روزنامه رویداد امروز شماره 1160 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1160

روزنامه رویداد امروز شماره 1160

روزنامه رویداد امروز شماره 1160

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ‪ 4 |1400‬صفر ‪ |10Sep2021| 1443‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4162‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫فعالیت ‪ ۳۳۹۹‬تعاونی فعال و یا‬ ‫دارای مجوز در استان اصفهان‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با تاکید بر اینکه‬ ‫یکی از مشکالت کشور و استان کمبود و نبود نیروی ماهر است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تنها سه درصد تعاونی های دنیا در ایران قرار دارد که سهم‬ ‫ایران از کل اشتغال تعاون در دنیا تنها شش دهم درصد است‪.‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫مدیریت شهری برای ارتقای حمل ونقل اصفهان برنامه دارد‬ ‫چشم انتظاریبرای‬ ‫مرمت مسجد خسرو‬ ‫اردستان‬ ‫اولویت تکمیل مترو در مناطق کمتر برخوردار‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫با کاهش زمان اتمام پروژه عالوه بر صرفه جویی در هزینه ها‪ ،‬مردم نیز می توانند زودتر از مزایای مترو بهره مند شوند‪ ،‬به ویژه با توجه به اینکه خط دو از منطقه ‪ ۱۴‬و‬ ‫محدوده زینبیه به سمت مرکز شهر حرکت می کند‪ ،‬منجر به ارتقای کمی و کیفی این منطقه نیز خواهد شد‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫بازار داغ خریدوفروش‬ ‫موبایل دست دوم‬ ‫در اصفهان‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫تدوین پرونده ثبت ملی‬ ‫نان سنتی در اصفهان‬ ‫دانش و فناوری | صفحه ‪5‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬درصد دانش اموزان کشور در‬ ‫گروه های چاق و اضافه وزن قرار دارند‬ ‫چاقی کودکان رهاورد‬ ‫دیگر کرونا‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫تزریق دز یاداور واکسن‬ ‫کرونا ضروری است‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫محرم نوید کیا‪:‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫همگامی فوالد مبارکه‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫و دانشگاه در راستای‬ ‫حرکت دولت در مسیر‬ ‫حکمرانیهوشمند‬ ‫شـرکت تـوزیـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد‪ :‬کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح‬ ‫ذیل را باستـــناد قانون برگـزاری مناقـصات وائـین نامه معـامالت ‪ ،‬از طریق سامانه الکترونیکی دولت‬ ‫به صورت مناقصه عمومی دو مرحله ای از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه‬ ‫الکترونیکی دولت ثبت نام نموده اند‪ ،‬خریداری نماید‪.‬‬ ‫الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫‪2000001211000032‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫کانکتور خط به خط دو پیچه‬ ‫کانکتور افزایش انشعاب‬ ‫تبدیلی ‪ 1‬به ‪2‬‬ ‫واحد‬ ‫عدد‬ ‫‪50000‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫تاریخ توزیع دفترچه‬ ‫مهلت دریافت اسناد‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری‬ ‫وتحویل پاکات‬ ‫بازگشائی اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫‪1400/06/20‬‬ ‫‪1400/06/25‬‬ ‫‪1400/07/05‬‬ ‫‪1400/07/06‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫معلولیت محدودیت نیست‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫معرفی دستگاه های برتر اجرایی در جشنواره شهید رجایی اصفهان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫تعداد‬ ‫ت زمین از شمال دشت اصفهان درحال پیشروی به سوی‬ ‫فرونشس ‬ ‫مرکز اصفهان است؛ پل ها در عرصه رودخانه زاینده رود و تراکم‬ ‫بناهای تاریخی در محور تاریخی اصفهان همه در خط اول هجوم‬ ‫عوارض فرونشست قرار دارند و شدت گرفتن ان می تواند برای‬ ‫میراث فرهنگی اصفهان تهدیدی جدی باشد‪.‬‬ ‫]عکس ‪ :‬زهرا باغبان‪ /‬ایرنا [‬ ‫تاثیر فرونشست بر‬ ‫بناهایتاریخیاصفهان‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه عنوان کرد‬ ‫شماره مناقصه سامانه‬ ‫سپاهانهیچ‬ ‫ریخت وپاشی انجام نداد‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1/467/500/000‬‬ ‫بازگشایی پاکات مناقصه‬ ‫‪08:00‬‬ ‫پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت ‪www.setadiran.ir‬دریافت و‬ ‫حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ‪1400/07/05‬در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین‬ ‫اســناد فیزیکی(پاکت الف‪ -‬ضمانت نامه) خود را به نشانی‪ :‬اصفهان چهارباغ عباسی‪ -‬خیابان عباس اباد‬ ‫ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف ‪ -‬دبیرخانه ‪ ،‬تحویل نمایند‪.‬‬ ‫به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫جهت کســب اطالعــات بازرگانی با شــماره تلفــن ‪ 031-34121485‬واحد مناقصــات و خرید‬ ‫ِ‬ ‫خدمات ایــن مناقصه با‬ ‫ اقــای برکت و جهت اگاهی بیشــتر درمــورد الزامات‪ ،‬اطالعات‪ ،‬شــرح‬‫شماره تلفن ‪ 031- 36635121 :‬معاونت مهندسی و نظارت تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪، 021-41934‬دفتر ثبت نام‪021-88969737 :‬‬ ‫و ‪ 021- 85193768‬تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫مبلغ ونوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬در اسناد درج شده است‪0‬‬ ‫* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از اخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به‬ ‫ســامانه دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده ‪ ،‬ازاخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند‪ ،‬در‬ ‫غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد‪.‬‬ ‫* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫* پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد‬ ‫* به مدارک ‪ ،‬پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء‪ ،‬مخدوش ‪ ،‬مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل‬ ‫شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫دســتگاه های اجرایــی برتــر اســتان اصفهــان روز‬ ‫پنجشــنبه در بیســت و چهارمیــن جشــنواره شــهید رجایــی‬ ‫معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬نعم ـت اهلل اکبــری رئیــس ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان اصفهــان در بیســت و‬ ‫چهارمیــن جشــنواره شــهید رجایــی گفــت‪ :‬برگزیــدگان ایــن‬ ‫جشــنواره در گروه هــای اموزشــی و پژوهشــی‪ ،‬تولیــدی و‬ ‫خدماتــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬توســعه و زیرســاخت‪ ،‬رفــاه و ســامت‬ ‫جامعــه و قضایــی دســته بندی شــدند و هــر گــروه باتوجه بــه‬ ‫شــاخص های تعییــن شــده مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فراینــد انتخــاب برگزیــدگان بــر اســاس‬ ‫‪ ۲‬شــاخص عمومــی و اختصاصــی ارزیابــی شــده اســت‬ ‫کــه شــاخص عمومــی بــرای توانمندســازی ســازمان ها و‬ ‫شــاخص های اختصاصــی نیــز جداگانــه بررســی شــدند‪.‬‬ ‫اکبــری ادامــه داد‪ :‬امســال ‪ ۶۵‬دســتگاه اجرایــی اســتان‬ ‫در ایــن جشــنواره شــرکت کردنــد کــه ‪ ۱۶‬دســتگاه برتــر‬ ‫شــد و ایــن در حالــی اســت کــه وضعیــت دســتگاه ها‬ ‫امســال نســبت بــه دوره هــای قبــل بهتــر و رقابت ســخت و‬ ‫رتبه هــا بســیار بــه هــم نزدیــک بــود‪ .‬اکبــری اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫دولــت الکترونیــک‪ ،‬اقتصــاد مقاومتــی و برون ســپاری ســه‬ ‫شــاخصه ای بــود کــه ایــن دوره مدنظــر قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم دســتگاه های اجرایــی‬ ‫برتــر اســتان اصفهــان بــه شــرح زیــر معرفــی شــدند‪:‬‬ ‫حمیــد عالقه منــدان مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی‬ ‫بــرق اســتان اصفهــان‪ ،‬رتبــه اول مجمــوع شــاخص های‬ ‫عمومــی و اختصاصــی‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برترین هــای گــروه اموزشــی‪ ،‬پژوهشــی‬ ‫و فرهنگــی‪:‬‬ ‫حجت االســام رمضانعلــی معتمــدی مدیــرکل فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان رتبــه برتــر شــاخص های‬ ‫عمومــی و اختصاصــی‪ .‬ارش اخــوان طبســی مدیــرکل‬ ‫امــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان رتبــه برتــر‬ ‫شــاخص های اختصاصــی‪ .‬محمــد اعتــدادی مدیــرکل‬ ‫اموزش وپــرورش اســتان اصفهــان رتبــه برتــر مجمــوع‬ ‫شــاخص های عمومــی‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برترین های گروه تولیدی و خدماتی‪:‬‬ ‫بهــروز مهدلــو مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان‬ ‫رتبــه برتــر شــاخص های عمومــی و اختصاصــی‪ .‬شــهرام‬ ‫موحــدی مدیــرکل دامپزشــکی اســتان اصفهــان رتبــه برتــر‬ ‫شــاخص های اختصاصی‪ .‬رســول کوهســتانی پــزوه مدیرکل‬ ‫گمــرگ اســتان اصفهــان رتبــه برتــر شــاخص های عمومــی‪.‬‬ ‫*برترین هــای گــروه زیربنایــی و توســعه زیرســاخت‪:‬‬ ‫هاشــم امینــی رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل اب و‬ ‫فاضــاب اســتان اصفهــان رتبــه برتــر شــاخص های‬ ‫عمومــی و اختصاصــی‪ .‬رســول موســی رضایــی مدیرعامــل‬ ‫شــرکت بــرق منطقـه ای اصفهــان رتبــه برتــر شــاخص های‬ ‫اختصاصــی‪ .‬حمیدرضــا پیــر پیــران مدیرعامــل شــرکت‬ ‫توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان رتبــه برتــر شــاخص های‬ ‫عمومــی‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬گروه سالمت و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫ولــی اهلل نصــر اصفهانــی مدیــرکل بهزیســتی اســتان‬ ‫اصفهــان رتبــه برتــر شــاخص های عمومــی و اختصاصــی‪.‬‬ ‫علــی اعتصــام پــور مدیر درمــان تامیــن اجتماعی اســتان‬ ‫اصفهــان رتبــه برتــر شــاخص های اختصاصــی‪ .‬طاهــره‬ ‫چنگیــز رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی‬ ‫درمانــی اصفهــان رتبــه برتــر شــاخص های عمومــی‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬گروه عمومی و قضایی‪:‬‬ ‫علــی صبوحــی مدیــر امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان‬ ‫اصفهــان رتبــه برتــر شــاخص های عمومــی و اختصاصــی‪.‬‬ ‫ایــرج حشــمتی مدیــرکل محیط زیســت اســتان اصفهــان‬ ‫رتبــه برتــر شــاخص های اختصاصــی‪.‬‬ ‫حســین غفرانــی کجانــی مدیــرکل ثبت احــوال اســتان‬ ‫اصفهــان رتبــه برتــر شــاخص های عمومــی‪.‬‬ ‫‪ ۵۶‬دســتگاه اجرایــی در جشــنواره شــهید رجایــی ‪۱۴۰۰‬‬ ‫شــرکت کردنــد کــه ‪ ۱۶‬دســتگاه اجرایــی برتــر تجلیــل‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ردیف‬ ‫نوع فراخوان‬ ‫شماره‬ ‫مو ضو ع‬ ‫مهلت ارسال‬ ‫مدارک‬ ‫مدیریت‬ ‫مرتبط‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه‬ ‫عمومی‬ ‫‪48537322‬‬ ‫احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شهید‬ ‫خرازی (فاز ‪)2‬‬ ‫‪1400/06/31‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫توسعه‬ ‫‪2‬‬ ‫فراخوان‬ ‫عمومی‬ ‫‪48536877‬‬ ‫تعمیر و باز سازی انواع والوهای‬ ‫هیدرولیکی مجتمع فوالد مبارکه‬ ‫‪1400/07/07‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫خرید‬ ‫‪3‬‬ ‫فراخوان‬ ‫عمومی‬ ‫‪48534181‬‬ ‫تعمیر و بازسازی انواع ویج و‬ ‫سگمنت های فوالد مبارکه‬ ‫‪1400/07/07‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫خرید‬ ‫‪4‬‬ ‫فراخوان‬ ‫عمومی‬ ‫‪48536658‬‬ ‫تعمیر و بازسازی اسپیندل های رافینگ‬ ‫نورد گرم شرکت فوالدمبارکه‬ ‫‪1400/07/07‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫خرید‬ ‫مناقصات و مزایدات‪ :‬جهت دریافت اســناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی ‪ www.msc.ir‬لینک مناقصات و‬ ‫مزایدات بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود‪ ،‬نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق‬ ‫سیســتم ارتباط با تامین کنندگان (‪ )SRM‬اقدام نمائید‪ .‬ســایر فراخوان ها‪ :‬جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی‬ ‫‪ www.msc.ir‬بخش اطالعیه ها‪ ،‬فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه‬ ‫کد اگهی‪1400-36 :‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه | ‪ 20‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4162‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1915‬‬ ‫معلولیت محدودیت نیست‬ ‫حسـن روانشـید | دکتـرای شهرسـازی دارد و‬ ‫پنـج سـال اسـت بـه هرکجـا ازجملـه شـهرداری ها‬ ‫کـه سـر زده با در بسـته بـرای اسـتخدام روبرو شـده‪،‬‬ ‫اگرچـه از خدمـت سـربازی معاف اسـت اما ایـن دلیل‬ ‫نمی شـود تا نتواند پشـت میز نقشـه و طراحی نشسـته‬ ‫و بـا خالقیت هایـی کـه در خود سـراغ دارد قسـمتی از‬ ‫گره هـای کـور شـهری را از پیش راه برنـدارد‪ .‬ان هایی‬ ‫کـه شـفافیت بیشـتری دارنـد در مقابل اصرارهـای او‬ ‫می گوینـد مشـکلت ویلچـر نشـینی اسـت امـا انـگار‬ ‫فرامـوش کرده انـد سـال های دهـه هفتـاد یکـی از‬ ‫همیـن معلـوالن سـاکن همیـن چرخ دسـتی بـود کـه‬ ‫در سـمت معاونـت فرهنگـی شـهرداری اصفهـان‬ ‫یـک مجموعـه بـزرگ را بـه تحـرک هرچـه بیشـتر‬ ‫وامی داشـت! و بـر اسـاس نـص صریح قانـون مصوب‬ ‫سـال ‪ 1393‬مجلـس دسـتگاه ها موظف انـد ‪ ۳‬درصد از‬ ‫اسـتخدام های خود را از بین معلوالن اسـتفاده کنند اما‬ ‫اکثـر ان ها و حتی سـازمان بهزیسـتی به عنـوان متولی‬ ‫حقـوق اجتماعی این قشـر هـم از قانون سـرباز می زند‬ ‫و شـهرداری ها نیـز بـه بهانـه خصولتـی بودن خـود را‬ ‫مشـمول اجـرا نمی داننـد‪ 21.‬شـهریورماه ‪ ۱۳۹۹‬رئیس‬ ‫سـازمان بهزیسـتی کشـور در جمع مجازی خبرنگاران‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬مطابـق ماده قانـون حمایـت از حقـوق‬ ‫افـراد دارای معلولیـت دولـت موظف اسـت تـا حداقل‬ ‫سـه درصـد از مجوزهـای اسـتخدامی دسـتگاه های‬ ‫دولتـی اعـم از وزارتخانه هـا‪ ،‬سـازمان ها‪ ،‬شـرکت ها و‬ ‫نهادهـای عمومـی و انقالبی و دیگر دسـتگاه هایی که‬ ‫از بودجه عمومی کشـور سـهمی دارند را به افراد دارای‬ ‫معلولیـت واجـد شـرایط اختصاصـی دهد کـه باالترین‬ ‫مسـئول اجرایـی نهادهـای عمومی غیردولتـی ازجمله‬ ‫شـهرداری ها و بانک هـا هـم مکلـف به اجـرای دقیق‬ ‫ایـن مـاده هسـتند و تخلفـات حسـب مـورد بـا حکـم‬ ‫مراجـع ذی صلاح به صـورت تعزیـری و بـه جـزای‬ ‫نقـدی درجـه ‪ ۵‬تا ‪ ۸‬قانون مجازات اسلامی و انفصال‬ ‫موقـت یـا دائـم از خدمـت و محرومیت در پسـت های‬ ‫حسـاس مدیریتـی بـا اخـراج از نهـاد و یـا سـازمان‬ ‫متبـوع محکوم می شـوند‪ .‬حـاال باید بررسـی کرد طی‬ ‫سـال گذشـته از سی وهشـت هزار ظرفیت اسـتخدامی‬ ‫اعالم شـده بـرای ‪ ۲۶‬دسـتگاه اجرایی کشـور که سـه‬ ‫ص یافتـه و عدد‬ ‫درصـد ان هـا باید به معلـوالن اختصا ‬ ‫‪ ۱۲۷۰‬را نشـان می دهـد چنـد نفـر بـه اسـتخدام نائل‬ ‫شـده اند؟ درحالی کـه هنوز هـم بعضی از مدیـران ادعا‬ ‫دارنـد معلـوالن قـادر به انجـام امور مربوطه نیسـتند و‬ ‫حقایـق چیـز دیگـری را می گوید زیرا سـیزدهم تیرماه‬ ‫‪ ۹۹‬مدیرعامـل شـرکت دانش بنیـان توانیتـو بـا اعالم‬ ‫نتایـج قرعه کشـی ‪ TOYP‬گفـت‪ :‬به عنـوان اولیـن‬ ‫معلـول و اولیـن ایرانی و تنها کارافریـن رویداد ‪ JCI‬به‬ ‫جمـع ده نفـر جوان برتـر جهـان راه پیدا کـردم‪ .‬وحید‬ ‫رجبلـو ضمـن ابـراز خرسـندی از کسـب ایـن افتخار‪،‬‬ ‫ایـن پیـروزی و حضـورش در اتـاق بین المللـی جوانان‬ ‫جهـان را بـه تمام افـراد دارای معلولیـت تقدیم می کند‬ ‫زیـرا ایـن موفقیـت را مدیون حمایـت و همراهی ان ها‬ ‫می دانـد‪ .‬اژانـس ‪ JCI‬همه سـاله ‪ ۱۰‬جـوان برجسـته‬ ‫زیـر ‪ ۴۰‬سـال را از میـان کسـانی انتخـاب می کنـد‬ ‫کـه توانسـته اند ماموریـت ‪ JCI‬را بـه روش هـای‬ ‫خارق العـاده ای بـه انجـام برسـانند‪ .‬این هـا نمونه هـای‬ ‫برجسـته از توانایـی معلـوالن کشـور اسـت کـه برای‬ ‫نمونـه می تـوان فعالیت های خـرد فراوانی را در سـطح‬ ‫کشـور ازجملـه کارگاهـی بـا حضـور ‪ ۳۲‬نفـر از افـراد‬ ‫معلـول و کم بینـا در کنـار معلولیـن جسـمی حرکتـی‬ ‫خراسـان جنوبـی مثـال زد کـه بـه کار تولیـد «گان»‬ ‫بیمارسـتانی و پیراهـن و شـلوار مشـغول می باشـند‪.‬‬ ‫جهـان از سـال ‪ ۱۹۶۰‬بـه توانایی هـای ایـن قشـر از‬ ‫جامعـه پـی بـرد کـه علی رغـم نظـر بعضی هـا امـا‬ ‫می تواننـد نقـش سـازنده ای در دنیـای خـود داشـته‬ ‫باشـند ازاین جهـت مسـابقات ورزشـی پارالمپیـک از‬ ‫همـان سـال بـرای افراد کم تـوان در همـان محل و با‬ ‫اسـتفاده از ابزارهـای موجـود برگزار می شـود که ‪IBC‬‬ ‫مسـئولیت ان را بـه عهـده دارد‪ .‬پیشـینه پارالمپیک به‬ ‫مراسـم افتتاحیـه المپیـک ‪ ۱۹۴۸‬لنـدن بازمی گردد که‬ ‫در ان مسـابقاتی بـرای سـربازان بریتانیایـی فلج شـده‬ ‫در جنـگ جهانـی دوم برگـزار شـد امـا در اولیـن دوره‬ ‫مسـابقات پارالمپیـک کـه سـال ‪ ۱۹۶۰‬در رم رونمایی‬ ‫شـد تنهـا قربانیـان جنگ حضـور نداشـتند و پس ازان‬ ‫در سـال ‪ ۱۹۷۶‬تورنتـو اولیـن دوره ای بـود کـه افـراد‬ ‫بـا انـواع دیگـر معلولیت هـا به جـز فلجـی پایین تنه در‬ ‫ان شـرکت می کردنـد‪ .‬امـروز شـاهد حضـور پررنـگ‬ ‫کشـورمان در پارالمپیـک توکیـو هسـتیم تـا قهرمانان‬ ‫تیرانـدازی بـا کمـان‪ ،‬تیرانـدازی‪ ،‬وزنه بـرداری‪،‬‬ ‫دوومیدانـی‪ ،‬والیبـال نشسـته و دیگـر رشـته های‬ ‫ان موفـق بـه کسـب مدال هـای رنگارنـگ شـوند و‬ ‫انگیزه هـا را بـرای دیگـر شـرکت کنندگان ازجملـه‬ ‫تنیـس با ویلچـر‪ ،‬جـودو‪ ،‬دوومیدانی‪ ،‬دوچرخه سـواری‪،‬‬ ‫راگبی با ویلچر‪ ،‬شـنا‪ ،‬شمشـیربازی بـا ویلچر‪ ،‬قایقرانی‬ ‫بادبانـی‪ ،‬گلبـال‪ ،‬فوتبـال‪ ،‬والیبـال و بوچیا بـه رقابت با‬ ‫دیگـر کشـورهای جهـان بپردازند تا ثابـت کنند معلول‬ ‫چیزی کمتر از انسـان سـالم ندارد که درصد اسـتخدام‬ ‫بـرای او تعییـن می شـود و درنهایـت بـه ان عمـل‬ ‫نمی گـردد! نتایـج به دسـت امده از پارالمپیـک توکیـو‬ ‫کـه در همیـن ماه برگزار شـد و تعداد شـرکت کنندگان‬ ‫از ایـران کمتـر امـا پرانگیزه تـر از سـال های قبـل‬ ‫بودنـد‪ ،‬حاکـی از انسـت کـه مدال هـای رنگارنـگ‬ ‫به دسـت امده ازجملـه ‪ ۱۲‬طلا می توانـد بهترین دلیل‬ ‫بـرای مدیرانـی باشـد تـا عینک هـای بدبینانه خـود را‬ ‫کنار گذاشـته و حداقل سـهم و حق اسـتخدام معلوالن‬ ‫را محتـرم بشـمارند و بپذیرنـد معلولیـت محدودیـت‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫با حضور عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در استانداری اصفهان صورت گرفت‬ ‫اغاز طرح توسعه و تحول اجتماع محور در ‪ ۸۵‬محله اصفهان‬ ‫تحول اجتماع محور» در ‪ ۸۵‬محله‬ ‫اجرای طرح «توسعه و ِ‬ ‫استان اصفهان روز پنجشنبه گذشته با حضور علی اقامحمدی‬ ‫عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در استانداری اصفهان‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در قالب این طرح که برای محله های کم ‬ ‫برخوردار استان اصفهان اجرا می شود مقرر است برنامه های‬ ‫توسعه ای مانند تهیه مسکن‪ ،‬ارائه خدمات ضروری‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫اشتغال زایی‪ ،‬توانمندسازی‪ ،‬بهداشت و درمان انجام شود‪ .‬در‬ ‫این طرح به منظور توانمندسازی شهروندان از ظرفیت انان با‬ ‫محوریت و حمایت نهادهای مختلف مانند بهزیستی‪ ،‬کمیته‬ ‫امداد‪ ،‬ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)‪ ،‬هالل احمر‪ ،‬سپاه‬ ‫و بسیج استفاده می شود‪ .‬اصفهان به عنوان استان ازمایشی‬ ‫(پایلوت) این طرح معرفی شده است تا پس از شناسایی‬ ‫نقاط ضعف و قوت در همه محله های کم برخوردار کشور‬ ‫به اجرا دراید‪ .‬بر اساس برنامه اعالم شده در هر یک از‬ ‫محله ها یک نهاد‪ ،‬خانه ای را دایر و پیشبرد فعالیت ها را در‬ ‫ان محل مدیریت خواهد کرد‪ .‬استاندار اصفهان در ایین اغاز‬ ‫این طرح‪ ،‬هدف از اجرای ان را محرومیت زدایی عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬استفاده از ظرفیت های موجود می تواند در راستای‬ ‫توانمندسازی شهروندان کم برخوردار موثر واقع شود‪.‬‬ ‫عباس رضایی تصریح کرد‪ :‬همدلی‪ ،‬همراهی و همکاری‬ ‫نهادهای مختلف برای پیشبرد این هدف در راستای کاهش‬ ‫محرومیت ها بسیار حائز اهمیت است‪ .‬بر اساس امارهای‬ ‫وزارت راه و شهرسازی اکنون ‪ ۹‬میلیون نفر از جمعیت بیش‬ ‫از ‪ ۸۱‬میلیونی کشور در حاشیه ‪ ۹۱‬شهر به وسعت ‪ ۵۳‬هزار‬ ‫هکتار زندگی می کنند و بر این اساس جمعیت حاشیه نشین‬ ‫کشور با احتساب اتباع بیگانه به ‪ ۱۳‬میلیون نفر می رسد‪.‬‬ ‫درمجموع بیش از ‪ ۲‬هزار هکتار از گستره شهرهای استان‬ ‫اصفهان شامل اصفهان‪ ،‬کاشان‪ ،‬خمینی شهر‪ ،‬نجف اباد و‬ ‫شهرضا را مناطق حاشیه نشین تشکیل می دهند‪ .‬نسبت‬ ‫حاشیه نشینان استان اصفهان به کشور به غیر از امار اتباع‬ ‫بیگانه ازنظر جمعیت و وسعت به ترتیب حدود پنج و چهار‬ ‫درصد است‪ .‬اصفهان با حدود پنج میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر‬ ‫جمعیت‪ ،‬سومین استان پرجمعیت کشور است‪.‬‬ ‫معین پایتخت چه حمایتی دارد؟‬ ‫اصفهاننیازمندهمکاریتهراندرمدیریتحوادثملی‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به‬ ‫اینکه این استان جانشین مدیریت بحران تهران در حوادث ملی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬مدیریت بحران تهران باید با اصفهان در این زمینه‬ ‫بیشتر همکاری کند‪.‬‬ ‫منصور شیشه فروش به ایرنا گفت‪ :‬ضرورت دارد شهرداری‬ ‫تهران برای ایفای نقش درست و موثر استان اصفهان به عنوان‬ ‫معین تهران در حوادث ملی‪ ،‬برنامه ریزی های سخت افزاری و‬ ‫نرم افزاری خوبی انجام دهد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬جلسات مشترکی با‬ ‫سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران و سازمان‬ ‫مدیریت بحران کشور به همراه برگزاری مانورهایی در این‬ ‫زمینه انجام شده و دستگاه های مربوطه در استان نیز به صورت‬ ‫ویژه هماهنگی هایی را در این زمینه انجام داده اند‪ .‬مدیرکل‬ ‫مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬شهرداری‬ ‫تهران موظف شده اطالعات موردنیاز از تهران بزرگ و نیازها‬ ‫و براوردهای این شهر در بحران را اعالم و سایت هایی ویژه‬ ‫کمک رسانی را در مناطق مختلف تعیین و جانمایی شده توسط‬ ‫استان اصفهان تجهیز کند‪ .‬او بیان کرد‪ :‬سازمان پیشگیری و‬ ‫مدیریت بحران شهرداری تهران که مسئولیت هماهنگی را دارد‬ ‫موظف است هماهنگی های الزم در این زمینه را با مناطق‬ ‫شهرداری تهران‪ ،‬شهرداری اصفهان و مدیریت بحران استان‬ ‫اصفهان انجام دهد اما تا این لحظه پیگیری زیادی در این زمینه‬ ‫از این سازمان ندیده ایم‪ .‬شیشه فروش اظهار داشت‪ :‬ما به ستاد‬ ‫مدیریت بحران کشور هم اعالم کرده ایم که جانشین بودن در‬ ‫حوادث ملی نیازمند یکسری امکانات و تجهیزات است که باید‬ ‫در اختیار اصفهان قرار بگیرد‪ .‬او با اشاره به اینکه بحث اموزش‪،‬‬ ‫حضور در مناطق مختلف شهر تهران و پیمایش ان و ارائه‬ ‫اطالعات الزم درباره تهران بزرگ از وظایف شهرداری تهران‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ستاد مدیریت بحران کشور نیز باید متناسب با‬ ‫شرح وظایفی که به استان اصفهان داده است این استان را به‬ ‫امکانات امدادی تجهیز کند‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری‬ ‫اصفهان امادگی نرم افزاری استان اصفهان برای جانشین بودن‬ ‫حوادث ملی را به صورت کامل دانست و عنوان کرد‪ :‬این استان‬ ‫اما به لحاظ سخت افزاری امادگی مناسبی ندارد‪ .‬شیشه فروش‬ ‫گفت‪ :‬شهرداری تهران به دستگاه های ملی اعالم کند که‬ ‫متناسب با نقشی که برای استان اصفهان به عنوان جانشین و‬ ‫معین برای تهران بزرگ مشخص شده است تجهیزات کافی‬ ‫در اختیار این استان قرار بگیرد‪ .‬او افزود‪ :‬دستگاه های ملی مانند‬ ‫شرکت گاز‪ ،‬اب و فاضالب کشور‪ ،‬سازمان حمل ونقل جاده ای‪،‬‬ ‫سازمان جنگل ها و مراتع‪ ،‬جمعیت هالل احمر و اورژانس کشور‬ ‫به تناسب باید برای تجهیز دستگاه های امدادی استان اصفهان‬ ‫به امکانات موردنیاز و کمک رسان اقدام کنند‪ .‬مدیرکل مدیریت‬ ‫بحران استانداری اصفهان افزود‪ :‬همچنین الزم است سازمان‬ ‫شهرداری های کشور متناسب با ظرفیت اصفهان‪ ،‬این استان را‬ ‫درزمینه جانشین بودن در حوادث ملی و برای حضور در مناطق‬ ‫اعالم شده تجهیز کند‪ .‬طرح استان های معین و پیشتاز در‬ ‫مدیریت بحران شهر تهران در حوادث ملی با ابالغ بخشنامه ای‬ ‫از سوی وزارت کشور اجرایی شد‪ .‬چنانچه حادثه ای در سطح‬ ‫ملی و شهر تهران به وقوع بپیوندد برای هر یک از مناطق‬ ‫‪ ۲۲‬گانه شهر تهران یک استان معین در نظر گرفته شده‬ ‫است به طوری که استان اصفهان به عنوان جانشین در حادثه‬ ‫ملی تهران انتخاب شده است‪ .‬استان های مرکزی‪ ،‬قم‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫مازندران و قزوین به عنوان استان پیشتاز در نظر گرفته شده اند‬ ‫زیرا راه دسترسی به تهران از سمت این استان ها نزدیک تر است‬ ‫و می توانند با سرعت بیشتری در حوادث طبیعی شهر تهران به‬ ‫ایفای مسئولیت بپردازند‪.‬‬ ‫خال مشاوره تحصیلی و تربیتی کودکان در دوره ابتدایی‬ ‫اموزشی ما جایگاهی برای ان در دوره ابتدایی در نظر گرفته‬ ‫نشده است و اثار این بی توجهی در همه دوران زندگی همراه‬ ‫فرد می ماند‪ .‬مظاهری تاکید کرد‪ :‬دانش اموزان دوره ابتدایی‬ ‫با گستره ای از مسائل روبرو هستند‪ ،‬اما در نظام اموزشی‬ ‫زمینه ایفای نقش مشاوره ای اموزگار فراهم نیست و درنتیجه‬ ‫مشکالت متنوعی برای معلم‪ ،‬محصل و خانواده ها ایجاد‬ ‫می شود که در قالب افت تحصیلی خودنمایی می کند‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬مشاوره تحصیلی دانش اموزان در یازده عنوان خالصه‬ ‫می شود که شامل مشاوره تحصیلی‪ ،‬برنامه ریزی‪ ،‬تمرکز‪،‬‬ ‫یکجامعه شناس‪:‬‬ ‫استاندار جدید زمینه مشارکت نخبگان را‬ ‫فراهم کند‬ ‫به گفته جامعه شناس از استاندار جدید انتظار می رود به حوزه‬ ‫امور اجتماعی و این معاونت در مجموعه استانداری توجه کند‪،‬‬ ‫نباید گزینش افراد برای حوزه ها سلیقه ای باشد و الزم است از‬ ‫افراد متخصص‪ ،‬صاحب نظر و با تجربه همان حوزه ها استفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مرتضی پدریان در خصوص مطالبات جامعه شناسان از‬ ‫استاندار جدید‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬نخستین گام این است که در‬ ‫حوزه مسائل اجتماعی که مرتبط با اوضاع جامعه است افراد‬ ‫متخصص و مرتبط با همان حوزه را انتخاب کنند‪ ،‬از استاندار‬ ‫نصب نماد پرستار در یکی از‬ ‫چهارراه های اصفهان‬ ‫نمـاد پرسـتار بـرای پاسداشـت تالش هـای کادر‬ ‫درمـان و پرسـتاری و به منظـور تقدیـر از ایـن قشـر‬ ‫زحمتکش در چهارراه پرسـتار اصفهـان واقع در منطقه‬ ‫پنـج ایـن کالن شـهر نصب شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سـازمان زیباسـازی شـهرداری اصفهان‬ ‫بـه ایرنـا گفت‪ :‬ایـن نماد از جنس سـنگ ساخته شـده‬ ‫اسـت و ارتفـاع ان بـا پایـه بـه پنج متـر می رسـد‪.‬‬ ‫حسـن موذنـی افـزود‪ :‬ایـن هنـر شـهری در خیابـان‬ ‫حکیـم نظامی و چهـارراه پرسـتار واقـع در منطقه پنج‬ ‫شـهرداری اصفهـان نصـب و رونمایی شـد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سـازمان زیباسـازی شـهرداری اصفهـان یـاداور شـد‪:‬‬ ‫پیش ازایـن نیـز نمادهایـی در تقدیـر و تکریـم قشـر‬ ‫معلـم‪ ،‬اتش نشـان و کارگـر در اصفهـان سـاخته و‬ ‫نصب شـده اسـت‪ .‬او اضافـه کـرد‪ :‬سـازمان زیباسـازی‬ ‫شـهرداری اصفهـان بـا اسـتفاده از ابزارهایـی همچون‬ ‫طراحـی فضاهـای عمومـی شـهر‪ ،‬ارتقـای کیفـی‬ ‫محلات‪ ،‬نمادهای حجمی‪ ،‬نقش برجسـته‪ ،‬نورپردازی‬ ‫طرح هـای شـهری و اماکـن تاریخـی‪ ،‬طراحی هـای‬ ‫نویـن مبلمـان شـهری‪ ،‬مهندسـی نصـب المان هـای‬ ‫شـهری و اجـرای اب نمـا و اب نمـاد در جهـت ایجـاد‬ ‫بسـترهای نشـاط عمومی و ارامش خاطر شهروندان و‬ ‫مشـارکت هرچه بیشـتر ان تالش می کند‪ .‬کالن شـهر‬ ‫اصفهـان حـدود ‪ ۲‬میلیـون نفر جمعیت دارد و سـومین‬ ‫شـهر پرجمعیت کشور بشـمار می اید‪ .‬این شـهر دارای‬ ‫‪ ۱۵‬منطقه شـهرداری اسـت و با توجـه به ظرفیت های‬ ‫موجـود بویـژه در عرصـه میـراث فرهنگـی و تاریخی‬ ‫بـه پایتخت فرهنـگ و تمدن ایران اسلامی شـناخته‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫پلتفرم های همسریابی باید‬ ‫خانواده محور باشند‬ ‫مولف کتاب مشاوره تحصیلی و تربیتی با کودکان مطرح کرد‬ ‫به گفته مولف کتاب مشاوره تحصیلی و تربیتی با‬ ‫کودکان با وجود ضرورت و اهمیت مشاوره تحصیلی و‬ ‫تربیتی کودکان و نوجوانان‪ ،‬اما در نظام اموزشی ما جایگاهی‬ ‫برای ان در دوره ابتدایی در نظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫زهرا مظاهری درباره کتاب مشاوره تحصیلی و تربیتی‬ ‫با کودکان ویژه اموزگاران دوره ابتدایی که در استانه سال‬ ‫تحصیلی جدید در بازار نشر و عرضه می شود‪ ،‬به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫اموزش در هر سن و در هر موضوعی با مشاوره گره خورده‬ ‫است و شرط موفقیت در تحصیل و تدریس نیز اشنایی با‬ ‫اصول و فنون مشاوره است که در دوران اغاز اموزش وپرورش‬ ‫کودکان اهمیت بیشتری پیدا می کند‪ .‬او افزود‪ :‬محتوای‬ ‫اصلی این کتاب‪ ،‬تجربه زیسته من طی ‪ ۳۰‬سال تدریس‬ ‫در دوره ابتدایی است که بیش از نصف ان به اموزش دانش‬ ‫اموزان کالس اول گذشته است و اطالعات ان‪ ،‬می تواند‬ ‫مسیر موفقیت دانش اموزان را فراهم کند‪ .‬مظاهری ادامه‬ ‫داد‪ :‬دوران کودکی با کنجکاوی و بازی سرشته شده است‬ ‫و اموزش کودکان هم نیازمند ظرافت هایی است که باید‬ ‫توسط نسل بالغ یعنی خانواده و معلم به رسمیت شناخته‬ ‫شود و موردتوجه قرار گیرد‪ .‬مولف کتاب مشاوره تحصیلی‬ ‫و تربیتی با کودکان تصریح کرد‪ :‬با وجود ضرورت و اهمیت‬ ‫مشاوره تحصیلی و تربیتی کودکان و نوجوانان‪ ،‬اما در نظام‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫جدید انتظار می رود به معاونت امور اجتماعی در مجموعه‬ ‫استانداری توجه بیشتری کند و تخصص در حوزه مسائل‬ ‫اجتماعی را در این حوزه مدنظر قرار دهد تا بتواند نسبت به‬ ‫مسائل و اسیب های اجتماعی تصمیم گیری و برنامه ریزی های‬ ‫دقیق و علمی انجام دهد به دلیل اینکه در زمان استاندارهای‬ ‫قبلی افرادی که در حوزه مسائل اجتماعی تخصص داشته‬ ‫باشند مسئولیت امور اجتماعی استانداری را نداشتند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تصمیم گیری های استاندار بر اساس قانون‬ ‫باشد‬ ‫روش های صحیح مطالعه‪ ،‬کنترل اضطراب امتحان‪ ،‬تفکر‬ ‫خالق‪ ،‬تشویق و تنبیه کودکان‪ ،‬بیش فعالی‪ ،‬بازی درمانی‪،‬‬ ‫اختالل های یادگیری و تربیت جنسی کودکان است‪.‬‬ ‫این پژوهشگر مسائل اموزشی اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫افزایش فارغ التحصیالن رشته های مشاوره و روانشناسی‬ ‫باید نظام اموزشی فرصتی را فراهم کند که این گروه در‬ ‫مدارس ابتدایی حاضرشده و به دانش اموزان‪ ،‬معلمان و‬ ‫خانواده ها مشاوره بدهند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬مشاوره تحصیلی به‬ ‫دانش اموزان کمک می کند تا خود را بشناسند‪ ،‬نقاط ضعف‬ ‫او افزود‪ :‬نکته دوم در حوزه مواد مخدر است‪ ،‬باید فردی در‬ ‫این زمینه برای مسئولیت تعیین شود که در بخش مواد مخدر‬ ‫و اسیب های ناشی از ان شناخت کامل داشته و صاحب نظر‬ ‫باشد‪ ،‬برای مثال مدیران قبلی این حوزه از رشته های غیر‬ ‫مرتبط با این حوزه انتخاب می شدند که به طور یقین این‬ ‫افراد نمی توانند در حوزه اسیب های اجتماعی و مواد مخدر‬ ‫صاحب نظر باشند‪ .‬این جامعه شناس‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نکته سوم‬ ‫اینکه باید استاندار اصفهان بتواند تصمیم گیری ها را به دور از‬ ‫تاثیرپذیری از البی های قدرت یا افرادی که در حوزه های‬ ‫غیرتخصصی تصمیم گیری می کنند‪ ،‬انجام دهد‪ .‬برای مثال‬ ‫اگر قرار است فضای جامعه به گونه ای باشد که زنان در سطح‬ ‫جامعه حضور داشته باشند این گونه نباشد که برخی افراد‬ ‫از تشکل ها یا احزاب خاص بخواهند او را تحت تاثیر قرار‬ ‫دهند و اجازه فعالیت به او ندهند و در اصل تصمیم گیری ها بر‬ ‫اساس قانون باشد نه بر اساس حرف از البی های قدرتی که‬ ‫و قوت خود را پیداکرده و با راهکارهایی که خلق می کنند‪،‬‬ ‫عملکرد بهتر و رضایت بخشی نسبت به گذشته خود پیدا‬ ‫کنند‪ .‬مظاهری افزود‪ :‬خودداری از رسوایی دانش اموز در‬ ‫حضور دیگران‪ ،‬نادیده گرفتن رفتارهای ناخواسته و تکانشی‪،‬‬ ‫توجه به ارتباط غیرکالمی و دوری از مداخله بدنی از جمله‬ ‫راهبردهای خاص معلم در کالس درس است که می تواند‬ ‫باعث شکوفایی دانش اموزی و سهولت در تدریس معلم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مولف کتاب مشاوره تحصیلی و تربیتی با کودکان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫همه دانش اموزان در زمان امتحان میزانی از اضطراب را‬ ‫تجربه می کنند که خانواده و مدرسه نیز راهکاری برای ارام‬ ‫کردن دانش اموزان در اختیار او نمی گذارند درحالی که با‬ ‫تکنیک های ساده ای مثل خود ارامیدگی و تلقین مثبت‬ ‫می توان از مشکل ساز شدن ان پیشگیری کرد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫اشنایی اموزگار دوره ابتدایی با اصول و فنون مشاوره که‬ ‫ارتباط مستقیم و دائم با کودک دارد‪ ،‬در صورت وجود مشکل‬ ‫می تواند او را برای حل مشکل یاری دهد و با ایجاد بهداشت‬ ‫روانی در کالس‪ ،‬شرایط تسهیل و افزایش یادگیری انها را‬ ‫فراهم کنند‪ .‬کتاب مشاوره تحصیلی و تربیتی با کودکان در‬ ‫‪ ۱۲۵‬صفحه به قیمت ‪ ۴۰‬هزار ریال و با شمارگان یک هزار‬ ‫جلد به بازار نشر عرضه شده است‪.‬‬ ‫هیچ گونه اگاهی و شناختی از امور اجتماعی ندارند‪ .‬پدریان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬نکته چهارم اینکه استاندار در برنامه ریزی ها‬ ‫ضمن اینکه به دیدگاه علما توجه می کند به نظرات نخبگان‬ ‫جامعه که شناخت و اگاهی الزم را دارند نیز توجه کند‪ ،‬به‬ ‫نظرم باید استاندار یک اتاق فکری تشکیل دهد به گونه ای‬ ‫که در دانشگاه اصفهان در دوره قبل این برنامه بود و ضروری‬ ‫است از افرادی دعوت کند که واقعًا صاحب نظر هستند و‬ ‫بدون موضع گیرهای سیاسی مسائل و اسیب های اجتماعی را‬ ‫تحلیل کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اگر این مسائل برای استاندار جدید‬ ‫اتفاق بیفتد در حوزه تصمیم گیری ها برای استان بهتر می تواند‬ ‫مفید باشد‪ ،‬دو سال از شیوع کرونا در استان می گذرد و این‬ ‫بحث پزشکی و مربوط به حوزه تخصصی سالمت است‪ ،‬اما‬ ‫مسائل اجتماعی هم در این پاندمی نهفته است و اگاهی های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اموزش ها در حوزه واکسیناسیون می تواند تاثیرگذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫یک عضو کمیسـیون فرهنگی مجلـس با تاکید بر‬ ‫ضـرورت توجـه به روش هـای نوین برای شـکل گیری‬ ‫ازدواج‪ ،‬گفـت‪ :‬اصـل ضـرورت پلتفرم هایی چون همدم‬ ‫کـه البتـه بایـد خانـواده محـور پیـش بـرود و جـدا از‬ ‫فضـای خانواده نباشـد‪ ،‬مهم اسـت‪ .‬امیرحسـین بانکی‬ ‫پـور فـرد درباره چرایی لـزوم توجه بـه روش های نوین‬ ‫همسـریابی جوانـان در کشـور با بیـان اینکـه از حدود‬ ‫سـال های ‪ ۸۶‬تـا امـروز‪ ،‬بحث جـدی در سـازمان ملی‬ ‫جوانـان در ایـن خصـوص اغاز شـده اسـت‪ ،‬به ایسـنا‬ ‫گفـت‪ :‬امروزه شـیوه زندگی مردم متحول شـده اسـت‪،‬‬ ‫خیلی هـا بـه شـهرهای بـزرگ مهاجـرت کردنـد و یـا‬ ‫از پیـش در ایـن شـهرهای بـزرگ زندگـی می کننـد و‬ ‫روابـط محلـه ای و فامیلی همچون گذشـته وجود ندارد‬ ‫و دختـران و پسـران بـرای معرفـی شـدن بـه خانواده‬ ‫شـناخته شـده نیسـتند‪ ،‬بـر همین اسـاس سـنت های‬ ‫دیرینـه واسـطه گری بـرای ازدواج کـه به صـورت‬ ‫خودجـوش در خانواده هـا شـکل می گرفـت نیـز عمال‬ ‫کمرنـگ شـده اسـت‪ ،‬او ادامـه داد‪ :‬بـر همیـن اسـاس‬ ‫معتقدیـم بـه دلیـل اینکـه چنیـن خالئـی احسـاس‬ ‫می شـود بایـد بسـتری شـکل بگیـرد تـا متناسـب بـا‬ ‫شـرایط جدیـد جامعـه‪ ،‬خانواده هایـی را که بـا یکدیگر‬ ‫تناسـب و تجانس داشـته و هم شـان هم هسـتند‪ ،‬به‬ ‫یکدیگر معرفی شـوند‪ ،‬اما علی رغـم اینکه تالش هایی‬ ‫در این حوزه انجام شـد و طرح هایی شـکل گرفت ولی‬ ‫سـازمان ملی جوانان ظرفیت اجرای ان ها را نداشـت و‬ ‫این مهم در کشـور نهادینه نشـد‪ .‬این عضو کمیسـیون‬ ‫فرهنگـی مجلس اضافه کرد‪ :‬البتـه فقط مباحثی مبنی‬ ‫بـر اینکه جلـوی نهادهایی که به صـورت غیرقانونی در‬ ‫ایـن حـوزه فعالیـت می کننـد گرفته شـود‪ ،‬بـه نیروی‬ ‫انتظامـی ابلاغ شـد‪ ،‬ولی بـه دلیل نیـازی کـه در این‬ ‫حـوزه وجـود دارد‪ ،‬شـاهد بودیم که در فضـای مجازی‬ ‫گروه هایـی شـکل گرفـت کـه برخـی خیرخواهانـه و‬ ‫برخـی هم از سـر سـودجویی دسـت بـه فعالیـت زدند‬ ‫و هیـچ نـوع نظارتـی هـم نسـبت بـه ان هـا اعمـال‬ ‫نمی شـد‪ .‬نماینده مـردم اصفهان در مجلـس بیان کرد‪:‬‬ ‫اکنـون بیش ازپیـش نیاز بـه اینکه جوانان هم شـان به‬ ‫یکدیگـر معرفـی شـوند‪ ،‬احسـاس می شـود‪ ،‬البتـه این‬ ‫مسـیر بایـد بـا کمـک مشـاور و توسـط خانواده ها طی‬ ‫شـود‪ ،‬سـازمان تبلیغـات اسلامی هـم اخیـرا کارهای‬ ‫خوبـی را اغـاز کـرده اسـت‪ ،‬البتـه مـا در طـرح جوانی‬ ‫جمعیـت هـم وظایفـی را بر عهـده نهادهـای مربوطه‬ ‫همچون سـازمان تبلیغات اسلامی قـرار دادیم‪ .‬بانکی‬ ‫پـور فـرد در پایـان اضافـه کـرد‪ :‬پلتفـرم همـدم نیز از‬ ‫سـوی سـازمان تبلیغـات اسلامی ارائـه شـده اسـت‪،‬‬ ‫اگرچـه از محتوای ان اگاه نیسـتم‪ ،‬ولـی اصل ضرورت‬ ‫چنیـن پلتفرم هایـی که البتـه باید خانـواده محور پیش‬ ‫بـرود و جـدا از فضـای خانـواده نباشـد مهـم اسـت‪،‬‬ ‫اینکـه افـراد شـرایط خـود را اعلام کننـد و ان هـا که‬ ‫بـا یکدیگر تجانـس دارند بـه خانواده ها معرفی شـوند‪،‬‬ ‫خـود دارای اهمیت اسـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫تکذیب رهاسازی فاضالب در‬ ‫فضای سبز شهر‬ ‫مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری‬ ‫اصفهان توضیحاتی پیرامون کلیپ منتشر شده در صفحات‬ ‫مجازی طی روزهای اخیر با موضوع رهاسازی فاضالب در‬ ‫فضای سبز شهر مطرح کرد‪.‬فروغ مرتضایی نژاد به ایمنا‬ ‫گفت‪ :‬تولید و نمایش کلیپ های کذب در رابطه با فضای‬ ‫سبز باعث تشویش اذهان مردم می شود؛ پسابی که در کلیپ‬ ‫منتشر شده نشان داده شده به هیچ عنوان مربوط به شهر‬ ‫اصفهان نیست زیرا پسابی که در شهر اصفهان استفاده‬ ‫می شود به طور کامل تصفیه شده و تمام بار میکروبی ان‬ ‫گندزدایی می شود‪ .‬وی با بیان اینکه پس ابی که در این‬ ‫فیلم به نمایش گذاشته شده مربوط به شهرستان بهارستان‬ ‫است که با شهر اصفهان تلفیق و به نمایش گذاشته شده‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فضای سبز شهر اصفهان بیش از صدها‬ ‫سال قدمت دارد و با توجه به خشکی زاینده رود و کمبود‬ ‫اب‪ ،‬شهرداری اصفهان پساب را تصفیه می کند تا گامی مفید‬ ‫بردارد‪ ،‬البته بیشتر این پساب در کمربند سبز و خارج از شهر‬ ‫استفاده می شود‪ .‬مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز‬ ‫شهرداری اصفهان با بیان اینکه مطالبه مردم برای حقابه‬ ‫زاینده رود به پساب و فضای سبز مربوط نمی شود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬از سوی سازمان پارک ها و به لحاظ حقوقی از افرادی‬ ‫که این کلیپ را منتشر کرده اند شکایت خواهیم کرد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬گاهی برخی از اقدامات غیرقانونی در شهر انجام‬ ‫می شود به طوری که افرادی با استفاده از پساب خام در شمال‬ ‫شهر و شرق اصفهان سبزی و صیفی جات تولید می کنند‬ ‫و به مردم می فروشند که افراد باید به جای تولید و انتشار‬ ‫این کلیپ های کذب‪ ،‬این گونه موضوع ها را بررسی کنند‪.‬‬ ‫مرتضایی نژاد گفت‪ :‬برای ابیاری فضای سبز با استفاده از‬ ‫پساب برنامه ریزی های زیادی انجام شده و از نظر اساتید‬ ‫دانشگاه در این خصوص بهره مند شده ایم به طوری که اب‬ ‫در یک مرحله گندزدایی و بار میکروبی ان گرفته می شود‬ ‫سپس تصفیه ثانویه و تکمیلی روی ان انجام می شود؛ البته‬ ‫این اقدامات در محدوده حبیب اباد انجام نشده‪ ،‬اما در دیگر‬ ‫تصفیه خانه هاانجاممی شود‪.‬‬ ‫رونمایی از داشبورد‬ ‫شاخص های شهری بزودی‬ ‫رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫خبر از رونمایی از داشبورد شاخص های شهری داد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان‪ ،‬مصطفی نباتی نژاد اظهار کرد‪:‬داشبورد‬ ‫شاخص های شهری با نام داده نمای اصفهان به زودی‬ ‫رونمایی می شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این سامانه به صورت‬ ‫ازمایشی در حال فعالیت است و به زودی تکمیل تر و رونمایی‬ ‫رسمی خواهد شد‪ .‬رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی‬ ‫شهر اصفهان افزود‪ :‬امیدوارم این سامانه به نشانی ‪https://‬‬ ‫‪ isfahanrasad.ir‬مورد بهره برداری ذی نفعان مختلف‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ ۲۷‬درصدی‬ ‫پارکینگزیرسطحیتوحید‬ ‫در اصفهان‬ ‫پارکینگ زیرسطحی توحید در منطقه ‪ ۵‬شهرداری‬ ‫اصفهان با ‪ ۲۷‬درصد پیشرفت در دست اجراست‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫عمران شهری شهرداری اصفهان گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫اماتور بندی و اجرای سقف پارت چهار‪ ،‬خاکبرداری پارت پنج‬ ‫و رمپ پروژه در دست اجراست‪ .‬مجید طرفه تابان‪ ،‬اجرای این‬ ‫طرح را با قرارداد پیمان به ارزش ‪ ۵۹۷‬میلیارد ریال را یکی‬ ‫از طرح های بزرگ در حال اجرای سازمان عمران شهرداری‬ ‫دانست و گفت‪ :‬برای احداث پروژه پارکینگ زیرسطحی‬ ‫خیابان توحید تاکنون ‪ ۲۵‬هزار مترمکعب خاکبرداری شده‬ ‫است‪.‬وی با اشاره به جزئیات فنی این طرح‪ ،‬افزود‪ :‬هم زمان با‬ ‫عملیات خاکبرداری‪ ،‬اقدامات الزم برای شاتکریت در دستور‬ ‫کار بوده که تاکنون سه هزار مترمربع ان محقق شده است‪.‬‬ ‫مجید طرفه تابان‪ ،‬مراحل اجرای این طرح را تاکنون‬ ‫شامل ‪ ۲۲۰۰‬تن ارماتوربندی و ‪ ۱۸‬هزار مترمکعب بتن ریزی‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬این طرح با مشخصات فنی حفر چاه‪،‬‬ ‫ارماتوربندی‪ ،‬قالب بندی دیوار‪ ،‬قالب بندی دال‪ ،‬بتن عیار‬ ‫‪ ۱۵۰‬بتن مقاومت ‪ C۳۰‬و ‪ ،C۳۵‬قطعات فلزی‪ ،‬واتر استاپ‪،‬‬ ‫موزائیک فرش‪ ،‬اندود سیمانی‪ ،‬جدول‪ ،‬ایزوگام‪ ،‬قیر‪ ،‬محلول و‬ ‫اسفالت در حال اجرا است‪.‬طرفه تابان خاطرنشان کرد‪ :‬اجرای‬ ‫این پروژه معضل پارک خودرو و ترافیک ناشی از ان در‬ ‫حاشیه خیابان های نظر و توحید را برطرف می کند‪.‬‬ ‫اغاز مرحله دوم ازمون المپیاد‬ ‫دانشجویی کشور در اصفهان‬ ‫داوطلبان مرحله دوم ازمون المپیاد دانشجویی‬ ‫رقابت‬ ‫ِ‬ ‫هم زمان با سراسرکشور صبح دیروز در دانشگاه اصفهان اغاز‬ ‫شد‪.‬به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬رئیس ستاد برگزاری‬ ‫ازمون های دانشگاه اصفهان گفت‪ :‬روز گذشته در مرحله دوم‬ ‫این ازمون علمی ‪ ۱۶۳‬شرکت کننده اصفهانی از برگزیدگان‬ ‫گروه های متمرکز و غیرمتمرکز مرحله نخست در ‪ ۲۲‬رشته‬ ‫باهم رقابت کردند‪ .‬محمدرضا ایروانی‪ ،‬برگزاری ازمون المپیاد‬ ‫علمی دانشجویی کشور را هر ساله در دومرحله ای بیان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬مرحله نخست این ازمون برای قطب پنجم جمعه‬ ‫اول مرداد در دانشگاه اصفهان برگزار شد‪ .‬وی گفت‪ :‬مرحله‬ ‫نهایی این ازمون هر ساله به طور متمرکز در تهران برگزار‬ ‫می شد امسال از سال گذشته تاکنون با توجه به شیوع کرونا‬ ‫این مرحله در ‪ ۱۰‬مرکز استان به طور هم زمان برگزار می شد‬ ‫و یکی از مراکز برگزاری این ازمون اصفهان است‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 20‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4162‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیریت شهری برای ارتقای حمل ونقل اصفهان برنامه دارد‬ ‫اولویتتکمیلمترودرمناطقکمتربرخوردار‬ ‫گـروه اصفهان| پنجشـنبه گذشـته در حاشـیه بازدید‬ ‫اعضـای شـورای شـهر از رونـد پیشـرفت خـط دو متـرو‬ ‫اصفهـان‪ ،‬سرپرسـت شـهرداری اصفهـان اظهار کـرد‪ :‬به‬ ‫همـراه اعضـا شـورای اسلامی شـهر اصفهـان از پـروژه‬ ‫خـط دو قطار شـهری اصفهان بازدید شـد‪ ،‬تالش بسـیار‬ ‫گسـترده ای در زیر شـهر در حال انجام اسـت و بسـیاری‬ ‫از مـردم بـا توجـه به ایجاد نشـدن هیچ اختاللـی در روند‬ ‫رفت وامـد در خیابان هـا متوجـه ایـن عملیـات نشـده اند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬علیرضـا بـوژ مهرانی‪ ،‬گفـت‪ :‬این‬ ‫فعالیـت بـزرگ توسـط جوانـان دانشـمند‪ ،‬کارشـناس و‬ ‫کارگـران زحمتکـش در حـال انجـام بـوده و امیـد اسـت‬ ‫بـه زودی در اختیار مردم قرار گیرد‪ .‬سرپرسـت شـهرداری‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬خط دو قطار شـهری اصفهـان از دارک در‬ ‫خیابان زینبیه اغازشـده و به سـمت مرکز شـهر در مسـیر‬ ‫میـدان امـام علـی (ع)‪ ،‬میـدان امام حسـین (ع) و سـپس‬ ‫بـه سـمت کهنـدژ حرکـت می کنـد‪ ،‬امید اسـت بتـوان با‬ ‫هماهنگـی دسـتگاه های ذی ربـط منابـع مالی ایـن پروژه‬ ‫را تامیـن کنیـم تـا به ویـژه قسـمت هایی از متـرو کـه در‬ ‫مناطق کمتر توسـعه یافتـه قرار دارد‪ ،‬زودتر تکمیل شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بخـش خصوصـی بـرای تکمیـل خـط ‪۲‬‬ ‫متـرو اصفهـان مشـارکت می کنـد‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهر اصفهـان نیـز اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه رقم هـای سـنگینی که برای سـاخت‬ ‫مترو باید هزینه شـود‪ ،‬اسـتفاده از تـوان بخش خصوصی‬ ‫در ایـن زمینـه بررسـی خواهـد شـد و بـه نظـر می رسـد‬ ‫ایـن کار بـا مشـکلی مواجـه نشـده و منجـر شـود پروژه‬ ‫در زمـان کوتاه تـری بـه بهره بـرداری برسـد‪ .‬محمـد نور‬ ‫صالحـی افـزود‪ :‬بـا کاهـش زمان اتمـام پروژه علاوه بر‬ ‫صرفه جویـی در هزینه هـا‪ ،‬مـردم نیـز می تواننـد زودتر از‬ ‫مزایـای متـرو بهره مند شـوند‪ ،‬به ویـژه با توجه بـه اینکه‬ ‫خـط دو از منطقـه ‪ ۱۴‬و محـدوده زینبیه به سـمت مرکز‬ ‫شـهر حرکـت می کند‪ ،‬منجر بـه ارتقا کمـی و کیفی این‬ ‫منطقـه نیـز خواهـد شـد‪ .‬رئیس شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اصفهـان بـا بیان اینکـه امروز اعضای شـورای ششـم از‬ ‫عملیـات اجرایی خـط دو مترو در ایسـتگاه دارک‪ ،‬زینبیه‪،‬‬ ‫عاشـق اصفهانـی‪ ،‬عمان سـامانی و قدس بازدیـد کردند‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬با تالشـی که در سـال های گذشـته انجام شـده‪،‬‬ ‫حفـاری تونـل خـط دو از دارک تـا نزدیـک میـدان الله‬ ‫انجـام شـده و بـه زودی به این میـدان نیز خواهد رسـید‪.‬‬ ‫او اضافـه کـرد‪ :‬همچنیـن از سـمت دیگـر حفـاری تونل‬ ‫متـرو از ایسـتگاه کهندژ تا میدان امام علی (ع) اغازشـده‬ ‫و قـرار اسـت ایـن دو حفـاری از دو طرف در میـدان امام‬ ‫حسـین (ع) بـه یکدیگر برسـند‪ .‬نور صالحـی تاکید کرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۶‬ایسـتگاه در این مسـیر ‪ ۱۵‬کیلومتری پیش بینی شـده‬ ‫کـه عملیـات اجرایـی ‪ ۱۳‬ایسـتگاه ان در حـال انجـام‬ ‫اسـت‪ ،‬امـا ایـن عملیـات بـا تاخیـر مواجـه اسـت کـه از‬ ‫مدیـران سـازمان قطـار شـهری خواسـته شـد تـا برنامه‬ ‫جبرانـی و زمـان بنـدی نهایـی خود بـرای این پـروژه را‬ ‫ارائـه دهنـد تـا مشـخص شـود پـروژه در چـه موقعیتـی‬ ‫قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫نایب رئیس شـورای اسلامی شـهر اصفهان نیز اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬عملیـات اجرایـی خـط دو متـرو اکنـون به خوبی در‬ ‫حـال انجـام بـوده و امیـد اسـت بتـوان در برنامه ریـزی‬ ‫اینـده سـرعت ایـن عملیـات را بیشـتر کـرد به طوری که‬ ‫در پایـان ایـن دوره مدیریـت شـهری‪ ،‬خـط دو متـرو نیز‬ ‫بـه بهره بـرداری برسـد‪ .‬ابوالفضـل قربانـی با بیـان اینکه‬ ‫معضالتـی نیـز در مسـیر سـاخت خـط دو وجـود دارد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬شـاید مـردم از عملیاتـی کـه در زیرزمیـن در حال‬ ‫انجـام اسـت اطالع نداشـته باشـند‪ ،‬اما در عمـق بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬متـری شـهر اصفهـان‪ ،‬اکنـون هـزاران نفر مشـغول‬ ‫بـه کار هسـتند تـا خـط دو متر بـه بهره برداری رسـیده و‬ ‫در اختیـار مـردم قـرار گیرد‪ .‬نایب رئیس شـورای اسلامی‬ ‫شـهر اصفهـان گفـت‪ :‬بـرای خـط دوم متـرو‪ ،‬چهـار فـاز‬ ‫طراحی شـده و احتمـا ً‬ ‫ال در دو سـال اینـده‪ ،‬مسـیر کهندژ‬ ‫بـه میدان امـام حسـین (ع) خواهـد رسـید و بهره برداری‬ ‫خواهـد شـد‪ ،‬عملیـات ایـن تونـل اکنـون از دو طـرف با‬ ‫تـی بـی ام در حـال انجـام اسـت‪ .‬قربانـی افزود‪ :‬شـورای‬ ‫ششـم در توسـعه متـرو مصمـم اسـت و تلاش خـود را‬ ‫بـرای ارتقـای سـامانه های حمل ونقـل عمومـی اصفهان‬ ‫دوچنـدان می کنـد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اخریـن جزئیـات احـداث خـط ‪ ۲‬متـرو‬ ‫ا صفها ن‬ ‫مدیرعامـل سـازمان قطـار شـهری اصفهـان گفـت‪:‬‬ ‫مجمـوع پیشـرفت فیزیکـی خـط دو متـرو از دو سـال و‬ ‫نیم گذشـته تاکنون‪ ۳۲ ،‬درصد در بخش سـازه و عمران‬ ‫بـوده اسـت کـه امیدواریـم در این دوره مدیریت شـهری‬ ‫بـه پایـان برسـد‪ .‬محمدرضا بنکدار هاشـمی اظهـار کرد‪:‬‬ ‫در تعریـف جدیـد‪ ،‬فازهـای خـط دو مترو اصفهان از سـه‬ ‫فـاز بـه شـش فاز تغییـر کرد‪ ،‬بـر این اسـاس فـاز اول از‬ ‫دارک تـا اللـه تعریف شـده کـه از سـال ‪ ۹۶‬تاکنون ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیـارد تومـان در ان هزینـه شـده و تاکنون شـهرداری‬ ‫نیـز ‪ ۱۵۰‬میلیـارد تومـان از ان را پرداخـت کـرده اسـت‪،‬‬ ‫منابـع ایـن فـاز بـه اتمـام رسـیده اکنـون ‪ ۱۰۰‬میلیـارد‬ ‫تومـان بدهـی در ایـن فـاز داریـم‪ .‬او افـزود‪ :‬فـاز دوم از‬ ‫ایسـتگاه کهنـدژ تـا خیابان خلجا تعریف شـده اسـت‪ ،‬هر‬ ‫ایسـتگاه یک پیمانـکار جداگانـه دارد‪ ۵۰۰ ،‬میلیارد تومان‬ ‫اوراق مشـارکت نیـز بـرای این فاز دریافت شـده اسـت‪،‬‬ ‫از ایـن مقـدار ‪ ۳۵۰‬میلیـارد تومـان هزینـه شـده و حدود‬ ‫‪ ۵۰‬میلیـارد تومـان نیـز از منبعی دیگر در ایـن فاز هزینه‬ ‫شـده اسـت‪ .‬مدیرعامل سـازمان قطـار شـهری اصفهان‬ ‫گفـت‪ :‬در فـاز سـوم از میـدان امـام حسـین تـا میـدان‬ ‫قـدس نیـز قـرار بـوده ‪ ۶۰۰‬میلیـارد تومـان هزینه شـود‬ ‫که ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان ان با اوراق مشـارکت تامین شـده‬ ‫و ‪ ۱۵۰‬میلیـارد تومـان ان تامیـن و در ایسـتگاه ها هزینه‬ ‫شـده اسـت‪ .‬بنکـدار هاشـمی اضافـه کـرد‪ :‬بـرای فـاز‬ ‫چهـارم ‪ ۷۰۰‬میلیـارد تومـان اعتبـار پیش بینی شـده کـه‬ ‫‪ ۴۳۰‬میلیـارد تومـان توسـط بانک سـپه و مابقی توسـط‬ ‫بانـک شـهر پرداخـت می شـود‪ ،‬اخیـرًا در ایـن فـاز ایـن‬ ‫مبلـغ پرداخت شـده و درصـدد بسـتن قـرارداد هسـتیم‪.‬‬ ‫در دو مـاه اینـده عملیات اجرایی سـه ایسـتگاه ابن سـینا‪،‬‬ ‫حافـظ و امـام علـی (ع) نیـز اغـاز خواهد شـد‪ .‬او تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬فـاز پنـج متـرو نیز دپـوی خط دو اسـت‪ ،‬بـا توجه‬ ‫بـه مشـکالتی که در تملـک زمین این فاز وجود داشـته‪،‬‬ ‫اجـرای ایـن فـاز بـه تعویـق افتـاده اسـت‪ ،‬در بودجـه‬ ‫‪ ۸۰۰ ،۱۴۰۰‬میلیـارد تومـان بایـد در ایـن فـاز هزینـه‬ ‫شـود‪ ،‬بنابرایـن درصددیـم تملـک ایـن فـاز را در سـال‬ ‫جـاری انجـام دهیـم‪ .‬مدیرعامـل سـازمان قطار شـهری‬ ‫اصفهـان گفـت‪ :‬طبـق برنامه ریزی هـا عملیـات اجرایـی‬ ‫ایسـتگاه های خـط دو باید پیش از ورود تـی بی ام انجام‬ ‫شـود‪ ،‬بنابرایـن بـرای احداث این ایسـتگاه ها مشـکالت‬ ‫ترافیکـی برای شـهروندان ایجاد نمی شـود‪ ،‬همچنین در‬ ‫کاهـش هزینه هـا نیز تاثیرات بسـزایی داشـته اسـت‪ ،‬در‬ ‫ایـن راسـتا از ایسـتگاه دارک تـا اللـه همـه ایسـتگاه ها‬ ‫پیـش از ورود تـی بـی ام امـاده شـده اسـت‪ .‬هاشـمی‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬از مدیریـت شـهری درخواسـت حمایـت‬ ‫و پیگیـری مسـائل قطـار شـهری را داریـم‪ ،‬مجمـوع‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی خـط دو در دو سـال و نیـم اخیـر‬ ‫تاکنـون‪ ۳۲ ،‬درصـد در بخش سـازه و عمران بوده اسـت‬ ‫و امیدواریـم در ایـن دوره مدیریـت شـهری بـه پایـان‬ ‫برسـد‪ .‬او تصریح کـرد‪ :‬برای تجهیزات و تاسیسـات خط‬ ‫دو نیـز به صـورت مـوازی اقدامـات در حال انجـام بوده و‬ ‫قـرارداد ان بـا شـرکت مپنا بسـته شـده و درصـدد جذب‬ ‫منابـع دولتـی بـرای ایـن بخـش هسـتیم‪ .‬به جـز هزینه‬ ‫واگن هـا‪ ،‬خـط یـک حـدود ‪ ۵۰۰‬میلیـارد تومـان بودجـه‬ ‫نیـاز دارد‪ ،‬توسـعه خـط یک از ایسـتگاه قدس به سـمت‬ ‫دانشـگاه صنعتـی نیز در دسـتور کار بوده و بـه دلیل انکه‬ ‫از روی پـل می گـذرد بـه راحتـی و در کوتاه تریـن زمـان‬ ‫می تـوان ان را عملیاتـی کـرد‪ .‬مدیرعامل سـازمان قطار‬ ‫شـهری اصفهـان بـا بیـان اینکـه خط سـه نیـز از دروازه‬ ‫شـیراز تـا پایانه زندان تعریف شـده که مطالعـات اولیه ان‬ ‫انجـام شـده و می تـوان ان را نیز در دسـتور کار قـرارداد‪،‬‬ ‫گفـت‪:‬در فـاز چهـارم خـط دو متـرو‪ ،‬در طراحـی اولیـه‬ ‫احـداث ایسـتگاه امـام علـی (ع) نیـاز بـه ازادسـازی ‪۱۰‬‬ ‫هـزار متـر مربع از بافـت تاریخی داشـت بنابراین طراحی‬ ‫ایـن فـاز تغییـر کـرد به طوری که در ایسـتگاه ابن سـینا و‬ ‫امـام علـی (ع) تغییـرات قابل توجـه انجام شـد‪ .‬هاشـمی‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬هیـچ چـراغ راهـی بـرای مسـیر کهنـدژ تا‬ ‫خمینی شـهر نداریـم‪ ۳۰ ،‬مـگاوات برق نیز بـرای خط دو‬ ‫خریداری شـده کـه ماهانـه بیـش از ‪ ۷۰۰‬میلیـون تومان‬ ‫هزینـه بـرای اقسـاط ان پرداخـت می شـود‪ ،‬به طورکلـی‬ ‫حـدود هشـت هـزار میلیـارد تومـان بـرای بخش سـازه‬ ‫خـط دو باید هزینه شـود که تاکنون هـزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومـان ان هزینـه شـده اسـت البته ایـن مبلـغ اکنون به‬ ‫میـزان دو هـزار و ‪ ۵۰۰‬میلیـارد تومـان ارزش دارد‪.‬‬ ‫در منطقه ‪ ۱۲‬در حال اجراست‬ ‫احداث ‪ ۳۳‬کیلومتر مسیر ایمن دوچرخه سواری در شهر‬ ‫به گفتــه مدیر منطقه ‪ ۱۲‬شــهرداری اصفهان در این‬ ‫منطقه بالغ بر ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان طرح و پروژه افتتاح شده و‬ ‫این موضوع با توجه به کم برخوردار بودن منطقه از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫علــی باقری به ایمنا گفت‪ :‬در میدان علیخانی دو پروژه‬ ‫در حال اجرا است که یکی از انها با مشارکت و سرمایه گذار‬ ‫بخش خصوصی اســت؛ این پروژه بر روی ایســتگاه مترو‬ ‫احداث می شود و مساحت ان حدود هفت هزار مترمربع در‬ ‫دو طبقه است که مقررشــده در این مجموعه فروشگاه ها‬ ‫و ورزشــگاه هایی احداث شــود؛ البته پروژه ای در مجاورت‬ ‫این مجموعه قرار دارد که ‪ ۱۱‬طبقه اســت که چهار طبقه‬ ‫ان پارکینــگ و هفت طبقه ان تجــاری و دفتر کار بوده و‬ ‫از نظر نما و نوع سیســتم های بــه کار رفته در ان خاص‬ ‫است‪ .‬او با بیان اینکه به زودی در محله عاشق اباد مجموعه‬ ‫ورزشی کلنگ زنی خواهد شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خدمات عمرانی‬ ‫و مجموعه هایی که در دوره پنجم و ابتدای این دوره در این‬ ‫منطقه افتتاح شــد‪ ،‬بی نظیر است و در گذشته شاهد چنین‬ ‫موضوع هایی نبوده ایم زیرا ســاخت چنین ورزشــگاه هایی‬ ‫روی دیگر محله ها نیز تاثیرگذار بوده است‪ .‬مدیر منطقه ‪۱۲‬‬ ‫شهرداری اصفهان با بیان اینکه پنج ایستگاه خط یک مترو‬ ‫در منطقه ‪ ۱۲‬وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬منطقه ‪ ۱۲‬در مسیر خط یک‬ ‫مترو اصفهان قرار گرفته است و اغلب افراد منطقه از مترو‬ ‫اســتفاده می کنند‪ .‬او‪ ،‬احداث پارک سوار را از دیگر اقدامات‬ ‫این منطقه دانســت و افزود‪ :‬این مجموعه در کنار ایستگاه‬ ‫اول مترو (شــهرک قدس) احداث و موجب شد شهروندان‬ ‫ساکن در مناطق دو و ‪ ۱۲‬از این امکان استفاده کنند‪ .‬باقری‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این پارک سوار‪ ،‬یک پارکینگ خودرو نیز ایجاد‬ ‫شــده تا شهروندان اسایش بیشتری داشته باشند‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫ان امســال درصدد هستیم در مجاورت ایستگاه مفتح واقع‬ ‫در بهارستان یک پارکینگ خودروی سواری‪ ،‬موتورسیکلت‬ ‫و دوچرخه احداث کنیم‪ .‬او با اشاره به اقدامات در حال انجام‬ ‫در منطقه گفت‪ ۳۳ :‬کیلومتر مسیر ایمن دوچرخه سواری در‬ ‫ســطح منطقه در حال احداث اســت که تاکنون حدود ‪۶۰‬‬ ‫درصد ان به بهره برداری رســیده اســت‪ .‬مدیر منطقه ‪۱۲‬‬ ‫شــهرداری اصفهان با بیان اینکه مجموعه ورزشــی نگین‬ ‫نیز در ســه طبقه احداث شده که شــامل سالن هایی برای‬ ‫شرکت پخش رازی در نظر دارد عملیات برچیدن پنجره های فلزی موجود‪ ،‬اصالح فریم و تهیه و نصب درب و پنجره ‪ UPVC‬مرکز اصفهان‬ ‫خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار معتبر و واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬لذا کلیه شرکت های دارای رزومه کاری مرتبط می توانند‬ ‫ضمن واریز مبلغ ‪ 400/000‬ریال به حساب شماره ‪ 0110373161000‬سیبای بانک ملی بنام شرکت پخش رازی‪ ،‬به مدت ‪ 3‬روز کاری‬ ‫از تاریخ اگهی به ادرس دفتر مرکزی واقع در تهران‪ ،‬خیابان فردوسی‪ ،‬خیابان نوفل لوشاتو‪ ،‬نبش مسعود سعد‪ ،‬پالک ‪ 31‬مدیریت رفاه و پشتیبانی (واحد تدارکات)‬ ‫و در اصفهان به ادرس کیلومتر ‪ 5‬جاده اصفهان‪ ،‬بلوار پتروشیمی بنام اقای شیرخانی با شماره تماس ‪ 09137913012‬مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت فرمایند‪.‬‬ ‫ضمن ًا بازدید از محل پروژه‪ ،‬تماس و تبادل اطالعات فنی با شماره تماس ‪ 02163457000‬داخلی ‪ 1019‬اقای مهندس کامیار (در تاریخ های ‪ 22‬و ‪ 23‬شهریور‬ ‫در محل پروژه حضور دارند) الزامی می باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫شرکت پخش رازی‬ ‫ورزش های توپــی‪ ،‬رزمی و تفریحی اســت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بازسازی ایستگاه اتوبوس های شهری نیز از دیگر اقدامات‬ ‫در این منطقه است و تاکنون بالغ بر ‪ ۲۵‬ایستگاه ان بازسازی‬ ‫شــده؛ البته تمام این اقدامات برای اســتفاده کمتر مردم از‬ ‫خودروهای شخصی است‪ .‬او با اشاره به اسفالت ریزی پنج‬ ‫هزار مترمربعی در سطح منطقه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیمت اسفالت‬ ‫نسبت به سال گذشــته پنج برابر افزایش داشته و در حال‬ ‫حاضر قیمت قیر نزدیک به هفت میلیون تومان اســت؛ اما‬ ‫خوشــبختانه با توجه به افزایش بودجه می توانیم اقدامات‬ ‫الزم را در این راســتا انجام دهیم‪ .‬باقری گفت‪ :‬منطقه ‪۱۲‬‬ ‫نســبت به سال گذشته ‪ ۴۵‬درصد افزایش بودجه داشته که‬ ‫این موضوع نشــان می دهد ما در مقابل تورم ایستاده ایم‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬طبق برنامه و بودجه سال گذشته‪ ،‬توانستیم‬ ‫هر چهار و نیم میلیارد تومان بودجه تدوین شــده در بودجه‬ ‫را استفاده و معابر را اســفالت کنیم؛ البته در بودجه امسال‬ ‫نزدیک شش و نیم میلیارد تومان برای این موضوع در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬مدیر منطقه ‪ ۱۲‬شهرداری اصفهان گفت‪:‬‬ ‫اسفالت معابر‪ ،‬یکی از خواسته های مردم بود و همواره تالش‬ ‫کردیم با اســفالت های با کیفیت نیاز شهروندان را برطرف‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫ورود محموله بزرگ واکسن‬ ‫به خمینی شهر‬ ‫بــه گفتــه مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان‬ ‫شهرســتان خمینی شــهر بزرگ تریــن محمولــه‬ ‫واکســن کرونــا بــا حجــم ‪ ۳۶‬هــزار دوز وارد‬ ‫خمینی شــهر شــد‪.‬‬ ‫مجتبــی گلــزاری در خصــوص تامیــن واکســن‬ ‫شهرســتان خمینی شــهر‪ ،‬بــه ایســنا گفــت‪ :‬بــا‬ ‫پیگیری هــای وزارت بهداشــت‪ ،‬دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی و شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان‬ ‫بزرگ تریــن محمولــه واکســن کرونــا بــا حجــم ‪۳۶‬‬ ‫هــزار دوز وارد خمینی شــهر شــد‪.‬او افــزود‪ :‬شــهروندان‬ ‫مطابــق برنامــه واکسیناســیون و تمــاس شــبکه‬ ‫بهداشــت بــه مراکــز واکسیناســیون مراجعــه کننــد‬ ‫تــا واکســینه شــوند‪ .‬مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان‬ ‫شهرســتان خمینی شــهر در خصــوص اخریــن امــار‬ ‫واکسیناســیون شهرســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬تــا روز گذشــته‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۹۷‬هــزار دوز واکســن در شهرســتان‬ ‫تزریق شــده و پیش بینــی می شــود امــروز ایــن‬ ‫امــار بــه مــرز ‪ ۱۰۰‬هــزار دوز برســد‪.‬گلزاری اســتقبال‬ ‫مــردم را از طــرح واکسیناســیون مثبــت ارزیابــی کــرد‬ ‫و افــزود‪ :‬روزانــه ‪ ۳‬هــزار دوز واکســن در خمینی شــهر‬ ‫تزریــق می شــود کــه شــبکه بهداشــت توانایــی‬ ‫پوشــش ‪ ۶‬تــا ‪ ۷‬هــزار دوز در روز را نیــز دارد‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۲۴۲‬مبتالی جدید‬ ‫کرونا در کاشان‬ ‫در ‪ 48‬ســاعت گذشــته‪ ۲۴۲ ،‬بیمــار مبتــا بــه‬ ‫کرونــا در شهرســتان های کاشــان و اران و بیــدگل‬ ‫شناســایی کــه از ایــن تعــداد ‪ ۷۲‬نفــر بــا شــدت بیشــتر‬ ‫بیمــاری در مراکــز درمانــی بســتری شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما‪ ،‬رئیــس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان گفــت‪ :‬همچنیــن‬ ‫در ایــن مــدت دو بیمــار کرونایــی در شهرســتان های‬ ‫کاشــان و اران و بیــدگل هــم فــوت شدند‪.‬ســید‬ ‫علیرضــا مروجــی‪ ،‬مجمــوع بیمــاران بســتری را در‬ ‫مراکــز درمانــی ایــن دو شهرســتان ‪ ۷۹۲‬نفــر بیــان‬ ‫کــرد و افــزود‪ ۸۴ :‬نفــر از ایــن بیمــاران در بخــش‬ ‫مراقب هــای ویــژه مراکــز درمانــی دو شهرســتان‬ ‫تحــت درمــان هســتند‪.‬او گفــت‪ :‬تاکنــون ‪ ۱۲۱‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۰۷‬نفــر از شهرســتان های کاشــان و اران و بیــدگل‬ ‫نوبــت اول واکســن کرونــا و ‪ ۶۹‬هــزار و ‪ ۸۸۶‬نفــر هــم‬ ‫نوبــت دوم ایــن واکســن را دریافــت کرده انــد‪.‬‬ ‫شهردار داران مشخص شد‬ ‫بــه گفتــه رئیــس شــورای اســامی شــهر داران بــا‬ ‫رای اعضــای شــورای اســامی شــهر داران «حســن‬ ‫کامــکار» بــه عنــوان شــهردار ایــن شــهر انتخــاب‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا محمــدی بــه مهــر گفــت‪ :‬اعضــای‬ ‫شــورای اســامی شــهر داران در چهاردهمیــن جلســه‬ ‫رســمی پــس از بررســی ر گزینه هــای مطــرح شــده‬ ‫ســرانجام «حســن کامــکار» را بــه عنــوان شــهردار‬ ‫شــهر داران معرفــی کــرد‪.‬او افــزود‪ :‬شــهردار منتخــب‬ ‫گزینــه بومــی و دارای تجربــه کافــی و مــدرک‬ ‫تحصیلــی مهندســی عمــران اســت‪ ،‬او از ســال ‪۸۷‬‬ ‫تاکنــون رئیــس بنیــاد مســکن چــادگان اســت‪.‬رئیس‬ ‫شــورای اســامی شــهر داران گفــت‪ :‬او حــدود ‪۲۵‬‬ ‫ســال ســابقه مســئولیت بنیــاد مســکن در اســتان‬ ‫هرمــزگان کرمــان و لرســتان را نیــز در کارنامــه خــود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رفع مشکل کمبود معلم در‬ ‫اران و بیدگل با به کارگیری‬ ‫معلمان بازنشسته‬ ‫بــه گفتــه مدیــر اموزش وپــرورش اران و بیــدگل‬ ‫کمبــود معلــم در ایــن شهرســتان بــا به کارگیــری‬ ‫معلمــان بازنشســته عالقه منــد بــه کار و همچنیــن‬ ‫نیروهــای خریــد خدمــات جبــران می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬محمــد معــدن دار بــا اشــاره‬ ‫بــه وجــود کمبود معلــم در بســیاری از مناطــق اران و‬ ‫بیــدگل اظهــار داشــت‪ :‬ایــن کمبــود بــا به کارگیــری‬ ‫معلمــان بازنشســته عالقه منــد بــه کار و همچنیــن‬ ‫نیروهــای خریــد خدمــات جبــران شــده اســت‪.‬او بــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه اموزش وپــرورش هیــچ تضمینــی‬ ‫نســبت بــه برگــزاری کالس هــای ازاد امــوزش‬ ‫معلمــی نــدارد‪ ،‬گفــت‪ :‬حضــور در ایــن کالس هــا‬ ‫فقــط بــرای اشــنایی ابتدایــی عالقه منــدان در ســطح‬ ‫شهرســتان برگــزار می شــود‪.‬مدیر اموزش وپــرورش‬ ‫اران و بیــدگل در ادامــه افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫شــیوع کرونــا در ‪ ۱۸‬مــاه گذشــته و ادامــه امــوزش‬ ‫بــه روش مجــازی در مدرســه های کشــور‪ ،‬طــرح‬ ‫ملــی «کــوچ» از ســوی وزارت اموزش وپــرورش‬ ‫ابــاغ شــد کــه بــر پایــه ان‪ ،‬اندازه گیــری قــد و‬ ‫وزن تمامــی دانــش امــوزان در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬معــدن دار بیــان داشــت‪ :‬پــس از اجــرای‬ ‫طــرح کــوچ در اران و بیــدگل‪ ،‬ورزشــگاه مــادر بــرای‬ ‫انجــام حرکت هــای اصالحــی و کاهــش وزن دانــش‬ ‫امــوزان بــا اضافــه وزن در دســتور کار قــرار گرفــت‬ ‫و بــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده‪ ،‬نتایــج خوبــی‬ ‫بــه دســت امد‪.‬گفتنــی اســت ‪ ۲۰‬هــزار دانــش امــوز‬ ‫در ‪ ۱۳۵‬واحــد اموزشــی مشــغول در اران و بیــدگل‬ ‫مشــغول تحصیــل هســتند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫از پیک پنجم کرونا عبور‬ ‫کردیم‬ ‫بـه گفته سـخنگوی سـتاد مقابلـه با کرونـا از پیک‬ ‫پنجـم کرونـا عبـور کردیـم و از ابان فوتی هـای کرونا‬ ‫بـه زیـر ‪ ۵۰‬نفر می رسـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما‪ ،‬علیرضـا‬ ‫رئیسـی اظهار کـرد‪ ۵۰۰ :‬هزار دوز واکسـن اسـترازنکا‬ ‫و هـم اکنون پنـج میلیون دوز واکسـن سـینوفارم وارد‬ ‫کشـور شـد تا اخـر شـهریور ‪ ۱۵‬میلیـون دوز واکسـن‬ ‫دیگر هم وارد کشـور خواهد شـد‪ .‬او افـزود‪ :‬هفته اینده‬ ‫هـم بیـش از ‪ ۱۳‬میلیـون دوز واکسـن وارد می شـود‬ ‫و خیلـی زود وارد چرخـه توزیـع و تزریـق می شـود‪.‬‬ ‫سـخنگوی سـتاد ملـی کرونـا تصریـح کـرد‪ :‬از پیـک‬ ‫پنجـم عبـور کردیـم و از ابـان فوتی های کرونـا به زیر‬ ‫‪ ۵۰‬نفـر می رسـد‪ ،‬بـا ورود یـک محمولـه پنـج میلیون‬ ‫دوزی‪ ،‬به طورکلـی هالل احمـر تاکنـون ‪ ۳۰‬میلیـون و‬ ‫‪ ۳۹۰‬هـزار دوز واکسـن وارد کـرده اسـت‪.‬‬ ‫تزریق دز یاداور واکسن‬ ‫کرونا ضروری است‬ ‫فـوق تخصـص ریـه بیمارسـتان حضـرت رسـول‬ ‫اکرم(ص) گفت‪ :‬تزریق دز یاداور (سـوم) واکسـن علیه‬ ‫کرونـا ضـروری اسـت و حتی برخی واکسـن ها نیز نیاز‬ ‫بـه دز چهارم هـم دارند‪.‬‬ ‫دکتـر اولـدوز الـوش بـه ایرنـا گفـت‪ :‬بـر اسـاس‬ ‫گـزارش سـازمان جهانـی بهداشـت‪ ،‬تزریـق دز‬ ‫یـاداور واکسـن علیـه کرونـا بـرای افـرادی کـه دارای‬ ‫بیماری هـای پرخطـر بـوده یـا کسـانی کـه احتمـال‬ ‫درگیـری کرونـا را دوبـاره دارنـد‪ ،‬ضـروری اسـت و‬ ‫ایـن دز اطمینـان از اثـر واکسـن را تائیـد می کنـد‪ .‬او‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬برخـی واکسـن ها نیـز نیـاز بـه تزریق‬ ‫دز یـاداور (چهـارم) نیـز دارند کـه البته واکسیناسـیون‬ ‫عمومـی و تزریـق دزهـای مختلف واکسـن‪ ،‬تضمینی‬ ‫بـرای پیشـگیری از ابتال به کرونا نیسـت‪ ،‬بلکه شـدت‬ ‫بیمـاری و جلوگیـری مرگ ومیـر ناشـی از کرونـا را‬ ‫می گیـرد‪ .‬ایـن فـوق تخصـص ریـه تاکید کـرد‪ :‬هیچ‬ ‫واکسـنی ‪ ۱۰۰‬درصـد ایمنـی ندارنـد و نقـش و هـدف‬ ‫واکسیناسـیون کاهش تلفات کرونایی اسـت‪ ،‬به همین‬ ‫دلیلـی رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی ازجملـه زدن‬ ‫ماسـک و حفـظ فاصلـه اجتماعی بسـیار مهم بـوده و‬ ‫اگـر تجمعـی صـورت می گیـرد بایـد در فضای بسـته‬ ‫هـوا جریـان داشـته باشـد‪ .‬بـه گفتـه الـوش‪ ،‬ویروس‬ ‫المبـدا مسـری تر از جهش هـای الفا و دلتا کرونا اسـت‬ ‫و توانایـی انتقال و انتشـار سـریع تری نسـبت به سـایر‬ ‫جهش ها دارا بوده و نسـبت به سـایر سـویه های کرونا‬ ‫در گسـترش عفونـت در بدن مسـری تر اسـت‪ ،‬عالئم‬ ‫ابتلا بـه این گونـه نیـز کم وبیـش مشـابه گونه هـای‬ ‫دیگـر اسـت و شـامل افزایـش دمای بدن‪ ،‬سـرفه های‬ ‫مداوم و از دسـت دادن حس بویایی و چشـایی می شود‪.‬‬ ‫او تاکیـد کـرد‪ :‬بـرای قطـع زنجیـره انتقـال بیمـاری‬ ‫رعایـت دقیق تـر شـیوه نامه های بهداشـتی به ویـژه‬ ‫اسـتفاده مـداوم از ماسـک‪ ،‬فاصله گـذاری اجتماعـی و‬ ‫پرهیـز از حضور در مکان های شـلوغ توصیه می شـود‪.‬‬ ‫سـازمان بهداشـت جهانی در حـال انجـام مطالعات بر‬ ‫روی المبـدا‪ ،‬یکـی از جدیدتریـن گونه هـای ویـروس‬ ‫کروناسـت و خوشـبختانه تاکنون گزارشی از موارد ابتال‬ ‫بـه گونـه کرونـا المبدا در کشـور مـا گزارش نشـده و‬ ‫گونـه المبـدا بـرای اولین بـار در پرو شناسـایی شـد و‬ ‫تاکنـون در بیـش از ‪ ۲۰‬کشـور دنیـا موارد ابتلا به ان‬ ‫گزارش شـده اسـت‪ .‬وزارت بهداشـت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشـکی روز گذشـته‪ -‬پنجشـنبه‪ -‬اعالم کرد‪ :‬از دیروز‬ ‫چهارشـنبه‪ ۱۷ -‬شهریورماه‪ -‬تا ‪ ۱۸‬شهریور ‪ ۱۴۰۰‬و بر‬ ‫اسـاس معیارهـای قطعی تشـخیصی‪ ۲۶ ،‬هـزار و ‪۸۲۱‬‬ ‫بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشـور شناسـایی شد‬ ‫که سـه هزار و ‪ ۶۳۸‬نفر از انها بسـتری شـدند‪ .‬مجموع‬ ‫بیمـاران کووید‪ ۱۹‬در کشـور به ‪ ۵‬میلیـون و ‪ ۲۳۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۹۹‬نفر رسـید‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۲۴۶‬شـهر کشـور در وضعیت قرمز‪،‬‬ ‫‪ ۱۴۴‬شـهر در وضعیت نارنجی و ‪ ۵۸‬شـهر در وضعیت‬ ‫زرد قـرار دارنـد‪ .‬تاکنون ‪ ۲۱‬میلیـون و ‪ ۱۲۸‬هزار و ‪۹۲۹‬‬ ‫نفـر ُدز اول واکسـن کرونـا و ‪ ۱۱‬میلیـون و ‪ ۲۸۰‬هـزار‬ ‫و ‪ ۶۹۸‬نفـر نیـز ُدز دوم را تزریـق کرده انـد و مجمـوع‬ ‫واکسـن های تزریق شـده در کشـور بـه ‪ ۳۲‬میلیـون و‬ ‫‪ ۴۰۹‬هـزار و ‪ُ ۶۲۷‬دز رسـید‪ .‬ایـران اکنون در خیز پنجم‬ ‫کرونـا کـه از ابتـدای تیرمـاه از جنـوب اغـاز شـد و به‬ ‫مرکـز کشـور رسـید‪ ،‬به سـر می بـرد‪ .‬تلفـات کرونا در‬ ‫کشـور ‪ ۲۸‬مردادمـاه از مـرز صـد هـزار نفر عبـور کرد‬ ‫و روز سه شـنبه دوم شـهریورماه بـا ‪ ۷۰۹‬مـورد مـرگ‪،‬‬ ‫رکـورد تلفـات روزانـه طـی ‪ ۱۹‬ماه گذشـته شکسـت‪.‬‬ ‫کرونـا اوایـل اسـفند ‪ ۹۸‬در ایران شـیوع یافت‪.‬‬ ‫اغاز ثبت نام واکسیناسیون‬ ‫دانشجویان و طالب‬ ‫سـخنگوی وزارت بهداشـت از بـاز شـدن سـامانه‬ ‫ثبت نـام واکسیناسـیون کرونـا بـرای دانشـجویان و‬ ‫طلاب خبـر داد‪.‬‬ ‫محمد هاشـمی در اینسـتاگرام خود نوشـت‪ :‬سامانه‬ ‫ثبت نـام واکسیناسـیون کرونـا بـرای دانشـجویان و‬ ‫طالب باز شـد‪ .‬دانشـجویان زیرمجموعـه وزارت علوم‪،‬‬ ‫وزارت بهداشـت‪ ،‬دانشـگاه ازاد و طلاب حوزه هـای‬ ‫علمیه سراسـر کشـور می تواننـد به سـایت ‪salamat.‬‬ ‫‪ gov.ir‬مراجعـه کـرده و بـا ورود کد ملـی‪ ،‬تاریخ تولد‬ ‫و شـماره همـراه‪ ،‬ثبت نـام و بالفاصلـه زمـان و مـکان‬ ‫تزریـق واکسـن را انتخـاب کنند‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 20‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4162‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیر انجمن حمایت از کودکان کار اصفهان‪:‬‬ ‫تنها‪ 250‬کودک کار در انجمن حمایت می شوند‬ ‫‪ 800‬کودک کار در اصفهان شناسایی شده اند‬ ‫بـه گفته مدیر انجمن حمایـت از کودکان کار اصفهان‪،‬‬ ‫در حالی ‪ ۸۰۰‬کودک کار در اصفهان شناسـایی شـدند که‬ ‫تعـداد ‪ ۲۵۰‬نفر از انهـا تاکنون موردحمایـت قرارگرفته اند‪،‬‬ ‫در جهت توانمندسـازی این کودکان تالش می شـود برای‬ ‫حمایـت تحصیلـی انهـا بـا کالس سـواد اموزی بررسـی‬ ‫وضعیت تحصیل انها را دنبال کنیم‪ .‬نوید مسـائلی به ایمنا‬ ‫گفـت‪ :‬انجمن حمایـت از کودکان کار اصفهـان در مرحله‬ ‫اول شناسـایی کـودکان کار بـه صورت میدانی اسـت‪ ،‬بعد‬ ‫از ان مراجعـه به محل زندگی انهاسـت کـه در این مرحله‬ ‫وضعیـت خانـواده از نظـر اقتصادی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫بهداشـتی بررسـی می شـود و بعد روند تشـکیل پرونده با‬ ‫اولویت بنـدی ایـن کودکان صـورت گرفتـه و موردحمایت‬ ‫قـرار می گیرنـد‪ .‬او اضافـه کـرد‪ :‬در حال ‪ ۸۰۰‬کـودک کار‬ ‫در اصفهان شناسـایی شـده اسـت کـه ‪ ۲۵۰‬نفـر از انها به‬ ‫وسـیله انجمن موردحمایت قرارگرفته اند‪ ،‬حمایت ها بیشتر‬ ‫ارائه بسته اموزشی‪ ،‬کالس های سـواداموزی‪ ،‬کالس های‬ ‫تقویتـی و برگزاری دوره های اموزش خیاطی‪ ،‬ارایشـگری‪،‬‬ ‫کار بـا لـوازم خانگی و امـوزش انجام کارهـای مختلف به‬ ‫انها اسـت‪ .‬مدیـر انجمن حمایت از کـودکان کار اصفهان‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬اکثـر ایـن کودکان بدسرپرسـت هسـتند یا‬ ‫پـدر انها بیمار یـا از کارافتاده یا دچار اعتیاد اسـت‪ ،‬در حال‬ ‫حاضـر مهمتریـن حمایـت توجه به مسـائل حقوقـی این‬ ‫کـودکان‪ ،‬هویـت و مـوارد پزشـکی و سلامت انها اسـت‬ ‫که به وسـیله انجمن انجام می شـود‪ .‬مسـائلی‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کـرد‪ :‬ایـن انجمن تالش می کنـد با تکیه بـر فعالیت های‬ ‫گروهـی و داوطلبانـه اعضـای خـود‪ ،‬در بهبـود وضعیـت‬ ‫زندگـی کودکان و در زمینه هایی ماننـد اموزش‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫حقوقی‪ ،‬بهداشـتی‪ ،‬اطالع رسـانی‪ ،‬مددکاری و روانشناسی‬ ‫مشـارکتی فعـال داشـته باشـد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬در بخـش‬ ‫معاونـت حقوقـی ایـن انجمـن تلاش بر رفع مشـکالت‬ ‫حقوقـی این کـودکان مانند عـدم هویت تعـدادی از ان ها‬ ‫مدنظـر بـوده اسـت و مطالبـات ان هـا از طریـق رایزنی با‬ ‫سـازمان های دولتی شـامل بهزیسـتی‪ ،‬اداره اتباع خارجی‪،‬‬ ‫امـوزش و پـرورش و شـهرداری انجام می شـود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ارائه مشاوره و خدمات مددکاری با حمایت از‬ ‫کودکان‬ ‫مدیـر انجمـن حمایـت از کـودکان کار اصفهـان‪،‬‬ ‫معاون اموزش ابتدایی استان اصفهان خبر داد‬ ‫اغاز اموزش ترکیبی از ابان ماه‬ ‫به گفتــه معاون اموزش ابتدایــی اداره کل اموزش‬ ‫و پرورش اســتان اصفهان‪ ،‬ارائــه اموزش ها و تدریس‬ ‫همکاران با اغاز سال تحصیلی ‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱‬به صورت‬ ‫مجازی در مهرماه شروع می شود و با بهتر شدن شرایط‬ ‫و مطابق تصمیم ســتاد ملی کرونا در ادامه کار و از ابان‬ ‫ماه اموزش ترکیبی را برای دانش اموزان خواهیم داشت‪.‬‬ ‫لیالســادات ابطحی در خصوص وضعیت بازگشایی‬ ‫مدارس برای سال تحصیلی جدید‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬امسال‬ ‫اول مهرماه بازگشــایی مدارس طی مراســم نمادین با‬ ‫حضور کادر مدارس انجام خواهد شد و ارائه اموزش ها و‬ ‫تدریس همکاران با اغاز سال تحصیلی ‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱‬به‬ ‫صورت مجازی در مهرماه شروع می شود‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫با توجه به شــیوع ویروس کرونا و وضعیت فعلی استان‬ ‫مطابق تصمیم ستاد ملی کرونا و ابالغ ان به اموزش و‬ ‫پرورش اصفهان به دلیل اینکه سالمت دانش اموزان را‬ ‫بر اموزش مقدم می دانیم برای ســال تحصیلی جدید از‬ ‫گفـت‪ :‬ارائـه خدمـات روانشناسـی بـا بهره گیـری از‬ ‫بهتریـن متدهـا بـه کـودکان و خانواده های انهـا به دلیل‬ ‫وجـود اسـیب های اجتماعـی فـراوان صـورت می گیـرد‬ ‫و در زمینـه سلامت روان ایـن کـودکان هـم سـعی بـر‬ ‫ایـن بـوده تـا مشـاوره های فـردی و گروهـی را بـرای‬ ‫کـودکان و خانواده هـای انهـا برگـزار کنیـم‪ .‬مسـائلی‪،‬‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬ارائـه خدمـات فرهنگـی موثـر و کارامـد به‬ ‫وسـیله کمیته های انجمـن و دیگر سـازمان های مردمی‪،‬‬ ‫اول مهرماه به صورت مجــازی در خدمت خانواده ها و‬ ‫دانش اموزان خواهیــم بود‪ .‬معاون اموزش ابتدایی اداره‬ ‫کل اموزش و پرورش اســتان اصفهــان‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ترجیح می دهیم با به کار بردن تمهیدات الزم و با حفظ‬ ‫ســامت دانش اموزان به انها خدمــت کرده و اموزش‬ ‫دهیم‪ ،‬بر همین اساس و با در نظر گرفتن تصمیم ستاد‬ ‫ملــی کرونا بازگشــایی مدارس از ابان مــاه به صورت‬ ‫تدریجی‪ ،‬اقتضایی و ترکیبی می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬واکسیناسیون فرهنگیان گامی برای شروع‬ ‫سال تحصیلی ایمن‬ ‫ابطحی تاکید کرد‪ :‬با شــیوع گسترده ویروس کرونا‬ ‫و خطر ابتالی دانش اموزان‪ ،‬در شــرایط فعلی و مهرماه‬ ‫خدمـات مددکاری با شناسـایی و حمایـت از کودکان کار‬ ‫بـا بهره گیـری از امکانـات و خدمـات موجـود صـورت‬ ‫می گیـرد‪ .‬او تصریـح کـرد‪ :‬در بخـش خدمـات اموزشـی‬ ‫کاربـردی در جهـت توانمندسـازی ایـن کـودکان تالش‬ ‫می شـود بـرای حمایـت تحصیلـی انهـا با کالس سـواد‬ ‫امـوزی بررسـی وضعیـت تحصیـل انهـا را دنبـال کنیم‬ ‫و پیگیـر ایـن موضـوع باشـیم تـا کـودکان دچـار تـرک‬ ‫تحصیل نشـوند‪.‬‬ ‫ارائه اموزش های حضوری و ترکیبی را نداریم‪ ،‬اما با بهتر‬ ‫شــدن شرایط و مطابق تصمیم ستاد ملی کرونا در ادامه‬ ‫کار و از ابان ماه امــوزش ترکیبی را برای دانش اموزان‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬او با تاکید به روند واکسیناسیون معلمان‬ ‫برای مصون ماندن از ابتال به ویروس کرونا‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫درواقع واکسیناسیون فرهنگیان گامی برای شروع سال‬ ‫تحصیلی ایمن انها بوده است‪ ،‬به همین دلیل در اصفهان‬ ‫این اقدام مهم انجام گرفت و همکاران فرهنگی در مراکز‬ ‫واکسیناسیون تعیین شده دو دوز واکسن را دریافت کردند‪،‬‬ ‫تعدادی هم که از برنامه واکسیناســیون جامانده بودند‪،‬‬ ‫همچنان روند واکسیناسیون انها برای ایمن سازی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫روانشناس و مشاور خانواده‪:‬‬ ‫گزارش امار خودکشی کمتر از میزان واقعی است‬ ‫‪ ۱۰‬سـپتامبر (‪ ۱۹‬شـهریور) روز جهانـی پیشـگیری از‬ ‫خودکشـی نـام دارد؛ روزی بـرای افزایـش اگاهـی دربـاره‬ ‫خطـرات خودکشـی و پیشـگیری از ان در دنیـا‪ .‬خودکشـی‬ ‫همان گونـه کـه راه های مختلفی دارد‪ ،‬علل متفاوتـی نیز دارد؛‬ ‫نداشـتن مهارت هـای زندگـی‪ ،‬اختلاالت روحـی و جسـمی‪،‬‬ ‫اعتیـاد بـه مـواد مخـدر و ‪ ...‬همـه می تواننـد از علت هـای‬ ‫خودکشـی در افـراد باشـند‪ ،‬امـا یکـی از مهم تریـن علـل‬ ‫خودکشـی ناامیـدی اسـت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسـنا‪ ،‬سـهیال مهین پرور‪ ،‬روانشـناس و مشاور‬ ‫خانـواده‪ ،‬مـدرس بهزیسـتی و رئیـس هیئت مدیـره همیـاران‬ ‫اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه بـر اسـاس گـزارش انجمـن‬ ‫بین المللـی پیشـگیری از خودکشـی‪ ،‬هرسـال بیـش از ‪۸۰۰‬‬ ‫هـزار نفـر جـان خـود را براثـر خودکشـی از دسـت می دهند‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬بـر اسـاس ایـن امـار هـر ‪ ۴۰‬ثانیه یـک نفر به‬ ‫علـت خودکشـی در جهـان فـوت می کنـد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬خودکشـی در میـان ‪ ۲۰‬علـت اصلـی‬ ‫مر گ و میـر‬ ‫او بابیـان اینکـه خودکشـی در میـان ‪ ۲۰‬علـت اصلـی‬ ‫مرگ ومیـر در جهـان قـرار دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬امـار خودکشـی در‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۶‬در جهـان‪ 10/5 ،‬نفـر از هـر ‪ ۱۰۰‬هـزار بود‪ .‬البته‬ ‫میـزان خودکشـی در میـان کشـورهای جهان بسـیار متفاوت‬ ‫اسـت‪ ،‬به طوری که از ‪ ۵‬مرگ ناشـی از خودکشـی در هر ‪۱۰۰‬‬ ‫هـزار نفـر تـا بیـش از ‪ ۳۰‬مـرگ ناشـی از خودکشـی در ‪۱۰۰‬‬ ‫هـزار نفـر در کشـورهای مختلـف گـزارش شـده اسـت‪ .‬این‬ ‫روانشـناس و مشـاور خانـواده با اشـاره به اینکـه ‪ ۷۹‬درصد از‬ ‫موارد خودکشـی در کشـورهای بـا درامد پایین و متوسـط رخ‬ ‫می دهـد‪ ،‬افـزود‪ :‬کشـورهای بـا درامـد بـاال به طـور میانگین‬ ‫‪ ۱۱.۵‬خودکشـی در هـر ‪ ۱۰۰‬هـزار نفـر دارنـد‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫در کشـورهای پردرامـد مـردان سـه برابـر بیشـتر از زنـان به‬ ‫علت خودکشـی می میرند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در مقابل‪ ،‬در کشـورهای‬ ‫بـا درامـد متوسـط‪ ،‬میـزان مرگ ناشـی از خودکشـی در زنان‬ ‫و مـردان بـه هـم نزدیک تـر و نسـبت مرد بـه زن ‪ ۱.۵‬اسـت‪.‬‬ ‫مهیـن پرور خودکشـی را دومین علت مـرگ پس از تصادفات‬ ‫جـاده ای در میـان افراد جوان در سـنین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۹‬سـال عنوان‬ ‫کـرد و افـزود‪ :‬در میـان نوجوانـان ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۹‬سـال‪ ،‬خودکشـی‬ ‫دومیـن علت مـرگ در میان دختران (پـس از عوارض مربوط‬ ‫به بارداری) و سـومین علت مرگ در پسـران (پـس از حوادث‬ ‫ت بین فردی) اسـت‪.‬‬ ‫جـاده ای و خشـون ‬ ‫‪ ÁÁ‬علل اصلی خودکشی چیست؟‬ ‫او بابیـان اینکـه علـل خودکشـی مثـل راه هـای ان‬ ‫متفـاوت اسـت‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬هر فـرد در زندگی مشـکالت‬ ‫و در مقابـل توانایـی سـازگاری متفاوتـی دارد‪ .‬ایـن مـدرس‬ ‫بهزیسـتی نداشـتن مهـارت سـازگاری را یکـی از دالیـل‬ ‫اصلـی خودکشـی برشـمرد و افـزود‪ :‬ممکـن اسـت افـراد‬ ‫بـه دلیـل ناتوانـی در مقابلـه بـا شـرایط و اتفاقـات اسـیب زا‬ ‫تصمیـم بـه خودکشـی بگیرنـد‪ .‬بـه دلیـل ضعـف تربیتـی‬ ‫والدیـن و سیسـتم غلـط امـوزش و پـرورش‪ ،‬کـودکان در‬ ‫سـنین پاییـن مهارت های مقابلـه ای‪ ،‬مهارت های سـازگاری‬ ‫و مهارت هـای زندگـی را نمی داننـد و در شـرایط سـخت‬ ‫تصمیـم به خودکشـی می گیرند‪ .‬او یکی دیگـر از علل اصلی‬ ‫خودکشـی را اختلاالت روانی عنوان و تصریـح کرد‪ :‬تجربه‬ ‫اختلاالت روانـی و یا داشـتن سـابقه خانوادگـی اختالالتی‬ ‫مثـل افسـردگی‪ ،‬دوقطبـی‪ ،‬جنـون انـی‪ ،‬اضطرابـی و ‪...‬‬ ‫یکـی از علـل اصلـی خودکشـی اسـت‪ .‬درحالی که بـه دلیل‬ ‫نااگاهـی افـراد از شـکل بـروز بیماری هـای خلقـی‪ ،‬معموال‬ ‫زمـان مناسـب بـرای درمـان را از دسـت می دهنـد‪ .‬مهیـن‬ ‫پـرور بابیـان اینکـه بیماری هـای روحـی مثـل بیماری های‬ ‫جسـمی درد نـدارد و بـا پرخاشـگری‪ ،‬بی حوصلگـی‪ ،‬خـواب‬ ‫نامناسـب‪ ،‬غمگینـی‪ ،‬انـزوا و ‪ ...‬خود را نشـان می دهد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬واکنـش دیگـران بـه ایـن رفتارهـا حتـی توهین امیـز و‬ ‫سـرکوب کننده اسـت‪ ،‬اما در مقابـل‪ ،‬برای دردهای جسـمی‬ ‫بیشـتر ترحـم و توجـه اطرافیـان دریافـت می شـود‪ .‬او بـه‬ ‫خشـم شـدید اشـاره و اظهـار کـرد‪ :‬گاهـی اوقـات خشـم و‬ ‫ناراحتـی شـدید فـرد باعـث می شـود او به جایـی برسـد کـه‬ ‫نخواهـد دیگـر در زندگـی بمانـد‪ .‬او به جـای تخریـب فردی‬ ‫کـه اشـتباه کـرده‪ ،‬خـود را از بیـن می برنـد‪ ،‬بـر این اسـاس‬ ‫امـوزش مهارت هـای کنترل خشـم بـرای کاهـش این نوع‬ ‫خودکشـی بسـیار الزم به نظر می رسـد‪ .‬رئیـس هیئت مدیره‬ ‫همیـاران اصفهـان از بیماری هـای جسـمی به عنـوان یکـی‬ ‫دیگـر از علـل خودکشـی یادکـرد و گفـت‪ :‬کسـانی کـه از‬ ‫بیماری هـای شـدید جسـمی رنـج می برنـد یـا طـی یـک‬ ‫حادثـه‪ ،‬نقص شـدید عضـوی پیداکرده انـد‪ ،‬در معرض خطر‬ ‫اقـدام به خودکشـی هسـتند‪ .‬این افـراد نمی تواننـد با زندگی‬ ‫جدیـد کنـار بیاینـد و به حدی می رسـند که تحمـل بیماری‬ ‫از توانایـی انهـا خـارج اسـت‪ .‬درواقـع ناامیـدی‪ ،‬افسـردگی‬ ‫و بـی انگیزگـی بـرای ادامـه زندگـی ان هـا را اقنـاع بـه‬ ‫خودکشـی می کنـد‪.‬‬ ‫او ارتباطـات ناسـالم را یکـی دیگـر از علت هـای‬ ‫خودکشـی عنـوان کرد و افـزود‪ :‬روابط دوسـتانه و عاشـقانه‬ ‫اسـیب زا بـا افـرادی کـه وضعیـت روانـی بـا ثباتـی ندارنـد‬ ‫باعـث اسـیب دیـدن روان فـرد و تغییر نگرش او نسـبت به‬ ‫زندگـی می شـود‪ ،‬ایـن درحالی اسـت کـه ارتباطات ناسـالم‬ ‫خطر خودکشـی نوجوانان را بیشـتر می کند‪ .‬این روانشـناس‬ ‫و مشـاوره خانـواده در مـورد سـوءمصرف مـواد مخـدر‬ ‫به عنـوان یکـی دیگـر از علـل خودکشـی‪ ،‬گفـت‪ :‬سـابقه‬ ‫مصـرف مـواد مخـدر ارتبـاط زیـادی بـا خودکشـی دارد‪ .‬بار‬ ‫روانـی مصـرف مـواد مخـدر‪ ،‬توهم هـای ناشـی از مصـرف‪،‬‬ ‫عـدم کنتـرل خـود و واکنش قهـری دیگران باعث می شـود‬ ‫فـرد برای فـرار از پیامدهای اعتیاد‪ ،‬اقدام به خودکشـی کند‪.‬‬ ‫او بابیـان اینکـه ناامیدی یکـی از مهم ترین علل خودکشـی‬ ‫اسـت‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬شـرایط بحرانـی اقتصـادی و فرهنگـی‬ ‫یـک جامعـه باعـث می شـود کـه افـراد‪ ،‬به سـختی خـود را‬ ‫نسـبت به اینده ای روشـن امیـدوار کنند‪ .‬نابرابـری‪ ،‬تبعیض‪،‬‬ ‫بیـکاری و امثال این مشـکالت‪ ،‬باعث احسـاس یاس شـده‬ ‫و فـرد حـس می کنـد هیچ کاری از دسـتش بـر نخواهد امد‬ ‫و هیـچ شانسـی بـرای موفقیـت نـدارد‪ .‬مهیـن پـرور برخی‬ ‫دیگر از دالیل خودکشـی را شـامل شکسـت خـوردن متعدد‬ ‫در تجـارب زندگـی‪ ،‬سـابقه خانوادگی خودکشـی‪ ،‬مرگ یک‬ ‫عزیز‪ ،‬از دسـت دادن یک رابطه مهم‪ ،‬از دسـت دادن شـغل‪،‬‬ ‫احسـاس شـدید حقـارت و تجربه مورد تجاوز قـرار گرفتن یا‬ ‫سوءاسـتفاده جنسـی و جسـمی برشـمرد‪ .‬او در ادامه با اشاره‬ ‫بـه اینکـه در شـصت و ششـمین نشسـت بهداشـت جهانی‬ ‫در مـاه مـه سـال ‪ ،۲۰۱۳‬اولین برنامـه روان درمانی سـازمان‬ ‫بهداشـت جهانی بـه تصویب رسـید توضیح داد‪ :‬پیشـگیری‬ ‫از خودکشـی به عنـوان بخشـی جدایی ناپذیـر از ایـن طـرح‬ ‫بـود کـه به موجب ان کاهش میزان خودکشـی در کشـورها‬ ‫بـه میـزان ‪ ۱۰‬درصد تـا سـال ‪ ۲۰۲۰‬هدف گذاری شـد‪ .‬این‬ ‫مـدرس بهزیسـتی بابیـان اینکـه میانگیـن سـاالنه جهانـی‬ ‫خودکشـی ‪ ۱۱/۴‬در هـر صـد هـزار نفـر جمعیـت اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬بااین حال‪ ،‬ازانجاکه خودکشـی یک مسـئله حسـاس‬ ‫و حتـی در برخـی از کشـورها غیرقانونـی اسـت‪ ،‬به احتمـال‬ ‫بسـیار زیـاد کمتـر از میـزان واقعـی گـزارش می شـود‪ .‬او با‬ ‫اشـاره بـه اینکـه در بسـیاری از کشـورها‪ ،‬بیشـترین میـزان‬ ‫خودکشـی در جوانـان اتفـاق می افتـد‪ ،‬گفـت‪ :‬خودکشـی‬ ‫دومیـن علـت اصلـی مرگ ومیـر در سـنین ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۲۹‬سـال‬ ‫در سـطح جهـان اسـت‪ .‬مهیـن پـرور مصـرف افت کش ها‪،‬‬ ‫حلق اویـز شـدن و سلاح گـرم را از شـایع ترین روش هـای‬ ‫خودکشـی در سـطح جهـان اعلام کـرد و افـزود‪ :‬بسـیاری‬ ‫از روش هـای دیگـر بـا توجـه به گـروه اجتماعـی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫در دسـترس بـودن و حتی برحسـب جنسـیت افراد اسـتفاده‬ ‫می شـوند‪ .‬این روانشـناس و مشـاور خانواده خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫به طورکلـی سـابقه اقـدام بـه خودکشـی‪ ،‬یکـی از قوی ترین‬ ‫پیشـگویی کننده های شناخته شـده بـرای اقدام به خودکشـی‬ ‫اسـت و خطـر خودکشـی را تـا ‪ ۱۰‬برابر به خصوص در سـال‬ ‫اول وقـوع افزایـش می دهـد‪ .‬او همچنیـن بابیـان اینکـه‬ ‫خودکشـی همچنـان به عنـوان یکـی از علـل اصلـی مـرگ‬ ‫در سراسـر جهـان بـه شـمار مـی رود و یکـی از نگرانی های‬ ‫عمـده در بهداشـت عمومـی اسـت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بیشـترین‬ ‫میزان شـیوع خودکشـی نوجوانان در هر دو جنس در جنوب‬ ‫شـرقی اسـیا و شـرق اروپـا رخ می دهد‪.‬‬ ‫سـاالنه‪ ،‬نزدیـک به چهار هـزار و ‪ ۶۰۰‬جـوان ‪ ۱۰‬تا ‪۲۴‬‬ ‫سـاله خودکشـی می کننـد‪ .‬امـار تکان دهنده تـر ایـن اسـت‬ ‫کـه بـرای هـر خودکشـی منجر بـه مـرگ در نوجوانـان ‪۱۵‬‬ ‫تـا ‪ ۲۴‬سـاله‪ ،‬بیـن ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۲۰۰‬مـورد اقـدام بـه خودکشـی‬ ‫وجـود دارد‪ .‬مهیـن پـرور عوامـل مرتبـط بـا خودکشـی‬ ‫نوجوانـان را در سـه دسـته عوامل دموگرافیک شـامل سـن‪،‬‬ ‫جنسـیت‪ ،‬گرایش جنسـی‪ ،‬نژاد و قومیـت‪ ،‬عوامل محیطی و‬ ‫عوامـل روانی دانسـت و هشـدار داد‪ :‬مطالعات نشـان داده اند‬ ‫نوجوانانـی کـه یـک یـا بیشـتر از عوامـل خطـر را دارنـد‪ ،‬با‬ ‫احتمال بیشـتر در معـرض درگیر شـدن در رفتارهای مرتبط‬ ‫با خودکشـی هسـتند که ایـن موضوع ضـرورت مهارت های‬ ‫زندگـی و حـل مشـکالت بـه نوجوانـان را نشـان می دهد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫هم افزایی کمیته امداد استان با‬ ‫سپاه و بسیج سازندگی‬ ‫گروه جامعه‪ :‬در جلسه مشترکی با حضور فرمانده سپاه‬ ‫صاحب الزمان(عج)‪ ،‬مسئولین بسیج سازندگی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫کمیته امداد استان اصفهان و گروه های جهادی‪ ،‬نقش این‬ ‫دو نهاد در تامین مسکن محرومان‪ ،‬اشتغال‪ ،‬اموزش و اکرام‬ ‫ایتام و نیازمندان همچنین برون رفت از مشکالت ایشان‬ ‫بررسی شد‪.‬‬ ‫کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬با تشریح اقدامات حمایتی مجموعه سپاه و‬ ‫گروه های جهادی در طرح های مختلف ازجمله مسکن‪،‬‬ ‫اشتغال‪ ،‬اموزش و اکرام ایتام و نیازمندان‪ ،‬بیان داشت‪ :‬هیچ‬ ‫مانعی برای تعامل حداکثری بین این دو نهاد وجود ندارد و‬ ‫در اکثر برنامه های حمایتی که برای رفع مشکالت جامعه‬ ‫تحت پوشش کمیته امداد به اجرا درامده‪ ،‬سپاه نقش پررنگی‬ ‫داشته است‪ .‬کریم زارع با تاکید بر هم افزایی و تعامل بسیج‬ ‫و مشارکت خیران برای اجرای بهتر طرح های کمیته امداد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬هم اکنون بالغ بر ‪ ۲۵‬هزار فرزند یتیم و محسنین‬ ‫تحت حمایت این نهاد قرار دارند که در تفاهم نامه ای‬ ‫با سازمان بسیج مستضعفان مقرر شد‪ ،‬بسیجیان عزیز‬ ‫سرپرستی ‪ ۵‬هزار و ‪ ۷۴۶‬نفر از این ایتام و نیازمندان را‬ ‫به عنوان فرزند معنوی خویش عهده دار و ماهانه مبلغی را‬ ‫برای حمایت از ایشان پرداخت کنند‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫دغدغه ما خدمت رسانی به مردم با استفاده از ظرفیت نهفته‬ ‫در هر دو نهاد است‪ ،‬افزود‪ :‬این مشارکت از طریق مراجعه‬ ‫به سامانه ‪ ekram.emdad.ir‬و استفاده از برگه های‬ ‫توزیع شده در نواحی بسیج و دریافت شناسنامه کودکان ایتام‬ ‫و نیازمند صورت می گیرد‪ .‬در این جلسه‪ ،‬سردار فدا فرمانده‬ ‫سپاه صاحب الزمان(عج) نیز با اشاره به اینکه شجره طیبه‬ ‫بسیج و کمیته امداد با حسن تدبیر و نفس مسیحایی حضرت‬ ‫امام در کشور راه اندازی شد و در ‪ ۴۲‬سال با رهنمون های‬ ‫رهبر فرزانه انقالب منشا خیر و برکات بسیار بوده اند‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬سپاه و گروه های جهادی با توجه به ظرفیت های‬ ‫درون سازمانی خود‪ ،‬در کنار کمیته امداد می بایست از‬ ‫احاد مردم در بسیج و بعدهای مختلف سیاسی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و اجتماعی برای امدادرسانی به نیازمندان استفاده کنند‬ ‫تا کاری فراگیر و گسترده انجام شود‪ .‬سردار فدا با اشاره‬ ‫به تفاهم نامه با کمیته امداد استان مبنی بر ساخت ‪۱۱۵۰‬‬ ‫باب مسکن محرومان‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با پیشرفت این تفاهم نامه‬ ‫مجموعه کمیته امداد استان اقدام به ساخت ‪ ۱۰۹۵‬باب‬ ‫مسکن نموده و ما نیز با استفاده از ظرفیت سپاه‪ ،‬بسیج و‬ ‫گروه های جهادی کلیه شهرستان ها با این نهاد همراه شدیم‬ ‫تا نه تنها در حوزه ساخت مسکن که تمامی حوزه ها‪ ،‬با رفع‬ ‫موانع در حمایت از محرومان‪ ،‬کمیته امداد را یاری رسانیم‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) در خصوص طرح شهید‬ ‫سردار حاج قاسم سلیمانی افزود‪ :‬این طرح در شرایط‬ ‫کرونایی در کشور در ابعاد مختلف خدمت رسانی شروع شد‬ ‫و طرح نذر حاج قاسم در اطعام و احسان حسینی نیز در ایام‬ ‫هفته دفاع مقدس که موکب های اربعین در شهرستان های‬ ‫مختلف فعال است‪ ،‬با استفاده از تمام پتانسیل های سپاه اجرا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۸‬مصدوم در تصادف‬ ‫زنجیره ای در اتوبان خرازی‬ ‫تصادف زنجیره ای هشت مصدوم در پی داشت‪.‬‬ ‫عباس عابدی‪ ،‬سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان با‬ ‫اشاره به حادثه تصادف زنجیره ای خودروهای سواری‪ ،‬به‬ ‫ایمنا گفت‪ :‬حدود ساعت ‪۱‬و ‪ ۱۰‬دقیقه دیروز طی تماس‬ ‫تلفنی با اتاق فرمان ‪ ۱۱۵‬اصفهان این حادثه به مرکز‬ ‫اورژانس اصفهان خبر داد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این حادثه در اتوبان‬ ‫خرازی ورودی اتشگاه به سمت صفه رخ داده است و دو‬ ‫کد اورژانس به محل حادثه اعزام شدند‪ .‬سخنگوی مرکز‬ ‫اورژانس اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬پس از بررسی های اولیه‪،‬‬ ‫مشخص شد که در این حادثه هشت نفر مصدوم شدند که‬ ‫از این تعداد سه مرد و پنج زن بودند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬پس از‬ ‫انجام عملیات نجات‪ ،‬مصدومان برای ادامه روند درمان به‬ ‫بیمارستانکاشانیاصفهانمنتقلشدند‪.‬‬ ‫توزیع کتب درسی در مدارس‬ ‫استان اصفهان از امروز‬ ‫همزمان با سراسر کشور‪ ،‬توزیع کتب درسی از فردا در‬ ‫مدارس استان اصفهان کلید می خورد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬رئیس اداره رفاه‬ ‫و پشتیبانی اداره کل اموزش و پرورش استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬از امروز سامانه توزیع کتاب در استان اصفهان‬ ‫فعال شده و مدیران مدارس با حواله صادره به مناطق ‪۴۱‬‬ ‫گانه نواحی اموزش و پرورش این استان مراجعه کرده و‬ ‫کتاب های درسی دانش اموزان را برای سال تحصیلی‬ ‫جدید تحویل بگیرند‪ .‬علیرضا عابدی‪ ،‬اخرین فرصت ثبت‬ ‫سفارش کتب درسی دانش اموزان را تا ‪ ۲۰‬شهریور اعالم‬ ‫کرد و افزود‪ :‬دانش اموزان هم هرچه سریعتر برای ثبت‬ ‫سفارش کتاب های درسی خود را از طریق سامانه فروش‬ ‫و توزیع مواد اموزشی به نشانی ‪www.irtextbook.‬‬ ‫‪ ir‬اقدام کنند‪ .‬او گفت‪ :‬طبق اعالم قبلی سازمان پژوهش‬ ‫و برنامه ریزی اموزشی‪ ،‬دانش اموزانی که مدرسه محل‬ ‫تحصیل خود را تغییر داده اند تا ‪ ۳۱‬شهریور فرصت دارند‬ ‫برای اصالح نشانی مدرسه محل تحصیل خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئیس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل اموزش و پرورش‬ ‫استان اصفهان افزود‪ :‬کتب درسی دوره ابتدایی دارای ‪۴۱‬‬ ‫عنوان‪ ،‬متوسطه دوره اول هم ‪ ۴۱‬عنوان کتاب است که‬ ‫تمام کتب این پایه ها به انبار های نواحی اموزش و پرورش‬ ‫ارسال شده‪ ،‬اما تاکنون ‪ ۷۰‬درصد از عنوان های کتب درسی‬ ‫متوسطه دوره دوم نظری و فنی وحرفه ای به انبار ها رسیده و‬ ‫بقیه هم تا هفته اینده تحویل می شود و به مرور بین مناطق‬ ‫اموزش و پرورش استان توزیع می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫تازه ها‬ ‫عجیب ترینتحقیقاتدنیا‬ ‫برنده جایزه ایگ نوبل شدند‬ ‫مراسم ایگ نوبل ‪ ۲۰۲۱‬برگزار شد و تحقیقات مختلف از‬ ‫جمله روشی برای از بین بردن سوسک ها در زیردریایی‬ ‫و اصوات گربه سانان جوایز رشته های مختلف را دریافت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گزارش گاردین‪ ،‬روز گذشته سی و یکمین مراسم ایگ‬ ‫نوبل برگزار شد و به برخی از اکتشافات و تحقیقات علمی‬ ‫عجیب سال تعلق گرفت‪.‬‬ ‫به گفته مارک ابراهامز سردبیر نشریه تحقیقاتی ‪Annals‬‬ ‫‪(of Improbable‬اسپانسر اصلی مراسم) ایگ نوبل به‬ ‫دلیل شیوع ویروس کرونا برای دومین سال متوالی به طور‬ ‫دیجیتالی و از قبل ضبط شده بود‪ .‬این مراسم ‪ ۹۰‬دقیقه ای‬ ‫در دانشگاه هاروارد برگزار و طی ان جوایز ایگ نوبل به‬ ‫‪ ۱۰‬محقق‪ ،‬اقتصاددان‪ ،‬پزشک و ریاضیدان از ‪ ۲۴‬کشور‬ ‫جهان اهدا شد‪.‬‬ ‫ویروس کرونا‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬درصد دانش اموزان کشور در گروه های چاق و اضافه وزن قرار دارند‬ ‫چاقیکودکانرهاورددیگرکرونا‬ ‫اپلیکیشن واتس اپ از ‪ ۱۰‬ابان‬ ‫ماه در این گوشی ها پشتیبانی‬ ‫نمی شود‬ ‫واتس اپ که عنوان محبوب ترین اپلیکیشن پیام رسان‬ ‫را یدک می کشد‪ ،‬اخیرا اعالم کرد که از تاریخ ‪ ۱۰‬ابان‬ ‫ماه (یکم نوامبر ‪ )۲۰۲۱‬به پشتیبانی از برخی گوشی های‬ ‫هوشمند پایان می دهد‪.‬‬ ‫طبق به روزرسانی جدیدی که این شرکت در صفحه‬ ‫ی گوشی ها و‬ ‫‪ Help Center‬خود منتشر کرده‪ ،‬تمام ‬ ‫دستگاه های مجهز به نسخه های قبل از اندروید ‪ ،۴.۱‬ای‬ ‫او اس ‪ ۱۰‬و ‪ ۱ .۲.۵ KaiOS‬دیگر قادر به اجرای واتس اپ‬ ‫نخواهندبود‪.‬‬ ‫این یعنی‪ ،‬نسخه اندروید ‪ ۴‬که تقریبا ‪ ۱۰‬سال پیش و در‬ ‫‪ ۱۸‬اکتبر ‪ ۲۰۱۱‬عرضه شد‪ ،‬از واتس اپ پشتیبانی نخواهد‬ ‫کرد‪ .‬البته گوشی های مجهز به این نسخه از اندروید بسیار‬ ‫کم هستند و به ندرت یافت می شوند‪.‬‬ ‫درهرصورت‪ ،‬دارندگان گوشی ها و دستگاه های قدیمی ‬ ‫اندروید می بایست حداقل نسخه اندروید ‪ ۴.۱‬را که عرضه‬ ‫ان به سال ‪ ۲۰۱۲‬برمی گردد‪ ،‬روی دستگاه خود داشته‬ ‫باشند‪ .‬برای دارندگان گوشی های ایفون نیز باید گفت‬ ‫که طبق گفته واتس اپ‪ ،‬افرادی که قبل از سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫گوشی ایفون خود را خریداری کرده اند‪ ،‬برای استفاده از‬ ‫این اپلیکشین می بایست دستگاه خود را حدقل به ای او‬ ‫اس ‪ ۱۰‬به روزرسانی کنند‪.‬‬ ‫گوشی هایی که قادر به به روزرسانی به حداقل ای او اس‬ ‫‪ ۱۰‬هستند‪ ،‬عبارتند از‪ :‬ایفون ‪ ،۵‬ایفون ‪۵‬سی‪ ،‬ایفون ‪۵‬‬ ‫اس‪ ،‬ایفون ‪ ،۶‬ایفون ‪ ۶‬اس‪ ،‬ایفون ‪( SE‬نسل اول)‪ ،‬ایفون‬ ‫‪ ۶‬پالس‪ ،‬ایفون ‪ ۶‬اس پالس‪ ،‬ایفون ‪ ،۷‬ایفون ‪ ۷‬پالس‪،‬‬ ‫ایفون ‪ ،۸‬ایفون ‪ ۸‬پالس‪ ،‬ایفون ‪ ،۱۰‬ایفون ‪۱۰‬ار‪ ،‬ایفون‬ ‫‪ ۱۰‬اس‪ ،‬ایفون ‪ ۱۰‬اس مکس‪ ،‬ایفون ‪ ،۱۱‬ایفون ‪ ۱۱‬پرو‪،‬‬ ‫ایفون ‪ ۱۱‬پرو مکس‪ ،‬ایفون ‪( SE‬نسل دوم)‪ ،‬ایفون ‪،۱۲‬‬ ‫ایفون ‪ ۱۲‬مینی‪ ،‬ایفون ‪ ۱۲‬پرو و ایفون ‪ ۱۲‬پرو مکس‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬دارندگان گوشی های ایفون ‪ ۴‬یا ایفون‬ ‫‪۴‬اس‪ ،‬دیگر قادر به استفاده از واتس اپ نخواهند بود و‬ ‫دیگر وقت ان رسیده تا مدل جدیدتری را خریداری کند و‬ ‫باالخره در بخش دیگری از بیانیه واتس اپ امده که این‬ ‫اپلیکیشن تنها در دستگاه های مجهز به ‪ ۱ .۲.۵ KaiOS‬و‬ ‫نسخه های بعد از ان پشتیبانی می شود‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 20‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4162‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫دانش و فناوری‬ ‫همه چیز می خورد‪ ،‬از چیپس تا بیسکویت و بستنی فراوان‪،‬‬ ‫به جای اینکه چند قدم پیاده روی کند‪ ،‬جلوی تلویزیون دراز‬ ‫می کشد و فقط خوردن را می شناسد هیچ تالشی برای کمتر‬ ‫خوردن نمی کند ‪ ۱۲‬ساله است اما نزدیک به ‪ ۶۰‬کیلوگرم وزن‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این روزها با جا خوش کردن کرونا‪ ،‬قرنطینه‬ ‫و بسته شدن باشگاه های ورزشی و استخرها دیگر تنبلی و‬ ‫ورزش نکردن نیاز به دلیل ندارد خیلی ها برای تحرک و ورزش‬ ‫کردن تنبلی می کردیم اما عده ای هم ان را جدی گرفته و کار‬ ‫روزمره شان بود اما امان از این ریزه مردافکن که بزرگساالن‬ ‫فعال را هم بی تحرک کرده چه رسد به کودکان خانه نشین‪.‬‬ ‫کودکان به ویژه پسربچه ها که در کوچه و محل با دوستان‬ ‫و همکالسی هایشان جست وخیز می کردند یا دانش اموزانی که‬ ‫راه رفت وبرگشت مدرسه را پیاده طی می کردند‪ ،‬کالس های‬ ‫ورزش مدرسه و کالس های ورزشی خارج از مدرسه داشتند‬ ‫اما به خاطر ترس از ویروس کرونا و ترس از خطر ناقل بودن‬ ‫کودکان برای بزرگساالن این بچه ها دیگر بازی های شریکی‬ ‫و گروهی ندارند‪.‬‬ ‫زنگ ورزش هم که کامال بی صداشده است تا ان دسته‬ ‫کودکان کم تحرک که حداقل در زنگ ورزش با همکالسی ها‬ ‫جست وخیزی داشتند اکنون اپارتمان نشین شده و نشستن پای‬ ‫درس مجازی این اندک حرکت و از سوی دیگر تشویق به‬ ‫ورزش کردن را از انها بگیرد‪.‬‬ ‫این مسائل دست به دست هم داده است تا متاسفانه چاقی‬ ‫کودکان را تشدید کند‪.‬‬ ‫طبق امارها تعداد افراد چاق از سال ‪ ۱۳۵۹‬تاکنون در ایران‬ ‫‪ ۵.۵‬برابر شده است‪ .‬این امار شاید برای برخی خیلی قابل درک‬ ‫نباشد که از چاقی رنج می برند اما مادرانی که فرزند چاق دارند‬ ‫به خوبی خطر را لمس می کنند‪.‬رضا ملکزاد استاد دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی تهران دراین باره گفت‪ :‬از سال ‪ ۱۳۵۹‬تاکنون‪ ،‬شمار‬ ‫افراد چاق در ایران ‪ ۵.۵‬برابر و تعداد افراد دارای اضافه وزن‪۳.۵ ،‬‬ ‫برابر شده است‪ ۷۰ .‬درصد ایرانی ها مبتالبه چاقی یا اضافه وزن‬ ‫هستند (‪ ۲۳‬درصد چاق و ‪ ۴۷‬درصد اضافه وزن)‪.‬‬ ‫وی از اینکه چاقی و اضافه وزن در روستاهای ایران از‬ ‫شهرها پیشی گرفته است نیز خبر داد‪ .‬پس این امارها نشان‬ ‫می دهد که چاقی در ایران فقط مختص شهرنشینان نیست‬ ‫و روستاییان نیز بی نصیب نمانده اند اما مسئله ای که بیشتر‬ ‫نگران کننده است‪ ،‬وضعیت چاقی و اضافه وزن در کودکان است‪.‬‬ ‫حسن محمدی معاون تربیت بدنی و سالمت‬ ‫اموزش وپرورش شهر تهران به ایرنا گفت‪ :‬با اجرای طرح‬ ‫«کوچ» (کنترل وزن و چاقی دانش اموزان) اکنون حدود ‪۴۰‬‬ ‫درصد دانش اموزان پایتخت دارای اضافه وزن و چاقی هستند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬بر اساس اطالعات پژوهش های‬ ‫انجام شده در سال ‪ ۱۳۹۵‬حدود ‪ ۲۱‬درصد دانش اموزان کشور‬ ‫چاق بودند و با توجه به هشدارهایی که درباره وضعیت سالمت‪،‬‬ ‫اضافه وزن و امادگی جسمانی کودکان و نوجوانان مطرح بود‪،‬‬ ‫اموزش وپرورش در قالب طرح تحولی اقداماتی را برای ارتقای‬ ‫سالمت جامعه انجام داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اجرای طرح «کوچ» از یک میلیون و ‪۱۳۹‬هزار‬ ‫و ‪۷۴‬دانش اموز ‪ ۶‬تا ‪ ۱۸‬ساله مشمول طرح‪ ،‬در غربالگری اولیه‬ ‫طی سه هفته قد‪ ،‬وزن و شاخص توده بدنی یک میلیون و ‪۲۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۴۶‬نفر‪ ۹۰.۱۵ ،‬درصد دانش اموزان توسط مدیران‪،‬‬ ‫معاونان اجرایی مدارس‪ ،‬اموزگاران در دوره ابتدایی‪ ،‬معلمان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1338‬برابــر اراء صادره هیات های موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شــماره ‪ 1400/06/16-7382‬هیات اول خانم اشــرف قاســمی کوهستانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 30‬کدملی ‪ 1290036391‬صادره اصفهان فرزند محمود در ششدانگ یک باب‬ ‫مغازه به مساحت ‪ 94/43‬مترمربع پالک شماره ‪ 342‬فرعی از ‪ 12‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ 558‬دفتر ‪ 525‬امالک را تایید‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/04 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1187884‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1330‬برابــر اراء صادره هیات های موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/05/03-5684‬هیات چهارم اقای عبدالمجید مزروعی سبدانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 43‬کدملی ‪ 1290217191‬صادره اصفهان فرزند رمضان در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مســاحت ‪ 240‬مترمربع از پالک ‪ 32‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان از مالکیت ابراهیم جوادی طبق ســند انتقالی ‪ 49606‬مورخ ‪1350/06/30‬‬ ‫دفترخانه ‪ 29‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1187110‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1328‬برابــر اراء صادره هیات‪/‬هیات های موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد‬ ‫تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مرجع قضایی تقدیم نمایند ‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬برابر رای شماره ‪ 140060302023000531‬مورخ ‪ 1400/05/20‬خانم جمیله موسوی‬ ‫زمانی به شماره شناسنامه ‪ 193‬کدملی ‪ 2371777838‬صادره از کازرون فرزند سید حسن نسبت‬ ‫به پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 328/91‬مترمربع مفروزی از پالک‬ ‫تربیت بدنی و مراقبان سالمت به صورت مجازی اندازه گیری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫محمدی گفت‪ :‬براساس دستورالعمل طرح «کوچ»‪،‬‬ ‫دانش اموزان به پنج گروه خیلی الغر‪ ،‬الغر‪ ،‬وزن طبیعی‪،‬‬ ‫اضافه وزن و چاق تقسیم شدند که در مرحله اول این کودکان‬ ‫و نوجوانان ‪ 6‬تا ‪ 18‬ساله ‪ ۱.۴۲‬درصد دانش اموزان خیلی الغر‪،‬‬ ‫‪ ۲.۷۵‬درصد الغر‪ ۵۵.۴۸ ،‬درصد با وزن طبیعی‪ ۲۴.۵۹ ،‬درصد‬ ‫با اضافه وزن و ‪ ۱۵.۷۶‬درصد چاق تشخیص داده‪.‬‬ ‫معاون تربیت بدنی و سالمت اموزش وپرورش شهر تهران‬ ‫افزود‪ :‬در این مرحله براساس بررسی انجام شده ‪ ۱.۳۸‬درصد‬ ‫دانش اموزان دختر در گروه های خیلی الغر‪ ۲.۸۴ ،‬درصد الغر‪،‬‬ ‫‪ ۶۱.۸۶‬درصد وزن طبیعی‪ ۲۳.۲۷ ،‬درصد اضافه وزن‪۱۰.۶۶ ،‬‬ ‫درصد چاق و ‪ ۱.۴۶‬درصد دانش اموزان پسر در گروه های خیلی‬ ‫الغر‪ ۲.۶۶ ،‬درصد الغر‪ ۴۸.۶۹ ،‬درصد وزن طبیعی‪ ۲۶ ،‬درصد‬ ‫اضافه وزن و ‪ ۲۱.۱۹‬درصد چاق بودند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬دانش اموزان چاق که نیاز به مداخالت‬ ‫تخصصی تر داشتند از طریق هماهنگی با شبکه بهداشت به‬ ‫خانه ها یا مراکز جامع سالمت شهری ارجاع داده شدند اما با‬ ‫توجه به شرایط کرونا و محدودیت برای حضور در این مراکز‪،‬‬ ‫خدمات دهی چندان رضایت بخش نبود‪.‬‬ ‫معاون تربیت بدنی و سالمت اموزش وپرورش شهر تهران‬ ‫اظهار داشت‪ :‬نتایج پایش و غربالگری اولیه نشان داد که بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬درصد دانش اموزان کشور در گروه های چاق و اضافه وزن‬ ‫قرار دارند که این امار در شهر تهران‪ ،‬بیش از ‪ ۴۰‬درصد بود و‬ ‫زنگ خطری به صدا درامد‪.‬وی با اشاره به اجرای مرحله دوم‬ ‫طرح «کوچ» از نیمه دوم بهمن و هفته اول اسفند گفت‪ :‬در‬ ‫کل کشور در مرحله اول ‪ ۱۳‬میلیون دانش اموز و در مرحله‬ ‫دوم ‪۱۱‬میلیون دانش اموز پایش شدند و در شهر تهران نیز‬ ‫در این مرحله ‪۸۹۰‬هزار و ‪ ۳۵۴‬نفر و نسبت به مرحله اول‬ ‫‪ ۸۶.۷۱‬درصد دانش اموزان مورد پایش قرار گرفتند‪ .‬در مرحله‬ ‫دوم‪ ۲.۸۲ ،‬درصد دانش اموزان خیلی الغر‪ ۱.۱۱ ،‬درصد الغر‪،‬‬ ‫‪ ۵۸.۱۹‬درصد با وزن طبیعی‪ ۲۴.۲۴ ،‬درصد با اضافه وزن‬ ‫و ‪ ۱۳.۶۵‬درصد چاق تشخیص داده شدند که در مقایسه با‬ ‫امار مرحله اول نشان دهنده این است که ضمن بهبود وضعیت‬ ‫دانش اموزان با وزن طبیعی‪ ،‬امار دانش اموزان الغر‪ ،‬اضافه وزن‬ ‫شــماره ‪ -4390‬اصلی واقع در بخش ‪ ۴‬ثبت اصفهان که در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه‬ ‫محرز گردیده است‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -2‬برابر رای شماره ‪ 140060302023000533‬مورخ ‪ 1400/05/20‬خانم مرضیه اکبری‬ ‫رنانی به شماره شناسنامه ‪ 56‬کدملی ‪ 1290436614‬صادره از اصفهان فرزند عبدالحسین نسبت‬ ‫به پکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 328/91‬مترمربع مفروزی از پالک شماره‬ ‫‪ -4390‬اصلی واقع در بخش ‪ ۴‬ثبت اصفهان که در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشــار نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬حسین زمانی‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان ‪/1187108‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1326‬رای شــماره ‪ 140060302026002825‬مورخ ‪ 1400/03/02‬هیات چهار اقای علی‬ ‫اکبر مهاجر طادی به شناسنامه شماره ‪ 23‬کدملی ‪ 6609514887‬صادره دولت اباد فرزند حسن‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 195/19‬مترمربع پالک شماره ‪ 15019‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اســناد و امالک شــمال اصفهان که خود متقاضی مالک‬ ‫رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1187159‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1324‬برابــر اراء صادره هیات های موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -۱‬رای شــماره ‪ 1400/05/16-6093‬هیات چهارم خانم فاطمــه رضائی کوجانی به‬ ‫شناسنامه شــماره ‪ 1139‬کدملی ‪ 1283382954‬صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ یک‬ ‫باب ساختمان به مساحت ‪ 81/68‬مترمربع از پالک ‪ 28‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان از ابراهیم رضایی کوجانی طبق ســند انتقالی شــماره ‪ 36682‬مورخ‬ ‫‪ 1347/08/20‬دفترخانه ‪ 86‬اصفهان و مورد ثبت صفحه ‪ 350‬دفتر ‪ 890‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/04 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1187093‬م الف‬ ‫و چاق کاهش پیداکرده است‪.‬معاون تربیت بدنی و سالمت‬ ‫اموزش وپرورش شهر تهران افزود‪ :‬نتایج غربالگری و پایش‬ ‫کل کشور درزمینهٔ دانش اموزان الغر و کمتر از وزن طبیعی‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۶‬درصد و در تهران کمتر از سه درصد بود‪ ،‬برای این‬ ‫گروه هم مداخالت و مشاوره های تخصصی صورت گرفت‪.‬‬ ‫دختران در مرحله دوم در گروه های خیلی الغر ‪ ۳.۰۸‬درصد‪،‬‬ ‫الغر یک درصد‪ ،‬وزن طبیعی ‪ ۶۴.۸۹‬درصد‪ ،‬اضافه وزن ‪۲۲.۵۰‬‬ ‫درصد و چاق ‪ ۸.۵۳‬درصد و پسران در گروه های خیلی الغر‬ ‫‪ ۲.۵۰‬درصد‪ ،‬الغر ‪ ۱.۲۴‬درصد‪ ،‬وزن طبیعی ‪ ۵۰.۱۷‬درصد‪،‬‬ ‫اضافه وزن ‪ ۲۶.۰۶‬درصد و چاق ‪ ۱۹.۷۰‬درصد بودند‪ .‬براساس‬ ‫نتایج به دست امده چاقی و اضافه وزن در بین دانش اموزان پسر‬ ‫بیشتر از دختران است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تحقق کنترل وزن و کاهش سه درصدی‬ ‫میزان چاقی و اضافه وزن دانش اموزان براساس اهداف اجرای‬ ‫طرح «کوچ» به صورت ساالنه اظهار داشت‪ :‬در وزن طبیعی‪،‬‬ ‫این امر محقق شده است و امار دانش اموزان از ‪ ۵۵.۴۸‬درصد‬ ‫به ‪ ۵۸.۱۹‬درصد رسیده است‪ ،‬در مرحله اول بیش از ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫دانش اموزان اضافه وزن و چاقی داشتند که در مرحله دوم‪ ،‬این‬ ‫امار به ‪ ۳۷.۸۹‬درصد کاهش پیداکرده است‪.‬‬ ‫محمد جعفری مدیرکل تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی‬ ‫وزارت اموزش وپرورش به ایرنا گفت‪ :‬اجرای طرح کوچ (کنترل‬ ‫وزن و چاقی) باهدف کمی کاهش ساالنه سه درصد از میزان‬ ‫چاقی دانش اموزان بود که این میزان در سال ‪ ۹۹‬محقق شد‪.‬‬ ‫در سنجش اولیه طرح کوچ در کشور ‪ ۳۰.۱‬درصد دانش اموزان‬ ‫دارای اضافه وزن و چاقی‪ ۶۳.۹ ،‬درصد دانش اموزان وزن طبیعی‬ ‫و ‪ ۶‬درصد دانش اموزان خیلی الغر و الغر بودند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با اجرای این طرح‪ ،‬ساالنه باید سه درصد‬ ‫وضعیت چاقی و الغری دانش اموزان اصالح شود‪ ،‬دانش اموزان‬ ‫چاق و یا دارای اضافه وزن و یا الغر و خیلی الغر به مشاوران‬ ‫تغذیه ارجاع داده شدند و در بین دانش اموزان الغر و خیلی‬ ‫الغر اضافه وزن و دانش اموزان چاق و خیلی چاق نیز کاهش‬ ‫وزن داشتند‪.‬وی به شرایط شیوع ویروس کرونا و تعطیلی‬ ‫بودن مدارس اشاره کرد و افزود‪ :‬درصورتی که فعالیت اموزشی‬ ‫تعطیل نبود‪ ،‬به طورقطع به هدف باالتری دست پیدا می کردیم‬ ‫تا دانش اموزان فعال و پویا داشته باشیم‪.‬دکتر گلبن سهراب‬ ‫مدرنا روی تولید واکسن ترکیبی‬ ‫کرونا و انلفوانزا کار می کند‬ ‫متخصص تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره‬ ‫به اینکه چاقی کودک ممکن است دالیل مختلفی داشته باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از شایع ترین دالیل اضافه وزن در کودکان سبک‬ ‫غلط زندگی‪ ،‬کم تحرکی و پرخوری است‪ .‬مشکالت مرتبط با‬ ‫سالمت جسم اولین مسئله ای است که کودکان دچار اضافه وزن‬ ‫با ان روبرو هستند‪ ،‬افزایش میزان ابتال به بیماری های مزمن‬ ‫متعدد شامل بیماری های قلبی و عروقی‪ ،‬دیابت نوع ‪،۲‬‬ ‫پرفشاری خون‪ ،‬افزایش چربی های خون‪ ،‬بیماری های کبدی و‬ ‫بیماری های تنفسی از جمله این مشکالت است‪.‬‬ ‫سهراب افزود‪ :‬مواردی مانند اسیب به سالمت روان‪،‬‬ ‫اضطراب‪ ،‬افسردگی‪ ،‬عدم پذیرش توسط همساالن‪،‬‬ ‫اعتمادبه نفس پایین و موفقیت های تحصیلی کمتر در کودکان و‬ ‫نوجوانانی که مبتالبه اضافه وزن یا چاقی هستند بیشتر مشاهده‬ ‫می شود‪.‬وی به خانواده ها توصیه کرد‪ :‬در گام نخست برای‬ ‫کنترل وزن کودکان بهتر است‪ ،‬یک ازمایش خون در زمینه‬ ‫تعیین غلظت هورمون های موثر در چاقی به ویژه هورمون های‬ ‫تیروئیدی و کورتیزول صورت گیرد تا مطمئن شویم چاقی‬ ‫کودک ناشی از مشکالت هورمونی نیست‪ ،‬در صورت وجود‬ ‫مشکالت هورمونی باید مشکل توسط پزشک متخصص‬ ‫برطرف شود تا تجویز راهکارهایی مانند افزایش فعالیت بدنی‬ ‫و رژیم غذایی موثر واقع شود و درصورتی که مشکل پرخوری‬ ‫کودک ناشی از مشکالت روانی باشد باید با روانشناسان در‬ ‫این مورد مشورت شود‪.‬این متخصص تغذیه ادامه داد‪ :‬کودکان‬ ‫باید روزانه ‪ ۶۰‬دقیقه فعالیت بدنی داشته باشند که می تواند در‬ ‫چندین مرحله در روز انجام شود‪ .‬والدین سعی کنند کودک را به‬ ‫انجام بازی ها و ورزش های پرتحرک تشویق کنند‪ .‬باید ساعت‬ ‫تماشای تلویزیون و بازی های کامپیوتری در روزبه حداقل برسد‬ ‫مطالعات زیادی نشان داده که این شیوه زندگی در کودکان با‬ ‫افزایش وزن انها ارتباط مستقیم دارد‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه‬ ‫داد‪ :‬معموال برای کودکان و نوجوانان در حال رشد رژیم کاهش‬ ‫وزن مانند بزرگساالن توصیه نمی شود چون پیروی از رژیم های‬ ‫کاهش وزن ممکن است باعث اختالل رشد در این گروه سنی‬ ‫شود و تنها یک برنامه غذایی که مطابق با نیازهای کودک اعم‬ ‫از انرژی‪ ،‬پروتئین‪ ،‬ویتامین ها و مواد معدنی تنظیم شود‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1322‬برابــر اراء صادره هیات های موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شــماره ‪ 1399/12/25-29075‬هیات چهارم خانم اعظم مومنی به شناســنامه‬ ‫شماره ‪ 43‬کدملی ‪ 1229670246‬صادره فرزند عباسعلی در ششدانگ ساختمان به مساحت ‪112‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 66‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع‬ ‫الواسطه احمد ذوالفقاری صفحه ‪ 480‬و دفتر ‪ 149‬تایید‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1187266‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1320‬برابــر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضی ذیل محرز گردیده اســت‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های تعیین‬ ‫شده توسط اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی لنجان اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک لنجان تســلیم و پس از‬ ‫اخذ رســید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع صالح‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 140060302015001155‬مورخ ‪ 1400/05/31‬اقای بهزاد هادی ورنامخواستی‬ ‫فرزند فضل اله نســبت به ششدانگ یک باب دامداری به مساحت ‪ 2036/05‬مترمربع مفروز از‬ ‫پالک ‪ -34/1‬اصلی که به شماره ‪ -1962‬اصلی تبدیل شده واقع در اله اباد بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان‬ ‫مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابراهیم حیدری‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز شنبه ‪ 1400/06/20‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز یکشنبه ‪1400/07/04‬‬ ‫مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان ‪ /1184345‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1342‬برابــر اراء صادره هیات های موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شــماره ‪ 1400/06/11-6822‬هیات اول اقای ســید رضا حسینی به شناسنامه‬ ‫شــماره ‪ 19‬کدملی ‪ 1289994031‬صادره اصفهان فرزند سید مصطفی در ششدانگ یک باب‬ ‫‪5‬‬ ‫دیجیاتو‪ :‬شرکت مدرنا اعالم کرد درحال توسعه واکسن دوز‬ ‫تقویتی جدید کرونا است که حاوی واکسن تجربی انلفوانزا نیز‬ ‫خواهد بود تا بتواند در مقابل هر دو ویروس اثربخشی داشته باشد‪.‬‬ ‫این شرکت امیدوار است بتواند در ادامه واکسن های جدیدی به‬ ‫بازار عرضه کند که در مقابل بیماری های تنفسی کارایی داشته‬ ‫باشند‪.‬این شرکت امیدوار است درنهایت بتواند واکسنی را به بازار‬ ‫عرضه کند که دریافت کنندگان تنها با تزریق یک واکسن در‬ ‫سال بتوانند در برابر ویروس های تنفسی دیگر مانند ویروس‬ ‫سنسشیال تنفسی (‪ )RSV‬نیز واکسینه شوند‪.‬مدیرعامل مدرنا در‬ ‫جریان سخنرانی اخیر خود برای سرمایه گذاران در مورد داروهای‬ ‫در دست تولید این شرکت اضافه کرد که فرصت های خوبی‬ ‫در پیش روی این شرکت قرار دارد و مدرنا تصمیم گرفته دوز‬ ‫تقویتی واکسن را به گونه ای توسعه دهد که با یک بار تزریق در‬ ‫سال بتواند برای ویروس های تنفسی مختلف پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫مدرنا ظاهرا قصد دارد اولین شرکت داروسازی باشد که چنین‬ ‫واکسنی به بازار عرضه می کند‪ .‬این شرکت در حال حاضر فاز‬ ‫ازمایش بالینی واکسن ‪ RSV‬را در افراد مسن پیش می برد‪.‬‬ ‫با اضافه شدن واکسن انلفوانزا و سایر بیماری ها به فهرست‬ ‫واکسن های شرکت های داروسازی که در مدت اخیر در تولید‬ ‫واکسن کرونا حضورداشته اند‪ ،‬این شرکت ها می توانند سود‬ ‫کالنی از فروش ان در اختیار داشته باشند و درعین حال به‬ ‫نجات جان انسان ها نیز کمک کنند‪ .‬سهام مدرنا بعد از انتشار این‬ ‫خبر افزایش پیدا کرد‪.‬مدرنا تاکنون پیش ازاین نیز واکسن های‬ ‫مختلفی را برای ویروس انلفوانزا در دست توسعه داشته ولی‬ ‫ظاهرا واکسن جدید تجربی انلفوانزا بیشترین پیشرفت را داشته‬ ‫است‪.‬شرکت امریکایی نوواواکس نیز بررسی فاز اولیه ازمایش‬ ‫واکسن ترکیبی انلفوانزا و کرونا را اغاز کرده است‪ .‬همچنین مدرنا‬ ‫در حال ازمایش واکسن کرونا برای کودکان شش ماه تا ‪۱۱‬‬ ‫سال است و دوز ‪ ۵۰‬میکروگرمی را روی ‪ ۴۰۰۰‬کودک ازمایش‬ ‫می کند‪.‬واکسن مدرنا برای افراد باالی ‪ ۱۸‬سال مجوز استفاده‬ ‫اضطراری تزریق دو دوز ‪ ۱۰۰‬میکروگرمی را از ایاالت متحده‬ ‫در ماه دسامبر دریافت کرد و اکنون تحت بررسی ‪ FDA‬برای‬ ‫استفاده در نوجوانان قرار دارد‪.‬‬ ‫خبر روز‬ ‫تنها ‪ ۱۰‬درصد از کاربران فعلی‬ ‫اپل تمایل به خرید ایفون ‪۱۳‬‬ ‫دارند‬ ‫نتایج نظرسنجی انجام شده در امریکا نشان می دهد که تنها ‪۱۰‬‬ ‫درصد از کاربران فعلی گوشی های ایفون تمایل به خرید ایفون‬ ‫‪ ۱۳‬دارند و ‪ ۶۴‬درصد چنین قصد ندارند موبایل قدیمی خود‬ ‫را تعویض کنند‪ ۲۶ ،‬درصد نیز هنوز تصمیمی در این رابطه‬ ‫نگرفته اند‪.‬در این نظرسنجی که‪ ۱۸۰۰‬نفر از صاحبان گوشی های‬ ‫ایفون در ان شرکت کرده اند‪ ،‬از هر ‪ ۱۰‬نفر کاربر ایفون تنها یک‬ ‫نفر قصد خرید ایفون ‪ ۱۳‬را دارد‪ .‬طبق اطالعات منتشرشده‬ ‫گوشی های ایفون ‪ ۱۳‬احتماال مجهز به قابلیت ارتباط ماهواره ای‬ ‫با ماهواره های مدار پایین در شرایط اضطراری در برخی مناطق‬ ‫بوده و از دوربین بهبودیافته‪ ،‬باتری بزرگ تر و پردازنده سریع تر‬ ‫بهره می برد‪ ۲۷.‬درصد از افراد تمایل به خرید گوشی های ایفون‬ ‫‪ ۱۳‬به خاطر برخورداری گوشی از قابلیت ارتباط ماهواره ای‪۲۶ ،‬‬ ‫درصد از ان ها به دلیل وجود قابلیت تصویربرداری و فیلم برداری‬ ‫بهتر این گوشی گوشی ها‪ ۱۵ ،‬درصد به دلیل بهره مندی از‬ ‫باتری بزرگ تر و ‪ ۱۴‬درصد باقی مانده به دلیل پردازنده سریع تر‬ ‫این گوشی ها‪ ،‬چنین تصمیمی گرفته اند‪.‬‬ ‫ساختمان به مســاحت ‪ 143/60‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 79‬فرعی از ‪ 9‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت ابراهیم عباسی بهارانچی از مورد‬ ‫ثبت صفحه ‪ 216‬دفتر ‪ 42‬امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1188265‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1344‬برابــر اراء صادره هیات های موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شــماره ‪ 1400/05/10-5939‬هیات چهارم خانم اعظم نادری درباغشاهی‬ ‫به شناســنامه شــماره ‪ 638‬کدملی ‪ 1290827249‬صادره اصفهان فرزند شکراله در نست‬ ‫به چهار دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 250/29‬مترمربع از پالک‬ ‫‪ 1120‬فرعی از ‪ 25‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالکیت‬ ‫متقاضی و حســن اکبری طبق دفتر الکترونیکی شماره های ‪ 139720302025008653‬و‬ ‫‪139720302025008654‬‬ ‫ردیف ‪ -2‬رای شماره ‪ 1400/05/10-5938‬هیات چهارم اقای حسن اکبری به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 16‬کدملی ‪ 1289993270‬صادره اصفهان فرزند رحیم در نست به دو دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 250/29‬مترمربع از پالک ‪ 1120‬فرعی از ‪ 25‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مالکیت متقاضی و اعظم نادری درباغشاهی طبق دفتر‬ ‫الکترونیکی شماره های ‪ 139720302025008653‬و ‪139720302025008654‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/04 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1188274‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1346‬برابر رای شــماره ‪ 1014‬مورخ ‪ 1400/3/31‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای احمد جمالی دنبه به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1‬کدملی ‪ 1288513658‬صادره اصفهان فرزند نعمت اله بر ششــدانگ یکبابخانه به مساحت‬ ‫‪ 139/96‬مترمربع مفروزی از پالک شــماره ‪ 4786‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت‬ ‫ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول ‪ 1400/06/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/04 :‬مهدی شبان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪ /1188315‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫تعمیرات اساسی ‪ 3‬واحد‬ ‫عملیاتی شرکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهان به پایان رسید‬ ‫تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر‪ ،‬کاهش گرانروی و‬ ‫گاز مایع شماره یک شرکت پاالیش نفت اصفهان پایان‬ ‫یافت‪ .‬مدیر نگهداری و تعمیرات شــرکت پاالیش نفت‬ ‫بــا بیان اینکه این تعمیرات که در فصل گرما و با وجود‬ ‫بیماری کرونا و همچنین شــرایط بحرانی اب صورت‬ ‫گرفت‪ ،‬با همکاری کارکنان شــرکت و رعایت پروتکل‬ ‫های بهداشتی و به همراه ‪ 1300‬نفر نیروی پیمانکاری‬ ‫(جذب موقت) بدون وقفه و تعطیلی به اتمام رسید‪ .‬علیرضا‬ ‫قزوینی زاده‪ ،‬با بیان اینکه در این تعمیرات اساسی‪ ،‬ادارات‬ ‫نگهداری و تعمیرات‪ ،‬بهره برداری‪ ،‬بازرسی فنی‪،HSE،‬‬ ‫مهندسی‪ ،‬روابط عمومی‪ ،‬حراست‪ ،‬خدمات اداری و رفاهی‬ ‫و‪ ...‬همکاری داشتند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬کار تعمیرات اساسی‬ ‫‪ 24‬ساعته و با کلیه نفرات و تجهیزات اداره تعمیرات انجام‬ ‫شد و تمام تالش ما بر این بود که با به کارگیری نیروهای‬ ‫متخصص‪ ،‬مجرب و کارازموده از تمام بخشــهای اداره‬ ‫تعمیرات و استفاده حداکثری از زمان و امکانات شرکت‬ ‫علیرغم حجم زیاد و سنگین کارهای تعمیراتی با رعایت‬ ‫کلیه اصول ایمنی و زیســت محیطی‪ ،‬زمان انجام را به‬ ‫حداقل برسانیم‪ .‬وی واحدهای مورد تعمیرات را بسیار با‬ ‫اهمیت خواند و اظهار داشت‪ :‬خوراک واحد تقطیر شماره‬ ‫یک این شــرکت‪ ،‬به طور متوسط روزانه ‪ 90‬هزار بشکه‬ ‫است که تولیدات ان گاز مایع‪ ،‬بنزین سبک‪ ،‬بنزین خام‪،‬‬ ‫گازوئیل سبک و سنگین و خوراک واحدهای ایزوماکس‪،‬‬ ‫شرکت نفت سپاهان و شرکت نفت جی است و واحد گاز‬ ‫مایع شماره یک نیز با دریافت خوراک حدود ‪ 8‬هزار بشکه‬ ‫در روز‪ ،‬گاز مایع تولید می نماید‪ .‬همچنین خوراک واحد‬ ‫کاهش گرانروی شماره یک‪ ،‬حدود ‪ 21‬هزاربشکه در روز‬ ‫و تولیدات ان گاز مایع‪ ،‬هات اویل‪ ،‬بنزین و تار است‪.‬‬ ‫مجلس کاهش قیمت سیمان‬ ‫و مصالح ساختمانی را دنبال‬ ‫می کند‬ ‫نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫مصرانه موضوع کاهش قیمت سیمان و مصالح ساختمانی‬ ‫از جملــه اهن و فوالد را دنبال می کند‪ .‬عباس مقتدایی‬ ‫در گفت وگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫اصرار ما‪ ،‬با برگزاری جلســات متعددی با وزرای جدید‬ ‫درحال پیگیری است‪ ،‬مخصوصا نایب رییس مجلس‪ ،‬به‬ ‫نمایندگی از مجلس شــورای اسالمی این موضوع را با‬ ‫جدیت دنبال می کند‪ .‬نماینده مردم اصفهان در مجلس‬ ‫افزود‪ :‬مجلس نمی پذیــرد قیمتهایی که در چند هفته‬ ‫گذشته به شدت و اسانسوری باال رفته است‪ ،‬همچنان‬ ‫در همــان حالت بماند و تالش می کنیم قیمتهایی که‬ ‫با رکود دولت دوازدهم نوســان شدید پیدا کرد‪ ،‬در دولت‬ ‫جدید با تشکیل شوراهای مربوطه مرتفع شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با توجه به اینکه قرار است سالیانه یک میلیون واحد‬ ‫مسکونی ساخته شود‪ ،‬موضوع قیمت مصالح ساختمانی‬ ‫بسیار حائز اهمیت است‪ .‬مجلس نیز جلسات و پیگیری‬ ‫از وزرای مربوطه را ادامه می دهد‪ .‬مقتدایی مطرح کرد‪:‬‬ ‫در حوزه کاالهای اساســی مثل گوشت‪ ،‬مرغ‪ ،‬برنج و‪...‬‬ ‫نیز جلساتی با محوریت نایب رییس اول مجلس انجام‬ ‫شده و مشخص است دولت و وزرا عزم جدی برای حل‬ ‫مشکالت کشور دارند‪.‬‬ ‫برنامه بنیاد مستضعفان برای‬ ‫تولید ساالنه ‪ ۲۶‬میلیون متر‬ ‫چادر مشکی‬ ‫رئیس بنیاد مستضعفان در بازدید از تنها کارخانه تولید‬ ‫چادر مشکی کشور در شهرکرد‪ ،‬از برنامه این بنیاد برای‬ ‫افزایش تولید این کارخانه تا سقف ‪ ۲۶‬میلیون متر انواع‬ ‫چادر مشکی در سال خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سید پرویز‬ ‫فتاح در حاشیه سفر به استان چهارمحال و بختیاری که به‬ ‫منظور بازدید از مجموعه های تولیدی زیرمجموعه بنیاد‬ ‫مستضعفان در این استان انجام شد با حضور در کارخانه‬ ‫حجاب شهرکرد اظهار کرد‪ :‬این مجموعه مشتمل بر سه‬ ‫کارخانه است که با تولید انواع پارچه‪ ،‬زمینه اشتغال نزدیک‬ ‫به ‪ ۵۰۰‬نفر را به صورت مستقیم در دو استان چهارمحال‬ ‫و بختیاری و اســتان اصفهان فراهم کرده است‪ .‬رئیس‬ ‫بنیاد مستضعفان با بیان اینکه این مجموعه به عنوان تنها‬ ‫تولیدکننده چادرمشکی کشــور‪ ،‬انواع چادرهای مشکی‬ ‫مورد نیاز بازار را تولید می کند گفت‪ :‬تولید چادر مشــکی‬ ‫برای تامین نیاز کشور از موضوعات مورد تاکید ما است و‬ ‫این مجموعه عالوه بر تولید چادر مشکی‪ ،‬انواع فاستونی‪،‬‬ ‫پارچه های مانتویی‪ ،‬پارچه های مقنعه‪ ،‬شال و روسری‪،‬‬ ‫لباس کار‪ ،‬پارچه های صنعتی و منســوجات خانگی از‬ ‫جملــه پارچه های پرده ای را تولید می کند‪ .‬وی گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر این کارخانه ساالنه ‪ ۱۰‬میلیون متر انواع چادر‬ ‫مشکی را تولید می کند و در صورت تکمیل طرح توسعه ای‬ ‫در این مجموعه‪ ،‬ظرفیت تولید چادر مشکی تا سقف ‪۱۶‬‬ ‫میلیون متر قابل افزایش است‪ .‬فتاح ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫مقرر شد پس از افزایش ظرفیت تولید به ‪ ۱۶‬میلیون متر‬ ‫انواع چادر مشکی در سال‪ ،‬زمینه افزایش ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون متر مربع دیگر به ظرفیت چادر مشــکی در‬ ‫این مجموعه‪ ،‬فراهم شــود‪ .‬رئیس بنیاد مستضعفان در‬ ‫پایان خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه با فعالیت این مجموعه‬ ‫تولیدی و کیفیت باالی محصوالت این کارخانه‪ ،‬برخی از‬ ‫نمونه های وارداتی از بازار چادرمشکی کشور خارج شده و‬ ‫این مهم با تکیه بر تکنولوژی باالی تولید در این کارخانه‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 20‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4162‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خبر داد‬ ‫فعالیت ‪ ۳۳۹۹‬تعاونی فعال و یا دارای مجوز در استان اصفهان‬ ‫اصفهـان امروز‪-‬احمدرضـا منزه‪ :‬مدیـرکل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان اصفهـان بـا تاکید بـر اینکه‬ ‫یکـی از مشـکالت کشـور و اسـتان کمبود و نبـود نیروی‬ ‫ماهـر اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬تنها سـه درصـد تعاونی هـای دنیا در‬ ‫ایـران قـرار دارد که سـهم ایران از کل اشـتغال تعـاون در‬ ‫دنیـا تنها شـش دهـم درصد اسـت‪.‬‬ ‫کامـران کالنـی بـه مناسـبت هفتـه تعـاون در جمـع‬ ‫خبرنـگاران‪ ،‬بـا اشـاره به اینکـه دو رویـداد در بحث تعاون‬ ‫ی وجود دارد‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬هدف‬ ‫در سـطح ملی و بین المللـ ‬ ‫از نامگـذاری هر دو رویداد ترویج و توسـعه فرهنگ تعاون‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بـا تعریـف تعـاون‪ ،‬گفـت‪ :‬در دنیـا یکی از اشـکال‬ ‫کارافرینی‪ ،‬تعاونی ها هسـتند و یکی از مشـخصه های این‬ ‫اسـت کـه در تعاونی هـا به طـور یکجا تمـام ظرفیت های‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی و … را بـا هـم تعریـف‬ ‫می کنیـم کـه ایـن مدل موجـب توزیـع ثروت می شـود و‬ ‫بـه نوعـی این مدل اقتصادی در دنیا پذیرفته شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی اسـتان اصفهان‬ ‫تصریـح کرد‪ :‬کشـورهایی که اقتصـاد قوی در دنیـا دارند‪،‬‬ ‫بخـش تعـاون انها قوی اسـت همانند امریـکا‪ ،‬چین‪ ،‬ژاپن‬ ‫و فرانسـه کـ ه تعاونـی هـا سـهم باالیـی در اقتصـاد انها‬ ‫دارنـد‪.‬وی بـا بیان اینکه در دنیـا ‪ ۳.۲‬میلیون تعاونی در دنیا‬ ‫با اشـتغال ‪ ۲۸۰‬میلیون فعال هسـتند که معادل ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫اشـتغال دنیـا اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬تنهـا سـه درصـد تعاونی های‬ ‫دنیـا در ایـران قـرار دارد کـه سـهم ایـران از کل اشـتغال‬ ‫تعـاون در دنیـا تنها شـش دهم درصد اسـت‪.‬‬ ‫کالنـی تاکیـد کرد‪ :‬اگرچـه مطابق سیاسـت های اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساسـی تا پایان برنامه پنجم توسـعه باید سـهم‬ ‫تعاونی هـا در اقتصـاد کشـور بـه ‪ ۲۵‬درصد برسـد‪ ،‬اما این‬ ‫سـهم امـروز کمتر از پنج درصد اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه در شـعار جمهوری اسلامی بحث‬ ‫توزیـع عادالنـه ثـروت‪ ،‬حاکمیـت مـردم در سرنوشـت و‬ ‫شـریک کـردن مـردم در اقتصـاد همـواره مطـرح اسـت‬ ‫درحالیکـه ایـن مهـم هنـوز محقـق نشـده اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دالیـل ایـن موضـوع را بایـد در سـاختار اقتصـاد کشـور‬ ‫جسـتجو کرد‪.‬مدیرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اسـتان‬ ‫اصفهـان توضیـح داد‪ :‬در حـال حاضـر ‪ ۸۰‬درصـد اقتصاد‬ ‫کشـور در انحصـار دولـت اسـت و نتوانسـته ایم بـه سـهم‬ ‫‪ ۲۵‬درصـدی تعاونی هـا در اقتصـاد برسـیم و ایـن سـهم‬ ‫واگـذاری اقتصـاد به مردم هنـوز محقق نشـده‪ ،‬درحالیکه‬ ‫در دنیـا مشـارکت اقتصـاد بـه مـردم داده شـده و دولت ها‬ ‫تنهـا نقـش ناظـر دارنـد‪.‬وی ادامـه داد‪ :‬از سـوی دیگـر در‬ ‫ایـن سـال ها بـر روی فرهنـگ عمومـی مـردم در حـوزه‬ ‫تعـاون کار نکرده ایـم‪ ،‬بنابرایـن اقتصـاد را به مـردم واگذار‬ ‫نمی کنیـم تنهـا در حـرف بـه دنبـال سـرمایه اجتماعی و‬ ‫مشـارکت اجتماعـی هسـتیم‪ ،‬در حالیکه راه حل رسـیدن‬ ‫تعـاون بـه سـهم خـود در اقتصـاد در گـرو رفـع ایـن دو‬ ‫مشـکل است‪.‬‬ ‫کالنـی بـا اشـاره بـه بعـد امـوزش در بخـش تعـاون‪،‬‬ ‫تاکیـد کرد‪ :‬بـرای تقویت بخـش تعاون اندیشـکده تعاون‬ ‫و همچنیـن مراکـز نـواوری تعـاون در کشـور ایجاد شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬از سـوی دیگـر نهادهـای مالـی در بخـش تعـاون‬ ‫تقویت شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬توســعه تعاونی های دانش بنیان در استان‬ ‫اصفهان‬ ‫وی توضیـح داد‪ :‬در سـطح ملـی سـال ‪ ۹۹‬نسـبت بـه‬ ‫سـال ‪ ۹۶‬میزان پرداخت تسـهیالت بانک تعاون سـه برابر‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬همچنین ‪ ۷۵۰۰‬میلیارد تومان در سـطح ملی‬ ‫بـرای تعاونی هـای مسـکن خـط اعتباری تخصیـص داده‬ ‫شـده اسـت‪.‬مدیرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی اسـتان‬ ‫اصفهـان بـا تاکید بـر اینکه برای توسـعه حوزه تعـاون در‬ ‫کشـور‪ ،‬دولـت بـه دنبـال توسـعه تعاونی هـای منطقـه ای‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬بـه همیـن منظـور در اسـتان اصفهـان ‪۹‬‬ ‫تعاونـی توسـعه و عمران شهرسـتانی ایجاد شـده اسـت‪.‬‬ ‫ی همچنیـن بـا بیـان اینکـه در سـال های گذشـته‬ ‫و ‬ ‫بخـش تعـاون در سـطح ملی و اسـتان دچار مشـکل عدم‬ ‫شـفافیت و حاکمیت سـلیقه ای به جای قانون شـده است‪،‬‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬در یـک سـال و نیـم گذشـته سـامانه جامـع‬ ‫و هوشـمند بخـش تعـاون موجـب شـفافیت اطالعـات‬ ‫تعاونی هـا شـده اسـت‪.‬کالنی در ادامـه با اشـاره بـه اینکه‬ ‫در حـال حاضـر ‪ ۳۳۹۹‬تعاونـی فعـال و یـا دارای مجوز در‬ ‫اسـتان اصفهـان فعـال هسـتند‪ ،‬گفـت‪ :‬در حـال حاضر ‪۵‬‬ ‫درصـد تعاونی هـای کشـور با داشـتن ‪ ۵۳‬هـزار و ‪ ۴۲۹‬نفر‬ ‫عضـو در اسـتان اصفهـان قـرار دارنـد‪ ،‬همچنیـن از نظـر‬ ‫اشـتغال سـه درصـد تعاونی هـای کشـور در اسـتان قـرار‬ ‫دارنـد‪.‬وی دربـاره دالیل سـهم پایین اشـتغال تعاونی های‬ ‫اسـتان توضیـح داد‪ :‬یکـی از دالیـل سـهم پاییـن درصـد‬ ‫اشـتغال ایـن تعاونی هـا در اصفهـان‪ ،‬توسـعه تعاونی های‬ ‫دانـش بنیان در اسـتان اسـت کـه به طور معمـول با تعداد‬ ‫شـاغل کمتـر‪ ،‬ارزش افـزوده باالیـی دارند‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی اسـتان اصفهان‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬در حال حاضـر اصفهان جزو پنج اسـتان برتر‬ ‫کشـور در حـوزه تعاون از نظر تعداد و اشـتغال اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه از هفتـه تعـاون سـال گذشـته تـا‬ ‫هفتـه تعـاون امسـال ‪ ۱۲۱‬تعاونـی در اسـتان اصفهـان با‬ ‫اشـتغال ‪ ۲۱۷۲‬نفـر تشـکیل شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در هفته‬ ‫تعاون امسـال نیـز ‪ ۲۶۸‬طرح تعاونی با اشـتغال ‪ ۵۳۵‬نفر و‬ ‫سـرمایه ‪ ۱۲۲‬میلیارد تومان در اسـتان اصفهان افتتاح شد‪،‬‬ ‫همچنیـن در جشـنواره تعاونی هـای برتـر کشـور‪ ،‬امسـال‬ ‫یـک تعاونـی از اسـتان اصفهـان اصفهـان در سـطح برتر‬ ‫معرفـی و یـک تعاونی شایسـته تقدیر شـد‪.‬‬ ‫کالنـی در ادامـه بـه مهاجرپذیـری اسـتان اصفهان و‬ ‫وجـود و حضور سـرریز بیکاران چندین اسـتان به اصفهان‬ ‫و همچنیـن شـیوع کرونـا و تاثیـر بـر اشـتغال و بیـکاری‬ ‫اسـتان اشـاره کرد و گفت‪ :‬در دو سـال گذشته این مسائل‬ ‫و همچنین شـیوع کرونا اسـیب زیـادی به اقتصاد اسـتان‬ ‫بـه خصـوص حـوزه خدمـات زد‪.‬وی بـا اشـاره بـه اینکـه‬ ‫یکـی از مسـایل در حـوزه اشـتغال بخـش شـاخص های‬ ‫کسـب وکار و بهبـود شـاخص های فضـای کسـب و کار‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬رتبه اسـتان اصفهان در بهـار ‪ ۱۴۰۰‬از‬ ‫چهارده در زمسـتان سـال ‪ ۹۹‬به رتبه هشـت رسیده است‪،‬‬ ‫همچنیـن در زمسـتان از رتبه ‪ ۲۶‬به چهاردهم رسـیده ایم‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی اسـتان اصفهان‬ ‫بـا تاکیـد بـر اینکـه در ایـن گـزارش اعالم شـده کـه در‬ ‫حـوزه کرونـا بهتریـن عملکـرد مربـوط بـه اسـتان های‬ ‫مرکزی‪ ،‬سـمنان و اصفهان بوده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬البته برخی‬ ‫مشـکالت در سـطح ملـی و اسـتانی در شـرایط تحریم و‬ ‫‪ ...‬وجـود دارد‪ ،‬از سـوی دیگـر مقـررات بانکـی‪ ،‬قوانیـن‬ ‫سـختگیرانه و ‪ ...‬از جملـه مولفه هـای نامناسـب فضـای‬ ‫کسـب وکار اسـت‪ ،‬البتـه جهـش کسـب و کار اصفهـان‬ ‫حاصـل کار گروهـی دسـتگاه ها در حـوزه اشـتغال اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاهش نرخ بیکاری در اصفهان‬ ‫وی بـا اشـاره بـه چند اقـدام خوب در اسـتان به منظور‬ ‫بهبـود شـاخص های کسـب و کار‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬سـازمان‬ ‫مدیریـت برنامه ریـزی با همـکاری دسـتگاه های مختلف‪،‬‬ ‫اسـتان را بـه هفـت بخـش تقسـیم کـرده و ظرفیت های‬ ‫این بخش ها احصا و پیشـران های توسـعه بر اسـاس سند‬ ‫امایش مشـخص شـده است‪ .‬از سـوی دیگر ظرفیت های‬ ‫اقتصـادی بخش خصوصی و تعاونی ها احصا شـده اسـت‪.‬‬ ‫کالنـی اضافـه کرد‪ :‬بـا توجه به معضل خشکسـالی در‬ ‫اسـتان نیز بـا همکاری سـازمان جهـاد کشـاورزی‪ ،‬بحث‬ ‫تغییـر الگـوی کشـت صـورت گرفتـه اسـت و در حـوزه‬ ‫اجـرای الگوهای نوین ابیـاری کارهای خوبی انجام شـده‬ ‫اسـت‪.‬وی همچنیـن ادامه داد‪ :‬کشـورهایی کـه در دنیا در‬ ‫حـوزه اشـتغال موفق هسـتند همـواره به سـمت کارهای‬ ‫نـواوری و کارهـای اشـتراکی و فناور شـدن اشـتغال رفته‬ ‫انـد کـه امـروز اصفهـان بـه ایـن سـمت در حـال حرکت‬ ‫اسـت‪.‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اسـتان اصفهان‬ ‫بـا اشـاره به فعالیت کانـون کارافرینی در اسـتان اصفهان‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬روش سیاسـت مـا اصلاح سـاختار در حـوزه‬ ‫کارافرینی اسـت‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬یکی از مشـکالت کشـور‬ ‫و اسـتان مسـئله کمبـود و نبـود نیـروی ماهـر اسـت که‬ ‫بعضـا تولیدکنندگان و صنایع عنوان می کنند‪ ،‬کار هسـت‪،‬‬ ‫امـا نیـروی کارگر تخصصـی نداریم و این نشـان می دهد‪،‬‬ ‫مـا در حـوزه پـرورش نیروهـای تخصصـی خـوب عمـل‬ ‫نکرده ایـم‪ .‬کالنـی افـزود‪ :‬بـه همیـن منظور و بـرای حل‬ ‫این مشـکل چند اقدام در اسـتان انجام شـده که در وهله‬ ‫اول اداره کل فنـی حرفـه ای اصفهـان بـا تعریف سیسـتم‬ ‫امـوزش دوگانـه ای هـم بـه صـورت حضـوری اقـدام بـه‬ ‫تربیـت نیـروی تخصصی کرده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی اسـتان اصفهان‬ ‫ادامـه داد‪ :‬از سـوی دیگـر بـا همـکاری اتـاق بازرگانـی و‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی در طـرح پویـش‪ ،‬دانشـگاه ها از‬ ‫طریـق کنکـور و بـدون کنکـور اقـدام بـه جذب دانشـجو‬ ‫می کننـد‪ ،‬از سـوی دیگـر بنگاه هـای تولیـدی و صنعتـی‬ ‫اعلام نیـاز می کننـد و دانشـجو همزمـان بـا تحصیل به‬ ‫سـمت اشـتغال می رود‪ ،‬در این طرح برخی سـرفصل های‬ ‫درسـی بـه صـورت عملـی در فضـای عملـی تعریـف و‬ ‫دانشـجویان امـوزش داده می شـود‪.‬‬ ‫وی البتـه تاکیـد کـرد‪ :‬یکی از اشـکاالت ما در اسـتان‬ ‫نداشـتن تابلوی مشـخصی از وضعیت اشـتغال مان اسـت‬ ‫کـه چـه بنگاهی چـه نیازهایـی دارد و چـه افـرادی با چه‬ ‫تخصصـی جویای کار هسـتند‪.‬‬ ‫کالنی همچنین در پاسـخ به سـوالی در خصوص نرخ‬ ‫بیـکاری اسـتان‪ ،‬توضیح داد‪ :‬نـرخ بیکاری اسـتان در بهار‬ ‫سـال ‪ ،۹۹‬معـادل ‪ ۱۱.۹‬درصـد بود کـه در بهـار ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫‪ ۸.۹‬درصـد کاهـش یافتـه اسـت‪ ،‬در حالیکه نـرخ بیکاری‬ ‫کشـور ‪ ۸.۸‬درصـد اسـت‪ .‬همچنیـن در سـال ‪ ۹۹‬نرخ کل‬ ‫بیکاری اسـتان ‪ ۱۰.۹‬درصد اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اوج بیـکاری اسـتان در بهـار سـال ‪ ۹۹‬بـه‬ ‫دلیـل شـدت شـیوع کرونـا و از کار افتادن بخـش خدمات‬ ‫بـود کـه بـه مـرور بـا رفـع مشـکل و بازگشـت نیروهای‬ ‫اسـیب دیـده از کرونـا‪ ،‬نرخ بیکاری اسـتان دوبـاره روندی‬ ‫کاهشـی یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه عنوان کرد‬ ‫همگامی فوالد مبارکه و دانشگاه در راستای‬ ‫حرکت دولت در مسیر حکمرانی هوشمند‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه ارتباط‬ ‫دانشــگاه و صنعت در مســیر حکمرانی هوشمند منجر‬ ‫به ایجاد اشــتغال برای تحصیل کردگان می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تکمیل زنجیره ارتباطی علم و صنعت موجب رفع نیازها‬ ‫و خالهای اقتصادی و بی اثر شدن تحریم ها می شود‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهــان امروز‪ ،‬حمیدرضــا عظیمیان‪،‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه‪ ،‬بــا تاکید بر ضرورت‬ ‫ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت اظهــار کــرد‪ :‬اموزش و‬ ‫اطالع رسانی در خصوص اهمیت حمایت از تولید ملی از‬ ‫وظایف مهم اموزش و پرورش‪ ،‬دانشگاهیان‪ ،‬رسانه ملی‬ ‫و تمامی دست اندرکاران این عرصه است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت تولید علم نافع از طریق ارتباط‬ ‫با دانشــگاه افزود‪ :‬راه اندازی نخستین ازمایشگاه صنعت‬ ‫نسل چهارم در دانشگاه صنعتی اصفهان با همین هدف‬ ‫دنبال شــده و شــرکت فوالد مبارکه در دیگر اقدامات‬ ‫مشترک با دانشگاه ها‪ ،‬موفقیت های زیادی کسب کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه با اشــاره به‬ ‫ماموریت های پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫در جهت توســعه محصوالت برای گروه فوالد مبارکه و‬ ‫صنعت فوالد ایران گفت‪ :‬در سال گذشته تولید پروتزهای‬ ‫انسانی در این پژوهشــکده عملیاتی شد که در صنعت‬ ‫پزشــکی کشور مورد استفاده قرار می گیرد و کشور را در‬ ‫این زمینه از واردات محصوالت خارجی بی نیاز می کند‪.‬‬ ‫وی با تاکیــد بر ضرورت عقب نماندن از رقابت های‬ ‫بازار جهانی ادامه داد‪ :‬دانشــگاه ها نقش بسیار مهمی در‬ ‫کمک به پیشــرفت‪ ،‬رونق و اعتــای صنعت و براورده‬ ‫ساختن نیاز صنایع کشور به علم و نواوری و تبدیل نگاه‬ ‫از مونتاژکاری به نواوری در صنعت دارند‪.‬‬ ‫عظیمیان با اشاره به اهمیت اینده پژوهی در شرکت‬ ‫فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪ :‬با مرور تاریخچه صنایع‪ ،‬به‬ ‫شــرکت های بزرگی برمی خوریم که امروز اثری از ان ها‬ ‫باقی نیست‪ .‬اینکه باید چه مســیری را در پیش گرفت‬ ‫مهم ترین مسئله ای اســت که رهبران سازمان ها با ان‬ ‫مواجه اند‪.‬‬ ‫وی اذعان داشــت‪ :‬اقدام دیگر پژوهشــکده فوالد‬ ‫دانشــگاه صنعتی اصفهان‪ ،‬تاسیس شــرکت پشتیبانی‬ ‫و توســعه فناوری و نواوری های فوالد مبارکه با هدف‬ ‫ایجاد یک مرکز (‪ )COE‬بود تا بتوانیم با سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه را در دو حوزه توسعه فرایند و اقتصاد‬ ‫چرخشی توسعه دهیم و با بهره گیری از ظرفیت ملی‪ ،‬این‬ ‫موارد را به عنوان ماموریت در برنامه خود داشته باشیم‪.‬‬ ‫عظیمیــان تاکیــد کرد‪ :‬بــا تعریــف ماموریت ها و‬ ‫برنامه هایــی در تعامــل ســازنده با دانشــگاه ها‪ ،‬مرکز‬ ‫تحول دیجیتــال صنعت فوالد بــا بهره گیری از دانش‬ ‫استارت اپ ها و همراهی دانشگاه تهران و معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬در پردیس دانشگاه تهران در‬ ‫حال ساخت و اجراست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه یاداور شد‪ :‬بهترین‬ ‫فضایــی که به لحــاظ فنی می توانــد در خدمت احداث‬ ‫نخستین ازمایشگاه صنعت نســل چهارم در کشور قرار‬ ‫بازار داغ خریدوفروش موبایل دست دوم در اصفهان‬ ‫رئیـس اتحادیه فروشـندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و‬ ‫همـراه اصفهـان با اشـاره به افزایـش خرید و فروش گوشـی‬ ‫دسـت دوم و تعمیـرات موبایـل در اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬هنـوز بازار‬ ‫خریـد و فـروش گوشـی در اسـتانه مهر مـاه در اصفهـان داغ‬ ‫نشـده و شـاید برخـی خانـواده هـا ایـن تصـور را دارنـد کـه‬ ‫امـوزش هـا در سـال تحصیلی جدیـد حضوری است‪.‬حسـن‬ ‫میرشمشـیری در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه وضعیـت‬ ‫بـازار خریـد و فروش موبایل در اسـتانه سـال تحصیلی جدید‬ ‫بـا توجـه به غیرحضـوری بـودن امـوزش در سـال تحصیلی‬ ‫جدیـد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیمت گوشـی موبایل وابسـتگی شـدیدی‬ ‫با نوسـانات نـرخ ارز دارد‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬از سـوی دیگـر اگرچه عرضـه موبایل در‬ ‫بازار باال اسـت‪ ،‬اما در اسـتانه سـال تحصیلی جدید همچنان‬ ‫تقاضـا بـرای خریـد گوشـی پاییـن اسـت و این بـه نوعی به‬ ‫خبر‬ ‫با کارت اعتباری جدید بانک‬ ‫ایندههموارهمعتبرید‬ ‫با حضور دکتر محمد فطانت مدیر عامل بانک اینده‪ ،‬از‬ ‫کارت اعتباری جدید این بانک در ‪ ۴‬سطح مختلف رونمایی‬ ‫هدف توسعه کسب و کار ُخرد‪،‬‬ ‫شد‪ .‬این کارت اعتباری جدید با ‬ ‫تسهیل و تسریع در معامالت‪ ،‬تامین نیازهای مالی مشتریان‬ ‫به عنوان یک راه کار مدرن و اسان به جای تسهیالت ُخرد‪،‬‬ ‫کاهش نقل و انتقال پول و قابل استفاده در شبکه گسترده‬ ‫فروشگاهی و افزایش قدرت خرید در دسترس عموم مشتریان‬ ‫بانک اینده قرار گرفته است‪ .‬کارت اعتباری بانک اینده یکی‬ ‫از خدمات نوین مبتنی بر کارت است که متقاضی با داشتن‬ ‫ان می تواند به پشتوانه اعتبار خود نزد بانک‪ ،‬پرداخت هزینه‬ ‫خرید های امروز خود را در اینده انجام دهد‪ .‬این کارت با هدف‬ ‫افزایش قدرت خرید مشتریان عرضه می شود که بر خالف‬ ‫سایر کارت های بانکی‪ ،‬ابزار برداشت یا استفاده از موجودی یک‬ ‫سپرده نیست‪ ،‬بلکه ابزاری برای استفاده از اعتباری مشخص‪ ،‬در‬ ‫دوره ای معین است که بانک برای مشتری در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫دارنده این کارت می تواند با استفاده از ان از تمام فروشگاه ها‬ ‫و مراکز دارای پایانه فروش و بسیاری وب سایت های دارای‬ ‫فروشگاه های اینترنتی‪ ،‬نسبت به خرید کاال و دریافت خدمات‬ ‫اقدام کند‪ .‬حداکثر سقف مبلغ اعتباری و مدت بازپرداخت کارت‬ ‫اعتباری جدید بانک اینده‪ 2 ،‬میلیارد ریال و از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۶۰‬ماه‬ ‫برای مشتریان واجد شرایط طبق ضوابط و مقررات است‪ .‬کارت‬ ‫های اعتباری مرابحه با مبالغ مختلف و در ‪ ۴‬سطح برنزی‪ ،‬نقره‬ ‫ای‪ ،‬طالیی و رزگلد عرضه می شود‪ .‬ایجاد امکان واریز وجه‬ ‫به کارت اعتباری از سوی مشتری به منظور افزایش مبلغ قابل‬ ‫پرداخت در خریدهای با مبالغ بیش از سقف های تعیین شده با‬ ‫استفاده از کارت اعتباری‪ ،‬شارژ کارت به میزان قسط پرداختی‬ ‫(ویژگی اعتبار چرخشی یا گردان)‪ ،‬امکان تسویه الکترونیکی‬ ‫بدهی کارت و ضریب امنیت باال مشابه با سایر کارت های‬ ‫بانکی از ویژگی های این کارت است‪ .‬مرکز ارتباط با مشتریان‬ ‫بانک اینده نیز در تمام ساعات شبانه روز با شماره ‪-27663200‬‬ ‫‪ 021‬پاسخ گو است‪.‬‬ ‫رتبه برتر اداره راهداری و حمل‬ ‫و نقل جاده ای استان اصفهان‬ ‫در جشنواره شهید رجایی‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در‬ ‫بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی استان‪ ،‬موفق به کسب‬ ‫رتبه اول در شاخص های اختصاصی شد‪ .‬در لوح تقدیر اهدا‬ ‫شده از سوی استاندار محترم اصفهان و رئیس محترم سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان به مدیرکل راهداری و‬ ‫حمل و نقل جاده ای استان اصفهان امده است‪ ،‬تالش ارزشمند‬ ‫جنابعالی و همکاران محترمتان موجب شده است از طرف ستاد‬ ‫بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی استان اصفهان به‬ ‫عنوان رتبه برتر مجموع شاخص های اختصاصی گروه زیربنایی‬ ‫و توسعه زیرساخت شناخته و معرفی شوید‪ .‬این موفقیت را به‬ ‫جنابعالی و تمامی کارمندان شریف ان دستگاه تبریک گفته‬ ‫و انتظار می رود به نحو مقتضی از همکارانتان تقدیر و تشکر‬ ‫نمایید‪ .‬امید است با استمرار تالش و تکاپوی ویژه در سال‬ ‫تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها موجب ارتقا کارامدی دولت‪،‬‬ ‫رضایت مردم‪ ،‬ایجاد ارامش‪ ،‬دمیدن روح امید در کالبد جامعه و‬ ‫سرافرازی میهن عزیزمان ایران اسالمی شوید‪.‬‬ ‫اغازواکسیناسیونفعاالن‬ ‫صنعت حمل و نقل برون شهری‬ ‫اصفهان‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان عنوان کرد‬ ‫قـدرت خریـد پایین مـردم برمـی گردد‪.‬‬ ‫رئیـس اتحادیه فروشـندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و‬ ‫همـراه اصفهـان تاکید کرد‪ :‬بـه دلیل افزایش قیمـت موبایل‪،‬‬ ‫افـراد بـه دلیـل کاهـش قـدرت خریـد‪ ،‬ترجیـح مـی دهند به‬ ‫جـای خریـد تـا جایـی کـه امـکان دارد‪ ،‬گوشـی هـای خـود‬ ‫را تعمیـر کننـد‪.‬وی گفـت‪ :‬در حـال حاضـر سـطح زیـادی از‬ ‫مشـتریان مـا در بازار یـا روی به خدمات تعمیر گوشـی اورده‬ ‫انـد و یـا در صـورت اجبـار‪ ،‬بـرای خریـد گوشـی هـای ارزان‬ ‫قیمت سـرمایه گذاری می کنند‪.‬میرشمشـیری بـا بیان اینکه‬ ‫امیدواریـم تـا ابتدای مهـر ماه قیمـت ارز اندکـی کاهش یابد‬ ‫تـا افـت قیمت گوشـی‪ ،‬بر خرید افـراد در بـازار تاثیـر بگذارد‪،‬‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬به دلیل عرضـه باالی موبایل در بـازار و تقاضای‬ ‫پاییـن‪ ،‬هنـوز قیمت هـا در بازار باال نیسـت‪.‬وی دربـاره خرید‬ ‫اجبـاری گوشـی از سـوی خانـواده در اسـتانه سـال تحصیلی‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫جدیـد‪ ،‬گفـت‪ :‬نوسـانات قیمـت بـرای گوشـی هایـی کـه به‬ ‫طـور معمـول خانواده هـا برای فرزنـدان محصل خـود خرید‬ ‫مـی کنند‪ ،‬انچنان زیاد نیسـت و نوسـانات قیمتـی حدود ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومان اسـت‪.‬رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان‬ ‫تلفـن ثابـت و همراه اصفهـان افـزود‪ :‬در حال حاضـر در بازار‬ ‫اصفهان تقاضا برای خرید گوشـی بسـیار کاهش یافته اسـت‬ ‫و بسـیاری از واحدهـای صنفـی در روز شـاید تنهـا دو یا سـه‬ ‫گوشـی فروش داشـته باشند‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکه هنوز بـازار خرید و فروش گوشـی‬ ‫در اسـتانه مهر ماه در اصفهان داغ نشـده اسـت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شـاید همچنـان برخـی خانـواده هـا ایـن تصـور را دارنـد که‬ ‫امـوزش هـا در سـال تحصیلـی جدیـد حضـوری و یـا نیمـه‬ ‫حضـوری اسـت‪ ،‬به همین دلیـل همچنان تقاضا بـرای خرید‬ ‫گوشـی پایین است‪.‬میرشمشـیری همچنین گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫بگیرد‪ ،‬دانشــگاه صنعتی اصفهان اســت‪ .‬همکاری این‬ ‫دانشگاه با گروه فوالد مبارکه می تواند به تربیت محققان‬ ‫و متخصصانی منجر شود که می توانند در اینده نزدیک‬ ‫طرح تحول دیجیتال را در کشور جاری سازند‪.‬‬ ‫وی در پایــان با اشــاره بــه مطالعات مــوردی در‬ ‫دانشگاه های المان‪ ،‬فرانسه و پلی تکنیک میالن‪ ،‬انتخاب‬ ‫دانشگاه صنعتی اصفهان را شایسته دانست و توضیح داد‪:‬‬ ‫ایجاد ازمایشگاه صنعت نسل چهارم یکی از الزامات دیگر‬ ‫اســت و برای طرح تحول دیجیتال اجتناب ناپذیر خواهد‬ ‫بود‪ ،‬چراکه معتقدیم موضوع پژوهش و ایجاد توانمندی‬ ‫در نسل جدید باید در دانشگاه اتفاق بیفتد و شرکت فوالد‬ ‫مبارکه هم حامی این بخش باشد تا از نتایج ان در کشور‬ ‫بهره مند شویم‪.‬‬ ‫تعـداد بـاالی واردکننده‪ ،‬در حـال حاضر میزان باالی گوشـی‬ ‫تلفـن همـراه بـا گارانتـی در واحدهای صنفی فـروش موبایل‬ ‫موجـود اسـت‪.‬وی با اشـاره به برندهـای موبایل پرطرفـدار در‬ ‫بیـن اصفهانـی ها بـرای خرید‪ ،‬گفـت‪ :‬در حال حاضر گوشـی‬ ‫هـای برنـد سامسـونگ در اصفهـان بسـیار پرطرفدار اسـت‪،‬‬ ‫از سـوی دیگـر برندهـای هـواوی‪ ،‬نوکیـا‪ ،‬هانـر مـورد توجه‬ ‫اصفهانـی اسـت‪.‬رئیس اتحادیه فروشـندگان و تعمیرکنندگان‬ ‫تلفـن ثابت و همـراه اصفهان افـزود‪ :‬در حـال حاضر کمترین‬ ‫قیمـت گوشـی در بـازار اصفهـان حـدود ‪ ۲‬میلیـون تومـان و‬ ‫باالتریـن ان ‪ ۳۸‬میلیـون تومان اسـت‪.‬‬ ‫وی البتـه گفت‪ :‬مشـتریان برند ایفون خاص هسـتند و در‬ ‫گـروه دانش اموزشـی و مصرف عادی قـرار ندارند و به نوعی‬ ‫این برند کاالی لوکس محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫میرشمشـیری بـا تاکید بـر اینکـه قیمت گوشـی موبایل‪،‬‬ ‫بـا سـطح درامـد خانـواده فاصلـه دارد و افـراد بعـد از چند ماه‬ ‫پـس انداز امـکان خرید پیدا مـی کنند‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضـر میزان تقاضای مردم برای تعمیرات گوشـی نسـبت به‬ ‫سـال گذشـته ‪ ۳۰‬درصد افزایش یافته اسـت‪.‬‬ ‫به گزارش پیداگر نیوز‪ ،‬معاون حمل و نقل استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬واکسیناسیون فعالین صنعت حمل و نقل برون شهری‬ ‫استا ن اصفها ن اغاز شد‪ .‬محمدعلی صلواتی در جمع اصحاب‬ ‫رسانه با اشاره به اسیب های وارد شده به صنعت حمل و نقل‬ ‫کشور و استان اصفهان گفت‪ :‬با هماهنگی های صروت گرفته‬ ‫فرایند واکسیناسیون فعاالن صنعت حمل ونقل دراستان‬ ‫اصفهان اغاز و واکسیناسیون بیش از ‪ ۱۰۰۰‬نفر از فعالین این‬ ‫صنعت انجام شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬فرایند ثبت نام تمامی‬ ‫فعاالن صنعت حمل و نقل اعم از رانندگان حمل و نقل کاال‬ ‫و مسافر و شرکت های حمل و نقل انجام شده است که برای‬ ‫دریافت نوبت اول واکسن خود می توانند به مرکز دایر شده‬ ‫واقع در خیابان ایت اله غفاری‪ -‬کوچه شماره ‪ ۱۳‬استان‬ ‫مقدس زینبیه مراجعه کنند‪ .‬معاون حمل و نقل استان اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کارنامه فعالین صنعت حمل و نقل استان اصفهان‬ ‫درسال های شیوع کرونا با وجود تمام خطرات و محدودیت ها‪،‬‬ ‫زرین و غرورانگیز است‪ .‬صلواتی با اشاره به رتبه اول استان‬ ‫اصفهان در حمل و نقل کاال و رتبه سوم حمل و نقل مسافر‬ ‫در سطح کشور گفت‪ :‬واکسیناسیون فعالین صنعت حمل و نقل‬ ‫استان اصفهان به عنوان یکی از مهم ترین و پرجمعیت ترین‬ ‫صنوف حمل و نقلی کشور‪ ،‬گام مهمی در ارتقا سالمت کشور‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫الیحه احیای جهاد سازندگی به‬ ‫زودی به دولت ارایه می شود‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی گفت‪ :‬این وزارتخانه به زودی‬ ‫الیحه ای برای احیای جهاد سازندگی در راستای توسعه‬ ‫پایدار روستایی و حمایت از تولید در این مناطق به دولت‬ ‫تقدیم می کند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سیدجواد ساداتی نژاد روز‬ ‫جمعه در حاشیه بازدید از باغ ‪ ۴۰۰‬هکتاری گل محمدی‬ ‫در برزک کاشان در گفت و گو با خبرنگاران افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به دستور رییس جمهوری مبنی بر احیای جهاد سازندگی و‬ ‫مدیریت یکپارچه در روستاهای کشور به زودی در وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی برنامه ریزی به منظور تحقق این مهم با مدیریت‬ ‫مناسب برای حمایت از تولید روستاها با تقدیم الیحه ای به‬ ‫دولت پیشنهاد و اجرایی شدن ان مورد توجه قرار می گیرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شنبه | ‪ 20‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4162‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫مرزبان به تمرینات سپاهان‬ ‫اضافه می شود‬ ‫توافقسپاهان‬ ‫با سه بازیکن بسکتبال‬ ‫مربی تیم فوتبال سپاهان با انتشار پستی از بازگشت‬ ‫خود به ایران و حضور در تمرینات سپاهان خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضا مرزبان در ابتدای لیگ بیستم به عنوان دستیار اول‬ ‫محرم نویدکیا به کادر فنی سپاهان اضافه شد و یکی از‬ ‫مهره های پررنگ کادر فنی این تیم در طول مسابقات بود‪.‬‬ ‫مرزبان اما پس از پایان فصل با انتشار پستی به صورت‬ ‫تلویحی از هواداران سپاهان خداحافظی کرد‪ ،‬ولی چند‬ ‫هفته طول کشید تا او در پستی دیگر از توافقش با مدیران‬ ‫باشگاه بگوید و اینکه اماده بازگشت‪.‬این مربی که پس‬ ‫از پایان مسابقات به المان سفرکرده بود‪ ،‬درنهایت ظهر‬ ‫از بازگشت خود خبر داد و به زودی در تمرینات طالیی‬ ‫پوشان اصفهانی که نسبت به فصل گذشته تقویت شده اند و‬ ‫بازیکنان جدیدی در اردو دارند‪ ،‬اضافه خواهد شد‪.‬تمرینات‬ ‫تیم فوتبال سپاهان از چهارشنبه هفته گذشته اغازشده و‬ ‫به زودی با حضور مرزبان و دروازه بان اتریشی جدید تیم‪،‬‬ ‫شکل جدی تری به خود خواهد گرفت‪.‬تیم فوتبال سپاهان‬ ‫فصل گذشته در رقابتی بسیار نزدیک با پرسپولیس با ‪65‬‬ ‫امتیاز به نایب قهرمانی دست یافت و در فصل جدید فقط‬ ‫به دنبال کسب عنوان قهرمانی در مسابقات است‪ .‬عنوانی‬ ‫که می تواند ششمین قهرمانی این تیم در تاریخ رقابت های‬ ‫لیگ برتر را رقم بزند‪.‬‬ ‫عماد سلمانی امسال در دیار خود دست به توپ خواهد‬ ‫شد‪.‬عماد سلمانی‪ ،‬پیام کیانی و محمدرضا بهرام زاد با تیم‬ ‫بسکتبال فوالد مبارکه سپاهان اصفهان وارد مذاکره شده‬ ‫بودند‪.‬ظاهرا این بازیکنان با سپاهان به توافق نهایی رسیده اند‬ ‫و این فصل در ترکیب این تیم تازه وارد سوپر لیگ بازی‬ ‫می کنند‪.‬تیم بسکتبال سپاهان پیش از با کورین هنری‪،‬‬ ‫بازیکن امریکایی فصل پیش اکسون هم به توافق رسیده‬ ‫بود‪.‬سپاهان که با کسب مقام قهرمانی لیگ یک راهی‬ ‫سوپر لیگ شده‪ ،‬شاکله فصل پیش خود را هم حفظ کرده‬ ‫است‪.‬هدایت سپاهانی ها در فصل پیش رو نیز بر عهده علی‬ ‫خسروی است و بابک نظافت هم به عنوان مربی سپاهان را‬ ‫همراهیمی کند‪.‬‬ ‫نخستین پیروزی تارتار با‬ ‫ذوب اهن به دست امد‬ ‫تیم بزرگ ساالن ذوب اهن موفق شد با نتیجه دو بر‬ ‫صفر امیدهای باشگاه را از پیش رو بردارد‪.‬در این دیدار‬ ‫دوستانه که عصر روز پنج شنبه گذشته در ورزشگاه‬ ‫فوالدشهر به صورت درون خانوادگی برگزار شد‪ ،‬تیم فوتبال‬ ‫بزرگ ساالن ذوب اهن در نیمه نخست با گل رضاخالقی فر‬ ‫و در نیمه دوم با گل حسین شنانی از تیم امید پیش افتاد و‬ ‫درنهایت هم با همین نتیجه پیروز میدان شد‪ .‬تیم فوتبال‬ ‫ذوب اهن در این مسابقه تدارکاتی که برای شناخت بیشتر‬ ‫کادر فنی برگزار شد‪ ،‬در هر نیمه با ترکیب متفاوتی بازی‬ ‫کرده تا نخستین دیدار تارتار در قامت سرمربی ذوب اهن‬ ‫با پیروزی همراه باشد‪.‬مدیران ذوب اهن در فصل جدید‬ ‫با انتخاب مهدی تارتار به عنوان سرمربی تیم‪ ،‬تغییرات‬ ‫زیادی را در اردوی سبزپوشان ایجاد کرده اند و تیمی کامال‬ ‫متفاوت نسبت به گذشته در مسابقات لیگ بیست و یکم‬ ‫راهی مسابقات خواهد شد‪.‬‬ ‫سقوط سپاهان و ثبات‬ ‫ذوب اهن در رده بندی جهانی‬ ‫در جدیدترین رده بندی باشگاه های فوتبال جهان‪،‬‬ ‫سپاهان دچار نزول شد‪ ،‬ولی جایگاه ذوب اهن تغییری‬ ‫نکرد‪.‬بر اساس اعالم پایگاه خبری «فوتبال دیتابیس»‪ ،‬تیم‬ ‫فوتبال سپاهان‪ ،‬با ‪ ۱۵۲۰‬امتیاز‪ ،‬در رتبه سوم ایران‪ ،‬پانزدهم‬ ‫اسیا و ‪ ۲۴۹‬جهان قرار دارد که از حیث جهانی‪ ،‬نسبت به‬ ‫رتبه بندی پیشین‪ ،‬سه پله سقوط داشته است‪.‬اما ذوب اهن‪،‬‬ ‫دیگر تیم استان اصفهان با ‪ ۱۳۴۸‬امتیاز در رده دوازدهم‬ ‫ایران است و در رتبه ‪ ۹۸‬اسیا و ‪ ۹۸۷‬دنیا جای دارد‪.‬در این‬ ‫رده بندی‪ ،‬پرسپولیس‪ ،‬همچنان بهترین تیم ایران است و‬ ‫استقالل در رتبه دوم قرار دارد‪.‬بایرن مونیخ‪ ،‬منچستر سیتی‬ ‫و اینتر میالن برترین تیم های جهان اند‪.‬‬ ‫جدایی از ذوب اهن برایم‬ ‫دشوار بود‬ ‫مدافع فصل گذشته تیم فوتبال ذوب اهن پیرامون‬ ‫دالیل جدایی اش از جمع سبزپوشان اصفهانی صحبت‬ ‫کرد‪.‬وحید محمدزاده در ارتباط با جدایی اش از ذوب اهن‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شش سال در این تیم بازی کردم و وقتی یک‬ ‫بازیکن برای مدتی طوالنی در تیمی حضور دارد انجا‬ ‫مثل خانه اش می شود‪ .‬جدایی از ذوب اهن برای من سخت‬ ‫بود و در این سال ها روزهای بسیار خوبی را تجربه کردم‬ ‫هرچند که در دو فصل گذشته شرایط سختی را پشت‬ ‫سر گذاشتیم و فشار زیادی روی بازیکنان به ویژه نفرات‬ ‫قدیمی تیم ایجادشده بود‪.‬بازیکن جدید تیم الومینیوم اراک‬ ‫ادامه داد‪ :‬در دو فصل اخیر واقعا تحت فشار قرار گرفتم و‬ ‫همه می دانند که تیم شرایط سختی داشت به همین دلیل‬ ‫از ذوب اهن جدا شدم تا فضای جدیدی را تجربه کنم‪.‬‬ ‫برای این تیم ارزوی موفقیت دارم و باید بگویم که این‬ ‫جدایی اسان نبود ولی زمان ان رسیده بود تا یک چالش‬ ‫جدید را در فوتبال تجربه کنم‪.‬محمدزاده درباره تشکر قاسم‬ ‫حدادی فر کاپیتان ذوب اهن از زحمات این بازیکن و اینکه‬ ‫چرا مسئوالن باشگاه از وی قدردانی نکردند‪ ،‬گفت‪ :‬زیاد‬ ‫دوست ندارم در مورد برخی از مسائل صحبت کنم و بهتر‬ ‫است که به گذشته برنگردم‪ .‬حدادی فر اسطوره ذوب اهن‬ ‫و فوتبال اصفهان است و در این سال ها ازلحاظ فنی و‬ ‫اخالقی خودش را ثابت کرده و برای من افتخار بود که‬ ‫در کنار چنین فوتبالیستی حضور داشتم‪ .‬وقتی پیام تشکر‬ ‫حدادی فر را در صفحه شخصی اش دیدم کمی ارام شد‬ ‫و او نشان داد که چه شخصیت بزرگی دارد‪ .‬وی درباره‬ ‫اینکه گفته می شود باشگاه ذوب اهن ‪ 20‬درصد بازیکنان و‬ ‫ازجمله وی را به جریمه مالی محکوم کرده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬واقعا از این موضوع تعجب می کنم و فکر نمی کنم‬ ‫چنین چیزی قانونی باشد و اگر این اتفاق بیفتد قطعا من‬ ‫هم اقدامات الزم را انجام خواهد داد‪.‬محمدزاده درباره‬ ‫انتخاب الومینیوم اراک‪ ،‬گفت‪ :‬خوشحالم که به این تیم‬ ‫امده ام و الومینیوم باشگاهی است که دنبال پیشرفت است‪.‬‬ ‫هواداران فوتبال در اراک هم تعصب زیادی روی تیمشان‬ ‫دارند‪ .‬امیدوارم با هدایت رسول خطیبی فصل خوبی را در‬ ‫اراک رقم بزنیم‪.‬‬ ‫تیـم نسـاجی خواهد بـود و پنجشـنبه اول مهر هـم با گل‬ ‫گهـر بـازی می کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برخـی تیم هـا در فصـل جدیـد تغییـر‬ ‫سیسـتم و تاکتیـک دارنـد‪ ،‬ایـا سـپاهان‬ ‫هم چنیـن برنامـه ای را خواهـد داشـت؟‬ ‫تغییـر سیسـتم ازنظر من موضـوع پیچیده ای اسـت‪ .‬زمانی‬ ‫شـما بـا توجـه بـه نفـرات و خریدهایی کـه انجـام داده اید‬ ‫می خواهیـد تغییرات پیچیـده ای ایجاد کنید و کال سـاختار‬ ‫تیـم را عـوض کنید‪ .‬این مسـئله ممکن اسـت خیلی خوب‬ ‫باشـد مثل زمانی که اسـتراماچونی اسـتقالل را با سه دفاع‬ ‫به صـورت جدیـد امـاده کرد‪ .‬تغییـر او امروزی بـود و نه ان‬ ‫سـه دفاعه ای کـه در قدیم بـازی می کردند‪ .‬اسـتراماچونی‬ ‫تغییـر خاصـی در فوتبـال ایران انجـام داد که بـه نظر من‬ ‫خیلـی هم خوب بـود‪ .‬تیم او به راحتی می توانسـت نسـبت‬ ‫به حریفان برتری داشـته باشـد و حریفان ازلحاظ تاکتیکی‬ ‫نمی توانسـتند مقابلشـان عملکـرد خوبی داشـته باشـند‪.‬اما‬ ‫این هـا تـاوان دارد و تغییـر دادن به این راحتی نیسـت‪ .‬من‬ ‫سـال گذشـته با سیسـتمی کـه فکـر می کـردم می توانیم‬ ‫راحت تـر بـازی کنیم کارکردم‪ .‬سیسـتم خوبی بـود و نتایج‬ ‫گفتگوی مفصل با محرم نوید کیا پیرامون شرایط طالیی پوشان اصفهانی در فصل نقل و انتقاالت‬ ‫خوبـی هـم گرفتیـم امـا چـون سـال گذشـته وقـت کمی‬ ‫داشـتم‪ ،‬تغییـرات پیچیـده تاکتیکـی زیادی نمی توانسـتیم‬ ‫داشـته باشـیم؛ امـا امسـال زمان داریـم و به همیـن خاطر‬ ‫احتمـاال روی یک سیسـتم دیگـر هم کار می کنیـم تا اگر‬ ‫شـرایط خاصـی بـه وجود امـد سیسـتم دومی هم داشـته‬ ‫باشـیم کـه بتوانیـم ان را بـه اجـرا بگذاریـم‪ .‬بااین حـال در‬ ‫من به بازیکنانم اعتماد دارم و ان ها هم به من اعتماد دارند و می دانند دروغ نمی گویم‬ ‫کل خیلـی هـم به سیسـتم ها اعتقاد ندارم‪ .‬روی سـاختاری‬ ‫کـه در فوتبـال به ان اعتقـاددارم‪ ،‬دلـم می خواهد بازیکنانم‬ ‫همـه این مـوارد را درک کنند‪ .‬وقتی بازیکنان این مسـائل‬ ‫را به خوبـی حـس کننـد‪ ،‬نیـازی نیسـت ان قـدر تغییـرات‬ ‫سیستم داشـته باشیم‪.‬‬ ‫سـرمربی تیـم فوتبـال سـپاهان در گفت وگـو بـا فـارس‬ ‫اعتمـاد و اعتقـاددارم‪ .‬به خاطر همین همه ان هـا را دورهم‬ ‫باشـگاه در نقـل و انتقاالت مطرح شـد‪ .‬دفاعی‬ ‫‪ÁÁ‬شـرایط و عملکـرد ملی پوشـان سـپاهان‬ ‫پیرامون شـرایط باشگاه سـپاهان در نقل و انتقاالت و روند‬ ‫جمـع کـرده ام‪ .‬اگـر اعتقـاد نداشـتم‪ ،‬ایـن کار را نمی کردم‪.‬‬ ‫در ایـن زمینه داریـد؟‬ ‫به ویـژه امیـد نورافکـن را چطـور می بینیـد؟‬ ‫اماده سـازی ایـن تیـم صحبت هایـی را انجـام داده اسـت‪.‬‬ ‫بـه رحمـان اعتمـاد دارم و نظرش روی ایـن بازیکن مثبت‬ ‫نیـازی بـه دفـاع نیسـت‪ .‬خـودم پیـش وجدانـم راحـت‬ ‫خیلی خوشـحالم که سـه بازیکن من در تیم ملی هسـتند‪.‬‬ ‫محـرم نویـد کیـا در ایـن گفتگـوی تفضیلـی بـه تشـریح‬ ‫اسـت‪ .‬باهـم در مـورد خیلـی از مـوارد به صـورت مفصـل‬ ‫هسـتم‪ .‬همـه مـا‪ ،‬باشـگاه و اعضـای هیئت مدیـره‬ ‫سـال قبـل احسـان‪ ،‬پیام و حتـی دانیـال هـم در تیم ملی‬ ‫شـرایط کلـی تیمـش و بازیکنانـی کـه جذب شـده اند‪،‬‬ ‫حـرف زدیـم و بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه او را بگیریم‪.‬‬ ‫می دانیـم کـه ریخت وپاشـی نکردیـم‪ .‬بـا تعویـض‬ ‫بودند‪ .‬برایم جای خوشـحالی اسـت که امسـال گزینه های‬ ‫پرداختـه و از وضعیـت حـال حاضـر ابـراز رضایـت کـرده‬ ‫اینکه‬ ‫مثلا‬ ‫باشـد؛‬ ‫داشـته‬ ‫وجود‬ ‫کوچکی‬ ‫مشـکالت‬ ‫شـاید‬ ‫بازیکنـان خیلـی از مشـکالتمان حل شـد‪ .‬منصـوری را‬ ‫بیشـتری نسـبت به سـال قبل داریم‪.‬‬ ‫اسـت‪ .‬مشـروح ایـن گفتگـو را در ادامـه می خوانیـد‪.‬‬ ‫مسائل‬ ‫اما‬ ‫اسـت‬ ‫ تر‬ ‫ه‬ ‫کوتا‬ ‫دیگر‬ ‫سـنگربانان‬ ‫به‬ ‫نسـبت‬ ‫او‬ ‫قد‬ ‫بـا نیمـا میـرزازاد تعویـض کردیـم و برایمـان هزینه ای‬ ‫‪ÁÁ‬بازیکنان بیشـتری می توانند از سـپاهان در‬ ‫تابسـتانی‬ ‫‪ÁÁ‬از فعالیـت در نقـل و انتقـاالت‬ ‫چهارتا‬ ‫اینکه‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫مهم‬ ‫من‬ ‫برای‬ ‫ بانـی‬ ‫ه‬ ‫درواز‬ ‫در‬ ‫دیگـری‬ ‫نداشـت‪ .‬محبـی را بـا شـهریار تعویـض کردیـم که این‬ ‫تیم ملی باشـند؟‬ ‫راضـی هسـتید؟‬ ‫شـیرجه می زننـد و پنالتـی می گیرند برای مـن خیلی مهم‬ ‫هـم هزینـه ای برایمـان نداشـت‪.‬بازیکنان دیگـر هـم‬ ‫واقعـا می تواننـد بیشـتر هـم باشـند امـا به هرحـال ایـن‬ ‫واقعیـت این اسـت که مـن خیلی به تغییرات اعتقـاد ندارم‪،‬‬ ‫نیسـت‪ .‬ازلحاظ تاکتیکی برایم مسـائل دیگری مهم اسـت‬ ‫عالقـه ای بـه جدا شـدن نداشـتند‪ .‬قبـل از اینکـه لیگ‬ ‫مسـئله بـه دیـدگاه سـرمربی تیـم ملـی مربوط می شـود‪.‬‬ ‫مگـر اینکـه شـرایط خاصـی پیش بیایـد‪ .‬مثل امسـال که‬ ‫کـه فکـر می کنـم این گلـر می توانـد در ایـن مـوارد به ما‬ ‫تمـام شـود ان ها بـا خودم صحبـت کردند‪ .‬همـه گفتند‬ ‫بایـد بـه ان احتـرام بگذاریـم و اجازه‬ ‫دو سـه بازیکـن مـا بـه اروپـا رفتند‬ ‫کمـک کند‪.‬‬ ‫کـه نمی خواهنـد جدا شـوند‪ .‬من به‬ ‫بدهیـم هـر کاری کـه فکـر می کنـد‬ ‫‪Á‬در مقطعــی هم بحث‬ ‫‪Á‬‬ ‫یـا بـا یکـی از بازیکنـان ازلحـاظ‬ ‫بازیکنانـم اعتمـاد دارم و ان هـا هم‬ ‫امیدوارم بازیکنان‬ ‫روی ساختاری که در‬ ‫درسـت اسـت را انجـام بدهـد‪ .‬اینکه‬ ‫حضور سید حســین حسینی و‬ ‫اقتصـادی به جمع بندی نرسـیدیم و‬ ‫بـه مـن اعتمـاد دارنـد و می داننـد‬ ‫بیشتری از سپاهان به‬ ‫فوتبال به ان اعتقاددارم‪،‬‬ ‫بگوییـم چون تیـم دوم هسـتیم‪ ،‬چرا‬ ‫رشید مظاهری در سپاهان مطرح‬ ‫جـدا شـدیم‪ .‬به خاطر همیـن در حد‬ ‫دروغ نمی گویـم‪ .‬بـرای همیـن‬ ‫تیم ملی بروند که بستگی‬ ‫دلم می خواهد بازیکنانم‬ ‫فقـط سـه بازیکـن داریـم امـا از تیم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫چنـد بازیکنـی کـه از ما جدا شـدند‬ ‫سـعی کـردم تـا جایـی که می شـود‬ ‫به نظر سرمربی دارد اما‬ ‫همه این موارد را درک‬ ‫سـوم یـا ششـم مثلا چهـار بازیکن‬ ‫کـه‬ ‫حسـینی‬ ‫حسـین‬ ‫سـید‬ ‫برخلاف‬ ‫یـار گرفتیـم و نیـاز بیشـتری هـم‬ ‫از تیمـم مراقبـت کنـم‪ .‬هیچ کـدام‬ ‫بازیکنان خوبی داریم و‬ ‫کنند‪ .‬وقتی بازیکنان این‬ ‫حضـور دارنـد‪ ،‬حرف هـای عامیانـه‬ ‫عالقـه‬ ‫ هایـش‬ ‫ه‬ ‫برنام‬ ‫مدیـر‬ ‫و‬ ‫خـودش‬ ‫نداشـتیم‪ .‬تـا همین جـا بـرای خودم‬ ‫از بازیکنـان جدیـد ازلحـاظ مبلغـی‬ ‫فصل پیش عملکرد خوبی‬ ‫حس‬ ‫ خوبی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫را‬ ‫مسائل‬ ‫اسـت‪ .‬اصلا دلـم نمی خواهـد در‬ ‫داشـتند بـه سـپاهان اضافـه شـود نـه‬ ‫راضی کننده بود‪.‬ممکن اسـت برخی‬ ‫از بازیکنـان سـال قبـل گران تـر‬ ‫داشتند و حقشان است‬ ‫کنند‪ ،‬نیازی نیست ان قدر‬ ‫مورد این مسـائل صحبـت کنم چون‬ ‫خـود ما خیلی‪ ،‬رشـید را خودمان دلمان‬ ‫بگوینـد فلان تیـم چـون در نقل و‬ ‫نیسـتند‪ .‬اصـرارم و خواسـته ام از‬ ‫که در تیم ملی‬ ‫تغییرات سیستم داشته‬ ‫حرف هـای بچه گانـه اسـت‪ .‬باید این‬ ‫می خواسـت بـه تیـم اضافه شـود‪ .‬با او‬ ‫انتقـاالت خیلـی یـار گرفتـه‪ ،‬خیلی‬ ‫باشـگاه بـر ایـن بـود؛ بازیکنانی که‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫مسـئله را به عهده سـرمربی تیم ملی‬ ‫صحبـت هـم کردیـم امـا بر سـر یکی‬ ‫خـوب عمـل کـرده یـا فلان تیـم‬ ‫یک سـال بـرای من تلاش کردند‬ ‫بگذاریـم‪ .‬هـر مربـی دیدگاه هایـی‬ ‫دو مسـئله بـه جمع بنـدی نرسـیدیم و‬ ‫کـم یـار گرفتـه پس خیلـی بدعمل‬ ‫و بـا تمـام وجودشـان ان بازی های‬ ‫در ذهـن خـودش دارد و دنبـال نفراتـی می گـردد کـه بـه‬ ‫تصمیـم گرفتیـم باهـم همـکاری نکنیم‪.‬‬ ‫کـرده‪ ،‬خیلـی بـه ایـن مسـائل اعتقـاد نـدارم چـون فکـر‬ ‫درخشـان را انجـام دادنـد و نتیجـه گرفتنـد‪ ،‬از باشـگاه‬ ‫دیدگاهـش بخورنـد‪ ،‬نـه اینکـه چـه تیمی کجـای جدول‬ ‫‪ÁÁ‬خـط حملـه سـپاهان به نوعـی اتشـین‬ ‫می کنـم تیم هایـی کـه خیلـی بازیکـن جابه جـا می کننـد‪،‬‬ ‫پـول بیشـتری بگیرنـد نـه بازیکنانی که جدیـد می ایند‪.‬‬ ‫اسـت‪.‬من در ایـن مـورد هیچ وقـت نظـر نـدادم‪ .‬بااین حال‬ ‫تیـم‬ ‫ایـن‬ ‫در‬ ‫برتـر‬ ‫لیـگ‬ ‫گل‬ ‫اقـای‬ ‫شـده‪،‬‬ ‫این‬ ‫از دیـدگاه فوتبالـی شـاید دچار معضالتی هم بشـوند و‬ ‫بـه خاطر همیـن مطمئن باشـید مبلغ قـرارداد بازیکنان‬ ‫امیـدوارم بازیکنـان بیشـتری از مـا بـه تیم ملـی بروند که‬ ‫اضافه‬ ‫هـم‬ ‫مغانلو‬ ‫شـهریار‬ ‫او‬ ‫کنـار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫حفـظ‬ ‫ کننـد‬ ‫سـوال مطـرح می شـود؛ چـرا انتخاب هایـی کـه می‬ ‫جدیـد از بازیکنـان قدیمی تـر کمتـر اسـت‪.‬‬ ‫بسـتگی به نظـر سـرمربی دارد؛ امـا بازیکنان خوبـی دارم‪.‬‬ ‫ های‬ ‫ل‬ ‫گ‬ ‫دیـدن‬ ‫انتظـار‬ ‫امسـال‬ ‫ تـوان‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ان قدر مشـکل دار بـوده که بخواهند ان هـا را جابه جا‬ ‫‪ÁÁ‬نقـش مدیریـت را در نقـل و انتقـاالت و‬ ‫گوش به زنگ هـا قبـل عملکـرد خوبـی داشـتند و حقشـان‬ ‫‪ÁÁ‬بـا توجه بـه مهره هایـی که جـذب کردید‪،‬‬ ‫بیشـتری از سـپاهان را داشـت؟‬ ‫اماده سـازی تیـم چطـور می بینیـد؟‬ ‫اسـت کـه االن در تیم ملی باشـند‪ .‬باالخره حضـور در تیم‬ ‫ایـن موضـوع بـه شـرایطی بسـتگی دارد‪ .‬اگـر بخواهیـم‬ ‫برخی می گویند سـپاهان کهکشـانی شده‪ ،‬به‬ ‫مدیریـت خیلـی بـه مـا کمـک کـرد‪ .‬بـا دیدگاهی کـه با‬ ‫ملـی خیلـی متفـاوت اسـت‪ .‬واقعـا خوشـحالم کـه محمد‬ ‫منصفانـه حـرف بزنیـم‪ ،‬سـال گذشـته سـجاد فصـل‬ ‫همین خاطـر انتظـارات از این تیم بـاال رفته و‬ ‫محمدرضا سـاکت داشـتیم و بحث هایی که همیشـه باهم‬ ‫کریمـی و یاسـین سـلمانی در تیم ملـی هسـتند‪ .‬امیدوارم‬ ‫فوق العـاده ای را سـپری کـرد‪ .‬امیـدوارم امسـال هم همین‬ ‫شـاید هواداران سـپاهان امسـال صـد درصد‬ ‫در مـورد همه چیـز داریـم‪ ،‬سـعی کردیم در ارامـش و روی‬ ‫شـانس هم بـه ان ها داده شـود تـا بتوانند قابلیت هایشـان‬ ‫شـرایط را داشـته باشد‪.‬شـهریار را از سـال قبل و زمانی که‬ ‫انتظار جام داشـته باشـند‪.‬‬ ‫مباحـث فنـی خودمان نفـرات موردنیاز را انتخـاب و به تیم‬ ‫را نشـان بدهند‪.‬امیـد نورافکن هم بازی خیلـی خوبی انجام‬ ‫کهشـکانی‪ .‬احسـان حـاج صفـی ملی پـوش مـا بـود و او‬ ‫بحـث امدنـم بـه سـپاهان مطـرح شـد‪ ،‬در پیـکان کامـل‬ ‫اضافه کنیم‪ .‬معتقدم نفراتی باید اضافه شـوند که مشـکلی‬ ‫داد‪ .‬چـون بازیکـن من اسـت در موردش نظـر می دهم‪ .‬در‬ ‫را از دسـت دادم‪ .‬از او به عنـوان شـماره هشـت اسـتفاده‬ ‫دیـده بـودم‪ .‬خیلـی هم دلـم می خواسـت این اتفـاق بیفتد‬ ‫را از تیـم حـل کننـد‪ .‬اینکـه چون یـک بازیکـن در بورس‬ ‫زمان هایـی باید با اعتمادبه نفس بیشـتری بـازی و در حمله‬ ‫می کـردم و بـه همین خاطر در پسـت او ریگـی را گرفتیم‪.‬‬ ‫بگویـم‬ ‫ کنـم‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫فکـر‬ ‫کـه‬ ‫خوشـبختانه‬ ‫یـا‬ ‫متاسـفانه‬ ‫امـا‬ ‫اسـت یـا فوتبالیسـت خوبـی اسـت‪ ،‬او را بگیریـم‪ ،‬دیدگاه‬ ‫بیشـتر شـرکت می کرد چـون او قابلیت هـای فوق العاده ای‬ ‫محبـی را از دسـت دادم و به جـای او فرشـاد احمـدزاده را‬ ‫دلیل‬ ‫که‬ ‫افتـاد‬ ‫اتفاق‬ ‫ایـن‬ ‫امسـال‬ ‫اسـت؛‬ ‫بهتر‬ ‫خوشـبختانه‬ ‫خیلـی خوبـی نیسـت‪ .‬بـا سـاکت و اعضـای هیئت مدیـره‬ ‫دارد‪ .‬سـال گذشـته از مـن ایـراد می گرفتنـد کـه امیـد را‬ ‫گرفتیـم‪ .‬کـی روش اسـتنلی را از دسـت دادم و به جـای او‬ ‫سـپاهان‬ ‫به‬ ‫شـهریار‬ ‫داشـتم‬ ‫دوسـت‬ ‫ گویـم‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫هـم‬ ‫را‬ ‫ان‬ ‫در مـورد همه چیـز کامـل صحبـت می کردیـم‪ .‬خیلـی بـا‬ ‫از هافبـک بـه دفـاع چـپ بـردم ولـی االن خوشـحالم که‬ ‫شـهریار مغانلـو را جـذب کردیـم‪ .‬دروازه بـان اول تیـم را از‬ ‫بیایـد امـا او بـه اروپـا رفـت‪ .‬بعد بحـث عالقه سـانتاکالرا‬ ‫ارامـش و بدون سـروصدا سـعی کردیم نفـرات موردنیاز را‬ ‫ایـن دیـدگاه من بـه درد گوشـه ای از کار تیم ملـی خورد و‬ ‫دسـت دادم و به جـای او دو دروازه بـان دیگـر گرفتیـم تـا‬ ‫بـه جـذب محبی پیش امـد و اتفاقاتـی افتاد کـه منجر به‬ ‫جـذب کنیـم و ایـن اتفـاق هـم افتـاد‪ .‬فکر می کنـم انچه‬ ‫بازیکـن من توانسـته به تیم ملی کشـورش کمـک کند‪ .‬او‬ ‫خیالمـان راحت تـر شـود‪.‬در اصـل کار خیلـی پیچیـده ای‬ ‫جابجایـی ایـن دو بازیکـن شـد و ان هـا را عـوض کردیم‪.‬‬ ‫بـرای سـپاهان در ذهنـم بـود را به خوبـی برنامه ریـزی‬ ‫بـازی فوق العـاده ای انجـام داد‪ .‬سـعی کرد بـا تمرکز خیلی‬ ‫انجـام ندادیـم‪ .‬فقط سـعی کردیـم جایگزین نفراتـی که از‬ ‫دلـم نمی خواسـت محبـی را از دسـت بدهـم امـا وقتـی‬ ‫کردیـم‪ .‬بایـد ببینیـم چگونه می توانیـم از بچه هـا به خوبی‬ ‫بـاال بـازی کنـد‪ .‬ایـن خیلـی مهم بـود امـا باید بـه او حق‬ ‫دسـت دادیم را داشـته باشـیم‪ .‬تیم خوبی داریم اما واقعیت‬ ‫دیـدم می توانـم این دو بازیکـن را جابجا کنم بـدون اینکه‬ ‫اسـتفاده کنیـم که نتایـج خوبی هـم بگیریم‪.‬‬ ‫بدهیـم‪ ،‬چـون بـازی اولـش در این سـطح بـود‪ .‬امیـدوارم‬ ‫این اسـت خیلـی به ایـن اعتقاد نـدارم که چـون بازیکنان‬ ‫هزینـه ای برای ما داشـته باشـد‪ ،‬کمی خیالم راحت تر شـد‬ ‫‪ ÁÁ‬روند اماده سـازی تیـم و تمرینـات چگونه‬ ‫از بازی هـای بعـدی با اعتمادبه نفس بیشـتری بـازی کند‪.‬‬ ‫اسم ورسـم دارنـد می توانیـم جـام بگیریـم‪ .‬فکـر می کنـم‬ ‫کـه اگـر یک بازیکـن طراز اولـم را از دسـت می دهم‪ ،‬یک‬ ‫پیش مـی رود؟‬ ‫واقعـا بازیکنی ماننـد امید نورافکن در فوتبال ما کم اسـت‪.‬‬ ‫این هـا حرف هـای عامیانـه باشـد‪ .‬خیلـی از تیم ها هسـتند‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ بـازی‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫قبـل‬ ‫ های‬ ‫ل‬ ‫سـا‬ ‫از‬ ‫کـه‬ ‫اول‬ ‫طـراز‬ ‫بازیکـن‬ ‫برنامه ریـزی خیلـی خوبی انجـام دادیم امـا به هرحال روی‬ ‫‪ ÁÁ‬عملکـرد تیم ملـی را در دو بـازی که انجام‬ ‫کـه بازیکنـان زیـادی می گیرنـد امـا موفـق نمی شـوند‪.‬‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تعویـض‬ ‫ شـود‪.‬این‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫اضافـه‬ ‫تیمـم‬ ‫بـه‬ ‫بـودم‪،‬‬ ‫دیـده‬ ‫کاغـذ اسـت‪ .‬خیلـی هـم خـوب پیش رفتیـم اما بـه خاطر‬ ‫داد چطـور دیدید؟ با توجه بـه اینکه انتقاداتی‬ ‫مهـم ایـن اسـت کـه بتوانیم بـازی به بـازی نتایـج خوبی‬ ‫به‬ ‫خوشـبختانه‬ ‫ گویم‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫اگر‬ ‫حاال‬ ‫دادم‪.‬‬ ‫انجام‬ ‫راحـت‬ ‫خیـال‬ ‫شـرایط تیم‪ ،‬بچه ها روز پنجشـنبه واکسـن زدنـد‪ .‬به خاطر‬ ‫در کنـار تمجیدها هم وجـود دارد‪.‬‬ ‫بگیریـم و مثل سـال گذشـته روبه جلـو برویـم‪ .‬باید ببینیم‬ ‫خاطـر این اسـت که فکـر می کنم شـهریار االن متفاوت تر‬ ‫همیـن مجبـور شـدیم تمرینـات تیـم را تعطیـل کنیم که‬ ‫از کسـی کـه نتیجه می گیرد نمی تـوان بیهـوده انتقاد کرد‪.‬‬ ‫بازیکنانـی کـه گرفته ایـم را می توانیـم در تیممـان شـکل‬ ‫از ان بازیکنـی اسـت کـه در پیـکان بـود‪ .‬فقـط بـه خاطر‬ ‫ایـن برایمـان معضل کوچکـی اسـت‪ .‬امیـدوارم بتوانیم در‬ ‫خـوب یا بـد تیمش نتیجـه می گیرد‪ .‬اگـر فوق العـاده بازی‬ ‫بدهیـم و ایـا می توانند بـا تیم کنـار بیایند؟ اگـر بتوانیم به‬ ‫شـش ماهی که به پرتغـال رفت‪ .‬االن یاد گرفتـه باید وارد‬ ‫روزهـای بعـد ان را جبـران کنیـم چـون برنامه ریـزی مـا‬ ‫می کـرد و بـه عـراق می باخت کسـی می گفـت فوق العاده‬ ‫ایـن موضوعـات به صورت دقیق برسـیم‪ ،‬شـاید بتوانیم به‬ ‫درگیری هـا شـود‪ ،‬بـرای گل زدن بجنگد‪ ،‬کامـل در اختیار‬ ‫کمـی بـه هـم می ریـزد‪ .‬مـن روی برنامه ریـزی خیلـی‬ ‫بـازی کـرده؟ االن برده و با این شـرایط فکـر نمی کنم نیاز‬ ‫انتظار جام هم داشـته باشـیم اما اگـر بازیکنانی که گرفتیم‬ ‫تیم و تاکتیک پذیر باشـد‪ .‬این نیسـت که همـه بدوند پاس‬ ‫حسـاس هسـتم‪ .‬بایـد خیلـی بـا دقـت ایـن کار را انجـام‬ ‫به انتقاد باشـد‪ .‬وقتی شـرایط خوب نباشـد همـه می توانند‬ ‫نتواننـد بـه تیـم کمـک کننـد به مشـکل هـم می خوریم‪.‬‬ ‫بدهنـد و او گلزنـی کند‪ .‬باید خودش هم در مسـائل دفاعی‬ ‫بدهیـم تـا ایـن دو روز جبران شـوند‪ .‬چـون در ایـن دو روز‬ ‫نظرشـان را بگوینـد‪ .‬از یک مربی المانی پرسـیدند بهترین‬ ‫‪ÁÁ‬بـه جـذب دو دروازه بان اشـاره کردیـد‪ ،‬ایا‬ ‫بـه تیم کمک کنـد‪ .‬این موارد را قطعـا در اروپا یاد گرفته و‬ ‫سـه جلسـه تمرین را از دسـت دادیـم اما واکسـن واجب تر‬ ‫دوسـت شـما کیسـت‪ ،‬گفت جدول چون اگر باالی جدول‬ ‫حضـور کریسـتوفر نـت‪ ،‬دروازه بان اتریشـی‬ ‫برای همین خوشـبختانه اسـت که االن بازیکن من شـده‪،‬‬ ‫بـود تـا خیالمـان راحت تـر باشـد‪.‬بعدازان‪ ،‬از شـنبه کالس‬ ‫باشـم هیچ کـس نمی توانـد بـه مـن حرفـی بزنـد امـا اگر‬ ‫قطعی شـده اسـت؟‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫ اند‬ ‫ه‬ ‫داد‬ ‫یـاد‬ ‫خوب‬ ‫خیلی‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫انجـا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مـوارد‬ ‫ایـن‬ ‫مربیگـری ‪ A‬اسـیا در تهـران شـروع می شـود و بـه مـن‬ ‫پایین باشـم هرکسـی به خـودش اجازه می دهـد در موردم‬ ‫بارحمان‬ ‫دیدیم‪.‬‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫ هـای‬ ‫م‬ ‫فیل‬ ‫صحبت هایـی انجام شـد و‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫ شـده‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ باره‬ ‫ن‬ ‫درای‬ ‫مـن‬ ‫مشـکالت‬ ‫از‬ ‫گفته انـد کـه باید شـرکت کنم‪ .‬بـه همین خاطر یـک اردو‬ ‫نظـر بدهـد‪ .‬به همیـن دلیـل االن جـدول نشـان می دهد‬ ‫‪ÁÁ‬بـه خاطـر انتقـال مغانلـو بـه سـپاهان‬ ‫احمـدی در ایـن مـورد مفصـل صحبـت کردیـم‪ .‬او معتقد‬ ‫در تهـران داریـم‪ .‬در دوهفتـه ای که مـن کالس دارم‪ ،‬تیم‬ ‫کـه بایـد به سـرمربی تیم ملی احتـرام بگذاریم‪ .‬بایـد به او‬ ‫هجمه هـای زیـادی علیـه ایـن تیم بـه وجود‬ ‫اسـت کـه گلـر خوبـی اسـت‪ .‬البتـه دروازه بانـان دیگـری‬ ‫در تهـران تمریـن می کنـد و در این اردوی اماده سـازی دو‬ ‫اجـازه کار بدهیم و کمکش کنیم کـه کارش را ادامه بدهد‪.‬‬ ‫امـد و حرف هایـی در مورد هزینـه نجومی این‬ ‫هـم به مـا معرفی شـدند ولـی من بـه همکارانم همیشـه‬ ‫بـازی انجـام می دهیـم‪ .‬بـازی اول روز بیسـت و ششـم با‬ ‫سپاهان هیچ ریخت وپاشی انجام نداد‬ ‫اغاز لیگ برتر والیبال با ‪ ۱۴‬تیم‬ ‫از دوم ابان‬ ‫سرپرست کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات از اغاز‬ ‫نو‬ ‫لیگ برتر مردان سال ‪ ۱۴۰۰‬با شرکت ‪ ۱۴‬تیم از دوم ابا ‬ ‫به صورت رفت وبرگشت خبر داد‪.‬شهرام عظیمی درباره لیگ‬ ‫برتر امسال اظهار داشت‪ :‬پس از برگزاری جلسه هم اندیشی‬ ‫با مدیران عامل و سرمربیان باشگاه های لیگ برتری‪ ،‬انجام‬ ‫نظرسنجی و مباحث مطرح شده در کمیته تعیین وضعیت‬ ‫تیم ها‪ ،‬مقرر شد لیگ برتر امسال با نام سردار شهید حاج قاسم‬ ‫ن با شرکت ‪ ۱۴‬تیم پیکان‪ ،‬سایپا‪ ،‬فوالد‬ ‫سلیمانی از دوم ابا ‬ ‫مبارکه سپاهان‪ ،‬فوالد سیرجان‪ ،‬شهرداری ارومیه‪ ،‬شهرداری‬ ‫گنبد‪ ،‬شهداب یزد‪ ،‬شهرداری ورامین‪ ،‬مس رفسنجان‪ ،‬پاس‬ ‫گرگان‪ ،‬اذرباتری ارومیه‪ ،‬راه یاب ملل مریوان‪ ،‬هورسان رامسر‬ ‫و لبنیات هراز امل به صورت رفت وبرگشت در چارچوب‬ ‫پروتکل های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا برگزار شود‪.‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بدین ترتیب پس از پایان مرحله دوره ای‪ ،‬هشت‬ ‫تیم برتر در مرحله پلی اف برای تعیین مقام اول تا هشتم‬ ‫مسابقه می دهند و شش تیم پایین جدول هم مقام های‬ ‫نهم تا چهاردهم را تعیین خواهند کرد‪.‬عظیمی بابیان اینکه‬ ‫نحوه برگزاری مسابقات مطابق با نظرات حداکثری مدیران‬ ‫عامل و سرمربیان تیم ها تعیین شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در جلسه ای‬ ‫که با مدیران عامل و سرمربیان باشگاه های لیگ برتر در‬ ‫اردیبهشت ماه سال جاری داشتیم دراین باره بحث و تبادل نظر‬ ‫شد و درنهایت این مدل برگزاری با حداکثر نظرات مثبت‬ ‫مورد موافقت قرار گرفت‪.‬سرپرست کمیته برگزاری رویدادها‬ ‫با اشاره به تعداد تیم های شرکت کننده در لیگ برتر امسال‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در ائین نامه تعداد تیم های شرکت کننده ‪ ۱۲‬تیم‬ ‫بوده و به فدراسیون اجازه داده شده که با توجه به شرایط و‬ ‫درخواست تیم ها‪ ،‬تعداد تیم ها را به عدد ‪ ۱۴‬برساند که بدین‬ ‫ترتیب تیم های اذر باتری و راه یاب ملل مریوان در صورت‬ ‫رعایت مقررات و شرایط لیگ و فدراسیون می توانند به عنوان‬ ‫تیم های سیزدهم و چهاردهم در لیگ برتر امسال شرکت‬ ‫کنند و در غیر این صورت لیگ برتر با ‪ ۱۲‬تیم برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬ایران جام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با قهرمانی‬ ‫فوالد سیرجان به پایان رسید‪.‬‬ ‫ششمی اسکی باز ایران در‬ ‫رقابت هایقهرمانیجهان‬ ‫نمایندگان اسکی ایران در ادامه رقابت های چمنی‬ ‫قهرمانی جهان در جمهوری چک‪ ،‬ششم و چهاردهم شدند‪.‬‬ ‫روز سوم مسابقات اسکی چمن قهرمانی جهان به میزبانی‬ ‫جمهوری چک در حالی دنبال شد که «استفان یان نمک»‬ ‫اسطوره رشته اسکی چمن در ‪ ۴۵‬سالگی بازهم شگفتی ساز‬ ‫شد و به عنوان قهرمانی رسید‪.‬رقابت های روز سوم در رشته‬ ‫سوپرجی دنبال شد که طی ان یان نمک از جمهوری چک‬ ‫به مقام قهرمانی رسید‪ ،‬ادواردو فرائو از ایتالیا دوم شد و یان‬ ‫بوراک دیگر اسکی باز کشور میزبان عنوان سوم را به خود‬ ‫اختصاص داد‪.‬پس از نمایندگان کشورهای سوئیس و ایتالیا‬ ‫که به ترتیب عناوین چهارم و پنجم را به خود اختصاص‬ ‫دادند‪ ،‬مهدی سولقانی ملی پوش ایران در جایگاه ششم‬ ‫ایستاد‪ .‬حسین کلهر دیگر ملی پوش اسکی روی چمن‬ ‫ایران نیز در جایگاه چهاردهم قرار گرفت‪.‬در مسابقه مردان‬ ‫‪ ۴۶‬اسکی باز در خط شروع حضور داشتند‪.‬در بخش زنان نیز‬ ‫چیساکی مائدا عنوان اول را کسب کرد‪ ،‬دانیال کروکل از‬ ‫اتریش دوم شد و نیکوال فریکووا از اسلواکی جایگاه سوم‬ ‫را به دست اورد‪ .‬در این مسابقه ‪ ۲۶‬اسکی باز در خط شروع‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫برگزاری دیدار های مرحله سوم‬ ‫گروهی لیگ تنیس‬ ‫تیم های راه یافته به لیگ برتر تنیس با انجام چهار مسابقه‬ ‫مرحله سوم گروهی را اغاز کردند‪.‬پس از مشخص شدن‬ ‫تیم های راه یافته به لیگ برتر‪ ،‬مرحله سوم رقابت های تنیس‬ ‫لیگ ایران با انجام چهار دیدار اغاز شد‪.‬در دور نخست بازی ها‬ ‫تیم پوشاک وانسی با نتیجه دو بر یک مقابل کالژ گستر‬ ‫سعداباد به پیروزی رسید‪.‬وینر اسپرت باهمین نتیجه بانک‬ ‫صادرات ایران را مغلوب کرد‪ ،‬اکادمی تنیس مهذب نیا (الف)‬ ‫با تکرار این نتیجه رعد پدافند هوایی را برد و مهرام سه بر‬ ‫صفر توسعه امین دارو را مغلوب کرد‪ .‬تیم های پوشاک وانسی‪،‬‬ ‫کالژ گستر سعداباد‪ ،‬وینر اسپرت‪ ،‬بانک صادرات‪ ،‬مهرام‪،‬‬ ‫توسعه امین دارو‪ ،‬اکادمی تنیس مهذب نیا (الف) و رعد پدافند‬ ‫هوایی به عنوان هشت تیم برتر در مرحله سوم گروهی حضور‬ ‫دارند و به عنوان تیم های راه یافته به لیگ برتر برای کسب‬ ‫عنوان قهرمانی باهم دیدار می کنند‪.‬مسابقات لیگ تنیس با‬ ‫جایزه ‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی از ‪ ۹‬تا ‪ ۲۲‬شهریور برگزار و از بین‬ ‫تیم های حاضر ‪ ۸‬تیم برتر جواز حضور در لیگ برتر سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬را به دست می اورند‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه | ‪ 20‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4162‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫شنبه ‪ 20‬شهریور ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪11Sep2021 | 4162‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى برم از اینکه مرا سنگباران کنید‬ ‫دخان‪20‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫مسجد خسرو که از شاهکارهای معماری عصر صفوی‬ ‫محسوب می شود ازجمله اثار تاریخی اردستان است که چشم انتظار‬ ‫یاری مسئوالن برای مرمت است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مسجد تاریخی خسرو از بناهای عصر صفویه‬ ‫در شهرستان اردستان است که در طی دو سال گذشته به دلیل‬ ‫عدم مرمت و بازسازی در سایه بی مهری مسئوالن قرارگرفته‬ ‫است‪ ،‬گرچه در طول این مدت قول های متعددی نیز از سوی‬ ‫مسئوالن در ارتباط با مرمت ان شاهد بوده ایم‪ .‬به گفته کارشناسان‬ ‫امروزه تمام بناهای مهم و تاریخی این شهرستان نیازمند حفاظت‬ ‫از خطر نابودی هستند و در این میان نظارت و برنامه ریزی مناسب‬ ‫برای بازسازی و مرمت مسجد خسرو به عنوان یکی از معدود‬ ‫میراث های باقیمانده تاریخی در شهرستان اردستان فوریتی خاص‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شاهکاری از عصر صفوی در اردستان‬ ‫نویسنده و کارشناس اثار تاریخی بابیان اینکه مسجد خسرو‬ ‫اردستان توسط خسرو نامی در سال ‪ ۱۲۵۵‬هجری قمری‬ ‫ساخته شده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬گنبد این مسجد که به عنوان یک‬ ‫شاهکار معماری عصر صفوی محسوب می شود‪ ،‬در وهله نخست‬ ‫توجه هر بیننده ای را به خود معطوف می کند‪ .‬مهدی مشتاقی‬ ‫افزود‪ :‬ارتفاع گنبد مسجد خسرو در حدود ‪ ۱۰‬متر و صحن جلو‬ ‫ایوان ها به شکل ذوزنقه است‪ .‬او در خصوص نحوه ساخت گنبد‬ ‫این مسجد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬گنبد بسیار زیبای مسجد از روی پایه‬ ‫مربع تا ارتفاع خاصی باال می رود و به هشت گوشواره و ‪ ۱۶‬نیم‬ ‫لوزی تبدیل و سپس عمامه گنبد بنا می شود‪ .‬این کارشناس اثار‬ ‫تاریخی تصریح کرد‪ :‬طول مسجد در حدود ‪ 18/5‬متر و عرض ان‬ ‫‪ ۹‬متر است و در طبقه دوم ان سه ایوان موجود است که ایوان های‬ ‫غربی و شرقی کوچک تر از ایوان های وسطی هستند‪ .‬این شاهکار‬ ‫تاریخی دوره صفویه در اردستان در تاریخ ‪ ۱۷‬اذر ‪ ۱۳۶۴‬با شماره‬ ‫ثبت ‪ ۱۶۹۴‬به عنوان یکی از اثار ملی ایران به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاربری های خاص مسجد ‪ ۳‬طبقه‬ ‫کارشناس مسائل تاریخی ادامه داد‪ :‬این مجموعه مسجد دارای‬ ‫سه طبقه است؛ طبقه شبستان‪ ،‬همکف و طبقه باال که هرکدام‬ ‫کاربری های خاص خود را داشته است‪ .‬او یاداور شد‪ :‬جالب است‬ ‫که از طبقه شبستان که بزرگترین قسمت بنا است برای فصل‬ ‫زمستان از ان استفاده می شده است؛ از طبقه همکف و باال نیز‬ ‫در فصل تابستان استفاده می شد‪ .‬صدوقی خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫‪ ÁÁ‬جذب اعتبار برای مرمت مسجد خسرو‬ ‫مهدی مشهدی دراین ارتباط اظهار داشت‪ :‬مسجد خسرو‬ ‫اردستان بیش از دو سال است که نیاز به مرمت و بازسازی دارد‬ ‫و با پیگیری هایی که از سوی میراث فرهنگی صورت گرفت‪،‬‬ ‫بخشی از اعتبارات از سوی اداره کل استان و بخشی دیگر نیز از‬ ‫طرف خیران جذب شد‪ .‬رئیس اداره میراث فرهنگی اردستان در‬ ‫خصوص تاخیر درروند مرمت این بنا‪ ،‬افزود‪ :‬نامه نگاری هایی مرتبًا‬ ‫از سوی میراث فرهنگی اردستان با هیئت امنا این مسجد صورت‬ ‫گرفت اما همکاری خوبی نداشتند که همین امر موجب شد کار‬ ‫مرمت مسجد با تاخیر انجام شود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬مصالح و‬ ‫ابزاراالت برای مرمت و بازسازی تهیه و اماده شده است؛ در حال‬ ‫حاضر به یک بنایی که بتواند مرمت بنای تاریخی را به خوبی انجام‬ ‫دهد نیازمند هستیم‪ .‬مشهدی تصریح کرد‪ :‬در این رابطه با بنایی‬ ‫که مشغول مرمت یک بنای تاریخی دیگر در شهرستان هست‬ ‫صبحت کردیم‪ ،‬قول مساعد دادند که طی دو الی سه هفته اینده‬ ‫مرمت این بنا اغاز می شود‪ .‬مسجد سه طبقه خسرو اردستان از‬ ‫جاذبه های گردشگری ایران به شمار می رود که تاکنون مسافران‬ ‫بسیاری را نیز جذب خودکرده است؛ به یقین در شرایطی که‬ ‫بسیاری از اثار اردستان در هجوم روزمرگی شهری ازمیان رفته‬ ‫است با مرمت بناهایی مانند این مسجد تاریخی می توان به جذب‬ ‫گردشگران بیشتری به ویژه در دوران پساکرونا نیز امیدوار بود‪.‬‬ ‫مجاورت مسجد یک باغ قرار دارد که فضایی مطبوع و دلنشین را‬ ‫فراهم ساخته است؛ البته به طورکلی محیط اطراف بناهای تاریخی‬ ‫در اردستان را باغ هایی پوشش می دهد و این ویژگی خاص‬ ‫این بناها را متمایز و خاص می کند‪ .‬کارشناس مسائل تاریخی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یک اب انبار در کنار این مجموعه مسجد وجود دارد‬ ‫که در دوره قاجار ساخته شده است‪ .‬او یاداور شد‪ :‬در سال ‪۱۳۵۴‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۵۵‬شمسی مرحوم ایت اهلل زاده شیرازی مدیرکل وقت‬ ‫میراث فرهنگی استان به همراه استاد فرهیخته مرحوم نصراهلل‬ ‫هاشمی این بنا را مرمت کردند‪ .‬صدوقی بابیان اینکه در دهه ‪۸۰‬‬ ‫مرمت های اصولی در بنا انجام شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬کانال های زهکشی‬ ‫در اطراف بنا برای دفع رطوبت ایجادشده ولی هنوز کامل نیست‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ساخت وسازهای غیراصولی مسجد خسرو را‬ ‫تهدیدمی کند‬ ‫کارشناس مسائل تاریخی خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از مسائلی‬ ‫که این بنا را در موقعیت کنونی تهدید می کند ساخت وسازهای‬ ‫غیراصولی است که در کنار این بنا ایجادشده و باعث خسارت‬ ‫می شود‪ .‬پس از پیگیری های در ارتباط با مرمت این مسجد‬ ‫خسرو‪ ،‬خسرو‪ ،‬مسئوالن قول اغاز مرمت و بازسازی این مسجد‬ ‫طی دو الی سه هفته دیگر را دادند‪ ،‬به گفته این مقامات تاکنون‬ ‫هیئت امنای مسجد همکاری الزم با میراث فرهنگی را نداشتند که‬ ‫این امر تاخیر درروند مرمت را در پی داشته است‪.‬‬ ‫پوشش های نانو کامپوزیتی سرامیکی برای ایمپلنت های دندان‬ ‫مدیر کنترل کیفی یک شرکت دانش بنیان گفت‪ :‬با استفاده‬ ‫از پوشش های سرامیکی تولید داخل اتصال ایمپلنت با بافت‬ ‫استخوان دهان افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ریحانه علی رمضانی مدیر کنترل کیفی یک شرکت‬ ‫دانش بنیان در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تیتانیوم و الومینیوم الیاژ های پرکاربردی هستند که در صنعت‬ ‫کاربرد های بسیار زیادی خواهند داشت‪ ،‬اما در کنار تمام مزیت های‬ ‫استفاده از این مواد ازجمله کاهش استهالک قطعات و مصرف‬ ‫سوخت مواد به کاربرده در صنعت هوافضا‪ ،‬خودرو نظامی و‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬واکنش سریع این فلزات نسبت به خوردگی سبب‬ ‫می شود تا کمتر از ان ها در صنایع استفاده شده و مواد پرهزینه تر‬ ‫مانند فوالد های گران قیمت که سختی بیشتری دارند‪ ،‬جایگزین‬ ‫شوند‪ .‬او افزود‪ :‬توانستیم با استفاده از ف ّناوری ها نوین موفق به‬ ‫ساخت پوشش های سرامیکی برای این دسته از الیاژها بشویم‬ ‫تا نسبت به ضربه و سایش مقاومت بیشتری داشته باشند‪ .‬علی‬ ‫رمضانی در خصوص دیگر کاربرد های پوشش سرامیکی با اشاره‬ ‫به اینکه ایمپلنت های استفاده شده در دندان پزشکی ها بیشتر از‬ ‫جنس تیتانیوم است‪ ،‬گفت‪ :‬این امر سبب شد تا در اکثر مواقع‬ ‫پیوند ایمپلنت بااستخوان فک به خوبی انجام نشود و فرد یا دچار‬ ‫عفونت دهان شده و یا ایمپلنت بزند‪ ،‬اما با استفاده از پوشش های‬ ‫سرامیکی اتصال ایمپلنت با بافت استخوان دهان افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬مدیر کنترل کیفی این شرکت دانش بنیان تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایمپلنت های استفاده شده در دندان پزشکی ها که بیشتر از تیتانیوم‬ ‫است درصورتی که پیوند ان بااستخوان مقاوم و خوب نباشد در اکثر‬ ‫مواقع پس زده می شود‪ ،‬اما پوشش های پزشکی ما سبب می شود‬ ‫تا اتصال این ایمپلنت با بافت بدن بهبود پیدا کند‪ .‬او با اشاره به‬ ‫این که معموال از مواد جایگزین برای این کار استفاده می شود‬ ‫بیان کرد‪ :‬وجود مواد جایگزین برای تیتانیوم و الومینیوم سبب‬ ‫شده تا وارداتی برای این محصول وجود نداشته باشد‪ ،‬اما امروزه‬ ‫با شناخته تر شدن پوشش های سرامیکی استقبال خوبی از این‬ ‫صنعت در کشور ما انجام شده است که این موضوع سبب شد تا‬ ‫برنامه های را برای انجام صادرات به کشور های ازجمله چین را در‬ ‫دستور کار قرار دهیم‪ .‬مدیر کنترل کیفی این شرکت دانش بنیان‬ ‫گفت‪ :‬نمونه های ساخت شده در کشور ما مطابق نمونه های‬ ‫استفاده شده در کشور های انگلیس‪ ،‬چین و المان است‪ .‬او با اشاره‬ ‫به اینکه تمام تجهیزات و موارد مورداستفاده ما در داخل کشور و‬ ‫توسط دیگر شرکت های داخلی تولید می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در این روش‬ ‫تهیه مواد اولیه بسیار ارزان است و به تجهیزات بسیار زیادی نیاز‬ ‫نخواهد داست‪.‬‬ ‫اگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت تعاونی مسکن محلی رانندگان شهرضا به شماره ثبت ‪971‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10260157730‬درحال تصفیه (نوبت دوم )‪ -‬کد اقتصادی ‪41117739485 :‬‬ ‫پیرو اگهی انحالل درج شده در روزنامه رسمی شماره ‪20697‬مورخ‪1395/1/9‬و به استناد مفاد ماده ‪ 215‬و ماده ‪ 225‬قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی‬ ‫که ادعایی علیه شرکت منحله فوق دارند دعوت بعمل می اید ظرف مدت حداکثر ‪6‬ماه ازتاریخ انتشار اگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته به ادرس هیئت تصفیه شرکت به نشانی‬ ‫استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان شهرضا ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر شهرضا‪ ،‬محله مسکن مهر ‪ ،‬خیابان استاد اشفته ‪ ،‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))28‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))29‬پالک ‪ ، 3‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪ 1‬کد پستی‬ ‫‪ 8615767924‬مراجعه نمایند‪ .‬این اطالعیه در سه نوبت هر یک به فاصله یکماه در اصفهان امروز انتشار و اعالم میدارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد‬ ‫شد و ختم تسویه شرکت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هیئت تصفیه شرکت‪ -1 :‬جمال لطفی ‪-2‬حسینعلی برزوکی‪ -3‬محمدصادق صالحپور‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫مشخصات‪:‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ‪ ۱۲۵۶‬مورخ ‪ 1399/12/16‬شورای اسالمی شهر‪ ،‬پالک‬ ‫زمین شماره ‪ 35‬واقع در منطقه کارگاهی امیرکبیر را به شرح زیر از طریق مزایده به فروش رساند‪.‬‬ ‫شماره پالک‬ ‫مساحت‬ ‫(مترمربع)‬ ‫قیمت کارشناسی‬ ‫هر مترمربع(ریال)‬ ‫ارزش پالک به ریال‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در‬ ‫مزایده (ریال)‬ ‫ادرس‬ ‫‪35‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪20/000/000‬‬ ‫‪1/000/000/000‬‬ ‫‪50/000/000‬‬ ‫منطقه کارگاهی امیرکبیر‬ ‫‪ )1‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬تا ساعت ‪ 14:30‬روز دوشنبه مورخه ‪1400/06/29‬‬ ‫‪ )2‬نشانی محل دریافت اسناد‪ :‬طالخونچه ابتدای بلوار امام (ره) ساختمان شهرداری‪ -‬امور مالی‬ ‫‪ )3‬هزینه انتشار اگهی روزنامه‪ :‬بعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ )4‬متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره های زیر تماس حاصل نمایند‪:‬‬ ‫‪031-52534311 031-52532311‬‬ ‫علی نفری‪ -‬سرپرست شهرداری طالخونچه‬ ‫م الف‪1184816 :‬‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫چنانچه به خورشید نگاه کنی ‪ ،‬سایه ای نخواهی یافت ‪.‬‬ ‫چشم انتظاری برای مرمت مسجد خسرو اردستان‬ ‫گروه نشریات‬ ‫هلن کلر‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫روز جهانی جلوگیری از خودکشی‬ ‫شیوه چشمت فریب جنگ داشت‬ ‫ما خطا کردیم و صلح انگاشتیم‬ ‫حافظ‬ ‫بنای سردابه امامان لتحر روبه ویرانی است‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان گفت‪ :‬تخریب سردابه‬ ‫امامان (اماما) لتحر که روزی زیارتگاه‪ ،‬نمازخانه‪ ،‬محل‬ ‫برگزاری ایین محرم و پخت نذری بود حال وروز خوشی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫محمد مشهدی نوش ابادی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سردابه اماما به عنوان نیایشگاه‪ ،‬در محله قدیمی‬ ‫رحیمی های لتحر واقع شده که امروز در محدوده شهر کاشان‬ ‫است‪ .‬این محله که دارای بافت تاریخی‪ ،‬ساباط و حوضخانه‬ ‫بوده‪ ،‬در دهه های اخیر به شدت تخریب شده و بافت ان‬ ‫ازهم گسسته است‪ .‬او افزود‪ :‬در این محله‪ ،‬اثار خانه های‬ ‫باارزش ویران و نیمه ویران به چشم می خورد که دو خیابان‬ ‫ان را از هم جدا کرده است و این زیارتگاه تا هشت سال پیش‬ ‫به همت بانوی متولی ان محلی برای زیارت‪ ،‬نماز و ایین های‬ ‫دهه محرم بوده است‪ .‬این عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به گفته اهالی‪ ،‬پس از ساخت زورخانه ای در‬ ‫حریم سردابه‪ ،‬بخشی از بنا‪ ،‬تخریب و ورودی جنوبی مسدود‬ ‫شد و با تخریب ورودی ضلع شرقی نیز این بنا متروک شده‬ ‫است‪ .‬مشهدی نوش ابادی اظهار کرد‪ :‬اصل بنای سردابه‪،‬‬ ‫چهارصفه ای خشتی بوده که با نمای اجری حدود شش متر‬ ‫زیرزمین است‪ .‬گنبد خانه میانی‪ ،‬فضایی به اضالع سه متر‬ ‫و ارتفاع چهار متر است‪ .‬بر باالی این فضا نیز گنبد ماکت‬ ‫مانند کوچکی قرار دارد که با پارچه تزئین شده است‪ .‬این‬ ‫پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی گفت‪ :‬دو صفه روبرویی‬ ‫که جهت شمالی و جنوبی دارد حدود یک متر عمق دارد‬ ‫و از جهت جنوب ان پله ای است با عرض تقریبی یک متر‬ ‫که تا سطح زمین به صورت مستقیم امتداد دارد‪ ،‬اما ورودی‬ ‫ان برای تردد نامناسب است‪ .‬او افزود‪ :‬صفه های شرقی و‬ ‫غربی حدود دو متر عمق دارد‪ .‬در یک طرف راه پله اصلی‬ ‫است و در جانب غرب با دریچه ای به اتاقکی به مساحت‬ ‫تقریبی سه متری محدود می شود که بافتی اجری دارد‪،‬‬ ‫اما در بقیه دیوار و سقف ان سازه ای به چشم نمی خورد و‬ ‫فروریختگی در همه بخش های ان وجود دارد‪ .‬این پژوهشگر‬ ‫حوزه میراث فرهنگی تصریح کرد‪ :‬ورودی اصلی از سطح‬ ‫کنونی به جانب شمال امتداد داشته که بخش های سمت‬ ‫شمالی با لودر تخریب شده است و فضایی توخالی با دیواره‬ ‫شیشه ای در وسط به عنوان صندوقچه ضریح قرار داده اند که‬ ‫اثار تخریب های قبلی در زیر ان به چشم می خورد‪ .‬مشهدی‬ ‫نوش ابادی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سردابه اماما‪ ،‬یک بنای اجری است و‬ ‫به جز اجرنما تزئینات خاصی ندارد و عنصر تاریخی مشخصی‬ ‫نیز در ان دیده نمی شود‪ ،‬اما بعید است سازه فعلی قدیمی تر‬ ‫از دوره قاجار باشد‪ .‬این عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این سبک زیارتگاه های زیرزمینی درجاهای دیگر‬ ‫کاشان هم هست مانند زیارتگاه دومنبران محله پشت مشهد‬ ‫ت َکند قدمگاه‬ ‫کاشان و سبک چارصفه ان نیز شباهتی با دس ‬ ‫علی در نصراباد دارد که هر دو چاه دارند‪ .‬او گفت‪ :‬احتمال‬ ‫دارد که بنای سردابه امامای لتحر با چاه مقدس در ارتباط‬ ‫باشد که درون مایه اعتقادی قدیمی تر از دوره قاجار دارد‪،‬‬ ‫کاربرد ان قدمگاهی بوده که بعدا به مقبره ای تبدیل شده‬ ‫است‪ .‬مشهدی نوش ابادی بابیان اینکه اهتمام به ساخت‬ ‫بناهای مذهبی جدید در این حوالی بیشتر است‪ ،‬افزود‪ :‬بنا‬ ‫به گفته اهالی‪ ،‬سه نفر از اوالد امام موسی بن جعفر (ع) در‬ ‫اینجا دفن هستند و پدران ما به اینجا سردابه اماما (امامان)‬ ‫می گفتند‪ .‬هنوز دسته عزادار هرسال در عبور از این محل‬ ‫مقابل این سردابه می ایستند و ادای احترام می کنند‪ .‬این‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان تصریح کرد‪ :‬لتحر و به ویژه‬ ‫این محله نسبت به بقیه شهر محروم تر است و مجاوران‬ ‫زیارتگاه از مسئوالن‪ ،‬درخواست مرمت این بنا رادارند و در‬ ‫ساخت ان نیز مشارکت می کنند‪ .‬فعاالن فرهنگی لتحر از‬ ‫بی توجهی اداره میراث فرهنگی کاشان نسبت به این زیارتگاه‬ ‫گالیه دارند و می گویند‪ ،‬بعد از مرگ بانوی متصدی زیارتگاه‪،‬‬ ‫متصدیان زورخانه همسایه سردابه نیز‪ ،‬برای مرمت بنا و‬ ‫ساخت ورودی خلف وعده کردند‪.‬‬ ‫تدوین پرونده ثبت ملی‬ ‫نان سنتی در اصفهان‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬نان محلی و بومی درگذشته در هر خانه‬ ‫پخته می شد و مورد مصرف اهل خانه و محله بوده است‪.‬‬ ‫پخت نان بین جامعه شهری‪ ،‬روستایی و عشایری مرسوم‬ ‫بود و امروزه نیز خانوارهایی هستند که به مناسبت های‬ ‫مختلف اقدام به پخت نان خانگی و سنتی می کنند‪.‬‬ ‫شهر ونک و روستای عقدک در غرب سمیرم یکی از‬ ‫مناطق اصلی پخت نان بومی در این شهرستان است که‬ ‫مراحل ثبت این نوع نان تدوین شده است‪ .‬رئیس اداره‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شهرستان‬ ‫سمیرم از اغاز تدوین پرونده ثبت ملی نام سنتی سمیرم‬ ‫خبر داد‪ .‬سعید سلیمانیان چندی پیش با اعالم این مطلب‬ ‫گفت‪ :‬پخت نان سنتی در شهرستان سمیرم خصوصا‬ ‫شهر ونک و روستای عقدک دارای قدمتی طوالنی‬ ‫است و موردعالقه مردم محلی و گردشگران است‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل مراحل تدوین پرونده ثبت ان به منظور ارائه‬ ‫به کارگروه ثبت استان و سپس وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی اغاز شد‪ .‬رئیس اداره میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شهرستان سمیرم‬ ‫ادامه داد‪ :‬در بیشتر نقاط شهرستان سمیرم‪ ،‬پخت انواع نان‬ ‫محلی از گذشته های دور تاکنون ادامه داشته و پخت ان‬ ‫بیشتر در بخش مرکزی و شهر ونک‪ ،‬در انواع مختلف و با‬ ‫طعم و مزه و کیفیت های خاص رواج دارد‪ .‬او افزود‪ :‬پخت‬ ‫این نان های سنتی بیشتر توسط خانم ها انجام می شود‬ ‫و عالوه بر مصرف خانواده و مردم محل‪ ،‬گردشگران‬ ‫نیز عالقه فراوانی به این نان های سنتی مخصوصا‬ ‫نان های سنتی شهر ونک دارند‪ .‬سلیمانیان تصریح کرد‪:‬‬ ‫از ویژگی های خاص این نان سنتی می توان به تنوع‬ ‫پخت و استفاده از گیاهان دارویی و محلی در پخت ان‬ ‫اشاره کرد که این ویژگی ها باعث شده تا کارشناسان این‬ ‫اداره عالوه بر تالش برای ثبت ان در فهرست اثار ملی‪،‬‬ ‫به منظور اموزش و انتقال این سنت قدیمی به نسل جوان‪،‬‬ ‫تمام توان خود را به کار گرفته و برنامه ریزی های الزم‬ ‫را انجام دهند‪.‬‬ ‫طراحی و تولید تجهیزات کاهنده صدا‬ ‫توسطدانش بنیان ها‬ ‫یک شرکت دانش بنیان‪ ،‬مستقر در پارک علم و فناوری‬ ‫خراسان رضوی که به طور تخصصی «تجهیزات کاهنده‬ ‫صدا» را طراحی و تولید می کند توانسته است با حمایت‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی‪ ،‬این فناوری را توسعه داده و‬ ‫بازار خود را در صنایع مختلف گسترش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی صندوق نواوری و شکوفایی‪،‬‬ ‫علی فائزیان‪ ،‬رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت پروژه توس‪،‬‬ ‫در مورد فعالیت این شرکت گفت‪ :‬تخصص اصلی شرکت‬ ‫ما طراحی و ساخت تجهیزات کنترل الودگی صوتی صنعتی‬ ‫و ارائه خدمات اندازه گیری و مشاوره در این زمینه است‪.‬‬ ‫از مهمترین محصوالت اکوستیکی شرکت‪ ،‬سایلنسرهای‬ ‫در خط جهت کنترل نویز جریانی ایستگاه های تقلیل‬ ‫فشار گاز شهری است که حاصل یک پژوهش علمی و‬ ‫تجربی گسترده است‪ .‬او افزود‪ :‬دو محصول ما نیز در حوزه‬ ‫اکوستیک و تجهیزات کاهنده صدا دانش بنیان تشخیص‬ ‫داده شده است‪ .‬این دو محصول برای صنایع مختلف‬ ‫ازجمله ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهری‪ ،‬پاالیشگاه ها‪،‬‬ ‫پتروشیمی و صنایع دیگری که افت فشار ناگهانی در خط‬ ‫و یا تخلیه ناگهانی گاز یا بخار به محیط دارند و صدای‬ ‫زیادی تولید می¬کنند‪ ،‬قابل استفاده است‪ .‬الودگی های‬ ‫صوتی صنعتی مانند صدایی که در مسیرهای جریان گاز‬ ‫در اثر تغییرات ناگهانی فشار وجود دارد‪ ،‬برای بهره برداران و‬ ‫همسایگان مزاحمت و حتی صدمات جسمی و روانی ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬ما با ساخت این تجهیزات‪ ،‬صدا را در حد قابل قبول یا‬ ‫مجاز‪ ،‬کاهش می دهیم‪ .‬رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت‬ ‫پروژه توس‪ ،‬استفاده کننده نهایی این محصول را عمدتا‬ ‫صنایع بزرگ همچون پاالیشگاه ها‪ ،‬پتروشیمی ها‪ ،‬صنعت‬ ‫گاز‪ ،‬صنایع فوالد‪ ،‬صنایع نیروگاهی و نیروگاه های محلی و‬ ‫صنعت ساختمان اعالم کرد‪ .‬فائزیان بابیان اینکه ما بادانش‬ ‫و فناوری خود به طراحی و تولید این محصول رسیدیم و‬ ‫ان را کپی سازی نکرده ایم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما این محصول‬ ‫را متناسب با نیاز مشتری تولید می کنیم‪ .‬معموال نیازها با‬ ‫توجه به شرایط و محدودیت های بهره برداری و محیطی‬ ‫متفاوت است؛ بنابراین معموال محصوالت ما تولید انبوه یا‬ ‫سری سازی ندارد‪ .‬محصوالت ما سه ویژگی مهم دارد‪ :‬اول‬ ‫اینکه از همه استانداردهای معتبر مرتبط با صنعت برخوردار‬ ‫بوده و قابل رقابت با محصوالت شرکت ها معتبر خارجی‬ ‫است‪ .‬ثانیا با توجه به ارزانی هزینه های تولید در ایران قیمت‬ ‫ان نسبت به محصوالت خارجی پایین است‪ .‬همچنین‬ ‫خدمات مشاوره ای رایگان قبل از فروش و خدمات تامین‬ ‫مواد و قطعات مصرفی ارزان بعد از فروش ارائه می شود‪.‬‬ ‫کلیه این خدمات به اسانی در دسترس بوده و با کمترین‬ ‫زمان و هزینه در اختیار مشتری قرار می گیرد‪ .‬او حمایت‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی از این شرکت در راستای توسعه‬ ‫محصوالت «تجهیزات کاهنده صدا» و بازار ان را خوب‬ ‫ارزیابی کرد‪ .‬رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت پروژه توس‬ ‫ن کرد‪ :‬سال گذشته‬ ‫در مورد صادرات این محصول نیز بیا ‬ ‫با حمایت صندوق نواوری و کارگزاری یک شرکت تهرانی‬ ‫(به عنوان نماینده فروش ما در بغداد)‪ ،‬یک نمونه محصول با‬ ‫دکوراسیون متناسب برای بازار کشور عراق به بغداد ارسال‬ ‫کردیم‪ ،‬اما بازخورد خوبی نداشتیم‪ .‬وقتی مشتریان‪ ،‬خاص‬ ‫و افراد فنی هستند باید حتما یک نفر از شرکت در کشور‬ ‫هدف حاضر شود تا مشتری را متقاعد کند توانایی فنی و‬ ‫اجرایی الزم برای تامین نیاز ان ها را دارد‪ .‬البته یکی از‬ ‫محدودیت های بازار محصوالت کاهنده صدا این است که‬ ‫معموال این محصوالت جزئی از پکیج کامل و به عنوان یک‬ ‫تجهیزی است که در فرایند اصلی پکیج کامل تاثیری ندارد‪.‬‬ ‫مشتری با توجه به محدودیت های قانونی و بهداشت شغلی‬ ‫و زیست محیطی می تواند تجهیز کاهنده صدا را انتخاب کند‪.‬‬ ‫برخی از مشتریان داخلی و خارجی ترجیح می دهند پکیج‬ ‫کامل یک واحد فرایندی یا تولیدی را که بخشی از ان‬ ‫تجهیز کاهنده صدا است از یک تامین کننده تهیه کنند‪.‬‬ ‫مهم ترین عاملی که سبب می شود مشتری هر بخش از‬ ‫یک واحد صنعتی را از سازنده اصلی ان تهیه کند قیمت‬ ‫ان است‪ .‬در این صورت الزم است مشتری از یک حداقل‬ ‫اطالعات فنی برخوردار باشد تا نیاز خود را به سازنده اعالم‬ ‫کند‪ .‬فائزیان افزود‪ :‬ما در راستای صادرات می توانیم برخی‬ ‫محصوالت خود را به صورت اماده به کشورهای دیگر ارسال‬ ‫کنیم اما برای صادرات برخی محصوالت‪ ،‬الزم است بخشی‬ ‫از فرایند مونتاژ و نصب محصول در سایت مشتری با حضور‬ ‫کارشناسان و تکنسین های ما انجام پذیرد‪ .‬پس از حضور‬ ‫این شرکت در نمایشگاه اختصاصی ایران در خرداد ‪ 1400‬در‬ ‫ایروان‪-‬ارمنستان‪ ،‬یک مشتری جدی پیدا شد که هم اکنون‬ ‫در حال تبادل اطالعات فنی برای صادرات محصوالت خود‬ ‫به این کشور هستیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1719

روزنامه رویداد امروز 1719

شماره : 1719
تاریخ : 1402/06/28
روزنامه رویداد امروز 1719

روزنامه رویداد امروز 1719

شماره : 1719
تاریخ : 1402/06/27
روزنامه رویداد امروز 1717

روزنامه رویداد امروز 1717

شماره : 1717
تاریخ : 1402/06/22
روزنامه رویداد امروز 1715

روزنامه رویداد امروز 1715

شماره : 1715
تاریخ : 1402/06/20
روزنامه رویداد امروز 1714

روزنامه رویداد امروز 1714

شماره : 1714
تاریخ : 1402/06/19
روزنامه رویداد امروز 1712

روزنامه رویداد امروز 1712

شماره : 1712
تاریخ : 1402/06/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!