روزنامه رویداد امروز شماره 1157 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1157

روزنامه رویداد امروز شماره 1157

روزنامه رویداد امروز شماره 1157

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 16‬شهریور ماه‪1400‬‬ ‫اغاز به کار فاز سوم کار ازمایی بالینی‬ ‫واکسن رازی کووپارس‬ ‫‪ 07‬سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 29‬محرم ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1157‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫تهران‬ ‫‪30‬‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 15‬شهریور ماه‬ ‫برای دومین بار در سال جاری اخباری از واردات قانونی لوازم خانگی کره ای به کشور منتشر شده است؛ در حالی که بررسی ها نشان می دهد تصمیم جدیدی‬ ‫در این رابطه گرفته نشده است‬ ‫اله‪ ،‬بالی جان‬ ‫گود نخ‬ ‫هرستانقدس‬ ‫ش‬ ‫نشست روسای نمایندگی های‬ ‫در فضایمجازی‬ ‫های مالی سال‪۹۹‬‬ ‫صورت‬ ‫اهش امار مبتالیانبه‬ ‫ک‬ ‫انهدام‬ ‫باند‪ ۱۰‬نفرهتبلیغ‬ ‫نشست روسای کلیه نمایندگی های سیاسی خارجی مقیم‬ ‫تهرانباحضورحسین امیر عبداللهیانوزیر امورخارجه ایران‬ ‫و سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در‬ ‫مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه برگزار شد‪.‬‬ ‫به تصویب رسید‬ ‫کروناباشیبمالیم‬ ‫دامی عشایر استان‬ ‫کمبود نهاده‬ ‫مشکل برطرف میشود‬ ‫بندیدر پایتخت‬ ‫سایتهایشرط‬ ‫واکسیناسیونروزانه‬ ‫‪ ۱۵‬هزار نفر در مرکز‬ ‫بوستانگفت وگوتهران‬ ‫عکس ‪ :‬فارس‬ ‫کاهشامار مبتالیان‬ ‫به کرونا با شیب مالیم‬ ‫‪08‬‬ ‫چاپ سوم‬ ‫«از قیطریهتااورنج کانتی»‬ ‫به بازار امد‬ ‫با وزیر امور خارجه‬ ‫پایش گازها و مواد‬ ‫تشکیل کارگروه‬ ‫طرناک در تهران‬ ‫شیمیایی خ‬ ‫و فاضالب استان‬ ‫شرکت اب‬ ‫صفحه اخر‬ ‫سیاسی خارجی مقیم تهران‬ ‫طرح «پالک ایمن»‬ ‫اجرای تا دو ماه اینده‬ ‫در پایتخت‬ ‫‪07‬‬ ‫دستانبستهفرهاد‬ ‫مجیدیمقابلالهالل‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫هزار نفر در مرکز‬ ‫اسیون روزانه ‪۱۵‬‬ ‫واکسین‬ ‫گفتوگو تهران‬ ‫بوستان‬ ‫نان کوی فرزان‬ ‫ساک‬ ‫استقبالاز مهر‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫ورزش‬ ‫البته ناگفته نماند‬ ‫شــدهاند که‬ ‫ـای اخیــر کارکنــان‬ ‫کــه در ماههـ‬ ‫ـل شــرکت شــهر‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫(س) و پاکبانها و‬ ‫بهشتزهرا‬ ‫ـام واکسیناســیون‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ســالم از انجـ‬ ‫دیگری از شهرداری‬ ‫بخشهای‬ ‫بوســتان گفتوگو‬ ‫عمومــی در‬ ‫کرونا دریافت کرده‬ ‫دریافت دز دوم‬ ‫نیز واکسن‬ ‫ـت‪ :‬در این مرکز‬ ‫اغاز‬ ‫خبــر داد و گفـ‬ ‫واکسیناســیون طبــق‬ ‫حمید چوبینه‬ ‫فرهنگیان در‬ ‫بودنــد‪،‬‬ ‫واکسیناسیون عمومی‬ ‫بنــدی در حــال‬ ‫بهزودی‬ ‫واکسن‬ ‫جــدول زمان‬ ‫ظرفیت روزانه‪۱۴‬‬ ‫در ‪ ۲‬نوبت با‬ ‫شاهد تسریع در‬ ‫رباطکریم‬ ‫در روزهای اخیر‬ ‫برای عموم مردم‬ ‫انجام است و‬ ‫تا‪ ۱۵‬هزار نفر‬ ‫شهرداری تهران‬ ‫واکسیناسیون در کشور و در‬ ‫با اشــاره به اغاز‬ ‫شــت رباطکریم‬ ‫صورتمیگیرد‪.‬‬ ‫ـت خــاک و نخالــه‬ ‫سالم تاکید کرد‪:‬‬ ‫ـاره روند امر‬ ‫رئیس شــبکه بهدا‬ ‫کارگاههــای بازیافـ‬ ‫شرکت شهر‬ ‫حمید چوبینه دربـ‬ ‫رباطکریم گفت‪:‬‬ ‫گــودال و‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫واکسن فرهنگیان در‬ ‫نهتنها مشــکات‬ ‫توســط هستیم‪ .‬مدیرعامل شهرداری درخواست دارم‬ ‫دریافت دز دوم‬ ‫شهرســتان قدس‬ ‫ـات انجامگرفته‬ ‫شهرستان با جمعیتی‬ ‫شهروندان و کارکنان‬ ‫در کــوی فــرزان‬ ‫واکسیناســیون و اقدامـ‬ ‫محیط زیســتی و‬ ‫شهرک صنعتی در این‬ ‫واکسن توجه نکنند‬ ‫ـهردار جهت از‬ ‫ازلحاظ الودگیهای‬ ‫بیش از ‪۳‬‬ ‫شایعات مربوط به‬ ‫به بازدید اخیر شـ‬ ‫واکسینهنشدند‪.‬‬ ‫عدیــدهای را‬ ‫شــهرداری تهران‬ ‫ـنهاد اصا به‬ ‫ایجــاد کرده بلکه‬ ‫ممکن برای دریافت‬ ‫‪ ۶۰‬هزار نفر هنوز‬ ‫ـیون گفت‪ :‬به پیشـ‬ ‫ـاکنان این منطقه‬ ‫بهداشترباطکریم‬ ‫حاضر بهترین زمان‬ ‫بالغبر‬ ‫صوتــی برای سـ‬ ‫ـی روند واکسیناسـ‬ ‫امامیرئیسشبکه‬ ‫وگــو در حال‬ ‫ـکونی و نداشــتن‬ ‫ـک روز از دریافت‬ ‫بررسـ‬ ‫فخرالسادات‬ ‫ـده بوســتان گفت‬ ‫جواری با مناطق مسـ‬ ‫ایجادشــده که اگر یـ‬ ‫ســن فرهنگیان در‬ ‫ـی روزهــای اینـ‬ ‫به دلیل هم‬ ‫تزریق دز دوم واک‬ ‫خواهد واکســن‬ ‫ـه خطــر انداختــه‬ ‫ســت اســیبهای‬ ‫خبر‬ ‫جــان مــردم را بـ‬ ‫ـام‬ ‫زاکانــی طـ واکسیناسیونعمومیاماده‬ ‫کرونا بگذرد ممکن ا‬ ‫ـیون‬ ‫ضمــن اعـ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬واکسیناسـ‬ ‫ایمنیهــای الزم‬ ‫ـا ‪ ۱۵‬واکســن‬ ‫این گــود معدن‬ ‫جهتانجام‬ ‫ـا خبرنگار فــارس‬ ‫خانوادههایشــان‬ ‫ـزارش ایرنا‪ ،‬درگذشــته‬ ‫یــت روزانــه ‪ ۱۴‬تـ‬ ‫گفتوگــو بـ‬ ‫جبرانی برای افراد و‬ ‫هماننــد مرحلــه اول‬ ‫‪ ۲‬نوبــت بــا ظرف‬ ‫اســت‪ .‬بــه گـ‬ ‫ـیون غیرقابــل‬ ‫ســتان رباطکریــم‬ ‫ممنوعیت بهرهبرداری‬ ‫واکسیناسیونخانواده‬ ‫شــد و در‬ ‫انجام واکسیناسـ‬ ‫فرهنگیــان شهر‬ ‫وپرورش شهرستان‬ ‫ــه بود اما بعد از‬ ‫شود‪.‬چوبینهدرباره‬ ‫برای عموم مردم‬ ‫شــن و ماس‬ ‫پی در اداره اموزش‬ ‫ـود به محلی برای‬ ‫ـدام بــا ایجاد‬ ‫ـت‪ :‬اگــر کارکنــان‬ ‫هزار نفر‬ ‫بهصورت وی ای‬ ‫معــادن‪ ،‬ایــن گـ‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن اقـ‬ ‫شــهرداری تهــران گفـ‬ ‫اینکه هنوز برخی از‬ ‫از رودخانههــا و‬ ‫ـورت میگیــرد‪ .‬وی‬ ‫ـت‪ .‬وی با اعام‬ ‫های کارکنــان‬ ‫سطح شهر تهران و‬ ‫در نظر گیریم و‬ ‫صـ‬ ‫در حال انجام اسـ‬ ‫ــب و دانشــگاه‬ ‫برداریهایی که از‬ ‫تهران را ‪ ۷۰‬هزار نفر‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تیمهــای داوطل‬ ‫تخلیه خاک‬ ‫دریافت نکردهاند‪،‬‬ ‫انجام شــهرداری‬ ‫ـد و شــرکتهای‬ ‫هر نیرو ســه نفر‬ ‫حمایــت‬ ‫فرهنگیان دز اول را‬ ‫گرفت‪ ،‬تبدیل شـ‬ ‫علوم پزشکی تهران‬ ‫اعضای خانواده برای‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫قدس صورت می‬ ‫علوم پزشکی بهویژه‬ ‫در پایــگاه اداره‬ ‫که میانگین‬ ‫و نخاله و تبدیل‬ ‫حدود ‪ ۲۵۰‬هزار نفر‬ ‫دوم‬ ‫کرد‬ ‫گیشــه دز اول و‬ ‫به بازیافت خاک‬ ‫همچنین زاکانی اعــام‬ ‫شــبکه بهداشــت‬ ‫پیشبینی میکنیم‬ ‫مختلف شــروع‬ ‫ـده اســت‪ .‬رئیس‬ ‫خواهــد گرفت‪.‬‬ ‫عاوه بر ســروصدا‬ ‫نظر باشــد‪،‬‬ ‫و این برنامه را در‬ ‫هستندو طبیعیاست‬ ‫رباطکریــم فعالشـ‬ ‫ـیون عمومــی در‬ ‫کردهاند که این امر‬ ‫این زمینه نیاز داریم‬ ‫اختصــاص ســهمیه‬ ‫ـوله برای واکسیناسـ‬ ‫استفادهاز منابعموجود‬ ‫ان به ماســه‬ ‫هفته واکسن در‬ ‫ـاره بــه اهمیــت‬ ‫الودگی هوا هم شده‬ ‫‪ ۱۱۰‬سـ‬ ‫فعالیتهای معدن‬ ‫مضراتبعدی‪ ،‬حال‬ ‫رباطکریــم بــا اشـ‬ ‫گفت‪ :‬فقط در ‪۲‬‬ ‫اسایش از مردم‪ ،‬باعث‬ ‫صنعتــی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫کار قرار دادهایم‪.‬‬ ‫عملکرد مســکونی بــا‬ ‫میشود‪ .‬چوبینه‬ ‫زیستمحیطیو‬ ‫سلب‬ ‫های‬ ‫گود‬ ‫ســینه دستور‬ ‫ـهرک‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫گرفته‬ ‫ش‬ ‫کوی فرزان در کنـ‬ ‫نظر گرفتنمسائل‬ ‫ساخت که نوع‬ ‫واکسیناســیون بــرای‬ ‫امورعمرانیاستاندار‬ ‫شــهرداری تهران واک‬ ‫شهرستان رباطکریم‬ ‫ـت‪ .‬ســاختمانهای‬ ‫مسائل اقتصادی‪ ،‬برای‬ ‫دارد‪.‬معاونهماهنگی‬ ‫شهردار این شهر‬ ‫اخیر ‪ ۲۳‬هزار نفر در‬ ‫شهرک صنعتی در‬ ‫این موضوع بسیار‬ ‫اسـ‬ ‫کوی فرزان برگزار و‬ ‫مغایرت‬ ‫اولویت دادن به‬ ‫گود کوی فرزان تا‬ ‫باوجود‪ ۳‬الی‪۴‬‬ ‫قرارگرفتهاند که‬ ‫یــروی کار در این‬ ‫ساماندهی گود‬ ‫بنابر طرح با‬ ‫صادر کردهاست‪.‬‬ ‫به این پرسش که‬ ‫به ارتفاع‪ ۳۰‬متر‬ ‫از ‪ ۶۰‬هــزار نفر ن‬ ‫قبل و پس از وقوع‬ ‫نظر کارشناسان و‬ ‫اینمنطقهمجوز‬ ‫تهران در پاسخ‬ ‫جمعیــت بیــش‬ ‫اقدامــات موثری‬ ‫موظف شد با توجه به‬ ‫دهد‪ .‬مسکندر‬ ‫است چراکه ‪ ۲‬سال‬ ‫واکسنی دریافت‬ ‫ جا یا تعطیل می شود‬ ‫و بــا‬ ‫ســاماندهی شــده و ایــا‬ ‫خطرافرین‬ ‫صنعتی هنوز ســهمیه‬ ‫خصــوص انجام‬ ‫کارشناسانفرمانداری‬ ‫کوی فرزان جابه‬ ‫تهراننیز چــه حــد‬ ‫گفــت‪ :‬اقداماتی‬ ‫اقداماتی را در این‬ ‫مجموعههای‬ ‫منطقهترکخوردو‬ ‫واکسیناســیون برای‬ ‫کارشناسان گود ‬ ‫انجامشــده یا خیر‪،‬‬ ‫امور عمرانیاستاندار‬ ‫خطر تفضیلــی‬ ‫زلزله‪،‬زمین‬ ‫اختصــاص ســهمیه‬ ‫افزود‪ :‬بر اساس نظر‬ ‫در ایــن زمینه‬ ‫منطقه اعام کردند‬ ‫معاونهماهنگی‬ ‫دسترسی و ایمنسازی‬ ‫نکردهانــد‪ .‬وی‬ ‫فرمانداریدر خصوص‬ ‫از دغدغههــای‬ ‫علیرضا ناصری پور‬ ‫شهرداری پس از بررسی‬ ‫و مقرر شد تا در‬ ‫صاف کردن مسیر‬ ‫صنعتــی را یکــی‬ ‫بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫مسئوالنشهرداریو‬ ‫شــهروندان ارائه‬ ‫و‬ ‫این گود طراحی‬ ‫اینده نسبت به‬ ‫ــان شــهرکهای‬ ‫صورت گرفته کافی‬ ‫داخل گود‬ ‫در گفت‪:‬با‬ ‫موجــود را به‬ ‫امامی ضمن ابراز‬ ‫امر نقشهای برای‬ ‫کارکن‬ ‫و ظرف چند روز‬ ‫شده اما اقدامات‬ ‫احداث یک کمربندی‬ ‫کریم عنوان کرد‪.‬‬ ‫رانش ســاختمانها به دانشگاه علم و صنعت‬ ‫فرزان مذاکره شده‬ ‫این گود انجام‬ ‫هایــی از محیط‬ ‫شبکه بهداشت رباط‬ ‫عکسهای هوایی‬ ‫عاوه بر دیوارچینی و‬ ‫فاصله گود کوی‬ ‫کنیــم و جنبه‬ ‫شود نسبت به رفع‬ ‫رباطکریم تصریح‬ ‫هشدار کارشناسان‬ ‫ســازمان‬ ‫است پس از بررسی‬ ‫ایمنسازی انجا‬ ‫واکسیناســیون در‬ ‫امر خواسته می‬ ‫خیابانبینمنازلو گود‬ ‫بهرغم‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫ــن چکلیســت‬ ‫ـدت نیست و نیاز‬ ‫مخاطرهامیز و ضرورت‬ ‫انجام شود‪ .‬عبدالرضا‬ ‫نیز از مسئوالن‬ ‫رضایــت از میــزان‬ ‫را در قالــب ای‬ ‫خیابان‪،‬باایجادیک‬ ‫حداکثــر ‪ ۹۰۰‬دز‬ ‫ممکــن و در درازمـ‬ ‫هــران از اجــرای‬ ‫مبنیبر وضعیت‬ ‫تکمیلی در این راستا‬ ‫سوی شهرداری در‬ ‫روزانه حداقــل ‪ ۵۰۰‬و‬ ‫از ســوی متولیان‬ ‫اتشنشــانی ت‬ ‫کوتاهتریــن زمــان‬ ‫شــهروندان قــرار‬ ‫تاکنون اقدامی از‬ ‫مسکونی اقدامات‬ ‫وسیع بودن طول گود‬ ‫کــرد‪ :‬هــر پایــگاه‬ ‫ـون اقــدام موثری‬ ‫طی خطــر در‬ ‫دهندهشرایطخوب‬ ‫در اختیــار‬ ‫ایجاد شــود اما‬ ‫ـاک ایمــن» طــی‬ ‫عملکرد گود با بافت‬ ‫ایــن مکان‪ ،‬تاکنـ‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫است‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫کند کهایننشان‬ ‫ســتا کارشناســان‬ ‫قــرار اســت کــه‬ ‫طــرح «پـ‬ ‫بــه چراغعلی‬ ‫نیز برای جداسازی‬ ‫مصالح نسبت به‬ ‫خصوص انجامنشــده‬ ‫واکسنتزریقمی‬ ‫ســت و در این را‬ ‫خواهیــم داد‪.‬‬ ‫توجه به عملکرد‬ ‫گیــرد یــا نســبت‬ ‫از ماشیناالت و‬ ‫امر انجامنشــده ا‬ ‫دستگاههایمتولی‬ ‫موضوع نهتنها این‬ ‫های اتی خبر داد‪.‬‬ ‫شهرستان است و با‬ ‫ــای الزم صــورت‬ ‫باید با اســتفاده‬ ‫ـن چکلیســت‬ ‫اینموضوعاز سوی‬ ‫ماه‬ ‫شود‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫بیتوجهی به این‬ ‫برنامهریزیه‬ ‫واکسیناسیون در‬ ‫شــهروندان ایـ‬ ‫منطقه اقدام شود‪.‬‬ ‫افزایش پایگاه در‬ ‫مهدی داوری‬ ‫و چندروز اخیر‬ ‫داوری در گفتوگو‬ ‫اطراف گود اقدام‬ ‫نیز معتقدند که‬ ‫پیگیریشدومتولیان‬ ‫سطح شهر نیازی به‬ ‫فعالیت گود در این‬ ‫اندازد و الودگی هوا‬ ‫ـام کننــد و مــا در‬ ‫مهدی‬ ‫دیوارکشی در‬ ‫شهرداریشهر قدس‬ ‫و رفــع نواقــص با‬ ‫خوب پایگاههای‬ ‫پایان یافتن‬ ‫می‬ ‫ـرد‪ :‬این گود حدود‬ ‫را بــه مــا اعـ‬ ‫خطر‬ ‫درباره طــرح «پاک‬ ‫اقدامــات موردنیــاز‬ ‫بخصوص‬ ‫به‬ ‫سامت مردم را‬ ‫نسبتبهوظایف‬ ‫چراغعلــی‪ ،‬یاداوری کـ‬ ‫گودبرداریهای صورت‬ ‫توصیهنامه ایمنی‬ ‫بــا ایســنا‪،‬‬ ‫در خصــوص‬ ‫هستندهر چهسریعتر‬ ‫شهرستاننیست‪.‬‬ ‫مقررشده این منطقه‬ ‫در عبدالرضا‬ ‫دهه گذشــته بخش‬ ‫در پــی دارد‪ ،‬بلکه‬ ‫خود اظهــاری یک‬ ‫سطح‬ ‫نشــانی تهــران‬ ‫متر امر موظف‬ ‫بخشدار مذاکره و‬ ‫اقدام کنند‪ .‬ناصــری‬ ‫صــوت را‬ ‫ـود‪ ،‬ازای ایــن‬ ‫قدمت دارد و در ‪۲‬‬ ‫ایمــن» اتش‬ ‫تافاصلهکمتر از ‪۱۰‬‬ ‫انها ارائه کنیم‪.‬‬ ‫ان فرماندار و‬ ‫کامل ســاماندهی و‬ ‫صــوص این گــود‬ ‫نزدیک اجرایی شـ‬ ‫چهار دهه‬ ‫عمق‪ ۳۰‬متر عمودی‬ ‫مسائل ایمنی‪ ،‬به‬ ‫بخشی از اراضی‬ ‫ها خــود در خ‬ ‫هفتــه اینده بهطور‬ ‫فرزان در منطقه‬ ‫اســت در اینده‬ ‫در خصوص‬ ‫گرفتهبه‬ ‫ضمن مدیریت گود‪،‬‬ ‫از ‪ ۵‬هزار لیتر‬ ‫باعثرانشساختمان‬ ‫افزود‪ :‬این طرح‬ ‫ســش که چرا گود‬ ‫وی ظــرف یک‬ ‫کــه قرار‬ ‫اینده طرح پاک‬ ‫خصوصی‬ ‫اتشنشــانی تهران‬ ‫مسکونیدرنهایت‬ ‫پاســخ به این پر‬ ‫واگذار کرده اســت‪.‬‬ ‫کشف بیش‬ ‫از حدود دو مــاه‬ ‫داشــت‪ :‬قبــل از‬ ‫فقط مدیرعامل‬ ‫تابافت‬ ‫رارقمخواهدزد‪.‬‬ ‫ــکن‬ ‫ایمنسازیشود‪.‬‬ ‫اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫کنند‪ ،‬چــه در محله‬ ‫تــه اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫شودو فاجعهای‬ ‫ـرد‪ .‬در این طرح‬ ‫قاچاق در پیشوا‬ ‫منطقه را بــه تعاونیهای مس مجموعه بهرهبــرداران در‬ ‫ســکونی قرارگرف‬ ‫محلــی کــه زندگی‬ ‫در اینمنطقهمی‬ ‫اجــرا خواهیم کـ‬ ‫م‬ ‫مورداشاره‪،‬اینگوددر‬ ‫ـم و در هــر‬ ‫راساماندهی کند‬ ‫در گود کوی فرزان‬ ‫انجام میشــود‬ ‫ایمــن را‬ ‫سوخت‬ ‫در نظــر نگرفتیـ‬ ‫قدسباید کویفرزان‬ ‫مسکونیشدنمنطقه‬ ‫در محله جدید‬ ‫بدون در افــزود‪:‬‬ ‫ســاختمانهای مهــم را‬ ‫قدیمی و چه‬ ‫شهردار‬ ‫پسازان شهرداری‬ ‫قدسگفت‪:‬سال‬ ‫بیش از ‪ ۵‬هزار لیتر‬ ‫رونمایی از طرح‬ ‫قراردادیــم‪ .‬وی ادامه‬ ‫عمرانیفرماندار‬ ‫فرزان قرار داشت و‬ ‫انتظامی پیشوا از کشف‬ ‫میتوانند پس از‬ ‫معاونفنیو‬ ‫جامعه را مدنظر‬ ‫متولیان امر برای کوی‬ ‫و شهروندان‬ ‫فرمانده‬ ‫این چکلیست‬ ‫عمــوم‬ ‫و خــود اظهاری‬ ‫جلسه بحران با حضور‬ ‫سایت «تهران من» به‬ ‫ـرح دربــاره اگاهی‬ ‫قاچاق خبر داد‪.‬‬ ‫گذشته سه‬ ‫ـت از طریق‬ ‫فرامرزی فرمانده‬ ‫داد‪ :‬ایــن طـ‬ ‫شهروندی تمایل به‬ ‫سوخت‬ ‫محله و خانه ایسـ‬ ‫سرهنگ مسعود‬ ‫داشته باشند‪ .‬اگر‬ ‫شــهروندان درباره ایمنی‬ ‫به گزارش فارس‪،‬‬ ‫ـرح دسترسی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در پی‬ ‫باشد میتواند از‬ ‫خـــبر‬ ‫داوری درباره شـ‬ ‫جمع خبرنگاران‬ ‫نشانی نیز داشته‬ ‫زندگــی میکنند‪.‬‬ ‫انتظامی پیشــوا در‬ ‫بازدید اتش‬ ‫ســوختی قاچــاق در‬ ‫من» اقدام کند تا‬ ‫کــه در ان‬ ‫ـرار اســت طی ان‬ ‫برونرفت از این‬ ‫همین سامانه «تهران‬ ‫مبنی بر دپوی مواد‬ ‫اقداماتــی کــه قـ‬ ‫ونقل ترافیــک برای‬ ‫کســب خبری‬ ‫طریق‬ ‫موضوعدر دستور‬ ‫ایــن طــرح و‬ ‫انها بازدید کنند‪.‬‬ ‫معاونت حمل‬ ‫پیشوارسیدگیبه‬ ‫نگهداشت اِلمانهای‬ ‫ـت‪ :‬قــرار اســت در ایــن طرح کارشناسان از محل زندگی‬ ‫کــه امیدواریم‬ ‫دونقطهاز شهرستان‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫بحث‬ ‫گ‬ ‫ـود‪،‬‬ ‫و‬ ‫اطاعاتی‬ ‫ـ‬ ‫مجازی‬ ‫ش‬ ‫داد‪:‬‬ ‫ـام‬ ‫تدبیری کند‪ .‬وی ادامه‬ ‫انجـ‬ ‫و نــکات ایمنــی‬ ‫با انجام اقدامات‬ ‫دیگر ازجمله فضای‬ ‫اکنون شرایط خوبی‬ ‫ـتی از خطــرات‬ ‫گرفت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫کردیم در بسترهای‬ ‫ـرایط معضات‬ ‫مهمی اســت که‬ ‫ـایی و پس از کسب‬ ‫چــک فهرسـ‬ ‫کار قرار‬ ‫دانشاموزان تاش‬ ‫ـور‪ ،‬با توجه به شـ‬ ‫ـهر از موضوعات‬ ‫شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫محل موردنظر شناسـ‬ ‫کنیم‪ .‬به گفته دانشـ‬ ‫ترافیکی شـ‬ ‫شــهرداری تهران‬ ‫مشکات برطرف‬ ‫نامحســوس‬ ‫فرماندهانتظامی‬ ‫مقاطع تحصیلی‬ ‫برنامهها را دنبال‬ ‫اموزش شــهروندی‬ ‫بخش عمدهای از‬ ‫بازرسیقرار گرفت‪.‬‬ ‫انشــاءاهلل برای‬ ‫مدارس در برخی از‬ ‫مدارس این‬ ‫ندارد که باید‬ ‫کمک میکنیم که‬ ‫مجوز قضاییمورد‬ ‫مجتبــی دانشــور‪ ،‬مدیــرکل مناسبت ایام بازگشایی‬ ‫احتمال بازگشــایی‬ ‫محل مقدار ‪۱۹۸۰‬‬ ‫اموزشی و مهارتی در‬ ‫جــزه نداریــم اما‬ ‫صــر امانی عضو‬ ‫در بازرسی از دو‬ ‫از موجود و‬ ‫تهران هرساله به‬ ‫برنامهها‪ ،‬دورههای‬ ‫داد‪ :‬انتظــار مع‬ ‫صورت گیــرد‪ .‬البته نا‬ ‫پیشوا تصریح کرد‪:‬‬ ‫عــه گســتردهای‬ ‫گفت‪ :‬شــهرداری‬ ‫سوختی قاچاق از نوع‬ ‫از قبیل برگزاری‬ ‫مدارس ابتدایی دوره‬ ‫وپــرورش تهــران مجمو‬ ‫ترافیکی تدبیــری‬ ‫شهرداری در استانه‬ ‫اغاز اقداماتی‬ ‫چهار هزار لیتر مواد‬ ‫تمامی‬ ‫ایــن پیــک‬ ‫هماهنگــی اموزش‬ ‫ائینهای مربوط به‬ ‫خصوص برنامههای‬ ‫لیتر رزین و‬ ‫این راستا دو نفر‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬اهدای ماسک به سرویسهای بهداشتی‪،‬‬ ‫همــکاری در بــه‬ ‫بــا‬ ‫حمایتی‪ ،‬اموزشی و‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫شهر تهران هم در‬ ‫باز شد مشکلی‬ ‫اموزان بستر‬ ‫حــوادث و‬ ‫حیات مدرســه‪،‬‬ ‫گازوئیل کشف شد‪.‬‬ ‫کنیم که اگر مدارس‬ ‫فعالیتهای عمرانی‪،‬‬ ‫بیرونی و شورای‬ ‫میکرد تا دانش‬ ‫تحویل مقامات‬ ‫ضدعفونی کاسها‪،‬‬ ‫ـادن دانش فنی و‬ ‫باید برنامهریزی‬ ‫مدارس پایتخت اجرا‬ ‫احیای فضای ســبز‬ ‫از تشکیل پرونده‬ ‫باال بردن ظرفیت‬ ‫ـتقبال سال اول‪،‬‬ ‫اشــتراک نهـ‬ ‫مهر گفت‪ :‬ما‬ ‫ـازمان پیشــگیری‬ ‫بیرونــی مــدارس و‬ ‫متهم دستگیر و پس‬ ‫تحصیلی جدید را به‬ ‫یکی از اقدامات‪،‬‬ ‫در بخشدیگری‬ ‫با ارامش به اسـ‬ ‫شــهروندی و زیباســازی‬ ‫رئیــس سـ‬ ‫اجرایی در خصوص‬ ‫بازپیرایــی فضــای‬ ‫باشیم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫فرماندهانتظامیپیشوا‬ ‫پرنشــاط و همراه‬ ‫باید اتوبوسها را‬ ‫ادارات اموزشهای‬ ‫تجربیات‬ ‫بحران شــهر تهران‬ ‫امســال به دلیل‬ ‫نداشته‬ ‫یک فضای شــاد و‬ ‫ـازی ناوگان است و‬ ‫قضاییشدند‪.‬‬ ‫پلیسامنیتعمومی‬ ‫مدارس توســط‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما‬ ‫شیمیایی‪ ،‬ارائه‬ ‫و مدیریت‬ ‫در‬ ‫در راســتای نوسـ‬ ‫اظهار کرد‪:‬ماموران‬ ‫درونی‬ ‫پایش گازهای‬ ‫به گزارش فارس‪،‬‬ ‫اتوبوسرانی‬ ‫کارگروه پایش گازها‬ ‫از سخنانخود‬ ‫از انتقال ویروس‬ ‫جدید بروند‪.‬‬ ‫دراینبــاره گفت‪:‬‬ ‫ایجادشــده در ائیــن بازگشــایی مناطق انجام میشود‪.‬‬ ‫چرخه برگرداند‪.‬‬ ‫در خصــوص‬ ‫از تشــکیل‬ ‫راستای پیشگیری‬ ‫ـورای شــهر تهــران‬ ‫کرونــا و تغییــرات‬ ‫تعمیر و دوباره به‬ ‫پیشــنهادات‬ ‫شــیمیایی خطرنــاک در‬ ‫فعالیتهــای فرهنگی‬ ‫شهرستان پیشوا در‬ ‫احمد علوی عضو شـ‬ ‫شــیوع ویــروس‬ ‫قضایی و اعام جلسه‬ ‫در مهرماه اســت‬ ‫مراکز منبع الودگی‬ ‫و مواد‬ ‫ـرای برنامههــا و‬ ‫ســید‬ ‫ـروع ســال تحصیلی‬ ‫هماهنگی با مقام‬ ‫رضا کرمی‬ ‫شناســایی‬ ‫دیگــر امــکان اجـ‬ ‫ـر داد‪ .‬به گــزارش‬ ‫توجه بــه مصوبه‬ ‫معضل پیشرو شـ‬ ‫کرونا ضمن‬ ‫شبکه بهداشت طی‬ ‫مــدارس‪،‬‬ ‫پایتخــت خبـ‬ ‫ـود نــدارد‪ ،‬لــذا بــا‬ ‫حــوه پایــش ان‬ ‫محمدی‬ ‫و‬ ‫ـکل‬ ‫همکاری‬ ‫ـ‬ ‫شــیمیایی و ن‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫ـی ماننــد هرســال‬ ‫شورای مبارزه با کرونا و‬ ‫ـروز‪ ،‬رضــا کرمــی‬ ‫خدمترسانی به‬ ‫شهر تعداد‪ ۴‬واحد‬ ‫و اموزشـ‬ ‫رویــداد امـ‬ ‫از مهر‪ ،‬بهمنظور‬ ‫همکاری در تهیه اطلس‬ ‫صنفی در سطح‬ ‫عنوان اســتقبال‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬کارگروه‬ ‫هوای شهر تهران‪،‬‬ ‫بازدید از ‪ ۱۰۵‬واحد‬ ‫شــورای شهر با‬ ‫را رعایت نکرده‬ ‫اماکــن پرخطــر و‬ ‫در تهران در‬ ‫محمدی‬ ‫فردی و عمومی‬ ‫شیمیایی خطرناک‬ ‫ـری و دادههــای‬ ‫متخلف که بهداشت‬ ‫خـــبر‬ ‫گفت‪ :‬به ‪ ۷۲‬واحد‬ ‫پایش گازها و مواد‬ ‫غیرعامل خطرپذیـ‬ ‫و لیســت صنایع‬ ‫دماوند بیان داشت‪:‬‬ ‫کردند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫کمیته دائمی پدافند‬ ‫صنایع و مخاطرات‬ ‫بهداشت و درمان‬ ‫بودند را پلمب‬ ‫ـت که در صورت‬ ‫پراکنــش‬ ‫بر اساس مصوبه‬ ‫باشند‪ .‬رئیس شبکه‬ ‫تهران و نوع فعالیت‬ ‫خصوصی ابتدا پرونده‬ ‫کتبی دادهشــده اسـ‬ ‫واکسن می‬ ‫اجرایی نمودن نظام مصونسازی شیمیایی فعال در شهر‬ ‫تحت مراقبت بخش‬ ‫صنفی هم اخطار‬ ‫میگیرد‪.‬خیرخواه‬ ‫رفع مشکات و‬ ‫کشور مبنی بر‬ ‫اوری اســتانداردهای‬ ‫باردار واجد شرایط‬ ‫بهداشتیمحلسکونت‬ ‫مرکز «جیارد»انجام‬ ‫کشور تشکیل شد و‬ ‫های بهداشــتی و‬ ‫همکاری در جمع‬ ‫باالی‪ ۳۵‬مادران‬ ‫عدم رعایت پروتکل‬ ‫پایگاه‬ ‫پدافند شیمیایی‬ ‫شهرستانشروعشدهو در‬ ‫نیز برخوردقانونی‬ ‫شهر انها و‬ ‫شرایط ازجمله سن‬ ‫پایــش گازهــای‬ ‫و عملیات‬ ‫الکترونیکیدرنزدیکترینمرکزیا مراجعه نمایند و جهت‬ ‫سطح‬ ‫مدتزمانمشخص‬ ‫مدیریت بحران‬ ‫المللــی کنتــرل و‬ ‫فقط مادران واجد‬ ‫دوقلو و بارداری‬ ‫هفتهدر دماوند‬ ‫جهت واکسیناســیون‬ ‫سازمان پیشگیری و‬ ‫عیوبموجوددر‬ ‫ملــی و بین‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫مادرانباردار باالی‪۱۲‬‬ ‫ـاالی‪ ،)۳۵‬باردارهای‬ ‫ـده است‪.‬کرمی‬ ‫وی عنوان داشت‪:‬‬ ‫رئیس‬ ‫ســازمان پدافند‬ ‫خطرناک تشکیلشـ‬ ‫(نمایه تــوده بدنی بـ‬ ‫تزریقواکسن کرونابه‬ ‫ـق واکســن کرونا‬ ‫مادران تشــکیل دهند و سپس مربوطه گواهی بگیرند‪.‬‬ ‫صورتخواهد گرفت‪.‬‬ ‫ـاس حکم رئیــس‬ ‫ـان دماونــد از تزریـ‬ ‫ـروه شــیمیایی‬ ‫ـال‪ ،‬مــادران چاق‬ ‫اف» باردار شــدند‪،‬‬ ‫تهــران بــر اسـ‬ ‫پدافند شیمیایی در‬ ‫زمینهای از متخصص‬ ‫شرایط تا ‪ ۴۲‬روز پس از‬ ‫بهداشــت و درمـ‬ ‫دبیــر ایــن کارگـ‬ ‫داد و گفت‪ :‬سـ‬ ‫ـه روش «ای‪ .‬وی‪.‬‬ ‫به اهمیت مقوله‬ ‫بیماری‬ ‫رئیــس شــبکه‬ ‫مادران شیرده واجد‬ ‫کشــور بهعنــوان‬ ‫این شهرســتان خبــر‬ ‫ـو‪ ،‬مادران نازا که بـ‬ ‫ــه محمدی‬ ‫مراکز مواد شیمیایی‬ ‫غیرعامــل‬ ‫فشارخون‪،۶‬دیابت‪،‬اسم‪،‬داروهای واکسیناسیون کرونا شامل‬ ‫انجام چنــد قلـ‬ ‫ـاالی‪ ۱۲‬هفته در‬ ‫ــدی بــا اشــاره ب‬ ‫دومین مرکز‬ ‫شهر تهران و تعدد‬ ‫زمینهایشاملقلبی‪،‬‬ ‫مــادران بــاردار بـ‬ ‫در مرکز «جیارد»‬ ‫ــد‪ .‬کرمــی محم‬ ‫کلیویوزنانبارداری‬ ‫بــه‬ ‫ایــن سطح‬ ‫منصــوب ش‬ ‫شــهریورماه اغازشــده و‬ ‫مختلف انهــا ازجمله‬ ‫مبتابهبیماری‬ ‫افتتاح‬ ‫سیروز کبدی‪،‬بیماری‬ ‫زایماننیزمیشود‪.‬‬ ‫کارگــروه افــزود‪:‬‬ ‫واکسیناسیون کرونای‬ ‫واکسیناســیون از یکم‬ ‫با قابلیتهــای‬ ‫ساپرسیو»‪،‬پیونداعضا‪،‬‬ ‫ـداف تشــکیل ایــن‬ ‫مشمولدریافت‬ ‫ناسیون کرونا در‬ ‫برداری پرخطــر‬ ‫خیرخواه‪،‬از انجام‬ ‫کرد و افزود‪ :‬پایش‬ ‫مدیریتکروناهستند‪،‬‬ ‫واکسیناسیون «ایمونو‬ ‫اهـ‬ ‫گزارشمهر‪،‬حسن‬ ‫ـاد ســازوکار بهره‬ ‫انتشار و حریق اشاره‬ ‫واکسی‬ ‫همسرانشانشاغلدر مراکز‬ ‫میشود‪.‬به‬ ‫ـروه باهدف ایجـ‬ ‫دادو اظهار داشت‪:‬‬ ‫ها و انفجار‪،‬‬ ‫ضروری است و این امر‬ ‫کارگـ‬ ‫شهرستاندماوندخبر‬ ‫شــهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬در که‬ ‫پایــش ســازمان‬ ‫این مواد مهم و‬ ‫پاکدشت‬ ‫از ایســتگاههای‬ ‫مادرانباردار در‬ ‫گــی و کنترل‬ ‫هفته از تاریخ یکم‬ ‫ریزی در ســطح شهر‬ ‫مشــترک‬ ‫نــد ســامانه الود‬ ‫مادران باردار باالی ‪۱۲‬‬ ‫مدیریت و برنامه‬ ‫های مختلــف مان‬ ‫دومین مرکز تجمیعی‬ ‫کرونای‬ ‫از مســتلزم‬ ‫شــرکت‬ ‫ـوا و بهرهگیــری‬ ‫پاکدشت از افتتاح‬ ‫خـــبر‬ ‫ـرل کیفیــت هـ‬ ‫فرماندار‬ ‫تهراناست‪.‬‬ ‫بیش‬ ‫سیدالشهدا(ع)و تزریق‬ ‫هــوا‪ ،‬کنتـ‬ ‫منظــور مدیریت‬ ‫اختصاص پیــدا میکند‪.‬‬ ‫ـن ســامانهها به‬ ‫واکسیناسیونتوسطسپاه همشهریانبرایریشهکنی‬ ‫تزریق کنند‪ ،‬ســهمیه‬ ‫اطاعــات ایـ‬ ‫های اعامشــده‬ ‫دوز واکسن کرونابه‬ ‫ســتانها بتوانند‬ ‫اســاس ظرفیت‬ ‫است‪ .‬کــه ا‬ ‫پاکدشت خبر داد‪.‬‬ ‫از ‪ ۲‬هزار‬ ‫عنوان داشــت‪ :‬بر‬ ‫قدری بهتر شده‬ ‫زنجیره ابتا به کرونا در‬ ‫روزانــه ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫اســتاندار تهران‬ ‫استان تهران شرایط‬ ‫ـران ظرفیت تزریق‬ ‫و شکست‬ ‫دومینمرکز تجمیعی‬ ‫شهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬میزان‬ ‫تزریق واکسن در‬ ‫واکســن اســتان تهـ‬ ‫تسنیم‪،‬ایینافتتاح‬ ‫اقدامات مناسب‬ ‫ســرپایی‪ ،‬میزان‬ ‫داشت‪ :‬تا جمعه ‪۱۲‬‬ ‫برای تزریق‬ ‫به گزارش‬ ‫دهنده تمهیدات و‬ ‫پاکدشــت با حضور‬ ‫مایم مراجعین‬ ‫تزریقشــده که‬ ‫محسنی بندپی بیان‬ ‫را دارد که نشــان‬ ‫نــا در شهرســتان‬ ‫کاهــش با شــیب‬ ‫خواست همچنان‬ ‫در اســتان تهران‬ ‫واکسیناســیون کرو‬ ‫دوز واکســن‬ ‫تهران نســبت به‬ ‫ــتاندار تهــران از‬ ‫بندپی از شهروندان‬ ‫شهرستان پاکدشت‪،‬‬ ‫هزار دوز واکســن‬ ‫دامی را برای عشایر‬ ‫‪ ۶۰۰‬هــزار نفــر نیز‬ ‫کرونایی در اســتان‬ ‫اس‬ ‫‪ ۵‬میلیون و ‪۳۰‬‬ ‫تامین نهادههای‬ ‫زمینه است‪ .‬محسنی‬ ‫جمارانی فرماندار‬ ‫اجتماعی پایبند باشند و‬ ‫و یکمیلیــون و‬ ‫ـتریها و فوتیهای‬ ‫ـاره وضعیت‬ ‫مهدی یوسفی‬ ‫محسنی بندپی‬ ‫ــت‪ :‬در این‬ ‫مجلــس شــورای‬ ‫مشکل مواجه کرد‬ ‫‪ ۴۳۰‬هــزار دوز اول‬ ‫بهداشتی و فاصله‬ ‫میزان بسـ‬ ‫ـتان تهــران بــا اشـ‬ ‫مهر‪ ،‬انوشیروان‬ ‫مــه عنــوان داش‬ ‫ـردم شهرســتان در‬ ‫سراســر کشــور با‬ ‫‪ ۳‬میلیــون و‬ ‫رعایت پروتکلهای‬ ‫امــور عشــایر اسـ‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫کردنــد‪ .‬وی در ادا‬ ‫ــیری نماینــده مـ‬ ‫از و دامداران‬ ‫در استان تهران‬ ‫سیدالشهدا استان‬ ‫ـه در وزارت جهاد‬ ‫مدیــر‬ ‫به اینکه به‬ ‫هفته گذشــته‬ ‫دوم را دریافــت‬ ‫بش‬ ‫اعام کــرد‪ :‬یکی‬ ‫وضعیت کرونایی‬ ‫را جدی بگیرند‪.‬‬ ‫ذوالقدر فرمانده سپاه‬ ‫های صورت گرفتـ‬ ‫ســن و بــا توجه‬ ‫نسبت دوز اول و‬ ‫نهادههــای دامی‬ ‫بیشازپیش کرونا‬ ‫خبرنگاران در خصوص‬ ‫امــا با تاش‬ ‫مراکز تجمیعی واک‬ ‫اسامی‪ ،‬سردار‬ ‫ثامنالحجج‪،‬زینی‬ ‫ایران این مشکل‬ ‫بــه کمبود‬ ‫بستریها و فوتیها‬ ‫تولیدکننده عشــایر‬ ‫ـده طبق ظرفیتی‬ ‫در جمع‬ ‫توجه به گســترش‬ ‫سازمان امور عشایر‬ ‫امجدیفرماندهسپاه‬ ‫مراجعین سرپایی‪ ،‬میزان‬ ‫اساســی جامعه‬ ‫شــده‪ ،‬اعامشـ‬ ‫اســتاندار بــا‬ ‫دولت کشاورزی و‬ ‫تهران‪،‬سرهنگ‬ ‫و دیگر مسئوالن‬ ‫مشــکات‬ ‫به گفته وی‪ ،‬طرح‬ ‫دوز وارد کشــور‬ ‫پیداکرده اســت‪.‬‬ ‫اظهار داشت‪:‬‬ ‫این مشکل باتدبیر‬ ‫بیش از ‪ ۶‬میلیون‬ ‫بهداشــت و درمان‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫ـیب مایم کاهش‬ ‫کمبود نهاده است که‬ ‫وند رئیس شــبکه‬ ‫هــد بهزودی‬ ‫ســامانه ‪ ۶۰۷۰‬و‬ ‫هفته گذشــته با شـ‬ ‫برگزار شد‪ .‬یوسفی‬ ‫اســتان تهران نیز‬ ‫ـایری برطــرف خوا‬ ‫ـات و راهنمایی‬ ‫تــردد عشــایر در‬ ‫به‬ ‫مهدوی محله یبر‬ ‫توجه بــه اقدامـ‬ ‫ـی جامعــه عشـ‬ ‫صــدور کارت‬ ‫در محل ورزشگاه‬ ‫جمع خبرنگاران با‬ ‫و از کلیه عشــایر‬ ‫هــران افــزود‪ :‬بــا‬ ‫و همدلـ‬ ‫ذبیحی گفت‪ :‬یکی‬ ‫حال اجرا اســت‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫افتتاح‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬فرشید‬ ‫جمارانی در حاشــیه این‬ ‫با جدیت در‬ ‫ـش مردم بــا کادر‬ ‫شرکتهای تعاونی و‬ ‫شد‪ .‬به‬ ‫جامعه تولیدکننده‬ ‫خـــبر‬ ‫مــکاری بیشازپیـ‬ ‫خواهیم با مراجعه به‬ ‫ـتهای بهحــق‬ ‫ــد بــر اهمیت ه‬ ‫ســت که می‬ ‫این بیماری‪ ،‬اظهار‬ ‫از درخواسـ‬ ‫نسبت به این کار مهم‬ ‫تاکی‬ ‫نهادههای دامی ا‬ ‫کنی هرچه زودتر‬ ‫مالی عنوان کردند‪.‬‬ ‫عشایر شهرستانها‬ ‫شــایر تامین انواع‬ ‫درمان برای ریشــه‬ ‫مجرمانه را منفعت‬ ‫شــاورزی امور‬ ‫در خارج از مراکز‬ ‫نزدیک هرگونه ارائه‬ ‫ع‬ ‫ویژه وزارت جهاد ک‬ ‫انجام واکسیناسیون‬ ‫ـود از این اقــدام‬ ‫ـدام مجرمانــه بــه‬ ‫کنند چراکه در اینده‬ ‫برخی انگیــزه خـ‬ ‫دولت ســیزدهم به‬ ‫داشت‪ :‬هدف از‬ ‫ــگرد در ایــن اقـ‬ ‫شود‪ .‬وی اقدام‬ ‫بر ســرعت انجام‬ ‫کارتتعلقمیگیرد‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬شــیوه و ش‬ ‫صورت شبانهروزی‬ ‫این مشکل برطرف‬ ‫تجمیعی‪ ،‬عاوه‬ ‫هایی فریبنده نظیر‬ ‫تنهابهافراددارای‬ ‫وی خاطرنشــان‬ ‫شکلگرفته و به‬ ‫درمانی و بهصورت‬ ‫در تاش هســتند‬ ‫عشایر خدمات‬ ‫سودجو با دادن وعده‬ ‫ـت پروتکلهای‬ ‫نــزوالت اســمانی‬ ‫نفر دنبال کننده‬ ‫به سمتوســوی‬ ‫تهران به همراه سایر‬ ‫ــام مــردم و رعایـ‬ ‫شــاره بــه کاهش‬ ‫اختصاصی را در‬ ‫گونه است که افراد‬ ‫نفر در میلیون‬ ‫تبلیغات فریبنده‬ ‫جلوگیــری از ازدح‬ ‫ذبیحــی بــا ا‬ ‫افزود‪ :‬عشایر استان‬ ‫مخاطبان‪ ،‬لینکهــای‬ ‫کار مبالغ این‬ ‫ـای مجــازی را بــا‬ ‫و دســتگیری ده‬ ‫این‬ ‫ـه اب در مراتــع‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫کار‪،‬‬ ‫پاییزه‬ ‫های‬ ‫ـوچ‬ ‫ـ‬ ‫پایتخت از شناســایی‬ ‫از کاربــران فض‬ ‫ـد و در ازای این‬ ‫ســودهای کان به‬ ‫کاهش امار فوتی‬ ‫دام عشــایری بـ‬ ‫نیمه شــهریورماه کـ‬ ‫سعی به جذب افراد‬ ‫هدایــت کردهانـ‬ ‫و نیــاز شــدید‬ ‫بهداشتی و در نتیجه‬ ‫مجازی خبر داد و‬ ‫فتا دریافــت‬ ‫رئیــس پلیــس فتا‬ ‫سراســر کشــور از‬ ‫قمار طراحی کرده و‬ ‫به افتتاح دومین‬ ‫رسانی سیار در مناطق‬ ‫های شــرطبندی‬ ‫ســایبری پلیــس‬ ‫بندی در فضای‬ ‫ـت‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫های شرطبندی و‬ ‫شــهروندان توصیه‬ ‫مناطق گرمسیر شروع میکنند خاطرنشان کرد‪ :‬طرح اب‬ ‫بندی در ســایت‬ ‫افــزود‪ :‬افســران‬ ‫سایتهای شرط‬ ‫ویروس منحوس اسـ‬ ‫های سایت‬ ‫خود را به سمت‬ ‫فتا تهران بزرگ به‬ ‫ـت میکننــد‪ .‬وی‬ ‫سایتهای شرط‬ ‫توجه به جمعیت و‬ ‫شکل منظمتری‬ ‫خصوص تبلیغ‬ ‫مناطق نیاز عشایر‬ ‫شــده و بررســی‬ ‫کنند‪ .‬رئیس پلیس‬ ‫زیــادی دریافـ‬ ‫تهران امسال به‬ ‫شبکه بزرگ تبلیغات‬ ‫انتظار داریم به‬ ‫واکسن در پاکدشت با‬ ‫مســتندات جمعاوری‬ ‫ـتقرار عشایر در این‬ ‫گرمسیر استان‬ ‫این نااگاه می‬ ‫نوجــوان و جوان‬ ‫گفت‪ :‬این افراد یک‬ ‫مرکز تزریق‬ ‫سالن ورزشی دکتر‬ ‫کنیم که مشکات‬ ‫که با اسـ‬ ‫ـت پس از تحلیل‬ ‫شــود‪ .‬مدیر امور‬ ‫نفر عضــو اصلی‬ ‫بهخصوص قشــر‬ ‫افزود‪ :‬این مرکز در‬ ‫شد و تاش می‬ ‫توجه نکنند و از‬ ‫دنبال پایتخـ‬ ‫دامی بیشــتر می‬ ‫ـق شــدند هر ‪۱۰‬‬ ‫کــرد‪ :‬از کاربران‬ ‫ایجاد کرده بودند‪.‬‬ ‫اجرا خواهد‬ ‫پراکندگی در شهر‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫به نهادههای‬ ‫گودرزی افزود‪ :‬به‬ ‫افتتاح شــد و افراد‬ ‫تخصصــی‪ ،‬موفـ‬ ‫مورد شناســایی‬ ‫عشایر راکاهشدهیم‪.‬‬ ‫داد‪ :‬افزایــش نرخ‬ ‫تهران‬ ‫دروغین افراد سودجو‬ ‫سرهنگ داود معظمی‬ ‫اطاعاتــی و‬ ‫بهصورت رســمی‬ ‫شهروندان همچنین‬ ‫ـات نیــز بودنــد را‬ ‫ـتان تهــران ادامــه‬ ‫جامعهتولیدکننده‬ ‫ســایتهای قمار‬ ‫اقدامات تبلیغات‬ ‫مهدوی محله یبر‬ ‫به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫نــده ایــن صفحـ‬ ‫خودداری کنند؛‬ ‫های بهداشتی و بر‬ ‫عشــایر اسـ‬ ‫ـمار واســطه گران‬ ‫کاربران به‬ ‫شــبکه کــه گردان‬ ‫چنین سایتهایی‬ ‫ـی مجرمــان را در‬ ‫رعایت کامل پروتکل‬ ‫ـوص تهدیدات و‬ ‫یــن وجود بیشـ‬ ‫فعالیت در‬ ‫تشــریفات قضایـ‬ ‫دریافت گزارشهایی مبنی بر دعوت اینســتاگرامی با بیش از پنج‬ ‫بیشــتر در خصـ‬ ‫واجد شرایط با‬ ‫دالر و همچن‬ ‫بامراجعهبهاین‬ ‫فتا انتقال دادند‪.‬‬ ‫دادنــد و پــس از‬ ‫ســب اطاعات‬ ‫بهداشتمیتوانند‬ ‫ادرس ‪www.‬‬ ‫چندین صفحه‬ ‫درنهایت به پلیس‬ ‫ـکنانه در قــرار‬ ‫میتواننــد بــرای ک‬ ‫ـایت پلیــس فتا بــه‬ ‫اساساعامشبکه‬ ‫ـرطبندی توســط‬ ‫متعدد دستگیر کنند و‬ ‫فرماندار پاکدشت‬ ‫اقــدام هنجارشـ‬ ‫انتقــال به پلیس‬ ‫فضای ســایبری به سـ‬ ‫و شـ‬ ‫ـده و بازتــاب این‬ ‫را دریافت کنند‪.‬‬ ‫مقام پلیسی‬ ‫مجرمان پــس از‬ ‫ـیبهای‬ ‫مرکز واکســن کرونا‬ ‫نفــر دنبــال کننـ‬ ‫گــودرزی بیــان داشــت‪:‬‬ ‫قرار گرفت‪ .‬این‬ ‫تزریق واکســن کرونا‬ ‫میلیــون‬ ‫ـد‪ ،‬اما پس از مشــاهده اسـ ‪ cyberpolice‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫موضوع در دستور کار‬ ‫کارشناسان ســرهنگ‬ ‫در حــال حاضــر‬ ‫نــهای را رد کردنـ‬ ‫مجازی‪ ،‬پیگیری‬ ‫در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫ســابی‪.ir ،‬‬ ‫اباد‪ ،‬شریفاباد‪،‬‬ ‫گزارشهای ارسالی‪،‬‬ ‫ـه اقــدام مجرما‬ ‫فضای‬ ‫ـن پذیرش بزه انت‬ ‫در ‪ 6‬پایگاه فرون‬ ‫یک فتــا هرگونـ‬ ‫کرد‪ :‬پس از بررسی‬ ‫ســط پلیس‪ ،‬ضمـ‬ ‫ســطح شهرستان‬ ‫و متوجه شدند‬ ‫انتظامی تصریح‬ ‫تجمیعی علی ابن‬ ‫جمعاوریشــده تو‬ ‫در‬ ‫خود را اغاز کردند‬ ‫اباد و پایگاههای‬ ‫از پنج ادلــه‬ ‫تحقیقات سایبری‬ ‫کریمابــاد‪ ،‬ابراهیم‬ ‫اینستاگرامی با بیش‬ ‫یبر در حالانجام‬ ‫پلیس فتا‬ ‫مجموعهدکتر مهدوی‬ ‫از یازده صفحه‬ ‫مجازی متشکل‬ ‫ابیطالب(ع)و‬ ‫شبکه‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪02‬‬ ‫فراخوان وزیر برای‬ ‫دریافت نظر از اهالی‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه‬ ‫مهمانانناخواندهازکره جنوبی‬ ‫گودنخاله‬ ‫بالی جان ساکنان‬ ‫کوی فرزان‬ ‫شهرستان قدس‬ ‫رویاد دتهران‬ ‫سیاست‬ ‫شایعه حضور ال جی و سامسونگ از کجا امد؟‬ ‫رویدا د تهران‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪02‬‬ ‫عذرخواهینمایندهگلپایگان‬ ‫و خوانسار از مردم‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫‪ /‬شماره ‪1156‬‬ ‫موسسه رازی در‬ ‫دولتسیزدهمحمایت‬ ‫ویژه می شود‬ ‫جنایات طالبان ادامه دارد‬ ‫پنجشیر در بند‬ ‫گــزارش‬ ‫از چند شب گذشته طالبان حمالت گسترده ای را علیه نیروهای مقاومت در دره پنجشیر ترتیب داد‪ .‬در‬ ‫این حمالت فهیم دشتی روزنامه نگار و سخنگوی مقاومت کشته شد‪ .‬درحالی که جهان در مقابل کشتار‬ ‫نیروهای مقاومت در افغانستان سکوت کرده است‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫اسیب هاییازده گانهاموزش«صرفامجازی»؛‬ ‫اعتیادبهاینترنتتااضافهوزن‬ ‫بــا گســترش همه گیــری ویــروس کرونــا‪،‬‬ ‫بســیاری از کشــورها در دو ســال گذشــته‪،‬‬ ‫شهــای مختلفــی تعطیلــی مــدارس و‬ ‫بــه رو ‬ ‫دانشــگاه ها را تجربــه کردنــد؛ در کشــور مــا‬ ‫نیــز ســال تحصیلــی گذشــته غیرحضــوری و‬ ‫بــه اصطــاح انالیــن برگــزار شــد و میلیون ها‬ ‫دانش اموز و دانشجو از حضور در محیط های‬ ‫اموزشی محروم بودند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرناپالس‪ ،‬اموزش غیرحضوری‬ ‫بویژه در شرایط خاص مانند بروز و همه گیری‬ ‫یهــا و ســایر حــوادث و باالیــا مزایایی‬ ‫بیمار ‬ ‫یتــوان از ان گذشــت؛ از جملــه‬ ‫دارد کــه نم ‬ ‫امکان تداوم اموزش از محیط هایی خارج از‬ ‫مدرسه‪ ،‬صرفه جویی در هزینه های رفت وامد‬ ‫و انرژی؛ اما باید توجه داشت‪ ،‬این مزایا تنها‬ ‫بخشــی از واقعیت اند و افــات و پیامدهای‬ ‫فراوان ان نباید معغفول بماند‪.‬‬ ‫غفلــت از اموزش حضــوری و تکیه صرف‬ ‫شهــای از راه دور‪،‬‬ ‫بــه فضــای انالیــن و اموز ‬ ‫اســیب های فراوانــی دارد کــه الزم اســت بــه‬ ‫صورتی ویژه به ان توجه شود‪.‬‬ ‫افت شدید علمی‬ ‫نخســتین اســیب غیبت اموزش حضوری‪،‬‬ ‫افــت شــدید علمــی و ک مســوادی بســیاری از‬ ‫دانش اموزان بوده است‪.‬‬ ‫مشــاهده ها نشــان می دهــد بخشــی از‬ ‫دانش امــوزان پای ههــای اول و دوم دبســتان‬ ‫حتــی در خوانــدن و نوشــتن مشــکل دارنــد؛‬ ‫ایــن افت درســی تنها شــامل پای ههــای اول و‬ ‫دوم نیســت و نتایــج امتحانــات نهایی پایه‬ ‫دوزادهم در ســال گذشته نشــان از افت یک‬ ‫و نیم نمره ای در کارنامه دانش اموزان دارد‪.‬‬ ‫اضافه وزن دانش اموزان و معلمان‬ ‫حضــور در خانه و امکان دریافت دروس‬ ‫از طریق گوشــی تلفن هوشــمند یا لپ تاپ‪،‬‬ ‫باعــث کاهــش تحــرک و افزایــش چاقــی‬ ‫می شود‪.‬بررسی هانشانمی دهدمیزاناضافه‬ ‫وزن دانش اموزان از ‪ 7‬درصد در ابتدای شیوع‬ ‫دوران کرونا‪ ،‬به حدود ‪ 31‬درصد رسیده است‬ ‫کــه پیامدهــای خــاص ســامتی و بهداشــتی‬ ‫بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬این تبعات حتی‬ ‫دامنگیــر معلمــان و کادر اداری مــدارس هــم‬ ‫شده و بسیاری از انها با مشکالت ناشی از کم‬ ‫تحرکیدست وپنجهنرممی کنند‪.‬‬ ‫بی نظمی و اختالل های خواب‬ ‫یکی از دیگر جنبه های ظاهرا مفید اموزش‬ ‫در ســال تحصیلی گذشــته به صــورت انالین‬ ‫برگزار شده اند اما هرگز نمی توانند جایگزین‬ ‫جش ـن های حضــوری و جمع های نشــاط اور‬ ‫فیزیکیباشند‪.‬‬ ‫غفلت از جنبه های پرورشی و فوق برنامه‬ ‫مدارس‬ ‫مجازی‪ ،‬مقید نبودن به ساعات ثابت روزانه‬ ‫و شــناور بــودن زمــان اســتفاده از محتواهای‬ ‫درســی اســت؛ ایــن مزیت البتــه معایبی هم‬ ‫داشــته و باعث بی نظمی در ساعات خواب‬ ‫و بیداری و تغیر ســبک زندگــی دانش اموزان‬ ‫و اموزگاران شــده اســت‪ .‬با تعطیلی مدارس‪،‬‬ ‫بســیاری از دانش امــوزان خــود را موظــف به‬ ‫رعایــت نظــم و ترتیب در کارها و بیــداری در‬ ‫ســاعات اولیه صبح نکرده و از ان ســو‪ ،‬شــبها‬ ‫تا دیرقت بیدار می مانند‪ ،‬در حالی که مدارس‬ ‫حضوری‪ ،‬معلم و متعلم را موظف می کردند‬ ‫در ســاعات مشــخصی از روز در کالس درس‬ ‫حضور داشــته و نسبت به ســاعات خواب و‬ ‫بیدار خود حساس باشند‪.‬‬ ‫تنهایی و افسردگی‬ ‫مزیــت مهــم دیگــر امــوزش حضــوری‪،‬‬ ‫همگرایــی روندهــا و پیوندهــای فــردی و‬ ‫جمعی اســت؛ دانش اموزی که می توانســت‬ ‫در محیط مدرســه تجربه دوســتی های لذت‬ ‫بخــش کودکانــه و نوجوانانــه را کســب کند‪،‬‬ ‫اکنون به صورتی منزوی در کنج خانه اســت‬ ‫و تنهایی را تجربه می کند‪.‬‬ ‫این وضعیت باعث گســترش افســردگی‪،‬‬ ‫پرخــاش و غفلــت از مراود ههــای انســانی‬ ‫شــده اســت‪ .‬جنب ههــای اجتماعــی و میــان‬ ‫فردی حضور فیزیکی در مدرسه‪ ،‬از مهمترین‬ ‫کارکردهای شــیوه های ســنتی و از دالیل مهم‬ ‫تداوم ان هستند‪.‬‬ ‫کاهش مهارت های اجتماعی‬ ‫بســیاری از متخصصــان و روان شناســان‪،‬‬ ‫کارکردهــای اجتماعــی امــوزش حضــوری را‬ ‫مهمترینمزیتاینروشتحصیلیمی دانند‪.‬با‬ ‫حضور کودکان و نوجوانان در محیط مدرسه‪،‬‬ ‫امکان اموزش و تمرین مهارت های اجتماعی‬ ‫فراهم می شود؛ از جمله مهارت های همدلی‪،‬‬ ‫حل اختالف‪ ،‬همکاری و ‪ ...‬با تعطیلی کامل‬ ‫مدارس و محرومیت میلیو نهــا دانش اموز از‬ ‫ایــن امکان مهم‪ ،‬بیم ان م ـی رود در اینده ای‬ ‫نزدیک با نســلی از جوانان مواجه باشیم که‬ ‫حداقل همدلی و مهارت های اساسی زندگی‬ ‫جمعی را اموخته اند‪.‬‬ ‫محرومیت از مهر معلم و مشاور مدرسه‬ ‫یتــوان از‬ ‫در کنــار ایــن مــوارد‪ ،‬هرگــز نم ‬ ‫اثــار تعامــات روانــی و فــردی میان امــوزگار‬ ‫و دانش امــوز بــه ویــژه در پایه های نخســت‬ ‫ابتدایــی گذشــت؛ بخش مهمــی از اموزش و‬ ‫رشــد فردی و عاطفی دانش اموز در مدرســه‬ ‫شکل می گیرد‪ .‬محرومیت کودکان از مواجهه‬ ‫حضــوری بــا امــوزگار و دیگر کارکنــان مدارس‬ ‫ماننــد مشــاور مدرســه‪ ،‬بی تردیــد باعــث‬ ‫ظهــور و بــروز اختالل هایی در فرایند رشــد و‬ ‫بلــوغ عاطفی‪-‬روانــی کودکان شــده و امکان‬ ‫مشــاوره های همدالنــه و رفــع مشــکالت‬ ‫روان شناختی در مدارس را به حداقل رسانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جای خالی زنگ ورزش و جشن ها‬ ‫یکــی دیگر از پیامدهــای منفی تعطیلی‬ ‫گهــای ورزش و‬ ‫مــدارس‪ ،‬حــذف کامــل زن ‬ ‫برگزاری مراسم و مناسبت های مختلف ملی و‬ ‫مذهبی است‪ .‬اگرچه بسیاری از کارشناسان از‬ ‫کیفیت زنگ ورزش مدارس گالیه می کنند‪ ،‬اما‬ ‫زنگ های ورزش‪ ،‬در بدبینانه ترین نگاه‪ ،‬عامل‬ ‫تحــرک‪ ،‬شــادی و تفریح دانش امــوز بوده که‬ ‫اکنون از دسترس خارج شده اند‪.‬‬ ‫جنبه دیگر‪ ،‬برگزاری مراســم و جشن های‬ ‫ملی و مذهبی در مدارس اســت که به ســهم‬ ‫خود‪ ،‬نقش مهمی در گسترش شادی و نشاط‬ ‫داشته اند؛ این مراسم اگرچه در برخی مدارس‬ ‫در کنــار کارکردهــای اموزشــی‪ ،‬ورزشــی‪،‬‬ ‫شــادی اور و تحرک بخــش‪ ،‬یکی از مهمترین‬ ‫جنب ههــای امــوزش حضــوری‪ ،‬کارکردهــای‬ ‫پرورشــی و غیردرســی ان اســت؛ این جنبه به‬ ‫هیــچ وجــه در فضاهای انالیــن قابلیت اجرا‬ ‫نــدارد و در صــورت ادامــه وضــع موجــود‪،‬‬ ‫شهــای بزرگــی از دانش امــوزان از‬ ‫بخ ‬ ‫شهــای‬ ‫برنام ههــای پرورشــی همچــون اموز ‬ ‫مذهبــی‪ ،‬پذیرفتــن مســئولیت‪ ،‬کار جمعــی‪،‬‬ ‫فعالیت های هنری مانند سرود‪ ،‬تئاتر‪ ،‬روزنامه‬ ‫دیواری‪ ،‬مجسم هســازی و مسابقات هنری و‬ ‫فرهنگی مدارس محروم خواهند بود‪.‬‬ ‫یکنواختی و دلزدگی از اموزش‬ ‫اتفاق مهم دیگری که در ســال تحصیلی‬ ‫گذشــته رخ داده اســت‪ ،‬خســتگی دانش اموز‬ ‫و معلــم از فضــای یکنواخــت درس و کالس‬ ‫مجــازی بــوده و باعــث دلزدگــی بســیاری از‬ ‫کــودکان و نوجوانــان از فضاهــای درســی و‬ ‫علمی شــده اســت‪ .‬حضور چندین ساعته در‬ ‫یــک پلت فرم مجــازی و نبود تنوع و هیجان‬ ‫سهــای درس‪ ،‬از دالیل این‬ ‫و یکنواختــی کال ‬ ‫وضعیتاست‪.‬‬ ‫هزینه های اینترنت و عدم دسترسی ها‬ ‫تجربــه ســال تحصیلــی اینترنتــی نشــان‬ ‫می دهد استفاده از فضای انالین برای بخش‬ ‫مهمــی از خانواد ههــا هزین ههــا و مشــکالت‬ ‫بسیاری به همراه داشته و در نتیجه برخی از‬ ‫دانش اموزان مجبور به ترک تحصیل شده اند‪.‬‬ ‫در شــرایط تحریم های سنگین اقتصادی‬ ‫و پیامدهای منفی ان بر معیشت و اشتغال‬ ‫خانــواده‪ ،‬هزین ـ ه خرید یا تامین گوش ـی های‬ ‫تلفــن هوشــمند و اشــتراک اینترنت بــار مالی‬ ‫دیگــری بر دوش خانواده ها قرار داده اســت‬ ‫که برخی از اقشار ضعیف و محروم قادر به‬ ‫تامیناننیستند‪.‬‬ ‫از طرفی در بســیاری از مناطق دورافتاده‬ ‫و نیــز دانش امــوزان عشــایر کشــور‪ ،‬امــکان‬ ‫دسترسی به اینترنت را ندارند و این موضوع‪،‬‬ ‫باعث محرومیت شــدید اموزشــی انها شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگهیفراخوانمناقصهعمومی‬ ‫شماره ‪0008219730063 DT3‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه ی عمومی از میان تولید کنندگان دارای تاییدیه پژوهشگاه صنعت نفت تامین نماید‪.‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫شماره قلم‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫تعداد‬ ‫شماره تقاضا‬ ‫‪01‬‬ ‫اکسی پلیمر‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪08-21-9730063‬‬ ‫لــذا کلیــه شــرکتهایی که فعالیت انها مرتبط با شــرح کاالی مورد درخواســت می باشــد می بایســت ظــرف مــدت ‪ 14‬روز از تاریخ درج اگهــی فراخوان بــا مراجعه به ســایت اینترنتی ذیل الذکر‪ ،‬نســبت به اســتخراج و تکمیل‬ ‫« فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب» و ارسال ان به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی (برای معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط ) به‬ ‫ادرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪WWW.NISOC.IR‬‬ ‫کسب و کار‬ ‫مزایده و مناقصه‬ ‫مدیریت تدارکات و امورکاال‬ ‫فرم پرسش نامه ارزیابی‬ ‫کسب حداقل نمره ‪ 60‬در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان‪/‬سازندگان الزامی است‪.‬‬ ‫ضمن ًا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪000/-‬ر‪000‬ر‪625‬ر‪ 2‬ریال می باشند‪.‬‬ ‫ادرس پســتی‪ :‬اهواز‪-‬کــوی فدائیان اسالم(نیوســاید)‪ -‬خیابان شــهریور‪ -‬مجتمع تــدارکات و امــور کاال ‪-‬ســاختمان ‪–102‬اداره تدارکات خریــد کاالی داخلی ‪ -‬واحــد خریدهای عمومی اتــاق ‪ 9‬کد پســتی ‪61138-54579‬‬ ‫تلفن‪061-341 -24673 :‬‬ ‫درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه وسایر مشخصات فنی و مقادیر کاال ‪:‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR / WWW.NISOC.IR / WWW. IETS. MPORG. IR‬‬ ‫ادرس اینترنتی جهت دسترسی به اسناد و مدارک مناقصه‪ ،‬اخرین مهلت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ گشایش پاکات فنی‪ ،‬متعاقب ًا به مناقصه گرانی که صالحیت دریافت اسناد و مدارک‬ ‫مناقصه را احراز نموده اند‪ ،‬به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید‪.‬‬ ‫شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب‬ ‫م الف‪1183159 :‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ صفحه 1 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫در مذاکرات مثبت هسته ای‬ ‫تعللنمی کنیم‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه‪ ،‬اجالس اتی شــورای‬ ‫حــکام اژانس بین المللی انرژی اتمی را نشســتی عادی‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ :‬اســتفاده سیاســی از بســتر اژانس‬ ‫پاســخ متفاوتی از ســوی ایران دارد و هیچ طرفی نباید‬ ‫اشتباهمحاسباتیکند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬ســعید خطیب زاده در پاســخ به‬ ‫سوالی درباره سفر احتمالی مدیرکل اژانس انرژی اتمی‬ ‫به تهران گفت‪ :‬اجالس اتی شــورای حکام‪ ،‬نشســت‬ ‫عادی است ولی هیچ طرفی نباید اشتباه محاسباتی‬ ‫کند‪ .‬اســتفاده سیاســی از بستر اژانس پاسخ متفاوتی‬ ‫از ســوی ایران دارد‪ .‬ســخنگوی وزارت امور خارجه با‬ ‫تاکید بر اینکه ایران و اژانس رابطه فنی و محترمانه‬ ‫دارنــد‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم کســی دربــاره در این رابطه‬ ‫دخالــت نکند‪ .‬ســفر گروســی بــه تهران را شــنیده ایم‬ ‫یشــده اســت؛ بنابرایــن‬ ‫ولــی نمی دانیــم برنامه ریز ‬ ‫گفت وگوهــای فنــی و بــه ســواالت پاسخ داد هشــده‬ ‫و گفت وگوهــا بــه صــوت منظم ادامــه دارد‪ .‬خطیب‬ ‫زاده دربــاره پیامدهای تاخیــر در گفت وگوهای وین‬ ‫بــرای احیــای برجام گفــت‪ :‬اصل گفت وگوهــا انجام‬ ‫یشــود‪ .‬ایران هم بارها اعالم کــرده مذاکرات برای‬ ‫م ‬ ‫اطمینان برای اجرای بی کم وکاســت تعهدات امریکا‬ ‫ذیل برجام و قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ادامه خواهد داشــت‪.‬‬ ‫گفت وگوهــا بایــد تامین کننــده منافــع عالیه مــردم و‬ ‫ایران باشد که بارها با نقض مکرر امریکا و بی عملی‬ ‫اروپا این منافع تامین نشــده اســت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫گفت وگوها باید تضمین کننده تامین منافع مردم ایران‬ ‫باشــد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬با این هدف حتی یک ساعت هم‬ ‫تعلــل نخواهیم کــرد‪ .‬ســخنگوی وزارت امــور خارجه‬ ‫اخباری که از پنجشیر می رسد را نگران کننده خواند و‬ ‫گفت‪ :‬حمالت به اشد به وجه محکوم بوده و شهادت‬ ‫رهبران افغانستان موجب تاسف و تاثر عمیق است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه دخالت خارجی حتما باید بررســی‬ ‫شــود و مــا ایــن موضــوع را در دســت بررســی داریــم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تاریخ افغانستان نشــان داده مداخله خارجی‬ ‫چه مســتقیم چه غیرمســتقیم نتیجه ای جز شکســت‬ ‫برای نیروهای متجاوز نداشته است‪ .‬مردم افغانستان‬ ‫مردم بســیار اســتقالل طلب و غیوری هســتند و قطعا‬ ‫هرگونه مداخله خارجی محکوم اســت‪ .‬خطیب زاده‬ ‫اضافه کرد‪ :‬موضوع پنجشیر به عنوان سیاست اصولی‬ ‫جمهوری اسالمی باید از طریق گفت وگو و با وساطت‬ ‫و حضور تمامی بزرگان افغانســتان حل شــود و هیچ‬ ‫طرفــی نبایــد اجــازه بدهــد ایــن مســیر به برادرکشــی‬ ‫ختم شود‪ .‬سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد‪:‬‬ ‫طالبان باید به حقوق خودش ذیل حقوق بین الملل و‬ ‫به تعهدات خودش طبق هر انچه گفته پایبند باشد‪.‬‬ ‫محاصــره منطقه پنجشــیر‪ ،‬گرســنگی دادن بــه مردم‬ ‫نکــه به مــا گزارش‬ ‫و قطــع اب و بــرق منطقــه ان چنا ‬ ‫داده شده مایه نگرانی هست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1157‬‬ ‫جنایاتطالبانادامهدارد‬ ‫پنجشیر دربند‬ ‫حمایت پاکستان‪ ،‬سقوط پنجشیر‬ ‫از چنــد شــب گذشــته طالبــان حمــات گســترده ای را علیــه‬ ‫نیروهــای مقاومــت در دره پنجشــیر ترتیــب داد‪ .‬در ایــن‬ ‫حمالت فهیم دشــتی روزنامه نگار و ســخنگوی مقاومت کشــته‬ ‫شــد‪ .‬درحالی کــه جهــان در مقابل کشــتار نیروهــای مقاومت در‬ ‫افغانستان سکوت کرده است‪.‬‬ ‫نیروهــای طالبــان مدعــی هســتند کــه پنجشــیر را بــه تصرف‬ ‫کامــل خــود در اورده اند‪ ،‬احمد مســعود و جبهــه مقاومت این‬ ‫ادعا را رد کرده و از مقاومت تااخرین نفس برای ازادی صحبت‬ ‫می کننــد‪ .‬بــه گــزارش رویــداد ‪ ۲۴‬طالبــان بــا حمایت پاکســتان‪،‬‬ ‫کنترل دره پنجشیر را به دست گرفته و بسیاری از افراد شاخص‬ ‫جبهــه مقاومــت پنجشــیر را به شــهادت رســاند‪ .‬طالبــان مناطق‬ ‫مهــم و مرکــزی منطقــه پنجشــیر را پــس از چند هفتــه درگیری و‬ ‫درنهایت پس از حمالت شــب گذشــته تصرف کرد‪ .‬فهیم دشتی‬ ‫و ژنرال ودود دو چهره شــاخص جبهه مقاومت پنجشیر توسط‬ ‫پهپــاد پاکســتانی در پنجشــیر هــدف قرارگرفته و کشته شــده اند‬ ‫و از سرنوشــت احمــد مســعود فرمانــده مقاومــت پنجشــیر نیــز‬ ‫اخباری در دست نیست‪.‬‬ ‫در دره پنجشیر چه خبر است؟‬ ‫دره پنجشیر تنها والیت افغانستان بود که به اشغال طالبان‬ ‫درنیامــده و اخبــار پراکن ـد ه ای از گفتگو هــا برای صلــح و تفاهم‬ ‫میان طالبان و جبهه ملی مقاومت در چند هفته گذشته منتشر‬ ‫یشــد‪ .‬پس از بی نتیجه ماندن این گفتگو ها طالبان به ســمت‬ ‫م ‬ ‫یهــا در ایــن منطقه‬ ‫دره لشکرکشــی کــرد و شــب گذشــته درگیر ‬ ‫بــه اوج خــود رســید‪ .‬از بعدازظهــر دو روز گذشــته‪ ،‬اخبــاری از‬ ‫تســلط طالبــان بــر ایــن منطقــه از افغانســتان منتشــر شــد کــه‬ ‫همگــی از ســوی جبهــه مقاومت تکذیب شــد‪ .‬جبهــه مقاومت‬ ‫ملــی افغانســتان با انتشــار بیانی ـه ای اعالم کرد کــه این جبهه از‬ ‫اکثــر مفــاد بیانیــه «علمــای افغانســتان» باهــدف توقــف فوری‬ ‫جنــگ اســتقبال می کند‪ .‬اعالم امادگی جبهــه مقاومت با توقف‬ ‫درگیری ها و صلح با طالبان‪ ،‬اما با مخالفت طالبان مواجه شــد‬ ‫تا درگیری ها شب گذشته در این منطقه تشدید شود‪.‬‬ ‫درنهایــت صبــح دیروز دوشــنبه ذبیح ا‪ ...‬مجاهد‪ ،‬ســخنگوی‬ ‫طالبــان مدعــی شــد که ایــن گــروه کنترل کامــل والیت پنجشــیر‬ ‫افغانســتان را در دســت گرفتــه بااین حــال ایــن ادعــا از ســوی‬ ‫سخنگوی جبهه مقاومت ملی رد شد و علی میثم گفته که «این‬ ‫خبر صحت ندارد و طالبان پنجشیر را تصرف نکرده و ما ادعای‬ ‫انــان را رد می کنیــم‪ ».‬مجاهــد نیــز دراین بــاره در توئیتــر خــود‬ ‫نوشــت‪« :‬اخرین ســنگر مزدوران دشمن‪ ،‬استان پنجشیر‪ ،‬به طور‬ ‫کامل تسخیر شد ‪ ...‬اخرین تالش ها برای تامین امنیت کامل در‬ ‫کشــور نیز نتیجه داد و اســتان پنجشیر تحت کنترل کامل امارت‬ ‫اسالمی قرار گرفت‪ ».‬مجاهد در پیام توییتری خود تاکید کرده‬ ‫بــه مردم شــریف پنجشــیر اطمینــان کامل می دهیم کــه با ان ها‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1625‬اداره اوقاف و امور خیریه گناباد با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی‬ ‫درخواست مورخ ‪ 1400/05/05‬تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پنج فنجان از کل ‪2907‬‬ ‫فنجان ششدانگ قنات جاریه سموئی پالک ‪- ۱۱۹‬اصلی ذیل صفحه ‪ ۳۵۲‬دفتر ‪ ۵‬قنوات‬ ‫بنام صفر خمیده دلویی بعنوان تصدی در وقف واقع در بخش یک حوزه ثبتی شهرستان‬ ‫گناباد ثبت گردیده است در رهن و بازداشت نمی باشد و حسب اعالم متقاضی سند مالکیت‬ ‫در اثر فوت متصدی و سهل انگاری متصدی وقف مفقود شده است دفتر امالک بیش از‬ ‫این حکایتی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت‬ ‫اگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می‬ ‫باشند ظرف ده روز از تاریخ انتشار اگهی اعتراض خود را همراه با اصل سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورتجلسه گردد‪ .‬چنانچه پس از اتمام مدت مقرر‬ ‫اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود‬ ‫این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار‪ 1400/06/16 :‬سید ضیاءالدین مهدوی شهری‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد ‪116‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1628‬اداره اوقاف و امورخیریه گناباد با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی‬ ‫درخواست مورخ ‪ 1400/06/08‬تقاضای صدور سند مالکیت المثنی ده فنجان اب از کل‬ ‫‪ ۳۰۷۸‬سهم اب قنات بنقوژد از ‪ - ۱۲۵‬اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی شهرستان‬ ‫گناباد که ذیل ثبت ‪ ۱۱‬صفحه ‪ ۲۰۶‬دفتر ‪ -۳۰‬قنوات گناباد به نام کربالئی علی اکبر قوژدی‬ ‫به تصدی در وقف ثبت گردیده و در رهن و بازداشت نمی باشد و حسب اعالم مالک سند‬ ‫مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود گردیده را نموده است دفتر امالک بیش از این حکایتی‬ ‫ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت اگهی تا‬ ‫چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف‬ ‫ده روز از تاریخ انتشار اگهی اعتراض خود را همراه با اصل سند مالکیت یا سند معامله به‬ ‫اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورتجلسه گردد‪ .‬چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض‬ ‫ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره‬ ‫مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود‪ .‬تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪ 1400/06/16‬سید ضیاءالدین مهدوی شهری‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد ‪114‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1631‬اداره اوقاف و امور خیریه گناباد با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی‬ ‫درخواست مورخ ‪ 1400/05/17‬تقاضای صدور سند مالکیت المثنی پنج فنجان اب از کل‬ ‫‪ ۲۵۶۵‬سهم اب قنات دلوئی از ‪ - ۱۲۰‬اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی شهرستان گناباد‬ ‫که ذیل صفحه ‪ ۳۳۴‬دفتر ‪ -۳‬قنوات گناباد به نام اسداله عربشاهی دلوئی به تصدی در وقف‬ ‫(پرونده اسداله عربشاهی) گناباد ثبت گردیده و در رهن و بازداشت نمی باشد و حسب اعالم‬ ‫مالک سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود گردیده را نموده است دفتر امالک بیش از‬ ‫این حکایتی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت‬ ‫اگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می‬ ‫باشند ظرف ده روز از تاریخ انتشار اگهی اعتراض خود را همراه با اصل سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورتجلسه گردد‪ .‬چنانچه پس از اتمام مدت مقرر‬ ‫اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود‬ ‫این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار‪ 1400/06/16 :‬سید ضیاءالدین مهدوی شهری‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد ‪113‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1623‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور‬ ‫اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۲۷۱۷‬مورخ ‪ 1400/6/7‬اقای محمدرضا مختاری فرزند غالمعلی نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب گاراژ به مساحت ‪ 244/15‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪۹۳۱‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه ‪ ۷‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی احدی از ورثه مالک‬ ‫رسمی خانم عفت پاینده می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/31 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1185762‬م الف‬ ‫هیچ گونــه برخــورد تبعیضــی صــورت نمی گیــرد‪ .‬همــه بــرادران‬ ‫مــا هســتند و بــرای یــک کشــور و یــک هــدف مشــترک خدمــت‬ ‫خواهیــم کــرد‪ .‬ذبی ـح اهلل مجاهــد ســخنگوی طالبــان در حالی از‬ ‫تصــرف پنجشــیر خبــر داد کــه عکســی در شــبکه های اجتماعی‬ ‫دست به دست می شود که نشان می دهد استانداری پنجشیر به‬ ‫دســت طالبان تصرف شــده اســت‪ .‬طالبان برای ثابت کردن این‬ ‫ادعا‪ ،‬پرچم امارات اسالمی را در این استان باال برد‪ .‬سخنگوی‬ ‫جبهه مقاومت ملی همچنین به بی بی سی گفته که خبر تسلط‬ ‫طالبــان بــر پنجشــیر صحــت نــدارد‪ .‬نظــری در حســاب توییتــر‬ ‫خــود نوشــت‪« :‬نیرو های جبهــه مقاومت ملی در تمــام مواضع‬ ‫استراتژیک در سراسر دره پنجشیر برای ادامه نبرد حضور دارند‬ ‫و ما به مردم افغانستان اطمینان می دهیم که مبارزه با طالبان‬ ‫و شرکای ان ها را تا زمانی که عدالت و ازادی حاکم نشود ادامه‬ ‫خواهیــم داد‪ ».‬احمد مســعود‪ ،‬رهبر مقاومت ملی پنجشــیر نیز‬ ‫در توییتــی نوشــت‪ :‬طالبــان قــدرت کافــی بــرای رقابت بــا ما را‬ ‫نــدارد‪ .‬ارتــش پاکســتان بــا ان ها همــکاری می کند‪ .‬طالبــان با ما‬ ‫نمی جنگــد‪ ،‬امــا ارتــش پاکســتان و ای اس ای (اطالعــات ارتش‬ ‫پاکستان) ان ها را هدایت می کند‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1629‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۲۵۹۰‬و ‪ ۲۵۹۱‬مورخ ‪ 1400/05/26‬اقای سعید رادی نجف ابادی فرزند‬ ‫نجفقلی نسبت به سه دانگ مشاع و خانم رویا خزائیلی فرزند ناصر قلی نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 109/54‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪۵‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱۱۲‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۶‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک‬ ‫رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/31 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1185733‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1626‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۲۷۵۰‬مورخ ‪ 1400/6/07‬اقای مصطفی چاوشی نجف ابادی فرزند محمدعلی‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان و زمین متصله به مساحت ‪ 169/75‬مترمربع مجزی‬ ‫شده از پالک شماره ‪ ۶۵‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۸‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪-‬‬ ‫متقاضی مورد تقاضا را از مالک رسمی کلثوم علینقی پور به صورت مع الواسطه خریداری‬ ‫نموده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/31 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1185811‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1619‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۲۶۹۴‬مورخ ‪ 1400/6/6‬خانم زهرا احمدی گاونانی فرزند امر اله نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 140/21‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪۶۲۰‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه ‪ ۶‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان و متقاضی مالک رسمی مشاعی‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/31 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1185794‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1385‬شماره‪ ، 140060302006003213 :‬تاریخ‪ 1400/05/23 :‬جلسه هیات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه‬ ‫هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002150‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم‬ ‫حسین رحمتی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره‬ ‫رســانه ها می گوینــد درگیری هــا در پنجشــیر هم زمــان‬ ‫بــا حضــور ژنــرال حمیــد فیــض‪ ،‬رئیــس ســازمان اســتخباراتی‬ ‫پاکســتان در کابل تشــدید شد‪ .‬بســیاری از کارشناسان نظامی‬ ‫ســفر رئیــس ای اس ای و تشــدید جنــگ در پنجشــیر را بــا هــم‬ ‫مرتبــط می داننــد و برخــی نیــز می گوینــد کــه رهبــری جنــگ‬ ‫پنجشــیر بــه دســت ژنرال هــای پاکســتانی اســت‪ .‬دو منبــع در‬ ‫جبهــه مقاومــت ملــی نیــز اعــام کردنــد کــه در درگیــری اخیر‬ ‫پنجشــیر بــا طالبــان‪ ،‬نیرو هــای ویــژه پاکســتان کــه بــا اراضــی‬ ‫پنجشــیر اشــنا هستند و نقشه این منطقه را دارند‪ ،‬به مواضع‬ ‫نیرو هــای مقاومت از هوا حمله کردنــد‪ .‬هم زمان کمال الدین‬ ‫نظامــی‪ ،‬فرمانــدار پنجشــیر گفتــه کــه روز یک شــنبه مواضــع‬ ‫نیرو های مقاومت در پنجشــیر چند بار با پهپاد بمباران شــد‪.‬‬ ‫یــک نماینــده پارلمان افغانســتان از بمباران پنجشــیر توســط‬ ‫پهپاد هــای پاکســتانی خبــر داده بــود‪ .‬رســانه های هنــدی نیــز‬ ‫گزارش داده اند که بالگرد ها و پهپاد های پاکســتان در جریان‬ ‫حملــه نیرو هــای طالبــان بــه دره پنجشــیر اقدام بــه حمله به‬ ‫مواضــع «جبهــه مقاومــت ملــی» کرده انــد‪ .‬روزنامــه ایندیــا‬ ‫تودی با انتشــار گزارشی به ســابقه حضور نیرو های پاکستانی‬ ‫در پشــتیبانی از نیرو هــای طالبــان اشــاره کرده و نوشــت‪:‬‬ ‫پیش ازایــن مقام هــای جبهــه مقاومــت علیــه طالبــان اعــام‬ ‫کــرده بودنــد که در جر یــان درگیری با طالبان افرادی را اســیر‬ ‫کرده انــد که پاکســتانی بوده اند‪ .‬رســانه های هنــدی همچنین‬ ‫بــا اشــاره بــه حضــور فیــض حمیــد‪ ،‬رئیــس ســازمان اطالعــات‬ ‫پاکســتان در کابــل‪ ،‬حضــور او در افغانســتان را بــا پشــتیبانی‬ ‫نیرو هــای پاکســتان از گــروه طالبــان و تشــدید درگیری هــا در‬ ‫این منطقه در ارتباط دانســتند‪.‬‬ ‫شهادت فهیم دشتی‪ ،‬یار وفادار احمد مسعود‬ ‫مهم ترین خبر درگیری های طالبان و جبهه نیروهای مقاومت‬ ‫ملی در دره پنجشیر به شهادت رسیدن فهیم دشتی‪ ،‬سخنگوی‬ ‫جبهــه مقاومــت ملــی و خواهــرزاده عبــداهلل عبــداهلل بــه همراه‬ ‫ژنرال ودود از برجسته ترین چهره های جبهه ملی مقاومت بود‪.‬‬ ‫فهیم دشــتی خبرنگار و از فعاالن میهن پرســت افغانســتان بود‬ ‫که در ســال های گذشــته به ایران نیز رفت وامد داشت و پس از‬ ‫پیشــروی طالبان در افغانستان حاضر نشد از افغانستان خارج‬ ‫شود و به پنجشیر رفت تا در کنار احمد مسعود بجنگد‪ .‬احمد‬ ‫مســعود پس از انتشــار خبر کشــته شــدن فهیم دشــتی با انتشار‬ ‫پستی در اینستاگرام وی را یاری با وفا و با وقار خواند نوشت‪:‬‬ ‫«دشــتی در راه مبــارزه بــا ازادی و جنــگ در مقابــل طالــب جام‬ ‫شــهادت را نوشــید‪ ».‬گفته می شود فهیم دشــتی به همراه ژنرال‬ ‫ودود در خودرو احمد مسعود بودند که موردحمله پهپادهای‬ ‫پاکستانی قرارگرفته و به شهادت رسیدند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫فراخوان وزیر برای دریافت نظر از اهالی‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫عرصه هــای فرهنگــی ارائــه‬ ‫اســامی با تاکید بر بخشــی از‬ ‫دهنــد‪ .‬وزیــر فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫فرمایشــات رهبــر انقــاب در‬ ‫اســامی از اهالی فرهنگ‪ ،‬هنر‬ ‫دیــدار اعضــای هیات دولــت‬ ‫و رســانه خواســت تــا نظرهــا‬ ‫ســیزدهم بــا ایشــان‪ ،‬مبنــی بــر‬ ‫و ایده هــای کاربــردی خــود را‬ ‫محمدمهدی‬ ‫بــه درگاه ‪css@namafar.‬‬ ‫اینکــه «در مســئله فرهنــگ‬ ‫اسماعیلی‬ ‫‪ ir‬یا به نشــانی تهــران‪ ،‬میدان‬ ‫ســاختار فرهنگــی کشــور نیــاز‬ ‫به یک بازســازی انقالبی دارد »‪،‬خواســتار ارائه بهارستان‪ ،‬خیابان کمال الملک‪ ،‬وزارت فرهنگ و‬ ‫نظرهــای اهالــی فرهنــگ‪ ،‬ادب‪ ،‬هنــر و رســانه ارشاد اسالمی‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬مرکز روابط عمومی‬ ‫شد‪ .‬محمدمهدی اسماعیلی از اهالی فرهنگ‪ ،‬و اطالع رســانی ارســال کننــد‪ .‬حضــرت ای ـت ا‪...‬‬ ‫هنر و رســانه درخواســت کرد نظــرات راهبردی خامنه ای در اولین دیدار با اعضای هیات دولت‬ ‫و ایده های کاربردی خود را در موضوعات نقد ســیزدهم ضمــن اشــاره بــه موضــوع فرهنــگ‬ ‫وضــع موجــود و بیــان مبانی تحول در ســاختار بیان کردند‪ :‬در مســئله ی فرهنگ و رســانه‪ ،‬به‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اصول موازین و محدوده های تحول‪ ،‬گمان بنده‪ ،‬ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک‬ ‫الزامات و اولویت های تحول و بازسازی انقالبی بازســازی انقالبــی دارد‪ .‬فرهنــگ زیربنــا اســت؛‬ ‫در ســاختارها‪ ،‬خــروج از وضعیــت رهاشــدگی خیلــی از ایــن خطاهایــی که مــا در بخش های‬ ‫و انفعــال در حــوزه فرهنــگ‪ ،‬متناسب ســازی مختلفانجاممی دهیم‪،‬ناشیاز فرهنگحاکم‬ ‫ساختارهایفرهنگیباپیشران هایفناوری های بر ذهن ما اســت‪ .‬اگر ما اســراف داریم‪ ،‬اگر ما‬ ‫نــرم و ظرفیت هــای جدید فرهنگی‪ ،‬رســانه ای تقلید کورکورانه داریم‪ ،‬اگر ما سبک زندگی غلط‬ ‫و اجتماعــی‪ ،‬تســهیل فعالیت هــای فرهنگی و داریم‪ ،‬این ها ناشی از مشکالت فرهنگی است؛‬ ‫فرهنگ حاکم بر ذهن ها است که در عمل‪ ،‬این‬ ‫زمین هســازی برای حضور و مشــارکت حداکثری‬ ‫ِ‬ ‫عناصــر و تشــکل های مردمــی و جهــادی در مشکالت را به وجود می اورد‪.‬‬ ‫عذرخواهینمایندهگلپایگان‬ ‫و خوانسار از مردم‬ ‫نماینــده گلپایــگان در مجلــس گفــت‪ :‬در‬ ‫مکتب امام راحل عزیزمان‪ ،‬اموخته ایم و باور‬ ‫داریم که مردم عزیز‪ ،‬ولی نعمتان ما هستند و‬ ‫همواره خود را شرمنده صبر و بزرگواری ایشان‬ ‫می دانیــم‪ .‬بــه گــزارش تســنیم‪ ،‬ســید مســعود‬ ‫خاتمی با عذرخواهی از حاشیه های ایجادشده‬ ‫پیرامــون مصاحبــه اخیــرش دربــاره مشــکالت‬ ‫مردم در زمینه کمبود داروهای مربوط به کرونا‬ ‫گفــت‪ :‬ابتــدا به عنــوان یــک پزشــک و از نگاه‬ ‫تخصصی باید اشاره کنم که ویروس کرونا‪ ،‬یک‬ ‫ویروس جدید و ناشــناخته اســت و بسیاری از‬ ‫داروهایی که برای این بیماری تجویز می شود‪،‬‬ ‫هنــوز مراحــل تایید علمــی را طــی نکرده اند؛‬ ‫حتی فرضیه های مربوط بــه روش های انتقال‬ ‫یــا جلوگیری از ایــن ویروس در طول همین دو‬ ‫ســال‪ ،‬دســتخوش تغییرات جدی شــده است‪.‬‬ ‫فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از‬ ‫مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده‬ ‫و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای‬ ‫می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل صفحه ‪411‬‬ ‫دفتر ‪ 64‬و مع االوسطه و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا مالکیت اقای‪/‬خانم حسین رحمتی به شناسنامه شماره ‪ 2671‬کدملی ‪1140550314‬‬ ‫صادره فرزند عبداهلل نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 125/11‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 28‬فرعی از ‪ 105‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید‬ ‫و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول ‪ 9/56‬متر درب و دیواریست به‬ ‫گذر ‪ ،‬شرقًا در سه قسمت که قسمت دوم جنوبی است اول و دوم به طول های ‪ 7/27‬و‪/15‬‬ ‫دیواریست به پالک ‪ 105/360/1‬سوم درب و دیواریست اشتراکی به پالک ‪، 105/360/1‬‬ ‫جنوبًا به طول ‪ 9/86‬متر دیواریست اشتراکی به پالک ‪ ،105/27‬غربًا به طول ‪ 11/72‬دیوار‬ ‫به دیوار پالک ‪ 105/28‬دوم به طول ‪ /98‬متر دیواریست به گذر حقوق ارتفاقی ندارد در‬ ‫اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس‬ ‫از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور‬ ‫اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/01 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/16 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1177639‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1383‬شماره‪ ، 140060302006003202 :‬تاریخ‪ 1400/05/23 :‬جلسه هیات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه‬ ‫هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000108‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم‬ ‫مهدی نیکنام مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی‬ ‫از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از‬ ‫مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده‬ ‫و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای‬ ‫می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در‬ ‫صفحه ‪ 464‬دفتر ‪ 101‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪.‬‬ ‫لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مهدی نیکنام به شناسنامه شماره ‪ 12135‬کدملی ‪1140497537‬‬ ‫صادره فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 241/37‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 5562‬فرعی از ‪ 72‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال در دو قسمت که دوم پخی شکل‬ ‫است به طول ‪ 6/75‬و ‪ 3/83‬متر دربها و دیواریست به شارع ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 18/2‬متر درب‬ ‫و دیواریست به شارع ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 16/10‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ 72/55621‬باقیمانده‬ ‫‪ ،‬غربًا به طول ‪ 19/ 42‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ 72/4958‬مفروزی از ‪ 72/5562‬حقوق‬ ‫ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به‬ ‫نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/01 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/16 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1177512‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1381‬شماره‪ ، 140060302006003196 :‬تاریخ‪ 1400/05/23 :‬جلسه هیات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه‬ ‫هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006001493‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم‬ ‫اصغر معصوم زاده جوزدانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک‬ ‫وی با اشاره به مصاحبه چند روز گذشته خود‬ ‫افــزود‪ :‬در ایــن مصاحبه درباره کمبــود داروی‬ ‫رمدســیور و ســرگردانی مردم بــرای تامین این‬ ‫دارو‪ ،‬خصوصــا در بخــش خصوصــی پرســیده‬ ‫شــد‪ .‬اوال بایــد عــرض کنــم که در حــال حاضر‬ ‫در مــورد اثربخشــی ایــن دارو‪ ،‬تردیــد زیــادی‬ ‫بــه وجود امده و بســیاری از مراجع علمی اثر‬ ‫درمانی ان را زیر سوال برده اند‪ .‬ثانیا همان طور‬ ‫که گفته شد این دارو در بیمارستان های دولتی‬ ‫موجــود اســت و بــرای مــوارد حــاد و ضــروری‬ ‫اســتفاده می شــود؛ امــا برخــی از مــردم در اثر‬ ‫اســتیصال ناشــی از بیمــاری‪ ،‬علی رغــم عــدم‬ ‫ضــرورت به دنبال تهیه این دارو با قیمت ازاد‬ ‫هستند‪ .‬این مشکل‪ ،‬مصیبت و دردی است که‬ ‫مدیــران عرصه ســامت باید بــرای ان تدبیری‬ ‫فوریبیندیشند‪.‬‬ ‫شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات‬ ‫پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق‬ ‫پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور‬ ‫رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند‬ ‫‪ 3485‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از‬ ‫احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی‬ ‫داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس‬ ‫که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫اصغر معصوم زاده جوزدانی به شناسنامه شماره ‪ 39869‬کدملی ‪ 1280824263‬صادره فرزند‬ ‫حسینعلی نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ‪ 1985/73‬مترمربع پالک شماره ‪67‬‬ ‫فرعی از ‪ 133‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای‬ ‫خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول ‪ 20/62‬و ‪ 1/84‬دیوار و درب است به‬ ‫پیاده رو خیابان و دوم پخی شکل است ‪ ،‬شرقًا اول و دوم به طول ‪ 48/11‬متر و ‪ 1/09‬متر‬ ‫دیوار است به بن بست قسمت دوم شمالی است سوم به طول ‪ 38/81‬متر دیوار به پالک ‪6‬‬ ‫فرعی ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 23/27‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ 78‬فرعی ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 38/ 80‬متر‬ ‫و ‪ 52/99‬دیوار به دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر‬ ‫می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/01 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/16 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1177486‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1394‬رای شماره ‪ ۱۳۹۹6۰۳۰۲۰۲6۰۲۳4۹6‬مورخ ‪ 1399/11/15‬هیات دو خانم‬ ‫ستاره جاللی به شناسنامه و کدملی ‪ ۵۱۰۰۰۰۸۳۰۱‬صادره اصفهان فرزند محمد على‬ ‫بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 61‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۷۸‬فرعی از‬ ‫‪ 14915‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود‬ ‫متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در‬ ‫اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از‬ ‫اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/16 :‬رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1178690‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1392‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی‬ ‫بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ‬ ‫اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه‬ ‫حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به‬ ‫دادگاه نخواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۴۸۳‬مورخ ‪ 1400/05/06‬رقیه محمدی فرزند‬ ‫غالمرضا بشماره شناسنامه ‪ ۸‬صادره از خمین بشماره ملی ‪ ۰۵۵۹۶۷۶۸۳۲‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۸۴۴۸‬فرعی از اصلی ‪۱۵۱۹۰‬‬ ‫واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 186/10‬متر مربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/01 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/16 :‬رییس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان ‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1178713‬م الف‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫حذف ضامن رسمی وام اجاره‬ ‫در حال بررسی است‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫تهــای ممکــن‪ ،‬وام‬ ‫ضمان ‬ ‫بــا بیــان اینکه تا کنــون بیش از‬ ‫پرداخت شود‪ .‬موضوعاتی مثل‬ ‫‪ ۸۰۲‬هزار نفر برای دریافت وام‬ ‫ســهام عدالت یا هــر وثیقه ای‬ ‫اجاره ثبت نام کرده اند گفت‪:‬‬ ‫کــه امکانش وجود داشــت به‬ ‫برای صرف نظر کردن از مساله‬ ‫عنــوان ضمانت ارایه شــود اما‬ ‫محمود‬ ‫معرفی ضامن رسمی با رئیس و‬ ‫موضوع معرفی ضامن رســمی‬ ‫محمودزاده‬ ‫مسئوالن بانک مرکزی مکاتبه‬ ‫یکــی از دغدغ ههــای پرشــمار‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫کرده ایم و در جلسه هفته جاری نیز مجددا این متقاضیــان اســت کــه بــه مــا منتقــل م ‬ ‫درخواست را به نمایندگی از متقاضیان پیگیری محمــودزاده تاکیــد کــرد‪ :‬بایــد از طریــق بانک‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬محمود محمودزاده در گفت وگو مرکزی‪ ،‬موانع پیگیری شود‪ .‬ما برای صرف نظر‬ ‫با ایســنا اظهار کرد‪ :‬تا روز گذشــته بیش از ‪ ۸۰۲‬کــردن از معرفی ضامن رســمی مکاتبــه کردیم‬ ‫هــزار متقاضی بــرای دریافت تســهیالت کمک و در جلس ـه ای کــه هفتــه جــاری بــا ریاســت و‬ ‫ودیعــه مســکن ثبــت نــام کردنــد‪ .‬بالغ بــر ‪ ۱۰۱‬کارشناسان ذی ربط بانک مرکزی داریم مجددا‬ ‫هــزار خانــوار اطالعات خود را تکمیل و شــعبه ایــن تقاضــا را به نمایندگی از متقاضیان مطرح‬ ‫بانکشــان را انتخــاب کردنــد‪ ۱۵۰۰ .‬نفــر نیــز تــا می کنیــم‪ .‬امیــدارم گشایشــی ویــژه ای ایجــاد و‬ ‫کنون تسهیالت را دریافت کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬شــرایط اســان تر شــود‪ .‬بنابرایــن گزارش‪ ،‬ســتاد‬ ‫از متقاضیانــی کــه ثبــت نام کــرده اما نتیجه ای ملی کرونا در سال ‪ ۱۴۰۰‬مبلغ وام کمک ودیعه‬ ‫حاصل نشــده درخواســت می کنیم به ســامانه مســکن را ‪ ۷۰‬میلیــون تومان برای شــهر تهران‪،‬‬ ‫اقــدام ملی مراجعه و اگر مدارکشــان نواقصی ‪ ۴۰‬میلیون تومان برای دیگر کالنشــهرها و ‪۲۵‬‬ ‫دارد یا شعبه بانک را انتخاب نکرده اند نسبت میلیون تومان برای ســایر شهرها در نظر گرفته‬ ‫بــه انجــام ایــن کارهــا اقدام کننــد تــا فرایند به اســت‪ .‬متقاضیان تــا پایان شــهریورماه فرصت‬ ‫دارنــد برای ثبت نــام به ســامانه ‪tem.mrud.ir‬‬ ‫صورت هوشمند ادامه پیدا کند‪ .‬معاون وزیر راه‬ ‫و شهرسازی درباره مشکل بسیاری از متقاضیان مراجعه کنند‪ .‬این وام برای کسانی است که تا‬ ‫وام اجاره مبنی بر نداشتن ضامن رسمی گفت‪ :‬کنون موفق به دریافت ان نشده اند‪ .‬نرخ سود‬ ‫در زمان تصویب تسهیالت تالش شد با حداقل این تسهیالت ‪ ۱۳‬درصد است‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1157‬‬ ‫شایعه حضور ال جی و سامسونگ از کجا امد؟‬ ‫صورتحساببانک ها‪،‬بیمه هاوشرکت های‬ ‫دولتیاز ماهایندهشفافمی شود‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫ســیمان در بــورس کاال قیمــت‬ ‫ضمــن اعــام اینکه در راســتای‬ ‫سیمان کاهشقابلمالحظه ای‬ ‫تامیــن کســری بودجــه بــدون‬ ‫پیــدا کــرد کــه عرضــه کاال در‬ ‫شهــای تــورم زا کمیت ـه ای در‬ ‫رو ‬ ‫بــورس‪ ،‬روشــی مناســب بــرای‬ ‫وزارتخانه تشکیل شــده است‪،‬‬ ‫تعییــن قیمت به دور از فســاد‬ ‫احسان خاندوزی‬ ‫گفــت‪ :‬صورتحســاب تمــام‬ ‫و عادالنه اســت که بایــد برای‬ ‫شرکت ها‪ ،‬بانک ها و بیمه های‬ ‫ســایر کاالها نیز امــکان فراهم‬ ‫دولتــی از مــاه اینــده شــفاف خواهنــد شــد‪ .‬بــه شــود‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت که گفتمان مشــترکی‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬احســان خاندوزی در یک برنامه بیــن وزرای اقتصادی دولت وجود دارد و همین‬ ‫تلویزیونی منشا بســیاری از مشکالت اقتصادی موضوع باعث شد تا کاهش قیمت سیمان رقم‬ ‫ایران از جمله تورم باال‪ ،‬رشد اقتصادی نامناسب‪ ،‬بخــورد‪ .‬خانــدوزی درباره اصــاح نظام مالیاتی‬ ‫فقــر و نابرابــری و ‪ ...‬را در عدم مدیریت اقتصاد گفــت‪ :‬تنهــا راه عادالنه اداره کــردن اقتصاد این‬ ‫به صورت هوشــمند دانســت و گفــت‪ :‬در حال است که جمع اوری و بررسی اطالعات اقتصادی‬ ‫حاضر در همه سطوح خرد و کالن اقتصاد کشور بــه صــورت هوشــمند صورت بگیــرد که یکــی از‬ ‫تهــای ســازمان امــور مالیاتــی ایــن اســت‬ ‫شــاهد درهم ریختگی و رهاشــدگی هســتیم که اولوی ‬ ‫وزارت اقتصــاد به عنوان یکــی از وزارتخانه های تــا الگوریتم های هوشــمندی برای اخــذ مالیات‬ ‫فرابخشــی تالش خود را بر این محور می گذارد ایجاد شود‪ .‬بنده برنامه پیشنهادی سازمان امور‬ ‫تــا اهــداف و برنامه ریز ‬ ‫یهــای خود را در مســیر مالیاتــی برای اصالحــات گام بــه گام را مطالعه‬ ‫هوشمندسازیسوقبدهد‪.‬ویدربارهبرنامه های کرده ام اما از این جهت که از نظر من این برنامه‬ ‫خــود برای محیط کس ـب وکار ضمن بیان اینکه کافــی نیســت‪ ،‬زمانبنــدی برنام ههــای موردنظر‬ ‫در ‬ ‫بهــای وزارت اقتصــاد بیش از پیــش به روی برای اصالحات پایه های مالیاتی‪ ،‬قوانین و ‪ ...‬را‬ ‫فعــاالن اقتصــادی برای رفع مشــکالت و موانع در اینــده اعالم خواهم کــرد‪ .‬وزیر اقتصاد ادامه‬ ‫پیــش روی ا نهــا بــاز اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در حــوزه داد‪ :‬اولین دســتور کار این اســت که ارائه الیحه‬ ‫مقررات و مجوزهای کس ـب وکار بنا براین است اصالحقانونمالیات هایمستقیمسرعتبگیرد‬ ‫کــه تســهیل مجوزها بیــش از پیش مــورد توجه و اصــاح اصل ‪ ۴۴‬خصوصی ســازی مورد توجه‬ ‫قــرار بگیــرد و ثبت محــور کردن مجوزهــا اولین قــرار بگیــرد کــه امیــدوارم با همــکاری مجلس و‬ ‫و مهم تریــن دســتور کار مرکــز ملــی مطالعــات وزارتاقتصاداینمورداصالحشوند‪.‬دربارهطرح‬ ‫پایش و بهبود محیط کسب وکار است تا از این مجلــس بــرای بانک مرکــزی اهدافی کــه درنظر‬ ‫طریق نظارت ها به صورت پسینی شکل بگیرد‪ .‬گرفته شــده به درســتی انتخاب شــده اســت اما‬ ‫بــرای اینکه مصوبات وزارت اقتصاد تنها بر روی بهتر بود از روش های کم مناقشه تری برای تحقق‬ ‫برگــه و کاغــذ محــدود نشــوند‪ ،‬از مرکز فنــاوری این اهداف اســتفاده شــود‪ .‬وی درباره اقدامات‬ ‫اطالعــات وزارتخانه درخواســت کــرده ام تا پس فــوری بــرای اصــاح نظــام بانکی بیــان کــرد‪ :‬در‬ ‫از ابــاغ هــر مصوبه و مجوزی‪ ،‬شــبکه ای تعبیه زمینه چگونگی نرخ گذاری تسهیالت و سپرده ها‬ ‫شــود تا مــوارد نقــض ان ها تحــت بازخــورد قرار یا روش های اســتمهال وام ها و ‪ ...‬باید از طریق‬ ‫فســازی صــورت بگیــرد که‬ ‫گیــرد‪ .‬وزیر اقتصــاد ادامــه داد‪ :‬وزارت اقتصاد به هوشمندســازی شفا ‬ ‫عنوان نماینده شــرکت ها‪ ،‬بیم ههــا و بانک های مقرر شده است تا یک سامانه الکترونیکی برای‬ ‫دولتــی در هفت ههــای پیــش رو ایــن موضــوع را قراردادهاو تسهیالتبانکیایجادشودو فعاالن‬ ‫پیگیــری و محقــق می کند تا برای شفا ‬ ‫فســازی اقتصادی به صورت مســتقیم و شــفاف در روند‬ ‫عملکرد شــرکت ها‪ ،‬بیمه ها و بانک های دولتی تسهیالت دهی قرار بگیرند تا در صورت تخلف‬ ‫اطالعــات صــورت مالــی و عملکــرد ا نهــا و یــا بتواننــد اقــدام الزم را انجام دهنــد‪ .‬خاندوزی با‬ ‫ارزیابــی صالحیت عــزل و نصب ها و ‪ ...‬همانند بیان اینکه اگر بانکی از وضعیت اعتباری مشتری‬ ‫اتفاقی که برای شرکت های بورسی رخ می دهد‪ ،‬خود اطمینــان خاطر دارد باید شــرایطی فراهم‬ ‫اعالمو منتشر شود‪.‬خاندوزیدربارهبازار سرمایه شود تا ان مشتری بدون سفته و ضامن وام تود‬ ‫توضیــح داد‪ :‬در راســتای بازار ســرمایه هــم ورود را دریافت کند‪ ،‬گفت‪ :‬در روزهای شروع فعالیت‬ ‫شرکت ها به این بازار و هم تامین مالی شرکت ها دولت جدید تالش شده است تا مشکل تامین‬ ‫و پروژه هااز محلبازار سرمایهراتقویتو تسهیل و یا وصول درامدهای دولت را بدون اســتقراض‬ ‫می کنیم‪.‬برنامهدیگر وزارتخانهبرایبازار سرمایه از بانک مرکزی یا برداشت از تنخواه رفع کنیم و‬ ‫ایــن اســت که نهادهای بازار ســرمایه بــرای رفع در وزارت اقتصاد کمیته ای تشکیل شده است تا‬ ‫نیازهای این بازار اعم از متنو عســازی ابزارهای و تامینمالیدولتاز محل هایمالیات‪،‬خصوصی‬ ‫تهــا چاب ‬ ‫نظار ‬ ‫کتــر عمل کنند‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬ســازی‪ ،‬انتشــار اوراق و ‪ ...‬مورد نظارت و بررسی‬ ‫برایبهبودعملکردبازار سرمایهبایدقیمت هادر قــرار بگیرد تا برنامه های زمان بندی شــده برای‬ ‫سایر بخش های اقتصادی شود زیرا این موضوع وصــول ا نهــا محقــق شــود‪ .‬با انجــام ایــن امور‬ ‫عالمت های منفی به بــازار منتقل می کنند‪ .‬وی می توان موتور خلق تورم بیشتر را محدود کرد تا‬ ‫افــزود‪ :‬بــه عنوان مثــال‪ ،‬با شــدت گرفتن عرضه بتوان کسریبودجهراغیرتورمیتامین کرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مهمانانناخواندهازکره جنوبی‬ ‫اخیرا برای دومین بار در ســال جــاری اخباری از‬ ‫واردات قانونی لوازم خانگی کره ای به کشور منتشر‬ ‫شــده اســت؛ در حالی که بررسی ها نشان می دهد‬ ‫تصمیم جدیدی در این رابطه گرفته نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در روزهای اخیر دوباره بحث‬ ‫واردات لوازم خانگی کره ای به جای بدهی های کره‬ ‫به ایران در رسانه های مختلف مطرح شده است‪.‬‬ ‫برخی رســانه ها مدعی شــدند که امریکا برای ازاد‬ ‫کردن بخشی از پول های ایران به کره و شرکت های‬ ‫کــره جنوبی مجــوز داده کــه بدهی ایــران را تنها از‬ ‫طریــق واردات کاال بــه ایران پرداخت کننــد‪ ،‬اما در‬ ‫این مجوز قید شــده که شــرکت های جدید امکان‬ ‫صــادرات محصــوالت خــود بــه ایــران را ندارنــد و‬ ‫همان شرکت های پیشین ال جی و سامسونگ باید‬ ‫محصوالت خود را به ایران صادر کنند‪.‬‬ ‫امــا جس ـت وجویی در ســایت های مختلــف‬ ‫انگلیسی زبان نشان می دهد که این خبر اواخر تیر‬ ‫ماه در برخی سایت ها منتشر شده که البته در ان ها‬ ‫اشاره ای به نام شرکت ها نشده است‪ .‬همان زمانی‬ ‫که اولین بار گمانه زنی هایی از واردات لوازم خانگی‬ ‫کره ای بعد از توافق با کشورهای غربی مطرح شد‪.‬‬ ‫البته چند روز بعد از ان ماجرا‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معــدن و تجارت (صمت) مجوز ورود محصوالت‬ ‫لــوازم خانگــی خارجی بــه کشــور را رد و اعالم کرد‬ ‫کــه هیــچ تصمیمــی بــرای ورود محصوالت لــوازم‬ ‫خانگی خارجی به کشور ندارد‪.‬در این رابطه عباس‬ ‫هاشمی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اطالعات‬ ‫ما هم بر اساس اخبار منتشر شده است که به نظر‬ ‫مــی رســد وزارت خزانه داری امریکا اجــازه داده به‬ ‫جای بخشــی از پول ایران که در ژاپن و کره بلوکه‬ ‫شده‪ ،‬اقالم غیر تحریمی به کشورمان صادر شود‪.‬‬ ‫به عبارت دقیق تر این مجوز برای کشورهایی است‬ ‫که سابقه همکاری با ایران داشتند و می توانند اقالم‬ ‫غیر تحریمی را ارســال کنند‪.‬اما به گفته وی در این‬ ‫مجــوز اشــاره ای به نام شــرکت ها یا اقــام خاصی‬ ‫نشــده اســت و حتی اگر توافقی هم صورت گیرد‪،‬‬ ‫اجرا شدن ان زمانبر است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران با بیان‬ ‫احتماال عــده ای برای پیشــگیری از واردات‪،‬‬ ‫اینکــه‬ ‫ً‬ ‫چنینفضاییایجادمی کنند‪،‬تصریح کرد‪:‬مشخص‬ ‫است که کره تمایل دارند کاالی ساخته شده خود را‬ ‫به ایران وارد کند‪ ،‬اما ما نباید اجازه دهیم این اتفاق‬ ‫بیفتــد؛ بلکــه باید به عنوان کشــوری که اســتراتژی‬ ‫مشــخصی دارد از ایــن فرصت بــرای واردات اقالم‬ ‫مــورد نیــاز ازجمله اجزا و قطعات‪ ،‬ماشــین االت و‬ ‫مواداولیه کهتولیدداخلیندارد‪،‬استفاده کنیمتابه‬ ‫گردش کار واحدهای صنعتی هم کمک شود‪.‬‬ ‫هاشمی با بیان اینکه وزارت خزانه داری امریکا‬ ‫هیچوقتنامشرکت هایمجاز بهفعالیترااعالم‬ ‫نمی کنــد‪ ،‬گفت‪ :‬ایــران باید تعیین کند که چگونه‬ ‫می خواهــد از این مجوز بهره برداری کند‪ .‬در اصل‬ ‫ما باید طرفدار رفع تحریم ها باشیم اما نباید اجازه‬ ‫دهیم بیگانگان برای ما تعیین کنند که چه کاالیی‬ ‫واردکنیم‪،‬بلکهبایدبایکسیستمصحیحاقتصادی‬ ‫و صنعتــی‪ ،‬منافع ملــی را در نظر بگیریم؛ بنابراین‬ ‫دلیلــی نــدارد در حال حاضر کاالهای نهایی که در‬ ‫کشور تولید می شود وارد شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه نظــر می رســد برخــی بــه دنبال‬ ‫اهدافــی هســتند کــه از هر تکانــی موج رســانه ای‬ ‫ایجاد می کنند‪ .‬شاید هم نگران هستند که به قول‬ ‫خودشــان مافیای واردات به بهانه کمبود و تامین‬ ‫سالیقمختلفلوازمخانگیوارد کند‪.‬‬ ‫البتهاینمقامصنفیمعتقداستهر چندجای‬ ‫نگرانی وجود دارد اما به همان میزان باید از طرف‬ ‫دیگر ماجرا نگاه کرد و نگران انحصار بود؛ چراکه‬ ‫انحصــار در خودروســازی هــم کمکی نکــرده و نه‬ ‫تنها قیمت ها در این بخش باالست و کیفیت قابل‬ ‫قبول نیست‪ ،‬بلکه مصرف کننده مجبور است برای‬ ‫خرید هر چیزی که ارائه می شود در صف بماند و‬ ‫ان را بخرد؛ اما در قرن‪ ۲۱‬وقت این حرف ها نیست ‬ ‫و بایــد بــا منطــق عمل کــرد؛ چراکــه ممنوعیت ها‬ ‫نمی توانــد تا ابد ادامه داشــته باشــد‪.‬دبیر انجمن‬ ‫صنایع لوازم خانگی در پایان پیشنهاد داد که دولت‬ ‫تامین نیاز مواد اولیه واحدهای صنعتی و مواد اولیه‬ ‫داخلی به ویژه پتروشــیمی ها کــه وضعیت حادی‬ ‫دارند را ســر و ســامان دهد و تامین ورق فوالدی را‬ ‫نیز در اولویت قرار دهد‪ .‬همچنین برنامه ریزی کند‬ ‫تامشکالت کالن کشور برطرفشودو شاخص های‬ ‫بانک جهانی مثل فضای کسب و کار‪ ،‬فساد و غیره‬ ‫را ارتقا دهد تا به رونق و جهش تولید منجر شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاونبهره برداریشرکتفوالدمبارکهدر سمینار تخصصی«چالشبرقدر زنجیرهفوالد»مطرح کرد‬ ‫امادگی فوالدمبارکهبرایاحداثنیروگاهیباظرفیتحداقل‪ ۱۵۰۰‬مگاوات‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در پنل‬ ‫تخصصی سرمایه گذاری صنایع معدنی و فوالدی‬ ‫در صنعت برق (چشم انداز‪ ،‬موانع و راهکارها) در‬ ‫سمینار تخصصیچالشبرقدر زنجیرهفوالداظهار‬ ‫کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه برای احداث نیروگاهی با‬ ‫ظرفیت حداقــل ‪ ۱۵۰۰‬مگاوات و همچنین تملک‬ ‫نیروگاه های که ســیکل کامل ندارند؛ اعالم امادگی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بــه گزارش رویداد امروز‪ ،‬عباس اکبری محمدی‬ ‫در اینپنلتخصصیاظهار کرد‪:‬در مدتی که گذشته‬ ‫و با اقداماتی که از ســوی وزارت نیرو انجام شــده‪،‬‬ ‫صنعت حکمرانی در برق نزول پیدا کرده و در گام‬ ‫نخســت باید این اعتماد از دســت رفته مجددا به‬ ‫صنعتبرقبازگردد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬چند برابر شدن یک شبه هزینه‬ ‫برق صنایع فوالدی یکی از این اقدامات است که‬ ‫توسط وزارت نیرو صورت گرفت‪ ،‬در حالی که این‬ ‫خـــبر‬ ‫وزاتخانه می توانســت به شــکل بهتری نســبت به‬ ‫افزایش قیمت ها اقدام کند؛ مثال مشــخص شــود‬ ‫برای‪ ۵‬سال اینده چه اتفاقی برای تعرفه های انرژی‬ ‫واحدهــای فــوالدی رخ خواهــد داد و برنامه ریزی‬ ‫برای ان انجام شــود تا با یک دید باز و افق روشــن‬ ‫شرکت های فوالدی به فعالیت خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫اکبــری محمدی افــزود‪ :‬شــرایط فعلی یک‬ ‫فرصــت برای ماســت که با تمرکــز روی این کار‬ ‫و تولیــد بــرق‪ ،‬مشــکل را برای بلنــد مدت حل‬ ‫کنیــم؛ البته باید مباحث برق و محیط زیســت‬ ‫و گاز را بــه صــورت مشــخص و در کنــار هــم‬ ‫قــرار دهیــم و روی ان تمرکــز کنیــم‪ .‬در واقــع‬ ‫یتــوان با توجه بــه تغییرات‬ ‫ایــن موضــوع را م ‬ ‫تکنولــوژی کــه در دنیا در حال رخ دادن اســت‬ ‫و مــواردی مانند کربن زدایی مطرح و اجرایی‬ ‫کــرد‪ .‬از ســوی دیگر شــرایط نه چنــدان خوبی‬ ‫بــرای گاز وجــود دارد‪ ،‬پس الزم اســت مباحث‬ ‫گاز‪ ،‬بــرق و محیط زیســت به صــورت باالنس‬ ‫در کنــار هــم قــرار گرفتــه و فکــری بــرای انهــا‬ ‫اندیشیده شود‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با اشاره‬ ‫بــه برنامه ریزی و ســرمایه گذاری شــرکت های برای‬ ‫راه اندازی نیروگاه برق گفت‪ :‬بهتر است تفاهم نامه‬ ‫بینوزارتنیرو و وزارتصمتباسرعتبیشتریبه‬ ‫جلو برود و موارد سرمایه گذاری تسهیل شود؛ به این‬ ‫صورت که موارد مبهم برداشته شده و مشوق های‬ ‫الزمبرایسرمایه گذاریتعیینشود‪.‬‬ ‫اکبــری محمــدی گفــت‪ :‬بــرای رســیدن بــه این‬ ‫هــدف در گام اول باید دیــدگاه وزارت نیرو اصالح‬ ‫شــود‪ .‬اکنون شــرکت فــوالد مبارکه امادگی خــود را‬ ‫بــرای احــداث نیروگاهی به ظرفیت حداقــل ‪۱۵۰۰‬‬ ‫مــگاوات اعالم کرده و برای تملک نیروگاه های که‬ ‫ســیکل کامل نداشــته و باید تکمیل شــوند‪ ،‬اعالم‬ ‫می کنــد اما نکتــه اینجاســت در مذاکراتی که طی‬ ‫این مدت انجام دادیم به نظر می رســد رویکردها‬ ‫به گونه ای است که در گذشته هم وجود داشته و‬ ‫باعث به وجود امدن شرایط فعلی و بحران برق‬ ‫شــده است‪ .‬برای مثال یکی از نیروگاه هایی که به‬ ‫فوالد مبارکه معرفی شده قیمت ان دو برابر قیمت‬ ‫نیروگاهجدیداست‪.‬‬ ‫معاونبهره برداریشرکتفوالدمبارکهافزود‪:‬با‬ ‫این طرز فکر و شرایط نمی توان به جلو پیش رفت؛‬ ‫چراکه شرکت فوالد مبارکه سهامداران بسیاری دارد‬ ‫که شــامل صندوق های بازنشســتگی‪ ،‬عموم مردم‬ ‫و قشر محروم جامعه است و باید این ظرفیت و‬ ‫شرایطاقتصادیبهگونه ایتنظیمشودکهتشویقی‬ ‫برای سرمایه گذاری در ان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫به گفته اکبری محمدی‪ ،‬در این میان مهمترین‬ ‫موضوع که باید اصالح شود‪ ،‬مشارکت با ذی نفعان‬ ‫است‪ ،‬زیرا در غیر این صورت و فعالیت به صورت‬ ‫یکطرفهنتیجه ایدر بر نخواهدداشت‪.‬‬ ‫توسط متخصصان داخلی صورت گرفت؛‬ ‫بازسازیو اب بندیدیواره هایبتنیماشین‪ 5‬ریخته گریفوالدمبارکه‬ ‫مدیــر اجــرای پروژ ههــای نواحــی اه نســازی و‬ ‫فوالدسازیفوالدمبارکهاز اجرایموفقیت امیز پروژه‬ ‫بازسازی‪ ،‬ترمیم‪ ،‬مقاوم سازی و اب بندی دیواره های‬ ‫بتنیماشینشماره‪ 5‬ریخته گریناحیهفوالدسازیبا‬ ‫بهره گیری از توان و دانش فنی متخصصان داخلی‬ ‫بــا رعایــت کامل موارد ایمنی و زودتــر از زمان مقرر‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬رضا خادم کیمیائی مدیر‬ ‫اجرای پروژه های نواحی اهن سازی و فوالدسازی در‬ ‫این رابطه اظهار کرد‪ :‬با توجه به ضرورت اســتفاده‬ ‫موثــر از زمــان توقــف برنامه ریزی شــده ماشــین ‪5‬‬ ‫ریخته گری در زمــان محدودیت های انرژی‪ ،‬ضمن‬ ‫برگزاری جلســات مســتمر با حضور تیمی متشکل‬ ‫از پیمانــکار تخصصــی‪ ،‬اجــرای پروژ ههــا‪ ،‬نظــارت‬ ‫کارگاهــی‪ ،‬بهر هبــرداری‪ ،‬بازرســی فنی‪ ،‬تعمیــرات و‬ ‫تعمیرگاه مرکزی‪ ،‬جهت برنامه ریزی و اجرا و کنترل‬ ‫روزانه فعالیت ها اقدام گردید و پروژه دو روز زودتر‬ ‫از برنامه زمانبندی اولیه با کیفیت مناسب به اتمام‬ ‫رســید‪ .‬وی مهمترین فعالیت های اجراشده در این‬ ‫پروژه را تخریب بتن های اسیب دیده‪ ،‬زنگ زدایی‬ ‫کهــای بتن هســته‪ ،‬کاشــت‬ ‫میلگردهــا‪ ،‬تزریــق تر ‬ ‫میلگردهــا‪ ،‬ارماتوربندی‪ ،‬قالب بندی‪ ،‬بتــن ریزی و‬ ‫همچنیــن نصب عایــق حرارتــی‪ ،‬رطوبتی و نصب‬ ‫سرامیکپرسالنبرشمرد‪.‬‬ ‫رئیــس اجــرای پروژ ههــای فوالدســازی نیــز در‬ ‫خصــوص اجــرای این پروژه و با اشــاره به وضعیت‬ ‫نامناسب بتن دیوارها و لزوم ترمیم و ایزوله کردن ا‬ ‫نها در مقابل حرارت و رطوبت افزود‪ :‬مطابق طرح‬ ‫اولیه این پروژه‪ ،‬قســمت های معیــوب دیواره ها تا‬ ‫جایی کهخرابی هابه طور کاملاز بینبرودتخریب‬ ‫شــد و ســپس دیواره های مذکور ترمیم و اب بندی‬ ‫گردید‪ .‬بعد از ان‪ ،‬الیه های مناسب جهت حفاظت‬ ‫و پیشــگیری از بــروز اســیب های قبلی و همچنین‬ ‫اســیب های محتمل بعدی بر روی دیواره های ‪ 1‬و‬ ‫‪ 4‬اعمال شد‪.‬‬ ‫محمدحسین خرمی تصریح کرد‪ :‬در خصوص‬ ‫دیواره های‪ 2‬و ‪ ،3‬پس از دمونتاژ سگمنت ها و پس‬ ‫از بازرســی اولیه دیواره ها‪ ،‬مشــخص شد که شدت‬ ‫تخریبو اسیبدیواره هاافزایشیافتهو ترمیما نها‬ ‫کافی نیست‪ ،‬بدین منظور مقرر گردید دیوار عظیم‬ ‫بتنی کامال تخریب و براســاس طرح جدید مجددا‬ ‫ارماتوربندی و بتن ریزی انجام شود و در انتها‪ ،‬عایق‬ ‫و سرامیک نصب گردد‪.‬‬ ‫تکنســین اجــرای پروژ ههــای فوالدســازی نیــز‬ ‫یاداور شــد‪ :‬پس از دمونتاژ سگمنت های ماشین ‪5‬‬ ‫ریخته گری و پس از بازرسی اولیه دیواره ها مشخص‬ ‫گردید که شدت تخریب و اسیب دیواره ها افزایش‬ ‫یافتــه و دیوار ههــا به ویــژه دیوار ههــای ‪ 2‬و ‪ 3‬در‬ ‫شــرایط بحرانــی قــرار گرفتــه اســت و طرح ترمیــم‬ ‫باید تغییر یابد و برنامه متناسب با شرایط حاضر‬ ‫دیواره ها تدوین و اجرایی گردد‪.‬‬ ‫ســعادت نجفی تصریــح کــرد‪ :‬در طرح جدید‪،‬‬ ‫ابتدا سازه نگهبان متناسب با بار اعمال شده ناشی‬ ‫از وزن ســازه و پلتفرم ماشــین که بر روی ستون ها و‬ ‫دیواره ‪ 2‬و ‪ 3‬اعمال می گردید‪ ،‬طراحی و ساخته و‬ ‫در محل مناسب نصب گردید‪ .‬سپس دیواره میانی‬ ‫باتمهیداتخاصمهندسیو کنترللحظه به لحظه‬ ‫رفتار ســازه تخریب شــد و شــبکه جدید ارماتور با‬ ‫فرایند فورج به شبکه قدیمی متصل و بتن الیافی‬ ‫خاصبامقاومتفشاریبسیار بیشتر از بتنطراحی‬ ‫اولیه و مقاوم به حرارت و نفوذ رطوبت ســاخته و‬ ‫بتن ریزی دیواره ها انجام گردید‪ .‬بعد از ان یک الیه‬ ‫عایق ایروژل و بر روی ان سرامیک سخت و دارای‬ ‫مقاومت باال نصب و اجرا شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از رســیدن بتــن دیوار ههــا بــه‬ ‫مقاومت اسمی و اطمینان از تحمل فشار اعمالی بر‬ ‫دیواره ‪ 2‬و ‪ ،3‬ســازه نگهبان دمونتاژ و رفتار نهایی‬ ‫دیــواره و ســتون ها نیز بررســی گردید‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫با تمهیدات اندیشید هشــده در حیــن اجرای طرح‪،‬‬ ‫انحراف دیواره که در طرح اولیه به وجود امده بود‬ ‫نیز برطرفشد‪.‬‬ ‫رئیس بازرســی جراثقال ها و سازه ها یکی دیگر‬ ‫از افــراد درگیــر در ایــن پــروژه بــود که ضمن اشــاره‬ ‫بــه اهمیــت ماشــین ‪ 5‬ریخت هگــری ب هســبب تولید‬ ‫محصوالت ویژه‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬این ماشین از ابتدای‬ ‫راه انــدازی تحــت پایــش بازرســی فنی قرار داشــت‬ ‫و به علت برخی مشکالت طراحی و کیفیت بتن‪،‬‬ ‫در ســطح ریســک نســبتا بــاال قــرار گرفــت‪ .‬باربری‬ ‫حدود ‪ 300‬تنی این تجهیز از یک ســو و تنش های‬ ‫حرارتی‪-‬رطوبتــی بســیار زیاد که ب هســبب ماهیت‬ ‫کاری تجهیــز اجتناب ناپذیر بودند‪ ،‬از ســوی دیگر‪،‬‬ ‫روزبه روز وضعیت این ابرسازه را با ریسک بیشتری‬ ‫روب ـه رو می کرد‪.‬علیرضــا حیدری ابیانــه افــزود‪ :‬پس‬ ‫از مطالعات دقیق ســازه‪ ،‬برداش ـت های فنی سازه‬ ‫بتنی و ریش ـه یابی دقیق مشــکالت‪ ،‬طرحی اماده‬ ‫شــد که اوال تنش های حرارتی و رطوبتی موجود را‬ ‫بابه کارگیریماده ایمطالعه شدهوبومی سازی شده‬ ‫حذف کند‪ ،‬ثانیا مقاومت سازه را با استفاده از ترمیم‬ ‫بتن در نقاط اسیب دیده تامین نماید؛ ضمن اینکه‬ ‫محافظت سازه از عوامل محیطی موجود نیز در ان‬ ‫لحاظشدهباشد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه به تغییر طــرح پروژه‬ ‫و لزوم تخریب و بازســازی دیواره های میانی‪ ،‬سازه‬ ‫نگهبــان مناســبی طراحــی گردیــد کــه مهندســی و‬ ‫اجرای ان نقطه عطف پروژه شد‪ .‬این پروژه از ُبعد‬ ‫اجرایی و استفاده از سازه نگهبان‪ ،‬پس از اجراهای‬ ‫مشــابه روی جرثقیل های حمل مذاب که با کمک‬ ‫مشــاوران خارجی در ســال های گذشــته اجرا شــده‬ ‫بــود‪ ،‬اولیــن پروژه ای بود که توســط مهندســی و با‬ ‫اجرای صددرصد بومی در این سطح با موفقیت به‬ ‫اتمام رسید‪.‬رئیس کارگاه اسکلت فلزی نیز در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬در راستای بازسازی دیواره های میانی ماشین‬ ‫‪ 5‬واحد ریخته گری‪ ،‬نیاز به یک عدد سازه نگهبان‬ ‫به وزن ‪ 32‬تن جهت انجام اصالحات در دیواره ها‬ ‫بود که درخواست ساخت ان توسط متقاضی برای‬ ‫تعمیرگاه مرکزی صادر شــد‪ .‬با توجــه به اضطراری‬ ‫بــودن ایــن فعالیت‪ ،‬بالفاصله تیم فنــی و اجرایی‬ ‫کارگاه اســکلت فلزی و عملیات حرارتی و شــرکت‬ ‫مجری‪،‬مشغولبهتهیهنقشه هایکارگاهیوتامین‬ ‫متریال شدند و به منظور تسریع در انجام پروژه و با‬ ‫تایید طراح پروژه‪ ،‬ساخت تیر ورق‪ ،‬جایگزین تامین‬ ‫تیرهایاستانداردگردید‪.‬‬ ‫غالمرضــا نیــازی تصریــح کــرد‪ :‬بــا انجــام یــک‬ ‫برنامه ریزی منسجم و تالش شبانه روزی تیم کارگاه‬ ‫اســکلت فلزی و شــرکت مجری‪ ،‬خوشبختانه سازه‬ ‫موردنظر باکیفیتبسیار مطلوبودر زمانیکوتاه تر‬ ‫از زمان موردانتظار ساخته و پس از تایید تیم کنترل‬ ‫کیفی‪،‬تحویلمتقاضیشد‪.‬‬ ‫رئیــس مرکز تجهیــزات حمل مــواد و تعمیرات‬ ‫ویــژه واحد تعمیــرات مرکزی نیز در راســتای انجام‬ ‫عملیــات ترمیــم و نوســازی دیوارهــا افــزود‪ :‬کلیــه‬ ‫تهــای مکانیــکال و تاسیســاتی مربــوط به‬ ‫فعالی ‬ ‫دمونتاژ ومونتاژ گایدریل ها‪،‬سگمنت هاوراهروهای‬ ‫کناری و همچنین نصب سازه نگهبان به تعمیرات‬ ‫مرکــزی محــول گردید که به دلیــل باربــرداری دیوار‬ ‫وســطی در جهت فیکس کردن ســتون های اصلی‪،‬‬ ‫عملیــات نصــب ســازه نگهبــان مطابــق طرح های‬ ‫ارســالی در مدت زمــان ‪ 7‬شــیفت کاری به صــورت‬ ‫شــبانه روزی انجام شــد‪.‬بهنام مهدی پور ادامه داد‪:‬‬ ‫جهت نصب سازه نگهبان بیش از ‪ 7000‬نفرساعت‬ ‫کار شــامل ‪ 3000‬مترمکعــب داربســت‪ ،‬نزدیــک به‬ ‫‪ 48‬تــن مونتــاژ در بخــش اســکلت فلــزی و حجم‬ ‫بســیار زیــادی عملیــات جوشــکاری (اســتفاده از‬ ‫‪ 1140‬کیلوگــرم الکترود جوش) انجــام گردید‪.‬رئیس‬ ‫تعمیــرات ماشــین ‪ 5‬ریخته گــری مــداوم نیز ضمن‬ ‫ابراز رضایت از فعالیت های انجام شــده در توقف‬ ‫یشــده ماشــین ‪ 5‬ریخته گری اضافه کرد‪:‬‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫عالوه بر انجام فعالیت های فوق الذکر‪ ،‬اصالحات‬ ‫موردنیاز بر روی کلیه مسیرهای سیاالت انجام شد و‬ ‫کلیهپمپ هایسیاالت‪،‬مسیرها‪،‬مخازن‪،‬والوروم ها‬ ‫و هیدرولیک رو مهــا و تجهیــزات مربوطــه تعمیــر‪،‬‬ ‫تعویــض‪ ،‬ســرویس و تمیــزکاری گردیــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫اســتانداردهای تعمیــرات و نگهــداری تجهیــزات‬ ‫مربوط به لدل تارت‪ ،‬تاندیشــکارها و ایستگاه های‬ ‫پیش گرم انجام شــد و اصالحات موردنیــاز بر روی‬ ‫ان ها صورت گرفت‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫تایرسازان مجاز به‬ ‫صادرات بخشی از تولید‬ ‫خود شدند‬ ‫طبــق ابــاغ انجمــن صنفــی صنعــت تایــر بــه‬ ‫تولیدکننــدگان عضــو انجمــن‪ ،‬تایرســازان داخلی مجاز‬ ‫ِ‬ ‫بــه صادرات ‪ ۱۰‬درصد تایر ســواری تولیــدی و ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫تایرهای کشاورزی و راه سازی و صنعتی شدند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایســنا‪ ،‬چند ماه اســت که موضوع درخواست ازادسازی‬ ‫صادرات مازاد تولید تایرها از سوی فعاالن این صنعت‬ ‫مطرح شده است؛ ان ها معتقدند که در شرایط فعلی‬ ‫کــه میــزان تولیــد برخــی اندازه ها و انــواع تایــر از میزان‬ ‫مصرف کشور بیشتر است‪ ،‬در صورتی که صادرات‪ -‬ولو‬ ‫به صورت محدود‪ -‬ازاد نشود‪ ،‬فاقد توجیه خواهد بود‪.‬‬ ‫تولیدمازادنیاز بازار و نبودتقاضایمتناسببااینحجم‬ ‫از تولید‪ ،‬ســبب انباشت برخی سایز تایرها شده است؛‬ ‫لذا در این راستا فعاالن این صنعت راه حل موجود برای‬ ‫ب شــده را صدور اجازه صادرات‬ ‫معضل تایرهای رســو ‬ ‫تایرهــای مازاد می دانند‪ .‬طبق امار‪ ،‬میــزان تولید در ‪۱۰‬‬ ‫ماهه ابتدایی سال گذشته برابر کل تایر تولیدی در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬بوده و همه انواع تایرها را شــامل شــده اســت و‬ ‫این روند افزایش تولید تا پایان ســال ‪ ۱۳۹۹‬و از ابتدای‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬هم ادامه دار بوده است‪ .‬با توجه به افزایش‬ ‫تولید تایرها و با توجه به اینکه تایرهای ســواری انواع‬ ‫گوناگونیداردو هر اندازهتایر برایتعدادیاز خودروها‬ ‫قابل اســتفاده است (تایر خودروها با شاسی های بلند‬ ‫کــه خود دارای چند ســایز اســت‪ ،‬مناســب خودروهای‬ ‫پــژو‪ ،‬پراید و‪ ...‬نیســت و بالعکــس) بنابراین زمانی که‬ ‫تولیــد از میــزان حجــم مصــرف عبور می کنــد‪ ،‬معموال‬ ‫به تولیدکنندگان مجوز صادرات داده شــود‪ .‬ســال های‬ ‫گذشــته‪ ،‬تایر خودروهای شاسی بلند وارد می شدند اما‬ ‫اکنون تولیدکنندگان داخلی ادعا دارند که با دانش فنی‬ ‫داخلی‪ ،‬در این امر خودکفا شده اند و معتقدند که در‬ ‫صورت امکان صادرات‪ ،‬می توان بازار گشایی در خارج از‬ ‫کشور داشت‪.‬ضمناینکهصادراتمازادتولید‪،‬انگیزه ای‬ ‫برای تولیدکننده است که بتواند همچنان تولید را ادامه‬ ‫و توسعه دهد‪ .‬بنابراین به دنبال اینکه چند ماهی است‬ ‫موضــوع ازادســازی صــادرات تایــر بــه دفعات از ســوی‬ ‫فعاالن و تولیدکنندگان صنعت تایر درخواســت شــده‬ ‫است‪ ،‬در نهایت انجمن صنفی صنعت تایر اطالعیه ای‬ ‫به تولیدکنندگان زیرمجموعه خود ابالغ کرده که ضمن‬ ‫ان اعالم شده که صادرات بخشی از محصوالت تولیدی‬ ‫مجــاز و ازاد شــده اســت‪ .‬در ایــن ابالغیــه امده اســت‪:‬‬ ‫پیرو تصمیمات ستاد تنظیم بازار و پیگیری های صورت‬ ‫گرفته‪،‬در نهایتبراساستصویبشورایعالیصادرات‪،‬‬ ‫شرکت های تولیدکننده تایر مجاز هستند ‪ ۱۰‬درصد تایر‬ ‫سواری تولیدی و همچنین‪ ۳۰‬درصد تایرهای کشاورزی‪،‬‬ ‫راه سازی و صنعتی تولیدی خود را صادر کنند‪.‬‬ ‫اغاز توزیع ‪ ۱۰۰‬هزار تن‬ ‫برنج خارجی در بازار‬ ‫مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتــی از اغاز توزیع‬ ‫‪ ۱۰۰‬هــزار تــن برنــج تایلنــدی‪ ،‬هندی و پاکســتانی در‬ ‫سطح فروشگاه های زنجیره ای‪ ،‬تعاونی های مصرف‬ ‫و اتحادیه ها خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬یزدان سیف‬ ‫در یــک برنامــه تلویزیونــی گفــت‪ :‬خشکســالی طی‬ ‫‪ ۵۰‬ســال گذشــته بــی نظیــر بــوده و اســیب جدی به‬ ‫کشــت های مختلــف کشــاورزی از جمله برنــج زده و‬ ‫منجر به کاهش حدود ‪ ۱۸‬تا ‪ ۱۹‬درصدی تولید برنج‬ ‫داخلی شــده که این وضعیت باعث افزایش قیمت‬ ‫برنج داخلی شده است‪ .‬البته ذخایر استراتژیک کشور‬ ‫در سطح مطلوبی است و برای کنترل قیمت و تامین‬ ‫کســری برنــج پیــش بینی شــده از ذخایر اســتراتژیک‬ ‫برنج در کشــور توزیع شــود‪ .‬وی با بیان اینکه عالوه‬ ‫بر توزیع برنج برای سازمان های پرمصرف مثل ارتش‪،‬‬ ‫بیمارستان ها‪ ،‬دانشگاه ها‪ ،‬طرح های مومنانه و غیره‬ ‫ادامــه دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬عــاوه بر این هــا‪ ،‬از امروز با اغاز‬ ‫توزیع برنج در ســطح کشــور نزدیک به ‪ ۱۰۰‬هزار تن‬ ‫از این محصول از نوع هندی‪ ،‬تایلندی و پاکستانی از‬ ‫طریق فروشگاه های زنجیره ای‪ ،‬تعاونی های مصرف‬ ‫کارگری‪ ،‬کارمندی‪ ،‬اتحادیه و ‪ ...‬در اختیار مردم قرار‬ ‫می گیــرد و هیچ کمبــودی در مورد برنج برای مصرف‬ ‫خانــوار وجــود نــدارد‪ .‬مدیر عامــل شــرکت بازرگانی‬ ‫دولتی تاکید کرد که در بخش تامین برنج از ذخایر‪،‬‬ ‫وضعیــت خوبــی حاکــم اســت و واردات خوبی هم‬ ‫قبل از ممنوعیت برنج در فصل کشــت انجام شــده‬ ‫و وضعیــت بازار برنــج وارداتی در شــرایط متعادلی‬ ‫اســت‪ .‬او ابــراز امیــدواری کــرد کــه در این شــرایط از‬ ‫شتاب افزایش قیمت در بازار برنج داخلی هم کاسته‬ ‫شود‪ .‬بررسی اماری که اخیرا مرکز امار ایران در رابطه‬ ‫بــا متوســط قیمت اقــام خوراکــی اعالم کــرده بود‪،‬‬ ‫در رابطــه بــا برنــج نشــان می دهد که هــر کیلو برنج‬ ‫ایرانی در مردادماه امســال به طور متوسط ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬تومــان فــروش رفتــه اما این کاال تــا ‪ ۴۶‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومــان هــم قیمــت خــورده اســت؛ در حالی که‬ ‫در مــرداد مــاه پارســال هر کیلو برنــج ایرانی به طور‬ ‫متوســط حدود ‪ ۲۷‬هزار تومان قیمت داشــت و در‬ ‫تیرمــاه امســال بــه ‪ ۳۷‬هــزار و ‪ ۳۳۰۰‬تومان رســیده‬ ‫بود‪ .‬براین اســاس‪ ،‬برنج ایرانی در مقایســه با ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۴۲.۹‬و نســبت به تیرمــاه ‪ ۳.۴‬درصد گران‬ ‫شــده اســت‪ .‬امــا در مــورد برنــج خارجی کــه عمده‬ ‫افزایــش قیمــت ان از زمــان حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫از ایــن کاال شــروع و ادامــه دار شــد امــار از ایــن‬ ‫حکایت دارد که هر کیلو در مردادماه ســال گذشــته‬ ‫بــه طور متوســط حدود ‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬تومان بوده‬ ‫ولــی در تیرمــاه امســال ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬تومان و در‬ ‫مردادمــاه بــه ‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬تومان رســیده اســت‪،‬‬ ‫برنــج وارداتی تا کیلویــی ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان هم‬ ‫فروش رفته است‪ .‬براین اساس‪ ،‬افزایش قیمت برنج‬ ‫خارجی نســبت به تیرماه ‪ ۱.۳‬و در مقایســه با مرداد‬ ‫ماه پارسال ‪ ۳۸.۷‬درصد است‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫عملیات اجرایی ابرسانی‬ ‫به نیروگاه سیریک‬ ‫اغاز شد‬ ‫ح نیروگاه های بخار شــرکت برق حرارتی‬ ‫مجری طر ‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به ظرفیت های قانونی تامین اب صنایع‬ ‫بــزرگ و بــر اســاس مســئولیت های اجتماعــی احــداث‬ ‫حهــای بــزرگ صنعتــی‪ ،‬پــروژه مشــترک ابرســانی به‬ ‫طر ‬ ‫نیروگاه سیریک و بیش از ‪ ۳۰‬روستای منطقه اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بهنام خائفی نژاد با اشاره به لزوم تامین‬ ‫اب شــرب موردنیــاز برای پروژه احــداث نیروگاه بخاری‬ ‫سیریکاستانهرمزگانتامرحلهنصبتجهیزاتاصلی‬ ‫و راه اندازی نیروگاه‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به مشکالت تامین‬ ‫اب شــرب در روستاهای منطقه‪ ،‬مقرر شده است طرح‬ ‫مشترک ابرسانی به نیروگاه و بیش از ‪ ۳۰‬روستای منطقه‬ ‫بــا همــکاری مشــترک این طرح و شــرکت ابفای اســتان‬ ‫هرمــزگان اجرایــی شــود‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬ایــن طــرح در‬ ‫قالباجرایخطانتقالیبهطول‪ ۴۰‬کیلومتر از چاه های‬ ‫تلنــگ تا مخزن کوهســتک و در ادامه تــا زمین نیروگاه‬ ‫ســیریک جهت ایجاد منابع ابی پایدار و کاهش تنش‬ ‫ابــی موجــود در منطقه اجرا خواهد شــد‪ .‬مجری طرح ‬ ‫نیروگاه های بخار شرکت برق حرارتی تاکید کرد‪ :‬پس از‬ ‫اخذ مجوزهای الزم و انعقاد قرارداد تجاری و پرداخت‬ ‫سهم اولیه طرح نیروگاه سیریک‪ ،‬عملیات اجرایی پروژه‬ ‫یشــود تا دی ماه ســال جاری‬ ‫اغاز شــده و پیش بینی م ‬ ‫این پروژه تکمیل و اماده بهره برداری شود‪ .‬خائفی نژاد‬ ‫همچنین از نهایی شدن مذاکرات درباره مشارکت این‬ ‫طرح و صنایع بزرگ در اســتان های اصفهان و یزد برای‬ ‫تامین اب شیرین مورد نیاز مناطق مرکزی ایران از طریق‬ ‫احداث مجموعه اب شیرین کن در مجاورت نیروگاه و‬ ‫احداث خطوط انتقال اب با ظرفیت حدود یک میلیارد‬ ‫مترمکعب در سال برای تامین اب شهرها و روستاهای‬ ‫مناطق شــرق اســتان هرمزگان و بخشــی از اســتان های‬ ‫کرمان‪ ،‬یزد‪ ،‬اصفهان و اب مورد نیاز صنایع زیربنایی این‬ ‫دو استان خبر داد‪.‬‬ ‫اتصال دومین واحد گازی‬ ‫نیروگاه هنگام بندرعباس‬ ‫به شبکه سراسری برق‬ ‫مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق استان هرمزگان‬ ‫گفت‪:‬باراهاندازیموقتپستنیروگاه کالس‪ F‬هنگام‪،‬‬ ‫دومین واحد گازی این نیروگاه در بندرعباس با موفقیت‬ ‫سنکرون و به شبکه سراسری برق کشور متصل شد‪ .‬رضا‬ ‫مهرانی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬افزود‪ :‬با راه اندازی موقت‬ ‫پســت نیــروگاه کالس ‪ F‬هنــگام در بندرعبــاس‪ ،‬دومین‬ ‫واحد گازی این نیروگاه نیز ششم شهریورماه سالجاری با‬ ‫تالش مدیران و کارکنان صنعت تولید برق کشــور و به‬ ‫ویژه همکاران نیروگاه هنگام با موفقیت سنکرون و به‬ ‫شبکه سراســری برق کشور متصل شد‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬پروژه نیروگاه سیک ل ترکیبی هنگام شامل دو واحد‬ ‫گازی از نــوع توربی ـ ن هــای کالس ‪ ،F‬به ظرفیت اســمی‬ ‫‪ ۳۰۷‬مــگاوات‪ ،‬بــه همــراه یک واحــد بخار به ظرفیت‬ ‫اســمی ‪ ۲۹۲‬مــگاوات و در مجمــوع بــه میــزان ‪۹۰۶‬‬ ‫مــگاوات و با میــزان بازده ‪ ۵۸‬درصد در حالت ســیکل ‬ ‫ترکیبی به همراه سیســتم خنک کن یک بارگــذر (‪Once‬‬ ‫‪ )Through‬ب ­ه صورت ‪ EPCF‬است که پیش از این نیز‬ ‫واحد نخســت این نیروگاه در دی ماه ‪ ۱۳۹۹‬با شــبکه‬ ‫سراسریسنکرونشدهبود‪.‬مدیرعاملشرکتتولیدبرق‬ ‫استان ضمن اعالم این که هزینه احداث کامل نیروگاه‬ ‫سیکل ترکیبی هنگام در حدود ‪ ۵۲۰‬میلیون یورو است‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬با حمایت های شرکت مادر تخصصی تولید‬ ‫نیروی برق حرارتی کشور و با پیگیری ها و فعالیت های‬ ‫صورت گرفته در استان از تابستان سال گذشته تاکنون‪۴‬‬ ‫واحــد گازی با مجموع ظرفیت نامــی ‪ ۹۵۴‬مگاوات به‬ ‫واحدهای تولیدی اســتان هرمزگان افزوده شــده است‬ ‫تا شاهد کمترین خاموشی ها در تابستان جاری در این‬ ‫منطقه گرم کشــور باشیم‪ .‬وی ضمن تشکر از همراهی‬ ‫مــردم و صنایع هرمزگان در مدیریت و کاهش مصرف‬ ‫در روزهای ســخت اوج مصــرف برق‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬پیش‬ ‫بینیمیشودمراحلساختواحدبخارینیروگاه کالس‬ ‫‪ F‬هنگام نیز در ســال اینده پایان پذیرد تا اولین ســیکل‬ ‫ترکیبینیروگاهیدر استانهرمزگانتکمیلشدهو بازده‬ ‫‪ ۵۸‬درصدی را در تولید برق شاهد باشیم‪.‬‬ ‫اجرای حدود ‪ ۸‬هزار متر‬ ‫عملیات حفاری در فاز ‪۱۱‬‬ ‫پارس جنوبی‬ ‫مدیرعامــل گــروه پتروپــارس از اجــرای نزدیــک بــه‬ ‫هشت هزار متر عملیات حفاری در فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی‬ ‫خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا از پتروپــارس‪« ،‬حمیدرضــا‬ ‫مســعودی» در جریان بازدیــد از روند عملیات حفاری‬ ‫فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی یاداوری کرد‪ :‬مرحله نخست حفاری‬ ‫ایــن فــاز شــامل حفــاری چهــار چــاه تولیــدی بــا وجود‬ ‫محدودیت های ناشــی از ویــروس کرونا در حال انجام‬ ‫یشــده حفاری چهار حلقه‬ ‫اســت‪ .‬وی‪ ،‬مقدار پیش بین ‬ ‫چــاه تولیــدی را ‪ ۱۵‬هــزار متر اعالم کرد و گفــت‪ :‬از این‬ ‫مقدار تاکنون حدود هشت هزار متر حفاری انجام شده‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل گروه پتروپارس بر ضرورت اقدام های‬ ‫همه جانبهبرایاغاز تولیدزودهنگاماز اخرینفاز میدان‬ ‫مشترکپارسجنوبیتاکیدکردو افزود‪:‬پیمانکارانخط‬ ‫لوله و سکوی طرح توسعه فاز ‪ ۱۱‬پارس جنوبی انتخاب‬ ‫شــده اند و اجــرای کار پــس از تایید شــرکت ملی نفت‬ ‫ایران به انان ابالغ و عملیات مهندسی سکو و خط لوله‬ ‫یشــود‪ .‬مسعودی‬ ‫برای نصب در موقعیت ‪ ۱۱B‬اغاز م ‬ ‫شهــای‬ ‫حکــرد‪ :‬ســهم شــرکت های ایرانــی در بخ ‬ ‫تصری ‬ ‫مختلف طرح توسعه فاز ‪ ۱۱‬اعم از تامین تجهیزات فراتر‬ ‫از تعهد گروه پتروپارس در قرارداد توسعه فاز ‪ ۱۱‬بوده و‬ ‫این شرکت همواره حمایت از کاالی ایرانی و توان فنی و‬ ‫مهندسی کشور را سرلوحه کارها قرار داده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1157‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان انجام شد‬ ‫اختتامیه نخستینجشنوارهدانشاموزیسینرژی‬ ‫با محوریت مدیریت مصرف برق‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی‬ ‫برق جنوب استان کرمان‪ ،‬این ائین با حضور مدیر‬ ‫عامــل‪ ،‬معاونیــن و برخــی از مدیران این شــرکت‪،‬‬ ‫مدیرکل‪،‬معاوناموزشابتدایی‪،‬مدیر اطالع رسانی‬ ‫اداره کل امــوزش و پــرورش اســتان؛ مدیــرکل امــور‬ ‫اجتماعی استانداری کرمان و دانش اموزان منتخب‬ ‫طالیی جشنواره به همراه اولیا و معلمین تاثیر گذار‬ ‫برگزار گردید‪ ،‬همچنین مدیر کل روابط عمومی و‬ ‫امور بین الملل و معاون مشــترکین از شــرکت مادر‬ ‫تخصصیتوانیر ومدیرانروابطعمومیاستان های‬ ‫اصفهــان و یزد نیز به صــورت ویدئوکنفرانس و به‬ ‫عنوان میهمان ویژه در این نشست حضور به عمل‬ ‫اوردند‪.‬‬ ‫صالحــی‪ ،‬مدیر کل دفتــر روابط عمومی و امور‬ ‫بیــن الملــل شــرکت مادر تخصصــی توانیــر در این‬ ‫نشست با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف برق‬ ‫در جامعــه بیان نمــود‪ :‬ســال ‪ ۱۳۵۷‬که نقطه اغاز‬ ‫انقــاب شــکوهمند اســامی در کشــور بــود میزان‬ ‫ظرفیت نیروگاه های کشــور هفت هــزار مگاوات و‬ ‫میزان مصرف برق مشترکین نیز سه هزار مگاوات‬ ‫بوده است اما هم اکنون ظرفیت نیروگاه های کشور‬ ‫به ‪ ۸۵‬هزار مگاوات و مصرف برق نیز به ‪ ۶۶‬هزار‬ ‫مگاوات رسیده است به عبارت دیگر میزان ظرفیت‬ ‫نیروگاه ها‪ ۱۲‬برابر و میزان مصرف برق در کشور ‪۱۶‬‬ ‫برابر افزایشداشتهاست‪.‬‬ ‫وی اضافــه نمــود‪ :‬در طول چهل ســال گذشــته‬ ‫مسئولین کشــور با تالش و کوشش اقدامات بسیار‬ ‫خــوب و موثری برای توســعه صنعت بــرق انجام‬ ‫داده انــد و میــزان تولیــد برق در کشــور رشــد قابل‬ ‫قبولی داشته است اما همچنان صنعت برق در ایام‬ ‫اوج مصرف با چالش روبرو می شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه میــزان مصرف برق در ســال‬ ‫جــاری ‪ ۲۰‬درصــد نســبت به ســال گذشــته افزایش‬ ‫داشته است‪ ،‬تصریح نمود‪ :‬این رقم در کشورهای‬ ‫توســعه یافتــه دو الــی ســه درصد می باشــد و این‬ ‫نشــان دهنــده بــاال بودن شــدت مصرف انــرژی در‬ ‫ایران می باشد که نتیجه ان خاموشی هایی بود که‬ ‫تابستان امسال با ان مواجه شدیم‪.‬‬ ‫مدیر کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل‬ ‫شرکت توانیر با اشاره به سخنان اما خمینی (ره) که‬ ‫فرمودند «امید من به شما دبستانی هاست»‪ ،‬بیان‬ ‫نمود‪ :‬این جمله بسیار ارزشمند و پر معناست و در‬ ‫واقع این وظیفه بر دوش ماست که راه را برای رشد‬ ‫و شکوفاییخالقیتدانشاموزانباز نمائیم‪.‬‬ ‫صالحــی دانــش امــوزان را عامــل اصلی رشــد و‬ ‫توسعه یک کشور دانست و افزود‪ :‬امید است شما‬ ‫دانش اموزان خالق با ارائه ایده های جذاب شــما‬ ‫عزیزان و راهنمایی معلمان و حمایت ما‪ ،‬بتوانید‬ ‫یاری گر صنعت برق در حوزه مدیریت مصرف برق‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫برای فرهنگ سازی مصرف بهینه باید به‬ ‫سراغ دانش اموزان رفت‬ ‫عبدالوحیــد مهدوی نیــا مدیــر عامــل شــرکت‬ ‫توزیــع برق جنوب اســتان کرمان ضمن خیر مقدم‬ ‫بــه مهمانــان اختتامیه جشــنواره گفت‪ :‬طبــق امار‬ ‫اژانــس بین المللــی انرژی در ســال ‪ ۲۰۱۸‬کشــورمان‬ ‫ایران در صدر کشورهایی است که بیشترین میزان‬ ‫یارانه دولتی انرژی را به خود اختصاص داده است‬ ‫به طوری که در ســال ‪ ۲۰۱۸‬حدود ‪ ۷۰‬میلیارد دالر‬ ‫(بیــش از صادرات نفت) به یارانه انرژی اختصاص‬ ‫داده شــده اســت و ایــن معــادل ‪ ۱۵/۳‬از تولیــد‬ ‫ناخالصکشور است‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که این یارانه های گزاف‪،‬‬ ‫صنعــت بــرق را دچار چالــش کــرده‪ ،‬اضافه نمود‪:‬‬ ‫متاســفانه امروزه ما شــاهد باال بودن میزان شــدت‬ ‫مصرف انرژی و پایین بودن تولید ناخالص ملی می‬ ‫باشیمو اینشرایطنتیجهایجز خاموشیدر حوزه‬ ‫برق را برایمان نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مهــدوی نیــا تاکید کرد‪ :‬روش مقابله با شــرایط‬ ‫موجود این است که در قدم اول رویه های مصرف‬ ‫را اصالح کنیم به عبارتی بایســتی تغییر نگرش در‬ ‫مدیریــت مصرف صــورت پذیرد تا منجر به تغییر‬ ‫رفتــار در مصــرف کننــده شــود و در نهایت به یک‬ ‫هنجار در جامعهتبدیل گردد‪.‬‬ ‫وی به موضوع اموزش و اگاهی بخشــی اشــاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بایستی ارزش انرژی را به مردم یاداوری‬ ‫کنیــم و این اگاهــی را به مردم عزیزمان بدهیم که‬ ‫منابع کشورمان در حال هدر رفت است و از همه‬ ‫مهمتر اینکهبدمصرفیسبباسیبزدنبهمحیط‬ ‫زیســت شــده اســت و این مســاله در اینده ما را با‬ ‫چالش های جدی روبرو خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول با اشــاره بــه اینکه بــه ازای‬ ‫هــر کیلووات برق ‪ ۷۵۰‬گرم دی اکســید کربن تولید‬ ‫می شودخاطرنشان کرد‪:‬از ‪ ۳۰‬میلیاردتندیاکسید‬ ‫کربن که هر سال در جهان تولید می شود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫مربوط به تولید برق و حرارت است و این وظیفه‬ ‫ماست که مردم عزیزمان را اگاه سازیم و مانع هدر‬ ‫رفت انرژی و اسیب زدن به محیط زیست شویم‪.‬‬ ‫وی دانــش امــوزان را گروه مرجــع در خانواده و‬ ‫در نهایت جامعه دانست و گفت‪ :‬دانش اموزان با‬ ‫قدرت یادگیری باال ایده های جدید را می پذیرند؛‬ ‫عالوه بر ان‪ ،‬چسبندگی به باورهای غلط را مانند‬ ‫بزرگساالنندارندوباجدیتدنبالخواسته هایشان‬ ‫هستند که این سبب می شود با شناسایی استعداد‬ ‫ها و مورد حمایت قرار دادن این عزیزان بتوانیم از‬ ‫خالقیتانهااستفادهنمائیم‪.‬‬ ‫مهــدوی نیا در پایان ســخنان خــود بیان نمود‪:‬‬ ‫امیدواریم برگزاری این جشنواره شروعی باشد برای‬ ‫اصالح مدیریت مصرف برق و دانش اموزان با ایده‬ ‫های خالقشان بتوانند صنعت برق را در این مقوله‬ ‫یاریرسانند‪.‬‬ ‫اسکندری مدیرکل اموزش و پرورش استان کرمان‬ ‫با اشــاره به لزوم اموزش همه جانبــه دانش اموزان‬ ‫از طریــق مدارس و معلمان‪ ،‬گفــت‪ :‬دانش اموزان‬ ‫در مدارس بایســتی عالوه بر اموزش دروس‪ ،‬نحوه‬ ‫درست زندگی کردن را نیز بیاموزند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم اکنون اســتفاده درست از انرژی‪،‬‬ ‫یکی از اولویت های اموزش و پرورش می باشد که‬ ‫در این خصوص نیاز به توسعه اموزش بیش از پیش‬ ‫مشاهدهمیشود‪.‬‬ ‫ایــن مقام مســئول با اشــاره به اینکــه اقدامات‬ ‫خوبــی توســط شــرکت توزیع نیــروی بــرق جنوب‬ ‫استان کرمان پیرامون اموزش مدیریت مصرف برق‬ ‫به دانش اموزان انجام شده است‪ ،‬بیان نمود‪ :‬این‬ ‫جشنواره شروعی جدید برای دانش اموزان است تا‬ ‫با کمک بستری که توسط شرکت توزیع برق جنوب‬ ‫اســتان کرمان فراهم شــده اســت ایده های خود را‬ ‫بیــان و بــا حمایت این شــرکت‪ ،‬صنعت بــرق را در‬ ‫ایندهیارینمایند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ذهن دانش اموزان در این سنین‬ ‫امــاده دریافــت مســائل مهــم اســت کــه مدیریت‬ ‫مصــرف انــرژی نیــز یکــی از ایــن مــوارد اســت و ما‬ ‫بایســتی بــا فراهــم ســاختن کانونــی بــرای اموزش‬ ‫مدیریــت مصــرف این مهــم را به صــورت فرهنگ‬ ‫رفتــاری در دانــش امــوزان و نهایتا جامعه نهادینه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫معاون مشترکین شرکت مادر تخصصی توانیر‬ ‫نیــز طــی ارتباط ویدئو کنفرانســی ضمــن تقدیر از‬ ‫مدیــر عامــل و همکاران ایشــان برای برگــزاری این‬ ‫جشنواره ملی دانش اموزی‪ ،‬بیان نمود‪ :‬این رویداد‬ ‫ابتدا به صورت ایده شو در بخش هایی از شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان برگزار شد و‬ ‫به دلیل دستاوردها و نتایج مثبت به دست امده‪،‬‬ ‫ایــن جشــنواره به صورت کشــوری و در میان ســایر‬ ‫شرکت های توزیع کشور تسری یافت و به عنوان‬ ‫اولین جشــنواره کشــوری تخصصــی دانــش اموزی‬ ‫بــا محوریت مدیریــت مصرف برق در کشــور اجرا‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫یوســفی دانــش امــوزان را اینــده ســازان کشــور‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬وظیفه ما ایــن اســت راه را برای‬ ‫دانشاموزانخالقو ایدهپرداز بگشاییمتابتوانیم‬ ‫شــاهد رشــد اســتعدادها و ایده های خالقانه این‬ ‫عزیزانباشیمچراکهدانشاموزان‪،‬بزرگترینسرمایه‬ ‫کشورمانبهشمار میایند‪.‬‬ ‫ویضمنابراز رضایتاز نتایجبرگزاریجشنواره‬ ‫دانشاموزیگفت‪:‬امیدوارمسایر شرکت هایتوزیع‬ ‫تشــان را گسترش‬ ‫نیز در بخش ایده پردازی فعالی ‬ ‫دهنــد و دانش اموزان برتر را شناســایی‪ ،‬انتخاب و‬ ‫حمایت نمایند تا شــاهد پیشــرفت بیش از پیش‬ ‫کشورمانباشیم‬ ‫الزم به ذکر است در ابتدای این مراسم گزارشی‬ ‫از روند برگزاری این جشــنواره توسط مجتبی ثمره‬ ‫عضو شورای سیاست گذاری این جشنواره و یاسین‬ ‫حیات ابدی مشاور این طرح ارائه گردید‪.‬‬ ‫این جشنواره در چهار محور ابداعات‪ ،‬محتوای‬ ‫دیجیتال‪ ،‬ترجمه کتاب و داستان نویسی و استارت‬ ‫اپ و کارافرینــی برگــزار شــد که در مجمــوع ‪۱۹۲۸‬‬ ‫دانش اموز از ‪ ۱۴‬اســتان و ‪ ۳۷‬شهرســتان کشــور در‬ ‫ایــن رویــداد شــرکت نمــوده و در پایــان ‪ ۴۰‬دانش‬ ‫اموز برتر که توسط کمیته داوری جشنواره‪ ،‬انتخاب‬ ‫شــدند و همچنین ‪ ۱۰‬معلم شــاخص استان کرمان‬ ‫که برای ارائه ایده های نو‪ ،‬تالش بیشــتری داشتند‪،‬‬ ‫با اهدا جوایز نفیس‪ ،‬لوح و تندیس تقدیر به عمل‬ ‫امد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ساختنخستینشهرکخودپایای کشور باپنلخورشیدیو قابلیت‬ ‫بازچرخانیفاضالب‬ ‫مشهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪ :‬مدیر پروژه چهارباغ‬ ‫شــیرین گفت‪ :‬هویت تاریخی فرهنگی مشــهد با‬ ‫استفاده از عناصر و المان های معماری این شهر‬ ‫در قالب طرح باززنده سازی چهارباغ شیرین احیاء‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫سید مرتضی شهابی در نشست خبری با اصحاب‬ ‫رسانه با بیان این مطلب افزود‪ :‬در راستای اجرای‬ ‫طــرح جامــع و تفصیلی مشــهد با هدف توســعه‬ ‫متوازن و پیشرفت جنوب شرق مشهد‪ ،‬از ظرفیت‬ ‫اراضی شرکت شیرین استفاده شده است‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ایــن اراضــی حــدود ‪ 713‬هکتــاردر‬ ‫کارخانه قند شــیرین مشــهد اســت که بخشــی از‬ ‫ان در محدوده قانونی مشــهد و بخشــی از ان در‬ ‫حریم مشهد قرار گرفته است که برای حدود ‪150‬‬ ‫هکتار از این اراضی کاربری های متفاوت از جمله‬ ‫فضای سبز‪ ،‬تاسیسات شهری‪ ،‬کاربری های عمومی‬ ‫و انتفاعی و غیر انتفاعی و درمانی تعریف شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شهابی تصریح کرد‪ :‬با توجه به این که مشهد به‬ ‫سمت غرب توسعه پیدا کرده و در غرب توسعه‬ ‫یافته اما در جنوب شرق و شرق کمتر توسعه یافته‬ ‫اســت و در عمــل مشــهد نامتوازن توســعه یافته‬ ‫است و از طرفی این بخش از مشهد ظرفیت های‬ ‫باالیی دارد که استفاده نشده اکنون از این فرصت‬ ‫برای توسعه استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیــر طرح چهار باغ شــیرین گفت‪ :‬در جلســات‬ ‫متعدد به این نتیجه رسیدیم که از اراضی شیرین‬ ‫برای توسعه این بخش از مشهد استفاده کنیم‪ ،‬در‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۵۳.۵‬هکتــار برای توســعه این منطقه‬ ‫مورد بهره برداری قرار می گیرد و برای تمامی دهک‬ ‫هاواحدهایاقامتیایجاد کنیم‪،‬همچنینتوسعه‬ ‫زیرساخت های زیارتی یکی دیگر از اهداف اجرای‬ ‫این پروژه ها بوده است‪.‬‬ ‫شــهابی تصریــح کــرد‪ :‬بــا توجه بــه این که پــروژه‬ ‫چهار باغ شیرین در کنار مسیر مهم ترین ورودی و‬ ‫خروجی مشهد قرار گرفته است‪ ،‬تالش این است‬ ‫کــه به عنوان یک نماد معماری مشــهد به زائران‬ ‫و مســافران معرفی شــود و هویت فراموش شده‬ ‫معماری مشهد را احیا کنیم‪.‬‬ ‫او بــه دیگر بخش های طرح توســعه این منطقه‬ ‫از مشــهد در اراضــی شــرکت شــیرین اشــاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در راستای ایجاد تعادل در سکونت اقشار‬ ‫و دهــک های مختلف درامدی در کنار این پروژه‬ ‫‪ ۷.۵‬هکتار اراضی را به پروژه اقامتی ‪ ۱۸۵۰‬واحد‬ ‫زیرساخت و توسعه فیزیکی مقدمات احداث ان‬ ‫اغــاز شــده و مجوزهای الزم از کمیســیون ماده ‪۵‬‬ ‫اخذ شــده اســت که ایــن واحدهای مســکونی با‬ ‫مســاحت هــای کمتر از ‪ 110‬متــر مربع خواهد بود‬ ‫کهــای بــا درامد پایین‬ ‫کــه در تــوان اقشــار و ده ‬ ‫باشد البته خدمات عمومی این بخش با خدمات‬ ‫عمومی بخش های دیگر چهار باغ تفاوتی ندارد‪.‬‬ ‫مدیر طرح چهار باغ شیرین با بیان این که عالوه‬ ‫بــر ایــن حدود ‪ 93‬هکتار زمین ما به ازای عوارض‬ ‫ورود بــه محــدوده بــه شــهرداری مشــهد واگــذار‬ ‫شــده اســت‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬حــدود ‪ ۱۹‬هکتــار ان به‬ ‫بیمارستان ‪ ۶۶۰‬تختخوابی شیرین و مرکز خدمات‬ ‫ســامت شرق مشهد تبدیل خواهد شد که زمین‬ ‫به شهرداری تحویل وشهرداری با مصوبه شورای‬ ‫اســامی شــهر مشــهد ایــن زمیــن را برای ســاخت‬ ‫بیمارستان به دانشگاه علوم پزشکی مشهد واگذار‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫شــهابی با بیــان این کــه ‪ ۴۵‬هکتار از ایــن اراضی‬ ‫برایفضایسبز و تاسیساتشهریاختصاصیافته‬ ‫اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این فضای ســبز و تاسیســات‬ ‫شــهری ایــن محــدوده از مشــهد را در مســیر ریــل‬ ‫گذاری توسعه پایدار قرار می دهد‪.‬‬ ‫مدیر پروژه چهار باغ شــیرین گفت‪ :‬در این پروژه‬ ‫قطعــات ‪ ۲‬هزار متری اســت و فقط بــه میزان ‪۱۰‬‬ ‫درصد ان بنا ایجاد می شود‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬اماده سازی زیرساخت ها ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫و کل پروژه بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال زمان می برد و منابع‬ ‫ســاخت از فروش قطعات زمین انجام می شــود‪،‬‬ ‫بخشــی از درامدهــای ایــن مــکان صرف ســاخت‬ ‫پروژه می شود‪.‬‬ ‫شــهابی درباره حجم ســرمایه‪‎‬گذاری اظهار کرد‪۵ :‬‬ ‫هزار متر مربع ابنیه عمومی پیش بینی شده که با‬ ‫بهترین کیفیت ســاخته خواهد شــد و برای ایجاد‬ ‫این ابنیه و تاسیســات و مشاعات و زیرساخت ها‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است‪.‬‬ ‫مدیــر پــروژه چهــار بــاغ شــیرین بــه شــرایط‬ ‫ســرمایه گذاری در این منطقه اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫شرایطی فراهم شده است تا برخی از افرادی که‬ ‫از کشــورهای همســایه و هم وطنان که به زیارت‬ ‫یشــوند می تواننــد در این پــروژه واحد‬ ‫مشــرف م ‬ ‫اقامتی خریداری کند‪.‬‬ ‫او به دسترسی های این پروژه اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این پروژه در مکان قرار گرفته است که با حداقل‬ ‫زمان ممکن امکان دسترسی به حرم مطهر رضوی‬ ‫و بزرگــراه هــای مختلــف فراهم اســت و ســاکنان‬ ‫برای رسیدن به مقاصد تقریبا با هیچ گره ترافیکی‬ ‫مواجهنیست‪.‬شهابی گفت‪:‬در راستایمالحظات‬ ‫زیست محیطی این شهرک اولین شهرک خودپایای‬ ‫ایران خواهد بود که انرژی های ان از جمله برق را‬ ‫با پنل های خورشیدی تامین می شود و فاضالب‬ ‫بازچرخانــی مــی شــود‪.‬پروژه چهاربــاغ شــیرین در‬ ‫اراضــی شــرکت صنعتــی و کشــاورزی شــیرین در‬ ‫خروجی مشهد در حاشیه بزرگراه شهید شوشتری‬ ‫کیلومتر یک قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اول مهرماه؛ پایان محدودیت های‬ ‫برقی صنایع‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت‬ ‫گذشته حدود ‪ ۱۰‬درصد بوده‪،‬‬ ‫شبکه برق ایران ضمن قدردانی‬ ‫در حالی که در گذشــته شاهد‬ ‫از همــکاری خــوب صنایــع‬ ‫رشــد ســاالنه ‪ ۴‬تــا ‪ ۵‬درصــد‬ ‫فــوالدی در تابســتان امســال‪،‬‬ ‫بوده ایــم‪ .‬همچنیــن امســال‬ ‫از پایــان محدودیت هــای‬ ‫انــرژی تحویــل داده شــده بــه‬ ‫مصطفی رجبی‬ ‫مشهدی‬ ‫برق رســانی به صنایع تــا اواخر‬ ‫صنایــع فــوالد در فروردیــن‬ ‫شــهریور خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫ماه‪ ۲۵ ،‬درصد رشد داشته که‬ ‫ایســنا‪ ،‬مصطفــی رجبــی مشــهدی در ســمینار ســعی می کنیــم با توجــه به این رشــد تا پایان‬ ‫تخصصیچالشبرقدر زنجیرهفوالددر تشریح سال انرژی مورد نیاز صنایع را تامین کنیم‪ .‬وی‬ ‫اعمــال محدودیت هــا بــرای تامین بــرق صنایع ادامه داد‪ :‬در زمســتان هم که چالش سوخت‬ ‫گفت‪ :‬تابســتان امسال‪ ،‬مواجهه با چالش هایی وجــود دارد‪ ،‬در صــورت تامیــن بــه موقــع‬ ‫از جمله خشکسالی کم سابقه‪ ،‬تامین برق پایدار سوخت سعی می کنیم هیچگونه محدودیتی‬ ‫برای همه مشترکان را دشوار ساخت‪ ،‬بنابراین با به این بخش اعمال نشود‪ .‬رجبی مشهدی در‬ ‫توجه به اولویت برق رسانی به بخش خانگی و خصوص نیروگاه های خودتامین بخش صنعت‬ ‫عمومی‪ ،‬ناچار به اجرای محدودیت هایی برای گفت‪ :‬در بخش اتصال نیروگاه های خودتامین‬ ‫بخش صنعت شــدیم کــه در این زمینــه صنایع به شبکه برق کشور حتما تسهیل گری خواهیم‬ ‫فــوالدی همکاری ارزشــمندی بــا صنعت برق کــرد تــا صنایــع بــرق پایــدار داشــته باشــند‪.‬‬ ‫داشــتند‪ .‬ســخنگوی صنعــت بــرق افــزود‪ :‬در مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران‬ ‫طر ‬ ‫حهــای مدیریت مصــرف در دوره اوج بار‪ ،‬در پایــان‪ ،‬موضــوع راه انــدازی کارخان ههــای‬ ‫ایــن محدودیت ها در همه کشــورهای جهان جدید‪ ،‬بدون توجه به میزان برق مصرفی انها‬ ‫اجرا می شــود‪ .‬در کشــور ما هم از ســاعت ‪ ۲۴‬در برابر هر یک تن فوالد تولیدی را نگران کننده‬ ‫تــا ‪ ۱۰‬صبــح محدودیتــی برای مصــرف صنایع دانســت و خواســتار ان شــد تا قبل از راه اندازی‬ ‫وجــود نداشــت‪ .‬رجبــی مشــهدی اظهــار کرد‪ :‬این کارخانه ها‪ ،‬مانند ســایر کشــورها به مســئله‬ ‫رشد مصرف انرژی برق امسال نسبت به سال بهینه سازیمصرفحتماتوجهشود‪.‬‬ ‫امادگی برق حرارتی برای تامین برق‬ ‫فوالدی ها با همکاری صنایع‬ ‫مدیرعامــل بــرق حرارتــی‬ ‫هستیم‪،‬گفت‪:‬اینشرکتاماده‬ ‫گفــت‪ :‬عــاوه بــر همــکاری بــا‬ ‫اســت تــا نیروگاه های فرســوده‬ ‫صنایــع بــرای شــروع عملیــات‬ ‫دولتــی را نیــز در اختیــار بخش‬ ‫اجرایــی و احداث نیروگاه های‬ ‫فــوالد قــرار داده تــا پروژ ههــای‬ ‫جدیــد‪ ،‬حــدود ‪ ۴۰۰۰‬مــگاوات‬ ‫نوســازی ان هــا توســط صنایــع‬ ‫محسن طرزطلب‬ ‫نیــروگاه گازی قابل ارتقــا‪۳۰۰۰ ،‬‬ ‫اجرایــی شــود‪ .‬طرزطلــب بــا‬ ‫مگاواتساختگاهامادهاحداث‬ ‫اشــاره بــه امادگی بــرق حرارتی‬ ‫نیروگاه و ‪ ۳۰۰۰‬و ‪ ۵۰۰‬مگاوات نیروگا ه فرســوده بــرای واگــذاری ســاختگاه های امــاده احــداث‬ ‫قابــل نوســازی در اختیــار این شــرکت اســت که نیــروگا ه بــه صنایــع‪ ،‬افــزود‪ :‬در صورتــی کــه این‬ ‫حاضریــم ان هــا را بــه صــورت مزایــده در اختیار اتفاق از سوی صنایع عملیاتی شود این تضمین‬ ‫صنایــع قــرار دهیــم‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪ ،‬محســن نه از ســوی وزارتخانه های نیرو و صمت بلکه از‬ ‫طرزطلــب در ســمینار تخصصی چالش بــرق در ســوی دولــت به صنایع داده خواهد شــد که در‬ ‫زنجیره فوالد با تاکید بر اینکه حداکثر تولید برق صورت تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی‪،‬‬ ‫نیروگا ههــای حرارتــی کشــور در بهترین شــرایط نوسازینیروگاه هایفرسودهو احداثواحدهای‬ ‫حــدود ‪ ۵۱‬هزار مگاوات اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬حتی در جدید نیروگاهی‪ ،‬نســبت به قطع برق ان ها در‬ ‫شــرایط ترســالی و فراهم شــدن امکان استفاده شــرایط نیاز مصارف خانگی‪ ،‬عمومی و تجاری‬ ‫حداکثری از نیروگاه های برق ابی این عدد از مرز اقدام نخواهد شد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در کنار‬ ‫‪ ۶۰‬هــزار مگاوات عبور نخواهد کرد‪ ،‬ولی میزان ســاخت نیروگاه جدید باید نوســازی واحدهای‬ ‫نیاز مصرف فعلی برق در کشور به بیش از ‪ ۶۷‬قدیمی در دســتور کار قــرار گیرد‪ ،‬گفــت‪ :‬وزارت‬ ‫هزار مگاوات رسیده است‪ ،‬لذا در بهترین شرایط نیرو اماده است تا در زمینه احداث نیروگاه های‬ ‫ق مــورد نیاز‬ ‫تولیــد انــرژی باز هم دچار کســری شــدید تولید جدیــد هرگونــه تضمیــن و یا مشــو ‬ ‫برق هســتیم‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬در چند سال اخیر صنایع را در اختیار ان ها قرار دهد‪ .‬همچنین اگر‬ ‫به دلیل وقوع ترسالی امکان استفاده حداکثری صنایعــی برای احداث نیــروگاه جدید نیاز به ارز‬ ‫از نیروگاه هــای برق ابــی و جابجایــی بار صنایع دارند‪ ،‬وزارت نیرو حاضر است هماهنگی الزم را‬ ‫پرمصرف برای وزارت نیرو وجود داشته تا بتواند بــا بانک مرکزی انجام دهد تــا از محل صادرات‬ ‫به نحــوی دوران پیک مصرف بــرق را مدیریت بخش فوالد‪ ،‬ارز مورد نیاز احداث نیروگاه ها در‬ ‫کند‪ ،‬اما در سال جاری به دلیل افزایش دما و بروز اختیار صنایعقرار گیرد‪.‬طرزطلبخاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫خشکسالی بی سابقه در کشور این روند تحقق عالوه بر همکاری با صنایع برای شروع عملیات‬ ‫نیافتهو مطمئنامشکالتپی ‬ ‫شامدهدر تابستان اجرایــی و احــداث واحدهــای جدید نیروگاهی‬ ‫امســال طی ســال های پیش رو نیز ادامه خواهد حدودچهار هزار مگاواتنیروگاه گازیقابلارتقا‬ ‫یافت‪ .‬وی خاطرنشان کرد ‪ :‬شرکت برق حرارتی به سیکل ترکیبی‪ ۳۰۰۰ ،‬مگاوات ساختگاه اماده‬ ‫برای مدیریت شرایط یاد شده و به منظور کمک احــداث نیروگاه جدید و ‪ ۳۵۰۰‬مگاوات نیروگاه ‬ ‫به بخش صنعت و به ویژه صنایع فوالد کشــور فرسوده قابل نوسازی در اختیار این شرکت است‬ ‫امــاده اســت تا مالکیــت نیروگاه هــای دولتی که کــه حاضریم ان ها را به صورت مزایده در اختیار‬ ‫با راندمان ‪ ۳۳‬درصد در حال فعالیت هســتند‪ ،‬صنایع قرار دهیم‪ .‬مدیرعامل برق حرارتی گفت‪:‬‬ ‫بــه شــرط تکمیــل ان هــا و افزایش راندمــان این امــکان دیگر بــرای صنایــع‪ ،‬افزایش تــوان تولید‬ ‫واحدهــا به ‪ ۴۸‬درصــد ان ها را در اختیار صنایع و ارتقــای واحدهای در حال اجرا اســت که برق‬ ‫قــرار دهــد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی حرارتی در صورت انجام ســرمایه گذاری توســط‬ ‫برق حرارتی با تاکید بر اینکه در حال شناسایی بخــش صنعتی امکان در اختیار قــرار دادن برق‬ ‫ســرمایه گذاران و متقاضیــان ورود به این عرصه تولید شده را به صنایع خواهد داشت‪.‬‬ ‫پست برق پارود راسک با اعتبار ‪۷۰‬‬ ‫میلیارد تومان بهره برداری شد‬ ‫بخشــدار پــارود از توابــع شهرســتان راســک‬ ‫سیســتان وبلوچســتان گفت‪ :‬پســت برق پــارود‬ ‫بــا اعتبار ‪ ۷۰‬میلیارد تومان و بهره مندی بیش از‬ ‫‪ ۶۰‬هــزار نفر افتتاح و بهره برداری و رســما برای‬ ‫تقویتبرقاینمنطقهواردمدار شد‪.‬عبدالسالم‬ ‫وط نخــواه در گفــت وگو با ایرنا اظهار داشــت‪:‬‬ ‫پســت بــرق موقت قدیمی پارود از مــدار خارج‬ ‫شده بود و با اقدام فوری مدیر عامل برق منطقه‬ ‫ایسیستانوبلوچستان کمتر از ‪ ۲۴‬ساعتپست‬ ‫جدید وارد مدار شد و ضمن تقویت برق بخش‬ ‫پارود‪ ،‬نوسانات برق نیز کاهش خواهند یافت‪.‬‬ ‫وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬از ابتــدای اردیبهشــت‬ ‫ســالجاری عملیات اجرایی پست برق دوراهی‬ ‫اغــاز و در مــدت پنــج ماه این پســت بــه بهره‬ ‫برداری رسید که در نوع خود بی نظیر است‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه افتتاح این پست برق یکی از‬ ‫پروژه هایی بود که در نزدیک ترین زمان ممکن‬ ‫بــه بهره برداری رســیده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬عملیات‬ ‫اجرایی و تکمیلی پســت ‪ ۲۳۰‬کیلوولت نیز در‬ ‫اینده ای نه چندان دور باتمام می رسد‪ .‬وی از‬ ‫تکمیل تعداد چهار فیدر خروجی در علی اباد‪،‬‬ ‫کیشــکور‪ ،‬مورتان و پارود (ســروش) خبــر داد و‬ ‫راه اندازی ‪ ۲‬خروجی دیگر (نصیراباد و حاجی‬ ‫ابــاد) و همچنیــن خروجــی (حســن ابــاد) در‬ ‫زمستان سالجاری نوید داد که با تکمیل ‪ ۶‬فیدر‬ ‫خروجیجمعیتبیشتریزیرپوششپستبرق‬ ‫دوراهی پارود قرار می گیرند‪ .‬بخشــدار پارود از‬ ‫تــاش های فرماندار شهرســتان راســک و اداره‬ ‫بــرق ســرباز و راســک بابــت پیگیریهــای مکــرر‬ ‫از مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای اســتان و‬ ‫شرکت توزیع برق شهرستان راسک نیز قدردانی‬ ‫کــرد‪ .‬وطن خــواه ادامــه داد‪ :‬با راه انــدازی این‬ ‫پســت برق مردم ‪ ۲‬شهرســتان راســک و ســرباز‬ ‫شــامل بخش پارود شهرســتان راســک‪ ،‬قسمتی‬ ‫از بخــش مرکزی شهرســتان راســک و همچنین‬ ‫قســمتی از بخــش مرکــزی شهرســتان ســرباز و‬ ‫همچنین کل بخش‪ ۱۲‬هزار نفری کیشکور سرباز‬ ‫از نعمت برق پایدار بهره مند می شوند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اهدای‪ ۱۷‬کپسول اکسیژن و ‪ ۲۰‬مانومتر‬ ‫توسطخیر قزوینی‬ ‫قزویــن _ رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫پایــش های ورودی اســتان و‬ ‫جمعیــت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫شــهرها‪ ،‬غربالگری مســافران‬ ‫هالل احمــر اســتان قزویــن‬ ‫ورودی‪ ،‬طــرح نذر ســامت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬یــک خیــر قزوینی ‪۱۷‬‬ ‫طــرح ایــران یــاران جــوان و‬ ‫کپسول اکســیژن و ‪۲۰‬مانومتر‬ ‫همچنیــن طــرح شــهید حــاج‬ ‫حسن اصفی‬ ‫بــه ارزش ‪ ۵۹۵‬میلیــون ریــال‬ ‫قاســم ســلیمانی‪ ،‬همــواره‬ ‫بــه جمعیــت هالل احمــر‬ ‫بــرای کنتــرل ایــن بیمــاری در‬ ‫اســتان اهــدا کــرد‪ .‬حســن اصفــی افــزود‪ :‬در کنــار کادر درمــان و کارکنــان دانشــگاه علــوم‬ ‫راســتای تحقق اهداف جمعیــت هالل احمر پزشــکی بوده انــد‪ .‬مدیرعامــل جمعیــت‬ ‫و به منظــور خدمت رســانی بــه عمــوم مردم هالل احمــر اســتان قزویــن گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫باهــدف کمــک بــه بیمــاران کرونایــی ایــن حاضــر بانــک امانات در اســتان فعال اســت‬ ‫تعداد کپســول اکســیژن ‪ ۱۰‬کیلویی و مانومتر و بیمــاران کرونایــی می تواننــد بــا مراجعــه‬ ‫کهــا کاالی پزشــکی موردنیــاز‬ ‫توسط خیر نیکوکار قزوینی به بانک امانات بــه ایــن بان ‬ ‫تجهیــزات پزشــکی هالل احمــر اســتان اهــدا خــود را ب هصــورت رایــگان دریافــت کــرده و‬ ‫شــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬این عمــل خیرخواهانه بــرای طــول دوره درمان از ان اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫در راستای خدمات ارائه شده توسط جوانان اصفی اظهار داشــت‪ :‬در ایام انتشــار ویروس‬ ‫بشردوســت اهــل هــال در حــوزه جوانــان کرونــا و در شــرایطی کــه مــردم با مشــکالت‬ ‫هالل احمــر از ابتدای شــیوع همه گیری کرونا زیــادی مواجهنــد‪ ،‬خیریــن و افــراد نیکوکار و‬ ‫و نیــز به منظور تحقق اهداف بشردوســتانه بــا یاری حداکثــری خود‪ ،‬در کنــار هالل احمر‬ ‫هالل احمر در جهت رفع االم اسیب دیدگان یاری رســان بیماران و نیازمندان بوده اند‪ .‬وی‬ ‫و کمک به امر بهبود و سالمت بیماران انجام اظهــار امیــدواری کرد‪ :‬بــا همراهی و همیاری‬ ‫شــد و در اختیــار حــوزه داوطلبــان جمعیــت مردم و خیرین مهربان و نوع دوســت استان؛‬ ‫هالل احمر اســتان قرار گرفــت‪ .‬اصفی یاداور بتوانیــم خدمــات خــوب و شایســته ای در‬ ‫شد‪ :‬از ابتدای شیوع همه گیری کرونا تاکنون‪ ،‬زمین ههــای مختلــف درمانــی و حمایتــی بــه‬ ‫اعضای جوانان جمعیت هالل احمر با انجام نیازمندان واقعی جامعه ارائه کنیم‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫طی هشت سال گذشته در همدان‬ ‫سرمایه گذاری شده است‬ ‫اســتاندار همــدان گفــت‪:‬‬ ‫کرد‪ :‬در هشت سال گذشته سه‬ ‫‪ ۳۰‬هــزار میلیــارد تومــان اعتبار‬ ‫ســد در اســتان همدان احداث‬ ‫طــی هشــت ســال گذشــته‬ ‫و بــه بهر هبــرداری رســید و ‪۲‬‬ ‫در راســتای رشــد و توســعه‬ ‫سد دیگر نیز در دست ساخت‬ ‫اســتان بــرای اجــرای طرح های‬ ‫اســت‪ .‬شــاهرخی افــزود‪ :‬یکی‬ ‫سعید شاهرخی‬ ‫عمرانــی زیربنایــی هزینــه و‬ ‫از اقدامــات مهــم در روزهــای‬ ‫سرمایه گذاری شده است‪ .‬سید‬ ‫اغازیــن تصــدی مســئولیت‬ ‫سعید شاهرخی افزود‪ :‬اعتبارات عمرانی استان استانداری همدان‪ ،‬تدوین یک برنامه راهبردی و‬ ‫همدان ساالنه کمتر از هزار میلیارد تومان است نقشه راه بود که با عنوان شفافیت در برنامه ها‪،‬‬ ‫و سرمایه گذاری‪ ۳۰‬هزار میلیاردتومانیبه خوبی اعالم عمومی شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬استان دارای‬ ‫نشان دهنده کار مداوم و تالش جهادی مدیران برنامه توسعه ای متوازن و راهبردی و کارشناسی‬ ‫اجرایی با همراهی موثر نمایندگان مردم استان است که بر اساس ظرفیت های موجود احصا و‬ ‫است‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬برنامه راهبردی توسعه تدوین شده و به تفکیک شهرستان در دستور کار‬ ‫اســتان همدان تا پایان ســال ‪ ۱۴۰۰‬تدوی نشــده قرار گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬توســعه استان همدان را‬ ‫که در قالب همین برنامه‪ ،‬برش ‪ ۱۰۰‬روزه ای نیز بــر اســاس برنام ههــای کوتا همــدت‪ ،‬میان مدت‬ ‫برای تابســتان تهیه شــد که اقدامات اجرایی و و بلندمــدت ری لگــذاری کرده ایــم و بــر همیــن‬ ‫فعالیت های مدیریتی استان در تمامی حوزه ها اســاس اقدامات ماندگار و ارزشــمندی طی ســه‬ ‫بر اساس این برنامه و سند تدوین و انجام شد‪ .‬ســال گذشــته بــرای توســعه اســتان انجا مشــده‬ ‫استاندار همدانبابیاناینکهمسیر توسعهاستان است‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬مطالعاتی که در زمینه‬ ‫بر اساس برنامه راهبردی به طور کامل ریل گذاری حمل ونقــل ریلــی انجا مشــده کامــل و جامع‬ ‫شده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این مسیر ان قدر با دقت اســت کــه شــامل توســعه گســترده خطــوط‬ ‫و بــر اســاس کار علمــی و کارشناســی ریل گذاری ریلــی‪ ،‬احــداث را ههــای اصلــی و بزرگــراه و‬ ‫شــده که مســیر دقیق رشــد و توسعه اســتان در همچنیــن برنامه ریــزی بــرای اتصــال خطوط‬ ‫ســال های اینده را نیز به خوبی روشــن و ترسیم ریلــی اســتان همدان به محورهای شــمالی و‬ ‫کرده اســت‪ .‬شــاهرخی به عملکرد هشت ساله جنوبی کشــور است‪ .‬اســتاندار همدان ادامه‬ ‫دولت در اســتان همدان اشــاره کرد و افزود‪ :‬در داد‪ :‬در ســه ســال سدهای شــنجور‪ ،‬سرابی و‬ ‫اینسال هااقداماتیبی بدیلو ماندگار در زمینه نعمت ابــاد را تکمیــل کردیــم و اب رســانی از‬ ‫راه اهن‪ ،‬ســاخت سد‪ ،‬توسعه کشــاورزی و دیگر ســد کالن به شــهر مالیر نیز انجام شد که در‬ ‫حوزه ها انجام و مســیر رشــد و توســعه اســتان سایه ایناب رسانییکتهدیدبهفرصتتبدیل‬ ‫به خوبــی و بــر اســاس برنامــه و کار کارشناســی شد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬سدهای خرم رود و گرین که‬ ‫ریل گذاری شــده که می تواند محور کار و تالش درمجموع حدود ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان اعتباردارند‬ ‫دولت های بعدی نیز باشــد‪ .‬شاهرخی تصریح نیز در دست ساخت هستند و از سوی دیگر بعد‬ ‫کــرد‪ :‬خط راه اهن همدان در شــمال و مالیر در از ‪ ۱۸‬سال و با حمایت های و تالش های جدی‬ ‫جنوب استان راه اندازی شده و در حال فعالیت دولت‪ ،‬مدیران اجرایی و نمایندگان‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫هســتند که این ‪ ۲‬خط اهن امســال به یکدیگر هگمتانه که محصــوالت مرغــوب و ارزاوری نیز‬ ‫متصل م ‬ ‫یشــوند‪ .‬اســتاندار همدان خاطرنشان دارد به سرانجام رسید‪.‬‬ ‫بازسازی اسیب های ناشی از سیل‬ ‫به بخش کشاورزی استان قزوین‬ ‫قزویــن _ رویــداد امــروز‪ :‬رئیس‬ ‫واردشــده در همان ســاعات و‬ ‫سازمان جهاد کشــاورزی استان‬ ‫روزهایاولیهبعداز وقوعسیل‪،‬‬ ‫قزوین گفت‪ :‬اسیب های ناشی‬ ‫بــا اقــدام جهــادی و به موقــع‬ ‫از ســیل مردادمــاه بــه بخــش‬ ‫همــکاران مجموعــه جهــاد‬ ‫کشاورزی استان قزوین بازسازی‬ ‫کشــاورزی اســتان‪ ،‬کار بازسازی‬ ‫فاطمه خمسه‬ ‫شــد‪ .‬فاطمه خمســه افزود‪ :‬در‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫این رابطه عملیات بازســازی و‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با بازســازی‬ ‫بهسازی ‪ ۳۴‬کیلومتر جاده بین مزارع‪ ،‬مرمت و ‪ ۱۲۴‬مــورد از ســربند ها در ‪ ۵۵‬روســتای المــوت‬ ‫الیروبی ‪ ۱۵۴‬مورد سربند و ‪ ۱۲‬کیلومتر نهرهای غربــی و شــرقی از توابــع شهرســتان قزویــن و‬ ‫انتقال اب کشاورزی‪ ،‬الیروبی یک استخر پرورش ‪ ۲۰‬مــورد در ‪ ۱۰‬روســتا از توابع شهرســتان اوج و‬ ‫ماهی و ‪ ۳‬اســتخر ذخیره اب کشــاورزی‪ ،‬توزیع همچنینمرمتو الیروبی‪ ۱۲‬کیلومتر از نهرهای‬ ‫‪ ۱۲۰‬تن خوراک دام در بین دامداران اسیب دیده انتقال اب در این شهرستان‪ ،‬اب کشاورزی بدون‬ ‫از ســیل‪ ،‬بخشــی از اقدامــات انجا مشــده بوده مشکل به اراضی تحت شرب انتقال یافت‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وقوع سیل مردادماه عالوه بر همچنین بــه بازســازی خطوط لوله انتقــال اب‬ ‫بروز خســارت های جانــی و مالی در مناطقی از کشــاورزی اســیب دیده از ســیل نیز اشــاره کرد و‬ ‫استان‪ ،‬به کانال ها و سربند های بخش کشاورزی گفــت‪ :‬بــا توجه به اهمیت موضوع‪ ،‬بیــش از ‪۸‬‬ ‫خســارات زیــادی وارد کــرد و موجــب قطع اب هزار و ‪ ۳۰۰‬متر انواع لوله انتقال اب کشاورزی در‬ ‫کشــاورزی شــد‪ .‬خمســه یاداور شــد‪ :‬در راستای الموت و اوج‪ ،‬در اختیار کشاورزان قرار گرفت و‬ ‫جلوگیری از خســارت به باغات و مزارع به ویژه در کمترینزمانممکنکانال هاولوله هایانتقال‬ ‫شالیزارهایبرنجدر الموتشرقیو غربی‪،‬ضمن اب اسیب دیده مرمت و اب رسانی به باغات و‬ ‫حضور به موقعدر منطقهو بررسیخسارت های اراضی کشاورزی از سر گرفته شد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1157‬‬ ‫اغاز به کار فاز سوم کار ازمایی بالینی واکسن رازی کووپارس‬ ‫‪5‬‬ ‫موسسه رازی در دولت سیزدهم حمایت ویژه می شود‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی گفت‪ :‬موسسه تحقیقات‬ ‫واکســن و سر مســازی رازی به عنــوان یــک ظرفیت‬ ‫علمی بی نظیر در حوزه اقتدار غذایی و کشاورزی‬ ‫کشــور در دولــت ســیزدهم موردحمایــت ویــژه و‬ ‫جــدی قــرار می گیــرد‪ .‬بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬ســید جواد‬ ‫ساداتی نژاد در حاشیه ایین اغاز به کار فاز سوم کار‬ ‫ازمایی بالینی واکسن رازی کووپارس که در موسسه‬ ‫تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی مستقر در کرج‬ ‫برگزار شد‪ ،‬در جمع خبرنگاران اظهار امیدواری کرد‬ ‫کــه اوازه جهانــی موسســه رازی را در طــول دولــت‬ ‫سیزدهمبشنویمکهدر حقیقتظرفیت هایعلمی‬ ‫و تجهیزاتی ان نیز در همین حد است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد که دولــت و وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی بــا حمایت ویــژه از موسســه رازی کمک‬ ‫می کند تا این مجموعه با ســرعت بیشــتری مســیر‬ ‫خود را ادامه دهد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بــه روند تحقیق و تولید واکســن‬ ‫رازی کووپارس اشاره کرد و گفت‪ :‬محققان و اساتید‬ ‫رازی از اسفند سال ‪ ۱۳۹۸‬کار خود را با تمام توان و‬ ‫با دقت و با رعایت تمام استانداردها شروع کردند‬ ‫که امروز موفق شده اند فاز سوم کار ازمایی بالینی‬ ‫اینواکسنراشروع کنند‪.‬وزیر جهاد کشاورزیافزود‪:‬‬ ‫اگر وزارت بهداشــت و درمان مجوز واکسیناســیون‬ ‫اضطراری را برای این واکسن صادر کند‪ ،‬این موسسه‬ ‫امادگی دارد با موجودی یک و چهاردهم میلیون دز‬ ‫کار خود را در خدمت به مردم اغاز کند‪.‬وی بابیان‬ ‫اینکه تا اوایل پاییز پنج میلیون دز و تا اوایل زمستان‬ ‫ایــن عــدد به ‪ ۲۰‬میلیون دز ارتقا پیــدا خواهد کرد‪،‬‬ ‫این اتفاق مبارک را به تمام محققان و دانشمندان‬ ‫این موسســه تبریک گفت و تصریح کرد‪ :‬به دلیل‬ ‫تالش و همتی که در حوزه سالمت این موسسه از‬ ‫گذشته تاکنون داشته‪ ،‬هر فرزندی در کشور ما با نام‬ ‫رازی اشنا هست‪ .‬ساداتی نژاد اظهار امیدواری کرد‬ ‫که در حوزه عمومی در سطح کشور و در اینده هم‬ ‫در حــوزه صادرات و ارزاوری به خصوص در منطقه‬ ‫اتفاقبزرگیخواهدافتاد‪.‬‬ ‫دانش فنی رازی کووپارس به طول کامل‬ ‫بومی است‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد‪ :‬دانش فنی تولید‬ ‫واکسن رازی کووپارس کامال ایرانی و بومی است و‬ ‫متعلقبهاینموسسهاستو اینیکافتخار است‬ ‫که این موسسه با تراز جهانی کار می کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این واکســن به شــیوه پروتئین‬ ‫نوترکیــب تولیدشــده و امیدواریــم ایــن خدمت با‬ ‫مجوز رســمی و اضطراری وزارت بهداشت کار خود‬ ‫را شــروع کند و کمکی برای ریش ـه کنی کووید ‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور باشد‪.‬ساداتی نژاد گفت‪ :‬یکی از اولویت های‬ ‫دولــت ســیزدهم و اولویــت اول رئیس جمهــور در‬ ‫دولــت ســیزدهم تاکید بــر موضوع واکسیناســیون‬ ‫عمومی است لذا حداکثر حمایت از موسسه برای‬ ‫تولید واکسن صورت گرفته و خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬کار فنــی به خصــوص در مورد‬ ‫یهــای جدیــد یــک کار دفعــی‪ ،‬با ســرعت و‬ ‫بیمار ‬ ‫کم دقت نیست و طبیعی است که این کار با دقت‬ ‫الزم که در حد استانداردهای جهانی است در این‬ ‫موسسه انجام شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬موسسه رازی‬ ‫بــه دلیل نگاه و جایگاهی که در حوزه واکســن در‬ ‫ایــران و جهــان داشــته باید بر اســاس پروتکل های‬ ‫جهانــی حرکت می کرده که ایــن کار را بدون عیب‬ ‫و نقــص بــا نظــارت وزارت بهداشــت بــدون ایــراد‬ ‫انجام داده و هر ایرانی بدون دغدغه می تواند این‬ ‫واکسن را تزریق کند‪.‬‬ ‫داوطلبان کار ازمایی بالینی واکسن کرونا‬ ‫به سالمت کشور خدمت می کنند‬ ‫کامبیز بازرگان نیز در ایین اغازین فاز ســوم کار‬ ‫ازمایی بالینی واکسن رازی کووپارس که در موسسه‬ ‫تحقیقات واکسن و سر مســازی رازی با حضور وزیر‬ ‫جهــاد کشــاورزی برگزار شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬موسســه رازی‬ ‫یکی از موسسات بزرگ و پرافتخار کشور در حوزه‬ ‫ســامت است و توانســت در رابطه با این بیماری‬ ‫ویروسی به رسالت خودش بپردازد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه محققان این موسسه بیش از‬ ‫یکو نیمسالاست کهبه کار تحقیقاتیبرایتولید‬ ‫واکسن کرونامی کنند‪،‬اظهار داشت‪:‬اینموسسهدر‬ ‫حوزه سالمت دام‪ ،‬طیور و انسان و اخیرا در حوزه‬ ‫واکسن هایابزیانفعالیت هایقابل توجهیدارد‪.‬‬ ‫واکســن نوترکیب پروتئین اســپایک کووید ‪۱۹-‬‬ ‫موسســه تحقیقــات واکســن و سرم ســازی رازی بــا‬ ‫صــدور مجــوز از ســوی کمیتــه اخــاق در پژوهش‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬وارد فاز‬ ‫سوممطالعاتبالینیشد‪.‬‬ ‫در فــاز ســوم‪ ،‬ایمنــی و کارایــی واکســن رازی‬ ‫کووپارس (‪ )Razi Cov Pars‬با واکسن سینوفارم در‬ ‫دو گروه موازی در جمعیت بالغ باالتر از ‪ ۱۸‬ســال‬ ‫به صورت تصادفی شده و دوسوکور انجام خواهد‬ ‫شــد‪.‬مطالعات فــاز نخســت ایــن واکســن‪ ،‬دهــم‬ ‫اسفندماه سال‪ ۱۳۹۹‬با‪ ۱۳۳‬داوطلب اغاز و تا نیمه‬ ‫اردیبهشت با موفقیت به پایان رسید‪ .‬فاز دوم نیز‬ ‫بــا ‪ ۵۰۰‬داوطلــب اوایل خرداد اغاز و نیمه مرداد با‬ ‫موفقیــت پایان یافت‪ .‬اجرای فاز ســوم کار ازمایی‬ ‫بالینی واکسن رازی کووپارس بر روی ‪۴۰‬هزار نفر از‬ ‫داوطلبان در کرج و تهران انجام می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۵۰‬شرکتتعاونی گنبدکاووسدر یکسال گذشتهمنحلشدند‬ ‫رئیسادارهتعاونکار ورفاهاجتماعیشهرستانگنبدکاووسگفت‪:‬از‬ ‫سال گذشتهتاکنون‪ ۵۰‬شرکتتعاونیدر گنبدکاووسمنحلو غیرفعال‬ ‫شدند‪ .‬عبدی بدراق نژاد اظهار کرد‪ :‬عدم صورت مالی‪ ،‬نبود گردش مالی‬ ‫در بانک ها‪ ،‬عدم برگزاری مجمع عمومی و سالیانه از مهم ترین عوامل‬ ‫منحل شدن‪ ۵۰‬شرکت تعاونی گنبدکاووس در یک سال گذشته است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از سال گذشته تاکنون سامانه «کارا» مسدود شده و این‬ ‫امر سببشدهتاهیچشرکتتعاونیموفقبهدریافتتسهیالتبانکی‬ ‫کم بهرهنشود‪.‬رئیسادارهتعاونکارورفاهاجتماعیشهرستانگنبدکاووس‬ ‫بااشارهبهصادراتخوبشرکت هایتعاونیشهرستانخاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫از ابتدایامسالتاکنونچهار شرکتتعاونیموفقبهصادراتتولیدات‬ ‫خود شــامل فراورده هایید‪ ،‬تنورهای گازی‪ ،‬مقواهای فلزی و کاغذی و‬ ‫فراورده هایچوببهکشورهایهمسایهمانندقزاقستان‪،‬ترکمنستانو‬ ‫عــراق کردنــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬ارزش ریالی این صادرات حدود‪ ۲‬میلیون‬ ‫دالر معادل‪ ۵۰۰‬میلیاردریالاست‪.‬بدراقنژادگفت‪:‬شرکت هایتعاونی‬ ‫دیگر نیز در شهرستانتولیداتخودرابه کشورهایدیگر صادر می کنند‬ ‫اما امار دقیقی از حجم صادرات و ارزش ریالی ان در دست نیست‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬به مناسبت هفته تعاون دو شرکت تعاونی صادراتی در زمینه‬ ‫تولید تنورهای گازی و مقواهای فلزی و کاغذی به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان گنبدکاووس ابراز کرد‪:‬‬ ‫مهم ترینعواملافزایشتولیدباتوجهبهشعار سالمبنیبر فرمایشات‬ ‫رهبریدر شرکت هایتعاونی‪،‬تسهیلدررونددریافتتسهیالتبانکی‬ ‫کم بهــره‪ ،‬افزایــش مشــوق های صــادرات ازجملــه اعمال دقیــق قانون‬ ‫بخشودگیمالیاتو حقبیمهتامیناجتماعی‪،‬مانعزداییدر توسعه‬ ‫سطح تولید و صادرات است‪ .‬وی گفت‪ :‬امسال ‪ ۱۰۰‬شرکت تعاونی با‬ ‫سرمایهاولیههریکحدود‪ ۱۰۰‬میلیونریالدر زمینه هایمختلفپرورش‬ ‫شتر و تولیدلبنیاتان‪،‬پرورشقارچ‪،‬تولیدمانتو‪،‬لباسبچگانه‪،‬مبلمان‪،‬‬ ‫پوشاکزنانهو غیرهبهثبترسیدهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ثبت بیش از ‪ ۵۱‬میلیون تردددر محورهای مواصالتی استانسمنان‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان ســمنان از‬ ‫ثبــت بیــش از پنجاه و یک میلیون تــردد خودرو طی پنج ماهه‬ ‫ســال جــاری در محورهــای مواصالتــی اســتان خبر داد‪ .‬احســان‬ ‫منصورکیایی با اشــاره به این که طی پنچ ماه ســال جاری پنجاه‬ ‫و یــک میلیــون و یکصــد و چهل ونه هزار خودرو در محورهای‬ ‫اســتان تردد داشــته اند گفت‪ :‬ســهم تردد وســایل نقلیه ســنگین‬ ‫طــی ایــن مــدت ‪ ۲۳‬درصــد بوده اســت‪.‬او بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫کنتــرل عبــور و مرور در محورهای مواصالتی اســتان با اســتفاده‬ ‫از سیســتم های هوشــمند ‪ ITS‬از اولویت های اصلی این اداره‬ ‫کل مــی باشــد گفــت‪ :‬تــردد در محورهــای ورودی اســتان طــی‬ ‫ایــن مدت‪ ،‬شــش میلیــون و ‪ ۵۳۹‬هزارخودرو بوده اســت ‪ .‬مدیر‬ ‫کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان در ادامــه گفت‪:‬‬ ‫پرترددتریــن محور طی این بازه زمانی در محورهای مواصالتی‬ ‫اســتان ســمنان محــور شــریف اباد‪-‬ایوانکــی با متوســط روزانه‬ ‫‪ ۱۶۲۲۱‬تردد بوده است‪ .‬منصورکیایی در ادامه افزود‪ :‬بیشترین‬ ‫ســهم تردد پال ک های ثبت شــده در محورهای مواصالتی استان‬ ‫مربوط به خودروهای با پالک اســتان ســمنان‪ ،‬تهران و خراسان‬ ‫رضوی بوده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پیش بینیتولید‪ ۵۷۸۵‬تن گردو در استانسمنان‬ ‫مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت‪:‬‬ ‫یشــود امســال پنــج هــزار و ‪ ۷۸۵‬تن گــردو از باغات‬ ‫پیش بینــی م ‬ ‫اســتان ســمنان برداشت شــود‪ .‬مهدی قرائیان اظهار داشت‪ :‬سطح‬ ‫زیر کشــت گردو در اســتان ســمنان ســه هزار و ‪ ۵۵۲‬هکتار اســت‪.‬‬ ‫تشــده در باغات این اســتان نیز اشاره کرد‬ ‫او به ارقام گردوی کش ‬ ‫و گفت‪ :‬عمده ارقام بومی شــهمیرزاد بوده و کشــت ارقام پیوندی‬ ‫دیــر گل نیــز در اســتان توســعه یافته اســت‪ .‬مدیــر امــور باغبانــی‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود‪ :‬عمده باغات گردو در‬ ‫شهمیرزاد و ییالقات اطراف ان است اما باغات گردو در شاهرود و‬ ‫پشت بسطام‪ ،‬کالته و استانه در دامغان هم وجود دارد‪ .‬قرائیان‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬ب هطــور عمده گردو در مناطق شــمالی و کوهپایه ای‬ ‫میشــود‪ .‬او درباره زمان برداشت این‬ ‫اســتان ســمنان بیشتر کشت ‬ ‫محصول نیز گفت‪ :‬برداشت گردو در استان از نیمه شهریورماه اغاز‬ ‫و تــا اوایــل مهرمــاه ادامــه دارد‪ .‬مدیر امور باغبانی ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی اســتان ســمنان افــزود‪ :‬گردوی اســتان ســمنان عــاوه بر‬ ‫مصرف داخل به سایر استان ها نیز ارسال می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه‪:‬‬ ‫سازمان اوقاف باید در زمینه مواسات در کشور پرچم دار باشد‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‪ :‬رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه‬ ‫گفــت‪ :‬ســازمان اوقــاف بــه دلیل امــور خیریه بــودن‪ ،‬بایــد در زمینه‬ ‫مواســات در کشــور پرچ ـم دار باشــد‪ .‬حجت االســام ســید مهــدی‬ ‫خاموشــی در مراســم چهاردهمیــن رزمایــش مواســات و همدلی در‬ ‫قالب طرح شمیم حسینی جهت توزیع ‪ 14‬هزار بسته معیشیتی که‬ ‫به صورتویدئوکنفرانسدر بقعهمتبرکهامام زادهغیاث الدینمحمد‬ ‫(ع) برگزار شــد؛ بیان کرد‪ :‬این توفیق به ســازمان اوقاف عنایت شد‬ ‫که این مسیر را با دقت طی کند‪ .‬رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه‬ ‫ضمن تشکر از رهبری که طرح رزمایش مواسات و همدلی را مطرح‬ ‫کردند و این موجب شــد ســازمان اوقاف در این مســئله ورود کند و‬ ‫خدمات زیادی ارائه کند؛ گفت‪ :‬سازمان اوقاف به دلیل امور خیریه‬ ‫بودن‪ ،‬باید در زمینه مواسات در کشور پرچم دار باشد‪ .‬حجت االسالم‬ ‫خاموشــی بابیــان اینکه انســان برای رســیدن کمــال نیازمنــد دو بال‬ ‫عبودیت حق و کمک به دیگران است و این دو بال انسان را بهشتی‬ ‫می کند؛ افزود‪ :‬وظیفه ما انسان ها این است که برای هم نوع دردمند‬ ‫و اهــل خیــر‪ ،‬هم به صورت علنی و هم به صورت مخفیانه باشــیم‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریه با اشــاره به کمک های بســیج‪،‬‬ ‫ستاد اجرایی فرمان امام‪ ،‬کمیته امداد خمینی‪ ،‬نهادهای حاکمیتی‬ ‫و مــردم گفــت‪ :‬بیــش از ‪ 80‬درصــد کمک های انجام شــده در جهت‬ ‫دســتگیری از نیازمندان توســط مردم صورت گرفته اســت‪ ،‬مردم به‬ ‫بقــاع متبرکــه اعتمــاد و یقیــن دارند و معنویــت خود را بــا این بقاع‬ ‫گره زده انــد و درنهایــت این حرکت را رقــم زدند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬امروز‬ ‫ما با برگزار چهاردهمین دوره مواسات و چهارمین دوره مهر تحصیلی‬ ‫می خواهیم بگوییم ما به مستمندان توجه داریم و کمک ها ادامه دار‬ ‫خواهد بود‪ ،‬درواقع نعمت این اســت که ما و شــما خیر برســانیم و‬ ‫باید این مواســات ادامه پیدا کند‪ .‬حجت االســام خاموشــی بابیان‬ ‫اینکه افرادی که در این مســیر گام برمی دارند و از مال خود انفاق‬ ‫می کنند در پیشگاه خدا ثبت و ضبط خواهد شد؛ گفت‪ :‬شخصی که‬ ‫به او انفاق شده ان افزونی که می بیند امیدوار به عدالت در جامعه‬ ‫و امیدوار به بسط زندگی و زدودن فقر خود می شود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫بیمه شدگان با پرداخت‬ ‫‪ ۶‬هزار تومان خدمات‬ ‫درمانی دریافت کنند‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان‬ ‫کرمانشــاه گفــت‪ :‬بیمه شــدگان‬ ‫تحــت پوشــش صنــدوق بیمــه‬ ‫ســامت همگانــی‪ ،‬به شــرط‬ ‫رعایت سیستم ارجاع می توانند تنها با پرداخت ‪ ۶‬هزار‬ ‫تومان از خدمات پزشکان عمومی در بخش خصوصی‬ ‫بهره مند شــوند‪.‬امید قادری در گفت وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫بیمه شدگان این صندوق تا قبل از این فقط از خدمات‬ ‫مراکز درمانی دولتی می توانســتند اســتفاده کننــد‪ .‬وی‬ ‫توضیح داد‪ :‬این بیمه شدگان با رعایت سیستم ارجاع با‬ ‫پرداخت ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان نیز می توانند از خدمات‬ ‫تخصصیاستفادهنمایند‪.‬او یاداور شد‪:‬پزشکخانواده‬ ‫شهری در صندوق بیمه سالمت همگانی در شهرستان‬ ‫صحنه به عنوان اولین شهرستان استان راه اندازی شد و‬ ‫در بقیه شهرستان ها نیز این طرح با انتساب جمعیت‬ ‫بیمه شدهو تعیینپزشکخانوادهساماندهیو اجرایی‬ ‫می شود‪ .‬قادری افزود‪ :‬این طرح در بقیه شهرستان ها نیز‬ ‫راه اندازی خواهد شــد و متعاقبا اطالع رسانی می گردد‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه در ادامه گفت‪:‬‬ ‫بیمه شدگانمی توانندبامراجعهبهسامانهخدماتغیرحضوری‬ ‫(پنــلشــهروندی)بــهنشــانی‪ eservices.ihio.gov.ir/esc:‬با‬ ‫کدملیو شمارههمراهو یامراجعهبه اداره بیمه سالمت‬ ‫شهرســتان ها از پزشــک خانواده‪ ،‬کدرهگیری و ســوابق‬ ‫درمانی خود مطلع گردند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬طرح پزشک‬ ‫خانواده شــهری در صندوق بیمه ســامت همگانی از‬ ‫اولویــت ســال جاری ایــن اداره کل اســت که با جدیت‬ ‫پیگیــری می شــود‪ .‬دبیــر ســازمان های بیمه گــر اســتان‬ ‫چکــدام از‬ ‫کرمانشــاه یاداور شــد‪ :‬از ابتدای تیرماه در هی ‬ ‫صندوق هایبیمهسالمتچاپدفترچهکاغذینداریم‬ ‫و بیمه شــدگان در قالب نسخه نویسی و نسخه پیچی‬ ‫الکترونیکخدماترادریافتمی کنند‪.‬‬ ‫کسب رتبه برتر عملکرد‬ ‫مدیریت منابع انسانی‬ ‫مخابرات منطقه گلستان‬ ‫مدیریتمنابعانسانیمخابراتمنطقهگلستان‪،‬بین‬ ‫مناطقمخابراتیرتبهبرتر را کسب کرد‪.‬‬ ‫سید یعقوب مفیدی ضمن اعالم این خبر گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس طراحی و پیاده سازی نظام پایش و ممیزی منابع‬ ‫انسانی‪،‬شاخص هایتعیین شدهاندازه گیریو بههمین‬ ‫لحاظمخابراتمنطقهگلستاندر بخش هایکارگزینی‪،‬‬ ‫رفــاه‪ ،‬نظــام پیشــنهادات‪ ،‬مدیریــت دانــش و عملکرد‬ ‫اموزشــی عملکــرد خوبی داشــته و حائــز رتبه برتر بین‬ ‫مناطقمخابراتیشدهاست‪.‬‬ ‫مدیــر منابع انســانی مخابرات منطقه گلســتان‪ ،‬با‬ ‫تاکیــد بــر اهمیت توســعه ســرمایه انســانی در ســطح‬ ‫سازمان‪ ،‬سنجش اثربخشی برنامه های منابع انسانی‪،‬‬ ‫اولویت بندی مســائل‪ ،‬دســتیابی بــه اهــداف راهبردی‬ ‫و کاهــش بیــن وضــع موجــود و وضــع مطلــوب را از‬ ‫شــاخصه های مخابرات منطقه گلستان در کسب رتبه‬ ‫برتر دانست‪ .‬وی کسب این موفقیت را مرهون تالش‬ ‫تمام کارکنان عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد با استمرار‬ ‫تالش هابتوانیمموفقیت هایبیشتر کسبنماییم‪.‬‬ ‫تمهیدات شهرداری گرگان‬ ‫در اجرای طرح استقبال از‬ ‫بازگشایی مدارس‬ ‫شــهرداری گرگان‪ ،‬در راستای اجرای طرح استقبال از‬ ‫بازگشایی مدارس همچون سنوات گذشته‪ ،‬پاک سازی و‬ ‫شست وشویمحوطهو راه هایدسترسیبه‪ ۱۲۰‬مدرسه‬ ‫و دانشــگاه در دســتور کار قــرار گرفــت‪ .‬در ایــن طــرح‪،‬‬ ‫نظافــت و پاک ســازی محوطــه و راه های دسترســی به‬ ‫مدارس و همچنین رفع نواقص پیرامون مراکز اموزشی‪،‬‬ ‫حذفزوائدفیزیکی‪،‬شست وشو و هرسدرختانانجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬در همین راستا‪ ،‬جلسه ای مشترک با حضور‬ ‫مســئوالن و کارشناســان حــوزه خدمات شــهری جهت‬ ‫هماهنگی و اجرای مطلوب طرح برگزار و اقدامات الزم‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫‪ ۸‬هزار تن گردو از باغات‬ ‫استان قزوین برداشت‬ ‫می شود‬ ‫قزویــن _ رویــداد امــروز‪ :‬مدیــر باغبانــی ســازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی استان قزوین گفت ‪ :‬برداشت محصول گردو‬ ‫از ســطح باغات این استان اغازشده است و پیش بینی‬ ‫می شود حدود ‪ ۸‬هزار تن گردو از این باغات برداشت‬ ‫ شــود‪ .‬محمد پیله فروش افزود‪ :‬اســتان قزوین دارای ‪۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار باغ گردوی بارور و غیر بارور است و‬ ‫طبقبراوردهایصورتگرفتهمتوسطعملکردمحصول‬ ‫در باغات بارور اســتان در ســال جاری‪ ،‬بیش از ‪ ۵/۱‬تن‬ ‫محصــول در هــر هکتــار خواهــد بــود‪ .‬وی اعــام کرد‪:‬‬ ‫مهم ترین مناطق پرورش گردو در استان قزوین شهرهای‬ ‫ضیاءابــاد‪ ،‬الموت‪ ،‬البرز‪ ،‬فارســجین‪ ،‬بوئین زهــرا و اوج‬ ‫است‪.‬وییاداور شد‪:‬بخشضیاءابادباسطحزیر کشت‬ ‫حدود‪ ۵۰۰‬هکتار باغ گردو‪ ،‬ازنظر ژنوتیب های برتر این‬ ‫محصول یکی از قطب های کشــور محسوب می شود‪.‬‬ ‫مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به‬ ‫اقداماتانجام شدهدر راستایحمایتاز باغداران گردو‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در راســتای اصالح باغــات گردوی‬ ‫نامرغوب در ســال زراعی جاری نیز مانند ســنوات قبل‬ ‫ضمــن امــوزش باغداران باهدف اشــنایی بــا روش های‬ ‫پیوند‪ ،‬بیش از ‪ ۳‬هزار اصله درخت به روش سرشــاخه‬ ‫کاری بــا کمــک پیمانــکاران مجــرب و اســتفاده از ارقام ‬ ‫تجاری جدید و مقاوم به سرمای بهاره پیوند زده شد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1157‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫گود نخاله‪ ،‬بالی جان ساکنان کوی فرزان‬ ‫شهرستانقدس‬ ‫اغاز دریافت دز دوم‬ ‫واکسن فرهنگیان در‬ ‫رباط کریم‬ ‫رئیس شــبکه بهداشــت رباط کریم با اشــاره به اغاز‬ ‫دریافت دز دوم واکسن فرهنگیان در رباط کریم گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۳‬شهرک صنعتی در این شهرستان با جمعیتی‬ ‫بالغ بر ‪ ۶۰‬هزار نفر هنوز واکسینهنشدند‪.‬‬ ‫فخرالساداتامامیرئیسشبکهبهداشترباط کریم‬ ‫ضمــن اعــام خبر تزریق دز دوم واکســن فرهنگیان در‬ ‫گفت وگــو بــا خبرنگار فــارس اظهار کرد‪ :‬واکسیناســیون‬ ‫فرهنگیــان شهرســتان رباط کریــم هماننــد مرحلــه اول‬ ‫به صورت وی ای پی در اداره اموزش وپرورش شهرستان‬ ‫در حال انجام اســت‪ .‬وی با اعالم اینکه هنوز برخی از‬ ‫فرهنگیان دز اول را دریافت نکرده اند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫گیشــه دز اول و دوم در پایــگاه اداره اموزش وپــرورش‬ ‫رباط کریــم فعا لشــده اســت‪ .‬رئیس شــبکه بهداشــت‬ ‫رباط کریــم بــا اشــاره بــه اهمیــت اختصــاص ســهمیه‬ ‫واکسیناســیون بــرای شــهرک های صنعتــی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫باوجود‪ ۳‬الی‪ ۴‬شهرک صنعتی در شهرستان رباط کریم‬ ‫و بــا جمعیــت بیــش از ‪ ۶۰‬هــزار نفر نیــروی کار در این‬ ‫مجموعه های صنعتی هنوز ســهمیه واکسنی دریافت‬ ‫نکرده انــد‪ .‬وی اختصــاص ســهمیه واکسیناســیون برای‬ ‫کارکنــان شــهرک های صنعتــی را یکــی از دغدغ ههــای‬ ‫شبکه بهداشت رباط کریم عنوان کرد‪ .‬امامی ضمن ابراز‬ ‫رضایــت از میــزان واکسیناســیون در رباط کریم تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬هــر پایــگاه روزانه حداقــل ‪ ۵۰۰‬و حداکثــر ‪ ۹۰۰‬دز‬ ‫واکسنتزریقمی کند کهایننشان دهندهشرایطخوب‬ ‫واکسیناسیون در شهرستان است و با توجه به عملکرد‬ ‫خوب پایگاه های سطح شهر نیازی به افزایش پایگاه در‬ ‫سطحشهرستاننیست‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ ۵‬هزار لیتر‬ ‫سوخت قاچاق در پیشوا‬ ‫فرمانده انتظامی پیشوا از کشف بیش از ‪ ۵‬هزار لیتر‬ ‫سوخت قاچاق خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬سرهنگ مسعود فرامرزی فرمانده‬ ‫انتظامی پیشــوا در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬در پی‬ ‫کســب خبری مبنی بر دپوی مواد ســوختی قاچــاق در‬ ‫دونقطهاز شهرستانپیشوارسیدگیبهموضوعدر دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪ .‬وی گفت‪ :‬با انجام اقدامات اطالعاتی و‬ ‫نامحســوس محل موردنظر شناســایی و پس از کسب‬ ‫مجوز قضاییموردبازرسیقرار گرفت‪.‬فرماندهانتظامی‬ ‫پیشوا تصریح کرد‪ :‬در بازرسی از دو محل مقدار ‪۱۹۸۰‬‬ ‫لیتر رزین و چهار هزار لیتر مواد سوختی قاچاق از نوع‬ ‫گازوئیل کشف شد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در این راستا دو نفر‬ ‫متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات‬ ‫قضاییشدند‪.‬فرماندهانتظامیپیشوادر بخشدیگری‬ ‫از سخنانخوداظهار کرد‪:‬مامورانپلیسامنیتعمومی‬ ‫شهرستان پیشوا در راستای پیشگیری از انتقال ویروس‬ ‫کرونا ضمن هماهنگی با مقام قضایی و اعالم جلسه‬ ‫شورای مبارزه با کرونا و با همکاری شبکه بهداشت طی‬ ‫بازدید از ‪ ۱۰۵‬واحد صنفی در سطح شهر تعداد‪ ۴‬واحد‬ ‫متخلف که بهداشت فردی و عمومی را رعایت نکرده‬ ‫بودند را پلمب کردند‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬به ‪ ۷۲‬واحد‬ ‫صنفی هم اخطار کتبی داد هشــده اســت که در صورت‬ ‫عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی و رفع مشکالت و‬ ‫عیوبموجوددر مدت زمانمشخصنیز برخوردقانونی‬ ‫صورتخواهد گرفت‪.‬‬ ‫افتتاح دومین مرکز‬ ‫واکسیناسیون کرونا در‬ ‫پاکدشت‬ ‫فرماندار پاکدشت از افتتاح دومین مرکز تجمیعی‬ ‫واکسیناسیونتوسطسپاهسیدالشهدا(ع)و تزریقبیش‬ ‫از ‪ ۲‬هزار دوز واکسن کرونابههمشهریانبرایریشه کنی‬ ‫و شکست زنجیره ابتال به کرونا در پاکدشت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارشتسنیم‪،‬ایینافتتاحدومینمرکز تجمیعی‬ ‫واکسیناســیون کرونــا در شهرســتان پاکدشــت با حضور‬ ‫مهدی یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان پاکدشت‪،‬‬ ‫بشــیری نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬سردار ذوالقدر فرمانده سپاه سیدالشهدا استان‬ ‫تهران‪،‬سرهنگامجدیفرماندهسپاهثامن الحجج‪،‬زینی‬ ‫وند رئیس شــبکه بهداشــت و درمان و دیگر مسئوالن‬ ‫در محل ورزشگاه مهدوی محله یبر برگزار شد‪ .‬یوسفی‬ ‫جمارانی در حاشــیه این افتتاح در جمع خبرنگاران با‬ ‫تاکیــد بــر اهمیت همــکاری بیش ازپیــش مردم بــا کادر‬ ‫درمان برای ریش ـه کنی هرچه زودتر این بیماری‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬هدف از انجام واکسیناسیون در خارج از مراکز‬ ‫درمانی و به صورت تجمیعی‪ ،‬عالوه بر ســرعت انجام‬ ‫کار‪ ،‬جلوگیــری از ازدحــام مــردم و رعایــت پروتکل های‬ ‫بهداشتی و در نتیجه کاهش امار فوتی های ناشی از این‬ ‫ویروس منحوس اســت‪ .‬وی با اشــاره به افتتاح دومین‬ ‫مرکز تزریق واکسن در پاکدشت با توجه به جمعیت و‬ ‫پراکندگی در شهر افزود‪ :‬این مرکز در سالن ورزشی دکتر‬ ‫مهدوی محله یبر به صورت رســمی افتتاح شــد و افراد‬ ‫واجد شرایط با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و بر‬ ‫اساساعالمشبکهبهداشتمی توانندبامراجعهبهاین‬ ‫مرکز واکســن کرونا را دریافت کنند‪ .‬فرماندار پاکدشت‬ ‫در ادامــه گفــت‪ :‬در حــال حاضــر تزریق واکســن کرونا‬ ‫در ســطح شهرستان در ‪ 6‬پایگاه فرون اباد‪ ،‬شریف اباد‪،‬‬ ‫کریم ابــاد‪ ،‬ابراهیم اباد و پایگاه های تجمیعی علی ابن‬ ‫ابیطالب(ع)و مجموعهدکتر مهدوییبر در حالانجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫رویدا د تهران‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫گــودال و کارگا ههــای بازیافت خــاک و نخاله در‬ ‫کویفرزانشهرستانقدسنه تنهامشکالتعدیده ای‬ ‫یهــای محیــط زیســتی و صوتــی‬ ‫را ازلحــاظ الودگ ‬ ‫برای ســاکنان این منطقه ایجاد کرده بلکه به دلیل‬ ‫هم جواریبامناطقمسکونیو نداشتنایمنی های‬ ‫الزم جان مردم را به خطر انداخته است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬درگذشــته این گود معدن شــن و ماسه بود اما‬ ‫بعداز ممنوعیتبهره برداریاز رودخانه هاومعادن‪،‬‬ ‫اینگودبهمحلیبرایتخلیهخاک برداری هاییکهاز‬ ‫سطح شهر تهران و قدس صورت می گرفت‪ ،‬تبدیل‬ ‫شد و شرکت های مختلف شروع به بازیافت خاک و‬ ‫نخاله و تبدیل ان به ماسه کرده اند که این امر عالوه‬ ‫بر ســروصدا و سلب اسایش از مردم‪ ،‬باعث الودگی‬ ‫هواهمشدهاست‪.‬ساختمان های کویفرزاندر کنار‬ ‫این گودبهارتفاع‪ ۳۰‬متر قرارگرفته اند کهاینموضوع‬ ‫بســیار خطرافرین اســت چراکه‪ ۲‬سال قبل و پس از‬ ‫وقــوع زلزله‪ ،‬زمین منطقــه ترک خورد و کارشناســان‬ ‫فرمانداری و شــهرداری پس از بررســی منطقه اعالم‬ ‫کردند خطر رانش ساختمان ها به داخل گود بسیار‬ ‫زیاد است‪ .‬به رغم هشدار کارشناسان دانشگاه علم‬ ‫و صنعت مبنی بر وضعیت مخاطره امیز و ضرورت‬ ‫ایم نســازی ایــن مــکان‪ ،‬تاکنــون اقــدام موثــری از‬ ‫ســوی متولیان امر انجام نشده اســت و در این راستا‬ ‫کارشناساننیز معتقدندکهبی توجهیبهاینموضوع‬ ‫نه تنها سالمت مردم را به خطر می اندازد و الودگی‬ ‫هــوا و صــوت را در پــی دارد‪ ،‬بلکــه گودبرداری های‬ ‫صورت گرفتهبهعمق‪ ۳۰‬متر عمودیتافاصله کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬متر تا بافت مســکونی درنهایت باعث رانش‬ ‫یشــود و فاجعه ای را‬ ‫ساختمان ها در این منطقه م ‬ ‫رقمخواهدزد‪.‬‬ ‫شهردار قدس باید کوی فرزان را ساماندهی‬ ‫کند‬ ‫معاونفنیو عمرانیفرماندار قدسگفت‪:‬سال‬ ‫گذشته سه جلسه بحران با حضور متولیان امر برای‬ ‫ساماندهی گود کوی فرزان برگزار و شهردار این شهر‬ ‫موظف شد با توجه به نظر کارشناسان و بنابر طرح‬ ‫تفضیلــی اقداماتــی را در این خصوص انجــام دهد‪.‬‬ ‫علیرضا ناصری پور افزود‪ :‬بر اساس نظر کارشناسان‬ ‫امر نقشه ای برای این گود طراحی و مقرر شد تا در‬ ‫انجا عالوه بر دیوارچینی و احداث یک کمربندی در‬ ‫خیابان‪،‬باایجادیکخیابانبینمنازلو گودفاصله‬ ‫ایجاد شــود اما تاکنون اقدامی از ســوی شهرداری در‬ ‫این خصوص انجام نشــده اســت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬طی‬ ‫چنــد روز اخیــر ایــن موضوع از ســوی دســتگاه های‬ ‫متولی بخصوص شهرداری شهر قدس پیگیری شد و‬ ‫متولیان امر موظف هستند هر چه سریع تر نسبت‬ ‫بــه وظایف خــود در خصوص این گــود اقدام کنند‪.‬‬ ‫ناصری در پاسخ به این پرسش که چرا گود فرزان در‬ ‫منطقهمسکونیقرارگرفتهاست‪،‬اظهار داشت‪:‬قبلاز‬ ‫مسکونیشدنمنطقهمورداشاره‪،‬اینگوددر منطقه‬ ‫کوی فرزان قرار داشت و پس ازان شهرداری بدون در‬ ‫نظر گرفتنمسائلزیست محیطیومضراتبعدی‪،‬‬ ‫با اولویت دادن به مســائل اقتصادی‪ ،‬برای ساخت‬ ‫مسکندر اینمنطقهمجوز صادر کردهاست‪.‬‬ ‫گود کوی فرزان جابه جا یا تعطیل می شود‬ ‫معاونهماهنگیامور عمرانیاستاندار تهراننیز‬ ‫گفت‪:‬بامسئوالنشهرداریو فرمانداریدر خصوص‬ ‫گود کوی فرزان مذاکره شده و ظرف چند روز اینده‬ ‫نیز از مسئوالن امر خواسته می شود نسبت به رفع‬ ‫خطــر در کوتاه ترین زمان ممکــن و در درازمدت نیز‬ ‫بــرای جداســازی عملکــرد گــود با بافت مســکونی‬ ‫یهــای الزم صــورت گیــرد یــا نســبت بــه‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫پایان یافتن فعالیت گود در این منطقه اقدام شود‪.‬‬ ‫عبدالرضــا چراغعلی‪ ،‬یــاداوری کرد‪ :‬ایــن گود حدود‬ ‫چهار دهه قدمت دارد و در ‪ ۲‬دهه گذشــته بخش‬ ‫خصوصیضمنمدیریت گود‪،‬بخشیاز اراضیانرا‬ ‫بهتعاونی هایمسکنواگذار کردهاست‪.‬ویافزود‪:‬‬ ‫در گــود کــوی فرزان مجموعــه بهر هبــرداران در حال‬ ‫استفاده از منابع موجود هستند و طبیعی است که‬ ‫نوععملکردمسکونیبافعالیت هایمعدنمغایرت‬ ‫دارد‪.‬معاونهماهنگیامور عمرانیاستاندار تهراندر‬ ‫پاســخ به این پرســش که گود کوی فرزان تا چه حد‬ ‫ساماندهی شده و ایا اقدامات موثری در این زمینه‬ ‫انجام شده یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬اقداماتی نسبت به صاف‬ ‫کردنمسیر دسترسیوایمن سازیاینگودانجام شده‬ ‫اما اقدامات صورت گرفته کافی نیست و نیاز است‬ ‫پس از بررسی عکس های هوایی اقدامات تکمیلی‬ ‫در این راستا انجام شود‪ .‬عبدالرضا چراغعلی افزود‪:‬‬ ‫با توجه به وسیع بودن طول گود باید با استفاده از‬ ‫ماشین االتومصالحنسبتبهدیوارکشیدر اطراف‬ ‫گود اقدام شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در خصوص اقدامات‬ ‫موردنیاز و رفع نواقص با فرماندار و بخشدار مذاکره‬ ‫و مقررشده این منطقه ظرف یک هفته اینده به طور‬ ‫کاملساماندهیوایمن سازیشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫استقبالاز مهر در فضای مجازی‬ ‫مجتبــی دانشــور‪ ،‬مدیــرکل اموزش شــهروندی شــهرداری تهران‬ ‫گفت‪ :‬شــهرداری تهران هرساله به مناسبت ایام بازگشایی مدارس‬ ‫بــا هماهنگــی اموزش وپــرورش تهــران مجموعــه گســترده ای از‬ ‫فعالیت های عمرانی‪ ،‬حمایتی‪ ،‬اموزشی و ائین های مربوط به اغاز‬ ‫تحصیلی جدید را به مدارس پایتخت اجرا می کرد تا دانش اموزان‬ ‫در یک فضای شــاد و پرنشــاط و همراه با ارامش به اســتقبال سال‬ ‫جدید بروند‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬اما امســال به دلیل‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا و تغییــرات ایجادشــده در ائیــن بازگشــایی‬ ‫تهــای فرهنگی‬ ‫مــدارس‪ ،‬دیگــر امــکان اجــرای برنام ههــا و فعالی ‬ ‫و اموزشــی ماننــد هرســال وجــود نــدارد‪ ،‬لــذا بــا توجه بــه مصوبه‬ ‫شــورای شهر با عنوان اســتقبال از مهر‪ ،‬به منظور خدمت رسانی به‬ ‫دانش اموزان تالش کردیم در بسترهای دیگر ازجمله فضای مجازی‬ ‫این برنامه ها را دنبال کنیم‪ .‬به گفته دانشــور‪ ،‬با توجه به شــرایط‬ ‫موجود و احتمال بازگشــایی مدارس در برخی از مقاطع تحصیلی‬ ‫اقداماتی از قبیل برگزاری برنامه ها‪ ،‬دوره های اموزشی و مهارتی در‬ ‫بستر فضای مجازی‪ ،‬اهدای ماسک به تمامی مدارس ابتدایی دوره‬ ‫اول‪ ،‬ضدعفونی کالس ها‪ ،‬حیات مدرســه‪ ،‬سرویس های بهداشتی‪،‬‬ ‫بازپیرایــی فضــای بیرونــی مــدارس و احیای فضای ســبز بیرونی و‬ ‫درونی مدارس توســط ادارات اموزش های شــهروندی و زیباســازی‬ ‫مناطق انجام می شود‪.‬‬ ‫نبــاره گفت‪:‬‬ ‫ســید احمد علوی عضو شــورای شــهر تهــران درای ‬ ‫مشــکل و معضل پیش رو شــروع ســال تحصیلی در مهرماه اســت‬ ‫کــه امیدواریم معاونت حمل ونقل ترافیــک برای برون رفت از این‬ ‫معضالت تدبیری کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بحث نگهداشت ِالمان های‬ ‫ترافیکی شــهر از موضوعات مهمی اســت که اکنون شرایط خوبی‬ ‫ندارد که باید بخش عمده ای از مشکالت برطرف شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫نشــاءاهلل برای‬ ‫داد‪ :‬انتظــار معجــزه نداریــم اما کمک می کنیم که ا ‬ ‫ایــن پیــک ترافیکی تدبیــری صورت گیــرد‪ .‬البته ناصــر امانی عضو‬ ‫شورای شهر تهران هم در خصوص برنامه های شهرداری در استانه‬ ‫مهر گفت‪ :‬ما باید برنامه ریزی کنیم که اگر مدارس باز شد مشکلی‬ ‫نداشته باشیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یکی از اقدامات‪ ،‬باال بردن ظرفیت‬ ‫اتوبوس رانی در راســتای نوســازی ناوگان است و باید اتوبوس ها را‬ ‫تعمیر و دوباره به چرخه برگرداند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تزریق واکسن کرونا به مادران باردار باالی‪ ۱۲‬هفته در دماوند‬ ‫رئیس شــبکه بهداشــت و درمان دماوند از تزریق واکســن کرونا‬ ‫به مادران باردار باالی ‪ ۱۲‬هفته در این شهرســتان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫واکسیناسیون از یکم شهریورماه اغازشده و در مرکز «جیالرد» انجام‬ ‫یشــود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬حســن خیرخــواه‪ ،‬از انجام واکسیناســیون‬ ‫م ‬ ‫کرونای مادران باردار در شهرستان دماوند خبر داد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫واکسیناســیون کرونــای مــادران بــاردار باالی ‪ ۱۲‬هفتــه از تاریخ یکم‬ ‫شهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬در سطح شهرستان شروع شده و در مرکز «جیالرد»‬ ‫انجــام می گیرد‪ .‬خیرخواه افــزود‪ :‬در حال حاضر فقط مادران واجد‬ ‫شرایط ازجمله سن باالی ‪ ۳۵‬سال‪ ،‬مادران چاق (نمایه توده بدنی‬ ‫باالی ‪ ،)۳۵‬باردارهای دوقلو و چند قلو‪ ،‬مادران نازا که به روش «ای‪.‬‬ ‫وی‪ .‬اف» باردار شدند‪ ،‬مادران مبتالبه بیماری زمینه ای شامل قلبی‪،‬‬ ‫فشارخون‪ ،۶‬دیابت‪ ،‬اسم‪ ،‬داروهای «ایمونو ساپرسیو»‪ ،‬پیوند اعضا‪،‬‬ ‫ســیروز کبدی‪ ،‬بیماری کلیوی و زنان بارداری که همسرانشــان شاغل‬ ‫در مراکز مدیریت کرونا هستند‪ ،‬مشمول دریافت واکسن می باشند‪.‬‬ ‫رئیس شــبکه بهداشــت و درمان دماوند بیان داشــت‪ :‬مادران باردار‬ ‫واجد شــرایط تحت مراقبت بخش خصوصی ابتدا پرونده بارداری‬ ‫الکترونیکی در نزدیک ترین مرکز یا پایگاه بهداشتی محل سکونت‬ ‫تشکیل دهند و سپس جهت واکسیناسیون مراجعه نمایند و جهت‬ ‫بیمــاری زمین ـه ای از متخصــص مربوطــه گواهی بگیرنــد‪ .‬وی عنوان‬ ‫داشت‪ :‬واکسیناسیون کرونا شامل مادران شیرده واجد شرایط تا ‪۴۲‬‬ ‫روز پس از زایمان نیز می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کاهش امار مبتالیانبه کروناباشیبمالیم‬ ‫اســتاندار تهــران از کاهــش با شــیب مالیم مراجعین ســرپایی‪،‬‬ ‫میزان بســتری ها و فوتی های کرونایی در اســتان تهران نســبت به‬ ‫هفته گذشــته خبر داد‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬انوشیروان محسنی بندپی‬ ‫در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت کرونایی در استان تهران‬ ‫اظهار داشت‪ :‬مراجعین سرپایی‪ ،‬میزان بستری ها و فوتی ها نسبت‬ ‫به هفته گذشــته با شــیب مالیم کاهش پیداکرده اســت‪ .‬اســتاندار‬ ‫تهــران افــزود‪ :‬بــا توجه بــه اقدامــات و راهنمایی ســامانه ‪ ۶۰۷۰‬و‬ ‫میزان تزریق واکسن در استان تهران شرایط قدری بهتر شده است‪.‬‬ ‫محسنی بندپی بیان داشت‪ :‬تا جمعه ‪ ۱۲‬شهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬میزان‬ ‫قشــده که‬ ‫‪ ۵‬میلیون و ‪ ۳۰‬هزار دوز واکســن در اســتان تهران تزری ‬ ‫‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۴۳۰‬هــزار دوز اول و یک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار نفــر نیز‬ ‫دوز اول و دوم را دریافــت کردنــد‪ .‬وی در ادامــه عنــوان داشــت‪:‬‬ ‫بــا توجه به گســترش مراکز تجمیعی واکســن و بــا توجه به اینکه‬ ‫بیش از ‪ ۶‬میلیون دوز وارد کشــور شــده‪ ،‬اعال مشــده طبق ظرفیتی‬ ‫کــه اســتان ها بتوانند تزریق کنند‪ ،‬ســهمیه اختصاص پیــدا می کند‪.‬‬ ‫اســتاندار تهران عنوان داشــت‪ :‬بر اســاس ظرفیت های اعال مشــده‬ ‫برای تزریق واکســن اســتان تهــران ظرفیت تزریق روزانــه ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫دوز واکســن را دارد که نشــان دهنده تمهیدات و اقدامات مناسب‬ ‫در این زمینه است‪ .‬محسنی بندپی از شهروندان خواست همچنان‬ ‫به رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی پایبند باشند و‬ ‫بیش ازپیش کرونا را جدی بگیرند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انهدامباند‪ ۱۰‬نفرهتبلیغسایت هایشرط بندیدر پایتخت‬ ‫رئیــس پلیــس فتا پایتخت از شناســایی و دســتگیری ده نفر در‬ ‫خصوص تبلیغ سایت های شرط بندی در فضای مجازی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این افراد یک شبکه بزرگ تبلیغات سایت های شرط بندی در‬ ‫تهران ایجاد کرده بودند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سرهنگ داود معظمی گودرزی افزود‪ :‬به دنبال‬ ‫دریافت گزارش هایی مبنی بر دعوت کاربران به ســایت های قمار‬ ‫و شــرط بندی توســط چندین صفحه اینســتاگرامی با بیش از پنج‬ ‫میلیــون نفــر دنبــال کننــده و بازتــاب این اقــدام هنجارشــکنانه در‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬پیگیری موضوع در دستور کار قرار گرفت‪ .‬این مقام‬ ‫انتظامی تصریح کرد‪ :‬پس از بررسی گزارش های ارسالی‪ ،‬کارشناسان‬ ‫پلیس فتا تحقیقات سایبری خود را اغاز کردند و متوجه شدند یک‬ ‫شبکه مجازی متشکل از یازده صفحه اینستاگرامی با بیش از پنج‬ ‫میلیون نفر دنبال کننده شکل گرفته و به صورت شبانه روزی برخی‬ ‫از کاربــران فضــای مجــازی را بــا تبلیغات فریبنده به سمت وســوی‬ ‫ســایت های شــرط بندی هدایــت کرده انــد و در ازای این کار مبالغ‬ ‫زیــادی دریافــت می کننــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬افســران ســایبری پلیــس فتا‬ ‫یشــده و بررس ـی های‬ ‫پایتخــت پس از تحلیل مســتندات جمع اور ‬ ‫اطالعاتــی و تخصصــی‪ ،‬موفــق شــدند هر ‪ ۱۰‬نفر عضــو اصلی این‬ ‫شــبکه کــه گرداننــده ایــن صفحــات نیــز بودنــد را مورد شناســایی‬ ‫قــرار دادنــد و پــس از تشــریفات قضایــی مجرمــان را در اقدامات‬ ‫پلیسی متعدد دستگیر کنند و درنهایت به پلیس فتا انتقال دادند‪.‬‬ ‫ســرهنگ گــودرزی بیــان داشــت‪ :‬مجرمان پــس از انتقــال به پلیس‬ ‫فتــا هرگونــه اقــدام مجرمان ـه ای را رد کردنــد‪ ،‬اما پس از مشــاهده‬ ‫یشــده توســط پلیس‪ ،‬ضمــن پذیرش بزه انتســابی‪،‬‬ ‫ادلــه جمع اور ‬ ‫انگیــزه خــود از این اقــدام مجرمانه را منفعت مالی عنوان کردند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬شــیوه و شــگرد در ایــن اقــدام مجرمانــه بــه‬ ‫این گونه است که افراد سودجو با دادن وعده هایی فریبنده نظیر‬ ‫کهــای اختصاصی را در‬ ‫دریافــت ســودهای کالن به مخاطبان‪ ،‬لین ‬ ‫سایت های شرط بندی و قمار طراحی کرده و سعی به جذب افراد‬ ‫نااگاه می کنند‪ .‬رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شــهروندان توصیه‬ ‫کــرد‪ :‬از کاربران به خصوص قشــر نوجــوان و جوان انتظار داریم به‬ ‫تبلیغات دروغین افراد سودجو در فضای مجازی توجه نکنند و از‬ ‫فعالیت در چنین سایت هایی خودداری کنند؛ شهروندان همچنین‬ ‫می تواننــد بــرای کســب اطالعات بیشــتر در خصــوص تهدیدات و‬ ‫اســیب های فضای ســایبری به ســایت پلیــس فتا بــه ادرس ‪www.‬‬ ‫‪ cyberpolice.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫واکسیناسیون روزانه ‪ ۱۵‬هزار نفر در مرکز‬ ‫بوستان گفت وگو تهران‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهر‬ ‫شــده اند که البته ناگفته نماند‬ ‫ســالم از انجــام واکسیناســیون‬ ‫کــه در ماه هــای اخیــر کارکنــان‬ ‫عمومــی در بوســتان گفت وگو‬ ‫بهشت زهرا (س) و پاکبان ها و‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬در این مرکز‬ ‫بخش های دیگری از شهرداری‬ ‫به زودی واکسیناسیون عمومی‬ ‫نیز واکسن کرونا دریافت کرده‬ ‫حمید چوبینه‬ ‫در ‪ ۲‬نوبت با ظرفیت روزانه‪۱۴‬‬ ‫بودنــد‪ ،‬واکسیناســیون طبــق‬ ‫تا‪ ۱۵‬هزار نفر برای عموم مردم‬ ‫جــدول زمان بنــدی در حــال‬ ‫صورتمی گیرد‪.‬‬ ‫انجام است و در روزهای اخیر شاهد تسریع در‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬حمید چوبینه دربــاره روند امر واکسیناسیون در کشور و در شهرداری تهران‬ ‫واکسیناســیون و اقدامــات انجام گرفته توســط هستیم‪ .‬مدیرعامل شرکت شهر سالم تاکید کرد‪:‬‬ ‫شــهرداری تهران به بازدید اخیر شــهردار جهت از شهروندان و کارکنان شهرداری درخواست دارم‬ ‫بررســی روند واکسیناســیون گفت ‪ :‬به پیشــنهاد اصال به شایعات مربوط به واکسن توجه نکنند‬ ‫زاکانــی طــی روزهــای اینــده بوســتان گفت وگــو در حال حاضر بهترین زمان ممکن برای دریافت‬ ‫جهتانجامواکسیناسیونعمومیامادهخواهد واکســن ایجادشــده که اگر یــک روز از دریافت‬ ‫شــد و در ‪ ۲‬نوبــت بــا ظرفیــت روزانــه ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۵‬واکســن کرونا بگذرد ممکن اســت اســیب های‬ ‫هزار نفر برای عموم مردم انجام واکسیناســیون غیرقابــل جبرانی برای افراد و خانواده هایشــان‬ ‫صــورت می گیــرد‪ .‬وی افــزود ‪ :‬ایــن اقــدام بــا ایجادشود‪.‬چوبینهدربارهواکسیناسیونخانواده‬ ‫حمایــت تیم هــای داوطلــب و دانشــگاه های کارکنــان شــهرداری تهــران گفــت‪ :‬اگــر کارکنــان‬ ‫علوم پزشکی به ویژه علوم پزشکی تهران انجام شــهرداری تهران را ‪ ۷۰‬هزار نفر در نظر گیریم و‬ ‫خواهــد گرفت‪ .‬همچنین زاکانی اعــام کرد که میانگین اعضای خانواده برای هر نیرو ســه نفر‬ ‫‪ ۱۱۰‬ســوله برای واکسیناســیون عمومــی در نظر باشــد‪ ،‬پیش بینی می کنیم حدود ‪ ۲۵۰‬هزار نفر‬ ‫گرفته می شود‪ .‬چوبینه گفت‪ :‬فقط در ‪ ۲‬هفته واکسن در این زمینه نیاز داریم و این برنامه را در‬ ‫اخیر ‪ ۲۳‬هزار نفر در شــهرداری تهران واکســینه دستور کار قرار داده ایم‪.‬‬ ‫اجرای طرح «پالک ایمن»‬ ‫در پایتخت تا دو ماه اینده‬ ‫ســازمان‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫موجــود را به شــهروندان ارائه‬ ‫اتش نشــانی تهــران از اجــرای‬ ‫کنیــم و جنبه هایــی از محیط‬ ‫طــرح «پــاک ایمــن» طــی‬ ‫را در قالــب ایــن چک لیســت‬ ‫ماه های اتی خبر داد‪.‬‬ ‫در اختیــار شــهروندان قــرار‬ ‫مهدی داوری در گفت وگو‬ ‫خواهیــم داد‪ .‬قــرار اســت کــه‬ ‫مهدی داوری‬ ‫بــا ایســنا‪ ،‬درباره طــرح «پالک‬ ‫شــهروندان ایــن چک لیســت‬ ‫ایمــن» اتش نشــانی تهــران‬ ‫را بــه مــا اعــام کننــد و مــا در‬ ‫کــه قرار اســت در اینده نزدیک اجرایی شــود‪ ،‬ازای ایــن خود اظهــاری یک توصیه نامه ایمنی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬از حدود دو مــاه اینده طرح پالک در خصوص مسائل ایمنی‪ ،‬به ان ها ارائه کنیم‪.‬‬ ‫ایمــن را اجــرا خواهیم کــرد‪ .‬در این طرح فقط مدیرعامل اتش نشــانی تهران افزود‪ :‬این طرح‬ ‫ســاختمان های مهــم را در نظــر نگرفتیــم و در هــر محلــی کــه زندگی کنند‪ ،‬چــه در محله‬ ‫یشــود‬ ‫عمــوم جامعه را مدنظر قراردادیــم‪ .‬وی ادامه قدیمی و چه در محله جدید انجام م ‬ ‫داد‪ :‬ایــن طــرح دربــاره اگاهی و خــود اظهاری و شهروندان می توانند پس از رونمایی از طرح‬ ‫شــهروندان درباره ایمنی محله و خانه ایســت از طریق سایت «تهران من» به این چک لیست‬ ‫کــه در ان زندگــی می کنند‪ .‬داوری درباره شــرح دسترسی داشته باشند‪ .‬اگر شهروندی تمایل به‬ ‫ایــن طــرح و اقداماتــی کــه قــرار اســت طی ان بازدید اتش نشانی نیز داشته باشد می تواند از‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬قــرار اســت در ایــن طرح طریق همین سامانه «تهران من» اقدام کند تا‬ ‫چــک فهرســتی از خطــرات و نــکات ایمنــی کارشناسان از محل زندگی ان ها بازدید کنند‪.‬‬ ‫تشکیل کارگروه پایش گازها و مواد‬ ‫شیمیایی خطرناک در تهران‬ ‫رئیــس ســازمان پیشــگیری‬ ‫حــوادث و همــکاری در بــه‬ ‫و مدیریت بحران شــهر تهران‬ ‫اشــتراک نهــادن دانش فنی و‬ ‫از تشــکیل کارگروه پایش گازها‬ ‫تجربیات اجرایی در خصوص‬ ‫و مواد شــیمیایی خطرنــاک در‬ ‫پایش گازهای شیمیایی‪ ،‬ارائه‬ ‫پایتخــت خبــر داد‪ .‬به گــزارش‬ ‫پیشــنهادات در خصــوص‬ ‫رضا کرمی‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬رضــا کرمــی‬ ‫شناســایی مراکز منبع الودگی‬ ‫محمدی‬ ‫محمدی تصریح کــرد‪ :‬کارگروه‬ ‫شــیمیایی و نحــوه پایــش ان‬ ‫پایش گازها و مواد شیمیایی خطرناک در تهران در هوای شهر تهران‪ ،‬همکاری در تهیه اطلس‬ ‫بر اساس مصوبه کمیته دائمی پدافند غیرعامل خطرپذیــری و داده هــای اماکــن پرخطــر و‬ ‫کشور مبنی بر اجرایی نمودن نظام مصون سازی پراکنــش صنایع و مخاطرات و لیســت صنایع‬ ‫و عملیات پدافند شیمیایی کشور تشکیل شد و شیمیایی فعال در شهر تهران و نوع فعالیت‬ ‫رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر ان ها و همکاری در جمع اوری اســتانداردهای‬ ‫تهــران بــر اســاس حکم رئیــس ســازمان پدافند ملــی و بین المللــی کنتــرل و پایــش گازهــای‬ ‫غیرعامــل کشــور به عنــوان دبیــر ایــن کارگــروه شــیمیایی خطرناک تشکیل شــده است‪.‬کرمی‬ ‫منصــوب شــد‪ .‬کرمــی محمــدی بــا اشــاره بــه محمدی به اهمیت مقوله پدافند شیمیایی در‬ ‫اهــداف تشــکیل ایــن کارگــروه افــزود‪ :‬ایــن سطح شهر تهران و تعدد مراکز مواد شیمیایی‬ ‫کارگــروه باهدف ایجــاد ســازوکار بهره برداری پرخطــر با قابلیت هــای مختلف ان هــا ازجمله‬ ‫مشــترک از ایســتگاه های پایــش ســازمان ها و انفجار‪ ،‬انتشار و حریق اشاره کرد و افزود‪ :‬پایش‬ ‫شــرکت های مختلــف ماننــد ســامانه الودگــی و کنترل این مواد مهم و ضروری است و این امر‬ ‫هــوا‪ ،‬کنتــرل کیفیــت هــوا و بهره گیــری از مســتلزم مدیریت و برنامه ریزی در ســطح شهر‬ ‫اطالعــات ایــن ســامانه ها به منظــور مدیریت تهراناست‪.‬‬ ‫مشکل کمبود نهاده دامی عشایر استان‬ ‫برطرف می شود‬ ‫مدیــر امــور عشــایر اســتان تهــران بــا اشــاره‬ ‫بــه کمبود نهاده هــای دامی اعالم کــرد‪ :‬یکی از‬ ‫مشــکالت اساســی جامعه تولیدکننده عشــایر‬ ‫کمبود نهاده است که این مشکل باتدبیر دولت‬ ‫و همدلــی جامعــه عشــایری برطــرف خواهــد‬ ‫شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬فرشید ذبیحی گفت‪ :‬یکی‬ ‫از درخواســت های به حــق جامعه تولیدکننده‬ ‫عشــایر تامین انواع نهاده های دامی اســت که‬ ‫دولت ســیزدهم به ویژه وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫در تالش هســتند این مشکل برطرف شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬عشایر استان تهران به همراه سایر عشایر‬ ‫سراســر کشــور از نیمه شــهریورماه کــوچ پاییزه‬ ‫خود را به سمت مناطق گرمسیر شروع می کنند‬ ‫که با اســتقرار عشایر در این مناطق نیاز عشایر‬ ‫به نهاده های دامی بیشــتر می شــود‪ .‬مدیر امور‬ ‫عشــایر اســتان تهــران ادامــه داد‪ :‬افزایــش نرخ‬ ‫دالر و همچنیــن وجود بی شــمار واســطه گران‬ ‫وضعیت تامین نهاده های دامی را برای عشایر‬ ‫و دامداران سراســر کشــور با مشکل مواجه کرد‬ ‫امــا با تالش های صورت گرفتــه در وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی و سازمان امور عشایر ایران این مشکل‬ ‫به زودی برطرف خواهد شد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬طرح‬ ‫صــدور کارت تــردد عشــایر در اســتان تهران نیز‬ ‫با جدیت در حال اجرا اســت و از کلیه عشــایر‬ ‫می خواهیم با مراجعه به شرکت های تعاونی و‬ ‫امور عشایر شهرستان ها نسبت به این کار مهم‬ ‫اقدام کنند چراکه در اینده نزدیک هرگونه ارائه‬ ‫خدماتتنهابهافراددارای کارتتعلقمی گیرد‪.‬‬ ‫ذبیحــی بــا اشــاره بــه کاهش نــزوالت اســمانی‬ ‫و نیــاز شــدید دام عشــایری بــه اب در مراتــع‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬طرح اب رسانی سیار در مناطق‬ ‫گرمسیر استان تهران امسال به شکل منظم تری‬ ‫اجرا خواهد شد و تالش می کنیم که مشکالت‬ ‫جامعهتولیدکنندهعشایر راکاهشدهیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 16‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1157‬‬ ‫واکنش بنتو به انتقادها‬ ‫از تیم ملی کره جنوبی‬ ‫ســرمربی پرتغالــی تیــم‬ ‫برســیم و مــا ســعی می کنیــم‬ ‫ملی کره جنوبــی به انتقادات‬ ‫نســبت بــه دیــدار با عــراق در‬ ‫دربــاره نمایــش تیمش پاســخ‬ ‫بخش هجومی نمایش بهتری‬ ‫داد‪ .‬پائولــو بنتو ســرمربی تیم‬ ‫ارائــه بدهیــم‪ .‬وی افــزود‪ :‬مــا‬ ‫ملــی کــره جنوبــی کــه بعــد‬ ‫باید فعال تر و سریع تر حمله و‬ ‫بنتو‬ ‫از تســاوی مقابــل عــراق‪ ،‬بــا‬ ‫بازی کنیم‪ .‬مهم ترین چیز این‬ ‫انتقــادات زیادی روبرو شــده‪،‬‬ ‫است که با ارامش کامل از ابتدا‬ ‫در کنفرانــس مطبوعاتی پیــش از بازی با لبنان سبک بازی خودمان را به نمایش بگذاریم و بر‬ ‫اعالم کرد که تیمش در این دیدار هجومی تر و حریف تحمیل کنیم‪ .‬سرمربی معروف پرتغالی‬ ‫سریع تر بازی خواهد کرد‪ .‬تیم ملی کره جنوبی راجــع بــه غیبت نام تائه هی و جانشــین وی‪،‬‬ ‫در اولیــن دیــدار مرحلــه ســوم مقدماتــی جام عنــوان کــرد‪ :‬هنوز بــرای تصمیم گیــری در مورد‬ ‫جهانی در منطقه اســیا مقابل عراق به تساوی این مسئله وقت داریم‪ .‬ما بازیکنان کافی برای‬ ‫صفربــر صفــر رســید و این نتیجــه نگرانی های پــر کــردن جــای نام تائه هــی راداریــم اما هنوز‬ ‫زیادی در رسانه های کره ای ایجاد کرد؛ اما بنتو تصمیمــی در این مــورد نگرفتیم‪ .‬تیم ملی کره‬ ‫در کنفرانس مطبوعاتی انالینش پیش از دیدار جنوبی در مرحله قبل هم با لبنان روبرو شده‬ ‫بــا لبنــان تالش کرد تا این نگران ‬ ‫یهــا را برطرف بود و ب هســختی توانست در اخرین دیدار این‬ ‫کند‪ .‬او در پاســخ به ســوالی در این مورد که ایا تیم را ‪ ۲‬بر یک شکست دهد‪ .‬بنتو در پاسخ به‬ ‫قصــد دارد باتوجه به نمایش دفاعی حریف‪ ،‬این سوال که ایا بازی قبلی لبنان مقابل امارات‬ ‫استراتژی متفاوتی را به کار گیرد؟ گفت‪ :‬ما باید را انالیز کرده و ایا این تیم نسبت به رویارویی‬ ‫کاری بیش از تغییر شماره بازیکنان و ارایشمان قبلی تفاوتی داشته؟ لبنان مقابل امارات نسبت‬ ‫انجام دهیم‪ .‬ما تالش خواهیم کرد به سه امتیاز به تیمی که مقابل ما بازی کرد‪ ،‬متفاوت کرد‪.‬‬ ‫پاداش های عجیب پی اس جی‬ ‫برای نیمار‬ ‫انتقــال نیمــار از بارســلونا‬ ‫باید خوش اخــاق‪ ،‬صمیمی و‬ ‫بــه پی اس جی در ســال ‪2017‬‬ ‫خوش برخورد باشــد و همیشه‬ ‫همچنان خبرســاز است‪ .‬نیمار‬ ‫رفتــار خوبــی بــا هــواداران‬ ‫همچنــان با ‪ 222‬میلیــون یورو‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬از ســویی نیمــار‬ ‫گران ترین خریــد تاریخ فوتبال‬ ‫از انجــام هرگونــه مصاحبــه‬ ‫نیمار‬ ‫اســت‪ .‬بندهایی از این قرارداد‬ ‫علیه نقش ـه های تاکتیکی تیم‬ ‫در روزهای اخیر منتشرشده که‬ ‫فرانسوی منع شــده است‪ .‬اگر‬ ‫ب هشــدت خبرساز شده است‪ .‬در حقیقت نیمار مالیات را کم کنیم‪ ،‬نیمار فقط به خاطر این که‬ ‫در زمان پیوســتن به پی اس جی برای دریافت خوش رفتار باشد ماهی‪ 375‬هزار یورو دریافت‬ ‫دســتمزد ســاالنه ‪ 43/3‬میلیون یــورو به توافق می کند‪ .‬البته او تنها بازیکن پی اس جی نیست‬ ‫رســید کــه در صــورت تمدیــد نیــز ‪ 50/6‬میلیون که چنین بند عجیبی را در قراردادش دارد‪ .‬به طور‬ ‫یورو پاداش می گرفت‪ .‬حاال بند نسبتا عجیبی از مثال تیاگو سیلوا به خاطر این که در پایان بازی ها‬ ‫قرارداد نیمار فاش شده است که نشان می دهد نــزد هواداران می رفت و برایشــان دســت تکان‬ ‫بازیکــن برزیلــی بــرای ای نکــه مودب باشــد و با م ـی داد‪ 33 ،‬هــزار یورو پــاداش می گرفت‪ .‬البته‬ ‫هــواداران برخــورد خوبی داشــته باشــد‪ ،‬پاداش نیمار پیش ازاین چنین ماجرایی را تکذیب کرده‬ ‫دریافت می کند‪ .‬بر اســاس این بند‪ ،‬نیمار برای بود اما با توجه به این که ال موندو به جزئیات‬ ‫یتــوان ان را‬ ‫مــودب بودن ماهــی ‪ 541/680‬یــورو از پی اس قــرارداد نیمار دســت پیداکرده‪ ،‬نم ‬ ‫جــی دریافــت می کند‪ .‬بر اســاس این بند‪ ،‬نیمار نادیدهگرفت‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1563‬برابر رای شمارات ‪ ۱۴۰۰-۲۳۷۷‬و ‪ ۱۴۰۰-۲۳۷۶‬مورخه ‪ 1400/06/06‬هیات به‬ ‫شماره کالسه های ‪ ۱۴۰۰-۱۵۴‬و ‪ ۱۴۰۰-۱۵۶‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضیان خانم مریم محبتی فرزند امان اهلل بشماره شناسنامه ‪ ۴۷۰‬صادره از بجنورد (سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ) و خانم معصومه اسا فرزند عیسی بشماره شناسنامه ‪ ۱۰۵۹‬صادره از دره‬ ‫شهر (سه دانگ مشاع از ششدانگ) در یک باب منزل مسکونی به مساحت ‪ ۲۰۰‬مترمربع از پالک‬ ‫‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقای شیر على باغچقی فرزند رشید خان محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/06/31:‬احمد اصغری شیروان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/3273‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1603‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 2819‬مورخ ‪ 1400/6/9‬خانم ندا محمدی چمناری فرزند فرامرز نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 163/10‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 858‬اصلی واقع در قطعه ‪4‬‬ ‫بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/31 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1185644‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1601‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 2953‬مورخ ‪ 1400/5/30‬اقای مجید خلیلیان نجف ابادی فرزند شیرعلی نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 101/47‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 712‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪ 4‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/31 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1186046‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1599‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ 404‬و ‪ 405‬و ‪ 406‬مورخ ‪ 1400/1/30‬و ارای اصالحی شماره ‪ 1827‬و ‪ 1828‬مورخ‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫تجربیات گران بهای جوان‬ ‫اول اردوی تیم ملی‬ ‫استقالل هفت روز دیگر باید با حریف سرشناس سعودی پیکار کند‬ ‫دستان بسته فرهاد مجیدی‬ ‫مقابل الهالل‬ ‫اســتقالل باید ‪ 7‬روز دیگر در دیدار حســاس از‬ ‫مرحله یک هشــتم نهایــی لیگ قهرمانان اســیا به‬ ‫مصــاف الهالل برود؛ اما فرهاد مجیدی گزینه های‬ ‫زیادی برای چینش ترکیب تیمش در دسترس ندارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ورزش ســه‪ ،‬زمــان زیادی تــا اغاز مرحله‬ ‫یک هشتمنهاییلیگقهرماناناسیاباقینماندهو‬ ‫استقالل باید در امارات به مصاف الهالل قدرتمند‬ ‫برود‪ .‬ابی پوشــان اخرین جلســه تمرینی خــود در‬ ‫تهران را برگزار کردند و با پروازی راهی دبی شدند‬ ‫تا پس از سپری کردن ‪ 24‬ساعت قرنطینه‪ ،‬بتوانند‬ ‫اردوی خود را در امارات اغاز کنند‪ .‬هرچند استقالل‬ ‫در بازار نقل و انتقاالت خریدهای نســبتا خوبی را‬ ‫انجام داد اما ابی ها در دو پست حساس و کلیدی‬ ‫هرگــز تقویت نشــدند‪ .‬با رفتــن دیاباتــه و قائدی‪،‬‬ ‫اســتقالل مهاجــم تخصصــی جــذب نکــرد و در‬ ‫میانه میدان نیز چنانچه قرارداد فرشید اسماعیلی‬ ‫تمدید نشود‪ ،‬دست مجیدی خالی است‪ .‬از دیگر‬ ‫یهــا‪ ،‬مصدومیــت ابوالفضــل جاللی‬ ‫مشــکالت اب ‬ ‫اســت‪ .‬مدافــع چپ تــازه بــه خدمت گرفت هشــده‬ ‫اســتقالل از زمــان حضور در ســایپا مصــدوم بود و‬ ‫حاال نیز حضور او در دیدار برابر الهالل در هاله ای‬ ‫از ابهــام قــرار دارد‪ .‬از طــرف دیگر جعفر ســلمانی‬ ‫و زبیــر نیک نفــس دو خریــد جدیــد ابی ها نیــز در‬ ‫اردوی تیم ملی حضور دارند و سلمانی نیز تاکنون‬ ‫با تیم جدیدش تمرین نکرده و این مسئله باعث‬ ‫عدم هماهنگی میان او و هم تیمی هایش می شود‪.‬‬ ‫جذب بازیکن جدید برای حضور در اسیا نیز کامال‬ ‫منتفــی اســت و اســتقالل باید با همین نفــرات به‬ ‫مصاف حریف قدرتمند خود برود‪ .‬هرچند فاصله‬ ‫زمانی زیادی تا بازی با الهالل باقی مانده و ممکن‬ ‫اســت اتفاقات جدیدی در اردو یا تمرینات ابی ها‬ ‫یتــوان ترکیــب‬ ‫رخ بدهــد امــا تــا حــدود زیــادی م ‬ ‫احتمالی استقالل برای دیدار برابر الهالل را حدس‬ ‫زد‪ .‬البته در روزهای منتهی به بازی و انجام تمرینات‬ ‫کادرفنــی تصمیــم نهایــی خــود را در این خصوص‬ ‫اعالم خواهد کرد‪ .‬با توجه به عدم جذب مهاجم‬ ‫جدیــد‪ ،‬در حــال حاضــر مهم تریــن نکتــه انتخاب‬ ‫سیستم بازی استقالل است‪ .‬ابی ها در حال حاضر‬ ‫ارسالن مطهری‪ ،‬محمدرضا ازادی و ارمان رمضانی‬ ‫را به عنوان مهاجم تخصصی در اختیاردارند هرچند‬ ‫که امین قاسمی نژاد نیز قابلیت بازی در این پست‬ ‫را دارد ولی به نظر می رسد مجیدی از این بازیکن‬ ‫در پستدیگریاستفاده کند‪.‬محتمل ترینسیستم‬ ‫برای اســتقالل در بازی با الهالل‪ ،‬اســتفاده از ارایش‬ ‫‪ 3-4-2-1‬اســت‪ .‬به صورتی که ارسالن مطهری در‬ ‫خط حمله حضور پیدا کند‪ ،‬امین قاسمی نژاد در‬ ‫کنار امیرحسین حسین زاده او را از دو طرف حمایت‬ ‫می کنند‪ .‬حسین زاده بازیکن جوان و پدیده سایپا‪،‬‬ ‫می تواند سورپرایز مجیدی برای لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫باشد‪ .‬بازیکنی که در بازی دوستانه برابر امیدهای‬ ‫‪ 1400/4/8‬اقای رضا غیور نجف ابادی فرزند مصطفی نسبت به سه دانگ مشاع و اقای مهدی غیور‬ ‫فرزند رضا نسبت به یک دانگ مشاع و خانم اشرف نادری نجف ابادی فرزند حسین نسبت به دو‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 801/30‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره‬ ‫‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/31 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1186105‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1597‬شماره‪ ، 140060302006003543 :‬تاریخ‪ 1400/06/11 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002891‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم یگان تجهیز راسا مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه پالک شماره فرعی ‪404‬‬ ‫از اصلی ‪ 119‬واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده‬ ‫ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل به موجب سند ‪ 243978‬مورخ ‪ 99/7/16‬دفتر ‪ 73‬از اکبر هوازاده جوابادی یازده بیست‬ ‫و یکم سهم از ‪ 4‬سهم ششدانگ پالک فوق را خریداری نموده است و به موجب سند ‪ 15929‬مورخ ‪99/12/26‬‬ ‫دفتر ‪ 388‬به متقاضی واگذار نموده است و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته‬ ‫و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض‬ ‫و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم یگان تجهیز راسا به شناسنامه شماره شناسه ملی‬ ‫‪ 14009619460‬صادره فرزند نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ‪ 403/38‬مترمربع پالک شماره فرعی‬ ‫‪ 404‬از اصلی ‪ 119‬واقع در صحرای بیرون اب ورنوسفادران بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای‬ ‫خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شماال به طول ‪ 13/21‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬شرقا‪ :‬در سه قسمت که‬ ‫قسمت دوم جنوبی است به طولهای ‪ 17/15‬متر و‪ 6/97‬متر و ‪ 27/94‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا‪ :‬در دو‬ ‫قسمت و به صورت شکسته اول به ول ‪ 1/60‬متر دیواریست به گذر دوم به طول ‪ 5/05‬متر درب و دیواریست به‬ ‫گذر ‪ ،‬غربًا‪ :‬در ‪ 5‬قسمت که قسمت سوم جنوبی است به طولهای ‪ 10/52‬متر و ‪ 12/49‬متر و ‪ 0/14‬متر ‪ 9/35‬متر‬ ‫و ‪ 12/47‬متر دیوار به دیوار باقیمانده در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی‬ ‫تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/16 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/31 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ‬ ‫نبی اله یزدانی ‪ /1185055‬م الف‬ ‫اگهی تجدید مزایده اموال غیرمنقول (مرحله اول)‬ ‫‪ -9-1615‬به موجب پرونده کالسه ‪ 9900213‬مطروحه در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری‬ ‫شهرستان فردوس‪ ،‬اقایان حسن‪ ،‬حسین‪ ،‬و خانمها صدیقه و زهره همگی قنبریان و خانم بی بی‬ ‫فاطمه خاکپور با وکالت اقای ناصر قنبریان دادخواستی به خواسته تقسیم ترکه (تقسیم ماترک مرحوم‬ ‫رجبعلی قنبریان) به طرفیت اقای علی و خانم ها معصومه‪ ،‬زهرا‪ ،‬زینت‪ ،‬طیبه‪ ،‬و مریم همگی قنبریان‬ ‫شامل ‪ )۱‬زمین نجار در موتور شیرین به مساحت ‪ ۱۲۲۳‬متر مربع که در حال حاضر فاقد کشت و کار‬ ‫بوده و در تصرف اقای علی قنبریان می باشد و جمع ارزش زمین به مبلغ ‪ 850/000/000‬ریال براورد‬ ‫گردیده ‪ )۲‬زمین زعفرانی کنده شده پایین تر از ‪ ۲۰‬چنار (محوطه میرزا ابراهیم پایین) به مساحت کل‬ ‫‪ ۸۴۶۷‬متر مربع که در حال حاضر فاقد کشت و کار بوده و در تصرف اقای علی قنبریان می باشد‬ ‫و جمع ارزش زمین به مبلغ ‪ 1/500/000/000‬ریال براورد گردیده ‪ )۳‬بندسار برج عاقله به مساحت‬ ‫کل ‪ ۲۹۶۵۰‬مترمربع که در حال حاضر دارای کشت گندم دیم می باشد و جمع ارزش زمین به مبلغ‬ ‫‪ 200/000/000‬ریال براورد گردیده را ارائه نموده اند که با توجه به عدم قابلیت تقسیم بین وراث ‪،‬‬ ‫دستور فروش ان صادر گردیده تا پس از فروش موارد ذکر شده فوق‪ ،‬ابتدا مابقی دیون مرحوم در‬ ‫حق خانم بی بی فاطمه خاکپور کسر و مابقی وجه حاصله بین وراث مرحوم به نسبت سهم االرث‬ ‫انها تقسیم گردد‪ .‬لذا به تقاضای وکیل خواهانها مقرر گردیده مرحله اول مزایده جهت فروش موارد‬ ‫مذکور در روز شنبه مورخه ‪ 1400/07/03‬ساعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۱‬صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور‬ ‫نماینده محترم دادستانی فردوس در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فردوس برگزار‬ ‫شود و مزایده از قیمت های کارشناسی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید‬ ‫واگذار خواهد شد خریداران محترم می توانند ظرف مهلت پنج روز قبل از موعد مزایده جهت بازدید‬ ‫از موارد موضوع مزایده به این اجرا مراجعه نمایند برنده مزایده باید حداقل ‪ ۱۰‬درصد از بهاء فروش را‬ ‫فی المجلس تودیع نماید و پس از تسویه حساب کامل نسبت به تحویل موارد فوق برابر مقررات اقدام‬ ‫خواهد شد‪ .‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فردوس‪ -‬مهدی حاتم بجستانی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1605‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫استقالل نیز در ترکیب اصلی ابی ها حضور داشت و‬ ‫اتفاقا موفق به گلزنی نیز شد‪ .‬حضور امین قاسمی‬ ‫نژاد نیز می تواند باعث افزایش تجربه خط حمله‬ ‫ابی ها شــود‪ .‬این بازیکن فصل گذشــته ‪ 11‬بار برای‬ ‫پدیــده موفــق به گلزنی شــد و ‪ 3‬بار نیــز پاس گل‬ ‫داد و به خوبی می تواند توان خط حمله استقالل‬ ‫یهــا‪ ،‬در مرکز‬ ‫را افزایــش دهــد؛ اما پســت مبهم اب ‬ ‫زمین است‪ .‬پس از جدایی ریگی‪ ،‬حاال مجیدی به‬ ‫مهدی پور بیشتر اعتماد می کند و در صورت عدم‬ ‫تمدید قرارداد فرشید اسماعیلی‪ ،‬رضاوند به همراه‬ ‫ســعید مهــری و زبیــر نیک نفــس دیگــر گزینه های‬ ‫اســتقالل در ایــن قســمت از زمیــن خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫نیک نفسهرچندهنوز به خوبیباهم تیمی هایش‬ ‫به هماهنگی نرسیده ولی بازی های خوب و موثر‬ ‫او در فوالد می تواند باعث شود مجیدی در همان‬ ‫گام نخســت به او اعتماد کرده و از این بازیکن در‬ ‫میانه میدان استفاده کند‪ .‬قدرت حمل توپ مهدی‬ ‫یســازی نیک نفس و توانایی این بازیکن‬ ‫پور و باز ‬ ‫در تعویــض جناحین‪ ،‬می تواند باعث شــکل گیری‬ ‫یک مکمل خوب در میانه میدان شود‪ .‬البته قدرت‬ ‫توپ گیــری رضاونــد نیز ممکن اســت باعث شــود‬ ‫مجیــدی تغییــر ایــده داده و بیشــتر روی کارهــای‬ ‫دفاعیتمرکز کند‪.‬بایددیددر تمریناتاستقاللچه‬ ‫خواهد گذشت و تصمیم نهایی فرهاد چه خواهد‬ ‫بود‪ .‬تقریبا حضور جعفر ســلمانی در سمت چپ‬ ‫باوجود عدم هماهنگی با ســایر بازیکنان‪ ،‬قطعی‬ ‫اســت‪ .‬ســلمانی مهره ای که فرهاد مجیدی روی او‬ ‫حساب ویژه ای بازکرده است‪ .‬او به خوبی می تواند‬ ‫به خط حمله اضافه شده و حتی به کارهای دفاعی‬ ‫نیز کمک کند‪ .‬بازیکنی که در صنعت نفت در همه‬ ‫پس ـت ها بــازی کــرده و حتی در دیــدار تیم ملی‬ ‫ایران مقابل سوریه نیز در نقش مدافع راست به‬ ‫میدان رفت‪ .‬در سمت راست نیز پس از ناکامی‬ ‫یهــا در جــذب صالــح حردانــی‪ ،‬وریــا غفوری‬ ‫اب ‬ ‫گزینه اصلی برای حضور در ترکیب است‪ .‬عارف‬ ‫اقاسی که این روزها در تمرینات استقالل حضور‬ ‫دارد‪ ،‬برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی با دانشگر‬ ‫رقابــت ســختی خواهــد داشــت‪ .‬ایــن بازیکن در‬ ‫فــوالد به همراه کولیبالی خــط دفاع قدرتمندی‬ ‫را تشــکیل داده بودنــد و خوزســتانی ها یکــی از‬ ‫بهتریــن خطــوط دفاعــی لیــگ بودنــد‪ .‬شــانس‬ ‫ایــن بازیکن برای بازی در کنار ســیاوش یزدانی و‬ ‫محمدحسین مرادمند که دو مدافع اصلی مجیدی‬ ‫برای بازی با الهالل محسوب می شوند‪ ،‬باال خواهد‬ ‫بود‪ .‬در درون دروازه نیز مجیدی به رشید مظاهری‬ ‫اعتماد بیشتری دارد‪ .‬نقطه قوت الهالل‪ ،‬روی سانتر‬ ‫از جناحین اســت و مظاهری در خروج از دروازه و‬ ‫جمع کردن توپ های ارسالی‪ ،‬عملکرد بهتری دارد و‬ ‫بــه همین دلیل مجیدی قصــد دارد از او در ترکیب‬ ‫تیمشاستفادهکند‪.‬‬ ‫را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۲۷۴۴‬و ‪ ۲۷۴۵‬مورخ ‪ 1400/6/7‬اقای فضل اله حبیبی نجف ابادی فرزند عباسعلی‬ ‫نسبت به سه دانگ و خانم ناهید خدادادئی فرزند صادق نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 176/65‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۲۱۱‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫‪ ۴‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/31 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1186036‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1607‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۲۷۵۵‬مورخ ‪ 1400/6/7‬خانم مهری حسناتی نجف ابادی فرزند علی محمد نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 130/05‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۴۰۸‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪ ۱۰‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی میباشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/31 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1185990‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون وماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1609‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۲۵۱۷‬و ‪ ۲۵۱۶‬مورخ ‪ 1400/5/21‬اقای سعادت دیانی نجف ابادی فرزند غالمرضا‬ ‫نسبت به دو دانگ مشاع و خانم مهین معینی نجف ابادی فرزند مصطفی نسبت به چهاردانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 204/24‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۱‬و ‪ ۵‬فرعی از‬ ‫‪ ۷۶۰‬اصلی واقع در قطعه ‪ 4‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مورد تقاضا را به موجب‬ ‫قولنامه عادی از مالک رسمی اطهر پورمحمدی خریداری نموده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/31 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1185981‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1611‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۲۵۹۹‬مورخ ‪ 1400/5/30‬اقای مهدی شریفی نجف ابادی فرزند فضل اله نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 22/72‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۱۲۲۳‬اصلی واقع‬ ‫در قطعه ‪ ۱۰‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی میباشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/31 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1185967‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1613‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫هافبــک جــوان تیــم ســپاهان در حــال اندوختــن‬ ‫تجربیاتــی گران بهــا از اردوی تیــم ملــی اســت‪ .‬یاســین‬ ‫ســلمانی‪ ،‬هافبک ‪ 19‬ساله تیم ســپاهان پس ازاینکه به‬ ‫دلیل شــیوع ویــروس کرونا و لغو جام جهانــی جوانان‪،‬‬ ‫یک شانس بزرگ را از دست داد‪ ،‬با دعوت به تیم ملی‬ ‫بزرگساالن در مسیر جدیدی قرار گرفت که نهایت ان‬ ‫می تواند به نقطه عطف دوران حرفه ای او در بهترین‬ ‫زمــان ممکن بیانجامد‪ .‬ســلمانی در حالی به تیم ملی‬ ‫دعوت شــد که با حضور ســتاره های سرشناس‪ ،‬ترافیک‬ ‫شدیدیرادر خطهافبکشاهدهستیم؛همینموضوع‬ ‫شانس بازی او را کاهش داده اما ‪ 4‬گل و ‪ 4‬پاس گل در‬ ‫فصل باشگاهی گذشته اماری بود که او به جای گذاشت‬ ‫تا هرلحظه امکان این که اسکوچیچ در شرایط حساس‬ ‫او را بــه میــدان بفرســتد وجــود داشــته باشــد‪ .‬او که در‬ ‫پست هافبک دفاعی میل زیادی به گلزنی و بازی سازی‬ ‫دارد در اندیشه تبدیل شدن به بازیکنی ملی در بهترین‬ ‫کیفیت ممکن است و به خوبی از شرایط خوبی که در‬ ‫اختیارش قرارگرفته مطلع است‪ .‬سلمانی چند روز پیش‬ ‫در مورد حضورش در اردو گفته بود‪ :‬امیدوارم در کنار این‬ ‫ستاره هاتجربهبیشتریبهدستبیاورمواعتمادبه نفسم‬ ‫باالتر برود‪ .‬از اقای اســکوچیچ بابت اعتمادش ممنون‬ ‫هســتم و از باشــگاه ســپاهان و اقای نویدکیا نیز تشکر‬ ‫می کنم‪ .‬این یک فرصت طالیی است تا هافبک جوان‬ ‫سپاهانی هااز ستاره هابیاموزدو رفته رفتهخودشتبدیل‬ ‫به ستاره ای شود که ارزویش را دارد‪.‬‬ ‫اولین خرید شهر‬ ‫خودرو در سکوت‬ ‫درواز هبــان فصــل گذشــته تیــم نســاجی بــا امضــای‬ ‫قــراردادی بــار دیگــر به شــهر خودرو پیوســت‪ .‬ســعید‬ ‫جاللی راددروازه بان‪ ۲۷‬سالهو یکمتر و‪ ۸۴‬سانتی متری‬ ‫کهبازیکناکادمیباشگاهپدیده(شهر خودرو)محسوب‬ ‫می شودو در فصول گذشتهدو نوبتاز اینتیمجداشده‪،‬‬ ‫بار دیگر به تیم مشــهدی بازگشت‪ .‬جاللی راد که فصل‬ ‫گذشــته و پس از اتمام خدمت ســربازی در فجرسپاسی‬ ‫به شــهر خودرو بازگشــت‪ ،‬نتوانســت به گلر شماره یک‬ ‫این تیم تبدیل شود و نیمکت نشین میالد فراهانی شد‪.‬‬ ‫بر همین اســاس و با توجه به پیشــنهادی که از باشــگاه‬ ‫نساجی داشــت‪ ،‬جاللی راد تصمیم به جدایی گرفت و‬ ‫راهیباشگاهقائم شهریشداماحاالپساز گذراندنیک‬ ‫نیم فصل در نســاجی بار دیگر این دروازه بان ‪ ۲۷‬ســاله‬ ‫تصمیمبازگشتبهمشهدرا گرفتهاست‪.‬او کهدر پدیده‬ ‫سابقه همکاری با محمدرضا مهاجری را داشت‪ ،‬با توجه‬ ‫بهدرخواستاینسرمربیتصمیمبهحضور دوبارهشهر‬ ‫خودرو گرفتو در اولینجلسهتمرینیبرایفصلجدید‬ ‫اینتیممشهدیحضور یافت‪.‬‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۲۵۲۱‬مورخ ‪ 1400/5/21‬خانم عفت امیری جالل ابادی فرزند عباسقلی نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 190/57‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۱۳‬فرعی از ‪۲۹‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه ‪ ۴‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی میباشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/31 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1185864‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1621‬اداره اوقاف و امور خیریه گناباد با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست‬ ‫مورخ ‪ 1400/05/05‬تقاضای صدور سند مالکیت المثنی ‪ ۲۱‬فنجان از کل ‪ ۲۹۰۷‬سهم اب قنات‬ ‫سموئی از ‪ - ۱۱۹‬اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی شهرستان گناباد که ذیل صفحه ‪ ۲۵۶‬دفتر ‪-۵‬‬ ‫قنوات گناباد به نام مرتضی کفایتی دلوئی به عنوان تصدی در وقف ثبت گردیده و در رهن و بازداشت‬ ‫نمی باشد و حسب اعالم مالک سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود گردیده را نموده است دفتر‬ ‫امالک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت مراتب در یک‬ ‫نوبت اگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند‬ ‫ظرف ده روز از تاریخ انتشار اگهی اعتراض خود را همراه با اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره‬ ‫ثبت محل ارائه تا مراتب صورتجلسه گردد‪ .‬چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در‬ ‫صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور‬ ‫سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/06/16 :‬سید ضیاءالدین مهدوی‬ ‫شهری‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد ‪117‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1622‬اداره اوقاف و امور خیریه گناباد با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی‬ ‫درخواست مورخه ‪ 1400/05/17‬تقاضای صدور سند مالکیت المثنی مجاری ‪ ۲‬فنجان اب از کل‬ ‫‪ ۲۵۶۵‬فنجان قنات دلوئی از پالک ‪ ۱۲۰‬اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی شهرستان گناباد که‬ ‫ذیل ثبت ‪ ۳‬دفتر ‪ ۳‬قنوات صفحه ‪ 133‬بنام عبدالعلی نوری دلوئی بتصدی در وقف صادر و تسلیم‬ ‫گردیده و در رهن و بازداشت نمی باشد و حسب اعالم مالک ‪/‬متقاضی سند مالکیت به علت‬ ‫فوت متصدی مفقود شده را نموده است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬در اجرای ماده‬ ‫‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت اگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام‬ ‫معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف ده روز از تاریخ انتشار اگهی اعتراض‬ ‫خود را همراه با اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورتجلسه‬ ‫گردد‪ .‬چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند‬ ‫مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به‬ ‫نام مالک خواهد نمود‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/06/16 :‬سید ضیاءالدین مهدوی شهری‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک گناباد ‪115‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری سیستم پژو تیپ پارس به رنگ سفید‬ ‫روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 586-13‬س ‪ 33‬به شماره موتور ‪12488009858‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAAN01CA79E818436‬مدل ‪ 1388‬به نام ابوالفضل‬ ‫نادری بنی فرزند ایت اله شماره شناسنامه ‪ 2363‬کدملی ‪ 1287069657‬صادره از‬ ‫اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز سواری پژو پارس ‪ PARSXU7CNG‬مدل ‪ 1399‬به شماره‬ ‫پالک ‪448-42‬م‪ 45‬به رنگ سفید به شماره موتور ‪124K1442835‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAAN21VE2LH270758‬به نام یوسف عطایی‬ ‫فرزند احمد کدملی ‪ 0880039957‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪119 .‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 16‬شهریور ماه ‪ 07 / 1400‬سپتامبر ‪ 29 / 2021‬محرم ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1157‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫هشدار درباره واکسن‬ ‫تقلبی«کویشیلد»‬ ‫ســازمان جهانــی بهداشــت نســبت بــه ورود واکســن تقلبــی‬ ‫کویشیلد در منطقه افریقا و جنوب شرق اسیا‪ ،‬هشدار بین المللی‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫صــادر کــرد‪ .‬بــه گــزارش ایســنا ســازمان غــذا و دارو اعالم کــرد‪ :‬بر‬ ‫یشــود‪ ،‬برای تهیه واکســن‬ ‫اســاس ایــن گزارش بــه مردم توصیه م ‬ ‫کرونــا اکیــدا از مراجعه به بازار ازاد خودداری کرده و به تبلیغات‬ ‫اغواکننــده برخــی افراد ســودجو در این زمینه توجــه نکنند‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر است تامین واکسن کرونا با جدیت در دستور کار وزارت‬ ‫بهداشت قرار دارد و اولویت های تزریق از سوی وزارت بهداشت‬ ‫اعالم و با ثبت مشخصات واکسن و افراد دریافت کننده واکسن‬ ‫باید در سامانه های وزارت بهداشت (تی تک‪ ،‬سیب و ‪ )...‬انجام‬ ‫یشــود؛ لــذا تهیه واکســن در خــارج از زنجیره وزارت بهداشــت‬ ‫م ‬ ‫علی رغم کالهبرداری‪ ،‬تهدیدی برای سالمت مردم است‪.‬‬ ‫روایتخبرنگاراسترالیایی‬ ‫از واقعیت کرونا در ووهان‬ ‫یــک خبرنگار اســترالیایی با انتشــار کتابی‬ ‫کــه به خاطــر ان جایزه هم گرفته اســت‪ ،‬ادعا‬ ‫می کندکهامریکابهتامینبودجهازمایشگاهی‬ ‫در ووهــان چین که به عنوان منشــا همه گیری‬ ‫کووید ‪ ۱۹-‬مظنون واقع شده‪ ،‬پرداخته است‪.‬‬ ‫این کتاب قرار اســت اواخر ماه جاری میالدی‬ ‫توسطانتشاراتهارپر کالینز منتشر شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا به نقــل از پایگاه ددالین‬ ‫شتــر در یک پــروژه‬ ‫نوشــت‪ :‬ایــن البراتــوار پی ‬ ‫سهــای دارای‬ ‫محرمانه بــرای شناســایی ویرو ‬ ‫پتانسیلهمه گیریدخیلبودهاست‪.‬‬ ‫شــری مارکســون‪ ،‬خبرنــگار مذکــور در این‬ ‫کتــاب بــا نــام «انچــه واقعــا در ووهــان رخ‬ ‫یهــا‪ ،‬توطئ ههــا و پژوهش‬ ‫داد‪ :‬ســرپوش گذار ‬ ‫یشــده»‪ ،‬انســتیتوی ویروس شناسی‬ ‫طبقه بند ‬ ‫ووهان و یک دانشــمند به نام «شــی ژنگلی»‬ ‫را به عنــوان تمرکــز اصلــی مطرح کرده اســت‪.‬‬ ‫ژنگلی که با لقب «زن خفاشی» (‪)Batwoman‬‬ ‫به خاطــر نمون هبــرداری از هــزاران خفــاش در‬ ‫غارهایی دوردســت مشهور شــده‪ ،‬در نسخه‬ ‫پــروژه ‪ Global Virome Project‬در چیــن بــا‬ ‫سهــای دارای‬ ‫ماموریت شناســایی همــه ویرو ‬ ‫پتانسیل همه گیری در سیاره‪ ،‬مشارکت داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫امــا ایــن البراتــوار چینــی تدابیــر امنیتی‬ ‫ضعیفــی داشــته و هیــچ نظارتــی از ســوی‬ ‫امریــکا روی ایــن پروژه صــورت نمی گرفت‪.‬‬ ‫بدتــر از ان مقا مهــای چینــی هــم اجازه به‬ ‫نظــارت یا همکاری بین المللی کمی دادند‪.‬‬ ‫این کتاب ادعا می کند که فعالیت های این‬ ‫البراتوار از انستیتوی ملی سالمت امریکا به‬ ‫همــراه بنیــاد ملی علم چیــن تامین بودجه‬ ‫می شده است‪.‬‬ ‫مارکسون در کتابش متذکر شد‪ :‬بنابراین‬ ‫نهــای‬ ‫البراتــواری کــه بــا مرگبارتریــن پاتوژ ‬ ‫(عامل بیماری) شــناخته شده برای بشریت‬ ‫یکــرد‪ ،‬عمــا همــکاری بــا جامعــه‬ ‫کار م ‬ ‫بین المللــی را قطــع کــرده بــود‪ .‬ژنگلی بعد‬ ‫از شــروع همه گیــری در پســتی در رســانه‬ ‫اجتماعــی «وی چــت» نوشــت کــه کوویــد‬ ‫تهــای‬ ‫‪« ۱۹‬مجــازات طبیعــت بــرای عاد ‬‫نامتمدن زندگی انســان ها اســت‪ .‬من‪ ،‬شی‬ ‫ژنگلی‪ ،‬از عمرم استفاده می کنم تا تضمین‬ ‫کنــم کــه ایــن هیــچ ارتباطــی بــا ازمایشــگاه‬ ‫مــا ندارد‪».‬ایــن کتاب در ادامــه ادعا می کند‪،‬‬ ‫ژنگلی مشــغول اجرای یک پژوهش «تشدید‬ ‫کارکــرد» (‪ )gain-of-function‬بــوده کــه در‬ ‫جریان ان تالش می شده ویروس ها عفونت و‬ ‫مرگباریبیشتریاغلببرایانسان هاپیداکنند‪.‬‬ ‫یکــه امریــکا پژوهش خــودش در حوزه‬ ‫درحال ‬ ‫تشدید کارکرد را در سال ‪ ۲۰۱۴‬متوقف کرد در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬مطالعات ان را از سر گرفت‪.‬‬ ‫دکتر انتونی فائوچی‪ ،‬مدیر انستیتوی ملی‬ ‫یهــای عفونــی امریــکا پذیرفته‬ ‫الــرژی و بیمار ‬ ‫اســت که امریکا به این البراتوار شــهر ووهان‬ ‫چیــن صدها هــزار دالر برای انجام تحقیقات‬ ‫داده است‪ .‬با این حال او این که این تحقیقات‬ ‫صــرف مطالعــات خطرناک «تشــدید کارکرد»‬ ‫با هدف دســتکاری یک بیماری بــرای افزایش‬ ‫بیماری زایــی (پاتوژنســیس)‪ ،‬قابلیت ســرایت‬ ‫یــا طیــف میزبــان شــده اند را رد کــرد‪ .‬چنیــن‬ ‫اصالحاتی به امید تولید واکسن ها و درمان ها‬ ‫صــورت می گیرند اما گونه های مرگبارتر ایجاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫چاپ سوم‬ ‫«از قیطریه تا اورنج کانتی»‬ ‫به بازار امد‬ ‫«از قیطریه تا اورنج کانتی» عنوان اخرین کتاب زنده یاد حمیدرضا صدر است که از سوی‬ ‫نشر چشمه منتشر شده و در مدت زمانی کوتاه به چاپ سوم رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارشایبنا؛چاپسوم کتاب«از قیطریهتااورنج کانتی»نوشتهزنده یادحمیدرضاصدر‬ ‫از سوی نشر چشمه روانه بازار کتاب شد‪ .‬این کتاب روایتی خودنوشت از زندگی این منتقد‬ ‫سینما و کارشناس فوتبال از روزهای دست وپنجه نرم کردن با بیماری سرطان است‪ .‬در بخشی‬ ‫از کتاب می خوانیم‪« :‬همه چیز با سرفه ای حین خواب شروع شد‪ .‬مگر نه این که بسیاری از‬ ‫چیزهای مهم حین خواب شــروع شــده اند؟ مگر نه این که رخدادهای بزرگ معموال از دل‬ ‫کوچک ترینوقایعبرامده اند؟مگر نهاین کهپیشامدهایبدبی خبر ِدر خانهرا کوبیده اند؟»‬ ‫در پشت جلد کتاب امده است‪« :‬چشم در چشم بیماری‪ ،‬زمان و مرگ‪ .‬اخرین کتاب‬ ‫حمیدرضاصدر کهوصیت کردهبودبعدرفتنشمنتشر شود‪،‬روایتیاستبی وقفهو پرشتاب‬ ‫از جنگیدن با بیماری‪ ،‬هراس ها و امیدها و البته تصویر مردی که سرخوشانه به زندگی اری‬ ‫می گوید؛ حتی در سخت ترین و نزدیک ترین لحظه ها به مرگ‪ .‬از قیطریه تا اورنج کانتی‬ ‫مملــو از کلماتــی اســت که تاریخ وجود یک ذهن شــگفت را روایت می کننــد؛ ذهن مردی‬ ‫که می خندد‪ ».‬حمیدرضا صدر؛ نویســنده‪ ،‬منتقد ســینما و کارشناس فوتبال در برنامه های‬ ‫صداوسیما‪ 30 ،‬فروردین سال ‪ 1335‬در مشهد به دنیا امد‪ .‬وی پس از اخذ مدرک کارشناسی‬ ‫ارشــد در رشــته شهرســازی از دانشکده هنرهای زیبا‪ ،‬دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل به‬ ‫انگلستان رفت و مدرک دکتری خود را از دانشگاه لیدز دریافت کرد‪ .‬صدر صبح روز ‪ 25‬تیرماه‬ ‫سال‪ 1400‬بر اثر ابتال به سرطان درگذشت‪.‬‬ ‫صدر نوشتن«از قیطریهتااورنج کانتی»رابعداز مطلع شدناز ابتالیشبهبیماریسرطان‬ ‫اغاز کرد و پس از اتمام ان‪ ،‬وصیت کرد که این کتاب‪ ،‬پس از درگذشتش منتشر شود‪ .‬چاپ‬ ‫سوم کتاب «از قیطریه تا اورنج کانتی» نوشته حمیدرضا صدر‪ ،‬در ‪ 336‬صفحه‪ ،‬به قیمت‪98‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬در قطع رقعی و جلد شومیز‪ ،‬از سوی نشر چشمه به بازار کتاب رسید‪.‬‬ ‫کارگردان«قبلهعالم»‪:‬‬ ‫این سریال را من نساختم‬ ‫گزارش‬ ‫فصلگاوبانکیرسیدهاست‬ ‫اواز مستانهمرال هابهقیمتجان‬ ‫نعره مســتانه مرال در جنگل های هیرکانی‬ ‫همزمان با واپسین روزهای فصل تابستان برای‬ ‫یافتن جفت مناسب که سکوت زیستگاه های‬ ‫پوشیده از مه را در سلسله جبال البرز می شکند‪،‬‬ ‫اغازگر فصل گاو بانکی است که گاهی سردادن‬ ‫اینفریادبهقیمتجانان هاتماممی شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬در گــذر از پیچ وخم های‬ ‫جنگ لهــای هیرکانــی در محــدوده روســتای‬ ‫گردشگریجهان نمااستان گلستان‪،‬فریادمبهم‬ ‫و ممتــدی به گوش می رســد که تــاش ما برای‬ ‫پیداکردنمنشاانبی نتیجهاست‪.‬‬ ‫هوای مه الود منطقه اجازه تماشــای روســتا‬ ‫را از دوردســت نمی دهد‪ ،‬برای صرف چاشــت‬ ‫و خوردن چای اتشی به سراغ جمع اوری هیزم‬ ‫می رویم که ناگهــان ان صدای گنگ و ناله گون‬ ‫این بار رساتر از قبل در اعماق جنگل به گوش‬ ‫کبــار ایــن صدای‬ ‫می رســد و هرچنــد دقیقه ی ‬ ‫مبهم تکرار می شود‪ .‬در ابتدا واهمه ی این صدا‬ ‫سرتاپای ما را فرامی گیرد اما با پرتکرار شدن این‬ ‫صدا‪ ،‬نگرانی از احتمال روبه روشدن با حیوانی‬ ‫زخمی خانواده س ـه نفره ما به خصــوص کودک‬ ‫خردسالمارانگرانمی کند‪.‬‬ ‫چنــد دقیقه که ســرگرم درس ـت کردن چای‬ ‫یشــویم انگار دیگر خبری از ان صدا نیســت‬ ‫م ‬ ‫گویازخمحیوانبهبودیافتهیااز شدتدردتلف‬ ‫شده است‪ .‬در این حین چند مرد با لباس های‬ ‫ســازمانی ســبزرنگ از دور بــه محــل اتــراق مــا‬ ‫نزدیک می شوند‪ ،‬با هم خوش و بشی می کنیم‬ ‫و ان ها در پرس وجو از ما به دنبال نشانه ای از‬ ‫لوازم و ابزار شکار هستند‪ .‬محیط بان هستند و‬ ‫می خواهند مطمئن شــوند که اســلحه شکاری‬ ‫داریمیاخیر‪.‬‬ ‫گپخودمانی مانبامحیط بانانتمامنشده‬ ‫بــود کــه دوباره همان صدا به گوشــمان رســید‬ ‫ایــن بــار از فاصله ای دورتر‪ .‬کودک خردســالم از‬ ‫محیط بانانعلتصداراپرسید کهیکیاز انها‬ ‫گفت‪:‬بانگمرالاست‪.‬‬ ‫ســید حســن محمــودی توضیــح داد کــه‬ ‫صدایــی کــه در ایــن چنــد ســاعت بــه گــوش‬ ‫مــا خــورد‪ ،‬نعــره و بانــگ مســتی مرا لهــای نر‬ ‫جنگل های جهان نماســت‪ .‬وی گفت‪ :‬از اوایل‬ ‫شهریورماهفصلجفت گیریمرال هااغازمی شود‬ ‫و مرال های نر برای جلب توجه مرال های ماده‬ ‫وتعیینقلمرونعره هایممتدیمی زنند‪.‬فصل‬ ‫جفت گیریمرالتااواخر مهرماهادامهدارد‪.‬‬ ‫طبــان ادامــه داد‪ :‬در اوایــل دوره‬ ‫ایــن محی ‬ ‫جفت گیریبهطور معمولمرالدر ابتدایشب‬ ‫و قبلاز روشنشدنهوانعرهمی کشدو به مرور‬ ‫نعــره و بانــگ مرا لهــا در طــول روز ادامه پیدا‬ ‫می کند‪ .‬اوج مستی و رقابت مرال ها در چند روز‬ ‫اخر فصلتابستانوچندروز ابتداییپاییز است‬ ‫که طنین بانگ مرال در جنگل های میان بند (از‬ ‫نظر ارتفاعیمتوسط)بهاوجمی رسد‪.‬‬ ‫طبــان قدیمی گفــت‪ :‬در روزهای‬ ‫این محی ‬ ‫پایانیفصلجفت گیری(اواسطمهرماه)دوباره‬ ‫نعــره و بانــگ مرال ها به شــبانگاهان محدود‬ ‫می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در این یک ماه که مرال های‬ ‫جنگل های هیرکانــی در فکر ایجاد حر مســرا و‬ ‫جفت گیری و تنازع بقا هســتند محیط بانان با‬ ‫استقرار کومه هایدر زیستگاه هایاینپستاندار‬ ‫به مراقبت شــبانه روزی از این گونه باارزش می‬ ‫پردارند‪ .‬محمودی یاداور شــد‪ :‬این کومه ها که‬ ‫بــه طــور معمــول بــا سرشــاخه های درختــان و‬ ‫شاخ وبرگ درختان احداث و استتار می شوند را‬ ‫در اصطالحچادر گاوبانگیمی گویند‪.‬ویادامه‬ ‫داد‪:‬در مدت زمانگاوبانگیسطحهورمون های‬ ‫جنســی مرا لهــای نــر افزایــش می یابــد و میل‬ ‫بــه جفت گیــری در مرال های نر و مــاده به اوج‬ ‫می رســد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬در فصــل گاوبانگــی‬ ‫مرال های نر‪ ،‬بیشتر به فکر تشکیل حرمسرای‬ ‫بزرگ تر و گرداوریمادهمرال هایمتعددهستند‬ ‫و به همین دلیل در برابر وقاع پیرامونی مانند‬ ‫حضور شــکارچیان حساســیت کمتــری دارند و‬ ‫زودتر از انچه تصور می شود مورد اصابت گلوله‬ ‫شکارچیانقرارمی گیرند‪.‬‬ ‫طبــان گلســتانی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫ایــن محی ‬ ‫چادرهایگاوبانگیدر‪۲‬نقطهبنامی شوند‪،‬یک‬ ‫سری از چادرهای گاوبانگی در راس ارتفاعات و‬ ‫پرتگاه های مرتفع مسلط به پهنه های جنگلی‬ ‫مستقر می شوند که از ان بیشتر برای سرشماری‬ ‫و ثبت صدای مرال و شمارش این گونه استفاده‬ ‫می شودبهطوریکهمحیط بانانباثبتصدای‬ ‫مــرال و نقاطــی که صــدا از ان مناطق به گوش‬ ‫می رسدبراوردیحدودیاز جمعیتمرال هابه‬ ‫دستمی اورندو اگر احیاناصدایتیریبهگوش‬ ‫برسد به سایر محیط بانان اطالع می دهند‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬نوع دیگر چادرها در کنار چشمه های‬ ‫شــور (ت ـل او) و دش ـت های وســیع (اولنــگ) در‬ ‫یشــود که در این‬ ‫دل جنگل های منطقه برپا م ‬ ‫چادرها محیط بانان هر لحظه امکان مواجه با‬ ‫شکارچیانغیرمجازرادارند‪.‬‬ ‫محمودی ادامه داد‪ :‬بنا به تجربه سال های‬ ‫خدمــت متوجــه شــده ام کــه مرا لهــا به ویــژه‬ ‫مرال هاینر در فصل گاوبانگیمیلبهنوشیدن‬ ‫بشــور جنگل‬ ‫اب از چشم هســارهای تلــخ یا ل ‬ ‫دارند‪.‬غرقصحبت هایاینمحیط بانهستم‬ ‫کــه ناگهان صــدای تیــری ارامش محیط بانان و‬ ‫جنگلرابهممی ریزد‪.‬تیمسهنفرهمحیط بانان‬ ‫سر اسیمهوعجوالنهمهیایحرکتمی شوند‪.‬‬ ‫سیدحســن قبــل از رفتــن خطــاب بــه مــا‬ ‫می گویــد‪ :‬حــدود یــک مــاه یــا ‪ ۴۰‬شــبانه روز‬ ‫در تالش هســتیم تــا این گونه های ارزشــمند را‬ ‫حفاظت کنیماماتوانما کافینیست‪.‬وسعت‬ ‫خـــبر‬ ‫تحقق شعار " تولید ‪ ،‬پشتیبانی ها ومانع زدایی ها" با مصرف بهینه برق‬ ‫اگهی تجدید مناقصه شماره ‪400/313‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای (روش فشرده‪ .‬همراه با ارزیابی کیفی)‬ ‫شرکت برق منطقه ای شــرکت برق منطقه ای سمنان در نظر دارد نسبت به واگذاری عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط و پستهای انتقال‬ ‫سمنان‬ ‫و فوق توزیع ســال ‪ 1401-1400‬با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد ) و با شماره مناقصه‬ ‫‪ 2000001049000010‬به صورت الکترونیکی اقدام نماید ‪.‬‬ ‫برگزاریمناقصهصرفاازطریقسامانهالکترونیکیدولتبودهوکلیهمراحلفرایندمناقصهشاملپرداختتضمینشرکتدرفرایندارجاعکار(ودیعه)‪،‬‬ ‫ارسالپیشنهادقیمت‪،‬بازگشاییپاکتها‪،‬اعالمبرنده‪،‬واریزوجهسپردهمناقصهازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)بهادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست درصورت عدم عضویت در سامانه مذکور‪ ،‬مراحل‬ ‫ثبت نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/6/9‬تا ساعت ‪ 15:30‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/6/16‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت ‪ :‬ساعت ‪ 15.30‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/6/30‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتهای ارزیابی کیفی ‪ :‬ساعت ‪ 11‬صبح روز شنبه مورخ ‪1400/6/31‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص مناقصه‪ :‬سمنان‪-‬بلوار قدس ‪ -‬شرکت برق منطقه ای‬ ‫سمنان ‪ -‬امور تدارکات و قراردادها ‪ -‬تلفن ‪023-31102385‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز سامانه‪1456- :‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام خدمت‬ ‫براورد‬ ‫سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫‪1‬‬ ‫عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط و پستهای انتقال‬ ‫وفوق توزیع سال ‪1401-1400‬‬ ‫‪ 114.536.196.833‬ریال‬ ‫‪ 5.726.809.841‬ریال‬ ‫شرکت برق منطقه ای سمنان‬ ‫جنگل با تعداد محیط بانان همخوانــی ندارد‬ ‫و برای حفاظت از طبیعت نیاز به مشارکت و‬ ‫همراهی همگانی داریم‪ .‬محیط بانان در حال‬ ‫دور شدن از ما هستند که صدای تیر دوم هم به‬ ‫گوش می رسد و پس از ان سرعت محیط بانان‬ ‫برای رسیدن به منشا صدا بیشتر شده تا حدی‬ ‫کــه در چندصدمتــری ما در انبوهــی از مه محو‬ ‫می شوند‪ .‬جنگل های بیکران گلستان سرشار از‬ ‫ثروت های ارزشــمندی اســت که بــرای صیانت‬ ‫و پاســداری از انها راهی جز همگانی شــدن امر‬ ‫حفاظت از حیات وحش وجود ندارد‪ .‬با اندک‬ ‫ابــی کــه در کتــری زغــال انــدود مــا باقی مانده‬ ‫اتش را خاموش می کنیم و به امید شنیدن نعره‬ ‫مرالی دیگر به مســیرمان ادامه می دهیم‪.‬مرال‬ ‫یــا گــوزن قرمــز یکــی از نمادهای تنوع زیســتی‬ ‫جنگ لهــای هیرکانــی و از گون ههــای حمایــت‬ ‫شده در زیستگاه های استان گلستان است که از‬ ‫جنگل هایبندرگز و نوکندهدرغربتاپارکملی‬ ‫گلستان در شرق مشاهده می شود‪ .‬ایجاد جاده‬ ‫برایترددو اسکانجوامعمحلی‪،‬تغییر کاربری‬ ‫و چــرای دام در محــدوده جنگل های هیرکانی‬ ‫و از همــه مه متــر حضور شــکارچیان غیرمجاز‬ ‫در زیســتگاه این گونه شاخص از جمله عوامل‬ ‫تاثیرگذار در کاهش جمعیت مرال قرمز است‪.‬‬ ‫مرال نر بیشتر در بلندی و روی تخته سنگی به‬ ‫ســردادن بانــگ اقدام می کنــد و در این هنگام‬ ‫برخی از شکارچیان غیرمجاز با رصد و رهگیری‬ ‫ایــن صداهــا بــه جانــور نزدیــک و ان را شــکار‬ ‫می کنند‪ .‬در این میان برخی شکارچیان با تقلید‬ ‫بانگ این حیوان به وسیله دمیدن در لوله های‬ ‫پالستیکیوشاخگوزن هایافتاده‪،‬باعثجذب‬ ‫مرال هاشدهوبی رحمانهانهاراسالخیمی کنند‪.‬‬ ‫م الف‪1186567 :‬‬ ‫«خطافق»بهروایت کیارستمی‬ ‫فرنود و یعقوب زاده‬ ‫این روزها گالری مژده میزبان نمایشــگاه‬ ‫«هستم‪ ،‬انچه می بینم» است که دیده های‬ ‫هنرمنــد عــکاس را به عنــوان یــک اصالــت‬ ‫وجــودی زیــر ذره بین برده اســت‪.‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬در این نمایشگاه ‪ ۳۷‬اثر از عکاسان‬ ‫ایرانی به نمایش درامده اســت‪ .‬عکاســانی‬ ‫از چنــد نســل مختلــف بــا تجــارب‪ ،‬نــگاه و‬ ‫سابقه های متفاوت نسبت به دنیا و مسائل‬ ‫پیرامــون خود؛ هر کدام از ان ها جهان بینی‬ ‫خاص خود را با ثبت لحظات توسط دوربین عکاسی به نمایش گذاشته اند‪ .‬هنگام ورود به‬ ‫نگارخانه اولین دیواری که خودنمایی می کند دیوار روبه روی در ورودی اســت‪ .‬هفت اثر‬ ‫سیاه وسفید بر روی دیوار با سوژه های اجتماعی و فیگوراتیو مانند پرتره لیلی متین دفتری‬ ‫اثر احمد عالی به مخاطب خوش امد می گویند و حس نوستالژی می افرینند‪ .‬در کنار بیانیه‬ ‫نمایشگاه که بر روی دیوار زرشکی رنگ گالری نصب است اثر مریم زندی روی بوم چشم‬ ‫ینــوازد‪ ،‬عکســی طبیعت گرایانــه کــه بنا به تجربه زیســته مخاطــب می تواند معناهای‬ ‫را م ‬ ‫متفاوت خلق کند با فضای خالی سفید بسیار که لحظه ناب پرواز انبوه پرندگان از درختی‬ ‫خوش رنگ را ثبت کرده است‪ .‬سوژه های اثار نمایشگاه متنوع اند اما با چیدمانی فکر شده‪،‬‬ ‫ســوژه های مشــابه در کنــار یکدیگــر قــرار گرفته اند و دیــوار را به قســمت های کوچک تر با‬ ‫مفاهیم همگن تقسیم می کنند که هر چیدمان به خوبی شما را با خود به دنیایی متفاوت‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫حامد محمدی کارگردان «قبله عالم» نسبت به اصالحیه های سریال قبله عالم واکنش‬ ‫نشاندادو در یادداشتینوشت‪«:‬هم وطنانصبورم‪،‬دوستداشتیمبااینوضعیتپیچیده‬ ‫جهان و پیچیده تر و تلخ تر کشور عزیزمان که هر روز خبر از دست دادن ناگهانی عزیزانمان‬ ‫رامی شنویم‪،‬با کمیلبخندبهخانه هایتانبیاییماماعده اینهادناشناختهو همیشهدلسوز‪،‬‬ ‫حتی دوست ندارند مردم در این شرایط هم برای لحظه ای کوتاه بخندند‪.‬‬ ‫تالش کردیم با مذاکره‪ ،‬گفتگو‪ ،‬تعامل و دوری از رسانه ای شدن اتفاقات پیش امده‪ ،‬این‬ ‫سوء تفاهم ها حل شود یا این اثر تا اطالع ثانوی منتشر نشود اما زورمان به حق طبیعی‬ ‫خودمان و شما نرسید‪ .‬شما که غریبه نیستید‪ ،‬اصالحیه قسمت های پخش شده و پخش‬ ‫نشده به استناد برگه های ممهور و مستند (قابل ارایه به مردم عزیز ایران در هرکجای جهان)‬ ‫ان قدر زیاد است که متاسفانه انچه از این سریال در رسانه محترم فیلیمو پخش شده و پخش‬ ‫نشده اثر ساخته شده توسط من و تیم همراه و درجه یک سازنده این اثر نیست و برای‬ ‫احترام به مخاطبان‪ ،‬چنانچه بعدتر این سریال به خانه های شما بیاید‪ ،‬بدون تیتراژ ابتدایی‬ ‫و انتهایی پخشخواهد شد‪».‬‬ ‫در خالصهداستانسریال«قبلهعالم»امدهاست‪«:‬ناصرالدین شاهملقببهقبلهعالمدر‬ ‫ارزوی دست یافتن به اکسیر اب حیات است‪ .‬اکسیر توسط طبیب مخصوص تهیه می شود‪،‬‬ ‫امابانوشیدنانحوادثیپدیدمی اید کهدست مایهسریال کمدی‪-‬فانتزیقبلهعالماست‪».‬‬ ‫حامد محمدی ساخت فیلم های چپ راست‪ ،‬چهار انگشت‪ ،‬اکسیدان و فرشته ها با هم‬ ‫می ایند را در کارنامه دارد‪ .‬او در اولین تجربه حضور در شبکه نمایش خانگی کارگردانی و‬ ‫نویسندگی«قبلهعالم»رابرعهدهداشت‪.‬‬ ‫مخالفتمصری هابابازیگر‬ ‫سریال«سیدهزینب»‬ ‫مصری ها با هشــتگ «نه به ســریال ســیده زینب»‬ ‫مخالفت خود را با بازیگر نقش اول این سریال اعالم‬ ‫کردند‪ ،‬چرا که ایفاگر این نقش یک رقاصه است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬کاربران مصری در فضای مجازی‬ ‫با هشــتگ های ‪#‬ال ‪-‬لمسلسل ‪-‬الســیده ‪-‬زینب و ‪#‬ال‬ ‫البیــت ‪-‬خــط ‪-‬احمر مخالفت خود را با این ســریال‬‫اعالم کردند‪ .‬چرا که بازیگر نقش حضرت زینب (س)‪،‬‬ ‫رقاصه ای به نام «دینا» قرار است نقش حضرت زینب‬ ‫را بازی کند‪ .‬او ‪ ۵۷‬ســاله و متولد ایتالیاســت و تا کنون‬ ‫‪ ۳‬بار ازدواج کرده است‪ .‬پس از انتشار تصاویر محجبه دینا‪ ،‬برخی شایعه بازنشستگی او از‬ ‫رقاصی را مطرح کردند اما او با انتشار یک ویدئو‪ ،‬ان را رد کرد‪.‬‬ ‫تصاویــر محجبــه این بازیگر در نقش «ســیده زینب»‪ ،‬کاربــران را به واکنش واداشــت و‬ ‫حتی از شیخ االزهر خواستند به این موضوع ورود کند‪ .‬یکی از کاربران شبکه های اجتماعی‬ ‫نوشت‪ :‬حضور خانم رقاص در سریال جدید «السیده زینب» با هر معیاری که در نظر بگیریم‬ ‫یک فاجعه است و نهایت بی ادبی و توهین به ال بیت رسول اهلل (ص) به شمار می رود‪.‬‬ ‫یــک رقــاص نقــش نوه پیامبر اســام (ص) را بازی می کند‪ ،‬الزم اســت که االزهر ب هســرعت‬ ‫دراین خصوص دخالت کرده و جلوی ادامه فیلم برداری این سریال را بگیرد‪.‬‬ ‫پساز باالگرفتناعتراض هانسبتبهبازی کردنیکرقاصدر نقش«السیدهزینب»‪،‬دینا‬ ‫در فیسبوکش نوشت‪ :‬سریال «السیده زینب» یک سریال اجتماعی است و نه دینی؛ و منظور‬ ‫از «السیده زینب» در این سریال حضرت زینب دختر امام علی(ع) و نوه پیامبر(ص) نیست و‬ ‫فقط چون داستان های این سریال در منطقه زینبیه در قاهره رخ می دهد‪ ،‬اسم ان را السیده‬ ‫زینب گذاشته اند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬من هم به عنوان یک بازیگر‪ ،‬نقش خانم محجبه ای به اسم‬ ‫«زینب» را در این سریال بازی می کنم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1908

روزنامه رویداد امروز 1908

شماره : 1908
تاریخ : 1403/03/10
روزنامه رویداد امروز 1907

روزنامه رویداد امروز 1907

شماره : 1907
تاریخ : 1403/03/09
روزنامه رویداد امروز 1906

روزنامه رویداد امروز 1906

شماره : 1906
تاریخ : 1403/03/08
روزنامه رویداد امروز 1905

روزنامه رویداد امروز 1905

شماره : 1905
تاریخ : 1403/03/07
روزنامه رویداد امروز 1904

روزنامه رویداد امروز 1904

شماره : 1904
تاریخ : 1403/03/06
روزنامه رویداد امروز 1903

روزنامه رویداد امروز 1903

شماره : 1903
تاریخ : 1403/03/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!