روزنامه رویداد امروز شماره 1159 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1159

روزنامه رویداد امروز شماره 1159

روزنامه رویداد امروز شماره 1159

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫خواهانازسرگیری‬ ‫هرچهسریع تر‬ ‫مذاکراتوینهستیم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 20‬شهریور ماه‪1400‬‬ ‫‪ 11‬سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 04‬صفر ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1160‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫‪03‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫مجلس کاهشقیمتسیمانو‬ ‫مصالحساختمانیرادنبالمی کند‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫‪30‬‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫رویدا د خراسان رضوی‬ ‫روزانه ‪ ۲۶۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز تحویل‬ ‫نیروگاه هامی شود‬ ‫فرصت ‪ 20‬روزه برای حل مشکل کارگران‬ ‫سیاست‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫وزیربهداشتدرمانواموزشپزشکی‬ ‫در سفربهقزوین‪:‬‬ ‫دانشگاه هاتانیمه مهر‬ ‫بازگشاییشوند‬ ‫‪02‬‬ ‫در شب و روزهای مبارزه با کرونا‪،‬‬ ‫نذورات هم رنگ و بوی دیگری‬ ‫پیداکرده اند‬ ‫ورزش‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫پنجم ‪ /‬شماره ‪1160‬‬ ‫رویاد دخراسان رضوی‬ ‫و بوی‬ ‫رفت و برگشت‬ ‫‪ 40‬روزه فیروز در تبریز‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫کالس درس خیر ساز‬ ‫‪۶۲۴‬‬ ‫افتتاح میشود‬ ‫دیگری پیداکردهاند‬ ‫‪07‬‬ ‫کریمیدوبارهسرمربی‬ ‫تراکتورشد‬ ‫نذرونیازهایی‬ ‫از جنس سالمت‬ ‫جنس سالمت‬ ‫ذرونیازهایی از‬ ‫ن‬ ‫‪04‬‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫رئیسی‪ :‬نظام پیمانکاری باید متحول شود‬ ‫رئیس جمهوری در سفر به خراسان جنوبی در کنار کارگران معدن برای حل سریع مشکالت‬ ‫انان فرصت ‪ 20‬روزه اعالم کرد‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫‪02‬‬ ‫نذورات همرنگ‬ ‫صورت مشارکتی‬ ‫مبارزه با کرونا‪،‬‬ ‫خیرین یا به‬ ‫شب و روزهای‬ ‫احداثشده است‪.‬‬ ‫تــی‪ -‬مشــهد‬ ‫در‬ ‫ـحر رحم‬ ‫داد‪ :‬از مجموع‬ ‫وی ادامه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫سـمقدس‪:‬رئیس مجمع خیرین‬ ‫احداثــی مردمــی‬ ‫واحدهــای‬ ‫زائرسرا‪،‬اینبیماران‬ ‫سطح خدمات‬ ‫خراســان رضــوی‬ ‫استقرار داروخانهدر‬ ‫مدرسهســاز‬ ‫‪ ۱۱‬پــروژه بــا ‪۳۱‬‬ ‫نوع و‬ ‫همچنینبا‬ ‫و مشــارکتی‬ ‫های پزشــکی خود را‬ ‫ـان بــا مهرمــاه‬ ‫درمانی متناسب‬ ‫دریافت داروی نســخه‬ ‫گفــت‪ :‬همزمـ‬ ‫ـورت صددرصــد‬ ‫غالمعلی رافتی‬ ‫کالس بهصـ‬ ‫امکان‬ ‫ودستگاهاکسیژن‬ ‫دارویی و‬ ‫‪ ۶۲۴‬کالس در‬ ‫ان کپسولاکسیژن‬ ‫‪ ۱۷۷‬پروژه با‬ ‫ـن مدرسهســاز‬ ‫ارائه میشود‬ ‫دارند‪،‬عالوهبر‬ ‫توســط خیریـ‬ ‫بهصورت امانت و‬ ‫بهصورت مردمی‬ ‫با نیاز بیمار‬ ‫تشخیص پزشک‬ ‫این اســتان‬ ‫کالس نیــز بهصــورت‬ ‫مــاران کرونایــی‬ ‫ساز هم طبق‬ ‫پــروژه بــا ‪۵۹۳‬‬ ‫ــه بهرهبــرداری‬ ‫ـت و پرســتاری از بی‬ ‫بیمارانقرار میگیرد‪.‬‬ ‫اجرایی مبارزه با‬ ‫درمجموع و ‪۱۶۶‬‬ ‫و مشــارکتی ب‬ ‫ـت احداثشــده‬ ‫تــوان طبابـ‬ ‫مادیشــان‪ ،‬نــذر امام‬ ‫رایگاندر اختیار‬ ‫مراقبت و درمان ستاد‬ ‫خیریــن بــا دولـ‬ ‫غالمعلی رافتی افــزود‪:‬‬ ‫قابلتوجهــی از‬ ‫مــا از داشــتههای‬ ‫دبیر کمیته‬ ‫میدهــد‪ :‬بخــش‬ ‫مدارس مشــارکت‬ ‫گفت‪ :‬نوع و سطح‬ ‫میرســد‪.‬‬ ‫را ندارنــد‪ ،‬ا‬ ‫درمانی و کمک‬ ‫او ادامــه‬ ‫علوم پزشکی مشهد‬ ‫اداره کل نوســازی‬ ‫از محــل نذورات‬ ‫تا صرف هزینــه‬ ‫کرونا دانشگاه‬ ‫باهمــت خیرین و‬ ‫موردنیــاز در این مرکز‬ ‫با نیاز و وضعیت‬ ‫ـای کل است‪.‬‬ ‫ضــا (ع) میکننــد‬ ‫ـدود چهــار هــزار‬ ‫برای تهیــه داروهای‬ ‫درمانی متناســب‬ ‫هزینههــای‬ ‫ر‬ ‫‪ ۱۰۳۵‬کالس و زیربنـ‬ ‫ـان رضــوی بــا حـ‬ ‫خادمیــاری رضوی‬ ‫های این بیمــاران‬ ‫خدمات دارویی و‬ ‫خراسـ‬ ‫ـک خیــران شــبکه‬ ‫‪ ۲۷۶‬پــروژه بــا‬ ‫عوارض منفی نشود‪.‬‬ ‫رتبه برتــر در جلب‬ ‫خانواده‬ ‫طی‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫مترمربع در این اسـ‬ ‫مردمــی‬ ‫میشود تا فرد دچار‬ ‫از بیمارستانها و‬ ‫مدرسهســاز همــواره‬ ‫عالوه بر ان‪ ،‬در برخی‬ ‫کرد‪ :‬اقدامات موج‬ ‫حدود ‪ ۱۳۴‬هزار‬ ‫بیمار ارائه‬ ‫میرسد خیــر‬ ‫مدرسهســازی را‬ ‫موردنیازشود‪.‬‬ ‫نذورات‪ ،‬خواســتههای‬ ‫اصغر انجیدنی اظهار‬ ‫تامینشده و‬ ‫به بهرهبرداری‬ ‫های مردمــی در‬ ‫مشهد نیز بدهی‬ ‫دیرباز مردم با اهدای‬ ‫تحصیلی جدید‬ ‫دکتر علی‬ ‫منتخب سطح شهر‬ ‫ـای مشــارکت‬ ‫پیشبینیشــده برای‬ ‫سال‬ ‫و ســپس از ائمه‬ ‫از‬ ‫‪ ۶۲۴‬کالس و زیربنـ‬ ‫داروخانههای‬ ‫کرونا و برنامههای‬ ‫ـوزه دارو و درمان از‬ ‫خود را از خداوند‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‪ ۱۷۷‬پــروژه بــا‬ ‫پنجم بحــران‬ ‫های‬ ‫نیازمند کرونایــی در حـ‬ ‫تخت‬ ‫معنوی‬ ‫ـت‬ ‫کــه‬ ‫و‬ ‫این تعداد توسط‬ ‫ـ‬ ‫بحث مدیری‬ ‫بارگاه ملکوتــی امام‬ ‫مادی‬ ‫بیمــاران‬ ‫هزار مترمربع از‬ ‫طلــب میکردند‪.‬‬ ‫پرداختمیشود‪.‬‬ ‫مــوج احتمالــی بعــدی درغیردانشگاهیبود‪.‬ویبابیان‬ ‫حدود ‪۷۵‬‬ ‫معصومیــن‬ ‫محلنذرهایمردمی‬ ‫مکانهایی بوده‬ ‫طرح در سطح کشور‬ ‫بیمارستانیدانشگاهیو‬ ‫یکی از مهمترین‬ ‫بیمار کرونایی در‬ ‫ادامه میدهد‪ :‬این‬ ‫هشــتم (ع) نیز‬ ‫نذورات نقدی و‬ ‫مرداد باالترین تعداد‬ ‫غالمی‬ ‫رضویدر حالانجام‬ ‫حضرت رضا (ع) همواره‬ ‫اینکه در روز ‪۲۴‬‬ ‫تعداد ان ‪ ۲۸۵۷‬نفر‬ ‫کانونهایخدمت‬ ‫که محبان‬ ‫استانمقدساهدا‬ ‫نیزبا کمک‬ ‫ـتانها داشتیم که‬ ‫خود را چه در حوزه‬ ‫راخالصانهبهاین‬ ‫مشهد و شهرسـ‬ ‫وقفه خدمترسانی‬ ‫میتوانند نذورات‬ ‫غیرنقدیخود‬ ‫گرفته تا ظرف و‬ ‫است و مردم‬ ‫بهتمامی انان بی‬ ‫کرونایی و چه تامین‬ ‫ـرش و دام و طیــور‬ ‫بود و توانستیم‬ ‫امامرضا(ع)‪،‬قائم‬ ‫هزینه داروی بیماران‬ ‫میکردنــد‪ ،‬از فـ‬ ‫در دوره کرونا‪ ،‬این‬ ‫کرد‪:‬بیمارستانهای‬ ‫پرداخت‬ ‫همچوندستگاه‬ ‫مــور قرانــی اداره‬ ‫اما‬ ‫قیمتی‪...‬؛‬ ‫خاطرنشان‬ ‫بیماران‬ ‫و بیمارستانهای‬ ‫رئیــس اداره ا‬ ‫ظروف و زیوراالت‬ ‫کنیم‪،‬‬ ‫پزشکیموردنیاز این‬ ‫خود گرفتهاست‪.‬‬ ‫هاشمی نژاد در مشهد‬ ‫اقالم‬ ‫ـتان تصریح کرد‪:‬‬ ‫اکسیژن‪،‬پرداخت کنند‪.‬‬ ‫سمتوسویتازهایبه‬ ‫(عج) و شهید‬ ‫شهرستانها باالترین امار‬ ‫کل اوقاف اسـ‬ ‫اداره امــور قرانــی‬ ‫بهیکیاز مراکزنگهداری کودکان اکسیژنساز و کپسول‬ ‫نذرهاهم‬ ‫سالمت و درمان‬ ‫خلیلاباد و تایباد در‬ ‫شــگیری از شیوع‬ ‫رئیــس‬ ‫هزینهپختاشرا‬ ‫نذورات به سمت‬ ‫امســال بــه دلیــل‬ ‫انجیدنی تصریــح کرد‪:‬‬ ‫در راســتای پی‬ ‫افتخاری به بیماران‬ ‫کاشمر‪،‬‬ ‫ـاف و امــور خیریه‬ ‫هدایت‬ ‫هــدا کردیــم‪ ،‬امــا‬ ‫ـتان قدس رضوی‪،‬‬ ‫مشارکت کنیم‬ ‫خدمت‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫بیماران کرونایی‬ ‫اداره کل اوقـ‬ ‫دک‬ ‫ـا‪ ،‬بخــش اصلــی‬ ‫ـتند‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫هم‬ ‫مدیرکل نذورات ا‬ ‫مــار بســتری را دا‬ ‫ـاذران که بیسرپرسـ‬ ‫چگونه ما‬ ‫گرفتیمپولایننذر را‬ ‫مرکز درمان سرپایی‬ ‫تصویربــرداری بــا همــکاری‬ ‫ـروس کرونـ‬ ‫رضوی گفت‪ :‬چهل و‬ ‫بی‬ ‫ها‪ ،‬حاال تعداد نـ‬ ‫به گفته‬ ‫های نذر که تا به‬ ‫بیماری کروناتصمیم‬ ‫با مسئول‬ ‫میشوم‪ .‬او یکی از‬ ‫اجرای ایــن طرح‬ ‫ویـ مســابقات در رشــتههای‬ ‫خراســان‬ ‫حوزهها و زمینه‬ ‫کرد در این گسترش‬ ‫کمک به بیماران‬ ‫خدمــات ازمایشــگاهی وغیردانشــگاهی در حال انجام‬ ‫بــا‬ ‫رضوی نیز همصحبت‬ ‫در کنار بسیاری از‬ ‫دوره مسابقات قران‬ ‫ایــن‬ ‫نذورات برای هزینه‬ ‫اهدا کنیم تا برای‬ ‫کرونا نذر درمان‬ ‫زائرسرای‬ ‫است که خالصانه‬ ‫‪ 10 ،20‬و ‪ 5‬جــزء‪،‬‬ ‫چهارمین‬ ‫این به استان قدس‬ ‫تمایل به پرداخت‬ ‫داشته‪ ،‬در دوره شیوع‬ ‫جعفر حسینی‬ ‫بخشهــای خصوصی و بیمارستانهایغیردولتی‪،‬‬ ‫خادمیار سالمت رضوی‬ ‫حفــظ کل‪،‬‬ ‫است و مشتاق انجام‬ ‫‪ 25‬شــهریورماه‬ ‫امروز وجود‬ ‫صحن و سرای رضوی‬ ‫نیازمندهزینهشود‪.‬‬ ‫پزشکان‬ ‫کریــم از ‪ 20‬تــا‬ ‫دارند‪ ،‬بیشتر شده‬ ‫کند تا مرهمی بر‬ ‫همکاریقابلتوجه‬ ‫تحقیق و قرائت ترتیل‬ ‫موردتوجه ناذران‬ ‫هایمشارکت کرونایی‬ ‫خدمت می‬ ‫این خصوص نباید‬ ‫استواز‬ ‫قرائت‬ ‫ارتباط زنده تصویری‬ ‫و سالمت‪،‬‬ ‫ـده است‪ .‬علیرضا زمینه را اسماعیلزادهدربارهشیوه‬ ‫اندیشی ناذران‬ ‫ـی و خیریــهای در‬ ‫از بــه بیمــاران کرونایی محمدحسین پیلهچیان‬ ‫ـری و رشــتههای‬ ‫بهصورت‬ ‫اهمیت ان بیشــتر شـ‬ ‫تبلور نیک‬ ‫نظامــی‪ ،‬خصوصـ‬ ‫کار هستند‪.‬‬ ‫خدماتی کــه در‬ ‫ـاط زنــده تصویـ‬ ‫ـردم میتوانند با‬ ‫دردهایشان بگذارد‪ .‬دکتر‬ ‫برگــزار میشــود‪.‬‬ ‫قرارگرفته و‬ ‫ـنایی با گوشــهای از‬ ‫تاکیدات تولیت استان‬ ‫بهصــورت ارتبـ‬ ‫میگوید‪ :‬همه مـ‬ ‫و ضبــط اثــر‬ ‫دریافــت خدمــات‬ ‫همخوانی قران کریم‬ ‫در ایــن طرحهــا‬ ‫بــرای اشـ‬ ‫زاده میگوید‪ :‬پیرو‬ ‫حضرت رضا (ع) ارائه‬ ‫انجامشده در موج‬ ‫نذورات حرم مطهر و یا‬ ‫صفهــای طوالنــی‬ ‫گذشت‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬مرحله اســتانی چهل و دعاخوانی‪ ،‬همســرایی و‬ ‫اسماعیل‬ ‫در مقابله با موج‬ ‫نذورات دلدادگان‬ ‫اقدامات شاخص‬ ‫میگویــد‪:‬‬ ‫جعفر حســینی‬ ‫حضوری به دفاتر‬ ‫بحرانی مشهد در موج‬ ‫شود‪ .‬جعفر حسینی‬ ‫برای بسیج امکانات‬ ‫کریم در خراسان‬ ‫وی در خصوص‬ ‫نذورات استان محل این‬ ‫بلوار چمن مشهد‬ ‫مراجعه‬ ‫مواردشاملمشارکت‬ ‫ضبط اثر اجرا می‬ ‫دارویی در شرایط‬ ‫مسابقات قران‬ ‫قدس رضوی‬ ‫کل‬ ‫زائرسرای رضوی در‬ ‫همچــون اهدای‬ ‫کرونا‪،‬بیانکرد‪:‬این‬ ‫ـود‪ .‬بهصورت‬ ‫پزشکی و‬ ‫استرس بیماران و‬ ‫مهرماهبهصورت‬ ‫اقدامات ارزشــمندی‬ ‫مراجعه به سامانه اینترنتی اداره ‪ https://nazr.ra‬میشود‪ ،‬به‬ ‫پنجمهمهگیری‬ ‫چهارمین دوره شــهریورماه برگزار میشـ‬ ‫چندهفتهای اســت که‬ ‫موجب سردرگمی و‬ ‫مسابقاترشتهتفسیر‪11‬‬ ‫کوویدی‪،‬انتخاب‬ ‫پنجم کرونا‬ ‫علوم پزشکی مشهد‬ ‫ـه نشــانی ‪zavi.‬‬ ‫درپذیرشبیماران‬ ‫پنجم کرونا‪،‬‬ ‫زنیم‪ .‬محلــی که‬ ‫ضــوی از ‪ 20‬تا ‪25‬‬ ‫حضور گفت‪:‬‬ ‫اینشرایط‪،‬نیاز بود‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬داوران‬ ‫قــدس رضــوی بـ‬ ‫تمامیبیمارستانها‬ ‫پزشکی به دانشگاه‬ ‫شمارهگیری ســری می‬ ‫ر‬ ‫کرونایی تبدیلشده‬ ‫خــش اقایــان بــا‬ ‫تامین نیروی پرستار‬ ‫انهاشدهبود‪.‬در‬ ‫برگزار میشــود‪ .‬وی‬ ‫تجهیزات‬ ‫اپلیکیشن «رضوان» و یا‬ ‫ـزود‪ :‬مســابقات ب‬ ‫بهرهوری موقوفات‬ ‫سرپایی بیماران‬ ‫خانوادههای‬ ‫تزریق رمدسیویر‪،‬‬ ‫مســابقات مجــازی‬ ‫برای ارائه خدمات‬ ‫در محلاداره کل‬ ‫وی افـ‬ ‫تلفن مرکز خدمات‬ ‫گروه سالمت بنیاد‬ ‫‪ ،/ir‬استفاده از‬ ‫مرکز درمانی ویژه‬ ‫منطقه کم برخوردار‬ ‫بهصورتمتمرکز‬ ‫خدمات سامانه‪ ۱۹۱‬با‬ ‫درمانی ســرپایی‬ ‫‪ 23‬شــهریورماه و‬ ‫مربع (‪ »)*8#‬در‬ ‫با مشارکت‬ ‫ـه انجــام طــرح‬ ‫اینمسابقات‬ ‫نبود چنین مرکزی در‬ ‫تا چنین مراکز‬ ‫‪ 364‬نفــر از ‪ 20‬تــا‬ ‫کوویدی و توسعه‬ ‫ـتوری «ستاره هشــت‬ ‫بیمارستان ندارند‪،‬‬ ‫ضــوی و کمــک بـ‬ ‫قضاوت میپردازند‪.‬‬ ‫راهیافته به مرحله‬ ‫استان ملکوتی و مشکل‬ ‫در بخشهای‬ ‫منابع کد دسـ‬ ‫راستایعدماشغال‬ ‫نیاز به بستری در‬ ‫اســتان قــدس ر‬ ‫حضور ‪168‬‬ ‫اوقاف استان به امر‬ ‫حسنه نذر در این‬ ‫رفع کرده است‪.‬‬ ‫به بیمارانی که‬ ‫روابطعمومیدر‬ ‫شهربابهرهگیریاز‬ ‫را هم شهر مشهد را‬ ‫همراه‪ ،‬در سنت‬ ‫بخش بانوان با شــهریورماه اجرا میشــود‪.‬‬ ‫و‬ ‫بهداشت‬ ‫حاشیه‬ ‫مجاوریــن معاونــت‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫مراقبت‬ ‫مردم‬ ‫کرد نذورات خود‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫است‪ .‬دبیر کمیته‬ ‫راهاندازی شود‪.‬‬ ‫ـا‪ ،‬بــا مدیــر امــور‬ ‫ـتانی از ‪ 24‬تا ‪25‬‬ ‫انجامشده است‪.‬‬ ‫شوند و محل هزینه‬ ‫هایمختلفمردمی‬ ‫بیمارستانها بوده‬ ‫در اینجـ‬ ‫اسـ‬ ‫این استان مقدس‬ ‫رضــوی همکالم‬ ‫دانشگاهعلومپزشکی‬ ‫سهیم‬ ‫چیانبااشارهبه کمک‬ ‫بیمورد‬ ‫ـی بنیــاد کرامت‬ ‫نذورات‬ ‫با طرح «اقا‬ ‫اجراییمبارزهبا کرونا‬ ‫پیله‬ ‫گوید‪ :‬عالوه بر ما‬ ‫خدمــات اجتماعـ‬ ‫داروی بیماران‬ ‫تعیینکنند‪.‬‬ ‫گسترده موج پنجم‬ ‫بیماری کرونا می‬ ‫درمانستاد‬ ‫فعلیروندکاهشیامار‬ ‫تسویه هزینه‬ ‫شرایط جامعه‬ ‫میگوید‪ :‬با شیوع‬ ‫در دوران شیوع‬ ‫نکتهکهوضعیت‬ ‫توجهبهتخصص‬ ‫نذر با توجه به‬ ‫صحبــت میشوم و او‬ ‫مشهدباذکراین‬ ‫قدس رضوی برای‬ ‫پرستارانافتخاری کهبا‬ ‫انجام‬ ‫میدهد‪،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫حساب کردند»‬ ‫هــدی زاده هم‬ ‫دستور تولیت استان‬ ‫مختلــف اســتان‬ ‫وفوتیهارانشان‬ ‫پزشکانو‬ ‫بــا بانــو م‬ ‫درمانی ســرپایی در‬ ‫ـاره بــه طرحهــای‬ ‫ـوادهاش کرونا‪ ،‬پیرو‬ ‫مبتالها‪،‬بستریها‬ ‫خانوادههای انها‪،‬‬ ‫امارهانبایدتصور‬ ‫ـاران در ایــن مرکز‬ ‫در ادامــه جوانی که از طرف خانـ‬ ‫او بــا اشـ‬ ‫مــردم در دوران‬ ‫بیماران کرونایی و‬ ‫شدهدر سیرنزولی‬ ‫خــود به بیمـ‬ ‫مردمی کهبهاین‬ ‫میشــویم؛ بانــوی‬ ‫بــرای کمک بــه‬ ‫وضعیتمشاهده‬ ‫نذوراتحرم مســاعدت‬ ‫بیماران کرونایی با‬ ‫خدمتمیکنیم‪،‬‬ ‫هرچند که اولویت‬ ‫قــدس رضــوی‬ ‫بیماری و رسیدن‬ ‫با‬ ‫کروناییبهدفتر‬ ‫تهیه بســتههای‬ ‫درمانی ســرپایی‬ ‫زائرسرایرضوی‬ ‫وضعیت عادی رسیدیم‪،‬‬ ‫جز پیشرفت‬ ‫مییابند هم سعی‬ ‫کمکبهبیماران‬ ‫کرونــا همچون‬ ‫داستان مرکز خدمات‬ ‫زائرســرای رضوی‬ ‫کنیم که به‬ ‫ـرعت دهی در امر‬ ‫و بیمارشان بهبود‬ ‫برای‬ ‫شــیوع بیمــاری‬ ‫کرده است‪ .‬او درباره‬ ‫بحرانی بیمار در پی‬ ‫خادمیاران ســالمت در‬ ‫ـا در این روزها سـ‬ ‫مرکز مراجعه‬ ‫امور مرکز همچون‬ ‫برای اقشــار محروم میافزاید‪ :‬مطهر رضوی مراجعه‬ ‫به وضع‬ ‫دانشــکده طــب‬ ‫ـژه و مــورد تاکید مـ‬ ‫نذری کرد و مشــارکت‬ ‫رسانی به بیماران‬ ‫طریقرئیسدانشگاه‬ ‫ـارکت در برخــی‬ ‫کمک معیشــتی‬ ‫دانشــکده طب‬ ‫ویـ‬ ‫رئیــس‬ ‫سال پیش مادرم‬ ‫در حال خدمت‬ ‫نــذر «درمــان و‬ ‫میکنند با مشـ‬ ‫است‪،‬موضوعیکهاز‬ ‫ندارد‪ .‬رئیس‬ ‫بیماران کمک کنندو‬ ‫نذر میگوید‪18 :‬‬ ‫راهاندازی شده و‬ ‫ـگاه علوم پزشکی‬ ‫ـر نیــز در قالــب‬ ‫این مرکز‪ ،‬بستری‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫ـت‪ .‬دکتر انجیدنی‬ ‫صندلیچرخدار به‬ ‫ناذران این‬ ‫در حــال حاضـ‬ ‫ســنتی دانشـ‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫غالمی میافزاید‪ :‬در‬ ‫حال پیگیری اسـ‬ ‫جابهجایی‬ ‫ســاب کردنــد»‪،‬‬ ‫براورده شده بود‪.‬‬ ‫ســنتی‬ ‫طب سنتی فعال‬ ‫افراد هم قبول شود‪.‬‬ ‫توزیع بین است‪.‬هادی‬ ‫ـم بهطور جــد در‬ ‫ســالمت» و نذر «اقا ح‬ ‫حاجتش‬ ‫ـنهاد انجام مدیریت‬ ‫مشهد گفت‪:‬‬ ‫خصــوص ســه‬ ‫هـ‬ ‫مبتالبــه کرونــا و ســرمتراپی انها امیدوارم نذر همه این‬ ‫را با پختن اش و‬ ‫ـور میتواننــد بــه‬ ‫روزهای اتی پیشـ‬ ‫مشــهد در‬ ‫هرســاله این نذر‬ ‫شرایط موقــت بیماران‬ ‫بهعنــوان داروی‬ ‫ـل و خــارج کشـ‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬برای‬ ‫انجــام میشــود‪،‬‬ ‫متمرکز‪ ،‬استفاده‬ ‫او‬ ‫هیــچ دارویی‬ ‫و خیــران داخـ‬ ‫سال اخیر به دلیل‬ ‫ـی معرفیشــده‬ ‫ـگان در ایــن مرکــز‬ ‫ـک کــرده یــا در‬ ‫کرونا در قالب قرارگاه‬ ‫میکرد‪ ،‬اما در دو‬ ‫داروی گیاهـ‬ ‫مهدی یوسفی‬ ‫ـی کرونــا نــدارد‬ ‫ـاران کرونایــی کمـ‬ ‫گذشته‪ ،‬بهصــورت رایـ‬ ‫مراقبت و درمان‬ ‫مردم ادا‬ ‫جنوبوتجهیز کامل‬ ‫درمــان قطعـ‬ ‫شــربت الــرگارد‬ ‫این نذر نبود‪ .‬سال‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫بی‬ ‫ـان‬ ‫کرونایی‬ ‫درمـ‬ ‫بیمارستانامدادونجات‬ ‫موکوزیفــت‪،‬‬ ‫بیماران نیازمند‬ ‫کرونایی امکان انجام‬ ‫یکسری ترکیبات گیاهی‬ ‫تسویهحساب داروی‬ ‫بستریوتقویتنظام‬ ‫از ظرفیت‬ ‫گفت‪ :‬این ســه دارو‬ ‫اگرچه‬ ‫بیمارستانریفرالدر بحث‬ ‫پــی‪ .‬اچ ار ‪160‬‬ ‫تغذیهای هســت که‬ ‫مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫کلینیکهای ویژه‬ ‫به و اســپری‬ ‫تمامی‬ ‫دریافــت کردند اما‬ ‫و تدابیــر‬ ‫مشوقهای الزم‪ ،‬ایجاد‬ ‫ـد و از ورود بیمار‬ ‫بهداشــت مجــوز‬ ‫خـــبر‬ ‫ــیر بیمــاری را کنـ‬ ‫ایجاد‬ ‫بیماران‬ ‫عالئم از وزارت‬ ‫با‬ ‫ارجاع‬ ‫بازتوانی‬ ‫قطعــی بیمــاری‬ ‫س‬ ‫میتواند‬ ‫ایجاد کلینیکهای‬ ‫جلوگیری و در تخفیف‬ ‫ـوان داروی درمــان‬ ‫کرونــا و عوارض ان‪،‬‬ ‫منزلباهمکاریدیگر‬ ‫اشاره نــه بهعنـ‬ ‫فاز شدید بیماری‬ ‫شــربت الــرگارد‬ ‫بهترطرحمراقبتدر‬ ‫مهدی یوسفی با‬ ‫بــر روی جعبــه‬ ‫کمک کند‪ .‬دکتر‬ ‫بهعنوانمثــال‬ ‫کوویدواجرای‬ ‫دبیرکمیتهمراقبت‬ ‫ئــم خســتگی و‬ ‫بیماری‬ ‫در حوزهسرپایی‬ ‫بحثسرپاییداریم‪.‬‬ ‫ـت «بهبــود عال‬ ‫بیماران کروناییاغلب‬ ‫های سبزوار‪ ،‬گناباد‪،‬‬ ‫مجموعههارادر‬ ‫ذکرشــده اسـ‬ ‫دانشگاهعلومپزشکی‬ ‫‪ »19‬حــال اینکه‬ ‫بهاینکه‬ ‫ــطح شهرســتان‬ ‫دارویی بهبود پیدا‬ ‫اجراییمبارزهبا کرونا‬ ‫بیمــاران کووید‬ ‫اورژانس اجتماعی در س‬ ‫مداخله درمانی و‬ ‫مقداری تجهیزات اداری‬ ‫بیاشــتهایی‬ ‫ودرمانستاد‬ ‫داروییودرمانی‬ ‫معجزه خواهد‬ ‫بدون هیچ‬ ‫خدمات‬ ‫ـال داروی گیاهی‬ ‫نوعوسطحخدمات‬ ‫کاشمر خریداریشده و‬ ‫کننــد این داروها‬ ‫بیان کــرد‪ :‬مردم دنبـ‬ ‫مشهدبابیاناینکه‬ ‫ـده اســت‪ .‬وی با‬ ‫مشهد‪ ،‬نیشابور‪ ،‬زاوه و‬ ‫برخی تصور‬ ‫باشد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫و از ابتدا نیز این‬ ‫میکننــد؛‬ ‫ســیبها تهیهشـ‬ ‫کرونا نباشــند چنین‬ ‫و وضعیت بیمار‬ ‫چنین چیزی نیســت‬ ‫هم برای مراکز ا‬ ‫باید متناسب با نیاز‬ ‫ـایی برای درمان‬ ‫و فرساینده است‬ ‫امکانات ورزشــی‬ ‫بیمار صورتپذیرد‬ ‫همه کرد؛ نه‬ ‫برای کسب مجوز و‬ ‫‪ 800‬میلیون تومان‬ ‫معجزهاسـ‬ ‫ها‪ ،‬بسیار سخت‬ ‫و‬ ‫بایدطبقوضعیت‬ ‫دسترس نیست و‬ ‫رضوی از تخصیص‬ ‫در بخش اسیب‬ ‫چنین ادعاهایی‬ ‫اعتبارات‪ ،‬بســیار‬ ‫کرد‪:‬تجویزداروها‬ ‫در حال حاضر در‬ ‫اشاره به اینکه کار‬ ‫همه نیازمند این دارو‬ ‫عالئم داروها با‬ ‫بهزیستی خراسان‬ ‫اجتماعیدر مراکز‬ ‫برای هزینه کرد این‬ ‫دارویی‬ ‫اقدام نکردهاند‪.‬‬ ‫مدیرکل‬ ‫بحث رمدسیویر‬ ‫تنها در تســکین‬ ‫مرتبطبااسیبهای‬ ‫فرصت تصمیمگیری‬ ‫به بازار داروئی‬ ‫اولویت قرار گرفت که‬ ‫و بهطور مثال در‬ ‫داروهای گیاهی موجود‬ ‫موردی سیتیاسکن‬ ‫تجهیزمراکزوخدمات‬ ‫ســتند ورود‬ ‫ادامه داد‪:‬‬ ‫اثرات داروهای طب‬ ‫فیروزی در مراســم‬ ‫ضروری مراکز در‬ ‫ان نباید برای هر‬ ‫ســرپایی کمککننده ه‬ ‫اعتبار به‬ ‫خبر داد‪ .‬مســعود‬ ‫یوسفی در خصوص رد‬ ‫درنتیجه‪ ،‬نیازهای‬ ‫شایانذکر است در‬ ‫نیســتند و در کنار‬ ‫ــوارض دارویی و‬ ‫بهزیســتی اســتان‬ ‫و عمدتا در حوزه‬ ‫کوتاه بود و‬ ‫کروناویروسیک‬ ‫پایگاههای مدیریت و‬ ‫پوشش میدهد‪.‬‬ ‫بیماران بســتری‬ ‫فرد بیمــار دچــار ع‬ ‫تحت نظارت‬ ‫درمان کرونانیزافزود‪:‬‬ ‫شهرستانها را‬ ‫ـده برای مراکز و‬ ‫فرصت حضور در بالین‬ ‫درخواســت شــود تــا‬ ‫اعتبارات ســال گذشته‬ ‫ـت‪ :‬امادگــی کامل‬ ‫ـده سنتیدر‬ ‫تجهیزات خریداریشـ‬ ‫دانش بشــری را‬ ‫وزارت کشور‪ ،‬این خبر‬ ‫اگرچه‬ ‫بخشی از نیازهای خریداریشــده از محل‬ ‫تــر انجیدنی گفـ‬ ‫ســالمت فراهــم نشـ‬ ‫نوظهور ایجاد کرده که‬ ‫تحویل‬ ‫از محل اعتبارات‬ ‫ـعهای نشــود‪ .‬دک‬ ‫هفته گذشته ابالغ‬ ‫مراســم‪ ،‬تجهیزات‬ ‫ـون از ســوی نظــام‬ ‫های دانشگاهی و‬ ‫بیماری‬ ‫اسیبهای اجتماعی‬ ‫اشـ‬ ‫ان دچار چالش‬ ‫فرابخشی‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫کشور‬ ‫تاک‬ ‫بیمارستان‬ ‫موضوع‬ ‫اجتماعی از وزارت‬ ‫درمان و مواجهه با‬ ‫کاهش‬ ‫های اجتماعی‪ ،‬یک‬ ‫همکاری تمامی‬ ‫جذب این اعتبارات‬ ‫مرتبط با اسیبهای‬ ‫زودهنگام در رابطه با‬ ‫ارائهدهیم‪،‬هرچند‬ ‫داریم تا با‬ ‫وی گفت‪ :‬اسیب‬ ‫هر یافته تحقیقی‬ ‫زمینه نقشافرینی‬ ‫است‪.‬‬ ‫سرعت اقدام به‬ ‫بهتریننوعخدماترا‬ ‫را اعالم کرد‪.‬‬ ‫بنابراین رد یا تائید‬ ‫های زیادی در این‬ ‫اینکــه مراجعه‬ ‫خراسان رضوی با‬ ‫خریداری نمود‪ .‬این‬ ‫غیردانشگاهی‬ ‫وی با اشــاره به‬ ‫کرده است؛‬ ‫عدم نیاز انان به‬ ‫همین خاطر‪ ،‬دستگاه‬ ‫شد و بهزیستی‬ ‫گیاهی و یا شیمیایی‬ ‫وزارت کشــور در‬ ‫تجهیزات موردنیاز را‬ ‫خــود درمانی در‬ ‫سالمتی کامل مردم و‬ ‫است و به‬ ‫رضوی اعتبــارات‬ ‫اعم از درمانهای‬ ‫معالج و پرهیز از‬ ‫مقداری از امکانات و‬ ‫خراســان رضوی به‬ ‫که ارزوی همه ما‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫خرا‬ ‫ـذار و علمی‬ ‫ـتی‬ ‫ـک‬ ‫علمیمبتنیبرشواهد‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫نمود‬ ‫اســتانداری‬ ‫بــه پز‬ ‫دارند‪ .‬مدیرکل بهزی‬ ‫بیمارستانیبودهاست‪.‬‬ ‫موثر توصیف کــرد و‬ ‫شهرستانها‪ ،‬برخی‬ ‫ـاران کرونایــی اثرگـ‬ ‫مدیرکل اجتماعی‬ ‫تحقیقات گسترده‬ ‫اجتماعی را مفیــد و‬ ‫خدماتدرمانیو‬ ‫اورژانس اجتماعی در‬ ‫ـش مرگومیــر بیمـ‬ ‫تجهیزات با حضور‬ ‫التهابی نیازمند‬ ‫حاضــر مــا داروی‬ ‫ایجاد شــود میتوان‬ ‫ـهی اســیبهای‬ ‫کاهـ‬ ‫برای واحدهای سیار‬ ‫برای مراکز اســیبها‬ ‫مبنی بر نحسی‬ ‫بیماری کــه وارد فاز‬ ‫اســت‪ .‬در حــال‬ ‫زمینـ‬ ‫تخصیص اعتبارات‬ ‫کانکس‬ ‫ـبت در شــیرخوارگاه‬ ‫بهزیستیتحویلگردید‪.‬‬ ‫ـایل ورزشــی پارکی‬ ‫و مســتندات‬ ‫ــت؛ بیان کرد‪:‬‬ ‫ـتری در‬ ‫برای درمان کرونا‬ ‫کردن این اعتبارات‬ ‫سندی‬ ‫که به این مناسـ‬ ‫اداری‪ ،‬مقداری وسـ‬ ‫کند؛ نباید وقت‬ ‫اجتماعی بهزیســتی‬ ‫قطعی در طب ســنتی‬ ‫اگر نظم و نســق بیشـ بیشتری‪ ،‬در مورد هزینه‬ ‫ـوی در مراســمی‬ ‫اس درگیری ریوی پیدا می‬ ‫تجهیزات‬ ‫سال مالی جاری‪،‬‬ ‫معاون‬ ‫منابع شیعی‬ ‫حمید موسـ‬ ‫مداخالت درمان‬ ‫با درایت و تدبیر‬ ‫کمکــی داروهای‬ ‫ـور‪ ،‬اســتانداری و‬ ‫تالش میکنیم در‬ ‫شده و‬ ‫تجهیزات رایانهای شــده اســت‪ .‬گسترده و پرنیاز توصیف‬ ‫بهموقع و‬ ‫ماه صفر در‬ ‫وزارت کشـ‬ ‫اما اینکــه اثرات‬ ‫این بیمار نیاز به‬ ‫برگزار شد گفت‪:‬‬ ‫و برخی‬ ‫ـع ابــالغ کنیــم که‬ ‫نمیشناســیم‬ ‫های اجتماعی را‬ ‫علیاصغر مشهد‬ ‫از دست بدهد؛‬ ‫قدر خواهد بود نیاز‬ ‫گیری نمود‪ .‬فیــروزی ادامه داد‪ :‬از اعتبارات را به بهزیستی‬ ‫ـذب و ان را بهموقـ‬ ‫رضوی‪ ،‬حوزه اسیب‬ ‫درمان بدون نظر‬ ‫را‬ ‫اعتبارات موجود است و‬ ‫تصمیم‬ ‫داروهای اتی چه‬ ‫ـارات بیشــتری را جـ‬ ‫وجود ندارد‬ ‫استانداری که این‬ ‫درمانی دارد و پیگیری‬ ‫خراسان‬ ‫بخش بسیار بیشتر از‬ ‫نادرست موجود یا‬ ‫مدیرکل اجتماعی‬ ‫این بتوانیــم اعتبـ‬ ‫این اعتبــارات در‬ ‫جدی‬ ‫گفت‪ :‬نیازهای این‬ ‫بیشتریدر کمکبه‬ ‫بخصوص‬ ‫تحقیقات بیشتر دارد‪.‬‬ ‫تقاضــا داریم که‬ ‫اتکا به اطالعات‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫کرد‬ ‫افرینی‬ ‫شــکر میکنیــم و‬ ‫مطهر رضوی گفت‪:‬‬ ‫پزشک مجرب و با‬ ‫کارامدیبیشتری‬ ‫ای به زمان و‬ ‫وظیفهمند‪،‬نقش‬ ‫اختصــاص داده‪ ،‬ت‬ ‫و بستگان نتیجه‬ ‫دستگاه کانکس برای‬ ‫مسائل اعتقادی حرم‬ ‫وی همچنیــن از تخصیص دو امیدواریمدستگاههای‬ ‫توصیههای فامیل‬ ‫موقع‪ ،‬ابالغ شــود‪.‬‬ ‫شاهرودی گفت‪7:‬‬ ‫کارشناس‬ ‫ـال وارده برای رفع‬ ‫مالی گذشته به‬ ‫فردی و‬ ‫نــدی موثــر و به‬ ‫داشته باشند‪ .‬شهره‬ ‫صفر و ادعیه و اعمـ‬ ‫اجتماعی در سال‬ ‫فرای‬ ‫موضوع‬ ‫نحســی بــرای ماه‬ ‫مرتبط با اسیبهای‬ ‫االسالموالمســلمین‬ ‫مرحله‪ ،‬صرف خرید‬ ‫وجود ندارد‪ .‬حجت‬ ‫مرحله اعتبار‬ ‫گفت‪ :‬اعتبارات این‬ ‫این نحوســت‬ ‫متناسب با مناسبتها‬ ‫استان اطالع داد و‬ ‫افزود‪ :‬در ایام مذهبی‬ ‫بهزیستی‬ ‫مدیریت شهری‪ ،‬دوره‬ ‫علی ابهری‬ ‫با توجه به وجود‬ ‫خـــبر‬ ‫بدون سند مطرح و‬ ‫عرصه‬ ‫شبهات و سواالتی‬ ‫عالمانــه و جهادی‬ ‫در بینمردمبیشتر‬ ‫یک هزار و ‪ 600‬نفر‬ ‫مختلف‪،‬نشران‬ ‫مدیریــت‬ ‫ــهد بــا تاکید بر‬ ‫این طرح تاکنون‬ ‫شبکههایاجتماعی‬ ‫شهردارمش‬ ‫ـار کــرد‪ :‬بر همین‬ ‫صفر و نیز وجود‬ ‫داشت‪ :‬در مرحله اول‬ ‫طی دوره زمانی‬ ‫باشــد‪ ،‬اظهـ‬ ‫موارد نحسی ماه‬ ‫تصمیمات و فعالیتها‬ ‫وی اظهار‬ ‫کردهاند و پس از‬ ‫شود که یکی از ان‬ ‫تاکیدداریم تمامکارها‬ ‫واکسن را دریافت‬ ‫اننحوستاست‪.‬‬ ‫اینکه‬ ‫می‬ ‫از کارکنان دز اول‬ ‫سندمعتبردررفع‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫اساس‬ ‫شــهرداری عالمانــه و‬ ‫اعمالوادعیهبدون‬ ‫دوز دوم واکسن نیز‬ ‫ـات در شــهرداری‬ ‫بسیاری بر صدقه و دعا‬ ‫در‬ ‫کارکنان پاالیشــگاه‪،‬‬ ‫موردنیاز‪ ،‬طرح تزریق‬ ‫و تصمیمـ‬ ‫خواهد بــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در اسالم سفارش‬ ‫نژاد گفت‪ :‬باهدف‬ ‫طرح واکسیناســیون‬ ‫وی ادامه داد‪:‬‬ ‫برمبنای کار کارشناسی‬ ‫جهــادی‬ ‫گاز شهید هاشمی‬ ‫هایمختلفبران‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اجرای‬ ‫باارزشترینسرمایه‬ ‫عبدا‪ ...‬ارجائی‬ ‫بسیاریدر مناسبت‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش‬ ‫مشهد‬ ‫شــهرداری امــاده‬ ‫منبتی‬ ‫حفظ هرچه بیشــتر‬ ‫انسانیبهعنوان‬ ‫واردشدهوروایات‬ ‫علمی باشد و تکریم‬ ‫که اعمالی برای ان‬ ‫جوانــان‬ ‫کرونا‪ ،‬پیشــگیری و‬ ‫صیانتاز نیروی‬ ‫پایدار و تولید صیانتی‬ ‫افزونبرحفظو‬ ‫اول ماههای قمری‬ ‫و دقیق‬ ‫زنجیره انتشــار بیماری‬ ‫همــت را بــرای‬ ‫این مجتمع گازی‬ ‫خدمت برای توســعه‬ ‫تاکید کردهاند مثل‬ ‫شــوند و کمــر‬ ‫فنــی ســرلوحه‬ ‫در‬ ‫قطع‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫وی‬ ‫ارائه‬ ‫بیانشده است‪.‬‬ ‫ـدس علــم و کار‬ ‫عــت نفت‪ ،‬بــه‬ ‫مرحله نخست‬ ‫عالمانــه و جهــادی‬ ‫افزود‪ :‬با پیگیریهای‬ ‫مثل مفاتیحالجنان‬ ‫صن‬ ‫سالمتی کارکنان‪،‬‬ ‫ســاحت مقـ‬ ‫ـت‪ .‬ارجائــی با‬ ‫بیشتریخواهدداد‪.‬‬ ‫خدمــت‬ ‫فضای مجازی بین‬ ‫با اعالم این خبر‬ ‫در کتبی‬ ‫ـدا‪ ...‬ارجائــی که‬ ‫ـرار خواهــد گرفـ‬ ‫صفر است پیامی در‬ ‫اطمینانخاطر‬ ‫سید مجید منبتی‬ ‫سازمان بهداشت و‬ ‫ببندنــد‪ .‬ســید عبـ‬ ‫فعالیتهــا قـ‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫اکنونکه اول ماه‬ ‫حضرت رضــا (ع)‪،‬‬ ‫محکمتــر‬ ‫گازی و با هماهنگی‬ ‫اینکه با شکستن‬ ‫ســتی با شــورای‬ ‫میشود مبنی بر‬ ‫اینکه ما خــادم‬ ‫عامل این مجتمع‬ ‫کاری خود را به نش‬ ‫ستاد کرونایاستان‬ ‫مردم دستبهدست‬ ‫جمعی تاکیــد بــر‬ ‫مدیریت‬ ‫مجاورینشان هستیم‪،‬‬ ‫واکسیناسیون کارکناناز‬ ‫اولین روز‬ ‫خاصــی که ترویج‬ ‫مناطق و رئیس و‬ ‫و قربانــی و دعای‬ ‫زائرینشان و خادم‬ ‫صنعتنفت‪،‬مجوز‬ ‫کارکنان اغاز شد‪.‬‬ ‫معاونان‪ ،‬شهرداران‬ ‫تخممــرغ‪ ،‬صدقــه‬ ‫مقدس خادم‬ ‫دوز اول واکسن»‬ ‫بصیر‪ ،‬متخصص‬ ‫درمان‬ ‫خود دور کنیم‪ .‬در‬ ‫اسالمی شهر مشهد‬ ‫مردادماه تزریق «‬ ‫کرد‪ :‬بدنه فهیم‪،‬‬ ‫بدی این ماه را از‬ ‫خراسان رضوی‪:‬‬ ‫اخذ و از اواسط‬ ‫خاطرنشان‬ ‫اعضای شــورای‬ ‫میکنند نحوست و‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫این نکته توجه‬ ‫سندی مبنی بر اینکه‬ ‫ـورای ششــم ثابــت‬ ‫از‬ ‫شهرداری مشهد به‬ ‫خـــبر‬ ‫سرپرست اداره کل‬ ‫در منابع شیعی‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫انقالبی‬ ‫ا‬ ‫داد‪،‬‬ ‫گفت‬ ‫دوره ششــم رویکرد‬ ‫اختصــاص‬ ‫از مشــهد و‬ ‫سوی دیگر در باب‬ ‫پاسخ باید‬ ‫ــته‬ ‫شــند که رویکــرد‬ ‫است یافت نشده و از‬ ‫ــرد کــه بــه ظرفیتهای برخاس شــهرداری داشــته با‬ ‫این ماه نحس‬ ‫ارزش و نگین در‬ ‫جوانان شایسته‬ ‫که نحسی این ماه‬ ‫ک‬ ‫دارد و بهعنوان یک‬ ‫خواهد بود‪ ،‬لذا‬ ‫ـان مــردم که در‬ ‫دود کردن اسپند‬ ‫نگاه به درون‬ ‫ضــا (ع) و خادمـ‬ ‫تاریخ و تمدنی غنی‬ ‫شکستن تخممرغ و‬ ‫به ظرفیت عظیم‬ ‫در معاونتهــا‪،‬‬ ‫اسالمیمربوطبهاین‬ ‫دارند توجه و اعتماد‬ ‫الر‬ ‫گذشــته‪،‬‬ ‫همــکاران عزیــزم‬ ‫ـود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫نیزمطلبیدر منابع‬ ‫سابقه فعالیت‬ ‫شــابور یاد میشـ‬ ‫شــهرداری و‬ ‫رااز بینمیبرد‬ ‫رشتههای متعدد در‬ ‫همت را برای خدمت‬ ‫این شهر‬ ‫اعتقادی تاکید کرد‪:‬‬ ‫بین ایرانیان از نی‬ ‫عنایت ولینعمتمان‬ ‫های مختلف در‬ ‫کارشــناس مســائل‬ ‫و سازمانها کمر‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬از‬ ‫انسانی و کسب رتبه‬ ‫سپاسگزارم مناطق‬ ‫ماه وجود ندارد‪.‬‬ ‫وجود داشته باشد‬ ‫ببندند‪ .‬وی ادامه‬ ‫مفاتیحالجنان سندی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خراســان رضوی در‬ ‫نیروهای‬ ‫ساختار اداری قوی‬ ‫محکمتر‬ ‫موسیالرضا (ع)‬ ‫عباس قمی در کتاب‬ ‫و ارشــاد اسالمی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬باید‬ ‫حضرت علی بن‬ ‫کرد‪ .‬وی همچنین‬ ‫شــم به عالمانــه و جهادی کالئی‪ ،‬شــهردار ســابق‬ ‫مرحوم شیخ‬ ‫عالمه مجلسی هم در‬ ‫اداره کل فرهنگ‬ ‫این شهرستان‬ ‫نیشــابور گفت‪:‬‬ ‫محترم شــورای ش‬ ‫احسن استفاده‬ ‫ـرادر عزیــزم دکتر‬ ‫سرپرســت‬ ‫صفر ارائه نمیکند‪.‬‬ ‫ویژه شهرســتان‬ ‫ظرفیتها به نحو‬ ‫اعتماد اعضای‬ ‫همکاران داد‪ :‬بـ‬ ‫زمینه فرهنگ و‬ ‫بر نحسی ماه‬ ‫ـعه شهر کشیدند و‬ ‫مبنی بر نحوست‬ ‫ـتاندار و فرماندار‬ ‫و از‬ ‫تا بتوان از این‬ ‫قابلتقدیر است‪.‬‬ ‫نیک اندیشــان در‬ ‫همچنیــن تمامی‬ ‫زیادی را برای توسـ‬ ‫دیدار با معاون اسـ‬ ‫نبود روایت و سندی‬ ‫کتاب و کتابخوانی‬ ‫ظرفیت خیریــن و‬ ‫بدنه شــهرداری و‬ ‫ـطح زحمات‬ ‫زادالمعاد خود از‬ ‫ســت شهرســتان‬ ‫ـدت بیشــتری ادامه‬ ‫دهد ممکن است به‬ ‫نیشابور در حوزه‬ ‫بــر اســتفاده از‬ ‫ـت شــهری و سـ‬ ‫نیشابور در بحث‬ ‫تاکید کرد‪ .‬گفتنی ا‬ ‫تالشها باقدرت و شـ‬ ‫گوید و ادامه می‬ ‫فعالیتهای‬ ‫در بدنــه مدیریـ‬ ‫اهمیت و جایگاه رفیع‬ ‫ـتن پروژه اقناعی‬ ‫این ماه سخن می‬ ‫بابیان ایــن‬ ‫و دو مقام تقدیر‬ ‫اینکه اغاز قتال و‬ ‫ســابقم‬ ‫در صورت داشـ‬ ‫امینی با اشــاره به‬ ‫خیام برای برگزاری‬ ‫ـم‪ .‬شهردارمشــهد‬ ‫کسب مقام برگزیده‬ ‫(ص) در این ماه و یا‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫یوســف‬ ‫روز ملی عطار و‬ ‫ـتان تشــکر میکنـ‬ ‫سال ‪ ۹۹‬موفق به‬ ‫دلیل فوت پیامبر‬ ‫ـطح کشــور و ســه‬ ‫های حرام اســت‬ ‫خوانی و وجود دو‬ ‫ـورای ششــم در‬ ‫اسـ‬ ‫نیشابور در‬ ‫امادگــی کرد‪ .‬وی‬ ‫کودک و نوجوان سـ‬ ‫از گذشــتن از ماه‬ ‫کتاب و کتاب‬ ‫امیدواریــم دوران شـ‬ ‫اداری الزم اعالم‬ ‫جنگ در این ماه پس‬ ‫جام باشــگاههای‬ ‫ویژه نیشابور نیز در‬ ‫روستاها و عشایر‬ ‫باشند‪ .‬وی یاداور‬ ‫اینکــه‬ ‫ــاد ســاختارهای‬ ‫شــونده در‬ ‫کشوری و تقدیر شونده‬ ‫استاندار و فرماندار‬ ‫هفتمین جشنواره‬ ‫به ان نسبت داده‬ ‫باشــکوهتر و ایج‬ ‫تقدیر شونده در‬ ‫دانست‪ .‬معاون‬ ‫عنوان نحس بودن را‬ ‫برگزیده‬ ‫مذهبی‬ ‫های‬ ‫سند‬ ‫فرهنگی‪،‬‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ ‫لیل‬ ‫و‬ ‫هفتمین جشــنواره قابلتقدیر‬ ‫رتبه برگزیده‬ ‫با توجه به کسب‬ ‫اوال نحسی صفر د‬ ‫ـای ویژه علمی‪،‬‬ ‫شرکتکننده شد‪.‬‬ ‫همچنین‬ ‫بنابراین باید توجه کرد‬ ‫ـاره به ظرفیتهـ‬ ‫نوجوان نیشــابور و‬ ‫بین‪ ۲۰۵۰‬روستای‬ ‫باب رفع نحسی ان‬ ‫خوانی ایــن دیدار با اشـ‬ ‫شد‪:‬‬ ‫اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی دوستدار کتاب‬ ‫ـگاههای کودک و‬ ‫را شهر برتر کتاب‬ ‫عمل و دعایی در‬ ‫در جام باشـ‬ ‫خواســتار ارتقای‬ ‫روایی ندارد‪ ،‬دوما‬ ‫کتاب‪ ،‬این شهر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نیشابور‬ ‫هنری شهرســتان‪،‬‬ ‫طورکلیبرخواندنقران‬ ‫عشایر دوستدار‬ ‫شد‪ .‬علیرضا قامتی‬ ‫ظرفیتهای موجود و‬ ‫استبلکهدراسالمبه‬ ‫روستاها و‬ ‫معاونت اداره کل‬ ‫و بــر اســتفاده از‬ ‫تاکید شده و این‬ ‫واردنشده‬ ‫ـرایط کرونــا خواند‬ ‫کتابخوانی را نیشابور به‬ ‫و انفاق و قربانی‬ ‫باوجــود شـ‬ ‫در حوزه کتاب و‬ ‫دعا و دادن صدقه‬ ‫دوری از شیطان و‬ ‫فعالیتهای نیشــابور‬ ‫و‬ ‫تقرب به خدا و نیز‬ ‫تاکید کرد و‬ ‫اعمال نیک را سبب‬ ‫معرفی کردهاند‪.‬‬ ‫رفعبال‬ ‫مسابقات قران‬ ‫هارمین دوره‬ ‫چهل و چ شهریور اغاز میشود‬ ‫کریم از ‪20‬‬ ‫سنتی هیچ دارویی‬ ‫حال حاضر در طب‬ ‫کرونا وجود ندارد‬ ‫در‬ ‫برای درمان قطعی‬ ‫تزریق‬ ‫اکسن به کارکنان‬ ‫‪ 1۶00‬دز و‬ ‫الیتهاینیشابور در‬ ‫فع‬ ‫شرکت پاالیش گاز‬ ‫شهید هاشمی نژاد‬ ‫کتابو کتابخوانی‬ ‫حوزه‬ ‫عکس ‪president.ir :‬‬ ‫پشتیبانیواداری‬ ‫یزاتوامکانات‬ ‫تجه‬ ‫تحویل‪ 8‬میلیاردریالبهبهزیستیاستان‬ ‫هرداری اماده شوند‬ ‫جوانان شایسته ش‬ ‫قابلتقدیراست‬ ‫تحویل‪ 8‬میلیاردریال‬ ‫تجهیزاتوامکانات‬ ‫پشتیبانیواداری‬ ‫بهبهزیستیاستان‬ ‫گــزارش‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون دز واکسن تا پایان ابان وارد می شود‬ ‫شتاب دیرهنگام‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫اگهی برگزاری فراخوان عمومی مناقصه عمومی ( ارزیابی کیفی)‬ ‫فراخوان شماره ‪2000092421000030 :‬‬ ‫‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون واکسن‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تامین وسائط نقلیه‬ ‫شرکت گاز استان هرمزگان‬ ‫را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید ‪:‬‬ ‫‪ .1‬موضوع مناقصه ‪ :‬تامین وسائط نقلیه احتیاجات شرکت گاز استان هرمزگان‬ ‫‪ .2‬مدت قرارداد ‪ 365 :‬روز تقویمی‬ ‫‪ .3‬اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف ‪:‬‬ ‫بندرعباس‪ -‬بلوار گاز‪ -‬شهرک فجر ‪ -‬شرکت گاز استان هرمزگان ‪ -‬دفتر امور قراردادها ‪ -‬تلفن ‪07632197236‬‬ ‫‪ .4‬مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان ‪ :‬پس از تاریخ انتشار نوبت دوم اگهی‬ ‫‪ .5‬مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان ‪ :‬حداقل ‪ 14‬روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد فراخوان‬ ‫‪ .6‬به این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫‪ .7‬به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی وزارت نفت استفاده می گردد‪.‬‬ ‫‪ .8‬حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه ‪ :‬رشته امور حمل و نقل یا خدمات و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ضمن ًا کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اســناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر‬ ‫مراحل مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم‬ ‫اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت‬ ‫شرکت در فراخوان محقق سازند‪ .‬اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق‬ ‫سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫نوبت اول‪1400.06.20 :‬‬ ‫نوبت دوم‪1400.06.27 :‬‬ ‫اگهی‪1124870 :‬‬ ‫شناسه‬ ‫‪1185788‬‬ ‫اگهی ‪:‬‬ ‫شناسه‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان (سهامی خاص)‬ ‫اگهی فراخوان شرکت در مناقصه (عمومی‪ ،‬یک مرحله ای)‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه‬ ‫شرکت سهامی اب منطقه ای فارس در نظر دارد " عملیات بهره برداری‪ ،‬نگهداری‪ ،‬تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫شرکت مدیریت منابع اب ایران‬ ‫فارس وابسته " را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای طبق قانون برگزاری مناقصات به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫شرکت سهامی اب منطقه ای‬ ‫‪ )1‬محل انجام کار ‪ :‬سد و نیروگاه درودزن واقع در حدود ‪ 100‬کیلومتری شمال غرب شهرستان شیراز‬ ‫‪ )2‬مدت انجام کار‪ 12 :‬ماه شمسی می باشد‪.‬‬ ‫‪ )3‬خالصه کارهای موضوع مناقصه‪ :‬انجام خدمات بهره برداری‪ ،‬سرویس‪ ،‬تعمیر‪ ،‬نگهداری و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات و تجهیزات وابسته به انها‬ ‫‪ )4‬اعتبار پروژه‪ :‬از محل اعتبارات جاری شرکت سهامی اب منطقه ای استان فارس تامین گردیده است‪.‬‬ ‫‪ )5‬براورد پایه انجام کار به مبلغ حدود ‪ 55،818‬میلیون ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪ )6‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪( 2،791،000،000‬دو میلیارد و هفتصد و نود و یک میلیون) ریال است که می بایست طبق شرایط تعیین شده در اسناد مناقصه تهیه و‬ ‫در پاکت "الف" پیشنهاد ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ )7‬ارزیابی کیفی مناقصه بصورت ساده و براساس جزء" الف" ماده ‪ 11‬ایین نامه اجرایی بند "ج" ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ )8‬تنها شرکتهای دارای گواهینامه صالحیت بهره برداری‪ ،‬نگهداری و کنترل ایمنی سدها با پایه یک و گواهینامه صالحیت بهره برداری‪ ،‬نگهداری و کنترل ایمنی نیروگاه سدها با حداقل‬ ‫پایه سه از شرکت مدیریت منابع اب ایران‪ ،‬مجاز به شـرکت در مناقصه می باشند (داشتن هر دو گواهینامه صالحیت الزامی است)‪ .‬شرکت های دارای تنها یکی از گواهینامه های فوق‬ ‫الذکر می توانند از طریق مشارکت با سایر شرکتهای دارای گواهینامه دیگر ‪ ،‬طبق ضوابط مندرج در اسناد‪ ،‬در مناقصه شرکت نمایند‪.‬‬ ‫‪ )9‬دریافت اسناد مناقصه از ساعت ‪ 10:00‬صبح روز شنبه مورخ ‪ 1400/06/20‬لغایت ساعت ‪ 19:00‬روز پنجشنبه مورخ ‪ 1400/06/25‬صرف ًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت به ادرس‪ WWW.SETADIRAN.IR :‬در ازای واریز مبلغ ‪ 500،000‬ریال امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ )10‬اخرین مهلت بارگذاری نسخه الکترونیکی مدارک مناقصه در سامانه ستاد و تحویل نسخه فیزیکی پاکت (الف) پیشنهاد به مناقصه گزار (با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه)‪،‬‬ ‫ساعت ‪ 14:00‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/07/06‬می باشد‪ .‬محل تحویل نسخه فیزیکی پاکت (الف) پیشنهاد مناقصه‪ ،‬شیراز‪ ،‬بلوار ارم‪ ،‬شرکت سهامی اب منطقه ای فارس‪ ،‬مدیریت‬ ‫قراردادها‪ ،‬اتاق ‪ 362‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ )11‬جلسه مناقصه با حضور نمایندگان مناقصه گرانی که مایل به حضور باشند (همراه داشتن معرفی نامه الزامی است)‪ ،‬در ساعت ‪ 10:00‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪1400/07/07‬‬ ‫در محل شرکت سهامی اب منطقه ای فارس برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )12‬هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ )13‬در صورت ابهام در اسناد مناقصه‪ ،‬مناقصه گران می توانند با مدیریت قراردادهای شرکت به ادرس فوق الذکر مکاتبه و یا با شماره تلفن ‪ 07132250702‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪ )14‬وب سایت جهت بازبینی اگهی فراخوان به ادرس ‪ WWW.WRM.IR‬و ‪ WWW.FRRW.IR‬و ‪ IETS.MPORG.IR‬و ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬می باشد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1186878 :‬‬ ‫مدیریتقراردادهایشرکتسهامی اب منطقه ایفارس‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری از واردات حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون واکسن تا پایان‬ ‫ابان امسال خبر داده و می گوید واکسیناسیون گسترده و مهار اپیدمی‬ ‫کرونا اولویت مهم دولت سیزدهم است‪ .‬از ابتدای فعالیت دولت جدید و‬ ‫فقط از ابتدای شهریور تاکنون حدود ‪ ۳۰‬میلیون واکسن کرونا واردشده‬ ‫و تا پایان شــهریور و فقط در همین ماه ‪ ۴۰‬میلیون واکسن کرونا وارد‬ ‫کشور می شود‪.‬‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫کادر درمان در خطر‬ ‫افسردگی کرونا‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اگهیمناقصهعمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری برازجان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه به شرکت های دارای صالحیت واگذار نماید متقاضیان می توانند با در دست داشتن تصویر گواهی‬ ‫صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و فیش بانکی به مبلغ ‪1/000/000‬ریال به حساب ‪ 14804437/60‬بنام شهرداری برازجان نزد بانک ملت شعبه مرکزی‬ ‫برازجان جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج اگهی لغایت ‪ 1400/06/28‬به واحد قرارداد و پیمان واقع در ساختمان اداری شهرداری طبقه دوم اتاق شماره ‪ 32‬مراجعه نمایند‪،‬‬ ‫مناقصه گران می بایست پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری ( ساعت ‪ )14‬روز چهارشنبه تاریخ ‪ 1400/07/07‬به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند ‪ ،‬پیشنهادات واصله در‬ ‫ساعت ‪ 10‬روز شنبه تاریخ ‪ 1400/07/10‬در محل اتاق شهردار بازگشایی می شود‪ ،‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است ‪ ،‬قابل ذکر است که‬ ‫برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫ادرس‬ ‫پروژه‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ ضمانت نامه شرکت در‬ ‫مناقصه (ضمانت نامه بانکی)‬ ‫رشته و رتبه‬ ‫مورد نظر‬ ‫مدت اجرای‬ ‫پروژه‬ ‫‪1‬‬ ‫پیاده رو سازی جلو بانک‬ ‫ملت مرکزی حد شمال‬ ‫میدان امام (ره)‬ ‫شهر‬ ‫برازجان‬ ‫بودجه داخلی (عمرانی)‬ ‫سال‪1400‬‬ ‫‪4/225/098/863‬‬ ‫‪ 211/260/000‬ریال‬ ‫ابنیه ‪5‬‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫شهر‬ ‫برازجان‬ ‫بودجه داخلی (عمرانی)‬ ‫سال ‪1400‬‬ ‫‪4/995/544/667‬‬ ‫‪249/780/000‬‬ ‫ابنیه ‪5‬‬ ‫‪3‬ماه‬ ‫‪2‬‬ ‫پیاده روسازی ضلع غربی‬ ‫بولوار بسیج‬ ‫روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر برازجان‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی(ارزیابی کیفی)‬ ‫توجه‪ :‬اعالم امادگی جهت شرکت در این مناقصه صرف ًا‬ ‫شرکت ملی مناطق‬ ‫بصورت الکترونیکی(توکن) و از طریق سامانه ستاد به نشانی‬ ‫نفتخیز جنوب‬ ‫‪ www.setadIran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره م م‪00/0083/‬مربوط به انجام خدمات خودرویی‬ ‫(هدایت و نگهداری) ‪ 36‬نفر راننده پایه دوم نیمه سنگین (گروه شغلی ‪ )9‬بصورت دونوبتکار ‪12‬‬ ‫ساعته و ‪ 2‬نفر سرگروه رانندگان و متصدی نقلیه (گروه شغلی ‪ )12‬بصورت دو نوبتکار ‪ -‬مورد نیاز‬ ‫عملیات ترابری اتوبوسرانی مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید‬ ‫الف‪ -‬شرح مختصر خدمات‬ ‫انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری) ‪ 36‬نفر راننده پایه دوم نیمه سنگین (گروه شغلی ‪)9‬‬ ‫بصورت دونوبتکار ‪ 12‬ساعته و ‪ 2‬نفر سرگروه رانندگان و متصدی نقلیه (گروه شغلی ‪ )12‬بصورت‬ ‫دو نوبتکار ‪ -‬مورد نیاز عملیات ترابری اتوبوسرانی مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید‬ ‫ب‪ -‬محل اجرای خدمات و مدت انجام کار‬ ‫محل اجرای خدمات در حوزه مدیریت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مدیریت عملیات ترابری‬ ‫وپشتیبانی تولیدو مدت انجام ان ‪12‬مـاه می باشد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬براورد کارفرما‬ ‫براورد کارفرما جهت انجام خدمات ‪89,417,158,727/-‬ریال می باشد‬ ‫د‪-‬شرایط مناقصه گران متقاضی‬ ‫ داشتن ظرفیت ازاد(تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه‬‫داشتن گواهینامه تایید صالحیت در رشته امور خدمات عمومی (کد‪)4‬‬ ‫داشتن تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫دارا بودن خط مشی ایمنی ‪HSE‬‬ ‫ در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر‪،‬الویت با شرکت های بومی استانی می باشد‪.‬توانایی‬‫ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ ‪4,470,857,936/-‬ریال همچنین توانایی‬ ‫‪ %10‬مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن ) بعنوان تضمین انجام تعهدات ‪43‬‬ ‫ ارائه یک نسخه تایید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای‬‫جامعه حسابداران رسمی الزامیست‬ ‫مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین‬ ‫از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز‪ ،‬کوی فدائیان‬ ‫اسالم مجتمع تندگویان‪ ،‬واقع در روبروی بلوک دو‪ ،‬ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت‬ ‫نوبت اول‬ ‫مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫هـ‪-‬محل و مهلت دریافت اسناد‬ ‫از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت بهعمل میاید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت‬ ‫دریافت اسناد و اعالم امادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی ‪ www.setadIran.ir‬مراجعه‬ ‫نمایند تا ارزیابیهای الزم وفق اییننامه اجرایی بند ج ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات(ارزیابی‬ ‫کیفی)بر روی مدارک ارسالی مناقصه گران بهعمل اید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهلت اعالم امادگی‪ :‬بصورت الکترونیکی (غیر حضوری و) از ساعت ‪ 8:00‬تاریخ‬ ‫‪1400/06/20‬لغایت ساعت ‪ 19:00‬تاریخ ‪1400/06/29‬‬ ‫‪ -2‬مبلغ خرید اسناد و شماره حساب‪ :‬واریز مبـلغ ‪1,428,000‬ریال از طریق درگاه موجود در‬ ‫سامانه به نشانی ‪www.setadIran.ir‬‬ ‫ضمن ًا می بایستی حداکثر ظرف مدت ‪14‬روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات‬ ‫درخواست شده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫کارفرما این حق را برای خود محفوظ میدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن اگهی و‬ ‫استعالم ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد‪.‬‬ ‫محل‪ ،‬زمان تحویل و گشایش پیشنهادها‬ ‫متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا‬ ‫ساعت‪ 12:30‬روز یکشنبه مورخ ‪1400/08/23‬به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه‬ ‫ستاد تسلیم نمایند‪ .‬ضمن َا پیشنهادات در ساعت ‪ 08:00‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/08/24‬‬ ‫گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی‬ ‫معتبر بالمانع است‪.‬‬ ‫همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند‬ ‫ارجاع کار در سامانه تا ساعت ‪ 12:30‬روز یکشنبه مورخ‪1400/08/23‬اصل تضمین مذکور‬ ‫را به صورت فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در ادرس‪ :‬اهواز‪-‬‬ ‫کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان‪ ،‬واقع در روبروی بلوک دو‪ ،‬ساختمان سابق طرحهای راه و‬ ‫ساختمان تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در‬ ‫همه مراحل الزم و ضروری می باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬حسب مورد ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکتها‪ ،‬اگهی تاسیس‪ ،‬اخرین تغییرات‬ ‫ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد اگهی الزامی می باشد‪.‬‬ ‫امور حقوقی و قراردادها ‪ -‬مناطق نفتخیز‬ ‫‪WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir‬‬ ‫‪1124870‬‬ ‫اگهی‪:‬‬ ‫‪1185612‬‬ ‫اگهی ‪:‬‬ ‫شناسهشناسه‬ صفحه 1 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه÷‬ ‫خواهان ازسرگیری‬ ‫هرچه سریع تر مذاکرات‬ ‫وین هستیم‬ ‫ســخنگوی وزارت خارجــه امریــکا اعــام کــرد کــه‬ ‫واشــنگتن همچنان به نقطه رها کردن برجام نرســیده‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬ند پرایس‪ ،‬ســخنگوی وزارت‬ ‫خارجه امریکا گفت‪ :‬واشنگتن خواهان ازسرگیری «هر‬ ‫چه سریع تر» مذاکرات هسته ای در وین با ایران است ‪.‬‬ ‫ویباتاکیدبراینکهبرجامموثرترینروشبرایجلوگیری‬ ‫از دسترســی به ســاح هســته ای اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫خواهان این هستیم که مذاکرات هر چه سریع تر دوباره‬ ‫اغاز شوند تا بتوانیم ببینیم که هنوز بازگشت دوجانبه‬ ‫بهپایبندی هامی تواندبهوقوعبپیونددیانه ‪.‬سخنگوی‬ ‫وزارتخارجهامریکابااشارهبهاینکهواشنگتنبهنقطه‬ ‫رها کردن توافق نرسیده است‪ ،‬افزود‪ :‬ما همچنان باور‬ ‫یهــا می تواند‬ ‫داریــم که بازگشــت دوجانبــه به پایبند ‬ ‫بــه وقــوع بپیونــدد و تــا وقتی که این مســئله در جهت‬ ‫منافعمانباشد‪،‬بهپیگیریانادامهخواهیمداد‪.‬‬ ‫دور بعدی نشست وزرای‬ ‫خارجه همسایه افغانستان‬ ‫در تهران برگزار می شود‬ ‫نماینــده دائــم ایران در ســازمان ملل با بیان اینکه‬ ‫ایــران همــواره تمــام تــاش خــود را بــرای کمــک بــه‬ ‫تمــام گروه های افغان برای حل وفصل مســالمت امیز‬ ‫اختالفاتشان انجام داده است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬دور بعدی‬ ‫نشســت وزرای خارجــه همســایگان افغانســتان در‬ ‫یشــود‪ .‬به گزارش‬ ‫اینــده ای نزدیــک در تهران برگزار م ‬ ‫ایسنا‪ ،‬مجید تخت روانچی‪ ،‬دیپلمات ارشد جمهوری‬ ‫اســامی ایران در ســازمان ملــل افزود‪ :‬افغانســتان در‬ ‫حــال عبــور از یک مقطع بحرانی اســت‪ .‬صدهــا هزار‬ ‫نفــر از کشــور گریخته انــد؛ نزدیــک بــه ‪ ۶۰۰‬هــزار نفــر‬ ‫دیگــر در داخــل اواره شــده اند؛ مــواد غذایــی ضروری‬ ‫در حال اتمام است و ‪ ۱۸.۴‬میلیون نفر به کمک های‬ ‫بشردوســتانه نیاز دارند‪ .‬بر اســاس گزارش العالمۀ وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این وضعیت قبل از هر چیز نتیجه مستقیم‬ ‫مداخله امریکا و دیگر نیروهای خارجی در افغانستان‬ ‫و خروج غیرمسئوالنه ان ها است‪ .‬ان ها زمانی که وارد‬ ‫افغانستان شــدند‪ ،‬برای افغان ها مصیبت به ارمغان‬ ‫اوردند و هنگامی که انجا را ترک کردند‪ ،‬برای افغان ها‬ ‫فاجعه به جای گذاشتند‪ .‬تخت روانچی اظهار داشت‪:‬‬ ‫طی سال های ‪ ۲۰۰۱‬تا ‪ ۲۰۲۱‬نزدیک به ‪ ۱۶۵‬هزار افغان‬ ‫کشــته شــدند و تلفات کودکان نیز حدود ‪ ۳۳‬هزار نفر‬ ‫تخمین زده می شود‪ .‬این امارها به تنهایی نشان دهنده‬ ‫شــدت و دامنه مرگ و ویرانی اســت‪ .‬جنایات جنگی‬ ‫نیروهای خارجی در افغانســتان نباید بدون مجازات‬ ‫بمانــد‪ .‬ســفیر و نماینــده دائــم ایــران در ســازمان ملل‬ ‫متحــد گفت‪ :‬با توجه به لزوم تامین احتیاجات اولیه‬ ‫میلیون ها نفر نیازمند در افغانستان‪ ،‬ایران اماده تسهیل‬ ‫انتقال کمک های بشردوستانه به این کشور از طریق‬ ‫بندرها‪ ،‬فرودگاه ها‪ ،‬راه اهــن‪ ،‬جاده ها و گذرگاه های‬ ‫مرزی ایران است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬طی بیش از چهار‬ ‫دهــه‪ ،‬ما میزبان میلیون ها پناهنــده افغان بوده ایم‪.‬‬ ‫بعــد از بحــران اخیــر‪ ،‬پناهندگان بیشــتری وارد خاک‬ ‫ایران شــده اند‪ .‬ما از جامعه بین المللی انتظار داریم‬ ‫بــه مســئولیت خود عمــل کــرده و اقدام بیشــتری در‬ ‫تامیــن کمک به ایــن پناهندگان انجــام دهد‪ .‬تخت‬ ‫روانچــی گفــت‪ :‬همچنیــن باید به مردم افغانســتان‬ ‫برای رسیدن به صلح پایدار‪ ،‬ثبات و رفاه کمک کرد‪.‬‬ ‫تحقق کامل این هدف باید به ویژه توسط کشورهای‬ ‫همسایه موردحمایت و تسهیل قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1160‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ظرفیت زائران ایرانی در راهپیمایی‬ ‫اربعین افزایش یابد‬ ‫رئیسی‪ :‬نظام پیمانکاری باید متحول شود‬ ‫فرصت ‪ 20‬روزه برای حل مشکل کارگران معدن‬ ‫خراســان جنوبی مقصد ســومین ســفر اســتانی‬ ‫سید ابراهیم رئیسی شد‪ .‬او که به همراه جمعی از‬ ‫اعضای کابینهابتدابهطبسوسپسبهبیرجندسفر‬ ‫کرد‪ ،‬همچون دو سفر قبلی بیش از همه به دنبال‬ ‫بازدید از مناطق محروم و دیدار با مردم این مناطق‬ ‫بود‪ .‬در این سفر رئیسی پای درد دل کارگران معدن‬ ‫زغا لســنگ نشســت و بــه ان ها وعده حل ســریع‬ ‫مشکالتشانراداد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬ابراهیم رئیســی عصر جمعه‬ ‫در بدو ورود به بیرجند در جمع خبرنگاران افزود‪:‬‬ ‫مــرز تهدیــد نیســت بلکه فرصت اســت و یکــی از‬ ‫فرصت های مرز‪ ،‬بهره برداری اقتصادی و مبادالت‬ ‫مرزی ســاکنان در جمهوری اســامی ایران با کشــور‬ ‫همسایهاست‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در اســتان های دیگــر هم گفتیم که‬ ‫فعال شدن بازارچه های مرزی می تواند به گسترش‬ ‫صــادرات و توســعه ان بینجامــد کــه امــر مبارکــی‬ ‫است همچنین وضع اقتصادی مرزنشینان را سامان‬ ‫می دهد و هم می تواند به امنیت مرزها کمک کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری بیــان کــرد‪ :‬فعا لشــدن‬ ‫بازارچه های مرزی کار بسیار مهمی است که در سفر‬ ‫قبلی به خراسان جنوبی هم تاکید کردیم موضوع‬ ‫بازارچ ههــا را بایــد دنبال کنند و مســئوالن بعضی‬ ‫اقدامــات را انجــام دادند که در این ســفر هم مورد‬ ‫تاکیدقرارمی گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬علی رغم اینکه خراسان جنوبی‬ ‫با کاهش نزوالت اسمانی مواجه است اما خداوند‬ ‫به این اســتان ذخایر باارزشــی داده که یکی از انها‬ ‫معادن است و باید اقتصاد استان به نحوی اقتصاد‬ ‫معدن باشــد و در جهــت فعال کردن ظرفیت های‬ ‫معطل ماندهمعدنیفعالیتشود‪.‬‬ ‫رئیــس دولــت ســیزدهم اظهــار داشــت‪ :‬جــزو‬ ‫تهــا اصالح جاده های مواصالتی و مســائل‬ ‫اولوی ‬ ‫ریلیدر مناطقمختلفاست کهیکیاز اینمناطق‬ ‫خراسان جنوبی و جزو برنامه ها است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای مــن توفیق بوده که ســومین‬ ‫سفر استانی در خراسان جنوبی انجام شده که به‬ ‫مردم عزیز و پرتالش این اســتان همچنین نماینده‬ ‫ولی فقیه در استان‪ ،‬استاندار و مدیران سالم عرض‬ ‫کنیمونشستیراباتوجه بهشرایط کروناییبااقشار‬ ‫مختلفمردمداریم‪.‬‬ ‫رئیســی افــزود‪ :‬ا نشــاءاهلل در ایــن ســفر بــا‬ ‫بررسی هایی که از قبل انجام شده و نشست هایی‬ ‫کــه در اســتان خواهیــم داشــت بتوانیــم یکســری‬ ‫اولویت ها را در استان دنبال کنیم‪.‬‬ ‫مسئله اب را به طور ویژه دنبال می کنیم‬ ‫مسئله اب مشکل بســیاری از استان های کشور‬ ‫اســت و ایــن موضــوع را در دولــت ب هصــورت ویژه‬ ‫دنبالمی کنیم‪.‬‬ ‫رئیســی در بــدو ورود بــه شهرســتان طبــس در‬ ‫جمع خبرنگاران افزود‪ :‬دراین ارتباط با راهکارهای‬ ‫کوتاه مدت و بلندمدت از جمله انتقال اب از دریای‬ ‫عمــان‪ ،‬اقداماتــی را در دســتور کار قــرار داده ایم تا‬ ‫مشکل دسترسی مردم به منابع ابی برطرف شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مردم خراســان جنوبی همیشه‬ ‫در صحن ههــای مختلــف انقــاب حضوری بســیار‬ ‫باارزش و مثال زدنی داشته اند و وظیفه دولت این‬ ‫اســت کــه خدمتگزاری بــه همه مــردم به ویژه به‬ ‫مردم این مناطق داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری از اســتان خراســان جنوبــی و‬ ‫شهرســتان طبــس به عنــوان خطه مردمــان صبور‪،‬‬ ‫مقاوم و پرتالش نام برد و اظهار داشــت‪ :‬ســفر به‬ ‫اســتان های مختلــف ب ـه دوراز تشــریفات معمول‬ ‫انجاممی شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬هدف از سفرهای استانی بررسی‬ ‫مشکالت و محرومیت های استان و تصمیم گیری‬ ‫بــرای رفــع ان با مشــارکت مردم و مدیران اســتان‬ ‫است‪.‬رئیســی اظهــار داشــت‪ :‬نیروهــای کارامــد‬ ‫ارزشــمندی به ویــژه جوانــان برومنــد را در اســتان‬ ‫خراســان جنوبی داریــم که می توانند نقش افرین‬ ‫باشند و با کمک این نیروی انسانی‪ ،‬دولت خواهد‬ ‫توانست در جهت رفع مشکالت استان گام هایی‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫اقتصاد خراسان جنوبی مبتنی بر معدن‬ ‫است‬ ‫وی گفــت‪ :‬خداونــد ذخایــر بســیاری بــه ایــن‬ ‫اســتان داده که یکی از این ذخایر معادن اســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری افــزود‪ :‬معادن از ذخایر ارزشــمند‬ ‫این اســتان اســت که اگر فعال شــود‪ ،‬هم مشکل‬ ‫اشــتغال‪ ،‬هم مشــکل تولیــد و رونق تولیــد و هم‬ ‫مسائل اقتصادی حل می شود‪.‬‬ ‫وی مســئله کشــاورزی را از دیگــر موضوعــات‬ ‫مهــم اســتان عنوان کــرد و افــزود‪ :‬به خاطر کمبود‬ ‫نزوالت اسمانی در این منطقه‪ ،‬کشاورزی مردم با‬ ‫مشکالتی مواجه شده است اما مردم این مناطق‬ ‫نشان داده اند که تهدیدها را به فرصت ها تبدیل‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫نظام پیمانکاری باید متحول شود‬ ‫رئیس جمهوری با حضور در جمع کارگران و در‬ ‫پاسخبهمطالبات کارگرانمعدنزغال سنگطبس‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬نظام پیمانــکاری باید کامال متحول و‬ ‫به هیچ عنــوان نباید حقــوق کارگران ضایع شــود‪.‬‬ ‫کارگران نباید نگران بیمه‪ ،‬دســتمزد و ســختی کار‬ ‫خود باشند و این از موضوعات مهم است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از همی ـن االن بــه مــدت ‪ ۲۰‬روز‬ ‫حداکثر به پیمانکاران وقت می دهم که وضعیت‬ ‫زندگــی کارگــران را در اینجا متحول کنند و اگر این‬ ‫اقــدام را در ایــن مــدت انجام ندهند‪ ،‬اقــدام الزم‬ ‫را انجــام می دهم‪ .‬رئیس جمهوری گفت‪ :‬معادن‬ ‫شهرستان طبس زمینه توسعه فراوانی دارد و باید‬ ‫زیرساخت های ان تکمیل شود که اگر این منطقه‬ ‫و معادن ان درســت توســعه پیدا کند‪ ،‬نیاز کشور‬ ‫کامال برطرف می شود و نیازی به واردات نداریم و‬ ‫اینجا کامال این استعداد را دارد‪.‬‬ ‫وی تحقــق ایــن موضــوع را منوط به ‪ ۲‬شــرط‬ ‫اساســی دانســت و اظهــار داشــت‪ :‬اول اینکــه‬ ‫زیرساخت ها باید تکمیل شود و معتقدم کارگران‬ ‫عزیــز که اینجا کار می کنند باید حقوقشــان کامال‬ ‫پرداخــت شــود و حقــی از انــان ضایــع نشــود‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری پــس از دیــدار با مردم شهرســتان‬ ‫طبس در محل معادن زغا لســنگ این شهرســتان‬ ‫حضــور پیدا کــرد و از نزدیک پای درد دل کارگران‬ ‫این معادن نشســت‪ .‬رئیســی در بازدید هوایی با‬ ‫بالگرد‪ ،‬معادن حاشیه ای و ظرفیت های شهرستان‬ ‫طبــس را بررســی کــرد و بــا توضیحات اســتاندار و‬ ‫مدیران استان از توانمندی ها‪ ،‬مسائل و مشکالت‬ ‫منطقه اطالع یافت‪.‬‬ ‫پاییــن بــودن دســتمزد و مشــکالت بیم ـه ای از‬ ‫جملهمشکالتمطرحشدهاز سوی کارگرانمعادن‬ ‫زغال سنگدر بازدیدرئیس جمهوریبود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون دز واکسن تا پایان ابان وارد می شود‬ ‫شتابدیرهنگامواکسیناسیون‬ ‫غالمحسیناسماعیلی‪،‬رئیسدفتررئیس جمهوری‬ ‫از واردات حــدود ‪ ۱۰۰‬میلیــون واکســن تا پایــان ابان‬ ‫امسالخبردادو گفت‪:‬واکسیناسیون گستردهومهار‬ ‫اپیدمی کرونااولویتمهمدولتسیزدهماست‪.‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬اسماعیلی در یازدهمین اجالس شورای‬ ‫عالینظامپرستاریدرباغ موزهدفاعمقدس‪،‬افزود‪:‬از‬ ‫ابتدایفعالیتدولتجدیدوفقطازابتدایشهریور‬ ‫تاکنــون حــدود ‪ ۳۰‬میلیون واکســن کرونا واردشــده‬ ‫و تا پایان شــهریور و فقط در همین ماه ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫واکسن کرونا وارد کشور می شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬دولت‬ ‫سیزدهم به مسئله کرونا توجه ویژه و برای مدیریت‬ ‫ان برنامــه و راهــکار دارد‪ .‬مهم ترین اقدام برای مهار‬ ‫اینبیماریواکسیناسیون گستردهاست‪.‬همهتالش‬ ‫در دولــت ایــن اســت کــه در مهــر و ابــان از طریــق‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه ‪9602705‬‬ ‫‪ -9-1686‬شش دانگ یک دستگاه اپارتمان مسکونی قطعه ‪ 8‬تفکیکی به مساحت‬ ‫‪ 58/45‬مترمربع به شماره ‪ 6354‬فرعی از ‪ 9‬اصلی مفروز و مجزی شده از ‪4758‬‬ ‫فرعی از اصلی مذکور با حدود شماال‪ :‬دیواریست مشترک به طول ‪ 2/51‬سانتی متر‬ ‫به اپارتمان مسکونی قطعه ‪ 7‬شماره ‪ 6353‬فرعی شرقا در ‪ 9‬قسمت که قسمت های‬ ‫سوم و پنجم و هفتم ان شمالی است و قسمت چهارم ان غربی است اول دیواریست‬ ‫مشترک به طول ‪ 60‬سانتی متر به اپارتمان مسکونی قطعه ‪ 7‬شماره ‪ 56353‬فرعی‬ ‫دوم دیواری است به طول ‪ 3/65‬سانتی متر به راه پله سوم دیواری است به طول‬ ‫‪ 3/35‬سانتی متر به راه پله چهارم دیواری است به طول ‪ 2/50‬سانتی متر به راه پله‬ ‫پنجم درب است به طول ‪ 1/45‬سانتی متر به راه پله ششم دیواری است مشترک به‬ ‫طول ‪ 90‬سانتی متر به اپارتمان مسکونی قطعه ‪ 8‬شماره ‪ 6354‬فرعی هفتم دیواری‬ ‫است مشترک به طول ‪ 1/55‬سانتی متر به اپارتمان مسکونی قطعه ‪ 8‬شماره ‪6354‬‬ ‫فرعی هشتم دیواری است به طول ‪ 7/35‬سانتی متر به درز انقطاع مورد تفکیک که‬ ‫ماورای ان باقی مانده قرار دارد نهم دیواری است به طول ‪ 75‬سانتی متر به باقیمانده‬ ‫جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم ان غربی است اول نیم دیوار جلوی بالکن به‬ ‫طول ‪ 4/70‬سانتی متر به فضای حیاط مشاعی دوم نیم دیوار جلوی بالکن به طول‬ ‫‪ 75‬سانتی متر به فضای حیاط مشاعی سوم دیوار و پنجره است به طول ‪4/16‬‬ ‫سانتی متر به فضای حیاط مشاعی غربا دیواری است به طول ‪ 10‬متر به درز انقطاع‬ ‫مورد تفکیک که ماورای ان باقیمانده قرار دارد سقف با کف طبقه سه اشتراکی است‬ ‫کف با سقف طبقه یک اشتراکی است‪ .‬حدود انباری‪ :‬انباری به مساحت ‪ 1/14‬به‬ ‫حدود اربعه‪ :‬شماال دیواریست به طول ‪ 95‬سانتی متر شرقا‪ :‬دیواریست مشترک به‬ ‫طول ‪ 1/20‬سانتی متر به انباری قطعه ‪ 6‬جنوبا‪ :‬درب است به طول ‪ 95‬سانتی متر‬ ‫به خرپشته غربا‪ :‬دیواریست مشترک بطول ‪ 1/20‬سانتی متر به انباری قطعه‪ .4‬در‬ ‫اجرای ماده ‪ 106‬باستناد صورتمجلس تفکیکی شماره ‪ 67917‬مورخ ‪ 89/11/20‬به‬ ‫نام علی خدایار ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ‪ 306200‬الف ‪ 90‬صادر تسلیم‬ ‫و سپس برابر سند قطعی شماره ‪ 90013‬مورخ ‪ 90/7/16‬دفترخانه ‪ 338‬تهران به‬ ‫شرکت بازرگانی اعتمادگستر پرشین منتقل و سند مالکیت به شماره چاپی ‪838233‬‬ ‫الف ‪ 90‬صادر و تسلیم گردیده است و برابر سند شماره ‪ 90793‬مورخ ‪90/11/18‬‬ ‫دفترخانه ‪ 338‬تهران در رهن بانک رفاه میباشد‪ .‬که برابر نظریه کارشناس رسمی‬ ‫دادگستری در مورخ ‪ 99/10/14‬ششدانگ پالک مذکور به مبلغ ‪2/630/000/000‬‬ ‫ریال ارزیابی شده و به نشانی ماهدشت بلوار سرداران بعد از خیابان نصر ساختمان‬ ‫رستوران مجلسی واحد ‪ 6‬طبقه دوم می باشد‪ .‬نظریه کارشناسی‪ :‬ملک موردنظر‬ ‫واردات و تولید داخل‪ ،‬میزان واکســن تامین شده در‬ ‫کشور را به‪ ۱۰۰‬میلیون دز برسانیم‪ .‬اسماعیلی گفت‪:‬‬ ‫واکسیناســیون کرونــا در کشــور از ابتــدای اســفند‪۹۹‬‬ ‫شروعشد‪.‬اکنوندر شهریور‪ ۱۴۰۰‬هستیم‪،‬هفتماه‬ ‫از این زمان گذشــته اســت و فقط یک ماه و درواقع‬ ‫یک هفتم این زمان در دولت ســیزدهم بوده است‪.‬‬ ‫عملکرد دولت جدید در همین مدت کوتاه نسبت‬ ‫به دولت گذشــته قابل مقایسه نیست‪ .‬رئیس دفتر‬ ‫رئیس جمهوری با اشــاره به اولین ســفر دکتر ابراهیم‬ ‫رئیسی‪،‬رئیس جمهوریبهخوزستانافزود‪:‬رئیسیدر‬ ‫اولین سفر خود به خوزستان در بیمارستان رازی این‬ ‫شــهر حاضر شــد‪ .‬این اقدام بیانگر اهمیت و رویکرد‬ ‫دولت جدید به حل مســئله کروناست‪ .‬اسماعیلی‬ ‫در دیدار با اعضای شورای عالی نظام پرستاری گفت‪:‬‬ ‫نقشجامعهپرستاریدرسالمتمردمونجاتجان‬ ‫انسان هابی بدیلاست‪.‬تجربهشخصیمننیزموید‬ ‫اهمیتنقشپرستاراندرنجاتجانانسان هاست‪.‬‬ ‫به همین علت از هر تالشی برای حمایت از جامعه‬ ‫پرستاریدردولتوهماهنگیبادستگاه هایمختلف‬ ‫برایحلمشکالتاین گروهدریغنمی کنیم‪.‬‬ ‫نقشیکهپررنگشد‬ ‫وی افــزود‪ :‬عده ای می گویند کرونا باعث شــد‬ ‫جامعــه پرســتاری موردتوجه قرار گیرنــد اما تالش‬ ‫پرســتاران از گذشــته نیز وجود داشــته است‪ ،‬کرونا‬ ‫بــرای همه و به خصوص پرســتاران مصائب زیادی‬ ‫داشت اما این مصائب این خاصیت را داشت که‬ ‫اهمیت و نقش پرستاران برای مردم روشن تر شود‪.‬‬ ‫اکنون توجه به پرستاران بیشتر شده اما این توجه‬ ‫یکدستگاه اپارتمان مسکونی به مساحت ‪ 85/45‬مترمربع در ضلع جنوب شرقی‬ ‫طبقه دوکم یک مجتمع مسکونی تجاری که در طبقه ‪( 5‬زیرزمین‪ .‬همکف شامل‬ ‫یک واحد مسکونی و یک واحد تجاری و طبقات اول تا سوم هر یک شامل ‪ 3‬واحد‬ ‫مسکونی) در قطعه زمین جنوبی بنا شده واقع میباشد‪ .‬اسکلت ساحتمانی بتنی نمای‬ ‫شمالی از سنگ گرانیت طوسی‪ .‬پنجره ها تکجداره فلزی فاقد اسانسور و پارکینگ‬ ‫و انباری کف راه رو ورودی از سنگ و دیوار ان تا ارتفاع ‪ 1/40‬سنگ و مابقی‬ ‫گچکاری و نقاشی دیوار راه پله تا ‪ 20‬ارتفاع ‪ 1/40‬سنگ مابقی نقاشی درب ورودی‬ ‫واحد چوبی قاب تونیک کف واحد سرامیک‪ .‬دیوار کل واحد از مواد بلکا دارای یک‬ ‫خواب و سرویسهای بهداشتی مجزا و اشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف با اسکلت‬ ‫فلزی دارای نقاشی و گچبری در سقف سیستم گرمایش بخاری گازی سیستم‬ ‫سرمایش کولر ابی دارای انشعابات اب و گاز مشترک و برق مجزا‪ .‬در ید مستاجر‬ ‫که بنا به ادعای ایشان بنا به قرارداد منعقده تا ‪ 1400/05/05‬در قبال مبلغ رهن‬ ‫‪ 150/000/000‬ریال و واریز ماهانه ‪ 2/500/000‬ریال در ید ایشان میباشد‪ .‬پالک‬ ‫فوق از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/07/03‬در اداره اجرای اسناد رسمی‬ ‫کرج واقع در میدان ازادگان ابتدای خیابان مطهری از طریق مزایده به فروش می‬ ‫رسد‪ .‬مزایده از مبلغ ‪ 2/630/000/000‬ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی‬ ‫نقدا فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای‬ ‫انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از‬ ‫اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است در صورت‬ ‫وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد برنده مزایده مسترد‬ ‫خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می شود ضمنا چنانچه روز مزایده‬ ‫تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری روز بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان‬ ‫مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬الزم به توضیح است پالک ثبتی فاقد بیمه نامه می باشد‪.‬‬ ‫همچنین وفق ماده ‪ 136‬ائین نامه اجرا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد‬ ‫از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی‬ ‫در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف‬ ‫مدت ‪ 5‬روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه‬ ‫ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ .‬مبلغ مذکور‬ ‫قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در اینصورت عملیات فروش‬ ‫از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/06/20 :‬رئیس‬ ‫اجرای ثبت کرج – ایرانی بجندی م‪/‬الف ‪/785‬ف‬ ‫باید استمرار داشته باشد تا مشکالت قدیمی این‬ ‫قشرزحمتکشحلشود‪.‬رئیسدفتررئیس جمهوری‬ ‫ادامه داد‪ :‬یکی از اقدامات مهمی که در دستور کار‬ ‫دولت است‪ ،‬تزریق دز سوم واکسن برای پرستاران‬ ‫و تامین و تزریق واکسن به خانواده کادر پرستاری‬ ‫اســت و بــرای احاد مردم نیز به جــد به دنبال این‬ ‫هســتیم کــه تا چند مــاه اینــده حداقــل ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫جامعــه علیه کرونا واکســینه شــوند‪ .‬او گفــت‪ :‬در‬ ‫مورد مطالبات پرستاران مثل استخدام ها و افزایش‬ ‫تهــای دولت‪ ،‬بنده‬ ‫حقــوق نیز باوجود محدودی ‬ ‫موضــوع را از طریــق وزارت بهداشــت‪ ،‬ســازمان‬ ‫برنامه وبودجه و سازمان امور استخدامی پیگیری‬ ‫می کنم و تا جایی که مقدور است‪ ،‬برای انجام این‬ ‫خواسته هااقداممی کنیم‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رئیــس مجلس گفــت‪ :‬باید‬ ‫انجام اســت تــا دو کشــور و دو‬ ‫تــاش کنیــم تــا ضمــن رعایت‬ ‫ملــت ایــران و عراق و نیز ســایر‬ ‫اصــول بهداشــتی مقابلــه بــا‬ ‫عالقه منــدان بــه امــام حســین‬ ‫کرونــا‪ ،‬ظرفیــت زائــران ایرانــی‬ ‫(ع) را کــه در پدیده راهپیمایی‬ ‫مشــتاق حضــور در راهپیمایــی‬ ‫اربعین از سراســر جهان به هم‬ ‫محمدباقر قالیباف‬ ‫اربعین افزایش یابد‪ .‬به گزارش‬ ‫نزدیــک شــده بودنــد را از هــم‬ ‫ایلنا‪ ،‬محمدباقر قالیباف رئیس‬ ‫دور کننــد‪ ،‬اما باطل الســحر و از‬ ‫مجلــس شــورای اســامی در نشســت تعــدادی بین برنــده این طراحی هــای معاندانه نیز خود‬ ‫از جوانــان فعــال در حوزه مفاهیم اندیشــه ای و راهپیماییاربعیناست‪.‬قالیبافباتاکیدبرلزوم‬ ‫گفتمانیاربعینوفعاالنخدمتبهزائرانپیاده اجرایدقیقپروتکل هایبهداشتیبه عنوانیک‬ ‫از پیاده رویاربعیننیزبه عنوانیکیاز فرصت ها تکلیــف که مورد تاکید رهبر انقالب نیز هســت‬ ‫و ظرفیت هــا موثــر در احیــای مفاهیــم اســام افــزود‪ :‬بایــد تالش کنیم تا ضمــن رعایت اصول‬ ‫توصیف کرد و با بیان این که اربعین یک مفهوم بهداشتی مقابله با کرونا‪ ،‬ظرفیت زائران ایرانی‬ ‫و پدیده فرازمانی و فرامکانی اســت گفت‪ :‬این مشــتاق حضــور در راهپیمایی اربعیــن افزایش‬ ‫به ان معناست که ما می توانیم همیشه اربعینی یابد و این مســئله به نحوی مدیریت شــود که‬ ‫زندگی کنیمواربعینیتربیتشویموهمهشئون هــم افراد مشــتاق بتوانند تا حد امــکان در این‬ ‫زندگیرابهاینمفهوممهمنزدیک کنیم‪.‬قالیباف مراســم حضــور یابند و هــم دســتورالعمل های‬ ‫درهمینزمینهتصریح کرد‪:‬فرهنگاربعینیعنی بهداشــتی به صورت کامــل و دقیق اجرا شــود‪.‬‬ ‫همین مانور مواســات که در جریان شیوع کرونا رئیــس مجلــس در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬مجالــس‬ ‫برای رســیدگی به خانواده های نیازمند در کشور مربــوط بــه امــام حســین (ع) در طــول تاریــخ‬ ‫به راه افتاد‪ ،‬فرهنگ اربعین یعنی فرهنگ مبارزه همیشــه توســط مردم برگزار و اداره شده است‬ ‫بــا ظلم و تربیــت قرانی‪ .‬رئیس مجلس شــورای و لذا ستاد اربعین نیز نباید یک ستاد دولتی باشد‬ ‫ی کنیم تا مردم خود‬ ‫اســامی با اشاره به تحوالت کشور های منطقه بلکه باید ان را کامال مردم ‬ ‫و تاثیــرات ان در پدیده هــای مختلــف گفت‪ :‬در میدان دار اداره پیاده روی اربعین باشند و در این‬ ‫مقابــل ایــن فرهنــگ موثــر و قدرتمنــد اربعین‪ ،‬صورت خود مردم می توانند در کوتاه ترین زمان‪،‬‬ ‫طراحی های معاندانه ای از سوی دشمن در حال مشکالترارفع کنند‪.‬‬ ‫محکوم بهموفقیتهستیم‬ ‫نماینــده مــردم جیرفــت در مجلــس‬ ‫گفــت‪ :‬اینکه چهار نماینده اســتعفا داده اند‬ ‫تعــدادی زیــادی نیســت‪ ،‬اگــر فرمایشــات‬ ‫رهبــری و توصیــه و تذکــر ایشــان بــه مجلس‬ ‫نبــود از بیــن حــدود ‪ ۳۳‬نفــر اعضــای کابینه‬ ‫دولت سیزدهم حداقل ‪ ۲۰‬نفر را نمایندگان‬ ‫مجلس شکل می دادند‪.‬‬ ‫ذبیــح ا‪ ...‬اعظمی ســاردوئی در رابطه‬ ‫بــا حضــور برخــی نماینــدگان در دولــت‬ ‫و انتقــادات برخــی نماینــدگان بــه ایــن‬ ‫موضــوع گفــت‪ :‬نماینــدگان زیــادی در این‬ ‫دوره از مجلس خارج نشــدند‪ ،‬فقط چهار‬ ‫نماینــده بــرای تصدی مســئولیت های دیگر‬ ‫از جایــگاه نمایندگــی اســتعفا داده انــد‪.‬‬ ‫بــرای وزارت کشــاورزی گزینــه ای بهتــر از‬ ‫ســاداتی نــژاد نداشــتیم و بایــد ایشــان بــه‬ ‫وزارت کشــاورزی می رفتنــد‪ ،‬البتــه بــرای‬ ‫وزیر اقتصاد می شــد جایگزین دیگری پیدا‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش برنا‪ ،‬او در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫قاضی زاده هاشمی هم ‪ ۴‬دوره در مجلس‬ ‫نمایندگــی مردم را عهده دار بودند و طبق‬ ‫گفتــه خودشــان بــه دنبــال این هســتند که‬ ‫در خدمــت خانــواده شــهدا باشــند‪ .‬در‬ ‫مــورد اقــای زاکانی هــم بحث هــای زیادی‬ ‫مطــرح می شــد و درنهایــت ایشــان ترجیح‬ ‫دادنــد تــا از مجلس خارج شــوند‪ .‬اعظمی‬ ‫ســاردوئی گفــت‪ :‬اینکــه چهــار نماینــده‬ ‫اســتعفا داده انــد تعــدادی زیادی نیســت‪،‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1657‬شماره‪ ، 140060302006003178 :‬تاریخ‪ 1400/05/21 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000595‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم شنتیا علی نقیان مبنی بر صدور سند‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و‬ ‫تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل ثبت در صفحه ‪ 363‬دفتر ‪ 545‬مع االوسطه و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و‬ ‫انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده‬ ‫و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا مالکیت اقای‪/‬خانم شنتیا علی نقیان به شناسنامه شماره ‪ 1277215200‬کدملی ‪1277215200‬‬ ‫صادره فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب سوله و انباری و ساختمان به مساحت ‪7058/896‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 301‬فرعی از ‪ 91‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال در ‪ 5‬قسمت که دوم شرقی و چهارم غربی‬ ‫به طولهای ‪ 17/90‬متر و ‪ 1/35‬و ‪ 8/95‬و ‪ 1/35‬و ‪ 19/63‬کال درب و دیواریست به کوچه‪ ،‬شرقًا به‬ ‫طول ‪ 156/66‬متر دیوار به دیوار ‪ 91‬اصلی ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 46/60‬متر درب و دیواریست به گذر ‪،‬‬ ‫غربًا به طول ‪ 171/76‬متر دیوار به دیوار ‪ 91‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک‬ ‫مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1186580‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1655‬شماره‪ ، 140060302006003600 :‬تاریخ‪ 1400/06/15 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006001992‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم عزت محمدی فرد مبنی بر صدور‬ ‫سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه‬ ‫و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی‬ ‫را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه‬ ‫اگــر فرمایشــات رهبــری و توصیــه و تذکــر‬ ‫ایشــان بــه مجلــس نبــود از بیــن حــدود‬ ‫‪ ۳۳‬نفــر اعضــای کابینــه دولــت ســیزدهم‬ ‫حداقــل ‪ ۲۰‬نفر را نمایندگان مجلس شــکل‬ ‫می دادند از کســب تصدی معاونت گرفته‬ ‫تــا وزارتخانه هــا‪ .‬نماینــده جیرفــت گفت‪:‬‬ ‫تذکــر رهبــری مبنــی بــر انکــه نماینــدگان‬ ‫بــرای کســب پســت های دیگــر اســتعفا‬ ‫ندهنــد‪ ،‬منجــر شــد تــا نماینــدگان مراعات‬ ‫کننــد و دولــت هــم کابینــه خــود را از میان‬ ‫نماینــدگان انتخــاب نکند‪ .‬تعداد زیادی از‬ ‫نماینــدگان بــرای حضــور در دولــت اعــام‬ ‫امادگــی کــرده بودنــد و بــرای مصاحبــه‬ ‫دعــوت از ا ن هــا صــورت گرفتــه بــود که‬ ‫بــا توصیــه رهبــری ایــن اتفــاق نیفتــاد‪.‬‬ ‫او در خصــوص نحــوه رویکــرد دو لــت و‬ ‫مجلــس در ایــن چهــار ســال بیــان کــرد‪:‬‬ ‫نماینــدگان از همــان ابتــدا در جلســه بــا‬ ‫رئیس جمهــور مطــرح کردنــد کــه چــک‬ ‫ســفید امضــا بــه دولــت نمی دهیــم‪،‬‬ ‫قــوه مقننــه مســتقل اســت و بــا تو جــه‬ ‫بــه بعــد نظارتــی مجلــس اگــر دولــت‬ ‫نتوانــد خــوب عمــل کنــد تذکــرات و طــرح‬ ‫ســواالت و ابزار نظارتی را به کار خواهیم‬ ‫بــرد امــا تــا حتی االمــکان تعامــل می کنیم‪.‬‬ ‫جامعــه انتظــار دارد تا این ســه قــوه باهم‬ ‫تعامل کنند و دعوا و مرافه ای نباشــد‪ .‬ما‬ ‫محکوم به موفقیت هســتیم‪.‬‬ ‫شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه ‪ 229‬دفتر ‪ 531‬و صفحه‪ 129‬دفتر ‪ 534‬و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی‬ ‫نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی‬ ‫نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض‬ ‫و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم عزت محمدی فرد به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 43‬کدملی ‪ 1141532573‬صادره فرزند محمدعلی نسبت به ‪ 44‬و ‪ 13/4‬حبه از ‪ 72‬حبه‬ ‫یکباب باغ به مساحت ‪ 466/64‬مترمربع پالک شماره ‪ 503‬فرعی از ‪ 109‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به‬ ‫صورت مورب به طول های ‪ /77‬متر و ‪ 11/13‬و ‪ /63‬متر درب و دیواریست به جوی و گذر‪ ،‬شرقًا‬ ‫به طول ‪ 27/77‬متر دیواریست به جوی ‪ ،‬جنوبًا اول به طول ‪ 58‬متر دیواریست به جوی و دوم‬ ‫به طول ‪ 8/64‬متر اشتراکی به پالک ‪ ، 109/503‬غربًا به طول ‪ 34/32‬متر دیوار اشتراکی به‬ ‫پالک ‪ 109/503‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره‬ ‫به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1186539‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو؛ خودرو سواری پیکان به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران‬ ‫‪836 -53‬ص‪ 73‬به شماره موتور ‪ 11127635548‬و شماره شاسی ‪ 0076440532‬مدل‬ ‫‪ 1376‬به نام شاهین ترکی حبیب ابادی فرزند ناصر شماره شناسنامه ‪ 1395‬کدملی‬ ‫‪ 1288221770‬صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری سیستم پراید تیپ جی تی ایکس ای به رنگ نقره ای‪-‬متالیک به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪151 -85‬ج‪ 35‬به شماره موتور ‪ 2190093‬و شماره شاسی ‪S1412286638788‬‬ ‫مدل ‪ 1386‬به نام مهدی لیالج فرزند محمد شماره شناسنامه ‪ 6733‬کدملی ‪ 3590057807‬صادره‬ ‫از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مجلس کاهشقیمتسیمانومصالح‬ ‫ساختمانیرادنبالمی کند‬ ‫نایــب رئیــس کمیســیون‬ ‫در همان حالت بماند و تالش‬ ‫امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫می کنیم قیمتهایی که با رکود‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫دولت دوازدهم نوســان شدید‬ ‫مجلسشورایاسالمیمصرانه‬ ‫پیــدا کــرد‪ ،‬در دولــت جدیــد‬ ‫موضوع کاهش قیمت سیمان‬ ‫بــا تشــکیل شــوراهای مربوطه‬ ‫عباسمقتدایی‬ ‫و مصالح ســاختمانی از جمله‬ ‫مرتفــع شــود‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫اهــن و فــوالد را دنبــال مــی‬ ‫بــا توجــه به اینکــه قرار اســت‬ ‫کنــد‪ .‬عبــاس مقتدایــی در گفت وگو با ایســنا با ســالیانه یــک میلیــون واحد مســکونی ســاخته‬ ‫بیــان این مطلب اظهار داشــت‪ :‬این اصــرار ما‪ ،‬شــود‪ ،‬موضوع قیمت مصالح ساختمانی بسیار‬ ‫بــا برگزاری جلســات متعــددی بــا وزرای جدید حائــز اهمیــت اســت‪ .‬مجلــس نیــز جلســات و‬ ‫درحال پیگیری اســت‪ ،‬مخصوصا نایب رییس پیگیــری از وزرای مربوطــه را ادامــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫مجلس‪ ،‬به نمایندگی از مجلس شورای اسالمی مقتدایی مطرح کرد‪ :‬در حوزه کاالهای اساسی‬ ‫این موضوع را با جدیت دنبال می کند‪ .‬نماینده مثل گوشــت‪ ،‬مــرغ‪ ،‬برنج و‪ ...‬نیز جلســاتی با‬ ‫مــردم اصفهان در مجلــس افزود‪ :‬مجلس نمی محوریت نایب رییس اول مجلس انجام شده‬ ‫پذیــرد قیمتهایــی که در چند هفته گذشــته به و مشــخص اســت دولت و وزرا عزم جدی برای‬ ‫شــدت و اسانســوری باال رفته اســت‪ ،‬همچنان حل مشکالت کشور دارند‪.‬‬ ‫برنامهبنیادمستضعفانبرایتولیدساالنه‬ ‫‪ ۲۶‬میلیونمترچادر مشکی‬ ‫رئیــس بنیــاد مســتضعفان‬ ‫فاستونی‪ ،‬پارچه های مانتویی‪،‬‬ ‫در بازدیــد از تنهــا کارخانــه‬ ‫پارچــه هــای مقنعــه‪ ،‬شــال و‬ ‫تولیــد چادر مشــکی کشــور در‬ ‫روســری‪ ،‬لباس کار‪ ،‬پارچه های‬ ‫شــهرکرد‪ ،‬از برنامــه ایــن بنیــاد‬ ‫صنعتــی و منســوجات خانگی‬ ‫برای افزایش تولید این کارخانه‬ ‫از جملــه پارچ ههــای پــرده ای را‬ ‫پرویز فتاح‬ ‫تا ســقف ‪ ۲۶‬میلیون متــر انواع‬ ‫تولیدمی کند‪.‬وی گفت‪:‬در حال‬ ‫چادر مشــکی در سال خبر داد‪.‬‬ ‫حاضــر ایــن کارخانه ســاالنه ‪۱۰‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سید پرویز فتاح در حاشیه سفر میلیون متر انواع چادر مشکی را تولید می کند و در‬ ‫بــه اســتان چهارمحــال و بختیاری کــه به منظور صورت تکمیل طرح توسعه ای در این مجموعه‪،‬‬ ‫بازدیــد از مجموعــه هــای تولیــدی زیرمجموعه ظرفیت تولید چادر مشکی تا سقف ‪ ۱۶‬میلیون‬ ‫بنیــاد مســتضعفان در ایــن اســتان انجام شــد با مترقابلافزایشاست‪.‬‬ ‫حضــور در کارخانه حجاب شــهرکرد اظهار کرد‪:‬‬ ‫فتــاح ادامــه داد‪ :‬همچنین مقرر شــد پس از‬ ‫این مجموعه مشتمل بر سه کارخانه است که با افزایــش ظرفیت تولیــد به ‪ ۱۶‬میلیون متــر انواع‬ ‫تولید انواع پارچه‪ ،‬زمینه اشتغال نزدیک به ‪ ۵۰۰‬چــادر مشــکی در ســال‪ ،‬زمینــه افزایش ظرفیت‬ ‫نفر را به صورت مستقیم در دو استان چهارمحال تولید ‪ ۱۰‬میلیون متر مربع دیگر به ظرفیت چادر‬ ‫و بختیاری و اســتان اصفهان فراهم کرده است‪ .‬مشکیدر اینمجموعه‪،‬فراهمشود‪.‬رئیسبنیاد‬ ‫رئیــس بنیــاد مســتضعفان بــا بیــان اینکــه ایــن مستضعفاندرپایانخاطرنشانکرد‪:‬خوشبختانه‬ ‫مجموعه به عنوان تنها تولیدکننده چادرمشکی با فعالیت این مجموعه تولیدی و کیفیت باالی‬ ‫کشــور‪ ،‬انواع چادرهای مشــکی مورد نیاز بازار را محصوالت ایــن کارخانه‪ ،‬برخــی از نمونه های‬ ‫تولیــد می کنــد گفت‪ :‬تولیــد چادر مشــکی برای وارداتی از بازار چادرمشــکی کشور خارج شده و‬ ‫تامیننیاز کشور از موضوعاتموردتاکیدمااست این مهم با تکیه بر تکنولوژی باالی تولید در این‬ ‫واینمجموعهعالوهبرتولیدچادر مشکی‪،‬انواع کارخانهمحققشدهاست‪.‬‬ ‫مردمنگرانتامینمسکننباشند‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی‬ ‫مصوب شــده به ما اجازه خوبی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا ســاخت ســاالنه یک‬ ‫کهــای‬ ‫داده و زمیــن‪ ،‬وام و کم ‬ ‫میلیون مسکن در کشــور‪ ،‬مردم‬ ‫خوبی به مردم ارائه خواهد شــد‬ ‫دغدغ ـه ای در خصــوص تامیــن‬ ‫ب خانه شــوند‪ .‬قاسمی‬ ‫تا صاح ‬ ‫مســکن خــود نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫با اشــاره به اینکه در شــهر طبس‬ ‫رستم قاسمی‬ ‫رســتم قاســمی روز جمعــه در‬ ‫مشکل زمین نداریم‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫حاشــیه دیدار رییــس جمهوری‬ ‫طرح های خوبی به شــهر الحاق‬ ‫با مردم طبس در محل امامزاده حسین بن موسی خواهد شــد تا به همه مردم زمین برســد و این کار‬ ‫الکاظم (ع) در پاسخ به ذغدغه و درخواست انان هم سریع انجام خواهد شد‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬نگاه‬ ‫برای ســاخت و تامین مســکن اظهار داشت‪ :‬تمام ما این است که مردم راحت زندگی کنند و نگرانی‬ ‫افراد که مسکن اولی هستند و بند جیم انان قرمز در خصوص مســکن خود نداشته باشــند‪ .‬وزیر راه‬ ‫نشده‪،‬نسبتبهثبت نامدرسامانهاقدام کنند‪.‬وی و شهرسازی پس از دیدار رییس جمهوری با مردم‬ ‫افزود‪:‬در شهرطبس‪ ۲‬قطعهجدیدبرایالحاقبه طبس در محل امامزاده حسین بن موسی الکاظم‬ ‫شهرتعیینشدهوبهدنبالالحاققطعاتدیگری (ع)‪ ،‬دقایقــی در جمــع مــردم قــرار گرفــت و بــه‬ ‫هم هستیم‪ .‬وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد‪ :‬برخی مشکالت انان گوش داد‪ .‬تسریع در روند واگذاری‬ ‫حهــای ســرمایه گذاری‪ ،‬اســتخدام‬ ‫مردماذعاندارند کهبرخیشرکت هادر وسطشهر زمیــن بــرای طر ‬ ‫طبس زمین های خوبی را گرفتند ما این موضوع را نیروهــای بومی در معادن شهرســتان‪ ،‬تســریع در‬ ‫پیگیری می کنیــم و علت را بررســی خواهیم کرد‪ .‬واکسن کارگرانمعادن‪،‬افزایشاجاره بهادرطبس‪،‬‬ ‫قاســمی اظهار داشــت‪ :‬در حوزه مسکن برنامه ما کاهــش درصد تســهیالت مســکن از مشــکالت و‬ ‫این اســت که س ـالی یک میلیون مسکن در کشور درخواست ها مطرح شده از سوی مردم شهر طبس‬ ‫ساختهشودوتالشماایناست کهمصالحازجمله بود که وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت که برخی‬ ‫سیمان و میلگرد از طریق داللی نباشد و از طریق ازمشکالتدرحوزهاختیاراتووظایفمننیست‬ ‫خریدمستقیماز کارخانهباشدتاواحدهابا کمترین امــا بــه مســووالن متولــی در دولت بــرای پیگیری‬ ‫قیمت به دســت مردم برســد‪ .‬وی گفت‪ :‬ساخت منتقلخواهمکرد‪.‬رستمقاسمیهمچنینازسایت‬ ‫برخی واحدها را خود مردم و برخی را بنیاد مسکن مسکن ملی شهر طبس بازدید کرد و در نشستی در‬ ‫برعهدهمی گیردتا کارهابهسرعتپیشبرود‪.‬وزیر سالن جلسات شهدای فرودگاه طبس‪ ،‬مشکالت‬ ‫راه و شهرســازی گفت‪ :‬با این قانون جدید جهش طرح مسکن ملی شهرستان طبس را مورد بررسی‬ ‫و رونق مسکن که توسط مجلس شورای اسالمی قرار داد‪.‬‬ ‫بانک ملی به طرح های صادرات محور‬ ‫تسهیالتمی دهد‬ ‫عضو هیات عامل و معاون شعب بانک ملی‬ ‫ایرانحمایتاز طرحهایبزرگ کهصادراتمحور‬ ‫و جزو اولویت های کشور باشد را یکی از اولویت‬ ‫های این بانک برشــمرد و گفت‪ :‬به این طرح ها‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار و‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال تســهیالت تعلق می‬ ‫گیرد‪ .‬به گزارش روز جمعه ایرنا‪ ،‬حسن مونسان‬ ‫در دیدار با فعاالن اقتصادی استان کرمانشاه که‬ ‫در اتاق بازرگانی برگزار شــد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بانک‬ ‫ملــی بــه عنــوان بزرگترین بانــک جهان اســام و‬ ‫حاکمیتی کشور تالش کردهتاهموارهدر کنار مردم‬ ‫وتولیدکنندگانقرار گیرد‪.‬ویبااشارهبهنامگذاری‬ ‫امسال از سوی رهبر معظم انقالب به عنوان سال‬ ‫تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬این نامگذاری وظیفه بانک ملی را ســنگین‬ ‫تر از قبل کرد و از این رو تالش مضاعفی شــده تا‬ ‫نگاهبانکبهان‪،‬نهشعاریبلکهعملیاتیباشد‪.‬‬ ‫مونسانهمچنینبااشارهبهاصالحسیاستهای‬ ‫اعتباری بانک ملی‪ ،‬گفت‪ :‬این سیاست ها تقریبا‬ ‫در طول یک دهه اخیر بدون تغییر مانده بود اما‬ ‫امســال تغییر پیدا کرد تا بیش از گذشــته در کنار‬ ‫تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی باشیم‪ .‬معاون‬ ‫شعب بانک ملی ایران در ادامه از افزایش ‪ ۳‬تا ‪۶‬‬ ‫برابریاختیاراتمدیراناستانیاینبانکدرسطح‬ ‫کشور خبردادو گفت‪:‬برخیاز ایناختیاراتحتی‬ ‫به مدیران شــعب نیز داده شده تا بتوانند راحت‬ ‫تر تصمیم گیری کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬بانک ملی این‬ ‫امادگــی را دارد در صورتــی کــه واحدهای تولیدی‬ ‫استانهاشرایطشانبه گونهایباشد که کهنیازبه‬ ‫افزایش تسهیالت داشته باشند این کار برای ان ها‬ ‫از طرفخوداستانشانانجامشود‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1160‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خبر داد‬ ‫‪3‬‬ ‫بهبود شاخص های فضای کسب و کار در استان اصفهان‬ ‫رویداد امروز‪-‬احمدرضا منزه‪:‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی استان اصفهان با تاکید بر اینکه یکی‬ ‫از مشکالت کشور و استان کمبود و نبود نیروی ماهر‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تنها ســه درصد تعاونی های دنیا در‬ ‫ایران قرار دارد که سهم ایران از کل اشتغال تعاون‬ ‫در دنیا تنها شش دهم درصد است‪.‬‬ ‫کامران کالنی به مناسبت هفته تعاون در جمع‬ ‫خبرنــگاران‪ ،‬با اشــاره به اینکــه دو رویداد در بحث‬ ‫ی وجــود دارد‪،‬‬ ‫تعــاون در ســطح ملــی و بین الملل ـ ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هدف از نامگذاری هر دو رویداد ترویج و‬ ‫توسعهفرهنگتعاوناست‪.‬‬ ‫وی بــا تعریــف تعــاون‪ ،‬گفــت‪ :‬در دنیــا یکــی‬ ‫از اشــکال کارافرینــی‪ ،‬تعاونی ها هســتند و یکی از‬ ‫مشــخصه های این اســت که در تعاونی ها به طور‬ ‫تهــای اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪،‬‬ ‫یکجــا تمــام ظرفی ‬ ‫فرهنگی و … را با هم تعریف می کنیم که این مدل‬ ‫موجب توزیع ثروت می شود و به نوعی این مدل‬ ‫اقتصادی در دنیا پذیرفته شده است‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬کشــورهایی که اقتصاد قوی‬ ‫در دنیا دارند‪ ،‬بخش تعاون انها قوی است همانند‬ ‫امریکا‪ ،‬چین‪ ،‬ژاپن و فرانســه ک ه تعاونی ها ســهم‬ ‫باالیی در اقتصاد انها دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در دنیا‪ ۳.۲‬میلیون تعاونی در‬ ‫دنیا با اشتغال‪ ۲۸۰‬میلیون فعال هستند که معادل‬ ‫‪ ۱۰‬درصد اشتغال دنیا است‪ ،‬افزود‪ :‬تنها سه درصد‬ ‫یهــای دنیا در ایران قرار دارد که ســهم ایران‬ ‫تعاون ‬ ‫از کل اشتغال تعاون در دنیا تنها شش دهم درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫کالنی تاکید کرد‪ :‬اگرچه مطابق سیاس ـت های‬ ‫اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی تا پایان برنامه پنجم توسعه‬ ‫باید سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور به ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫برسد‪ ،‬اما این سهم امروز کمتر از پنج درصد است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه در شــعار جمهوری اســامی‬ ‫بحــث توزیــع عادالنه ثــروت‪ ،‬حاکمیت مــردم در‬ ‫سرنوشت و شــریک کردن مردم در اقتصاد همواره‬ ‫مطرح است درحالیکه این مهم هنوز محقق نشده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬دالیل این موضوع را باید در ساختار‬ ‫اقتصاد کشورجستجو کرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان‬ ‫اصفهــان توضیــح داد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫اقتصاد کشور در انحصار دولت است و نتوانسته ایم‬ ‫به ســهم ‪ ۲۵‬درصدی تعاونی ها در اقتصاد برســیم‬ ‫و این ســهم واگذاری اقتصاد به مردم هنوز محقق‬ ‫نشده‪ ،‬درحالیکه در دنیا مشارکت اقتصاد به مردم‬ ‫داده شده و دولت ها تنها نقش ناظر دارند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ســوی دیگــر در ایــن ســال ها‬ ‫بــر روی فرهنــگ عمومــی مــردم در حــوزه تعــاون‬ ‫کار نکرده ایــم‪ ،‬بنابراین اقتصــاد را به مــردم واگذار‬ ‫نمی کنیم تنها در حرف به دنبال سرمایه اجتماعی‬ ‫و مشــارکت اجتماعی هســتیم‪ ،‬در حالیکه راه حل‬ ‫رسیدن تعاون به سهم خود در اقتصاد در گرو رفع‬ ‫این دو مشکل است‪.‬‬ ‫کالنی با اشاره به بعد اموزش در بخش تعاون‪،‬‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬برای تقویت بخش تعاون اندیشــکده‬ ‫تعــاون و همچنیــن مراکز نــواوری تعاون در کشــور‬ ‫ایجاد شــده اســت‪ ،‬از سوی دیگر نهادهای مالی در‬ ‫بخش تعاون تقویت شدهاست‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در سطح ملی سال ‪ ۹۹‬نسبت‬ ‫به سال ‪ ۹۶‬میزان پرداخت تسهیالت بانک تعاون‬ ‫سه برابر شده است‪ ،‬همچنین‪ ۷۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫یهــای مســکن خــط‬ ‫در ســطح ملــی بــرای تعاون ‬ ‫اعتباری تخصیصدادهشدهاست‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان‬ ‫اصفهان با تاکید بر اینکه برای توسعه حوزه تعاون‬ ‫در کشــور‪ ،‬دولــت بــه دنبــال توســعه تعاونی های‬ ‫منطقه ای است‪ ،‬گفت‪ :‬به همین منظور در استان‬ ‫اصفهان‪ ۹‬تعاونیتوسعهوعمرانشهرستانیایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ی همچنین با بیان اینکه در سال های گذشته‬ ‫و ‬ ‫بخش تعاون در ســطح ملی و استان دچار مشکل‬ ‫عدم شفافییت و حاکمیت سلیقه ای به جای قانون‬ ‫شــده اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در یک سال و نیم گذشته‬ ‫ســامانه جامــع و هوشــمند بخش تعــاون موجب‬ ‫شفافیتاطالعاتتعاونی هاشدهاست‪.‬‬ ‫کالنی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر‬ ‫‪ ۳۳۹۹‬تعاونــی فعــال و یــا دارای مجوز در اســتان‬ ‫اصفهــان فعــال هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضر ‪۵‬‬ ‫درصد تعاونی های کشور با داشتن ‪ ۵۳‬هزار و ‪۴۲۹‬‬ ‫نفر عضو در استان اصفهان قرار دارند‪ ،‬همچنین از‬ ‫نظر اشتغال سه درصد تعاونی های کشور در استان‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫وی دربــاره دالیــل ســهم پاییــن اشــتغال‬ ‫تعاونی های استان توضیح داد‪ :‬یکی از دالیل سهم‬ ‫یهــا در اصفهان‪،‬‬ ‫پاییــن درصد اشــتغال این تعاون ‬ ‫توسعه تعاونی های دانش بنیان در استان است که‬ ‫به طور معمول با تعداد شاغل کمتر‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫باالییدارند‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان‬ ‫اصفهــان یــاداور شــد‪ :‬در حال حاضــر اصفهان جزو‬ ‫پنج استان برتر کشور در حوزه تعاون از نظر تعداد‬ ‫و اشتغال است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از هفته تعاون سال گذشته تا‬ ‫هفته تعاون امسال ‪ ۱۲۱‬تعاونی در استان اصفهان‬ ‫با اشــتغال ‪ ۲۱۷۲‬نفر تشــکیل شــده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در هفتــه تعاون امســال نیز ‪ ۲۶۸‬طــرح تعاونی با‬ ‫اشــتغال ‪ ۵۳۵‬نفر و ســرمایه ‪ ۱۲۲‬میلیارد تومان در‬ ‫اســتان اصفهان افتتاح شــد‪ ،‬همچنین در جشنواره‬ ‫یهــای برتــر کشــور‪ ،‬امســال یــک تعاونــی از‬ ‫تعاون ‬ ‫استان اصفهان اصفهان در سطح برتر معرفی و یک‬ ‫تعاونیشایستهتقدیرشد‪.‬‬ ‫کالنی در ادامه به مهاجرپذیری استان اصفهان‬ ‫و وجود و حضور ســرریز بیکاران چندین اســتان به‬ ‫اصفهان و همچنین شیوع کرونا و تاثیر بر اشتغال و‬ ‫بیکاری استان اشاره کرد و گفت‪ :‬در دو سال گذشته‬ ‫این مسائل و همچنین شیوع کرونا اسیب زیادی به‬ ‫اقتصاد استان به خصوص حوزه خدمات زد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه یکی از مســایل در حوزه‬ ‫اشــتغال بخــش شــاخص های کســب وکار و بهبود‬ ‫شــاخص های فضــای کســب و کار اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬رتبه اســتان اصفهــان در بهــار ‪ ۱۴۰۰‬از چهارده‬ ‫در زمســتان ســال ‪ ۹۹‬به رتبه هشــت رسیده است‪،‬‬ ‫همچنیــن در زمســتان از رتبــه ‪ ۲۶‬بــه چهاردهــم‬ ‫رسیده ایم‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان‬ ‫اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه در ایــن گــزارش اعالم‬ ‫شده که در حوزه کرونا بهترین عملکرد مربوط به‬ ‫اســتان های مرکزی‪ ،‬ســمنان و اصفهان بوده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬البته برخی مشکالت در سطح ملی و استانی‬ ‫در شــرایط تحریم و ‪ ...‬وجود دارد‪ ،‬از ســوی دیگر‬ ‫مقررات بانکی‪ ،‬قوانین ســختگیرانه و ‪ ...‬از جمله‬ ‫مولفه های نامناسب فضای کسب وکار است‪ ،‬البته‬ ‫جهــش کســب و کار اصفهــان حاصــل کار گروهی‬ ‫دستگاه هادر حوزهاشتغال است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به چند اقدام خوب در اســتان به‬ ‫منظور بهبود شاخص های کسب و کار‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫سازمانمدیریتبرنامه ریزیباهمکاریدستگاه های‬ ‫مختلف‪ ،‬اســتان را به هفت بخش تقسیم کرده و‬ ‫تهــای ایــن بخش هــا احصا و پیشــران های‬ ‫ظرفی ‬ ‫توسعه بر اساس سند امایش مشخص شده است‪ .‬از‬ ‫سویدیگرظرفیت هایاقتصادیبخشخصوصیو‬ ‫تعاونی هااحصاشدهاست‪.‬‬ ‫کالنیاضافه کرد‪:‬باتوجهبهمعضلخشکسالی‬ ‫در اســتان نیز با همکاری ســازمان جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫بحث تغییر الگوی کشت صورت گرفته است و در‬ ‫حــوزه اجرای الگوهــای نوین ابیاری کارهای خوبی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین ادامه داد‪ :‬کشورهایی که در دنیا‬ ‫در حوزه اشــتغال موفق هســتند همواره به سمت‬ ‫کارهــای نــواوری و کارهــای اشــتراکی و فناور شــدن‬ ‫اشتغال رفته اند که امروز اصفهان به این سمت در‬ ‫حال حرکت است‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان‬ ‫اصفهــان با اشــاره به فعالیت کانــون کارافرینی در‬ ‫اســتان اصفهــان‪ ،‬گفت‪ :‬روش سیاســت مــا اصالح‬ ‫ساختار در حوزه کارافرینی است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫طبققانونجهشتولیدوتامینمسکن‬ ‫دستگاه هایدولتیزمین هایمازادراندهندمصادرهمی شود‬ ‫بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن‪،‬‬ ‫چنانچــه ظــرف دو مــاه اراضــی بــرای ســاخت‬ ‫مسکن از سوی موسسات دولتی‪ ،‬وزارتخانه ها و‬ ‫ســازمان ها معرفی و واگذار نشود‪ ،‬ثبت اسناد و‬ ‫امالک کشور می تواند یک طرفه سند را به نام راه‬ ‫و شهرسازی صادر کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬قانون جهش تولید و تامین‬ ‫مســکن کــه به تائیــد شــواری نگهبان را رســیده‪،‬‬ ‫دولــت را ملــزم کرده تا برای تهیــه و تامین زمین‬ ‫به منظور ســاخت مســکن اقدامات جدی انجام‬ ‫دهــد‪ .‬زمین یکی از مهمترین نهاده های احداث‬ ‫یشــود که طبق ایــن قانون‬ ‫مســکن محســوب م ‬ ‫بایــد بــه صــورت ارزان قیمــت یا اجاره ‪ ۹۹‬ســاله‬ ‫برای احداث مســکن دهکهای متوســط و پایین‬ ‫اختصاص پیدا کند‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬دستگاههای‬ ‫دولتی موظف شده اند زمینهای خود در محدوده‬ ‫حریم شــهرها را در اختیار وزارت راه و شهرســازی‬ ‫به منظور ساخت مسکن قرار دهند‪.‬‬ ‫چنانچــه ظــرف دو مــاه اراضی برای ســاخت‬ ‫مسکن از سوی موسسات دولتی‪ ،‬وزارتخانه ها و‬ ‫ســازمان ها معرفی و واگذار نشود‪ ،‬ثبت اسناد و‬ ‫امالک کشور می تواند یک طرفه سند را به نام راه‬ ‫و شهرسازی صادر کند‪.‬‬ ‫همچنیــن به کارگیــری حداکثــر تــوان بخــش‬ ‫مسکن برای خانه دار کردن اقشار پایین جامعه‬ ‫با دو برابر کردن ظرفیت بنیاد مسکن همراه شده‬ ‫اســت‪ .‬از ســوی دولت رئیســی‪ ،‬ســاخت مسکن‬ ‫برای گروههای کم درامد در دستور کار قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬بررسی ها نشــان می دهد بخش عمده ای‬ ‫از دهکهــای ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬در شــهرهای کوچک زندگی‬ ‫می کننــد که بــه نظر می رســد دولت با شــناخت‬ ‫جامعــه هــدف‪ ،‬حدود نیمی از تمرکــز خود را بر‬ ‫ساخت و ساز در این شهرها قرار داده است‪.‬‬ ‫رییس جدید بنیاد مسکن از افزایش ظرفیت‬ ‫بنیاد برای تولید مسکن خبر داد و گفت که بنیاد‬ ‫در راســتای تامیــن یــک میلیــون واحد مســکونی‬ ‫در ســال‪ ،‬عــاوه بــر ســاخت ‪ ۲۰۰‬هــزار خانــه در‬ ‫روستاها ‪ ۲۰۰‬هزار مسکن نیز در شهرهای زیر ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار نفر احداث می کند‪.‬‬ ‫برای تامین منابع مورد نیاز طرح جهش تولید‬ ‫و تامیــن مســکن نیز صندوق توســعه مســکن با‬ ‫هدف پرداخت تسهیالت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬درصد تشکیل‬ ‫شده است‪ .‬بانکها موظفند طبق قانون‪ ،‬سالیانه‬ ‫‪ ۲۰‬درصد از تســهیالت خود را به بخش مســکن‬ ‫اختصــاص دهند‪ .‬در قانون جهش تولید و تامین‬ ‫مســکن بــر پرداخــت ســاالنه ‪ ۳۶۰‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومان تسهیالت از سوی بانکها تاکید شده است‪.‬‬ ‫درخصــوص نهادهــای ســاختمانی نیــز طبــق‬ ‫ماده ‪ ۱۴‬از فصل سوم قانون جهش تولید و تامین‬ ‫مســکن‪ ،‬وزارت امور اقتصــادی و دارایی مکلف‬ ‫اســت به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن‪،‬‬ ‫امــکان پیــش خریــد و ســایر ابزارهــای پوشــش‬ ‫ریســک خریــد مصالح ســاختمانی (صرفــا فوالد‬ ‫و ســیمان) را در بــورس کاال فراهــم کنــد‪ .‬وزارت‬ ‫صمت مکلف اســت بر بازار مصالح ســاختمانی‬ ‫(بــه ویژه فوالد و ســیمان) و تامیــن ان با قیمت‬ ‫تمام شده متعارف نظارت کند‪ .‬در این خصوص‬ ‫طبیعتا اولویت تولیدات مصالح ساختمانی مثل‬ ‫فــوالد و ســیمان بــرای نیاز داخلــی خواهد بود و‬ ‫مازاد ان می تواند صادر شود‪.‬‬ ‫همچنین در بحث تامین خدمات ساختمانی‬ ‫دربــاره هزینه صدور و تمدید پروانه ســاختمانی‬ ‫در ماده ‪ ۱۵‬قانون عنوان شــده که گواهی پایان‬ ‫کار ســاختمان کلیــه برنامه هــای حمایتــی وزارت‬ ‫راه و شهرســازی بــا ‪ ۳۰‬درصــد تخفیف محاســبه‬ ‫و دریافــت می شــود‪ .‬از ســوی دیگــر وزارت راه‬ ‫و شهرســازی بــا اعمــال سیاســت های تشــویقی‪،‬‬ ‫مهندســین داوطلــب بــرای ارائــه خدمــات فنــی‬ ‫مهندســی در طرحهای حمایتی تامین مســکن را‬ ‫معرفی کند‪ .‬مددجویان‪ ،‬معلوالن و ایثارگران با‬ ‫معرفــی کمیته امداد امام خمینی (ره)‪ ،‬ســازمان‬ ‫بهزیســتی کشور و بنیاد شــهید و امور ایثارگران از‬ ‫پرداخــت هزینه خدمات نظام مهندســی معاف‬ ‫هستند و ما به التفاوت ان از محل منابع صندوق‬ ‫ملــی مســکن‪ ،‬تامیــن و در وجــه ســازمان نظــام‬ ‫مهندسی ساختمان واریز می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملفوالدمبارکهتاکید کرد‬ ‫همگامی فوالدمبارکه ودانشگاهدر راستایحرکتدولت‬ ‫درمسیرحکمرانیهوشمند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه با بیــان اینکه‬ ‫ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت در مســیر حکمرانــی‬ ‫هوشمندمنجربهایجاداشتغالبرایتحصیل کردگان‬ ‫می شود‪،‬گفت‪:‬تکمیلزنجیرهارتباطیعلموصنعت‬ ‫موجبرفعنیازهاوخالهایاقتصادیوبی اثرشدن‬ ‫تحریم هامی شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬با تاکید بر ضرورت‬ ‫ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت اظهــار کــرد‪ :‬امــوزش و‬ ‫اطالع رســانی در خصوص اهمیت حمایت از تولید‬ ‫ملی از وظایف مهم اموزش و پرورش‪ ،‬دانشگاهیان‪،‬‬ ‫رسانهملیوتمامیدست اندرکاراناینعرصهاست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت تولید علم نافع از طریق‬ ‫ارتباطبادانشگاهافزود‪:‬راه اندازینخستینازمایشگاه‬ ‫صنعت نسل چهارم در دانشگاه صنعتی اصفهان با‬ ‫همین هدف دنبال شــده و شــرکت فوالد مبارکه در‬ ‫دیگر اقدامات مشترک با دانشگاه ها‪ ،‬موفقیت های‬ ‫زیادی کسب کردهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه‬ ‫ماموریت های پژوهشــکده فوالد دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهــان در جهت توســعه محصوالت بــرای گروه‬ ‫فــوالد مبارکــه و صنعت فوالد ایران گفت‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته تولید پروتزهای انسانی در این پژوهشکده‬ ‫عملیاتــی شــد کــه در صنعت پزشــکی کشــور مورد‬ ‫استفادهقرار می گیردو کشور رادر اینزمینهاز واردات‬ ‫محصوالتخارجیبی نیازمی کند‪.‬‬ ‫ویباتاکیدبرضرورتعقبنماندنازرقابت های‬ ‫بازارجهانیادامهداد‪:‬دانشگاه هانقشبسیارمهمی‬ ‫در کمــک بــه پیشــرفت‪ ،‬رونق و اعتــای صنعت و‬ ‫براورده ساختن نیاز صنایع کشور به علم و نواوری و‬ ‫تبدیلنگاهاز مونتاژکاریبهنواوریدر صنعتدارند‪.‬‬ ‫عظیمیان با اشاره به اهمیت اینده پژوهی در شرکت‬ ‫فوالدمبارکهخاطرنشانکرد‪:‬بامرورتاریخچهصنایع‪،‬‬ ‫به شــرکت های بزرگی برمی خوریم که امروز اثری از‬ ‫ان ها باقی نیست‪ .‬اینکه باید چه مسیری را در پیش‬ ‫گرفتمهم ترینمسئله ایاستکهرهبرانسازمان ها‬ ‫باانمواجه اند‪.‬‬ ‫وی اذعــان داشــت‪ :‬اقــدام دیگــر پژوهشــکده‬ ‫فوالد دانشــگاه صنعتی اصفهان‪ ،‬تاســیس شــرکت‬ ‫پشتیبانیوتوسعهفناوریونواوری هایفوالدمبارکه‬ ‫بــا هدف ایجــاد یک مرکــز (‪ )COE‬بود تا بتوانیم با‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬شــرکت فوالد مبارکه را در دو حوزه‬ ‫توســعه فرایند و اقتصاد چرخشــی توسعه دهیم و‬ ‫با بهره گیــری از ظرفیت ملی‪ ،‬این مــوارد را به عنوان‬ ‫ماموریتدربرنامهخودداشتهباشیم‪.‬‬ ‫عظیمیان تاکید کــرد‪ :‬با تعریــف ماموریت ها و‬ ‫برنامه هایی در تعامل ســازنده با دانشگاه ها‪ ،‬مرکز‬ ‫تحول دیجیتال صنعت فوالد با بهره گیری از دانش‬ ‫استارت اپ ها و همراهی دانشگاه تهران و معاونت‬ ‫علمیوفناوریریاستجمهوری‪،‬درپردیسدانشگاه‬ ‫تهران در حال ساخت و اجراست‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه یــاداور شــد‪:‬‬ ‫بهترینفضایی کهبه لحاظفنیمی توانددرخدمت‬ ‫احداث نخستین ازمایشگاه صنعت نسل چهارم در‬ ‫کشــور قرار بگیرد‪ ،‬دانشگاه صنعتی اصفهان است‪.‬‬ ‫همکاری این دانشگاه با گروه فوالد مبارکه می تواند‬ ‫بــه تربیت محققــان و متخصصانی منجر شــود که‬ ‫می توانند در اینده نزدیک طرح تحول دیجیتال را در‬ ‫کشور جاریسازند‪.‬ویدر پایانبااشارهبهمطالعات‬ ‫موردیدر دانشگاه هایالمان‪،‬فرانسهوپلی تکنیک‬ ‫میالن‪،‬انتخابدانشگاهصنعتیاصفهانراشایسته‬ ‫دانستوتوضیحداد‪:‬ایجادازمایشگاهصنعتنسل‬ ‫چهارم یکی از الزامات دیگر است و برای طرح تحول‬ ‫دیجیتالاجتناب ناپذیرخواهدبود‪،‬چراکهمعتقدیم‬ ‫موضوع پژوهش و ایجاد توانمندی در نســل جدید‬ ‫باید در دانشگاه اتفاق بیفتد و شرکت فوالد مبارکه‬ ‫هم حامی این بخش باشــد تا از نتایج ان در کشــور‬ ‫بهره مندشویم‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫با کارت اعتباری جدید‬ ‫بانک اینده همواره‬ ‫معتبرید‬ ‫بــا حضــور دکتر محمد فطانــت مدیر عامــل بانک‬ ‫اینــده‪ ،‬از کارت اعتبــاری جدیــد این بانک در ‪ ۴‬ســطح‬ ‫مختلفرونماییشد‪.‬این کارتاعتباریجدیدباهدف ‬ ‫ توسعه کسبو کار ُخرد‪،‬تسهیلوتسریعدر معامالت‪،‬‬ ‫تامین نیازهای مالی مشتریان به عنوان یک راه کار مدرن‬ ‫و اســان به جای تســهیالت ُخرد‪ ،‬کاهش نقل و انتقال‬ ‫پول و قابل اســتفاده در شــبکه گســترده فروشگاهی و‬ ‫افزایش قدرت خرید در دسترس عموم مشتریان بانک‬ ‫اینده قرار گرفته است‪ .‬کارت اعتباری بانک اینده یکی‬ ‫از خدمــات نویــن مبتنی بر کارت اســت که متقاضی با‬ ‫داشــتن ان می تواند به پشــتوانه اعتبار خود نزد بانک‪،‬‬ ‫پرداخت هزینه خرید های امروز خود را در اینده انجام‬ ‫دهد‪ .‬این کارت با هدف افزایش قدرت خرید مشتریان‬ ‫عرضه می شود که بر خالف سایر کارت های بانکی‪ ،‬ابزار‬ ‫برداشتیااستفادهاز موجودییکسپردهنیست‪،‬بلکه‬ ‫ابــزاری برای اســتفاده از اعتبــاری مشــخص‪ ،‬در دوره ای‬ ‫معین است که بانک برای مشتری در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫دارنــده ایــن کارت می توانــد بــا اســتفاده از ان از تمــام‬ ‫فروشــگاه ها و مراکز دارای پایانه فروش و بســیاری وب‬ ‫سایت هایدارایفروشگاه هایاینترنتی‪،‬نسبتبهخرید‬ ‫کاال و دریافت خدمات اقدام کند‪ .‬حداکثر سقف مبلغ‬ ‫اعتباری و مدت بازپرداخت کارت اعتباری جدید بانک‬ ‫اینــده‪ 2 ،‬میلیــارد ریــال و از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۶۰‬ماه برای مشــتریان‬ ‫واجد شرایط طبق ضوابط و مقررات است‪ .‬کارت های‬ ‫اعتباری مرابحه با مبالغ مختلف و در ‪ ۴‬سطح برنزی‪،‬‬ ‫نقره ای‪ ،‬طالیی و رزگلد عرضه می شود‪ .‬ایجاد امکان‬ ‫واریز وجه به کارت اعتباری از ســوی مشــتری به منظور‬ ‫افزایشمبلغقابلپرداختدر خریدهایبامبالغبیشاز‬ ‫سقف های تعیین شده با استفاده از کارت اعتباری‪ ،‬شارژ‬ ‫کارتبه میزانقسطپرداختی(ویژگیاعتبار چرخشییا‬ ‫گردان)‪،‬امکانتسویهالکترونیکیبدهی کارتوضریب‬ ‫امنیتباال مشابهباسایر کارت هایبانکیاز ویژگی های‬ ‫این کارت است‪ .‬مرکز ارتباط با مشتریان بانک اینده نیز‬ ‫در تمام ســاعات شــبانه روز با شــماره ‪021-27663200‬‬ ‫پاسخ گواست‪.‬‬ ‫رتبه برتر اداره راهداری‬ ‫و حمل و نقل جاده ای‬ ‫استان اصفهان در‬ ‫جشنواره شهید رجایی‬ ‫اداره کلراهداریوحملونقلجاده ایاستاناصفهان‬ ‫دربیستوچهارمینجشنوارهشهیدرجاییاستان‪،‬موفق‬ ‫به کسبرتبهاولدر شاخصهایاختصاصیشد‪.‬در لوح‬ ‫تقدیر اهدا شده از سوی استاندار محترم اصفهان و رئیس‬ ‫محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان به‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان‬ ‫امدهاست‪،‬تالشارزشمندجنابعالیوهمکارانمحترمتان‬ ‫موجب شــده اســت از طرف ســتاد بیســت و چهارمین‬ ‫جشنواره شهید رجایی استان اصفهان به عنوان رتبه برتر‬ ‫مجموعشاخص هایاختصاصی گروهزیربناییوتوسعه‬ ‫زیرســاخت شناخته و معرفی شوید‪ .‬این موفقیت را به‬ ‫جنابعالی و تمامی کارمندان شریف ان دستگاه تبریک‬ ‫گفتهوانتظار می رودبهنحومقتضیاز همکارانتانتقدیر‬ ‫وتشکرنمایید‪.‬امیداستبااستمرار تالشوتکاپویویژه‬ ‫در سال تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها موجب ارتقا‬ ‫کارامــدی دولــت‪ ،‬رضایت مردم‪ ،‬ایجــاد ارامش‪ ،‬دمیدن‬ ‫روحامیددر کالبدجامعهوسرافرازیمیهنعزیزمانایران‬ ‫اسالمیشوید‪.‬‬ ‫اغاز واکسیناسیون‬ ‫فعاالن صنعت حمل و نقل‬ ‫برون شهری اصفهان‬ ‫بــه گــزارش پیداگر نیــوز‪ ،‬معاون حمل و نقل اســتان‬ ‫اصفهان گفت‪:‬واکسیناسیونفعالینصنعتحملونقل‬ ‫برونشهریاستا ناصفها ناغاز شد‪.‬محمدعلیصلواتی‬ ‫در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اسیب های وارد شده‬ ‫به صنعت حمل و نقل کشور و استان اصفهان گفت‪ :‬با‬ ‫هماهنگی هایصروتگرفتهفرایندواکسیناسیونفعاالن‬ ‫صنعتحملونقلدراستاناصفهاناغاز وواکسیناسیون‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰۰‬نفــر از فعالیــن ایــن صنعــت انجــام شــده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬فرایند ثبت نام تمامی فعاالن صنعت‬ ‫حمل و نقل اعم از رانندگان حمل و نقل کاال و مســافر‬ ‫و شــرکت های حمل و نقل انجام شــده اســت کــه برای‬ ‫دریافت نوبت اول واکســن خود می توانند به مرکز دایر‬ ‫شــده واقع در خیابان ایت اله غفاری‪ -‬کوچه شــماره‪۱۳‬‬ ‫استان مقدس زینبیه مراجعه کنند‪ .‬معاون حمل و نقل‬ ‫استاناصفهانتصریح کرد‪ :‬کارنامهفعالینصنعتحمل‬ ‫ونقلاستاناصفهاندرسال هایشیوع کروناباوجودتمام‬ ‫خطراتومحدودیت ها‪،‬زرینوغرورانگیزاست‪.‬‬ ‫الیحه احیای جهاد‬ ‫سازندگی به زودی به‬ ‫دولت ارایه می شود‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی گفت‪ :‬این وزارتخانه به زودی‬ ‫الیحه ای برای احیای جهاد سازندگی در راستای توسعه‬ ‫پایدارروستاییوحمایتازتولیددراینمناطقبهدولت‬ ‫تقدیممی کند‪.‬به گزارشایرنا‪،‬سیدجوادساداتی نژادروز‬ ‫جمعهدر حاشیهبازدیداز باغ‪ ۴۰۰‬هکتاری گلمحمدی‬ ‫در بــرزک کاشــان در گفــت و گو با خبرنــگاران افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به دســتور رییس جمهوری مبنی بر احیای جهاد‬ ‫ســازندگی و مدیریت یکپارچه در روســتاهای کشــور به‬ ‫زودی در وزارت جهــاد کشــاورزی برنامه ریزی به منظور‬ ‫تحققاینمهمبامدیریتمناسببرایحمایتازتولید‬ ‫روستاها با تقدیم الیحه ای به دولت پیشنهاد و اجرایی‬ ‫شدن ان مورد توجه قرار می گیرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫تاکید بر ترمیم محل اب‬ ‫شستگی مسیر لوله گاز در‬ ‫بستر رودخانه دوغ کالله‬ ‫در جلسهمدیریتبحران گاز گلستانبرترمیممحل‬ ‫اب شستگی مسیر لوله گاز در بستر رودخانه دوغ کالله‬ ‫تاکید شد‪ .‬جلسه مدیریت بحران گاز گلستان با حضور‬ ‫مدیرعامل و اعضای کمیته بحران برگزار و در خصوص‬ ‫اهدافجلسهوانجامتمهیداتالزموضروریبهمنظور‬ ‫ترمیممحلابشستگی مسیر لوله گاز در بستررودخانه‬ ‫دوغ کاللــه و همچنیــن امادگــی ورود به فصل ســرما و‬ ‫اقدامات پیشــگیرانه بــرای مقابله با شــرایط احتمالی‬ ‫بحث و تبادل نظر شــد‪ .‬شــرکت گاز استان گلستان‪ ،‬در‬ ‫ایــن جلســه مهدی ضمیــری رئیــس ‪ HSE‬شــرکت گاز‬ ‫استان گلستان‪،‬بابیاندستور جلسه‪ ،‬گزارشیاز فعالیتها‬ ‫واقدامــات انجام شــده در حوزه مدیریت بحــران ارائه‬ ‫نمود‪ .‬وی افزود‪ :‬بدنبال بازدید میدانی مدیریت محترم‬ ‫عامل و هیئت همراه از محل اب شستگی مسیر لوله‬ ‫گاز در بستر رودخانه دوغ کالله که ناشی از سیل اخیر‬ ‫بوقوع پیوســته بود‪ ،‬پس از بیان نظرات و پیشنهادات‬ ‫مــورد نظــر در این خصــوص تبادل نظر صــورت گرفت‬ ‫و مقرر شــد به جهت اهمیت موضوع هر چه ســریعتر‬ ‫بتوانیمدر کوتاه مدتبابه کارگیریماشیناالتسنگین‪،‬‬ ‫قسمت نمایان شده لوله و اطراف ان خاکریزی شده و‬ ‫عملیات تســطیع صورت پذیرد‪ ،‬به گونه ای که جریان‬ ‫اب به هنگام سیل در عرض رودخانه پخش و از شدت‬ ‫تخریبان کاستهشود‪.‬ضمیریافزود‪:‬درادامههمچنین‬ ‫عنوان شد با فاصله مناسب از محل فعلی‪ ،‬نسبت به‬ ‫تهیــه مقادیــر کار و انتخاب پیمانکار بــرای نصب لوله‬ ‫جدید با عمق مناســب فعالیت همراه با مشــخصات‬ ‫فنی و استاندارد برنامه ریزی و اقدام گردد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫همزمان به منظور تامین گاز ناشی از توسعه شبکه در‬ ‫شهر کالله‪،‬طرحتقویتی کاللهنیزاجراشود‪.‬رئیس‪HSE‬‬ ‫شــرکت گاز اســتان گلســتان ادامه داد‪ :‬از موارد دیگری‬ ‫که در این جلسه عالوه بر پیگیری مصوبات جلسات‬ ‫قبلی به ان پرداخته شــد انجام اقدامات پیشگیرانه و‬ ‫مناسب برای ورود به فصل سرما و بازدید از تاسیسات‬ ‫و تجهیــزات موجود بــود تا در صورت وجود مشــکل و‬ ‫کاستی ها اقدامات الزم جهت مرتفع کردن ان تا شروع‬ ‫فصل سرما بعمل اید و بتوانیم بدون هیچ نگرانی سال‬ ‫جاری را نیز به پایان برسانیم‪.‬‬ ‫تعمیرات اساسی ‪ 3‬واحد‬ ‫عملیاتی شرکت پاالیش‬ ‫نفت اصفهان‬ ‫به پایان رسید‬ ‫تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر‪ ،‬کاهش گرانروی‬ ‫و گاز مایــع شــماره یک شــرکت پاالیش نفــت اصفهان‬ ‫پایان یافت‪ .‬مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش‬ ‫نفــت بــا بیان اینکــه این تعمیرات که در فصــل گرما و‬ ‫بــا وجود بیماری کرونا و همچنین شــرایط بحرانی اب‬ ‫صــورت گرفــت‪ ،‬با همــکاری کارکنان شــرکت و رعایت‬ ‫پروتــکل هــای بهداشــتی و به همــراه ‪ 1300‬نفــر نیروی‬ ‫پیمانــکاری (جذب موقــت) بدون وقفه و تعطیلی به‬ ‫اتمام رسید‪ .‬علیرضا قزوینی زاده‪ ،‬با بیان اینکه در این‬ ‫تعمیرات اساســی‪ ،‬ادارات نگهــداری و تعمیرات‪ ،‬بهره‬ ‫برداری‪ ،‬بازرسی فنی‪ ،HSE،‬مهندسی‪ ،‬روابط عمومی‪،‬‬ ‫حراست‪ ،‬خدمات اداری و رفاهی و‪ ...‬همکاری داشتند‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬کار تعمیرات اساسی ‪ 24‬ساعته و با کلیه‬ ‫نفــرات و تجهیــزات اداره تعمیــرات انجام شــد و تمام‬ ‫تالش ما بر این بود که با به کارگیری نیروهای متخصص‪،‬‬ ‫مجرب و کارازموده از تمام بخشــهای اداره تعمیرات و‬ ‫اســتفاده حداکثری از زمان و امکانات شــرکت علیرغم‬ ‫حجم زیاد و ســنگین کارهای تعمیراتی با رعایت کلیه‬ ‫اصول ایمنی و زیست محیطی‪ ،‬زمان انجام را به حداقل‬ ‫برسانیم‪.‬ویواحدهایموردتعمیراترابسیاربااهمیت‬ ‫خواندواظهار داشت‪:‬خوراکواحدتقطیرشمارهیکاین‬ ‫شرکت‪ ،‬به طور متوسط روزانه ‪ 90‬هزار بشکه است که‬ ‫تولیدات ان گاز مایع‪ ،‬بنزین سبک‪ ،‬بنزین خام‪ ،‬گازوئیل‬ ‫سبک و سنگین و خوراک واحدهای ایزوماکس‪ ،‬شرکت‬ ‫نفت سپاهان و شرکت نفت جی است و واحد گاز مایع‬ ‫شماره یک نیز با دریافت خوراک حدود ‪ 8‬هزار بشکه در‬ ‫روز‪ ،‬گاز مایــع تولید می نماید‪ .‬همچنیــن خوراک واحد‬ ‫کاهش گرانروی شماره یک‪ ،‬حدود ‪ 21‬هزاربشکه در روز‬ ‫و تولیدات ان گاز مایع‪ ،‬هات اویل‪ ،‬بنزین و تار است‪.‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای گیالن‬ ‫به عنوان دستگاه برگزیده‬ ‫انتخاب شد‬ ‫شرکتبرقمنطقهای گیالنبرایدومینسالمتوالی‬ ‫دستگاه برگزیده در ارزیابی عملکرد ساالنه دستگاه های‬ ‫اجرایی شــد‪ .‬ایین تجلیل از دســتگاه های اجرایی برتر‬ ‫اســتان گیالن در ارزیابی عملکرد ســال‪( 1399‬جشنواره‬ ‫شهیدرجایی)در سالنغدیراستانداری گیالنبرگزار شد‪.‬‬ ‫در این جشــنواره اســتانی‪ ،‬شرکت برق منطقه ای گیالن‬ ‫در ارزیابی عملکرد سال ‪ 99‬دستگاه های اجرایی استان‬ ‫گیالن‪ ،‬در میان‪ 53‬دستگاه اجرایی‪ ،‬در مجموع شاخص‬ ‫های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد‪ ،‬برای دومین‬ ‫سال پیاپی از جمله دستگاه های اجرایی برگزیده استان‬ ‫گیالن معرفی شــد‪ .‬در این ایین‪ ،‬ارســان زارع اســتاندار‬ ‫گیالنورییسستاداستانیجشنوارهشهیدرجاییبااهدا‬ ‫تندیس جشنواره و لوح تقدیر به بهمن داراب زاده مدیر‬ ‫عاملشرکتبرقمنطقهای گیالن‪،‬ازاقداماتوعملکرد‬ ‫اینشرکتقدردانی کرد‪ .‬گفتنیاست کهارزیابیعملکرد‬ ‫دســتگاه های اجرایــی کشــور هر ســاله بر اســاس قانون‬ ‫مدیریتخدمات کشوریوایین نامهودستورالعمل های‬ ‫تدویــن شــده در دو بعد عمومی و اختصاصی از ســوی‬ ‫سازمان اداری و استخدامی کشور انجام و از دستگاه های‬ ‫برگزیدهتوسطاستاندارتقدیرمی شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1160‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫برای رسیدن به رتبه نخست تولید محصوالت پایه پتروشیمی در خاورمیانه هدف گذاری شد‬ ‫رشدسهمایراندرتجارتمحصوالتپتروشیمیخاورمیانه‬ ‫مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی گفت‪ :‬سهم ایران از تجارت محصوالت‬ ‫پتروشــیمی خاورمیانــه در ســال ‪ ۹۸‬برابــر بــا ‪۲۰.۲‬‬ ‫درصد بود و در پایان سال ‪ ۹۹‬به ‪ ۲۲.۱‬درصد رسید‬ ‫که حکایت از رشدی ‪ ۲‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫حسنعباسزادهدر گفت وگوباایرنا‪،‬بااشارهبه‬ ‫اینکه شاخص های متفاوتی برای سنجش وضعیت‬ ‫تولید پتروشیمی در جهان وجود دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از‬ ‫نظر ظرفیت تولید در ســال ‪ ۱۳۹۸‬ایران ســهم ‪۲.۵‬‬ ‫درصدی از تولید محصوالت پتروشــمی دنیا داشته‬ ‫که این سهم با بهره برداری از طرح های جهش دوم‬ ‫صنعت پتروشــیمی در پایان ســال گذشــته به ‪۲.۷‬‬ ‫درصد افزایش پیدا کرده است‪ .‬افزایش سهم ایران‬ ‫از ظرفیت تولید پتروشیمی جهان در حالی است که‬ ‫اغلب کشورهابرایارتقاظرفیتخود کار می کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن افزایــش ظرفیــت در مقیــاس‬ ‫خاورمیانــه برای ایران بیشــتر بــوده و در خاورمیانه‬ ‫ایران در حالی در سال ‪ ۲۴.۹ ،۹۸‬درصد از ظرفیت‬ ‫پتروشمی این منطقه را در اختیار داشته که این رقم‬ ‫در پایان سال گذشته به‪ ۲۶.۵‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫عبــاس زاده بــا بیــان اینکــه حــدود ‪ ۷۰‬درصد از‬ ‫محصوالت پتروشیمی ایران صادر می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سهم ایران در تجارت محصوالت پتروشیمی جهان‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۵.۳‬درصد بوده و در پایان سال‬ ‫‪ ۹۹‬بــا توجــه بــه افزایــش صــادرات‪ ۵.۹ ،‬درصد از‬ ‫صادرات جهان را داشتیم‪.‬‬ ‫به گفته مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی‬ ‫صنایع پتروشیمی‪ ،‬سهم ایران در تجارت پتروشیمی‬ ‫خاورمیانــه ‪ ۲۰.۲‬درصــد در ســال ‪ ۹۸‬بــوده کــه بــا‬ ‫رشــدی حــدود ‪ ۲‬درصدی بــه ‪ ۲۲.۱‬درصد در پایان‬ ‫سال‪ ۹۹‬رسیده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ایران اکنون با ظرفیت تولید ‪۳۰‬‬ ‫میلیونتنمحصوالتپایهپتروشیمیمانندمتانول‪،‬‬ ‫نهــا‪ ،‬امونیــاک‪ ،‬اروماتیک ها و ‪ ...‬رتبــه دوم را‬ ‫الفی ‬ ‫پس از عربستان در خاورمیانه دارا است اما با اجرای‬ ‫طرح های در دســت اقدام پتروشیمی تا پایان سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۵‬این ظرفیت به ‪ ۵۷‬میلیون تن در سال برای‬ ‫ایران می رســد و در ان مقطع رتبه اول محصوالت‬ ‫پایه در خاورمیانه برای ایران خواهد بود و عربستان‬ ‫بــا ظرفیت تولید ‪ ۴۸‬میلیــون تن در رتبــه دوم قرار‬ ‫خواهدداشت‪.‬‬ ‫عباسزادهافزود‪:‬اهمیتتولیدمحصوالتپایه‬ ‫پتروشــیمی از ان جهت اســت که این محصوالت‬ ‫سرشاخهایجادزنجیرهارزشدر اینصنعتهستند‪.‬‬ ‫وی سهم ایران از درامد محصوالت پتروشیمی‬ ‫را ‪ ۱۷‬میلیــارد دالر دانســت و ادامــه داد‪ :‬ارزش‬ ‫محصوالت پتروشیمی و شیمیایی در جهان ساالنه‬ ‫یشــود که البته این‬ ‫‪ ۳.۷‬هزار میلیارد دالر براورد م ‬ ‫ارزشتمامیمحصوالتپتروشیمیوشیمیاییرادر‬ ‫بر می گیرد که حتی محصوالت شــیمیایی دارویی‬ ‫کــه در هــر گــرم ارزش باالیی دارنــد و در مجموعه‬ ‫پتروشیمی ها قرار نمی گیرند را نیز شامل می شود؛‬ ‫بنابراینمقایسهایندوعددتناسبچندانیندارد‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی با تاکید بر اینکه در پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫ظرفیت تولید ‪ ۹۵‬میلیون تن محصول پتروشــیمی‬ ‫در کشور می رسیم‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل تحریم و کرونا‪،‬‬ ‫بهره برداریاز چندطرحبهابتدایسالایندهموکول‬ ‫شده و در نیمه ابتدایی سال‪ ۱۴۰۱‬به ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تن محصول پتروشیمی در سال دست‬ ‫خواهیمیافت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه عبــاس زاده‪ ،‬در پایــان ســال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫ظرفیتتولیدمحصوالتپتروشیمیبه‪۱۳۶‬میلیون‬ ‫تــن افزایــش پیدا می کنــد و درامدهــای کل به ‪۳۷‬‬ ‫میلیارددالرخواهدرسید‪.‬‬ ‫وی از تدویــن گام چهــارم پتروشــیمی خبــر داد‬ ‫و گفــت‪ :‬در ایــن برنامه تمرکز بر طرح های تکمیل‬ ‫زنجیره ارزش گذاشته شده و طرح ها در ‪ ۳‬گروه به‬ ‫عنوان گام چهارم مطرح شده است‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع‬ ‫حهــای پیشــران در ‪۶‬‬ ‫پتروشــیمی گــروه اول را طر ‬ ‫زنجیرهدانستوافزود‪:‬باتوسعهطرح هایپیشران‬ ‫‪ ۲۰‬محصولجدیدرابهسبدمحصوالتپتروشیمی‬ ‫اضافهمی کنیموارزشمحصوالتبیشترمی شود‪.‬‬ ‫حهــای پیشــران‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا اجــرای طر ‬ ‫همچنیــن از واردات ‪ ۱.۳‬میلیــارد دالر محصــول‬ ‫پتروشیمی به کشور جلوگیری خواهد شد و خوراک‬ ‫صنایعتکمیلیتامینمی شود‪.‬‬ ‫عبــاس زاده‪ ،‬گروه دیگــر طرح ها در گام چهارم‬ ‫پتروشیمی را شامل ‪ ۳‬طرح خوراک ترکیبی دانست‬ ‫و گفــت‪ :‬اجــرای این طرح ها که به ‪ ۱۲‬میلیارد دالر‬ ‫ســرمایه گذاری نیاز دارد‪ ۱۵ ،‬میلیون تن به ظرفیت‬ ‫پتروشیمیکشوراضافهمی کند‪.‬‬ ‫وی گروه سوم در گام چهارم پتروشیمی را توجه‬ ‫به تولید پروپیلن عنوان کرد و افزود‪ :‬تولید پروپیلن‬ ‫از دو مســیر تبدیل پروپان به پروپیلن و تبدیل گاز‬ ‫طبیعیبهپروپیلندر کشور دنبالمی شود‪.‬‬ ‫باتعریفطرح هایجدیدوپیشراندر صنعت‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬ان گونــه کــه مدیرعامــل شــرکت ملی‬ ‫صنایع پتروشــیمی اعالم کرده‪ ،‬درامد این صنعت‬ ‫تــا ســال ‪ ۱۴۰۶‬بــه بیــش از ‪ ۵۰‬میلیارد دالر در ســال‬ ‫می رسد که در مقایسه با درامد‪ ۱۵‬میلیارد دالری در‬ ‫سال ‪ ،۹۹‬رشد ‪ ۲۳۰‬درصدی را تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۵۰‬طــرح فعــال در صنعــت‬ ‫پتروشــیمی وجــود دارد کــه تا پایان ســال ‪ ۱۴۰۴‬به‬ ‫بهر هبــرداری می رســد و ظرفیــت تولیــد را بــه ‪۱۳۵‬‬ ‫میلیونتندر سالمی رساند‪.‬‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۲۵‬میلیــون تــن بــه ظرفیــت‬ ‫پتروشــیمی کشــور اضافه شــد و ســال گذشــته ‪۳۴‬‬ ‫میلیــون تن محصول نهایــی فروخته شــده که ‪۱۵‬‬ ‫میلیارد دالر درامد به همراه داشته است‪.‬‬ ‫امســال ‪ ۴۳‬میلیــون تن محصــول نهایی تولید‬ ‫یشــود‬ ‫خواهــد شــد که ‪ ۳۳‬میلیــون تن ان صادر م ‬ ‫و ‪ ۱۰‬میلیون تن در داخل کشــور مورد اســتفاده قرار‬ ‫می گیردوبراینخستینباردرامدصنعتپتروشیمی‬ ‫به‪ ۲۱.۵‬میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫گام بعــدی صنعــت پتروشــیمی کــه تــا ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۶‬محقــق خواهــد شــد‪ ،‬در ‪ ۳‬طبقه بنــدی‬ ‫طرح های خوراک ترکیبی‪ ،‬طرح های جدید تولید‬ ‫پروپیلن و طرح های پیشران تعریف شده است‬ ‫یشــود تــا‬ ‫کــه در مجمــوع ‪ ۴۷‬پــروژه را شــامل م ‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۶‬درامــد صنعــت پتروشــیمی به ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد دالر برسد‪.‬‬ ‫با اجرای این طرح ها تا سال‪ ۱۴۰۶‬سرمایه گذاری‬ ‫تجمعــی در ایــن صنعت ‪ ۱۲۵‬میلیــارد دالر بــراورد‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سدهایتهرانتشنههستند‬ ‫مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیســات‬ ‫ابی و برق ابی شرکت اب منطقه ای تهران گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر حجم ذخیره سدهای تامین کننده‬ ‫اب شــرب تهران ‪ ۵۴۹‬میلیون متر مکعب اســت‬ ‫کــه در مقایســه بــا ‪ ۸۹۱‬میلیــون متر مکعــب روز‬ ‫مشــابه ســال گذشــته با کســری مخزن و کســری‬ ‫ذخیره ‪ ۳۴۲‬میلیون متر مکعبی مواجه هستیم‪.‬‬ ‫محمــد شــهریاری در گفــت و گــو بــا ایســنا‪،‬‬ ‫درباره اخرین وضعیت ســدهای تهران‪ ،‬با اشــاره‬ ‫به شــرایط تفکیکــی و میزان کاهــش ذخیره اب‬ ‫ســدهای پنجگانــه تهــران‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در حــال‬ ‫حاضر موجودی مخزن ســد امیرکبیر ‪ ۱۲۲‬میلیون‬ ‫متر مکعب اســت که در ســال گذشــته در همین‬ ‫زمــان ایــن عــدد ‪ ۱۵۴‬میلیون متر مکعــب بوده‪،‬‬ ‫همچنین ذخیزه سد لتیان ‪ ۴۱‬میلیون متر مکعب‬ ‫ثبت شده و این عدد در سال گذشته ‪ ۶۷‬میلیون‬ ‫متر مکعب بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ذخیزه مخزن ســد الر در حال‬ ‫حاضر ‪ ۶۹‬میلیون متر مکعب و سال گذشته ‪۱۴۳‬‬ ‫میلیــون متر مکعب‪ ،‬ذخیره ســد طالقان امســال‬ ‫‪ ۲۲۹‬میلیــون متــر مکعــب و ســال گذشــته ‪۳۲۷‬‬ ‫میلیون مترمکعب‪ ،‬ذخیره سد ماملو ‪ ۸۷‬میلیون‬ ‫مترمکعــب و ســال گذشــته در همین زمــان ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب بوده است‪.‬‬ ‫مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیســات‬ ‫ابــی و بــرق ابی شــرکت اب منطقه ای تهــران با‬ ‫بیان اینکه شــرایط به مراتب در ســدهای لتیان‪،‬‬ ‫الر و طالقان که سامانه شرق را شامل می شوند‬ ‫حاد و شکننده است‪ ،‬گفت‪ :‬ورودی اب از ابتدای‬ ‫ســال ابــی تا کنون با کاهــش ‪ ۴۰‬درصدی مواجه‬ ‫بوده یعنی در سال ابی جاری حدود یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۱۰‬میلیون متر مکعب ورودی اب داشتیم که‬ ‫این میزان در مدت مشــابه ســال ابی گذشته دو‬ ‫میلیارد و ‪ ۱۸۸‬میلیون متر مکعب بوده است‪.‬‬ ‫طبــق اعــام وزارت نیرو‪ ،‬شــهریاری بــا تاکید‬ ‫بــر اینکــه ورودی ها با کاهش فزاینده ای مواجه‬ ‫بوده اســت‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬از ابتدای ســال ابی تا‬ ‫کنون ‪ ۳۰۴‬میلی متر بارش داشتیم که این میزان‬ ‫در مدت مشابه سال گذشته ‪ ۴۶۰‬میلی متر بوده‬ ‫و در حــوزه بارندگــی نیــز با کاهــش ‪ ۳۴‬درصدی‬ ‫مواجه شــدیم‪ .‬وی با اشــاره به پیش بینی های‬ ‫سازمان هواشناسی‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه طبق اعالم‬ ‫این سازمان پاییز گرم و با بارش زیر نرمال اعالم‬ ‫شــده‪ ،‬البتــه در اذر مــاه شــرایط ســدهای تهــران‬ ‫نرمــال پیش بینی شــده اما مهــر و ابان زیر نرمال‬ ‫خواهیــم بــود‪ ،‬تمام این موارد و کســری مخزنی‬ ‫کــه با ان مواجه هســتیم می طلبد که هموطنان‬ ‫بیش از پیش همکاری و مدیریت مصرف داشته‬ ‫باشند‪ .‬به گفته مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری‬ ‫تاسیســات ابی و برق ابی شــرکت اب منطقه ای‬ ‫تهران تا کنون نیز همکاری از سمت مردم وجود‬ ‫داشــته امــا با توجه به شــرایط انتظار مــی رود تا‬ ‫همــکاری هــا افزایــش یابــد و بتوانیــم در شــروع‬ ‫ســال ابی جدید و نیمه ذوم ســال با یک شرایط‬ ‫مطمئن تر و با حاشیه امن تامین اب شرب پایدار‬ ‫را داشته باشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ظرفیت‪ ۳‬میلیاردلیتریذخیره سازیبنزیندر کشور‬ ‫ایران در حال حاضر با هدف تامین و پایداری‬ ‫سوخت مورد نیاز کشور‪ ،‬ظرفیت ذخیره سازی ‪۳‬‬ ‫میلیارد لیتر بنزین را دارا است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬تامین ســوخت مورد نیاز هر‬ ‫کشــوری از اولویت های اصلی به شمار می رود تا‬ ‫انجــا کــه اهمیــت تامین پایــدار ســوخت در کنار‬ ‫کاالهــای اساســی قــرار دارد‪ .‬بنابراین کشــورهای‬ ‫مختلــف در تالشــند تــا یــا در تولیــد ســوخت به‬ ‫خودکفای برسند یا منابعی مطمئن برای واردات‬ ‫به دست اورند‪ .‬ایران نیز اگرچه بیش از ‪ ۱۰۰‬سال‬ ‫اســت که وارد پاالیشگا هســازی شــده اما تا چند‬ ‫ســال گذشــته بخشــی از نیاز ســوخت و به ویژه‬ ‫یکــرد‪.‬‬ ‫بنزیــن خــود را از کشــورهای دیگــر وارد م ‬ ‫تولید بنزین ایران در سال ‪ ،۵۷‬حدود ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫لیتــر در روز بــود‪ .‬تــا ســال های ابتدایــی دهــه ‪۹۰‬‬ ‫شمسی نیز میزان تولید بنزین به ‪ ۵۲‬میلیون لیتر‬ ‫در روز رســید و در همــان زمــان حدود ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫یشــد‪ .‬بــا بهره برداری‬ ‫لیتر بزین به کشــور وارد م ‬ ‫حهــای مختلــف پاالیشــگاهی و در راس‬ ‫از طر ‬ ‫همه انها بهره برداری از پاالیشــگاه ســتاره خلیج‬ ‫فــارس‪ ،‬ظرفیت تولید بنزین در ســال گذشــته به‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیون لیتر در روز افزایش پیدا کرد تا ایران‬ ‫نــه تنها در تامیــن بنزین مورد نیــاز خود خودکفا‬ ‫شود بلکه صادرات را نیز در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیونمترمکعباز منابعراهبردیابساالنهدر سمنان‬ ‫برداشتمی شود‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان سمنان‬ ‫گفــت‪ :‬ســاالنه ‪ ۱۵۰‬میلیــون متر مکعــب از منابع‬ ‫اب زیرزمینــی‪ ،‬بــه عنوان منابع راهبــردی ذخیره‪،‬‬ ‫اســتفاده می شــود و این موضوع هشــداری جدی‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمــد طاهــری روز جمعــه در گفــت و گــو با‬ ‫ایرنا‪ ،‬بزرگترین چالش اجرای سند سازگاری با کم‬ ‫ابی استان سمنان را مصرف باالی اب در کشاورزی‬ ‫دانست و ابراز داشت‪ :‬منابع سطحی اب‪ ،‬به جز‬ ‫میــزان محــدود در شــمال و شــرق اســتان‪ ،‬وجــود‬ ‫ندارد و بیش از ‪ ۹۰‬درصد اب مورد نیاز کشــاورزی‬ ‫از منابع زیرزمینی برداشت می شود و این موضوع‬ ‫چالش کم ابی استان را تشدید می کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــر اســاس ســند ســازگاری بــا‬ ‫کــم ابــی اســتان ســمنان‪ ،‬هــر ســه بخــش تولید‬ ‫و برداش ـت کننده اب (صنعــت‪ ،‬خانگــی و‬ ‫کشــاورزی) به نســبت میزان مصــرف خود ملزم‬ ‫به کاهش مصرف هستند و به طور مثال‪ ،‬بخش‬ ‫کشــاورزی بایــد در یــک بازه زمانی ‪ ۱۰‬ســاله ‪۳۰‬‬ ‫درصــد مصرف اب را مدیریــت کند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان ســمنان گفت‪۹ :‬‬ ‫درصــد از مصــرف اب اســتان خانگــی‪ ۴ ،‬درصد‬ ‫صنعــت و ‪ ۸۷‬درصــد کشــاورزی اســت و ا گــر‬ ‫مصــرف اب خانگــی حتــی یــک درصــد کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬تحول بزرگی اتفاق افتاده اســت‪ .‬طاهری‬ ‫بیان کرد‪ :‬به دلیل شیوع کرونا‪ ،‬اموزش همگانی‬ ‫بیشــتر بــا انتشــار موشــن گرافــی و اینفوگرافــی‬ ‫امــوزش کاهــش مصــرف اب در فضــای مجــازی‬ ‫یشــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬همچنیــن طــرح و‬ ‫انجــام م ‬ ‫بارگذاری ســواالت اموزشی در سامانه مشترکان‬ ‫بــه منظــور مطالعــه و پاســخ در دســتور کار قرار‬ ‫دارد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫ســمنان گفــت‪ :‬مراجعــه بــه ســایت بــه منظــور‬ ‫پاسخ به سواالت از طریق پیامک به مشترکان‬ ‫ی می شود و پاسخ دهندگان به قید‬ ‫اطالع رسان ‬ ‫قرعــه جایــزه دریافت می کنند‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫تاثیــر چش ـم گیر طــرح مهــام در اصــاح الگــوی‬ ‫مصرف ابراز داشت‪ :‬تعطیلی کرونایی مدارس‪،‬‬ ‫اجــرای طــرح مهــام را بــا وقفــه مواجــه کــرد و‬ ‫اثرگــذاری ایــن طــرح را کاهــش داد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان ســمنان گفت‪ :‬با‬ ‫اجرای طرح مهام دانش اموزان فرامی گرفتند که‬ ‫مهــا نیز در این‬ ‫چگونــه همیار اب باشــند و معل ‬ ‫زمینــه اموزش می دیدند‪ .‬طاهــری با بیان اینکه‬ ‫اجرای طرح های اموزشــی در روســتاها و بانوان‬ ‫خانه دار نیز بســیار اثرگذار است گفت‪ :‬امسال‪،‬‬ ‫ادامه اموزش های گذشته از طریق صدا و سیما‬ ‫و برنامه های تلویزیونی در دستور کار است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫روزانه ‪ ۲۶۰‬میلیون مترمکعب گاز تحویل‬ ‫نیروگاه هامی شود‬ ‫وزیرنفتبااشارهبهتحویل‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬اوجــی گفــت‪:‬‬ ‫روزانــه ‪ ۲۶۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫خوشبختانه ســرمایه گذاران در‬ ‫گاز طبیعی به نیروگاه ها گفت‪:‬‬ ‫ت‬ ‫بحث ایجاد و توسعه ظرفی ‬ ‫امیدواریمبابرنامه ریزیوتدابیر‬ ‫پاالیشــی مشــخص شــده اند‬ ‫اندیشیده شده کمترین چالش‬ ‫و توافق هایــی هــم بــا وزارت‬ ‫جواد اوجی‬ ‫را در تامین ســوخت زمســتانی‬ ‫نفت شده است و طبق برنامه‬ ‫و گاز بخــش خانگــی داشــته‬ ‫زمانبندی شــده‪ ،‬مســیر توسعه‬ ‫باشیم‪ .‬به گزارش شانا‪ ،‬جواد اوجی روز جمعه‪ ،‬کمــی و کیفــی پاالیشــگاه ها طــی خواهد شــد‪،‬‬ ‫‪ ۱۹‬شــهریورماه پس از بازدید از پاالیشگاه نفت برای پاالیشگاه های نو هم مطابق برنامه ای که‬ ‫تهراندر جمعخبرنگاران گفت‪:‬توفیقشدامروز سرمایه گذاران متعهد شده اند‪ ،‬دولت نیز بحث‬ ‫از یکیاز قدیمی ترینپاالیشگاه هاینفت کشور مجــوز تنفس خــوراک را بــرای انها در نظر گرفته‬ ‫که نزدیک به‪ ۱۳.۵‬درصد ظرفیت پاالیشی را در اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ان شــاءاهلل طبق زمانبندی‬ ‫اختیار داردبازدید کنیم‪.‬ویافزود‪:‬اینپاالیشگاه تعریــف شــده بــرای پاالیشــگاه های موجــود و‬ ‫اخرین مراحل تعمیرات اساسی‪ ،‬تامین سوخت پاالیشگاه های جدید در چهار تا پنج سال اینده‬ ‫کشور و تولید فراورده ها از جمله بنزین و گازوئیل ظرفیت پاالیشــگاه های کشــور یک و نیــم برابر‬ ‫را در دســتور کار دارد‪ ،‬همچنیــن افزایــش کمی و می شــود‪ .‬وزیر نفت بــا بیان اینکه مقدار کنونی‬ ‫کیفی برای ظرفیت پاالیشــی کشــور دیده شــده ذخیره ســازی های ســوخت نیروگاهی نسبت به‬ ‫اســت‪ ،‬در دولت سیزدهم‪ ،‬وزارت نفت افزایش دوره مشابه پارسال‪ ۳۰‬درصد کمتر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ظرفیت پاالیشگاه های موجود و ایجاد ظرفیت همه تالشــمان این اســت ظرفیت ذخیر هســازی‬ ‫پاالیشیجدیدرادنبالمی کند‪.‬وزیرنفتتصریح ســوخت مایــع نیروگاه هــا را بــاال ببریــم‪ .‬اوجی‬ ‫کرد‪ :‬وزارت نفت در دولت ســیزدهم دو دســتور همچنیناز تحویلروزانه‪ ۲۶۰‬میلیونمترمکعب‬ ‫کار در بحــث پاالیشــگاه ها دارد‪ ،‬مورد نخســت گاز طبیعــی بــه نیروگاه هــا خبــرداد و گفــت‪:‬‬ ‫ارتقــای کمــی و کیفــی پاالیشــگاه های کنونی و امیدواریم با برنامه ریزی و تدابیر اندیشیده شده‬ ‫دوم ایجاد ظرفیت پاالیشــی به وســیله ساخت کمترین چالش را در تامین سوخت زمستانی گاز‬ ‫پاالیشــگاه های نــو یــا همــان پتروپاالیشــگاه ها بخشخانگیداشتهباشیم‪.‬‬ ‫تامین سوخت مورد نیاز‪ ،‬مانع بروز‬ ‫خاموشی در زمستان خواهد شد‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت‬ ‫بــا وجود تعهــد ‪ ۵۰‬میلیون متر‬ ‫مدیریــت شــبکه بــرق ایــران و‬ ‫مکعبیتخصیصسوختمایع‪،‬‬ ‫ســخنگوی صنعت برق گفت‪:‬‬ ‫زمستان امسال کمبود سوخت‬ ‫زمســتان امســال در صورتی که‬ ‫نیروگاه هاقابلپیش بینیاست‪.‬‬ ‫محدودیــت ســوخت نداشــته‬ ‫بررسی ها نشان می دهد تعهد‬ ‫مصطفی رجبی مشهدی‬ ‫باشــیم‪ ،‬مشکلی در تامین برق‬ ‫روزانه تحویل سوخت مایع به‬ ‫نخواهیــم داشــت‪ .‬مصطفــی‬ ‫نیروگاه هــا معــادل ‪ ۵۰‬میلیــون‬ ‫رجبــی مشــهدی در گفت وگو بــا ایرنا افــزود‪ :‬در لیتر در روز اســت‪ .‬بخشــی از این ‪ ۵۰‬میلیون لیتر‬ ‫حالحاضرهماهنگیباوزارتنفتبرایتکمیل از مخازن ذخیره ســازی نیروگاه ها که در تابستان‬ ‫مخازن ســوخت مایع نیروگاه هــا در حال انجام پر شده تامین می شود و بخشی دیگر روزانه به‬ ‫است تا مشکلی در فصل زمستان ایجاد نشود‪ .‬نیروگاه ها تحویل خواهد شد‪ .‬بنابراین حتی اگر‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســال گذشــته بــه دلیــل افزایــش در زمســتان‪ ،‬گاز تحویلــی به نیروگاه هــا روزانه‬ ‫مصرف گاز در بخش خانگی‪ ،‬محدودیت هایی ‪ ۱۰۰‬میلیــون مترمکعــب در روز باشــد‪ ،‬بــاز هم‬ ‫در تامین برق به وجود امد که امید است امسال نیروگاه هــا بــا کمبــودی معــادل ‪ ۵۰‬میلیون لیتر‬ ‫بــا تامیــن ســوخت گاز کافــی‪ ،‬بــرق بخش های ســوخت در روز بــرای اســتفاده از همه ظرفیت‬ ‫مختلف کشــور تامین شــود‪ .‬سخنگوی صنعت خــود روبــه رو خواهنــد بــود‪ .‬در پنــج ماهــه‬ ‫برق خاطرنشان کرد‪ :‬حدود‪ ۹۰‬درصد تولید برق ابتدایــی امســال روزانه ‪ ۱۸‬میلیون لیتر گازوئیل‬ ‫کشورازطریقنیروگاه هایحرارتیتامینمی شود به نیروگاه ها تحویل شده و این در حالی است‬ ‫که با توجه به انکه این نیروگاه ها از سوخت گاز که مصرف در این بازه زمانی روزانه ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫یا مایع اســتفاده می کنند‪ ،‬هر گونه محدودیت لیتر براورد می شود‪ .‬در هفت ماهه بعد سال اما‬ ‫در تامین ســوخت رسانی به نیروگاه ها منجر به در حالــی که مصرف به ‪ ۳۲‬میلیون لیتــر در روز‬ ‫کاهــش تولیــد نیروگاه هــای حرارتــی و در نتیجه می رسد‪ ،‬تحویل گازوئیل‪ ۲۹‬میلیون لیتر خواهد‬ ‫محدودیــت در تامیــن برق خواهد شــد‪ .‬رجبی بــود که این تراز منفــی از محل ذخیره گازوئیل‬ ‫مشــهدی ادامــه داد‪ :‬هماهنگی هــای خوبــی با در پنج ماهه ابتدایی ســال در نیروگاه ها تامین‬ ‫وزارتنفتدر خصوصتامینسوختنیروگاه ها خواهد شد‪ .‬مصرف نفت کوره نیز در حالی که‬ ‫در حال انجام اســت‪ .‬بررســی ها نشان می دهد در پنج ماهه نخست سال در نیروگاه ها روزانه‬ ‫به دلیل افزایش مصرف گاز خانگی در زمستان بین سه تا چهار میلیون لیتر بوده‪ ،‬در زمستان به‬ ‫و کاهش گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع‪ ،‬حتی ‪ ۱۸‬میلیون لیتر در روز می رسد‪.‬‬ ‫نخستیننشست کارگروهصنعتاوره‬ ‫ایران برگزار شد‬ ‫نخســتین نشســت کارگــروه شــرکت های‬ ‫اور هســاز ایــران بــا پیگیــری انجمــن صنفــی‬ ‫کارفرمایی صنعت پتروشــیمی و شــرکت ملی‬ ‫صنایــع پتروشــیمی بــه میزبانــی پتروشــیمی‬ ‫پردیــس و بــا هــدف بررســی مشــکالت پیش‬ ‫روی صنعــت اوره در حــوزه تولیــد‪ ،‬فــروش‬ ‫داخلــی و توســعه صــادرات برگــزار شــد‪ .‬بــه‬ ‫گــزارش شــانا بــه نقــل از شــرکت پتروشــیمی‬ ‫پردیس‪ ،‬غالمرضا جمشیدی‪ ،‬مدیرعامل این‬ ‫شــرکت در ایــن بــاره گفــت‪ :‬اوره مهم ترین و‬ ‫پرمصرف ترین کود شــیمیایی اســت که سهم‬ ‫ی‬ ‫عمــده ای از کل ظرفیــت تولیــد پتروشــیم ‬ ‫ایــران را بــا تولیــد ســاالنه ‪ ۶.۵‬میلیــون تــن‬ ‫محصــول بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــرکت های پتروشــیمی پردیس‪،‬‬ ‫شــیراز‪ ،‬خراســان‪ ،‬کرمانشــاه‪ ،‬رازی‪ ،‬لردگان و‬ ‫مسجدســلیمان در صنعــت اوره و امونیــاک‬ ‫ایــران فعــال هســتند و پیش بینــی می شــود‬ ‫پتروشــیمی هنگام نیز در بــا تمرکز بر فعالیت‬ ‫در ایــن زمینه امســال بــه بهره برداری برســد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل پتروشــیمی پردیس با بیــان اینکه‬ ‫ایــران اکنون یکــی از بزرگ ترین تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان اوره در ســطح جهان اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬تاکنــون کارگروه هایــی در حوزه هــای‬ ‫پلیمــری و شــیمیایی تشــکیل شــده بــود امــا‬ ‫در صنعــت اوره کــه یکــی از بزرگتریــن و ارز‬ ‫اورتریــن صنایع ایران اســت هیــچ کارگروهی‬ ‫بــرای هماهنگــی و هم افزایــی میــان مدیران‬ ‫ایــن صنعــت ارزش افریــن و راهبــردی وجــود‬ ‫نداشت‪ .‬جمشیدی تصریح کرد‪ :‬برای برطرف‬ ‫شــدن این خــا و هم صدایی در صنعت اوره‬ ‫کشــور‪ ،‬بــا پیگیری انجمن صنفــی کارفرمایی‬ ‫صنعــت پتروشــیمی و شــرکت ملــی صنایــع‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬نخســتین کارگــروه صنعــت اوره‬ ‫با حضور مدیران عامل شــرکت های اوره ســاز‬ ‫به میزبانی شــرکت پتروشــیمی پردیس برگزار‬ ‫شــد‪ .‬وی با اشــاره به اهداف و دســتاوردهای‬ ‫ایــن نشســت گفــت‪ :‬با توجــه به تاکیــد رهبر‬ ‫معظــم انقالب به پشــتیبانی و مانع زدایی از‬ ‫تولیــد‪ ،‬در ایــن کارگروه به بررســی مشــکالت‬ ‫و معضــات پیش روی صنعت اوره در حوزه‬ ‫تولیــد‪ ،‬فــروش داخلــی و توســعه صــادرات‬ ‫پرداخته شــد‪ .‬مدیرعامل پتروشــیمی پردیس‬ ‫افــزود‪ :‬پیگیــری بــرای دریافــت مطالبــات از‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی‪ ،‬بررســی بازارهــای‬ ‫صادراتــی و توســعه صــادرات بــا هم افزایــی‬ ‫و هماهنگــی میــان شــرکت های اور هســاز از‬ ‫جملــه مســائلی بــود کــه در ایــن نشســت‬ ‫مــورد تاکیــد مدیــران عامــل شــرکت ها قــرار‬ ‫گرفت‪ .‬جمشــیدی تاکید کرد‪ :‬با هماهنگی و‬ ‫هم صدایی در صنعت اوره‪ ،‬قدرت چانه زنی‬ ‫مــا کــه موضوعی مهم و اساســی در مدیریت‬ ‫راهبردی اســت افزایش می یابــد و می توانیم‬ ‫حضور پر رنگ تری در بازارهای جهانی داشته‬ ‫باشــیم‪ .‬در ایــن نشســت مدیرعامــل شــرکت‬ ‫پتروشــیمی پردیــس بــا نظــر مدیران عامــل‬ ‫شــرکت های تولیدکننــده اوره‪ ،‬انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایی صنعت پتروشــیمی و شــرکت ملی‬ ‫صنایع پتروشیمی‪ ،‬به مدت یکسال به عنوان‬ ‫رئیــس کارگــروه صنعــت اوره معرفــی و مقرر‬ ‫شد نشست های کارگروه ماهانه و با میزبانی‬ ‫دوره ای شرکت های اوره ساز برگزار شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫امار باسوادی خراسان رضوی در سال‬ ‫تحصیلی گذشتهبهمرز ‪ 98/3‬درصدرسید‬ ‫ســواداموزی‬ ‫معــاون‬ ‫حــل مســائل پیچیــده و‬ ‫اموزش وپــرورش خراســان‬ ‫هماهنگی بــا دیگران اولویت‬ ‫رضــوی بــه مناســبت روز‬ ‫داشــت و در ســال ‪ 2020‬حــل‬ ‫جهانــی ســواداموزی گفــت‪:‬‬ ‫مسائل پیچیده‪ ،‬تفکر انتقادی‬ ‫امار باســوادی خراسان رضوی‬ ‫و خالقیــت در اولویــت قــرار‬ ‫مصطفی اسدی‬ ‫در ســال تحصیلــی گذشــته‬ ‫داشــتند‪ .‬وی دربــاره شــرایط‬ ‫بــه مــرز ‪ 98/3‬درصــد رســید‪.‬‬ ‫سهــای‬ ‫تنــام در کال ‬ ‫ســنی ثب ‬ ‫سهــای ســواداموزی‬ ‫مصطفــی اســدی با اشــاره بــه ارزیابی ســاالنه ســواداموزی گفــت‪ :‬کال ‬ ‫گســاالن در رده ســنی ‪ 50-10‬ســال‬ ‫یونســکو در مباحث رشــد علمی و فرهنگی و بــرای بزر ‬ ‫یشــود‪ .‬اســدی در خصوص مقایســه‬ ‫رشــد و پیشگیری از بی سوادی گفت‪ :‬با توجه برگــزار م ‬ ‫بــه اموز ‬ ‫شهــای غیرحضــوری‪ ،‬شــعار امســال امــار باســوادی در ایران و جهــان تصریح کرد‪:‬‬ ‫«ســواداموزی برای بهبود شــرایط با محوریت در گروه ســنی ‪ 15‬ســال به باال میانگین نرخ‬ ‫انسان‪ ،‬کاهش فاصله دیجیتالی» است‪.‬‬ ‫باســوادی در جهــان ‪ 86‬درصــد و در ایــران‬ ‫وی با بیان اینکه سازمان ملل در دهه دوم نیــز همــان ‪ 86‬درصد اســت و ایــن در حالی‬ ‫قرن ‪ 21‬بازتعریفی از سواد ارائه داد که در ان اســت کــه میانگیــن نــرخ باســوادی در گروه‬ ‫ماهیت سواد تغییر یافت و عالوه بر خواندن ســنی ‪ 15‬تــا ‪ 24‬ســال در جهــان ‪ 91‬درصد و‬ ‫و نوشتن و محاسبه کردن فرد باید مهارت های در کشــورمان ‪ 97/4‬درصــد اســت و در رده‬ ‫دیگــر هــم داشــته باشــد تصریــح کرد‪ :‬بــر این ســنی ‪ 64‬سال نیز ‪ 2‬درصد باالتر از میانگین‬ ‫اســاس شــخصی که در یک رشــته دانشــگاهی جهانی هستیم‪.‬‬ ‫یشــود تنها‬ ‫موفــق به دریافــت مدرک دکترا م ‬ ‫معــاون ســواداموزی دســتگاه تعلیــم و‬ ‫حدود پنج درصد باســواد است و باید شخص تربیت استان با بیان اینکه در سال تحصیلی‬ ‫ده مهارت دیگر ازجمله ســواد عاطفی‪ ،‬ســواد گذشــته امــار باســوادی خراســان رضــوی بــه‬ ‫ارتباطی‪ ،‬سواد مالی و‪ ...‬را بیاموزد‪.‬‬ ‫مــرز ‪ 98/3‬رســید اظهــار داشــت‪ :‬در ســال‬ ‫معاون سواداموزی اموزش وپرورش خراسان گذشته ‪ 1700‬نفر و امسال ‪ 600‬نفر در ازمون‬ ‫رضــوی در ادامــه افــزود‪ :‬اغلــب مهارت هایــی اســتخدامی اموزشــیاران و اموزش دهنــدگان‬ ‫کــه در ســال ‪ 2015‬بــرای کار کــردن ضــروری قبــول شــدند و امیدواریــم ‪ 500‬نفــر دیگــر از‬ ‫قلمداد م ‬ ‫یشــدند در ســال ‪ 2020‬تغییر کردند اموزش دهنــدگان نیــز از طریــق قانــون جامع‬ ‫به عنوان مثال در سال ‪ 2015‬کسب مهارت های ایثارگران تعیین وضعیت شوند‪.‬‬ ‫بهزیستیاستانالبرز برایسومینسال‬ ‫متوالیدستگاهبرترجشنواره‬ ‫شهیدرجاییشد‬ ‫اســدا‪ ...‬حیدری مدیرکل‬ ‫دیگــر عوامل موثر در ارزیابی‬ ‫بهزیســتی اســتان البــرز بــه‬ ‫عملکرد دستگاه هاست‪ .‬وی‬ ‫مناســبت کســب رتبــه برتــر‬ ‫با اشــاره بــه ارزیابی عملکرد‬ ‫بهزیســتی البرز برای ســومین‬ ‫دســتگاه های اجرایــی در‬ ‫ســال پیاپــی در جشــنواره‬ ‫بخــش شــاخص های عمومی‬ ‫اسدا‪ ...‬حیدری‬ ‫شــهید رجایــی گفــت‪:‬‬ ‫و اختصاصی توســط سازمان‬ ‫کارامــدی و اثربخشــی نظــام‬ ‫اداری و استخدامی به صورت‬ ‫اداری هــر کشــور‪ ،‬عامــل مهــم و حیاتــی در ســاالنه‪ ،‬گفــت‪ :‬اداره کل بهزیســتی اســتان‬ ‫تحقــق برنام ههــای همه جانبــه و الزمــه در ارزیابــی شــاخص های عمومــی توانســت‬ ‫توســعه و گســترش مناســب وظایــف دولت در محورهــای مختلــف دســتگاه برتر باشــد‪.‬‬ ‫و ســازمان های دولتی‪ ،‬پایش مداوم و نحوه مدیــرکل بهزیســتی اســتان البــرز اضافــه کرد‪:‬‬ ‫انجام امور و استقرار مدیریت عملکرد است‪ ،‬عملکــرد کلیه دســتگاه ها در ‪ ۷‬محور اصالح‬ ‫ازای ـن رو ارزیابــی عملکرد به عنــوان فرایندی ساختار سازمانی‪ ،‬توسعه دولت الکترونیک‪،‬‬ ‫مســتمر بــرای بهبــود و بالندگــی ســازمان ها مدیریــت ســرمایه انســانی‪ ،‬شــفافیت‬ ‫ضروری اســت و بی تردید برگزاری جشــنواره و مدیریــت مالــی‪ ،‬محــور بهبــود فضــای‬ ‫شــهید رجایــی و ارزیابــی عملکــرد تمامــی کس ـب وکار و ارتقــا بهــره وری‪ ،‬ارتقا ســامت‬ ‫دســتگاه های اجرایــی اســتان گامــی موثر در اداری‪ ،‬مســئولیت پذیری و پاســخگویی‪،‬‬ ‫این جهت اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در راســتای اســتقالل نظــام مدیریــت عملکــرد مــورد‬ ‫سیاست های کلی نظام اداری ابالغی رهبری ارزیابــی قرار گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬درخشــش و‬ ‫و تاکیــد دولــت محتــرم بــر اجرای نقشــه راه موفقیــت اداره کل بهزیســتی اســتان البرز در‬ ‫و اصــاح نظــام اداری ب هصــورت شــفاف و کســب رتبه برتر در این جشنواره را از الطاف‬ ‫کارامــد‪ ،‬طــی ارزیابــی کــه از ســوی معاونت خداونــد بــزرگ و حاصــل زحمــات ارزنــده و‬ ‫توســعه مدیریت و ســرمایه انســانی سازمان موثــر همکارانــم در ســازمان میدانــم‪ .‬وی در‬ ‫مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان البــرز صورت پایــان گفــت‪ :‬بــر خــود الزم میدانــم مراتــب‬ ‫پذیرفت بهزیســتی البــرز در ارزیابی عملکرد قدردانی و تشکر خود را از مجموع مدیران‪،‬‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬همچــون ســال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬حائز کارشناسان‪ ،‬کارکنان خدوم و پرتالش سازمان‬ ‫رتبــه برتــر در بیــن ‪ ۵۰‬دســتگاه اجرایی مورد و همچنین جامعه هدف ســازمان بهزیســتی‬ ‫ارزیابــی قرارگرفتــه‪ ،‬شــده اســت‪ .‬حیــدری اعــام نمایــم و توفیــق روزافــزون همکارانم‬ ‫افــزود‪ :‬پاســخگویی‪ ،‬توســعه و ترویــج کار در خدمــت به نظام مقدس جمهور اســامی‬ ‫تیمی‪ ،‬شــفافیت عملکرد دستگاه ها و اطالع و مــردم کشــور عزیزمــان ایــران را از خداوند‬ ‫اقشار جامعه از وضعیت عملکرد دستگاه از متعال مسئلت دارم‪.‬‬ ‫نخستینسنداراضی کشاورزیدر استان‬ ‫سمنانصادر شد‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫اراضــی برطــرف م ‬ ‫کشــاورزی اســتان ســمنان از‬ ‫میرعماد به همکاری مطلوب‬ ‫صــدور نخســتین ســند اراضی‬ ‫اداره کل ثبت اســناد و امــاک‬ ‫کشــاورزی در ایــن اســتان خبــر‬ ‫استان سمنان برای صدور اسناد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬امیدواریم که اجرای‬ ‫حسن میرعماد‬ ‫ســید حســن میرعمــاد در‬ ‫طرح کاداستر اراضی در استان‬ ‫ائیــن اهــدای نخســتین ســند‬ ‫ســمنان بــا ســرعت بیشــتری‬ ‫اراضی کشــاورزی اســتان ســمنان که در اجرای ادامــه یابــد‪ .‬مدیــر امــور اراضی ســازمان جهاد‬ ‫ماده ‪ ۹‬قانون افزایش بهره وری و رفع تداخالت کشــاورزی استان سمنان نیز در این ائین گفت‪:‬‬ ‫و در راســتای اجــرای قانــون کاداســتر اراضــی در اســتان ســمنان تاکنــون بیــش از ‪ ۱۳۰‬پــاک‬ ‫کشــاورزی صادر شد اظهار کرد‪ :‬احقاق حقوق ثبتی در کمیســیون رفع تداخالت بررســی شــد‬ ‫مــردم و دولــت و کاهــش ورودی پروند ههــای که مســاحتی بالغ بر ‪ ۲۱۵‬هزار هکتــار از اراضی‬ ‫یشــود و تاکنــون بیش از‬ ‫قضایی از مزایای اجرایی این قانون اســت‪ .‬او کشــاورزی را شــامل م ‬ ‫با اشاره به جایگاه این استان در اجرای قانون یک هزار و‪ ۷۶۰‬هکتار اراضی تداخلی شناسایی‬ ‫کاداســتر (تعییــن محدودیت مالکیــت اراضی و رفع تداخل شده است‪ .‬غالمرضا خراسانیان‬ ‫و باغی کشــاورزی) که جزو برترین اســتان های افــزود‪ :‬بــا تعیین تکلیف ایــن ‪ ۲۱۵‬هزار هکتار‬ ‫کشــور اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با تثبیت مالکیت اراضی رســیدگی شده نســبت به صدور سند و اصالح‬ ‫دولتــی‪ ،‬ملــی و مســتثنیات و بــا صــدور ســند ســند مالــکان از طریــق اداره ثبــت و اداره کل‬ ‫تک برگــی ان ها بســیاری از اختالفات مالکیت منابع طبیعی استان سمنان اقدام شده است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1160‬‬ ‫وزیر بهداشت درمان و اموزش پزشکی در سفر به قزوین‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دانشگاه ها تا نیمه مهر بازگشایی شوند‬ ‫قزویــن _ رویــداد امــروز‪ :‬وزیــر بهداشــت درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی گفت‪ :‬امــوزش مجــازی در علوم‬ ‫پزشــکی و دانشــگاهی معنــا نــدارد و بایــد بــرای‬ ‫بازگشــایی دانشــگاه ها تــاش شــود‪ .‬دکتــر بهــرام‬ ‫عین اللهــی در جریان ســفر به اســتان قزویــن و در‬ ‫نشســت مشــترک اعضای هیئت رئیســه دانشگاه‬ ‫علــوم پزشــکی و اعضــای ســتاد کرونــای اســتان‬ ‫قزوین در شامگاه پنج شنبه‪ ،‬ضمن تقدیر از تالش‬ ‫شبانه روزیمدافعانسالمتافزود‪:‬برایبازگشایی‬ ‫دانشگاه ها ضمن تســریع در انجام واکسیناسیون‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬باید تالش شــود تا در اواسط مهر و‬ ‫در اولین فرصت با رعایت شیوه نامه های بهداشتی‬ ‫دانشــگاه ها بازگشــایی شــوند‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫واکسیناسیون اساتید دانشگاه ها انجام شده است‬ ‫و دانشــجویان نیز باید ســریع تر واکســینه شوند تا‬ ‫دانشــگاه ها را بازگشــایی کنیــم‪ .‬وی اضافــه کرد‪:‬‬ ‫تصمیم گیری درباره بازگشایی دانشگاه ها بر عهده‬ ‫وزارت علوم است ولی دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫از اواســط مهرمــاه ب هصــورت حضــوری و مجــازی‬ ‫بازگشــایی خواهند شد‪ .‬دکتر عین اللهی در رابطه‬ ‫با بازگشایی مدارس هم گفت‪ :‬بازگشایی مدارس‬ ‫نیز در مهرماه منوط به واکسیناسیون دانش اموزان‬ ‫اســت که به واکســن خاص و با دز پایین تری نیاز‬ ‫اســت‪ .‬وی یــاداور شــد‪ :‬همچنیــن واکسیناســیون‬ ‫کارگران بدون شرط سنی و بر اساس واکسیناسیون‬ ‫هوشــمند انجام می شود‪ .‬وزیر بهداشــت درمان و‬ ‫امــوزش پزشــکی ضمن ابــراز نگرانی از امــار باالی‬ ‫فوت بیمــاران و عزادار شــدن خانواده های ایرانی‬ ‫گفت‪ :‬متاســفانه به دلیل کرونا شاهد صحنه های‬ ‫بدی هستیم و روزانه ‪ ۶۰۰‬خانواده عزادار می شوند‬ ‫کــه در مقایســه با ‪ ۸‬ســال جنگ تحمیلــی نیز این‬ ‫امار بیشتر است‪ .‬دکتر عین اللهی به افزایش روند‬ ‫واردات واکســن بــه کشــور اشــاره کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫واردات و تزریق واکســن با سرعت در حال انجام‬ ‫اســت به طوری که تاکنون ‪ ۳۲‬میلیون دوز واکسن‬ ‫قشــده اســت و تــا مهرمــاه نیــز محمولــه ‪۵۰‬‬ ‫تزری ‬ ‫میلیون دز واکسن وارد کشور می شود‪ .‬وی از اجرای‬ ‫طرح قرنطینه هوشــمند خبر داد و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫بعد از انجام واکسیناسیون طرح قرنطینه هوشمند‬ ‫اجرا می شود که بر این اساس شرط انجام هر کاری‬ ‫منوط به ارائه کارت واکسن خواهد بود‪ .‬وی اظهار‬ ‫امیــدواری کرد‪ :‬شــدت مشــکل کرونــا در چند ماه‬ ‫اینده کم می شود و دیگر شاهد مرگ ومیر ناشی از‬ ‫کرونا نخواهیم بود‪ .‬وزیر بهداشت درمان و اموزش‬ ‫پزشــکی توجه به حوزه بهداشت را از برنامه های‬ ‫این وزارتخانه اعالم کرد و گفت‪ :‬سرمایه گذاری در‬ ‫حوزه بهداشــت موجب کاهش هزینه ها می شود‬ ‫و باید بهداشت کار و بهداشت حرفه ای در قزوین‬ ‫که استانی صنعتی موردتوجه قرار گیرد‪ .‬عین اللهی‬ ‫بــه اجرای طرح مراقبت در منزل در قزوین اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬این طــرح در قزویــن به خوبی اجرا‬ ‫می شود و می توان به عنوان الگو در کشور معرفی‬ ‫کــرد تــا ایــن تجربه عالوه بــر کرونا در ســایر موارد‬ ‫نیز مورداســتفاده قرار گیرد‪ .‬وی در رابطه با توجه‬ ‫به طب ســنتی در کشــور نیز توضیح داد‪ :‬به طب‬ ‫ســنتی به عنــوان طب علمی بــاور داریــم و از ان‬ ‫در صورت ورود به دانشــگاه و مســتند حمایت‬ ‫می کنیــم‪ .‬وی همچنیــن از تصویــب پرداخــت‬ ‫معوقات کادر پزشــکی در ســتاد ملی کرونا خبر‬ ‫داد‪ .‬اســتاندار قزوین هم در این جلســه با بیان‬ ‫ایــن مطلــب کــه امکانــات بهداشــت و درمــان‬ ‫قزوین شایســته مردم این اســتان نیست گفت‪:‬‬ ‫اســتان قزویــن ســهم بزرگــی در اقتصــاد کشــور‬ ‫دارد امــا در زمینــه بهداشــت از امکانــات کافــی‬ ‫برخوردار نیست‪ .‬هدایت اله جمالی پور افزود‪:‬‬ ‫با توجه به موقعیت جغرافیایی اســتان قزوین‬ ‫و قــرار گرفتــن در چهارراه ارتباطی چندین اســتان‬ ‫کشور‪ ،‬امکانات بهداشتی این استان در اختیار سایر‬ ‫استان ها نیز قرار می گیرد و ازاین رو پیشرفت بخش‬ ‫درمان در این اســتان ظرفیت مناســبی برای ســایر‬ ‫استان ها خواهد بود‪ .‬وی اظهار امیدواری کرد‪ :‬در‬ ‫سفر اینده وزیر بهداشت امکانات و شرایط بخش‬ ‫درمان اســتان قزوین ســنجیده شود‪ .‬گفتنی است‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در سفر به‬ ‫قزوین از مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا مستقر‬ ‫در نمایشگاه بین المللی قزوین بازدید و در جریان‬ ‫روند واکسیناســیون و وضعیت بیمــاری کووید ‪۱۹‬‬ ‫این استان قرار گرفت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫از شناسایی اوباش تا کشف سالح جنگی غیرمجاز در طرح اقتدار‬ ‫به گفته فرمانده نیروی انتظامی اســتان گیالن در طرح اقتدار ‪۶۶‬‬ ‫نفــر از اراذل واوبــاش دســتگیر و ‪ ۱۳۱‬نفــر نیــز به پلیس احضار شــدند‪.‬‬ ‫سردار عزیزا‪ ...‬ملکی در طرح اقتدار نیروی انتظامی در پی شناسایی و‬ ‫دستگیری اراذل واوباش توسط نیروی انتظامی در سالن شهدای ناجا با‬ ‫تجلیل از همکاری اصحاب رسانه با نیروی انتظامی اظهار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مطالبات مردمی در سطح استان برخورد قاطع با برهم زنندگان نظم‬ ‫و ناامنی هایی است که در سطح استان شاهد ان هستیم‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه طرح اقتدار به منظور شناسایی اراذل واوباش جزو اولویت های‬ ‫نیروی انتظامی اســتان بود‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬با همکاری و‬ ‫تعامل مراجع محترم قضایی با ناجا در ســطح اســتان موفقیت های‬ ‫بســیار خوبی کســب کردیم‪ .‬فرمانده نیروی انتظامی استان گیالن با‬ ‫تقدیر از ریاست کل دادگستری گیالن برای پشتیبانی از نیروی انتظامی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در طرحی که از ‪ ۱۳‬شهریورماه به مدت یک هفته در سطح‬ ‫استان داشتیم‪ ،‬شاهد دستاوردهای بسیار خوبی بودیم‪ .‬ملکی با اشاره‬ ‫بهدستگیری‪ ۶۶‬نفراز اراذل واوباشتوسطنیرویانتظامیاستانافزود‪:‬‬ ‫حدود‪ ۱۳۱‬نفر از این افراد نیز احضار و توجیه شدند‪ ،‬همچنین در طی‬ ‫این یک هفته ‪ ۱۳۶‬قبضه ســاح شــکاری و یک قبضه ســاح جنگی‬ ‫که به صورت غیرمجاز در دســت افراد بود توســط پلیس کشــف و به‬ ‫مراجع قضایی معرفی شد‪.‬وی شناسایی و برخورد با اراذل واوباش در‬ ‫فضای مجازی را یکی از اقدامات شاخص نیروی انتظامی استان گیالن‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬این افراد در سطح فضای مجازی اقدام به خودنمایی‬ ‫می کردند که با اقدامات مطلوب پلیس و رصد فضای مجازی این افراد‬ ‫شناساییودستگیرشدند‪.‬فرماندهنیرویانتظامیاستان گیالنبااشاره‬ ‫به دستگیری اراذل واوباش بیمارستان پورسینای رشت که نظم عمومی‬ ‫را برهــم زده بودند‪ ،‬افزود‪ :‬خوشــبختانه بــا اقدام به موقع پلیس این‬ ‫افراد به سرعت شناسایی و دستگیر شدند همچنین در این طرح انواع‬ ‫مشروباتالکلینیزتوسطپلیس کشفوضبط شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مکانیزاسیون و فراوری گل محمدی الزم است‬ ‫نهــای گیاهــان دارویی‪ ،‬مکانیزاســیون‬ ‫رئیــس اتحادیــه انجم ‬ ‫و فــراوری گل محمــدی را الزم دانســت و گفــت‪ :‬بایســتی‬ ‫صنعــت کشــت و فــراوری گل محمــدی را بــا اســتفاده از روش ها‬ ‫یهــای نویــن ایجاد نماییم‪ .‬محمدباقــر رضایی‪ ،‬در ایین‬ ‫و فناور ‬ ‫اختتامیه ســومین کنفرانس بین المللی گل محمدی که به صورت‬ ‫برخــط بــا حضــور متخصصــان‪ ،‬تولیدکننــدگان و پژوهشــگران و‬ ‫صنعتگــران گل محمــدی برگــزار شــد‪ ،‬هــدف از برگــزاری ایــن‬ ‫کنفرانــس را توســعه و افزایــش ضریب نفــوذ فناوری های نوین و‬ ‫هم افزایی دانش تولیدکنندگان‪ ،‬پژوهشگران و صنعت گران حوزه‬ ‫مکانیزاســیون تولید و فراوری گیاهان دارویی و انتشــار یافته های‬ ‫نو و بدیع در این زمینه عنوان و اظهار امیدواری کرد‪ :‬تا با ایجاد‬ ‫زنجیــره بیــن تولیدکننــدگان و صنعتگــران و ارتبــاط هــر چــه‬ ‫بیشــتر بــا دانشــگاه بتوان محصــوالت متنوعــی را در محصول‬ ‫گل محمــدی و اســانس ها ارائــه دهیم‪ .‬وی عدم یکپارچگی و‬ ‫کوچک بودن قطعات اراضی گلســتان ها و کاهش عملکرد به‬ ‫دلیــل خشکســالی هــای اخیــر را ازجمله چالش هــای محصول‬ ‫گل محمــدی ذکــر کــرد و افــزود‪ :‬نهالســتان های گل محمدی‬ ‫زیــادی در نقــاط مختلف ایجادشــده و درحال توســعه اســت‬ ‫کــه در راســتای حفظ و برداشــت و تولید هر چــه کیفی تر این‬ ‫محصــول بایــد بــه دســت متخصصــان مربوطــه ســپرده شــود‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه انجمن هــای گیاهــان دارویی‪ ،‬ایجاد شــهرک‬ ‫بــزرگ و تاســیس مــوزه و نمایشــگاهی از فراوری هــای گل‬ ‫محمــدی را مــورد تاکیــد قــرارداد و افــزود‪ :‬امیــد اســت تــا بــا‬ ‫شــتاب دهنده ای که در خصوص این محصول راه اندازی شده‬ ‫اســت بتــوان واحدهــای فنــاور معرفــی شــوند و فراوری هــای‬ ‫محصــول گل محمــدی هر چه بیشــتر به جهانیان ارائه شــود‪.‬‬ ‫دکتــر رضایــی با اشــاره بــه اینکه کارهــای علمی و فنی بســیار‬ ‫زیــادی در خصــوص محصول گل محمدی ایجادشــده اســت‪،‬‬ ‫ورود تولیدکننــدگان محصــول گل محمــدی از ســنتی بــه‬ ‫نیمه صنعتــی و صنعتــی را خواســتار شــد و خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بایــد ارتبــاط هر چه بیشــتر بیــن کشــاورزان و تولیدکنندگان با‬ ‫دانشــگاه و متخصصــان مربوطــه فراهم شــود تــا کیفی دن و‬ ‫ارتقاء و ارزاوری این محصول را شــاهد بود‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫اینکــه تمــام زیرســاخت های محصــول گل محمــدی در ایــران‬ ‫فراهم اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با برگزاری این کنفرانس و اشــنایی‬ ‫و ارتبــاط اســتادان‪ ،‬پژوهش گــران‪ ،‬صنعت گــران‪ ،‬مدیــران‪،‬‬ ‫کشاورزان پیشرو‪ ،‬تولیدکنندگان و کلیه عالقه مندان این حوزه‪ ،‬و‬ ‫بررسی چالش های علمی‪ ،‬عملی و اجرایی می توان محصول گل‬ ‫محمدی را حتی باالتر از جایگاه زعفران قرارداد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بیشاز ‪ 30‬بیمار مبتالبه«قارچسیاه»در گلستانشناساییشد‬ ‫جانشــین رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان گلســتان از‬ ‫ابتــای بیــش از ‪ ۳۰‬بیمــار مبتالبه «قارچ ســیاه» در این اســتان‬ ‫خبــر داد کــه بســیاری از ان هــا تحــت درمــان قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫محمدجــواد کبیــر اظهــار کــرد‪ :‬بیــش از ‪ ۳۰‬بیمــار مبتالبه قارچ‬ ‫ســیاه در اســتان گلســتان شناسایی شــدند خیلی از ان ها تحت‬ ‫درمــان قــرار گرفتنــد و برخی افــراد مبتال دیر بــه مراکز درمانی‬ ‫مراجعه کردند‪ .‬وی بر لزوم تسریع در انجام واکسیناسیون در‬ ‫اســتان تاکید و تصریح کرد‪ :‬تالش داریم برنامه واکسیناســیون‬ ‫اســتان را توســعه دهیــم تــا امــروز ‪ ۷۰۰‬هــزار ُدز واکســن در‬ ‫گلســتان تزریق شــده اســت‪ .‬جانشــین رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اســتان گلســتان با اشــاره بــه اینکه روزانــه ‪ ۳۰‬هزار ُدز‬ ‫واکسن در استان تزریق می شود‪ ،‬افزود‪ :‬تالش می شود از یک‬ ‫الی دو روز اینده این عدد به ‪ ۵۰‬هزار دز در روز افزایش پیدا‬ ‫کنــد کــه بتوانیــم تا ‪ ۱۵‬مهرماه یک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هزارنفری که‬ ‫باید تحت پوشــش قرار بگیرند واکســینه شوند‪ .‬کبیر بیان کرد‪:‬‬ ‫بــا انجــام عملیات واکسیناســیون ُدز دوم باید ‪ ۲‬میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر در اســتان گلســتان در برابــر ویــروس منحــوس کرونا‬ ‫واکسینه شوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫روند پیچیده امور اداری عامل یاس سرمایه گذاران شده است‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان سمنان بابیان اینکه‬ ‫روند پیچیده امور اداری عامل یاس سرمایه گذاران‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬باید ســازوکاری اندیشید که مسائل‬ ‫اداری کاهــش و ســرمایه گذار موردحمایــت قــرار‬ ‫گیرد‪ .‬حجت االســام مرتضی مطیعــی در دیدار با‬ ‫مدیرعامل و مسئوالن شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اســتان ســمنان بــا اشــاره ب هضــرورت حمایــت از‬ ‫ســرمایه گذار و تولید در ســطح استان سمنان‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪:‬استانازلحاظفرهنگیبسیارغنیاستوتوجه‬ ‫به بافت فرهنگی و سنتی در کنار توسعه صنعتی‬ ‫ضــرورت دارد‪ .‬او بابیان اینکه روند پیچیــده اداری‬ ‫عامل یاس سرمایه گذاران است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ایرانیان‬ ‫مقیم خارج کشــور و سایر سرمایه گذاران تمایل به‬ ‫ســرمایه گذاری دارنــد‪ ،‬اما زمان اقدام با بروکراســی‬ ‫اداری دســتگاه های امــر مواجــه شــده و دلســرد‬ ‫یشــوند‪ .‬امام جمعه سمنان با اشــاره به ضرورت‬ ‫م ‬ ‫رعایت ضوابط و قوانین در دســتگاه های اجرایی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در کنار اهمیت این مسئله مجریان امر‬ ‫باید موانع ورود سرمایه گذار را رفع کنند همچنین‬ ‫مســئوالن ناظر باید بیشــتر از گذشته پیگیر اجرای‬ ‫پروژ ههــای صنعتــی باشــند چراکه تحقــق طرح ها‬ ‫بــرای احــاد هم اســتانی ها انتفاع مالــی را به همراه‬ ‫خواهدداشت‪.‬مطیعیبه ضرورتتوجهبهمسائل‬ ‫زیست محیطی در فعالیت های معدنی و صنعتی‬ ‫گفت‪:‬دراستقرارواحدهایصنعتیبه گزینشصنایع‬ ‫غیر االینده توجه شــود از ســوی دیگر ما نسبت به‬ ‫نســل اتــی نیــز رســالت داریــم درنتیجه اجتنــاب از‬ ‫اســتخراج بی رویه مواد معدنی و نیز خام فروشــی‬ ‫ان هابایدمدنظرقرار گیردچراکهاین هاسرمایه های‬ ‫نســل اینــده نیــز اســت‪ .‬وی با اشــاره بــه وضعیت‬ ‫معیشتی کارگرانوضرورتاقداماتبه منظوربهبود‬ ‫شــرایط این قشــر پرتالش‪ ،‬گفت‪ :‬احداث مسکن‬ ‫کارگری در راستای عدالت محوری است و پیوست‬ ‫فرهنگیداشتهباشد‪.‬مدیرعاملشرکتشهرک های‬ ‫صنعتیاستانسمناننیزدرایننشستبابیاناینکه‬ ‫بزرگ ترین چالش توســعه صنعتی اســتان ســمنان‬ ‫کمبود منابع ابی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬استقرار صنایع کم‬ ‫اب بر در شــهرک ها و نواحی صنعتی استان سمنان‬ ‫ضرورت دارد‪ .‬حسن ال بویه بابیان اینکه به منظور‬ ‫رفع چالش کم ابی‪ ،‬اســتفاده از اب های نامتعارف‬ ‫در دستور کار قرار دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬استفاده از پساب‬ ‫تصفیه خانه فاضالب ســمنان به منظــور تامین اب‬ ‫واحدهای مستقر در شهرک صنعتی و منطقه ویژه‬ ‫اقتصــادی ســمنان یکــی از راهکارهای رفع معضل‬ ‫کمبود منابع ابی است که اکنون این امر تبدیل به‬ ‫یک باور شده است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫مهار تخصصی حریق فلز‬ ‫منیزیم در یک کارخانه‬ ‫صنعتی در کاشان‬ ‫ســخنگوی ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنی‬ ‫شهرداری کاشان گفت‪ :‬در این اطفای حریق تخصصی‬ ‫که در یک کارخانه صنعتی در کاشان به وقوع پیوسته‬ ‫بود‪،‬اتش نشانانازپودرخشکاستفاده کردند‪.‬روحا‪...‬‬ ‫فدائیافزود‪:‬طیتماسباسامانه‪ ۱۲۵‬ستادفرماندهی‬ ‫و گزارش وقوع این اتش ســوزی در منطقه خزاق ابتدای‬ ‫جاده قدیم قم‪ ،‬بالفاصله زنگ ایستگاه‪ ۳‬اتش نشانی‬ ‫واقــع در راونــد به صــدا درامد و در محل حضور یافت‪.‬‬ ‫فدائــی اضافه کــرد‪ :‬در اطفاء حریق این کارخانه تولید‬ ‫توری امکان اســتفاده از اب به علت اینکه منیزیم یک‬ ‫فلز قلیایی است و با اب واکنش نشان می دهد و چون‬ ‫ایــن واکنــش گرمازا بوده و ئیــدروژن نیــز در این واکنش‬ ‫تولیدمی شوداگرتحت کنترلنباشدمی تواندبهانفجار‬ ‫منتهی شــود‪ ،‬همچنین از رســیدن اکسیژن به محل نیز‬ ‫بایــد جلوگیــری می کردیــم لــذا در اطفــاء این حریــق از‬ ‫روش خاص تخصصی اســتفاده شــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به‬ ‫واحد شارژ کپسول سازمان نیز ابالغ شد که محموله ای‬ ‫از ماسه خشک و پودرهای مخصوص را به محل ارسال‬ ‫کندتاتیم هایتخصصیاتش نشانباحضور کارشناسان‬ ‫واحداموزشمراحلعملیاتراانجامدهند‪.‬مدیرروابط‬ ‫عمومی سازمان در خصوص ویژگی های منیزیم گفت‪:‬‬ ‫چنانچه منیزیم شعله ور شود با شعله ای به رنگ سفید‬ ‫می ســوزد‪ .‬این فلز قلیایی خاکــی عمدتا به عنوان یک‬ ‫عاملالیاژدهندهبرایساختالیاژهایالومینیم‪-‬منیزیم‬ ‫استفادهمی شود‪.‬فداییاضافهکرد‪:‬منیزیمبااببشدت‬ ‫شعلهمنیزیمرانمی توانباابخاموش‬ ‫واکنشمی دهد‪ٔ .‬‬ ‫کردواگربرایخاموش کردناناز اباستفادهشودتولید‬ ‫گاز هیدروژن نموده و اگر کنترل نگردد واکنش انفجاری‬ ‫خواهدداشت؛اتشانبا کلریدمنیزیم‪،‬ماسهخشکیا‬ ‫اسفنجاهنخشکخاموشمی شود‪.‬‬ ‫ادامه اقدامات شهرداری‬ ‫گرگان در اجرای طرح‬ ‫استقبال از‬ ‫بازگشایی مدارس‬ ‫سرپرستشهرداریگرگانازتداوماجرایطرحاستقبال‬ ‫از بازگشایی مدارس سطح شهر خبر داد‪ .‬مجید سعیدی‬ ‫بااشارهبهاغاز سالتحصیلیجدیدواقداماتشهرداری‬ ‫گرگاناظهارکرد‪:‬باتوجهبهاعالممسئوالنمبنیبراحتمال‬ ‫بازگشاییمدارس‪،‬شهرداریگرگانهمچونگذشتهطبق‬ ‫وظایف خود اقدام به اماده ســازی شــهر برای اســتقبال از‬ ‫سال تحصیلی جدید نموده است‪ .‬سعیدی افزود‪ :‬طرح‬ ‫استقبالازمدارس‪،‬شاملنظافتوشستوشویمدارس‬ ‫و راه های دسترســی به ان‪ ،‬هــرس درختان‪ ،‬رنگ امیزی و‬ ‫خط کشیخط هایعابرپیادهاست‪.‬به گفتهوی‪،‬هدف‬ ‫از ایــن طرح‪ ،‬ارتقاء ســطح خدمــات و امکانات موردنیاز‬ ‫فضاهایاموزشی‪،‬تقویتمشارکتمجموعهشهرداریبا‬ ‫مراکزاموزشی‪،‬بازپیراییفضایسبز‪،‬بهسازیوزیباسازی‬ ‫محیط های داخلی و پیرامون مراکز اموزشی و همچنین‬ ‫رســیدگی ویژه به محالت ســطح شهر است‪ .‬سرپرست‬ ‫شهرداری گرگانخاطرنشان کرد‪:‬طرحاستقبالازمدارساز‬ ‫هفتهنخستشهریورماهاغازشدهاستوتاهفتهنخست‬ ‫مهرماهادامهخواهدیافت‪.‬‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪60‬‬ ‫درصدی سد دیورش‬ ‫شهرستان رودبار‬ ‫استاندار گیالنبرضرورتاستمرارتالش هابرایتامین‬ ‫بیشــتر اعتبارات و تجهیــزات موردنیاز به منظور تکمیل‬ ‫سریع ترپروژهسددیورششهرستانرودباروتحویلانبه‬ ‫مردمتاکید کرد‪.‬ارسالنزارعپساز بازدیداز رونداحداث‬ ‫و تکمیل سد مخزنی دیورش رودبار با اعالم پیشرفت‬ ‫فیزیکی حدود ‪ 60‬درصدی این پروژه به خبرنگاران‪ ،‬بر‬ ‫ضرورت اســتمرار تالش ها برای تامین بیشتر اعتبارات و‬ ‫تجهیزاتموردنیازبه منظورتکمیلسریع ترپروژهوتحویل‬ ‫انبهمردمتاکید کرد‪.‬وحیدخرمیرئیسهیئت مدیرهو‬ ‫مدیرعاملابمنطقه ای گیالندر اینبازدید گفت‪:‬سد‬ ‫دیورشباهدفتامیناباشامیدنیشهرستانرودبارونیز‬ ‫اب کشاورزیبرایاراضیمستعداینشهرستان‪،‬طراحی‬ ‫و در حال اجراســت‪ .‬وی با اشــاره به اینکه برای اجرای‬ ‫این پروژه تاکنون بالغ بر‪ ۵۰‬میلیارد تومان هزینه شده و‬ ‫برایتکمیلانبهبیشاز یکصدمیلیاردتوماناعتبار نیاز‬ ‫است‪ ،‬گفت‪:‬برایدسترسیمردمبهابتامین شده‪،‬نیاز‬ ‫بهخطوطانتقالوتاسیساتاست کهبالغ بر‪۳۰۰‬میلیارد‬ ‫توماننیزدراینبخشبایداعتبارتامینشود‪.‬مدیرعامل‬ ‫ابمنطقه ایگیالنافزود‪:‬تمهیداتیبرایتامیناعتبارات‬ ‫و تجهیزات موردنیاز این پروژه اندیشیده شده و در حال‬ ‫حاضرسددیورشازپیشرفتفیزیکیحدود‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫برخورداراست‪.‬‬ ‫تخریب ساخت وسازهای‬ ‫غیرمجاز در اراضی زراعی‬ ‫و باغات کرمانشاه‬ ‫اسماعیلپرویزیفر‪،‬مدیرجهاد کشاورزیشهرستان‬ ‫کرمانشــاه از تخریب بناهای احداث شده غیرمجاز در‬ ‫اراضی زراعی و باغات کشــاورزی شهرســتان کرمانشاه‬ ‫خبــر داد‪ .‬پرویــزی فر گفــت‪ :‬این مدیریت در راســتای‬ ‫حفــظ و حراســت از اراضــی زراعــی و بــا اخــذ دســتور‬ ‫قضایی و با اســتناد به تبصره ‪ 2‬ماده ‪ 10‬قانون حفظ‬ ‫کاربــری اراضــی زراعــی و باغ هــا از ابتــدای ســال جاری‬ ‫تاکنون اقدام به قلع وقمع ساخت وسازهای غیرمجاز‬ ‫درحوزهشهرستان کرمانشاهشاملدهستانماهیدشت‬ ‫به مساحت ‪ 11500‬مترمربع‪ ،‬در دهستان میاندربند به‬ ‫مساحت ‪ 3000‬مترمربع و در دهستان الهیار خانی به‬ ‫مساحت‪ 39000‬مترمربعنمودهاست‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1160‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫در شب و روزهای مبارزه با کرونا‪ ،‬نذورات هم رنگ و بوی دیگری پیداکرده اند‬ ‫نوع و سطح خدمات‬ ‫دارویی و درمانی متناسب‬ ‫با نیاز بیمار ارائه می شود‬ ‫دبیر کمیته مراقبت و درمان ستاد اجرایی مبارزه با‬ ‫کرونا دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت‪ :‬نوع و سطح‬ ‫خدمات دارویی و درمانی متناســب با نیاز و وضعیت‬ ‫بیمار ارائه می شود تا فرد دچار عوارض منفی نشود‪.‬‬ ‫دکتر علی اصغر انجیدنی اظهار کرد‪ :‬اقدامات موج‬ ‫یشــده برای‬ ‫پنجم بحــران کرونا و برنامه های پیش بین ‬ ‫مــوج احتمالــی بعــدی در بحث مدیریــت تخت های‬ ‫بیمارستانیدانشگاهیوغیردانشگاهیبود‪.‬ویبابیان‬ ‫اینکه در روز ‪ ۲۴‬مرداد باالترین تعداد بیمار کرونایی در‬ ‫مشهد و شهرســتان ها داشتیم که تعداد ان ‪ ۲۸۵۷‬نفر‬ ‫بود و توانستیم به تمامی انان بی وقفه خدمت رسانی‬ ‫کنیم‪،‬خاطرنشان کرد‪:‬بیمارستان هایامامرضا(ع)‪،‬قائم‬ ‫(عج) و شهید هاشمی نژاد در مشهد و بیمارستان های‬ ‫کاشمر‪ ،‬خلیل اباد و تایباد در شهرستان ها باالترین امار‬ ‫بیمــار بســتری را داشــتند‪ .‬دکتــر انجیدنی تصریــح کرد‪:‬‬ ‫خدمــات ازمایشــگاهی و تصویربــرداری بــا همــکاری‬ ‫شهــای خصوصی و غیردانشــگاهی در حال انجام‬ ‫بخ ‬ ‫استواز همکاریقابل توجهبیمارستان هایغیردولتی‪،‬‬ ‫نظامــی‪ ،‬خصوصــی و خیری ـه ای در این خصوص نباید‬ ‫گذشت‪.‬‬ ‫وی در خصوص اقدامات شاخص انجام شده در موج‬ ‫پنجمهمه گیریکرونا‪،‬بیانکرد‪:‬اینمواردشاملمشارکت‬ ‫تمامیبیمارستان هادرپذیرشبیماران کوویدی‪،‬انتخاب‬ ‫مرکز درمانی ویژه تزریق رمدسیویر‪ ،‬تامین نیروی پرستار‬ ‫در بخش های کوویدی و توسعه خدمات سامانه‪ ۱۹۱‬با‬ ‫همکاریبهداشتوروابطعمومیدرراستایعدماشغال‬ ‫بی مورد بیمارستان ها بوده است‪ .‬دبیر کمیته مراقبت و‬ ‫درمانستاداجراییمبارزهبا کرونادانشگاهعلومپزشکی‬ ‫مشهدباذکرایننکتهکهوضعیتفعلیروندکاهشیامار‬ ‫مبتالها‪،‬بستری هاوفوتی هارانشانمی دهد‪،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫باوضعیتمشاهده شدهدر سیرنزولیامارهانبایدتصور‬ ‫کنیم که به وضعیت عادی رسیدیم‪ ،‬هرچند که اولویت‬ ‫ویــژه و مــورد تاکید مــا در این روزها ســرعت دهی در امر‬ ‫واکسیناسیوناست‪،‬موضوعیکهازطریقرئیسدانشگاه‬ ‫هــم به طور جــد در حال پیگیری اســت‪ .‬دکتر انجیدنی‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬برای روزهای اتی پیشــنهاد انجام مدیریت‬ ‫مراقبت و درمان کرونا در قالب قرارگاه متمرکز‪ ،‬استفاده‬ ‫از ظرفیتبیمارستانامدادونجاتجنوبوتجهیز کامل‬ ‫تمامیبیمارستانریفرالدر بحثبستریوتقویتنظام‬ ‫ارجاع با ایجاد مشوق های الزم‪ ،‬ایجاد کلینیک های ویژه‬ ‫کرونــا و عوارض ان‪ ،‬ایجاد کلینیک های بازتوانی بیماران‬ ‫کوویدواجرایبهترطرحمراقبتدرمنزلباهمکاریدیگر‬ ‫مجموعه هارادربحثسرپاییداریم‪.‬دبیرکمیتهمراقبت‬ ‫ودرمانستاداجراییمبارزهبا کرونادانشگاهعلومپزشکی‬ ‫مشهدبابیاناینکهنوعوسطحخدماتداروییودرمانی‬ ‫باید متناسب با نیاز و وضعیت بیمار باشد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬تجویزداروهابایدطبقوضعیتبیمار صورتپذیرد‬ ‫و به طور مثال در بحث رمدسیویر همه نیازمند این دارو‬ ‫نیســتند و در کنار ان نباید برای هر موردی سی تی اسکن‬ ‫درخواســت شــود تــا فرد بیمــار دچــار عــوارض دارویی و‬ ‫اشــعه ای نشــود‪ .‬دکتــر انجیدنی گفــت‪ :‬امادگــی کامل‬ ‫داریم تا با همکاری تمامی بیمارستان های دانشگاهی و‬ ‫غیردانشگاهیبهتریننوعخدماتراارائهدهیم‪،‬هرچند‬ ‫که ارزوی همه ما سالمتی کامل مردم و عدم نیاز انان به‬ ‫خدماتدرمانیوبیمارستانیبودهاست‪.‬‬ ‫سندی مبنی بر نحسی‬ ‫ماه صفر در منابع شیعی‬ ‫وجود ندارد‬ ‫کارشناس مسائل اعتقادی حرم مطهر رضوی گفت‪:‬‬ ‫نحســی بــرای ماه صفر و ادعیه و اعمــال وارده برای رفع‬ ‫این نحوســت وجود ندارد‪ .‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫علی ابهری افزود‪ :‬در ایام مذهبی متناسب با مناسبت ها‬ ‫شبهات و سواالتی بدون سند مطرح و با توجه به وجود‬ ‫شبکه هایاجتماعیمختلف‪،‬نشراندر بینمردمبیشتر‬ ‫می شود که یکی از ان موارد نحسی ماه صفر و نیز وجود‬ ‫اعمالوادعیهبدونسندمعتبردررفعاننحوستاست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اسالم سفارش بسیاری بر صدقه و دعا‬ ‫واردشدهوروایاتبسیاریدر مناسبت هایمختلفبران‬ ‫تاکید کرده اند مثل اول ماه های قمری که اعمالی برای ان‬ ‫حالجنان بیان شده است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫در کتبی مثل مفاتی ‬ ‫اکنون که اول ماه صفر است پیامی در فضای مجازی بین‬ ‫مردم دست به دست می شود مبنی بر اینکه با شکستن‬ ‫تخ ممــرغ‪ ،‬صدقــه و قربانــی و دعای خاصــی که ترویج‬ ‫می کنند نحوست و بدی این ماه را از خود دور کنیم‪ .‬در‬ ‫پاسخ باید گفت در منابع شیعی‪ ،‬سندی مبنی بر اینکه‬ ‫این ماه نحس است یافت نشده و از سوی دیگر در باب‬ ‫شکستن تخم مرغ و دود کردن اسپند که نحسی این ماه‬ ‫رااز بینمی بردنیزمطلبیدر منابعاسالمیمربوطبهاین‬ ‫ماه وجود ندارد‪ .‬کارشــناس مســائل اعتقادی تاکید کرد‪:‬‬ ‫حالجنان سندی‬ ‫مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب مفاتی ‬ ‫بر نحسی ماه صفر ارائه نمی کند‪ .‬عالمه مجلسی هم در‬ ‫زادالمعاد خود از نبود روایت و سندی مبنی بر نحوست‬ ‫این ماه سخن می گوید و ادامه می دهد ممکن است به‬ ‫دلیل فوت پیامبر (ص) در این ماه و یا اینکه اغاز قتال و‬ ‫جنگ در این ماه پس از گذشــتن از ماه های حرام اســت‬ ‫عنوان نحس بودن را به ان نسبت داده باشند‪ .‬وی یاداور‬ ‫شد‪ :‬بنابراین باید توجه کرد اوال نحسی صفر دلیل و سند‬ ‫روایی ندارد‪ ،‬دوما عمل و دعایی در باب رفع نحسی ان‬ ‫واردنشدهاستبلکهدراسالمبه طورکلیبرخواندنقران‬ ‫و دعا و دادن صدقه و انفاق و قربانی تاکید شده و این‬ ‫اعمال نیک را سبب تقرب به خدا و نیز دوری از شیطان و‬ ‫رفعبالمعرفی کرده اند‪.‬‬ ‫رویدا د خراسان رضوی‬ ‫نذرونیازهایی از جنس سالمت‬ ‫تــوان طبابــت و پرســتاری از بیمــاران کرونایــی‬ ‫یشــان‪ ،‬نــذر امام‬ ‫را ندارنــد‪ ،‬امــا از داشــته های ماد ‬ ‫رضــا (ع) می کننــد تا صرف هزینــه درمانی و کمک‬ ‫بــه خانواده های این بیمــاران برای تهیــه داروهای‬ ‫موردنیازشود‪.‬‬ ‫از دیرباز مردم با اهدای نذورات‪ ،‬خواســته های‬ ‫مادی و معنوی خود را از خداوند و ســپس از ائمه‬ ‫معصومیــن طلــب می کردند‪ .‬بارگاه ملکوتــی امام‬ ‫هشــتم (ع) نیز یکی از مهم ترین مکان هایی بوده‬ ‫که محبان حضرت رضا (ع) همواره نذورات نقدی و‬ ‫غیرنقدیخودراخالصانهبهایناستانمقدساهدا‬ ‫می کردنــد‪ ،‬از فــرش و دام و طیــور گرفته تا ظرف و‬ ‫ظروف و زیوراالت قیمتی‪...‬؛ اما در دوره کرونا‪ ،‬این‬ ‫نذرهاهمسمت وسویتازه ایبهخود گرفتهاست‪.‬‬ ‫هدایت نذورات به سمت سالمت و درمان‬ ‫به گفته مدیرکل نذورات اســتان قدس رضوی‪،‬‬ ‫در کنار بسیاری از حوزه ها و زمینه های نذر که تا به‬ ‫امروز وجود داشته‪ ،‬در دوره شیوع کرونا نذر درمان‬ ‫و سالمت‪ ،‬موردتوجه ناذران صحن و سرای رضوی‬ ‫قرارگرفته و اهمیت ان بیشــتر شــده است‪ .‬علیرضا‬ ‫اسماعیل زاده می گوید‪ :‬پیرو تاکیدات تولیت استان‬ ‫قدس رضوی برای بسیج امکانات در مقابله با موج‬ ‫پنجم کرونا اقدامات ارزشــمندی همچــون اهدای‬ ‫تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد‬ ‫با مشارکت گروه سالمت بنیاد بهره وری موقوفات‬ ‫اســتان قــدس رضــوی و کمــک بــه انجــام طــرح‬ ‫واکسیناسیونمردمحاشیهشهربابهره گیریاز منابع‬ ‫نذورات این استان مقدس انجام شده است‪.‬‬ ‫تسویه هزینه داروی بیماران با طرح «اقا‬ ‫حساب کردند»‬ ‫حهــای مختلــف اســتان‬ ‫او بــا اشــاره بــه طر ‬ ‫قــدس رضــوی بــرای کمک بــه مــردم در دوران‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا همچون تهیه بســته های‬ ‫کمک معیشــتی برای اقشــار محروم می افزاید‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر نیــز در قالــب نــذر «درمــان و‬ ‫ســامت» و نذر «اقا حســاب کردنــد»‪ ،‬ناذران‬ ‫و خیــران داخــل و خــارج کشــور می تواننــد بــه‬ ‫درمــان بیمــاران کرونایــی کمــک کــرده یــا در‬ ‫تسویه حساب داروی بیماران نیازمند کرونایی‬ ‫مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫چگونه ما هم مشارکت کنیم‬ ‫بــا اجرای ایــن طرح ها‪ ،‬حاال تعداد نــاذران که‬ ‫تمایل به پرداخت نذورات برای هزینه کرد در این‬ ‫زمینه را دارند‪ ،‬بیشتر شده است و مشتاق انجام این‬ ‫کار هستند‪.‬اسماعیل زادهدربارهشیوه هایمشارکت‬ ‫حهــا می گوید‪ :‬همه مــردم می توانند با‬ ‫در ایــن طر ‬ ‫مراجعه حضوری به دفاتر نذورات حرم مطهر و یا‬ ‫مراجعه به سامانه اینترنتی اداره کل نذورات استان‬ ‫قــدس رضــوی بــه نشــانی ‪https://nazr.razavi.‬‬ ‫‪ ،/ir‬استفاده از اپلیکیشن «رضوان» و یا شماره گیری‬ ‫کد دســتوری «ستاره هشــت مربع (‪ »)*8#‬در تلفن‬ ‫همراه‪ ،‬در سنت حسنه نذر در این استان ملکوتی‬ ‫سهیم شوند و محل هزینه کرد نذورات خود را هم‬ ‫تعیینکنند‪.‬‬ ‫انجام نذر با توجه به شرایط جامعه‬ ‫در ادامــه بــا بانــو مهــدی زاده هم صحبــت‬ ‫یشــویم؛ بانــوی جوانی که از طرف خانــواده اش‬ ‫م ‬ ‫برای کمکبهبیماران کروناییبهدفترنذوراتحرم‬ ‫مطهر رضوی مراجعه کرده است‪ .‬او درباره داستان‬ ‫این نذر می گوید‪ 18 :‬سال پیش مادرم نذری کرد و‬ ‫حاجتش براورده شده بود‪.‬‬ ‫او هرســاله این نذر را با پختن اش و توزیع بین‬ ‫مردم ادا می کرد‪ ،‬اما در دو سال اخیر به دلیل شرایط‬ ‫کرونایی امکان انجام این نذر نبود‪ .‬سال گذشته‪،‬‬ ‫هزینهپختاشرابهیکیاز مراکزنگهداری کودکان‬ ‫بی سرپرســت اهــدا کردیــم‪ ،‬امــا امســال بــه دلیــل‬ ‫گسترشبیماری کروناتصمیم گرفتیمپولایننذر را‬ ‫به استان قدس اهدا کنیم تا برای کمک به بیماران‬ ‫کرونایینیازمندهزینهشود‪.‬‬ ‫تبلور نیک اندیشی ناذران‬ ‫بــرای اشــنایی با گوش ـه ای از خدماتی کــه در از‬ ‫محل این نذورات دلدادگان حضرت رضا (ع) ارائه‬ ‫می شود‪ ،‬به زائرسرای رضوی در بلوار چمن مشهد‬ ‫ســری می زنیم‪ .‬محلــی که چندهفته ای اســت که‬ ‫مرکز خدمات سرپایی بیماران کرونایی تبدیل شده‬ ‫و مشکل نبود چنین مرکزی در منطقه کم برخوردار‬ ‫شهر مشهد را رفع کرده است‪.‬‬ ‫در اینجــا‪ ،‬بــا مدیــر امــور مجاوریــن معاونــت‬ ‫خدمــات اجتماعــی بنیــاد کرامت رضــوی هم کالم‬ ‫می شوم و او می گوید‪ :‬با شیوع گسترده موج پنجم‬ ‫کرونا‪ ،‬پیرو دستور تولیت استان قدس رضوی برای‬ ‫مســاعدت بیماران کرونایی و خانواده های ان ها‪،‬‬ ‫مرکز خدمات درمانی ســرپایی بیماران کرونایی با‬ ‫مشــارکت خادمیاران ســامت در زائرســرای رضوی‬ ‫راه اندازی شده و در حال خدمت رسانی به بیماران‬ ‫است‪.‬هادی غالمی می افزاید‪ :‬در این مرکز‪ ،‬بستری‬ ‫موقــت بیماران مبتالبــه کرونــا و ســرم تراپی ان ها‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫ب هصــورت رایــگان در ایــن مرکــز انجــام م ‬ ‫همچنینبااستقرار داروخانهدر زائرسرا‪،‬اینبیماران‬ ‫ی خود را‬ ‫امکان دریافت داروی نســخه های پزشــک ‬ ‫دارند‪،‬عالوهبران کپسولاکسیژنودستگاهاکسیژن‬ ‫ساز هم طبق تشخیص پزشک به صورت امانت و‬ ‫رایگاندر اختیار بیمارانقرار می گیرد‪.‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪ :‬بخــش قابل توجهــی از‬ ‫هزین ههــای موردنیــاز در این مرکز از محــل نذورات‬ ‫مردمــی و کمــک خیــران شــبکه خادمیــاری رضوی‬ ‫تامین شده و عالوه بر ان‪ ،‬در برخی از بیمارستان ها و‬ ‫داروخانه های منتخب سطح شهر مشهد نیز بدهی‬ ‫بیمــاران نیازمند کرونایــی در حــوزه دارو و درمان از‬ ‫محلنذرهایمردمیپرداختمی شود‪.‬‬ ‫غالمی ادامه می دهد‪ :‬این طرح در سطح کشور‬ ‫نیزبا کمک کانون هایخدمترضویدر حالانجام‬ ‫است و مردم می توانند نذورات خود را چه در حوزه‬ ‫پرداخت هزینه داروی بیماران کرونایی و چه تامین‬ ‫اقالمپزشکیموردنیاز اینبیمارانهمچوندستگاه‬ ‫اکسیژنساز و کپسولاکسیژن‪،‬پرداخت کنند‪.‬‬ ‫خدمت افتخاری به بیماران‬ ‫با مسئول مرکز درمان سرپایی بیماران کرونایی‬ ‫زائرسرای رضوی نیز هم صحبت می شوم‪ .‬او یکی از‬ ‫پزشکان خادمیار سالمت رضوی است که خالصانه‬ ‫بــه بیمــاران کرونایی خدمت می کند تا مرهمی بر‬ ‫دردهایشان بگذارد‪ .‬دکتر محمدحسین پیله چیان‬ ‫فهــای طوالنــی دریافــت خدمــات‬ ‫می گویــد‪ :‬ص ‬ ‫پزشکی و دارویی در شرایط بحرانی مشهد در موج‬ ‫پنجم کرونا‪ ،‬موجب سردرگمی و استرس بیماران و‬ ‫خانواده هایان هاشدهبود‪.‬در اینشرایط‪،‬نیاز بود‬ ‫تا چنین مراکز درمانی ســرپایی برای ارائه خدمات‬ ‫به بیمارانی که نیاز به بستری در بیمارستان ندارند‪،‬‬ ‫راه اندازی شود‪.‬‬ ‫پیله چیانبااشارهبه کمک هایمختلفمردمی‬ ‫در دوران شیوع بیماری کرونا می گوید‪ :‬عالوه بر ما‬ ‫پزشکانوپرستارانافتخاری کهباتوجهبهتخصص‬ ‫خــود به بیمــاران در ایــن مرکز درمانی ســرپایی در‬ ‫زائرسرایرضویخدمتمی کنیم‪،‬مردمی کهبهاین‬ ‫مرکز مراجعه و بیمارشان بهبود می یابند هم سعی‬ ‫می کنند با مشــارکت در برخــی امور مرکز همچون‬ ‫جابه جاییصندلیچرخ دار بهبیماران کمک کنندو‬ ‫امیدوارم نذر همه این افراد هم قبول شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تحویل‪ 8‬میلیاردریالتجهیزاتوامکاناتپشتیبانیواداری‬ ‫بهبهزیستیاستان‬ ‫مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی از تخصیص ‪ 800‬میلیون تومان‬ ‫اعتبار بهتجهیزمراکزوخدماتمرتبطبااسیب هایاجتماعیدر مراکز‬ ‫تحت نظارت بهزیســتی اســتان خبر داد‪ .‬مســعود فیروزی در مراســم‬ ‫یشــده برای مراکز و پایگاه های مدیریت و‬ ‫تحویل تجهیزات خریدار ‬ ‫کاهش اسیب های اجتماعی از محل اعتبارات وزارت کشور‪ ،‬این خبر‬ ‫را اعالم کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬اسیب های اجتماعی‪ ،‬یک موضوع فرابخشی‬ ‫است و به همین خاطر‪ ،‬دستگاه های زیادی در این زمینه نقش افرینی‬ ‫دارند‪ .‬مدیرکل بهزیســتی خراســان رضوی اعتبــارات وزارت کشــور در‬ ‫زمین ـه ی اســیب های اجتماعی را مفیــد و موثر توصیف کــرد و گفت‪:‬‬ ‫اگر نظم و نســق بیشــتری در تخصیص اعتبارات ایجاد شــود می توان‬ ‫به موقع و با درایت و تدبیر بیشتری‪ ،‬در مورد هزینه کردن این اعتبارات‬ ‫تصمیم گیری نمود‪ .‬فیــروزی ادامه داد‪ :‬از وزارت کشــور‪ ،‬اســتانداری و‬ ‫بخصوص مدیرکل اجتماعی استانداری که این اعتبارات را به بهزیستی‬ ‫اختصــاص داده‪ ،‬تشــکر می کنیــم و تقاضــا داریم که این اعتبــارات در‬ ‫فراینــدی موثــر و به موقع‪ ،‬ابالغ شــود‪ .‬وی همچنیــن از تخصیص دو‬ ‫مرحله اعتبار مرتبط با اسیب های اجتماعی در سال مالی گذشته به‬ ‫بهزیستی استان اطالع داد و گفت‪ :‬اعتبارات این مرحله‪ ،‬صرف خرید‬ ‫کانکس برای واحدهای سیار اورژانس اجتماعی در شهرستان ها‪ ،‬برخی‬ ‫تجهیزات اداری‪ ،‬مقداری وســایل ورزشــی پارکی برای مراکز اســیب ها‬ ‫و برخی تجهیزات رایانه ای شــده اســت‪ .‬معاون اجتماعی بهزیســتی‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬حوزه اسیب های اجتماعی را گسترده و پرنیاز توصیف‬ ‫کرد و گفت‪ :‬نیازهای این بخش بسیار بیشتر از اعتبارات موجود است و‬ ‫امیدواریمدستگاه هایوظیفه مند‪،‬نقش افرینیبیشتریدر کمکبهاین‬ ‫موضوع داشته باشند‪ .‬شهره شاهرودی گفت‪ 7:‬دستگاه کانکس برای‬ ‫خدمات اورژانس اجتماعی در ســطح شهرســتان های سبزوار‪ ،‬گناباد‪،‬‬ ‫مشهد‪ ،‬نیشابور‪ ،‬زاوه و کاشمر خریداری شده و مقداری تجهیزات اداری‬ ‫و امکانات ورزشــی هم برای مراکز اســیب ها تهی هشــده اســت‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه کار در بخش اسیب ها‪ ،‬بسیار سخت و فرساینده است‬ ‫ادامه داد‪ :‬فرصت تصمیم گیری برای هزینه کرد این اعتبارات‪ ،‬بســیار‬ ‫کوتاه بود و درنتیجه‪ ،‬نیازهای ضروری مراکز در اولویت قرار گرفت که‬ ‫بخشی از نیازهای شهرستان ها را پوشش می دهد‪ .‬شایان ذکر است در‬ ‫یشــده از محل اعتبارات ســال گذشته‬ ‫این مراســم‪ ،‬تجهیزات خریدار ‬ ‫مرتبط با اسیب های اجتماعی از وزارت کشور در هفته گذشته ابالغ‬ ‫شد و بهزیستی خراسان رضوی با سرعت اقدام به جذب این اعتبارات‬ ‫نمود و مقداری از امکانات و تجهیزات موردنیاز را خریداری نمود‪ .‬این‬ ‫تجهیزات با حضور مدیرکل اجتماعی اســتانداری خراســان رضوی به‬ ‫بهزیستیتحویلگردید‪.‬‬ ‫حمید موســوی در مراســمی که به این مناســبت در شــیرخوارگاه‬ ‫علی اصغر مشهد برگزار شد گفت ‪ :‬تالش می کنیم در سال مالی جاری‪،‬‬ ‫بتوانیــم اعتبــارات بیشــتری را جــذب و ان را به موقــع ابــاغ کنیــم که‬ ‫کارامدیبیشتریداشتهباشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تزریق‪ 1600‬دز واکسن به کارکنان شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد گفت‪ :‬باهدف‬ ‫قطع زنجیره انتشــار بیماری کرونا‪ ،‬پیشــگیری و حفظ هرچه بیشــتر‬ ‫سالمتی کارکنان‪ ،‬مرحله نخست واکسیناسیون در این مجتمع گازی‬ ‫انجام شد‪ .‬سید مجید منبتی با اعالم این خبر افزود‪ :‬با پیگیری های‬ ‫مدیریت عامل این مجتمع گازی و با هماهنگی سازمان بهداشت و‬ ‫درمانصنعتنفت‪،‬مجوز واکسیناسیون کارکناناز ستاد کرونایاستان‬ ‫اخذ و از اواسط مردادماه تزریق « دوز اول واکسن» کارکنان اغاز شد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬در مرحله اول این طرح تاکنون یک هزار و ‪ 600‬نفر‬ ‫از کارکنان دز اول واکسن را دریافت کرده اند و پس از طی دوره زمانی‬ ‫موردنیاز‪ ،‬طرح تزریق دوز دوم واکسن نیز انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫منبتی تاکید کرد‪ :‬اجرای طرح واکسیناســیون کارکنان پاالیشــگاه‪،‬‬ ‫افزونبرحفظوصیانتاز نیرویانسانیبه عنوانباارزش ترینسرمایه‬ ‫صنعــت نفت‪ ،‬بــه ارائه خدمت برای توســعه پایدار و تولید صیانتی‬ ‫اطمینانخاطربیشتریخواهدداد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی‪:‬‬ ‫فعالیت هاینیشابور در حوزه کتابو کتاب خوانیقابل تقدیراست‬ ‫سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراســان رضوی در‬ ‫دیدار با معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان نیشــابور گفت‪:‬‬ ‫فعالیت های نیشابور در حوزه کتاب و کتاب خوانی قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫یوســف امینی با اشــاره به اهمیت و جایگاه رفیع نیشابور در بحث‬ ‫کتاب و کتاب خوانی و وجود دو روز ملی عطار و خیام برای برگزاری‬ ‫باشــکوه تر و ایجــاد ســاختارهای اداری الزم اعالم امادگــی کرد‪ .‬وی‬ ‫همچنین با توجه به کسب رتبه های برگزیده کشوری و تقدیر شونده‬ ‫در جام باشــگاه های کودک و نوجوان نیشــابور و هفتمین جشــنواره‬ ‫روستاها و عشایر دوستدار کتاب‪ ،‬این شهر را شهر برتر کتاب خوانی‬ ‫باوجــود شــرایط کرونــا خواند و بــر اســتفاده از ظرفیت های موجود‬ ‫تاکید کرد و فعالیت های نیشــابور در حوزه کتاب و کتاب خوانی را‬ ‫قابل تقدیر دانست‪ .‬معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور نیز در‬ ‫تهــای ویژه علمی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬مذهبی‬ ‫ایــن دیدار با اشــاره به ظرفی ‬ ‫و هنری شهرســتان‪ ،‬خواســتار ارتقای اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫نیشابور به معاونت اداره کل شد‪ .‬علیرضا قامتی اظهار کرد‪ :‬نیشابور‬ ‫گذشــته‪ ،‬تاریخ و تمدنی غنی دارد و به عنوان یک ارزش و نگین در‬ ‫یشــود‪ .‬وی با اشاره به ظرفیت عظیم‬ ‫بین ایرانیان از نیشــابور یاد م ‬ ‫نیروهای انسانی و کسب رتبه های مختلف در رشته های متعدد در‬ ‫این شهرستان عنوان کرد‪ :‬باید ساختار اداری قوی وجود داشته باشد‬ ‫تا بتوان از این ظرفیت ها به نحو احسن استفاده کرد‪ .‬وی همچنین‬ ‫بــر اســتفاده از ظرفیت خیریــن و نیک اندیشــان در زمینه فرهنگ و‬ ‫در صورت داشــتن پروژه اقناعی تاکید کرد‪ .‬گفتنی اســت شهرســتان‬ ‫نیشابور در سال ‪ ۹۹‬موفق به کسب مقام برگزیده و دو مقام تقدیر‬ ‫شــونده در جام باشــگاه های کودک و نوجوان ســطح کشــور و ســه‬ ‫رتبه برگزیده و تقدیر شونده در هفتمین جشنواره روستاها و عشایر‬ ‫دوستدار کتاب بین‪ ۲۰۵۰‬روستای شرکت کننده شد‪.‬‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ ۶۲۴‬کالس درس خیر ساز‬ ‫افتتاح می شود‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫خیرین یا به صورت مشارکتی‬ ‫مقدس‪:‬رئیس مجمع خیرین‬ ‫احداث شده است‪.‬‬ ‫مدرسه ســاز خراســان رضــوی‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از مجموع‬ ‫گفــت‪ :‬همزمــان بــا مهرمــاه‬ ‫واحدهــای احداثــی مردمــی‬ ‫‪ ۱۷۷‬پروژه با ‪ ۶۲۴‬کالس در‬ ‫و مشــارکتی ‪ ۱۱‬پــروژه بــا ‪۳۱‬‬ ‫غالمعلی رافتی‬ ‫این اســتان به صورت مردمی‬ ‫کالس به صــورت صددرصــد‬ ‫و مشــارکتی بــه بهره بــرداری‬ ‫توســط خیریــن مدرس هســاز‬ ‫می رســد‪ .‬غالمعلی رافتی افــزود‪ :‬درمجموع و ‪ ۱۶۶‬پــروژه بــا ‪ ۵۹۳‬کالس نیــز ب هصــورت‬ ‫ثشــده‬ ‫باهمــت خیرین و اداره کل نوســازی مدارس مشــارکت خیریــن بــا دولــت احدا ‬ ‫‪ ۲۷۶‬پــروژه بــا ‪ ۱۰۳۵‬کالس و زیربنــای کل است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۱۳۴‬هزار مترمربع در این اســتان طی‬ ‫خراســان رضــوی بــا حــدود چهــار هــزار‬ ‫سال تحصیلی جدید به بهره برداری می رسد خیــر مدرسه ســاز همــواره رتبه برتــر در جلب‬ ‫کــه ‪ ۱۷۷‬پــروژه بــا ‪ ۶۲۴‬کالس و زیربنــای مشــارکت های مردمــی در مدرسه ســازی را‬ ‫حدود ‪ ۷۵‬هزار مترمربع از این تعداد توسط داشته است‪.‬‬ ‫چهل و چهارمین دوره مسابقات قران‬ ‫کریم از ‪ 20‬شهریور اغاز می شود‬ ‫رئیــس اداره امــور قرانــی‬ ‫رئیــس اداره امــور قرانــی اداره‬ ‫اداره کل اوقــاف و امــور خیریه‬ ‫کل اوقاف اســتان تصریح کرد‪:‬‬ ‫خراســان رضوی گفت‪ :‬چهل و‬ ‫در راســتای پیشــگیری از شیوع‬ ‫چهارمین دوره مسابقات قران‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬بخــش اصلــی‬ ‫کریــم از ‪ 20‬تــا ‪ 25‬شــهریورماه‬ ‫ایــن مســابقات در رشــته های‬ ‫جعفر حسینی‬ ‫به صورت ارتباط زنده تصویری‬ ‫حفــظ کل‪ 10 ،20 ،‬و ‪ 5‬جــزء‪،‬‬ ‫و ضبــط اثــر برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫قرائت تحقیق و قرائت ترتیل‬ ‫جعفر حســینی گفــت‪ :‬مرحله اســتانی چهل و به صــورت ارتبــاط زنــده تصویــری و رشــته های‬ ‫چهارمین دوره مسابقات قران کریم در خراسان دعاخوانی‪ ،‬همســرایی و همخوانی قران کریم‬ ‫رضــوی از ‪ 20‬تا ‪ 25‬شــهریورماه برگزار می شــود‪ .‬به صورت ضبط اثر اجرا می شود‪ .‬جعفر حسینی‬ ‫وی افــزود‪ :‬مســابقات بخــش اقایــان بــا حضور گفت‪:‬مسابقاترشتهتفسیر‪11‬مهرماهبه صورت‬ ‫‪ 364‬نفــر از ‪ 20‬تــا ‪ 23‬شــهریورماه و مســابقات مجــازی برگزار می شــود‪ .‬وی اظهار کــرد‪ :‬داوران‬ ‫بخش بانوان با حضور ‪ 168‬راه یافته به مرحله اینمسابقاتبه صورتمتمرکزدر محلاداره کل‬ ‫اســتانی از ‪ 24‬تا ‪ 25‬شــهریورماه اجرا می شــود‪ .‬اوقاف استان به امر قضاوت می پردازند‪.‬‬ ‫در حال حاضر در طب سنتی هیچ دارویی‬ ‫برای درمان قطعی کرونا وجود ندارد‬ ‫رئیــس دانشــکده طــب‬ ‫جز پیشرفت بیماری و رسیدن‬ ‫ســنتی دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫به وضع بحرانی بیمار در پی‬ ‫مشهد گفت‪ :‬طب سنتی فعال‬ ‫ندارد‪ .‬رئیس دانشــکده طب‬ ‫هیــچ دارویی به عنــوان داروی‬ ‫ســنتی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫درمــان قطعــی کرونــا نــدارد‬ ‫مشــهد در خصــوص ســه‬ ‫مهدی یوسفی‬ ‫اگرچه یکسری ترکیبات گیاهی‬ ‫یشــده‬ ‫داروی گیاهــی معرف ‬ ‫و تدابیــر تغذیه ای هســت که‬ ‫موکوزیفــت‪ ،‬شــربت الــرگارد‬ ‫می تواند ســیر بیمــاری را کنــد و از ورود بیمار به و اســپری پــی‪ .‬اچ ار ‪ 160‬گفت‪ :‬این ســه دارو‬ ‫فاز شدید بیماری جلوگیری و در تخفیف عالئم از وزارت بهداشــت مجــوز دریافــت کردند اما‬ ‫بیماری کمک کند‪ .‬دکتر مهدی یوسفی با اشاره نــه به عنــوان داروی درمــان قطعــی بیمــاری‬ ‫بهاینکهبیماران کروناییاغلبدر حوزهسرپایی به عنوان مثــال بــر روی جعبــه شــربت الــرگارد‬ ‫بدون هیچ مداخله درمانی و دارویی بهبود پیدا ذکرشــده اســت «بهبــود عالئــم خســتگی و‬ ‫می کننــد؛ بیان کــرد‪ :‬مردم دنبــال داروی گیاهی بی اشــتهایی بیمــاران کووید ‪ »19‬حــال اینکه‬ ‫معجزه اســایی برای درمان کرونا نباشــند چنین برخی تصور کننــد این داروها معجزه خواهد‬ ‫دارویی در حال حاضر در دسترس نیست و همه کرد؛ نه چنین چیزی نیســت و از ابتدا نیز این‬ ‫داروهای گیاهی موجود تنها در تســکین عالئم داروها با چنین ادعاهایی برای کسب مجوز و‬ ‫و عمدتا در حوزه ســرپایی کمک کننده هســتند ورود به بازار داروئی اقدام نکرده اند‪.‬‬ ‫اگرچه فرصت حضور در بالین بیماران بســتری‬ ‫یوسفی در خصوص رد اثرات داروهای طب‬ ‫تاکنــون از ســوی نظــام ســامت فراهــم نشــده سنتیدر درمان کرونانیزافزود‪ :‬کروناویروسیک‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیماری نوظهور ایجاد کرده که دانش بشــری را‬ ‫وی با اشــاره به اینکــه مراجعه زودهنگام در رابطه با درمان و مواجهه با ان دچار چالش‬ ‫بــه پزشــک معالج و پرهیز از خــود درمانی در کرده است؛ بنابراین رد یا تائید هر یافته تحقیقی‬ ‫کاهــش مرگ ومیــر بیمــاران کرونایــی اثرگــذار و علمی اعم از درمان های گیاهی و یا شیمیایی‬ ‫اســت؛ بیان کرد‪ :‬بیماری کــه وارد فاز التهابی نیازمندتحقیقات گستردهعلمیمبتنیبرشواهد‬ ‫شده و درگیری ریوی پیدا می کند؛ نباید وقت و مســتندات اســت‪ .‬در حــال حاضــر مــا داروی‬ ‫را از دست بدهد؛ این بیمار نیاز به مداخالت درمان قطعی در طب ســنتی برای درمان کرونا‬ ‫جدی درمانی دارد و پیگیری درمان بدون نظر نمی شناســیم اما اینکــه اثرات کمکــی داروهای‬ ‫پزشک مجرب و با اتکا به اطالعات نادرست موجود یا داروهای اتی چه قدر خواهد بود نیاز‬ ‫فردی و توصیه های فامیل و بستگان نتیجه ای به زمان و تحقیقات بیشتر دارد‪.‬‬ ‫جوانان شایسته شهرداری اماده شوند‬ ‫شهردارمشــهد بــا تاکید بر‬ ‫عرصه مدیریت شهری‪ ،‬دوره‬ ‫اینکه تصمیمات و فعالیت ها‬ ‫مدیریــت عالمانــه و جهادی‬ ‫در شــهرداری عالمانــه و‬ ‫باشــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بر همین‬ ‫جهــادی خواهد بــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اساس تاکیدداریم تمام کارها‬ ‫جوانــان شــهرداری امــاده‬ ‫و تصمیمــات در شــهرداری‬ ‫عبدا‪ ...‬ارجائی‬ ‫شــوند و کمــر همــت را بــرای‬ ‫مشهد برمبنای کار کارشناسی‬ ‫خدمــت عالمانــه و جهــادی‬ ‫و دقیق علمی باشد و تکریم‬ ‫محک ‬ ‫متــر ببندنــد‪ .‬ســید عبــدا‪ ...‬ارجائــی که ســاحت مقــدس علــم و کار فنــی ســرلوحه‬ ‫اولین روز کاری خود را به نشســتی با شــورای فعالیت هــا قــرار خواهــد گرفــت‪ .‬ارجائــی با‬ ‫معاونان‪ ،‬شهرداران مناطق و رئیس و جمعی تاکیــد بــر اینکه ما خــادم حضرت رضــا (ع)‪،‬‬ ‫از اعضای شــورای اسالمی شهر مشهد مقدس خادم زائرینشان و خادم مجاورینشان هستیم‪،‬‬ ‫اختصــاص داد‪ ،‬افــزود‪ :‬شــورای ششــم ثابــت خاطرنشان کرد‪ :‬بدنه فهیم‪ ،‬بصیر‪ ،‬متخصص‬ ‫کــرد کــه بــه ظرفیت های برخاســته از مشــهد و انقالبی شهرداری مشهد به این نکته توجه‬ ‫الرضــا (ع) و خادمــان مــردم که در شــهرداری داشــته باشــند که رویکــرد دوره ششــم رویکرد‬ ‫این شهر سابقه فعالیت دارند توجه و اعتماد نگاه به درون خواهد بود‪ ،‬لذا جوانان شایسته‬ ‫تهــا‪،‬‬ ‫دارد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬از عنایت ولی نعمتمان شــهرداری و همــکاران عزیــزم در معاون ‬ ‫حضرت علی بن موسی الرضا (ع) سپاسگزارم مناطق و سازمان ها کمر همت را برای خدمت‬ ‫و از اعتماد اعضای محترم شــورای ششــم به عالمانــه و جهادی محکم تر ببندند‪ .‬وی ادامه‬ ‫بدنه شــهرداری و همچنیــن تمامی همکاران داد‪ :‬بــرادر عزیــزم دکتر کالئی‪ ،‬شــهردار ســابق‬ ‫ســابقم در بدنــه مدیریــت شــهری و ســطح زحمات زیادی را برای توســعه شهر کشیدند و‬ ‫اســتان تشــکر می کنــم‪ .‬شهردارمشــهد بابیان ایــن تالش ها باقدرت و شــدت بیشــتری ادامه‬ ‫اینکــه امیدواریــم دوران شــورای ششــم در پیدا خواهد کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1160‬‬ ‫اشک های مسی‬ ‫بعد از هت تریک تاریخی‬ ‫پیتــر چــک‪ ،‬درواز هبــان‬ ‫مشــاور فنــی چلســی اســت‪،‬‬ ‫اســطوره ای چلســی‪ ،‬بــار دیگر‬ ‫علیرغم این درخشش تصمیم‬ ‫قــراردادی را با تیــم هاکی روی‬ ‫گرفــت کــه قــراردادش را بــا‬ ‫یخ گیلدفورد فینیکس به امضا‬ ‫فینیکس تمدید نکند‪ .‬یکی از‬ ‫رســاند‪ .‬چک ‪ 39‬ســاله کــه در‬ ‫دالیــل ایــن امر این بــود که او‬ ‫پیتر چک‬ ‫طول دوران فوتبــال خود بازی‬ ‫علیرغم خداحافظی یک سال‬ ‫مهــای چلســی و ارســنال‬ ‫در تی ‬ ‫قبلــش از دنیــای فوتبــال‪ ،‬بــه‬ ‫را تجربــه کرده‪ ،‬در ســال ‪ 2019‬ریســک ورزشــی شــکلی ناباورانه در فهرســت ‪ 25‬نفره چلســی‬ ‫جدیــدی را اغــاز کــرد‪ .‬او به عنــوان درواز هبــان برای فصل ‪ 2020 – 21‬لیگ برتر قرارگرفته بود؛‬ ‫بــه تیــم هاکــی روی یــخ گیلدفورد ملحق شــد اما حاال تصمیم گرفته که بار دیگر به این تیم‬ ‫و شــش بــازی در طــول فصــل ‪ 2019 – 20‬برای هاکــی روی یخ ملحق شــود و تجربه حضور در‬ ‫ا نهــا انجــام داد‪ .‬ایــن بازیکــن در اولیــن بازی این ورزش هیجان انگیز را بازهم تکرار کند‪ .‬چک‬ ‫خود موفق شــد عنوان بهترین بازیکن زمین را پیــش از امضــای قــرارداد بــا گیلدفــورد در ســال‬ ‫پــس از نمایشــی درخشــان و خیره کننــده از ان ‪ 2019‬گفت‪« :‬پس از ‪ 20‬ســال حضور در فوتبال‬ ‫خود کند‪ .‬چک مهارهای فوق العاده بســیاری حرف ـه ای‪ ،‬این تجربــه فوق العاده ای بــرای من‬ ‫انجــام داد و در جریــان ضربات پنالتی دو مهار است که بتوانم در این بازی که از بچگی عاشق‬ ‫خــوب برای گیلدفورد داشــت‪ .‬چــک که حاال تماشایانبودمحضورداشتهباشم‪».‬‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1430‬نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح‬ ‫رای شماره ‪ 140060323136000214‬مورخ ‪ 1400/04/20‬تصرفات مالکانه اسحق دل ارام فرزند‬ ‫محمد تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 183/85‬متر مربع قسمتی از پالک ‪ -۱۴‬اصلی‬ ‫واقع در نایبند جنوبی بخش یک بندرعباس به استناد ماده ‪ 1‬و ماده ‪ ۳‬قانون مذکور بمیزان یک دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ ملکی اقای حسین خیراندیش را تایید نموده است به جهت عدم دسترسی به مالک‬ ‫اولیه مقرر گردید پس از انتشار اگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای‬ ‫ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق اگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو‬ ‫ماه از تاریخ اولین انتشار اگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم‬ ‫نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در‬ ‫صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه‬ ‫به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید‪ .‬چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و‬ ‫عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود‬ ‫و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/20 :‬ابوالحسن دستوری –‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس‪ -‬منطقه یک ‪/1400/303‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1671‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۹۴۴۸‬و ‪ ۹۴۴۹‬مورخ ‪ 1397/10/16‬اقای مرتضی امیرخانی نجف ابادی فرزند مهدیقلی‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع و خانم خدیجه ایمانیانپور نجف ابادی فرزند حسینعلی نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 114/10‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۱۳۵‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪ ۶‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1187037‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1669‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۲۵۳۱‬مورخ ‪ 1400/5/21‬اقای مصطفی بهارلوئی فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 21/72‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 7‬فرعی از ‪ ۴۲۸‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫‪ ۱۰‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1187103‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1665‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۲۷۷۶‬و ‪ ۲۷۷۵‬مورخ ‪ 1400/6/8‬اقای مهدی صالحی نجف ابادی فرزند رضا نسبت‬ ‫مصاف نساجی‬ ‫و سپاهان در تهران‬ ‫تیــم نســاجی بــه اردوی اماده ســازی خــود در شــهر‬ ‫سرعین پایان داد و به تهران بازگشت و از فردا بار دیگر‬ ‫تمریناتخودرادراستادیوم کارگرانازسرخواهد گرفت‪.‬‬ ‫شاگردان ساکت الهامی در اولین بازی دوستانه خود در‬ ‫اردوی اماده ســازی ســرعین تیم منتخب اردبیــل را ‪ 6‬بر‬ ‫صفر شکســت دادند‪ .‬دو بازی دوستانه دیگر در دستور‬ ‫کار بازیکنان این تیم قرارگرفته است‪ .‬بازی با سپاهان و‬ ‫نساجی که در روزهای ‪ 26‬و ‪ 28‬شهریور در تهران برگزار‬ ‫می شود‪ .‬نساجی بر اساس دستورالعمل سازمان لیگ در‬ ‫فصل جدید باید در چمن طبیعی پذیرای حریفان خود‬ ‫باشدواگرتاشروعبازی هاچمنطبیعیاستادیومشهید‬ ‫وطنی قائم شهر اماده نشود مجبور به معرفی استادیوم‬ ‫دیگری به سازمان لیگ می شود‪ .‬این موضوع مورد تاکید‬ ‫سرمربی تیم هم بوده اما باوجود برداشته شدن چمن‬ ‫مصنوعیهنوز کار کشتچمنطبیعیدر ایناستادیوم‬ ‫اغاز نشــده اســت و به نظر می رســد این تیم در شــروع‬ ‫مسابقات در یک ورزشگاه دیگر به میدان خواهد رفت‪.‬‬ ‫کریمی دوباره سرمربی تراکتور شد‬ ‫رفت و برگشت ‪ 40‬روزه‬ ‫فیروز در تبریز‬ ‫لیونــل مســی‪ ،‬ســتاره تیــم‬ ‫اولین بار با هوادارانش جشــن‬ ‫ملــی ارژانتیــن بــا هــت تریــک‬ ‫گرفــت‪ .‬تمامــی ایــن اتفاقات‬ ‫برابر بولیوی هفتاد و نهمین گل‬ ‫دست به دســت هــم داد تــا‬ ‫ملی خود را به ثبت رساند تا از‬ ‫مســی پس از سوت پایان بازی‬ ‫با‬ ‫رکورد پله عبور کند‪ .‬ارژانتین‬ ‫نتوانــد جلــوی اش ـک هایش را‬ ‫مسی‬ ‫ســه گل برابر بولیوی به برتری‬ ‫بگیــرد و به خبرنــگاران گفت‪:‬‬ ‫رســید و هر ســه گل این بازی را‬ ‫«من واقعا می خواســتم چنین‬ ‫لیونل مســی به ثمر رســاند تا با اختالف دو گل لذتی را تجربه کنم‪ .‬زمان زیادی برای رسیدن به‬ ‫نســبت به ستاره ســابق تیم ملی برزیل در صدر ایــن رکورد صبر کــردم‪ ،‬در پی ان بــودم و رویای‬ ‫جدولبهترین گلزنانتاریخامریکایجنوبیقرار ان را در ســر می پرورانــدم‪ .‬ایــن لحظه ای خاص‬ ‫بگیرد‪.‬همینموضوعباعثشدتامهاجمجدید برای رسیدن به ان پس از صبری طوالنی است‪.‬‬ ‫پاری سن ژرمن پس از پایان بازی و در مصاحبه راه بهتری برای جشــن گرفتــن این اتفاق وجود‬ ‫کنار زمین احساساتی شده و اشک هایش سرازیر نداشت‪ .‬مادرم و برادرانم روی سکوها هستند‪.‬‬ ‫شــود‪ .‬هــواداران ارژانتین پس از مد ‬ ‫تهــا دوری ان ها زحمات زیادی کشیدند و امروز اینجا با من‬ ‫از ورزشــگاه به دلیل شــیوع ویروس کرونا‪ ،‬برای جشن می گیرند‪ .‬من بسیار خوشحال هستم‪».‬‬ ‫اولین بار دیگر به ورزشگاه برگشتند و از نزدیک مسی با سه گلی که در این دیدار به ثمر رساند‬ ‫شاهد پیروزی تیم ملی کشورشان در این دیدار موفقشداز رکوردلوییسسوارز‪،‬همتیمیسابق‬ ‫بودند‪ .‬ارژانتین که تابســتان امســال موفق شد و دوســت قدیمی اش‪ ،‬نیز عبــور کرده و بهترین‬ ‫پــس از ســال ها دوری از جا مهــای قهرمانی‪ ،‬در گلزنامریکایجنوبیدر مسابقاتانتخابیجام‬ ‫فینال کوپا امه ریکا برابر برزیل به پیروزی رسیده جهانــی مــردان لقب بگیــرد‪ .‬او حاال ‪ 26‬بــار در‬ ‫و این جام را باالی سر ببرد‪ ،‬این موفقیت را برای مسابقاتانتخابی گلزنی کردهاست‪.‬‬ ‫بازگشت اسطوره چلسی‬ ‫به هاکی روی یخ‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رونمایی خرید استقاللی ها‬ ‫از پرتغال‬ ‫باشگاهتراکتور فیروز کریمیرابه عنوانسرمربی‬ ‫بعــدی تیــم فوتبــال این باشــگاه انتخاب کــرد‪ .‬به‬ ‫گــزارش ورزش ســه‪ ،‬ایــن دومیــن بــار در چندماهــه‬ ‫گذشــته اســت کــه فیــروز کریمــی نقــش ســرمربی‬ ‫تراکتور را برعهده می گیرد و سومین حضور فنی او‬ ‫در این باشــگاه در نیمه دوم ســال جاری اســت‪ .‬او‬ ‫که سابقه طوالنی از همکاری با محمدرضا زنوزی‪،‬‬ ‫مالک باشگاه تراکتور در گسترش فوالد دارد و چند‬ ‫باریسرمربیاینتیمشده‪،‬در ابتدابه عنوانمشاور‬ ‫فنی رسول خطیبی سرمربی‪ ،‬به تراکتور امد که پس‬ ‫از مدتی این پســت را ترک کرد تا پس از اســتعفای‬ ‫ناگهانــی خطیبــی‪ ،‬جــای او را در ســمت ســرمربی‬ ‫بگیرد و تا پایان لیگ و در میان ناباوری‪ ،‬با تراکتور‬ ‫در رتبه چهارم را کسب کند‪ .‬ان هم در شرایطی که‬ ‫کمتر کســی باور داشــت‪ ،‬از تراکتور اقا فیروز چیزی‬ ‫دربیاید؛ اما با اتمام لیگ او از سمت خود کنار رفت‬ ‫تا جای خود را به فراز کمالوند‪ ،‬یکی از مشهورترین‬ ‫یســابقه در‬ ‫شــاگردهایش بدهــد امــا مشــکالت ب ‬ ‫تراکتور ویکماهجهنمیدر تبریز‪،‬درنهایتفراز رااز‬ ‫بازگشت به تیم سرخ پوش پشیمان کرد تا وی رسما‬ ‫خیلی زود استعفایش را تقدیم مقامات تراکتور کند‬ ‫و جالب اینکه ان ها هم بدون هیچ مقاومتی ان را‬ ‫پذیرفتندتادوبارهفیروز کریمیهمان طور کهانتظار‬ ‫می رفتفیروز کریمیبه عنوانسرمربیتراکتوری ها‬ ‫انتخاب شود‪ .‬تراکتور به زودی یک رقابت اسیایی‬ ‫مقابل النصر عربستان در پیش خواهد داشت که با‬ ‫تغییرفهرستبابازیکنانجدیدیراهیاینمسابقه‬ ‫خواهد شد و البته با تغییرات و اتفاقاتی که افتاده‪،‬‬ ‫کسی بابت شکست در این بازی‪ ،‬سرخ های تبریزی‬ ‫را شماتت نخواهد کرد‪ .‬اگرچه نباید از یاد ببریم که‬ ‫فیروز کریمی‪ ،‬اخرین برنده یک جام اسیایی در رده‬ ‫یشــود و او با پاس‬ ‫باشــگاهی در ایران محسوب م ‬ ‫در سال‪ 1992‬فاتح جام باشگاه های اسیا در فرمت‬ ‫قبلی خودش شــده اســت‪ .‬کریمی که در سال های‬ ‫اخیربیشتردرقالبیکمربینجات دهندهفرورفته‬ ‫و کمتــر تیمــی را به مدت یک فصل کامل در اختیار‬ ‫داشته‪،‬تراکتور رابهسیاههتیم هایپرشماریاضافه‬ ‫می کند که هدایتشان را برعهده گرفته‪ .‬تیم هایی در‬ ‫تمــام مناطــق ایران؛ از شــرق تا غرب و از شــمال تا‬ ‫جنوب‪ .‬او در حال حاضر قدیمی ترین مربی شاغل‬ ‫در فوتبال ایران است که از سال ‪ 1368‬کار خود را‬ ‫رسما با پاس اغاز کرده و پس از ‪ 32‬سال هنوز قصد‬ ‫بازنشستگیندارد‪.‬البتهبایددید کهحضور اقافیروز‬ ‫دوبــاره موقتی خواهــد بود یا این بار قرار اســت او‬ ‫به سه دانگ مشاع و خانم فرزانه مهدیه نجف ابادی فرزند حسینعلی نسبت به سه دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 161/40‬متر مربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۴۱۵‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪ ۴‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1187041‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1663‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۲۶۲۷‬مورخه ‪ 1400/06/14‬هیات به شماره کالسه ‪۱۴۰۰-۷۸‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه ره اموز فرزند‬ ‫احمد بشماره شناسنامه ‪ ۳۲۸‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب انباری به مساحت ‪ ۳۲۶‬متر مربع‬ ‫از پالک ‪ ۱۱۹‬فرعی از ‪ ۱۶۴‬اصلی واقع در اراضی حصار شیر علی خراسان شمالی بخش دو بجنورد‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای احمد ره اموز فرزند حسن محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/20:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/04:‬احمد اصغری شیروان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/3243‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1642‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم‬ ‫قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای اصالحی شماره ‪ 140060302027005969‬مورخ ‪ 1400/5/18‬علی رضا رحیمیان کوپائی‬ ‫فرزند رسول بشماره شناسنامه ‪ 1274422558‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1274422558‬در دو‬ ‫دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 28‬فرعی از اصلی ‪ 15316‬واقع در‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 238/87‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی حاج حسن طباطبائی خوراسگانی صحیح می باشد که در رای شماره ‪139960302027020255‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/12/10‬مساحت به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای اصالحی شماره ‪ 1400/5/18 - 140060302027005966‬عبدالرسول اسماعیلی کمندانی‬ ‫فرزند ابراهیم علی بشماره شناسنامه ‪ 160‬صادره از اصفهان به شماره ملی ‪ 5659280951‬در چهار‬ ‫دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ 28‬فرعی از اصلی ‪ 15316‬واقع در‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 238/87‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی حاج حسن طباطبائی خوراسگانی صحیح می باشد که در رای شماره ‪139960302027020241‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/12/10‬مساحت به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬رییس منطقه ثبت اسناد‬ ‫و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪ /1187965‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1675‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۲۷۵۷‬مورخ ‪ 1400/6/7‬خانم فاطمه مصطفائی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 116/43‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۹‬فرعی از ‪ ۷۴۷‬اصلی واقع در قطعه ‪۴‬‬ ‫فصلراباتراکتور کلیدبزند‪.‬البتهاواز قولمحمدرضا‬ ‫زنوزی مالک باشگاه تبریزی گفت که تصمیمش را‬ ‫بــرای کناره گیــری از تراکتور تغییر داده و قرار اســت‬ ‫پای کار باشگاه بماند‪ .‬او و فیروز همدیگر را خوب‬ ‫می فهمندوبعداز سال ها کار وقطعهمکاری‪،‬دیگر‬ ‫زاویه نامکشوفی از فعالیت مشترک برایشان باقی‬ ‫نمانده است‪ .‬با همین ایده‪ ،‬تراکتور ‪ 1401‬را باید در‬ ‫شمای این دو مالک و سرمربی‪ ،‬دو مرد خسته که‬ ‫شاید هنوز در پر شالشان تردستی ویژه ای پنهان شده‬ ‫باشــد‪ .‬از ســوی دیگر باشگاه تراکتور در کمتر از سه‬ ‫ماه گذشــته بــا اتفاقاتی روبرو شــده کــه در حالت‬ ‫معمولی برای رخ دادن ان ها نیاز به چندین ســال‬ ‫است‪.‬باشگاهیکهاوایلهفتهگذشتهفعالیت های‬ ‫خودرابهحالتتعلیقدراورد‪،‬وسطهفتهفعالیت‬ ‫خود را بدون هیچ تغییری دوباره شروع کرد و اخر‬ ‫هفته خود را با تصمیم عجیب برای انصراف از لیگ‬ ‫قهرمانان اســیا پشــت ســر می گذارد؛ تصمیمی که‬ ‫می تواند عواقب بدی برای فوتبال ایران و باشگاه‬ ‫تراکتور داشــته باشــد‪ .‬البتــه مدیرعامل باشــگاه در‬ ‫کمتر از ‪ 24‬ســاعت اعالم کرد که تراکتور در مقابل‬ ‫النصرحضور پیداخواهد کرد‪.‬یک هفته ای کهفقط‬ ‫محدود به اتفاقات فوق نبود‪ .‬اعتراضات ســریالی‬ ‫هوادارانمقابلباشگاه‪،‬هیئتفوتبالواستانداری‪،‬‬ ‫جنجال های مربوط به اکبر ایمانی‪ ،‬رفت و برگشت‬ ‫عجیب عباس زاده در عرض ‪ 6‬ســاعت و جلســات‬ ‫بی بازده مســئوالن شــهری که در پایان هرکدام به‬ ‫ادامه فعالیت باشگاه با روند فعلی تاکید می شود‪،‬‬ ‫ســرگیجه ای محض بدون تاریخ انقضا را به وجود‬ ‫اورده است‪ .‬هفته جنجالی و پرحاشیه تراکتوری ها‬ ‫در حالــی بــه پایان رســید که همه مشــکالت پرجا‬ ‫هستندوهیچتغییرمثبتوامیدوارکننده ایراشاهد‬ ‫نیســتیم؛ این خبر از ادامه سرگیجه در هفته جاری‬ ‫را می دهد‪ ،‬درست مثل هفته گذشته و هفته های‬ ‫گذشــته تر‪ .‬قطعــا این حجــم از حاشــیه‪ ،‬جنجال‪،‬‬ ‫تضــاد و کلی اتفاقــات عجیب وغریب دیگــر برای‬ ‫یکباشگاهدر هرسطحیغیرمعمولاست‪.‬تحمل‬ ‫این شرایط با توجه به تکرار تلخ هفته ها به صورت‬ ‫ســریالی بــرای هــواداران تراکتــور ســخت شــده اما‬ ‫همان گونه که اشاره شد جلسات و تصمیم گیری ها‬ ‫هم هیچ دردی را دوا نکرده اند و دستگاه تولید اخبار‬ ‫اعصاب خردکــن در مورد باشــگاه تراکتور همچنان‬ ‫بی وقفه در حال فعالیت است و این باشگاه بی نیاز‬ ‫از هرعاملبیرونی‪،‬خودبه اندازه کافیخوراکبرای‬ ‫ایجادحاشیهروزانهتولیدمی کند‪.‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1187002‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1673‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۲۷۸۷‬و ‪ ۲۷۸۸‬مورخ ‪ 1400/6/8‬خانم اکرم صالحی فرزند باقر نسبت به سه دانگ مشاع‬ ‫و اقای حسین مصطفائی فرزند غالمحسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ ۱۸۰‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۵۳۲‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۴‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1187008‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1659‬شماره‪ ، 140060302006003599 :‬تاریخ‪ 1400/06/15 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006001990‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم محمد زمانی فروشانی مبنی بر صدور سند‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه‬ ‫ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت‬ ‫به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در‬ ‫صفحه ‪ 229‬دفتر ‪ 531‬و صفحه‪ 129‬دفتر ‪ 534‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از‬ ‫مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های‬ ‫محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬‬ ‫خانم محمد زمانی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 169‬کدملی ‪ 1141498030‬صادره فرزند علی اقا نسبت‬ ‫به ‪ 27‬حبه و ‪ 13/9‬حبه از ‪ 72‬حبه یکباب باغ به مساحت ‪ 466/64‬مترمربع پالک شماره ‪ 503‬فرعی از‬ ‫‪ 109‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر‬ ‫می نماید‪ .‬شما ًال به صورت مورب به طول های ‪ /77‬متر و ‪ 11/13‬و ‪ /63‬متر درب و دیواریست به جوی‬ ‫و گذر‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 27/77‬متر دیواریست به جوی ‪ ،‬جنوبًا اول به طول ‪ 58‬متر دیواریست به جوی و‬ ‫دوم به طول ‪ 8/64‬متر اشتراکی به پالک ‪ ، 109/503‬غربًا به طول ‪ 34/32‬متر دیوار اشتراکی به پالک‬ ‫‪ 109/503‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس‬ ‫از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی‬ ‫شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1186523‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1677‬شماره‪ ، 140060302006003625 :‬تاریخ‪ 1400/06/15 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000089‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم محسن خانی خوزانی مبنی بر صدور سند‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و‬ ‫تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل ثبت در صفحه ‪ 2‬دفتر ‪ 34‬و صفحه ‪ 348‬دفتر ‪ 578‬و صفحه ‪ 31‬دفتر ‪ 24‬و سند ‪ 3246‬و‬ ‫مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت‬ ‫متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات‬ ‫متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض‬ ‫جعفــر ســلمانی خریــد جدیــد اســتقالل در نقــل و‬ ‫انتقاالتتابستانی‪،‬براینخستینباردرتمریناتگروهی‬ ‫اینتیمشرکت کرد‪.‬تمرینپنجشنبه گذشتهتیمفوتبال‬ ‫استقالل مانند روزهای گذشته در زمین تمرینی ورزشگاه‬ ‫الوصلبرگزارشد‪.‬دراینجلسهتمرینی‪،‬تمامیبازیکنان‬ ‫این تیم ازجمله ملی پوشان نیز حضور داشتند و گابریله‬ ‫پین که به تازگی به کادرفنی ابی ها اضافه شده است‪،‬‬ ‫ان ها را نیز زیر نظر گرفت‪ .‬جعفر سلمانی خرید جدید‬ ‫استقاللی هانیزبراینخستینبارزیرنظراعضای کادرفنی‬ ‫در تمرینات گروهی حضور یافت‪ .‬سلمانی که در ابتدای‬ ‫فصل گذشته و پس از درخشش در لباس صنعت نفت‬ ‫راهی پورتیموننزه پرتغال شــده بــود‪ ،‬پس از یک فصل‬ ‫حضــور در لبــاس این تیم‪ ،‬به فوتبال ایران بازگشــت تا‬ ‫لباس استقالل را بر تن کند‪ .‬سلمانی که به دلیل حضور‬ ‫در اردوی تیــم ملــی برای دو دیدار برابر ســوریه و عراق‬ ‫نتوانست در ساختمان باشگاه استقالل حاضرشده و با‬ ‫پیراهن این تیم عکس بگیرد و پس از پایان اردوی تیم‬ ‫ملی‪ ،‬به کاروان اســتقالل اضافه شــد و پس ازاینکه یک‬ ‫جلسه تمرینی در باشگاه بدنسازی را پشت سر گذاشت‬ ‫به همراه هم تیمی هــای جدیدش در تمرینات گروهی‬ ‫حضور یافت‪ .‬سلمانی که قابلیت بازی در پست دفاع و‬ ‫وینگر چپ را دارد‪ ،‬در بازی تیم ملی برابر سوریه‪ ،‬توسط‬ ‫دراگان اســکوچیچ در ســمت راست خط دفاعی به کار‬ ‫گرفتــه شــد و باوجــود حضور در پســت غیرتخصصی‪،‬‬ ‫عملکردرضایتبخشیداشت‪.‬‬ ‫و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم محسن خانی خوزانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 37728‬کدملی ‪ 1282304739‬صادره فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 214/58‬مترمربع پالک شماره ‪ 159‬فرعی از ‪ 114‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول‬ ‫‪ 17/84‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 12/57‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬جنوبًا به‬ ‫طول ‪ 14/89‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 13/86‬متر دیوار به دیوار باقیمانده حقوق‬ ‫ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از‬ ‫طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1186685‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1667‬شماره‪ ، 140060302006003626 :‬تاریخ‪ 1400/06/15 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000088‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم زهرا مهرابی مبنی بر صدور سند مالکیت‬ ‫نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه‬ ‫شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور‬ ‫رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل دفتر ‪ 34‬صفحه ‪28‬‬ ‫و صفحه ‪ 348‬دفتر ‪ 578‬و صفحه ‪ 31‬دفتر ‪ 24‬و سند ‪ 3246‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال‬ ‫ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم زهرا مهرابی به شناسنامه شماره ‪ 6016‬کدملی ‪ 1750553457‬صادره فرزند نوروزعلی نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 214/52‬مترمربع پالک شماره ‪ 159‬فرعی از‬ ‫‪ 114‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می‬ ‫نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 17/84‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 12/57‬متر درب و دیواریست به‬ ‫گذر ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 14/89‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 13/86‬متر دیوار به دیوار باقیمانده‬ ‫حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس‬ ‫از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی‬ ‫شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1186693‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت بنزین‪ ،‬برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو؛ سواری سیستم پژو تیپ ‪405‬‬ ‫جی ال ایکس ای ‪ 8/1‬به رنگ نقره ای‪ -‬متالیک به شماره انتظامی ایران ‪752 -85‬د‪82‬‬ ‫به شماره موتور ‪ 12490124115‬و شماره شاسی ‪NAAM01CA6BR564227‬‬ ‫مدل ‪ 1390‬به نام نجیم اهلل خداپرست فرزند حبیب اهلل شماره شناسنامه ‪ 1252‬کدملی‬ ‫‪ 3621395733‬صادره از زاهدان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز کامیونت ون نیسان مدل ‪ 89‬به رنگ ابی روغنی به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 393 -32‬ص ‪ 45‬بنام الیاس بنائی فرزند نورمحمد به‬ ‫شماره موتور ‪ 533678‬و شماره شاسی ‪ 241924‬مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪393 .‬‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ماه ‪ 11 / 1400‬سپتامبر ‪ 04/ 2021‬صفر ‪ / 1443‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1160‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫تزریق دز یاداور واکسن کرونا‬ ‫ضروری است‬ ‫فوقتخصصریهبیمارستانحضرترسولاکرم(ص) گفت‪:‬تزریقدز یاداور (سوم)واکسنعلیه‬ ‫کرونا ضروری اســت و حتی برخی واکســن ها نیز نیاز به دز چهارم هم دارند‪ .‬دکتر اولدوز الوش در‬ ‫گفت وگوباایرناافزود‪:‬براساس گزارشسازمانجهانیبهداشت‪،‬تزریقدز یاداور واکسنعلیه کرونا‬ ‫برای افرادی که دارای بیماری های پرخطر بوده یا کسانی که احتمال درگیری کرونا را دوباره دارند‪،‬‬ ‫ضروری است و این دز اطمینان از اثر واکسن را تائید می کند‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬برخی واکسن ها نیز نیاز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫بهتزریقدز یاداور (چهارم)نیزدارند کهالبتهواکسیناسیونعمومیوتزریقدزهایمختلفواکسن‪،‬‬ ‫تضمینی برای پیشگیری از ابتال به کرونا نیست‪ ،‬بلکه شدت بیماری و جلوگیری مرگ ومیر ناشی از‬ ‫کرونا را می گیرد‪ .‬این فوق تخصص ریه تاکید کرد‪ :‬هیچ واکسنی‪ ۱۰۰‬درصد ایمنی ندارند و نقش و‬ ‫هدفواکسیناسیون کاهشتلفات کروناییاست‪،‬بههمیندلیلیرعایتشیوه نامه هایبهداشتی‬ ‫ازجمله زدن ماسک و حفظ فاصله اجتماعی بسیار مهم بوده و اگر تجمعی صورت می گیرد باید در‬ ‫فضای بسته هوا جریان داشته باشد‪ .‬به گفته الوش‪ ،‬ویروس المبدا مسری تر از جهش های الفا و دلتا‬ ‫کرونا است و توانایی انتقال و انتشار سریع تری نسبت به سایر جهش ها دارا بوده و نسبت به سایر‬ ‫سویه های کرونا در گسترش عفونت در بدن مسری تر است‪ ،‬عالئم ابتال به این گونه نیز کم وبیش‬ ‫مشابه گونه های دیگر است و شامل افزایش دمای بدن‪ ،‬سرفه های مداوم و از دست دادن حس‬ ‫بویاییوچشاییمی شود‪.‬‬ ‫کادر درمان در خطر افسردگی کرونا‬ ‫عضــو شــورای مرکــزی ســازمان نظــام‬ ‫روانشناســی و مشــاوره کشــور‪ ،‬بابیــان اینکــه‬ ‫یافته ها نشان می دهد روند خودکشی در میان‬ ‫پرســتاران بیشــتر از جمعیت عمومی اســت و‬ ‫به طور بالقوه در همه گیری جهانـ ِـی کووید ‪۱۹‬‬ ‫در حــال افزایــش اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬پرســتاران در‬ ‫دورهپاندمی کووید‪ ۱۹‬بیشتراز قبلبامرگ ومیر‬ ‫بیمارانوحتیپرسنلبیمارستانیروبه روهستند‬ ‫و این مسئله می تواند میزان افسردگی و افکار‬ ‫خودکشــی را در انان بیشــتر کند چراکه عالئم‬ ‫استرس مرتبط با حوادث استرس زا با افسردگی‬ ‫وافکار خودکشیارتباطمستقیمدارد‪.‬‬ ‫دکتــر فریبــرز درتاج در گفت وگو با ایســنا‪،‬‬ ‫بابیــان اینکــه متخصصــان مراقبــت هــای‬ ‫بهداشتی به دلیل ماهیت شغل خود‪ ،‬به طور‬ ‫منحصربه فردیهمیشهاسیب پذیرتراز کارکنان‬ ‫سایر مشاغل بوده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این افراد در‬ ‫برابر بسیاری از رویدادهای استرس زا قرار دارند‬ ‫کــه می توانــد در انان منجر به بــروز اختالالت‬ ‫روا نشــناختی جدی و شــایع مانند اضطراب‪،‬‬ ‫افسردگی‪ ،‬اختالالت استرس پس از سانحه و‬ ‫میل به خودکشی شود‪ .‬این اختالالت در میان‬ ‫کارکنان مراقبت های بهداشتی پدیده جدیدی‬ ‫نیســت اما همه گیری کرونا و بالطبع تقاضا و‬ ‫فشار اعمال شده بر این افراد‪ ،‬نرخ ابتال به این‬ ‫اختالالتراافزایشدادهاست کهجاینگرانی‬ ‫دارد‪ .‬به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه‬ ‫عالمــه طباطبایــی در طول همه گیــری کووید‬ ‫‪ ۱۹‬افزایش قابل توجهی در میزان خودکشــی‪،‬‬ ‫به ویــژه در جامعه مراقبت های بهداشــتی به‬ ‫وجود امده اســت و مطالعــات اخیر در چین‪،‬‬ ‫ایتالیــا و کانــادا در مــورد افرادی کــه با بیماران‬ ‫مبتالبه کرونا کارمی کنند؛نشانازافزایشمیزان‬ ‫افســردگی‪ ،‬بــی خوابــی‪ ،‬اضطــراب و ‪PTSD‬‬ ‫تمامی ان ها می تواند بر ســامت‬ ‫می دهد که‬ ‫ِ‬ ‫احتماال به‬ ‫و‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫گذا‬ ‫منفی‬ ‫تاثیر‬ ‫ـراد‬ ‫روانــی افـ‬ ‫ً‬ ‫بحران خودکشی کمک کند‪.‬‬ ‫بیشــتر از جمعیــت عمومــی اســت و ب هطــور‬ ‫جهانی کووید ‪ ۱۹‬در حال‬ ‫بالقوه در همه گیری‬ ‫ِ‬ ‫افزایش اســت‪ .‬او معتقد اســت که پرســتاران‬ ‫بسیار در معرض استرس ناشی از بیماری کرونا‬ ‫هســتند و به احتمال زیاد بیشــتر از ســایر اقشار‬ ‫جامعــه مشــکالت و عالئــم روا نشــناختی را‬ ‫نشــان خواهند داد و پرستارانی که در معرض‬ ‫بیماران مبتالبه کرونا قرار دارند‪ ،‬ممکن است‬ ‫عالئم جسمانی‪ ،‬اضطراب‪ ،‬افسردگی و افکار‬ ‫خودکشیبیشتریراتجربه کنند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫رئیس انجمن روانشناســی تربیتی ایران با‬ ‫سال‪۲۰۲۰‬‬ ‫اشاره به یک بررسی سیستماتیک در ِ‬ ‫مطالعاتچاپ شدهبهزبانانگلیسی‬ ‫ازتمامی‬ ‫ِ‬ ‫در پایــگاه هــای ‪PubMed, EMBASE,‬‬ ‫‪ Scopus, and Web of Science‬کــه میــزان‬ ‫شیوع مشکالت روانی در کارکنان مراقبت های‬ ‫بهداشــتی را از دسامبر ‪ ۲۰۱۹‬تا ‪ ۱۲‬اوریل ‪۲۰۲۰‬‬ ‫بررســی کرده اســت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این بررسی ها‬ ‫نشــان می دهــد در بین کارکنــان مراقبت های‬ ‫بهداشتیشیوعاضطراب‪ ۲۴.۱‬تا‪ ۶۷.۵‬درصد‪،‬‬ ‫افسردگی ‪ ۱۲.۱‬تا ‪ ۵۵.۹‬درصد و استرس ‪۲۹.۸‬‬ ‫تــا ‪ ۶۲.۹‬درصد اســت و باالترین میزان فشــار‬ ‫روانی مشخص شده در این مرور سیستماتیک‬ ‫دربینپرستاران‪،‬کارکنانمراقبت هایبهداشتی‬ ‫در خــط مقدم‪ ،‬کادر پزشــکی جوا نتــر و کادر‬ ‫درمان در مناطق با میزان بیشتر عفونت بوده‬ ‫اســت‪ .‬روی هم رفته‪ ،‬این یافته ها نشــان می‪-‬‬ ‫ دهــد کــه رونــد خودکشــی در میان پرســتاران‬ ‫ایرانی‬ ‫شیوع اضطراب‪ ،‬افسردگی و استرس‬ ‫همزمان با پاندمی کووید ‪ ۱۹‬در بین‬ ‫کارکنان مراقبت های بهداشتی‬ ‫اگهی مناقصه واگذاری خدمات عمومی‬ ‫به شماره ‪1400/2108‬‬ ‫افکار خودکشی در میان پرستاران‬ ‫این اســتاد روانشناسی در ادامه با اشاره به‬ ‫پژوهشــی در ایران که میزان شیوع افسردگی‪،‬‬ ‫اضطــراب و افــکار خودکشــی در پرســتاران‬ ‫بیمارســتان هــای مالیــر در زمان شــیوع کووید‬ ‫‪ ۱۹‬را بررسی کرده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫پژوهش نشــان داد ‪ 15/38‬درصد پرســتاران از‬ ‫افســردگی متوسط تا شــدید و ‪ 46/47‬درصد‬ ‫از اضطراب متوسط تا شدید برخوردار بودند‪.‬‬ ‫همچنین‪ 27/56‬درصد دارای افکار خودکشی‬ ‫بــوده و ‪ 9/94‬درصــد امادگی برای خودکشــی‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫کارشناسی‪ ،‬بیشتر در معرض افکار‬ ‫درتــاج ادامــه داد‪ :‬عــاوه بر ایــن در ایران‪،‬‬ ‫یافت ههــای تحقیــق «اریــان پور» در بیــن ‪۲۴۷‬‬ ‫پرســتار شــهر مالیــر‪ ،‬قبــل از شــیوع کوویــد ‪۱۹‬‬ ‫نشان داد‪ ،‬میزان افسردگی خفیف تا متوسط‬ ‫عضــو شــورای مرکــزی ســازمان نظــام‬ ‫روانشناسی و مشاوره کشور همچنین این را‬ ‫هم گفت که مولفه های جمعیت شــناختی‬ ‫نظیر جنسیت‪ ،‬تحصیالت‪ ،‬وضعیت تاهل‪،‬‬ ‫بخش فعالیت شغلی و ‪ ...‬می تواند در میزان‬ ‫افزایش افسردگی‪ ،‬اضطراب و افکار‬ ‫خودکشی در بین پرستاران‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪1‬‬ ‫نوع مناقصه‬ ‫عمومی یک مرحلهای‬ ‫‪2‬‬ ‫شرایط اولیه‬ ‫‪3‬‬ ‫زمان دریافت اسناد‬ ‫از تاریخ ‪ 1400/06/20‬لغایت ‪1400/06/25‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نحوه دریافت اسناد‬ ‫واجدین شرایط میتوانند اسناد را به صورت‬ ‫رایگان از سامانه ستاد به نشانی ‪www.‬‬ ‫‪ setadiran.ir‬دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع کار‬ ‫‪ 2.051.500.000‬ریال‬ ‫‪6‬‬ ‫اخرین مهلت تسلیم‬ ‫پیشنهادها‬ ‫ساعت ‪ 8‬روز شنبه مورخ ‪1400/07/10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫زمان گشایش پیشنهادها‬ ‫ساعت ‪ 9‬روز شنبه مورخ ‪1400/07/10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تسلیم پیشنهادها‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد‬ ‫مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی‬ ‫پاکات از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نشانی و شماره تماس‬ ‫دستگاه مناقصهگزار‬ ‫یزد‪ ،‬میدان امام حسین‪ ،‬بلوار دانشجو‪ ،‬بعد از‬ ‫پارک شادی‪ ،‬شرکت برق منطقهای یزد‪ ،‬امور‬ ‫تدارکات و قراردادها‪035-38250344 .‬‬ ‫‪10‬‬ ‫توضیحات‬ ‫سایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده‬ ‫است‪ .‬در ضمن به پیشنهادهای مبهم‪ ،‬مشروط‪،‬‬ ‫مخدوش‪ ،‬فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر‬ ‫از سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫امور تدارکات و قراردادها‬ ‫پرستاران مجرد و پرستاران دارای مدرک‬ ‫خودکشی هستند‬ ‫این اســیب پذیری پرستاران نقش مهمی ایفا‬ ‫کنند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬نتایج پژوهش هایی که‬ ‫تاکنون در این زمینه انجام شده نشان داده‪،‬‬ ‫پرســتاران زن بیشــتر از مــردان اضطــراب و‬ ‫افسردگی داشتند‪ ،‬ولی افکار خودکشی بین‬ ‫دو جنس تفاوت معنی داری نداشــته است‪.‬‬ ‫باالی اضطراب و افســردگی‬ ‫در تبیین میزان ِ‬ ‫در پرستاران زن می توان گفت که این تفاوت‬ ‫ممکــن اســت ناشــی از اســیب پذیری بیشــتر‬ ‫زنان نســبت به مردان ازلحاظ روان شناختی‬ ‫در مقابــل اســترس باشــد؛ بنابرایــن میــزان‬ ‫ـراب بیشــتری را در دوران کرونــا تجربه‬ ‫اضطـ ِ‬ ‫می کنند‪ .‬درتاج ادامه داد‪ :‬همچنین یافته ها‬ ‫نشــان می دهد به احتمال زیاد زنان بیشــتر از‬ ‫مردان نســبت به استرس ناشی از کووید ‪۱۹‬‬ ‫عالئم افســردگی را نشان می دهند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگــر پرســتاران دارای مــدرک کارشناســی در‬ ‫مقایســه بــا پرســتاران دارای مــدرک ارشــد و‬ ‫باالتر افســردگی و افکار خودکشــی بیشتری‬ ‫داشــته اند که حاکی از ارتباط بین وضعیت‬ ‫تحصیلی پرســتاران با افســردگی انان است‪.‬‬ ‫شــاید ایــن نتیجــه بــه دلیــل میــزان درامــد‬ ‫و حقــوق بیشــتر پرســتاران دارای مــدرک‬ ‫باالتــر باشــد‪ .‬عالوه بــر ایــن‪ ،‬به احتمال زیاد‬ ‫ســطح اطالعــات باالتــر بــه افــراد امــکان‬ ‫تجزیه وتحلیــل مناســب موقعیت اســترس زا‬ ‫را می دهــد و همیــن امــر در کاهــش میــزان‬ ‫افســردگی و افــکار خودکشــی در انان نقش‬ ‫دارد‪ .‬به گفته او اضطراب و افکار خودکشی‬ ‫پرســتاران مجــرد بیشــتر از پرســتاران متاهــل‬ ‫بــوده اســت و درنهایــت یافته ها نشــان داد‬ ‫میانگین اضطراب پرســتاران بخش اورژانس‬ ‫و بخــش ‪ CCU‬و ‪ ICU‬بیشــتر از گــروه‬ ‫فوریت های پزشکی بوده است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫منطقهای یزد شــرکت برق منطقهای یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اســاس اطالعات‬ ‫شرکت برق‬ ‫ذیل و از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره فراخوان‬ ‫‪ 2000001071000014‬برگزار نماید‪.‬‬ ‫مناقصهگزار فقط پیشنهاد مناقصهگرانی که‬ ‫حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نمودهاند‪،‬‬ ‫مورد بررسی قرار میدهد‪.‬‬ ‫در پرســتاران ‪ 17/83‬درصد بوده اســت که با‬ ‫مقایســه میزان شــیوع افســردگی‪ ،‬اضطراب و‬ ‫ـاس پژوهش های قبلی‬ ‫افکار خودکشــی بر اسـ ِ‬ ‫یتــوان گفــت که میزان شــیوع این‬ ‫و جدیــد م ‬ ‫مشکالت در دوره کووید‪ ۱۹‬در پرستاران ایرانی‬ ‫افزایش یافته است؛ بنابراین می توان علت ان‬ ‫را به استرس های ناشی از ویروس کرونا نسبت‬ ‫داد‪ .‬پرســتاران در دوره کووید ‪ ۱۹‬بیشتر از قبل‬ ‫با مرگ ومیر بیماران و حتی پرسنل بیمارستانی‬ ‫روب ـه رو هســتند و این مســئله می تواند میزان‬ ‫افســردگی و افکار خودکشــی را در انان بیشــتر‬ ‫کنــد؛ زیــرا عالئــم اســترس مرتبــط با حــوادث‬ ‫اســترس زا‪ ،‬بــا افســردگی و افــکار خودکشــی‬ ‫ارتباط مستقیم دارد‪ .‬به گفته این روانشناس‪،‬‬ ‫یافته های گذشته در ماه ژوئن ‪ ۲۰۲۰‬از «سان و‬ ‫همکاران»دردانشکدهپرستاریشهر«لویانگ»‬ ‫چیــن در رابطــه بــا افــکار خودکشــی در میــان‬ ‫پرســتاران در دوره کوویــد ‪ ،۱۹‬میزان این افکار‬ ‫را در حدود ‪ ۲‬درصد گزارش کرده است که در‬ ‫قبلاز شیوع کووید‪،۱۹‬‬ ‫مقایسهباپژوهش های ِ‬ ‫افزایشداشتهاست‪.‬‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله ای‬ ‫(خدماتپشتیبانیعمومیتجدیدمناقصه)‬ ‫شرکت گاز اســتان البرز در نظــر دارد مناقصه‬ ‫عمومی همزمان با ارزیابی مناقصه به شــماره نیاز‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫درسامانه ستاد(‪ )2000001402000046‬را از‬ ‫شرکت گاز استان البرز‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیکی( دولت ) برگزار‬ ‫نماید‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ ‪ 1400/06/13‬می باشد‬ ‫مبلغ براورد اولیه ‪64،968،111،411‬ریال‬ ‫مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬مطابق ایین نامه تضمین‬ ‫معامالت دولتی به شماره ‪/123402‬ت‪ 50659‬هـ تاریخ ‪1394/09/22‬‬ ‫به مبلغ ‪ 3،248،406،000‬ریال‬ ‫اخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گزار در سایت و دریافت‬ ‫توسط مناقصه گرتا ساعت‪ 10:00‬صبح روزشنبه‪1400/06 /13‬‬ ‫اخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گر در سایت ساعت‪10:00‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1187960 :‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره‪55/58/00/857 :‬‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایالم وابسته به وزارت جهاد کشــاورزی در نظر دارد انجام عملیات‬ ‫بارگیری‪ ،‬حمل و تخلیه مقدار ‪ 12000‬تن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء انبارهای سازمانی در ایالم و مهران به‬ ‫کلیه نقاط داخل و خارج از استان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید ‪ .‬کلیه مراحل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی‬ ‫برگزاری مناقصه از « دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد‪ ،‬بازگشایی نرخ های پیشنهادی و ‪ « ...‬در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی (توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫‪ -1‬شماره فراخوان و تاریخ انتشار اگهی مناقصه در سامانه‪ 2000001570000002 :‬روز شنبه مورخ ‪1400/06/20‬‬ ‫‪ -2‬نام و نشانی مناقصه گزار‪ :‬شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایالم به ادرس ایالم‪ -‬بلوار مدرس‪ -‬رو به روی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪ -3‬هزینه خرید اسناد مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 500/000‬ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه‪ :‬از روز شنبه مورخ ‪ 1400/06/20‬لغایت ساعت ‪ 18‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/06/24‬‬ ‫‪ -5‬اخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی ‪ -‬بارگذاری در سامانه بصورت ‪ pdf‬تا ساعت ‪ 18‬روز یکشنبه مورخ ‪1400/07/04‬‬ ‫* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل ‪ 45‬از تاریخ اخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ -6‬تاریخ گشایش پیشنهاد ها‪ :‬سه شنبه مورخ ‪ 1400/07/06‬ساعت ‪ 11‬صبح‬ ‫‪ -7‬میزان و نوع تضمین فرایند اجرای کار مبلغ‪ :‬یک میلیارد و پنجاه و سه میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و شصت ریال (‪)1053288360‬‬ ‫ریال که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی (فیش واریزی) بحساب شبای شماره ‪ IR 25010000 4001039704005791‬نزد بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز ‪ 3730397263500650000000000006‬قابل ارائه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬ادرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع (الف) عالوه بر بارگزاری در سامانه‪ ،‬می بایستی‬ ‫بصورت فیزیکی و در پاکت در بســته و ممهور‪ ،‬حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ ‪ 1400/07/04‬به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در‬ ‫ادرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود‪.‬‬ ‫ضمنا جهت کســب اطالعات بیشــتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن ‪ 08433333176‬به ادرس اینترنتی شــرکت ‪ www.assc.ir‬و ادرس پایگاه ملی‬ ‫اطالع رسانی مناقصات ‪ http://iets/mporg.ir‬نیز مراجعه فرمائید‪.‬‬ ‫ شماره تماس پشتیبانی سامانه ‪(1456‬تماس با دفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ایالم بشماره ‪08433362645‬‬‫اگهی‪1124870:‬‬ ‫شناسهاگهی‪:‬‬ ‫شناسه‬ ‫‪1188176‬‬ ‫شرکتخدماتحمایتیکشاورزیاستانایالم‬ ‫صبح روزشنبه ‪1400/06 /27‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتها ( ازطریق سامانه ستاد )‬ ‫گشــایش پاکــت " الــف ‪ ،‬ب ‪ ،‬ج" ‪ :‬ســاعت‪ 12،00‬روز یکشــنبه‬ ‫تاریخ ‪1400/06 /28‬‬ ‫شرایط مناقصه گر‪:‬گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری معتبر درسال ‪1400‬‬ ‫از وزارت تعــاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاری‬ ‫معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادات‪3 :‬ماه تقویمی‬ ‫ادرس ‪ :‬اســتان البرز ‪ ،‬کرج ‪ ،‬میدان طالقانی ‪ ،‬بلوارتعاون ‪ ،‬خیابان فرهنگ ‪،‬‬ ‫روبروی تربیت ‪ ، 6‬شرکت گاز استان البرز ‪،‬امورپیمانها‬ ‫تلفن ‪026-34187144 :‬‬ ‫نمابر ‪026-32520868 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان البرز‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫شناسه اگهی ‪1188540 :‬‬ ‫پیشرفت فناوری نانو تا سال‬ ‫‪ ۲۰۵۰‬به اوج خود می رسد‬ ‫مدیردبیرخانهستادویژهتوسعهفناورینانو گفت‪:‬پیش بینیمی شوداینفناوریتاسال‬ ‫‪ ۲۰۵۰‬همچنانپیشرفت کند‪،‬تحقیقاتومحصوالتبیشتریشود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬نخستین کارگاه مسابقه روزنامه نگاری علم جایزه مصطفی (ص)‬ ‫بــا موضــوع مرجعیــت علمی‪ ،‬طــی روزهــای ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬شــهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬توســط بنیاد‬ ‫علم و فناوری مصطفی (ص) برگزار شــد‪ .‬علی محمد ســلطانی‪ ،‬مدیر دبیرخانه ســتاد‬ ‫ویــژه توســعه فنــاوری نانو در این کارگاه در مورد اینــده فناوری نانو گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫می شــود این فناوری تا ســال ‪ ۲۰۵۰‬همچنان پیشــرفت کند‪ ،‬تحقیقات و محصوالت‬ ‫بیشتری ارائه شده و نانو با فناوری های دیگر همگرا شود‪ .‬او در ادامه به شرح چرخه‬ ‫سیاست گذاری در حوزه نانو پرداخت و ادامه داد‪ :‬این چرخه شامل تدوین‪ ،‬ارزیابی‬ ‫و اجرا اســت‪ .‬در مرحله تدوین ما مطالعات زیادی انجام داده و فعالیت کشــورهای‬ ‫مختلف را پایش کردیم‪ .‬بر این اســاس توانســتیم به مسئوالن توضیح بدهیم فناوری‬ ‫نانــو و جایــگاه ان در اینــده دنیــا کجــا قــرار دارد‪ .‬مدیر دبیرخانه ســتاد ویژه توســعه‬ ‫فناوری نانو با تصریح بر اینکه برنامه تدوین شده هر سه سال یک بار بازبینی می شود‬ ‫اظهار داشت‪ :‬تحوالت علمی در دنیا به سرعت در حال وقوع است و این امر باید در‬ ‫برنامه لحاظ شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬فناوری را نمی توان فقط با یک جنبه بررسی کرد و‬ ‫چرخه را باید از اموزش تا بازار همه جانبه دید‪ .‬ضمن اینکه متوجه شدیم برنامه های‬ ‫ملــی بهتر اســت به صورت چندمرحله ای اجرا شــوند‪ .‬ســلطانی به مرحلــه اجرای این‬ ‫سیاســت ها پرداخت و اظهار داشــت‪ :‬در این مرحله ایجاد ســاختار مناســب‪ ،‬تشکیل‬ ‫بانــک اطالعاتی و ثبت ســوابق فعالیــت و حمایت ها‪ ،‬فعال ســازی امکانات موجود‬ ‫به جای ایجاد موسســات و زیرســاخت های جدید‪ ،‬رتبه بندی نهادهای مختلف برای‬ ‫ایجــاد رقابــت ســالم بین ان ها‪ ،‬نگاه تشــویقی به بودجه توســعه فناوری نانــو از راه‬ ‫جــذب بودجه هــای تخصصی و ترویج و اطالع رســانی بــه گروه های مختلف جامعه‬ ‫بــا ابزارهــای متنوع مدنظر ما بــود‪ .‬او در مورد ارزیابی برنامه ها نیز گفت‪ :‬اندازه گیری‬ ‫شــاخص ها و انتشــار عمومی گزارش عملکرد ســاالنه و بازبینی برنامه ها هر ســه سال‬ ‫یک بار برای ما بسیار مهم بود تا سیاست گذاری ها را بتوانیم به درستی ارزیابی کنیم‪.‬‬ ‫مدیــر دبیرخانــه ســتاد ویژه توســعه فنــاوری نانو در مورد دســتاوردهای نانــو ابتدا به‬ ‫حوزه ترویج پرداخت و گفت‪ :‬تشکیل باشگاه دانش اموزی نانو از سال ‪ ۸۷‬راه افتاد‬ ‫و تاکنــون ‪ ۱‬میلیــون و ‪ ۲۸۷‬هــزار دانش امــوز را امــوزش داده اســت؛ ضمــن اینکه ‪۸۸‬‬ ‫ازمایشــگاه در کشــور تجهیز شــده است‪ .‬به گفته ســلطانی همچنین در این مدت ‪۶۶‬‬ ‫نفر در مقطع کارشناسی ارشد و ‪ ۲۳‬نفر دکتری مرتبط با نانو دانش اموخته شده اند‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۷‬دوره و برنامه اموزشــی اجراشــده‪ ۱۵۰ ،‬مرکز تحقیقاتی و دانشگاه و ‪ ۲۰۰۰‬عضو‬ ‫هیئت علمی در این زمینه فعالیت می کنند‪ .‬او همچنین به المپیاد دانش اموزی نانو و‬ ‫مسابقه دانشجویی نانو اشاره کرد و گفت‪ :‬روند انتشار مقاالت نانو در ایران از سال‬ ‫‪ ۲۰۰۱‬و ‪ ۱۰‬مقاله در سال به بیش از ‪ ۱۰‬هزار مقاله در سال ‪ ۲۰۲۱‬رسید‪ .‬رتبه ایران هم‬ ‫در مــاه مــه ‪ ۲۰۲۱‬بعــد از امریکا‪ ،‬چین و هند رتبه چهارم اســت‪ ۲۴ .‬درصد کل پتنت‬ ‫های خارجی ایران در این زمینه است‪.‬‬ ‫الیحه احیای جهاد سازندگی‬ ‫به زودی به دولت ارائه می شود‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی گفت‪ :‬این وزارتخانه به زودی الیحه ای برای احیای جهاد سازندگی‬ ‫در راستای توسعه پایدار روستایی و حمایت از تولید در این مناطق به دولت تقدیم می کند‪.‬‬ ‫سیدجوادساداتی نژاددر حاشیهبازدیداز باغ‪ ۴۰۰‬هکتاری گلمحمدیدر برزک کاشاندر‬ ‫گفت وگوباخبرنگارانافزود‪:‬باتوجهبهدستور رئیس جمهوریمبنیبراحیایجهادسازندگی‬ ‫و مدیریــت یکپارچــه در روســتاهای کشــور بــه زودی در وزارت جهاد کشــاورزی برنامه ریزی‬ ‫به منظور تحققاینمهمبامدیریتمناسببرایحمایتاز تولیدروستاهاباتقدیمالیحه ای‬ ‫بهدولتپیشنهادواجراییشدنانموردتوجهقرار می گیرد‪.‬اوادامهداد‪:‬یکیاز پیشنهادها‬ ‫این است که برای شروع با ایجاد یک معاونت با این عنوان در وزارت جهاد کشاورزی بتواند‬ ‫فعالیت خود را اغاز کند تا ایجاد سازوکار قانونی ان در قالب سازمانی که چندین دوره در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با ارائه طرح هایی در این خصوص و عنوان های مختلف بوده است‬ ‫بتواند یک ساماندهی مناسبی را در این حوزه عملیاتی کند‪ .‬وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر‬ ‫اینکهروستاها کانون هایتولید کشاورزیدر کشور ونیازمندحمایتجدیهستند‪،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫درصورتی که روستاها به عنوان کانون تولید کشاورزی حمایت نشوند مهاجرت از این مناطق‬ ‫رشد پیدا می کند‪ .‬ساداتی نژاد بابیان اینکه یکی از دالیل مهاجرت از حوزه های روستایی در‬ ‫سال های اخیر ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی‪ ،‬کاهش حمایت از حوزه تولید‬ ‫و توجه کافی به روستاها بوده است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در برهه کنونی نیز با توجه به قانون های‬ ‫مختلف‪،‬حضور چندیندستگا هدر حوزهروستاهای کشور مشاهدهمی شود کهسببچالش‬ ‫توســعه پایدار روســتایی با محوریت کشــاورزی شــده اســت‪ .‬او درباره باغ ‪ ۴۰۰‬هکتاری در‬ ‫منطقه برزک کاشان نیز با انتقاد از رها شدن‪ ۱۴‬ساله این طرح تولیدی که نتوانسته به اهداف‬ ‫موردنظربرسد‪،‬تصریح کرد‪:‬هزینه هاییبرایاینباغدر اینمدتوسال هایمختلفصرف‬ ‫شده که اصلی ترین مشکل ان نبود مدیریت واحد در این عرصه‪ ۴۰۰‬هکتاری بود ه است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1412

روزنامه رویداد امروز 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه رویداد امروز 1411

روزنامه رویداد امروز 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه رویداد امروز 1401

روزنامه رویداد امروز 1401

شماره : 1401
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه رویداد امروز 1406

روزنامه رویداد امروز 1406

شماره : 1406
تاریخ : 1401/05/06
روزنامه رویداد امروز 1405

روزنامه رویداد امروز 1405

شماره : 1405
تاریخ : 1401/05/05
روزنامه رویداد امروز 1404

روزنامه رویداد امروز 1404

شماره : 1404
تاریخ : 1401/05/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!