روزنامه رویداد امروز شماره 1173 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1173

روزنامه رویداد امروز شماره 1173

روزنامه رویداد امروز شماره 1173

‫‪ 19‬س م ر‪2021‬‬ ‫‪ 12‬ص ر‪1443‬‬ ‫شم ره‪/ 1167‬س ل جم‬ ‫‪ 8‬ص حه‪ /‬مت ‪ 2000‬وم ن‬ ‫سی ست‬ ‫ق و نیکشنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪28‬‬ ‫ماه‪1400‬‬ ‫شهریورماه‬ ‫‪ 04‬مـهـر‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 26‬سپتامبر‬ ‫‪30 2021‬‬ ‫شم ره‬ ‫‪ 19‬ژه‬ ‫صفحه و‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1443‬‬ ‫صفر‬ ‫سیاست‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫قزوین‬ ‫گلستان‬ ‫‪30‬‬ ‫رویدا د قگلسزوتینان‬ ‫زنجیرههایتولید؛‬ ‫حلقهمفقوده‬ ‫کشاورزی‬ ‫قهرمانیورزشکاران‬ ‫سی ست‬ ‫رهبر انقالب در دیدار قهرمانان المپیک‬ ‫تولید؛‬ ‫هاینشدنی‬ ‫زنجیرهتمام‬ ‫تجربه‬ ‫مفقوده‬ ‫حلقهنسل ها‬ ‫همه‬ ‫کشاورزی‬ ‫پنج‬ ‫شنبه ‪ 01‬مـهر‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫پنجم ‪ /‬شماره ‪1171‬‬ ‫دفاع‬ ‫مقدس تجربه‬ ‫هایتولید؛حلقه‬ ‫زنجیره‬ ‫نسلهای مختلف‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫حضوری در مدارس‬ ‫کالسهای استان برگزار میشود‬ ‫کمجمعیت‬ ‫اجتماعیحوادث‬ ‫روانی‬ ‫صصیحمایتهای‬ ‫برگزاریدورهتخ‬ ‫هاللاحمر کالله‬ ‫در‬ ‫هایغربگلستان‬ ‫ادامهحریقجنگل‬ ‫نظ م قتص دیکشور‬ ‫ب ید ست نی د رهشود‬ ‫ادارهشود‬ ‫اقتصادی کشور بایداستانی رداری گرگانبرگزار شد‬ ‫نظام‬ ‫هایشهدایشه‬ ‫نبازانو خانواده‬ ‫ایینتجلیلاز جا‬ ‫سیریمحاسبهشود‬ ‫عرفهمناطق گرم‬ ‫«رضا منتظری» از‬ ‫افزود‪ :‬در‬ ‫بخاری که با پیشنهاد‬ ‫کمکی واحدهای‬ ‫متخصصانتعمیرات‬ ‫برداریهمراهبود‪،‬‬ ‫کارکنانحوزهبهره‬ ‫در انتهای هدر اب‬ ‫نصب والو درین‬ ‫نیروگاه اقدام به‬ ‫گلوالینمودندکه‬ ‫این‬ ‫جلوگیریاز تجمع‬ ‫اسپرینازلجهت‬ ‫راندمانوبهرهوری‬ ‫تعمیراتیموجبافزایش‬ ‫اینفعالیت‬ ‫کاهش قابلتوجه‬ ‫کننده کمکی شــده و‬ ‫برجهــای خنک‬ ‫را در پی داشت‪.‬‬ ‫مصرف اب‬ ‫‪02‬‬ ‫می‬ ‫جشنواره از ‪ 26‬دستگاه‬ ‫تجلیلشد‪.‬‬ ‫اجرایی برتر استان‬ ‫کارخانه نواوری گرگان‬ ‫افتتاح میشود‬ ‫بهزودی‬ ‫عنوان شهردار قزوین‬ ‫مهدی صباغی به‬ ‫انتخاب شد‬ ‫سرمایه گذاریبزرگ‬ ‫گ ز رش‬ ‫در جستجوی بوی‬ ‫ماه مدرسه‬ ‫رئیس جمهــوری در روز نخســت مدرســه ها هزینــه کــردن در‬ ‫اموزش و پرورش را بزرگترین سرمایه گذاری در کشور دانست‬ ‫که هزینه محســوب نمی شــود‪ .‬ســید ابراهیم رئیســی گفت‪:‬‬ ‫نبایــد چرتکــه انداخــت که چــه مقدار بــرای امــوزش و پرورش‬ ‫هزینه کردیم‪ .‬این یک سرمایه گذاری بزرگ برای اینده کشور‬ ‫است‪ .‬توسعه کشور در گرو توسعه اموزش و پرورش و در پرتو‬ ‫توسعه مهارت ها در کشور است‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫در جستجوی بوی‬ ‫شورایرقابت‬ ‫ماهرئیس‬ ‫توسط‬ ‫مدرسه‬ ‫اگهی تجدید فراخوان پیمانکار‬ ‫شماره‪400/26 :‬‬ ‫موضوع ‪ :‬مناقصه‬ ‫واردات خودرو‬ ‫حمایت از‬ ‫تخصصی‬ ‫برگزاری‬ ‫دورهقزوین‬ ‫استاندار‬ ‫رجایی‪:‬‬ ‫شهید‬ ‫جشنواره‬ ‫در‬ ‫حمایت هایروانی‬ ‫ش ت س ن س ن شرکت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد‬ ‫اجتماعیی‬ ‫نظام ط مو‬ ‫کشور‬ ‫اقتصادی‬ ‫حوادث‬ ‫تامین‪:‬‬ ‫انبار کاال شرکت گاز استان لرستان‬ ‫سازی‬ ‫استانیمقاوم‬ ‫‪-1‬‬ ‫شود‬ ‫اداره‬ ‫کالله‬ ‫بهسازیل و احمر‬ ‫بایدهال‬ ‫در‬ ‫را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای ) به پیمانکار واجد صالحیت واگذار‬ ‫گــزارش‬ ‫و ت ول‬ ‫دوم‬ ‫‪ -3‬غ ر رد حد د‪ 8 912 319 841‬ر ل ی شد‬ ‫‪ -4‬وع غ ضم ن شرکت در ر د رج ع ک ر صورت کی ز ضم ن ه ی ز ر‬ ‫ف‪ -‬ضم ت ه کی‬ ‫ب‪ -‬ر زی جه د ه حس ب ‪ 4001131406379309‬م مرکز جو س رد‬ ‫شرکت گ ز س ن رس ن‬ ‫نماید ‪ .‬لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتی که تمایل به شرکت در این مناقصه‬ ‫‪ -5‬محل حو ل و گش ش ش ه د ت خرم د‪ -‬د ن ‪ 22‬همن‪ -‬و ر‬ ‫را دارند‪ ،‬دعوت می گردد از تاریخ ‪ 1400/06/28‬لغایت ‪ 1400/07/07‬جهت‬ ‫د ر ت‪ -‬شرکت گ ز س ن رس ن‪ -‬ور ر رد ده‬ ‫شرکت در مناقصه فوق از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند‪.‬الزم به ذکر است‬ ‫کس ‪066-33200683‬‬ ‫کلیه مدارک خواسته شده که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫‪ -6‬ه و رش ه مورد ز حد ل ر ه ‪ 5‬ه و ی ی ظر ت ز د ک ری‬ ‫‪ ، www.setadiran.ir‬پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به ادرس‬ ‫خصص س ه ک ری ر ط‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬درج گردیده را تکمیل و حداکثر تا تاریخ‬ ‫‪ -3‬مبلغ براورد حدود‪ 8.912.319.841‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫شرکت گاز استان لرستان شرکت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد‬ ‫عدخ ی‬ ‫‪ -7‬محل م ن ع ر‬ ‫عمومی از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند‪(.‬ضمنا الزم است نسخه‬ ‫‪1400/07/17‬‬ ‫روابط‬ ‫‪ -4‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکی از تضمین های زیر‪:‬‬ ‫تامین‪:‬‬ ‫ی شد ن دت حد ک ر ر ی ک ر‬ ‫‪ -8‬مدت ع ر ش ه ده سه‬ ‫ز کی س د رز ی و پاکت الف(ضمانتنامه) نیز به ادرس شرکت گاز استان‬ ‫الف‪ -‬ضمانت نامه بانکی‬ ‫‪ -1‬بهسازی و مقاوم سازی انبار کاال شرکت گاز استان لرستان‬ ‫ل مد د ی شد‬ ‫رس ن رس ل گردد‬ ‫ب‪ -‬واریزی وجه نقد به حساب ‪ 4001131406379309‬بنام تمرکز وجوه سپرده‬ ‫را از طریق مناقصه عمومی (یک مرحله ای ) به پیمانکار واجد صالحیت واگذار‬ ‫‪ -9‬شر ط شرکت ک د در ر خو ن د ش ن شخص ت ح و ی جر ه ک ی‬ ‫ز ن زگش ی ش ه د ت س عت ‪ 9 00‬ص ح ورخ‪ 1400/07/20‬ی شد‬ ‫شرکت گاز استان لرستان‬ ‫نماید ‪ .‬لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتی که تمایل به شرکت در این مناقصه‬ ‫ر ط و ی ه ه س م ضم ت ه و ی رع ت س د رده ی شرکت ی‬ ‫م س زی ر ک ال شرکت گ ز‬ ‫‪ -1‬ع و ن و مشخص ت ک ی روژه هس زی‬ ‫‪ -5‬محل تحویل و گشایش پیشنهادات ‪ :‬خرم اباد‪ -‬میدان ‪ 22‬بهمن‪ -‬بلوار‬ ‫را دارند‪ ،‬دعوت می گردد از تاریخ ‪ 1400/06/28‬لغایت ‪ 1400/07/07‬جهت‬ ‫گ ز د ش ن ک ت ر ی خصص ه د ز ک ی ر ه دی ر ط رع ت‬ ‫س ن رس ن‬ ‫مدیریت‪ -‬شرکت گاز استان لرستان‪ -‬امور قراردادها ‪،‬‬ ‫شرکت در مناقصه فوق از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند‪.‬الزم به ذکر است‬ ‫ظر ت ج ز ک ری د ش ن کد ش سه ی شخ ص ح و ی صور ه ی ی‬ ‫مدت م ن ‪ 300‬ر ز‬ ‫تلفکس ‪066-33200683 :‬‬ ‫کلیه مدارک خواسته شده که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫ز ز کم ه ی ‪/‬‬ ‫حس رسی شد زگش ی ک ت وط ه کسب حد ل‬ ‫‪ -1‬ه ن م ن در صورت جود ع ر خص ص الزم ش رد خت ع ق ی‬ ‫‪ -6‬پایه و رشته مورد نیاز ‪ :‬حداقل رتبه ‪ 5‬ابنیه (توانائی مالی‪،‬ظرفیت ازاد کاری‬ ‫‪ ، www.setadiran.ir‬پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به ادرس‬ ‫زرگ ی ط ق س د رز ی ی شد‬ ‫گ رد‬ ‫‪،‬تخصص و سابقه کاری مرتبط)‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬درج گردیده را تکمیل و حداکثر تا تاریخ‬ ‫‪ -10‬د ش ن کد ش سه ی شخ ص ح و ی ر ن کد‬ ‫‪ -2‬غ ضم ن‪ 4۵0 000 000‬ر ل ی شد‬ ‫‪ -7‬محل تامین اعتبار ‪ :‬منابع داخلی‬ ‫‪ 1400/07/17‬از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند‪(.‬ضمنا الزم است نسخه‬ ‫‪1194290‬بار‬ ‫حداکثر برای یک‬ ‫ش مدت‬ ‫‪ -8‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ :‬سه ماه می باشد و این‬ ‫فیزیکی اسناد ارزیابی و پاکت الف(ضمانتنامه) نیز به ادرس شرکت گاز استان‬ ‫سهاگهی‬ ‫قابل تمدید می باشد‪.‬‬ ‫لرستان ارسال گردد)‪.‬‬ ‫‪1124870‬‬ ‫شخصیتاگهی‪:‬‬ ‫‪ -9‬شرایط شرکت کننده در فراخوان ‪،‬داشتن شناسه‬ ‫کافی‬ ‫حقوقی‪ ،‬تجربه‬ ‫زمان بازگشائی پیشنهادات ساعت ‪ 9:00‬صبح مورخ‪ 1400/07/20‬می باشد‪.‬‬ ‫مرتبط‪ ،‬توانائی تهیه و تسلیم ضمانت نامه‪،‬توانائی رعایت استانداردهای شرکت ملی‬ ‫‪ -1‬عنوان و مشخصات کلی پروژه ‪ :‬بهسازی و مقاوم سازی انبار کاال شرکت گاز‬ ‫گاز‪،‬داشتن امکانات و نیروی متخصص به اندازه کافی‪،‬رتبه بندی مرتبط با رعایت‬ ‫استان لرستان‬ ‫مجازرز ا ی ک‬ ‫ظرفیته ا‬ ‫م اقصه عمومی ک مرح ه ی همر‬ ‫فیکد شناسه ملی اشخاص حقوقی و صورتهای مالی‬ ‫کاری‪،‬داشتن‬ ‫مدت پیمان‪ 300 :‬روز‬ ‫پاکات منوط به کسب حداقل امتیاز از کمیته فنی ‪/‬‬ ‫تعلق می‬ ‫پرداخت‬ ‫تخصیصرهالزم‬ ‫‪،‬بازگشایی ان‬ ‫شدهو وچس‬ ‫حسابرسیس ان‬ ‫وردی س ان س‬ ‫در ا‬ ‫کلپیشادر و‬ ‫‪ -1‬به این پیمان در صورت وجود اعتبار و د‬ ‫بازرگانی طبق اسناد ارزیابی می باشد‪.‬‬ ‫گیرد‬ ‫شماره م اقصه ‪2000003699000020:‬‬ ‫برگزاریایران کد‬ ‫اشخاص حقوقی و‬ ‫داردکدبهشناسه‬ ‫نظرداشتن‬ ‫فاضالب سیستان و بلوچستان در‪-10‬‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫شرکتریال‬ ‫‪ -2‬مبلغ تضمین‪4۵0.000.000‬‬ ‫مناقصات‪ -‬مصوب ‪۱38۴‬‬ ‫ملیقانون‬ ‫استناد‬ ‫اب و‬ ‫اگهی تجدید فراخوان پیمانکار‬ ‫موضوع ‪ :‬مناقصه شماره‪400/26 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫دوم‬ ‫رو ط عمومی شرکت گاز ستان رستان‬ ‫خرم ا ا د مید ن ‪ 22‬همن (کیو) ‪ -‬لو ر مدیریت تلفن ‪332 0 7 81۵ - 8‬‬ ‫کنندگان‬ ‫خدمات تامین‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫فراخوان‬ ‫مشاوره‬ ‫فراخوان‬ ‫فکس ‪332 0 0 6 8 4‬‬ ‫دوم‬ ‫نوبتدوم‬ ‫نوبت‬ ‫ول‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬ ‫فراخوان خرید‬ ‫ن ودر نظر‬ ‫رضوی‬ ‫صنعتی‬ ‫ی ک فی‬ ‫کیفی) رز‬ ‫(ارزیابیهمر ه‬ ‫مرح ه ی‬ ‫عمومی ک‬ ‫دارد در ظر د‬ ‫وچس ن‬ ‫خراسانس س‬ ‫وردی س ن‬ ‫شهرکهای در‬ ‫شرکت کل در و‬ ‫د ره‬ ‫بمنظور‬ ‫عمرانی‪،‬‬ ‫طرحهای‬ ‫اعتبارات‬ ‫لرستانمحل‬ ‫صهاز‬ ‫رد مقانون‬ ‫(‪)۱2‬‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫(ج)‬ ‫بند‬ ‫اجرایی‬ ‫نامه‬ ‫ائین‬ ‫و‬ ‫اسالمی‬ ‫مجلس شورای‬ ‫‪1194290‬‬ ‫‪:‬‬ ‫اگهی‬ ‫شناسه‬ ‫استان‬ ‫گاز‬ ‫شرکت‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫فناوری‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫ســخت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬ ‫کی دو ت‬ ‫دارایت ک‬ ‫کنندگان د رک‬ ‫طر ق س م ه‬ ‫کلیهر ز‬ ‫دراززرا د‬ ‫مطابق ‪MRCC‬‬ ‫چاه در ی‬ ‫شناورج ت‬ ‫الکتروپمپ جو و‬ ‫مرکز رعی جس‬ ‫‪۴0‬خ م ن‬ ‫ثس‬ ‫صنعتی حد‬ ‫شهرکهای در و‬ ‫شرکتر کل‬ ‫د‬ ‫برداری‬ ‫مجوزروبهره‬ ‫تولید‬ ‫مشخصات زیر‬ ‫دستگاه‬ ‫تامین‬ ‫خراسان‬ ‫اگهی‪:‬‬ ‫شناسه‬ ‫‪1124870‬را قاز‬ ‫زیر‬ ‫مشخصات‬ ‫‪ 1401‬با‬ ‫‪ 1400‬و‬ ‫سالهای‬ ‫رضویردر‬ ‫خراســان‬ ‫صنعتی‬ ‫شهرکهای‬ ‫شرکت‬ ‫ارتباطات‬ ‫اطالعاتمو‬ ‫رضوی ن‬ ‫وردیو س‬ ‫در‬ ‫طر‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫کت‬ ‫ی‬ ‫زگش‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫گر‬ ‫صه‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫صه‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫ز‬ ‫صه‬ ‫م‬ ‫ری‬ ‫رگز‬ ‫حل‬ ‫مر‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫رگز‬ ‫فاضالب‬ ‫اب‬ ‫شرکت‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫در ارزیابی‬ ‫شرکت‬ ‫کنندگان)‪،‬‬ ‫مدیریتتولید‬ ‫بلوارهای رسمی‬ ‫(نمایندگی‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫بلوچستان یا‬ ‫عمل‪332‬‬ ‫تهیه‪0‬‬ ‫دعوت‪6‬تابه‪0‬‬ ‫کیفی‪8 4‬‬ ‫فکس ‪:‬‬ ‫‪332‬‬ ‫جهت‪0 7‬‬ ‫‪81۵‬‬ ‫برگزاری ‪-‬‬ ‫تلفن ‪8 :‬‬ ‫(کیو) ‪-‬‬ ‫بهمن‬ ‫میدان ‪22‬‬ ‫سامانهد‬ ‫سیستانووا با‬ ‫خرم‬ ‫وچس ‪ :‬ن‬ ‫طریق ن‬ ‫سس‬ ‫فهرست‬ ‫فراخوان‬ ‫تحویل‬ ‫فراخوان‬ ‫مراحل‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫صهگر ن در‬ ‫ست م‬ ‫اسنادالزم‬ ‫هد شد و‬ ‫دریافتجوم خو‬ ‫‪setad‬از‪www‬‬ ‫ادرس‪ran r‬‬ ‫کلیه د ه‬ ‫فاضالبس‬ ‫نماید‪.‬ت‬ ‫کی دو‬ ‫شرکت رو‬ ‫دولت ک‬ ‫کارفرما‪:‬رک ت‬ ‫‪-1‬ه س م ه د‬ ‫درگ‬ ‫بلوچستان‪.‬‬ ‫سیستان و‬ ‫برگزار و‬ ‫اب‬ ‫سامانه تدارکات‬ ‫پاکتهادرازمطریق‬ ‫مشاوران و‬ ‫ارائه‬ ‫(‪،)RFP‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫دارای‬ ‫مشاوران‬ ‫درگاه س ز د‬ ‫صه محقق‬ ‫بازگشاییشرکت‬ ‫جهت‬ ‫کی‬ ‫با رو‬ ‫همراه ک‬ ‫پیشنهادی‬ ‫ایمض‬ ‫مرحلههی‬ ‫ت گو‬ ‫عمومی در‬ ‫مذکور و‬ ‫درخواست ت‬ ‫ت م در س‬ ‫حل‬ ‫صالحیت‪،‬مر‬ ‫عضو ت ی‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫چاه‬ ‫شناور‬ ‫الکتروپمپ‬ ‫دستگاه‬ ‫ارسال‪۴0‬‬ ‫تامین‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫موضوع‬ ‫‪-۲‬‬ ‫ارزیابیرکیفی‬ ‫یک‬ ‫مناقصه‬ ‫فنیشد و الزم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ادرس‬ ‫به‬ ‫(ستاد)‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫کل شد‬ ‫‪1400/6/30‬‬ ‫نظارت‪:‬س م ه‬ ‫دستگاه صه در‬ ‫‪ -3‬ش ر م‬ ‫رخ‬ ‫بازرس‬ ‫توسعهو اب ‪-‬‬ ‫می و‬ ‫برداری‬ ‫معاونت بهره‬ ‫کنندگان‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫فراخوان‬ ‫تامینو بلوچستان‬ ‫استان سیستان‬ ‫دریانوردی‬ ‫بنادر‬ ‫اداره‬ ‫دوم‬ ‫نوبت‬ ‫دوم‬ ‫نوبت‬ ‫اول‬ ‫شرکت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫امضای‬ ‫گواهی‬ ‫دریافت‬ ‫تحویلو‬ ‫مذکور‬ ‫سایت‬ ‫زم در‬ ‫‪-4‬نام‬ ‫ثبت‬ ‫روز‬ ‫‪۴۵‬‬ ‫کاال‪:‬‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫نوبت ت‬ ‫سازند‪.‬ه مورخه ‪ 1400/6/30‬غ‬ ‫محققسه ش‬ ‫فراخوانر ز روز‬ ‫‪ 2000003699000020‬ش‬ ‫در ر ال‬ ‫مه ک‬ ‫جهتدر روز‬ ‫نرااگهی‬ ‫دوم‬ ‫پ‬ ‫چ‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ز‬ ‫قصه‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫فت‬ ‫در‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫مه‬ ‫شماره مناقصه ‪:‬‬ ‫کیفی‪:‬باشد‪.‬‬ ‫‪ 1400/06/27‬می‬ ‫تاریخ‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫فراخوان‬ ‫انتشار‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابی‬ ‫استعالم‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫مهلت‬ ‫و‬ ‫تاریخ‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪۱38۴‬‬ ‫مصوب‬ ‫مناقصات‪-‬‬ ‫برگزاری‬ ‫قانون‬ ‫استناد‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بلوچستان‬ ‫و‬ ‫سیستان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫اب‬ ‫شرکت‬ ‫‪1400/7/8‬‬ ‫س عت ‪18 00‬روز جش ه مورخه‬ ‫انجام‬ ‫کیفی) جهت‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬ ‫داردخرید‬ ‫فراخوان‬ ‫سیستان ودر نظر‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫شهرکهای صنعتی‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫(ارزیابیهمراه با‬ ‫مرحله ای‬ ‫عمومی یک‬ ‫مناقصه‬ ‫دارد در نظر‬ ‫بلوچستان‬ ‫دریانوردی استان‬ ‫شرکت کل بنادر و‬ ‫اداره‬ ‫‪1400/06/31‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪14‬‬ ‫ساعت‬ ‫فراخوان‪:‬‬ ‫مهلت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪۱۴00/07/08‬‬ ‫لغایت‬ ‫‪۱۴00/07/03‬‬ ‫تاریخ‬ ‫کیفیخاز‬ ‫ارزیابی‬ ‫تهیه‬ ‫مهلت‬ ‫بمنظور‬ ‫عمرانی‪،‬‬ ‫طرحهای‬ ‫اعتبارات‬ ‫ازعتمحل‬ ‫میقانون‬ ‫(‪)۱2‬‬ ‫از ماده‬ ‫بند (ج)‬ ‫اجرایی‬ ‫نامه‬ ‫ائین‬ ‫اسالمی و‬ ‫شورای‬ ‫مجلس‬ ‫‪1400/7/24‬‬ ‫مورخه‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫روز‬ ‫‪09‬‬ ‫‪00‬‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫غ‬ ‫‪1400/7/10‬‬ ‫مورخه‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫روز‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫روش‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫اسنادز ر‬ ‫دریافته د‬ ‫اسناد ش‬ ‫زمانیر ه‬ ‫زم ی‬ ‫مه ت‬ ‫فناوری‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫زیرساخت‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫ســخت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬ ‫صنعتی‬ ‫شهرکهای‬ ‫شرکت‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫زراباد‬ ‫بندر‬ ‫)‬ ‫‪MRCC‬‬ ‫(‬ ‫دریایی‬ ‫نجات‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫فرعی‬ ‫مرکز‬ ‫ساختمان‬ ‫احداث‬ ‫و‬ ‫بنادر‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫‪۱۴00/07/2۴‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫ساعت‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫اسناد‬ ‫بارگذاری‬ ‫مهلت‬ ‫اخرین‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫مجوز‬ ‫دارای‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ‫کلیه‬ ‫از‬ ‫زیر‬ ‫مشخصات‬ ‫مطابق‬ ‫چاه‬ ‫شناور‬ ‫الکتروپمپ‬ ‫دستگاه‬ ‫‪۴0‬‬ ‫تامین‬ ‫‪1400/07/08‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪13‬‬ ‫ساعت‬ ‫فراخوان‪:‬‬ ‫پاسخ‬ ‫ارسال‬ ‫زمانی‬ ‫مهلت‬ ‫مشخصات ک‬ ‫‪1401‬نباد ری شم ره‬ ‫رموس خ م‬ ‫سالهایقه چه‬ ‫رضویکدرفر س ط‬ ‫محل ق‬ ‫‪ 1400/7/24‬در‬ ‫شرکتش ه مورخ‬ ‫ارتباطات‪ 10‬روز‬ ‫اطالعاتسوعت ‪00‬‬ ‫استان کت ه‬ ‫رضویی‬ ‫زگش‬ ‫مه ت‬ ‫خراسان‬ ‫دراز‬ ‫زیر را‬ ‫‪1400‬‬ ‫خراســان‬ ‫صنعتی‬ ‫شهرکهای‬ ‫دریانوردی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫پاکت‬ ‫بازگشایی‬ ‫و‬ ‫گران‬ ‫مناقصه‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ارائه‬ ‫تا‬ ‫مناقصه‬ ‫اسناد‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫مناقصه‬ ‫برگزاری‬ ‫مراحل‬ ‫کلیه‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫برگزار‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫اب‬ ‫شرکت‬ ‫ارزیابی‪:‬‬ ‫استعالم‬ ‫نشانی‬ ‫‪-6‬‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫فراخوان‪:‬به عمل‬ ‫کیفی دعوت‬ ‫ارزیابی‬ ‫شرکت در‬ ‫جهت‬ ‫کنندگان)‪،‬‬ ‫تولید‬ ‫رسمی‬ ‫خراسانهای‬ ‫(نمایندگی‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکتتامین‬ ‫تحویل یا‬ ‫مشهد‪ -‬بلوار‬ ‫اسناد‬ ‫خصوص‬ ‫بیشتر در‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫جهت‬ ‫رضوی‬ ‫صنعتی‬ ‫شهرکهای‬ ‫تماس‬ ‫اطالعاتوی‬ ‫شه د‬ ‫بلوچستان‬ ‫سیستان‬ ‫بلوچستان‬ ‫هشو‬ ‫سیستان‬ ‫فهرست‬ ‫تهیه‬ ‫استتا‬ ‫فراخوان‬ ‫تحویل‬ ‫قراردادها‪-‬و‬ ‫دریافت‬ ‫فراخوان از‬ ‫برگزاری‬ ‫مراحل‬ ‫کلیه‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫برگزار‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫مناقصه گران در‬ ‫اسنادالزم‬ ‫خواهد شد و‬ ‫انجام‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ادرس‬ ‫(ستاد) به‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫درگاه‬ ‫(‪)0۵۴‬‬ ‫‪33۴۴۵2۱3‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫دفتر‬ ‫بلوچستان‪-‬‬ ‫و‬ ‫سیستان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫اب‬ ‫شرکت‬ ‫قلنبر‪-‬‬ ‫بلوار‬ ‫زاهدان‪-‬‬ ‫بلوچستان‪.‬‬ ‫و‬ ‫سیستان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫اب‬ ‫شرکت‬ ‫کارفرما‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫گرددمراحل عضویت در‬ ‫جهت یانجام‬ ‫ستاد‬ ‫سامانه‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫‪0۵1-37642003‬‬ ‫نمابر‬ ‫‪-3764200۵‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪-3۵‬‬ ‫خیام‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫خیام‪-‬‬ ‫پاکتهادازهش‬ ‫بازگشاییدر شه‬ ‫مشاورانلود رخ ه‬ ‫پیشنهاد د حو‬ ‫در م صه‬ ‫شرکت‬ ‫پیشنهاد رده‬ ‫درخواستحس ب س‬ ‫قدی و ر زی ه‬ ‫ش‬ ‫دارای کی‬ ‫مشاوران مه‬ ‫صل ضم‬ ‫سامانه‬ ‫درگاه‬ ‫طریق‬ ‫ارائه‬ ‫(‪،)RFP‬‬ ‫صالحیت‪،‬‬ ‫الکترونیکیسازند ‪.‬‬ ‫مناقصه محقق‬ ‫سامانهشرکت در‬ ‫الکترونیکیبهرا جهت‬ ‫دریافت‬ ‫مذکور و‬ ‫میدر‬ ‫ثبت نام‬ ‫مراحل‬ ‫عضویت قبلی‪،‬‬ ‫صورت عدم‬ ‫تدارکاتبه‬ ‫دولت (ستاد)‬ ‫تدارکات‬ ‫امضایبا مراجعه‬ ‫گواهیاگهی‬ ‫چاهاول‬ ‫نوبت‬ ‫چاپ‬ ‫سایتپس از‬ ‫توانند‬ ‫شــرایط‬ ‫واجد‬ ‫موضوعگران‬ ‫مناقصه‬ ‫لذا‬ ‫شناور‬ ‫الکتروپمپ‬ ‫دستگاه‬ ‫ارسال‪۴0‬‬ ‫تامین‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫‪-۲‬‬ ‫‪14۵6‬‬ ‫تماس‬ ‫مرکز‬ ‫سامانه‪:‬‬ ‫ه‬ ‫کت‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫قصه‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫طالع‬ ‫فت‬ ‫در‬ ‫جهت‬ ‫ر‬ ‫گز‬ ‫قصه‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫دس‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫طالع‬ ‫مراحل‬ ‫قبلی‪،‬‬ ‫عضویت‬ ‫عدم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫مشاوران‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ادرس‬ ‫به‬ ‫(ستاد)‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫مبلغ ‪.‬‬ ‫پرداخت وباشد‬ ‫می‬ ‫‪1400/6/30‬‬ ‫نظارت‪:‬سامانه‬ ‫مناقصه در‬ ‫انتشار‬ ‫تاریخ‬ ‫ظرفیتبه‬ ‫دریافت و با توجه‬ ‫کیفی را‬ ‫ارزیابی‬ ‫اســتعالم‬ ‫ریال‪،‬‬ ‫(دویســت هزار)‬ ‫‪200000‬‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬و با‬ ‫ادرس‬ ‫بازرس فنی‬ ‫توسعه اب ‪-‬‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫معاونت‬ ‫دستگاه‬ ‫‪-3‬‬ ‫یک از‬ ‫ساجاردر(هر‬ ‫سامانه‬ ‫صالحیت معتبر‬ ‫مشاوران‪:‬‬ ‫ادرسو‬ ‫رشته‬ ‫دارایره ک‬ ‫تخصصها)مون شم‬ ‫هش ی‪ -‬س‬ ‫سازند‪.‬د‬ ‫شه‬ ‫وچس ن‬ ‫در و‬ ‫انفورماتیکدرن‬ ‫شرکتس‬ ‫جهتس ن‬ ‫وردی‬ ‫گواهینامه در و در‬ ‫گواهی‪ -‬د ره‬ ‫دریافتد ر گی‬ ‫صالحیتشه‬ ‫مذکورخ و ن‬ ‫تشخیصی‬ ‫سایت ه‬ ‫پایهه ر ‪-‬‬ ‫نام چ‬ ‫فراخوان‬ ‫الکترونیکی‬ ‫امضای‬ ‫در‬ ‫ثبت‬ ‫تحویل‬ ‫تهیهخ و عالوه‬ ‫اسناد‬ ‫مندرج‬ ‫شرایط‬ ‫مطابق با‬ ‫الزمسرا‬ ‫مدارک‬ ‫کلدر‬ ‫مندرج‬ ‫در‬ ‫تحویل و‬ ‫ارزیابی‬ ‫اسناد‬ ‫مندرجات‬ ‫مواعدروز‬ ‫‪۴۵‬‬ ‫کاال‪:‬‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪1400/6/30‬برلغایت تا‬ ‫درمورخه‬ ‫شنبه‬ ‫محققسه‬ ‫روز‬ ‫کثیراالنتشار از‬ ‫روزنامه‬ ‫در‬ ‫سامانه‪،‬رااگهی‬ ‫دومین‬ ‫چاپ‬ ‫تاریخ‬ ‫زمانیاز‬ ‫سایت ‪:‬‬ ‫مناقصه از‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫زمانی‬ ‫مهلت‬ ‫خدمات‪.‬‬ ‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫یا‬ ‫معادل‬ ‫مجاز‬ ‫‪0۵4-3۵321414‬‬ ‫کس‬ ‫‪0۵4‬‬ ‫‪-31283000‬‬ ‫فن‬ ‫کیفی‪:‬باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫‪1400/06/27‬‬ ‫تحویلتاریخ‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫فراخوان‬ ‫تاریخ‬ ‫مدارک الزم را بصورت فایلهای ‪ pdf‬در سامانه ستاد بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫فوق‪،‬‬ ‫به ادرس‬ ‫فیزیکی‬ ‫صورت‬ ‫مربوطه‬ ‫مدارک‬ ‫ارزیابی‬ ‫استعالم‬ ‫تهیه‬ ‫مهلت‬ ‫انتشارو‬ ‫تاریخ‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪. 1400/7/8‬‬ ‫بهومورخه‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪18‬روز‬ ‫پاکت‪: 00‬‬ ‫ساعت‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪14073‬‬ ‫مشاوره‪:‬‬ ‫خدمات‬ ‫الزحمه‬ ‫حق‬ ‫اولیه‬ ‫براورد‬ ‫حدود‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫ت‬ ‫عضو‬ ‫حل‬ ‫مر‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫جهت‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫طالع‬ ‫‪1400/06/31‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪14‬‬ ‫ساعت‬ ‫فراخوان‪:‬‬ ‫اسناد‬ ‫دریافت‬ ‫زمانی‬ ‫مهلت‬ ‫می تاباشد‪.‬‬ ‫‪۱۴00/07/08‬‬ ‫لغایت‬ ‫‪۱۴00/07/03‬‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابیازکیفی‬ ‫مهلت‬ ‫ساعت ‪ 09 : 00‬روز شنبه مورخه ‪.1400/7/24‬‬ ‫لغایت‬ ‫‪1400/7/10‬‬ ‫شنبه‬ ‫فروش اسناد روز‬ ‫تاریخازاتمام‬ ‫اسنادپیشنهاد ‪:‬‬ ‫تهیهارائه‬ ‫زمانی‬ ‫مهلت‬ ‫مورخهحیات است‬ ‫اب مایه‬ ‫ماه‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫خدمات‪:‬‬ ‫انجام‬ ‫اولیه‬ ‫مدت‬ ‫‪021‬‬ ‫‬‫‪8۵193768‬‬ ‫‬‫‪88969737‬‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫‪021-41934‬‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫مرکز‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫‪۱۴00/07/2۴‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫ساعت‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫اسناد‬ ‫بارگذاری‬ ‫مهلت‬ ‫اخرین‬ ‫‪1400/07/08‬‬ ‫مورخ‬ ‫‪13‬‬ ‫ساعت‬ ‫فراخوان‪:‬‬ ‫پاسخ‬ ‫ارسال‬ ‫زمانی‬ ‫مهلت‬ ‫مهلت بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 10 : 00‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/7/24‬در محل اتاق کنفراس طبقه چهارم ساختمان اداری شماره یک بندر‬ ‫‪1193793‬‬ ‫اگهی‪:‬‬ ‫شناسه‬ ‫ارزیابی‪:‬‬ ‫استعالم‬ ‫تحویل‬ ‫نشانی‬ ‫‪-6‬‬ ‫بلوار‬ ‫گهی مشهد‪-‬‬ ‫فراخوان‪:‬‬ ‫بیشتر در‬ ‫دریافت‬ ‫رضوی‬ ‫صنعتی خراسان‬ ‫شهرکهای‬ ‫شرکت‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫‪1124870‬‬ ‫سه‬ ‫بهشتی ‪.‬‬ ‫شهید‬ ‫سیستان‬ ‫اطالعاتاستان‬ ‫فاضالب‬ ‫جهتاب و‬ ‫شرکت‬ ‫قراردادهای‬ ‫دفتر‬ ‫‪862030‬‬ ‫بلوچستانالف‪:‬‬ ‫خصوصو اسناد ش م‬ ‫‪4834‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫م‬ ‫لوچستان‬ ‫ستانسیستانو‬ ‫وردی‬ ‫سیستان‪ -‬ا‬ ‫نادرودر‬ ‫حقوقیدوورهکل‬ ‫رضوی‬ ‫خراسان‬ ‫صنعتی‬ ‫شهرکهای‬ ‫شرکت‬ ‫(‪)0۵۴‬‬ ‫‪33۴۴۵2۱3‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫قراردادها‪-‬‬ ‫و‬ ‫حقوقی‬ ‫دفتر‬ ‫بلوچستان‪-‬‬ ‫و‬ ‫فاضالب‬ ‫اب‬ ‫شرکت‬ ‫قلنبر‪-‬‬ ‫بلوار‬ ‫زاهدان‪-‬‬ ‫مراحل عضویت در‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫ستاد‬ ‫سامانه‬ ‫تماس‬ ‫اطالعات‬ ‫‪0۵1-37642003‬‬ ‫نمابر‬ ‫‪-3764200۵‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪-3۵‬‬ ‫خیام‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫خیام‪-‬‬ ‫اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حساب سپرده شرکت در مناقصه باید تحویل دبیرخانه بندر شهید بهشتی گردد ‪.‬‬ ‫شــرایط می توانند پس از چاپ نوبت اول اگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به‬ ‫تماسواجد‬ ‫مرکزگران‬ ‫مناقصه‬ ‫لذا‬ ‫‪14۵6‬‬ ‫سامانه‪:‬‬ ‫مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها‬ ‫تماس دستگاه‬ ‫اطالعات‬ ‫ظرفیتبه‬ ‫دارای توجه‬ ‫دریافت و با‬ ‫را‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫اســتعالم‬ ‫ریال‪،‬‬ ‫هزار)‬ ‫(دویســت‬ ‫‪200000‬‬ ‫مبلغ‬ ‫پرداخت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ادرس‬ ‫یک از تخصصها) و‬ ‫بندر(هر‬ ‫ساجار‬ ‫در وسامانه‬ ‫انفورماتیک‬ ‫صالحیت معتبر‬ ‫تشخیص‬ ‫ادرسو‪:‬پایه‬ ‫رشته‬ ‫ساختمان شماره یک ‪.‬‬ ‫بلوچستان‬ ‫سیستان‬ ‫دریانوردی استان‬ ‫گواهینامه بنادر و‬ ‫مشاوران‪ -:‬اداره‬ ‫صالحیتشهید ریگی‬ ‫انتهای خیابان‬ ‫چابهار ‪-‬‬ ‫تحویل‬ ‫بهشتی‪-‬تهیه و عالوه بر‬ ‫شهیددر اسناد‬ ‫مندرج‬ ‫شرایط‬ ‫مطابق با‬ ‫الزم را‬ ‫سامانه‪ ،‬مدارک‬ ‫کلدر‬ ‫مندرج‬ ‫زمانی‬ ‫در مواعد‬ ‫اسناد ارزیابی و‬ ‫مندرجات‬ ‫خدمات‪.‬‬ ‫مبلغ‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫یا‬ ‫معادل‬ ‫‪-31283000‬‬ ‫مجاز‪:‬‬ ‫تلفن‬ ‫‪0۵4-3۵321414‬فوق‪ ،‬مدارک الزم را بصورت فایلهای ‪ pdf‬در سامانه ستاد بارگذاری نمایند‪.‬‬ ‫فاکس ‪:‬فیزیکی به ادرس‬ ‫‪0۵4‬به صورت‬ ‫مربوطه‬ ‫پاکت مدارک‬ ‫میلیون ریال‬ ‫‪14073‬‬ ‫مشاوره‪:‬‬ ‫خدمات‬ ‫الزحمه‬ ‫حق‬ ‫اولیه‬ ‫براورد‬ ‫حدود‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪:‬‬ ‫اب مایه حیات است‬ ‫خدمات‪12 :‬‬ ‫اولیه ‪:‬انجام‬ ‫ماه‪.‬ثبت نام ‪021 - 8۵193768 - 88969737 :‬‬ ‫دفتر‬ ‫‪021-41934‬‬ ‫مدتتماس‬ ‫مرکز‬ ‫شناسه اگهی‪1193793 :‬‬ ‫اگهی‪1124870 :‬‬ ‫شناسه‬ ‫بلوچستانسیستان و‬ ‫فاضالب استان‬ ‫شرکت اب‬ ‫قراردادهای ‪-‬‬ ‫دفتر حقوقی و‬ ‫‪862030‬‬ ‫بلوچستانالف‪:‬‬ ‫م‬ ‫م الف‪4834 :‬‬ ‫صنعتیوسیستان‬ ‫استان‬ ‫دریانوردی‬ ‫اداره کل بنادر‬ ‫خراسانورضوی‬ ‫شرکتوشهرکهای‬ ‫فراخوان خدمات مشاوره‬ ‫ورزش‬ ‫صفحه اخر‬ ‫چون غیبت دا شاموزان فضای غمبار و غمگینی را‬ ‫در سطح جامعه ایجاد کرده است اید تالش کنیم‬ ‫در محیطی امن و سا م زمینه حضور دا شاموزان را‬ ‫فراهم کنیم‬ ‫صفحه اخر ‪08‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫عکس ‪president.ir:‬‬ ‫س د قون‬ ‫د جش و هشه د ج یی‬ ‫فکیکیبرای ساخت‬ ‫سند تاعتبار‬ ‫فقرهتومان‬ ‫میلیارد‬ ‫صدور ‪81‬‬ ‫‪۷۰۰‬‬ ‫قزوینشده است‬ ‫ستایی تامین‬ ‫هایروصنعتی‬ ‫شهرک‬ ‫خانه‬ ‫در‪۷۰۰۰‬‬ ‫ـده مشــخص شــد‬ ‫‪ 685‬شــاخص‬ ‫از طریق تقدیر و‬ ‫استان انجام شد‪.‬‬ ‫ــا مختلف‬ ‫ارزیابی انجامشـ‬ ‫قانون مدیریت‬ ‫دستگاه اجرایی در‬ ‫ـتند و عملکرده‬ ‫مواد ‪ 81‬و ‪82‬‬ ‫در‬ ‫همکاری ‪27‬‬ ‫ـک بــه هــم داشـ‬ ‫ملی و ‪ 114‬دســتگاه‬ ‫ادامه از اییننامه اجرایی دســتورالعملهای اجرایــی‬ ‫نمــرات نزدیـ‬ ‫کرد‪ :‬ســه دســتگاه‬ ‫بود‪ .‬جمالی پور‬ ‫مــات کشــوری و‬ ‫ـاالنه یاری بیان‬ ‫و درنهایت همه‬ ‫خوب و مطلوب‬ ‫نظام خد‬ ‫ــی عملکــرد سـ‬ ‫ارزیابی قرار گرفتند‬ ‫درمجموع‬ ‫ــرایط سختی بر‬ ‫خصــوص ارزیاب‬ ‫استانی مورد‬ ‫ســال گذشــته ش‬ ‫مربــوط در‬ ‫شود‪ .‬وی تصریح‬ ‫داد‪ :‬در دو‬ ‫بــود و مدیران با‬ ‫همهســاله برگزار می‬ ‫و اســتان حاکم‬ ‫دســتگاهها‬ ‫مدیریــت کشــور‬ ‫ـی خدمترســانی‬ ‫ـات و منابــع مالـ‬ ‫کمتریــن امکانـ‬ ‫قلعه نوییبدوناتوبوس‬ ‫ریزی‬ ‫ماهماز برنامه‬ ‫به دنبال انسجام دفاعی است‬ ‫نیستیم‬ ‫راضی‬ ‫نسخه‪21‬‬ ‫لیگ گهر‬ ‫گل‬ ‫تشکیل ‪ ۳۰‬پرونده‬ ‫پیامک جعلی ثنا‬ ‫با موضوع‬ ‫تومان تسهیالت‬ ‫تصاص ‪ ۴۷‬میلیارد‬ ‫اخ‬ ‫مشاغل خانگی‬ ‫ارزانقیمت‬ ‫بهایبرقاستانبات‬ ‫و ک شسه لمهدی‬ ‫ورزش یمس‪07‬ق ت گ‬ ‫ه ق ده کم ه گ‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyda‬‬ ‫‪diran.com‬‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫ودهکشاورزی‬ ‫مفق‬ ‫قهرمانیورزشکاران‬ ‫سیاست‬ ‫‪04‬‬ ‫بازدیداز مناطقمحروم‬ ‫در نیمه نخست‪ ۱۴۰۰‬تداوم یافت‬ ‫در نخستین روز کاری‬ ‫تالشصنعت گاز‬ ‫شهردار اصفهان‬ ‫برای گازرسانیبهینه‬ ‫‪07‬‬ ‫درورزشایران‬ ‫‪02‬‬ ‫به جامعه امید میدهد‬ ‫رویاد دقزوین‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫کشورها‬ ‫تجاری با‬ ‫های بالقوه‬ ‫روابط‪ ،‬ظرفیت‬ ‫دارد و باید‬ ‫ عملیقرار‬ ‫متوسط‬ ‫شانگهای در‬ ‫پیمان‬ ‫عضو‬ ‫کشورهای‬ ‫ایرانهبا‬ ‫تجارت‬ ‫ وگوهایی نتیجه‬ ‫اینگفت‬ ‫اماده‬ ‫پایبند بوده و‬ ‫دیپلماسی‬ ‫تقویتخود به‬ ‫اساسبااصول‬ ‫اروپا‪ ،‬بر‬ ‫حدی‬ ‫همچنین ب‬ ‫امریکا و‬ ‫ های‬ ‫بدعهدی‬ ‫ رغم‬ ‫ایران ب‬ ‫اسالمی‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امید‬ ‫جمهوریجامعه‬ ‫به‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫کرد‬ ‫فعال‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫را‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫محور است که منافع و حقوق مردم ایران را تامین کند‬ ‫نمایشگاه یاوران انقالب برگزار شد‬ ‫تحــت عنــوان‬ ‫یاوران انقالب‬ ‫کــه پیامکــی‬ ‫نمایشگاه‬ ‫الکترونیکــی بــرای‬ ‫ابــالغ‬ ‫پلیــس فتــا‬ ‫رئیــس‬ ‫ارســال و از‬ ‫ایــن افــراد‬ ‫تشــکیل ‪۳۰‬‬ ‫گلســتان از‬ ‫خواستهشــده‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ایــن کاربــر‬ ‫کالهبــرداری بــا‬ ‫اطالعــات بیشــتر‪،‬‬ ‫پرونــده‬ ‫تــا بــرای‬ ‫نیروگاه برق‬ ‫ــک جعلــی ثنا‬ ‫موضــوع پیام‬ ‫مربوطــه شــوند‬ ‫‪۴‬‬ ‫ابراهیمپرسا‬ ‫‪ ruydadiran.‬وارد لینــک‬ ‫بــرداد و گفــت‪:‬‬ ‫مقیاس در غرب‬ ‫در اســتان خ‬ ‫ــر روی لینــک‬ ‫‪ info@ruyda com‬کــه کلیــک ب‬ ‫کوچک‬ ‫ایــن پروندههــا دو ‪diran.com‬‬ ‫شــده هدایت‬ ‫در‬ ‫ایجاد میشود‬ ‫صفحات جعلی‬ ‫ـان از حســاب‬ ‫انهــا را به‬ ‫استان‬ ‫میلیــارد تومـ‬ ‫ــرد‪ :‬از ابتــدای‬ ‫است‪.‬ســرهنگ ابراهیم‬ ‫کرد‪.‬پرســا اضافــه ک‬ ‫بندرترکمنوگمیشان‬ ‫ـراد برداشتهشــده‬ ‫ـال خواهــد‬ ‫قضایی به ارزش‬ ‫افـ‬ ‫کردکوی‪،‬بندرگز‪،‬‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬ارسـ‬ ‫تاکنون‪ ۳۰ ،‬پرونده‬ ‫نمایندهمردم‬ ‫گفتگــو بــا مهــر‬ ‫وزارت نیرو با ایجاد‬ ‫ـامانه ســال‬ ‫ـان در این راســتا‬ ‫پرســا در‬ ‫ـورای اســالمی گفت‪:‬‬ ‫نــک جعلــی سـ‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــون تومـ‬ ‫در مجلس شـ‬ ‫هــای حــاوی لی‬ ‫ســتانهای غرب‬ ‫ســایبری بیــش از‬ ‫شــاهد حضــور‬ ‫پیامک‬ ‫مقیاس کوچک در شهر‬ ‫هــای مجرمیــن‬ ‫‪ /‬شماره ‪1167‬‬ ‫ـده و همچنــان‬ ‫‪ ۴‬نیروگاه برق‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫ترفند‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫تشکیل‬ ‫ثنــا‪ ،‬یکــی از‬ ‫ـاط بــا این نمونه‬ ‫‪ 28‬شهریور ماه‬ ‫از افراد به دلیل‬ ‫یکشنبه‬ ‫گلستانموافقتکرد‪.‬‬ ‫ارتبـیاداور‬ ‫متاسفانه تعدادی‬ ‫حضـدرـوری‬ ‫ـدگان‬ ‫ـری مصوبههای‬ ‫کالسنـهــای‬ ‫مراجعهکن‬ ‫استان‬ ‫شاورزان نمیرود‬ ‫هســتیم‪.‬رئیس پلیــس فتــا‬ ‫اســت و‬ ‫در‬ ‫با اشــاره به پیگیـ‬ ‫در دام مجرمان‬ ‫همه مراقب باشــند‬ ‫عبدالجــالل ایری‬ ‫بیاطالعــی‪،‬‬ ‫که در جیب ک‬ ‫بایدهــا‬ ‫چند روز اخیر به‬ ‫پرونده‬ ‫امروز‪ :‬و یا‬ ‫مدیرکل‬ ‫ـس فتــا از شــد‪:‬‬ ‫توصیه کرد‪ :‬وارد‬ ‫رویداددقتــی‬ ‫ـان وزیر نیرو که در‬ ‫قزوین ‪ -‬بی‬ ‫سودی‬ ‫بگیریم‬ ‫شــوند‪.‬رئیس پلیـ‬ ‫مردم‬ ‫جدی‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫معاو‬ ‫ـتانـم به‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـای‬ ‫از‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫یکی‬ ‫و قولهـ‬ ‫ـوزش‬ ‫گل‬ ‫ـار‬ ‫قزوین‬ ‫ـتان‬ ‫ســایبریـتانگرفتـ‬ ‫بودند‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫کالهبــرداری اسـو امـ‬ ‫یــدشــکوک نشــوند‬ ‫اموزشوپــرورش اسـ‬ ‫تهدم‬ ‫پیشــنهادی و‬ ‫ـکـم از هرگونــه‬ ‫‪ 98‬از افزایــش‬ ‫ســفرکردهکوتاه مطرح شد‪ ،‬توسعه‬ ‫بتوانیـ‬ ‫استان گلســتان خبر‬ ‫ـیونـتان‬ ‫اخیــرا هـتـرــالینـ‬ ‫واکسیناسـگلسـ‬ ‫هــایهــا را نخورنــد‪.‬‬ ‫فــت‪ :‬بــا اســتان‬ ‫جریان این سفرها‬ ‫ـرداد و گفــت‪:‬‬ ‫ـری کــرده وـهکالس‬ ‫پیامک‬ ‫گ‬ ‫موضوعاتی که در‬ ‫کالسیـهــقـای خبـ‬ ‫امامزادهنیرو‬ ‫جلوگیـ‬ ‫ـب‬ ‫ـانی بود کــه وزارت‬ ‫ـدگان و فر یـ‬ ‫ـانـن طر‬ ‫اینگونـ ــم زیــرا ابالغ قضایی‪،‬‬ ‫توسعه‬ ‫درصــد معلازمـ ایـ‬ ‫طرحـوزه برقرسـ‬ ‫مراجعهکننـ‬ ‫ـرای مکنیشــاهده‬ ‫اصغری‬ ‫ـزود‪:‬رابـدایــر‬ ‫ســاختها در حـ‬ ‫ـدارس برخــی حسنعلی‬ ‫ویح اضفـــوری‬ ‫فــت‪ :‬با توجه به‬ ‫ـاهد حمـضــور‬ ‫زیر‬ ‫مجــازی در نیســت و برای‬ ‫حضــوری شـ در‬ ‫گیرد‬ ‫کرده اســت‪.‬وی گ‬ ‫ســتان هســتیم‬ ‫شتاب می‬ ‫چگونه وجهی‬ ‫تحص ـل در فضای‬ ‫برگزارپلیــس فتــا ا‬ ‫ان موافقت (ع)‬ ‫و البته نیازهایی‬ ‫قزوینــه‬ ‫استان‬ ‫مجموع‬ ‫بانکــی نیــاز‬ ‫بهیـواریزموجب پیامدهاییبه سایت اصلی‬ ‫نیــز بــاحسین استان وجود دارد‬ ‫جمعیتــه‬ ‫ب‬ ‫کم‬ ‫ســاب‬ ‫زیادی که دارد‪،‬کاربران میتوانند‬ ‫ظرفیتی که در غرب‬ ‫ـتاندار‬ ‫اصغری‬ ‫عمرانی اسـ‬ ‫داریم با‬ ‫میباکننــد از حسال کنار مزایای‬ ‫ـاونـنامورمناطــق‬ ‫حسنعلیـالم‬ ‫اطمینان‪ ،‬ـده بهتریــن روش‬ ‫ـت زرخیــز قزویــن‬ ‫ـ‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ــداد امـ نــروز‪ :‬م‬ ‫ـرژیعـدر ایـ‬ ‫میشـ کــه اع‪ 253‬هزار و‪ 800‬نفر‬ ‫ـداد امــروز‪ :‬دشـ‬ ‫ـده اســت‪.‬ویـده کــه امــروز ثابتشـ قضایی‬ ‫راه و‬ ‫برایشـ‬ ‫قزویـ‬ ‫برداشت‬ ‫مقیاس از سـ‬ ‫تولیـ‬ ‫ـوی در‬ ‫ـن ‪-‬ـد ورویتامیــن ا به واگذاری اراضی‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویـ‬ ‫کوچک‬ ‫کــه بــه‬ ‫امسال مبالغــی‬ ‫تحصیلی هــم شـ‬ ‫ابالغ الکترونیکوی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ـوزه کشــاورزی و‬ ‫ســل دفــاع مقدس بیان این کهانهــا‬ ‫توجهنیروگاه برق‬ ‫ـخص شــد فقط حضوری است‪.‬‬ ‫تاثیرگــذار در حـ‬ ‫سال‬ ‫خواهد‬ ‫شـ‬ ‫گفت‪:‬یـباـرو ‪4‬‬ ‫عوامل پیدایش ن‬ ‫قزوینوزارت ن‬ ‫خوبی در پروژه ایجاد‬ ‫نقشــی بســزا و‬ ‫شود‪.‬عضو‬ ‫موافقــت‬ ‫افزود‪:‬بررســیهاهـمـد تحصیل‬ ‫ـیاری از تحصیلی نام کردند‪ ،‬ـی‬ ‫بابیــان اینکه‬ ‫ـای مجلــس نشــان‬ ‫ـی و زراعــی دارد‪.‬‬ ‫می‬ ‫ثبتـان کــرد‪ :‬طـســتان اغــاز خوا‬ ‫بیـ‬ ‫ـت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بسـ‬ ‫هــای درونی و با‬ ‫محصــوالت باغـ‬ ‫مرکــز پژوهشهـ‬ ‫تحرکگلستانایجادجلسه طرح توسعه‬ ‫قطعااستان‬ ‫شهرسازی‪،‬غربی‬ ‫‪ 1815‬مدرســه ا‬ ‫دشــمن ناپیداسـ‬ ‫شهرستانهای‬ ‫خالقیتهــا و نواوری‬ ‫معلم مطالعــات‬ ‫تولیــد متنــوع‬ ‫حاشیه برگزاری ـورای اسالمی‬ ‫‪ 40‬درصد تاثیرگذار‬ ‫در اقصــی نقــاط‬ ‫بسیار کوتاه و جدیــد در‬ ‫دست از دیــد‬ ‫حال حاضر هیچ‬ ‫بافرهنگ اســتفاده از‬ ‫فرخزاد‬ ‫اموزش مجازی فقط‬ ‫نــواع محصــول‬ ‫درــتان در مجلس شـجــه به تغییراتی‬ ‫شد‪ .‬علی‬ ‫مقدس که بهظاهر‬ ‫های بسیار باارزشی‬ ‫س‬ ‫گل‬ ‫در‬ ‫نمایندگان‬ ‫ا‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ـت‬ ‫تو‬ ‫دهد‬ ‫ادامه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫با‬ ‫مشکل‬ ‫افتخارات‬ ‫ک‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫می‬ ‫شــعارهای دفاع‬ ‫حضوری اثربخش کاملی‬ ‫ـوش ابوهــوا و‬ ‫تنــوع‬ ‫مجمع‬ ‫حماسی شــد‪ .‬وی‬ ‫خالی به موفقیت‬ ‫حســین (ع) بی ـان‬ ‫رفع‬ ‫سال قبل ‪ 70‬هزار‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همه این‬ ‫یــن منطقــه خـ‬ ‫مفاهیم شگفتانگیز‬ ‫درـ ایننشستهاداشــت و منابع‬ ‫شــجاعت دست‬ ‫مانند شهید حسن‬ ‫و تنها کالسهای‬ ‫نداریم هرچند در‬ ‫امامـ‬ ‫ـزادهموضوعدیگر‬ ‫عنوان قضایی‬ ‫ســتان قزویــن ا‬ ‫اینکه‬ ‫را به‪ 54‬بوده‬ ‫عقیده الواری افرادی‬ ‫ساده جلوه میکند‪،‬‬ ‫امام بدون کالس‬ ‫وجود نیرو تازگی‬ ‫دوری از کالسهای‬ ‫کشــاورزیباکشــور‬ ‫ـادت‪ ،‬مردانگــی و‬ ‫ا‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫ملکوزارت‬ ‫بابیانکه در روند نرخ م‬ ‫داشتیم که امسال ان‬ ‫ادامه گفت‪ :‬جمله‬ ‫دفاعـزرگ‬ ‫تحصیلی ناشی از‬ ‫امده یافتند‪ .‬به‬ ‫ـکن وافزود‪:‬‬ ‫ـازمانبهنوســازی و‬ ‫شــهادتطلبی‪ ،‬رشـ‬ ‫هفتهــب بـ‬ ‫گرایی هستند‪ .‬وی‬ ‫استانسـبود‪،‬‬ ‫ـبتــه قط‬ ‫منایـسـزـ را ب‬ ‫امسال دارد و افت‬ ‫ساعت کمبود نیرو‬ ‫اراضی بود که از سـ‬ ‫میدهــد‪ .‬وی در‬ ‫کمابی در غرب‬ ‫مقدس بهدست‬ ‫حاصلخ‬ ‫وطندوستی و ارمان‬ ‫ـت و در ســالهای‬ ‫نیروهایاخیر به‬ ‫گلستان‬ ‫به‬ ‫مسلح‬ ‫چند ســال‬ ‫ذهن را انتقــال‬ ‫اصغریاضافهکرد‪:‬‬ ‫ایستادهایم‪،‬میجنگیم‪،‬‬ ‫هشت ســال دفاع‬ ‫اصلی تامین پروژه‪ ،‬دریای خزر به‬ ‫جبرانشــدنی نیسـ‬ ‫اســت اما طــی‬ ‫استانکه در فاز اول‬ ‫قضایی‬ ‫باقری نماد‬ ‫ساعترساندیم‪.‬‬ ‫شهادت باید در‬ ‫بود‪،‬راقطعاتی‬ ‫شیرین سازی اب‬ ‫رزمندگان‬ ‫معلمان حضــوری‬ ‫مقدس بر هویت‬ ‫ـردهدر‬ ‫یاورانــل کـ‬ ‫(ره) کهفرمودندما‬ ‫انقالب‬ ‫سازمان حــوادث غیرمترقبــه‬ ‫تبدی‬ ‫شرب شهرستان‬ ‫ارائهشــده‬ ‫نبودیم‪ ،‬این هزار‬ ‫اینکه فرهنگ ایثار و‬ ‫دیگری مواجه میشویم کهمیلیــارد تومــان‬ ‫اشاره به تاثیر دفاع‬ ‫مجوزبهســازی کش ـور‬ ‫های خمینی‬ ‫از محل اضافهکار‬ ‫مشکل اب‬ ‫شد‪.‬و بــروز‬ ‫اینده با مشــکالت‬ ‫حرکت بابیان‬ ‫گفــت‪۴۷ :‬‬ ‫برپایــم‬ ‫هستیم‪ ،‬اما دنبال جنگ‬ ‫است‪.‬الواری با‬ ‫گلستانـر اقل‬ ‫استـ برای رفع‬ ‫بخشی از کمبود نیرو‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نشر ارزش‬ ‫است‪.‬‬ ‫استانـل تغییـ‬ ‫فروختهشده‬ ‫تدریس در‬ ‫سرمازدگی؛‬ ‫دلیـ‬ ‫دفاع مقــدس یک‬ ‫ـای حقالتدریــس‬ ‫استان‬ ‫داشت‪:‬‬ ‫داده و قراربینیشدهبود‪،‬‬ ‫ارزانقیمت مشاغل‬ ‫ما مرد جنگ‬ ‫ایران باقی بماند‪،‬‬ ‫خشکسالی های پیدرپی‬ ‫نیروهایومســلح‬ ‫ابشیرینکن‬ ‫یکیاز اینشعارهای‬ ‫غرباین‬ ‫اســالمی گفــت‪:‬‬ ‫در شــد‬ ‫مقرر‬ ‫ایثارگران و خانواده‬ ‫ـردم برای ملت‬ ‫ازجمله ســازمان قضایی‬ ‫نگرانکننده است‪ .‬وی اظهار تسهیالت‬ ‫واحدتامینشــده و‬ ‫موجــود‪ ،‬بهرهگیــری از نیرو تهـعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫پیشو روستاهای ان‬ ‫دفاعمقدساست‪،‬‬ ‫دفاع ملــی و‬ ‫میــوه و مــزارع‬ ‫منابع‪2‬مالی‬ ‫رئیس‬ ‫اموزشی‪،‬‬ ‫به معنای تکریم‬ ‫اقشــار مختلف مـ‬ ‫برای معلمان ما بسیار سختترـاغل پشتیبان در‬ ‫ـرکل خدمات‬ ‫گمیشان وی گفت‪:‬‬ ‫ــه باغــاتـگاه گفــت‪:‬‬ ‫مد‬ ‫فرهنگ جنگیک‬ ‫شهرداری قزوین‬ ‫شعار یکی از مبانی‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫چــه و هماهنــگ‬ ‫‪140‬یـنفر‬ ‫فضای مجازی‬ ‫ا ـیبهای جـ‬ ‫اندازی شود‪ .‬مالکین در اختیار‬ ‫و‬ ‫خریدســتان گلستان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫نسل جوان را به‬ ‫خانگی و مشـو‬ ‫ـدیـه ابیــن نمایشـ ـت‪ .‬بهطوریکه‬ ‫افتتاحیـ‬ ‫حفظ نظام اســالمی‬ ‫برای یکپار‬ ‫شود‪ .‬وی‬ ‫استان راه جهت توافق با‬ ‫امسال مردم مشکالت‬ ‫است‪ .‬معلمانشاغل اجتماعی ا‬ ‫مهم است‪ .‬وی‬ ‫بوده و امید و انگیزه‬ ‫می‬ ‫ســتی بســیاری از انها ایثــار کردند ســود ‪ ۴‬درصد و‬ ‫درسـمراســم ـ وارد کــرده اسـتمامنشدنی‬ ‫نــدن دشــمن در‬ ‫قوامانقالباسالمی‬ ‫جاری با‬ ‫اعتبار اینکه در تابستان‬ ‫رفاهبازنشســتگان تامین ـاری ‪ 128۴۷‬بــود و بهرا‬ ‫کشــاورزی اس‬ ‫مقام قضایی تاکید‬ ‫مردم شهدا‬ ‫و‬ ‫بــه عقــب را‬ ‫داشتند‬ ‫ـتانبزرگ و تجربه ـه ثمــر رســیدن‬ ‫فضایســال‬ ‫ازمون‬ ‫مجازی‬ ‫اساسیاستمرار و‬ ‫مقدس یک‬ ‫وی با بیان‬ ‫از پیامهای مهم‬ ‫ـالـتهجـ‪ 16‬هزار و‬ ‫تقویت میکند‪ .‬ایــن‬ ‫توسطاندازی‬ ‫غالم‬ ‫اندازه پیمانکاران گفــت‪ :‬درـال سـ‬ ‫‪ ۶‬ساله پرداخت‬ ‫شهرداری‬ ‫گفت‪:‬راه‬ ‫نیز کمبود دانش در‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫ـرایـ بـ اســت‪.‬‬ ‫ـالش کشــاورزان بـ‬ ‫گذشـ‬ ‫مقدس مهمو‬ ‫قرار‬ ‫تاکید کرد‪ :‬یکی‬ ‫ـرد‪ :‬همه بایــد به‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در سـ‬ ‫نظام شــهادت‬ ‫انقالب اس‬ ‫داشتند‪،‬که‬ ‫بازپرداخت‬ ‫داشت‪:‬شرب‬ ‫فضای سبزی‬ ‫تســهیالتیک برخی‬ ‫ـام تـ‬ ‫ـازی‬ ‫ـالمیانتظــار از بیناز اســت‪ .‬وی‬ ‫تامیناب‬ ‫ـت در دوران دفاع‬ ‫ـد کــهباتوانمندسـ‬ ‫قضایی تاکید کـ‬ ‫ـانو امســال هم‬ ‫زمینه‬ ‫دفاع مقــدس‪ ،‬حفظ‬ ‫ـویشده‬ ‫ن تسـمــلهای مختلـ ازـفماههــا تــالش‬ ‫اظهار‬ ‫مــوزش میدیدنـ‬ ‫نابواسالمی با الهام‬ ‫میراث‬ ‫ریزی‬ ‫تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اوج ایثــار و مقاومـ‬ ‫زیادیدروی‬ ‫ـت‪ :‬ایــن مقــام‬ ‫میلیــارد‬ ‫توـمــتیم‬ ‫فرهنگی داش‬ ‫برنامه سـ‬ ‫نقدهایــی از‬ ‫سال‪1400‬‬ ‫جهانیــان در دوران‬ ‫سعیدـد امازندرانی‬ ‫نیازها کــه بایـ‬ ‫شــود‪.‬وی‬ ‫دســترنج پــس فرهنگ‬ ‫منشــا کــرد‪:‬‬ ‫بیان‬ ‫کشــاورزی باقی‬ ‫این شعارها به میدان بیایند‪ .‬نفر نیروی‬ ‫ـت‪ .‬وی بیان داشـ‬ ‫پایانســتا‬ ‫خانگی‬ ‫میاصغری‬ ‫اب ونیزدرتاایــن را‬ ‫جدیدی بــه‬ ‫ـت قرار گرفــت‪.‬‬ ‫ـاغلشــد تا‬ ‫و خودبــاوری بــا‬ ‫الواری افزود‪ :‬تکیهـهبراز محصــوالت‬ ‫چاه‬ ‫توان خود در تحقق‬ ‫جدیدشـ‬ ‫شــده‬ ‫نیزشـتاـده‬ ‫گذاشتهشــده اسـ‬ ‫جذب‬ ‫معلممــت م‬ ‫‪ 5‬حلقه‬ ‫در زمینه مشــاغل‬ ‫ایجاد‬ ‫دیگروارد‬ ‫معلمــان در اولویـ‬ ‫ارزانقی‬ ‫حلقهضــوع‬ ‫اعتمادبهنفــس‬ ‫اسفندماهـهوایـ‪2‬ـن مو‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫مــیرود و ان‬ ‫بــه نمایش‬ ‫ـید‪.‬در سازمان هزار و ‪ 90‬نفر‬ ‫نمایشگاه تا پایان هفته‬ ‫چهرهـاد مجبور‬ ‫بسیار سختی بوده‬ ‫اموزشـه‬ ‫برایـانی کـ‬ ‫ـاف اســتان بـ‬ ‫دینیچـدر طول‬ ‫پرداخت‬ ‫کرده اســالمی و‬ ‫قزوین‬ ‫چاهوتااوقـپایان‬ ‫ـرایط مناســبیکسـ‬ ‫مشــکالت مالی زیـ‬ ‫ایناعتمادبهنفس‬ ‫وپرورشاستان‬ ‫است این مصرفکننده میرسـ‬ ‫شــتیبان‬ ‫ایثار و شهادت کار‬ ‫داشت‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫حلقهگــی‬ ‫مدیرکلـاغل پ‬ ‫که‪ 3‬فرهن‬ ‫خانگیکار میکنندکه‬ ‫اندازیکه وجود‬ ‫اموزش‬ ‫جهانیانمعرفی‬ ‫کرد‪ :‬هنوز هم شـ‬ ‫باورهاینــد؛ بــه دلیل‬ ‫الواریتصریحکرد‪:‬‬ ‫تامینشود‪.‬و مشـ‬ ‫در پی گفتنی‬ ‫نگرانیهای‬ ‫حفظ روحیه‬ ‫ماه ســالو‪ 1401‬راه‬ ‫پشتیانافزایش‬ ‫پاییــن‬ ‫میما‬ ‫اسالمیرابه‬ ‫داخلیاست‪.‬‬ ‫ـیاول‬ ‫باقیمــت بســیار‬ ‫قبل میزان‬ ‫‪ 50‬هزار تومان به دســت مسلحدایر است‪.‬‬ ‫زنجیرهـری را‬ ‫مازندراـنــت‬ ‫کشــاورزان شــده‬ ‫عرصههای مختلف‬ ‫مشاغل‬ ‫موردبررسیـتقرار‬ ‫درصــد نوب‬ ‫غیرتایرانیو‬ ‫ـارات جبرانناپذیـ‬ ‫خانگیویاسال‬ ‫پایان اردیبهشـ‬ ‫های‬ ‫ـود‪.‬ضــرسـ‪98‬ـعید‬ ‫گرفت بندرترکمنو گمیشاندر‬ ‫محصــوالت‬ ‫فضایـتانمجازی نداریم‬ ‫داشتندکار کنند تا مبلغ‬ ‫نیروهایدولــت از‬ ‫کشاورزی‪ ،‬به‬ ‫خسـ‬ ‫میـالشـحا‬ ‫ـاوری پس از جنگ در‬ ‫از بــه فــروش‬ ‫تولیداز ان‬ ‫قضاییحمایــت‬ ‫گفــت‪ :‬در حـ‬ ‫اجتماعــی اسـ‬ ‫کســانی از ایــن‬ ‫ـمن و غفلــت‬ ‫باسابقهـغول به‬ ‫بخش‬ ‫اینمقدس‬ ‫کردکوی‪،‬بندرگز‪،‬‬ ‫وی خواســتار‬ ‫نوبت دوم‬ ‫معلمانرا مشـ‬ ‫ـتان‬ ‫دفاع‬ ‫ـاه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫خود‬ ‫ف‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ـا‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫فرهنگ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ـاورزی‬ ‫این‬ ‫شده‬ ‫تن‬ ‫ـ‬ ‫درصد‬ ‫ش‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫‪۵‬‬ ‫مردم‬ ‫برطرف‬ ‫د‬ ‫که‬ ‫ـن‬ ‫در‬ ‫توانند‬ ‫ـاون‪،‬‬ ‫معلمانعـانجام‬ ‫ـون‬ ‫مدارسی‬ ‫کرد‪:‬حلقه‬ ‫ـئولین بخش کشـ‬ ‫داشت‪ .‬به متا وی‬ ‫گذاشــته و دوســت‬ ‫مقدس‬ ‫نماینده‬ ‫هایمیان می‬ ‫فضایوام دریافت کنند‬ ‫قزوین عنوان‬ ‫مدیــرکل ت‬ ‫تخصیص ‪2‬‬ ‫بازارچهوهــا و‬ ‫است‪.‬شــوند و دراینبیـ هشت سال دفاع‬ ‫رتبهدر‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫کشــاورزان بهــره‬ ‫عقیدهســفانه تاکنـ دارد‪ .‬الــواریمیگویــد‪ :‬از مسـ‬ ‫ســته اســت اما‬ ‫واکسن از بنگاه‬ ‫داشت‪:‬‬ ‫می‬ ‫بیانـتاندار‬ ‫خواهد‬ ‫نتوانستنددر‬ ‫تسهیالت‬ ‫عمرانی اسـ‬ ‫ـوصجزحمایت‬ ‫موردنیاز کشاورزان‬ ‫اسـ‬ ‫داشت‪:‬‬ ‫معاوناسالمی‬ ‫ـالمیمـاثرـیدارد‪ :‬ایجــاد مقــام قضایی تولیــد واب‬ ‫ـبدرمعیشــتی‬ ‫ـالمیـالرینشـشــهـدهاند‪ .‬و‬ ‫اغازشدهصـو به‬ ‫پروژه‬ ‫مجلس شورای‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫چنانچه‬ ‫کرد‪ :‬در خ‬ ‫کهو مدارس‬ ‫خواهد‬ ‫بیاننامناسـ‬ ‫میکنیم کود و سم‬ ‫ـهریور‬ ‫اسالمی میکنــد‬ ‫قزویاـسـ‬ ‫انقالبو اظهــار شــته اســت‪ .‬این‬ ‫برخوردار تومان امیدواریممشاغل خانگی‬ ‫قبیل‬ ‫ـن فعـ‬ ‫ـده تاگرفته‬ ‫کرونابود‬ ‫ـتانـی و‬ ‫وییــت‬ ‫داللمیهن‬ ‫هم از چهارماظهشــار‬ ‫سینوفارمـروس کمتر‬ ‫در اـایسـدینـ‬ ‫محصوالت‬ ‫بندرگزشـنیزـیدهدرشـنظر‬ ‫وضع‬ ‫وجببهوجب وخاک‬ ‫الزم اندی‬ ‫باورهـ‬ ‫هدر درخواست‬ ‫گفت‪:‬برابری وام‬ ‫تعیین یارانه توزیع‬ ‫واداـل و خـ‬ ‫ـارج از اســتان ازمرزوبــوم با در‬ ‫ها ـیب برکتو ثــر ویـ‬ ‫تمهیدات‬ ‫زنجیرههــا‬ ‫کردکوی و‬ ‫را بــه تح‬ ‫ثابت کردیم ازبهصورت واسطه‬ ‫شاهد وی ‪۸‬‬ ‫توجه‬ ‫فصلـســیـینداخـ‬ ‫ابســتا‬ ‫عمل‬ ‫ــای تولید زمینه‬ ‫طرفی با‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تجهیز‬ ‫حمایتهای دولتی و‬ ‫واکسن اسـ‬ ‫هاـنجلوگیری‬ ‫نشود‪ .‬از‬ ‫قیمتایـ‬ ‫کنند‪.‬افزایش پروتکلهایتعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫شاملدیده برا افزود‪ :‬مجــازی خوبکه‬ ‫میبرند که‬ ‫بقیهصــادی‬ ‫مجدد و‬ ‫افزایشجوانــان‬ ‫اینکه زنجیرهه‬ ‫جغرافیایـباـی و‬ ‫استرازینکا اقت‬ ‫ایجادـذاری‬ ‫سیاسـســتـی غــرف در دفــاع مازقــدس‬ ‫چند د‬ ‫چاه به کار ـن مشکلیلوله گـ‬ ‫غذایی از طریق‬ ‫هستیم‪.‬مدیرکل‬ ‫برای حفــظ‬ ‫نیروهایواکسیناسیونکامل‪،‬رعایت‬ ‫جلوی مهاجرت‬ ‫شود‪ .‬اصغری‬ ‫ـتقالل‬ ‫وی بــا بیان‬ ‫خریداری و‬ ‫انتظامی‬ ‫ـزود‪:‬توزیع میوه‬ ‫ـوده کو اشـســاورز‬ ‫شــد عـاغازـالوه برایـ‬ ‫میزان ضریب تبدیل‬ ‫کشاورزان منطقه؛‬ ‫کند‪،‬موضوع که از ســوی نیروی‬ ‫دفــاع نم‬ ‫دارد‪.‬به گفته‬ ‫مقام غاـفــرف‬ ‫محصوالت کشــاورزی‬ ‫تزریقـکل‬ ‫تولیدیـ را از‬ ‫سال جاری بتوانیم کالسهایکرد‪ :‬برای کسانی‬ ‫میشــدند که باید از بهشرط در‬ ‫شهریور شـ‬ ‫ـت‪.‬واین‬ ‫ترهبــار‬ ‫قرار‬ ‫و با حمایت از‬ ‫پروژه‬ ‫ـن ارز را کمتــر و‬ ‫ســـوه‬ ‫معامله‬ ‫شــود تا باانگیزه‬ ‫ـداننیمی‬ ‫تا پایان دچار م ـیون دانشامــوزان‬ ‫گلستان خاطرنشان‬ ‫به عرضه کافی‬ ‫استفاده کردند اقناع خانوادهها‬ ‫ترانسبه‬ ‫کرونایی‬ ‫میافزایــد‪ :‬اگر در‬ ‫قابلو میـ‬ ‫به بحث‬ ‫امنیتنیزایندر دســتور کار مقرر شــد زمینی‬ ‫رفتـ‬ ‫پمپاژ اب‬ ‫چیزبــازار‬ ‫شــهرهای بزرگ گرفته‬ ‫واکسیناسـ تســهیالت‬ ‫کننــده میکند و‬ ‫هیچدر‬ ‫ـتی‪،‬‬ ‫ایســتگاه‬ ‫کشــور‬ ‫جابجابایــی‬ ‫کاهــش میدهــد‬ ‫خانگی بــرای ‪ ۵‬نفر‬ ‫اجتماعی اموزانبانشاطوارد‬ ‫شــود‪ ،‬لذا دستگاه‬ ‫دســت مصرف‬ ‫بهداسـشــال‬ ‫در خصوصکار خود از استفاده شــود که تزریق‬ ‫زنجیره جوانان به‬ ‫راهور باید‬ ‫بهمنمــاه‬ ‫اجــدادی خــود‬ ‫و تلفــات را‬ ‫دانشبا وام مشــاغل‬ ‫ایجاددریافت‪100‬مرکزی جهت حضور‬ ‫موافقت‬ ‫سرســاماور بــه‬ ‫ـا تــا‬ ‫کمک مینماید‪.‬‬ ‫حضوریرادایر کنیمتا‬ ‫بــه حرفــه ابــا و‬ ‫تنظیــم بازار میوه‬ ‫های دز پایین‬ ‫بتوانند‬ ‫وکسب‬ ‫پلیسمجوز متر برای ســاخت نتایج دیگر سفر‬ ‫باقیمــت‬ ‫کشاورزی به‬ ‫درس بخوانند‪.‬‬ ‫خــبرســازمان‬ ‫پرداخــت وام انهـبهزودی با همچنین کــه‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬نفری در نظر‬ ‫بیشــتری بتواننــد‬ ‫ـش تولید‪ ،‬توزیع و‬ ‫ســعه بازرگانــی‬ ‫ایری‪ ،‬ســاحت ‪ ۱۵۰۰‬غرب استان نیز از‬ ‫تولید بخش‬ ‫واکســن مهلــت دانشاموزان هــم‬ ‫است‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫بیشتریکنند سهمیه‬ ‫تواند مشــکالت‬ ‫بخـ‬ ‫ـانند‪ .‬مدیــر تو‬ ‫‪ 25‬درصد از‬ ‫باانگیزهشــتغال‬ ‫واکســن والدیــن‬ ‫مدیرکل مدارس‬ ‫جاریوتمدیدشده‬ ‫برق مبرای‪ 4‬شهرستان نظر گرفتهشود‪.‬‬ ‫میرسـ‬ ‫درخواستشده وایجاد ا‬ ‫قزوین بیان کرد‪:‬‬ ‫ــا تاکید بر لزوم‬ ‫کسانی که طرحهای‬ ‫وابسته است‬ ‫تولیــد وجود داشــته باشــد؛ می صــادرات را بپردازند‪.‬‬ ‫نیرویانتظامیدر‬ ‫اســتان قزوین ب‬ ‫غرب استان است‪.‬هماهنگیهای الزم‬ ‫زنجیرههای تولید‬ ‫استانان دســته از‬ ‫شود‪.‬کسانی‬ ‫ستاد کرونای کشور‬ ‫جهاد کشــاورزی‬ ‫تا سرمازدگی‬ ‫عرضــه‪ ،‬تقاضا و‬ ‫پایــش بــازار در‬ ‫میــتند‬ ‫ـت‪:‬که مدیرکل‬ ‫وپرورشـده و‬ ‫اغازهس‬ ‫معاونان وزیر نیرو بههمچنین مقرر شــد‬ ‫ـیمی‪ ،‬فنی و‬ ‫تشکلهای تخصصی‬ ‫موظف‬ ‫رفتهاموزشگرفتهشـ‬ ‫گرمای هوا‬ ‫مجازی را دارند در‬ ‫جــود در بحــث‬ ‫شــد‪ :‬رصــد و‬ ‫تولیدکننده کشمش‬ ‫ـی‪ ،‬فیزیــک‪،‬‬ ‫دستور بانکهاـتان قزویــن اظهــار‬ ‫وی افزود‪:‬‬ ‫بازافرینی کشور صورت‬ ‫ـازی اتحادیهها و‬ ‫اساسی مو‬ ‫فروششـدر فضای‬ ‫وی متذکــر‬ ‫ـدهداانشـهــا بــه بانکرشــتههای ریاضـ‬ ‫محصوالت باقیمت مناســبتر به از غالمحسین صادقی دیگر‬ ‫اسـ‬ ‫فعالسـ‬ ‫کشاورزی و کاالهای‬ ‫باید کالسها‬ ‫توزیع محصوالت‬ ‫سازمان اوقاف با ستاد‬ ‫بودنــد و پرونـ (ح ـوری در‬ ‫ـرورشداده‬ ‫هاللنــد و‬ ‫نواورانـنــه وترجیحــا‬ ‫مرتفع کند و‬ ‫احمر شهرستان اموزشوپـ وام‬ ‫ـاره میک‬ ‫بهصــورت ترکیبــی‬ ‫مشکالت تولید و‬ ‫صحن امامزاده‬ ‫خصوص نهادههای‬ ‫جمعیت‬ ‫از سوی‬ ‫خــود اشـ‬ ‫دستهضـافراد داده شودفـوـهتاای و کار و دا‬ ‫صدقه‬ ‫سرپرست‬ ‫مهار گرانیها موثر‬ ‫مشــکالت حرفــه‬ ‫اجرایی فاز یک‬ ‫اولویتـشقرار خواهند‬ ‫مهارتهای امســال تحصیــل‬ ‫جهت رفع‬ ‫مصرفکنندگان برسد‪.‬‬ ‫ـم بــهکمککند‪.‬‬ ‫تسهیالت باید به این‬ ‫گرفت‪.‬مهیا‬ ‫ـا در کشــورهای‬ ‫حر‬ ‫پرداخت‬ ‫در استان‬ ‫بتوانیم عملیات‬ ‫دانشامــوزان هـ‬ ‫ـردم میتواند در‬ ‫های‬ ‫بستر این کار هم‬ ‫افزایش‬ ‫یــد‪ :‬اتحادیههـ‬ ‫هـ‬ ‫سرمازدگی‬ ‫طرح‬ ‫ادامهـمدارد‪.‬مازندرانی‬ ‫در دست‬ ‫سبب و‬ ‫به این حرفه‬ ‫گیرد تا‬ ‫اســت و حضــور‬ ‫همیننیز‬ ‫بخش موردنیــاز مـ‬ ‫حضوری باشد و‬ ‫هوایبهامسال و‬ ‫کشــاورزی میگو‬ ‫ـکیل قــرارگاه مــرغ‬ ‫ضرر و زیان زیاد‬ ‫امسال ثبتنام‬ ‫گرمایافزود‪:‬‬ ‫میگوید‪:‬کالله‬ ‫همه فعالیتهای‬ ‫وپرورش اســتان‬ ‫حسین (ع) را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫محصوالت‬ ‫کشاورزان با‬ ‫ـی تخصصی و مجــازی) اخر اذرماه‬ ‫طوریکــه بــا تشـ‬ ‫طریق کد ‪QR‬‬ ‫دوره اموزشـ‬ ‫مدیرکل اموزش‬ ‫بسیاری از‬ ‫پیشرفته بعد از تولید‬ ‫ـران یــک‬ ‫ســم‪ ،‬باشــد به‬ ‫باعثگـشد‬ ‫ـتان قزویــن زمینه‬ ‫ـوزان شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬تدریجی اســت‪.‬‬ ‫اربعین از قزوین‬ ‫ـدادی امداد‬ ‫از‬ ‫هایمـگذشته؛‬ ‫نهادهها‪ ،‬کود و‬ ‫مشغول هستند‬ ‫ـتانها ازجملــه اسـ‬ ‫محصوالتحضــور‬ ‫ـرل رفتــار دانشامـ‬ ‫اســفرورین و سال ا‬ ‫ـیازاجتماعی با‬ ‫ازجملــه تامین‬ ‫روانـهم‬ ‫عرضه و کشــور و اسـ‬ ‫در خصــوص کنتـ‬ ‫خادم‬ ‫بروندهوـ انـایچــه‬ ‫شــفیعی‪ ،‬کشــاورز بخش‬ ‫ـوب تنظیم بازار‬ ‫گلستان‬ ‫کشــاورزی‬ ‫‪۷۰۰‬‬ ‫ـی‬ ‫شــاورزیپایـاز بـهیــن‬ ‫حمایت‬ ‫باقیمتبرگزار شــد‪ .‬قزویــن‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫روا‬ ‫بازار‬ ‫مرغ باقیمت مصـ‬ ‫حمایتـمهــای‬ ‫واردات و تنظیـ‬ ‫مهــدی‬ ‫عــی بــا ابــراز ک‬ ‫واسطهها‬ ‫در استان میشوند‬ ‫ـتان کالله‬ ‫صــادرات‪،‬ـی پایــه‬ ‫حفــظ قیمت‬ ‫دالالن و‬ ‫دوره تخصصـ‬ ‫احمر شهرسـ‬ ‫ـوالت باغــی و زرا‬ ‫افزایــش بیرویه‬ ‫درـط‬ ‫توزیــع‪،‬‬ ‫لــب مهدویــان‬ ‫ماند توسـ‬ ‫شــد‪.‬یعقوب‬ ‫هالل‬ ‫تولیدکننــده محصـ‬ ‫بــا رصد بــازار از‬ ‫به دورههــای‬ ‫راهی عراق روش پرداخت اسان‬ ‫ابوطا‬ ‫برگزار‬ ‫احمرـیدکالله‬ ‫دهد‪:‬کــه‬ ‫ـب کشاورزی طی چند باقی میفراگیــر شــود‪ .‬وی ادامــه‬ ‫هاللـد‪ .‬سـ‬ ‫فراهــم شــد و‬ ‫مینــی‬ ‫عهدهدارنـ‬ ‫امدادگرا‬ ‫امد‪ .‬وی افزایش‬ ‫با کد ‪ QR‬یک‬ ‫اجتماـرعــی در‬ ‫تعاونیها‬ ‫وضعیت نامناسـ‬ ‫مردمی اربعین اســتان‬ ‫را بـ‬ ‫ویـداری‬ ‫اعالم‬ ‫سالی پایین خریـ‬ ‫جلوگیری به عمل‬ ‫احمرهاکاللهبا‬ ‫خاطرن‬ ‫میشــان کــرد‪:‬عدمحمایتدولتی‬ ‫اتحادیه‬ ‫مقدماتی امداد را‬ ‫طریق تلفن‬ ‫نگرانی از‬ ‫پرداخت صدقه امروز‪ :‬دبیر ســتاد‬ ‫حال حاضر‬ ‫جمعیتهالل‬ ‫کشاورزان منطقه چند‬ ‫ـداران قیمــت مرغ‬ ‫هایواولیه و دوره‬ ‫مشکالتبهوجودامده‬ ‫ــار بــه بخــش‬ ‫افزاید‪ :‬در‬ ‫سرپرست‬ ‫قزوین ‪ -‬رویداد‬ ‫اسکن این کد ازموکبهااز استان‬ ‫می‬ ‫کوهی‪،‬‬ ‫افرادغـدرگیر در‬ ‫ـال اخیر میگوید‪:‬‬ ‫و هدایــت اعتب‬ ‫مشغول دلیل همگانی کمک‬ ‫بسیاریـه با‬ ‫محصول کشمشسال‬ ‫کشــاورزی ازجملـ‬ ‫تماس است که بادر قالبخادمین‬ ‫های تخصصی‬ ‫و بدون‬ ‫ـتان صادرشــده و واحدهای قدردانــی از‬ ‫ســعه سـ‬ ‫ســرمایهگذاری‬ ‫هایاز انجائی که‬ ‫زیاد به این حرفه‬ ‫در دوره‬ ‫قزوینگفت‪ ۷۰۰:‬نفر‬ ‫سازمانیهنوز نتوانسته‬ ‫خبرـکل‬ ‫بهینه کشــت‪ ،‬تو‬ ‫ســینی بــا‬ ‫این تشـ‬ ‫تولیدکنندگان کشــمش‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫اسـ‬ ‫سیدامیدبرزگر افزود‪:‬‬ ‫که با ضرر و زیان‬ ‫و‬ ‫مجازایمبه‬ ‫شرکتصــول امســال‬ ‫گذراندهاند‬ ‫اجتماعی کشــاورزی‪ ،‬اجرای الگوی‬ ‫سرمازدگی و و‬ ‫روانــی و‬ ‫انجاممیگیرد‪ .‬عراقخواهندشد‪.‬‬ ‫ـاری است‬ ‫امداد استان گلستان‬ ‫مرغــداران‪ ،‬زیتـ کاران‪،‬‬ ‫همراه‬ ‫یــدی کــه موحفــق بــه اخــذتشکر از همکاری‬ ‫ـیم درحالیکــه مح‬ ‫وجود خشکســالی و‬ ‫ـامانههای نویــن ابیـ‬ ‫طبیعیـونبا اســیبهای در اســتان قزوین‬ ‫قزوینعازم‬ ‫تول‬ ‫کشورمدیرکل کمیته‬ ‫شدهودر میان‬ ‫امـ‬ ‫گذشــته را بفروشـ‬ ‫روستائیان و‬ ‫حــوادث‬ ‫ـروز‪ :‬تومــان در‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویـ‬ ‫اضطراب‪،‬‬ ‫هســتند و دلیل‬ ‫یــاداور میشــود‪:‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بابایی‪،‬‬ ‫گلخانــهای و سـ‬ ‫کشــاورزی‬ ‫ونیــز هزینههای‬ ‫ـداد میلیــارد‬ ‫امداد‬ ‫عیسی‬ ‫برایاستانقزویندر نظر گرفته صدقات‬ ‫پروانهساختمانیو بهرهبرداریـبکه بانکی استان‬ ‫میشــود‪ .‬وی‬ ‫و سـ محصوالت ترس‪،‬‬ ‫بیخوابی‪،‬مشــکالت کشــت‬ ‫تمرکــز‪ ،‬مدیریــت‬ ‫محصــول تولیدی‬ ‫ـهزودی وارد بــازار‬ ‫مشترکینثبتشــدهاند‬ ‫مدیرعامل شـ ‪۳۱۰‬شهرک‬ ‫دهیاران و شـ‬ ‫اینسهمیهکدهای‪QR‬برای‬ ‫ـرای کامــل قانــون‬ ‫های ‪ ۳۵‬میلیــارد‬ ‫ـایرحوادثاز قبیلحــدود زی ـادی‬ ‫محدوده بــاغ انگور‬ ‫کاهــش میزان‬ ‫این‬ ‫تمامیدر اســتان‬ ‫ناشی‬ ‫تومان برای بـ‬ ‫صورت رســمی‬ ‫گفت‪:‬باتولید‬ ‫ـرکت گذشــته و‬ ‫پرداخت صدقات و‬ ‫فعالازشــدهاند تــا‬ ‫تربیتـ امدادگران درها را و نیــز اجـ‬ ‫میشوند میتوانند با مراجعه داریم در صورت‬ ‫برای کود و ســم‬ ‫‪ 200‬تــا ‪ 250‬هزار‬ ‫بازرگانی وزارت جهاد‬ ‫موکبی که به‬ ‫‪ ۲‬مـ‬ ‫که‪۷۰۰‬‬ ‫ـتانـاهقزویــن‬ ‫روبرووهستند؛ ـازار ایــن بخش‬ ‫نیکوکاران بــرای‬ ‫‪ 4‬ســال گذشــته‬ ‫ازجمله دســتمزد‬ ‫‪۵۶‬‬ ‫اشاره به موضوع‬ ‫پرداخت کردم اما امسال‬ ‫گفت‪:‬قرضالحسنه‬ ‫تقویــت بخــش‬ ‫صنعتــی اسـ‬ ‫افزود؛ امادگیـه‬ ‫خشم و‪ ...‬تقاضــا و تنظیــم بـ‬ ‫ـی‪ ،‬خیران و‬ ‫ــم باقیمت ‪ 3‬تا‬ ‫برطرف باال‬ ‫حمایت روانی‬ ‫تومان تسهیالت‬ ‫شود‪ .‬وی ضمن‬ ‫بارکد»اینبر روی گوشی‬ ‫اجتماعی واردات و‬ ‫بــه دفتــر شــرکت نســبت بـ ـا بــرای ســاخت‬ ‫مبلغ‪ 400‬هزار تومان‬ ‫روزانه‪ ،‬تهیه کود و س‬ ‫فقره‬ ‫عرضــه وشــکیل های‬ ‫میدهــد‪ :‬بهرغــم‬ ‫خانگـتقسیم می‬ ‫ـای اصلی بــرای‬ ‫کشور‬ ‫ماهــه گذشــته ‪81‬‬ ‫قزوینعازم‬ ‫جــود تقاضـ‬ ‫پرداخت شد‪ .‬وی یکی‬ ‫ادامه کار خود‬ ‫گذشته به متقاضیان‬ ‫زمینه و ت‬ ‫حوادث کشــاورزی را از راهکارهـ‬ ‫اقدام‬ ‫هــر کارگــر‬ ‫تیموی ادامــه‬ ‫در پنج‬ ‫«اسکنرهااز‬ ‫کمک خود با نصب موکب‬ ‫های ناشــی از‬ ‫هزینههای جانبی‪،‬‬ ‫ـرف میکننــد‪.‬‬ ‫استانرا اســکن کرده‬ ‫خانپور‬ ‫تومان هزینه سم‬ ‫دریافت ســند وتکبرگــی روستاها و شهرهای‬ ‫در هفتهواحدهای‬ ‫مرغداران‬ ‫هایی‬ ‫برطـ‬ ‫کاهش اسـ‬ ‫هایدر قالبخادمیندوربین‪ ،‬کد ‪QR‬‬ ‫موکب‪،‬موکب‬ ‫ـای مذکــور و رشــد و توســعه میلیون تومان و سایر‬ ‫داد‪ :‬در ‪ 4‬میلیون‬ ‫ـیبـب اتحادیه‬ ‫حمیدرضا جلیل حیدری‬ ‫خردهپا را عدم توان‬ ‫مسکن در‬ ‫شرکت‬ ‫تفکیکی برای ـکن در روستاهای‬ ‫شد‪،‬ازبیانکرد‪:‬این‪۵۶‬‬ ‫ســند‬ ‫میتوانــد بهمدیریت مناسـ‬ ‫نفرو بــا اســتفاده‬ ‫کــردن چالشهـ‬ ‫نیست‪ .‬وی ادامه‬ ‫مشــکالت کشــاورزان‬ ‫مشترکین‬ ‫ساخت مس‬ ‫کنند‪.‬رئیسهیئتمدیره کمتــر از ‪ ۲۵‬هــزار‬ ‫فعالیت و‬ ‫ســـتقر در‬ ‫همــراهعراقخواهند‬ ‫نیاز است‬ ‫دسته‬ ‫اطالعات‬ ‫دانست‪ .‬مدیر توسعه بازرگانی کشاورزی اصال بهصرفه‬ ‫اند و برای‬ ‫خــبر‬ ‫محصوالت باغی‬ ‫افتابگردان‪ ،‬دیگر از‬ ‫کرده و میگوید‪:‬‬ ‫واردصفحه شده‬ ‫ـتبه‬ ‫جمعشـیــاره‬ ‫تولیدی بهرهبرداری م تخصیــص اســت‪.‬‬ ‫بخش کشاورزی‬ ‫اســتان بــا‬ ‫قزوین با ا‬ ‫های بیمهای اعالم‬ ‫ســتان در بحث‬ ‫خود انگور‪ ،‬تخمه‬ ‫قزوین در مورد‬ ‫تا گوشیبه‬ ‫طوربا طرف‬ ‫خودکارعراقیخوداشنا پرداخت بانکی‬ ‫صنعتی کاسپین و‬ ‫برای احداث‪۳۰۰۰‬‬ ‫ـهرکهای صنعتــی‬ ‫شــود تــا زمینــه‬ ‫هایگلســتان‬ ‫الحسین و‬ ‫هستند که‬ ‫در ا‬ ‫پرداخت هزینه‬ ‫را‬ ‫مزارع باغی و زراعی‬ ‫کشاورزی اســتان‬ ‫ورود به صفحه‬ ‫کربال‪ ،‬طریق‬ ‫خــود‬ ‫امنیت‬ ‫تخصصــی فعــال‬ ‫شـ‬ ‫تومان واعتبار‬ ‫ـبکراکمکــدار شــهرک‬ ‫ـاورزیسـ‬ ‫کشت میکنم اما در‬ ‫خــودروی‬ ‫مســکن اســتان‬ ‫میلیاردتثبیــت‬ ‫ســازمان جهاد‬ ‫محصوالت کشـ‬ ‫چهارپس از‬ ‫‪ ۳۰۰‬گفت‪:‬‬ ‫شده و‬ ‫ـاورزیـی چندیــن‬ ‫واســطهها برای‬ ‫اتحادیههــای‬ ‫قرارگاه در نجف‪ ،‬ـته باشـراـند‪ ،‬اقدام‬ ‫نفر‪،‬کــی‬ ‫مدیــرکل بنیاد‬ ‫صدقات‬ ‫گوجهفرنگی و ‪...‬‬ ‫واردات‪ ،‬فــراوری و‬ ‫متقاضیان تقدیم کنیم‪.‬‬ ‫ساماندهی‬ ‫‪۷۰۰‬ســناد تفکی‬ ‫ـایشـمردمـ‬ ‫دوم نیز‬ ‫اگر ک‬ ‫دســت دالالن و‬ ‫مزیت ا‬ ‫غیرمترقبه‬ ‫نیروهـ‬ ‫داشـ‬ ‫مطلبسـکهـال جــاری‬ ‫همهـس وحتی‬ ‫موکبها‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬لیا صادر شد‪.‬‬ ‫جو‪ ،‬گندم‪،‬‬ ‫واقعیبهواحدهای‬ ‫مدنظر‬ ‫صــادرات‪،‬‬ ‫ـزات‬ ‫یا‬ ‫این‬ ‫سرمازدگی‬ ‫ـ‬ ‫کاهش‬ ‫ـه‬ ‫ها‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫که‬ ‫ـرای‬ ‫ی‬ ‫اورژا‬ ‫تجه‬ ‫ـ‬ ‫تامین و‬ ‫ک‬ ‫هزینه‬ ‫کردیم‬ ‫کمکی‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـا‪،‬‬ ‫ـان کــرد‪:‬‬ ‫تخصص راهکار‬ ‫ارزش‬ ‫ضـ‬ ‫محصوالت کشاورزی‬ ‫ـان اکیــهـن‬ ‫حوادث‬ ‫محاسبه‬ ‫میزانراهاندازی‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫دیگر‬ ‫ـانـ این‬ ‫واحدــال‬ ‫ـت از‬ ‫خاطرنشـ‬ ‫ـتانـورباببیــا بی‬ ‫خانهگذاران‪ ،‬اعم‬ ‫باشد؛در‬ ‫همینوزمینه‬ ‫ستاد‬ ‫ـردشافزود‪ :‬بهمــوازات‬ ‫بــه هـمـرســیب‬ ‫محصول‬ ‫داخلــدد ا‬ ‫استانسـنیز‬ ‫و کســیمـکهـل در اختیــار حمیدرضگلــاسـخانپـ‬ ‫بیمه کرده‬ ‫گرفتیم‪.‬وی‬ ‫عرضــه‪ ،‬تقا محصوالت بــا دقت و‬ ‫کرد‪:‬هـدرـاد درص‬ ‫‪۷۰۰۰‬ـرمایه‬ ‫استانداریبرداشت‬ ‫بازار توزیع و عرضه‬ ‫گلستان در‬ ‫ـداث سـ‬ ‫تصریحـن ن‬ ‫ـانم وخدمــت‬ ‫ـکن ادرسـگــتان‬ ‫بحران زمان‬ ‫بهطــور کا‬ ‫ـهرکـهای‬ ‫ـتانکند‬ ‫مسئولاینکــه ایـ‬ ‫ـرمایه‬ ‫سـمی‬ ‫برای اح‬ ‫نیروهایمیرسـبــه‬ ‫دریافت‬ ‫توزیــع مناســب‬ ‫بنیادسـمسـ‬ ‫زیاد به فروش‬ ‫در شـ‬ ‫قیمــت تنظیم‬ ‫کنند‪.‬ویاینبابیــان‬ ‫مدیریت جهاد‬ ‫مدیرکلـدرت‬ ‫اعتبار‬ ‫بیمهـران گل‬ ‫مدیرکلدر بخش‬ ‫ـی و افزایــش قـ‬ ‫تومانـتقر‬ ‫مردم‬ ‫شرایط‬ ‫ـدی مسـ‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫ناچیزی ازـت بحـ‬ ‫روستائیان و تامین‬ ‫متعددیدررابرای‬ ‫زمینــه مناســب‬ ‫دهد‪ :‬موضوع تولید‬ ‫تولیـیــارد‬ ‫محصــوالتبررا بــا‬ ‫فرهنگیبهویژه‬ ‫ـتـغو مدیریـ‬ ‫عایدی‬ ‫تداوم‬ ‫افراد حاضر در واحدهــایمیل‬ ‫ـراز داشـصنع‬ ‫محیطزیسـمبلـ‬ ‫شریک‬ ‫الکترونیکی‬ ‫ضررحضور بهدست شدن در‬ ‫جذب‬ ‫جذبـوده‬ ‫انجــام شــود تــا‬ ‫هیچهمه‬ ‫جنگلی‬ ‫مناطق می‬ ‫ـت‪:‬تـبــا اسناد‪،‬ـازی وانتقال و فرسـ‬ ‫برنامههای‬ ‫رسمیـ وـت ابـ‬ ‫استتوان‬ ‫اربعین بستر‬ ‫ـردد‪ .‬ویگفت‪ :‬توضیح‬ ‫اتشازانپس‬ ‫معامالتـده اس‬ ‫محصوالت خود را بیمه نکردهتا از‬ ‫مردمینوین در‬ ‫کردکوی عالوه تولیدشــده با دست‬ ‫جنگل‬ ‫ـتایی تامینشـ‬ ‫کامــل‬ ‫ستاد‬ ‫گیرد و‬ ‫مجوزهـازـای‬ ‫شیوههای‬ ‫صدور نوسـ‬ ‫جهتسـانجام‬ ‫ابخیزداریگـگلستان‬ ‫نقلخانههای ســریع و عالقهمندان به‬ ‫خاموشیمیکامل‬ ‫اخذکمک‬ ‫ـازار فراهــم‬ ‫مورد پیگیری قرار‬ ‫مانندبیل‪،‬کلنگ‪ ،‬باقیمت حاضر در منطقه‬ ‫قرار داده شد حمایــت دولت از‬ ‫هماهنگیفـوـت‬ ‫محصوالت‬ ‫ارزیعالقهانمنـها‪،‬ـدان‬ ‫افزاریبیشتر‬ ‫بحران گلستان صنعتی رو‬ ‫استعـکهـه‪،‬بابــرای دریا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫مســتاجران و‬ ‫جوانان‪،‬جهت ت‬ ‫ـطح‬ ‫و‬ ‫طبیعی‬ ‫تسهیالت‬ ‫نیروهای‬ ‫مدیریت‬ ‫سخت‬ ‫نیروهای‬ ‫بار‬ ‫ـ‬ ‫کشــاورزی‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ـتار‬ ‫تره‬ ‫ـینان‬ ‫تفکیکی در‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫صمت‬ ‫خوا‬ ‫منابع‬ ‫جام‬ ‫میدان‬ ‫ـوالت‬ ‫امکانات‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫کند‪.‬ویشود‪.‬مدیرکل‬ ‫اقتصادی و‬ ‫حدیحریقشده‬ ‫روستان‬ ‫گرفته‬ ‫کرونایــی‬ ‫بومیـازمان‬ ‫مدیرکل‬ ‫محصـ‬ ‫خواهیم‬ ‫است‪.‬دررسول حسام‬ ‫نیازمند‬ ‫واسطهها و دالالن‬ ‫ـختنظر‬ ‫ـتقبال خــوب‬ ‫ـتــکن‬ ‫عهده سـ‬ ‫جلوگیری از‬ ‫گذار‪،‬سـشرکای‬ ‫سـ در‬ ‫جهتهارااجرا‬ ‫داللی ســطهگری‬ ‫کردکویتادچار‬ ‫‪۳۱۰۰‬مالکیـمس‬ ‫نمیاستفاده‬ ‫بهرهبــردار کــهطرحهــای هادی‬ ‫یکی تـتهجــاری‪،‬‬ ‫دریافـ‬ ‫توزیع و نظارت بر‬ ‫اقدامبرنامه‬ ‫امدادیو‬ ‫مهارـتاتش‬ ‫زمینی‬ ‫محصوالت اتشگرفته سرمایه ا‬ ‫کرونااین‬ ‫بین‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬ســایر‬ ‫ابپاشی در مناطق‬ ‫ـیــتاها‪ ،‬اجرای‬ ‫برای‬ ‫ـود‪:‬‬ ‫گفتگو با مهر‬ ‫ویروساین‬ ‫روستای ویانهواسر کشــاورزی نفــوذ بحث‬ ‫ـاداور میشـ‬ ‫نیازسـدارند‬ ‫کند‪،‬باافزود‪:‬‬ ‫ـتاها‪ ،‬در ‪۲‬‬ ‫محدوده‬ ‫اقداممقابله‬ ‫افزود‪ :‬ماه گذشـ ـهیل کار واحدهــای صنعتـروس‬ ‫موضوعتجهیزات اطفایبه فروش میرسد‪.‬‬ ‫سهولتـتاد‬ ‫مقرر شـ‬ ‫نیروهای امدادی منطقه کشــاورزان شــد و‬ ‫اتشُبـدر و سایر‬ ‫برنامههای سـ‬ ‫استانی‬ ‫یـ‬ ‫واقعدر‬ ‫تفکیکیرو‬ ‫کولهشــته‬ ‫ســکونت در‬ ‫مردمی‬ ‫انتقال نیرو و لــزا هم نیازمندجوی برای به سند مالکیت‬ ‫ـتاها و ارتقاء ســطح‬ ‫ستند‪.‬عبدالرحیم لطفی در که از یک ماه گذ‬ ‫داخلــی و تسـ‬ ‫ســکونت در اخذ تسهیالت و‬ ‫ابپاش‪،‬‬ ‫کاغذی‪،‬‬ ‫بسیار باال‬ ‫ـوالت‬ ‫برخی‬ ‫بهرغم هزینههای‬ ‫حاضر توســط‬ ‫عرضــه محصـ‬ ‫پولبههای‬ ‫طریقـاره‬ ‫استفاده از بالگرد برای گنــدم‪ ،‬ذرت و ک‬ ‫اتش ه‬ ‫صورت نبود مشکل‬ ‫ادامه با اشـ‬ ‫گذارانـت دریافــت‬ ‫تســهیالت بانکی در خصوصابادانی روسـ‬ ‫و حتی اســت اغازشده‬ ‫ـود و‬ ‫که در حال‬ ‫افزاید‪ :‬سال گذشته‬ ‫کشــاورزی واگذار شـ‬ ‫ـرمایه‬ ‫اتش کافی به‬ ‫برزگر در‬ ‫در بخـ‬ ‫کرونا از‬ ‫توزیعدر‬ ‫ـان جهـ‬ ‫کشــاورزی بهغیـ‬ ‫جایهیئت‬ ‫تریــن دغدغــه سـ‬ ‫امکاناتی‬ ‫انتقالکرد‪.‬‬ ‫ویروس‬ ‫حفاظتیـشدر حال کنترل کشــاورز به صفر‬ ‫کردـرازگفت‪ :‬در‬ ‫مشــکالت‬ ‫کرد‪۱۰ :‬‬ ‫متقاضیـ‬ ‫منطقه‬ ‫یانهسر کردکوی بــازار به جهاداظهار داشــت‪:‬‬ ‫برای عمران ووثیقه قرار دادن سند‬ ‫می لحظهای زباله‬ ‫کشاورزانگــرد وزارت از مهم نفــر از‬ ‫وی‬ ‫محصول را باقیمت‬ ‫اظهار به‬ ‫جنگل کردکوی اشاره‬ ‫قزوینزودی‬ ‫که حاشــیه ســود‬ ‫است‪.‬‬ ‫ـاتاســتان‬ ‫انجام و بــه‬ ‫دولت اوســت تا بدون‬ ‫واسطه ازظرفیت بال‬ ‫ارتفاعاتجنگلی درحالیکه تنظیــم‬ ‫روستائیان در جریان‬ ‫گرگانبهمحل‬ ‫تفکیکی‪ ۲۰‬ســاله بــهمحل اجرای طرح و‬ ‫اربعین در‬ ‫تکلیف اسناد ـت‬ ‫موجودبه دلیل‬ ‫چهارپایه‬ ‫کرده‬ ‫جمعه‪ ،‬از‬ ‫گسترشتولید کشمش‪،‬‬ ‫مردمی‬ ‫ـت صدقـ‬ ‫مشــکالت شود‬ ‫و‬ ‫استان قزوین ایین‬ ‫اینمهارشده خریداری حمایت‬ ‫کرد‪:‬حریقدر رســیده اســت؛‬ ‫مستقر؛‬ ‫روزهای پنجشــنبه و‬ ‫تعیینـنه بــا بازپرداخـ خود ترهین‬ ‫اختصاصی‪QR‬‬ ‫اظهار‬ ‫زندگی‬ ‫اهمیتاستکهبااین‬ ‫زیادی‬ ‫ایندهاستفاده می فقدان زیاد برای اتش تا حد‬ ‫شهرستانکردکوی پیشبینــی میشــود دربومی‬ ‫نزدیک به نقطه ضرر‬ ‫در پرداخـ منتهی به اربعین در‬ ‫منابعطبیعیاز‬ ‫مشترکین‪ ،‬کد‬ ‫خریداریشود‪ .‬استفاده خواهد شد‪.‬وی خارجی قرضالحسـ ــام ظرفیتهای‬ ‫کشاورزان منطقه پــرواز‪ ،‬همانند‬ ‫اند‪.‬ســید محمددارندبسیار حائز‬ ‫منطقه و شــود‪ .‬مهدویان‬ ‫شده‬ ‫هزینه‪ ،‬ســود کالنی‬ ‫جوار‬ ‫حفاظتی‬ ‫باقیمتمشخص‬ ‫گلستانافزود‪:‬در‬ ‫پنج روز‬ ‫ـایتمعامل معرفی‬ ‫و این شــرکت با‬ ‫منطقه یانهسـ‪15‬ـرهزار تومان از‬ ‫مهمدر‬ ‫کمک به مهار اتش‬ ‫صدقاتبین همچنین برگزاری روضه‬ ‫کرد‪ :‬در‬ ‫دریافت مالکیت‬ ‫های‬ ‫ترین‬ ‫ـدود زیادی مرتفع‬ ‫های‬ ‫خواهد شــد‪ .‬خانپور‬ ‫صندوق‬ ‫نیســت‪.‬وی بیان‬ ‫و نیروهای ــت که با اندک‬ ‫عرضه ‪ 14‬تا‬ ‫بودن منطقه اســت بانکهـ‬ ‫اشاره به اینکه یکی از‬ ‫اتشقیمت ‪ 40‬تا هاللاحمر برای‬ ‫هنوز‬ ‫طبیعیو‬ ‫خوانی را اجرا میکنند و‬ ‫ـازی و رفــع موانــع‬ ‫شعلهدر بازار به‬ ‫ابخیزداریقــش تــا حـ‬ ‫این دالل اس‬ ‫مشــکالت انان حل‬ ‫سخت گذر‬ ‫بودن کار مهار و‬ ‫مشکالت اساسی‬ ‫مجموعهفرهنگیدر ایام‬ ‫حضور دفاع و‬ ‫منطقه کشمش‬ ‫سخت گذر جنگلی‬ ‫میشود‪ .‬بابایی با‬ ‫شدند‪.‬مدیرکلمنابع مهدویــان بــه ن‬ ‫دنبــال مستندسـ‬ ‫ایندرحالی‬ ‫استتابا اقــدام‬ ‫تعداد یک هزار و ‪850‬‬ ‫ـاس اســت‪.‬‬ ‫اعزام‬ ‫بومیکهدر این مناطق‬ ‫‪ 25‬کردند‬ ‫صعب‬ ‫خــود میکنــد‪.‬‬ ‫داده‬ ‫ابپاشی و مهار اتش با توجه به هماهنگی انجامشده بــه‬ ‫پنج‬ ‫العبور زنجیره تولید‬ ‫همین امر کنار‬ ‫سـراـیریکی از در ‪۲‬‬ ‫تفکیکیو تکبرگی‬ ‫منزلشهدادر قزوین‬ ‫نقطه میگوید‪:‬‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫را نصیـ‬ ‫نیروهای امدادی و‬ ‫توسطاطالعــات تمـخواهدشد‪.‬برزگر‬ ‫ذخیــره‬ ‫درـذف دالالن‬ ‫ـبحاکم بود‬ ‫دلیلوطوالنی بودن م‬ ‫کشاورزیامااعالم کرده‬ ‫تصریح کرد‪ :‬طبق‬ ‫سندهایمالکیت‬ ‫کاربردهــای کــد ‪QR‬‬ ‫تامین اعالم‬ ‫ـتارتواپ هــا در حـ‬ ‫ان به ســایر نقاط‬ ‫شدید‬ ‫گذار در شهرکها و‬ ‫سیدالشهدا(ع)برگزار‬ ‫میوشود که‬ ‫هزینههای اجرایی‪،‬‬ ‫باد‬ ‫هوایی موثرتر است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬به‬ ‫محصوالت‬ ‫تولیدی نسبت به‬ ‫تهران و یک فروند‬ ‫مستقر مشاهده‬ ‫ـدن اتش و ســرایت‬ ‫متقاضیان سرمایه‬ ‫تاثیرگــذار اسـ کرده اســت‪.‬وی‬ ‫اربعینتخلیه‪ ،‬کاهش‬ ‫دفاع مقدس با‬ ‫همه از طریق‬ ‫منتهی‬ ‫ان به واحدهای‬ ‫سه فروند بالگرد از‬ ‫شود‪ .‬قرارداد با‬ ‫ـوالت کشــاورزی اشـدرـارهفرودگاه گرگان‬ ‫ـترش و بیشــتر شـ‬ ‫به زمان‬ ‫منعقدشــده که از‬ ‫سـ‬ ‫کاهش‬ ‫اهدای‬ ‫اربعینبـوـه مشــترکان‪،‬‬ ‫ـتان اضافه کرد‪ :‬از‬ ‫بحران وزارت کشور‪،‬‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ـختـتقیم محصـ بخشی از نیروها‬ ‫دارند تا از گسـ‬ ‫فعاالن اقتصادی اقدام‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬برنامه‬ ‫صنعتی تابعه اســتان‬ ‫اطفاضراــه مسـ‬ ‫تلفیقیســریع‬ ‫مدیریت بحران گلسـ‬ ‫برخوردار ونواحی‬ ‫گذر بودن منطقه‬ ‫عر‬ ‫و با مدیریت‬ ‫بخشـ‬ ‫بخشی از نیازهای‬ ‫ســانی و اگاهــی‬ ‫ســند نواحی‬ ‫اعزام خواهند شد‪.‬‬ ‫ـرمایهگذاری بیش از‬ ‫برایـیمناطقکم‬ ‫و سخت‬ ‫سوزیاعزامشوند‪.‬لطفیبابیاناینکه جلوگیری کنند‪.‬مدیرکل‬ ‫منطقه اعزامشده‬ ‫الکترونیکی از دیگر‬ ‫بیش از ‪ 2‬هزار فقره‬ ‫به منطقه حریق‬ ‫ـداد ‪ 950‬واحد با سـ‬ ‫خودروی اتشنشــانی به‬ ‫اطالعرعنوان«سفیر‬ ‫این صورت‬ ‫اربعین»راارائه رسید‬ ‫مــه داد‪ :‬تاکنــون‬ ‫برای فعالیت نبود‬ ‫رجایی‪:‬‬ ‫توسطبالگردبهمحلاتش خـــبر گفت‪ :‬پوشش جنگلی‬ ‫احمر‪ ،‬از مشهد‬ ‫برای ایــن تعـ‬ ‫خواهیم کرد به‬ ‫کاغذی و‬ ‫های اســتان‪ ،‬جشنوارهشهید‬ ‫ـبی ‪۳۰‬‬ ‫بیش از‬ ‫او ادا‬ ‫بودهتا‬ ‫قزوین برگزار‬ ‫کمیته امداد‬ ‫مساحت ‪ 1800‬هکتار‬ ‫نیروی انتظامی‪ ،‬هالل‬ ‫زاییمناسـ‬ ‫بعدا اعالم میشود‪،‬‬ ‫اشتغال‬ ‫استاندار قزویندر‬ ‫فضای‬ ‫نفرات شهرســتان‬ ‫قبوضشهری‬ ‫ریال و‬ ‫است‪ .‬مدیرکل‬ ‫ـتیم که‬ ‫شهرداری قزوین‬ ‫حذفمنفصل‬ ‫مالکیت تکبرگی با‬ ‫گفت‪ :‬میلیاردداشـ‬ ‫علت اتشسوزی‬ ‫فضا به ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫بسیج‪ ،‬سپاه‪ ،‬ارتش‪،‬‬ ‫تجاری و ـتان‪ 36‬هزار‬ ‫کنترلاتشاینمناطق‬ ‫ویژگیهای مهم این شیوهفرهنگی‬ ‫وسعت و‬ ‫پیگیریها این‬ ‫برداری رسیدهبااست‪.‬‬ ‫برای انتقال نیروهای‬ ‫ورزشیجمعاوریشده‬ ‫بودهلذاهموارهدر‬ ‫که با همراهی‬ ‫خدماتی‪،‬علــم و‬ ‫ـواردی‬ ‫کارگاهی‪،‬فناوری گلسـ هزار نفر به بهرهاما هماکنون‬ ‫سازماناینکه‪،‬صدقات‬ ‫تولیدی‪،‬ـس پارک‬ ‫روضه خانگی و مـ‬ ‫بیان کــرد‪ :‬کارخانه‬ ‫منطقهسوزنیبرگ‬ ‫واحدهای رئیـ‬ ‫تابعهافتتاح خواهد‬ ‫استان گلستانباتاکیدبر ـرود‪،‬‬ ‫ســیده اســت‪.‬وی‬ ‫این‬ ‫صنعتیزودی‬ ‫واحد ارزیابی شــد و‬ ‫نواحی‬ ‫گرگان بــه‬ ‫ـای روایتگری‪ ،‬سـاز امور معیشتی‪،‬‬ ‫بهداشتوی‬ ‫شهرکهاو‬ ‫برنامههـ‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫نواوری مترمربع ر‬ ‫نواوری‬ ‫زیرساختهادر‬ ‫توســط یک تیــم‬ ‫خواهد شــد و ما‬ ‫ـه‬ ‫اجرا‬ ‫اعم‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫کارخا‬ ‫مردم این مناطق‬ ‫مختلفی‬ ‫بیشتریاعزاممی‬ ‫ترین کارخانههای‬ ‫شــاخصها‬ ‫در بخشهای‬ ‫بــهزودی افتتاح‬ ‫هزینه‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫دست برای‬ ‫سمت‬ ‫نــواوری گرگان‬ ‫ما یکی از مدرن‬ ‫ازاین‬ ‫نیازمندانبه‬ ‫انتخاب شدند‪ .‬وی‬ ‫تحصیلچند مسیر‬ ‫نواوری کشــور را‬ ‫جهیزیه و‬ ‫خودرویی از‬ ‫شد و‬ ‫خــبر‬ ‫گزارش مهر مهدی‬ ‫‪ 26‬دستگاه‬ ‫ترین کارخانههای‬ ‫ـکن‪ ،‬کاروان‬ ‫گفت‪:‬سـ‬ ‫ـدار و دهیار نمونه‬ ‫و درمان‪ ،‬م‬ ‫صندوق‬ ‫حرکت‬ ‫مراکز‬ ‫خواهیم داشــت‪.‬به‬ ‫ارزشمندترین میراث‬ ‫ـزار (ع) در‬ ‫اهلهـ‬ ‫یکی از مدرن‬ ‫ذاکران‪۱۶۲‬‬ ‫یک فرماندار‪ ،‬بخش‬ ‫بیت‬ ‫حضورحــدود‬ ‫اینکه در کارخانه‬ ‫کشــور را‬ ‫گمنام‪،‬اکنون‬ ‫مهمـترین و‬ ‫دادگستری گلستان از‬ ‫ـت‪ :‬هم‬ ‫ایــن دوره‬ ‫های عمومــی و‬ ‫داشت‪.‬غفاری با بیان‬ ‫ـود‪ ،‬گفـ‬ ‫که ‪۱۵۷‬‬ ‫شهدای‬ ‫برگزاری‬ ‫بازدید رئیسکل‬ ‫میراث عظیم‪،‬‬ ‫میشـمزار‬ ‫داردوام‪،‬‬ ‫است‪.‬سعیدی افزود‪ :‬شــاخص‬ ‫ـودنــذر‬ ‫نیابوتـجـ‬ ‫حاضر خواهیم‬ ‫ـی و‬ ‫زیارتـتان‬ ‫وکارهاالزماست‪،‬‬ ‫طرحگلسـ‬ ‫غفاری در‬ ‫قزوین در جشنواره‬ ‫تقدیم‬ ‫کردهیــز تجلیــل شــدند و درمهم جلوه‬ ‫ـرایســتان‬ ‫فعالجـدر ا‬ ‫اینبودیم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫چیزی که کسب‬ ‫بقیــه در‬ ‫ترینســتگاهها‬ ‫ن فرهنگ ان است و‬ ‫اربعینو‬ ‫صدقات‬ ‫درمانــی‪ ،‬ا‬ ‫رویداد امروز‪ :‬استاندار‬ ‫خانگی و‬ ‫خانوادهاز‬ ‫ارتقای رتبه د‬ ‫مرهون خون‬ ‫کارخانه نواوری گرگان‬ ‫برایاولویت‬ ‫عکسـترکان‬ ‫خاطرات‬ ‫دفاع مقدس‪،‬‬ ‫قزوین ‪-‬‬ ‫صندوق پژوهش فناوری‬ ‫ـت نیروی نواوریـومهرامنیتــی اســت‪.‬‬ ‫فیلموـار مشـ‬ ‫با شعار توسعه‬ ‫اختصاصــی شـ‬ ‫مردمیاختیـ‬ ‫ـاهدبقا و حیات امروز کشور ما این‬ ‫ـدوق در‬ ‫گفت‪ :‬این جشنواره‬ ‫دانشــگاهها تربیـ‬ ‫مردمی‬ ‫ادارات‪،‬‬ ‫هــزار صنـ‬ ‫پویش‬ ‫علـ دارد‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫معابر‪،‬ستاد‬ ‫توجه بیشــتریحرابهســت از میراث‬ ‫برنامههای‬ ‫ـهردار منتخب‬ ‫دیگرسطح‬ ‫شهید رجایی‬ ‫ادبیـ مــدارس و‬ ‫کهـد‬ ‫استخدام وجود‬ ‫متوسط در‬ ‫هستنددهـ‬ ‫میتواند اعتبــارات‬ ‫ـای فرهنگســازمانی شهرداری گرگان‬ ‫ایثارگرانیــان می‬ ‫شعرواربعیناز‬ ‫برنامههـ شـ‬ ‫اداراتگونه که برای‬ ‫شهدا و که نش‬ ‫عصربزرگ‬ ‫صندوق‬ ‫بیان‬ ‫الکترونیــک و ارتقـ خانوادههای شهدای‬ ‫ـاتـروز ‪ :‬رییس مدرک به دنبال‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬همان‬ ‫قالببرپایی‬ ‫بابایی‬ ‫اند‪.‬قزوین‬ ‫ـایایجادشــده‬ ‫ـود‪ ،‬بایــد برای قزویــن ‪ -‬رویداد ا‬ ‫استان‬ ‫اربعینــده‬ ‫ـنکـعلـهنــی‬ ‫استمـ بعد از اخذ‬ ‫مردمینصبش‬ ‫انهاســت‪.‬وی هاداشتند‪.‬‬ ‫دولــت تجلیل از جانبازان و‬ ‫پاسخگویی و کارامدی‬ ‫متفاوت در ایــنـ فـنضـکــاـه در صحـ‬ ‫مدارس‬ ‫ـارک علم و فنــاوری‬ ‫اعضای شورای اسالمی‬ ‫پیشبینی می‬ ‫ستاد‬ ‫ریزی اشـســتان‬ ‫ـاری و‬ ‫بود‪.‬جـدبیر‬ ‫روی‬ ‫خواهدـای ت‬ ‫ایین‬ ‫کهـهر قزویــنپارک علــم و فناوری‬ ‫پیاده از‬ ‫شاخصتمهیــدات خاصـ‬ ‫مجتمعهـ‬ ‫شـ‬ ‫مراسم‪)ussd‬‬ ‫افزایش شفافیت‪،‬سرپرست شهرداری‪،‬‬ ‫قزویرا جــذب کند‪.‬رئ‬ ‫سامانه (‬ ‫ـس پخـــت‬ ‫مدیریــیـت و برنامه برنامهریزی کرد‪.‬به شــورای اسـ‬ ‫طریقکرونا‬ ‫ـد‪،‬یـپردا‬ ‫مجوزازاز ستاد‬ ‫باهدف‬ ‫ـالمیـتند اما روش‬ ‫ـیـورا مطــرح شـ‬ ‫تاکنون این صندوق‬ ‫اجرایی برتر در اســتان نشــر ارزشهای‬ ‫الکترونیکی‬ ‫صورت اخذ‬ ‫ـگ‪،‬یــس ســازمانمقدس نیز ـالش و صیانــت‬ ‫ملمــوس جنـ رئ‬ ‫هسـ‬ ‫نشست‬ ‫مختلف‬ ‫طرح و ایده هستند‪ ،‬ملـشـ‬ ‫پرداخت‬ ‫افزود‪:‬کرد‪ :‬در‬ ‫سعیدیهای‬ ‫حفــظ اثار و‬ ‫مسیرســامانه‬ ‫مجیددسـ‬ ‫گلستان گفت‪ :‬از ابتدای سال ـک‬ ‫دفاعـد‪ :‬در حـ‬ ‫چهاراین‬ ‫با حضورمعرفی‬ ‫ـوزه تـســالمت و های تابناک شهدا گفت ‪ :‬پس از چندینکسانی که دارای‬ ‫قزویناز‬ ‫ـانی‬ ‫ـت که‬ ‫ـاداور شـ‬ ‫ـتگاهـی مدیرکل‬ ‫قزوانیـسـ‬ ‫صدقه اسـ‬ ‫پرداخت شهر‬ ‫حفظ میراث‬ ‫ـن یـ‬ ‫شــهرداری بــه بانـ ـاری در فصلهای‬ ‫جاماندگاناربعیندر‬ ‫دفتر پــور افزود‪:‬حوزه شــهید بهشــتی‬ ‫الکترونیک‬ ‫جمالی‬ ‫بــرای ســرهنگ کاظمـ‬ ‫چهره‬ ‫بدهــی‬ ‫بوده‬ ‫کارشناوسـازـی از بیــن‬ ‫علــم و فنــاوری‬ ‫برگزار‬ ‫هدایت ا‪...‬‬ ‫شناساندنلــت‬ ‫دیگر روشهای‬ ‫حسینشـ(ع)‬ ‫گرگان‪،‬توســعه دو‬ ‫ـمند)‬ ‫شــهر‪ ،‬برگزار شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ تناور فرمانده‬ ‫ـارک‬ ‫یــارد تومـ خــط اعتبــای‬ ‫و‬ ‫امامزادههای هو‬ ‫ـردم و نیز‬ ‫شهرداری‬ ‫به سمت‬ ‫(گوشــی‬ ‫حقــوق مـ‬ ‫سرپرست‬ ‫اجرای ‪۳۰‬شـمیل‬ ‫کند‪.‬رئیــس پـ مهدی صباغی‬ ‫هایاماحراســت و طوالنــی حمایــت می‬ ‫تکمیــانـل پروژههـدانشبنیان و خالق‬ ‫جشنوارهارزیابیفرماندهی انتظامی‬ ‫ـهر و‬ ‫بهترراهشده‬ ‫قزویــنمقدس اســتان‪،‬‬ ‫از‬ ‫رجاییدرواقعیک‬ ‫گفته‬ ‫یکی از‬ ‫بدون ایجاد‬ ‫نیست‬ ‫ـتمهای‬ ‫سال قبل‬ ‫منطقه‬ ‫تجمعاندروید صورت دسته روی‬ ‫کنار‬ ‫دفــاع‬ ‫(دائمی و‬ ‫نهایــی‪ ،‬مهــدیاین اکوسیســتم در‬ ‫چهــار نامــزد‬ ‫ـایهای‬ ‫ـبت به‬ ‫ـتان ندرسـهر‬ ‫جانشین‬ ‫امکانات‬ ‫جشنوارهشهید‬ ‫ـرکت‬ ‫مقدس‬ ‫دارای‬ ‫توســط سیسـ این پیادهروی به کارتهای‬ ‫مختلفتمـبرای‬ ‫ـام‪،‬شـارتقـ‬ ‫وضعیت اسـ‬ ‫رزمنــدگان دفــاع‬ ‫رای افزود‪:‬‬ ‫ضعیف هستیم که باید‬ ‫سرهنگدستگاه‬ ‫ـان کــرد‪ :‬برگــزاری‬ ‫تجریهای اجراییسالن همایش سپهبد‬ ‫موافق به‬ ‫نیمه‬ ‫کسبسـ‪۶‬ـتان‬ ‫خودـی‬ ‫ــیج ادارات اســتان‪،‬معرفی‬ ‫خواهد شد‪ ،‬روی‬ ‫تمام ســیم ایســتگاه صلواتـ‬ ‫انسانی‪ ،‬بازاریابی‪،‬‬ ‫با گل‬ ‫و‬ ‫اســت‪.‬وی ب‬ ‫معتیـقــد‬ ‫کمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بس‬ ‫قابلاســتفاده و بر ـش از ‪ ۲۰‬موکــب‬ ‫پایش‬ ‫بر وروی گوشی‬ ‫صباغ‬ ‫بزرگ‬ ‫مسائلی از قبیل نیروی‬ ‫عملکردی اســت و با استانی و شهرستانی‪ ،‬در و‬ ‫میراثها و‬ ‫ـتری‪ ،‬ایننظارت‬ ‫ـذب کـ‬ ‫ـهری ا‬ ‫تفویض اختیارات‬ ‫و در میــان راه بیـ کافی است‬ ‫طرحقزوین انتخاب‬ ‫ـردهســت‪ .‬وی ـاوره و رویدادهــای‬ ‫های شـ‬ ‫دارد‪.‬ویـاخت جـ‬ ‫مشکالت و ایراداتشد‪.‬مجید سعیدی در‬ ‫مشاورهایوپذیرایی‬ ‫مقامات‬ ‫شناسایی‬ ‫نــگ عدالتگسـ‬ ‫پاسداشت در شــود‪.‬یاری اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫برتر‪،‬و سایر‬ ‫علنیظــر و زیرسـ‬ ‫عنوان شــهردار‬ ‫فرصتی برای‬ ‫باید با‬ ‫استان‬ ‫قزوینمشـ‬ ‫ـرهـهرا مدن‬ ‫فعال است وخدماتدرمانی‪،‬‬ ‫اعتباری)‬ ‫شود تابرگزار‬ ‫ـعه و ترویــج فره‬ ‫اموزـهرشــی‪،‬‬ ‫بتوانیم‬ ‫شــهرداری‬ ‫گیری کنید‪.‬‬ ‫در غی‬ ‫جلـسـ‬ ‫عمرانی شـ‬ ‫و‬ ‫کارگاههــای‬ ‫جبران‬ ‫ـول‬ ‫مقاومت‬ ‫که‬ ‫ـ‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫ص‬ ‫سلیمانی‬ ‫شماره‬ ‫رامندی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫مح‬ ‫ایجاد‬ ‫تو‬ ‫است که در کارخانه‬ ‫بینی‬ ‫شــهرداری‬ ‫های‬ ‫اداری‪،‬‬ ‫ـان‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫توســعه‬ ‫دستوری ‪ ۸۸۷۷ ۰۱۷#‬را‬ ‫خصوصی همچنـ‬ ‫فصیحی‬ ‫پیش‬ ‫پذیرشپروژه‬ ‫اصالحـمروشها‬ ‫کـ‬ ‫مــردم در نظــام‬ ‫حاج قاسـ‬ ‫قزویندرازپارکاســت‪:‬‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫شــد‪ .‬فرج ا‪...‬‬ ‫مسائلیمرحله‬ ‫شــهید‬ ‫نقصها و‬ ‫یــران بــه بخــش‬ ‫ازجملهبومی به‬ ‫مقدسکرد‪:‬‬ ‫درصد دســتگاهها در عملکرد مهــرورزی و خدمــت بــه‬ ‫شهرهایی‬ ‫کد‬ ‫ارائهخواهند کرد‪.‬‬ ‫وی بیــان‬ ‫پیمانکاران‬ ‫دفاع‬ ‫ششمایده‬ ‫ارزیابی مدیران توسط‬ ‫شورایـرح و‬ ‫بهجــای کار مد‬ ‫برداریــهـم‪.‬‬ ‫گامهفتـ‬ ‫مختلف‬ ‫حدود ‪۸۰‬‬ ‫کرد‪ :‬طـ‬ ‫استفادهیااز ظرفیت‬ ‫تبریک‬ ‫افتاد‪.‬غفاری افــزود‪ :‬در‬ ‫دیرعامل شرکت‬ ‫مردم‬ ‫عزیزمان‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫ــورای شــهرتاکید‬ ‫موفقیتهــا‬ ‫ـیرـه ضمن‬ ‫میهنـد و‬ ‫تجلیل است‪ .‬وی بیان‬ ‫ـازی داشته و‬ ‫بایدرا به کردنـ‬ ‫ـی‬ ‫نواقصی داریم و‬ ‫جهادیهـوـدبســیجی‬ ‫برنامـ‬ ‫های‬ ‫کرد و‬ ‫ـنمسـ‬ ‫ش‬ ‫سرافراز‬ ‫تجاریسـ‬ ‫ایـدر‬ ‫جانبازرجایی‬ ‫بهدیدار م راندمان برج‬ ‫قابلیتبــه کار‬ ‫اتفاق خوا‬ ‫ســعه و ترویــج فرهنــگ کار تیمـ پاســخگویی میشود و‬ ‫موفق بودند که قابل‬ ‫شــده اســت‪ .‬وی‬ ‫‪۲۶‬شهید‬ ‫فرهنگ کار‬ ‫ـاری اغــاز‬ ‫جشنواره‬ ‫کند‪.‬غفاریســد ونــواوری‬ ‫شهید و‬ ‫ـوندجـکه‬ ‫دانشبنیان در کشور‬ ‫دستگاهها تو‬ ‫میسشــال‬ ‫برگزاری‬ ‫هم هنوز محقق ن‬ ‫دارد‪۴ ،‬‬ ‫رفع اجــرا بر‬ ‫‪ ۱۴‬مردادمــاه‬ ‫موفق خود‬ ‫مــدی‪ ،‬بهرهوری‪،‬‬ ‫ارزشیابیو‬ ‫هایایجاد‬ ‫نظامافتخار‬ ‫افزایش صنعتی استان‬ ‫ـرکتـود‪.‬‬ ‫جدیدی به همه‬ ‫برنامهراهای‬ ‫گرگان‬ ‫گرفته شـ‬ ‫کانون ارزیابی‬ ‫ارتقایجایگاهمدیران‬ ‫ـردی‪ ،‬ارتقــای کارا‬ ‫بررسوــیمنطقــه‬ ‫الکترونیک و احراز هویت‬ ‫ـرایطبه کار‬ ‫کرونا شـ‬ ‫از امروز دستور کار‬ ‫نیروگاه‬ ‫مدیریت شـشــهری‬ ‫ـهردارکبــاشــور‬ ‫اجرایی‪ ،‬اگاهی‬ ‫میشود تا فـ‬ ‫ـاخت دســتگاهها و‬ ‫معضلی از‬ ‫تاثیرگذار باشدو زمینه‬ ‫رونــد انتخاب شـ‬ ‫خــبر دولت و کرد‪:‬‬ ‫شهرکهایکمکی در‬ ‫فعالیت این‬ ‫افریــن‪ ،‬وافزاسیـــش‬ ‫برای در‬ ‫عملکرد دستگاههای‬ ‫داشت‪ :‬در دولت‬ ‫نقاط ضعف گفته‬ ‫فضاییشــت‪.‬‬ ‫غیربومــیـداادامه دا‬ ‫ـردمـد رســیدند‬ ‫به حجیم بودن‬ ‫بهتر شده‬ ‫امیدبخــشدادومـامیـ‬ ‫اجرایی اظهار‬ ‫دستگاهی و شفافیت‬ ‫ابالغ خواهد شد و‬ ‫داد‪ :‬در ابتـ‬ ‫خنککن خانواده شهدا‬ ‫کند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫ـی و‬ ‫بــه‬ ‫ونتیالتور وماسکومواد‬ ‫عملکرد دســتگاههای‬ ‫ــهری‬ ‫بوممـــه‬ ‫سازی و مسوول‬ ‫اندازی میز خدمت وضعیت استان اققال در مجلس گزینههــایادا‬ ‫را فراهم‬ ‫ریزی کنند و اگر مدیر‬ ‫استانداریهاتوضیحداد‪:‬‬ ‫شهید رجایی‬ ‫ـن ان‬ ‫ـردم از وضعیــت‬ ‫‪۴۰‬ها درشصورت های مردمی‪ ،‬همراه‬ ‫گلستان با‬ ‫پزشکیمانند‬ ‫دادهـن راســتا‬ ‫خواهدازشـبیــد و‬ ‫صورت گرفته‬ ‫گرگان و‬ ‫بازنگری و راه‬ ‫برای رفع ان برنامه‬ ‫شــت ‪ :‬در ایـ‬ ‫مشارکت تجهیزات‬ ‫مردمـبی‬ ‫ـته باشــد مـ‬ ‫تفویضاختیار به‬ ‫نیست‪.‬نماینده‬ ‫کارهای نسـ‬ ‫نتایج ارزیابــی و‬ ‫ســالمت اداری واتفاق افتاد‪.‬طبق‬ ‫ـا‬ ‫شایستهســاالری‬ ‫ارتقای جایگاه داشـ‬ ‫ضرورت‬ ‫میلیــدند‬ ‫قابلقبول‬ ‫سازی و کوچک کردن‬ ‫ـق بازخوردهــای‬ ‫تجدیدنظر شود‪ ،‬وی اظهــار شداــرکتها شــورا معرفی شـ‬ ‫کننده توسط انها‬ ‫صنعتیاستانگلستان‬ ‫ضدعفونی در‬ ‫ریزی استان‬ ‫ـون تومانــی تـدستگاههای موثر‬ ‫ها اصالًو در‬ ‫برنامهباید‬ ‫کرده و‬ ‫دو ســال نتواند‬ ‫واحدهای‬ ‫مدیریت و از طریـ‬ ‫خصوص‬ ‫ـرشـهازبــه‬ ‫به سمت چابک‬ ‫برنامههای ان‬ ‫شــهرداری کـ‬ ‫اشارهـفبهواینکه‬ ‫هایافزایش راندمان‬ ‫مدیریت و‬ ‫اینکه در این‬ ‫تســهیالت ‪ ۱۰‬داوران و ســازی‬ ‫طی‬ ‫زدایی و توجه بهدهنده که تــوان و‬ ‫شهرک‬ ‫تا زمانی که‬ ‫رئیسبرسازمان‬ ‫کنند و هفت گزینــه پذیـ‬ ‫ـود‪ .‬رئیس ســازمان‬ ‫شرکت‬ ‫ها‪،‬باوظایـ‬ ‫باهدف‬ ‫است‪.‬تاکید‬ ‫ایم‪.‬وی‬ ‫تحولنخواهیمبود‪.‬‬ ‫مدیرعامل‬ ‫شورای اسالمی با‬ ‫شد‪.‬رئیسپارک فساد‪ ،‬محرومیتـرکتهای شــتاب‬ ‫سیاســت‬ ‫امروز‪:‬‬ ‫اهداف‪،‬شده‬ ‫اداری‬ ‫برنامهها از ســوی هیـ‬ ‫قطع‬ ‫برخوردارـاتخواهند‬ ‫رویداد‬ ‫برگزاریاین قبوض‬ ‫ســالمت‬ ‫حتما جابجا میشـ‬ ‫شهیدانـده‬ ‫ـتایمردم را‬ ‫کرد‪:‬ـاط اجتماعی‬ ‫قزوین‪:‬‬ ‫منزلخنککننـ‬ ‫حرکتنکنیمشاهد‬ ‫تواندسـبرق‬ ‫مقابله با گفته وی شـ‬ ‫تجدیدنظر برای‬ ‫حضوربرجدرهــای‬ ‫خاص بــا بررســی چندمیلیاردی‬ ‫نمیدر را‬ ‫انضبـ‬ ‫برخوردار‪ ،‬توسعه‬ ‫خاطرنشان‬ ‫اداره با‬ ‫پارکمستقر هستند‪.‬‬ ‫برقکــرد‪:‬‬ ‫خواستارـم در ادامــه‬ ‫است‪،‬ـدان کاری‪،‬‬ ‫رجایــی‬ ‫دولت‬ ‫ـام اقتصادی باید‬ ‫شرکتیــح‬ ‫کرد‪:‬ـن تصر‬ ‫جمعی از کارکنان اینـهید‬ ‫و نظر جمع به‬ ‫ـت وجـ‬ ‫گفت‪:‬ســتان وقزوین هـ‬ ‫شرایط‬ ‫شهردارسال قبل تنهانشینی و مناطق کم‬ ‫کرده‬ ‫گرماحوقــوق‬ ‫خاطرنشانقزویـ‬ ‫اینشهدا‬ ‫باالییدارند این‬ ‫تجربهتقویـ‬ ‫گفت‪ :‬دو‬ ‫اضافه کرد‪ :‬نظـ‬ ‫نیروگاه‬ ‫شدت در‬ ‫متخصصاناین‬ ‫ـادی‪،‬کهکارافرینــی و‬ ‫درجه راو نیــز‬ ‫خوبـباـیاینداریــم و‬ ‫ـاری نیــروگاه شـ مقدس با خانواده‬ ‫ـالمییــزی ا‬ ‫و بخـ‬ ‫اعضای شورا و با رای گلستان‬ ‫برنامهر‬ ‫مدرک حاشیه‬ ‫هزینهشـهــاـورای اسـ‬ ‫انگیزه‬ ‫گرمای‪۵۵‬‬ ‫پــور‬ ‫هایدراجتماعی‪،‬‬ ‫برابرکارشدهجهـاست‬ ‫دارند که‬ ‫گلستانتقویــت‬ ‫نظرشــرایط‬ ‫بخاری توسط‬ ‫مجلس‬ ‫علم و‬ ‫واحدهایدفاع‬ ‫اتفاقـد‬ ‫امسال زمینــه‬ ‫محاسبه شود‪.‬‬ ‫روحیــه‬ ‫‪ 63‬درصـ‬ ‫هشــت ســال‬ ‫تجربهبــا اســیب‬ ‫فناوری صباغی دارای‬ ‫در اق‬ ‫ـادی‪،‬چهار‬ ‫ـهید رجایــی را‬ ‫جمالــی ـردم گرگانهـوـا بـاقـاالقالرفتـدرـه و‬ ‫گرمسیری کرد‪:‬‬ ‫گلستان‬ ‫نماینده بــا‬ ‫سه الی‬ ‫مناطقیاری اضافه‬ ‫قالـی و مبــارزه‬ ‫مدیر نیروگاهبخار‬ ‫اقتصـ‬ ‫مانند‬ ‫مدیران و کارمندان‬ ‫رســیدیم‪.‬مهدی‬ ‫استان‬ ‫ـنواره شـ‬ ‫ـهیداین و‬ ‫ـود تــا درامد‬ ‫برقشـاستان‬ ‫مانندداریم‪.‬‬ ‫ساختمان هزار و ‪ ۴۰۰‬مترمربعی اجتماعـ‬ ‫ـده مـ‬ ‫مردم در‬ ‫مصارف و اداره بهرهور‬ ‫استانکشوری‬ ‫تعرفه ج‬ ‫دورانکمکی کردند‪.‬گرفت‪.‬حبیبشریفی‬ ‫ـنواره شـ‬ ‫اسـنماینـ‬ ‫کرد و منتخب‬ ‫ـتانی شـ‬ ‫تشویق و ترغیب‬ ‫مصرفی‬ ‫همرتبه‬ ‫گفت‪ :‬جشـ‬ ‫سیاســی‬ ‫نظامباید‬ ‫گلستان‬ ‫شهروندیبرق‬ ‫بهای برق‬ ‫مطرحداریم و‬ ‫گلستان‪ ،‬باید تعرفه‬ ‫کارامدبادانســت و‬ ‫خواهیــم‬ ‫موردبازسازیقرار‬ ‫یک مدیریت و دانشجوی دکتری مدیریت بهینه منابع و‬ ‫تابستانکاری‪،‬‬ ‫دیدار و گفتگو‬ ‫سابقهـندرمیــان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پایدارشـبهـت‬ ‫ویژه‬ ‫دررااستان‬ ‫در ایامدرست‬ ‫به اربابرجوع و‬ ‫بی در ایـ‬ ‫گرامیدا‬ ‫مدیرانگفتگو‬ ‫گرمایالبتــه‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫عملکرد‬ ‫ضمنبرق‬ ‫خوبیـئله‬ ‫سنگدوینی در‬ ‫کارگیری خیران‪،‬‬ ‫ـشبهیابــد و‬ ‫ـیونـ انـبزـ شــرایط مسـ‬ ‫ـدارتامین‬ ‫گرمای هوا‬ ‫قطعیترهــای‬ ‫توجه‬ ‫بهتر وو سریع‬ ‫شدتـران با‬ ‫دارای ســوابق کاری‬ ‫گفت‪:‬دیـبرای‬ ‫شــود‪.‬رمضانعلیـت‪ :‬از‬ ‫باکاهـ‬ ‫ـنایی مدیـ‬ ‫خبر ایــن‬ ‫مدیریت س‬ ‫شهر‪ ،‬تعامل و به‬ ‫ـود‪ .‬وی اظهار داشـ‬ ‫شــهمرادی در‬ ‫به هـ خدماتســو‬ ‫ـرژی ایــن ساختمانو تجهیزات‪،‬‬ ‫نشان از‬ ‫فرصتی برای اشـ‬ ‫هاـزود‪ :‬در کمیسـ‬ ‫درـاتوضیح این‬ ‫انجام‬ ‫دفاعی اســت و‬ ‫فداکاریهباــا و‬ ‫محاسبه‬ ‫و ابرومندانه‬ ‫رضـ‬ ‫ـتان‪ ،‬ـیـار کرد‪:‬‬ ‫مدیریت شـ‬ ‫ضروری است تا‬ ‫داد‪ :‬گرمــای‬ ‫برگزیدهافـ‬ ‫ارائهـوا از یک معرفی و تقدیر از وی‬ ‫فرصتها‬ ‫متمرکزســیری‬ ‫هاییچون‬ ‫سالمت و چابک‬ ‫برق‪،‬ـاره بــه‬ ‫سیاســت‬ ‫مناطق گرم‬ ‫قوت‪،‬ادامــه‬ ‫کشورگلسـ‬ ‫علمی دانشــگاه‬ ‫مصرف اشـ‬ ‫باید‬ ‫شــهیدان بــا‬ ‫برق در‬ ‫رجایـاظهـ دستگاه‪ ،‬نقاط ضعف و‬ ‫ســنگدوینی‬ ‫قبوضکنند تا‬ ‫انتخاب و‬ ‫تسهیالت بانکی‪،‬‬ ‫امسال را برای رجایی در زمینه نتیجه‬ ‫شاخصالزمبرسیم‪ .‬و فرهنگســازی‪،‬‬ ‫تابستان‬ ‫های پیک‬ ‫ـیکمک‬ ‫عضویــت در هیات‬ ‫شناسایی‪،‬‬ ‫ماهطــره‬ ‫تعمیرات‪،‬‬ ‫داریم‬ ‫دیگر‪،‬‬ ‫نجومـ‬ ‫مقاومــت‬ ‫یــاد ودرخا‬ ‫انتظار‬ ‫اســتفاده از‬ ‫برترـهید امیدواریم‬ ‫استان از طرف‬ ‫سالهو مردم‬ ‫بتوانیمبه مصرف انــرژی‪ ،‬اموزش‬ ‫مجلسارقام‬ ‫برداری و‬ ‫ابوالفضل‬ ‫ـنواره شـ‬ ‫یک‬ ‫فشــار بر مردم و‬ ‫ـه‬ ‫ـده‬ ‫و‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫بهره‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ـاره‬ ‫ـ‬ ‫ـر‬ ‫نمایندگان‬ ‫ش‬ ‫جم‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫است‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ص‬ ‫ـ‬ ‫های‬ ‫پاسداران‬ ‫ش‬ ‫در‬ ‫ج‬ ‫صادر‬ ‫استانداران‪،‬‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫ساعته‬ ‫برگزاری‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫حوزه‬ ‫مهــر‬ ‫گسترده ان‬ ‫شرایط‬ ‫در گلســتان‬ ‫مناسب درشــهدا‬ ‫و حذف موانع و‬ ‫های مدیریــت‬ ‫عضویت در سپاه‬ ‫اهداف‬ ‫اب و انــرژی کــه در‬ ‫برقبه‬ ‫تهدیدها و اقدام برای‬ ‫ـتگیهای‬ ‫ـترکاناختیار‬ ‫ـاس‪،‬‬ ‫اقدامات‬ ‫تفویض‬ ‫رفعهشت بهمنظــور ازجملــهبرق با‬ ‫همین اسـ‬ ‫ســازی اداری‬ ‫ازجانگذشـ‬ ‫این ارقام عملکرد دســتگاه‬ ‫شهدا‪،‬‬ ‫امام حســین (ع)‪،‬‬ ‫برایبامشـ‬ ‫ـماند و مصــرف‬ ‫به سمتی برود که‬ ‫خانوادههای‬ ‫بــا هدف کاهش‬ ‫دهیم که بر‬ ‫ـپاه چهار اســتان‬ ‫اکنون قبوض گفــت‪ :‬ارزیابــی‬ ‫تلخـیکرد و هم‬ ‫شود‬ ‫قال در ومجلس شورای ـنواره شــهیدهارجایـ‬ ‫گفت‪:‬افزایــش‬ ‫احترام به‬ ‫مدیریــت پسـ‬ ‫قبوض‬ ‫خدمات الکترونیکی‬ ‫بیشتر اق‬ ‫واحدهــا را‬ ‫نواقصی روبرو هستیم‬ ‫نجومی برنامهریزی اقتصاد و‬ ‫خدمت اســت‪ .‬وی‬ ‫اســالمی‪ ،‬فرمانده سـ‬ ‫کردهجشـ گلستانی‬ ‫اشکال‬ ‫اختصاصــی‪ ،‬عمومی‪،‬‬ ‫های انان‬ ‫امادگــی‬ ‫صحبتـزود‪:‬‬ ‫دچارـدس‬ ‫رییس توســعه‬ ‫ندارند‪.‬نمایندهومردم گرگان تحول یــاری افـ‬ ‫خانواده‬ ‫سبز اهمیت دارد با‬ ‫که مقـ‬ ‫برنامههای مطرح‬ ‫ســهم اســتان در‬ ‫بخاریـاع‬ ‫انقالب‬ ‫واحدهای‬ ‫تالشــگران عرصــه‬ ‫دوران دفـ‬ ‫در چهار شــاخص‬ ‫امنیت غــرب تهــران‪،‬‬ ‫ـگاهها مدیریت‬ ‫حضوری از جمله‬ ‫کمکیــران‬ ‫توان‬ ‫همچنین در جذب‬ ‫پرداخت استان افرین باشد تااین‬ ‫کن ایثارگ‬ ‫سیستمخنک‬ ‫خصوص ـایی و تقدیــر از‬ ‫ارتقا و اجرایــی‬ ‫تعمیر و‬ ‫ازادگان و‬ ‫مراجعات‬ ‫با ماهیت دانشـ‬ ‫شــور‪ ،‬فرمانــده‬ ‫برطرف شود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫موردملی و‬ ‫جانبــازان‪،‬‬ ‫توسعه گذشته‬ ‫نقشبا وزیر نیرو در تالش شناسـ‬ ‫نیروگاههای‬ ‫و نهادینه کــردن‬ ‫متخصصان این ارزش‬ ‫رییس هیــات والیبال‬ ‫خاص متناســب‬ ‫ک‬ ‫شهردار قزوین است ‪.‬‬ ‫و‬ ‫شورایافزود‪ :‬هفته قزوین ضمن تقدیر از‬ ‫اسالمی‬ ‫عمومی و که باید‬ ‫از مدیران انتظار‬ ‫اســالمی و مردم‬ ‫ـطوح اســتانی و‬ ‫سویشناســی و حفظافزایش یافت‪ .‬شریفی‬ ‫والیبــال ابگینه‪،‬‬ ‫شده بود‪ ،‬ازوظیفه‬ ‫شده صباغی‬ ‫اموزش و پژوهش‬ ‫شکل بگیرد‪ .‬استاندار‬ ‫گفت‪ :‬بهنظــام‬ ‫ــد و ‪ 21‬شاخص‬ ‫های اجرایی در سـ‬ ‫باشــگاه‬ ‫نشــاندهندهقرارگرفته و بهرهوری ان‬ ‫امتیــاز فصلنامــه‬ ‫اعتبارات ملی و‬ ‫شــهرداریها برگزار ش‬ ‫اقتصادی کنونی‬ ‫داشته باشند‪ .‬در این‬ ‫عملکــرد دســتگاه‬ ‫یــن و صاحــب‬ ‫سیســتم خنککن‬ ‫ـک ‪ 89‬ارزیاب و‬ ‫بازسازی‬ ‫در شرایط سخت‬ ‫با استفاده و‬ ‫ـتگاهها بهبــود‬ ‫است‪.‬‬ ‫فعالیتهای بیشتری‬ ‫اســتان قزو‬ ‫تعمیر و اصالحی‬ ‫اختصاصــی با کمـ‬ ‫مذهبی‬ ‫تشویق افراد‪،‬‬ ‫مدیران‬ ‫دسـ‬ ‫رود‬ ‫قزوین‬ ‫عملیات‬ ‫‪6‬‬ ‫وپار لمپیکتوکیو‪:۲۰۲۰‬‬ ‫و پارالمپیک توکیو ‪:۲۰۲۰‬‬ ‫سودی که‬ ‫مقدس؛رود‬ ‫کشاورزان نمی‬ ‫در جیب‬ ‫دفاع‬ ‫‪6‬‬ ‫ایران‬ ‫اقتصاد‬ ‫اماواگرهایبرای‬ ‫فرصتی طالیی‬ ‫مجدد‬ ‫مذاکره‬ ‫قتص د‬ ‫‪03‬‬ ‫رهبر نقالبدردید رقهرمانان لمپیک‬ ‫سودیکه‬ ‫د جیبکش و ننمی ود‬ ‫برگزار شد‬ ‫‪02‬‬ ‫‪03‬‬ ‫تجارت یر ن اکشورهایعضوپیمانشا گهایدرحدمتوسطقر رد ردو اید اتقویترو ط‪،‬ظرفیتهای ا قوهتجاری ا ینکشورها‬ ‫مناسب است‬ ‫نشدهایران‬ ‫مشخصبرای‬ ‫گفتگوها شانگهای‬ ‫کشورهای عضو‬ ‫زپیشفعالکرد‬ ‫یش‬ ‫اقتصادی ر‬ ‫است‬ ‫ازسرگیری‬ ‫فرصتهایزمان‬ ‫‪03‬‬ ‫‪02‬‬ ‫برای‬ ‫گذاری‬ ‫هدف‬ ‫شانگهای‬ ‫سازمانباد‬ ‫تسلیت‬ ‫دالری‬ ‫میلیون‬ ‫دریچه‪۵۰۰‬‬ ‫تجارت‬ ‫برای ‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫افزایش‬ ‫ای‬ ‫تاجیکستان‬ ‫مبادالتو‬ ‫ایران‬ ‫بین‬ ‫تجاریکشور‬ ‫استانه‬ ‫سیزدهم‬ ‫دولت‬ ‫اقتصاد‬ ‫تحملرو د د‬ ‫خودر نرا در‪0305‬مقابل‬ ‫ببرد‬ ‫باال‬ ‫انتقادات‬ ‫شانگهای‬ ‫سازمان‬ ‫محروم‬ ‫مناطق‬ ‫بازدیداز‬ ‫برای ‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫افزایش‬ ‫دریچهای‬ ‫روز کاری‬ ‫نخستین‬ ‫در‬ ‫کشور‬ ‫تجاری‬ ‫مبادالت‬ ‫کماکان‬ ‫مهران‬ ‫مرز‬ ‫اصفهان‬ ‫شهردار‬ ‫ایران ‪05‬‬ ‫رویداد‬ ‫است‬ ‫بسته‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫تهدید‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫ذوب‬ ‫‪146‬‬ ‫روزانه‬ ‫رکورد‬ ‫چیست؟‬ ‫مبارکهایران‬ ‫اساسی‬ ‫کاالهای‬ ‫شکسته شد‬ ‫فوالد‬ ‫در‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫تمامنشدنی برای‬ ‫اربعین حسینی (ع)‬ ‫فرصتی طالیی برای اقتصاد ایران‬ ‫رویدا د زون‬ ‫رویاد دگلستان‬ ‫قتص د‬ ‫سیاست‬ ‫فرصتهای قتصادیکشورهایعضوشانگهایبر ی یر نمناسب ست‬ ‫شماره‪1167‬‬ ‫‪ / 1173‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪2000:‬‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬تومان‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫‪02‬‬ ‫اصلیترینتهدیدبرایتامین‬ ‫کاالهایاساسیایرانچیست؟‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫س نه‬ ‫دد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تجارت ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری‬ ‫بین ایران و تاجیکستان‬ ‫م اقصه عمومی ک مرح ه ی همر ه ا رز ا ی ک فی‬ ‫د ره کل ادر و در ا وردی س ان س س ان و وچس ان‬ ‫شماره م اقصه ‪2000003699000020:‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬ ‫نسخه‪20‬‬ ‫قدرتمند تر از‬ ‫واکنشسهیلمهدی‬ ‫راستین‬ ‫مسابقاتلیگبرتر‬ ‫دروغبرگزاری‬ ‫بهانتقادهااز کمیته‬ ‫ریزی‬ ‫برنامهی رحیمی‬ ‫ما هم از هبود رض‬ ‫لیگراضینیستیم‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫دروغ راستین‬ ‫چون غیبت دانشاموزان فضای غمبار و غمگینی را‬ ‫رایگان‬ ‫تالش کنیم‬ ‫اینترنتاست باید‬ ‫ارائهایجاد کرده‬ ‫در سطح جامعه‬ ‫بارش‬ ‫رحیمی‬ ‫کمرضایی‬ ‫پاییزبهبود‬ ‫د ره کل در و در وردی س ن س س ن و وچس ن در ظر د رد م صه عمومی ک مرح ه ی همر ه رز ی ک فی‬ ‫در محیطی امن و سالم زمینه حضور دانشاموزان را‬ ‫کشورت‬ ‫راهرو کی دو‬ ‫ت ک‬ ‫د ر کل در و حد ث س خ م ن مرکز رعی جس جو و ج ت در ی ‪ MRCC‬در زرا د ر ز طر ق س م ه د‬ ‫چشمرکبه‬ ‫دانشجویانواساتیددانشگاه ها‬ ‫برای‬ ‫وردی س ن‬ ‫در‬ ‫کنیم‬ ‫فراهم‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫و ت ول‬ ‫صه ر‪08‬ه ش ه د م صه گر ن و زگش ی کت ه ز طر ق‬ ‫رگز ر م د ک ه مر حل رگز ری م صه ز در ت س د م‬ ‫صفحه اخر‬ ‫س س ن و وچس ن‬ ‫درگ ه س م ه د رک ت ک رو کی دو ت س د ه ادرس‪ www setad ran r‬ج م خو هد شد و الزم ست م صهگر ن در‬ ‫جهت شرکت در م صه محقق س ز د‬ ‫با رو کی‬ ‫همراه ک‬ ‫ایمض ی‬ ‫مرحلههی‬ ‫یک ت گو‬ ‫عمومی در‬ ‫مناقصه مذکور و‬ ‫صورت عدم عضو ت ی مر حل ت م در س ت‬ ‫ارزیابیرکیفی‬ ‫کل شد‬ ‫ادارهمی‬ ‫ر خ ش ر م صه در س م ه ‪1400/6/30‬‬ ‫بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اول‬ ‫نوبت ت‬ ‫‪ 2000003699000020‬ش ر ز روز سه ش ه مورخه ‪ 1400/6/30‬غ‬ ‫ن اگهی در روز مه ک ر ال‬ ‫دوم‬ ‫پ‬ ‫چ‬ ‫خ‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫مه ت زم ی در فت س د م قصه ز س ت شماره مناقصه ‪:‬‬ ‫س عت ‪18 00‬روز جش ه مورخه ‪1400/7/8‬‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫مه ت زم ی ر ه ش ه د ز ر خ م م روش س د روز ش ه مورخه ‪ 1400/7/10‬غ ت س عت ‪ 09 00‬روز ش ه مورخه ‪1400/7/24‬‬ ‫اداره کل بنادر و احداث ساختمان مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی ( ‪ ) MRCC‬بندر زراباد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫استان کت ه س عت ‪ 10 00‬روز ش ه مورخ ‪ 1400/7/24‬در محل ق ک فر س ط قه چه رم س خ م ن د ری شم ره ک در‬ ‫زگش ی‬ ‫مه ت‬ ‫دریانوردی‬ ‫برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق‬ ‫ی‬ ‫هش‬ ‫شه د‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در‬ ‫صل ضم مه کی ش قدی و ر زی ه حس ب س رده شرکت در م صه د حو ل د رخ ه در شه د هش ی گردد‬ ‫صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ‪.‬‬ ‫طالع ت م س دس گ ه م قصه گز ر جهت در فت طالع ت ش ر در خصوص س د م قصه و ر ه کت ه‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ 1400/6/30‬می باشد ‪.‬‬ ‫ادرس چ ه ر ‪ -‬ه ی خ ن شه د ر گی ‪ -‬د ره کل در و در وردی س ن س س ن و وچس ن در شه د هش ی‪ -‬س خ م ن شم ره ک‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬از تاریخ چاپ دومین اگهی در روزنامه کثیراالنتشار از روز سه شنبه مورخه ‪ 1400/6/30‬لغایت تا‬ ‫کس ‪0۵4-3۵321414‬‬ ‫فن ‪0۵4 -31283000‬‬ ‫ساعت ‪18 : 00‬روز پنجشنبه مورخه ‪. 1400/7/8‬‬ ‫طالع ت م س س م ه س د جهت ج م مر حل عضو ت در س م ه‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬از تاریخ اتمام فروش اسناد روز شنبه مورخه ‪ 1400/7/10‬لغایت تا ساعت ‪ 09 : 00‬روز شنبه مورخه ‪.1400/7/24‬‬ ‫مرکز م س ‪ 021-41934‬د ر ت م ‪021 - 8۵193768 - 88969737‬‬ ‫مهلت بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 10 : 00‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/7/24‬در محل اتاق کنفراس طبقه چهارم ساختمان اداری شماره یک بندر‬ ‫ش سه گهی ‪1124870‬‬ ‫شهید بهشتی ‪.‬‬ ‫د رهکل نادرودر ا وردی ستانسیستانو لوچستان‬ ‫اصل ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی واریزی به حساب سپرده شرکت در مناقصه باید تحویل دبیرخانه بندر شهید بهشتی گردد ‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها‬ ‫ادرس ‪ :‬چابهار ‪ -‬انتهای خیابان شهید ریگی ‪ -‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان بندر شهید بهشتی‪ -‬ساختمان شماره یک ‪.‬‬ ‫دوم‬ ‫وت‬ ‫نوبت اول‬ ‫تلفن ‪ 0۵4 -31283000 :‬فاکس ‪0۵4-3۵321414 :‬‬ ‫‪:‬‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد‬ ‫عضویت و بلوچستان در نظر داردبه اســتناد قانون برگزاری مناقصات مصوب ‪۱383‬‬ ‫مراحلسیستان‬ ‫فاضالب‬ ‫اب و‬ ‫شرکت‬ ‫ی‬ ‫مرحله‬ ‫یک‬ ‫عمومی‬ ‫مناقصه‬ ‫رد‬ ‫د‬ ‫ظر‬ ‫در‬ ‫لوچستان‬ ‫و‬ ‫سیستان‬ ‫اســتان‬ ‫احمر‬ ‫هالل‬ ‫جمعیت‬ ‫بند(ج)‪-‬از‪021‬‬ ‫‪8۵193768‬‬ ‫‪88969737‬‬ ‫ثبت نام ‪:‬‬ ‫مجلس دفتر‬ ‫مرکز تماس ‪021-41934 :‬‬ ‫ماده ‪ ۱2‬قانون از محل اعتبارات طرح های عمرانی‪ ،‬به منظور‬ ‫نامه ‪-‬اجرایی‬ ‫اسالمی و ائین‬ ‫شورای‬ ‫هالل حمر‬ ‫تامینجمعیت‬ ‫مرحله ی‬ ‫عمومی‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫کنندگان‬ ‫یککیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫فراخوان‬ ‫ستان سیستان و لوچستان‬ ‫برداری‬ ‫مجوز‬ ‫مشخصات زیر از کلیه‬ ‫چاه مطابق‬ ‫شناور‬ ‫دستگاه‬ ‫س ن س س ن وچس ن تامین ‪۵۵‬‬ ‫جام‬ ‫بهرهو‬ ‫رخا ه‬ ‫شناسه د‬ ‫دارایا‬ ‫تولیدکنندگاندهی‬ ‫شستشــو سرویس‬ ‫خدمات ظافت‬ ‫جهت‬ ‫الکتروپمپ ی‬ ‫یروهای خدما‬ ‫کارگیری‬ ‫‪1124870‬‬ ‫اگهی‪:‬‬ ‫شرکت اب و‬ ‫بلوچستان‬ ‫سیستان و‬ ‫دریانوردی استان‬ ‫(نمایندگیو‬ ‫اداره کل بنادر‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫دعوت‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫جهت‬ ‫تولیدکنندگان)‬ ‫رسمی‬ ‫های‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫فاضالب یا‬ ‫بلوچستان‬ ‫سیستان و‬ ‫های د ری ر ز طریق ســاما ه د رکات کترو یکی دو ت رگز ر و ه فر د حقوقی و جد‬ ‫ســاختما‬ ‫جنبی‬ ‫مور‬ ‫‪-1‬کارفرما‪ :‬شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان‬ ‫چاه ز دریافت ســناد مناقصه ا ر ه یشــنهاد مناقصه گر ن‬ ‫مناقصه‬ ‫حل رگز‬ ‫کلیه مر‬ ‫مناقصه‪:‬ماید‬ ‫‪-۲‬موضوعو گذ ر‬ ‫شــر یط‬ ‫ریشناور‬ ‫الکتروپمپ‬ ‫دستگاه‬ ‫تامین ‪۵۵‬‬ ‫هالل احمر‬ ‫رکاتای‬ ‫مرحله‬ ‫یک‬ ‫عمومی‬ ‫مناقصه‬ ‫دومتی‬ ‫نوبتینتر‬ ‫(ســتاد) ــه ادرس‬ ‫ت‬ ‫جمعیتدو‬ ‫کترو یکی‬ ‫ســاما ه‬ ‫درگاه‬ ‫اگهیطریق‬ ‫معاونتها ز‬ ‫اکــت‬ ‫ازگشــایی‬ ‫ــدفنی‬ ‫بازرس‬ ‫اب‪-‬‬ ‫توسعه‬ ‫برداری و‬ ‫بهره‬ ‫نظارت‪:‬‬ ‫و‪-3‬دستگاه‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫فراخوان‬ ‫نوبت‬ ‫اول‬ ‫‪-4‬مدت زمان تحویل‬ ‫بلوچستان‬ ‫سیستان و‬ ‫استان‬ ‫ساما ه اریخ ‪ 1400/06/2۵‬می اشد‬ ‫مناقصه در‬ ‫اریخ تشار‬ ‫روزخو هد شد‬ ‫کاال‪۴۵ :‬جام‬ ‫‪www.setdaniran.ir‬‬ ‫بلوچستان در نظر داردبه اســتناد قانون برگزاری مناقصات مصوب ‪۱383‬‬ ‫سیستان و‬ ‫شرکت اب و‬ ‫کیفی‬ ‫فاضالب ارزیابی‬ ‫تحویل استعالم‬ ‫‪-5‬تاریخ و مهلت تهیه و‬ ‫‪1400/06/31‬‬ ‫اســتانغایت‬ ‫جمعیت ز‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪:‬‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫عمومی یک‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫سیستان و‬ ‫منظور‬ ‫عمرانی‪ ،‬به‬ ‫مناقصهطرح های‬ ‫دارداعتبارات‬ ‫محل‬ ‫قانون از‬ ‫بند(ج) از ماده ‪۱2‬‬ ‫اجرایی‬ ‫‪1400/06/27‬نامه‬ ‫احمرو ائین‬ ‫اسالمی‬ ‫شورای‬ ‫مجلس‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بلوچستانمی‬ ‫‪۱۴00/07/۱0‬‬ ‫لغایت‬ ‫‪۱۴00/07/0۴‬‬ ‫هاللتاریخ‬ ‫کیفی از‬ ‫مهلت تهیه اسناد ارزیابی‬ ‫‪1400/07/17‬‬ ‫روز‬ ‫‪8‬صبح‬ ‫ساعت‬ ‫غایت‬ ‫‪1400/06/31‬‬ ‫ز‬ ‫یشنهاد‪:‬‬ ‫بلوچستانارا ه‬ ‫مهلتی‬ ‫زما‬ ‫مهلت‬ ‫سیستان و‬ ‫استان‬ ‫بهرهوبرداری‬ ‫مجوز‬ ‫دارای‬ ‫کلیه‬ ‫از‬ ‫زیر‬ ‫مشخصات‬ ‫مطابق‬ ‫چاه‬ ‫شناور‬ ‫الکتروپمپ‬ ‫دستگاه‬ ‫‪۵۵‬‬ ‫انجام‬ ‫ابدارخانه‬ ‫تولیدکنندگاندهی‬ ‫شنبهسرویس‬ ‫شستشــو ‪،‬‬ ‫‪،‬‬ ‫نظافت‬ ‫خدمات‬ ‫جهت‬ ‫خدماتی‬ ‫نیروهای‬ ‫بکارگیری‬ ‫تامین اسناد ارزیابی کیفی ساعت ‪ ۱۴‬مورخ ‪ ۱۴00/07/2۴‬می باشد‪.‬‬ ‫بارگذاری‬ ‫اخرین‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫حقوقیاورد‪.‬‬ ‫افراد به عمل‬ ‫کیفیبهدعوت‬ ‫دولتارزیابی‬ ‫شرکت در‬ ‫تولیدکنندگان) جهت‬ ‫روزرسمی‬ ‫طریقهای‬ ‫(نمایندگی‬ ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫تحویل یا‬ ‫ارزیابی‬ ‫استعالم‬ ‫‪-6‬نشانی‬ ‫‪1400/07/17‬‬ ‫ســامانهمورخ‬ ‫شنبه‬ ‫صبح‬ ‫یشنهادها‪:‬‬ ‫گشایش‬ ‫زمان‬ ‫بلوچستان‬ ‫سیستان و‬ ‫واجد‬ ‫برگزار و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫ساعترا ‪9‬از‬ ‫اداری‬ ‫ســاختمانهای‬ ‫جنبی‬ ‫امور‬ ‫بلوچستان‬ ‫فاضالب سیستان و‬ ‫اب و‬ ‫شرکت‬ ‫‪-1‬کارفرما‪:‬‬ ‫اشدقراردادها ‪ -‬تلفن ‪0۵۴-33۴۴۵2۱3‬‬ ‫حقوقی و‬ ‫دفتر‬ ‫بلوچستان‪-‬‬ ‫و‬ ‫سیستان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫اب‬ ‫شرکت‬ ‫قلنبر‪-‬‬ ‫بلوار‬ ‫زاهدان‪-‬‬ ‫می‬ ‫ریال‬ ‫‪600/000/000‬‬ ‫مبلغ‬ ‫ه‬ ‫مناقصه‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫ضمین‬ ‫*‬ ‫گران‬ ‫مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه‬ ‫برگزاری‬ ‫مراحل‬ ‫کلیه‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫واگذار‬ ‫شــرایط‬ ‫شناور‬ ‫دستگاه‬ ‫تامین ‪۵۵‬‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫چاهاول اگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به‬ ‫نوبت‬ ‫الکتروپمپچاپ‬ ‫توانند پس از‬ ‫شــرایط می‬ ‫واجد‬ ‫‪-۲‬موضوعگران‬ ‫لذا مناقصه‬ ‫میباشد‬ ‫یگان‬ ‫طریقر‬ ‫صورت‬ ‫مناقصه‬ ‫سناد‬ ‫دریافت‬ ‫و*‬ ‫اینترنتی‬ ‫بــه‬ ‫(ســتاد)‬ ‫الکترونیکی‬ ‫ســامانه‬ ‫درگاه‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬واز‬ ‫معاونتها‬ ‫پاکــت‬ ‫بازگشــایی‬ ‫بازرس فنی‬ ‫اب‪-‬‬ ‫توسعه‬ ‫پرداختو‬ ‫برداری‬ ‫نظارت‪:‬‬ ‫‪-3‬دستگاه‬ ‫ادرسبا توجه به‬ ‫دریافت و‬ ‫کیفی را‬ ‫دولتارزیابی‬ ‫اســتعالم‬ ‫تــدارکاتهزار)ریال‬ ‫(دویســت‬ ‫‪200000‬‬ ‫مبلغ‬ ‫بهرهبا‬ ‫ادرس‪:‬‬ ‫روز‬ ‫کاال‪۴۵ :‬‬ ‫تحویل‬ ‫زمان‬ ‫‪-4‬مدت‬ ‫ها‪:‬‬ ‫اکت‬ ‫ارا ه‬ ‫صورتو‬ ‫مناقصه‬ ‫تاریخاسناد‬ ‫درخصوص‬ ‫یشتر‬ ‫دریافت‬ ‫گزار‬ ‫مناقصه‬ ‫دستگاه‬ ‫ماس‬ ‫ادرس‬ ‫فیزیکی به‬ ‫مربوط به‬ ‫مدارک‬ ‫تحویل پاکت‬ ‫اطالعاتبر‬ ‫انتشارعالوه‬ ‫تهیه و‬ ‫جهتدر اسناد‬ ‫مندرج‬ ‫زمانی‬ ‫مواعد‬ ‫در‬ ‫ارزیابی و‬ ‫اطالعاتاسناد‬ ‫مندرجات‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫‪1400/06/2۵‬‬ ‫سامانه‬ ‫مناقصه در‬ ‫تاریخ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫‪www.setdaniran.ir‬‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫استعالم‬ ‫تحویل‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫مهلت‬ ‫و‬ ‫‪-5‬تاریخ‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫بارگذاری‬ ‫فوق‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫‪pdf‬‬ ‫فایلهای‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫مدارک‬ ‫زفوق‪،‬‬ ‫ومهندســی عمر ن‪ -‬لفن ‪0۵4-33229191‬‬ ‫لغایتدوم‪ -‬دفترفنی‬ ‫حمر‪ -‬طبقه‬ ‫دی‪-‬ازجمعیت هالل‬ ‫مید ن از‬ ‫هــد ن‪-‬‬ ‫‪1400/06/31‬‬ ‫‪1400/06/27‬‬ ‫اسناد‪:‬‬ ‫دریافت‬ ‫مهلت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫‪۱۴00/07/۱0‬‬ ‫لغایت‬ ‫‪۱۴00/07/0۴‬‬ ‫تاریخ‬ ‫از‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫اسناد‬ ‫تهیه‬ ‫مهلت‬ ‫« با صرفه جویی امروز اب از سراب فردا جلوگیری کنیم‪».‬‬ ‫رخشامیی‬ ‫اسخگو‪091۵۵416991‬مجید‬ ‫بارگذاریماس‬ ‫زمانیشماره‬ ‫‪222‬‬ ‫روز شنبه ‪1400/07/17‬‬ ‫ساعت‬ ‫لغایت‬ ‫مقام از‬ ‫پیشنهاد‪:‬‬ ‫ارائه‬ ‫دمهلت‬ ‫‪8‬صبحباشد‪.‬‬ ‫‪۱۴00/07/2۴‬‬ ‫‪1400/06/31‬مورخ‬ ‫ارزیابی کیفی ساعت ‪۱۴‬‬ ‫اسناد‬ ‫خلی مهلت‬ ‫اخرین‬ ‫ارزیابی‬ ‫استعالم‬ ‫‪-6‬نشانی‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫بلوچستانف‬ ‫م‬ ‫سیستان و‬ ‫استان‬ ‫اب‬ ‫قراردادهای ‪-‬‬ ‫حقوقی و‬ ‫تحویل دفتر‬ ‫‪1400/07/17‬‬ ‫شرکتمورخ‬ ‫هاللشنبه‬ ‫روز‬ ‫صبح‬ ‫ساعت ‪9‬‬ ‫پیشنهادها‪:‬‬ ‫گشایش‬ ‫زمان‬ ‫لوچستان‬ ‫فاضالبو‬ ‫ستانوسیستان‬ ‫حمر‬ ‫جمعیت‬ ‫باشد‪.‬قراردادها ‪ -‬تلفن ‪0۵۴-33۴۴۵2۱3‬‬ ‫حقوقی و‬ ‫دفتر‬ ‫بلوچستان‪-‬‬ ‫و‬ ‫سیستان‬ ‫فاضالب‬ ‫و‬ ‫اب‬ ‫شرکت‬ ‫قلنبر‪-‬‬ ‫بلوار‬ ‫زاهدان‪-‬‬ ‫* تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 600/000/000‬ریال می‬ ‫لذا مناقصه گران واجد شــرایط می توانند پس از چاپ نوبت اول اگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به‬ ‫مبلغمیباشد‪.‬‬ ‫رایگان‬ ‫بصورت‬ ‫دریافت اسناد مناقصه‬ ‫*‬ ‫‪( 200000‬دویســت هزار)ریال اســتعالم ارزیابی کیفی را دریافت و با توجه به‬ ‫پرداخت‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬و با‬ ‫ادرس‪:‬‬ ‫ادرس‪:‬‬ ‫پاکت ها‬ ‫صورتو ارائه‬ ‫مناقصه‬ ‫مدارکاسناد‬ ‫درخصوص‬ ‫اطالعاتبربیشتر‬ ‫دریافت‬ ‫گزار‬ ‫مناقصه‬ ‫دستگاه‬ ‫تماس‬ ‫فیزیکی به‬ ‫مربوط به‬ ‫تحویل پاکت‬ ‫تهیه و عالوه‬ ‫جهتدر اسناد‬ ‫مندرج‬ ‫زمانی‬ ‫در مواعد‬ ‫ارزیابی و‬ ‫اطالعاتاسناد‬ ‫مندرجات‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫بارگذاری‬ ‫فوق‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫‪pdf‬‬ ‫فایلهای‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫مدارک‬ ‫فوق‪،‬‬ ‫زاهــدان‪ -‬میدان ازادی‪ -‬جمعیت هالل احمر‪ -‬طبقه دوم‪ -‬دفترفنی ومهندســی عمران‪ -‬تلفن ‪0۵4-33229191‬‬ ‫« با صرفه جویی امروز اب از سراب فردا جلوگیری کنیم‪».‬‬ ‫داخلی ‪ 222‬شماره تماس مقام پاسخگو‪091۵۵416991‬مجید رخشانی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫باشید‪...‬‬ ‫تماس‬ ‫استانوما در‬ ‫شرکت با‬ ‫بلوچستانالف‪862030 :‬‬ ‫م‬ ‫سیستان و‬ ‫فاضالبواستان‬ ‫اب‬ ‫قراردادهای ‪-‬‬ ‫بلوچستان‬ ‫سیستان‬ ‫هالل احمر‬ ‫دفتر حقوقی و جمعیت‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫‪ir‬‬ ‫مه‬ ‫مه‬ ‫است‬ ‫زم‬ ‫ام‬ ‫*‬ ‫ش‬ ‫و*‬ ‫اط‬ ‫‪ir‬‬ ‫زمه‬ ‫دمه‬ ‫زم‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫اط‬ ‫زا‬ ‫دا‬ صفحه 1 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫مرز مهران کماکان‬ ‫بسته است‬ ‫دبیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین حسینی‪ ،‬با اشاره به‬ ‫برخی از اخبار منتشرشده در طی ساعات اخیر در فضای‬ ‫مجازی مبنی بر اینکه مرز مهران برای سفر زائران اربعین‬ ‫حســینی به عراق بازشــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این شــایعات‬ ‫صحــت نــدارد‪ ،‬مرز مهــران و دیگر مرزها کماکان بســته‬ ‫است و هیچ گونه تصمیم گیری جدیدی برای بازگشایی‬ ‫مرزها انجام نشده است‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬امید کوثری فر‬ ‫با بیان اینکه تالش ما این بود که این زمینه فراهم شود‬ ‫که تعداد زیادی از مشــتاقان راهپیمایی اربعیــن در این‬ ‫راهپیمایــی حضور پیدا کنند ولــی بنا به تصمیم دولت‬ ‫عراقوشرایطیکهدر اینکشور حاکمبود‪،‬تصمیمگرفته‬ ‫شــد‪ ۶۰‬هــزار نفــر از زائران ایرانی در ســال جــاری در این‬ ‫راهپیمایی حضور پیدا کنند‪ ،‬گفت‪ :‬صدور ویزا برای این‬ ‫‪ ۶۰‬هزار نفر انجام شده است‪ .‬کوثری فر همچنین با بیان‬ ‫اینکه برخی از شرکت های هواپیمایی خارجی ازجمله‬ ‫شرکتهواپیمایی«العراقیه»اقدامبهفروشبلیتاربعین‬ ‫حسینیبهزائرانبدوندریافتویزا کردهبود‪ ،‬گفت‪:‬این‬ ‫باعــث شــده بود که تعــداد از زائــران ایرانــی در فرودگاه‬ ‫عراق به خاطر نداشتن ویزا سرگردان شوند و در همین‬ ‫چارچوب به این شــرکت های هواپیمایی تذکــرات الزم‬ ‫داده شد و با توجه به منع قانونی که برای سفر به عراق‬ ‫در این ایام وجود دارد و حتما باید زائران در داخل کشور‬ ‫ویزادریافت کردهباشند‪،‬بلیت هایفروخته شدهاز سوی‬ ‫اینشرکت هایهواپیمایی کنسلشدو تاکیدبر اینشد‬ ‫کهان هاهزینه هایکنسلیرابهمسافرانپرداختکنند‪.‬‬ ‫مازوت ایران منجر به‬ ‫سردرگمی امریکا شد‬ ‫معــاون دبیــر کل حــزب ا‪ ...‬بــا بیان اینکــه این حزب‬ ‫مهم ترین تحریم ها علیه لبنان در طول تاریخ را شکست‬ ‫داد تاکید کرد که مازوت ایران منجر به سردرگمی امریکا‬ ‫شــد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬شیخ نعیم قاســم در گفت وگو با‬ ‫شبکهالمنار تاکیدکردکهمازوتایرانیمنجر بهسردرگمی‬ ‫امریکا شــد و شــتاب زدگی امریکا بــرای ایجــاد راه حل در‬ ‫لبنان مازوت ایران اســت‪.‬وی گفت‪ :‬مازوت ایران باعث‬ ‫شد که امریکا با واردات گاز مصر به لبنان از طریق سوریه‬ ‫موافقتکند‪.‬اگر شرکت هاوبانک هایلبنانیبرایتامین‬ ‫ســوخت کشور تالش نکنند به واردات مواد نفتی ادامه‬ ‫خواهیم داد‪.‬شــیخ نعیم قاســم در ادامه گفت‪ :‬ما اماده‬ ‫هستیم که مازوت را از مرزهای شناخته شده وارد کنیم اما‬ ‫برخی در کشور از امریکا و تحریم های ان می ترسند‪ .‬او با‬ ‫تاکیدبر این کهبرایشکستتحریماز هیچتالشیدریغ‬ ‫نخواهندکردگفت‪:‬می خواهیماز کسانیکهدر خصوص‬ ‫نقضحاکمیتصحبتمی کننداینسوالرابپرسمکهایا‬ ‫حمایت های امریکا و فرانسه و اروپا از برخی طرف ها در‬ ‫لبنانچگونهانجاممی شود؟‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه ‪ 04‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1173‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫در واکسیناسیونبهمرز ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫رسیده ایم‬ ‫زمان ازسرگیری گفتگوها مشخص نشده است‬ ‫اماواگرهایمذاکرهمجدد‬ ‫وزیــر امــور خارجــه‪ ،‬گفت‪ :‬جمهوری اســامی‬ ‫یهــای امریــکا و همچنیــن‬ ‫ایــران به رغــم بدعهد ‬ ‫بی عملی اروپا‪ ،‬بر اساس اصول خود به دیپلماسی‬ ‫پایبنــد بــوده و اماده گفت وگوهایی نتیجه محور‬ ‫است که منافع و حقوق مردم ایران را تامین کند‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬حسین امیرعبداللهیان‬ ‫در ادامــه دیدارهــا و جلســات خــود در حاشــیه‬ ‫مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد‪ ،‬در جمــع‬ ‫گروهیاز محققان‪،‬دانشگاهیانو نمایندگانارشد‬ ‫اندیشکده های امریکا حاضر شد و ضمن تشریح‬ ‫سیاســت خارجی دولت جدید جمهوری اسالمی‬ ‫ایــران‪ ،‬بــه پرس ـش های انــان دربــاره موضوعــات‬ ‫مختلــف ازجملــه سیاســت خارجــی و منطق ـه ای‬ ‫جمهوری اســامی و اینده توافق هســته ای پاسخ‬ ‫گفت‪.‬وزیــر امــور خارجــه در این نشســت بر عزم‬ ‫دولــت جدیــد جمهــوری اســامی بــرای اتخــاذ‬ ‫یــک سیاســت خارجی مبتنــی بر اولویت بخشــی‬ ‫به همســایگان و کشــورهای اســیایی تاکید کرد و‬ ‫دیدگا ههــای ایــران دربــاره موضوعــات منطقه ای‬ ‫ازجملــه وضعیــت افغانســتان‪ ،‬ســوریه‪ ،‬یمــن‪،‬‬ ‫بحرین و دیگر مناطق را شرح داد‪.‬امیرعبداللهیان‬ ‫همچنیــن تصریــح کــرد‪ :‬هرچند دولــت جدید به‬ ‫توسعه روابط با همسایگان و کشورهای اسیایی‬ ‫نحــال تــوازن را در‬ ‫اولویــت داده اســت‪ ،‬امــا درعی ‬ ‫سیاست خارجی خود حفظ خواهد کرد‪.‬وزیر امور‬ ‫خارجه کشــورمان یاداور شــد‪ :‬جمهوری اســامی‬ ‫یهــای امریــکا در موضــوع‬ ‫ایــران به رغــم بدعهد ‬ ‫برجام که از زمان دولت اوباما تاکنون ادامه داشته‬ ‫و همچنین بی عملی اروپا‪ ،‬بر اســاس اصول خود‬ ‫به دیپلماسی پایبند بوده و اماده گفت وگوهایی‬ ‫نتیجه محور است که منافع و حقوق مردم ایران‬ ‫را تامین کند‪.‬وی درباره موضوع افغانستان نیز بار‬ ‫دیگر بر سیاســت اصولی جمهوری اســامی مبنی‬ ‫بر لزوم تشــکیل یک دولت فراگیر در افغانســتان‬ ‫و ممانعت از گسترش فعالیت های تروریستی در‬ ‫منطقــه‪ ،‬تاکید کرد‪.‬ســخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫امریکا هم در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه‬ ‫کشــورمان دربــاره زمــان ازســرگیری مذاکــرات وین‬ ‫خواســتار توضیح ایران درباره زمان شــروع مجدد‬ ‫این رایزنی ها شد‪.‬‬ ‫خیلی زود یعنی چه زمانی؟‬ ‫ند پرایس‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا‬ ‫اگهی رای اصالحی‬ ‫‪ -9-1912‬شماره‪ 140060302006003901 :‬ـ تاریخ‪ 1400/06/25 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء‬ ‫کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل ‪ ،‬رای شماره ‪ 8520‬و پرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006000894‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم حسین کمالی اندانی مبنی بر صدور سند مالکیت‬ ‫ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی ‪ 332‬از پالک اصلی ‪ 111‬صحرای نخود جاری اندوان واقع تحت‬ ‫بررسی است‪ .‬پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رای صادره اشتباهاتی به شرح زیر‬ ‫صورت گرفته است‪ :‬رای اصالحی‪ :‬با توجه به مفاد گزارش کارشناس و با عنایت به اینکه طبق گزارش‬ ‫رای هیات تا کنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح زیر اصالح می گردد رای صادره قبلی با رعایت‬ ‫اصالحات فوق قابل اجرا می باشد‪ .‬شماره پالک ثبتی ‪ 111/332‬صحیح می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1400/07/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪:‬‬ ‫‪/1195879‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1913‬یکهزار و سیصد و هشتاد و سه سهم مشاع از پالک ‪ 1362/79‬واقع در قلعه حیدر گناوه بخش شش بوشهر اقای‬ ‫عباس پهلوانیان مالک ‪ 1383‬سهم مشاع از پالک ‪ 1362/79‬واقع در قلعه قاید حیدر گناوه بخش شش بوشهر با تسلیم‬ ‫استشهاد محلی گواهی شده دفتر ‪ 93‬گناوه مدعی است که یک جلد سند مالکیت پالک ‪ 1362/79‬به میزان ‪ 1383‬سهم‬ ‫مشاع از ششدانگ پالک فوق الذکر واقع در قریه قلعه قاید حیدر گناوه بخش شش بوشهر که در دفتر جلد ‪ 115‬صفحه ‪33‬‬ ‫ذیل ثبت ‪ 5603‬به نام اقای عطاء اله احمدی صادر و تسلیم گردیده است سپس به موجب سند قطعی شماره ‪ 33766‬مورخه‬ ‫‪ 90/01/27‬تنظیمی دفتر ‪ 37‬گناوه بی واسطه به اقای عباس پهلوانیان انتقال قطعی گردیده است و تاکنون در قید تامین‬ ‫و بازداشت نمی باشد بعلت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی را نموده است‪ .‬لذا مراتب طبق اصالح‬ ‫تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت اعالم می گردد که هر کس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای‬ ‫نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار این اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک گناوه‬ ‫مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید‪ .‬چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی‬ ‫نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار‪ 1400/07/04 :‬محمد چهابدار‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه‪/‬شماره‪/350 :‬م‪ .‬الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1678‬شماره‪ ، 140060302006003625 :‬تاریخ‪ 1400/06/15 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000089‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم محسن خانی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از‬ ‫پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از‬ ‫مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به‬ ‫تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 2‬دفتر ‪ 34‬و صفحه ‪ 348‬دفتر ‪ 578‬و صفحه‬ ‫‪ 31‬دفتر ‪ 24‬و سند ‪ 3246‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که‬ ‫حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته‬ ‫و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم‬ ‫تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم محسن خانی خوزانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 37728‬کدملی ‪ 1282304739‬صادره فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 214/58‬مترمربع پالک شماره ‪ 159‬فرعی از ‪ 114‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 17/84‬متر دیوار‬ ‫به دیوار باقیمانده‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 12/57‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 14/89‬متر دیوار به‬ ‫دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 13/86‬متر دیوار به دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر‬ ‫می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی‬ ‫شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1186690‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1658‬شماره‪ ، 140060302006003178 :‬تاریخ‪ 1400/05/21 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000595‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم شنتیا علی نقیان مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک‬ ‫شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه‬ ‫پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 363‬دفتر ‪ 545‬مع االوسطه و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد‬ ‫تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده‬ ‫و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا‬ ‫مالکیت اقای‪/‬خانم شنتیا علی نقیان به شناسنامه شماره ‪ 1277215200‬کدملی ‪ 1277215200‬صادره فرزند‬ ‫حسن نسبت به ششدانگ یکباب سوله و انباری و ساختمان به مساحت ‪ 7058/896‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 301‬فرعی از ‪ 91‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال در ‪ 5‬قسمت که دوم شرقی و چهارم غربی به طولهای ‪ 17/90‬متر و ‪ 1/35‬و‬ ‫‪ 8/95‬و ‪ 1/35‬و ‪ 19/63‬کال درب و دیواریست به کوچه‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 156/66‬متر دیوار به دیوار ‪ 91‬اصلی‬ ‫در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی‬ ‫دربــاره اظهــارات حســین امیرعبداللهیــان مبنی بر‬ ‫اینکه مذاکرات وین به زودی از سر گرفته می شود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬البتــه ما هم اظهــارات امیرعبداللهیان وزیر‬ ‫امــور خارجــه ایــران که گفته اســت این کشــور به‬ ‫میز مذاکرات بازمی گردد را شــنیده ایم‪ .‬الزم است‬ ‫از ان ها پرســیده شــود که منظور از عبــارت «زود»‬ ‫یا «خیلی زود» چیست‪ .‬پرایس افزود‪ :‬این چیزی‬ ‫اســت کــه در هفتــه گذشــته بارهــا شــنیده ایم اما‬ ‫هنــوز ب هطــور دقیق متوجــه نشــده ایم که معنی‬ ‫ان چیســت‪.‬وی در ادامــه مدعی شــد‪ :‬ما به نوبه‬ ‫خود اماده بازگشــت به وین و به نتیجه رســاندن‬ ‫مذاکراتمان هســتیم؛ مذاکراتی که باید به سرعت‬ ‫پیــش از بســته شــدن پنجــره فرصــت بازگشــت‬ ‫بــه برجــام بــه نتیجــه برسد‪.‬ســخنگوی دســتگاه‬ ‫دیپلماسی امریکا خاطرنشان کرد‪ :‬ما کامال اشکارا‬ ‫اعــام کرده ایم کــه اماده انجام این کار هســتیم‪.‬‬ ‫تمام اعضای گروه ‪ ۵+۱‬نیز این هفته و هفته های‬ ‫اخیر بر لزوم ازســرگیری هر چه ســریع تر مذاکرات‬ ‫توافق داشــته اند و مهم است که این مذاکرات از‬ ‫جایی که در ماه ژوئن متوقف شــد‪ ،‬از ســر گرفته‬ ‫شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬اگر می خواهیم مذاکرات وین‬ ‫از سر گرفته شود و اگر ما تمام تالش خود را برای‬ ‫به نتیجه رساندن مذاکرات در اسرع وقت انجام‬ ‫دهیم‪ ،‬باید مدنظر داشته باشیم که نقطه شروع‬ ‫می بایست بازگشت متقابل به پایبندی به برجام‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وقت گذرانی که مضر است‬ ‫در همیــن زمینه حشــمت ا‪ ...‬فالحت پیشــه‬ ‫نماینده سابق مجلس با اشاره به وجود سردرگمی‬ ‫در میــان طرف های برجــام درباره اغاز دور جدید‬ ‫مذاکــرات‪ ،‬بــه رویــداد ‪ 24‬گفــت‪ :‬زمــان محــوری‬ ‫مهم ترین محور مســئله برجام برای ایران اســت‪،‬‬ ‫معتقــدم هرچقــدر کــه در احیــای برجــام تعلــل‬ ‫صورت بگیرد‪ ،‬نقش عوامل منفی بیشتر می شود‪.‬‬ ‫ایــن عوامــل بازیگرانــی ماننــد رژیم صهیونیســتی‬ ‫هستند که حتی در ان زمان هم که امکان توافق‬ ‫بود‪ ،‬سعی کردند با حمله به سایت های هسته ای‬ ‫ایران‪ ،‬مانع از دســتیابی به این توافق شــوند‪ .‬این‬ ‫بازیگران در تالش هستند تا هزینه مذاکره را برای‬ ‫ایران افزایش دهند و کاری کنند کشور هایی مانند‬ ‫هنــد و چین هــم برخالف تعهداتی که داشــتند‪،‬‬ ‫تعهــدات خودشــان را در رابطــه بــا ایــران انجــام‬ ‫ندهند‪ .‬یکی از مصداق هایی که نشــان می دهد‬ ‫دولت ابراهیم رئیسی برای احیای برجام برنامه ای‬ ‫نــدارد‪ ،‬ایــن اســت کــه تاکنــون تیــم مذاکره کننده‬ ‫انتخاب نشــده اند و حتــی نهــاد مذاکره کننــده نیز‬ ‫نامشخص است‪ .‬این در شرایطی است که کشور و‬ ‫مردم در حال تاوان دادن برای تحریم ها هستند‪.‬‬ ‫در دنیــای امــروز هیــچ کشــوری مانند ایــران برای‬ ‫‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 46/60‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 171/76‬متر دیوار به دیوار ‪ 91‬حقوق‬ ‫ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات‬ ‫ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی‬ ‫شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1186579‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1668‬شماره‪ ، 140060302006003626 :‬تاریخ‪ 1400/06/15 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر‬ ‫در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000088‬مربوط به‬ ‫تقاضای اقای‪/‬خانم زهرا مهرابی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی‬ ‫از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی‬ ‫را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات‬ ‫ضمیمه شامل دفتر ‪ 34‬صفحه ‪ 28‬و صفحه ‪ 348‬دفتر ‪ 578‬و صفحه ‪ 31‬دفتر ‪ 24‬و سند ‪ 3246‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک‬ ‫مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز‬ ‫گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا مالکیت اقای‪/‬خانم زهرا مهرابی به شناسنامه شماره ‪ 6016‬کدملی ‪ 1750553457‬صادره فرزند نوروزعلی‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 214/52‬مترمربع پالک شماره ‪ 159‬فرعی از‬ ‫‪ 114‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می‬ ‫نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 17/84‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 12/57‬متر درب و دیواریست به گذر‬ ‫‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 14/89‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 13/86‬متر دیوار به دیوار باقیمانده حقوق‬ ‫ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی‬ ‫شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1186691‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1661‬شماره‪ ، 140060302006003599 :‬تاریخ‪ 1400/06/15 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006001990‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم محمد زمانی فروشانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از‬ ‫پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس‬ ‫از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی‬ ‫پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با‬ ‫توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 229‬دفتر ‪ 531‬و صفحه‪ 129‬دفتر‬ ‫‪ 534‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت‬ ‫متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی‬ ‫نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع‬ ‫بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم محمد زمانی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 169‬کدملی‬ ‫‪ 1141498030‬صادره فرزند علی اقا نسبت به ‪ 27‬حبه و ‪ 13/9‬حبه از ‪ 72‬حبه یکباب باغ به مساحت‬ ‫‪ 466/64‬مترمربع پالک شماره ‪ 503‬فرعی از ‪ 109‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به صورت مورب به طول های ‪ /77‬متر و‬ ‫‪ 11/13‬و ‪ /63‬متر درب و دیواریست به جوی و گذر‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 27/77‬متر دیواریست به جوی ‪ ،‬جنوبًا‬ ‫اول به طول ‪ 58‬متر دیواریست به جوی و دوم به طول ‪ 8/64‬متر اشتراکی به پالک ‪ ، 109/503‬غربًا به‬ ‫طول ‪ 34/32‬متر دیوار اشتراکی به پالک ‪ 109/503‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد‬ ‫اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی‬ ‫شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1186524‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1656‬شماره‪ ، 140060302006003600 :‬تاریخ‪ 1400/06/15 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006001992‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم عزت محمدی فرد مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک‬ ‫شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه‬ ‫پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 229‬دفتر ‪ 531‬و صفحه‪ 129‬دفتر ‪ 534‬و مالحظه نقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک‬ ‫مبــادالت پولــی و مالــی هزینه های گــزاف نداده‬ ‫اســت‪ ،‬در دنیــای امروز هیچ کشــوری مانند ایران‬ ‫مجبــور نیســت بــا دال لهــا و کاســبان تحریــم در‬ ‫داخل و خارج از کشور کار کند‪ .‬هیچ کشوری مانند‬ ‫ایران فرصت های توســعه ای و جذب ســرمایه ای‬ ‫را از دســت نداده اســت‪ ،‬هیچ کشوی مانند ایران‬ ‫نیست که به خاطر تحریم ها نتواند منابع طبیعی‬ ‫خــود را بــه قیمــت واقعی فروش برســاند‪ ،‬این ها‬ ‫تهــای تحریــم اســت و فشــار ان را مــردم‬ ‫واقعی ‬ ‫تحمــل می کنند نه کســانی کــه در مناصــب خود‬ ‫حضــور دارنــد و هم حقــوق و هم حق ماموریت‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫از همیــن رو معتقــدم اگــر ایــن وقت گذرانــی‬ ‫بیش ازحــد باشــد‪ ،‬درنهایــت دولت متضــرر و ناکام‬ ‫در تحقق وعده های خود می شود‪ .‬فالحت پیشه‬ ‫می گوید‪ :‬دولت رئیســی تاکنــون از طریــق برخی از‬ ‫مسئولیندر سخنرانی هاتاحدودیمواضعبرجامی‬ ‫رااعالم کردند‪.‬مهم تریندلیلی کهتاکنوندور هفتم‬ ‫مذاکرات برجام و حتی نشس ـت های مقدماتی ان‬ ‫برگزار نشــده‪ ،‬این اســت کــه در ایــران ارایش جدید‬ ‫شکل نگرفته است‪ .‬البته همه هیئت ها دچار نوعی‬ ‫سردرگمیهستند‪.‬دیپلمات هاحتیزمانیکهدستور‬ ‫کاریبرایمذاکره اینداشتهباشندنیز بهاسممذاکره‬ ‫می توانند در کنار هم قرار بگیرند تا این دیپلماسی‬ ‫حتیاگر بهمو رسیدهباشدپارهنشود‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رئیس جمهــوری بــا تاکید بر‬ ‫است که رعایت شیوه نامه های‬ ‫برنامه ریزیمطابقشرایطجدید‬ ‫بهداشــتی کاهــش پیــدا نکنــد‪.‬‬ ‫برایکسب وکارهاگفت‪:‬امروز به‬ ‫اعمال قانون و نظارت بر اجرای‬ ‫نقط ـه ای رســیده ایم که به جای‬ ‫شیوه نامه هاهمزمانبا گسترش‬ ‫اعمال محدودیت هــای جدید‬ ‫واکسیناسیون باید تشدید شود‬ ‫ابراهیمرئیسی‬ ‫بایــد درباره رفــع محدودیت ها‬ ‫تــا واکسیناســیون سراســری بــه‬ ‫برنامه ریزیوتصمیم گیریکنیم‪.‬‬ ‫نحو احســن اثربخش باشــد‪.‬‬ ‫بــه گزارش رویداد امروز‪ ،‬ســید ابراهیم رئیســی در رئیس جمهــوری بــا تاکیــد بــر ضــرورت کنتــرل‬ ‫جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به هفته دقیــق ورود و خــروج افــراد از کشــور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دفاعمقدسو همچنینتسلیتاربعینحسینی‪ ،‬افــرادی که در این کنترل ها مشــکوک به ابتال‬ ‫گفــت‪ :‬رمز عبور از مشــکالت کشــور برخــورداری باشــند حتمــا بایــد قرنطینــه شوند‪.‬رئیســی با‬ ‫از روحیه بســیجی و جهــادی و همــان روحیه ای بیــان اینکــه محدودیت هــای هوشــمند بایــد‬ ‫اســت کــه دفــاع مقــدس را اداره و ان روزهــای جــای محدودیت ها و تعطیلی کســب وکارها‬ ‫ســخت را به روزهای روشــن پیــروزی تبدیل کرد‪ .‬را بگیــرد و ایــن موضــوع نیازمنــد برنامه ریزی‬ ‫رئیس جمهوری با بیان اینکــه اگر روحیه جهادی دقیــق اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســامانه هوشــمند‬ ‫به میدان بیاید نه تنها کرونا که همه سختی ها و طراحی شــده برای کنترل کرونا باید به شــکل‬ ‫مشکالتپشتسر گذاشتهخواهدشد‪ ،‬گفت‪:‬با ازمایشیاجراشودو همهدستگاه هاباهماهنگی‬ ‫تالش هایارزشمندانجام شدهبرایواکسینهکردن کامل اطالعات الزم برای تکمیل این سامان ه را در‬ ‫سراسری به‪ ۵۰‬میلیون رسیده ایم و الزم است برای اختیار وزارت بهداشت قرار دهند‪.‬رئیس جمهوری‬ ‫کس ـب وکارها مطابق شــرایط جدید برنامه ریزی بااستقبالاز پیشنهاداستفادهاز کارشناسانهوش‬ ‫شود‪.‬رئیسیهمچنینباقدردانیازدست اندرکاران مصنوعــی در تکمیل این ســامانه اظهار داشــت‪:‬‬ ‫طرح شهید سلیمانی اظهار کرد‪ :‬این طرح باید با نکتهمهمدیگر‪،‬تهیهپیوستاطالع رسانیدرباره‬ ‫سرعت ادامه یابد چراکه نظام بهداشتی کشور را کارامدی این ســامانه اســت تا همزمان بــا اجرای‬ ‫از جایگاه واکنشی و انفعالی به موضع فعال در ازمایشــی ســامانه از عملکرد ان اطمینان حاصل‬ ‫مقابلگسترشبیماریارتقادادهاست‪.‬ویتصریح شــود و به نگرانی ها درباره عملکرد ان نیز پاسخ‬ ‫کرد‪ :‬نکته مهم در کنار گسترش واکسیناسیون این داده شود‪.‬‬ ‫دولت سیزدهم استانه تحمل خود را در‬ ‫مقابلانتقاداتباالببرد‬ ‫فعالسیاسیاصولگرا‪،‬گفت‪:‬دولتسیزدهم‬ ‫باید استانه تحمل خود را در مقابل انتقادات باال‬ ‫ببــرد‪ ،‬خوب اســت که مرکزی را بــرای جمع اوری‬ ‫انتقــادات و اظهارنظرهــای کارشناســی توســط‬ ‫صاحب نظــران در حوزه هــای مختلف تشــکیل‬ ‫بدهند که از طریق ان بتوانند نظرها و دغدغه ها‬ ‫و راهکارهایپیشنهادیرادریافتو احصاء کرده‬ ‫و به سازمان ها و دستگاه های مربوطه منتقل کند‬ ‫و حتی بازخــورد ان را هم دریافت کنند‪.‬امیررضا‬ ‫واعــظ اشــتیانی فعال سیاســی اصولگــرا و عضو‬ ‫شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در گفت وگو‬ ‫با ایلنا‪ ،‬در پاسخ به سوالی پیرامون حاکم شدن‬ ‫مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز‬ ‫گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم عزت محمدی فرد به شناسنامه شماره ‪ 43‬کدملی ‪ 1141532573‬صادره فرزند‬ ‫محمدعلی نسبت به ‪ 44‬و ‪ 13/4‬حبه از ‪ 72‬حبه یکباب باغ به مساحت ‪ 466/64‬مترمربع پالک شماره ‪503‬‬ ‫فرعی از ‪ 109‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل‬ ‫صادر می نماید‪ .‬شما ًال به صورت مورب به طول های ‪ /77‬متر و ‪ 11/13‬و ‪ /63‬متر درب و دیواریست به‬ ‫جوی و گذر‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 27/77‬متر دیواریست به جوی ‪ ،‬جنوبًا اول به طول ‪ 58‬متر دیواریست به جوی‬ ‫و دوم به طول ‪ 8/64‬متر اشتراکی به پالک ‪ ، 109/503‬غربًا به طول ‪ 34/32‬متر دیوار اشتراکی به پالک‬ ‫‪ 109/503‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس‬ ‫از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی‬ ‫شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1186538‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1670‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۲۵۳۱‬مورخ ‪ 1400/5/21‬اقای مصطفی بهارلوئی فرزند علی نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 21/72‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 7‬فرعی از ‪ ۴۲۸‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪ ۱۰‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1187104‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1679‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال‬ ‫عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‬ ‫تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت‬ ‫دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام‬ ‫نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027005969‬مورخ ‪ 1400/5/18‬علی رضا رحیمیان‬ ‫کوپائی فرزند رسول بشماره شناسنامه ‪ 1274422558‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ 1274422558‬در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 28‬فرعی‬ ‫از اصلی ‪ 15316‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 238/87‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاج حسن طباطبائی خوراسگانی صحیح می باشد که‬ ‫در رای شماره ‪ 139960302027020255‬مورخ ‪ 1399/12/10‬مساحت به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای اصالحی شماره ‪ 1400/5/18 - 140060302027005966‬عبدالرسول اسماعیلی‬ ‫کمندانی فرزند ابراهیم علی بشماره شناسنامه ‪ 160‬صادره از اصفهان به شماره ملی‬ ‫‪ 5659280951‬در چهار دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪28‬‬ ‫فرعی از اصلی ‪ 15316‬واقع در بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 238/87‬مترمربع‪ .‬خریداری‬ ‫مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاج حسن طباطبائی خوراسگانی صحیح می باشد که‬ ‫در رای شماره ‪ 139960302027020241‬مورخ ‪ 1399/12/10‬مساحت به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬رییس منطقه ثبت‬ ‫اسناد و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪ /1187967‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1672‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫ســکوت در ســپهر سیاسی کشور و منفعل شدن‬ ‫جریان هایسیاسیبعداز انتخاباتاخیر ریاست‬ ‫جمهــوری‪ ،‬گفت‪ :‬تجربه نشــان داده هر دولتی‬ ‫که سرکار امده نیروهای نزدیک به خودش را در‬ ‫مسئولیت های مختلف به کار گمارده و ما کمتر‬ ‫دیدیــم که دولتــی از جناح های مختلف نیروها‬ ‫را برای اداره کشور به کار بگیرد‪ .‬ضمن اینکه در‬ ‫تمام دنیا هم رسم بر همین است که وقتی یک‬ ‫جریان سیاسی پیروز می شود‪ ،‬وزرا و کارگزاران را از‬ ‫جناح خود استفاده می کند‪ ،‬اما خوب است که‬ ‫از سایر نیروها در جریان های همسو هم استفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۹۴۴۸‬و ‪ ۹۴۴۹‬مورخ ‪ 1397/10/16‬اقای مرتضی امیرخانی نجف ابادی فرزند‬ ‫مهدیقلی نسبت به سه دانگ مشاع و خانم خدیجه ایمانیانپور نجف ابادی فرزند حسینعلی‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 114/10‬مترمربع مجزی شده از‬ ‫پالک شماره ‪ ۱۳۵‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۶‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک‬ ‫رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1187038‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1676‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۲۷۵۷‬مورخ ‪ 1400/6/7‬خانم فاطمه مصطفائی فرزند حسین نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 116/43‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۹‬فرعی از ‪ ۷۴۷‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪ ۴‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1187004‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1674‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۲۷۸۷‬و ‪ ۲۷۸۸‬مورخ ‪ 1400/6/8‬خانم اکرم صالحی فرزند باقر نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع و اقای حسین مصطفائی فرزند غالمحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ ۱۸۰‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۵۳۲‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۴‬بخش‬ ‫‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1187009‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1666‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۲۷۷۶‬و ‪ ۲۷۷۵‬مورخ ‪ 1400/6/8‬اقای مهدی صالحی نجف ابادی فرزند رضا نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع و خانم فرزانه مهدیه نجف ابادی فرزند حسینعلی نسبت به سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 161/40‬متر مربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۴۱۵‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪ ۴‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1187043‬م الف‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫حمایت از واردات خودرو‬ ‫توسط رئیس شورای رقابت‬ ‫رئیــس شــورای رقابــت از‬ ‫و رقابــت ایجــاد کند‪ .‬شــیوا با‬ ‫مصوبه واردات خودرو حمایت‬ ‫بیــان اینکــه در حــال حاضــر‬ ‫کــرد و ان را عاملی بــرای ایجاد‬ ‫بازار خودروی ایران اتحصاری‬ ‫رقابــت و افزایش ســطح کیفی‬ ‫است و در این سالها هراندازه‬ ‫تولیــد داخلــی دانســت‪ ،‬در‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫رضا شیوا‬ ‫عیــن حــال معتقــد اســت کــه‬ ‫تجــارت و ســازمان گســترش‬ ‫اگــر جریــان ارز واردات مطــرح‬ ‫تــاش کردنــد نتوانســتند‬ ‫اســت و با ان مخالفند‪ ،‬مونتــاژکاران خودرو هم خودروســازهای جدیــدی را وارد عرصــه تولید‬ ‫بــی حســاب و کتــاب ارز بــرای واردات قطعات کننــد و ایــن اتفاق خوشــایندی نیســت گفت‪:‬‬ ‫مصــرف می کنند‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬مصوبه اخیر برخــی می گوینــد در حــال حاضــر بیــش از ‪۱۵‬‬ ‫مجلس در رابطه با واردات خودرو که به منظور خودروساز داریم و به نوعی با واردات خودرو‬ ‫ســاماندهی صنعت خــودرو مصوب شــده بود‪ ،‬مخالفت می کنند‪ ،‬در حالی که این طور نیست‬ ‫واکن ‬ ‫شهــای متفاوتی به همراه داشــت‪ .‬در این و ما در عمل فقط دو خودروساز اصلی داریم‬ ‫مصوبه در کنار شرایط تعیین شده‪ ،‬مقرر شد که و مابقی این‪ ،‬مونتاژکارهای خودرو هستند که‬ ‫سقف تعداد خودروهای وارداتی مجاز هر شش ماننــد قارچ در حال رشــداند‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫تهــا بــه دلیــل ارزبــری واردات خودرو‬ ‫ماه یکبار توسط شورای رقابت و براساس میزان مخالف ‬ ‫کمبودعرضهنسبتبهتقاضایموثر خودروهای در شرایط فعلی نیز گفت‪ :‬باید توجه داشت‬ ‫ســواری طی یکسال قبل مشخص شــود‪ ،‬این در کــه همین شــرکت های مونتــاژکار خــودرو هم‬ ‫حالی بود که پیش از این مسئوالن شورای رقابت ارزبــری دارنــد و وضعیــت ارزی انها حســاب و‬ ‫به نوعی موافقت خــود برای واردات خــودرو را کتابــی نــدارد‪ ،‬به هــر صورت انها بــرای تامین‬ ‫اعــام کــرده بودند‪ .‬این که در حال حاضر شــورا قطعات جهــت مونتاژ خــودرو واردات انجام‬ ‫چه نظری در رابطه با مصوبه مجلس داشــته و داده و به نوعی همان ارز را مصرف می کنند‪،‬‬ ‫ایا می تواند بر تغییر وضعیت بازار خودرو موثر بنابراین باید این وضعیت ســر و ســامان داده‬ ‫باشــد‪ ،‬موضوعی اســت که از رضا شــیوا ‪-‬رئیس شــود و واردات خودرو در چارچوب مشخص‬ ‫شــورای رقابت‪ -‬مورد پیگیری قــرار گرفت و وی ارز‪ ،‬تعرفــه و اییــن نامه صــورت بگیرد‪ .‬رئیس‬ ‫در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد‪ .‬رئیس شورای شورای رقابت با اشاره به این که برخی واردات‬ ‫رقابت با اشاره به این که واردات خودرو و رایزنی خودرو را متعارض با اقتصاد مقاومتی می دانند‪،‬‬ ‫در ایــن رابطــه موضــوع جدیــدی نیســت و بــه ادامهداد‪:‬اتفاقااینگونهنیست‪،‬اقتصادمقاومتی‬ ‫دولت قبل برمی گردد‪ ،‬افزود‪ :‬در دولت گذشــته بــر تولید با کیفیت و ســطح باال در بــازار رقابتی‬ ‫نیــز شــورای رقابــت چندیــن بار طــی مکاتبه ای تاکید دارد در حالی که واردات خودرو می تواند‬ ‫خواســتار برنامه ریــزی بــرای واردات خودروهای بازار فعلی خودرو را از این وضعیت خارج کرده‬ ‫پرتیراژ و ایجاد بازار رقابتی شــده بود‪ ،‬اما به هر و به نوعی وارد رقابت کند که نتایج مثبتی را به‬ ‫صورت دولت به دلیل وضعیت ارزی این موضوع همراه دارد ولی اگر رقابتی در کار نباشد به طور‬ ‫را نپذیرفــت و وارداتــی صورت نگرفت‪ .‬وی با حتم کاراییو کیفیتهمافزایشنخواهدیافت‪.‬‬ ‫بیان این که ما بحثی برای واردات خودروهای شیوا با بیان این که خودروسازها نیز نظر منفی در‬ ‫لوکس و پرمصرف نداریم یاداور شــد‪ :‬همواره مورد واردات ندارند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬انچه در موضع‬ ‫براین تاکید داشــته ایم خودروهــای پرتیراز که گیری هایخودروسازاندر مقاطعیشاهدبودیم‬ ‫عامــه مــردم بتواننــد از ان اســتفاده کننــد ‪ ،‬در این است که با واردات مخالف نیستند و انها هم‬ ‫چارچوب تعیین شــده وارد کشــور شود تا این می توانند با خودروهــای وارداتی رقابت کرده و‬ ‫وضعیــت انحصــاری را تحــت تاثیر قــرار داده سطح تولید خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫ارائهاینترنترایگانبرایدانشجویانو‬ ‫اساتیددانشگاه ها‬ ‫بــود‪ ،‬در بخشــی از ســخنان‬ ‫وزیــر ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫خــود بــه فضــای مجــازی و‬ ‫اطالعاتاز ارائهاینترنترایگان‬ ‫فرصت های بی نظیر ان اشــاره‬ ‫بهاساتیددانشگاه ها‪،‬معلمانو‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬شــتاب تحوالت‬ ‫دانشجویان در اغاز سال جدید‬ ‫این فضا بســیار شــگفت انگیز‬ ‫تحصیلــی خبــر داد‪ .‬به گــزارش‬ ‫عیسی زارع پور‬ ‫اســت و فرصتهــای بی نظیــری‬ ‫ایسنا‪ ،‬عیسی زارع پور در مراسم‬ ‫را بــرای تســهیل زندگــی بشــر‬ ‫بازگشــایی مــدارس‪ ،‬بیــان کرد‪:‬‬ ‫طبق قولی که به وزارت اموزش و پرورش دادیم‪ ،‬فراهم کرده است‪ .‬زارع پور با اشاره به همه گیری‬ ‫وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬تمام قد در کرونــا در بهمن ‪ ۱۳۹۸‬افزود‪ :‬در همین زمان با‬ ‫کنار نظام تعلیم و تربیت کشور است که بتوانیم تالش جوانان نخبه و متخصص ایرانی و فراهم‬ ‫حداکثر استفاده را از این فرصت کنیم‪ .‬در واقع شــدن زیرســاخت های فناورانــه الزم همچــون‬ ‫مــا تهدید تعطیلی مــدارس را به فرصت تبدیل نرم افزارهــای مختلف امــوزش الکترونیک مثل‬ ‫کردیــم‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچــون ســال برنامه شاد‪ ،‬تالش شد که نظام تعلیم و تربیت‬ ‫گذشته‪ ،‬ترافیک نرم افزار «شاد» امسال هم برای دچار وقفه نشود؛ البته هر زیرساختی در ابتدا‬ ‫دانش اموزان و معلمان رایگان است‪ .‬در کنارش با مشــکالتی همراه اســت که با گذشــت زمان‬ ‫بسته های ترافیک رایگانی هم به عنوان هدیه رفع می شود‪ .‬وی به چالش های فضای مجازی‬ ‫وزارت ارتباطات برای اساتید دانشگاه و حوزه‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از چالش های این حوزه‬ ‫دانشــجویان و معلمان در نظر گرفتیم که طی مشــغولیات کاذب و تلــف کــردن ســاعت های‬ ‫همین هفته به شــکل انالین از طریق ســامانه بــاارزش وقــت اســت کــه باعــث فردگرایــی و‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گفتــه زار عپــور‪ ،‬عــدم توســعه مهارت های اجتماعی م ‬ ‫‪ ictgifts.ir‬ارائــه م ‬ ‫برای اساتید دانشگاه ها ‪ ۶۰‬گیگ‪ ،‬برای معلمان وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات همچنیــن‬ ‫‪ ۴۰‬گیگ و برای دانشــجویان ‪ ۳۰‬گیگ اینترنت ســوالی را خطاب به دانش اموزان طــرح کرد و از‬ ‫رایگان ‪ ۶‬ماهه در نظر گرفته شــده اســت‪ .‬وزیر انان خواست تا مهترین فرصت ها و چالش های‬ ‫ارتباطــات و فنــاوری اطالعات که به نمایندگی فضای مجازی را برشمرند و راهکارهای الزم برای‬ ‫از هیات دولت در مراســم اغاز ســال تحصیلی استفاده حداکثری از مزایای این فضا و مقابله با‬ ‫در دبیرستان فرزانگان منطقه یک حضور یافته افت های ان را ارائه دهند‪.‬‬ ‫ایجاد‪ ۲‬میلیونشغلتاچهار سال اینده‬ ‫در حوزهصنعت‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت (صمــت)‬ ‫گفت‪ :‬دولت تالش می کند تا چهار ســال اینده‬ ‫چهار میلیون شــغل در کشــور ایجاد شــود که از‬ ‫ایــن میزان دو میلیون شــغل در حوزه صنعت و‬ ‫بــر عهده وزارت صمت اســت‪ .‬به گزارش ایســنا‬ ‫به نقل از شــبکه اطالع رســانی تولیــد و تجارت‬ ‫(شــاتا)‪ ،‬سید رضا فاطمی امین‪ ،‬وزیر صمت‪ ،‬در‬ ‫جریان ســفر رییس جمهور و اعضــای دولت به‬ ‫استان ایالم از چهار واحد تولیدی واقع در شهرک‬ ‫صنعتی شهرستان ایوان بازدید و در جهت رفع‬ ‫موانع و مشکالت این واحدها دستورات الزم را‬ ‫صادر کرد‪ .‬فاطمی امین روز جمعه در نشست‬ ‫شــورای اداری شهرستان ایوان اظهار کرد‪ :‬امسال‬ ‫بــه لحاظ اقتصــادی ســالی ویژه محســوب می‬ ‫شود و امیدواریم با تالش و کمترین هزینه از این‬ ‫دوران گذار عبور کنیم‪ .‬تحول در بخش اقتصادی‬ ‫از اولویت های مهم دولت ســیزدهم اســت که‬ ‫بایــد بــا همدلی این امر مهم تقویت شــود‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه با تهیه ســند راهبردی برنامه ها و‬ ‫منابع مالی و عملکردی‪ ،‬نحوه عملکرد مدیران‬ ‫ارزیابی می شود که این موضوع طی هفته های‬ ‫اینــده در پنــج اســتان کشــور از جمله ایــام اغاز‬ ‫می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬مدیران اســتانی ظرفیــت ها و‬ ‫فرصت های اقتصادی اســتان ها را شناســایی و‬ ‫مشکالت قابل حل را پیگیری کنند‪ .‬وزیر صمت‬ ‫با بیان اینکه مشکالت واحدهای تعطیل و نیمه‬ ‫تعطیل شهرستان ایوان قابل حل است تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به برنامه ریزی انجام شده با تکمیل‬ ‫طرحهایتولیدینیمهتمام‪،‬اشتغالچشمگیری‬ ‫ایجادمیشود‪ .‬کسریبودجهنیز بهسبب کمبود‬ ‫منابع و افزایش هزینه هاست که با برنامه ریزی‬ ‫می توان این موضوع را نیز رفع کرد‪ .‬به گفته وی‬ ‫باافزایشتولیداتو توسعهبخشاقتصادیمی‬ ‫توان عمران شــهری شهرســتان ایــوان را حل کرد‬ ‫زیرا بخشی از هزینه های تولیدات از محل ارزش‬ ‫افزوده این واحدها پرداخت می شود‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 04‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1173‬‬ ‫رسیدن به ظرفیت تولید بیش از ‪ 8/5‬میلیون تن فوالد در سال‬ ‫‪3‬‬ ‫رکورد روزانه ‪ 146‬ذوب در فوالد مبارکه‬ ‫شکستهشد‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهگفت‪:‬ثبترکورد‬ ‫تولید روزانه ‪ 146‬ذوب در شرکت فوالد مبارکه تنها‬ ‫پــس از چند روز از رفع محدودیت های انرژی و در‬ ‫اغاز هفته دفاع مقدس‪ ،‬نشــان از روحیه جهادین‬ ‫فوالد مبارکه در جبهه صنعت دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه در دو ماه گذشته به‬ ‫دلیلوجودمحدودیت هایشدیدانرژی‪،‬نتوانست‬ ‫بهظرفیت هایفوالدسازیدستیابدامابهمحض‬ ‫رفع محدودیت ها‪ ،‬فعالیت تولیدی خود را افزایش‬ ‫داده و پس از گذشت کمترین زمان ممکن‪ ،‬موفق‬ ‫بــه ثبت رکورد تولید روزانــه ‪ 146‬ذوب (معادل ‪26‬‬ ‫هزار و ‪ 100‬تن اســلب) گردید و این در حالی اســت‬ ‫که رکورد قبلی شــرکت فوالد مبارکه در این بخش‬ ‫در تاریخ ‪ 31‬فروردین ماه سال جاری با تولید روزانه‬ ‫‪ 144‬ذوب (معــادل ‪ 25‬هــزار و ‪ 950‬تــن اســلب) به‬ ‫ثبترسیدهبود‪.‬‬ ‫وی با بیان این که ثبت چنین رکورد ارزشمندی‬ ‫در فوالد مبارکه از چند منظر حائز اهمیت اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬ثبت این رکــورد در اغاز هفته دفاع مقدس‬ ‫یعنی فرزندان این مرز و بوم در جبهه صنعت هم‬ ‫قدرت مندانهدر حالتالشهستندو برایسربلندی‬ ‫کشورمی جنگند‪.‬‬ ‫توانایی بازگشت به پویایی و ثبت‬ ‫رکوردهای بیشتر‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن روحیــه جهــادی در فوالدمردان شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه نشان می دهد توانایی برای بازگشت‬ ‫ناحیهفوالدسازیبهپویاییسابقو همچنینثبت‬ ‫رکوردهایبیشترپابرجاست‪.‬‬ ‫وی اذعــان داشــت‪ :‬بازگشــت بــه تولیــد پس از‬ ‫توقف یا کاهش قابل توجه ان‪ ،‬نیازمند انرژی بسیار‬ ‫و بسیجهمهامکاناتاست کهشرکتفوالدمبارکه‬ ‫بهخوبیتوانستهاینمسالهمهمراعملیاتی کند‪.‬‬ ‫عظیمیــان تصریــح کــرد‪ :‬اگرچــه بــه دلیــل‬ ‫محدودیت هاییکهدر فصلتابستانتجربهکردیم‬ ‫و محدودیت هایی که در زمستان خواهیم داشت‪،‬‬ ‫اندکی از برنامه های پیش بینی شده فاصله بگیریم‬ ‫اما همه تالش خود را برای جبران عقب افتادگی ها‬ ‫خواهیمداشت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نحوه برخورد فــوالد مبارکه با‬ ‫محدودیت های انرژی عنوان داشت‪ :‬اگرچه ناحیه‬ ‫فوالدســازی این شرکت با کاهش تولید مواجه شد‬ ‫اما از این موقعیت به بهترین شکل ممکن استفاده‬ ‫کرد و با انجام تعمیرات اساسی و بلندمدت بدون‬ ‫عظیمیــان ادامه داد‪ :‬چنین اعــداد و ارقامی در‬ ‫رکوردهای تولید برای افرادی که دستی در صنعت‬ ‫دارنــد‪ ،‬قابــل درک اســت اما بــرای احاد جامعه که‬ ‫اشــنایی کمتــری بــا موضوعــات تخصصی صنعت‬ ‫فــوالد دارند‪ ،‬این گونه نیســت‪ ،‬که بــرای درک بهتر‬ ‫انان نیز اعالم می کنیم که ثبت این رکورد روزانه به‬ ‫معنی ظرفیت تولید بیش از ‪ 8/5‬میلیون تن فوالد‬ ‫در سال است‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن در حالی اســت که هدف‬ ‫فوالدمبارکهدر تولیدبهدلیلمحدودیت هایپیش‬ ‫رو‪ 7/2،‬میلیون تن تعیین شده است اما این شرکت‬ ‫بــدون هیــچ تجهیز جدیــدی‪ ،‬ظرفیت تولیــد را به‬ ‫اندازهایجادیک کارخانهفوالدسازیجدید(معادل‬ ‫مجتمع فوالد سبا یا فوالد هرمزگان) افزایش داده‬ ‫که تحقق این میزان از تولید مشروط بر تامین کامل‬ ‫همهنهاده هایتولیدبرایفوالدمبارکهاست‪.‬‬ ‫هرگونــه حادثه جدی‪ ،‬برای تولیدات بیشــتر اماده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دغدغه فوالد مبارکه برای تامین مواد اولیه‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫نتیجه همین اقدامات پس از رفع محدودیت های‬ ‫انــرژی یعنی بدون فشــار به تجهیــزات یا فعالیتی‬ ‫خارج از استانداردها‪ ،‬رکورد جدیدی به ثبت رسیده‬ ‫شــد و میزان کیفیت محصوالت این شــرکت نیز از‬ ‫مقادیر قبلیخودپیشیگرفت‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬ثبت این رکورد ارزشــمند پیام‬ ‫مهم دیگری برای جامعه صنعت به همراه دارد و‬ ‫ان هم این است که اگر این صنعت با محدودیت‬ ‫در تولیدمواجهنباشد‪،‬قابلیت هایتولیدیبسیاری‬ ‫زیادی دارد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهیاداور شد‪:‬عالوه‬ ‫بر موارد ذکر شده‪ ،‬رکورد جدید این شرکت فوالدی‪،‬‬ ‫این پیام را برای صنایع پایین دستی دارد که با وجود‬ ‫همــه محدودیت ها‪ ،‬فوالد مبارکــه دغدغه تامین‬ ‫مواد اولیه صنایع پایین دستی را دارد‪.‬‬ ‫وی در پایــان اظهارداشــت‪ :‬در همیــن راســتا‪،‬‬ ‫یهــای الزم صــورت گرفتــه تــا بــا وجــود‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫محدودیت های احتمالی انرژی در فصل زمســتان‪،‬‬ ‫عملکرد واحدهای نوردی شــرکت فوالد مبارکه که‬ ‫تامین کننده مواد اولیه صنایع پایین دســتی اســت‪،‬‬ ‫تحــت تاثیر قــرار نگیرد و در نهایت مشــتریان این‬ ‫شرکتباهیچمشکلیدر تولیدمواجهنشوند‪.‬‬ ‫کیفیت محصوالت از مقادیر قبلی پیشی‬ ‫گرفت‬ ‫صنایع‬ ‫خـــبر‬ ‫جدیدترینوعدهتجاریرئیسجمهوری‬ ‫صادرات ایران به کشورهای همسایهدو برابر می شود؟‬ ‫هــر چند در ســال های گذشــته بخش مهمــی از برنامه تجاری‬ ‫ایران حول محور همکاری با کشورهای منطقه و همسایه تعریف‬ ‫شده اما همچنان سهم ایران از این بازار بسیار محدود است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬براوردهایی که ســازمان توســعه تجارت دو‬ ‫سال قبل انجام داده بود نشان می داد که میزان واردات کاال در‬ ‫کشورهای منطقه و همسایه ایران‪ ،‬در طول یک سال از مرز هزار‬ ‫میلیــارد دالر عبــور می کنــد و از ایــن رو این کشــورها‪ ،‬بازار بســیار‬ ‫مهمی برای صادرات کاال به شمار می روند‪.‬‬ ‫هــر چنــد بررس ـی ها نشــان می دهد که بخــش مهمــی از بازار‬ ‫کاالهــای صادراتــی ایــران در ســال های گذشــته‪ ،‬میــان همیــن‬ ‫کشورهای منطقه تعریف شده اما فاصله میان انچه که رخ داده‬ ‫بــا ظرفیــت بالقوه بســیار زیاد اســت و همین موضــوع به واکنش‬ ‫رئیس جمهوری نیز منجر شده است‪.‬‬ ‫ابراهیم رئیسی در جریان سفر اخیر خود به ایالم‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫سهم ایران در تجارت منطقه بسیار پایین و در حدود دو درصد‬ ‫است و رقم ‪ ۲۰‬میلیارد دالر کنونی در تجارت منطقه ای کشورمان‬ ‫می توانــد با اقدام جهادی از جانب تولیدکنندگان‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫و دولــت بــا تکمیــل زیرســاخت ها‪ ،‬به راحتــی بــه ‪ ۵۰ ،۴۰‬میلیارد‬ ‫دالر برسد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــوری در ایــن صحبــت اعــام کــرده کــه بــا فراهم‬ ‫شدن برخی مقدمات امکان دو تا دو و نیم برابر شدن صادرات‬ ‫کاالهای ایرانی به کشــورهای همســایه وجود دارد‪ ،‬موضوعی که‬ ‫البتــه برای اجرایی شــدن‪ ،‬دشــواری های خاصی پیــش روی خود‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫در ســال های گذشــته‪ ،‬چیــن اصلی تریــن واردکننــده کاال از‬ ‫ایــران بــوده و پــس از ان‪ ،‬عــراق قــرار دارد‪ .‬در رد ههــای بعــدی‬ ‫نیز کشــورهایی مانند امارات متحده عربی‪ ،‬ترکیه و افغانســتان‬ ‫یشــوند‪ .‬در مقابــل نیز بخــش مهمــی از واردات ایران از‬ ‫دیــده م ‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫کشــورهای امــارات متحده عربــی‪ ،‬چین و ترکیه انجام م ‬ ‫ا گــر چیــن را کنــار بگذاریم در ســال های گذشــته بخــش مهمی از‬ ‫تجارت ایران عمال بیرون از کشورهای منطقه تعریف نشده و به‬ ‫ایــن ترتیب برای افزایش صادرات باید زیرســاخت های صادراتی‬ ‫گسترش یابد‪.‬‬ ‫مهدی علیپور – فعال اقتصادی و عضو ســابق اتاق بازرگانی‬ ‫ایران ‪ -‬در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬می گوید‪ :‬ایران از نظر ظرفیت های‬ ‫بالقــوه بــرای حضــور در بــازار کشــورهای منطقــه‪ ،‬شــرایط بســیار‬ ‫مطلوبــی دارد امــا اینکه ما چه قــدر این ظرفیت ها را فعال کرده‬ ‫و اجازه خودنمایی به انها بدهیم‪ ،‬موضوع دیگری اســت که در‬ ‫سال های گذشته پاسخ درستی به ان داده نشده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اینکه در ایران قوانین تولیدی و صادراتی همگی‬ ‫ضــد تولیدکننده وضع شــده و فعالیت هــای غیرمولد مانند خرید‬ ‫و فروش ســکه و دالر‪ ،‬درامد بیشــتر و نظارت کمتری نســبت به‬ ‫تولید دارد‪ ،‬نشــان می دهد که ایران برخی مســائل کالن را عمال‬ ‫رها کرده و برای اصالح این روند‪ ،‬باید اجرای قوانین به شــکلی‬ ‫جدی تغییر کند‪.‬‬ ‫علیپــور بــا اشــاره به تغییرات مکــرر قوانین در اقتصــاد ایران‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬ســرمایه گذار پیــش از هر چیــز نیاز به امنیــت و ثبات‬ ‫دارد امــا مــا در ســال های گذشــته بارهــا قوانینی را ابالغ و ســپس‬ ‫انها را تغییر داده ایم و همین موضوع به فرار ســرمایه یا کاهش‬ ‫یشــود‪ .‬اگر بناســت صــادرات خود را‬ ‫تهــای تولید منجر م ‬ ‫ظرفی ‬ ‫افزایش دهیم باید قوانین با ثبات و به نفع تولید تعریف شوند‪،‬‬ ‫زیرســاخت های الزم بــرای صــادرات کاال فراهــم شــود و ارتبــاط‬ ‫سیاسی و اقتصادی کشور با سایر کشورها ترمیم شود‪ ،‬در غیر این‬ ‫صورت دستیابی به این اهداف دشوار خواهد بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیر روابطعمومیفوالدمبارکهتاکید کرد‬ ‫نگاهروابطعمومیفوالدمبارکهنگاهتبلیغاتینیست‬ ‫مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه در نشســت مشترک با‬ ‫روابط عمومی های گروه فوالد مبارکه ضمن تاکید بر ضرورت انعکاس‬ ‫خالقانهوهوشمندانهدستاوردهایتولید‪،‬رمز موفقیتروابطعمومی‬ ‫هر سازمان را هم گرایی و هم افزایی میان بخش های زیرمجموعه ان‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬هادی نباتی نژاد در جمع مسئوالن روابط‬ ‫عمومی های گروه فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬روابط عمومی هر شرکت‬ ‫عالوه بر فعالیت های تبلیغاتی‪ ،‬وظیفه مهم تری تحت عنوان ارتباط‬ ‫بــا رســانه و فعــال بودن در فضاهای مجازی را برعهــده دارد و روابط‬ ‫عمومی شــرکت فوالد مبارکه در حال حاضر با رســانه های تخصصی‬ ‫حوزه صنعت و معدن در سطح کشور تعامل و همکاری دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اهمیت فعالیت در فضای مجازی افزود‪:‬‬ ‫رهبر معظمانقالبهموارهبر اهمیتفعالیتخالقانهو هوشمندانه‬ ‫در فضای مجازی و رسانه ای تاکید فرموده اند و شرکت فوالد مبارکه‬ ‫نیز در همین راستا همواره درصدد گسترش سواد رسانه ای و اقدامات‬ ‫اموزش محور در حوزه رسانه بوده است‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با بیان این که ارتباطات‪،‬‬ ‫محور اصلی وظایف روابط عمومی محسوب شده و دارای اهمیت‬ ‫ویژه ای می باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان ها و نهادها باید تمرکز خاصی روی‬ ‫این مقوله داشته باشند چراکه اگر ارتباط با ذینفعان خود به درستی‬ ‫عمالمعنایینخواهندداشت‪.‬‬ ‫تحققنپذیرد‪،‬وظایفروابطعمومی ً‬ ‫یهــای گــروه فــوالد مبارکه انتظار‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از روابــط عموم ‬ ‫می رود تا تغییرات و تحوالت پیرامون خود را بررسی و رصد کنند و در‬ ‫هر زمان امادگی برقراری ارتباطی قوی با موثران منطقه خود را داشته‬ ‫باشند کهاینامر محققنمی شود‪،‬مگر اینکهبرنامه ریزیدقیقدر این‬ ‫رابطهصورت گیرد‪.‬‬ ‫نباتی نــژاد بــا تاکیــد بــر مستندســازی عملکــرد هــر ســازمان‬ ‫اذعان داشــت‪ :‬عملکرد شــرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه‬ ‫باید با توجه به شعار سال و به کارگیری حداکثر ظرفیت های‬ ‫رســانه ای در قالــب مســتندهای تصویــری تهیــه شــوند تــا‬ ‫دســتاوردهای حاصــل از تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا‬ ‫در گــروه فــوالد مبارکه به صورت گســترده بــه دیگر حوزه های‬ ‫صنعــت معرفــی شــوند و بــرای مــردم نیــز امیدافرینــی صورت‬ ‫گیرد‪.‬وی با بیان این که انعکاس خالقانه و هوشمندانه دستاوردهای‬ ‫تولید‪ ،‬امری ضروری است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬رمز موفقیت روابط عمومی هر‬ ‫سازمان‪ ،‬هم گرایی و هم افزایی میان بخش های زیرمجموعه ان است‬ ‫که نیازمند فعا لســازی همه ظرفیت های اطالع رســانی اســت؛ انتظار‬ ‫م ـی رود تــا روابط عمومی های گــروه فوالد مبارکه در باالترین ســطح‬ ‫ممکن نسبت به انعکاس دستاوردها و امیدافرینی برای جامعه تالش‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی شــرکت فــوالد مبارکــه ادامــه داد‪ :‬روابــط‬ ‫یهــا باید با جذب نیروهــای ارزش گرا و فرایندمحــور‪ ،‬از لحاظ‬ ‫ عموم ‬ ‫فنی‪ ،‬تخصصی‪ ،‬تجربی و توانمندی های افراد‪ ،‬با برنامه ریزی ارتباطی‬ ‫ویژه و پژوهش های افکار عمومی‪ ،‬توانایی جلب مشارکت عمومی و‬ ‫اعتمادسازی در افکار عمومی را دارا باشند و فرایند توسعه سازمانی و‬ ‫تحققعملیکارکردهایروابطعمومیرابهنحومطلوبیفراهمکنند‪.‬‬ ‫وی عنوان داشــت‪ :‬تجربه ثابت کرده که اگر روابط عمومی یک‬ ‫مطمئنا نتیجه‬ ‫دستگاه‪ ،‬با انگیزه‪ ،‬تخصص گرایانه و خالقانهعمل کند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫خوبی در تحقق و پیشبرد اهداف ان سازمان داشته و منجر به افزایش‬ ‫میزانموفقیت هایانسازمانخواهدشد‪.‬‬ ‫تهــای اطالع رســانی از‬ ‫ینــژاد بــا بیــان این کــه ارتقــای ظرفی ‬ ‫نبات ‬ ‫دستاوردها‪ ،‬یکی از خواسته های مدیران است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نگاه روابط‬ ‫عمومی فوالد مبارکه نگاه تبلیغاتی نیست‪ ،‬بلکه نگاه اطالع رسانی‬ ‫یاست‪.‬‬ ‫دستاوردهایملی و فرامل ‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬ضروری اســت که کلیه ظرفیت هایی که شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در شرایط سخت تحریم های اقتصادی و شیوع ویروس‬ ‫کرونادر کشور برایاطالع رسانیدستاوردهاو امیدافرینیبهجامعهبه‬ ‫کار گرفته‪ ،‬به خوبی به مردم و مسئوالن معرفی شوند‪.‬‬ ‫مدیــر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه با بیان ایــن که روابط‬ ‫عمومی مدون و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار‬ ‫است‪،‬یاداور شد‪:‬روابطعمومیبهعنواناصلی ترینحلقهارتباطبین‬ ‫مدیرانو کارکنان‪،‬مسئولیتخطیریدر فراینددسترسیمدیرانو افکار‬ ‫جمعیکارکناندارند‪.‬‬ ‫وی متذکر شد‪ :‬روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه همواره سعی بر‬ ‫انداشتهتابهروش های گوناگونرسانه ای‪،‬دغدغه کارگرانو کارمندان‬ ‫را به ســمع و نظر مدیرعامل‪ ،‬معاونین و مدیران این شــرکت برساند‬ ‫تادغدغه هایاناننیز در تصمیم سازی های کالننقشداشتهباشند‪.‬‬ ‫ینــژاد تصریح کــرد‪ :‬مدیران شــرکت های زیرمجموعــه فوالد‬ ‫نبات ‬ ‫مبارکه‪ ،‬اخبار صفحه اختصاصی گروه فوالد مبارکه در خبرنامه فوالد‬ ‫را بــه صــورت ویــژه دنبال می کننــد و این نشــان می دهد که انعکاس‬ ‫دستاوردهای گروه فوالد مبارکه تا چه میزان می تواند به انگیزه بخشی‬ ‫برایافزایشمیزانتولیدمحصوالت کمک کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برگزاری دوره اموزش تخصصی ژورنالیسم صنعت‬ ‫توسط شرکت فوالد مبارکه متذکر شد‪ :‬این دوره اموزش فرصتی برای‬ ‫فراگیران عالقه مند به رسانه بود تا از ان به بهترین نحو ممکن استفاده‬ ‫کنند و بتوانند در تولید محتوای رسانه ای فاخر از دستاوردهای صنایع‬ ‫کشورامیدافرینیکنند‪.‬‬ ‫مدیــر روابــط عمومی شــرکت فوالد مبارکــه افزود‪ :‬شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه درصدد برگزاری دوره اموزشــی تخصصی دیگری بــرای روابط‬ ‫قطعا‬ ‫عمومی های گروه فوالد مبارکه در مهرماه سال جاری است که‬ ‫ً‬ ‫تاثیر بسزایی در ارتقای سطح دانش تخصصی روابط عمومی خواهد‬ ‫داشت و این امر نشان دهنده اهمیت اموزش برای فوالد مبارکه است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــدون شــک روابــط عمومــی هر ســازمان وظیفه‬ ‫تسهیل گری برای برقراری ارتباط دوسویه بین مدیران سازمان و کارکنان‬ ‫را دارد‪ ،‬به طوری که امروزه کمتر سازمانی را می توان یافت که خود را‬ ‫بی نیاز از روابطعمومیبداندو در عینحالموفقیت هایچشم گیری‬ ‫رادر زمینه هایموردنظر و تحققاهدافاز پیشتعیین شدهبهدست‬ ‫اورده باشد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خــبر‬ ‫نوسان شدید قیمت جوجه‬ ‫یکروزه در بازار‬ ‫دبیــر کانــون مرغداران گوشــتی از نوســانات قیمتی‬ ‫جوجــه یکــروزه در بــازار خبــر داد‪ .‬پرویــز فروغــی در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در پاسخ به این سوال که ایا قیمت‬ ‫جوجــه یکــروزه کاهش یافته اســت یا خیر؟ گفــت‪ :‬در‬ ‫هفته های گذشته وزارت جهاد کشاورزی دستورالعملی‬ ‫صــادر کــرد که براســاس ان فاصله بیــن دوجوجه ریزی‬ ‫بــه ‪ ۹۰‬روز افزایــش یافــت و مرغداران نیز بــا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫ظرفیــت خــود جوجــه ریزی کردنــد‪ .‬این دســتورالعمل‬ ‫باعــث شــد قیمت جوجه یکــروزه از ‪ ۱۱‬هــزار تومان به‬ ‫‪ ۷۰۰۰‬تومــان کاهــش پیدا کنــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬اما این‬ ‫کاهــش قیمت پایدار نبــود‪ ،‬زیرا برخی اســتان ها از این‬ ‫دستورالعمل مستثنی شدند و همین موضوع اختالفات‬ ‫بســیاری ایجاد کــرد و در نهایت مجددا قیمت جوجه‬ ‫یکــروزه افزایش یافــت و از ‪ ۷۰۰۰‬تومان به ‪ ۹۰۰۰‬تومان‬ ‫رسید‪ .‬دبیر کانون مرغداران گوشتی در بخش دیگری از‬ ‫صحبت هایش به وضعیت نهاده های دامی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬همچنان در ارسال و بارگیری نهاده های دامی‬ ‫تاخیر وجود دارد و مرغدارانی هســتند که هنوز بعد از‬ ‫‪ ۴۰‬روز نهاده هایشان را دریافت نکرده اند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬همچنیــن حدود یک ماهی می شــود کــه ذرت و‬ ‫ســویا در ســامانه بازارگاه شارژ نشده اســت و مرغداران‬ ‫مجبور هستند نهاده های دامی مورد نیاز خود را از بازار‬ ‫ازاد خریداری کنند‪ .‬قیمت ذرت در بازار ازاد حدود‪۵۰۰۰‬‬ ‫تومان و ســویا نیز ‪ ۹۰۰۰‬تومان اســت‪ .‬فروغی در پایان‬ ‫گفت‪ :‬قیمت تمام شــده مرغ زنــده برای تولیدکننده با‬ ‫وجود این وضعیت نهاده ها و نوسانات قیمتی جوجه‬ ‫یکروزه بیش از ‪ ۲۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫تعلیق سه ماهه یک شرکت‬ ‫مسافرتی‬ ‫ســازمان هواپیمایی کشــوری با بیان اینکه عملیات‬ ‫بازگشــت زائــران اربعیــن حســینی از روز دوشــنبه اغــاز‬ ‫می شــود‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬شــرکت معین گردشگری ملت به‬ ‫دلیل گرانفروشی بلیت پروازهای اربعین سه ماه تعلیق‬ ‫شــده اســت‪ .‬به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی‬ ‫سازمانهواپیمایی کشوری‪،‬عملیاترفتزائراناربعین‬ ‫کــه از روز ‪ ۲۸‬شــهریور مــاه اغــاز شــده در روز ‪ ۵‬مهرماه‬ ‫پایانخواهدیافت‪.‬براساساین گزارش‪،‬بازرسانسازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری به صورت میدانی نسبت به بررسی‬ ‫وضعیت فروش بلیت توسط دفاتر خدمات مسافرت‬ ‫هوایی پرداخته و با مشاهده هرگونه تخلف نسبت به‬ ‫تعلیقودر صورتتکرار مجوز دفاتر متخلفلغوخواهد‬ ‫شد‪ ،‬به گونه ای که در بازرسی های صورت گرفته تخلف‬ ‫دفتر خدماتمسافرتهواییمعینگردشگریملتبه‬ ‫علت گرانفروشی محرز و این دفتر توسط کمیته نظارت‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوریبهمدت سهماهتعلیقشد‪.‬‬ ‫برهمین اساس از مسافران پروازهای اربعین در خواست‬ ‫می شود بلیت های خود را از دفاتر خدمات مسافرت‬ ‫هوایــی معتبــر خریــداری کننــد و در صــورت مشــاهده‬ ‫هرگونه تخلف در زمینه فروش بلیت پروازهای اربعین‬ ‫می توانند مراتب را به ســامانه حقوق مسافر به ادرس‬ ‫‪ www.CAO.ir‬و یــا با شــماره تلفن هــای ‪،۴۴۶۶۱۷۹۹‬‬ ‫‪ ۴۴۶۶۱۸۶۶‬و ‪ ،۴۴۶۶۵۵۶۸‬کــه بصــورت ‪ ۲۴‬ســاعته‬ ‫امــاده دریافت شــکایات مســافران اســت‪ ،‬اعــام کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ از ابتدای عملیات اعزام زائران تیم بازرسان‬ ‫وزارت راه و شهرســازی و سازمان هواپیمایی کشوری در‬ ‫فرودگاه های پرتردد از جمله فرودگاه حضرت امام (ره)‬ ‫بهمنظور نظارتبر پروازهایاربعینمستقر شده اند‪.‬‬ ‫طرح واردات خودرو به‬ ‫تنظیم بازار کمک می کند‬ ‫یکعضو کمیسیونصنایعمجلسبااشارهبه کمبود‬ ‫عرضــه خــودرو در بــازار گفــت‪ :‬طــرح واردات مشــروط‬ ‫خودرو به تنظیم بازار کمک می کند‪ .‬رضا تقی پور انوری‬ ‫در گفت وگــو بــا ایســنا در مــورد مصوبــه مجلس مبن یر‬ ‫بــر واردات مشــروط خودروی خارجی که مجــددا مورد‬ ‫ایــراد شــورای نگهبان قــرار گرفت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬از نظر‬ ‫مــا ایــن طرح در شــرایط فعلی می تواند به تنظیــم بازار‬ ‫خودرو کمک کند چرا که خوب یا بد بودن بازار خودرو‬ ‫برای مصرف کننده تابعی از تولید خودرو است‪ .‬نماینده‬ ‫مردم تهران در مجلس با اشاره به کمبود تولید خودروی‬ ‫داخلــی گفت‪ :‬دو خودروســاز بزرگ داخلی و چهــارده و‬ ‫پانزده خودروساز دیگر توان تولید انبوه ندارند و شرایط‬ ‫به نحوی اســت که عرضه خودرو‪ ،‬پاســخگوی تقاضای‬ ‫بازار نیست‪ .‬البته ما متوجه این مهم هستیم که تقاضای‬ ‫موجود در بازار تماما‪ ،‬واقعی نیست چرا که خودرو بدل‬ ‫به کاالی ســرمایه ای شــده اســت و ممکن است عده ای‬ ‫برایسرمایه گذاریخریدکنند‪.‬اینعضوکمیسیونصنایع‬ ‫و معادن مجلس گفت‪ :‬بحث ما این است که اگر عرضه‬ ‫بــه اندازه کافی وجود داشــته باشــد‪ ،‬حتی پدیده خرید‬ ‫خودرو به مثابه سرمایه راکد از بین خواهد رفت چرا که‬ ‫باعث می شود تفاوتی بین قیمت کارخانه و بازار وجود‬ ‫نداشته باشد‪ .‬به نظرم طرح واردات مشروط خودرو به‬ ‫تنظیمبازار کمکمی کندوماضمانت هایالزمبرایکنترل‬ ‫واردات را هم پیش بینی کرده بودیم‪ .‬تقی پور در پاسخ‬ ‫به پرسشــی در خصوص یکی از موارد طرح ســاماندهی‬ ‫صنعت خــودرو که میزان صــادرات قطعات خــودرو در‬ ‫ایــران بــرای واردات خودروی خارجی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫بند خود یک تشویقی برای صادرات بود‪ .‬البته صادرات‬ ‫ماصفر نیستهر چند کهدر گذشتهبیشتر از اکنونبوده‬ ‫است‪ ،‬به طور کلی‪ ،‬این بند یک بند تشویقی بود که در‬ ‫عین حال باعث می شد ارز اضافی برای تامین خودرو در‬ ‫بازار نچرخد‪.‬اینعضوکمیسیونصنایعومعادنمحلس‬ ‫در پاسخبهاینانتقادمخالفانطرح که«افزایشواردات‬ ‫خودرو به تولید داخلی اسیب می زند» گفت‪ :‬برای این‬ ‫مهم ما پیش بینی هایی کرده بودیم‪ .‬یکی از انها تعیین‬ ‫سقفوارداتتوسطشورایرقابتهر ‪ 6‬ماهیکبار بود‪،‬‬ ‫کنترلاینشوراهمبهدستدولتاست‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫برق دار شدن دکل‬ ‫اسیب دیده خط ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلوولت نیروگاه زاگرس‬ ‫به نیروگاه مرصاد‬ ‫مدیرعامل شــرکت برق منطق ـه ای غــرب‪ ،‬از برقدار‬ ‫شدن دکل اسیب دیده ‪ ۴۰۰‬کیلوولت نیروگاه زاگرس به‬ ‫نیروگاهمرصاددر کمتر از ‪ ۳۰‬ساعتبه صورتطرحدائم‬ ‫خبر داد‪.‬به گزارشروابطعمومیشرکتبرقمنطقه ای‬ ‫غرب‪،‬مهندسعلیاسدی گفت‪:‬در روز چهارشنبهمورخ‬ ‫‪ ۲۵‬شهریور ‪ ۱۴۰۰‬ساعت‪ ۵‬صبح‪ ،‬خط انتقال نیروگاهی‬ ‫‪ ۴۰۰‬کیلوولت زاگرس به مرصاد از مدار خارج شــد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬پس از اعالم خروج خط مذکور توسط همکاران‬ ‫بهره بردار بهدیسپاچینگغرب‪ ،‬گروهتعمیراتخطوط‬ ‫به محل حادثه اعزام شدند‪ .‬مهندس اسدی خاطرنشان‬ ‫ساخت‪ :‬پس از اعزام گروه به محل حادثه مشخص شد‬ ‫که دکل این خط انتقال بر اثر سرقت پلیت های اصلی‬ ‫و نبش ـی های ان ســقوط کرده و متاسفانه سارق نیز در‬ ‫محل دچار حادثه شد ه و جان سپرده بود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت بــرق منطق ـه ای غــرب در پایــان گفت‪ :‬پــس از‬ ‫حضــور اکیپ های تعمیــرات خطــوط و در مدت زمان‬ ‫کمتر از ‪ ۳۰‬ساعت‪ ،‬عملیات بازسازی و نصب تجهیزات‬ ‫ایــن دکل ب هصــورت طــرح دائم به اتمام رســید و خط‬ ‫انتقــال ‪ ۴۰۰‬کیلوولت نیــروگاه زاگرس به نیروگاه مرصاد‬ ‫برقــدار شــد که بــا توجه به اهمیــت ویژه خــط از یک‬ ‫طرف و حجم خرابی قطعات دکل‪ ،‬مقره و یراق االت‬ ‫از طرفدیگر کهمستلزمهمکاریو هماهنگیکاملبین‬ ‫گروه های عملیاتی‪ ،‬نظارت خطوط و اداره انبارهاست‬ ‫در نوع خود یکی از بهترین رکوردهای بازسازی دکل‪۴۰۰‬‬ ‫کیلوولت به صورت طرح دائم به شمار می رود‪.‬‬ ‫مدیریت بحران را در‬ ‫شبیه سازی شرایط بحران‬ ‫تسهیلمی کنیم‬ ‫در راستای ایجاد امادگی بیشتر برای مقابله با انوع‬ ‫بحران ها و تهدیدات ( طبیعی – صنعتی و انسان ساز )‬ ‫شــرکت گاز اســتان ســمنان در تمرین مشترک سطح ‪A‬‬ ‫مشــارکت نمود‪ .‬ابوالفضل شــیرپوری رئیس امور ‪HSE‬‬ ‫شــرکت گاز اســتان ســمنان گفت‪ :‬تمرین ســطح ‪ A‬به‬ ‫منظور ایجاد امادگی و توانمندسازی نیروهای امدادی‬ ‫ عملیاتی و هم افزائی هرچه بیشتر استان های معین‬‫انجــام پذیرفــت؛ این تمرین بــا هدف امدادرســانی در‬ ‫ســاعات اولیه وقوع شرایط اضطراری به صورت ویدئو‬ ‫کنفرانســی برگــزار شــد‪ .‬او بــا اشــاره به ایجاد شــرایطی‬ ‫مناسببرایمقابلهبابحران ها‪ ،‬گفت‪:‬وقوعمخاطرات‬ ‫معموالباتلفاتجانیو‬ ‫طبیعییاتهدیداتانسانساز‬ ‫ً‬ ‫مالیبسیار زیادهمراهاستو مدیریتدر شرایطبحران‬ ‫مستلزم استفاده درست از منابع‪ ،‬امکانات‪ ،‬ظرفیت ها و‬ ‫توانمندی های اســتان حادثه دیده می باشد؛ بی شک‬ ‫در این شــرایط تجارب و حمایت های ســایر اســتان ها‬ ‫نیز می تواند راهگشــا و کمک کننده باشد‪ .‬شیرپوری با‬ ‫تاکید بر اهمیت مدیریت بحران‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شرکت گاز‬ ‫استانسمنانبرطبقسناریونسبتبهتشکیلکمیته های‬ ‫شرایط اضطراری در ستاد و در سایر شهرستان ها اعم از‬ ‫دامغان و شــاهرود و اعزام یک اکیپ از نیروی واکنش‬ ‫سریعو چندمهارتیخوداز شرقاستانبهمنطقهاسیب‬ ‫دیده اقدام و پس از حضور در منطقه ضمن هماهنگی‬ ‫بــا شــرکت گاز اســتان میزبــان نســبت بــه ایم نســازی‪،‬‬ ‫جوشــکاری و وصل گاز مشــترکین مناطق اســیب دیده‬ ‫مطابق با دســتورالعمل های ابالغی از شــرکت ملی گاز‬ ‫اقدامنمود‪.‬‬ ‫راندمان نیروگاه ها‬ ‫‪ ۳۹‬درصد است‬ ‫نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفــت‪ :‬زیرســاخت برق یکــی از زیرســاخت های مهم‬ ‫برای توســعه کشــور اســت‪ .‬به گــزارش ایســنا‪ ،‬محمد‬ ‫خدابخشــی اظهــار کرد‪ :‬بــرق یکی از زیرســاخت های‬ ‫مهم برای توسعه کشور است و با توجه به اهمیتی که‬ ‫این زیرساخت در توسعه صنعتی برای ایجاد اشتغال‬ ‫دارد‪ ،‬نداشتن این زیرساخت در هر منطقه و شهرستان‬ ‫و اســتانی باعث عــدم نفع های زیادی بــرای مردم ان‬ ‫منطقــه خواهــد بــود‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬امســال شــاهد‬ ‫قطعی های زیادی در مناطق مختلف کشور بودیم و‬ ‫در کنار مسائلو مشکالتاقتصادیعدیده ای کهمردم‬ ‫داشــتند‪ ،‬این مشــکل نیز اضافه و باعــث تکدر خاطر‬ ‫مردم شــد و این حس به وجود امد که این خاموشــی‬ ‫یشــود یکسان نیست‪ .‬خدابخشی عنوان‬ ‫که اعمال م ‬ ‫کرد‪ :‬در ادوار گذشــته در زمینه زیرساخت ها در برخی‬ ‫از استان ها خیلی خوب پیشرفت داشتیم اما در برخی‬ ‫از مناطق و اســتان ها این زیرساخت را متناسب با نیاز‬ ‫ان منطقه و استان نداریم‪ .‬این نماینده مجلس افزود‪:‬‬ ‫در کنار این عدم نفعی که از این طریق برای مردم به‬ ‫مخصوصا در‬ ‫وجود می اید خاموشی نیز تحمیل شده‬ ‫ً‬ ‫مصارف خانگــی که کاری غیرمنصفانه بوده و زیبنده‬ ‫جمهوری اســامی که شعار ان عدالت است‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫نماینده مردم الیگودرز در مجلس شــورای اســامی با‬ ‫اشــاره بــه این که وزارت نیــرو باید تدبیر کرده و کارکرد‬ ‫بــه گون ـه ای باشــد که حداقــل نارضایتــی را بــه دنبال‬ ‫داشته باشد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کمااین که تاکنون کارهای زیادی‬ ‫در وزارت نیرو انجام شــده اســت اما چون تکالیف و‬ ‫یهــا در حــوزه بــرق در وزارت نیــرو انجــام‬ ‫هدفگذار ‬ ‫نشــده ما با مشــکل قطعی مواجه شــدیم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ماده ‪ ۴۴‬برنامه ششم توسعه ما هدف گذاری‬ ‫کردیــم که وزارت نیرو نیروگاه هایی بــا راندمان باالی‬ ‫‪ ۵۵‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد را ایجــاد کند که در مجموع راندمان‬ ‫نیروگا ههــای کشــور افزایش پیدا کنــد‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫راندمان نیروگاه ها ‪ ۳۹‬درصد بوده که باید به ‪ ۴۱‬درصد‬ ‫می رسید که انجام نشده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫یکشنبه ‪ 04‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1173‬‬ ‫در نیمه نخست ‪ ۱۴۰۰‬تداوم یافت‬ ‫تالش صنعت گاز برای گازرسانی بهینه در ایران‬ ‫صنعــت گاز ایــران در نیمــه نخســت امســال‬ ‫شــاهد تحوالتی بود‪ ،‬اما گازرســانی و تامین پایدار‬ ‫گاز طبیعــی به بخش های مختلف مصرف به طور‬ ‫پایدار تداوم داشت‪ .‬به گزارش شانا‪ ،‬تابستان امسال‬ ‫در حالی پایان یافت که مدیرعامل جدید شرکت‬ ‫ملی گاز ایران در واپسین روزهای ان از سوی جواد‬ ‫اوجی‪ ،‬وزیر نفت معرفی شد و «مجید چگنی» به‬ ‫برج گاز امد تا فصل جدیدی را در صنعت گاز رقم‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫نیمه نخست‪ ۱۴۰۰‬البته زمان تغییر و تحوالت‬ ‫دیگری هم بود؛ دولت دوازدهم به کار خود پایان‬ ‫داد و دولت ســیزدهم فعالیتش را اغــاز کرد‪ .‬جواد‬ ‫اوجــی‪ ،‬وزیر نفت که ســوم شــهریورماه از مجلس‬ ‫شــورای اســامی رای اعتماد گرفت در روز نخست‬ ‫حضورش در وزارت نفت اعالم کرد تامین سوخت‬ ‫زمستانینخستیندستور کار وزارتنفتاست‪.‬‬ ‫هرچند ایران با ‪ ۳۳‬هزار میلیارد مترمکعب گاز‬ ‫قابــل برداشــت‪ ،‬دارای دومیــن ذخایــر بــزرگ گازی‬ ‫دنیاســت و تولیــد و انتقــال گاز هــم در کشــور بــه‬ ‫حداکثر خودرسیدهاست‪،‬اماطبق گفتهوزیر نفت‪،‬‬ ‫اکنون در پاالیشگاه های پارس جنوبی روزانه ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪ ۶۰‬میلیونمترمکعب(معادلبیشاز یکفاز پارس‬ ‫جنوبی) و در بعضی پاالیشــگاه ها مانند پارســیان‬ ‫روزانــه ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۵‬میلیون مترمکعب ظرفیت خالی‬ ‫وجود دارد که برای حفظ ســقف تولید و حل این‬ ‫مسائل نیاز به سرمایه گذاری و در عین حال حفظ و‬ ‫نگهداشتتولیدداریم‪.‬‬ ‫تقویت دیپلماسی و تجارت گاز برنامه دیگری‬ ‫اســت کــه در دســتور کار دولــت ســیزدهم قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬هرچند محمدرضــا جوالیــی‪ ،‬مدیر‬ ‫دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایران ‪ ۱۱‬شــهریورماه‬ ‫امســال اعــام کــرد صــادرات گاز طبیعــی ایــران به‬ ‫ق توافق نام ـه ای ‪ ۶‬ماهــه بــا این‬ ‫کشــور عــراق طب ـ ‬ ‫کشور و با اعالم قبلی کاهش یافته است‪ ،‬اما جواد‬ ‫اوجی تاکید کرده که «یکی از برنامه های ما بحث‬ ‫دیپلماسی قوی انرژی به ویژه در بخش گاز با توجه‬ ‫بهظرفیت هایمطلوبدر بازار کشورهایمنطقهاز‬ ‫جملهقطر وترکمنستاناست‪».‬‬ ‫اوهمچنینگفتهاستکهمذاکراتیباطرف های‬ ‫ترکمنستانی‪،‬عراقیودیگر کشورهایهمسایهبرای‬ ‫افزایش صادرات و تجارت گاز خواهیم داشت‪.‬‬ ‫صرفه جویی‪ ۲۵۰‬میلیون یورویی با بومی سازی‬ ‫اقالم صنعت گاز‪ ،‬انجام واکسیناســیون کارکنان در‬ ‫مجموعــه صنعــت گاز‪ ،‬افزایــش ضریــب اطمینان‬ ‫شبکه های تلفن دیسپچینگ ملی گاز و کسب لوح‬ ‫سپاس‪ ۶‬ستاره جایزه ملی مدیریت دارایی فیزیکی‬ ‫از سوی شرکت ملی گاز ایران از دیگر اخبار صنعت‬ ‫گاز در نیمه نخست امسال بود‪.‬‬ ‫انچــه در ادامه می خوانید مــروری بر اقدام ها‪،‬‬ ‫دریافــت خــوراک در پاالیشــگاه بیدبلنــد‪ ،‬افزایش‬ ‫‪ ۸۴‬درصــدی برق رســانی از ســوی پاالیشــگاه گاز‬ ‫یســازی قطعــات کلیدی‬ ‫ایالم‪ ،‬شتاب بخشــی بوم ‬ ‫در پاالیشــگاه ســرخون و قشــم و افزایش ظرفیت‬ ‫‪ ۲‬برابری دیگ های بخار در پاالیشــگاه فجرجم از‬ ‫دیگر اخبار مجموعه پاالیشگاه های ایران در بهار و‬ ‫تابستانامسالبود‪.‬‬ ‫انتقال پایدار گاز با تکیه بر توان داخل‬ ‫دستاوردهاو تحوالتصنعت گاز در بهار و تابستان‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ ۹۸‬درصدی شهرها از گاز‬ ‫گازرســانی بــه شــهرها و روســتاهای ایــران در‬ ‫ســال های اخیــر با وجــود اعمال تحریم ها و فشــار‬ ‫اقتصادی فراوان نه تنها متوقف نشد‪ ،‬بلکه با تالش‬ ‫کارکنان صنعت گاز کشــور این کار با تکیه بر توان‬ ‫داخلــی و حضــور موثــر شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫شتاببیشتریگرفت‪،‬به طوریکهدرصدبهره مندی‬ ‫خانوار شهری از گاز طبیعی به ‪ ۹۸‬درصد و خانوار‬ ‫روستایی به‪ ۸۴‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫ایــن روند در هفته دولت هم شــتاب بیشــتری‬ ‫گرفــت و پروژ ههــای متعــددی در ایــن زمــان بــه‬ ‫بهره برداریرسید‪.‬‬ ‫بهره برداری از پروژه های گازرســانی به ‪ ۲۱‬شــهر‬ ‫و ‪ ۲۸۰۹‬روســتا شــامل ‪ ۲۵۱۶۸۹‬خانــوار شــهری و‬ ‫‪ ۱۸۱۵۷۶‬خانوار روســتایی همچنین ‪ ۴۶۶۴‬واحد‬ ‫صنعتــی در ‪ ۶‬اســتان اذربایجــان غربــی‪ ،‬خراســان‬ ‫جنوبــی‪ ،‬کرمــان‪ ،‬لرســتان‪ ،‬خوزســتان و فــارس بــا‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۶۳۳۱‬میلیــارد تومــان‪ ،‬پایــان پروژه‬ ‫گازرسانیشرکت گاز سمناندر زاهدان‪ ،‬گازرسانیبه‬ ‫روستاهاینوار مرزیاستانایالم‪،‬افتتاحو کلنگ زنی‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬پروژه گازرسانی در خراسان رضوی و گازرسانی‬ ‫بــه ‪ ۴۵‬واحد صنعتی و کشــاورزی همــدان از اخبار‬ ‫مورد توجه در بهار و تابستان‪ ۱۴۰۰‬بود‪.‬‬ ‫در این زمان همچنین خراســان جنوبی اســتان‬ ‫ســبز گازرســانی شــد و مشــعل گاز طبیعــی در ‪۱۵‬‬ ‫روستای دیگر منطقه الموت غربی در استان قزوین‬ ‫روشنشد‪.‬واکسیناسیون کارکنانصنعت گاز کشور‪،‬‬ ‫رونماییاز نخستینخودروپیشرومخابراتیبحران‬ ‫در گاز کرمان‪ ،‬اجرا و پایش سیستم مدیریت انرژی‬ ‫در گاز اذربایجــان شــرقی‪ ،‬گام های پایانی توســعه‬ ‫گازرســانی در کردســتان‪ ،‬برگزاری ایین پوشــش ‪۹۹‬‬ ‫درصدی گازرســانی به روســتاهای خراســان شمالی‬ ‫و افزایــش ‪ ۲۴‬درصدی اجرای شــبکه گازرســانی در‬ ‫گلستان از دیگر اقدام های انجام شده در مجموعه‬ ‫شرکت های گاز استانیبود‪.‬‬ ‫امادگی پاالیشگاه های گاز برای سرما‬ ‫عســلویه و منطقه ویژه اقتصادی انــرژی پارس‬ ‫که مرکز تامین بیش از ‪ ۷۰‬درصد گاز کشــور اســت‪،‬‬ ‫نخســتین مقصــد ســفر کاری وزیــر نفــت دولــت‬ ‫سیزدهم بود و اوجی در این سفر اظهار امیدواری‬ ‫کــرد براســاس برنامه ریــزی انجا مشــده‪ ،‬بتوانیــم با‬ ‫برداشــت حداکثــری گاز از میــدان مشــترک پــارس‬ ‫جنوبیزمستانبدونچالشیراسپری کنیم‪.‬‬ ‫هادی هاش ـم زاده فرهنگ‪ ،‬مدیرعامل مجتمع‬ ‫گاز پارس جنوبی هم از امادگی این مجموعه برای‬ ‫تامین گاز مصرفی کشور در فصل سرما خبر داد و‬ ‫گفت‪:‬تعمیراتاساسیپاالیشگاه هایپارسجنوبی‬ ‫تا اواخر ابان ماه به پایان می رسد‪.‬‬ ‫مســعود زردویــان‪ ،‬مدیر هماهنگــی و نظارت‬ ‫بر تولید شــرکت ملی گاز ایران نیز از امادگی کامل‬ ‫پاالیشــگاه های گاز ایران برای ورود به فصل ســرما‬ ‫خبــر داد و اعــام کرد‪« :‬بدون شــک ما تمهیدهای‬ ‫الزم را در این زمینه اندیشیده ایم و پیش بینی های‬ ‫الزم را انجــام داده ایم‪ .‬همه همکاران ما در بخش‬ ‫تولیدو فراورشهماننددیگر بخش هااماده انداین‬ ‫انرژی پاک‪ ،‬مطمئن‪ ،‬پایدار و مستمر را به همه مردم‬ ‫حتی تا روســتاهای دوردست نیز برسانند تا شاهد‬ ‫افت فشار یا قطعی گاز در نقطه ای نباشیم‪».‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصدی تولید گوگرد در پاالیشگاه‬ ‫ایــام‪ ،‬بهر هبــرداری از دو نیــروگاه خورشــیدی در‬ ‫پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد‪ ،‬ســاخت مخزن شــماره ‪۶‬‬ ‫این پاالیشگاه با توان داخل‪ ،‬افزایش ‪ ۳۳‬درصدی‬ ‫نیمه نخســت ســال زمان مناســبی برای انجام‬ ‫تعمیرات اساسی خطوط لوله انتقال گاز در مناطق‬ ‫ده گانــه اســت تــا بــا ظرفیــت حداکثــری در پاییــز‬ ‫و زمســتان فعالیــت کننــد‪ .‬مهدی جمشــیدی دانا‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران هم از بهره مندی‬ ‫از توان داخل برای انجام تعمیرات اساسی در این‬ ‫مجموعه خبر داد و گفت‪ :‬برنامه های تعمیراتی و‬ ‫اورهالزمان بندی شدهبرایتاسیساتتقویتفشار‬ ‫گاز که ساعت کارکرد عملیاتی باالیی داشته اند‪ ،‬در‬ ‫نیمه نخست سال انجام شده است‪.‬‬ ‫ویتاکیدکرد‪:‬پایداریانتقالگاز اهمیتویژه ای‬ ‫دارد‪ ،‬از ایــن رو تعمیــرات اساســی ایســتگاه های‬ ‫تقویــت فشــار گاز و خطــوط لولــه‪ ،‬بازدیدهــای‬ ‫دوره ای‪ ،‬پیگرانــی هوشــمند و تعویــض پوشــش‬ ‫به موقع انجام شده است تا خللی در فرایند انتقال‬ ‫پایدار گاز طبیعی به هموطنان در فصل سرد سال‬ ‫به وجودنیاید‪.‬‬ ‫اســتقرار سیســتم مدیریــت انــرژی یکپارچــه در‬ ‫شــرکت انتقال گاز ایــران‪ ،‬بهر هبــرداری از خط لوله‬ ‫انتقال گاز ماهشــهر ‪ -‬شــادگان‪ ،‬انجام ‪ ۳۰۱‬کیلومتر‬ ‫پیگرانی تمیزکننده خط هفتم سراسری انتقال گاز‬ ‫در منطقه ‪ ۶‬عملیــات‪ ،‬افزایش ایمنی و تــاب اوری‬ ‫خطلولهششمو هفتمسراسریانتقال گاز‪،‬افزایش‬ ‫‪ ۲۰‬درصــدی مقــدار نش ـت یابی در منطقــه یــک‬ ‫عملیاتانتقالگاز‪،‬ساختپمپفشار قویسیستم‬ ‫روغ ـن کاری توربیــن زیمنــس در منطقه ‪ ۲‬عملیات‬ ‫انتقال گاز و افزایش پایداری انتقال گاز در خط لوله‬ ‫دوم تهــران و پاکســازی حریــم و مرمــت خط لوله‬ ‫نخســت انتقال گاز تهران در منطقه ‪ ۳‬عملیات از‬ ‫دیگر فعالیت های انجام شده در این زمان است‪.‬‬ ‫از اقدام های دیگر می توان به عملیاتی شــدن‬ ‫واحد یدک تاسیسات تقویت فشار گاز خورموج به‬ ‫توان ‪ ۲۵‬مگاوات‪ ،‬رفع نشــتی گاز خط لوله هفتم‬ ‫سراســری بدون قطعی در سیستان و بلوچستان از‬ ‫ســوی منطقه ‪ ۶‬عملیات انتقال گاز‪ ،‬تکمیل فرایند‬ ‫یکپارچه سازیپایشسامانهاعالمحریقدر منطقه‬ ‫‪ ۴‬عملیــات انتقــال گاز‪ ،‬صرفه جویــی ‪ ۱۰۰‬میلیــون‬ ‫تومانی با تکیه بر توان داخل در منطقه‪ ۸‬عملیات‬ ‫انتقال گاز‪ ،‬ساخت دستگاه باالنس روتور در منطقه‬ ‫‪ ۲‬عملیات انتقال گاز و توسعه شبکه انتقال گاز به‬ ‫جزیرههنگاماشاره کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫درخششایراندر کسبجایزهجهانیمدیریتتعالیپروژه‬ ‫پــس از دو دهه تالش پروژه های برتر ایرانی در‬ ‫مسیر کسبجایزهجهانیمدیریتتعالیپروژه که‬ ‫هر سالهتوسطموسسهبینالمللی‪ IPMA‬در نقاط‬ ‫مختلف جهان برگزار می گردد‪ ،‬در مراســم ‪IPMA‬‬ ‫‪ 2021 Global Award‬که به میزبانی کشور روسیه‬ ‫و در شهر سن پترزبورگ برگزار گردید‪ ،‬رکورد شکنی‬ ‫برتری روش های اجرای پروژه توسط شرکت ایرانی‬ ‫مهندسی و توسعه سروک اذر (‪ )SAED‬که متعلق‬ ‫به مجموعه صندوق های بازنشستگی نفت بوده‬ ‫و با کنسرســیوم ‪ OIEC‬و شــرکت اهداف مشــغول‬ ‫فعالیت می باشــد‪ ،‬پــس از طــی دوره ارزیابی های‬ ‫چندین روزه توســط موسســه ‪ IPMA‬از هفته های‬ ‫گذشته به عنوان فینالیست مهمترین بخش جایزه‬ ‫جهانی در قسمت پروژه های مگا قرار گرفت و در‬ ‫رقابتی فشرده با کشورهای فنالند و هند با کسب‬ ‫مدال طال به باالترین افتخار این جایزه نائل گردید‪.‬‬ ‫باعثافتخار جامعهبزرگصنعتنفتایراناست‬ ‫که دســتیابی به چنین مقام ارزنده ای توســط یک‬ ‫شــرکت توســعه دهنده در بخش باالدستی نفت‬ ‫صورتپذیرفتهاست‪.‬در شرایطی کهباسخت ترین‬ ‫شرایط بین المللی و با وجود تحریم های ظالمانه‬ ‫همــه جانبــه علیــه ایــران در یکــی از پیچیده ترین‬ ‫میادیــن نفتــی منطقــه و جهان بــه دســت توانای‬ ‫کارشناسان‪،‬متخصصینو پیمانکارانایرانیدر یک‬ ‫میدان مشترک نفتی با موفقیت به سرانجام رسیده‬ ‫اســت‪.‬ارزیابی پروژ ههــای متنــوع بین المللی که هر‬ ‫ساله براســاس مدل جهانی ‪Project Excellence‬‬ ‫یشــود در ســال جــاری‬ ‫‪ )Baseline (PEB‬انجــام م ‬ ‫بــه صورت مجــازی و از شــش ارزیاب بین المللی از‬ ‫کشــورهای لهســتان‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬هلند‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫نپــال و چیــن در ســه روز متوالــی و پرفشــار تمامی‬ ‫ایتــم هــای مربوط به مــدل ‪ PEB‬به صورت دقیق‬ ‫مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا شرکت مهندسی و‬ ‫توسعه سروک اذر موفق به کسب خوش رنگ ترین‬ ‫مــدال این جایــزه گردید‪.‬جایزه جهانــی ‪ IPMA‬در‬ ‫‪ 10‬قســمت متنــوع طراحــی شــده و در بخش های‬ ‫مختلفــی رقابــت کننــدگان بــا ارزیابــان تخصصــی‬ ‫مختلــف به رقابت می پردازنــد که همان گونه که‬ ‫مبرهن اســت بخش جایــزه مگاپروژه ها مهم ترین‬ ‫بخش رقابت می باشد‪ .‬در کنار درخشش بی بدیل‬ ‫مدیریــت پــروژه بــا مد لهــای نوین بین المللــی در‬ ‫بخش باالدستی صنعت نفت ایران‪ ،‬سایر جوانان‬ ‫ایرانــی نیــز در این جایــزه خوش درخشــیدند و در‬ ‫بخش مدیران پروژه جوان زیر ‪ 35‬سال سرکار خانم‬ ‫فرشته میرحسینی نائل به مدال طال و جناب اقای‬ ‫علیرضــا اصــان حســینی از شــرکت (‪ )OICO‬که از‬ ‫سایر زیرمجموعه های شرکت اویک می باشد‪ ،‬نائل‬ ‫بهمدالبرنز گردیدند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازدید از پروژه خط انتقال‪ ۳۶‬اینچ بوئین زهرا به کرج‬ ‫بازدیــد از پروژه خط انتقال ‪ ۳۶‬اینچ بوئین زهرا‬ ‫به کرج با حضور دادســتان‪ ،‬مدیرکل بازرســی‪ ،‬مدیر‬ ‫کلدیوانمحاسباتو جمعیاز مقاماتاستانالبرز‬ ‫انجامشد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان البرز‪،‬‬ ‫در ابتدایاینبازدیدسهرابنجار‪،‬سرپرستشرکت‬ ‫گاز اســتان البــرز گزارشــی از عملکــرد این پــروژه ارائه‬ ‫دادند‪ .‬اقای نجار اعتبار پیش بینی و تخصیص داده‬ ‫شده برای اجرای این پروژه را‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان بیان‬ ‫کرد و ارزش ریالی حال حاضر پروژه با احتساب نرخ‬ ‫فــوالد‪ ،‬اقــام عایــق و پوشــش‪ ،‬حمل لوله‪ ،‬شــیر و‬ ‫اتصاالتوتاسیساتبینراهیمانندالنچر‪،...‬رابیش‬ ‫از هزار میلیاردتومانتاپایانشهریور ‪ ۱۴۰۰‬عنوانکرد‪.‬‬ ‫رییــس امــور بازرســی شــرکت ملــی گاز ایــران و‬ ‫سرپرست شرکت گاز استان البرز‪ ،‬در خصوص ایجاد‬ ‫زیرساختتامینانرژیجهتافزایشسرمایه گذاری‬ ‫استان‪،‬طراحیخطانتقالجدید‪ ۳۶‬اینچغرب کرج‬ ‫رابهحدود‪ ۶۴‬کیلومتر و بااینهدفعنواننمود که‬ ‫خط مذکور با انشعاب از خط انتقال سوم سراسری‬ ‫واقع در ‪ ۵‬کیلومتری شــمال شــهر بوئین زهــرا اغاز و‬ ‫تا شهرســتان ســاوجبالغ واقع در غرب کــرج امتداد‬ ‫خواهد یافت که در دو فاز اجرایی عملیات نصب‬ ‫و ساختمان ان اجرا خواهد شد‪ .‬این خط ضمن رفع‬ ‫مشکلکمبودگاز در البرز وایجادظرفیتتامینانرژی‬ ‫گاز تا بیش از ‪ ۱۲۰۰۰۰۰‬مترمکعب بر ســاعت توزیع‬ ‫مناســب گاز از غرب استان در همه سطوح مصرف‬ ‫به طور خاص صنایع با چشــم انداز ‪ ۵۰‬ســال اینده‬ ‫را تامین می نماید‪ .‬به گفته نجار پیمانکار این پروژه‬ ‫شــرکت خویشــاوند می باشــد و عملیات اجرایی از‬ ‫ســال‪ ۹۸‬اغاز گردیده و با مشکالتی از قبیل؛ منابع‬ ‫طبیعی‪،‬باتالقیبودنقسمت هاییازمسیر‪،‬افزایش‬ ‫قیمت ها و تحصیل اراضی مواجه بوده و پیشرفت‬ ‫اجرایی پروژه تاکنون ‪ ۷۰‬درصد می باشد‪ .‬این پروژه‬ ‫دارای دو فاز می باشد که تاکنون پیشرفت فیزیکی‬ ‫عملیات اجرایی ‪ ۷۰‬درصد و پیشرفت فیزیکی فاز‬ ‫دوم‪ ۴۷‬درصد می باشد و تعداد ایستگاه های پروژه‬ ‫‪۷‬مورددر نظر گرفتهشدهاست‪.‬ماخوشحالهستیم‬ ‫کــه لول ههــای این پروژه از ســوی شــرکت مهندســی‬ ‫و توســعه صــادرات گاز ایران خریداری شــده اســت‬ ‫به همین خاطر از همه عزیزان بخصوص اســتاندار‬ ‫محترم‪ ،‬اداره کل منابع طبیعی‪ ،‬اداره کل راه‪ ،‬محیط‬ ‫زیست‪،‬مسئولینامنیتی‪،‬انتظامیونظامیوشورای‬ ‫عالــی اســتان البــرز به خاطــر همراه بــودن بــرای به‬ ‫سرانجام رسیدن این پروژه کمال تشکر را داریم تا این‬ ‫پروژهمشمولزماننشود‪.‬‬ ‫نجار در پایان اظهار امیدواری کرد‪ ،‬پیمانکار این‬ ‫پروژه به خوبی در حال انجام کار می باشد و ما هم‬ ‫از ایشــان حمایت می کنیم و دســت مدد به شورای‬ ‫نظارت استان دراز می کنیم که با کمک منطقی ما را‬ ‫یاری برســانند‪ .‬در ادامه دادســتان استان البرز از اجرا‬ ‫و اتمــام به موقع و ضرورتهای پیــش روی این پروژه‬ ‫اظهاراتــی بیان نمود‪ .‬همچنین مدیران کل بازرســی‬ ‫و دیوان محاســبات اســتان البرز به این نکته اشــاره‬ ‫کردند‪ ،‬به سرانجام رساندن این پروژه دلیل محکمی‬ ‫بر حمایت از شعار مقام معظم رهبری با مضمون‬ ‫جهش تولید خواهد داشــت و این امر ما را ملزم به‬ ‫پشتیبانیهرچهبیشتر از اینپروژهخواهدکرد‪،‬از همه‬ ‫مبادیوسازمان هایمرتبطکمکخواهیمگرفتکه‬ ‫این موانع هر چه سریعتر از پیش رو برداشته شود‬ ‫ویقیــن داریم با به ســرانجام رســاندن این موضوع‪،‬‬ ‫مردماستاناز ایننعمتالهیبیشتر و بهتر بهره مند‬ ‫خواهندشدو صنایعاستاننیز بااستفادهاز اینپروژه‬ ‫در اشتغالجوانانایناستانتاثیر گذار خواهندبود‪.‬‬ ‫الزم بــه یــاداوری اســت از موضوعــات مرتبط با‬ ‫این خط می توان به گازرسانی شهرک های صنعتی‬ ‫در حال احداث شهرستان اشتهارد‪ ،‬توسعه شبکه و‬ ‫رساندنگاز بهواحدهایتولیدی‪،‬خدماتی‪،‬خانگیو‬ ‫پایداریوانعطافپذیریشبکهگاز رسانیاشارهکرد‪.‬‬ ‫در پایانمدیرانو مقاماتاستانیو مهماناناز مسیر‬ ‫فاز اول پروژه بازدید به عمل اوردند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ارتقای کیفی و کمی ابخوزستان‬ ‫در دستور کار قرار گیرد‬ ‫وزیــر نیــرو در خصــوص‬ ‫در شرایطفعلی‪،‬شرایطبارشی‬ ‫وضعیــت اب در خوزســتان‪،‬‬ ‫و در همــه شــرایط‪ ،‬شناســایی‬ ‫بــا بیان اینکــه ارتقای کیفیت و‬ ‫شــوند و برای حل این مشــکل‬ ‫کمیت اب در خوزستان باید در‬ ‫در شرایطمختلف‪،‬برنامه ریزی‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫شــود‪ .‬وی با بیان اینکه مشکل‬ ‫علی اکبر‬ ‫محرابیان‬ ‫تالش کنیم تا خوزستان از شش‬ ‫اعتبــاری بــرای حــل مســاله‬ ‫ماهــه دوم ســال‪ ،‬بــدون هیــچ‬ ‫فاضــاب اهــواز نداریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مشکلیدر تامینابگذر کند‪.‬علی اکبر محرابیان موضوعات مالی قــرارگاه خاتم در بحث اجرای‬ ‫در جلسهبررسیپروژه هایخوزستان کهروز سوم طرح های فاضالب را از طریق روش های مختلف‬ ‫مهرمــاه در اهــواز برگــزار شــد‪ ،‬به صــورت ویدئو حلخواهیم کردو جاینگرانینیست‪.‬وزیر نیرو‬ ‫کنفرانــس اظهــار کرد‪ :‬اقداماتی کــه ظرف مدت با تاکید بر سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های‬ ‫یــک مــاه اخیــر در بحــث حل مســاله فاضالب فاضالب در اهواز تصریح کرد‪ :‬در شرایط عادی‬ ‫اهواز پیش از اغاز فصل بارندگی ها انجام شده‪ ،‬نیــازی به ترک تشــریفات طرح ها نیســت اما در‬ ‫اقدامات و شروع خوبی است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬زمانی که نیاز به سرعت بخشی در اجرای طرح‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگر بخواهیم مســاله فاضــاب اهواز است‪ ،‬می توان از ترک تشریفات استفاده کرد و در‬ ‫را حل کنیم‪ ،‬باید اقدامات بســیار گسترده تری را این زمینه اختیارات استان را افزایش خواهیم داد‪.‬‬ ‫بــرای حل این مســاله انجام دهیــم‪ .‬وزیر نیرو با محرابیاندر خصوصوضعیتابدر خوزستان‪،‬‬ ‫بیان اینکه برای حل مشــکل فاضــاب در اهواز بــا بیــان اینکــه ارتقــای کیفیــت و کمیــت اب در‬ ‫باید در جبهه های کاری بیشتری کار کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬خوزســتان بایــد در دســتور کار قرار گیــرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫گزارش هایمتعددیدریافتکرده امکهدر برخی باید تالش کنیم تا خوزستان بدون هیچ مشکلی‬ ‫از نقاط اهواز در شرایط فعلی که حتی بارندگی در تامین اب از شش ماهه دوم سال گذر کند و‬ ‫نداشــته ایم‪ ،‬فاضــاب مشــکل دارد‪ .‬محرابیــان شخصا نیز برای پیگیری این مسایل به خوزستان‬ ‫ادامه داد‪ :‬باید نقاط مشــکل دار فاضالب اهواز سفر خواهم کرد‪.‬‬ ‫در چه شرایطی زمستان‬ ‫هم خاموش هست؟‬ ‫تابســتان امســال‪ ،‬بــا‬ ‫رجبــی مشــهدی ‪ -‬ســخنگوی‬ ‫خاموش ـی های متعــدد همــراه‬ ‫صنعــت بــرق کشــور ‪ -‬در ایــن‬ ‫بــود‪ ،‬هــر چنــد کــه در شــرایط‬ ‫رابطه گفت‪ :‬با هماهنگی های‬ ‫فعلــی تــب خاموشــی ها ارام‬ ‫خوبی که با وزارت نفت انجام‬ ‫گرفتهاماایناحتمالوجوددارد‬ ‫شــده رونــد ســوخت رســانی‬ ‫مصطفی رجبی‬ ‫مشهدی‬ ‫که در زمستان نیز مجدد شاهد‬ ‫به مخــازن ســوخت نیروگاهی‬ ‫قطــع بــرق باشــیم‪ .‬به گــزارش‬ ‫ســرعت پیــدا کــرده و بــا ادامه‬ ‫ایسنا‪،‬انطور کهبارهامسووالنبرقیاعالمکردند این روند مشــکلی در زمستان نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫علت خاموشی های تابستان افزایش دمای هوا‪ ،‬وی تاکیــد کــزد‪ :‬امــا اگر تامین ســوخت مطابق‬ ‫کاهــش بارندگی ها و به دنبــال ان از مدار خارج توافق هایصورتگرفتهانجامنشودباخاموشی‬ ‫شــدن نیروگاه هــای برق ابــی‪ ،‬افزایش مصرف و مواجه می شویم به همین دلیل به دنبال توسعه‬ ‫توسعهرمزارزهایغیرمجاز بوده‪،‬هر چند کهاین همکاری وزارت نفت هستیم‪ .‬سخنگوی صنعت‬ ‫داستان چند روزی است که خاتمه یافته اما یک برق کشور با ابراز امیدواری برای عبور از زمستان‬ ‫داستاندیگر برایشروعخاموشی هادر راهاست‪ .‬با برق پایدار‪ ،‬گفت‪ :‬تمام تالش صنعت برق این‬ ‫این بار دیگر مشــکل از نیروگاه هــای برق ابی و است که هیچگونه خاموشی بر مشترکان اعمال‬ ‫رمزارزهانیست‪،‬بلکهموضوعهمیشگیزمستان نشــود و در این بین نیز تقاضای ما از مشــترکان‬ ‫و افزایش مصرف گاز ورق خورده است و احتمال ایناستکهبهمسائلمدیریتمصرفهمچون‬ ‫می رود که متهم اصلی خاموشــی های زمســتان گذشتهتوجهویژهداشتهباشند‪.‬رجبیمشهدیبا‬ ‫هم کمبود گاز باشد‪ .‬البته ماه گذشته هماهنگی اشارهبهروندتعمیراتو اورهالنیروگاه ها‪،‬اظهار‬ ‫میــان وزارت نفــت و نیــرو بــرای ســر و ســامان کرد‪ :‬این موضوع نیز با کاهش دمای هوا از اواسط‬ ‫دادن به این مســاله اغاز شــده اما احتمال وقوع ماه گذشته اغاز شد و امیدواریم در این میان نیز‬ ‫خاموش ـی های زمســتان جدی اســت‪ .‬مصطفی مشکلیبهوجودنیاید‪.‬‬ ‫اولین پارک پلی پرولین کشور در ایالم‬ ‫افتتاحمی شود‬ ‫و پاالیشــگاه گاز ایالم خبر داد‬ ‫وزیر نفت در راســتای ســفر‬ ‫و گفــت‪ :‬هولدینــگ پتــرول کار‬ ‫استانیرئیسجمهور‪،‬بهمیدان‬ ‫ایــن پــارک را انجام مــی دهد و‬ ‫نفتــی اذر در شهرســتان مهــران‬ ‫وزارت نفت متعهد می شود که‬ ‫رفــت و در جمــع خبرنــگاران‬ ‫مبلغ ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان به این‬ ‫از ســرمایه گذاری هــای کالن‬ ‫جواد اوجی‬ ‫پروژه کمک کندو سرمایه گذاران‬ ‫وزارت نفت در دو حوزه صنایع‬ ‫بخش هــای مختلــف نیــز در‬ ‫باالدستی و پایین دستی حوزه‬ ‫نفــت و گاز اســتان ایالم خبــر داد‪ .‬جــواد اوجی ایــن حــوزه فعال خواهند شــد‪ .‬اوجــی در حوزه‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬وزارت نفت ‪ ۲‬میلیــارد دالر در حوزه مســئولیت های اجتماعی نیز اعالم کرد‪ :‬بالغ بر‬ ‫صنایع باالدســتی و همچنین ‪ ۲‬میلیــارد دالر در ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان در سفر اقای رئیسی به استان‬ ‫بخش پایین دستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی ایالمبهحوزهمسئولیت هایاجتماعیاختصاص‬ ‫زنجیرهارزشپروژهتعریف کردهاست‪.‬وزیر نفت داده شده است که برای‪ ۱۰۰‬میلیارد ان‪ ۱۱۷‬پروژه‬ ‫ادامهداد‪:‬اینسرمایهگذاریاز طریقشرکت های ورزشــی‪ ،‬رفاهی‪ ،‬اموزشی و بیمارستانی تعریف‬ ‫تابعه وزارت نفت و بخش خصوصی‪ ،‬صندوق شده و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان دیگر نیز کمک به رفع‬ ‫بازنشستگینفتوهولدینگخلیجفارستامین نقــاط حادثه خیــز جاده های اســتان اختصاص‬ ‫خواهد شد که در پنج سال اینده به بهره برداری خواهــد یافــت‪ .‬وزیــر نفت توســعه میدان های‬ ‫خواهد رسید و قطعا در اشتغال‪ ،‬افزایش درامد نفتی مشــترک اســتان ایــام با کشــور عــراق را از‬ ‫و خارج شــدن اســتان ایــام از محرومیت نقش اولویت های دولت سیزدهم بر شمرد و گفت‪۴ :‬‬ ‫مهمیخواهدداشت‪.‬به گزارشایسنا‪،‬وزیر نفت درصد از توسعه هر میدان نفتی در هر منطقه را‬ ‫از راه اندازی اولین پارک زنجیره تکمیل صنایع‪ p.p‬به همان منطقه اختصاص خواهیم داد تا مردم‬ ‫کشــور در اســتان ایالم و در مجاورت پتروشیمی ان منطقه نیز از این نعمت بهره مند شوند‪.‬‬ ‫تامین اب با کیفیت برای خوزستان حتی‬ ‫در صورت عدم بارندگی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مهندســی اب و‬ ‫فاضــاب کشــور گفــت‪ :‬بــرای ماه هــای اینده‬ ‫حتی اگر بارش نداشته باشیم‪ ،‬تالش خواهیم‬ ‫کــرد تــا مردم در خوزســتان با مشــکل کاهش‬ ‫کیفیــت اب مواجــه نشــوند و از اب شــرب‬ ‫بــا کیفیــت اســتفاده کننــد‪ .‬حمیدرضــا جانبــاز‬ ‫در جلســه بررســی پروژه هــای ابی خوزســتان‬ ‫کــه در اهــواز برگــزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امســال‬ ‫موضــوع تامیــن اب شــرب کشــور‪ ،‬موضــوع‬ ‫مهمــی اســت زیــرا ســال ابی گذشــته کــه تنها‬ ‫چند روزی اســت به پایان رســیده را با کاهش‬ ‫بارندگــی ‪ ۳۷‬درصدی پشــت ســر گذاشــتیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬ســال ابی ‪۱۳۹۹‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــر اســاس میانگین اماری در ‪ ۵۰‬ســال‬‫گذشــته جــزو خشــکترین ســال های بارشــی‬ ‫کشور بود و باید به این مساله توجه داشت‬ ‫کــه بــا شــرایط ســخت وارد ســال ابــی جدید‬ ‫شــده ایم‪ .‬مدیرعامل شــرکت مهندســی اب و‬ ‫فاضالب کشور با اشاره به پیش بینی سازمان‬ ‫هواشناســی کشــور گفــت‪ :‬امســال پیش بینــی‬ ‫می شــود کــه بارش هــا دیرهنــگام اتفــاق‬ ‫می افتــد و همچنیــن شــاهد افزایــش درجــه‬ ‫حــرارت بیشــتر از متوســط میانگیــن خواهیم‬ ‫بــود‪ .‬جانبــاز ادامــه داد‪ :‬در خوزســتان عمده‬ ‫ســامانه های تامین اب در بخش کشــاورزی و‬ ‫شرب‪ ،‬وابسته به بارش باالدست است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫از گام تا رکاب برای روز جهانی بدون‬ ‫خودرو برگزار شد‬ ‫امور ورزشبانوانسازمانفرهنگی‪،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشی شهرداری کاشان به مناسبت هفته دفاع‬ ‫مقــدس و روز جهانــی بــدون خــودرو‪ ،‬اقــدام به‬ ‫برگزاری برنامه « گام تا رکاب» در قالب پیاده روی‬ ‫و مســابقه دوچرخ هســواری بیــن ورزشــکاران‬ ‫ایستگاه های ورزشی کرد‪ .‬با توجه به اینکه الزمه‬ ‫زندگی ســالم‪ ،‬نشــاط اجتماعی‪ ،‬همگانی کردن‬ ‫ورزشبوده کهیکیاز ضرورت هایمهمدر ایجاد‬ ‫جامعه ای سالم است‪ ،‬امور ورزش بانوان سازمان‬ ‫تالش کرد تا با اجرای این برنامه طی‪ ۲‬روز‪ ،‬بانوان‬ ‫را بیش از گذشــته به انجام فعالیت های ورزشی‬ ‫در مجموعه های تفریحی ورزشــی ویژه بانوان و‬ ‫توجــه ب هســامت روح و جســم دعوت کنــد‪ .‬در‬ ‫نخســتین روز از ایــن برنامه کــه با حضور بیش از‬ ‫‪ ۶۰‬نفــر از بانــوان ورزشــکار ایســتگاه های ورزش‬ ‫صبحگاهیوعصرگاهیمجموعهتفریحی ورزشی‬ ‫شهربانو‪،‬سالنورزشیشهیداردهال‪،‬سالنورزشی‬ ‫شــهدای پشت مشــهد (شــهید قدیرزاده)‪ ،‬خانه‬ ‫ورزش اردیبهشــت‪ ،‬ســالن تختی و پایگاه بسیج‬ ‫حضرتفاطمه(س)در مسیر تندرستیمجموعه‬ ‫تفریحی ورزشــی شــهربانو انجام گرفت در پایان‬ ‫پیــاده روی به قیدقرعه بــه اطهره دهقان‪ ،‬عطیه‬ ‫حبیبی فر‪،‬ام البنینصالحی‪،‬طاهرهنوریوفاطمه‬ ‫الماســی جوایــزی اهــدا شــد‪.‬بر پایه این گــزارش‪،‬‬ ‫مســابقه دوچرخ هســواری نیــز در قالــب برنامــه‬ ‫«گام تا رکاب» با حضور بیش از ‪ ۲۵‬نفر از بانوان‬ ‫عالقه منددر مجموعهشهربانواجراشدودر پایان‬ ‫بهنگار رحیمی‪،‬ریحانهمعماری‪،‬فاطمهصالحی‪،‬‬ ‫فاطمهصاحبیوفاطمهباباییکهزمانان هابین‬ ‫یکتادو دقیقهبود‪،‬جوایزیاهداشد‪.‬‬ ‫مسئوالن باید پاسخگوی مردم باشند‬ ‫رئیس شــورای اســامی شــهر کاشان با تاکید بر‬ ‫فســازی کامل در ششــمین دوره فعالیت این‬ ‫شفا ‬ ‫شــورا گفت‪ :‬شــفافیت بدون همــکاری خبرنگاران‬ ‫به نتیجه ای نخواهد رسید و تمامی مسئوالن باید‬ ‫پاســخگوی مــردم باشــند‪ .‬علــی هاشــمی طاهــری‬ ‫روز چهارشــنبه در نشســت بــا خبرنــگاران تاکیــد‬ ‫کــرد‪ :‬اعضای شــورای اســامی شــهر نماینده همه‬ ‫مردم هســتند و باید باصداقت پاسخگوی تمامی‬ ‫شهروندانباشند‪.‬وی‪،‬مطالبه گریتمامیشهروندان‬ ‫از مســئوالن خواستار شــد و افزود‪ :‬همه مسئوالن‬ ‫وظیفه دارنــد در قبال حقوقی که دریافت می کنند‬ ‫به مردم پاســخگو باشند و شــورای اسالمی کاشان‬ ‫چکــدام از‬ ‫در قبــال مطالبه های ب هحــق مردم با هی ‬ ‫مســئوالن و مدیران شهرســتان رودربایستی ندارد‪.‬‬ ‫رئیس شــورای اســامی شهر کاشــان اظهار داشت‪:‬‬ ‫همه مســئوالن وظیفه دارند با پرهیز از ناامیدی و‬ ‫تشــویش اذهان مردم‪ ،‬روحیه امیدواری‪ ،‬شــادی و‬ ‫نشاط به جامعه تزریق کنند‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫از زمانتشکیلنخستینشورایاسالمیشهر کاشان‬ ‫تاکنون‪ ،‬این شورا بدون مشاور رسانه ای بوده است‪،‬‬ ‫از انتصاب مشاور رسانه ای در ششمین دوره شورای‬ ‫اسالمی این شهر خبر داد و گفت‪ :‬این مهم بیانگر‬ ‫ان است که شورا برای خبرنگاران و اصحاب رسانه‬ ‫ارزش و احترام قائل اســت‪ .‬هاشــمی طاهری اظهار‬ ‫داشت‪:‬شهر کاشاندارایمنطقه هایمحرومزیادی‬ ‫اســت و رســیدگی خاص و ویژه به مشــکالت این‬ ‫منطقه ها از اولویت های شورای اسالمی و شهرداری‬ ‫کاشاناست‪.‬‬ ‫حضور بیش از ‪ ۴۰‬هزار نفر اتباع خارجی‬ ‫در کاشان‬ ‫رئیس شورای شهر کاشان با بیان اینکه در برخی‬ ‫منطق ههــای محــروم ایــن شــهر ساخت وســازهای‬ ‫غیرمجــاز انجــام و یــا بــه مرکــز بــزه و ناهنجــاری‬ ‫تبدیل شده است‪ ،‬افزود‪ :‬برخی از مردم به علت فقر‬ ‫به اقامت در ان ها مجبور شده اند که مشکل هایی‬ ‫را برای شــهر به وجود اورده اســت‪ ،‬اما رسیدگی به‬ ‫منطقه های محروم کاشــان جزو برنامه های خاص‬ ‫شهرداری است‪ .‬وی با اشاره به حضور افزون بر ‪۴۰‬‬ ‫هزار نفر از اتباع خارجی در شهرستان کاشان ادامه‬ ‫داد‪ :‬این افراد در برخی منطقه ها هویت ها را تغییر‬ ‫می دهند و دچار چالش می کنند‪ ،‬اما انان برادران ما‬ ‫هستند و سیاست جمهوری اســامی ایران است و‬ ‫مردم باید در ارتباط ها و مراوده ها‪ ،‬دقت بیشتری‬ ‫کنند‪ .‬رئیس شــورای اســامی شهر کاشــان باارزشی‬ ‫و دارالمومنین خواندن این شــهر گفت‪ :‬کاشــان با‬ ‫کهــزار و ‪ ۸۰۰‬شــهید بــه لحاظ‬ ‫تقدیــم بیــش از ی ‬ ‫کالبدی و محیط شــهری‪ ،‬شهدایی نیست‪ ،‬چراکه‬ ‫برخی ورودی های شــهر مزین به تصویر شــهیدان‬ ‫یکــه تمامــی مــا مدیــون شــهیدان‬ ‫نیســت‪ ،‬درحال ‬ ‫هستیم و مهم تر از نصب عکس شهیدان‪ ،‬باید راه و‬ ‫هدف های ارزشمند شهیدان را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫کاشان فاقد طرح های تفصیلی و جامع‬ ‫است‬ ‫هاشــمی طاهری با اشــاره به اینکه شهر کاشان‬ ‫حهــای تفصیلــی و جامع اســت‪ ،‬تصریح‬ ‫فاقــد طر ‬ ‫کــرد‪ :‬در ایــن شــهر‪ ،‬بــدون برنامه‪ ،‬پروانه ســاخت‬ ‫ارائه می شود و یا پروانه های بدون برنامه تبدیل به‬ ‫تغییر کاربریدادهمی شود‪.‬ویاز انعقادتفاهم نامه‬ ‫ح‪‎‬های تفصیلی و جامع شهر کاشان‬ ‫برای اجرای طر ‬ ‫با قرارگاه خاتم االنبیاء (ص) خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫طرح‪ ۲۰‬ساله به امضای‪ ۲‬طرف رسیده است‪ .‬وی با‬ ‫یاداوری اجرای طرح شهرک درمانی در شهر کاشان‬ ‫افــزود‪ :‬این شــهرک با هدف کاهش حجم ترافیک‬ ‫شــهری در یکی از منطقه ها شــهر ســاخته خواهد‬ ‫شــد‪ .‬رئیس شــورای شهر کاشــان اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫شورا به دلیل جلوگیری از ترافیک در شهر با ساخت‬ ‫مرکز درمانیفرهنگیانخیرساز در اینشهر مخالف‬ ‫اســت‪ .‬بــه گفتــه وی‪ ،‬عملیــات اجرایــی طرح های‬ ‫عمرانی شهرداری کاشان متوقف نشده و در حال‬ ‫ی طاهری در مورد‬ ‫پیگیری و ساخت است‪ .‬هاشم ‬ ‫طرح بلوار فرش در انتهای بلوار صنعت شهر کاشان‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۰‬و نیم کیلومتر از این بلوار در دوره‬ ‫مسئولیت شهردار پیشین زیرسازی و اسفالت شد‪،‬‬ ‫امــا این بلــوار فاقد روشــنایی و عالئم راهنمایی و‬ ‫رانندگی اســت‪ .‬وی تصریــح کرد‪ :‬تکمیل این طرح‬ ‫از انتهــای بلــوار صنعت تا میدان ســهراب ســپهری‬ ‫نیازمند ازادسازی ‪ ۳۰‬هزار مترمربع زمین و نزدیک‬ ‫به ‪ ۸۰‬میلیارد تومان اعتبار است‪ .‬وی‪ ،‬علت بستن‬ ‫شدن این بلوار را تضمین نکردن ان از سوی شورای‬ ‫ترافیکشهر کاشانبیان کردو گفت‪:‬حتیتصادفی‬ ‫در این بلوار رخ داد و شهرداری مقصر شناخته شد‪،‬‬ ‫بنابراین پس از رفع نقص ها‪ ،‬این مسیر بازگشایی‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫از تالش هایسرپرستپیشینشهرداری کاشانتقدیر شد‬ ‫با حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر از تالش های‬ ‫محمدرضا قنبری به واســطه تالش هایش در جایگاه سرپرستی‬ ‫شــهرداری کاشــان تقدیــر صــورت گرفت‪ .‬محمدرضا قنبــری در‬ ‫این ایین تقدیر بیان کرد‪ :‬با اغاز به کار ششمین دوره اسالمی‬ ‫شهر و مدیریت شهری جدید‪ ،‬نخستین گام‪ ،‬تکمیل پروژه های‬ ‫نیمه تمام و در حال اجرا بود‪.‬بر این اساس‪ ،‬من و سایر همکاران‬ ‫پرتالشم در مجموعه شهرداری‪ ،‬با پیگیری مستمر و شبانه روزی‬ ‫به انجام این ماموریت پرداختیم‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬جلسات‬ ‫متعدد با مدیران شهری و پیمانکاران‪ ،‬حضور و بازدید میدانی‬ ‫از پروژ ههــا‪ ،‬رصــد مــداوم وضعیت مالــی و درامدی شــهرداری‪،‬‬ ‫رسیدگیبهچالش هاو موضوعاتحقوقیتنهابخشیاز برنامه‬ ‫کاری روزانه متولی اداره شهرداری در این حدود یک و نیم ماه‬ ‫مسئولیت بود؛ رویکردی که خوشبختانه باعث شد پویایی و‬ ‫تپیش روندهشهرداری کاشاندر اینمدتمتوقفنشود‪.‬‬ ‫حرک ‬ ‫سرپرست پیشین شهرداری کاشان عنوان کرد‪ :‬پروژه هایی مانند‬ ‫بهســازی بوستان اخوان‪ ،‬بهسازی و کف فرش خیابان عباسی‪،‬‬ ‫عملیات عمرانی بلوار سپاس و میدان حضرت معصومه (س)‬ ‫و ادامه فرایند اجرایی پروژه خیابان امیرکبیر چهارراه سلمان به‬ ‫همراه بخش انتهای چهاربانده ازجمله پروژه هایی است که با‬ ‫پی گیری صورت گرفته حیاتشان ادامه پیداکرده است‪ .‬قنبری‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این انگیزه و تالش می تواند مقدمه ای امیدوارکننده‬ ‫برای اغاز دوره جدید مدیریت شهری باشد که درنهایت تحقق‬ ‫کاشانیسربلندو توسعه یافتهرابهارمغاناورد‪.‬‬ ‫با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫اییناختتامیهپنجمینجشنوارهرسانه ایابوذر خراسانرضویبرگزار شد‬ ‫پنجمینجشنوارهرسانه ایابوذر خراسانرضویباحضور وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬اعضای شورای شهر مشــهد‪ ،‬استاندار‪،‬‬ ‫مدیرعامل خانه مطبوعات استان و اصحاب رسانه در تاالر شهر‬ ‫مشهدبامعرفینفراتبرگزیدهبهکار خودپایانداد‪.‬وزیر فرهنگ‬ ‫وارشاداسالمیدر سخنانیگفت‪:‬دولتمردمیوانقالبیسیاست‬ ‫قطعــی و اصلــی خــود را بر پایه تحقق منویات رهبر انقــاب در‬ ‫بازسازیارایشفرهنگیو رسانه ایقرار دادهاستو تمامرویکردها‬ ‫در این راســتا بازطراحی م یشــود‪ .‬محمدمهدی اسماعیلی افزود‪:‬‬ ‫در حوزه شبکه ها و رسانه های اجتماعی و نیز رسانه های مکتوب‬ ‫هــم نیاز به بازتعریــف داریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همه دســتگاه هایی‬ ‫که ساختار و بودجه فرهنگی دارند باید به صورت نقطه چین به‬ ‫وزارتفرهنگو ارشاداسالمیمتصلشوندتابرنامه هایفرهنگی‬ ‫و رســانه ای منظــم و هماهنــگ را ب هصــورت هم افــزا دنبال کنیم‪.‬‬ ‫اسماعیلیاظهار کرد‪:‬بخششبکه هایاجتماعیهمبهمعاونت‬ ‫مطبوعاتو رسانه هایوزارتفرهنگو ارشاداسالمیافزودهشد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگوارشاداسالمیگفت‪:‬در هم افزاییبانهادهایبیرون‬ ‫از دولتنیز بهدنبالایجادیکشبکههم افزایرسانه ایهستیمتا‬ ‫گام هایبزرگیبرایاعتالیحوزهرسانه کشور برداریمو این کار رادر‬ ‫قالبیکبرنامهمنظمومدونجلوخواهیمبرد‪.‬اسماعیلیتصریح‬ ‫داشــت‪ :‬یکی از ابعاد پیچیده و پیش برنده برای دشــمن حوزه‬ ‫رسانهبودهاست کهدر اینراهباعملیاتپیچیدهرسانه ایو بایک‬ ‫پشتیبانی گستردهمالی‪،‬امنیتیو اطالعاتیروبه رو بوده ایم‪.‬چیزی‬ ‫مانندفتنه‪ ۸۸‬محصولعملیاتپیچیدهروانی‪،‬امنیتیو رسانه ای‬ ‫دشمن بود که واژه دروغی به نام تقلب را وارد ادبیات رسانه ای و‬ ‫از این طریق کشور را وارد بحران کرد و اگر هدایت رهبر انقالب و‬ ‫بصیرتعمار گونهخواصنبود‪،‬امواجسهمگیناینفتنه‪،‬قدرتان‬ ‫یکشنبه ‪ 04‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1173‬‬ ‫رئیس شورای شهر کاشان‪:‬‬ ‫فضا اراییمشهدرابرایمناسبت هابه‬ ‫هیئت هایهر محلهواگذار می کنیم‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫یا خادم اســت‪ ،‬یا زائر اســت و‬ ‫مقدس‪:‬شــهردار مشهد گفت‪:‬‬ ‫یامجاور‪.‬‬ ‫معتقدیــم بهترین محــل برای‬ ‫شــهردار مشــهد افــزود‪:‬‬ ‫ترویــج فرهنــگ رضــوی و‬ ‫همچنیــن معتقدیــم اینجا نه‬ ‫تســری صفات امام رضا (ع) به‬ ‫تهــران‪ ،‬نه اصفهان و نه شــیراز‬ ‫عبدا‪ ...‬ارجائی‬ ‫تهــای مذهبــی‬ ‫جامعــه‪ ،‬هیئ ‬ ‫است‪ ،‬مشهد کالنشهر نیست‪،‬‬ ‫هســتند و ان شــااهلل فضا ارایی‬ ‫بلکــه جهان شــهر اســت و هر‬ ‫شهر را برای مناسبت ها به هیئت های هر محله فردی که به مشــهد وارد می شود‪ ،‬زائر است نه‬ ‫واگذار می کنیم‪ .‬سید عبدا‪ ...‬ارجائی در نشست مسافر؛ زیرا برای زیارت امام رضا (ع) به مشهد‬ ‫هم اندیشــی با مدیــران و خادمــان هیئت های می اید‪ .‬وی با اشاره به اینکه پرسشمان این است‬ ‫مذهبــی افــزود‪ :‬بارها و بارها بر این نکته تاکید که چه افرادی و چه جایی باید این حرف ها و‬ ‫داشــته و خواهم داشــت که فلســفه وجودی و سبک زندگی خادم‪ ،‬زائر و مجاور به مردم گفته‬ ‫رشــد ســریع جهان شــهر مشــهد وجود مضجع و در جامعه ترویج شــود اظهار کرد‪ :‬معتقدیم‬ ‫نورانــی علــی بــن موس ـی الرضا (ع) اســت‪ .‬وی بهترینمحلبرایترویجفرهنگرضویو تسری‬ ‫با بیان اینکه بر همین اســاس به دنبال تســری صفاتامارضا(ع)بهجامعههیئت هایمذهبی‬ ‫صفات امام به شهر و تبدیل مشهد به حرم شهر هستند‪.‬ارجائیتصریحکرد‪:‬بهدنبالاینهستیم‬ ‫هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ان چیز که امام رضا (ع) به که فضا ارایی شهری در مناسبت ها را به هیئت‬ ‫ان مشهور هستند باید بشود رفتار مردم! اقای ما هــر محلــه واگذار کنیم‪ ،‬یعنی هر هیئت محله‬ ‫اقای مهربانی‪ ،‬معین الضعفا و عالم ال محمد خودش را برای محرم و صفر و مناسبت ها فضا‬ ‫(ص) هستند و رفتارمان تبدیل به رفتار امام رضا ارایــی و امــاده کنــد و این کار را طی چهار ســال‬ ‫(ع) بشود‪.‬‬ ‫اینده اجرایی و تمرین خواهیم کرد‪ .‬وی اضافه‬ ‫شهردار مشهد تاکید کرد‪ :‬چه کسی از همه کرد‪ :‬اکنون اربعین را در پیش داریم‪ ،‬به دنبال ان‬ ‫در شــهر خــودش را بــه امــام رضــا نزدیکتــر می اخر صفر و شهادت امام رضا (ع) است؛ از امروز‬ ‫داند چه کسی است که بهترین لقبش را نوکری تمرینکنیمتایادبگیریمدر نیمهشعبانکهچند‬ ‫امــام می دانــد؟ این افراد باید پرچمدار صفات روز به عید است شهر را به بهترین شکل اماده‬ ‫امام در شــهر باشــد و مردم با دیدن او یاد حرم جشن های میالد حضرت مهدی صاحب الزمان‬ ‫و یاد امام رضا (ع) بیفتند‪ .‬ارجائی با بیان اینکه (عج) کنیم‪ .‬شهردار جهان شهر مشهد در ادامه‬ ‫به سبک زندگی خادم‪ ،‬زائرو مجاور تاکید داریم‪ ،‬گفت‪ :‬درمجموع ما شــان خود را جز خادمی و‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬معتقدیمهر فردی کهدر جهان نوکری امام رضا (ع) نمی دانیم و معتقدیم هرکه‬ ‫شهرمشهد تنفس‪ ،‬زندگی‪ ،‬حرکت و کارمی کند نوکرتر باشد با ابروتر خواهد بود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫راداشتکهکشتیانقالبراباخطر جدیمواجهکند‪.‬وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاداسالمیبااشارهبهجایگاهمشهدو استانخراساندر حوزه‬ ‫فرهنگ گفت‪ :‬مشهد و خراسان بزرگ‪ ،‬پیش قراول تحوالت بزرگ‬ ‫فرهنگی در ســده اخیر بوده اند و جزو پیشــتازان تحــوالت بزرگ‬ ‫فرهنگی ســال های اخیر بوده اند‪ .‬در ادامه این مراســم جانشــین‬ ‫فرمانده سپاه امام رضا (ع) با تاکید بر اینکه اهالی رسان ه می توانند‬ ‫بسیار موثر در ثبتصحنه هایعزتمندوارزشمندملتایراندر این‬ ‫برههاز زمانباشند‪،‬گفت‪:‬از زمانیکهوالیت فقیههدایتورهبری‬ ‫این ملت را بر عهده دارد‪ ،‬سابقه ندارد در طول هشت سال دفاع‬ ‫مقدس یک وجب از خاک ایران اسالمی را به دشمن واگذار کرده‬ ‫باشیم و امروز به رزمندگان و دلیر مردانی که عزت و شرف را برای‬ ‫ملتایرانبهارمغاناورده اندافتخار می کنیمواینرسانه هاهستند‬ ‫کهمی توانندباثبتو ضبطاینوقایعتالشکنند‪.‬سردار افراسیابی‬ ‫خطاببهاهالیرسانهبیانکرد‪:‬برخی هاجنگیدند‪،‬برخیجانشان‬ ‫رادادندو امروز شماهستیدکهباقلمتانو دریچه هایدوربینتانان‬ ‫دالورمردی هاراماندگارمی کنید‪.‬دبیرشورایسیاست گذاریپنجمین‬ ‫دوره جشنواره رسانه ای ابوذر خراسان رضوی نیز در ادامه با بیان‬ ‫اینکه افتخار می کنیم چنان ظرفیت رسانه ای در استان وجود دارد‬ ‫که می تواند در ترویج فرهنگ ال اهلل و زیارت و انقالب موثر باشد‪،‬‬ ‫از مطالبات اهالی رسانه گفت و بیان کرد‪ :‬ساختار رسانه ای کشور‬ ‫نیازمند تغییر و تحول است و قانون مطبوعات باید اصالح شود‪،‬‬ ‫قانونیکهچندیندههگذشتهنوشتهاستنیاز بهبه روزرسانیدارد‪.‬‬ ‫عباسمحمدیانگفت‪:‬فضایمجازیبازیگر اصلیجریانرسانه ها‬ ‫است که متاسفانه هیچ نظارتی در هیچ دستگاه و قانونی بر ان‬ ‫وجود ندارد و در دولت های گذشته هیچ اقدامی در این خصوص‬ ‫صورتنگرفتهاست‪.‬ویاز لزومتفکیکصندوقهنر ورسانهگفت‬ ‫وعنوانکرد‪:‬یک بعدیبودنصندوقهنر سببشدهکهبهحقوق‬ ‫اصحــاب رســانه چه در امتیازهــا و چه در موارد دیگر ظلم شــود‪.‬‬ ‫محمدیاناز مشکالتمختلفخبرنگارانگلهکردوافزود‪:‬حالکه‬ ‫بحثمسکندر دولتسیزدهممطرحاست‪،‬نیازمنداینهستیم‬ ‫که اصحاب رسانه در ان حوزه هم موردتوجه قرار گیرند‪ .‬فراخوان‬ ‫پنجمین جشنواره رسانه ای ابوذر خراسان رضوی در تیرماه پارسال‬ ‫منتشر و سه هزار و ‪ ۵۰۰‬اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده‬ ‫بود که مراسم پایانی ان قرار بود در بهمن پارسال برگزار شود که‬ ‫به علت شرایط کرونایی در مهرماه امسال برگزار شد‪ .‬شایان ذکر‬ ‫است محورهای این جشنواره عبارت بودند از شعار سال‪ ،‬فرهنگ‬ ‫رضــوی و زیــارت‪ ،‬حقــوق شــهروندی‪ ،‬بصیرت و دشمن شناســی‪،‬‬ ‫جمعیت‪،‬اسیب هایاجتماعی‪،‬گامدومانقالب‪،‬مثلثاقتصادی‪،‬‬ ‫کمک مومنانه و مواسات و همدلی‪ ،‬مدافعان سالمت و مکتب‬ ‫شهید سلیمانی و اثاری که به جشنواره ابوذر ارسال شدند در قالب ‬ ‫خبر‪،‬مصاحبه‪ ،‬گزارش‪،‬یادداشت‪،‬عکسو گزارشتصویری‪ ،‬گزارش‬ ‫تلویزیونــی‪ ،‬گــزارش رادیویی‪ ،‬پادکســت و اثار رادیویی‪ ،‬مســتند‪،‬‬ ‫کاریکاتور‪ ،‬موشن گرافیک‪ ،‬انیمیشــن‪ ،‬اثار نمایشی به ویژه بخش‬ ‫نشریاتدانشجوییموردارزیابیهیئت داورانقرار گرفتند‪.‬‬ ‫شهرداری کاشان به لحاظ نیروی کیفی در‬ ‫تنگنا است‬ ‫رئیــس شــورای شــهر کاشــان اظهــار داشــت‪ :‬با‬ ‫وجودی که شــهرداری کاشــان دارای نیروی انسانی‬ ‫زیادی است‪ ،‬اما به لحاظ نیروی کیفی در مضیقه‬ ‫قرار دارد و شــورای شــهر با پیشــنهاد جذب نیروی‬ ‫کیفی برای اصالح کار در شهرداری موافقت می کند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره مشــکالتی‬ ‫کــه برخی طرح های عمرانی شــهرداری بــرای اداره‬ ‫میراث فرهنگی کاشــان ایجاد کرده است‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬شــهرداری و شــورای اسالمی شهر کاشان برای‬ ‫اجرای قانون احترام قائل هستند‪ ،‬اما برخی قوانین‬ ‫با برخی دیگر تداخل و تضارب دارند‪.‬به گفته وی‪،‬‬ ‫وظیفه نگهداری از بناهای تاریخی بر عهــده اداره‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری است اما‬ ‫بزرگ ترین مدیریت شهری در هر شهر‪ ،‬شهرداری با‬ ‫بیش از ‪ ۴۰۰‬نوع وظیفه است و شهرداری کاشان با‬ ‫میراث فرهنگی این تعامل و همراهی دارد؛ گرچه‬ ‫تضارب هایی نیز وجود دارد اما شورای اسالمی شهر‬ ‫بر پایهقانونعملمی کند‪.‬‬ ‫پرداخت ماهانه ‪ ۳۰‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون‬ ‫ناموت به کارکنان شهرداری‬ ‫هاشمی طاهری با گالیه از به کارگیری نیروهای‬ ‫بازنشستهدر شهرداری کاشان گفت‪:‬از بازنشستگی‬ ‫برخی کارکنان و مدیران بیش از ‪ ۲‬سال می گذرد اما‬ ‫همچنانمشغولفعالیتهستند‪.‬وی‪،‬هزینهجاری‬ ‫(حقوق) شــهرداری کاشــان را ماهانه ‪ ۳۰‬میلیارد و‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون تومان برشمرد و افزود‪ :‬شهرداری دارای‬ ‫نیروی اضافی است و باید این نیروها تعدیل شوند‪،‬‬ ‫به این معنا که نیروی بازنشسته به کارگیری نشود‬ ‫و نیروهــای بازنشســته شــهرداری نیز کنار گذاشــته‬ ‫شــوند تا این مجموعه نفس بکشــد‪.‬رئیس شورای‬ ‫اســامی شهر کاشان با انتقاد ازانچه افتتاح برخی‬ ‫طرح های عمرانی ناقص در این شهر خواند‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪:‬چندینطرحناقصباحضور مهدیجمالی‬ ‫نــژاد معــاون عمرانی وزیر کشــور و رئیس ســازمان‬ ‫شــهرداری ها و دهیاری هــا بــه بهره بــرداری رســیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬معــاون عمــران شــهرداری‬ ‫کاشان پس از یک هفته از افتتاح استخر مروارید‬ ‫بــا ارســال نام ـه ای از ‪ ۴۷‬مــورد نقــص در ایــن‬ ‫طــرح خبر داد و برخی اعضای شــورای اســامی‬ ‫شــهر این نقص ها را از نزدیک مشــاهده کردند؛‬ ‫ازجملــه اینکــه موتورخانــه ان راه اندازی نشــده‪،‬‬ ‫کف پوش های ان نیز که هنوز مورداســتفاده قرار‬ ‫نگرفتــه‪ ،‬جداشــده و تمامــی هرزاب هــای ان هم‬ ‫بست هشــده است‪ .‬هاشــمی طاهری با بیان اینکه‬ ‫در اجــرای ایــن طــرح‪ ،‬بیت المــال از بیــن رفتــه‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬شورای اسالمی شهر کاشان این‬ ‫موضــوع را به طور کامل پیگیــری و رصد می کند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬غیراســتاندارد بــودن ســن (محــل نمایش)‪،‬‬ ‫نصــب نبــودن شــیراالت‪ ،‬شــوفاژ و موتورخانــه‪،‬‬ ‫کنده شــدن کف پوش و نداشــتن اب و گاز خانه‬ ‫فرهنگ افرینش در منطقه فین کاشان را از دیگر‬ ‫طرح های ناقصی برشــمرد که افتتاح شده است‪.‬‬ ‫رئیس شــورای اســامی شــهر کاشــان بــا تقدیر از‬ ‫شــهردار پیشــین کاشــان برای ســاخت تاالر شهر‬ ‫گفت‪ :‬در این شهر تاالر درخور شان مردم وجود‬ ‫نداشت‪ ،‬این تاالر بسیار زیبا ساخته شده و نقص‬ ‫مهمی نیز در ان دیده نمی شود‪.‬‬ ‫ی شهرداری‬ ‫اعالم نشدن بده ‬ ‫وی دربــاره بدهی هــای شــهرداری کاشــان‬ ‫نیز توضیح داد‪ :‬شــورای اســامی شــهر با ارســال‬ ‫نام ـه ای به شــهرداری‪ ،‬اعالم تمامــی بدهی ها و‬ ‫دارایی های منقول و غیرمنقول شــهرداری کاشان‬ ‫تــا چهاردهــم مــرداد امســال را خواســتار شــد اما‬ ‫تاکنون پاسخی دریافت نکرده است و سرپرست‬ ‫شهرداری کاشان (محمد قنبری) دلیل این مهم را‬ ‫افزایش روزبه روز بدهی شهرداری اعالم کرده که‬ ‫البته تا امروز شــهرداری کاشــان دارای ‪ ۹۹‬پرونده‬ ‫حقوقــی اســت‪ .‬هاشــمی طاهــری افــزود‪ :‬امــروز‬ ‫برگ ـه ای بــدون امضــا تحویلــم گرفتــم کــه در ان‬ ‫نوشت هشــده شهرداری کاشان ‪ ۵۴۲‬میلیارد تومان‬ ‫بدهــی دارد‪ ،‬البتــه در ان افزوده شــده یــک مــاه‬ ‫حقــوق کارکنان شــهرداری (معــادل ‪ ۲۸۰‬میلیارد‬ ‫تومــان) و همچنیــن ارای قضایــی پرونده هــای‬ ‫دادگســتری در ایــن گزارش لحاظ نشــده که این‬ ‫مــورد نیــز نزدیــک بــه ‪ ۷۰‬میلیــارد تومان اســت‪.‬‬ ‫نحــال بدهــی را برای شــهرداری ها یک‬ ‫وی درعی ‬ ‫ن‬ ‫امــر طبیعی دانســت و گفت‪ :‬شــهرداری کاشــا ‬ ‫هــم اکنــون ‪ ۱۰۰‬میلیــارد تومــان بابت عــوارض از‬ ‫مــردم طلــب دارد و مــردم بایــد پرداخــت کنند‪،‬‬ ‫بااین وجود باید بدهی ها اعالم شود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫دلگانبهدنبالخودکفایی‬ ‫در تولید گوشت مرغ‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان گفت‪ :‬با رفع‬ ‫ممنوعیــت توســعه واحدهای پــرورش مرغ گوشــتی در‬ ‫ســطح اســتان تا ضریب خوداتکایی دلگان به گوشت‬ ‫مرغافزایشیابد‪.‬شهناز رفعتپور افزود‪:‬از سال گذشته‬ ‫تاکنون ‪ ۲۶‬تعــداد پرونده جهت راه انــدازی واحدهای‬ ‫صنعتی پرورش مرغ گوشتی در دلگان تکمیل و جهت‬ ‫تخصیص اب و صدور موافقت اصولی و پروانه تاسیس‬ ‫بــه مرکــز اســتان ارسال شــده اســت‪.‬وی تصریح کــرد‪ :‬از‬ ‫ابتدای سال جاری دو واحد مرغداری جدید با ظرفیت‬ ‫جوجــه ریــزی ‪ ۲۰‬هــزار قطعه در هر دوره با پیشــرفت‬ ‫فیزیکی‪ ۴۵‬درصد در شهرستان در حال ساخت است‪.‬‬ ‫نشستصلحخوانی‬ ‫جوانان بشردوست‪10‬‬ ‫استان کشور در قزوین‬ ‫قزویــن _ رویداد امــروز‪ :‬مدیرعامل جمعیت هالل احمر‬ ‫اســتان قزوین گفــت‪ :‬دبیرخانــه اندیشــه ورزی و ترویج‬ ‫فرهنگ بشردوستی در راستای اهداف خود به مناسبت‬ ‫روز جهانی صلح‪ ،‬نشست کتاب خوانی را در سطح ملی‬ ‫وباحضور سفیرانبشردوستی‪ 10‬استان‪،‬برگزار کرد‪.‬حسن‬ ‫اصفی در این نشســت افــزود‪ :‬ازانجاکــه کتاب خوانی و‬ ‫نقد و تحلیل موضوعات مختلف در حوزه بشردوستی‬ ‫ازجملــه فعالیت های دبیرخانــه اندیشــه ورزی و ترویج‬ ‫فرهنگ بشردوستی است‪ ،‬این دبیرخانه در پی برگزاری‬ ‫نشســت های اســتانی کتاب خوانــی‪ ،‬ایــن بار بــا حضور‬ ‫ســفیران بشردوســتی‪ 10‬اســتان این نشســت را در سطح‬ ‫ملــی برگــزار کــرد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬برگــزاری نشس ـت های‬ ‫کتاب خوانــی دبیرخانــه اندیشــه ورزی و ترویج فرهنگ‬ ‫بشردوستیبه عنوانحرکتیموثر در ترویج کتاب خوانی‬ ‫است و امیدواریم با مشارکت و همراهی اعضای جوانان‬ ‫بتوانیــم بــرای ارتقــای فرهنــگ مطالعــه و کتاب خوانی‬ ‫گام های موثری برداریم‪ .‬مدیرعامل جمعیت هالل احمر‬ ‫استانقزوینگفت‪:‬تاثیر کتاببه عنوانیکیاز مولفه های‬ ‫مهمدر ترویجفرهنگبشردوستیوانسان دوستی‪،‬رشدو‬ ‫تعالیتمامافرادجامعهبه ویژهجوانانبر همگاناشکار‬ ‫است و بر همه واجب بوده تا در جهت افزایش فرهنگ‬ ‫کتاب و کتاب خوانی به ویژه در دوران ســخت کرونایی‬ ‫تــاش کنیم‪ .‬مســئول دبیرخانــه اندیشــه ورزی و ترویج‬ ‫فرهنگ بشردوستی هم در ادامه با بیان این مطلب که‬ ‫طرحموضوعصلحو رفتارهایمهربانانهدر سطحجوامع‬ ‫بشریحائز اهمیتاستگفت‪:‬اینحرکتجهتجلب‬ ‫نظــر جوانــان به این موضوع می تواند موثر باشــد‪ .‬نادر‬ ‫میرزایی ضمن قدردانی از حضور سفیران حاضر در این‬ ‫نشســت مجازی‪ ،‬افزود‪ :‬کتاب خوانی ازجمله روش های‬ ‫تاثیرگذار برایارتقایاگاهیجامعهبه ویژهجواناناست‬ ‫و امیــدوارم ایــن برنامه هــای خالقانــه که در دســتور کار‬ ‫دبیرخانهاندیشهورزیوترویجفرهنگبشردوستیاست‬ ‫ادامه دار بوده و شــاهد شکوفایی استعدادهای جوانان‬ ‫بشردوســت باشیم‪ .‬این نشســت به صورت مجازی و در‬ ‫فضایاسکایرومبرگزار شدو بخش هاییاز کتابصلح‬ ‫گرایینوشتهاندروفیاالبهترجمهمریمهاشمیانتوسط‬ ‫یکایکسفیرانبشردوست‪،‬قرائتشد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز با رئیس شورای اسالمی شهر کرج دیدار کرد‬ ‫ارتقایشاخص هایفرهنگی کرج‪،‬نیازمندعزمجمعی‬ ‫ناصــر مقدم بــه همراه معاونیــن و برخی‬ ‫مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان‬ ‫البرز ضمن حضور در ساختمان شورای اسالمی‬ ‫شــهر کرج با رئیس شــورای اســامی شهر کرج‬ ‫دیدار و در خصوص مسائل فرهنگی و هنری‬ ‫استان و شهر کرج گفتگو کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫البــرز در ایــن دیــدار‪ ،‬ضمــن تبریــک انتخــاب‬ ‫چپردار به عنوان عضو و رئیس شورای اسالمی‬ ‫شهر کرج گفت‪ :‬نگاه جامع و مشارکت جوی‬ ‫جنابعالی و دیگر اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫کرج به مســائل شــهری‪ ،‬موید حسن انتخاب‬ ‫مردم شهر کرج در شکل دهی مدیریت شهری‬ ‫تهــای مناســب و‬ ‫اســت و امیــدوارم بــا ظرفی ‬ ‫ارزنده ای که در حوزه های کاری اداره کل متبوع‬ ‫و مجموعه شــورای اســامی شــهر کرج وجود‬ ‫دارد‪،‬بتوانیمدرراهخدمت رسانیبهشهروندان‬ ‫گام های موثر و مفیدی را برداریم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ارتقــای ســطح‬ ‫و شــاخص های فرهنگــی کالنشــهر کــرج‪،‬‬ ‫نیازمنــد عــزم جمعــی و همــکاری و‬ ‫هم افزایی مســتمر دســتگاه های متولی در‬ ‫ایــن حوزه اســت و باید با شــناخت دقیق‬ ‫و صحیــح مســائل و تعییــن اولویت هــای‬ ‫فرهنگــی و هنــری موردنیــاز و اقبــال‬ ‫شــهروندان‪ ،‬تالش کنیم تا شــهر کرج را در‬ ‫مواجهه با اسیب های فرهنگی و اجتماعی‬ ‫پیــش رو‪ ،‬قــوی نمــوده و ظرفیت هــای‬ ‫بالقــوه ای کــه در ان وجــود دارد را پرورش‬ ‫دهیــم و بتوانیــم بــا تکی هبــر ســرمایه های‬ ‫مادی و معنوی موجود در شهر‪ ،‬موجبات‬ ‫ارتقــای شــاخص های مختلــف فرهنگــی‪،‬‬ ‫هنری و اجتماعی را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار‪ ،‬ناصــر مقــدم ضمــن‬ ‫تقدیــر و تشــکر از اعضــای شــورای قبلی و‬ ‫مدیران شهرداری کرج بابت همکاری های‬ ‫صورت گرفته به اهم مســائل و مشــکالت‬ ‫فرهنگی و اجتماعی شــهر کرج اشــاره کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬حمایــت هدفمنــد از فعــاالن‬ ‫فرهنگــی و هنــری‪ ،‬پرهیز از مــوازی کاری‪،‬‬ ‫رعایــت موازیــن و قوانیــن موضوعــه در‬ ‫توزیــع امکانــات و اعتبــارات قانونــی‬ ‫موجــود ازجملــه توزیع صحیــح ا گهی های‬ ‫مطبوعاتــی‪ ،‬بهره گیــری مناســب از‬ ‫ظرفیت های تبلیغات شــهری از حوزه های‬ ‫کاری مشــترک میــان دو دســتگاه اســت که‬ ‫مــا امادگــی خــود را جهــت ارتقــای ســطح‬ ‫همــکاری و هماهنگی حداکثری در جهت‬ ‫رفــع مشــکالت و ارائــه بهینــه خدمات به‬ ‫شــهروندان و فعــاالن فرهنگــی و هنــری‬ ‫اعالم می داریم‪.‬‬ ‫جــواد چپــردار نیــز در ایــن دیــدار‪ ،‬ضمــن‬ ‫خیرمقدم به مدیرکل و همراهان وی‪ ،‬امادگی‬ ‫مجموعهشورایاسالمیشهر کرجدر خصوص‬ ‫اقــدام و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری‬ ‫مشترک را اعالم نمود و افزود‪ :‬باید با بهره گیری‬ ‫و فعال سازی ظرفیت ها و اجرای دقیق قوانین‬ ‫و مقــررات موجــود‪ ،‬هماهنگــی‪ ،‬هم افزایی و‬ ‫انتظــام الزم در حمایــت از اصحــاب فرهنــگ‬ ‫هنــر و هزینه کــرد اعتبارات فرهنگــی موجود‬ ‫صــورت پذیــرد و مجموعــه شــورای اســامی‬ ‫شــهر و شــهرداری کرج‪ ،‬سهم و وظیفه خود را‬ ‫در ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی شهر ادا‬ ‫خواهدنمود‪.‬‬ ‫اماده سازی کاروانسراهایسنگیو اجری اهوانسمنان‬ ‫برایحضور ارزیابانیونسکو‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان‬ ‫سمنان از اماده سازی کاروانسراهای سنگی و اجری اهوان سمنان‬ ‫برایحضور ارزیابانثبتجهانییونسکوخبر داد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا دوس ـت محمدی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪:‬‬ ‫کاروانســراهای اهــوان بــرای بررســی پرونــده ثبــت جهانــی‬ ‫کاروانســراهای راه ابریشــم در حــال اماد هســازی هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان‬ ‫ســمنان گفت‪ :‬تخلیه نخاله های اطراف بنا با کمک اداره کل‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرســتان ســمنان‪ ،‬پاک سازی‬ ‫نوشــته های متاخــر بــر روی بدنــه کاروانســراها‪ ،‬تخلیه نخاله‬ ‫و زبال ههــای داخــل بنــا و مرمــت درهــای ورودی‪ ،‬ازجملــه‬ ‫اقدامــات در دســت اجــرا برای ســامان دهی این کاروانســراها‬ ‫کســازی محوطه داخلی از علف های هرز‪،‬‬ ‫اســت‪.‬او افزود‪ :‬پا ‬ ‫پاک سازی شترخان‪‎‬های بنا‪ ،‬شمع زنی ستون های اسیب دیده‪،‬‬ ‫جم ـع اوری مصالح مواضع اســیب دیده برای اســتفاده مجدد‬ ‫در پی بندی ها‪ ،‬نصب تابلو دوزبانه معرفی بناها و توافق با‬ ‫مالک بنای رستوران جلوی در کاروانسرای سنگی برای تخریب‬ ‫و ازادســازی حریم کاروانســرا از دیگر اقدامات در دست اجرا‬ ‫در ایــن زمینــه اســت‪ .‬مدیرکل میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی استان سمنان با بیان اینکه ‪ ۶‬کاروانسرای استان‬ ‫در ردیف مجموعه کاروانسراهای ایران برای ثبت در فهرست‬ ‫یونسکو قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬این کاروانسراها شامل کاروانسرای‬ ‫میاندشت‪ ،‬عباس اباد‪ ،‬میامی و قصر بهرام و کاروانسرای سنگی‬ ‫و اجری اهوان است‪ .‬دو کاروانسرا یا رباط تاریخی به نام رباط‬ ‫سنگی انوشیروانی و کاروانسرای شاه عباسی در منطقه اهوان‬ ‫ســمنان وجود دارد‪ .‬زمان ســاخت کاروانســرای سنگی (رباط‬ ‫انوشیروانی) به سال های ‪ ۴۲۰‬تا ‪ ۴۲۱‬هجری قمری و ساخت‬ ‫کاروانسرای اجری (شاه عباسی) به سال ‪ ۱۰۹۷‬هجری قمری در‬ ‫دوره صفویه برمی گردد‪.‬‬ ‫کاروانســراهای ســنگی و اجری اهوان در ‪ ۴۰‬کیلومتری جاده‬ ‫سمنان‪-‬دامغانو در مجاورتجادهواقع شده اند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د گلستان‬ ‫یکشنبه ‪ 04‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1173‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪ ۴‬نیروگاه برق‬ ‫کوچک مقیاس در غرب‬ ‫استان ایجاد می شود‬ ‫نمایندهمردمکردکوی‪،‬بندرگز‪،‬بندرترکمنوگمیشان‬ ‫در مجلس شــورای اســامی گفت‪ :‬وزارت نیرو با ایجاد‬ ‫‪ ۴‬نیروگاه برق مقیاس کوچک در شهرســتان های غرب‬ ‫استانگلستانموافقتکرد‪.‬‬ ‫عبدالجــال ایری با اشــاره به پیگیــری مصوبه های‬ ‫و قو لهــای معاونــان وزیر نیرو که در چند روز اخیر به‬ ‫استان گلســتان ســفرکرده بودند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬یکی از‬ ‫موضوعاتی که در جریان این سفرها مطرح شد‪ ،‬توسعه‬ ‫زیرســاخت ها در حــوزه برق رســانی بود کــه وزارت نیرو‬ ‫نیــز بــا ان موافقت کرده اســت‪.‬وی گفــت‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفیتی که در غرب استان وجود دارد و البته نیازهایی‬ ‫کــه بــه تولیــد و تامیــن انــرژی در ایــن مناطــق داریم با‬ ‫موافقــت وزارت نیــرو ‪ 4‬نیروگاه برق مقیاس کوچک در‬ ‫شهرستان هایغربیاستانگلستانایجادمی شود‪.‬عضو‬ ‫مجمع نمایندگان گلســتان در مجلس شــورای اسالمی‬ ‫بابیاناینکهموضوعدیگر در ایننشست هارفعمشکل‬ ‫کم ابی در غرب استان بود‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت نیرو به تازگی‬ ‫مجوز شیرین سازی اب دریای خزر را به استان گلستان‬ ‫داده و قرار است برای رفع مشکل اب شرب شهرستان‬ ‫گمیشان و روستاهای ان ‪ 2‬واحد اب شیرین کن در غرب‬ ‫استان راه اندازی شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در تابستان امسال مردم مشکالت‬ ‫زیادیدر زمینهتامینابشربداشتند‪ ،‬گفت‪:‬راهاندازی‬ ‫‪ 5‬حلقه چاه اب نیز تا پایان سال‪ 1400‬برنامه ریزی شده‬ ‫که‪ 3‬حلقه چاه تا پایان اسفندماه و ‪ 2‬حلقه دیگر نیز تا‬ ‫پایان اردیبهشــت ماه ســال ‪ 1401‬راه اندازی خواهدشد‪.‬‬ ‫نمایندهمردم کردکوی‪،‬بندرگز‪،‬بندرترکمنو گمیشاندر‬ ‫مجلس شورای اسالمی بیان داشت‪ :‬تخصیص ‪ 2‬حلقه‬ ‫چاه اب برای کردکوی و بندرگز نیز در نظر گرفته خواهد‬ ‫شــد عــاوه برایــن موضوع لوله گــذاری مجدد و تجهیز‬ ‫ایســتگاه پمپاژ اب نیز در دســتور کار قرار دارد‪.‬به گفته‬ ‫ایری‪ ،‬کسب مجوز موافقت دریافت‪ 100‬دستگاه ترانس‬ ‫برق برای‪ 4‬شهرستان غرب استان نیز از نتایج دیگر سفر‬ ‫معاونان وزیر نیرو به غرب استان است‪.‬‬ ‫طرح پرداخت صدقه‬ ‫از طریق کد ‪QR‬‬ ‫در استان گلستان‬ ‫پرداخت صدقه با کد ‪ QR‬یک روش پرداخت اسان‬ ‫و بدون تماس است که با اسکن این کد از طریق تلفن‬ ‫همراهانجاممی گیرد‪.‬‬ ‫عیسی بابایی‪ ،‬مدیرکل کمیته امداد استان گلستان‬ ‫گفت‪:‬باتولیدکدهای‪QR‬برایتمامیمشترکینصدقات‬ ‫خانگــی‪ ،‬خیران و نیکوکاران بــرای پرداخت صدقات و‬ ‫کمک های خود با نصب «اسکنر بارکد» بر روی گوشی‬ ‫همــراه و بــا اســتفاده از دوربین‪ ،‬کد ‪ QR‬را اســکن کرده‬ ‫تا گوشیبه طور خودکار واردصفحهاطالعاتمشترکین‬ ‫صدقات شده و پس از ورود به صفحه پرداخت بانکی‬ ‫بــه هــر میزان کمکی کــه مدنظر داشــته باشــند‪ ،‬اقدام‬ ‫نماینــد‪ .‬وی بابیــان اینکــه ایــن نهــاد درصــدد اســت از‬ ‫شیوه های نوین در بستر الکترونیکی به ویژه در شرایط‬ ‫کهــای‬ ‫ســخت کرونایــی جامعــه‪ ،‬بــرای دریافــت کم ‬ ‫مردمی اقدام کند‪ ،‬افزود‪ :‬این اقدام جهت جلوگیری از‬ ‫انتقال ویروس کرونا از طریق پول های کاغذی‪ ،‬سهولت‬ ‫در پرداخــت صدقــات انجام و ب ـه زودی به جای توزیع‬ ‫صندوق هایصدقاتبینمشترکین‪ ،‬کداختصاصی‪QR‬‬ ‫داده می شود‪ .‬بابایی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین‬ ‫کاربردهــای کــد ‪ QR‬ذخیــره اطالعــات تمــاس اســت‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬کاهش زمان تخلیه‪ ،‬کاهش هزینه های اجرایی‪،‬‬ ‫اطالع رســانی و اگاهــی بخشــی ســریع بــه مشــترکان‪،‬‬ ‫حذف قبوض کاغذی و ارائه رسید الکترونیکی از دیگر‬ ‫ویژگی های مهم این شیوه است‪ .‬مدیرکل کمیته امداد‬ ‫استان گلستانباتاکیدبر اینکه‪،‬صدقاتجمع اوری شده‬ ‫در بخش های مختلفی اعم از امور معیشتی‪ ،‬بهداشت‬ ‫و درمان‪ ،‬مســکن‪ ،‬جهیزیه و تحصیل نیازمندان هزینه‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬هم اکنون حــدود ‪ ۱۶۲‬هــزار صندوق‬ ‫م ‬ ‫صدقات فعال در اســتان گلســتان وجــود دارد که ‪۱۵۷‬‬ ‫هــزار صنــدوق در اختیــار مشــترکان خانگی و بقیــه در‬ ‫قالب صندوق بزرگ و متوسط در سطح معابر‪ ،‬ادارات‪،‬‬ ‫بشــده اند‪ .‬بابایی‬ ‫مجتم عهــای تجــاری و مدارس نص ‬ ‫افزود‪ :‬پرداخت الکترونیکی از طریق سامانه (‪ )ussd‬از‬ ‫دیگر روش های پرداخت صدقه اســت که این ســامانه‬ ‫توســط سیســتم های اندروید (گوش ـی های هوشــمند)‬ ‫قابل اســتفاده و بر روی تمام ســیم کارت های (دائمی و‬ ‫اعتباری) فعال است و کافی است بر روی گوشی خود‬ ‫کد دستوری ‪ ۸۸۷۷ ۰۱۷#‬را شماره گیری کنید‪.‬‬ ‫دیدار مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان‬ ‫گلستان با خانواده شهدا‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستانگلستان‬ ‫و جمعی از کارکنان این اداره با حضور در منزل شهیدان‬ ‫دوران هشــت ســال دفاع مقدس با خانواده این شهدا‬ ‫دیدار و گفتگو کردند‪.‬‬ ‫رضــا شــهمرادی در ایــن دیــدار ضمن گرامیداشــت‬ ‫یهــا و‬ ‫یــاد و خاطــره شــهیدان بــا اشــاره بــه فداکار ‬ ‫ازجان گذشــتگی های شــهدا و صبــر و مقاومــت‬ ‫خانواده های انان گفت‪‎:‬احترام به خانواده های شهدا‪،‬‬ ‫جانبــازان‪ ،‬ازادگان و ایثارگــران دوران دفــاع مقــدس‬ ‫نشــان دهنده وظیفه شناســی و حفظ ارزش های ملی و‬ ‫مذهبیاست‪.‬‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫نمایشگاه یاوران انقالب برگزار شد‬ ‫دفاع مقدس؛تجربه تمام نشدنی همه نسل ها‬ ‫به مناســبت هفته دفاع نمایشگاهی با عنوان‬ ‫یاوران انقالب در سازمان قضایی نیروهای مسلح‬ ‫استانگلستانبرپاشد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان قضایی نیروهای مســلح استان‬ ‫در مراســم افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه گفــت‪ :‬دفاع‬ ‫مقدس یک ازمون بزرگ و تجربه تمام نشدنی برای‬ ‫نس ـل های مختلــف انقالب اســامی اســت‪ .‬غالم‬ ‫الواری افزود‪ :‬تکیه بر فرهنگ ناب اسالمی با الهام از‬ ‫باورهای دینی در طول دفاع مقدس چهره جدیدی‬ ‫از غیرتایرانیو اسالمیرابهجهانیانمعرفی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬در هشت سال دفاع مقدس‬ ‫ثابت کردیم از وجب به وجب خاک میهن اسالمی‬ ‫دفــاع نمــوده و اســتقالل جغرافیایــی و سیاســی‬ ‫کشــور با هیچ چیز قابل معامله نیس ـت ‪ .‬این مقام‬ ‫قضایی تصریح کرد‪ :‬همه این افتخارات بافرهنگ‬ ‫شــهادت طلبی‪ ،‬رشــادت‪ ،‬مردانگــی و شــجاعت‬ ‫رزمندگان هشت ســال دفاع مقدس به دست امده‬ ‫است‪.‬الواری با اشاره به تاثیر دفاع مقدس بر هویت‬ ‫ملــی و اســامی گفــت‪ :‬دفاع مقــدس یک حرکت‬ ‫یکپارچــه و هماهنــگ اقشــار مختلف مــردم برای‬ ‫بــه عقــب رانــدن دشــمن در حفظ نظام اســامی‬ ‫اســت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬یکی از پیام های مهم مردم‬ ‫بــه جهانیــان در دوران دفاع مقــدس‪ ،‬حفظ نظام‬ ‫اســامی و اعتمادبه نفــس و خودبــاوری بــا منشــا‬ ‫داخلیاست‪.‬الواریتصریحکرد‪:‬ایناعتمادبه نفس‬ ‫و خودبــاوری پس از جنگ در عرصه های مختلف‬ ‫انقالب اســامی اثر گذاشــته و دوســت و دشــمن‬ ‫را بــه تحســین واداشــته اســت‪ .‬این مقــام قضایی‬ ‫افــزود‪ :‬در دفــاع مقــدس جوانــان ایــن مرزوبــوم با‬ ‫یهــای درونی و با‬ ‫تهــا و نواور ‬ ‫اســتفاده از خالقی ‬ ‫دست خالی به موفقیت های بسیار باارزشی دست‬ ‫یافتند‪ .‬به عقیده الواری افرادی مانند شهید حسن‬ ‫باقری نماد وطن دوستی و ارمان گرایی هستند‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت باید در ذهن‬ ‫ی بماند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نشر ارزش های‬ ‫ملت ایران باق ‬ ‫دفاع مقدس به معنای تکریم ایثارگران و خانواده‬ ‫شهدا بوده و امید و انگیزه نسل جوان را به فرهنگ‬ ‫شــهادت تقویت می کند‪ .‬ایــن مقام قضایی تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬اوج ایثــار و مقاومــت در دوران دفاع مقدس‬ ‫بــه نمایش گذاشت هشــده اســت‪ .‬وی بیان داشــت‪:‬‬ ‫حفظ روحیه ایثار و شهادت کار بسیار سختی بوده‬ ‫و غفلــت از ان خســارات جبران ناپذیــری را در پی‬ ‫خواهد داشت‪ .‬به عقیده وی فرهنگ دفاع مقدس‬ ‫در باورهــای دینــی و اســامی ریشــه دارد‪ .‬الــواری‬ ‫بابیــان اینکه عوامل پیدایش نســل دفــاع مقدس‬ ‫از دیــد دشــمن ناپیداســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بســیاری از‬ ‫شــعارهای دفاع مقدس که به ظاهر بسیار کوتاه و‬ ‫ساده جلوه می کند‪ ،‬مفاهیم شگفت انگیز حماسی‬ ‫را انتقــال می دهــد‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬جمله امام‬ ‫خمینی(ره) کهفرمودندماایستاده ایم‪،‬می جنگیم‪،‬‬ ‫ما مرد جنگ هستیم‪ ،‬اما دنبال جنگ نبودیم‪ ،‬این‬ ‫جنگیکدفاعمقدساست‪،‬یکیاز اینشعارهای‬ ‫مهم است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این شعار یکی از مبانی‬ ‫مهمو اساسیاستمرار و قوامانقالباسالمیاست‪.‬‬ ‫ایــن مقــام قضایی تاکید کــرد‪ :‬همه بایــد به اندازه‬ ‫توان خود در تحقق این شعارها به میدان بیایند‪.‬‬ ‫گفتنی است این نمایشگاه تا پایان هفته در سازمان‬ ‫قضایینیروهایمسلحدایر است‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫برگزاریدورهتخصصیحمایت هایروانیاجتماعیحوادث‬ ‫در هالل احمر کالله‬ ‫تهــای روانــی و‬ ‫دوره تخصصــی پایــه حمای ‬ ‫اجتماعــی در هالل احمر کالله برگزار شــد‪.‬یعقوب‬ ‫کوهی‪،‬سرپرستجمعیتهالل احمر کاللهبااعالم‬ ‫این خبر گفت‪ :‬از انجائی که بسیاری افراد درگیر در‬ ‫حــوادث طبیعی با اســیب های روانــی و اجتماعی‬ ‫ناشیاز حوادثاز قبیلترس‪،‬بی خوابی‪،‬اضطراب‪،‬‬ ‫خشم و‪ ...‬روبرو هستند؛ تربیت امدادگران در این‬ ‫زمینه و تشــکیل تیم های حمایت روانی اجتماعی‬ ‫می توانــد به کاهش اســیب های ناشــی از حوادث‬ ‫کمککند‪.‬سرپرستجمعیتهالل احمر شهرستان‬ ‫کالله افزود‪ :‬به همین سبب و افزایش مهارت های‬ ‫امــدادی امدادگــران یــک دوره اموزشــی تخصصی‬ ‫تهــای روانــی اجتماعی با حضــور ‪۱۵‬‬ ‫پایــه حمای ‬ ‫فراگیــر در هالل احمر شهرســتان کالله برگزار شــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬امدادگرانــی کــه دور ههــای‬ ‫همگانی کمک های اولیه و دوره مقدماتی امداد را‬ ‫گذرانده اند مجاز به شرکت در دوره های تخصصی‬ ‫امدادهستند‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫ادامهحریقجنگل هایغربگلستان‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری گلستان گفت‪ :‬مناطق جنگلی‬ ‫واقعدر محدودهروستاییانهسر کردکویدچار حریقشدهو نیروهای‬ ‫حفاظتی در حال کنترل اتش هستند‪.‬عبدالرحیم لطفی در گفتگو با مهر‬ ‫اظهار کرد‪:‬حریقدر ارتفاعاتجنگلیمنطقهیانهسر کردکویاغازشده‬ ‫و نیروهایحفاظتیمنابعطبیعیاز شهرستانکردکویو گرگانبهمحل‬ ‫اعزامشدند‪.‬مدیرکلمنابعطبیعیوابخیزداریگلستانافزود‪:‬در منطقه‬ ‫باد شدید حاکم بود و همین امر در کنار صعب العبور بودن کار مهار و‬ ‫اطفا را ســخت کرده اســت‪.‬وی بیان کرد‪ :‬به دلیل طوالنی بودن مســیر‬ ‫و سخت گذر بودن منطقه بخشی از نیروها در فرودگاه گرگان مستقر‬ ‫بودهتاتوسطبالگردبهمحلاتش سوزیاعزامشوند‪.‬لطفیبابیاناینکه‬ ‫وسعت و علت اتش سوزی بعدا اعالم می شود‪ ،‬گفت‪ :‬پوشش جنگلی‬ ‫اینمنطقهسوزنی برگبودهلذاهموارهدر کنترلاتشاینمناطقنفرات‬ ‫بیشتریاعزاممی شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان در همین زمینه گفت‪:‬‬ ‫خاموشی کامل اتش جنگل کردکوی عالوه بر تداوم حضور نیروهای‬ ‫امدادیو بومینیازمندامکاناتسخت افزاریبیشتر مانندبیل‪،‬کلنگ‪،‬‬ ‫کوله ابپاش‪ ،‬اتش ُ بر و سایر تجهیزات اطفای زمینی است‪ .‬رسول حسام‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬امکاناتی که در حال حاضر توســط نیروهای امدادی‬ ‫و بومی استفاده می شود به دلیل گسترش لحظه ای زباله اتش کافی‬ ‫نیســت‪.‬وی بیان کرد‪ :‬در منطقه یان هســر اتش تا حد زیادی مهارشده‬ ‫اما در ‪ ۲‬نقطه سخت گذر جنگلی این منطقه هنوز شعله های اتش‬ ‫مشاهده می شود که نیروهای امدادی و بومی در این مناطق حضور‬ ‫دارند تا از گســترش و بیشــتر شــدن اتش و ســرایت ان به ســایر نقاط‬ ‫جلوگیری کنند‪.‬مدیرکل مدیریت بحران گلســتان اضافه کرد‪ :‬از همه‬ ‫شهرســتان های اســتان‪ ،‬خودروی اتش نشــانی به منطقه اعزام شده و‬ ‫برای انتقال نیروهای بسیج‪ ،‬سپاه‪ ،‬ارتش‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬هالل احمر‪،‬‬ ‫اورژانــس و نیروهــای مردمــی چندیــن خــودروی ســبک کمکــدار را‬ ‫بــه خدمــت گرفتیم‪.‬وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تجهیــزات منابع طبیعی‪،‬‬ ‫محیط زیســت و مدیریــت بحــران گلســتان ب هطــور کامــل در اختیــار‬ ‫نیروهای حاضر در منطقه قرار داده شد تا از توان همه افراد حاضر در‬ ‫منطقه برای مهار اتش استفاده شود‪.‬مدیرکل مدیریت بحران گلستان‬ ‫به استفاده از بالگرد برای انتقال نیرو و ابپاشی در مناطق اتش گرفته‬ ‫جنگل کردکوی اشاره کرد و گفت‪ :‬در صورت نبود مشکل جوی برای‬ ‫پــرواز‪ ،‬همانند روزهای پنجشــنبه و جمعه‪ ،‬از ظرفیت بالگــرد وزارت‬ ‫دفاع و هالل احمر برای کمک به مهار اتش استفاده خواهد شد‪.‬وی‬ ‫با بیان این که ابپاشی و مهار اتش با توجه به سخت گذر بودن منطقه‬ ‫ی انجام شده‬ ‫از طریق هوایی موثرتر است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طبق هماهنگ ‬ ‫با مدیریت بحران وزارت کشور‪ ،‬سه فروند بالگرد از تهران و یک فروند‬ ‫از مشهد به منطقه حریق اعزام خواهند شد‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫ایینتجلیلاز جانبازانو خانواده هایشهدایشهرداری گرگانبرگزار شد‬ ‫ایین تجلیل از جانبازان و خانواده های شهدای شهرداری گرگان‬ ‫با حضور مجید سعیدی سرپرست شهرداری‪ ،‬اعضای شورای اسالمی‬ ‫شــهر‪ ،‬ســرهنگ کاظمــی مدیرکل دفتر حفــظ اثار و نشــر ارزش های‬ ‫دفــاع مقدس اســتان‪ ،‬ســرهنگ تناور فرمانده حوزه شــهید بهشــتی‬ ‫بســیج ادارات اســتان‪ ،‬سرهنگ تجری جانشین فرماندهی انتظامی‬ ‫استان و سایر مقامات استانی و شهرستانی‪ ،‬در سالن همایش سپهبد‬ ‫شــهید حاج قاســم سلیمانی شــهرداری برگزار شد‪.‬مجید سعیدی در‬ ‫ایــن برنامــه ضمن تبریک هفتــه دفاع مقدس اظهار کرد‪ :‬شــهرداری‬ ‫گرگان افتخار دارد‪ ۴ ،‬شهید و ‪ ۲۶‬جانباز سرافراز را به میهن عزیزمان‬ ‫تقدیم کرده است‪.‬سعیدی افزود‪ :‬مهم ترین و ارزشمندترین میراث‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬فرهنگ ان است و مهم ترین جلوه این میراث عظیم‪،‬‬ ‫شهدا و ایثارگرانی هستند که بقا و حیات امروز کشور ما مرهون خون‬ ‫ان هاســت‪.‬وی تصریح کــرد‪ :‬همان گونه که برای حراســت از میراث‬ ‫یشــود‪ ،‬بایــد برای‬ ‫ملمــوس جنــگ‪ ،‬تمهیــدات خاصــی پیش بینی م ‬ ‫حفظ میراث انســانی دفاع مقدس نیز تــاش و برنامه ریزی کرد‪.‬به‬ ‫گفته سرپرست شهرداری گرگان‪ ،‬شناساندن چهره های تابناک شهدا‬ ‫و رزمنــدگان دفــاع مقدس در هر منطقه یکی از راه های حراســت و‬ ‫پاسداشت این میراث بزرگ است‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫بهایبرقاستانباتعرفهمناطق گرمسیریمحاسبهشود‬ ‫نماینــده مــردم گرگان و اق قال در مجلس شــورای اســامی گفت‪:‬‬ ‫با توج ه به گرمای بی سابقه در گلستان باید تعرفه برق استان مانند‬ ‫مناطق گرمســیری محاسبه شــود‪.‬رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با‬ ‫مهــر با اشــاره بــه ارقام نجومــی قبوض برق در گلســتان‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫قبوض نجومی برای مشــترکان برق در گلســتان صادر نشــده و مردم‬ ‫توان پرداخت ندارند‪.‬نماینده مردم گرگان و اق قال در مجلس شورای‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬هفته گذشته با وزیر نیرو در ای ن خصوص صحبت کرده‬ ‫و خواستار تجدیدنظر برای این قبوض شده ایم‪.‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫امسال گلستان گرمای‪ ۵۵‬درجه را تجربه کرده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بهای برق مصرفی مردم در این استان سه الی چهار برابر شده است که‬ ‫نشان از شدت گرمای هوا در ایام تابستان دارد‪.‬‬ ‫یهــای‬ ‫کســو و قطع ‬ ‫ســنگدوینی ادامــه داد‪ :‬گرمــای هــوا از ی ‬ ‫گسترده هشت ساعته در استان از طرف دیگر‪ ،‬تابستان امسال را برای‬ ‫گلستانی ها تلخ کرد و هم اکنون قبوض برق با این ارقام شرایط را برتر‬ ‫اصال قابل قبول نیست‪.‬نماینده مردم گرگان و اق قال در مجلس‬ ‫کرده و ً‬ ‫شورای اسالمی با تاکید بر اینکه در ای ن خصوص باید تجدیدنظر شود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت برق نمی تواند برق مردم را قطع کنند و هفت‬ ‫نماینده گلستان اتفاق نظر دارند که با این شدت گرما و شرایط خاص‬ ‫گلستان‪ ،‬باید تعرفه برق استان مانند مناطق گرمسیری محاسبه شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در کمیســیون انــرژی ایــن مســئله را مطرح خواهیــم کرد و‬ ‫امیدواریمبتوانیمبهنتیجهالزمبرسیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تشکیل ‪ ۳۰‬پرونده‬ ‫با موضوع پیامک جعلی ثنا‬ ‫رئیــس پلیــس فتــا‬ ‫کــه پیامکــی تحــت عنــوان‬ ‫گلســتان از تشــکیل ‪۳۰‬‬ ‫ابــاغ الکترونیکــی بــرای‬ ‫پرونــده کالهبــرداری بــا‬ ‫ایــن افــراد ارســال و از‬ ‫موضــوع پیامــک جعلــی ثنا‬ ‫ایــن کاربــر خواسته شــده‬ ‫در اســتان خبــرداد و گفــت‪:‬‬ ‫تــا بــرای اطالعــات بیشــتر‪،‬‬ ‫ابراهیمپرسا‬ ‫در ایــن پرونده هــا دو‬ ‫وارد لینــک مربوطــه شــوند‬ ‫میلیــارد تومــان از حســاب‬ ‫کــه کلیــک بــر روی لینــک‬ ‫افــراد برداشته شــده است‪.‬ســرهنگ ابراهیم ان هــا را به صفحات جعلی شــده هدایت‬ ‫پرســا در گفتگــو بــا مهــر اظهــار کرد‪ :‬ارســال خواهــد کرد‪.‬پرســا اضافــه کــرد‪ :‬از ابتــدای‬ ‫پیامک هــای حــاوی لینــک جعلــی ســامانه ســال تاکنون‪ ۳۰ ،‬پرونده قضایی به ارزش‬ ‫ثنــا‪ ،‬یکــی از ترفندهــای مجرمیــن ســایبری بیــش از ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان در این راســتا‬ ‫اســت و متاسفانه تعدادی از افراد به دلیل تشکیل شــده و همچنــان شــاهد حضــور‬ ‫بی دقتــی و یا بی اطالعــی‪ ،‬در دام مجرمان مراجعه کننــدگان در ارتبــاط بــا این نمونه‬ ‫ســایبری گرفتــار می شــوند‪.‬رئیس پلیــس فتــا از پرونده هــا هســتیم‪.‬رئیس پلیــس فتــا‬ ‫اســتان گلســتان از افزایــش کالهبــرداری اســتان گلســتان به مردم توصیه کرد‪ :‬وارد‬ ‫از ایــن طریــق خبــرداد و گفــت‪ :‬اخیــرا هــر لینــک پیشــنهادی و مشــکوک نشــوند‬ ‫شــاهد حضــور برخــی مراجعه کننــدگان و فریــب این گونــه پیامک هــا را نخورنــد‪.‬‬ ‫بــه مجموعــه پلیــس فتــا اســتان هســتیم وی افــزود‪ :‬بــرای مشــاهده ابالغ قضایی‪،‬‬ ‫کــه اعــام می کننــد از حســاب بانکــی نیــاز به واریز چگونه وجهی نیســت و برای‬ ‫ان هــا مبالغــی برداشت شــده اســت‪.‬وی اطمینان‪ ،‬کاربران می توانند به سایت اصلی‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬طــی بررســی ها مشــخص شــد ابالغ الکترونیک قضایی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۴۷‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫ارزان قیمت مشاغل خانگی‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫گفــت‪ ۴۷ :‬میلیــارد تومــان‬ ‫رفاه اجتماعی اســتان گلستان‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت مشاغل‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال جــاری ‪۴۷‬‬ ‫خانگی و مشــاغل پشتیبان در‬ ‫میلیــارد تومــان تســهیالت‬ ‫ســال جاری با ســود ‪ ۴‬درصد و‬ ‫ارزان قیمــت مشــاغل خانگی‬ ‫با بازپرداخت ‪ ۶‬ساله پرداخت‬ ‫سعید مازندرانی‬ ‫و مشــاغل پشــتیبان پرداخت‬ ‫می شــود‪.‬وی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫یشــود‪ .‬ســعید مازندرانــی‬ ‫م ‬ ‫کســانی کــه در زمینه مشــاغل‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان خانگییامشاغلپشتیانخانگیکار می کنندکه‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬در خصــوص حمایت از بنگاه های می توانند ‪ ۵‬نفر را مشــغول به کار کنند تا مبلغ‬ ‫اقتصــادی اســیب دیده براثــر ویــروس کرونا که ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان تسهیالت وام دریافت کنند‬ ‫دچار مشــکل شــدند که برای حفــظ نیروهای که شاهد افزایش ‪ ۸‬برابری وام مشاغل خانگی‬ ‫کار خود از تســهیالت کرونایی استفاده کردند در سال جاری هستیم‪.‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫مهلــت پرداخــت وام ان هــا تــا بهمن مــاه ســال اجتماعی گلستان خاطرنشان کرد‪ :‬برای کسانی‬ ‫جاری تمدیدشده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین کــه بتوانند با وام مشــاغل خانگی بــرای ‪ ۵‬نفر‬ ‫بانک ها موظف هســتند کسانی که درخواست ایجاد اشــتغال کنند سهمیه ‪ ۱۰۰۰‬نفری در نظر‬ ‫وام داده بودنــد و پرونــده ان هــا بــه بانک رفته گرفته شــده و ان دســته از کسانی که طرح های‬ ‫تسهیالت باید به این دسته افراد داده شود و تا نواورانــه و فروش در فضای مجازی را دارند در‬ ‫اخر اذرماه امسال ثبت نام ادامه دارد‪.‬مازندرانی اولویت قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان اعتبار برای ساخت‬ ‫‪ ۷۰۰۰‬خانه روستایی تامین شده است‬ ‫‪ ۳۱۰‬میلیــارد تومــان در‬ ‫حســینی بــا قدردانــی از‬ ‫‪ ۲‬مــاه گذشــته و ‪ ۳۵‬میلیــارد‬ ‫روستائیان و تشکر از همکاری‬ ‫تومان تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫دهیاران و شــبکه بانکی استان‬ ‫در هفته گذشته به متقاضیان‬ ‫افزود؛ امادگی داریم در صورت‬ ‫ساخت مســکن در روستاهای‬ ‫وجــود تقاضــا بــرای ســاخت‬ ‫محمد حسینی‬ ‫گلســتان تخصیــص اســت‪.‬‬ ‫مسکن در روستاها و شهرهای‬ ‫مدیــرکل بنیاد مســکن اســتان‬ ‫بــا جمعیــت کمتــر از ‪ ۲۵‬هــزار‬ ‫گلســتان بابیــان اینکــه بــرای ســال جــاری ‪ ۷۰۰‬نفر‪ ۳۰۰،‬میلیارد تومان اعتبار برای احداث‪۳۰۰۰‬‬ ‫میلیــارد تومان اعتبار برای احــداث ‪ ۷۰۰۰‬خانه واحد دیگر تامین و به متقاضیان تقدیم کنیم‪.‬‬ ‫روســتایی تامین شــده اســت ابــراز داشــت‪ :‬بــا مدیرکل بنیاد مســکن اســتان افزود‪ :‬ب همــوازات‬ ‫اســتقبال خــوب روستانشــینان و عالقه منــدان نوســازی خانه های فرســوده روستائیان و تامین‬ ‫ســکونت در روســتاها‪ ،‬در ‪ ۲‬ماه گذشــته ‪ ۳۱۰۰‬مســکن جوانان‪ ،‬مســتاجران و عالقه مندان به‬ ‫نفــر از متقاضیــان جهــت دریافــت تســهیالت ســکونت در روســتاها‪ ،‬اجرای طرح هــای هادی‬ ‫قرض الحســنه بــا بازپرداخــت ‪ ۲۰‬ســاله بــه برای عمران و ابادانی روســتاها و ارتقاء ســطح‬ ‫بان ‬ ‫کهــای عامل معرفی شده اند‪.‬ســید محمد زندگی روستائیان در جریان است‪.‬‬ ‫کارخانه نواوری گرگان‬ ‫به زودی افتتاح می شود‬ ‫رئیــس پارک علــم و فناوری گلســتان گفت‪:‬‬ ‫کارخانــه نواوری گرگان بــه زودی افتتاح خواهد‬ ‫شد و ما یکی از مدرن ترین کارخانه های نواوری‬ ‫کشــور را خواهیم داشــت‪.‬به گزارش مهر مهدی‬ ‫غفاری در بازدید رئیس کل دادگستری گلستان از‬ ‫کارخانه نواوری گرگان اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ادبیــات مــدارس و دانشــگاه ها تربیــت نیروی‬ ‫است که بعد از اخذ مدرک به دنبال استخدام‬ ‫هســتند اما روش پارک علــم و فناوری متفاوت‬ ‫بوده و از کسانی که دارای طرح و ایده هستند‪،‬‬ ‫حمایــت می کند‪.‬رئیــس پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫گلســتان افزود‪ :‬این اکوسیســتم در کنار اجرای‬ ‫طرح مسائلی از قبیل نیروی انسانی‪ ،‬بازاریابی‪،‬‬ ‫توســعه محصــول و غیــره را مدنظــر دارد‪.‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬طــرح و ایده هایی در پارک پذیرش‬ ‫یشــوند که قابلیت تجاری ســازی داشته و یا‬ ‫م ‬ ‫معضلی از کشــور و منطقــه را رفع کند‪.‬غفاری‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در ابتــدا فضایی برای فعالیت این‬ ‫شــرکت ها داده خواهد شــد و ان ها در صورت‬ ‫پذیــرش از تســهیالت ‪ ۱۰‬میلیــون تومانــی تــا‬ ‫چندمیلیاردیبرخوردار خواهندشد‪.‬رئیسپارک‬ ‫علم و فناوری گلستان گفت‪ :‬دو سال قبل تنها‬ ‫یک ساختمان هزار و ‪ ۴۰۰‬مترمربعی در اق قال‬ ‫داشــتیم که فضای مناســبی برای فعالیت نبود‬ ‫اما هم اکنون با پیگیری ها این فضا به ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫مترمربع رســیده اســت‪.‬وی بیان کــرد‪ :‬کارخانه‬ ‫نــواوری گرگان بــه زودی افتتاح خواهد شــد و ما‬ ‫یکی از مدرن ترین کارخانه های نواوری کشــور را‬ ‫خواهیم داشت‪.‬غفاری با بیان اینکه در کارخانه‬ ‫نواوریهر چیزی کهبرای کسب وکارهاالزماست‪،‬‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬صندوق پژوهش فناوری‬ ‫در ایــن فضــا ایجادشــده کــه می تواند اعتبــارات‬ ‫ملــی را جــذب کند‪.‬رئیــس پــارک علم و فنــاوری‬ ‫گلستان گفت‪ :‬از ابتدای سال تاکنون این صندوق‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد تومــان خــط اعتبــاری در فصل های‬ ‫مختلف برای شــرکت های دانش بنیان و خالق‬ ‫جــذب کــرده اســت‪.‬وی بیــان کــرد‪ :‬برگــزاری‬ ‫کارگاه هــای اموزشــی‪ ،‬مشــاوره و رویدادهــای‬ ‫مختلف ازجمله مسائلی است که در کارخانه‬ ‫نــواوری اتفاق خواهــد افتاد‪.‬غفاری افــزود‪ :‬در‬ ‫شــرایط کرونا شــرکت های دانش بنیان در کشور‬ ‫بــه داد مــردم رســیدند و ســاخت دســتگاه ها و‬ ‫تجهیزاتپزشکیمانندونتیالتور وماسکومواد‬ ‫ضدعفونی کننده توسط ان ها اتفاق افتاد‪.‬طبق‬ ‫گفته وی شــرکت های شــتاب دهنده که تــوان و‬ ‫تجربهباالییدارنددر اینپارکمستقر هستند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 04‬مـهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1173‬‬ ‫زالتان ابراهیموویچ‬ ‫دیگر سوپرمن نیست‬ ‫زالتــان ابراهیموویــچ‪،‬‬ ‫زمــان و کســب تجربــه عاقــل‬ ‫مهاجم سابق تیم ملی سوئد‪،‬‬ ‫شــدم و حــاال می دانــم کــه‬ ‫می گوید که بدنش در حال پیر‬ ‫صحبــت بــا بدنــم تا چــه حد‬ ‫شدن است و باید به نیازهایش‬ ‫مهــم اســت‪ .‬حــاال باتجربــه و‬ ‫توجــه کنــد‪ .‬مهاجــم میــان‬ ‫عاقلهستمامابدنمهمیشهبا‬ ‫زالتان‬ ‫کمتر از یک ماه دیگر ‪ 40‬ســاله‬ ‫من همراه نیست و این باعث‬ ‫ابراهیموویچ‬ ‫می شود و تا پایان فصل جاری‬ ‫ایجادمشکلاست‪.‬امسالباید‬ ‫با این باشگاه قرارداد دارد‪ .‬او در حال حاضر به به بدنم و هر نشانه ای که برایم می فرستد گوش‬ ‫دلیل مصدومیــت از ناحیه رباط در ترکیب این کنم‪ .‬فقط با این کار می توانم از عواقب شدید‬ ‫تیم به میدان نمی رود اما استفانو پیولی امیدوار و بیشــتر پیش رو جلوگیری کنم‪ .‬بایــد هرروز به‬ ‫اســت کــه ایــن بازیکــن بــرای دیــدار ایــن هفته بدنــم گوش کنم‪ .‬باید هرروز و ارام ارام فکر کنم‬ ‫لیگ قهرمانان برابر اتلتیکو مادرید اماده باشد‪ .‬و بدانم که ســوپرمن نیســتم‪ ».‬ابراهیموویچ در‬ ‫ابراهیموویــچ به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو ژانویه ‪ 2020‬به میالن برگشت و در ان زمان این‬ ‫نتوانســت در مســابقات یورو ‪ 2020‬حاضر شود تیم در شــرایط خوبی نبود‪ .‬حضور او به عنوان‬ ‫و دو هفتــه قبل در دیــدار برابر التزیو به عنوان یکی از عوامل بازگشت این تیم به رقابت های‬ ‫بازیکن تمرینی به زمین رفته و موفق به گلزنی لیگقهرمانانبه حسابمی اید‪.‬بازیکنسوئدی‬ ‫هم شــد‪ .‬این حال چند ســاعت پس از بازی با درای نبــاره گفــت‪« :‬وقتــی بــه میــان امــدم‪ ،‬در‬ ‫مصدومیت جدیدی مواجه شد‪ .‬او در گفتگو با رختکن پرسیدم که چند نفر از بازیکنان در لیگ‬ ‫اسپورت ویک اظهار داشت‪« :‬وقتی جوان بودم قهرمانان حاضر بوده اند‪ .‬فقط دو نفر دستشان‬ ‫فقــط بازی م ‬ ‫یکــردم‪ ،‬حتی اگر احســاس دردی را بــاال بردنــد و من فکر کردم که با من شــوخی‬ ‫در ربــاط پایــم داشــتم هم به میــدان می رفتم‪ .‬می کنند‪ .‬امســال با تمام وجود برای رســیدن به‬ ‫می خواستم پیروز باشم و گلزنی کنم‪ .‬با گذشته قهرمانیتالشمی کنیم‪».‬‬ ‫دفاع پوچتینو از امباپه در برابر منتقدان‬ ‫مائوریسیوپوچتینو‪،‬سرمربی‬ ‫باشد بیشتر سود خواهد کرد‪».‬‬ ‫پاری سن ژرمن‪ ،‬از کیلیان امباپه‬ ‫ســرمربی ارژانتینــی پــی اس‬ ‫دربــاره انتقاداتــی کــه از ایــن‬ ‫جــی نیــز پس ازایــن ادعاهــا‬ ‫بازیکــن شــده و ادعاهایی که‬ ‫اعــام کــرد کــه هیــچ گالیه ای‬ ‫می گوینداو بایدفروتن تر باشد‬ ‫از امباپــه نــدارد و بــاور دارد‬ ‫امباپه‬ ‫دفاع کرد‪.‬اینمهاجمدرخشان‬ ‫کــه او به انــدازه کافی متواضع‬ ‫تیــم ملــی فرانســه شــخصیتی‬ ‫اســت‪ .‬پوچتینو پیش از دیدار‬ ‫بلندپــرواز و با اعتمادبه نفــس دارد‪ .‬بااین حال برابــر مــون پولیــه گفت‪« :‬مــن می توانــم درک‬ ‫گاهی انتقاداتی از او مطرح می شود که اخرین کنــم که چرا انتونتی پس از بــازی برابر پی اس‬ ‫ان ها پس از دیدار پاری ســن ژرمن برابر متز از جی چنین حرفی زده است‪ .‬این صحبت هایی‬ ‫فشــده‬ ‫سوی سرمربی تیم حریف مطرح شد‪ .‬فردریک اســت که پس از شکســت در وقت تل ‬ ‫انتونتی پس از پایان بازی از او خواست که رفتار مطرح می شود‪ .‬کیلیان پسری فوق العاده است‪.‬‬ ‫فعلی و اینده خود را تغییر دهد‪ .‬سرمربی متز او همیشه می خواهد پیروز باشد و این باعث‬ ‫یشــود گاهی شــرایطی در زمین پیش بیاید‪.‬‬ ‫پس از ســوت پایان بازی گفت‪« :‬کیلیان امباپه م ‬ ‫اگــر می خواهد محبوب باشــد بایــد بهتر رفتار می توانــم ناراحتــی انتونتی را درک کنــم اما اگر‬ ‫کند‪ .‬من این بازیکن را دوســت دارم‪ ،‬او بســیار کیلیان فقط یک ویژگی داشــته باشــید‪ ،‬فروتنی‬ ‫قدرتمند است اما اگر رفتار فروتنانه تری داشته است‪».‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1663‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۲۶۲۷‬مورخه ‪ 1400/06/14‬هیات به شماره کالسه ‪۱۴۰۰-۷۸‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه ره اموز فرزند‬ ‫احمد بشماره شناسنامه ‪ ۳۲۸‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب انباری به مساحت ‪ ۳۲۶‬متر مربع‬ ‫از پالک ‪ ۱۱۹‬فرعی از ‪ ۱۶۴‬اصلی واقع در اراضی حصار شیر علی خراسان شمالی بخش دو بجنورد‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای احمد ره اموز فرزند حسن محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/20:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/04:‬احمد اصغری شیروان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/3243‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1895‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۲۴۵۵‬مورخه ‪ 1400/06/07‬هیات به شماره کالسه ‪۱۳۹۹-۱۷۴‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سمیه بیتا فرزند‬ ‫اسماعیل بشماره شناسنامه ‪ ۱۹‬صادره از مانه و سملقان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت‬ ‫‪ 159/25‬مترمربع از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان شمالی بخش دو بجنورد‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای محمد على باغچقی فرزند علی اکبر محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/19:‬احمد اصغری شیروان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/3305‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1896‬شماره‪ ، 140060302006003899 :‬تاریخ‪ 1400/06/25 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006001679‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم علی اصغر سیاه مرد خوزانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از یکباب خانه پالک شماره ‪ 234‬فرعی از اصلی ‪110‬‬ ‫واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه‬ ‫شده ومستندات ضمیمه شامل مورد تقاضا از طرف فتح اهلل قربانیان به طور عادی به مسعود و رجبعلی‬ ‫قربانیان و از طرف رجبعلی و مسعود قربانیان به طور عادی به زهره شیروی که نامبرده ‪ 3‬دانگ ان‬ ‫را به طور عادی به علی اصغر سیاهمرد واگذار و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک‬ ‫از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم علی اصغر سیاه مرد خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 599‬کدملی ‪ 1141243261‬صادره فرزند‬ ‫غالمحسین نسبت به سه دانگ مشاع از یکباب خانه به مساحت ‪ 161.43‬مترمربع پالک شماره‬ ‫فرعی ‪ 234‬از اصلی ‪ 110‬واقع در صحرای کوک موش اندوان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 9/15‬متر دیوار و درب است‬ ‫به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 18/34‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ ، 110/234‬جنوبًا به طول ‪9/04‬‬ ‫متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 17/26‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک مذکور در‬ ‫اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪13‬‬ ‫قلعه نویی بدون اتوبوس‬ ‫به دنبال انسجام دفاعی است‬ ‫گل گهر نسخه‬ ‫‪ 21‬قدرتمند تر‬ ‫از نسخه ‪20‬‬ ‫نمایشی که گل گهر مقابل سپاهان ارائه کرد‪،‬‬ ‫نشــان از افزایــش قــدرت ایــن تیــم داشــت‪ ،‬امــا‬ ‫چــه تغییراتی در این تیــم رقم خورده که باعث‬ ‫بهبود شــرایط تیم شده اســت؟ به گزارش ورزش‬ ‫ســه‪ ،‬یک بازی کامال دفاعی و دل بســتن به ضد‬ ‫حمــات ترفنــدی بود که ابی پوشــان ســیرجانی‬ ‫پــس از صعــود بــه لیــگ برتــر در دســتور کار‬ ‫داشــتند‪ ،‬اما ماحصل این روند اخراج زودهنگام‬ ‫وینکو بگوویچ بود و مجید جاللی هم با همین‬ ‫روش تا اســتانه اخراج پیــش رفت؛ بااین حال در‬ ‫هفت ههــای پایانــی تصمیم به ابقــای او گرفتند و‬ ‫گل گهــر موفق شــد در هفتــه پایانی با شکســت‬ ‫سبزپوشان اصفهانی در لیگ برتر ماندنی شود و‬ ‫به لیگ بیستم برسد‪.‬یکی از اصلی ترین بمب های‬ ‫نقل و انتقاالتی لیگ بیستم‪ ،‬انتقال قلعه نویی از‬ ‫اصفهــان به ســیرجان بود و ایــن مربی که خیلی‬ ‫زود ایــن تصمیــم را گرفتــه بــود‪ ،‬فرصــت کافــی‬ ‫بــرای شــناخت نفراتــش را داشــت و توانســت با‬ ‫بازیکنانــی که در قســمت‪‎‬های مختلف زمین به‬ ‫خدمت گرفت‪ ،‬گل گهر را از یک تیم قعر جدولی‬ ‫به تیمی مدعی کسب سهمیه اسیایی بدل کند و‬ ‫با کســب رتبه پنجم فصل تمام شــد؛ اما در این‬ ‫فصــل طوالنی ابی های ســیرجانی نقاط ضعفی‬ ‫هم داشتند که پیش فصل لیگ ‪ 21‬زمان مناسبی‬ ‫نهــا بود‪.‬درواقع گل گهر با‬ ‫بــرای برطــرف کردن ا ‬ ‫امیــر قلعه نویی توانســت با تغییر ســبک بازی‪،‬‬ ‫ازنظر ارائه بازی مالکانه چهارمین تیم لیگ باشد‬ ‫و در میان چند تیم باالیی جدول ازنظر ساختار‬ ‫تهاجمــی قرار گرفت؛ کســب رتبه پنجمین خط‬ ‫حملــه لیگ نیــز همین موضــوع را اثبات می کند‪.‬‬ ‫در ایجــاد موقعیت هم ابی ها طبق امار دومین‬ ‫تیم جــدول بودند‪ ،‬ولی نرخ تبدیل شــانس های‬ ‫گلزنــی بــه گل پایین بود تا یکــی از دغدغه های‬ ‫کادر فنی در پیش فصل پیدا کردن راه حلی برای‬ ‫همین مســئله باشــد‪.‬این ها البته نقاط قوت تیم‬ ‫امیــر قلعه نویــی بودنــد؛ هرچنــد بهبود ســاختار‬ ‫تهاجمــی هــم یکــی از اهــداف کادر فنی گل گهر‬ ‫در لیگ ‪ 21‬اســت‪ ،‬اما مشــکل این تیم در بخش‬ ‫دفاعــی نمایــان شــد و دریافــت ‪ 32‬گل کــه این‬ ‫تیــم را به عنوان ضعیف ترین تیم در میان ‪ 6‬تیم‬ ‫برتــر لیگ برتــر داد‪ ،‬موید همین موضوع اســت؛‬ ‫پــس امیرقلع ه‪‎‬نویــی بــرای تغییــر ایــن شــرایط‬ ‫دس ـت به کار شد و خیلی زود نفرات موردنظرش‬ ‫را برای تغییر ســاختار دفاعی جذب تیم کرد‪.‬در‬ ‫فصلــی که گذشــت گل گهــر در چندین مســابقه‬ ‫نظیر دیدار برابر پیکان و فوالد خوزستان نتایج‬ ‫را بــا اشــتباهات گلرهایــش از دســت داد و تغییر‬ ‫کلــی در خــط دروازه چیــزی بــود کــه محتمل به‬ ‫نظر می رسید و این کار با جذب فروزان و منادی‬ ‫به عنوان دو گلر خوب فصل گذشــته عملی شد‪.‬‬ ‫ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1196653‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪-9-1898‬شماره‪ ، 140060302006003978 :‬تاریخ‪ 1400/06/27 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006002860‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم قدرت اله جامی فروشانی مبنی بر صدور‬ ‫سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 16081‬سند ‪ 245001‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال‬ ‫ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و‬ ‫بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا مالکیت اقای‪/‬خانم قدرت اله جامی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 359‬کدملی ‪1141543885‬‬ ‫صادره اصفهان فرزند ابوالحسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت ‪ 339.50‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪1338‬و ‪ 1327‬و ‪ 1326‬فرعی از اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان‬ ‫مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1195868‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1900‬شماره‪ ، 140060302006003900 :‬تاریخ‪ 1400/06/25 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006001680‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم زهره شیروی خوزانی مبنی بر صدور‬ ‫سند مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از یکباب خانه پالک شماره ‪ 234‬فرعی از اصلی ‪ 110‬واقع‬ ‫در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مورد از طرف فتح اهلل قربانیان به طور عادی به مسعود و رجبعلی‬ ‫قربانیان واگذار و از طرف رجبعلی و مسعود قربانیان به طور عادی به زهره شیروی واگذار و نامبرده‬ ‫به طور عادی به علی اصغر سیاهمرد واگذار و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک‬ ‫از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم زهره شیروی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 14133‬کدملی ‪ 1142356061‬صادره فرزند‬ ‫شعبانعلی نسبت به سه دانگ مشاع از یکباب خانه به مساحت ‪ 161.43‬مترمربع پالک شماره فرعی‬ ‫‪ 234‬از اصلی ‪ 110‬واقع در صحرای کوک موش اندوان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 9/15‬متر دیوار و درب است به گذر‬ ‫‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 18/34‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ ، 110/34‬جنوبًا به طول ‪ 9/04‬متر دیوار به‬ ‫دیوار باقیمانده پالک ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 17/26‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک مذکور در اجرای ماده‬ ‫‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1196646‬م الف ‪ 2‬کادر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1902‬شماره‪ ، 140060302006003950 :‬تاریخ‪ 1400/06/27 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫در خط دفاعی نیز امیر قلعه‪‎‬نویی اگرچه نفرات‬ ‫خوبــی در اختیــار داشــت‪ ،‬امــا بــا جذب مســیح‬ ‫زاهــدی و محمدرضــا خانــزاده ســعی کــرد قلب‬ ‫خــط دفاعــی تیمــش را نیــز تقویت کند‪ .‬شــایان‬ ‫مصلح هم اخرین خرید گل گهر بوده که دســت‬ ‫کادر فنــی را در ســمت چــپ زمیــن بازتر خواهد‬ ‫کرد؛ فصل گذشته میالد زکی پور در این بخش از‬ ‫یکــرد و در اواخر فصل نیز گاهی از‬ ‫نبــازی م ‬ ‫زمی ‬ ‫احمدرضا زنده روح استفاده شد؛ اما شاید یکی از‬ ‫مهم ترین خریدهای فصل امیر قلعه نویی اضافه‬ ‫شدن مهدی تیکدری بازیکن سابق تراکتور بود؛‬ ‫بازیکنی که توانایی برداشتن بازیکن مقابلیش را‬ ‫دارد و به کادر فنی توانایی تغییر سیســتم داده‬ ‫اســت‪ .‬درنهایت اضافه شدن حسین نخودکار و‬ ‫ساســان حســینی گامی در جهــت تقویت بخش‬ ‫تهاجمی تیم بوده اســت‪ .‬مجموع این تغییرات‬ ‫نشان می دهد که عمده نگرانی کادر فنی گل گهر‬ ‫انســجام بخشــیدن بــه خــط دفاعــی و بهبــود‬ ‫عملکرد در این بخش بوده که با جذب چندین‬ ‫بازیکــن ایــن ماموریــت انجا مشــده اســت‪.‬امیر‬ ‫قلعه نویــی در ســپاهان اغلب با سیســتم ‪-3-3‬‬ ‫‪ 4‬تیمــش را بــه میدان می فرســتاد‪ ،‬امــا با حضور‬ ‫در گل گهر این ســرمربی سیســتمی که درگذشــته‬ ‫موردعالق ـه اش بــود و نتایج بســیار خوبــی با ان‬ ‫گرفته بود را امتحان کرد و از ارایش ‪ 4-4-2‬برای‬ ‫چینش بازیکنانش بهر برد‪ .‬بااین حال دربازی های‬ ‫انتهایــی فصــل بــود کــه چندیــن مرتبــه از دفاع‬ ‫س ـه نفره اســتفاده شــد و حــاال شــروع بازی هــای‬ ‫پیــش فصل لیــگ ‪ 21‬با سیســتم ‪ 3-5-2‬و ‪-3-1‬‬ ‫‪ 4-2‬نشــان می دهد که شــاید شــاهد ارائه روش‬ ‫جدیــدی از تیــم گل گهر در فصل جدید باشــیم‪.‬‬ ‫البتــه که با توجه به جدایی گادوین منشــا هنوز‬ ‫احتمــال اضافــه شــدن یــک بازیکــن خارجــی در‬ ‫بخش تهاجمی ابی پوشان سیرجانی وجود دارد‪،‬‬ ‫اما ماحصل تغییراتی که اتفاق افتاد‪ ،‬دربازی های‬ ‫دوســتانه امیرقلع ه‪‎‬نویی و دســتیارانش را دلگرم‬ ‫کرده اســت و نمایشــی که ان ها مقابل ســپاهان‬ ‫داشتند‪ ،‬همین موضوع را نشان می دهد‪ .‬در این‬ ‫مسابقه علی رغم تیم منسجمی که سپاهان دارد‬ ‫و در اخریــن بــازی دوســتانه موفق به شکســت‬ ‫‪ 4‬بــر یــک نســاجی مازنــدران شــده بود‪ ،‬شــاهد‬ ‫دوئل های نفربه نفر زیادی بودیم که اجازه ایجاد‬ ‫موقعیت ان چنانی به هیچ یک از دو تیم را نداد‬ ‫و درواقــع ایــن مهم تریــن هدفــی بــود کــه امیــر‬ ‫قلعه نویی در دیدار دوستانه با سپاهان به دنبال‬ ‫ان بود و نشــان داد که پیش فصل پرفشــاری که‬ ‫ی‪‎‬ها پشت سر گذاشته اند‪ ،‬استانداردهای‬ ‫سیرجان ‬ ‫بدنــی ایــن تیم را باالبرده و کمــک کرده تا ان ها‬ ‫به تیمی که خط هجومی قدرتمندی دارد‪ ،‬اجازه‬ ‫ایجاد موقعیت ندهند‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006002122‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم زیبا مالئی مبنی بر صدور سند مالکیت‬ ‫نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق‬ ‫نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر‬ ‫مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل‬ ‫سند ‪ 25339‬مورخ ‪ 96/12/26‬دفتر ‪ 322‬صفحه ‪ 223‬دفتر ‪ 580‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد‬ ‫تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا‬ ‫احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم زیبا مالئی به شناسنامه شماره ‪ 900‬کدملی ‪1140254375‬‬ ‫صادره خمینی شهر فرزند عبا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 230‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 856‬و ‪ 385‬فرعی از ‪ 113‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای‬ ‫خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک‬ ‫مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1197690‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1904‬شماره‪ ، 140060302006004024 :‬تاریخ‪ 1400/06/29 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006002582‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم حمید کارخیران مبنی بر صدور سند مالکیت‬ ‫نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق‬ ‫نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر‬ ‫مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل‬ ‫سند ‪ 26579‬مورخ ‪ 88/11/17‬دفتر ‪ 139‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫حمید کارخیران به شناسنامه شماره ‪ 21564‬کدملی ‪ 1140215191‬صادره فرزند محمود نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 102.42‬مترمربع پالک شماره ‪ 154‬فرعی از ‪ 84‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 18‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس‬ ‫از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1197726‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1906‬شماره‪ ، 140060302006004036 :‬تاریخ‪ 1400/06/29 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000416‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم فاطمه پریشانی مبنی بر صدور سند‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و‬ ‫تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل سند ‪ 21791‬مورخ ‪ 98/02/01‬دفتر ‪ 305‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک‬ ‫از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم فاطمه پریشانی به شناسنامه شماره ‪ 1130186814‬کدملی ‪ 1130186814‬صادره فرزند‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫امار ویژه ترابی در حد مرد‬ ‫سال اسیا‬ ‫مهدی ترابی با ثبت ‪ 3‬گل و ‪ 5‬پاس گل‪ ،‬عملکردی‬ ‫درخشان در ترکیب پرسپولیس داشته است‪ .‬فصل‪2021‬‬ ‫لیــگ قهرمانــان اســیا در حالــی به مراحــل نهایی خود‬ ‫نزدیک شده که پرسپولیس نیز در جمع هشت تیم برتر‬ ‫اســیا حضور دارد‪ .‬پرســپولیس مرحله قبلی را با تک گل‬ ‫ستاره خود یعنی مهدی ترابی به سود خود خاتمه داد؛‬ ‫ســتاره ای کــه در این فصــل بی تردید موثرترین بازیکن‬ ‫تیم بوده اســت‪ .‬ترابی در ســه بازی مقابل گوا (دو گل)‬ ‫و اســتقالل تاجیکستان موفق به گلزنی شــد و در بازی‬ ‫بــا الریــان‪ ،‬الوحده‪ ،‬گوا ‪ 5‬پاس گل داد تا نقشــی پررنگ‬ ‫در عملکردهجومیپرسپولیسداشتهباشد‪.‬نکتهجالب‬ ‫اینکه او روی ‪ 7‬گل از ‪ 15‬گل قرمزها نقش افرینی کرده‬ ‫اســت‪ .‬ستاره شماره ‪ 9‬پرسپولیس بیشترین تعداد پاس‬ ‫گل را در لیگ قهرمانان اسیا ‪ 2021‬دارد و همچنین با ‪22‬‬ ‫موقعیت سازی‪ ،‬بیشترین تعداد خلق فرصت را به نام‬ ‫خود زده اســت‪ .‬با این حســاب مهدی ترابی بی گمان‬ ‫جزو بهترین بازیکنان این فصل ‪ ACL‬است و شاید در‬ ‫صورت صعود شــاگردان گل محمدی به مراحل نهایی‬ ‫لیــگ قهرمانان‪ ،‬او در میان ســه نامزد نهایی توپ طال‬ ‫نیز قرار گیرد‪ .‬در دو دوره قبلی اکرم عفیف و عبدالکریم‬ ‫حســن از قطر این جایزه را به خود اختصاص دادند و‬ ‫حاال شاید یک ستاره از ایران‪ ،‬نوار توپ طالی قطری ها‬ ‫را قطع کند‪.‬‬ ‫دروازه بان مس کرمان به‬ ‫شهر خودرو پیوست‬ ‫در ادامهفعالیتنقلو انتقاالتیشهر خودرویی ها‪،‬‬ ‫این باشگاه مشهدی اقدام به جذب یک دروازه بان کرد‪.‬‬ ‫با شــروع تمرینات شــهر خــودرو برای حضــور در فصل‬ ‫جدید لیگ برتر‪ ،‬ســعید جاللی راد به عنــوان دروازه بان‬ ‫به جمع عنابی پوشــان مشهدی بازگشــت اما خبری از‬ ‫حضور میالد فراهانی باگذشــت نزدیک بــه یک ماه از‬ ‫تمرینات نیســت تا جدایی او از شــهر خودرو رســمیت‬ ‫پیــدا کنــد؛ بــا ایــن وصــف کار مهاجــری بــرای انتخاب‬ ‫دروازه بان جانشــین جاللی راد دشــوار شد‪ .‬او هم چنین‬ ‫تصمیم خود درباره لیســت مازاد را هم تغییــر داد و بار‬ ‫دیگر درخواست بازگشت محمدجواد کیا به تمرینات‬ ‫را ارائه کرد تا این دروازه بان جوان که سابقه بازی برای‬ ‫شهر خودرو در لیگ قهرمانان اسیا را هم دارد‪ ،‬بار دیگر‬ ‫فرصت حضور در تمرینات این تیم مشهدی را به دست‬ ‫اورد؛ اما نظر سرمربی باتجربه شهر خودرو‪ ،‬جذب یک‬ ‫دروازه بان دیگر بود تا با خیالی اســوده از خط دروازه‪،‬‬ ‫شهر خودرویی ها لیگ بیست و یکم را اغاز نمایند؛ پس‬ ‫از مذاکرات انجام شده با فهرست درخواستی مهاجری‪،‬‬ ‫سرانجاممدیرانباشگاهشهر خودرو باحسینشهریاری‬ ‫کــه فصــل گذشــته در مــس کرمــان شــاگرد محمدرضــا‬ ‫مهاجریبود‪،‬بهتوافقرسیدند‪.‬‬ ‫حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 184.77‬مترمربع پالک شماره ‪ 359‬فرعی از‬ ‫‪ 107‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل‬ ‫صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به‬ ‫نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1197418‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1908‬شماره‪ ، 140060302006004025 :‬تاریخ‪ 1400/06/29 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006002581‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم رضا شیروی خوزانی مبنی بر صدور سند‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و‬ ‫تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل سند ‪ 26579‬مورخ ‪ 88/11/17‬دفتر ‪ 139‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک‬ ‫از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم رضا شیروی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 2014‬کدملی ‪ 1141119706‬صادره فرزند حسن‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 102.42‬مترمربع پالک شماره ‪154‬‬ ‫فرعی از ‪ 84‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود‬ ‫ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 8‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به‬ ‫نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1197696‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1910‬رای شماره ‪ 140060302026006296‬مورخ ‪ 1400/05/10‬هیات چهار اقای حشمت اله‬ ‫استکی اورگانی به شناسنامه شماره ‪ 2139‬کدملی ‪ 5759340220‬صادره فریدن فرزند محمدزمان‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب خانه در حال ساخت به مساحت ‪ 142/11‬مترمربع پالک شماره ‪153‬‬ ‫فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود‬ ‫متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/19 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1196233‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو؛ خودرو ‪ MVM315‬به رنگ ابی به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 433/53‬ب ‪ 43‬به شماره موتور ‪ MVM477FJAG052667‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ NATFBAMD7G1041230‬مدل ‪ 1395‬به نام مرتضی هاشمی‬ ‫درچه عابدی فرزند مجید شماره شناسنامه ‪ 1270531980‬کدملی ‪1270531980‬‬ ‫صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 04‬مــهر ماه ‪ 26 / 1400‬سپتامبر ‪ 19 / 2021‬صفر ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1173‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫در حوزه هنر‬ ‫اعتقادی به تفاوت‬ ‫جنسیتینداریم‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫وز یــر فرهنــگ و ار شــاد ا ســامی گفــت‪ :‬در‬ ‫حــوزه هنــر و هنرا مــوزی معتقــد بــه تفاو ت هــای‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫جنســیتی نیســتیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش صداو ســیما‪ ،‬دکتــر محمدمهــدی‬ ‫ا ســماعیلی در حا شــیه مرا ســم ا غــاز ســال تحصیلــی‬ ‫جد یــد هنر ســتا ن های هنر هــای زیبــای ا ســتان‬ ‫تهــران در جمــع خبر نــگاران افزود‪ :‬در حــوزه هنر‬ ‫و هنرا مــوزی معتقــد بــه تفاو ت هــای جنســیتی‬ ‫نیســتیم‪ ،‬ز یــرا خانم هــا در حــوزه هنــر جلو تــر از‬ ‫اقا یــان هســتند‪ .‬او اضا فــه کــرد‪ :‬ما با یــد به عنوان‬ ‫مجمو عــه دو لــت حضــور با نــوان و دختــران را در‬ ‫ا یــن عرصه هــا تســهیل کنیم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬درصدی بارندگی ها‬ ‫پاییز کم بارش‬ ‫چشم به راه کشور‬ ‫رئیــس مرکز ملی خشکســالی و مدیریت‬ ‫بحــران ســازمان هواشناســی ضمن اشــاره به‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬درصدی بارندگی ها طی سال ابی‬ ‫گذشته نسبت به حد نرمال گفت‪ :‬بارندگی ها‬ ‫طــی ســال ابی جاری دیرتــر از حد نرمال اغاز‬ ‫می شود و پاییز کم بارشی پیش رو داریم‪ .‬احد‬ ‫وظیفه در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬ضمن اشاره به‬ ‫اینکه دمای کشور طی تابستان امسال حدود‬ ‫‪ ۱‬درجــه ســانتی گراد باالتر از حــد نرمال بود‪،‬‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬مقــدار بارندگی ها طی ســال ابی‬ ‫گذشته (‪ )۱۴۰۰ -۱۳۹۹‬منتهی به اول مهرماه‬ ‫ســال جــاری نیــز کاهــش چشــمگیری داشــته‬ ‫اســت‪ .‬به طورکلــی ‪ 143/4‬میلی متر بارندگی‬ ‫طــی ســال ابــی گذشــته در ســطح کشــور رخ‬ ‫داد کــه این مقدار نســبت به بارش متوســط‬ ‫کشــور یعنــی ‪ 235/2‬میلیمتر کاهــش حدود‬ ‫‪ ۴۰‬درصــدی داشــته اســت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫بــا دور ههــای خشــک متعــددی به ویــژه در‬ ‫بهــار و زمســتان مواجه بودیــم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫متوســط بارش ساالنه در کشور بین یک سوم‬ ‫تا یک چهارم متوســط جهانی اســت‪ .‬ازاین رو‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬درصدی بارندگی ها نسبت به حد‬ ‫نرمال کاهش چش ـم گیری به حســاب می اید‬ ‫که می تواند کشــور را با چالش های متعددی‬ ‫ازجمله مشکالت تامین اب شرب مواجه کند‪.‬‬ ‫وظیفه افزود‪ :‬در برخی اســتان ها به خصوص‬ ‫چهارمحالو بختیاری‪ ،‬کهگیلویهو بویر احمد‪،‬‬ ‫لرســتان‪ ،‬کرمانشــاه‪ ،‬کردســتان ‪ -‬کــه مناطــق‬ ‫پربارش کشــور در فصول ســرد سال محسوب‬ ‫یشــوند ‪ -‬نیز با کاهش حدود ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫م ‬ ‫یهــا روب ـه رو و برخی از این اســتان ها‬ ‫بارندگ ‬ ‫ازجملــه‪ ،‬لرســتان‪ ،‬کرمانشــاه‪ ،‬چهارمحــال و‬ ‫بختیــاری‪ ،‬کهگیلویــه و بویراحمــد و شــمال‬ ‫خوزستان تقریبا با ‪ ۲۰۰‬میلی متر کسری بارش‬ ‫طــی ســال ابــی ‪ ۱۴۰۰ -۹۹‬مواجــه بودند‪ .‬به‬ ‫گفته رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت‬ ‫بحران سازمان هواشناســی‪ ،‬کم بارشی شدید‬ ‫طی سال ابی گذشته به ویژه در جنوب غرب‬ ‫و غرب کشور اثرات بسیار جدی و مشکالت‬ ‫زیــادی را بــرای دبی رودخانه ها و اب پشــت‬ ‫سدها ایجاد کرد‪ ،‬به طوری که در حال حاضر‬ ‫نیــز مخــازن ســدها کســری قابل مالحظه ای‬ ‫نسبت به شرایط نرمال و حتی سال گذشته‬ ‫دارنــد‪ .‬وظیفــه دربــاره وضعیــت بارندگی ها‬ ‫طــی ســال ابی جــاری اظهار کــرد‪ :‬مدل های‬ ‫عــددی نشــان می دهــد کــه ب هجــز در نــوار‬ ‫شــمالی کشــور طی دو تا ســه هفته نخست‬ ‫مهرماه تقریبا هیچ بارشی در کشور نخواهیم‬ ‫داشــت‪ .‬این شــرایط حاکــی از ان اســت که‬ ‫بارندگی ها طی سال ابی جاری دیرتر از حد‬ ‫معمــول اغــاز خواهــد شــد‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫اینکه کشــاورزان به ویژه در نوار غربی کشور‬ ‫با اغاز مهرماه در انتظار دریافت اولین بارش‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬نخستین بارش قابل مالحظه‬ ‫در پاییــز کــه اصطالحــا بــه ان بــارش موثــر‬ ‫یشــود با مرطوب کردن اراضی اجازه‬ ‫گفته م ‬ ‫کاشــت بــذر را بــه کشــاورزان می دهــد امــا‬ ‫متاسفانه به نظر می رسد که این بارندگی ها‬ ‫یشــود و ب هجــز در‬ ‫امســال بــا تاخیــر اغــاز م ‬ ‫نوار شــمالی‪ ،‬در ســایر نقاط کشور بارندگی‬ ‫نخواهیــم داشــت‪ .‬وظیفــه خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬مقــدار بارندگــی در فصل پاییز امســال‬ ‫به احتمال زیاد کمتر از حد نرمال خواهد بود‬ ‫که با توجه به اینکه از فصل خشــک و ســال‬ ‫ابی کم بارشــی که بســیاری از نقاط کشــور در‬ ‫تنش ابی بوده اند وارد پاییز می شویم‪ ،‬تداوم‬ ‫کم بارشی می تواند شرایط تنش ابی و مشکل‬ ‫تامین اب شرب برای برخی شهرها و روستاها‬ ‫را بغرنج تر کند‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫اغاز سالتحصیلیبرای‪ 1000‬دانش اموز فریدون کناری‬ ‫سیدعظیماسماعیل زادهخاطرنشانکرد‪1000:‬‬ ‫دانش اموز فریدون کناری از روز گذشــته تحصیل‬ ‫خــود را در ‪ 72‬مدرس ـه ی ایــن شهرســتان اغــاز‬ ‫می کردنــد‪ .‬به گــزارش پایــگاه خبــری هم وطن‪،‬‬ ‫فریدون کنــار ســید عظیم اســماعیل زاده در ائین‬ ‫بازگشایی مدارس که با حضور مسئولین استانی‬ ‫و شهرســتانی در مدرســه فاطمــه الزهــرا (س)‬ ‫فریدون کنار برگزار شد‪ ،‬تاکید کرد‪ 1000:‬دانش اموز‬ ‫فریدون کنــاری از امــروز تحصیــل خــود را در ‪72‬‬ ‫مدرس ـه ی ایــن شهرســتان اغــاز می کننــد‪ .‬مدیــر‬ ‫دســتگاه تعلیم و تربیت فریدون کنــار درابتدای‬ ‫مراســم گفت‪ :‬امــروز با توکل به خــدای متعال‪،‬‬ ‫توســل بــه ائمه اطهــار و معصومیــن حمایت و‬ ‫هدایت شــما مســئولین محترم تــاش بی وقفه‬ ‫و همــت همکاران محترم اموزشــی و پرورشــی‪،‬‬ ‫پشــتیبانی خانواد ههــا و اولیــای گرامــی و جهــد‬ ‫و تــاش و کوشــش و اهتمــام دانش امــوز اغــاز‬ ‫می نماییم‪.‬سالتحصیلیجدیدراکهدر شهرستان‬ ‫بیــش از ‪ 800‬فرهنگــی شــاغل و ‪ 10000‬دانش امــوز‬ ‫جهت تعلی م و تعلم به فعالیت می پردازند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬امسال نیز مانند سال گذشته در شرایطی‬ ‫می خواهیم اموزش را دنبال کنیم که هنوز بیماری‬ ‫کرونا در کشور ما وجود دارد و سایه شوم ان هنوز‬ ‫از سر ما رفع نشده است و خانواده ها به عنوان‬ ‫رکن اصلی اموزش نگران هســتند‪ .‬جلب اعتماد‬ ‫خانــواده بــرای اموزش حضوری مســئولیت ما را‬ ‫سنگین تر می کند‪.‬یقینداریمکهاموزشحضوری‬ ‫از کیفیت بســیار باالیی برخوردار اســت چراکه‬ ‫دانش اموز در کنار همساالن در محیط اموزشی‬ ‫و بــا رویت رفتار و کردار و گفتار معلم می تواند‬ ‫بهتر تربیت شود‪ .‬اسماعیل زاده در ادامه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬فناوری یکی از ابزارهای تربیت است‪ ،‬تمام‬ ‫ساحت تربیت نیست و مدرسه را به عنوان خانه‬ ‫دوم دانش امــوزان نام می برنــد‪ .‬می توان با یک‬ ‫برنامه ریزی دقیق و گروه بندی مناسب‪ ،‬مطابق‬ ‫و مقرراتبهداشتیبرایتعلیم وتربیتپرداخت‬ ‫و به تمامی مدیران اعالم نمودیم ضمن رعایت‬ ‫دقیــق مســائل بهداشــتی و پروتک لهــا مراقبت‬ ‫ویــژه از ســامت دانش امــوزان و تهیه امکانات‬ ‫اولیهازجملهتب سنج‪،‬دستگاهضدعفونی کننده‬ ‫ســطوح‪ ،‬دســتگاه ضدعفونی کننــده دســت‬ ‫ب هصــورت تدریجــی و تناوبــی بــا گروه بنــدی‬ ‫دانش اموزان اقدام به بازگشایی مدارس نمایند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشــان کرد‪ :‬همه ما موظفیم‬ ‫اصــل تعلیم وتربیــت را مطابــق بــا ســند تحــول‬ ‫بنیادیــن اجــرا کنیــم و تمامــی برنامه ها مطابق‬ ‫با ســاحت های ش ـش گانه ان انجام شــود‪ .‬مدیر‬ ‫اموزش وپــرورش فریدون کنــاراز زحمــات همــه‬ ‫همــکاران فرهنگــی‪ ،‬کادر بهداشــت و درمــان‪،‬‬ ‫اعضــای شــورای اموزش وپــرورش‪ ،‬کاردان (مدیــر‬ ‫جدیــد دبســتان) و همچنیــن کیانــی (مدیــر‬ ‫بازنشســته) و معاونین کارکنان زحمت کش این‬ ‫اموزشگاهکهمسئولیتمیزبانیراپذیرفتندتشکر‬ ‫ویژهکردند‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫فایزر بلژیکی‬ ‫به ایران می اید‬ ‫مدیــرکل امــور دارویــی ســازمان غذا و دارو گفت‪ :‬واکســن‬ ‫فایزر از کشــور بلژیک وارد کشــور می شــود اما زمان مشــخصی‬ ‫بــرای ورود ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫ســید حیــدر محمــدی در گفت وگو بــا ایرنا افــزود‪ :‬با توجه‬ ‫بــه هماهنگی هــا و صحبت هــای انجام شــده‪ ،‬مجــاز شــدیم‬ ‫واکســن فایــزر بــه کشــور وارد شــود‪ ،‬اقدامــات در ایــن زمینــه‬ ‫انجام شــده ولی زمان ان مشــخص نیســت‪ .‬وی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه واکســن فایــزر دارای تاییدیــه ســازمان‬ ‫جهانی بهداشــت اســت برای زنان باردار و بخش کادر درمان‬ ‫به عنــوان دز ســوم (یــاداور ) تزر یــق خواهد شــد و برای ســایر‬ ‫گروه های ســنی دیگر اســتفاده نمی شود‪.‬‬ ‫بهــرام عین اللهــی وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‬ ‫نیز روز پنجشــنبه یکم مهرماه در حاشــیه بازدید از بیمارســتان‬ ‫شــهدای دهلــران و دیــدار بــا بیمــاران کرونایی گفت‪ :‬واکســن‬ ‫فایزر محدود و برای خانم های باردار اســت و به ســایر افراد‬ ‫تزر یــق نمی شــود‪ .‬تاکنــون ‪ ۳۴‬میلیون و ‪ ۷‬هزار و ‪ ۳۸۰‬نفر دز‬ ‫اول واکســن کرونــا و ‪ ۱۵‬میلیــون و ‪ ۹۳‬هــزار و ‪ ۲۹۲‬نفــر نیــز‬ ‫ُد ز دوم را تزر یــق کرده اند و مجموع واکس ـن های تزریق شــده‬ ‫در کشــور بــه ‪ ۴۹‬میلیــون و ‪ ۱۰۰‬هــزار و ‪ ۶۷۲‬دز رســید‪ .‬تهیــه‬ ‫واکســن کرونــا و تســریع واکسیناســیون اولویــت اصلــی دولــت‬ ‫ســیزدهم در حوزه بهداشــت و ســامت اســت‪ .‬وزیر بهداشت‬ ‫قــول ســرعت گرفتــن واکسیناســیون و واکســینه کــردن تمــام‬ ‫گروه های هدف تا ‪ ۲۲‬بهمن ماه را داده اســت‪ ،‬قولی که البته‬ ‫بــا توجــه بــه افزایــش واردات واکســن و ورود محموله هــای‬ ‫هفتگــی بــه نظــر می رســد‪ ،‬زودتــر از موعــد مقــرر محقــق شــد‬ ‫و درواقــع بــا واکســینه کــردن بخــش قابل توجهــی از جامعــه‪،‬‬ ‫می تــوان کنتــرل بیمــاری را انتظــار داشــت‪ ،‬هرچنــد کــه حــدی‬ ‫از پروتکل هــای بهداشــتی همچنــان بعــد از واکسیناســیون هم‬ ‫بایــد تداوم یابد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫کرونا زایمان را در کشور کاهش داد‬ ‫رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان‬ ‫ایــران گفت‪ :‬از ســال ‪ ۹۸‬تــا ‪ ۹۹‬بارداری در‬ ‫کشــور بــه علت شــیوع بیماری کرونا بســیار‬ ‫کاهش یافته و در ‪ ۶‬ماه نخست سال جاری‬ ‫این کاهش بسیار چشمگیر بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اعظم السادات موسوی‬ ‫افزود‪ :‬بســیاری از زنــان در دوران کرونایی‬ ‫بــه علــت تــرس از ابتــا بــه ایــن بیمــاری و‬ ‫مسائل دیگر کمتر اقدام به بارداری کردند‬ ‫یکــه حفظ بــاروری یک چالش مهم‬ ‫درحال ‬ ‫اســت و ســرطان های دســتگاه تناســلی و‬ ‫افزایش سن باروری را دچار مشکل می کند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬ایران جزو کشورهای دارای‬ ‫جهــای نابــارور اســت و‬ ‫درصــد بــاالی زو ‬ ‫افزایــش ســن‪ ،‬تعــداد محــدود فرزنــدان و‬ ‫اینکه دیرتر زنان باردار می شوند و مسائل‬ ‫دیگر از مهمترین عوامل این موضوع بوده‬ ‫درحالی که باید برنامه ریزی اساسی در این‬ ‫زمینه شــود‪ .‬رئیس انجمن متخصصان زنان‬ ‫و زایمــان ایران به افزایش امار ســزارین در‬ ‫کشــور نیز اشــاره کرد و این مسئله را ناشی‬ ‫از تــرس از زایمــان طبیعی‪ ،‬امــوزش ناکافی‬ ‫به تیم پزشکی شامل متخصص زنان‪ ،‬ماما‪،‬‬ ‫پرســتار و غیره و مسائل فرهنگی دانست‪.‬‬ ‫بــه گفتــه موســوی‪ ،‬در دو ســال اخیــر علم‬ ‫پزشــکی تحت الشــعاع سیاســت قرارگرفتــه‬ ‫و افــراد سیاســی در حیطــه پزشــکی نبایــد‬ ‫دخالــت مســتقیم کننــد‪ ،‬مســئله غربالگری‬ ‫مســئله طبــی اســت و تاثیــری در افزایــش‬ ‫جمعیــت نــدارد‪ ،‬امــا در الیحــه افزایــش‬ ‫جمعیت که به مجلس کشــیده شــده باید‬ ‫باخــرد جمعــی و همــکاری کارشناســان‬ ‫مسئله غربالگری از افزایش جمعیت خارج‬ ‫شود و در حیطه پزشکی قرار گیرد‪.‬‬ ‫شیوع ناباروری در کشور افزایش یافته‬ ‫ایــن متخصــص زنــان و زایمــان‬ ‫بابیــان اینکــه شــیوع نابــاروری در کشــور‬ ‫افزایش یافتــه‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ســندرم تخمدان‬ ‫پلــی کیســتیک بیماری چندجانبه اســت که‬ ‫ســامت زندگــی زنــان را مختــل می کنــد و‬ ‫مســئله فلج مغــزی نوزادان نیــز به عوامل‬ ‫متعــدد ژنتیــک و متابولیــک در دوران‬ ‫بــارداری بســتگی دارد و با توجــه به اینکه‬ ‫همــه خانواد ههــا انتظــار تولد فرزند ســالم‬ ‫یشــوند‬ ‫دارند وقتی با این پدیده مواجه م ‬ ‫ان را ناشــی از ک ـم کاری پزشــک دانســته و‬ ‫امــار شــکایات از متخصصــان زنــان در این‬ ‫زمینه باالست‪ .‬موسوی به برگزاری همایش‬ ‫بین المللــی متخصصــان زنــان و زایمــان که‬ ‫یشــود‪ ،‬اشــاره کــرد و‬ ‫‪ ۶‬تــا ‪ ۹‬مهــر برگــزار م ‬ ‫گفت‪ :‬این همایش به صورت مجازی با ‪۱۱۱‬‬ ‫ســخنرانی داخلــی و ‪ ۲۸‬ســخنران داخلــی‬ ‫و ‪ ۱۲‬امتیــاز بازامــوزی بــرای متخصصــان‬ ‫یشــود و فرزنداوری جمعی‪،‬‬ ‫زنــان برگزار م ‬ ‫کوویــد‪ ،‬پیشــگیری از ســرطان ها‪ ،‬حفــظ‬ ‫یهــای پرخطر از‬ ‫بــاروری‪ ،‬شــناخت حاملگ ‬ ‫محورهای ایــن همایش بوده که به صورت‬ ‫سخنرانی‪ ،‬پنل‪ ،‬سمپوزیوم اجرایی می شود‬ ‫و اعمــال جراحــی نیز ب هصــورت زنده برای‬ ‫شرکت کنندگان پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫کاهش‪ ۴۰‬درصدیبارندگی ها‬ ‫کســالی و مدیریت‬ ‫رئیــس مرکز ملی خش ‬ ‫بحــران ســازمان هواشناســی ضمــن اشــاره به‬ ‫کاهــش ‪ ۴۰‬درصدی بارندگی ها طی ســال ابی‬ ‫گذشته نسبت به حد نرمال گفت‪ :‬بارندگی ها‬ ‫طــی ســال ابی جــاری دیرتر از حد نرمــال اغاز‬ ‫می شودو پاییز کم بارشیپیشرو داریم‪.‬‬ ‫احد وظیفه در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬ضمن‬ ‫اشــاره بــه اینکــه دمای کشــور طی تابســتان‬ ‫امســال حــدود ‪ ۱‬درجــه ســانتیگراد باالتــر از‬ ‫حد نرمال بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مقدار بارندگی ها‬ ‫طی سال ابی گذشته (‪ )۱۴۰۰ -۱۳۹۹‬منتهی‬ ‫بــه اول مهرمــاه ســال جــاری نیــز کاهــش‬ ‫چشــمگیری داشته است‪ .‬به طورکلی ‪۱۴۳.۴‬‬ ‫میلی متــر بارندگی طی ســال ابی گذشــته در‬ ‫ســطح کشــور رخ داد که این مقدار نســبت‬ ‫بــه بــارش متوســط کشــور یعنــی ‪۲۳۵.۲‬‬ ‫میلی متــر کاهش حدود ‪ ۴۰‬درصدی داشــته‬ ‫اســت‪ .‬او بابیــان اینکه با دوره های خشــک‬ ‫متعــددی به ویژه در بهار و زمســتان مواجه‬ ‫بودیــم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متوســط بارش ســاالنه‬ ‫در کشور بین یک سوم تا یک چهارم متوسط‬ ‫جهانی اســت‪ .‬ازای ـن رو کاهــش ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫یهــا نســبت بــه حــد نرمــال کاهــش‬ ‫بارندگ ‬ ‫چش ـم گیری به حســاب می اید کــه می تواند‬ ‫شهــای متعــددی ازجملــه‬ ‫کشــور را بــا چال ‬ ‫مشــکالت تامیــن اب شــرب مواجــه کنــد‪.‬‬ ‫وظیفه افزود‪ :‬در برخی استان ها به خصوص‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری‪ ،‬کهگیلویــه و بویــر‬ ‫احمــد‪ ،‬لرســتان‪ ،‬کرمانشــاه‪ ،‬کردســتان ‪ -‬کــه‬ ‫مناطق پربارش کشــور در فصول ســرد ســال‬ ‫کاربرد اسطوره در پرده های‬ ‫خیالینگاری‬ ‫رئیسسازمانفرهنگیاجتماعیورزشیشهرداریاصفهاندر نشستاسطورهو کاربردکه‬ ‫در عمارت تاریخی سعدی برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬جامعه ای که اسطوره های خود را فراموش کند‪،‬‬ ‫به اسطوره های دیگران دلخوش می کند و این اتفاق موجب می شود که فرزندان این جامعه‬ ‫نسلیبی پناهو اسیب پذیر شوند‪.‬‬ ‫محمد عیدی بابیان اینکه در قرن عجیبی زندگی می کنیم که اغازش با کووید یک شروع‬ ‫شــد و پایانش را با کووید ‪ 19‬ســپری می کنیم‪ ،‬به کاربرد اســطوره در پرده های خیالی نگاری‬ ‫پرداخت‪ .‬او افزود‪ :‬مجموعه فرهنگی عاشورایی دارای ایین های بسیار گسترده ای است که‬ ‫بخشی از ان ها در ایام محرم و صفر برگزار می شود و بخشی از ان ها در طول سال جریان دارد‬ ‫و فرایندتاثیرگذاریبر رویمخاطبباتوجهبهدروننمایمذهبیجامعهایرانیراهمچنان‬ ‫در پی دارد‪ .‬او بابیان اینکه در حوزه انسان شناســی شــهری‪ ،‬در مبحثی به نام بوم شناســی‬ ‫سمبلیک شهری‪ ،‬انگشت تاکید بر روی این موضوعات می گذرد‪ ،‬بیان داشت‪ :‬شما می دانید‬ ‫که سقاخانه ها در شهر در کنار تکایا و حسینیه ها وظیفه داشتند روایت عاشورایی همچنان‬ ‫در شهر ادامه داشته باشد و متوقف به زمان و مکان نباشد و اتفاقا یکی از ویژگی پدیده های‬ ‫اسطوره ای‪ ،‬بی زمانی و بی مکانی ان پدیده هاست‪ .‬او بابیان اینکه ارکان سه گانه پرده های‬ ‫نگاری خیالی شــامل روایت‪ ،‬نقاشــی دراماتیک و نقال اســت‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬هنر پرده نگاری‬ ‫یــا خیالــی نگاری یا به قول بهروز غریب پــور صورت خوانی‪ ،‬یک هنر به اصطالح فقیر اما‬ ‫نمایشی بسیار غنی است که بر محور کنش ساده و بی پیرایه اما کامل و پیچیده نقاد با‬ ‫ایجاد صحنه های گفتاری و دکورهای زبانی که به وجود می اورد‪ ،‬شکل می گیرد‪ .‬عیدی به‬ ‫تعبیر خانم گله داران از این هنر با عنوان «نقش نقال و نقل نقاش» اشاره کرد و بیان داشت‪:‬‬ ‫نقل نقال و نقل نقاش در کنار عناصر اجرایی‪ ،‬تصویر و ایجاد فضاهای چند ساحتی موجب‬ ‫تاثیرگذاریبیشتر بر مخاطبشدهو انتقالمعناراتسهیل کند‪.‬‬ ‫تقویت هویت ملی از طریق نقالی‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بابیان اینکه این هنر وظیفه‬ ‫تحکیــم هویت ایرانی و اســامی مــا را در خالل قرون به خوبی انجــام داد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬زبان‬ ‫در پرده های خیالی نگاری‪ ،‬فارسی است که یکی از ارکان هویتی ما تلقی می شود و توسط‬ ‫سخنوران کارازمودهو ماهر کهبه صورتسنتیاینهنر رامی اموختهو احاطه کاملیبر ادبیات‬ ‫فارسی‪ ،‬چه منثور و چه منظوم داشته اند‪ ،‬در الیه های گوناگون جامعه تسری می یافت و‬ ‫نهادینهمی شد‪.‬او افزود‪:‬انتباهبر چارچوبجغرافیایماکههمانایرانفرهنگیباشد‪،‬در این‬ ‫خیالی نگاری ها بسیار موردتوجه قرارگرفته‪ ،‬به عبارتی این ها حافظان هویت ایرانی اسالمی‬ ‫بودند که جامعه را نسبت به این مولفه ها انتباه داده و اگاه و متوجه می کردند‪ .‬عیدی بیان‬ ‫داشت‪ :‬مفهوم پرده های خیالی نگاری اولین بار توسط استاد حسین قوللراقاسی به کاررفته و‬ ‫عبارت جالبی نیز دارد که می گوید‪« :‬سر ما خیال ماست‪ ،‬انجا که خیال ما با راه بیاید‪ ،‬انچه را‬ ‫که می خوانیم و می شنویم را‪ ،‬اگر بوم و رنگ نباشد‪ ،‬نقش و نگارشش را در ذهنمان تصویر‬ ‫می کشد‪ ».‬او اظهار کرد‪ :‬یکی از ویژگی های پرده های خیالی نگاری‪ ،‬ایینه تمام نمای خوب‬ ‫و بد مردمی است که در طول تاریخ زندگی می کرده اند‪ ،‬چراکه برخاسته از بستر جامعه و‬ ‫حتیپاسخگوینیاز فرهنگیجامعهبودهو اعتقادمبر ایناست‪،‬نقاالنبار فرهنگیجامعه‬ ‫خودشان را به خوبی به دوش کشیده اند‪ ،‬چیزی که امروزه کمیت ما لنگ است‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به رویکرد تاریخی به پرده خوانی بیان‬ ‫داشت‪ :‬افزون بر هزار سال این هنر تداوم داشته و نمی توان مبدائی برای ان مشخص کرد اما‬ ‫بر مبنای اسنادی که به دست ما رسیده‪ ،‬در ایران و جغرافیای فرهنگی ان و در هنر مانوی‪،‬‬ ‫شکلیاز پرده خوانیراداریم‪،‬می دانیدکهمانییکدینتلفیقیاز ایین هایزرتشتی‪،‬بودایی‪،‬‬ ‫میتراییسم و مسیحی را اورد و اعتقادش بر این بود هنر تصویر می تواند انتقال اموزه ها را بهتر‬ ‫انجام بدهد و به درستی چنین اعتقادی داشت زیرا گستره وسیعی از مخاطبان را تحت اموزه‬ ‫خود در دوره کوتاهی داشت‪ .‬عیدی ادامه داد‪ :‬در هندوستان نیز هنر پرده خوانی را داریم که‬ ‫اتفاقا در قالب ابعاد‪ ،‬کارکرد و موضوع شباهت هایی هم با ایران دارد‪ ،‬ضمن اینکه ایین های‬ ‫نمایشی و تئاتر در هندوستان ریشه دینی دارد‪ ،‬در یونان تئاتر در مقابل خدایان قرار می گیرد‬ ‫اما در هندوستان مخلوق خدایان بوده است‪ ،‬یعنی تئاتر را خلق کرده اند که بندگان با ان ها‬ ‫سخن بگویند و سخن بندگان را بشنوند‪ .‬او بابیان اینکه ایرانی ها دین اسالم را پذیرفتند اما‬ ‫شوویسنیمعربیرانمی خواستندبپذیرند‪،‬گفت‪:‬سلطهحکومتاموی‪،‬تحقیر عناصر ایرانی‬ ‫بود و مستند این گفته کتاب تاریخ تشیع نوشته دکتر رسول جعفریان است‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایرانی هامی خواستنداسالمراداشتهباشندولیایرانیبمانندو شاهنامهفردوسیحاصلاین‬ ‫اتفاقاست‪،‬اینوضعیتبعدهادر زمانغزنویان‪،‬سلجوقیانو خوارزمشاهیاننیز ادامهپیدا‬ ‫کرد و عناصر متخالف بسیاری داریم که حکومتگر هستند اما در زمان سلسله صفوی‪ ،‬دولت‬ ‫ملی تشکیل می شود زیرا ایرانی ها ان ها را فرزند ایران می دانستند‪ .‬عیدی بابیان اینکه از زمان‬ ‫صفویه ما هم ملت سازی می کنیم و هم به لحاظ مذهبی خودمان را هویت سازی می کنیم‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬در این مقطع ازیک طرف حکومت عثمانی را داریم که فزونت خواه است و خود‬ ‫را خلیفه اسالمی می داند و از طرفی فشار ازبک ها را داریم و در این زمان مذهب شیعه اثنی‬ ‫عشری‪ ،‬به عنوان مذهب رسمی ایران معرفی می شود‪ .‬به گفته او‪ ،‬پرده خوانی که در زمان‬ ‫ال بویه شروع شده و رگه هایی از مذهب شیعی در درون الیه های اجتماعی رشد کرده بود‪ ،‬در‬ ‫زمان صفویه خود را بروز و ظهور می دهد‪ .‬رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری‬ ‫اصفهانافزود‪:‬در اینزمان‪،‬یکیاز عناصر مهمپرده خوانیوشکل گیریخیالینگاری هایعنی‬ ‫محتوایداستانبهوجودمی ایدو ادبیاتششکلمی گیرد؛شخصیتیمانندمالحسینواعظ‬ ‫کاشفی کتاب روضه الشهدا را می نویسد و فارغ از اینکه چقدر این داستان ها سندیت دارد‪،‬‬ ‫به عنوانیکدراماتوژ بسیار قویعملکند‪،‬یعنیاینکهچگونهداستانبه گونه ایبیانمی شود‬ ‫که مخاطب را تحت تاثیر قرار بدهد؛ بحث می کند‪ .‬عیدی اسطوره‪ ،‬فرهنگ عامه (فولکلور )‬ ‫را عناصر قوام بخش جامعه دانست و گفت‪ :‬بسیاری از باورهای عامیانه ما خاستگاه های‬ ‫اســطوره ای دارند و قاطبه ایین هایی که در بدنه جامعه شــکل می گیرد‪ ،‬کلید ان را باید در‬ ‫فرم اندیشه اسطوره ای جستجو کنیم که خوشبختانه در این زمانه این مباحث رشد یافته و‬ ‫به ان توجه شده است‪ .‬این کارشناس فرهنگی تاکید کرد‪ :‬جامعه ای که اسطوره های خود را‬ ‫فراموشکند‪،‬بهاسطوره هایدیگراندلخوشمی کندو ایناتفاقموجبمی شودکهفرزندان‬ ‫این جامعه نسلی بی پناه و اسیب پذیری شوند‪ ،‬در جامعه امروزی چنین وضعیتی داریم‪ ،‬در‬ ‫فیلم های انیمیشن کارتونی که کودکان ما تماشا می کنند‪ ،‬از اسطوره های یونانی و بریتانیایی‬ ‫استفاده می شود مانند قنطورس (نیم اسب و نیم انسان)‪ ،‬پیگاسوس (اسب بالدار )‪ ،‬مینوتور‬ ‫(نیم تنهانسانو گاو)یاپریدریاییکهریشهدر فولکلور بریتانیاداردو یاعروسکیمانندباربی‬ ‫کهبهکمکرسانهتبدیلبهیکاسطورهمی شودتاانجاکهمولفه هایزیبایی شناختیراتغییر‬ ‫می دهد و حتی روی فیزیک انسان تاثیر می گذارد؛ اما به هم اندازه به جای رستم از هرکول‪،‬‬ ‫به جای چشم اسفندیار از پاشنه اشیل یا به جای رستم زاد از سزارین استفاده می کنیم و هیچ‬ ‫توجهیهمنداریمکهاین هامی توانندالگویاسطورهجامعه ایباشندکهمتناسبباضرورت‬ ‫زیست بومیاینجامعهشکل گرفته اند‪.‬‬ ‫رابطه فرهنگ عامه با اسطوره‬ ‫یشــوند ‪ -‬نیــز با کاهــش حدود‬ ‫محســوب م ‬ ‫یهــا روب ـه رو و برخی از‬ ‫‪ ۴۰‬درصــدی بارندگ ‬ ‫ایــن اســتان ها ازجمله‪ ،‬لرســتان‪ ،‬کرمانشــاه‪،‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫و شــمال خوزســتان تقریبــا بــا ‪ ۲۰۰‬میلی متــر‬ ‫کسری بارش طی سال ابی ‪ ۱۴۰۰ -۹۹‬مواجه‬ ‫بودند‪ .‬به گفته رئیس مرکز ملی خشک سالی‬ ‫و مدیریــت بحــران ســازمان هواشناســی‪،‬‬ ‫کم بارشی شدید طی سال ابی گذشته به ویژه در‬ ‫جنوب غرب و غرب کشور اثرات بسیار جدی و‬ ‫مشــکالت زیادی را برای دبی رودخان ههــا و اب‬ ‫پشتسدهاایجادکرد‪،‬به طوری کهدر حالحاضر‬ ‫نیزمخازنسدهاکسریقابل مالحظه اینسبتبه‬ ‫شرایطنرمال و حتی سال گذشته دارند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬فرهنگ عامه که نســبت بســیار زیادی با اسطوره دارد‪ ،‬شامل دانستنی ها‪،‬‬ ‫باورها‪ ،‬رفتارها و حتی فضاهای کالبدی هست که حاصل تجربه مردم است و چندان کاری‬ ‫به منطق و علم ندارد و تا زمانی که کارکرد دارد‪ ،‬از ان ها استفاده می شود‪ ،‬با یک قید که‬ ‫هم تفکر اسطوره ای و هم تفکر فولکلور‪ ،‬ساختار تجزیه و ترکیبش با ساختار ذهن منطقی‬ ‫متفــاوت اســت و افــرادی که اهل این نوع مطالعات هســتند‪ ،‬کتاب «کارکردهــای ذهن در‬ ‫جوامععقب مانده»اثر برولرامطالعه کنند‪.‬او بیانداشت‪:‬اگر باتاسیاز مدلبهروز غریب‬ ‫پور‪ ،‬مثلثی را فرض کنیم که یک ضلع روایت و داستان‪ ،‬یک ضلع نقاشی دراماتیک و یک‬ ‫ضلع نقال است‪ ،‬به قول اقای غریب پور با یک هنر مقدس در تمام ابعاد مواجه هستیم از‬ ‫این حیث که معتقدیم فرایند پرده خیالی نگاری از داستان تا نقالی و پرده خوانی تبدیل به‬ ‫مولفه هایاسطوره شناختیشدهاست‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!