روزنامه رویداد امروز شماره 1172 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1172

روزنامه رویداد امروز شماره 1172

روزنامه رویداد امروز شماره 1172

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫بازگشاییوسیعمدارس‬ ‫ودانشگاه هادر شهرهای‬ ‫بزرگمعقولنیست‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 03‬مــهر ماه‪1400‬‬ ‫‪ 25‬سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 18‬صفر ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1172‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫امروز‬ ‫‪04‬‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫رویدا د کهگیلوهی و بوریاحمد‬ ‫بازدیدمسئولیناستانی‬ ‫از پروژه های گچساران‬ ‫پروژه هاینیمه کاره‬ ‫تکمیلمی شود‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫بیش از هزار‬ ‫تزریق‬ ‫واکسن به مجموعه‬ ‫دور‬ ‫کارکنان ابفا شیراز‬ ‫‪ 27‬شهریور ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1166‬‬ ‫رویاد د افرس‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫شیراز خبر داد‪:‬‬ ‫و فوریتهای‬ ‫مدیر حوادث‬ ‫ورژانس فارس‬ ‫ضور امدادگران ا‬ ‫ریت امدادی‬ ‫ح‬ ‫‪ ۱۱۳‬هزار مامو‬ ‫در بیش از‬ ‫پزشکی دانشگاه‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫پشت نوبت استان‬ ‫ستمری مددجویان‬ ‫م‬ ‫برقرار میشود‬ ‫حداکثــر یکمیلیون‬ ‫تومــان تــا‬ ‫تومــان بــر اســاس‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هــزار‬ ‫بهزیســتی فــارس‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ســتمری دریافت‬ ‫بعد خانوار م‬ ‫ـتمری مددجویــان‬ ‫گفــت‪ :‬مسـ‬ ‫مددجویان جسمی‬ ‫میکنند و‬ ‫ـت اســتان فارســی‬ ‫ـترین فراوانــی را‬ ‫پشــت نوبـ‬ ‫حرکتــی بیشـ‬ ‫یک ماه اینده برقرار‬ ‫ـتمریبگیر دارند‪.‬‬ ‫حداکثر تا‬ ‫محمدصادق‬ ‫در افــراد مسـ‬ ‫کشفی نژاد‬ ‫ســتی فــارس بــا‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزی‬ ‫محمدصادق کشفی‬ ‫ـمرد‪ .‬مدیر حوادث و‬ ‫افزایش‪ ۷۰‬درصدی‬ ‫ســید‬ ‫دســت اجرا برشـ‬ ‫اجرایی شدن طرح‬ ‫اطاعــات ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫اقدامات در‬ ‫ادامه با اشاره به‬ ‫ـتمری در اشاره به‬ ‫نژاد از ثبت‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫پزشکی دانشــگاه در‬ ‫ـت دریافت مسـ‬ ‫مددجویان در سال‬ ‫فوریتهای‬ ‫جــوی پشــت نوبـ‬ ‫شدگیبهعنوانیکی‬ ‫این مستمری‬ ‫ــی و درامدزایی‬ ‫مدد‬ ‫خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫مصدومانسوانحغرق‬ ‫مددجویان‪ ،‬خودکفای‬ ‫ارمغان بهزیســتی‬ ‫نجات‬ ‫مرکز‪ ،‬توضیــح داد‪:‬‬ ‫چرخه بازتوانی‬ ‫ـت و مســتمری‬ ‫سامانه‬ ‫کمکرســانی این‬ ‫با تامین اعتبار در‬ ‫ـت بهزیســتی اسـ‬ ‫از محورهــای‬ ‫تــا یک ماه اینده‬ ‫ایشــان اولویـ‬ ‫منتهی به دریا‪ ،‬یکی از‬ ‫کمبهره و حمایت‬ ‫افــراد‬ ‫در ادامهبابیان‬ ‫استانهای شمالی و‬ ‫پس از دریافت وام‬ ‫پس از‬ ‫باالی غرقشدگی در‬ ‫مستمریبگیرانقرار میگیرند‪.‬او سرپرست افرادی که‬ ‫ـه دارای درامــد و‬ ‫هســتیم که امار‬ ‫ـا راهانــدازی حرفـ‬ ‫برقراریمستمریبازنان‬ ‫اســتانهایی‬ ‫بهزیســتی بـ‬ ‫از عوامل این امر‪،‬‬ ‫اولویت‬ ‫قطع میشود که‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫سرپرست خانوار‬ ‫دارد که شاید یکی‬ ‫شوند بعد از مدتی‬ ‫دارای معلولیت‬ ‫سطح کشور را‬ ‫مستقل می‬ ‫خانگی و کشاورزی‬ ‫خانوار و افراد‬ ‫خدماترسانی به‬ ‫ـط اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫رودخانهها‪ ،‬استخرهای‬ ‫معنی قطع کامل‬ ‫معلولیت شــدید و متوسـ‬ ‫البته این به‬ ‫غرقشدگیهای‬ ‫وجود‬ ‫و با‬ ‫ـارس ‪ ۸۰‬هزار نفر‬ ‫سال جاری‪ ،‬اغلب‬ ‫حاضر در بهزیســتی فـ‬ ‫است و از ابتدای‬ ‫ایشاننیست‪.‬‬ ‫استخرهای‬ ‫در حال‬ ‫مناطقدوردست‪،‬‬ ‫حداقــل ‪۳۲۰۰۰۰‬‬ ‫گزارششدهمربوطبه‬ ‫بگیر داریــم کــه از‬ ‫تجهیزات و لوازم شنا‬ ‫مســتمری‬ ‫بدون نجات غرق و‬ ‫خانگی و‬ ‫ـان از مجموع ‪۵۵‬‬ ‫گفته دکتر مرادیـ‬ ‫به‬ ‫ـت‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫بــوده اس‬ ‫ســال تاکنــون در‬ ‫شــدگی از ابتــدای‬ ‫ماموریــت غرق‬ ‫فوتشده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۱‬مورد منجر به‬ ‫اورژانس فارس‪،‬‬ ‫تجویز دارو‬ ‫دستوربرایحل مشکالتزیرساختی‬ ‫دشگری مذهبی فارس‬ ‫گر‬ ‫توسعه مییابد‬ ‫بهراهرونقمجدد‬ ‫قالیفارسچشم‬ ‫ارتفاعات شیراز‬ ‫طرح ممیزی‬ ‫اجرا میشود‬ ‫محور بزرگراه دشت‬ ‫شرفت فیزیکی دارد‬ ‫حیات‪ ۹2‬درصد پی‬ ‫ارژن به تنگ ابوال‬ ‫حیطبانیفارسبه‬ ‫جهیزپاسگاههایم‬ ‫ت‬ ‫در فاز دو صدرا‬ ‫بزرگ ‪ ۹‬هکتاری‬ ‫پارک‬ ‫ساخته میشود‬ ‫انرژیخورشیدی‬ ‫مبدلهای‬ ‫حرکتبهسمت‬ ‫بالندگیاستاندر فضای‬ ‫مجازیضروریاست‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫وعده وزیر صمت‬ ‫برای رفع تورم ناشی از‬ ‫نواقصنظامتوزیع‬ ‫‪02‬‬ ‫ورزش‬ ‫علیلندی‬ ‫‪07‬‬ ‫نگاهدراگاناسکوچیچبهبازی های‬ ‫پیش روی تیم ملی است‬ ‫راه اسمان را می شناخت‬ ‫پرواز‬ ‫ققنوس‬ ‫دلخوش کردن‬ ‫به گذشتهممنوع‬ ‫رویدادامروز‪ :‬گوییتداومعصراسطوره هااست‪.‬زمانیبرایزندهشدنروحوجانماخفتگان‪.‬‬ ‫«و هــر که دیگری را نجات دهد‪ ،‬گویی همه مردم را زندگی بخشــیده اســت»‪ .‬دیــروز این کالم‬ ‫پروردگار بهزیباترینشکلتفسیرشد‪.‬علیلندیاز میانهاتش‪،‬دروازهاسمانرایافتواز گرمای‬ ‫زندگی بخش ایمانش به مردم زندگی دوباره بخشید‪ .‬ایا او درگذشته است یا ما‪ .‬مایی که از دور‬ ‫نظاره گرسیاووشانپور ایرانبودیم‪.‬از میانهخاکستراتش؛ققنوس وار پر کشیدوباهمهپهلوانان‬ ‫همقطار شد‪ .‬اکنون علی لندی در جمع پاک بازان و جوانمردان و در کنار شهدای رهایی بخش‬ ‫ایرانجاودانهشد‪.‬روحیبزرگدر کالبدزمینی کهمارابابزرگی هایخداباوریپیوندداد‪.‬الگویی‬ ‫کهبایدنامونشاناورااز اینپسدر گوشوجانفرزندانمانزمزمه کنیم‪.‬‬ ‫ویــژه‬ ‫‪08‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫طرح ‪:‬محمداحتشامی ‪ /‬رویداد امروز‬ ‫غیرعامل و‪HSE‬‬ ‫مدیریت بحران و پدافند‬ ‫مدیر دفتر‬ ‫ـن به شــرکت ابفا‬ ‫از هــزار دوز واکسـ‬ ‫اختصــاص بیــش‬ ‫تاکنون خبر داد و‬ ‫از‬ ‫از اردیبهشتماه‬ ‫شــکی دانشــگاه‬ ‫شیراز طی سه مرحله‬ ‫ویروس کرونا در بخش‬ ‫و فوریتهای پز‬ ‫مدیر حوادث‬ ‫کرد‪ :‬از ابتدای شیوع‬ ‫ـتی درمانی شیراز‪،‬‬ ‫خاطرنشان‬ ‫مدیرعامل و نیز حوزه‬ ‫و خدمات بهداشـ‬ ‫بهداشت که اولویت‬ ‫علوم پزشــکی‬ ‫ـیس اورژانس و روز‬ ‫ســامت و‬ ‫بهداشتهمکاران‬ ‫ـمین سالروز تاسـ‬ ‫است‪،‬سامتو‬ ‫در چهل و ششـ‬ ‫اقدامات این مرکز‬ ‫‪ HSE‬وبحرانبوده‬ ‫تبیین مهمترین‬ ‫ملی اورژانس با‬ ‫خود قراردادیم‪.‬‬ ‫امدادگــران اورژانــس‬ ‫را رسالت اصلی‬ ‫فروردینماه سال‬ ‫کرونــا‪ ،‬از حضــور‬ ‫شرفی گفت‪ :‬در اواخر‬ ‫در بحــران‬ ‫یــت امــدادی‪ ،‬از‬ ‫محمدعلی‬ ‫مدیرعاملونیزپیگیری‬ ‫‪ ۱۱۳‬هــزار مامور‬ ‫ــارس در بیــش از‬ ‫مکاتباتوحمایتهای‬ ‫ـهریور ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد‪.‬‬ ‫ف‬ ‫معاونت درمان دانشگاه‬ ‫جاریبا‬ ‫جاری تا نیمه شـ‬ ‫و ‪ HSE‬از طریق‬ ‫ابتدای ســال‬ ‫نشســت‪ ،‬ضمن‬ ‫حوزه بحران‬ ‫واکســینه ‪ ۲۰۰‬دوز‬ ‫محمدجواد مرادیان در این‬ ‫مرحله اول شــروع‬ ‫ســیس اورژانس‪،‬‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫دک‬ ‫در‬ ‫ـکی‬ ‫فاضابشیراز تخصیص‬ ‫علوم پزشـ‬ ‫فرارسیدن ســالروز تا‬ ‫کارکنانشرکتابو‬ ‫گرامیداشــت‬ ‫ـس فــارس را در‬ ‫بندیتزریقواکسن‬ ‫واکسنبه‬ ‫روزی کارکنــان اورژانـ‬ ‫اظهار داشت‪:‬اولویت‬ ‫تــاش شــبانه‬ ‫کرونــا ســتودنی‬ ‫یافت‪.‬شرفی‬ ‫اساس گروههای‬ ‫ویــژه در بحــران‬ ‫اجازه درمان و‬ ‫ـرکت ابفا شــیراز بر‬ ‫تمامــی ایــام‪ ،‬به‬ ‫کارکنان اورژانس‬ ‫ســامت در خط مقدم‬ ‫بین همکاران شـ‬ ‫تزریق واکســن در‬ ‫زیرساختهایگردشگری‬ ‫در‬ ‫فــزود‪ :‬مدافعان‬ ‫بــود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫نــد و ا‬ ‫ایجاد‬ ‫منزل را ندارند‬ ‫‪ ۱۹‬بیش از ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫طــر و پر ریســک‬ ‫فصل پاییز و ســرد‬ ‫داخلی بر اساس ستاد‬ ‫در‬ ‫زیارتــی‪ ،‬ورود‬ ‫پرخ‬ ‫خوا بیماری منحوس کووید‬ ‫ـن در اســتانه اغاز‬ ‫اساس اولویتهای‬ ‫مذهبــی و‬ ‫تعاملوهماندیشی‬ ‫مبارزه با‬ ‫شرایط سخت در این‬ ‫او همچنیـ‬ ‫سه مرحله بر‬ ‫اورژانس در استان‬ ‫مســمومیت بــا گاز‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و‬ ‫نشست‬ ‫مذهبــی را تســهیل‬ ‫جانانه به جنگ با‬ ‫پنج پایگاه جدید‬ ‫افزایــش مــوارد‬ ‫گردشــگران‬ ‫ـیراز و توصیههای‬ ‫ـراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫است که‬ ‫ســامت به مردم‬ ‫خبر راهاندازی‬ ‫دانشــگاه شــدن هــوا از‬ ‫کرونا ابفا شـ‬ ‫از ابتدای امسال‬ ‫و پرخطر صورت‬ ‫اداره کل میـ‬ ‫حجتاالســام اســتوار‬ ‫ـه ارائه خدمات‬ ‫تاکنون با همکاری‬ ‫خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫افراد پر ریســک‬ ‫بحــران رفته و بـ‬ ‫ـدای ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫صنایعدستی استان‬ ‫گفت‪ :‬مونوکسید کربن‬ ‫امار اورژانس فارس‪،‬‬ ‫گروههای ســنی با‬ ‫مداوای سرپایی‬ ‫از ابتـ‬ ‫گردشگری و‬ ‫ـس مرکز مدیریت‬ ‫سازمان اورژانس فارس‬ ‫نیز‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫عاوه بر‪ ۳۸‬مورد‬ ‫میمندی‪ ،‬رئیـ‬ ‫میپردازند‪ .‬او‬ ‫علوم پزشکی شیراز و‬ ‫مدیریتحوزههای‬ ‫در دانشــگاههای‬ ‫ـپاری ســال تا نیمه شهریور‪،‬‬ ‫مونوکسید کربن‪ ۴۰ ،‬مورد‬ ‫ـکاران در بخشهــای‬ ‫فارسومرکز‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫علمیه فارس با اشاره‬ ‫ماموریتهای امــدادی‬ ‫ســتور کار برونسـ‬ ‫هادی شهدوست‬ ‫ادامــه گفــت‪ :‬همـ‬ ‫حوزههای‬ ‫مسمومیت با گاز‬ ‫مرکز دیگر نیز در د‬ ‫در راستای توسعه‬ ‫مجمــوع‬ ‫و دانشکدههای‬ ‫شــرفی در‬ ‫ـس‪ ،‬به بیمارســتان‬ ‫گلهدار شهرســتان موارد‬ ‫ـگاهها و افــرادی که‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫علمیه استان‬ ‫های بیبدیل استان‬ ‫شیرازی‬ ‫شیراز‪ ،‬فسا و جهرم‬ ‫راهاندازی پایگاه‬ ‫ـک نیروهــای اورژانـ‬ ‫تصفیهخانهها‪ ،‬ازمایشـ‬ ‫به ظرفیت‬ ‫علوم پزشکی‬ ‫مذهبی برگزار شــد‪.‬‬ ‫برمیگیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬قرار دارد؛‬ ‫حوزه خدمات نیــز بــه کمـ‬ ‫نیز جان خــود را‬ ‫فاضــاب‪،‬‬ ‫بخشهای مشــترکین‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫گردشــگری‬ ‫الر و گــراش را در‬ ‫مطالبات مهم استان در‬ ‫ســفانه یــک نفر‬ ‫ســروکار دارند در‬ ‫علــوم پزشــکی‬ ‫نقشاداره کلمیراث‬ ‫ســت شــیرازی‪،‬‬ ‫ساخت انتقالیافتــه و متا‬ ‫ابتدای ســال جاری تا‬ ‫مهر ازجمله‬ ‫ـوع‬ ‫ـ‬ ‫در بخش دیگری از‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫دستی فارس‪،‬‬ ‫هــادی شهدو‬ ‫ر‬ ‫ارباب‬ ‫که‬ ‫اساسی دانست‪،‬‬ ‫ـرادی‬ ‫حال‬ ‫ـا‬ ‫بـ‬ ‫اورژانــس فارس از‬ ‫خیرین در‬ ‫کنتــور خــوان و افـ‬ ‫است‪ .‬دکتر مرادیان‬ ‫گردشگریوصنایع‬ ‫ـتی را بســیار مهم و‬ ‫امدادگــران‬ ‫ــای حــوزه اب و‬ ‫ماموریت امدادی‬ ‫مدیرکلمیراثفرهنگی‪،‬‬ ‫اورژانسی بوده که به همت اورژانس در سطح ازدستداده‬ ‫و صنایعدسـ‬ ‫چالشهای امدادگران‬ ‫در اولویت تزریق‬ ‫و کارگره‬ ‫منابع و مخازن علم‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۱۳‬هزار‬ ‫از ظرفیت طاب‬ ‫ســعه پایگاههای‬ ‫بازرســی مشــغولند‬ ‫های خود با اشاره به‬ ‫نیمه شهریور در‬ ‫باید با استفاده از‬ ‫اظهار کرد‪ :‬استفاده‬ ‫ـه در مقایســه بــا‬ ‫بوده و روند تو‬ ‫ســمت نصب و‬ ‫های اظهار کرد‪:‬‬ ‫اورژانسفارس‪ ،‬صحبت‬ ‫نیروهای اورژانس‬ ‫حــران و پدافنــد‬ ‫استان فارس‬ ‫مذهبی گامبرداریم‬ ‫ـهای داشــتهاند کـ‬ ‫ق‬ ‫افزایشاست‪.‬رئیس‬ ‫خارجی با گذراندن دوره‬ ‫دفتــر مدیریــت ب‬ ‫موارد ضرب و شــتم‬ ‫ارتقاء گردشگری‬ ‫حضــور فعاالنـ‬ ‫درصدی‬ ‫ـر‬ ‫به‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫مد‬ ‫رو‬ ‫از‬ ‫در‬ ‫مرکز‪،‬‬ ‫نیز‬ ‫های‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ادب‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫مربوط‬ ‫استان‬ ‫زمینه‬ ‫ـ‬ ‫ـا‬ ‫ن‬ ‫زبان‬ ‫افزایش‬ ‫گرفت‬ ‫ـه دوم اولویــت بـ‬ ‫این‬ ‫ـگاههای هنرو‬ ‫فراهم کنیم‪ .‬رئیس‬ ‫یادکــرد و در این‬ ‫مسلط به‬ ‫قــرار‬ ‫ارتباطی اســتان را‬ ‫شــته‪ ،‬از‬ ‫افــزود‪ :‬در مرحلـ‬ ‫اموزشـ‬ ‫موارد‬ ‫معنایی بین اینها را‬ ‫محورهای‬ ‫مدت مشــابه سال گذ اورژانس فارس مجموع‬ ‫غیرعامــل و ‪HSE‬‬ ‫پرحادثهترین شــیراز‪-‬جهرمار و شــیراز‪-‬داراب بهعنــوان یکــی از این اورژانس رایــگان بوده و‬ ‫امــوزش راهنمایان گردشــگری در گردشگری و ارتباط‬ ‫بر اســاس اولویت‬ ‫یــه فــارس وجود‬ ‫رئیس‬ ‫قراردادی بود که‬ ‫ـت حوزههــای علم‬ ‫کلمیراثفرهنگی‪،‬‬ ‫ـح داد‪ :‬خدمــات‬ ‫به شــیراز‪-‬کازرون‪،‬‬ ‫برخوردار بوده است‪ .‬اورژانس فارس از ابتدای‬ ‫همکاران رســمی و‬ ‫مرکــز مدیریـ‬ ‫ششــم توســعه نیز توضیـ‬ ‫تحتنظارتاداره‬ ‫به مصدومان در‬ ‫همکاران تامین نیرو و‬ ‫استانفارسرانعمتی‬ ‫میتواند زمینهســاز‬ ‫های مردم استان با‬ ‫افزود‪ :‬طبق برنامه‬ ‫خدمات سامت‬ ‫شدند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫علمیهطرازاولدر‬ ‫ـتی اســتان فارس‬ ‫تماس‬ ‫را نیز بیش از ‪۶۲۰‬‬ ‫معرفــی کــرد و‬ ‫نیروهــای رسیدگی و ارائه‬ ‫سنی انتخاب‬ ‫کنار حوزههای‬ ‫وظایف اورژانس‬ ‫خدمات که جزء‬ ‫و صنایعدسـ‬ ‫گیریاز علومدینی‬ ‫نیمه شــهریور ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ـش زمــان حضــور‬ ‫ممکن‪ ،‬از مهمترین‬ ‫اسامی‪ -‬ایرانی در‬ ‫کارکنان زحمتکش‬ ‫ادامهداد‪:‬بایدبابهره‬ ‫ـور و باهــدف کاهـ‬ ‫امســال را تا‬ ‫به ســال گذشته‪،‬‬ ‫و ترویج فرهنگ‬ ‫ـتکم ‪ ۱۰۰‬کمترین زمان‬ ‫شرکتی مخصوصا‬ ‫مدیرکل برشمردو‬ ‫درمان و تجویز دارو‬ ‫این دوره واکسینه‬ ‫شود‪ ،‬کشـ‬ ‫اثار و اماکــن‪ ،‬روح‬ ‫اعام کرد که نســبت‬ ‫معرفی‬ ‫بیماران‪ ،‬راهاندازی دسـ‬ ‫کارکنان اورژانس اجازه‬ ‫ـوب میشدند در‬ ‫سرعت پیگیری می‬ ‫فرهنگی باشــد‪.‬‬ ‫ـگری‪ ،‬ضمــن معرفی‬ ‫هزار تماس‬ ‫اورژانس بر بالین‬ ‫گروه پرخطر محسـ‬ ‫ـد از ابنیــه تاریخی‬ ‫مزاحمتهای تلفنی‪ ،‬به‬ ‫ـتان در دســتور است؛ اما‬ ‫در گردشـ‬ ‫ـزل ندارند و فرد‬ ‫شهریورماه دیگر‬ ‫تقویت کنیم‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫یـ‬ ‫نــس دیگر در اسـ‬ ‫در شهرســتانهای‬ ‫غیرضروری در منـ‬ ‫گفت‪ :‬مرحله سوم ‪۱۶‬‬ ‫بازد فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایعدستی استان معنویت را در گردشگران‬ ‫یک درصد‬ ‫ـگاه و مرکــز اورژا‬ ‫ـعه این قابلیــت‬ ‫متعدد‪ ،‬و ارائــه خدمــات‬ ‫اورژانس در استان‬ ‫شــدند‪ .‬شرفی‬ ‫شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از‬ ‫دالیل ابتا به کرونا و‬ ‫قرار پایـ‬ ‫صنایعدستی باید‬ ‫همچنیــن توسـ‬ ‫ـزاری نشســتهای‬ ‫میراث‬ ‫عنوان ســومین حرم‬ ‫فعالیت ‪ ۲۲۰‬پایگاه‬ ‫بوده و در دستور کار‬ ‫بیمارستان منتقل‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫در مراحل قبل به‬ ‫قرارگرفتــه و بــا برگـ‬ ‫افزود‪ :‬شــهر شــیراز به‬ ‫پرســشهای غیر‬ ‫ـس در ازادراه بیمار باید به‬ ‫در حال پیگیری‬ ‫همکارانی که‬ ‫درگیری همراه با‬ ‫شدند‪.‬مدیردفتر‬ ‫کمک میراث‬ ‫کار‬ ‫فرهنگ اسامی‪-‬‬ ‫کــه در این امار‪،‬‬ ‫فــارس‬ ‫فارس نیز‬ ‫پایگاههــای اورژانـ‬ ‫تاکنون‪ ۱۰،‬مورد‬ ‫بودندنیزواکسینه‬ ‫ـامی میتواند با‬ ‫ماندگار و هویت‬ ‫او بــا بیــان این‬ ‫اینکه ‪ ۲۲۰‬پایگاه اورژانس شــامل برنامهریزیشــده تا‬ ‫موقعیت‪ ،‬ابتدای سال جاری‬ ‫موارددیگرجامانده‬ ‫بیت (ع) در ایران اسـ‬ ‫حافظ میراث‬ ‫ثبت رسیده که دو‬ ‫‪ HSE‬خاطرنشــان‬ ‫کرد‪:‬استانفارس‬ ‫اشتباه محاسبه نشده است‪ ،‬افزود‪ :‬دارد‪ .‬وی با بیان‬ ‫توجــه به اهمیت‬ ‫اهل‬ ‫اغلــب از قدمت و‬ ‫موتورالنس و اتوبوس‬ ‫کارکنان اورژانس به‬ ‫پدافند غیرعامل و‬ ‫استوارمیمندیبیان‬ ‫مرتبط و تماس‬ ‫ـیراز اصفهــان نیز با‬ ‫علمیــه فــارس کــه‬ ‫هســتیم‪ ،‬وجود‬ ‫زمینــی‪ ،‬هوایی‪،‬‬ ‫ضرب و شتم‬ ‫مدیریت بحــران‬ ‫ایرانیباشد‪.‬‬ ‫دانشگاه‪ ،‬دستور‬ ‫به پیمانکاران و‬ ‫ادامه داد‪ :‬شـ‬ ‫ـگری دارای ظرفیت‬ ‫حوزههــای‬ ‫ـفانه با ان روبرو‬ ‫پایگاههای‬ ‫برخوردار هستند‬ ‫همکاری امور حقوقی‬ ‫ـی از این ســهمیه‬ ‫چالشــی که متاسـ‬ ‫همه ابعاد گردشـ‬ ‫جاگذاریشوند‪.‬‬ ‫فارس فعال اســت‪،‬‬ ‫ــان و اثربخشــی‬ ‫کرد‪ :‬درنهایت بخشـ‬ ‫برخی پایگاهها مورد ان با‬ ‫تنظیمو‬ ‫شیراز و شــیراز در‬ ‫خاطی گرفتهشده‬ ‫مشترکین و حوزه‬ ‫با این مرکز امدادی است که امبوالنس در استان‬ ‫پیشینه درخش‬ ‫شیراز به سبب وجود‬ ‫‪ ۱۶۰‬پایگاه اورژانس‬ ‫امکان جابجایی‬ ‫دینیومذهبیدر‬ ‫شاق و زندان افراد‬ ‫سپاری شرکت‪ ،‬حوزه‬ ‫مزاحمتهای تلفنی‬ ‫گردشگری مذهبی‬ ‫دکتر مرادیان‬ ‫از ‪ ۶۱‬هزار تماس‪،‬‬ ‫ارتقاء گردشگری‬ ‫تعداد‪ ،‬همکاران مــا در‬ ‫بــر اســاس حکم جلب‪،‬‬ ‫بخشهای برون‬ ‫شاهچراغ هستند و‬ ‫فاضاب‬ ‫امامزادگان واجب‬ ‫ـش‬ ‫ساز‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫ـردم‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫در‬ ‫ـن‬ ‫پزشکی شیراز در حال‬ ‫یــن تصفیهخانه‬ ‫ـدای ســال جــاری‪،‬‬ ‫در دسترســی مـ‬ ‫از ایـ‬ ‫پیگیری و اجراست‪.‬‬ ‫وجودحرممطهر‬ ‫نورانی شاهچراغ (ع) و‬ ‫فاضــاب و همچن‬ ‫باهــدف تســریع‬ ‫از ابتـ‬ ‫ایم‪ .‬دکتر مرادیان با زیرمجموعه دانشــگاه علوم‬ ‫استانباشد‪.‬او گفت‪:‬‬ ‫شده را از دیگر و در حال‬ ‫ـتان مضجح‬ ‫مشــاورین که در‬ ‫و تکایا در استان‬ ‫اب و‬ ‫مشکلی مواجه بوده‬ ‫گذاریهای انجام‬ ‫و‬ ‫تکریم در سراســر اسـ‬ ‫ـی این بخشها و‬ ‫ـاجد‪ ،‬حسینیهها‬ ‫مــردم هســتند‪ .‬مدیر حــوادث و نیازسنجی و هدف‬ ‫با چنین‬ ‫پیمانــکاران اجرایـ‬ ‫امامزادگان واجب‬ ‫تکریم و مسـ‬ ‫حضورشان جز گروههایی‬ ‫قابلیت جدید در مرکــز اورژانس ارائــه خدمــت به‬ ‫برخوردار اســت‪ .‬او با‬ ‫و‬ ‫(ع) و‬ ‫فرهنگی‪،‬تاریخی‪،‬‬ ‫علوم پزشکی با اعام‬ ‫عــام خبر ایجــاد‬ ‫جایــگاه ویژهای‬ ‫بر اساس نظارت و‬ ‫جاذبههایمتعدد‬ ‫ـل تماسگیرنــده‬ ‫پزشکی دانشگاه‬ ‫ا‬ ‫صــد فــارس از‬ ‫این بخش‬ ‫فارسدرکنار‬ ‫علمیه اســتان فارس‬ ‫ـکان شناســایی محـ‬ ‫فوریتهای‬ ‫ـارس را بهعنــوان مق‬ ‫تخصیصیافت‪.‬‬ ‫امادگــی حوزههــای‬ ‫اســتان و امـ‬ ‫بهرهبرداری رسیده و‬ ‫ـی و ســامت‪ ،‬فـ‬ ‫پرخطرهستند‬ ‫ـگری اعــام‬ ‫ـی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫امکان در شیراز به‬ ‫طبیعـ‬ ‫ابعاد خصوصا گردشـ‬ ‫میــراث فرهنگـ‬ ‫گفت‪ :‬این‬ ‫پیگیریمیشود‬ ‫شــگری در تمامی‬ ‫بــا اداره کل‬ ‫توسعه ارتباطات‬ ‫فرشدستبافاستان‬ ‫گرد‬ ‫دوســت شــیرازی‬ ‫استان‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫شنواره کشوری‬ ‫خـــبر‬ ‫کرده اســت‪ .‬شه‬ ‫جهتافزایشتولید‬ ‫صنایعدستی‬ ‫زیــارت معرفی‬ ‫غنی اســامی در‬ ‫اولین ج‬ ‫تحصیلی علوم دینی‬ ‫اختصاصتسهیالتالزم‬ ‫ـی در احیا فرهنگ‬ ‫فارس دارای مراکز‬ ‫مدرسه وهــم افزایـ‬ ‫ایدههای برتر‬ ‫مابین مرکز مدیریت‬ ‫ابراز کرد‪:‬‬ ‫ـیاری است ازجمله‬ ‫جدید از تعامات فی‬ ‫تجارب و‬ ‫قدمت تاریخی بسـ‬ ‫تولیــد‪ ،‬بافندگان‬ ‫منصوریه و ‪ ...‬دوره‬ ‫کلمیراثفرهنگی‪،‬‬ ‫با‬ ‫زنجیــره تامیــن‪،‬‬ ‫اردویی و اردوگاهی‬ ‫علمیهفارسواداره‬ ‫اقاباباخان و مدرسه‬ ‫بابیــان اینکــه در‬ ‫کتب حوزههای‬ ‫قابلتوجهی وجود‬ ‫خان‪ ،‬مدرسه‬ ‫ـتان فــارس شــاهد‬ ‫این یابــد‪ .‬وی‬ ‫معرفی‪،‬چاپوانتشار‬ ‫صنایعدســتی اسـ‬ ‫فارس مشــکات‬ ‫شــتغالزایی در‬ ‫گردشــگری و‬ ‫امادههمکاریدر‬ ‫صادرات فرش اســتان‬ ‫صنعــت فــرش‬ ‫برگزار میشود‬ ‫موثری در گردشگری‬ ‫در حال حاضر ا‬ ‫به انها هســتیم‪.‬‬ ‫که‬ ‫ـارس در رونــد‬ ‫فروغان تــا‬ ‫های چشــمگیر و‬ ‫وجود داشــت اما‬ ‫علمی فاخر مرتبط‬ ‫شــت‪ :‬اســتان فـ‬ ‫استان شده است‪.‬‬ ‫همکاری پیشــرفت‬ ‫صــادرات‪ ،‬این بخش‬ ‫فرش این اســتان‬ ‫و مقاالت‬ ‫دارد عنــوان دا‬ ‫دینیخواهیمبود‪.‬‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫شدیدی‬ ‫های‬ ‫تولیدات‬ ‫فارس‬ ‫زمینه‬ ‫فرهنگی اموزشوپرورش‬ ‫دچار کاهش بسیار‬ ‫ـس کمیســیون‬ ‫باید با فراهم کردن‬ ‫صادرات فرش‬ ‫ـت امــا عمــده‬ ‫مذهبی‪،‬زیارتیو‬ ‫شــود و بودجه‬ ‫نماینــدگان و رئیـ‬ ‫کاهش روند تولید و‬ ‫شــور پیشــرو اسـ‬ ‫اختصاص حوزه‬ ‫او افزود‪:‬‬ ‫معاون پرورشی و‬ ‫هایعلمیهفارسو‬ ‫خــت ثبت می‬ ‫تجارب و ایدههای برتر‬ ‫ـاد در در ک‬ ‫عضــو هیئــت‬ ‫داشت‪ :‬یکی از دالیل‬ ‫گفت‪ :‬موضوع‬ ‫واحدبینالمللحوزه‬ ‫ـام تولیــدات پایت‬ ‫ـا و متولیــان زیـ‬ ‫جشنواره کشوری‬ ‫بازرگانی فارس‬ ‫ســال میشــود‪.‬‬ ‫ـتباف اظهار‬ ‫متقابلبا‬ ‫درنهایــت بــه نـ‬ ‫ها‪ ،‬اتحادیههـ‬ ‫برگزاری اولین‬ ‫و گمــرک اتــاق‬ ‫بخشهــای دیگر ار‬ ‫کردناندوختههای‬ ‫تولیــد فــرش دسـ‬ ‫وجــود تشــکل‬ ‫تصمیمگیریها‬ ‫واردات‬ ‫اردوگاهیباهدفمیدانی‬ ‫ـای دولتــی بــه‬ ‫نــق و افزایــش‬ ‫در فــارس‪،‬‬ ‫ـش فــرش اســتان‬ ‫کاری و تداخل در‬ ‫و حمایتهـ‬ ‫الزم جهــت رو‬ ‫استان‪ ،‬مرکز ملی‬ ‫در فارس خبر داد‪.‬‬ ‫اردوییو‬ ‫مشــکات بخـ‬ ‫ســت که موازی‬ ‫تســهیات‬ ‫ـت‪ .‬وی اضافه‬ ‫سازمان صمت‬ ‫ـاره بــه احصــا‬ ‫تجارب برتر اردویی‬ ‫این بخش ا‬ ‫اتحادیه تعاونیهای‬ ‫تبدیلشــده اسـ‬ ‫همکاری و همراهی‬ ‫فروغــان بــا اشـ‬ ‫تربیتی و تدوین‬ ‫دفتــر هماهنگی‬ ‫ســت تخصصــی‬ ‫در ایــن حــوزه‬ ‫ازجمله مکاتبه با‬ ‫استان را با‬ ‫بخشهــای درامــدزا‬ ‫کشــاورزی فارس و‬ ‫ــی در اولیــن نش‬ ‫ـه یــک اســیب‬ ‫ــات بیمــهای‬ ‫ـح کــرد‪ :‬مواردی‬ ‫جهانبخــش بانش‬ ‫در جلســه بـ‬ ‫فــرش یکــی از‬ ‫ـران‪ ،‬ســازمان جهاد‬ ‫ـتان جهــت معض‬ ‫ـای برتــر اردویی و‬ ‫بخش تصریـ‬ ‫جــه بــه اینکــه‬ ‫خســرو فروغــان‬ ‫فــرش ایـ‬ ‫ـتایی فــرش اسـ‬ ‫تجــارب و ایدههـ‬ ‫اینک صــادرات این‬ ‫کــرد‪ :‬بــا تو‬ ‫ـی و اختصــاص‬ ‫دنبــال میکنیــم‪.‬‬ ‫پیرامونــی‪ ،‬تهیــه‬ ‫شــنواره کشــوری‬ ‫تولیــدی روسـ‬ ‫مــا بــوده و هم‬ ‫این اتاق که با‬ ‫ــه انــان‪ ،‬بررسـ‬ ‫جشنواره همه فرهنگیان‬ ‫اســتانداری فــارس‬ ‫ارتفاعــات‬ ‫ج‬ ‫مشــکات موجود در‬ ‫واردات و گمرک‬ ‫صــادرات کشــور‬ ‫ـش درصــد بیم‬ ‫استان گفت‪ :‬در این‬ ‫توســعه تجارت‬ ‫ـعاوری اطاعات‬ ‫صــی صــادرات‪،‬‬ ‫بافنــدگان و افزایـ‬ ‫دستباف در‬ ‫ـت‪ ،‬میتــوان از‬ ‫های اقدام پژوهی‪،‬‬ ‫اردوگاهی‬ ‫توســط ســازمان‬ ‫نقشــه و جمـ‬ ‫کمیســیون تخص‬ ‫صادرکنندگان فرش‬ ‫مشــکاتی روبــرو اسـ‬ ‫سازمان سیما‪ ،‬منظر‬ ‫بخشــنامهها و‬ ‫اثار خود را در قالب‬ ‫هوایی و زمینی‬ ‫ســرباری جهت‬ ‫مسائل و مشکات‬ ‫و پاگیــر بــودن‬ ‫نــی‪ ،‬بهســختی‬ ‫رئیس‬ ‫فرش یکی از بــا‬ ‫یارانه حمل‬ ‫استان میتوانند‬ ‫ســی هزینههای‬ ‫طراحــی برنامــه‬ ‫بهصــورت زمی‬ ‫ـرش را بــه دســت‬ ‫موضوع بررسی‬ ‫شهری شهرداری‬ ‫شــد‪ ،‬بیــان کرد‪:‬‬ ‫ـی‪ ،‬عــدم توجــه‬ ‫ـرش ایــران‪ ،‬برر‬ ‫ـره و دل نوشــته‪،‬‬ ‫صــادرات فـ‬ ‫ـتگاههای مرتبط‪،‬‬ ‫و فضای ســبز‬ ‫اعضای ان برگزار‬ ‫کمــی انجــام‬ ‫فعالیتهــای قانونـ‬ ‫و مرکــز ملــی فـ‬ ‫ویدیوکســت‪ ،‬خاطـ‬ ‫اقتصــاد فارس و‬ ‫گری اردوهای راهیان‬ ‫و بــا دقــت‬ ‫ـتان توســط دسـ‬ ‫ســتان بــا حضور‬ ‫خــذ مالیــات از‬ ‫ـرای طــرح ممیزی‬ ‫هــای صادراتــی‬ ‫ـگ‪ ،‬صنعــت و‬ ‫فرش دســتباف اسـ‬ ‫و مجازی‪ ،‬روایت‬ ‫ا‬ ‫ـور قوانیــن‪ ،‬ا‬ ‫اســتان ازجمله‬ ‫شــیراز از اجـ‬ ‫نرســیدن جایزه‬ ‫بنابرایــن پــروژه‬ ‫ـم در هنــر‪ ،‬فرهنـ‬ ‫خاقانه حقیقی‬ ‫ادامه بافندگان‬ ‫نــی موجــود در‬ ‫اردوگاهها تا دوازدهم‬ ‫های تجاری کشـ‬ ‫ـاق در بــازار و‬ ‫بخشهــای مهـ‬ ‫میشــد‪،‬‬ ‫پیرامونی در راستای‬ ‫ظرفیتهــای قانو‬ ‫فرش ازجمله نشــان‬ ‫کــرد‪ .‬فروغان‬ ‫بــه کاالی قاچـ‬ ‫توسعه و تقویت‬ ‫ـر مشــکات در‬ ‫عــات‪ ،‬بهصورت‬ ‫ارتفاعات‬ ‫واقعی اشــاره‬ ‫بهرهمنــدی از‬ ‫نور و راهکارهای‬ ‫ـت بهطوریکه‬ ‫ــفانه در بخش‬ ‫هــت حــل موثـ‬ ‫مناطق خود تحویل‬ ‫محمدرضا زندیه‬ ‫ممیــزی ارتفا‬ ‫صادرکننــدگان‬ ‫ـوازن خبــر داد‪.‬‬ ‫بازرگانان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫متا‬ ‫ـور‬ ‫ج‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫اما‬ ‫ـع موانــع تولیــد‬ ‫ادارات اموزشوپرورش‬ ‫ک‬ ‫معروف اســت‬ ‫چــاق از طریق‬ ‫بــه تولیــد و‬ ‫صادرات روناس و پشم‬ ‫توســعه متـ‬ ‫هوایــی و بــر‬ ‫کارگــروه رفـ‬ ‫ـت که در جهان‬ ‫ـای کاالهای قا‬ ‫هویت فــرش ایرانی‬ ‫مهرماه بــه‬ ‫هنری اموزشوپرورش‬ ‫ســنجشازدور‬ ‫استان‪ ،‬ممنوع شدن‬ ‫زندیــه گفــت‪ :‬بــا‬ ‫هنگفتی متوجه‬ ‫بــران مالیاتهـ‬ ‫ایران اسـ‬ ‫وجــود دارد که‬ ‫پرورشی و فرهنگی‬ ‫داخل را باهدف‬ ‫ارزشــمندی داد‪ :‬ج‬ ‫محمدرضــا‬ ‫ملی و بینالمللی‬ ‫که هزینههــای‬ ‫بخشهای مختلف‬ ‫کشــورمان معضاتی‬ ‫دهند‪ .‬معاون‬ ‫گردشــگری‪ ،‬اردو‪،‬‬ ‫تولید فرش دستباف‬ ‫صورت میگیــرد‬ ‫اخرین استانداردهای‬ ‫ـاره بــه قدمت و‬ ‫ـکار ســنجیهای‬ ‫ـران در خصوص‬ ‫فــرش‬ ‫مهارتامــوزی و رونق‬ ‫شناســنامهدار‬ ‫تامین مواد اولیه در‬ ‫های اســاس‬ ‫توجــه بــه افـ‬ ‫ــت‪ .‬وی بــا اشـ‬ ‫محاسن این پروژه تهیه‬ ‫پیگیری داریم‪.‬‬ ‫فــارس از اردو‪،‬‬ ‫ـتان فــارس افزود‪:‬‬ ‫تحقــق خواســته‬ ‫توانمندیدانشاموزان‪،‬‬ ‫کمرنــگ کــرده اس‬ ‫همچنیــن مصوبــه هیئتوزیـ صــادرات در جهت‬ ‫حال اجراست که از‬ ‫دست‬ ‫دســتبافت در اسـ‬ ‫مشکات این بخش در‬ ‫جــار میشــود و‬ ‫شــده و بــرای‬ ‫را‬ ‫اجتماعیوارتقایسطح‬ ‫ـب شــده مقولــه‬ ‫بارگذاریاطاعات‬ ‫دهی بهتــر‪ ،‬در‬ ‫انجام‬ ‫متنوعترین و ت‬ ‫ـرش بهویژه فرش‬ ‫افزایش کاهش‬ ‫اموزی در ارتقا ســطح‬ ‫ســال ‪ 97‬موجـ‬ ‫تربیت‬ ‫دیجیتالهوایی‪،‬‬ ‫منظــور ســازمان‬ ‫صنعــت فـ‬ ‫کــه بیشــترین و‬ ‫بازگشــت ارز در‬ ‫طریق قاچاق کاال‬ ‫اردوهــای دانش‬ ‫عکسهای‬ ‫شــهروندان و به‬ ‫ـتانهایی اســت‬ ‫فتوگرامتری و ایجاد‬ ‫ـع علمــی و تهیــه‬ ‫نقــش و جایــگاه‬ ‫جــب رونق این‬ ‫واردات کاال از‬ ‫عملیاتیموثردر ایجاد‬ ‫ـارس یکــی از اسـ‬ ‫بر روی نقشههای‬ ‫برنامههــای جامـ‬ ‫ـوردار اســت و بهمو‬ ‫ـور قفل شــود و‬ ‫فـ‬ ‫اردویی‪،‬روشهای‬ ‫ارتفاعات موردنظر‬ ‫خدمات بهتر و توزیع‬ ‫پیشبینــی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫ـا‬ ‫فرهنگ‬ ‫در‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫راستای‬ ‫فرش‬ ‫خوبی‬ ‫اطاعاتی‪ ،‬طرح ممیــزی‬ ‫کیفی‬ ‫باکیفیتتریــن‬ ‫داده مکانی و ارائه‬ ‫الگوهای عملیاتی در‬ ‫ـتان‪ ،‬اشتغالزایی‬ ‫اجرا پایگاه‬ ‫های بسیاری در اسـ‬ ‫اردویی و روشها و‬ ‫بانکهــای‬ ‫شهروندان است‪.‬‬ ‫ســازمان در حــال‬ ‫سند تحول بنیادین‬ ‫شهرسازی فارس‪:‬‬ ‫تحول‬ ‫صنعت در ســال‬ ‫عادالنه خدمات به‬ ‫ـی‪ ،‬توســط این‬ ‫دانشاموزی بر پایه‬ ‫مدیرکل راه و‬ ‫خـــبر‬ ‫پیرامونـ‬ ‫ـه بــه وضعیــت‬ ‫برگزاری اردوی‬ ‫برد‪ .‬بانشی گفت‪:‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــا توجـ‬ ‫این جشنواره نام‬ ‫اســت‪ .‬وی‬ ‫عنوان محورهای‬ ‫اموزشوپرورش شامل‬ ‫حال حاضــر بیش از‬ ‫به‬ ‫وزارت‬ ‫ـرای این طــرح در‬ ‫همه فرهنگیان شــاغل در بازنشستگان و پیشکسوتان‬ ‫ـدی اظهــار کــرد‪ :‬بـ‬ ‫در ایــن طرح دو‬ ‫زاهـ‬ ‫شــده که ابتــدا‬ ‫اداری‪ ،‬اموزشی‪،‬‬ ‫ایمنی و کاهش‬ ‫ـارد ریــال هزینــه‬ ‫غیردولتیمیتوانند‬ ‫نیروهای‬ ‫همه طــرح به یک‬ ‫افتتاح طرح افزایش‬ ‫یــک هــزار میلیـ‬ ‫شاغلدر مدارس‬ ‫ــد امــا پارســال‬ ‫مهمتریــن مزایای‬ ‫اردوییوهمکاران‬ ‫وبرگشت و کاهش زمان‬ ‫ـغول بــکار بودن‬ ‫پرورشیوفرهنگی‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫شــته اســت‪ .‬وی‬ ‫پیمانــکار مشـ‬ ‫شدن مسیر رفت‬ ‫شرکت کنند‪.‬معاون‬ ‫ـرفت خوبی دا‬ ‫فارس گفت‪ :‬بزرگراه دشت ارژن تصادفات بهواسطه جدا‬ ‫نقــل و انتقاالت‬ ‫در اینجشنواره‬ ‫ـذار و تاکنون پیشـ‬ ‫مستندسازی و دستیابی به‬ ‫در اذرماه امسال‬ ‫بهخصوص بــرای‬ ‫شهرسازی استان‬ ‫ـک قــرار دارد و‬ ‫پیمانــکار وا گـ‬ ‫دارد که با تامین‬ ‫میشود این طرح‬ ‫وپرورش فارس افزود‪:‬‬ ‫ظرفیــت محــور‬ ‫مدیرکل راه و‬ ‫کــه در فــاز یـ‬ ‫ـتان فارس افزود‪:‬‬ ‫شــرفت فیزیکی‬ ‫معرفی و کاربســت‬ ‫ســفر و افزایــش‬ ‫اینکه پیشبینی‬ ‫اموزش‬ ‫ـواد اولیــه بــرای‬ ‫راه و شهرسازی اسـ‬ ‫ابوالحیات ‪ ۹۲‬درصد پی‬ ‫ـتفاده شــهروندان‬ ‫با اشاره به‬ ‫تجربی‪ ،‬شناســایی‪،‬‬ ‫ـد‪ .‬جعفر زاهدی‬ ‫فــت‪ :‬تامیــن مـ‬ ‫اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫جهــت اسـ‬ ‫و افزایش اعتبار‬ ‫به تنگ‬ ‫بهرهبرداری میرسـ‬ ‫صــدرا در جلســه‬ ‫اندوختههای‬ ‫کامــل برســد گ‬ ‫ایجادنظامتحول‬ ‫اســتان بوشــهر‬ ‫که بــا افتتاح ان‬ ‫با تجهیز کارگاه‬ ‫ـه بهرهبــرداری‬ ‫شــهردار‬ ‫اذرماه امســال به‬ ‫از فضــای ســبز‬ ‫تجارببرتراردوییو‬ ‫ارژن به ابوالحیات‬ ‫طرح ضروری اســت‬ ‫جاده از ســال ‪۱۳۹۳‬‬ ‫این محور بـ‬ ‫عزیــز فــاز دو‬ ‫مواد اولیه تا‬ ‫تجارب‪،‬تدوین‬ ‫ـورای اســامی شهر‬ ‫راهسازی دشت‬ ‫برگزاری این جشنواره‬ ‫بــرداری بهموقــع ایــن‬ ‫حدود ‪ ۸‬ســال در‬ ‫ســاخت این‬ ‫فارس و بالعکس‬ ‫اول و دوم طرح‬ ‫ـود کــه مکانــی‬ ‫رســمی شـ‬ ‫اردوها از اهداف اصلی‬ ‫که ‪ ۲۲‬کیلومتر از‬ ‫ان زمان تاکنون‬ ‫خوزستان‪ ،‬بوشهر به‬ ‫شدن مواد بهره‬ ‫گفت‪ :‬قطعات‬ ‫شــهری الزم بـ‬ ‫ـرعت گرفت که از‬ ‫کیلومتر افتتاحشده‬ ‫کــرد‪ :‬در ‪ ۲‬ســال‬ ‫اردوی‬ ‫برگزاری‬ ‫کمبود اعتبار‪ ،‬گران‬ ‫تردد از مسیرهای‬ ‫داد‪:‬‬ ‫در‬ ‫ادامه‬ ‫صــدرا اظهار‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـاد پــارک در نظــر‬ ‫کیلومتر بود که ‪۳‬‬ ‫انواع اردوها‬ ‫‪ ۱۳۹۱‬شروعشده‬ ‫دارد‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫طرح بود امکان‬ ‫جهــت ایجـ‬ ‫به طول ‪۲۵‬‬ ‫اجرایی ان از سال‬ ‫برنامههایــی بــرای‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به تاثیر انعکاس ارزشهای دفاع‬ ‫راهسازی ادامه‬ ‫مشکات اجرایی این‬ ‫تسهیل میشود‪.‬‬ ‫مانده که عملیات‬ ‫ـود‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫گذشــته‬ ‫طولهــای ‪ ۴۵۰‬و‬ ‫بیماری کرونا از عمده‬ ‫راهیان نور زمینهســاز‬ ‫این راه باقی‬ ‫بهزاد پرنیان‬ ‫گرفتــه شـ‬ ‫دارای ‪ ۲‬تونــل به‬ ‫چندین پارک محلهای‬ ‫ســتری مناســب‬ ‫ارزشمند‬ ‫اولیه و شیوع‬ ‫ــح کــرد‪ :‬مســیر‬ ‫فراوانــی بــرای‬ ‫اموزان اســت که ب‬ ‫ساخت‬ ‫تاخیر مواجه کرد‪.‬‬ ‫ـت که بــا افتتاح‬ ‫اســت‪ .‬او تصری‬ ‫پیگیریهــای‬ ‫ـدس برای دانش‬ ‫ــول‪ ۳۵۰‬متر اسـ‬ ‫روند اجرای ان با‬ ‫خوشبختانه تعداد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫می‬ ‫ـ‬ ‫مق‬ ‫اسامی را فراهم‬ ‫دو گالــری بــه ط‬ ‫شود‪ .‬زاهدی که‬ ‫ـام گرفت و طرح‬ ‫داشتیم که‬ ‫ارمانهای انقاب‬ ‫‪ ۱۸۰‬متــر اســت و‬ ‫ـارک در فــاز ‪ ۲‬انجـ‬ ‫تبدیل به دو باند می‬ ‫ســال گذشــته و‬ ‫برای انتقال‬ ‫وپرورش فارس گفت‪:‬‬ ‫ـال ســاخت پـ‬ ‫پنــج پارک در‬ ‫ارژن به ابوالحیات‬ ‫ــورای شهر ارائه‬ ‫فرهنگی اموزش‬ ‫ـر در اعتبارات سـ‬ ‫‪ ۹‬هکتاری به ش‬ ‫مسیر دشت‬ ‫معاون پرورشی و‬ ‫اموزان یاد میگیرند‬ ‫ـارک محلهای دیگـ‬ ‫ســاخت پارک‬ ‫حمایت خوب اعضای‬ ‫شــش پـ‬ ‫نور است که دانش‬ ‫است‪ .‬بهزاد پرنیان‬ ‫خـــبر‬ ‫در اردوی راهیان‬ ‫که با استقبال و‬ ‫جان خود برای دفاع‬ ‫شهرداری قرارگرفته‬ ‫فــت‪ :‬گردید‬ ‫تصویب شورای‬ ‫کشور را تهدید کرد از‬ ‫جاری‬ ‫برخی پاســگاهها که‬ ‫ـبز شــهر صــدرا گ‬ ‫مواجه گردید و با‬ ‫وقتی خطری‬ ‫ـای سـ‬ ‫‪ ،‬تولید برق برای‬ ‫محترم شورا‬ ‫بــهزودی کلنگ‬ ‫ـیم محیط بان هــا‬ ‫در خصــوص فضـ ایجادشده در شهر صدرا‬ ‫العبور که دسترسی‬ ‫پایــان طراحــی‪،‬‬ ‫کشور مایهبگذارند‪.‬‬ ‫ـگاه هــای بیسـ‬ ‫سیاسی‪ ،‬عبادی و‬ ‫یا مناطق صعب‬ ‫متاسفانه فضای سبز‬ ‫شــهر پــس از‬ ‫از‬ ‫فاز ‪ ۲‬به زمین زده‬ ‫حوزه اجتماعی‪،‬‬ ‫مبدل ها در پاسـ‬ ‫برق شهری ندارند و‬ ‫است بهگونهای‬ ‫مورد اســتفاده قرار‬ ‫بانشی گفت‪ :‬در‬ ‫تعداد‪ 10‬دســتگاه از این‬ ‫پارک ‪ ۹‬هکتاری در‬ ‫دسترسی به‬ ‫دو بسیار ناچیز‬ ‫جامعه میتوانیم از‬ ‫امکانپذیر نیســت‪،‬‬ ‫که ساخت‬ ‫بخصوص فاز‬ ‫ـایر پاســگاههای‬ ‫وی افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫جامعهپذیر کردن افراد‬ ‫الکتریکی برای انها‬ ‫مقیاس قابلتوجه‬ ‫الر‪ ،‬بوانات‪ ،‬و سـ‬ ‫نصب ‪ 30‬دســتگاه‬ ‫نقطه از به انرژی‬ ‫ویافزود‪:‬اردوها‬ ‫مذهبی و‬ ‫فضای سبز بزرگ‬ ‫شهرســتان های‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بهرهبگیریم‪.‬‬ ‫زیســت فــارس از‬ ‫که تنها‬ ‫های محیط بانی‬ ‫پایان سال درچندین‬ ‫دارد اکوپارک اســت‬ ‫کمیسیون ملی توسعه‬ ‫حفاظــت محیط‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫پشــتیبانی از سیســتم‬ ‫شده و قرار است تا‬ ‫ظرفیتاردوگاهبهخوبی اقتصادی در یک مقیاس‬ ‫مردم صدرا قرار‬ ‫تفاهمنامهای که بین‬ ‫مدیــر کل‬ ‫نوراباد و بختگان‬ ‫در اختیار‬ ‫محیط بانی نصب‬ ‫برای تولید برق و‬ ‫ـروع فعالیتهای‬ ‫منعقد شده اجرا‬ ‫این طرح در قالب‬ ‫اباده‪ ،‬اقلید‪ ،‬کازرون‪،‬‬ ‫انرژی خورشــیدی‬ ‫میتواند شـ‬ ‫به پشــتوانه این‬ ‫ـازمان محیط زیست‬ ‫های شهرستان های‬ ‫مبدلهای‬ ‫اینده دانش اموزان‬ ‫سال اطاع داد‪.‬‬ ‫کشــور چین و سـ‬ ‫اب پاسگاه‬ ‫کوچک باشــد تا در‬ ‫سیم استان تا پایان‬ ‫و اصاحات‬ ‫اقتصادی شــوند‪.‬‬ ‫برداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫مقابلــه با تغییرات‬ ‫خورشیدی عنوان‬ ‫های بی‬ ‫ــتری وارد میدان‬ ‫نصب و مورد بهره‬ ‫شــت‪ :‬به منظور‬ ‫نصب مبدل های‬ ‫بــه باقدرت بیش‬ ‫ظهرابی اظهار دا‬ ‫سیستم می گردد‪.‬‬ ‫ـه الکتریکی (پنل‬ ‫وپرورش فارس بابیان‬ ‫از‬ ‫تجر‬ ‫هدف‬ ‫ـد‬ ‫درخصوص‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫حم‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـیدی‬ ‫فرهنگی اموزش‬ ‫مانند پشتیبانی از‬ ‫ـدل انرژی خورشـ‬ ‫ظهرابی‬ ‫معاون پرورشی و‬ ‫خورشیدی در مواردی‬ ‫ـی‪ 30 ،‬دســتگاه مبـ‬ ‫کل از صندوق ملی‬ ‫‪ 70‬سال میرسد‬ ‫و هوایـ‬ ‫فعالیتهای اردویی به‬ ‫کرد‪ :‬این مبدل های‬ ‫محیط بانی و اداره‬ ‫برای پاسگاه های‬ ‫اینکه تجربه‬ ‫اردوییفعالیت‬ ‫خورشیدی)‬ ‫کسانی کهدر عرصه‬ ‫نصب ان هستیم‪.‬‬ ‫تامین و در حال‬ ‫گفت‪:‬بایدبهتمام‬ ‫اردویی را ثبت کنند تا‬ ‫محیط زیست‪،‬‬ ‫کرد تا تمام تجارب‬ ‫دارند توصیه‬ ‫بعدی انتقال یابد‪.‬‬ ‫تجارب برای نسل‬ ‫این‬ ‫‪04‬‬ ‫عزم دولت سیزدهم‬ ‫برای برداشت‬ ‫حداکثری از میادین‬ ‫مشترک نفت و گاز‬ ‫چهارمین سفر استانی رئیس جمهوری به ایالم انجام شد‬ ‫ایالم روز گذشته شاهد چهارمین سفر استانی رئیس جمهوری بود تا در جریان برنامه های بازدید‪ ،‬سید ابراهیم رئیسی خواستار‬ ‫رفع مشکالت زیرساختی این استان محروم شود‬ ‫سیاست‬ ‫علوم پزشکی‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارددالر برای میداننفتی‬ ‫اذر مهرانسرمایه گذاریشد‬ ‫‪30‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪03‬‬ ‫حدف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی معامالت بورس‬ ‫را به کدام سمت می کشاند؟‬ ‫سال اینده‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫نداریم‬ صفحه 1 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫یادداشت‬ ‫امیرعبداللهیان در گفت وگو با ان بی سی‬ ‫به زودی به مذاکرات‬ ‫هسته ای بازمی گردیم‬ ‫وزیر خارجه کشــورمان در گفت وگویی با شــبکه ان‬ ‫بی سی تاکید کرد که امریکا برای بازگشت به تعهداتش‬ ‫ذیل برجام تاکنون هیچ اقدام عملی انجام نداده است‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬حسینامیرعبداللهیان‪،‬وزیرامور خارجه‬ ‫کشــورمان در گفتگویی با شــبکه ان بی ســی گفت که‬ ‫رئیس جمهــور جو بایــدن باید اقدامات عملی را پشــت‬ ‫حرف های دیپلماتیک خود قرار دهد تا نشــان دهد که‬ ‫واشنگتنبرایاحیایبرجامجدیاست‪.‬امیرعبداللهیان‬ ‫گفــت‪ :‬ا نهــا می گوینــد «مــا امــاده بازگشــت به تکمیل‬ ‫تعهداتمانهستیم»اماهیچاقدامعملیبراینشاندادن‬ ‫وثابت کردنعزمشانبهملتودولتجدیدایراننشان‬ ‫نداده اندوبدتراز همهایناست کههم زمانتحریم های‬ ‫جدیدیرااعمال کرده اند‪.‬وزیرخارجه کشورمانتصریح‬ ‫کرد که این به عهده امریکا است که نشان دهد پس از‬ ‫خروج سه سال پیش دونالد ترامپ از برجام‪ ،‬واشنگتن‬ ‫بــرای بازگشــت به ایــن توافق جــدی اســت‪ .‬وی در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬به عبارت دیگر‪ ،‬رئیس جمهور بایدن به رفتار‬ ‫رئیس جمهور پیشــین خود اعتراض کرده و همچنان نیز‬ ‫می کنداماتحریم هایی کهاقایترامپعلیهایراناعمال‬ ‫کرده بود توسط اقای بایدن به دقت ادامه پیدا می کنند‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیانپرسیدکهاگرامریکادردنبالکردنمذاکرات‬ ‫جدی بود‪ ،‬پس چرا در حال «انباشــت» اقدامات (علیه‬ ‫ایران) است‪ .‬وی گفت‪ :‬این نشان ه و سیگنالی منفی به‬ ‫ایراناست‪.‬رئیسدستگاهدیپلماسی کشورمانادامهداد‪:‬‬ ‫واقعیتامرایناست کهماسال هاستاز برجاممنفعتی‬ ‫نبرده ایم‪ .‬وی عنوان کرد که دولت جدید ایران در حال‬ ‫ارزیابــی مذاکراتی اســت که دولت پیشــین انجــام داده‬ ‫است‪ .‬وزیر خارجه کشورمان بیان کرد‪ :‬ما در حال ارزیابی‬ ‫هستیمومی توانمبگویم کهمادیدارهایزیادیداشتیم‬ ‫و پنجره دیپلماسی و مذاکرات را باز خواهیم گذاشت و‬ ‫به زودی به مذاکرات بازخواهیم گشت‪ .‬امیرعبداللهیان‬ ‫اشاره کرد کهایراندراینهفته«گفت وگوهایسازنده ای»‬ ‫بامقاماتالمانیوانگلیسیدرخصوصمسائلهسته ای‬ ‫داشته است و جمعه برنامه دیدار با مقامات فرانسوی را‬ ‫دارد‪ .‬وی همچنین عنوان کرد که ایران با تبادل زندانیان‬ ‫باامریکامشکلیندارد‪.‬وزیرخارجه کشورمانبااشارهبه‬ ‫اینکه ایران اماده تالفی کردن هرگونه اقدام علیه امنیت‬ ‫ی خود ازجمله ترور دانشمندان هسته ای و اقدامات‬ ‫مل ‬ ‫خرابکارانه در سایت های هسته ای است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫ایرانمدارکمعتبریبهدستبیاورد‪،‬سریعوبدونطفره‬ ‫به شیوه خود پاسخ خواهد داد‪ .‬امیرعبدالهیان همچنین‬ ‫تاکید کرد که پرونده ترور سردار شهید سلیمانی همچنان‬ ‫بســته نشــده اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬از دیدگاه ما این پرونده‬ ‫همچنانبستهنشدهاست‪.‬عامالنوکسانیکهایناقدام‬ ‫تروریستی را علیه قهرمان ملی و قهرمان ایران در مبارزه با‬ ‫تروریسمانجامداده اندبایدمحاکمهشوند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 03‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1172‬‬ ‫چهارمین سفر استانی رئیس جمهوری به ایالم انجام شد‬ ‫دستور برای حل مشکالت زیرساختی‬ ‫ایالم روز گذشــته شاهد چهارمین سفر استانی‬ ‫رئیس جمهور بود تا در جریان برنامه های مختلف‬ ‫سید ابراهیم رئیسی خواستار رفع برخی مشکالت‬ ‫زیرساختی این استان محروم ازجمله اتمام سامانه‬ ‫گرمسیری و سد کنجانچم شود‪.‬‬ ‫تعدادی از وزرای دولت سیزدهم نیز در این سفر‬ ‫رئیس جمهور را همراهی کردند و از زیرساخت ها و‬ ‫طرح های مختلف دوازده شهرستان استان بازدید‬ ‫کردند‪ .‬رئیس جمهور در جریان این سفر در حاشیه‬ ‫زیارت یادمان شــهدای قالویزان و در جمع زائران‬ ‫قبور مطهر شــهدا ســخنرانی کرد‪ .‬رئیسی «سامانه‬ ‫گرمسیری»و«سد کنجانچم»مهراننیزبازدید کرد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت نیز از بخش های مختلف بیمارستان‬ ‫امام حسین (ع) مهران در نقطه صفر مرزی با عراق‬ ‫بازدید کرد‪ .‬بازدید از پایگاه تجمیعی واکسیناسیون‬ ‫خانه معلم شهرســتان مهــران از دیگر برنامه های‬ ‫عین اللهی بود‪ .‬سید رضا فاطمی امین وزیر صمت‬ ‫نیــز از ‪ ۴‬واحــد تولیــدی واقــع در شــهرک صنعتــی‬ ‫شهرســتان ایوان بازدید و در جریان مشکالت این‬ ‫واحدهــای صنعتی قرار گرفت‪ .‬جــواد اوجی وزیر‬ ‫نفت نیز از میدان نفی اذر واقع در شهرستان مهران‬ ‫در جنــوب اســتان ایــام بازدیــد کــرد‪ .‬وزیر اقتصاد‬ ‫هم به طرح های نیمه تمام شهرســتان ابدانان ســر‬ ‫زد‪.‬وزیــر کشــور در جمــع زائــران اربعیــن در پایانه‬ ‫مرزی مهران حضور یافت و با ان ها گفتگو کرد‪.‬‬ ‫در حال رایزنی با طرف عراقی هستیم‬ ‫احمد وحیدی در پایانه مرزی مهران اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر مشکل ما این است که عراق ورود‬ ‫زائران اربعین را از مرز زمینی نمی پذیرد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬فرمانده مرزبانی و فرمانداری در حال رایزنی‬ ‫با طرف عراقی هستند و در صورت موافقت طرف‬ ‫عراقی مرز زمینی بازگشایی می شود‪ .‬سید ابراهیم‬ ‫رئیســی در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬این استان‬ ‫خــط مقدم جبهه های نبــرد حق علیه باطل بوده‬ ‫و حــق بزرگی بر گردن همه ما دارد‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫افــزود‪ :‬دولــت برنام ههــای مهمــی بــرای توســعه‬ ‫ایالم دارد‪ .‬حجت االســام رئیســی عنــوان کرد‪ :‬بر‬ ‫اســاس بررسی های صورت گرفته از این استان و با‬ ‫همفکری مسئوالن کشوری و استانی امیدواریم در‬ ‫این سفر بتوانیم گام هایی را برای رفع محرومیت و‬ ‫توسعه یافتگی این استان برداریم‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1837‬شماره‪ ، 140060302006003760 :‬تاریخ‪ 1400/06/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1398114402006001628‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم صدیقه امینی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک‬ ‫شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه‬ ‫پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از زهره پریشانی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از‬ ‫مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم صدیقه‬ ‫امینی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 108‬کدملی ‪ 1141078279‬صادره خمینی شهر فرزند نوراله نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 183/50‬مترمربع پالک شماره ‪ 537‬فرعی از ‪ 116‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی حدود گزارش‬ ‫کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1193954‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-1859‬چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره ‪ 329/16‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫‪ 4‬نجف اباد بخش یازده ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام اقای محمدعلی فالحیان پور‬ ‫فرزند حسینعلی در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا‬ ‫به دستور قسمت اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم‬ ‫در روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/7/28‬از ساعت ‪ 8‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد و‬ ‫در صورت مصادف با تعطیلی عملیات تحدید حدود روز بعد انجام می پذیرد‪ .‬لذا به موجب این‬ ‫اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند‬ ‫اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی‬ ‫تا سی(‪ )۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/07/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫نجف اباد – حجت اله کاظم زاده ‪/1196327‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1860‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ 1736‬و ‪ 1737‬و ‪ 1738‬مورخ ‪ 1400/3/31‬و رای شماره ‪ 1698‬مورخ ‪1400/3/28‬‬ ‫اقای حسنعلی اعمی فرزند مهدی نسبت به یک – دوم دانگ مشاع و خانم نجمه صالحی نجف‬ ‫ابادی فرزند جعفر نسبت به یک و یک – دوم دانگ مشاع و خانم مریم معطری نجف ابادی فرزند‬ ‫جعفر نسبت به یک و یک – دوم دانگ مشاع و خانم فاطمه قدوسی نجف ابادی فرزند حسن‬ ‫نسبت به دو و یک – دوم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 131/25‬مترمربع‬ ‫مجزی شده از پالک شماره ‪ 387‬و ‪ 388‬اصلی واقع در قطعه ‪ 6‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان‬ ‫ متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1196225‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1862‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 2829‬مورخ ‪ 1400/6/10‬خانم حکیمه حسناتی نجف ابادی فرزند عباس نسبت به‬ ‫ظرفیت های استان گفت‪ :‬این استان در حوزه های‬ ‫مختلف ازجمله صنعت‪ ،‬گردشگری و کشاورزی و‬ ‫همچنین وجــود منابع و معادن مختلف ظرفیت‬ ‫بســیار بزرگــی‪ ،‬نیازمنــد توجــه مســئوالن اســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اضافه کرد‪ :‬هم جواری با کشور عراق‬ ‫از دیگر مزیت ها است که می توان از این ظرفیت‬ ‫در جهت افزایش تبادالت مرزی استفاده کرد‪ .‬سید‬ ‫ابراهیم رئیســی رئیس جمهوری در حاشــیه زیارت‬ ‫یادمــان شــهدای قالویــزان و در جمع زائــران قبور‬ ‫مطهر شهدا‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مناطقی مانند قالویزان‬ ‫جایــگاه ایثــار‪ ،‬شــهادت‪ ،‬تــوکل به خــدا‪ ،‬وفای به‬ ‫شهــای‬ ‫عهــد‪ ،‬دلدادگــی بــه اســام و دفــاع از ارز ‬ ‫انقالب اسالمی است‪ .‬رئیس جمهور با بیان اینکه‬ ‫همه مردم به ویژه مسئولین و مدیران نظام باید از‬ ‫اماکن دوران دفاع مقدس بازدید کنند تا بدانند چه‬ ‫یهــای مخلصانه ای برای نظام انجا مشــده‬ ‫ایثارگر ‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در چنین اماکن مقدسی همه انچه‬ ‫برای تعالی انســان نیاز اســت‪ ،‬وجود دارد و همه‬ ‫خوبی ها در چنین پایگاه ها و جایگاه هایی نهفته‬ ‫است‪ .‬رئیسی با بیان اینکه اگر کسی گوش دل باز‬ ‫کند می تواند پیام شــهیدان را بشنود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬پیام شهیدان این است که نگذاریم ارمان های‬ ‫انقالب و اطاعت از رهبری و ولی فقیه در جامعه‬ ‫کمرنگ شــده و عدالت پایمال و عزت ملت ایران‬ ‫مخدوش شود‪ .‬وی گفت‪ :‬حضور در مسیر راهیان‬ ‫نور برای همه به ویژه مســئولین درس اموز اســت و‬ ‫بایــد از چنیــن حضــوری درس ایســتادگی‪ ،‬اجــرای‬ ‫عدالت‪ ،‬توجه به مردم به ویژه قشر حزب اللهی و‬ ‫کسانی که با همه وجود در مسیر انقالب هستند‪،‬‬ ‫گرفت‪ .‬رئیس جمهور با اشاره به تقارن سفر استانی‬ ‫بــا ایــام اربعین حســینی اظهــار داشــت‪ :‬ایــن ایام‬ ‫بــه خاطــر شــرایط کرونایی بــرای عاشــقان زیارت‬ ‫اباعبدا‪...‬الحسین (ع) بسیار تاسف برانگیز است و‬ ‫سال های زیادی میلیون ها زائر از همین مسیر مهران‬ ‫به زیارت امام حســین (ع) می رفتند و شــخصا نیز‬ ‫چندین بار از همین مسیر برای زیارت راهی شدم‪.‬‬ ‫امیدواریم و دعا می کنیم با ریش ـه کن شــدن کرونا‬ ‫بار دیگر شــرایط و زمینه حضور میلیون ها عاشــق‬ ‫اباعبدا‪...‬الحسین (ع) فراهم شود‪.‬‬ ‫تکمیل طرح ها تا ‪ 6‬ماه اینده‬ ‫رئیســی افــزود‪ :‬تالش داشــتیم تعداد زیــادی از‬ ‫مــردم کشــورمان بتوانند بــه کربال اعزام شــوند اما‬ ‫دولــت عراق فقط با حضور ‪ ۶۰‬هزار نفر موافقت‬ ‫کرد و امکان افزایش ان برای دولت میزبان وجود‬ ‫ندارد‪ .‬وی همچنین با اشاره به تقارن سفر به ایالم‬ ‫با ایام سالگرد دفاع مقدس‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تجلیل از‬ ‫شهدا ایثارگران و یاداوری دوران دفاع مقدس بسیار‬ ‫ارزشــمند اســت و پیروزی کشور و پیشــبرد امور در‬ ‫گرو پیروی و تداوم راه شهدا و ایمان و اخالص انان‬ ‫اســت‪ .‬رئیس جمهــور در بخش دیگری از ســخنان‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 172/75‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 5‬و ‪ 6‬فرعی‬ ‫از ‪ 359‬اصلی واقع در قطعه ‪ 7‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1196249‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1877‬نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب ‪1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪140060306005004987‬مورخ ‪1400/06/24‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض خانم تکتم وقف رحمانی فرزند محمدحسین نسبت یه ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 380/77‬متر مربع از پالک شماره ‪ 66‬فرعی از ‪ 233‬اصلی واقع در اراضی سیان‬ ‫بخش ‪ 2‬حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ی‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر‬ ‫االنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در‬ ‫محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید‪ .‬معترض باید‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور‬ ‫سند مالکیت می نماید و صدور مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/03:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/18:‬علی امینی‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک نیشابور م‪.‬الف‪759 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1878‬نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪140060306005004990‬مورخ ‪1400/06/24‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض اقای محمد حضرتی فرزند عزیزاله نسبت یه ششدانگ یکباب محوطه به مساحت ‪30‬‬ ‫متر مربع از پالک شماره ‪ 1232‬فرعی از ‪ 235‬اصلی واقع در اراضی زینل بیک بخش ‪ 2‬حوزه‬ ‫ثبت ملک نیشابور (بشرط تجمیع با پالک ‪ 1313‬فرعی مجاور) خریداری از مالک رسمی اقای‬ ‫علی فضلی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ی‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر‬ ‫االنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در‬ ‫محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید‪ .‬معترض باید‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور‬ ‫سند مالکیت می نماید و صدور مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/07/03:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬علی امینی‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک نیشابور م‪.‬الف‪757 :‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1879‬برابر رای شماره ‪ 140060309068001495‬مورخ ‪ 1400/6/13‬پرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114409068000104‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو قزوین تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای صادق نظری بشماره شناسنامه ‪ 4322379451‬کدملی‬ ‫‪ 4322379451‬صادره از قزوین فرزند علی پاشا درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 150‬متر مربع پالک شماره ‪ 5‬اصلی واقع در قزوین بخش ‪ 5‬حوزه ثبت‬ ‫خود با بیان اینکه اســتان ایالم حق بســیار زیادی‬ ‫بــر گــردن مردم ایــران دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مــردم این دیار‬ ‫دالورانــه و بااحســاس تعقل و اخــاص در مقابل‬ ‫دشــمنان‪ ،‬مقاومــت و ایســتادگی کردنــد و ‪۳‬هزار‬ ‫شــهید اســتان گــواه بصیرت و فــداکاری مــردم این‬ ‫خطه است‪ .‬رئیسی خاطرنشان کرد‪ :‬یقینا توصیف‬ ‫ابعاد مختلف ایســتادگی و مقاومت مردم اســتان‬ ‫یشــود و امیدواریم‬ ‫ایالم‪ ،‬صحیفه بســیار بلندی م ‬ ‫همه بتوانیم راه مقدس و نورانی شهیدان را ادامه‬ ‫دهیم‪ .‬وی گفت‪ :‬بدون تردید اگر مســیر شــهیدان‬ ‫را به خوبی بشناســیم وزندگی خود را بر مبنای ان‬ ‫تنظیم کنیم‪ ،‬مســیر الهی را گم نخواهیم کرد و در‬ ‫مسیر شهدایی مانند حاج قاسم سلیمانی خواهیم‬ ‫بود‪ .‬رئیســی در بازدید از ســامانه گرمسیری و سد‬ ‫کنجانچم مهران نیز اظهار کرد‪ :‬کارهایی برای پروژه‬ ‫ســامانه گرمســیری و سد کنجانچم انجام شده که‬ ‫باید هرچه ســریع تر تکمیل شــود‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫اینکه اگر کار رها شود به کارهای قبلی انجام شده‬ ‫خسارت وارد می شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مسئوالن تالش‬ ‫کنند تا شش ماه اینده این طرح تکمیل شود‪ .‬رئیس‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬بــه مــردم وعده هایــی داد هشــده و‬ ‫قطعا باید این طرح به ســرانجام برسد تا سرمایه‬ ‫اجتماعــی کاهش پیدا نکند‪ .‬رئیس جمهور افزود‪:‬‬ ‫بایــد مردم از ثمرات این طرح ســامانه گرمســیری‬ ‫بهره مندشوند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بازگشایی وسیع مدارس و دانشگاه ها در‬ ‫شهرهای بزرگ معقول نیست‬ ‫عضــو کمیســیون امــوزش و‬ ‫بایدزنجیرهشیوع کرونابهشکل‬ ‫تحقیقات مجلس با بیان اینکه‬ ‫معنــاداری قطــع شــود‪ ،‬تصریح‬ ‫بازگشایی مدارس و دانشگاه ها‬ ‫کــرد‪ :‬مــا باید به افزایش ســطح‬ ‫در شــهرهای بزرگی چون تهران‬ ‫تماســی که به دلیل بازگشــایی‬ ‫موجــب افزایــش جنب وجوش‬ ‫مدارسشکل می گیردهم توجه‬ ‫مهرداد ویس کرمی‬ ‫عمومی در شهر می شود‪ ،‬تاکید‬ ‫کنیم‪ ،‬بازگشــایی مدارس تهران‬ ‫کرد‪ :‬بازگشــایی وســیع مــدارس‬ ‫موجبافزایشیکونیمبرابری‬ ‫و دانشــگاه ها در شــهرهای بــزرگ خیلــی معقول جنب وجوش شهر می شود و برای مثال تماس ها‬ ‫نیست‪ .‬مهرداد ویس کرمی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در وســایل نقلیه عمومــی افزایش پیــدا می کند‪،‬‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬اصــوال ویروس هــا در طــول مــدت اگرچه در روستاها این گونه نیست پس بازگشایی‬ ‫جهش های مختلفی را پشت سر می گذارند و به ازمدارسروستاییومناطقی کهجمعیتبیشتری‬ ‫جهت سرعت انتشار‪ ،‬میزان درگیر ساختن مبتال‪ ،‬دارند‪ ،‬بهتر است‪ ،‬البته دانش اموزان در بسیاری از‬ ‫تاثیرگذاریو‪...‬تغییرخواهند کرد که کروناویروس اینمناطقدردسترسیبهاینترنتوتلفنهوشمند‬ ‫نیز به صورت شدید این تغییرات را دارد‪ ،‬بر همین و یا تبلت برای شرکت در کالس های مجازی دچار‬ ‫اساس نگرانی ما در خصوص شیوع و ابتالی افراد مشــکل هســتند‪ .‬نماینده مردم خرم ابــاد با بیان‬ ‫به این ویروس کماکان به قوت خود باقی است‪ ،‬اینکــه به هر شــکل ما معتقدیم زنجیــره ویروس‬ ‫از ســوی دیگر ما نمی دانیم که ایمنی ایجادشــده در شــهرهای بزرگ باید به گونه ای قطع شــود که‬ ‫به وسیله واکسیناسیون به چه میزان می تواند در قابل کنترلباشد‪،‬بیانکرد‪:‬بازگشاییوسیعمدارس‬ ‫مقابلتغییراتجدیدویروستاثیرگذارباشدواین وحتیدانشگاه هادر شهرهایبزرگبهنظرخیلی‬ ‫واکسن هاچهمدتایمنیایجادخواهند کرد‪.‬این معقولنیست‪،‬امیدواریمباتکمیلواکسیناسیون‬ ‫عضو کمیسیوناموزشوتحقیقاتمجلسدرباره عمومیتادههفجرزنجیرهشیوعاینویروسقطع‬ ‫روندبازگشاییمدارسودانشگاه ها‪،‬بابیاناینکه شود‪.‬‬ ‫مجلسی ها در انتخاب استانداران‬ ‫دخالتنکنند‬ ‫نماینده قــم در مجلس گفت‪ :‬دولت حق‬ ‫انتخاب و نصب مدیران اجرایی را دارد‪ ،‬ورود‬ ‫نمایندگان در تعیین مصادیق و تحمیل ان ها‬ ‫به دولت با فلسفه تفکیک قوا سازگاری ندارد‬ ‫و غصب حق دولت اســت‪ .‬مجتبی ذوالنوری‬ ‫نماینــده قم در مجلــس‪ ،‬در واکنش به برخی‬ ‫فشارهای سیاسی به وزارت کشور برای انتخاب‬ ‫استانداران‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدم قوه مجریه و قوه‬ ‫مقننــه دو حیطــه کاری جــدا از هــم هســتند‪.‬‬ ‫کار مجلــس وضــع قانــون و نظــارت اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬وی ادامــه داد‪ :‬دولــت حــق‬ ‫انتخاب و نصب مدیران اجرایی را دارد‪ ،‬ورود‬ ‫نمایندگان در تعیین مصادیق و تحمیل ان ها‬ ‫به دولت با فلسفه تفکیک قوا سازگاری ندارد‬ ‫و غصــب حــق دولت اســت‪ .‬عضو کمیســیون‬ ‫امنیــت ملی و سیاســت خارجی مجلس اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در ابتــدای دولــت ســیزدهم وزارت‬ ‫ملک منطقه دو قزوین خریداری مع الواسطه از عزیز اله اسدالهی تایید و محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتیکه‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد‬ ‫شد ‪ .‬توضیحات‪ :‬برابر رای شماره ‪ 140060309068001496‬مورخ ‪ 1400/6/13‬پرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114409068000100‬بمیزان سه دانگ مشاع از ششدانگ مورد تقاضا بنام علی پاشا‬ ‫نظری خمارکی رای هیات صادر گردیده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/7/3 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/7/18 :‬علی شهسواری ‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین شماره م الف ‪395‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1880‬برابر رای شماره ‪ 140060309068001496‬مورخ ‪ 1400/6/13‬پرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114409068000100‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو قزوین تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت اقای علی پاشا نظری خمارکی بشماره شناسنامه ‪772‬‬ ‫کدملی ‪ 4371135072‬صادره از خدابنده فرزند امیر علی درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 150‬متر مربع پالک شماره ‪ 5‬اصلی واقع در قزوین بخش ‪ 5‬حوزه‬ ‫ثبت ملک منطقه دو قزوین خریداری مع الواسطه از عزیز اله اسدالهی تایید و محرز گردیده است‬ ‫‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتیکه‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫توضیحات‪ :‬برابر رای شماره ‪ 140060309068001495‬مورخ ‪ 1400/6/13‬پرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114409068000104‬بمیزان سه دانگ مشاع از ششدانگ مورد تقاضا بنام صادق نظری‬ ‫رای هیات صادر گردیده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/7/3 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/7/18 :‬علی شهسواری ‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک قزوین شماره م الف‪395 :‬‬ ‫اگهی مفاد اراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان‬ ‫‪ -9-1881‬اراء که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون مذکور در ‪ ۲‬نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار محلی اگهی میشود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارای مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین اگهی ظرف مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در صورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه‬ ‫نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید‪ .‬ضمًا صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪.‬‬ ‫‪ )۱‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۳۲۰۰۰۱۶۶‬مورخ ‪ 1400/6/9‬خانم فرخنده جعفری هومبری فرزند‬ ‫غالمرضا به شرح الف ‪ -‬ششدانگ قسمتی از یک باب خانه واقع در مزرعه همبر سفلی پالک‬ ‫‪ ۱۱۰‬اصلی علیا اردستان به مساحت ‪ 100/23‬متر مربع و ب‪-‬ششدانگ قسمتی از یک باب خانه‬ ‫واقع در مزرعه کمر سیاه پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۱۰۹‬اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 57/60‬متر مربع مالک رسمی مشاعی‬ ‫‪ )۲‬رای شماره ‪ 140060302032000181‬مورخ ‪ 1400/6/27‬اقای بمانعلی تقی پور رونقی فرزند‬ ‫رضا ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه رونق پالک ‪ ۱۳۰‬اصلی علیا اردستان بخش هفده‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 145/50‬متر مربع مالک رسمی مشاعی‬ ‫تاریخ انتشار اول‪ 1400/07/03 :‬تاریخ انتشار دوم ‪ 1400/07/18 :‬ذبیح اله فدائی اردستانی‪-‬‬ ‫مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک اردستان ‪/1197797‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1883‬برابر رای شماره ‪ 140060322001000196‬هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫کشــور فرمــی را در اختیــار مجامــع اســتانی‬ ‫گذاشــت که گزینه هــای موردنظرشــان را برای‬ ‫استانداری را به عنوان پیشنهاد به وزارت کشور‬ ‫معرفــی کننــد‪ .‬ذوالنــوری گفــت‪ :‬نماینــدگان‬ ‫اســتان قــم هیــچ گزینــه ای را به وزارت کشــور‬ ‫بــرای اســتانداری معرفــی نکردنــد‪ ،‬معتقــدم‬ ‫این کار «تالی فاســد» دارد‪ .‬اگر گزینه مطلوب‬ ‫مــا را نصــب نکننــد هرزمانــی کــه انتقــادی‬ ‫مطرح کنیم این شــائبه پیش می اید که قصد‬ ‫کارشکنی داریم اگر گزینه مطلوب ما را نصب‬ ‫کننــد به محــض اینکــه انتقــادی را مطرح کنیم‬ ‫می گوینــد پیشــنهاد خودتان بوده اســت‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اما نمایندگان اگر احساس کردند‬ ‫دولــت می خواهــد گزینــه ای را نصــب کند که‬ ‫فاقد شرایط موردنظر است و عدم صالحیتش‬ ‫ثابت شــده اســت از بــاب نظــارت می تواننــد‬ ‫سوال کرده و یا توضیح بخواهند‪.‬‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫زاهدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای احمد رخشانی به شناسنامه شماره ‪ 864‬کدملی‬ ‫‪ 3671181044‬صادره زابل فرزند غالم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 191/05‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پالک شماره ‪ 1427‬فرعی از ‪– 2838‬اصلی (که در راستای استانداردسازی و در اجرای‬ ‫بخشنامه شماره ‪ 91/23511‬مورخه ‪ 91/01/29‬سازمان ثبت اسناد و امالک کشور باقیمانده پالک‬ ‫‪ 33‬فرعی از ‪ – 2838‬اصلی به پالک ‪ 1427‬فرعی از ‪ -2838‬اصلی اصالح گردید) واقع در بخش‬ ‫یک بلوچستان شهر زاهدان بلوار کشاورز‪ -‬جنب پمپ بنزین سمت راست خریداری مع الواسطه‬ ‫از مالک رسمی اقای یعقوب عیسی زائی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬شنبه ‪ 1400/07/03‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬یکشنبه ‪1400/07/18‬‬ ‫حسینعلی مالیی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان م‪.‬الف ‪506‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-1884‬چون ششدانگ یک درب باغ پالک شماره ‪ 788/1‬واقع در قطعه ‪ 10‬نجف اباد بخش‬ ‫‪۱۱‬ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مجید شریفی نجف ابادی فرزند رضا در جریان ثبت‬ ‫است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت تحدید حدود ان به عمل نیامده ‪ ،‬اینک بنا به دستور‬ ‫قسمت اخیر ماده ‪ ۵‬قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/7/28‬ساعت ‪ ۸‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد و در صورت مصادف‬ ‫شدن با تعطیلی عملیات تحدید حدود در روز بعد انجام می پذیرد ‪ .‬لذا بموجب این اگهی به کلیه‬ ‫مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات‬ ‫مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تاسی‬ ‫(‪ )۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‬ ‫تاریخ انتشار‪ 1400/07/03 :‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نجف اباد‪ -‬حجت اهلل کاظم زاده‬ ‫‪ /1197353‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اصل قرارداد واگذاری شماره‬ ‫‪/92/4219‬ص‬ ‫‪92/3/23‬‬ ‫مربوط به پالک‬ ‫شماره ‪ 349‬سایت جانبازان بهارستان مفقود و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط گردیده است‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرزاد دادفر فرزند عبدالحسین به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 102‬صادره از شوشتر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‬ ‫مهندسی عمران(مکانیک خاک و پی) صادره از واحد دانشگاه شهید‬ ‫چمران اهواز با شماره ‪/26308‬ف – ‪ 83/1/15‬مفقود گردیده است و‬ ‫فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه‬ ‫شهید چمران اهواز ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرزاد دادفر فرزند عبدالحسین به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 102‬صادره از شوشتر در مقطع کارشناسی رشته مهندسی‬ ‫عمران(عمران) صادره از واحد دانشگاه شهید چمران اهواز با شماره‬ ‫‪/505‬ف – ‪ 82/1/27‬مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از‬ ‫یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه شهید چمران اهواز‬ ‫ارسال نماید‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اگر مشاور امالک کد رهگیری نداد‬ ‫چهکنیم؟‬ ‫رییــس اتحادیــه مشــاوران‬ ‫از ‪ ۱۲‬ســال قبل کمیســیون حل‬ ‫امالک با بیان اینکه کد رهگیری‬ ‫اختــاف طبــق مــواد ‪ ۲۷‬و ‪۲۸‬‬ ‫از ابتدا رایگان بوده و هم اکنون‬ ‫مواردتخلفرارسیدگیمی کند‪.‬‬ ‫نیــز هســت‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬علت‬ ‫البتــه موضوعــات مختلفــی در‬ ‫اینکه برخــی مشــاوران از ارایه‬ ‫شکایات مردم وجود دارد که به‬ ‫مصطفی قلی‬ ‫خسروی‬ ‫کــد رهگیــری بــه متعاملیــن‬ ‫اذعان اماکن‪ ،‬ما بیشترین میزان‬ ‫خــودداری می کننــد این اســت‬ ‫همــکاری درخصوص رســیدگی‬ ‫کــه جــواز ندارنــد یا بــه دلیل تخلف‪ ،‬دسترســی به شکایات و پلمب واحدهای صنفی را در بین‬ ‫انها را مســدود کرده ایم؛ شهروندان می توانند با صنوف داریم‪ .‬وی با انتقاد از مصوبه ستاد کرونا‬ ‫تلفــن ‪ ۷۳۳۴‬شــکایات خــود را در این زمینه به مبنیبراینکهبرایتمدیدقراردادهایاجارهنیازی‬ ‫اتحادیه گزارش دهند‪ .‬مصطفی قلی خسروی در به دریافت کد رهگیری نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫گفت وگو با ایســنا اظهار کرد‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۸۸‬که موضوع باعث می شود که امار کد رهگیری پایین‬ ‫سامانه کد رهگیری به منظور باال بردن ضریب بیایــد و بــا خالء امــار مواجه شــویم و همچنین‬ ‫امنیــت معامالت ایجاد شــده رایگان بــوده و در مشکالتی برای متعاملین ایجاد شود‪ .‬خسروی‪،‬‬ ‫حال حاضر نیز وجهی بابت این موضوع دریافت پرداختنکردنحق کمیسیونازسویمتعاملین‬ ‫نم ‬ ‫یشــود‪ .‬لــذا اینطــور نیســت کــه از هم اکنون را از جمله شکایات رایج عنوان کرد و گفت‪ :‬روزی‬ ‫طبــق قانــون جهش تولید و تامین مســکن‪ ،‬کد دو ســه نفر از مشــاوران به ما مراجعه می کنند‬ ‫رهگیری رایگان شــده باشــد بلکه از ابتــدا بدون و می گویند که خریدار یا فروشنده حق الزحمه‬ ‫هزینه بوده است‪ .‬وی افزود‪ :‬کد رهگیری مزایای ما را پرداخت نکرده اســت‪ .‬متعاملین در اختیار‬ ‫فراوانی دارد که مهمترین ان به افزایش ضریب اتحادیــه نیســت امــا از دادگســتری‪ ،‬کمیســیون‬ ‫اطمینان معامــات‪ ،‬باال بردن امنیت اجتماعی شکایاتدر اتحادیهامالکمستقرشده کهدر این‬ ‫و اســتخراج امار مسکن برمی گردد‪ .‬کد رهگیری موارد حق و حقوق مشاوران را مطالبه می کند‪.‬‬ ‫در واقــع عــزت صنف مشــاوران امالک اســت و هزینه دادرسی نیز بر عهده متعاملین است‪ .‬در‬ ‫اگــر شــخصی از ثبــت ان خودداری کــرد احتماال واقع زمانی که قرارداد به امضا می رسد برای سه‬ ‫به این دلیل است که به خاطر تخلف نمی تواند نفرشاملخریدار‪،‬فروشندهوواسطه‪،‬حقایجاد‬ ‫یشــود که بایــد حق هرکــس پرداخت شــود‪.‬‬ ‫ان را اریه کند‪ .‬خسروی تصریح کرد‪ :‬بعضا پیش م ‬ ‫می اید که مشاور امالک دچار تخلف شده و ما خســروی در بخش دیگری از صحبتهای خود با‬ ‫دسترســی او را به ســامانه کد رهگیری مســدود اشاره به اجرایی نبودن قانون پیش فروش یاداور‬ ‫کرده ایــم‪ .‬عده ای هم جواز ندارنــد و در مواردی شد‪ :‬از سال ‪ ۱۳۸۹‬که قانون پیش فروش در ‪۲۵‬‬ ‫پلمب مغازه تا سه ماه طول می کشد که در این مــاده به تصویب رســیده عمال مهمتریــن کانال‬ ‫سه ماه ممکن است خالف های زیادی مرتکب جذب منابع مالی برای سازندگان مسدود شده‬ ‫شوند‪ .‬شــهروندان می توانند کلیه موارد تخلف است؛ چرا که در این فرایند مشاور امالک دیده‬ ‫دفاتــر امالک را با شــماره تلفــن ‪ ۷۳۳۴‬اتحادیه نشده است‪ .‬مشاور با زحمت فراوان برای واحد‬ ‫امالک گزارش کنند که در اســرع وقت رســیدگی نیمه کارهمشتریپیدامی کندامانهایتامتعاملین‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬رییــس اتحادیــه مشــاوران امــاک بــا به دفتر اســناد رســمی می روند و حق مشــاور در‬ ‫بیــان اینکه کمیســیون حــل اختالف مســتقر در این بین دیده نمی شود‪ .‬لذا کسی انگیزه ای برای‬ ‫اتحادیه امالک برابر قانون نظام صنفی به طور پیــش فــروش نــدارد و این قانــون عمال قابلیت‬ ‫دائم تخلفات صنفی را رســیدگی می کند گفت‪ :‬اجرای خود را از دست داده است‪.‬‬ ‫وعده وزیر صمت برای رفع تورم ناشی از‬ ‫نواقصنظامتوزیع‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬اجــرای‬ ‫تجــارت اظهــار کــرد‪ :‬بــا اجرای‬ ‫پروژه های برنامه باید به صورت‬ ‫کامل برنامه هــای نظام توزیع‬ ‫مــداوم مــورد پایــش و رصد قرار‬ ‫کاال و خدمات بخشــی از تورم‬ ‫گیرد کهبههمینمنظور یکماه‬ ‫کشــور که ناشی از نقدینگی به‬ ‫اینده (هفته اول ابان ماه) اولین‬ ‫رضا فاطمی امین‬ ‫سبب عدم انسجام نظام توزیع‬ ‫جلســه پایش به منظور بررسی‬ ‫مــی باشــد‪ ،‬حــل خواهد شــد‪.‬‬ ‫عملکردهای این برنامــه برگزار‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬به نقل از شــبکه اطالع رسانی خواهد شد‪ .‬فاطمی امین بیان کرد‪ :‬با ذینفعان‬ ‫تولید و تجارت (شــاتا)‪ ،‬ســید رضا فاطمی امین این حوزه نیز باید جلســه برگزار شــود تا پروژه ها‬ ‫در نشست بررسی پروژه های نظام توزیع کاال و و برنامه های نظام توزیع از نقطه نظر انها مورد‬ ‫خدمات که با حضور معاونان و مدیران مربوطه بررســی قــرار گیــرد و راهکارهــای انها نیــز در این‬ ‫برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر نظام توزیع کاال و خدمات برنامه گنجانده شود‪ .‬وی همچنین اعالم کرد‪ :‬با‬ ‫ارتقاء یابد نقش بسیار حائز اهمیتی در مهار تورم زمان بندی انجام شده (تا اواسط ابان ها) برنامه‬ ‫و نقدینگی خواهد داشت که اثرات مثبت خود کامل نظــام توزیع کاال و خدمات ابالغ عمومی‬ ‫را بر ســفره مردم و معیشــت انها نشــان خواهد خواهدشد‪.‬به گفتهوزیرصمت‪،‬برنامهمرتبطبا‬ ‫داد‪ .‬وی همچنیــن بــا تاکید بر اینکه زمان بندی حوزه خودرو نیز تدوین و اهداف کمی‪ ،‬راهبردها‬ ‫اجــرای پروژه های نظام توزیع کاال و خدمات تا و پروژه ها تعریف شــده اســت که در این زمینه‬ ‫پایان سال باید تدوین شود‪ ،‬از شروع پروژه های نیــز با ذینفعان حوزه خودرو جلســه هماهنگی‬ ‫ایــن برنامــه از هفته اینده خبــر داد‪ .‬وزیر صمت برگزارشد‪.‬‬ ‫اصالح ساختار بودجه یک کار ضروری‬ ‫استنهانتخابی‬ ‫رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه‬ ‫شرایط نامطلوب فعلی‪ ،‬نیاز به تغییرات اساسی‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬نیرو های ســازمان برنامه و بودجه‬ ‫با بازنگری در راهبردهای توســعه حرکت قوی و‬ ‫تاثیرگذاربرایبهبودشرایط کشورداشتهباشند‪.‬به‬ ‫گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬هشتمین‬ ‫جلســه ســتاد تهیه و تدوین الیحه بودجه ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬کل کشور‪ ،‬با حضور رئیس سازمان برنامه و‬ ‫بودجه‪ ،‬اعضای ستاد‪ ،‬مشاوران و روسای سازمان‬ ‫مدیریــت و برنامه ریــزی اســتا ن ها برگزار شــد در‬ ‫این جلســه اعضای شــرکت کننده نقطه نظرات‬ ‫کارشناســی خــود را دربــاره منابع هــا‪ ،‬موانع ها و‬ ‫نقش اســتان هــا برای تحقق رشــد اقتصــادی در‬ ‫نظــر گرفته شــده بــرای ســال‪ ۱۴۰۱‬را مورد بحث‬ ‫و بررســی قرار دادند‪ .‬سید مسعود میرکاظمی با‬ ‫تبریــک هفته دفاع مقدس تصریح کرد‪ ۸ :‬ســال‬ ‫دفاعمقدسپراز حادثه‪،‬خالقیتونواوریاست‬ ‫و در ان زمان شرایط بسیار سخت بود و وضعیت‬ ‫تولید اصال مناســب نبود و تامین نیازهای کشــور‬ ‫مقدور نبود اما علی رغم همه سختی ها بدلیل‬ ‫اعتقادات‪ ،‬احساس مسئولیت و وظفیه شناسی‬ ‫افراد توانســتیم بر مشــکالت فائق بیاییم و یک‬ ‫تنه در برابر جهان کفر ایستادیم و وزارت دفاع و‬ ‫ارتش و سپاه پاسداران با تالش و قبول مشکالت‬ ‫وروحیهخستگیناپذیربا کمترینامکانات کارها‬ ‫را جلو بردند و در هوافضا سر امد شدیم؛ بنابراین‬ ‫در این شرایط که توفیق خدمتگزاری نصیب ما‬ ‫شده باید با تالش و وظیفه شناسی گام های بلند‬ ‫و تاثیرگذار را در جهت بهبود شرایط برای کشور‬ ‫و مردم برداریم‪ .‬معاون رئیس جمهوری با اشاره‬ ‫بــه ماموریــت ســازمان برنامــه و بودجــه‪ ،‬خاطر‬ ‫نشــان کرد‪ :‬مامورریت ما اثربخش کردن بودجه‬ ‫اســت همانطور کــه در اقتصاد مقاومتــی هم بر‬ ‫این مهم تاکید شــده اســت ولی با نگاه به ســال‬ ‫های گذشته علی رغم اینکه مصارف و منابع در‬ ‫اختیار داشتندرشداقتصادیناچیزی کشور داشته‬ ‫و اهداف کالن محقق نشده است‪ .‬میر کاظمی‬ ‫با بیان اینکه اشتغال جوانان یکی از دغدغه های‬ ‫اصلی ما است؛ اضافه کرد‪ :‬جوانان تحصیل کرده‬ ‫ما بیکار هستند واز نیروی فعال جامعه استفاده‬ ‫نمی شــود همچنین در روســتاها بــا وجود اینکه‬ ‫امکاناتیفراهمشدهاستولیبدلیلاینکهنگاه‬ ‫توســعه ای وجود نداشــته اســت و متمرکز شدن‬ ‫امکانــات در شــهرهای کالن نیروی جوان روســتا‬ ‫از نداشتن شغل رنج می برند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫مخازن هیدروکربوری کشورمان در شرایط بسیار‬ ‫مطلوبی قرار دارد و سال های طوالنی می توانیم‬ ‫از ذخایرومعادنخوداستفاده کنیموهمچنینبا‬ ‫تحولوتغییرنگرشدربخش کشاورزیوصنعت‬ ‫سطح درامد خانوار می تواند افزایش پیدا کند لذا‬ ‫برای تغییر بنیادی این مشکالت از هیچ تالش و‬ ‫کوششینبایدکوتاهیکرد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 03‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1172‬‬ ‫حدف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی معامالت بورس را به کدام سمت می کشاند؟‬ ‫‪3‬‬ ‫سال اینده ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نداریم‬ ‫یــک کارشــناس بــازار ســرمایه معتقــد اســت‬ ‫کــه حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بــر صنایعی از قبیل‬ ‫گــروه دارویــی‪ ،‬الســتیک‪ ،‬غذایــی‪ ،‬کشــاورزی و‬ ‫یهــا و‪ ...‬تاثیرگــذار اســت کــه‬ ‫دامپــروری‪ ،‬قند ‬ ‫مشــمول دریافت این نوع ارز و همچنین مســاله‬ ‫قیمت گذاری در محصوالت خود بودند‪.‬‬ ‫به گزارش روز جمعه ایرنا‪ ،‬شروع نوسان بازار‬ ‫ارز از سال ‪ ۹۶‬به عنوان اصلی ترین چالش نظام‬ ‫تبدیل شــده بود که در ان زمــان اقدامات زیادی‬ ‫برای جلوگیری از کاهش نوســان های ایجاد شده‬ ‫و کنتــرل نــرخ ارز در دســتور کار قرار گرفت که در‬ ‫نهایــت بــه دنبال تصمیمــات جدید اتخاذ شــده‬ ‫برای کنترل دســتوری نرخ ارز‪ ،‬از فروردین ماه ‪۹۷‬‬ ‫سیاســت تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به کاالهای‬ ‫اساسی اغاز شد‪.‬‬ ‫اعطــای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی بــه واجــدان‬ ‫دریافــت ایــن ارز بــا واکنــش بســیاری از فعــاالن‬ ‫اقتصــادی کشــور همــراه شــد که معتقد بــه تاثیر‬ ‫منفــی بــه کارگیری این ارز در بــازار بودند و بارها‬ ‫بــا اعتراضات خود به دلیــل افزایش توزیع رانت‬ ‫در کشور‪ ،‬خواستار حذف اجرای چنین طرحی در‬ ‫کشور بودند‪.‬‬ ‫حــال بعــد از گذشــت ســال ها از وجــود‬ ‫اعتراضات گســترده نسبت به اســتفاده از این ارز‬ ‫در کشــور‪ ،‬طی چند روز گذشته گمانه زنی هایی‬ ‫در خصــوص احتمــال حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‬ ‫مطرح شد که به دنبال ان صحبت هایی از سوی‬ ‫مهدی طغیانی‪ ،‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫مبنــی بر حذف تدریجی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تا اخر‬ ‫ســال بایــد مطــرح شــد و در ادامــه ســخنان خود‬ ‫اعالم کرده اســت که در ســال ‪ ۱۴۰۱‬چیزی تحت‬ ‫عنوان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫همچنیــن طــی چنــد روز گذشــته بــه دنبــال‬ ‫حمایت فعاالن بازار از حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪،‬‬ ‫محمدرضــا پورابراهیمــی‪ ،‬رییــس کمیســیون‬ ‫اقتصــادی مجلس با بیان اینکه دولت با مجلس‬ ‫بــرای حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی هم نظــر اســت‪،‬‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬نــرخ ارز چهــار هــزار و ‪ ۲۰۰‬تومانــی‬ ‫چیــزی بــه جز رانت و فســاد به همراه نــدارد اما‬ ‫نزدیــک بــه هشــت میلیــارد دالر در ســال بــه ان‬ ‫اختصاص یافته و ‪ ۱۶۰‬هزار میلیارد تومان تفاوت‬ ‫ان با نرخ نیمایی اســت و ســئوال اینجاســت که‬ ‫چند درصد ان به دست مردم رسیده است؟‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه تصمیمات از همین اغاز کار‬ ‫دولت ســیزدهم باید به صورت کارشناســی شده‬ ‫باشــد گفــت‪ :‬ادامه نرخ ارز ترجیحــی حتی برای‬ ‫یک روز هم به صالح اقتصاد کشور نیست‪.‬‬ ‫مطــرح شــدن چنیــن اظهارنظراتــی از ســوی‬ ‫مســووالن کشــور‪ ،‬رنــگ واقعیت را به شــایعات‬ ‫حــذف ایــن ارز داد کــه این اتفاق تــا حدودی در‬ ‫تصمیم گیری های ســهامداران برای تغییر مســیر‬ ‫خریــد ســهام انهــا تاثیرگذار بــوده و ایــن موضوع‬ ‫بیشــتر توجه فعــاالن حاضر در بازار را به ســمت‬ ‫سهام شرکت های بورسی و تاثیرپذیری انها از این‬ ‫اتفاق جلب کرد‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه محمــد ازاد‪ ،‬کارشــناس بــازار‬ ‫سرمایه به تاثیر حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بر صنایع‬ ‫مختلف بورسی اشاره کرد و گفت‪ :‬حذف این ارز‬ ‫اصوال بر صنایعی از قبیل گروه دارویی‪ ،‬الستیک‪،‬‬ ‫غذایــی‪ ،‬کشــاورزی و دامپــروری‪ ،‬قندی هــا و‪...‬‬ ‫تاثیرگــذار خواهــد بــود که مشــمول دریافت این‬ ‫نــوع ارز و همچنیــن مســاله قیمــت گــذاری در‬ ‫محصوالت خود بودند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بســیاری از شــرکت هــای‬ ‫فعــال در ایــن صنایــع‪ ،‬اگرچــه برای تامیــن مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز خود از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی استفاده‬ ‫می کردند اما در مقابل نرخ فروش محصوالتشان‬ ‫نیز تحت کنترل دولت بوده است‪.‬‬ ‫ازاد بــا بیــان اینکه در مجمــوع اثر خالص این‬ ‫تصمیم بسته به عوامل مختلف دارد که خود را‬ ‫در حاشــیه ســود شرکت های مشــمول نشان می‬ ‫دهــد‪ ،‬افزود‪ :‬اینکه افزایش نرخ محصوالت این‬ ‫شرکت ها تا چه سطحی اتفاق می افتد به عنوان‬ ‫مهمترین مساله تلقی می شود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬اگر افزایــش نرخ محصوالت‬ ‫متناســب با افزایش بهای تمام شده باشد شاهد‬ ‫اثــر خاصــی بــر عملکرد شــرکت ها نیســتیم‪ ،‬این‬ ‫گزینــه بــا نگرشــی کــه در اقتصــاد کالن کشــور و‬ ‫سیاســت هــای دولــت در مهار تــورم وجــود دارد‬ ‫هماهنگ تر به نظر می رسد‪.‬‬ ‫این کارشــناس بازار ســرمایه ادامه داد‪ :‬قطعا‬ ‫ازادســازی کامل قیمت محصوالت در بلندمدت‬ ‫برای شــرکت هایی که به لحاظ مدیریت دارایی‬ ‫و کارایی عملیات موفق تر عمل کنند‪ ،‬اثر مثبت‬ ‫دارد که این امر خود را در افزایش ارزش شرکت یا‬ ‫همان قیمت سهام نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫وی به اثر منفی استفاده از ارز ‪ ٤٢٠٠‬تومانی‬ ‫بــر صنایــع بورســی تاکید کرد و گفــت‪ :‬قطعا به‬ ‫عنوان یک اصل کلی‪ ،‬دخالت دولت در قیمت‬ ‫گــذاری بــه هر نوع که اعمال شــود بــا روح بازار‬ ‫ازاد در تضاد اســت و در نهایت منجر به ایجاد‬ ‫رانت و فساد می شود‪.‬‬ ‫ازاد معتقــد اســت کــه بــه عنوان یک پاســخ‬ ‫کلــی نمی تــوان از روش اعطای سوبســید انتظار‬ ‫اثر مثبت بر صنایع مختلف را داشت‪.‬‬ ‫این کارشــناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه‬ ‫اثــر نــرخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی کــه از ســال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫اعمــال شــد را از دو جنبــه کلــی مــی تــوان مورد‬ ‫بررســی قــرار داد‪ ،‬گفت‪ :‬در ابتدا شــرکت هایی‬ ‫که مشمول دریافت و استفاده از این ارز بودند‪،‬‬ ‫اعم از اینکه جهت تامین مواد اولیه یا تجهیزات‬ ‫دریافت کرده باشند و گروه دیگر شامل شرکت‬ ‫هایی می شــود که در صنعت مشــابه مشــغول‬ ‫فعالیــت بودنــد ولــی مشــمول دریافت ایــن ارز‬ ‫نشــدند و مجبــور به رقابت و حفظ ســهم بازار‬ ‫خود در این شرایط بودند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬هر دو گروه تحت تاثیر‬ ‫قیمــت گذاری محصــوالت خود بودند اما گروه‬ ‫دوم نســبت بــه گــروه اول در تامین مــواد اولیه‬ ‫و ســایر هزینــه های تولید تحت فشــار بیشــتری‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫ازاد تاکیــد کــرد‪ :‬تحــت کنتــرل قــرار گرفتــن‬ ‫تولید و فروش یک شرکت تولیدی اساسا با روح‬ ‫مالکیــت خصوصــی و تــاش در جهت مدیریت‬ ‫دارایی و بهبود کارایی عملیات شــرکت ســازگار‬ ‫نیســت‪ ،‬لــذا از این جهــت نیز نمی تــوان گفت‬ ‫اســتفاده از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی اثــر مثبتــی را بــر‬ ‫عملکــرد صنایــع و شــرکت هــای فعــال داشــته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد‪ :‬اگرچه‬ ‫کــه در نــگاه اول و در شــرایط تورمی‪ ،‬ارائه نرخ‬ ‫ترجیحی منجر به افزایش کمتر بهای تمام شده‬ ‫محصوالت یک شــرکت می شود اما دخالت در‬ ‫قیمت فروش محصول می تواند بطور کامل این‬ ‫اثر را خنثی کند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنیــن زمــان و تــوان نیــروی‬ ‫مدیریتی و اجرایی شــرکت های مشــمول و غیر‬ ‫مشــمول را بــه جــای انکه تمرکــز بــر افزایش در‬ ‫بهره وری و استفاده بهینه از منابع موجود کند‪،‬‬ ‫مشغول سوگیری به سمت استفاده بیشتر از این‬ ‫رانت بوجود امده خواهد کرد‪.‬‬ ‫ازاد اظهار داشــت‪ :‬جدا از اثر مثبت یا منفی‬ ‫اســتفاده از ارز ‪ ۴٢٠٠‬تومانــی بــر نتایــج مالــی‬ ‫عملکرد شرکت ها‪ ،‬به نظر می رسد این موضوع‬ ‫توان و کیفیت عملیاتی شــرکت های مشــمول و‬ ‫مشابه غیر مشمول را تحت تاثیر منفی خود قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫با توجه به مطرح شدن مسایلی در خصوص‬ ‫بازگشــت مذاکــرات برجــام و نیز احتمــال حذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی کــه معامــات بــورس را تحت‬ ‫تاثیــر خــود قــرار داده اســت‪ ،‬اکثــر کارشناســان‬ ‫توصیه هایــی در خصــوص نحــوه ســرمایه گذاری‬ ‫در بــورس پیــش روی ســهامداران قــرار داده اند و‬ ‫بارهــا اعالم کرده اند‪ ،‬افرادی کــه به دنبال ورود‬ ‫ســرمایه های خــود بــه ایــن بازار هســتند بایــد از‬ ‫هرگونــه تصمیمات عجوالنه خودداری کنند و با‬ ‫قــرار دادن نظرات کارشناســان خبــره در این بازار‬ ‫برای معامالت سهام‪ ،‬مانع از هرگونه ضرر و زیان‬ ‫احتمالی در این بازار شوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫همزمانبااغاز هفتهدفاعمقدس؛‬ ‫رکوردتولیدماهیانهورققلع اندوددر فوالدمبارکهشکستهشد‬ ‫جهادگرانعرصهتولیدفوالدمبارکهبرایدومین‬ ‫بار پیاپی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬موفق به شکســتن رکورد‬ ‫تولید ورق قلع اندود شدند و توانستند رکورد قبلی‬ ‫را به ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۴۱۰‬تن برسانند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬در ســال تولیــد‪،‬‬ ‫یهــا‪ ،‬رکــورد تولیــد ورق‬ ‫پشــتیبانی ها و مانع زدای ‬ ‫قلع اندود به میزان ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۴1۰‬تن در شهریورماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬توسط تالشگران واحد قلع اندود ناحیه نورد‬ ‫ســرد شــرکت فوالد مبارکه برای دومین بار در سال‬ ‫جاری شکســته شــد و این در حالی است که رکورد‬ ‫قبلــی این واحد در تولیــد ورق قلع اندود به میزان‬ ‫‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۳۰۷‬تن در فروردین ماه امسال به ثبت‬ ‫رسیدهبود‪.‬‬ ‫این رکورد که در سایه محدودیت ها و مشکالت‬ ‫بسیاری همچون تحریم ها و شیوع ویروس کرونا به‬ ‫دســت امده‪ ،‬نشــان از اراده تولید در ســخت ترین‬ ‫شــرایط در شــرکت فــوالد مبارکــه اســت؛ قطــع‬ ‫وابستگی از واردات این نوع محصول و خودکفایی‬ ‫در تولید تمام نیاز کشور در اینده می تواند از خروج‬ ‫ارز از کشور نیز جلوگیری کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مصطفیناجیرئیسواحدقلع اندودوخطوط‬ ‫بــرش ‪ ۱‬و ‪ ۲‬شــرکت فــوالد مبارکــه در گفت وگــو با‬ ‫خبرنگار فوالد در خصوص رکورد جدید ثبت شده‬ ‫در ایــن واحــد اظهار کرد‪ :‬اخریــن رکورد تولید خط‬ ‫قلع اندود شرکت فوالد مبارکه مربوط به فروردین‬ ‫مــاه ‪ 1400‬بــا تولیــد ‪ 10‬هــزار و ‪ 307‬تن بــوده که در‬ ‫ادامه این مســیر و رکوردزنی ها در شــهریور امسال‪،‬‬ ‫مجددا‬ ‫میــزان تولیــد بــه ‪ 10‬هــزار و ‪ 410‬تن رســید و‬ ‫ً‬ ‫رکــورد تولیــد برای دومیــن بار در ‪ 6‬ماهه نخســت‬ ‫امسالشکستهشد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که محدویت ها در مسیر تولید‬ ‫همــواره وجــود داشــته اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا توجه به‬ ‫سیاست های ســازمان‪ ،‬به گونه ای برنامه ریزی شد‬ ‫که ناحیه نورد سرد در تامین مواد اولیه خود (شامل‬ ‫کالف هایــی کــه از واحــد نورد گــرم تحویل گرفته‬ ‫می شوند)بامشکلجدیمواجهنشود‪.‬‬ ‫کاربردی بودن محصول در صنایع غذایی‬ ‫رئیــس واحــد قلع انــدود و خطوط بــرش ‪ ۱‬و ‪۲‬‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکه گفت‪ :‬میزان مصــرف اب در‬ ‫خطوط قلع اندود بســیار باالســت و از فرایندهای‬ ‫پرمصرف اســت‪ ،‬در نتیجه ایجاد اختالل در اب یا‬ ‫دمای اب باعث مشکل در تولید و کیفیت محصول‬ ‫می شود‪ ،‬اما با حمایت مجموعه توانستیم تولید و‬ ‫شــرایط کیفی را حفظ کرده و رکورد جدیدی را به‬ ‫ثبت برســانیم‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در مجموعه‬ ‫زنجیرهمحصوالتقلع اندود‪،‬تمهیداتیاندیشیده‬ ‫شــده کــه بــا افــت مــواد ورودی مواجــه نشــویم؛‬ ‫بــرای دســتیابی به ایــن رکورد‪ ،‬تمــام فعالیت های‬ ‫یشــده بــرای خــط قلع انــدود همچــون‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫تهــای تعمیراتــی به بهترین شــکل ممکن‬ ‫فعالی ‬ ‫انجــام شــد‪ .‬ناجــی اذعــان داشــت‪ :‬محصــوالت‬ ‫قلع اندود شــرایط ویژه ای دارند چراکه با توجه به‬ ‫اینکه این محصول در نهایت یکی از حساس ترین‬ ‫مصارف را داشته و در صنایع غذایی برای ساخت‬ ‫انواعقوطی های کنسروو کمپوتاستفادهمی شود‪،‬‬ ‫در نتیجه حساسیت تولید این نوع از ورق را افزایش‬ ‫می دهــد؛ بنابراین تمرکــز و توجه به کیفیت تولید‬ ‫محصوالت قلع اندودشده ضروری است و نگاه ما‬ ‫همواره برای تولید ان ها کیفی بوده و نتیجه ان عدم‬ ‫ایجاد چالش در کیفیت محصوالت بوده است‪.‬‬ ‫برتری محصول فوالد مبارکه در مقایسه با‬ ‫مشابه خارجی‬ ‫محســن زارع مدیــر محصــوالت پوشــش دار‬ ‫شــرکت فوالد مبارکــه در خصوص رکــورد به ثبت‬ ‫رسیده در خط قلع اندود ناحیه نورد سرد شرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه در گفتگو با خبرنگار فــوالد گفت‪:‬‬ ‫محصوالت قلع انــدود برای صنایــع غذایی مورد‬ ‫اســتفاده قرار می گیرنــد و تولیدات شــرکت فوالد‬ ‫مبارکــه از نــوع ‪ T4 ،T3 ،DR8‬و ‪ DR7‬بــوده که‬ ‫قابل رقابت با مشابه محصوالت خارجی بوده و‬ ‫حتی کیفیت برخی از محصوالت ما در مقایسه با‬ ‫نمونه خارجی باالتر است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه اکنــون تنهــا درصــدی از‬ ‫نیــاز کشــور بــه ورق قلع انــدود توســط شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه و یک شــرکت دیگــر داخلی تامین‬ ‫یشــود و مابقی از دیگر کشورها وارد می شوند‪،‬‬ ‫م ‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در اینده ای نه چندان دور با تکیه‬ ‫بر توانمندی های داخلی برای تولید این محصول‬ ‫به خودکفایی خواهیم رسید و کشور را از واردات‬ ‫ان بی نیاز کنیم‪.‬‬ ‫سهامعدالتچقدر می ارزد؟‬ ‫ســهام عدالــت بــه دلیــل اینکــه از نمادهــای‬ ‫صســاز در بورس تشــکیل شده ‪ ،‬مانند شاخص‬ ‫شاخ ‬ ‫کل با کاهش ارزش‪ 5.5‬درصدی مواجه شده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬ســهام عدالــت بــه دلیــل‬ ‫دربرگیرندگی فراوان میان افراد جامعه‪ ،‬مورد توجه‬ ‫بســیاری قــرار دارد‪ .‬همیــن موضوع باعث شــده هر‬ ‫خبری پیرامون سهام عدالت منتشر شود‪ ،‬می تواند‬ ‫موردتوجهبسیاریاز افرادقرار بگیرد‪.‬‬ ‫تعداد‪ 49‬میلیوننفردر کشوردارایسهامعدالت‬ ‫هستند‪.‬طبقوعده هایدادهشدهباقیافرادی کهدر‬ ‫هنوز سهامعدالتدریافتنکرده اند‪،‬در ایندهاز این‬ ‫سهامدریافتخواهندکرد‪.‬‬ ‫سهام عدالت در هفته گذشته به دلیل ریزش‪101‬‬ ‫هــزار واحدی شــاخص کل بــورس‪ ،‬با کاهــش ارزش‬ ‫مواجه شده و حدود‪ 5.5‬درصد ارزش ان کاسته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در هفته خبر مهمی در مورد جاماندگان ســهام‬ ‫عدالت مطرح شد‪ .‬خبر اول مربوط به دستور رئیس‬ ‫جمهور درباره این افراد بود‪ .‬سید احسان خاندوزی‬ ‫وزیرامور اقتصادوداراییدر گفت وگویی‪،‬بااشارهبه‬ ‫برنام ه دولت سیزدهم برای حل مشکل جاماندگان‬ ‫سهام عدالت گفت‪ :‬رئیس جمهور از وزارتخانه های‬ ‫امور اقتصاد و دارایی و تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫خواسته اســت تا برنامه ای برای پوشش جاماندگان‬ ‫ســهام عدالت اماده کنند و در این راســتا ما در حال‬ ‫برنامه ریزی هستیم‪ .‬وی در پاسخ به سوالی مبنی بر‬ ‫اینکهکمیسیوناقتصادیمجلسنیزبهدنبالطرحی‬ ‫درموردارائهسهامبهجاماندگانسهامعدالتاست‪،‬‬ ‫ایادولتاز اینطرحاستفاد هخواهد کرد‪،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر نیاز به اخذ اختیارات قانونی در این مورد وجود‬ ‫داشتهباشد‪،‬حتماازمجلسکمکمی گیریم‪.‬‬ ‫وزیرتعاون‪،‬کارورفاهاجتماعیدربارهجاماندگان‬ ‫سهامعدالتمی گوید‪:‬نحوهتخصیصسهامعدالت‬ ‫به جاماندگان و بحث یارانه های نقدی با همکاری‬ ‫وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در حــال طراحــی‬ ‫ی ها و نحوه اجــرای ان هنوز‬ ‫اســت‪ ،‬ولــی زمان بنــد ‬ ‫نهایی نشــده اســت‪ .‬از دیگر ســو‪ ،‬مهدی پارچینی‪،‬‬ ‫مدیــر نظــارت بر بورس های ســازمان بــورس و اوراق‬ ‫بهادار دربارهفروشسهامعدالت گفت‪:‬فروشسهام‬ ‫عدالت توســط کارگزاری ها و واریز وجه به حســاب‬ ‫ســهامداران‪ ،‬صحــت نــدارد و در حــال حاضر‪ ،‬هنوز‬ ‫فروشسهامعدالتاغاز نشدهاست‪.‬‬ ‫ویهمچنینادامهداد‪:‬اگرسفارشفروشیاعمال‬ ‫شــود‪ ،‬براساس قیمت روزی خواهد بود که معامله‬ ‫انجاممی شودوارتباطیبهقیمتروزسفارشفروش‬ ‫ندارد‪ .‬در صورتی که فروش سهام عدالت اغاز شود‪،‬‬ ‫فــروش به صــورت بلوکی خواهد بــود‪ ،‬امــا در حال‬ ‫حاضــر‪ ،‬برنامه ای برای شــروع مجدد فروش ســهام‬ ‫عدالت نداریم‪ .‬در پایان معامالت روز چهارشنبه‪31‬‬ ‫شهریورماهبازارسهام‪،‬ارزشسهامعدالتدرمقایسه‬ ‫با هفته گذشته‪ 5.23 ،‬درصد کاهش یافت و ارزش‬ ‫سبد ‪ 409‬هزار تومانی‪ 492 ،‬هزار تومانی ‪ ۵۳۲‬هزار‬ ‫تومانیویکمیلیونتومانیسهامعدالتبهترتیب‬ ‫به‪ 8‬میلیون و‪ 147‬هزار تومان‪ 11،‬میلیون و‪ 611‬هزار‬ ‫تومان‪ 12،‬میلیون و‪ 555‬هزار تومان و‪ 23‬میلیون و‬ ‫‪ 599‬هزار تومانرسید‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫خسارت ‪ ۹۵‬درصدی کرونا‬ ‫به صنف تاالرهای پذیرایی‬ ‫دبیرکل اتاق اصناف ایران ابراز امیدواری کرد که در‬ ‫ماه اینده با تصویب مصوبه ها‪ ،‬مجوز بازگشایی تاالر‬ ‫داران صــادر شــود و گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۱۹‬مــاه هســت که‬ ‫صنفتاالرهایپذیراییبهدلیل کروناتعطیلهستندو‬ ‫اکثریت این واحدها خسارت باالی‪ ۹۵‬درصد دیده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬به نقل از اتاق اصناف ایران محمدباقر‬ ‫مجتبایــی اظهار کــرد‪ :‬بیش از ‪ ۱۹‬ماه اســت که اعضای‬ ‫صنفتاالرهایپذیراییدرسراسرکشورفعالیتنداشتند‬ ‫و در یک دوره کوتاه مدت هم که با رعایت پروتکل های‬ ‫سنگین بهداشتی اجازه فعالیت داده شد‪ ،‬عمال تعطیل‬ ‫بودند و نتوانستند کسب و کاری داشته باشند و اکثریت‬ ‫ایــن واحدهــا ورشکســت شــدند‪ .‬وی تصریــح کــرد‪ :‬از‬ ‫مجموع‪ ۵۲۰۰‬تاالر دار و باغ تاالر صنفی بیش از صد هزار‬ ‫نفر نیرو و پرسنل شاغل داشتند که در حال حاضر بیکار‬ ‫شده اند که بیشتر از قشرضعیف جامعه هستند و این‬ ‫مساله دغدغه اصلی اتاق اصناف ایران است که بتوانیم‬ ‫وضعیت کسب و کار این واحدها را ساماندهی کنیم که‬ ‫در اینشرایطسختاقتصادیبتوانندمجددابه کارشان‬ ‫برگردند‪ .‬مجتبایی تصریح کرد‪ :‬در این راستا نشستی با‬ ‫جمعــی از فعاالن صنفی تاالرداران داشــتیم و بررســی‬ ‫کارشناسی در زمینه شیوه رعایت پروتکل ها بهداشتی با‬ ‫در نظر گرفتن وضعیت کسب وکار واحدهای صنفی و‬ ‫معیشــت این صنف صورت گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫نشستراهکارهایمتعددیرابررسی کردیموبزرگترین‬ ‫تمرکز ما رعایت پروتکل های بهداشــتی اســت و در این‬ ‫زمینهاگرواحدیهمتخلفداشتفقطواحدمتخلف‬ ‫تعطیل می شود نه کل واحدها‪ .‬مجتبایی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بررسیکارشناسیشیوهفعالیتصنفتاالرهایپذیرایی‬ ‫و شــیوه تبــادل نظر و شــیوه نظارت هــا و اینکه چگونه‬ ‫اتحادیه هابررعایتدقیقپروتکل هایبهداشتینظارت‬ ‫داشته باشند‪ ،‬بررسی های الزم صورت گرفته است و بر‬ ‫اســاس چارچوب هــای اعالم شــده نشســت دیگــری با‬ ‫وزارتبهداشتخواهیمداشتتاپروتکل هایجدیدی‬ ‫در نظر بگیریم و در نهایت در قالب یک طرح مشترک‬ ‫بیــن اتــاق اصناف ایران‪ ،‬وزارت بهداشــت و ســتاد ملی‬ ‫کرونا با یک چارچوب هوشــمند اجرایی خواهد شــد‪.‬‬ ‫دبیــر کل اتاق اصناف ایــران در پایان ابراز امیدواری کرد‬ ‫که در ماه اینده با تصویب مصوبه ها‪ ،‬مجوز بازگشایی‬ ‫تاالر داران صادر شود‪.‬‬ ‫اجرای قانون دلیل‬ ‫عزل رئیس سازمان‬ ‫خصوصی سازی بود‬ ‫رئیس اســبق سازمان خصوصی ســازی با بیان اینکه‬ ‫دلیــل عزلــم از ســازمان خصوصی ســازی اجــرای قانون‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬مصلحت اندیشی در اجرای قانون ظلم به‬ ‫مردم است‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬علیرضا صالح‪ ،‬رئیس اسبق‬ ‫سازمان خصوصی سازی در نشستی ملی با مطالبه گران‬ ‫حوزهخصوصیسازی گفت‪:‬اگربتوانیمنظامحکم رانی‬ ‫در شرکت های عمومی را اصالح کنیم شاهد رشد بخش‬ ‫خصوصی خواهیم بــود‪ .‬صالح ادامه داد‪ :‬مــا در دروان‬ ‫خدمت به این نتیجه رسیدیم نظارت بعد از واگذاری‬ ‫باید به صورت سامانه هایی شفاف صورت بگیرد‪ .‬وی‬ ‫از اقدامــات ســازمان خصوصــی در زمــان ریاســت خود‬ ‫گفــت‪ :‬ســامانه ای کردن نظــارت واگــذاری ها و حذف‬ ‫کلیــه مجــوز هــای رو در رو از کارهایــی بود کــه در زمان‬ ‫ریاســت اینجانب در سازمان خصوصی سازی به سبب‬ ‫جلوگیری از رانت صورت گرفت‪ .‬صالح خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این واگذاری ها باید صورت بگیرد و به سمت این نروید‬ ‫که جلوگیری کنید‪ .‬این واگذاری ها قانونی است‪ .‬رئیس‬ ‫یســازی‪ ،‬درباره دلیل عزل خود‬ ‫اســبق سازمان خصوص ‬ ‫اظهار داشت‪ :‬من هرجایی کار کردم خط قرمزی داشتم‬ ‫و اگر از ان خط عبور می شد صندلی را تحویل می دادم‬ ‫زیرا من هیچ مصلحت اندیشی را قبول نداشتم و ندارم‬ ‫مگر قانون! صالح‪ ،‬درباره علت بردن شرکت های مادر‬ ‫به بورس گفت‪ :‬در شرکت های دولتی مدیران با ضابطه‬ ‫مســتقر و تایید می شوند ولی اگر همین مجموعه های‬ ‫دولتــی داخــل بــورس بــرود یــک نظــم روی ان انجــام‬ ‫می گیرد‪.‬رئیساسبقسازمانخصوصی سازیخاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬اگربتوانیمنظامحکم رانیدر شرکت هایعمومیرا‬ ‫اصالح کنیم‪،‬شاهدرشدبخشخصوصیخواهیمبود‪.‬‬ ‫رکورد بی سابقه‬ ‫ترخیص کاالهای اساسی‬ ‫از گمرکات کشور‬ ‫معــاون فنی گمرک گفــت‪ :‬از ابتدای ســال جاری تا‬ ‫‪ ۲۶‬شــهریورماه‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۲‬میلیون ُتن کاالی اساســی‬ ‫از گمرکات کشــور ترخیص شــده اســت‪ .‬به گزارش مهر‬ ‫بــه نقــل از صدا و ســیما‪ ،‬مهــرداد جمال ارونقــی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬از ابتدای سال جاری تا ‪ ۲۶‬شهریورماه‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون ُتن کاالی اساسی مشمول ارز ترجیحی اعم از‬ ‫گنــدم‪ ،‬ذرت‪ ،‬جو‪ ،‬دانه های روغنــی‪ ،‬روغن خام‪ ،‬دارو‪،‬‬ ‫تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی‪ ،‬به ارزش حدود‪۷‬‬ ‫میلیارد دالر از گمرکات کشور ترخیص شده است که این‬ ‫میزانترخیص کاال‪،‬نسبتبهمدتمشابهدر سالقبل‪،‬‬ ‫از نظر وزنی ‪ ۲۴‬درصد و از نظر ارزشی حدود ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫افزایــش نشــان می دهد که رکورد جدیــدی در ترخیص‬ ‫کاالهــای اساســی از گمرکات کشــور به شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این موضوع که در حال حاضر صاحبان‬ ‫کاالهای اساســی‪ ،‬با اطمینان خاطر نسبت به ترخیص‬ ‫کاالهای اساســی خود از گمرکات کشــور اقدام می کنند‬ ‫افزود‪ :‬تسهیالت ارائه شده از سوی گمرک‪ ،‬حمل یکسره‬ ‫و ترخیص فوری می باشــد و در صورتی که کد رهگیری‬ ‫بانــک‪ ،‬از ســوی صاحبــان کاال ارائــه نشــود‪ ،‬می توانند‬ ‫نسبت به ترخیص‪ ۹۰‬درصد از کاالهای خود اقدام کنند‬ ‫واستقبالاز اینامرباعثروان ترشدنترخیص کاالهای‬ ‫اساسی از گمرکات کشور شده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫واکسیناسیونپرسنل‬ ‫منطقه البرز به پایان رسید‬ ‫با هدف قطع زنجیره انتشــار ویروس کرونا‪ ،‬حفظ‬ ‫سالمت کارکنانومراجعینوبابرنامه ریزیانجام گرفته‬ ‫در منطقه‪ ،‬تمامی پرسنل منطقه البرز در مقابل ویروس‬ ‫کووید‪ 19‬واکسینهشدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش‬ ‫فراورده هاینفتیمنطقهالبرز‪،‬سرپرستروابطعمومی‬ ‫این شرکت گفت‪ :‬با توجه به اینکه کارکنان عملیاتی و‬ ‫ســتادی به دلیل کار تجمعی مســتعد دریافت ویروس‬ ‫و انتقال ان به ســایرین هســتند‪ ،‬تزریق واکســن کرونا‬ ‫نســازی انها انجام شــد‪ .‬فهیمه الســادات‬ ‫با هدف ایم ‬ ‫قلندرزاده با اشــاره به همکاری دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫استان البرز در تزریق واکسن کرونا افزود‪ :‬تمامی‪ 250‬نفر‬ ‫پرسنل(رسمی‪،‬قراردادیوپیمانکاری)منطقهالبرزطبق‬ ‫جدول زمانی که از طرف واحد اچ اس ای اعالم شد به‬ ‫مکان هایموردنظردر سطحاستانالبرز معرفی گردیده‬ ‫و دوز اول واکسن خود را تزریق کردند‪.‬‬ ‫همکار اداره گاز مراوه‬ ‫تپه نایب رئیس شورای‬ ‫اسالمی شهرستان شد‬ ‫عبدالوهــاب شــاهوردی از کارکنــان اداره گاز مــراوه‬ ‫تپه‪ ،‬به شایســتگی در ششــمین دوره انتخابات شورای‬ ‫اســامی‪ ،‬توانســت بعنــوان منتخب شــورای اســامی‬ ‫روســتای چنارلــی‪ ،‬شــورای بخــش گلــی داغ و شــورای‬ ‫شهرســتان مراوه تپه شــود‪ .‬شرکت گاز استان گلستان‪،‬‬ ‫در مراســمی کــه به همین منظــور در محــل فرمانداری‬ ‫شهرســتان مراوه تپه برگزار شــد‪ ،‬با رای اعضای شــورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬این همکار گرامی بعنوان نائب رئیس شورای‬ ‫اسالمی شهرستان تعیین گردید‪ .‬در همین راستا‪ ،‬روابط‬ ‫عمومــی و پایگاه بســیج شــرکت گاز اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫ضمن تبریک این مســئولیت مهم مردمی‪ ،‬از خداوند‬ ‫متعال توفیقات روزافزون ایشان را درانجام این وظیفه‬ ‫محول شده و همچنین در سایر مراحل زندگی مسالت‬ ‫می نمایند‪.‬‬ ‫برگزاری‬ ‫مراسم گرامیداشت هفته‬ ‫دفاع مقدس در‬ ‫شرکت گاز گلستان‬ ‫همزمان با ایین تکریم از یک میلیون پیشکسوت‬ ‫دفــاع مقــدس کشــور که با حضــور رئیــس جمهور و‬ ‫مســئولین کشــوری برگزار شــد‪ ،‬مراســم گرامیداشت‬ ‫هفتــه دفــاع مقدس شــرکت گاز اســتان گلســتان نیز‬ ‫بــا حضور علی طالبی مدیر عامــل و فرمانده پایگاه‬ ‫بســیج شــهید گرزین‪ ،‬فرماندهان و اعضای شــورای‬ ‫پایگاه شهید گرزین و امام حسن مجتبی (ع) شرکت‬ ‫انجــام شــد‪ .‬شــرکت گاز اســتان گلســتان‪ ،‬کارکنــان‬ ‫بســیجی شــرکت گاز پــس از پیگیــری اییــن تکریــم‬ ‫از یــک میلیــون پیشکســوت دفــاع مقــدس کشــور‬ ‫و بهره منــدی از ایــن مراســم حماســی کــه بصــورت‬ ‫اینترنتــی برگــزار شــد‪ ،‬ایــن برنامــه را ادامــه داده و‬ ‫بــا اجــرای برنام ههــای متنــوع منجمله ســخنرانی و‬ ‫تجلیل از بسیجیان و یادگاران ‪ 8‬سال دفاع مقدس‬ ‫شــرکت ایــن هفته بــزرگ را گرامــی داشــتند‪ .‬در این‬ ‫مراســم علــی طالبــی مدیرعامــل و فرمانــده پایــگاه‬ ‫بسیج شهید گرزین طی سخنانی ضمن گرامیداشت‬ ‫هفته دفاع مقدس و ایام ســوگواری شــهادت ســرور‬ ‫و ســاالر شــهیدان با تاکید بر ســخنان بسیار ارزشمند‬ ‫رئیــس جمهــور‪ ،‬ترویــج و فرهنگ ایثار و شــهادت را‬ ‫بــه نســل جدید که مصونیــت انها را بهمــراه دارد و‬ ‫همچنین تکریم خانواده های معظم شاهد و ایثار‬ ‫گــر را بســیار حائز اهمیــت خوانده که همــواره باید‬ ‫سرلوحه امورات ما قرار گیرد‪ .‬طالبی افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر بــا جنگ نــرم و افزایش تحریم و فشــارهای‬ ‫سیاســی و اقتصادی درصدد نفوذ در ایران هســتند‪،‬‬ ‫بنابراین نیازاســت هوشیارانه پشــتیبان والیت بوده‬ ‫و از انقــاب اســامی کــه ثمره خون هزاران شــهید‬ ‫بزرگوار می باشــد محافظت نمائیم‪ .‬فرمانده پایگاه‬ ‫بســیج شــهید گرزین گاز گلســتان با اشــاره به اینکه‬ ‫خدمت صادقانه به مردم عبادت است‪ ،‬درخاتمه‬ ‫بر امادگی کارکنان شــرکت در زمینه خدمت رســانی‬ ‫مناسب در ایام سرد سال و احترام به ارباب رجوع‬ ‫بعنوان اهداف نظام تاکید نمود‪ .‬شــایان ذکر اســت‬ ‫در پایان مراسم‪ ،‬به نمایندگی از چهار نفر از کارکنان‬ ‫بسیج شرکت (برادر‪ ،‬خواهر و فرزند شهید و رزمنده‬ ‫دفاع مقدس) تجلیل بعمل امد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شنبه ‪ 03‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1172‬‬ ‫عزمدولتسیزدهمبرایبرداشتحداکثری‬ ‫از میادین مشترک نفت و گاز‬ ‫توســعه میادین مشــترک نفت و گاز و برداشت‬ ‫حداکثریازاینمیادینبهویژهمیادینمشترکغرب‬ ‫کارونوپارسجنوبی‪،‬دراولویتدولتسیزدهمقرار‬ ‫داردتاانجا کهبه گفتهوزیرنفت‪،‬توسعهمیدان های‬ ‫مشــترک نفتــی و گازی در این دولت تعیین تکلیف‬ ‫یشــود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬توســعه میادین مشــترک‬ ‫م ‬ ‫تهــای مختلــف‬ ‫نفــت و گاز همــواره از ســوی دول ‬ ‫اهمیت ویژه ای داشــته زیرا تعلل در برداشت از این‬ ‫منابعبهمعنایایجادفرصتبرایهمسایگانبرای‬ ‫بهره برداریبیشتراست‪.‬‬ ‫از همینرو‪،‬همواره بیشاز میادین داخلی کشور‬ ‫اینمیادینمشترکبودند کهدر اولویتتوسعهقرار‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫ایــران بــا کشــورهای همســایه خــود ‪ ۲۸‬میدان‬ ‫مشــترک دارد کــه از ایــن تعداد‪ ۱۸‬میــدان نفتی‪۴،‬‬ ‫میدان گازی و‪ ۶‬میدان نیز نفتی و گازی است‪ .‬ایران‬ ‫یکیاز معدود کشورهایجهانبااینتعدادساختار‬ ‫مشــترک بــوده و از این حیــث بحث بهر هبــرداری از‬ ‫قالعاده ایاست‪.‬‬ ‫میادینمشترکدارایاهمیتفو ‬ ‫از این‪ ۲۸‬میدان مشترک‪ ،‬ایران با عراق با توجه‬ ‫به مرز طوالنی‪ ۱۲،‬حوزه مشترک‪ ،‬با امارات متحده‬ ‫عربی‪ ۷‬ساختار مشترک‪ ،‬با قطر و عمان هر کدام‪۲‬‬ ‫مخزن مشــترک‪ ،‬با کویت و ترکمنســتان یک میدان‬ ‫مشترکوباعربستان‪۲‬میداننفتیاسفندیاروفروزان‬ ‫ومیدان گازیفرزادمشترکاست‪.‬‬ ‫در اینمیانمیادینمشترکغرب کاروندر حوزه‬ ‫نفــت و میدان مشــترک پــارس جنوبــی در زمینه گاز‬ ‫اهمیتبیشتریدارد‪.‬‬ ‫میادینغرب کارونجزوجوان ترینمیادیننفتی‬ ‫ایران به شــمار می روند‪ .‬این میادین که پنج میدان‬ ‫ازادگان شمالی‪ ،‬ازادگان جنوبی‪ ،‬یاران شمالی‪ ،‬یاران‬ ‫جنوبی و یاداوران را شــامل می شــود در مجموع‪۶۴‬‬ ‫میلیاردبشکهنفتدرجادارد‪.‬‬ ‫عالوه بر وســعت و بزرگی این میادین‪ ،‬نکته ای‬ ‫که برداشت حداکثری نفت از میادین مشترک غرب‬ ‫کارون را با اهمیت کرده‪ ،‬مشــترک بودن ان با کشور‬ ‫همسایهاست‪.‬‬ ‫میدانمشترکپارسجنوبینیز کهدربسترخلیج‬ ‫فارس و مرز مشترک ایران و قطر قرار دارد‪ ،‬بزرگترین‬ ‫میدان گازی جهان اســت‪ .‬مجموع ذخایر گازی این‬ ‫میدان‪۳۹‬تریلیونمترمکعبوذخایرمیعانات گازی‬ ‫اننیز‪ ۵۶‬میلیاردبشکهاست‪.‬‬ ‫از ایــن میــزان ســهم ایــران در بخــش گاز ان ‪۱۴‬‬ ‫تریلیون متر مکعب و در میعانات گازی ‪ ۱۸‬میلیارد‬ ‫بشکه براورد می شود که معادل‪ ۸‬درصد از کل گاز‬ ‫جهان است‪ .‬از همین رو وزیر نفت دولت سیزهم دو‬ ‫سفر اول خود را به بوشهر و خوزستان انجام داد‪.‬‬ ‫جواداوجیبااشارهبهاهمیتحفظونگهداشت‬ ‫تولیددر میدان هایمشترکنفتو گاز کشور‪،‬افزود‪:‬‬ ‫ما به اقای رئیسی قول دادیم که توسعه میدان های‬ ‫مشترکنفتیوگازیدرایندولتتعیین تکلیفشود‬ ‫که بخشــی از این میدان های مشــترک هم در استان‬ ‫خوزستانو کشور عراقاست‪.‬‬ ‫وزیرنفتتصریح کرد‪:‬همچنینازروندپروژه های‬ ‫میدان های مشترک غرب کارون بازدید می کنیم که‬ ‫بخشــی از انها توســعه یافته اند اما کامل نیســت و‬ ‫نیاز است دیگر بخش های ان تکمیل شود و هرچه‬ ‫سریع ترفاز دومیاسومتوسعهانهارااغاز کنیم‪.‬‬ ‫اوجیبابیاناینکهبحثحداکثربرداشتنفت‬ ‫از میدان های مشــترک را در برنامه داریم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫با بیش از ‪ ۱۵۳‬میلیارد بشکه نفت قابل استحصال‪،‬‬ ‫ظرفیــت خوبــی بــرای برداشــت از ایــن مخــازن و‬ ‫میدان هاینفتیداریم‪.‬‬ ‫وزیر نفت تاکید کرد‪ :‬با ارائه راه های مختلف هم‬ ‫بحث افزایش برداشت از میدان های مشترک و هم‬ ‫حفظونگهداشتانهارادنبالخواهیم کرد‪.‬‬ ‫بحــث میادین مشــترک و بهر هبــرداری از انهــا از‬ ‫چالش هاودغدغه هایمهموزارتنفتوجمهوری‬ ‫اسالمی ایران است‪ ،‬تصور عمومی در این حوزه این‬ ‫است که همیشه باید از حریف مان پیشی بگیریم‪.‬‬ ‫این تفکر البته درســت اســت زیرا یک منبع مشترک‬ ‫داریموبایدبتوانیمسهمخودرااز انبرداشت کنیم‪.‬‬ ‫ایــن میادیــن هر کــدام مخــازن و پیچیدگی ها و‬ ‫میزان اشتراکات خاص خود را دارند و با هم متفاوت‬ ‫هستندوازنظرتخصصیبرایهر کدامبایداقدامات‬ ‫مختلفی انجام شود و نمی توان یک نسخه درمانی‬ ‫واحدرابرایهمهمیادینتجویز کرد‪.‬‬ ‫نداشــتن رژیم حقوقی برای برداشــت از میادین‬ ‫مشــترک باعث شده تا با هدف برداشت حداکثری‬ ‫و رقابت در تولید‪ ،‬از ســوی هر دو کشــور‪ ،‬به مخازن‬ ‫اسیبواردشود‪.‬در میادینومخازنی کهدرون کشور‬ ‫است می توانیم برداشت صیانتی داشته باشیم تا به‬ ‫مخزن اسیب وارد نشود‪ ،‬اما در میادین مشترک باید‬ ‫بتوانیمحداکثرتولیدراداشتهباشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حقوق کارکنانپیمانکار ملیحفاریروندافزایشیداشتهاست‬ ‫اجرای طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکاری در شرکت ملی حفاری‬ ‫ایران‪،‬افزایشمیزاندریافتیتمامی کارکنانپیمانکارشرکترابهدنبال‬ ‫داشتهاست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش شــانا بــه نقــل از شــرکت ملی حفــاری ایران‪ ،‬محســن‬ ‫پاک نژاد‪ ،‬مشاور مدیرعامل این شرکت در مدیریت های منابع انسانی‬ ‫و خدمات اعالم کرد‪ :‬بر اساس برنامه ریزی در اجرای طرح طبقه بندی‬ ‫مشاغلپیمانکاریدر اینشرکتتالشبهعملامدتاپرداختحقوق‬ ‫تمامی کارکنان روند افزایشی داشته باشد و به منظور تحقق این امر در‬ ‫موارد استثنا معادل براورد رقم کاهشی‪ ،‬ترمیم حقوق صورت گرفت تا‬ ‫عدالت در پرداختی ها لحاظشود‪.‬‬ ‫وی در حاشــیه جلســات توجیهــی کارکنــان در موقعیــت اســتقرار‬ ‫دستگاه های حفاری ‪ ۸۳ ،۵۶ ،۵۳ ،۲۵‬و ‪ ۸۶‬فتح افزود‪ :‬در این زمینه‬ ‫تیم کارشناسی متشکل از مدیر منابع انسانی‪ ،‬مدیر عملیات حفاری‬ ‫خشکییک‪،‬رئیسدفترمدیرعامل‪،‬روسایاداراتساختار وبهره وری‪،‬‬ ‫روابطعمومی‪،‬خدماتپیمانکاری‪،‬خدماتغذاییو کارشناسارشد‬ ‫روش های مالی به منظور اشنایی همکاران با مزایا و نحوه اجرای طرح‬ ‫وپاسخگوییبهپرسش هاوابهاماتهمکارانتشکیلشدهاست‪.‬‬ ‫پاک نژاد اظهار کرد‪ :‬مزایای مرتبط با ســمت ها‪ ،‬ســوابق خدمت‪،‬‬ ‫تحصیــات و نوع تخصص از جمله متغیرهایی اســت کــه در اجرای‬ ‫طرح و تعیین حداقل و حداکثر پرداختی ها موثر است و برای دستیابی‬ ‫به نتایج منطبق با ســرفصل های طرح جامع ابالغی وزارت نفت در‬ ‫این راستا تنها در سال جاری بیش از ‪ ۵۰‬جلسه با نظارت مستقیم مدیر‬ ‫عامل و با حضور مدیران ارشد‪ ،‬مسئوالن و کارشناسان مربوط تشکیل‬ ‫و به طور مستمر در موضوع کل سمت ها و باالخص سمت های کلیدی‬ ‫رایزنی و هماهنگی با شرکت ملی نفت ایران صورت پذیرفت تا طرح‬ ‫جنبه اجرایی به خود گرفت‪.‬‬ ‫پاک نژاد با اشــاره به بازدیدهای میدانی مشــاوران طرح از وزارت‬ ‫نفت و وزارت کار و رفاه اجتماعی برای اشنایی با مشاغل اختصاصی‬ ‫عملیاتــی بــا توجــه به نقش اساســی شــرکت ملــی حفــاری ایــران در‬ ‫فرایند تولید‪ ،‬گفت‪ :‬همه مساعی بکار گرفته شده تا در اجرای طرح‬ ‫پیش گفته‪ ،‬هیچ ســمتی از نظر دریافتی حقوق و مزایا حتی در مورد‬ ‫سمت هایی که از حدود یک دهه پیش تعدیل گرفته بودند و با طرح‬ ‫همخوانینداشتند‪،‬کاهشدریافتینداشتهباشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با نهایی شدن فرایند اجرای طرح طبقه بندی مشاغل‬ ‫پیمانکاری در این شرکت مزایای سال گذشته کارکنان مشمول طرح به‬ ‫حساب همکاران واریز شد و مطالبات سال جاری نیز متعاقبا پرداخت‬ ‫و مزایای طرح مربوط به شهریور در حقوق و مزایای این ماه محاسبه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پاک نژاد با بیان اینکه پرداخت معوقات قراردادهایی که به تازگی‬ ‫در سامانه ساپنا ثبت شده اند متعاقبا صورت می پذیرد‪ ،‬افزود‪ :‬اجرای‬ ‫طرح طبقه بندی مشاغل پیمانکاری مربوط به کارکنان حجمی اداره‬ ‫خدمــات غذایــی و اردوگا ههــای حفــاری و ســایر ادارات نیــز از طریق‬ ‫انتخاب مشاوران مورد تایید اداره کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان‬ ‫مطابق با الزامات طرح طبقه بندی مشاغل شرکت ملی نفت ایران در‬ ‫حــال پیگیری اســت کــه با تصویب ان در اولیــن زمان ممکن اجرایی‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی گفت‪ :‬با توجه به استفسار به عمل امده از مدیریت‬ ‫منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران اجرای طرح برای کارکنان پزشک‬ ‫و قرارداد تحت نظارت اداره خدمات پزشکی در حال بررسی و نتیجه‬ ‫متعاقبا اعالم می شود و بر اساس تبصره ‪ ۲-‬از بخش دوم دستورالعمل‬ ‫اجراییطرحطبقه بندیمشاغلشرکتهایپیمانکاریطرفقرارداد‬ ‫باصنعتنفتابالغیوزارتنفتچنانچهبااجرایایندستورالعمل‬ ‫مزد شغل و سنوات هر یک از کارکنان کمتر از مجموع مزد مبنا قبلی او‬ ‫باشد‪،‬مابه التفاوتریالیمبلغمذکور در قالبتفاوتتطبیقپرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد دالر برای میدان نفتی اذر‬ ‫مهران سرمایه گذاری شد‬ ‫وزیر نفت گفت‪ ۱۰ :‬میلیارد‬ ‫مسوولیت پذیری اجتماعی ‪۱۰۰‬‬ ‫دالربرایتوسعهمیدانمشترک‬ ‫میلیــارد تومان بــرای رفع نقاط‬ ‫نفتی اذر مهران ســرمایه گذاری‬ ‫حادثه خیــر کشــور اختصــاص‬ ‫شده است که با تولید نفت طی‬ ‫داده اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬وزارت‬ ‫حدود ‪ ۲‬سال اعتبار هزینه شده‬ ‫نفت در ســال ‪ ۱۴۰۰‬لوله کشــی‬ ‫جواد اوجی‬ ‫یگــردد‪ .‬به گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫بــاز م ‬ ‫‪ ۴۵۰‬خانــوار کم برخــوردار را‬ ‫جواد اوجی روز جمعه در دیدار‬ ‫بصورت رایگان انجام می دهد‬ ‫با مردم شهرســتان مهران اظهار داشت‪ :‬اولویت که دســتورالعمل نیز به شــرکت ملی گاز بزودی‬ ‫مهم وزارت نفت توسعه میادین در استان ایالم ابالغمی شود‬ ‫اســت کــه در صــورت تحقــق ایــن مهــم ظــرف‬ ‫‪ .‬اوجی تصریح کرد‪ :‬وزارت نفت برای اموزش‬ ‫ســال های اینده روزانه ‪ ۳۳۰‬هزار بشکه نفت در نیروهــای بومــی شهرســتان مهران بــا مجموعه‬ ‫این استان تولید می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همکاران سازمان فنی و حرفه ای قراردادی منعقد خواهد‬ ‫بنده در سازمان برنامه و هم دولت سعی دارند کــرد که نیروی توانمند صنعــت را اموزش دهند‬ ‫ســهم توســعه میدان های نفتی را به دلیل تولید و پــس از مهارت انــدوزی در صنایــع اســتان بــکار‬ ‫بــاال افرایــش دهنــد‪ .‬وی تصریــح کــرد‪ :‬ورود به گرفته شوند‪ .‬وی مهم ترین اولویت وزارت نفت‬ ‫زنجیره ارزش اولویت دیگر وزارت نفت است که را توســعه میادین مشــترک ایالم نظیر اذر عنوان‬ ‫تحقق این مهم مانع از خام فروشــی در ســطح کرد و گفت‪ :‬شرکت اذر بمنظور رونق اشتغال و‬ ‫کالن می شود‪ .‬وزیر نفت گفت‪ :‬وزارت نفت برای افرایش تولید توســعه خواهد یافت‪ .‬وزیر نفت‬ ‫‪ ۱۱۷‬پروژه کشور‪ ۱۰۰‬میلیاردتومانتخصیصداده روز جمعه در بدو ورود به ایالم وارد شهرســتان‬ ‫اســت که ایالم می تواند ســهم خــود را دریافت مهران شد و در نخستین برنامه در مزار شهدای‬ ‫کنــد‪ .‬اوجی یاداور شــد‪ :‬وزارت نفت در راســتای گمنامحضوریافت‪.‬‬ ‫‪ 9‬هزار و ‪ ۸۰۰‬خودرو در خراسان رضوی‬ ‫به رایگان گازسوز شده است‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬سحرر حمتی‪:‬‬ ‫می بایســت بــه ایــن منظــور با‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش‬ ‫مراجعه به «ســامانه اطالعات‬ ‫فراورد ههــای نفتــی منطقــه‬ ‫جامــع خودروهای دوگان هســوز‬ ‫خراسان رضوی گفت‪ ۹ :‬هزار و‬ ‫کشور» فعال در شبکه اینترنت‬ ‫‪ ۸۰۰‬دستگاه خودروی عمومی‬ ‫بــه ادرس ‪ gcr.niopdc.ir‬در ان‬ ‫ی اصغر اصغری‬ ‫عل ‬ ‫از خــرداد مــاه پارســال در ایــن‬ ‫ثبت نام الزم را انجام دهند که‬ ‫منطقه بــه طور رایگان گازســوز‬ ‫البته ثبت نام در این ســامانه از‬ ‫شد و مالکان هزار و ‪ ۲۰۰‬دستگاه خودروی دیگر اواخر اردیبهشــت ماه پارســال اغاز شــده است‪.‬‬ ‫در ســطح خراســان رضــوی در نوبــت اقدام فنی وی ادامــه داد‪ :‬ایــن متقاضیان پــس از طی روند‬ ‫بــرای گازســوز کردن موتــور خودروهــای خود به ثبت نام در ســامانه اطالعات جامع خودروهای‬ ‫ســر می برنــد‪ .‬عل ‬ ‫ی اصغــر اصغری افــزود‪ ۵۰ :‬دوگانه ســوز کشور با ثبت کد ملی‪ ،‬شماره تلفن‬ ‫کارگاه تخصصــی و دارای مجــوز فنــی الزم در همراه و دیگر مشــخصات الزم‪ ،‬می توانند برای‬ ‫اســتان خراســان رضــوی عملیات دوگانه ســوز گازسوز کردن خودروی خود در زمان مناسب به‬ ‫کردن موتــور خودروهای متقاضی را بر عهده نزدیکتریــن کارگاه منتخب مراجعه کنند‪ .‬مدیر‬ ‫دارنــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ ۱۶ :‬واحــد از مجمــوع شــرکت ملی پخــش فراورده هــای نفتی منطقه‬ ‫‪ ۵۰‬کارگاه مجــاز گازســوز کــردن خودروهــا در خراســان رضــوی گفــت‪ :‬هزینــه گازســوز کــردن‬ ‫خراســان رضــوی عملیات فنی گازســوز کردن موتور خودروهای عمومی بر عهده وزارت نفت‬ ‫موتور خودروهای عمومی را به شکل رایگان و شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی است و‬ ‫انجــام می دهنــد‪ .‬مدیــر شــرکت ملــی پخــش وزارت نفت و شــرکت ملی پخــش فراورده های‬ ‫فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی گفت‪ :‬نفتــی به همین منظور با تولیدکننــدگان مخازن‬ ‫واحدهای تولید مخــازن و کیت ویژه موتورهای و کیــت ویژه موتورهای گازســوز‪ ،‬قرارداد منعقد‬ ‫گازســوز نیز در قالب قــرارداد با کارگاههای مجاز کرده اند‪ .‬شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫این حوزه و بر اساس درخواس ‬ ‫ت انها ادوات الزم منطقــه خراســان رضــوی‪ ۱۳۷ ،‬بــاب جایــگاه‬ ‫گازسوز نمودن موتور خودروها را به طور مستقیم ســی‪.‬ان‪.‬جی دارد و روزانــه یــک میلیــون و ‪۷۰۰‬‬ ‫در اختیــار ایــن کارگاه ها قــرار می دهند‪ .‬اصغری هزار مترمکعب گاز طبیعیفشردهدر اینمنطقه‬ ‫افــزود‪ :‬متقاضیان گازســوز کردن موتور خــودرو‪ ،‬مصرف می شود‪.‬‬ ‫خشک ترین سال نیمقرناخیر‬ ‫بهپایانرسید‬ ‫مدیرعاملشرکتملینفتایرانمنصوبشد‬ ‫وزیــر نفــت در حکمــی‪ ،‬محســن خجســته مهر را به عنــوان‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد‪ .‬به گزارش ایرنا از‬ ‫وزارت نفت‪ ،‬در حکم جواد اوجی خطاب به خجســته مهر امده‬ ‫است‪ :‬نظر به مراتب تعهد‪ ،‬تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی‬ ‫و بر اساس پیشنهاد اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران‬ ‫و منطبق با ماده ‪ ۵۰‬اساســنامه این شــرکت (مصوب ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫مجلس شــورای اســامی) به موجب این حکم به ســمت معاون‬ ‫یشــوید‪.‬‬ ‫وزیــر و مدیرعامــل شــرکت ملــی نفت ایــران منصوب م ‬ ‫انتظار می رود با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از تمامی‬ ‫ظرفیت ها و در راستای تحقق اهدافی از جمله مواردی به شرح‬ ‫ذیــل‪ ،‬اقدامــات الزم و موثــر در دســتور کار قــرار گیــرد‪ .‬اســتفاده‬ ‫تهــای مفیــد و کارامد بــرای بهبود و‬ ‫از راهبردهــا و تمامــی ظرفی ‬ ‫ارتقــای ظرفیــت تولید نفت و گاز و افزایــش توان صادراتی نفت‬ ‫و فراورد ههــای نفتــی؛ پیگیــری موثــر به منظور تســریع در اجرای‬ ‫نهــای نفت و گاز با اولویــت میدان های‬ ‫حهــای توســع ه میدا ‬ ‫طر ‬ ‫نهــای نفتی‬ ‫مشــترک به ویــژه میــدان گازی پــارس جنوبــی و میدا ‬ ‫غــرب کارون؛ برنامه ریزی الزم بــرای اجرای طرح های اولویت دار‬ ‫حفظ و نگهداشت و افزایش توان تولید نفت و گاز؛ اولویت بندی‬ ‫در تخصیص منابع مالی و استفاده از روش های موثر برای جذب‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-1886‬چون ششدانگ یک قطعه ملک مشجر پالک شماره ‪ 1815‬واقع در قطعه یک‬ ‫بخش ‪ 11‬ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام احترام یعقوب زاده (و غیره) فرزند یوسف در‬ ‫جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت‬ ‫اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/7/28‬ساعت ‪ 8‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد و در صورت مصادف با‬ ‫تعطیلی عملیات تحدید حدود روز بعد انجام می پذیرد‪ .‬لذا به موجب این اگهی به کلیه مالکین‬ ‫و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا‬ ‫مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا سی(‪ )۳۰‬روز‬ ‫پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/07/03 :‬سرپرست ثبت اسناد و امالک نجف اباد – حجت‬ ‫اله کاظم زاده ‪/1198008‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1835‬شماره‪ ، 140060302006003913 :‬تاریخ‪ 1400/06/27 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1398114402006000719‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم سیدمحمد دادور مبنی بر صدور سند‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و‬ ‫تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی؛ مدیریــت علمــی مخــازن از‬ ‫حهــای صیانتی و نگهداشــت به منظــور جبران‬ ‫طریــق اجــرای طر ‬ ‫افت ظرفیت تولید نفت و گاز؛ استفاده و حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنیان در راســتای بومی سازی تجهیزات و کاالهای راهبردی‬ ‫صنعــت نفــت؛ انجام بررس ـی ها و اقدامات مقتضــی در رابطه با‬ ‫بازارایی ســاختار شــرکت ملی نفت ایران در راســتای بهین هســازی‬ ‫فعالیت ها و جلوگیری از موازی کاری ها؛ اتخاذ سیاس ـت های موثر‬ ‫به منظور مدیریت بهینه و مطلوب هزینه های شرکت؛ شناسایی‬ ‫و به کارگیــری مدیــران و نیروهای توانمند‪ ،‬متعهد و فسادســتیز بر‬ ‫اســاس اصل شایست هســاالری و جانشــین پروری؛ نظارت و اهتمام‬ ‫ویــژه در شــفافیت معامــات و انجــام به موقــع انهــا بــا رعایــت‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل مع االوسطه از سند ‪ 37205‬مورخ ‪ 86/03/09‬دفتر ‪ 38‬و سند ‪ 97/12/15‬دفتر ‪139‬و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی‬ ‫نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی‬ ‫نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال‬ ‫منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم سیدمحمد دادور به شناسنامه شماره ‪1974‬‬ ‫کدملی ‪ 5558765046‬صادره فرزند سیدعلی باز زمین دارای اعیانی به مساحت ‪ 130‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 630‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای‬ ‫خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک‬ ‫مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1194570‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1864‬شماره‪ ، 140060302006003922 :‬تاریخ‪ 1400/06/27 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000305‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم فاطمه محمدی مبنی بر صدور سند‬ ‫قانــون برگــزاری مناقصــات و ایین نام ههــای مربوطــه و شــناخت‬ ‫گلوگاه های فسادخیز در سایر موضوعات و مبارزه جدی با عوامل‬ ‫ان؛ تقویت اســتانداردهای حکمرانی شــرکتی‪ ،‬مدیریت دانش و‬ ‫تعالی سازمانی و همچنین شفافیت‪ .‬محسن خجسته مهر جانباز‬ ‫دفاع مقدس و رزمنده بســیجی گردان های بالل و عمار لشــکر ‪۷‬‬ ‫ولــی عصــر (عــج) متولــد ‪ ،1349‬از خطه خوزســتان قهرمــان و از‬ ‫شهر و دیار مقاومت است‪ .‬خجسته مهر دانش اموخته دانشگاه‬ ‫صنعــت نفــت در رشــته مهندســی بهر هبــرداری از منابــع نفتی در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۷۳‬در ســن ‪ 23‬ســالگی به عنــوان کارشــناس مهندســی‬ ‫مخــزن‪ ،‬جــذب شــرکت ملی مناطق نفــت خیز جنوب شــد و ‪۱۳‬‬ ‫ســال در بخش های مختلف باالدســتی در مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫در رده های مختلف تخصصی و کارشناسی تا سرپرستی پروژه های‬ ‫مطالعــات جامع مخازن را پشــت ســر گذاشــت‪ .‬وی پــس از اخذ‬ ‫مدرک کارشناســی ارشــد مهندســی مخازن هیدروکربوری و ســپس‬ ‫مدرک دکترای مهندسی مخازن هیدروکربوری از دانشگاه صنعتی‬ ‫امیرکبیر ضمن طی نمودن سطوح مختلف کارشناسی و سرپرستی‬ ‫در بخش مدیریت مهندســی نفت به ویژه مطالعات شبی هســازی‬ ‫مخــازن نفــت و گاز وارد ســطوح ارشــد مدیریتــی در شــرکت ملی‬ ‫نفت می شود‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫معاون اب و ابفای وزیر نیرو گفت‪ :‬سال ابی‬ ‫‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬بــا ‪ ۳۷‬درصــد کاهــش بارندگــی در‬ ‫مقایسهبامتوسط‪ ۵۲‬سال گذشتهبهپایانرسیدو‬ ‫می تواناینسالراخشک ترینسالنیمقرناخیر‬ ‫نامید‪.‬به گزارشایسنا‪،‬قاسمتقیزادهخامسیدر‬ ‫صفحهاینستاگرامخودنوشت‪ :‬کمتر کسیراسراغ‬ ‫دارم که از اول مهرماه نوستالژی نداشته باشد‪ ،‬روز‬ ‫شــادی و اضطراب مدرسه رفتن! اما برای مدیران‬ ‫عرصــه اب در ایــران چه در خشکســالی و چه در‬ ‫ترســالی اول مهرمــاه که اغاز ســال ابی اســت‪ ،‬با‬ ‫دلهره همراه با امید به لطف پروردگار است و این‬ ‫نگرانی اکنون که کشور با تغییر اقلیم روبرو شده‬ ‫افزایــش یافته اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬زیرا تغییر اقلیم‬ ‫برابــر گفته صاحبنظران‪ ،‬ســرزمین را با ســال های‬ ‫خشک طوالنی و ترسالی های همراه با سیل های‬ ‫مخــرب روبروخواهــد کــرد‪ .‬به گفته معــاون اب‬ ‫و ابفــای وزیــر نیــرو‪ ،‬اب در مخازن‪ ۱۹۹‬ســد ملی‬ ‫کشور به حداقل رسیده و نسبت به سال گذشته‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات‬ ‫و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به‬ ‫شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات‬ ‫ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 39‬دفتر ‪ 565‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک‬ ‫از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا‬ ‫مالکیت اقای‪/‬خانم فاطمه محمدی به شناسنامه شماره ‪ 24‬کدملی ‪ 1142189562‬صادره فرزند‬ ‫قربانعلی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 55.78‬مترمربع پالک شماره ‪ 3837‬فرعی‬ ‫از ‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل‬ ‫صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به‬ ‫نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1195850‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1887‬شماره‪ ، 140060302006003947 :‬تاریخ‪ 1400/06/27 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫حدود‪ ۳۰‬درصد کاهش یافته اســت که اگر سیل‬ ‫و بارندگی های سالهای ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬نبود‪ ،‬موجودی‬ ‫مخازنسدهابسیار کمترازاینبود‪.‬خامسیادامه‬ ‫داد‪ :‬سازمان هواشناسی پاییز امسال را نیز خشک‬ ‫و زمســتان را نرمــال و زیــر نرمال پیش بینی کرده‪،‬‬ ‫هرچند پیش بینی بیش از یکماه حدود‪ ۵۰‬درصد‬ ‫قابلاطمیناناستاماسالی کهنکوستاز بهارش‬ ‫پیداســت! وی نوشــت‪ :‬برای تامین اب شــرب در‬ ‫ســال جاری نگرانی کمتری وجود دارد‪ ،‬اما شوری‬ ‫اب در برخی مناطق مثل خوزستان در صورتی که‬ ‫جلوی کشتمحصوالتیچون کلزا‪،‬چغندرقندو‬ ‫محصوالت پر اب بر گرفته نشود قطعا در پایین‬ ‫دســت کارون بزرگ و کرخه شوری اب اشامیدنی‬ ‫افزایشجدیخواهدیافت‪.‬به گفتهمعاونابو‬ ‫ابفایوزیرنیرو‪،‬خوشبختانه کارگروهسازگاریبا کم‬ ‫ابی استان به ریاست استاندار این نوع کشت ها را‬ ‫ممنوعاعالم کرده‪،‬ولیجلوگیریازانمستلزمیک‬ ‫همتعمومیدرسطحاستاناست‪.‬‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006002252‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم قدمعلی ملکوتی ورنوسفادرانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از رحیم فرهادی و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و‬ ‫انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده‬ ‫و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا مالکیت اقای‪/‬خانم قدمعلی ملکوتی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 50‬کدملی ‪1140935763‬‬ ‫صادره فرزند حیدرعلی نسبت به ششدانگ یکباب باغ به مساحت ‪ 1071.71‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ 562‬فرعی از ‪ 118‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را‬ ‫با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد‬ ‫اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1194991‬م الف‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫انقالباسالمیشرایطداخلی‬ ‫منطقه ایوبین المللیراتغییرداد‬ ‫رئی ـس کل دادگســتری‬ ‫پیشــرفت و تعالی کشــورها و‬ ‫خراســان رضــوی در دیــدار بــا‬ ‫ملت ها تکیه بر توانمندی های‬ ‫جمعــی از نخبــگان گفــت‪:‬‬ ‫علمی و فناوری های دانش پایه‬ ‫انقالب اسالمی به رهبری امام‬ ‫اســت که در قالب دیپلماسی‬ ‫راحل و پایمردی و جان فشانی‬ ‫علموفناوریتوسط کشورهای‬ ‫غالمعلی صادقی‬ ‫ملــت بــزرگ ایــران شــرایط‬ ‫مختلفازجمله کشورعزیزمان‬ ‫داخلــی‪ ،‬مناســبات منطقــی و‬ ‫یشــود‪ .‬رئی ـس کل‬ ‫پیگیــری م ‬ ‫یهــای‬ ‫محاســبات جهانی را به نفع ملت های مظلوم دادگســتری خراســان رضــوی ارتقــا اگاه ‬ ‫تغییرداد‪.‬‬ ‫عمومــی را یکــی از مولف ههــای رشــد جامعه در‬ ‫غالمعلــی صادقــی کــه در دیــدار با جمعی عرص ههــای گوناگون دانســت و افزود‪ :‬کســب‬ ‫از طــاب علوم دینی‪ ،‬اســاتید و فرهیختگان در دانــش و علــم باید به مثابه یک فرایند مســتمر‬ ‫مجتمع قضایی والیت مشهد سخن می گفت در طول زندگی نگریســته شــود و در این مســیر‬ ‫با اشــاره به برکات انقالب اســامی افزود‪ :‬همه ارزشمند تحصیل باید با تهذیب همراه باشد تا‬ ‫مــا مدیــون خــون شــهدا و ایثارگر ‬ ‫یهــای مــردم انسان را به بصیرت و شناخت حقیقی رهنمون‬ ‫خوبمان هستیم و باید قدردان نعمت عظمای شود‪.‬‬ ‫والیــت اهل بیــت (ع) باشــیم‪ .‬رئیــس شــورای‬ ‫رئیس شورای قضایی خراسان رضوی نقش‬ ‫قضایی خراسان رضوی با اشاره به جایگاه علم حوزه های علمیه‪ ،‬دانشــگاه ها و مراکز اموزشی‬ ‫و دانــش در منابــع دینی گفت‪ :‬نه تنها در ســیره را در سالم سازی جامعه را بسیار مهم دانست و‬ ‫علمــی و عملی بــزرگان دین و تعالیم اســمانی افزود‪ :‬نهاد علم باید کارامدی خود را در عرصه‬ ‫همه ما به کســب علم و دانش توصیه شده ایم علــم و میــدان عمــل و باهدف حل مشــکالت‬ ‫بلکهدر زمانحالنیزیکیاز مولفه هایتوسعه‪ ،‬مختلفاجتماعینشاندهد‪.‬‬ ‫شمالفارسظرفیت هایمهمتوسعه‬ ‫گردشگریاست‬ ‫مدیرکل میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫ابــاده اشــاره و ان را بســیار‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫مهم ارزیابی کرد‪ .‬شه دوست‬ ‫اســتان فــارس بــا اشــاره بــه‬ ‫شــیرازی اضافــه کــرد‪ :‬شــهر‬ ‫تهــای اقلیــد و ابــاده‪،‬‬ ‫ظرفی ‬ ‫عشــدن‬ ‫ابــاده بــه دلیــل واق ‬ ‫این‪ 2‬شهرستان را ظرفیت های‬ ‫در س ـه راهی مواصالتــی بیــن‬ ‫هادی شه دوست‬ ‫مهم در حوزه های گردشــگری‬ ‫اســتان های فــارس‪ ،‬یــزد و‬ ‫شیرازی‬ ‫و صنایع دســتی توصیــف‬ ‫اصفهــان موقعیــت ویــژه ای‬ ‫کــرد‪ .‬هــادی شه دوســت شــیرازی در ســفر بــه در مثلــث طالیــی گردشــگری ایــران دارد‬ ‫شهرســتان های شــمالی فــارس‪ ،‬بــا مســئوالن کــه بایــد بــا معرفــی ابعــاد انــواع گردشــگری‬ ‫ایــن شهرســتان ها دیــدار و پیرامــون بســترها و در ایــن شهرســتان‪ ،‬گا مهــای اساســی در‬ ‫امکانات توسعه فعالیت های حوزه گردشگری توســعه گردشــگری ایــن شهرســتان برداشــته‬ ‫و صنایع دســتی در ایــن مناطق بــه گفت وگو و شــود‪ .‬مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫تبادل نظــر پرداخــت‪ .‬شه دوســت شــیرازی‪ ،‬در و صنایع دســتی اســتان فــارس بــه فرارســیدن‬ ‫دیدار با مدیران اقلید و نماینده این شهرستان هفته دفاع مقدس اشــاره و خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫در مجلس‪ ،‬با اشــاره به این که درگذشــته اقلید شهرســتان اباده در زمان جنگ با سرودهایش‬ ‫کلید ورود به اســتان فارس بوده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬خاطــره ســاز ان دوران شــده اســت و اکنــون‬ ‫ایــن شهرســتان در اینــده هــم می توانــد کلیــد باوجــود ‪ ۳۰‬گــروه ســرود و اســاتید صاحــب‬ ‫گردشــگری فــارس باشــد‪ .‬او گفــت‪ :‬شهرســتان ســبکی چــون مرحــوم اســتاد ذوالفنــون در‬ ‫تهــای خوبــی در زمینه‬ ‫اقلیــد دارای جاذب ههــای فــراوان گردشــگری‪ ،‬ایــن شهرســتان ظرفی ‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬تاریخــی و طبیعــی کــه همــواره گردشگری سرود و موسیقی فراهم شد ه است‪.‬‬ ‫موردتوجه گردشــگران ورودی به استان فارس شه دوســت شــیرازی ابــراز کــرد‪ :‬شــهر جهانــی‬ ‫اســت و بایــد در اینده بــا ورود ســرمایه گذاران صنایع دســتی منبــت اباده اولین شــهر جهانی‬ ‫بخشخصوصی‪،‬اینشهرستان کلید گردشگری ثبت شده صنایع دستی در استان فارس است و‬ ‫فارسشود‪.‬مدیرکلمیراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری همچنین صنایع دستی دیگری همچون معرق‬ ‫و صنایع دستی استان فارس گفت‪ :‬به روزرسانی در این شهر رونق بسیاری دارد که می توان با‬ ‫چــارت ســازمانی در ایــن اداره کل در حــال اموزش و بازاریابی مناســب موجب اشــتغال‬ ‫انجام اســت که امیدواریم با توجه به اهمیت بیشــتری در این زمینه شد‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫شهرستان اقلید با کمک نماینده مردم اقلید در بــا اشــاره بــه اینکــه معرفــی صنایع دســتی و‬ ‫مجلس شورای اسالمی و با همکاری وزارتخانه‪ ،‬توانمنــدی ایــن شهرســتان مغفــول مانــده‬ ‫نمایندگــی میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد بــا معرفــی و بازاریابــی‬ ‫صنایع دستی شهرستان اقلید به اداره ارتقا یابد‪ .‬بیشــتر توانمندی های شهرستان اباده را ابتدا‬ ‫شه دوســت شــیرازی گفــت‪ :‬بــا هماهنگــی که در ســطح کشــور و سپس در دنیا مطرح کنیم‬ ‫نماینده شهرستان با مدیران کل منابع طبیعی و تا زمینه ارائه بیشتر صنایع دستی شهر جهانی‬ ‫سازمان اب منطقه ای انجام می دهند جلسه ای منبــت و ورود گردشــگران بــه این شهرســتان‬ ‫در مرکز استان برای توسعه تفرجگاه تنگ براق تســهیل شــود‪ .‬شه دوســت اضافــه کــرد‪ :‬در‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫موضوع اعتبارات از فرماندار شهرســتان اباده‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و می خواهیم که میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی استان فارس در دیدار با مدیران صنایع دســتی این شهرســتان را بیشتر حمایت‬ ‫اباده و فعاالن عرصه فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و و راه را بــرای جــذب ســرمایه گذاران بخــش‬ ‫هنری این شهرستان به موقعیت جغرافیایی خصوصی هموار سازد‪.‬‬ ‫افتتاحبزرگ ترینمرکزواکسیناسیونبهنام‬ ‫شهیدمدافعسالمتالبرز‬ ‫فرمانده ســپاه امام حســن‬ ‫به همت بسیجیان‪ ،‬مسئوالن‬ ‫مجتبــی (ع) اســتان البــرز از‬ ‫و خیریــن البــرز راه اندازی شــد‪.‬‬ ‫راه انــدازی بزرگ تریــن مرکــز‬ ‫فرمانــده ســپاه امــام حســن‬ ‫واکسیناسیونبهناماولینشهید‬ ‫مجتبی (ع) اســتان البرز با بیان‬ ‫مدافع سالمت این استان خبر‬ ‫اینکه با تــاش و همت دولت‬ ‫سردار حیدرنیا‬ ‫داد‪.‬‬ ‫انقالبــی و مردمی واکســن به‬ ‫ســردار حیدرنیــا در حاشــیه‬ ‫میــزان کافــی و بــا تعــداد بــاال‬ ‫مراســم افتتاحیــه پایــگاه واکسیناســیون شــهید وارد کشور شده‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون وظیفه ماست با‬ ‫پیــران در گفت وگــو بــا مهــر با بیــان اینکــه این سرعت بیشتری نســبت به واکسیناسیون مردم‬ ‫مرکز واکسیناسیون به همت و انگیزه خواهران اقــدام کنیــم‪ ،‬چراکــه تنهــا راه برون رفــت از این‬ ‫و برادران بســیجی راه اندازی شــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بیماری واکسیناسیون همگانی است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینمرکزاولینمرکزواکسیناسیونبه عنواناولین اینکــه در هفتــه دفاع مقــدس ‪ ۶‬مرکز تجمیعی‬ ‫شــهید مدافع سالمت شهید مصطفی پیران در واکسیناسیون در البرز راه اندازی می شود‪ ،‬متذکر‬ ‫البرز راه اندازی شد‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬این مرکز شــد‪ :‬طی ‪ ۴۰‬روز گذشته ‪ ۱۴‬مرکز واکسیناسیون‬ ‫به عنوان یکی از بزرگ ترین مراکز واکسیناســیون برای کمک به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫کشــور در اســتان البرز نیز‪ ،‬محسوب می شود که البرز راه اندازی شد‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 03‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1172‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش استان سمنان خبر داد‪:‬‬ ‫‪ 17500‬دانش اموز اماده حضور در مدارس‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش اســتان ســمنان بابیان‬ ‫اینکه‪ ۱۷‬هزار و‪ ۵۰۰‬دانش اموز اســتان ســوم مهرماه‬ ‫حضــوری بــه مدرســه می رونــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن دانش‬ ‫امــوزان در مــدارس کم جمعیــت تحصیــل می کنند‪.‬‬ ‫محمد دســتورانی در نشســت خبری با خبرنگاران و‬ ‫اصحاب رســانه به میزبانی اداره کل اموزش وپرورش‬ ‫ســمنان بــا موضوع بازگشــایی مــدارس ضمــن بیان‬ ‫اینکه سال تحصیلی جدید با شعار تسهیل فرصت‬ ‫یادگیریباکیفیتدر گامدومانقالبسوممهرماهاغاز‬ ‫می شود‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬برای سال جاری‪ ۱۷‬هزار و‪۵۰۰‬‬ ‫دانش اموز استان سمنان در ‪ ۲۰۳‬مدرسه حضوری به‬ ‫مدرسهمی روند‪.‬اوبابیاناینکهاینمدارسجمعیتی‬ ‫کمتر از ‪ ۵۰‬دانش اموز و اغلب در مناطق روســتایی و‬ ‫عشایرینظیرفوالدمحله‪،‬چاشم‪ ،‬کوهزر‪ ،‬کالپوشو‬ ‫بیارجمندقرار دارندافزود‪:‬برخیاز مدارسغیردولتی‬ ‫که جمعیت کمی نیــز دارند در این مقوله قــرار داده‬ ‫شدند‪ .‬مدیرکل اموزش وپرورش استان سمنان بابیان‬ ‫اینکه دانش اموزان مقطع اول و دوم دبستان یک روز‬ ‫در هفته را به صورت حضوری مدرسه می روند‪ ،‬ابراز‬ ‫داشــت‪ :‬برای مقاطع نهم و دوازدهم نیز کار ویژه ای‬ ‫صورت گرفته است و دانش اموزان هنرستانی و فنی‬ ‫و حرفه ای با توجه به اینکه کمتر از ‪ ۱۵‬نفر هستند و‬ ‫از مساحت خوبی نیز فضای کارگاهی ان ها برخوردار‬ ‫استحضوریسالتحصیلیرااغازمی کنند‪.‬دستورانی‬ ‫بابیاناینکهمدارساز‪ ۵۰‬تا‪ ۱۵۰‬نفرجمعیتنیمهاول‬ ‫ابان به صورت نیمه حضوری و گروه بندی بازگشایی‬ ‫می شوند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای مدارس پرجمعیت نیز‬ ‫تاپایانابانماهاموزشمجازیادامهداردوهمچنین‬ ‫باید گفت شیوه بازگشایی ارام تدریجی و اقتضایی‬ ‫است‪.‬اوبابیاناینکهسالمتدانشاموزاندراولویت‬ ‫قرارداردوبودجهالزمبرایتهیهموادضدعفونی کننده‬ ‫در اختیار مدیران مدرسه داده شده است افزود‪ :‬ازادی‬ ‫عمل کامالبرایمدارسوجودداردتابستهبهشرایط‬ ‫اینبازگشاییراانجامدهندلذااعتمادسازیوالدین‪،‬‬ ‫دانشاموزانومعلماندر دستور کار است‪.‬‬ ‫واکسیناسیون‪۹۶‬درصدیمعلمان‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش اســتان ســمنان بابیان‬ ‫اینکــه‪ ۹۳‬درصد معلمــان دوز اول و‪ ۸۸‬درصد دوز‬ ‫دوم واکســن کرونــا را دریافــت کردند‪ ،‬ابراز داشــت‪:‬‬ ‫درمجموع یک هزار و‪ ۲۰۰‬معلم واکسن هنوز نزده و‬ ‫‪ ۱۰‬هزار و‪ ۱۱۷‬معلمواکسنمربوطرادریافت کردند‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه روند واکسیناسیون برای دانش اموزان‬ ‫یشــود‪ ،‬تصریح‬ ‫‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬طراحی و به زودی ابالغ م ‬ ‫کرد‪ :‬نوع واکسن دانش اموزان سینوفارم و مورد تایید‬ ‫وزارت بهداشــت است و خانواده نگرانی بابت این‬ ‫موضوعنداشتهباشندهمچنینافرادششتا‪ ۱۲‬سال‬ ‫نیازیبهواکسنندارند‪.‬‬ ‫اینترنتشبکهشادرایگاناست‬ ‫دســتورانی بابیان اینکه شبکه شــاد به روزاوری‬ ‫شده و یک سری امکانات به ان افزوده شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬قابلیت ازمون سازی و صوت ازجمله مواردی‬ ‫هستند که برای ارتقاء ان در نظر گرفته شد و باید‬ ‫گفــت که اینترنت اســتفاده از شــبکه شــاد رایگان‬ ‫است و موارد غیرازاین با سامانه ‪ ۱۹۵‬قابل پیگیری‬ ‫خواهــد بود‪ .‬رئیس پژوهشــگاه مطالعــات وزارت‬ ‫اموزش پرورش در این جلسه با بیان اینکه اموزش‬ ‫مجــازی ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد در انتقال مفاهیم اثرگذار‬ ‫است گفت‪ :‬اموزش های مجازی در بهترین حالت‪،‬‬ ‫کیفیــت الزم را نــدارد‪ .‬فرهــاد کریمــی ضمن بیان‬ ‫اینکــه ماهیــت تعلیــم و تربیت فراینــد تعاملی و‬ ‫دوجانبــه و دادوســتدی کــه از ســوی دانش اموز و‬ ‫معلم صورت می گیرد و باید پیوسته زنده در حال‬ ‫عمل باشد‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬اگر این امر صورت نگیرد‬ ‫یعنی اموزشــی نیز شــکل نگرفته است مطالعات‬ ‫نشــان می دهــد کــه اموزش هــای مجــازی حداکثر‬ ‫‪ ۳۰‬الــی ‪ ۴۰‬درصــد در انتقال مفاهیم نقــش دارد‪.‬‬ ‫او بابیان اینکه بخش قابل توجهی از اموزش ها در‬ ‫تعامالت زنده است‪ ،‬افزود‪ :‬اساسا اگر دانش اموز‬ ‫با معلم در تعامل نباشد رشد اخالقی و فکری او‬ ‫ب هشــدت دچار واپس رفتگی می شــود بنابراین در‬ ‫اموزش وپــرورش ناگزیــر بــه اموزش هــای حضوری‬ ‫نیازمند هستیم‪.‬رئیس پژوهشگاه مطالعات وزارت‬ ‫امــوزش پــرورش بــا بیــان اینکه تجربــه ایــن ‪ ۱۹‬ماه‬ ‫شــروع پاندمی کرونا و تعطیلی مدارس نشــان داد‬ ‫اموزش های مجازی در بهترین حالت کیفیت الزم را‬ ‫ندارد‪،‬ابراز داشت‪:‬طیاینمدت‪ ۵۳‬هفتهاموزشی‬ ‫مفید را از دست دادیم ایران در بین کشورهای دنیا‬ ‫یکی از کشــورهای با بیشــترین تعطیــات مدارس‬ ‫بــوده اســت‪.‬کریمی ضمــن بیــان اینکــه با تعطیل‬ ‫کــردن مــدارس کشــور با خســارات ســنگین مواجه‬ ‫می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مطالعات نشان می دهد اگر‬ ‫دانش امــوز ‪ ۵‬تــا ‪ ۷‬مــاه از کالس درس عقب بماند‬ ‫احتمــال تــرک تحصیل ان فرد به ســه برابر افزایش‬ ‫خواهــد یافت و ‪ ۳۰‬الــی ‪ ۴۰‬درصد درامد اقتصادی‬ ‫خودش را تا ‪ ۲۰‬ســال اینده از دســت خواهد داد و‬ ‫این منجر به خسران برای کشور می شود‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکه فرهنگ ما با اموزش مجازی همســو نیســت‬ ‫چراکه هنوز نتوانستیم دانش اموز را خود تنظیم بار‬ ‫بیاوریم‪،‬افزود‪:‬بهدنبالبازگشاییتدریجیهستیم‬ ‫تــا خــود فراینــد امــوزش را شــاهد باشــیم در وهلــه‬ ‫نخست سالمت دانش اموز مهم است که با رعایت‬ ‫پروتکل هایادگیریانجاممی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تجدیدمیثاقاصحابرسانهیاسوجباشهدا‬ ‫مسئول کانون بسیج رسانه شهر یاسوج گفت‪:‬‬ ‫در ســومین روز از هفتــه دفــاع مقــدس‪ ،‬جمعــی از‬ ‫خبرنگاران و اصحاب رســانه بســیجی شهر یاسوج‬ ‫ضمن پیاده روی تا مزار شهدای گمنام‪ ،‬با ارمان های‬ ‫شهدایواالمقامتجدیدمیثاق کردند‪.‬‬ ‫ســید فرشاد رجایی با اعالم این خبر افزود‪ :‬هر‬ ‫چــه امــروز جمهوری اســامی دارد بــه برکت خون‬ ‫شــهدا و از خود گذشــتی ایثارگران و ازادگان است و‬ ‫همــه ما باید این ایــام را گرامی بداریم‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکهخبرنگاراننقشویژه ایدرترویجفرهنگایثار‬ ‫و شهادت دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر خبرنگاران نبودند‬ ‫این فرهنگ ازخودگذشــتگی هرگز به نســل جوان‬ ‫منتقلنمی شد‪.‬‬ ‫مســئول کانون بســیج رســانه یاســوج با اشــاره‬ ‫بــه اینکــه ایــن همایش به همت بســیج رســانه و‬ ‫شهــای همگانــی اســتان‬ ‫بــا مشــارکت هیئــت ورز ‬ ‫کهگیلویهوبویراحمدبرگزار شد‪،‬ادامهداد‪:‬اصحاب‬ ‫رسانهمسیرامامزادهعبداهللتایادمانشهدای گمنام‬ ‫شــهر یاســوج را پیاده روی کرده و با حضور بر قبور‬ ‫مطهر این شــهدا ضمن قرائت فاتحه با ارمان های‬ ‫شــهدای واالمقــام‪ ،‬امــام راحــل (ره) و رهبر معظم‬ ‫انقالب تجدید میثاق کردند‪ .‬رجایی با بیان اینکه‬ ‫یکی از مهم ترین برنامه های کانون بســیج رســانه‬ ‫برگزاری جلسات اخالق رسانه است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در ادامه همایش جلســه ماهانه اخالق در رســانه‬ ‫با حضور حجت االسالم گودرز پور کارشناس حوزه‬ ‫رسانه و مذهبی برگزار و به مسائلی ازجمله رعایت‬ ‫اخــاق در تولیــد و انتشــار اخبار پرداخته شــد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬در این همایش رضایی؛ مسئول بسیج رسانه‬ ‫استان و جمعی از خبرنگاران صداوسیمای استان‪،‬‬ ‫مطبوعات‪ ،‬خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان‬ ‫شرکتکردند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کاله برداری‪ 800‬میلیونینوجوان‪ ۱۷‬ساله گرگانی‬ ‫رئیــس پلیــس فتــای گلســتان گفــت‪ :‬نوجــوان‬ ‫‪ ۱۷‬ســاله گرگانــی بــا ارســال پیامک جعلــی ثنا به‬ ‫‪ ۶۰۰‬شــهروند‪ ۸۰۰ ،‬میلیــون ریال کال هبــرداری کرد‪.‬‬ ‫سرهنگ ابراهیم پرسا در دیدار با تحریریه نوجوان‬ ‫‪ ۱۷‬ساله گرگانی با ارسال پیامک جعلی با مضمون‬ ‫ثبت نام الکترونیک قوه قضائیه (ثنا)‪ ۸۰۰ ،‬میلیون‬ ‫ریــال از حســاب شــهروندان برداشــت کــرد‪ .‬رئیس‬ ‫پلیس فتای گلســتان گفت‪ :‬این فــرد‪ ۶۰۰ ،‬پیامک‬ ‫به شــهروندان مختلــف با عنوان اینکه علیه شــما‬ ‫شکایت به ثبت رسیده‪ ،‬کاربران را به لینک جعلی‬ ‫هدایت و اطالعات حساب ان ها را به سرقت برد‪.‬‬ ‫قبال مرتکب جرم‬ ‫وی با بیان اینکه این نوجوان که ً‬ ‫مشابهی شده بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬برخی از شهروندان‬ ‫به پیامک های ارســالی از سوی این شخص اعتماد‬ ‫کــرده و مورد کاله برداری قرار گرفتند‪ .‬پرســا اضافه‬ ‫کرد‪ :‬شهروندان توجه داشته باشند سایت ثنا‪ ،‬تنها‬ ‫سامانه رسمی قوه قضائیه برای ارسال ابالغیه های‬ ‫الکترونیکی است و ارسال پیامک های حاوی لینک‬ ‫جعلــی ســامانه ثنــا‪ ،‬یکــی از ترفندهــای مجرمین‬ ‫سایبری است و متاسفانه تعدادی از افراد به دلیل‬ ‫بی دقتی و یا بی اطالعی‪ ،‬در دام مجرمان سایبری‬ ‫گرفتارمی شوند‬ ‫خـــبر‬ ‫قائم مقامتولیتاستانقدسرضوی‪:‬‬ ‫تمام مردم ایران در دهه اخر صفر «خادم الرضا (ع)» هستند‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬قائم مقــام تولیت‬ ‫اســتان قــدس رضــوی در نشســت خبــری اعــام‬ ‫برنامه های دهه اخر ماه صفر با اشاره به اغاز هفته‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی‪،‬‬ ‫شــهدای مدافع حرم و مدافعان ســامت را گرامی‬ ‫داشــت و در ادامــه بــا اشــاره بــه نزدیــک شــدن به‬ ‫اربعین حسینی و دهه اخر ماه صفر گفت‪ :‬دومین‬ ‫سالی را تجربه می کنیم که به دلیل شرایط کرونایی‬ ‫جهــان‪ ،‬امکان برپایی باشــکوه راهپیمایی اربعین‬ ‫حسینیوجودنداردوهیچایرانینیست کهدلتنگ‬ ‫حضور در این حماسه نباشد‪ .‬مالک رحمتی افزود‪:‬‬ ‫راهپیمایی اربعین یک اجتماع بزرگ مردمی و نماد‬ ‫قــدرت تشــیع در جهــان اســت و امیدواریم هرچه‬ ‫زودتــر بــا عبــور جهــان از شــرایط کرونایــی‪ ،‬زمینه‬ ‫برپایــی مجدد این اجتماع فراهم شــد‪ .‬قائم مقام‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی‪ ،‬شــعار محــوری این‬ ‫دهه را «همه خادم الرضاییم؛ نجات انسان‪ ،‬رسم‬ ‫مسلمانی»اعالمواظهار کرد‪:‬امسالبااشراف کامل‬ ‫بــه وضعیت کشــور و نیازهای جامعه‪ ،‬این شــعار‬ ‫بشــده اســت تا بتوانیم گره گشــای‬ ‫محــوری انتخا ‬ ‫بخشی از مشکالت مردم باشیم‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫اعتقادداریم‪ 80‬میلیونهم وطن‪،‬می تواننددر دهه‬ ‫اخــر صفر‪ ،‬یــک خادم الرضــا (ع) باشــند و خادمان‬ ‫استان قدس رضوی را در تحقق شعار محوری این‬ ‫دهههمراهی کنند‪.‬رحمتیتصریح کرد‪:‬بااین وجود‬ ‫هنوز بخش قابل توجهی از جامعه نیاز به حمایت‬ ‫و دلگرمــی دارنــد‪ ،‬ازجمله بیش ‪ 100‬هــزار خانواده‬ ‫کــه داغدار عزیزانشــان هســتند و ا نهــا را به خاطر‬ ‫کرونا ازدست داده اند‪ ،‬در کنار حمایت های دولتی‪،‬‬ ‫بــه همدلــی مــردم هــم نیــاز دارنــد و مــا در اســتان‬ ‫قدس رضوی نیز این مســئولیت را روی دوش خود‬ ‫احساس می کنیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با شعار محوری‬ ‫امســال‪ ،‬همــه مــردم ایــران می توانند خــادم الرضا‬ ‫(ع) باشــند و در ‪ 10‬روز اخــر مــاه صفــر‪ ،‬حتی با یک‬ ‫تماستلفنیباخانواده هایداغدار‪،‬ارام بخشان ها‬ ‫بــوده و در صورت امکان نایب الزیار هشــان باشــند‪.‬‬ ‫قائم مقام تولیت اســتان قدس رضــوی در ادامه به‬ ‫یهــای صورت گرفته بــرای عزاداری های‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫دهــه اخــر مــاه صفر در حــرم مطهر رضوی اشــاره و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امسال دومین سالی است که خادمان‬ ‫حضــرت رضــا (ع) در حرم مطهــر رضوی‪ ،‬به خاطر‬ ‫رعایتحداکثریدستورالعمل هایبهداشتیمقابله‬ ‫بــا کرونا و ضرورت حضور حداقلــی زائران‪ ،‬توفیق‬ ‫میزبانی از خیل زائران اقا در ایام شهادت ایشان را‬ ‫ندارند و از این باب بسیار دلتنگ و غمگین هستیم‪.‬‬ ‫رحمتــی به عملکرد موفــق خادمان حضــرت رضا‬ ‫لهــای‬ ‫(ع)‪ ،‬در انجــام کار ســخت رعایــت پروتک ‬ ‫بهداشتی در حرم مطهر نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬استان‬ ‫قــدس رضــوی بــا توجه بــه تاکیدات تولیــت معزز‬ ‫این اســتان‪ ،‬طی ماه های گذشــته رعایت باالی ‪90‬‬ ‫درصدی دستورالعمل های بهداشتی را داشته است‬ ‫و همه نهادهای مسئول ازجمله وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫دانشگاهعلومپزشکیودیگرمجموعه هاینظارتی‬ ‫ایــن عملکــرد را تائیــد و اعــام کرده اند که اســتان‬ ‫قــدس رضــوی در ایــن عرصــه پیــش رو و پیشــگام‬ ‫بــوده اســت‪ .‬وی تصریــح کــرد‪ :‬در دهــه اخــر مــاه‬ ‫صفر امسال نیز با توجه به منویات تولیت محترم‪،‬‬ ‫دو رویکــرد «رعایــت حداکثــری دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی» و «اســتفاده گســترده از رسانه و فضای‬ ‫مجــازی بــرای برنامه های ایــن ایــام» را مدنظر قرار‬ ‫داده ایم‪ .‬قائم مقام استان قدس ادامه داد‪ :‬امسال‬ ‫با توجه به محدودیت های حضور گسترده زائران‪،‬‬ ‫باید به دنبال ان باشــیم که رابطه معنوی بین زائر‬ ‫و امــام را از طریق توســل برقرار کنیــم‪ ،‬لذا حداکثر‬ ‫استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی در دستور‬ ‫کار قرارگرفتــه تــا بتوانیم بــا برنامه های ابتــکاری و‬ ‫نواورانــه‪ ،‬دل هــای مــردم را به ضریح حضرت رضا‬ ‫(ع) مردم گره بزنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬برای این مهم‪ ،‬همه‬ ‫ظرفیت های رسانه ای ملی‪ ،‬استانی و بین المللی را‬ ‫پــای کار اورده ایــم و تولید برنامه های این ایام به ‪7‬‬ ‫زبان نیز یک اقدام نواورانه است که به جبران شدن‬ ‫دل تنگــی برای حضور مــردم در حرم رضوی کمک‬ ‫خواهد کرد‪ .‬رحمتی بر ضرورت همراهی و همکاری‬ ‫رسانه ها نیز تاکید و اظهار کرد‪ :‬باید سطح پوشش‬ ‫برنامه های این دهه به گونه ای باشد که هر ایرانی‬ ‫در هر زمان که خواست دلش را به حرم مطهر رضا‬ ‫(ع) گره بزند‪ ،‬این بســتر فراهم باشــد و این ارتباط‬ ‫برقــرار شــود‪ .‬قائم مقام اســتان قدس افــزود‪ :‬ازنظر‬ ‫گســترده اجرای برنامه ها نیز‪« ،‬حرم مطهر»‪« ،‬شهر‬ ‫مشهد»‪« ،‬استان های خراســان»‪« ،‬سراسر کشور» و‬ ‫«سطحبین الملل»مدنظرقرارگرفتهودر هر گستره‪،‬‬ ‫برنامه هاییاجراخواهدشد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫حریفان تیم شهرداری‬ ‫گرگان در لیگ برتر‬ ‫بسکتبال کشور‬ ‫مشخص شدند‬ ‫با انجام مراســم قرعه کشــی‪ ،‬تیــم شــهرداری گرگان‬ ‫حریفان خود در رقابت های لیگ برتر بسکتبال کشور را‬ ‫شناخت‪.‬‬ ‫ایین قرعه کشی لیگ برتر بسکتبال کشور در محل‬ ‫ســازمان لیگ فدراســیون بســکتبال برگــزار شــد و تیم ها‬ ‫حریفانخودراشناختند‪.‬تیمشهرداریگرگانمدافععنوان‬ ‫قهرمانی‪ ،‬در گروه الف با تیم های پاالیش نفت ابادان‪،‬‬ ‫ذوب اهناصفهان‪،‬مسکرمان‪،‬کالهامل‪،‬خانهبسکتبال‬ ‫خوزســتان‪ ،‬نیــروی زمینــی تهران و نظــم اوران ســیرجان‬ ‫هم گروه شــد‪ .‬فصل جدید مســابقات از ‪ 24‬مهرماه به‬ ‫میزبانیتاالربسکتبالازادیتهراناغازخواهدشد کهتیم‬ ‫شهرداریدر گامنخستازساعت‪ 15‬بهمصافتیمنظم‬ ‫اورانسیرجانخواهدرفت‪.‬‬ ‫تکذیب اخبار در خصوص‬ ‫حادثه پارک شهید مطهری‬ ‫مشکین دشت‬ ‫در روزهــای اخیــر فردی مشــخص با همــکاری یکی‬ ‫از عناصــر تلگرام چی در شــهر مشکین دشــت و ب ـه دوراز‬ ‫بهــای اخالقی و مغرضانه به قصد تشــویش‬ ‫چهارچو ‬ ‫اذهــان عمومی در خصوص حادثه چند ماه گذشــته در‬ ‫پارک شهید مطهری و فوت یک نوجوان با بیان مطالب‬ ‫خــاف واقــع ازجملــه (تهدیــد والدیــن متوفی از ســوی‬ ‫شهرداری‪،‬عدمسرکشیازخانوادهمتوفیتوسطمسئولین‬ ‫شهرداری‪ ،‬پاره کردن عکس و بازداشت شهردار) سعی در‬ ‫تحریک عواطف مسئوالن استانی و نمایندگان محترم‬ ‫مجلــس و اصحاب رســانه و بهره برداری و سوءاســتفاده‬ ‫از حادثــه مذکــور با طرح مطالبات غیرقانونی و دخالت‬ ‫در امور مدیریت شــهری و درنهایت تاثیرگذاری بر رونده‬ ‫بررسی پرونده در مرجع محترم قضایی هستند و در این‬ ‫مسیرازترویجوتهدیدمستمربهخودسوزیوسایرعبارات‬ ‫اســتفاده می کنند‪ ،‬لذا شــهرداری ضمن تکذیــب ادعای‬ ‫مطروحهازمسئوالنمحترمواصحابشریفرسانهتوقع‬ ‫دارد انتشار هرگونه خبر را در این خصوص صرفا بر اساس‬ ‫اعالمنظرمرجعمحترمقضاییمنعکسومنتشرنموده‬ ‫تااز اینفضایتشویشجلوگیریبهعملاید‪،‬الزمباذکر‬ ‫استشهرداری کمافیسابقنهایتهمکاریرابامراجع‬ ‫محترمذیصالحوخانوادهمرحومدرجهتاحقاقحقوق‬ ‫قانونی با تاکید بر جنبه های اخالقی و انسانی معمول‬ ‫خواهدنمود‪.‬‬ ‫برگزاری تور مجازی‬ ‫بازدید تجار فعال‬ ‫ارمنستان از نمایشگاه‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫تور مجازی بازدید تجار فعال ارمنستان از نمایشگاه‬ ‫توانمندی های صنایع کوچک و متوسط استان سیستان‬ ‫و بلوچســتان برگزار شــد مدیرعامل شــرکت شهرک های‬ ‫صنعتی سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬تور مجازی بازدید‬ ‫تجار فعال ارمنستان از نمایشگاه توانمندی های صنایع‬ ‫کوچک و متوســط اســتان سیســتان و بلوچســتان برگزار‬ ‫شــد‪ .‬علیرضا راشــکی اظهار داشــت‪ :‬در این تور ‪ ۷‬نفر از‬ ‫نالمللی‬ ‫تجارفعالارمنستان‪،‬شرکت هایحمل ونقلبی ‬ ‫و فروشــگاه های زنجیــره ای بــه همــراه رایــزن اقتصــادی‬ ‫ایران حضور داشتند‪ .‬وی افزود‪ :‬اشنایی تجار ارمنستان با‬ ‫محصوالتصادراتیواحدهایتولیدیمستقردرشهرک ها‬ ‫ونواحیصنعتیاستانسیستانوبلوچستانازاهدافاین‬ ‫توربهشمارمی رود‪.‬رئیسهیئت مدیرهشرکتشهرک های‬ ‫صنعتی سیستان و بلوچستان خاطرنشــان کرد‪ :‬این تور‬ ‫مجازی‪ ۳‬ساعت به طول انجامید‪ .‬راشکی یاداور شد‪ :‬در‬ ‫انتهایاینتورمجازیقرارشدتجارارمنستانباواحدهای‬ ‫صنعتساختمانوغذاییحاضردر نمایشگاهنشست‬ ‫مجازیبرگزار کنندودرخصوصمباحثتخصصیبحث‬ ‫وگفتگوکنند‪.‬‬ ‫‪ ۱۹‬موکب از استان همدان‬ ‫به زائران اربعین حسینی‬ ‫خدمت رسانی می کند‬ ‫معاون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان‬ ‫همدان گفت‪ ۱۹:‬موکب به همت مردم متدین همدان‬ ‫برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی به کربالی معلی‬ ‫اعزام شــد‪ .‬محســن کرمی در گفت وگو با تســنیم اظهار‬ ‫داشت‪:‬اربعینحسینی‪،‬امسالمتفاوتازسال هایپیش‬ ‫و پس از دو سال چشم انتظاری زائران ایرانی از راه رسیده‬ ‫و مــردم همــدان هم خود را برای حضــور در این اجتماع‬ ‫باشکوهاماده کرده اند‪.‬ویبیان کرد‪ 19:‬موکببههمت‬ ‫مردممتدینهمدانبرایپذیراییاززائراناربعینحسینی‬ ‫به کربال اعزام شده که از این تعداد‪ 7‬مورد در مکان های‬ ‫تعیین شدهمستقرشدهوبقیهنقشپشتیبانرادارند‪.‬‬ ‫مســئول ستاد اربعین ســتاد بازســازی عالیات استان‬ ‫همدان اعــام کرد‪ :‬موکب های همدان ظرفیت اطعام‬ ‫‪ 2500‬نفر در هر وعده و روزانه ‪ 7500‬نفر و اســکان ‪ 3‬تا‬ ‫‪ 4‬هزار نفر را دارند‪ .‬کرمی گفت‪ :‬در صورت وجود شرایط‬ ‫الزمتا‪ 10‬روز امکانخدمات دهیبهزائراندر موکب های‬ ‫اربعین اســتان همدان وجود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬مردم خیر‬ ‫همــدان هدایــا و نذورات نقدی و غیر نقدی خــود را به‬ ‫موکب دارانتحویلداده اندواین کمک هاهنوزهمادامه‬ ‫دارد‪ .‬کرمی گفت‪ :‬با توجه به محدودیت های موجود‬ ‫برای‪ 495‬نفرهمباعنوان«خادمموکب«واعضایحوزه‬ ‫ستادیویزایسفربه کشور عراقصادرشدهاست‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫ک‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫رویدا د یلوهی و بوریاحمد‬ ‫شنبه ‪ 03‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1172‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫بازدید مسئولین استانی از پروژه های گچساران‬ ‫استاندار کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد معرفی شد‬ ‫ســید علــی احمــدزاده در جلســه هیئــت دولت‬ ‫به عنــوان اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمــد معرفی‬ ‫شد‪ .‬سید ابراهیم رئیسی پس از رای اعتماد دولت‬ ‫بــه اســتانداران جدیــد بوشــهر و کهگیلویــه و بویــر‬ ‫احمــد‪ ،‬برخورداری از روحیه انقالبی و کارامدی را‬ ‫از شاخصه های اصلی انتخاب مدیران و استانداران‬ ‫دانســت و تاکیــد کرد‪ :‬امــروز همــه وظیفه داریم با‬ ‫حرکت جهادی و انقالبی و با اولویت بندی نسبت‬ ‫به رفع مشــکالت مردم گام برداریم‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫اظهار داشت‪ :‬از استانداران انتظار داریم مهم ترین‬ ‫مسائل و مشکالت مردم استان را شناسایی کنند و‬ ‫همه ظرفیت ها را برای برطرف ســاختن مشــکالت‬ ‫بــه کار بگیرنــد‪ .‬رئیســی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــروز‬ ‫همــه مــردم حتــی ان هایــی که بــه مــا رای ندادند‬ ‫نیز نســبت به دولت ســیزدهم در ایجاد گشایش و‬ ‫اســایش در زندگــی خود امیدوار هســتند‪ ،‬لذا همه‬ ‫وزارتخانه ها‪ ،‬ســازمان ها و استانداران وظیفه دارند‬ ‫بــرای رفــع موانــع و مشــکالت به ویــژه در زمینــه‬ ‫اشــتغال و مســکن گا مهــای مانــدگار و ســازنده ای‬ ‫بردارنــد‪ .‬رئیس جمهــور تصریــح کــرد‪ :‬اســتانداران‬ ‫بایــد مشــکالت اصلــی اســتان را شناســایی کننــد و‬ ‫بــر اســاس برنامــه و اولویت و بــا حرکت انقالبی و‬ ‫جهادی و با میدان دادن به جوانان و جوان گرایی‬ ‫در مســیر برطرف ســاختن مشــکالت حرکت کنند‪.‬‬ ‫احمدزاده از فرزندان روســتای بهره عنا‪ ،‬شهرستان‬ ‫باشــت از توابــع اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد‬ ‫اســت‪ .‬احمــدزاده مــورد موافقت هر ســه نماینده‬ ‫اســتان اســت و در جلســه هیئــت دولــت حتی یک‬ ‫رای مخالف نداشــت‪ .‬تاکید بر پیشرفت و توسعه‬ ‫اســتان بــا وحــدت و همدلــی و تعامــل بــا نخبگان‬ ‫ازجملــه توصی ههــای رئیســی بــه احمــدزاده بــوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همه به وظایف خود‬ ‫درست عمل کنیم‬ ‫نگیــن تاجــی‪ ،‬رئی ـس کل دادگســتری اســتان‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمد اظهار داشــت‪ :‬گرامیداشــت‬ ‫دوران دفــاع مقــدس پیــام مهمــی دارد و ان ایــن‬ ‫اســت کــه همه مــا به وظایــف خود درســت عمل‬ ‫کنیــم‪ .‬در این نشســت که معاونان منابع انســانی‬ ‫و امور فرهنگی‪ ،‬پیشگیری از وقوع جرم‪ ،‬دادستان‬ ‫عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان‪ ،‬اعضــای شــورای‬ ‫قضایی اســتان و نمایندگانی از ســپاه فتح اســتان‪،‬‬ ‫نیــروی انتظامــی و بنیــاد حفــظ و نشــر ارزش هــای‬ ‫دفــاع مقــدس حضــور داشــتند‪ ،‬تاجــی افــزود‪:‬‬ ‫اقدامات مثبت که در اداره کل ثبت اسناد و امالک‬ ‫اســتان ‪ 100‬درصــد تثبیت اراضــی را انجام دهد کار‬ ‫بی نظیــری اســت‪ .‬رئی ـس کل دادگســتری اســتان در‬ ‫ادامــه اظهار داشــت‪ :‬عمل کردن بــه تکلیف مانند‬ ‫دوران مقدس‪ ،‬می تواند در پیشگیری از وقوع جرم‬ ‫موثر باشد‪ .‬نگین تاجی گفت‪ :‬شایسته است مردم‬ ‫یشــود و‬ ‫بداننــد که کارهای بســیار خوبی انجام م ‬ ‫نشــر ان عمــل نیــز کار مثبتــی اســت‪ .‬محمدمهــدی‬ ‫صالحــی معــاون منابــع انســانی و امــور فرهنگــی‬ ‫دادگســتری اســتان در ایــن نشســت بــه برگــزاری‬ ‫برنامه هــای متنــوع بــه مناســبت چهــل و یکمیــن‬ ‫ســالگرد دفــاع مقدس اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬دوران‬ ‫دفاع مقدس به نوعی بلندترین قله و ارزشمندترین‬ ‫فــراز افتخــارات ایــران اســامی اســت‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫دوران دفــاع مقــدس را بایــد پرچ ـم دار یک عزت‪،‬‬ ‫افتخار‪ ،‬ایســتادگی و ایثار برای همه ملت ایران در‬ ‫نظر بگیرم و چنانچه به شــرایط ســخت ان دوران‬ ‫و حــال حاضــر کــه تحریــم و بیمــاری کرونا و ســایر‬ ‫اتفاقــات نــگاه کنیــم‪ 8 ،‬ســال دوران دفاع مقدس‬ ‫مدال زرینی است که در کشور می درخشد و باعث‬ ‫افتخار ایران زمین اســامی اســت‪ .‬در این نشســت‬ ‫سید علی ملک حسینی دادستان عمومی و انقالب‬ ‫مرکــز اســتان در ســخنانی اظهــار داشــت‪ :‬ایجــاد‬ ‫نمایشگاه فاخر دوران دفاع مقدس در کنار دادسرای‬ ‫عمومی و انقالب یاسوج که مراجعه کنندگان زیادی‬ ‫دارد مورد استقبال مردم قرار می گیرد‪ .‬ملک حسینی‬ ‫در ادامــه افــزود‪ :‬دادســرای عمومــی و انقــاب مرکــز‬ ‫اســتان می تواند به منظور رفاه حال مردم و ارشــاد و‬ ‫معاضدت قضایی‪ ،‬در کنار این نمایشگاه میز خدمت‬ ‫را با حضور قضات‪ ،‬وکال و کارشناســان تا پایان هفته‬ ‫گرامیداشت دفاع مقدس برگزار نماید‪ .‬در ادامه سید‬ ‫عیسی حسنی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع‬ ‫جرم دادگســتری استان در سخنانی اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫هرجایــی از مملکــت و هــر برهــه زمانــی و هــر کاری‬ ‫کــه نــام و یاد شــهدا و ایثار و شــهادت در میان امده‪،‬‬ ‫تالش ها به ثمر نشسته و حالل مشکالت شده است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در دســتگاه قضایــی هــم در هرجایی که‬ ‫بــه تاســی از فرهنــگ ایثــار و شــهادت و به نــام و یاد‬ ‫یشــود کار به صورت ویژه و جهادی‬ ‫شهدا فعالیتی م ‬ ‫جلــو می رود‪ .‬معــاون قضایی و پیشــگیری از وقوع‬ ‫جرم دادگســتری اســتان پیشــنهاد هایی مطــرح کرد‬ ‫کــه ازجملــه ان ها ایجاد نمایشــگاهی از اثــار دوران‬ ‫دفــاع مقدس‪ ،‬تقدیر از ایثارگران دســتگاه قضایی و‬ ‫تهیه موشن گرافی های کوتاه بوده و پیشنهاد دادند‬ ‫در جهــت گرامــی داشــت ایــن ایام و اعــام اهتمام‬ ‫کارکنان دستگاه قضایی به فرهنگ ایثار و شهادت‪،‬‬ ‫مدیــران دادگســتری و نهادهای تابعــه قوه قضائیه‬ ‫در اســتان یــک روز را بــا لبــاس بســیجی در محل کار‬ ‫حاضر شوند‪.‬‬ ‫پروژه هاینیمه کارهتکمیلمی شود‬ ‫کیامــرث حاجی زاده معــاون عمرانی اســتاندار‬ ‫و ســید ناصــر حســینی پــور‪ ،‬نماینــده گچســاران و‬ ‫باشــت در مجلــس به همــراه جمعی از مســئوالن‬ ‫اســتانی و شهرســتانی از طــرح تعریض و بهســازی‬ ‫جاده گچساران به گناوه‪ ،‬طرح تعریض و بهسازی‬ ‫جــاده گچســاران بــه بابــاکالن (قطعــات ‪۱‬و ‪،)۲‬‬ ‫طــرح تامین اب اراضی کشــاورزی بابــاکالن‪ ،‬طرح‬ ‫ســد و نیروگاه چم شــیر و نیز طرح های اب رســانی‬ ‫به اراضی کشــاورزی دشــت مور بازدیــد کردند‪ .‬به‬ ‫گــزارش قلــم دنا‪ ،‬کیامــرث حاجی زاده‪ ،‬در جلســه‬ ‫بازدید پروژه های گچســاران در ســد چم شیر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این جلســات جمع بندی برای حل مشکالت‬ ‫است در چنین جلساتی تصمیماتی گرفته شود که‬ ‫مشکالت هم مرتفع شوند تا بیش از این هم مردم‬ ‫متضرر نشوند‪ .‬وی افزود‪ :‬با هماهنگی خوبی که در‬ ‫استان شکل گرفت و اعتمادی که استاندار‪ ،‬مدیران‬ ‫و نمایندگان داشتند‪ ،‬برنامه ریزی خوبی برای فعال‬ ‫کــردن پروژ ههــای اســتان به خصــوص در حــوزه راه‬ ‫انجام شدهاست‪.‬معاونعمرانیاستاندار کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد تصریح کرد‪ :‬در گچساران پروژه جاده‬ ‫گچساران _گناوه فعا لشــده و پروژه کمربندی این‬ ‫شهرســتان فقــط ‪۸۰۰‬متــر مانــده که قرار اســت به‬ ‫مناقصه برود‪ ،‬هرچند در محور باباکالن مشکالتی‬ ‫داریــم کــه بایــد بدانیــم بــا تعامل مشــکالت حل‬ ‫خواهند شد‪ .‬حاجی زاده عنوان کرد‪ :‬مدیرکل راه و‬ ‫شهرسازی باید جلسه ای برای رفع این موضوعات‬ ‫به طور ویژه برگزار و مشــکالت را هم مرتفع کنید‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬پیمانــکاران باید پروژه را شــروع کنند و‬ ‫ظرف مدت یک ماه اداره کل راه شهرسازی درباره‬ ‫تمدید مجاز قرارداد اقدام کند‪ .‬سید ناصر حسینی‬ ‫پور نیز در این جلســه خاطرنشــان کرد‪ :‬بدانید که‬ ‫یــک روزی بــا دس ـت خالی در شــرایط ســخت جزر‬ ‫و مــد ارونــدرود‪ ،‬از لول هســازی اهواز لول ههــا را برای‬ ‫احــداث پــل بعثــت بــرای فتــح فــاو با همــت واال‬ ‫حمل می کردند‪ .‬نماینده مردم گچساران و باشت‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی بیــان کــرد‪ :‬یک زمانی‬ ‫هم پرونده پل های خیبری در دولت وقت رفت و‬ ‫می توانیــم مردم را به انقالب و نظام امیدوار کنیم‬ ‫و به ما هم برای اوردن ســرمایه گذار در شهرســتان‬ ‫انگیزهبدهیدواینشهرستانهمبهتوسعهبرسد‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪۸۴‬درصدی سد چمشیر‬ ‫گفتندمانمی توانیم‪۱۳‬کیلومترپلرادر فاصلهزمانی‬ ‫مشخص شده بســازیم و پرونده پل های خیبری در‬ ‫دولتوقتبرگشت‪،‬بنابراینتفکر«مامی توانیم»‬ ‫در جهاد خودکفایی به میدان امد و پل های خیبری‬ ‫لهــای خیبــری تاریــخ در‬ ‫را ســاخت و بزرگ تریــن پ ‬ ‫دفاع مقدس ما شــدنی شد در مقابل دولتی هایی‬ ‫که می گفتند ما نمی توانیم بسازیم نشان داده شد‬ ‫کــه تفکر جهادی و خودکفایی چه معنــا دارد‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬دو تفکــر را در همه دولت ها می بینیم‪ ،‬هم‬ ‫موفقیت ها و هم ناکامی ها در ادوار دولت ها وجود‬ ‫داشت در موفقیت ها تفکر جهادی باتدبیر بود و در‬ ‫یهــا هم تفکر ما نمی توانیم وجود داشــت‪،‬‬ ‫ناکام ‬ ‫اقایان لیبرال خودکم بینی بوده که همه مشکالت‬ ‫ملت را به تحریم گره زدند و ابشخورشان ان سوی‬ ‫خاک ریزها و اب ها بوده است‪.‬‬ ‫مردم از پروژه های سیاسی خسته شده اند‬ ‫نماینــده گچســاران و باشــت ادامــه داد‪ :‬نــگاه‬ ‫بنــده این اســت که در اســتانم مدیرانــی داریم که‬ ‫ذیل همین دو تفکر هســتند‪ ،‬تفکر ما می توانیم و‬ ‫تفکر ما نمی توانیم و امروز هر شهروند عادی بیشتر‬ ‫از خواص اهل تحلیل و بررســی است و عملکردها‬ ‫را به خوبــی شــاهد اســت‪ .‬حســینی پــور اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬شــخصی به مــن گفت چرا در جلســه کمیته‬ ‫برنامه ریزی تعریف استاندار و فرماندار را کردید و‬ ‫بیان کردم هر انسان و مدیر همراهی که توانمند و‬ ‫متعهد باشند حتی به بنده در عرصه سیاسی حرفی‬ ‫بزند‪ ،‬برای ماندن چنین مدیرانی نیز تالش می کنم‬ ‫و اعتقــاد بنده بر مدیــران کارامد و جهادی اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مــن برای تمــام پروژه های ریزودرشــت‬ ‫این شهرستان تحت عنوان کمیته کارافرینی و رونق‬ ‫تولیــد‪ ،‬برنامــه دارم و انتظــارم این اســت به عنوان‬ ‫نمایندهشهرستانونمی گویمبرخالفقانونعمل‬ ‫یشــود قانــون را از کنارش‬ ‫کــرد اما خیلی وقت ها م ‬ ‫کمانه رفت‪ ،‬امانگاه این باشد که این مشکل هم‬ ‫حل بشود‪ .‬نماینده گچساران و باشت در مجلس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مردم خسته شده اند از پروژه هایی که‬ ‫سیاسیشده اندوبعداز سال هاهمچنانبالتکلیف‬ ‫مانده اند درحالی که هزینه تاخیر خودش چند برابر‬ ‫شــده و مردم هم متضرر شــده اند‪ ،‬این پــروژه باید‬ ‫زودترمرتفعشوند کهبشودچندسرمایه گذار در این‬ ‫شهرستان جذب کرد‪ ،‬برای این کار بیش از ‪۱۷‬بار به‬ ‫یزد رفته ام‪ .‬حسینی پور بیان کرد‪ :‬بنده وقتی یک‬ ‫پروژه عمرانی در گچساران جمع نمی شود زانوانم‬ ‫یشــوند باید تالش کرد با همان تفکر ما‬ ‫سســت م ‬ ‫فاضــل‪ ،‬نماینده ســد چمشــیر در این جلســه‬ ‫بــه پیشــرفت ‪۸۴‬درصــدی ســد چمشــیر اشــاره‬ ‫کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬تامین ســیمان اگــر حل شــود پروژه‬ ‫با ســرعت بیشــتری هم بــه بهر هبــرداری نزدیک‬ ‫خواهــد شــد‪۲۵۰۰ ،‬بنابرایــن ‪۲‬هــزار و ‪۵۰۰‬تــن‬ ‫فقط از کارخانه ســیمان یاســوج مطالبه داریم و‬ ‫یکی هم بحث تخصیص اعتبارات است‪ .‬رسول‬ ‫فرهــادی مدیرعامــل اب منطق ـه ای کهگیلویــه و‬ ‫بویراحمد در این نشست خاطرنشان کرد‪ :‬در سه‬ ‫ســال گذشته به دلیل مشــکالت اقتصادی کشور‬ ‫برخی از طرح های عمرانی به ویژه اب با مشکل‬ ‫مواجــه شــدند‪ .‬وی افــزود‪ :‬ســد چــم شــیر بــرای‬ ‫‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬میلیــارد تومان مشــکل اعتبارات که‬ ‫به دلیل تورم‪ ،‬گرانی موجب شــد در وقت خود‬ ‫ابگیری نشود‪ .‬فرهادی عنوان کرد‪ :‬در تامین اب‬ ‫اراضی گچســاران طرح تاثیرگذار امامزاده جعفر‬ ‫در فــاز اول بــه بهر هبــرداری رســید‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫اب منطقه ای کهگیلویــه و بویراحمد اظهار کرد‪:‬‬ ‫اعتبارات این طرح ‪ ۱۱۰‬میلیارد ریال در قالب سه‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار بوده است‪ .‬فرهادی بیان کرد‪:‬‬ ‫طرح دشت مور از سال ‪ ۹۵‬اغاز بااعتباری افزون‬ ‫بــر ‪ ۱۳۰‬میلیــارد ریال میلیارد و ‪۱۲‬کیلومتر اب را از‬ ‫ســد کوثــر بــرای ‪ ۱۳۰۰‬متــر زمین تامیــن کند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬امیدواریم تا در اینده نزدیک مشکالت این‬ ‫پروژه مرتفع و به بهره برداری برسد‪ .‬تاج الدینی‪،‬‬ ‫رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان در ادامه‬ ‫هم گفت‪ :‬پروژه های خوبی در زمینه کشــاورزی‬ ‫در گچســاران کــه بزرگ تریــن مشــکل نیــز عــدم‬ ‫اعتبار در شــبکه اب رســانی ســه و چهــار درمزارع‬ ‫کشــاورزی اســت که باید از طریق اعتبارات ملی‬ ‫هم حمایت شــود‪ ،‬بنابراین ســرجمع ‪۴۵‬میلیارد‬ ‫تومان الزم داریم که با اجرای شــبکه اب رســانی‬ ‫دو هزار هکتار را اب رسانی کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افزایش‪ 10‬درصدی کالس اولی ها‬ ‫بــا نواخته شــدن زنگ شــکوفه ها ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۸۷۱‬نواموز پایه‬ ‫اول ســال تحصیلی جدید را در اســتان کهگیلویه و بویراحمد اغاز‬ ‫کردنــد‪ .‬بــه گــزارش برنــا در ائینــی که هم زمــان در ‪ ۱۳‬شهرســتان‬ ‫و منطقــه اموزش وپــرورش ایــن اســتان برگــزار شــد‪ ،‬خانواده ها با‬ ‫حضــور مربیــان خانواد ههــای نوامــوزان بــدو ورود بــه دبســتان و‬ ‫بــا اجــرای برنام ههــای فرهنگی و هنری ســال تحصیلــی جدید را‬ ‫اغــاز کردنــد‪ .‬همچنیــن بــا نواخته شــدن زنگ غنچ ههــا ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬پیش دبســتانی و بــا نواختــه شــدن زنــگ جوان ههــا ‪ ۱۳‬هــزار‬ ‫دانش امــوز پایــه هفتــم ســال تحصیلــی را اغــاز کردنــد‪ .‬مدیــرکل‬ ‫اموزش وپرورش اســتان در ایین نمادین زن جشــن شــکوفه ها که‬ ‫در دبستان نگین شرف اباد یاسوج برگزار شد گفت‪ :‬امسال تعداد‬ ‫یهــا حــدود ‪ ۱۰‬درصد نســبت به ســال گذشــته افزایش‬ ‫کالس اول ‬ ‫دارد‪ .‬هــادی زارع پــور افــزود‪ ۹۵ :‬درصــد نوامــوزان بــدو ورود به‬ ‫دبســتان در طرح ســنجش سالمت جســمانی و امادگی تحصیلی‬ ‫ارزیابــی شــدند‪ .‬زارع پــور اضافــه کــرد‪ :‬در ســال تحصیلــی جدید‬ ‫متناسب با شرایط کرونایی در همه شهرستان ها و مناطق اموزش‬ ‫سهــای درس ب هصــورت‬ ‫و |پــرورش کهگیلویــه و بویراحمــد کال ‬ ‫ترکیبی حضوری و غیرحضوری برگزار می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاوندادستانعمومیوانقالب‪:‬‬ ‫حرکت به سمت بالندگی استان در فضای مجازی ضروری است‬ ‫به منظــور ارائــه راهکارهــای مطلــوب بــا محوریــت تعامــل‬ ‫سازنده ی دستگاه قضایی و اصحاب رسانه‪ ،‬نشستی در دادسرای‬ ‫عمومی و انقالب مرکز اســتان برگزار شــد‪ .‬در این نشســت که با‬ ‫حضور حمید نادریان معاون دادســتان مرکز اســتان ترتیب یافته‬ ‫بود عالوه بر نمایندگان دستگاه قضا‪ ،‬خردمند معاون مطبوعاتی‬ ‫اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬موســوی منــش مســئول خانــه‬ ‫مطبوعــات اســتان و برخــی مدیــران و خبرنــگاران خبرگزاری های‬ ‫کشــوری و سایت های اســتانی نیز حضور داشتند‪ .‬نادریان معاون‬ ‫دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان به عنوان دبیر جلسه‪ ،‬در‬ ‫یهــای رزمندگان اســام را‪ ،‬در‬ ‫ســخنانی یــاد و خاطــره دالور مرد ‬ ‫دوران دفــاع مقــدس گرامــی داشــته و در خصــوص ایــن نشســت‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از اولین انتقاداتــی که همواره اصحاب رســانه‬ ‫فعال اســتان مطرح می کنند این موضوع اســت که چرا این چنین‬ ‫جلســات تعاملی و یا با رویکرد اموزشــی به طور منســجم منظم‬ ‫برگزار نمی شود و از صاحبان قلم دعوت نمی شود تا در این چنین‬ ‫جلســاتی شــرکت نماینــد امــا به محــض‪ ،‬تشــکیل پرونــده علیــه‬ ‫اصحــاب رســانه و مــوارد خاص‪ ،‬رســانه ها را دعــوت می کنند‪ .‬در‬ ‫ادامــه ایشــان بیــان داشــت‪ :‬الزم بــه ذکــر اســت کــه افــق نگرش‬ ‫مســئوالن دســتگاه قضایــی به ویــژه رئیس کل دادگســتری اســتان‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد و دادســتان مرکــز اســتان بســیار روشــن و‬ ‫یشــود که نقاط‬ ‫گســترده اســت و ایــن انتقادات موجــب این نم ‬ ‫قوت و گسترده اصحاب رسانه فعال در استان را نادیده بگیریم‪.‬‬ ‫نادریان ادامه داد‪ :‬یک گالیه ما به عنوان دســتگاه قضایی اســتان‬ ‫نیــز ایــن اســت اصحــاب رســانه نتوانســتند ان تعامــل الزم را در‬ ‫بســتری مطلــوب و ضابطه منــد بــا مراجع قضایی اســتان به نحو‬ ‫صحیح ایجاد کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬مرجع قضایی و هم مراجع ناظر‬ ‫شــامل خانه مطبوعات و اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان‪،‬‬ ‫خواستار انند که اصحاب رسانه هرجایی که ابهام دارند و نقاط‬ ‫بحث برانگیــزی وجــود دارد ایــن موضوعــات را در قالب فعالیت‬ ‫ژورنالیستی با ارائه نظریات تخصصی و راهکار رفع‪ ،‬مطرح کنند‪.‬‬ ‫معــاون دادســتان عمومــی و انقــاب اســتان بابیــان اینکــه با‬ ‫روی گشاده شبهات و ابهامات احتمالی را پاسخ گو هستیم و این‬ ‫موضوعات بیانگر ان اســت که دســتگاه قضا متقاضی این تعامل‬ ‫است‪.‬‬ ‫نادریــان گفــت‪ :‬رســانه ها در فضــای مجــازی فقط به ارســال‬ ‫ســر تیتــر مطالــب و به نــگاه یــک فعالیت روزمــره و اینکــه صرفا‬ ‫در صفحات مجازی حتی با یک بازنشــر ســاده حضور دارند اکتفا‬ ‫نکننــد‪ ،‬بلکــه در یــک حرکــت پویــا بــه ســمت بالندگــی اســتان و‬ ‫فعالیت رســانه ای خویش جهش نمایند‪ .‬نادریان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫انتقادات موجب این نمی شود که بخواهیم نقاط قوت گسترده‬ ‫اصحاب رسانه فعال در استان را نادیده بگیریم‪.‬‬ ‫رضــا خردمند معاون فرهنگــی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اســامی اســتان با توجه به حضور اصحاب رســانه ملی‪،‬‬ ‫کشــوری و اســتانی رعایــت نظــم در همه امــور را در فرمایش امیر‬ ‫بیــان حضــرت علی (ع) یاداور شــد‪ .‬خردمنــد در ادامه به تعداد‬ ‫پایگاه ها و جراید خبری در اســتان اشــاره کرد و گفت‪ :‬در اســتان‬ ‫‪ 114‬پایگاه خبری‪ 5 ،‬روزنامه و ‪ 6‬هفته نامه فعال‪ 14 ،‬خبرگزاری‬ ‫و نماینــدگان رســانه های سراســری و ‪ 45‬نفــر و اعضــای خانــه‬ ‫مطبوعات تا امروز ‪ 181‬نفر می باشند‪.‬‬ ‫معــاون فرهنگــی و مطبوعاتــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اسالمی وضعیت رسانه در استان نوپا و پویا عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫همه این ها نشانه ی رشد چشمگیر رسانه در استان است و نیازمند‬ ‫انیم که همپای با رشــد کمی به رشــد کیفی هم توجه کنیم‪ .‬وی‬ ‫در خصوص وجود ‪ 114‬سایت در استان اشاره و اینکه رسانه های‬ ‫اســتان در مرحلــه گزار هســتند و بــه مرحله نهادینه نرســیده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬انچه در وزارت خانه ارشــاد اســامی در خصوص سایت ها‬ ‫مطرح است کیفیت ان هاست و کمیت مدنظر نیست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انتخاب کمیتهامدادامامخمینیاستان‬ ‫به عنواندستگاهبرترجشنوارهشهیدرجایی‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت‪:‬‬ ‫در جشــنواره شــهید رجایــی اســتان و در محــور شــاخص های‬ ‫عمومــی و اختصاصــی‪ ،‬کمیتــه امــداد اســتان به عنــوان یکــی‬ ‫از دســتگاه های برتــر معرفــی شــد‪ .‬مراســم تجلیــل و تقدیــر از‬ ‫برگزیدگان خدمت جشــنواره شــهید رجایی با حضور اســتاندار‬ ‫و معاونین اســتانداری‪ ،‬رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫و مدیــران و روســای ادارات‪ ،‬نهادهــا و دســتگاه های اجرایــی‬ ‫اســتان در ســالن شــماره یک اســتانداری کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬قبــاد مبشــری‪ ،‬مدیــرکل کمیتــه امــداد کهگیلویه و‬ ‫بویراحمــد‪ ،‬در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬جشــنواره شــهید رجایــی‬ ‫به منظــور ارزیابــی عملکــرد ســالیانه دســتگاه های اجرایــی و‬ ‫شناســایی و تقدیــر از تالشــگران عرصــه خدمــت و به منظــور‬ ‫نهادینــه کــردن فرهنــگ ارتقــاء و بهبــود عملکرد دســتگاه های‬ ‫اجرایــی در ســطوح مختلــف به منظــور پایــش اجــرای اصــاح‬ ‫امــور اداری برگــزار می شــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬در جشــنواره شــهید‬ ‫رجایــی به موجــب ارزیابــی عملکرد ســال ‪ ۱۳۹۹‬دســتگاه های‬ ‫اجرایــی اســتان‪ ،‬کمیتــه امــداد کهگیلویــه و بویراحمــد با ارائه‬ ‫مســتندات الزم و کافــی‪ ،‬به عنــوان یکــی از دســتگاه های برتــر‬ ‫در بخــش شــاخص های عمومــی و اختصاصــی معرفــی و مورد‬ ‫تجلیــل و قدردانی قرار گرفت‪ .‬مبشــری بابیــان اینکه موفقیت‬ ‫در جشــنواره شــهید رجایــی بــا تالش های صادقانــه امدادگران‬ ‫کمیتــه امــداد در تمامــی بخش ها به دس ـت امده‪ ،‬گفــت‪ :‬برای‬ ‫ارائــه خدمات بهتــر و باکیفیت مطلوب تر به مددجویان تحت‬ ‫حمایــت ایــن نهــاد‪ ،‬از هیــچ تالشــی دریــغ نخواهیــم ورزیــد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم لــوح تقدیــر و تندیــس جشــنواره در بخــش‬ ‫شــاخص های عمومــی و اختصاصــی دســتگاه های برتــر اســتانی‬ ‫از طــرف اســتاندار و رئیــس جشــنواره به مدیــرکل کمیته امداد‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد اهدا شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مصرف برق همچنان سیر‬ ‫صعودی دارد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫ویــژه عشــایر ایــن اســتان خبــر‬ ‫نیــروی بــرق اســتان کهگیلویه‬ ‫داد و گفــت‪ 139 :‬دســتگاه‬ ‫و بویراحمــد بــا تاکیــد بــر‬ ‫پنل خورشــیدی بــا اعتبار بیش‬ ‫صرفه جوییومدیریتمصرف‬ ‫از یــک میلیــارد و ‪ 360‬میلیــون‬ ‫برق در استان‪ ،‬از سیر صعودی‬ ‫ریال بین خانوارهای عشــایری‬ ‫جمال معتمدی‬ ‫بودن مصرف برق در این استان‬ ‫شهرســتان های گچســاران و‬ ‫زاده‬ ‫خبــر داد‪ .‬جمال معتمدی زاده‬ ‫باشــت در این استان هم اکنون‬ ‫در بازدید از پروژه های برق رســانی در شهرستان در حال توزیع شدن است‪ .‬معتمدی زاده گفت‪:‬‬ ‫مارگــون‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬متاســفانه مصرف برق هر پنل خورشــیدی بــا دارا بودن تــوان تولید ‪۱۰۰‬‬ ‫در اســتان کهگیلویــه و بویراحمد همچنان یک وات برق‪ ،‬قابلیت روشنایی و شارژ گوشی همراه‬ ‫رونــد صعــودی بــوده و اکنون شــاهد افزایش ‪ 2‬و چراغ قــوه را دارد‪ .‬وی قیمت هر دســتگاه پنل‬ ‫درصــدی مصــرف بــرق در این اســتان هســتیم‪ .‬خورشــیدی ‪ 100‬واتی را بیــش از ‪ 100‬میلیون ریال‬ ‫وی میــزان مصــرف بــرق در اســتان کهگیلویه و عنوان کرد که حدود ‪ 10‬میلیون ریال ان را عشایر‬ ‫بویراحمد ‪ 365‬مگاوات عنوان و اظهار داشت‪ :‬و مابقــی را دولت پرداخت می کند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شهرســتان گچســاران با ‪ 141‬مگاوات بیشــترین شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کهگیلویه و‬ ‫مصرف و شهرستان ُچرام با ‪ 20‬مگاوات کمترین بویراحمد از توزیع ‪ 458‬دستگاه پنل خورشیدی‬ ‫میزان مصرف برق را به خود اختصاص داده اند‪ .‬در سیاه چادرهایعشایریایناستاندر سه ماهه‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اخیــر خبــر داد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬بیــش از یک‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬پیک مصرف برق شبانه هزار پنل خورشــیدی دیگر نیز به زودی در بین‬ ‫در این استان را ‪ 351‬مگاوات ذکر و خاطرنشان عشایر اســتان توزیع می شود‪ .‬معتمدی زاده‪،‬‬ ‫کرد‪ :‬مصرف برق در شهرستان گرمسیری بهمئی اعتبــار هزینه شــده بــرای خرید یــک هزار پنل‬ ‫بــا ‪ 27‬مــگاوات و چهار درصد رشــد نســبت به خورشــیدی را بیــش از ‪ 100‬میلیــارد ریــال ذکــر‬ ‫تنــام‬ ‫ســایر شهرســتان های گرمســیری در ایــن اســتان و از عشــایر اســتان خواســت بــرای ثب ‬ ‫باالترین میزان رشــد مصرف را نشــان می دهد‪ .‬دریافت پنل خورشیدی به ادارات امور عشایر‬ ‫معتمدی زاده با تاکید بر اینکه نگران تامین برق شهرســتان های مربوطــه خود مراجعــه کنند‪.‬‬ ‫مراکز بهداشتی و درمانی هستیم و از سویی امار وی وزن کم‪ ،‬قابل حمل بودن و نصب اســان‬ ‫مرگ ومیر کرونا در استان همچنان روزانه گزارش را از مهم تریــن مزایــای ایــن پنل ها برشــمرد و‬ ‫می شــود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬شــرکت توزیع نیروی برق خاطرنشــان کرد‪ :‬ایــن مزیت به مصرف کننده‬ ‫استان باید برق این مراکز را تامین تا کادر درمان کمــک می کنــد تــا بــدون نیــاز بــه متخصــص‪،‬‬ ‫و بیماران با مشکلی برخورد نکنند‪ .‬وی گفت‪ :‬به راحتی خود بتواند این سیستم خورشیدی را‬ ‫ساعت پیک مصرف برق در استان کهگیلویه و نصب و از ان استفاده کند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫بویراحمد از ســاعت ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۸‬و ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۳‬شــب توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫بــود و البته خاموش کردن یک المــپ ‪ ۱۰۰‬وات گفــت‪ :‬به دلیل مســافت زیاد ســکونتگاه های‬ ‫غیرضروریاز سویمشترکبرقدر شرایط کنونی عشایری از خطوط انتقال برق‪ ،‬سخت گذری‪،‬‬ ‫بسیار بااهمیت است‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع ســاکن نبودن عشایر و پراکندگی سیاه چادرها‬ ‫نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ :‬و یــا منازل عشــایری‪ ،‬امکان برق رســانی برای‬ ‫پیک ملی مصرف برق در کشور از مرز ‪ 54‬هزار و مناطق عشــایری غیرممکن بــود که بر همین‬ ‫‪ 49‬مگاوات گذشته و شاهد افزایش هفت و نیم اســاس از ابتدای اردیبهشــت امســال تاکنون‪،‬‬ ‫دهم درصدی مصرف برق هســتیم‪ .‬مدیرعامل پنل هــای خورشــیدی که نیاز عشــایر اســتان را‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کهگیلویه و رفع می کند بین ان ها توزیع شده و برخی دیگر‬ ‫بویراحمدهمچنیناز توزیع‪ 458‬پنلخورشیدی در حال توزیع شدن است‪.‬‬ ‫وضعیت شبکه همراه اول‬ ‫در استان بهبود می یابد‬ ‫سرپرســت مخابــرات‬ ‫موبایل به صورت شبانه روزی‬ ‫منطقه کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫در حــال راه انــدازی ایــن‬ ‫بــه دالیــل اختالل در شــبکه‬ ‫ســرویس جدید هســتند‪ .‬وی‬ ‫همراه اول اشاره کرد و گفت‬ ‫خاطرنشــان کــرد؛ در طــول‬ ‫عــاوه بر راه انــدازی و اضافه‬ ‫مدت زمان راه اندازی این پروژه‬ ‫محمدهادی‬ ‫امیری‬ ‫نمــودن تکنولــوژی ‪ ۴G‬بــر‬ ‫یکســری اختــاالت در شــبکه‬ ‫بســتر فرکانس ‪۲۱۰۰‬مگاهرتز‬ ‫وجــود خواهــد داشــت کــه ان‬ ‫جهــت بهبــود کیفیــت دیتــا و بــاال بــردن شــاءاهلل به زودی مرتفع می شود و الزم می دانم‬ ‫ســرعت اینترنــت‪ ،‬ناپایــداری شــبکه بــرق در ضمنتقدیروتشکراز صبروحوصله یمشترکین‬ ‫اســتان‪ ،‬باعث خاموشی ســایت های موبایل عزیــز‪ ،‬بابــت ایــن اختــاالت از تک تــک هــم‬ ‫م ‬ ‫یشــود و همچنیــن ســرقت از ســایت ها در استانی هایعزیزعذرخواهیمی کنم‪.‬سرپرست‬ ‫حومه شــهر باعث شده تعدادی از سایت ها مخابرات منطقه کهگیلویــه و بویراحمد به دو‬ ‫از ســرویس دهی خــارج شــوند و رفع خرابی علــت دیگر اختالل در شــبکه همراه اول اشــاره‬ ‫تک تک این سایت ها در دست اقدام است‪ .‬کــرد و گفــت‪ :‬ناپایداری شــبکه برق در اســتان‪،‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬ســید باعث خاموشی ســایت های موبایل می شود و‬ ‫محمدهــادی امیــری در خصــوص اختــال همچنینسرقتاز سایت هادر حومهشهرباعث‬ ‫در شــبکه همــراه اول گفــت‪ :‬شــبکه همــراه شده تعدادی از سایت ها از سرویس دهی خارج‬ ‫اول اســتان و تکنولــوژی ‪ ۴G‬از فرکانس هــای شــوند و رفع خرابی تک تک این ســایت ها در‬ ‫‪۱۸۰۰‬و ‪ ۲۶۰۰‬مگاهرتز اســتفاده می شــد‪ ،‬لذا دست اقدام است‪ .‬امیری در ادامه گفت؛ با‬ ‫جهت بهبود کیفیت دیتا و باال بردن سرعت تمام این مشکالت‪ ،‬تحریم ها‪ ،‬نبود قطعات‬ ‫اینترنــت‪ ،‬اقدام به راه اندازی و اضافه کردن و ســخت افزارها‪ ،‬هــدف مــا رفــع نگرانــی‬ ‫تکنولــوژی جدید ‪ ۴G‬بر بســتر فرکانس ‪ ۲۱۰۰‬هــم اســتانی ها از ســرعت اینترنــت در زمــان‬ ‫مگاهرتــز کردیــم و ایــن تکنولــوژی بــه کمک بازگشــایی مدارس و کالس های درس دانش‬ ‫ســایر تکنولوژی هــای قبــل در بهبــود ســرعت اموزان و دانشــجویان عزیز خواهد بود‪ .‬سید‬ ‫کمک شایانی خواهد کرد‪ .‬سید محمدهادی محمدهادی امیری گفت؛ در کنار شما مردم‬ ‫امیری افزود؛ با تمام مشکالت و تحریم های عزیز خواهیم بود و تمام تالش خود را جهت‬ ‫موجود‪ ،‬این پروژه بزرگ در دست اجراست و تامین بســتری امن و ســرعتی مناسب جهت‬ ‫پیگیری های زیادی جهت تامین ســخت افزار پیشــرفت دانــش امــوزان و پیشــرفت کشــور‬ ‫و تجهیزات موردنیاز انجام شــده و تیم شبکه خود خواهیم کرد‪.‬‬ ‫تجلیل از ‪ 300‬رزمنده کهگیلویه ای‬ ‫بــه مناســبت هفته دفاع مقــدس هم زمان‬ ‫بــا سراســر کشــور از ‪ ۳۰۰‬رزمنــده دفاع مقدس‬ ‫تجلیــل بــه عمــل امــد‪ .‬دارا کریمــی نــژاد‪،‬‬ ‫فرمانــدار کهگیلویــه در این ایین بابیان اینکه‬ ‫جنــگ ما جنــگ ارزش ها بــود اظهار کــرد‪ :‬در‬ ‫جنــگ هشت ســاله از تمــام اقشــار حضــور‬ ‫داشــتند و همــه بــرای ایــران و ایــران بــرای‬ ‫همه بــود‪ .‬فرمانــدار کهگیلویه بابیــان اینکه‬ ‫رزمنــدگان دفــاع مقــدس توانســتن را معنــا‬ ‫کردنــد گفت‪ :‬ما می توانیــم همان ارزش ها را‬ ‫بــرای نســل جوان احیــا کنیم‪ .‬وی افــزود‪ :‬در‬ ‫جنــگ هشت ســاله فضــا فضــای مثبــت بود‪،‬‬ ‫مــا ســرمایه و تجربه هــای گران بهــا داریم که‬ ‫بــرای نســل های اینــده امیدوارکننــده اســت‪.‬‬ ‫حجت االســام علی وحدانی فر نیز در ایین‬ ‫جنگ هشت ساله را جنگ میدان ازمون های‬ ‫عملــی عنــوان و اظهار کرد‪ :‬جنــگ به ما این‬ ‫تجربــه را اموخــت کــه می توانیم ایســتادگی‬ ‫حاصل کنیم‪ .‬امام جمعه دهدشت شکوفایی‬ ‫اســتعدادها‪ ،‬نعمــت اختراعــات و نعمــت‬ ‫اعتمــاد بــه جوانــان را از دیگــر دســتاوردهای‬ ‫جنــگ هشت ســاله عنــوان و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫نعمت عزت‪ ،‬خودباوری‪ ،‬استقالل و پیروزی‬ ‫ایمانــی فرزنــدان روح ا‪ ...‬دیگر دســتاوردهای‬ ‫جنــگ دفــاع مقــدس اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬خدا‬ ‫این نعمت را به ما داد تا دوست و دشمن را‬ ‫بشناسیم و چهره خباثت الود امریکا در جنگ‬ ‫برای ما مشخص شد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 03‬مــهر ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1172‬‬ ‫یوونتوس مشتری جدید خرید ارلینگ‬ ‫هالند‬ ‫بــه نظــر می رســد کــه‬ ‫قهرمانی ســری ا رسیده و برای‬ ‫یوونتوس نیز به جمع مشتریان‬ ‫فتح لیگ قهرمانان اروپا تالش‬ ‫جدی ارلینگ هالند اضافه شده‬ ‫کنــد‪ .‬در این رابطه بیانکونری‬ ‫اســت‪ .‬یوونتــوس در فصــل‬ ‫به دنبــال راه حل هایی اســت‬ ‫جدید رقابت های سری ا شروع‬ ‫کــه بــر اســاس ادعــای کالچــو‬ ‫ارلینگ هالند‬ ‫دشــواری را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫مرکاتــو جــذب ســتاره نــروژی‬ ‫بیانکونری در پنج بازی ابتدایی‬ ‫یعنــی ارلینــگ هالنــد یکــی از‬ ‫خود تنها پنج امتیاز کســب کرده و این موضوع ان ها محسوب می شود؛ اما به خدمت گرفتن‬ ‫باعــث شــده کــه ا نهــا در نیمه پایینــی جدول ارلینــگ هالنــد کار دشــواری بــرای یوونتــوس‬ ‫قــرار بگیرنــد‪ .‬درواقع م ‬ ‫یتــوان گفت که مکس خواهد بود‪ .‬اول اینکه بســیاری از باشگاه های‬ ‫الگری در بازگشــت یووه نتوانسته دوران خوش بزرگ اروپایی مثل رئال مادرید به شدت شرایط‬ ‫قبلــی را تکــرار کنــد و این تیم در حــال حاضر در جــذب این غــول نروژی را بررســی می کنند و از‬ ‫شــرایط سختی قرار دارد‪ .‬از طرفی یوونتوس در ســمت دیگــر به خدمــت گرفتن هالنــد هزینه‬ ‫نقل و انتقاالت تابســتانی بهترین بازیکن خود زیادی خواهد داشت‪ .‬کالچو مرکاتو در گزارش‬ ‫یعنی کریستیانو رونالدو را از دست داد‪ .‬این در خود مدعی شــده که یوونتوس می خواهد هر‬ ‫حالی است که به نظر می رسید بعد از جدایی طور که شده هالند را جذب کند و در این راستا‬ ‫رونالدو‪ ،‬فدریکو کیه زا یکی از بازیکنانی باشــد ممکــن اســت ان ها فدریکــو کیــه زا را به فروش‬ ‫که با توجه به عملکرد فوق العاده خود در یورو برسانند تا پول موردنیاز برای جذب ستاره نروژی‬ ‫نقــش محوری را در تیــم مکس الگری ایفا کند را تامین کنند‪ .‬گفتنی است در حالی این گزارش‬ ‫امــا شــواهد حاکــی از ان اســت کــه روابط بین مدعی شده که یوونتوس ممکن است فدریکو‬ ‫او و ســرمربی ایتالیایی چندان خوب نیســت‪ .‬کیه زا را به فروش برساند که در تابستان گفته شد‬ ‫باای ‬ ‫نحــال یوونتــوس می خواهــد هــر طــور که باشگاهتورینیپیشنهاد‪ 100‬میلیونیوروییبرای‬ ‫شده به روزهای خوب خود بازگردد و دوباره به این بازیکن را رد کرده است‪.‬‬ ‫رکورد ویژه لوئیس سوارز‬ ‫در فوتبال جهان‬ ‫مهاجــم اروگوئه ای ســابق‬ ‫لوئیــس ســوارز در ایــن رکــورد‪،‬‬ ‫لیورپــول و بارســلونا کــه اکنون‬ ‫بیشــترین تعــداد گل هایــش‬ ‫در اتلتیکو مادرید توپ می زند‪،‬‬ ‫را در دقیقــه هشــتادودو بــه‬ ‫یــک رکورد جالب و منحصر به‬ ‫ثبــت رســانده اســت‪ .‬مهاجــم‬ ‫ثبــت رســانده اســت‪ .‬لوئیــس‬ ‫اروگوئ ـه ای در ایــن دقیقــه از‬ ‫لوئیس سوارز‬ ‫ســوارز مهاجم سی وچهارساله‬ ‫مســابقاتی کــه حضورداشــته‪،‬‬ ‫باشگاهاتلتیکومادریداسپانیاکه‬ ‫موفــق بــه زدن چهــارده گل‬ ‫در جریان دیدار این هفته تیمش مقابل حریفی شده است‪ .‬همچنین لوئیس سوارز سال گذشته‬ ‫بــه نام ختافــه در دقیقه هفتادوهشــت گلزنی پس از شــش فصل حضور در نیوکمپ‪ ،‬از جمع‬ ‫ی اناری ها جدا شد و به اتلتیکو مادرید ملحق‬ ‫کرد‪ ،‬اکنون موفق شده است که در طول دوران اب ‬ ‫فوتبــال حرف ـه ای خــود در تمامــی دقایــق یک شد‪ .‬مهاجم سابق لیورپول و بارسلونا با به ثمر‬ ‫مسابقه فوتبال یعنی از دقیقه یک تا دقیقه نود رســاندن بیس ـت ویک گل در س ـی ودو بــازی بــا‬ ‫و حتی هفت دقیقه بعد از دقیقه نود که شامل پیراهــن تیم اتلتیکــو مادرید‪ ،‬تبدیل بــه یکی از‬ ‫وقت هایتلف شدهبازی هانیزمی باشد‪ ،‬گلزنی اصلی ترینارکانقهرمانیراهراهپوشانمادریدی‬ ‫کند و رکوردی خاص برای خود به ارمغان بیاورد‪ .‬در رقابت های اللیگا در فصل گذشته شد‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1829‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 2568‬مورخ ‪ 1400/05/26‬خانم خدیجه تنگ شیر فرزند عباس نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 99/66‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 893‬اصلی واقع در قطعه ‪7‬‬ ‫بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1194985‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1831‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ 173‬و ‪ 172‬مورخ ‪ 1400/1/17‬اقای رضا رجائی فرزند حسینقلی نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع و خانم زهره قیصریه نجف ابادی فرزند محمدعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 112/23‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 156‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫‪ ۱۰‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1195087‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1833‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ 3025‬و ‪ 3026‬مورخ ‪ 1400/06/24‬خانم مریم السادات کافی موسویان فرزند سید‬ ‫مرتضی نسبت به چهار دانگ مشاع و اقای رسول رجائی نجف ابادی فرزند محمد نسبت به دو‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 144/67‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره‬ ‫‪ 2‬و ‪ 3‬فرعی از ‪ 202‬اصلی واقع در قطعه ‪ 6‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک‬ ‫رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1195099‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1841‬شماره‪ ، 140060302006003775 :‬تاریخ‪ 1400/06/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006000261‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم سیدمحمد هادی مجیدی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از‬ ‫پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از‬ ‫مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه‬ ‫به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 25475‬مورخ ‪ 75/11/30‬و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد‬ ‫تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده‬ ‫و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا‬ ‫مالکیت اقای‪/‬خانم سیدمحمد هادی مجیدی به شناسنامه شماره ‪ 3819‬کدملی ‪ 0385947327‬صادره فرزند‬ ‫نگاه دراگان اسکوچیچ به بازی های‬ ‫پیش روی تیم ملی است‬ ‫دلخوش کردن‬ ‫به گذشته ممنوع‬ ‫تهــا‪،‬‬ ‫مــرد ریه کایــی بنابــر بــر صحبــت کروا ‬ ‫تیم ملــی ایــران را احیــا کرد‪« .‬مــا روحیه پیــروزی را‬ ‫برگردانده ایــم اما هیچ جایی بــرای دلخوش کردن‬ ‫بــه گذشــته وجود نــدارد»‪ .‬به گــزارش ورزش ســه‪،‬‬ ‫این صحبت او در شرایطی است که او با ‪ ۹‬پیروزی‬ ‫متوالی رکورد فوق العاده ای کسب کرده اما فوتبال‬ ‫ورزشی است که هیچ ارامشی در ان دائمی نیست؛‬ ‫بنابراین دراگان اسکوچیچ عقیده دارد که هر بازی‬ ‫تازه مهم ترین و مهم ترین اســت و انچه قبال بوده‬ ‫به تاریخ سپرد هشــده اســت‪ .‬دراگان اسکوچیچ در‬ ‫یک نگاه مردی اســت که با فوتبال زندگی می کند‬ ‫و از ان لذت می برد‪ .‬او برای مالقات با خانواده اش‬ ‫بــرای مــدت کوتاهــی بــه زادگاهــش ری ـه کا امــد و‬ ‫درســت قبل از بازگشــت به ایران‪ ،‬مدتی در شــرق‬ ‫کرواسی حضور داشت‪ .‬او یک سال و نیم است که‬ ‫روی نیمکــت ایران نشســته و در اخریــن بازی های‬ ‫مقدماتی جام جهانی عمال این را احیا کرده و حاال‬ ‫به صدر جدول رنکینگ اسیا نیز رسیده است‪ .‬تیمی‬ ‫که به طور قابل توجهی صعود خود در رنکینگ فیفا‬ ‫را اغاز کرده است‪ .‬دراگان نیمکت ایران را از مارک‬ ‫ویلموتس مشــهور ســرمربی اهل بلژیــک‪ ،‬تحویل‬ ‫گرفت که با دوشکست از عراق و بحرین‪ ،‬شرایط‬ ‫ایــران را دشــوار کرده بــود و برخی تصور می کردند‬ ‫ایــن موقعیــت ناامیدکننــده منجر به حــذف ایران‬ ‫خواهدشد‪.‬اسکوچیچدر اولینبازی هایدوستانه‪،‬‬ ‫به عنوانسرمربیتیمملیابتداازبکستانراشکست‬ ‫داد و ســپس بوســنی و هرزگوین را در این کشور دو‬ ‫هیــچ شکســت داد و در خانــه ‪ ۳‬بر صفر ســوریه را‬ ‫مغلوب کردتاانرژیجدیدوشوکمثبتیرابرایتیم‬ ‫ملــی به ارمغان بیاورد اما هیچ کس گمان نمی کرد‬ ‫این شــروع یک سریال تماشایی خواهد بود‪ .‬ایران‬ ‫را در دور دوم مقدماتی جام جهانی‪ ،‬هنگ کنگ را‪۳‬‬ ‫بر یک‪ ،‬بحرین را ‪ ۲‬بر صفر‪ ،‬کامبوج را ‪ 10‬بر صفر‪،‬‬ ‫عراق را دوبار یک هیچ و سه هیچ و البته را سوریه‬ ‫را ‪ 1‬بــر صفــر را شکســت داد تا ‪ ۹‬پیروزی متوالی به‬ ‫دســت بیاید‪ .‬همه این ها در شــرایطی است که در‬ ‫دوره اول مقدماتــی‪ ،‬صعــود ایــران بــه دور دوم بــا‬ ‫یک امتیاز بیشتر نسبت به عراق و سه امتیاز بیشتر‬ ‫از بحریــن کمــی دس ـت نیافتنی به نظر می رســید‪.‬‬ ‫اسکوچیچپنجمینمربی کرواتایرانپساز برانکو‬ ‫ایوانکوویچ‪ ،‬میروســاو بالژویچ‪ ،‬تومیسالو ایویچ‬ ‫و اســتانکو پوکله پوویچ اســت‪ .‬ایران با او به ‪ ۹‬برد‬ ‫در ‪ ۹‬بازی دس ـت یافته و تفاضل گل چشــمگیر ‪۲۸‬‬ ‫گل زده و ‪ ۲‬گل خــورده را در جیــب دارد‪« .‬انچــه‬ ‫اتفاق افتاده بسیار خوب است اما در فوتبال عمال‬ ‫نمی توانیدبه گذشتهتکیه کنید‪.‬مناگاههستم که‬ ‫سیدرسول نسبت به سه دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 308/85‬مترمربع پالک شماره ‪ 463‬فرعی از ‪99‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی‬ ‫تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1193747‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1843‬شماره‪ ، 140060302006003776 :‬تاریخ‪ 1400/06/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪1399114402006000260‬‬ ‫مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم سیدمحمد مجیدی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی‬ ‫از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات‬ ‫پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و‬ ‫بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای‬ ‫هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 25475‬مورخ ‪ 75/11/30‬و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت‬ ‫به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد‬ ‫تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم سیدمحمد مجیدی به شناسنامه شماره ‪ 0370524731‬کدملی‬ ‫‪ 0370524731‬صادره فرزند سیدرسول نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 308/85‬مترمربع پالک شماره ‪ 463‬فرعی از ‪ 99‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر‬ ‫می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1193758‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1845‬شماره‪ ، 140060302006003880 :‬تاریخ‪ 1400/06/24 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000129‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم حمیدرضا امینی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از‬ ‫پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از‬ ‫مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به‬ ‫تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 487‬دفتر ‪ 275‬و صفحه ‪ 490‬دفتر ‪ 275‬و‬ ‫صفحه ‪ 481‬و ‪ 493‬دفتر ‪ 275‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که‬ ‫حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته‬ ‫و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم‬ ‫تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم حمیدرضا امینی خوزانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1176‬کدملی ‪ 1142239934‬صادره فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 147/17‬مترمربع پالک شماره ‪ 2149‬فرعی از ‪ 85‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد‬ ‫اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1193865‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1847‬شماره‪ ، 140060302006003745 :‬تاریخ‪ 1400/06/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000916‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم اشرف محمدی جوابادی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به نیم دانگ مشاع از‬ ‫یکباب کارگاه پالک شماره فرعی ‪ 820‬از اصلی ‪ 99‬واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت‬ ‫بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با‬ ‫سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‬ ‫نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل به موجب سند ‪ 193442‬مورخ‬ ‫‪ 88/9/1‬دفتر ‪ 73‬از رضا محمدی یک سهم از ‪ 26‬سهم پالک فوق خریداری و به موجب سند ‪81468‬‬ ‫مورخ ‪ 98/12/1‬دفتر ‪ 73‬نیم سهم پالک فوق خانم اشرف محمدی خریداری و به موجب قولنامه نیم‬ ‫سهم پالک از قربانعلی محمدی خریداری نموده که در جایی دیگر قولنامه قید شده ‪ 124‬مترمربع و به‬ ‫موجب قولنامه ای دیگر متقاضی ‪ 7‬مترمربع پالک فوق را از محمد حسن و خانم فاطمه محمدی و اشرف‬ ‫محمدی و مهدی محمدی و زهره محمدی خریداری نموده و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫مهم ترین و مهم ترین چیز‪ ،‬بازی پیش روی ماست‪،‬‬ ‫نه مســابقات قبلی؛ بنابراین ما همیشــه باید یک‬ ‫ذهنیت برنده داشته باشــیم‪« .‬در اوایل اکتبر ایران‬ ‫میهمان امارات متحده عربی است و سپس در روز‬ ‫‪ ۲۰‬مهرمــاه در ورزشــگاه ازادی میزبــان کره جنوبی‬ ‫خواهــد بــود‪« .‬ما قدم به قدم به یــک هدف بزرگ‬ ‫که حضور در جام جهانی است نزدیک می شویم‪».‬‬ ‫تیم ملی ایران همچنین پتانسیل رشک برانگیز دارد‬ ‫که هنوز برای بسیاری از عالقه مندان به فوتبال در‬ ‫جهانناشناختهاست‪.‬دراگاناسکوچیچدراین باره‬ ‫می گویــد‪« :‬شــاید ازنظر نیروی انســانی تیم کامال‬ ‫متعادلی نداشــته باشــیم و همــه بازیکنانمان در‬ ‫ســطح بــاال بــازی نکننــد اما مــا در سراســر جهان‬ ‫بازیکنــان متخصصی داریم کــه به عنوان مهاجم‬ ‫در تیم های مختلف بازی می کنند‪ .‬خط حمله ما‬ ‫شاید بهتر از خط حمله تیم ملی کرواسی باشد‪.‬‬ ‫بهترین بازیکن پورتو مهدی طارمی‪ ،‬سردار ازمون‬ ‫بازیکــن زنیــت ســه ســال بهتریــن گلزن روســیه‪،‬‬ ‫علیرضــا جهانبخــش ســتاره فاینــورد و بازیکنــان‬ ‫تاثیرگذار ‪ AEK‬اتن و شارلروا در تیم ما هستند‪».‬‬ ‫نهــا بازیکنانــی‬ ‫اســکوچیچ ادعــا می کنــد کــه ای ‬ ‫هســتند کــه رئــال مادرید هــم از اســتخدام ان ها‬ ‫شرمنده نخواهد شد‪ .‬ایران یک کشور پرجمعیت‬ ‫اســت و اگرچــه از چشــم انداز اروپایــی ایــن‬ ‫موضوع غیرواقعی به نظر می رسد اما برای ان ها‬ ‫چیــزی مهم تر از فوتبــال در جهان وجــود ندارد‪.‬‬ ‫اسکوچیچ می گوید‪« :‬ایرانی ها دیوانه فوتبال اند‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۸۰‬میلیــون در ایــران زندگــی می کننــد‬ ‫و عالقه منــدان بــه فوتبــال مــدام در سرخوشــی‬ ‫پیــروزی یــا در غــم شکســت بــه ســر می بــرد‪.‬‬ ‫همه چیــز در رســانه ها پوشــش داده می شــود و‬ ‫همه شایعات و حرف های درگوشی نیز به اطالع‬ ‫مردم می رسد‪ .‬در زمان وقوع شکست های قبلی‬ ‫جــو واقعــا بد بود اما ما همه چیز را تغییر داده و‬ ‫برعکس کرده ایم‪ .‬فکر کنم تا به امروز ما کارهای‬ ‫خوبــی انجام داده ایم اما مســئله اینجاســت که‬ ‫ایــن رونــد باید تداوم داشــته باشــد‪ .‬مــا در حال‬ ‫حاضر در رنکینگ فیفا جایگاه خوبی به دســت‬ ‫اوردیم و همین طور داریم به کرواســی نزدیک تر‬ ‫یشــویم‪ ».‬اســکوچیچ ادامــه می دهــد‪« :‬ایران‬ ‫م ‬ ‫در حال حاضر تیم بیســت و دوم جهان اســت و‬ ‫عالقه مندان و بازیکنان می دانند که این رتبه چه‬ ‫معنایــی دارد‪ .‬کرواســی در رتبــه هفدهم جهان‬ ‫است و ایران توانسته ژاپن را پشت سر بگذارد‪».‬‬ ‫بهعقیدهاسکوچیچاینمسئلهمهمیاستچراکه‬ ‫در اسیاتیم هابااینرتبه بندیمقایسهمی شوند‪.‬‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک‬ ‫از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های‬ ‫محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫اشرف محمدی جوابادی به شناسنامه شماره ‪ 983‬کدملی ‪ 1140846728‬صادره فرزند محمدعلی نسبت به‬ ‫نیم سهم مشاع از یکباب کارگاه به مساحت ‪ 298/14‬مترمربع پالک شماره فرعی ‪ 820‬از اصلی ‪ 99‬واقع در‬ ‫دهکده جوی اباد بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫شما ًال در سه قسمت دوم شرقی است به طول های ‪ 11/00‬متر و ‪ 17/32‬متر و ‪ 12/45‬متر دیوار به دیوار‬ ‫باقیمانده ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 4/755‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 23/96‬متر دیوار به دیوار‬ ‫پالک ‪ 821‬فرعی ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 20/88‬متر دیوار به دیوار باقیمانده در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره‬ ‫به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1193386‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪-9-1855‬شماره‪ ، 140060302006003877 :‬تاریخ‪ 1400/06/24 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006001803‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم علیرضا پیمانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره‬ ‫فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده‬ ‫ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه‬ ‫شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 485‬دفتر ‪ 665‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از‬ ‫مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم علیرضا‬ ‫پیمانی به شناسنامه شماره ‪ 245‬کدملی ‪ 1141630389‬صادره فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫به مساحت ‪ 95/60‬مترمربع پالک شماره ‪ 1052‬فرعی از ‪ 106‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر‬ ‫می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک‬ ‫مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1193775‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1853‬شماره‪ ، 139960302006015343 :‬تاریخ‪ 1399/12/27 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006001928‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم عبدالرسول امینی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از‬ ‫پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از‬ ‫مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به‬ ‫تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 38747‬مورخ ‪ 86/09/05‬دفتر ‪ 38‬و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد‬ ‫تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده‬ ‫و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا‬ ‫مالکیت اقای‪/‬خانم عبدالرسول امینی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 148‬کدملی ‪ 1141624974‬صادره فرزند‬ ‫رحمن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 190/89‬مترمربع پالک شماره ‪ 1246‬فرعی از ‪ 85‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫شما ًال به طول ‪ 11‬متر دیواریست به پالک ‪ ،‬شرقًا در سه قسمت که قسمت دوم جنوبی است به طول ‪3/95‬‬ ‫متر و ‪ 2/36‬متر ‪ 16/63‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ ، 85/1246/1‬جنوبًا به طول ‪ 8/82‬متر درب و دیواریست‬ ‫به کوچه ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 20/80‬متر دیواریست به پالک حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد‬ ‫اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1193852‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1851‬شماره‪ ، 140060302006003864 :‬تاریخ‪ 1400/06/24 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002907‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم جواد عسگری فروشانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از‬ ‫پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫سه پرسپولیسی در انتظار‬ ‫رونمایی در اسیا‬ ‫بازیکنانجدیدپرسپولیسمی تواننددورازذهن ترین‬ ‫تعویضیحییبرای کادرفنیالهاللباشند‪.‬پرسپولیسدر‬ ‫شرایطی پا به دیدار مقابل استقالل تاجیکستان گذاشته‬ ‫بود که ازلحاظ نیمکت‪ ،‬دست یحیی تا حد زیادی باز‬ ‫بود و در تمامی پست ها از خط دروازه گرفته تا مهاجم‪،‬‬ ‫مهره تعویضی قابلی در این تیم وجود داشت‪ .‬یکی از‬ ‫خریدهای جدید یحیی رضا دهقانی است که قابلیت‬ ‫بازی در پســت وینگر را دارد و علیرضا ابراهیمی و علی‬ ‫نعمتینیزدوبازیکندیگرجدیددر خطدفاعیهستند‬ ‫کهدر انتظار رونماییاز ان هابههواداراندر بازیحساس‬ ‫مقابل الهالل هســتند‪ .‬گل محمدی سال گذشته ثابت‬ ‫کرد هیچ ترســی از بــازی دادن به نفرات جدیــد ندارد و‬ ‫با توجه به شــناخت خودش از ان ها و شرایط تمرینی‪،‬‬ ‫ســعی در هماهنگ کردن ســریع ان ها برای اســتفاده از‬ ‫توانایی هایشــان حتی دربازی های مهم و حیاتــی دارد‪.‬‬ ‫اتفاقیکهسببشدسالگذشتهبه غیرازاینکهاکثرترکیب‬ ‫اصلی با بازیکنان جدید چیده شده بود‪ ،‬علی شجاعی‬ ‫نیــز در وقت هــای اضافــه دیدار با النصر به زمین بیاید و‬ ‫پنالتیپنجمپرسپولیسرانیز گل کند‪.‬یحییدر بازیبرابر‬ ‫تاجیک هــا تنها دو تعویض کرد که یکــی از ان ها حامد‬ ‫پاکدلتازه واردبودوشایدرویسهتعویضدیگرشبرای‬ ‫کشیده شدن بازی به وقت های اضافه حساب بازکرده‬ ‫بود‪.‬احتماالاگراینمسابقهبهدرازامی کشیدیحییدیگر‬ ‫خریدهای جدیدش را نیز بازی می داد؛ اتفاقی که ممکن‬ ‫استدر بازیحساسبرابرالهاللرخدهدوشاهدحضور‬ ‫بازیکنانی مثل رضا دهقانی‪ ،‬نعمتی و حتی ابراهیمی با‬ ‫توجــه به شــرایط و نتیجه بــازی در ترکیب پرســپولیس‬ ‫باشیم‪ .‬تعویض هایی کامال ناشناخته برای الهاللی ها و‬ ‫البتهسورپرایزیبرایهوادارانسرخ‪.‬‬ ‫طلسم بیرانوند بعد از هفت‬ ‫ماه شکست‬ ‫طلسم دروازه بان شماره یک تیم ملی بعد از هفت‬ ‫ماهباالخرهشکستهشد‪.‬علیرضابیرانونداولینبازی اش‬ ‫بــرای بواویشــتا را انجــام داد و در بــازی ایــن تیم مقابل‬ ‫پاکــوس فریرا در جــام اتحادیه پرتغال به میدان رفت‪.‬‬ ‫دیــداری کــه با پیروزی ‪ 2-1‬بواویشــتا به پایان رســید تا‬ ‫طبقپستصفحهتوئیتریاینتیم‪،‬علیبیروهیچ وقت‬ ‫اولین بازی اش برای تیم پرتغالی را فراموش نکند‪ .‬تا قبل‬ ‫از این بازی‪ ،‬اخرین بازی بیرانوند در رده باشگاهی‪ ،‬به‬ ‫زمان حضور او در انتورپ برمی گشــت‪ .‬گلر شــماره یک‬ ‫تیــم ملی کــه در ‪ 6‬هفته ابتدایــی لیگ پرتغال فرصت‬ ‫بازی برای بواویشتا را پیدا نکرده بود‪ ،‬امیدوار است بعد‬ ‫از شکســت طلســم هفت ماه و ‪ 2‬روزه‪ ،‬در بازی بعدی‬ ‫تیمش که دوشنبه هفته اینده برگزار خواهد شد‪ ،‬بتواند‬ ‫در لیگ پرتغال هم برای بواویشتا بازی کند‪.‬‬ ‫مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به‬ ‫تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مع الوسطه از ثبت در صفحه ‪ 378‬دفتر ‪ 559‬و صفحه ‪471‬‬ ‫دفتر ‪ 565‬و دفتر ‪ 559‬و صفحه ‪ 381‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی‬ ‫داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت‬ ‫از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم جواد عسگری فروشانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 13061‬کدملی ‪ 1282915622‬صادره فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 89/29‬مترمربع پالک شماره ‪ 1347‬فرعی از ‪ 72‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر‬ ‫می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک‬ ‫مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1193768‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪-9-1849‬شماره‪ ، 140060302006003848 :‬تاریخ‪ 1400/06/24 :‬جلسه هیات موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000542‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم مریم شاه مرادی ورنوسته رانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات‬ ‫و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل سند ‪ 177453‬مورخ ‪ 86/11/13‬دفتر ‪ 73‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک‬ ‫از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم مریم شاه مرادی ورنوسته رانی به شناسنامه شماره ‪ 6842‬کدملی ‪ 3251673246‬صادره‬ ‫فرزند نجف نسبت به ششدانگ یکباب زمین دارای اعیانی به مساحت ‪ 176‬مترمربع پالک شماره ‪9‬‬ ‫فرعی از ‪ 156‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با‬ ‫حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬طی گزارش کارشناس در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به‬ ‫نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1193585‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1839‬شماره‪ ، 140060302006003744 :‬تاریخ‪ 1400/06/22 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006000613‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم رضا محمدی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ‪ 5‬دانگ و نیم مشاع از یکباب‬ ‫کارگاه پالک شماره فرعی ‪ 820‬از اصلی ‪ 99‬واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی‬ ‫است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق‬ ‫پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪.‬‬ ‫رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل به موجب سند ‪ 193442‬مورخ ‪88/9/1‬‬ ‫دفتر ‪ 73‬رضا محمدی یک سهم را خریداری و به موجب سند ‪ 81468‬د مورخ ‪ 98/12/1‬دفتر ‪ 73‬نیم سهم‬ ‫پالک را خانم اشرف محمدی و به موجب قولنامه نیم سهم پالک از قربانعلی محمدی خریداری که در جایی‬ ‫دیگر از قولنامه قید شده ‪ 124‬مترمربع و به موجب قولنامه دیگر متقاضی ‪ 7‬مترمربع پالک فوق را از محمد‬ ‫حسن محمدی و خانم فاطمه محمدی و محمد محمدی و زهره محمدی خریداری نموده است و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت‬ ‫به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد‬ ‫تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم رضا محمدی به شناسنامه شماره ‪ 23‬کدملی ‪ 1142191281‬صادره‬ ‫فرزند قربانعلی نسبت به پنج دانگ و نیم مشاع از یکباب کارگاه به مساحت ‪ 298/14‬مترمربع پالک شماره‬ ‫فرعی ‪ 820‬از اصلی ‪ 99‬واقع در دهکده جوی اباد بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود‬ ‫را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال در سه قسمت دوم شرقی است به طول های ‪ 11/00‬متر و ‪17/32‬‬ ‫متر و ‪ 12/45‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 4/75‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬جنوبًا به طول‬ ‫‪ 23/96‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ 821‬فرعی ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 20/88‬متر دیوار به دیوار باقیمانده در اجرای ماده‬ ‫‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان‬ ‫مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/07/03 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1193396‬م الف‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 03‬مــهر ماه ‪ 25 / 1400‬سپتامبر ‪ 18/ 2021‬صفر ‪ / 1443‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1172‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی | مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫پله پله تا مالقات خدا‬ ‫پهلوان دهه هشتادی ها که با ایثارش به همه درس‬ ‫شجاعت و دلیری داد به فراخنای اسمان ها پرواز کرد‪.‬‬ ‫علی لندی نوجوانی‪ ۱۵‬ساله از ایذه چند روز پیش در‬ ‫حادث ه اتش سوزی یکی از ساختمان های ایذه شجاعت‬ ‫بــه خــرج داد و بــه یــاری دو زن همســایه کــه در اتــش‬ ‫گرفتارشــده بودند‪ ،‬شــتافت تا ان ها را نجات دهد‪ .‬زن‬ ‫میا نســال با درصد سوختگی پایین به صورت سرپایی‬ ‫مداوا شــد اما زن ســالمند که با درصد سوختگی حدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصد به بیمارستان سوانح سوختگی طالقانی اهواز‬ ‫لشــده بــود‪ ،‬به دلیــل جراحات شــدید یک هفته‬ ‫منتق ‬ ‫بعد از حادثه جان خود را از دست داد‪ .‬لندی به دلیل‬ ‫سوختگی باالی ‪ ۹۰‬درصد به بیمارستان طالقانی اهواز‬ ‫انتقالیافتامابعدبرایسیرمراحلدرمانبهبیمارستان‬ ‫امام موسی کاظم (ع) اصفهان اعزام شد اما پس از چند‬ ‫روز بستری در بیمارستان‪ ،‬دو شب گذشته جان باخت‪.‬‬ ‫ارشنجیمی‪،‬مدیرروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکی‬ ‫اصفهان گفت‪:‬علیلندی‪،‬نوجوان‪ ۱۵‬سالهدر پیوقوع‬ ‫اتش سوزی دریکی از محالت شهر ایذه پیش از رسیدن‬ ‫نیروهای امداد با فداکاری ‪ ۲‬نفر را نجات داد‪ .‬ســاعت‬ ‫‪ ۱۲‬پنجشنبه شب پس از چند روز بستری در بیمارستان‬ ‫جــان باخت‪ .‬نجیمــی افزود‪ :‬علی با ســوختگی حدود‬ ‫‪ ۹۰‬درصد پس از اقدامات اولیه در بیمارســتان طالقانی‬ ‫اهواز‪ ،‬برای ســیر مراحل درمان خود به بیمارســتان امام‬ ‫موســی کاظم (ع) اصفهان اعزا مشــده بــود اما به دلیل‬ ‫از ایذه‬ ‫تابهشت‬ ‫این روزها همه علی را می شناسند‪ .‬قهرمانی که سیاووش وار از دل اتش‬ ‫بیرون امد تا جان دو هم وطنش را نجات دهد‪ .‬علی لندی متولد ‪ 1385‬در‬ ‫شــهر ایذه خوزســتان‪ ،‬نوجوان فداکار و باغیرت است‪ .‬دانش اموز پایه نهم‬ ‫شســوزی منزل خــود گرفتار‬ ‫تحصیلــی که وقتــی دید دو زن همســایه در ات ‬ ‫شدند خود را به اتش زد و ان ها را قهرمانانه به بیرون کشید‪ .‬علی به عنوان‬ ‫ایستاده بر سوگ‬ ‫علی لندی سرمشقی برای هم نوع دوستان‬ ‫سوختگی زیاد زنده نماند‪ .‬جمشید نمازی راد‪ ،‬پزشک‬ ‫معالج بیمارســتان امام موســی کاظــم (ع) اصفهان نیز‬ ‫گفت‪ :‬همان طور که از روز اول گفته شــد‪ ،‬ســیر بیماران‬ ‫ســوانح ســوختگی به گونه ای اســت کــه روزب ـه روز بدتر‬ ‫می شود و وسعت سوختگی علی زیاد و عمیق بود‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬علی از چهارشنبه حال عمومی مساعدی نداشت‬ ‫و تنفســش به سختی انجام می شد‪ ،‬درنهایت عفونت‬ ‫وارد خونش شــد‪ .‬ســپس ارگان های بدنش یکی یکی از‬ ‫کار افتــاد؛ مانند ارگان های کلیه و ریه که دچار مشــکل‬ ‫شدند‪ .‬پزشک بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی‬ ‫کاظم(ع)اصفهاناظهار کرد‪:‬متاسفانههرچقدر کهعلی‬ ‫را احیــا کردند جوابگو نبــود و درنهایت این نوجوان ‪۱۵‬‬ ‫فرزند دوم در یک خانواده عرب زبان در شهر ایذه به دنیا امد‪ ،‬یک خواهر‬ ‫بزرگ تر بنام «دنیا» (‪ 19‬ساله) و خواهر کوچک ترش زهرا (‪ 8‬ساله) بود‪ .‬به‬ ‫گفته پدرش علی همیشه در کمک کردن نمونه بود در همه زندگی تالش‬ ‫می کرد یاری رسان باشد‪ ،‬بارها دیده بودم که در خیابان دست مستمندان را‬ ‫می گیرد تا از خیابان عبور کنند یا به کودکان کمک می کرد‪ .‬همیشه مراقب‬ ‫خواهرها و مادرش بود‪ ،‬در کارخانه و بیرون کمک می کرد و بارها دوستان و‬ ‫اشنایان به خاطر محبت ها و فداکاری هایش تقدیر کرده بودند‪ 18.‬شهریور‬ ‫یکــه بــه خانه «خاله اش» رفته بود متوجــه فریادهای زن‬ ‫‪ 1400‬علــی درحال ‬ ‫همسایه برای کمک رسانی شد‪ ،‬خود را فورا به اپارتمان می رساند و متوجه‬ ‫می شود زنی ‪ 80‬ساله و دخترش به دلیل اتش گرفتن کپسول پیک نیک در‬ ‫میان شعله های اتش گرفتار هستند در این شرایط علی‪ 15‬ساله با شجاعت‬ ‫به دل اتش می زند و کپسول را برداشته تا از بالکن پایین بیندازد اما به خاطر‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫ســاله فوت شــد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬چند بافت و ارگان اصلی‬ ‫بدن علی لندی به طور پیوســته دچار مشــکل شــدند و‬ ‫زمانی که فرد به این مرحله می رسد‪ ،‬هیچ کاری درزمینه‬ ‫یتــوان انجــام داد و در بهترین حالت ‪۹۰‬‬ ‫ســوختگی نم ‬ ‫درصــد مرگ ومیــر دارد‪ .‬نمازی راد گفت‪ :‬علی لندی ‪۸۵‬‬ ‫درصد ســطح بدنش ســوخته بــود و در پیشــرفته ترین‬ ‫مراکز درمانی هم هیچ کاری برای این فرد نمی توانستند‬ ‫انجام دهند‪ .‬فقط جایی که بانک پوست داشته باشد‪،‬‬ ‫می توانستندسریعپوستشراجایگزین کنندواینبانک‬ ‫پوســت را صرفا کشــورهای خاصی دارند‪ .‬درهرصورت‬ ‫علی رغمتالش هایبیمارستانامامموسی کاظم(ع)این‬ ‫نوجوانقهرماناسمانیشد‪.‬‬ ‫حفاظ بالکن خود شعله ور می شود‪ .‬پسرخاله و دخترخاله علی که وحشت‬ ‫کرده بودند سعی می کنند اتش را خاموش کنند اما خیلی مثمر ثمر نبود تا‬ ‫اینکه همسایه های بیشتری به کمک می ایند‪ .‬دقایقی بعد حادثه علی به‬ ‫بیمارستان منتقل شده و مشخص می شود دچار ‪ 91‬درصد سوختگی درجه‬ ‫سه بخصوص از پا شده است‪ ...‬پیرزن همسایه هم با ‪ 40‬درصد سوختگی‬ ‫یشــوند بعــد از وخامت شــرایط‬ ‫و دخترشــان نیــز با درصد کمتر بســتری م ‬ ‫جسمانی‪ ،‬پدرش امبوالنس گرفته و علی را به بیمارستان مجهز «اصفهان»‬ ‫می رساند اما پس از چند روز بستری در اصفهان جان می دهد‪ .‬پزشکان که‬ ‫منتظر بودند تا عمق سوختگی ها کمتر شود اما با باال و پایین رفتن اکسیژن‬ ‫یشــود و درحالی که ســطح هوشیاری اش بهتر شده بود اما‬ ‫خونش مواجه م ‬ ‫به یک بارههمه چیزتغییرمی کنددرنهایتروز جمعه‪ 2‬مهر‪ 1400‬اینقهرمان‬ ‫و فداکار ملی به خاطر وخامت حال‪ ،‬اسمانی شد‪.‬‬ ‫محمــد مخبــر‪ ،‬معــاون اول رئیس جمهــوری‪ :‬خبر تلخ‬ ‫و ناگوار درگذشــت شــهادت گونه علی لنــدی نوجوان ‪۱۵‬‬ ‫ســاله ایــذه ای کــه باوجود ســن کــم از جان خود گذشــت‬ ‫و جــان دو زن گرفتــار در اتــش را نجــات داد و بــرگ زریــن‬ ‫دیگــری بر فداکار ی های فرزندان و قهرمانان این مرزوبوم‬ ‫قهرمان پــرور افزود‪ ،‬موجب تاثر و تالم فراوان شــد‪ .‬مخبر‬ ‫افزود‪ :‬هرچند اسمانی شدن این نوجوان عزیز اندوه بار و‬ ‫غم انگیز اســت و مرگ او مردم ایران را متاثر کرد اما اقدام‬ ‫ایثارگرانــه وی الگــو و سرمشــقی مانــدگار بــرای همــه نوع‬ ‫دوســتان و کســانی است که در جهت گســترش و تعمیق‬ ‫فرهنگ ایثار و ازخودگذشــتگی تالش می کنند‪ .‬وی تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬مصیبــت فقدان ایــن نوجوان غیور را بــه ملت ایران‬ ‫بخصوص مردم شــریف شهرستان ایذه‪ ،‬دوستان‪ ،‬اقوام و‬ ‫بستگان به ویژه خانواده گرامی ان فقید سعید صمیمانه‬ ‫تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ برای ایشان رحمت و‬ ‫رضوان واســعه الهی و بــرای بازماندگان محترم صبر و اجر‬ ‫مسالت می کنم‪.‬‬ ‫شهدا همچنان الگوی نوجوانان امروز‬ ‫بهــرام عین اللهــی‪ ،‬وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی‪ :‬ضایعه ناگوار درگذشت شــهادت گونه نوجوان‬ ‫فــداکار «علــی لنــدی» که بــا ایثــار خویش جــان دو بانوی‬ ‫گرفتــار در اتش ســوزی را نجــات داد‪ ،‬موجــب تاســف و‬ ‫تالــم خاطــر اینجانــب گردیــد‪ .‬این جانفشــانی نشــان داد‬ ‫کــه هنــوز نوجوانــان ایــن مرزوبــوم بــا تاســی از شــهدای‬ ‫دوران دفــاع مقدس جان خویــش را در طبق اخالص قرار‬ ‫داده و روحیه ایثارگری در کشــور ما همیشــه زنده اســت‪.‬‬ ‫درگذشــت این نوجوان فداکار را به مردم همیشــه سرافراز‬ ‫خوزســتان و شهرســتان ایذه به ویژه خانــواده محترم این‬ ‫عزیز ایثارگر‪ ،‬صمیمانه تســلیت نموده و از درگاه خداوند‬ ‫متعــال برای ایــن مرحوم رحمــت و مغفرت الهــی و برای‬ ‫بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت دارم‪.‬‬ ‫روح ایثار در نهاد مردمان این مرزوبوم ریشه دارد‬ ‫صــادق خلیلیــان‪ ،‬اســتاندار خوزســتان‪ :‬حادثــه‬ ‫تاســف بار و دل خــراش اتش ســوزی و شــهادت نوجــوان‬ ‫شــجاع و غیــور ایــذه ای مرحــوم علــی لنــدی موجــب‬ ‫تاثــر و تاســف عمیــق اینجانــب گردیــد‪ .‬وصــف ایثــار و‬ ‫ازخودگذشــتگی ایــن نوجــوان دلیــر که بــرای حفظ جان‬ ‫دو مــادر رهســپار میــدان حادثه شــد و خــود را در دود و‬ ‫اتــش و اوار گرفتــار نمود و جان شــیرین خویش را درراه‬ ‫نجات هم وطنان فدا کرد‪ ،‬در کالم نمی گنجد‪ .‬شــهادت‬ ‫این نوجوان در هفته دفاع مقدس و اغاز ســال تحصیلی‬ ‫بــار دیگــر به همگان نشــان داد که روح ایثــار و فداکاری‬ ‫توام بااحســاس مســئولیت در نهاد و ضمیــر مردمان این‬ ‫مرزوبــوم ریشــه ای عمیــق و کهــن داشــته و جوانــان و‬ ‫نوجوانان شــجاع این ســرزمین در تمام دوران و اعصار‪،‬‬ ‫درراه خدمــت بــه جامعــه و مــردم امــاده جانفشــانی و‬ ‫خلــق حماســه های مانــدگار هســتند‪ .‬اینجانــب هــزاران‬ ‫درود بــر شــرف و بزرگــی وجــدان ایــن عزیز می فرســتم و‬ ‫همراه با تمام ایرانیان به احترام این قهرمان ســر تعظیم‬ ‫فــرود اورده و مصیبــت را بــه مــردم عزیز ایــران خصوصا‬ ‫خانــواده مکرم و داغدار ایشــان تســلیت عرض نموده و‬ ‫از خداونــد متعــال بــرای شــادی روح این نوجــوان غیور‬ ‫و دلیــر رحمــت واســعه و همنشــینی بــا ســرور و ســاالر‬ ‫شهیدان ابا عبدا‪ ...‬الحسین (ع) و برای بازماندگان صبر‬ ‫جمیل و اجر جزیل مســئلت می نمایم‪.‬‬ ‫‪#‬علی_لندی‬ ‫از خودگذشتگی با ایثار جان‬ ‫محســن رضایــی‪ ،‬معــاون اقتصــادی رئیس جمهــور‪:‬‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان (سهامی خاص)‬ ‫اگهی فراخوان شرکت در مناقصه (عمومی‪ ،‬یک مرحله ای)‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول زیر از‬ ‫فروشندگان ذیصاح انجام دهد‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫نوع بودجه‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫‪400 -3 –144‬‬ ‫خرید یک عدد دیزل ژنراتور ‪ 500kva‬و دو عدد‬ ‫دیزل ژنراتور ‪ 275kva‬به همراه دو عدد تابلو ‪ATS‬‬ ‫جاری‬ ‫‪1.300.000.000‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق ‪ :۲9۲‬تاساعت ‪۱3:00‬روز شنبه به تاریخ ‪۱۴00/07/۱7‬‬ ‫تاریخ گشایش اسناد مناقصه‪ :‬ازساعت ‪ 8:00‬روزیکشنبه به تاریخ ‪۱۴00/07/۱8‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬سایت اینترنتی شرکت اب و فاضاب استان اصفهان ‪www. abfaesfahan.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫شماره تلفن گویا‪ ( 03۱ - 3 6680030-8 :‬داخلی ‪) 388‬‬ ‫نام روزنامه‪ :‬رویداد امروز‬ ‫تاریخ انتشار‪۱۴00/07/ 03:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫کشــیدن علــی لندی‪،‬‬ ‫باکمــال تاســف و ناباورانــه‪ ،‬خبر پر‬ ‫ِ‬ ‫نوجــوان فداکار ایــذه ای را دریافت کردم‪ .‬عزیزی که ایثار‬ ‫و ازخودگذشــتگی را بــا تقدیــم جــان شــیرین و روح بلنــد‬ ‫خویــش معنا نمــود و دیگربار‪ ،‬یاد شــهید بهنــام محمدی‬ ‫را در خاطره هــا تجدید کــرد‪ .‬مصیبت فقدان این نوجوان‬ ‫بختیــاری را ســوگمندانه بــه مــردم شــریف خوزســتان و‬ ‫به ویــژه بــه جامعــه غیــور بختیــاری و اهالــی صمیمــی و‬ ‫قدرشــناس ایــذه و علی الخصــوص به خانواده ســوگوار او‬ ‫تســلیت عرض نمــوده‪ ،‬امیــدوارم خداوند متعــال او را با‬ ‫نوجوان کربال‪ ،‬حضرت قاســم بن الحسن (ع)‪ ،‬محشور و‬ ‫بــه بازماندگان‪ ،‬خصوصا به والدین داغدارش‪ ،‬شــکیبایی‬ ‫و ارامش و پاداش صابران عطا فرماید‪.‬‬ ‫علی لندی الگوی شایسته‬ ‫دهه هشتادی کشور است‬ ‫علیرضــا کاظمــی‪ ،‬سرپرســت وزارت اموزش وپــرورش‪:‬‬ ‫شــجاعت و فــداکاری فهمیده هــای دانش امــوز همچنان‬ ‫ادامــه دارد‪ .‬دانش اموز قهرمــان و جوانمرد مرحوم «علی‬ ‫لنــدی» دعــوت حــق را لبیــک گفــت و درس شــجاعت‪،‬‬ ‫جوانمــردی و ازخودگذشــتگی اش را تــا همیشــه مانــدگار‬ ‫گذاشــت‪ .‬بــه روح بلنــد و پــاک ایــن دانش امــوز فقیــد که‬ ‫مخلصانه چون فرشته ای اسمانی بال هایش را برای نجات‬ ‫انســان ها گشوده بود‪ ،‬درود می فرستم‪ .‬حقیقتا او نمونه‬ ‫و الگوی شایسته دهه هشتادی های ایران اسالمی است؛‬ ‫اموزش وپــرورش نیــز به ســهم و وظیفه خــود در تعمیق و‬ ‫تبســیط این باورها و رفتارهای سلحشورانه عمل خواهد‬ ‫کرد‪ .‬در اســتانه اربعین حســینی ســرور و ســاالر شهیدان‪،‬‬ ‫رضوان الهی را برای این بزرگ مرد کوچک مسئلت می کنم‬ ‫و صبــر و اجر و ســامتی برای خانــواده ارجمندش به ویژه‬ ‫والدین محترم‪ ،‬معلمان و هم ساالنش خواهانم‪.‬‬ ‫روحی به بلندای اسمان و وسعت ملکوت‬ ‫علی قاسم زاده‪ ،‬شهردار اصفهان‪ :‬علی لندی‪ ،‬نوجوان‬ ‫‪ ١۵‬ســاله ایــذه ای کــه برای نجــات دو زن ســالمند‪ ،‬دل به‬ ‫اتــش زد‪ ،‬انــان را نجــات داد امــا خــود اســمانی شــد‪ .‬او‬ ‫معنــای واقعی ایثــار را زندگی کــرد و درس بزرگی به همه‬ ‫ما داد‪.‬‬ ‫چنــد روز پیش بــه عیادت او رفتم‪ .‬علــی یک قهرمان‬ ‫واقعــی اســت‪ .‬بــزرگ انســانی دلیــر‪ ،‬بزرگ مــرد کوچــک‬ ‫بــا روحــی بلنــد‪ ،‬بــه بلنــدای اســمان و وســعت ملکــوت‪.‬‬ ‫درگذشــت او را بــه خانــواده داغــدار و گران قــدر وی کــه‬ ‫چنیــن مرتبه ای از انســانیت را بــه او اموخته اند و به همه‬ ‫مردم ایران تســلیت می گویم و برای بازماندگانش‪ ،‬صبر و‬ ‫شکیبایی مسئلت دارم‪.‬‬ ‫نفوذ روحیه مسئولیت پذیری‬ ‫در کالبد دانش اموزان کشور‬ ‫کریــم همتــی‪ ،‬رئیس جمعیــت هالل احمر‪ :‬درگذشــت‬ ‫بزرگ مرد کوچک‪ ،‬علی لندی از ایذه خوزستان قلب همه‬ ‫هم وطنان را جریحه دار کرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن نوجــوان ‪ ۱۵‬ســاله بــا نجــات جــان‬ ‫همســایگانش در حادثه اتش سوزی به همه ثابت کرد که‬ ‫کارهای بزرگ بشردوستانه محدود به سن نیست و در هر‬ ‫ســنی می تــوان با انجام نوع دوســتی به یــک قهرمان ملی‬ ‫تبدیل شــد و با جلب رضایت خداوند خانه ای در بهشــت‬ ‫بــرای خــود ذخیره کــرد‪ .‬فقدان علــی عزیز را بــه خانواده‬ ‫این فرشــته نجات تســلیت می گویم اما از طرفی به پدر و‬ ‫مادر داغدار او تبریک هم می گویم که با پرورش فرزندی‬ ‫مســئولیت پذیر الگــوی جاودانــه ای از فــداکاری را تقدیم‬ ‫جامعــه کردند‪ .‬روحش در جوار ابــرار و اولیاا‪ ...‬غرق نور‬ ‫و ارامش باشد‪.‬‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات‪ -‬مصوب ‪۱38۴‬‬ ‫مجلس شــورای اســامی و ائین نامه اجرایی بند (ج) از ماده (‪ )۱2‬قانون از محل اعتبارات طرحهای عمرانی‪،‬‬ ‫بمنظور تامین ‪ ۴0‬دســتگاه الکتروپمپ شناور چاه مطابق مشخصات زیر از کلیه تولید کنندگان دارای مجوز‬ ‫شرکت اب و‬ ‫فاضاب بهره برداری یا تامین کنندگان (نمایندگی های رسمی تولید کنندگان)‪ ،‬جهت شرکت در ارزیابی کیفی دعوت‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫به عمل اورد‪.‬‬ ‫‪ -1‬کارفرما‪ :‬شرکت اب و فاضاب سیستان و بلوچستان‪.‬‬ ‫‪ -۲‬موضوع مناقصه‪ :‬تامین ‪ ۴0‬دستگاه الکتروپمپ شناور چاه‬ ‫‪ -3‬دستگاه نظارت‪ :‬معاونت بهره برداری و توسعه اب ‪ -‬بازرس فنی‬ ‫‪ -4‬مدت زمان تحویل کاال‪ ۴۵ :‬روز‬ ‫‪ -5‬تاریخ و مهلت تهیه و تحویل استعالم ارزیابی کیفی‪:‬‬ ‫مهلت تهیه اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ ‪ ۱۴00/07/03‬لغایت ‪ ۱۴00/07/08‬می باشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی ساعت ‪ ۱۴‬مورخ ‪ ۱۴00/07/2۴‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬نشانی تحویل استعالم ارزیابی‪:‬‬ ‫زاهدان‪ -‬بلوار قلنبر‪ -‬شرکت اب و فاضاب سیستان و بلوچستان‪ -‬دفتر حقوقی و قراردادها‪ -‬تلفن‪)0۵۴( 33۴۴۵2۱3 :‬‬ ‫لذا مناقصه گران واجد شــرایط می توانند پس از چاپ نوبت اول اگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و با پرداخت مبلغ ‪( 200000‬دویست هزار) ریال‪ ،‬استعام ارزیابی کیفی را دریافت و با توجه‬ ‫به مندرجات اسناد ارزیابی و در مواعد زمانی مندرج در سامانه‪ ،‬مدارک الزم را مطابق با شرایط مندرج در اسناد تهیه و عاوه بر‬ ‫تحویل پاکت مدارک مربوطه به صورت فیزیکی به ادرس فوق‪ ،‬مدارک الزم را بصورت فایلهای ‪ pdf‬در سامانه ستاد بارگذاری‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادهای ‪ -‬شرکت اب و فاضاب استان سیستان و‬ ‫بلوچستانالف‪862030 :‬‬ ‫م‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1367

روزنامه رویداد امروز 1367

شماره : 1367
تاریخ : 1401/03/21
روزنامه رویداد امروز 1366

روزنامه رویداد امروز 1366

شماره : 1366
تاریخ : 1401/03/19
روزنامه رویداد امروز 1364

روزنامه رویداد امروز 1364

شماره : 1364
تاریخ : 1401/03/17
روزنامه رویداد امروز 1363

روزنامه رویداد امروز 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1401/03/16
روزنامه رویداد امروز 1349

روزنامه رویداد امروز 1349

شماره : 1349
تاریخ : 1401/02/28
روزنامه رویداد امروز 1275

روزنامه رویداد امروز 1275

شماره : 1275
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!