روزنامه رویداد امروز شماره 1175 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1175

روزنامه رویداد امروز شماره 1175

روزنامه رویداد امروز شماره 1175

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 06‬مــهر ماه‪1400‬‬ ‫‪ 28‬سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 21‬صفر ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1174‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫تغییرهمهمدیران‬ ‫در ابتدای هر دولت سنت‬ ‫مخصوص کشور ماست‬ ‫‪02‬‬ ‫گیالن‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫رویدا د گیالن‬ ‫‪30‬‬ ‫رکوردشکنیترخیصکاالهایضروری‬ ‫در نشسترئیسدانشگاه‬ ‫علومپزشکیبامجمعنمایندگان‬ ‫گیالندر خانهملت تاکید شد‪:‬‬ ‫هجوم دوباره اتش‬ ‫پیگیری‬ ‫مشکالتبهداشت‬ ‫و درمان استان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 06‬مــهر ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1174‬‬ ‫رویاد دگیالن‬ ‫سه شنبه‬ ‫رینگاله‬ ‫وسطابمنطقهای‬ ‫یجاندر کوتاهمدتت‬ ‫مهمترین بعد‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬روح‬ ‫دفترچه های‬ ‫بیمه سالمت‬ ‫تا اخرین برگ اعتبار دارد‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫گزینه جذاب روی‬ ‫میزمدیرانباشگاهپرسپولیس‬ ‫قراردادیحیی‬ ‫راسه سالهتمدید کنید‬ ‫‪ ۱۱۰‬نفر نیروی انسانی برای اطفاع حریق به منطقه‬ ‫مشک‬ ‫تکمیلمیشود‬ ‫مدیرعاملسازمانبیمهسالمتایران‬ ‫در سفربه استان سمنان‪:‬‬ ‫کردکوی استان گلستان رخ داد که طی این ‪ ۳‬روز‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫ملت تاکید شد‪:‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫اتش سوزی گسترده ای در منطقه درازنو شهرستان‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫ظرفیت جوامع محلی‬ ‫از‬ ‫نیازمند بهرهگیریتاالب انزلی هستیم‬ ‫برای احیای‬ ‫یشود‬ ‫ن پیگیری م ‬ ‫ت و درمان استا‬ ‫الت بهداش‬ ‫مشترکان را‬ ‫به صرفه جویی انرژی‬ ‫ترغیب کنیم‬ ‫بهجنگل هایکردکوی‬ ‫مجمع نمایندگان‬ ‫دیگرافزود‪:‬انسانها‬ ‫یکهفته‬ ‫علوم پزشکی با‬ ‫عامل تغییر طبیعت‬ ‫مهمترین‬ ‫رئیس دانشگاه‬ ‫احیاء تاالب انزلی‬ ‫در نشست‬ ‫هســتند لذا‬ ‫گیــالن تکیهبــر‬ ‫اســتاندار‬ ‫یــری از ظرفیــت‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫نیازمنــد بهرهگ‬ ‫ـن اقدامات بوده‬ ‫ـای اصولــی و‬ ‫تنها نمونهای از ایـ‬ ‫برنامهریزیهـ‬ ‫اســت‪ .‬استاندار‬ ‫کاداستریکمیلیون‬ ‫همــکاری ارتش‬ ‫جوامع محلی‬ ‫پروژه عامالمنفعه‬ ‫ونگاهکارشناسی‬ ‫همچنین از افتتاح‪32‬‬ ‫مطالعهعلمی‬ ‫بر اهمیت فراهم‬ ‫ارسالن زارع‬ ‫است‪ .‬وی‬ ‫گیالن با تاکید‬ ‫تومانیدرسفراخیروزیر‬ ‫‪ ۱۳۵‬هزار هکتار‬ ‫روش احیــاء تــاالب‬ ‫بااعتبار‪ 489‬میلیارد‬ ‫مشارکت ذینفعان‬ ‫را بهتریــن‬ ‫و‬ ‫سالمت‬ ‫افتتاح‪ 9‬پروژهدیگر‬ ‫کردن زمینه‬ ‫ـت و گفت کــه در‬ ‫گیالنوهمچنینبه‬ ‫انزلــی دانسـ‬ ‫شــت‪ ۳۵ :‬روســتا‬ ‫اراضی گیالن‬ ‫نشستهای مجمع‬ ‫بهداشتبه‬ ‫تاالب انزلی عنوان دا‬ ‫میلیاردتومانیخبر‬ ‫نیازمند بهرهگیری از‬ ‫ـتای برگزاری سلسله‬ ‫از‬ ‫امسالبااعتبار‪40‬‬ ‫زارع در در احیاء‬ ‫انزلیهستندوتمامی‬ ‫این مسیر‪،‬‬ ‫در راسـ‬ ‫ـتگاههای اجرایی و‬ ‫در هفتهدولت‬ ‫هستیم‪ .‬ارســالن‬ ‫گیالن در ادامه به‬ ‫گیالن‪ ،‬با اشاره به‬ ‫مستقیمباتاالب‬ ‫گیالن با روســای دسـ‬ ‫محلی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اراضی منابع طبیعی‬ ‫بیان در ارتباط‬ ‫ظرفیت جوامع‬ ‫این تــاالب باید در‬ ‫نمایندگان‬ ‫رئیس دانشــگاه‬ ‫احیاء تاالب انزلی با‬ ‫معاون امور‬ ‫داد‪ .‬رئیس‬ ‫سرمایهای در سراسر‬ ‫میلیون و ‪ ۱۳۵‬هزار‬ ‫مربــوط به احیــاء‬ ‫نشســت مشــترک‬ ‫جلسه کمیته مدیریت‬ ‫که اقدامــات‬ ‫قرارداد کاداستر یک‬ ‫قلم انواع تجهیزات‬ ‫خدماتی گیالن‬ ‫بهرهگیری از ظرفیت‬ ‫نمایندگان اســتان در‬ ‫طبیعی گیالن است‬ ‫توزیع‪850‬‬ ‫مجموع انعقاد‬ ‫اسکن بیمارستانهای‬ ‫کرد‪ :‬کاداسترفقط‬ ‫ـتا‪ ،‬موازی هم و با‬ ‫ـکی گیالن با مجمع‬ ‫این تاالب میراث‬ ‫استان‪،‬خاطرنشان‬ ‫ـت‪ :‬یک راسـ‬ ‫تامین‪ 9‬دستگاه‪CT‬‬ ‫شود‪ .‬وی اقدامات‬ ‫علوم پزشـ‬ ‫اینکه‬ ‫گیالن برگزار شــد‪.‬‬ ‫هکتار از اراضی کل‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار داشـ‬ ‫ـتان‪،‬‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫محلی ذینفع انجام‬ ‫دولتی‬ ‫ـاز‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫دیوان محاســبات‬ ‫ســتگاه اکســیژن‬ ‫ـت و شــامل اراضی‬ ‫باالیی برای همگان‬ ‫تجمع جوامع‬ ‫راهانــدازی ‪ 30‬د‬ ‫س ـالن اجالس‬ ‫ـم در احیاء تاالب‬ ‫اراضی ملی نیسـ‬ ‫ارزش‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫به ســبب ورود و‬ ‫دولتــی و‬ ‫کرد‪ .‬حجتاالسالم‬ ‫اثربخش را امری مهـ‬ ‫مساحت کلاستان‬ ‫مربوط به‬ ‫ـالن ساالری‪ ،‬رئیس‬ ‫دهههای گذشــته‬ ‫شود‪.‬سهیلتوکلی‬ ‫های استان نیز اشاره‬ ‫مطلوب اجرایــی‬ ‫با گیاه سنبل ابی‬ ‫دکتر ارسـ‬ ‫طی‬ ‫گزارش کلی اقدامات‬ ‫مستثنیاتنیزمی‬ ‫بیمارستان‬ ‫فاضالب‪ ،‬کیفیت‬ ‫ـت و افزود‪ :‬مبارزه‬ ‫نمایندگان گیــالن در‬ ‫دانست و اظهار‬ ‫نشســت با ارائه‬ ‫االیندهها‪ ،‬رسوبات و‬ ‫‪ ۴۷۴‬هزار هکتار‬ ‫و انزلی دانسـ‬ ‫ـری‪ ،‬رئیس مجمع‬ ‫در هر فرصتی رشد‬ ‫گیالن در این‬ ‫کرونا در استان‪ ،‬اظهار‬ ‫گیالن را یکمیلیون و‬ ‫ـرور کاهشیافتــه‬ ‫اشاره کرد محمد صفـ‬ ‫نیست زیرا این گیاه‬ ‫این نشســت ضمن‬ ‫هــزار هکتار جزو‬ ‫ــتی تــاالب بهمـ‬ ‫درمانی و تشخیصی‬ ‫طی دو ســال اخیر‬ ‫یکمیلیــون و ‪۱۷‬‬ ‫ـطح یک پروژه‬ ‫ـورای اســالمی نیز در‬ ‫و ارزش زیس‬ ‫طور مستمر انجام‬ ‫خدمات‬ ‫ـون‪ 307،‬هزار مورد‬ ‫ـرد‪ :‬از ایــن میــزان‪،‬‬ ‫علوم پزشــکی گیالن‬ ‫متاثــر از کاهش سـ‬ ‫افتتاح مجلس شـ‬ ‫علوم پزشکی گیالن‬ ‫مبارزه با ان باید به‬ ‫ـاحت کل استان را‬ ‫شــیوع کرونا تاکنـ‬ ‫کـ‬ ‫ســطح اب‬ ‫اورژانس هوایی‪،‬‬ ‫به اکسیژن طبی در‬ ‫که ‪ ۷۰‬درصد مسـ‬ ‫پدید میکند و‬ ‫پیگیریهای دانشگاه‬ ‫کــرد‪ :‬از ابتدای‬ ‫استاندار گیالن کتاب‬ ‫راهاندازی پایگاه‬ ‫وطیاینمدت‪،‬‬ ‫اشاره به نیاز‪ 60‬تنی‬ ‫اراضی ملی اســت‬ ‫کاهــش تــراز وضعیتی نگرانکننــده را‬ ‫‪ 17‬دستگاه تشکر از‬ ‫های بهداشــت و‬ ‫پایان این جلسه‬ ‫نیمی و گفت‪:‬‬ ‫استانبهثبترسیده‬ ‫است‪.‬وی‪ ،‬با‬ ‫سالمندان‪ ،‬افزوده شدن‬ ‫ـعه زیرســاخت‬ ‫اب دریــای خــزر‪،‬‬ ‫اصولی شود‪ .‬در‬ ‫تنها‬ ‫سطح‬ ‫شــارکت و اگاهی‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫در‬ ‫خاطرنشان‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫مبتال‬ ‫س‬ ‫افتتاح در جهــت تو‬ ‫بیمارســتانهای اسـ‬ ‫برنامهریزیهای‬ ‫مرکز کوهورت‬ ‫دربرمیگیرد‪.‬‬ ‫طــات‪ ،‬اموزش‪ ،‬م‬ ‫مطالبات بهداشت‬ ‫بیمارستانهای استان‪،‬‬ ‫شــامل ‪ ۵۶۵‬هزار‬ ‫هــزار بیمار نیز در‬ ‫نــاوگان اورژانــس‪،‬‬ ‫است‪ .‬وی تکیهبر‬ ‫برنامــه ارتبا‬ ‫اســتان گیــالن را‬ ‫کرد‪ :‬مشــکالت و‬ ‫رونمایی کرد‪ .‬در‬ ‫حــدود‪70‬‬ ‫اورده‬ ‫موردنیاز بیماران در گیالن تولید میشد امبوالنس پیشــرفته به‬ ‫ــی را بهترین‬ ‫وی اراضــی ملــی‬ ‫قطب درمان‪ ،‬اظهار‬ ‫ـیپا) تاالب انزلــی را‬ ‫نمایندگان اســتان‬ ‫هکتار اراضی مرتعی‬ ‫ـزون شــنوایی در‬ ‫از اکسیژن‬ ‫ســتگاه اکســیژن‬ ‫از طریــق مجمع‬ ‫مطالعــه علمــی و نــگاه کارشناس داشت‪ :‬افزایی (سـ‬ ‫جنگلی‪ ۲۴۴ ،‬هزار‬ ‫بستریشدهاند‪.‬‬ ‫دستگاه دروگر سنبل‬ ‫مرکزکاشــت حلـ‬ ‫گیالنراقابلتوجه‬ ‫جبران کمبودها ‪ 9‬د‬ ‫دستگاه و درمــان اســتان‬ ‫و‬ ‫انزلی دانست و بیان‬ ‫هکتار اراضی‬ ‫پایین بودن رشد‬ ‫ســاحلی‪ ،‬حریم‪،‬‬ ‫ابتدای نخســتین‬ ‫جلسه گزارش ساخت‬ ‫اولوپنجم کرونادر‬ ‫که در جهت‬ ‫کشور‪ ،‬بهرهبرداری از‬ ‫ـود‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫اراضی جلگهای‪،‬‬ ‫روش احیاء تاالب‬ ‫ســیژن جدیــد از‬ ‫سال اخیر این‬ ‫سیماتوسطمجری‬ ‫ویپیک‬ ‫دانشگاهدر جهت‬ ‫کاشت حلزون شمال‬ ‫‪ ۲۰۷‬هــزار هکتــار‬ ‫بیمارستان پیگیری میشـ‬ ‫ـد و ‪ 3‬مخــزن اک‬ ‫کارشناســانه در چند‬ ‫سالمت گیالن نسبت‬ ‫افزود‪ :‬ادارهکل منابع‬ ‫خالصهایاز اتمامطرح‬ ‫اشارهبهاهماقدامات‬ ‫و‬ ‫ســاز جدیـ‬ ‫دهنده باانرژی باال در‬ ‫شده است‪ .‬رئیس‬ ‫حاصل اقدامات‬ ‫موات و‪ ...‬دانست و‬ ‫های توسعه در حوزه‬ ‫ـرای احیاء ابی‪،‬‬ ‫کشاورزی و منابع‬ ‫دانستوبا‬ ‫ـزود‪ :‬مرکــز اورژانس‬ ‫جاری راهاندازی‬ ‫رادیوتراپی شتاب‬ ‫دانشجویی شاخص‬ ‫مستحدث‪،‬‬ ‫نماینده نظاممهندسی‬ ‫امیدوارمدر نشستهای‬ ‫برنامه هفتســاله بـ‬ ‫محل اعتبــارات‬ ‫بهینه این بیمــاری‪ ،‬افـ‬ ‫مردادماه سال‬ ‫اســتان گیــالن از‬ ‫بیان اینکه تاکنون‬ ‫خرید دو خوابگاه‬ ‫منجر به تدوین‬ ‫مناسب طرح و‬ ‫متوسط کشوری‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بنادر و دریانوردی در‬ ‫مدیریــت‬ ‫ـت و بااعتبــار ‪70‬‬ ‫ـی و ابخیــزداری‬ ‫پزشکی گیالن با‬ ‫رازی پس از ‪ 10‬سال‪،‬‬ ‫ـال جاری اعتباراتی‬ ‫همچنینمسئوالن‬ ‫توسعهملی‪،‬صیانت‪،‬‬ ‫استان و درخواست‬ ‫بهرهبــرداری از دو به‬ ‫طبیعـ‬ ‫الکان بــا‪ 120‬تخـ‬ ‫دانشگاه علوم‬ ‫ـن بــه گروههای‬ ‫تاالب شــد که در سـ‬ ‫نمایندگان‪،‬دانشگاهو‬ ‫ان‪ ،‬از طبیعی‬ ‫هاازجملهصندوق‬ ‫پشــتیبان ســایت‬ ‫صد میلیارد تومان‪،‬‬ ‫ـش در پل غازیان‬ ‫بهرهبرداری رســید‪.‬‬ ‫‪ 900‬هــزار دز واکسـ‬ ‫اندازی اتیمجمع‬ ‫تعیینشــده که بیشــتر‬ ‫سازمانجنگل‬ ‫ایجاد حوضچه ارامـ‬ ‫ـاییهای موجــود در‬ ‫بااعتبار یک‬ ‫قرارداد کاداستر ‪۶۸۲‬‬ ‫تجهیز شــد و به‬ ‫یکمیلیــون و‬ ‫لنگرود‪ ،‬تجهیز و راه‬ ‫افزود‪ :‬بــا راهاندازی‬ ‫ـرای هر دســتگاه‬ ‫با خصــوص‬ ‫بهداشــت‪ ،‬نارسـ‬ ‫خزانه و‪ ...‬تاکنون‬ ‫میلیارد تومانی‬ ‫دریانوردی گیالن‬ ‫بهدیگراقدامات‬ ‫ســتان در تالش و‬ ‫بـ‬ ‫ـت‪ .‬اســتاندار گیالن‬ ‫ـتان با وزیر‬ ‫گیالن تزریقشــده‪،‬‬ ‫ممیزی‪ ،‬اسناد‬ ‫ـط مدیرکل بنادر و‬ ‫مورد پیگیری جدی‬ ‫منعقد کرده است‪.‬‬ ‫علومپزشکی گیالن‬ ‫درصد بیمار‬ ‫اعتبــارات ملی اسـ‬ ‫هــدف در‬ ‫های انزلی توسـ‬ ‫شهید بهشــتی انزلی‪ ،‬افتتاح اسـ بهداشت و درمان گیالن‬ ‫مساحت کل استان را‬ ‫گیالن‪ ،‬حــدود ‪60‬‬ ‫رئیسدانشگاه‬ ‫محــل‬ ‫اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫اورژانس بیمارســتان‬ ‫جلسات زیرکمیته‬ ‫از‬ ‫در‬ ‫بخش‬ ‫هکتار‬ ‫طبیعی‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـت‬ ‫هزار‬ ‫واک‬ ‫کرونا‬ ‫منابع‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫ـگاه‬ ‫ـتان رازی بــا ‪ 25‬ت‬ ‫تعیین و برگزاری‬ ‫ـده در پیک پنجم‬ ‫‪ 429‬پایـ‬ ‫امور اراضــی ادارهکل‬ ‫بالغبر ‪ 25‬درصد‬ ‫حداکثرتا ارائه شد‪.‬‬ ‫تاکید بر‬ ‫ـس جدیــد بیمارسـ‬ ‫انجامشـ‬ ‫حشمت رشت با‬ ‫هدف‪ ،‬دز نخست و‬ ‫ـاون حفاظــت و‬ ‫فومن با قراربگیرد‪.‬‬ ‫مدیریتتاالبانزلی‬ ‫سال گذشته از محل‬ ‫ـد‪ .‬دکتر اورژانـ‬ ‫جدید بیمارستان‬ ‫معـ‬ ‫از جمعیت‬ ‫اورژانس بیمارستان‬ ‫هفتگانه کمیته‬ ‫گیالن‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫تجهیز اورژانس‬ ‫دریافــت کردهانـ‬ ‫برداری از ‪ ICU‬جدید‬ ‫و توسعه بخش‬ ‫واکســن کرونــا را‬ ‫و ابخیزداری‬ ‫امالک نیز قرارداد‬ ‫دانشگاه فعال‬ ‫ویژه و تجهیز و بهره‬ ‫دز دوم‬ ‫ـازمان ثبتاســناد و‬ ‫خالصهای از عملکرد‬ ‫‪ 54‬تخت‬ ‫اعتبارات جاری سـ‬ ‫استان منعقدشده‬ ‫با‪ 22‬تخــت از دیگــر اقدامات ساالری همچنین به‬ ‫هکتار از اراضی کل‬ ‫بیمارســتان پورســینا‬ ‫های درمانی بوده‬ ‫کاداستر‪ ۴۵۳‬هزار‬ ‫امالک استان کارفرما‬ ‫راستای افزایش تخت‬ ‫ادارهکل ثبتاسناد و‬ ‫دانشگاه در‬ ‫است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ســتان ناظر طرح‬ ‫طبیعی و ابخیزداری ا‬ ‫(‪26 ،)1400-99‬‬ ‫و ادارهکل منابع‬ ‫خـــبر‬ ‫انعقادقرارداد کاداستر‬ ‫ابــی گذشــته‬ ‫اشارهبهمجموع‬ ‫ساعت برق از این‬ ‫ونواحیپنجگانه‬ ‫است‪.‬توکلی‪،‬با‬ ‫ضــی کل اســتان‪،‬‬ ‫رسانیسرچشمه‬ ‫هزار مگاوات‬ ‫ـل شــرکت اب‬ ‫هــزار هکتــار از ارا‬ ‫تکمیلیمجتمعاب‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫شد‪ .‬سد مخزنی‬ ‫کار شرکت ابفای‬ ‫یکمیلیــون و ‪۱۳۵‬‬ ‫بیاناینکهطرح‬ ‫مربوط به اراضی ملی‬ ‫نیروگاه تولید‬ ‫و پایین در دستور‬ ‫ـالن از تامیــن ‪110‬‬ ‫فقط‬ ‫روستاهای دیزبن باال‬ ‫منطقهای گیـ‬ ‫(ایت ا‪ ...‬بهجت)‬ ‫مربوطه‪ ،‬عملیات‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬کاداســتر مستثنیات نیز میشود‪،‬‬ ‫میانی شامل‬ ‫انتخاب پیمانکاران‬ ‫شــهر بیجار‬ ‫مترمکعب اب شــرب‬ ‫شامل اراضی دولتی و‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬پس از‬ ‫زاده هاشــم در ‪۳۵‬‬ ‫مدیرعاملابفای‬ ‫میلیــون‬ ‫تشــخیص اراضــی ملی از‬ ‫نیست و‬ ‫گیــالن قــرار‬ ‫گفت‪:‬باتکمیلپروژه‬ ‫مناطقاغازمیشود‪.‬‬ ‫از توابع امام‬ ‫مخزنی شهر بیجار‬ ‫ــتر‬ ‫فاضالباستان گیالن‬ ‫تاسیساتابرسانیاین‬ ‫استان از سد‬ ‫رشت واقعشــده و از‬ ‫گیالندر اسفندماه‬ ‫زیــرا هــدف از اجرای کاداس سازمانجنگلهاانجام‬ ‫مدیرعاملشرکتابو‬ ‫وحید خرمی‬ ‫خیابانهای گلستان از‬ ‫تکمیلی‬ ‫تصفیهخانهبزرگاب‬ ‫کیلومتری‬ ‫جــت) در ســال‬ ‫توسط‬ ‫خانوارهای باقیمانده در‬ ‫اینکهمدولدوم‬ ‫مستثتیاتبوده که‬ ‫(ایــت ا‪ ...‬به‬ ‫ســنگریزهای بــا رویه بتنی‬ ‫برداریاز مدولدوم‬ ‫طرح کاداستر استان را‬ ‫گیالنبابیان‬ ‫اراضی‬ ‫محسن حسینی‬ ‫رینگ شهر الهیجان‪،‬‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪:‬بابهره‬ ‫خبــر داد‪ .‬وحید‬ ‫نــوع‬ ‫مند می شوند‪ .‬سید‬ ‫اراضی باقیمانده در‬ ‫مدار بهرهبرداری‬ ‫ابــی ‪1400-99‬‬ ‫‪ ۹۰‬متر‪ ،‬طول تاج‬ ‫الهیجان ارتقاء یافت‬ ‫بزرگ اب گیالن بهره‬ ‫میشود‪ .‬وی‬ ‫سال‪ 1399‬وارد‬ ‫یاداور شد‪ :‬ثبتاسناد‬ ‫الهیجاندر مجلس‬ ‫و ارتفاع ان از پی‬ ‫تامین اب شرب شهر‬ ‫اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫تصفیهخانه‬ ‫هکتار دانست و‬ ‫‪ CFRD‬بوده‬ ‫نمایندهشهرستان‬ ‫تصفیهخانه‪ ،‬ظرفیت‬ ‫است‪ .‬حجم کل‬ ‫وی با قدردانی از‬ ‫خرمی با‬ ‫حدود‪ ۳۳۹‬هزار‬ ‫ــهر بیجــار (ایت‬ ‫حضور فرماندار و‬ ‫محــل اعتبــارات‬ ‫الهیجاندر کوتاهمدت‬ ‫عرض تاج ان‪ ۱۱‬متر‬ ‫بهرهمند شدند‪.‬‬ ‫این‬ ‫به مخزن ســد ش‬ ‫در جلسهایبا‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیــز از‬ ‫پایدار و باکیفیت‬ ‫میلیون ‪ ۴۳۷‬متر و‬ ‫تکمیلرینگشهر‬ ‫میــزان ورودی‬ ‫و حجم اب قابل‬ ‫تکمیلخطانتقال‬ ‫مــالک گیــالن در‬ ‫شهروندان از اب‬ ‫عهده دارد و ادارهکل‬ ‫اسالمیضمنتاکیدبر‬ ‫ـروژه‪ ،‬خانوارهای‬ ‫ابی گذشــته ‪155‬‬ ‫میلیون مترمکعب‬ ‫منطقهایگیالنجهت‬ ‫وا‬ ‫و‬ ‫کارفرمایی کاداســتر را بر‬ ‫افزود‪ :‬بــا اجرای این پـ‬ ‫شورای‬ ‫بهجــت) در ســال‬ ‫مخزن‪105،‬‬ ‫مدیرعاملشرکتاب‬ ‫ابشرباینشهر‬ ‫مترمکعباست‪.‬‬ ‫ا‪...‬‬ ‫ان ‪ 175‬میلیــون‬ ‫ـرکت اب منطقهای‬ ‫در مهرماه امســال‬ ‫سازمانی‬ ‫تصفیهخانه اب گیالن‬ ‫الهیجان زحمات‬ ‫خط‪،‬ظرفیتتامین‬ ‫ساالنه‪ ۱۶۵‬میلیون‬ ‫ناظر طرح اســت لذا‬ ‫توســط شـ‬ ‫افزود‪:‬باتحویلاین‬ ‫گلستان تحت پوشش‬ ‫نمایندهشهرستان‬ ‫مترمکعــب و میــزان خروجــی خروجی‪ 110 ،‬تنظیم‬ ‫زیلکی که اب با‬ ‫منابــع طبیعــی‬ ‫انتخاب مشاور و‬ ‫شهررودبنه‬ ‫هماهنگیوپیگیری‬ ‫شرب روستاهای‬ ‫بــر روی رودخانه‬ ‫باقیمانده خیابانهای‬ ‫که از این میــزان‬ ‫مجاور ارتقا پیدا کرد‪.‬‬ ‫پاکتگشــایی و‬ ‫تامین اعتبار این‬ ‫ظرفیت تامین اب‬ ‫گفت‪:‬انتظاراستبا‬ ‫این ســد‪،‬‬ ‫مترمکعــب بوده‬ ‫هدف تامین اب شرب‬ ‫فرایند عقد قرارداد و‬ ‫تعدادی از روستاهای‬ ‫برنامهوبودجه‪،‬‬ ‫با انجام این کار‬ ‫مصارف اب شــرب‪،‬‬ ‫نیز افزایش متر‬ ‫ماندهانجاممیشود‪.‬‬ ‫اسالمی از سازمان‬ ‫دارد‪ ،‬احداث و با‬ ‫قرار میگیرند که‬ ‫باشد‪ .‬وی با و‬ ‫شهید خوشسیرت‬ ‫مترمکعــب جهت‬ ‫کاداستراراضیباقی‬ ‫در مجلس شورای‬ ‫ـارف کیفیتی‬ ‫زدایی افزایش داشته‬ ‫ـتان گیالن ازجمله‬ ‫مجتمعابرسانی‬ ‫میلیون‬ ‫مجریجهت‬ ‫طبیعی گیالن‪ ،‬با بیان‬ ‫عــب جهــت مصـ‬ ‫اجرای خط انتقال‬ ‫شــهرهای اسـ‬ ‫شهرستان الهیجان از‬ ‫اعتبارات محرومیت‬ ‫‪ 2‬میلیــون مترمک‬ ‫اراضی ادارهکل منابع‬ ‫با اشــاره به لــزوم‬ ‫پروژه از ردیف‬ ‫محیطی موردنیاز عمده کوچصفهان‪ ،‬خمام‪ ،‬لشت‬ ‫حــدود‬ ‫مدیرعامل ابفای گیالن‬ ‫معاون امور‬ ‫از اراضی استان‪،‬‬ ‫طول ‪ ۷‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫جهتمصارفزیست‬ ‫رشت‪ ،‬خشکبیجار‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۵‬هزار هکتار‬ ‫مییابــد‪.‬‬ ‫شهید خوشسیرت به‬ ‫کشاورزیومابقی‬ ‫کیاشهر‪ ،‬الهیجان‪،‬‬ ‫اینکه از یکمیلیون و‬ ‫ـرکت اب منطقهای‬ ‫در ســامانه ثبــت‬ ‫ابرسانی روستایی‬ ‫سنگر‪ ،‬استانه اشرفیه‪،‬‬ ‫ـت‪ .‬مدیرعامل شـ‬ ‫هکتــار انجــام و‬ ‫مجتمع‬ ‫هفتهدفاعمقدس‪:‬‬ ‫مخزنی شــهر نشا‪،‬‬ ‫تامینابموردنیاز‬ ‫کاداســتر ‪ ۶۸۳‬هــزار‬ ‫بــوده اسـ‬ ‫سازمان ثبت بعد از‬ ‫لنگرود‪،‬بندر انزلی‪،‬‬ ‫ایین گرامیداشت‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ 40‬درصدی ســد‬ ‫ـت‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫کرد سیاهکل‪،‬‬ ‫گیالن به ابگیری‬ ‫در‬ ‫و همچنین تولید‬ ‫گیالن‬ ‫بارگذاری شــده اسـ‬ ‫مدیرعاملبرق‬ ‫صدور سندمیکند که‬ ‫حال حاضر اشاره‬ ‫اراضــی کشــاورزی‬ ‫(ایت ا‪ ...‬بهجت) در‬ ‫کاداستر‪،‬اقدامبه‬ ‫‪ 150‬هکتــار‬ ‫توسط سه دستگاه‬ ‫بیجار‬ ‫تسهیلوتثبیت‬ ‫متر اب در مخزن‬ ‫‪ ۵۶۲‬هکتار به اتمام‬ ‫مگاوات انرژی برقابی‬ ‫را منحرف کنند تا‬ ‫اکنون ‪ 42‬میلیون‬ ‫کاداستر‪ ۶۳۵‬هزار و‬ ‫خواهند ذهن انان‬ ‫و گفت‪ :‬هم‬ ‫خرمیدر ‪6.3‬‬ ‫ـدام ‪ 2.1‬مگاوات‬ ‫در حال حاضر‬ ‫اراضی ملی و هم‬ ‫در دل جوانان می‬ ‫سازیشدهاست‪.‬‬ ‫ظرفیت تولیــد هرکـ‬ ‫و تعدی خود بر‬ ‫هم‬ ‫تردید‬ ‫که‬ ‫شهربیجار ذخیره‬ ‫است‬ ‫ظلم‬ ‫ایجاد‬ ‫شهر توربیــن با‬ ‫اماده صدور سند‬ ‫کمرنگ کنند و بر‬ ‫و‬ ‫سد‬ ‫نیروگاه ابی سد‬ ‫رسیده و‬ ‫ارزش دفاع مقدس را‬ ‫دفاع مقدس در‬ ‫تولید برق پاک از‬ ‫راشاملمیشود‪.‬‬ ‫امروز فرهنگ غنی‬ ‫بتوانند‬ ‫سال است‪.‬‬ ‫خصوص‬ ‫اراضیمستثنیات‬ ‫دهند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫شاهد گسترش و نفوذ‬ ‫جهانیان ادامه‬ ‫(ایت ا‪ ...‬بهجت)‬ ‫ایین گرامیداشت‬ ‫پیداکرده است و‬ ‫بیجار‬ ‫منطقهای گیالندر‬ ‫کشورهای جهان ترویج‬ ‫شهید سلیمانیها در‬ ‫شرکتسهامیبرق‬ ‫جنگلهای گیالن‬ ‫زوایای مختلفی دارد و‬ ‫بین‬ ‫مقاومت و فرهنگ‬ ‫مدیرعامل‬ ‫دفاع مقدس ابعاد و‬ ‫مقدس اسالم‪ ،‬جبهه‬ ‫سپاه قدس گیالن‬ ‫یکسوم‬ ‫دفاع مقدس گفت‪:‬‬ ‫همه ایام سال به‬ ‫حبیبی جانشین‬ ‫دین‬ ‫در طول سال و در‬ ‫هفته‬ ‫هستیم‪ .‬سرهنگ‬ ‫صدام حســین‪،‬‬ ‫در تالش است‬ ‫هفته نبوده و باید‬ ‫جهان و منطقه‬ ‫فردی و شــخصیتی‬ ‫مختص به یک‬ ‫گفت‪ :‬ویژگیهای‬ ‫قدرتمند جهانی‬ ‫ـم بــه قیــر و هم‬ ‫و ان را تبیین کرد‪.‬‬ ‫در ایــن اییــن‬ ‫دفــاع مقــدس و‬ ‫ـش‪ ،‬بــا بیــان اینکه‬ ‫ایران و نظامهــای‬ ‫ایــن راههــا هـ‬ ‫ان پرداخت‬ ‫و اهمیــت دوران‬ ‫منابــع طبیعــی تالـ‬ ‫گــی و اقتصــادی‬ ‫ــکلگیری جنگ‬ ‫زاده افــزود‪ :‬ارزش‬ ‫ـی نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫وضعیــت فرهن‬ ‫رئیــس اداره‬ ‫خلقصحنههای‬ ‫طبیعی در مناطق‬ ‫بودند که باعث ش‬ ‫بهمــن داراب‬ ‫بــه منابــع مالـ‬ ‫شهداوازادگانمادر‬ ‫کیلومتــر از راههــای‬ ‫ـار از اراضی منابع‬ ‫مهمترین عواملی‬ ‫گرامیداشــت هفته‬ ‫ـدود چهــار هکتـ‬ ‫رزمندگان‪،‬ایثارگران‪،‬‬ ‫بــه اینکــه بــرای‬ ‫و منطقهای از‬ ‫‪۵۰۰‬‬ ‫راحل فرمودند که به‬ ‫پس گرفته شــد‪،‬‬ ‫ـد‪ .‬در ادامه ایین‬ ‫حـ‬ ‫وی بــا اشــاره‬ ‫دالوریهای‬ ‫مدیرعامل شرکت سهامی‬ ‫از چنــد متصــرف‬ ‫گیالن برای رســیدن‬ ‫ملت مظلوم ایران شـ‬ ‫حدی اســت که امــام‬ ‫انان قدردانی شد‬ ‫ســاحلی قنبرمحلــه‬ ‫اســتاندارد کشوری‬ ‫ســتایی‬ ‫وتحلیل قرارداد‪.‬‬ ‫تحمیلی بر‬ ‫دفاع مقدس به‬ ‫میخوردنــد‪ .‬وی‬ ‫ــار از اراضی ملی‬ ‫به خانواده شهدا از‬ ‫رســیدن به‬ ‫ان را مورد تجزیه‬ ‫بینظیــر‬ ‫مقدس این پیام‬ ‫تصرف از دو هکت‬ ‫رو اســتاندارد کشــوری بایــد‬ ‫ـاع مقدس غبطه‬ ‫اهدا لوح سپاسی‬ ‫مسئوالن افتتاح‬ ‫جنبه‪ ،‬مختلف‬ ‫گرامیداشت هفته دفاع‬ ‫ـت‪ :‬همچنین اثار‬ ‫ـگاه رزمنــدگان و دفـ‬ ‫های روستایی نیاز‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬با‬ ‫تصرف اراضی ملی‬ ‫بــه‬ ‫مقدس با حضور‬ ‫دارد‪ ،‬اما مهمترین‬ ‫گفـ‬ ‫منزلــت و جایـ‬ ‫اسفالت راه‬ ‫منطقهای گیالن گفت‪:‬‬ ‫اماده و درصحنه‬ ‫نمایشگاه هفته دفاع‬ ‫ارش شادپور از رفع‬ ‫و زوایای مختلفی‬ ‫غیور ایران همیشه‬ ‫اسفالتشود‪.‬‬ ‫بیریا‪ ،‬کار برق‬ ‫‪ ۵۰۰‬کیلومتــر از‬ ‫و در خاتمه نیز‬ ‫جمعاوری شد‪.‬‬ ‫دفاع مقدس ابعاد‬ ‫کرد‪ :‬ماموران یگان‬ ‫ملت‬ ‫بــه اســفالت‬ ‫کار‬ ‫عشق‪،‬‬ ‫که‬ ‫ازخودگذشتگی‬ ‫راهــداری و‬ ‫دشمنان میدهد‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫خبر داد و اظهار‬ ‫است‪ .‬ایثار‪ ،‬گذشت‪،‬‬ ‫بازدید قرار گرفت‪.‬‬ ‫فریبرز مرادی‬ ‫هرگونه جانفشانی و‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ســت که را به‬ ‫شهرستان تالش‬ ‫ـتایی استان است‬ ‫معنوی دفاع مقدس‬ ‫ابخیزداری شهرســتان‬ ‫حقایق و مورد‬ ‫در‬ ‫معنوی دفاع مقدس ا‬ ‫همچون گذشته اماده‬ ‫راههای روسـ‬ ‫ـادهای گیالن در‬ ‫روح‬ ‫منابــع طبیعــی و‬ ‫وارونه جلوه دادن‬ ‫پذیــری و ‪ ...‬روح‬ ‫مقدس است و‬ ‫حملونقل جـ‬ ‫مقدار راه روســتایی‬ ‫حفاظــت اداره‬ ‫با شبهه افکنی و‬ ‫منابع طبیعی را در‬ ‫ـرای خــدا و والیت‬ ‫ببرد‪.‬درواقعبهدفاع‬ ‫برای اســفالت ایــن‬ ‫هستند‪ .‬اگرچه دشمنان‬ ‫نمایندگان گیالن با‬ ‫از اراضی‬ ‫بـ‬ ‫شایدسالهازمان‬ ‫روستایی گفــت‪:‬‬ ‫اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫نشست با‬ ‫کمال بتوان زوایای‬ ‫تالش‪ ،‬حدود چهار هکتار جوکندانازچندمتصرف‬ ‫انتهابودهوتبیینان‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تن قیر نیاز‬ ‫ســفالت راههای‬ ‫نگریسته شود تا تمام و‬ ‫بی‬ ‫ساحلیقنبرمحلهواحد‬ ‫اینکه میانگین ا‬ ‫بــه ‪ ۲۳‬هــزار‬ ‫ای گیالن گفت‪:‬‬ ‫عنوان یک مکتب‬ ‫بیان‬ ‫تصرف این زمینها بر‬ ‫گفت‪ :‬این میانگین‬ ‫کریدور شمالجنوب‪:‬‬ ‫مناطق‬ ‫حملونقــل جــاده‬ ‫باید به‬ ‫‪ ۶۱‬درصد اســت‬ ‫وی با اشاره به رفع‬ ‫همکاریهادر بستر‬ ‫راهــداری و‬ ‫به دلیل شرایط‬ ‫در کشــور‬ ‫پس گرفتند‪.‬‬ ‫حفاظتوبهرهبرداری‬ ‫و مــا ‪ ۴‬درصد از‬ ‫باهدفتوسعه‬ ‫خـــبر‬ ‫در اســتان گیالن‬ ‫‪ ۵۷‬درصد اســت‬ ‫ذیلماده‪ ۵۵‬قانون‬ ‫عمر اســفالت‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫اســفالت کشــور‬ ‫ـتان‬ ‫تبصره‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ها‬ ‫ا‬ ‫ـرادی‬ ‫در‬ ‫متصرفان این زمین‬ ‫اساس‬ ‫تریــم‪ .‬فریبــرز مـ‬ ‫از میانگیــن عمر‬ ‫مراتع کشور‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ـن کشــوری عقب‬ ‫اب و هوایــی‬ ‫میانگیـ‬ ‫از جنگلها و‬ ‫کرده بودند که همه‬ ‫راههای روســتایی‬ ‫هــزار کیلومتــر از‬ ‫و پرچین محصور‬ ‫کمتراست‪.‬‬ ‫افــزود‪۴۳ :‬‬ ‫را با سیمخاردار‬ ‫اداره منابع طبیعی‬ ‫برای اســفالت کردن‬ ‫اوری شــد‪ .‬رئیــس‬ ‫ـفالت نیســت و‬ ‫ــار تصرف جمع‬ ‫گیالن اسـ‬ ‫کرد‪ :‬کارشناســان‬ ‫اث‬ ‫چراکه بعد از انعقاد‬ ‫ـتان تالــش اضافه‬ ‫شمال‪-‬جنوب عنوان کرد‪.‬‬ ‫ابخیــزداری شهرسـ‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیون ریال‬ ‫و‬ ‫لوتوس استاراخان‪،‬‬ ‫زمین را ‪ ۱۲‬میلیارد و‬ ‫کاال از مسیر کریدور‬ ‫مناطق ویژه اقتصادی‬ ‫ارزش ایــن قطعــه‬ ‫ازادسازی زمینهای‬ ‫نامههای همکاری با‬ ‫کریدور که منجر به‬ ‫شادپور‪ ،‬همچنین از‬ ‫تفاهم‬ ‫ذینفع در مســیر‬ ‫براورد کردند‪.‬‬ ‫خانهپشت خبر‬ ‫ـتان و کشــورهای‬ ‫ترسیم افق همکاری با‬ ‫خونب و سرداب‬ ‫ـایش خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اکتائو قزاقسـ‬ ‫منطقه ازاد انزلی به‬ ‫در ییالقات ونی‬ ‫کریدور مزبور شد؛ با‬ ‫قابــل گشـ‬ ‫حفاظت منابع طبیعی‬ ‫هیئت عالی ســازمان‬ ‫ملی‬ ‫کارگروه فعالسازی‬ ‫سازمان با دو منطقه‬ ‫شــهرداری رشــت در‬ ‫کرد‪ :‬ماموران یگان‬ ‫شــیه ســفر کاری‬ ‫منطقــه ازاد انزلی و‬ ‫ایجاد‬ ‫پترزبورگ‪ ،‬درواقع این‬ ‫سرپرســت‬ ‫در حا‬ ‫داد و اضافه‬ ‫بهارمست‪ ،‬سرپرست‬ ‫دو هکتار از اراضی‬ ‫دو جانبه ســازمان‬ ‫ویژه اقتصادی سن‬ ‫شــمال‪-‬جنوب در کشــور‬ ‫شهرستان تالش بیش از‬ ‫از ســخنان خود‬ ‫علی‬ ‫توافقنامــه همکاری‬ ‫به امضای علی‬ ‫منطقه‬ ‫بخش دیگری‬ ‫خروجی کریدور‬ ‫و ابخیزداری‬ ‫روســیه‪،‬‬ ‫پترزبورگ در شــش ماده‬ ‫ـت در جلســه‬ ‫صــادی ورودی و‬ ‫همکاری به امضاء‬ ‫شــهرداری رشـ‬ ‫ـک ‪ ۷‬مهرمــاه روز‬ ‫متصرف پس گرفتند‪.‬‬ ‫ســن‬ ‫بــر اســاس مفــاد‬ ‫ویــژه اقت‬ ‫پترزبورگ توافقنامه‬ ‫ضمــن تبریـ‬ ‫ملی را از چند‬ ‫شــهرداری رشت‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی والدیمیرباالبانــوف رســید‪.‬‬ ‫استراخان و سن‬ ‫ونقل کاال در این‬ ‫شــورای اداری‬ ‫و خدمات ایمنی‬ ‫روسیه یعنی‬ ‫همکاریها بهمنظور‬ ‫اکبــری مقــدم و‬ ‫ـازی افزایش حمل‬ ‫اتشنشــانی‬ ‫تــا زمان انتخاب‬ ‫ـط‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـعه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫او‬ ‫عملیاتی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫تو‬ ‫که‬ ‫طرفین در خصــوص‬ ‫برداشته شود‪ ،‬راهبردی‬ ‫بــا بیان اینکه‬ ‫ـانده تا گامهای‬ ‫نشــانان ارتــش‬ ‫ـی بــا شــرکتها‬ ‫تضمین سالمت‬ ‫رسـ‬ ‫یــن تفاهمنامــه‬ ‫گفــت‪ :‬اتش‬ ‫مابین اسیا و اروپا‬ ‫کار شــهردار اینــده‬ ‫اقتصــادی خارجـ‬ ‫ا‬ ‫اعضای اتحادیه‬ ‫مهم بینالمللی‬ ‫علی بهارمست‬ ‫ـق فعالیتهــای‬ ‫و شــروع بــه‬ ‫درصحنــه شــهرداری‬ ‫دهی مــراودات و‬ ‫میان منطقهای‬ ‫ـترش کریدور‬ ‫گســترش و تعمیـ‬ ‫همیشــه‬ ‫وظایــف خدماتی‬ ‫خــود؛ ســازمان‬ ‫گسترش همکاریهای‬ ‫ویژه در راســتای گسـ‬ ‫دانشاموزان‬ ‫موثری ایفا کند‪.‬‬ ‫کشــورهای متبــوع‬ ‫هیچیــک از‬ ‫ماموریتهای محوله‬ ‫میتواند در‬ ‫اجرای برنامههای‬ ‫در قالب برگزاری‬ ‫همکاری شانگهای نقش‬ ‫های‬ ‫که در بســیاری از‬ ‫ـازمان‬ ‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫تهیه‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کارافرینــان ایرانی و رو‬ ‫و‬ ‫متوقــف نشـ‬ ‫در این حوزه؛ و‬ ‫برگزاری نشستهای‬ ‫اوراسیا و سازمان‬ ‫هیئت و معاون امور‬ ‫شــهروندان هســتند‬ ‫به شهروندان در‬ ‫شــهری‬ ‫اساسیترین شعار‬ ‫مشترک باهدف‬ ‫خواهند اقتصادی‬ ‫ـات تجــاری بین‬ ‫و روسیه از طریق‬ ‫توافقنامه عضو موظف‬ ‫خود را در خدمت‬ ‫خدماترســانی بــه‬ ‫رویدادهای‬ ‫ارتباطـ‬ ‫همکاریهای ایران‬ ‫در دستور کار قرار‬ ‫اگاهانه جان‬ ‫هیئترئیسه اتاق‬ ‫جریان انعقاد این‬ ‫اخاللــی در‬ ‫وازخودگذشتگی‬ ‫شــد دو کشــور را‬ ‫خدمات شــهرداری‬ ‫نمایشگاهها‪ ،‬سمینارها‪ ،‬کنفرانسها و صادراتی یکدیگر و ارائه‬ ‫مدیرعامل و عضو‬ ‫در‬ ‫مینهند‪.‬فداکاری‬ ‫پرورش است‬ ‫مابین مســئولین ار‬ ‫درج قید زمان در‬ ‫نخواهد شــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دریایی خزر‪ ،‬مشاورین‬ ‫فرصتهای اقتصادی‬ ‫طبقاخالص‬ ‫اقتصادی سنپترزبورگ‬ ‫توافقنامه مزبور عــدم‬ ‫داخلی منظم‬ ‫است‪ .‬بهارمست‬ ‫اموزشو‬ ‫ایجاد‬ ‫حوزههای کاری‬ ‫مزبور بندری و‬ ‫ـنایی بازرگانان با‬ ‫برنامههای اقتصادی‬ ‫معاونین منطقه ویژه‬ ‫مایه فخر و غرور‬ ‫ـکات جالبتوجــه‬ ‫ســت و در همه‬ ‫اشـ‬ ‫دستاورد توافقنامه‬ ‫اتشنشانان‬ ‫اقدامات قانونی و‬ ‫روسیه و مدیران و‬ ‫شرکتها داد‪ .‬از نـ‬ ‫تعطیلبردار نی‬ ‫معاونین و مدیران‬ ‫گفت‪ :‬سال تحصیلی‬ ‫مهمترین‬ ‫ـود دارد که با قوت‬ ‫هندی ایران و‬ ‫اطالعات در خصوص‬ ‫شرکای احتمالی‬ ‫در این جلســه به‬ ‫اموزشوپرورش گیالن‬ ‫از شــهرداری وجـ‬ ‫مدت همکاری دو طرف است‪ .‬همکاری طرفین ایرانی‪،‬‬ ‫صادرات‪ ،‬واردات‪،‬‬ ‫همچنین‬ ‫مدیرکل‬ ‫ایــن انتظــار‬ ‫مسئولیتپذیر بودن در‬ ‫قطعی ‪ ۳۲۸‬هزار و‬ ‫حضورداشتند‪.‬‬ ‫خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫خارجی با محوریت‬ ‫روند رژیم ســازی‬ ‫گیالن با ثبتنام‬ ‫جهت رونق ترانزیت‬ ‫ـانی خود ادامه دهــد و با درایت شهرداری‪ ،‬نکاتی چون‬ ‫یکدیگر به همکاری‬ ‫میتــوان تکمیل‬ ‫و‬ ‫‪ ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱‬در‬ ‫به خدماترسـ‬ ‫پیگیری امور محوله‬ ‫مقاطع مختلف‬ ‫منطقه ازاد انزلی‬ ‫و متوســط را‬ ‫ـات موردعالقه با‬ ‫سازمانها و مناطق‬ ‫پنجشنبه اول مهر در‬ ‫مشــاغل کوچک‬ ‫محوریت سازمان‬ ‫وظایف مربوطه و‬ ‫و موضوعـ‬ ‫معاونین و مدیران‬ ‫در زمینه توســعه‬ ‫اطالعات و روسی با‬ ‫‪ ۲۵‬دانشاموز تا‬ ‫خدمتی خصوص‬ ‫از ســاختمانهای‬ ‫یــان مهر افزایش‬ ‫و تالش‬ ‫ـوی دیگر طرفین‬ ‫کارکنان شهرداری هیچ‬ ‫که این تعداد تا پا‬ ‫نتیجــه‪ ،‬رفع خطر‬ ‫صــادی و انتشــار‬ ‫از سـ‬ ‫های مشــترک اقت‬ ‫تحصیلــی اغاز شــد‬ ‫ـد‪ .‬تــا حصول‬ ‫پنجگانه و سایر‬ ‫هــداری ابنمای‬ ‫ـق ایجاد شــرکت‬ ‫ـف نخواهــد شـ‬ ‫شــهرداری‪ ،‬حفظ و نگ‬ ‫از طریـ‬ ‫سرپرســتی متوقـ‬ ‫واحد تاریخی‬ ‫زبالههاونظارت‬ ‫ســال تحصیلــی‬ ‫در دوران‬ ‫مییابد‪.‬‬ ‫رشت عدم مدیریت‬ ‫جمعاوریمنظم‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بوستانملت‪،‬‬ ‫محمــد رحمتــی‬ ‫سرپرست شــهرداری‬ ‫فرهنگی شرکت‬ ‫مدیریتپسماند‬ ‫ارتقــای کیفیت و‬ ‫های شــهر عنوان‬ ‫تخصصی با نام کمیته‬ ‫کیفیترفتوروبو‬ ‫ــتمرار امــوزش‪،‬‬ ‫عامل بســیاری از گره‬ ‫جدیــد با شــعار اس‬ ‫مدیریت دقیقتربر‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گروهی‬ ‫فرهنگی را موردبررسی‬ ‫مستمر اسفالت معابر‬ ‫وی بــا اشــاره به‬ ‫شــهری را‬ ‫موضوعات‬ ‫در صورت وجود‬ ‫اغازشــده اســت‪.‬‬ ‫ماهانه کلیه مناسب‬ ‫سطح شهر و لکهگیری‬ ‫مراسم‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫برگزاری‬ ‫ســالمت‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫گیالن بهصورت‬ ‫کــرد و اظهار‬ ‫ـاز تصمیمگیــری‬ ‫ســال تحصیلی‬ ‫مشکالت و در‬ ‫تضمیــن‬ ‫علتبیماریمنحوس کروناامکان مجاهدان گاز استان‬ ‫فرهنگــی موردنیـ‬ ‫عنوان دیگر شــعار‬ ‫ـهرها بســیاری از‬ ‫شهری را متذکر شد‪.‬‬ ‫صــوص اقدامــات‬ ‫داشت‪:‬متاسفانهبه‬ ‫قــای کیفیت به‬ ‫واحد شــهری در شـ‬ ‫اکنون با تالش و ایثار‬ ‫کننده سپاه قدس‬ ‫تحت پوشــش قرار‬ ‫قــرار داده و در خ‬ ‫شــهرداریها بهراحتی‬ ‫ارت‬ ‫حسینی با حضور‬ ‫معاون هماهنگ‬ ‫میسر نبود ولی هم‬ ‫ـت‪ :‬باید ضمن‬ ‫فراهمشده است‪.‬‬ ‫کاری موجود در‬ ‫مقدس و اربعین‬ ‫سرهنگ منشوری‬ ‫در ‪ 19‬ماه گذشته‬ ‫جدیــد بیان داشـ‬ ‫گذرا از اتفاقات و‬ ‫ـورت حضــوری و‬ ‫گرههای‬ ‫مراسم فرهنگی‬ ‫گرامیداشت هفته دفاع‬ ‫میکند‪ .‬در ادامه‬ ‫ســرهنگ منشوری‬ ‫گیالن به بیان شرحی‬ ‫دانشامــوزان بهصـ‬ ‫زمینه برای برگزاری‬ ‫مراسم‬ ‫همچون‬ ‫گیالن‪،‬‬ ‫فرماندهان سپاه استان‬ ‫مراسم فرهنگی‬ ‫عرصه سالمت‬ ‫دادن امــوزش‬ ‫ـرکت گاز اســتان‬ ‫انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫برنامهریزی و برگزاری‬ ‫اکبر مدیرعامل شـ‬ ‫از کارکنان شرکت‬ ‫جهت گیالن از‬ ‫کیفیــت را هــم‬ ‫حســین‬ ‫اشاره به اهمیت‬ ‫استان و جمعی‬ ‫تحمیلیپرداخت‪.‬‬ ‫ضــوری ارتقــای‬ ‫اربعین حســینی در‬ ‫دانشامــوزان در‬ ‫حسین وی با‬ ‫کننده سپاه قدس‬ ‫غیرح‬ ‫رویدادهایجنگ‬ ‫هفته دفاع مقدس و‬ ‫اهمیــت ســالمت‬ ‫معاون هماهنگ‬ ‫شد‪ .‬در این مراسم‬ ‫به علت اهمیت‬ ‫ــم گرامیداشــت‬ ‫او بــا اشــاره بــه‬ ‫روابط عمومی برگزار‬ ‫ســالمت اساسیترین‬ ‫در سازمان گفت‪:‬‬ ‫مناسبت مراس‬ ‫همایش‬ ‫و ازخودگذشتگی‬ ‫تضمین‬ ‫به‬ ‫تسلیت‬ ‫گاز در سالن‬ ‫تحصیلی گفت‪:‬‬ ‫گیالنضمنعرض‬ ‫رشد فرهنگ ایثار‬ ‫ـوزش حضــوری‬ ‫ســال‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫دفاع مقدس اظهار‬ ‫وپــرورش اســت و امـ‬ ‫اکبرمدیرعامل‬ ‫گرامیداشــت هفته‬ ‫شــعار اموزش‬ ‫تضمین ســالمت انان‬ ‫اربعین حســینی و‬ ‫فقط در صورت‬ ‫فرارســیدن‬ ‫دانشاموزان‬ ‫امکانپذیر است‪.‬‬ ‫‪04‬‬ ‫وزیر نیرو تاکید کرد‬ ‫تجارت ایران در شش ماه نخست به ‪۴۵‬میلیارد دالر رسید‬ ‫در شهریور امسال با ترخیص پنج میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن کاالهای ضروری به ارزش شش میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر‪ ،‬رکورد تازه ای از سوی‬ ‫گمرک در ترخیص کاالهای وارداتی به ثبت رسیده است‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫گیالن در خانه‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫واکسیناسیونبهمعنایبی توجهی‬ ‫بهرعایتپروتکل هانیست‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫‪02‬‬ ‫اعزام شدند و تا ‪ ۸۰‬درصد از اتش کنترل و اطفا شد‬ ‫مکعب اب شرب‬ ‫میلیون متر‬ ‫تامین ‪ 110‬از سد شهر بیجار‬ ‫استان‬ ‫معنوی ان است‬ ‫سفالت ‪ ۵۷‬درصد‬ ‫ا روستایی استان‬ ‫راههای‬ ‫نطقهویژهاقتصادی‬ ‫نطقهازادانزلیوم‬ ‫توافقنامهسازمانم‬ ‫بورگمنعقدشد‬ ‫سنپترز‬ ‫قدسدر شرکت گاز‬ ‫داشتهفتهدفاعم‬ ‫در عدم مدیریت‬ ‫مشکالت‬ ‫بسیاری از شهری ریشه دارد‬ ‫واحد‬ ‫استان گیالنبرگزار شد‬ ‫همایش گرامی‬ ‫رینگالهیجان‬ ‫در کوتاه مدتتوسط‬ ‫ابمنطقه ایتکمیل‬ ‫می شود‬ ‫تولید ‪ ۲۵‬هزار کیلومتر‬ ‫ریل در ذوب اهن‬ ‫تا افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫گــزارش‬ ‫اگهی دعوت به همکاری‬ ‫بانک صادرات ایران‬ ‫نوبت دوم‬ ‫«در مقاطع تحصیلی لیسانس و فوقلیسانس‬ ‫برای تصدی شغل بانکدار و بانکیار (تحویلدار)»‬ ‫متقاضیانمحترممیتواننــد‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر و‬ ‫ثبتنام در ازمون استخدامـی‬ ‫حداکثـر تا تاریخ ‪1400/07/12‬‬ ‫به سایت اینترنتی بانک صادرات ایـران‬ ‫به نشانی ‪ www.bsi.ir‬مراجعـه کنند‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬مهلت تعیین شده قابل تمدید نمیباشد‪.‬‬ ‫سال گذشته‪ ،‬حدود ‪ ۵۸‬هزار تن ریل به وزارت راه و شهرسازی‬ ‫تحویل دادیم که در پنج محور مورد استفاده قرار گرفت‬ ‫مهم ترین نکته در تولید ریل‪ ،‬اثبات توانایی های‬ ‫ذوب اهن بود‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫مسافرت فقط باکارت‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین ‪10،000‬‬ ‫مجموعه پکیج انشعاب اب دیواری و زمینی در اقطار مختلف با‬ ‫کنتور برای شهرهای استان گیالن به شماره مناقصه ج‪1400/7/‬‬ ‫‪ -1‬نام دستگاه مناقصه گزار ‪ :‬شرکت اب و فاصالب‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان گیالن با کد اقتصادی ‪ 411184746598‬و‬ ‫استان گیالن(سهامی خاص) شناسه ملی ‪10720161277‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه ‪ :‬تامین ‪ 10،000‬مجموعه پکیج‬ ‫انشعاب اب دیواری و زمینی در اقطار مختلف با کنتور برای شهرهای استان‬ ‫گیالن‬ ‫‪ -3‬شرایط شرکت کنندگان ‪:‬کلیه تولید کنندگان و یا تامین کنندگان معتبر‬ ‫در خصوص انجام موضوع این مناقصه واجد شرایط می باشند ‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلت و محل دریافت دعوتنامه مناقصه ‪ :‬متقاضیان شرکت در مناقصه‬ ‫میتوانند حداکثر تا تاریخ ‪ 1400/07/14‬از طریق سایت ملی مناقصات کشور‬ ‫اســناد را دریافت یا به نشــانی ‪ :‬رشــت ‪ ،‬جنب پارک قدس ‪ ،‬شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان گیالن ‪ ،‬امور بازرگانی این شرکت مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬محل اعتبار ‪ :‬بودجه منابع جاری‬ ‫‪ -6‬قیمــت خریــد اســناد ‪ 200/000 :‬ریال به حســاب شــماره‬ ‫‪ 2902-43-12222222-1‬بانک انصار شــعبه شهدای گمنام رشت بنام‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان گیالن‬ ‫‪ -7‬تصویر فیش واریزی بابت خرید اســناد مناقصه به امور بازرگانی فاکس‬ ‫و تاییدیــه دریافت گردد و اصل فیش واریزی در پاکات مناقصه (پاکت ب)‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫‪ -8‬مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار ‪ :‬مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار به‬ ‫مبلغ ‪( 3،208،900،000‬ســه میلیارد و دویســت و هشــت میلیون و نهصد‬ ‫‪03‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫هزار ) ریال می باشــد که با اعتبار ســه مــاه و قابل تمدید برای ســه ماه‬ ‫دیگــر و به یکی از انواع ذیل می باشــد ‪ :‬ضمانتنامه بانکی از بانکهای دولتی‬ ‫یا خصوصی که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران باشــد در‬ ‫وجه شــرکت اب و فاصالب اســتان گیالن یا واریز نقدی بحســاب شماره‬ ‫‪ 2902-43-12222222-6‬بانک انصار شــعبه شــهدای گمنام رشــت‪.‬‬ ‫به پیشــنهادهای فاقد امضاء ‪ ،‬مشــروط ‪ ،‬مخدوش‪ ،‬فاقد سپرده ‪ ،‬سپرده های‬ ‫مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر ‪ ،‬چک شخصی و چک شرکتی ‪،‬‬ ‫چک مسافرتی و نظایر ان و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر‬ ‫واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ -9‬محل تحویل پیشــنهادها ‪ :‬پاکتها حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ‬ ‫‪ 1400/07/27‬به دبیرخانه ستاد این شرکت به نشانی مذکور تحویل و رسید‬ ‫دریافت گردد‪.‬‬ ‫‪ -10‬هزینه دو نوبت درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشــد ‪ .‬ســایر‬ ‫اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است ‪.‬‬ ‫‪ -11‬زمان بازگشایی پاکات ساعت ‪ 10‬صبح مورخ ‪ 1400/07/28‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬جهــت دریافــت اســناد مناقصــه داشــتن معرفــی نامــه و‬ ‫کارت ملــی الزامی اســت ‪ .‬نشــانی ســایت ملی مناقصات کشــور ‪:‬‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬و ادرس ســایت اینترنتی شــرکت اب و‬ ‫فاضالب استان گیالن ‪www.abfa-guilan.ir :‬‬ ‫تاریخ چاپ اگهی نوبت اول ‪1400/07/06 :‬‬ ‫تاریخ چاپ اگهی نوبت دوم ‪1400/07/08 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان گیالن (سهامی خاص)‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزندان خود بیاموزیم‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫جنوب استان کرمان‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات ذیل را به تامین کنندگان واجد صالحیت واگذار نماید ‪.‬‬ ‫*‪ -‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران ‪ www.setadiran.ir‬انجام می گردد ‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع‬ ‫کد فراخوان در سامانه ستاد‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1400-11-28‬‬ ‫خرید دو دستگاه چاله زن تراکتور‬ ‫‪2000001574000108‬‬ ‫‪790.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1400-11-72‬‬ ‫خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات‬ ‫‪2000001574000109‬‬ ‫‪4.166.000.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1400-11-73‬‬ ‫خرید تراسفور ماتور افزاینده‬ ‫‪2000001574000110‬‬ ‫‪715.000.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1400-11-104‬‬ ‫خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات‬ ‫‪2000001574000111‬‬ ‫‪4.884.000.000‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/07/07‬و حداکثر تا ساعت ‪ 19‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/07/14‬خواهد بود ‪.‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 19‬روزشنبه مورخ ‪ 1400/07/24‬خواهد بود‪.‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت راس ساعت ‪ 13‬ظهر روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/07/25‬خواهد بود‪.‬‬ ‫*‪ -‬ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به ادرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت ‪ 14‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/07/24‬الزامی می باشد ‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف ‪:‬‬ ‫ادرس ‪ :‬کرمان بلوار جمهوری اسالمی روبه روی گمرک شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان کد پستی ‪7618815676 :‬‬ ‫تلفن تماس ‪ 32110403-5 :‬داخلی ‪1063‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫یادداشت‬ ‫زائران ایرانی هنگام‬ ‫بازگشت باید تست‬ ‫‪ PCR‬بدهند‬ ‫وزیر کشــور گفت‪ :‬همه زائران ایرانی در بازگشت از‬ ‫مراسم اربعین حسینی هنگام ورود به کشور از مرزهای‬ ‫هوایــی و زمینــی باید تســت ‪ PCR‬بدهند‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ایرنــا‪ ،‬احمــد وحیــدی افــزود‪ :‬دو مرز زمینی شــلمچه و‬ ‫مهران برای بازگشــت زائران ایرانی در نظر گرفت هشــده‬ ‫اســت و وزارت راه و شهرســازی بــرای تامیــن نــاوگان‬ ‫یهــای الزم را به عمل خواهــد اورد‪.‬‬ ‫موردنیاز هماهنگ ‬ ‫وزیر کشور یاداور شد‪ :‬تمهیدات موردنیاز برای بازگشت‬ ‫زائران ایرانی از مرزهای زمینی انجام شده و با توجه به‬ ‫اینکه عده زیادی از هموطنان ما از طریق مرز زمینی وارد‬ ‫کشور خواهند شد‪ ،‬لذا در حمل ونقل هوایی مشکالت‬ ‫کمتری خواهیم داشت‪ .‬وزیر کشور اظهار داشت‪ :‬انتقال‬ ‫‪ 60‬هزار زائر ایرانی طی ‪ 6‬روز به عراق کاری بزرگی بود‬ ‫که با هماهنگی های وزارت راه و شهرســازی و ســازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری انجام شد و نرخ مصوب بلیت برای‬ ‫رفت وبرگشت‪ 5‬میلیونتومانوقیمتبلیتیک طرفه‬ ‫نیــز ‪ 3‬میلیــون و ‪ 200‬هــزار تومــان تعیین شــد‪ .‬به گفته‬ ‫وحیدی‪ ،‬شرط دولت عراق تزریق دو دوز واکسن کرونا‬ ‫بود و چون ازمایش پی سی ار ‪ 40‬دالر هزینه داشت ما‬ ‫در مذاکراتی با دولت عراق این مسئله را حذف کردیم‬ ‫تازائرانایرانبه راحتیبتوانندبهمراسماربعینحسینی‬ ‫عزیمت کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬مسئله شرکت هوایی العراقیه‬ ‫که مشــکالتی برای زائران ایرانی به وجــود اورده بود از‬ ‫بحــث مربوط به اربعین خارج بود و ربطی به اربعین‬ ‫نداشــت‪ ،‬ولی چون هموطنان ما به دنبال عزیمت به‬ ‫عراقبودندتالش کردیم کهسفارتعراقبهاینعزیزان‬ ‫ویزا دهد تا ان ها نیز بتوانند در اربعین حسینی در کربال‬ ‫حضور پیدا کنند‪ .‬وزیر کشور افزود‪ :‬با استقرار دوستان ما‬ ‫از وزارت بهداشت و درمان قرار است همه زائران ایرانی‬ ‫یشــود تســت‬ ‫که از مرز هوایی و یا زمینی وارد کشــور م ‬ ‫‪ PCR‬داشــته باشــند و توصیه ما این اســت که با توجه‬ ‫به اعتبار ‪ 72‬ســاعته این تســت‪ ،‬هموطنان ما در عراق‬ ‫این تست را انجام دهند تا هنگام ورود به کشور معطل‬ ‫نشوند‪ .‬وزیر کشور تاکید کرد‪ :‬دوســتان ما در وزارت راه‬ ‫و شهرســازی برای انتقال زائران ایرانی از مرزهای زمینی‬ ‫تمهیداتالزمراانجامخواهنددادواگرنیاز باشدهنگام‬ ‫بازگشت هموطنان ممکن است در برخی از محورهای‬ ‫موردنیازمحدودیت هاییرااعمال کنیم‪.‬‬ ‫ایران و عربستان باید‬ ‫قدرت یکدیگر را بپذیرند‬ ‫کارشناس مســائل راهبردی گفت‪ :‬ایران و عربستان‬ ‫می توانند ســاختار جدیدی از روابط مبتنی بر تفاهم و‬ ‫اعتمادســازی شکل دهند و این چش ـم انداز کامال قابل‬ ‫تحقق است و تحقق ان به نفع هر دو کشور و منطقه‬ ‫خواهد بود‪ .‬صباح زنگنه در گفت وگو با ایرنا با یاداوری‬ ‫ســابقه اختالفات تهران و ریــاض و گفت وگوهای اخیر‬ ‫دو کشور اظهار کرد‪ :‬ایران و عربستان به عنوان دو کشور‬ ‫بــزرگ منطقه هــم از فعل وانفعاالتی کــه در منطق ه یا‬ ‫پیرامون ان بیافتد‪ ،‬تاثیر می پذیرند و هم می توانند بر‬ ‫ایــن تحــوالت تاثیر بگذارند‪ .‬وی افــزود‪ :‬حضور و نفوذ‬ ‫جمهــوری اســامی ایران در منطقه به خصــوص بعد از‬ ‫پیروزیانقالباسالمی‪،‬شرایطمتفاوتیبهوجوداورده‬ ‫و این شرایط برای عربستان یا تعدادی از کشورها کمتر‬ ‫قابل هضــم بوده اســت‪ .‬به همین دلیل هــم اقدامات‬ ‫گوناگونــی برای محدود کــردن این حضور و نفوذ ایران‬ ‫انجــام داده انــد‪ .‬ایــن کارشــناس مســائل بین الملــل به‬ ‫اختالفاتتهرانوریاضدر موضوعاتمنطقه ایبه ویژه‬ ‫جنگ یمن اشــاره کرد و گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫مخالف رفتار عربستان در موضوع یمن بود و از ابتدا و‬ ‫پیش از تهاجم نظامی ریاض و متحدانش‪ ،‬خواستار حل‬ ‫موضوع از طریق سیاســی شــد و بعد از شــروع تهاجم‪،‬‬ ‫پیشنهاد کرد که عملیات علیه یمنی ها متوقف شود تا‬ ‫بتوان در شرایط سیاسی بهتری‪ ،‬گروه های سیاسی این‬ ‫کشور را به سمت وفاق و همگرایی سوق داد‪ .‬وی ادامه‬ ‫تهــای بــزرگ چندان مایــل نبودند این اتفاق‬ ‫داد‪ :‬قدر ‬ ‫بیافتد زیرا منفعت و مصلحتشان در این بود که جنگ‬ ‫علیه یمن ادامه پیدا کند تا ان ها بتوانند اسلحه بیشتری‬ ‫بفروشندوحضورشانرادر منطقه گسترده تر کنندواراده‬ ‫دو کشوری که به یمن حمله کردند را در چنگ خودشان‬ ‫داشتهباشند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 06‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1174‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫واکسیناسیون به معنای بی توجهی به‬ ‫رعایتپروتکل هانیست‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫حرکت های تبیینی‪ ،‬خنثی کننده هجمه های تبلیغاتی‬ ‫دشمن است‬ ‫رهبــر انقــاب در مراســم عــزاداری اربعیــن‬ ‫اباعبــدا‪ ...‬الحســین (ع) بــا اشــاره بــه هجمــه‬ ‫تبلیغاتــی دشــمنان علیــه ملــت ایــران بــرای‬ ‫تاثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی بــا روش هــا‬ ‫و ابزارهــای مختلــف‪ ،‬حرکــت تبیینــی را‬ ‫خنثی کننده هجمه های تبلیغاتی دانســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام‬ ‫معظــم رهبــری‪ ،‬مراســم عــزاداری اربعین ســید‬ ‫و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبــداهلل الحســین‬ ‫علیه السالم و اصحاب با وفای ایشان از طریق‬ ‫ارتبــاط تصویــری از دانشــگاه تهــران (محــل‬ ‫تهــای دانشــجویی) بــا حســینیه‬ ‫تجمــع هیئ ‬ ‫امــام خمینــی (ره) در حضــور رهبــر انقــاب‬ ‫اســامی برگــزار شــد‪ .‬در ایــن مراســم حضــرت‬ ‫ای ـت ا‪ ...‬خامنه ای در ســخنان کوتاهی‪ ،‬مقطع‬ ‫عاشورا تا اربعین را از مقاطع بسیار مهم تاریخ‬ ‫اســام خواندنــد و گفتنــد‪ :‬اگر روز عاشــورا اوج‬ ‫مجاهــدت و فداکاری جان هــای عزیز و بزرگوار‬ ‫بــود‪ ،‬دوره ی ‪ ۴۰‬روزه ی پ ـس ازان نیــز اوج‬ ‫مجاهــدت بــرای تبییــن و افشــای حقایــق بود‬ ‫و ایــن تبییــن مجاهدانــه امام ســجاد‪ ،‬حضرت‬ ‫زینــب و جنــاب ام کلثــوم و صبــر فوق العــاده‬ ‫خانــدان پیامبــر‪ ،‬مکمل ان فــداکاری و موجب‬ ‫مانــدگاری قیــام کربــا شــد‪ .‬رهبــر انقــاب بــا‬ ‫اشــاره بــه هجمه تبلیغاتی دشــمنان علیه ملت‬ ‫ایــران بــرای تاثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی بــا‬ ‫شهــا و ابزارهــای مختلــف‪ ،‬حرکــت تبیینــی‬ ‫رو ‬ ‫را خنثی کننــده هجمه های تبلیغاتی دانســتند و‬ ‫افزودنــد‪ :‬شــما دانشــجویان عزیز کــه میوه دل‬ ‫ملــت و امیــد واقعــی کشــور هســتید بااهمیــت‬ ‫دادن بــه مســئله تبیین حقایــق‪ ،‬هرکدام مانند‬ ‫چراغــی اطــراف خــود را روشــن و ابهام زدایــی‬ ‫کنیــد‪ .‬ایشــان امکانات ناشــی از فضای مجازی‬ ‫و رســانه ای برای روشنگری و پاسخ به ابهامات‬ ‫را مغتنــم خواندنــد و گفتنــد‪ :‬البته اصل قطعی‬ ‫در قضیــه جهــاد تبییــن و بازگویــی حقایــق‪،‬‬ ‫اســتفاده از شــیوه های اخالقــی و بیــان مســائل‬ ‫همــراه بــا منطــق‪ ،‬متانــت‪ ،‬عقالنیــت کامــل و‬ ‫اســتفاده از عواطف انســانی و پرهیز از دشنام‪،‬‬ ‫تهمــت‪ ،‬دروغ و فریبــکاری در مواجهه با افکار‬ ‫عمومــی اســت‪ .‬حضــرت ای ـت اهلل خامن ـه ای‬ ‫بــا ابــراز خرســندی از مجهــز بــودن جوانــان به‬ ‫فکــر‪ ،‬عقالنیــت و ا گاهی هــای فــراوان‪ ،‬بــر‬ ‫لــزوم تقویــت روزافــزون این ویژگی هــا تاکید و‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪ :‬راه حضــرت سیدالشــهدا‪،‬‬ ‫راه مبــارک و شــیرینی اســت کــه بــه نتیجــه‬ ‫و توفیــق قطعــی می رســد و شــما جوانــان‬ ‫نشــاءاهلل خواهید توانســت با الهام از این راه‬ ‫ا ‬ ‫و معارف نورانی‪ ،‬کشور را به قله های سعادت‬ ‫مــادی و معنــوی برســانید‪ .‬در ایــن مراســم‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین رفیعــی نیــز در‬ ‫سخنانی‪ ،‬نهضت عاشورا را عامل حفظ و بقای‬ ‫اســام خوانــد و گفــت‪ :‬بــر اســاس متــن زیارت‬ ‫اربعیــن‪ ،‬دو اقــدام بــزرگ امــام حســین (ع)‪،‬‬ ‫نصیحــت و خیرخواهــی حتی در روز عاشــورا و‬ ‫بذل جان برای نجات جامعه از گمراهی است‬ ‫و شــیعیان اهل بیــت نیــز بایــد همــواره امــاده‬ ‫فــداکاری در راه خداونــد باشــند‪ .‬همچنیــن در‬ ‫ایــن مراســم‪ ،‬اقــای مطیعــی به مرثی هســرایی و‬ ‫ذکر مصیبت پرداخت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بسیاری از طر ح ها و لوایح فرد محور است‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه‬ ‫شــفافیت ارا مانع بزرگی مقابل حبس‪ ،‬احتکار‪،‬‬ ‫رانت خواری اطالعاتی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬شــفافیت‬ ‫ارا نمایندگان به شجاعت و ازادگی ان ها کمک‬ ‫می کند‪ .‬اقبال شاکری نماینده تهران در مجلس‬ ‫بــا اشــاره بــه پایان بررســی طــرح شــفافیت اراء‬ ‫نمایندگان در کمیسیون ائین نامه داخلی مجلس‬ ‫گفــت‪ :‬نماینــدگان مجلــس یازدهــم از ابتــدا به‬ ‫دنبال اجرای طرح شفافیت بودند‪ .‬در این راستا‬ ‫برخی از نمایندگان اموال و دارایی های خود را‬ ‫به صورت شــفاف اعالم کردند‪ .‬به گزارش مهر‪،‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــفافیت ارا مانــع بزرگــی در مقابل‬ ‫حبس‪ ،‬احتکار و رانت خواری اطالعاتی اســت‪.‬‬ ‫شــاکری تصریــح کــرد‪ :‬هرجایــی کــه اطالعــات‬ ‫اقتصــادی و سیاســی بــه نفــع گــروه خاصــی‬ ‫حبــس شــود‪ ،‬عــده ای بــه ســمت سوءاســتفاده‬ ‫تخــواری خواهنــد رفــت‪ .‬نماینــده مــردم‬ ‫و ران ‬ ‫تهــران در مجلــس گفــت‪ :‬انتشــار تصمیمات در‬ ‫موضوعات اقتصادی موجب می شود تا نظرات‬ ‫مخالــف و موافــق پیرامــون تصمیمــات اعــام‬ ‫شــود کــه این امر بــه پختگی و غنــای طرح ها و‬ ‫لوایــح کمــک می کنــد‪ .‬عضــو کمیســیون عمران‬ ‫مجلس ادامه داد‪ :‬شــفافیت اراء نمایندگان به‬ ‫شــجاعت و ازادگی ان ها کمــک می کند‪ .‬وقتی‬ ‫نماینــدگان بداننــد کــه ارایشــان اطالع رســانی‬ ‫حهــا و لوایح‬ ‫می شــود‪ ،‬بــرای رای دادن بــه طر ‬ ‫بررســی دقیق انجام می دهند‪ .‬شــاکری با بیان‬ ‫اینکــه نظامــات اداری کشــور ما بــه بلوغ کامل‬ ‫نرســیده اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬بســیاری از طرح ها‬ ‫و لوایــح‪ ،‬فــرد محور اســت و اگر دســتگاه های‬ ‫اجرایــی متوجه شــوند که نماینــدگان به طرح‬ ‫یــا الیح ـه ای مربــوط بــه ان هــا رای مخالــف‬ ‫داده انــد‪ ،‬در انجــام وظایفشــان نســبت بــه‬ ‫حوزه های انتخابیــه تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫در خصــوص راهــکار حــل ایــن مشــکل گفــت‪:‬‬ ‫شــفافیت عملکــرد دســتگاه های اجرایــی ایــن‬ ‫نقطه ضعــف طرح شــفافیت ارا نمایندگان را از‬ ‫بین می برد‪ .‬نباید شــفافیت در مجلس متوقف‬ ‫شــود‪ .‬باید دســتگاه های اجرایی نیز موظف به‬ ‫شفاف کردن تصمیمات خود شوند‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون بهداشت‬ ‫شود تا برخی خدمات بر اساس‬ ‫و درمــان مجلــس بــا بیــان‬ ‫معیار واکسینه شدن افراد ارائه‬ ‫اینکــه واکسیناســیون بــه ایــن‬ ‫شود‪،‬یعنیمحدودیت هابرای‬ ‫معنــا نیســت کــه بــه رعایــت‬ ‫افراد واکسینه شده رفع و ارائه‬ ‫لهــا‪ ،‬بی توجهی شــود‪،‬‬ ‫پروتک ‬ ‫خدمات به ان ها تسهیل شود‪،‬‬ ‫حسینعلی شهریاری‬ ‫گفت‪ :‬فعال استفاده از ماسک‪،‬‬ ‫بــرای مثــال ســفرهای هوایی‪،‬‬ ‫توجه به ادامه محدودیت ها و‬ ‫دریایی و زمینی افراد واکسینه‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی الزامی است‪.‬‬ ‫شــده بــدون مانع انجــام شــود‪ ،‬یا اینکــه ورود‬ ‫حســینعلی شــهریاری در گفت وگــو بــا و خــروج افــراد به و از کشــور مشــروط به ارائه‬ ‫ایســنا‪ ،‬بــا تاکید بــر لــزوم ادامــه محدودیت ها کارت واکسن و تست منفی کرونا باشد‪ .‬رئیس‬ ‫و رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در حیــن کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد‪:‬‬ ‫رونــد واکسیناســیون عمومــی در کشــور گفت‪ :‬با توجه به این سامانه بسیاری از موارد همچون‬ ‫واکسیناســیون بــه معنــی دریافــت واکســن در کسب وکار افراد و سفرها رونق می گیرد‪ ،‬یعنی‬ ‫یک نوبت نیست‪ ،‬واکسیناسیون حداقل در دو قــرار اســت به وســیله یــک ســامانه بــرای افراد‬ ‫نوبت انجام می شود‪ ،‬یعنی فرد واکسینه شده واکسینه شده یکسری تسهیالت در نظر گرفته‬ ‫باید دو نوبت واکسن دریافت کرده باشد حتی شود‪.‬‬ ‫گاها ممکن اســت بعد از گذشت چند ماه دوز‬ ‫شــهریاری تاکیــد کــرد‪ :‬فعــا اســتفاده از‬ ‫یاداور نیز تزریق شود‪ ،‬به هر شکل واکسیناسیون ماسک‪ ،‬توجه به ادامه محدودیت ها و رعایت‬ ‫به این معنا نیســت که بــه رعایت پروتکل ها‪ ،‬پروتکل های بهداشتی الزامی است‪ ،‬باید توجه‬ ‫فاصله گذاری هــا و عــدم حضــور در تجمع هــا کنیــم کــه دریافــت یــک دوز واکســن به منزلــه‬ ‫بی توجهــی شــود‪ .‬نماینــده مــردم زاهــدان در واکســینه شــدن نیســت و افــراد بایــد دو دوز‬ ‫مجلس افزود‪ :‬البته قرار است سامانه ای تعریف واکسن را دریافت کنند‪.‬‬ ‫تغییر همه مدیران در ابتدای هر دولت‬ ‫سنت مخصوص کشور ماست‬ ‫عضو شــورای مرکــزی حزب‬ ‫جدیــدی می اید تا کار را از اول‬ ‫کارگزاران سازندگی گفت‪ :‬تغییر‬ ‫شــروع کند‪ .‬شاید هم هیچ گاه‬ ‫همــه مدیــران و حتــی بدنــه‬ ‫کار را یاد نگیرد‪ ،‬زیرا نفر بعدی‬ ‫کارشناسی دستگاه های اجرایی‬ ‫جایگزین او می شود‪ .‬خروجی‬ ‫موجب روی کار امدن مدیرانی‬ ‫ایــن رونــد اشــتباهات فاحــش‬ ‫علی محمد نمازی‬ ‫یشــود کــه تخصــص الزم را‬ ‫م ‬ ‫از ســوی همین مدیرانی اســت‬ ‫نداشــته و درنتیجه اشــتباهات‬ ‫کــه تخصــص الزم را ندارنــد‪.‬‬ ‫فاحشیانجاممی دهند‪.‬همچنینفرصت طلبان وی تاکیــد کــرد‪ :‬اســتفاده از نیروهای متخصص‬ ‫میــدان کافــی پیدا می کنند‪ .‬علی محمــد نمازی و کارشناســی در دســتگاه های اجرایی با شــعار‬ ‫در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه تغییر همه درســت نمی شــود‪ ،‬بلکــه بایــد از راهــش وارد‬ ‫مدیراندر ابتدایهردولتییکسنتمخصوص شــد‪ .‬قــدم اول این اســت که نهادهــای قدرت‬ ‫کشــور ماســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سایر کشورها که مثل دولت یا پارلمان بر اســاس خواســت مردم‬ ‫چرخــش قدرت به صــورت دموکراتیک اســت‪ ،‬تغییر کنندتامطالباتان هاپیگیریشود‪.‬طبیعتا‬ ‫بــا تغییــر رئیس جمهور یا نخســت وزیر معموال بــرای تحقــق ایــن مطالبــات از بدنــه مدیریتــی‬ ‫یشــود‪ .‬نمازی ادامه داد‪:‬‬ ‫مقاماتی در حد وزیر یا معاون‪ ،‬رئیس جمهور یا کارشناســی اســتفاده م ‬ ‫نخست وزیرتغییرمی کنند‪،‬شایدهماستانداران در همه دستگاه های اجرایی یا وزارتخانه ها باید‬ ‫هم تغییــر کننــد‪ ،‬ولــی بدنــه تخصصــی و فنی کمیســیون هایی وجود داشته باشــد که ان ها بر‬ ‫اجرایی تغییر نمی کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ایران اساسپارامترهاییپیش بینی شده‪،‬شایسته ترین‬ ‫همهمی گویندتغییراتوسیعانجامنمی دهند‪ ،‬افراد را انتخاب کنند تا افراد بر اســاس بازی های‬ ‫امــا پــس از اســتقرار دولــت مدیــران و بدنــه جناحی و سیاسی سرکار نیایند و شایستگان کنار‬ ‫کارشناســی تغییــر می کنــد که این مســئله افت بروند‪.‬اینفعالسیاسی گفت‪:‬یکیازهزینه های‬ ‫بزرگی است‪ ،‬زیرا هزینه زیادی انجام می شود تا تغییرات زیادی مدیران‪ ،‬میدان پیدا کردن افراد‬ ‫یــک مدیــر تخصــص الزم را به دســت اورد‪ ،‬اما فرصت طلبی است که با تملق گویی برای خود‬ ‫به راحتیاینهزینه ها کنار گذاشتهمی شودونفر فضاایجادمی کنند‪.‬‬ ‫راه طوالنی اصالح طلبان برای رسیدن‬ ‫به حزب فراگیر‬ ‫خـــبر‬ ‫نبایدشفافیتدر مجلسمتوقفشود‬ ‫نماینــده مــردم تهــران در مجلــس بــا بیــان‬ ‫اینکــه شــفافیت ارا مانع بزرگــی مقابل حبس‪،‬‬ ‫احتــکار‪ ،‬رانت خواری اطالعاتی اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شــفافیت ارا نماینــدگان به شــجاعت و ازادگی‬ ‫نهــا کمــک می کنــد‪ .‬اقبــال شــاکری در گفتگو‬ ‫ا ‬ ‫با مهر با اشــاره به پایان بررسی طرح شفافیت‬ ‫اراء نماینــدگان در کمیســیون ائین نامه داخلی‬ ‫مجلــس گفــت‪ :‬نماینــدگان مجلــس یازدهم از‬ ‫ابتــدا بــه دنبال اجــرای طرح شــفافیت بودند‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا برخــی از نماینــدگان امــوال و‬ ‫اگهـی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1707‬برابـر اراء صـادره هیئتهـای اول و دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی نجف‬ ‫ابـاد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذامشـخصات‬ ‫متقاضیـان وامـالک موردتقاضـا بـه شـرح زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را در اداره ثبت اسـناد وامـالک محل تسـلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ‪ ،‬دادخواسـت خود رابه‬ ‫مرجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪.‬‬ ‫رای شـماره ‪ 2778‬مـورخ ‪ 1400/6/8‬اقـای احسـان عـارف پـور فرزند مهدی نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 247/46‬مترمربـع مجـزی شـده از پـالک‬ ‫شـماره ‪ 546‬اصلـی واقـع در قطعـه ‪ 3‬بخـش ‪ 11‬حـوزه ثبـت ملـک اصفهـان ‪-‬‬ ‫متقاضـی مالـک رسـمی مشـاعی مـی باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشـار نوبت اول‪ 1400/06/22 :‬تاریخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/07/06 :‬حجت‬ ‫الـه کاظـم زاده‪ -‬مدیـر واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک نجف ابـاد ‪/1188037‬م الف‬ ‫اگهـی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1710‬برابـر اراء صـادره هیئتهـای اول و دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی نجف‬ ‫ابـاد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذامشـخصات‬ ‫متقاضیـان وامـالک موردتقاضـا بـه شـرح زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫یهــای خــود را به صــورت شــفاف اعــام‬ ‫دارای ‬ ‫کردنــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬شــفافیت ارا مانــع بزرگــی‬ ‫در مقابــل حبــس‪ ،‬احتــکار و رانت خــواری‬ ‫اطالعاتی است‪ .‬شاکری تصریح کرد‪ :‬هرجایی‬ ‫کــه اطالعــات اقتصــادی و سیاســی بــه نفــع‬ ‫گــروه خاصــی حبس شــود‪ ،‬عــده ای به ســمت‬ ‫سوءاســتفاده و رانت خــواری خواهنــد رفــت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم تهران در مجلس گفت‪ :‬انتشــار‬ ‫تصمیمــات در موضوعــات اقتصــادی موجــب‬ ‫یشــود تــا نظرات مخالــف و موافق پیرامون‬ ‫م ‬ ‫تصمیمــات اعــام شــود کــه ایــن امر بــه پختگی‬ ‫حهــا و لوایــح کمــک می کنــد‪ .‬عضــو‬ ‫و غنــای طر ‬ ‫کمیســیون عمــران مجلــس ادامه داد‪ :‬شــفافیت‬ ‫اراء نمایندگان به شجاعت و ازادگی ان ها کمک‬ ‫می کنــد‪ .‬وقتــی نماینــدگان بداننــد کــه ارایشــان‬ ‫اطالع رسانی می شود‪ ،‬برای رای دادن به طرح ها‬ ‫و لوایــح بررســی دقیق انجام می دهند‪ .‬شــاکری‬ ‫بــا بیــان اینکه نظامات اداری کشــور مــا به بلوغ‬ ‫کامل نرسیده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بسیاری از طرح ها‬ ‫و لوایــح‪ ،‬فــرد محــور اســت و ا گــر دســتگاه های‬ ‫مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را در اداره ثبت اسـناد وامـالک محل تسـلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ‪ ،‬دادخواسـت خود رابه‬ ‫مرجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪.‬‬ ‫رای شـماره ‪ 2796‬مـورخ ‪ 1400/6/9‬اقـای مجتبـی منتظـری نجـف ابـادی فرزنـد‬ ‫حسـن نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه بـه مسـاحت ‪ 173/90‬مترمربع مجزی شـده‬ ‫از پـالک شـماره ‪ 974‬اصلـی واقـع در قطعـه ‪ 7‬بخـش ‪ 11‬حـوزه ثبت ملـک اصفهان‬ ‫ متقاضـی مالک رسـمی مشـاعی اسـت‪.‬‬‫تاریخ انتشـار نوبت اول‪ 1400/06/22 :‬تاریخ انتشـار نوبـت دوم‪ 1400/07/06 :‬حجت‬ ‫الـه کاظـم زاده‪ -‬مدیـر واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک نجف ابـاد ‪/1187930‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-1936‬چـون ششـدانگ یـک قطعـه ملـک پـالک شـماره ‪ 880‬واقـع در قطعـه‬ ‫‪ 4‬بخـش ‪ 11‬ثبـت اصفهـان کـه طبـق پرونـده ثبتـی بـه نـام دانشـگاه ازاد اسـالمی‬ ‫واحـد نجـف ابـاد (مرکـز اموزشـی و فرهنگی سـما) و غیـره در جریان ثبت اسـت به‬ ‫علـت عـدم حضـور مالـک از نوبـت تحدیـد خـارج گردیـده و تحدیـد نیـاز بـه تجدید‬ ‫اگهـی دارد‪ .‬اینـک بنـا بـه دسـتور قسـمت اخیـر مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت و بـر طبـق‬ ‫تقاضـای نامبـرده تحدید حـدود ملک مرقوم در روز چهار شـنبه مـورخ ‪1400/07/28‬‬ ‫سـاعت ‪ 8‬صبـح در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد و در صـورت مصـادف بـا‬ ‫تعطیلـی عملیـات تحدیـد حـدود روز بعـد انجام مـی پذیرد‪ .‬لـذا به موجـب این اگهی‬ ‫بـه کلیـه مالکیـن و مجاوریـن اخطـار میگـردد کـه در روز و سـاعت مقـرر در محـل‬ ‫حضـور یابنـد اعتراضـات مالکیـن یـا مجاورین مطابـق مـاده ‪ ۲۰‬قانون ثبـت از تاریخ‬ ‫تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی تـا سـی(‪ )۳۰‬روز پذیرفتـه خواهد شـد‪ .‬تاریخ انتشـار‪:‬‬ ‫‪ 1400/07/06‬رئیـس ثبـت اسـناد و امـالک نجـف ابـاد – حجـت الـه کاظـم زاده‬ ‫‪/1199160‬م الـف‬ ‫اجرایــی متوجه شــوند که نماینــدگان به طرح‬ ‫یــا الیح ـه ای مربــوط بــه ان هــا رای مخالــف‬ ‫داده انــد‪ ،‬در انجــام وظایفشــان نســبت بــه‬ ‫حوزه های انتخابیــه تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫در خصــوص راهــکار حــل ایــن مشــکل گفــت‪:‬‬ ‫شــفافیت عملکــرد دســتگاه های اجرایــی ایــن‬ ‫نقطه ضعف طرح شــفافیت ارا نمایندگان را از‬ ‫بین می برد‪ .‬نباید شفافیت در مجلس متوقف‬ ‫شــود‪ .‬باید دستگاه های اجرایی نیز موظف به‬ ‫شفاف کردن تصمیمات خود شوند‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫یک فعال سیاســی اصالح طلب گفت‪ :‬چند‬ ‫سالیاست کهتشکیلیکحزبفراگیردر جریان‬ ‫اصالحاتبیانمی شودواینجریانبرایرسیدن‬ ‫به این امر راه طوالنی در پیش دارد‪.‬‬ ‫محمد نعیمی پور در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬درباره‬ ‫نکــه امروز مطرح می شــود جریــان اصالحات‬ ‫ای ‬ ‫برای این که در عرصه سیاسی کشور به فعالیت‬ ‫خــود ادامه دهد و ان تاثیرگذاری که در گذشــته‬ ‫داشــته است را دوباره تکرار کند باید یک حزب‬ ‫فراگیر تشــکیل دهــد‪ ،‬گفت‪ :‬ایده حــزب فراگیر‬ ‫مدت هاســت کــه در جریــان اصالحــات مطرح‬ ‫می شود و شاید چند سالی است که تشکیل یک‬ ‫حزب فراگیر در جریان اصالحات بیان می شــود‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-1937‬چـون ششـدانگ یـک قطعـه ملـک پـالک شـماره ‪ 867‬واقـع در قطعـه‬ ‫‪ 4‬بخـش ‪ 11‬ثبـت اصفهـان کـه طبـق پرونـده ثبتـی بـه نـام دانشـگاه ازاد اسـالمی‬ ‫واحـد نجـف ابـاد (مرکـز اموزشـی و فرهنگی سـما) و غیـره در جریان ثبت اسـت به‬ ‫علـت عـدم حضـور مالـک از نوبـت تحدیـد خـارج گردیـده و تحدیـد نیـاز بـه تجدید‬ ‫اگهـی دارد‪ .‬اینـک بنـا بـه دسـتور قسـمت اخیـر مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت و بـر طبـق‬ ‫تقاضـای نامبـرده تحدید حـدود ملک مرقوم در روز چهار شـنبه مـورخ ‪1400/07/28‬‬ ‫امــا باوجــود تالش هایــی کــه صــورت گرفــت‪،‬‬ ‫چندان این ارزو موفقیت امیز نبود و معتقدم در‬ ‫حال حاضر هم تا رســیدن به یک چنین هدفی‬ ‫راه هــای طوالنــی در پیــش اســت‪ .‬ایــن فعــال‬ ‫سیاســی اصالح طلــب تاکید کرد‪ :‬مشــکل اصلی‬ ‫معموال نقطهعزیمتبرایتشکیل‬ ‫ایناست که‬ ‫ً‬ ‫حزب یکسان نیست و بسیاری شاید با یک نگاه‬ ‫محــدود به موضوعــات می پردازند و بعضی ها‬ ‫ایــن موضوع را یک جریان تاریخی می دانند که‬ ‫برای کامل کردنش تالش می کنند لذا این دیدگاه‬ ‫متفاوت تا امروز اجازه نداده است که یک حزب‬ ‫فراگیردر جبههاصالحاتتشکیلشود‪،‬حالباید‬ ‫ببینیمدر ایندهچهمی شود‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی برگ سبز و سند خودرو‬ ‫بدینوسیله اگهی می شود برگ سبز خودرو سواری‬ ‫‪ NEW MVM315H SPORT L‬به رنگ ابی متالیک مدل ‪1396‬‬ ‫به شماره موتور ‪ MVM477FJAH060698‬و به شماره شاسی‬ ‫‪ NATFBAMD7H1050026‬به مالکیت فاطمه وفا سرشت و به شماره‬ ‫انتظامی ‪ 58‬ایران ‪ 691‬د ‪ 64‬از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫سـاعت ‪ 8‬صبـح در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد و در صـورت مصـادف بـا‬ ‫تعطیلـی عملیـات تحدیـد حـدود روز بعـد انجام مـی پذیرد‪ .‬لـذا به موجـب این اگهی‬ ‫بـه کلیـه مالکیـن و مجاوریـن اخطـار میگـردد کـه در روز و سـاعت مقـرر در محـل‬ ‫حضـور یابنـد اعتراضـات مالکیـن یـا مجاورین مطابـق مـاده ‪ ۲۰‬قانون ثبـت از تاریخ‬ ‫تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی تـا سـی(‪ )۳۰‬روز پذیرفتـه خواهد شـد‪ .‬تاریخ انتشـار‪:‬‬ ‫‪ 1400/07/06‬رئیـس ثبـت اسـناد و امـالک نجـف ابـاد – حجـت الـه کاظـم زاده‬ ‫‪/1199162‬م الـف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری سیستم پراید تیپ جی تی ایکس ای به رنگ‬ ‫سفید ‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران‪919 -13‬س‪ 37‬به شماره موتور‬ ‫‪ 2347437‬و شماره شاسی ‪ S1412287721318‬مدل ‪ 1387‬به نام سمیه‬ ‫عباسی فرزند غیظان شماره شناسنامه ‪ 179‬کدملی ‪ 4622166232‬صادره‬ ‫از شهرکرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اینجانب سهراب سهرابی گرگه چقائی به شماره ملی ‪ 3341376410‬مالک خودرو‬ ‫وانت‪-‬وانت سیستم نیسان تیپ ‪ /2400‬مدل ‪ 1387‬ظرفیت جمعا ‪ 3480‬کیلو‬ ‫گرم سوخت بنزین – گاز سی ان جی رنگ ابی روغنی به شماره پالک ‪ 19‬ایران‬ ‫‪167‬ل‪ 97‬به شماره شاسی ‪ L 164137‬و شماره موتور ‪ 452656‬اعالم می دارد‬ ‫سند خودرو مذکور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬سند کمپانی و کارت موتور سیکلت سیستم ترمین‬ ‫تیپ ‪ CDI125‬به شماره موتور ‪ 2948795‬و شماره تنه ‪ 8710307‬به‬ ‫شماره انتظامی ایران ‪ 69186-622‬مدل ‪ 1387‬بنام مجید خواجه پری به‬ ‫کدملی‪ ۱۲۹۲۶۸۳۵۵۴‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ذوب اهن نماد ایثار و جهاد بخش‬ ‫صنعتدر دفاعمقدس‬ ‫معــاون ســرمایه های انســانی و توســعه‬ ‫مدیریــت شــرکت ذوب اهن در برنامه گفتگوی‬ ‫ویــژه ســیمای اصفهــان بــه تشــریح اقدامــات و‬ ‫دستاوردهایاینمجتمععظیمصنعتیدردوران‬ ‫دفاع مقدس پرداخت و این شرکت را نماد ایثار‬ ‫و جهاد بخش صنعــت از دوران دفاع مقدس تا‬ ‫تحریم دانســت‪ .‬احمد اکبری گفت‪ :‬در هشــت‬ ‫سال دفاع مقدس شاهد اعزام بیش از ‪ ۱۳‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر از پرسنل ذوب اهن به جنگ بودیم که‬ ‫از ایــن تعــداد بالغ بر ‪ ۲۹۰‬نفر شــهید و ‪ ۸۶‬ازاده‬ ‫و ‪ ۱۴۰۰‬نفر جانباز شــدند‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫طول هشــت ســال دفاع مقــدس همــواره مراکز‬ ‫اقتصادی کشــور از جملــه فوالدمبارکه‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫نیروگا ههــا و مراکز صنعتــی و از جمله ذوب اهن‬ ‫بارها مورد حمله هوایی دشمن بعثی قرار گرفته‬ ‫بــود و ایــن در حالی اســت که حتی یک روز هم‬ ‫شاهد توقف وتعطیل چرخه تولید ذوب اهن و‬ ‫دیگر مراکز اقتصادی نشــدیم‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫نــه تنهــا ذوب اهــن در طــول جنــگ ماموریــت‬ ‫اصلی خود را که تولید بوده‪ ،‬کنار نگذاشت بلکه‬ ‫شاهد توسعه شرکت در ان دوران بودیم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ســال ‪ ۶۲‬بدســت مقام معظم رهبری کوره‬ ‫بلنــد شــماره ‪ ۲‬ذوب اهــن افتتــاح شــد‪ .‬معاون‬ ‫سرمایه های انســانی و توسعه مدیریت شرکت‬ ‫ذوب اهــن بــه اقدامــات مهمــی کــه در راســتای‬ ‫مسئولیت هایاجتماعیدر اینسالهااز سویاین‬ ‫شــرکت صورت گرفته اشــاره کرد و گفت‪ :‬ذوب‬ ‫اهن با همکاری ســپاه پاســداران پایگاه اموزشی‬ ‫مالک اشتر را تاسیس و و اقدام به اعزام نیروهای‬ ‫متخصص در حوزه های مختلف در قالب رزمی‬ ‫و امدادگــر بــرای حــق علیه باطل نمــود‪ .‬وی به‬ ‫برپایی ‪ ۱۰۳‬دوره اموزشــی و تعلیم و تربیت ‪۲۱‬‬ ‫هزار رزمنده اشــاره کرد و گفت‪ :‬از این تعداد ‪۱۳‬‬ ‫هزار ‪ ۵۰۰‬نفر از پرسنل ذوب اهن بودند و مابقی‬ ‫پرسنلشهرستاهاونقاطمختلفهستند‪.‬اکبری‬ ‫ادامه داد‪ :‬ماحصل این همکاری و همیاری‪ ،‬بالغ‬ ‫بر ‪ ۱‬هزار و ‪ ۴۰۰‬جانباز‪ ۸۶ ،‬ازاده و ‪ ۲۹۰‬شهید از‬ ‫ذوب اهن اصفهان شد‪ .‬وی همچنین به ساخت‬ ‫و تامیــن بیــش از ‪ ۱۰۰‬هــزار قطعــه جنگــی مورد‬ ‫نیاز یگان های رزمی شامل شعله پوش توپ ها‪،‬‬ ‫ســوزن ارپیجــی هفت و ســاخت انــواع پل های‬ ‫شناور و غیره اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬همچنین‬ ‫بیش از‪ ۲۰‬هزار سنگر بتنی برای زاغه های مهمات‬ ‫یگان های رزمی و بیش از یک هزار تن سنگرهای‬ ‫فلزی و اهنی در مجموعه ذوب اهن تولید و به‬ ‫جبهه ارسال شد‪ .‬معاون سرمایه های انسانی و‬ ‫توسعه مدیریت شرکت ذوب اهن همچنین به‬ ‫تامیــن موارد مورد نیاز رزمنــدگان اعم از گوگرد و‬ ‫تیراهن اشاره کرد و اعالم داشت‪ :‬تامین تدارکات‬ ‫هماننــد انــواع ماشــین االت و ارائــه خدمــات‬ ‫پشتیبانی و لجســتیک جبهه های جنگ‪ ،‬کمک‬ ‫نقدیوغیرنقدینیزدر هشتسالدفاعمقدس‬ ‫از ســوی ذوب اهــن صــورت گرفــت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫ذوب اهن عالوه بر حضور پررنگ در هشت سال‬ ‫دفــاع مقــدس در زمــان فعلی کــه در یک جنگ‬ ‫تمام عیار اقتصادی قرار داریم نیز پا به پای نظام‬ ‫امدهاستودرشرایطتحریمتوانستیمبارسیدن‬ ‫به قدرت خودکفایی و تامین نیازهای اساسی و‬ ‫قطعوابستگیبهبیگانگانباعثسربلندیکشور‬ ‫و ملت شــویم‪ .‬اکبری به ســاخت و تولیــد انواع‬ ‫محصوالت صنعتی از جمله ریل راه اهن و مترو‬ ‫اشاره کرد که ماحصل حمایت وارثان و فرزندان‬ ‫رزمندگان بوده است‪ .‬وی گفت‪ :‬در زمان حاضر‬ ‫شاهد حضور و میزبانی از ‪ ۵۰۰‬فرزند شهید‪ ،‬بیش‬ ‫از یــک هزار فرزند جانبــاز و ‪ ۵۰۰‬نفر از رزمندگان‬ ‫دفاع مقدس در بدنه شرکت سهامی ذوب اهن‬ ‫هســتیم که بــا کار جهادی در افتخــار افرینی ها‬ ‫شرکت کمک کردند‪.‬‬ ‫تالشگران ذوب اهن با عزم جهادی‬ ‫در سنگرتولید‬ ‫مراســم فرهنگی‪ ،‬رزمی گرامیداشت چهل و‬ ‫یکمینسالگردجنگتحمیلیوهفتهدفاعمقدس‬ ‫در ذوب اهن اصفهان ‪ ۳۱‬شهریورماه همزمان با‬ ‫هفتهدفاعمقدسوبهمنظور یاداوریرشادت ها‬ ‫و حماس ـه های شهدا‪ ،‬رزمندگان و سایر ایثارگران‬ ‫و خانواده هایشــان در ســال های دفاع مقدس و‬ ‫همچنیــن ارج نهادن بــه فداکاری های شــهدای‬ ‫مدافــع حرم و امنیت و شــهدای ســامت برگزار‬ ‫شد‪ .‬در این مراسم که همچون سال های گذشته‬ ‫به همت ستاد برگزاری مراسم هفته دفاع مقدس‬ ‫ذوب اهن اصفهان و با محوریت حوزه مقاومت‬ ‫بسیجشهیدتندگویاندر محوطهیادمانشهدای‬ ‫گمنامشرکتبرگزار گردید‪،‬جمعیاز فرماندهان‬ ‫نظامی و انتظامی استان‪ ،‬روحانیون و مسئولین‬ ‫نهادهــای دولتــی شهرســتان لنجــان‪ ،‬مدیــران‪،‬‬ ‫بســیجیان و ســایرکارکنان و مجاهــدان جبهــه‬ ‫صنعت و جمعی از خانواده های معظم شــهدا‬ ‫و ایثارگــران حضور داشــتند‪ ،‬برنامه های متنوعی‬ ‫به اجرا درامد و تعدادی از خانواده های شهدای‬ ‫دفــاع مقــدس‪ ،‬مدافــع حرم و جبهه ســامت و‬ ‫درمــان منطقــه مورد تقدیر قــرار گرفتند‪ .‬ســردار‬ ‫سرتیپ نیلفروشــان معاون عملیات فرماندهی‬ ‫کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این مراسم‬ ‫گفت‪ :‬هفته دفاع مقدس یاداور روزهای جهاد و‬ ‫مقاومت‪ ،‬ایثار و شــهادت اســت‪ .‬در سال جاری‬ ‫نیــز این هفته با اربعین حســینی همراه شــده و‬ ‫به ما و نس ـل های بعدی پیام می دهد که دفاع‬ ‫مقدسدر ایراناسالمیبافرهنگحسینیپیوند‬ ‫خــورده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬تمام مــردم و کارکنان‬ ‫کارخانه هایــی ماننــد ذوب اهن اصفهــان نیز با‬ ‫ایثارگری و تقدیم شــهدای بزرگوار توطئه دشمن‬ ‫را خنثی نمودند‪ .‬پیشرفت های فنی و موشکی‬ ‫کشور در حال حاضر نیز از تجربیات دفاع مقدس‬ ‫و فعالیت ســرداران شــهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫و حســن تهرانــی مقــدم اســت‪ .‬ســردار ســرتیپ‬ ‫نیلفروشان اظهار داشت‪ :‬در دوران دفاع مقدس‪،‬‬ ‫فرمانــده گــردان امام حســین (ع) لشــگر نجف‬ ‫بــودم‪ ،‬بســیاری از نیروهــای گــردان که امــروز در‬ ‫جبهه صنعت حضور فعال دارند را امروز در این‬ ‫مراســم مالقــات کــردم‪ .‬نفراتی کــه زمان جنگ‬ ‫دوشادوش هم خط های دشمن را می شکستند‬ ‫و پیروزی های بزرگی را برای این نظام به ارمغان‬ ‫اوردنــد‪ .‬همچنین شــهدایی که جــزء همرزمان‬ ‫من در میدان های مختلف بودند‪ ،‬فرزندانشــان‬ ‫در این شرکت مشغول به فعالیت هستند‪ .‬وی‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫افزود‪ :‬امروز به این صنعت داخلی افتخار کردم‬ ‫زیرا نیروهای انقالبی‪ ،‬مومن و ایثارگر و مدیریت‬ ‫مجموعه با عزم جهادی در ســنگر تولید حضور‬ ‫فعــال دارند‪ .‬فرمانده عملیات ســپاه پاســداران‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬جنگ ســخت امــروز به جنگ نرم‬ ‫تبدیل شده که محور ان جنگ اقتصادی است و‬ ‫اینها رزمندگان و مجاهدان جبهه انقالب هستند‬ ‫که در این صنعت نقش افرین هستند‪ .‬همچنین‬ ‫در این مراسم‪ ،‬منصور یزدی زاده در سخنانی به‬ ‫ذکر یاد و خاطره شهدای سال های دفاع مقدس‪،‬‬ ‫شــهدای مدافع حرم‪ ،‬شــهدای ســامت کشور و‬ ‫‪ ۲۹۰‬شهید ذوب اهن پرداخت‪ .‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫تمام موفقیت ها و هران چه که در کشور داریم‬ ‫یهــای رزمندگان؛ شــهدا‬ ‫مدیــون حماســه افرین ‬ ‫و ایثارگــران و خانوادهــای محترمشــان و یــادگار‬ ‫دفــاع مقدس اســت‪ .‬تمام تالش و افتخــار امروز‬ ‫ما نیز توسعه محصوالت فوالدی و خودکفایی‬ ‫اقتصادی کشور است‪ .‬وی با اشاره به نقش ذوب‬ ‫اهن در دفاع مقدس و حماسه های رزمندگان ان‬ ‫تهــا در زمان حاضــر افزود‪:‬‬ ‫و تــداوم ایــن فعالی ‬ ‫ما در جهت پیشرفت در جبهه صنعت و تولید‬ ‫تالش کرده و به عنوان مثال تولید ریل مورد نیاز ‪۶‬‬ ‫محور در کشور توسط این شرکت طراحی و تولید‬ ‫شده است‪ .‬در این زمینه در سال ‪ ۱۳۹۹‬به میزان‬ ‫‪ ۷۰۰‬کیلومتر ریل گزاری در کشــور با محصوالت‬ ‫ذوب اهــن انجــام شــده اســت‪ .‬در این مراســم‬ ‫سردار ایرانمنش از همراهان سردار دل ها سپهبد‬ ‫شــهید حاج قاسم ســلیمانی‪ ،‬خاطرات خود در‬ ‫مورد زندگی و رزم این شهید عزیز را بیان نمود‬ ‫و گفت‪ :‬شهید حاج قاسم سلیمانی سیر و سلوک‬ ‫اخالقــی و معرفتــی را در جنگ طی کــرده بود‬ ‫و در تمــام زمین ههــا از رزم تا تمامی امور زندگی‬ ‫نمونــه بود‪ .‬او خســتگی را خســته کــرده بود و‬ ‫شهادتش موجب بیداری جوانان شد‪ .‬در ادامه‬ ‫ایــن مراســم از خانواده های شــهدا و رزمندگان‬ ‫حهــای یادبود و‬ ‫جبهه های مختلف تقدیر و لو ‬ ‫هدایایی به انها تقدیم شــد‪ .‬همچنین شرکت‬ ‫کنندگان مراسم هفته دفاع مقدس برسر مزار دو‬ ‫شهید گمنام ارمیده در شرکت در محل یادمان‬ ‫شهدا حاضر شده و ضمن قرائت فاتحه‪ ،‬گلباران‬ ‫نمودن مزارها و اجرای مارش نظامی به تجدید‬ ‫پیمان با شــهدا پرداختند‪ .‬گفتنی اســت در این‬ ‫مراسم گروه هنری شهر اشوب شهر بروجرد سیر‬ ‫زندگی یک شهید غواص عملیات کربالی‪ ۴‬را به‬ ‫نمایشگذاشتند‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 06‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1174‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان عنوان کرد‬ ‫تولید ‪ ۲۵‬هزار کیلومتر ریل در ذوب اهن تا افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫منصور یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان به تشــریح گزارش عملکرد این شــرکت‪،‬‬ ‫بررســی بــازار جهانــی و تاثیــر ان بــر بــازار داخلی‪،‬‬ ‫بررســی تولیــد و فــروش ذوب اهــن و برنامــه ایــن‬ ‫شرکت برای ساخت یک میلیون مسکن در دولت‬ ‫ســیزدهم پرداخــت‪ .‬بــه گــزارش اقتصادانالیــن؛‬ ‫منصــور یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامــل ذوب اهن اصفهان‬ ‫در خصوص مدیریت خود در این مجموعه گفت‪:‬‬ ‫شــرکت ذوب اهــن اصفهــان‪ ،‬یکــی از بزرگ تریــن‬ ‫شــرکت ها در کشــور اســت و فعالیت هر شخصی‬ ‫در ایــن مجموعــه‪ ،‬نوعــی افتخــار محســوب‬ ‫یشــود‪ .‬همچنیــن فردی کــه از بدنــه مجموعه‬ ‫م ‬ ‫در جایــگاه مدیرعامــل قــرار می گیــرد‪ ،‬از بســیاری‬ ‫جزئیات‪ ،‬پتانسیل ها و ظرفیت ها اگاه است‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬تــاش مــا این اســت که از تجربــه مدیران‬ ‫پیشین شرکت و اشخاص تاثیرگذار استفاده کنیم‪.‬‬ ‫اعتقــاد همیشــگی بنــده‪ ،‬باقی مانــدن به عنــوان‬ ‫یک کارشــناس بوده اســت تا از اقدامات دستوری‬ ‫جلوگیــری شــود‪ .‬تــاش مــا این اســت کــه از تمام‬ ‫افکار کارشناســی که همســو با سیاست های کالن‬ ‫مجموعــه هســتند‪ ،‬اســتفاده کنیــم و مــن در ایــن‬ ‫زمینــه‪ ،‬نمــره قبولــی بــه خــود می دهم؛ امــا هنوز‬ ‫ظرفیــت بــرای انجــام اقدامــات دیگر وجــود دارد‬ ‫و زمانــی که شــما در ایــن جایگاه قــرار می گیرید‪،‬‬ ‫انتظارات زیادی از خود خواهید داشت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ذوب اهــن اصفهان در خصــوص مدیریت خود در‬ ‫ایــن شــرکت اظهــار داشــت‪ :‬هما نطــور که اشــاره‬ ‫کردم‪ ،‬من چهار ســال پیش از شــروع مدیریت در‬ ‫مجموعه ذوب اهــن‪ ،‬به عنوان عضو هیات مدیره‬ ‫یکــردم و بــا بســیاری از مشــکالت و‬ ‫فعالیــت م ‬ ‫موانع این شرکت درگیر بودم‪ .‬من حدود ‪ ۹‬ماه از‬ ‫ذوب اهن جدا شدم و به عنوان مدیرعامل شرکت‬ ‫ملــی فوالد فعالیــت کــردم‪ .‬در زمــان فعالیت در‬ ‫ملی فوالد‪ ،‬موضوع واگذاری ذوب اهن به بخش‬ ‫خصوصــی مطــرح بود و نظر من نیز به عنوان یک‬ ‫کارشــناس پرسیده شــد‪ .‬یزدی زاده اضافه کرد‪ :‬من‬ ‫اظهارنظرهاییدرخصوصپتانسیل هایذوب اهن‬ ‫مطــرح کردم و اعتقاد به عدم واگذاری ذوب اهن‬ ‫در ان شــرایط داشــتم؛ زیرا واگذاری می توانســت‬ ‫لســاز‬ ‫بــرای مدیــران حــال حاضر مجموعه‪ ،‬مشک ‬ ‫شود‪ .‬زمانی که این اظهارات مطرح شد‪ ،‬بازگشت‬ ‫من به ذوب اهن برای اســتفاده از این پتانســیل ها‬ ‫مــورد بحث قرار گرفــت‪ .‬در نتیجه زمانی که من‬ ‫فعالیــت را به عنوان مدیرعامــل در این مجموعه‬ ‫شروع کردم‪ ،‬صحبت های خودم را به عنوان برنامه‬ ‫قرار دادم‪.‬‬ ‫وضعیت تولید و فروش ذوب اهن‬ ‫یــزدی زاده در خصــوص مقایســه فراینــد تولید‬ ‫ذوب اهــن بــا ســایر تولیدکننــدگان فــوالد تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬فراینــد تولیــد در ذوب اهن مشــابه فرایندی‬ ‫یشــود و‬ ‫اســت کــه در دنیا برای تولید اســتفاده م ‬ ‫بیــش از ‪ ۷۵‬درصــد روش تولیــد در دنیــا‪ ،‬همــان‬ ‫روشــی اســت کــه در ذوب اهــن مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬وی گفــت‪ :‬تصــور غلطــی دربــاره‬ ‫ذوب اهــن وجــود دارد که علت ســوددهی کم ان‬ ‫یهــای قدیمــی می داننــد‪.‬‬ ‫را‪ ،‬اســتفاده از تکنولوژ ‬ ‫این حرف‪ ،‬غیرکارشناسی است؛ زیرا کوره بلندها و‬ ‫ماشین االت دیگری پس از انقالب به این شرکت‬ ‫اضافه و از تکنولوژی های مختلف در دنیا استفاده‬ ‫شــد‪ .‬مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهان خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬یکی از دالیل تفاوت فرایند تولید ما با ســایر‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬اســتفاده کــم از یارانه انرژی اســت‬ ‫که به دغدغه مجلس در خصوص حذف یارانه ها‬ ‫یگــردد‪ .‬امــروزه معیار‬ ‫و هدفمنــد شــدن انها بازم ‬ ‫سنجش برای واحدهای فوالدی‪ ،‬استفاده از یارانه‬ ‫بــه میزان زیاد اســت و متاســفانه‪ ،‬ما نیــز در گروه‬ ‫ایــن شــرکت ها قــرار گرفته ایــم‪ .‬یــزدی زاده اضافه‬ ‫کرد‪ :‬گزارشــی از ســوی مرکــز پژوهش های مجلس‬ ‫بــا عنوان تاب اوری صنعت فوالد در برابر افزایش‬ ‫حامل های انرژی در شهریورماه سال جاری منتشر‬ ‫شده که اطالعات ان مربوط به سال ‪ ۱۳۹۸‬است‬ ‫و بــه میــزان بهره منــدی شــرکت ها از یارانــه انرژی‬ ‫اشــاره می کنــد‪ .‬در این گزارش‪ ،‬شــرکت ذوب اهن‬ ‫یشــود سهمی‬ ‫به عنوان اســتثنا معرفی و اشــاره م ‬ ‫که این شــرکت در قیمت تما مشــده از حامل های‬ ‫انرژی دارد‪ ،‬حدود ‪ ۵۰‬درصد است‪ .‬درحالی که این‬ ‫میزان برای ســایر تولیدکنندگان‪ ۱۰ ،‬درصد اســت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی که این تفاوت نرخ انرژی در یک‬ ‫یشــود‪ ،‬طبیعی است که باید‬ ‫مجموعه نمایان م ‬ ‫رفتار متفاوتی نسبت به این مجموعه ها در پیش‬ ‫گرفت‪ .‬زمانی که بحث تولید و قیمت تمام شده‬ ‫مطرح می شود‪ ،‬باید شرکت ها (واحدهایی که از‬ ‫یارانه انرژی‪ ،‬کمترین و بیشترین بهره را می برند)‬ ‫را از یکدیگر تفکیک کرد‪ .‬بحث ما این اســت که‬ ‫شرایط‪ ،‬مساوی شود و پس از ان مقایسه صورت‬ ‫گیرد‪ .‬مدیرعامل شــرکت ذوب اهن اظهار داشت‪:‬‬ ‫این شــرکت در گــذر زمان‪ ،‬اغلــب تجهیزات مهم‬ ‫حکــرده اســت و‬ ‫و فرایندهــای تولیــد خــود را اصال ‬ ‫به طور حتم با اجرای برنامه های پیشرو‪ ،‬شرایط‬ ‫بهتــر خواهــد شــد‪ .‬ذوب اهــن در شــرایط فعلــی‬ ‫و در مقیــاس جهانــی‪ ،‬چــاره ای نــدارد جــز اینکــه‬ ‫محصوالتی بــا ارزش افزوده باالتر تولید کند‪ .‬این‬ ‫موضــوع‪ ،‬ناشــی از پشــتوانه فرایند تولید اســت و‬ ‫فــوالد خالص تولید می کنــد (نوع فرایند تولید که‬ ‫موجب تولید ریل شــد) و باید سمت وسوی تولید‬ ‫ذوب اهــن قیمــت زغالســنگ را واقعــی کــرد‪ ،‬بــا‬ ‫شرایط بهتری همراه شــد‪ .‬وی در خصوص دالیل‬ ‫استفاده ذوب اهن از زغالسنگ گفت‪ :‬سال ‪۱۳۴۵‬‬ ‫کــه ســنگ بنــای ذوب اهــن گذاشــته شــد‪ ،‬فرایند‬ ‫تولید با کوره بلند انجام می شد و استخراج گاز به‬ ‫اندازه کافی نبود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬انرژی عظیمی از‬ ‫زغالسنگ در کشور و دنیا وجود دارد که باید مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫تامین سنگ اهن و مواد اولیه‬ ‫خــود را در جهــت تولیدات با ارزش افــزوده باالتر‬ ‫ببــرد و هزین ههــای خود را برای رقابــت در داخل‪،‬‬ ‫کنتــرل کند‪ .‬یــزدی زاده تصریح کرد‪ :‬پیشــنهادی از‬ ‫سوی من در دولت قبلی که مسئوالن به اصفهان‬ ‫امــده بودنــد‪ ،‬مطــرح شــد‪ .‬پیشــنهاد مــن‪ ،‬صادر‬ ‫کردن تمام محصوالت ذوب اهن (ســبدی شــامل‬ ‫محصوالت متفاوت مانند شمش‪ ،‬میلگرد‪ ،‬تیراهن‬ ‫و‪ )...‬بود‪ .‬زمان طرح این پیشنهاد‪ ،‬ارزش صادرات‬ ‫ما یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر بود‪ .‬حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون دالر را برای واردات حامل های انرژی مانند‬ ‫ذغــال نیــاز داریم‪ .‬مــا امادگــی داریم که تمــام ارز‬ ‫مربــوط به صــادرات را به دولت اختصاص دهیم‬ ‫و ارزی را که در خارج از کشــور وجود دارد و منشــا‬ ‫ان به نوعی مرغوب نیست‪ ،‬برای واردات استفاده‬ ‫کنیــم‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬معنــای این موضوع‪،‬‬ ‫تــوان ذوب اهن برای تولید محصوالتی اســت که‬ ‫در مقیــاس جهانــی هــم از نظــر کیفیــت و هــم از‬ ‫نظــر درامد و ســوداوری‪ ،‬قادر به رقابت هســتند‪.‬‬ ‫تهــای مالــی شــرکت های‬ ‫اگــر نگاهــی بــه صور ‬ ‫فــوالدی کنیــد‪ ،‬عملکــرد انهــا از منظــر ســوداوری‬ ‫مشــابه ذوب اهن اســت‪ .‬صنعت فوالد‪ ،‬صنعت‬ ‫ســوداوری نیســت و دولت ها‪ ،‬تکیه زیــادی به ان‬ ‫ندارند و بیشــتر به اســتراتژیک بودن این صنعت‬ ‫تکیهمی کنند‪.‬مدیرعاملذوب اهناصفهان گفت‪:‬‬ ‫اگر بخواهیم به ذوب اهن اصفهان واقع بینانه نگاه‬ ‫کنیم‪ ،‬باید از این مجموعه درخواست مدل (طرح‬ ‫پیشنهادی) برای تولید محصوالت مورد نیاز کشور‬ ‫و توان صادراتی برای تامین نیاز ارزی دولت کنیم‪.‬‬ ‫ریل و شمش در سبد محصوالت ذوب اهن‬ ‫یــزدی زاده بیــان کــرد‪ :‬مقاطــع‪ ،‬ارزش افــزوده‬ ‫بیشــتری دارد و در رتبه بنــدی موجــود از نظــر‬ ‫ســوداوری‪ ،‬ریــل در درجه اول اســت و پــس از ان‪،‬‬ ‫فهــای صنعتی و ســاختمان‪ ،‬تیراهن و‬ ‫انــواع کال ‬ ‫شــمش در رد ههــای بعدی قرار می گیرند‪ .‬شــمش‬ ‫مــا‪ ،‬صادراتــی اســت و قیمــت شــمش صادراتــی‬ ‫در بازارهــای جهانــی بهتــر از میلگــرد اســت؛ زیــرا‬ ‫تعرفه هایــی کــه بــرای واردات در کشــور اعمــال‬ ‫یشــود‪ ،‬قیمــت میلگــرد را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫م ‬ ‫مدیرعامل شــرکت ذوب اهن افــزود‪ :‬ذوب اهن از‬ ‫سال ‪ ،۱۳۷۲‬شروع به تولید ریل کرد‪ .‬سال ‪۱۳۷۴‬‬ ‫یا ‪ ،۱۳۷۵‬پیشــنهادی از سوی گیپرومز مطرح شد‬ ‫که از طریق پروژه نورد ‪ ،۶۵۰‬توسعه هایی صورت‬ ‫بگیــرد و ریــل تولید شــود‪ .‬نخســتین تجربه تولید‬ ‫یگــردد‪،‬‬ ‫ریــل در ذوب اهــن بــه ســال ‪ ۱۳۷۲‬بازم ‬ ‫امــا تجهیزات مــا در بخش های مختلف به میزان‬ ‫کافــی نبــود‪ .‬وی اضافــه کــرد‪ :‬مــن از زمانــی کــه‬ ‫فعالیــت در ذوب اهــن را شــروع کــردم‪ ،‬به بحث‬ ‫تولید ریل عالقه مند بودم‪ .‬پروژه ریل‪ ،‬چندین بار‬ ‫در ذوب اهــن کلیــد خورد‪ ،‬اما بــه دالیل مختلف‬ ‫ادامه نیافــت‪ .‬ذوب اهــن در دوره ای‪ ،‬طرح توازن‬ ‫را شــروع کرد و درگیر این طرح بود‪ .‬همچنین صبا‬ ‫بــرای ایجاد تــوازن در تولید ذوب اهــن‪ ،‬اجرایی و‬ ‫پــس از ان بــه فوالد مبارکه واگذار شــد‪ .‬یزدی زاده‬ ‫گفــت‪ :‬پروژه های خوبی در ذوب اهن اجرا شــد و‬ ‫موضــوع ریل را به حاشــیه برد؛ زیــرا به عنوان یک‬ ‫محصــول اســتراتژیک بــرای ایــن مجموعــه تلقی‬ ‫نشــد‪ .‬ضمن اینکه تقاضای زیــادی برای ریل نبود‬ ‫و واردات ان به راحتــی صــورت می گرفــت‪ .‬ایــن‬ ‫موضــوع تــا ســال ‪ ۱۳۸۴‬ادامــه یافــت کــه در این‬ ‫ســال‪ ،‬تفاهم نامه ای میان ذوب اهــن و وزارت راه‬ ‫و شهرســازی برای تولید ریل طی ســه مرحله امضا‬ ‫شــد‪ .‬مدیرعامل ذوب اهن اظهار داشت‪ :‬بنابراین‬ ‫در گــذر زمــان‪ ،‬تالش زیادی برای تولید ریل شــد و‬ ‫درنهایت با کمک و همکاری هیات مدیره در سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۲‬ایــن پــروژه بــه مرحلــه اجرا رســید‪ .‬کارگاه‬ ‫نــورد ‪ ۶۵۰‬ذوب اهــن‪ ،‬تنهــا ریل تولید نمی کند اما‬ ‫اگــر تنها به تولید ریل بپــردازد‪ ،‬توانایی تولید ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تن ریل را دارد؛ اما این کارگاه برای مجموعه‬ ‫ذوب اهن‪ ،‬فوق العاده اســتراتژیک است و در این‬ ‫کارگاه‪ ،‬محصــوالت دیگــری ماننــد تیراهــن‪ ،‬ورق‬ ‫یشــود و محصوالت‪،‬‬ ‫ســازه فــوالدی و‪ ...‬تولید م ‬ ‫تنوع باالیی دارند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با این شرایط‪،‬‬ ‫مــا باید بتوانیم ســبد محصوالت مورد نیــاز بازار و‬ ‫اقتصاد کشــور را تامین کنیم‪ .‬با بررس ـی های که با‬ ‫مســئوالن وزارت راه و شهرسازی و راه اهن صورت‬ ‫گرفته اســت‪ ،‬در بهترین شرایط که بخواهیم ریل‬ ‫تولید کنیم‪ ۱۲۱،‬هزار تن نیاز داریم‪ .‬البته گنجایشی‬ ‫برای صادرات نیز در نظر گرفته شــده اســت‪ ،‬زیرا‬ ‫پتانسیل خوبی در این زمینه وجود دارد‪ .‬یزدی زاده‬ ‫افزود‪ :‬بنابراین کارگاه تولید ریل ما‪ ،‬برای ذوب اهن‬ ‫توانایی تولید محصوالت استراتژیک را ایجاد کرده‬ ‫اســت‪ .‬برای صــادرات ریل با کشــورهای مختلفی‬ ‫مانند افغانستان مذاکره شده است که متاسفانه‬ ‫بــه دلیــل شــرایط تحریمــی انجــام نشــد‪ .‬الزم به‬ ‫ذکــر اســت که بــرای هر متر‪ ،‬حــدود ‪ ۱۲۰‬کیلو ریل‬ ‫مصرف می شود‪ .‬مدیرعامل ذوب اهن در خصوص‬ ‫راهکارهای مقابله با ریسک های موجود در تولید‬ ‫ریــل گفت‪ :‬همان طور که اشــاره شــد‪ ،‬تولید ریل‪،‬‬ ‫دروازه ای بــرای تولیــد محصوالت بــا ارزش افزوده‬ ‫باالتــر بــرای ذوب اهــن بــود‪ .‬نگاه ما تنها بــه بازار‬ ‫داخــل نیســت‪ .‬در افــق ســال ‪ ،۱۴۰۴‬مــا بایــد به‬ ‫تولیــد ‪ ۲۵‬هــزار کیلومتر ریل در کشــور برســیم که‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬حدود ‪ ۱۳‬یا ‪ ۱۴‬هزار کیلومتر ریل‬ ‫تولید شــده اســت و فاصله زیادی وجود دارد‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬سال گذشته‪ ،‬حدود ‪ ۵۸‬هزار تن‬ ‫ریــل به وزارت راه و شهرســازی تحویــل دادیم که‬ ‫در پنج محور مورد استفاده قرار گرفت و به گفته‬ ‫اقای اســامی‪ ،‬وزیر وقت‪ ،‬رکورد ریل گذاری کشور‬ ‫در سال گذشته با ریل های ذوب اهن شکسته شد‪.‬‬ ‫مهم ترین نکته در تولید ریل‪ ،‬اثبات توانایی های‬ ‫ذوب اهن بود‪.‬‬ ‫تاثیرات قیمت گذاری دستوری بر ذوب اهن‬ ‫یزدی زاده اظهار داشت‪ :‬موضوع قیمت گذاری‬ ‫دســتوری‪ ،‬ریشــه در تاریخ ذوب اهــن دارد‪ .‬زمانی‬ ‫که من وارد مجموعه ذوب اهن شدم‪ ،‬قیمت اهن‬ ‫‪ ۵۸‬تومــان بــود‪ .‬در ان زمــان‪ ،‬دو نوع محصول با‬ ‫منشــاهای دولتی و وارداتی به فروش می رســید و‬ ‫این امر‪ ،‬نقطه شروع ازادسازی قیمت بود‪ .‬زمانی‬ ‫کــه شــمش ‪ ۱۲۰‬تومانــی وارد شــد‪ ،‬تولیــد افزایش‬ ‫یافت‪ .‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫پیش از اینکه به بحث قیمت های دستوری ورود‬ ‫پیدا کنیم‪،‬بایدمحلرانتتولیدکنندگاندر زنجیره‬ ‫تولید فوالد را شناسایی کرد‪ .‬موضوعی که در حال‬ ‫حاضــر‪ ،‬مجلــس به خوبی بــه ان ورود پیــدا کرده‬ ‫است‪ .‬ذوب اهن‪ ،‬هشت درصد تولید فوالد کشور‬ ‫را در اختیــار دارد و باید هشــت درصد ســنگ اهن‬ ‫کشــور (‪ ۶‬میلیون تــن) به ان اختصــاص یابد‪ .‬این‬ ‫در حالی اســت که این مقدار به ذوب اهن تعلق‬ ‫نمی گیرد‪.‬ذوب اهنبایدباشرکت هایی کهحاشیه‬ ‫ســود باالیــی به دلیل ارزان بودن انــرژی دارند‪ ،‬در‬ ‫بــازار رقابــت کند‪ .‬مــا در دوره های مختلف‪ ،‬ســه‬ ‫مدل را برای تامین نیاز این مجموعه به وزیر وقت‬ ‫صمــت پیشــنهاد دادیــم‪ .‬پس اگــر این شــرایط و‬ ‫فضــا را فراهم کنیم‪ ،‬می توانیم در خصوص تولید‬ ‫و مباحث مورد انتظار به گفت وگو بپردازیم‪ .‬پس‬ ‫تا زمانی که قیمت انرژی واقعی نشود‪ ،‬نمی توان‬ ‫بــا بخــش خصوصــی در خریــد ســنگ اهن رقابت‬ ‫کــرد‪ .‬وی افــزود‪ :‬مــن در حال حاضر عضو انجمن‬ ‫یشــوم‪ .‬از‬ ‫زغالســنگ هستم و مدعی محسوب م ‬ ‫ســال ‪ ،۱۳۹۷‬موضوع ازادســازی قیمت زغ اســنگ‬ ‫ثهــای زیــادی‬ ‫مطــرح شــد و پیــش از ان‪ ،‬بح ‬ ‫میــان انجمــن زغ اســنگ‪ ،‬وزارت صمــت و وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در خصــوص خرید‬ ‫ارزان ذوب اهــن مطرح بــود‪ .‬خردادماه ‪ ۱۳۹۷‬که‬ ‫مــن وارد مجموعــه ذوب اهن شــدم‪ ،‬این موضوع‬ ‫را به عنــوان اولیــن دغدغــه قــرار دادم‪ .‬یــزدی زاده‬ ‫اضافه کرد‪ :‬جلسات متعدد کارشناسی برگزار شد‬ ‫و درنهایــت به عدد ‪ ۲۶.۵‬درصد رســیدیم‪ .‬اگر ما‬ ‫رونــد ســال های گذشــته را در خصوص زغالســنگ‬ ‫ادامــه می دادیــم‪ ،‬امروز قیمت زغال بــه ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫تومان می رســید‪ .‬درحالی که ‪ ۲۶.۵‬درصد ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومان باید محاســبه شــود و ما تا ســه هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫تومــان نیــز زغــال خریــداری کرده ایــم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت ذوب اهن اصفهان تصریح کرد‪ :‬از زمانی که‬ ‫سنگ بنای ذوب اهن گذاشته شد و تنها ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫تن تولید داشت‪ ،‬واردت زغالسنگ به دلیل جبران‬ ‫کمبود کیفیت زغالسنگ داخلی صورت می گرفت‬ ‫و اگــر بــه عقــب بازگردیــم‪ ،‬بــاز هــم این مســیر را‬ ‫دنبــال خواهیــم کــرد؛ زیرا کیفیــت بــاالی خوراک‬ ‫برای کوره های بلند و سایر تجهیزات در ذوب اهن‬ ‫اهمیت دارد‪ .‬از سوی دیگر از زمانی که مجموعه‬ ‫یزدی زاده اظهار داشــت‪ :‬از نظر ســنگ اهن در‬ ‫کشور‪ ،‬مشکل خاصی وجود ندارد‪ .‬اگر بخواهیم با‬ ‫ضریب بهره برداری ‪ ۸۰‬درصد به عدد ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن در افق برسیم‪ ،‬حدود ‪ ۱۱‬سال منابع سنگ اهن‬ ‫در صورت عدم ســرمایه گذاری وجود دارد؛ اما اگر‬ ‫اکتشــاف جدیــدی انجام نشــود و ســرمایه گذاری‬ ‫صــورت نگیــرد‪ ،‬پــس از ‪ ۱۱‬ســال منابع ســنگ اهن‬ ‫تمام خواهد شد‪ .‬مدیرعامل ذوب اهن خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬متاســفانه ســرمایه گذاری هایی کــه بایــد در‬ ‫توسعه معادن انجام می شد‪ ،‬صرف توسعه فوالد‬ ‫شده است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬ذوب اهن تنها شرکتی‬ ‫است که از سنگ اهن دانه بندی استفاده می کند‪.‬‬ ‫از ‪ ۶‬میلیــون تن نیــازی که به مواد اهــن دار وجود‬ ‫دارد‪ ،‬حدود یک میلیون تن گندله و کنسانتره برای‬ ‫غنی سازی کیفیت مواد مورد استفاده در کوره بلند‬ ‫باید اســتفاده شود‪ .‬پنج میلیون تن سنگ اهن که‬ ‫عیار کمتر از ‪ ۶۰‬درصد ندارد نیز‪ ،‬باید مورد استفاده‬ ‫قرار گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬من بارها متهم به مخالفت‬ ‫با صادرات سنگ اهن شده ام‪ .‬این در حالی است‬ ‫که موضوع صادرات به سیاســت گذار بازمی گردد‪.‬‬ ‫حــرف مــن ایــن اســت کــه درحالی کــه ذوب اهن‬ ‫نیــاز بــه ســنگ اهن کیفــی دانه بنــدی دارد‪ ،‬دلیــل‬ ‫صادر کردن این محصول یا تبدیل ان به کنسانتره‬ ‫چیســت؟ یزدی زاده اضافه کــرد‪ :‬ذوب اهن‪ ،‬کوره‬ ‫یــک خــود را مطابق با تعهــدات خــود راه اندازی‬ ‫کرده است‪ .‬با وجود تمام مشکالتی که سال جاری‬ ‫در بحــث برق‪ ،‬اب و‪ ...‬وجود داشــت‪ ۱۰ ،‬درصد‬ ‫تولیــد چــدن را افزایش دادیم‪ ،‬امــا در حال حاضر‬ ‫ســه کــوره ایــن مجموعه به شــدت به ســنگ اهن‬ ‫نیاز دارنــد‪ .‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر قرار بر این است که راهکاری برای تامین‬ ‫ســنگ اهن ذوب اهن درنظر گرفته نشود‪ ،‬باید به‬ ‫دنبال واردات رفت‪ .‬یکی دیگر از راهکارها‪ ،‬متمرکز‬ ‫شــدن مجموعــه از منظر کمی بر عدد مشــخصی‬ ‫اســت کــه تنهــا محصــوالت کیفــی تولیــد شــود و‬ ‫انتظــاری بــرای تولیــد محصوالتی ماننــد تیراهن‪،‬‬ ‫میلگــرد و‪ ...‬و تامیــن نیازهای بازار ایجاد نشــود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬ذوب اهــن نیازمنــد حمایــت‬ ‫منطقی اســت‪ .‬اگر مواد اولیه کیفی تامین شــود و‬ ‫حمایت صورت گیرد‪ ،‬مجموعه ذوب اهن توانایی‬ ‫تولیــد روزانــه ‪ ۱۰‬هــزار تن و ســاالنه ســه میلیون و‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزار تن چدن را با اســتفاده از ســه کوره بلند‬ ‫خــود (بــا ظرفیت پنج هزار مترمکعــب) دارد‪ ،‬اما‬ ‫با کمبود مواد اولیه یعنی زغالسنگ مواجه است‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از راهکارها که در حال شــروع اســت‪،‬‬ ‫گندلــه را بــا وجــود افزایــش هزینه هــا جایگزیــن‬ ‫ســنگ اهن درش ـت دانه کنیــم‪ .‬یــزدی زاده گفــت‪:‬‬ ‫دولــت باید برای تحقــق وعده تولید یک میلیون‬ ‫واحد مســکونی در ســال‪ ،‬اتاق فکری را با حضور‬ ‫تولیدکنندگان مقاطع فوالدی تشکیل دهد و موانع‬ ‫تولید مصالح‪ ،‬بوروکراسی های اداری و دغدغه های‬ ‫تولیدکننــدگان در زنجیره ســاخت مســکن در این‬ ‫اتاق فکر‪ ،‬بررسی و رفع شوند‪ .‬ذوب اهن توانایی‬ ‫تولیــد محصوالتــی ماننــد ســازه های فــوالدی که‬ ‫ســرعت ســاخت باالیی را فراهم می کنند‪ ،‬دارد و‬ ‫بــرای تولید ورق ســازه فوالدی در فرایند ســاخت‬ ‫مسکن نیز‪ ،‬اعالم امادگی کرده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ذوب اهن خاطرنشان کرد‪ :‬تولیدکنندگان به دنبال‬ ‫سودســازی نیســتند و از لــزوم ارائه محصــوالت با‬ ‫قیمت های واقعی برای تداوم تولید اطالع دارند‪.‬‬ ‫اگر دغدغه های تولید از ســوی دولت رفع شــوند‪،‬‬ ‫ذوب اهن توانایی تولید ‪٣٠٠‬هزار واحد مســکونی‬ ‫را در ســال اول و یک میلیون واحد در ســال ســوم‬ ‫یــا چهارم فعالیت دولــت دارد‪ .‬تولید باید بر پایه‬ ‫عرضه و تقاضا انجام شود تا انگیزه تولیدکنندگان‬ ‫افزایش یابد؛ زیرا قیمت گذاری دستوری تنها زیان‬ ‫را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وضعیت مالی شرکت ذوب اهن‬ ‫یزدی زاده تصریح کرد‪ :‬رکورد تولید ذوب اهن‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۳‬بــوده و زدن رکــورد تولیــد در این‬ ‫ســال‪ ،‬به دلیل استفاده از ذخایر شرکت و کمبود‬ ‫مــواد اولیــه‪ ،‬یکــی از دالیــل اصلــی افــت ایــن‬ ‫مجموعــه در ســال ‪ ۱۳۹۴‬بــود‪ .‬از ســوی دیگــر‪،‬‬ ‫شــرایط نامناسب قیمت های جهانی نیز در سال‬ ‫‪ ۹۴‬ادامــه پیــدا کــرد؛ بنابرایــن ذوب اهــن ناچار‬ ‫بــه اســتفاده از منابع مالی بانک ها شــد و تا حد‬ ‫ممکــن از حــدود خود در بانک ها اســتفاده کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی که من وارد مجموعه ذوب اهن‬ ‫شــدم‪ ،‬این شــرکت حدود دو هزار میلیارد تومان‬ ‫زیــان انباشــته داشــت و بــا تجدیــد ارزیابــی بــر‬ ‫یهــای شــرکت‪ ،‬از زیان انباشــته خارج شــد‬ ‫دارای ‬ ‫و اصــاح ســاختار مالــی نیز صورت گرفت‪ .‬ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬در مقایســه با ســال بعد‪ ،‬ذوب اهن رشــد‬ ‫پنــج درصــدی را شــاهد بــود و این عدد در ســال‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬چهار درصد رشــد را شــامل می شد (رشد‬ ‫‪ ۹‬درصدی در دو سال)‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫رکوردشکنی ترخیص‬ ‫کاالهای ضروری‬ ‫رئیس کل گمــرک ایران با اعالم تجارت ‪ ۴۵‬میلیارد‬ ‫دالری ایــران در نیمــه اول امســال گفــت‪ :‬در شــهریور‬ ‫امســال نیز با توجه به ترخیص پنج میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تن کاالهای ضروری به ارزش شش میلیارد و‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬رکورد تازه ای از ســوی گمرک در ترخیص کاالهای‬ ‫وارداتی به ثبت رسیده است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مهدی‬ ‫میراشــرفی ‪ -‬رئیس کل گمرک ایران ‪ -‬جزئیات تجارت‬ ‫خارجیدر شهریورماهرااعالم کردو گفت کهاهنگرشد‬ ‫سریع ترخیص کاالهای وارداتی از گمرک در شهریور ماه‬ ‫امسال که منجر به افزایش قابل توجه ترخیص کاالهای‬ ‫اساسی‪ ،‬ماشین االت خط تولید و اقالم واسطه ای شده‪،‬‬ ‫تراز تجاری کشور را به نفع واردات اقالم ضروری تغییر‬ ‫داد‪ .‬معاون وزیر اقتصاد با اشاره به رشد تجارت خارجی‬ ‫کشــور در نیمه نخســت ســال جاری اظهار کرد‪ :‬تجارت‬ ‫خارجی ایران در این مدت با حفظ روند رشد صادرات‪،‬‬ ‫به ‪ ۴۵‬میلیارد دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫سال قبل ‪ ۴۷‬درصد رشد نشان می دهد‪ .‬در این مدت‬ ‫‪ ۷۹‬میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار تن کاال بین ایران و کشــورهای‬ ‫مختلف جهان مبادله شــد‪ .‬طبق این گزارش‪ ،‬در نیمه‬ ‫اول ســال جاری ‪ ۶۰‬میلیون تــن کاال به ارزش ‪ ۲۱‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر از ســوی جمهوری اســامی ایران به‬ ‫خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته از لحاظ وزن ‪ ۳۰‬درصد و از نظر ارزش ‪ ۶۱‬درصد‬ ‫افزایش داشــت‪ .‬مهمترین کشــورهای مقصد صادرات‬ ‫ایــران به ترتیب چین با ‪ ۱۴‬میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن کاال‬ ‫بــه ارزش شــش میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیــون دالر‪ ،‬عراق با ‪۱۳‬‬ ‫میلیون و‪ ۹۰۰‬هزار تن به ارزش سه میلیارد و‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬ترکیه با هفت میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن به ارزش دو‬ ‫میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر‪ ،‬امارات متحده عربی با پنج‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن به ارزش دو میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫دالر و افغانستان با دو میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن به ارزش‬ ‫یک میلیارد دالر بودند‪ .‬گاز طبیعی مایع شده‪ ،‬متانول‪،‬‬ ‫پلی اتیلن‪ ،‬محصوالت نیمه تمام اهنی‪ ،‬شــمش اهن‪،‬‬ ‫پروپان‪ ،‬اوره‪ ،‬بنزین‪ ،‬میله های اهنی و کاتد از مهمترین‬ ‫اقالم صادراتی کشور در مدت مذکور بوده است‪ .‬گزارش‬ ‫رئیس کل گمرک ایران درخصوص امار کاالهای وارداتی‬ ‫در شش ماهه نخست امسال نیز نشان می دهد که در‬ ‫این مدت ‪ ۱۹‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن به ارزش ‪ ۲۳‬میلیارد‬ ‫و‪ ۱۰۰‬میلیون دالر از نقاط مختلف جهان وارد کشورمان‬ ‫شده که در مقایسه با مدت مشابه سال‪ ،۱۳۹۹‬از حیث‬ ‫وزن ‪ ۱۵‬درصد و از لحاظ ارزش ‪ ۳۷‬درصد رشــد داشــته‬ ‫اســت‪ .‬رئیــس کل گمرک با اشــاره به تمهیــدات فراهم‬ ‫شــده از ســوی این ســازمان و سایر دســتگاه های دخیل‬ ‫در امــر تجــارت نیز اعالم کرده که از مجموع ‪ ۱۹‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هزار تن کاالی وارداتی به کشــور در شــش ماهه‬ ‫نخســت امســال‪ ۱۴ ،‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن ان مربوط‬ ‫بــه ‪ ۲۵‬قلــم کاالی اساســی به ارزش هشــت میلیــارد و‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیون دالر بوده است که ‪ ۷۵‬درصد کل کاالها را‬ ‫تشکیلمی دهد‪ ،‬کاالهایی کهارز ترجیحیبهانهاتعلق‬ ‫گرفته ‪ ۱۲.۴‬میلیون تن به ارزش هفت میلیارد دالر بود‬ ‫که به لحاظ وزنی ‪ ۶۵‬درصد کل کاالهای ترخیص شده‬ ‫راشاملمی شود‪.‬به گفتهوی‪،‬نکتهقابلتوجهاناست‬ ‫که با توجه به تدابیر اندیشیده شده‪ ،‬سرعت باالیی در‬ ‫ترخیص کاالهایضروری‪،‬ماشین االتواقالمواسطه ای‬ ‫تولید در شــهریور ماه ســال جاری از سوی گمرک صورت‬ ‫گرفت‪ ،‬به نحوی که میانگین وزنی واردات که در پنج‬ ‫ماهه نخست امسال ماهانه دو میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تن‬ ‫بود در شهریور ماه تقریبا دو برابر شده و به پنج میلیون‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬هــزار تــن افزایش پیدا کــرد و به لحاظ ارزش نیز‬ ‫میانگین کاالهای ترخیص شده که در پنج ماهه ابتدای‬ ‫سال جاری سه میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر بود در شهریور‬ ‫ماه به شش میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر رسید که این در‬ ‫واقــع یــک رکورد تازه در ترخیص کاال از گمرک اســت و‬ ‫دلیل منفی شــدن تراز تجاری در شــهریور ماه نیز همین‬ ‫امــر اســت‪ .‬طبق این گــزارش‪ ،‬مجموع ترانزیــت کاال از‬ ‫قلمرو جمهوری اسالمی ایران در نیمه نخست امسال‬ ‫را پنج میلیون و ‪ ۸۵۶‬هزار تن اعالم کرد که نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل ‪ ۸۸‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گفته میر اشرفی‪ ،‬بررسی امار تجارت خارجی کشور‬ ‫در شش ماهه نخست ســال جاری حاکی از تداوم رشد‬ ‫صادرات و همچنین مدیریت واردات کاال با محوریت‬ ‫تامین کاالهای اساســی مورد نیاز جامعــه و نهاده های‬ ‫تولیداست‪.‬‬ ‫تداوم نابسامانی در بازار‬ ‫جوجه یکروزه‬ ‫نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی‬ ‫با بیان اینکه قیمت جوجه یکروزه مجددا افزایش یافته‬ ‫و به بیش از ‪ ۸۰۰۰‬تومان رســیده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بایســتی‬ ‫برای جلوگیری از سودجویی و حمایت از مصرف کننده‬ ‫وتولیدکننده برای عرضه جوجه یکروزه مسیر مشخصی‬ ‫تعریف شــود‪ .‬حبیب اســداهلل نژاد در گفت وگو با ایسنا‬ ‫با بیان اینکه اگر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی‬ ‫تولیــد و تنظیم بــازار قصد کنترل قیمت جوجه‪ ،‬تنظیم‬ ‫بــازار مرغ‪ ،‬جلوگیری از ســودجویی و پایمال شــدن حق‬ ‫تولیدکننــده را دارد بایســتی برای توزیــع و عرضه جوجه‬ ‫یکروزهفرایندومسیرمشخصیتعریف کند‪،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫باید دقیقا مشخص شود بر اساس چه سازوکاری جوجه‬ ‫یکروزه باید از واحدهای مرغ مادر خارج شود و به واحد‬ ‫مرغ گوشــتی برســد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬واحدهــای مرغ مادر‬ ‫بایستی مکلف شوند که بر اساس حواله های جهاد و یا‬ ‫حوالههایتشکلها‪،‬جوجهرابانرخی کهنیازمنداصالح‬ ‫است‪ ،‬تحویل دهند و اگر این واحدها تحویل جوجه با‬ ‫نرخ مصوب را رعایت نکردند‪ ،‬الزم است سامانه بازارگاه‬ ‫برای انها مسدود شود‪ .‬این راحت ترین راه موجود است‬ ‫ونیاز بهتعریفهیچفرایندپیچیدهایندارد‪.‬ویقیمت‬ ‫‪۴۲٠٠‬تومانــی مصــوب بــرای جوجــه را ســرکوب قیمت‬ ‫دانست و گفت‪ :‬قیمت واقعی و منطقی جوجه بیش از‬ ‫‪۵٠٠٠‬تومان بوده و الزم است برای حمایت از تولید هم‬ ‫قیمتجوجهوهمقیمتمرغاصالحشود‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫اجرای واکسیناسیون‬ ‫کارکنان توزیع نیروی‬ ‫برق مازندران‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیــع بــرق مازنــدران از اجــرای‬ ‫واکسیناسیون کارکنان این شرکت با همکاری صمیمانه‬ ‫دانشگاهعلومپزشکیمازندرانوبابلوبارعایتدقیق‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی خبر داد‪ .‬سید کاظم حسینی‬ ‫گفت‪ :‬بعد از عقد تفاهم نامه همکاری بین معاونت‬ ‫بهداشــت وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش پزشــکی‬ ‫کشور و وزارت نیرو با پیگیری های مستمر انجام شده‪،‬‬ ‫درابتداواکسیناسیوننیروهایعملیاتی‪،‬اتفافاتشبکه‪،‬‬ ‫مراکز ‪ 121‬و‪ ...‬این شرکت انجام شد و واکسیناسیون‬ ‫کلیه کارکنانشرکتتوزیعنیرویبرقمازندراندر مقابله‬ ‫با کرونا نیز به مرحله اجرا درامد‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬ضرورت‬ ‫توجــه حفظ ســامت کارکنــان به عنوان ســرمایه های‬ ‫ارزشــمند ســازمان‪ ،‬از رویکردهای اصلی این شــرکت به‬ ‫شــمار م ـی رود و از زمانــی که کشــور درگیر بیماری کرونا‬ ‫بوده‪ ،‬در شرکت توزیع برق مازندران اقدامات بهداشتی‬ ‫مختلفی برای ایجاد محیط امن کاری صورت گرفته و‬ ‫همکاران مبتال و خانواده هایشان نیز مورد حمایت قرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬سرپرست شرکت توزیع برق مازندران با ارج‬ ‫نهــادن به زحمــات کادر درمــان و تالش های مضاعف‬ ‫نیروهــای عملیاتی این شــرکت در شــرایط کرونایی در‬ ‫تامیــن برق مطمئن و پایــدار اظهار داشــت‪ :‬امیدواریم‬ ‫با واکســینه کردن کارکنان و ادامه رعایت دقیق شــیوه‬ ‫نامه هایبهداشتیدرمحیط های کاری‪،‬دیگردغدغه ای‬ ‫برایابتالیانانبهویروسمنحوس کرونانداشتهباشیم‬ ‫و بــه زودی بــا عبــور از ایــن بحــران‪ ،‬بــه شــرایط عادی‬ ‫برگردیم‪.‬‬ ‫مدیر جدید امور اب و‬ ‫فاضالب بابل معرفی شد‬ ‫طــی حکمــی از ســوی مدیــر عامل شــرکت اب و‬ ‫فاضالب مازندران‪ ،‬مدیر جدید امور ابفا شهرســتان‬ ‫بابل منصوب و معرفی شد‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫هــم وطــن؛ در این مراســم مهنــدس بهزاد بــرارزاده‬ ‫ضمن قدردانی از تالش های مهندس جعفرنیا مدیر‬ ‫ســابق امــور اب و فاضــاب شهرســتان بابــل کــه به‬ ‫افتخار بازنشستگی نائل امده‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تالش‬ ‫همه کارکنان شرکت در انجام وظیفه خطیر سقایی‬ ‫در راســتای کســب رضایــت مــردم‪ ،‬نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی و رهبــر معظــم انقالب اســت و‬ ‫ســعی دارنــد بهترین و شایســته ترین خدمــات را به‬ ‫مــردم ارائــه کننــد‪ .‬وی بــا تاکیــد بــر اولویــت اجرای‬ ‫حهــای ابرســانی بــه روســتاهای بابــل گفــت‪ :‬به‬ ‫طر ‬ ‫منظور دســتیابی و بهره مندی یکســان تمامی مردم‬ ‫شهر بابل از اب اشامیدنی سالم و بهداشتی‪ ،‬برنامه‬ ‫زون بنــدی و پهنه بندی این شــهر را در دســت اجراء‬ ‫داریم‪ .‬مدیر عامل شــرکت اب و فاضالب مازندران‬ ‫بــا اشــاره به عقــب ماندگــی طرح های فاضــاب در‬ ‫بابــل نســبت به نرم کشــوری گفــت‪ :‬اجــرای مدول‬ ‫دوم طــرح فاضــاب در ایــن شــهر از برنام ههــای‬ ‫اساســی شــرکت اســت‪ .‬در ادامه بــرارزاده با اهدای‬ ‫لــوح تقدیــری از زحمــات جعفــر نیــا قدردانــی کــرد‬ ‫و طــی حکمــی مهنــدس مهــدی حســن پــور را بــه‬ ‫ســمت سرپرســت امــور اب و فاضــاب شهرســتان‬ ‫بابــل منصــوب کــرد‪ .‬در ایــن مراســم جعفــر نیا طی‬ ‫ســخنانی بــه بیان گــزارش عملکرد خود طــی دوران‬ ‫تصدیــش در ایــن ســمت پرداخــت و حســن پور نیز‬ ‫ضمــن قدردانــی از اعتماد مدیر عامل شــرکت اب و‬ ‫فاضالب مازندران برنامه های خود را برای پیشــبرد‬ ‫بهتر امور اب و فاضالب شهرستان بابل ارائه کرد‪.‬‬ ‫دوره اموزش بهره برداری‬ ‫از نیروگاه سیار مدیریت‬ ‫بحران در اصفهان‬ ‫دوره اموزشی بهره برداری از اولین نیروگاه سیار‬ ‫‪ 10‬مــگا واتــی مدیریــت بحــران کشــور در اصفهــان‬ ‫برگزار شد‪ .‬مدیر مرکز پدافند غیرعامل ابفای استان‬ ‫اصفهــان گفــت‪ :‬در ایــن دوره اموزشــی چهــار روزه‬ ‫کارکنــان دفاتــر انــرژی شــرکت های اب و فاضــاب‬ ‫اســتان های اصفهــان‪ ،‬تهــران‪ ،‬گیــان‪ ،‬کردســتان‪،‬‬ ‫خراسان رضوی و هرمزگان حضور داشتند‪ .‬ابراهیم‬ ‫محمــدی افــزود‪ :‬در دوره اموزشــی بهره بــرداری از‬ ‫نیروگاه سیار مدیریت بحران‪ ،‬کارکنان دفاتر انرژی‬ ‫از شــرکت های اب و فاضــاب شــمال‪ ،‬جنــوب‪،‬‬ ‫غــرب‪ ،‬شــرق و مرکز کشــور حضور دارنــد و اموزش‬ ‫تخصصــی می بیننــد تــا قابلیت واکنش مناســب در‬ ‫مهــار حــوادث غیــر مترقبــه در سراســر کشــور را در‬ ‫کوتاه تریــن زمان ممکن کســب نمایند‪ .‬وی با بیان‬ ‫این که نیروگاه ســیار ‪ 10‬مگاواتی بحران کشور این‬ ‫قابلیــت دارد کــه ولتاژ خروجی را در تمام ســطوح‬ ‫ولتــاژ نقــاط مختلف کشــور تنظیم کنــد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫این دوره اموزشــی کارکنــان دفاتر انرژی به صورت‬ ‫تئــوری و عملــی بــا چگونگــی در مدار قــرار گرفتن‬ ‫ایــن نیــروگاه و بهره برداری اصولــی از ان به خوبی‬ ‫اشــنا شــدند‪ .‬مدیر مرکز پدافند غیرعامل‪ ،‬مدیریت‬ ‫بحــران ‪ HSE‬ابفــای اســتان اصفهــان تصریــح کرد‪:‬‬ ‫ســال گذشــته اولیــن انبــار مرکــز مدیریــت بحــران‬ ‫صنعــت ابفای کشــور بــه منظور خدمت رســانی به‬ ‫مــردم و امدادرســانی مطلــوب بــه اســیب دیدگان‬ ‫از حــوادث غیــر مترقبــه در اقصــی نقــاط کشــور‪،‬‬ ‫در اســتان اصفهــان تشــکیل شــد‪ .‬محمــدی عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬انبــار بحــران صنعــت ابفــای کشــور مجهز به‬ ‫تجهیــزات تخصصی پیشــرفته و مورد نیــاز در مهار‬ ‫بحــران اســت و نیــز فراینــد تکمیــل ایــن تجهیزات‬ ‫ادامــه دارد و در حــال حاضر دارای بزرگترین دیزل‬ ‫ژنراتور سیار کشور است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫سه شنبه ‪ 06‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1174‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬شرکت حوزه انرژی تجدیدپذیر در شوک توقف‬ ‫قراردادهایخریدتضمینیبرق‬ ‫هر چند که از ابتدای ســال جاری نگرانی هایی‬ ‫در زمینه کسری گاز و به تبع ان کسری برق وجود‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬اخیــرا از ســوی ســازمان انــرژی های‬ ‫تجدید پذیر عقد قراردادهای خرید تضمینی برق‬ ‫جدید به صورت شفاهی متوقف شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬از روز چهارشــنبه ‪ ۳۱‬شــهریور‬ ‫ماه جاری‪ ،‬به صورت ناگهانی و بدون اطالع قبلی‪،‬‬ ‫عقــد قراردادهای خرید تضمینی برق نیروگاه های‬ ‫خورشــیدی انشــعابی (نیروگا ههــای خورشــیدی‬ ‫کوچــک مقیــاس کمتــر از ‪ ۲۰۰‬کیلــووات) توســط‬ ‫شــرکت های توزیع برق سراســر کشــور متوقف شد‬ ‫و متقاضیانی که برای عقد قرارداد خرید تضمینی‬ ‫برق به شــرکت های توزیع مراجعه کرده اند با این‬ ‫جملهروبروشده اند که«از طرفسازمانانرژیهای‬ ‫تجدیدپذیر و بهره وری انرژی (ساتبا) به شرکت های‬ ‫توزیــع اعالم شــده کــه موقتا از عقد قــرارداد خرید‬ ‫تضمینیخودداری کنندتابررسی هاییانجامشود‪».‬‬ ‫این در حالی اســت که لغو قرار دادهای خرید‬ ‫تضمینی برق هر چند که به صورت شفاهی اعالم‬ ‫شــده ولی شرکت های فناور و پیمانکاران فعال در‬ ‫عرصــه انرژی های تجدید پذیــر را با چالش مواجه‬ ‫کرده است‪ .‬شرکت هایی که در تمامی انها جوانان‬ ‫تحصیلکرده حضور دارند که اکنون دچار سردرگمی‬ ‫شــده و بــه شــدت نگــران وضعیــت اشــتغال خود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گفته متخصصان این حوزه‪ ،‬بهتر است ابتدا‬ ‫وزیــر نیــرو برنامه های جدیــد در عرصــه انرژی های‬ ‫تجدید پذیر را اجرایی کند و در صورت موفق بودن‬ ‫انها‪ ،‬بدون انکه قرار دادهای خرید تضمینی برق را‬ ‫لغو کند‪ ،‬سرمایه گذاران به سمت بهترین برنامه ها‬ ‫هدایتخواهندشد‪.‬‬ ‫این متخصصان معتقدند‪ ،‬زمستان در راه است‬ ‫و به زودی به دلیل کسری گاز‪ ،‬شاهد کسری برق در‬ ‫زمستان نیز خواهیم بود و وزارت نیرو از این کسری‬ ‫برق فرصت سازی برای توسعه انرژی های تجدید‬ ‫پذیرکند‪.‬‬ ‫حمید رضا صالحی رئیس هیات مدیره انجمن‬ ‫ساتکا و نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه ما با کمبود شدید برق مواجه هستیم و‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬هزار مگاوات کسری برق در سال جاری‬ ‫داشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬زمستان نیز در راه است و به زودی‬ ‫به دلیل کســری گاز‪ ،‬شاهد کسری برق در زمستان‬ ‫نیز خواهیم بود‪ .‬با توجه به این شــرایط توســعه‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر در سایزهای خانگی و تعداد‬ ‫باال‪ ،‬ســایز صنعتی روی ســقف کارخانه ها و ســایز‬ ‫نیروگاهی یکی از راه های ضروری برای توسعه تولید‬ ‫برق در کشور خواهد بود و کشور ناگزیر می باید به‬ ‫اینسمتحرکت کند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به رویکرد مثبــت وزیر نیرو در این‬ ‫زمینــه با تاکیــد بر اینکه ما معتقدیم کــه وزیر نیرو‬ ‫می توانــد از ایــن بحــران یــک فرصــت بســازد و ما‬ ‫در بخــش خصوصــی در کنار ایشــان خواهیم بود‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این طور که ما شنیده ایم‪ ،‬توقف عقد‬ ‫قراردادهــای خریــد تضمینی به صورت شــفاهی و‬ ‫موقــت انجــام شــده اســت و روزهای اینــده حتما‬ ‫مرتفعمی شود‪.‬‬ ‫صالحــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در صورتــی که این‬ ‫شــرایط ادامــه یابد‪ ،‬مــا در اتــاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معــادن و کشــاورزی ایــران و همچنیــن بــه صورت‬ ‫مســتقیم از دکتر محرابیان پیگیر موضوع خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ســید محمد جواد موسوی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن سازندگان و تامین کنندگان کاال و خدمات‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر (ساتکا) نیز با تاکید بر اینکه‬ ‫حــدود یــک ماه قبل کــه دکتر محرابیــان وزیر نیرو‬ ‫اعالم کرد که‪ ۱۰‬هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را‬ ‫در برنامه دارند‪ ،‬موج امیدی بین فعالین انرژی های‬ ‫تجدیدپذیرایجادشد‪،‬اظهار کرد‪:‬انجمنسازندگان‬ ‫یهــای‬ ‫و تامیــن کننــدگان کاال و خدمــات انرژ ‬ ‫نهــا در حــال‬ ‫تجدیدپذیــر (ســاتکا) و دیگــر انجم ‬ ‫بررسیپیشنهاداتیبهوزیرنیروبودند کهاینبرنامه‬ ‫عملیاتیشود‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬در حالــی اســت کــه از‬ ‫چهارشنبه‪ ۳۱‬شهریور ماه کهشرکت هایتوزیعبرق‬ ‫از عقدقراردادهایخریدتضمینیخودداری کردند‪،‬‬ ‫به یک باره فعالین تجدیدپذیر در شوک فرو رفتند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه این موضوع به صورت شفاهی از‬ ‫طرف ســاتبا به شــرکت های توزیع برق اعالم شده‬ ‫است‪،‬مااحتمالمی دهیم کهاینتوقفبهصورت‬ ‫اشــتباهی روی داده و قرار نبوده قراردادها متوقف‬ ‫شوند و در روزهای اینده برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫موســوی به شــکل گیری ‪ ۲۰۰‬شــرکت فعال در‬ ‫حوزه ســامانه های خورشیدی اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫به دلیــل سیاســت خریــد تضمینی بــرق به صورت‬ ‫بلندمــدت از ســامانه های خورشــیدی‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬شــرکت مهندســی‪ ،‬پیمانــکار و تولیدکننــده‬ ‫تجهیزات ســامانه های خورشــیدی در اســتان های‬ ‫کشــور شــکل گرفته اند‪ .‬در تمامی این شــرکت ها‬ ‫جوانان تحصیلکرده حضور دارند که اکنون دچار‬ ‫سردرگمی شده و به شدت نگران وضعیت اشتغال‬ ‫خودهستند‪.‬‬ ‫عضــو هیات مدیره انجمن ســازندگان و تامین‬ ‫یهــای تجدیدپذیر‪،‬‬ ‫کننــدگان کاال و خدمــات انرژ ‬ ‫یاداور شــد‪ :‬از دولت مردم و وزیر نیرو که هدف ‪۱۰‬‬ ‫هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را اعالم کرده اند‬ ‫انتظــار م ـی رود کــه حامــی شــرکت ها کوچــک و‬ ‫متوسط در این حوزه باشند تا این شرکت ها بتوانند‬ ‫نیروگاه های تجدیدپذیر را در سراسر کشور احداث و‬ ‫بخشی از کمبود برق را نیز جبران کنند‪.‬‬ ‫وی خرید تضمینی برق خورشــیدی برای قشــر‬ ‫محروم و روســتایی کشــور بســیار موثر دانســت و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با لغو قراردادهای خرید تضمینی برق‪،‬‬ ‫قراردادهــای مددجویــان کمیتــه امــداد و بســیج‬ ‫مستضعفیننیزمتوقفخواهندشد‪.‬‬ ‫محمــود کریمــی‪ ،‬عضو هیــات مدیــره انجمن‬ ‫ســاتکا نیــز خاطرنشــان کــرد‪ :‬خرید تضمینــی برق‬ ‫تجدیدپذیــر تاکنون موفق بــوده و اجرایی شــده‪،‬‬ ‫هر چند که کاســتی هایی نیز داشته است از جمله‬ ‫مســاله بودجه خرید تضمینی که ان هم با توجه‬ ‫به قانون بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬و اضافه شدن سوخت‬ ‫صرفهجوییشدهبهمنابعخریدتضمینی‪،‬در حال‬ ‫اصالح است‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهماهمگیاطمینانداریم کهوزیر‬ ‫نیرو دید بسیار مثبتی نسبت به توسعه تجدیدپذیر‬ ‫دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درخواست ما از وزیر نیرو این است‬ ‫که اگر برنامه ها و مسیرهای دیگری به غیر از خرید‬ ‫تضمینی برق برای توسعه تجدیدپذیر در کشور در‬ ‫دستور کار دارد‪ ،‬ابتدا این برنامه های جدید تدوین‬ ‫و بــه صورت موازی با خرید تضمینــی و به صورت‬ ‫پایلوت اجرا‪ ،‬تســت و ازمایش شــوند و در صورتی‬ ‫که برنامه های موفقی باشند‪ ،‬خود به خود و بدون‬ ‫اینکهخریدتضمینیمتوقفشود‪،‬سرمایه گذارانرا‬ ‫به سمت خود جلب خواهند کرد‪.‬‬ ‫کریمــی اضافــه کــرد‪ :‬اینکه خریــد تضمینی به‬ ‫خصوص از نیروگاه های خورشیدی کوچک مقیاس‬ ‫انشــعابی به صورت ناگهانی متوقف شــود‪ ،‬حتی‬ ‫اگر برای مدت زمان کوتاهی باشد‪ ،‬تصمیم درستی‬ ‫نبــوده و شــرکت های پیمانکار را در سراســر کشــور‬ ‫دچار چالش های شدید کرده است‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫اگــر نگرانــی بــرای کســری بودجــه خرید تضمینی‬ ‫بــرق وجــود دارد‪ ،‬باید اذعان کــرد که نیروگاه های‬ ‫خورشیدی انشــعابی کوچک مقیاس (کمتر از ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلــووات) ســاالنه به میــزان ‪ ۱۵‬مگاوات در کشــور‬ ‫احداث می شوند و بودجه الزم برای خرید تضمینی‬ ‫برق از انها بســیار ناچیز اســت و بنابراین توقف و‬ ‫تعلیقانضرورتینداشتهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫صرفه جویی‪ 230‬میلیاردیشرکت گاز خراسانرضوی‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬ســحررحمتی‪ :‬مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گفت‪:‬‬ ‫شــرکت گاز خراســان رضوی موفق شــده اســت از طریق مولدســازی‬ ‫کاالهای مازاد در انبار این شرکت نسبت به ساخت ‪ 130‬ایستگاه گاز‬ ‫با صرفه جویی‪ 230‬میلیارد ریال اقدام کند‪.‬‬ ‫حســن افتخاری در حاشــیه بازدید از محل انبار مرکزی تدارکات و‬ ‫عملیات کاالی این شــرکت در مشــهد اظهار کرد‪ :‬شرکت گاز خراسان‬ ‫رضــوی در راســتای دو هــدف اســتراتژیک مدیریــت بهینــه دارای های‬ ‫فیزیکی و ارتقای ارزش افرینی پروژه ها در چند سال گذشته با دو چالش‬ ‫جدی روبرو بوده اســت‪ .‬مشــکل اول به واســطه افزایش قیمت ها و‬ ‫بعضا مســائل مرتبط با تحریم های ظالمانه بود؛ به نحوی که برای‬ ‫تزریق گاز در پروژه های گازرسانی روستایی و صنعتی به لحاظ عدم‬ ‫وجودایستگاه تقلیل فشار با چالش روبرو شده بودیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از طرف دیگر با توجه به قدمت امور تدارکات و عملیات‬ ‫کاال در شــرکت گاز خراســان رضــوی تعدادی از تجهیــزات و قطعات‬ ‫سال های گذشته به صورت مازاد در انبار وجود داشت‪ .‬این دو موضوع‬ ‫باعث شــد تــا همکاران پرتــاش حوزه های مهندســی‪ ،‬بهر هبــرداری‪،‬‬ ‫بازرســی فنی‪ ،‬گازرســانی به صنایــع‪ HSE ،‬و به ویژه امــور تدارکات و‬ ‫عملیات کاال در یک اقدام جهادی و گروهی اقدام به بازدید و تهیه‬ ‫لیست مازاد و راکد انبار نمودند‪.‬‬ ‫افتخاریادامهداد‪:‬باتالش هایجهادی کارکنانشرکت گاز خراسان‬ ‫رضوی تاکنون تعداد ‪ 130‬ایســتگاه تقلیل فشــار شامل ایستگاه ‪CGS‬‬ ‫شهری به ظرفیت ‪ 50‬هزار مترمکعب بر ساعت‪ TBS ،‬به ظرفیت ‪30‬‬ ‫و‪ 20‬مترمکعب و ایستگاه های مورد نیاز در حوزه گازرسانی به صنایع و‬ ‫واحدهایتولیدیاعماز ایستگاه هایتقلیلفشار واندازه گیریاحداث‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول گفت‪ :‬با این اقدام‪ 230‬میلیارد ریال صرفه جویی‬ ‫در هزینه های شــرکت گاز خراســان رضوی انجام شــده که رقم قابل‬ ‫توجهیمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن بازدیــد حســین علیزاده رییــس امور تــدارکات و‬ ‫عملیــات کاالی شــرکت گاز اســتان هــم به ارائه گزارشــی از مراحل‬ ‫ساخت و پیمان سپاری احداث ایستگاه های گازرسانی در خراسان‬ ‫رضــوی پرداخــت و افزود‪ :‬بیــش از ‪ 90‬درصد تجهیزات به کار رفته‬ ‫شــده در ســاخت این ایستگاه ها از محل اموال مازاد انبار و حدود‬ ‫‪ 10‬درصــد نیــز طی فراخوان از شــرکت های گاز اســتانی و بازار تهیه‬ ‫شــده اســت‪ .‬وی با قدردانی از حمایت های مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫خراسان رضوی و همکاری و تعامل مدیران حوزه های مهندسی و‬ ‫اجرای طرحها‪ ،‬بهره برداری و مالی و روســای بازرســی فنی‪HSE ،‬‬ ‫و گازرســانی بــه صنایــع افــزود‪ :‬برخی از اقــام مازاد انبــار کاال که‬ ‫در احــداث این ایســتگاه ها مورد اســتفاده قــرار گرفته مطابق نظر‬ ‫کارشناسان بال استفاده و باید اسقاط می شد که با تکیه بر دانش‬ ‫و تــاش جهــادی کارکنــان شــرکت گاز خراســان رضــوی بــه چرخه‬ ‫عملیاتیبازگشت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تعمیراتسالیانه‪ ۴۰‬واحدنیروگاهیاغاز شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران از اغــاز عملیات‬ ‫تعمیرات اساسی‪ ،‬نیمه اساسی و بازدید مسیر داغ‪ ۴۰‬واحد نیروگاهی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬مصطفی رجبی مشــهدی ‪ -‬ســخنگوی صنعت‬ ‫برق گفت‪ :‬با پیش بینی تمهیدات و برنامه ریزی انجام شده عملیات‬ ‫تعمیرات سالیانه ‪ ۴۰‬واحد نیروگاهی با ظرفیت حدود ‪ 7000‬مگاوات‬ ‫اغاز شده است که پس از خاتمه تعمیرات به مدار تولید باز خواهند‬ ‫گشت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رجبیمشهدیادامهداد‪:‬ایناقدامباهدفامادگینیروگاه هابرای‬ ‫تولیدبرقدر تابستانسال‪ ١٤٠١‬برنامه ریزیمی شود‪.‬تعمیراتاساسی‬ ‫واحدهاینیروگاهیهرسالهمطابقبرنامهزمانبندیشدهومتناسب‬ ‫با کاهشمصرفوافزایشظرفیتذخیرهتولیدصورتمی پذیرد کهبا‬ ‫توجه به رشد مصرف امسال و کاهش ظرفیت تولید نیروگاه های برق‬ ‫ابیاز نیمهدوممهراغاز گردد کهباتمهیداتپیش بینیشدهسههفته‬ ‫زودتر اغاز گردید تا در تابستان به لحاظ امادگی نیروگاه های موجود‬ ‫مشکلینداشتهباشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران گفت‪ :‬از ‪ ۴۰‬واحد‬ ‫نیروگاهــی ‪ ۲۵‬واحــد نیروگاهی به ظرفیــت ‪ ۴۸۵۵‬مگاوات مطابق‬ ‫برنامه زمان بندی تعمیرات و‪ ۱۵‬واحد نیروگاهی نیز به ظرفیت‪۲۰۷۸‬‬ ‫مگاوات جهت تعمیرات با هماهنگی قبلی از تاریخ ‪ ۱۶‬شهریور تا ‪۳۱‬‬ ‫شهریور تاکنون از مدار خارج شدند تا پس از تعمیرات مجددا به شبکه‬ ‫متصل شــوند‪ .‬طبق اعالم شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران‪ ،‬رجبی‬ ‫مشهدی اظهار کرد‪ :‬با تعداد‪ ۶۱۹‬تعمیرات تجهیزات شبکه انتقال در‬ ‫سراسر کشور موافقتشدهاست‪.‬‬ ‫وزیرنیروتاکید کرد‬ ‫مشترکانرابهصرفه جوییانرژیترغیب کنیم‬ ‫وزیر نیرو بر تنوع بخشــی طرح های صرفه جویی انرژی به منظور‬ ‫ترغیب مشترکان برای مشارکت در اینطرح هاتاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬محرابیاندر بازدیداز نمایشگاهطرح هاینواورانه‬ ‫حوزه توزیع و بهینه سازی مصرف برق تاکید کرد‪ :‬تا زمانی که به لحاظ‬ ‫اقتصادیاینطرح هابرایمشترکانتوجیه پذیرنباشد‪،‬مشارکتدرانها‬ ‫قابلانتظارنخواهدبود‪.‬‬ ‫ویباتاکیدبرضرورتتنوعبخشیبهطرح هایصرفه جوییانرژی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در عین حال نباید طرح های بهینه سازی مصرف را به‬ ‫صورت جداگانه مورد استفاده قرار داد و این طرح ها باید در خدمت‬ ‫یک حرکت جامع قرار گیرند‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو الزمــه ایــن اقــدام را تدوین طرحی جامع با مشــارکت‬ ‫نخبگان حوزه انرژی کشور دانست و خواستار بررسی همه جانبه این‬ ‫طرح ها و اثار ان بر اقتصاد مردم و کشور شد‪.‬‬ ‫محرابیــان در عیــن حــال طرح هــای نواورانــه در حوزه هــای‬ ‫توزیــع بــرق و بهینه ســازی مصــرف را خالقانه توصیــف و از انها‬ ‫تقدیر کرد‪.‬‬ ‫حهــای تعویــض‬ ‫براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬در ایــن برنامــه طر ‬ ‫الکتروموتورهــای قدیمــی کولــر ابــی بــا الکتروموتــور پربــازده‪،‬‬ ‫اســتفاده از پنــل خورشــیدی بــرای تامین بــرق کولرهــای با توان‬ ‫‪ ۴۰۰‬وات‪ ،‬طــرح بهینه ســازی تعویــض یــک میلیــون کولــر گازی‬ ‫فرســوده‪ ،‬بهینه ســازی مصرف انــرژی در زمینه روشــنایی معابر‪،‬‬ ‫مبــارزه بــا مرا کــز غیرمجــاز رمــز ارز‪ ،‬تحلیــل داد ههــای کنتورهای‬ ‫هوشــمند و شناســایی مرا کــز اســتخراج غیرمجــاز رمــز ارز (داده‬ ‫کاوی)‪ ،‬قبــض مــدرن بــرق‪ ،‬خدمات غیرحضوری بــرق از طریق‬ ‫ســامانه بــرق من‪ ،‬قرائت مکانیزه (قرائت خــودکار انواع کنتور)‬ ‫و کنتورهــای هوشــمند (طــرح فهــام) و نصــب ‪ ۲۵‬میلیــون کنتور‬ ‫هوشمند اقتصادی (طرح تجمیع کنتورها) مورد بازدید وزیر نیرو‬ ‫قرار گرفت‪.‬همچنین در پایان این بازدید مقرر شد در اولین فرصت‬ ‫نشستی با حضور دست اندرکاران و مدیران صنعت برق و اب وزارت‬ ‫نیروبهمنظور بررسیوتعریفطرحیجامعدر حوزهبهینه سازیانرژی‬ ‫با هدف جلب مشارکت مردم برگزار شود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫افتتاح بزرگترین ازمایشگاه‬ ‫میکروبیولوژی اب غرب استان اصفهان‬ ‫ازمایشــگاه میکروبیولوژی اب نجف اباد‪ ،‬با‬ ‫هــدف پایش روزانه میکروبی اب شــرب منابع‪،‬‬ ‫مخازن و شــبکه توزیع‪ ،‬میزان کلــر باقی مانده‪،‬‬ ‫‪ PH‬و کدورت اب شــهرهای نجف اباد‪ ،‬دهق‪،‬‬ ‫علویجه‪ ،‬فوالدشــهر و روستاهای تحت پوشش‬ ‫راه انــدازی شــده و نقــش بــه ســزایی در حفــظ‬ ‫ســامت و ارتقــاء کیفــی اب شــرب مناطــق یاد‬ ‫شــده دارد‪ .‬همزمــان بــا چهارمیــن روز ازگرامــی‬ ‫داشت هفته دفاع مقدس و با هزینه ای بالغ بر‬ ‫‪ 54‬میلیــارد ریــال دو طرح بــزرگ در حوزه تامین‬ ‫اب شــرب پایــدار در نجف اباد به بهــره برداری‬ ‫رســید‪ .‬ازمایشــگاه میکروبیولوژی اب نجف اباد‬ ‫که بزرگترین ازمایشگاه میکروبیولوژی اب استان‬ ‫اصفهان محســوب می شود یکی از طرح هاست‬ ‫که با صرف‪ 24‬میلیارد ریال در ساختمان شماره‪2‬‬ ‫ابفای نجف اباد تجهیز و راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫این ازمایشــگاه با هــدف پایش روزانه میکروبی‬ ‫ابشربمنابع‪،‬مخازنوشبکهتوزیع‪،‬میزان کلر‬ ‫باقی مانده‪ PH ،‬و کدورت اب شهرهای نجف‬ ‫ابــاد‪ ،‬دهــق‪ ،‬علویجه‪ ،‬فوالدشــهر و روســتاهای‬ ‫تحت پوشش راه اندازی شده و نقش به سزایی‬ ‫در حفظ سالمت و ارتقاء کیفی اب شرب مناطق‬ ‫یــاد شــده دارد‪ .‬طــرح ابرســانی به جنوب شــهر‬ ‫نجف اباد دیگر طرحی بود که در چهارمین روز‬ ‫از هفته دفاع مقدس در این شهرســتان به بهره‬ ‫برداری رسید‪ .‬این طرح با هدف تامین اب شرب‬ ‫پایــدار ‪ 53‬هــزار نفر ازســاکنان محــات جنوبی‬ ‫شــهر نجف اباد و با صرف هزینه ای بالغ بر ‪30‬‬ ‫میلیارد ریال اجراء شده است‪ .‬در طرح ابرسانی‬ ‫بــه جنــوب شــهر نجــف ابــاد ‪ 4300‬مترلولــه و‬ ‫اتصاالت با قطره های ‪ 250‬و ‪ 300‬میلیمتردر حد‬ ‫فاصل بلوارشریعتی غربی و خیابان های ساحل‪،‬‬ ‫بیشــه‪ ،‬فرهیختــگان مانــدگار‪ ،‬حکیم ســنایی و‬ ‫بهارســتان این شــهر در مــدت ‪ 77‬روز بــه اجراء‬ ‫در امد تا مشکل کاهش شدیدفشار اب ساکنان‬ ‫این مناطق در ماه های گرم ســال برطرف شــود‪.‬‬ ‫در مراســم افتتــاح ایــن طرح ها‪ ،‬نماینــده مردم‬ ‫شهرســتان هــای نجف ابــاد و تیــران و کــرون در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با ابراز خشنودی از اجرای‬ ‫طرح ابرســانی به جنوب نجف اباد گفت‪ :‬هم‬ ‫اکنون دغدغه مسئوالن کشوری و استانی تامین‬ ‫پایدار اب شرب مردم است و در چند سال اخیر‬ ‫ابفای اســتان اصفهان در این مورد بســیار خوب‬ ‫عمــل کــرده اســت‪ .‬ابوالفضــل ابوترابــی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬انتظار می رود در ماه های اینده سامانه‬ ‫دوم ابرسانی اصفهان بزرگ وارد مدار بهره برداری‬ ‫شود تا دسترسی مردم به اب شرب در شهرها و‬ ‫روســتاهای استان به صورت پایدار باشد‪ .‬وی به‬ ‫نیاز شهر نجف اباد به بهره مندی از پساپ اشاره‬ ‫و بیان کرد‪ :‬کشــاورزان‪ ،‬صنعتگران‪ ،‬شهرداری ها‬ ‫و دیگر واحدهای فعال خدماتی در شهر نجف‬ ‫اباد نیاز به پساب تولیدی در نجف اباد دارند و‬ ‫درصدد هستند با ایجاد کنسرسیومی متشکل از‬ ‫شهرداری هاوفعاالناقتصادیوصنعتی‪،‬تکمیل‬ ‫شبکه جمع اوری‪ ،‬خط انتقال و توسعه فاز دوم‬ ‫تصفیه خانه فاضالب را با سرعت عملیاتی کرده‬ ‫تا بتوانند از پساب تصفیه شده استفاده کنند‪ .‬در‬ ‫ادامه مدیرعامل ابفای استان اصفهان با بیان این‬ ‫که سال ابی ‪ 1399-1400‬خشک ترین سال ها در‬ ‫‪ 52‬سال گذشته بوده است اعالم کرد‪ :‬بحران اب‬ ‫در نیمهنخستسالجاریموجب کاهششدید‬ ‫فشار و قطع اب بسیاری از مشترکین شد‪ .‬هاشم‬ ‫امینیبهاجرایشبکهفاضالبدر شهرنجفاباد‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬تا قبل از ســال ‪ 1390‬تنها ‪27‬‬ ‫کیلومتر شبکه فاضالب در این منطقه اجراء شده‬ ‫بــود در حالی که در ســال های اخیر بیــش از ‪250‬‬ ‫کیلومتر در این منطقه شبکه فاضالب اجراء شده‬ ‫اســت‪ .‬وی اظهار امیدواری کرد با بهره برداری از‬ ‫فاز دومتصفیهخانهفاضالبنجفابادواجرای‬ ‫بخشــی از خط انتقال فاضالب‪ ،‬بســتر واگذاری‬ ‫هفت هزار انشــعاب جدید فاضــاب در نجف‬ ‫اباد فراهم شود‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس‬ ‫و اربعین حسینی در ابفای اصفهان‬ ‫نمایشــگاه هفتــه دفــاع مقــدس و اربعیــن‬ ‫حســینی در ســتاد شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان اصفهان برپا شــد‪ .‬دراین نمایشگاه که‬ ‫کار خــود را از روز چهارشــنبه ‪ 31‬شــهریورماه‬ ‫و در نخســتین روز از هفتــه دفــاع مقــدس اغاز‬ ‫کــرد تصاویر رشــادت های رزمنــدگان در دوران‬ ‫هشــت ســال دفاع مقدس به عــاوه تولیدات‬ ‫فرهنگــی در ایــن زمینــه بــه نمایــش درامــده‬ ‫است‪ .‬برگزاری این گونه نمایشگاه ها موجب‬ ‫ترویــج ارزش های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار‬ ‫و شــهادت در جامعه اســت‪ .‬این نمایشگاه تا‬ ‫پایان هفته دفاع مقدس برای بازدید همکاران‬ ‫و مراجعــان در محوطــه ورودی ســتاد شــرکت‬ ‫دایر است‪.‬‬ ‫تجلیلابفایاستاناصفهان‬ ‫از مقام شهدای دفاع مقدس‬ ‫بســیجیان شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫اصفهــان بــا غبار روبــی و گلباران مزار شــهیدان‬ ‫دوران دفــاع مقــدس و مدافعان حــرم‪ ،‬از مقام‬ ‫شامخ شهیدان تجلیل کردند‪ .‬در چهارمین روز‬ ‫از هفتــه دفاع مقدس‪ ،‬مدیرعامــل و جمعی از‬ ‫بســیجیان ابفــای اســتان اصفهــان با حضــور بر‬ ‫مزار شــهید مدافع حرم محســن حججــی‪ ،‬یاد‬ ‫و خاطــره او را گرامــی داشــتند‪ .‬در ایــن مراســم‬ ‫معنــوی کــه پــدر شــهید حججــی نیــز حضــور‬ ‫داشت‪ ،‬بسیجیان شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهــان بــا غبار روبــی و گلباران مزار شــهیدان‬ ‫دوران دفــاع مقــدس و مدافعان حــرم‪ ،‬از مقام‬ ‫شامخ شهیدان تجلیل کردند‪ .‬مدیرعامل ابفای‬ ‫اســتان اصفهان در ســخنانی‪ ،‬این ایام را یاداور‬ ‫رشــادت ها و ایثارگری های شــهدای دوران دفاع‬ ‫مقــدس‪ ،‬مدافعــان حــرم‪ ،‬مدافعــان امنیــت و‬ ‫شــهدای ســامت دانســت و گفت‪ :‬ثمره روزی‬ ‫حــال و لقمــه پــاک‪ ،‬پــرورش جوانانــی مثــل‬ ‫شــهید حججی اســت که از جان شــیرین خود‬ ‫گذشــتند تا هموطنانشــان در اســایش و ارامش‬ ‫باشند‪ .‬هاشم امینی گفت‪ :‬همانگونه که شهید‬ ‫محسن حججی با اقتداء به سرور ازادگان جهان‬ ‫حضرت اباعبداهلل الحســین «ع»‪ ،‬سر خویش را‬ ‫بــرای دفــاع از حریــت‪ ،‬ازادگی و انســانیت فدا‬ ‫کرد‪ ،‬کارکنان ابفای استان اصفهان نیز که افتخار‬ ‫سقایی را به دوش می کشند با اقتداء به حضرت‬ ‫ابوالفضــل العباس (ع) تالش می کنند تا وظیفه‬ ‫خطیــر ابرســانی بــه مــردم را بــه خوبــی انجام‬ ‫دهند‪ .‬وی گفت‪ :‬تجدید میثاق با شــهیدان به‬ ‫این معناست که باید به گونه ای وظایف خود‬ ‫را انجام دهیم که در پیشگاه خداوند شرمنده‬ ‫شهدا و خانواده ان ها نباشیم‪.‬‬ ‫به صدا در امدن زنگ خطر کمبود اب‬ ‫در گلپایگان‬ ‫مدیــر ابفــای گلپایــگان می گویــد زنگ خطر‬ ‫کمبــود اب شــرب در ایــن شهرســتان به صــدا در‬ ‫امــده اســت‪ .‬ناصــر دهقادنــی افــزود‪ :‬بر اســاس‬ ‫برنامه شرکت مدیریت منابع اب ایران از ابتدای‬ ‫شــهریور مــاه امســال ‪ ۲۰‬درصــد اب تحویلی به‬ ‫گلپایگان کمترشدهوسهمابشهرستان گلپایگان‬ ‫بــا کاهش ‪ 60‬لیتر در ثانیــه‪ ،‬از ‪ ۳۳۰‬به ‪ ۲۷۰‬لیتر‬ ‫در ثانیه رسیده است‪ .‬وی با بیان این که جبران‬ ‫کمبودابشربشهرهای گلپایگان‪ ،‬گوگد‪ ،‬گلشهر‬ ‫و ســایر روســتاها از محــل چاه های ســطح شــهر‬ ‫انجــام می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬از ‪ 13‬حلقــه چاه فعال‬ ‫در شهرهای گلپایگان‪ ،‬گلشهر و گوگد‪ ،‬دو حلقه‬ ‫چاه در شهر گلشهر که منبع تامین اب روستاهای‬ ‫غرقن‪ ،‬هرستانه و حاجیله و َمرغ چا ه و چشم ه‬ ‫به شــمار می رود‪ ،‬در حال خشــک شــدن است‪.‬‬ ‫دهقادنی با بیان این که امسال منابع اب محلی‬ ‫روستاهایاینشهرستاناز‪ ۵۰‬تا‪ ۸۰‬درصدنسبت‬ ‫به ســال گذشــته کاهش یافته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫چهار ماه گذشته‪ ۷۵۶‬هزار لیتراباز طریقتانکر‬ ‫به این روستاها ابرسانی شده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به کاهش ‪ 50‬درصدی بارندگی ها در شهرســتان‬ ‫گلپایگان گفت‪ :‬هم اکنون‪ 53‬درصد سد کوچری‬ ‫و‪ 87‬درصد سد گلپایگان خالی است و به همین‬ ‫دلیــل از شــهروندان تقاضــا داریــم در مدیریــت‬ ‫مصرف اب کوشا باشند چرا که گلپایگان شهر پر‬ ‫ابی نیست و مانند سایر شهرهای استان با کمبود‬ ‫اب مواجــه اســت‪ .‬دهقادنی در رابطه بــا پروژه‬ ‫فاضالب شهری گفت‪ :‬زمین تصفیه خانه تملک‬ ‫شــده است و خطوط جمع اوری فاضالب نیز تا‬ ‫مرکز شــهر گوگد اجرا شــده اســت اما با توجه به‬ ‫نبود اعتبــارات باید دنبال راهــکاری جدید برای‬ ‫عملیاتی شدن شبکه جمع اوری و تصفیه خانه‬ ‫فاضالب بود که بهترین راه‪ ،‬جذب سرمایه گذار‬ ‫بخشخصوصیاست‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ساختسایتموزهو پایگاهپژوهشی غرب‬ ‫خراسان رضوی اغاز شد‬ ‫سحر رحمتی ‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫احداث ســایت مــوزه و پایگاه‬ ‫پژوهشــی غــرب خراســان‬ ‫رضــوی یــا حضــور مدیــرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫جواد موسوی‬ ‫و گردشــگری خراســان رضوی‪،‬‬ ‫فرمانــدار بردســکن‪ ،‬نماینــده‬ ‫مــردم شهرســتان های بردســکن‪ ،‬خلیل ابــاد و خواهیمکرد‪.‬‬ ‫کاشــمر در مجلس شــورای اســامی در روســتای‬ ‫او با بیان این که کفه نمکی روستای رحمانیه‬ ‫تاریخی فیروزاباد کلنگ زنی شد‪ .‬مدیرکل میراث یک ظرفیت ملی اســت و گفــت‪ :‬اولین بار این‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری خراســان ظرفیت توســط ما و گروهی از عالقه مندان به‬ ‫رضوی در این مراســم گفت‪ :‬محوطه باســتانی عکاسی از شب در دل کویر‪ ،‬در نیمه ماه رمضان‬ ‫فیروزابــاد بــه ســایت مــوزه گردشــگری تبدیــل شناساییشد‪.‬هم چنینحجت االسالمنیک بین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم کاشــمر‪ ،‬خلیل اباد و بردســکن در‬ ‫ســید جــواد موســوی بــا تاکیــد بــر وجــود مجلس شورای اســامی در این مراسم خواستار‬ ‫ظرفی ‬ ‫تهــای مختلــف در محوطــه باســتانی توجــه بیشــتر بــه محوطــه تاریخــی فیروزابــاد‬ ‫فیروزاباد‪ ،‬گفت‪:‬تحققاینمهمپیگیری‪،‬همت بردسکن شد‪ .‬در ادامه فرماندار بردسکن با بیان‬ ‫و همراهی مســئوالن محلی را هم می طلبد‪ .‬او این که ‪ ۲۲۰‬اثر تاریخی در شهرســتان بردســکن‬ ‫با بیان اینکه در فاز اول ‪ ۶۴۰‬میلیون ریال اعتبار وجود دارد که از این تعداد ‪ ۳۰‬اثر دارای شماره‬ ‫برای گمانه زنیمحوطهباستانیفیروزاباددرنظر ثبت ملی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬ضروری است دیگر اثار‬ ‫گرفته شدهاست‪،‬افزود‪:‬پساز دریافتداده های تاریخی شهرســتان هم در فهرســت اثار ملی به‬ ‫این گمانه زنی‪ ،‬زمینه حضور مراکز تحقیقاتی از ثبت برسند‪ .‬مجتبی شاکری افزود‪ :‬همه ادارات‬ ‫دانشــگاه ها فراهــم و این منطقه به یک مکان مرتبط در شهرستان خود را موظف می دانند در‬ ‫گردشــگری تبدیل می شود‪ .‬موســوی در حاشیه تحققراه اندازیسایتموزهفیروزاباد‪،‬همکاری‬ ‫این مراســم در خصوص فرصت های گردشگری داشته باشند‪ .‬در این مراسم کلنگ فاز نخست‬ ‫بخششهراباداظهار کرد‪:‬ظرفیت هایتوریستی احــداث مــوزه میــراث فیروزابــاد در قالب طرح‬ ‫بخششهراباداستثناییاستوماامادگیداریم گمانه زنی محوطه باستانی به زمین زده شد‪ .‬در‬ ‫نســبت به تهیه طرح جامع گردشــگری بخش فاز دوم هم مطالعات ژئوفیزیک محوطه انجام‬ ‫شهراباداقدام کنیم‪.‬موسویدربارهمحرومبودن و گام عملیاتی راه اندازی موزه برداشته می شود‪.‬‬ ‫بخششهرابادازوجوداقامتگاه‬ ‫بومگــردی هــم اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫توســعه گردشــگری به دســت‬ ‫مــردم اســت و هر درخواســتی‬ ‫در ایــن خصــوص به دســت ما‬ ‫برسد کامال همکاری می کنیم و‬ ‫مسیررابرایعالقه مندانهموار‬ ‫افزایش‪ 36‬درصدیامدادرسانیهالل احمر‬ ‫کاشانبهاسیب دیدگانجاده ای‬ ‫معــاون مدیرعامــل و‬ ‫کاشــان در ‪ 28‬فقــره تصــادف‬ ‫رئیــس جمعیــت هالل احمــر‬ ‫بــا تجهیــزات فنــی اقــدا م بــه‬ ‫کاشــان گفت‪ :‬امدادرســانی به‬ ‫رهاســازی مصدومــان از داخل‬ ‫اســیب دیدگان در جاد ههــای‬ ‫خــودرو کردنــد‪ .‬وی از مــردم‬ ‫منتهیبهاینشهرستاندر شش‬ ‫خواســت بــرای امدادرســانی‬ ‫منصور میرابوطالبی‬ ‫ماهاولسالدر مقایسهبامدت‬ ‫جمعیــت هالل احمــر در‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ 36‬درصد‬ ‫حادثه هاوسانحه هایطبیعی‪،‬‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬سید منصور میرابوطالبی در غیرطبیعی و انسان ساخت با شــماره اضطراری‬ ‫ ‬ ‫گفتو گو با خبرنگاران اظهار داشت‪ :‬در شش ماه ملــی ‪ ۱۱۲‬تمــاس بگیرنــد‪ .‬رئیــس جمعیــت‬ ‫نخستامسالنجاتگرانداوطلباینجمعیت هالل احمــر کاشــان با تاکید بــر اینکه نجاتگران‬ ‫بــا انجــام ‪ 74‬ماموریت‪ 149 ،‬نفــر از هموطنان این سازمان از نیروهای جوان و مردمی هستند‪،‬‬ ‫اســیب دیده را امدادرســانی کردند‪ .‬وی با اشاره افزود‪ :‬همشهریان عزیز می توانند پس از سپری‬ ‫به مصدوم شدن ‪ 113‬نفر در این حوادث افزود‪ :‬کــردن دور ههــای عمومــی و تخصصی امــداد و‬ ‫امدادگرانجمعیتهالل احمرشهرستان کاشان نجات به عنوان نیروی داوطلب در این سازمان‬ ‫در این مدت ‪ 30‬مصدوم را برای درمان و بررسی به کارگیری شوند‪ .‬میرابوطالبی با اشاره به اینکه‬ ‫بیشــتر با امبوالنس به مراکز درمانی شهرســتان اصفهــان در مواقــع بحــران به عنــوان جایگزین‬ ‫انتقالدادند‪.‬‬ ‫نشــده اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬کاشــان‬ ‫تهــران تعیی ‬ ‫معــاون مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر نزدیک ترین شهر استان اصفهان به تهران است‬ ‫استان اصفهان بیان کرد‪ :‬نیروهای داوطلب این که باوجود راه اهــن‪ ،‬ازادراه و دارا بودن فرودگاه‬ ‫جمعیت در پایگاه های امداد و نجات جاده ای می تواند در مواقع بحران کمک کند‪.‬‬ ‫عدالتمحوری‬ ‫در مهدی شهرمحققمی شود‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر مهدی شهر گفت‪:‬‬ ‫با انتخاب و حضور شهردار جدید‪ ،‬قطعا در این‬ ‫دورهاز مدیریتشهریارتقایراندمان کار‪،‬تولید‬ ‫خدمات و توزیع عدالت در سراسر شهر را شاهد‬ ‫خواهیمبود‪.‬‬ ‫حبیبا‪...‬اقیانبااشارهبهاینکههرپنجعضو‬ ‫شورای شهر مهدی شهر به واسطه رای شهروندان‬ ‫با توجه به سابقه کاری و حضور دائمی و اشنایی‬ ‫کامل با مشــکالت شــهر و مدیریت شــهری وارد‬ ‫شورای ششم شدند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ازانجایی که من‬ ‫نیز در مدیریت شهری و فعالیت های مربوطه و‬ ‫مسائل اقتصادی سررشته دارم‪ ،‬به عنوان رئیس‬ ‫شورا موانع و مشکالت مدیریت شهری را احصا‬ ‫کرده و با همفکری اعضای شــورا به این نتیجه‬ ‫رســیدیم که شهرداری باید انتخاب شود که کار‬ ‫بلد باشد و با حضور در شهرداری و کمیسیون ها‪،‬‬ ‫ماده های مختلف و تبصره ها را خوب بشناسد‬ ‫و در حل وفصل مسائل شهری با سابقه باشد تا‬ ‫بتواندمشکالت شهر را احصا و به خوبی برطرف‬ ‫کنــد و برنامه ریــزی مطلوبــی را در ایــن زمینــه‬ ‫انجام دهد‪ .‬او افزود‪ :‬ازانجایی که در شــهرداری‬ ‫یشــهر توان مضاعــف حــرف اول را میزند‬ ‫مهد ‬ ‫و کار جهــادی و برنامه ریــزی دقیــق نیــز در راس‬ ‫یشــود باید به طور‬ ‫امور اســت و کاری که اغاز م ‬ ‫دقیــق و در اســرع وقــت انجــام شــود؛ به اتفاق‬ ‫اعضای شــورا به این نتیجه رسیدیم که علیرضا‬ ‫شــربتدار را به عنوان شهردار مهدی شهر معرفی‬ ‫کنیم که قطعا با حضور وی در این دوره سرعت‬ ‫کار‪ ،‬تولیــد خدمــات و توزیــع عدالت در سراســر‬ ‫شــهر را شــاهد خواهیم بود‪ .‬رئیس شــورای شهر‬ ‫مهدی شهر با اشــاره به توانایی باالی شهرداران‬ ‫قبلی مهدی شهر و برداشتن گام های موثر توسط‬ ‫ان ها‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عدالت محور بودن و تولید‬ ‫راندمان کاری باال از اولویت های اصلی شــورای‬ ‫یشــهر برای سپردن ســکان هدایت‬ ‫ششــم مهد ‬ ‫شــهرداری بــه فردی متخصــص و کاربلد بود که‬ ‫به اتفاق اعضای شورا به این نتیجه رسیدیم که‬ ‫یشــهر برای داشــتن چنین شــهرداری‬ ‫شــهر مهد ‬ ‫بایــد فردی جوان‪ ،‬دارای ســابقه کاری و مدارک‬ ‫و مــدارج طی شــده مربوطــه در زمینه مدیریت‬ ‫شهری باشد‪ .‬او با بیان اینکه در همین راستا ‪۲۵‬‬ ‫نفر به شورای شهر دعوت شدند و از ان ها برنامه‬ ‫گرفته شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اعضای شورا در این مدت‬ ‫از ایــن افراد دعوت و مصاحبه کرده و ســواالت‬ ‫خودراپرسیدند کهدرنهایتپنجنفرراشایسته تر‬ ‫از دیگران تشخیص دادند‪ .‬اقیان اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫پنج نفر نیز مجدد برای ارائه برنامه و مصاحبه‬ ‫بــه شــورا مراجعــه کردنــد و دراین بیــن علیرضا‬ ‫شربتدار باتوجهبهداشتنشاخصه هایمربوطه‬ ‫و دارا بودن ســابقه کاری در شــهرداری سمنان از‬ ‫معاونت منابع و ســرمایه انســانی تا سرپرستی‬ ‫شــهرداری و تحقیــق در خصــوص عملکــرد وی‬ ‫در دوران کرونــا بــا توجــه بــه پســت معاونــت‬ ‫شــهردار‪ ،‬بــه ایــن تصمیم مشــترک رســیدیم که‬ ‫او به خوبــی توانســته انجام وظیفه کنــد و برای‬ ‫شــهرداری ســمنان حضوری موثر داشــته است‪.‬‬ ‫یشــده‬ ‫او گفت‪ :‬همچنین با اطالعات جمع اور ‬ ‫ازنظر دلسوزی‪ ،‬پاک دستی و کاربلد بودن؛ اقای‬ ‫شــربتدار به عنوان شــهردار منتخب از هر لحاظ‬ ‫نمــره باالتــری از دیگران اخذ کــرد و بر این مبنا‬ ‫وی را به عنوان شهردار اینده مهدی شهر معرفی‬ ‫کردیــم کــه امیدواریــم ایشــان بتوانــد همچون‬ ‫ســنوات گذشــته به خوبی بدرخشــد تا اعضای‬ ‫شورای ششم مهدی شهر بتوانند جواب اعتماد و‬ ‫انتظارشهروندانرابه خوبیجامهعملبپوشانند‬ ‫و بــراورده کننــد‪ .‬اقیان با اشــاره به این نکته که‬ ‫موضوع عدالت محوری و توزیع درست عدالت‬ ‫کــه مــورد تاکیــد رهبر معظــم انقالب اســت در‬ ‫یشــهر وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مدیریت شهری مهد ‬ ‫عدالــت محــوری در مدیریت شــهری یعنــی در‬ ‫تمام مناطق و محالت شــهر به صورت یکســان‬ ‫خدمات رسانیشود‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 06‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1174‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران در سفر به استان سمنان‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دفترچه های بیمه سالمت تا اخرین برگ اعتبار دارد‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران با اشاره‬ ‫بهطرحالکترونیکیشدندفترچه هایبیمه گفت‪:‬‬ ‫با تصمیم گیری جدید از ابتدای دی ماه سال جاری‬ ‫پرداخت هرگونه نسخ کاغذی ممنوع خواهد بود و‬ ‫تا ان روز تا اخرین بزرگ دفترچه های بیمه سالمت‬ ‫اعتبــار خواهد داشــت‪ .‬محمدمهــدی ناصحی در‬ ‫ســفر خود به اســتان ســمنان و در نشســت خبری‬ ‫اداره کل بیمه سالمت استان سمنان درباره اخرین‬ ‫وضعیت طرح الکترونیکی شدن خدمات بیمه ای‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس تصمیم گیری ها قرار بود که تا پایان‬ ‫شــهریورماه اســتفاده از دفترچه حذف شود اما با‬ ‫توجه به شرایط و زمینه های مختلف کاری تصمیم‬ ‫گرفته شد تا اخرین برگ بیمه سالمت اعتبار داشته‬ ‫باشــد و از ابتــدای دی ماه هرگونه پرداخت نســخ‬ ‫کاغــذی ممنــوع شــود‪ .‬او افزود‪ :‬ســقف ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫برای شــرایط خاص مانند مشکالت الکترونیکی‪،‬‬ ‫اینترنتی و‪ ...‬در نظر گرفته شده که ارائه خدمات‬ ‫به صورت کاغذی انجام خواهد شد و از موسسات‬ ‫پذیرفته می شود اما بیش از ‪ ۲۰‬درصد امکان پذیر‬ ‫نیســت‪ .‬ناصحــی بــا اشــاره بــه تمدیــد اعتبــار ‪۱۶‬‬ ‫میلیــون بیم هشــده خاطرنشــان کــرد‪ :‬مهلــت در‬ ‫نظر گرفت هشــده بــرای تمدید بیم ههــای همگانی‬ ‫و روســتایی تا پایان شــهریورماه بود که برای رفاه‬ ‫حال شــهروندان ‪ ۳‬ماه دیگر به صورت سیســتمی‬ ‫تمدیــد خواهــد شــد و در این مدت بیم هشــدگان‬ ‫مهلت دارند به صورت حضوری و تلفنی به تمدید‬ ‫یک ساله بیمه خود اقدام کنند‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫بیمه ســامت ایران با بیان اینکه بیمه پشــتیبانی‬ ‫مطمئن برای مردم خواهد بود تصریح کرد‪ :‬امروز‬ ‫بیمه سالمت در زمینه های مختلف مانند اوتیسم‪،‬‬ ‫فلج های مغزی و‪ ...‬اقدامات خوبی انجام داده و‬ ‫این بیماری ها که در گذشته تحت پوشش بیمه ای‬ ‫نبودنــد امروز در ‪ ۵‬دانشــگاه به صورت پایلوت در‬ ‫حالانجام است‪.‬‬ ‫او درباره پوشش بیمه ای بیماران سرطانی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬بیمه سالمت امادگی خود را جهت پوشش‪۱۰۰‬‬ ‫درصدی بیمه بیماران سرطانی به وزارت بهداشت‬ ‫اعــام کرده و در صورت ابالغ پروتکل های درمانی‬ ‫و دارویی از سوی وزارت بهداشت اقدامات بعدی‬ ‫صــورت خواهــد گرفــت‪ .‬ناصحــی بــا بیــان اینکــه‬ ‫قهــای ‪ ۵‬گانــه بیمه ســامت قوانین خاص‬ ‫صندو ‬ ‫خــود را دارد اظهــار کرد‪ :‬بیمه ســامت ‪ ۴۲‬میلیون‬ ‫نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش بیمه ای خود‬ ‫دارد کهاقشار مختلفجامعهمانند کارکناندولت‪،‬‬ ‫اتبــاع خارجــی‪ ،‬زندانیان‪ ،‬معتادیــن‪ ،‬خانواده های‬ ‫مختلف و‪ ...‬به فراخور بیمه خود تحت پوشــش‬ ‫بیمهسالمتقرار دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان بیمه ســامت ایران درباره‬ ‫اقدامــات بیمــه ســامت در بخــش بیمه همگانی‬ ‫اذعــان کــرد‪ :‬بــرای موضــوع بیمــه همگانــی نظــام‬ ‫ارجاع در کشــور اجرا شــد که از پایان ســال ‪ ۹۹‬در ‪۴‬‬ ‫اســتان اغاز شــد و در ادامه به ‪ ۱۰‬اســتان ارتقا یافت‬ ‫و تا مهرماه سال جاری تمام کشور از صندوق بیمه‬ ‫همگانیبهره مندخواهندشد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در طــرح بیمه همگانی افراد یک‬ ‫پزشک خانواده خواهند داشت و هزینه های سطح‬ ‫یــک ب هطــور کامــل پرداخــت خواهد شــد به غیراز‬ ‫هزینه های جزئی فنی و تشکیل پرونده که حداکثر‬ ‫‪ ۴‬هزار تومان خواهد بود و امکان ارجاع به بخش‬ ‫خصوصیوبهره مندیاز پزشکمتخصصنیزوجود‬ ‫خواهدداشت‪.‬‬ ‫ناصحــی از وجــود ‪ ۷۲‬هزار بیمــار خاص تحت‬ ‫پوشــش در کشــور خبــر داد و گفــت‪ :‬اعتبــارات‬ ‫تخصیصی به بیماران خاص در بیمه سالمت ‪۹۶۰‬‬ ‫میلیــارد تومان اســت امــا این هزین ههــا ‪ ۲‬برابر این‬ ‫اعتبار است و معموال از منابع دیگر بیمه ای تامین‬ ‫می شود و بیماری های خاص شامل ام اس‪ ،‬دیالیزی‪،‬‬ ‫هموفیلی‪،‬تاالسمی‪،‬پیوند کلیهو‪...‬تحتپوشش‬ ‫قــرار می گیرنــد که بیمه ســامت بخــش زیــادی از‬ ‫هزینه های درمان را پرداخت خواهد کرد به گونه ای‬ ‫که برخی بیماری ها مانند ام اس‪ ،‬هموفیلی و پیوند‬ ‫کلیــه ب هصــورت ‪ ۱۰۰‬درصــدی تحــت پوشــش قــرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه ســامت ایران از به روز‬ ‫بودن پرداختی های این سازمان به موسسات طرف‬ ‫قــرارداد خبــر داد و گفت‪ :‬بدهی موسســات طرف‬ ‫قــرارداد تا پایان خردادماه واریزشــده و مبلغ مرداد‬ ‫نیــز تــا ‪ ۱۰‬روز اینــده پرداخــت خواهد شــد و برخی‬ ‫یهــا بــه علت تحویل اســناد از ســوی‬ ‫عقب افتادگ ‬ ‫دانشگاه ها و موسسات بوده و بیمه سالمت تماما‬ ‫به روز پرداخت ها را انجام داده که در ‪ ۲۰‬سال اخیر‬ ‫این اقدام بی نظیر بوده است‪.‬‬ ‫او درباره هزینه های بیماران کرونایی بیان کرد‪:‬‬ ‫متوسط هزینه های هر بیمار کرونایی از ‪ ۵/۴‬تا‪۵/۶‬‬ ‫میلیون تومان در بخش بستری بوده است و بیمه‬ ‫سالمت از ابتدای کرونا تا خردادماه سال جاری بیش‬ ‫از ‪ ۴‬هــزار میلیــارد تومان بدون دریافت اعتبار مازاد‬ ‫هزینه کردهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فرماندار ویژه کاشان‪:‬‬ ‫دفاعمقدس استقامت و پایداری ایرانیان را به رخجهانیان کشید‬ ‫فرماندار ویژه و رئیس شورای تامین شهرستان‬ ‫کاشان گفت‪ :‬هشــت سال دفاع مقدس‪ ،‬نمادی‬ ‫از ایثار مردم بود که استقامت و پایداری ایرانیان‬ ‫در برابــر متجاوزیــن را بــه رخ جهانیــان کشــید‪.‬‬ ‫علی اکبــر مرتضایــی در حاشــیه مراســم صبحگاه‬ ‫مشــترک نیروهای مســلح که در ناحیه مقاومت‬ ‫بســیج انجام گرفت‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬امروز یکی از‬ ‫مــواردی کــه جرات حمله نظامی را به دشــمنان‬ ‫اســام نمی دهد‪ ،‬هشت سال دفاع جانانه غیور‬ ‫مردان ایران اسالمی است که با حداقل امکانات‬ ‫کهــای نظامــی در برابــر تمامی‬ ‫و کمتریــن تاکتی ‬ ‫کشورهای دنیا که به پشتیبانی صدام وارد میدان‬ ‫شــده و ایســتادگی کردنــد‪ .‬رئیس شــورای تامین‬ ‫شهرســتان کاشــان افزود‪ :‬در دوران دفاع مقدس‬ ‫کاشــان نیز سهم بســیاری در مبارزه با رژیم بعث‬ ‫و همچنین دفاع از کیان ایران اســامی داشــت‪،‬‬ ‫تقدیم هزاران شهید گلگون کفن و جانباز و ازاده‬ ‫که امنیت و اســایش امــروز ما نتیجه ایثارگری ان‬ ‫عزیزان اســت و درنهایت این خون شهیدان بود‬ ‫کــه انقــاب را بیمــه کرد و این راه شــهیدان تا به‬ ‫امروز است ادامه داشته و خواهد داشت‪ .‬کاشان‬ ‫نیــز به عنوان بزرگ ترین پشــتیبان دفاع مقدس با‬ ‫تقدیم ‪ 1850‬شهید سهم خود را به کشور اسالمی‬ ‫ادا کرده اســت‪ .‬رئیس شــورای تامین یاداور شد‪:‬‬ ‫امــروز نیز جهــاد و دفاع مقدس ادامه دارد اما به‬ ‫اشــکال و ابعاد دیگر‪ ،‬دفاع مقدس یعنی حفظ‬ ‫ارزش های اسالمی‪ ،‬حفظ تمامیت ارضی کشور‪،‬‬ ‫حفــظ امنیــت داخلــی‪ ،‬ابادانــی‪ ،‬خودکفایــی و‬ ‫اجــرای فرامیــن رهبر انقالب‪ ،‬اقتصــاد مقاومتی‪،‬‬ ‫مبــارزه با کرونا‪ ،‬شــناخت و انجــام وظایف و ‪...‬‬ ‫اســت‪ .‬فرماندار ویژه کاشان خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫زمان جنگ ما دفاع از تمامیت ارضی و ارزش های‬ ‫اسالمی کشور را داشتیم و امروز وظیفه ما حفظ‬ ‫ارزش های اسالمی‪ ،‬زنده نگه داشتن یاد شهیدان‬ ‫و همچنیــن دفــاع از حــق مــردم و رســیدگی بــه‬ ‫مشکالت شهروندان برای هر مسئول به هر نحو‬ ‫ممکن اســت چراکه مردم در تمامی عرصه ها با‬ ‫حضور حماسی سهم خود را به انقالب پرداخت‬ ‫کرده و چشــم امیدشان به دست مسئوالن برای‬ ‫حل مشکالتشــان اســت‪ .‬مرتضایــی اضافه کرد‪:‬‬ ‫دولــت ســیزدهم‪ ،‬دولتــی مــردم محــور اســت و‬ ‫مدیران شهرستان هر انچه تاکنون برای رسیدگی‬ ‫به مشکالت مردم تالش نموده اند باید باقدرت‬ ‫و تالش بیشتری ان را به ثمر برسانند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۲‬عکس دوران دفاع مقدس در اهواز رونمایی شد‬ ‫‪ ۲‬عکس دیده نشده از علی فریدونی و ساسان‬ ‫مویــدی از عکاســان پیشکســوت دفاع مقــدس در‬ ‫شرکتلوله سازیاهواز رونماییشد‪.‬‬ ‫عــکاس پیشکســوت ایرنــا در گفت وگــو بــا‬ ‫خبرنگاران بیان کرد‪ :‬این عکس ها برای نخســتین‬ ‫بار با ابتکار شرکت لوله سازی اهواز رونمایی شد و‬ ‫تاکنون چنین روی ـه ای برای رونمایی از عکس های‬ ‫دوران دفاع مقدس انجام نشده بود‪.‬‬ ‫علی فریدونی با اشاره به اینکه این رویکردهای‬ ‫هنری دفاع مقدس باید برای سازمان های دیگر الگو‬ ‫شــود افزود‪ :‬فرهنگ جبهه الگــوی اصلی ما بعد از‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی بود و امید است شرکت ها و‬ ‫صنایع‪ ،‬ارزش بیشتری برای این موضوع قایل شوند‬ ‫تا نسل به نسل ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نسل های بعدی با دیدن این اثار‬ ‫درک می کننــد که ما باوجوداین رزمنده ها و شــهدا‬ ‫یک وجب خاک وطن را از دست ندادیم‪.‬‬ ‫فریدونــی به عنــوان عــکاس پیشکســوت از‬ ‫مسئوالنفرهنگیخواستدرتماماستان هارویکرد‬ ‫فرهنگی و هنری را پیوســت فعالیت هایشــان قرار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫عکس علی فریدونی که در اهواز رونمایی شد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫مربــوط به عملیات کربــای پنــج در دی ‪ ۱۳۶۵‬در‬ ‫منطقهعمومیشلمچهبود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫فرمانده تیپ‪ ۷۱‬پیاده مکانیزه ابوذر سرپل ذهاب‪:‬‬ ‫هیچ دشمنی توانایی چپ نگاه کردن به جمهوری اسالمی ایران را ندارد‬ ‫امیر ســرتیپ شــاطری فرمانده تیپ ‪ ۷۱‬پیاده‬ ‫مکانیزه ابوذر سرپل ذهاب در این نشست خبری‬ ‫ضمــن تشــریح برنام ههــای هفتــه دفــاع مقــدس‬ ‫گفت‪ :‬هفته دفاع مقدس یاداور رشادت‪ ،‬دلیری و‬ ‫ایثارگری رزمندگان سپاه اسالم است و دفاع مقدس‬ ‫نماد و سمبل ایثار‪ ،‬استقامت‪ ،‬دلیر مردی ایثارگری‬ ‫مــردان‪ ،‬جوانــان وزنان ایران زمین اســت که در ‪۸‬‬ ‫سال جنگ تحمیلی در برابر هجمه ناجوانمردانه‬ ‫استکبار جهانی ایستاده و از کشور دفاع کردند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه گفــت‪ :‬ما امــروز به برکت خون‬ ‫شــهدا و در ســایه ایســتادگی رزمنــدگان در برابــر‬ ‫دشمن با قدرت در برابر دنیای استکبار ایستاده و‬ ‫می گوییم که شما طی هشت سال جنگ تحمیلی‬ ‫نتوانســتید هیچ غلطــی بکنید‪ .‬و امــروز جمهوری‬ ‫اســامی ایــران از چنــان اقتــداری برخوردار اســت‬ ‫کــه هیــچ دشــمنی توانایــی چپ نــگاه کــردن به‬ ‫ان را نــدارد‪ .‬شــاطری در ادامــه گفت‪ :‬پیــام امروز‬ ‫جمهوری اسالمی مزین به ارزش های الهی و سیره‬ ‫انبیا و اولیاء الهی و پیام صلح و دوستی و ازادگی‬ ‫است و مستضعفین جهان مطمئن باشند اگر مورد‬ ‫ظلم واقع شدند جمهوری اسالمی ایران به تظلم‬ ‫نهــا برمی خیــزد و رزمندگان و‬ ‫خواهــی از حــق ا ‬ ‫دالوران پــادگان ابــوذر امــروز قــد علــم کــرده و‬ ‫ایســتاده اند و در برابر هر اقدام دشــمن پاســخی‬ ‫محکــم‪ ،‬شــدید و دندان شــکن خواهــد داد‪.‬در‬ ‫پایان این نشســت خبری به تشــریح برنامه های‬ ‫در نظــر گرفت هشــده بــه مناســبت هفتــه دفــاع‬ ‫مقــدس از قبیــل غبارروبــی مزار شــهدا و تجدید‬ ‫میثاق با ارمان های شــهدا توسط کارکنان‪ ،‬دیدار‬ ‫بــا امام جمعــه شهرســتان ســرپلذهاب‪ ،‬دیــدار و‬ ‫تجلیل از خانواده های معظم شــهدا و ایثارگران‬ ‫و یادگاران ‪ ۸‬سال دفاع مقدس‪ ،‬برگزاری مراسم‬ ‫شب شــعر و خاطره گویی یادگاران دفاع مقدس‬ ‫جهــت نســل جــوان و همایش هــای پیــاده روی‬ ‫خانوادگــی و اجــرای برنامــه و مســابقات و‬ ‫شهــای فرهنگــی در بســتر فضای مجــازی با‬ ‫پوی ‬ ‫توجه به شــیوع ویــروس کرونا از برنامه های تیپ‬ ‫در ایام هفته دفاع مقدس است که اجرا می شود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫ارائه کارت واکسن‬ ‫از سه هفته دیگر برای‬ ‫دریافت خدمات‬ ‫اهمیت گســترش واکسیناســیون برای جلوگیــری از‬ ‫افزایش تعداد بیماران بر هیچ کس پوشــیده نیســت و‬ ‫کارشناسان از همان ابتدای اغاز همه گیری تاکید داشتند‬ ‫واکسینهشدنحداقل‪ 70‬درصدجامعهدر مقابل کرونا‬ ‫زنجیــره انتقال را شکســته و مدیریت بحــران و کنترل‬ ‫همه گیریرااسانوالبته کم هزینهخواهد کرد‪.‬برهمین‬ ‫اســاس با اغــاز بکار دولت ســیزدهم اولویت دولت بر‬ ‫رسیدن به سطح استاندارد تعداد افراد واکسینه شده‬ ‫علیه کرونا قرار گرفت و روند واکسیناسیون در بسیاری‬ ‫از نقاط سریع تر شد و در برخی موارد هم رکوردشکنی‬ ‫انجام واکسیناسیون روزانه ثبت شده ازاین رو مسئوالن‬ ‫مربوطــه بــرای کاهــش محدودیت هــای کرونایــی و‬ ‫بازگشــایی برخــی مراکز و مشــاغل که برای شکســتن‬ ‫زنجیره انتقال بیماری تعطیل شــده بودند تصمیم به‬ ‫بازگشــایی و ارائــه خدمــات ایــن گروه های شــغلی با‬ ‫توجهبهافزایشسطحتعدادافرادواکسینهشده کشور‬ ‫گرفت‪ .‬این در حالی است که برای ایجاد مشوق ها و‬ ‫اعالم اهمیت انجام این کار به احاد مردم مسئوالن در‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم گرفته اند از سه هفته‬ ‫اینده ارائه برخی خدمات در مراکز تجمعی (شلوغ با‬ ‫تراکــم جمعیت بــاال) به متقاضیــان دریافت خدمت‬ ‫تنها با ارائه کارت واکسیناسیون که در ان تکمیل روند‬ ‫واکسیناسیون قیدشده اســت‪ ،‬انجام شود‪ .‬سخنگوی‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا از الزام ارائه خدمات با کارت‬ ‫واکسن در اینده نزدیک خبر داد و گفت‪ :‬حدود دو تا‬ ‫سه هفته فرصت داده ایم تا مردم واکسن تزریق کنند‬ ‫و بعدازایــن مهلــت همه خدمــات در اماکن تجمعی‬ ‫و برای اســتفاده از بلیت هواپیما‪ ،‬قطار‪ ،‬اتوبوس و‪...‬‬ ‫بــر اســاس ارائــه کارت واکســن انجــام می شــود‪ .‬دکتر‬ ‫علیرضا رئیسی‪ ،‬با اشاره به قرار گرفتن این تصمیم در‬ ‫زیرمجموعه طرح قرنطینه هوشمند گفت‪ :‬با افزایش‬ ‫تزریــق واکســن ها می توانیــم بســیاری از مشــاغل که‬ ‫تعطیل بودند را بازگشایی کنیم چون نزدیک ‪ 2‬سال‬ ‫است که رستوران ها‪ ،‬تاالرها‪ ،‬باشگاه های ورزشی و‪...‬‬ ‫به خاطر کرونا در شهرهای قرمز تعطیل بودند‪ .‬اکنون‬ ‫اگــر افــراد دو ُدز واکســن تزریق کنند به شــرط رعایت‬ ‫پروتکل ها می توانیم این اماکن را هم بازگشایی کنیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه به اینکه به تازگی توزیع واکســن‬ ‫گسترش یافته است فعال حدود دو تا سه هفته فرصت‬ ‫داده ایم تا مردم واکسن تزریق کنند و بعدازاین مهلت‬ ‫همــه خدمــات در اماکــن تجمعــی و برای اســتفاده از‬ ‫بلیت هواپیما‪ ،‬قطار‪ ،‬اتوبوس و‪ ...‬بر اساس ارائه کارت‬ ‫واکسنارائهمی شود‪.‬‬ ‫اطفای حریق در درازنو‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان از‬ ‫اطفای حریق در درازنو کردکوی خبر داد و گفت‪ :‬طبق‬ ‫براوردهایاولیهبیشاز‪ ۲۰۰‬هکتارازعرصه هایجنگلی‬ ‫کردکوی دچار خسارت شده است‪ .‬عبدالرحیم لطفی‬ ‫گفت‪ :‬حریق در درازنو کردکوی مهارشــده و هم اینک‬ ‫اتش فعالی در منطقه نداریم‪ .‬مدیرکل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری گلستان افزود‪ :‬برای اطمینان و پیشگیری از‬ ‫حریق احتمالی امشب‪ ۱۳۰‬نیروی حفاظتی در منطقه‬ ‫مســتقر هســتند‪ .‬طبق گفته لطفی از شــروع حریق در‬ ‫درازنو به طور متوســط روزانــه ‪ ۳۰۰‬نیرو در محل درگیر‬ ‫در حریق حضور داشتند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬دو بالگرد برای‬ ‫اطفای حریق و هلی برن نیروهای به منطقه اعزام شد‬ ‫که به دلیل شــدت وزش باد و ضخامت ابر نتوانســتند‬ ‫کارایــی موثــری داشــته باشــند‪ .‬لطفــی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫وســعت خسارت دیده طبق براوردهای اولیه به بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬هکتــار می رســد‪ .‬وی در خصــوص علت حادثه‬ ‫هــم گفت‪ :‬به نظر می رســد که حریق عمــدی بوده و‬ ‫با دوربین هایی با برد باال که در منطقه مستقر است‬ ‫می توانعوامل را شناسایی کرد‪.‬‬ ‫امادگی مدارس‬ ‫گلوگاه برای بازگشایی‬ ‫ارزیابی شد‬ ‫کارشــناس شــبکه بهداشــت شهرســتان گلــوگاه از‬ ‫ارزیابــی میــزان امادگــی مــدارس در اغــاز بازگشــایی‬ ‫مدارس از ســوی کارشناســان شــبکه بهداشت گلوگاه‬ ‫خبــر داد‪ .‬به گــزارش پایگاه خبری هم وطن‪ ،‬خادملو‬ ‫گفت‪ :‬کارشناسان شبکه بهداشت و درمان گلوگاه با‬ ‫حضور در مدارس شهری و روستایی ضمن بررسی بر‬ ‫اجرای دقیق دســتورالعمل ابالغی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی و میــزان امادگــی مــدارس‬ ‫برای شروع تحصیلی جدید ازنظر وضعیت بهداشت‬ ‫محیط مدارس ازجمله ضدعفونی سطوح‪ ،‬محوطه‪،‬‬ ‫ت و شیراالت دستشویی نظارت‬ ‫گندزدایی میز و نیمک ‬ ‫کردنــد‪ .‬خادملو افزود‪ :‬در این بازدیدها چک لیســت‬ ‫پایــش بازگشــایی مــدارس‪ ،‬هــر اموزشــگاه ب هطــور‬ ‫جداگانه تکمیل و توضیحات الزم در خصوص نحوه‬ ‫گندزدایــی و فاصله گــذاری اجتماعــی بــه مســئوالن‬ ‫مــدارس ارائــه شــد‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬همچنیــن کنترل‬ ‫نظــارت اصــول بهداشــتی مــواد غذایــی قابل عرضــه‬ ‫در پایگاه هــای تغذیــه و اموزش های پیشــگیرانه نیز‬ ‫موردبررسی قرار گرفت‪ .‬او در ادامه افزود‪ :‬در نشست‬ ‫مشــترکی کارشناســان بهداشــت در معیــت کریمــی‬ ‫کارشــناس ســامت و بهداشــت با مدیران‪ ،‬معلمان‪،‬‬ ‫کارکنان مدارس و نیروهای خدماتی دیدار کرد‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار کریمــی کارشــناس ســامت‬ ‫اموزش وپرورش گفت‪ :‬در مدرسه تمهیدات الزم شامل‬ ‫امــوزش دقیــق مــوارد پیشــگیری از ســوی خانواده ها‪،‬‬ ‫معلمان‪،‬تامینماسکموردنیاز‪،‬ضدعفونی کالس ها‪،‬‬ ‫تهیهموادبهداشتیتهیهشود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 06‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1174‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫کاداستریک میلیون‬ ‫و ‪ ۱۳۵‬هزار هکتار‬ ‫از اراضی گیالن‬ ‫معاون امور اراضی منابع طبیعی گیالن‪ ،‬با اشاره به‬ ‫مجموع انعقاد قرارداد کاداستر یک میلیون و ‪ ۱۳۵‬هزار‬ ‫هکتار از اراضی کلاستان‪،‬خاطرنشان کرد‪ :‬کاداسترفقط‬ ‫مربوط به اراضی ملی نیســت و شــامل اراضی دولتی و‬ ‫مستثنیاتنیزمی شود‪.‬سهیلتوکلیمساحت کلاستان‬ ‫گیالن را یک میلیون و ‪ ۴۷۴‬هزار هکتار دانست و اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬از ایــن میــزان‪ ،‬یک میلیــون و ‪ ۱۷‬هــزار هکتار جزو‬ ‫اراضی ملی اســت که ‪ ۷۰‬درصد مســاحت کل استان را‬ ‫دربرمیگیرد‪.‬‬ ‫وی اراضــی ملــی اســتان گیــان را شــامل ‪ ۵۶۵‬هزار‬ ‫هکتار اراضی جنگلی‪ ۲۴۴ ،‬هزار هکتار اراضی مرتعی‬ ‫و ‪ ۲۰۷‬هــزار هکتــار اراضی جلگه ای‪ ،‬ســاحلی‪ ،‬حریم‪،‬‬ ‫مستحدث‪ ،‬موات و‪ ...‬دانست و افزود‪ :‬ادارهکل منابع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری اســتان گیــان از محل اعتبــارات‬ ‫سازمانجنگل هاازجملهصندوقتوسعهملی‪،‬صیانت‪،‬‬ ‫ممیزی‪ ،‬اسناد خزانه و‪ ...‬تاکنون قرارداد کاداستر ‪۶۸۲‬‬ ‫هزار هکتار از مساحت کل استان را منعقد کرده است‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و امور اراضــی ادارهکل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری گیالن‪ ،‬با بیان اینکه سال گذشته از محل‬ ‫اعتبارات جاری ســازمان ثبت اســناد و امالک نیز قرارداد‬ ‫کاداستر‪ ۴۵۳‬هزار هکتار از اراضی کل استان منعقدشده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬ادارهکل ثبت اسناد و امالک استان کارفرما‬ ‫و ادارهکل منابع طبیعی و ابخیزداری اســتان ناظر طرح‬ ‫است‪.‬توکلی‪،‬بااشارهبهمجموعانعقادقرارداد کاداستر‬ ‫یک میلیــون و ‪ ۱۳۵‬هــزار هکتــار از اراضــی کل اســتان‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬کاداســتر فقط مربوط به اراضی ملی‬ ‫نیست و شامل اراضی دولتی و مستثنیات نیز می شود‪،‬‬ ‫زیــرا هــدف از اجرای کاداســتر تشــخیص اراضــی ملی از‬ ‫اراضیمستثتیاتبوده کهتوسطسازمانجنگل هاانجام‬ ‫می شود‪ .‬وی اراضی باقی مانده در طرح کاداستر استان را‬ ‫حدود‪ ۳۳۹‬هزار هکتار دانست و یاداور شد‪ :‬ثبت اسناد‬ ‫و امــاک گیــان در ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیــز از محــل اعتبــارات‬ ‫سازمانی کارفرمایی کاداســتر را بر عهده دارد و ادارهکل‬ ‫منابــع طبیعــی ناظر طرح اســت لذا در مهرماه امســال‬ ‫فرایند عقد قرارداد و پاکتگشــایی و انتخاب مشاور و‬ ‫مجریجهت کاداستراراضیباقی ماندهانجاممی شود‪.‬‬ ‫معاون امور اراضی ادارهکل منابع طبیعی گیالن‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه از یک میلیون و ‪ ۱۳۵‬هزار هکتار از اراضی استان‪،‬‬ ‫کاداســتر ‪ ۶۸۳‬هــزار هکتــار انجــام و در ســامانه ثبــت‬ ‫بارگذاری شــده اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬سازمان ثبت بعد از‬ ‫تسهیلوتثبیت کاداستر‪،‬اقدامبهصدور سندمی کند که‬ ‫در حال حاضر کاداستر‪ ۶۳۵‬هزار و‪ ۵۶۲‬هکتار به اتمام‬ ‫رسیده و اماده صدور سند است که هم اراضی ملی و هم‬ ‫اراضیمستثنیاتراشاملمی شود‪.‬‬ ‫یک سوم جنگل های گیالن‬ ‫در تالش است‬ ‫رئیــس اداره منابــع طبیعــی تالــش‪ ،‬بــا بیــان اینکه‬ ‫حــدود چهــار هکتــار از اراضی منابع طبیعی در مناطق‬ ‫ســاحلی قنبرمحلــه از چنــد متصــرف پس گرفته شــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬همچنین اثار تصرف از دو هکتــار از اراضی ملی‬ ‫جمع اوری شد‪ .‬ارش شادپور از رفع تصرف اراضی ملی‬ ‫در شهرستان تالش خبر داد و اظهار کرد‪ :‬ماموران یگان‬ ‫حفاظــت اداره منابــع طبیعــی و ابخیزداری شهرســتان‬ ‫تالش‪ ،‬حدود چهار هکتار از اراضی منابع طبیعی را در‬ ‫مناطقساحلیقنبرمحلهواحدجوکندانازچندمتصرف‬ ‫پس گرفتند‪ .‬وی با اشاره به رفع تصرف این زمین ها بر‬ ‫اساستبصرهذیلماده‪ ۵۵‬قانونحفاظتوبهره برداری‬ ‫از جنگل ها و مراتع کشور‪ ،‬افزود‪ :‬متصرفان این زمین ها‬ ‫را با سیم خاردار و پرچین محصور کرده بودند که همه‬ ‫اثــار تصرف جمع اوری شــد‪ .‬رئیــس اداره منابع طبیعی‬ ‫و ابخیــزداری شهرســتان تالــش اضافه کرد‪ :‬کارشناســان‬ ‫ارزش ایــن قطعــه زمین را ‪ ۱۲‬میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون ریال‬ ‫براورد کردند‪ .‬شادپور‪ ،‬همچنین از ازادسازی زمین های‬ ‫ملی در ییالقات ونیخونب و سرداب خانهپشت خبر‬ ‫داد و اضافه کرد‪ :‬ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری شهرستان تالش بیش از دو هکتار از اراضی‬ ‫ملی را از چند متصرف پس گرفتند‪.‬‬ ‫تضمین سالمت‬ ‫دانش اموزان‬ ‫اساسی ترین شعار‬ ‫اموزش وپرورش است‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش گیالن گفت‪ :‬سال تحصیلی‬ ‫‪ ۱۴۰۰ – ۱۴۰۱‬در گیالن با ثبت نام قطعی ‪ ۳۲۸‬هزار و‬ ‫‪ ۲۵‬دانش اموز تا پنجشنبه اول مهر در مقاطع مختلف‬ ‫تحصیلــی اغاز شــد که این تعداد تا پایــان مهر افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫محمــد رحمتــی اظهــار داشــت‪ :‬ســال تحصیلــی‬ ‫جدیــد با شــعار اســتمرار امــوزش‪ ،‬ارتقــای کیفیت و‬ ‫تضمیــن ســامت اغازشــده اســت‪ .‬وی بــا اشــاره به‬ ‫ارتقــای کیفیت به عنوان دیگر شــعار ســال تحصیلی‬ ‫جدیــد بیان داشــت‪ :‬باید ضمن تحت پوشــش قرار‬ ‫دادن امــوزش دانش امــوزان ب هصــورت حضــوری و‬ ‫غیرحضــوری ارتقــای کیفیــت را هــم انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه اهمیــت ســامت دانش امــوزان در‬ ‫ســال تحصیلی گفت‪ :‬تضمین ســامت اساسی ترین‬ ‫شــعار اموزش وپــرورش اســت و امــوزش حضــوری‬ ‫دانش اموزان فقط در صورت تضمین ســامت انان‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫رویدا د گیالن‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫در نشست رئیس دانشگاه علوم پزشکی با مجمع نمایندگان گیالن در خانه ملت تاکید شد‪:‬‬ ‫پیگیری مشکالت بهداشت و درمان استان‬ ‫در راســتای برگزاری سلسله نشست های مجمع‬ ‫نمایندگان گیالن با روســای دســتگاه های اجرایی و‬ ‫خدماتی گیالن نشســت مشــترک رئیس دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی گیالن با مجمع نمایندگان اســتان در‬ ‫س ـالن اجالس دیوان محاســبات گیالن برگزار شــد‪.‬‬ ‫دکتر ارســان ساالری‪ ،‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫گیالن در این نشســت با ارائه گزارش کلی اقدامات‬ ‫خدمات درمانی و تشخیصی کرونا در استان‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬از ابتدای شــیوع کرونا تاکنــون‪ 307،‬هزار مورد‬ ‫مبتالدر سطحاستانبهثبترسیدهوطیاینمدت‪،‬‬ ‫حــدود‪ 70‬هــزار بیمار نیز در بیمارســتان های اســتان‬ ‫بستری شده اند‪.‬‬ ‫ویپیکاولوپنجم کرونادر گیالنراقابل توجه‬ ‫دانستوبااشارهبهاهماقداماتدانشگاهدر جهت‬ ‫مدیریــت بهینه این بیمــاری‪ ،‬افــزود‪ :‬مرکــز اورژانس‬ ‫پشــتیبان ســایت الکان بــا‪ 120‬تخــت و بااعتبــار ‪70‬‬ ‫میلیارد تومانی تجهیز شــد و به بهره برداری رســید‪.‬‬ ‫رئیسدانشگاهعلومپزشکی گیالنبهدیگراقدامات‬ ‫انجام شــده در پیک پنجم کرونا اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫تجهیز اورژانس جدید بیمارستان حشمت رشت با‬ ‫‪ 54‬تخت ویژه و تجهیز و بهره برداری از ‪ ICU‬جدید‬ ‫بیمارســتان پورســینا با ‪ 22‬تخــت از دیگــر اقدامات‬ ‫دانشگاه در راستای افزایش تخت های درمانی بوده‬ ‫است‪.‬وی‪ ،‬با اشاره به نیاز‪ 60‬تنی به اکسیژن طبی در‬ ‫بیمارستان های استان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تنها نیمی‬ ‫از اکسیژن موردنیاز بیماران در گیالن تولید می شد‬ ‫که در جهت جبران کمبودها ‪ 9‬دســتگاه اکســیژن‬ ‫ســاز جدیــد و ‪ 3‬مخــزن اکســیژن جدیــد از ابتدای‬ ‫مردادماه سال جاری راه اندازی شده است‪ .‬رئیس‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان اینکه تاکنون‬ ‫یک میلیــون و ‪ 900‬هــزار دز واکســن بــه گروه های‬ ‫قشــده‪ ،‬افزود‪ :‬بــا راه اندازی‬ ‫هــدف در گیالن تزری ‬ ‫‪ 429‬پایــگاه واکســن در گیالن‪ ،‬حــدود ‪ 60‬درصد‬ ‫از جمعیت هدف‪ ،‬دز نخست و بالغ بر ‪ 25‬درصد‬ ‫دز دوم واکســن کرونــا را دریافــت کرده انــد‪ .‬دکتر‬ ‫ساالری همچنین به خالصه ای از عملکرد دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی گیالن طی دو ســال اخیر اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬راه اندازی پایگاه اورژانس هوایی‪ ،‬افتتاح‬ ‫مرکز کوهورت سالمندان‪ ،‬افزوده شدن‪ 17‬دستگاه‬ ‫امبوالنس پیشــرفته به نــاوگان اورژانــس‪ ،‬افتتاح‬ ‫نخســتین مرکزکاشــت حلــزون شــنوایی در قطب‬ ‫کاشت حلزون شمال کشور‪ ،‬بهره برداری از دستگاه‬ ‫رادیوتراپی شتاب دهنده باانرژی باال در بیمارستان‬ ‫رازی پس از ‪ 10‬سال‪ ،‬خرید دو خوابگاه دانشجویی‬ ‫بااعتبار یک صد میلیارد تومان‪ ،‬بهر هبــرداری از دو‬ ‫بیمارســتان در تالش و لنگرود‪ ،‬تجهیز و راه اندازی‬ ‫اورژانس بیمارســتان شهید بهشــتی انزلی‪ ،‬افتتاح‬ ‫اورژانــس جدیــد بیمارســتان رازی بــا ‪ 25‬تخــت‬ ‫فعال و توسعه بخش اورژانس بیمارستان فومن با‬ ‫همــکاری ارتش تنها نمونه ای از ایــن اقدامات بوده‬ ‫است‪ .‬وی همچنین از افتتاح‪ 32‬پروژه عا مالمنفعه‬ ‫سالمتبااعتبار‪ 489‬میلیاردتومانیدرسفراخیروزیر‬ ‫بهداشتبه گیالنوهمچنینبهافتتاح‪ 9‬پروژهدیگر‬ ‫در هفتهدولتامسالبااعتبار‪ 40‬میلیاردتومانیخبر‬ ‫داد‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در ادامه به‬ ‫توزیع‪ 850‬قلم انواع تجهیزات سرمایه ای در سراسر‬ ‫اســتان‪ ،‬تامین‪ 9‬دستگاه‪ CT‬اسکن بیمارستان های‬ ‫دولتــی و راه انــدازی ‪ 30‬دســتگاه اکســیژن ســاز در‬ ‫بیمارستان های استان نیز اشاره کرد‪ .‬حجت االسالم ‬ ‫محمد صفــری‪ ،‬رئیس مجمع نمایندگان گیــان در‬ ‫مجلس شــورای اســامی نیز در این نشســت ضمن‬ ‫تشکر از پیگیری های دانشگاه علوم پزشکی گیالن‬ ‫در جهــت توســعه زیرســاخت های بهداشــت و‬ ‫درمان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشــکالت و مطالبات بهداشت‬ ‫و درمــان اســتان از طریــق مجمع نمایندگان اســتان‬ ‫یشــود‪ .‬وی با اشــاره به پایین بودن رشد‬ ‫پیگیری م ‬ ‫شاخص های توسعه در حوزه سالمت گیالن نسبت‬ ‫به متوسط کشوری‪ ،‬افزود‪ :‬امیدوارم در نشست های‬ ‫اتیمجمعنمایندگان‪،‬دانشگاهوهمچنینمسئوالن‬ ‫اســتان با وزیر بهداشــت‪ ،‬نارســایی های موجــود در‬ ‫بخش بهداشت و درمان گیالن مورد پیگیری جدی‬ ‫قراربگیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رینگالهیجاندر کوتاه مدتتوسطابمنطقه ایتکمیلمیشود‬ ‫مدیرعاملشرکتابوفاضالباستان گیالن گفت‪:‬باتکمیلپروژه‬ ‫رینگ شهر الهیجان‪ ،‬خانوارهای باقیمانده در خیابان های گلستان از‬ ‫تصفیه خانه بزرگ اب گیالن بهره من د می شوند‪ .‬سید محسن حسینی‬ ‫در جلسه ایباحضور فرماندار ونمایندهشهرستانالهیجاندر مجلس‬ ‫شورایاسالمیضمنتاکیدبرتکمیلرینگشهرالهیجاندر کوتاه مدت‬ ‫توســط شــرکت اب منطقه ای افزود‪ :‬بــا اجرای این پــروژه‪ ،‬خانوارهای‬ ‫باقیمانده خیابان های گلستان تحت پوشش تصفیه خانه اب گیالن‬ ‫قرار می گیرند که با انجام این کار ظرفیت تامین اب شرب روستاهای‬ ‫شهرستان الهیجان از مجتمع اب رسانی شهید خوش سیرت نیز افزایش‬ ‫می یابــد‪ .‬مدیرعامل ابفای گیالن با اشــاره به لــزوم اجرای خط انتقال‬ ‫مجتمع اب رسانی روستایی شهید خوش سیرت به طول ‪ ۷‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫مترگفت‪:‬انتظاراستباهماهنگیوپیگیرینمایندهشهرستانالهیجان‬ ‫در مجلس شورای اسالمی از سازمان برنامه وبودجه‪ ،‬تامین اعتبار این‬ ‫پروژه از ردیف اعتبارات محرومیت زدایی افزایش داشته باشد‪ .‬وی با‬ ‫بیاناینکهطرحتکمیلیمجتمعاب رسانیسرچشمهونواحیپنجگانه‬ ‫میانی شامل روستاهای دیزبن باال و پایین در دستور کار شرکت ابفای‬ ‫گیــان قــرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬پس از انتخاب پیمانکاران مربوطه‪ ،‬عملیات‬ ‫تکمیلیتاسیساتاب رسانیاینمناطقاغازمی شود‪.‬مدیرعاملابفای‬ ‫گیالنبابیاناینکهمدولدومتصفیه خانهبزرگاب گیالندر اسفندماه‬ ‫سال‪ 1399‬واردمدار بهره برداریشد‪ ،‬گفت‪:‬بابهره برداریاز مدولدوم‬ ‫این تصفیه خانه‪ ،‬ظرفیت تامین اب شرب شهر الهیجان ارتقاء یافت‬ ‫و شهروندان از اب پایدار و باکیفیت بهره مند شدند‪ .‬وی با قدردانی از‬ ‫زحماتمدیرعاملشرکتابمنطقه ایگیالنجهتتکمیلخطانتقال‬ ‫شهررودبنهافزود‪:‬باتحویلاینخط‪،‬ظرفیتتامینابشرباینشهر‬ ‫و تعدادی از روستاهای مجاور ارتقا پیدا کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملبرق گیالندر ایین گرامیداشتهفتهدفاعمقدس‪:‬‬ ‫مهم ترین بعد دفاع مقدس‪ ،‬روح معنوی ان است‬ ‫مدیرعاملشرکتسهامیبرقمنطقه ای گیالندرایین گرامیداشت‬ ‫هفته دفاع مقدس گفت‪ :‬دفاع مقدس ابعاد و زوایای مختلفی دارد و‬ ‫مختص به یک هفته نبوده و باید در طول سال و در همه ایام سال به‬ ‫ان پرداخت و ان را تبیین کرد‪.‬‬ ‫بهمــن داراب زاده افــزود‪ :‬ارزش و اهمیــت دوران دفــاع مقــدس و‬ ‫دالوری هایرزمندگان‪،‬ایثارگران‪،‬شهداوازادگانمادر خلقصحنه های‬ ‫بی نظیــر دفاع مقدس به حدی اســت که امــام راحل فرمودند که به‬ ‫منزلــت و جایــگاه رزمنــدگان و دفــاع مقدس غبطه می خوردنــد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬دفاع مقدس ابعاد و زوایای مختلفی دارد‪ ،‬اما مهم ترین جنبه‪،‬‬ ‫روح معنوی دفاع مقدس است‪ .‬ایثار‪ ،‬گذشت‪ ،‬عشق‪ ،‬کار بی ریا‪ ،‬کار‬ ‫بــرای خــدا و والیت پذیــری و ‪ ...‬روح معنوی دفاع مقدس اســت که‬ ‫بی انتهابودهوتبیینانشایدسال هازمانببرد‪.‬درواقعبهدفاعمقدس‬ ‫باید به عنوان یک مکتب نگریسته شود تا تمام و کمال بتوان زوایای‬ ‫مختلف ان را مورد تجزیه وتحلیل قرارداد‪ .‬مدیرعامل شرکت سهامی‬ ‫برق منطقه ای گیالن گفت‪ :‬گرامیداشت هفته دفاع مقدس این پیام‬ ‫را به دشمنان می دهد که ملت غیور ایران همیشه اماده و درصحنه‬ ‫است و همچون گذشته اماده هرگونه جانفشانی و ازخودگذشتگی‬ ‫هستند‪ .‬اگرچه دشمنان با شبهه افکنی و وارونه جلوه دادن حقایق‬ ‫و ایجاد تردید در دل جوانان می خواهند ذهن انان را منحرف کنند تا‬ ‫بتوانند ارزش دفاع مقدس را کم رنگ کنند و بر ظلم و تعدی خود بر‬ ‫جهانیان ادامه دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز فرهنگ غنی دفاع مقدس در‬ ‫بین کشورهای جهان ترویج پیداکرده است و شاهد گسترش و نفوذ‬ ‫دین مقدس اسالم‪ ،‬جبهه مقاومت و فرهنگ شهید سلیمانی ها در‬ ‫جهان و منطقه هستیم‪ .‬سرهنگ حبیبی جانشین سپاه قدس گیالن‬ ‫در ایــن اییــن گفت‪ :‬ویژگی های فردی و شــخصیتی صدام حســین‪،‬‬ ‫وضعیــت فرهنگــی و اقتصــادی ایران و نظا مهــای قدرتمند جهانی‬ ‫و منطقه ای از مهم ترین عواملی بودند که باعث شــکل گیری جنگ‬ ‫تحمیلی بر ملت مظلوم ایران شــد‪ .‬در ادامه ایین گرامیداشــت هفته‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬با اهدا لوح سپاسی به خانواده شهدا از انان قدردانی شد‬ ‫و در خاتمه نیز نمایشگاه هفته دفاع مقدس با حضور مسئوالن افتتاح‬ ‫و مورد بازدید قرار گرفت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باهدفتوسعههمکاری هادر بستر کریدور شمالجنوب‪:‬‬ ‫توافقنامهسازمانمنطقهازادانزلیومنطقهویژهاقتصادی‬ ‫سن پترزبورگمنعقدشد‬ ‫در حاشــیه ســفر کاری هیئت عالی ســازمان منطقه ازاد انزلی به‬ ‫روســیه‪ ،‬توافقنامــه همکاری دو جانبه ســازمان منطقــه ازاد انزلی و‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی س ـن پترزبورگ در شــش ماده به امضای علی‬ ‫اوســط اکبــری مقــدم و والدیمیرباالبانــوف رســید‪ .‬بــر اســاس مفــاد‬ ‫ایــن تفاهم نامــه طرفین در خصــوص توســعه همکاری ها به منظور‬ ‫تهــای اقتصــادی خارجــی بــا شــرکت ها‬ ‫گســترش و تعمیــق فعالی ‬ ‫و ســازمان های کشــورهای متبــوع خــود؛ ســازمان دهی مــراودات و‬ ‫ارتباطــات تجــاری بین کارافرینــان ایرانی و روســی در قالب برگزاری‬ ‫نمایشگاه ها‪ ،‬سمینارها‪ ،‬کنفرانس ها و رویدادهای مشترک باهدف‬ ‫اشــنایی بازرگانان با فرصت های اقتصادی صادراتی یکدیگر و ارائه‬ ‫اطالعات در خصوص اقدامات قانونی و برنامه های اقتصادی داخلی‬ ‫و خارجی با محوریت صادرات‪ ،‬واردات‪ ،‬شرکای احتمالی شرکت ها‬ ‫و موضوعــات موردعالقه با یکدیگر به همکاری خواهند پرداخت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر طرفین در زمینه توســعه مشــاغل کوچک و متوســط‬ ‫از طریــق ایجاد شــرکت های مشــترک اقتصــادی و انتشــار اطالعات‬ ‫در این حوزه؛ و تهیه و اجرای برنامه های ویژه در راســتای گســترش‬ ‫همکاری های ایران و روسیه از طریق برگزاری نشست های تخصصی‬ ‫منظم مابین مســئولین ارشــد دو کشــور را در دستور کار قرار خواهند‬ ‫داد‪ .‬از نــکات جالب توجــه توافقنامه مزبور عــدم درج قید زمان در‬ ‫مدت همکاری دو طرف است‪ .‬مهم ترین دستاورد توافقنامه مزبور‬ ‫یتــوان تکمیل روند رژیم ســازی همکاری طرفین ایرانی‪ ،‬هندی‬ ‫را م ‬ ‫و روسی با محوریت سازمان منطقه ازاد انزلی جهت رونق ترانزیت‬ ‫کاال از مسیر کریدور شمال‪-‬جنوب عنوان کرد‪ .‬چراکه بعد از انعقاد‬ ‫تفاهم نامه های همکاری با مناطق ویژه اقتصادی لوتوس استاراخان‪،‬‬ ‫اکتائو قزاقســتان و کشــورهای ذینفع در مســیر کریدور که منجر به‬ ‫ایجاد کارگروه فعال سازی کریدور مزبور شد؛ با ترسیم افق همکاری با‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی سن پترزبورگ‪ ،‬درواقع این سازمان با دو منطقه‬ ‫ویــژه اقتصــادی ورودی و خروجی کریدور شــمال‪-‬جنوب در کشــور‬ ‫روسیه یعنی استراخان و سن پترزبورگ توافقنامه همکاری به امضاء‬ ‫رســانده تا گام های عملیاتی ســازی افزایش حمل ونقل کاال در این‬ ‫کریدور مهم بین المللی مابین اسیا و اروپا برداشته شود‪ ،‬راهبردی که‬ ‫می تواند در گسترش همکاری های میان منطقه ای اعضای اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای نقش موثری ایفا کند‪.‬‬ ‫در جریان انعقاد این توافقنامه عضو موظف هیئت و معاون امور‬ ‫بندری و دریایی خزر‪ ،‬مشاورین مدیرعامل و عضو هیئت رئیسه اتاق‬ ‫ایران و روسیه و مدیران و معاونین منطقه ویژه اقتصادی سن پترزبورگ‬ ‫حضورداشتند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫همایش گرامیداشتهفتهدفاعمقدسدر شرکت گاز استان گیالنبرگزار شد‬ ‫مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و اربعین حسینی با حضور‬ ‫حســین اکبر مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیالن‪ ،‬ســرهنگ منشوری‬ ‫معاون هماهنگ کننده سپاه قدس استان و جمعی از کارکنان شرکت‬ ‫گاز در سالن همایش روابط عمومی برگزار شد‪ .‬در این مراسم حسین‬ ‫اکبرمدیرعاملشرکت گاز استان گیالنضمنعرضتسلیتبهمناسبت‬ ‫فرارســیدن اربعین حســینی و گرامیداشــت هفته دفاع مقدس اظهار‬ ‫داشت‪:‬متاسفانهبهعلتبیماریمنحوس کروناامکانبرگزاریمراسم‬ ‫در ‪ 19‬ماه گذشته میسر نبود ولی هم اکنون با تالش و ایثار مجاهدان‬ ‫عرصه سالمت زمینه برای برگزاری مراسم فرهنگی فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی و برگزاری مراسم فرهنگی همچون‬ ‫مراســم گرامیداشــت هفته دفاع مقدس و اربعین حســینی در جهت‬ ‫رشد فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی در سازمان گفت‪ :‬به علت اهمیت‬ ‫موضوعات فرهنگی‪ ،‬گروهی تخصصی با نام کمیته فرهنگی شرکت‬ ‫ب فرهنگی را موردبررسی‬ ‫گاز استان گیالن به صورت ماهانه کلیه مناس ‬ ‫قــرار داده و در خصــوص اقدامــات فرهنگــی موردنیــاز تصمیم گیــری‬ ‫می کند‪ .‬در ادامه سرهنگ منشوری معاون هماهنگ کننده سپاه قدس‬ ‫گیالن از فرماندهان سپاه استان گیالن به بیان شرحی گذرا از اتفاقات و‬ ‫رویدادهایجنگتحمیلیپرداخت‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫نیازمند بهره گیری از ظرفیت جوامع محلی‬ ‫برای احیای تاالب انزلی هستیم‬ ‫یکهفتهدیگرافزود‪:‬انسان ها‬ ‫اســتاندار گیــان تکیه بــر‬ ‫مهم ترین عامل تغییر طبیعت‬ ‫برنامه ریزی هــای اصولــی و‬ ‫هســتند لذا احیاء تاالب انزلی‬ ‫مطالعهعلمیونگاهکارشناسی‬ ‫نیازمنــد بهره گیــری از ظرفیــت‬ ‫را بهتریــن روش احیــاء تــاالب‬ ‫جوامع محلی اســت‪ .‬استاندار‬ ‫ارسالن زارع‬ ‫انزلــی دانســت و گفت کــه در‬ ‫گیالن با تاکید بر اهمیت فراهم‬ ‫این مسیر‪ ،‬نیازمند بهره گیری از‬ ‫کردن زمینه مشارکت ذینفعان‬ ‫ظرفیت جوامع محلی هستیم‪ .‬ارســان زارع در در احیاء تاالب انزلی عنوان داشــت‪ ۳۵ :‬روســتا‬ ‫جلسه کمیته مدیریت احیاء تاالب انزلی با بیان در ارتباطمستقیمباتاالبانزلیهستندوتمامی‬ ‫اینکه این تاالب میراث طبیعی گیالن است که اقدامــات مربــوط به احیــاء این تــاالب باید در‬ ‫ارزش باالیی برای همگان دارد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬یک راســتا‪ ،‬موازی هم و با بهره گیری از ظرفیت‬ ‫طی دهه های گذشــته به ســبب ورود و تجمع جوامع محلی ذینفع انجام شود‪ .‬وی اقدامات‬ ‫االینده ها‪ ،‬رسوبات و فاضالب‪ ،‬کیفیت مطلوب اجرایــی اثربخش را امری مهــم در احیاء تاالب‬ ‫و ارزش زیســتی تــاالب به مــرور کاهش یافتــه و انزلی دانســت و افزود‪ :‬مبارزه با گیاه سنبل ابی‬ ‫کاهــش تــراز ســطح اب متاثــر از کاهش ســطح یک پروژه نیست زیرا این گیاه در هر فرصتی رشد‬ ‫اب دریــای خــزر‪ ،‬وضعیتی نگران کننــده را پدید می کند و مبارزه با ان باید به طور مستمر انجام‬ ‫اورده است‪ .‬وی تکیه بر برنامه ریزی های اصولی شود‪ .‬در پایان این جلسه استاندار گیالن کتاب‬ ‫و مطالعــه علمــی و نــگاه کارشناســی را بهترین برنامــه ارتباطــات‪ ،‬اموزش‪ ،‬مشــارکت و اگاهی‬ ‫روش احیاء تاالب انزلی دانست و بیان داشت‪ :‬افزایی (ســیپا) تاالب انزلــی را رونمایی کرد‪ .‬در‬ ‫حاصل اقدامات کارشناســانه در چند سال اخیر این جلسه گزارش ساخت دستگاه دروگر سنبل‬ ‫منجر به تدوین برنامه هفت ســاله بــرای احیاء ابی‪،‬خالصه ایاز اتمامطرحسیماتوسطمجری‬ ‫تاالب شــد که در ســال جاری اعتباراتی مناسب طرح و نماینده نظام مهندسی کشاورزی و منابع‬ ‫بــرای هر دســتگاه تعیین شــده که بیشــتر ان‪ ،‬از طبیعی استان و درخواست بنادر و دریانوردی در‬ ‫محــل اعتبــارات ملی اســت‪ .‬اســتاندار گیالن با خصــوص ایجاد حوضچه ارامــش در پل غازیان‬ ‫تاکید بر تعیین و برگزاری جلسات زیرکمیته های انزلی توســط مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن‬ ‫هفت گانه کمیتهمدیریتتاالبانزلیحداکثرتا ارائه شد‪.‬‬ ‫تامین ‪ 110‬میلیون مترمکعب اب شرب‬ ‫استان از سد شهر بیجار‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫ابــی گذشــته (‪26 ،)1400-99‬‬ ‫منطقه ای گیــان از تامیــن ‪110‬‬ ‫هزار مگاوات ساعت برق از این‬ ‫میلیــون مترمکعب اب شــرب‬ ‫نیروگاه تولید شد‪ .‬سد مخزنی‬ ‫استان از سد مخزنی شهر بیجار‬ ‫شــهر بیجار (ایت ا‪ ...‬بهجت)‬ ‫(ایــت ا‪ ...‬بهجــت) در ســال‬ ‫از توابع امام زاده هاشــم در ‪۳۵‬‬ ‫وحید خرمی‬ ‫ابــی ‪ 1400-99‬خبــر داد‪ .‬وحید‬ ‫کیلومتری رشت واقع شــده و از‬ ‫خرمی با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫نــوع ســنگریزه ای بــا رویه بتنی‬ ‫میــزان ورودی به مخزن ســد شــهر بیجــار (ایت ‪ CFRD‬بوده و ارتفاع ان از پی‪ ۹۰‬متر‪ ،‬طول تاج‬ ‫ا‪ ...‬بهجــت) در ســال ابی گذشــته ‪ 155‬میلیون ‪ ۴۳۷‬متر و عرض تاج ان‪ ۱۱‬متر است‪ .‬حجم کل‬ ‫مترمکعــب و میــزان خروجــی ان ‪ 175‬میلیــون مخزن‪ 105،‬میلیون مترمکعب و حجم اب قابل‬ ‫مترمکعــب بوده که از این میــزان خروجی‪ 110 ،‬تنظیمساالنه‪ ۱۶۵‬میلیونمترمکعباست‪.‬‬ ‫میلیون مترمکعــب جهت مصارف اب شــرب‪،‬‬ ‫این ســد‪ ،‬بــر روی رودخانه زیلکی که اب با‬ ‫حــدود ‪ 2‬میلیــون مترمکعــب جهــت مصــارف کیفیتی دارد‪ ،‬احداث و با هدف تامین اب شرب‬ ‫کشاورزیومابقیجهتمصارفزیست محیطی موردنیاز عمده شــهرهای اســتان گیالن ازجمله‬ ‫بــوده اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب منطقه ای رشت‪ ،‬خشکبیجار‪ ،‬کوچصفهان‪ ،‬خمام‪ ،‬لشت‬ ‫گیالن به ابگیری ‪ 40‬درصدی ســد مخزنی شــهر نشا‪ ،‬سنگر‪ ،‬استانه اشرفیه‪ ،‬کیاشهر‪ ،‬الهیجان‪،‬‬ ‫بیجار (ایت ا‪ ...‬بهجت) در حال حاضر اشاره کرد سیاهکل‪،‬لنگرود‪،‬بندر انزلی‪،‬تامینابموردنیاز‬ ‫و گفت‪ :‬هم اکنون ‪ 42‬میلیون متر اب در مخزن ‪ 150‬هکتــار اراضــی کشــاورزی و همچنین تولید‬ ‫سدشهربیجار ذخیره سازیشدهاست‪.‬خرمیدر ‪ 6.3‬مگاوات انرژی برق ابی توسط سه دستگاه‬ ‫خصوص تولید برق پاک از نیروگاه ابی سد شهر توربیــن با ظرفیت تولیــد هرکــدام ‪ 2.1‬مگاوات‬ ‫بیجار (ایت ا‪ ...‬بهجت) اظهار داشــت‪ :‬در سال است‪.‬‬ ‫اسفالت ‪ ۵۷‬درصد‬ ‫راه های روستایی استان‬ ‫‪ ۵۰۰‬کیلومتــر از راه هــای‬ ‫ایــن راه هــا هــم بــه قیــر و هم‬ ‫روســتایی گیالن برای رســیدن‬ ‫بــه منابــع مالــی نیــاز داریــم‪.‬‬ ‫بــه اســتاندارد کشــوری بایــد‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای‬ ‫اسفالتشود‪.‬‬ ‫رســیدن به اســتاندارد کشوری‬ ‫مدیــرکل راهــداری و‬ ‫اسفالت راه های روستایی نیاز‬ ‫فریبرز مرادی‬ ‫حمل ونقل جــاده ای گیالن در‬ ‫بــه اســفالت ‪ ۵۰۰‬کیلومتــر از‬ ‫نشست با نمایندگان گیالن با‬ ‫راه های روســتایی استان است‬ ‫بیان اینکه میانگین اســفالت راه های روستایی گفــت‪ :‬برای اســفالت ایــن مقدار راه روســتایی‬ ‫در کشــور ‪ ۶۱‬درصد اســت گفت‪ :‬این میانگین بــه ‪ ۲۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تن قیر نیاز اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫در اســتان مــا ‪ ۵۷‬درصد اســت و مــا ‪ ۴‬درصد از راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای گیالن گفت‪:‬‬ ‫میانگیــن کشــوری عقب تریــم‪ .‬فریبــرز مــرادی عمر اســفالت در اســتان گیالن به دلیل شرایط‬ ‫افــزود‪ ۴۳ :‬هــزار کیلومتــر از راه های روســتایی اب و هوایــی از میانگیــن عمر اســفالت کشــور‬ ‫گیالن اســفالت نیســت و برای اســفالت کردن کمتراست‪.‬‬ ‫بسیاری از مشکالت در عدم مدیریت‬ ‫واحد شهری ریشه دارد‬ ‫علی بهارمست‪ ،‬سرپرست‬ ‫قابــل گشــایش خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شــهرداری رشــت در جلســه‬ ‫سرپرســت شــهرداری رشــت در‬ ‫شــورای اداری شــهرداری رشت‬ ‫بخش دیگری از ســخنان خود‬ ‫بــا بیان اینکه تــا زمان انتخاب‬ ‫ضمــن تبریــک ‪ ۷‬مهرمــاه روز‬ ‫و شــروع بــه کار شــهردار اینــده‬ ‫اتش نشــانی و خدمات ایمنی‬ ‫علی بهارمست‬ ‫چیــک از وظایــف خدماتی‬ ‫هی ‬ ‫گفــت‪ :‬اتش نشــانان ارتــش‬ ‫شــهری متوقــف نشــده و‬ ‫همیشــه درصحنــه شــهرداری‬ ‫اخاللــی در خدمات رســانی بــه شــهروندان هســتند که در بســیاری از ماموریت های محوله‬ ‫ایجاد نخواهد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬خدمات شــهرداری اگاهانه جان خود را در خدمت به شهروندان در‬ ‫تعطیل بردار نیســت و در همه حوزه های کاری طبقاخالصمی نهند‪.‬فداکاریوازخودگذشتگی‬ ‫ایــن انتظــار از شــهرداری وجــود دارد که با قوت اتش نشانان مایه فخر و غرور است‪ .‬بهارمست‬ ‫به خدمات رســانی خود ادامه دهــد و با درایت همچنین در این جلســه به معاونین و مدیران‬ ‫و تالش معاونین و مدیران سازمان ها و مناطق شهرداری‪ ،‬نکاتی چون مسئولیت پذیر بودن در‬ ‫پنجگانه و سایر کارکنان شهرداری هیچ خدمتی خصوص وظایف مربوطه و پیگیری امور محوله‬ ‫در دوران سرپرســتی متوقــف نخواهــد شــد‪ .‬تــا حصول نتیجــه‪ ،‬رفع خطر از ســاختمان های‬ ‫سرپرست شــهرداری رشت عدم مدیریت واحد تاریخی شــهرداری‪ ،‬حفظ و نگهــداری اب نمای‬ ‫شــهری را عامل بســیاری از گره های شــهر عنوان بوستانملت‪،‬جمع اوریمنظمزباله هاونظارت‬ ‫کــرد و اظهار داشــت‪ :‬در صورت وجود مدیریت دقیق تربر کیفیترفت وروبومدیریتپسماند‬ ‫واحد شــهری در شــهرها بســیاری از مشکالت و در سطح شهر و لکه گیری مستمر اسفالت معابر‬ ‫گره های کاری موجود در شــهرداری ها به راحتی شهری را متذکر شد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 06‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1174‬‬ ‫شورش مورینیو‬ ‫به نفع فوتبال نویسان رمی‬ ‫ژوزه مورینیــو‪ ،‬ســرمربی‬ ‫تهــا را دنبــال کــرده و‬ ‫صحب ‬ ‫رم‪ ،‬پــس از شکســت تیمــش‬ ‫ســپس ســواالت خــود را بــه‬ ‫در دیدار برابر التزیو کنفرانس‬ ‫مدیر رســانه ای تحویل دهند‪.‬‬ ‫خبــری را تــرک کرد‪ .‬ســرمربی‬ ‫اینجا بود که شــرایط پیچیده‬ ‫پرتغالــی رم پــس از شکســت‬ ‫شــد چراکه ســرمربی پرتغالی‬ ‫مورینیو‬ ‫در دیــدار برابر التزیو بار دیگر‬ ‫عالق ـه ای بــه انجــام ایــن کار‬ ‫بــا حرکاتش تمامــی توجهات‬ ‫یکــه‬ ‫نشــان نــداد و درحال ‬ ‫را بــه خــود جلب کــرد‪ .‬او در ابتــدا بازیکنانش پیــش از ان روی صندلــی مخصــوص خــود‬ ‫را در میانــه میــدان جمع کرده و اشتباهاتشــان در اتــاق کنفرانــس نشســته و قصــد داشــت از‬ ‫را بــه ا نهــا گوشــزد کــرد‪ .‬ســپس بــا تیمش به بطــری اب معدنــی جلــوی خــود بنوشــد‪ ،‬ایــن‬ ‫ســمت هــواداران رم در ورزشــگاه رفــت تــا بــه اتــاق را تــرک کرد‪ .‬او ســپس بــار دیگر به محل‬ ‫ا نهــا ادای احتــرام کنــد‪ .‬او در مصاحبــه زنــده برگزاری کنفرانس خبری برگشــت و چند دقیقه‬ ‫تلویزیونی انتقادی را از تصمیمات بحث برانگیز بازهم ازانجا خارج شد‪ .‬مورینیو دراین باره گفت‪:‬‬ ‫داوری درباره خطای پنالتی روی زانیولو و دیگر «بیایید کنفرانسخبریرابیرونازاینجابرگزار کنیم‬ ‫صحنه ها انجام داد و درحالی که متوجه شادی تاهمهبتوانندحضورداشتهباشند‪.‬ان هاهمحقی‬ ‫مارکو پارولو‪ ،‬بازیکن سابق التزیو و ستون نویس دارند‪ ».‬مقامات برگزارکننده به او تاکید کردند که‬ ‫دی ای زد ان‪ ،‬شــده بــود بــا طعنه بــه او بابت این شــیوه مدنظر التزیوســت و ســرمربی سابق‬ ‫کسب این پیروزی تبریک گفت؛ اما این پایان چلسیپاسخداد‪«:‬اینسبکمنتخبالتزیوبرای‬ ‫ماجــرا نبود‪ .‬او برای پاســخگویی به ســواالت سرمربی تیم خود است‪ .‬من سرمربی رم هستم‪.‬‬ ‫خبرنگاران وارد کنفرانس خبری شد اما شرایط منمی خواهمبارسانه هاحرفبزنموشمااجازه‬ ‫طــور دیگری پیش رفــت‪ .‬مقامات برگزارکننده این کار را به من نمی دهید‪ .‬شما باید به کار ان ها‬ ‫ایــن کنفرانــس اعالم کردند که باشــگاه التزیو احترام بگذارید‪ ،‬ان ها هم خبرنگار هستند‪ .‬ان ها‬ ‫سیاســت جدیــدی را بــرای برگــزاری کنفرانــس بایــد حــق مطرح کردن ســوال از من را داشــت‬ ‫خبری در پیش گرفته و ســرمربی پرتغالی باید باشــند‪ ».‬مســئول برگزارکننــده کنفرانس خبری‬ ‫با اســکای صحبت کند تا دیگر خبرنگاران این سعی کرد تنش را کاهش دهد اما موفق نبود‪.‬‬ ‫دست الپورتا برای اخراج کومان‬ ‫بسته است‬ ‫بارســلونا تــوان مالــی الزم‬ ‫هیــچ مانــع اقتصــادی و فنــی‬ ‫بــرای اخــراج رونالــد کومان و‬ ‫در ایــن راه وجــود نخواهــد‬ ‫پرداخت دستمزد به جانشین‬ ‫داشــت‪ .‬الپورتا بــه کومان در‬ ‫او را نــدارد‪ .‬یــک تســاوی‬ ‫هواپیمــای بازگشــت از کادیز‬ ‫بــدون گل در زمیــن کادیــز و‬ ‫وعــده داد کــه بازی بــه بازی‬ ‫کومان‬ ‫ارائــه نمایشــی ناامیدکننده از‬ ‫پیــش خواهنــد رفــت و اگــر‬ ‫بارســا کافــی بود تا شــایعات‬ ‫نتایــج خوب باشــد‪ ،‬اخراجی‬ ‫اخــراج رونالــد کومــان بیش ازپیــش بــه گوش هم در کار نخواهد بود‪ .‬بارسا با ارائه نمایشی‬ ‫برســد‪ .‬خــوان الپورتــا رئیس بارســا در جریان خوب توانست سه گل به لوانته بزند و موقتا‬ ‫یــک مصاحبه بــه ال چیرینگیتو گفتــه بود که تنش ها کاهش پیدا کند اما دلیل اصلی ابقای‬ ‫صبر او نیز حدی دارد ولی شکست برابر کادیز کومان‪ ،‬شاید یک مسئله دیگر باشد‪ .‬درواقع‬ ‫نیــز اینــده رونالــد کومــان را تهدیــد نخواهــد دســت الپورتا برای اخراج کومان کامال بسته‬ ‫کــرد‪ .‬او تاکیــد داشــت که اگر نیــاز به تصمیم اســت و فرپلی مالی بــه وی اجازه اخراج مرد‬ ‫قاطعــی باشــد‪ ،‬ایــن کار را انجــام می دهــد و هلندی را نمی دهد‪.‬‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1693‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد‬ ‫عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار‬ ‫گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار و‬ ‫محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - 70‬اصلی اراضی قوچ قلعه علیا‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب ایستگاه تقلیل فشار گاز از پالک ‪ 63‬فرعی از ‪ 70‬اصلی فوق به مساحت ‪148/53‬‬ ‫مترمربع ابتیاعی شرکت گاز استان خراسان شمالی از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی برابر رای‬ ‫شماره ‪ 1400-1009‬مورخه ‪ - 1400/04/16‬کالسه ‪93-0558‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می گردد‬ ‫چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد‬ ‫نمود‪ .‬ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/06 :‬علیخان نادری ‪-‬رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/2357‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1932‬برابر رای شماره ‪ ۴۰۰۱۴۱۴‬مورخه ‪ 1400/6/5‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمدعلی حسن زاده ساری نصیرلو به شماره شناسنامه‬ ‫‪ ۱۶۱۰۱2۲۰۴۶‬کدملی ‪ ۱۶۱۰۱۲۲۰۴۶‬فرزند امیر و اقای علی اصغر حسن زاده ساری نصیرلو به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۳۶۴‬کدملی ‪ ۱۶۲۰۵۳۳۵۲۹‬فرزند امیر هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 2266/40‬مترمربع قسمتی از پالک ‪ 155‬اصلی واقع در بخش ‪ ۲۰‬اردبیل قریه‬ ‫ساری نصیرلو حوزه ثبت ملک گرمی خریداری از مالک رسمی وراث امیر حسن زاده محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز سه شنبه مورخه ‪ 1400/07/06‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز چهارشنبه مورخه‬ ‫‪ 1400/07/21‬سعید نیکخو‪ -‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1928‬شماره‪ ، 140060302006004045 :‬تاریخ‪ 1400/06/29 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002520‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم حسینعلی صرامی فروشانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی‬ ‫از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس‬ ‫از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به‬ ‫تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند‪ 17070‬مورخ‪ 95/12/11‬دفتر‪ 35‬و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد‬ ‫تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و‬ ‫بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم حسینعلی صرامی فروشانی به شناسنامه شماره‪ 3905‬کدملی‪ 1141348081‬صادره فرزند ولی اله‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‪ 138/68‬مترمربع پالک شماره‪ 644‬فرعی از‪ 107‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش‬ ‫کارشناس در اجرای ماده‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/06 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/21 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1197967‬م الف‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1920‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد‬ ‫قرارداد یحیی‬ ‫را سه ساله تمدید کنید‬ ‫در فاصلــه چنــد هفته تــا دیدار مقابــل الهالل‪،‬‬ ‫باشگاهپرسپولیس گزینه هایمختلفیبرایافزایش‬ ‫روحیه در تیم دارد‪ .‬به گزارش ورزش سه‪ ،‬در استانه‬ ‫برگزاریمرحلهیک چهارمنهاییلیگقهرماناناسیا‬ ‫و همچنین افتتاحیه لیگ بیســت و یکم‪ ،‬باشــگاه‬ ‫پرسپولیسوضعیتمطلوبیازنظرمدیریتیندارد‪.‬‬ ‫هیئت مدیره نامنســجم این تیــم در کنار وضعیت‬ ‫مبهم پســت مدیرعاملی‪ ،‬ســبب شــده تا شــرایط‬ ‫ایــن باشــگاه در حالــی عجیب قــرار بگیــرد و هنوز‬ ‫هم مشخص نیســت که وزیر ورزش چه تصمیمی‬ ‫خواهــد گرفت‪ :‬ایا وعــده ‪ 90‬روز کار مجید صدری‬ ‫محقق خواهد شــد؟ ایا مدیری جدید به باشــگاه‬ ‫خواهد امد؟ ایا مدیرعاملی صدری دائمی خواهد‬ ‫شــد؟ این پرس ـش ها و بسیاری دیگر از ســواالت در‬ ‫حالــی ذهن بســیاری از هــواداران پرســپولیس را به‬ ‫خود مشــغول کرده انــد که قرمزها نگرانی دیگری‬ ‫هــم دارنــد‪ .‬در هفته های اخیر بازیکنــان و اعضای‬ ‫کادرفنیباوعده هایبسیار زیادبرایحلمشکالت‬ ‫مالی مواجه بوده اند اما اقدامی عملی را مشاهده‬ ‫نکرده‪‎‬اند و شــاید حاال زمانی برای افزایش روحیه‬ ‫ان ها و نمایش حسن نیت از سوی باشگاه‪ ،‬به طرق‬ ‫مختلف باشــد؛ ازجمله تمدید قرارداد با ســرمربی‬ ‫کــه عــاوه بر تاثیــر بلندمــدت‪ ،‬در کوتا همــدت نیز‬ ‫نکته ایمثبتدر تیمپرسپولیسخواهدبود‪.‬یحیی‬ ‫گل محمدی که در دی ماه‪ 1398‬به عنوان سرمربی‬ ‫پرسپولیس و جانشین گابریل کالدرون از مشهد به‬ ‫تهــران امــد‪ ،‬در یــک و نیم ســال اخیر توانســته دو‬ ‫قهرمانی لیگ برتر را برای قرمزها به ارمغان بیاورد‬ ‫و ایــن تیــم را بــه فینال اســیا ببــرد که هــردوی این‬ ‫موارد برای نخســتین بار توســط یک مربی ایرانی‬ ‫رقــم خورده اســت‪ .‬همچنیــن نباید فرامــوش کرد‬ ‫کــه پرســپولیس در ایــن مدت با جدایی بیــش از ‪10‬‬ ‫بازیکن تاثیرگذار مواجه بوده اما خریدهای منطقی‬ ‫کادرفنــی و عملکرد خوب ا نهــا روی نیمکت و در‬ ‫یهــا حداقل‬ ‫تمرینــات‪ ،‬ســبب شــده تا ایــن جدای ‬ ‫تا حاال به چشــم نیایند‪ .‬نکته جالب اینکه فصل‬ ‫گذشــته نیز پرسپولیســی ها پیش از دیدار حســاس‬ ‫اســیایی (اولســان) قــرارداد گل محمــدی را نمدید‬ ‫عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار‬ ‫گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار و‬ ‫محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش یک بجنورد‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب ساختمان از پالک ‪ 848‬اصلی به مساحت ‪ 89/03‬متر مربع ابتیاعی اقای‬ ‫حمیدرضا نیازی به میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ و اقای امیدرضا نیازی به میزان دو دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ و اقای حبیب اهلل نیازی به میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ (مشاعا و بالسویه) از محل‬ ‫مالکیت ثبتی‪ :‬علی اصغریزدانی پاقلعه برابر اراء شماره های ‪ 1400 - 1638‬و ‪ 1400-1635‬و ‪- 1642‬‬ ‫‪ 1400‬مورخه ‪ -1400/06/28‬کالسه های ‪ 99 - 0007‬و ‪ 99 – 0006‬و ‪99 - 0008‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می گردد‬ ‫چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد‬ ‫نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/06‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/21‬علیخان نادری‪ -‬رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/3262‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1919‬برابر رای شماره ‪ 140060306021001052‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد عباسی ثانی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه ‪۱۰۴‬‬ ‫صادره از بردسکن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 146/76‬متر مربع قسمتی از پالک ‪۱۷۸۲‬‬ ‫فرعی از ‪ ۴‬اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ‪ ۴‬حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی‬ ‫خانم فاطمه ابراهیمی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/06:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/21 :‬غالمرضا گنج بخش‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن‬ ‫فقدان سند مالکیت ‪5/5419‬‬ ‫‪ -9-1931‬اگهی چون اقای سیده عطری احمد زاده مقدم فرزند سید اسحق به استناد یکبرگ‬ ‫استشهاد محلی که به امضاء شهود و گواهی دفترخانه ‪ 56‬دوگنبدان رسیده است که سند مالکیت‬ ‫ششدانگ یک باب خانه به پالک ‪ ۵۴۱۹‬فرعی از ‪ ۵‬اصلی واقع در قطعه یک بخش پنج دوگنبدان‬ ‫که مورد ثبت ذیل شماره ‪ -‬صفحه ‪ -‬جلد‪ -‬به نام اقای سیده عطری احمد زاده مقدم صادر و تسلیم‬ ‫گردیده است فلذا مراتب به استناد ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی‬ ‫انجام معامله نسبت به ملک یا وجود معامله سند مالکیت ‪ ۹۳۱۵۸۵‬می باشد از تاریخ نشر این اگهی‬ ‫ظرف ‪ ۱۰‬روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مورد معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت‬ ‫نمایید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن و اخواهی و یا در صورت‬ ‫اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ ‪ 1400/07/06‬حسین قائدگیوی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دوگنبدان ‪ 1400/68‬م‪/‬الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1916‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 2810‬مورخ ‪ 1400/6/9‬اقای محمد موحدی نجف ابادی فرزند محمدحسن نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 143/44‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 930‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪ 7‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/21 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫کمالوندمارکوپولوی‬ ‫دنیای مربیان‬ ‫شده و یک بار در فینال اسیا حضور یافته است؛ اما‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬باشگاه پرسپولیس هنوز تمدید‬ ‫قــرارداد بــا این مربــی را به عنوان یک پــروژه پیش‬ ‫روی خود قرار نداده است‪ .‬باتوجه به یک صعود‬ ‫به فینال (‪ )2020‬و یک صعود تا یک چهارم نهایی‬ ‫(‪ )2021‬هیچ بعید نیست که در پایان فصل یحیی‬ ‫با پیشنهاد ها داخلی و حتی خارجی خوبی مواجه‬ ‫شــود کــه در ان صــورت حفظ وی کار ســخت تری‬ ‫خواهد بود‪ .‬فارغ از چیزی که در پایان فصل انتظار‬ ‫پرســپولیس را می کشــد‪ ،‬مجیــد صدری سرپرســت‬ ‫کنونی باشگاه پرسپولیس می تواند با تمدید قرارداد‬ ‫یحیــی گل محمــدی پیش از بــازی الهــال‪ ،‬به این‬ ‫شکل روحیه او و دستیارانش را افزایش دهد و ان ها‬ ‫با شرایط ذهنی بهتر رهسپار ریاض کند‪ .‬یحیی در‬ ‫هفته هایاخیربارهاازمشکالتمالیصحبت کرده‬ ‫و به نظر از عملکرد مدیران باشگاه رضایت کافی‬ ‫ندارد اما این اقدام می تواند راهکاری بسیار خوب‬ ‫برای نمایش حسن نیت صدری به سرمربی قرمزها‬ ‫برای ادامه کار باشد‪.‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1197993‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1926‬شماره‪ ، 140060302006004095 :‬تاریخ‪ 1400/06/31 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006000150‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم شهناز رحیمیان مبنی بر صدور سند‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و‬ ‫تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل سند ‪ 542881‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که‬ ‫حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی‬ ‫داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که‬ ‫حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم شهناز رحیمیان‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 68‬کدملی ‪ 1141683938‬صادره فرزند اسداله نسبت به ‪ 2‬دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 264/80‬مترمربع پالک شماره ‪ 826‬فرعی از ‪ 72‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس‬ ‫در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪13‬‬ ‫ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/06 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/21 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1197982‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1921‬شماره‪ ، 140060302006004094 :‬تاریخ‪ 1400/06/31 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006000151‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم علی عموچی فروشانی مبنی بر صدور‬ ‫سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 542882‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های‬ ‫محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم علی عموچی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 214‬کدملی ‪ 1141614121‬صادره فرزند‬ ‫محمدرضا نسبت به ‪ 4‬دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 264/80‬مترمربع پالک شماره ‪ 826‬فرعی‬ ‫از ‪ 72‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل‬ ‫صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به‬ ‫نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/06 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/21 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی‪/1197979‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1924‬شماره‪ ، 140060302006004072 :‬تاریخ‪ 1400/06/31 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006001462‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم عصمت سرخی مبنی بر صدور سند‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و‬ ‫تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل صفحه ‪ 209‬دفتر ‪ 296‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به‬ ‫متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس‬ ‫پی سی ار در دیدار ایران و‬ ‫کر ه قطعی نیست‬ ‫انجام تست پی سی ار در دیدار تیم های ملی فوتبال‬ ‫ایــران و کــره جنوبــی‪ ،‬قطعــی نیســت و صرفــا تاکنون‬ ‫تنهــا شــرط قطعــی‪ ،‬تزریــق ‪ ۲‬دز واکســن کروناســت‪.‬‬ ‫دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی از ســری‬ ‫رقابت های مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫قطر‪ ،‬قرار اســت ‪ ۲۰‬مهر در ورزشــگاه ازادی برگزار شــود‬ ‫و به همین منظور حضور تماشاگران در این مسابقه با‬ ‫شروط خاصی همراه شده است‪ .‬چندی پیش علیرضا‬ ‫رئیسی‪،‬سخنگویستادمقابلهبا کرونااعالم کرد‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تماشــاگر به شــرط تزریق ‪ ۲‬دز واکسن کرونا‪ ،‬با ماسک‬ ‫و فاصله گــذاری اجتماعی می توانند در ورزشــگاه ازادی‬ ‫شاهدبازیایرانوکرهجنوبیباشند‪.‬بااین وجودبه تازگی‬ ‫غالمرضانوروزی‪،‬رئیسفدراسیونپزشکیورزشیاعالم‬ ‫کرد که شروط حضور تماشاگران در دیدار تیم های ملی‬ ‫فوتبال ایران و کره جنوبی‪ ،‬تزریق ‪ ۲‬دز واکسن کرونا و‬ ‫نیز انجام تست پی سی ار است‪ .‬بر این اساس تاکنون‬ ‫صرفا تزریق ‪ ۲‬دز واکســن کرونا برای افرادی که تمایل‬ ‫دارنداینمسابقهرادر ورزشگاهازادیتماشا کنندقطعی‬ ‫شده و در رابطه با انجام تست پی سی ار هنوز تصمیم‬ ‫نهایــی اتخــاذ نشــده و به احتمال زیــاد حضــور در ایــن‬ ‫مسابقهبهانجامتستپی سی ار منوطنخواهدشد‪.‬‬ ‫گزینه جذاب روی میز مدیران باشگاه پرسپولیس‬ ‫کردنــد‪ .‬البتــه باشــگاه اعــام کرد قــرارداد دوســاله‬ ‫تمدیدشده اما تا پایان فصل‪ 1401-1400‬بود‪ .‬نکته‬ ‫مهماینکهصعودبهفینالاسیا کهقرمزهااینفصل‬ ‫هم به دنبال ان هســتند‪ ،‬تنها کســب یک مدال یا‬ ‫افتخار در رزومه باشگاه نیســت و اورده ای نزدیک‬ ‫به سه میلیون دالری را برای باشگاه به همراه دارد‬ ‫که هم اکنون قرمزها با اســتقراض به پشــتوانه ان‪،‬‬ ‫توانســته اند از ورشکستگی مالی فرار کنند‪ .‬اگرچه‬ ‫فوتبــال ایــران رقابــت ویــژه ای را بین نیمکت های‬ ‫سرمربیگری تجربه می کند و فاصله ها بسیار به هم‬ ‫نزدیک هســتند اما شاید اشتباه نباشد اگر یحیی را‬ ‫به عنوان بهترین مربی کنونی فوتبال ایران معرفی‬ ‫کرد؛ او که برای اولین بار مشهد را صاحب سهمیه‬ ‫اسیایی کرد و پرسپولیس تحت هدایت او باوجود‬ ‫حواشــی مدیریتــی و تغییــرات متوالــی کادرفنــی‪،‬‬ ‫هواداران این تیم و بســیاری‬ ‫اســیبی ندید و به زعم‬ ‫ِ‬ ‫از کارشناسان‪ ،‬نمایش های چشم نوازی را ارائه کرد‪.‬‬ ‫یحیــی گل محمــدی در یک و نیم فصــل موفق به‬ ‫کسب سه قهرمانی (دو لیگ برتر و یک سوپرجام)‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫نفت مسجدسلیمان چهارمین تیم لیگ برتری است‬ ‫کــه فــراز کمالونــد در چنــد مــاه گذشــته‪ ،‬روی نیمکتش‬ ‫نشســته اســت‪ .‬بعــد از جدایی ســیروس پورموســوی از‬ ‫نفت مسجدسلیمان‪ ،‬مدیران این باشگاه باب مذاکره را‬ ‫باچندمربیاغاز کردند کهدرنهایتفراز کمالوندبه عنوان‬ ‫ســرمربی جدید این تیم انتخاب شد‪ .‬کمالوند در حالی‬ ‫کارش را با نفت مسجدسلیمان را شروع خواهد کرد که‬ ‫قرار بود در لیگ بیست و یکم هدایت تراکتور را به عهده‬ ‫داشته باشد اما اتفاقاتی که در این تیم رخ داد باعث شد‬ ‫کــه او خیلــی زود به همــکاری اش با تراکتور پایــان دهد‪.‬‬ ‫بازگشــت کمالوند به لیگ برتر از اســفند ‪ 99‬کلید خورد‬ ‫و او بعــد از انتخــاب فرهــاد مجیدی به عنوان ســرمربی‬ ‫استقالل‪،‬به عنوانمدیرفنیاینتیمهمکار مجیدیشد‬ ‫منتهی او مدت زیادی در استقالل حضور نداشت و بعد‬ ‫از صعود استقالل به مرحله حذفی لیگ قهرمانان اسیا‪،‬‬ ‫بــه همــکاری اش با این تیم پایان داد تا هدایت ســایپا را‬ ‫به عهده بگیرد‪ .‬کمالوند در نهایتا‪ 27‬تیرماه بود که او از‬ ‫سرمربیگریسایپاکناررفت‪.‬تراکتورتیمبعدیکمالوندبود‬ ‫و او‪ 9‬مــرداد جــای فیــروز کریمی را در این تیم گرفت اما‬ ‫دوران مربیگری او در تراکتور هم خیلی کوتاه بود و این‬ ‫مربی‪ 18‬شهریور از سرمربیگریتراکتور استعفادادوحاال‬ ‫به عنوان سومین سرمربی نفت مسجدسلیمان در طول‬ ‫یکماه گذشتهانتخاب شدهاست‪.‬‬ ‫که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم عصمت‬ ‫سرخی به شناسنامه شماره ‪ 1‬کدملی ‪ 1141646854‬صادره فرزند غالمعلی نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 114‬مترمربع پالک شماره ‪ 307‬فرعی از ‪ 82‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای‬ ‫ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/06 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/21 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی‪/1197929‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1705‬رای شماره ‪ 140060302026004924‬مورخ ‪ 1400/04/03‬هیات یک خانم فاطمه‬ ‫هارونی به شناسنامه شماره ‪ 22‬کدملی ‪ 5759839861‬صادره چادگان فرزند امامقلی بصورت ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 156/61‬مترمربع از پالک ‪ 13900‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪5‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت‬ ‫عبدالحسینصنعتی‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/06 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1189116‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1712‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 2555‬مورخ ‪ 1400/5/25‬اقای محمدعلی اذری فرزند هوشنگ نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 117‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 4‬فرعی از ‪ 1216‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫‪ 10‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/06 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1188089‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو ار دی ای ‪ 1600‬به رنگ یشمی به شماره انتظامی ایران‪-13‬‬ ‫‪749‬د‪ 95‬به شماره موتور ‪ 11785013731‬و شماره شاسی ‪ 23407981‬مدل‬ ‫‪ 1385‬به نام رحیم خاکی وطن فرزند غالمحسین شماره شناسنامه ‪16066‬‬ ‫کدملی ‪ 0490157580‬صادره از شهرری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مجوز چاپخانه به نام شرکت سروستان سپاهان با مدیرعاملی اقای‬ ‫اصغر تجدد دارنده شناسنامه شماره ‪ 42407‬صادره از اصفهان به‬ ‫شماره ثبت ‪ 112847‬مورخ ‪ 74/3/22‬و شماره ‪/4/4/12796‬چ تاریخ‬ ‫‪ 1388/3/23‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 06‬مــهر ماه ‪ 28 / 1400‬سپتامبر ‪ 21/ 2021‬صفر ‪ / 1443‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1174‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫بازگشتپرندگانمهاجر‬ ‫بهبهشتمیانکاله‬ ‫هرساله با سرد شدن هوا پرندگان زیادی به تاالب بین المللی میانکاله کوچ می کنند و‬ ‫تا اواخر اسفند در این تاالب می مانند‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬تاالب بین المللی میانکاله هرساله مقصد پرندگان‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫مهاجــر زیادی اســت‪ ،‬در این تــاالب پرندگانی از نوع فالمینگو های شــیلیایی و امریکایی‪،‬‬ ‫قو ها‪ ،‬عقاب دریایی دم سفید‪ ،‬چارخو‪ ،‬چنگر‪ ،‬خوتکا‪ ،‬پلیکان‪ ،‬حواصیل خاکستری و چنگر‬ ‫نوک ســرخ وجود دارد‪ .‬هرســاله از اوایل شــهریور ماه که هوا شــروع به سرد شدن می کند‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬هزار تا ‪ ۱‬میلیون پرنده به سمت تاالب میانکاله مهاجرت خود را اغاز می کنند‬ ‫و در اواخر اســفندماه با باال رفتن دمای هوا شــروع به بازگشــت به خانه هایشان می کنند‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن تــاالب نادرترین پرند ههــای جهــان را می توان دیــد‪ ،‬میان‬ ‫کاله یکی از ‪ ۱۲‬ذخیره گاه بین المللی زیس ـت کره در ایران اســت‪ ،‬که در یونســکو به عنوان‬ ‫ذخیره گاه طبیعی زیست کره به ثبت رسیده است‪ .‬الزم به ذکر است که در سال ‪ ۹۸‬بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬هزار پرنده مهاجر در تاالب بین المللی میانکاله به دلیل مسمومیت با سم بوتولیسم‬ ‫تلف شدند‪.‬‬ ‫تزریق‪ ۳۴۰‬هزار ُدز واکسن به‬ ‫اتباعخارجی‬ ‫مدیــرکل امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی وزارت کشــور از تزریــق ‪ ۳۴۰‬هــزار ُدز‬ ‫واکسن کرونا به پناهندگان و اتباع خارجی خبر داد و روند بهره مندی اتباع از بیمه‬ ‫سالمت را تشریح کرد‪.‬‬ ‫مهدی محمودی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در تشریح روند واکسیناسیون اتباع و مهاجرین‬ ‫خارجی گفت‪ :‬واکسیناسیون اتباع خارجی بر اساس سن در کشورمان انجام می شود ولی‬ ‫تاکنــون هیــچ کمکی به صورت رســمی برای تهیه واکســن صــورت نگرفته اســت‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که قول مساعدت جهت تهیه واکسن از سوی سازمان های بین المللی صورت‬ ‫پذیرفته است‪ .‬او درباره تعداد مهاجرین خارجی که واکسن کرونا دریافت کرده اند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫واکسیناسیون پناهندگان و اتباع خارجی بر اساس سند ملی کشور جمهوری اسالمی ایران‬ ‫تاکنون حدود ‪ ۳۴۰‬هزار ُدز صورت گرفته است‪.‬‬ ‫عمود ‪1452‬‬ ‫رویدادامروز‪-‬مطهرهمظهری‪:‬بهپشتسرتنگاه‬ ‫نکن که چه بودی و چه کردی‪ .‬به روبرویت نگاه‬ ‫کن که امام حسین منتظرت ایستاده مسیر پیاده‬ ‫رویاربعینماکتیازدنیایبعدازظهوراست‪.‬نیاز‬ ‫بهتنفسدرهواینجفو کربالدارم‪.‬بیستمینروز‬ ‫از دومین ماه سال شصت ویک هجری بود‪ .‬استاد‬ ‫و شاگرد دست در دست هم بیابان های تفتیده را‬ ‫پشتسرمی گذاشتند‪.‬پاهایشاندرشنهاینرم‬ ‫و داغ فرومی رفــت و ردی عمیــق از خــود بر جای‬ ‫می گذاشتامابادبه سرعتردپاهاراباپوششی‬ ‫ضخیــم از رمــل می‪-‬پوشــاند‪ .‬جابــر بــن عبداهلل‬ ‫انصاریدستهمسفرشرارها کردوباچشمانی‬ ‫بــی فــروغ نگاهی به بیابــان بی انتهــا انداخت‪.‬‬ ‫هیچ کسنبود‪.‬خودشوعطیهتنهامسافرانسفر‬ ‫عشــق بودند‪ ...‬حاال هزار و چهارصد ســال از ان‬ ‫روز گذشته است‪ .‬جابر و عطیه دیگر نیستند اما‬ ‫میلیونهانفرپاجایپایان هامی گذارندوراهی‬ ‫سفرشورانگیزعاشقیمی شوند‪.‬میلیونهاعاشق‬ ‫بی قرار که ســختی های راه را به جان می خرند‬ ‫و به شوق میزبانی سیدالشهدا قدم ها و علم ها‬ ‫رامیشمارند‪.‬در اینمیان کسانیهمهستند که‬ ‫خاک پای زائران را توتیای چشمانشان می کنند و‬ ‫افتخارشانخدمتبهدوستداراناباعبداهللاست‪.‬‬ ‫در ادامهپایصحبتیکیاز کسانینشستهام که‬ ‫بارهاهمقدمباجابروبهشوقخدمت‪،‬روانهی‬ ‫نینواشدهاست‪.‬‬ ‫خودتانمعرفیکنید‪.‬‬ ‫بسمربالحسین‪.‬عبدالرضاانگشتریهستم‬ ‫خادمزواراباعبداهلل‪.‬‬ ‫خدمت به زائران کربال را از کجا شــروع‬ ‫کردید؟‬ ‫ازبچگیدرروضههایخانگیمنزلپدربزرگم‬ ‫کمک می کردم‪ .‬بعد در خانه ی پدری این روضه‬ ‫هاادامهپیدا کردتااین کهباهمکاریهمسایهها‬ ‫روضهیخانگیماتبدیلبهمراسمعزاداریتکیه‬ ‫یجانباز کربالشدوالحمداهللهنوزهمادامه دارد‪.‬‬ ‫چه شد که به فکر راه اندازی کاروان پیاده‬ ‫رویاربعینافتادید؟‬ ‫دوسالبا گروهیبه صورت کاروانیبهزیارت‬ ‫اربعینرفتم‪.‬مشکالتیدرمسیرسفروجودداشت‬ ‫کــه من احســاس می کردم بــا مدیریتی متفاوت‬ ‫یتــوان را برطــرف کــرد‪ .‬به همین منظور ســال‬ ‫م ‬ ‫نودوسهباتعدادیاز دوستاناولین کاروانزیارتی‬ ‫اربعینراتشکیلدادیم‪.‬انزمانپیادهرویاربعین‬ ‫کمترشناخته شدهبوداما کمکدوستان‪،‬زیبایی‬ ‫های مسیر پیاده روی و به ویژه لطف امام حسین‬ ‫علیه السالم باعث شد سال های بعد کم کم به‬ ‫تعداد زائرینی که به کاروان می پیوســتند اضافه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیریت کاروان پیــاده روی اربعین با‬ ‫مدیریت کاروان زیارتی کربال در ایام دیگر‬ ‫سالچهتفاوتیدارد؟‬ ‫کاروان هــای زیارتــی عتبــات در ایامــی به جز‬ ‫اربعین تحت نظر سازمان حج و زیارت هستند و‬ ‫چون اغلب هماهنگی ها از قبل توسط سازمان‬ ‫حجوزیارتانجاممیشود‪،‬مدیریتان هابیش‬ ‫تر نوعی مدیریت روانی زائران در سفر است؛ اما‬ ‫ازانجایی کههیچنهادوسازمانیخدماتخاصی‬ ‫بــه زوار کاروان هــای پیاده روی اربعین ارائه نمی‬ ‫کننــد‪ ،‬مدیریــت ایــن کاروان هــا بســیار متفاوت‬ ‫بــا کاروان هــای زیارتی در ایام دیگر ســال اســت‪.‬‬ ‫عالوه بر بحث سالمت زائرین که تقریبا همه ی‬ ‫مســئولیت ها متوجه مدیر کاروان می شــود‪ ،‬باز‬ ‫بودن برنامه ی سفر و شلوغی روزهای منتهی به‬ ‫اربعینباعثمیشودانتظاراتزوار از مدیربیش‬ ‫ترباشد‪.‬‬ ‫با توجه به مشکالتی که مدیریت کاروان‬ ‫می تواند داشته باشد‪ ،‬تابه حال به این فکر‬ ‫کرده اید که این کار را کنار بگذارید؟‬ ‫شــاید گاهی به دلیل خســتگی و مشــکالت‬ ‫چنین فکری به ذهنم خطور کرده باشد اما انچه‬ ‫برایماهمیتداردخدمتبهزوارسیدالشهدااست‬ ‫و واقعا برایم فرقی نمی کند که کاروان زیارتی به‬ ‫کربالببرمیا کفشزائرانراجفت کنم‪.‬‬ ‫اجازهبدهیدکمیفضایمصاحبهراعوض‬ ‫کنیم و بیش تر با اقای انگشتری اشنا‬ ‫شویم‪.‬چندفرزنددارید؟‬ ‫خداوند به من ســه فرزند عطا کرده اســت‪.‬‬ ‫زینبخانم‪،‬زهراخانموحسیناقا‪.‬‬ ‫در ماشین‪ ،‬وقتی با خانواده به مسافرت‬ ‫می روید مداحی گوش می کنید یا رادیو‬ ‫یاموسیقی؟‬ ‫محرموصفروایامشهادتائمهبهاحترامامام‬ ‫حسینعلی هالسالموحضرتزهراسالم اهللعلیها‬ ‫مداحــی گوش می کنــم اما به طورکلی‪ ،‬هم اهل‬ ‫گوش کردنبهرادیوهستموهمازموسیقیسنتی‬ ‫لذتمیبرم‪.‬‬ ‫چقدراهلمطالعهیکتابهستید؟‬ ‫عالقهیزیادیبهمطالعهدارمامادر دوحوزه‬ ‫بیش تر کتاب خوانده ام؛ یکی خاطرات و زندگی‬ ‫نامه ی شــهدا و رزمندگان دفاع مقدس و دیگری‬ ‫مباحثمربوطبهروانشناسیوبازاریابی‪.‬‬ ‫دو تا از کتاب هایی را که خیلی دوســت‬ ‫داشتیدبهخوانندگانمعرفیکنید‪.‬‬ ‫کتــاب «دا» در حــوزه ی دفاع مقدس و کتاب‬ ‫«قصهیدلبری»دربارهیشهدایمدافعحرم‪.‬‬ ‫برگردیم به مسیر پیاده روی اربعین‪ .‬ایا‬ ‫فضای این پیــاده روی را برای خانم ها و‬ ‫کودکانمناسبمیدانید؟‬ ‫اگــر خانــم هــا بــا اگاهی نســبت به شــرایط‬ ‫در مراســم شرکت کنند قطعا مشکلی نخواهند‬ ‫داشت‪.‬خانوادهیمندوسالدر مسیرپیادهروی‬ ‫همراهمبودندواتفاقااندوبارجزءبهترینزیارت‬ ‫هایمنبود‪.‬‬ ‫تابه حالکاروانخانوادگیراهمبرایپیاده‬ ‫نسبتا باالست نمی توانستم بدون عینک ادامه‬ ‫بدهــم‪ .‬از صاحــب خانــه ســراغ عینــک ســازی را‬ ‫گرفتــم کــه جوابش ناامیدکننده بــود‪ .‬ان بنده ی‬ ‫خدا به اشپزخانه رفت و چند دقیقه بعد با چهار‬ ‫پنجعینکبرگشت!چونخانهرادر اختیار زائران‬ ‫گذاشــته بودنــد‪ ،‬تمــام اعضــای خانــواده اش در‬ ‫اشپزخانهزندگیمی کردند کهازقضاچندنفرشان‬ ‫رویاربعینبردهاید؟‬ ‫ورودبهمراسموهمچنینفاصله گذاریفیزیکی دیگرنتوانیدبهزیارتبروید؟‬ ‫هــم عینکی بودند! عینــک ها را یکی یکــی روی‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫اما‬ ‫بودم‬ ‫اقایان‬ ‫خدمت‬ ‫اوایــل فقط در‬ ‫نودوهشت‬ ‫ـهریور‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫وقتی‬ ‫ وجه‪.‬‬ ‫چ‬ ‫ هی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫است‪.‬‬ ‫بوده‬ ‫ما‬ ‫کار‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫چشممامتحانمی کردتاببیند کدامبهشمارهی‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫اع‬ ‫ی‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫از‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫گرف‬ ‫ـم‬ ‫نودوهفــت تصمیـ‬ ‫نفر‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫چ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـتم‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫برگ‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫اربع‬ ‫روی‬ ‫ـاده‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫از‬ ‫حسین‬ ‫امام‬ ‫کردید‬ ‫احساس‬ ‫زندگی‬ ‫کجای‬ ‫چشممننزدیکتراست‪.‬باالخرهعینکمناسب‬ ‫خیلی‬ ‫ـفر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـروع‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫خانواده ثبت نام‬ ‫اذر‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫کرد‬ ‫ـزی‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫برنا‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫نگاه‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫شمارا‬ ‫دست‬ ‫السالم‬ ‫علیه‬ ‫مــن پیدا شــد‪ .‬مــی دانســتم صاحــب ان عینک‬ ‫همه‬ ‫عجیب‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫سفر‬ ‫طول‬ ‫نگرانبودمامادر‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـم‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫برگرد‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫کر‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫اند؟‬ ‫داشته‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫درستمثلخودمننمیتواندحتیچندساعت‬ ‫ساعت‬ ‫ شب‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫مثال‬ ‫شد؛‬ ‫می‬ ‫حل‬ ‫یمشکالتما‬ ‫تاخیر‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫مدتی‬ ‫ـفر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ـش‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫پ‬ ‫ـکلی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫مــن روز دوم محــرم بــه دنیــا امــده ام و تمام‬ ‫بدونعینکبماند‪.‬هرچه کردممیزبانمهربانما‬ ‫به‬ ‫بچه‬ ‫و‬ ‫زن‬ ‫تعدادی‬ ‫با‬ ‫ـنه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫گر‬ ‫و‬ ‫دوازده خســته‬ ‫زندگیامرامدیونامامحسینم‪.‬مندر تمامسال افتاد‪ .‬قرار شــد بعدازانتخابات دوم اســفند حاضر نشد عینک را پس بگیرد و اصرار داشت تا‬ ‫موکبی رســیدیم‪ .‬در ان ساعت به طورمعمول نه هایی کهدرخدمتزائرانامامحسینبودمموارد عازم شویم‪ .‬برای سه شنبه ششم اسفند هم رسیدنبهیکعینک سازیاز اناستفاده کنم‪.‬این‬ ‫غذاییهستونهحتیجایمناسبیبرایخواب زیادی از توجهات اباعبداهلل را دیده ام‪ .‬نمونه ی بلیــت داشــتیم امــا از روز دوشــنبه بــه دلیــل نمونهی کوچکیاز سخاوتعراقیهادر برخورد‬ ‫پیــدا می شــود؛ اما به محــض ورود ما‪ ،‬بــرای کل کوچکشاتفاقیبودکهسالهایاولبرپاییتکیه کرونا پروازها لغو شد‪.‬‬ ‫با زائران امام حسین است‪ .‬کسانی که در اربعین‬ ‫کاروانپیتزاوساندویچاوردند کهبچههایحاضر برایمافتاد‪.‬انزمانسیستمگرمایشیتکیه‪،‬بخاری صبح اربعین سال نودونه وقتی چشم باز به زوار خدمت می کنند‪ ،‬همه ی زندگی شان را‬ ‫در کاروان را خیلی خوش حال کرد‪.‬‬ ‫های گازوئیلیبود‪.‬ظاهرابخاریمشکلداشتو کردیدودیدیدکهکربالنیستیدچهحسی در اختیار زائرانقرار میدهندنه فقطبخشیاز ان‬ ‫زائران‬ ‫به‬ ‫خدمت‬ ‫برگردیم به تکیه‪ .‬گفتید‬ ‫اشتید؟‬ ‫د‬ ‫هم‬ ‫من‬ ‫بود‪.‬‬ ‫شده‬ ‫جمع‬ ‫مخزن‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫گازوئیل‬ ‫را‪.‬ایناست کهمی گویندمسیرپیادهرویاربعین‬ ‫عزاداری‬ ‫مراسم‬ ‫کردید‪.‬‬ ‫را از تکیه شروع‬ ‫کردم‬ ‫می‬ ‫ـعی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫اربعین‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫هف‬ ‫ـک‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫روشن‬ ‫ببینم‬ ‫تا‬ ‫کردم‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫دریچه‬ ‫ جا‬ ‫ه‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫خبر‬ ‫بی‬ ‫ماکتیاز دنیایبعداز ظهور است‪.‬‬ ‫برگزار‬ ‫طور‬ ‫چه‬ ‫کرونا‬ ‫به‬ ‫الوده‬ ‫را در روزهای‬ ‫به‬ ‫تر‬ ‫کم‬ ‫ماندن‬ ‫جا‬ ‫فکر‬ ‫که‬ ‫کارکنم‬ ‫درگیر‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫شعله‬ ‫زدم‬ ‫را‬ ‫استارت‬ ‫که‬ ‫زمان‬ ‫هم‬ ‫نه‪.‬‬ ‫یا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫در مسیر خدمت به زائران امام حسین چه‬ ‫میکردید؟‬ ‫روز‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫هرچه‬ ‫هم‬ ‫االن‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫بیا‬ ‫ـراغم‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ی وحشتناکی از دریچه بیرون زد و پوست و تمام‬ ‫ارزوییداشتیدکهتابه حالبراوردهنشده‬ ‫عزاداری‪،‬‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫مرا‬ ‫برگزاری‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫اقدام‬ ‫اولین‬ ‫موهای ســروصورتم ســوخت؛ اما به لطــف امام اربعین کجا بودم و چه کار می کردم‪ ،‬یادم نمی است؟‬ ‫ایران‬ ‫گاز‬ ‫ملی‬ ‫شرکت‬ ‫‪2000091701000127‬‬ ‫شماره‬ ‫ساده)‬ ‫ای‪-‬ارزیابی‬ ‫مرحله‬ ‫عمومی(یک‬ ‫مناقصه‬ ‫فرخوان‬ ‫تجدید‬ ‫تغییر فضای برگــزاری مراســم بود‪ .‬با هماهنگی حسینبعداز یکیادوروز تمامعالئمسوختگی اید‪.‬فقطیادمهستدوروز تمامسردردبودم‪.‬‬ ‫این که در این مســیر در خدمت پدر و مادرم‬ ‫شماره ‪14014:‬‬ ‫ای‪-‬ارزیابی ساده)‬ ‫عمومی(یک مرحله‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫بلوچستان‬ ‫گاز‬ ‫برخوردهای‬ ‫سیستان واز‬ ‫ جا‬ ‫استانخودشبه‬ ‫مناقصهعوارضیاز‬ ‫شرکتاین که‬ ‫هیئت امنــای مســجد حضــرت ابوالفضــل علیــه از بینرفتبدون‬ ‫ویژه ی عراقی ها با زائران باشم‪ .‬خدا را شکر به مادر خدمت کردم اما پدرم‬ ‫کاذب الومینیومی‬ ‫درتایل کف‬ ‫مناقصه ‪:‬‬ ‫اگهی فراخوانموضوع‬ ‫ای)‬ ‫مرحله‬ ‫یک‬ ‫(عمومی‪،‬‬ ‫مناقصه‬ ‫شرکت‬ ‫بگویید‪.‬‬ ‫حسین‬ ‫امام‬ ‫و‬ ‫زن‬ ‫شغلم‪،‬‬ ‫من‬ ‫نیست؛‬ ‫چیزی‬ ‫ که‬ ‫الســام‪ ،‬مراســم را در حســینیه ی مســجد برگزار بگذارد‪.‬البتهاین‬ ‫خیلی زود ما را تنها گذاشتند و ارزوی بردن پدر به‬ ‫شماره تقاضای خرید ‪SAD - 0000038:‬‬ ‫باشد‪ ).‬‬ ‫حسینم‪.‬موجود می ی‬ ‫امام‬ ‫مدیون‬ ‫را‬ ‫مادرم‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫کردیــم که هم فضای بزرگــی دارد و هم می توان بچهاموحتی‬ ‫کشــب کــه به همراه تعــدادی از دوســتان کربالدر دلمماند‪.‬خیلیهمدوستدارمچشمم‬ ‫‪ -1‬شرح مشخصات فنی کاال ‪( :‬شرح کامل مشخصات فنی کاالها به همراه همین اگهی در سایت فوق الذکر‬ ‫شده است(‪.‬‬ ‫بارگذاری‬ ‫وقتیستاد‬ ‫کاال در سامانه‬ ‫کمیت‬ ‫(کیفیت و‬ ‫الومینیومی‬ ‫کفوکاذب‬ ‫از حیاط تایل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫استفاده‬ ‫کنار ان‬ ‫فضایسبز‬ ‫مسجد‬ ‫رفته‬ ‫ها‬ ‫عراقی‬ ‫از‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫منزل‬ ‫به‬ ‫ـتراحت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫وداع‬ ‫کربال‬ ‫با‬ ‫نودوهشت‬ ‫سال‬ ‫اربعین‬ ‫به جمال اقا در مســیر پیاده روی روشــن شود‪ .‬ان‬ ‫‪ http://www.setadiran.ir‬میسر خواهد بود‪ .‬ضمنا‬ ‫یادرس‬ ‫شماره به‬ ‫چون (ستاد)‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫سال از طریق‬ ‫پیشنهادی‪ ،‬صرفا‬ ‫پاکات‬ ‫ارائه‬ ‫مناقصه تا‬ ‫اسناد‬ ‫بارگذاری‬ ‫دریافت و‬ ‫در از‬ ‫مناقصه‪،‬‬ ‫فرایند‬ ‫برگزاری‬ ‫کلیهومراحل‬ ‫البتهتب ‪-2‬‬ ‫بدو‬ ‫عزاداران‬ ‫سنجی‬ ‫اکسیژن‬ ‫سنجی‬ ‫چشمم‬ ‫و‬ ‫شکست‬ ‫عینکم‬ ‫بودیم‪،‬‬ ‫دو‬ ‫حداقل‬ ‫که‬ ‫کردید‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫کردید‬ ‫شاءاهلل کهلیاقتشراپیدا کنم‪.‬‬ ‫مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور‪ ،‬الزم است مراحل ثبت نام در سایت فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند‪ .‬صرف ارائه پیشنهاد مالی از طرف مناقصه‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت نفت مناطق مرکزی ایران‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی(سهامی خاص)‬ ‫گران در سامانه‪ ،‬به منزله تایید کلیه اسناد مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مهلت دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه و ارائه پاکات پیشنهادی ‪ :‬اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پاکات پیشنهادی تا پایان وقت اداری روز ‪ 1400/07/20‬می باشد‪.‬الزم به ذکر است که مهلت دریافت اسناد مناقصه‬ ‫در سامانه ستاد‪ 10 ،‬روز قبل از تاریخ مذکور می باشد‪.‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان (سهامی خاص)‬ ‫اگهی فراخوان شرکت در مناقصه (عمومی‪ ،‬یک مرحله ای)‬ ‫تجدید فرخوان مناقصه عمومی(یک مرحله ای‪-‬ارزیابی ساده) شماره ‪2000091701000127‬‬ ‫‪ -4‬ارسال اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫مناقصه عمومی(یک مرحله ای‪-‬ارزیابی ساده) شماره ‪14014:‬‬ ‫‪ ) 1-4‬شرکتها ملزم به ارائه پاکات ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار معتبر بانکی سه ماهه قابل تمدید و یا رسید واریز وجه نقد(شماره حساب جهت واریز وجه با هماهنگی امور مالی مشخص می گردد) به مبلغ ‪000‬ر‪000‬ر‪740‬‬ ‫کاذب‬ ‫کف‬ ‫مناقصه‬ ‫الومینیومی در روند مناقصه وجود نخواهد داشت ‪.‬‬ ‫امکان ادامه حضور‬ ‫صورت‬ ‫تایلاین‬ ‫باشند‪: .‬در غیر‬ ‫موضوعمی‬ ‫ریال به نام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی و پیشنهاد مالی از طریق سامانه ستاد‬ ‫مناقصات اعالم خواهد‬ ‫گشایشایرانپیشنهادات مالی پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی ساده شرکتها‪,‬‬ ‫‪) 2-4‬‬ ‫تاریخمناطق مرکزی‬ ‫شرکت نفت‬ ‫شد‪SAD.‬‬ ‫‪- 0000038:‬‬ ‫کمیسیونخرید‬ ‫توسطتقاضای‬ ‫شماره‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی(سهامی خاص)‬ ‫نوبت اول‬ ‫مناقصه ‪:‬‬ ‫شرکت‪:‬در‬ ‫جهت‬ ‫‪-5‬شرایط الزم‬ ‫کامل مشخصات فنی کاالها به همراه همین اگهی در سایت فوق الذکر موجود می باشد‪).‬‬ ‫(شرح‬ ‫فنی کاال‬ ‫مشخصات‬ ‫‪ -1‬شرح‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫ضروری‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫تولیددربرای‬ ‫(کیفیتیاو پروانه‬ ‫الومینیومیبرداری و‬ ‫کاذبپروانه بهره‬ ‫داشتن‬ ‫است(‪.‬‬ ‫بارگذاری‬ ‫سامانه ستاد‬ ‫کمیت کاال‬ ‫‪)1-5‬کف‬ ‫تایل‬ ‫‪ )2-5‬داشتن کد اقتصادی‪ ،‬شناسه ملی و شماره ثبتی برای اشخاص حقوقی و داشتن شماره ملی برای اشخاص حقیقی الزامی است‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫ضروری‬ ‫حقوقی)‬ ‫و‬ ‫حقیق‬ ‫اشخاص‬ ‫از‬ ‫(اعم‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫کلیه‬ ‫برای‬ ‫کدپستی‬ ‫ارائه‬ ‫‪)3-5‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فرایند مناقصه‪ ،‬از دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه تا ارائه پاکات پیشنهادی‪ ،‬صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ http://www.setadiran.ir‬میسر خواهد بود‪ .‬ضمنا‬ ‫‪-2‬‬ ‫امضایبرگزار می‬ ‫گواهیکنند‪،‬‬ ‫داخلی تهیه‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫مناقصه‬ ‫استموضوع‬ ‫الزمکاالی‬ ‫مذکور‪ ،‬که‬ ‫کنندگانی‬ ‫قبلی ودرتامین‬ ‫عضویتداخلی‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫مناقصهدرمیان‬ ‫‪)4-5‬‬ ‫گردد‪.‬جهت شرکت در مناقصه به انجام رسانند‪ .‬صرف ارائه پیشنهاد مالی از طرف مناقصه‬ ‫الکترونیکی را‬ ‫دریافت‬ ‫نامرادرازسایت فوق و‬ ‫مراحل ثبت‬ ‫سامانه‬ ‫صورت عدم‬ ‫مناقصه گران‬ ‫باشد‪.‬باید به صورت پیشکرایه به ادرس ‪ :‬استان فارس‪ -‬شهرستان فراشبند‪ -‬منطقه عملیاتی اغار و داالن‪ -‬انبار تدارکات کاال ارسال گردد‪.‬‬ ‫‪SAD-0000038‬‬ ‫خرید‬ ‫درخواست‬ ‫مربوط به‬ ‫‪)5-5‬دراقالم‬ ‫اسناد مناقصه می‬ ‫کلیه‬ ‫منزله تایید‬ ‫سامانه‪ ،‬به‬ ‫گران‬ ‫‪ -6‬درصورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان ‪ 10‬درصد مبلغ معامله الزامیست‪.‬‬ ‫‪ -3‬مهلت دریافت و بارگذاری اسناد مناقصه و ارائه پاکات پیشنهادی ‪ :‬اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پاکات پیشنهادی تا پایان وقت اداری روز ‪ 1400/07/20‬می باشد‪.‬الزم به ذکر است که مهلت دریافت اسناد مناقصه‬ ‫تاریخ مذکور‬ ‫برنده ستاد‪،‬‬ ‫‪-7‬سامانه‬ ‫در‬ ‫باشد‪.‬معتبر حداکثر به میزان ‪ %50‬کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید‪.‬‬ ‫ضمانتنامهمیبانکی‬ ‫قبل بااز ارائه‬ ‫روزتواند‬ ‫مناقصه‪10‬می‬ ‫مناقصه ‪:‬‬ ‫کلیهاسناد‬ ‫ارسال‬ ‫‪-4‬‬ ‫حقوقی واجد شرایط در بند ‪ 5‬دعوت به عمل می اید حداکثر بر اساس مهلت مقرر شده در بند ‪ 3‬جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند و در مهلت قانونی‬ ‫اشخاص‬ ‫‪ -8‬از‬ ‫‪000‬ر‪000‬ر‪740‬‬ ‫گردد) به‬ ‫مشخص می‬ ‫ساده‪ ،‬امور‬ ‫هماهنگی‬ ‫واریز وجه با‬ ‫جهت‬ ‫رسیدبهواریز‬ ‫تمدید‬ ‫نمایند‪.‬ماهه‬ ‫بانکی سه‬ ‫فرایند‬ ‫شرکتودر‬ ‫پاکاتبهضمانتنامه‬ ‫ملزم به‬ ‫‪1-4‬‬ ‫در‬ ‫مبلغمورد اشاره‬ ‫مستندات‬ ‫بایست‬ ‫مالیگران می‬ ‫مناقصه‬ ‫ای‪-‬ارزیابی‬ ‫مرحله‬ ‫حسابیک‬ ‫نقد(شماره صورت‬ ‫وجه مناقصه به‬ ‫برگزاری‬ ‫استو بایاتوجه‬ ‫قابلذکر‬ ‫شایان‬ ‫معتبراقدام‬ ‫کارخود‬ ‫ارجاعمالی‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ارائه‬ ‫بارگذاری اسناد‬ ‫ارائهنسبت‬ ‫مذکور‪،‬‬ ‫شرکتهابند‬ ‫تعیین)شده در‬ ‫‪.‬‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫وجود‬ ‫مناقصه‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫ادامه‬ ‫امکان‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫می‬ ‫ستاد‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مالی‬ ‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫جنوبی‬ ‫زاگرس‬ ‫گاز‬ ‫و‬ ‫نفت‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫شرکت‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫ریال‬ ‫بند ‪ 5‬اگهی را در پاکت “ب” قرار داده و در سامانه بارگذاری نمایند‪ .‬الزم به تاکید است گشایش پاکت نرخ پیشنهادی مشروط به بارگذاری و تایید مدارک و مستندات مد نظر بوده و بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه‬ ‫باشد‪ .‬مالی پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی ساده شرکتها‪ ,‬توسط کمیسیون مناقصات اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫پیشنهادات‬ ‫گشایش‬ ‫‪2-4‬‬ ‫میسر نمی‬ ‫تاریخمقرر‬ ‫از )مهلت‬ ‫بعد‬ ‫مناقصه ‪:‬‬ ‫جهتدرشرکت‬ ‫‪-5‬شرایط‬ ‫مناقصه به اطالع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید‪.‬‬ ‫شرایطدرو زمان‬ ‫الزمتغییر‬ ‫هرگونه‬ ‫توجه ‪:‬‬ ‫‪ )1-5‬داشتن پروانه بهره برداری و یا پروانه تولید برای تولیدکنندگان ضروری است‪.‬‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫اشخاص حقیقی‬ ‫داشتن‬ ‫حقوقی و‬ ‫اشخاص‬ ‫شماره ثبتی برای‬ ‫شناسه ملی و‬ ‫داشتن کد‬ ‫‪)2-5‬‬ ‫ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪071-32314447‬‬ ‫برایشماره‬ ‫ملیرا به‬ ‫شمارهخود‬ ‫مکاتبات‬ ‫بگیرید و‬ ‫تماس‬ ‫‪071-32138657‬‬ ‫‪ 32138402‬و‬ ‫اقتصادی‪،‬تلفن‬ ‫ضرورت با شماره‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫‪ )3-5‬ارائه کدپستی برای کلیه شرکت کنندگان (اعم از اشخاص حقیق و حقوقی) ضروری است‪.‬‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظر دارد مطابق شرایط و مشخصات ذیل‪ ،‬تایل کف کاذب الومینیومی مورد نیاز منطقه عملیاتی اغار و داالن خود را از شرکتهای واجد شرایط تامین نماید‪ .‬از متقاضیان‬ ‫‪ )4-5‬مناقصه میان تولیدکنندگان داخلی و تامین کنندگانی که کاالی موضوع مناقصه را از تولیدکنندگان داخلی تهیه کنند‪ ،‬برگزار می گردد‪.‬‬ ‫گردد‪.‬توانایی تهیه کاال را داشته باشند‪,‬‬ ‫صورتیکه‬ ‫شرکت در مناقصه دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کاالی مورد نیاز‪ ،‬در‬ ‫‪ )5-5‬اقالم مربوط به درخواست خرید ‪ SAD-0000038‬باید به صورت پیشکرایه به ادرس ‪ :‬استان فارس‪ -‬شهرستان فراشبند‪ -‬منطقه عملیاتی اغار و داالن‪ -‬انبار تدارکات کاال ارسال‬ ‫نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه پاکات مالی خود واقع در سایت فوق اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -6‬درصورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان ‪ 10‬درصد مبلغ معامله الزامیست‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی‬ ‫‪ -7‬برنده مناقصه می تواند با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر حداکثر به میزان ‪ %50‬کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید‪.‬‬ ‫مناقصه عمومی تک مرحله ای با ارزیابی کیفی‬ ‫نوبت اول‬ ‫موضوع‪ :‬انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات مهلت و محل تحویل اسناد‪ :‬اخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت ‪13‬روز‬ ‫مربوط به تعمیرات پیشگیرانه(‪ )PM‬سرویس خطوط سه شنبه مورخ‪ 1400/08/04‬و محل تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شرکت‬ ‫شرکت توزیع‬ ‫فشار ضعیف زمینی و هوایی و تعادل بار در امورهای توزیع نیروی برق تبریز به ادرس تبریز‪.‬کوی ولیعصر‪ ،‬خیابان نظامی ‪،‬اول خیابان‬ ‫نیروی برق تبریز‬ ‫قطران‪ ،‬تلفن‪ 33328946 -49‬دورنگار‪33328950‬‬ ‫بهره برداری به صورت خط سرد وخط گرم‬ ‫زمان بازگشایی زونکن اسناد ارزیابی کیفی‪:‬‬ ‫مدت زمان اجرای کار ‪:‬یکسال‬ ‫براورداولیهبرایکلموضوعمناقصه‪:‬به مبلغ تقریبی‪ 24000500000‬ریال‪ .‬ساعت ‪ 9‬صبح روز چهارشنبه مورخ‪1400/08/05‬‬ ‫زمان و محل بازگشایی پاکت های مناقصه( الف‪ -‬ب وج) به شرط کسب‬ ‫دستگاه مناقصه گزار ‪:‬شرکت توزیع نیروی برق تبریز‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫ای با‬ ‫تک‬ ‫مبلغ تضمین شرکت برای کل موضوع مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫ارزیابی کیفی‪:‬‬ ‫‪ )65‬از‬ ‫الزم (حداقل‬ ‫مرحلهامتیاز‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫مناقصه‪1400000000:‬ریال‬ ‫ساعت ‪ 9‬صبح روز یکشنبه مورخه‪1400/08/09‬درطبقه ششم ساختمان‬ ‫که در صورت شرکت برای هر ناحیه بشرح اسناد مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫اول‪13‬روز‬ ‫ساعت‬ ‫پیشنهادات تا‬ ‫کویتحویل‬ ‫اخریندرمهلت‬ ‫اسناد‪:‬‬ ‫شرکتو محل‬ ‫موضوع‪ :‬انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات مهلت‬ ‫قطران‬ ‫نظامی‪-‬‬ ‫ولیعصر‪ -‬خیابان‬ ‫تبریز واقع‬ ‫تحویلبرق‬ ‫توزیع نیروی‬ ‫محل فروش اسناد ‪:‬‬ ‫پیشنهادات به دبیرخانه شرکت‬ ‫تحویل‬ ‫ارزیابیمحل‬ ‫مورخ‪ 1400/08/04‬و‬ ‫خطوط سه‬ ‫سرویس‬ ‫تهران ‪:‬میدان ونک ‪,‬خیابانمربوط‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫کیفی و‬ ‫شنبهخاص برای ورود به‬ ‫شرایط‬ ‫نیم طبقه‬ ‫پیشگیرانه(‪)PM‬بلوک ‪2‬‬ ‫تعمیرات شهید عباسپور‪,‬‬ ‫برزیل‪,‬بهساختمان‬ ‫شرکت توزیع‬ ‫نظامی ‪،‬اول خیابان‬ ‫خیابان‬ ‫تبریز‪.‬کوی‬ ‫به ادرس‬ ‫فشار ضعیف زمینی و‬ ‫نیرو‪.‬‬ ‫ولیعصر‪،‬رشته‬ ‫بودجه در‬ ‫سازمان برنامه و‬ ‫تبریز از‬ ‫برق بندی‬ ‫نیروی رتبه‬ ‫توزیعگواهی‬ ‫هوایی و تعادل بار در امورهای ارائه‬ ‫(‪)021-88887086‬‬ ‫اقای عباسی‬ ‫دوم واحد‬ ‫‪ 207‬تبریز‬ ‫نیروی برق‬ ‫‪33328946‬‬ ‫تلفن‪-49‬‬ ‫ستادی گرم‬ ‫سرد وخط‬ ‫صورت خط‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫دورنگار‪33328950‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ایمنی از اداره کل تعاون‬ ‫تایید صالحیت‬ ‫قطران‪،‬گواهی‬ ‫شرکت توزیع ارائه‬ ‫‪,‬ساختمان‬ ‫اولبهقطران‬ ‫نظامی‪,‬‬ ‫تبریز ‪:‬کوی ولیعصر ‪-‬خیابان‬ ‫کیفی‪:‬‬ ‫ارزیابی‬ ‫اسناد‬ ‫زونکن‬ ‫بازگشایی‬ ‫زمان‬ ‫‪:‬یکسال‬ ‫اجرای‬ ‫مدت‬ ‫باشد ‪:‬‬ ‫شرح می‬ ‫بدین‬ ‫شرکت‬ ‫اینترنتی‬ ‫ادرسهای‬ ‫‪,‬اداره مناقصات و قراردادها‬ ‫کارچهارم‬ ‫‪,‬طبقه‬ ‫زمانتبریز‬ ‫نیروی برق‬ ‫مورخ‪1400/08/05‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫روز‬ ‫صبح‬ ‫‪9‬‬ ‫ساعت‬ ‫ریال‪.‬‬ ‫‪24000500000‬‬ ‫تقریبی‬ ‫مبلغ‬ ‫‪:‬به‬ ‫مناقصه‬ ‫موضوع‬ ‫کل‬ ‫برای‬ ‫اولیه‬ ‫براورد‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق تبریز‪http://www.toztab.ir‬‬ ‫مبلغ فروش اسناد ‪:‬‬ ‫کسب‬ ‫مناقصه‪ http://www.Iets.mporg.ir‬وبه شرط‬ ‫بازگشایی پاکت های مناقصه( الف‪ -‬ب وج)‬ ‫واریز به شماره حساب زمان‬ ‫برق تبریز‬ ‫اسناد‪:‬شرکت توزیع‬ ‫مناقصه گزار‬ ‫سایت توانیر‬ ‫محل رسانی‬ ‫پایگاهو اطالع‬ ‫نیرویقابل‬ ‫پانصدهزارریال‬ ‫دستگاهفروش‬ ‫مبلغ‬ ‫ارزیابی کیفی‪:‬‬ ‫از‬ ‫‪)65‬‬ ‫(حداقل‬ ‫الزم‬ ‫امتیاز‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫مناقصه‪1400000000:‬ریال‬ ‫موضوع‬ ‫کل‬ ‫برای‬ ‫شرکت‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫‪130281020211‬بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه ‪http://www.tavanir.org.ir‬‬ ‫جهتساختمان‬ ‫گرانششم‬ ‫مورخه‪1400/08/09‬درطبقه‬ ‫یکشنبه‬ ‫صبح‬ ‫ساعت ‪9‬‬ ‫بارنجبشرح اسناد مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫فلکهناحیه‬ ‫برای هر‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫دریافت‬ ‫برای اطالع رسانی بوده ومناقصه‬ ‫روز فقط‬ ‫سایت‬ ‫اگهی در‬ ‫درج‬ ‫ولیعصر‬ ‫صورتکوی‬ ‫درواقع در‬ ‫تبریز‬ ‫مراجعهاول‬ ‫روزنامهنظامی‪-‬‬ ‫ولیعصر‪ -‬خیابان‬ ‫هایواقع‬ ‫تبریز‬ ‫نیروی برق‬ ‫شرکتمیتوزیع‬ ‫اسناد ‪:‬‬ ‫تحویلفروش‬ ‫محل‬ ‫قطرانو‬ ‫فرمایند‬ ‫کویدر اگهی‬ ‫ذکردرشده‬ ‫ادرس‬ ‫بایستی به‬ ‫ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد اسناد‬ ‫اسناد با‬ ‫ارزیابیهرکیفی و‬ ‫ورود به‬ ‫برای‬ ‫دریافتخاص‬ ‫تهران ‪:‬میدان ونک ‪,‬خیابان برزیل‪ ,‬ساختمان شهید عباسپور‪ ,‬بلوک ‪ 2‬نیم طبقه شرایط‬ ‫بود ‪.‬‬ ‫مناقصه‪:‬غیر از خرید اسناد قابل قبول‬ ‫طریق دیگر‬ ‫اینترنت با‬ ‫طریق‬ ‫اسناد از‬ ‫گواهی رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه در رشته نیرو‪.‬‬ ‫(‪)021-88887086‬‬ ‫عباسی‬ ‫واحد‬ ‫دوم‬ ‫لغایت ‪1400/07/18‬‬ ‫تاریخ‪1400/07/04‬‬ ‫اقای از‬ ‫‪207‬اسناد‪:‬‬ ‫فروش‬ ‫مهلت‬ ‫ارائهباشد‪.‬‬ ‫نمی‬ ‫تبریز ‪:‬کوی ولیعصر ‪-‬خیابان نظامی‪ ,‬اول قطران ‪,‬ساختمان ستادی شرکت توزیع ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی‬ ‫اینترنتی شرکت‬ ‫ادرسهای‬ ‫قراردادها‬ ‫بدین شرح می باشد ‪ :‬شناسهاگهی‪1199012:‬‬ ‫مدیرعامل‬ ‫مدیره و‬ ‫کاظمی ‪ -‬رئیس هیئت‬ ‫نیروی برق تبریز ‪,‬طبقه چهارم ‪,‬اداره مناقصات وعادل‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق تبریز‪http://www.toztab.ir‬‬ ‫مبلغ فروش اسناد ‪:‬‬ ‫مبلغ فروش اسناد پانصدهزارریال قابل واریز به شماره حساب پایگاه اطالع رسانی مناقصه‪ http://www.Iets.mporg.ir‬و سایت توانیر‬ ‫‪130281020211‬بنام شرکت توزیع نیروی برق تبریز نزد بانک سرمایه شعبه ‪http://www.tavanir.org.ir‬‬ ‫درج اگهی در سایت فقط برای اطالع رسانی بوده ومناقصه گران جهت دریافت‬ ‫تبریز واقع در کوی ولیعصر فلکه بارنج‬ ‫تحویل اسناد با ارائه مستندات واریز وجه و با ارائه معرفینامه کتبی خواهد اسناد می بایستی به ادرس های ذکر شده در اگهی روزنامه مراجعه فرمایند و‬ ‫بود ‪.‬‬ ‫دریافت اسناد از طریق اینترنت با هر طریق دیگر غیر از خرید اسناد قابل قبول‬ ‫مهلت فروش اسناد‪ :‬از تاریخ‪ 1400/07/04‬لغایت ‪1400/07/18‬‬ ‫نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫باشید‪...‬‬ ‫مدیره وتماس‬ ‫هیئتما در‬ ‫عادل کاظمی ‪ -‬رئیس با‬ ‫مدیرعامل‬ ‫شناسهاگهی‪1199012:‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1197260 :‬‬ ‫‪ -8‬از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط در بند ‪ 5‬دعوت به عمل می اید حداکثر بر اساس مهلت مقرر شده در بند ‪ 3‬جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) مراجعه نمایند و در مهلت قانونی‬ ‫تعیین شده در بند مذکور‪ ،‬نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد مالی خود اقدام نمایند‪ .‬شایان ذکر است با توجه به برگزاری مناقصه به صورت یک مرحله ای‪-‬ارزیابی ساده‪ ،‬مناقصه گران می بایست مستندات مورد اشاره در‬ ‫بند ‪ 5‬اگهی را در پاکت “ب” قرار داده و در سامانه بارگذاری نمایند‪ .‬الزم به تاکید است گشایش پاکت نرخ پیشنهادی مشروط به بارگذاری و تایید مدارک و مستندات مد نظر بوده و بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک مربوطه‬ ‫بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد‪.‬‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان‬ ‫توجه ‪ :‬هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطالع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫در صورت ضرورت با شماره تلفن ‪ 32138402‬و ‪ 071-32138657‬تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره ‪ 071-32314447‬ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪1383‬‬ ‫داردبه اســتناد قانون برگزاری مناقصات مصوب‬ ‫شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظر دارد مطابق شرایط و مشخصات ذیل‪ ،‬تایل کف کاذب الومینیومی مورد نیاز منطقه عملیاتی اغار و داالن خود را از شرکتهای واجد شرایط تامین نماید‪ .‬از متقاضیان‬ ‫داشته باشند‪,‬‬ ‫توانایی تهیه کاال را‬ ‫محلکاالی مورد نیاز‪،‬‬ ‫مشخصات فنی‬ ‫مناقصه و‬ ‫اختصاصی‬ ‫عمومی‬ ‫دقیق شرایط‬ ‫نامهاز مطالعه‬ ‫(ستاد) پس‬ ‫دولت‬ ‫مجلسسامانه‬ ‫شرکت در مناقصه دعوت می شود با مراجعه به‬ ‫منظور‬ ‫عمرانی‪ ،‬به‬ ‫صورتیکههای‬ ‫اعتباراتدرطرح‬ ‫قانون از‬ ‫‪12‬‬ ‫از وماده‬ ‫بند(ج)‬ ‫اجرایی‬ ‫ائین‬ ‫الکترونیکو‬ ‫تدارکاتاسالمی‬ ‫شورای‬ ‫نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه پاکات مالی خود واقع در سایت فوق اقدام نمایند‪.‬‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫مجوز‬ ‫دارای‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫کلیه‬ ‫از‬ ‫زیر‬ ‫مشخصات‬ ‫مطابق‬ ‫چاه‬ ‫شناور‬ ‫الکتروپمپ‬ ‫دستگاه‬ ‫‪55‬‬ ‫تامین‬ ‫شناسه اگهی ‪1197260 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی‬ ‫شرکت اب و‬ ‫فاضالب یا تامین کنندگان (نمایندگی های رسمی تولیدکنندگان) جهت شرکت در ارزیابی کیفی دعوت به عمل اورد‪.‬‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫‪-1‬کارفرما‪ :‬شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان‬ ‫‪-2‬موضوع مناقصه‪ :‬تامین ‪ 55‬دستگاه الکتروپمپ شناور چاه‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫فراخوان‬ ‫بازرس فنی‬ ‫توسعه اب‪-‬‬ ‫‪-3‬دستگاه نظارت‪ :‬معاونت بهره برداری و‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪-4‬مدت زمان تحویل کاال‪ 45 :‬روز‬ ‫شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر داردبه اســتناد قانون برگزاری مناقصات مصوب ‪1383‬‬ ‫‪-5‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل استعالم ارزیابی کیفی‬ ‫مجلس شورای اسالمی و ائین نامه اجرایی بند(ج) از ماده ‪ 12‬قانون از محل اعتبارات طرح های عمرانی‪ ،‬به منظور‬ ‫مهلت تهیه اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ ‪ 1400/07/04‬لغایت ‪ 1400/07/10‬می باشد‪.‬‬ ‫تامین ‪ 55‬دستگاه الکتروپمپ شناور چاه مطابق مشخصات زیر از کلیه تولیدکنندگان دارای مجوز بهره برداری‬ ‫مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی ساعت ‪ 14‬مورخ ‪ 1400/07/24‬می باشد‪.‬‬ ‫اخریناب و‬ ‫شرکت‬ ‫فاضالب یا تامین کنندگان (نمایندگی های رسمی تولیدکنندگان) جهت شرکت در ارزیابی کیفی دعوت به عمل اورد‪.‬‬ ‫بلوچستان‬ ‫سیستان و‬ ‫تحویل استعالم ارزیابی‬ ‫‪-6‬نشانی‬ ‫‪-1‬کارفرما‪ :‬شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان‬ ‫زاهدان‪ -‬بلوار قلنبر‪ -‬شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان‪ -‬دفتر حقوقی و قراردادها ‪ -‬تلفن ‪054-33445213‬‬ ‫‪-2‬موضوع مناقصه‪ :‬تامین ‪ 55‬دستگاه الکتروپمپ شناور چاه‬ ‫لذا مناقصه گران واجد شــرایط می توانند پس از چاپ نوبت اول اگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به‬ ‫‪-3‬دستگاه نظارت‪ :‬معاونت بهره برداری و توسعه اب‪ -‬بازرس فنی‬ ‫ادرس‪ www.setadiran.ir :‬و با پرداخت مبلغ ‪( 200000‬دویســت هزار)ریال اســتعالم ارزیابی کیفی را دریافت و با توجه به‬ ‫‪-4‬مدت زمان تحویل کاال‪ 45 :‬روز‬ ‫مندرجات اسناد ارزیابی و در مواعد زمانی مندرج در اسناد تهیه و عالوه بر تحویل پاکت مدارک مربوط به صورت فیزیکی به ادرس‬ ‫‪-5‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل استعالم ارزیابی کیفی‬ ‫فوق‪ ،‬مدارک الزم را بصورت فایلهای ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫مهلت تهیه اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ ‪ 1400/07/04‬لغایت ‪ 1400/07/10‬می باشد‪.‬‬ ‫« با صرفه جویی امروز اب از سراب فردا جلوگیری کنیم‪».‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی ساعت ‪ 14‬مورخ ‪ 1400/07/24‬می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬نشانی تحویل استعالم‬ ‫ارزیابیقراردادهای ‪ -‬شرکت اب و فاضالب استان سیستان و‬ ‫حقوقی و‬ ‫دفتر‬ ‫بلوچستانالف‪862030 :‬‬ ‫م‬ ‫زاهدان‪ -‬بلوار قلنبر‪ -‬شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان‪ -‬دفتر حقوقی و قراردادها ‪ -‬تلفن ‪054-33445213‬‬ ‫لذا مناقصه گران واجد شــرایط می توانند پس از چاپ نوبت اول اگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به‬ ‫ادرس‪ www.setadiran.ir :‬و با پرداخت مبلغ ‪( 200000‬دویســت هزار)ریال اســتعالم ارزیابی کیفی را دریافت و با توجه به‬ ‫مندرجات اسناد ارزیابی و در مواعد زمانی مندرج در اسناد تهیه و عالوه بر تحویل پاکت مدارک مربوط به صورت فیزیکی به ادرس‬ ‫فوق‪ ،‬مدارک الزم را بصورت فایلهای ‪ pdf‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫« با صرفه جویی امروز اب از سراب فردا جلوگیری کنیم‪».‬‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادهای ‪ -‬شرکت اب و فاضالب استان سیستان و‬ ‫بلوچستانالف‪862030 :‬‬ ‫م‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
روزنامه رویداد امروز 1259

روزنامه رویداد امروز 1259

شماره : 1259
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!