ ‫می کننــد‪ ،‬برنامه هــای ان هــا بــرای مدرن ســازی و‬ ‫تقویــت زرادخانــه هــای هســته ای خــود را نقــض‬ ‫اشکار روح و مفاد معاهده منع اشاعه سالح های‬ ‫هســته ای عنــوان کــرد‪ .‬نماینده جمهوری اســامی‬ ‫ایــران در ایــن نشســت‪ ،‬رد مذا کــره بــرای خلــع‬ ‫ســاح هســته ای را نیــز مغایــر تعهد صریــح ان ها‬ ‫طبــق مــاده ‪ ۶‬معاهــده مزبــور دانســت و امریــکا‬ ‫را به عنــوان مســئول بن بســت مذا کــرات مربوطــه‬ ‫اعــام کــرد و اظهار داشــت‪ :‬مــا از امریکا و ســایر‬ ‫قدرت هــای هســته ای می خواهیــم بــه تعهــدات‬ ‫بین المللی خود احترام بگذارند و در اســرع وقت‬ ‫بــه ایــن تعهــدات جامه عمل بپوشــند‪ .‬سرپرســت‬ ‫معاونــت حقوقــی و امــور بین الملــل وزارت‬ ‫خارجه ایران در بخش دیگری از ســخنانش گفت‬ ‫نخســتین اولویــت کنفرانــس بازنگــری اتــی ایــن‬ ‫معاهــده بایســتی اتخــاذ تصمیــم عینــی در مــورد‬ ‫خلــع ســاح هســته ای باشــد و در ایــن راســتا‪ ،‬مــا‬ ‫از موضــع گــروه عــدم تعهد بــرای اغــاز مذاکرات‬ ‫یــک کنوانســیون جامــع در خصــوص ســاح های‬ ‫هســته ای حمایــت می کنیــم‪ .‬نجفــی تصریــح کــرد‬ ‫ایــران بــر اهمیــت اجــرای قطعنامــه ســال ‪۱۹۹۵‬‬ ‫کنفرانــس بازنگــری در خصــوص خاورمیانــه تاکید‬ ‫کــرده و ســاح های هســته ای رژیــم اســرائیل را‬ ‫تهدیــدی برای صلــح و امنیــت خاورمیانه و ورای‬ ‫ان می دانــد کــه مانــع تحقــق خاورمیانــه عــاری‬ ‫از ســاح های هســته ای اســت‪ .‬ایــن مقــام ارشــد‬ ‫وزارت خارجــه ایــران افــزود‪ :‬جامعــه بین المللــی‬ ‫بایــد بــر لــزوم الحاق بی قیدوشــرط ایــن رژیم به‬ ‫ان‪ .‬پــی‪ .‬تــی به عنــوان یــک عضــو غیرهســته ای و‬ ‫پذیــرش پادمان جامــع اژانس مجــددا تاکید کند‪.‬‬ ‫نجفــی ضمن ادای احترام به قربانیان ســاح های‬ ‫هســته ای‪ ،‬تنهــا راه اطمینــان از عــدم کاربــرد ایــن‬ ‫ســاح ها را انهــدام کامــل ان هــا عنــوان کــرد‪ .‬وی‬ ‫همچنیــن اظهــار داشــت در پاســخ بــه اتهامــات‬ ‫بی اســاس وزیــر خارجــه عربســتان ســعودی‬ ‫نســبت بــه برنامــه هســته ای ایــران‪ ،‬در بیانیــه‬ ‫کشــورمان ضمــن رد ایــن اتهامــات بر لــزوم انجام‬ ‫شفاف ســازی فعالیت هــای هســته ای عربســتان‬ ‫تحــت نظــر اژانــس بین المللــی انرژی هســته ای از‬ ‫طریــق اجرای توافق نامه جامع پادمان هســته ای‬ ‫تاکید و درخواست شد که در صورت عدم اجرای‬ ‫درخواســت اژانــس توســط عربســتان‪ ،‬هرگونــه‬ ‫همــکاری بین المللــی بــا ایــن کشــور بایــد متوقف‬ ‫شــود‪ .‬در چارچــوب برنامــه ســاالنه نشســت‬ ‫مقامــات عالی رتبــه مجمــع عمومی‪ ،‬گرامیداشــت‬ ‫روز بین المللــی انهدام کامل ســاح های هســته ای‬ ‫بــا حضــور ســران‪ ،‬وزرای امــور خارجــه و مقامات‬ ‫عالی رتبه کشــورهای عضو ســازمان ملــل متحد در‬ ‫مقر این ســازمان در نیویورک برگزار شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫پنجشنبه ‪ 08‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1176‬‬ ‫طرحی که همچنان موافقان و مخالفان فراوانی دارد‬ ‫راه پر فراز و نشیب شفافیت ارا‬ ‫به رغم همه اما و اگرها‪،‬طرح شفافیت ارای‬ ‫نماینــدگان در کمیســیون تخصصــی اش نهایــی‬ ‫شده در نوبت دستور کار صحن علنی قرار دارد‬ ‫‪ .‬نماینده مردم نیشــابور و فیروزه در مجلس بر‬ ‫این باور است که اگر شفافیت خوب است و ما‬ ‫داریــم ان را در مجلــس تصویــب می کنیم ســایر‬ ‫قــوا هــم باید به شــفافیت پایبند باشــند و نمی‬ ‫توان بگوییم شفافیت برای مجلس خوب است‬ ‫و برای دولت بد است‪.‬‬ ‫احســان ارکانــی‪ ،‬نماینــده مــردم نیشــابور و‬ ‫فیــروزه در مجلــس در پاســخ بــه ایــن ســوال که‬ ‫طــرح شــفافیت اراء نماینــدگان‪ ،‬به کجا رســیده‬ ‫اســت؟ به خبرانالین گفــت‪ :‬اخرین اطالعی که‬ ‫مــن دارم این اســت کــه این طرح در کمیســیون‬ ‫تخصصی اش که در کمیسیون ایین نامه داخلی‬ ‫مجلــس اســت نهایــی شــده اســت‪ ،‬یعنــی ان‬ ‫چکــش کاری ها و بررســی پیشــنهادات مختلف‬ ‫نمایندگان و ‪ ..‬انجام و نهایی شده است و االن‬ ‫در نوبــت دســتور کار صحن علنی قــرار دارد که‬ ‫بــه صحــن بیایــد و نهایتا در انجا تصویب شــود‬ ‫امــا اینکــه چه زمانی در دســتور کار قرار گیرد به‬ ‫هیئت رئیسه برمی گردد‪.‬‬ ‫شفافیت خوب است اما هزینه هایی هم‬ ‫دارد‬ ‫عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس‬ ‫در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه از نظر شــما تمایل‬ ‫نماینــدگان نســبت بــه این طرح بــه چه صورت‬ ‫اســت؟ افزود‪ :‬بنده جزو کســانی هستم که ارا و‬ ‫نظراتــم را در خصــوص رای هایی که در مجلس‬ ‫می دهم‪ ،‬اعالم می کنم‪ ،‬مثال همین رای اعتماد‬ ‫هــم بــا وجــود اینکــه مــی دانید کســانی کــه به‬ ‫وزیــری رای مخالــف داده باشــند‪ ،‬ا گــر رایشــان‬ ‫علنــی و شــفاف شــود برایشــان هزینــه دارد‪ ،‬اما‬ ‫بنــده ا گــر رای مخالــف دادم ان را اعــام کردم‪.‬‬ ‫نکته این اســت که تا حــدودی نظرات متفاوت‬ ‫اســت‪ ،‬به هر حال برخی ها می گویند درســت‬ ‫اســت شــفافیت خوب اســت اما گاهــی اوقات‪،‬‬ ‫شــفافیت هزینه هایی دارد کــه تبعات و هزینه‬ ‫هــا ممکــن اســت بــه منافــع مــردم ان حــوزه‬ ‫انتخابیه لطمه بزند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬مثال در مورد یک الیحه یا رای‬ ‫اعتمــاد یا اســتیضاح یک وزیر یــا در مجموع‪ ،‬در‬ ‫مورد ســواالتی که طرف مقابل ان دولت باشد‪،‬‬ ‫نظرات خالف میل دولتی ها و یا ســایر دستگاه‬ ‫هایی که تاثیر گذار هســتند ممکن است باعث‬ ‫شــود کــه نماینــدگان‪ ،‬تمایــل چندانــی به علنی‬ ‫بودن رایشان در ان مورد خاص نداشته باشند و‬ ‫حتی این گونه شفافیت در این حوزه ها را باعث‬ ‫نقــض اســتقالل رای نمایندگان مــی دانند اما در‬ ‫هر صورت من موافق هستم به جز مواردی که‬ ‫ممکن اســت بعدا تصویب شــود و جنبه امنیتی‬ ‫داشته باشند و شفافیت در ان موارد امکان پذیر‬ ‫نباشد‪ ،‬سایر امور شفاف باشد‪.‬‬ ‫رای هیئت دولت هم باید علنی باشد‬ ‫ارکانــی اشــاره کــرد‪ :‬البتــه من معتقد هســتم‬ ‫شفافیت نباید منحصرا برای مجلس باشد بلکه‬ ‫همه دســتگاه ها باید شــفاف باشــند‪ .‬در دولت‬ ‫جلســات هیئت دولــت و نظــرات و مصوبات و‬ ‫ارای وزرا باید علنی باشد‪ .‬اگر ما شفافیت را یک‬ ‫امــر مطلوب و یک امر دارای حســن می دانیم‪،‬‬ ‫یــک امــر مطلــوب و دارای ُحســن نبایــد فقــط‬ ‫توسط یک گروه خاص انجام شود بلکه توسط‬ ‫همــه بایــد انجــام شــود‪ ،‬مــن در حــوزه عمومی‬ ‫معتقــد بــه شــفاففیت عمومــی هســتم یعنــی‬ ‫بســیاری از موضوعــات را بایــد در حوزه عمومی‬ ‫هم شفاف دنبال کنیم‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس در پاســخ به این ســوال‬ ‫که از نگاه شما دولت‪ ،‬قوه قضاییه و ‪ ..‬چگونه‬ ‫مــی تواننــد تصمیــم گیــری هایشــان را علنــی و‬ ‫شــفاف کنند؟ تصریح کرد‪ :‬رای فقط در مجلس‬ ‫نیســت‪ ،‬مــا مصوبات هیئت وزیــران را داریم که‬ ‫همپای قوانین مجلس ابالغ می شود‪ ،‬در مورد‬ ‫بسیاری از اینها در هیئت دولت که هفته ای دو‬ ‫روز یعنی در یک شنبه ها و چهارشنبه ها برگزار‬ ‫مــی شــود‪ ،‬بحث و مباحثه ســنگینی که توســط‬ ‫رئیس جمهور و سایر وزرا روی ان انجام می شود‬ ‫و نظــرات متفاوتی دارنــد و برای هر مصوبه ای‬ ‫رای گیــری می کننــد‪ .‬ایا تا کنون یکبار در جریان‬ ‫قــرار گرفتــه ایــم که متــن مذاکرات چه بــوده یا‬ ‫نتیجه رای گیری به چه شکل بوده است و چند‬ ‫نفــر موافــق و چنــد نفر مخالــف بــوده اند؟ به‬ ‫هرحال اگر شــفافیت خوب است و ما داریم ان‬ ‫را در مجلس تصویب می کنیم سایر قوا هم باید‬ ‫به شــفافیت پایبند باشــند و نمی توان بگوییم‬ ‫شفافیت برای مجلس خوب است و برای دولت‬ ‫بد است‪.‬‬ ‫همچنین الهام ازاد عضو کمیسیون اصل نود‬ ‫مجلس نیز در خصوص سرانجام طرح شفافیت‬ ‫ارا نمایندگان گفت‪ :‬این طرح در کمیسیون ایین‬ ‫نامــه داخلــی مجلــس در حــال بررســی اســت‪.‬‬ ‫انشــاهلل وارد صحن شــود و به رای گیری گذاشته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫م سازمان یافته‬ ‫اصحاب قدرت و ثروت پیا ‬ ‫ی کنند‬ ‫ارسال م ‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه عده ای‬ ‫تــاش دارنــد از خارج از مجلس ارای نمایندگان‬ ‫را جهت دهــی کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از خطرهــای‬ ‫شــفافیت ارا افزایش تالش برای تحت تاثیر قرار‬ ‫دادن رای نمایندگان است‪.‬‬ ‫ســیدعلی یزدی خواه نماینده مردم تهران با‬ ‫اشاره به تصویب طرح شفافیت ارای نمایندگان‬ ‫در کمیســیون ائین نامه داخلی گفت‪ :‬شفافیت‬ ‫یک مطالبه عمومی برای دســتگاه های اجرایی‬ ‫و مجلــس اســت‪ .‬طرح تســهیل صــدور مجوزها‬ ‫در همیــن راســتا تدویــن شــده اســت کــه بــه‬ ‫ایجاد شــفافیت در دســتگاه های اجرایی کمک‬ ‫می کنــد‪.‬وی بــا تاکیــد بــر اینکــه طرح شــفافیت‬ ‫ارا بــا رای خوبــی درمجلــس تصویــب خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬عــده ای تــاش دارنــد از خــارج از‬ ‫مجلــس ارای نماینــدگان را جهت دهــی کنند‪.‬در‬ ‫موضوعــات مختلف در شــبکه های اجتماعی و‬ ‫پیامکی‪ ،‬پیام هایی را به صورت ســازمان یافته‬ ‫به نمایندگان ارســال می کنند تــا رای نمایندگان‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد‪ .‬مشــابهت ایــن‬ ‫پیام ها نشــان دهنده ســازماندهی انها از طرف‬ ‫اصحــاب قــدرت و ثــروت اســت‪.‬یزدی خــواه‬ ‫ادامــه داد‪ :‬یکــی از خطرهــای شــفافیت ارا این‬ ‫است که تالش برای تحت تاثیر قرار دادن رای‬ ‫نماینــدگان افزایــش یابد‪.‬نماینــده مــردم تهران‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای جلوگیــری از ایــن گونــه مشــکالت‬ ‫باید ســازوکاری اندیشیده شــود‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫جلســات دولت و مصوبات ان به صورت کامل‬ ‫پخش نمی شود‪ .‬فقط مصوبات مورد نیاز مردم‬ ‫یشــود‪ .‬رای اعتماد نمایندگان به وزرا‬ ‫منتشــر م ‬ ‫نیــز طبق ائین نامه داخلی مخفیانه اســت‪.‬وی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬شــفافیت ارا در تمــام ابعاد قابل‬ ‫اجــرا نیســت امــا باید در بخش هایــی که قابل‬ ‫اجراست ساماندهی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاینهچشمیوجودندارد‬ ‫یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه چیزی‬ ‫به عنوان معاینه چشــمی کرونا وجود ندارد تاکید کرد‪ :‬باید از تمام‬ ‫زائرین اربعین حسینی (ع) تست ‪ PCR‬دریافت شود‪ .‬سید مرتضی‬ ‫خاتمی‪ ،‬عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلــس در واکنش به‬ ‫اینکه ایا انجام معاینه چشمی زائرین اربعین حسینی (ع) در مبادی‬ ‫ورودی کشور راه موثری برای پیشگیری از شیوع بعدی کرونا خواهد‬ ‫نبایدبه راحتیاز‬ ‫اهمال کاریمدیراننسبت‬ ‫به زائراناربعینعبور کرد‬ ‫بود یا خیر‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬چیزی به عنوان معاینه چشمی وجود ندارد‪،‬‬ ‫همان گونه که وزیر محترم کشــور هم تاکید کردند که در بازگشــت‬ ‫زائرین اربعین حسینی از همه این عزیزان تست ‪ PCR‬گرفته خواهد‬ ‫شــد‪ .‬به گزارش ایســنا ‪ ،‬نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس‬ ‫افزود‪ :‬روش صحیح تر هم همین است‪ ،‬قاعدتا باید از همه زائرین‬ ‫در مبادی ورودی کشور تست ‪ PCR‬انجام شود‪ ،‬باید روش صحیح‬ ‫و علمی را انتخاب کنیم‪ .‬این عضو کمیســیون بهداشــت و درمان در‬ ‫خصوص اینکه ایا در صورت بی توجهی به دریافت تســت ‪ PCR‬از‬ ‫زائرین اربعین حســینی (ع) شــاهد بروز پیک بعدی شیوع در کشور‬ ‫خواهیم بود یا خیر‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بسته به نوع و میزان چرخش ویروس‬ ‫در میــان زائریــن عزیز‪ ،‬این مهــم در چگونگی و میزان انتقال و ابتال‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫حجت االســام نصــرا‪ ...‬پژمــان فر نماینده مشــهد در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشــت‪« :‬ضمن تشــکر‬ ‫از مســئولینی که خالصانــه خدمت می کنند‪ ،‬نباید از اهمال کاری مدیرانی کــه موجب زحمت و هزینه های‬ ‫ی شــدند‪ ،‬به راحتی عبور کرد‪ .‬دولت می بایســت ان ها را نســبت به‬ ‫غیرقابل دفاع برای زائران اربعین حســین ‬‬ ‫عملکرد ضعیفشان در برابر مردم بازخواست کند و به اطالع مردم هم برساند‪ .‬متاسفانه در افکار عمومی‪،‬‬ ‫ن واقعیت ها و‬ ‫نظام و دولت متهم به مانع تراشی در حضور میلیونی در اربعین شده است‪ .‬باید نهضت تبیی ‬‬ ‫پاسخگویی در این زمینه شکل بگیرد‪ .‬این اقدام‪ ،‬کمک بزرگی به دولت محترم در شناسایی مدیران ضعیف‬ ‫خواهد بود‪ .‬این جنس از مدیران ناالیق مانع اهداف کالن دولت انقالبی هستند‪»‬‬ .‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مردمبرایاعتراضمنتظر اجازهمانمی مانند‬ ‫یک نماینده پیشــین مجلس شــورای اســامی گفت‪ :‬اســتقامت‬ ‫مــردم بــرای حفظ تمامیت ارضی کشــور یک حــدی دارد و مردم تا‬ ‫یــک جایــی می توانند طاقــت بیاورند و هنگامی که مشــاهده کنند‬ ‫چیزی برای از دست دادن ندارند‪ ،‬منتظر نمی مانند ما به ان ها اجازه‬ ‫دهیم اعتراض کنند یا خیر‪ .‬سهیال جلودار زاده در گفت وگو با ایلنا‪،‬‬ ‫درباره این که با توجه به شرایط کشور و کاهش قدرت خرید مردم و‬ ‫مسائل معیشتی کارشناسان هشدار می دهند اگر فکر و اقدامی برای‬ ‫وضعیت به وجود امده نشود با اعتراضات مردمی روبه رو خواهیم‬ ‫بــود؛ حــال دولت در کوتاه مدت و در بلندمدت چه اقداماتی برای‬ ‫برون رفت از شرایط پیش امده باید انجام دهد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫شرایط اقتصادی اکثریت مردم‪ ،‬جامعه زیرخط فقر زندگی می کنند؛‬ ‫امــا به هرحال منتظر هســتند تا مشــاهده کنند چــه اقداماتی انجام‬ ‫یشــود‪ .‬این نماینده پیشــین مجلس شورای اســامی خاطرنشان‬ ‫م ‬ ‫کرد‪ :‬مهم ترین چیزی که در حال حاضر موردنظر جامعه است حفظ‬ ‫تمامیت ارضی کشــور و به اصطالح حفظ کیان ملت ایران اســت و‬ ‫اگر هم تاکنون اعتراضات گسترده نداشتیم به خاطر این موضوعات‬ ‫است که البته این هم یک حدی دارد و مردم تا یک جایی می توانند‬ ‫طاقت بیاورند و هنگامی که مشاهده کنند چیزی برای از دست دادن‬ ‫ندارند‪ ،‬منتظر نمی مانند ما به ان ها اجازه دهیم اعتراض کنند یا خیر‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬خوب است دولت هر فرصت و امکاناتی که در اختیار‬ ‫دارد فقــط بــه مــردم و رضایــت انــان بــه خاطر رضــای خداوند‬ ‫اختصــاص دهــد و وقــت خــودش را صــرف کارهــای تجملــی و‬ ‫نمایشــی در مقابــل کشــورهای دیگــر یا بازی های سیاســی نکند‬ ‫و امــروز دیگــر فقــط و فقــط تمام وقــت خــود را بــرای خدمت‬ ‫بــه مــردم اختصــاص دهــد‪ .‬جلــودارزاده یاداور شــد‪ :‬ایــن مردم‬ ‫یک ملت واحد هســتند‪ ،‬مردم ما مثل مردم کشــورهای دیگری‬ ‫یشــود فرار کنند‪ ،‬ان ها‬ ‫نیســتند که هنگامی که شــرایط سخت م ‬ ‫می ماننــد اســتقامت می کنند و به تغییــر و اصالح فکر می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬نخســتین بــار نیســت کــه شــرایط ســختی بــرای‬ ‫جامعــه ایــران پیش امــده اســت‪ ،‬در طــول تاریخ کشــور و مردم‬ ‫مــا همیشــه مورد هجمــه و محاصره بوده؛ چــه ازنظر داخلی و‬ ‫یــا ازنظــر خارجــی همیشــه حمــات و هجمه هایی بوده اســت‬ ‫امــا ملــت ایــران به خوبــی در مقابــل انــان ایســتادند و در طول‬ ‫تاریــخ از َپــس خودشــان برامدنــد و مطمئنـ ًـا اگر مشــکلی پیش‬ ‫بیاید بازهم به همین شــکل خواهد شــد و این بخشــی از تقدیر‬ ‫این سرزمین است و هیچ گاه از بین نمی رود نابود نخواهد شد‪.‬‬ ‫ایــن فعــال سیاســی اصالح طلب تاکید کــرد‪ :‬من معتقــدم نباید‬ ‫بیخیال باشــیم و فکر نکنیم مردم اعتراض نخواهند کرد چراکه‬ ‫ا گــر بــه تاریخ یــک نگاهی بیندازیم خواهیــم دید یک جاهایی‬ ‫هــم اعتــراض داشــتند بنابراین باید وظیفه خودمــان را به عنوان‬ ‫یک نهاد حاکمیتی به خوبی انجام دهیم تا مردم دچار مشــکل‬ ‫نشوند‪ .‬وی درباره اینکه مجلس یازدهم با شعار و ادعای حل‬ ‫مشــکالت معیشــتی به روی کارامد اما امروز مشــاهده می کنیم‬ ‫ان طور که باید به این مهم نپرداخته‪ ،‬حال چه اقداماتی می تواند‬ ‫با توجه شرایط پیش امده در معیشت و اقتصاد مردم انجام دهد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬به هرحال مجلس می تواند بر شرایط چه به لحاظ کلی و‬ ‫سیاسی و چه به لحاظ مسائل مدیریتی و خدماتی ثاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫این نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬در مجالس قبلی‬ ‫هی ـچ گاه تــا ایــن حد قدرت خرید مردم بــه این میزان پایین نیامده‬ ‫بود‪ ،‬اگر ان زمان ها حتی بن بست های سیاسی داشتیم در ان شرایط‬ ‫سعی می کردیم زمان بگیریم تا مردم بتوانند مقاومت کنند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫انتصابپیمانجبلی‬ ‫بهریاستصداوسیما‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در‬ ‫و تفتیــن و اسایشــگاهی بــرای‬ ‫حکمــی پیمــان جبلــی را بــه‬ ‫بهره مندی چشم و دل همگان‬ ‫ریاســت ســازمان صداوســیما‬ ‫از جلوه هــای زیبایــی و هنــر و‬ ‫منصوبکردند‪.‬‬ ‫قرارگاهی بــرای پراکندن امید و‬ ‫انقــاب‬ ‫رهبــر‬ ‫حکــم‬ ‫متــن‬ ‫نشاط در فضای عمومی کشور‬ ‫پیمانجبلی‬ ‫اســامی بــه ایــن شــرح اســت‪:‬‬ ‫است‪.‬هدایتفرهنگی‪،‬تقویت‬ ‫جناب اقای دکتر پیمان جبلی‬ ‫روحیه و احساس هویت ملی و‬ ‫دام توفیقه؛باپایانیافتندور همسئولیتپرتالش انقالبی‪ ،‬ترویج سبک زندگی اسالمی‪ -‬ایرانی و‬ ‫ِ‬ ‫جنــاب اقــای دکتــر علی عســکری کــه کوشــش افزایش همبستگی ملی‪ ،‬در شمار اولویت هایی‬ ‫خستگی ناپذیر و دلســوزانه ی ان مدیر مومن و اســت که باید با ارتقاء ســرمای ه انســانی و رشــد‬ ‫با اخالص را به همراه داشت‪ ،‬جنابعالی را که از کیفــی برنامه ها و بهره گیــری از ابتکار و با تالش‬ ‫صالحیــت دینــی و انقالبی و تخصص و تجربه شــبانه روزی به ان دست یابید ان شاءاهلل‪ .‬وظیفه ‬ ‫طوالنی در مدیریت های ســازمان صداوســیما و خود می دانم که از تالش خســتگی ناپذیر علی‬ ‫اگاهی از ماهیت و عملکرد و وظائف رسان ه ملی عســکری در مدت مسئولیتشــان که حقا درخور‬ ‫برخوردارید‪،‬براییکدور هپنج سالهبهریاستان تقدیر اســت‪ ،‬صمیمانه تشــکر کنم و جنابعالی‬ ‫سازمانمنصوبمی کنم‪.‬رسان هملی‪،‬دانشگاهی را به بهره مندی از طرح های بلندمدت و ناتمام‬ ‫برای ارتقاء ســطح اگاهــی و معرفت عمومی و دور ه ایشان توصیه نمایم‪ .‬توفیقات جنابعالی را‬ ‫اوردگاهیبرایمقابلهباامواجخصمان هتحریف از خداوندمتعالمسالتمی کنم‪.‬‬ ‫حمایتاز موسساتداخلیساخت‬ ‫واکسناولویت دولتاست‬ ‫رئیس جمهــوری حمایــت‬ ‫کســب وکارها به حالت عادی‬ ‫از موسســات و مراکــز داخلــی‬ ‫بازگشــته و در مدار رونق قرار‬ ‫فعــال در ســاخت واکســن را‬ ‫گیــرد‪ .‬رئیس جمهوری بــا بیان‬ ‫اولویــت دولــت عنــوان کــرد و‬ ‫اینکــه راه عــاج مشــکالت‬ ‫گفــت‪ :‬همزمــان بــا گســترش‬ ‫کشور رونق تولید است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ابراهیمرئیسی‬ ‫واکسیناسیونبایدبایکحرکت‬ ‫باید نقدینگی ها در کشــور به‬ ‫منطقی‪،‬تدریجیوحساب شده‬ ‫ســمت تولید و اشــتغال سوق‬ ‫فعالیت مراکز اموزشی و کسب وکارها به حالت یابد‪ ،‬چراکه رونق تولید و اشتغال زایی‪ ،‬مسئله‬ ‫عــادی بازگشــته و در مــدار رونــق قرار گیــرد‪ .‬به محــوری دولت ســیزدهم اســت‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری‪ ،‬بــه اینکــه در مالقــات و دیدارهــای اخیر وزیر‬ ‫ســید ابراهیم رئیســی در جلســه هیات دولت امور خارجه‪ ،‬امادگی و تمایل قابل توجهی در‬ ‫بــا قدردانــی از تالش هــای انجام شــده بــرای همســایگان و دیگر کشــورها برای همکاری با‬ ‫تامین واکسن و رشد قابل توجه واکسیناسیون جمهــوری اســامی ایــران به چشــم می خورد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬اولویــت امــروز‪ ،‬حمایت از موسســات گفــت‪ :‬صــدور خدمــات فنــی و مهندســی‪ ،‬بــا‬ ‫و مراکــز داخلــی فعــال در ســاخت واکســن توجــه بــه توانمندی های متخصصــان ایرانی‪،‬‬ ‫اســت‪ ،‬چراکــه به هرحــال اســتفاده از واکســن می توانــد یکــی از بهترین زمینه های گســترش‬ ‫ی منطقــه ای و بین المللــی باشــد‪.‬‬ ‫خارجــی محدودیت هایــی دارد و نمی توانــد همــکار ‬ ‫دائمــی باشــد‪ .‬وی بــا ابــراز خرســندی از اغــاز رئیســی در ادامــه موضــوع زنــان و خانــواده‬ ‫فعالیــت مــدارس از ابتــدای ســال تحصیلــی را از مســائل اصلــی و محــوری موردتوجــه‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگرچــه ســال تحصیلــی بــه دولت ســیزدهم عنوان کرد و گفت‪ :‬معاونت‬ ‫شکل غیرحضوری اغازشده است‪ ،‬به تدریج با امــور زنــان و خانــواده بایــد برنامــه ای جامــع‬ ‫گسترش واکسیناسیون و تامین نظر خانواده ها‪ ،‬دربــاره راهکارهــای موثر در کنترل اســیب های‬ ‫شــرایط برقراری حضوری کالس هــا در مدارس اجتماعــی حــوزه زنان و خانــواده تدارک ببیند‬ ‫و دانشــگاه ها فراهــم خواهد شــد‪ .‬رئیســی با و برای بررســی و تصویب به هیــات دولت ارائه‬ ‫بیان اینکه اصلی تریــن ماموریت دولت رونق کند‪ .‬رئیس جمهوری گفــت‪ :‬ازنظر دولت هرچه‬ ‫و افزایــش تولیــد و جهــش در ایجــاد اشــتغال موقعیــت زن و خانــواده در جامعــه ارتقا یابد‪،‬‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬همزمان با گسترش واکسیناسیون شاهد کاهش اسیب های اجتماعی خواهیم بود‬ ‫ضرورت دارد با یک حرکت منطقی‪ ،‬تدریجی و لذا دولت از هیچ حمایتی در این زمینه دریغ‬ ‫و حساب شــده فعالیــت مراکــز اموزشــی و نخواهدکرد‪.‬‬ ‫واکسنبرکتاز سینوفارم‬ ‫بهتر جواب داده است‬ ‫عضــو کمیســیون بهداشــت مجلس شــورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه واکسن برکت از سینوفارم‬ ‫بهتر جواب داده اســت‪ ،‬علت شــیوع قارچ سیاه‬ ‫را تجویز کورتون و رمدیســیور دانســت و گفت‪:‬‬ ‫متاســفانه پروتکل هــای درمانــی توســط برخی‬ ‫از پزشــکان کامل اجرا نمی شــود و بدون تســت‬ ‫برای بیماران کورتون و رمدسیور تجویز می شود‪.‬‬ ‫همایون سامه یح نجف ابادی نماینده مجلس‬ ‫یازدهم در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره اینکه تست‬ ‫انتی بادی واکســن سینوفارم نشــان می دهد که‬ ‫ایمنی ایجادشــده این واکســن کم اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬برای ما موثق اســت که چین از واکسن‬ ‫ســینوفارم اســتفاده می کند و مردمش مقاومت‬ ‫قابــل قبولــی نیــز پیداکرده انــد‪ ،‬به نحوی کــه از‬ ‫تمــام دنیــا راحت تــر زندگی می کننــد؛ اما چیزی‬ ‫که وجود دارد این اســت که از واکسن سینوفارم‬ ‫دو نــوع وجــود دارد‪ ،‬یک نوع ســاخت ووهان و‬ ‫دیگری ساخت پکن است و طبیعتا ان چیزی که‬ ‫در پکن ساخته می شود نوع خیلی بهتری است‪.‬‬ ‫اکنون باید ببینیم چیزی که وارد ایران شده است‬ ‫از کــدام نــوع اســت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬مســئله ای‬ ‫که باید بدانیم این است که به خاطر همکاری‬ ‫دولــت چیــن بــا ایــران ســینوفارم تنهــا واکســنی‬ ‫اســت که به مقدار خیلی زیادی در اختیار ایران‬ ‫قــرار داده شــده اســت و نبایــد ان را پس بزنیم و‬ ‫بخواهیم در مورد ان حاشیه سازی زیادی انجام‬ ‫دهیــم‪ .‬عضو کمیســیون بهداشــت مجلــس در‬ ‫مورد اینکه کدام نوع واکسن سینوفارم وارد ایران‬ ‫می شود‪ ،‬اظهار بی اطالعی کرد و درباره واردات‬ ‫واکسن های معتبر دیگر بیان داشت‪ :‬یک مثال‬ ‫تتــر بزنــم اینکــه مطمئنم واکســن برکت‬ ‫راح ‬ ‫خیلی موثرتر از واکسن سینوفارم است‪ .‬واکسن‬ ‫برکت در پیک بســیار شــدیدی که در سیستان‬ ‫و بلوچستان امتحان و این پیک توسط همین‬ ‫واکسن مهار شد‪ .‬همچنین در مدتی که واکسن‬ ‫تزریق شــد‪ ،‬تعداد فوتی ها به صفر رســید‪ .‬این‬ ‫از اثار برکت اســت اما متاســفانه خود واکســن‬ ‫برکــت نیز تولیــد خیلــی کمــی دارد‪ .‬وی درباره‬ ‫اینکه چرا از کوواکس و دیگر واکسن ها واردات‬ ‫صورت نمی گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬مطلع هستم برخالف‬ ‫ان چیــزی کــه کشــورهای غربی ادعــا می کنند‪،‬‬ ‫خرید واکسن از اروپا به راحتی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫یشــود اما‬ ‫حرف هایی زده و قول هایی داده م ‬ ‫متاســفانه عملی نمی شــوند و ورود واکســن از‬ ‫اروپا به سختی انجام می شود؛ اما واکسن چینی‬ ‫به راحتی به دســت ایرانی ها می رســد‪ .‬نماینده‬ ‫مجلس یازدهم درباره اینکه اگر واکسن برکت‬ ‫نتیجه خوبی داشت‪ ،‬چرا تولید ان کاهش پیدا‬ ‫کرد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬قولی که مسئولین شرکت‬ ‫برکــت دادنــد این بود کــه از اول مهرماه ماهی‬ ‫‪ ۱۳‬میلیــون دوز تولیــد دارنــد اما عملی نشــده‬ ‫است و بهتر است با مسئولین ان صحبت کنید‬ ‫و علت را از خودشان بپرسید‪ .‬وی درباره کمبود‬ ‫داروهــای بیمــاری «قــارچ ســیاه» با بیــان اینکه‬ ‫پیگیری کرده و با ســازمان غــذا و دارو صحبت‬ ‫انجــام داده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬داروی مختــص این‬ ‫بیماری در اختیار بیمارستان های دولتی هست‪.‬‬ ‫هر بیمارستانی که واکسن یا «امفوتریسین بی»‬ ‫را در اختیــار نــدارد می تواند بــا اداره کل تماس‬ ‫بگیرد و دارو را تحویل بگیرد‪ .‬سهمیه بیمارستان‬ ‫دولتی تامین است و به دست مردم می رسد؛ اما‬ ‫موضوع مهم تر این است که تعداد خیلی زیادی‬ ‫از داروی قارچ ســیاه ســفارش داده شده است و‬ ‫خیلی سریع نیز وارد ایران خواهد شد‪ .‬سامه یح‬ ‫نجف ابادی درباره اینکه گفته می شــود داروی‬ ‫«امفوتریســین بی» کمیاب شــده است‪ ،‬تاکید‪:‬‬ ‫برخــی مواقع خــود بیمارســتان ها اهمــال کاری‬ ‫می کننــد و دارو را بــه علــل مختلــف دریافــت‬ ‫نمی کننــد امــا داروخانه هــای بیمارســتان های‬ ‫دولتی دارو را دارند‪ .‬وی درباره شیوع قارچ سیاه‬ ‫با بیان اینکه همیشــه دفاع می کنیم اما برخی‬ ‫اوقــات بایــد واقعیت ها را نیــز بگوییم؛ گفت‪:‬‬ ‫متاســفانه پروتکل های درمانی توسط برخی از‬ ‫پزشکان کامل اجرا نمی شود‪ .‬زمانی بیمار باید‬ ‫کورتون تراپــی بشــود کــه وضعیتــش به صورت‬ ‫جــدی بحرانــی باشــد امــا متاســفانه در دوران‬ ‫پیک کرونا تجویز رمدیسیور و کورتون تراپی یک‬ ‫موضوع شایع شده بود‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تمدید ثبت نام وام اجاره تا پایان پاییز‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫کالن شــهرها ‪ ۴۰‬میلیون تومان‬ ‫گفت‪ :‬بر اســاس تصمیم ســتاد‬ ‫و سایر شهرها‪ ۲۵‬میلیون تومان‬ ‫ملــی کرونا ثبت نام تســهیالت‬ ‫تعیین می شود و بر این اساس‪،‬‬ ‫ودیعــه مســکن که قبال تــا اخر‬ ‫شرایط و مقررات مترتب بر این‬ ‫شهریورماه بود‪ ،‬تا پایان اذرماه‬ ‫تســهیالت در ســال ‪ ،۱۳۹۹‬در‬ ‫محمود‬ ‫تمدیــد شــده اســت‪ .‬محمــود‬ ‫ســال جاری نیــز به قــوت خود‬ ‫محمودزاده‬ ‫محمــودزاده در گفت وگــو بــا‬ ‫باقیاست‪.‬‬ ‫ایســنا‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا‬ ‫یکی از شــرایط دریافت ودیعه مسکن این‬ ‫در جلســه اخیــر خــود بــا پیشــنهاد وزارت راه و است که متقاضیان دریافت این تسهیالت باید‬ ‫شهرســازی درخصوص تمدید مهلت تســهیالت متاهــل یــا سرپرســت خانــوار باشــند‪ .‬نرخ ســود‬ ‫کمــک ودیعــه مســکن تــا پایــان اذرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬ایــن وام ‪ ۱۳‬درصــد و مــدت بازپرداخت ان برای‬ ‫موافقت کرد‪ .‬پیش از این زمان ثبت نام تا انتهای تهرانی ها پنج ساله و برای سایر شهرها سه ساله‬ ‫شهریورماه بود‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬سقف مبلغ این اســت و متقاضیــان می توانــد از طریــق ســایت‬ ‫تســهیالت کمک ودیعه مســکن در ســال ‪ https://www.tem.mrud.ir ۱۴۰۰‬بــرای دریافــت‬ ‫برای کالن شــهر تهــران ‪ ۷۰‬میلیون تومان‪ ،‬ســایر تسهیالتاجارهمسکنثبت نامکنند‪.‬‬ ‫انتقادوزیر ارتباطاتاز توسعهنامتوازن‬ ‫اینترنتدر کشور‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعــات با تاکید بــر ضرورت‬ ‫اطالعــات بــا اشــاره به بررســی‬ ‫تجهیز سازمان تنظیم مقررات و‬ ‫طرح حمایت از حقوق کاربران‬ ‫ارتباطات رادیویی به ابزارهای‬ ‫و خدمات پایه کاربردی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جدیــد بــرای اســتیفای حقوق‬ ‫ابــزار اعمــال حاکمیــت مــا در‬ ‫مردم در فضای مجازی گفت‪:‬‬ ‫عیسی زارع پور‬ ‫حوزه ارتباطات‪ ،‬سازمان تنظیم‬ ‫در اعمــال حاکمیــت ســازمان‬ ‫مقــررات و ارتباطــات رادیویــی‬ ‫تنظیم مقررات‪ ،‬به روزرسانی در‬ ‫اســت که باید در بررسی این طرح حضور فعال تنظیم گری ضروری اســت تا هر جا که احساس‬ ‫داشتهباشدوهمهجوانبباتمرکز بر دیدگاه های شد حقوق مردم در حال تضییع است با قوت‬ ‫کارشناسی مورد توجه قرار گیرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬و قدرت ورود کند‪ .‬زارع پور با اشــاره به بررســی‬ ‫عیســی زار عپــور‪ ،‬در جمــع مدیــران و معاونــان طــرح حمایــت از حقــوق کاربــران و خدمــات‬ ‫ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی‪ ،‬پایــه کاربــردی در کمیســیون ویــژه مجلــس بــر‬ ‫حضــور یافــت و از بخ ‬ ‫شهــای مختلــف ایــن حضور فعال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات‬ ‫سازمان دیدن کرد‪ .‬در این دیدار‪ ،‬رئیس سازمان رادیویــی بــرای ارائــه نظــرات کارشناســی در‬ ‫و معاونــان گزارشــی از اقدامــات صورت گرفتــه جلسات این کمیسیون تاکید کرد و گفت‪ :‬ابزار‬ ‫در ســازمان و چال ‬ ‫شهــای پیــش رو در حــوزه اعمال حاکمیت ما در حوزه ارتباطات‪ ،‬سازمان‬ ‫رگوالتــوری را مطــرح کردنــد‪ .‬وزیــر ارتباطــات و تنظیممقرراتو ارتباطاترادیوییاستو نباید‬ ‫فنــاوری اطالعات با بیان اینکه حوزه ارتباطات این ابزار دچار خدشــه شــود‪ .‬بنابرایــن ضروری‬ ‫و فناوری اطالعات‪ ،‬زندگی بشر را دگرگون کرده اســت که در بررســی این طرح وزارت ارتباطات‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون زندگی ها بدون استفاده از و فناوری اطالعات حضور فعال داشته باشد و‬ ‫ابزارهای مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطالعات همه جوانب با تمرکز بر دیدگاه های کارشناسی‬ ‫دشــوار شــده و ایــن بخــش همــه عرص ههــای مــورد توجه قــرار گیرد‪ .‬وی با انتقاد از توســعه‬ ‫زندگــی بشــر را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت‪ .‬نامتــوازن اینترنــت ثابــت و همــراه در کشــور‬ ‫در چنیــن شــرایطی‪ ،‬دولت می بایســت خود را گفت‪ :‬باید در دوره جدید هم توسعه دسترسی‬ ‫به روز کرده و ابزارهای حفاظت از حقوق مردم همــراه و هم ثابت مورد توجــه جدی قرار گیرد‬ ‫در ایــن فضــا را فراهــم کنــد‪ .‬زار عپــور در ادامــه و در عین حال‪ ،‬نگاه و توجه ویژه ای به توسعه‬ ‫بــا تاکید بــر اهمیت نقش رگوالتــوری گفت‪ :‬با دسترســی ثابــت از طریق فیبر نــوری به منازل و‬ ‫افزایش کاربردهای ارتباطات و خدمات فناورانه بنگاه ها صورت گیرد به گونه ای که مردم در دو‬ ‫پایه‪ ،‬نقش ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات سال اینده ثمرات ان را لمس کنند‪ .‬وزیر ارتباطات‬ ‫رادیویــی و در کل نقــش وزارت ارتباطــات و و فناوری اطالعات با اشــاره به سامانه هایی که‬ ‫فناوری اطالعات بیشتر می شود؛ بنابراین باید ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‬ ‫تنظی مگــری حــوزه خدمــات فضــای مجــازی و منظور الکترونیکی کردنخدماتراه اندازی کرده‬ ‫حــوزه فناوری اطالعــات را تقویت کنیم‪ .‬وی با یا در دست راه اندازی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این سازمان‬ ‫تاکید بر اینکه اعمال حاکمیت به معنای حفظ کارهای خوبی انجام گرفته اما پیوســت مناسب‬ ‫حقــوق مــردم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر می خواهیــم اطالع رســانی برای معرفی سامانه های کاربردی‬ ‫واقعـ ًـا حافظ حقــوق مردم در فضــای مجازی طراحــی نشــده اســت و هنــوز بســیاری از ایــن‬ ‫باشــیم بایــد پرقدر ‬ ‫تتــر از گذشــته و در عمــل سامانه ها برای مردم ناشناخته اند؛ بنابراین باید‬ ‫ظاهر شــویم و به اعتقاد من مجموعه سازمان سامانه های خدمات رسان را با طراحی پیوست‬ ‫تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مغز متفکر رســانه ای مناسب ســریع تر تکمیل و در دسترس‬ ‫ایــن حــوزه اســت‪ .‬وزیــر ارتباطــات و فنــاوری مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫اعتقادیبهقیمتدستورینداریم‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬اعتقــادی‬ ‫بــه قیمــت ثابــت و دســتوری نداریــم امــا اگــر‬ ‫تشــکل ها واحــد و یکپارچه باشــند می توانند‬ ‫بــا دولــت مذاکــره و تفاهــم کننــد و بــا مثبت‬ ‫منفــی عــددی کــه تعییــن مــی شــود‪ ،‬بــازار را‬ ‫متعــادل کنند؛ بــا افزایش قیمــت واردات و با‬ ‫کاهــش قیمــت صــادرات انجــام دهنــد و بازار‬ ‫را بــه تعادل برســانند‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬ســید‬ ‫جواد ســاداتی نژاد در نشســت بــا نمایندگان‬ ‫تشکل های صنایع غذایی و کشاورزی در اتاق‬ ‫بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی تهران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما کشــوری هســتیم با تنوع اقلیمی‬ ‫و ســرمایه در حوزه منابع طبیعی و انســانی و‬ ‫این دو می تواند برای هر کشوری تولید قدرت‬ ‫کند‪ .‬وزیر جهاد کشــاورزی خاطرنشــان کرد‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه این نیروی انســانی و منابع طبیعی‬ ‫نباید مشــکلی در امنیت غذایی داشته باشیم‬ ‫و بایــد دارای قــدرت غذایــی باشــیم و بــا این‬ ‫قدرت غذایی ابزار امنیت برای خود و منطقه‬ ‫باشیم اما در حال حاضر در منطقه خاورمیانه‬ ‫و جنوب غرب اسیا در جایگاه خود قرار نداریم‬ ‫و همســایگان ما از ظرفیت های ما برای تولید‬ ‫قــدرت غــذا در کشورشــان اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫ساداتی نژاد با اشاره به اینکه اگر سیاستگذاری‬ ‫درســتی داشــته باشــیم از ایــن قــدرت غذایی‬ ‫برخــوردار خواهیم شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن دوره‬ ‫چهار ساله با کمک هم به این قدرت خواهیم‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫رسید و قله هدف ما در وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫رســیدن بــه ایــن قــدرت و امنیــت غذایــی در‬ ‫منطقه بوده که مسلما حق کشور ما است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬زیرســاخت های خوبی در این ‪ ۴۳‬سال‬ ‫در کشور ایجاد شده اما در سیاست گذاری در‬ ‫حــوزه عملیــات و تصمیم گیــری فاصله وجود‬ ‫دارد و اتاق بازرگانی باید این فاصله را از بین‬ ‫ببــرد‪ .‬وزیر جهاد کشــاورزی تاکیــد کرد‪ :‬من به‬ ‫اتحادیه ها و تشکل ها اعتقاد دارم و همچنین‬ ‫اعتقادی به قیمت دستوری ندارم اما چند اشکال‬ ‫وجود دارد که باید با هم این مشکالت را برطرف‬ ‫کنیم کهیکیاز اینمشکالتایناست کهتشکل‬ ‫هایحوزه کشاورزیقدرتمندو یکپارچهنیستند‪،‬‬ ‫ایــن موضــوع باعــث ایجــاد ابهــام در سیاســت‬ ‫گذار و ایجاد چالش در سیاســت گذاری خواهد‬ ‫شد بنابراین باید برای یکپارچه سازی تشکل ها‬ ‫برنامه ریزیکنیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬موضوع یکپارچه ســازی تشــکل‬ ‫هــا در قانــون جدید کــه در مجلــس تصویب و‬ ‫بــه شــورای نگهبان ارســال شــده‪ ،‬لحــاظ و مقرر‬ ‫شــده کمیته ای با ریاست وزیر جهاد کشاورزی و‬ ‫دبیری اتاق بازرگانی ایران تشــکیل شــود تا برای‬ ‫وضــع موجــود در زمینه تشــکل ها تصمیم گیری‬ ‫کند‪ .‬ساداتی نژاد ابراز امیدواری کرد‪ :‬در این دوره‬ ‫تنظیم بازار و بازاررســانی محصوالت کشاورزی‬ ‫به تشــکل ها داده شــود اما برای این کار باید‬ ‫تشکل ها قدرتمندتر شوند‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 08‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1176‬‬ ‫واردات خودرو و پرسش های پیش رو‬ ‫بازار خودرو سامان می گیرد؟‬ ‫کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس یازدهم‬ ‫قصد دارد برای دومین بار اصالحیه طرح واردات‬ ‫خودروی خارجی را تغییر دهد و به شورای نگهبان‬ ‫بفرستد‪ .‬طرحی که در اولین اصالحیه به نداشتن‬ ‫تعهــد ارزی برای کشــور مشــروط شــد اما شــورای‬ ‫نگهبان ان را نادقیق و غیرشفاف دانست‪ .‬شرطی‬ ‫که بعضی ان را تحقق ناپذیر می دانند و عده ای‬ ‫ان را صرفا یک مورد تشــویقی برای صادرکنندگان‬ ‫قطعــات در نظــر گرفتنــد‪ .‬مجلــس چگونــه یــک‬ ‫مشوق صادراتی را شفاف خواهد کرد؟‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬مجلس شــورای اســامی ‪۲۴‬‬ ‫شــهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬اصالحیــه طــرح واردات خودرو‬ ‫را تصویــب و ان را بــرای تاییــد نهایــی به شــورای‬ ‫نگهبــان ارائــه کرد‪ .‬طبق ایــن مصوبه مجلس‪ ،‬هر‬ ‫شــخص حقیقــی یــا حقوقــی می توانــد بــه ازای‬ ‫صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کاالها‬ ‫و خدمــات مرتبــط بــا انــواع صنایع نیــرو محرکه‪،‬‬ ‫خودروی خارجی به کشور وارد کند‪.‬‬ ‫البتــه نه هــر خودرویی‪ .‬خــودرو تمام برقی یا‬ ‫دو نیرویی (هیبریــدی) و یــا خودروهــای بنزینــی‬ ‫یــا گاز ســوز با بــر چســب انــرژی ب(‪ )b‬و باالتر و‬ ‫یــا دارای شــاخص ایمنی ســه ســتاره و یــا باالتر بر‬ ‫اساس گواهی های استاندارد معتبر‪ ،‬معادل ارزش‬ ‫صادراتی خود اقدام کند‪.‬‬ ‫شــاید قوی ترین شــرط مجلــس بــرای واردات‬ ‫خــودرو نداشــتن تعهــد ارزی بــود‪ .‬یعنــی واردات‬ ‫خودرو نباید برای دولت هزینه ارزی داشته باشد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال اگر قطعه سازی‪ ،‬قطعه صادر کند‬ ‫می تواند در قبال ارز خودرو وارد کند‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح واردات خودروهای کارکرده‪ ،‬به‬ ‫شــرطی کــه بیــش از ســه ســال از تاریخ تولیــد انها‬ ‫نگذشــته باشــد‪ ،‬مجــاز اعالم شــده؛ ســقف مجاز‬ ‫تعداد خودروهای وارداتی هم قرار است هر شش‬ ‫ماه یک بار توسط شورای رقابت بر اساس میزان‬ ‫عرضه و تقاضای سال گذشته تعیین شود‪.‬‬ ‫حــاال هیــات عالــی نظــارت بــر ُحســن اجرای‬ ‫سیاس ـت های کلــی نظــام که در مجمع تشــخیص‬ ‫مصلحت نظام مســتقر اســت‪ ،‬طی نام ـه ای ماده‬ ‫‪ ۴‬ایــن طــرح را مغایــر سیاس ـت های تولیــد ملــی‪،‬‬ ‫حمایــت از کار‪ ،‬ســرمایه ایرانــی‪ ،‬سیاس ـت های‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی و سیاس ـت های نظــام اداری‬ ‫دانسته و حتی نسبت به ماده ‪ ۱۰‬این مصوبه هم‬ ‫که قبال ایرادی وجود نداشت‪ ،‬اشکال گرفته است‪.‬‬ ‫شــورای نگهبــان پس از بررســی ایراداتــی را به‬ ‫این طرح وارد کرده است؛ ایراداتی شبیه انچه که‬ ‫به مصوبه مجلس دهم وارد کرده بود‪ .‬این شــورا‬ ‫معتقد است که واردات بدون انتقال ارز ابهاماتی‬ ‫دارد و از مجلــس خواســت ه که موضــوع را مقداری‬ ‫دقیق تر و شفاف تر کند‪.‬‬ ‫پرســش اینجاســت کــه کمیســیون صنایــع و‬ ‫معادن مجلس چه کار خواهد کرد؟ ایا مجلس در‬ ‫سومین تالش خود می تواند نظر شورای نگهبان و‬ ‫مجمع تشــخیص مصلحت نظام را بــرای واردات‬ ‫خودروی خارجی جلب کند؟ شاید پرسش مهم تر‬ ‫از این قرار باشد که ایران به کدام کشورها قطعه‬ ‫یــا لــوازم صادر می کند و معــادل ارزی و دالری ان‬ ‫چــه قدر اســت؟ ایــا میزان صــادرات مــا بگونه ای‬ ‫اســت که بتوانیم ما به تفاوت ان خودرو خارجی‬ ‫وارد کنیــم تا بــه «تنظیم بازار خــودروی خارجی»‬ ‫کمک کند؟‬ ‫ســه عضو از اعضای کمیســیون صنایع مجلس‬ ‫یازدهم در گفت وگو با ایسنا شرط واردات خودرو‬ ‫از خارج را صرفا یک مورد تشویقی برای صادرات‬ ‫عنوان کردند‪ .‬رضا تقی پور انوری‪ ،‬بهزاد رحیمی و‬ ‫سید علی موسوی اظهار کردند که کمیسیون صنایع‬ ‫صرفــا یــک مــورد تشــویقی را بــرای صادرکنندگان‬ ‫قطعات خودرو ایجاد کرده است تا ضمن استفاده‬ ‫نکردن از خزانه ارزی دولت برای واردات خودرو‪،‬‬ ‫باعــث ارتقــا بخــش ســاخت و صــادرات قطعات‬ ‫کشور شوند‪ .‬نماینده مردم سقز و بانه در مجلس‬ ‫هم به اینده این طرح خوشبین نیست‪ .‬این عضو‬ ‫کمیســیون صنایــع و معادن مجلــس می گوید‪ :‬به‬ ‫نظــرم قــرار نیســت با ایــن مصوبه اتفــاق خاصی‬ ‫بیفتد‪ .‬چرا که ما صادرات خاصی نداریم‪ .‬مجلس‬ ‫واردات خــودروی خارجــی را بدون تعهــد ارزی و‬ ‫با صادرات قطعات خودرو مصوب کرده اســت و‬ ‫این در حالی اســت که صادرات ما کمتر از چیزی‬ ‫است که تصور کنیم‪ .‬سابقا می توانستیم بعضی از‬ ‫قطعات پژو را به فرانسه صادر کنیم اما با وجود‬ ‫شرایط تحریمی صادرات قطعات ما کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬بنابراین به نظر من قرار نیست خودرو وارد‬ ‫شود یا حتی قیمت خودروی خارجی کاهش یابد‪.‬‬ ‫مصطفــی طاهــری‪ ،‬عضو دیگری از کمیســیون‬ ‫صنایــع و معــادن مجلس ضمــن اعالم مخالفتش‬ ‫با طرح واردات مشــروط خودروی خارجی گفت‪:‬‬ ‫استداللم برای مخالفتم‪ ،‬استدالل ارزی و اقتصادی‬ ‫است‪ .‬چرا که در طرح امده است واردات خودرو‬ ‫نباید بار ارزی برای کشــور داشــته باشــد‪ .‬به نظرم‬ ‫ابزارهای کنترل ارز در کشور ما وجود ندارد و این‬ ‫موضوع عملیاتی نخواهد شد‪.‬‬ ‫اخریــن اظهــار نظــر از کمیســیون صنایــع هــم‬ ‫به رئیس این کمیســیون بازمی گردد که از بررســی‬ ‫ایــرادات شــورای نگهبان به طــرح واردات خودرو‬ ‫در جلســات هفته اینده این کمیســیون خبر داده‬ ‫اســت‪ .‬اکنون همه نگاه های به ســوی کمیســیون‬ ‫صنایــع مجلــس اســت‪ .‬از یــک طــرف ایــن طــرح‬ ‫مخالفان جدی در خود کمیسیون دارد و از طرف‬ ‫دیگــر نداشــتن تعهــد ارزی‪ ،‬صرفــا مشــوقی برای‬ ‫واردات اســت‪ .‬مشوقی که البته به عقیده شورای‬ ‫نگهبان‪ ،‬شــفاف نیســت و باید شــفاف شود‪ .‬باید‬ ‫منتظــر مانــد و دیــد کــه ســرانجام طــرح واردات‬ ‫مشروط خودروی چه می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫طبقاعالمبانکمرکزی‬ ‫قیمت هر متر مسکن در تهران از ‪ ۳۱‬میلیون گذشت‬ ‫طبقاعالمبانکمرکزی‪،‬در شهریور ماهامسالمتوسطقیمتیک‬ ‫متر مربع مسکن در شهر تهران‪ ۳۱‬میلیون و ‪ ۷۰۳‬هزار تومان بوده که‬ ‫نســبت به ماه قبل و مدت مشــابه ســال قبل به ترتیب ‪ ۲.۴‬و ‪۳۰.۵‬‬ ‫درصدافزایشیافتهاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬گزارش تحوالت بازار مســکن در شــهر تهران که‬ ‫از سوی بانک مرکزی منتشر شده‪ ،‬بیانگر این است که در شهریورماه‬ ‫متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی‬ ‫معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی تهران ‪ ۳۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۳‬هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‬ ‫ترتیب ‪ ۲.۴‬درصد و ‪ ۳۰.۵‬درصد افزایش دارد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬تعداد معامالت انجام شده در این ماه حدود ‪۷.۸‬‬ ‫هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل‪ ۴۱.۶‬درصد افزایش و در مقایسه با‬ ‫ماه مشابه در سال قبل هشت کاهش را نشان می دهد و بررسی توزیع‬ ‫تعدادواحدهایمسکونیمعاملهشدهدر شهر تهرانبهتفکیکعمر‬ ‫بنا حاکی از ان اســت که واحدهای تا پنج ســال ســاخت با ســهم ‪۳۳‬‬ ‫درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫این در حالی است که در میان مناطق‪ ۲۲‬گانه شهر تهران بیشترین‬ ‫قیمــت هــر متر خانه ‪ ۶۸‬میلیون و ‪ ۹۱۰‬هــزار تومان در منطقه یک و‬ ‫کمتریــن ان بــا ‪ ۱۵‬میلیــون و ‪ ۳۱‬هزار تومان در منطقه ‪ ۱۸‬بوده اســت‬ ‫کــه هــر یــک از انها با افزایش ‪ ۳۵.۷‬درصدی در منطقه یــک و ‪۴۴.۳‬‬ ‫درصدی در منطقه‪ ۱۸‬مواجه شده اند‪.‬‬ ‫توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب‬ ‫قیمت یک مترمربع بنا در شهریورماه امسال نیز حاکی از ان است که‬ ‫واحدهای مســکونی در دامنه قیمتی ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬میلیون تومان به ازای‬ ‫هر مترمربع بنا با سهم ‪ ۱۶.۳‬درصد بیشترین سهم از تعداد معامالت‬ ‫شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬و ‪۲۵‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬میلیون تومان با ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۲.۹‬درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر در شهریور امسال توزیع فراوانی تعداد واحدهای‬ ‫مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر واحد نشان دهنده ان است‬ ‫که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومان با اختصاص سهم‪ ۱۸.۲‬درصد بیشترین سهم از معامالت انجام‬ ‫شده را داشته اند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬توزیع معامالت انجام شــده مســکن بر اساس مناطق‬ ‫شــهری در تهران حاکی از ان اســت که منطقه ‪ ۵‬با ‪ ۱۴.۲‬درصد از کل‬ ‫معامالت‪ ،‬بیشترین سهم معامالت شهر تهران را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران‬ ‫و در کل مناطق شهری در شهریور امسال نشان دهنده رشدی معادل‬ ‫‪ ۴۲.۸‬و ‪ ۴۵.۷‬درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بانکبایدمطمئنشوداشخاصمی تواننداقساطوامرابپردازند‬ ‫وامبی برکتمسکن‬ ‫ســقف دریافت تســهیالت اوراق مســکن که تا پیش از این برای‬ ‫زوجین در تهران‪ ۲۴۰‬میلیون تومان بود به‪ ۴۸۰‬میلیون تومان افزایش‬ ‫پیدا کرده و اقســاط ماهیانه ان حدود ‪ ۸.۶‬میلیون تومان اســت؛ وام‬ ‫گیرنده باید مدارکی به بانک ارائه کند که ثابت کند توانایی پرداخت‬ ‫اقساط را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬در هفته های اخیر شــورای پول و اعتبار‪ ،‬سقف‬ ‫تسهیالت مسکن حساب های انفرادی و زوجین تهرانی از محل اوراق‬ ‫را با احتســاب جعاله برای انفرادی ‪ ۲۸۰‬و برای زوجین ‪ ۴۸۰‬میلیون‬ ‫تومانتصویبکرد‪.‬‬ ‫برای مراکز استان ها و شهرهای باالی‪ ۲۰۰‬هزار نفر جمعیت میزان‬ ‫تســهیالت انفرادی کــه معادل ‪ ۸۰‬میلیون تومان بــود به ‪ ۱۶۰‬میلیون‬ ‫تومان و برای حساب های ‪ ۱۶۰‬میلیون تومانی زوجین به ‪ ۳۲۰‬میلیون‬ ‫تومان رسیده است‪ .‬در سایر شهرها نیز تسهیالت ‪ ۶۰‬میلیون تومانی‬ ‫حســاب های انفرادی به ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان و تســهیالت ‪ ۱۲۰‬میلیون‬ ‫تومانیزوجینبه‪ ۲۴۰‬میلیونتومانافزایشیافتهاست‪.‬‬ ‫نرخ سود این تسهیالت‪ ۱۷.۵‬درصد است‪ .‬بازپرداخت وام جعاله‬ ‫‪ ۵‬ســاله معادل ‪ ۶۰‬ماه و بازپرداخت تســهیالت اوراق نیز حداکثر ‪۱۲‬‬ ‫ساله معادل‪ ۱۴۴‬ماه است‪.‬‬ ‫محاســبات نشان می دهد اقســاط ماهیانه وام جدید مسکن در‬ ‫شــهر تهران ‪ ۸.۶‬میلیون تومان اســت که بسیاری از خانوارها توانایی‬ ‫پرداختچنینمبالغیراندارند‪.‬‬ ‫محمدحسن مرادی ‪ -‬مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن ‪ -‬در‬ ‫ایــن باره گفته اســت‪ :‬ملــک در رهن بانک قرار می گیرد و تســهیالت‬ ‫گیرندهبایدمدارکیارائه کند کهنشاندهندهتواناییپرداختاقساط‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در این خصوص محمد سرگزی ‪ -‬عضو کمیسیون عمران مجلس‬ ‫ این وام را تنها برای قشــری که از اســتطاعت مالی خوبی برخوردار‬‫هستند و توان پرداخت اقساط ‪ ۸.۶‬میلیون تومانی را دارند مناسب‬ ‫دانســته و گفتــه اســت‪ :‬ایــن وام برای خان ـه دار کــردن جامعه هدف‬ ‫مناســب نیســت‪ .‬بــه گفتــه ســرگزی‪ ،‬راه حل بهبود وضعیت مســکن‬ ‫تامین زمین ارزان قیمت برای انبوه سازان و نظارت بر قیمت مصالح‬ ‫ساختمانی بوده تا واحدهای مسکونی با قیمت مناسب ساخته و به‬ ‫بازار عرضه شود‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی با بیــان اینکه‬ ‫تسهیالتبانکیبایدبهحوزهساختمسکنسوقپیداکنداظهار کرد‪:‬‬ ‫بی تردید اگر طرح جهش تولید و تامین مسکن به درستی اجرا شود و‬ ‫اراضی تحت اختیار دستگاه های دولتی به وزارت راه منتقل و به حوزه‬ ‫ساختمسکناختصاصپیداکنددر کنار نظارتبر مصالحساختمانی‬ ‫و جانمایی مناســب زمین برای ســاخت خانه‪ ،‬در بازه زمانی مناسبی‬ ‫شاهد کنترل بازار مسکن و جبران عقب ماندگی در این حوزه خواهیم‬ ‫بود‪ .‬از طرف دیگر دولت افزایش ساخت و ساز از طریق طرح جهش‬ ‫تولیدو تامینمسکنباهدف گذاریاحداثسالیانهیکمیلیونواحد‬ ‫مسکونیرادنبالمی کند‪.‬‬ ‫محمــود محمــودزاده ‪ -‬معــاون وزیر راه و شهرســازی ‪ -‬بیان کرده‬ ‫اســت‪ :‬در نظر داریم تا بیشــترین کمک را به دهک های اول تا ســوم‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬این کمک ها شــامل پایین بودن نرخ سود تسهیالت‪،‬‬ ‫تخفیف تا ‪ ۱۰۰‬درصدی هزینه صدور پروانه ساختمانی‪ ،‬ارائه مصالح‬ ‫ارزان قیمــت و خدمــات مهندســی با نرخ مناســب خواهد بــود‪ .‬این‬ ‫پیشنهادات به شورای عالی مسکن ارائه شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تفاهم همراه اول و ایران خودرو برای ساخت خودرو متصل‬ ‫تفاهم نامــه مشــارکت در حــوزه خــودرو متصــل بیــن همــراه اول و‬ ‫ایران خودرودرراستایهوشمندسازیصنعتخودرومنعقدشد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران‪ ،‬تفاهم نامه‬ ‫همکاری«مشارکتدر حوزهخودرومتصل»در راستایتحققاهدافکالن‬ ‫کشور برایهوشمندسازیصنعتخودرووحملونقلمابینهمراهاولو‬ ‫گروهصنعتیایرانخودروامضاءشد‪.‬اینتفاهمنامهبهدنبالکاهشهزینه‬ ‫ها‪،‬ارائهخدماتو محصوالتمتنوع‪،‬افزایش کارایی‪،‬غلبهبر مشکالت‬ ‫زیستمحیطیناشیاز مصرفانرژیو در نهایتایجادبازارهایجدید‬ ‫در عرصهخودروهایمتصلهوشمنداست‪.‬ایجادزیرساختامن‪،‬پایدار و‬ ‫روزامد‪،‬توسعهفناوریهایحوزهخودرویهوشمندومتصل‪،‬ایجادکسب‬ ‫و کارهای جدید مرتبط با فناوری خودروهای متصل و توسعه خدمات‬ ‫دیجیتالمبتنیبر تحلیلدادهوپلتفرمهایایجادشده‪،‬توسعهزیرساخت‬ ‫هــای ارتباطــی و تبادل داده ها در تمامی معابر شــهری و بین شــهری با‬ ‫هدفتبادلداده هایخودرو باشبکههایاختصاصی‪،‬طراحیتوسعهو‬ ‫توانمندسازیزیستبومخودرویهوشمنددر ایرانو همکاریمتقابلو‬ ‫هم افزایی در زمینه حداکثری خلق ارزش و توسعه فناوری های نوین در‬ ‫حوزه حمل و نقل هوشــمند با محوریت خودروی متصل (‪Connected‬‬ ‫‪)Car‬از جملهدیگر اهدافاینهمکاریاست‪.‬ارتباطاتخودروباخودرو‪،‬‬ ‫خودروباانسان‪،‬خودروباسیستمهایحملونقلشهریوبرونشهری‪،‬‬ ‫خودروباخودروساز وهمچنینخودروباسایر اجزاءاز جملهمواردیاست‬ ‫که در راستای پیاده سازی این اهداف‪ ،‬محقق خواهد شد‪.‬مهدی اخوان‬ ‫بهابادی‪ ،‬مدیرعامل همراه اول در این جلســه با اشــاره به ظرفیت های‬ ‫بالقوه و بالفعل همراه اول در اجرای پروژه های هوشمندسازی‪ ،‬از تغییر‬ ‫سبک رفتاری کاربران ایرانی گفت و اظهار کرد‪ :‬استفاده از تلفن همراه به‬ ‫شدت رو به افزایش است که با در نظر گرفتن رشد ترافیک‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫اینترنت در سال گذشته به نسبت سال‪ ۹۸‬و همچنین رشد‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫امسالبهنسبتسال گذشتهمیتوانبهاینمهمپیبرد‪.‬ویباتاکیدبر‬ ‫اینکه«اتصال»جزو ضروریاتزندگیامروز است‪،‬ادامهداد‪:‬شاهدنقلو‬ ‫انتقالحجمباالییازاطالعاتدرپلتفرمهایدیجیتالهمراهاولهستیم‪.‬‬ ‫بنابراین حرکت به سمت مقوالتی نظیر ‪ IOT‬و دنیای ابری از سر اجبار‬ ‫است‪.‬اخوانبهابادیبابیاناینکههمراهاولباواگذاریبیشاز‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫سیمکارتودر اختیار داشتن‪ ۶۰‬درصدسهمبازار اپراتوریکشور‪،‬اپراتور اول‬ ‫تلفنهمراهایراناست‪،‬تصریح کرد‪:‬اگر اینامادگیدر بدنهایرانخودرو‬ ‫باشد‪،‬حاضریمپروژهجاریرارویهمینخودروهایموجوددر بازار انجام‬ ‫دهیم؛زیرامعتقدیمسرویسهایکاربردیبایدبهسرعتدر اختیار مردم‬ ‫قرارگیرد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خــبر‬ ‫بارگیری مواد فله از کشتی‬ ‫به واگن و ارسال به‬ ‫ذوب اهن اصفهان‬ ‫با توجه به نقش حیاتی مواد اولیه در خط تولید‬ ‫کارخانه هــا و اهمیــت تســریع در عملیــات انتقــال‪،‬‬ ‫بــرای اولیــن مرتبــه بارگیــری مــواد فلــه از کشــتی بــه‬ ‫واگن و ارســال از بندر شــهید رجایی به مقصد ذوب‬ ‫اهــن اصفهان دوم مهرماه انجــام گرفت‪ .‬محمدرضا‬ ‫چنگانی مدیر کل راه اهن هرمزگان با اعالم این خبر‬ ‫گفت‪ :‬با برنامه ریزی و پیگیری های انجام شــده طی‬ ‫یــک همــکاری چند جانبــه بین ذوب اهــن اصفهان‪،‬‬ ‫بندر شــهید رجایی‪ ،‬گمرک شــهید رجایی و اداره کل‬ ‫راه اهن هرمزگان‪ ،‬برای اولین مرتبه بارگیری مستقیم‬ ‫مواد فله از کشــتی به واگن و از بندر شــهید رجایی‬ ‫بــه مقصــد ذوب اهــن اصفهــان انجــام گرفــت‪ .‬وی‬ ‫بــا اشــاره به اینکــه تعداد ‪ ۹۰‬واگن بارگیری مســتقیم‬ ‫شــده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬این اقدام در کاهش هزینه ها و‬ ‫همچنین تســریع فرایند انتقال مــواد اولیه به مقصد‬ ‫کارخانه اهمیت بسیار زیادی دارد و لذا واسطه های‬ ‫بســیاری در این بین حذف می شــوند‪ .‬محمد جعفر‬ ‫صالحــی معاون خرید ذوب اهن اصفهان نیز گفت‪:‬‬ ‫حمل سریع و بدون وقفه مواد اولیه‪ ،‬تاثیر به سزایی‬ ‫در کاهــش هزینه هایی مانند اجــاره زمین‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از پرت و باد بردگی‪ ،‬حفظ کیفیت‪ ،‬افزایش ســرعت‬ ‫بارگیــری و ســیر مــواد اولیه‪ ،‬تخلیــه روزانــه ‪ ۶۴۰۰‬تن‬ ‫مــواد فلــه بــرای اولیــن بــار در بنــدر شــهید رجایــی‪،‬‬ ‫صرفه جویــی در مصــرف گازوییــل بــه علــت حذف‬ ‫کامیــون از عملیــات حمــل مواد اولیــه را در پی دارد‪.‬‬ ‫به همین منظور حمل یکسره مواد اولیه وارداتی به‬ ‫صــورت ریلی‪ ،‬همزمان با تخلیه از کشــتی در دســتور‬ ‫کار معاونــت خریــد ذوب اهن اصفهــان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬در ایــن راســتا پــس از انجــام مقدمــات‬ ‫الزم و هماهنگی با بندر شــهید رجایی‪ ،‬اداره کل راه‬ ‫اهــن هرمــزگان و شــرکت پدید اوران امیــد پارس این‬ ‫اقدام مهم عملیاتی شد و تعداد ‪ ۹۰‬واگن به صورت‬ ‫مســتقیم بارگیری گردید‪ .‬معاون خرید شرکت ذوب‬ ‫اهــن تصریــح کرد‪ :‬برای تداوم این مهم که به عنوان‬ ‫یــک رکــورد برای اولین بار‪ ،‬در بندر شــهید رجایی به‬ ‫ثبت رســیده اســت الزم اســت تمهیداتی اندیشــیده‬ ‫شــود که با عارضه یابی و تجربیات به دســت امده‪،‬‬ ‫با همکاری شــرکت پدیداوران امید پارس‪ ،‬اداره امور‬ ‫بندری بندر شهید رجایی و راه اهن ناحیه هرمزگان‪،‬‬ ‫مشــکالت مرتفع خواهد شــد‪ .‬وی در پایان از تالش‬ ‫و مســاعدت همــه عزیزانــی کــه در جهــت اجرایــی‬ ‫شــدن این مهم همراهی و همکاری داشــتند تشکر و‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫میلگرد الیاژی ‪ ۳۰‬در‬ ‫ذوب اهن اصفهان‬ ‫تولید شد‬ ‫بــا گســترش برنامه هــای فنی مهندســی مدیریت‬ ‫نورد ذوب اهن‪ ،‬پس از تولید ارک ‪ TH۳۶‬و ریل مترو‬ ‫‪ ، UIC۵۴‬میلگرد الیاژی ‪ ۳۰‬نیز طی یک ماه اخیر به‬ ‫عنوان ســومین محصول تولیدی به ســبد محصوالت‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان اضافــه شــد‪ .‬علیرضــا مهرابــی‬ ‫سرپرســت خدمــات فنی و تولید مدیریت مهندســی‬ ‫نــورد ذوب اهــن با اعالم ایــن خبر گفت‪ :‬با همت و‬ ‫تالش شــبانه روزی پرســنل نورد ‪ ۳۰۰‬و خدمات فنی‬ ‫تولیــد‪ ،‬میلگــرد ‪ ۳۰‬الیــاژی بــا گریــد ‪ ۷۰ cr۲‬بــرای‬ ‫اولین بار در ذوب اهن اصفهان تولید شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بیشــترین زمینه مصــرف این محصــول در گلوله های‬ ‫اسیاب سیمان (رول فورج شده) است که با درخواست‬ ‫بخش خصوصی و در تناژ باال تولید شــد‪ .‬سرپرســت‬ ‫خدمات فنی و تولید مدیریت مهندسی نورد تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬کلیه مراحل مطالعاتــی‪ ،‬طراحی و تراش غلتک‬ ‫و طراحــی هــادی ان در مجموعــه خدمــات فنــی و‬ ‫تولیــد نورد انجام شــد‪ .‬مهرابی گفت‪ :‬میلگرد جدید‬ ‫بــا رعایــت کلیه ایتم های اســتاندارد ‪ ۱۰۰۶۰‬و به ویژه‬ ‫کیفیت عالی ‪ ( ovaliti‬بیضوی بودن ) زیر سه دهم‬ ‫تولیــد شــد که این عــدد داخل اســتاندارد‪ ،‬یک میلی‬ ‫متر می باشد و با توجه به کیفیت عالی شکل ظاهری‬ ‫محصــول‪ ،‬ارزش باالیــی جهــت بازارهــای داخلــی و‬ ‫یهــای‬ ‫صادراتــی دارد‪ .‬وی بیــان کــرد‪ :‬بــا برنامه ریز ‬ ‫انجــام گرفتــه در اینده نــه چنــدان دور‪ ،‬پروفیل های‬ ‫جدید نیز در مدیریت مهندسی نورد تولید می شود‪.‬‬ ‫محمد صدری سرپرســت نــورد ‪ ۳۰۰‬نیز گفت‪ :‬پس از‬ ‫درخواســت معاونــت فــروش مبنی بر تولیــد میلگرد‬ ‫ســاده ســایز ‪ ۳۰‬با همکاری کارشناســان دفتر طراحی‬ ‫کالیبر‪ ،‬نقشــه کالیبراســیون و جدول نوردی تهیه شــد‬ ‫و تولیــد این محصول در دســتور کار قرار گرفت‪ .‬وی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬تولید میلگرد ســاده ســایز ســنگین با‬ ‫توجه به ابعاد درخواســتی‪ ،‬نســبت به میلگرد اجدار‬ ‫بــه تجربــه و مهــارت نفــرات و امادگــی تجهیــزات و‬ ‫قطعــات مصرفــی نیــاز داشــت و لــذا برنامه ریــزی و‬ ‫سرویس های الزم انجام گردید و میلگرد الیاژی ‪ ۳۰‬با‬ ‫موفقیت تولید شد‪.‬‬ ‫دست اندازی بانک ها به‬ ‫منابع بانک مرکزی به‬ ‫حداقل رسید‬ ‫مدیــر کل عملیــات پولی و اعتبــاری بانک مرکزی‬ ‫گفت‪ :‬به واسطه چارچوب نوین سیاست گذاری پولی‬ ‫هم اکنون خط اعتباری به بانک ها پرداخت نمی شود‬ ‫و دســت اندازی بانک هــا بــه منابع بانــک مرکزی به‬ ‫حداقل رسیده است‪ .‬به گزارش ایرنا از بانک مرکزی‪،‬‬ ‫محمــد نادعلــی در خصــوص خلــق نقدینگی گفت‪:‬‬ ‫موضوع نقدینگی ابعاد مختلفی دارد‪ ،‬در واقع بخش‬ ‫عمــده نقدینگــی و پول در بانکهاســت و کمتر از دو‬ ‫درصد ان در دست اشخاص است‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫افزایش تولید انرژی‬ ‫خالص در نیروگاه‬ ‫شهید رجایی‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امروز‪ :‬بیش از ‪ 6‬میلیــارد و ‪ 600‬میلیون‬ ‫کیلووات ساعت انرژی خالص در ‪ 6‬ماهه امسال از سوی‬ ‫واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی‪ ،‬تولید و به‬ ‫شــبکه سراسری تحویل شــد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شــرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی‪ ،‬رییس گروه‬ ‫برنامه ریزی و امار و فن اوری اطالعات گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫امســال تا پایان شــهریور ماه‪ 6 ،‬میلیارد و ‪ 683‬میلیون‬ ‫و ‪ 409‬هــزار کیلــووات ســاعت انــرژی الکتریکی خالص‬ ‫در واحدهــای ســیزده گانــه نیــروگاه‪ ،‬تولید و به شــبکه‬ ‫سراســری تحویل شده است‪ .‬محمد روشنفکر افزود‪ :‬از‬ ‫این میزان انرژی تولیدی‪ 3،‬میلیارد و ‪ 228‬میلیون و ‪53‬‬ ‫هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل‬ ‫ترکیبی و‪ 3‬میلیارد و ‪ 455‬میلیون و ‪ 356‬هزار کیلووات‬ ‫ســاعت انــرژی در واحدهــای ‪ 250‬مگاواتی این نیروگاه‬ ‫تولید شده اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این درحالی است که‬ ‫در ‪ 6‬ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫میزان تولید انرژی خالص در این نیروگاه به میزان چهار‬ ‫و نیم درصد رشــد داشــته است‪ .‬وی اعالم کرد ‪ :‬نیروگاه‬ ‫شــهید رجایی متشکل از ســیزده واحد بخاری و سیکل‬ ‫ترکیبی است که در مجموع‪ ،‬ساالنه بیش از ‪ 12‬میلیارد‬ ‫کیلوواتساعتانرژیتولیدمی کنند‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ 45‬درصدی‬ ‫بهینه سازی مصرف‬ ‫موتورخانه هایخانگی‬ ‫رئیس بهین هســازی مصرف گاز گلستان از پیشرفت‬ ‫‪ 45‬درصدیبهینه سازیمصرفموتورخانه هایخانگی‬ ‫خبــر داد‪ .‬محمــد رضا برنا در گفت وگو با پایگاه خبری‬ ‫شرکت گاز استان گلستان از پیشرفت‪ 45‬درصدی میزان‬ ‫بهینه سازیمصرفگاز در موتورخانه هایبخشخانگی‬ ‫براساس هدفگذاری سال ‪ 1400‬این شرکت خبر داد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬با عنایت به اهمیت مدیریت کاهش مصرف و‬ ‫جلوگیــری از هدررفــت گاز طبیعی و در راســتای برنامه‬ ‫ارتقاء بهره وری‪ ،‬طرح جامع بهینه سازی مصرف گاز در‬ ‫موتورخانه های خانگی با حمایت شرکت ملی گاز ایران‬ ‫از مهرماه سال ‪ 1399‬اغاز شده است‪ .‬برنا با بیان این که‬ ‫این طرح که با سه اقدام تنظیم مشعل‪ ،‬نصب رسوبگیر‬ ‫و عایق کاری بصورت رایگان انجام خواهد شد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اجرای این طرح صرفه جوئی حداقل ‪ 10‬درصدی‬ ‫میزان گاز موتورخانه ها را به همراه خواهد داشت‪ .‬وی‬ ‫یاداور شد‪ :‬مشمولین طرح می توانند پس از مراجعه به‬ ‫ادرس اینترنتی‪ goc.nigc.ir‬و ثبت کد اشتراک مندرج در‬ ‫قبض گازخود‪ ،‬به میزان یارانه ای که شرکت گاز بصورت‬ ‫رایگان در اختیار انها قرار می دهد مطلع شوند‪ .‬رئیس‬ ‫بهینه سازی مصرف شرکت گاز استان گلستان با اشاره به‬ ‫یارانــه تخصیصی به موتورخانه های تجــاری و اداری و‬ ‫یکسانبودنفرایندثبتنامدر سامانهاینترنتی‪،‬کاهش‬ ‫گاز بها و صرفه جویی در مصرف انرژی را از نتایج اجرای‬ ‫این طرح اعالم کرد و از مدیران دستگاه های اجرایی و‬ ‫اماکن تجاری خواست تا نسبت به ثبت نام و مشارکت‬ ‫در اجرای این طرح همکاری الزم را با شرکت گاز داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫گازرسانی به روستای‬ ‫مانیان جهرم اغاز شد‬ ‫عملیات اجرایی گازرسانی به روستای مانیان بخش‬ ‫مرکزیشهرستانجهرمباحضور رییسکمیسیونعمران‬ ‫مجلس شورای اسالمی ‪ ،‬مدیرعامل شرکت گاز فارس و‬ ‫مسووالن شهرستان جهرم اغاز شد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز فارس گفت‪ :‬این طرح با ‪ 241‬میلیارد ریال اعتبار‪20،‬‬ ‫کیلومتر لوله گذاری پلی اتیلن اجرا می شود‪ .‬غالمعباس‬ ‫حســینی بــا بیــان این که پیش بینی شــده این طــرح در‬ ‫مدت ‪ 280‬روز اجرا شود‪ ،‬افزود‪ :‬با تکمیل و افتتاح این‬ ‫طرح‪ 700‬خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند‬ ‫یشــوند‪ .‬هــم اکنــون‪ ،‬ضریــب نفــوذ گاز طبیعــی در‬ ‫م ‬ ‫شهرهای جهرم ‪ 100‬درصد و در روستاهای این شهرستان‬ ‫‪ 75‬درصد است‪ .‬به گفته حسینی‪ ،‬دسترسی روستاهای‬ ‫فارس به شــبکه گاز از جمله رویکردهایی اســت که با‬ ‫هدف توسعه عدالت اجتماعی و خدمات در سال های‬ ‫اخیر دنبال شــده و امســال نیز همچنان پرشتاب ادامه‬ ‫دارد ‪ .‬روســتای مانیان در دهستان جلگاه بخش مرکزی‬ ‫شهرستان جهرم و در ‪ ۴۵‬کیلومتری جنوب غربی جهرم‬ ‫واقع شد ه است‪.‬‬ ‫کسب رتبه برتر نیروگاه‬ ‫شهید رجایی در بخش‬ ‫ساخت کلیپ‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬روابط عمومی نیروگاه شــهید‬ ‫رجایی‪ ،‬رتبه برتر بخش کلیپ سومین جشنواره ارزیابی‬ ‫یهــای صنعت برق حرارتی کشــور را به‬ ‫روابــط عموم ‬ ‫دســت اورد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت‬ ‫تولید برق شهید رجایی‪ ،‬در سومین جشنواره عملکرد‬ ‫یهــای برتر صنعت برق حرارتی کشــور‪،‬‬ ‫روابــط عموم ‬ ‫روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی توانست در بخش‬ ‫کلیپ‪ ،‬با ارسال مستندات خود‪ ،‬نظر داوران این دوره از‬ ‫جشنواره را جلب نموده و با اکثریت ارا‪ ،‬عنوان برتر این‬ ‫بخش را به خود اختصاص دهد‪ .‬در ســومین جشــنواره‬ ‫ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت اب و برق‬ ‫کشــور که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شــد‪ ،‬نتایج‬ ‫ارزیابی روابط عمومی های برتر صنعت برق اعالم شد‬ ‫که براساس این ارزیابی ها‪ ،‬نیروگاه شهید رجایی در بین‬ ‫روابط عمومی های صنعت برق حرارتی‪ ،‬رتبه برتر را در‬ ‫شاخص «فیلم –زیرشاخه کلیپ» به دست اورد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 08‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1176‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫سال طالیی پتروشیمی پردیس در تولید و فروش‬ ‫ســال مالــی ‪( ۱۴۰۰‬از مهرمــاه ‪ ۱۳۹۹‬تــا پایــان‬ ‫شهریورماه‪)۱۴۰۰‬نقطهعطفیدر تاریخفعالیت‪۱۴‬‬ ‫ساله پتروشیمی پردیس است و بی تردید می توان‬ ‫این سال را که با ثبت رکوردهای بی نظیر و پیاپی در‬ ‫حوزه تولید‪ ،‬فروش و صادرات محصول همراه بود‪،‬‬ ‫سالطالییپتروشیمیپردیسدانست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش شــانا به نقل از شــرکت پتروشــیمی‬ ‫پردیس‪ ،‬غالمرضا جمشــیدی با بیــان این مطلب‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پتروشیمی پردیس در یک سال گذشته‬ ‫‪ ۵.۳۸۱.۵۹۱‬تن محصول اوره و امونیاک تولید کرده‬ ‫که ‪ ۱۱۱.۹۱‬درصد نســبت به برنامه‪ ۱۰۲.۲۱ ،‬درصد‬ ‫نسبت به ظرفیت اسمی و ‪ ۱۱۸.۴۸‬درصد نسبت‬ ‫به سال مالی‪ ۹۹‬افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن مقدار تولیــد محصول در‬ ‫شــرایطی انجام شــده است که بســیاری از صنایع‬ ‫به دلیل بروز شرایط کرونایی و مشکالت عدیده‬ ‫اقتصــادی با رکود و کاهــش ظرفیت تولید روبه رو‬ ‫شــده اند‪ ،‬امــا پتروشــیمی پردیس بــا برنامه ریزی‪،‬‬ ‫اینده نگری و تالش شــبانه روزی و خستگی ناپذیر‬ ‫ســرمایه انسانی متعهد‪ ،‬دلسوز و متخصص خود‬ ‫و بــا کنترل حوادث فرایندی و کاهش قابل توجه‬ ‫مقــدار توقــف در تولید به این موفقیــت ارزنده و‬ ‫خیره کننده دست یافته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت پتروشــیمی پردیــس درباره‬ ‫ثبــت رکوردهــای جدیــد تولید محصــول امونیاک‬ ‫در ســه فاز تولیدی این شــرکت گفت‪ :‬پارســال در‬ ‫مجمــوع ‪ ۲.۰۸۸.۹۱۳‬تن امونیاک در پتروشــیمی‬ ‫پردیس تولید شــد که ایــن مقدار به طور میانگین‬ ‫‪ ۱۱۲.۱‬درصــد نســبت بــه برنامــه ســاالنه‪۱۰۲.۴ ،‬‬ ‫درصد نســبت به ظرفیــت اســمی و ‪ ۱۲۱.۵‬درصد‬ ‫نسبت به سال مالی ‪ ۹۹‬رشد داشته است‪ ،‬در این‬ ‫میــان واحــد امونیاک فاز دوم پتروشــیمی پردیس‬ ‫با تولیــد ‪ ۷۳۱.۴۵۹‬تــن امونیــاک‪ ۱۱۶.۹۲ ،‬درصد‬ ‫نســبت بــه برنامــه‪ ۱۰۷.۵۷ ،‬درصــد نســبت بــه‬ ‫ظرفیت اســمی و ‪ ۱۲۹.۹۷‬درصد نســبت به سال‬ ‫مالــی ‪ ۹۹‬افزایــش تولیــد دارد و در بیــن ‪ ۳‬واحــد‬ ‫تولیدی امونیاک رکورددار است‪.‬‬ ‫جمشــیدی در ادامــه گــزارش خود با اشــاره به‬ ‫ثبت رکوردهای جدید تولید اوره در همه فازهای‬ ‫ایــن شــرکت اذعــان کــرد‪ :‬در ســالی کــه گذشــت‬ ‫پتروشــیمی پردیس در مجمــوع ‪ ۳.۲۹۲.۶۷۸‬تن‬ ‫اوره کشاورزی تولید کرد که به طور میانگین ‪۱۱۱.۸‬‬ ‫درصد نسبت به برنامه‪ ۱۰۲.۱ ،‬نسبت به ظرفیت‬ ‫اسمی و ‪ ۱۱۷.۱‬نسبت به سال مالی گذشته افزایش‬ ‫یافتهاست‪.‬‬ ‫وی دربــاره ثبــت رکــورد تولیــد اوره در واحــد‬ ‫اوره فاز دوم پتروشــیمی پردیس بیان کرد‪ :‬در ســال‬ ‫مالی ‪ ،۱۴۰۰‬رکورد تولید اوره در فاز دوم پتروشیمی‬ ‫پردیس ‪ ۱.۱۵۱.۷۰۷‬تن‪ ۱۱۶.۴۵ ،‬درصد نســبت به‬ ‫برنامه‪ ۱۰۷.۱۴ ،‬درصد نســبت به ظرفیت اسمی و‬ ‫‪ ۱۲۵.۲۱‬درصــد نســبت به ســال مالــی ‪ ۹۹‬به ثبت‬ ‫رسیدهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس گفت‪ :‬در‬ ‫یک سال گذشته‪ ،‬تولید امونیاک‪ ۲۱.۱۹‬درصد‪ ،‬تولید‬ ‫اوره ‪ ۱۶.۸۳‬درصــد و مجمــوع تولیــد محصــوالت‬ ‫‪ ۱۸.۴۸‬درصــد نســبت بــه بــازه زمانــی مشــابه در‬ ‫ســال پیش افزایــش یافته است‪.‬جمشــیدی درباره‬ ‫برنامه صادراتی این شــرکت اظهار کرد‪ :‬تیم جوان‬ ‫و متخصص بازرگانی و فروش پتروشیمی پردیس در‬ ‫یکسالگذشتهبرنامه ریزیجامعیبرایشناسایی‬ ‫بازارهــای جدیــد و تثبیــت جایــگاه خــود در میان‬ ‫بزرگ ترین تولیدکنندگان اوره دنیا انجام داد و ثمره‬ ‫ایناینده نگریو ارتباطموثریکهبامشتریانبالقوه‬ ‫و بالفعل در ســطح کشــورهای هدف برقرار شــد‪،‬‬ ‫افزایش فروش محصول و ایجاد ضریب اطمینان در‬ ‫انجاممعامالتایندهبود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مقــدار فــروش محصــوالت‬ ‫پتروشــیمی پردیــس در ســال مالــی ‪ ۱۴۰۰‬گفــت‪:‬‬ ‫در ایــن ســال رکــورد میــزان فــروش محصــوالت به‬ ‫‪ ۳.۶۴۷.۲۹۷‬تن (‪ ۱۱۶.۳۰‬درصد نسبت به برنامه‬ ‫و ‪ ۱۲۳.۳۸‬درصد نســبت به سال مالی ‪ ،)۹۹‬رکورد‬ ‫فــروش اوره داخلــی بــه میــزان ‪ ۱.۲۰۹.۵۳۸‬تــن‬ ‫(‪ ۱۵۱.۱۹‬درصد نسبت به برنامه و ‪ ۱۲۵.۵۳‬درصد‬ ‫نســبت به ســال مالی ‪ ،)۹۹‬رکورد فروش ‪۲۲۶.۶۰۴‬‬ ‫تــن امونیــاک (‪ ۱۱۹.۲۷‬درصد نســبت بــه برنامه و‬ ‫‪ ۱۵۲.۰۸‬درصد نســبت به ســال مالی ‪ )۹۹‬و فروش‬ ‫اوره صادراتــی بــه میــزان ‪ ۲.۲۱۱.۱۵۵‬تــن (‪۱۰۳.۰۴‬‬ ‫درصد نسبت به برنامه و ‪ ۱۱۹.۹۴‬درصد نسبت به‬ ‫سال مالی‪ )۹۹‬ارتقا یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی پردیــس درباره‬ ‫رکورد کاهش ساعات توقف در واحدهای عملیاتی‬ ‫شــرکت افزود‪ :‬در یک سال گذشته باوجود شرایط‬ ‫شــیوع ویــروس کرونا ســاعات توقف تولیــد ‪۲۵۴۱‬‬ ‫ساعت بوده که نسبت به سال مالی ‪ ۹۹‬با ‪۹۷۶۶‬‬ ‫ساعت توقف‪ ۷۴،‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫جمشیدی با اشاره به ثبت رکورد جدید فروش‬ ‫ارزی و ریالــی مجتمــع پردیس تصریح کــرد‪ :‬مقدار‬ ‫فروشارزیو ریالی کلمحصوالت(فروشصادراتی‬ ‫امونیاک و اوره و فروش داخلی) در سال مالی ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به ‪ ۸۵۷.۱۸۱.۴۷۳‬دالر رسید که نسبت به برنامه‬ ‫‪ ۴۵.۳‬درصد افزایش داشته است‪ .‬وی با قدردانی‬ ‫از زحمات و تالش های کارکنان پتروشیمی پردیس‬ ‫در واحدهایعملیاتی‪،‬پشتیبانی‪،‬ستادیومدیریتی‬ ‫بــرای به دســت اوردن دســتاوردهای تاریخــی و‬ ‫رکوردهای پی در پی اظهار کرد‪ :‬ما به رسالت مهم‬ ‫خــود در تامین امنیت غذایی مــردم ایران و جهان‬ ‫پایبندیم و برای دستیابی به این هدف واال‪ ،‬همه‬ ‫ظرفیت و توان خود را به کار خواهیم بست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش‪:‬‬ ‫پروژه هایتوسعه ایپاالیشگاهاصفهانشتابمی گیرد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش‬ ‫فراورده های نفتی ایران بر لزوم تالش در مسیر‬ ‫شتاب بخشــی بــه تکمیــل پروژ ههــای در حــال‬ ‫اجرای پاالیشگاه نفت اصفهان تاکید کرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش شــانا بــه نقل از پاالیشــگاه نفت‬ ‫اصفهان‪ ،‬جلیل ساالری طی نخستین سفرش در‬ ‫دولت ســیزدهم‪ ،‬ضمن بازدیــد از پروژه های در‬ ‫حــال اجرای ارتقــای کیفی و ّ‬ ‫کمــی فراورده های‬ ‫پاالیشــگاه اصفهــان گفت‪ :‬انتظار م ـی رود گروه‬ ‫راه انــدازی طــرح توســعه پاالیشــگاه اصفهان با‬ ‫عزمــی قوی‪ ،‬بیش از پیش در این زمینه حرکت‬ ‫کنند و به طور حتم حمایت مدیریت پاالیش و‬ ‫پخش از پروژه ها ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در نشســتی اختصاصــی بــا هیئــت‬ ‫حهــا‬ ‫مدیــره ایــن پاالیشــگاه‪ ،‬بــه پیشــرفت طر ‬ ‫و چگونگــی تســریع کار پرداخــت و ضمــن‬ ‫گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقدس و تســلیت به‬ ‫مناسبت اربعین حسینی افزود‪ :‬هر مجموعه ای‬ ‫در حــوزه کاری خود‪ ،‬باید کیفیت ویژه را لحاظ‬ ‫کند و با استفاده از همه ظرفیت ها و هم افزایی‬ ‫و حرکت جهادی‪ ،‬کار را پیش ببرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت با اشاره به وظیفه پاالیش‬ ‫یهــای مــورد نیاز کشــور‬ ‫و پخــش در تولیــد انرژ ‬ ‫اعم از گاز‪ ،‬بنزین‪ ،‬سوخت مایع و‪ ...‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دربــاره پاالیشــگاه اصفهان نیز الزم اســت همه‬ ‫جوانب کار در انجام پروژه ها بررسی و بازنگری‬ ‫شــود تــا بتوانیم با رفــع مشــکالت احتمالی در‬ ‫کمترین زمان ممکن‪ ،‬انها را تکمیل کنیم‪.‬‬ ‫مرتضــی ابراهیمــی‪ ،‬مدیرعامــل پاالیشــگاه‬ ‫نفــت اصفهــان نیــز طــی ســخنانی اختصــاص‬ ‫نخســتین ســفر معــاون وزیــر بــه پاالیشــگاه‬ ‫اصفهان را نشان از اهمیت این شرکت دانست‬ ‫و در تشــریح پروژ ههــای در حــال اجــرای ایــن‬ ‫واحــد صنعتــی گفــت‪ :‬پاالیشــگاه اصفهــان‬ ‫به منظــور رعایــت الزا مهــای محیــط زیســتی‪،‬‬ ‫مدیریت مصرف انرژی و صیانت از منابع ملی‪،‬‬ ‫پروژه هایــی در حــوزه تولیــد ســوخت های پاک‬ ‫تعریف و اجرا کرده است‪.‬‬ ‫وی مقــدار پیشــرفت طــرح محیــط زیســتی‬ ‫تصفیــه گازوئیــل ایــن پاالیشــگاه را ‪ ۹۵‬درصــد‬ ‫اعــام کــرد و افــزود‪ :‬بودجــه ایــن طــرح کــه‬ ‫به دســت متخصصان داخلی از سال ‪ ۱۳۹۳‬اغاز‬ ‫شــده و در ســال ‪ ۱۴۰۱‬به بهره برداری می رســد‪،‬‬ ‫‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۸۳۰‬میلیارد ریال اعتبار ریالی و ‪۵۴۰‬‬ ‫میلیون یورو اعتبار ارزی است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل پاالیشــگاه نفــت اصفهــان بــا‬ ‫اشــاره به اینکه براســاس مصوبه هیئت دولت‪،‬‬ ‫گازوئیــل تولیــدی پاالیشــگاه ها بایــد مطابــق با‬ ‫الزا مهــای محیط زیســتی یورو ‪ ۵‬باشــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــه ایــن منظــور‪ ،‬گوگــرد موجــود در گازوئیــل‬ ‫تولیدی این پاالیشــگاه به کمتر از ‪ ۵۰‬پی پی ام‬ ‫می رســد‪ ،‬همچنیــن بــا راه انــدازی طــرح تصفیه‬ ‫گازوئیــل‪ ،‬روزانــه ‪ ۳۰۰‬تــن گوگــرد از گازوئیــل‬ ‫تولیدی جداســازی و گوگرد جداشــده به صورت‬ ‫گرانول شده انبارش و تحویل مشتریان می شود‪.‬‬ ‫جهــای‬ ‫پــروژه گوگردزدایــی از ته مانــده بر ‬ ‫تقطیــر (‪ )RHU‬نیــز از طرح هایــی بــود کــه‬ ‫مدیرعامــل پاالیشــگاه نفــت اصفهــان بــه ان‬ ‫پرداخــت و گفت‪ :‬ایــن پروژه با هدف تصفیه و‬ ‫اماد هســازی نفت کــوره تولیدشــده در برج های‬ ‫تقطیر پاالیشــگاه و ارســال ان به واحد ‪RFCC‬‬ ‫به منظور تولید فراورده های نفتی سبک در حال‬ ‫انجام اســت و پیش بینی می شود تا سال ‪۱۴۰۳‬‬ ‫بــه پایــان برســد و هزینــه ان ‪ ۱۵‬هــزار و ‪۸۷۷‬‬ ‫میلیــارد ریــال و ‪ ۶۸۳‬میلیــون یورو براورد شــده‬ ‫اســت‪ .‬ابراهیمی تاکید کرد‪ :‬در بخش مدیریت‬ ‫اب‪ ،‬پروژ ههــای بااهمیتــی نظیــر تصفیه پســاب‬ ‫جهــای خنک کننــده‪،‬‬ ‫نشــهر‪ ،‬بازســازی بر ‬ ‫شاهی ‬ ‫بهــای فــوق شــور و جایگزینــی‬ ‫بازیابــی ا ‬ ‫گهــای هیبریدی به جای برج خنک کننده‬ ‫کولین ‬ ‫تعریف شده که تاکنون پروژه بازسازی برج های‬ ‫خنک کننــده و تصفیه پســاب بــا موفقیت کامل‬ ‫راه اندازی شده اند‪.‬‬ ‫فرهــاد احمــدی‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت ملــی‬ ‫و مهندســی و ســاختمان نفــت ایــران نیــز کــه‬ ‫مدیریــت طــرح پــروژه گوگردزدایــی از ته مانده‬ ‫برج های تقطیر پاالیشــگاه اصفهــان را به عهده‬ ‫دارد‪ ،‬در ایــن بازدیــد معــاون وزیــر نفــت را‬ ‫همراهی می کرد‪.‬‬ ‫حضــور در جایــگاه یادمان شــهدای شــرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان و ادای احترام به ایشــان‬ ‫از دیگر برنامه های این بازدید بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫قراردادهایتهاتر نفترویمیز سرمایه گذارانخارجی‬ ‫وزارت نفــت قصــد دارد با روش «تهاتر نفت با‬ ‫مشــارکت در سرمایه گذاری پیمانکاران خارجی در‬ ‫طرح هایعمرانیو نیمه تمام»قراردادهاییراامضا‬ ‫کند‪ ،‬در این روش تسویه حساب به جای ارز با نفت‬ ‫انجاممی شود‪.‬‬ ‫بــه گزارش شــانا به نقل از مهر‪ ،‬هرچنــد وزارت‬ ‫نفت دولت ســیزدهم رویکرد خــود را در رهایی از‬ ‫خام فروشی نفت و میعانات گازی در پیش گرفته‬ ‫اســت و برنامــه دارد بــا احــداث پتروپاالیشــگاه ها‬ ‫کهــای شــیمیایی در مســیر تکمیــل‬ ‫و توســعه پار ‬ ‫زنجیــره ارزش در صنعت نفت گام بردارد‪ ،‬اما باید‬ ‫توجه داشت که ثمرات این رویکرد را باید در افق‬ ‫بلندمدت شاهد بود و کشور باید تا کسب نتیجه از‬ ‫این رویکرد با اتخاذ تدابیر مختلفی برای صادرات‬ ‫نفــت خــام‪ ،‬درامدهــای نفتــی در بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬را‬ ‫محققکند‪.‬برنامهجواداوجیبرایافزایشظرفیت‬ ‫صادرات نفت نشان می دهد وی ان را بدون نگاه‬ ‫بــه لغــو تحریم و بــه فرض مانــدگاری تحریم ها با‬ ‫هدف دور زدن ان و افزایش فروش نفت با استفاده‬ ‫از ظرفیت بخش خصوصی و… تدوین کرده است‪.‬‬ ‫وزیــر نفت در برنامه خود با عنوان «برنامه وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬خط مقدم جنگ اقتصادی» به سه رویکرد‬ ‫شهــای فروش‪ ،‬تهاتر نفــت با کاال و‬ ‫تنو عســازی رو ‬ ‫احیای توافق نامه استراتژیک با کشورهای مختلف‬ ‫برای افزایش صادرات نفت در دوران تحریم اشاره‬ ‫کــرده بــود‪ .‬در ایــن بین یکی دیگــر از راهکارهایی‬ ‫کــه وزارت نفــت قصــد دارد بــا بهره گیــری از ان به‬ ‫افزایش رقم صادرات نفت ایران اقدام کند‪« ،‬تهاتر‬ ‫نفت با دستگاه های اجرایی» است‪ .‬در این روش‪،‬‬ ‫تهاتر نفتبامشارکتدر سرمایه گذاریپیمانکاران‬ ‫بزرگ خارجی انجام می شود‪ ،‬به این صورت که در‬ ‫ازای خدمــات و کاالهایی که این پیمانکاران برای‬ ‫انجامپروژه هایشاندر ایرانهزینهمی کنندبهجای‬ ‫یشــود‪ .‬طبق اخبار واصله‪،‬‬ ‫ارز به انها نفت داده م ‬ ‫ســرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و نیمه تمام از‬ ‫اولویت های وزارت نفت برای بهره گیری از این روش‬ ‫اســت‪ ،‬همچنین در این زمینه وزیر راه و شهرسازی‬ ‫نیــز بر اســتفاده از روش تهاتر نفــت با پیمانکاران‬ ‫خارجــی برای تکمیل پروژه های حمل ونقلی تاکید‬ ‫کرده است‪ .‬شایان ذکر است تهاتر یکی از شیوه های‬ ‫مرسوم تجارت بین الملل است و به سه شیوه تهاتر‬ ‫خرده فروشی‪،‬تهاتر بین سازمانیو تهاتر بین المللی‬ ‫یشــود‪ .‬طبق امــار وزارت بازرگانی امریکا‪،‬‬ ‫انجام م ‬ ‫در دنیا ‪ ۳۰‬درصد معامالت تجاری به شــیوه تهاتر‬ ‫انجام می شود‪ .‬البته استفاده از این روش باید با در‬ ‫نظر گرفتنمالحظاتدقیقو الزمهمراهباشدتابه‬ ‫بازارهای صادراتی نفت ایران اسیبی نرسد‪ .‬یکی از‬ ‫احتماالتی که باید در نظر گرفته شود این است که‬ ‫پیمانکاران بزرگ بعد از دریافت نفت از ایران‪ ،‬این‬ ‫محصول را وارد بازارهای فعلی ایران کنند و با پایین‬ ‫اوردن قیمت نفت‪ ،‬رقیب ایران در بازارهای جهانی‬ ‫شوند‪ .‬برای رفع این مشکل‪ ،‬وزارت نفت ضوابطی‬ ‫را به منظور ممنوعیت حق فروش نفت کشور برای‬ ‫پیمانــکاران بزرگ جهانــی در بازارهای فعلی ایران‬ ‫تعییــن کــرده اســت‪ .‬با توجــه به اینکــه هم اکنون‬ ‫بخش قابل توجهی از صادرات نفت ایران به چین‬ ‫انجام می شود‪ ،‬ممنوعیت صادرات نفت به چین‬ ‫و چند کشــور دیگر از شــروطی است که به صورت‬ ‫سختگیرانهتوسطوزارتنفتاعمالخواهدشد‪.‬‬ ‫در قانون بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬رقم صادرات نفت‬ ‫ایرانبرایتامینبودجهدولت‪ ۲.۲۴،‬میلیونبشکه‬ ‫در روز در نظر گرفته شــده اســت که ســال گذشــته‬ ‫کارشناســان معتقد بودند این یک رقم غیرواقعی‬ ‫بــرای فروش نفت اســت‪ .‬اما تــاش وزارت نفت بر‬ ‫تهــا این رقم‬ ‫ایــن اســت با اســتفاده از همه ظرفی ‬ ‫را تا میزان قابل قبولی محقق کند‪ .‬البته به اعتقاد‬ ‫کارشناسان‪،‬استفادهاز روش«تهاتر نفتبامشارکت‬ ‫در سرمایه گذاری پیمانکاران بزرگ خارجی در ذیل‬ ‫ســایر دســتگاه های اجرایی» از جمله راهکارهایی‬ ‫است کهمیزانتحققاننبایدذیلدرامدهاینفتی‬ ‫حاصــل از فــروش نفت توســط وزارت نفــت اورده‬ ‫شــود و بهتــر اســت در قانون بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬این دو‬ ‫موضوع از هم تفکیک شوند و روش جدید در بند‬ ‫جداگانه ای در قانون بودجه ذکر شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫افزایشگازرسانیبهنیروگاه هایاستان‬ ‫خراسانرضوی‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪:‬‬ ‫در بخش حمل و نقل و ‪669‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز خراسان‬ ‫میلیون مترمکعب نیز تحویل‬ ‫رضــوی از افزایــش ‪ 17‬درصــدی‬ ‫صنایع فوالد و ســیمان استان‬ ‫گازرســانی به بخــش نیروگاهی‬ ‫شــده اســت‪ .‬افتخاری تصریح‬ ‫استان در مدت زمان شش ماهه‬ ‫کرد‪ :‬در شــش ماهه اول ســال‬ ‫حسن افتخاری‬ ‫نخســت امســال در مقایسه با‬ ‫‪ 1400‬گازطبیعــی تحویلــی بــه‬ ‫مدت مشابه سال قبل خبر داد‪.‬‬ ‫تمــام بخش هــای اســتان بــه‬ ‫حسن افتخاری افزود‪ :‬در نیمه اول امسال رقمی جــز بخــش خانگی و عمومی افزایش داشــت‬ ‫بالغ بر پنج میلیارد و ‪ 586‬میلیون مترمکعب گاز که این مهم به صورت پایدار و ایمن و بدون‬ ‫طبیعی در خراسان رضوی مصرف شد که از این محدودیت تامین شــد‪ .‬وی در پایان با اشــاره‬ ‫رقم دو میلیارد و ‪ 571‬میلیون معادل ‪ 46‬درصد به تمهیدات انجام شــده و تعمیرات اساســی‬ ‫تحویــل بخــش نیروگاهی شــده اســت‪ .‬وی با ایستگاه ها و تاسیسات گازرسانی سطح استان‬ ‫بیــان ایــن مطلب در نیمه اول ســال ‪ 99‬میزان از امادگــی کامــل شــرکت گاز خراســان رضــوی‬ ‫گاز تحویلی به نیروگاه های اســتان دو میلیارد بــرای ورود بــه فصــل ســرد ســال خبــر داد و‬ ‫و ‪ 194‬میلیون مترمکعب بود‪ ،‬گفت‪ :‬این رقم افزود‪ :‬با توجه به اینکه در فصول سرد تامین‬ ‫در ســال جــاری بــا ‪ 377‬میلیــون مترمکعــب پایــدار گاز طبیعــی مصرفــی بخــش خانگی و‬ ‫افزایش به دو میلیارد و ‪ 571‬میلیون رسید‪ .‬گاز عمومی در اولویت است‪ ،‬امیدواریم با تعامل‪،‬‬ ‫تحویلی بــه بخش نیروگاهی خراســان رضوی استمرار و تقویت تعامالت و مصرف بهینه گاز‬ ‫در سال ‪ 1400‬هم نسبت به مدت مشابه سال طبیعــی عالوه بــر گرمابخشــی خانه های هم‬ ‫قبــل ‪ 17‬درصــد افزایــش داشــت‪ .‬مدیرعامــل اســتانی های عزیز امکان تامیــن حداکثری گاز‬ ‫شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد‪ :‬در شش طبیعی مورد نیاز بخش های صنعتی نیز فراهم‬ ‫ماهــه اول امســال یک میلیــارد و ‪ 975‬میلیون شــود‪ .‬استان خراســان رضوی با دو میلیون و ‪500‬‬ ‫مترمکعــب گاز طبیعــی در بخــش خانگــی‪ ،‬هزار مشترک پس از تهران بزرگ بیشترین میزان‬ ‫تجاری و صنایع جزء‪ 371 ،‬میلیون مترمکعب مصرف کننده گاز طبیعی کشور را دارد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۱۶‬کیلومتر شبکه گذاری گاز‬ ‫در گیالن اجرا شد‬ ‫‪ ۵۰۰‬انشعابجدید گاز در نیمه‬ ‫شــرکت گاز اســتان گیــان‬ ‫اول سال ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد و اظهار‬ ‫در نیمــه نخســت ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کرد‪ :‬این مقدار نسبت به مدت‬ ‫توانســت بیــش از ‪ ۱۱۶‬کیلومتــر‬ ‫مشابهپارسالحدودپنجدرصد‬ ‫عملیــات شــبکه گذاری گاز را‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬اکبر با بیان‬ ‫حسین اکبر‬ ‫بــرای گازرســانی بــه روســتاها و‬ ‫اینکه مجموع انشعاب های گاز‬ ‫حفر ههــای خالــی شــهرها اجرا‬ ‫در گیــان به بیــش از ‪ ۶۱۳‬هزار‬ ‫کنــد‪ .‬بــه گزارش شــانا به نقل از شــرکت ملی گاز مورد رسیده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نصب انشعاب ها‬ ‫ایران‪ ،‬حسین اکبر‪ ،‬مدیرعامل شرکت گاز استان در روســتاها ماننــد حفــرات خالــی شــهرها بــا‬ ‫گیالن درباره توسعه شبکه گاز این استان گفت‪ :‬شــتاب در حال اجراســت و بیــش از ‪ ۶۷‬درصد‬ ‫در نیمــه نخســت امســال بیــش از ‪ ۱۱۶‬کیلومتــر علمک های نصب شده در نیمه نخست امسال‬ ‫شــبکه گذاری گاز طبیعــی در گیــان اجــرا شــده به بخش روســتایی تعلق داشــته است‪ .‬وی با‬ ‫کــه از ایــن مقــدار‪ ۸۱ ،‬درصــد متعلق به مناطق اشاره به بهره مندی بیش از ‪ ۹۸‬درصد خانوارهای‬ ‫روستایی و سخت گذر است‪ .‬وی افزود‪ :‬با اجرای شهری و روستایی گیالن از گاز طبیعی گفت‪ :‬با‬ ‫ایــن عملیــات‪ ،‬مجموع طــول خطوط و شــبکه وجود نزدیک شدن به تکمیل عملیات گازرسانی‬ ‫گازرسانی شده در استان گیالن به بیش از ‪ ۲۱‬هزار در گیــان‪ ،‬شــرکت گاز بــرای بهره منــدی مناطق‬ ‫و‪ ۴۵۰‬کیلومتر رسیدهاست‪.‬مدیرعاملشرکتگاز باقی مانده استان از گاز طبیعی‪ ،‬تالش مستمر و‬ ‫استان گیالن همچنین از نصب بیش از ‪ ۵‬هزار و جدی در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫سوخت ذخیره دوم نیروگاه های منطقه‬ ‫خراسان رضوی تامین شد‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪:‬‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش‬ ‫موجودی نفت گاز نیروگاه های‬ ‫فراورده هــای نفتــی منطقــه‬ ‫اســتان در حال حاضر نســبت‬ ‫خراســان رضــوی گفــت‪ :‬در‬ ‫به مدت مشــابه ســال گذشته‬ ‫راســتای تامین ســوخت ذخیره‬ ‫بیــش از ‪ 27‬درصــد افزایــش‬ ‫علی اصغر اصغری‬ ‫دومنیروگاه هاباپیش بینی های‬ ‫داشته که بسیار رضایت بخش‬ ‫انجام شده بیش از ‪ 520‬میلیون‬ ‫می باشد‪ .‬اصغری افزود ‪ :‬در ‪6‬‬ ‫لیتــر نفــت گاز بــه نیروگاه هــای خراســان رضوی ماهه امسال بیش از ‪ 520‬میلیون لیتر فراورده به‬ ‫ارسال شد‪ .‬علی اصغر اصغری به سوخت رسانی نیروگاه های تحت پوشــش منطقه ارسال شده‬ ‫مداوم و مســتمر به نیروگاه های اســتان تاکید و است‪ ،‬که روند تامین سوخت نیروگاه ها با توجه‬ ‫افــزود‪ :‬در راســتای تامیــن ســوخت ذخیــره دوم بهدستور وزیر محترمنفتو تاکیدمعاونمحترم‬ ‫نیروگاه ها برای فصل پاییز و زمستان و حداکثر وزیر در پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫مصرف در نیروگاه های استان‪ ،‬با پیش بینی های تــا تکمیل کامل ظرفیــت ادامه خواهد داشــت‪.‬‬ ‫انجــام شــده بیش از ‪ 520‬میلیــون لیتر نفت گاز مدیر منطقه خراســان رضــوی از ناوگان حمل و‬ ‫به نیروگاه های خراســان رضوی ارســال شد‪ .‬وی نقل فراورده های نفتی در انجام این مهم تشکر‬ ‫ضمن تشریح وضعیت‪ ،‬موجودی سوخت مایع کرده و افزود‪ :‬منطقه خراسان رضوی ‪ 6‬نیروگاه‬ ‫در نیروگاه هــا و ذخیره ســازی را مطلــوب و از (مشهد ‪ -‬شریعتی ‪ -‬مپنا ‪ -‬شمس سرخس ‪ -‬خیام‬ ‫اعالم امادگی کامل و سوخت رســانی مستمر و نیشابوری و نیروگاه طوس ) را تحت پوشش خود‬ ‫بی وقفه به نیروگاه های منطقه خراسان رضوی دارد‪.‬‬ ‫پایانموفقیت امیز تعمیرات اساسی‬ ‫پاالیشگاه گاز ایالم‬ ‫مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از پایان‬ ‫موفقیت امیز ســیزدهمین تعمیرات اساسی این‬ ‫پاالیشگاه در شهریورماه امسال خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در طــول تعمیرات اساســی امســال‪ ،‬حــدود ‪۶۸‬‬ ‫هزار نفرساعت عملیاتی صرف تعمیرات اساسی‬ ‫شــده اســت‪ .‬به گزارش شــانا به نقل از شــرکت‬ ‫پاالیــش گاز ایــام‪ ،‬روح اهلل نوریــان بــا اشــاره به‬ ‫اینکه تعمیرات اساسی امسال از ‪ ٢۶‬مردادماه تا‬ ‫‪ ٢۶‬شهریورماه ادامه داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هرچند‬ ‫رعایتدستورعمل هایستادملیمقابلهبا کرونا‬ ‫برای جلوگیری از شــیوع این ویروس و همزمان‬ ‫شــدن شــروع تعمیرات اساســی بــا پیک پنجم‬ ‫شــیوع کوویــد ‪ ۱۹‬در اســتان‪ ،‬محدودیت هــای‬ ‫شدیدی از قبیل فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬نحوه‬ ‫ســرو غــذا‪ ،‬اســتفاده از ماســک‪ ،‬ضدعفونــی‬ ‫ابــزاراالت و تجهیــزات کارگاهــی‪ ،‬نحــوه توزیع‬ ‫اب و ســایر خدمات رفاهی را ایجاد کرده بود‪،‬‬ ‫امــا با همکاری همه جانبــه واحدهای مختلف‬ ‫پاالیشــگاه‪ ،‬چرخ تعمیرات اساســی به حرکت‬ ‫خــود تــا پایان مســیر ادامــه داد‪ .‬وی افــزود‪ :‬در‬ ‫تعمیرات امســال تعداد ‪ ٧٤‬تجهیز ثابت‪۱۱۵ ،‬‬ ‫مــورد تجهیز دوار‪ ،‬بیش از ‪ ۳٠٠‬مورد شــیراالت‪،‬‬ ‫حــدود یک هــزار و ‪ ۶۰۰‬اینچ قطــر از خطــوط‬ ‫لولــه‪ ،‬بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تجهیز ابزاردقیقی‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۸٠٠‬تجهیز برقی مورد بازرسی‪ ،‬نوسازی‪،‬‬ ‫تعمیر و یا تنظیم قرار گرفتند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫پاالیــش گاز ایالم به اجــرای ‪ ۲۲‬طرح اصالحی‬ ‫از معاونت مهندسی اشاره و تصریح کرد‪ :‬رفع‬ ‫مشــکل افزایــش دمای بیرینگ ها و ارتعاشــات‬ ‫گیربکــس کمپرســور تقویت فشــار گاز خروجی‬ ‫شــماره ‪ ،۲‬تعویــض خــط معیــوب ‪ ۳۰‬اینــچ‬ ‫ورودی زباله ســوز واحد بازیافت گوگرد شــماره‬ ‫‪ ،۲‬ســاخت و نصب کویل پنجم مخزن گوگرد‪،‬‬ ‫تعمیر سینی های برج های واحدهای پاالیشی‬ ‫به تعداد چهار مورد‪ ،‬نصب و راه اندازی ‪ ۶‬مورد‬ ‫‪ VFD‬جهت کنترل دور متغیر فن های اســیدی‬ ‫واحدهــای شــیرین ســازی گاز از جملــه مــوارد‬ ‫بااهمیتدر تعمیرات اساسیامسالبودهاست‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ایین تکریم و معارفه شهرداران قدیم و جدید شیراز برگزار شد‬ ‫امادگیناوگانجاده ایسمنانبرایانتقال‬ ‫زائراناربعین‬ ‫مدیــرکل راهــداری و‬ ‫انجا مشــده اســت‪ .‬مدیــرکل‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫ســمنان از امادگی و مشــارکت‬ ‫اســتان ســمنان بــا تشــکر از‬ ‫کامــل تمــام نــاوگان فعــال‬ ‫مشارکت فعال شاغالن بخش‬ ‫حمل ونقــل جاده ای اســتان‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای در ارائــه‬ ‫احسان‬ ‫برای ارائه خدمات و انتقال‬ ‫خدمات بــه هم وطنان گفت‪:‬‬ ‫منصورکیایی‬ ‫زائــران اربعین حســینی خبر‬ ‫به منظوربررسیوضعیتایمنی‬ ‫داد‪ .‬احســان منصورکیایــی اظهــار کــرد‪ :‬ناوگان مســافری اســتان‪ ،‬بازدیدهای مشترک با‬ ‫اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای هماهنگــی پلی ـس راه اســتان از نــاوگان اعزامــی‬ ‫استان ســمنان با مشارکت گسترده شاغالن مسافری انجام می شود‪ .‬منصورکیایی بیان کرد‪:‬‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای اســتان‪ ،‬حضــوری نکاتالزمبهرانندگانو مدیرانفنیشرکت های‬ ‫فعــال در ارائــه خدمــات به زائــران اربعین حمل ونقل مســافر بــرای رعایت مــوارد مرتبط‬ ‫حســینی دارد‪ .‬او بــا اشــاره بــه امادگــی با ایمنی و حمل ونقلی حین سفر انجام شده تا‬ ‫نــاوگان حمل ونقل مســافری اســتان بــرای ارائه زائرانعتباتعالیاتباخاطریاسودهبهمقاصد‬ ‫خدمــات به زائران افــزود‪ :‬تمام ظرفیت ناوگان خــود بازگردند‪ .‬او گفــت‪ :‬عالوه بر ان‪ ،‬تیم های‬ ‫فعالمسافربریجاده ایاستانبا کمترینهزینه نظارتی اداره کل در محورهای مواصالتی استان‬ ‫بــرای انتقال زائران از مرز اختصاص یافته و کلیه ســمنان بر فعالیت این ناوگان نظارت خواهند‬ ‫تمهیدات برای تردد ایمن زائران اربعین حسینی داشت‪.‬‬ ‫تصمیم گیریدربارهمسجدالحسین(ع)‬ ‫کاشانضروری است‬ ‫حسین حیدریان سخنگوی‬ ‫جزء ان لیســت نبوده اســت‪،‬‬ ‫شــورای شــهر کاشــان ضمــن‬ ‫ابراز داشــت‪ :‬در این شــرایط‬ ‫اشــاره بــه پروژه محــور خیابان‬ ‫مجــوز مــاده ‪ 9‬نیــز بــرای‬ ‫امیرکبیر کاشــان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫مسجدالحســین صادر نشده‬ ‫در ایــن پــروژه ازادســازی های‬ ‫اســت و در ایــن موضــوع‬ ‫حسین حیدریان‬ ‫مختلفی صورت گرفته است و‬ ‫شــاید دالیــل مختلفی وجود‬ ‫یکــی از مباحث در ایــن پروژه‬ ‫داشــته باشــد ازجملــه انکــه‬ ‫یشــده با صحبت با هیئت امناء این‬ ‫مسجدالحسین است که الزم است در خصوص تصور م ‬ ‫این مســجد تصمیم گیــری الزم اتخاذ شــود‪ .‬به مســجد می تواننــد نظــر انــان را جلــب کنند‪.‬‬ ‫گزارشرویدادامروز‪،‬ویخاطرنشان کرد‪:‬باتوجه وی بــا بیــان اینکه مواردی کــه مجوز ماده ‪9‬‬ ‫به پیگیری های مردمی از شــورای شــهر‬ ‫درزمینه اخذشده در حال تخریب و اجراشده است‪،‬‬ ‫ٔ‬ ‫تعیین تکلیف مسجدالحسین واقع در خیابان گفت‪ :‬با توجه به درخواست های مکرر مردمی‬ ‫امیرکبیر در زمان شهردار سابق مکاتبه ای که با و با توجه به مسائل فنی و ترافیکی ایجادشده‬ ‫شــورای شهر و وزارت کشــور‬ ‫درزمینه ماده ‪ 9‬دو راه پیش رو است؛ یکی اینکه بر اساس ماده‬ ‫ٔ‬ ‫صورت می پذیرد تخریب مسجدالحسین در هشت و تملک اراضی در راستای ازادسازی ویژه‬ ‫ان مکاتبــات انجام نشــده اســت‪ .‬ســخنگوی پروژه هایعمرانیباهیئت امنایمسجدالحسین‬ ‫شــورای شــهر کاشــان با بیان اینکه این مکان بهتوافقبرسیم‪.‬‬ ‫کمک‪ 10‬میلیاردتومانیحامیانبهایتام‬ ‫کهگیلویهوبویراحمد‬ ‫مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫گفــت‪ :‬حامیــان نیکــوکار از ابتــدای ســال جاری‬ ‫تاکنون‪ 10‬میلیارد و ‪ 529‬میلیون تومان به صورت‬ ‫نقدی و غیر نقدی به ایتام و فرزندان محسنین‬ ‫ایننهاد کمک کرده اند‪.‬قبادمبشری گفت‪:‬طرح‬ ‫اکرامایتامومحسنینایننهاد‪،‬به منظور حمایت‬ ‫خیــران و حامیــان نیکــوکار از ایتــام و فرزنــدان‬ ‫محسنینتحتحمایتدر کمیتهامداداجرایی‬ ‫یشــود‪ .‬وی بابیان اینکه ‪ 8442‬یتیم و فرزند‬ ‫م ‬ ‫محسنین تحت حمایت کمیته امداد کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد هستند‪ ،‬گفت‪ :‬از این تعداد ‪2762‬‬ ‫نفر ایتام و ‪ 5680‬نفر فرزندان محسنین هستند‪.‬‬ ‫مبشــری بابیــان اینکــه همــه فرزنــدان ایتــام و‬ ‫محسنینتحتحمایتکمیتهامدادکهگیلویهو‬ ‫بویراحمد‪،‬دارایحامیهستند‪،‬گفت‪:‬هم اکنون‬ ‫‪ 9315‬حامــی خیر و نیکوکار کــه ‪ 1490‬نفر انان‬ ‫بشــده‪ ،‬سرپرســتی ایتــام و‬ ‫در ســال جــاری جذ ‬ ‫فرزندان محســنین ایــن اداره را بر عهده دارند و‬ ‫بــا کمک های نقــدی و غیر نقدی خود ماهیانه‬ ‫از ا نهــا حمایت می کنند‪ .‬مدیرکل کمیته امداد‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمد گفت‪ :‬حامیــان و خیران‬ ‫نیکــوکار از ابتدای ســال جاری ‪ 10‬میلیــارد و ‪529‬‬ ‫میلیون تومــان به صورت نقدی و غیر نقدی به‬ ‫فرزنــدان معنوی خود کمــک کرده اند که از این‬ ‫مبلــغ هشــت میلیــارد و ‪ 615‬میلیون تومــان ان‬ ‫نقدی و مابقی به صورت غیر نقدی بوده است‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه حامیان در مدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته چهار میلیارد و ‪ 468‬میلیــون تومان به‬ ‫ایتام و فرزندان محسنین تحت حمایت کمک‬ ‫کرده انــد‪ ،‬افــزود‪ :‬میــزان کمک های حامیــان در‬ ‫سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ 136‬درصد رشد داشته است‪ .‬مبشری به سرانه‬ ‫ایتام و فرزندان محسنین اشاره و بیان کرد‪ :‬سرانه‬ ‫ایتام در استان‪ 547‬هزار تومان و سرانه فرزندان‬ ‫محســنین ‪ 104‬هزار تومان اســت کــه امیدواریم‬ ‫بــا حمایت حامیان این مبلــغ افزایش یابد‪ .‬وی‬ ‫ضمن دعوت از مردم خیر و نیکوکار کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد برای قبول سرپرستی ایتام و فرزندان‬ ‫بی بضاعت این نهاد در اســتان‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر بســترهای مناسب و اسان الکترونیکی از‬ ‫طریق نرم افزار و سیســتم بانکی برای پرداخت‬ ‫حامیان فراه مشــده اســت و خیــران می توانند‬ ‫کهــای خــود را مســتقیم به حســاب فرزنــد‬ ‫کم ‬ ‫معنوی خود واریز کنند و یا از طریق ســامانه ‪#‬‬ ‫‪ ۰۷۴۸۸۷۷‬و یــا ثبت نام در ســراچه های اکرام‬ ‫ایتام و محســنین برای حامی شــدن و کمک به‬ ‫ایتامو فرزندانمحسنینتحتحمایتایننهاد‬ ‫اقدامکنند‪.‬‬ ‫زیرسازی بیش از ‪ 36‬هزار متر مربع از معابر‬ ‫منطقه‪ 2‬کاشان‬ ‫مدیــر منطقــه دو شــهرداری کاشــان از‬ ‫زیرســازی بیــش از ‪ 36‬هــزار متــر مربــع از‬ ‫معابر ســطح این منطقه طی نیمه نخســت‬ ‫ســال ‪ 1400‬خبــر داد‪️▫.‬احمــد شــاه باالیــی‬ ‫بیان کرد‪ :‬این مســاحت زیرســازی بااعتباری‬ ‫بالغ بــر ‪ 12.6‬میلیارد ریال از محل اعتبارات‬ ‫عمرانــی منطقــه دو شــهرداری کاشــان‬ ‫تامین شــده اســت‪️▫.‬وی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بلــوار ســپاس‪ ،‬بلــوار دالوران‪ ،‬معبــر جنــب‬ ‫پــل خیابان کارگر‪ ،‬نبوت ‪ 16‬واقع در میدان‬ ‫اب‪ ،‬کوچــه شــهید راعــی واقــع در خیابــان‬ ‫کارگــر ازجملــه معابــری اســت کــه عملیــات‬ ‫زیرســازی در ان صورت گرفته است‪️▫ .‬مدیر‬ ‫منطقــه دو شــهرداری کاشــان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫عدم زیرســازی و کیفیت نامناســب اســفالت‬ ‫درگذشــته و حفاری هــای زیــاد و همچنیــن‬ ‫ناهمــواری خیابان هــا‪ ،‬فرونشس ـت هایی را‬ ‫در چنــد محور در پی داشــته که به واســطه‬ ‫دغدغــه اهالــی و شــهروندان‪ ،‬شــهرداری‬ ‫منطقــه درصدد حل این مهم با زیرســازی و‬ ‫اســفالت مناسب برامد تا بتواند این مشکل‬ ‫را به صورت اساســی حل کند که معبر جنب‬ ‫پل خیابان کارگر نمونه مشــخص این اقدام‬ ‫است‪.‬‬ ‫️شــاه باالیــی متذکــر شــد‪ :‬اولویت بنــدی‬ ‫عملیــات رهاســازی معابــر شــهری‪ ،‬بــر‬ ‫اســاس درخواس ـت های مردمــی و نیازهــای‬ ‫کالبــدی و اجتماعــی و توجــه بــه معیارهای‬ ‫ترافیکــی‪ ،‬اقتصــادی و زیس ـت محیطی و‬ ‫همچنیــن اولویت بنــدی معابر شــهری برای‬ ‫ارام ســازی ترافیک در قالب مسیر جایگزین‬ ‫همــواره مدنظــر بــوده کــه به عنــوان یکی از‬ ‫سیاس ـت های پیــش روی منطقــه در حــال‬ ‫انجام اســت‪️▫.‬وی افزود‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫وظایــف شــهرداری توجــه بــه عمــران و‬ ‫ابادانی شــهر اســت و درواقع این اقدامات‬ ‫در راستای تسهیل در امر رفت وامدی ایمن‪،‬‬ ‫ایجاد بســتری مناســب جهت رضایت مندی‬ ‫شــهروندان و روان شــدن ترافیــک صــورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 08‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1176‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تداوم قصه سازندگی‬ ‫ایین تکریم و معارفه شهرداران قدیم و جدید‬ ‫شــیراز برگــزار شــد‪ .‬ایــن مراســم با حضــور نماینده‬ ‫ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز‪ ،‬رئیس‬ ‫مجمــع و نماینــده مــردم شــیراز در مجلس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬اعضای شورای اسالمی شــهر در دوره های‬ ‫پنجــم و ششــم‪ ،‬شــهرداران قدیــم و جدیــد شــیراز‪،‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان فــارس‪ ،‬مقامات ارشــد‬ ‫لشکری‪ ،‬فرماندار شهرستان شــیراز‪ ،‬معاون استاندار‬ ‫فارس و جمعی دیگر از مقامات مسئول با همراهی‬ ‫اصحابرسانهدر باغعفیف ابادشیراز برگزار شد‪.‬‬ ‫شوراها مظهر مردم ساالری‬ ‫در ادامــه این مراســم نماینده مــردم در مجلس‬ ‫شــورای اســامی نیز با اشــاره به اینکه شوراها مظهر‬ ‫مرد مســاالری هســتند و با توجه به شــرایط سخت‬ ‫دولت‪ ،‬نیاز به شــوراهای شــهرها و روستاها بیشتر از‬ ‫گذشتهاحساسمی شود‪،‬اظهار کرد‪:‬قانوناصالحات‬ ‫شوراهادر حالبررسیاست کهاگر بهتصویببرسد‬ ‫تعداداعضایکالن شهریمانندشیراز بایدبهچندین‬ ‫برابر افزایش پیدا کند‪ ،‬زیرا شــورای شــهر به معنای‬ ‫واقعی شورای شهر خواهد بود و دیگر تنها ناظر بر‬ ‫شورا نخواهد بود بلکه به کل شهر ناظر است‪ .‬دکتر‬ ‫علیرضــا پاک فطــرت با بیان اینکــه وضعیت فعلی‬ ‫شهرداری هانسبتبهدولتبهتر است‪،‬گفت‪ ۶:‬هزار‬ ‫میلیاردتومانبودجهشهرداریشیراز است که‪ ۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان ان عمرانی است و شهردار شیراز باید‬ ‫این پول را مدیریت کند تا پروژه های بزرگ و درخور‬ ‫شیراز اجراشود‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬تکمیــل خطوط ریلی قطار شــهری‪،‬‬ ‫گهــای ترافیکــی‪ ،‬ســاماندهی خطوط‬ ‫تکمیــل رین ‬ ‫اتوبوس رانی و نوسازی این ناوگان و بهسازی بافت‬ ‫تاریخــی به ویــژه در اطراف حرم شــاهچراغ ازجمله‬ ‫مواردی است که باید به ان توجه ویژه داشت‪.‬‬ ‫شیرازسومینحرماهل بیت(ع)‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شهر شیراز در این مراسم‬ ‫گفت‪:‬شعار اصلیخدمتگزارانمردمدر شورایششم‬ ‫این است که شهر شیراز طبق فرمایشات رهبری به‬ ‫تراز سومین حرم اهل بیت (ع) برسد‪ .‬مهدی طاهری‬ ‫باتاکیدبر اینکهگیرودار معادالتدنیویسببنشود‬ ‫معنویت ها را به فراموشــی بسپاریم‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫رهبریدر دیدار بادولتسیدابراهیمرئیسیبر احیای‬ ‫اعتماد و امید افزایی‪ ،‬عدالت ورزی و فساد ستیزی و‬ ‫مواردکالنیازاین دستتاکیدداشتندواینمواردباید‬ ‫سرلوحهعملکردشورایششمو شهردار جدیدشیراز‬ ‫باشــد‪ .‬وی در ادامــه با تشــکر از تالش های اعضای‬ ‫شورایپنجماظهار داشت‪:‬شایدبهتر بوداینمراسم‬ ‫در محفل بزرگ تری و در روزهای پیش تر برگزار شود‬ ‫و دلیل این تاخیر به محدودیت های ناشی از شیوع‬ ‫بیماریکرونابازمی گردد‪.‬‬ ‫شیراز و تداوم قصه سازندگی‬ ‫سید احسان اصنافی شهردار کالن شهر شیراز در‬ ‫ایین تکریم و معارفه شهردار شیراز ضمن تقدیر از‬ ‫اعضایشورایادوار مختلفوشهردارانیکهمدیریت‬ ‫کال نشــهر شــیراز را بر عهده داشــتند‪ ،‬گفت‪ :‬رویکرد‬ ‫شهرداریدر دورهجدیدادامهحرکتسازندگیشیراز‬ ‫با سرعت و کیفیت بهتر است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در پایان مدیریت ها عملکرد باقی می ماند و تالش‬ ‫تهــای پیرامــون‬ ‫جهــادی در جهــت رفــع مهجوری ‬ ‫بافت های اطراف ســومین حرم اهل بیــت‪ ،‬جاری و‬ ‫ساری ساختن زندگی در اطراف بافت های تاریخی‬ ‫و مذهبــی اطــراف حرم شــاهچراغ (ع) و پیش بینی‬ ‫راه هایدسترسیازجملهموضوعاتیبود کهاصنافی‬ ‫به عنوانرویکردمدیریتشهریدر تحققشعار این‬ ‫دوره بــه ان پرداخت‪.‬اصنافــی ادامــه داد‪ :‬بازســازی‪،‬‬ ‫نوسازی و توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی و ریلی‬ ‫و به بهره برداری رســاندن خط‪ ۲‬مترو و تالش برای‬ ‫پیشرفتخط‪۳‬متروبه عنوانادامه دهندهخطیک‬ ‫مترو ازجمله رویکردها در حوزه حمل ونقل عمومی‬ ‫در کالن شهر شیراز است‪.‬‬ ‫شهردار کالن شهر شیراز تصریح کرد‪ :‬طرح احیاء‬ ‫بافتفرسودهشهر باهمکاریمیراثفرهنگی‪،‬طرح‬ ‫توسعه‪ ۱۰‬هکتاری حرم مطهر‪ ،‬تصویب طرح حریم‬ ‫شهر شیراز وحاشیه نشینیازجملهاقداماتمدیریت‬ ‫شهری در دوره جدیدخواهد بود‪.‬‬ ‫دستاوردهایکالنسهمشیرازشد‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس‬ ‫در ایــن اییــن‪ ،‬ضمن تبریک به اعضای دوره ششــم‬ ‫شــورای شــهر کال نشــهر شــیراز و تقدیــر از زحمــات‬ ‫اعضــای دوره پنجــم‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬حقیقتا با شــرایط‬ ‫و امکانــات و اقتضائاتــی کــه در نظــام بودجه ریزی‬ ‫وجود داشت‪ ،‬اما شورای پنجم شیراز با برنامه ریزی‬ ‫مناســب‪ ،‬اهداف خوبی پایه ریزی کرد که بخشی از‬ ‫ان هانیز محققشد‪.‬محمودرضاییخواستار تهیهو‬ ‫تدوین برنامه مدون از سوی شورای ششم برای دوره‬ ‫چهارساله فعالیت شد و گفت‪ :‬شیراز از ویژگی های‬ ‫خاصی بین کال نشــهرهای کشــور برخوردار است و‬ ‫شهرهملیو جهانیدارد‪.‬‬ ‫گهــا از این‬ ‫وی بــا بیــان اینکه بســیاری از فرهن ‬ ‫کالن شهر قرضمطلبمی کنندتابهغنایگفته های‬ ‫خود بیفزایند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برای کسب جایگاه واقعی‬ ‫شیراز باید ظرفیت های شهر را شناسایی و متناسب‬ ‫با ان ها برنامه ریزی و حرکت کرد‪ .‬رضایی با تصریح‬ ‫بر اینکه با همگرایی فکری در شورای ششم انتظار‬ ‫استکهتصمیماتانقالبیگرفتهشود‪،‬گفت‪:‬مردم‬ ‫انتظار دارند که با پرهیز از اتالف انرژی‪ ،‬از هدر رفت‬ ‫سرمایه هایاجتماعیجلوگیریکرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬شهرداری از نیروهای سازمانی قوی‬ ‫برخوردار است که در کنار این مهم باید از ظرفیت‬ ‫نخبگاندانشگاهیدر تصمیمسازیهاهماستفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دفاعمقدسماندگاراست‬ ‫شهردار سابقشیراز در اینمراسمبااشارهبههفته‬ ‫دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جنگ‬ ‫هشت ساله و ازخودگذشــتگی های رزمندگان در ان‬ ‫دوران‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬جنگ ایران و عراق در شهریورماه‬ ‫اغاز شــد و در شــهریورماه نیز پایان یافت و در ماه‬ ‫پایانی نیز همچون روزهای ابتدایی جنگ تشویش‬ ‫و نگرانی حاکم بود‪ .‬حیدر اسکندرپور بیان کرد‪ :‬الزم‬ ‫کتــک همکارانم در شــهرداری شــیراز‬ ‫می دانــم از ت ‬ ‫ازجمله مدیران‪ ،‬کارشناسان کارکنان و کارگران تشکر‬ ‫کنم‪ .‬اســکندرپور به تجربه بیش از ‪ ۲۰‬ســال حضور‬ ‫خوددستگاه هایمختلفاجراییاشارهکردو افزود‪:‬‬ ‫مجموعه شهرداری از توانمندترین مدیران برخوردار‬ ‫است‪ .‬مدیرانی سالم باانگیزه سالم که سهم اصلی‬ ‫موفقیت هایمدیرانارشدشهریبهان هاتعلقدارد‪.‬‬ ‫وی بــه تفاوت شــهرداری با ســایر دســتگاه های‬ ‫اجرایی اشاره کرد و افزود‪ :‬در شهرداری مدیران ارشد‬ ‫بایدبخشعمده ایاز انرژیراصرفتامینهزینه ها‬ ‫کنند چراکه از دهه هفتاد تاکنون تامین هزینه های‬ ‫شهرداری هابهخودان هاواگذارشدهاست‪.‬‬ ‫اســکندرپور بــا بیــان اینکــه شــیراز شــهری بــا‬ ‫داشــته های فرهنگــی و مذهبــی و دارای تــرازی‬ ‫ملی و بین المللی اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬انچه‬ ‫در مدیریت شهری اولویت دارد ایجاد شهری ارام‬ ‫برای شهروندان است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تجلیل از ایثارگران شاغل در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز‬ ‫خانوادهشهداو ایثارگران‪،‬چشم وچراغملتهستند‬ ‫هم زمــان بــا هفتــه دفــاع مقــدس و بــا حضــور‬ ‫محمدرضا‪ ،‬سوقندی مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی در امور ایثارگران‪ ،‬از کارکنان ایثارگر شاغل‬ ‫در اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان البــرز‬ ‫تجلیلشد‪.‬‬ ‫ناصــر مقــدم‪ ،‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد البــرز‬ ‫در ایــن مراســم گفت‪ :‬خانــواده شــهدا و ایثارگران‪،‬‬ ‫سهــای صداقــت و‬ ‫چش ـم وچراغ ملــت و تندی ‬ ‫شــجاعت و ســامت هســتند و وجود این عزیزان‬ ‫مایه برکت و پیشرفت و استحکام ارزش های واالی‬ ‫اســامی و ایرانی اســت و اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی اســتان البرز افتخــار دارد کــه ‪ 45‬کارمند از‬ ‫مجموع‪ 180‬نفر کارکنان ان‪ ،‬از رزمندگان و جانبازان‬ ‫و خانواده ایثارگران هستند و این موضوع به عنوان‬ ‫ذخیــره و نقطه قوت ایــن اداره کل همواره مدنظر‬ ‫بوده اســت بنابراین تــاش کرده ایم تــا از ایثارگران‬ ‫واجدشرایطدر رده هایمختلفمدیریتیاداره کل‬ ‫و ادارات شهرستانی استفاده و بهره گیری کنیم و از‬ ‫همین روی ‪ 2‬معاون اداره کل و ‪ 4‬مدیر میانی و ‪4‬‬ ‫مدیر پایه این اداره کل از میان رزمندگان و خانواده‬ ‫ایثارگرانانتخابومنصوب شده اند‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان البرز‬ ‫افزود‪ :‬فرهنگ ایثار و شهادت‪ ،‬در طول تاریخ این‬ ‫ســرزمین ریشــه داشــته و همواره جــزو مولفه های‬ ‫اخالقــی و روحیــات متعالــی مــردم ایــن ســرزمین‬ ‫یشــود و امروزه این موضــوع از وجوه‬ ‫محســوب م ‬ ‫قدرت نرم و موجب عزت ملی ما اســت و در این‬ ‫زمــان بیــش از هــر زمان دیگــری‪ ،‬نیازمنــد ترویج و‬ ‫گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه هستیم‬ ‫و باید تالش کنیم تا بازنده نگه داشتن یاد و خاطره‬ ‫رشــادت های ملــت ایــران در طــی ســال های دفاع‬ ‫مقدس و پس ازان‪ ،‬نس ـل های مختلف کشــور را با‬ ‫تاریخ جنگ هشت ساله و رشادت های رزمندگان و‬ ‫مردمسرزمینماندر برابر دشمنمتجاوز‪،‬اشنا کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در سال های دفاع مقدس‪،‬‬ ‫رزمندگان در خط مقدم جبهه های نبرد حق علیه‬ ‫باطل از کیان کشور و اعتقادات ما دفاع می کردند و‬ ‫از سویدیگر‪،‬مردمرشیدو قهرمانایرانباپشتیبانی‬ ‫مادی و معنوی و تحمل سختی ها و رنج های ناشی‬ ‫از جنــگ‪ ،‬همــراه و یاری رســان رزمنــدگان بودنــد و‬ ‫به نوعی تمــام مردم ایران‪ ،‬ایثار و ازخودگذشــتگی‬ ‫خــود را در ســال های دفــاع مقــدس بــه نمایــش‬ ‫گذاشــتند و امــروزه نیز کــه در عرصه های مختلف‬ ‫در حال نبرد با دشــمن هســتیم از عرصه اقتصادی‬ ‫گرفته تا عرصه های فرهنگی مورد هجمه و در حال‬ ‫دفاع هســتیم فلذا باید فرهنگ ایثار و شــهادت را‬ ‫ب هصــورت مــداوم در میان اقشــار مختلف جامعه‬ ‫زنده نگه داریم و نگذاریم نامالیمات و کاستی های‬ ‫مــادی‪ ،‬عــزت و اســتقالل ملی ما را خدشــه دار کند‬ ‫و بایــد با تالش مضاعف و تکیه بر تــوان داخلی و‬ ‫تهــای موجود‪ ،‬ایران اســامی را‬ ‫اســتفاده از ظرفی ‬ ‫قوی تر از هر زمان دیگر بسازیم تا دشمنان‪ ،‬چشم‬ ‫یشــان را از این خاک پاک و ملت‬ ‫طمع و بدخواه ‬ ‫سرافراز بردارند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۴۰۰‬پروژه قرارگاه پیشرفت و ابادانی سپاه قزوین افتتاح شد‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬معــاون اجرایــی ســپاه‬ ‫صاحب االمر (عج) استان قزوین گفت‪ :‬همزمان با‬ ‫گرامیداشت هفته دفاع مقدس‪ ۴۰۰‬پروژه عمرانی‪،‬‬ ‫اشــتغال‪ ،‬تربیتــی‪ ،‬فرهنگــی و ســامت قــرارگاه‬ ‫پیشرفت و ابادانی سپاه قزوین به ارزش‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫تومــان مــورد بهر هبــرداری قــرار گرفــت‪ .‬ســرهنگ‬ ‫حمزه بریــن افزود‪ ۱۱۴ :‬پروژه عمرانــی‪ ۱۰۰ ،‬پروژه‬ ‫اشتغال و ‪ ۱۸۶‬پروژه تربیتی‪ ،‬سالمت و فرهنگی با‬ ‫همکاری و مشارکت دستگاه های دولتی‪ ،‬شوراها‪،‬‬ ‫دهیاری ها‪ ،‬اهالی روســتاها و خیرین به مناســبت‬ ‫هفته دفاع مقدس در دهستان های چوقور طارم‬ ‫ســفلی‪ ،‬دســتجرد المــوت غربــی و زوارک المــوت‬ ‫شرقی افتتاح شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پروژه هایی که در‬ ‫حوزه عمرانی در روستاها انجام شده در حوزه های‬ ‫اب شــرب بهداشــتی شــامل مخــازن اب شــرب‪،‬‬ ‫احداث خط انتقال و شبکه داخلی روستا‪ ،‬بهسازی‬ ‫چشــمه ها‪ ،‬کانال اب کشــاورزی‪ ،‬پل‪ ،‬مسجد و ‪...‬‬ ‫اســت‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در اجرای پروژه های‬ ‫عمرانی که به صورت جهادی انجام شده‪ ،‬مبلغ ‪۸‬‬ ‫بستری ‪ ۲۸۶‬بیمار کرونایی‬ ‫در بیمارستان های گلستان‬ ‫دانشــگاه علوم پزشکی گلستان امار جدید بیماران‬ ‫کروناییبستریدر بیمارستان هایاستانرااعالم کرد‪.‬‬ ‫بر اساساعالمدانشگاهعلومپزشکی گلستان‪،‬امروز‬ ‫‪ ۲۸۶‬بیمار کروناییدر بیمارستان هایایناستانبستری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫از این تعداد ‪ ۵۹‬بیمار در بخش مراقبت های ویژه‬ ‫بستریهستندو‪ ۲۹‬نفر هماز دستگاهونتیالتور استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫روندابتالو بستریبیمارانکروناییدر استانگلستان‬ ‫کاهشی است‪ .‬تاکنون ‪ ۷۳۸‬هزار و ‪ ۸۸۷‬نفر در استان‬ ‫نوبت اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند و نوبت دوم‬ ‫واکسن هم به ‪ ۳۸۲‬هزار و ‪ ۷۸۲‬گلستانی تزریق شد‪.‬‬ ‫مجمــوع تزریقــات نوبــت اول و دوم واکســن کرونــا در‬ ‫استان به یک میلیون و ‪ ۱۲۱‬هزار و ‪ُ ۶۶۹‬دز رسید‬ ‫کشف ‪ ۱۱۵‬کیلوگرم تریاک‬ ‫در گلستان‬ ‫تالش حداکثری برای تعالی شیراز‬ ‫نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز در مراسم‬ ‫تودیع و معارفه شــهرداران قدیم و جدید شــیراز در‬ ‫اینمراسمبااشارهبهخطبه ایبهنقلاز امامحسین‬ ‫(ع) و پدر بزرگوار ایشــان موالی متقیان گفت‪ :‬امام‬ ‫حسین(ع)می فرمایندانچهماکار سیاسیکردیمبرای‬ ‫دوســت داشتن ریاســت نبود و اگر صف اربعین راه‬ ‫می اندازیم بدون این تفکر نمی شود و باید این فکر‬ ‫حاک م باشد که اگر کار سیاسی و میدان داری مسائل‬ ‫اجتماعیدارمامابهدنبالمقامو نامنیستم‪.‬ایت ا‪...‬‬ ‫لطف اله دژکام با اشاره به اولویت فهم دینی گفت‪:‬‬ ‫به نام دین می‪‎‬شود خیلی کار کرد؛ اما فهم دین به‬ ‫شعار نیست‪ ،‬به شعور است‪ ،‬ان هم ما که در شهری‬ ‫زندگیمی کنیمکهدومیرزایشیرازیداریم‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫میلیارد تومان صرفه جویی صورت گرفته که جزء‬ ‫مهم ترین نقاط قوت قرارگاه پیشرفت و ابادانی‬ ‫اســت‪ .‬معــاون اجرایی ســپاه صاحب االمر (عج)‬ ‫اســتان قزوین گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۰۰‬پروژه اشتغال در‬ ‫رسته های دام سبک‪ ،‬دام سنگین‪ ،‬طیور‪ ،‬باغداری‪،‬‬ ‫زراعــت‪ ،‬زنبــورداری‪ ،‬دســت بافت ههــا‪ ،‬فــرش و‬ ‫گلیم بافی و ‪ ...‬در روستاها اجرا و منجر به اشتغال‬ ‫‪ ۱۵۰‬جــوان روســتایی شــده اســت‪ .‬بریــن افــزود‪:‬‬ ‫کارگروه اشتغال با توسعه‪ ،‬ترویج و ایجاد مشاغل‬ ‫در روستاهای هدف سعی دارد تا بتواند مهاجرت‬ ‫معکوس از شهر به روستا را با ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫فراهم نماید که با تالش در این حوزه‪ ۱۵۰ ،‬نفر در‬ ‫روستاها مشغول به کارشده اند‪.‬این مقام مسئول‬ ‫در ادامــه گفــت‪ :‬ســایر پروژ ههــا در کارگرو ههــای‬ ‫تعلیم و تربیت‪ ،‬فرهنگی اجتماعی و سالمت در‬ ‫روستاها اجرایی شده است که ازجمله مهم ترین‬ ‫دســتاوردهای ان می توان بــه راه اندازی کتابخانه‬ ‫عمومی سیار‪ ،‬بازســازی و مرمت کالس های درس‬ ‫در مدارس روســتایی‪ ،‬بازســازی و احیای تنورهای‬ ‫نان محلی و ‪ ...‬را نام برد‪.‬‬ ‫برین با بیان این مطلب که مردم عنصر اصلی‬ ‫اجــرای برنام ههــای قــرارگاه در روســتاها هســتند‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬تمامی اقدامات قرارگاه پیشــرفت‬ ‫و ابادانــی ســپاه قزویــن بــا مشــارکت مردمــی و‬ ‫دستگاه های دولتی انجام شده است و اگر در هر‬ ‫روســتایی‪ ،‬مردم پای کار نباشــند هیچ پــروژه ای در‬ ‫کارگروه ها تعریف و اجرایی نمی گردد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫طبــق ابالغیــه ســتاد کل ســپاه پاســداران انقــاب‬ ‫اسالمی‪ ،‬دهستان زوارک در بخش الموت شرقی با‬ ‫‪ ۳۵‬روستا‪ ،‬دهستان چوقور در بخش طارم سفلی‬ ‫با ‪ ۱۸‬روستا و دهستان دستجرد در بخش الموت‬ ‫غربی با ‪ ۱۹‬روستا‪ ،‬محل فعالیت قرارگاه پیشرفت‬ ‫و ابادانی سپاه قزوین است‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی گلســتان از کشــف ‪۱۱۵‬‬ ‫کیلوگرم تریاک از دو دستگاه خودروی سواری در استان‬ ‫خبــرداد و گفــت‪ :‬در ایــن عملیــات چهــار نفر دســتگیر‬ ‫شدند‪ .‬سرهنگ تاجره اظهار کرد‪ :‬ماموران پلیس مبارزه‬ ‫با مواد مخدر استان پس از یکسری اقدامات اطالعاتی‬ ‫موفق به شناسایی یکی از قاچاقچیان شدند‪ .‬جانشین‬ ‫فرمانده انتظامی گلســتان افــزود‪ :‬با اشــراف اطالعاتی‬ ‫پلیسمشخصشدمتهمقصدجابجاییموادافیونیبا‬ ‫دو دستگاه پژو پارس از جنوب کشور به گلستان را دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با اشراف اطالعاتی و سرعت عمل ماموران‪،‬‬ ‫خودروهای موردنظر به محض ورود به استان شناسایی‬ ‫و در فرصتی مناســب دســتور توقف به ان ها داده شــد‬ ‫کهمتهمانبالفاصلهباحرکاتیمخاطره امیز ونامتعارف‬ ‫اقدام به فرار کردند‪ .‬تاجره افزود‪ :‬تعقیب و گریز پلیس‬ ‫برایدستگیریقاچاقچیانادامهداشتتااینکهماموران‬ ‫بــا اســتفاده از قانــون به کارگیــری ســاح موفق شــدند‬ ‫خودروها را متوقف و چهار متهم را دســتگیر کنند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬در بازرسی از خودرو متهمان ‪ ۱۱۵‬کیلوگرم تریاک‬ ‫کشف شد‪ .‬جانشین فرمانده انتظامی گلستان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬گلســتان محل امنی برای جوالن دادن ســوداگران‬ ‫مرگ نیست و پلیس قاطعانه با این گونه افراد مقابله‬ ‫خواهدکرد‪.‬‬ ‫محدودیت هوشمند برای‬ ‫واکسن نزده ها به زودی‬ ‫اجرا می شود‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــیراز از اجــرای‬ ‫محدودیت های هوشمند در اینده نزدیک برای افرادی‬ ‫خبر داد که هنوز در برابر کرونا واکسینه نشده اند‪ .‬دکتر‬ ‫ســید روح اله حسینی با ابراز تاســف از جان باختن ‪۱۲‬‬ ‫هم استانی دیگر در اثر کرونا طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪،‬‬ ‫مجموع جان باختگان این بیماری را شــش هزار و ‪۶۴۰‬‬ ‫نفر اعالم کرد‪.‬‬ ‫دکتر حسینی با اشاره به پذیرش ‪ ۳۳۱‬بیمار جدید‬ ‫مبتالیامشکوکبهکروناویروسدر بیمارستان هایاستان‬ ‫طی‪ ۲۴‬ساعت گذشته افزود‪ :‬هم اکنون دو هزار و ‪۲۷۲‬‬ ‫بیمار مثبت و مشکوک دارای عالئم در بیمارستان های‬ ‫اســتان بســتری هســتند که از این تعداد‪ ۲۱۸ ،‬بیمار به‬ ‫دلیــل وخامــت شــرایط جســمی در بخش هــای ‪،ICU‬‬ ‫مراقبت هایویژهدرمانیدریافتمی کنند‪.‬مدیر روابط‬ ‫عمومی دانشگاه ادامه داد‪ :‬تاکنون مجموع تعداد دوز‬ ‫تزریق شده واکسن کرونا در فارس به سه میلیون و ‪۱۷۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۴۷‬دوز رســید‪ .‬این مقام مســئول در دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی شیراز اظهار کرد‪ :‬برای قطع زنجیره انتشار‬ ‫ویروس می بایســت درصد قابل توجهی از مردم کشــور‬ ‫واکسینه شوند؛ به همین منظور ستاد ملی کروناویروس‬ ‫تهــای‬ ‫در حــال برنامه ریــزی بــرای اعمــال محدودی ‬ ‫هوشمند برای افرادی است که واکسینه نشده اند‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به ضرورت مشارکت برای بازگشت به وضعیت‬ ‫عــادی قبــل از کرونــا‪ ،‬از مردم اســتان خواســت تــا برای‬ ‫تــداوم امکان اســتفاده از خدمــات اجتماعی و محروم‬ ‫نشدن از این خدمات‪ ،‬در سریع ترین زمان ممکن برای‬ ‫تزریــق واکســن بــه مراکز واکسیناســیون مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دکتر حســینی با اعالم اینکه بر اســاس طرح هوشــمند‬ ‫واکسیناسیون در اینده تنها افرادی می توانند از خدمات‬ ‫اجتماعی اســتفاده کنند که هر دو دوز واکســن خود را‬ ‫دریافت کرده باشند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬فاصله دریافت دو دوز‬ ‫واکسن در انواع واکسن متفاوت بوده و دست کم چهار‬ ‫هفته است که از افراد دعوت می شود در موعد مقرر‪ ،‬در‬ ‫اینزمینهاقدام کنند‪.‬‬ ‫صدور ‪ 652‬هزار تن کاال‬ ‫از بازارچه های مرزی‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫مدیــر بازارچه های مرزی سیســتان و بلوچســتان در‬ ‫گفت وگــو با خبرنــگاران بیان کرد‪ :‬در ‪ 6‬ماهه نخســت‬ ‫امسال ‪ 652‬هزار تن کاال از بازارچه های مرزی سیستان‬ ‫و بلوچســتان صادر شــد که نســبت به مدت مشــابه‬ ‫ســال گذشــته بــه لحــاظ وزنــی ‪ 41‬درصــد افزایــش را‬ ‫نشــان می دهد‪ .‬به گزارش روابط عمومی اســتانداری‪،‬‬ ‫مبین علی میر مدیر بازارچه های مرزی استان گفت‪ :‬با‬ ‫استقرار دولت جدید‪ ،‬سیستان و بلوچستان می تواند‬ ‫محل تامین کاالهای اساســی ازجمله برنج‪ ،‬گوشت و‬ ‫میوه های گرمســیری موردنیاز کشــور باشــد‪ .‬این مقام‬ ‫مسئول تصریح کرد‪ :‬در این مدت ‪ 2‬هزار و ‪ 954‬راس‬ ‫گاو‪ ،‬گوســاله و شــتر از بازارچه هــای مرزی اســتان وارد‬ ‫کشور شده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د مازندران‬ ‫پنجشنبه ‪ 08‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1176‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫همه دستگاه های اجرایی‬ ‫برای مقابله با حوادث‬ ‫احتمالی برنامه ریزی کنند‬ ‫جلســه ســتاد مدیریت بحران شهرســتان ســاری به‬ ‫ریاســت عباسعلی رضایی‪ ،‬فرماندار ســاری برگزار شد‪‎.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری هم وطن‪ ،‬رضایی در این جلسه‬ ‫بــا اشــاره بر ضــرورت حــذف بوروکراســی اداری زائد در‬ ‫ادارات‪ ،‬گفــت‪ :‬کارکنــان ادار ههــا خودشــان بــه زائــد و‬ ‫مشــکل زا بــودن برخی مقــررات اگاهند اما ســختگیری‬ ‫در عمــل بــه اجرای ا نهــا به یک نوع عادت برایشــان‬ ‫تبدی لشــده اســت مقرراتی که چند دهه قبل با توجه‬ ‫به مقتضیات زمان وض عشــده اند درگذر زمان به علت‬ ‫دگرگونــی شــیوه ها و ابزارهــا اکنون نه تنها الزم نیســتند‬ ‫بلکه مشــکل افرین شــده اند‪ .‬وی با تاکید بــر اقدامات‬ ‫پیشــگیرانه در مدیریــت بحــران‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫بحث مدیریت بحران‪ ،‬پیشــگیری از بحــران و امادگی‬ ‫برای مقابله با بحران از اهمیت خاصی برخوردار است و‬ ‫همهدستگاه هایاجراییمی بایستاز قبلبرایمقابله‬ ‫باحوادثاحتمالیبرنامه ریزیکنند‪.‬‬ ‫از قهرمانان مدال اور‬ ‫جانبازان و معلوالن استان‬ ‫تجلیل شد‬ ‫بــا حضور معاون امــور ورزش از قهرمانان مــدال اور‬ ‫جانبازانو معلوالناستانتجلیلبهعملامد‪.‬به گزارش‬ ‫پایگاه خبــری هم وطن؛ با حضور بریمانی معاون امور‬ ‫ورزش‪ ،‬نیکخــو مشــاور مدیــرکل‪ ،‬فرج پور معــاون امور‬ ‫بانوان و مهدوی رئیس هیات جانبازان و معلوالن استان‬ ‫از قهرمانان جانباز و معلول استان تجلیل شد‪ .‬معاون‬ ‫امور ورزش مازندران در حاشــیه این مراســم با اشاره به‬ ‫اینکه مازندران افتخارات زیادی در میادین پارالمپیک و‬ ‫پاراسیاییدارد‪ ،‬گفت‪:‬بخشعظیمیاز افتخاراتورزش‬ ‫جانبازان و معلوالن کشــور توســط قهرمانــان جانباز و‬ ‫معلولمازندرانیبهدستمی اید‪.‬بریمانیبابیاناینکه‬ ‫ورزشــکاران مازندرانی در ‪ 29‬رشــته ورزشــی برای ورزش‬ ‫کشــور افتخارافرینی می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬یکــی از دغدغه و‬ ‫برنامه هایمهممدیرکلورزشو جواناناستانحمایت‬ ‫همه جانبهو رفعمشکالتاز مدال اورانورزشمازندران‬ ‫است‪ .‬در ادامه فرج پور معاون امور بانوان تصریح کرد‪:‬‬ ‫خوشحالم که امروز در معیت شما عزیزان و قهرمانان‬ ‫هســتم که منشــا افتخارات بزرگ ورزش کشــور و استان‬ ‫مازنــدران هســتید‪ .‬وی گفــت‪ :‬امیــدوارم هرچــه زودتــر‬ ‫ساماندهی و امنیت شغلی شما عزیزان و قهرمانان ملی‬ ‫فراهم شود‪ .‬مشــاور مدیرکل ورزش و جوانان مازندران‬ ‫با بیان اینکه برگزاری مراسم تجلیل حس بسیار خوب‬ ‫و بانشــاطی بــرای مجموعــه دســتگاه ورزش و جوانان‬ ‫استان ایجاد می کند و از اینکه خبرهای خوشی در پی‬ ‫یشــنویم به عنوان‬ ‫افتخارافرینی قهرمانان مازندرانی م ‬ ‫یــک مازندرانی احســاس غــرور و شــعف دارم‪ .‬نیکخو‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬اتفاقات خوبی در دوره مدیریت دکتر‬ ‫رنگرز رخ داد و امیدوارم هرروز شــاهد افتخارات بیشــتر‬ ‫ورزشکارانمازندرانیدر میدان هایبزرگورزشیباشیم‪.‬‬ ‫در پایان رئیس هیات جانبازان و معلوالن استان اذعان‬ ‫داشت‪ :‬قهرمانان جانباز و معلول مازندرانی همیشه در‬ ‫یشــوند و در همین‬ ‫پیکارهای مختلف خوب ظاهر م ‬ ‫رقابت هایپارالمپیکتوکیواز ‪ 6‬ورزشکار مازندرانی‪،‬پنج‬ ‫ورزشــکار موفق به کســب چهار مدال طال و یک مدال‬ ‫شهــای رنگرز مدیــرکل ورزش و‬ ‫نقــره شــدند‪ .‬وی از تال ‬ ‫جوانان مازندران به واسطه حمایت های همه جانبه به‬ ‫هیات های ورزشــی و ورزشــکاران تقدیر و تشــکر نمود‬ ‫و افزود؛ با عنایت به این مساعدت های بی نظیر دکتر‬ ‫رنگرز که به صورت مســتقیم و غیرمستقیم شامل حال‬ ‫هیات جانبازان و معلولین اســتان شــد پشــتوانه سازی‬ ‫بســیار خوبــی بــرای قهرمانــان و ورزشــکاران در حــال‬ ‫شکل گیریاست‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۳۴۳‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت خسارت‬ ‫ناشی از کرونا‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫مازنــدران بــا اشــاره به ثبت بیش از ‪ ۴‬میلیون گردشــگر‬ ‫مقیم در ســال جــاری در مازندران‪ ،‬گفت‪ ۳۴۳ :‬میلیارد‬ ‫ریــال تســهیالت خســارت ناشــی از کرونــا تاکنــون بــه‬ ‫مجموعه تاسیسات گردشگری متقاضی پرداخت شده‬ ‫اســت‪ .‬بــه گزارش فارس‪ ،‬ســیف اله فرزانه اظهار کــرد‪ :‬از‬ ‫نیمه دوم سال‪ ۱۳۹۹‬تاکنون‪ ۱۲۹‬میلیارد و ‪ ۸۵۶‬میلیون‬ ‫تومان در بخش گردشــگری ســرمایه گذاری شــد که این‬ ‫حجــم از ســرمایه گذاری در اســتان ‪ ۲۳‬پــروژه اقامتــی‪،‬‬ ‫یشــود‪ .‬وی‬ ‫پذیرایــی و مجموعه بوم گردی را شــامل م ‬ ‫بــا بیان اینکه در ســال گذشــته ‪ ۱۸‬میلیــون و ‪ ۳۲۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۴۰‬نفــر گردشــگر داخلــی بــا میانگیــن ‪ ۴‬شــب و ‪۵‬‬ ‫روز در مازنــدران اقامــت کردنــد‪ ،‬افزود‪ :‬در ســال جاری‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۴‬میلیون گردشگر مقیم در مازندران به‬ ‫ثبت رسیده است‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی مازنــدران با اشــاره به اینکه صــدور ‪۷۲‬‬ ‫گواهینامهاستانداردسازیتاسیسات گردشگریرااز دیگر‬ ‫عملکردهای حوزه گردشــگری از ســال گذشــته تاکنون‬ ‫ارزیابی کرد و گفت‪ ۱۴۷ :‬پرونده جهت اخذ گواهینامه‬ ‫استانداردامادهطرحدر کمیسیوندرجه بندیاست‪.‬این‬ ‫مسئول تصریح کرد‪ :‬از سال گذشته تاکنون‪ ۷۷‬موافقت‬ ‫اصولی با حجم سرمایه گذاری بیش از ‪ ۴۹‬هزار میلیارد‬ ‫ریال صادرشده است که در صورت صدور مجوز نهایی‬ ‫و بهره برداری این پروژه ها ‪ ۴‬هزار و ‪ ۴۴‬فرصت شغلی‬ ‫در منطقهایجادخواهدشد‪.‬‬ ‫مصوبات کاغذی طی یک دهه گذشته گرهی از مشکالتشان باز نکرده است‬ ‫صیادان مازندرانی چشم به راه حل چالش ها‬ ‫صیادان مازندرانــی این روزها در حالی برای‬ ‫اغاز فصل صید و پهن کردن تورشــان در دریای‬ ‫یشــوند که مصوبــات کاغذی طی‬ ‫خــزر اماده م ‬ ‫یک دهه گذشته گرهی از مشکالتشان باز نکرده‬ ‫اســت و چشــم امید به همت دولتمردان جدید‬ ‫دارنــد تا شــاید این بار دغدغه های دیرین هشــان‬ ‫کبــار بــرای همیشــه برطرف شــود‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ی ‬ ‫ایرنــا‪ ،‬هم هســاله از نیمــه دوم مــاه مهــر بیش از‬ ‫چهار هزار و ‪ ۲۰۰‬صیاد عضو شــرکت های پره در‬ ‫مازندران طی ‪ ۶‬ماه فصل سرد سال گاهی تا کمر‬ ‫در اب ســرما زده دریا فرو می روند و جانشان را‬ ‫به خطر می اندازند تا رزق و روزی حالل کســب‬ ‫کنند‪ ،‬ولی دغدغه نداشــتن اینده روشــن در کنار‬ ‫کاهش هر چه بیشتر ساالنه میزان صید و درامد‬ ‫چون سایه ترسناک تعقیبشان می کند‪ .‬مهم ترین‬ ‫دغدغه این صیادان که ســالیان ســال برای اخذ‬ ‫مصوبه کاغذی برای ان دویدند‪ ،‬محاسبه کردن‬ ‫شغلشــان به عنوان مشاغل ســخت و زیان اور از‬ ‫کســو و کاهــش حق بیمــه پرداختیشــان بود‪،‬‬ ‫ی ‬ ‫مصوباتــی کــه هی ـچ گاه بــه اجــرا درنیامــد و در‬ ‫کشــوی مدیران بایگانی شــد‪ .‬هشت سال پیش‬ ‫و در ما ههــای پایانــی ســال ‪ ۹۲‬بــود کــه دولــت‬ ‫طــی مصوبه ای حرفه صید و صیادی را به عنوان‬ ‫مشــاغل ســخت و زیــان اور بــه شــمار اورد‪ ،‬امــا‬ ‫باگذشــت حدود یک دهه هنوز این مصوبه به‬ ‫خاطر تامین نشــدن منابع مالی اجرایی نشــده‬ ‫است‪ ،‬خواسته ای که صیادان مازندران در استانه‬ ‫شروع فصل صید ان را به عنوان مهم ترین مطالبه‬ ‫خود از دولت ســیزدهم مطرح می کنند‪ .‬شماری‬ ‫نکــه‬ ‫از صیــادان مازنــدران توضیــح دادنــد‪ :‬ای ‬ ‫صیادی جزو مشاغل سخت و زیان اور محسوب‬ ‫شــد‪ ،‬با دلیل و منطق بود چراکه صیادان شمال‬ ‫در فصــول ســرد پائیز و زمســتان هــرروز ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫ســاعت تــا کمــر بایــد در اب دریای پره کشــی را‬ ‫مدیریــت و تورهــا را در اب انداختــه و یا بیرون‬ ‫بکشند؛ کاری که هرروز در شرایط مختلف اب و‬ ‫هوایی برای کسب روزی باید انجام ادامه دهند‬ ‫یکــه طــی ســال های اخیر اغلــب تورهای‬ ‫درحال ‬ ‫خالــی را در دریــا می گرداننــد‪ .‬انــان بــا اظهــار‬ ‫نکــه مشــکالت بیمه ای در ســال های اخیر به‬ ‫ای ‬ ‫خاطــر کاهــش میزان صیــد و درامد و بــاال رفتن‬ ‫ســن صیادان به مراتب بیشــتر از گذشــته انان را‬ ‫رنج می دهد‪ ،‬افزودند‪ :‬عالوه بر باال رفتن ســن‬ ‫کــه تــوان و قدرت را کــم کرده و بیماری مفصلی‬ ‫را بیشــتر از گذشــته بــروز داده اســت‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫الودگــی بیش ازحــد رودخان ههــا و اب دریــای‬ ‫خــزر و از همــه مهم تر صیــد غیرمجاز‪ ،‬هرســاله‬ ‫درامد صیادان برخالف نرخ تورم کمتر می شود‪.‬‬ ‫ماهیگیران عضو اتحادیــه تعاونی پره مازندران‬ ‫مهم ترین خواسته خود را از حل دولت سیزدهم‬ ‫تامین اعتبار برای عملیاتی شدن مصوبه بیمه ای‬ ‫عنــوان کردنــد و گفتنــد کــه بــا توجــه بــه این که‬ ‫فعالیــت صیــادی در دریــای خزر تنهــا برای یک‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ 66‬پروژه شرکت توزیع برق استان به‬ ‫بهره برداری رسید‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیــع‬ ‫ســاری‪ 2 ،‬پــروژه در بهشــهر و‬ ‫بــرق مازنــدران گفــت‪66 :‬‬ ‫در امور توزیع برق گلوگاه نیز‬ ‫پــروژه برق رســانی بااعتبــاری‬ ‫‪ 1‬پروژه به بهره برداری رســید‪.‬‬ ‫بال غبــر ‪ 143‬میلیــارد ریــال به‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫بهره برداری رسید‪ .‬سید کاظم‬ ‫پروژه هــا شــامل‪ :‬رفــع ضعف‬ ‫حسینیکارنامی‬ ‫حسینی کارنامی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ولتاژ‪ ،‬کاهش تلفــات‪ ،‬اصالح‬ ‫از ایــن ‪ 66‬پــروژه ‪ 10‬پــروژه در‬ ‫و بهینه ســازی شــبکه های‬ ‫بابلسر‪ 10 ،‬پروژه در سوادکوه‪ 9 ،‬پروژه در امل‪ ،‬توزیــع‪ ،‬مرمــت روســتایی‪ ،‬رینــگ و قــدرت‬ ‫‪ 7‬پروژه در جنوب بابل‪ ،‬در سیمرغ و میاندرود مانور‪ ،‬توســعه و احداث شــبکه های شــهری‪،‬‬ ‫هرکــدام ‪ 6‬پــروژه‪ ،‬جویبــار و جنــوب ســاری و توسعه فیدر‪ ،‬اصالح و بهینه سازی شبکه های‬ ‫قائمشهر هرکدام با ‪ 4‬پروژه‪ 3 ،‬پروژه در شمال روستایی است‪.‬‬ ‫گازرسانی به مناطق کمتر توسعه یافته‬ ‫مصداق بارز عدالت اجتماعی است‬ ‫دوره ‪ ۶‬ماهــه اســت و نــوع بیمه نیــز مربوط به‬ ‫هزینه ســخت و زیان اور نیســت‪ ،‬باید به مدت‬ ‫‪ ۳۰‬ســال سابقه اشــتغال و بیمه ای داشته باشند‬ ‫درحالی که هم توان کار کردن در این مدت زمان‬ ‫را ندارنــد و هــم پرداخــت ســهم ‪ ۲۷‬درصدی از‬ ‫سوی بیمه شده ای که ‪ ۶‬ماه سال را بیکار است‪،‬‬ ‫بســیار بــاال و تامیــن ان مشــکل اســت‪ .‬یکــی از‬ ‫مصوباتی که سال ها پیش برای صیادان گذرانده‬ ‫ولــی اجرانشــده‪ ،‬کاهش ســهم بیم هشــان از ‪۲۷‬‬ ‫درصــد بــه ‪ ۱۷‬درصــد بــود‪ .‬ایــن مصوبــه نیــز به‬ ‫خاطــر تامین نشــدن منابــع مالی به سرنوشــت‬ ‫مصوبه تلقی صیادی به عنوان مشاغل سخت و‬ ‫زیان اور دچار شده است‪.‬‬ ‫صیادی در مخاطره‬ ‫معــاون صیــد و بنــادر ماهیگیــری شــیالت‬ ‫مازندران هم با تائید مشــکالت صیادان استان‪،‬‬ ‫نبــار بــودن شــغل‬ ‫اجــرای مصوبــه ســخت و زیا ‬ ‫صیــادی و کاهــش ‪ ۱۰‬درصــدی حــق بیمه ســهم‬ ‫ماهیگیــران را از مهم ترین خواســته های بر حق‬ ‫صیادان دانســت و گفت‪ :‬شیالت ایران و به تبع‬ ‫ان مدیــران کل شــیالت اســتان های شــمالی بــه‬ ‫همراه نمایندگان مجلس همواره پیگیر اجرایی‬ ‫شــدن این ‪ ۲‬مصوبه در سال های اخیر بوده اند‪،‬‬ ‫امــا بــه دلیل مشــکالت مالی و درامــدی دولت؛‬ ‫هنوز این مهم محقق نشده است‪.‬‬ ‫قاســم کریــم زاده ضمــن تائیــد مشــکالت‬ ‫بیمــاری مفصلی و روماتیســمی ماهیگیــران‪ ،‬باال‬ ‫رفتن سن و پائین امدن درامد انان براثر کاهش‬ ‫صیــد‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬امــروز مهم تریــن خواســته‬ ‫صیــادان شــمال از دولت ســیزدهم کــه بارها ان‬ ‫را بــه ما به عنوان متولیــان اجرایی دولتی منتقل‬ ‫کرده اند‪ ،‬عملیاتی شدن این ‪ ۲‬مصوبه است‪ .‬وی‬ ‫به وجود ‪ ۵۴‬شرکت تعاونی صیادی پره با چهار‬ ‫هــزار و ‪ ۲۰۰‬صیاد اشــاره کرد و گفت‪ :‬بررس ـی ها‬ ‫از میــزان صیــد و فــروش ماهــی طــی یــک دهــه‬ ‫اخیــر به ویــژه در پنج ســال اخیر نشــان می دهد‬ ‫که صیادان بشــدت با کاهش درامد و مشکالت‬ ‫معیشــتی به نســبت نرخ تــورم مواجه هســتند‪،‬‬ ‫این مســئول با بیان این که اگر مصوبه ســخت و‬ ‫زیان اور بودن شغل صیادی اجرایی شود‪ ،‬بیشتر‬ ‫صیادان بازنشســته می شوند و این کمک بزرگی‬ ‫بــه جامعه صید و صیادی شــمال اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگرچــه ســهام هــر یــک از اعضــای شــرکت های‬ ‫تعاونی با توجه به داشتن جایگاه ماهیگیری در‬ ‫سواحل‪ ،‬ادوات و تجهیزات ماهیگیری به نسبت‬ ‫سال های قبل باال رفته است‪ ،‬اما صید و صیادی‬ ‫تنها راه درامدی انان است که باید تداوم داشته‬ ‫باشد‪ .‬کریم زاده اظهار داشت‪ :‬طبق بررسی های‬ ‫صــورت گرفته بیشــتر صیادان حال وروز خوشــی‬ ‫ندارنــد و بــرای ســاماندهی و بهبــود وضعیــت‬ ‫معیشــتی این قشــر زحمت کش جامعــه در این‬ ‫اســتان برنامه ریــزی درســت و هدفمنــدی نیــاز‬ ‫است‪ .‬وی با بیان این که رهاسازی ساالنه حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون بچه ماهی در رودخانه های شیالتی‬ ‫فعالیــت ماهیگیــری در شــمال را تــا حــدودی‬ ‫رونق داده اســت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬به دلیل الودگی‬ ‫رودخان ههــا و در نتیجــه دریای خزر و صیدهای‬ ‫غیرمجاز هرســاله مقدار صید کم شــده اســت و‬ ‫یکــی از راه های حمایتی‪ ،‬تعدیل و ســاماندهی‬ ‫ماهیگیــران اســت تــا ادامــه فعالیــت صرفــه‬ ‫اقتصادی داشــته باشد‪ .‬معاون شیالت مازندران‬ ‫گفــت‪ :‬در دهــه ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۹۰‬اتحادیــه صیــادی پره‬ ‫مازنــدران در هــر فصل بیش از ‪ ۱۰‬هزار تن انواع‬ ‫ماهی صید و ‪ ۲‬تن خاویار استحصال می کرد‪ ،‬اما‬ ‫این مقدار صید به دالیل مختلف ازجمله کاهش‬ ‫نزوالت اســمانی‪ ،‬کاهش دبــی اب رودخانه ها‪،‬‬ ‫برداشــت شــن و ماســه ســاحلی‪ ،‬ورود انــواع‬ ‫االیند ههــا به ویــژه کشــاورزی و صنعتــی کاهش‬ ‫محسوسی یافته است‪.‬‬ ‫اماده باش برای رفتن به دریا با دغدغه های‬ ‫حل نشده‬ ‫کریــم زاده بــا بیان این که صیــادان مازندران‬ ‫ایــن روزهــا با اماد هســازی تورها و دیگــر ادوات‬ ‫صیادی خود را برای رفتن به دریا اماده می کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگرچه هنوز کمیته مدیریت صید شیالت‬ ‫ایران زمان صید را اعالم نکرده است ولی معموال‬ ‫از ‪ ۱۵‬مهر در استان شروع می شود‪ .‬وی با اعالم‬ ‫نکــه حمایــت و پشــتیبانی از ماهیگیــران در‬ ‫ای ‬ ‫بخش ســرمایه در گردش‪ ،‬توســعه فعالیت های‬ ‫ابزی پروری در کنار ساحل و مکانیزاسیون صیادی‬ ‫همــواره موردتوجه شــیالت ایران اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگرچه محدودیتی در پرداخت تسهیالت بانکی‬ ‫بــه شــرکت های تعاونــی صیــادی وجود نــدارد‪،‬‬ ‫امــا بــه علــت بــاال بــودن رقم ســود بانکــی این‬ ‫فرصت کمتر استفاده شده است‪ .‬معاون شیالت‬ ‫مازندران با اظهار این که با هماهنگی استانداری‬ ‫و پخــش فراورد ههــای نفتــی منطقــه ســاری و‬ ‫نوشــهر دغدغــه جــدی شــرکت های تعاونــی‬ ‫صیــادی پــره مازنــدران بــرای تامیــن ســوخت‬ ‫باقیمــت دولتــی ح لشــده اســت‪ ،‬توضیــح داد‪:‬‬ ‫همه نیاز ســوخت شــرکت های صیادی باقیمت‬ ‫یشــود و صیادان متحمل هزینه‬ ‫دولتــی تامین م ‬ ‫سوخت ازاد نخواهند شد‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫پیش بینی برداشت‪ ۵۷۰‬هزار تن مرکبات در ساری‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت‪ :‬پیش بینی می شود‬ ‫امســال ‪ ۵۷۵‬هزار تن مرکبات از باغ های این شهرســتان برداشــت‬ ‫شود‪ .‬رضا پور فالح با بیان اینکه شهرستان ساری دارای ‪ 19‬هزار و‬ ‫‪ 826‬هکتار باغ مرکبات بارده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیش بینی می شود‬ ‫امسال‪ 575 ،‬هزار تن انواع مرکبات در این شهرستان تولید و روانه‬ ‫بازارهای مصرف شود‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان ســاری ادامــه داد‪ 60 :‬واحــد‬ ‫ســورتینگ مرکبــات بــا ظرفیــت ســاالنه ‪ 283‬هــزار تــن بــرای‬ ‫درجه بندی‪ ،‬ســورت و بســته بندی مرکبات در این شهرستان فعال‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مســئول بــا اشــاره به اهمیت توســعه ســورتینگ ها در‬ ‫اقتصاد کشاورزی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬صنایع تبدیلی به عنوان حلقه ای‬ ‫مهــم بــرای توســعه پایــدار در بخش کشــاورزی‪ ،‬مســئله بااهمیتی‬ ‫است که می تواند با ایجاد هم افزایی بین صنعت و کشاورزی‪ ،‬در‬ ‫تامین امنیت غذایی‪ ،‬اشتغال زایی‪ ،‬عمران و توسعه مناطق به ویژه‬ ‫مناطق روستایی نقش عمده و در افزایش درامدها نقش بسزایی‬ ‫ایفا کند‪.‬‬ ‫پور فالح تصریح کرد‪ :‬فعالیت این ســورتینگ ها در شهرســتان‬ ‫ساری موجب اشتغال مستقیم ‪ 381‬نفر شده است‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫مدیر جدید امور اب و فاضالب بابل معرفی شد‬ ‫طــی حکمــی از ســوی مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫مازنــدران‪ ،‬مدیــر جدیــد امــور ابفــا شهرســتان بابــل منصــوب‬ ‫و معرفــی شــد‪ .‬بــه گــزارش پایــگاه خبــری هم وطــن؛ در ایــن‬ ‫شهــای جعفرنیا‪،‬‬ ‫مراســم بهــزاد بــرارزاده ضمن قدردانــی از تال ‬ ‫مدیــر ســابق امــور اب و فاضــاب شهرســتان بابل کــه به افتخار‬ ‫بازنشستگی نائل امده‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تالش همه کارکنان شرکت‬ ‫در انجام وظیفه خطیر ســقایی در راستای کسب رضایت مردم‪،‬‬ ‫نظــام مقــدس جمهوری اســامی و رهبر انقالب اســت و ســعی‬ ‫دارند بهترین و شایسته ترین خدمات را به مردم ارائه کنند‪ .‬وی‬ ‫بــا تاکیــد بــر اولویت اجرای طرح های اب رســانی به روســتاهای‬ ‫بابــل گفــت‪ :‬به منظــور دســتیابی و بهره منــدی یکســان تمامــی‬ ‫مردم شــهر بابل از اب اشــامیدنی سالم و بهداشتی‪ ،‬برنامه زون‬ ‫بندی و پهنه بندی این شهر را در دست اجرا داریم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب مازنــدران بــا اشــاره بــه عقب ماندگــی‬ ‫حهــای فاضــاب در بابــل نســبت بــه نــرم کشــوری گفــت‪:‬‬ ‫طر ‬ ‫اجــرای مــدول دوم طــرح فاضــاب در ایــن شــهر از برنامه های‬ ‫اساسی شرکت است در ادامه برارزاده با اهدای لوح تقدیری از‬ ‫زحمــات مهنــدس جعفر نیا قدردانی کــرد و طی حکمی مهدی‬ ‫حس ـن پور را به ســمت سرپرســت امور اب و فاضالب شهرستان‬ ‫بابــل منصــوب کــرد‪ .‬در این مهندس جعفر نیا طی ســخنانی به‬ ‫بیــان گــزارش عملکــرد خود طــی دوران تصدیش در این ســمت‬ ‫پرداخــت و حس ـن پور نیز ضمن قدردانــی از اعتماد مدیرعامل‬ ‫شرکت اب و فاضالب مازندران برنامه های خود را برای پیشبرد‬ ‫بهتر امور اب و فاضالب شهرستان بابل ارائه کرد‬ ‫خــبر‬ ‫روندتکمیلنیروگاهزباله سوز ساریسرعتمی گیرد‬ ‫بــا اجرای تفاهم نامه همکاری مابین شــهرداری ســاری و بســیج‬ ‫سازندگی مازندران روند تکمیل و اتمام ابنیه نیروگاه زباله سوز ساری‬ ‫ســرعت می گیرد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری هم وطن‪ ،‬در جلس ـه ای با‬ ‫حضور جواد طالبی شــهردار ســاری‪ ،‬ســعیدی معــاون حمل ونقل و‬ ‫امور زیربنایی و غدیری نماینده بسیج سازندگی مازندران تفاهم نامه‬ ‫همکاری امضا شد‪.‬‬ ‫این تفاهم نامه میان شهرداری ساری و سازمان بسیج سازندگی‬ ‫سپاه کربالی مازندران درباره تکمیل ابنیه نیروگاه زباله سوز به امضا‬ ‫رســید‪ .‬گفتنی اســت ابنیه نیروگاه زبال هســوز ســاری دارای پیشــرفت‬ ‫فیزیکی ‪ 70‬درصدی و است و با تخصیص اعتبارات مناسب تا پایان‬ ‫ســال به بهره برداری می رســد‪ .‬تکمیل شــبکه و پســت برق نیروگاه‬ ‫زبال هســوز ســاری هم در دست اجرا بوده و هماهنگی جهت تامین‬ ‫اب نیروگاه زباله سوز هم انجام شده است‪ .‬یکی دیگر از موارد مرتبط‬ ‫با نیروگاه زبال هســوز پیگیری احــداث جاده اختصاصی برای نیروگاه‬ ‫است‪ 86 .‬درصد از تجهیزات نیروگاه زباله سوز ساری نصب شده و ‪14‬‬ ‫درصد از تجهیزات‪ ،‬بعد از تکمیل ابنیه نصب می شود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم تنکابــن‬ ‫شهرســتان رامســر و همچنیــن‬ ‫و رامســر در مجلــس شــورای‬ ‫ایمن ســازی زیرســاخت های‬ ‫اســامی عنوان کرد‪ :‬گازرسانی‬ ‫گازرسانی در مسیر رودخانه ها‬ ‫بــه مناطق کمتر توســعه یافته‬ ‫در دســت برنامه ریــزی و اجــرا‬ ‫مصداق بارز عدالت اجتماعی‬ ‫اســت‪ .‬وی با بیان پیگیری ها و‬ ‫شمس الدین‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقداماتصورت گرفتهنماینده‬ ‫حسینی‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری‬ ‫مــردم منطقــه و فرمانــداران‬ ‫هم وطنشمس الدینحسینیبااشارهبهمطلب شهرستان هایرامسر‪،‬تنکابنو عباس ابادجهت‬ ‫فوق‪ ،‬عملکرد شــرکت گاز اســتان را در گسترش گازرسانی به روستاهای فاقد گاز‪ ،‬ابراز امیدواری‬ ‫زیرساخت های استان بسیار خوب توصیف کرد‪ .‬کــرد‪ :‬با برنامه ریزی هــای صورت پذیرفته و اخذ‬ ‫وی بــا اشــاره به حذف محدودیت های ســرانه مجوزهــای الزم بتوانیــم در اینــده ای نه چنــدان‬ ‫در بودجــه ســال جــاری بــر ادامه روند توســعه دور‪ ،‬شــاهد بهره برداری از طرح های گازرســانی‬ ‫گازرســانی بــه مناطــق کوهســتانی جواهــرده و و توســعه و پیشــرفت هرچــه بیشــتر مناطــق‬ ‫اشکوراترامسر تاکید کرد‪.‬نمایندهمردمتنکابن تحــت پوشــش باشــیم‪ .‬بیگلریــان‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫و رامســر در مجلــس شــورای اســامی در ادامه بــرای انتخــاب پیمانــکار پــروژه فــاز ‪ ۱‬جواهرده‬ ‫ضمنتقدیر از فعالیت هایصورتگرفتهتوسط و همچنیــن فــاز ‪ ۲‬دالیخانــی خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫شرکت گاز استان در این راستا گفت‪ :‬از عملکرد پیمانــکار کارهای باقیمانده خطــوط تغذیه و‬ ‫مطلوب شرکت گاز در تامین مستمر گاز طبیعی شبکه توزیع گاز منطقه سه هزار تنکابن به زودی‬ ‫و توسعه ان در مناطق دوهزار و شروع عملیات انتخاب خواهد شد‪ .‬وی با اشاره به اینکه مراحل‬ ‫گازرســانی بــه روســتاهای دریاســر عباس ابــاد و اولیه بررســی مســیر و بازاریابی برای گازرســانی‬ ‫همچنینمحدودهدالیخانیمنطقهجنترودبار به محدوده اشــکورات شهرستان رامسر صورت‬ ‫رامسر‪ ،‬بیانگر موضوع فوق است و با عزم راسخ پذیرفتــه اســت افــزود‪ :‬بــه زودی روش اجرایــی‬ ‫و توانی که در این شرکت قابل مشاهده است‪ ،‬این پروژه گازرسانی تعیین تکلیف خواهد شد‪.‬‬ ‫امیدواریم با اســتفاده حداکثری از ظرفیت های سرپرســت شــرکت گاز مازنــدران بــا بیــان اینکه‬ ‫قانونــی و همدلی مســئولین شــاهد بهره مندی مناطقروستاییباقی ماندهدر شهرستانتنکابن‬ ‫تمامی روســتاهای باقی مانده و واجدالشــرایط در مناطق صعب العبور و رانشی می باشند‪ ،‬کار‬ ‫از این نعمت خدادادی باشیم‪ .‬در ادامه مقدم اجرایی پروژه را بســیار ســخت بیان کرد و اظهار‬ ‫بیگلریان سرپرست شرکت گاز استان نیز با اشاره داشــت‪ :‬تالش خواهد شد در مناقصات اتی در‬ ‫به اهمیت گاز طبیعی به عنوان محور توســعه انتخابپیمانکارجواهردهمحققشود‪.‬بیگلریان‬ ‫پایــدار‪ ،‬از ایــن نعمت خــدادادی به عنوان یک ابــراز امیــدواری کرد بــا همــکاری ادارات و دیگر‬ ‫زیرســاخت مهــم نــام بــرد و گفــت‪ :‬اقدامــات سازمان ها شاهد گشایش روند اجرای پروژه های‬ ‫مهمی در راســتای افزایش ظرفیت گازرسانی در گازرسانیباشیم‪.‬‬ ‫سند تحول بنیادین اموزش وپرورش‬ ‫بر تربیت دانش اموزانی در تراز انقالب‬ ‫اسالمی تاکید دارد‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش‬ ‫را در مکتــب امام حســین (ع)‬ ‫مازنــدران گفــت‪ :‬ســند تحــول‬ ‫و عاشــورا دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫بنیادیــن اموزش وپــرورش بــر‬ ‫دانش اموزانو معلمانبسیاری‬ ‫تربیــت دانش اموزانــی در تــراز‬ ‫از همین مکتب برخاستند و در‬ ‫انقالب اســامی تصریــح دارد‬ ‫دوران جنگ تحمیلی به جبهه‬ ‫علیرضا‬ ‫و شما نســل امروز باید بدانید‬ ‫رفتنــد و بــه شــهادت رســیدند‬ ‫سعدی پور‬ ‫درزمانــی که دشــمن به کشــور‬ ‫و مــا بــه وجــود انان افتخــار و‬ ‫حمله کرد دانش اموزان ‪ 13‬ســاله مانند «شــهید تالش می کنیم یاد و نامشان را زنده نگاه داریم‪.‬‬ ‫حسینفهمیده»بهجبهه هارفتندو شهیدشدند وی همچنیــن گفت‪ :‬دانش اموزان ما در مکتبی‬ ‫تا از عزت و کیان میهن اسالمی دفاع کنند و امام درس خواندند که فرهنگ ایثار و مقاومت برای‬ ‫خمینــی (ره) در وصف شــهید حســین فهمیده دفاع از کشور در مقابل استکبار را امری مقدس‬ ‫فرمودند «رهبر من ان کودک سیزده ساله است می دانــد و تــا امروز هم مردم شــریف و متعهد‬ ‫که نارنجک به کمر می بندد و به مصاف دشمن ایران اسالمی و دیار علویان در دفاع از ارزش های‬ ‫می رود» و این افتخار بزرگی برای همه ما است انقالباسالمیمحکمومستحکمایستاده اندو‬ ‫کــه رهبــر و بنیان گذار انقــاب در خصوص یک ما نیز برابر سند تحول بنیادین‪ ،‬وظیفه داریم در‬ ‫دانش اموز‪،‬چنینسخنیبگوید‪.‬‬ ‫ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان مازندران‬ ‫علیرضا ســعدی پور ریشــه روحیه مقاومت بکوشیم‪.‬‬ ‫کاهش میزان بارندگی‬ ‫در تابستان سال جاری‬ ‫معاون اداره کل هواشناســی اســتان مازندران‬ ‫از متوسط بارش‪ ۱۱۷‬میلی متری در تابستان‪۱۴۰۰‬‬ ‫بر اســاس امار مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران‬ ‫خشکسالی ســازمان هواشناسی کشــور خبر داد‪.‬‬ ‫احمد اســدی گفت‪ :‬میــزان بارندگی در تابســتان‬ ‫ســال جاری نســبت به مدت مشــابه دوره اماری‬ ‫بلندمــدت که حدود‪ ۱۲۰‬میلی متر بود‪ ،‬حــدود‪۳‬‬ ‫درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫کــه‪ ۱۰۶‬میلی متر بود‪ ،‬حــدود‪ ۱۰‬درصــد افزایش را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬اســدی افزود‪ :‬بارش های تابستان‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ازنظر پراکنشزمانیومکانیمناسبنبوده؛‬ ‫میزانبارش هادر تیر کمتر از نرمالبود‪،‬امادر مرداد‬ ‫بارندگی هابیشتربودوبارش هابیشتردرارتفاعاتو‬ ‫به صورترگباریبودکهدر برخیمناطقنیز منجر‬ ‫بهوقوعسیالبشد‪.‬در شهریور نیز بارشدر سطح‬ ‫اســتان نســبت به دوره بلندمدت کاهش داشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬همچنینبر اساسامار مرکز ملیاقلیم‬ ‫ومدیریتبحرانخشکسالیسازمانهواشناسی‬ ‫کشــور‪ ،‬میزان بارش در بهار امســال ‪ ۹۵‬میلی متر‬ ‫بود که در مقایســه با ســال گذشــته که قریب به‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلی متــر بــود حــدود‪ ۳۷‬درصــد کاهــش و‬ ‫نســبت به مدت مشــابه دوره امــاری بلندمدت‬ ‫کــه حــدود‪ ۱۲۶‬میلی متر بــود حــدود‪ ۲۵‬درصد‬ ‫کاهش داشت‪ .‬اسدی در خصوص عوامل کاهش‬ ‫بارندگی ها در سال جاری گفت‪« :‬ما دوره های کم‬ ‫بارش و پربارش (خشکسالی و ترسالی) داریم اما‬ ‫در ســال های اخیر با توجه به تغییرات اقلیمی‪،‬‬ ‫افزایش گازهای گلخانه ای‪ ،‬تغییرات در پوشــش‬ ‫گیاهی و عوامل دیگر در میزان بارندگی ها و نوع‬ ‫ان هاتغییراتیایجادشدهاست؛درگذشتهبارش ها‬ ‫در اســتان بیش تــر به صورت مالیم و مــداوم بود‬ ‫و در ســال های اخیــر بارش هــا بیش تــر رگبــاری و‬ ‫کوتاه مدتشدوازپراکنشمناسبیبرخوردارنیست‬ ‫ووقوعپدیده هایحدیافزایشپیداکردهاست ‪».‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 08‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1176‬‬ ‫لیونل مسی این بار‬ ‫در نقشی جدید‬ ‫لیونل مســی برای اولین بار‬ ‫امباپــه‪ ،‬ان چنــان تماشــایی‬ ‫ورزشــگاه پارک دو پرانــس را با‬ ‫توپ را به کنج دروازه ادرسون‬ ‫گل تماشــایی اش بــه انفجــار‬ ‫چســباند که بــرای یک لحظه‬ ‫دراورد امــا نگا ههــا بیشــتر از‬ ‫وزن زمین در پاریس کم شــد‪.‬‬ ‫گلــش‪ ،‬بــه نقــش جدیــدش‬ ‫واقعــا مســی نمی توانســت‬ ‫لیونل مسی‬ ‫معطوفشدمهم ترینمسابقه‬ ‫مســابقه ای بهتــر از نبــرد‬ ‫هفتــه دوم چمپیونزلیــگ در‬ ‫انتقامی پاریسی ها برابر سیتی‬ ‫ورزشــگاه پارک دو پرانس پاریس‪ ،‬میان دو غول در جــام باشــگاه ها را بــرای ثبــت اولین گلش‬ ‫ثروتمند فوتبال جهان پاری سن ژرمن و منچستر انتخاب کند‪ .‬اما نه گلزنی مســی برابر ســیتی‬ ‫ســیتی برگزار شــد‪ .‬مســابقه ای که بازیکنانی با اتفاقــی تــازه بود نه ثبت یک ســوپرگل از این‬ ‫ارزش تقریبی‪ ۲‬میلیارد دالر در ان به میدان رفتند فوق ستاره‪ ،‬بلکه عجیب ترین اتفاق مسابقه‪،‬‬ ‫ولی همه نگاه ها معطوف به لیونل مسی بود پوزیشــن جدید لیونل مسی در دیوار دفاعی‬ ‫که شاید تا قبل از پیوستن به جمع پاریسی ها‪ ،‬پاریس ـی ها مقابل ضربه ایستگاهی سیتیزن ها‬ ‫پیش بینی ها حاکی از حضورش در بین شاگردان بود‪ .‬جایی که لیونل مســی بــرای جلوگیری از‬ ‫پپ گواردیوالبودامانهایتاپی اس جیراانتخاب ر دشــدن تــوپ از زیرپــای دیــواره دفاعــی‪ ،‬در‬ ‫کرد‪ .‬پیش از مسابقه هم انتظار می رفت تقابل اقدامی شــگفت انگیز زیر دیوار دراز کشــید تا‬ ‫مجــدد مســی در برابر پــپ‪ ،‬زیبایی های خاص یکــی از جذاب تریــن فریم های ورزشــی ســال‬ ‫خودش را به همراه داشــته باشــد اما نه تا این ‪ ۲۰۲۱‬رقم بخورد ‪ .‬مسی که روزگاری با نبوغش‬ ‫حد‪ .‬پی اس جی که با گل زود هنگام ادریسا در ضربــات ایســتگاهی حریفانــش را مجبــور‬ ‫یکــرد ایــن جای گیــری دفاعــی را پیــاده کنند‪،‬‬ ‫گویــه از حریف قدرتمندش جلــو افتاده بود‪ ،‬م ‬ ‫در الک دفاعــی ســختی فــرو رفتــه بــود و بــا خــودش در مقــام یک جان فشــان برامد و مثل‬ ‫تکیه بر سیو های فوق العاده جیجی دوناروما یــک کروکودیــل زیر دیواره دفاعــی قرار گرفت‪.‬‬ ‫برتری اش را حفظ می کرد تا جایی برای امید دیدن نگاه های توام با خنده نیمار به دوســت‬ ‫به حمالت جدی پاریســی ها وجود نداشــته صمیمی اش هم خالی از لطف نبود‪ .‬مســی که‬ ‫باشــد امــا چه کســی می تواند لیونل مســی را برای اولین بار در این موقعیت قرار گرفته بود‪،‬‬ ‫پیش بینی کند؟ فوق ستاره ارژانتینی در کسری از کارلوس گرانده که او هم شگفت زده شده بود‪،‬‬ ‫از ثانیــه خــط هافبک و دفاع ســیتی را به هم راجع بهچگونگیجمع کردندستانشپرسیدتا‬ ‫ریخت و بعد از یک دویی تماشایی با کیلیان مبادامرتکبخطایاحتمالیهندشود‪.‬‬ ‫واکنش گزینه جانشینی کومان‬ ‫به پیشنهاد بارسلونا‬ ‫فیلیــپ کوکــو بازیکــن‬ ‫کوکــو تجربــه ســه قهرمانــی‬ ‫هلنــدی اســبق بارســلونا یکی‬ ‫لیــگ هلنــد بــا ایندهــوون را‬ ‫از گزینه هایــی اســت کــه‬ ‫دارد امــا بعــدازان تجربیــات‬ ‫نامــش پیرامــون جانشــینی‬ ‫موفقی در فنرباغچه و دربی‬ ‫رونالــد کومــان مربــی هلندی‬ ‫کانتــی نداشــته اســت و بــه‬ ‫فیلیپ کوکو‬ ‫حشــده است‪ .‬هیچ بعید‬ ‫مطر ‬ ‫نظر می رسد که انتخاب های‬ ‫نیست که در روزهای اینده و‬ ‫درســتی برای دوران فوتبالش‬ ‫بر اساس نتایج بارسا علی الخصوص در بازی با نداشــته اســت‪ .‬جو هلنــدی رختکن بارســلونا‬ ‫اتلتیکو حکم اخراج رونالد کومان صادر شود‪ .‬شــاید به ســود این مربی باشــد چراکه شــمار‬ ‫بارسا دچار مشکالت مالی است و نمی تواند زیــادی از هم وطنانــش در حــال حاضــر در‬ ‫بــه ســراغ مربیانــی بــرود کــه دســتمزد باالیی ترکیــب بارســا حضــور دارنــد هرچند کــه برای‬ ‫می گیرنــد و بــه همین خاطــر کوکــو می تواند کاتاالن ها گزینه ای ریســکی به شــمار می رود‬ ‫یکی از گزینه ها باشد‪ .‬مربی سابق ایندهوون چراکــه تجربه کار کــردن در تی مهــای بزرگ را‬ ‫در مصاحبه ای بیان کرد‪« :‬من برای چالش های نــدارد و مشــخص نیســت کــه چــه واکنشــی‬ ‫جدیــد امــاده هســتم و برایم فرقی نــدارد که داشــته باشــد‪ .‬کوکــو تجربــه شــش ســال بازی‬ ‫ایــن چالش ها چقدر ســخت و مهم باشــند‪ ».‬کردن در بارسلونا را دارد‪.‬‬ ‫طلسم طوالنی مدت گریزمان شکست‬ ‫انتــوان گریزمــان‪ ،‬ســتاره‬ ‫موفق به محافظت از تک گل‬ ‫فرانســوی اتلتیکومادریــد‬ ‫خــود شــده و فاصل ـه ای تــا‬ ‫موفــق شــد بــرای اولیــن بــار‬ ‫کســب اولین پیــروزی در این‬ ‫در لبــاس ایــن تیــم گلزنــی‬ ‫فصل لیگ قهرمانان نداشتند‬ ‫کنــد‪ .‬اتلتیکومادریــد در اولین‬ ‫کــه نوبــت بــه درخشــش‬ ‫گریزمان‬ ‫هفته لیگ قهرمانــان نمایش‬ ‫انتــوان گریزمــان رســید‪ .‬ایــن‬ ‫چنــدان خوبــی مقابــل پورتو‬ ‫ســتاره فرانســوی کــه در دور‬ ‫نداشــته و شــاید با خوش شانســی تنها موفق دوم حضــورش در اتلتیکومادرید حتی یک بار‬ ‫بــه کســب یــک امتیــاز شــد‪ .‬ا ‬ ‫نهــا در دومین موفــق به گلزنی نشــده بــود‪ ،‬در دقیقه ‪ 86‬و‬ ‫هفته در خانه میالن به مصاف این تیم رفته با ضربه ای والی و تماشــایی دروازه روسونری‬ ‫و در دیداری دراماتیک موفق به کســب ســه را بازکــرده و زننــده گل تســاوی بخش تیمش‬ ‫امتیاز شدند‪ .‬این روسونری بود که در دقایق لقب گرفت‪ .‬درنهایت و در دقیقه ‪ 97‬بود که‬ ‫ابتدایی توســط رافائل لیائو به گل رســید‪ ،‬اما لوییس ســوارز هم از روی نقطه پنالتی موفق‬ ‫فرانک کسیه از میالن در نیمه اول اخراج شد به گلزنی شد تا اتلتیکومادرید در دومین هفته‬ ‫تا کار این تیم برای حفظ برتری دشوار شود‪ .‬و بــا زدن دو گل در دقایــق پایانــی‪ ،‬بــه ســه‬ ‫اما بازیکنان میالن در سن سیرو تا دقیقه ‪ 86‬امتیاز شیرین این دیدار دست پیدا کند‪.‬‬ ‫از بازی زیر نظر اسکوچیچ‬ ‫بیشتر لذت می برم‬ ‫ســامان قــدوس تنهــا بازیکن ایرانــی لیگ برتر‬ ‫انگلیــس اســت‪ .‬او از محبوب تریــن بازیکنان تیم‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گــزارش ورزش‬ ‫ملــی هــم محســوب م ‬ ‫سه‪ ،‬بازیکنان ایرانی شاغل در اروپا برای هواداران‬ ‫فوتبال ایران همواره در جایگاه فوتبالیس ـت های‬ ‫خاص تر قرار می گیرند‪ .‬سامان قدوس یکی از این‬ ‫بازیکنان است که از زمان تصمیمش برای پیوستن‬ ‫بــه تیم ملی ایران به جای ســوئد جــای خاصی در‬ ‫قلــب میلیو نهــا هــوادار پیراهن ســفید تیم ملی‬ ‫بــاز کــرد‪ .‬قــدوس کم حرف و کم حاشــیه اســت و‬ ‫صحبت با او مغتنم‪ .‬پادکست گل بزن که توسط‬ ‫عالقه مندان فوتبال ایران در ســوئد اداره می شود‬ ‫گفت وگوی مفصلی با وی انجام داده و سامان به‬ ‫سواالت مختلف ان ها پاسخ داده است‪.‬‬ ‫چرا فیکس بازی نمی کنی؟‬ ‫رویای من همیشه حضور در بهترین لیگ های‬ ‫دنیــا بــود و خیلــی خوشــحالم کــه در ســطح اول‬ ‫فوتبــال انگلیس بازی می کنم‪ .‬پیــش از هر چیزی‬ ‫امیــدوارم دقایق بیشــتری بــرای بازی کــردن پیدا‬ ‫کنــم‪ .‬در حــال حاضر برای قرار گرفتــن در ترکیب‬ ‫اصلــی تیــم می جنگم و هیچ گاه از قــرار گرفتن در‬ ‫ایــن وضعیت (بازی نکــردن) رضایت نداشــته ام‪.‬‬ ‫به همین خاطر باید بجنگم و سعی کنم بهترین‬ ‫عملکردم را نشان دهم‪ .‬در حال حاضر هدفم این‬ ‫است که سعی کنم دقایق بیشتری به میدان بروم‬ ‫و امیدوارم بهتر عمل و بازی کنم‪.‬‬ ‫تفاوت ها و شباهت های اسکوچیچ و کی‬ ‫روش را چه می دانی؟‬ ‫ســوال ســختی اســت‪ .‬کی روش را کمی بیشــتر‬ ‫می شناختم و در اردوهای بیشتری با او بودم‪ .‬فکر‬ ‫می کنم تاکنون در دو یا ســه اردو زیر نظر دراگان‬ ‫خـــبر‬ ‫از شرایط امیرعابدزاده بگو‪.‬‬ ‫عابــدزاده پیشــرفت فوق العــاده ای داشــته و‬ ‫بــرای او واقعــا خوشــحالم‪ .‬امیر می توانــد بهتر و‬ ‫بهتر هم شود و انرژی فوق العاده ای دارد و حتی‬ ‫زمان هایــی که به میدان نمی رود‪ ،‬ســعی می کند‬ ‫در هم تیمی هایش ایجاد انگیزه کند‪ .‬امیر در تیم‬ ‫ملی خیلی فرصت بازی پیدا نکرده‪ ،‬اما خیلی ها‬ ‫بــر ایــن باورنــد که او شایســته ایســتادن در درون‬ ‫دروازه تیم ملی است‪ .‬شرایط سخت است چون‬ ‫مــا دروازه با نهــای خوبــی در تیم ملــی داریم که‬ ‫کارشان را خوب انجام می دهند که در این شرایط‬ ‫بایدجنگید‪.‬‬ ‫این تیم ملی به کجا می رسد؟‬ ‫خیلــی بــه دوردســت فکــر نمی کنــم و ســعی‬ ‫می کنم بازی به بازی پیش بروم و کارهای خوبی‬ ‫انجــام دهــم‪ .‬هدفــم البتــه بــازی بــا تیم ملــی در‬ ‫جام جهانی است و اینکه در ترکیب تیم باشم و‬ ‫به عنوان تیم اول یا دوم از گروهمان صعود کنیم‪.‬‬ ‫در اســیا هم می خواهیم همیشــه تیم اول باشــیم‬ ‫و در جام ملت های اســیا سعی کنیم به قهرمانی‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫بهترین بازی ات برای تیم ملی کدام بازی‬ ‫بوده است؟‬ ‫بــازی مقابــل مراکــش در مرحلــه گروهی جام‬ ‫جهانی ‪ .2018‬ان دیدار اولین مســابقه ما در جام‬ ‫جهانــی بــود‪ ،‬ان گل ما‪ ،‬جو فوق العاد ه ورزشــگاه‬ ‫و همه چیــز ان دیــدار‪ .‬مســابقه ای بــود کــه هرگز‬ ‫فراموش نخواهم کرد‪.‬‬ ‫کدام بازیکنان در تیم ملی بیشتر از همه‬ ‫سورپرایزکنندهبودهاست؟‬ ‫در حال حاضر باید بگویم مهدی قائدی‪.‬‬ ‫امیرقلعه نوییبا گل گهر بهدنبالتحققیکرویا‬ ‫پرافتخارترین ســرمربی تاریخ لیگ برتر در دومین فصل حضورش‬ ‫در گل گهر سیرجان شناخت به مراتب بیشتری نسبت به تیمش دارد و‬ ‫یشــود‬ ‫اهداف بزرگی در ســر می پروراند‪ .‬بازیکنان گل گهر چند روزی م ‬ ‫که مرحله چهارم تمرینات اماده سازی را دوباره با عزیمت به سیرجان‬ ‫اغاز کرده اند و در حال ادامه تمرینات فشــرده کادر فنی برای ورود به‬ ‫مسابقاتهستند‪.‬ان هافصلگذشتهباامیرقلعه نوییدست به کاربزرگی‬ ‫زدنــد و ضمــن فرار بزرگ از انتهای جــدول که در اولین فصل حضور در‬ ‫لیگبرتر حسابیاذیتشانکردهبود‪،‬بهرتبهخوبپنجمدستیافتندو‬ ‫در جامحذفیهمبهنیمه نهاییرسیدندتاماموریتکادر فنیباتجربه‬ ‫اینتیمعلی رغم گالی ه‪‎‬هایی کهدر طولفصلنسبتبهبرخیمسائل‬ ‫نظیر داوری داشتند‪ ،‬به موفقیت انجام شود‪ .‬حاال بازیکنان جدیدی نیز‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1960‬شـماره نامـه‪ ، 140085602006006362 :‬تاریـخ‪ 1400/07/04 :‬خانـم فریبا‬ ‫حـاج هاشـمی ورنوسـفادرانی فرزنـد حسـینعلی بـه اسـتناد یک بـرگ استشـهادیه محلی‬ ‫کـه هویـت و امضـا شـهود رسـمًا گواهی شـده مدعی اسـت که سـند مالکیـت دو دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ پـالک شـماره ‪ 116/128‬واقـع در خمینـی شـهر بخـش ‪ 14‬ثبـت‬ ‫اصفهـان کـه در صفحـه ‪ 436‬دفتـر ‪ 113‬اصفهـان امـالک ذیـل ثبـت ‪ 14716‬بـه نـام‬ ‫نامبـرده حسـینعلی حاجـی هاشـمی فرزنـد علی محمـد ثبت و صـادر و تسـلیم گردیده و‬ ‫بـه موجـب ‪ 1337/03/08-8026‬دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 59‬بـه او انتقال قطعی‬ ‫یافتـه و معاملـه دیگـری هـم انجـام نشـده نحـوه گـم شـدن یـا از بیـن رفتـن جابجایی‬ ‫از بیـن رفتـه مفقـود شـده اسـت چون درخواسـت صـدور المثنـی سـند مالکیـت نامبرده‬ ‫را نمـوده طبـق تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬اییـن نامـه قانـون ثبت مراتـب اگهی‬ ‫مـی شـود کـه هرکـس مدعـی انجـام معاملـه (غیـر از انچـه در ایـن اگهـی ذکر شـده)‬ ‫نسـبت بـه ان یـا وجـود سـند مالکیـت مزبور نـزد خود باشـد از تاریخ انتشـار ایـن اگهی‬ ‫تـا ده روز بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را کتبًا ضمـن ارایه اصل سـند مالکیت‬ ‫و سـند معاملـه تسـلیم نمایـد تـا مراتـب صـورت مجلـس و اصـل سـند بـا ارایـه کننـده‬ ‫مسـترد گـردد‪ .‬اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضـی نرسـد یـا در صـورت اعتـراض اصل‬ ‫سـند ارایـه نشـود المثنـی سـند مالکیت مرقـوم صادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار‪ 1400/07/08 :‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و امـالک خمینی شـهر ـ نبی اله‬ ‫یزدانـی م الـف‪1199088 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1962‬نظـر بـه ایـن سـند مالکیـت ششـدانگ پـالک ثبتـی شـماره ‪۱۴۰۴۶ :‬‬ ‫فرعـی از ‪ ۱‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۷‬اصفهـان ذیـل دفتـر امـالک الکترونیـک‬ ‫‪ ۱۳۹۶۲۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۸۴۴‬بـه نـام مهـدی کبودانیـان صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت‪،‬‬ ‫سـپس نامبـرده بـا ارائـه درخواسـت کتبـی بـه شـماره وارده‪ 98/4/16-۳۲۰۰۱۴۴۶ :‬بـه‬ ‫انضمـام دو بـرگ استشـهادیه محلـی کـه امضـاء شـهود ان ذیـل شـماره‪-1400/۷/1 :‬‬ ‫‪ ۳۲۰۰۳۰۱۲‬بـه گواهـی دفتـر خانـه ‪ ۵۱‬اردسـتان رسـیده اسـت مدعـی اسـت که سـند‬ ‫مالکیـت ان بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیده اسـت و درخواسـت صـدور المثنى سـند‬ ‫مالکیـت ملـک فـوق را نمـوده انـد لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی ذیـل‬ ‫مـاده ‪ ۱۲۰‬اییـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت اگهی می شـود چنانچه کسـی مدعی‬ ‫انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقوم یا وجـود سـند مالکیت نزد خـود میباشـد از تاریخ‬ ‫انتشـار ایـن اگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را کتبـا ضمـن ارائـه اصل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نمایـد تا مراتـب صورتمجلس‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو پژو پارس به رنگ مشکی‬ ‫ متالیک به شماره انتظامی ایران ‪827 -53‬ق‪ 64‬به شماره موتور‬‫‪ 124K0572121‬و شماره شاسی ‪ NAAN01CAXEK301269‬مدل‬ ‫‪ 1393‬به نام محمد قنبری عدیوی فرزند خسرو به کدملی ‪5558807520‬‬ ‫صادره از فارسان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سند خودروی ‪ GLX405‬به رنگ نقره ای مدل ‪1396‬‬ ‫به شماره پالک ‪ 714‬ص ‪ 94‬ایران ‪ 84‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAM11VE2HK019845‬و شماره موتور ‪124K1137293‬‬ ‫به نام سبحان شریفی شمیلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫را به نمایش نگذاریم‪ ،‬ان ها جای ما را در ترکیب‬ ‫خواهندگرفت‪.‬‬ ‫صحبت های انصاری فــرد پیش از بازی با‬ ‫عراق؟‬ ‫یفــرد یکــی از بازیکنــان باتجربه‬ ‫کریــم انصار ‬ ‫تیم ملی و یکی از کاپیتان های تیم اســت و یکی‬ ‫از بازیکنانی اســت که در رختکن بیشــتر صحبت‬ ‫می کنــد‪ .‬کریــم‪ ،‬جهانبخــش و طارمــی بازیکنانی‬ ‫هســتند که خیلی خوب صحبت می کنند‪ .‬ترکیب‬ ‫خوبی از بازیکنان باتجربه و جوان را در تیم ملی‬ ‫داریم‪ .‬بازیکنان بزرگ تیم خیلی خوب در رختکن‬ ‫صحبت و انگیزه خوبی در ما ایجاد می کنند‪ .‬ان ها‬ ‫در عین صحبت با ما فروتن هستند و گوش دادن‬ ‫به صحبت های ان ها فوق العاده است‪.‬‬ ‫دو بازی تیم ملی با امارات و کره جنوبی را‬ ‫چگونهارزیابیمی کنی؟‬ ‫همانند بازی های قبلی به کارمان ادامه دهیم‬ ‫و همیــن رونــد را در پیش بگیریم‪ .‬در حال حاضر‬ ‫در وضعیت خوبی به سر می بریم‪ ،‬اعتمادبه نفس‬ ‫خوبــی داریم و تنها بایــد در خودمان انگیزه الزم‬ ‫را بــرای بــازی با امارات و کره جنوبی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫باید همانند یک ماشین به وظیفه خود عمل کنیم‪.‬‬ ‫رابط ه با هم تیمی ها در تیم ملی خوب است؟‬ ‫ارتبــاط خوبــی بــا همــه بازیکنــان دارم و‬ ‫حــاال زبــان فارس ـی ام بهتــر و بهتر شــده اســت‪.‬‬ ‫هرچنــد هنوز ان طور کــه باید در صحبت کردن‬ ‫بــه زبان فارســی خوب نیســتم‪ ،‬امــا می توانم با‬ ‫همه صحبت و شــوخی کنــم‪ .‬رابطه صمیمی با‬ ‫امیــر عابــدزاده دارم‪ ،‬امــا می توانــم بــا هــر یک‬ ‫از بازیکنــان تیــم ملــی بنشــینم و صحبت کنم و‬ ‫مشکلی از این بابت ندارم‪.‬‬ ‫برای رفع نقاط ضعف ابی ‍پوشان سیرجانی در فصل گذشته‪ ،‬به اردوی‬ ‫تیم اضافه شده اند و امیرقلعه نویی که قطعا در فصل دوم با شناخت‬ ‫بیشــتری‪ ،‬تیمــش را راهی مســابقات خواهد کــرد‪ ،‬ایــن روزها علی رغم‬ ‫محرومیتی کهباانمواجهاستو هفته‪‎‬هایابتداییرااز دستخواهد‬ ‫داد‪،‬باخیالراحت تریتمریناتراپیشمی برد‪.‬گل گهر ازجملهتیم های‬ ‫منســجم پیش فصل لیگ بیســت و یکم بوده که زودتر از رقبا نفرات‬ ‫موردنظرش را جذب کرد و پس از اردویی چندروزه در تهران به سیرجان‬ ‫رفتوسپسبهتهرانبازگشتودودیدار دوستانهبرابر فوالدخوزستان‬ ‫و سپاهان برگزار کرد که هر دو با تساوی خاتمه یافت و حاال بار دیگر‬ ‫امیر قلعه نوییتیمشرابهسیرجانبردهتادوبارهنفسهوادارانکنار تیم‬ ‫باشدو انرژیمثبتان هابهتیمو به ویژهبازیکنانمنتقلشود‪.‬گل گهر در‬ ‫چشمی در یک قدمی‬ ‫بازگشت به استقالل‬ ‫روزبه چشمی برای عقد قرارداد با استقالل باید به‬ ‫ایران بیاید‪ .‬از مدت ها قبل بحث حضور روزبه چشمی‬ ‫در اســتقالل وجــود داشــته اســت‪ .‬مدافــع ســابق ابــی‬ ‫پوشــان که ســال گذشته به ام صالل قطر رفت‪ ،‬چندی‬ ‫قبــل از این تیم جدا شــد و حــاال مدنظر مجیدی برای‬ ‫بازگشــت به استقالل اســت‪ .‬مدیر برنامه های چشمی‬ ‫در زمــان مدیریــت قبلی اســتقالل مذاکراتــی را با ان ها‬ ‫داشــت و توافقاتــی نیــز حاصل شــد اما حــاال با حضور‬ ‫مدیریــت جدید مذاکــرات دوباره باید انجام شــود‪ .‬در‬ ‫اینخصوصمجیدیخودشباچشمیشخصاصحبت‬ ‫کــرده و توافقــات اولیــه بــرای حضــور او در جمــع ابی‬ ‫پوشان انجام شــده است‪ .‬از طرفی مدیر برنامه های او‬ ‫نیز با مدیران باشگاه صحبت هایی داشته است‪ .‬حاال‬ ‫تنهــا مشــکل برای عقــد قــرارداد این مدافع که ســابقه‬ ‫بــازی در جــام جهانی را نیز دارا اســت‪ ،‬عــدم حضور او‬ ‫در تهران است‪ .‬چشمی هم اکنون خارج از کشور است‬ ‫و قرار شــده طی چند روز اینده برگردد و رســما پای میز‬ ‫مذاکره با مسئوالن استقالل بنشیند‪ .‬اگر مشکل خاصی‬ ‫پیش نیاید این بازیکن باتجربه هم به جمع شاگردان‬ ‫فرهاد مجیدی برای لیگ بیست و یکم اضافه خواهد‬ ‫شد‪ .‬منتهی توافق نهایی و امضای قرارداد او منوط به‬ ‫بازگشت این بازیکن به ایران است‪ .‬به نظر می رسد طی‬ ‫چند روز اینده چشمی به ایران برگردد و با عقد قرارداد‬ ‫رسمی کارش را با ابی پوشان استارت بزند‪.‬‬ ‫واکنش سامان قدوس به تفاوت ها‬ ‫و شباهت های دو سرمربی تیم ملی‬ ‫بوده ام‪ ،‬برای همین به نســبت کی روش شــناخت‬ ‫خیلــی خوبی از اســکوچیچ نــدارم‪ .‬چیــزی که اما‬ ‫دیــده ام ایــن اســت کــه اســکوچیچ مربــی خوبی‬ ‫یهــای از‬ ‫اســت و دوســت دارد در تمرینــات و باز ‬ ‫تاکتیک های زیادی اســتفاده کنــد‪ .‬از بازی در تیم‬ ‫یبــرم و‬ ‫ملــی زیــر نظر اســکوچیچ بیشــتر لذت م ‬ ‫فکر می کنم او به نسبت کی روش اعتماد بیشتری‬ ‫نسبت به من دارد و از این بابت خوشحالم‪ .‬فکر‬ ‫می کنم نســبت به یک یا دو سال گذشته بازیکن‬ ‫بهتری شــده ام و به همین خاطر اعتماد بیشــتری‬ ‫نسبت به من بابت کاری که می کنم‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫دو پیروزی تیم ملی درراه جام جهانی را‬ ‫چگونهمی بینی؟‬ ‫در تیــم ملــی بازیکنــان جــوان زیــادی داریــم‬ ‫که بســیار باانگیزه و تشــنه موفقیت هســتند و با‬ ‫توجه به سنشان نسبت به بازیکنان مسن تر تیم‬ ‫می توانند به تیم انرژی بدهند‪ .‬در ماه ژوئن سه‪،‬‬ ‫چهار بازی خیلی مهم داشتیم که باید در هر بازی‬ ‫به پیروزی می رسیدیم‪ .‬پیش ازاین بازی ها بود که‬ ‫بازیکنان بزرگ تیم جلس ـه ای داشتند و از اهمیت‬ ‫ایــن بازی ها گفتنــد که همین در مــا انگیزه ایجاد‬ ‫کــرد تا رقبایمان را شکســت دهیم و همیــن کار را‬ ‫هم کردیم‪.‬‬ ‫از خودت راضی بودی؟‬ ‫فکــر می کنــم در بــازی بــا ســوریه و عــراق بد‬ ‫بــازی نکــردم‪ ،‬ســعی کــردم بهتریــن بــازی ام را به‬ ‫نمایــش بگذارم و فکر می کنم تاثیــر خودم را هم‬ ‫واقعا‬ ‫گذاشــتم‪ .‬تیم هــم در ان دو بازی عملکــرد‬ ‫ً‬ ‫خوبــی داشــت‪ .‬در حــال حاضــر رقابــت خیلــی‬ ‫نزدیکی در تیم ملی وجود دارد و بازیکنان جوان‬ ‫باانگیزه ای وجود دارند که اگر بهترین عملکردمان‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫لیگبیستمنتایجفوق العاده ایدر هفته هایابتداییکسبکردو چند‬ ‫هفتهنیز در صدر جدولقرار گرفت‪،‬ولیایجادثباتدر تیمی کهتجربه‬ ‫زیادی در لیگ برتر ندارد‪ ،‬هدف اصلی مدیران باشگاه و امیرقلعه نویی‬ ‫بود؛ حاال اما در سومین فصلی که گل گهر در لیگ برتر است و دومین‬ ‫فصلحضور امیرقلعه نوییروینیمکتاینتیم‪،‬شرایطکامالمتفاوت‬ ‫است و تمام اعضای تیم و باشگاه دیدگاه مشترک و روشنی نسبت به‬ ‫اهداف خود در لیگ بیست و یکم دارند؛ هدفی که با کسب سهمیه‬ ‫اسیاییتعریف شدهاستو البتهکههیچمانعیبرایبلندپروازیوجود‬ ‫ندارد‪ ،‬ولی برای محقق شدن ان باید بازیکنان جدید بتوانند توقعات‬ ‫قلعه‪‎‬نویی را به خوبی براورده کنند و هماهنگی بسیار خوبی نیز میان‬ ‫ان هاوبازیکنانقدیمیایجادشود‪.‬‬ ‫و اصـل سـند مالکیـت بـه ارائه کننده سـند مسـترد گـردد بدیهی اسـت اگر ظـرف مدت‬ ‫مقـرر اعتراضـی نرسـید یـا در صـورت اعتـراض اصل سـند مالکیت یا سـند معاملـه ارائه‬ ‫نشـود اقـدام به صـدور سـند مالکیـت المثنی طبق مقـررات خواهد شـد‪ .‬ذبیح الـه فدائی‬ ‫اردسـتانی‪ -‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اردسـتان ‪/1200532‬م الف‬ ‫اگهـی موضوع تبصره یک ذیل ماده ‪ ۱۰۵‬قانون ثبت‬ ‫‪ -9-1968‬شـماره نامـه‪ 140085602030010465 :‬نظـر به اینکه اقای عبدالحسـین‬ ‫نـور احمـدی فرزنـد غالمعلـی مالک ‪ 2/1‬سـهم مشـاع باسـتثناء بهـای ثمنیـه اعیانی‬ ‫از بیسـت سـهم ششـدانگ پـالک ‪ ۲۸۱‬واقـع در قطعـه ‪ ۱۰‬نجـف اباد بخـش ‪ ۱۱‬ثبت‬ ‫اصفهـان کـه در دفتـر الکترونیـک امـالک سـابقه ثبـت و سـند دارد بوکالـت خانـم‬ ‫صدیقـه نصیـران نجـف ابـادی فرزنـد مرتضی قلـی بموجب درخواسـت وارده شـماره‬ ‫‪ ۱۳۹۹۲۱۷۰۲۰۳۰۰۲۲۲۷۰‬تقاضـای اصـالح سـند و پرداخـت بهـاء ثمنیـه اعیانـی و‬ ‫حـذف ثمنیـه اعیانـی را نموده اسـت و طبق سـوابق مالـک ثمنیه اعیانـی خانم صاحب‬ ‫خاکـی نجـف ابـادی فرزنـد حسـن مـی باشـد‪ ،‬سـپس نامبـرده فـوت نمـوده اسـت و‬ ‫ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از‪ :‬چهـار پسـر بنامهـای عبـاس و حسـن و غالمعلی‬ ‫و غالمرضـا همگـی خاکـی نجـف ابادی و سـه دختـر بنامهـای خدیجه حاجـی امینی‬ ‫و سـلطان بیگـم سـجادی و سـلطان خاکـی نجـف ابـادی فرزنـدان عبدالـه و نامبرده‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری سیستم پژو ‪206‬‬ ‫به رنگ خاکستری‪ -‬متالیک به شماره انتظامی ایران ‪182 -53‬د‪ 83‬به‬ ‫شماره موتور ‪ 14186007332‬و شماره شاسی ‪ 21503832‬مدل ‪1386‬‬ ‫به نام محبوبه قوام ابادی فرزند علی شماره شناسنامه ‪ 3312‬کدملی‬ ‫‪ 1293070378‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تعجب پرتغالی ها از دو‬ ‫تکنیک ویژه بیرانوند‬ ‫«مایس فوتبال» پرتاب های دست بلند و مشت ها‬ ‫را دو تکنیــک منحصربه فــرد دروازه بــان تیم ملــی ایران‬ ‫دانست‪ .‬علیرضا بیرانوند بعد از بازی در جام اتحادیه‬ ‫پرتغــال در دیــدار برابــر اســتوریل در لیــگ پرتغــال نیــز‬ ‫برای بووایشــتا به میدان رفت که این دیدار با تســاوی‬ ‫یک بریــک بــه پایان رســید و او یــک کارت زرد دریافت‬ ‫کــرد‪ .‬در ایــن دیدار پرتاب های بلنــد دروازه بــان ایران و‬ ‫مشــت های او باعث شد تا او بیش ازپیش مهارت های‬ ‫منحصربه فرد خود را نشــان دهد‪ .‬همین باعث شــد تا‬ ‫رسانه های فوتبالی این کشور با گلچین حرکات بیرانوند‬ ‫در این دیدار‪ ،‬از مهارت های خاص دروازه بان تیم ملی‬ ‫ایران یاد کنند که باعث ایجاد خلق موقعیت برای تیم‬ ‫خودی می شود‪ .‬تیم ملی فوتبال ایران باید چندی دیگر‬ ‫در انتخابی جام جهانی به مصاف امارات و کره جنوبی‬ ‫برود و انتظار می رود‪ ،‬بیرانوند همچون دو بازی قبل بار‬ ‫دیگر درون دروازه تیم ملی باشد‪.‬‬ ‫سرنوشت عجیب مربی‬ ‫کروات تراکتور‬ ‫حضور مربی کروات تراکتور که از مرداد قرار بود به‬ ‫این تیم اضافه شود‪ ،‬منتفی شد‪ .‬فراز کمالوند‪ ،‬سرمربی‬ ‫پیشــین تراکتور بالفاصله پس از حضورش در این تیم‬ ‫خواهان جذب یک دستیار خارجی شد‪ .‬در همین راستا‬ ‫باشــگاه تراکتور با تونی گولم وارد مذاکره شــد و با این‬ ‫مربی به توافق رسید‪ .‬طبق توافق دو طرف در ان زمان‪،‬‬ ‫قرار شــد تونی تا ‪ ۲۲‬مرداد به ایران بیاید و کارش را در‬ ‫تراکتور اغاز کنداماایناتفاقطبقادعایباشگاهتراکتور‬ ‫بهدلیلمشخصنبودنقوانینمربوطبهجذببازیکن‬ ‫و مربــی خارجــی بــه تعویق افتــاد‪ .‬امــدن تونی گولم‬ ‫ان قدر طول کشید که فراز کمالوند از سمتش استعفا داد‬ ‫تا سرنوشت دستیار کروات بیش تر از قبل در هاله ای از‬ ‫ابهامقرار بگیرد‪.‬‬ ‫رفع ممنوعیت فوتبالی‬ ‫محمدحسینکنعانی زادگان‬ ‫کمیتــه اخالق از رفــع ممنوعیت کنعانــی زادگان از‬ ‫هرگونــه فعالیــت فوتبالــی خبــر داد‪ .‬کمیته اخــاق در‬ ‫خصوص صدور رای محمدحسین کنعانی زادگان اعالم‬ ‫کــرد‪« :‬با توجه به مجازات مالی و اعتراض متخلف به‬ ‫رای بدوی و عدم قطعیت ان‪ ،‬لذا تا صدور حکم قطعی‬ ‫کمیتهاستیناففعالیت هایفوتبالیویبالمانعاست‪».‬‬ ‫بههمینبهانهاینبازیکنمی تواندبدونهیچمشکلی‬ ‫تیم ملی را در بازی با امارات و کره جنوبی در روزهای‪15‬‬ ‫و ‪ 20‬مهر همراهی کند‪.‬‬ ‫مدعـی گردیـده کـه ورثـه مالـک ثمنیـه اعیانـی در دسـترس نیسـتند و هیچگونـه‬ ‫اطالعـی از محـل سـکونت نامبـردگان موجـود نمیباشـد‪ ،‬لـذا در اجـرای تبصـره یک‬ ‫مـاده ‪ ۱۰۵‬اصالحـی ائیـن نامـه قانـون ثبت کارشـناس رسـمی دادگسـتری نجف اباد‬ ‫میـزان بهـای ثمنیـه اعیانی مقدار فـوق از پالک مذکـور را ‪ ۱۵۶۲۵۰۰۰‬ریـال ارزیابی‬ ‫نمـود و متقاضـی مبلـغ مذکـور را طی یـک فیش بشـماره ‪ ۷۰۸۲۰۱‬بحسـاب صندوق‬ ‫ثبـت تودیـع نمـوده اسـت و چـون ذینفـع فاقـد نشـانی اسـت لـذا بـا توجـه بـه مفـاد‬ ‫تبصـره یـک مـاده مذکـور مراتـب طی یـک نوبـت اگهـی و اعالم میگـردد تـا ذینفع‬ ‫جهـت دریافـت بهـاء تعییـن شـده بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک نجـف ابـاد مراجعه‬ ‫نمایـد و در صورتـی کـه تضییـع حقی شـده باشـد میتوانـد از تاریخ انتشـار ایـن اگهی‬ ‫بـه مـدت یـک مـاه بـه مراجـع صالحـه قضائـی مراجعـه و گواهی طـرح دعـوی را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم نمـوده و از ادامـه عملیـات ثبتـی جلوگیـری نمائیـد بدیهی اسـت در‬ ‫صـورت عـدم مراجعـه ذینفـع بـه مراجـع قضائـی در مـدت تعییـن شـده و عـدم ارائه‬ ‫گواهـی طـرح دعـوی و عـدم وصـول هـر گونـه اعتـراض‪ ،‬نسـبت بـه ادامـه عملیات‬ ‫ثبتـی برابـر مقـررات و حـذف اسـتثناء بهـاء ثمنیـه اعیانـی اقـدام خواهـد شـد‪ .‬تاریخ‪:‬‬ ‫‪ 1400/07/08‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نجـف ابـاد‪ -‬حجـت الـه کاظـم‬ ‫زاده ‪/1200950‬م الـف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت هوشمند کامیون کشنده‪ -‬تیپ تی ‪ 190-36‬به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪338 -43‬ع‪ 79‬به شماره موتور ‪ 293802‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ CHS185486‬مدل ‪ 1386‬به نام حسنعلی غفاری دیزیچه‬ ‫فرزند علیار کدملی ‪ 5410013492‬صادره از مبارکه مفقود گردیده و‬ ‫از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 08‬مــهر ماه ‪ 30 / 1400‬سپتامبر ‪ 23 / 2021‬صفر ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1176‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫بازبینی کتب درسی متناسب‬ ‫بافرهنگ ایثار و شهادت‬ ‫سرپرستاموزش وپرورش گفت‪:‬مطمئنباشید کتبدرسیرامتناسببافرهنگایثار و شهادت‬ ‫بازبینی و تکمیل خواهیم کرد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬علیرضا کاظمی در ایین نواختن زنگ ایثار و مقاومت‬ ‫که در دبیرستان شاهد مبشر منطقه ‪ ۶‬اموزش وپرورش تهران برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته‬ ‫دفاع مقدس گفت‪ :‬شهید علی لندی یاد و خاطره شهید فهمیده ها و بهنام محمدی ها را زنده کرد‪،‬‬ ‫یاد همه شان گرامی باد‪ .‬او با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین ماموریت های نظام تعلیم و تربیت‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫در کشورمان انتقال فرهنگ ها‪ ،‬ارزش ها و اداب ورسوم به نسل بعد است‪ ،‬گفت‪ :‬انچه در راس این‬ ‫ماموریت ها قرار دارد فرهنگ ایثار و شهادت است که از اموزه های دین و مکتب ماست و از این‬ ‫منظر توجه و پرداختن به این موضوع برای ما بسیار مهم است‪ .‬سرپرست وزارت اموزش وپرورش‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این روز که به صورت نمادین برگزار می شود‪ ،‬با شهدا پیمان می بندیم درراه توسعه ‬ ‫اینفرهنگاز هیچتالشیدریغنکنیم‪.‬او تاکیدکرد‪:‬تشکل هایدانش اموزیامروز باالترینظرفیت‬ ‫نظام اموزش وپرورش اند و توسعه فرهنگ ایثار را به عنوان مهمترین ماموریت خود تلقی کرده اند‪.‬‬ ‫مطمئنباشیدکتبدرسیرامتناسببافرهنگایثار و شهادتبازبینیو تکمیلخواهیمکرد‪.‬او بیان‬ ‫کرد‪ :‬انجه امروز کشور ما را در مقابل طوفان های حوادث در سراسر تاریخ پرافتخار ایران اسالمی‬ ‫عبور داده همین فرهنگ است‪ .‬ما این را هم به عنوان یک تکلیف اموزشی و پرورشی و هم یک‬ ‫تکلیفانقالبیو والییتلقیمی کنیم‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۳۵‬هزار کودک‬ ‫ناشنوا و کم شنوا در کشور‬ ‫معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور‬ ‫بابیان اینکه از ســال ‪ ۱۳۸۴‬غربالگری شنوایی‬ ‫در ما ههــای اول بــدو تولــد اغاز شــد‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫ان زمــان تاکنون بیش از ‪ ۱۱‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫کودک غربا لشــده اند و از این تعداد ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫نفر کودکناشنواو کم شنواشناساییشدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمد نفریه افزود‪ :‬اکنون‬ ‫در ســازمان بهزیستی کشــور بیش از ‪ ۲۲۲‬هزار‬ ‫فرد دارای معلولیت ناشــنوایی تحت پوشش‬ ‫هســتند که ‪ 12/7‬درصد را کل معلولین تحت‬ ‫پوشش بهزیستی را تشکیل می دهند و دارای‬ ‫معلولیــت خفیف‪ ،‬متوســط‪ ،‬شــدید و خیلی‬ ‫شــدید هســتند‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬معلولیــت‬ ‫ناشــنوایی یــک معلولیــت پنهــان اســت کــه‬ ‫تاثیرات گسترده ای بر جنبه های مختلف رشد‬ ‫مهارت هایارتباطی‪،‬اجتماعیوهیجانیفردو‬ ‫خانوادهاو دارد‪.‬شایع ترینمعلولیتیکهافرادبا‬ ‫ان به دنیا می ایند‪ ،‬ناشنوایی است و به تنهایی‬ ‫دو برابــر بقیــه اختــاالت قابل شناســایی را‬ ‫در برمی گیــرد‪ .‬بــا توجــه بــه اینکه ناشــنوایی‬ ‫شایع ترینمعلولیتیاست کهنوزادباانبهدنیا‬ ‫می اید و با توجه به اینکه اختالالت زیادی در‬ ‫رشدمهارت هایارتباطی‪،‬اجتماعیو هیجانی‬ ‫فرد ایجاد می کند‪ ،‬باید هرچه زودتر شناسایی‬ ‫شود و به فرد ناشنوا خدمات ارائه شود‪ .‬نفریه‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حال حاضر مشخص شده است‬ ‫کــه اگــر این معلولیــت قبل از ســن ‪ ۳‬ماهگی‬ ‫شناســایی شــود و اگر قبل از ســن ‪ ۶‬ماهگی‪،‬‬ ‫خدمات توانبخشــی و اموزشی بگیرد‪ ،‬کودک‬ ‫می توانــد ب هصــورت نرمــال در مــدارس عادی‬ ‫تحصیل کند و به رشد طبیعی خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد علــت ناشــنوایی ژنتیکــی اســت و‬ ‫یهــای مادر‬ ‫‪ ۲۵‬درصــد مابقــی ناشــی از بیمار ‬ ‫یهــای بعــد از تولد مانند‬ ‫حیــن تولــد یا بیمار ‬ ‫زردی است‪ .‬مداخالت توانبخشی در این سن‬ ‫شامل تجویز وسیله کم شنوایی مناسب مانند‬ ‫سمعک‪،‬تربیتشنوایی‪،‬گفتاردرمانیو کاشت‬ ‫حلــزون اســت‪ .‬نفریــه افــزود‪ :‬امــروز ســازمان‬ ‫بهزیستی کشور با اولویت قرار دادن برنامه ای‬ ‫ماننــد غربالگری شــنوایی نــوزادان و کودکان‪،‬‬ ‫تشخیص بهنگام و ارجاع به موقع‪ ،‬توانبخشی‬ ‫گفتاری و شــنوایی در مراکز خانــواده و کودک‬ ‫مبتالبــه اختــاالت شــنوایی‪ ،‬ارائــه تجهیزات‬ ‫توانبخشیمانندسمعکووسایلجانبی‪،‬ارائه‬ ‫کمک هزینه کاشــت حلزون شنوایی‪ ،‬تعمیر و‬ ‫تعویضقطعاتپروتز کاشتحلزونشنوایی‪،‬‬ ‫ارائه خدمات توانبخشی بعد از کاشت حلزون‬ ‫شنوایی‪،‬اموزشو مشاورهخانواده‪،‬اماده سازی‬ ‫کودک برای ورود به مهد و مدرسه یاریگر افراد‬ ‫دارای معلولیت برای ادامه یک زندگی تقریبا‬ ‫نرمال در سطح جامعه است‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫معلولیتناشنوایی‪،‬شایع ترینمعلولیتیاست‬ ‫که کودکان با ان به دنیا می ایند‪ ،‬یاداور شــد‪:‬‬ ‫به همین علت از سال‪ ۱۳۸۴‬سازمان بهزیستی‬ ‫کشور‪ ،‬طرح و برنامه ای برای غربالگری کودکان‬ ‫در همان ماه های اول بدو تولد شروع کرد که‬ ‫مشــخص کند ایا دچار معلولیت ناشنوایی یا‬ ‫کم شنوایی هســتند‪ .‬اکنون بیش از ‪ ۶۳۰‬واحد‬ ‫غربالگــری در کل کشــور فعالیــت دارنــد و در‬ ‫ایــن ایام بیش از ‪ ۱۱‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هزار کودک‬ ‫غربا لشــده اند و از ایــن تعــداد ‪ ۳۵‬هــزار نفــر‬ ‫کودکناشنواو کم شنواشناساییشدند‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬درصد علت ناشنوایی‪ ،‬ناشناخته‬ ‫ارائه خدمات کاشت حلزون به تمام‬ ‫معاون توانبخشــی بهزیســتی گفــت‪۲۵ :‬‬ ‫درصد علت ناشــنوایی هنوز ناشناخته است؛‬ ‫معاون توانبخشی بهزیستی گفت‪ :‬اکنون‬ ‫میــزان غربالگــری کودکان تــازه متولدشــده در‬ ‫است‬ ‫کودکان دارای اختالل شنوایی‬ ‫کشــور بالغ بر ‪ ۹۲‬درصد موالید است‪ .‬با توجه‬ ‫بــه اینکــه این طــرح اجباری نیســت و طرحی‬ ‫اختیاری اســت‪ ،‬عدد باالیی را تحت پوشــش‬ ‫قرار می دهد و بهزیســتی در پی ان اســت که‬ ‫ایــن میــزان غربالگــری را هرچــه بیشــتر انجام‬ ‫دهد اما شناسایی و غربالگری کودکان ناشنوا‬ ‫یشــود کــه خدمات خــود را از‬ ‫منجــر به این م ‬ ‫همــان بــدو شناســایی کــودکان‪ ،‬ارائــه دهیم‪.‬‬ ‫یشــود‪ ،‬کاشــت‬ ‫بزرگ تریــن خدمتی که ارائه م ‬ ‫حلزون شنوایی است‪ .‬نفریه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۸۶‬بعدازاینکــه مراحــل غربالگری‬ ‫در کشــور اغاز شــد‪ ،‬بهزیســتی به این ســمت‬ ‫رفــت کــه کاشــت حلزون و کمــک بــه ان را در‬ ‫دســتور کار قــرار دهــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۳۹۹‬بیش از‬ ‫‪ ۳۴۳۰‬نفــر یــا کمک هزینه کاشــت حلــزون یا‬ ‫کمک هزینه تعمیر پروتز و وســایل مربوط به‬ ‫حلزون شنوایی گرفتند‪ .‬او افزود‪ :‬سال گذشته‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری بیــن بهزیســتی‪ ،‬بنیــاد‬ ‫بخشــش‪ ،‬هیئت امنــای صرفه جویــی ارزی و‬ ‫کمیته امداد امام بسته شد تا هیچ کودکی که‬ ‫نیاز به کاشــت حلزون داشــته باشــد‪ ،‬فراموش‬ ‫نشود و بتوانیم به تمام این کودکان خدمات‬ ‫ارائــه کنیم‪ .‬پس ازاینکه کاشــت حلــزون انجام‬ ‫می شود‪ ،‬تازه اول راه توانبخشی است‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد کل اعتبارات وسایل‬ ‫کمک توانبخشی بهزیستی صرف‬ ‫تجهیزات شنوایی می شود‬ ‫معاون توانبخشی بهزیستی گفت‪ :‬از دیگر‬ ‫خدماتــی که ســازمان بهزیســتی ارائه می کند‪،‬‬ ‫تامینوسایل کمک توانبخشیاست‪ ۲۰.‬درصد‬ ‫از کل اعتبارات وســایل کمک توانبخشی برای‬ ‫افراد دارای معلولیت ک مشــنوایی و ناشنوایی‬ ‫یشــود که بیش از ‪ ۳۱‬میلیارد بودجه‬ ‫هزینه م ‬ ‫اســت‪ .‬در ســال گذشــته ‪ ۲۷۳‬هــزار نفــر از‬ ‫وسایل کمک توانبخشی مانند سمعک و سایر‬ ‫وســایل کمک شنیداری اســتفاده کردند که در‬ ‫سال گذشته بیش از ‪ ۲۰‬هزار دستگاه سمعک‬ ‫تامین شده‪ ۲۵۲ ،‬هزار عدد باتری و ‪ ۲۴۴‬عدد‬ ‫ســایر وســایل به این افــراد تحویل داد هشــده‬ ‫اســت‪ .‬نفریه افزود‪ :‬همچنین در سال گذشته‬ ‫‪ ۴۷‬هــزار و ‪ ۶۴۰‬نفــر بــا ســرانه ســاالنه ‪۲۴۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬کمک هزینه تامین باتری سمعک‬ ‫دریافــت کردند‪ .‬ازجمله خدمــات دیگری که‬ ‫افراد ک مشــنوا و ناشــنوا از بهزیستی می گیرند‪،‬‬ ‫خدمــات حمایتی اســت‪ .‬بــه گفتــه او‪ ،‬اکنون‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۱‬هزار فرد ناشــنوا و ک مشــنوا تحت‬ ‫پوشــش کمک هزینه معیشــت توانبخشــی یا‬ ‫مســتمری قرار دارند و ‪ ۱۱۱۶‬نفر حق پرســتاری‬ ‫دریافــت می کنند کــه حق پرســتاری تقریبا در‬ ‫ســال جــاری بــه یک میلیــون تومــان افزایــش‬ ‫پیداکــرده اســت‪ .‬نفریه تصریح کــرد‪ ۲۲ :‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۳۳‬نفــر نیــز تحــت پوشــش کمک هزینه‬ ‫معیشــت مــاده ‪ ۲۷‬یعنــی ســه دهــک پایین‬ ‫درامدی هســتند که کار‪ ،‬شغل و درامد مکفی‬ ‫ندارند‪.‬این کمک هزینهماهانهحدود‪ ۱۶۰‬هزار‬ ‫تومان است‪ .‬ازجمله خدمات حمایتی دیگری‬ ‫که افراد ناشــنوا می گیرند‪ ،‬شهریه دانشجویی‬ ‫است‪ .‬خوشبختانه از سال ‪ ۱۳۸۳‬این فعالیت‬ ‫اغازشــده و رشــد کرده است‪ .‬اکنون بیش از ‪۱۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۶۱‬فرد معلول در کشور تحت پوشش‬ ‫هستند که از این تعداد‪ ۲۷۰۰‬نفر از ان ها دارای‬ ‫معلولیتناشنوایییاکم شنواییهستند‪.‬‬ ‫پیگیری اقدامات مربوط به تصویب‬ ‫زبان اشاره ایرانی‬ ‫معاون توانبخشی بهزیستی گفت‪ :‬درباره‬ ‫خدمــات جدیــد بهزیســتی بــه افــراد دارای‬ ‫معلولیت ناشــنوایی یا ک مشــنوایی گفــت‪ :‬از‬ ‫سال گذشته‪ ،‬تفاهم نامه مشترکی بین گروه ها‬ ‫و تشــکل های اصلــی افــراد دارای معلولیــت‬ ‫ناشــنوایی یــا ک مشــنوایی بــرای تحقــق زبان‬ ‫اشــاره ایرانــی امضا شــد‪ .‬افراد ناشــنوا از زبان‬ ‫اشــاره اســتفاده می کننــد و با کمک دســت و‬ ‫چهره‪ ،‬سخن خود را منتقل می کنند‪ .‬این زبان‬ ‫در همه کشــورها به صورت بومی اســت و در‬ ‫کشور ما نیز به صورت بومی وجود دارد‪ .‬نفریه‬ ‫افــزود‪ :‬بــا توجــه به اینکــه اختالفاتــی ازنظر‬ ‫اشــارات موجود در زبان اشــاره بین گروه های‬ ‫مختلف ناشنوایی وجود داشت‪ ،‬بهزیستی بر‬ ‫ان شــد که این گروه ها و تشکل های اصلی را‬ ‫دورهــم جمع کند و بتوانند زمینه مســاعدی‬ ‫فراهــم کننــد تــا زبــان اشــاره ایرانی بــه تائید‬ ‫یصــاح برســد‪ .‬اکنــون‬ ‫و تصویــب مراجــع ذ ‬ ‫متخصصان و نمایندگان گروه ها و تشکل های‬ ‫مختلف دارند کار می کنند‪ .‬امیدواریم بتوانیم‬ ‫مستندات و الگویی برای تصویب زبان اشاره‬ ‫یصــاح ارائه دهیــم‪ .‬او‬ ‫ایرانــی در مراجــع ذ ‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬ازجمله اقدامــات دیگر که طی‬ ‫ســال گذشــته انجا مشــده‪ ،‬در کشــور بیــش از‬ ‫‪ ۶۰‬تشــکل و انجمــن داریــم کــه در راســتای‬ ‫معلولین ناشــنوا و ک مشــنوا فعالیت می کنند‬ ‫کــه اکثــر اعضــای ا نهــا را خــود افــراد دارای‬ ‫معلولیــت ناشــنوایی و ک مشــنوایی تشــکیل‬ ‫می دهند‪ .‬اســفندماه سال گذشته شبکه ملی‬ ‫تشــکل های مردم نهــاد معلولیــن شــنوایی‬ ‫تشــکیل شــد‪ .‬اکنون این شــبکه در حال ثبت‬ ‫و اخذ مجوزهای الزم هست تا بتواند کرسی‬ ‫ایــن نــوع معلولیــت را در کمیته هماهنگی و‬ ‫نظــارت بــر قانــون افــراد دارای معلولیــت پر‬ ‫کند و بتواند زبان گویایی برای مطالبات افراد‬ ‫دارای معلولیت ناشنوایی و کم شنوایی باشد‪.‬‬ ‫بســازی محتواهــای قابل ارائه‬ ‫نفریه از مناس ‬ ‫بــرای افــراد دارای معلولیــت ناشــنوایی و‬ ‫ک مشــنوایی به عنــوان یکی دیگــر از خدمات‬ ‫ارائه شده به افراد دارای معلولیت ناشنوایی و‬ ‫کم شنوایی نام برد و گفت‪ :‬طی سال گذشته‬ ‫در راســتای مــاده ‪ ۲۱‬قانــون حمایــت از افراد‬ ‫دارای معلولیــت‪ ،‬تفاهم نام ـه ای بــا ســازمان‬ ‫صداوســیمای جمهوری اســامی بســته شــد‪.‬‬ ‫در ایــن تفاهم نامــه گفت هشــده کــه ‪ ۶۰‬فیلــم‬ ‫بســازی‬ ‫ســینمایی بــرای افراد ناشــنوا‪ ،‬مناس ‬ ‫شود‪ .‬اکنون ‪ ۳۰‬مناسب سازی شده و تا پایان‬ ‫امسال نیز مناسب سازی می شود و با استفاده‬ ‫از مترجم ناشنوا نمایش داده خواهد شد‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫کاهش‪ 30‬درصدی سرانه مصرف شیر در کشور‬ ‫مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت‬ ‫بهداشــت گفــت‪ :‬کمــک بــه افزایــش ســرانه‬ ‫مصرف شیر باعث ارتقای شاخص سالمتی و‬ ‫کاهش هزین ههــای درمان و نیز افزایش طول‬ ‫عمــر همــراه بــا ســامتی و کارامــدی جامعه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش وبدا‪ ،‬زهرا عبداللهی با تاکید بر‬ ‫ضرورت احیای شیر رایگان مدارس‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫شیر به عنوانکامل ترینغذایطبیعی‪،‬همواره‬ ‫موردتوجه بشــر بوده اســت‪ .‬شواهد تاریخی‬ ‫حداقــل از ‪ ۶‬هــزار ســال قبــل‪ ،‬نشــانه های‬ ‫غیرقابل انکار استفاده برنامه ریزی شده از شیر‬ ‫را نشــان می دهنــد‪ .‬در عصــر حاضــر بخــش‬ ‫مهمی از هرم های غذایی تاییدشــده توسط‬ ‫ســازمان های غــذا و داروی کشــورها و نیــز‬ ‫سازمان های بین المللی نظیر ‪ FAO‬و ‪WHO‬‬ ‫بــه شــیر و فراورده های ان اختصــاص دارد‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬مهر تائید سازمان ملل به اهمیت‬ ‫شیر‪ ،‬به معنای اجماع علمی جهانی در تائید‬ ‫و تاکیــد ضــرورت مصــرف ان اســت‪ .‬شــیر از‬ ‫منظر دینی غذای بهشتی‪ ،‬ازنظر علم تغذیه‬ ‫کامل تریــن غذا و غذای بــدون جایگزین و از‬ ‫نگاه پزشکی واکسن و دارو است‪ .‬مطالعات‬ ‫انجام شده در مورد جایگاه شیر و میزان سرانه‬ ‫مصرفدر سفرهایرانیانشرایطنگران کننده ای‬ ‫را ترسیم می کند‪.‬‬ ‫چرا ایران باید بیش از سایر کشورها‬ ‫به موضوع افزایش سرانه مصرف شیر‬ ‫بپردازد‬ ‫عبداللهی در توضیح این پرســش که چرا‬ ‫ایــران باید بیش از ســایر کشــورها به موضوع‬ ‫افزایــش ســرانه مصــرف شــیر بپــردازد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ســرانه مصرف شــیر و فراورده های ان در‬ ‫ایران در مقایســه با میانگین مصرف جهانی‬ ‫‪ ۳۰‬درصد و در مقایسه با میانگین کشورهای‬ ‫توسعه یافته ‪ ۶۵‬درصد کمتر است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫امارهای وزارت بهداشــت نشــان می دهد که‬ ‫دریافت کلســیم جامعــه ایرانــی ‪ ۴۰‬درصد از‬ ‫حداقــل دریافــت کلســیم کمتــر اســت و این‬ ‫موضــوع می توانــد تبعــات زیــادی ازجملــه‬ ‫گســترش پوکــی اســتخوان‪ ،‬مشــکالت لثــه و‬ ‫دنــدان‪ ،‬کوتاهــی قــد کــودکان و نوجوانــان و‬ ‫حتی شیوع فشارخون باال و بیماری های قلبی‬ ‫و عروقــی را بــه دنبال داشــته باشــد‪ .‬مدیرکل‬ ‫دفتر بهبــود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مطالعات انجام شده حاکی از ان‬ ‫است که در مناطقی که مصرف شیر و لبنیات‬ ‫کافی است‪ ،‬شیوع بیماری های قلبی و عروقی‬ ‫کمتر اســت‪ .‬این امر به دلیل نقش کلسیم در‬ ‫تنظیمفشارخوناست‪.‬‬ ‫مصرف شیر و فراورده های ان برای‬ ‫کاهش عوارض دوران سالمندی‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬پدیــده ســالمندی‬ ‫با ســرعتی معــادل دو برابر ســرعت جهانی‬ ‫جمعیــت کشــور را تحــت تاثیــر قــرار داده‬ ‫اســت‪ .‬شــیر و فراورد ههــای ان در صــورت‬ ‫مصرف مســتمر و کافــی بســیاری از عوارض‬ ‫اگهیتجدیدمزایدهعمومی‬ ‫دوران ســالمندی را کاهــش داده و می تواند‬ ‫ضمــن افزایــش امیــد بــه زند هبــودن‪ ،‬امکان‬ ‫زندگــی کــردن و جلوگیــری از پیــری زودرس‬ ‫و زمین گیری را برای جمعیت ســالمند کشــور‬ ‫بــه ارمغــان اورد‪ .‬عبداللهــی همچنیــن بیان‬ ‫کرد‪ :‬در چند برنامه توسعه پنج ساله کشور‪،‬‬ ‫فگــذاری کمــی بــرای افزایــش ســرانه‬ ‫هد ‬ ‫مصــرف شــیر انجا مشــده اســت‪ ،‬امــا بــرای‬ ‫دستیابی به ان بخش های ذی ربط پاسخگو‬ ‫نبوده اند؛ سرانه مصرف شیر همچنان بدون‬ ‫متولــی مســتقیم‪ ،‬مســیر خــودش را در میان‬ ‫نقــاط کــور فرهنگی‪ ،‬بی توجهی مســئوالن‪،‬‬ ‫یهــای رســانه ای و شــیرگریزی مردم‪،‬‬ ‫بداموز ‬ ‫به سمت کاهش طی می کند‪ .‬او گفت‪ :‬تنها‬ ‫طرح مصوب قانونی که می توانســت اثرات‬ ‫شگرفی در تغییر سبک زندگی و نگاه به شیر‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬طرح شیر مدرســه است که از‬ ‫ســال ‪ ۱۳۷۹‬در مدارس کشــور به اجرا درامد‬ ‫و در ســال های اخیــر به دلیل عــدم تامین و‬ ‫حسین ایزدی‪ -‬شهردار فوالدشهر‬ ‫تخصیص اعتبارات موردنیاز به تدریج تعطیل‬ ‫شد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬دفتر بهبود تغذیه وزارت‬ ‫بهداشــت با توجه به مســئولیت ذاتی خود‬ ‫انتظــار دارد تــا کارگروه های مرتبط با احیای‬ ‫طرح شیر مدرسه مجددا تشکیل و این مهم‬ ‫در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫مصرف شیر و افزایش ایمنی بدن‬ ‫مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت‬ ‫بهداشــت تصریح کرد‪ :‬اسیب شناســی اجرای‬ ‫قتــر تجربیات‬ ‫طــرح درگذشــته‪ ،‬مطالعه دقی ‬ ‫موفــق بین المللــی و نیــز متنوع کــردن منابع‬ ‫تامین مالی طرح به ویژه خانواده ها‪ ،‬مهمترین‬ ‫دســتور کار ایــن کارگروه ها خواهــد بود‪ .‬دفتر‬ ‫بهبــود تغذیــه جامعه امادگــی خــود را برای‬ ‫پذیرش مسئولیت هماهنگی احیای این طرح‬ ‫مهم اعالم می کند‪ .‬بی تردید کمک به افزایش‬ ‫ســرانه مصــرف شــیر باعــث ارتقای شــاخص‬ ‫ســامتی و کاهــش هزین ههــای درمــان و نیــز‬ ‫افزایش طول عمر همراه با سالمتی و کارامدی‬ ‫جامعه خواهد شد‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبات شورای اسالمی شهر در نظر‬ ‫دارد نسبت به فروش ‪ 22‬واحد تجاری واقع در محله شهید مفتح بازار ارامیس‬ ‫با قیمت پایه کارشناسی اقدام نماید‪ .‬متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط و‬ ‫دریافت اسناد و بازدید حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ ‪ 1400/07/22‬به قسمت‬ ‫امور قراردادهای شهرداری فوالشهر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫م الف‪1197692 :‬‬ ‫مرکز اموزش بین کارگاهی در‬ ‫شاهرودگشایشیافت‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مرکز اموزش بین کارگاهی سیم و کابل مغان باهدف ارتقای دانش و مهارت اموزی‪ ،‬با‬ ‫حضور جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در شاهرود گشایش یافت‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای اســتان ســمنان در ایین افتتاح این طرح که در شــهرک‬ ‫صنعتیشاهرودبرگزار شد گفت‪:‬اینمرکز برایافزایشتواناییمهارتی کارکناناینشرکتبا‬ ‫مجوز و نظارت فنی و حرفه ای راه اندازی شد‪ .‬سید حسین شاهچراغ افزود‪ :‬هرسال باید بر‬ ‫اساس ضوابط قانونی در این مرکز اموزش بین کارگاهی‪ ۱۰‬هزار نفر ساعت نیازهای اموزشی‬ ‫انجام شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬شرکت ها و مراکز بزرگ تولیدی در استان سمنان با دایر کردن این‬ ‫دستواحدهایاموزشبین کارگاهیمی توانند گاممهمیبرایارتقای کمیو کیفیتولیدات‬ ‫خود بردارند‪ .‬به گفته او‪ ،‬اموزش های رسمی و ضمن خدمت برای کارکنان مراکز تولیدی در‬ ‫نگرش افراد به تولید‪ ،‬تسریع درروند تولید و کاهش ضایعات و هدر رفت مواد اولیه سهم‬ ‫بســزایی دارد‪ .‬مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای اســتان سمنان گفت‪ :‬کارکنان و عالقه مندان‬ ‫شرکت در کالس های اموزشی و مهارتی در این گونه مراکز بین کارگاهی پس از گذراندن دوره‪،‬‬ ‫کسب مهارت و قبولی در ازمون پایانی‪ ،‬گواهینامه دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫شــاهچراغ با اشــاره به اینکه در اســتان ســمنان ‪ ۱۷‬مرکز اموزش بین کارگاهی فعال‬ ‫است که چهار مرکز ان در شاهرود قرار دارد افزود‪ :‬تا پایان امسال این تعداد در استان‬ ‫سمنان به ‪ ۲۵‬مرکز اموزشی افزایش می یابد‪ .‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان‬ ‫ســمنان هم در این ایین گفت‪ :‬اقبال عمومی به افزایش یادگیری مهارت های عملی و‬ ‫اموزش ضمن خدمت مهارتی در خانواده ها افزایش یافته است‪ .‬اسماعیل غنیان افزود‪:‬‬ ‫در اســتان ســمنان با بیکاری فارغ التحصیالن دانشــگاهی بدون مهارت روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه امسال ‪ ۵۲‬درصد پذیرفته شدگان ازمون سراسری انتخاب رشته نکردند‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬مدارک دانشــگاهی بدون کســب مهــارت افزایش بیکاران دانشــگاهی را به‬ ‫دنبال داشته است‪ .‬او افزود‪ :‬ایجاد مراکز اموزش بین کارگاهی در واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتــی بــا برگزاری دوره های مهارتی و علمی کوتاه مدت برای جذب افراد به بازار کار‬ ‫ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت‪ .‬او بابیان اینکه نرخ دانشــجویی باالیی در کشور وجود‬ ‫دارد و از هر ‪ ۱۸‬نفر یک نفر دانشجو است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این امار در استان سمنان ‪ ۹‬به‬ ‫یک اســت‪ .‬به گفته او راه برون رفت بیکاران فارغ التحصیل دانشــگاهی کســب مهارت‬ ‫یا گذراندن دوره های مهارت اموزی اســت که ســازمان فنی و حرفه ای در این راســتا گام‬ ‫موثری برداشته است‪ .‬شرکت سیم و کابل مغان در سال ‪ ۱۳۶۱‬با تولید انواع سیم و کابل‬ ‫فشار ضعیف به ویژه در بخش های صنعتی و ساختمانی فعالیت خود را در شهرستان‬ ‫شاهرود اغاز کرد و برای ‪ ۳۴۰‬نفر به صورت مستقیم ایجاد اشتغال کرده است‪.‬‬ ‫الودگی هوا عامل‬ ‫‪ ۶‬میلیون زایمان زودرس‬ ‫در جهان در سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫نتایج یک بررسی بین المللی نشان می دهد الودگی هوا با شش میلیون مورد تولد زودرس‬ ‫در جهان در یک سال مرتبط بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬الودگی هوا بر کم سن و سال ترین انسان ها نیز تاثیر می گذارد چراکه‬ ‫تحقیقات جدید نشان می دهد هوای الوده با حدود شش میلیون زایمان زودرس و حدود‬ ‫سه میلیون تولد نوزاد زیر وزن طبیعی در سراسر جهان در سال‪ ۲۰۱۹‬مرتبط بوده است‪ .‬نتایج‬ ‫یک مطالعه جدید نشان می دهد بیش از ‪ ۹۰‬درصد جمعیت جهان در فضاهای باز از هوای‬ ‫الوده تنفس می کنند و اثرات ان در طول سال ها ادامه می یابد زیرا نوزادان نارس یا کودکانی‬ ‫که هنگام تولد از وزن ایده الی برخوردار نیستند بیشتر احتمال دارد در طول زندگی به انواع‬ ‫بیماری هادچار شوند‪.‬همچنینزایمانزودرسعلتاصلیمرگ ومیر نوزاداندر سراسر جهان‬ ‫است‪ .‬متخصصان امریکایی اظهار داشتند‪ :‬بار و پیامدهای ناشی از الودگی هوا بسیار زیاد‬ ‫است اما با تالش کافی می توان اثرات منفی این معضل را تا حد زیادی کاهش داد‪ .‬این گروه‬ ‫از محققان دریافتند‪ :‬اگر میزان الودگی هوا در جنوب شرق اسیا و صحرای افریقا به حداقل‬ ‫برسد‪ ،‬زایمان زودرس و تولد نوزادانی با وزن کم تقریبا‪ ۷۸‬درصد کاهش می یابد‪ .‬این مناطق‬ ‫باالترین نرخ زایمان زودرس در جهان را دارند‪ .‬محققان همچنین اظهار داشتند که مناطق‬ ‫توسعه یافته تر ازجملهایاالت متحدهنیز باخطراتقابل توجهیاز الودگیهوامواجههستند‪.‬‬ ‫براوردها حاکی از ان است که الودگی هوا در فضاهای باز عامل‪ ۱۲‬هزار مورد زایمان زودرس‬ ‫در این کشور در سال ‪ ۲۰۱۹‬بوده است‪ .‬در مطالعه ای که پیش ازاین انجام گرفت‪ ،‬محققان‬ ‫به این نتیجه رسیدند که الودگی هوا در مرگ ‪ ۵۰۰‬هزار نوزاد در سراسر جهان در سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫نقشداشتهاست‪.‬‬ ‫برگزاری ائین تکریم و تودیع‬ ‫مدیرمخابراتمنطقهکرمانشاه‬ ‫ائیــن تکریــم و تودیــع مدیــر مخابرات منطقه کرمانشــاه برگزار شــد‪ .‬به گــزارش روابط‬ ‫عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه‪ ،‬مراسم تکریم و تودیع مهندس قبادیان‪ ،‬مدیر سابق‬ ‫مخابرات منطقه کرمانشاه با حضور جمعی از مسئولین و مدیران کل دستگاه های اجرایی‬ ‫و خدمات رسان استان و همچنین تنی چند از مسئولین و کارکنان مخابرات استان با رعایت‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی در محل سینما ازادی کرمانشاه برگزار شد‪ .‬حسین اتشکار‪ ،‬رئیس‬ ‫اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه در اولین روز هفته دفاع مقدس یادوخاطره‬ ‫شهدای گران قدر‪ ،‬ایثارگران‪ ،‬جانبازان و ازادگان را گرامی داشت‪ .‬در ادامه این مراسم‪ ،‬دکتر‬ ‫حمید رضا امیری‪ ،‬جانشین مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه ضمن گرامیداشت هفته دفاع‬ ‫مقدس‪،‬دورانمدیریتمهندسقبادیانبه عنوانمدیر مخابراتمنطقه کرمانشاهرادورانی‬ ‫درخشــان در توســعه شــبکه و ارتقاء سیســتم های مخابراتی برشــمرد و افزود‪ :‬او با داشتن‬ ‫تعهدوســواد علمی باال توانســت منشا خیر و توسعه مخابرات در استان شــود و با درایت‬ ‫ایشان این امر نهادینه شده و شاخص های کشوری گواه این موضوع است‪ .‬سپس مدیرکل‬ ‫ارتباطاتوفناوریاطالعاتاستانومدیرعاملکانونبازنشستگانمخابراتاستانبهترتیب‬ ‫بهایرادسخنپرداختندو ضمناظهار تشکر از زحماتشش ساله یمهندسقبادیاندر استان‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬از وی به عنوان مدیری کارامد یادکردند که با تعامل و هم افزایی بسیار خوب با‬ ‫اعضای حوزه ‪ ict‬استان و سایر دستگاه های اجرایی‪ ،‬در باال بردن شاخص های توسعه ای‬ ‫مخابرات نقشی انکارناپذیر داشته است‪ .‬سپس مهندس قبادیان که اکنون به عنوان مدیرکل‬ ‫هماهنگیارتباطاتسیار شرکتمخابراتایرانمشغولبهخدمتاست‪،‬حضور شش ساله‬ ‫خود در استان کرمانشاه را توفیقی الهی دانست که در خدمت مردم شریف استان باشد‪.‬‬ ‫او اظهار داشت‪ :‬امکان پیشرفت و توسعه شبکه مخابرات در استان به صورت فعلی میسر‬ ‫نبود مگر با همدلی و همراهی و تالش شبانه روزی کارکنان زحمتکش مخابرات که در شرایط‬ ‫مختلف همیشه و همه جا پای کار بودند و در بحران هایی نظیر سیل و زلزله‪ ،‬پایداری شبکه‬ ‫ارتباطی را موجب گردیدند‪ .‬در پایان این مراسم لوح تقدیر از سوی کارکنان مخابرات منطقه‬ ‫کرمانشاه به ایشان تقدیم و عکس یادگاری پایان بخش این مراسم بود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!