روزنامه رویداد امروز شماره 1158 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1158

روزنامه رویداد امروز شماره 1158

روزنامه رویداد امروز شماره 1158

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 17‬شهریور ماه‪1400‬‬ ‫معاون اب و ابفای وزیر نیرو‪:‬‬ ‫نیازمندتغییرحکمرانی‬ ‫در بخش اب هستیم‬ ‫‪ 08‬سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 01‬صفر ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1158‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫صفحه اخر‬ ‫امروز‬ ‫‪08‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫هدف گذاری‪25‬مگابیتی‬ ‫برایاینترنتخانواده ها‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫چهارمحال‬ ‫و بختیاری‬ ‫‪30‬‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫عملیاتی کهبا گذشت‪ 5‬سالهنوز‬ ‫به طور کامل اجرایی شده است‬ ‫‪ 4‬بانده شدن‬ ‫مسیر ایالم‪-‬مهران‬ ‫در پیچ وعده ها‬ ‫وزیر راه و شهرسازی خبرداد‬ ‫رویدا د چهارمحال و بختیاری‬ ‫راه اندازی مجدد سامانه امالک و اسکان‬ ‫سال گذشته وزارت راه و شهرسازی‪ 1/3‬میلیون خانه خالی را شناسایی و برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی‬ ‫معرفی کرده است‬ ‫اقتصاد‬ ‫سیاست‬ ‫زخم تبر‬ ‫بر تن جنگل های‬ ‫بلوط‬ ‫‪03‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 17‬شهریور ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1158‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫میلیون دالر کاال‬ ‫صادرات ‪21‬‬ ‫از گمرک استان‬ ‫نگلهای بلوط‬ ‫زخم تبر بر تن ج‬ ‫‪ ۱۲‬محرم تا پایان‬ ‫تکمیل المان میدان‬ ‫شهر یورماه‬ ‫عملیات اجرایی‬ ‫رصدی‬ ‫پیشرفت ‪ 35‬د خصصی بادام سامان‬ ‫ناحیه صنعتی ت‬ ‫افغانستان‬ ‫به نقطه صفر بازگشت‬ ‫روشنفکریکهمی خواهد‬ ‫استقالل را نجاتدهد‬ ‫با توجه به تحوالتی که در افغانستان می گذرد و مسائلی که رخ‬ ‫داد به خصوص خروج امریکایی ها بعد از ‪ ۲۰‬سال از این کشور‬ ‫هیئت رئیسه مجلس جهت بررسی مسائل این حوزه به دلیل‬ ‫تاثیر تحوالت این حوزه و روابط با ایران با حضور فرمانده نیروی‬ ‫قدس سپاه سردار قاانی یک جلسه غیرعلنی برگزار کرد‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫زیرساختهای‬ ‫مدرسه استان فاقد‬ ‫‪۲۰۰‬‬ ‫مخابراتی است‬ ‫عکس ‪ :‬ایرنا‬ ‫محالو بختیاری‬ ‫اشتغالتدر چهار‬ ‫پایانبرد‬ ‫شمندسازیخدمات‬ ‫پیشبهسویهو‬ ‫‪02‬‬ ‫گــزارش‬ ‫از اکسیژن رایگان تا امکانات بهداشتی درمانی‬ ‫فوالد مبارکه تا ریشه کنی کرونا‬ ‫در کنار مردم می ماند‬ ‫نشستهم اندیشی‬ ‫اعضای شورای شهر با شهردار‬ ‫منتخبشهرکردبرگزار شد‬ ‫پیشبه سوی‬ ‫هوشمندسازیخدمات‬ ‫‪07‬‬ ‫باگابریلهپیندستیار ایتالیایی‬ ‫فرهادمجیدیاشناشوید‬ ‫جلسه غیرعلنی مجلس با فرمانده سپاه قدس‬ ‫کمتر میشوند‬ ‫کشاورزی در استان‬ ‫محصوالت‬ ‫درختانی که هرروز‬ ‫اقتصادی ساالنه‬ ‫گفت‪ :‬گردش‬ ‫گمرک چهارمحال‬ ‫مدیرکل‬ ‫کشاورزی در این استان‬ ‫بخش‬ ‫گفت‪ :‬در پنجماهه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫و بختیاری‬ ‫میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬هزار‬ ‫مردادماه سال جاری‬ ‫باقــی نمیماند‪،‬‬ ‫ابراهیمــی تاکید‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫منتهی به‬ ‫زاگــرس و اســتان‬ ‫عطــاءا‪...‬‬ ‫‪ ۳۰‬تــن کاال بــه‬ ‫تزریق‬ ‫از جنگلهــای‬ ‫بــه از ســاختار‬ ‫‪ ۳۳‬هــزار و‬ ‫صــادرات انــواع‬ ‫حمایــت همهجان‬ ‫اسماعیل‬ ‫کــرد‪ :‬تولیــد و‬ ‫درصد از جمعیت‬ ‫میلیون و ‪ ۳۵۷‬هزار و‬ ‫حفاظــت و‬ ‫ـی جنگل با افات‬ ‫کشــاورزی یکــی‬ ‫ا‪...‬دادی‬ ‫ارزش ‪۲۱‬‬ ‫به ‪۶۰‬‬ ‫فرصت مقابله طبیعـ‬ ‫محصــوالت‬ ‫گمرک این اســتان‬ ‫جنگلهــا‬ ‫‪ ۶۵۲‬دالر از‬ ‫صــادی در ســطح‬ ‫عشایری بروجن‬ ‫را فراهم میکند‪.‬‬ ‫ـن مزیتهــای اقت‬ ‫در جدالی نابرابر‬ ‫و بیماریها‬ ‫ـعه از مهمتریـ‬ ‫صادرشدهاست‪.‬‬ ‫رود‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫جنگلهای بلــوط‬ ‫معیشت مردم‬ ‫در کارگــروه توسـ‬ ‫ـتانی به شــمار می‬ ‫شهرســتان بروجن‬ ‫ایــن روز ها‬ ‫درصد‬ ‫حریق‪ ،‬سوداگران‬ ‫‪۴۰‬‬ ‫اســماعیل ا‪...‬دادی‬ ‫وابستگی‬ ‫بهداشــت و درمان‬ ‫تاکید ملی و اسـ‬ ‫هکتار بادامســتان با‬ ‫حال تالش هســتند؛‬ ‫رئیس شــبکه‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫استان به جنگل‬ ‫شهرستان علیه کرونا‬ ‫ـود ‪ ۱۶‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫برای بقا در‬ ‫جنگلنشــینان‪،‬‬ ‫روستاهای‬ ‫صــادرات غیرنفتی‬ ‫جوامــع محلــی در‬ ‫عشایری در این‬ ‫مشابه بــه وجـ‬ ‫هزار تن انواع بادام‬ ‫ـرداری بیرویــه‬ ‫گفت‪ ۶۰۰ :‬خانوار‬ ‫نسبت به مدت‬ ‫خصــوص نقــش‬ ‫چــوب‪ ،‬بهرهبـ‬ ‫ساالنه افزون بر ‪۲۸‬‬ ‫هرکــدام زخمی بر‬ ‫این میزان صادرات‬ ‫وی در‬ ‫ـا‪ ،‬عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫ازلحاظ وزنی تولید‬ ‫ـفید و ســنگی در‬ ‫هجوم افــات و ‪...‬‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ــت از جنگلهـ‬ ‫ایمنشدند‪.‬‬ ‫ربیع‪ ،‬شــاهرودی‪ ،‬سـ‬ ‫کرمی‬ ‫ـالی‪،‬‬ ‫ارزش ‪ ۶۲‬درصد و‬ ‫محمدحسن‬ ‫خشکسـ‬ ‫ســیب یــا حفاظ‬ ‫میگــذارد و هیچ‬ ‫خبرگزاری خبر انالین‪،‬‬ ‫صادراتی مامایی‪،‬‬ ‫های چهارمحــال و‬ ‫سال قبل ازنظر‬ ‫شد‪ :‬برای صادرات‬ ‫ا‬ ‫های بلــوط بر جای‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد روســتا‬ ‫به گزارش‬ ‫دارد‪ .‬وی کاالهای‬ ‫شهرستان بروجن اظهار‬ ‫و بختیاری یاداور‬ ‫پیکــر جنگل‬ ‫وجود نــدارد‪ .‬به‬ ‫نزدیــک بــه‬ ‫‪ ۱۰۳‬درصــد افزایش‬ ‫ـامل چهارمحال‬ ‫عرصههای جنگلی‬ ‫بهداشت و درمان‬ ‫ـتان برنامهریزی‬ ‫یــام این زخمهــا‬ ‫و بختیــاری را شـ‬ ‫داخــل یا مجاور‬ ‫راهبــردی در اسـ‬ ‫رئیس شبکه‬ ‫مرهمــی برای الت‬ ‫واکسن کرونا را به‬ ‫ـت جنگلنشینان‬ ‫در چهارمحــال‬ ‫بختیــاری در‬ ‫این محصــول‬ ‫بهداشتی دز اولیه‬ ‫تامین معیشــت‬ ‫ـبی شــده اســت و‬ ‫زمانی که معیشـ‬ ‫تولیــدی‬ ‫ــی‪ ،‬فراوردههای‬ ‫کارشناسان‬ ‫برای‬ ‫نوعی‬ ‫دریافت‬ ‫گذاریهای مناسـ‬ ‫تا‬ ‫داشت‪:‬‬ ‫گزارش ایســنا‬ ‫شــدهاند کــه به‬ ‫و وســایل مکانیک‬ ‫ـایری واجد شــرایط‬ ‫باشد‪ ،‬نمیتوان برای‬ ‫و و ســرمایه‬ ‫ـای ســوختی و‬ ‫واقع‬ ‫ماشــیناالت‬ ‫تخصصی بــادام‬ ‫از جمعیت عشـ‬ ‫جنگلها وابسته‬ ‫پــوش‪ ،‬الومینیوم‬ ‫ــن رفــع نیاز هـ‬ ‫ناحیــه صنعتــی‬ ‫کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬به‬ ‫‪ ۶۰‬درصد‬ ‫به مراتع و‬ ‫ــوه‪ ،‬فــرش‪ ،‬کف‬ ‫وزندگــی همچنی‬ ‫قابلتوجهیصورت‬ ‫بــا راهانــدازی‬ ‫ـته هســتند؛ ایــن‬ ‫شهرســتان تزریق‬ ‫خوراکــی‪ ،‬می‬ ‫شــود‪ .‬ابراهیمی‬ ‫جنگلو مرتعاقدام‬ ‫لبنی‪ ،‬عسل طبیعی‪،‬‬ ‫ـه جنــگل وابسـ‬ ‫واکســن در این‬ ‫متحول می‬ ‫اول‪ ،‬مرحلــه دوم‬ ‫حفاظتاز‬ ‫روستایی در چهارمحال‬ ‫غیــر ســوختی بـ‬ ‫مصنوعات ان‪ ،‬محصوالت‬ ‫ـس از دریافــت دز‬ ‫ســتاهای جنگلی‬ ‫و خوراک ســامان این بخش چهارمحال و بختیــاری در‬ ‫و‬ ‫عشایری‬ ‫ـ‬ ‫پ‬ ‫رو‬ ‫روز‬ ‫ـه در بســیاری از‬ ‫فاصلــه ‪۲۸‬‬ ‫پالســتیکی‪ ،‬ســرامیک‬ ‫ــد‪ .‬کرمی اضافه‬ ‫داد‪ ،‬خانوار های‬ ‫رتبههــای بــاالی‬ ‫اولیه برای زندگی‬ ‫وابســتگی کـ‬ ‫انجام خواهد ش‬ ‫دارد اســیبهای‬ ‫تخممرغ‪ ،‬مواد‬ ‫کاالها به بــه‬ ‫ماهیان ســردابی‪،‬‬ ‫علت نبود امکانات‬ ‫تزریق واکســن کرونــا‬ ‫ـت شــدیدی هــم‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫دریافت واکسن کرونا‬ ‫برای تولید انواع‬ ‫و بختیاری به‬ ‫غــذا‪ ،‬روشــنایی‪،‬‬ ‫اســتان وضعیـ‬ ‫ســطح ملی‬ ‫ماهی دانســت و‬ ‫ـترههای جنگلــی‬ ‫نفر واجد شرایط‬ ‫سایر محصوالت‬ ‫گاز بــرای پخــت‬ ‫هند‪ ،‬پاکســتان‪،‬‬ ‫را متوجــه گسـ‬ ‫کرد‪ :‬از ‪ ۱۰۵‬هزار‬ ‫خوراکی‪ ،‬سیبزمینی و‬ ‫علیه این بیماری‬ ‫ازجملــه بــرق و‬ ‫عراق‪ ،‬افغانســتان‪،‬‬ ‫درختــان میکنند و‬ ‫جبرانناپذیــری‬ ‫تاکنون‪ ۲۴‬درصد‬ ‫ادامه با اشــاره به‬ ‫ترکیه‪ ،‬قارچ‬ ‫تقویت صادرات‬ ‫کشــورهای‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫ق‬ ‫بروجن‬ ‫ـش و ‪ ...‬اقــدام بــه‬ ‫کنند‪ .‬محمــودی در‬ ‫جمهوریعربیسوریه‪،‬‬ ‫در شهرستان‬ ‫اشاره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫ـت‪ :‬همچنین ‪ ۲۰‬دز‬ ‫درختانجنگلیبهاین‬ ‫گرمایـ‬ ‫رویشگاههای اســتان می‬ ‫رومانی‪،‬ارمنستان‪،‬‬ ‫دادی کشاورزی‬ ‫اند‪ .‬وی اظهار داشـ‬ ‫بلوط در مرحله‬ ‫ارزاوری بیشــتر بــرای‬ ‫تعدادقابلتوجهیاز‬ ‫زوال جنگلهای‬ ‫واکســینه شــده‬ ‫صادرشدهاند‪ .‬اهلل‬ ‫پتانسیلهای بالقوه‬ ‫دوراهان تزریق‬ ‫تولیــدات باعــث‬ ‫ساالنه‬ ‫نیز سوداگران برای‬ ‫اینکه تخریب و‬ ‫اذربایجان و تاجیکستان‬ ‫نفر از عشایر مرکز‬ ‫فعالیتهای معیشتی‬ ‫‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ـن‬ ‫داشــت‪ :‬در این‬ ‫میشود‪ .‬از انطرف‬ ‫واکسن کرونا به ‪۲۰‬‬ ‫ارزی و الــزام صادرکنندگان ایـ خواهد شــد‪ .‬وی اظهار‬ ‫مرکز واجد شرایط‬ ‫اخالل جدی در‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫ازدسترفته است‬ ‫بهانه قطع‬ ‫زغال اقدام به قطع‬ ‫یــح کــرد‪ :‬تعهــد‬ ‫ـودی‪ ،‬عضــو نخســت‬ ‫داد‪ ۱۹۰ :‬نفر در این‬ ‫زننده است‪ .‬امانی‬ ‫خــش کشــاورزی‬ ‫ـامانه کشــور‬ ‫جنگلی‬ ‫صادراتی در شهرســتان‬ ‫سود و برای تهیه‬ ‫تصر‬ ‫بهخصــوص در ب‬ ‫شد‪ .‬کرمی ادامه‬ ‫سالیان بسیار اسیب‬ ‫بیــتاهلل محمـ‬ ‫از صادرات به سـ‬ ‫تاکنون‪ ۱۴۰‬نفر از انان‬ ‫صورت رایگان در بین‬ ‫دستیابی به‬ ‫راهانــدازی پایانه‬ ‫پیشازایــن نیــز‬ ‫شهرکرد جنگلنشــینان‬ ‫ارز حاصــل‬ ‫این مسئله در طول‬ ‫ـرعت و شــدت‬ ‫کرونا هستند که‬ ‫های خورشیدی به‬ ‫ســهم راســتا‬ ‫ـامل ســاماندهی و‬ ‫جنگل دانشــگاه‬ ‫درختان بلوط میکنند و‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬سـ‬ ‫دریافت واکسن‬ ‫به برگشــت اقتصادی کشــور‪ ،‬کاهش‬ ‫بلوط ابگرمکن‬ ‫دوراهان علیه این‬ ‫ـا مزیتهایی شـ‬ ‫میشود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫علمی گروه علوم‬ ‫و ایجــاد میکنــد‪،‬‬ ‫را بــه جنگلهای‬ ‫خانمیــرزا بـ‬ ‫جنگل نشــین توزیع‬ ‫جمعیت عشایری‬ ‫جنگلی استان که دچار‬ ‫نیمــا و چرخــه‬ ‫هیئت‬ ‫مبادلههــای گمرکی‪،‬‬ ‫هــای چهارمحال‬ ‫خارجــی بهویژه در‬ ‫خســارات فراوانی‬ ‫معادل ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫از خانوار های‬ ‫خاک در مناطق‬ ‫وضعیــت جنگل‬ ‫دولتــی خریداری‬ ‫صــادرات‪ ،‬بهبــود‬ ‫گذشــته‬ ‫بازارهای‬ ‫جلوگیری‬ ‫فرسایش‬ ‫ـوص‬ ‫ـارات‬ ‫در‬ ‫برابر‬ ‫ـهیل‬ ‫برای‬ ‫ـدگان‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ابگرمکنهــا بــا اعتبـ‬ ‫ـاس ملی و اســتانی‬ ‫ســرمایه تسـ‬ ‫ســتند بیــش از ‪۴‬‬ ‫توسعهصادرات‪،‬‬ ‫در خ‬ ‫اقدامات حفاظتی‬ ‫صادرکننـ‬ ‫بیماریایمنشدند‪.‬‬ ‫بودن نقدینگی و‬ ‫هایحملونقل‪،‬‬ ‫کاهش تراکم ه‬ ‫هــار کــرد‪ :‬در مقیـ‬ ‫مناطق بحرانی‬ ‫استان باوجود‬ ‫حفاظتی کافی ایــن‬ ‫کاهشهزینه‬ ‫هستیم تخریــب و‬ ‫ـور عراق‪ ،‬پایین‬ ‫اولویت توزیع انها در‬ ‫بختیــاری‪ ،‬اظ‬ ‫فرسایش شدید‬ ‫‪ ۴۰‬مورد تغییر‬ ‫ســت‪ ،‬زیــرا نیروی‬ ‫تولیدکننــدگان بخش‬ ‫کشـ‬ ‫تخریب جنگلها‬ ‫ـدی بــرای تولیــد و‬ ‫است‪ ،‬بر این اساس‬ ‫وجود میشود و‬ ‫قطــع وارد کرده ا‬ ‫اداره حفاظت و‬ ‫رقابــت ســالم بین‬ ‫روند مستمری از‬ ‫وقمع‬ ‫واحدهــای تولیـ‬ ‫محروم سایر اراضی‬ ‫کمال از این عرصهها‬ ‫است‪ .‬سرپرست‬ ‫اسیب و خطر جدی‬ ‫هــای ایجــاد‬ ‫شاهد‬ ‫همافزایــی برای‬ ‫در گــردش‬ ‫ها در اســتانهای‬ ‫و نیمه بحرانی‬ ‫حفاظت تمام و‬ ‫کرایــه حمــل کاال‬ ‫قلع غیرمجاز در سامان‬ ‫لغزش و رانش زمین‬ ‫کاهش واســطهها‪،‬‬ ‫کل منابع طبیعی‬ ‫روند تخریب جنگل‬ ‫اخیر موجب وارد‬ ‫برای‬ ‫صــادرات‪ ،‬بــاال بــودن‬ ‫کشور کشــاورزی‪،‬‬ ‫منابع طبیعی اداره‬ ‫بیشتریدارد‪ .‬خاک‪،‬‬ ‫ایجــاد میشــود‪،‬‬ ‫بازار صادراتی بین‬ ‫خشکسالی نیز در سالیان‬ ‫که‬ ‫کاربری‬ ‫ـاکن روســتایی نیــز‬ ‫نسبت به سایر مناطق‬ ‫و بختیاریشدت‬ ‫صادراتی استان‪ ،‬ایجاد‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مراتع چهارمحال و حمایت از چهارمحال و بختیــاری در ادامه با ازجملهچهارمحال‬ ‫بختیاری را بــرای مسـ‬ ‫صادراتی در استان‬ ‫شهرستان لردگان‬ ‫خــی قدرت‬ ‫سامان از تخریب‪۴۰‬‬ ‫ایران و بنــادر جنوب‬ ‫ـارت به جنگلهــا و‬ ‫بانی چهارمحــال و‬ ‫و ابخیــزداری‬ ‫روســتای ابیدک‬ ‫صادراتــی بر‬ ‫کشاورزی شهرستان‬ ‫برای ســوداوری‬ ‫های فالت مرکــزی‬ ‫امدن خسـ‬ ‫ـس انجمن جنگل‬ ‫اندازیهایبیرویه‬ ‫رفاهی این مســئله در‬ ‫ســوداگران چوب نیز‬ ‫مدیر جهاد‬ ‫و تغییــر هفتگــی ارزش پایــه صادرکنندگان این اســتان‬ ‫بازارچههای توزیع‬ ‫شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫رئیـ‬ ‫استو ایندست‬ ‫کمبودزیرساختهای‬ ‫قابلمشاهده است‪.‬‬ ‫وخیمتر بیان اینکه‬ ‫جنوب کشور‪ ،‬ایجاد‬ ‫وساز غیرمجاز در این‬ ‫ــد‪ ،‬عنــوان کرد‪:‬‬ ‫بختیاریشده‬ ‫مهمترین مشکالت‬ ‫توسعهیافتگی‪،‬‬ ‫شــاخصهای بهوضوح‬ ‫درختــان میکنن‬ ‫مرتعی شرایط را‬ ‫مورد ساخت‬ ‫جهاد غرب و‬ ‫یزدان احمدزاده‬ ‫های تولید بخش‬ ‫بین عشایر‬ ‫عدم‬ ‫کاالها از‬ ‫قــدام بــه قطــع‬ ‫عرصههای جنگلی و‬ ‫ـتایی‪ ،‬پاییــن بودن‬ ‫خورشیدی در‬ ‫رود‪ .‬رئیس ســازمان‬ ‫خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫کمک به زنجیره‬ ‫درخت بلوط ا‬ ‫توزیع پکیج‬ ‫به‬ ‫به گزارش باشگاه‬ ‫درختــان را برای تهیــه زغال به در مناطــق روسـ‬ ‫و خروج کاال و‬ ‫ـتان به شــمار می‬ ‫اظهار داشت‪ :‬به‬ ‫ثمر رسیدن یک‬ ‫ســودجوییهای شــخصی‬ ‫ـن افــراد چــوب‬ ‫بختیاری نیز با اشاره به‬ ‫اسـ‬ ‫قطع درختان‬ ‫کرده است‪ ،‬برای به‬ ‫شهرستان سامان‬ ‫دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫اما برای قطع ایـ‬ ‫ـا در کورههــای اصفهان درامدی‪ ،‬فقر‪ ،‬بیکاری‪،‬‬ ‫برای کاهش‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی‬ ‫کشاورزی چهارمحال و‬ ‫کشاورزی در‬ ‫ـرکل امــور عشــایر‬ ‫زمان موردنیاز است‪،‬‬ ‫حفظ کاربــری اراضی‬ ‫توســعهای را از‬ ‫جــاور میبرند تـ‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار تن انواع‬ ‫حســینپور مدیـ‬ ‫چهارمحال اســتان م‬ ‫نــار برنامههــای‬ ‫حداقل ‪ ۵۰‬سال‬ ‫دو مــاده ‪ ۱۰‬قانون‬ ‫ـاالنه یکمیلیون و‬ ‫ـال تبدیل شــود‪ .‬وی با اشــاره و نهــادی در ک‬ ‫یحیــی‬ ‫اســتناد تبصره‬ ‫ــاره بــه اینکــه‬ ‫ساعت‪.‬جنگلهای‬ ‫ســتان شهرستان‪،‬‬ ‫جنگلها عنــوان کرد‬ ‫تولید سـ‬ ‫ـوب خــام به زغـ‬ ‫بختیــاری بــا اش‬ ‫کردنانکمتر از چند‬ ‫دســتور داد‬ ‫نــزوالت اســمانی در‬ ‫عوامــل تخریــب‬ ‫ـوط در قلــب چـ‬ ‫کــه چهارمحــال و‬ ‫ـایر وابســته بــه‬ ‫مهمتریــن‬ ‫ســالی و کاهــش‬ ‫شــگاه درخــت بلـ‬ ‫زراعی و باغی و همچنین دیوارکشی‪ ،‬بنای نیمهکاره‬ ‫دهنده ایــن اســت‬ ‫جنگلنشــینان و عشـ‬ ‫نیازمند بــه خشک‬ ‫بختیــاری کــه روی‬ ‫ـد‪ :‬مراتع اســتان‬ ‫بررســیها نشــان‬ ‫مورد فنس کشی‪،‬‬ ‫و‬ ‫ـگاههای معیشــت‬ ‫بختیاری‪ ،‬یاداور شـ‬ ‫شــوند‪ ،‬این روز ها‬ ‫کرد‪ :‬ا گــر مرتع و‬ ‫و گفــت‪:‬‬ ‫چم چنگ و شــهر‬ ‫تعداد ‪۴۰‬‬ ‫های بالقــوه رویشـ‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫ـع اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫محسوب‬ ‫چهارمحال‬ ‫ـر‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫اند‪،‬‬ ‫ی‬ ‫صغ‬ ‫بسیار ضعیف شده‬ ‫زاگرس نیز‬ ‫روســتای شــوراب‬ ‫درصــد پتانســیل‬ ‫درختان بلوط یکی از‬ ‫ـت‪ .‬جنــگل و مرتـ‬ ‫قطعا زندگی عشایر‬ ‫انتظامی و کارشناسان‬ ‫در اراضــی‬ ‫کاهش بارشها‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫ازدســترفته اسـ‬ ‫برای نجات هستند‪،‬‬ ‫دچار اســیب شــود‪،‬‬ ‫و اگر به دلیل‬ ‫پوشش هستند و طبق‬ ‫مامورین نیروی‬ ‫ـتان در طول زمان‬ ‫دستانی‬ ‫پیشرفت فیزیکی‬ ‫طبیعی ایران هستند‬ ‫سامان با حضور‬ ‫ـای بلــوط بــا جنگل‬ ‫جنگلی اسـ‬ ‫ـرد‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫تخریب و موجب‬ ‫از مراتع عاری از‬ ‫از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫ترین سرمایههای‬ ‫یــر قــرار میگیـ‬ ‫درگیــری جنگلهـ‬ ‫کشاورزی شهرستان‬ ‫نشود بســیاری‬ ‫باارزش‬ ‫سازمان سیما‪ ،‬منظر‬ ‫برداری نیــز تحــت تاث‬ ‫سوی اداره کل دامپزشکی استان وی در خصــوص‬ ‫ها چارهاندیشی‬ ‫امور اراضی جهاد‬ ‫به وجــود امدن‬ ‫اراضی کشــاورزی شد‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬رئیس‬ ‫های ناشــی از بهره‬ ‫جنگل‬ ‫ســازمان ســیما‪،‬‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫های اخیــر موجب‬ ‫این‬ ‫باقی امار ارائه‬ ‫برای حفاظت از‬ ‫حدود ســه برابر‬ ‫حدود ‪ ۹۵۰‬مترمربع از‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تنش‬ ‫شهری شهرداری‬ ‫رئیــس‬ ‫هــای خشکســالی‬ ‫های اینده چیزی‬ ‫دامداران اســتان‬ ‫ـن علوفه و اب‬ ‫باید محصوالت‬ ‫ازادســازی‬ ‫افات‪،‬‬ ‫و فضای ســبز‬ ‫وضعیــت جنگل‬ ‫ـرمایه ملی در سال‬ ‫فضای ســبز شــهرداری‬ ‫میزان دامهای‬ ‫عشــایر در تامیـ‬ ‫تامین امنیت غذایی‪،‬‬ ‫در برخی نقاط‬ ‫تخریبهــای مکــرر‪،‬‬ ‫از این سـ‬ ‫در مشــکالتی برای‬ ‫یــان اینکــه ایــن‬ ‫منظر و‬ ‫ظرفیت مراتع است و‬ ‫او افزود‪ :‬جهت‬ ‫رسانی با تانکر‪،‬‬ ‫شود کهدر صورت‬ ‫«شــهرکرد» باب‬ ‫منظــر اکولوژیــک‬ ‫امار و‬ ‫گفتوگو با مهر با‬ ‫بنابراین بحث اب‬ ‫های کشاورزیتولید‬ ‫درخت بیشتر از‬ ‫نخواهدماند‪.‬‬ ‫و بختیــاری را از‬ ‫رسد‪ .‬امانی افزود‪:‬‬ ‫شــهرکرد در‬ ‫مرحله قالببندی و‬ ‫ـت‪ ،‬موردنیاز شد‪،‬‬ ‫کشاورزیدر زمین‬ ‫در هفته یک‬ ‫چهارمحــال‬ ‫و توزیــع علوفــه‬ ‫تولید‬ ‫می‬ ‫برابر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫میزان‬ ‫ا‬ ‫پــروژه در‬ ‫داده‬ ‫نشین‬ ‫پنج‬ ‫ـاخت المان میدان‬ ‫دلیل تغییر کاربــری‬ ‫شــمه و ابشــخور‬ ‫این عدد به‬ ‫شــکنندهای قــرار‬ ‫خانوار جنگل‬ ‫اشاره به سـ‬ ‫است‪ ،‬گفت‪:‬بر اساس‬ ‫ـش ایــن اراضی به‬ ‫مثل احیــای ‪ ۵۰‬چ‬ ‫هر‬ ‫تاثیر خشکســالی بر جنگلهای موقعیــت بســیار‬ ‫ســیب کمتری به‬ ‫قانونحفظ کاربری‬ ‫رضا هاشمی‬ ‫مخاطره طبیعی‬ ‫کاهـ‬ ‫بتنریزی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬طــی‬ ‫دقیقی از میزان‬ ‫ــرار گرفــت تــا ا‬ ‫بر اساسمادهیک‬ ‫جــود نــدارد‪ ،‬اما‬ ‫که با هر فشــار و‬ ‫نیاز دارد‬ ‫«‪ ۱۲‬محــرم»‬ ‫ها در دســتور کار ق‬ ‫اداره حفاظــت و‬ ‫های انجامشده این‬ ‫کاهشمییابدو‬ ‫ـال و بختیــاری و‬ ‫بیان اینکه توزیع‬ ‫بهگونهای‬ ‫اراضی کشاورزی‬ ‫موجودیت این جنگل‬ ‫امانــی سرپرســت‬ ‫پیشبینی‬ ‫بازطراحــی المان این‬ ‫بلــوط چهارمحـ‬ ‫شود‪ .‬حسینپور با‬ ‫هرگونه تغییر در‬ ‫در اســتان را به‬ ‫محســن‬ ‫امراض ساختار و‬ ‫کل منابع طبیعی‬ ‫امسال به بهرهبرداری‬ ‫فراخوان‬ ‫اراضی باغی و زراعی‬ ‫محمودی با مراتع وارد‬ ‫زوال درختــان بلوط‬ ‫حمل در بین عشایر‬ ‫تبعیت از تبصره‬ ‫افات و‬ ‫منابع طبیعی اداره‬ ‫پایان شهریورماه‬ ‫از ‪ ۱۵‬هنرمند اثار‬ ‫ـر قرار میگیــرد‪.‬‬ ‫به خشکســالی‬ ‫ممنوع اســت مگر با‬ ‫خورشــیدی قابل‬ ‫زیرزمینی تسریع‬ ‫حمایت از‬ ‫سید المان تا‬ ‫میــدان بیــش‬ ‫«‪ ۱۲‬محرم» یکی‬ ‫ــدت تحت تاثیـ‬ ‫بختیاری با اشــاره‬ ‫بختیــاری پکیجهای‬ ‫سطح سفرههای اب‬ ‫به کاربری دیگر‬ ‫گفــت‪ :‬عمومــا‬ ‫شهرکرد ارسال کردند‪.‬‬ ‫ســیون ماده یک‬ ‫بهش‬ ‫گفتنی اســت میدان‬ ‫ابخیــزداری چهارمحــال و‬ ‫ـای چهارمحــال و‬ ‫قرارگرفتــه اســت‪،‬‬ ‫ـیدی علت کاهش‬ ‫باید توســط کمی‬ ‫را برای شهرداری‬ ‫حفاظت و حمایت از‬ ‫شهرداری میرســد‪.‬‬ ‫اینکــه جنگلهـ‬ ‫در مرکز شــهرکرد‬ ‫را تا در دســتور کار‬ ‫همین قانون که‬ ‫و‬ ‫پکیجهای خورشـ‬ ‫خود‬ ‫روشــنایی‪ ،‬پخــت غذا و‬ ‫است‪ .‬سرپرست اداره‬ ‫مجوز صادر شود‪.‬‬ ‫بیــان‬ ‫اصلی و قدیمی‬ ‫اینکه‪ ۲۲‬طرحبرای‬ ‫تجدید پذیری خود‬ ‫یک‬ ‫توزیع ابگرمکن و‬ ‫در صورت تائید‬ ‫از میدانهای‬ ‫طبیعی و ابخیزداری‬ ‫کرد‪ :‬حدود کرده‬ ‫برای گرمایش‪،‬‬ ‫رضاهاشمیبابیان‬ ‫و توان بازیابی و‬ ‫مزایــای‬ ‫سال گذشته تصمیم‬ ‫تبصره یک بررسی و‬ ‫ـوان کــرد‪ :‬طرحهای‬ ‫یاداور شد‪ :‬عشــایر‬ ‫میکردنــد‪ ،‬اکنــون‬ ‫در استان‪ ،‬اظهار‬ ‫طبیعی اداره کل منابع‬ ‫کاربریها بهصورت‬ ‫امکان‬ ‫شهرداری این شهر‬ ‫ازدســتدادهاند‪،‬‬ ‫ارســال شــد‪ ،‬عنـ‬ ‫بین جنگلنشینان‬ ‫قطــع درختــان‬ ‫کرد‪ :‬اکثر تغییــر‬ ‫برای بحث منابع‬ ‫یک است که‬ ‫گرفت اما باگذشــت‬ ‫«شــهرکرد»‬ ‫در خصوص تبعات حریق حد بسیاری زیادی‬ ‫علت ‪ ...‬اقــدام بــه‬ ‫در‬ ‫احمــدزاده اضافــه‬ ‫های خورشــیدی‬ ‫نشین در استان‬ ‫گرفت و درنهایت‬ ‫صــره دو مــاده ‪۱۰‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫المان این میدان‬ ‫ـالیها نیز مزیــد بر‬ ‫پکیجهــا و ابگرمکن‬ ‫‪ ۳۷۰۰‬خانوار جنگل‬ ‫ـده که بر اســاس تب‬ ‫مورد داوری قرار‬ ‫ـالی‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫محرم» به تغییر‬ ‫ـرایط تداوم خشکسـ‬ ‫قطع درخت‬ ‫وساز انپایاننیافته‬ ‫ارســالی‬ ‫غیرمجــاز انجامشـ‬ ‫موقعیت بــا توزیــع‬ ‫به علت خشکسـ‬ ‫ـع درختان برای‬ ‫ها ماموران جهاد‬ ‫مــان میــدان «‪۱۲‬‬ ‫ـال شـ‬ ‫عملیاتساخت‬ ‫های اســتان را در‬ ‫حدودی جلوی قطـ‬ ‫ـش‪ ،‬پخــت غــذا و ‪ ...‬نیاز بــه خورشیدی در جنگلهــا‬ ‫اراضی زراعی و باغ‬ ‫بــرای ســاخت ال‬ ‫چندینماه‬ ‫ها نســبت به سـ‬ ‫اســت و جنگل‬ ‫گرمایـ‬ ‫ـی قرار میتــوان تا‬ ‫قانون حفظ کاربری‬ ‫طــرح‬ ‫فاز عمرانی میدان‬ ‫ـرکل امــور عشــایر‬ ‫جاری تعداد حریق‬ ‫ســتگاه ابگرمکن‬ ‫دادسرا و نماینده‬ ‫شــده‬ ‫ـاز پوشــش جنگلـ‬ ‫شد‪ .‬وی عنوان کرد‪:‬‬ ‫دارند‪ ،‬تاکنون ‪ ۹۹۱‬د‬ ‫را گرفــت‪ .‬مدیـ‬ ‫با حضور نماینده‬ ‫است که در ســال‬ ‫مساحت حریقها با‬ ‫رطوبــت موردنیـ‬ ‫بیش است‪.‬‬ ‫انتخاب‬ ‫چهارمحال ایــن منظــور‬ ‫شــاورزی موظفند‬ ‫استان توزیعشده‬ ‫عشــایری استان‬ ‫اغازشدهکهتاکنون‬ ‫افزایش داشت‪ ،‬اما‬ ‫کاهــش‬ ‫جلســه نســبت به‬ ‫ک‬ ‫انجمن جنگلبانی‬ ‫بختیاری جمعیت‬ ‫بین جنگلنشینان‬ ‫اردیبهشتماهامسال‬ ‫ـن تنظیــم صورت‬ ‫درختان گذشته‬ ‫جنگلی چهارمحال و‬ ‫صورت گرفته و اطفای حریق داده است‪ .‬رئیس‬ ‫در‬ ‫دادگاه محــل ضمـ‬ ‫به کاهش قطع‬ ‫از‬ ‫ـوان و خاطرنشــان‬ ‫وضعیت زمین را به‬ ‫توجه به اقدامات‬ ‫کــرد‪ :‬گونههــای‬ ‫موضوع کمک بزرگی‬ ‫و ‪ ۱۷۳‬نفــر عنـ‬ ‫و‬ ‫اقدام‬ ‫با‬ ‫ـت‪،‬‬ ‫ـان‬ ‫مستحدثات‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـزود‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫بوده‬ ‫این‬ ‫خاطرن‬ ‫ـزار‬ ‫هــد کــرد‪ .‬وی افـ‬ ‫نرمش را ‪ ۱۲۴‬هـ‬ ‫ـالهای گذشــته‬ ‫و بختیــاری‬ ‫قلعوقمع بنا و‬ ‫شهریورماه سال‬ ‫کارشناسحقوقیامور‬ ‫ـت از جنــگل خوا‬ ‫بلوط ایرانی‪ ،‬از‬ ‫ســریع کمتر از سـ‬ ‫عشایر از استان از ‪۲۰‬‬ ‫ـت در ســال جاری‬ ‫اعادهنمایند‪.‬پالیزوان‬ ‫بهخصوص گونه‬ ‫و حفاظـ‬ ‫ـط نیازمند هفت‬ ‫برخوردار کرد‪ :‬کوچ‬ ‫ـازمان محیطزیسـ‬ ‫زاگرس و‬ ‫حالتاولیه‬ ‫شهرستان سامان بابیان‬ ‫روزانه بهطور متوسـ‬ ‫فوقالعــاده خوبــی‬ ‫و‪ .‬همــکاری سـ‬ ‫باالتر رفتــه و این‬ ‫اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیریت جهاد کشاورزی‬ ‫هــر خانوار‬ ‫ــوان اکولوژیــک‬ ‫احتیاجات گرمایشی‬ ‫ـای حریق بســیار‬ ‫تاکنون اثری جاری‬ ‫غذای مردم است‪،‬‬ ‫اراضی‬ ‫وت‬ ‫چوب برای رفع‬ ‫رسد‪ ،‬ســرعت اطفـ‬ ‫توان طبیعی نبــود‬ ‫ـاورزی بســتر تولید‬ ‫بــه جنگلهــا و‬ ‫کیلوگرم‬ ‫از انجام عملیات‬ ‫ســت و اگــر این‬ ‫‪ ۴۹‬کیلوگرم می‬ ‫کاهــش خســارت‬ ‫اینکه اراضی کشـ‬ ‫شــاورزی و تامین‬ ‫ســامان پــس‬ ‫ا‬ ‫عدد در هفته به‬ ‫مســئله باعــث‬ ‫ـرای حفظ اراضــی ک‬ ‫است‪ ،‬این‬ ‫و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫خانواده به چوب باید‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بـ‬ ‫قلعوقمع تغییر‬ ‫خاکــی اشــاره‬ ‫مراتع در استان شد‪.‬‬ ‫شــرکت‬ ‫برای رفع احتیاج‬ ‫رونــد تخریب و‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫بنابراین‬ ‫ای با شــرکت اب‬ ‫که این مســئله‬ ‫غذایــی مردم‬ ‫جدیت ادامه دارد‬ ‫موافقتنامه‬ ‫هفته قطع شــود‬ ‫صنعتیچهارمحال‬ ‫امنیــت غیرمجاز در طول سال با‬ ‫یک درخت در‬ ‫شهرکهای‬ ‫ـتان بــرای تامین‬ ‫کاربریهای‬ ‫زمینخواران است‪.‬‬ ‫و فاضالب اسـ‬ ‫ـا اشــاره بــه اغــاز‬ ‫مبارزه با سودجویان و‬ ‫و بختیــاری بـ‬ ‫خـــبر‬ ‫این طــرح امضاء‬ ‫و گامی جهت‬ ‫مالکان شهرســتان‬ ‫ـالت اســتان به‬ ‫اب موردنیــاز‬ ‫اجراییناحیهصنعتی‬ ‫ســطح مــزارع غـ‬ ‫ـی بهرهبــرداران و‬ ‫اکنــون در مراحل‬ ‫عملیات‬ ‫ـزود‪ ۸۳ :‬درصــد از‬ ‫ادامــه داد‪ :‬تمامـ‬ ‫ـه تغییــر کاربــری‬ ‫غالت و حدود ‪۱۴‬‬ ‫حمیدرضا فالح‬ ‫میشــود کــه‬ ‫او‬ ‫ـادام ســامان در‬ ‫یافــت‪ .‬او افـ‬ ‫مشــاهده هرگونـ‬ ‫دســتگاه کمباین‬ ‫تخصصــی بـ‬ ‫دارد‪ .‬وی یــاداور‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫ـامان در صــورت‬ ‫مکانیزه توســط ‪۲۳۵‬‬ ‫دهند‪،‬همچنین‬ ‫بهصورت دســتی‬ ‫پایانــی قــرار‬ ‫مکانیزه کشــاورزی‬ ‫سـ‬ ‫ـال جــاری گفت‪:‬‬ ‫سامانه‪ ۱۳۱‬اطالع‬ ‫ســه درصد هم‬ ‫جــو و روش‬ ‫امور فناوریهای‬ ‫خردادمــاه سـ‬ ‫تخصصی بــادام‬ ‫غیرمجاز‪،‬مراتبرابه‬ ‫دروگــر و حدود‬ ‫برداشــت گنــدم‪،‬‬ ‫رئیس اداره‬ ‫کاربری به امور اراضی‬ ‫ناحیــه صنعتــی‬ ‫یــی ایــن طــرح‬ ‫درصــد توســط‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫کشــاورزی جهــاد‬ ‫شــد‪ :‬تکمیــل‬ ‫مجوز هرگونه تغییر‬ ‫عملیــات اجرا‬ ‫حداقل به‪ ۱۵۰‬میلیارد‬ ‫ــال و بختیــاری‬ ‫اراضی زراعی اســتان‬ ‫فناوریهــای مکانیــزه‬ ‫فیزیکیداشتهاست‪.‬‬ ‫دریافت‬ ‫ح‬ ‫است‪.‬‬ ‫چهارم‬ ‫برای‬ ‫پایان سال جاری‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ـار‬ ‫‪ ۳۵‬درصدپیشرفت‬ ‫ـزار و ‪ ۷۴۵‬هکتـ‬ ‫شــت غــالت در‬ ‫ـان برداشت‬ ‫شهرستانمراجعهکنند‪.‬‬ ‫ـس اداره امــور‬ ‫کرد‪ :‬سامان تا‬ ‫فالح اظهار داشــت‪:‬‬ ‫در ســطح ‪ ۵۷‬هـ‬ ‫تاکنون‬ ‫ـاری گفــت‪ :‬بردا‬ ‫رئیـ‬ ‫شــهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬پایـ‬ ‫کشاورزی‬ ‫وگو با ایرنا تاکید‬ ‫اعتبار دیگر نیاز دارد‪.‬‬ ‫پایــان کلــزا‬ ‫چهارمحــال و بختیـ‬ ‫ــاز و در اوایــل‬ ‫حمیدرضا فــالح در گفت‬ ‫جهاد برداری از طرحهای‬ ‫اســتان‬ ‫ســعت ریال‬ ‫ــی فراوانی برای‬ ‫ـر خردادمــاه اغ‬ ‫کشــاورزی‬ ‫ـرح در زمینی به و‬ ‫گذاران بومی و غیربوم‬ ‫‪ ۷۴۵‬هکتــار از اراضــی زراعــی اســماعیلی از اواخـ‬ ‫بهره‬ ‫احــداث ایــن طـ‬ ‫ـطح ‪ ۵۷‬هــزار و‬ ‫ریال از ســرمایه‬ ‫خبرنــگاران جوان‪ ،‬امرا‪...‬‬ ‫صنایعبستهبندی‬ ‫بــرای‬ ‫سـ‬ ‫شهرستان بن‬ ‫ـزون بر ‪ ۱۰۰‬میلیــارد‬ ‫گذاریبهمنظوراستقرار‬ ‫شهرکردبرگزار شد‬ ‫گزارش باشــگاه‬ ‫هکتــار تاکنون افـ‬ ‫هزینه سرمایه‬ ‫پزشکی در‬ ‫یافــت‪ .‬بــه‬ ‫در ناحیه صنعتی‬ ‫شهردار منتخب‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫هایصنعتیاستان‬ ‫محصــوالت باغــی‬ ‫اعضایشورایشهر با‬ ‫خـــبر‬ ‫اعتباراتشرکتشهرک‬ ‫‪ ۸۰‬و فــراوری‬ ‫شهرکردگفت‪:‬طرحهای‬ ‫امادگــی کردهاند‬ ‫نشستهماندیشی‬ ‫پیشرفت فیزیکی‬ ‫بادام ســامان اعالم‬ ‫دانشگاهعلومپزشکی‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫تخصصی تخصصی‬ ‫ریال در شهرستان بن‬ ‫رئیس‬ ‫ـراد نیازمند ارزیابی‬ ‫شده‬ ‫میلیارد‬ ‫خاکیناحیهصنعتی‬ ‫ـذاری زمین به این افـ‬ ‫بااعتباری بالغبر ‪۲۵‬‬ ‫موردتوجه شــهردار جدید‬ ‫درصدیعملیات‬ ‫خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫ماه کــه واگـ‬ ‫پزشکی‬ ‫ـوی دســتگاههای‬ ‫بخش از طرح تا ‪۲‬‬ ‫به گزارش باشگاه‬ ‫اهلیت انان از سـ‬ ‫ـوب شــهر و میرابــاد‬ ‫بهرهبرداری رسید‪.‬‬ ‫ــامان افزود‪ :‬این‬ ‫و شناســایی‬ ‫شهرکرد اصالح و‬ ‫پزشکیشهرکرداظهار‬ ‫جنـ‬ ‫به‬ ‫بادام س‬ ‫به اجرای شبکه‬ ‫افزود‪ :‬شــهردار جدید‬ ‫رئیسدانشگاهعلوم‬ ‫خواهد شد‪ .‬فالح‬ ‫اجراییمرتبطاست‪.‬‬ ‫باشــد‪ .‬وی‬ ‫مجیدیشیرانی‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫بر‪ ۲۵‬میلیاردریال‬ ‫اینده تکمیل‬ ‫تخصصی بادام‬ ‫پزشکیبااعتباریبالغ‬ ‫ورودیهای مرکز‬ ‫برای ناحیه صنعتی‬ ‫ساماندهی‬ ‫داشت‪:‬طرحهای‬ ‫نایبرئیس شورای‬ ‫ـانی به مــردم این‬ ‫توزیع برق‬ ‫منظور خدمترسـ‬ ‫خود قرار دهد‪.‬‬ ‫ـز چهارمحــال و‬ ‫را در دستور کار‬ ‫شهرســتان بــن به‬ ‫ــز چهارمحــال و‬ ‫اینطرحهاشامل‬ ‫ـورای اســالمی مرکـ‬ ‫در‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬مرک‬ ‫برداریرسید‪.‬او افزود‪:‬‬ ‫رئیــس شـ‬ ‫ســالمی شــهرکرد‬ ‫ـرای طرحهای بزرگ‬ ‫شهرستانبهبهره‬ ‫مواجــه اســت و در‬ ‫وسالناجتماعات‬ ‫ا‬ ‫شــاره به لزوم اجـ‬ ‫واحدخانهپزشک‬ ‫مشــکالت زیــادی‬ ‫بختیــاری با ا‬ ‫در شهرداری مرکز‬ ‫مرکز رادیولوژی‪،‬چهار‬ ‫بختیــاری بــا‬ ‫ـاط در ایــن شــهر‬ ‫گفت‪ :‬ارائه خدمات‬ ‫شهرستانبناست‪.‬‬ ‫ظــار مــیرود نشـ‬ ‫در شهرکرد‬ ‫بهداشتودرماندر‬ ‫هوشــمند سازی‬ ‫همیــن راســتا انت‬ ‫خــت و عادالنه‬ ‫به سمتوســوی‬ ‫مرکز‬ ‫ـات بهصورت یکنوا‬ ‫اســتان بایســتی‬ ‫در چهارمحال و‬ ‫حقابه تاالبهای‬ ‫ایجــاد و خدمـ‬ ‫کالسهــا تا ابــان مــاه‬ ‫ایجاد شود‪ .‬فرشاد‬ ‫تامین‬ ‫و برگــزاری‬ ‫رضایتمندی عمومی‬ ‫ـوری اســت‪ .‬وی با‬ ‫حرکت کند‪.‬‬ ‫ـت هماندیشــی‬ ‫ـرورش چهارمحــال‬ ‫توزیع تا‬ ‫صــورت غیرحضـ‬ ‫جدی بین مجموعه‬ ‫هارمحال و بختیاری‬ ‫بیاتــی در نشسـ‬ ‫یــرکل اموزشوپـ‬ ‫بختیــاری به‬ ‫لزوم حفظ ارتباط‬ ‫کالس در ابان ماه بر‬ ‫محمدرضــا‬ ‫مد‬ ‫ـه در روســتاهای‬ ‫ـهرکرد بــا شــهردار‬ ‫چراغپور به‬ ‫چ‬ ‫اشاره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫اینکه نحوه برگــزاری‬ ‫ــت‪ ۲۰۰ :‬مدرسـ‬ ‫ـورای اســالمی شـ‬ ‫ـهری و شهروندان‬ ‫فاقــد بیــان‬ ‫بختیــاری گف‬ ‫تعیین میشود‪ ،‬عنوان‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫اعضــای شـ‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ـتان‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫مدیریت‬ ‫تاک‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫است‪.‬‬ ‫ا‬ ‫بختیاری‬ ‫ـن‬ ‫شرایط کرونایی‬ ‫صعبالعبــور ایـ‬ ‫محیطزیست استان‬ ‫نیازمندمدیریت کارامد‬ ‫مرکز چهارمحــال و‬ ‫ـتند‪ .‬اســاس‬ ‫کوهســتانی و‬ ‫روســتاهای کوهســتانی‬ ‫مدیرکل‬ ‫گفت‪ :‬تاالبهای‬ ‫مشکالتشهری‬ ‫منتخــب‬ ‫ـای تخصصــی در‬ ‫ـی و اینترنتی هسـ‬ ‫با اشاره به جذب‬ ‫ســالیهای اخیر‪،‬‬ ‫رفع‬ ‫‪ ۲۰۰‬مدرســه در‬ ‫ـزار و نرمافزارهـ‬ ‫ـاختهای مخابراتـ‬ ‫شــاره به خشک‬ ‫شــهرداری شهرکرد نیز‬ ‫اظهار کــرد‪:‬‬ ‫بختیــاری فاقــد‬ ‫اســتفاده از ابـ‬ ‫مواجه نیســتند و‬ ‫زیرسـ‬ ‫شــهرداری مانند‬ ‫با ا‬ ‫گفتوگو با مهــر‬ ‫ـور چهارمحــال و‬ ‫سرپرست‬ ‫شــکی و بیابــی‬ ‫های انجامشده بین‬ ‫ـمند کردن خدمــات‬ ‫ـاز قائــد امینــی در‬ ‫و صعبالعبـ‬ ‫ـتان با مســئله خ‬ ‫صکوک گفت‪ :‬با رایزنی‬ ‫اینترنتی هســتند‪.‬‬ ‫احمدی در گفتوگو‬ ‫بحــث هوشـ‬ ‫فرحنـ‬ ‫ـه در چهارمحال‬ ‫خالفی و مباحث‬ ‫اسـ‬ ‫های مخابراتــی و‬ ‫مرکز چهارمحال و‬ ‫اوراق‬ ‫تامینشده است‪.‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۸۶‬مدرسـ‬ ‫ساختمانی‪ ،‬عدم‬ ‫زیرســاخت‬ ‫کارگران با شــهرداری‬ ‫حقابه تاالبها‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫کــرد‪ :‬چهار‬ ‫صدور پروانه‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫با بیان اینکه ‪۲۱۳‬‬ ‫این حوزه قســمتی‬ ‫بانــک رفاه‬ ‫صکوک ‪ ۲۰‬دســتگاه‬ ‫ـرکل اموزشوپرورش‬ ‫اینکه بارندگی در‬ ‫فعال اســت‪ .‬وی‬ ‫ـرورت دارد که در‬ ‫ســتفاده از اوراق‬ ‫شــغول مدیـ‬ ‫با مهر‪ ،‬با بیان‬ ‫و بختیــاری‬ ‫اموزش بر اساس نظر‬ ‫ـار کرد‪ :‬بیشــترین‬ ‫ترافیکــی ضـ‬ ‫ـت‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫بختیاری‪ ،‬با ا‬ ‫ـوز در اســتان م‬ ‫یافتــه اســت‪ ،‬اظهـ‬ ‫شهریاضافهمیشود‬ ‫این مدارس شیوه‬ ‫فراهمشــده اسـ‬ ‫شهرداری شهرکرد‬ ‫و ‪ ۷۰۵‬دانشامـ‬ ‫ـترین افزود‪ :‬در‬ ‫‪ ۳۴‬درصــد کاهش‬ ‫ناوگانحملونقل‬ ‫از زیرســاختها‬ ‫شود‪ .‬قائدی تصریح‬ ‫«بروجن» قرار دارد‬ ‫برجهای دوقلو‬ ‫هــزار‬ ‫و ایجــاد تغییر و‬ ‫ادامــه داد‪ :‬بیشـ‬ ‫ـمرد اتوبوسبه‬ ‫مدرسه انتخاب می‬ ‫برگــزاری مناقصه‬ ‫طرح نیمهتمام‬ ‫استان در شهرستان‬ ‫خدمــت صادقانــه‬ ‫تحصیــل هســتند‪،‬‬ ‫ـورت توامــان برشـ‬ ‫ـالمی مرکز اســتان‪،‬‬ ‫کمترین مدیران‬ ‫تاالبهای این‬ ‫طرحهای تفصیلی‪،‬‬ ‫اموزشی‪،‬تدریس‬ ‫تــالش بــرای‬ ‫استانمعرفیشد‪.‬‬ ‫بــه‬ ‫ـتفاده از ظرفیــت‬ ‫و تهدیــد بهصـ‬ ‫که شــورای اسـ‬ ‫ســتان شــهرکرد و‬ ‫تلویزیونی‪،‬سیدی‬ ‫عــات مربوط بــه‬ ‫بهادر عبدالغنی‬ ‫خشکترینمنطقه‬ ‫ـه را فرصــت‬ ‫ـی در شــهر‪ ،‬اسـ‬ ‫میتــوان گرههای‬ ‫دانشامــوزان در شهر‬ ‫انجــام مطال‬ ‫کنند‪ .‬کرد‪ :‬کالس‬ ‫تصویب کرده اســت‪.‬‬ ‫کهسال گذشته‬ ‫تحــوالت اساسـ‬ ‫ازجمله شیوههای‬ ‫‪ ۲۰‬ســاله و برنامـ‬ ‫استان‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫یــن طــرح‬ ‫شهرداری و تقویت‬ ‫بن تحصیل می‬ ‫خریــد ان را‬ ‫کــی‪ ،‬چشــمانداز‬ ‫تک نفره و محدود‬ ‫حملونقل شهرکرد‬ ‫مدیریت اب در‬ ‫اموزان در شهرستان‬ ‫متخصص موجود در‬ ‫شهرکرد و گفــت‪ :‬بــا تکمیــل ا تهدیدهایحوزهمدیریت‬ ‫جامــع‪ ،‬ترافی‬ ‫وی با اشاره به‬ ‫بختیاری حضوری‬ ‫میانگین عمر ناوگان‬ ‫اینترنت چهارمحال و‬ ‫روشهای ســازگاری‬ ‫دانش‬ ‫ـاله در شهرداری‬ ‫نیروهای‬ ‫استانی موردتوجه‬ ‫ترافیکیبهعنوانیکیاز‬ ‫کرد‪ .‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫وپرورش چهارمحال و‬ ‫شهردار منتخب‬ ‫در مناطق بدون‬ ‫صورت مدیریتی با‬ ‫عملیاتی پنجسـ‬ ‫مسئوالن ارشد ملی و‬ ‫بختیــاری را رفع‬ ‫‪ ۱۲‬ســال اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل اموزش‬ ‫نظر اموزشی‬ ‫کرد‪ :‬راهبردی‬ ‫ایــن موضــوع به‬ ‫بــه پیگیریهای‬ ‫حــق ابــه داران‬ ‫ارتباط با‬ ‫مرکز چهارمحال و‬ ‫هماکنون بیش از‬ ‫ـدارس بر اســاس‬ ‫ـد‪ .‬بیاتی تصریح‬ ‫ـل این طرحها‬ ‫ـالی رفــع شــد تــا‬ ‫مشــکالت شهری در‬ ‫ـس شــهری در‬ ‫اینکــه فعالیت مـ‬ ‫سبز در شهرکرد و‬ ‫بختیاریاست‪.‬‬ ‫ـم اب و خشکسـ‬ ‫گفت‪ :‬برای رفع‬ ‫شــهردار جدید شهرکرد باشـ خصوصی‪ ،‬جذب یاداور شــد‪ :‬تکمیـ شــهرداری نیــاز دارد‪ .‬رئیـ‬ ‫شــوند‪ .‬مدیــرکل‬ ‫بــا بیــان‬ ‫بود سرانه فضای‬ ‫بود‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫باکـ‬ ‫شــهرکرد نیز‬ ‫ـاالب دچــار اســیب ن‬ ‫همکاری‪،‬تعامل‬ ‫بیاتی به پایین‬ ‫بــا کرونا خواهــد‬ ‫ـدی در مجموعــه‬ ‫توان باالی بخش‬ ‫تاکید کرد‪ :‬احداث‬ ‫و بختیاریبایدبا‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ســتاد مقابله‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫ـور»‬ ‫و توسعه جـ‬ ‫با بیان اینکه حق‬ ‫بهرهمندی از‬ ‫«چغاخـ‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫این مهم اشــاره و‬ ‫مرکز چهارمحال‬ ‫مکانهایتفریحی‬ ‫شهری و مسئوالن‪،‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫لزوم گســترش‬ ‫شورای اسالمی مرکز‬ ‫محلهای در کنار توجه‬ ‫سرمایهگذاران‪،‬ایجاد‬ ‫مجموعه مدیریت‬ ‫ـهرکرد را ضــروری‬ ‫محیطزیست‬ ‫حفظشــده اســت‪،‬‬ ‫برنامــه زمانبندی‬ ‫سبز و بوستانهای‬ ‫و اتحاد بین‬ ‫محلههــای شـ‬ ‫«چغاخور» و «گندمان»‬ ‫بزرگ اقدام کرد‪.‬‬ ‫رفع فضاهای‬ ‫محلهای‪ ،‬تعریف‬ ‫ای‪ ،‬زمینهای‬ ‫شــورایاریها در‬ ‫اجرای طرحهای‬ ‫امســال ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫مشارکت مردم برای‬ ‫ابه تاالب‬ ‫فضای ســبز‬ ‫ـی‪ ،‬برخورد با ســد‬ ‫جدی به عرصههای صنایع حوضچه منظریه‪ ،‬نسبت به‬ ‫«چغاخــور» بهار‬ ‫و اظهار داشت‪:‬‬ ‫طرحهــای عمرانـ‬ ‫ادامــه داد‪ :‬تــاالب‬ ‫کمربندی دانست‬ ‫شهرکرد و ناحیه غرب‪،‬‬ ‫رمزهای موفقیت در‬ ‫بــرای اجــرای‬ ‫زیستمحیطی را‬ ‫شهری از مهمترین‬ ‫روبهروی دانشگاه‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬تکمیــل‬ ‫حال حاضر حق ابه‬ ‫کار مشکالت‬ ‫ابگیری شد و در‬ ‫معبــر و تخلفــات‬ ‫ـمار مــیرود‪ .‬وی‬ ‫فصلی اشاره کرد و‬ ‫تقاطعها در دســتور‬ ‫مدیریت شــهری به شـ‬ ‫وضعیت تاالبهای‬ ‫اصالح هندســی‬ ‫به مجموعه‬ ‫دارد‪ .‬احمدی به‬ ‫مدیریتشده است‬ ‫جنوب و‬ ‫گیرد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫های سال گذشته‬ ‫جدید شــهرکرد قرار‬ ‫گفت‪ :‬خشکسالی‬ ‫استان وجود ندارد‪.‬‬ ‫شــهردار‬ ‫ابی در تاالبهای‬ ‫و مشکل بی‬ ‫‪02‬‬ ‫مخالفینبرجام‬ ‫بهدنبالمنافع‬ ‫خودهستند‬ ‫درختانی که هرروز کمتر می شوند‬ ‫رویاد دچهارمحال وبختیاری‬ ‫‪04‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫فوالد مبارکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی‬ ‫خود از هیچ اقدامی جهت جلوگیری از افزایش ابتال به این ویروس دریغ نورزیده و تا ریشه کنی‬ ‫کامل کرونا نیز در کنار مردم خواهد بود؛ شرکت فوالد مبارکه پشتیبانی و مانع زدایی از تولید را‬ ‫براســاس اولویت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دستور کار خود قرار داده است‪.‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه به عنوان سازمانی پیشرو در قلمرو مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬رفتار سازمان را در محیط‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فراتر از قلمروهای صرفااقتصادی تعریف نموده و جنبه های اجتماعی و بهبود رفاه جامعه‬ ‫پیرامونی خود را نیز مدنظر قرار داده است‪.‬‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫بازگشتطاعون‬ ‫نشخوارکنندگان‬ ‫به استان های ایران‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری اقبالیه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه شورای محترم اسالمی شهر اقبالیه به شماره ‪/5/ 39‬ش مورخ ‪ 1400/02 /02‬یک قطعه از امالک خود واقع‬ ‫در شهر اقبالیه از زمینهای معروف به عزیزی را طبق مشخصات ذکرشده درجدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند ‪ .‬لذا شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی‬ ‫واجد الشرایط میتوانند ازتاریخ انتشار اگهی جهت دریافت اسناد فراخوان به سامانه تدارکات دولت الکترونیک (سامانه ستاد) ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد فراخوان ده روز پس از اخرین مهلت دریافت اسناد فراخوان می باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره‬ ‫قطعه‬ ‫مساحت‬ ‫(متر مربع)‬ ‫کاربری‬ ‫قیمت پایه کل کارشناسی ( ریال)‬ ‫پنج درصد مبلغ سپرده شرکت‬ ‫در مزایده (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪263/10‬‬ ‫مسکونی با قابلیت تجاری ‪-‬خدماتی‬ ‫‪16.838.400.000‬‬ ‫‪841.920.000‬‬ ‫‪ -1‬هزینه اگهی (هر چند نوبت ) بر عهده برنده فراخوان می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬شهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬واریز مبلغ سپرده شرکت درفراخوان به حساب جاری ‪ 0106395281003‬بانک ملی شعبه اقبالیه یا ضمانت نامه بانکی‬ ‫‪ -4‬برندگان اول و دوم و سوم فراخوان چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان ضبط خواهد گردید ‪.‬‬ ‫‪ -5‬سایر اطالعات و جزئیات مر بوط به معامله در اسناد فراخوان درج گردیده است ‪.‬‬ ‫نوبت اول‪1400/6/10‬‬ ‫نوبت دوم‪1400/6/17‬‬ ‫سرپرست شهرداری اقبالیه ‪ -‬مختار داداشی کلیشمی‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫اذربایجانغربی (سهامی خاص)‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی‬ ‫کیفی (فشرده) یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به تجدید برگزاری مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای به شرح ذیل اقدام‬ ‫نماید‪ .‬لذا کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به دو شیوه ذیل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را دریافت نمایند‪:‬‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫تعمیر‪ ،‬نگهداری و بهره برداری از کلیه‬ ‫تاسیسات تولید‪ ،‬انتقال‪ ،‬ذخیره‪ ،‬توزیع‪،‬‬ ‫انشعابات اب شرب و سایر امورات مرتبط با‬ ‫این بخش در روستاهای شهرستان بوکان‬ ‫‪38/930/979/916‬‬ ‫مدت‬ ‫اجرا‬ ‫(ماه)‬ ‫‪12‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1/500/000/000‬‬ ‫قیمت اسناد‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪8‬‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫منابع جاری‪ ،‬درامد‬ ‫اختصاصی و تبصره‬ ‫های قانونی‬ ‫گواهینامه ها‪ :‬پایه ‪ 4‬رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات و تاسیسات اب در رسته تامین‪ ،‬انتقال و توزیع اب از شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور و‬ ‫گواهینامه صالحیت ایمنی‬ ‫** تضمین شرکت در مناقصه بصورت واریز نقدی به حساب جاری سیبا شماره ‪ 0105719774005‬نزد بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما می باشد‪**.‬‬ ‫‪ )1‬از تاریخ ‪ 1400/06/15‬لغایت ‪ 1400/06/20‬با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره ‪ 0105719774005‬نزد بانک ملی‪ ،‬اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از نشانی‪ :‬ارومیه چهار راه مخابرات شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی دفتر حقوقی و قراردادها اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند و برای کسب اطالعات‬ ‫بیشتر در ارومیه با شماره ‪( 04431945371‬دفترحقوقی و قراردادها ) تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪ )2‬واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره ‪ 0105719774005‬نزد بانک ملی و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند یک از پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‬ ‫به ادرس ‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی در خصوص اسناد ارزیابی و مناقصه غیره الزامی است‪ .‬مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت‬ ‫مشخصات مورد نیاز‪ -1 :‬عنوان مناقصه ‪ -2‬نام شرکت ‪ -3‬مدیر عامل ‪ -4‬پست الکترونیکی ‪ -5‬شماره تلفن‪ ،‬فکس‪ ،‬همراه ‪ -6‬ادرس در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را‬ ‫حداکثر تا ‪ 48‬ساعت پس از پایان زمان فروش اعالم شده با درج مشخصات باال بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره ‪ 04431945376‬فکس نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصالحیه های احتمالی اسناد به عهده‬ ‫مناقصه گر خواهد بود‪ .‬همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده‪ ،‬قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫ضمنا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد مناقصه جداگانه به مسئول مناقصه تحویل دهند‪.‬‬ ‫مناقصه گران بایستی پاکت ارزیابی کیفی را مطابق اسناد ارزیابی کیفی ارائه شده تکمیل و جداگانه بصورت سر بسته و الک و مهر شده بهمراه پاکت مناقصه مجزا (حاوی پاکات الف و ب و ج)‬ ‫سربسته و الک و مهر شده‪ ،‬در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تسلیم پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬صبح مورخ ‪ 1400/07/06‬محل ارومیه‪ ،‬چهار راه مخابرات‪ ،‬شرکت اب و فاضالب اذربایجانغربی پاکات بایستی بصورت سربسته و مهر و موم‬ ‫شده قبل از اتمام موعد تحویل‪ ،‬پس از رویت در دفتر قراردادها‪ ،‬تحویل دبیرخانه شرکت گردد‪.‬‬ ‫پاکتهای ارزیابی کیفی پس از اتمام مهلت تسلیم اسناد‪ ،‬جهت ارزیابی کیفی به کمیته فنی بازرگانی ارسال خواهد شد و پاکات مناقصه (حاوی پاکات الف و ب و ج) پس از مشخص شدن نتیجه‬ ‫ارزیابی کیفی راس ساعت ‪ 10:00‬مورخ ‪ 1400/07/07‬در کمیسیون مناقصه گشوده خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت دوم‪1400/06/17 :‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول‪1400/06/15 :‬‬ ‫(هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪).‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجانغربی(سهامی خاص)‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫با توجه به اینکه شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد پروژه خرید دو دستگاه خودرو نیمه سنگین اطفاء و امداد ‪ ۸‬تن به شرح ذیل را به پیمانکاران واجد‬ ‫صالحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید‪ ،‬لذا از کلیه پیمانکاران واجد‬ ‫شهرداری بندر بوشهر صالحیت که دارای صالحیت در رشته مربوطه هستند دعوت می گردد مطابق جدول زمانبندی ذیل به سامانه مذکور به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمائید‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫موضوع‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫اولیه (ریال)‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫مدت‬ ‫قرارداد‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫خرید اسناد‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫تحویل پاکات‬ ‫تاریخ بازگشایی‬ ‫پاکتها‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫خرید دو دستگاه خودرو نیمه‬ ‫سنگین اطفاء و امداد ‪ 8‬تن‬ ‫‪76/000/000/000‬‬ ‫‪2000005701000038‬‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫شمسی‬ ‫‪1400/06/18‬‬ ‫‪1400/06/29‬‬ ‫‪1400/06/30‬‬ ‫‪4/000/000/000‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬محل و اخرین مهلت تحویل اسناد (شامل اصل پاکت الف)‪ :‬تحویل اصل ضمانت نامه بانکی (پاکت الف) به اداره امور قراردادهای شهرداری مرکزی بندر بوشهر و دریافت رسید‬ ‫الزامی است‪ .‬ضمنا تا پایان وقت مورخ درج شده در جدول‪ .‬ضمنا تصویر پاکت الف و سایر پاکات ب و ج در سامانه الکترونیکی دولت (ستاد ) بارگذاری گردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬پاکتهای مناقصه در ساعت ‪ /11‬یازده صبح مورخ درج شده در جدول گشوده می شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از موسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی یا اوراق مشارکت‬ ‫یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره ‪ 1000181356907‬پست بانک ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ضمنا متن اگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به ادرس‪ www.Bushehr.ir :‬درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه درج اگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬مدت اعتبار پیشنهادها سه‪ /‬سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد‪ -8 .‬سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -۹‬محل دریافت و تحویل اسناد سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و محل گشایش پیشنهاد ها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی شهرداری بندر بوشهر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف‪ :‬ادرس‪ :‬بوشهر‪ -‬میدان شهرداری‪ -‬شهرداری مرکزی‪ -‬طبقه‬ ‫دوم‪ -‬اداره امور پیمان تلفن‪07733340571 :‬‬ ‫‪ -11‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫شناسه اگهی‪1185040 :‬‬ ‫روابطعمومی و امور بین المللشهرداریبندر بوشهر‬ صفحه 1 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫امریکا در بطن رویکردش‬ ‫درباره ایران تغییری‬ ‫نداده است‬ ‫یک کارشناس مسائل بین الملل گفت‪ :‬دولت بایدن‬ ‫به این جمع بندی رسیده که تداوم سیاست فشار‪ ،‬مانع‬ ‫توسعههسته ایایراننمی شودو بایدسیاستمصالحه‬ ‫را در پیش گیرند اما در همین مسیر هم حداقل امتیازات‬ ‫را می خواهنــد بــه ایــران بدهنــد و ان حداقــل را هــم‬ ‫می خواهند مشروط کنند و این نشان می دهد امریکا در‬ ‫بطن رویکردش درباره ایران تغییری نداده است‪.‬‬ ‫ســید رضــا میر طاهــر در گفت وگو با ایســنا با اشــاره‬ ‫بــه مواضع ابراهیم رئیســی درباره مذاکرات هســته ای و‬ ‫برجامی گفت‪ :‬نکته اول درباره صحبت های شنبه شب‬ ‫رئیس جمهور این بود که دولت وی امادگی بازگشت به‬ ‫مذاکرات برجامی را دارد‪ .‬نکته دوم صحبت هایشان این‬ ‫بود که مذاکرات نباید تحت فشــار غرب و امریکا باشــد‬ ‫یعنــی تــداوم رویکرد کنونی امریکا کــه به دنبال تحریم‬ ‫حداکثری اســت و به نوعی همان کارزار فشار حداکثری‬ ‫علیه ایران در دوره ترامپ است با حمایت غیرمستقیم‬ ‫یهــا و نمی توانــد به عنــوان یک عنصر مثبــت در‬ ‫اروپای ‬ ‫تعاملبر سر برجامباشد‪.‬نکتهسوماین کهاز دیدگاهاقای‬ ‫رئیسیهدفمذاکراتبایداینباشدکهبهرفعتحریم ها‬ ‫منجر شود و تحریم های یک جانبه ای که امریکا از ‪2018‬‬ ‫تاکنونعلیهایراناعمال کردهاستو دشواری هایزیادی‬ ‫را برای مردم ایران ایجاد کرده رفع شود‪ .‬میر طاهر ادامه‬ ‫داد‪ :‬به طورکلــی لحن اظهارات و محتوای ســخنان اقای‬ ‫رئیسی نشان دهنده امادگی تهران برای تعامل مثبت با‬ ‫‪4+1‬وغیرمستقیمباامریکابودکهدرنهایتبهحل وفصل‬ ‫مســئله هســته ای بینجامد و در یک بازی برد برد هر دو‬ ‫طرف قرار گیرند‪ .‬این کارشناس مسائل بین الملل با اشاره‬ ‫بــه اینکــه بهانه جویــی و زیاده طلبــی غرب در مســائل‬ ‫فرابرجامی باعث شده تا االن مذاکرات وین برای احیای‬ ‫برجام به ســرانجام نرســد افزود‪ :‬االن شــرایط مساعدی‬ ‫فراهم شدهاستتاباتوجهبهپیشینهمذاکراتقبلی‪،‬دو‬ ‫طرف بتوانند به سرعت به یک توافق جدید دست پیدا‬ ‫کنندامامحتوایاینتوافقبایدمشتملبررفعتحریم های‬ ‫امریکاعلیهایرانباشد‪.‬‬ ‫طالبان دست پرورده‬ ‫اسالم اباد است‬ ‫کاردار پیشــین ایــران در افغانســتان گفــت‪ :‬منطقــه‬ ‫پنجشیر هیچ گونه ارتباطی زمینی با دنیای خارج ندارد و‬ ‫کامالدر داخل کشور محصور استو فاصلهانبامرزهای‬ ‫کشورمانچیزیحدود‪ ۷۰۰‬کیلومتر است‪،‬بنابراینامکان‬ ‫اینکهبتوانیمحمایتو کمکیصورتدهیموجودندارد‬ ‫ودر اینشرایطهرگونهاقدامیمی تواندبه عنواندخالت‬ ‫در امور داخلی افغانستان قلمداد شود‪ ،‬به همین جهت‬ ‫کار برای حضور در افغانستان برای کشورهایی همچون‬ ‫ایران و روســیه و چین بسیار سخت و است‪ .‬محمدرضا‬ ‫فرقانی در گفت وگو با ایلنا‪ ،‬در خصوص اخبار مربوط به‬ ‫تحوالتافغانستانودرگیری هایمربوطبهدرهپنجشیر‬ ‫در پاســخ به ســوالی در خصوص سیاست تهران در قبال‬ ‫این تحوالت با توجه به اخبار مرتبط با همکاری نظامی‬ ‫پاکستانبرایسرکوبمقاومتپنجشیر گفت‪:‬در خبرها‬ ‫عنوا نشــده اســت کــه بــر اســاس اعــام و ادعای جبهه‬ ‫مقاومتپنجشیر‪،‬نیروهایارتشپاکستانبه ویژهنیروی‬ ‫هواییاین کشور شاملجنگنده هاو پهپادهادر حمالت‬ ‫و بمباران دره پنجشــیر با طالبان همکاری کرد ه و نقش‬ ‫اصلی را ایفا کرده اند اما این موضوع هنوز از سوی منابع‬ ‫مستقل تائید نشده است اما بااین حال می توان این ادعا‬ ‫را قابل قبول دانست؛ چراکه پاکستان همواره نسبت به‬ ‫طالباندیدگاهخاصیداشتهزیرااینگروهاساسابهدست‬ ‫همین کشور شــکل گرفته و پرورش یافته و موردحمایت‬ ‫بوده است که در برهه هایی این رابطه کش وقوس و فراز‬ ‫و نشیبداشتهاماهرگز اینرابطهقطعنشدهاست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1158‬‬ ‫جلسهغیرعلنیمجلسبافرماندهسپاهقدس‬ ‫افغانستان به نقطهصفر بازگشت‬ ‫سیدنظام الدینموسویسخنگویهیئت رئیسه‬ ‫مجلسشورایاسالمیدر یکنشستخبریدرباره‬ ‫مذاکرات نشست غیرعلنی مجلس شورای اسالمی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با توجه به تحوالتی که در افغانستان‬ ‫یگــذرد و مســائلی کــه رخ داد به خصــوص‬ ‫م ‬ ‫یهــا بعــد از ‪ ۲۰‬ســال از این کشــور‬ ‫خــروج امریکای ‬ ‫هیئت رئیسهمجلسجهتبررسیمسائلاینحوزه‬ ‫بــه دلیل تاثیر تحوالت این حــوزه و روابط با ایران‬ ‫با حضور فرمانده نیروی قدس ســپاه ســردار قاانی‬ ‫یک جلسه غیرعلنی برگزار کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این نشست مباحث مختلفی مطرح‬ ‫شــد‪ .‬ســردار قاانــی نیــز مطالب دقیق و مســتندی‬ ‫را بیــان کردنــد و تحلیل خوبــی را هم ارائــه دادند‪.‬‬ ‫تعدادی از نمایندگان نیز دیدگاه ها و دغدغه های‬ ‫خود را نیز مطرح کردند‪ .‬جلسه خوب بود و انچه‬ ‫براینــد ایــن جلســه بود را برای شــما بیــان می کنم‪.‬‬ ‫سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی در‬ ‫ایــن خصوص تصریح کــرد‪ :‬در فحوای کالم ســردار‬ ‫قاانــی به این مهم پرداخته شــد کــه در درجه اول‬ ‫همان طور کهرهبریهمتاکیدفرمودندماتحوالت‬ ‫افغانســتان را با دقت دنبال می کنیم و انچه برای‬ ‫ما از جهات مختلف مهم است مردم افغانستان و‬ ‫امنیت ان ها و همچنین این رابطه تنگاتنگ دیرینه‬ ‫فرهنگی و دینی میان مردم ما و مردم افغانستان‬ ‫اســت و ما نمی توانیم نســبت به تحوالت کنونی‬ ‫بی تفــاوت باشــیم و اتفاقــات را رصــد می کنیــم‪،‬‬ ‫چراکــه برای ما مهم اســت در همســایه شــرقی ما‬ ‫چه می گذرد؛ و ادامه داد‪ :‬در انچه امروز در کشور‬ ‫همسایه ما افغانستان می گذرد در درجه اول مردم‬ ‫افغانستان و دیدگاه و نظر ان ها برای فردای کشور‬ ‫و اینده ان ها برای ما مهم است‪ .‬موسوی عنوان کرد‪:‬‬ ‫بر اساس فتوای سخنان سردار قاانی و همچنین بر‬ ‫اساس گزارش هایی که از سایر دستگاه های مرتبط‬ ‫باسیاســت خارجی ارائ هشــده‪ ،‬مشــخص است که‬ ‫جمهوری اسالمی ایران کامال بر مسائل افغانستان‬ ‫اشــراف کامــل دارد‪ .‬بــا توجه بــه روابط فی مابینی‬ ‫که میان این دو کشــور وجود دارد توجه الزم را به‬ ‫اتفاقــات داریــم این گونه نیســت که دســتگاه های‬ ‫سیاســت خارجــی‪ ،‬امنیتــی و دفاعی ما نســبت به‬ ‫اهداییک میلیوندوز‬ ‫واکسن به ایران توسط‬ ‫اتریش‬ ‫امنیــت و منافــع ایــران و ثبات مرزهــای ما کامال‬ ‫نطــور کــه در ایــن مدت‬ ‫موردتوجــه باشــد‪ .‬هما ‬ ‫شــاهد بودیــم هیــچ تعرضــی در مرزهــای مــا به‬ ‫وجود نیامد‪.‬‬ ‫افغانستان به نقطه صفر ‪ ۲۰‬سال پیش خود‬ ‫بازگشت‬ ‫تحــوالت کنونی غافلگیر شــده باشــد‪ .‬ســخنگوی‬ ‫هیئت رئیســه مجلس شــورای اســامی اضافه کرد‪:‬‬ ‫تحوالت و مســائل امروز افغانســتان ســابقه بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬سال دارد‪ .‬زمانی این کشور به واسطه اشغال‬ ‫امریکایی ها به سمت وســویی پیش رفت و انچه‬ ‫امــروز شــاهد هســتیم موضوعی اســت کــه از پنج‬ ‫یا شــش ســال پیش اغازشده اســت‪ .‬این مدت این‬ ‫حوزه در کش وقوس های سیاسی و نظامی بوده تا‬ ‫این که به این نقطه رسیده است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫جمهوری اســامی ایران هم از منظر دیپلماتیک و‬ ‫هم دفاعی امادگی الزم را برای مواجه با تحوالت‬ ‫و اتفاقات دارد تالش شده منافع مردم افغانستان‬ ‫و منافــع مردم ایــران تا حد زیادی در این تحوالت‬ ‫لحاظ شــود‪ .‬زمانی که مشــخص شــد امریکایی ها‬ ‫در افغانســتان دچــار ضعــف شــده و در اداره امور‬ ‫دچار مشــکل هســتند گروه طالبان از مدت ها قبل‬ ‫رونــد کار خــود را برای تصرف مناطق مختلف اغاز‬ ‫کردهبودند‪.‬‬ ‫برای ما مردم افغانستان ثبات و امنیت ان‬ ‫کشور دارای اهمیت است‬ ‫ســخنگوی هیئت رئیســه مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬در همین جهت دستگاه های‬ ‫دیپلماســی و ســایر نهادهــای مــا فعا لشــده اند‬ ‫چراکــه در درجــه اول بــرای ما مردم افغانســتان‬ ‫ثبــات و امنیــت ان کشــور دارای اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫در همیــن جهــت مــا در ایران بیــن طرفین یعنی‬ ‫میــان مســئولین وقــت و طــرف مقابل جلســات‬ ‫ی تدارک دیدیم هم مســئولین وقت‬ ‫بین االفغان ـ ‬ ‫و هــم طالبــان از ایــن ابتــکار عمــل جمهــوری‬ ‫اســامی ایران اســتقبال کردند و در تهران حاضر‬ ‫شــدند‪ .‬ایــن جلســات نتایج خوبی هم داشــت‪.‬‬ ‫اگر این جلســات ادامه پیدا می کرد شاید برخی‬ ‫مســائل اخیر افغانستان به سمت وسوی دیگری‬ ‫ســوق پیدا می کرد‪ ،‬البته طرفین جلســاتی که در‬ ‫تهــران برگزار شــد شــاهد حســن نیــت جمهوری‬ ‫اسالمی بودند‪ .‬موسوی اظهار کرد‪ :‬اما متاسفانه‬ ‫یهــا بــر دولــت افغانســتان فشــار وارد‬ ‫امریکای ‬ ‫کردند و مانع ادامه ابتکار عمل جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و ادامه مذاکرات شــدند‪ .‬بر همین اســاس‬ ‫تحوالت ب هســوی تحوالت میدانی پیش رفت و‬ ‫در پایان شاهد سقوط دولت جدید بودیم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬هم در حوزه دیپلماسی فعال هستیم‬ ‫و هــم درصحنــه میدانــی امادگــی الزم راداریــم‪.‬‬ ‫دســتگاه های امنیتــی – دفاعــی و دیپلماتیک ما‬ ‫امادگــی کامــل رادارنــد و تــاش برایــن اســت که‬ ‫عالوه بر توجه به رای دیدگاه مردم افغانســتان‬ ‫سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی‬ ‫بیانکرد‪:‬بعدازایناتفاقاتهمابتکار عملجمهوری‬ ‫اســامی ایــران برای تامین منافع مردم افغانســتان‬ ‫و مردم ایران با روابط حســنه میان دو کشــور ادامه‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬انچــه در این حوزه‬ ‫مغفول مانده نقش مخرب امریکایی ها در مسائل‬ ‫افغانســتان اســت‪ .‬بعضا در برخی رســانه ها حتی‬ ‫برخیاز رسانه هایداخلیبرخیشخصیت هاشاید‬ ‫بــه دلیل عــدم اشــراف کامل به این حوزه مســائلی‬ ‫مطرحمی کنندکهگویاجمهوریاسالمیایراندر این‬ ‫عرصهتقصیریداردیااین کهماحضور فعالیدر این‬ ‫حوزهنداشتیم؛درحالی کهاین گونهنبودهبایدتوجه‬ ‫کنیم که امریکایی ها نقش مخرب و غیر سازنده ای‬ ‫در افغانستان داشتند و به بهانه های مختلف این‬ ‫کشــور را‪ ۲۰‬ســال اشــغال کردند‪ .‬ان ها به عنوان یک‬ ‫قدرت مداخله گر وارد افغانستان شدند‪ .‬ان ها روح‬ ‫امید و مقاومت را در مردم افغانستان از بین بردند‬ ‫وعده هایشــان را عملــی نکردنــد و حضور مخربی‬ ‫را داشــتند و در پایــان هــم شــاهد فرار مفتضحانه و‬ ‫غیرمسئوالنه ان ها بودیم‪ .‬ان ها برای تامین امنیت‬ ‫خود و برای عدم هزینه کرد بیشــتر پس از عملکرد‬ ‫مخرب خود به طور غیرمسئوالنه از این کشور خارج‬ ‫شدند و درنتیجه افغانستان به نقطه صفر ‪ ۲۰‬سال‬ ‫پیش خود بازگشــت‪ .‬موســوی ادامه داد‪ :‬اما این بار‬ ‫جمهوریاسالمیایرانبهاینحوزهاشرافکاملدارد‬ ‫و به صورت فعال با گروهی که اکنون در این کشــور‬ ‫غلبه پیداکرده در تماس اســت و تالش دارد منافع‬ ‫ملتایرانو مردمافغانستانتامینشود‪.‬سخنگوی‬ ‫هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی در پایان اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬برای جمهوری اســامی ایران نظــر و رای مردم‬ ‫افغانســتان مهم اســت‪ .‬هر انچه مردم افغانستان‬ ‫بپذیرندبرایجمهوریاسالمیایرانمورداحترامبوده‬ ‫و از این روند دفاع می کند‪.‬‬ ‫صفحــه توییتــر وزارت امــور خارجه اتریش به نقل از الکســاندر شــالنبرگ‪ ،‬وزیر خارجه این کشــور نوشــت‪:‬‬ ‫خوشحالم که اتریش با یک میلیون دوز واکسن استرازنکا علیه کووید‪ ۱۹-‬از مردم ایران حمایت می کند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬هر تزریق در مبارزه جهانی ما با این بیماری همه گیر اهمیت دارد و نمی توانیم شاهد هیچ نقطه خالی‬ ‫در نقشه واکسیناسیون جهانی باشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مخالفینبرجامبهدنبالمنافعخودهستند‬ ‫عزت ا‪ ...‬یوســفیان مال‪ ،‬نماینده مجلس دهم‪،‬‬ ‫در رابطه با سیاســت دولت سیزدهم درباره برجام‬ ‫به برنا گفت‪ :‬برای کشور باعث افتخار است که به‬ ‫کشــورهایی کــه در نقطه مقابل ایران قــرار دارند و‬ ‫جزو کشورهای متخاصم محسوب می شوند‪ ،‬هیچ‬ ‫تعهدی ندهیم و بدون هیچ تعهدی بتوانیم نفت‬ ‫خود را بفروشــیم و پول نفت را وارد کشــور کنیم و‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1647‬نظر به اینکه خانم نازاره سگوند به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء‬ ‫شده منضم به تقاضای کتبی به شماره ‪ 1018339‬مورخ ‪ 1400/05/23‬دریافت سند مالکیت‬ ‫المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است سند مالکیت دفترچه ای به شماره ‪31125‬‬ ‫تحت پالک ‪ 320‬فرعی از ‪ 16‬اصلی واقع در بخش ده متعلق به وی میباشد که بعلت سهل‬ ‫انگاری مفقود گردیده است با بررسی دفتر معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت ‪ 966‬صفحه‬ ‫‪ 354‬جلد ‪ 9‬بنام نازاره سگوند ثبت و صادر و تسلیم شده است که برابر سند رهنی ‪9764‬‬ ‫مورخ ‪ 1392/10/09‬دفترخانه ‪ 49‬خرم اباد در رهن می باشد ثبت گردیده است دفتر امالک‬ ‫بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا باستناد تبصره یک ماده ‪ 120‬ایین نامه اصالحی قانون ثبت‬ ‫مراتب در یک نوبت اگهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد اگهی معامله‬ ‫ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف مدت ‪ 10‬روز از‬ ‫تاریخ انتشار این اگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای‬ ‫به این اداره تسلیم نماید‪ .‬بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول‬ ‫اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪ .‬صید اقا نجفوند دریکوندی رییس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شهرستان خرم اباد‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1401‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال‬ ‫عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‬ ‫تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت‬ ‫دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام‬ ‫نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۵۶۰۲‬مورخ ‪ 1399/08/25‬محمد جواد جعفری کوپائی‬ ‫فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه ‪ ۴۴۵‬صادره از کوهپایه بشماره ملی ‪ ۵۶۵۹۴۱۶۸۱۰‬در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۲۷۹‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ ۱۵۲۰۱‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 113/10‬متر مربع‪ .‬خریداری طی سند‬ ‫رسمی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/17 :‬رییس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان ‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1178781‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1405‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال‬ ‫عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫با بانک های جهان مراوده داشته باشیم و دادوستد‬ ‫کنیمو بهقولاقایانسوئیفتبانکمرکزیباز باشد‬ ‫و زیــر بــار ‪ fatf‬نرویم‪ .‬اگر واقعا توان انجام چنین‬ ‫کاری را داریم هیچ عقل سلیم و عقل سالمی اجازه‬ ‫نمی دهد که برجام را امضاء کنیم‪ .‬در شرایط حاضر‬ ‫اوضاع جهانی و مراودات جهانی ایجاب می کند که‬ ‫بعضی از عهدنامه ها و مقابله نامه ها و بعضی از‬ ‫مــوارد را امضا کنیــم‪ .‬او در ادامه بیــان کرد‪ :‬اقایانی‬ ‫کــه با برجام مخالف هســتند اگــر می توانند بدون‬ ‫برجــام کارهایشــان را پیش ببرند و کاالی کشــور را‬ ‫بفروشــند‪ ،‬دالرمان و یورو و ارز خارجی به دســت‬ ‫اورند هیچ دلیلی که کشور عضو برجام شود وجود‬ ‫ندارد اما چنین چیزی واقعا امکان ندارد‪ .‬مخالفین‬ ‫برجام به دنبال منافع خود هســتند روزی شــرایط‬ ‫تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت‬ ‫دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام‬ ‫نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۴۰۰‬مورخ ‪ 1400/04/05‬عزت قاسمی ارداجی فرزند‬ ‫عبداله بشماره شناسنامه ‪ ۲۱‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۳۶۴۹۳۴۹‬در یک دانگ‬ ‫یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 230/23‬متر مربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۴۰۳‬مورخ ‪ 1400/04/05‬قربانعلی رنجبر ارداجی‬ ‫فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ ۱۹۰‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۳۶۴۹۳۰۶‬در دو‬ ‫دانگ و نیم یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در بخش‬ ‫‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 230/23‬متر مربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۳۹۹‬مورخ ‪ 1400/04/05‬مصطفی رنجبر ارداجی‬ ‫فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه ‪ ۳۴۲‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۹۱۵۳۱۳۱۹‬در دو‬ ‫دانگ و نیم یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در بخش‬ ‫‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 230/23‬متر مربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/02:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/17 :‬مهدی صادقی‪-‬‬ ‫رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان ‪/1178915‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1417‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال‬ ‫عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‬ ‫تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت‬ ‫دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام‬ ‫نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۰۶۷‬مورخ ‪ 1400/04/23‬اقدس اتحادی ابری فرزند‬ ‫عباس بشماره شناسنامه ‪ ۳۷‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۹۱۳۷۷۶۲۱‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱۲۵۷۷‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 227/42‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫منوچهر بنکدار پور‪.‬‬ ‫ایجاب می کرد که مخالف باشند و فریاد مخالفت‬ ‫سر بدهند و امروز هم منافعشان ایجاب می کند که‬ ‫با برجام موافقت کنند‪ ،‬اگر شما از این افراد بپرسید‬ ‫شــما چگونه می خواهید نفت خود را بفروشــید و‬ ‫پولبگیریدو چگونهمی خواهید کشتی هایحامل‬ ‫نفت خود را روی اب بیمه کنید پاســخ و راهکاری‬ ‫نخواهندداشت‪.‬‬ ‫وزرا به مناطق و شهرهای کوچک‬ ‫نیز توجهکنند‬ ‫نماینده مردم مینودشت و‬ ‫بــه وضعیــت بزرگراه بهشــهر ‪-‬‬ ‫کالله در مجلس شورای اسالمی‬ ‫قوچــان گفت‪ :‬بیش از ‪ 10‬ســال‬ ‫از وزرای دولــت ســیزدهم‬ ‫است که این بزرگراه در قطعات‬ ‫خواســت شــهرها و مناطــق‬ ‫مختلــف معطل مانــده اســت‪.‬‬ ‫کوچک را فراموش نکنند و تمام‬ ‫عالوه بر این ســال ها اســت که‬ ‫رضا ارین پور‬ ‫منابع صرف کالن شهرها نشود‪.‬‬ ‫بخشــی از قطعــات واقــع در‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رضا ارین پور در‬ ‫مینودشت و پارک ملی گلستان‬ ‫نطقمیاندستور خودخطاببهحجت االسالم را تعریــض و زیرســازی کردنــد اما هنوز اســفالت‬ ‫«ابراهیم رئیسی» ‪ ،‬از حضور وی در بدو خدمت نشده است و شاهد تصادفات مسافران عبوری‬ ‫در اســتان های محــروم و بحــران زده سیســتان و و مردم هستیم‪ .‬نماینده مردم مینودشت ادامه‬ ‫بلوچســتان و خوزســتان قدردانی و درخواســت داد ‪ :‬بارها مســئوالن راه و شهرســازی قول دادند‬ ‫کرد به استان گلستان که بر اساس شاخص ها جزو کــه این مشــکل را حــل کنند اما متاســفانه هنوز‬ ‫پنجاستانمحروم کشور است‪،‬سفر کند‪.‬نماینده اقدامــی انجام نشــده اســت و به عنوان پزشــک‬ ‫مردم مینودشت و کالله خطاب به وزرای دولت درصحنــه تصادفات حاضر و شــاهد تصادفات‬ ‫ســیزدهم افــزود‪ :‬وزرای دولت بــارای نمایندگان بســیار وحشــتناکی بــودم و امیدوارم مســئوالن‬ ‫مناطق محروم وزیر شدند و امیدوارم استان های مربوطــه ایــن مشــکل را ســاماندهی کننــد‪ .‬وی‬ ‫محروم و شــهرهای کوچــک را فراموش نکنند و همچنین خواستار تکمیل ساخت فرودگاه کالله‬ ‫تمام منابع صرف کالن شــهرها و شهرهای بزرگ شد و خاطرنشان کرد‪ :‬میلیاردها تومان برای این‬ ‫نشود‪ .‬وی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی را خطاب قرارداد فرودگاه هزینه شده و تمامی امکانات ناوبری را‬ ‫و گفــت‪ :‬ایــن وزارتخانه در تخصیص بودجه به دارا است اما تنها به دلیل جایگاه سوخت هنوز‬ ‫شهرســتان ها در حــق اســتان گلســتان اجحــاف پروازهایانتثبیتنشدهاست‪.‬به گفتهارینپور‬ ‫کرد فقط ‪ ۳۲‬میلیارد تومان برای راه های اســتان در قانون ذکر نشده که وزارت نفت یا وزارت راه‬ ‫گلســتان تخصیص داد که این مبلغ برای یک راه و شهرسازی این موضوع را تعیین تکلیف کند تا‬ ‫روستایی هم کفایت نمی کند‪ .‬اریان پور با اشاره پروژهمعطلبماند‪.‬‬ ‫بازنگریبرخیقوانینبه‬ ‫نفع زنان و خانواده ضروری است‬ ‫اعضایهیئت رئیسهکمیسیوناجتماعیمجلس‬ ‫شورای اسالمی به منظور تبادل نظر و هم اندیشی‬ ‫درباره تقویت همکاری این کمیســیون با دســتگاه‬ ‫قضــا و را ههــای کاهــش مشــکالت مــردم و بهبود‬ ‫خدمات رسانیقضاییباحجت االسالم والمسلمین‬ ‫محســنی اژه ای دیدار و گفتگو کردنــد‪ .‬وی حفظ‬ ‫ســرمایه عمومــی نظــام را در گــرو تکریــم مــردم و‬ ‫اعتمــاد بــه ان ها و مشــارکت دادن احــاد ملت در‬ ‫تصمیم گیری ها و امور مختلف حکومتی و شنیدن‬ ‫حرفمردمو گامبرداشتنبرایحلمشکالتان ها‬ ‫دانســت و خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از وظایف بسیار‬ ‫مهم ما در این شرایط این است که کارامدی نظام‬ ‫را به اثبات برسانیم و امید و اعتماد مردم را افزایش‬ ‫دهیمتاتوطئه هاونقشه هایدشمنخنثیونقش‬ ‫بر اب شود‪ .‬رئیس قوه قضاییه اظهار داشت‪ :‬یکی‬ ‫از نهاد هایی کهبیشترینرابطهرابااقشار مختلف‬ ‫مردم دارد مجلس اســت و یک نماینــده از اغاز تا‬ ‫اخریــن روز خدمــت با مردم حــوزه انتخابیه خود‬ ‫و از طریــق دیگــر نماینــدگان با همه مــردم حتی‬ ‫در دورافتاده ترین شــهر ها و روســتا ها ارتباط دارد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین محســنی اژه ای ادامه‬ ‫داد‪:‬کمیسیوناجتماعیمجلسبامهم ترینمسائل‬ ‫کشــور و بخــش قابل توجهــی از مــردم خصوصــا‬ ‫محرومانومظلومانکهولی نعمتاناصلیانقالب‬ ‫هستندو باکسانی کهشاید گرفتاریبیشتریدارند‪،‬‬ ‫اماقدرتبیانو توانمالیبرایپیگیریحقوقشان‬ ‫ندارند‪،‬ارتباطداردو بایدبهان هاتوجهویژهداشته‬ ‫باشد‪ .‬حجت االسالم والمسلمین محســنی اژه ای‬ ‫افزود‪ :‬شــاید هیچ معروفی باالتر از گره گشــایی از‬ ‫کار مردمو امیدبخشیدنبهجامعهو هیچمنکری‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/17 :‬رییس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان ‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1179476‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1411‬برابر رای شماره ‪ 140060302026001104‬مورخ ‪ 1400/01/25‬هیات چهار‬ ‫اقای مهدی سیار عاشق ابادی به شناسنامه شماره ‪ 662‬کد ملی ‪ 1293198048‬صادره‬ ‫اصفهان فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه و دفترکار‬ ‫متصله و مغازه متصله به مساحت ‪ 232/40‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۱‬فرعی از ‪ 45۲‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه‬ ‫نامه عادی از مالکیت مالک رسمی احمد یوسفی‬ ‫و رای شماره ‪ 140060302026001105‬مورخ ‪ 1400/01/25‬هیات چهار اقای اصغر کاظمی‬ ‫عاشق ابادی به شناسنامه شماره ‪ ۳۷‬کدملی ‪ 1290750084‬صادره اصفهان فرزند محمود‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه و دفترکار متصله و مغازه متصله به‬ ‫مساحت ‪ 232/40‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۱‬فرعی از ‪ 45۲‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪16‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی از مالکیت مالک‬ ‫رسمی احمد یوسفی‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در‬ ‫اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/06/17 :‬رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1179557‬م الف‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بدتر از این نباشد که حق کسی تضییع و به احدی‬ ‫ظلمشودو یااستقاللو ازادی هایمشروعو امنیت‬ ‫و عــزت مــردم خدش ـه دار شــود و اگر می خواهیم‬ ‫نهــی از منکر کنیم باید مانــع از چنین رفتار هایی‬ ‫شویم‪.‬حجت االسالم والمسلمینمحسنیاژه ایبا‬ ‫تاکید بر این که همه باید حامی حقوق و حافظ‬ ‫کرامت زنان باشند‪ ،‬بر لزوم بازنگری و تغییر برخی‬ ‫رویکردها‪ ،‬رفتار ها و قوانین به نفع زنان و خانواده‬ ‫تاکیــد کــرد و افــزود‪ :‬بایــد منزلت و عظمــت زن و‬ ‫کمک به زن به عنوان یک انســان دارای شــرافت و‬ ‫جایــگاه واال‪ ،‬ســرلوحه کار همــه دســتگاه ها قــرار‬ ‫گیــرد‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬تربیــت فرزند به نوع‬ ‫تربیــت پدر و مــادر و هم به جامعــه گره خورده‬ ‫ـلما رفتار های مســئوالنه یک مادر‬ ‫اســت‪ ،‬اما مسـ ً‬ ‫وظیفه شناس و اگاه به وظایف تربیتی بیشترین‬ ‫نقش را در شکل گیری شخصیت فرزند دارد‪ .‬رئیس‬ ‫قوه قضاییه برنامه ریزی برای جلوگیری از افزایش‬ ‫طــاق و تبعــات ناشــی از ان در کشــور را امــری‬ ‫ضروری دانست و گفت‪ :‬مجلس و دستگاه قضا و‬ ‫نهاد هایی همچون شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫باید به طورجدی درباره مسائلی‪ ،‬چون حضانت‪،‬‬ ‫تربیت و دیگر موضوعات مرتبط تدبیر کنند که‬ ‫اگر پدر و مادری ناچار به جدایی و متارکه شدند‪،‬‬ ‫کمترین اسیب به زن و فرزندش وارد شود‪ .‬رئیس‬ ‫دســتگاه قضا مبارزه با فســاد در همه ســاحت ها‬ ‫به ویــژه فســاد مالــی واداری را از مطالبــات اصلی‬ ‫مردم دانست و از مجلسی ها خواست تا دستگاه‬ ‫قضــا را در انتخــاب بهتریــن روش بــرای برخــورد و‬ ‫ریشه کنیفسادکمککنندتاضمنمقابلهبامفاسد‪،‬‬ ‫خللیدر روندسرمایه گذاریوتولیدپیشنیاید‪.‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫برگ سبز موتور سیکلت کویررو ‪ 125CCCDI‬به رنگ ابی به شماره‬ ‫انتظامی ‪ 628-62581‬به شماره موتور ‪ 0124NCV148380‬و‬ ‫شماره تنه‪ NCV *** 125B9351492‬مدل ‪ 1393‬به نام محمود‬ ‫عجم فرزند عبدالرضا شماره شناسنامه ‪ 151‬کدملی ‪1755916681‬‬ ‫صادره از اهواز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو تراکتور کشاورزی ‪ ITM285‬به رنگ قرمز به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 273 -85‬ک ‪ 12‬به شماره موتور ‪ LFW90701B‬و شماره شاسی‬ ‫‪ N3HKSAA1CEEP07399‬مدل ‪ 1393‬به نام احمد ملک نژاد فرزند مرادی‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ 935‬و کدملی ‪ 5979623132‬صادره از رامک مفقود گردیده و‬ ‫از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه ارجمندنیا فرزند خسرو به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 1891‬صادره از اصفهان در مقطع کارشناسی رشته حقوق قضائی صادره از واحد‬ ‫دانشگاهی اصفهان(خوراسگان) با شماره سریال ‪ 65115‬مفقود گردیده است و فاقد‬ ‫اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد‬ ‫اصفهان (خوراسگان) به نشانی اصفهان خیابان جی شرقی ارغوانیه ارسال نماید‪.‬‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫برگ سبز خودروی نیسان زامیاد مدل ‪ 1386‬رنگ ابی روغنی‬ ‫به شماره پالک ‪278‬س‪ 51‬ایران ‪ 61‬شماره موتور ‪ 356436‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ J043336‬به نام حسین صادقی مفقود گردیده و‬ ‫از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اغاز اجرایبستهتسهیلفضای‬ ‫کسب و کار سازمان استاندارد‬ ‫رییــس ســازمان ملــی‬ ‫خبــر داد تــا در تحقق بخشــی‬ ‫اســتاندارد ایــران گفــت‪ :‬بســته‬ ‫به افکار و اندیشه های تولیدی‬ ‫حمایتی تســهیل فضای کسب‬ ‫و جــاری کــردن این اندیش ـه ها‬ ‫و کار ســازمان ملــی اســتاندارد‬ ‫در سطح جامعه تاثیر بسزایی‬ ‫به عنوان دومین بسته اجرایی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬شــریعتی اظهــار‬ ‫غالمرضا شریعتی‬ ‫این ســازمان در ســال جــاری در‬ ‫داشــت‪ :‬در این بســته در زمینه‬ ‫ق شــعار ســال و‬ ‫راســتای تحق ـ ‬ ‫ارزیابی انطباق سایر کاالها نیز‬ ‫مانع زدایی ها اجرایی م ‬ ‫یشــود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬تسهیالتیقائلشدیموبه طور مثالکاالهاییکه‬ ‫غالمرضــا شــریعتی در نشســت خبــر در جمــع در اوزان و احجام مختلف تولید می شوند‪ ،‬فقط‬ ‫خبرنگاران افزود‪ :‬در این راستا یک تغییر اساسی یک تست از انها گرفته شده و به بقیه احجام و‬ ‫در نظام ارزیابی انطباق کشور انجام شده تا به اوزان تسری داده می شود تا وقت و هزینه کمتری‬ ‫همــه واحدهــای بزرگ و کوچک بــا انعطاف در صــرف ازمون و بازرســی انها شــود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫فراینداستانداردسازیکمککنیم‪.‬ویبیان داشت‪ :‬بــه کاهش اســتانداردهای خودروهای ســواری از‬ ‫یکی از مشــکالت واحدها برای دریافت نشــان ‪ ۸۵‬به ‪ ۸۱‬مورد خبر داد و گفت‪ :‬در دوازدهمین‬ ‫استاندارد‪ ،‬ثبت عالمت تجاری شان بود که یک جلسهشورایعالیاستانداردمقرر شدباتوجهبه‬ ‫فرایند دست کم‪ ۶‬تا هفت ماهه در سازمان ثبت تداومتحریم هابه ویژهدر قطعاتالکترونیکیو‬ ‫شــرکت ها زمان م ‬ ‫یبــرد‪ ،‬اما اکنون ثبت عالمت استانداردهای جدیدی‪ ،‬چهار استاندارد از جمله‬ ‫تجــاری را بــرای واحدهای تولید حذف کرده ایم استانداردنشانگر فشار بادتایر‪،‬نشانگر تعویض‬ ‫و واحدهــا می تواننــد از نــام شــرکت خــود برای دنده و سیستم هشــدار انحراف خودرو تعلیق‬ ‫تولید و عرضه فراورده ها استفاده کنند‪ .‬شریعتی شوند‪ .‬این مقام مسوول همچنین بر لزوم اصالح‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬کمــک بــه تامیــن مــواد اولیه و پلتفرم های قدیمی از ســوی خودروسازان تاکید‬ ‫واســطه ای برای شــرکت ها از مواردی بــود که در کرد و افزود‪ :‬پلتفرم های قدیمی در بسیاری موارد‬ ‫بسته نخست این سازمان نیز دیده شده بود و در اجرای اســتانداردهای جدید را با مشکل مواجه‬ ‫بسته دوم به دنبال تسریع در تامین انها هستیم‪ .‬می کردند که مقرر شــد هر یک از خودروســازان‬ ‫وی ادام ـه داد‪ :‬بر این اســاس واحدهای تولیدی داخلــی در بــازه زمانــی تعیین شــده نســبت به‬ ‫که راســا اقدام به تامین مواد اولیه و واســطه ای جایگزینی انها با پلتفرم های جدید اقدام کنند‪.‬‬ ‫کننــد‪ ،‬فقــط با ُپر کردن یک فــرم در گمرک که از وی بــه تدویــن بیــش از ‪ ۱۰۰‬اســتاندارد ملــی در‬ ‫ســوی اداره کل اســتاندارد یــا اداره کل صنعــت‪ ،‬حوزه خودرو و حمل و نقل اشاره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫معدن و تجارت استان ها در اختیارشان قرار داده در ایــن زمینه هنوز خودروســازان ما با انتظارات‬ ‫می شود‪ ،‬می توانند بدون معطلی کاالهایشان را مشتریان فاصله دارند‪ .‬شریعتی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ترخیص کنند‪ .‬این مقام مسوول همچنین از ارائه در عیــن حــال همــه خودروهــای مونتــاژی باید‬ ‫تسهیالتی برای برخی شرکت های خودروساز که اســتانداردهای ‪ ۸۵‬گانــه مــد نظــر این ســازمان‬ ‫در زمــان تحریم ها قادر به تحویــل مواد اولیه و را ارائــه کننــد‪ .‬وی بیان داشــت‪ :‬شــرکت ســایپا‬ ‫واسطه ا ‬ ‫یشــان نبودند خبــر داد و گفت‪ :‬با یک اواخر امســال یا اوایل سال اینده و ایران خودرو‬ ‫شیوه اجرایی که از سوی سازمان ملی استاندارد اواخــر ســال ‪ ۱۴۰۱‬را به عنوان مــدت زمان الزم‬ ‫قابلیت ردیابی دارد‪ ،‬این مشــکل برطرف شــده بــرای اعمال اســتانداردهای ‪ ۸۱‬گانه مشــخص‬ ‫است‪ .‬وی با توجه به تداوم تحریم های ظالمانه کرده انــد‪ .‬ایــن مقــام مســوول در ادامه به تهیه‬ ‫علیــه صنعــت خودروســازی‪ ،‬از ارائه توضیحات و تدویــن پــروژه نظــام جامــع کیفیت کشــور با‬ ‫بیشــتر در ایــن زمینه خــودداری و اضاف هکــرد‪ :‬با همکاری این سازمان و دانشگاه صنعتی شریف‬ ‫بهر هگــری از ســوابق کیفــی و مســتندات پیشــتر اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬ایــن مهــم در قالــب پنــج‬ ‫دریافت شــده برای تامین امبوالنس ها و برخی برنامــه در ‪ ۲۸‬فــاز و در مــدت ‪ ۳۰‬ماه اجرایی‬ ‫خودروهایموردنیاز و امدادجاده ای‪،‬مشکالتی خواهــد شــد کــه برنام ههــای ان شــامل تدوین‬ ‫که برای تامین این دســته از خودروها به وجود نقشــه راه کیفیــت کشــور‪ ،‬تدویــن راهبــرد ملی‬ ‫امده بود نیز رفع شده است‪ .‬رییس سازمان ملی کیفیت کشور‪ ،‬طراحی مدل سنجش نرخ کیفیت‬ ‫استانداردایرانتصریح کرد‪:‬در راستایتسهیل گری کاالهــا و خدمــات و تهیــه پلتفــرم نرم افــزاری‬ ‫و مانع زدایی‪ ،‬واحدهای برتر و نمونه استاندارد‪ ،‬بــرای اجرای مدل ســنجش نــرخ کیفیت کاالها‬ ‫واحدهای صادرکننده نمونه و واحدهای نمونه و خدمــات خواهــد بود‪ .‬وی همچنیــن‪ ،‬اجرای‬ ‫اســتان ها‪ ،‬برای صادرات محصوالت خود نیازی ســند جامع نظام استانداردسازی کشور را دیگر‬ ‫ارائــه بــه ارزیابــی انطبا ‬ ‫قهــای مکــرر و تکــراری برنامه این ســازمان در راســتای نقشــه راه نظام‬ ‫نداشــته و بــدون ارائــه ایــن مــدارک می تواننــد ملی کیفیت کشــور برشــمرد که افزایش ایمنی‪،‬‬ ‫محصــوالت خــود را صــادر کنــد‪ .‬وی همچنیــن اطمینــان و رضایت منــدی ذی نفعــان‪ ،‬کمــک‬ ‫از صــدور پروانــه «دانش نمــاد» بــا همــکاری بــه رشــد اقتصادی و تســهیل تجارت‪ ،‬توســعه‬ ‫دانشــگاه ها بــرای واحدهــای تولیــدی‪ ،‬افــراد و زیرساخت های ملی کیفیت و روزامدسازی نظام‬ ‫شــرکت های که اقدامات نواورانه داشــته باشند استانداردسازیرادنبالمی کند‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1158‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی خبرداد‬ ‫بخشتعاونتقویتمی شود‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫فعالیت ها به صورت مشارکتی‬ ‫اجتماعــی بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫بوده اســت‪ .‬عبدالملکی تاکید‬ ‫دولــت ســیزدهم را بــه عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬تعــاون در کشــورمان‬ ‫ســکوی پرتــاب بخــش تعاون‬ ‫دارای بعــد قانونی بــوده و در‬ ‫قــرار می دهیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد‬ ‫سیاس ـت های کلی نظام بر ان‬ ‫حجت ا‪...‬‬ ‫ایــن بخــش را از کنــج عزلــت‬ ‫تاکید شــده اســت‪ .‬وی با بیان‬ ‫عبدالملکی‬ ‫بیرون بیاوریم و بخش تعاونی‬ ‫اینکه صادرات موضوع مهمی‬ ‫را تقویــت کنیــم‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬حجــت ا‪ ...‬در تعاونــی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬باید بــه ان پرداخته‬ ‫عبدالملکــی در مراســم تجلیــل از تعاونی های شود ضمن اینکه الگوی تعاون در جهان موفق‬ ‫برتــر و افتتــاح ‪ ۲۶۸‬طــرح تعاونــی در سراســر عمل کرده است‪ .‬عبدالملکی گفت‪ :‬اگر اصل‬ ‫کشور اظهار داشت‪ :‬اگر این عنصرهای نواوری در فعالیت های اقتصادی‪ ،‬بخش تعاون باشد‪،‬‬ ‫به تعاونی های سنتی اضافه شود شاهد ارتقای بــا ایــن رویکرد بــه اهــداف ســهم ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫بخــش تعــاون خواهیم بود‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬در تعاون خواهیم رســید‪ .‬وزیر تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫مراکز مختلف نواوری و پارک های فناوری باید اجتماعــی با اشــاره به اینکه محــور اقدام های‬ ‫تیم سازی به صورت تعاونی صورت گیرد که اگر اساسی و مقررات زدایی هم تعاون خواهد بود‪،‬‬ ‫این اتفاق بیافتد حمایت های دولتی را خواهیم گفــت‪ :‬در ایــن زمینه مبارزه با فســاد و تعارض‬ ‫داشت‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی افزود‪ :‬است که کمیته ای نیز در این زمینه تشکیل شد‪.‬‬ ‫پنــج رکــن اساســی از جملــه مردمــی‪ ،‬عدالــت‪ ،‬وی بیــان داشــت‪ :‬در حــوزه شــفافیت و دولت‬ ‫دانــش بنیان بــودن‪ ،‬برون و درون گــرا بودن در الکترونیک اقدامات خوبی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫بخش تعاون وجود دارد که به همه این ارکان وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی بــا تاکید بر‬ ‫باید توجه شــود‪ .‬وی با اشــاره به اینکه تعاون اینکه دولت سیزدهم را به عنوان سکوی پرتاب‬ ‫یعنــی مردمی بودن اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬فعالیت ها بخــش تعاون قــرار می دهیم‪ ،‬گفــت‪ :‬باید این‬ ‫در تعاون به صورت مشــارکتی و با اســتفاده از بخــش را از کنج عزلــت بیرون بیاوریم و بخش‬ ‫ظرفیت های مختلف مردمی است‪ .‬عبدالملکی تعاونی را تقویت کنیم‪ .‬وی خاطر نشــان کرد‪:‬‬ ‫بیــان داشــت‪ :‬تعاونــی دارای مبنــای عقلــی و اکنون سهم بخش تعاون زیر ‪ ۳.۵‬درصد است‬ ‫دینی است‪ ،‬همچنین معنای عرفی دارد یعنی که باید این سهم ارتقا یابد و به سمت تعاونی‬ ‫از زمانــی که انســان حیات خود را شــروع کرده های ایجابی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫راه اندازی مجدد سامانه امالک و اسکان‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سامانه‬ ‫امــاک و اســکان پــس از رفع ایــرادات‪ ،‬ظرف یکی‬ ‫یشــود گفت‪ :‬در‬ ‫دو روز اینــده مجــددا راه اندازی م ‬ ‫نسخه جدید کارها را اسان کرده ایم؛ بدین صورت‬ ‫که اطالعات سکونتی خانوارها درج شده و مالکان‬ ‫باید موارد را تایید یا اصالح کنند‪.‬‬ ‫محمود محمودزاده در گفت وگو با ایسنا اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پس از انجام کارهای فنی که بر روی ســامانه‬ ‫امالک و اســکان انجام شــده‪ ،‬تیم اجرایی پروژه به‬ ‫ما قول داده ظرف یکی دو روز اینده سامانه را قابل‬ ‫دسترس کند‪ .‬طبق طرح جهش تولید مسکن چند‬ ‫ایتم به سایت اضافه شده که شهروندان می توانند‬ ‫از ویژگی های جدید در ساختار این سامانه استفاده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درج اطالعات ســکونتی خانوارها تا‬ ‫پایانمهرماهاست‪.‬فعالنیازیبرایتمدیداینزمان‬ ‫احســاس نمی کنیم اما اگر این نیاز را ببینیم ممکن‬ ‫اســت زمــان را تمدیــد کنیم‪ .‬ظــرف چنــد روز اینده‬ ‫پیامک هایــی بــرای خانوارهــای محترم ارســال و از‬ ‫انها دعوت می شود با مراجعه به سایت‪ ،‬اطالعات‬ ‫موجــود کــه از تضــارب اطالعــات در ســامانه های‬ ‫مختلــف جمع بنــدی کرده ایم را ببیننــد‪ .‬اگرنیاز به‬ ‫ویرایش دارد ویراش می کنند و اگر درست بود تایید‬ ‫خواهندکرد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه‬ ‫اســتفاده از ســامانه امالک و اســکان اســان تر شده‬ ‫است گفت‪ :‬قبال خانوارها باید تک تک اطالعات‬ ‫را وارد می کردنــد اما هم اکنون گزینه هایی را ایجاد‬ ‫کرده ایــم کــه خانوارها می تواننــد مــوارد را تایید یا‬ ‫اصالح کنند و زمان کمتری صرف خواهند کرد‪ .‬قبال‬ ‫ایتمها به صورت اظهاری کنند اما در معماری جدید‬ ‫سامانه‪ ،‬اطالعات افراد خانوار‪ ،‬امالک و دارایی انها‬ ‫وجود دارد که سرپرست خانوار باید انها را تایید یا‬ ‫اصالحکند‪.‬‬ ‫محمــودزاده دربــاره اخریــن وضعیــت قانــون‬ ‫مالیــات بــر خان ههــای خالــی اظهــار کــرد‪ :‬پــس از‬ ‫شناســایی یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار واحد مسکونی‬ ‫خالی‪ ،‬سازمان امور مالیاتی اعالم کرد اطالعاتی که‬ ‫ما از طریق کارتابل ســامانه امالک و اســکان ارسال‬ ‫کرده ایم یک بار هم از طریق سامانه ای که وزارت‬ ‫اطالعات بین دســتگاهها به صورت رســمی برقرار‬ ‫می کندارسالشود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬امیدواریــم در اولین فرصت که‬ ‫یشــود تکلیف یک‬ ‫ایــن ســامانه مرتبــط ایجــاد م ‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار واحد شناســایی شده مشخص‬ ‫شــود تا بتوانیم در اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار‬ ‫دهیم‪ .‬البته تعداد واحدهای خالی از سکنه به روز‪،‬‬ ‫تغییرمی کند‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬مردادماه ‪ ۱۳۹۹‬سامانه امالک‬ ‫و اســکان به منظور شناسایی وضعیت واحدهای‬ ‫مسکونی کشور به مرحله اجرا رسید‪ .‬سال گذشته‬ ‫وزارت راه و شهرســازی اعــام کــرد کــه ‪ ۱.۳‬میلیــون‬ ‫خانــه خالــی را شناســایی و بــرای اخــذ مالیــات به‬ ‫ســازمان امور مالیاتی معرفی کرده اســت‪ .‬قرار بود‬ ‫ســازمان امــور مالیاتــی از مردادماه نســبت به اخذ‬ ‫مالیات از این واحدها اقدام کند که هنوز عملیاتی‬ ‫نشــده اســت‪ .‬از ‪ ۱۹‬فروردین ماه ‪ ۱۴۰۰‬به خانوارها‬ ‫اعم از مالک و مستاجر دو ماه مهلت داده شد تا‬ ‫نسبت به ثبت اطالعات سکونتی خود اقدام کنند‬ ‫و قانون‪ ،‬تنبیهاتی برای کسانی که این کار را انجام‬ ‫ندهند در نظر گرفته است‪.‬بر اساس بند‪ ۷‬از تبصره‬ ‫‪ ۸‬اصالحیهماده‪ ۵۴‬مکرر قانونمالیاتهایمستقیم‬ ‫مصوب پنجم اذرماه ‪ ۱۳۹۹‬مجلس‪ ،‬دســتگاههای‬ ‫اجراییمکلفندخدماتخوداز قبیلافتتاححساب‬ ‫بانکیو صدور دستهچک‪،‬یارانهو کمکمعیشتی‪،‬‬ ‫تعویــض پالک خودرو‪ ،‬فروش انشــعاب اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫تلفــن و گاز طبیعی و بســیاری دیگــر از خدمات را‬ ‫صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح‬ ‫نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی‬ ‫افراد در سامانه امالک و اسکان کشور ارایه کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ٦٢‬درصد تسهیالت‪ ١١‬میلیارد دالری بانک صادرات ایران در چرخه تولید‬ ‫مدیرعامــل بانک صــادرات ایران گفت‪ :‬بانک‬ ‫صادرات ایران ‪ ١١‬میلیارد دالر تسهیالت پرداخت‬ ‫کــرده کــه بالــغ بــر ‪ ٦٢‬درصــد ان بــه چرخه تولید‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران‪،‬‬ ‫حجت اله صیدی در ایین بزرگداشــت هفتادمین‬ ‫ســالگرد تاســیس این بانک که با حضور عزت اله‬ ‫اکبری‪ ،‬رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬مشتریان و کارافرینان برتر کشور‪،‬‬ ‫مدیران عامل اسبق و مدیران ارشد بانک صادرات‬ ‫ایران به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬این تسهیالت به تامین مواد اولیه تا کاالی‬ ‫نهایــی‪ ،‬حمــل و نقل‪ ،‬پخش‪ ،‬تامین و تــدارکات‪،‬‬ ‫صنایــع غذایــی‪ ،‬ابزیــان‪ ،‬کشــاورزی و بخش های‬ ‫مرتبط پرداخت شــده است‪ ٢٠ .‬درصد تسهیالت‬ ‫به بنگاه ها و ســازمان های دولتی اختصاص یافته‬ ‫کــه طلــب بانــک از دولــت به حســاب می اید که‬ ‫بــه شــکل خرید تضمینی گندم‪ ،‬ســاخت مســکن‬ ‫روســتایی و مواردی از این دســت تخصیص یافته‬ ‫و بــه نوعــی موجــب تحریــک تقاضای کل شــده‬ ‫کــه در قالــب خدمــت بــه مــردم تعریــف شــده‬ ‫اســت‪ .‬پرداخت جهــت حمایت از ســیل زدگان و‬ ‫زلزله زدگان و همچنین حمایت از کسب و کارهای‬ ‫حهــای عمرانــی‬ ‫اســیب دیده از کرونــا‪ ،‬اجــرای طر ‬ ‫مانند ســد سازی‪ ،‬بزرگراه ها و طرح های اب رسانی‬ ‫در اســتان های مختلف مشــمول مــاده ‪ ٥٦‬قانون‬ ‫بودجه نیز از جمله این تســهیالت هستند که کار‬ ‫مردم را اسان می کند و در راستای خدمت به مردم‬ ‫توسط بانک صادرات ایران پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بیش از ‪ ١٠‬درصد از این تســهیالت‬ ‫تسهیالت تکلیفی قرض الحســنه است که سودی‬ ‫برای بانک از محل انها مترتب نیست و برای وام‬ ‫ازدواج‪ ،‬ودیعه مســکن و ســایر نیازهــای ضروری‬ ‫پرداخت و همچنان موجب افزایش تقاضای کل‬ ‫یشــود‪ .‬توزیــع تســهیالت بانک صــادرات ایران‬ ‫م ‬ ‫همه اقشار مردم را از وام های خرد تا صنایع بزرگ‬ ‫در برمی گیرد و در این میان نیازهای بازنشستگان‬ ‫نیز در قالب همکاری که با صندوق بازنشستگی‬ ‫کشــوری و تولیدکنندگان بزرگ ایجاد شــده‪ ،‬دنبال‬ ‫می شود‪ .‬مدیر عامل بانک صادرات ایران با بیان‬ ‫این که بانک صادرات ایران به بیش از ‪ ٢٠‬میلیون‬ ‫مشتری فعال با بیش از ‪ ٣٠‬میلیون حساب بانکی‬ ‫فعال خدمت ارائه می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬بانک صادرات‬ ‫ایــران افتخــار دارد کــه از ایــن طریــق در خدمت‬ ‫اقتصاد و مردم کشــور باشــد و در خلق بخشی از‬ ‫تولید ناخالص داخلی کشور نقش موثر ایفا کند‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکــه در ادبیات ســازمانی و‬ ‫مدیریت استراتژیک‪ ،‬چهار گروه بزرگ از ذی نفعان‬ ‫برای هر سازمان اهمیت ویژه دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫بانک صادرات ایران پنج گروه مشتریان‪ ،‬کارکنان‪،‬‬ ‫سهامداران‪،‬نهادهایمدنیو بازنشستگانجایگاه‬ ‫ویژه دارند‪ .‬صیدی افزود‪ :‬بدون مشتریان فلسفه‬ ‫وجودی سازمان زیر سوال خواهد رفت و در بانک‬ ‫صــادرات ایــران بــه عنــوان یــک شــریک راهبردی‬ ‫کوشش شده تا کارکنان پر تالش بانک به مشتریان‬ ‫و کارافرینان که در عرصه اقتصادی تالش و مبارزه‬ ‫می کنند‪ ،‬خدمات ارائه دهند‪ .‬بانک صادرات ایران‬ ‫در سراســر کشــور بیش از ‪ ٢٠‬هزار مشتری ‪ ١٠‬ستاره‬ ‫دارد‪ .‬همچنیــن دغدغه تمامی مدیران و کارکنان‬ ‫بانــک ارائه خدمــات با کیفیت و ســریع به مردم‬ ‫اســت‪ .‬وی در ادامه جایگاه ســهامداران بانک و‬ ‫حمایت های انها را خاطرنشان کرد و افزود‪ :‬بانک‬ ‫بــا تالش همه همــکاران ‪ ٨.٥‬هزار میلیــارد تومان‬ ‫زیان انباشــته را طی ‪ ٣.٥‬ســال جبران کرد و موفق‬ ‫شد بعد از شش سال سود بین سهامداران تقسیم‬ ‫کند‪ .‬مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت‪ :‬سود‬ ‫غیرعملیاتی استمرار و کیفیت ندارد اما موفقیت در‬ ‫کسب سود عملیاتی موجب بالندگی و بقای بانک‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی حمایت مجلس شورای اسالمی به عنوان‬ ‫عصاره فضایل ملت را مایه دلگرمی برای خدمت‬ ‫بیشــتر بــه مــردم دانســت و بازنشســتگان بانــک‬ ‫صادرات ایران را ثروت اصلی بانک توصیف کرد‪.‬‬ ‫صیــدی بــا بیان اینکــه افتخار بانک صــادرات‬ ‫ایــران در ایــن هفتاد ســال این اســت که به شــعار‬ ‫«بانــک صادرات ایــران در خدمت مردم»‪ ،‬پایبند‬ ‫بوده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬گاهی نــواوری در پایبندی به‬ ‫ســنت اســت‪ .‬ما به ســنت ها وفادار مانده ایم اما‬ ‫سعی کرده ایم کارهای نواورانه نیز انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برنامــه بانک صــادرات ایــران این‬ ‫حهــای نواورانــه ارائه تســهیالت‬ ‫اســت کــه بــا طر ‬ ‫بــه چرخــه تولیــد را بهبــود ببخشــیم و بــا وجــود‬ ‫تولیدکنند ههــا و کارافرینان بزرگ باید نقدینگی و‬ ‫اعتبار را به ســمت تولید هدایت کرده و در ادامه‬ ‫این مسیرف تولید ناخالص داخلی را به‪ ١٠٠٠‬میلیارد‬ ‫تومان برسانیم‪.‬مدیرعامل بانک صادرات ایران با‬ ‫اشــاره به تســهیالت خرد پرداخت شــده توســط‬ ‫بانــک‪ ،‬افزود‪ :‬تالش شــده تا مردم بــرای دریافت‬ ‫این وام ها به شــعب مراجعه نکنند‪ .‬رشــد زیادی‬ ‫در زمینه فناوری اطالعات در بانک صادرات ایران‬ ‫رقم خورده و کیف پول‪ ،‬همراه بانک و اپلیکیشن‬ ‫صاپ نیز در همین مسیر در اختیار مشتریان قرار‬ ‫گرفتهاست‪.‬‬ ‫وی ارائــه و ارتقــای ســامانه شــمس (شــعبه‬ ‫مجازی ســپهر) و «صــاپ» را مورد توجه قــرار داد‬ ‫و افــزود‪ :‬رونــد ارتقــای صــاپ تــا بهمن ماه ســال‬ ‫جاری دنبال خواهد شد تا سوپر اپلیکیشن صاپ‬ ‫بــرای ارائــه خدمــات متنــوع ارائه شــود‪ .‬همچنین‬ ‫همزمان با میالد مبارک امیرالمومنین علیه السالم‪،‬‬ ‫شعب جدید بانک با خدمات متفاوت راه اندازی‬ ‫خواهنــد شــد‪ .‬صیــدی بــا اشــاره بــه رونمایــی از‬ ‫واال کارت بانــک صــادرات ایــرا ن بــرای مشــتریان‬ ‫بــزرگ بانــک‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬امروز از طریق ســامانه‬ ‫شــمس و نسخه بهینه شــده صاپ‪ ،‬امکان تقاضا‬ ‫و دریافت تسهیالت فراهم شده که به دلیل الزام‬ ‫بانــک مرکــزی‪ ،‬مشــتری بایــد حداقل یکبــار برای‬ ‫احــراز هویــت بــه شــعبه مراجعه کنــد و با توجه‬ ‫بــه اقدامــات صــورت گرفته‪ ،‬پرداخت تســهیالت‬ ‫مختلف و احراز هویت در یک زمان انجام خواهد‬ ‫شــد‪ .‬مدیرعامل بانک صــادرات ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایــن مســیر برای نقــش افرینی در توســعه کشــور‬ ‫و اشــتغال بــا جدیــت دنبــال خواهد شــد‪ .‬چراکه‬ ‫نهایت همه تالش ها باید به اشــتغال ختم شــود‬ ‫و اشــتغال نیز از مســیر تولیــد و کارافرینی تحقق‬ ‫می یابد‪.‬مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین‬ ‫با گرامیداشــت موســس و مدیران پیشــین بانک‬ ‫صادرات ایران‪ ،‬شــهدای بانک در جنگ تحمیلی‪،‬‬ ‫شهدای مدافع حرم و ایثارگران بانک‪ ،‬از زحمات‬ ‫همه کارکنان و مدیران گذشــته و حال بانک طی‬ ‫هفتاد سال فعالیت قدردانی و تجلیل کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫از اکسیژنرایگانتاامکاناتبهداشتیدرمانی‬ ‫فوالدمبارکهتاریشه کنی کرونادر کنار مردممی ماند‬ ‫مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه گفــت‪ :‬فوالد‬ ‫مبارکــه از ابتــدای شــیوع ویروس کرونا در کشــور در‬ ‫راســتای عمل به مســئولیت های اجتماعی خود از‬ ‫هیــچ اقدامی جهــت جلوگیــری از افزایش ابتال به‬ ‫ایــن ویــروس دریــغ نورزیــده و تــا ریش ـه کنی کامل‬ ‫کرونــا نیــز در کنار مردم خواهد بود؛ شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه پشــتیبانی و مانع زدایی از تولید را براســاس‬ ‫تهــای وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجــارت در‬ ‫اولوی ‬ ‫دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان با‬ ‫اشــاره به دغدغه های شرکت فوالد مبارکه نسبت‬ ‫بــه جامعــه اظهــار کــرد‪ :‬شــرکت فــوالد مبارکــه به‬ ‫عنوان ســازمانی پیشــرو در قلمرو مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬رفتــار ســازمان را در محیــط اجتماعی‪،‬‬ ‫فراتر از قلمروهای صرفااقتصادی تعریف نموده و‬ ‫جنبه های اجتماعی و بهبود رفاه جامعه پیرامونی‬ ‫خود را نیز مدنظر قرار داده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن شــرکت بــه عنــوان ســازمانی‬ ‫جهان تراز و مســئولیت پذیر همواره تــاش کرده با‬ ‫همکاری و هماهنگی مســئوالن منطقه‪ ،‬اســتان و‬ ‫کشور با نگاه ملی به بهترین شکل ممکن به ایفای‬ ‫نقش شهروندی خود همت گمارد؛ ضمن این که با‬ ‫تغییر و تحول و رشد و شکوفایی سازمان در تولید‪،‬‬ ‫ایــن نقــش نیز رونــدی روبه رشــد و تعالی درپیش‬ ‫گرفتهاست‪.‬‬ ‫مساعدت فوالد مبارکه برای افزایش ظرفیت‬ ‫تخت هایبیمارستانی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه در ادامــه‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در راســتای حمایــت از مراکــز‬ ‫درما نگــر بیمــاران کرونایــی کشــور‪ ،‬شــرکت فوالد‬ ‫مساعدت فوالد مبارکه برای خرید دستگاه‬ ‫سیتی اسکنبیمارستان‬ ‫مبارکه در کنار ّ‬ ‫جدیتی که در تولید محصوالت خود‬ ‫داشــته‪ ،‬تاکنون بیش از ‪ 20‬هزار تن اکســیژن رایگان‬ ‫مورد نیاز بیمارستان های درمان گر بیماران کرونایی‬ ‫سراسر کشور را تامین نموده است‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه در شرایط‬ ‫قرمــز و حــاد کرونایــی بــه تامیــن اکســیژن رایگان‬ ‫بیمارستان ها اکتفا نکرده و با مساعدت ‪ 15‬میلیارد‬ ‫ریالــی خود‪ ،‬اقــدام به افزایش ظرفیــت ‪ 70‬عددی‬ ‫تخت های بیمارستان تخصصی ّ‬ ‫سیار شهید ایت اهلل‬ ‫صدوقیشهر اصفهاننمودهاست‪.‬‬ ‫عظیمیان تاکید کرد‪ :‬بیمارستان تخصصی ّ‬ ‫سیار‬ ‫شــهید ای ـت اهلل صدوقــی امســال بــا حضور ســردار‬ ‫سالمی‪ ،‬فرمانده کل محترم سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمی افتتاح و راه اندازی گردید که شرکت فوالد‬ ‫یهــای الزم‬ ‫مبارکــه بــدون فــوت وقــت‪ ،‬برنامه ریز ‬ ‫جهت تامین تخت های مورد نیاز این بیمارستان را‬ ‫در دستور کار خود قرار داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه عنوان داشت‪:‬‬ ‫گروه فوالد مبارکه به طور میانگین روزانه بیش از ‪70‬‬ ‫تن اکسیژن رایگان در اختیار بیمارستان های تحت‬ ‫پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی کشــور به منظور‬ ‫درمان بیماران کووید ‪ 19‬قرار داده است‪ ،‬به نحوی‬ ‫که از ابتدای شــیوع ویروس کرونا در کشــور تا پایان‬ ‫ســال ‪ 1399‬حــدود ‪ 11‬هــزار تن و تا امــروز بیش ‪20‬‬ ‫هزار تن اکسیژن مایع جهت درمان بیماران مبتال به‬ ‫کرونابدوندریافتهیچوجهیتحویلدادهاست‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬تــا امــروز بیــش از هــزار و ‪200‬‬ ‫میلیاردریالمساعدتبهبیمارستان هاو شبکه های‬ ‫بهداشــت و درمان کشــور جهــت خرید تجهیزات‬ ‫درمانی و مواد ضد عفونی کننده حوزه بیماری کرونا‬ ‫توسط شرکت فوالد مبارکه صورت گرفته است‪.‬‬ ‫عظیمیان ابراز داشــت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫راســتای عمل به مســئولیت های اجتماعی خود و‬ ‫برای بهبود کیفیت خدمات قابل ارائه بیمارستان ها‬ ‫بهبیماران کرونایی‪،‬برایتجهیز بیمارستانحضرت‬ ‫محمدرسول اهلل(صل اهلل علیه واله) شهرستان مبارکه‬ ‫به دســتگاه سی تی اسکن«مولتی اســایس»‪ ،‬مبلغ‬ ‫‪ 20‬میلیــارد ریــال مســاعدت کــرد که ایــن امر منجر‬ ‫به بی نیازی شهروندان و بیماران شهرستان مبارکه‬ ‫از ترددهــای بین شــهری غیــر ضــرور و مراجعه به‬ ‫بیمارستان هایمرکز استاناصفهانخواهدکرد‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه مسئولیت اجتماعی خود را به‬ ‫منصه ظهور رساند‬ ‫همچنیــن در ایــن خصــوص رئیس بیمارســتان‬ ‫محمدرســول اهلل(صل اهلل علیه واله)‬ ‫حضــرت‬ ‫شهرستان مبارکه اظهار کرد‪ :‬دستگاه سی تی اسکن‬ ‫مولتی اسالیس تنها ابزار تشخیص و درمان مبتالیان‬ ‫بــه ویــروس کروناســت که بــا توجه به فرســودگی‬ ‫تنها دســتگاه سی تی اسکن ‪ ۲‬اســایس موجود در‬ ‫بیمارستان حضرت محمدرســول اهلل(صل اله علیه و‬ ‫اله)‪ ،‬این بیمارســتان نیازمند دستگاه سی تی اسکن‬ ‫جدیدبود‪.‬‬ ‫دکتــر ســعید رئیســی زاده افــزود‪ :‬دســتگاه‬ ‫سی تی اســکن مولتی اســایس قابلیــت تشــخیص‬ ‫میزان درگیر شــدن ریه مبتالیان به ویروس کرونا را‬ ‫به پزشکان و متخصصان خواهد داد تا نوع درمان‬ ‫براساس تشخیص دستگاه سی تی اسکن مشخص‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬ارزش ریالی دستگاه مذکور‪،‬‬ ‫‪ 200‬میلیارد ریال است که شرکت فوالد مبارکه عالوه‬ ‫بر مســاعدت های گذشته که به تکمیل تجهیزات‬ ‫درمانیبیماری کروناو تحویلاکسیژنرایگانبهاین‬ ‫بیمارستاننموده‪،‬در اینمرحلهنیز باتامینبخشی‬ ‫از هزینهان‪،‬مسئولیتاجتماعیخوددر قبالبهبود‬ ‫شرایط و وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور را به‬ ‫منصهظهور رساندهاست‪.‬‬ ‫رئیس بیمارستان حضرت محمدرســول اهلل(ص‬ ‫ل اهلل علیه واله) شهرســتان مبارکــه در پایان با تاکید‬ ‫بــر ضرورت ارتقای شــرایط مراکــز درمانی درمانگر‬ ‫بیماران کرونایی اذعان داشت‪ :‬بیمارستان حضرت‬ ‫محمدرسول اهلل(صل اهلل علیه واله) شهرستان مبارکه‬ ‫یکی از بیمارســتان های تحت سرپرســتی دانشگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اصفهــان و دارای ‪ 111‬تخــت خواب‬ ‫فعال است که نقش مهمی در درمان مبتالیان به‬ ‫ویروس کووید‪ 19‬داشته است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫برای ساخت مسکن به‬ ‫اصناف فراخوان داده شود‬ ‫نائــب رئیــس اول اتــاق اصنــاف ایــران در خصوص‬ ‫طــرح ســاخت یــک میلیــون واحــد مســکونی در هــر‬ ‫ســال که از سوی رئیس جمهور پیش بینی شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنوف زیادی هستند که می توانند در اجرای این طرح‬ ‫بــه دولــت کمک کننــد و اجرای ان را ممکن ســازند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬به نقل از اتاق اصناف ایران‪ ،‬جالل الدین‬ ‫محمد شــکریه اظهار کرد‪ :‬دولت می خواهد کار بزرگی‬ ‫در نظــام اقتصــادی کشــور انجــام دهــد‪ .‬بهتــر اســت‬ ‫کــه دولــت فراخوانــی بــه اصناف دهنــد تا ان دســته از‬ ‫واحدهــای صنفی تولیدی‪ ،‬توزیعی و خدمات فنی که‬ ‫مایلند در اجرای این طرح حضور فعال داشــته باشــند‪،‬‬ ‫ثبــت نام کرده و ظرفیت هــای خود را معرفی کنند‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬برای ساخت این تعداد مسکن به کاالها‬ ‫و مصالح زیادی نیاز است و برخی از اصناف می توانند‬ ‫بــا تولید‪ ،‬توزیــع و خدمات فنی این ملزومات را فراهم‬ ‫کنند‪ .‬نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت‪ :‬طبیعی‬ ‫اســت کــه دولــت بایــد اعتبارســنجی کنــد و از ظرفیت‬ ‫صنوف اســتفاده کند‪ .‬اما شــرط اســتقبال اصناف از این‬ ‫طرح پایبندی دولت به قراردادهای مالی خود با اصناف‬ ‫اســت‪ .‬شــکریه در ادامه تصریح کــرد‪ :‬روش هایی برای‬ ‫استفاده از ظرفیت صنوف در اجرای این طرح می توان‬ ‫پیشنهاد داد؛ از جمله استفاده از شرکت های متمرکز یا‬ ‫شــرکت های تخصصی‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از پیشــنهادها‬ ‫می توانداینباشد کهواحدهایصنفیثبتنامشدهدر‬ ‫قالب یک شرکت متمرکز خدمات خود را به دولت ارائه‬ ‫دهند‪ .‬در این روش‪ ،‬دولت می تواند ساخت هر بلوک‬ ‫را به یک شــرکت واگذار کند تا ســرعت اجرا باال برود‪.‬‬ ‫در مرحله هــای بعد هم می تواند ان هــا را ارزیابی کند‪.‬‬ ‫نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران ادامه داد‪ :‬پیشنهاد‬ ‫دیگر این است که شرکت های تخصصی ایجاد شوند و‬ ‫هر صنف تفکیک شده‪ ،‬مجموعه ای تشکیل داده و در‬ ‫ادامه کار را بین خودشان تقسیم کنند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫بررسی بیشتر می توان پیشنهادات دیگری هم به دولت‬ ‫ارائه کرد اما انچه مسلم است این که‪ ،‬با تسهیل ساخت‬ ‫و ساز و با استفاده از ظرفیت اصناف و پرهیز از تجربیات‬ ‫ناموفقگذشتهمی تواناینمهمراباضریبمطمئن تری‬ ‫پیشبرد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۸‬درصدی‬ ‫تولید بذر خام برنج‬ ‫در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫معــاون موسســه تحقیقــات ثبــت و گواهــی‬ ‫بــذر و نهــال وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬بیــش‬ ‫از چهــار هــزار تــن بــذر خام برنــج در ســال ‪ ۱۴۰۰‬با‬ ‫حدود هشــت درصد افزایش نســبت به ســال قبل‪،‬‬ ‫در کشــور تولیــد می شــود‪ .‬بــه گــزارش وزارت جهــاد‬ ‫یشــود‬ ‫مبصر افزود‪ :‬تخمین زده م ‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬صمد ّ‬ ‫از ایــن میــزان تولیــد بذر خام برنج‪ ،‬نزدیک به ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬تــن بــذر پــس از بوجــاری و ارزیابــی‬ ‫کیفی‪ ،‬برچســب گواهی از موسســه تحقیقات ثبت‬ ‫و گواهــی بر و نهال دریافت کنند‪ .‬معاون موسســه‬ ‫تحقیقــات ثبــت و گواهی بذر و نهــال وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی برنامــه کشــت بــذر برنــج در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫را حــدود یــک هــزار و ‪ ۳۷۷‬هکتــار در اســتان های‬ ‫گیــان و مازنــدران عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫کشــت بذر برنج در اواخر اســفند ‪ ۹۹‬و اوایل ســال‬ ‫جــاری انجام شــده و مــزارع بذری اکنون در اســتانه‬ ‫مبصــر اضافــه کــرد‪ :‬ســطح ســبز‬ ‫برداشــت هســتند‪ّ .‬‬ ‫مــزارع بــذری در گیالن نســبت به ســال قبل نزدیک‬ ‫به ‪ ۹‬درصد افزایش و در اســتان مازندران ‪ ۱۱‬درصد‬ ‫کاهــش را نشــان می دهــد‪ .‬وی دربــاره علت کاهش‬ ‫ســطح کشــت بذر برنج در مازندران اذعان داشت‪:‬‬ ‫امسال شــرکت های تولید بذر برنج با پیمانکارهای‬ ‫زبــده قــرارداد منعقــد کرده انــد و امیدوارند به رغم‬ ‫کاهش ســطح ســبز‪ ،‬بر اســاس برنامه در سال جاری‬ ‫بــذر تولید کنند‪ .‬معاون موسســه تحقیقــات ثبت و‬ ‫گواهی بذر و نهال در مورد کشت بذرهای بومی و‬ ‫محلی گفت‪ :‬ســطح کشــت بذرهای بومی و محلی‬ ‫برنــج در ســال جــاری کمــی کمتــر از ســال گذشــته‬ ‫اســت‪ ،‬زیرا ارقام جدیدی که اخیرا از ســوی موسسه‬ ‫تحقیقــات برنج معرفی شــده اند مانند گیالنه‪ ،‬انام‬ ‫و تیســا از نظــر کیفیــت نزدیــک بــه ارقــام بومــی و‬ ‫محلــی بــوده و در عین حــال تولید بیشــتری دارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه از حدود سه سال پیش ارقام‬ ‫بومــی و محلــی نیــز در یــک فرایند قانونگــذاری در‬ ‫هیــات امنــای ســازمان تحقیقــات‪ ،‬امــوزش و ترویج‬ ‫کشــاورزی وارد نظــام گواهــی محدود شــده اســت‪،‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬ســه رقم طارم هاشــمی‪ ،‬گرمه طارم و‬ ‫سنگ طارم در برنامه گواهی محدود قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫مبصــر میــزان تولیــد بــذر خــام برنــج در ســال ‪ ۹۹‬را‬ ‫ّ‬ ‫ســه هــزارو ‪ ۹۳۳‬تــن عنــوان کــرد و یــاداور شــد‪ :‬از‬ ‫ایــن میزان تولیــد پس از مراحل بوجــاری و ازمایش‬ ‫های مربوطه برای ســه هزارو ‪ ۳۷۳‬تن بذر‪ ،‬نشــان‬ ‫گواهــی صادر شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬این میــزان بذر برنج‬ ‫تولیــد شــده در ســال ‪ ۹۹‬مربــوط بــه ‪ ۱۰‬رقم اصالح‬ ‫مبصر‬ ‫شــده و ســه رقم بومی و محلی بوده اســت‪ّ .‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬ســال گذشــته نزدیک به ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫کل بذرهــای تولیــد شــده معادل حــدود ‪ ۳۴۰‬تن را‬ ‫بذرهای ارقام بومی و محلی شــامل شــدند و ارقام‬ ‫اصالح شده برنج توسط موسسه تحقیقات برنج و‬ ‫‪ ۱۱‬شرکت خصوصی و تعاونی در استان های گیالن‬ ‫و مازنــدران تولید می شــوند‪ .‬به گــزارش ایرنا‪ ،‬طبق‬ ‫امارهای موجود ساالنه بیش از سه میلیون تن برنج‬ ‫نیاز کشور است که از این میزان بیش از دو میلیون‬ ‫تن در داخل کشورو نزدیک یک میلیون تن از محل‬ ‫واردات تامین می شود‪ .‬طی سال های اخیر میانگین‬ ‫مصــرف ســرانه برنج در ایــران ســاالنه ‪ ۳۶‬تا ‪۳۶.۵‬‬ ‫کیلوگرم براورد شده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫توصیه های عضو‬ ‫کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫به وزیر جدید نفت‬ ‫عضو کمیســیون انــرژی مجلس شــورای اســامی با‬ ‫بیان اینکه صــادرات فراورده های نفتی به دلیل تنوع و‬ ‫تعــدد بازارهای مقصد‪ ،‬اســان تر از صــادرات نفت خام‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت نفت احداث پتروپاالیشــگاه ها و‬ ‫تجمیع واحدهای پاالیشــی و پتروشــیمی را در دســتور‬ ‫کار قــرار دهــد‪ .‬علیرضا ورناصری در گفت وگو با ایســنا‪،‬‬ ‫خطاب به وزیر جدید نفت اظهار کرد‪ :‬کاهش مصرف‬ ‫سوخت های فسیلی و افزایش استفاده از فراورده های‬ ‫نفتــی بــه ویــژه در بخش پتروشــیمی‪ ،‬مهمترین تحول‬ ‫صنعــت نفــت در دهــه اتی اســت کــه باید در دســتور‬ ‫کار وزارت نفــت قــرار بگیــرد‪ .‬وی افــزود‪ :‬صنعت نفت‬ ‫جهــان بــه ســوی احــداث پتروپاالیشــگاه ها و تجمیــع‬ ‫واحدهای پاالیشی و پتروشیمی گام برداشته است اما‬ ‫در صنعت نفت ایران به دلیل مشکالت مالی و رویکرد‬ ‫دولت های گذشته در خام فروشی نفت‪ ،‬این تحوالت‬ ‫به صورت مطلوب در کشور انجام نشده است و برای‬ ‫حرکــت در این مســیر نیازمنــد عزم جــدی وزارت نفت‬ ‫هستیم‪ .‬عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬میزان اشتغالزایی در پروژه های پاالیشی و‬ ‫پتروشیمیایی کشورها نشــان می دهد در دوره ساخت‬ ‫چنین پروژه هایی‪ ،‬به ازای هر ‪ ۲۵۰‬هزار بشکه ظرفیت‬ ‫پاالیشی در روز‪ ،‬حدود‪ ۱۵‬هزار نفر اشتغالزایی مستقیم‬ ‫و حــدود ‪ ۲۴‬هزار نفر اشــتغالزایی غیرمســتقیم ایجاد‬ ‫یشــود و این عدد برای دوره بهره برداری‪ ،‬به ازای هر‬ ‫م ‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار بشکه‪،‬حدود‪ ۶‬هزار نفر اشتغال زاییمستقیم‬ ‫و غیرمستقیم است‪ .‬ورناصری ادامه داد‪ :‬این اقدامات‬ ‫عالوهبر بحثاشتغالزایی‪،‬بهعبور از خا مفروشینفت‬ ‫و قطع وابستگی و خنثی سازی تحریم ها منجر خواهد‬ ‫شد و از این رو وزارت نفت باید در این مسیر گام بردارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬صــادرات فراورده های نفتی به دلیل تنوع و‬ ‫تعــدد بازارهای مقصد‪ ،‬اســان تر از صــادرات نفت خام‬ ‫اســت و در این زمینه این مســاله باید عالوه بر بحث‬ ‫توجه به توان داخلی و بومی سازی تجهیزات نفتی‪ ،‬در‬ ‫برنامه هایوزارتنفتقرار بگیرد‪.‬عضو کمیسیونانرژی‬ ‫مجلس عنوان کرد‪ :‬توسعه متوازن و پایدار زنجیره ارزش‬ ‫نفتو گاز در جهتجلوگیریاز خامفروشیو همچنین‬ ‫تالش در جهت حفظ و افزایش تولید‪ ،‬اکتشاف مخازن‬ ‫جدیــد نفــت و گاز و افزایــش ضریب بازیافــت ان ها از‬ ‫مهمترین مسایلی هستند که وزارت نفت باید به ان ها‬ ‫توجهداشتهباشد‪.‬‬ ‫دستور وزیر نیرو‬ ‫برای تقویت پروژه های‬ ‫حوزه اب و فاضالب در‬ ‫دشت ورامین‬ ‫نمایندهمردمشهرستانهایورامین‪،‬پیشواو قرچک‬ ‫در مجلس شورای اسالمی از صدور دستور وزیر نیرو برای‬ ‫تقویــت پروژه هــای حوزه اب و فاضالب دشــت ورامین‬ ‫خبــر داد‪ .‬حســین نــوش ابــادی در جمــع خبرنــگاران در‬ ‫خصــوص دیــدار با وزیر نیرو و دســتورات مهمی که طی‬ ‫این دیدار از ســوی وزیر صادر شــده اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در‬ ‫این دیدار‪ ،‬با اشــاره به وســعت جغرافیایی و جمعیت‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار نفری سه شهرستان ورامین ‪ ،‬پیشوا و قرچک و‬ ‫نیاز مردم به اب شرب سالم و نیز اب زراعی جهت تامین‬ ‫حقابه شرب و کشاورزی‬ ‫نیاز کشاورزی ‪ ،‬خواستار افزایش ّ‬ ‫شــدم ‪ ،‬همچنین در خواســت کردم که سهم برخورداری‬ ‫دیار پانزده خرداد‪ ،‬از سد ماملو به دو برابر افزایش پیدا‬ ‫کنــد تــا عدالت در توزیع اب‪ ،‬رعایت شــود‪ .‬نــوش ابادی‬ ‫افزود‪ :‬در این دیدار‪ ،‬همچنین ضرورت ساخت و تکمیل‬ ‫پروژ ههــای تصفیه خانه های فاضالب شــهرهای ورامین‬ ‫و قرچــک و جــدا کــردن ردیف ملی اعتبار تصفیه خانه‬ ‫ورامین از پاکدشت‪ ،‬توسط دکتر نوش ابادی مورد تاکید‬ ‫قرار گرفت‪ .‬وی با اشــاره به تقویت پســت‪ ۶۳‬کیلو وات‬ ‫برقبخشجوادابادوتقویتپست هایفوقتوزیعبرق‬ ‫شهرهایپیشوا‪،‬ورامینو قرچک‪،‬افزود‪:‬طرحاینموارداز‬ ‫دیگر موضوعاتی بود که مطرح و مورد تاکید قرار گرفت‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان های ورامین‪ ،‬پیشوا و قرچک در‬ ‫مجلس شــورای اســامی عنوان کــرد‪ :‬افزایش تخصیص‬ ‫اب ســد ماملــو‪ ،‬افزایش اعتبــارات و بودجه های مربوط‬ ‫به پروژه های تصفیه خانه فاضالب شــهرهای ورامین و‬ ‫قرچک‪،‬جداکردنردیفملیاعتبار تصفیهخانهورامین‬ ‫از پاکدشت‪ ،‬افزایش اعتبارات مربوط به احداث پست‬ ‫‪ ۶٣‬کیلو وات برق بخش جواداباد و تقویت پست فوق‬ ‫توزیع برق شــهرهای ورامین‪ ،‬پیشــوا و قرچک‪ ،‬از جمله‬ ‫دستورهای وزیر نیرو بود که در این دیدار‪ ،‬صادر شد‪.‬‬ ‫صادرات بیش از ‪۱۱۵‬‬ ‫هزارتن گاز مایع از بندر‬ ‫سیراف پارس‬ ‫مجری بندر سیراف پارس از بارگیری و صادرات بیش‬ ‫از ‪ ۱۱۵‬هزار تن گاز مایع از اســکله شــماره یک این بندر‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش شــانا به نقل از شــرکت نفت و گاز‬ ‫پارس‪ ،‬پیام معتمد با اشــاره به بهره برداری ازمایشــی از‬ ‫نخستیناسکلهبارگیریو صادرات گاز مایع(ال پی جی)‬ ‫بندر سیراف پارس در بهمن ماه پارسال‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون با‬ ‫پهلوگیریپنج کشتیویژهانتقال گاز مایعسرددر اسکله‬ ‫شماره یک این بندر‪ ،‬بیش از ‪ ۱۱۵‬هزار تن از این محصول‬ ‫شامل پروپان و بوتان پاالیشگا ه فاز ‪ ۱۹‬پارس جنوبی و‬ ‫شرکت پتروپاالیش کنگان‪ ،‬بارگیری و به بازارهای هدف‬ ‫صادر شــده اســت‪ .‬وی به اجرای ‪ ۱۰۰‬درصدی عملیات‬ ‫ســاخت‪ ،‬راه انــدازی و بهر هبــرداری از این بندر از ســوی‬ ‫متخصصان داخلی اشــاره کــرد و گفت‪ :‬بــا بهره برداری‬ ‫از بنــدر ســیراف پــارس‪ ،‬صــادرات محصــوالت تولیدی‬ ‫پاالیشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی واقع در منطقه‬ ‫کنگان تحقق یافت که این مهم ارزاوری فراوانی را برای‬ ‫کشور به همراه دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1158‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫معاون اب و ابفای وزیر نیرو‪:‬‬ ‫نیازمندتغییرحکمرانیدربخشابهستیم‬ ‫معاون اب و ابفای وزیر نیرو با بیان اینکه‬ ‫نیازمند تغییر حکمرانی در بخش اب هستیم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬حکمرانــی خــوب اب با توجــه به چهار‬ ‫وجــه محیــط‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬سیاســی و اقتصادی‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬قاســم تقی زاده خامســی‬ ‫در گفت وگویــی رادیویــی بــا تاکید بر ضرورت‬ ‫یــک مدیریــت قدرتمنــد در حــوزه اب کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬بــا توجه به اینکه ایــران در یک منطقه‬ ‫خشــک و نیمه خشــک قرار دارد و ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫مســاحت کشــور در منطقــه خشــک و نیمــه‬ ‫خشک است و از طرفی قرار گرفتن ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫جمعیــت کشــور در مناطقــی کــه بیــش از ‪۲۰‬‬ ‫درصد از منابع ابی را دارند و نیز پدیده تغییر‬ ‫اقلیــم که چند ســال اخیــر شــاهد ان بوده ایم‪،‬‬ ‫نیازمند یک مدیریت و ساز و کار قوی به ویژه‬ ‫در حوزه اب کشور هستیم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن حکمرانــی خــوب را دارای‬ ‫چهــار وجــه محیــط‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬سیاســی و‬ ‫اقتصــادی دانســت و گفــت‪ :‬حکمرانــی خوب‬ ‫اب هم با توجه به این چهار وجه امکان پذیر‬ ‫اســت و بایــد در کنــار اینها به ســاختار قانونی‬ ‫توجه ویژه داشته باشیم؛ یعنی مدیریت منابع‬ ‫اب بعــد از حکمرانی خوب و ســاختار قانونی‬ ‫خوب مطرح و کارگشاست‪.‬‬ ‫معــاون اب و ابفــای وزیــر نیــرو بــا اشــاره‬ ‫بــه ضعــف امایــش ســرزمین در کشــور گفــت‪:‬‬ ‫متاســفانه اصـ ًـا امایــش ســرزمین نداریــم و در‬ ‫پایــان دولــت یــک طرح کلی تهیه شــده اســت‬ ‫کــه هنــوز اشــکال و ایراداتــی دارد و تــا ایــن‬ ‫ضعف امایش درســت نشود سایر امور درست‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫تقــی زاده خامســی بــا تاکید بــر نقش مهم‬ ‫اب در همــه ابعــاد توســعه گفــت‪ :‬توســعه‬ ‫متوازن نیازمند اب اســت و اگر اب به درســتی‬ ‫تامیــن و مدیریــت نشــود صنعــت و اقتصــاد‬ ‫درست نمی شود‪.‬‬ ‫وی بــا انتقاد از برخی برنامه ریزی ها گفت‪:‬‬ ‫ایــا این درســت اســت که در کشــور مــا که ‪۸۵‬‬ ‫درصد مســاحتش خشک و نیمه خشک است‪،‬‬ ‫برویم ســراغ بخشــی کــه ‪ ۲۰‬برابــر بخش دیگر‬ ‫اب الزم دارد؟‬ ‫معاون وزیر نیرو افزود‪ :‬متاســفانه در ســال‬ ‫‪ ۸۵‬مرزهای حوضه ابریز را با مرزهای سیاســی‬ ‫بهــا را اســتانی‬ ‫کشــور یکــی کردنــد؛ یعنــی ا ‬ ‫کردنــد و نتیج ـه اش این شــده اســت کــه امروز‬ ‫واقعا‬ ‫در کشــاورزی توســعه نامتوازن داریــم و‬ ‫ً‬ ‫دیگــر نمی تــوان در بخــش کشــاورزی شــغل‬ ‫تعریف کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکل صدور پروانه چاه ها‬ ‫گفــت‪ :‬متاســفانه بی برنامــه و به وفــور پروانه‬ ‫چاه صادر کردند و در نتیجه همه می خواهند‬ ‫بدون حساب برداشت کنند‪.‬‬ ‫معــاون اب و ابفــای وزیــر نیــرو‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫بــه خاطــر مشــکالت و کمبــود اب مــا اصـ ًـا در‬ ‫کشــاورزی امــکان توســعه نداریــم و بایــد ایــن‬ ‫مســئله حــل شــود‪.‬وی بــا اشــاره بــه تعریــف‬ ‫گردشــگری بــرای ســدهای کشــور در ســال های‬ ‫اخیر گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۰۰‬مورد از ســدهای کشــور‬ ‫در ایــن طرح قــرار دارند؛ این خوب اســت اما‬ ‫هنوز راه زیادی در پیش است‪.‬‬ ‫تقی زاده خامسی با تاکید بر اینکه ظرفیت‬ ‫اب موجــود کشــور تنهــا بــه شــرط بهــره وری‬ ‫می توانــد پاســخگوی شــغل و توســعه بیشــتر‬ ‫باشــد‪ ،‬گفــت‪ ۷ :‬درصــد اب مصرفــی کشــور‬ ‫مربوط به شرب و ‪ ۳‬درصد مربوط به صنعت‬ ‫اســت کــه خوشــبختانه از طریــق بازچرخانــی‪،‬‬ ‫تصفیه و دوباره به چرخه مصرف باز می گردد‬ ‫و این پروســه حدود ‪ ۵‬میلیارد متر مکعب اب‬ ‫واچرخانــی بــه مــا می دهــد کــه در دولت قبل‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬تصفیه خانه ساختیم اما واقعیت ان‬ ‫اســت کــه در مقابــل مصارف عظیم کشــاورزی‬ ‫قابل توجه نیست‪.‬‬ ‫وی مصــارف کشــاورزی را پاشــنه اشــیل اب‬ ‫کشــور دانســت و گفــت‪ :‬راندمــان مــا در ایــن‬ ‫حوزه حداکثر ‪ ۴۵‬درصد اســت که اگر درســت‬ ‫شــود توســعه مــا تا ســه برابــر افزایــش خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در صنعــت اب‪ ،‬نبــود‬ ‫امایش و اشــکال ســاختار قانونی در حوزه اب‬ ‫را از اشــکاالت حــوزه اب دانســت و گفت‪ :‬در‬ ‫ســال ‪ ۴۵‬ســرانه اب کشــور ‪ ۶۵۰۰‬بوده است و‬ ‫امروز این رقم تا ‪ ۱۵۰۰‬کاهش داشــته اســت و‬ ‫در تعاریــف بین المللــی ایــن یعنــی کشــورمان‬ ‫در دوره تنــش ابــی قــرار دارد‪ ،‬از ســوی دیگــر‬ ‫بعد از انقالب جمعیت کشــور ‪ 2.5‬برابر شده‬ ‫اســت در حالــی که منابــع تجدیدپذیر اب ‪۳۰‬‬ ‫درصد کاهش یافته اســت‪ ،‬از این رو قوانین و‬ ‫ســاختارها باید بر اساس شرایط کنونی اصالح‬ ‫شود‪.‬‬ ‫طبــق اعــام وزارت نیــرو‪ ،‬وی بــا انتقــاد از‬ ‫برخــی برنامه ریزی های اب و کشــاورزی گفت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر مــا در ‪ ۱۷‬اســتان کشــور برنــج‬ ‫کشــت می کنیــم و حتــی گاهی در اســتان هایی‬ ‫کــه اب بــرای خــوردن نیســت برنــج کشــت‬ ‫می شود‪ .‬این نشان می دهد که اب یک مقوله‬ ‫میان بخشــی اســت و باید بخش های مختلفی‬ ‫چون جهاد کشاورزی دخالت کنند‪.‬‬ ‫تقــی زاده خامســی با انتقــاد از نبود همت‬ ‫و عــزم بــرای رفــع مشــکالت اب در ســال های‬ ‫گذشــته گفت‪ :‬ما در ســه ســال قبل اســنادی را‬ ‫بــه نام اســناد ســازگاری بــا کم ابــی جمع اوری‬ ‫و امــاده کرده ایــم کــه از پایین بــه باال طراحی‬ ‫شــده اســت؛ یعنی اطالعات مربــوط به میزان‬ ‫زمین کشاورزی‪ ،‬صنعت‪ ،‬اب شرب در استان ها‬ ‫توســط مســئوالن همــان اســتان ها جمــع اوری‬ ‫شــده و در وزارت نیــرو بررســی و تاییــد شــده‬ ‫اســت و بــه عنــوان یــک ســند در دولــت امضا‬ ‫شــده و در قالب کتابی به نام اســناد سازگاری‬ ‫با کم ابی اماده بهره گیری است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ا گــر ایــن ســند تــا امــاده شــدن‬ ‫امایش سرزمین مرجع باشد‪ ،‬می توان قدم های‬ ‫مثبتــی در حــوزه اب برداشــت‪ .‬قانونــی نیز به‬ ‫فعال در‬ ‫عنــوان قانون اب تدویــن کرده ایم که ً‬ ‫مرحله تصویب دولت است و به زودی تقدیم‬ ‫مجلس می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫امادگی کاملپاالیشگاه های گاز کشور برایورودبهفصلزمستان‬ ‫مدیــر هماهنگــی و نظــارت بــر تولیــد‬ ‫شــرکت ملــی گاز ایــران گفت‪ :‬در هفــت ماهه‬ ‫ســال ‪ ،1400‬بــرای ‪ ۱۸‬پاالیشــگاه گازی کــه در‬ ‫حــال حاضــر‪ ،‬عملیاتــی هســتند‪ ،‬یــک برنامــه‬ ‫فشــرد ه تعمیرات اساســی (اورهــال) تجهیزات‬ ‫پاالیشــگاهی تعریــف و در زمان بنــدی خــاص‬ ‫اجرا می شود تا با تامین به موقع و کافی گاز‪،‬‬ ‫بتوانیم زمستانی گرم و بدون دغدغه را پشت‬ ‫سر بگذاریم‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬مســعود زردویــان با بیان‬ ‫اینکــه بــا انجام ایــن عملیات که هــدف از ان‪،‬‬ ‫حفــظ و نگهــداری سیســتم در شــرایط کارامد‬ ‫اســت‪ ،‬قابلیــت اطمینــان مــا در پاالیشــگاه ها‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت و بــه ایــن ترتیــب‪،‬‬ ‫می توانیــم میزان فــراورش را به حداکثر ممکن‬ ‫برسانیم و مطمئن باشیم که انتقال پاک‪ ،‬ایمن‬ ‫و بهــره ور گاز انجــام خواهــد شــد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ایــن در حالی اســت کــه طی این مــدت‪ ،‬تمام‬ ‫بازدیدهــای دوره ای برای اطمینــان از عملکرد‬ ‫دســتگاه ها بــا توجــه به مســایل ایمنی صنعت‬ ‫گاز کــه لــزوم ان بــه شــدت توصیــه می شــود‪،‬‬ ‫انجــام شــده‪ ،‬ضمــن ان که تعمیــرات الزم هم‬ ‫در همین دوره انجام می شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه تعمیــرات اساســی‬ ‫پاالیشــگاه های گاز از اواســط فروردیــن مــاه‬ ‫ســال جاری اغاز شــده و تا پایان مهرماه ادامه‬ ‫خواهد داشــت‪ ،‬افزود‪ :‬بدیهی است انجام به‬ ‫موقــع تعمیــرات‪ ،‬نویدبخــش تولید پایــدار گاز‬ ‫در فصل زمستان خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شــرکت‬ ‫ملــی گاز ایــران تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫تمهیــدات‪ ،‬ارزیابی هــای ریســکی و روش های‬ ‫انتخابی انجام این کار و بازرس ـی های فنی با‬ ‫بهره منــدی از تجهیــزات روز دنیا‪ ،‬زمان انجام‬ ‫اورهال طی این ســال ها‪ ،‬به طور مداوم بهبود‬ ‫یافتــه و هــم اکنون توانســته ایم کمترین زمان‬ ‫ممکــن را بــه ان تخصیــص دهیــم تــا بتوانیــم‬ ‫بیشــترین میــزان تولید را داشــته باشــیم‪ .‬طبق‬ ‫اعــام شــرکت ملــی گاز‪ ،‬زردویان بــا بیان این‬ ‫کــه تاکنون حــدود ‪ ۶۵‬درصــد از فعالیت های‬ ‫مربــوط به تعمیرات اساســی پاالیشــگاه ها به‬ ‫اتمام رسیده‪ ،‬گفت‪ :‬از مجموع ‪ ۱۸‬پاالیشگاه‬ ‫گاز (‪ ۱۲‬پاالیشــگاه گاز پــارس جنوبــی و ‪۶‬‬ ‫شــرکت پاالیش گاز )‪ ،‬تعمیرات ‪ ۱۰‬پاالیشــگاه‬ ‫بــه اتمــام رســیده و تعمیــرات ‪ ۵‬پاالیشــگاه‬ ‫دیگــر نیــز در حــال انجــام اســت که تا شــروع‬ ‫فصــل ســرما‪ ،‬ایــن مهــم نیز بــه پایــان خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شــرکت‬ ‫ملــی گاز ایران در پایان‪ ،‬زمــان اغاز تعمیرات‬ ‫اساســی ‪ ۳‬پاالیشــگاه باقیمانــده را طــی‬ ‫طبیعتا‬ ‫روزهــای اتــی ذکر و خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫مــا تمهیــدات الزم را در ایــن زمینــه دیــده و‬ ‫پیش بینی هــای الزم را انجام داده ایم؛ تمامی‬ ‫همــکاران مــا در بخــش تولیــد و فــراورش‬ ‫هماننــد ســایر بخش هــا اماده انــد تــا ایــن‬ ‫انــرژی پــاک‪ ،‬مطمئــن‪ ،‬پایــدار و مســتمر را به‬ ‫تمامی مردم حتی تا روســتاهای دوردست نیز‬ ‫برســانند تا خدای ناکرده شــاهد افت فشار یا‬ ‫قطعی گاز در نقطه ای نباشــیم‪.‬‬ ‫فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫خرید یک دستگاه اکسیژن ساز‬ ‫شماره مناقصه ‪2000005910000012 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کردستان در نظر دارد خرید یک دستگاه اکسیژن ساز‬ ‫جهت بیمارستانهای تامین اجتماعی سقز را با برگزاری مناقصه عمومی دومرحله ای از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید ‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد‬ ‫مناقصه تا ارسال و ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها‪ ,‬از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت ( ســتاد ) به ادرس‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد والزم است مناقصه‬ ‫گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ,‬مراحل ثبت نام درســایت مذکــور و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند‪.‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ساعت ‪ 8‬صبح‬ ‫روز سه شنبه ‪ 1400/06/16‬می باشد ‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد شرایط مناقصه ‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز یک شنبه مورخ‪1400/06/21‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی ‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز چهارشنبه مورخ‪1400/6/31‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار ‪:‬ســنندج‪ ,‬خیابان شهید تعریف‪ ,‬خیابان هدایت کدپستی‬ ‫‪, 6617615981‬شــماره تلفن تماس ‪ - 33249011‬واحــد تدارکات مدیریت درمان تامین‬ ‫اجتماعی استانکردستان‬ ‫مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کردستان‬ ‫شناسه اگهی‪1187079 :‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تامین اب استان خوزستان در اولویت‬ ‫کاری وزارت نیرو است‬ ‫وزیــر نیرو گفت‪ :‬تامین اب‬ ‫بــزرگ ابرســانی گفــت‪ :‬طــرح‬ ‫شــرب‪ ،‬کشــاورزی و صنعــت‬ ‫مذکورشــامل تامیــن اب غدیــر‬ ‫اســتان خوزســتان در اولویــت‬ ‫از منابــع اب دز بــه ظرفیت ‪۱۰‬‬ ‫کاری وزارت نیــرو قــرار دارد؛‬ ‫متــر مکعب در ثانیه‪ ،‬توســعه‬ ‫بــه گونه ای که اولین جلســات‬ ‫ایســتگاه پمپــاژ ام الدبــس بــه‬ ‫علی اکبر‬ ‫محرابیان‬ ‫بررســی نحوه تامین اب پایدار‬ ‫ظرفیــت ‪ ۵‬متــر مکعــب در‬ ‫اســتان بــا حضورکارکنــان و‬ ‫ثانیهبرایشهرستان هایتحت‬ ‫مدیران وزارت نیرو به استان خوزستان اختصاص پوشش طرح و تکمیل و توسعه ایستگاه پمپاژ‬ ‫پیدا کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علی اکبر محرابیان با چمران به ظرفیت ‪ ۵‬متر مکعب در ثانیه برای‬ ‫تاکیــد بــر اینکه ارتقای کیفی و کمی اب شــرب شهرســتان اهواز اســت‪ .‬وزیر نیرو با بیان اینکه‬ ‫شــهرها و روســتاهای خوزســتان از اولویت های اجرای این پروژه به طور معمول حدود ‪ ۲۴‬ماه‬ ‫وزارت نیــرو در دولــت ســیزدهم اســت‪ ،‬افزود‪ :‬زمــان نیــاز دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اعتبار مورد نیاز این‬ ‫طــرح ابرســانی غدیر کــه اب ‪ ۲۶‬شــهر وحدود پــروژه حــدود ‪ ۱۰‬هــزار میلیارد ریال بــوده که در‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬روســتای اســتان را تامین می کند عالوه بر حال تامین است و به سازماناب و برق خوزستان‬ ‫ابگیــری از ســد کرخــه‪ ،‬از منابــع با کیفیت ســد تکلیف شــده تا ظرف مدت کمتر از یک ســال‬ ‫دز نیــز بهره مند خواهد شــد و برهمین اســاس این پروژه اجرا شود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬به رغم اینکه‬ ‫در ســه جبهه کاری ســامانه ابرســانی از ســد دز استان خوزستان در یکی ازخشک ترین سال های‬ ‫از طریــق انتقال اب از کانال چمران در دســتور تاریخی خود از نظر بارندگی قرار دارد با توجه‬ ‫کار قرار گرفته اســت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬طی بــه برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه برای تامین‬ ‫برنامه ریزی فشرده عالوه بر ارتقایکیفیت اب از اب شرب‪ ،‬صنعت و کشاورزی استان خوزستان‬ ‫طریق انتقال اب از ســد دز‪ ،‬نســبت به افزایش مشــکل خاصی وجــود نداردو نیــاز ابی بالغ بر‬ ‫ظرفیت انتقال اب به خصوص در شهرهایی از ‪ ۱۶۵‬هزار هکتار کشــت های تابستانه ایناستان‬ ‫جمله دشت ازادگان‪ ،‬ابادان‪ ،‬خرمشهر و شادگان تامین شده که برخی از کشت ها تا ابان ماه نیز‬ ‫اقدام شده است‪ .‬محرابیان در تشریح این طرح ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫داخلی سازی ‪ ۲۲‬نوع کاتالیست صنعت‬ ‫پتروشیمی به ارزش ‪ ۱۲۳‬میلیون دالر‬ ‫مدیر سرمایه گذاری شرکت‬ ‫توسعه ایجدیدکاهشمی یابد‬ ‫ملی صنایع پتروشیمی با تاکید‬ ‫و به دنبــال متنــوع کــردن ســبد‬ ‫بر حمایت و گسترش بسترهای‬ ‫تولیــد محصــوالت پتروشــیمی‬ ‫فناورانــه داخلــی در توســعه‬ ‫هســتیم‪ .‬رضایــی تصریــح‬ ‫زنجیرهتولیدصنعتپتروشیمی‬ ‫کــرد‪ :‬شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫شهرام رضایی‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنــون از ‪ ۸۵‬نــوع‬ ‫می تواننــد نقــش مهمــی را در‬ ‫کاتالیســت موجــود در صنعت‬ ‫اینــده صنعــت پتروشــیمی‬ ‫پتروشیمی ایران‪ ۲۲،‬نوع کاتالیست با ارزشی بالغ ایــران ایفــا کنند و دفتر امور توســعه کســب و‬ ‫بــر ‪ ۱۲۳‬میلیون دالر داخلی ســازی شــده اســت‪ .‬کارهــای دانش بنیان اماده هرگونه همکاری با‬ ‫بــه گــزارش شــانا به نقــل از شــرکت ملی صنایع عالقه مندان به حضور در صنعت پتروشــیمی‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬شهرام رضایی در نخستین همایش اســت‪ .‬وی با اشاره به لزوم حمایت و توسعه‬ ‫صنایع فناورانه و پیشرفته ایران که روز دوشنبه بســترهای فناورانــه داخلــی و نقــش ایــن‬ ‫(‪ ۱۵‬شهریورماه)برگزار شد‪،‬ضمنتشریحجایگاه شــرکت ها در توســعه زنجیــره تولیــد صنعــت‬ ‫کنونیصنعتپتروشیمیکشور گفت‪:‬ساالنه‪ ۳۵‬پتروشــیمی ایران افزود‪ :‬از ‪ ۸۵‬نوع کاتالیســت‬ ‫میلیون تن محصول نهایی صنعت پتروشــیمی موجود در صنعت پتروشیمی ایران‪ ،‬اکنون ‪۲۲‬‬ ‫برایمصرفصنایعپایین دستیو صادراتتولید نوع کاتالیســت با ارزشــی بالغ بر ‪ ۱۲۳‬میلیون‬ ‫می شود‪ .‬وی با تاکید بر نقش مهم شرکت ملی دالر داخلی ســازی شــده و ‪ ۱۴‬نــوع دیگــر بــا‬ ‫صنایع پتروشــیمی به عنوان شــرکتی توســعه ای ارزشی بالغ بر ‪ ۷۰‬میلیون دالر در دست اقدام‬ ‫افزود‪ :‬شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی‪ ،‬ایــدرو و است‪ ،‬همچنین با در نظر گرفتن ‪ ۶۵‬دانش فنی‬ ‫ایمیدرو ســه شــرکت بــزرگ توســعه ای به شــمار استفاده شــده در صنعــت پتروشــیمی ایــران‪۱۰ ،‬‬ ‫می روند که نقشی مهم در توسعه صنعتی کشور دانش فنی داخلی سازی شده که از مهم ترین انها‬ ‫ایفــا می کنند‪ .‬مدیر ســرمایه گذاری شــرکت ملی می توان به دانش فنی تولید پروپیلن از متانول‬ ‫صنایع پتروشــیمی ادامــه داد‪ :‬کاهــش واردات از اشاره کرد‪.‬مدیر سرمایه گذاریشرکتملیصنایع‬ ‫طریق افزایش تولید محصوالت مورد نیاز صنایع پتروشیمی با بیان اینکه تا پایان پارسال ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫پایین دستی در کشور به عنوان یک راهبرد مهم بنگاه کوچک و متوسط در کشور فعال بودند‪،‬‬ ‫مورد توجه ویژه ای قرار دارد و واردات ‪ ۶۷۰‬هزار اظهــار کــرد‪ :‬تامین خوراک مــورد نیاز این صنایع‬ ‫تن محصول به ارزش بیش از یک میلیارد دالر در بــا تعریف طرح های جدیــد از جمله طرح های‬ ‫سال گذشــته میالدی با تولیدی شدن طرح های پیشران در اینده افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫خودکفایی ‪ ۸۰‬درصدی تامین قطعات‬ ‫موردنیاز پاالیشگاهاصفهان‬ ‫مدیــر بازرگانــی کاالی شــرکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهان اعالم کرد‪ :‬اعتماد به علم جوانان سبب‬ ‫شدهپاالیشگاهنفتاصفهان‪ ۸۰‬درصدقطعات‬ ‫مــورد نیــاز خــود را از شــرکت ها و صنایع داخلی‬ ‫تامین کند‪ .‬به گزارش شــانا به نقل از پاالیشــگاه‬ ‫نفت اصفهان‪ ،‬مجید شهسواری با اشاره به اینکه‬ ‫در دوران تحریم تامین نشــدن برخی قطعات‪،‬‬ ‫ممکن بود خط تولید را دچار مشکل کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حمایت از تولیدات داخل ســبب شد تحریم ها‬ ‫به یک فرصت مناسب تبدیل و این قطعات به‬ ‫دست صنعتگران جوان کشور تولید شود‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه تا پیش از این بســیاری از قطعات از‬ ‫کشورهای اروپایی تامین می شد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫قطعــات داخلــی نســبت به نمونــه خارجــی از‬ ‫عملکــرد بهتــر و قابلیــت زیــادی دارنــد‪ .‬مدیــر‬ ‫بازرگانــی کاالی شــرکت پاالیــش نفــت اصفهان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تنها پارسال ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان صرف‬ ‫خرید قطعات از شــرکت های داخلی شد که در‬ ‫صورت خرید از شــرکت های خارجی باید سه تا‬ ‫چهار برابر هزینهمی شد‪.‬‬ ‫تامین برق شهرک های صنعتی‬ ‫ضروری است‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری تهــران بــر تامیــن بــرق بلندمدت‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان تاکیــد کــرد‪ .‬بــه‬ ‫گــزارش ایرنــا‪ ،‬حشــمت الــه عســگری در‬ ‫هفدهمیــن جلســه کمیتــه اقــدام اقتصــادی‬ ‫و مقابلــه بــا تحریــم ها گفــت‪ :‬اســتان تهران‬ ‫بــا دارا بــودن ‪ ۳۸‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی‬ ‫مصــوب و ‪۱۹‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی در‬ ‫حــال بهره برداری رتبه نخســت جذب اعتبار‬ ‫برای ایجاد شــهرک های صنعتی و زیرساخت‬ ‫را در ســال گذشــته بین اســتان های کشــور به‬ ‫خــود اختصــاص داده کــه نشــان از ظرفیــت‬ ‫بــاالی اســتان در جــذب ســرمایه گــذاری در‬ ‫ابعــاد مختلــف دارد‪ .‬وی اظهارداشــت ‪ :‬یکی‬ ‫از دغدغــه های مهم صنعتگران داشــتن برق‬ ‫پایــدار واحدها اســت کــه باید با اســتفاده از‬ ‫شیوه های دانش بنیان و علمی فراهم شود‪.‬‬ ‫معــاون اقتصــادی اســتاندار تهــران افــزود‪ :‬با‬ ‫توجه به ظرفیت های ایجاد شده تولید برق‬ ‫در کشــور و افزایــش تقاضــای ناشــی از رشــد‬ ‫توسعه صنعتی استان ضرورت دارد بسترهای‬ ‫الزم بــرای تولیــد مــورد نیاز برق فراهم شــود‬ ‫و هرچــه ســریعتر متقاضیــان ‪ CHP‬تعییــن‬ ‫تکلیف گردند و این امادگی در سطح استان‬ ‫در داخل شهرک های صنعتی جهت واگذاری‬ ‫زمین رایگان و ســایر مشوق های دیگر وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی گفــت‪ :‬انعقــاد توافقنامــه چهــار‬ ‫جانبــه بــرای تامین برق شــهرک های صنعتی‬ ‫قرچــک‪ ،‬دماونــد‪ ،‬فیروزکــوه و شــهرک شــهید‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬همچنیــن انتقال اب از ســد ماملو‬ ‫به شــهرک های صنعتی عبــاس اباد‪ ،‬از جمله‬ ‫اقدامات مهم در طول یک سال گذشته بوده‬ ‫که باعت تحرک و پویایی زیادی در صنعت‬ ‫استان شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اجرایطرحواکسیناسیونرانندگان‬ ‫وانت بارهادر مشکین دشت‬ ‫در راســتای حفظ ســامتی‬ ‫داشت؛ پس از پیگیری و انجام‬ ‫راننــدگان وانت بارهــا در پــی‬ ‫واکسیناسیونرانندگانتاکسی‪،‬‬ ‫شیوع موج پنجم ویروس کرونا‪،‬‬ ‫واکسیناســیون راننــدگان و‬ ‫طرح واکسیناسیون رانندگان و‬ ‫فعاالن حمل ونقل و بار شهری‬ ‫فعاالن حمل ونقل بار شــهری‬ ‫نیز در دســتور کار این ســازمان‬ ‫علیرضا فرهادی‬ ‫مشکین دشــت بــا جدیــت از‬ ‫قــرار گرفــت کــه بــا تاکیــدات‬ ‫سویمدیریتشهریو پیگیری‬ ‫بغدادی‪،‬شهردارمشکین دشت‬ ‫مدیریت ســازمان حمل ونقل دنبال شــد تا این و مســاعدت رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان‬ ‫قشــر از رانندگان نیز با دریافت واکســن کرونا از شهرســتان فردیس بیش از ‪ ۳۰۰‬نفــر از رانندگان‬ ‫اینبیماریایمنشوند‪.‬‬ ‫وانت بارهای ســطح شــهر برای نخستین بار در‬ ‫علیرضــا فرهــادی رئیــس مدیریت ســازمان مشکین دشت‪ ،‬اولین دوز از واکسن خود در برابر‬ ‫حمل ونقلمشکین دشتدر اینخصوصاظهار ویروس منحوس کرونا را دریافت کردند‪.‬‬ ‫‪ ۴‬میلیارد تومان بسته معیشتی در مناطق‬ ‫محروم گلستان توزیع می شود‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور‬ ‫مختلف باکیفیت مناســب به‬ ‫خیریه گلســتان گفــت‪ :‬بیش از‬ ‫ارزش هر بسته ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫هشت هزار بسته معیشتی به‬ ‫ودرمجموعچهار میلیاردتومان‬ ‫ارزش هر بسته ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫طی دو مرحله در ماه محرم و‬ ‫ودرمجموعچهار میلیاردتومان‬ ‫صفــر در نقاط کمتر برخــوردار‬ ‫روح ا‪ ...‬سلیمانی‬ ‫در نقاطکمتر برخوردار گلستان‬ ‫اســتان بیــن نیازمنــدان توزیــع‬ ‫فرد‬ ‫توزیعمی شود‪.‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم روح ا‪ ...‬سلیمانی فرد اظهار‬ ‫ویبیان کرد‪:‬همچنیندر اغاز سالتحصیلی‬ ‫کرد‪ :‬در راستای لبیک به فرمایش رهبر انقالب و جدید هزار بســته مهر تحصیلی و نوش ـت افزار‬ ‫اجرایامینانهنیاتواقفانچهاردهمینرزمایش ایرانــی‪ -‬اســامی در مناطــق محــروم توزیــع‬ ‫یشــود‪ .‬ســلیمانی فرد گفت‪ :‬در اســتانه ســال‬ ‫سراســری مواسات هم زمان با کشور در گلستان م ‬ ‫اجرامی شود‪.‬‬ ‫تحصیلــی امیدواریم بتوانیم باهمت وقف و با‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان افزود‪ :‬همکاری دستگاه های فرهنگی مشکلی از اقشار‬ ‫بیش از هشت هزار بسته معیشتی شامل اقالم اسیب پذیر جامعهراحلکنیم‪.‬‬ ‫عنایت خاص امام رضا (ع) شامل حال‬ ‫استاد «موید» بوده است‬ ‫قائم مقــام تولیــت اســتان‬ ‫برنامه های خود در این حوزه را‬ ‫قدس رضوی با اشاره به جایگاه‬ ‫توسعه داده است‪ ،‬این اهتمام‬ ‫برجستهاستاد«سیدرضاموید»‬ ‫و توجهنیز نشات گرفتهاز نگاه‬ ‫در شــعر ایینی‪ ،‬گفت‪ :‬عنایت‬ ‫و بــاور رهبــر انقــاب در ایــن‬ ‫اهل بیــت (ع) به ویــژه لطــف‬ ‫حوزه اســت و بــه خاطر داریم‬ ‫مالک رحمتی‬ ‫حضــرت رضــا (ع) شــامل حال‬ ‫کــه دیــدار بــا شــاعران همواره‬ ‫ایشــان بــوده و مــدال خادمی‬ ‫یکیاز برنامه هایثابتساالنه‬ ‫حضرت بر سینه این شاعر بزرگ ما می درخشد‪ .‬ایشان بوده و این سنت حسنه در استان قدس‬ ‫مالــک رحمتی در مراســم رونمایی از مجموعه رضوی نیز ساری و جاری شده است‪.‬‬ ‫کاملاشعار استادسیدرضامویدباعنوان«دیوان‬ ‫وی به برخی از ویژگی های شــاخص اســتاد‬ ‫موید» که در تاالر قدس حرم مطهر رضوی برگزار موید نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬صحبت کردن درباره‬ ‫شــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تولیت اســتان قــدس رضوی‪ ،‬اســتاد موید ان هم در جمع فرهیختگان عرصه‬ ‫اهتمام ویژه ای نســبت به شــعر ایینــی دارند و شــعر و شــاعری‪ ،‬بسیار سخت است‪ ،‬اما من در‬ ‫به همین دلیل اســت که از زمان حضور ایشــان معرفی ایشــان می گویم که ســه عنایت شــامل‬ ‫در این استان‪ ،‬برنامه های بسیاری خوبی در این حال اســتاد موید شده است‪ .‬اولین ان‪ ،‬لطف و‬ ‫زمینهاجراشدهاست‪.‬‬ ‫عنایتخداوندبهایشاناست کهروحیلطیفی‬ ‫وی با ابالغ ســام ویژه تولیت اســتان قدس به ایشان داده و این روح لطیف‪ ،‬توانسته چنین‬ ‫رضوی به استاد موید افزود‪ :‬در جامعه کنونی و اثار ارزشمندی را خلق کند‪.‬‬ ‫در قیل وقال زندگی مادی‪ ،‬انچه طبق اموزه های‬ ‫رحمتی ادامه داد‪ :‬دومین عنایتی که شامل‬ ‫دینو رهنمودهایاهل بیت(ع)‪،‬موجبارامش حال ایشان شده‪ ،‬عنایت اهل بیت (ع) و در راس‬ ‫و ســعادت انســان خواهد بود‪ ،‬تفکر در قران و ا نهــا حضرت رضا (ع) اســت که مدال خادمی‬ ‫توسل به اهل بیت (ع) است‪.‬‬ ‫حضرت نیز بر ســینه این شاعر بزرگوار ایینی ما‬ ‫رحمتی افزود‪ :‬زبان شعر یکی از این ابزارهای می درخشــد؛ و ســومین عنایــت ویــژه‪ ،‬عنایــت‬ ‫هنــری اســت که هــم جهانیــان پیــام ان را درک خاص حضرت زهرا (س) به این استاد عزیز است‬ ‫می کننــد و هم جوانان‪ ،‬نخبگان و فرهیختگان به گونه ای که استاد موید‪ ،‬با غزلی درباره صدیقه‬ ‫می تواننــد بــا ان ارتبــاط بگیرند‪ ،‬بنابرایــن برای طاهره(س)در افکار عمومیشناختهمی شوندو‬ ‫جهان امروز که تشنه معارف و معنویت است‪ ،‬این یکافتخار بزرگبرایشاناست‪.‬‬ ‫اگر بخواهیمپاسخ هایمناسبیداشتهباشیمکه‬ ‫قائم مقام تولیت استان قدس رضوی گفت‪:‬‬ ‫در دل وجان مخاطبان بنشیند‪ ،‬باید از زبان هنر و وظیفه داریم قدردان بزرگانی مثل استاد مویدها‬ ‫در راس ان ها‪ ،‬از شعر استفاده کنیم‪.‬‬ ‫و بسیاری دیگر از بزرگان این عرصه باشیم و با‬ ‫قائم مقــام تولیــت اســتان قــدس رضــوی در برپایی ایین های نکوداشت و انتشــار اثارشان‪،‬‬ ‫ادامه گفت‪ :‬استان قدس رضوی جایگاه ویژه ای یاد‪ ،‬نام و اشــعار ان ها را همواره تبلیغ و ترویج‬ ‫برای شعر ایینی قائل بوده و در سال های اخیر کنیم‪.‬‬ ‫مراجعه بیش از ‪ ۲۳‬هزار ناوگان سنگین‬ ‫به مراکز معاینه فنی کرمانشاه‬ ‫مدیــرکل راهــداری و‬ ‫بــه ایــن مرا کــز مراجعــه‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫کرده انــد کــه از ایــن تعــداد‬ ‫کرمانشــاه گفــت‪ :‬از ابتــدای‬ ‫خــودرو ‪ ۲۰‬هــزار و ‪۶۲۱‬‬ ‫ســال جــاری تاکنون ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫خــودرو ســنگین موفــق بــه‬ ‫و ‪ ۳۶۷‬خــودرو ســنگین بــه‬ ‫اخذ معاینه فنی شده اند که‬ ‫فریبرز کرمی‬ ‫مرا کــز معاینــه فنــی اســتان‬ ‫تعــداد خودروهــای ســنگین‬ ‫کرمانشــاه مراجعــه کرده انــد‪ .‬فریبــرز کرمی مراجعه کننده نســبت به ســال گذشــته ‪6/2‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در راســتای ارتقــای ایمنــی درصــد رشــد داشــته اســت‪ .‬کرمــی افــزود‪:‬‬ ‫در تــردد جــاده ای‪ ،‬حفــظ محیط زیســت تعــداد خودروهــای مــردود شــده ‪ ۲‬هــزار و‬ ‫از الودگــی‪ ،‬کاهــش ترافیــک ناشــی از نقص ‪ ۷۴۶‬خودرو اســت که تعداد مردودی های‬ ‫فنــی خــودرو در جاده ها کلیه وســایل نقلیه امســال ‪ ۳۷‬درصــد بیشــتر از ســال گذشــته‬ ‫ســنگین ملــزم بــه داشــتن برگــه معاینه فنی اســت‪ .‬مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل‬ ‫خــودرو هســتند و از ابتــدای ســال جــاری جاده های اســتان کرمانشــاه گفت‪ :‬با توجه‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۳۶۷‬خودرو ســنگین به بــه متصــل بــودن تمامــی مرا کــز به ســامانه‬ ‫مراکز معاینه فنی اســتان کرمانشاه مراجعه ســیمفا (سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران)‬ ‫کرده اند‪.‬وی گفت‪ :‬اســتان کرمانشــاه دارای نتایج حاصل از تســت خودروها رصد شــده‬ ‫‪ ۶‬مرکــز معاینه فنی اســت کــه در پنج ماهه و در صــورت عــدم وجــود مشــکل گواهــی‬ ‫ســال جاری ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۳۶۷‬خودرو سنگین معاینه فنی صادر می شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1158‬‬ ‫عملیاتی که با گذشت ‪ 5‬سال هنوز به طور کامل اجرایی شده است‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 4‬بانده شدن مسیر ایالم‪-‬مهران در پیچ وعده ها‬ ‫بیــش از پنــج ســال از عملیــات اجرایــی‬ ‫چهاربانــده شــدن مســیر ایالم‪-‬مهــران می گذرد‪،‬‬ ‫به دلیل بی توجهی وزارت راه و شهرســازی هنوز‬ ‫این جاده به طور کامل چهاربانده نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گزارش مهر‪ ،‬محوری که ســابقه تــردد بیش از‬ ‫دو میلیون زائر در ایام اربعین و روزانه یک هزار‬ ‫کامیون حمل کاال به کشور عراق را دارد‪ ،‬باوجود‬ ‫قو لهــای مکــرر مســئوالن در ســال های گذشــته‬ ‫تکمیل این طرح مهم با تاخیر چندســاله مواجه‬ ‫شده است‪ .‬محور ایالم‪ -‬مهران یکی از مهم ترین‬ ‫محورهای ترانزیتی غرب کشــور اســت‪ ،‬جاده ای‬ ‫که شــاهراهی برای صادرات کاال به کشــور عراق‬ ‫یشــود‪ .‬محــوری کــه در ســال های‬ ‫محســوب م ‬ ‫گذشته سابقه تردد بیش از یک هزار کامیون کاال‬ ‫در روز را دارد‪ ،‬باوجــود حجــم بــاالی ترددها اما‬ ‫مســیر همچنان برای رانندگان خوشایند نیست‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه مســئوالن گمــرک اســتان در اوج کار‬ ‫تقریبا ســاالنه حدود ‪ ۱۰۷‬تا ‪ ۱۱۰‬هزار کامیون به‬ ‫ً‬ ‫مرز مهران وارد می شوند‪ ،‬در سال ‪ ۹۷‬حدود ‪۱۰۸‬‬ ‫هزار و در سال ‪ ۹۹‬با توجه به کرونا و تعطیالتی‬ ‫که بود حدود ‪ ۵۰‬هزار کامیون وارد گمرک مهران‬ ‫یشــود که دوباره کار‬ ‫شــده اســت؛ اما چند ماه م ‬ ‫توسعه و بهسازی جاده اغازشده اما ظاهرا روند‬ ‫کار پیشرفت کاملی نداشته است‪.‬‬ ‫لزوم تالش جدی مسئوالن برای تکمیل‬ ‫چهاربانده شدن محور ایالم‪-‬مهران‬ ‫یکــی از رانندگانــی کــه ب هصــورت روزانــه در‬ ‫این مســیر تردد دارد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬جاده ایالم به‬ ‫مهــران از کیفیت خوبی برخوردار نیســت برخی‬ ‫نقاط موج های بی اندازه ای دارد‪ .‬مهدی صادقی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اســفالتی کــه بــرای تعمیــر جــاده‬ ‫اســتفاده می کننــد بعد شــش ماه خودب هخــود از‬ ‫یشــود‪ .‬وی افزود‪ :‬باکارهایی که بر‬ ‫زمیــن جدا م ‬ ‫روی این محور انجام گرفته تقریبا نسبت به اول‬ ‫بهتر شــده اما به نظر من حدود ‪ ۶۰‬درصد جای‬ ‫کار مانــده اســت‪ .‬صادقــی اضافه کــرد‪ :‬با توجه‬ ‫بــه اینکه این محور پرتردد اســت‪ ،‬نیاز به تالش‬ ‫جــدی مســئوالن برای تکمیــل چهاربانده شــدن‬ ‫دارد‪ ،‬قبال جاده پیچ های خطرناکی داشت ولی‬ ‫االن تا حدودی بهتر شــده اما در زمســتان سطح‬ ‫این جاده لغزندگی زیادی دارد‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬درصد تصادفات ایالم در محور ایالم‪-‬‬ ‫مهران رخ می دهد‬ ‫رئیــس پلی ـس راه ایالم اظهــار کــرد‪ ۱۵ :‬درصد‬ ‫تصادفــات کل اســتان ایــام در این محــور ایالم‬ ‫بــه مهــران رخ می دهد‪.‬رضــا همتــی زاده افــزود‪:‬‬ ‫‪ ۲۰‬کیلومتــری ابتدایی جــاده ایالم‪-‬مهران یعنی از‬ ‫روســتای مهدی ابــاد تا جنــدا‪ ...‬ب هصــورت دوخطه‬ ‫اســت و بایــد اهتمام جــدی در بحث چهار خطه‬ ‫کردنایننقطهو حذفسه نقطهحادثه خیز انجام‬ ‫شود‪ .‬مدیرکل راه و شهرسازی ایالم اظهار کرد‪ :‬مسیر‬ ‫ایالم‪ -‬مهران به چهار قطعه برای چهاربانده شدن‬ ‫یشــود‪ ،‬قطعه اول ‪ ۱۱‬کیلومتر که هفت‬ ‫تقســیم م ‬ ‫کیلومتــر ان بــه بهره برداری رســیده و چهار کیلومتر‬ ‫باقی مانده در دســت اجرا اســت‪ .‬عبــدا‪ ...‬بهادری‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن چهار کیلومتــر دارای دو تونل که تونل‬ ‫شمارهیکانبهطول‪ ۷۱۰‬کیلومتر عملیاتتکمیلی‬ ‫ان در حال مناقصه است‪ ،‬تونل دوم به طول ‪۸۵۰‬‬ ‫متر پیمانکار مشغول الینینگ است‪ ،‬مابقی طول‬ ‫مسیر طبق قول پیمانکار تا قبل اربعین به مرحله‬ ‫پایــه می رســد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قطعــه دوم به طول‬ ‫‪ ۱۹‬کیلومتــر کــه ‪ ۱۳‬کیلومتر ان قبل بــه بهره برداری‬ ‫رســیده است‪ ۶ ،‬کیلومتر در مرحله اغاز بیس ریزی‬ ‫اســت و پیش بینی ما این اســت حداکثر طرف دو‬ ‫مــاه اینــده بــه بهر هبــرداری برســد‪ .‬بهــادری عنوان‬ ‫کرد‪ :‬قطعه ســوم از صالح اباد تا مهران به طول ‪۵۰‬‬ ‫قبال ‪ ۳۰‬کیلومتر ان به بهره برداری رســیده‬ ‫کیلومتــر ً‬ ‫اســت‪ ۱۰ ،‬کیلومتر ان نیاز به مرحله روکش دارد‪۲ ،‬‬ ‫کیلومتر انشاملدو دستگاهپلدر کیلومتر ‪ ۵۵‬اماده‬ ‫بهر هبــرداری اســت‪ .‬مدیــرکل راه و شهرســازی ایالم‬ ‫عنوان کرد‪ :‬پل کیلومتر ‪ ۵۶‬به طول ‪ ۱۸۰‬متر اســت‬ ‫که ‪ ۹۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد که پیش بینی‬ ‫می شود حداکثر ظرف یک ماه اینده به بهره برداری‬ ‫برســد‪ .‬بهــادری افــزود‪ :‬قطعــه چهــارم در قالب ‪۸‬‬ ‫کیلومتر در حدود ‪ ۴۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‬ ‫که با تخصیصی که اخیرا تزریق شده و در حدود‪۵۵‬‬ ‫میلیاردتوماندر طیچندروز گذشتهبهپیمانکاران‬ ‫پرداخت شدهاست‪،‬نهایتا کلطولمسیر حداکثر تا‬ ‫یک سال اینده بتواند به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫موفقیت اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان گلستان در بیست و دومین‬ ‫جشنوارهشهیدرجایی‬ ‫بیســت و دومین جشــنواره شــهید رجایــی و اعالم دســتگاه های‬ ‫برتر استانی این جشنواره در محل سالن جلسات استانداری گلستان‬ ‫برگزار شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی اداره کل اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫استان گلستان‪ ،‬سید علیرضا حسینی طلب مدیرکل استان گفت‪ :‬اداره‬ ‫کل اموزش فنی و حرفه ای استان در بیست و دومین جشنواره شهید‬ ‫رجایی و در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫در گروهاموزش‪ ،‬پژوهشو فرهنگی به عنواندستگاه برتر انتخاب شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن جشــنواره در ‪ 5‬گروه اموزش‪ ،‬پژوهش و فرهنگی‪،‬‬ ‫تولید و خدماتی‪ ،‬زیربنایی و توسعه ساخت‪ ،‬سالمت و رفاه اجتماعی‬ ‫و عمومی و قضایی دســتگاه های اجرایی را مورد ارزیابی قراردادند‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت در گروه امــوزش‪ ،‬پژوهش و فرهنگی دســتگاه های‬ ‫اجرایی اموزش وپرورش‪ ،‬میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‪،‬‬ ‫دانشــگاه و موسسات اموزش عالی‪ ،‬مرکز تحقیقات کشــاورزی‪ ،‬پارک‬ ‫علمو فناوری‪،‬دانشگاهپیامنور‪ ،‬کتابخانه هایعمومی‪ ،‬کانونپرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان‪ ،‬حج و زیارت‪ ،‬اوقاف و امور خیریه‪ ،‬ورزش‬ ‫و جوانان و تبلیغات اسالمی حضور دارند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاونعمران‪،‬حمل ونقلشهرداریمشهدخبر داد‪:‬‬ ‫اتمام حفاری تونل خط سه قطار شهری در جبهه شمالی تا پایان امسال‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬معاون عمران‪ ،‬حمل ونقل و ترافیک‬ ‫شهرداریمشهدگفت‪:‬حفاریتونلخطسهدر جبههشرقیحدفاصل‬ ‫میدان فردوســی تا شــهرک شــهید ابوذر پایان امسال به اتمام خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫خلیــل ا‪ ...‬کاظمــی در این خصوص‪ ،‬افــزود‪ :‬در بازدیدی که رئیس‬ ‫و جمعی از اعضای شــورای اســامی شهر مشــهد مقدس از خط دو‪،‬‬ ‫سه و چهار قطار شهری داشتند از نزدیک در جریان روند احداث این‬ ‫خطوطقرار گرفتند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه در بازدید اعضای شورای اسالمی شهر از خط سه‬ ‫گزارشــی از وضعیت احداث این خط ارائه شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خط ســه‬ ‫قطار شهری به طول ‪ 28.5‬کیلومتر حدفاصل الهیه تا شهرک ابوذر در‬ ‫حال اجرا است که تاکنون‪ 17‬کیلومتر تونل خط سه به صورت مکانیزه‬ ‫توســط دستگاه حفار اجراشــده اســت‪ .‬معاون عمران‪ ،‬حمل ونقل و‬ ‫ترافیکشهرداریمشهدتصریحکرد‪:‬یکیاز اولویت هایمابهره برداری‬ ‫از فاز یک خط سه قطار شهری حدفاصل میدان شهدا‪ ،‬حرم مطهر تا‬ ‫پایانه مسافربری امام رضا (ع) است که رئیس و اعضای شورای اسالمی‬ ‫شــهر مشــهد مقدس نیز بر این نکته تاکیددارند که این بخش مهم‬ ‫طی دو ســال اینده به بهره برداری برســد‪ .‬کاظمی ادامه داد‪ :‬احداث‬ ‫و بهره برداری از فاز یک خط سه قطار شهری به مبلغی حدود ‪3500‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که شورای شهر بر حمایت همه جانبه در‬ ‫تامین منابع مالی موردنیاز از طریق انتشار اوراق مشارکت‪ ،‬وام و سایر‬ ‫منابعتاکیددارندو از انحمایتخواهندکرد‪.‬ویافزود‪:‬همچنینیکی‬ ‫دیگر از مواردی که در این بازدید موردتوجه رئیس و اعضای شــورای‬ ‫اسالمیشهر مشهدقرار گرفتاتمامحفاریتونلخطسهقطار شهری‬ ‫بود‪ .‬معاون عمران‪ ،‬حمل ونقل و ترافیک شهرداری مشهد با اشاره به‬ ‫اینکه تاکنون ‪ 17‬کیلومتر از تونل خط سه حفاری شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حفاریدر جبههشرقی کهاکنونبه صورتمکانیزهدر حالانجاماست‬ ‫تا پایان سال‪ 1400‬به اتمام خواهد رسید‪ ،‬لذا به گونه ای برنامه ریزی شده‬ ‫تا ابتدای سال‪ 1401‬دستگاه حفار به امامت منتقل شده و ادامه حفاری‬ ‫تونل خط سه در جبهه غربی به صورت مکانیزه انجام شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫هجومریز گردهابهدیار سبز هیرکان‬ ‫مدیرکلمنابعطبیعیوابخیزداریگلستانبابیاناینکهخاکشمال‬ ‫اســتان لســی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬این خاک اگر یک بار شخم بخورد تبدیل‬ ‫به ریز گرد خواهد شــد‪ .‬عبدالرحیم لطفی با اشــاره به اینکه برخی از‬ ‫دستکاری ها در رودخانه ها هم سبب ایجاد ریز گرد می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بزرگ تریناقدامبرایمقابلهباریزگردهاحفظپوشش گیاهیاناست‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری گلســتان تصریح کرد‪ :‬می توان با‬ ‫پدیده تغییر اقلیم مقابله کرد اما این مسئله چند بعد دارد که باید‬ ‫با دنیا هماهنگ باشیم‪ .‬لطفی اضافه کرد‪ :‬در گمیشان‪ ۳۸‬هزار هکتار‬ ‫مرتع‪ ،‬در اق قال‪ ۷۰‬هزار هکتار مرتع و در گنبدکاووس‪ ۳۰۰‬هزار هکتار‬ ‫مرتــع وجــود دارد و باید اقداماتی از قبیل بوتــه کاری و غیره در ان ها‬ ‫انجام می شود‪ .‬وی با اشاره به توان اهالی منطقه در حفظ مراتع‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪:‬در سهسال گذشتهسه هزار و‪ ۶۰۰‬همیار طبیعت را جذب کرده ایم‬ ‫و صندوقتوسعهمنابعملیایجادشدهتااز بومیانحمایتکند‪.‬ایجاد‬ ‫چهار هزار هکتار هاللی ابگیر‪ ،‬بذرپاشی در هفت هزار هکتار از اراضی‬ ‫شمال استان و پروژه حفاظت و قرق در سطح ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار از‬ ‫اراضی برخی از اقداماتی بود که لطفی به ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ارتقایجایگاهدانشگاهسمناندر رتبه بندیبین المللیموسسهتایمز‬ ‫معــاون پژوهــش و فناوری دانشــگاه ســمنان گفــت‪ :‬نام این‬ ‫دانشــگاه بــرای ســومین ســال متوالــی در رتبه بنــدی بین المللــی‬ ‫موسســه تایمز در ســال ‪ ۲۰۲۲‬قرار گرفت و امســال این جایگاه‬ ‫ف ا‪ ...‬ســعدالدین گفــت‪ :‬در رتبه بندی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫بهبود یافت‪ .‬ســی ‬ ‫موسســه تایمــز دانشــگاه ســمنان در رتبــه ‪ ۱۰۰۱‬تــا ‪ ۱۲۰۰‬قــرار‬ ‫گرفــت کــه نســبت بــه ســال قبل جایــگاه بهتــری اســت‪ .‬معاون‬ ‫پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ســمنان افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۲۰۲۲‬بــا‬ ‫ورود ‪ ۱۲‬دانشــگاه جدیــد‪ ،‬نام ‪ ۵۸‬دانشــگاه جمهوری اســامی‬ ‫ایــران در جمــع ‪ ۱۶۰۰‬دانشــگاه برتــر جهــان از ‪ ۹۹‬کشــور قــرار‬ ‫دارد‪ .‬ســعدالدین بیــان کــرد‪ :‬دانشــگاه ها در ایــن رتبه بنــدی بــا‬ ‫‪ ۱۳‬شــاخص در قالــب ‪ ۵‬معیــار کلــی اموزش بــا وزن ‪ ۳۰‬درصد‪،‬‬ ‫پژوهــش با وزن ‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬اســتنادات بــا وزن ‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬وجهه‬ ‫بین المللــی بــا وزن ‪ 7/5‬درصــد و ارتباط با صنعــت با وزن ‪۲.۵‬‬ ‫درصد موردســنجش قرار گرفتند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬پایگاه رتبه بندی‬ ‫تایمــز جهت ارزیابی دانشــگاه ها قســمتی از اطالعات موردنیاز‬ ‫خود را از خود دانشــگاه ها‪ ،‬قســمتی دیگر را از نظرســنجی ها و‬ ‫اطالعات پژوهشی و استنادات را از پایگاه اطالعاتی اسکوپوس‬ ‫تهیــه می کنــد‪ .‬پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از مشــهورترین نظام‬ ‫های رتبه بندی بین المللی دانشــگاه ها اســت که نخستین بار در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۴‬بــا همــکاری تایمز و کیواس تحت عنــوان رتبه بندی‬ ‫تایمــز‪ -‬کیــواس و از ســال ‪ ۲۰۱۰‬بــه بعــد بــا همــکاری موسســه‬ ‫تامســون رویترز منتشر شد‪ .‬دانشگاه سمنان ‪ ۱۴‬هزار دانشجو و‬ ‫‪ ۸۰۰‬عضو هیئت علمی دارد و ســه نفر از اســتادان این دانشــجو‬ ‫جزو یک درصد دانشمندان پر استناد جهان محسوب می شوند‬ ‫جایــگاه ایــن دانشــگاه در ســال های اخیــر در رتبه بندی هــای‬ ‫بین المللــی شــانگهای‪ ،‬الیــدن و تایمــز به صــورت قابل توجهــی‬ ‫ارتقا یافت‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫‪ ۸۵‬درصد مساحت استان‬ ‫اصفهان درگیر خشکسالی‬ ‫متوسط تا بسیار شدید‬ ‫مدیرکلهواشناسیاستاناصفهانبابیاناینکهبارندگی‬ ‫پاییــز امســال دیرهنگام و کمتــر از نرمال خواهــد بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بهبود بارش ها را از نیمه زمستان خواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گــزارش مهر‪ ،‬حمیدرضا خورشــیدی درباره وضعیت‬ ‫بارشــی اســتان در ماه هــای پیــش رو‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بارندگی ها در سطح استان اصفهان در سه ماهه فصل‬ ‫پاییز کمتر از نرمال و به طور عمده از اذرماه اغاز خواهد‬ ‫شــد و تا مــاه دی بارش قابل توجهی نخواهیم داشــت‬ ‫اما امید است وضعیت بارندگی ها از نیمه زمستان بهتر‬ ‫شــود‪ .‬وی بــا تاکید بــر اینکه بارش هــای موثر بر منابع‬ ‫ابی استان با تاخیر خواهد بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬یا توجه به‬ ‫این شــرایط اتخاذ تدابیر الزم برای کشــت دیم به ویژه‬ ‫در مناطــق غــرب اســتان ضــروری اســت که کشــاورزان‬ ‫زمــان موعــد کشــت دیم را بــه تاخیر اندازنــد‪ .‬مدیرکل‬ ‫هواشناســی اســتان اصفهان با بیان اینکه در ســال ابی‬ ‫کنونی (مهر ‪ )۱۴۰۰ -۱۳۹۹‬تا دهم شــهریورماه امســال‬ ‫حــدود ‪ ۷۰‬درصد بارش های اســتان تامین شــده اســت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬طبق امارها اختالف درصد تامین بارش ها در‬ ‫بسیاری از استان های کشور منفی است و بارندگی ها در‬ ‫استان اصفهان نیز امسال ‪ ۳۰‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫خورشــیدی با اشــاره به اینکه بارش های تاکنون استان‪،‬‬ ‫تامین کننــده یک ســال ابی نبوده اســت‪ ،‬ابراز داشــت‪:‬‬ ‫امســال حتی برخی از مناطق استان ‪ ۵۰‬درصد بارش ها‬ ‫را دریافــت نکردنــد؛ همچنین بر پایه امار مقایس ـه ای‬ ‫میانگین بارش استان اصفهان از ابتدای سال ابی تا دهم‬ ‫شهریور ‪ ۱۰۹‬میلی متر است درحالی که در مدت مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۶۵‬میلی متر و نسبت به بلندمدت ‪۱۵۶‬‬ ‫میلی متر بوده است‪ .‬وی همچنین به میانگین بارشی در‬ ‫کوهرنگ‪ ،‬سرشاخه اصلی زاینده رود اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بارش هــای تاکنــون ســال ابی جــاری در کوهرنــگ ‪۸۲۱‬‬ ‫میلی متر است درحالی که در مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۱۱۷۷‬میلی متر و در متوسط بلندمدت ‪ ۱۳۵۶‬میلی متر‬ ‫بوده است و بر این اساس بارش های سال جاری نسبت‬ ‫به سال گذشته ‪ ۳۰‬درصد و در مقایسه با بلندمدت ‪۴۰‬‬ ‫درصد کاهش یافته اســت‪ .‬مدیرکل هواشناســی اســتان‬ ‫اصفهان با بیان اینکه ‪ ۸۵‬درصد مساحت این استان در‬ ‫یک سال اخیر درگیر خشکسالی متوسط تا بسیار شدید‬ ‫شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬بررســی ها در یک دوره‬ ‫‪ ۱۰‬ســاله نشان می دهد وسعت خشکســالی در استان‬ ‫اصفهان به بیش از ‪ ۷۴‬درصد رسیده است‪ .‬خورشیدی‬ ‫ابراز داشــت‪ :‬شرایط کم بارشی‪ ،‬باال بودن میانگین دما‬ ‫نســبت به مقادیر نرمال در زمســتان و بهار که بین دو‬ ‫تا سه درجه سانتی گراد بوده است و همچنین افزایش‬ ‫میــزان تبخیــر اب های ســطحی‪ ،‬کاهش پوشــش برف‬ ‫و کاهش رطوبت خاک ازجمله عوامل تشــدید شرایط‬ ‫خشکسالی به لحاظ وسعت و شدت در اصفهان بوده‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه پاییز پیش رو افزایش دما بین‬ ‫یک تا ‪ 1/5‬درجه سانتی گراد باالتر از نرمال خواهد بود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬افزایشدمامانندماه هایاخیر در نیمه‬ ‫غرب اســتان اتفــاق خواهد افتاد‪ .‬مدیرکل هواشناســی‬ ‫استان اصفهان افزود‪ :‬از ابتدای سال ابی تاکنون بسیاری‬ ‫از نقاط استان افزایش دما را تجربه کردند که این شرایط‬ ‫در مناطق غربی به ویژه فریدن و فریدون شهر بین ‪ ۲‬تا‬ ‫سه درجه باالتر از نرمال بوده است که این افزایش دما‬ ‫نسبت به بلندمدت بسیار زیاد بوده است‪ .‬خورشیدی‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکه تغییرات اقلیمی در چند ســال اخیر‬ ‫افزایش یافتهاست‪،‬اظهار داشت‪:‬تغییراتاقلیمیسبب‬ ‫تشــدید فراوانی و شــدت نوع حالت های حدی مانند‬ ‫امواجگرمایی‪،‬بارش هایسیل اسا‪،‬خشکسالیکشاورزی‬ ‫و هیدرولوژیکی و ‪ ...‬شده است و کشور و به ویژه استان‬ ‫اصفهان که از گذشته تاکنون نوسانات بارشی بسیاری را‬ ‫تجربه کرده در ‪ ۶۰‬سال اخیر همواره شاهد ترسالی ها و‬ ‫خشکسالی هایمتعددیبودهاست ‪.‬‬ ‫تخریب و برداشت از‬ ‫ذخیره گاه زیست کره‬ ‫هامون ممنوع است‬ ‫مدیرکلحفاظتمحیط زیستسیستانوبلوچستان‬ ‫گفــت‪ :‬هرگونــه برداشــت از بســتر تــاالب بین المللــی‬ ‫هامون به عنوان ذخیره گاه زیســت کره و تخریب بســتر‬ ‫و پوشــش گیاهی ان ممنوع اســت‪ .‬وحید پورمردان در‬ ‫گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت‪ :‬تاالب هامون به عنوان‬ ‫ذخیــره گاه زیســت کره دارای اهمیــت ویــژه ای در دنیــا‬ ‫است که حفظ و نگهداری ان ازجمله وظایف ذاتی و‬ ‫اصلی سازمان حفاظت محیط زیست بشــمار می رود‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬حفاظــت و احیــا از ذخیــره گاه زیس ـت کره‬ ‫تــاالب بین المللــی هامون در ســطوح ســازمان مرکزی‪،‬‬ ‫اداره کل و اداره شهرســتان با همکاری ســایر ارگان های‬ ‫ذینفع و دستگاه های تصمیم گیر سیستان و بلوچستان‬ ‫ازجملــه اســتانداری بــا اجــرای ده هــا برنامــه عمرانــی‪،‬‬ ‫اموزشــی و غیــره در محــدوده تاالب هامون در دســتور‬ ‫کار قرار دارد‪ .‬مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان‬ ‫و بلوچســتان افــزود‪ :‬برنامه های عمرانــی در محدوده‬ ‫تاالب هامون در چارچوب برنامه مدیریت جامع این‬ ‫تاالب و با برنامه ریزی و اجرای محیط زیست استان در‬ ‫حال انجام اســت که می توان ازجمله ان ها به چندین‬ ‫برنامــه الیروبی‪ ،‬حفــر کانال‪ ،‬قــرق‪ ،‬نهــال کاری و غیره‬ ‫اشاره کرد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬برقراری گشت های مراقبتی و‬ ‫کنترلی شبانه روزی یگان حفاظت محیط زیست از دیگر‬ ‫برنامه هــای اجرایی در محدوده ذخیره گاه زیس ـت کره‬ ‫تــاالب هامون اســت‪ .‬پورمــردان گفت‪ :‬یگان حفاظت‬ ‫محیط زیســت شهرســتان زابــل در چنــد روز گذشــته‬ ‫چندین خودروی عمرانی ســنگین شــامل یک دستگاه‬ ‫بیل مکانیکی و چند دستگاه کامیون کشنده حمل را در‬ ‫محدوده تاالب هامون حین تخریب و برداشت از بستر‬ ‫تاالب‪ ،‬شناسایی و توقیف کرده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1158‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫درختانی که هرروز کمتر می شوند‬ ‫تزریق واکسن کرونا‬ ‫به ‪ ۶۰‬درصد از جمعیت‬ ‫عشایری بروجن‬ ‫رئیس شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان بروجن‬ ‫گفت‪ ۶۰۰ :‬خانوار عشایری در این شهرستان علیه کرونا‬ ‫ایمنشدند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری خبر انالین‪ ،‬محمدحسن کرمی‬ ‫رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن اظهار‬ ‫داشت‪ :‬کارشناسان بهداشتی دز اولیه واکسن کرونا را به‬ ‫‪ ۶۰‬درصد از جمعیت عشــایری واجد شــرایط دریافت‬ ‫واکســن در این شهرســتان تزریق کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬به‬ ‫فاصلــه ‪ ۲۸‬روز پــس از دریافــت دز اول‪ ،‬مرحلــه دوم‬ ‫تزریق واکســن کرونــا انجام خواهد شــد‪ .‬کرمی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬از ‪ ۱۰۵‬هزار نفر واجد شرایط دریافت واکسن کرونا‬ ‫در شهرستان بروجن تاکنون‪ ۲۴‬درصد علیه این بیماری‬ ‫واکســینه شــده اند‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬همچنین ‪ ۲۰‬دز‬ ‫واکسن کرونا به ‪ ۲۰‬نفر از عشایر مرکز دوراهان تزریق‬ ‫شد‪ .‬کرمی ادامه داد‪ ۱۹۰ :‬نفر در این مرکز واجد شرایط‬ ‫دریافت واکسن کرونا هستند که تاکنون‪ ۱۴۰‬نفر از انان‬ ‫معادل ‪ ۷۰‬درصد جمعیت عشایری دوراهان علیه این‬ ‫بیماریایمنشدند‪.‬‬ ‫قلع وقمع ‪ ۴۰‬مورد تغییر‬ ‫کاربری غیرمجاز در سامان‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان از تخریب‪۴۰‬‬ ‫مورد ساخت وساز غیرمجاز در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬یزدان احمدزاده‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سامان اظهار داشت‪ :‬به‬ ‫اســتناد تبصره دو مــاده ‪ ۱۰‬قانون حفظ کاربــری اراضی‬ ‫زراعی و باغی و همچنین دســتور دادســتان شهرستان‪،‬‬ ‫تعداد ‪ ۴۰‬مورد فنس کشی‪ ،‬دیوارکشی‪ ،‬بنای نیمه کاره‬ ‫در اراضــی روســتای شــوراب صغیــر‪ ،‬چم چنگ و شــهر‬ ‫سامان با حضور مامورین نیروی انتظامی و کارشناسان‬ ‫امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان تخریب و موجب‬ ‫ازادســازی حدود ‪ ۹۵۰‬مترمربع از اراضی کشــاورزی شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬جهت تامین امنیت غذایی‪ ،‬باید محصوالت‬ ‫کشاورزیدر زمین های کشاورزیتولیدشود کهدر صورت‬ ‫کاهــش ایــن اراضی به دلیل تغییر کاربــری میزان تولید‬ ‫کاهشمی یابدو بر اساسمادهیکقانونحفظ کاربری‬ ‫اراضی باغی و زراعی هرگونه تغییر در اراضی کشاورزی‬ ‫به کاربری دیگر ممنوع اســت مگر با تبعیت از تبصره‬ ‫یک همین قانون که باید توســط کمیســیون ماده یک‬ ‫تبصره یک بررسی و در صورت تائید مجوز صادر شود‪.‬‬ ‫احمــدزاده اضافــه کرد‪ :‬اکثر تغییــر کاربری ها به صورت‬ ‫غیرمجــاز انجا مشــده که بر اســاس تبصــره دو مــاده ‪۱۰‬‬ ‫قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ماموران جهاد‬ ‫کشــاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و نماینده‬ ‫دادگاه محــل ضمــن تنظیــم صورت جلســه نســبت به‬ ‫قلع وقمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به‬ ‫حالتاولیهاعادهنمایند‪.‬پالیزوانکارشناسحقوقیامور‬ ‫اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سامان بابیان‬ ‫اینکه اراضی کشــاورزی بســتر تولید غذای مردم است‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬بــرای حفظ اراضــی کشــاورزی و تامین‬ ‫امنیــت غذایــی مردم رونــد تخریب و قلع وقمع تغییر‬ ‫کاربری های غیرمجاز در طول سال با جدیت ادامه دارد‬ ‫و گامی جهت مبارزه با سودجویان و زمین خواران است‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬تمامــی بهر هبــرداران و مالکان شهرســتان‬ ‫ســامان در صــورت مشــاهده هرگونــه تغییــر کاربــری‬ ‫غیرمجاز‪،‬مراتبرابهسامانه‪ ۱۳۱‬اطالعدهند‪،‬همچنین‬ ‫برای دریافت مجوز هرگونه تغییر کاربری به امور اراضی‬ ‫جهادکشاورزیشهرستانمراجعهکنند‪.‬‬ ‫بهره برداری از طرح های‬ ‫پزشکی در شهرستان بن‬ ‫رئیسدانشگاهعلومپزشکیشهرکردگفت‪:‬طرح های‬ ‫پزشکی بااعتباری بالغ بر ‪ ۲۵‬میلیارد ریال در شهرستان بن‬ ‫به بهره برداری رسید‪ .‬به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫مجیدیشیرانیرئیسدانشگاهعلومپزشکیشهرکرداظهار‬ ‫داشت‪:‬طرح هایپزشکیبااعتباریبالغ بر‪ ۲۵‬میلیاردریال‬ ‫در شهرســتان بــن به منظور خدمت رســانی به مــردم این‬ ‫شهرستانبهبهره برداریرسید‪.‬او افزود‪:‬اینطرح هاشامل‬ ‫مرکز رادیولوژی‪،‬چهار واحدخانهپزشکوسالناجتماعات‬ ‫مرکز بهداشتودرماندر شهرستانبناست‪.‬‬ ‫تامین حقابه تاالب های‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫مدیرکل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫کســالی های اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬تاالب های‬ ‫با اشــاره به خش ‬ ‫اســتان با مســئله خشــکی و بی ابــی مواجه نیســتند و‬ ‫حق ابه تاالب ها تامین شده است‪ .‬احمدی در گفت وگو‬ ‫با مهر‪ ،‬با بیان اینکه بارندگی در چهارمحال و بختیاری‬ ‫‪ ۳۴‬درصــد کاهش یافتــه اســت‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬بیشــترین‬ ‫تاالب های این استان در شهرستان «بروجن» قرار دارد‬ ‫کهسال گذشتهخشک ترینمنطقهاستانمعرفیشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مدیریت اب در استان‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ایــن موضــوع به صورت مدیریتی با روش های ســازگاری‬ ‫باکــم اب و خشکســالی رفــع شــد تــا حــق ابــه داران‬ ‫«چغاخــور» و تــاالب دچــار اســیب نشــوند‪ .‬مدیــرکل‬ ‫محیط زیست چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه حق‬ ‫ظشــده اســت‪،‬‬ ‫ابه تاالب «چغاخور» و «گندمان» حف ‬ ‫ادامــه داد‪ :‬تــاالب «چغاخــور» بهار امســال ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫اب گیری شد و در حال حاضر حق ابه زیست محیطی را‬ ‫دارد‪ .‬احمدی به وضعیت تاالب های فصلی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬خشکسالی های سال گذشته مدیریت شده است‬ ‫و مشکل بی ابی در تاالب های استان وجود ندارد‪.‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫رویدا د چهارمحال و یاری‬ ‫زخم تبر بر تن جنگل های بلوط‬ ‫ایــن روز ها جنگل های بلــوط در جدالی نابرابر‬ ‫برای بقا در حال تالش هســتند؛ حریق‪ ،‬سوداگران‬ ‫چــوب‪ ،‬بهر هبــرداری بی رویــه جنگل نشــینان‪،‬‬ ‫خشکســالی‪ ،‬هجوم افــات و ‪ ...‬هرکــدام زخمی بر‬ ‫یگــذارد و هیچ‬ ‫پیکــر جنگل های بلــوط بر جای م ‬ ‫مرهمــی برای التیــام این زخ مهــا وجود نــدارد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایســنا تا زمانی که معیشــت جنگل نشینان‬ ‫به مراتع و جنگل ها وابسته باشد‪ ،‬نمی توان برای‬ ‫حفاظتاز جنگلو مرتعاقدامقابل توجهیصورت‬ ‫داد‪ ،‬خانوار های عشایری و روستایی در چهارمحال‬ ‫و بختیاری به علت نبود امکانات اولیه برای زندگی‬ ‫ازجملــه بــرق و گاز بــرای پخــت غــذا‪ ،‬روشــنایی‪،‬‬ ‫گرمایــش و ‪ ...‬اقــدام بــه قطــع درختــان می کنند و‬ ‫ساالنهتعدادقابل توجهیاز درختانجنگلیبهاین‬ ‫بهانه قطع می شود‪ .‬از ان طرف نیز سوداگران برای‬ ‫دستیابی به سود و برای تهیه زغال اقدام به قطع‬ ‫درختان بلوط می کنند و این مسئله در طول سالیان‬ ‫گذشــته خســارات فراوانی را بــه جنگل های بلوط‬ ‫استان باوجود اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از‬ ‫قطــع وارد کرده اســت‪ ،‬زیــرا نیروی حفاظتی کافی‬ ‫برای حفاظت تمام و کمال از این عرصه ها وجود‬ ‫ندارد‪ .‬خشکسالی نیز در سالیان اخیر موجب وارد‬ ‫امدن خســارت به جنگ لهــا و مراتع چهارمحال و‬ ‫بختیاریشدهاستو ایندست اندازی هایبی رویه‬ ‫به عرصه های جنگلی و مرتعی شرایط را وخیم تر‬ ‫کرده است‪ ،‬برای به ثمر رسیدن یک درخت بلوط‬ ‫حداقل ‪ ۵۰‬سال زمان موردنیاز است‪ ،‬اما برای قطع‬ ‫کردنانکمتر از چندساعت‪.‬جنگل هایچهارمحال‬ ‫و بختیــاری کــه رویشــگاه درخــت بلــوط در قلــب‬ ‫یشــوند‪ ،‬این روز ها نیازمند‬ ‫زاگرس نیز محسوب م ‬ ‫دستانی برای نجات هستند‪ ،‬درختان بلوط یکی از‬ ‫باارزش ترین سرمایه های طبیعی ایران هستند و اگر‬ ‫برای حفاظت از این جنگل ها چاره اندیشی نشود‬ ‫از این ســرمایه ملی در سال های اینده چیزی باقی‬ ‫نخواهدماند‪.‬‬ ‫هر خانوار جنگل نشین در هفته یک درخت‬ ‫نیاز دارد‬ ‫محســن امانــی سرپرســت اداره حفاظــت و‬ ‫حمایت از منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیــزداری چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به‬ ‫مزایــای توزیع ابگرمکن و پکیج های خورشــیدی‬ ‫در بین جنگل نشینان در استان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حدود‬ ‫‪ ۳۷۰۰‬خانوار جنگل نشین در استان برای بحث‬ ‫گرمایــش‪ ،‬پخــت غــذا و ‪ ...‬نیاز بــه قطع درخت‬ ‫دارند‪ ،‬تاکنون ‪ ۹۹۱‬دســتگاه ابگرمکن خورشیدی‬ ‫در بین جنگل نشینان استان توزیع شده است که‬ ‫این موضوع کمک بزرگی به کاهش قطع درختان‬ ‫و حفاظــت از جنــگل خواهــد کــرد‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫هــر خانوار روزانه به طور متوســط نیازمند هفت‬ ‫کیلوگرم چوب برای رفع احتیاجات گرمایشی و‪.‬‬ ‫است‪ ،‬این عدد در هفته به ‪ ۴۹‬کیلوگرم می رسد‪،‬‬ ‫بنابراین برای رفع احتیاج خانواده به چوب باید‬ ‫یک درخت در هفته قطع شــود که این مســئله‬ ‫از جنگ لهــای زاگــرس و اســتان باقــی نمی ماند‪،‬‬ ‫حفاظــت و حمایــت همه جانبــه از ســاختار‬ ‫جنگ لهــا فرصت مقابله طبیعــی جنگل با افات‬ ‫و بیماری ها را فراهم می کند‪.‬‬ ‫وابستگی ‪ ۴۰‬درصد معیشت مردم‬ ‫روستا های استان به جنگل‬ ‫بسیار اسیب زننده است‪ .‬امانی با اشاره به اینکه‬ ‫ابگرمکن های خورشیدی به صورت رایگان در بین‬ ‫خانوار های جنگل نشــین توزیع می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نهــا بــا اعتبــارات دولتــی خریداری‬ ‫ایــن ابگرمک ‬ ‫می شود و اولویت توزیع ان ها در مناطق بحرانی‬ ‫و نیمه بحرانی است‪ .‬سرپرست اداره حفاظت و‬ ‫حمایت از منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیــزداری چهارمحال و بختیــاری در ادامه با‬ ‫بیان اینکه ســوداگران چوب نیز برای ســوداوری‬ ‫اقــدام بــه قطــع درختــان می کننــد‪ ،‬عنــوان کرد‪:‬‬ ‫ایــن افــراد چــوب درختــان را برای تهیــه زغال به‬ ‫اســتان مجــاور می برند تــا در کور ههــای اصفهان‬ ‫چــوب خــام به زغــال تبدیل شــود‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫بــه خشکســالی و کاهــش نــزوالت اســمانی در‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬مراتع اســتان‬ ‫به دلیل کاهش بارش ها بسیار ضعیف شده اند‪،‬‬ ‫بســیاری از مراتع عاری از پوشش هستند و طبق‬ ‫امار ارائه شده از سوی اداره کل دامپزشکی استان‬ ‫میزان دام های دامداران اســتان حدود ســه برابر‬ ‫بیش تر از ظرفیت مراتع است و در برخی نقاط‬ ‫این عدد به پنج برابر می رسد‪ .‬امانی افزود‪ :‬امار‬ ‫دقیقی از میزان تاثیر خشکســالی بر جنگل های‬ ‫بلــوط چهارمحــال و بختیــاری وجــود نــدارد‪ ،‬اما‬ ‫خشکســالی زوال درختــان بلوط در اســتان را به‬ ‫علت کاهش سطح سفره های اب زیرزمینی تسریع‬ ‫کرده است‪ .‬سرپرست اداره حفاظت و حمایت از‬ ‫منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫چهارمحال و بختیاری در خصوص تبعات حریق‬ ‫در جنگ لهــا به علت خشکســالی‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫در ســال جاری تعداد حریق ها نســبت به ســال‬ ‫گذشته افزایش داشت‪ ،‬اما مساحت حریق ها با‬ ‫توجه به اقدامات صورت گرفته و اطفای حریق‬ ‫ســریع کمتر از ســال های گذشــته بوده اســت‪ ،‬با‬ ‫همــکاری ســازمان محیط زیســت در ســال جاری‬ ‫ســرعت اطفــای حریق بســیار باالتر رفتــه و این‬ ‫مســئله باعــث کاهــش خســارت بــه جنگ لهــا و‬ ‫مراتع در استان شد‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد پتانسیل های بالقوه رویشگاه های‬ ‫جنگلی ازدست رفته است‬ ‫پیش ازایــن نیــز بی ـت اهلل محمــودی‪ ،‬عضــو‬ ‫هیئت علمی گروه علوم جنگل دانشــگاه شهرکرد‬ ‫در خصــوص وضعیــت جنگ لهــای چهارمحال و‬ ‫بختیــاری‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در مقیــاس ملی و اســتانی‬ ‫شاهد روند مستمری از تخریب جنگل ها هستیم‬ ‫که روند تخریب جنگل ها در اســتان های محروم‬ ‫ازجملهچهارمحالو بختیاریشدتبیش تریدارد‪.‬‬ ‫رئیــس انجمن جنگل بانی چهارمحــال و بختیاری‬ ‫عدمتوسعه یافتگی‪ ،‬کمبودزیرساخت هایرفاهی‬ ‫در مناطــق روســتایی‪ ،‬پاییــن بودن شــاخص های‬ ‫درامدی‪ ،‬فقر‪ ،‬بیکاری‪ ،‬ســودجویی های شــخصی‬ ‫و نهــادی در کنــار برنام ههــای توســعه ای را از‬ ‫مهم تریــن عوامــل تخریــب جنگل ها عنــوان کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬بررســی ها نشــان دهنده ایــن اســت کــه‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد پتانســیل های بالقــوه رویشــگاه های‬ ‫جنگلی اســتان در طول زمان ازدس ـت رفته اســت‪.‬‬ ‫وی در خصــوص درگیــری جنگ لهــای بلــوط بــا‬ ‫افات‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تنش های ناشــی از بهره برداری‬ ‫بهــای مکــرر‪ ،‬وضعیــت جنگ لهــای‬ ‫و تخری ‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری را از منظــر اکولوژیــک در‬ ‫موقعیــت بســیار شــکننده ای قــرار داده اســت‪،‬‬ ‫به گونه ای که با هر فشــار و مخاطره طبیعی مثل‬ ‫افات و امراض ساختار و موجودیت این جنگل ها‬ ‫ب هشــدت تحت تاثیــر قرار می گیــرد‪ .‬محمودی با‬ ‫بیــان اینکــه جنگ لهــای چهارمحــال و بختیــاری‬ ‫امکان و توان بازیابی و تجدید پذیری خود را تا‬ ‫حد بسیاری زیادی ازدس ـت داده اند‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫شــرایط تداوم خشکســالی ها نیز مزیــد بر علت‬ ‫شــده اســت و جنگل های اســتان را در موقعیت‬ ‫کاهــش رطوبــت موردنیــاز پوشــش جنگلــی قرار‬ ‫داده است‪ .‬رئیس انجمن جنگل بانی چهارمحال‬ ‫و بختیــاری خاطرنشــان کــرد‪ :‬گون ههــای جنگلی‬ ‫زاگرس و به خصوص گونه بلوط ایرانی‪ ،‬از نرمش‬ ‫و تــوان اکولوژیــک فوق العــاده خوبــی برخوردار‬ ‫اســت و اگــر این توان طبیعی نبــود تاکنون اثری‬ ‫وی در خصــوص نقــش جوامــع محلــی در‬ ‫اســیب یــا حفاظــت از جنگ لهــا‪ ،‬عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۴۰‬درصــد روســتا های چهارمحــال و‬ ‫بختیــاری در داخــل یا مجاور عرصه های جنگلی‬ ‫واق عشــده اند کــه به نوعی برای تامین معیشــت‬ ‫وزندگــی همچنیــن رفــع نیاز هــای ســوختی و‬ ‫غیــر ســوختی بــه جنــگل وابســته هســتند؛ ایــن‬ ‫وابســتگی کــه در بســیاری از روســتا های جنگلی‬ ‫اســتان وضعیــت شــدیدی هــم دارد اســیب های‬ ‫جبران ناپذیــری را متوجــه گســتره های جنگلــی‬ ‫اســتان می کنند‪ .‬محمــودی در ادامه با اشــاره به‬ ‫اینکه تخریب و زوال جنگل های بلوط در مرحله‬ ‫نخســت اخالل جدی در فعالیت های معیشتی‬ ‫جنگ ل‪‎‬نشــینان به خصــوص در بخــش کشــاورزی‬ ‫ایجــاد می کنــد‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ســرعت و شــدت‬ ‫فرسایش خاک در مناطق جنگلی استان که دچار‬ ‫تخریــب و کاهش تراکم هســتند بیــش از ‪ ۴‬برابر‬ ‫سایر اراضی است‪ ،‬بر این اساس فرسایش شدید‬ ‫خاک‪ ،‬لغزش و رانش زمین اسیب و خطر جدی‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫را بــرای مســاکن روســتایی نیــز ایجــاد م ‬ ‫این مســئله در روســتای ابیدک شهرستان لردگان‬ ‫به وضوح قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫توزیع پکیج خورشیدی در بین عشایر‬ ‫برای کاهش قطع درختان‬ ‫یحیــی حســین پور مدیــرکل امــور عشــایر‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫معیشــت جنگل نشــینان و عشــایر وابســته بــه‬ ‫جنــگل و مرتــع اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ا گــر مرتع و‬ ‫جنگل دچار اســیب شــود‪ ،‬قطعا زندگی عشایر‬ ‫نیــز تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫خشکســالی های اخیــر موجب به وجــود امدن‬ ‫مشــکالتی برای عشــایر در تامیــن علوفه و اب‬ ‫موردنیاز شد‪ ،‬بنابراین بحث اب رسانی با تانکر‪،‬‬ ‫احیــای ‪ ۵۰‬چشــمه و ابشــخور و توزیــع علوفــه‬ ‫در دســتور کار قــرار گرفــت تــا اســیب کمتری به‬ ‫مراتع وارد شود‪ .‬حسین پور با بیان اینکه توزیع‬ ‫پکیج های خورشــیدی قابل حمل در بین عشایر‬ ‫در دســتور کار قرارگرفتــه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬عمومــا‬ ‫عشــایر برای گرمایش‪ ،‬روشــنایی‪ ،‬پخــت غذا و‬ ‫‪ ...‬اقــدام بــه قطــع درختــان می کردنــد‪ ،‬اکنــون‬ ‫جهــا و ابگرمکن های خورشــیدی‬ ‫بــا توزیــع پکی ‬ ‫یتــوان تا حدودی جلوی قطــع درختان برای‬ ‫م ‬ ‫ایــن منظــور را گرفــت‪ .‬مدیــرکل امــور عشــایر‬ ‫چهارمحال و بختیاری جمعیت عشــایری استان‬ ‫را ‪ ۱۲۴‬هــزار و ‪ ۱۷۳‬نفــر عنــوان و خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬کوچ عشایر از استان از ‪ ۲۰‬شهریورماه سال‬ ‫جاری اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پایانبرداشتغالتدر چهارمحالو بختیاری‬ ‫یهــای مکانیــزه کشــاورزی جهــاد‬ ‫رئیــس اداره امــور فناور ‬ ‫کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری گفــت‪ :‬برداشــت غــات در‬ ‫ســطح ‪ ۵۷‬هــزار و ‪ ۷۴۵‬هکتــار از اراضــی زراعــی اســتان پایــان‬ ‫یافــت‪ .‬بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان‪ ،‬امرا‪ ...‬اســماعیلی‬ ‫رئیس اداره امور فناوری های مکانیزه کشــاورزی جهاد کشاورزی‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت‪ :‬برداشــت گنــدم‪ ،‬جــو و‬ ‫کلــزا در ســطح ‪ ۵۷‬هــزار و ‪ ۷۴۵‬هکتــار از اراضی زراعی اســتان‬ ‫از اواخــر خردادمــاه اغــاز و در اوایــل شــهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬پایــان‬ ‫یافــت‪ .‬او افــزود‪ ۸۳ :‬درصــد از ســطح مــزارع غــات اســتان به‬ ‫روش مکانیزه توســط ‪ ۲۳۵‬دســتگاه کمباین غالت و حدود ‪۱۴‬‬ ‫درصــد توســط دروگــر و حدود ســه درصد هم به صورت دســتی‬ ‫برداشت شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نشستهم اندیشیاعضایشورایشهر باشهردار منتخبشهرکردبرگزار شد‬ ‫پیشبه سویهوشمندسازیخدمات‬ ‫رئیــس شــورای اســامی مرکــز چهارمحــال و‬ ‫بختیــاری با اشــاره به لزوم اجــرای طرح های بزرگ‬ ‫در شهرکرد گفت‪ :‬ارائه خدمات در شهرداری مرکز‬ ‫اســتان بایســتی به سمت وســوی هوشــمند سازی‬ ‫حرکت کند‪.‬‬ ‫محمدرضــا بیاتــی در نشســت هم اندیشــی‬ ‫اعضــای شــورای اســامی شــهرکرد بــا شــهردار‬ ‫منتخــب مرکز چهارمحــال و بختیاری تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫اســتفاده از ابــزار و نرم افزارهــای تخصصــی در‬ ‫بحــث هوشــمند کردن خدمــات شــهرداری مانند‬ ‫صدور پروانه ساختمانی‪ ،‬عدم خالفی و مباحث‬ ‫ترافیکــی ضــرورت دارد که در این حوزه قســمتی‬ ‫از زیرســاخت ها فراه مشــده اســت‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫تــاش بــرای خدمــت صادقانــه و ایجــاد تغییر و‬ ‫تحــوالت اساســی در شــهر‪ ،‬اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫نیروهای متخصص موجود در شهرداری و تقویت‬ ‫ارتباط با مسئوالن ارشد ملی و استانی موردتوجه‬ ‫شــهردار جدید شهرکرد باشــد‪ .‬بیاتی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بهره مندی از توان باالی بخش خصوصی‪ ،‬جذب‬ ‫سرمایه گذاران‪،‬ایجادمکان هایتفریحیو توسعه‬ ‫فضای ســبز محله ای‪ ،‬تعریف برنامــه زمان بندی‬ ‫حهــای عمرانــی‪ ،‬برخورد با ســد‬ ‫بــرای اجــرای طر ‬ ‫معبــر و تخلفــات ســاختمانی‪ ،‬تکمیــل کمربندی‬ ‫جنوب و اصالح هندســی تقاطع ها در دســتور کار‬ ‫شــهردار جدید شــهرکرد قرار گیرد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫انجــام مطالعــات مربوط بــه طرح های تفصیلی‪،‬‬ ‫جامــع‪ ،‬ترافیکــی‪ ،‬چش ـم انداز ‪ ۲۰‬ســاله و برنامــه‬ ‫جســاله در شهرداری شهرکرد‬ ‫راهبردی عملیاتی پن ‬ ‫یاداور شــد‪ :‬تکمیــل این طرح ها بــه پیگیری های‬ ‫جــدی در مجموعــه شــهرداری نیــاز دارد‪ .‬رئیــس‬ ‫شورای اسالمی مرکز چهارمحال و بختیاری ایجاد‬ ‫شــورایاری ها در محل ههــای شــهرکرد را ضــروری‬ ‫دانست و اظهار داشت‪ :‬مشارکت مردم برای رفع‬ ‫مشکالت شهری از مهم ترین رمزهای موفقیت در‬ ‫مجموعه مدیریت شــهری به شــمار م ـی رود‪ .‬وی‬ ‫طرح نیمه تمام برج های دوقلو شهرداری شهرکرد‬ ‫را فرصــت و تهدیــد ب هصــورت توامــان برشــمرد‬ ‫یتــوان گره های‬ ‫و گفــت‪ :‬بــا تکمیــل ایــن طــرح م ‬ ‫ترافیکیبه عنوانیکیاز تهدیدهایحوزهمدیریت‬ ‫شــهری در مرکز چهارمحال و بختیــاری را رفع کرد‪.‬‬ ‫بیاتی به پایین بود سرانه فضای سبز در شهرکرد و‬ ‫لزوم گســترش این مهم اشــاره و تاکید کرد‪ :‬احداث‬ ‫فضاهای سبز و بوستان های محله ای در کنار توجه‬ ‫جدی به عرصه های صنایع حوضچه ای‪ ،‬زمین های‬ ‫روبه روی دانشگاه شهرکرد و ناحیه غرب‪ ،‬منظریه‪،‬‬ ‫جنــوب شــهر و میرابــاد موردتوجه شــهردار جدید‬ ‫باشــد‪ .‬وی افزود‪ :‬شــهردار جدید شهرکرد اصالح و‬ ‫ساماندهی ورودی های مرکز چهارمحال و بختیاری‬ ‫را در دستور کار خود قرار دهد‪ .‬نایب رئیس شورای‬ ‫اســامی شــهرکرد نیــز گفــت‪ :‬مرکــز چهارمحــال و‬ ‫بختیــاری بــا مشــکالت زیــادی مواجــه اســت و در‬ ‫همیــن راســتا انتظــار م ـی رود نشــاط در ایــن شــهر‬ ‫ایجــاد و خدمــات به صورت یکنواخــت و عادالنه‬ ‫توزیع تا رضایت مندی عمومی ایجاد شود‪ .‬فرشاد‬ ‫چراغ پور به لزوم حفظ ارتباط جدی بین مجموعه‬ ‫مدیریت شــهری و شهروندان اشاره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫رفعمشکالتشهرینیازمندمدیریت کارامداست‪.‬‬ ‫سرپرست شــهرداری شهرکرد نیز با اشاره به جذب‬ ‫اوراق صکوک گفت‪ :‬با رایزنی های انجام شده بین‬ ‫بانــک رفاه کارگران با شــهرداری مرکز چهارمحال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬با اســتفاده از اوراق صکوک ‪ ۲۰‬دســتگاه‬ ‫اتوبوسبهناوگانحمل ونقلشهریاضافهمی شود‬ ‫که شــورای اســامی مرکز اســتان‪ ،‬برگــزاری مناقصه‬ ‫خریــد ان را تصویب کرده اســت‪ .‬بهادر عبدالغنی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬میانگین عمر ناوگان حمل ونقل شهرکرد‬ ‫هم اکنون بیش از ‪ ۱۲‬ســال اســت‪ .‬شهردار منتخب‬ ‫شــهرکرد نیز گفت‪ :‬برای رفع مشــکالت شهری در‬ ‫مرکز چهارمحالو بختیاریبایدباهمکاری‪،‬تعامل‬ ‫و اتحاد بین مجموعه مدیریت شهری و مسئوالن‪،‬‬ ‫ نسبت به اجرای طرح های بزرگ اقدام کرد‪.‬‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫صادرات ‪ 21‬میلیون دالر کاال‬ ‫از گمرک استان‬ ‫مدیرکل گمرک چهارمحال‬ ‫محصوالت کشاورزی در استان‬ ‫و بختیاری گفت‪ :‬در پنج ماهه‬ ‫گفت‪ :‬گردش اقتصادی ساالنه‬ ‫منتهی به مردادماه سال جاری‬ ‫بخش کشاورزی در این استان‬ ‫‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۳۰‬تــن کاال بــه‬ ‫‪ ۸۰‬هزار میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫ارزش ‪ ۲۱‬میلیون و ‪ ۳۵۷‬هزار و‬ ‫عطــاءا‪ ...‬ابراهیمــی تاکید‬ ‫اسماعیل‬ ‫‪ ۶۵۲‬دالر از گمرک این اســتان‬ ‫کــرد‪ :‬تولیــد و صــادرات انــواع‬ ‫ا‪ ...‬دادی‬ ‫صادرشدهاست‪.‬‬ ‫محصــوالت کشــاورزی یکــی‬ ‫اســماعیل ا‪ ...‬دادی در کارگــروه توســعه از مهم تریــن مزیت هــای اقتصــادی در ســطح‬ ‫صــادرات غیرنفتی چهارمحال و بختیاری تاکید ملی و اســتانی به شــمار می رود‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫کرد‪ :‬این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه بــه وجــود ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار بادامســتان با‬ ‫سال قبل ازنظر ارزش ‪ ۶۲‬درصد و ازلحاظ وزنی تولید ساالنه افزون بر ‪ ۲۸‬هزار تن انواع بادام‬ ‫‪ ۱۰۳‬درصــد افزایش دارد‪ .‬وی کاالهای صادراتی مامایی‪ ،‬ربیع‪ ،‬شــاهرودی‪ ،‬ســفید و ســنگی در‬ ‫تولیــدی در چهارمحــال و بختیــاری را شــامل چهارمحال و بختیاری یاداور شد‪ :‬برای صادرات‬ ‫ماشــین االت و وســایل مکانیکــی‪ ،‬فراورده های این محصــول راهبــردی در اســتان برنامه ریزی‬ ‫خوراکــی‪ ،‬میــوه‪ ،‬فــرش‪ ،‬کف پــوش‪ ،‬الومینیوم و و ســرمایه گذاری های مناســبی شــده اســت و‬ ‫مصنوعات ان‪ ،‬محصوالت لبنی‪ ،‬عسل طبیعی‪ ،‬بــا راه انــدازی ناحیــه صنعتــی تخصصی بــادام‬ ‫تخم مرغ‪ ،‬مواد پالســتیکی‪ ،‬ســرامیک و خوراک ســامان این بخش متحول می شــود‪ .‬ابراهیمی‬ ‫ماهی دانســت و اظهار داشــت‪ :‬ایــن کاالها به بــه رتبه هــای بــاالی چهارمحال و بختیــاری در‬ ‫کشــورهای عراق‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬هند‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬ســطح ملی برای تولید انواع ماهیان ســردابی‪،‬‬ ‫رومانی‪،‬ارمنستان‪،‬جمهوریعربیسوریه‪،‬ترکیه‪ ،‬قارچ خوراکی‪ ،‬سیب زمینی و سایر محصوالت‬ ‫اذربایجان و تاجیکستان صادرشده اند‪ .‬اهلل دادی کشاورزی اشاره و تصریح کرد‪ :‬تقویت صادرات‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬تعهــد ارزی و الــزام صادرکنندگان ایــن تولیــدات باعــث ارزاوری بیشــتر بــرای‬ ‫به برگشــت ارز حاصــل از صادرات به ســامانه کشــور خواهد شــد‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬در این‬ ‫نیمــا و چرخــه اقتصادی کشــور‪ ،‬کاهش ســهم راســتا راه انــدازی پایانه صادراتی در شهرســتان‬ ‫صادرکننــدگان در بازارهای خارجــی به ویژه در خانمیــرزا بــا مزیت هایی شــامل ســاماندهی و‬ ‫کشــور عراق‪ ،‬پایین بودن نقدینگی و ســرمایه تســهیل صــادرات‪ ،‬بهبــود مبادله هــای گمرکی‪،‬‬ ‫در گــردش واحدهــای تولیــدی بــرای تولیــد و کاهشهزینه هایحمل ونقل‪،‬توسعهصادرات‪،‬‬ ‫صــادرات‪ ،‬بــاال بــودن کرایــه حمــل کاالهــای ایجــاد رقابــت ســالم بین تولیدکننــدگان بخش‬ ‫صادراتی در استان نسبت به سایر مناطق کشور کشــاورزی‪ ،‬کاهش واســطه ها‪ ،‬هم افزایــی برای‬ ‫و تغییــر هفتگــی ارزش پایــه صادراتــی برخــی قدرت صادراتی استان‪ ،‬ایجاد بازار صادراتی بین‬ ‫کاالها از مهم ترین مشکالت صادرکنندگان این اســتان های فالت مرکــزی ایران و بنــادر جنوب‬ ‫اســتان به شــمار می رود‪ .‬رئیس ســازمان جهاد غرب و جنوب کشور‪ ،‬ایجاد بازارچه های توزیع‬ ‫کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به و خروج کاال و کمک به زنجیره های تولید بخش‬ ‫تولید ســاالنه یک میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار تن انواع کشاورزی در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫تکمیل المان میدان ‪ ۱۲‬محرم تا پایان‬ ‫شهریورماه‬ ‫رئیــس ســازمان ســیما‪،‬‬ ‫از ‪ ۸۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫منظر و فضای ســبز شــهرداری‬ ‫دارد‪ .‬رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر‬ ‫شــهرکرد در گفت وگو با مهر با‬ ‫و فضای ســبز شهری شهرداری‬ ‫اشاره به ســاخت المان میدان‬ ‫«شــهرکرد» بابیــان اینکــه ایــن‬ ‫«‪ ۱۲‬محــرم» اظهــار کــرد‪ :‬طــی‬ ‫پــروژه در مرحله قالب بندی و‬ ‫رضا هاشمی‬ ‫فراخوان بازطراحــی المان این‬ ‫بتن ریزیاست‪ ،‬گفت‪:‬بر اساس‬ ‫میــدان بیــش از ‪ ۱۵‬هنرمند اثار‬ ‫پیش بینی های انجام شده این‬ ‫خود را برای شهرداری شهرکرد ارسال کردند‪ .‬سید المان تا پایان شهریورماه امسال به بهره برداری‬ ‫رضاهاشمیبابیاناینکه‪ ۲۲‬طرحبرایشهرداری می رســد‪ .‬گفتنی اســت میدان «‪ ۱۲‬محرم» یکی‬ ‫«شــهرکرد» ارســال شــد‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬طرح های از میدان های اصلی و قدیمی در مرکز شــهرکرد‬ ‫ارســالی مورد داوری قرار گرفت و درنهایت یک است که شهرداری این شهر سال گذشته تصمیم‬ ‫طــرح بــرای ســاخت المــان میــدان «‪ ۱۲‬محرم» به تغییر المان این میدان گرفت اما باگذشــت‬ ‫انتخاب شد‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬فاز عمرانی میدان چندینماهعملیاتساخت وساز انپایاننیافته‬ ‫از اردیبهشت ماهامسالاغازشدهکهتاکنونبیش است‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ 35‬درصدی عملیات اجرایی‬ ‫ناحیه صنعتی تخصصی بادام سامان‬ ‫شــرکت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫ســامان پــس از انجام عملیات‬ ‫شهرک هایصنعتیچهارمحال‬ ‫خاکــی اشــاره و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫و بختیــاری بــا اشــاره بــه اغــاز‬ ‫موافقت نامه ای با شــرکت اب‬ ‫عملیاتاجراییناحیهصنعتی‬ ‫و فاضالب اســتان بــرای تامین‬ ‫تخصصــی بــادام ســامان در‬ ‫اب موردنیــاز این طــرح امضاء‬ ‫حمیدرضا فالح‬ ‫خردادمــاه ســال جــاری گفت‪:‬‬ ‫می شــود کــه اکنــون در مراحل‬ ‫عملیــات اجرایــی ایــن طــرح‬ ‫پایانــی قــرار دارد‪ .‬وی یــاداور‬ ‫تاکنون‪ ۳۵‬درصدپیشرفتفیزیکیداشتهاست‪ .‬شــد‪ :‬تکمیــل ناحیــه صنعتــی تخصصی بــادام‬ ‫حمیدرضا فــاح در گفت وگو با ایرنا تاکید کرد‪ :‬سامان تا پایان سال جاری حداقل به‪ ۱۵۰‬میلیارد‬ ‫بــرای احــداث ایــن طــرح در زمینی به وســعت ریال اعتبار دیگر نیاز دارد‪ .‬فالح اظهار داشــت‪:‬‬ ‫‪ ۳۰‬هکتــار تاکنون افــزون بر ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریال از ســرمایه گذاران بومی و غیربومــی فراوانی برای‬ ‫اعتباراتشرکتشهرک هایصنعتیاستانهزینه سرمایه گذاریبه منظوراستقرارصنایعبسته بندی‬ ‫شده است‪ .‬وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی‪ ۸۰‬و فــراوری محصــوالت باغــی در ناحیه صنعتی‬ ‫درصدیعملیاتخاکیناحیهصنعتیتخصصی تخصصی بادام ســامان اعالم امادگــی کرده اند‬ ‫بادام ســامان افزود‪ :‬این بخش از طرح تا ‪ ۲‬ماه کــه واگــذاری زمین به این افــراد نیازمند ارزیابی‬ ‫اینده تکمیل خواهد شد‪ .‬فالح به اجرای شبکه و شناســایی اهلیت انان از ســوی دســتگاه های‬ ‫توزیع برق برای ناحیه صنعتی تخصصی بادام اجراییمرتبطاست‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬مدرسه استان فاقد زیرساخت های‬ ‫مخابراتی است‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش چهارمحــال و‬ ‫بختیــاری گفــت‪ ۲۰۰ :‬مدرســه در روســتاهای‬ ‫کوهســتانی و صعب العبــور ایــن اســتان فاقــد‬ ‫زیرســاخت های مخابراتــی و اینترنتی هســتند‪.‬‬ ‫فرحنــاز قائــد امینــی در گفت وگو با مهــر اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬چهار هزار و ‪ ۸۸۶‬مدرســه در چهارمحال‬ ‫و بختیــاری فعال اســت‪ .‬وی با بیان اینکه ‪۲۱۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۵‬دانش امــوز در اســتان مشــغول‬ ‫بــه تحصیــل هســتند‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بیشــترین‬ ‫دانش امــوزان در شهرســتان شــهرکرد و کمترین‬ ‫دانش اموزان در شهرستان بن تحصیل می کنند‪.‬‬ ‫مدیــرکل اموزش وپرورش چهارمحال و بختیاری‬ ‫بــا بیــان اینکــه فعالیت مــدارس بر اســاس نظر‬ ‫ســتاد مقابله بــا کرونا خواهــد بود‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫برگــزاری کالس هــا تا ابــان مــاه در چهارمحال و‬ ‫بختیــاری به صــورت غیرحضــوری اســت‪ .‬وی با‬ ‫بیــان اینکه نحوه برگــزاری کالس در ابان ماه بر‬ ‫اســاس شرایط کرونایی تعیین می شود‪ ،‬عنوان‬ ‫کــرد‪ ۲۰۰ :‬مدرســه در روســتاهای کوهســتانی‬ ‫و صعب العبــور چهارمحــال و بختیــاری فاقــد‬ ‫زیرســاخت های مخابراتــی و اینترنتی هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل اموزش وپرورش چهارمحال و بختیاری‬ ‫افزود‪ :‬در این مدارس شیوه اموزش بر اساس نظر‬ ‫مدیران مدرسه انتخاب می شود‪ .‬قائدی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬کالستلویزیونی‪،‬سیدیاموزشی‪،‬تدریس‬ ‫حضوری تک نفره و محدود ازجمله شیوه های‬ ‫اموزشی در مناطق بدون اینترنت چهارمحال و‬ ‫بختیاریاست‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1158‬‬ ‫لوکاکو جدی ترین رقیب رونالدو‬ ‫در رده ملی‬ ‫کریستیانو رونالدو از همین‬ ‫ســن دچــار افــت محسوســی‬ ‫حاال رقیب بزرگی بــرای رکورد‬ ‫یشــوند و ســتاره پرتغالــی‬ ‫م ‬ ‫گلزنی خــود در رده ملی دارد‪.‬‬ ‫امیــدوار اســت ایــن رونــد در‬ ‫در بیــن بازیکنــان فعــال در‬ ‫مورد نیمار نیز تکرار شــود؛ اما‬ ‫دنیای فوتبــال‪ ،‬علی مبخوت‪،‬‬ ‫شــاید روملو لوکاکــو‪ ،‬گلزن ‪28‬‬ ‫رونالدو‬ ‫مهاجــم ‪ 30‬ســاله تیــم ملــی‬ ‫ســاله تیم ملی بلژیک را بتوان‬ ‫امــارات تهدیــد مهمــی بــرای‬ ‫جدی ترین تهدید بالقوه برای‬ ‫رونالدو محسوب می شود و او تابه حال موفق رونالدو دانست‪ .‬این ستاره تنومند در ‪ 50‬بازی‬ ‫به زدن ‪ 76‬گل شده است؛ اما فاصله ‪ 35‬گله با اخیر خود برای تیم ملی بلژیک موفق به زدن‬ ‫رونالدو و البته کیفیت نه چندان باالی تیم ملی ‪ 50‬گل شــده و رکــورد فوق العــاده را بــه ثبــت‬ ‫امارات شانس او را برای رسیدن به رکورد ستاره رسانده است‪ .‬روملو لوکاکو در حال حاضر ‪67‬‬ ‫پرتغالی کم می کند‪ .‬لیونل مســی‪ ،‬فوق ســتاره بــار موفق به گلزنی شــده و فاصلــه ‪ 44‬گله با‬ ‫ارژانتینــی نیــز ‪ 76‬بــار بــرای این تیــم موفق به رونالدو دارد‪ ،‬اما حفظ این روند در ســال های‬ ‫گلزنی شده‪ ،‬اما او ‪ 34‬ساله است و بعید است پیــش رو و البتــه ثباتــی ماننــد ســتاره پرتغالی‬ ‫بتواند این فاصله قابل توجه با رونالدو را جبران ممکن اســت شــانس او را برای رســیدن به این‬ ‫کند‪ .‬سونیت چتری اهل هند نیز ‪ 75‬بار موفق رکورد افزایش دهد‪ .‬جالب اینجاســت رونالدو‬ ‫بــه گلزنــی شــده‪ ،‬اما ‪ 37‬ســاله اســت و تقریبا در ‪ 100‬بــازی اول خــود ‪ 37‬بــار و لوکاکو ‪ 67‬بار‬ ‫شانســی برای رســیدن به رونالدو ندارد‪ .‬نیمار‪ ،‬موفق به گلزنی شــده اند‪ .‬این یعنی اگر ستاره‬ ‫ستاره برزیلی و ‪ 29‬ساله نیز با ‪ 67‬گل از شانس بلژیکــی ماننــد رونالدو تــا ‪ 36‬ســالگی در اوج‬ ‫مناســبی بــرای رســیدن بــه رونالــدو برخــوردار باشد می تواند رکورد او را از ان خود کند؛ هدفی‬ ‫اســت‪ ،‬اما معموال بازیکنان برزیلــی با افزایش که البته رسیدن به ان بسیار دشوار است‪.‬‬ ‫الپورتا از احتمال بازگشت مسی‬ ‫خبر داد‬ ‫رئیــس کنونــی باشــگاه‬ ‫درباره بازگشــت مســی گفت‪:‬‬ ‫بارســلونا دربــاره احتمــال‬ ‫انچــه رخ داد چیــزی نبــود که‬ ‫بازگشــت لیونل مســی ســخن‬ ‫مــا دوســت داشــتیم‪ .‬مــا هیچ‬ ‫بــه میــان اورد‪ .‬بســیاری براین‬ ‫احتمالــی را بعید نمی دانیم و‬ ‫باور بودند که بازگشت الپورتا‬ ‫باید دید که چه اتفاقاتی قرار‬ ‫الپورتا‬ ‫بــه ریاســت باشــگاه بارســلونا‬ ‫اســت رخ دهد‪ .‬الپورتا درباره‬ ‫باعــث خواهــد شــد تا مســی‬ ‫جدایی گریزمــان گفت‪ :‬حتی‬ ‫در تیــم بماند اما این گونه نشــد و این بازیکن اگر گریزمان هم قبل از جدایی مسی فروخته‬ ‫راهی پاری ســن ژرمن شد‪ .‬الپورتا درباره مسی می شد مسی نمی توانست قراردادش را تمدید‬ ‫گفــت‪ :‬از اتفاقــی کــه بــرای مســی افتاد بســیار کنــد‪ .‬بــا این شــرایط در فصل نقــل و انتقاالت‬ ‫متاسفیم‪ .‬همچنان حسرت جدایی مسی را با پیش رو وضعیت بهتر خواهد شد‪ .‬او در پایان‬ ‫خودداریــم‪ .‬دیــدن این بازیکــن با پیراهن تیم درباره بازگشت خود گفت‪ :‬من از بازگشت به‬ ‫دیگری بسیار ناراحت کننده است و باید بگویم بارســلونا پشــیمان نیســتم‪ .‬من خودم را نامزد‬ ‫کــه احســاس عجیبی بــه من دســت می دهد‪ .‬ریاست دوباره کردم تا به این باشگاه که عاشق‬ ‫اصــا خوشــحال کننده نیســت کــه مســی را بــا ان هســتم کمک کنــم‪ .‬می دانم که مشــکالت‬ ‫پیراهن تیم دیگری غیر از بارسلونا ببینم‪ .‬مسی زیــادی وجــود دارد اما نهایت تالش خود را به‬ ‫برای همیشــه بازیکن بارســلونا خواهد بود‪ .‬او کار می گیرم‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1413‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم‬ ‫قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۱‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۵۸۱‬مورخ ‪ 1400/03/06‬علیرضا اقا بابایی دستجردی فرزند‬ ‫رضاقلی بشماره شناسنامه ‪ ۱۹‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۵۶۴۹۸۸۸۵۷۴‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱۰۳۹۳‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 161/95‬متر مربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رضاقلی اقابابائی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/17 :‬رییس منطقه ثبت اسناد‬ ‫و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1179543‬م الف‬ ‫اگهی مزایده نوبت چهارم‬ ‫‪ -9-1635‬در مورد پرونده اجرائی کالسه ‪ 952950‬شعبه اول اجرای احکام مدنی بجنورد و به موجب‬ ‫دادنامه شماره ‪ 9509975840400701‬صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی‪ ،‬محکوم له‪:‬‬ ‫احمد نامور حمزانلوئی و ورثه محکوم علیه‪ :‬صغری توسلی رضوی بنامهای اقایان‪ :‬احمد‪-‬محمود و‬ ‫ابوالفضل و خانمها‪ :‬غنچه گل و فاطمه شهرت همگی غالمی فرزندان علی اکبر موضوع‪ :‬فروش‬ ‫ملک مشاع‪ ،‬که در خصوص ارزیابی پالک ثبتی شماره ‪ 3199‬اصلی بخش یک بجنورد که ملک‬ ‫مشاعی بوده و مالک دو دانگ از ششدانگ اقای احمد نامور حمزانلوئی می باشد‪ .‬ملک مورد نظر‬ ‫یک باب منزل ویالیی واقع در بجنورد‪ ،‬خیابان طالقانی غربی‪ ،‬کوچه شهید حسن ابادی‪ ،‬پالک‬ ‫‪ 21‬می باشد‪ .‬عرصه در وضعیت موجود حدود ‪ 170‬مترمربع بابر ‪ 8/5‬متراز شمال مشرف به کوچه‬ ‫بن بست و ‪ 19/40‬متر از غرب متصل به معبر ‪ 12‬متری‪ ،‬طرح تفضیلی که مطابق پاسخ استعالم‬ ‫شهرداری ابرازی‪ ،‬ملک از غرب و کوچه اصلی ‪ 4/20‬متر و از ضلع شمال و بن بست مقدار ‪ 3‬متر و‬ ‫در پخ تقاطع ‪ 2‬متر کسری عقب نشینی دارد و در صورت اجرای طرح مساحت باقیمانده مطابق سند‬ ‫‪ 78/32‬مترمربع خواهد بود‪ .‬اعیان بصورت کلنگی‪ ،‬قسمتی مخروبه و قسمتی با سقف چوبی با قدمت‬ ‫بیش از ‪ 35‬سال با نمای گلی و سیمانی می باشد که تاثیری مثبت بر ارزش ملک ندارد‪ .‬ملک دارای‬ ‫انشعابات اب‪ ،‬برق و گاز متصل است که با عنایت به موقعیت ملک‪،‬کاربری‪ ،‬مساحت عرصه و اعیان‪،‬‬ ‫قیمت عرف منطقه و جمیع جهات تاثیرگذار ارزش پایه ملک تعرفه شده که توسط کارشناس رسمی‬ ‫دادگستری به مبلغ ‪ 13/000/000/000‬ریال (معادل یک میلیارد و سیصدمیلیون تومان) ارزیابی‬ ‫گردیده است‪ ،‬پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده ملک فوق در روز سه شنبه ‪1400/06/27‬‬ ‫ساعت ‪ 12:00‬الی ‪ 12:30‬از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد به‬ ‫میزان محکوم به و هزینه اجرایی به فروش برسد‪ ،‬بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده میتوانند‬ ‫پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد‬ ‫شد و ده درصد مبلغ مزایده قبل از شروع مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و مابقی مبلغ نیز‬ ‫ظرف یک ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقی (نود درصد) در مهلت مقرر‪ ،‬مبلغ‬ ‫تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬دادورز اجرای احکام‬ ‫مدنی‪ -‬محسن لشگری‬ ‫اخطار اجرایی‬ ‫‪ -9-1636‬شماره کالسه‪ 1064/98 :‬ش ح ‪ 5‬مشخصات محکوم علیه نام‪ -1 :‬علیرضا ‪ -2‬منیژه‬ ‫نام خانوادگی‪ -1 :‬فیوجی ‪ -2‬فیوجی نشانی محل اقامت‪ -1 :‬مجهول المکان ‪ -2‬تیران و کرون‪-‬‬ ‫روستای خیراباد منزل شخصی مهدی رستمی پور مشخصات محکوم له نام‪ :‬محسن نام خانوادگی‪:‬‬ ‫رستگاری با وکالت حسن منتظری نشانی محل اقامت‪ :‬نجف اباد‪ -‬خ امام خمینی شرقی‪ -‬ابتدای‬ ‫خ ‪ 22‬بهمن جنوبی‪ .‬محکوم به بموجب رای شماره ‪ 190/99‬تاریخ ‪ 99/7/27‬حوزه ‪ 5‬شورای حل‬ ‫اختالف شهرستان نجف اباد که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیه محکوم است به‪ :‬پرداخت مبلغ‬ ‫‪ 50/000/000‬ریال بصورت تضامنی بابت اصل خواسته و مبلغ ‪ 1/700/000‬ریال بابت هزینه دادرسی‬ ‫و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ‪ 98/12/11‬لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل‬ ‫طبق تعرفه و پرداخت نیم عشر حق االجرا‪ .‬ماده ‪ 34‬قانون اجرای احکام‪ :‬همین که اجرائیه به محکوم‬ ‫علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد ان را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای‬ ‫پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان مسیر باشد و‬ ‫در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود‬ ‫را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬شعبه پنجم شورای حل اختالف‬ ‫شهرستان نجف اباد ‪/1186935‬م الف‬ ‫روشنفکری که می خواهد‬ ‫استقالل را نجات دهد‬ ‫گابریلــه پیــن روزهــای درخشــانی در کارنامــه‬ ‫ورزشــی خــود داشــته و حاال برای کمــک به فرهاد‬ ‫مجیدیبه کادر اینتیماضافه شدهاست‪.‬به گزارش‬ ‫ورزش سه‪ ،‬از چند ماه قبل بود که فرهاد مجیدی‪،‬‬ ‫ســرمربی جوان اســتقالل اعالم کرد برای همکاری‬ ‫با گابریله پین‪ ،‬دستیار سابق چزاره پراندلی و البته‬ ‫اریگو ساکی با او به توافق رسیده است‪ .‬درنهایت و‬ ‫علیرغم شایعات فراوان‪ ،‬گابریله پین در امارات به‬ ‫اردوی ابی پوشان اضافه شد‪ .‬در ادامه زندگی این‬ ‫بازیکنمربیایتالیاییو به خصوصفصلدرخشان‬ ‫او در یوونتــوس را مــرور خواهیم کرد‪ .‬گابریله پین‬ ‫در مــورد دوران کودکی خود می گوید‪« :‬زندگی ارام‬ ‫و مسالمت امیزیداشتیم‪.‬اگرچهدر انمقطعایتالیا‬ ‫کشــور مرفه و فوق العاده ای برای زندگی نبود‪ ،‬اما‬ ‫والدین من روزهای دشــوار جنگ جهانی را پشــت‬ ‫ســر گذاشته بودند و نمی خواستند اجازه دهند ان‬ ‫سرنوشــت تلخ بــرای فرزندانشــان نیز تکرار شــود‪.‬‬ ‫پدرم در ســن ‪ 30‬سالگی و هنگام کار در ساختمان‬ ‫دچار حادثه تلخی شــد و تــا پایان عمر هنگام راه‬ ‫رفتن مشــکل داشــت‪ .‬ان ها هزینه ساختن زندگی‬ ‫فرزنــدان خود را با ســامتی خــود دادند‪ ».‬گابریله‬ ‫پیــن در خانواده ای رشــد کردند که پــدر و مادر هر‬ ‫دو کارگر بودند؛ یکی در کارخانه ابریشم و دیگری‬ ‫در نســاجی‪ .‬او متولــد ‪ 21‬ژانویــه ‪ 1962‬در وتریــو‬ ‫ونه تو در استان ترویزو بود و از همان ابتدا عالقه‬ ‫شدید خود به فوتبال را نشان داد‪ .‬گابریله پین در‬ ‫مورد ورود خود به عرصه فوتبال در سن نوجوانی‬ ‫گفــت‪« :‬گاهــی اوقات مســیر یــک بازیکن بــا رقم‬ ‫خوردن اتفاقاتی تصادفی تعیین می شود‪ .‬در این‬ ‫ورزش اغلب تشویق شدن از سوی دیگران و کشف‬ ‫زودهنگامنقشمهمیراایفامی کند‪.‬اگرچهنوجوان‬ ‫بــودم‪ ،‬امــا مشــخص بــود کــه از کیفیــت الزم برای‬ ‫درخششدر سطحاولفوتبالبرخوردارم‪.‬بپهزنت‪،‬‬ ‫اســتاد ایتالیایــی و مربــی مــن در دوران کودکــی‪ ،‬از‬ ‫طرفدارانسرسختیوونتوسو در باشگاهمحلیما‬ ‫فردی شناخته شده بود‪ .‬درنهایت این بپه زنت بود‬ ‫که باعث شد من روزی برای یوونتوس بازی کنم‪».‬‬ ‫گابریله پین بازیکنی غیرعادی در میان ستاره های‬ ‫ان نسل یوونتوس محسوب می شد‪ .‬رفتاری جدی‬ ‫و مودبانه داشته و خیلی اهل شوخی های عرف و‬ ‫تفریحاتدیگر هم تیمی هایخودنبود‪.‬معموالدر‬ ‫سفرهای طوالنی شاهد ان بودیم که گابریله پین‬ ‫زمان خود را بامطالعه و خواندن یک کتاب خوب‬ ‫سپری می کرد‪ .‬گابریله پین درگذشته در این رابطه‬ ‫گفته بود‪« :‬متاســفانه کلیش ـه ای احمقانه در مورد‬ ‫بازیکنان فوتبال در اذهان عمومی ایجادشده است‬ ‫و بازیکنان فعلی به نظر من متفاوت هستند‪ .‬من‬ ‫همیشه خواندن کتاب را به ورق بازی کردن و قمار‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪-9-1638‬زهره سخنوری دستگردی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعی مفقودشدن سند مالکیت‬ ‫به شماره چاپی ه ‪ 066241 -99‬به میزان ششدانگ پالک ‪ 301/59639‬واقع در بخش ‪ 16‬ثبتی‬ ‫اصفهان در دفتر الکترونیک ‪ 140020302035007392‬به نامش صادر و تسلیم گردیده رهن و‬ ‫بازداشت ندارد و نحوه گم شدن جابه جایی اعالم شده‪ ،‬چون درخواست صدور سند المثنی گردیده‪،‬‬ ‫طبق تبصره یک اصالحی ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله‬ ‫یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و‬ ‫اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت‬ ‫مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی‬ ‫تسلیم خواهد شد‪ .‬رونوشت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) جهت اطالع و پاسخ‪ .‬مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر م‪/‬الف ‪1186703‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪-9-1639‬اقای حسین نریمانی زمان ابادی فرزند علی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که‬ ‫هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است سند مالکیت خود به شماره ‪– 123034‬الف ‪97-‬‬ ‫ششدانگ پالک ثبتی ‪ 301/73423‬واقع در بخش ‪ 16‬حوزه ثبتی اصفهان (شاهین شهر) که دردفتر‬ ‫امالک الکترونیکی ‪ 139720302035011069‬ثبت و صادر و تسلیم گردیده و نحوه گم شدن به‬ ‫علت سهل انگاری اعالم شده‪ ،‬چون درخواست صدور سند المثنی گردیده‪ ،‬طبق تبصره یک اصالحی‬ ‫ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود‬ ‫باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا‬ ‫مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در‬ ‫صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رونوشت‬ ‫به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شاهین شهر م‪/‬الف ‪1186707‬‬ ‫اگهی ابالغ دادرسی و دادخواست ضمائم به‬ ‫‪ -9-1640‬اقای محسن گراونده خواهان محمدرضا نیرومند دادخواستی به خواسته تقاضای مطالبه در‬ ‫شورای حل اختالف شهر گز به طرفیت شما به این شورا تقدیم که به کالسه ‪ 438/99‬ثبت و برای‬ ‫روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/07/28‬ساعت ‪ 2:30‬بعد از ظهر تعیین گردیده است که با توجه به ماده‬ ‫‪ 73‬ق ‪ .‬ا‪ .‬د ‪ .‬م مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد‪.‬‬ ‫جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شورای حل اختالف شهر گز مراجعه و در تاریخ‬ ‫مذکور جهت رسیدگی در این شورا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد‪ .‬دفتر شورای حل‬ ‫اختالف شهر گز م‪/‬الف ‪1186669‬‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1415‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم‬ ‫قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 139960302027020241‬مورخ ‪ 1399/12/10‬عبدالرسول اسماعیلی کمندانی فرزند‬ ‫ابراهیم على بشماره شناسنامه ‪ ۱۶۰‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۵۶۵۹۲۸۰۹۵۱‬در چهار دانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۲۸‬فرعی از اصلی ‪ ۱۵۳۱۶‬واقع در بخش‬ ‫‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 238/87‬متر مربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫حاج حسن طباطبائی خوراسگانی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/01 :‬رییس منطقه ثبت اسناد‬ ‫و امالک‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1179526‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪-9-1643‬اقای محمدرضا مددی به وکالت از طرف وراث مالک اقای نوراله کرمعلی ضمن تسلیم دو‬ ‫برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین مشجر به شماره ‪ 857‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج مورد‬ ‫ثبت ‪ 12379‬صفحه ‪ 279‬جلد ‪ 59/2‬دفاتر امالک شمیران به نام مالک فوق ثبت و صادر گردیده که‬ ‫به علت نامعلوم مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است‪ .‬لذا مراتب به استناد‬ ‫تبصره یک اصالحی به ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی‬ ‫مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این‬ ‫اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات‬ ‫عمل گردد‪ .‬بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل‬ ‫زوج جدید ربیعی در‬ ‫رفسنجان‬ ‫یکی از اتفاقات ویژه پنجره تابستانی در رفسنجان‪،‬‬ ‫اضافــه شــدن ابراهیم صادقــی به کادر فنــی مس بود‪.‬‬ ‫مس رفسنجان در مسابقات لیگ بیستم نمایش خوبی‬ ‫داشت و توانست با کسب‪ 39‬امتیاز رتبه هشتم جدول‬ ‫رده بندیمسابقاترابهخودشاختصاصدهد؛رتبه ای‬ ‫که در اولین ســال حضور در لیگ برتر به دســت امد و‬ ‫روزهــای خوبــی را بــرای مردم رفســنجان رقــم زد‪.‬البته‬ ‫شاگردان ربیعی اگر فراز و نشیب نبودند‪ ،‬می توانستند‬ ‫حتی با شرایط بهتری فصل را تمام کنند؛ ان ها در شروع‬ ‫نیم فصــل اول و نیم فصــل دوم بــا بحران هایی مواجه‬ ‫شــدند که روند کار ان ها را با تداخل مواجه کرده بود‪.‬‬ ‫برای گذر از اینروزهایپرفرازونشیبو حفظامادگی ای‬ ‫که باثبات همراه باشد‪ ،‬ابراهیم صادقی سرمربی سابق‬ ‫سایپابهکادر فنینارنجیپوشانرفسنجانیاضافه شده‬ ‫اســت‪ .‬صادقــی در لیــگ بیســتم دومین فصــل حضور‬ ‫خود را به عنوان سرمربی سایپا تجربه کرد اما در برخی‬ ‫مقاطع فصل شــرایط برای او و شاگردانش اصال خوب‬ ‫پیش نرفت تا مدیران تصمیم به تغییر او بگیرند و پس‬ ‫از برکناری او شرایط سایپا وخیم تر شد و درنهایت برای‬ ‫اولین مرتبه به دسته اول سقوط کرد‪.‬‬ ‫با گابریله پین دستیار ایتالیایی فرهاد مجیدی اشنا شوید‬ ‫ترجیح می دهم‪ ».‬گابریله در سن ‪ 13‬سالگی راهی‬ ‫ویارار پروسا شده و در طبقه اخر و اتاق زیرشیروانی‬ ‫کمپ قدیمی باشــگاه یوونتوس مستقر شد‪ .‬انجا‬ ‫شــرایط اصال برای گابریله پین راحت ســپری نشد‬ ‫و او مجبــور بــود بــا ‪ 30‬بازیکن نوجوان و هم ســن‬ ‫و ســال خود روزگارش را ســر کنــد‪ .‬گابریله به تازگی‬ ‫مادرش ماریا را ازدست داده و پدر او عالقه نداشت‬ ‫در این شرایط فرزندش نیز از خانواده جدا شود‪ ،‬اما‬ ‫اشتیاقشدیدگابریلهباعثشددرنهایتاوپله های‬ ‫ترقی را در جمع ســتاره های جوان بیانکونری طی‬ ‫کــرده و خیلــی زود بــه یکــی از بازیکنان تیم اصلی‬ ‫یوونتوس تبدیل شــود‪ .‬گابریله در ســن ‪ 19‬سالگی‬ ‫و در ســال ‪ 1979‬اولیــن بــازی خود برای تیم اصلی‬ ‫یوونتوس را در بین بزرگانی چون دینو زوف‪ ،‬انتونی‬ ‫کابرینی‪ ،‬مارکو تاردلی‪ ،‬روبرتو بتگا و ‪ ...‬انجام داد؛‬ ‫اما نقطه عطف زندگی گابریله پین همان جا رقم‬ ‫خورد‪.‬چزارهپراندلینیز عضو انتیمبیانکونریبود‬ ‫و دوستی گابریله و چزاره از همان اردوی یوونتوس‬ ‫اغازشده و چهار دهه و تا امروز ادامه یافت‪ .‬البته‬ ‫در میانان همهستارهباتجربه‪،‬عجیبنبود کهیک‬ ‫بازیکن ‪ 18‬ســاله فرصت چندانی برای درخشــش‬ ‫نداشتهباشد‪ .‬گابریلهپیندر طولانفصلنیمکت‬ ‫نشــین بــوده و اولیــن بــازی خــود را در اخریــن روز‬ ‫مســابقات فصل ســری ا ‪ 1980-1979‬انجام داد و‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫تنها در جریان پیروزی ‪ 3‬بر صفر بیانکونری مقابل‬ ‫فیورنتینــا بــه میــدان رفــت‪ .‬در ســال ‪ 1981‬گابریله‬ ‫پین برای کسب تجربه بیشتر در تیم های گمنامی‬ ‫چون سانرمس و فورلی بازی کرده و در سال ‪1983‬‬ ‫و در ‪ 21‬ســالگی راهی پارما شــد‪ .‬در همان ســال ها‬ ‫بود که تحول بزرگ دیگری در زندگی گابریله پین‬ ‫رقم خورده و او با اریگو ســاکی اشــنا شد‪ .‬سرمربی‬ ‫شهیر ایتالیایی که در ان مقطع هدایت تیم جوانان‬ ‫فیورنتینا را به عهده داشت‪ ،‬بعدها نقش مهمی در‬ ‫ساخت هشــدن اندیشه های گابریله پین ایفا کرد و او‬ ‫حتی تجربه دســتیاری اریگو ســاکی را نیز پیدا کرد؛‬ ‫اما درخشــش در پارما باعث بازگشــت گابریله پین‬ ‫به عنــوان یــک هافبــک باتجربه و توپ نگهــدار به‬ ‫یوونتوس در سال‪ 1985‬و رقم خوردن بهترین فصل‬ ‫دورانورزشیاو شد‪.‬گابریلهزیر نظر تراپاتونیبهاوج‬ ‫فوتبال خود رسیده و در قهرمانی بیانکونری در لیگ‬ ‫ایتالیا نقش افرینی کرد‪ .‬در پایان ان فصل تراپاتوتی و‬ ‫گابریلهپینهر دو از یوونتوسجداشدند‪.‬گابریلهدر‬ ‫ادامهششسالبرایالتزیووالبتهچهار سالبه عنوان‬ ‫کاپیتان در این تیم بازی کرده و روزهای درخشانی را‬ ‫در پایتخت سپری کرد‪ .‬در سال‪ 1992‬بود که گابریله‬ ‫پین دوباره پارما بازگشــته و افتخــارات بزرگی چون‬ ‫قهرمانیدر جامبرندگان‪،‬جامیوفاو سوپر جاماروپا‬ ‫را در پست بازی ساز کسب کرد‪.‬‬ ‫سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬عباسعلی شوش پاشا‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج م‪/‬الف ‪/779‬ف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1645‬نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/۰۹/20‬و برابر رای شماره ‪ 139460306013000277‬مورخ ‪1394/۰۱/26‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضی اقای هاشم میر ثانی فرزند محمد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 168/18‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۸۸۰‬فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی اباد بخش یک حوزه‬ ‫ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود ایشان مالک رسمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب‬ ‫ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪/‬کثیراالنتشار در شهرها‬ ‫منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض‬ ‫داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه‬ ‫است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/17:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/01 :‬سید ضیا الدین مهدوی‬ ‫شهری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد ‪111‬‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرائی کالسه ‪۹۹۰۰۲۳۴‬‬ ‫‪ -9-1646‬به موجب پرونده اجرائی کالسه ‪ ۹۹۰۰۲۳۴‬این اداره‪ ،‬خانم ملیحه هدایتی نام پدر‪ :‬علی‬ ‫تاریخ تولد ‪ 1356/01/01 :‬به شماره ملی ‪ ۰۷۴۹۳۶۸88۸‬و شماره شناسنامه ‪ ۹۳‬به استناد سند ازدواج‬ ‫شماره ‪ 77/05/31-2039‬دفتر خانه صادر کننده‪ :‬دفترخانه ‪ ۶۶‬ازدواج و طالق شماره ‪ ۶۳‬گناباد‬ ‫استان خراسان رضوی اجرائیه ای جهت وصول مهریه خود به تعداد دویست عدد سکه بهار ازادی‬ ‫علیه اقای سید محمود موسوی کاخکی فرزند سید ابوطالب تاریخ تولد ‪ 1350/06/24:‬به شماره ملی‬ ‫‪ ۰۹۱۹۸۲۴۳۲۳‬و شماره شناسنامه ‪ ۱۱۶‬صادر و پرونده تحت کالسه فوق الذکر در شعبه اجرای این‬ ‫اداره تشکیل که پس از ابالغ اجرائیه و در پایان مهلت مقرر در ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم‬ ‫االجرا و پس از طی مراحل قانونی و حسب درخواست بستانکار خودروی سواری پژو ‪ ۲۰۶‬اریان به‬ ‫شماره پالک انتظامی ‪ ۶۶۶‬م ‪ ۸۵‬ایران ‪ ۷۴‬متعلق به مدیون در قبال قسمتی از مهریه بازداشت و پس‬ ‫از ارزیابی و برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ‪-۱۳۹۹۰۵0۰۶۲۲۲۰۰۱۹۱۷‬‬ ‫‪ 99/۰۸/26‬به شرح ذیل ارزیابی گردید‪ .‬مشخصات خودرو خودروی سواری پژو ‪ ۲۰۶‬اریان ‪۱۴۰۰‬‬ ‫سی سی به شماره انتظامی ‪ ۶۶۶‬م ‪ ۸۵‬ایران ‪ ۷۴‬به رنگ سفید روغنی مدل ‪ ۱۳۸۹‬به شماره موتور‬ ‫‪ 080839‬و شماره شاسی ‪ ۲۴۳۶۰۸‬در محل پارکینگ واقع در بیدخت گناباد (پارکینگ شهید صفری‬ ‫بیدخت) ‪ -1‬گلگیر جلو راست‪ ،‬در جلو راست‪ ،‬در عقب راست و گلگیر عقب راست همگی مقداری‬ ‫ضربه خورده و رنگ و ابرنگ دارد‪.‬در موتور (کاپوت) ضربه خورده و اعوجاج داشته و همچنین لبه‬ ‫کاپوت رنگ شده است‪ .‬گلگیر جلو چپ ضربه خورده و خط و خش دارد‪ ،‬در جلو چپ ضربه خورده‪،‬‬ ‫گلگیر عقب چپ ضربه خورده و گریسی صافکاری شده‪ ،‬سقف در قسمت شیشه عقب ضربه خورده و‬ ‫اعوجاج دارد‪ -۲ .‬موتور و گیربکس خودرو سالم و اماده به کار بوده و به ظاهر ایراد خاصی ندارد‪-۳ .‬دو‬ ‫حلقه الستیک جلو فرسوده و دو حلقه الستیک عقب ‪ ۳۰‬درصد سالم می باشد‪-۴ .‬استهالک فضای‬ ‫داخل کابین خودرو در حد متعارف می باشد‪-۵ .‬با توجه به استعالم به عمل امده‪ ،‬بیمه نامه شخص‬ ‫ثالث خودرو مربوط به بیمه ایران بوده تا تاریخ ‪ 99/۱۱/19‬اعتبار دارد و کارت خودرو با مشخصات‬ ‫تطابق دارد‪ .‬با توجه به جمیع جهات و بررسی های انجام شده و با در نظر گرفتن ایرادات فنی ذکر‬ ‫شده‪ ،‬در صورت وجود مدارک اصالت خودرو قیمت پایه خودروی فوق مبلغ ‪( 1/020/000/000‬یک‬ ‫میلیارد و بیست میلیون) ریال معادل یکصد و دو میلیون تومان تعیین می گردد‪ .‬همچنین برابر‬ ‫نامه شماره ‪ 99/06/31 -1971/13/508/10/29/6‬پلیس راهور شهرستان گناباد خودروی مذکور‬ ‫بازداشت گردیده است‪ .‬با توجه به قطعیت ارزیابی‪ ،‬مزایده خودروی فوق الذکر در روز چهارشنبه مورخه‬ ‫‪ 1400/۰۶/31‬از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬ظهر در ادرس گناباد بلوار مالک اشتر نبش مالک اشتر یک واقع‬ ‫در اداره ثبت اسناد و امالک گناباد از مبلغ پایه ‪( 1/020/000/000‬یک میلیارد و بیست میلیون) ریال‬ ‫شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد نقدا فروخته خواهد شد ضمنا مبلغ ‪51/000/000‬‬ ‫ریال نیم عشر دولتی و مبلغ ‪ 61/200/000‬ریال حق مزایده می باشد که در روز مزایده اخذ خواهد‬ ‫شد‪ .‬همچنین طبق تبصره ‪ ۶‬ماده ‪ ۱۲۱‬ایین نامه اجرا پرداخت بدهی های مربوط تا تاریخ مزایده اعم‬ ‫ستاره های تیم ویسی‬ ‫به خط شدند‬ ‫تمرینات تیم فوالد در کردان ادامه دارد و ستاره های‬ ‫تیم هــای پایــه فــوالد اماده درخشــش و دلربایــی برابر‬ ‫چشمان ویسی هســتند‪ .‬عبدا… ویسی سرمربی فوالد‬ ‫در لیــگ بیســت و یکــم از روز شــنبه بازیکنانــش را در‬ ‫اردوی کردان در اختیار دارد‪ ،‬اگرچه هنوز پاتوسی‪ ،‬پریرا‪،‬‬ ‫کولی بالی سه ستاره خارجی فوالد و یکی دوستاره دیگر‬ ‫بهاردو اضافهنشده اندامادیگر بازیکنانتمریناتخود‬ ‫رازیر نظر ویسیاغاز کرده اند‪.‬تغییراتزیادیدر ترکیب‬ ‫بازیکنان فوالد انجام نشده و البته با نظر ویسی چندین‬ ‫بازیکن از تیم های پایه به اردوی تیم اضافه شده اند تا‬ ‫ارزش های خود را نشان بدهند و قطعا در ادامه به دیگر‬ ‫بازیکنانمنتخبرده هایپایهاینفرصتدادهمی شود‬ ‫که بتوانند راه حضور در لیگ برتر را سریع تر طی کنند‪.‬‬ ‫فوالد قرار اســت تا روز یکشــنبه در کردان تمریناتش را‬ ‫ادامــه بدهــد و در ایــن مدت دو بازی دوســتانه انجام‬ ‫بدهد‪ .‬قرمزپوشــان اهــوازی پس ازان دو روز اســتراحت‬ ‫می کنند تا برای اردوی دوم پیش از شروع لیگ بیست‬ ‫و یکم اماده شوند‪ .‬گفتنی است فوالد در نخستین بازی‬ ‫فصل باید به مصاف پرســپولیس در ســوپر جام برود و‬ ‫تقابــل دو تیــم بــرای کســب قهرمانی قطعا ســخت و‬ ‫نفس گیر خواهد بود و این دیدار فرصت خوبی است‬ ‫که ویسی بتواند در اولین دیدار خود یک جام دیگر را با‬ ‫تیمسابقشبهارمغانبیاورد‬ ‫از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است‪ .‬ضمنا مستند به ماده ‪۱۳۶‬‬ ‫ایین نامه اصالحی اجرا شرکت در جلسه در مزایده منوط به پرداخت ‪ ۱۰‬درصد از مبلغ پایه کارشناسی‬ ‫به حساب سپرده ثبت می باشد و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامیست و برنده‬ ‫مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده‬ ‫ثبت تودیع گردد‪ .‬تاریخ انتشار در سایت اگهی های سازمان‪ 1400/۰۶/14 :‬تاریخ انتشار‪1400/06/17 :‬‬ ‫سید ضیاءالدین مهدوی شهری ‪-‬رییس ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1648‬نظر به اینکه اقای علی نجات بهاروند با استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده‬ ‫منضم به تقاضای کتبی به شماره ‪ 1020221‬مورخ ‪ 1400/06/09‬دریافت سند مالکیت المثنی نوبت‬ ‫اول به این اداره مراجعه و مدعی است سند مالکیت تک برگ به شماره ‪ 512356‬تحت پالک ‪901‬‬ ‫فرعی از ‪ 2094‬اصلی واقع در بخش یک متعلق به وی میباشد که بعلت سهل انگاری مفقود گردیده‬ ‫است با بررسی دفتر معلوم شد سند مالکیت اولیه به شماره دفتر الکترونیکی ‪139620325001010332‬‬ ‫بنام علی نجات بهاروند ثبت و صادر و تسلیم شده است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا‬ ‫باستناد تبصره یک ماده ‪ 120‬ایین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت اگهی و متذکر می‬ ‫گردد هر کسی نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود‬ ‫می باشد بایستی ظرف مدت ‪ 10‬روز از تاریخ انتشار این اگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل‬ ‫سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نماید‪ .‬بدیهی است در صورت عدم اعتراض در‬ ‫مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪ .‬صید اقا نجفوند دریکوندی رییس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهرستان خرم اباد‬ ‫اگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی گناباد‬ ‫‪ -9-1644‬پیرو اگهی تحدید حدود قبلی که بموجب مقررات ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت منتشر گردیده‬ ‫اینک بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده‪ ۶۱‬ائین نامه قانون ثبت تحدید حدود‬ ‫یک قسمت از امالک واقع در بخش یک حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل میباشد‪.‬‬ ‫قطعات مفروز علی اباد یک‪ -‬اصلی‬ ‫‪ ۱۱۳۵۹‬فرعی از ‪ ۱۸۷۹‬فرعی خانم ناهید غریب زاده ششدانگ یکباب منزل‬ ‫قطعات مفروز نوقاب ‪ - 4‬اصلی‬ ‫‪ ۱۳۹‬فرعی محمد حسینی عمرانی ششدانگ یکباب منزل (گلی قدیمی)‬ ‫قطعات مفروز بهاباد‪ – ۱۱۸‬اصلی‬ ‫‪ ۱۸۵۰‬فرعی سید حسین قاسمی شهری و غیره ششدانگ یک قطعه بندسار‬ ‫قطعات مفروز مند‪ – ۱۲۲ -‬اصلی‬ ‫‪ ۱۳۸‬فرعی موقوفه حیدر خان به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫قطعات مفروز کاخک‪ -154‬اصلی‬ ‫‪ ۵۳۸۹‬فرعی شرکت تعاونی مرینوس دام کاخک به شماره ثبت ‪ ۱۵۹۵‬ششدانگ یک قطعه‬ ‫بندسار‬ ‫‪1400/۰۷/18‬‬ ‫قطعات مفروز دیسفان‪ – ۲64‬اصلی‬ ‫‪ ۱۴۱۸‬فرعی اقای علی بهروان ششدانگ یکباب باغ منزل‬ ‫قطعات مفروز زیبد ‪ – 414‬اصلی‬ ‫‪ 479‬فرعی موقوفه عید غدیری به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمینمزروعی‬ ‫‪ ۶۲۷‬فرعی موقوفه تعزیه داری به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه گناباد ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمینمزروعی‬ ‫‪1400/۰۷/19‬‬ ‫قبل ظهر انجام خواهد شد‪...‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر‬ ‫بوسیله این اگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده‪۱۵‬‬ ‫قانون مزبور ملک مورد اگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات‬ ‫مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند‬ ‫مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای‬ ‫تبصره‪ ۲‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین می بایست از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی‬ ‫تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ 1400/06/17‬سید ضیاء الدین مهدوی شهری‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫گناباد‪110‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه ‪ 17‬شهریور ماه ‪ 08 / 1400‬سپتامبر ‪ 01 / 2021‬صفر ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1158‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫هالل احمرمهاجرانمقیم‬ ‫ایران را واکسینه می کند‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫رئیــس جمعیت هالل احمــر گفت‪ ،‬این جمعیــت ب ـه زودی اتباع‬ ‫خارجــی و مهاجــران مقیم ایــران را واکســینه می کند‪.‬به گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫کریم همتی گفت‪ :‬پس از مکاتبات انجام شده‪ ،‬مقرر شد که یونیسف‬ ‫تعــدادی واکســن برای ایم نســازی اتباع خارجی ســاکن در ایــران‪ ،‬در‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اختیــار هالل احمــر قرار دهــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬هالل احمر نیز به صورت‬ ‫مجزا منابعی را برای واکسیناسیون اتباع خارجی در نظر خواهد گرفت‪.‬‬ ‫احتماال یک میلیون ُدز واکسن نیز از سوی یونیسف به ایران اختصاص‬ ‫داده می شود تا واکسیناسیون اتباع خارجی اغاز شود‪ .‬بدون شک یکی‬ ‫از اولویت هایواکسیناسیون‪،‬ممانعتاز شیوع کرونااستو باتوجهبه‬ ‫اینکه کارشناسان حوزه بهداشت و درمان معتقدند رفت وامد از مبادی‬ ‫مرزی سبب ورود این ویروس و جهش های پیچیده و مرگبار ان به کشور‬ ‫میزبانمی شود‪،‬اقدامجمعیتهالل احمر در واکسیناسیونمهاجرانو‬ ‫اتباع خارجی را باید در راستای حفظ سالمتی همگانی و قطع زنجیره‬ ‫انتقالویروسدانست‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات اعالم کرد‬ ‫هدف گذاری‪ 25‬مگابیتی برای اینترنت خانواده ها‬ ‫وزیر ارتباطات با تاکید بر ضرورت اســتقرار‬ ‫مراکز داد ه در داخل گفت‪ :‬در ‪ ۴‬ســال گذشته‬ ‫برای توسعه دسترسی به شبکه ملی اطالعات‬ ‫کار های ویژه ای انجام شده است و بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصــد روســتا های ما به این شــبکه دسترســی‬ ‫دارنــد‪ .‬به گزارش صداوســیما‪ ،‬عیســی زارع پور‬ ‫در برنامه نگاه یک به وجود مرکز داده داخلی‬ ‫به عنــوان ضــرورت اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬اولین‬ ‫بحث این است که این مرکز داده ما هم اکنون‬ ‫کجاســت؟ زمانــی کــه در وزارت ارشــاد بــودم‬ ‫وب سایت دستگاه ها روی مراکز داده خارجی‬ ‫بــود و کوچک ترین اقدام ما از مرز های کشــور‬ ‫خارج می شد‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر مرکز داده داخلی‬ ‫داشتهباشیم‪،‬ارتباطاتقطعنمی شودوامنیت‬ ‫و استقالل ما نیز در معرض خطر قرار نمی گیرد‬ ‫و می توانیــم شــبکه پرســرعت و باکیفیــت در‬ ‫داخل داشــته باشــیم‪ .‬زارع پــور گفت‪ :‬البته ما‬ ‫مراکــز داده خوبــی در داخل داریم که کیفیت‬ ‫ان هم بسیار باالست و اگر ما بتوانیم این مراکز‬ ‫داده را در چندین جای کشور پخش کنیم افراد‬ ‫در نزدیکترین نقطه می توانند دسترسی پیدا‬ ‫کنندتاسرعتو تجربه کاربریان هانیز افزایش‬ ‫پیدا کند‪ .‬زارع پور گفت‪ :‬همه این ها به عنوان‬ ‫زیرساخت شبکه ملی اطالعات است که اگر در‬ ‫الیه زیرساخت‪ ،‬شبکه باکیفیتی داشته باشیم‬ ‫یشــود و‬ ‫خدمــات بهتــری هم به مردم ارائه م ‬ ‫حتی ما به عنوان کانون و هاب منطقه ای برای‬ ‫انتقالاطالعاتکشور هایدیگر هممی توانیم‬ ‫مطرح شویم چراکه موقعیت کشور ویژه است‬ ‫و می توانیم به عنوان کانون و قطب منطقه ای‬ ‫عمل کنیــم‪ .‬وزیر ارتباطات گفت‪ :‬همه این ها‬ ‫وابسته به توسعه شبکه ملی اطالعات است‬ ‫که راه اندازی ان جزو ارزو های همه کشور های‬ ‫یشــود‪ .‬او گفت‪ :‬سندی‬ ‫پیشرفته محسوب م ‬ ‫که سال گذشته ابالغ شد هرچند پس از ‪ ۹‬سال‬ ‫صورت گرفت‪ ،‬اما ســندی افتخارامیز اســت و‬ ‫استاندارد هاییبرایشبکهدر نظر گرفتهاست‪.‬‬ ‫زارع پــور در پاســخ به ســوالی مبتنــی بر اینکه‬ ‫چند درصد الیه زیرساخت تکمیل شده است؟‬ ‫گفت‪ :‬پیشــرفت نســبتا خوب بوده است‪ ،‬اما‬ ‫هنــوز راه زیــادی داریــم و مــن قــول دادم کــه‬ ‫تکالیفمان را در الیه های مختلف تا سال‪۱۴۰۴‬‬ ‫انجام دهیم و این الیه زیرساختی را ظرف دو‬ ‫سال اینده راه اندازی خواهیم کرد‪ .‬او افزود‪ :‬در‬ ‫الیه زیرســاخت شــبکه اقداماتــی کرده ایم که‬ ‫در اختیار شــرکت ارتباطات زیرســاخت اســت‬ ‫و بایــد ســرمایه گذاری ویــژه ای صــورت گیرد و‬ ‫بحثترافیکبین المللیهممحققشود‪.‬زارع‬ ‫پــور گفت‪ :‬یکــی از الیه های موردنیاز که جزو‬ ‫یهــای مردم هم هســت توســعه ان در‬ ‫نگران ‬ ‫مناطقدورافتادهاستو اگر بخواهممنصفانه‬ ‫قضــاوت کنــم و نقــاط قــوت گذشــته را بیــان‬ ‫کنم ما در ‪ ۴‬سال گذشته در توسعه دسترسی‬ ‫بــه شــبکه ملــی اطالعات در روســتا ها شــاهد‬ ‫کار های ویژه و بزرگی بودیم و اکنون ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫روستا ها دسترسی دارند و در دوران شیوع کرونا‬ ‫کــه اموزش ها مجازی شــد این موضوع بیشــتر‬ ‫خودش را نشان داد‪ .‬وزیر ارتباطات گفت‪ :‬البته‬ ‫بخش های باقیمانده بســیار سخت و مربوط‬ ‫بــه مناطــق ســخت گــذر اســت کــه حــدود ‪۵‬‬ ‫هزار روستا باقی مانده است و ما تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬باید دسترسی را فراهم کنیم‪ .‬او با اشاره‬ ‫بــه اینکه شــاخص موردقبــول برای دسترســی‬ ‫خانواده ها به شبکه باید حداقل ‪ ۲۵‬مگابیت‬ ‫در ثانیــه باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در بحــث ارتباطــات‬ ‫ثابــت حداکثــر ‪ ۸‬مگابیت اســت و در مواقع‬ ‫پرترافیــک حتی به دو مگابیت می رســد‪ .‬زارع‬ ‫پور افزود‪ :‬برخالف همه جای دنیا ما سیاست‬ ‫اشــتباهی در پیش گرفته ایم بــه این معنی که‬ ‫توسعه دسترسی سیار را به ثابت ترجیح دادیم‬ ‫درحالی که در بســیاری از کشور های پیشرفته‪،‬‬ ‫فیبــر نــوری را تا درب منــازل مــردم برده اند‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬این پروژه بسیار بزرگی است که بخشی‬ ‫از شبکه ملی اطالعات محسوب می شود و ما‬ ‫باید سرعت ‪ ۱۰۰‬مگابیت در ثانیه را برای همه‬ ‫کسب وکارهامحققکنیم‪.‬‬ ‫توسعه شبکه ملی اطالعات به معنای‬ ‫قطع دسترسی شبکه جهانی نیست‬ ‫وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت‪:‬‬ ‫توســعه شبکه ملی اطالعات به معنای قطع‬ ‫دسترسی به شبکه جهانی نیست و ما به دنبال‬ ‫فراهم کردن یک شــبکه پرسرعت و باکیفیت‬ ‫برای عموم مردم هســتیم‪ .‬عیســی زارع پور در‬ ‫ادامه ســخنانش در برنامــه نگاه یک افزود‪:‬‬ ‫بایــد تالش کنیم فیبر نوری را به درب منازل‬ ‫مــردم ببریــم تــا ان ســرعت هــزار مگابیــت‬ ‫در ثانیــه که در برخی کشــور های پیشــرفته‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬محقــق شــود‪ .‬او در پاســخ بــه‬ ‫ســوالی دربــاره امنیت شــبکه و حفظ حریم‬ ‫خصوصــی کاربــران گفــت‪ :‬حفــظ امنیــت و‬ ‫اطالعــات کاربــران بــرای ما یک اصل اســت‬ ‫و در مقابــل دســتبرد های بیرونــی و برخــی‬ ‫دستبرد های غیرقانونی داخلی باید حداکثر‬ ‫تالشــمان ایــن باشــد کــه حریــم خصوصــی‬ ‫کاربران حفظ شــود‪ .‬وزیر ارتباطات با اشــاره‬ ‫بــه اینکه بر اســاس اصل ‪ ۲۵‬قانون اساســی‬ ‫بــدون حکــم قضایــی امــکان دسترســی بــه‬ ‫اطالعــات مردم وجــود ندارد‪ ،‬گفــت‪ :‬مردم‬ ‫چکــس بــدون طــی‬ ‫مطمئــن باشــند کــه هی ‬ ‫مراتب پیچیده قانونی نمی تواند دسترسی به‬ ‫اطالعاتشــان داشــته باشــد و ما ضامن حفظ‬ ‫حقوق مردم در فضای مجازی هستیم و سعی‬ ‫ما بر این است که در همه تصمیم ها‪ ،‬خود را‬ ‫جای کاربران بگذاریم‪ .‬زارع پور افزود‪ :‬مردم از‬ ‫اینکه اطالعاتشــان درجاهای مختلف نشت‬ ‫پیدا کند نگران هستند و چند سال پیش بود‬ ‫تنــام کردم‪،‬‬ ‫کــه من خــودم در یک پلتفرم ثب ‬ ‫اما بالفاصله پیامک تبلیغاتی برای من امد که‬ ‫این نشان می دهد یا پلتفرم به لحاظ ساخت‬ ‫مشکل دارد یا اطالعات را می فروشد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫البتــه مقررات ما در این حوزه به روز نیســت و‬ ‫مجلــس هم از این بابت نگرانــی دارد و حتی‬ ‫مــا در بحــث صیانــت از داد ههــای کاربــران با‬ ‫دغدغه های بین المللی مواجهیم که ان را بی‬ ‫جی ار در جهان نامیده اند‪ .‬زارع پور افزود‪ :‬باید‬ ‫قواعدی را در جمهوری اسالمی داشته باشیم‬ ‫کــه حافــظ منافــع مــردم در این فضا باشــد و‬ ‫حریمخصوصی شاننقضنشود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫کرونا بوم گردی ها را شکست داد‬ ‫یهــای کشــور از دو ســال پیــش‬ ‫بــوم گرد ‬ ‫تهــای اقتصــادی و‬ ‫ماننــد بیشــتر فعالی ‬ ‫گردشــگری دچار مشــکل بودند اما در دوران‬ ‫کرونا با تعطیلی صنعت گردشــگری برخی از‬ ‫ان ها مجبور به فروش یا واگذاری شدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬بیــش از دو هــزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬واحــد بــوم گــردی در کشــور به عنــوان‬ ‫کس ـب وکارهای کوچــک اقتصــادی در حــوزه‬ ‫گردشــگری ایجادشــده اند بســیاری از ا نهــا‬ ‫بدون گرفتن وام یا کمک مالی توسط جامعه‬ ‫محلی و روســتایی حتی در نقاط دوردســت‬ ‫ایجاد شــدند تا زمینه برای اقامت مســافران‬ ‫در روســتاها و مناطق گردشگری ایجاد شود‪.‬‬ ‫بســیاری از ا نهــا به عنــوان مشــاغل پایــدار‬ ‫توانســتند اتفاقی را رقم بزنند که مردم با راه‬ ‫افتادن جریان گردشگری به روستاها برگردند؛‬ ‫اما مانند بســیاری از مشاغل گردشگری دیگر‬ ‫ایــن واحدهــای بــوم گردی با ســیل ســال ‪۹۸‬‬ ‫دچار مشــکل شــدند اما به عنــوان واحدهای‬ ‫اقتصــادی و کس ـب وکارهای کوچــک بــا‬ ‫شــیوع کرونــا و تعطیلــی صنعت گردشــگری‬ ‫نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬شاید‬ ‫گتــر اندوخت ـه ای داشــته‬ ‫کس ـب وکارهای بزر ‬ ‫باشند که بتوانند در این شرایط از ان استفاده‬ ‫یهــا خان ههــای‬ ‫کننــد امــا ســرمایه بــوم گرد ‬ ‫شخصی روستایی بود که توسط روستاییان و‬ ‫جامعه محلی ایجادشــده بود از طرفی‪ ،‬بوم‬ ‫گردی ها درواقع خانه های قدیمی یا تاریخی‬ ‫بودنــد کــه به مرور نیــاز به بازســازی و ترمیم‬ ‫دارنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل در حال حاضــر و با‬ ‫توجه به اینکه هنوز مشخص نیست صنعت‬ ‫گردشــگری ایران چه زمانی دوباره به چرخه‬ ‫فعالیت برمی گردد‪ ،‬برخی از این مدیران این‬ ‫واحدها اقــدام به واگذاری‪ ،‬فروش‪ ،‬تعطیلی‬ ‫یــا فــروش تجهیزاتشــان کرده انــد‪ .‬برخــی از‬ ‫موسســان بوم گــردی در مناطــق دورافتاده تر‬ ‫بــه مشــاغل دیگــر روی اورده انــد‪ .‬دراین باره‬ ‫اکبــر رضوانیــان عضــو هیئت مدیــره جامعــه‬ ‫اقامتگا ههــای بو مگــردی کشــور گفــت‪ :‬در‬ ‫روزهــای اول شــیوع کرونــا گفتیــم کــه در این‬ ‫مدت می توانیم به موضوع اموزش و ارزیابی‬ ‫بپردازیــم‪ .‬جامعه حرفه ای بوم گردی اعتقاد‬ ‫داشــت اموزش در اولویت اســت‪ .‬یک سال و‬ ‫نیم پیگیری کردیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد‪ .‬به‬ ‫ما گفتند که شما جامعه بوم گردی چرا رئیس‬ ‫هیئت مدیــره داریــد‪ ،‬باید مدیرعامل داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬این هم یکــی از ایرادات عجیبی بود‬ ‫کــه بــه مــا وارد کردنــد‪ .‬قرار بود شــرکت های‬ ‫ارزیاب فعالیت داشته باشند و کارهایی را به‬ ‫سرانجام برسانیم قرار بود دوره های اموزشی‬ ‫تعریف شود و برخی از افراد به عنوان ارزیاب‬ ‫در این دوره ها شرکت کنند‪ .‬اداره کل نظارت‬ ‫و اموزش قرار بود این دوره ها را برگزار کند که‬ ‫نکرد؛ اما هیچکدام از این اتفاقات در دوران‬ ‫کرونا نیفتاد‪ .‬به گفته رضوانیان امهال مالیات‬ ‫و اختصــاص وام و بســته های حمایتــی و‪...‬‬ ‫نتوانست به کمک بوم گردی ها بیاید چون یا‬ ‫انجام نشدند یا پیگیری نشد بنابراین در حال‬ ‫حاضر بوم گردی ها در کشور مانند یک پیکر‬ ‫بی جانــی شــده اند کــه امکان برگشتشــان به‬ ‫گردشگری نیست‪ .‬به خصوص اینکه در حال‬ ‫حاضر جاده ها بسته است و مردم نمی توانند‬ ‫بــه ســفر بروند اگر هم به ســفر برونــد کدام‬ ‫منطقه گردشگری باز است که از ان استفاده‬ ‫کنند؟ او در ادامه بیان کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۹‬گفتیم‬ ‫یشــود‬ ‫شــیوع کرونا بــه این زودی ها تمام نم ‬ ‫یهــا خانه هایــی هســتند کــه در‬ ‫بــوم گرد ‬ ‫مکان های شــلوغ شهری قرار ندارند از طرفی‬ ‫می توان با رعایت پروتکل ها‪ ،‬ان ها را باز کرد‬ ‫و مهمــان پذیرفــت‪ .‬به عنوان مثــال زمانی که‬ ‫یــک خانــواده دران واحد بوم گــردی یا خانه‬ ‫حضور دارند‪ ،‬خانواده دیگری پذیرش نشوند‪.‬‬ ‫یهــا دارای فضای باز و‬ ‫ضمــن اینکه بوم گرد ‬ ‫حیاط هستند و از این نظر هم مشکلی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬صبحانه هم به صورت پک به مهمانان‬ ‫یشــود‪ .‬همچنین با داشــتن برگه رزرو‬ ‫داده م ‬ ‫امکان تردد این افراد در جاده ها با خودروی‬ ‫شــخصی وجود داشته باشــد‪ .‬چون خودروی‬ ‫شخصی ایمن تر از اتوبوسی است که در ان‬ ‫‪ ۲۵‬نفر حضور دارند‪ .‬چون نتوانستند سفر را‬ ‫مدیریت کنند؛ ان را تعطیل کردند و موجب‬ ‫شدند که مشکالت زیادی برای بوم گردی ها‬ ‫ایجــاد شــود چــون به هرحــال قبــض اب و‬ ‫برقــی کــه ســال گذشــته ارزان تر بود امســال‬ ‫گران تر شده اما ان بوم گردی هیچ مسافری‬ ‫نداشته تا هزینه هایش را به عنوان یک واحد‬ ‫اقتصادی تامین کند‪ .‬رضوانیان بیان کرد‪ :‬به‬ ‫همین دالیل برخــی از مدیران بوم گردی ها‬ ‫تصمیــم گفته اند یــا ان واحد را تعطیل کنند‬ ‫یا تجهیزاتشــان را به فروش برســانند‪ .‬برخی‬ ‫دیگر این خانه ها را برای فروش گذاشــته اند‬ ‫یــا واگذار کرده اند‪ .‬تبلیغ یکــی از ان ها را در‬ ‫ســایت ها دیــده ام کــه بســیار ناراحت کننده‬ ‫بود‪ .‬حتی رئیس جامعه حرفه ای بوم گردی‬ ‫خان ـه اش را واگذار کرده اســت‪ .‬برخی دیگر‬ ‫تهــای دیگــری روی اورده انــد‪.‬‬ ‫بــه فعالی ‬ ‫رضوانیــان گفــت‪ :‬تــاب اوری یــک واحــد‬ ‫اقتصــادی مگــر چقــدر اســت داســتان افت‬ ‫تهــای گردشــگری از دو ســال اســت‬ ‫فعالی ‬ ‫کــه وجــود دارد در ایــن مــدت چــه تالشــی‬ ‫برای جبران این خســارت ها شــد؟ پیشــنهاد‬ ‫شــد حداقــل در بحــث گردشــگری خارجی‪،‬‬ ‫هرکسی که دو دوز واکسن را تزریق کرده به‬ ‫ایران بیاید تا کمی این تاب اوری جبران شود‬ ‫اما با این پیشنهاد هم موافقت نکردند‪ .‬ما‬ ‫امیدواریــم وزیــر جدیــد میــراث فرهنگی به‬ ‫این درک رســیده باشــد که دیگر توانی برای‬ ‫گردشگری باقی نمانده است‪.‬‬ ‫مرگتولد‬ ‫در جشنواره نیویورکی‬ ‫«مــرگ تولــد» بــه‬ ‫فیلــم کوتــاه‬ ‫ِ‬ ‫تهیه کنندگــی و کارگردانــی علیرضــا‬ ‫سعدی و نویسندگی جواد خورشا راهی‬ ‫جشنواره ایدر نیویورکشد‪.‬‬ ‫«مرگ‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬فیلم کوتــاه ِ‬ ‫تولــد» بــه تهیه کنندگــی و کارگردانــی‬ ‫علیرضــا ســعدی و نویســندگی جــواد‬ ‫خورشــا بــه جشــنواره ‪WICA: World‬‬ ‫ ‪Independent Cinema Awards‬‬‫‪ New York‬راه پیدا کرد‪ .‬جشنواره های‬ ‫‪ WICA‬که از ســال ‪ ۲۰۰۵‬در کشــورهای‬ ‫مختلف برگــزار می شــود‪ ،‬امســال برای‬ ‫اولین بار در نیویورک پذیرای فیلم های‬ ‫مستقل فیلمســازان از سراسر دنیاست‪.‬‬ ‫این جشنواره که به دو صورت فیزیکی و‬ ‫انالین فیلم ها را به نمایش می گذارد‪ ،‬پنجم تا دهم اکتبر سال جاری برگزار می شود‪ .‬جشنواره‬ ‫‪ WICA‬پذیرایفیلمو فیلمنامهدر بخش کوتاه(کمتر از ‪ ۳۰‬دقیقه)‪،‬بلند(بیشتر از ‪ ۳۰‬دقیقه)‬ ‫«مرگ تولد» امده است‪:‬‬ ‫و فیلمنامه تا سقف‪ ۱۰‬صفحه است‪ .‬در خالصه داستان فیلم کوتاه ِ‬ ‫«هدیه تولد همیشه خوشایند نیست‪ .‬گاهی می تواند زندگی را به مرگ نزدیک تر کند‪ .‬امروز‬ ‫تولد ساراست و هدیه ای برای او ارسال شد‪ ».‬طناز بیده و پرویز اقازاده بازیگران فیلم کوتاه‬ ‫«مرگ تولد» هســتند‪ .‬عوامل این فیلم کوتاه عبارت اند از‪ :‬مشــاور کارگردان‪ :‬سیروس الوند‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫مجری طرح‪ :‬موسسه نقطه عطف سینما تئاتر و ارشیو کمپانی‪ ،‬مدیر فیلم برداری‪ :‬مهدی‬ ‫اصالنــی‪ ،‬مدیــر صدابرداری‪ :‬محمد صالحی‪ ،‬تدوین و صداگذاری‪ :‬امیرحســین تحســینی‪،‬‬ ‫برنامه ریز و دســتیار کارگردان‪ :‬پرســتو میرزایی‪ ،‬طراح گریم‪ :‬مرضیه صدری‪ ،‬طراح صحنه و‬ ‫لباس‪ :‬پرستو میرزایی‪ ،‬مدیر تولید‪ :‬میالد اسدزاده‪ ،‬منشی صحنه‪ :‬فرزانه نجاریان‪ ،‬عکاس و‬ ‫فیلمبردار پشت صحنه‪ :‬رامتین جهانبانی‪ ،‬دستیاران فیلمبردار‪ :‬جواد کسانی‪ ،‬جواد اصالنی‪،‬‬ ‫محمدشریف زاده‪،‬دستیار صدابردار‪:‬رضاصالحی‪،‬دستیار صحنهو لباس‪:‬نداربانیفر‪،‬دستیار‬ ‫تدوین‪ :‬محمدعلی خرازی مقدم‪ ،‬اصالح رنگ و نور‪ :‬استودیو راش َاند کات‪ ،‬مدیر تدارکات‪:‬‬ ‫مهدیمیرزاپور‪،‬طراحپوستر‪:‬یاسمنمحمودی‪،‬مدیر روابطعمومی‪:‬مریمقربانینیا‪.‬پخش‬ ‫«مرگ تولد» بر عهده فرست اسکرین بهمدیریتسولماز اعتماداست‪.‬‬ ‫فیلم کوتاه ِ‬ ‫اغاز پویش به رنگ مدرسه‬ ‫برایمدرسه سازی‬ ‫رئیــس جامعه خیرین مدرسه ســاز‬ ‫کشــور گفــت‪ :‬پویــش ملی «بــه رنگ‬ ‫مدرســه» در راســتای طــرح تحولــی‬ ‫اجــر بــه اجــر و باهــدف ترغیــب هــر‬ ‫چه بیشــتر مردم به امر مدرسه سازی‬ ‫در کشــور از ســوی جامعــه خیریــن‬ ‫مدرسه ســاز کشــور از ‪ ۱۵‬شــهریور‬ ‫امســال اغــاز و تــا ابــان مــاه ادامــه‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر ناصر قفلی‬ ‫بابیــان این که در ایــن پویش کودکان‬ ‫‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬سال اقدام به کشیدن نقاشی‬ ‫بــا موضــوع مدرسه ســازی می کننــد‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــرای افزایش مشــارکت‬ ‫مردم در امر «مدرسه سازی»‪ ،‬تاکنون‬ ‫پویش های مختلفی از ســوی جامعه خیرین مدرسه ســاز با همکاری سازمان نوسازی‪،‬‬ ‫توســعه و تجهیز مدارس و مجامع خیرین مدرسه ســاز استان ها راه اندازی و اجراشده‬ ‫است‪ .‬او توضیح داد‪ :‬در پویش «به رنگ مدرسه» که جنبه فرهنگی دارد از کودکان ‪۶‬‬ ‫تا ‪ ۱۲‬سال درخواست می شود تا با کشیدن نقاشی با موضوع «مدرسه دوست داشتنی‬ ‫من»‪ ،‬مردم و خانواده های خود را برای مدرسه سازی ترغیب کنند‪.‬‬ ‫رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور‪ ،‬گفت‪ :‬پویش به رنگ مدرسه‪ ،‬سه هدف‬ ‫«ترویج فرهنگ مدرسه سازی بین کودکان و نوجوانان و خانواده ها»‪« ،‬افزایش اگاهی‬ ‫مردم» و «استفاده از ظرفیت کودکان برای استفاده از هنر کودکان برای تشویق مردم‬ ‫در امر مدرسه ســازی» را دنبال می کند‪ .‬قفلی بابیان این که هفت میلیون کودک ‪ ۶‬تا‬ ‫ت ‪ajorBajor.‬‬ ‫‪ ۱۲‬سال در این پویش مورد هدف است‪ ،‬گفت‪ :‬این نقاشی ها در سای ‬ ‫‪ ir‬کــه بــرای ترویــج فرهنگ مدرسه ســازی مورداســتفاده قرار می گیرد‪ ،‬بارگــذاری و به‬ ‫بهتریــن نقاشــی ها هدایایــی داده خواهــد شــد‪ .‬رئیــس جامعــه خیریــن مدرس هســاز‬ ‫کشــور بــا اشــاره بــه این کــه پویش ها یکــی از ابزارها در اجــرای برنامه «اجــر به اجر»‬ ‫اســت‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬در پویش هــای قبلــی این طــور بود کــه افراد بــا پرداخت مبلغی‬ ‫ضمن مشــارکت در پویش‪ ،‬پوســتر خود را با عکس دلخواهشــان دریافت می کردند‪،‬‬ ‫اما جنس پویش «به رنگ مدرســه»‪ ،‬نســبت به پویش های پیشــین‪ ،‬اندکی متفاوت‬ ‫است‪ ،‬دانش اموزان نقاشی می کشند و عکس نقاشی ها را می فرستند‪ .‬درباره جزئیات‬ ‫پویش «به رنگ مدرسه» تصریح کرد‪ :‬نقاشی هایی که دانش اموزان می فرستند باید با‬ ‫موضوع «مدرسه» و «مدرسه سازی» باشد‪ .‬او افزود‪ :‬جامعه خیرین مدرسه ساز کشور‬ ‫با حامی این پویش‪ ،‬تفاهم نامه ای منعقد کرده که بر اســاس ان به ازای هر نقاش ـی ‬ ‫دانش امــوزان‪ ،‬حامــی پویش‪ ،‬مبلغی معادل یک اجر را برای مدرسه ســازی اختصاص‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازگشتطاعوننشخوارکنندگانبهاستان هایایران‬ ‫رئیس گروه بیماری های حیات وحش در خصوص‬ ‫اخریــن وضعیــت بیماری طاعــون نشــخوارکنندگان‬ ‫کوچک در کشور توضیحاتی داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان‪ ،‬ســیامک‬ ‫یهــای حیات وحــش‬ ‫مســعودی رئیــس گــروه بیمار ‬ ‫در خصــوص اخریــن وضعیــت بیمــاری طاعــون‬ ‫نشــخوارکنندگان کوچــک گفــت‪ :‬بــر اســاس بازدیــد‬ ‫و رصــد مناطق تحــت حفاظت و بررســی وضعیت‬ ‫گون ههــای جانــوری و دســتورالعمل های مربــوط به‬ ‫پیشگیری و کنترل بیماری ها در حیات وحش ابالغی‬ ‫از سویمعاونتمحیط زیستطبیعیو تنوعزیستی‬ ‫در دستور کار ادارات کل حفاظت محیط زیست قرار دارد و پیش از تردد دام های اهلی کوچ رو‬ ‫همچنین در هنگام مواجهه با مورد مشکوک به بیماری در حیات وحش‪ ،‬حفاظت فیزیکی مناطق‬ ‫و رصد وضعیت گونه های جانوری باوجود مشــکالت ناشــی از صعب العبور بودن بســیاری از‬ ‫مناطق توسط محیط بانان افزایش می یابد‪ .‬او در خصوص امار تهیه شده در ‪ ۶‬ماهه نخست سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬استان های که بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در حیات وحش ان ها شناسایی شده‬ ‫گفت‪ :‬درنتیجه پایش ها و رصد حیات وحش توســط ادارات کل حفاظت محیط زیســت در ‪۶‬‬ ‫ماهه نخست سال جاری‪ ،‬تلفات علفخواران وحشی مشکوک به بیماری طاعون نشخوارکنندگان‬ ‫کوچک در حیات وحش تعدادی از استان های کشور گزارش و اطالع رسانی به دامپزشکی جهت‬ ‫نمونه برداری انجام شد و در حیات وحش‪ ۴‬استان (اصفهان‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬یزد‪ ،‬خراسان‬ ‫رضوی و فارس) بیماری ‪ PPR‬شناسایی شده است‪ .‬رئیس گروه بیماری های حیات وحش درباره‬ ‫روند شناسایی بیماری ‪ PPR‬در حیات وحش در سال ‪ ۱۴۰۰‬توضیح داد‪ :‬تعداد موارد بیماری ‪PPR‬‬ ‫در حیات وحش در سال جاری تاکنون نسبت به سال‬ ‫گذشته کاهش داشته است‪ .‬همچنین در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫‪ PPR‬در بیــن علفخواران وحشــی (حیات وحش) ‪۶‬‬ ‫منطقه و در ‪ ۵‬اســتان شناسایی شــده بود‪ .‬ســیامک‬ ‫مسعودی از تلفات علفخواران وحشی در اثر ‪PPR‬‬ ‫در ســال جــاری گفــت‪ :‬تعــداد تلفــات علفخــواران‬ ‫وحشــی در اثــر ‪ PPR‬نیــز در ســال جــاری تاکنــون‬ ‫نسبت به سال گذشته به مراتب کاهش داشته است‪.‬‬ ‫همچنین در ســال جاری درمجموع در اســتان هایی‬ ‫یشــده‪،‬‬ ‫کــه در حیات وحــش بیمــاری ‪ PPR‬شناسای ‬ ‫تاکنون الشــه حدود ‪ ۱۳۰‬راس از علفخواران وحشی‬ ‫(کل وبز و قوچ و میش وحشی) جمع اوری و امحاء بهداشتی و گزارش شده است‪ .‬او از اخرین‬ ‫وضعیت و روند بیماری ‪ PPR‬در حیات وحش استان هایی که در سال جاری شناسایی شده اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬اقدامــات الزم جهــت مهار بیمــاری ‪ PPR‬در حیات وحش توســط ادارات کل حفاظت‬ ‫محیط زیست با تالش محیط بانان و کارشناسان و با همکاری دامپزشکی استان تداوم داشته و‬ ‫روند بیماری همچنین تلفات در حیات وحش استان های مذکور متوقف و تاکنون تلفات جدیدی‬ ‫گزارش نشده است‪ .‬رئیس گروه بیماری های حیات وحش از دیگر اقدامات انجام شده به افزایش‬ ‫پایش و رصد وضعیت گونه های جانوری به خصوص علفخواران وحشی در منطقه‪ ،‬اعزام دکتر‬ ‫دامپزشک به منطقه‪ ،‬بازدید مشترک از منطقه با دامپزشکی‪ ،‬قرنطینه کردن منطقه‪ ،‬کنترل تردد و‬ ‫پیگیری واکسیناسیون دام های اهلی در منطقه از طریق دامپزشکی‪ ،‬جمع اوری و امحاء بهداشتی‬ ‫الشه ها با رعایت شیوه نامه های بهداشتی‪ ،‬تداوم ضدعفونی ابشخور ها و استمرار اقدامات تا‬ ‫مهار بیماری اشاره کرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1719

روزنامه رویداد امروز 1719

شماره : 1719
تاریخ : 1402/06/28
روزنامه رویداد امروز 1719

روزنامه رویداد امروز 1719

شماره : 1719
تاریخ : 1402/06/27
روزنامه رویداد امروز 1717

روزنامه رویداد امروز 1717

شماره : 1717
تاریخ : 1402/06/22
روزنامه رویداد امروز 1715

روزنامه رویداد امروز 1715

شماره : 1715
تاریخ : 1402/06/20
روزنامه رویداد امروز 1714

روزنامه رویداد امروز 1714

شماره : 1714
تاریخ : 1402/06/19
روزنامه رویداد امروز 1712

روزنامه رویداد امروز 1712

شماره : 1712
تاریخ : 1402/06/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!