روزنامه رویداد امروز شماره 1156 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1156

روزنامه رویداد امروز شماره 1156

روزنامه رویداد امروز شماره 1156

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫تجربهافغانستانپیش‬ ‫روی همه است‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 15‬شهریور ماه‪1400‬‬ ‫‪ 06‬سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 28‬محرم ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1156‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫بوشهر‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫‪02‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫جاخالیبانک هابهمسکنملی‬ ‫تنها ‪ 15‬هزار واحد به مرحله قرارداد رسیده است‬ ‫رویدا د بوشهر‬ ‫ورزش‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 15‬شهریور ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1156‬‬ ‫رویاد دبوشهر‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫میشود‬ ‫اقتصاد کشور‬ ‫قصهپرغصهبدهی‬ ‫‪ 14‬میلیاردیتراکتور‬ ‫‪03‬‬ ‫اغاز فاز سوم کارازمایی بالینی‬ ‫واکسن رازی کووپارس‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫گاز پارس جنوبی‬ ‫یشگاه دهم مجتمع‬ ‫پاال‬ ‫در مسیر توسعه‬ ‫جنوبی تولید‬ ‫صورت گرفتــه در طول‬ ‫کشور در پارس‬ ‫دشــوار‬ ‫ـدازی بــوده کــه‬ ‫گاز مصرفی‬ ‫مــدت راهانـ‬ ‫کمپرســورهای ســرما ســاز‬ ‫‪ ۷۰‬درصد‬ ‫هــای بهرهبــردار‬ ‫توســط تیم‬ ‫در واحــد ‪147‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ـن داخلــی انجام‬ ‫و ‪BOG‬‬ ‫و متخصصیـ‬ ‫پتروشیمی ایران در‬ ‫هــم مجتمــع گاز‬ ‫پاالیشــگاه د‬ ‫است‪ .‬وی ضمن تاکید‬ ‫فعال صنعت‬ ‫کشتیسازی‬ ‫‪ ۱۹‬طرح‬ ‫پذیرفته‬ ‫ـی راهاندازی شــد‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫پارس جنوبـ‬ ‫کمپرسورهای مذکور‬ ‫مستقر است‬ ‫اسکندری‬ ‫عسلویه‬ ‫پتروشــیمی هــم‬ ‫بر اهمیت‬ ‫بوشهر به شهرک‬ ‫ســئول راهانــدازی‬ ‫ـر نفــت در امــور‬ ‫اســکندری م‬ ‫صادرات ال پی جی‬ ‫معــاون وزیـ‬ ‫پتروشــیمی ایــران‬ ‫در تولید و‬ ‫ـرداری مجموعــه‬ ‫ـرح فعــال صنعــت‬ ‫خصصی نیاز دارد‬ ‫پروپان و بوتان به‬ ‫و بهرهبـ‬ ‫گفــت‪ ۱۹ :‬طـ‬ ‫عملیاتی خود‪ ،‬وارد‬ ‫اینکه کاهش دمــای‬ ‫درصــد تولیــدات‬ ‫افسایت پاالیشگاه‬ ‫ت‬ ‫در نخستین سفر‬ ‫ــتقر اســت و ‪۵۰‬‬ ‫این بــا بیان‬ ‫جهت ذخیرهسازی‬ ‫واحدهای‬ ‫وزیر نفت‬ ‫در عســلویه مس‬ ‫اهمیــت راهانــدازی‬ ‫شدن بر مزار شهدای‬ ‫ـع فلــزی ســازمان‬ ‫جنوبی اســت‪ .‬بهزاد‬ ‫درجه سانتیگراد‬ ‫ضمــن اشــاره به‬ ‫رئیــس اداره صنایـ‬ ‫و ‪ -41‬و ‪-7‬‬ ‫شد و پس از حاضر‬ ‫وابســته به پارس‬ ‫پروپان و تزریق مجدد‬ ‫دهــم‬ ‫رســول گورکــی‪،‬‬ ‫مشــعل ســوزی‬ ‫این صنعت‬ ‫عسلویه‬ ‫پتروشیمی مستقر‬ ‫بوشهر اظهار داشت‪:‬‬ ‫نفت در منطقه‬ ‫میعان بخارات مخازن‬ ‫در جلوگیــری از‬ ‫طرحهای گازی و‬ ‫وزیر‬ ‫و تجارت اســتان‬ ‫حضور‬ ‫کمپرســورها‬ ‫کمپرسورها است‬ ‫راهاندازی و‬ ‫محمدی در نشست با‬ ‫گمنام عسلویه‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫مدیران مربوطه‬ ‫ازجمله وظایف این‬ ‫ـزود‪ :‬عملیات پیــش‬ ‫توسطمدیراناستان‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬سهم‬ ‫نشستی با حضور‬ ‫انرژی پارس برگزار‬ ‫‪ BOG‬به مخزن‬ ‫ـدار افـ‬ ‫پیگیریهایمستمری‬ ‫جی بهعنوان یکی‬ ‫در عسلویه را در‬ ‫ویژه اقتصادی‬ ‫تولیــد پایـ کمپرســورهای سرماســاز و‬ ‫در اینزمینه‬ ‫نیازهای بازار و هدایت‬ ‫پارس بررسی کرد‪.‬‬ ‫میلیون تنی کنونی‬ ‫ـان داشت‪ :‬ال پی‬ ‫ویژه اقتصادی انرژی‬ ‫و خاطرنشـ‬ ‫پارس از ظرفیت ‪۹۰‬‬ ‫حمایت و توسعه‬ ‫و راهانــدازی‬ ‫پاالیشگاه دهم و مجتمع‬ ‫ـرح صــورت گرفتــه‬ ‫در منطقه‬ ‫منطقه ویژه‬ ‫روزه بــه منطقــه‬ ‫و کشور برای‬ ‫وی‬ ‫که‬ ‫ـت‬ ‫است‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫محصوالت اصلی‬ ‫ا‬ ‫شده‬ ‫تن‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫ــکاری پیمانــکار‬ ‫ـیمی ‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫در پایــان ســفر ‪2‬‬ ‫سازندگان داخلی انجام‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ایــن‬ ‫ـعل ســوزی از‬ ‫بــا هم‬ ‫تولید صنعت پتروشـ‬ ‫وزیــر نفــت‬ ‫انها به سمت‬ ‫مهم تاسیســات‬ ‫جنوبــی اســت‪ .‬وی‬ ‫واحد کشتیسازی با‬ ‫بیان اینکه خوراک‬ ‫شـ‬ ‫اشــاره بــه نقش‬ ‫بدینوســیله از هــدر رفــت و م جلوگیری گاز پــارس‬ ‫صادراتی است‪ .‬وی با‬ ‫بوشهر اکنون‪۲۲‬‬ ‫اندازی کمپرســورهای‬ ‫ــارس جنوبــی با‬ ‫بیان کرد‪ :‬در استان‬ ‫مصرفــی و خــوراک‬ ‫عمده ان‬ ‫محصــول پروپــان‬ ‫از پاالیشگاههای‬ ‫پ‬ ‫محصول پــس از راه‬ ‫نفر فعال است‪.‬‬ ‫مستقر در عسلویه‬ ‫‪ 12‬تــن بر ســاعت‬ ‫ـی در تامیــن گاز‬ ‫مستقیم سههزار و‪۶۵۰‬‬ ‫ادامــه نــوع‬ ‫بهصورت ســرد و‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫های‬ ‫جنو‬ ‫پتروشیمی‬ ‫ـارس‬ ‫اظهار‬ ‫اســکندری در‬ ‫قابلیت صادرات‬ ‫با دریــا و بهطور‬ ‫نیز از مجتمعهای‬ ‫پـ‬ ‫اشتغال‬ ‫ـات پاییندست‬ ‫عملامــده اســت‪.‬‬ ‫داد‪ :‬صنایــع مرتبــط‬ ‫واحــد ‪147‬‬ ‫صنعتپتروشیمی‬ ‫شــیمی و تاسیسـ‬ ‫یــات ‪ TuninG‬و‬ ‫به‬ ‫صنایع پترو‬ ‫گورکــی ادامــه‬ ‫گاز و یوتیلیتی‬ ‫اتمسفر را دارا است‪.‬‬ ‫ـارس جنوبــی در‬ ‫راهبردهای توسعه‬ ‫فــزود‪ :‬از مجموع‬ ‫ــرد‪ :‬انجــام عمل‬ ‫شــگاه فازهــای پـ‬ ‫های تحتفشار‬ ‫تامین میشــود‪ ،‬ا‬ ‫بهعنوان یکی از‬ ‫خاطرنشــان ک‬ ‫داشــت‪ :‬از پاالی‬ ‫مبین و دماوند‬ ‫خاص شناورســازی‬ ‫ازجمله فعالیت‬ ‫گاز تولیدوبهشبکه‬ ‫عنوانکرد‪:‬باوجود‬ ‫منطقه عسلویه‬ ‫پارامترهای کنترلی‬ ‫میلیونمترمکعب‬ ‫پتروشیمی مستقر در‬ ‫قلمدادمیشود‪.‬گورکی‬ ‫تنظیم‬ ‫شبانهروز ‪700‬‬ ‫‪ ۲۴‬مجتمع‬ ‫ـود‪ .‬جواد اوجی با‬ ‫استانبوشهر‬ ‫تخصصیو دانشفنی‬ ‫طبیعی کار میکنند‪.‬‬ ‫کشور منتقل میشـ‬ ‫اساس خوراک گاز‬ ‫الزمازجملهتوان‬ ‫سراســری گاز‬ ‫‪ ۶‬مجتمع بر‬ ‫زیرساختهای‬ ‫صــاد و درامدهای‬ ‫تجهیزات و ماشیناالت‬ ‫ـه وقتی صحبت‬ ‫ـارس جنوبی در اقت‬ ‫ـت بــا بیــان اینکـ‬ ‫انسانی متخصص‪،‬‬ ‫معــاون وزیــر نفـ‬ ‫بیــان اینکه پـ‬ ‫دارد تصریح کرد‪:‬‬ ‫الزم‪ ،‬نیروی‬ ‫تجهیزاتپیشرفته‬ ‫شــود مــا بهعنوان‬ ‫مهم و قابلتوجهــی‬ ‫حوضچهخشک‪،‬‬ ‫در زمســتان می‬ ‫پیشرفتهتخصصی‪،‬‬ ‫از نوســانات گاز‬ ‫ارزی نقــش‬ ‫ـوالت از صنایع پارس‬ ‫بوشــهر‪ ،‬امــکان‬ ‫ــویم‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫های مجتمــع گاز‬ ‫دریایــی در اســتان‬ ‫ــت نگران میش‬ ‫تولید انــواع محصـ‬ ‫صالحی عمران‬ ‫صنعت پاییندس‬ ‫در پاالیشــگاه‬ ‫شــکاری صنایــع‬ ‫عــالوه بــر‬ ‫جانبی صادر میشــود‬ ‫سکوسازی و بارج‬ ‫پتروشیمی‪ ۲۰،‬میلیون‬ ‫شــمارمیرود‪.‬‬ ‫پاالیشــی کــه‬ ‫بر‬ ‫شــود‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫نگهداری کشتی‪،‬‬ ‫عمده محصوالت‬ ‫قطعی گاز در صنعت‬ ‫دانشــگاه فنی و‬ ‫ایجادشــده حفظ‬ ‫ساخت‪ ،‬تعمیرات و‬ ‫جنوبــی‪،‬‬ ‫زنجیره ارزش برای‬ ‫به همــراه خواهد‬ ‫را هرروز‬ ‫یــاداور شــد‪:‬‬ ‫پارس جنوبی‬ ‫صالحــی عمرانی‪،‬‬ ‫تقویت و افزایش‬ ‫ـد و این صنعت‬ ‫درامــد برای کشــور‬ ‫ابراهیــم‬ ‫بخش کارگاهی و‬ ‫که در این راستا‬ ‫غیره فراهم است‪.‬‬ ‫ـرادی که تالش کردنـ‬ ‫کاهــش‬ ‫قرارگرفته است‪.‬‬ ‫اینزیرساختها‬ ‫هماکنون‪۵۰‬طرح‬ ‫حرفهای در‬ ‫و‬ ‫دانشگاه فنی و حرفهای‬ ‫همــه افـ‬ ‫سوزی در اولویت‬ ‫بهرهبرداریبهینهاز‬ ‫قدردانــی میکنم‪ .‬دالر محمدیبااشارهبهاینکه‬ ‫جــه خوبی دارد‬ ‫جلوگیری از خام‬ ‫رئیس‬ ‫یادگار گذاشــتند‬ ‫ویاضافه کرد‪:‬‬ ‫در منطقه پارس‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫ـاخت داخل‪ ،‬اشتغال‬ ‫پتروشیمی داریم که از‬ ‫زیربنایی بود‬ ‫بــرای ما بــه‬ ‫افتتــاح یــک بــاب‬ ‫‪ 80‬میلیارد دالری‬ ‫ایران واکسیناســیون‬ ‫ســتای تعمیق سـ‬ ‫فعال در صنعت‬ ‫حاشــیه‬ ‫ـیدن و تضمیــن‬ ‫از سرمایهگذاری‬ ‫شــرکت ملی گاز‬ ‫گامی موثر در را‬ ‫توسعهای‬ ‫توجه به محیطهای‬ ‫دریایــی و غیــره‬ ‫ســت‪ ،‬افــزود‪۱۶ :‬‬ ‫امــا بــرای رسـ‬ ‫در دانشــجویی در بوشــهر‬ ‫مدیرعامل‬ ‫دغدغــه بســیار‬ ‫ســترش صنعــت‬ ‫طرح در عســلویه ا‬ ‫خبر داد و بیان کرد‪:‬‬ ‫مهارتی بایــد درزمینه‬ ‫ـان نفــت را دو‬ ‫ـدار‪ ،‬توســعه و گ‬ ‫ســرای‬ ‫ایــن تعداد ‪۱۹‬‬ ‫جنوبــی‬ ‫عــی صنایع گاز‪،‬‬ ‫که به نام تولید‪،‬‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬به بهرهبرداری‬ ‫ابراهیم صالحی‬ ‫و حقــوق کارکنـ‬ ‫پایـ‬ ‫کیفیــت‬ ‫بــا ایرنــا افــزود‪:‬‬ ‫مســئولیتهای اجتما‬ ‫ـمرد و گفــت‪:‬‬ ‫داشــت‪ :‬در سالی‬ ‫پایان سال‬ ‫در گفتوگــو‬ ‫اموزشی متناسبسازی‬ ‫ـرایط حاضــر برشـ‬ ‫ـت‪ .‬گورکی اظهار‬ ‫پیرامونی و‬ ‫عمرانی‬ ‫دست موردتوجه قرار‬ ‫شده میطلبد با‬ ‫ـرف طرح از این طرحها تا پتروشیمی در افق ‪ ۱۴۰۴‬از‬ ‫اسـ‬ ‫مهــم در شـ‬ ‫هزینه‬ ‫ســرانه اموزشــی‬ ‫گذاری‬ ‫پایین‬ ‫ـ‬ ‫ط‬ ‫بر‬ ‫نام‬ ‫تاسیسات‬ ‫زودی‬ ‫ها‬ ‫تولید‬ ‫پشــتیبانیها‪ ،‬مانعزدایی‬ ‫ایــن میــزان‬ ‫فنــی و حرفهای‬ ‫دغدغههــا بــه‬ ‫میرسد و ظرفیت‬ ‫پتروشیمی و‬ ‫مطالبــات مردم‬ ‫بوشهر زمینه برای‬ ‫میلیون تن و درامد‬ ‫رئیس دانشــگاه‬ ‫امیدواریــم ایــن‬ ‫در دانشگاه فنی و‬ ‫ـیرود در راســتای‬ ‫صنعــت نفــت‬ ‫دریایی در اســتان‬ ‫تن در سال به ‪۱۳۶‬‬ ‫انجام شــود‪.‬‬ ‫دانشجویی‬ ‫دانشگاه ازلحاظ‬ ‫دارد کــه امیــد مـ‬ ‫ســیون کارکنــان‬ ‫حمایت از صنایع‬ ‫و حرفهای و کار و‬ ‫‪ ۹۰‬میلیون‬ ‫مهمی اجرا شود‪.‬‬ ‫صنعت در اســتان‬ ‫کنونی به حدود‬ ‫برنامههای این‬ ‫شــود و واکسینا‬ ‫هنرستانهای فنی‬ ‫طرحها و برنامههای‬ ‫از رســیدن فصل‬ ‫از ‪ ۲۱‬میلیارد دالر‬ ‫بیشازپیش این‬ ‫گفت‪ :‬اساس‬ ‫های مهارتی است‬ ‫حرفهای از‬ ‫ـای انــان تــا پیــش‬ ‫رونق و شــکوفایی‬ ‫این صنعت نیز‬ ‫این مناطق‬ ‫کرد‪ :‬اگر مسئوالن‬ ‫طرحهای باقیمانده‬ ‫‪ ۱۴‬میلیــارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫کیفی توسعه اموزش‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫خانواده‬ ‫بیان‬ ‫وزیر‬ ‫نیز کمتر است‪ .‬وی‬ ‫‪ 14‬پارس جنوبی از‬ ‫دالر میرســد‪ .‬وی‬ ‫مجتمع و‬ ‫تربتی خطاب به‬ ‫اعتقاددارند کمی و‬ ‫ســبت به تربیت‬ ‫بوشهر فراهمشود‪.‬‬ ‫دانش‬ ‫پاالیشــگاههای‬ ‫اوجی‪ ،‬فاز‬ ‫‪ ۳۷‬میلیــارد‬ ‫به پایان برســد‪.‬‬ ‫ریزی انجامشــده‬ ‫دالر کنونی صنعت‬ ‫ـاس نیاز بــازار کار ن‬ ‫اموزش عالی مهارتی‬ ‫ـادی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫تعهد زمســتان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با برنامه‬ ‫نفت از حضور شما‬ ‫درامد‪ ۲۱‬میلیارد‬ ‫و کــه بر اسـ‬ ‫بودجــهای به‬ ‫جنوبی اقتصـ‬ ‫ـی و رشــتههای‬ ‫ــت‪ ،‬تخصص و‬ ‫دانســت و‬ ‫کارکنان صنعت‬ ‫میلیون دالر از‬ ‫درسها ازمایشگاهی‬ ‫گفت‪ :‬مهمترین‬ ‫ـانی‪ ،‬توســعه کمـ‬ ‫ـازی فاز ‪ 14‬پارس‬ ‫جنوبــی عصاره هم‬ ‫نفت گفت‪:‬‬ ‫و از بدنه نفت‬ ‫صادراتی دانست و‬ ‫توجه به اینکه بیشتر‬ ‫نیــروی انسـ‬ ‫ردیف شیرینسـ‬ ‫‪ ۲۲‬شناور با‬ ‫نقش پــارس‬ ‫کشــور و نمادی‬ ‫ـازار کار تعریــف‬ ‫صنعت رشــد کردیــد‬ ‫پتروشــیمی را‬ ‫نخستین‬ ‫ارتقای سرانه بودجه‬ ‫با‬ ‫بحثزمیناست‪.‬‬ ‫ـران و دولتمردان‬ ‫تولید میشود که‬ ‫ســب بــا نیــاز بـ‬ ‫فعالیت‬ ‫کــه در این‬ ‫است باید نسبت به‬ ‫خوشحالی‪ ،‬سبب‬ ‫صنعتدر عسلویه‪،‬‬ ‫همــه صنعتگـ‬ ‫امســال وارد مدار‬ ‫جدیــد متنا‬ ‫پیروزی انقالب اســت‬ ‫افزود‪ :‬بــا توجه به‬ ‫علمی‬ ‫شــحالاند و این‬ ‫مطابق با نیازها‬ ‫زمســتان‬ ‫مشکلاین‬ ‫اتشخواری در‬ ‫صالحی عمــران‬ ‫ـعه کشــور پس از‬ ‫هســتید‪ ،‬خو‬ ‫اهتمام بورزند و‬ ‫جبران کسری گاز دارد‪.‬‬ ‫مضاعف خواهد شد‪.‬‬ ‫امر میشــود‪.‬‬ ‫از توسـ‬ ‫این دانشــگاه‬ ‫مزیت گاز در کشــور‬ ‫قابلیت‬ ‫دانشجویان دانشگاه‬ ‫مهمی در‬ ‫تاکید کرد‪ :‬متولیان‬ ‫دولتها دید‬ ‫خیر‪ ،‬برکت و تالش‬ ‫غرور دارد‪ .‬وی به‬ ‫بیشــتر درسهای‬ ‫باید فراتر از‬ ‫تخصیص داده شود‪ .‬وی‬ ‫ملی که جای‬ ‫اموزش اینکه‬ ‫امیدواریــم ظرفیت‬ ‫پارس جنوبی را‬ ‫بنادر استان‬ ‫پیشبینی میشود‬ ‫داشته باشند هزینه‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫و بــا بیــان اینکه‬ ‫حرفهای عملی است‬ ‫بودجهای باید توجه‬ ‫ـن منتظرتربتی‪،‬‬ ‫اشــاره کــرد‬ ‫است و فنی و‬ ‫صورت خوداشــتغالی‪،‬‬ ‫حسـ‬ ‫ـرفت ایــن منطقــه‬ ‫بنادر و دریانوردی‬ ‫اموزش نظری بیشتر‬ ‫‪ ۷۰‬درصد انان به‬ ‫اشــاره بــه پیشـ‬ ‫عمومی اداره کل‬ ‫مهارتی بهمراتب از‬ ‫است‪ ۶۰ .‬تا‬ ‫ـی جــذب شــوند‬ ‫گاز ایــران بــا‬ ‫به گزارش روابط‬ ‫تشریح این خبر اظهار‬ ‫بسیار ناکافی و ناچیز‬ ‫بخــش خصوصـ‬ ‫کارافرینــی و‬ ‫محمدقاسمی در‬ ‫میشــوند‪ .‬رئیس‬ ‫بودجه تخصیصی تخصیصامسالدانشگاه‬ ‫استان بوشهر‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬شــناور ســنتی‬ ‫وارد بخــش دولتــی‬ ‫به فعالیت حدود‬ ‫صالحیعمرانبودجه‬ ‫خـــبر‬ ‫و کمتــر‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲۰۰‬کد‬ ‫داشــت‪ :‬با توجه‬ ‫ارتقا ایمنی شــناور‬ ‫هزار و‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان عنوان دانشگاه فنی و حرفهای‬ ‫تصرف عدوانی‬ ‫این راســتا بهمنظور‬ ‫فنی و حرفهای را‬ ‫جاری به دانشگاه‬ ‫تحت حفاظت‬ ‫در بندر گناوه در‬ ‫ـرای واقعی کردن‬ ‫بیان‬ ‫وی‬ ‫مناطق‬ ‫محل جدید در سال‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫حالی اســت که ب‬ ‫بندر گناوه مســتقر‬ ‫مسئوالن ادارهها و‬ ‫متوقفشــده و‬ ‫اعتبار نیاز رشــته‬ ‫کــرد این در‬ ‫افزوده میشــود‬ ‫ـخوار «فرهام» در‬ ‫ـده اســتان بوشــهر‬ ‫تخریب و بانان و‬ ‫ـر‪ 1/5 ،‬متــر ابخــور‬ ‫ـهای در مهرمــاه‬ ‫هزار میلیارد تومان‬ ‫اتشـ‬ ‫مناطق حفاظتشـ‬ ‫ــژاد ادامــه داد‪:‬‬ ‫پیگیری قضایی‬ ‫بــا طــول ‪ ۲۴‬متـ‬ ‫فنــی و حرفـ‬ ‫بودجــه بیش از ‪۲‬‬ ‫و تخریب در‬ ‫پیگیری اســت‪ .‬قلی ن‬ ‫متناســب بــا نیاز‬ ‫دست بررسی و‬ ‫ـرد‪ :‬شــناور مذکــور‬ ‫روزرسانی کارگاههای‬ ‫توجــه بــرای مهــار‬ ‫تحــت حفاظت‬ ‫ـری از رشــتهها نیــز‬ ‫سالهای قبل در‬ ‫شــته در دســت‬ ‫کـ‬ ‫است‪.‬وی در خصوص به‬ ‫بوشهر جای تشکر‬ ‫از ظرفیتــی قابل‬ ‫طــق چهارگانــه‬ ‫اکنون پروندههای‬ ‫‪ ۹۶‬و یــک سـ‬ ‫ـت‪ ۴ :‬هزار گذ‬ ‫داد‪ :‬در این راستا‬ ‫ســرعت ‪ ۱۵‬نــات‬ ‫اراضــی ملــی منا‬ ‫دادگستری استان‬ ‫تــا قبــل از ســال‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫ــتان بوشــهر گفـ‬ ‫غیرقانونی اســت و در‬ ‫شــوند‪ .‬وی ادامه‬ ‫و‬ ‫صــرف عدوانــی‬ ‫این زمینه همکاری‬ ‫محیطزیســت اس‬ ‫حرفــهای گفــت‪:‬‬ ‫هایی هستند که‬ ‫احتمالی برخوردار‬ ‫برای حذف می‬ ‫ســازههای ت‬ ‫ســت ممنــوع و‬ ‫است که در‬ ‫با نیاز بــازار کار‪،‬‬ ‫فنــی و‬ ‫حفاظت زیستگاه‬ ‫مدیرکل حفاظت‬ ‫سوزیهای‬ ‫حفاظــت محیطزی‬ ‫نایبند در قالب‬ ‫پیشرفتهاطفاحریق‬ ‫ـارد تومــان اعتبــار‬ ‫شــود‪ .‬وی اظهار‬ ‫درســی متناســب‬ ‫افزود‪ :‬مناطق تحت‬ ‫ـارک ملــی دریایــی‬ ‫گیاهی و جانوری‬ ‫نیز ســازمان‬ ‫ـاالنه ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬میلیـ‬ ‫برخورد قانونی می‬ ‫اتش اتشخوار دارایتجهیزات‬ ‫برنامههای‬ ‫و اموزشی مالی‬ ‫اثار دارد‪ .‬وی‬ ‫مترمربــع از اراضــی پـ‬ ‫دیگر از این پارک‬ ‫همانند گونههای‬ ‫ـود کــه امــروز این‬ ‫سـ‬ ‫ـاهده با متخلفــان‬ ‫ـه میــزان ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫اینشناور‬ ‫امایش سرزمینی‬ ‫پارکهــای ملی‪،‬‬ ‫پرونده سه هکتار‬ ‫از تنوع زیســتی‬ ‫پیشبینیشــده بـ‬ ‫صــورت مشـ‬ ‫پمپ اتشنشــانی بـ‬ ‫ماده ســه قانون‬ ‫نیاز استانی‪،‬‬ ‫چهارگانه شــامل‬ ‫برای حفاظت‬ ‫رفع تصرف شد و‬ ‫ســازی میشــود‪.‬‬ ‫قلی نژاد افزود‪ :‬در‬ ‫کارگاههــا‬ ‫ســتناد بنــد الــف‬ ‫ازجملــه ظرفیــت‬ ‫تومان افزایشیافته‬ ‫ظــت از مناطق‬ ‫فوم در موتورخانه‪،‬‬ ‫حفاظتشــده وفق‬ ‫تغییر و متناسب‬ ‫غیرمجاز‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬فرهاد‬ ‫ـمند بــه ا‬ ‫داشــت‪ :‬حفا‬ ‫باالی ‪ ۲۷۰‬میلیارد‬ ‫ــازمان حفاظت‬ ‫ظرفیــت ‪ ۶‬هزار لیتر‬ ‫هر اســتانی‬ ‫وحش و منطقه‬ ‫بررســی است‪ .‬به‬ ‫ـالی کــه گذشــته‬ ‫مناطق حفاظتشده‬ ‫است و و اکوسیســتمهای ارزشـ حفاظت و مدیریت س‬ ‫رقم به‬ ‫داشت‪ :‬در زمان‬ ‫لیتر بر دقیقه‪،‬‬ ‫ـی‪ ،‬پناهگاه حیات‬ ‫وصل کردن لولههای‬ ‫در دســت‬ ‫داد‪ :‬هرچنــد درسـ‬ ‫حفاظت محیطزیست‬ ‫پروندههایی از سایر‬ ‫صالحی عمران اظهار‬ ‫بهســازی تحت‬ ‫طبیعــی ملـ‬ ‫فشــار ‪ ۱۰‬بار برای‬ ‫کارگاه وی ادامــه‬ ‫حفاظت و‬ ‫الکترونیک ارائه‬ ‫کار حقوقی نتیجه‬ ‫با تصرف اراضی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بر عهده سازمان‬ ‫‪ ۱۲‬کانکشــن با‬ ‫پاش اطراف شناور‬ ‫‪ ۴۰۰‬ازمایشــگاه و‬ ‫مناطق ممنوع است‪.‬‬ ‫تئوری بهصورت‬ ‫ارتباط‬ ‫است که با اتمام‬ ‫قوانین و مقررات‬ ‫زیست قرار دارند‪.‬‬ ‫اتش‪ ،‬سیستم مه‬ ‫اموزشهــای‬ ‫ضــر ســه هــزار و‬ ‫اراضی ملی در این‬ ‫در دست بررسی‬ ‫اموزشهای عملی نیز‬ ‫های پیشــگیرانه‬ ‫محیط محیط‬ ‫اتشنشانی و مهار‬ ‫عــال اســت کــه‬ ‫حا‬ ‫استان بوشهر‬ ‫جهــت اتصــال به‬ ‫تخریب و تصرف‬ ‫بیان کرد‪ :‬با اقدام‬ ‫تالش شده برای‬ ‫پیگیری و تالش فراوان‬ ‫ـهای در کشــور ف‬ ‫ـای ‪ 4/6‬اینچــی‬ ‫ـت در هرگونه‬ ‫ـانی میشــود‪ .‬وی‬ ‫زمینه شد اما‬ ‫فنــی و حرفـ‬ ‫استفاده شود‪ .‬وی‬ ‫دارای کانکشــن هـ‬ ‫کرد‪ :‬در این زمینه با‬ ‫شــده محیطزیسـ‬ ‫مانور باال است‪.‬‬ ‫ان اطالعرسـ‬ ‫هــای موثــری در‬ ‫های جدید اموزشی‬ ‫و‬ ‫قلی نژاد عنوان‬ ‫مناطق حفاظت‬ ‫و با قابلیتهای‬ ‫ـالهای اخیــر گام‬ ‫یــن از شیوه‬ ‫و تصــرف اراضی‬ ‫فنی و حرفهای‬ ‫پروندههایی از سالیان‬ ‫هیدراتهای اســکله‬ ‫در سـ‬ ‫زیرســاختهای ا‬ ‫سیستم‬ ‫اموزش در دانشگاه‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫تخر‬ ‫اسکله بندر گناوه‬ ‫رسیده ولی بااینحال‬ ‫و بهروزرســانی‬ ‫کرد‪ :‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫با اشــاره به اینکه‬ ‫خواهد بــود‪ .‬وی‬ ‫تقویــت‬ ‫استان بوشهر به صفر‬ ‫برخوردار است‪ ،‬اظهار‬ ‫ـت‪ .‬وی اضافــه‬ ‫قاســمی‬ ‫صــورت ترکیبــی‬ ‫خـــبر‬ ‫برداشتهشــده اسـ‬ ‫در اینــده به‬ ‫ایمنی و اتشنشانی‬ ‫‪ ۱۶۰‬هزار دانشجو‬ ‫بخــش‬ ‫درسی دانشجویان‬ ‫و تجهیزات‬ ‫خوار ازادی ‪ ۳‬در این‬ ‫شد‪ :‬در زمان حاضر‬ ‫برداری تاسیســات اب‬ ‫درصد از ســاعت‬ ‫ازاین نیز شناور اتش‬ ‫عملــی یاداور‬ ‫بهره‬ ‫فــهای دورههای‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪۵۰‬‬ ‫داشت‪ :‬پیش‬ ‫شــناور اتشخوار‬ ‫ــهای بهصــورت‬ ‫ـکده فنــی و حر‬ ‫ــای منابــع و مصرف‪ ،‬اطالعات تاسیسات‪ ،‬منابع انسانی‬ ‫اکنون با اســتقرار‬ ‫ـگاه فنــی و حرف‬ ‫در ‪ ۱۸۱‬دانشـ‬ ‫هزینهه‬ ‫ـی مشــغول بــه‬ ‫مســتقر بوده که‬ ‫توسعه و بهسازی‬ ‫دانشـ‬ ‫ـن راســتا تقویــت‬ ‫‪ ۲‬فروند افزایش‬ ‫کارشناســی و کاردانـ‬ ‫بندر‬ ‫مدیریــت و اهم‬ ‫فاضالب‪ ،‬مهندسی‪،‬‬ ‫ــت کــه در ایـ‬ ‫شناورها در گناوه به‬ ‫جــام تکالیــف و‬ ‫از مختلــف‬ ‫و‬ ‫جدید تعداد این‬ ‫وری تحقیقــات‪ ،‬ان‬ ‫و کارگاهــی اسازمایشــگاهی و کارگاهــی‬ ‫در استان بوشهر‬ ‫ـرکت در ســال جاری‬ ‫به اینکه‪ ۲۲‬شناور‬ ‫و بهبــود بهــره‬ ‫تحصیلهستند‪.‬‬ ‫استان بوشهر در‬ ‫هــا و اهداف شـ‬ ‫تجهیــزات‬ ‫پیدا کرد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫ـن دانشــگاه بــه‬ ‫یاداور شد‪ :‬سهم‬ ‫موجــود و راهکار‬ ‫غیرضروری گفت‪:‬‬ ‫ـای همیشــگی ایـ‬ ‫برخوردار هستند‪،‬‬ ‫های مالی سال ‪۹۹‬‬ ‫چالشهــای‬ ‫کاهش هزینههای‬ ‫اولویتهـ‬ ‫قابلیت اتشخواری‬ ‫سهامتصویبشد‪.‬‬ ‫صورت‬ ‫عسلویه‪ ،‬کنگان‪،‬‬ ‫ـود‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫مالی هزینههای این‬ ‫از‬ ‫عمومیعادیصاحبان‬ ‫بوشهر‪ ،‬گناوه‪ ،‬دیلم‪،‬‬ ‫را بیــان نمـ‬ ‫ـهام شــرکت اب و‬ ‫ریزی الزم و انضباط‬ ‫جلسهمجمع‬ ‫هرکدام از بنادر‬ ‫ـادی صاحبــان سـ‬ ‫شناورهای اتشخوار به‬ ‫کردهایــم با برنامه‬ ‫هزینههای جاری‬ ‫مــع عمومــی عـ‬ ‫ســی بــا حضــور‬ ‫بوالخیر و عامری از‬ ‫تــالش‬ ‫بتوانیم بین درامدها و‬ ‫جلســه مج‬ ‫مدیرکلاموزشفنیو‬ ‫ـورت ویدئــو کنفران‬ ‫دیر‪ ،‬خارگ و‬ ‫است‪ .‬قاسمی ادامه‬ ‫کاهش دهیم تا‬ ‫موردنظر دســتیابیم‪.‬‬ ‫شغلمناسباست‪.‬‬ ‫ـتان بوشــهر بهصـ‬ ‫‪ ۱،۲،۱‬و ‪ ۳‬فروند‬ ‫ـرکت مهندســی‬ ‫شرکت را‬ ‫بوشهر یافتن‬ ‫نماییم و بــه اهداف‬ ‫فاضــالب اسـ‬ ‫اموزشهای مهارتی در‬ ‫ترتیب‪،۶،۱،۲،۶‬‬ ‫ــور اقتصادی شـ‬ ‫فعالیت ایمن شــناورها‬ ‫و حرفهای استان‬ ‫شرکت مهندسی اب و‬ ‫ـرکت تــوازن ایجــاد‬ ‫برنامهریــزی و ام‬ ‫بوشهر بر اشاعه‬ ‫مدیرکل اموزش فنی‬ ‫ـس هیئتمدیره و‬ ‫ـازی شــرایط برای‬ ‫موثری حرفهای‬ ‫خشــایی معــاون‬ ‫شـ‬ ‫و امور اقتصادی‬ ‫تاکید کردو گفت‪:‬الزم‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫رئ‬ ‫فراهم‬ ‫همواره‬ ‫پور‬ ‫ریزی‬ ‫ـش‬ ‫حمزه‬ ‫داد‪:‬‬ ‫مدیریت و کارکنان‬ ‫ویژه اسکلههای‬ ‫یــی در حالی نقـ‬ ‫خشایی معاون برنامه‬ ‫مناطقاستانبوشهر‬ ‫شــور و مهنــدس‬ ‫صاحبان سهام شرکت و‬ ‫محدوده بنادر و به‬ ‫ـت‪ :‬تخصــص گرا‬ ‫عملامده توسط‬ ‫اب و فاضــالب ک‬ ‫باوجود امار همه‬ ‫رادر اولویتخود‬ ‫گفـ‬ ‫بنادر و دریانوردی‬ ‫از تالشهای به‬ ‫بهویژه در‬ ‫مدیره‪ ،‬معاونین‪،‬‬ ‫جوانانتخصص گرایی‬ ‫عملکرد مطلوب‬ ‫شغلی افراد دارد که‬ ‫فاضالب کشور‬ ‫مهم در اداره کل‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬اعضا هیئت‬ ‫شد‪ .‬در ابتدای‬ ‫بوشهر در خصوص‬ ‫روند استتا‬ ‫در تامین اینده‬ ‫شغلی خود را تضمین‬ ‫بهعنوان یک اصل‬ ‫استان بوشهر برگزار‬ ‫تجهیز بنادر استان‬ ‫فاضالب استان‬ ‫جوان اســتان بوشــهر‪،‬‬ ‫دهند تا بتوانند اینده‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫شرکت اب و‬ ‫موردتوجه قرار دارد که‬ ‫مدیره و مدیرعامل‬ ‫ـکاری و جمعیــت‬ ‫حمایت همه قرار‬ ‫هایشغلیموردنیاز‬ ‫مدیران‬ ‫استان بوشهر‬ ‫پور‪ ،‬رئیس هیئت‬ ‫بیـ‬ ‫راستا صورت گرفته‬ ‫تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫چراکهنداشتنمهارت‬ ‫این استان باید با‬ ‫عبدالحمید حمزه‬ ‫اتشخوار نیز در همین‬ ‫حضور خشایی‬ ‫شرکت‬ ‫مهارتاموزی در‬ ‫عبدالمجید کنند‪،‬‬ ‫نرخ بیــکاری در یک‬ ‫این جلسه‪،‬‬ ‫بوشهر ضمن تقدیر از‬ ‫به شناورهای‬ ‫ـع شــدت بگیــرد‪.‬‬ ‫ســبب میشــود تا‬ ‫فاضالب استان‬ ‫فعالیتهای ســال‬ ‫مســئوالن و صنایـ‬ ‫فنی و بازار کار‪،‬‬ ‫دراهکی با بیان اینکه‬ ‫شرکت اب و‬ ‫ـال ‪ ۹۹‬گزارشــی از‬ ‫ـورای اداری اموزش‬ ‫است‪.‬‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫مالی‬ ‫توسط‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫درامدها‬ ‫نشست‬ ‫ـای‬ ‫ـا بیــان صورتهـ‬ ‫ویدئوکنفرانس جامعه‬ ‫دراهکی در‬ ‫اب و فاضــالب‪،‬‬ ‫ســاحلی اســتان‬ ‫‪ ۱۴۵۰‬تن میگو‬ ‫بـ‬ ‫‪ ۹۰۰‬کیلومتری نوار‬ ‫راهبردهــای بخــش‬ ‫بوشهرکهبهصورت‬ ‫صید‬ ‫بخش عمده‬ ‫‪ ۹۹‬شــرکت شــامل‬ ‫حرفهایاستان‬ ‫پتروشیمی در اختیار‬ ‫ـتان بوشهر بهعنوان‬ ‫صیادان بوشهری‬ ‫صنایع نفت و گاز و‬ ‫ـد‪ ،‬با بیان اینکه اسـ‬ ‫خـــبر‬ ‫بیکار بوشهر را‬ ‫ســت کــه جوانان‬ ‫برگزار شـ‬ ‫جوان بیمهارت و‬ ‫انتظــار مردم این ا‬ ‫ضمن تبریــک هفته‬ ‫انرژی کشور نباید‬ ‫شیالت استان بوشهر‬ ‫گرفتهانــد و‬ ‫مشغول به کار شوند و‬ ‫ـر امــده اســت‪:‬‬ ‫قطب‬ ‫ـاد قــرارداد جدید‬ ‫بنادر ماهیگیری‬ ‫ایــن لــوح تقدیـ‬ ‫استان در این صنایع‬ ‫ـید‪ ،‬افــزود‪ :‬با انعقـ‬ ‫رجایی و باهنر‪ ،‬با‬ ‫معاون صید و‬ ‫تاکنون‪ ،‬صیادان‬ ‫در بخشــی از‬ ‫مهارتامــوزی این‬ ‫داشــته باشـ‬ ‫این مهم محقق‬ ‫خاطره شــهیدان‬ ‫صید میگو در استان‬ ‫بهرهمند باشــند و‬ ‫گرامی داشــت یاد و‬ ‫ـژه پــارس جنوبــی‪،‬‬ ‫چهارمین جشنواره‬ ‫گفت‪ :‬از اغاز زمان‬ ‫بهزاد حیدری اظهار‬ ‫از مزایای ان‬ ‫بــا منطقــه ویـ‬ ‫دولت و‬ ‫اموزشهــای مهارتی‬ ‫گرفته ستاد بیست و‬ ‫جنوبی در بیــش از ‪50‬‬ ‫میگو صید کردهاند‪.‬‬ ‫جــزء بــا فراگیــری‬ ‫به ارزیابی صورت‬ ‫ارزیابی عملکرد‬ ‫هزار و ‪ ۴۶۲‬تن‬ ‫های موردنیاز پارس‬ ‫در ابهای اســتان‬ ‫استان نمیشــد‬ ‫رجایی استان بوشهر‪،‬‬ ‫عنایات‬ ‫اداره کل در فرایند‬ ‫جوانــان جویای‬ ‫حرفه‬ ‫فصل صید میگو‬ ‫نیاز صنایع جنوب‬ ‫صنایع اســتان توســط‬ ‫استان بوشهر ان‬ ‫جشــنواره شهید‬ ‫درمجمــوع دو بعد‬ ‫کرد‪ ۲۹ :‬روز از اغاز‬ ‫مهارتی بر اساس‬ ‫و‪ ۴۶۲‬تنمیگوی‬ ‫شهید رجایی‬ ‫ــت و چهارمین‬ ‫شد موردنیاز‬ ‫فاضالب استان بوشهر‬ ‫حرفهای‪ .‬وی با بیان‬ ‫ـتگاه اجرایــی برتــر‬ ‫حرفه‬ ‫تاکنونصیادانهزار‬ ‫در بیس‬ ‫بوشهر اغاز خواهد‬ ‫ــز امــوزش فنی و‬ ‫اجرایی‪ ،‬شرکت اب و‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬بهعنــوان دسـ‬ ‫واحدهــای اجرایــی‬ ‫بوشهر میگذردو‬ ‫مراکز اموزشــی استان‬ ‫افزود‪ :‬این میزان‬ ‫ها کار در مراک‬ ‫اختصاصی بهعنوان‬ ‫میان ‪ ۵۲‬دستگاه‬ ‫اســتاندارد اموزش مهارتی‬ ‫ســال‬ ‫عمومــی در بیــن‬ ‫صید کردهاند‪ .‬وی‬ ‫در‬ ‫حرفهای در بخش‬ ‫های عمومــی و‬ ‫از‬ ‫ببری و سفید از دریا‬ ‫ـه بیــش از ‪ ۸‬هزار‬ ‫نمایندگی فنی و‬ ‫محسوســی دارد‪ ،‬ولی‬ ‫درمجموع شــاخص‬ ‫شــاخصهای اختصاصــی و عملکرد اعالم می کند‪.‬‬ ‫در این جشنواره‬ ‫مناطق استان اینکـ‬ ‫حرفهای در حوزههای‬ ‫و با ایجاد‬ ‫بــا برتری‬ ‫کاهش‬ ‫تجلیل قرار گرفت‪.‬‬ ‫در فرایند ارزیابی‬ ‫اموزشها به همه‬ ‫ـازمان اموزش فنی و‬ ‫کارکنان محترم ان‬ ‫صید نســبت به پارســال خوشبختانه روند افزایشی‬ ‫معرفی و مورد‬ ‫شرکتکننده‪،‬‬ ‫تالش میشــود‬ ‫ـهر موردتقدیــر‬ ‫‪ 15‬مرکز در سـ‬ ‫ظرفیتهایمهارتی‬ ‫جنابعالی و کلیه‬ ‫دستگاه برتر‬ ‫ـالب اســتان بوشـ‬ ‫بیان اینکه هماکنون‬ ‫امار صید ‪ ۱۰‬ساله‬ ‫این موفقیت به‬ ‫تدوینشدهوازنظر‬ ‫رهبری‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫منویات‬ ‫ــرکت اب و فا‬ ‫ماهیگیری شــیالت‬ ‫نسبت به‬ ‫گسترش یابد‪ .‬وی با‬ ‫با تبریک‬ ‫ای در مختلف‬ ‫ـتان بوشهر قرار‬ ‫در مسیر تحقق‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬فنی‬ ‫مدیرعامــل ش‬ ‫معاون صید و بنادر‬ ‫شهید رجایی اسـ‬ ‫اموزش فنی و حرفــه‬ ‫خداوند متعال پیشبرد‬ ‫احساسنمیشود‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســتاد جشــنواره‬ ‫ـت و ‪ 6‬مرکز ســیار‬ ‫شهرستان دیلم‪۱۲۲‬‬ ‫اضافه کمبودی‬ ‫دستگاه از‬ ‫ـرای توانمندســازی‬ ‫اســتاندار و دبیر‬ ‫مسالت می کند‪.‬‬ ‫ثابـ‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تاکنون در‬ ‫استان فعال هستند‬ ‫توجــه ویــژهای بـ‬ ‫سیاستهای دولت را‬ ‫استان بوشهر‬ ‫سطح شهرستانهای‬ ‫تنگستان ‪ ۱۸۸‬تن‪،‬‬ ‫عسلویه و حرفــهای‬ ‫ســتگاه اجرایی‬ ‫ـتهها بهخصوص‬ ‫و‬ ‫بوشهر ‪ ۹۴۳‬تن‪،‬‬ ‫ـنواره یادشــده ‪ ۱۱‬د‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫جدید در شهرستان‬ ‫ســتان در همه رشـ‬ ‫تن‪ ،‬گناوه ‪ ۵۹‬تن‪،‬‬ ‫گزارش در جشـ‬ ‫صیدشده است‪ .‬وی‬ ‫جوانان این ا‬ ‫کرد‪ :‬با ایجاد مراکز‬ ‫در شــاخصهای‬ ‫جنبی دارد و در این‬ ‫بر پایه این‬ ‫حرفــهای در‬ ‫کنگان ‪ ۲۴‬تن میگو‬ ‫ـرکت اب و فاضالب‬ ‫و گاز و حرفههای‬ ‫دیر ‪ ۱۴۶‬تن و‬ ‫شامل لنج و قایق‬ ‫ـی شــدند کــه شـ‬ ‫شــعبههای جدید امــوزش فنی و روستاها حوزه نفت‬ ‫بنابراین گزارش‬ ‫کند‪.‬مدیرکلاموزش‬ ‫برتــر معرفـ‬ ‫‪ ۸۶۴‬فروند شناور‬ ‫و‬ ‫امتیاز کســب کرد؛‬ ‫اموزشهایمهارتیدر‬ ‫تالشیدریغنمی‬ ‫با اشــاره فعالیت‬ ‫اختصاصی بیشــترین‬ ‫اتشنشانی گناوه‬ ‫کرد‪ :‬بیشترین میزان‬ ‫راستااز هیچ‬ ‫بخشهاوگسترش‬ ‫اینکه اســتان بوشــهر‬ ‫ســازی نیرویهای‬ ‫در استان تصریح‬ ‫عمومی و‬ ‫دریانوردیاستانو سازمان‬ ‫حرفهای با اشــاره به‬ ‫مهارتاموزی و توانمند‬ ‫در امر صید میگو‬ ‫صید در بوشهر به‬ ‫فراهم فنی و‬ ‫حوزههای مختلف‬ ‫زمینــه‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۶۴‬درصد کل میزان‬ ‫میاناداره کلبنادر و‬ ‫بازار اشتغالاستان‬ ‫های بسیار زیادی در‬ ‫صید میگو معادل‬ ‫برایبهرهمندیاز‬ ‫کمترین میزان میگو‬ ‫اموزی ظرفیت‬ ‫تفاهمنامههمکاری‬ ‫مهارتی متناسب‬ ‫بومی‬ ‫کنگان با یک درصد‬ ‫تاکید بر اینکه مهارت‬ ‫شــده اموزشهای‬ ‫امضای‬ ‫ثبت رسیده و در‬ ‫میزان پایین صید‬ ‫دارد و تالش‬ ‫میشود‪ .‬دراهکی با‬ ‫بیان کــرد‪ :‬اموزش‬ ‫جامعهایاست‪،‬‬ ‫حیدری درباره علت‬ ‫گیری از ظرفیتهای‬ ‫ظرفیتها ارائه شــوند‪،‬‬ ‫رونقاشتغالدر هر‬ ‫صیدشده است‪.‬‬ ‫امدادرسانی و تبادل بهره‬ ‫چون امار شــناورهای‬ ‫رفتن بــا این‬ ‫پایهواساس‬ ‫شرکتها و صنایع‬ ‫دیگــر عملیــات و‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫باور بر اینبود کهبا‬ ‫همکاری در زمینه‬ ‫ســاس نیازسنجی‬ ‫میگو در کنگان‬ ‫ـار اتشســوزی و‬ ‫داشت‪:‬درگذشته‬ ‫و‬ ‫است‪ ،‬به همین‬ ‫پیدا مهارتی بر ا‬ ‫برگزار میشود تا‬ ‫ـرای عملیــات مهـ‬ ‫اظهار‬ ‫شهرستان خیلی کم‬ ‫سال ایجادشده‬ ‫شغلمناسبدست‬ ‫منطقه پارس جنوبی‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـانی‬ ‫ـ‬ ‫این‬ ‫ش‬ ‫طول‬ ‫ن‬ ‫اتش‬ ‫صید میگو در‬ ‫دانشگاهمیتوانبه‬ ‫امداد و نجات در‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬چون‬ ‫جمعیت مستقر در‬ ‫ترین زمان ممکن‬ ‫مانورهای مشترک‬ ‫به‬ ‫کمتری صید میشود‪.‬‬ ‫باال بــردن ضریب‬ ‫اموزشدیده در کوتاه‬ ‫و رشــد روزافزون‬ ‫ـانی اداره کل بنادر‬ ‫برگزاری‬ ‫ترین اهــداف ان به‬ ‫دلیل میگوی‬ ‫اما گذشــت زمان‬ ‫میگوی صیدشده‬ ‫اموزی نیروهای‬ ‫ایمنی و اتشنشـ‬ ‫از مهم‬ ‫کرد‬ ‫ـمگیر نیست‪ ،‬بیشتر‬ ‫جهت پیشگیری‬ ‫غلط است و مهارت‬ ‫مجدنیــا رئیس اداره‬ ‫همزمــان بــا هفته‬ ‫جذببازار کار شوند‪.‬‬ ‫اســت‪ ،‬امــا میتــوان شهروندان بندر گناوه در‬ ‫میزان صید چشـ‬ ‫ـود‪ .‬معاون صید‬ ‫ثابت کرد که این باور‬ ‫حیــدر‬ ‫دراینبــاره گفــت‪:‬‬ ‫و مصرف میشـ‬ ‫دانشــگاهی برای‬ ‫حفاظتی شهر و‬ ‫ها‪ ،‬محیطزیست‬ ‫ـوردی اســتان بوشــهر‬ ‫بازار داخلی عرضه‬ ‫خوبی بــرای مدرک‬ ‫اداره کل بنــادر و‬ ‫ایمنی و‬ ‫تجهیزات‪ ،‬دارایی‬ ‫بوشهر با بیان اینکه‬ ‫و دریانـ‬ ‫همــکاری میــان‬ ‫جایگزیــن‬ ‫انسانی‪ ،‬صیانت از‬ ‫استان بوشهر و‬ ‫در ماهیگیری شــیالت اســتان‬ ‫ـت تفاهمنامــه‬ ‫از حوادث‬ ‫خدمات ایمنی‬ ‫بنادر و دریانوردی‬ ‫گرامیداشــت دولـ‬ ‫ـویم‪ ،‬افــزود‪ :‬برابر‬ ‫و بنادر‬ ‫ـازمان اتشنشانی و‬ ‫همراهی اداره کل‬ ‫صید نزدیک میشـ‬ ‫ـتان بوشــهر و سـ‬ ‫با همکاری و‬ ‫متقابل و اســتفاده از‬ ‫گناوه اشاره نمود‪.‬‬ ‫بهروزهــای پایانی‬ ‫ـیالت از جامعــه‬ ‫دریانوردی اسـ‬ ‫اتشنشانی بندر‬ ‫محوریت همــکاری‬ ‫ـه کارشناســان شـ‬ ‫سازمان ایمنی و‬ ‫عــات و امــاری کـ‬ ‫شــهرداری بنــدر گناوه بــا‬ ‫پژوهشی‪ ،‬عملیاتی‬ ‫سراسر استان دریافت‬ ‫در امور اموزشی‪،‬‬ ‫اطال تعاونیهای صیادی در‬ ‫تجربیات طرفین‬ ‫جــدای انکه در‬ ‫برداشت‪ ،‬زمان پایان‬ ‫صیادی و‬ ‫ظرفیتها و‬ ‫ایــن تفاهمنامه‬ ‫به کاهش میزان‬ ‫مجدنیا افــزود‪:‬‬ ‫و بالیای طبیعی‬ ‫میکنند‪ ،‬با توجه‬ ‫امضــاء رســید‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬شهریور اخرین‬ ‫هنگام بروز حادثه‬ ‫و بهاحتمالزیاد‬ ‫بــه همکاری و مشارکت به‬ ‫صید نزدیک است‬ ‫راستای‬ ‫صید خواهد بود‪.‬‬ ‫روز‬ ‫رس جنوبی در‬ ‫قش پررنگ پا‬ ‫ن‬ ‫فاز سوم کارازمایی واکســن کووپارس با حضور سیدجواد‬ ‫ساداتی نژادوزیرجهادکشاورزیدرموسسهتحقیقاتواکسن‬ ‫و سرم سازی رازی کرج اغاز شد‪.‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫جویان متناسب‬ ‫سرانه اموزشی دانش‬ ‫با نیاز نیست‬ ‫‪۴‬‬ ‫مترمربع از اراضی‬ ‫هزار‬ ‫ایبند رفع تصرف شد‬ ‫پارک ملی در یایی ن‬ ‫بی‬ ‫ضالباستانبوشهر در‬ ‫قیتشرکت ابو فا‬ ‫موف‬ ‫عکس ‪ :‬مهر‬ ‫های مالی سال‪۹۹‬‬ ‫صورت‬ ‫و فاضالب استان‬ ‫شرکت اب‬ ‫به تصویب رسید‬ ‫مهارتی به بیکاری‬ ‫‪07‬‬ ‫تیمسر خ پوشتبریزیباانبوهی‬ ‫از مشکالت مالی روبرو است‬ ‫‪ ۷۰‬درصد گاز مصرفی کشور در پارس‬ ‫جنوبیتولیدمی شود‬ ‫نقش پررنگ‬ ‫پارسجنوبی‬ ‫در اقتصاد کشور‬ ‫‪03‬‬ ‫ورود کاالهای مهم‬ ‫به سامانه جامع تجارت‬ ‫اخرین امار از پول های واریز شده به حساب سازندگان مسکن ملی نشان می دهد نه تنها وام های بانکی سهم ناچیزی از منابع این پروژه را تشکیل می دهد‬ ‫بلکه با میزان اورده تزریق شده به طرح ها از سوی متقاضیان فقط می توان حدود‪ ۸۲۰۰‬واحد مسکونی ساخت‬ ‫‪03‬‬ ‫دیوار فوالد سازی ها‬ ‫به عنوان صنایع اب بر‬ ‫کوتاهاست‬ ‫قانونمجازاتاخاللگران‬ ‫در نظام اقتصادی به روز شود‬ ‫‪30‬‬ ‫‪02‬‬ ‫دامن زده است‬ ‫نوارهشهیدرجایی‬ ‫جش‬ ‫گــزارش‬ ‫فروش نفت با تهاتر افزایش می یابد؟‬ ‫منیبیشتر میشود‬ ‫ضریبای‬ ‫‪ ۴‬هزار مترمربع از اراضی‬ ‫پارکملیدریایینایبند‬ ‫رفعتصرفشد‬ ‫چندی پیش وزیر نفت تهاتر با کاال و سرمایه گذاری را از راه های فروش نفت خام ایران در شرایط تحریم اعالم کرد و قول وقوع اتفاق های خوب در ماه های اینده در‬ ‫نفت و انرژی ‪04‬‬ ‫حوزه فروش نفت را داد‪ ،‬موضوعی که به اعتقاد کارشناسان چندان دور از ذهن نیست‬ ‫توزیع‪۱۴‬بستهمعیشتی‬ ‫تا پایان ماه صفر‬ ‫از محلموقوفات‬ ‫صفحه اخر‬ ‫طرححفاظت‬ ‫از تاالب های ایران یکی‬ ‫از مهم ترینطر ح های‬ ‫محیط زیستی‬ ‫اسامی تعاونی های برتر ملی‪ ،‬برتر استانی و شایسته تقدیر استانی‪ -‬سال ‪1400‬‬ ‫تعاونی های برترملی و شایسته تقدیر ملی استان اصفهان در شانزدهمین جشنواره تعاونی های برتر‬ ‫ردیف‬ ‫نام کامل شرکت تعاونی‬ ‫نام شهرستان‬ ‫گرایش‬ ‫افتخار‬ ‫‪1‬‬ ‫کیا پلیمر اروند‬ ‫اصفهان‬ ‫صنعتی‬ ‫تعاونی برتر ملی‬ ‫‪2‬‬ ‫بهداشتی درمانی نسیم سالمت سپاهان‬ ‫اصفهان‬ ‫خدمات‬ ‫تعاونی شایسته تقدیر ملی‬ ‫شرکت های تعاونی برتر استان اصفهان ‪ -‬سال ‪1400‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام شرکت تعاونی‪ /‬اتحادیه‬ ‫شهرستان‬ ‫‪1‬‬ ‫کیا پلیمر اروند‬ ‫اصفهان‬ ‫صنعتی‬ ‫‪2‬‬ ‫بهداشتی درمانی نسیم سالمت سپاهان‬ ‫اصفهان‬ ‫خدمات‬ ‫‪3‬‬ ‫اتحادیه بازرگانی شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان استان اصفهان‬ ‫اصفهان‬ ‫اتحادیه تامین نیاز مصرف کنندگان‬ ‫‪4‬‬ ‫مصرف کارکنان ذوب اهن اصفهان‬ ‫اصفهان‬ ‫تامین نیاز مصرف کنندگان‬ ‫‪5‬‬ ‫اطلس کاران بدیع‬ ‫شاهین شهر‬ ‫فرش دستباف‬ ‫‪6‬‬ ‫توسعه وعمران شهرستان گلپایگان‬ ‫گلپایگان‬ ‫توسعه وعمران‬ ‫‪7‬‬ ‫اعتبار کارکنان اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان‬ ‫اصفهان‬ ‫اعتبار‬ ‫‪8‬‬ ‫روستایی دهیاریهای بخش مرکزی نجف اباد‬ ‫نجف اباد‬ ‫دهیاری‬ ‫‪9‬‬ ‫فراگیر وحدت روستایی ورتون‬ ‫اصفهان‬ ‫توسعه روستایی‬ ‫‪10‬‬ ‫اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری های استان اصفهان‬ ‫اصفهان‬ ‫اتحادیه توزیعی‬ ‫‪11‬‬ ‫درب و پنجره سازان نجف اباد‬ ‫نجف اباد‬ ‫تامین نیاز تولید کنندگان‬ ‫شرکت های تعاونی شایسته تقدیر استان اصفهان‬ ‫گرایش‬ ‫ردیف‬ ‫نام کامل تعاونی‬ ‫نام شهرستان‬ ‫‪1‬‬ ‫لوله گستر گلپایگان‬ ‫گلپایگان‬ ‫صنعتی‬ ‫‪2‬‬ ‫مصرف کارگران هسا‬ ‫شاهین شهر‬ ‫تامین نیاز مصرف کنندگان‬ ‫‪3‬‬ ‫رهسازان طبیعت صفاهان‬ ‫اصفهان‬ ‫کشاورزی‬ ‫‪4‬‬ ‫سواریهای خود راننده کرایه امین شهرضا‬ ‫شهرضا‬ ‫حمل ونقل‬ ‫‪5‬‬ ‫معدنی سنگ گرانیت شفق‬ ‫نطنز‬ ‫معدنی‬ ‫‪6‬‬ ‫مسکن فرهنگیان ناحیه پنج اموزش و پرورش اصفهان‬ ‫اصفهان‬ ‫مسکن‬ ‫‪7‬‬ ‫بانوان گل یاس کبود کاشان(چند منظوره)‬ ‫کاشان‬ ‫بانوان‬ ‫‪08‬‬ ‫گرایش‬ ‫ستادگرامیداشتهفتهتعاوناستاناصفهان‬ صفحه 1 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫تهران کماکان اماده‬ ‫میزبانیگفت وگوهای‬ ‫بین االفغانی است‬ ‫رئیس پیشین ستاد افغانستان وزارت امور خارجه‬ ‫گفت‪ :‬هر دولتی که از مسیر ارای مردم در افغانستان‬ ‫به قدرت برســد و مورد تائید قاطبه مردم این کشــور‬ ‫باشــد ب هطــور طبیعــی موردحمایــت ایــران هــم قرار‬ ‫خواهد گرفت؛ لذا باید منتظر بمانیم اما قدر مسلم‬ ‫این اســت که تداوم جنگ داخلی به نفع مردم این‬ ‫کشــور نخواهد بود‪ .‬محســن پاک اییــن در گفت وگو‬ ‫بــا ایلنــا‪ ،‬در پاســخ به این ســوال که مســئله ای که در‬ ‫روزهــای اخیــر افکار عمومی و شــبکه های اجتماعی‬ ‫را بــه خــود معطوف کرده مســئله مقاومت پنجشــیر‬ ‫است؛ سیاست کشور در این رابطه را چگونه ارزیابی‬ ‫می کنید‪ ،‬گفت‪ :‬مسئله دره پنجشیر هم در چهارچوب‬ ‫حشــده در سوال قبل قابل تحلیل است؛‬ ‫مســائل مطر ‬ ‫مــا معتقــد هســتیم در پنجشــیر هــم طرفیــن بایــد‬ ‫خویشتن داری کرده و راه مذاکره را انتخاب کنند‪ .‬نظر‬ ‫جمهوری اســامی ایران همیشه این بوده که مسئله‬ ‫افغانســتان را هحــل نظامی ندارد و هنــوز هم بر این‬ ‫نظر اصرار داریم و فکر می کنیم که اگر طالبان یا هر‬ ‫گروه دیگری بخواهد باقدرت نظامی در کابل مستقر‬ ‫شود‪ ،‬این استقرار بادوام نخواهد بود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫لــذا توصیــه ما به طالبان و مخالفان ان ها این اســت‬ ‫کــه ســعی کننــد مشــکالت خــود را از طریــق مذاکره‬ ‫حل کنند و هر دو طرف هم به دنبال تشکیل دولت‬ ‫فراگیر هستند پس به نظر من می توانند با توجه به‬ ‫این اشتراک نظر با یکدیگر گفت وگو کرده و نحوه و‬ ‫نــوع دولــت را مشــخص کنند‪ .‬تهران هــم کماکان اگر‬ ‫فرصتــی مهیا شــود ایــن امادگــی را دارد کــه میزبان و‬ ‫تسهیلگر گفت وگوهای بین االفغانی باشد‪.‬‬ ‫وزارت خارجه گرفتار تک‬ ‫بعد نگری نشود‬ ‫نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬به‬ ‫صالح نیســت که پرونده هســته ای ایران به شــورای‬ ‫عالــی امنیــت ملی بازگردد اما باید این مســئله از دو‬ ‫بعــد دیپلماتیک و فنی در وزارت خارجه و ســازمان‬ ‫انــرژی اتمی دنبال شــود و شــورای عالــی امنیت ملی‬ ‫ســازوکارها را مشــخص می کند‪ .‬حشــمت اهلل فالحت‬ ‫پیشــه در گفت وگو با ایســنا بابیان اینکه ازنقطه نظر‬ ‫تاریخی معتقدم انتقال مذاکرات هســته ای از وزارت‬ ‫امــور خارجــه به شــورای عالی امنیت ملــی به صالح‬ ‫نیســت گفت‪ :‬دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی در‬ ‫حوز ههــای مختلــف امنیتــی داخلی و خارجــی و نیز‬ ‫مســائل اقتصــادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعــی را بر عهده‬ ‫دارد و بــه لحــاظ نرم افــزاری تخصــص الزم وجــود‬ ‫نــدارد و تــا وقتــی پرونــده هســته ای در شــورا بود به‬ ‫نتیجه نرسید و مذاکره کنندگان بیشتر مواضع را مطرح‬ ‫می کردند و عمل گرایی دیپلماتیک که الزمه رسیدن‬ ‫بــه تنش زدایی یــا چارچوبی برای تنش زدایی اســت‬ ‫شــکل نمی گرفت؛ امــا از وقتــی وزارت خارجه مامور‬ ‫مذاکرات و پرونده شد دیدیم که برجام تصویب شد‬ ‫و به رغم مخالفان و موافقانی که داشت االن همه از‬ ‫بازگشت به برجام صحبت می کنند‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫این که جایگزین های اقایان ظریف و صالحی امکان‬ ‫ادامه مسیر با همان کیفیت قبل رادارند؟ گفت‪ :‬البته‬ ‫نبــاره صحبــت کــرد‪ .‬تــا تصمیــم‬ ‫یشــود االن درای ‬ ‫نم ‬ ‫گرفته نشود‪ ،‬نمی شود گمانه زنی کرد؛ اما واقعیتی که‬ ‫وجود دارد این است که تصمیمات در ایران متاثر از‬ ‫تصمیماتامریکاست‪.‬‬ ‫ایــن بایــدن بــود کــه ســعی کــرد برجــام را تحت‬ ‫تاثیر سیاســت فشــار حداکثــری ترامپ پیــش ببرد و‬ ‫از ان سیاســت اســتفاده کنــد و شــرایط را بــرای ایران‬ ‫دشــوار کــرد‪ .‬ازاین رو هشــدار اولیه را بایــد به امریکا‬ ‫فهــای دیگر برجــام داد به خاطر نوع برخورد‬ ‫و طر ‬ ‫ان ها با ایران و نوع دعوت از دولت جدید ایران که‬ ‫بســیار غیر دیپلماتیک بود که با تهدید و اولتیماتوم‬ ‫خواســتند ایــران را بــه مذاکــره فرابخواننــد‪ .‬ایــن نوع‬ ‫یشــود ایــران اقداماتــی عملــی‬ ‫برخوردهــا باعــث م ‬ ‫یشــود فرصت های‬ ‫را پیــش گیــرد کــه ایــن موجب م ‬ ‫دیپلماتیک را از کشورهای غربی بگیرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1156‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رئیسمجلس‪:‬‬ ‫تجربه افغانستان پیش روی همه است‬ ‫محمدباقــر قالیبــاف رئیــس مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در ابتدای جلســه صحــن علنی مجلس‬ ‫طــی نطــق پیــش از دســتور خــود در ســخنانی‬ ‫گفــت‪ :‬الزم اســت در ابتــدا از همکارانــم در‬ ‫مجلس شورای اسالمی که در بررسی رای اعتماد‬ ‫بــه کابینه دولت ســیزدهم با تالش فــراوان و کار‬ ‫یشــده‪ ،‬برگــی درخشــان در‬ ‫فشــرده و برنامه ریز ‬ ‫کارنامه مجلس یازدهم ثبت کردند‪ ،‬تشکر کنم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬وی افزود‪ :‬در یــک برنامه ریزی‬ ‫منظــم برای اولین بار همه نمایندگان مجلس با‬ ‫تشــکیل ‪ ۲۷۵‬جلسه با تمامی وزرای پیشنهادی‬ ‫در کمیســیون های تخصصــی و فراکســیون ها‬ ‫به صورت مســتقیم و چهره به چهره اشــنا شدند‬ ‫کــه ایــن امــر نقــش مهمــی در شــناخت دقیق تر‬ ‫نماینــدگان از وزرا ایفــا کرد‪ .‬رئیس مجلس بابیان‬ ‫اینکــه همچنیــن بــا عــدم اجــازه ورود بــه افــراد‬ ‫غیرمســئول امکان ایجاد حاشیه های معمول که‬ ‫بعضا در دوره های گذشته وجود داشت‪ ،‬از بین‬ ‫رفــت و فضــای امن برای رســیدگی به صالحیت‬ ‫وزرا ایجاد شــد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درنهایت در چند روز‬ ‫پــرکار در محیطی منطقی و نظمــی ویژه‪ ،‬فرایند‬ ‫بررســی رای بــه کابینــه در صحــن علنــی مجلس‬ ‫نهایــی شــد‪ .‬قالیبــاف اضافــه کــرد‪ :‬نماینــدگان‬ ‫مجلس برای تســریع در تشــکیل کابینه با اعتقاد‬ ‫بــه اینکــه رئیس جمهــور محترم مســئول اجرایی‬ ‫کشــور اســت‪ ،‬بارای حداکثری به تیم کاری ســید‬ ‫ابراهیم رئیسی‪ ،‬زمینه تشکیل دولت قوی را برای‬ ‫حل مسائل اساسی مردم ایجاد کردند‪ .‬رئیس قوه‬ ‫مقننــه تصریح کــرد‪ :‬ما فکر می کنیــم گام اول در‬ ‫تعامــل بین دولت و مجلس به خوبی با حســن‬ ‫نظر و روحیه همکاری برداشته شد؛ اراده مجلس‬ ‫نشــاءاهلل به همین‬ ‫از روز نخســت همین بود و ا ‬ ‫ترتیب هم تداوم پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫نیازهای تقنینی دولت را در جهت مصالح‬ ‫مردم براورده کنیم‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رئیس جمهور و اعضای هیئت‬ ‫دولــت در هفتــه ابتدایــی از مســئولیت خــود با‬ ‫حضورهــای میدانــی‪ ،‬جدیت خود را در تشــکیل‬ ‫دولــت مردمــی نشــان دادنــد و روح امیــد را در‬ ‫جامعــه دمیدند‪ .‬قالیباف همچنین تصریح کرد‪:‬‬ ‫ما به عنوان نمایندگان مردم شریف ایران وظیفه‬ ‫خود می دانیم از این شروع امیدافرین تشکر کنیم‬ ‫و تاکید می کنیم در پیگیری مسائل اساسی مردم‬ ‫مخصوصا مواردی که در زندگی جاری مردم تاثیر‬ ‫مســتقیم دارد مانند مقابله با اسیب های مرتبط‬ ‫بــا حــوزه ســامت و معیشــت ناشــی از بیمــاری‬ ‫کرونــا‪ ،‬قیمــت ارز‪ ،‬حفــظ ارزش پول ملی‪ ،‬تامین‬ ‫کاالهــای ضــروری مردم با قیمت مناســب‪ ،‬ثبات‬ ‫اقتصــادی و توجــه بــه مناطــق محــروم در کنــار‬ ‫دولت هستیم و اماده ایم نیازهای تقنینی دولت‬ ‫را در جهــت مصالــح مــردم براورده کنیــم و برای‬ ‫کمک به دولت وظیفه نظارتی خود را همدالنه‬ ‫و دلسوزانه در جهت رصد و برطرف کردن نقاط‬ ‫ضعف احتمالی انجام دهیم‪.‬‬ ‫نقشه راه روشن پیش روی دولت سیزدهم‬ ‫رئیس مجلس شــورای اســامی بابیــان اینکه‬ ‫اتفــاق مبارکــی کــه در هفتــه گذشــته صــورت‬ ‫ایران اماده‬ ‫ازسرگیری‬ ‫مذاکرات وین است‬ ‫گرفــت‪ ،‬رهنمودهــای بســیار مهــم رهبــر انقالب‬ ‫در دیــدار با اعضای هیئت دولت بود که نقشــه‬ ‫راهــی روشــن را پیــش روی دولت ســیزدهم قرار‬ ‫داد‪ ،‬افــزود‪ :‬عمــل بــه وعد ههــا همــراه با تعیین‬ ‫روزشــمار از رهنمودهای مهمی اســت که تجربه‬ ‫نشــان می دهــد می تواند عــاوه بــر امیدافرینی‬ ‫در مــردم‪ ،‬بخش های مختلــف دولت را وادار به‬ ‫برنامه ریزی دقیق و قابل سنجش از پیشرفت کار‬ ‫کند‪ .‬قالیباف ادامه داد‪ :‬تاکید برداشــتن پیوست‬ ‫عدالــت‪ ،‬یکــی دیگــر از مهم تریــن فرازهــای این‬ ‫نقشــه راه بود که در مجلس شــورای اسالمی نیز‬ ‫خــود را مخاطب ان در تنظیم قوانین می دانیم‪،‬‬ ‫همان طور که در ســال اول مجلس ســعی کردیم‬ ‫به این مسئله توجه کنیم‪ ،‬تکلیف خود می دانیم‬ ‫بــا حساســیت و دقت بیشــتر در قانون گذاری ها‬ ‫مخصوصــا تصویب بودجه ســال اینــده و برنامه‬ ‫هفتم توسعه به ان توجه ویژه داشته باشیم و از‬ ‫همه این موارد مهم تر نگاه تحول گرایانه ایشان‬ ‫با تاکید بر عقالنیت در انقالبی گری‪ ،‬ترجیح بند‬ ‫مهمی بود که عالوه بر اینکه دولت وظیفه دارد‬ ‫در بازسازی مدیریت های اجرایی کشور ان را به‬ ‫کار ببنــدد‪ ،‬بایــد نصب العین همه دســتگاه های‬ ‫نهــای سیاســی و اجتماعــی و‬ ‫دیگــر و جریا ‬ ‫رسانه ای نیز قرار گیرد‪ .‬رئیس مجلس در ادامه با‬ ‫اشاره به تحوالت افغانستان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تحلیل‬ ‫گران دنیا باسلیقه های مختلف فرار ذلیالنه ارتش‬ ‫امریــکا را به عنــوان نمادی روشــن از افول قدرت‬ ‫بین المللی امریکا تحلیل می کنند‪ ،‬همچنین امروز‬ ‫تجربــه دولتمــردان و مــردم افغانســتان پیــش‬ ‫روی همه اســت‪ .‬رها کردن کشــور توسط دولت‬ ‫دست نشــانده امریــکا در افغانســتان و اســتقرار‬ ‫بی دردســر طالبان در سراســر ان کشور که نتیجه‬ ‫نارضایتی گســترده از ‪ ۲۰‬ســال اشــغالگری امریکا‬ ‫و بی عملــی دولــت امریــکا بود به وضوح نشــان‬ ‫داد کــه اعتمــاد برخــی دولتمــردان افغانســتانی‬ ‫بــه امریــکا جهت بــه ارمغــان اوردن‪ ،‬پیشــرفت‬ ‫و امنیــت برای کشورشــان خطای راهبــردی بود‪.‬‬ ‫قالیبــاف یــاداور شــد‪ :‬به گون ـه ای کــه بعــد از ‪۲۰‬‬ ‫سال حاکمیت یک دولت امریکایی علیرغم همه‬ ‫شعارها و تصورهای ایجادشده نه تنها کشور هیچ‬ ‫پیشرفت ملموسی در زیرساخت های اقتصادی و‬ ‫رفاه عمومی نداشته است بلکه ابتدایی ترین نیاز‬ ‫یک جامعه مدنی یعنی امنیت نیز در این کشور‬ ‫تامین نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬الزم به ذکر است‬ ‫بــا توجه به تحــوالت اخیر‪ ،‬ملت ایران بر حفظ‬ ‫حقــوق دینی و انســانی مــردم ان دیار از تمامی‬ ‫نهــا و مذاهــب و برقــراری امنیــت‬ ‫نژادهــا‪ ،‬زبا ‬ ‫سراسری و پایدار در کشور افغانستان تاکید دارد‬ ‫و نهایتا اراده جمهوری اسالمی ایران همان اراده‬ ‫مــردم افغانســتان خواهد بود و مــا به اینده این‬ ‫همســایه عزیز خود امیدوار و حســاس هســتیم‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه مقننه تاکیــد کرد‪ :‬جمهوری اســامی‬ ‫ایران مدافع مردم شــریف افغانســتان در مقابل‬ ‫تالش های احتمالی قدرت های سلطه گر خارجی‬ ‫به منظــور ایجــاد ناامنی و بی ثباتــی خواهد بود‬ ‫نهــا در این زمینه به دقت تحت‬ ‫و برنام ههــای ا ‬ ‫اشراف قرار دارد‪.‬‬ ‫«میخائیل اولیانوف» نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی مســتقر در وین‪ ،‬ایران را اماده ازســرگیری‬ ‫مذاکرات وین توصیف کرد‪ .‬اولیانوف در صفحه توئیتر خود‪ ،‬با اشاره به صحبت های تلویزیونی سید ابراهیم‬ ‫رئیســی رئیس جمهور جمهوری اســامی ایران‪ ،‬نوشت‪« :‬از این بیانات پیداســت که ایران اماده ادامه دادن‬ ‫گفت وگوهــای ویــن دربــاره برجام اســت»‪ .‬وی درباره زمــان برگــزاری دور جدید این گفت وگوهــا در وین نیز‬ ‫توضیح داد‪« :‬البته هنوز مشخص نیست که این گفت وگوها چه زمانی ادامه پیدا خواهند کرد»‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دیدگاه هاینخبگاناقتصادیبراینظارتبر تامین کاالاستفادهشود‬ ‫رئیس جمهــوری بــر اســتفاده از دیدگا ههــای‬ ‫نخبگان و ظرفیت های تشکل های اقتصادی برای‬ ‫نظــارت بر زنجیره تامین کاال تاکیــد کرد‪.‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬جلســه ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت با‬ ‫ریاســت ایت اهلل ســید ابراهیم رئیســی برگزار شد و‬ ‫در این نشســت مهم ترین مسائل اقتصادی کشور‬ ‫ازجملهراهکارهاینظارتوتضمینسالمتزنجیره‬ ‫تامین‪ ،‬توزیع و مصرف کاالهای اساســی در دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪ .‬رئیس جمهوری در این جلسه وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را مامور کرد گزارش کاملی‬ ‫از زنجیره تامین‪ ،‬توزیع تا مصرف کاالهای اساسی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون وماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1587‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است ‪.‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود رابه مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۲۷۵۱‬مورخ ‪ 1400/06/07‬خانم فریبا ربانی فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 211/05‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۷۴۰‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه ‪ ۶‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/15 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/30 :‬حجت اله کاظم‬ ‫زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1185251‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1591‬نظر به اینکه اقای علی اکبر رنجبر باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای‬ ‫کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت‬ ‫ششدانگ پالک ‪ ۲‬فرعی از ‪ ۲۲۵۹‬اصلی بخش یک شهر تربت حیدریه که متعلق به نامبرده میباشد به‬ ‫علت نامعلوم مفقود گردیده که با بررسی سوابق و سامانه مدیریت کشوری امالک تربت حیدریه سند‬ ‫مالکیت مذکور ذیل دفتر ‪ ۶۳‬صفحه ‪ ۱۳۷‬و شماره ثبت ‪ ۱۴۴۷۰‬بنام علی اکبر رنجبر فرزند علی محمد‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ ۳۶۷‬صادره تربت حیدریه صادر و تسلیم گردیده و سامانه مدیریت کشوری امالک‬ ‫بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به استناد ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی‬ ‫و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت‬ ‫نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این اگهی اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت‬ ‫یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید‪ .‬بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت‬ ‫مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/06/15 :‬محمد کاظم باقرزاده‪ -‬رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه ‪/532‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سرخس‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1592‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۱۶۰۰۰۰۴۳‬مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ -‬هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در حوزه ثبت‬ ‫ملک سرخس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عین اله میثاقیان فرزند عباس علی‬ ‫به شماره شناسنامه ‪ ۷۱۴‬صادره از سرخس در یک باب مغازه تجاری به مساحت ‪۴۵.۳۶‬‬ ‫متر مربع پالک ‪ ۱۷۸۷‬فرعی از یک اصلی واقع دربخش سرخس حاشیه خیابان امام خمینی‬ ‫(ره) کوچه گاراژ محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ :‬حسین مهر‬ ‫جو ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک سرخس‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1594‬نظر به اینکه خانم ایران کفاش فرزند علی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی‬ ‫شده منضم به تقاضای کتبی به شماره – ‪ 1400/06/11‬جهت دریافت سند مالکیت المثنی‬ ‫نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل‬ ‫مسکونی با پالک ‪ ۵۹‬فرعی از چهار اصلی واقع در بخش ‪ ۱۶‬مشهد – سرخس که متعلق به‬ ‫ایشان می باشد و در اثر سهل انگاری مفقود گردیده است‪ ،‬لذا با بررسی دفتر امالک مشخص‬ ‫گردید‪ :‬سند مالکیت اصلی ششدانگ یکباب منزل با پالک فوق بشماره سریال ‪ ۷۷۵۱۱۵‬به‬ ‫نام خانم ایران کفاش فرزند علی صادر و تسلیم گردیده است‪ .‬دفتر امالک بیش از این حکایتی‬ ‫ندارد‪ .‬لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی‬ ‫و متذکر میگردد و هرکس نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند‬ ‫و راهکارهــای نظــارت دقیــق و شــفاف و تضمیــن‬ ‫ســامت ایــن زنجیــره تهیــه و به ســتاد هماهنگی‬ ‫اقتصــادی ارائــه کند‪ .‬رئیســی بــر لزوم بهره گیــری از‬ ‫ظرفیتهمکاریاتحادیه هایصنفی‪،‬بسیجاصناف‬ ‫و تشکل های بازار برای نظارت دقیق تر بر زنجیره‬ ‫تولیــد‪ ،‬توزیــع و مصــرف تاکیــد کرد‪ .‬رئیــس دولت‬ ‫سیزدهم همچنین استفاده از دیدگاه های نخبگان‬ ‫و صاحب نظــران اقتصــادی کشــور در چارچــوب‬ ‫جلسات و نشس ـت های کارگروه های زیرمجموعه‬ ‫ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت را در امر نظارت‬ ‫ضروری و راهگشا دانست‪.‬‬ ‫قانونمجازاتاخاللگراندر نظام‬ ‫اقتصادیبه روز شود‬ ‫رئیس قــوه قضاییــه گفت‪:‬‬ ‫ســرمایه عمومی نظام نقش به‬ ‫اگــر واقعا می خواهیم با فســاد‬ ‫ســزایی دارد‪ .‬وی همچنیــن بــه‬ ‫مبــارزه جــدی کنیم بایــد قانون‬ ‫روســای کل دادگستری ها دستور‬ ‫مجــازات اخاللگــران در نظــام‬ ‫داد در نشســت های مشترک با‬ ‫اقتصــادی بــه روز شــود‪ .‬بــه‬ ‫نمایندگان مجلس و مســئوالن‬ ‫محسنی اژه ای‬ ‫گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬اعضــای‬ ‫عالیهراستانازجملهاستانداران‬ ‫هیئت رئیسه کمیسیون قضایی‬ ‫و فرماندارانمشکالتو مسائل‬ ‫و حقوقــی مجلــس شــورای اســامی به منظــور خاص مناطق مختلف کشور را احصاء و برای حل‬ ‫تبادل نظر و هم اندیشی درباره تقویت همکاری ان هاتصمیم گیریو برنامه ریزی کنندو نمایندگان‬ ‫این کمیســیون با دســتگاه قضا و راه های کاهش را ضامــن اجــرای مصوبات این جلســات معرفی‬ ‫مشــکالت مردم و بهبود خدمات رسانی قضایی کرد‪ .‬محسنی اژه ای از بی ابی و کم ابی در برخی‬ ‫باحجت االسالم والمسلمینمحسنیاژه ایدیدار مناطق کشور به عنوان نمونه ای از معضالت که‬ ‫و گفتگو کردند‪ .‬رئیس قوه قضاییه در این دیدار‪ ،‬نیازمند تصمیم گیری جدی است یادکرد و متذکر‬ ‫از «اعتمــاد مــردم» به عنــوان یکــی از مهم تریــن شــد نمایندگان مجلس می توانند باهم اندیشی‬ ‫ســرمایه های نظــام یادکــرد و گفــت‪ :‬از ابتــدای مسئوالن دیگر بخش ها و کارشناسان امر‪ ،‬دولت‬ ‫انقــاب اســامی تاکنــون هــر گام بلنــدی کــه در را در تدوین سند جامع اب یاری دهند تا با اجرای‬ ‫کشور برداشته شده‪،‬با کمکو حمایتمردمبوده دقیق این سند‪ ،‬مشکالت مربوط به اب هر چه‬ ‫است‪.‬محسنیاژه ایالزمهافزایشاعتمادمردمرا سریع تر کمتر شود‪.‬رئیسقوهقضاییهبابیاناین که‬ ‫توجه به خواست و نیاز ان ها و حل مشکالتشان نمایندگان می توانند در پیشــگیری از وقوع جرم‬ ‫و همچنین مشارکت دادن احاد ملت در پیشبرد نیز نقش فعال تری ایفا کنند‪ ،‬از ان ها خواست تا‬ ‫اهداف و برنامه ها دانست و متذکر شد‪ :‬کاهش مسائل و مصادیق ترک فعل های کالن را به وی‬ ‫سرمایه هایاجتماعیبهنفعکشور نیست؛چراکه اطالعدهندتادر نشستسرانقواطرحوپیگیری‬ ‫بدون ارتباط با مردم نمی توان مشــکالت را حل کنــد‪ .‬محســنی اژه ای از پرونده های کثیرالشــاکی‬ ‫کرد‪.‬رئیسدستگاهقضابابیاناین کهمسئولینقوا به عنوانیکیاز معضالتکهبخش هایمختلفی‬ ‫بایدبااحادمردمارتباطنزدیکداشتهباشندگفت‪ :‬از جامعه و نظام قضایی را درگیر کرده‪ ،‬یادکرد و‬ ‫عمــده روابط قوه قضاییه با مــردم هم از طریق افزود‪ :‬امروز پرونده های زیادی در جریان اســت‬ ‫نخبگانونمایندگاناقشار‪،‬تشکل هایمردم نهاد‪ ،‬کــه صدهــا شــاکی دارد و رســیدگی بــه ان کاری‬ ‫دادستان ها و روسای کل دادگستری ها و متفاوت زمان بــر و پیچیــده اســت و اطالــه رســیدگی بــه‬ ‫از نوع ارتباط نمایندگان با مردم است‪ .‬رئیس قوه ان ها بر سایر خدمات دستگاه قضایی اثر سوء‬ ‫قضاییهتصریح کرد‪:‬اگر می خواهیمقوهقضاییه می گذارد‪ .‬وی تصریح کرد که نمایندگان مجلس‬ ‫مردمی داشــته باشــیم یکی از راه ها این است که می تواننــد در کنــار طرفیــن دعــوای پرونده های‬ ‫روابطمسئوالنقضاییبانمایندگانمردمبیشتر کثیرالشــاکی‪ ،‬نماینــدگان دســتگاه های مختلف‬ ‫شــود‪ .‬محسنی اژه ای با اشاره به ارتباط تنگاتنگ دولتــی و کارشناســان هــر حــوزه‪ ،‬بــا حضــور در‬ ‫نمایندگان مجلس با مردم و اطالع از مشــکالت جلســات تخصصی کارشناســی و اسیب شناسی‬ ‫ا نهــا‪ ،‬به همکاران بخش های مختلف قضایی دســتگاه قضــا را در رســیدگی به ایــن پرونده ها و‬ ‫تاکیــد کرد کــه نماینــدگان را در اولویــت مالقات پیشــگیری از موارد مشابه یاری دهند؛ همان طور‬ ‫و جلســات کاری خــود قــرار دهند و خاطرنشــان کــه در حــل اختــاف بیــن دســتگاه ها می توانند‬ ‫کــرد ارتبــاط و همکاری دو مجموعــه در افزایش نقش افرینباشند‪.‬‬ ‫هیچ گاهکسیمخالفمذاکره‬ ‫نبوده است‬ ‫نماینــده تهــران در مجلس‬ ‫ان وقــت می تــوان امیــدی بــه‬ ‫گفت‪ :‬در مجلس نهم مخالفان‬ ‫برجام داشــت‪ ،‬برجام دو‪ ،‬ســه‬ ‫برجامنظرشانمخالفتبااصل‬ ‫و چهار را مطرح نکنند‪ .‬راه برای‬ ‫مذاکره نبود بلکه معتقد بودند‬ ‫مذاکره بعدی باز است‪ ،‬اما اگر‬ ‫برجــام اگــر مذاکره اســت باید‬ ‫بخواهنــد شــروطی را درزمینـ ٔـه‬ ‫اسماعیلکوثری‬ ‫نتیجه بخش باشــد و نتیجه ان‬ ‫موشکی‪،‬منطقه ای‪،‬حقوقبشر‬ ‫فقط به نفع امریکا و ‪ ۴+۱‬رقم‬ ‫بگذارنــد نمی پذیریــم‪ .‬مذاکره‬ ‫نخورد‪ ،‬کسیاز مذاکرهنمی ترسد‪.‬‬ ‫می کنیم تا نتیجه بگیریم نه اینکه مذاکره کنیم‬ ‫بــه گــزارش برنا‪ ،‬اســماعیل کوثــری‪ ،‬نماینده برای مذاکره‪ ،‬این روند قابل قبول نیست‪ .‬کوثری‬ ‫تهــران در مجلــس‪ ،‬در پاســخ بــه این ســوال که بیان کرد‪ :‬هیچ گاه کســی مخالف مذاکره نبوده‬ ‫برخــی مخالفــان برجــام اکنــون در موافقــت بــا است‪ ،‬رهبری هم فرمودند که ما از مذاکره ترس‬ ‫برجــام اظهاراتــی را بیــان می کننــد نظر شــما در نداریم منتها اصل این اســت که مذاکرات باید‬ ‫خصــوص این تغییر موضع چیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در عینــا عملی شــود‪ .‬در مجلس نهم کــه بازدید از‬ ‫مجلس نهم مخالفان برجام نظرشان مخالفت فردو داشــتیم‪ ،‬تمام دستگاه های سانتریفیوژ را‬ ‫بــا اصل مذاکره نبود بلکه معتقــد بودند برجام جمع کرده بودند در خنداب اراک نیز به همین‬ ‫اگر مذاکره است باید نتیجه بخش باشد و نتیجه صورت‪ .‬نماینده مردم تهران در مجلس گفت‪:‬‬ ‫ان فقط به نفع امریکا و ‪ ۴+۱‬رقم نخورد‪ ،‬کسی اکنون هم اقای رئیسی می گوید که مذاکره باید‬ ‫از مذاکــره نمی ترســد‪ ،‬از همــان ابتــدا گفتیم که تضمین داشــته باشــد‪ ،‬اگر تضمین نباشد ما به‬ ‫حمایت از امریکا اشتباه است‪ .‬اروپایی ها توقع راه خودمان ادامه می دهیم ان ها هم دنبال ما‬ ‫دارنــد تــا هرچه می گوینــد ایران بپذیــرد‪ .‬همان بدوند‪ ،‬ما که از کسی باکی نداریم‪ .‬امریکایی ها‬ ‫موقع در مجلس وقت هم به تیم مذاکره کننده تخلف کردند و خودشــان خلــف وعده کردند‪.‬‬ ‫گوشــزد کردیم که اشتباه است یک دفعه برجام ایران امادگی مذاکره را دارد درصورتی که مذاکره‬ ‫را عملــی کنند‪ ،‬ایــران یک گام بــردارد و بگذارند مشــخص باشــد و در چارچــوب همیــن برجــام‬ ‫ا نهــا هــم یــک گام بردارنــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬هــر صورت بگیرد نه برجام های دیگر؛ ما برجام های‬ ‫وقــت که طرفین مقابل انصــاف به خرج دهند دیگرینداریم‪.‬‬ ‫مالکیت نزد خود است بایستی ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز از تاریخ انتشار این اگهی اعتراض کتبی خود‬ ‫را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا‬ ‫سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد‬ ‫شد‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/06/15:‬حسین مهرجو‪-‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سرخس‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اینجانب اسماعیل قائمی نسب مالک خودرو پژو ار دی ‪ 1600‬به شماره شاسی‬ ‫‪ 82136002‬و به شماره موتور ‪11782009066‬به علت فقدان اسناد فروش‬ ‫تقاضای رو نوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است‪ .‬لذا چنانچه هرکس‬ ‫ادعایی درمورد خودروی مذکوردارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان‬ ‫فروش شرکت ایران خوردو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید‪.‬‬ ‫بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بیمه نامه و کارت خودرو؛ سواری سیستم پراید تیپ جی تی ایکس‬ ‫ای به رنگ نقره ای‪ -‬متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 738-33‬ن‬ ‫‪ 67‬به شماره موتور ‪ 1768424‬و شماره شاسی ‪S1412285277107‬‬ ‫مدل ‪ 1385‬به نام حبیب نجار ظریفی به کدملی ‪ 0073746622‬مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز پژو تیپ ‪ 405 -GLX-XU7‬مدل ‪ 1394‬به رنگ نقره‬ ‫ای‪-‬متالیک به شماره شهربانی ایران‪ 775 -36‬و ‪ 87‬به شماره موتور‬ ‫‪ 124K0750611‬و شماره شاسی ‪NAAM01CE3FR228456 :‬‬ ‫به نام اینجانب ابراهیم ربانی پور فرزند خدا بخش مفقود گردیده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط میباشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز سواری پراید ‪ 131‬مدل ‪ 90‬رنگ سفید روغنی به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪469 -63‬ن‪ 68‬بنام ازاده نظر قصرالدشت فرزند بشارت‬ ‫کدملی ‪ 2295476992‬و شماره موتور ‪ 4390692‬و شماره شاسی‬ ‫‪ S3412290370106‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫‪533‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ورود کاالهایمهم‬ ‫بهسامانهجامعتجارت‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫سامانه جامع تجارت بایدتمام‬ ‫تجــارت (صمــت) بــا اشــاره به‬ ‫کاالهای مهــم را حداکثر تا اخر‬ ‫تدویــن برنام ههــای مرتبــط با‬ ‫پاییز مورد پوشش قرار دهد‪ .‬در‬ ‫افزایــش صــادرات و تمرکــز بــر‬ ‫حوزه ســیمان نیــز کل محصول‬ ‫نظام توزیع برای تنظیم بازار در‬ ‫ســیمان بــرای عرضــه صحیح و‬ ‫رضا فاطمی‬ ‫گام اول‪ ،‬گفت که سامانه جامع‬ ‫جلوگیری از افزایش قیمت باید‬ ‫تجارت باید تمام کاالهای مهم‬ ‫به بورس بیاید‪ ،‬مصالح فروشان‬ ‫را حداکثر تا اخر پاییز مورد پوشش قرار دهد‪ .‬به بزرگ نیز باید در بورس خرید کنند و در سامانه‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬به نقل از شبکه اطالع رسانی تولید افق‪،‬فاکتور بزنند‪.‬وزیر صنعت‪،‬معدنو تجارت‬ ‫و تجــارت ایــران (شــاتا)‪ ،‬ســیدرضا فاطمی امین مصرف کنندگانسیمانراشاملواحدهایتولیدی‬ ‫در نشســت اغاز اجرای برنامه های کوتاه مدت با مواد اولیه مربوط به این محصول‪ ،‬پروژه های‬ ‫مرتبــط با تنظیم بــازار‪ ،‬صــادرات‪ ،‬رفــع موانع و بزرگ و خرده فروشی ها دانست و ادامه داد‪ :‬در‬ ‫پشتیبانیاز تولید کهباحضور معاونانوزارتخانه اولویت اول باید خرده فروشــان برای خرید وارد‬ ‫و مدیران مرتبط ســتادی و ســازمان های صمت بورس کاال شوند‪ .‬فاطمی امین در ادامه سخنان‬ ‫اســتانی (به صورت ویدئو کنفرانس) برگزار شد‪ ،‬خود در خصوص تنظیم بازار اضافه کرد‪ :‬در وهله‬ ‫اظهار کرد‪ :‬واحدهای سازمانی‪ ،‬دفاتر تخصصی اول روی توزیــع بایــد متمرکز شــویم که ســامانه‬ ‫و سازمانهای صمت استانی باید فرایندگرا باشند جامــع تجــارت در ایــن جهت یک گام اساســی‬ ‫و تمام موضوعات و امورات کاری مرتبط با حوزه است‪ .‬همچنین فشار نقدینگی بر خرده فروشی‬ ‫تخصصــی خود را درون تشــکیالت خــود انجام بااصالحنظامتوزیع کاهشمی یابد‪،‬نقدینگیاز‬ ‫دهنــد و دفاتر تخصصی در ســتاد وزارتخانه به عوامل بروز تورم است و تا زمانی که کنترل نشود‬ ‫صورت رشته فعالیت کارها را دنبال کنند‪ .‬وی با باید روی اصالح نظام توزیع متمرکز شویم‪ ،‬البته‬ ‫اعالماینکههدفگذاریپنجمیلیارددالر افزایش ایــن موضــوع باید همگام با اصــاح مولفه های‬ ‫صادراتی این هفته سهمیه بندی و به استان ها اقتصــاد کالن باشــد‪ .‬وی در ادامــه‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫ابالغ خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬هچنین موضوع امایش مــردم مــا را در قالــب یک دولت می بینند و این‬ ‫سرزمینی را نیز دنبال می کنیم و تا پایان سال برای دولــت بایــد هماهنگ باشــد‪ ،‬نباید تقصیرهای‬ ‫‪ ۴۵۰‬شهرستان نقشه راه‪ ،‬اهداف و اقدامات الزم احتمالی را گردن دیگر نهادها انداخت‪ ،‬اما باید‬ ‫تدوین خواهد شد‪ .‬وزیر صمت با یاداوری اینکه درون خودمان مرزها را مشخص نماییم‪ .‬تعامل‬ ‫مطالعات و اسناد باالدستی‬ ‫عمدتا بر لجستیک‪ ،‬و هم افزایــی بین بخشــی ضــرورت دارد و همه‬ ‫ً‬ ‫امار و جمعیت با رویکرد سرزمینی تمرکز داشته بایــد در ایــن مســیر گام بردارنــد‪ .‬وی در بخــش‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در امایش سرزمینی ویژه وزارت دیگریاز سخنانخودبااشارهبهبرنامه هایرفع‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن تجارت می خواهیم نگاشــت یا موانع و پشتیبانی از تولید‪ ،‬گفت‪ :‬باید خدماتی‬ ‫نسخه عملیاتی برای هر شهرستان داشته باشیم که مشتریانش کسب و کارها هستند شکل بگیرد‬ ‫کــه مطالعــات در این راســتا با ایجــاد دبیرخانه و کســب و کارها از ان اســتفاده کنند و ما فقط‬ ‫مرتبــط‪ ،‬زمــان بنــدی الزم و منطقه بنــدی ویژه تنظیم کنندهباشیمو تادو ماهایندهاینخدمات‬ ‫اغــاز م ‬ ‫یشــود‪ .‬فاطمــی امیــن همچنیــن اجرای را شکل بدهیم‪ .‬وزیر صمت همچنین گفت‪ :‬به‬ ‫برنامه های مرتبط با رشــته فعالیت ها در حوزه مــوازات اجــرای برنامــه هــای کوتاه مــدت در ‪۶‬‬ ‫های دفاتر تخصصی را جزء اولویت ها دانست ماهه دوم سال به تفکیک‪ ،‬مشکالت واحدهای‬ ‫کــه در ایــن زمینه مطالعــات زیادی انجام شــده تولیــدی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬معدنی و تجــاری را احصاء و‬ ‫اســت و گفت‪ :‬اعدادی که در حوزه های مرتبط مشخصم ‪‎‬ی کنیم‪.‬‬ ‫با تولید‪ ،‬صادرات‪ ،‬اشتغال و سرمایه گذاری و‪...‬‬ ‫اســتان هــا روی واحدهــای تعطیــل و نیمــه‬ ‫باید تحقق یابد و پروژه هایی که باید انجام شود تعطیــل پایش ســریع انجــام دهنــد‪ ،‬واحدهای‬ ‫در هر حوزه باید مشخص شود و تا سه ماه دیگر تعطیــل و راکــد اســتان هــای سراســر کشــور بــا‬ ‫برنامه تدوین و تفکیک شــود‪ .‬وی در خصوص محوریت اشتغال بیشتر باید در دستور احیاء و‬ ‫موضوعــات مرتبــط بــا تنظیــم بــازار نیــز گفت‪ :‬بازگشتبهعرصهتولیدقرار بگیرند‪.‬‬ ‫اخرینخبرهااز تغییر دامنهنوسانبورس‬ ‫رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اخرین‬ ‫وضعیت طرح سازمان بورس درمورد تغییر دامنه‬ ‫نوسان را تشریح کرد‪ .‬محمدعلی دهقان دهنوی‬ ‫در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به برنامه سازمان‬ ‫بورس برای تغییر دامنه نوســان اظهار کــرد‪ :‬برای‬ ‫این دتغییر سازمان یک طرح تحقیقاتی دارد که‬ ‫تقریبا در مرحله نهایی و جمع بندی است‪ .‬پس‬ ‫از انکهجمعبندیشدمرحلهایبراینظرخواهی‬ ‫از فعالین بازار سرمایه در نظر گرفته شده است و‬ ‫اگر نهاییشداجراییمیکنیم‪.‬ویادامهداد‪:‬دامنه‬ ‫نوسان‪ ،‬حجم مبنا و‪ ...‬جز از زیرساخت های بازار‬ ‫هستند و هرکدام باید با اجزای دیگر دیده شوند‪،‬‬ ‫تغییری کهدادهمیشودهمبرایهمیشهباشدنه‬ ‫اینکهطرحیانجامدهیمو بعدتغییر دادهشود‪.‬‬ ‫قصد داریم یک طرح بلند مدت طراحی کنیم‪ .‬بر‬ ‫اســاس این گزارش‪ ،‬دامنه نوســان همــواره یکی از‬ ‫مهم ترین سرفصل های بازار سرمایه‪ ،‬مخصوصا‬ ‫طی یک ســال گذشــته بوده اســت‪ .‬اینکــه میزان‬ ‫دامنه نوســان چقدر باشــد و اینکه اصــا باید در‬ ‫بازار ســرمایه دامنه نوســان وجود داشــته باشد یا‬ ‫خیر همواره محل بحث کارشناسان بوده است و‬ ‫بسیاری از صاحب نظران بازار سرمایه نیز بر این‬ ‫باورندکهبرایبهبودروندمعامالتبورسبایدبه‬ ‫سمت افزایش دامنه نوســان و در نهایت حذف‬ ‫کاملانحرکتکرد‪،‬زیراروندهایهیجانیمثبتو‬ ‫منفیباوجوددامنهنوسان‪،‬باعثانحرافبیشتر‬ ‫معامالتبورسمی شود‪.‬‬ ‫دامنــه نوســان در بــازار ســرمایه از ‪ ۲۵‬بهم ـن ‬ ‫سال گذشته از مثبت و منفی پنج به مثبت شش‬ ‫و منفی دو تغییر کرد؛ تصمیمی که توسط شورای‬ ‫عالی بورس و با هدف تعادل بخشی به این بازار‬ ‫گرفته شــد‪ .‬البته عمر این تصمیم حدود سه ماه‬ ‫بود و دامنه نوسان از ابتدای اردیبهشت به مثبت‬ ‫شــش و منفــی ســه افزایش یافــت و در نهایت از‬ ‫‪ ۲۵‬اردیبهشت دوباره دامنه نوسان قیمت همه‬ ‫شــرکت های حاضر در بورس و فرابورس‪ ،‬متقارن‬ ‫و در محدوده مثبت و منفی پنج درصدی داد و‬ ‫ستدشد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1156‬‬ ‫تنها ‪ 15‬هزار واحد به مرحله قرارداد رسیده است‬ ‫دیوار فوالدسازی ها‬ ‫بهعنوانصنایعاببر کوتاهاست‬ ‫ســمینار تخصصی «چالش‬ ‫تحــت الشــعاع قرار نگیــرد زیرا‬ ‫برق در زنجیره فوالد» با حضور‬ ‫طبیعتا این بار را باید خودشان‬ ‫ً‬ ‫ســعید زرنــدی معــاون طــرح و‬ ‫تحمل کنند‪ .‬این مقام مســئول‬ ‫برنامــه وزارت صمــت‪ ،‬بهــرام‬ ‫با شاره به اینکه امسال شرکت‬ ‫ســبحانی رییس انجمــن تولید‬ ‫زیســکو از زیــر مجموعــه هــای‬ ‫منصور یزدی‬ ‫کننــدگان فــوالد ایــران‪ ،‬منصــور‬ ‫میدکو هم به عنوان یک تولید‬ ‫زاده‬ ‫یزدیزادهمدیرعاملذوباهن‬ ‫کننــده کــوره بلنــدی در چرخــه‬ ‫اصفهان و تنی چند از دیگر مدیران عامل شرکت تولید فوالد کشور قرار گرفته است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫هــای فــوالدی و صاحب نظران صنعــت فوالد یکــی از ویژگــی های کــوره بلند این اســت که از‬ ‫کشور و عرصه برق برگزار شد‪ .‬منصور یزدی زاده گازهــای فرایندی اســتفاده می کنــد و ویژگی ان‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در پنل تخصصی این است زمانی که نیروگاه را ارزیابی کنند فراخور‬ ‫تامیــن پایدار برق در زنجیره فــوالد گفت‪ :‬برای راندمان نیروگاهی اظهارنظر می کنند که ایا چه‬ ‫‪ DRI‬بــه حــدود ‪ ۶۰۰‬کیلــو وات تامیــن برق نیاز تعرفــه ای بــه ان تعلق می گیــرد‪ .‬ارزش حرارتی‬ ‫داریــم امــا برای برای قراضــه این میزان ‪ ۱۵۰‬کیلو گاز فرایندی ما پایین اســت و طبیعی اســت که‬ ‫کمتــر اســت و اگر بتوانیم این نســبت را کاهش ورودی باید بیشــتر باشــد و ان عدد را به صورت‬ ‫دهیم اندکی تاثیرگــذار خواهد بود‪ .‬وی تصریح قدرمطلق محاسبه می کنند و نتیجه ان این می‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجــه به اینکه منبــع اب نیــز در اختیار شود که به ظاهر راندمان پایین دارم در صورتی‬ ‫وزارت نیــرو اســت اما در حــوزه کاری ذوب اهن کهمیتوانم گارهایفرایندیرابهاتمسفر بدهم‬ ‫کوچکتریــن برنامه ریزی را تاکنون شــاهد نبودم زیرا الودگی زیســت محیطی هم نــدارد و تقاضا‬ ‫همیشــه دیوار فوالد ســازی ها به عنوان صنایع کنم که گاز طبیعی در اختیار من بگذارند‪ .‬یزدی‬ ‫اب بر کوتاه است و لذا نیاز است در وزارت نیرو زاده گفت‪ :‬برای اینکه بتوانم گازهای فرایندی را‬ ‫برنامــه ریزی راهبــردی در این خصــوص تدوین به بهترین شکل استفاده کنم هیچ مشوقی ندارم‬ ‫شود که تحت هیچ شرایطی اب ورودی شرکت لذا باید تفاوتی بین فرایندهای کوره بلندی ها و‬ ‫هایی که خودشان تامین کننده برق شان هستند سایر روش ها باشد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جاخالی بانک ها به مسکن ملی‬ ‫اخرین امار از پول های واریز شــده به حســاب‬ ‫سازندگانمسکنملینشانمی دهدنهتنهاوامهای‬ ‫بانکی ســهم ناچیزی از منابع این پروژه را تشــکیل‬ ‫می دهد بلکه با میزان اورده تزریق شده به طرحها‬ ‫از سوی متقاضیان فقط می توان حدود‪ ۸۲۰۰‬واحد‬ ‫مســکونی احداث کرد؛ این در حالی اســت که بنا‬ ‫به گفته معاون وزیر راه و شهرســازی بخش عمده‬ ‫‪ ۴۰‬هزار واحد افتتاح شده بدون اتکا به تسهیالت‬ ‫مصوب این پروژه احداث شده است‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬طبق اعالم بانک مســکن تا‬ ‫کنون از ‪ ۸۶۴۰‬میلیارد تومان اورده متقاضیان‪۲۸۴۰‬‬ ‫میلیارد تومان ان برای احداث پروژه های طرح اقدام‬ ‫ملی مسکن به حساب سازندگان واریز شده است‪.‬‬ ‫‪ ۲۴۴‬میلیارد تومان هم تسهیالت بانکی پرداخت‬ ‫شده که مجموع دو عدد مذکور را به‪ ۳۰۸۴‬میلیارد‬ ‫تومان می رساند‪ .‬مابقی نیز که حدود‪ ۵۸۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اســت به تدریج با پیشــرفت فیزیکی و اغاز‬ ‫احداثپروژه هاتخصیصخواهدیافت‪.‬‬ ‫با احتساب هزینه حدود ‪ ۵‬میلیون تومان برای‬ ‫هر متــر مربع واحدهای اقدام ملی‪ ،‬برای ســاخت‬ ‫یک واحد ‪ ۷۵‬متری به حدود ‪ ۳۷۵‬میلیون تومان‬ ‫نقدینگی نیاز اســت؛ یعنــی ‪ ۳۰۸۴‬میلیــارد تومان‬ ‫فقــط تکافــوی ســاخت ‪ ۸۲۲۴‬واحــد اقــدام ملی‬ ‫مسکنرامی دهد‪.‬‬ ‫البته تا کنون ‪ ۴۰‬هزار و ‪ ۷۸‬واحد مســکن ملی‬ ‫افتتاح شــده که محمود محمــودزاده ـ معاون وزیر‬ ‫راه و شهرسازی ـ به ایسنا گفت‪ :‬عمده واحدهایی‬ ‫کــه بــه بهر هبــرداری رســیده از روشــهایی همچون‬ ‫یســازی بــا دریافــت وام اوراق‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫تعاون ‬ ‫تسهیالت ‪ ۹‬درصد بافت فرسوده و دریافت زمین‬ ‫بدون اتکا به منابع بانکی ساخته شده است‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۵۳۴‬هــزار واحــد اقــدام ملــی‬ ‫مســکن به مرحله اجرا رســیده اســت‪ .‬امار افتتاح‬ ‫حســاب از ســوی متقاضیــان هــم بدون احتســاب‬ ‫حسابهای فســخ شــده از واریز وجوه توسط ‪۲۳۷‬‬ ‫هزار نفر حکایتدارد‪.‬اینبدانمعناستکهممکن‬ ‫اســت بر اثر طوالنی شدن فرایند ساخت واحدها‬ ‫بخشی از متقاضیان انصراف داده باشند‪ .‬با وجود‬ ‫انکــه دو ســال از اغاز عملیات اجرایــی طرح اقدام‬ ‫ملی مســکن می گذرد ‪ ۶۲‬هــزار و ‪ ۴۹۳‬واحد برای‬ ‫دریافت تسهیالت به بانک مسکن معرفی شده و‬ ‫تنهــا ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۱۰۲‬واحد قراردادهایشــان به امضا‬ ‫رسیدهاست‪.‬‬ ‫ســازندگان می گویند به دلیل رشــد بیــش از ‪۱۰۰‬‬ ‫درصدیقیمتنهاده هایساختمانیطییکسال‬ ‫گذشته هر متر مسکن ملی ‪ ۵‬میلیون تومان هزینه‬ ‫در بــر دارد؛ امــا وزارت راه و شهرســازی بــر اســاس‬ ‫هزین ههــای تابســتان ‪ ۱۳۹۹‬نرخ پایه در قــرارداد با‬ ‫ســازندگان را ‪ ۲.۷‬میلیــون تومــان در هــر متر مربع‬ ‫تعیین و هنوز این نرخ را به روزرسانی نکرده است‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال مردادماه امســال تعــدادی واحد‬ ‫مســکن ملــی در شــهر جدیــد پرند افتتاح شــد که‬ ‫محمــودزاده ـ معــاون وزیر راه و شهرســازی ـ هزینه‬ ‫ســاخت هــر واحــد از این پــروژه را متــری ‪ ۴‬میلیون‬ ‫تومان و قیمت زمین را متری ‪ ۷۰۰‬هزار تومان اعالم‬ ‫کرد‪.‬فرشــید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ با‬ ‫بیان این ادعا که احتماال بخشــی از ‪ ۴۰‬هزار واحد‬ ‫افتتاح شده مسکن ملی مربوط به پروژه های نیمه‬ ‫تمام مسکن مهر بوده است گفت‪ :‬مقدار منابعی‬ ‫که در حال حاضر در بخش مسکن تزریق می شود‬ ‫به هیچ عنوان پاسخگوی تقاضای موثر نیست‪ .‬به‬ ‫اذعان خود مسئوالن‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر برای‬ ‫مسکنملینام نویسیکردندکهاز تقاضایباالبرای‬ ‫مسکن در کشور حکایت دارد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬تنهــا راه تامیــن مســکن کشــور‬ ‫بــه کارگیری تــوان بخش خصوصی اســت و دولت‬ ‫توانایی ساخت و ساز ندارد؛ اما بخش خصوصی با‬ ‫انواع و اقسام موانع و مشکالت درگیر است‪ .‬برای‬ ‫یک اســتعالم ســاده حدود دو ماه وقت سازنده را‬ ‫می گیرند‪.‬دستگاههایخدمات رساننیز هزینه های‬ ‫ســنگینی را مطالبــه و هر از گاهی خدمــات خود را‬ ‫قطع می کنند‪ .‬سیستم بانکی هم که قرار است ‪۲۰‬‬ ‫درصد تسهیالت خود را به حوزه مسکن اختصاص‬ ‫دهد هیچگونه رغبتی برای پرداخــت این نوع وام‬ ‫ندارد و تنها بانک مســکن به پرداخت تســهیالت‬ ‫یپــردازد کــه بــه هیــچ عنــوان منابــع ان‬ ‫مســکن م ‬ ‫پاسخگویاینبخشنیست‪.‬‬ ‫دبیر کانونانبوه سازان‪،‬هزینه هایمسکنملیرا‬ ‫به فنر جمع شده ای تشبیه کرد و گفت‪ :‬اگر وزارت‬ ‫راه و شهرســازی نخواهد بــر روی عدد ‪ ۲.۷‬میلیون‬ ‫تومانتجدیدنظر کندهیچسازنده ایزیر بار پذیرش‬ ‫ریسکساختواحدهایاقدامملینخواهدرفت‪.‬‬ ‫اماری که بانک مســکن ارایه کرده نشــان می دهد‬ ‫یــک هشــتم ظرفیت صنعت ســاختمان در پــروژه‬ ‫اقدام ملی به کار گرفته شده است؛ چرا که بخش‬ ‫خصوصی واقعی از این پروژه اســتقبال نکرده و با‬ ‫این روند نمی توان کاری از پیش برد‪.‬‬ ‫به گفته پورحاجت‪ ،‬سیستم بانکی باید حدود‬ ‫دو برابر مبالغ واریزی از سوی متقاضیان‪ ،‬منابع به‬ ‫ســاخت پروژه های مســکونی اختصاص دهد‪ .‬این‬ ‫در حالــی اســت کــه کل وامی که تا کنــون از طریق‬ ‫بانک مسکن برای پروژه های اقدام ملی اختصاص‬ ‫یافته یک ســی و پنجم رقمی اســت که متقاضیان‬ ‫واریز کرده اند‪.‬‬ ‫شرایط فعلی حاکی از ان است که جای خالی‬ ‫بانکهــا در پــروژه اقــدام ملــی احســاس می شــود‪.‬‬ ‫تسهیالتمسکنملیبه‪ ۲۵۰‬میلیونتومانافزایش‬ ‫یافته کهاگر مشکالتاولیههمچوندریافتپروانه‬ ‫ساختمانیاز سویشهرداری هااجازهپیشرفتکارها‬ ‫را بدهد و تسهیالت هم به داد پروژه برسد با ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیون تومان می توان طرح را به مرحله مناسبی از‬ ‫پیشرفت رساند؛ اما احتماال با این رویه تسهیالت‬ ‫بانکیحکمنوشدارو بعداز مرگسهرابرادر پروژه‬ ‫مسکنملیایفاخواهد کرد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬شــهریوماه ‪ ۱۳۹۸‬طــرح اقدام‬ ‫ملی مســکن کلنگ زنــی شــد و ‪ ۱۸‬ابان مــاه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ثبت نام از متقاضیان در چهار استان اغاز و سپس‬ ‫به دیگر استانها تسری پیدا کرد‪ .‬ابتدا برای این پروژه‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار واحــد تعریــف شــد که هم اکنــون ‪۵۳۴‬‬ ‫هزار واحد در مرحله اجرا قرار دارد‪ .‬در پنج مرحله‬ ‫ثبت نام این طرح در سامانه اقدام ملی به نشانی‬ ‫‪ tem.mrud.ir‬مجموعا ‪ ۲.۵‬میلیون نفر نام نویسی‬ ‫کردنــد که ‪ ۵۳۰‬هزار خانه اولی مشــمول این طرح‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬تا کنون دو مرحله افتتاح صورت گرفته‬ ‫کــه روز یکــم ابان مــاه ‪ ۱۳۹۹‬تعداد ‪ ۱۱‬هــزار و ‪۵۶۰‬‬ ‫واحــد و روز ‪ ۲۱‬تیــر ‪ ۱۴۰۰‬تعــداد ‪ ۲۸‬هــزار و ‪۵۱۸‬‬ ‫واحــد جمعــا ‪ ۴۰‬هــزار و ‪ ۷۸‬واحد بــه بهره برداری‬ ‫رســیده اســت‪.‬این پروژه از طریــق اورده متقاضیان‬ ‫و وام بانکــی پیــش می رود‪ .‬از ابتدا تســهیالت این‬ ‫طرح ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان با نرخ ســود ‪ ۱۸‬درصد بود‬ ‫که به‪ ۲۵۰‬میلیون تومان افزایش یافته است‪ .‬اورده‬ ‫متقاضیــان در مرحلــه اول حدود ‪ ۴۰‬میلیون تومان‬ ‫اســت‪ .‬میانگین قیمت ایــن واحدها در کل کشــور‬ ‫طبق شاخص سازمان برنامه و بودجه در سه ماهه‬ ‫دوم ســال ‪ ۱۳۹۹‬متــری ‪ ۲.۸‬میلیــون تومــان اســت‬ ‫که البته بر اســاس اخرین محاســبات اداره کل راه و‬ ‫شهرسازی استان تهران به ‪ ۳.۷‬میلیون تومان در هر‬ ‫متر مربع رسیده است‪ .‬با این حال سازندگان‪ ،‬هزینه‬ ‫ســاخت را حدود ‪ ۵‬میلیون تومان در هر متر مربع‬ ‫عنوانمی کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تکمیلفرایند کنترل االیندگیدرب هایباتریشماره‪ ۳‬بااجرایپروژهتمیز کننده‬ ‫کک سازی ذوب اهن اصفهان در مسیر سبز است‬ ‫عملکرد مناســب و بهینه درب های فلکســیبل‬ ‫نقش به ســزایی در کاهــش و کنترل االیندگی های‬ ‫کســازی دارد لذا به منظور تکمیل فرایند‬ ‫باتــری ک ‬ ‫کنتــرل االیندگــی در ایــن بخش‪ ،‬ســاخت‪ ،‬نصب و‬ ‫راه اندازیتمیز کنندهدرب هایباتریشماره‪ ۳‬ذوب‬ ‫اهن در دســتور کار مدیریت تولیــدات کک و مواد‬ ‫شیمیاییقرار گرفت‪.‬‬ ‫محسنقاسمیمهندسارشدتعمیراتمکانیک‬ ‫مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی ذوب اهن‬ ‫در ایــن خصــوص گفــت‪ :‬از زمــان راه انــدازی باتری‬ ‫شماره ســه و ماشین های تولید کک‪ ،‬مکانیزم های‬ ‫تمیزکننــده به دلیل عــدم کارایی مناســب و وجود‬ ‫ایرادات اساسی در طراحی و ساخت مورد استفاده‬ ‫قرار نگرفتند و لذا تمیزکاری به صورت دستی و ُکند‬ ‫انجام می گرفت که به دلیل شــرایط محیطی روی‬ ‫باتــری و ارتفاع هفت متــری درب ها‪ ،‬تمیز کاری در‬ ‫ارتفاع غیرممکن و در نواحی در دســترس‪ ،‬کیفیت‬ ‫الزم را نداشت‪.‬‬ ‫قاســمی بــا اشــاره بــه اینکــه مکانیز مهــای‬ ‫تمیزکننــده دارای چهــار تیــپ مختلــف و شــامل‬ ‫تمیزکننــده درب و رام در بازکــن و همچنیــن‬ ‫یشــوند‪،‬‬ ‫تمیزکننــده درب و رام ماشــین تخلیه م ‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بازســازی و راه انــدازی تمیــز‬ ‫کننده ها ابتدا قرار بود توسط شرکت های خارجی‬ ‫از کشــورهای چیــن‪ ،‬اکرایــن‪ ،‬اســپانیا و ایتالیــا به‬ ‫انجــام برســد کــه به دلیــل تحری مهــا امکان پذیر‬ ‫نشــد و باری دیگر تالشــگران بخش کک ســازی‬ ‫در ایــن عرصــه نیــز همت کردنــد و این پــروژه را‬ ‫در دست گرفتند و با یک برنامه ریزی گسترده به‬ ‫سرانجام رساندند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با راه اندازی تمیزکننده کک ســازی‬ ‫کیفیت و سرعت تمیزکاری درب و رام به صورت‬ ‫چشــمگیری افزایــش یافت که منجر بــه افزایش‬ ‫عمــر و عملکــرد بهتــر درب های فلکســیبل و در‬ ‫نتیجه کاهش الودگی محیط زیست گردید‪.‬‬ ‫ایــن تالشــگر بخــش تولیــدات کک و مــواد‬ ‫شیمیایی تصریح کرد‪ :‬سعی بر این بود در ساخت‬ ‫و راه انــدازی ایــن تجهیــزات تا جــای امکان از پلت‬ ‫فرم اصلی استفاده شود و تغییرات اساسی در سایر‬ ‫تجهیــزات اجــراء شــود‪ .‬اکثر قطعات مورد نیــاز در‬ ‫تعمیرگاهمرکزیاینمدیریتومابقیدر کارگاه های‬ ‫ساخت کارخانه(اسکلتفلزیو مکانیکی)ساخته‬ ‫شده است‪ .‬از انجایی که این پروژه می بایست توام‬ ‫بــا ادامه تولید کک انجام می گرفت‪ ،‬کوچک ترین‬ ‫وقفه ای در تولید کک ایجاد نکرد و در مدت‪ ۱۰‬ماه‬ ‫و با‪ ۱۴۶۰‬نفر ساعت به انجام رسید‪ .‬برای راه اندازی‬ ‫این تجهیزات حدود‪ ۴۰۰۰‬قطعه مختلف از وزن‪۵۰‬‬ ‫گرم تا‪ ۷۰۰‬کیلو گرم ساخته شده و بر روی تجهیزات‬ ‫نصبگردید‪.‬‬ ‫قاسمی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده بر‬ ‫روی تمیزکننده درب ماشــین تخلیه‪ ،‬تمیزکننده رام‬ ‫ماشین تخلیه و تمیزکننده درب ماشین درب بازکن‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــا راه انــدازی و بهره بــرداری از تمیزکننده ها‬ ‫ضمــن صرفه جویــی ارزی به مبلــغ ‪ ۴۰۰‬هــزار دالر‬ ‫دانــش فنــی طراحی و ســاخت ایــن مکانیزم ها در‬ ‫شرکت ذوب اهن بومی سازی گردید و این مهم با‬ ‫توجه به شرایط تحریم با همت و غیرت نیروهای‬ ‫تعمیــرگاه مرکــزی‪ ،‬دفتــر فنی‪ ،‬بــرق و اتوماســیون‬ ‫مدیریت تولیدات کک و مواد شــیمیایی به انجام‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫امیــر یونســی مهنــدس برق نیز ضمن تشــریح‬ ‫اقدامات انجام شــده جهت بهینه سازی تجهیزات‬ ‫الکتریکیماشینتخلیهو دربازکن‪،‬گفت‪:‬در راستای‬ ‫کاهــش الودگی هــوای منطقه و پایبنــدی به خط‬ ‫مشی زیست محیطی شرکت‪ ،‬سیستم تمیز کننده‬ ‫ســلول های کک جهت جلوگیری از نشت گاز کک‬ ‫مــورد بررســی قــرار گرفت‪ .‬این سیســتم شــامل دو‬ ‫مکانیــزم تمیز کننــده درب و تمیز کننده رام ســلول‬ ‫اســت که بر روی دو ماشــین تخلیه و دربازکن قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیر مهندسی نورد ذوب اهن اصفهان عنوان کرد‬ ‫تولید‪ ۵۰‬نوع محصول منطبق با استانداردهای روز دنیا در ذوب اهن اصفهان‬ ‫محمدامین یوســف زاده مدیر مهندســی نورد‬ ‫ذوباهناصفهانباحضور در برنامه گفتگویویژه‬ ‫خبری شــبکه اصفهان به تشریح انواع محصوالت‬ ‫تولیدی در این کارخانه عظیم پرداخت که مشروح‬ ‫ان را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫محمدامیــن یوســف زاده گفــت‪ :‬مدیریــت‬ ‫مهندسینوردذوباهناصفهانشاملچهار کارگاه‬ ‫است که‪ ۲۰۰۰‬نفر از تالشگران کارخانهافتخار تولید‬ ‫حدود‪ ۵۰‬نوع محصول منطبق با استانداردهای روز‬ ‫دنیا را در این کارگاه ها و با همکاری سایر بخش های‬ ‫کارخانهثبتکردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش طراحی این مدیریت در گرید‬ ‫یــک ‪ R&D‬اســت و به عنوان نمونــه طراحی ریل‬ ‫قبال از کشور فرانسه وارد می شد از‬ ‫زبانه سوزن که ً‬ ‫جمله دستاوردهای این بخش به شمار می رود‪.‬‬ ‫مدیر مهندسی نورد ذوب اهن اصفهان تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬تولیــد ریــل ســالها‪ ،‬ارزوی مــردم ایــران بــود و‬ ‫ذوب اهن اصفهان به همت تالشگران بخش های‬ ‫مختلف کارخانه به این ارزو جامه عمل پوشاند و‬ ‫ایران اسالمی را از قید و بند این وابستگی رها کرد‪.‬‬ ‫در یک جمله می گویم تولید ریل در ذوب اهن نماد‬ ‫خواستن‪،‬توانستناست‪.‬‬ ‫ایــن مقام مســئول با اشــاره بــه اینکــه در حال‬ ‫حاضــر ذوب اهــن اصفهان‪ ،‬تنها تولید کننده انواع‬ ‫ریل در غرب اسیا محسوب می شود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬حــدود ‪ ۲۵‬هــزار تن ریل به جمهوری‬ ‫اســامی تحویــل دادیــم و در ســال ‪ ۹۹‬نیــز رکــورد‬ ‫تحویل ‪ ۶۰‬هزار تنی را ثبت کردیم‪ .‬برای سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نیــز برنامه ارتقاء تولید خوبــی را تدوین کردیم که‬ ‫طــی پنــج ماهه ابتــدای این ســال ریل متــرو ‪،S۴۹‬‬ ‫ارک ‪ TH۳۶‬و ‪ ...‬از جمله اهداف تحقق یافته این‬ ‫برنامهمی باشند‪.‬همچنینتوسعهسمتچپخط‬ ‫نورد برای افزایش تولید محصول استراتژیک ریل نیز‬ ‫در دست اقدام است‪.‬‬ ‫یوســف زاده خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ذوب اهــن‬ ‫اصفهاندر راستایتامینایمنیمعادن کشور از پنج‬ ‫سال گذشته تولید ارک معدن را اغاز نمود و چندی‬ ‫پیش هم ارک ‪ TH۳۶‬را با مقاومت باال تولید کرد‪.‬‬ ‫این محصول بخشــی از زنجیره تولید فوالد کشــور‬ ‫است و تحول عظیمی را در ایمنی معادن رقم زد‪.‬‬ ‫محصولــی که در گذشــته به دلیــل وارداتــی بودن‪،‬‬ ‫خــروج ارز را در پــی داشــت‪ .‬هم اکنون تالشــگران‬ ‫ذوب اهن با تولید ان‪ ،‬ارز اوری را رقم زدند و ساالنه‬ ‫با همت و تالش کارکنان این کارخانه بزرگ‪ ۱۴۰‬هزار‬ ‫تــن از این محصول صادراتی تولید می شــود‪.‬مدیر‬ ‫مهندسی نورد ذوب اهن اصفهان گفت‪ :‬حدود ‪۵۰‬‬ ‫درصد از محصوالت تولیدی این کارخانه عظیم ان‬ ‫هم در اوج تحریم های ظالمانه صادر می شود که‬ ‫این دستاورد مهم نشان از کیفیت باال و مطابقت‬ ‫با استانداردهای روز دارد‪.‬وی با اشاره به اینکه تولید‬ ‫ریــل در کارگاه نــورد ‪ ۶۵۰‬ذوب اهــن اصفهان هیچ‬ ‫وقفه ای را در تولید سایر محصوالت ایجاد نکرد و‬ ‫انواعتیراهن ها‪ ،‬کالف‪،‬میلگردو ‪...‬همچون گذشته‬ ‫و با رعایت پروتکل های بهداشــتی تولید می شود‪،‬‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬بــا توجه بــه برنامه ریزی هــای انجام‬ ‫شــده ســبد متنوع محصــوالت ذوب اهن اصفهان‬ ‫در خطوط گوناگون کارگاه ها همواره در حال تولید‬ ‫است تا این کارخانه عظیم در کنار رسالت تولیدی‬ ‫خودبهمسئولیتاجتماعینیز عملکردهباشد‪.‬این‬ ‫مقام مســئول اضافه کرد‪ :‬ایران‪ ،‬کشــوری زلزله خیز‬ ‫عمدتا‬ ‫است و سازه های ساخته شده در شهرها نیز‬ ‫ً‬ ‫بتنی هستند که استحکام فشاری خوبی دارند اما‬ ‫استحکام خمشی باالیی ندارند و این موضوع به‬ ‫هنگامبروز زلزلهمشکلافریناست‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫محسن زیوه عضو‬ ‫هیات مدیره‬ ‫ذوب اهن اصفهان شد‬ ‫هیئــت مدیــره شــرکت ذوب اهــن اصفهــان با یک‬ ‫تغییــر همراه شــد‪ .‬به اســتناد مصوبــه مجمع عمومی‬ ‫ت مدیره مورخ‬ ‫عادی مورخ ‪ ۱۹/۰۴/۱۳۹۹‬و جلسه هیئ ‬ ‫‪ ۱۰/۰۶/۱۴۰۰‬شرکت ذوب اهن‪ ،‬محسن زیوه به عنوان‬ ‫نماینده شرکت پویش بازرگان به جای احسان دشتیانه‬ ‫به عنوان عضو جدید هیئت مدیره انتخاب شد‪ .‬بر پایه‬ ‫این گزارش‪ ،‬علی احمدیان به عنوان عضو غیر موظف‬ ‫و رئیس هیئت مدیره‪ ،‬منصور یزدی زاده به عنوان عضو‬ ‫موظف‪،‬نایبرئیسهیئتمدیرهو مدیرعامل‪،‬مرتضی‬ ‫یزدخواستی به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و‬ ‫مهرداد توالییان به عنوان عضو موظف هیئت مدیره در‬ ‫سمت هایخودابقاشدند‪.‬‬ ‫نذر نفس‬ ‫احیای دوباره زندگی‬ ‫همزمان با اقدامات همه جانبه و پیشگیرانه مبارزه‬ ‫بــا ویروس کرونا در ذوب اهن اصفهان‪ .‬بســیجیان این‬ ‫شــرکت نیــز در یــک حرکت ارزشــمند‪ .‬نســبت به تهیه‬ ‫کپسولهای اکسیژن پزشکی رایگان با عنوان «نذر نفس»‬ ‫جهتبیماران کروناییاقدامنمودند‪.‬سرهنگمختاری‬ ‫فرمانده حوزه مقاومت بســیج شــهید تندگویان ذوب‬ ‫اهناصفهانضمنبازدیداز محلنگهداریکپسول های‬ ‫اکســیژن پزشــکی (حوزه مقامت بســیج امام علی (ع)‬ ‫لنجان)‪ ،‬با اشاره به اهمیت این حرکت انسان دوستانه‬ ‫گفت‪ :‬خوشــبختانه ذوب اهن اصفهان به عنوان خط‬ ‫اول جبهه صنعت تا کنون‪ ،‬در خصوص مبارزه با کرونا‪،‬‬ ‫اقدامات گسترده پیشگیری و درمان را در سطح شرکت‬ ‫و منطقه با اهتمام و جدیت ویژه ای دنبال نموده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هم اکنون با مساعدت مدیریت این شرکت‬ ‫بویژه مدیریت انرژی و بهینه ســازی ســوخت‪ ،‬کپســول‬ ‫اکسیژن پزشکی تهیه و در صورت نیاز بصورت رایگان در‬ ‫اختیار بیماران کرونایی نیازمند به اکسیژن قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این طرح (نذر نفس) امکان افزایش بیشتر‬ ‫این تعداد کپسول ها هم وجود دارد‪ .‬مهندس نقدی پور‬ ‫مسئولکانونبسیجمهندسینصنعتشهرستانلنجان‬ ‫نیز گفت‪ :‬با توجه به مشکالت مالی تعدادی از بیماران‬ ‫کرونایی در تامین کپسول اکسیژن پزشکی‪ ،‬با مساعدت‬ ‫مدیریت های حراســت و انرژی و بهینه ســازی سوخت‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان و همــکاری حوزه هــای مقاومت‪،‬‬ ‫شــهید تندگویــان و امــام علــی (ع) شهرســتان لنجــان‪،‬‬ ‫هــم اکنون امکان اســتفاده رایــگان از این امکان فراهم‬ ‫شــده اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬با توجه به حساسیت حمل و‬ ‫چگونگی استفاده از این کپسولها‪ ،‬عالوه بر تهیه بروشور‬ ‫ایمنی و توضیحات‪ ،‬یکی از کارشناسان مدیریت انرژی‬ ‫و بهینه ســازی سوخت شرکت نیز برای راهنمایی های‬ ‫الزم‪ ،‬در محل حضور دارد‪ .‬مهندس نقدی پور که خود‬ ‫از همکاران مدیریت انرژی وبهینه سازی سوخت شرکت‬ ‫ذوب اهن می باشد یاداور شد‪ :‬با هماهنگی های بعمل‬ ‫امــده پــس از تامین نیــاز کارخانه‪ ،‬ظرفیت شــارژ روزانه‬ ‫تعداد‪ ۱۵۰‬کپسول اکسیژن در این شرکت وجود دارد‪.‬‬ ‫برگزاری نشست تعاملی‬ ‫حمایت از محرومان منطقه‬ ‫در ذوب اهن اصفهان‬ ‫نشست تعاملی حمایت از محرومان منطقه با‬ ‫تاکیــد بر فعالیت های گروه هــای جهادی با حضور‬ ‫منصــور یــزدی زاده مدیرعامــل ذوب اهــن‪ ،‬مهدی‬ ‫بهرامــی معاونــی پشــتیبانی و خدمــات اجتماعــی‬ ‫ذوب اهــن‪ ،‬احمد یوســفی مدیر کمیته امداد امام‬ ‫خمینــی (ره) شهرســتان لنجــان‪ ،‬ســرهنگ محمدی‬ ‫فرمانده و ســروان علیزاده معاون بسیج سازندگی‬ ‫ســپاه شهرســتان‪ ،‬ســرهنگ مختاری فرمانــده حوزه‬ ‫مقاومــت بســیج شــهید تندگویان و علیرضــا امیری‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی ذوب اهــن در ایــن شــرکت‬ ‫برگزار شــد‪ .‬یزدی زاده در این جلســه گفت‪ :‬ذوب‬ ‫اهــن اصفهــان تــا انجا کــه در توانش باشــد‪ ،‬کمک‬ ‫بــه محرومــان منطقــه را بــه عنوان یک مســئولیت‬ ‫اجتماعــی مد نظر دارد و ایــن کار موجب رضایت‬ ‫خاطر همه مســئولین و کارکنان این شــرکت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بهترین کمک به محرومان‪ ،‬بسترســازی‬ ‫بــرای اشــتغال انهاســت و می تــوان در ایــن راســتا‬ ‫رشــته های شــغلی را در قالــب تعاونــی‪ ،‬شــرکت یا‬ ‫کارگاه ســازماندهی کــرد کــه افزایــش بهــره وری را‬ ‫بــه دنبــال دارد و در ایــن راه کمیته امداد و بســیج‬ ‫می توانند بســیار کارســاز و موثر باشند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ذوب اهن اصفهان افزود‪ :‬این شرکت در خصوص‬ ‫تامیــن نیازهــای خــود نیــز می توانــد از محرومــان‬ ‫منطقــه حمایــت کنــد و ایــن کار از طریق تاســیس‬ ‫شــرکت یا تعاونــی قابل انجام اســت‪ .‬مدیر کمیته‬ ‫امــداد امــام خمینی (ره) شهرســتان لنجــان در این‬ ‫نشست‪ ،‬فعالیت های گروه های جهادی ذوب اهن‬ ‫را قابل تقدیر دانست و گفت‪ :‬این مجتمع عظیم‬ ‫صنعتی طی سال های گذشته در ساخت ‪ ۲۴‬واحد‬ ‫مســکونی مشــارکت و کمک نموده و این ســازمان‬ ‫را در حــل مشــکالت مربــوط به مســکن محرومان‬ ‫یاری داده است که امیدوارم این کمک ها با توجه‬ ‫به شــرایط اقتصادی کشور‪ ،‬افزایش یابد‪ .‬سرهنگ‬ ‫محمدی فرمانده سپاه لنجان نیز از مدیریت ذوب‬ ‫اهــن اصفهــان و فعالیــت گروه هــای جهــادی ایــن‬ ‫شــرکت در جهت کمک به محرومان منطقه تقدیر‬ ‫کــرد و ایــن کمک هــا را در شــرایط کنونــی جامعــه‬ ‫بســیار ضروری و حیاتی دانســت‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫نقــش مهم بســیج در حمایــت از محرومان افزود‪:‬‬ ‫با انســجام و اموزش محرومان و همچنین تاسیس‬ ‫تعاونــی می تــوان به ویــژه به افرادی کــه درامدی‬ ‫ندارند‪ ،‬کمک اساسی و مهم نمود‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫بیش از ‪ 2700‬خودرو‬ ‫عمومی در البرز دوگانه‬ ‫سوز شدند‬ ‫از ابتــدای اجــرای طــرح رایــگان دوگانه ســوز کردن‬ ‫ی و انواع وانت بار ) در کشور‬ ‫خودروهای عمومی (تاکس ‬ ‫بیشاز ‪ 2700‬خودرو در استانالبرز بصورترایگاندوگانه‬ ‫سوز شدند‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده هاینفتیمنطقهالبرز‪،‬فهیمهالساداتقلندرزاده‬ ‫سرپرســت روابط عمومی این منطقه گفــت‪ :‬با بازدید‬ ‫بعمــل امــده از کارگاه های مجاز فرایند تبدیــل خودرو‬ ‫به دوگانه ســوز‪ ،‬تاکنون بیش از ‪ 2700‬خودرو با نصب‬ ‫مخــزن و کیت مخصــوص و ‪ 730‬خــودرو نیز در نوبت‬ ‫تبدیل شدن قرار دارند‪ .‬قلندرزاده ضمن تاکید بر ثبت‬ ‫نام رانندگان خودروهای عمومی (انواع تاکسی و وانت‬ ‫بار ) متقاضی این طرح در سامانه ‪GCR.NIOPDC.IR‬‬ ‫افزود‪ :‬هم اکنون در استان البرز ‪ 4‬کارگاه برای این منظور‬ ‫فعال است و کلیه مخازن‪ ،‬کیت ها و تجهیزات سی ان‬ ‫جی بصورت رایگان بــر روی خودروهای عمومی انواع‬ ‫تاکسیو وانتنصبمی شوند‪.‬‬ ‫تعرفه برق فقط سالی‬ ‫یکبار اضافه می شود‬ ‫مدیــرکل مدیریــت مصــرف و امور مشــترکان توانیر‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تعرفه برق براساس قوانین ابالغی تنها سالی‬ ‫یکبار تغییر می کند که از سال ‪ ۱۳۹۶‬به بعد این میزان‬ ‫بــرای همــه مشــترکان ســاالنه ‪ ۷‬درصد بوده اســت‪ .‬به‬ ‫گزارشایسنا‪،‬عبداالمیر یاقوتیدر گفت وگویتلویزیونی‬ ‫با بیان اینکه براساس مجوزات قانونی از سال ‪ ۱۳۹۶‬به‬ ‫بعد‪،‬ساالنهتنها‪ ۷‬درصدبهقیمتبرقاضافهمی شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت نکنند‪،‬‬ ‫یشــوند و ‪ ۱۶‬درصد به‬ ‫اندکی بیشــتر متحمل هزینه م ‬ ‫یشــود‪ .‬وی با بیــان این که الگوی‬ ‫تعرفــه انها اضافه م ‬ ‫مصــرف در هر منطقه براســاس شــرایط جغرافیایی و‬ ‫دمایی متفاوت هســت و در مجموع مبنایی است که‬ ‫میزان مصرف‪ ،‬براساس ان تنظیم می شود‪ ،‬افزود‪ :‬الگوی‬ ‫مصــرف بــرق در مناطــق عــادی کشــور ‪ ۳۰۰‬کیلــووات‬ ‫ســاعت اســت که این میزان برای اســتفاده از وســایلی‬ ‫ماننــد یخچال و فریزر‪ ،‬روشــنایی‪ ،‬صوتــی و تصویری و‬ ‫سیستم سرمایشی کافی است‪ .‬یاقوتی با اشاره به این‬ ‫که ‪ ۴۰‬درصد از برق خانوارها در بخش سرمایشی و ‪۳۰‬‬ ‫درصد توســط یخچال و فریزر مصرف می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫الباقی برق در یک منزل مسکونی در بخش روشنایی‪،‬‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫سیســتم های صوتی و تصویــری و‪ ...‬مصرف م ‬ ‫وی با بیان این که ‪ ۸۶‬درصد از مشترکان برق الگوهای‬ ‫تعییــن شــده را رعایــت می کننــد‪ ،‬افــزود‪ ۱۴ :‬درصــد از‬ ‫مشــترکان جزو گروه های پر مصرف هســتند امــا از این‬ ‫میــان نیز تنها ‪ ۲‬درصد مشــترکانی اند کــه دو برابر الگو‬ ‫مصــرف برق دارنــد‪ .‬وی گفــت‪ :‬راه های ســاده ای برای‬ ‫کاهــش مصرف بــرق وجــود دارد که به طور مثــال قرار‬ ‫دادن کولرهای گازی روی دمای ‪ ۲۵‬درجه و یا استفاده‬ ‫از دور کنــد کولرهای ابی می تواند مصرف را به شــدت‬ ‫کاهشدهد‪.‬همچنینخاموشکردنسیستم هایصوتی‬ ‫و تصویــری به جای قــراردادن ان ها در حالت اماده به‬ ‫کار (اســتندبای) و تنظیم زمان پخت و پز به زمان های‬ ‫خنکشبانهروز کهباعث کاهشتولید گرمایشدر منزل‬ ‫می شود‪،‬می تواندمصرفرا کمتر کند‪.‬مدیرکلمدیریت‬ ‫مصرفوامور مشترکانتوانیر در خصوصبیمهمشترکان‬ ‫نیز با بیان اینکه ماهانه‪ ۱۰۰‬تومان از مشترکان (شهری)‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬تومــان از مشــترکان روســتایی و یکهــزار تومــان از‬ ‫مشترکان تجاری به عنوان بیمه دریافت می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬انتخاب شرکت بیمه گر براساس قانون به صورت‬ ‫مناقصه انجام می شود که فرایند تعریف شده ای دارد‬ ‫و در سال جاری یکبار مناقصه انتخاب شرکت بیمه گر‬ ‫برگــزار شــد که برنده ای نداشــت امــا برای بــار دوم این‬ ‫مناقصه برگزار شده است که پاکات ان در هفته جاری‬ ‫یشــود و امیدواریم که با انتخاب شــرکت‬ ‫بازگشــایی م ‬ ‫بیمه گر‪ ،‬روند پرداخت ها اغاز و تا پیش از ابان ماه همه‬ ‫خسارت ها به مشترکان پرداخت شود‪ .‬یاقوتی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شــرکت توانیر به منظور ثبت و نگهداری ســوابق‬ ‫مشترکانی کهدچار خسارتشده اند‪،‬اقدامبهراه اندازی‬ ‫سامانه ای به نام بیمه حوادث مشترکین کرده است که‬ ‫مشــترکان می توانند از طریق از طریق ادرس ‪https://‬‬ ‫‪ bime.tavanir.org.ir‬اقدام به ثبت موارد کنند‪.‬‬ ‫پیشرفت واحد نمک زدایی‬ ‫دانان به ‪ ۶۵‬درصد رسید‬ ‫شســاخته (‪)Skid mounted‬‬ ‫واحد نمک زدایی پی ‬ ‫میــدان نفتی دانان با پیشــرفت ‪ ۶۵‬درصــدی در حال‬ ‫اجراســت‪ .‬بــه گــزارش شــانا بــه نقــل از شــرکت نفــت‬ ‫مناطــق مرکزی ایــران‪ ،‬پرویــز صالح وند‪ ،‬مجــری طرح‬ ‫نگهداشــت و افزایــش تولید نفت این شــرکت گفت‪:‬‬ ‫عملیــات اجرایــی ســاخت ایــن واحــد نمک زدایی با‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۰‬هزار بشکه نفت در روز از نیمه دوم پارسال‬ ‫اغاز شد و طبق برنامه زمان بندی‪ ،‬پیش بینی می شود‬ ‫پایان امســال به بهره برداری برســد‪ .‬وی افزود‪ :‬پس از‬ ‫ابــاغ برنام ههــای وزارت نفــت مبنی بر لزوم ســاخت‬ ‫واحدهای فرایندی پیش ساخته‪ ،‬شرکت نفت مناطق‬ ‫مرکزی ایران طراحی و ساخت این واحد نمک زدایی‬ ‫را ب هصــورت ‪ Skid Mounted‬در داخــل کشــور و از‬ ‫ســوی پیمانکاران توانمند بخش خصوصی در دستور‬ ‫کار قرار داد‪ .‬مجری طرح نگهداشــت و افزایش تولید‬ ‫نفت شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫نصــب و راه اندازی واحــد نمک زدایی دانان‪ ،‬ظرفیت‬ ‫فراورشی نفت نمکی این واحد از ‪ ۵۵‬هزار بشکه نفت‬ ‫در روز به ‪ ۶۵‬هزار بشکه افزایش می یابد که با تحقق‬ ‫این مهم‪ ،‬امکان افزایش تولید از میدان نفتی دانان و‬ ‫در نتیجه اجرای طرح نگهداشت و افزایش تولید میسر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1156‬‬ ‫فروشنفتباتهاترافزایشمی یابد؟‬ ‫چنــدی پیــش وزیــر نفــت تهاتــر بــا کاال و‬ ‫ســرمایه گذاری را از را ههــای فروش نفت خام ایران‬ ‫در شرایط تحریم اعالم کرد و قول وقوع اتفاق های‬ ‫خــوب در ما ههــای اینــده در حوزه فــروش نفت را‬ ‫داد‪ ،‬موضوعــی کــه بــه اعتقــاد کارشناســان چندان‬ ‫دور از ذهن نیســت‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬تحریم های‬ ‫امریکا سبب شد ایران از اوریل ‪ ۲۰۱۸‬تا اوریل ‪۲۰۲۱‬‬ ‫از تولیــد یــک میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون بشــکه نفت و‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر درامد نفتی محروم شود که‬ ‫منجر به وارد امدن بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر خسارت‬ ‫در زمانی شــد که نیازمند تامین ضروریات کشــور از‬ ‫جمله برای مقابله با شیوع کرونا بوده ایم و این در‬ ‫حالی است که ایران امادگی دارد به محض برطرف‬ ‫شدنتحریم هاییکجانبهو ظالمانهدولتامریکا‪،‬‬ ‫با افزایش تولید نفت به باالترین سطح ممکن‪ ،‬در‬ ‫جهت جبران خسارت های فراوان صورت گرفته در‬ ‫اثر تحریم هاییکجانبهامریکاحرکتکند‪.‬‬ ‫در ایــن میان جــواد اوجی‪ -‬وزیر نفت دولت ‪-‬‬ ‫راهکارهایی را برای افزایش فروش نفت در شرایط‬ ‫فعلــی اعــام کــرد و گفت‪ :‬بــا ظرفیت موجــود در‬ ‫وزارت نفت و مجموعه شرکت های تابعه‪ ،‬وجود‬ ‫نیروهــای توانمند و متخصــص‪ ،‬اراده بــرای فروش‬ ‫نفت و استفاده از ظرفیت ها و دستگاه های خارج از‬ ‫مجموعه وزارت نفت‪ ،‬به همراه مجوزهای خوب و‬ ‫اختیاراتی که شورای عالی امنیت ملی به وزیر نفت‬ ‫داده است‪ ،‬بی شک با برنامه ریزی و اراده محکم در‬ ‫کنار حمایت های دولت‪ ،‬قول می دهیم ان شاءاهلل‬ ‫در ماه های اینده اتفاق های خوبی در حوزه فروش‬ ‫نفترقمبخورد‪.‬‬ ‫به گفته وی گرچه پس از تحریم های ظالمانه‬ ‫ت کاهش جدی داشته است‬ ‫علیه ایران‪ ،‬فروش نف ‬ ‫اما این توان و ظرفیت در وزارت نفت وجود دارد و‬ ‫از راه های ان هم تهاتر با کاال و سرمایه گذاری نه تنها‬ ‫در حــوزه نفــت‪ ،‬بلکه در دیگــر بخش ها و صنایع‬ ‫است که از انها بهره می بریم‪.‬‬ ‫در اینبارهمحمدخطیبی‪-‬نمایندهسابقایران‬ ‫در اوپک به ایسنا گفت‪ :‬موضوع تهاتر نفت با کاال‬ ‫از گذشته و قبل از تحریم وجود داشته و این مساله‬ ‫جدید نیست‪ ،‬برخی از خریدارها ترجیح می دادند‬ ‫تا در عوض پول‪ ،‬کاال در اختیار ما قرار دهند که این‬ ‫مســاله در زمان های مختلف و بسته به توافقات‬ ‫متغیر بودهاست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در شرایطی که جابه جایی پول‬ ‫مشــکل اســت‪ ،‬تهاتر بــا کاال می تواند یــک راهکار‬ ‫باشد‪ ،‬این پدیده در گذشته نیز وجود داشته و می‬ ‫تــوان از ان بــه عنوان یک راهکار برای فروش نفت‬ ‫یاد کرد و این مساله می تواند برخی از مشکالت‬ ‫را نیز برطرف کند‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس ارشــد حــوزه انــرژی با اشــاره به‬ ‫راهکار وزیر راه و شهرســازی برای تهاتر نفت برای‬ ‫جذب ســرمایه گذاران خارجی و اســتفاده از منابع‬ ‫ســرمایه گذاران داخلی بــرای اجرای مگاپروژه ها نیز‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬این موضــوع در تحریم های قبلی نیز‬ ‫وجود داشت بدین صورت که به دلیل اینکه دولت‬ ‫نمــی توانســت بدهی های خــود را به طــور کامل‬ ‫پرداخت کند‪ ،‬مقداری از بدهی ها را در قالب نفت‬ ‫و یا محصوالت نفتی پرداخت می کرد‪.‬‬ ‫خطیبــی با بیان اینکــه این موضــوع نیز جدید‬ ‫نیســت و مــی تواند به عنوان یکــی از راهکار های‬ ‫دولــت مــورد بررســی قرار بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬شــرط این‬ ‫مســاله ایــن اســت کــه پیمانــکاران این موضــوع را‬ ‫بپذیرند و معموال خود این شرکت ها نمی توانند‬ ‫نفت را به فروش برســانند و از شــرکت های نفتی‬ ‫برایاینمسالهاستفادهمی کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت از این طریق بخشی از‬ ‫دیــون خــود را پرداخت می کند که در گذشــته نیز‬ ‫ایــن راهکار مورد اســتفاده بوده اســت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫وضعیت صنعت نفت مطلوب نیست یعنی ما در‬ ‫بخشهایمختلفدچار مشکالتیهستیمکهباید‬ ‫به ســرعت برطرف شــود‪ ،‬برای برخی از مشکالت‬ ‫می بایست به سرعت برنامه داشت و برای برخی‬ ‫دیگر باید در میان مدت مورد بررسی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نباید مشکالت را به حال خود‬ ‫رها کرد و باید برای ان ها برنامه ریزی داشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزیر نفت راهکارهایی را برای حل مشکالت فعلی‬ ‫درنظر گرفته اســت که به نظر می رســد می تواند‬ ‫راه گشا باشد‪.‬‬ ‫امــا مرتضی بهروزی فر‪ -‬کارشــناس ارشــد حوزه‬ ‫انــرژی نیــز چندی پیــش درباره صحبت هــای وزیر‬ ‫راه و شهر سازی درخصوص تهاتر نفت برای اجرای‬ ‫پروژه ها به ایسنا گفت‪ :‬اینکه گمان شود می توان‬ ‫تمامپروژههاراباتهاتر نفتاجرایی کردباور غلطی‬ ‫است‪ ،‬شاید بتوان برخی پروژه ها را در شرایط بسیار‬ ‫خاص و موارد محدود انجام داد اما اینکه پروژه ها‬ ‫و مگاپروژه ها را بتوانیم از این طریق اجرایی کنیم‬ ‫منطقیو درستنیست‪.‬‬ ‫به گفته وی اگر به تاریخ و ‪ ۵۰‬سال گذشته نگاه‬ ‫کنید متوجه می شوید که در ان زمان نیز این طرح‬ ‫مورد استقبال نبود‪ ،‬در زمان شاه که قرار بود حجم‬ ‫زیادیاسلحهو تجهیزاتنظامیاز امریکاخریداری‬ ‫شود‪ ،‬یکی از طرح هایی نظامیان این بود که نفت‬ ‫را در مقابل سالح دریافت کنیم که در همان زمان‬ ‫این طرح با مخالفت شــرکت ملی نفــت مواجه و‬ ‫اعالم شد که این طرح می تواند مبنای ناهماهنگی‬ ‫و ایجاد رانت شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر نفتی که قرار اســت تولید شــود‬ ‫به جای اعمال مدیریت از سوی شرکت ملی نفت‬ ‫به دســت افــزاد خاصی بیفتد ناهماهنگــی زیادی‬ ‫ایجاد می شود و بی شک شرکتی که در زمینه راه و‬ ‫شهرسازی فعالیت می کند‪ ،‬هیچ اطالعی در حوزه‬ ‫نفت ندارد لذا پیدا کردن مشتری جدید برای این‬ ‫شــرکت ها فراهم نیست بنابراین به مشتری های‬ ‫موجود نفت را عرضه می کنند که حتی امکان دارد‬ ‫این عرضه با قیمت پایین تری هم صورت بگیرد و‬ ‫مشکالتیبهوجوداید‪.‬‬ ‫این کارشناسارشدحوزهانرژیبابیاناینکهبرای‬ ‫یکپیمانکار بزرگپولی کهامروز دریافتمی کندبا‬ ‫فرداتفاوتداردبههمیندلیلممکناستنفترا‬ ‫باقیمتپایینتر از قیمتجهانیبهفروشبرساند‬ ‫که این موضوع می تواند روی فروش شــرکت ملی‬ ‫نفت تاثیر بگذارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اینکه تصور شود با‬ ‫این طرح می توانیم مشکالت کشور را برطرف کنیم‬ ‫دور از ذهن است‪.‬‬ ‫بهــروزی فــر با اشــاره بــه تهاتر نفــت در زمانی‬ ‫که که وزیر نفت فعلی مدیرعامل شرکت ملی گاز‬ ‫بــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ان زمان بــرای واردات گازی که‬ ‫از ترکمنســتان داشتیم به دلیل اینکه امکان انتقال‬ ‫پول نبود‪ ،‬دولت ایران با دولت ترکمنستان به جمع‬ ‫بندی رسید که به ازای پول نقد‪ ،‬پیمانکاران ایرانی‬ ‫در انجا فعالیت کنند و ایران هزینه پیمانکاران را در‬ ‫داخل کشور بپردازد‪.‬‬ ‫به گفته وی این کار در شرایط خاص انجام شد‬ ‫و اگــر اکنــون طرح تهاتر نفت صورت بگیرد قطعا‬ ‫شرکت ملی نفت در فروش نفت با مشکل جدی‬ ‫مواجه می شود و این مساله ای نیست که بتواند‬ ‫منافعملیراتضمینکند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باحضور استاندار خراسانرضوی؛‬ ‫بهره برداری و کلنگ زنی‪ 1000‬پروژه گازرسانی در استان برگزار شد‬ ‫مشهدمقدس‪-‬سحر رحمتی‪:‬ایینکلنگ زنیوبهره بردارییکهزار طرح‬ ‫گازرسانی روستایی و واحدهای تولیدی و صنعتی در خراسان رضوی با‬ ‫اعتبار ‪ 4800‬میلیارد ریال اغاز شد‪.‬‬ ‫حسن افتخاری در مراسم افتتاح و کلنگ زنی همزمان پروژه های‬ ‫گازرســانی هفته دولت امســال که با حضور اســتاندار‪ ،‬نماینده مردم‬ ‫فریمــان‪ ،‬ســرخس‪ ،‬احمــد ابــاد و رضویه در مجلس شــورای اســامی‬ ‫و فرماندار مشــهد در روســتای کالته منار بخش رضویه برگزار شــد با‬ ‫گرامیداشتیادو خاطرهشهیدانرجاییو باهنر و همهشهدایدولت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اغاز عملیات اجرایی گازرسانی به‪ ۲۱‬روستای این محور به‬ ‫نمایندگیاز یکهزار پروژهاستانانجاممی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در هفته دولت امســال یکهزار پروژه گازرســانی شــامل‬ ‫‪ ۱۳۵‬پروژه روستایی و ‪ ۸۶۵‬مورد طرح گازرسانی به واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی در این اســتان اغاز شــد‪ .‬در بخش روســتایی ‪ ۷۶‬روســتا با‬ ‫جمعیت ‪ ۸۹۳۰‬خانوار به شــبکه گاز کشــور متصل شــده و عملیات‬ ‫اجرایی گازرسانی در ‪ ۵۹‬روستای دیگر با جمعیت ‪ ۴۲۳۵‬خانوار نیز‬ ‫با مجموع‪ 2100‬میلیارد ریال انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد‪ :‬در حوزه گازرسانی‬ ‫بــه واحدهــای تولیــدی صنعتی هــم ‪ ۸۶۵‬مــورد پروژه شــامل افتتاح‬ ‫طرح های گازرسانی در ‪ ۳۲۰‬واحد تولیدی و صنعتی و شروع عملیات‬ ‫اجرایی گازرسانی به ‪ ۵۴۵‬واحد دیگر با مجموع اعتبار ‪ 2700‬میلیارد‬ ‫ریالاجراییمی شود‪.‬‬ ‫افتخــاری گفت‪ :‬مجمــوع اعتبار طرح های گازرســانی در خراســان‬ ‫رضوی طی هفته دولت امسال رقمی بالغ‪ 4800‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با شــروع عملیات اجرایی پروژه گازرســانی به ‪21‬‬ ‫روستای بخش رضویه مشهد که در مدت زمان‪ ۴۸۰‬روز به بهره برداری‬ ‫یشــوند‪ .‬در این‬ ‫خواهد رســید ‪ ۱۸۲۳‬خانوار از نعمت گاز بهره مند م ‬ ‫پــروژه ‪ ۱۵۱‬کیلومتــر شــبکه تغذیــه و توزیــع‪ ۱۱۰۰ ،‬مورد انشــعاب و ‪۴‬‬ ‫ایستگاهتقلیلفشار نصبو‪ ۵۴‬میلیاردتوماناز محلاعتباراتداخلی‬ ‫وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران هزینه خواهد شد‪.‬‬ ‫تهــای اســتاندار و‬ ‫افتخــاری در پایــان ضمــن قدردانــی از حمای ‬ ‫پیگیری هاینمایندگانمردمدر مجلسشورایاسالمی‪،‬از حمایت های‬ ‫وزارت نفت و شرکت ملی گاز و تالش های شبانه روزی کارکنان شرکت‬ ‫گاز خراســان رضوی برای اجرای طرح های گازرسانی در دوران سخت‬ ‫پاندمیکروناتشکر کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افتخاری دیگر در بین شرکت های اب و فاضالب کشور‬ ‫کسبرتبهشایستهتقدیر ویژهابفایاصفهانبرایفعالیت هایفرهنگیدینی‬ ‫شرکتابوفاضالباستاناصفهانرتبهشایسته‬ ‫تقدیر ویژه (ممتاز ) در انجام فعالیت های فرهنگی‬ ‫دینیو اقامهنماز در میانشرکت هایابو فاضالب‬ ‫کشور رادر سال‪ 1399‬بهخوداختصاصداد‪.‬مسئول‬ ‫امــور فرهنگی – دینی و سرپرســت معــاون منابع‬ ‫انسانی و پشتیبانی شرکت مهندسی اب و فاضالب‬ ‫کشــور با ارســال لوح تقدیری از ســید اکبر هاشــمی‬ ‫مسئول امور فرهنگی و دینی ابفای استان اصفهان‬ ‫به دلیل تالش و کوشــش خالصانه در زمینه انجام‬ ‫فعالیت هایفرهنگیدینیواقامهنماز تجلیلکرد‪.‬‬ ‫ابفای استان اصفهان پیش از این نیز رتبه شایسته‬ ‫تقدیــر ویــژه ســال ‪ 1399‬را در بیــن دســتگاه های‬ ‫اجرایی اســتان به دلیل تالش در جهت توســعه و‬ ‫ترویــج فرهنگ نمــاز به خود اختصــاص داده بود‪.‬‬ ‫مسئول امور فرهنگی و دینی شرکت اب و فاضالب‬ ‫اســتان اصفهان با اشــاره به کسب این موفقیت ها‬ ‫تهــای گســترده ای در‬ ‫گفــت‪ :‬ســال گذشــته فعالی ‬ ‫زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز‪ ،‬عفاف و‬ ‫حجاب‪ ،‬امر به معروف و نهی از منکر‪ ،‬سیره سنت‬ ‫اهل بیت (ع)‪ ،‬مدیریت مصرف و اموزه های دینی‪،‬‬ ‫استفاده بهینه از فضای مجازی و سواد رسانه ای و‬ ‫اوقــات فراغت بین کارکنــان و خانواده های ابفای‬ ‫اســتان اصفهان در دستور کار قرار گرفت و به اجرا‬ ‫در امد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پیامتبریکبنیانگذار صنعت ابو فاضالب کشور در سالگردتاسیس؛‬ ‫ابفای اصفهان پس از گذشت‪ 55‬سال مایه سرافرازی است‬ ‫بنیانگذار صنعت اب و فاضالب کشور با صدور‬ ‫پیامی کسب موفقیت های ابفای استان اصفهان در‬ ‫تامین نیازهای مرتبط با سالمت و بهداشت مردم و‬ ‫جلبرضایتانهاراتبریکگفت‪.‬‬ ‫مهنــدس امیرســعید موســوی حجــازی در ایــن‬ ‫پیام که به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد شروع‬ ‫فعالیت شرکت اب و فاضالب استان اصفهان صادر‬ ‫کرده اورده است‪ :‬خوشحال و مفتخرم که در سالیان‬ ‫گذشته با یاری خداوند متعال و همکاری صمیمانه‬ ‫مــردم هوشــمند و بــا ذوق اصفهان‪ ،‬بنیــادی را برای‬ ‫نظام بخشیدن به مسئله اب و فاضالب در این شهر‬ ‫تاریخیبنانهادیمکهامروز پساز گذشتبیشاز ‪55‬‬ ‫سال؛ هم چنان فعال‪ ،‬رو به رشد و گسترش و مایه‬ ‫سرافرازیهمهماست‪.‬‬ ‫وی کــه بــه مــدت ‪ 11‬ســال و ‪ 25‬روز (از‬ ‫‪ 1345/2/28‬تــا ‪ )1356/3/22‬مســئولیت مدیــر‬ ‫عاملــی ســازمان اب و فاضــاب اصفهــان به عنوان‬ ‫نخستین سازمان اب و فاضالب در کشور را برعهده‬ ‫داشت خطاب به مهندس هاشم امینی مدیرعامل‬ ‫فعلیاینشرکتاوردهاست‪:‬مدیریتوهدایتاین‬ ‫بنیاد کهدر طولتاریخخوداز زمانتاسیسهموارهبا‬ ‫شهــای فراوانی روبه رو بوده‪ ،‬بیش از یک دهه‬ ‫چال ‬ ‫است کهدر دست هایتوانمندجنابعالیقرار دارد‬ ‫و در این مدت با درایت‪ ،‬اینده نگری و پشتکار خود‬ ‫و همکاران‪ ،‬در تامین نیازهای مرتبط با ســامت و‬ ‫بهداشتمردمشهر واستاناصفهانوجلبرضایت‬ ‫ان هاموفقبوده اید‪.‬‬ ‫مهندسحجازیدر پایانپیامخودابراز امیدواری‬ ‫کرده اســت در این ایام که تغییرات اقلیمی؛ گرمای‬ ‫زمین و کاهش اب از یک ســو و از ســوی دیگر تنوع‬ ‫مصرف و ناتوانی طبیعت در پاالیش اب‪ ،‬مدیریت‬ ‫و اداره ســازمان را با چالش هایی به مراتب وسیع تر‬ ‫روبه رو ســاخته است بتوانید با تکیه بر تجربه های‬ ‫علمیوعملیخود‪،‬همچناناز همراهیکارشناسان‬ ‫و کارگراندلسوز و وظیفهشناسسازمانو از حمایت‬ ‫بی دریغ مردم قدرشناس اصفهان برخوردار و برقرار‬ ‫باشید‪.‬اضافهمی شودپساز مهندسحجازیتاکنون‬ ‫‪ 14‬نفــر در ‪ 18‬مقطــع زمانــی مختلــف بــه عنــوان‬ ‫مدیرعاملیاسرپرستابفایاستاناصفهانمنصوب‬ ‫شــده اند کــه مهندس هاشــم امینــی اســت از تاریخ‬ ‫‪ 12‬مرداد ‪ 1389‬این مســئولیت را بر عهده دارد و از‬ ‫نظر مدت زمان مدیریت با مهندس حجازی برابری‬ ‫می کند‪ .‬اقایان تقی گرجی‪ ،‬حســن عبودیت‪ ،‬ســید‬ ‫کمال رضوی‪ ،‬حســن درخشــنده پور‪ ،‬حســین برزو‪،‬‬ ‫جوادشعربافچیزاده‪،‬غالمرضامنوچهری‪،‬قنبرعلی‬ ‫رجبی‪،‬مسعودابکا‪،‬محموددادگو‪،‬پرویز ابراهیمی‪،‬‬ ‫عبدالجواد زعفرانی و سید محمدرضا فخرایی دیگر‬ ‫مدیران عامل سازمان ‪ /‬شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهانبوده اندکهبینسال های‪ 1356‬تا‪ 1389‬این‬ ‫مسئولیترابرعهدهداشته اند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫امادگی وزارت نیرو برای همکاری‬ ‫با صنایع برای ساخت نیروگاه‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق‬ ‫نشده و همین امر به مشکالت‬ ‫از امادگــی وزارت نیــرو بــرای‬ ‫دامن زده است‪ .‬رجبی مشهدی‬ ‫همکاریباصنایعمختلفبرای‬ ‫بر ارتقای صنایع جدید فوالدی‬ ‫ســاخت نیــروگاه خبــر داد‪ .‬بــه‬ ‫بــا فناوری هــای روز جهانــی بــا‬ ‫گــزارش ایرنــا‪« ،‬مصطفی رجبی‬ ‫هدفکاهشمصرفبرقتاکید‬ ‫مصطفی رجبی‬ ‫مشهدی‬ ‫مشــهدی» در ســمینار «چالش‬ ‫کــرد‪ .‬وی در ادامــه یاداور شــد‪:‬‬ ‫بــرق در زنجیــره فــوالد» که به‬ ‫اکنونمخازنسوختنیروگاه ها‬ ‫صورت برخط برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر رشد مصرف با ‪ ۲۰‬درصد کمبود ســوخت روبه رو هســتند که‬ ‫برق با توجه به رشــد ‪ ۱۰‬درصدی تولید بخواهد الزم اســت برای تامین ســوخت انها اقدام شود‪.‬‬ ‫اتفاق افتد‪ ،‬تامین برق با مشکل روبه رو خواهد این مسوول‪ ،‬شرایط تابستان امسال را شرایطی‬ ‫شــد کــه باید بــرای ان فکــری کــرد‪ .‬وی‪ ،‬بهترین استثنایی عنوان و از همکاری صنایع به خصوص‬ ‫راهــکار را ورود صنایــع بــه بحــث نیروگاه ســازی فوالدی ها در تامین برق تشکر کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫برشــمرد و از حمایت کامــل وزارت نیــرو در این شــرکت مدیریــت شــبکه برق ایــران ادام ـه داد‪:‬‬ ‫باره خبر داد‪ .‬مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه صنعت برق با چالش انرژی اولیه روبه رو است‪،‬‬ ‫بــرق ایران گفت‪ :‬وزارت نیــرو تالش خواهد کرد بنابراین باید به گونه ای عمل کرد که بتوان برق‬ ‫محدودیت هــای ایجــاد نیروگاه توســط صنایع مورد نیاز همه بخش ها با شرایط موجود تامین‬ ‫برداشــته شــود و در بخش اتصال به شــبکه هم کــرد‪ .‬رجبی مشــهدی دربــاره رفــع محدودیــت‬ ‫تسهیالتی در نظر خواهد گرفت‪ .‬رجبی مشهدی اعمال شده برای مصرف برق فوالدی ها‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫افزود‪ :‬با روند رو به رشــد فعلی چاره ای نیســت از ســاعت ‪ ۲۴‬تــا ‪ ۱۰‬صبــح هیــچ محدودیتــی‬ ‫جــز انکه صنایــع خود به ســمت نیروگاه ســازی نیست و از ‪ ۱۰‬صبح به بعد هم براساس شرایط‬ ‫برونــد‪ .‬وی‪ ،‬بــرق ایــران را ارزان تریــن برق جهان تصمیم گیری انجام می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بعد‬ ‫برشــمرد و ادامه داد‪ :‬صالح صنایع در ان اســت از شــهریورماه کل محدودیت های اعمال شده‬ ‫که خود برای تامین برق اقدام کنند‪ .‬ســخنگوی بــرای صنایع برداشــته خواهد شــد‪ .‬ســخنگوی‬ ‫صنعــت بــرق گفــت‪ :‬در بحــث صنایــع انرژی بر صنعت برق خاطرنشــان کرد‪ :‬از ابتدای مهرماه‬ ‫به ویژه صنایع فوالدی جدید به دلیل ارزان بودن تامین برق برای همه صنایع بدون محدودیت‬ ‫بــرق خیلی به پیشــرفته بودن تکنولــوژی توجه انجامخواهدشد‪.‬‬ ‫اگر شرکت توانیر تسریع کند‪ ،‬بزودی‬ ‫خسارات مشترکین برق پرداخت می شود‬ ‫نماینــده مــردم اصفهــان‬ ‫بیمه نیــز موظف بــه پرداخت‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫اســت‪ .‬نایب رییس کمیســیون‬ ‫گفت‪ :‬خســارت مشترکین برق‬ ‫امنیت ملی مجلس عنوان کرد‪:‬‬ ‫بواسطه قطعی ها فورا بررسی و‬ ‫درخصــوص قطعی هــای مکرر‬ ‫پرداختشود‪.‬عباسمقتدایی‪،‬‬ ‫بــرق در ایــام جــاری‪ ،‬بالفاصله‬ ‫عباس مقتدایی‬ ‫در گفت وگو با ایسنا گفت‪ :‬ماه‬ ‫پــس از انعقاد قرارداد بیمه‪ ،‬در‬ ‫گذشــته طی مکاتبه ای بــا وزیر‬ ‫عــرض یک هفته تمــام پرونده‬ ‫نیرو اعالم نمودم که باید خسارت مشترکین برق های خســارات ثبت شــده در ســامانه توانیر به‬ ‫بواسطه قطعی ها فورا بررسی و پرداخت شود‪ ،‬شرکت بیمه گر ارجاع داده می شود و پرداخت‬ ‫مــردم در ایــن خصــوص گالیــه جدی داشــتند و انجام خواهد شد‪ .‬نماینده اصفهان افزود‪ :‬عدم‬ ‫توقع داشتند شرکت توانیر اهتمام الزم نسبت به پیگیریو پرداختخساراتمردمبهعلتتاخیر‬ ‫جبران خسارت را داشته باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬وزارت ایجاد شده در انعقاد قرارداد بیمه به دلیل عدم‬ ‫نیرو طی پاسخی به اینجانب عنوان کرده که در کســب حدنصاب الزم توســط شــرکت کنندگان‬ ‫ســال ‪ ،۱۳۹۹‬مبلــغ قرارداد شــرکت بیمــه حدود در مناقصه است‪ .‬شرکت توانیر اعالم نموده که‬ ‫‪ ۸۵۱‬میلیارد ریال بوده و تاکنون ‪ ۳۵‬هزار پرونده پاکات مناقصه بیمه در ‪ ۱۵‬شهریور گشوده می‬ ‫خسارت ثبت شده که کل هزینه خسارت بیش از شــود و ان شــاءاهلل بالفاصلــه قــرارداد با بیمه گر‬ ‫مبلغ قرارداد با بیمه است و با این حال تا پایان منعقد و خســارات ارجاع و پرداخت می شــود‪.‬‬ ‫سال جاری نیز خسارت دیدگان سال ‪ ۱۳۹۹‬می مقتدایی تصریح کرد‪ :‬بنابراین اگر شرکت توانیر‬ ‫توانند ثبت شــکایت و خســارت کنند و احتمال تسریع کند‪ ،‬بزودی خسارات مشترکین پرداخت‬ ‫افزایش تعداد شــکایت مذکور هست و شرکت خواهدشد‪.‬‬ ‫رضایتمندی از پرداخت منظم مستمری‬ ‫بازنشستگاننفتی‬ ‫صندوق های بازنشســتگی صنعت نفت در‬ ‫ســال های اخیر با وجود کاهش تعداد شــاغالن‬ ‫کســورپرداز و افزایش چهار برابری بازنشستگان‬ ‫صنعت نفت‪ ،‬پرداخت های مستمری و مقرری‬ ‫را در برنامه ای منظم که در گزارش افکارســنجی‬ ‫ایســپا به ان اشــاره شــده‪ ،‬انجام داده اســت‪ .‬به‬ ‫گزارش شانا به نقل از صندوق های بازنشستگی‪،‬‬ ‫پــس انــداز و رفــاه کارکنان صنعت نفت‪ ،‬جعفر‬ ‫پاســباز‪ ،‬مدیر امــور مالی این صندوق هــا درباره‬ ‫گــزارش مرکــز افکارســنجی ایســپا کــه در بخــش‬ ‫مالی رضایت ‪ ۹۸.۹‬درصدی ذی نفعان صندوق ‬ ‫در زمینــه پرداخت منظم مســتمری و مقــرری را‬ ‫ثبت کرد‪ ،‬گفت‪ :‬دشواری موضوع زمانی نمایان‬ ‫یشــود کــه تعــداد کنونی مســتمری بگیران به‬ ‫م ‬ ‫نســبت شــاغالن را بــا ســال های پیش مقایســه‬ ‫کنیم‪.‬براینمونه‪،‬تعدادمستمری بگیرانسال‪۸۰‬‬ ‫حدود ‪ ۲۲‬هزار نفر بود‪ ،‬در حالی که این تعداد‬ ‫در مســتمری تیرماه امســال بالغ بر ‪ ۹۲‬هزار نفر‬ ‫شده‪ ،‬به این معنا که تعداد بازنشستگان در ‪۲۰‬‬ ‫سال بیش از ‪ ۴‬برابر شده است‪ .‬وی درباره منابع‬ ‫تامین مستمری و مقرری گفت‪ :‬وجوه مربوط به‬ ‫کسورات بازنشستگی شاغالن و منافع حاصل از‬ ‫سرمایه گذاری ها در سل های گذشته‪ ،‬محل های‬ ‫تامیننقدینگیبرایپرداختمستمریو مقرری‬ ‫ماهانــه اســت‪ .‬مدیــر امــور مالــی صندوق های‬ ‫بازنشستگیصنعتنفتاظهار کرد‪:‬محدودیت‬ ‫تنهــا در موضــوع افزایــش تعــداد بازنشســتگان‬ ‫نیست‪ ،‬زیرا تعداد شاغالن پرداخت کننده کسور‬ ‫ق نیز از سال‪ ۱۳۸۰‬تاکنون کاهش یافته‬ ‫به صندو ‬ ‫و از ‪ ۱۰۷‬هــزار نفــر‪ ،‬اکنون به حدود ‪ ۸۰‬هزار نفر‬ ‫رسیده که این موضوع محدودیتی های را ایجاد‬ ‫کرده‪،‬اماخوشبختانهباتامینمنابعاز محل هایی‬ ‫یهــا‬ ‫کــه صنــدوق ســرمایه گذاری کــرده‪ ،‬پرداخت ‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫پاســباز افــزود‪ :‬پرداخــت منظــم مســتمری‬ ‫و مقــرری اصلــی نهادینــه شــده در صنــدوق‬ ‫بازنشستگیصنعتنفتبه شمار می ایدو ارقام‬ ‫ثبت شــده رضایت در نظرسنجی های سال های‬ ‫‪ ۹۸‬و ‪ ۱۴۰۰‬موید این موضوع است‪ .‬بر اساس این‬ ‫گزارش‪،‬رضایتنسبیاز پرداختمنظممستمری‬ ‫و مقرری در ســال ‪ ۹۸‬ازســوی مرکز افکارســنجی‬ ‫ایســپا در استان های تهران و خوزستان به عنوان‬ ‫استان هایپرجمعیتاز نظر تعدادبازنشستگان‬ ‫صنعت نفت ‪ ۸۱‬درصد بوده است‪ .‬تیرماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫دومین نظرسنجی ایسپا در ‪ ۳۱‬استان انجام شد و‬ ‫موید ان است که رضایت بازنشستگان صنعت‬ ‫نفت در کشور در حوزه پرداخت مستمری‪۹۸.۹‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫گازرسانی به روستاهای‬ ‫نوار مرزی استان ایالم‬ ‫مشــعل گاز در ‪ ۱۳‬روســتای چــوار در اســتان‬ ‫ایــام بــا حضور مســئوالن اســتانی روشــن شــد‪.‬‬ ‫به گزارش شــانا به نقل از شــرکت ملی گاز ایران‪،‬‬ ‫عباس شمس اللهی‪ ،‬مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫ایــام در ایــن اییــن گفــت‪ :‬بــا حرکــت جهــادی‬ ‫کارکنان این شرکت‪ ،‬کار گازرسانی به ‪ ۱۳‬روستای‬ ‫بخش گنجوان شهرستان چوار در کمترین زمان‬ ‫ممکن انجام و تالش می شود پروژه گازرسانی به‬ ‫‪ ۶‬روستای باقیمانده بخش مرکزی شهرستان که‬ ‫‪ ۹۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارند نیز به زودی به‬ ‫بهره برداری برسد‪ .‬وی با بیان اینکه با گازرسانی‬ ‫به این تعداد روســتا‪ ۵۲۶ ،‬خانوار از گاز طبیعی‬ ‫بهره مند می شوند‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون از مجموع ‪۵۰‬‬ ‫روستایشهرستانچوار‪ ۴۲،‬روستا گازرسانیشده‬ ‫ است‪.‬مدیرعاملشرکتگاز استانایالمهمچنین‬ ‫بــا بیــان اینکــه تاکنــون ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۷۶۸‬خانــوار‬ ‫در مناطــق شــهری و روســتایی شهرســتان چــوار‬ ‫گازرسانی و اشتراک پذیری شده اند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫از این تعداد‪ ،‬هزار و ‪ ۹۰۲‬مشترک شهری و هزار و‬ ‫‪۸۶۶‬مشترکروستاییهستند‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫فعالیت های فرهنگی در کرج با وحدت‬ ‫رویه انجام شود‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شهر‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شهر‬ ‫کــرج گفت‪ :‬تمام فعالیت های‬ ‫کرجباتقدیر از سازمانفرهنگی‬ ‫فرهنگــی در ایــن کالنشــهر‬ ‫شــهرداری کــرج در خصــوص‬ ‫می بایســت با مدیریــت واحد‬ ‫برگــزاری مراســم چهارپایــه‬ ‫و وحــدت رویــه انجــام شــود‪.‬‬ ‫خوانــی درب منــازل شــهدا در‬ ‫جواد چپردار‬ ‫جواد چپردار در اولین نشست‬ ‫ایام عزاداری حضرت اباعبداهلل‬ ‫کمیسیون فرهنگی و اجتماعی‬ ‫حســین (ع)‪ ،‬افــزود‪ :‬یکــی از‬ ‫ورزشــی شــهرداری کــرج که با حضــور اعضا این بهتریــن مراســمی کــه در ایام محرم انجام شــد‬ ‫کمیســیون‪ ،‬رئیــس ســازمان فرهنگــی ورزشــی مراســم چهارپایه خوانی بود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫اجتماعــی و تعــدادی از مدیــران دســتگاه های بحث مساعدت های مالی که معاونت سازمان‬ ‫فرهنگی برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬فعالیت های فرهنگــی داشــتند اینکه بتوانیــم به هیئت های‬ ‫فرهنگی که در مناسبت های مختلف مانند ایام کوچک و متوسط کمک کنیم خیلی خوب است‬ ‫عزاداری حضرت اباعبداهلل الحســین (ع)‪ ،‬دفاع امــا بهتــر از قول دادن این اســت که تعهدات را‬ ‫مقدس و مناسبت های مختلف انقالب اسالمی انجامدهیم‪.‬‬ ‫در شهر برگزار می شود ازاین پس با وحدت رویه‬ ‫چپــردار گفــت‪ :‬با توجه به اینکه در مناطق‬ ‫برگزار شود تا مردم این کالنشهر از خروجی ان دهگانــه شــهرداری کــرج چندیــن میلیــون ریال‬ ‫بیشتر استفاده کنند‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر بودجه فرهنگی به این امر اختصاص داده شده‪،‬‬ ‫کرج در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد‪ :‬انتظــار می رفت برخی هیئت ها بر اســاس قول‬ ‫در حــوزه کمیســیون فرهنگــی بودجه هایی که سازمان فرهنگی به مناطق شهرداری کرج برای‬ ‫شهرداری کرج به شهر اختصاص می دهد همراه دریافتکمکمراجعهکردندبهان هامساعدت‬ ‫یشــد‪ .‬وی بیان داشــت‪ :‬مدیران مناطق‬ ‫با فعالیت های سایر ادارات کل مربوط به حوزه مالی م ‬ ‫فرهنــگ اســتان البــرز در حــوزه دولــت و غیــره شــهرداری کرج در این خصوص هیچ کمکی به‬ ‫تهــا نکرده اند و تذکر جدی به ســازمان و‬ ‫باشد تا بتوانیم منابع و مدیریت واحدی داشته هیئ ‬ ‫باشیم‪ .‬چپردار خاطرنشــان کرد‪ :‬اعضای شورای مناطــق شــهرداری دارم که مواردی کــه از طرف‬ ‫اسالمی شهر کرج اهتمام دارند که ازاین پس هر ســازمان قول داد هشــده پیگیری شــود‪ .‬به گفته‬ ‫اتفاق خوب فرهنگی که در شهر رخ می دهد با چپــردار‪ ،‬در مــورد مســاعدت مالی به هیئت ها‬ ‫مدیریتواحدانجامشود‪.‬‬ ‫می بایست از این به بعد عدالت برقرار شود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار خودرو‬ ‫در کیش جریمه شدند‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور کیش بــا اشــاره به لغو‬ ‫محدودیــت تــردد شــبانه در این جزیــره گفت‪:‬‬ ‫طــی اجرای این طــرح ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۸۳‬خودروی‬ ‫متخلفجریمهشدند‪.‬‬ ‫ســرگرد مهــدی توانگــر در گفت وگو بــا ایرنا‬ ‫اظهار داشت‪ :‬محدودیت تردد شبانه به همراه‬ ‫ممنوعیــت توقف در ســواحل این جزیــره از ‪۱۵‬‬ ‫مرداد تا ‪ ۱۳‬شهریور اجرا شد اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫محدودیت هادر راستایمصوباتستادمقابلهبا‬ ‫کرونااعمال شدهبود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۲‬هــزار‬ ‫و ‪ ۲۸۳‬خــودرو بــه دلیــل نقــض محدودیت‬ ‫تــردد شــبانه بــه میــزان ‪ ۲۱۰‬هــزار تومــان و‬ ‫‪ ۱۷۶‬خــودرو نیــز بــه دلیــل عــدم رعایــت‬ ‫مصوبــه ممنوعیــت توقــف در ســواحل بــه‬ ‫میزان ‪ ۵۳۰‬هزار تومان جریمه شــدند‪ .‬وی از‬ ‫گردشگران خواست برای حفظ سالمت خود‬ ‫و ســایر شهروندان‪ ،‬فاصله گذاری اجتماعی و‬ ‫اســتفاده از ماســک‪ ،‬عدم سفر و تجمعات را‬ ‫جدی بگیرند‪.‬‬ ‫بازگردانی ‪ ۶۰‬معدن راکد‬ ‫در اذربایجان غربی به چرخه تولید‬ ‫معاونامور معادنو صنایعمعدنیسازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اذربایجــان غربــی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طی ‪ ۵‬ماهه نخست سال جاری ‪۲۴‬‬ ‫فقره پروانه اکتشاف برای محدوده های جدید‬ ‫کشف شده در استان صادرشده است‪.‬‬ ‫پریســا عابدپور در گفت وگو با ایسنا گفت‪:‬‬ ‫طی‪ ۵‬ماهه نخست سال جاری‪ ۲۴‬فقره پروانه‬ ‫اکتشاف برای محدوده های جدید کشف شده‬ ‫در استان صادرشده است همچنین ‪ ۶‬محدوده‬ ‫اکتشــافی در مرحله گواهی کشف و ‪ ۲۱‬معدن‬ ‫جدیددر اینبازهزمانیواردچرخهتولیدشدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جهت بهره برداری از معادن یادشده‬ ‫بیش از ‪ ۱۱۳۴‬میلیارد ریال سرمایه گذاری از سوی‬ ‫بخشخصوصیاستانانجام شدهاستکهزمینه‬ ‫اشتغال مســتقیم را برای ‪ ۵۹۶‬نفر فراهم کرده‪.‬‬ ‫اســت از طرفــی از ایــن معادن ســاالنه بیــش از‬ ‫‪ ۳۴۸۸‬تن انواع مواد معدنی استخراج خواهد‬ ‫شــد‪ .‬عابدپور تصریح کرد‪ :‬یکی از دغدغه های‬ ‫اصلی سازمان در حوزه معادن استان جلوگیری‬ ‫از خــام فروشــی مواد معدنی اســت کــه در این‬ ‫راستا با حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫چنــد واحد فــراوری انــواع مواد معدنی ازجمله‬ ‫واحد کنســانتره سازی ســنگ اهن برای اولین بار‬ ‫در اســتان در شهرســتان بوکان و سنگ بری های‬ ‫بزرگ مقیاس در شــمال و جنوب اســتان در حال‬ ‫راه انــدازی اســت‪ .‬معاون امــور معادن و صنایع‬ ‫معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬در حال حاضــر ‪ ۵۰۳‬معــدن دارای‬ ‫پروانهبهره برداریمعتبر باذخیرهقطعیبیشاز‬ ‫‪ ۱۱۳۸‬میلیون تن و حجم سرمایه گذاری بیش از‬ ‫‪ ۴۷۴۵‬میلیاردریالزمینهاشتغالمستقیمرابرای‬ ‫‪ ۵۱۷۹‬نفر فراهمساخته اند‪.‬عابدپور اضافهکرد‪:‬‬ ‫در راستای تحقق بخشیدن به منویات رهبری و‬ ‫عمل به شــعار سال که از سوی ایشان به عنوان‬ ‫سال«تولید‪،‬پشتیبانی هاو مانعزداییها»مزین‬ ‫شدهاست‪ ۶۰‬معدنراکدباحجمسرمایه گذاری‬ ‫بیــش از ‪ ۱۵۱۲‬میلیــارد ریــال بــه چرخــه تولیــد‬ ‫بازگردانیشدند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1156‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی خبر داد‪:‬‬ ‫کرمانشاهسکاندار تجارت‪،‬فروشو بازاریابی‬ ‫ایران در عراق می شود‬ ‫دبیرخانهصنعتکرمانشاه‬ ‫تجــارت‪ ،‬فــروش و بازاریابــی‬ ‫بــا اشــاره بــه راه انــدازی دفاتر‬ ‫ایــران در عراق بر عهده خانه‬ ‫جــاری در کشــورهایی کــه‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫باالتریــن معامالت تجــاری را‬ ‫کرمانشــاه گذاشــته شــد‪ .‬وی‬ ‫با ایران دارند‪ ،‬گفت‪ :‬کرمانشاه‬ ‫ادامــه داد‪ :‬از مزایای این دفتر‬ ‫فرهاد مرزی‬ ‫ســکاندار تجــارت‪ ،‬فــروش‬ ‫تجاری می توان به تســهیل در‬ ‫و بازاریابــی ایــران در عــراق‬ ‫فراینــد صــادرات و واردات‪،‬‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬فرهاد مرزی اظهار کرد‪ :‬امکا نســنجی و بازاریابــی فــروش محصوالت‬ ‫بر اساستصمیمخانهصنعت‪،‬معدنو تجارت داخلی در عراق‪ ،‬برگزاری نمایشگاه‪ ،‬تسهیل در‬ ‫ایران مقررشده در کشورهایی که ایران باالترین رفت وامد تجار‪ ،‬پیگیری و رفع موانع صادرات‬ ‫تهــای مالی و‬ ‫معامالت تجاری را با ان ها دارید ازجمله عراق‪ ،‬و فراهــم شــدن ظرفیــت حمای ‬ ‫ترکیــه‪ ،‬عمان‪ ،‬ســوریه‪ ،‬ارمنســتان دفتر تجاری اعتبــاری از طریــق سیســتم های بانکــی اشــاره‬ ‫ایران راه اندازی شود‪ .‬وی افزود‪ :‬برای راه اندازی کرد‪ .‬مرزی خاطرنشــان کرد‪ :‬نخستین نشست‬ ‫دفاتر تجاری ایران هر اســتان معین راه اندازی کمیســیون راه اندازی این دفتر تجاری با حضور‬ ‫دفاتر دریکی از کشــورها شــده است که استان نمایندگانی از اتاق بازرگانی‪ ،‬سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معیــن راه انــدازی دفتر تجــاری ایران در کشــور معــدن و تجــارت و خانــه صنعــت کرمانشــاه‬ ‫عــراق‪ ،‬اســتان کرمانشــاه انتخا ‬ ‫یشــود‪ .‬وی با اشــاره به امادگی‬ ‫بشــده اســت‪ .‬امــروز برگزار م ‬ ‫دبیرخانه صنعت کرمانشاه با اشاره به اهمیت کامل خانه صنعت کرمانشــاه بــرای راه اندازی‬ ‫تجــارت به عراق‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬ازانجاکه عراق هرچه سریع تر این دفتر‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬خانه‬ ‫به عنوان یکی از اصلی ترین شرکای تجاری ایران صنعــت کرمانشــاه زیرســاخت های الزم بــرای‬ ‫به حســاب می اید‪ ،‬چهار استان دیگر متقاضی راه انــدازی ایــن دفتــر را در اســرع وقــت فراهم‬ ‫راه انــدازی ایــن دفتر در کشــور عراق بودند که خواهد کرد و فقط منتظر مجوز وزارت صمت‬ ‫ســرانجام مســئولیت راه اندازی و توســعه مرکز برای راه اندازی هستیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫توزیع ‪ ۱۴‬بسته معیشتی تا پایان ماه صفر‬ ‫از محل موقوفات‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس ‪ :‬مدیــرکل اوقاف‬ ‫و امــور خیریــه خراســان رضــوی گفــت‪ ۱۴ :‬هــزار‬ ‫بســته معیشــتی از محــل موقوفــات مرتبــط‬ ‫تهیــه و در مناطــق محــروم و بیــن نیازمنــدان‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫حاشــیه شــهر تا پایان مــاه صفر توزیع م ‬ ‫حجت االسالم والمســلمین محمد احمــدزاده در‬ ‫نشســت خبری با موضــوع اقدامات انجا مشــده‬ ‫در قالــب طــرح بصیــرت عاشــورایی‪ ،‬شــمیم‬ ‫حســینی و برنامه های ماه صفر که در این اداره‬ ‫کل برگــزار شــد؛ بیــان کــرد‪ :‬مــاه محــرم و صفــر‬ ‫نهــای اجــرای نیــات واقفیــن اســت‬ ‫یکــی از زما ‬ ‫کــه در قالــب طــرح بصیــرت عاشــورایی در نظــر‬ ‫گرفت هشــده است‪ ،‬به همین منظور طرح بصیرت‬ ‫عاشــورایی در ‪ 84‬بقعه متبرکه استان با برگزاری‬ ‫یــک هــزار و ‪ 148‬مراســم اجراشــده اســت‪ .‬وی‬ ‫تعــداد مبلغیــن اعزامــی و بومی بــرای دهه اول‬ ‫محــرم را ‪ 112‬نفــر عنــوان کــرد و افــزود‪ 9 :‬مــورد‬ ‫چهارپایه خوانی‪ 102 ،‬مورد دســته و کاروان عزا‪،‬‬ ‫‪ 152‬مجلــس تعزیه خوانــی‪ 450 ،‬دقیقــه برنامــه‬ ‫اســتانی ویــژه محرم و محفل انــس با قران کریم‬ ‫در این دهه صورت گرفت و ‪ 1800‬بسته معیشتی‬ ‫و ‪ 515‬هــزار پــرس غذای گــرم در مناطق محروم‬ ‫و بین نیازمندان حاشــیه شــهر توزیع شده است‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین احمدزاده در خصوص‬ ‫اقدامــات انجا مشــده در طــرح شــمیم حســینی‬ ‫گفــت‪ 288 :‬حواله برای هیئات مذهبی و ‪338‬‬ ‫حواله برای مســاجد و اماکن مذهبی در راستای‬ ‫اجرای نیت موقوفات مرتبط صادر شد‪ .‬مدیرکل‬ ‫اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی در خصوص‬ ‫برنامه های ماه صفر تصریح کرد‪ :‬برگزاری مراسم‬ ‫منشــور عــزت در دهــه اول صفــر بــه مناســبت‬ ‫ســالروز ورود اســرای کربــا بــه شــام‪ ،‬راه اندازی‬ ‫‪ 9‬موکــب در ایــران و یــک موکــب در عــراق در‬ ‫ایــام اربعین حســینی در صورت موافقت ســتاد‬ ‫ملــی کرونا‪ ،‬برگــزاری ویژه برنام ههــای دهه اخر‬ ‫صفر ازجمله قدم های اسمانی تا امام مهربانی‪،‬‬ ‫مراســم قد مهــای اســمانی تــا حــرم حســینی‪،‬‬ ‫مراســم لبیک یا رســول اهلل‪ ،‬مراسم شهادت امام‬ ‫رضــا (ع) و تهیــه و توزیــع حــدود ‪ 1100‬بســته‬ ‫کیــف و لوازم التحریــر ویــژه طــرح مهر تحصیلی‬ ‫از دیگــر برنام ههــای اوقــاف اســت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه اوقاف در حال تامین ‪ 500‬کپسول اکسیژن‬ ‫بــا مانومتر و دســتگاه اکســیژن ســاز بــرای بقاع‬ ‫متبرکه با مشــارکت خیریــن و موقوفات منطبق‬ ‫جهت اســتفاده بیماران نیازمند کرونایی است؛‬ ‫افــزود‪ :‬تاکنــون ‪ ۳۰۰‬کپســول اکســیژن از محــل‬ ‫نشــده و ‪۲۰۰‬‬ ‫نــذورات و کمک های خیرین تامی ‬ ‫کپســول دیگر به زودی تهیــه و در اختیار بیماران‬ ‫کرونایی قرار خواهد گرفت که برای تهیه این ‪500‬‬ ‫کپسول بیش از ‪ ۲‬میلیارد تومان هزینه شده است‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمــدزاده گفــت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۱۸۰۰‬بســته معیشــتی بیــن خانواده های‬ ‫نیازمند توزیع شده است که تا پایان ماه صفر این‬ ‫عدد به ‪ ۱۴‬هزار بسته می رسد‪ .‬مدیرکل اوقاف و‬ ‫امور خیریه خراســان رضوی تصریح کرد‪ :‬از زمان‬ ‫شیوع ویروس کرونا خوشبختانه نیت واقفین به‬ ‫ســمت وقــف در حــوزه درمان ســوق داده شــده‬ ‫است و در این خصوص وقفیاتی داشته اند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اصالح ترافیکی دو ورودی شهر اصفهان‬ ‫مدیر منطقه ‪ 12‬شهرداری اصفهان از تعریض باندهای شمالی‬ ‫و جنوبــی اتوبــان امیرکبیــر و احــداث کنارگذر اتوبــان معلم برای‬ ‫کاهــش حــوادث ترافیکی و افزایش ایمنــی در رانندگی‪ ،‬به عنوان‬ ‫دو ورودی شــهر اصفهان خبر داد‪ .‬علی باقری با اشــاره به اینکه‬ ‫بانــد شــمالی اتوبــان امیرکبیــر زمینه اتصــال به شــهرک امیرکبیر را‬ ‫فراهــم کــرده اســت و از ســوی دیگر بــا این باند اتصال شــرق به‬ ‫غرب اتوبان معلم به اتوبان ازادگان فراهم می شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بانــد شــمالی اتوبان امیرکبیر ســه کیلومتر طــول دارد که به خاطر‬ ‫حجم ترددهای باالی خودروهای ســنگین تصمیم گرفتیم عرض‬ ‫‪ 9‬متــری را بــه ‪ 11‬متــر افزایــش دهیــم‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه بــا این‬ ‫اقدام سه باند به اتوبان امیرکبیر افزوده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬عملیات‬ ‫زیرســازی‪ ،‬تراش اســفالت و اجرای اسفالت این کار صورت گرفته‬ ‫اســت و تاکنون ‪ 85‬درصد پیشــرفت داشته اســت که به زودی با‬ ‫بهره برداری کامل در اختیار شهروندان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫استفاده از اسفالت پلیمری برای نخستین بار در معابر‬ ‫منطقه ‪12‬‬ ‫مدیر منطقه ‪ 12‬شهرداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬برای اولین بار‬ ‫در این طرح‪ ،‬از اسفالت پلیمری استفاده شده است که نسبت به‬ ‫اسفالت های معمولی چسبندگی باالتر و ماندگاری بیشتری دارد‬ ‫ایمنی رانندگان در اتوبان معلم افزایش می یابد‬ ‫مدیــر منطقــه ‪ 12‬شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه اتوبــان‬ ‫معلــم کــه یکــی از معابــر اصلــی منطقه ‪ 12‬به شــمار م ـی رود‪ ،‬از‬ ‫ورودی های شــهر اصفهان نیاز به اصالح ترافیکی داشــت‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬کنارگذر اتوبان معلم از پل شــریعتی عبــور می کند و بعد از‬ ‫پل دوشاخه شده و به سمت خیابان کاوه و شرق اصفهان یعنی‬ ‫بلوار فرزانگان امتداد می یابد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در نقطه تالقی این دو مســیر‪ ،‬دید کافی برای‬ ‫راننــدگان وجــود نداشــت و گر ههــای ترافیکــی ایجــاد می شــد از‬ ‫همین رو برای رفع این مشــکل و افزایش ایمنی رانندگی به ویژه‬ ‫در شــب‪ ،‬طرحی اجرا خواهد شــد که بر اســاس ان مســیر ارتباط‬ ‫اتوبــان معلــم بــه شــرق (بلــوار فرزانــگان) قبــل از رســیدن به پل‬ ‫شریعتی‪ ،‬ایجاد می شود‪.‬‬ ‫باقــری افــزود‪ :‬ایــن مســیر در قالــب کنارگذر اتوبــان معلم به‬ ‫طول هزار متر و عرض ‪ 17‬متر پیش بینی شده است که نیاز به ‪17‬‬ ‫هزار مترمربع ازادســازی دارد‪ .‬برای این منظور ‪ 25‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبــار از ســوی منطقــه ‪ 12‬در نظر گرفته شــده اســت کــه تاکنون‬ ‫تملک با پیشرفت ‪ 70‬درصدی روبرو است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه احــداث کنارگــذر از ســوی منطقــه هفــت‬ ‫صــورت می گیــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای ایــن کار هفــت میلیارد تومــان در‬ ‫بودجه ‪ 1400‬شهرداری منطقه هفت لحاظ شده است‪.‬‬ ‫مدیــر منطقــه ‪ 12‬شــهرداری اصفهــان افــزود‪ :‬هفتــه گذشــته‬ ‫بازدیــدی از ســوی معــاون عمــران و شهرســازی شــهرداری از این‬ ‫پروژه صورت گرفت تا مشــکالتی که بر ســر راه طرح وجود دارد‬ ‫برطرف شــود و این مســیر تا پایان سال ‪ 1400‬در اختیار مردم قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫خرمایاباداناسیر خشکسالی‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی ابادان از اغاز برداشــت خرما از ســطح‬ ‫‪ ۱۳‬هــزار هکتــار از نخلســتان های بارور این شهرســتان خبــر داد و‬ ‫گفت‪ :‬پیش بینی می کنیم امسال ‪ ۵۰‬هزار تن خرما از نخلستان های‬ ‫ابادان برداشــت شــود‪ .‬حســن دشــتی در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برداشــت خرما در شهرســتان ابادان از اواسط شهریورماه اغاز‬ ‫و امســال برداشــت خرما از ســطح ‪ ۱۳‬هزار هکتاری نخیالت بارور‬ ‫یشــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬بــا توجــه به شــرایط اب و‬ ‫شهرســتان انجــام م ‬ ‫هوایی و همچنین مسئله تامین اب موردنیاز نخیالت‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می کنیم امسال ‪ ۵۰‬هزار تن خرما از نخلستان های ابادان برداشت‬ ‫شود که حدود ‪ ۲۰‬هزار تن از این محصول‪ ،‬از رقم استعمران است‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشــاورزی ابادان تصریح کرد‪ :‬در ســال گذشــته به طور‬ ‫میانگین حدود ‪ ۷۰‬هزار تن خرما از نخیالت ابادان برداشت شد‪،‬‬ ‫اما امسال به دلیل شوری اب بهمنشیر و شرایط دشوار تامین اب‪،‬‬ ‫میزان تولید خرما در ابادان کاهش داشته است‪ .‬دشتی ادامه داد‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬درصد از نخلســتان های ابادان رقم زودرس اســتعمران‬ ‫اســت کــه محصــول ان ب هصــورت نوبرانــه وارد بــازار می شــود‪.‬‬ ‫خضــراوی‪ ،‬برحی‪ ،‬گنتار‪ ،‬دگ ل موســه و زاهــدی دیگر ارقام خرمای‬ ‫ابادان هستند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افتتاحسورتمهشهربازی گرگانبهزمانارسالتجهیزاتاز چینبستگیدارد‬ ‫شــهرداری گرگان در سال ‪ ۹۸‬پروژه ساخت‬ ‫و احــداث مســیر ســورتمه در شــهربازی گرگان‬ ‫را بــه یک شــرکت چینی واگذار کــرد و مدیران‬ ‫وقــت وعــده دادنــد کــه شــاهد افتتــاح ان در‬ ‫بهار ‪ ۱۴۰۰‬باشــیم‪ .‬سرپرســت شــهرداری گرگان‬ ‫با اشاره به استمرار عملیات عمرانی و ساخت‬ ‫فونداســیون مســیر ‪ ۹۲۷‬متــری ســورتمه در‬ ‫شــهربازی مرکــز اســتان گفــت که قطعــات این‬ ‫سورتمه در شرکت چینی در حال ساخت بوده‬ ‫و افتتاح ان به زمان ارســال تجهیزات بســتگی‬ ‫دارد‪ .‬مجیــد ســعیدی در ایــن رابطــه اظهــار‬ ‫داشــت ‪ :‬پروژه ســورتمه گرگان بــا اعتبار حدود‬ ‫‪ 400‬میلیارد ریالی در حال اجراست و مذاکرات‬ ‫ثمربخشــی بــا پیمانــکار ســورتمه در راســتای‬ ‫وصول مطالبات پیمانکار انجام شده است‪.‬‬ ‫وی بــا رد برخــی شــایعات در خصــوص‬ ‫رســیدن تجهیــزات ســورتمه بــه گمــرک گفــت‪ :‬‬ ‫قطعــات ســورتمه پــس از تکمیــل در قالــب‬ ‫کانتینرهایــی مخصــوص بــه ایــران ارســال تــا‬ ‫توســط شــرکتی متخصــص در گــرگان نصــب‬ ‫شــود اما تاکنون زمان مشــخصی به شــهرداری‬ ‫اعالم نشده است‪.‬‬ ‫سرپرســت شــهرداری گــرگان در رابطــه‬ ‫بــا مجموعــه شــهربازی مــدرن گــرگان هــم‬ ‫گفــت ‪ :‬هرچنــد احــداث ایــن پــروژه بــه ســبب‬ ‫برخــی مشــکالت از زمان بنــدی اعالمــی‬ ‫عقــب اســت امــا در هفته های اخیــر اقدامات‬ ‫مناســبی بــرای گره گشــایی از ایــن پــروژه‬ ‫انجا مشــده اســت‪ .‬ســعیدی گفــت‪ :‬پرداخــت‬ ‫صورت وضعیــت پیمانــکار از ‪ ۲‬روش نقــدی و‬ ‫تهاتــر انجــام می شــود و در بخــش تهاتر همه‬ ‫صورت وضعیت ها پرداخت شد‪ .‬وی پیشرفت‬ ‫عدم مشاهده بیماری لمپی‬ ‫اسکین در دام های‬ ‫استان گلستان‬ ‫بــا توجه بــه گرمای هوا و خشکســالی‪ ،‬الزم اســت‬ ‫دامداران برای پیشــگیری از بروز بیماری لمپی اســکین‬ ‫در دام های سنگین استان اقدامات ضروری را به انجام‬ ‫برســانند‪ .‬رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های‬ ‫دامی اداره کل دامپزشــکی اســتان گلســتان در حاشــیه‬ ‫بازدید از یکی از واحدهای اپیدمیولوژیکی دامی استان‬ ‫با اعالم این مطلب گفت‪ :‬بیماری لمپی اسکین ازجمله‬ ‫بیماری های ویروسی واگیردار با ابتالی باال در دام های‬ ‫ســنگین (گاو و گوساله) است که موجب کاهش تولید‬ ‫شیر‪ ،‬سقط جنین‪ ،‬ناباروری و عمدتا منجر به ضایعات‬ ‫پوستی در دام می شود‪ .‬این بیماری به وسیله پشه های‬ ‫گزنده و مگس های خونخوار و کنه ها انتقال می یابد و‬ ‫جزءبیماری هایمشترکانسانو دامنیستو گوساله ها‬ ‫و گاوهای شــیرده بیشــترین حساســیت را نسبت به ان‬ ‫دارنــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬تــب ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۱‬درجه ســانتی گراد‬ ‫بــه مــدت ‪ ۶‬تــا ‪ ۷۲‬ســاعت‪ ،‬اب ریــزش از چش ـم ها‪،‬‬ ‫افزایش ترشحات بینی و حلق‪ ،‬تورم غدد لنفاوی‪ ،‬ظهور‬ ‫برجســتگی جلدی‪ ،‬عفونت ریه و مشــکالت تنفســی‪،‬‬ ‫سرفه‪ ،‬التهاب و تورم در پاها‪ ،‬بین‪ ۲‬دست و عدم تمایل‬ ‫به راه رفتن ازجمله عالئم بیماری لمپی اسکین است‪.‬‬ ‫دکتــر حمیدرضا حنفی افزود‪ :‬باالتریــن رخداد بیماری‬ ‫در فصل تابستان است و با توجه به اینکه حشرات و‬ ‫بعضا کنه ها در انتقال و اشاعه بیماری نقش عمده ای‬ ‫دارنــد بــه همیــن دلیــل سم پاشــی بــدن دام و جایگاه‬ ‫دام ها یک اصل در کنترل بیماری لمپی اســکین اســت‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬با توجه به اقدامات و پیش اگاهی های‬ ‫انجام شده تاکنون گزارشی از وقوع این بیماری در استان‬ ‫گزارش نشده اما با توجه به رخداد بیماری در برخی از‬ ‫استان های کشور و تردددالالندر استانتوصیهمی شود‬ ‫دامداران رعایت نکات بهداشــتی را در دستور کار خود‬ ‫قــرار داده و عالوه بر سم پاشــی جایــگاه و بدن دام ها‪،‬‬ ‫نسبت به واکسیناسیون بهادار دام ها در زمان مناسب‪،‬‬ ‫انجام ضدعفونی هــای دوره ای در دامداری‪ ،‬خرید دام‬ ‫از مناطــق فاقــد الودگــی و بــا هماهنگی دامپزشــکی و‬ ‫جلوگیری از تردد افراد متفرقه به دامداری اقدام کنند‪.‬‬ ‫مرگ هفت گلستانی در اثر‬ ‫قارچ سیاه‬ ‫مدیر منطقه‪ 12‬شهرداریاصفهانخبر داد‪:‬‬ ‫و سبب می شود با توجه به حجم زیاد تردد خودروهای سنگین‬ ‫از این محور در اینده با مشکالت کمتر و استاندارد باالتری روبرو‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شش هزار تن اسفالت پلیمری برای تعریض‬ ‫باند شــمالی اتوبان امیرکبیر استفاد هشــده است‪ ،‬گفت‪ :‬اعتبار در‬ ‫نظر گرفته شده برای این طرح بیش از ‪ 850‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫باقری به تعریض باند جنوبی اتوبان امیرکبیر که با مشخصات‬ ‫مشابه باند شمالی صورت می گیرد اشاره و اظهار کرد‪ :‬این بخش‬ ‫از کار نیز در مرحله تعیین پیمانکار است که با اجرای اقدامات‬ ‫تا پایان سال ‪ 1400‬این طرح هم به بهره برداری می رسد‪ .‬وی علت‬ ‫اجرای این طرح را فرســودگی اســفالت اتوبان و حجم زیاد تردد‬ ‫خودروهای سنگین و لزوم کاهش ترافیک عنوان کرد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫یادداشت‬ ‫فیزیکــی ایــن پــروژه را ‪ ۲۶‬درصــد اعــام کرد و‬ ‫گفت ‪ :‬با حذف برخی بروکراســی های اداری و‬ ‫تســهیل در امــر جابجایی امالک و مســتغالت‬ ‫در قالب تهاتر روند ســاخت شــهربازی سرعت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان با اشاره به‬ ‫مشاهده‪ ۴۸‬مورد ابتال به قارچ سیاه در استان گفت که‬ ‫تاکنونهفت گلستانیبهعلتابتالبهاینویروسجان‬ ‫خود را از دســت دادند‪ .‬عبدالرضا فاضل اظهار داشت‪:‬‬ ‫بیمــاران کرونایــی دارای بیماری زمینــه ای مانند دیابت‬ ‫بیش از بقیه افراد در معرض ابتال به قارچ سیاه هستند‬ ‫که تشــخیص در مراحل اولیه امکان درمان ان را تا حد‬ ‫زیادی ممکن خواهد کرد‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫گلستان گفت‪ ۹۵ :‬درصد مبتالیان به قارچ سیاه بیماری‬ ‫زمینه ایهمچوندیابتدارندهمچنینافراددیابتی که‬ ‫به صورت سرپایی و بستری در لیست مبتالیان کرونایی‬ ‫قرار دارند‪ ،‬از احتمال بیشــتری برای ابتال به قارچ ســیاه ‬ ‫برخوردارنــد‪ .‬فاضــل به شــیوع کرونا در گلســتان اشــاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬شــاخص بســتری اســتان از ‪ ۱۰‬یا ‪ ۱۱‬نفر در‬ ‫‪ ۲‬هفته گذشــته به ازای هر صد هزار نفر به ‪ 3/52‬نفر‬ ‫در حال حاضر رسید‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اکنون هزار و ‪۱۳‬‬ ‫فرد مبتالبه کرونا در بیمارستان ها و مراکز درمانی استان‬ ‫بستری هستند که ‪ ۱۹۰‬نفر انان در بخش مراقبت های‬ ‫ویــژه قــرار دارنــد و حــال ‪ ۶۱‬نفــر انان وخیم اســت‪ .‬به‬ ‫گفته وی در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته ‪ ۱۶‬گلستانی در اثر ابتال‬ ‫به کرونا جان خود را از دســت دادند‪ .‬رئیس دانشــگاه‬ ‫علوم پزشکی گلستان گفت‪ :‬تاکنون‪ ۶۲۶‬هزار و ‪ ۵۶۰‬دز‬ ‫واکسن کرونا وارد گلستان شده که ‪ ۴۶۷‬هزار و ‪ ۷۳۰‬دز‬ ‫نوبت اول و مابقی نوبت دوم بود‪.‬‬ ‫‪ ۳۴‬کیلومتر مسیر‬ ‫کشاورزی تخریب شده در‬ ‫استان قزوین بهسازی شد‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت‪ :‬از‬ ‫ســوی این دســتگاه‪ ۳۴‬کیلومتر جاده تخریب شده براثر‬ ‫سیل بین مزارع در استان بهسازی و همچنین‪ ۱۴۵‬سربند‬ ‫نیز بازسازی شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬فاطمه خمسه با اعالم‬ ‫این خبر اظهار داشــت‪ :‬متاســفانه وقوع سیل مردادماه‬ ‫عالوه بر بروز خســارت های جانی و مالی در مناطقی‬ ‫از اســتان‪ ،‬بــه کانال هــا و ســربندهای بخش کشــاورزی‬ ‫خســارات زیادی وارد کرد و موجب قطع اب کشاورزی‬ ‫شــد کــه در راســتای جلوگیری از خســارت بــه باغات و‬ ‫مزارع به ویژه شالیزارهای برنج در الموت شرقی و غربی‪،‬‬ ‫ضمن حضور به موقع در منطقه و بررسی خسارت های‬ ‫واردشده در همان ساعات و روزهای اولیه بعد از وقوع‬ ‫ســیل‪ ،‬بــا اقدام جهــادی و به موقع همکاران مجموعه‬ ‫جهاد کشــاورزی استان بالفاصله کار بازســازی اغاز شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با بازسازی ‪ ۱۲۴‬مورد از سربندها در ‪۵۵‬‬ ‫روستای الموت غربی و شرقی از توابع شهرستان قزوین‬ ‫و ‪ ۲۰‬مورد در ‪ ۱۰‬روستا از توابع شهرستان اوج و همچنین‬ ‫مرمــت و الیروبــی ‪ ۱۲‬کیلومتر از نهرهای انتقــال اب در‬ ‫این شهرســتان‪ ،‬اب کشــاورزی بدون مشــکل به اراضی‬ ‫تحت شرب انتقال یافت و خوشبختانه این اقدام مانع‬ ‫بروز خسارتجدیبهمحصول کشاورزانمنطقهبه ویژه‬ ‫محصولبرنجدر منطقهالموتشد‪.‬رئیسسازمانجهاد‬ ‫کشاورزیاستانقزوینهمچنینبهبازسازیخطوطلوله‬ ‫انتقال اب کشــاورزی اســیب دیده از سیل نیز اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اهمیت موضوع‪ ،‬بیش از هشت هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬متر انواع لوله انتقال اب کشاورزی شامل پنج هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬متر در الموت و سه هزار و ‪ ۱۰۰‬متر در اوج در اختیار‬ ‫کشاورزان قرار گرفت و در کمترین زمان ممکن کانال ها‬ ‫ولوله های انتقال اب اسیب دیده مرمت و اب رسانی به‬ ‫باغاتو اراضی کشاورزیاز سر گرفتهشد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د بوشهر‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1156‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫صنعت کشتی سازی‬ ‫بوشهر به شهرک‬ ‫تخصصی نیاز دارد‬ ‫رســول گورکــی‪ ،‬رئیــس اداره صنایــع فلــزی ســازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان بوشهر اظهار داشت‪:‬‬ ‫در اینزمینهپیگیری هایمستمریتوسطمدیراناستان‬ ‫و کشور برای حمایت و توسعه نیازهای بازار و هدایت‬ ‫ان ها به سمت سازندگان داخلی انجام شده است‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در استان بوشهر اکنون‪ ۲۲‬واحد کشتی سازی با‬ ‫اشتغال مستقیم سه ‏هزار و‪ ۶۵۰‬نفر فعال است‪.‬‬ ‫گورکــی ادامــه داد‪ :‬صنایــع مرتبــط با دریــا و به طور‬ ‫خاص شناورســازی به عنوان یکی از راهبردهای توسعه‬ ‫استانبوشهر قلمدادمی شود‪.‬گورکیعنوانکرد‪:‬باوجود‬ ‫زیرساخت هایالزمازجملهتوانتخصصیو دانشفنی‬ ‫الزم‪ ،‬نیروی انسانی متخصص‪ ،‬تجهیزات و ماشین االت‬ ‫پیشرفتهتخصصی‪،‬حوضچهخشک‪،‬تجهیزاتپیشرفته‬ ‫برشــکاری صنایــع دریایــی در اســتان بوشــهر‪ ،‬امــکان‬ ‫ساخت‪ ،‬تعمیرات و نگهداری کشتی‪ ،‬سکوسازی و بارج‬ ‫و غیره فراهم است‪.‬‬ ‫ویاضافه کرد‪:‬بهره برداریبهینهاز اینزیرساخت ها‬ ‫گامی موثر در راســتای تعمیق ســاخت داخل‪ ،‬اشتغال‬ ‫پایــدار‪ ،‬توســعه و گســترش صنعــت دریایــی و غیــره‬ ‫اســت‪ .‬گورکی اظهار داشــت‪ :‬در سالی که به نام تولید‪،‬‬ ‫پشــتیبانی ‏ها‪ ،‬مانع‏ زدایی ‏ها نام ‏گذاری شده می طلبد با‬ ‫حمایت از صنایع دریایی در اســتان بوشهر زمینه برای‬ ‫رونق و شــکوفایی بیش ازپیش این صنعت در اســتان‬ ‫بوشهر فراهمشود‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۲۲‬شناور با‬ ‫قابلیت اتشخواری در‬ ‫بنادر استان‬ ‫محمدقاســمی‪ ،‬معــاون دریایــی اداره کل بنــادر و‬ ‫دریانــوردی اســتان اظهار داشــت‪ :‬بــا توجه به فعالیت‬ ‫حــدود ‪ ۵۰۰‬شــناور ســنتی در بنــدر گنــاوه در این راســتا‬ ‫به منظور ارتقا ایمنی شــناور اتشــخوار «فرهام» در بندر‬ ‫گناوه مســتقر شــد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬شــناور مذکور با طول‬ ‫‪ ۲۴‬متــر‪ 1/5 ،‬متــر ابخــور و ســرعت ‪ ۱۵‬نات از ظرفیتی‬ ‫قابل توجه برای مهار اتش سوزی های احتمالی برخوردار‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این شناور اتشخوار دارای تجهیزات‬ ‫پیشرفته اطفا حریق ازجمله ظرفیت پمپ اتش نشانی‬ ‫به میزان ‪ ۱۰‬هزار لیتر بر دقیقه‪ ،‬ظرفیت ‪ ۶‬هزار لیتر فوم‬ ‫در موتورخانه‪ ۱۲ ،‬کانکشــن با فشــار ‪ ۱۰‬بار برای وصل‬ ‫کردنلوله هایاتش نشانیو مهار اتش‪،‬سیستممهپاش‬ ‫اطراف شناور و دارای کانکشن های ‪ 4/6‬اینچی جهت‬ ‫اتصــال بــه هیدرات های اســکله و با قابلیت های مانور‬ ‫باال است‪ .‬قاسمی با اشاره به اینکه اسکله بندر گناوه از‬ ‫سیستمو تجهیزاتایمنیو اتش نشانیبرخوردار است‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬پیش ازاین نیز شناور اتش خوار ازادی‪ ۳‬در‬ ‫این بندر مستقر بوده که اکنون با استقرار شناور اتشخوار‬ ‫جدید تعداد این شناورها در گناوه به ‪ ۲‬فروند افزایش‬ ‫پیدا کرد‪ .‬وی با اشاره به اینکه‪ ۲۲‬شناور در استان بوشهر‬ ‫از قابلیت اتشخواری برخوردار هستند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬سهم‬ ‫هرکدام از بنادر بوشهر‪ ،‬گناوه‪ ،‬دیلم‪ ،‬عسلویه‪ ،‬کنگان‪،‬‬ ‫دیر‪ ،‬خارگ و بوالخیر و عامری از شناورهای اتشخوار به‬ ‫ترتیب‪ ۱،۲،۱،۶،۱،۲،۶‬و ‪ ۳‬فروند است‪ .‬قاسمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬فراه مســازی شــرایط برای فعالیت ایمن شــناورها‬ ‫به ویژه در محدوده بنادر و به ویژه اسکله های همواره‬ ‫به عنوان یک اصل مهم در اداره کل بنادر و دریانوردی‬ ‫استان بوشهر موردتوجه قرار دارد که تجهیز بنادر استان‬ ‫به شناورهای اتشخوار نیز در همین راستا صورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫صید ‪ ۱۴۵۰‬تن میگو توسط‬ ‫صیادان بوشهری‬ ‫معاون صید و بنادر ماهیگیری شیالت استان بوشهر‬ ‫گفت‪ :‬از اغاز زمان صید میگو در استان تاکنون‪ ،‬صیادان‬ ‫هزار و ‪ ۴۶۲‬تن میگو صید کرده اند‪ .‬بهزاد حیدری اظهار‬ ‫کرد‪ ۲۹ :‬روز از اغاز فصل صید میگو در اب های اســتان‬ ‫بوشهر می گذردو تاکنونصیادانهزار و‪ ۴۶۲‬تنمیگوی‬ ‫ببری و سفید از دریا صید کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬این میزان‬ ‫صید نســبت به پارســال کاهش محسوســی دارد‪ ،‬ولی‬ ‫نسبت به امار صید ‪ ۱۰‬ساله خوشبختانه روند افزایشی‬ ‫داشــته اســت‪ .‬معاون صید و بنادر ماهیگیری شــیالت‬ ‫استان بوشهر عنوان کرد‪ :‬تاکنون در شهرستان دیلم‪۱۲۲‬‬ ‫تن‪ ،‬گناوه ‪ ۵۹‬تن‪ ،‬بوشهر ‪ ۹۴۳‬تن‪ ،‬تنگستان ‪ ۱۸۸‬تن‪،‬‬ ‫دیر ‪ ۱۴۶‬تن و کنگان ‪ ۲۴‬تن میگو صیدشده است‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره فعالیت ‪ ۸۶۴‬فروند شناور شامل لنج و قایق‬ ‫در امر صید میگو در استان تصریح کرد‪ :‬بیشترین میزان‬ ‫صید میگو معادل‪ ۶۴‬درصد کل میزان صید در بوشهر به‬ ‫ثبت رسیده و در کنگان با یک درصد کمترین میزان میگو‬ ‫صیدشده است‪ .‬حیدری درباره علت میزان پایین صید‬ ‫میگو در کنگان خاطرنشــان کرد‪ :‬چون امار شــناورهای‬ ‫صید میگو در این شهرستان خیلی کم است‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل میگوی کمتری صید می شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬چون‬ ‫میزان صید چشــمگیر نیست‪ ،‬بیشتر میگوی صیدشده‬ ‫یشــود‪ .‬معاون صید‬ ‫در بازار داخلی عرضه و مصرف م ‬ ‫و بنادر ماهیگیری شــیالت اســتان بوشهر با بیان اینکه‬ ‫یشــویم‪ ،‬افــزود‪ :‬برابر‬ ‫به روزهــای پایانی صید نزدیک م ‬ ‫اطالعــات و امــاری کــه کارشناســان شــیالت از جامعــه‬ ‫صیادی و تعاونی های صیادی در سراسر استان دریافت‬ ‫می کنند‪ ،‬با توجه به کاهش میزان برداشت‪ ،‬زمان پایان‬ ‫صید نزدیک است و به احتمال زیاد ‪ ۱۳‬شهریور اخرین‬ ‫روز صید خواهد بود‪.‬‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد گاز مصرفی کشور در پارس جنوبی تولید می شود‬ ‫نقش پررنگ پارس جنوبی در اقتصاد کشور‬ ‫وزیر نفت در نخستین سفر عملیاتی خود‪ ،‬وارد‬ ‫عسلویه شد و پس از حاضر شدن بر مزار شهدای‬ ‫گمنام عسلویه‪ ،‬طرح های گازی و پتروشیمی مستقر‬ ‫در عسلویه را در نشستی با حضور مدیران مربوطه‬ ‫در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بررسی کرد‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت در پایــان ســفر ‪ 2‬روزه بــه منطقــه‬ ‫پــارس جنوبــی با اشــاره بــه نقش مهم تاسیســات‬ ‫پــارس جنوبــی در تامیــن گاز مصرفــی و خــوراک‬ ‫صنایع پتروشــیمی و تاسیســات پایین دست اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬از پاالیشــگاه فازهــای پــارس جنوبــی در‬ ‫شبانه روز ‪ 700‬میلیونمترمکعبگاز تولیدوبهشبکه‬ ‫یشــود‪ .‬جواد اوجی با‬ ‫سراســری گاز کشور منتقل م ‬ ‫بیــان اینکه پــارس جنوبی در اقتصــاد و درامدهای‬ ‫ارزی نقــش مهم و قابل توجهــی دارد تصریح کرد‪:‬‬ ‫عــاوه بــر تولید انــواع محصــوالت از صنایع پارس‬ ‫یشــود‬ ‫جنوبــی‪ ،‬عمده محصوالت جانبی صادر م ‬ ‫که در این راستا تقویت و افزایش زنجیره ارزش برای‬ ‫جلوگیری از خام سوزی در اولویت قرارگرفته است‪.‬‬ ‫از سرمایه گذاری ‪ 80‬میلیارد دالری در منطقه پارس‬ ‫جنوبــی خبر داد و بیان کرد‪ :‬توجه به محیط های‬ ‫پیرامونی و مســئولیت های اجتماعــی صنایع گاز‪،‬‬ ‫پتروشیمی و تاسیسات پایین دست موردتوجه قرار‬ ‫دارد کــه امیــد م ـی رود در راســتای مطالبــات مردم‬ ‫این مناطق طرح ها و برنامه های مهمی اجرا شود‪.‬‬ ‫اوجی‪ ،‬فاز ‪ 14‬پارس جنوبی از طرح های باقیمانده‬ ‫دانســت و تصریح کرد‪ :‬با برنامه ریزی انجا مشــده‬ ‫نخستین ردیف شیری نســازی فاز ‪ 14‬پارس جنوبی‬ ‫زمســتان امســال وارد مدار تولید می شود که نقش‬ ‫مهمی در جبران کسری گاز دارد‪.‬‬ ‫پارس جنوبی را باید فراتر از دولت ها دید‬ ‫حســن منتظرتربتی‪ ،‬مدیرعامل شــرکت ملی‬ ‫گاز ایــران بــا اشــاره بــه پیشــرفت ایــن منطقــه‬ ‫ح فعال صنعت پتروشیمی ایران در‬ ‫‪ ۱۹‬طر ‬ ‫عسلویه مستقر است‬ ‫اقتصــادی اظهــار کــرد‪ :‬پاالیشــگاه های مجتمع‬ ‫پــارس جنوبــی عصاره همــت‪ ،‬تخصص و تعهد‬ ‫همــه صنعتگــران و دولتمردان کشــور و نمادی‬ ‫از توســعه کشــور پس از پیروزی انقالب اســت‬ ‫که جای غرور دارد‪ .‬وی به مزیت گاز در کشــور‬ ‫اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکه امیدواریــم ظرفیت‬ ‫پاالیشــی کــه در پاالیشــگاه های مجتمــع گاز‬ ‫پارس جنوبی ایجادشــده حفظ شــود‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫همــه افــرادی که تالش کردنــد و این صنعت را‬ ‫بــرای ما بــه یادگار گذاشــتند قدردانــی می کنم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران واکسیناســیون‬ ‫و حقــوق کارکنــان نفــت را دو دغدغــه بســیار‬ ‫مهــم در شــرایط حاضــر برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫امیدواریــم ایــن دغدغ ههــا ب ـه زودی برطــرف‬ ‫شــود و واکسیناســیون کارکنــان صنعــت نفــت‬ ‫و خانواد ههــای انــان تــا پیــش از رســیدن فصل‬ ‫زمســتان به پایان برســد‪ .‬تربتی خطاب به وزیر‬ ‫نفت گفت‪ :‬کارکنان صنعت نفت از حضور شما‬ ‫کــه در این صنعت رشــد کردیــد و از بدنه نفت‬ ‫هســتید‪ ،‬خوشــحال اند و این خوشحالی‪ ،‬سبب‬ ‫خیر‪ ،‬برکت و تالش مضاعف خواهد شد‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر نفــت در امــور پتروشــیمی هــم‬ ‫ح فعــال صنعــت پتروشــیمی ایــران‬ ‫گفــت‪ ۱۹ :‬طــر ‬ ‫در عســلویه مســتقر اســت و ‪ ۵۰‬درصــد تولیــدات‬ ‫این صنعت وابســته به پارس جنوبی اســت‪ .‬بهزاد‬ ‫محمدی در نشست با حضور وزیر نفت در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬سهم‬ ‫منطقه ویژه پارس از ظرفیت ‪ ۹۰‬میلیون تنی کنونی‬ ‫تولید صنعت پتروشــیمی ‪ ۴۵‬میلیون تن اســت که‬ ‫عمده ان صادراتی است‪ .‬وی با بیان اینکه خوراک‬ ‫پتروشیمی هایمستقر در عسلویهاز پاالیشگاه های‬ ‫گاز و یوتیلیتیصنعتپتروشیمینیز از مجتمع های‬ ‫یشــود‪ ،‬افــزود‪ :‬از مجموع‬ ‫مبین و دماوند تامین م ‬ ‫‪ ۲۴‬مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه‬ ‫‪ ۶‬مجتمع بر اساس خوراک گاز طبیعی کار می کنند‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه وقتی صحبت‬ ‫یشــود مــا به عنوان‬ ‫از نوســانات گاز در زمســتان م ‬ ‫یشــویم‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫صنعت پایین دســت نگران م ‬ ‫هرروز قطعی گاز در صنعت پتروشیمی‪ ۲۰،‬میلیون‬ ‫دالر کاهــش درامــد برای کشــور به همــراه خواهد‬ ‫داشت‪.‬محمدیبااشارهبهاینکههم اکنو ن‪ ۵۰‬طرح‬ ‫توسعه ای فعال در صنعت پتروشیمی داریم که از‬ ‫ایــن تعداد ‪ ۱۹‬طرح در عســلویه اســت‪ ،‬افــزود‪۱۶ :‬‬ ‫طرح از این طرح ها تا پایان سال ‪ ۱۴۰۱‬به بهره برداری‬ ‫می رسد و ظرفیت تولید پتروشیمی در افق ‪ ۱۴۰۴‬از‬ ‫‪ ۹۰‬میلیون تن در سال به ‪ ۱۳۶‬میلیون تن و درامد‬ ‫این صنعت نیز از ‪ ۲۱‬میلیارد دالر کنونی به حدود‬ ‫ی ‪ ۱۴‬میلیــارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫‪ ۳۷‬میلیــارد دالر می رســد‪ .‬و ‬ ‫میلیون دالر از درامد‪ ۲۱‬میلیارد دالر کنونی صنعت‬ ‫پتروشــیمی را صادراتی دانست و گفت‪ :‬مهم ترین‬ ‫مشکلاینصنعتدر عسلویه‪،‬بحثزمیناست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۴‬هزار مترمربع از اراضی پارک ملی دریایی نایبند رفع تصرف شد‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان بوشــهر گفــت‪ ۴ :‬هزار‬ ‫مترمربــع از اراضــی پــارک ملــی دریایــی نایبند در قالب ســازه های‬ ‫غیرمجاز رفع تصرف شد و پرونده سه هکتار دیگر از این پارک نیز‬ ‫در دســت بررســی است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬فرهاد قلی نژاد افزود‪ :‬در‬ ‫ارتباط با تصرف اراضی پرونده‏ هایی از سایر مناطق حفاظت شده‬ ‫استان بوشهر در دست بررسی است که با اتمام کار حقوقی نتیجه‬ ‫میشــود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬با اقدام‏ های پیشــگیرانه‬ ‫ان اطالع رســانی ‏ ‬ ‫تشــده محیط زیســت در‬ ‫تخریــب و تصــرف اراضی مناطق حفاظ ‬ ‫استان بوشهر به صفر رسیده ولی بااین حال پرونده‏ هایی از سالیان‬ ‫خـــبر‬ ‫گذشــته در دســت پیگیری اســت‪ .‬قلی نــژاد ادامــه داد‪ :‬تخریب و‬ ‫تصــرف عدوانــی اراضــی ملــی مناطــق چهارگانــه تحــت حفاظت‬ ‫ســازمان حفاظــت محیط زیســت ممنــوع و غیرقانونی اســت و در‬ ‫یشــود‪ .‬وی اظهار‬ ‫صــورت مشــاهده با متخلفــان برخورد قانونی م ‪‎‬‏‬ ‫کهــای ملی‪ ،‬اثار‬ ‫داشــت‪ :‬حفاظــت از مناطق چهارگانه شــامل پار ‬ ‫تشــده وفق‬ ‫طبیعــی ملــی‪ ،‬پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظ ‬ ‫قوانین و مقررات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و‬ ‫هرگونه تخریب و تصرف اراضی ملی در این مناطق ممنوع است‪.‬‬ ‫قلی نژاد عنوان کرد‪ :‬در این زمینه با پیگیری و تالش فراوان محیط‬ ‫بانان و مسئوالن اداره ها و مناطق تحت حفاظت تصرف عدوانی‬ ‫فشــده و‬ ‫تشــده اســتان بوشــهر متوق ‬ ‫و تخریب در مناطق حفاظ ‬ ‫اکنون پرونده های سال های قبل در دست بررسی و پیگیری قضایی‬ ‫است که در این زمینه همکاری دادگستری استان بوشهر جای تشکر‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬مناطق تحت حفاظت زیستگاه هایی هستند که‬ ‫برای حفاظت از تنوع زیســتی همانند گونه های گیاهی و جانوری‬ ‫و اکوسیســتم های ارزشــمند بــه اســتناد بنــد الــف ماده ســه قانون‬ ‫حفاظت و بهســازی تحت حفاظت و مدیریت ســازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست قرار دارند‪.‬‬ ‫صورت های مالی سال‪ ۹۹‬شرکت اب و فاضالب استان به تصویب رسید‬ ‫صورت های مالی سال ‪ ۹۹‬شرکت اب و فاضالب استان بوشهر در‬ ‫جلسهمجمععمومیعادیصاحبانسهامتصویبشد‪.‬‬ ‫جلســه مجمــع عمومــی عــادی صاحبــان ســهام شــرکت اب و‬ ‫بهصــورت ویدئــو کنفرانســی بــا حضــور‬ ‫فاضــاب اســتان بوشــهر ‬ ‫خشــایی معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصادی شــرکت مهندســی‬ ‫اب و فاضــاب کشــور و مهنــدس حمزه پور رئیــس هیئت مدیره و‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬اعضا هیئت مدیره‪ ،‬معاونین‪ ،‬صاحبان سهام شرکت و‬ ‫مدیران شرکت اب و فاضالب استان بوشهر برگزار شد‪ .‬در ابتدای‬ ‫این جلسه‪ ،‬عبدالحمید حمزه پور‪ ،‬رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان بوشهر ضمن تقدیر از حضور خشایی‬ ‫تهــای مالی ســال ‪ ۹۹‬گزارشــی از فعالیت های ســال‬ ‫بــا بیــان صور ‬ ‫‪ ۹۹‬شــرکت شــامل راهبردهــای بخــش اب و فاضــاب‪ ،‬درامدها و‬ ‫هزین ههــای منابــع و مصرف‪ ،‬اطالعات بهره برداری تاسیســات اب‬ ‫و فاضالب‪ ،‬مهندسی‪ ،‬توسعه و بهسازی تاسیسات‪ ،‬منابع انسانی‬ ‫و بهبــود بهــره وری تحقیقــات‪ ،‬انجــام تکالیــف و مدیریــت و اهم‬ ‫شهــای موجــود و راهکارهــا و اهداف شــرکت در ســال جاری‬ ‫چال ‬ ‫را بیــان نمــود‪ .‬وی با تاکید بر کاهش هزینه های غیرضروری گفت‪:‬‬ ‫تــاش کرده ایــم با برنامه ریزی الزم و انضباط مالی هزینه های این‬ ‫شرکت را کاهش دهیم تا بتوانیم بین درامدها و هزینه های جاری‬ ‫شــرکت تــوازن ایجــاد نماییم و بــه اهداف موردنظر دس ـت یابیم‪.‬‬ ‫خشایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی اب و‬ ‫فاضالب کشور از تالش های به عمل امده توسط مدیریت و کارکنان‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان بوشهر در خصوص عملکرد مطلوب‬ ‫شرکت تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫موفقیتشرکت ابو فاضالباستانبوشهر در جشنوارهشهیدرجایی‬ ‫در بیســت و چهارمین جشــنواره شهید رجایی استان بوشهر‪،‬‬ ‫از میان ‪ ۵۲‬دستگاه اجرایی‪ ،‬شرکت اب و فاضالب استان بوشهر‬ ‫بــا برتری درمجموع شــاخص های عمومــی و اختصاصی به عنوان‬ ‫دستگاه برتر معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت‪ .‬در این جشنواره‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان بوشــهر موردتقدیــر‬ ‫اســتاندار و دبیر ســتاد جشــنواره شهید رجایی اســتان بوشهر قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫بر پایه این گزارش در جشــنواره یادشــده ‪ ۱۱‬دســتگاه اجرایی‬ ‫برتــر معرفــی شــدند کــه شــرکت اب و فاضالب در شــاخص های‬ ‫عمومی و اختصاصی بیشــترین امتیاز کســب کرد؛ بنابراین گزارش‬ ‫در بخشــی از ایــن لــوح تقدیــر امــده اســت‪ :‬ضمن تبریــک هفته‬ ‫دولت و گرامی داشــت یاد و خاطره شــهیدان رجایی و باهنر‪ ،‬با‬ ‫عنایات به ارزیابی صورت گرفته ستاد بیست و چهارمین جشنواره‬ ‫شهید رجایی استان بوشهر ان اداره کل در فرایند ارزیابی عملکرد‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬به عنــوان دســتگاه اجرایــی برتــر درمجمــوع دو بعد‬ ‫شــاخص های اختصاصــی و عمومــی در بیــن واحدهــای اجرایــی‬ ‫شرکت کننده‪ ،‬در فرایند ارزیابی عملکرد اعالم می کند‪.‬‬ ‫با تبریک این موفقیت به جنابعالی و کلیه کارکنان محترم ان‬ ‫دستگاه از خداوند متعال پیشبرد در مسیر تحقق منویات رهبری‬ ‫و سیاست های دولت را مسالت می کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫امضایتفاهم نامههمکاریمیاناداره کلبنادر و دریانوردیاستانو سازمان اتش نشانی گناوه‬ ‫ضریبایمنیبیشتر می شود‬ ‫حیــدر مجدنیــا رئیس اداره ایمنی و اتش نشــانی اداره کل بنادر‬ ‫نبــاره گفــت‪ :‬هم زمــان بــا هفته‬ ‫و دریانــوردی اســتان بوشــهر درای ‬ ‫گرامیداشــت دولــت تفاهم نامــه همــکاری میــان اداره کل بنــادر و‬ ‫دریانوردی اســتان بوشــهر و ســازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی‬ ‫شــهرداری بنــدر گناوه بــا محوریت همــکاری متقابل و اســتفاده از‬ ‫ظرفیت ها و تجربیات طرفین در امور اموزشی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬عملیاتی‬ ‫بــه امضــاء رســید‪ .‬مجدنیا افــزود‪ :‬ایــن تفاهم نامه جــدای انکه در‬ ‫راستای همکاری و مشارکت به هنگام بروز حادثه و بالیای طبیعی‬ ‫و همکاری در زمینه امدادرسانی و تبادل بهره گیری از ظرفیت های‬ ‫شســوزی و دیگــر عملیــات و‬ ‫اتش نشــانی بــرای عملیــات مهــار ات ‬ ‫برگزاری مانورهای مشترک امداد و نجات در طول سال ایجادشده‬ ‫یتــوان از مهم ترین اهــداف ان به باال بــردن ضریب‬ ‫اســت‪ ،‬امــا م ‬ ‫ایمنی و حفاظتی شهر و شهروندان بندر گناوه در جهت پیشگیری‬ ‫از حوادث انسانی‪ ،‬صیانت از تجهیزات‪ ،‬دارایی ها‪ ،‬محیط زیست‬ ‫با همکاری و همراهی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و‬ ‫سازمان ایمنی و اتش نشانی بندر گناوه اشاره نمود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫پاالیشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫در مسیر توسعه‬ ‫کمپرســورهای ســرما ســاز‬ ‫دشــوار صورت گرفتــه در طول‬ ‫و ‪ BOG‬در واحــد ‪147‬‬ ‫مــدت راه انــدازی بــوده کــه‬ ‫پاالیشــگاه دهــم مجتمــع گاز‬ ‫توســط تیم هــای بهر هبــردار‬ ‫پارس جنوبــی راه اندازی شــد‪.‬‬ ‫و متخصصیــن داخلــی انجام‬ ‫اســکندری مســئول راه انــدازی‬ ‫پذیرفته است‪ .‬وی ضمن تاکید‬ ‫اسکندری‬ ‫و بهره بــرداری مجموعــه‬ ‫بر اهمیت کمپرسورهای مذکور‬ ‫واحدهای افسایت پاالیشگاه‬ ‫در تولید و صادرات ال پی جی‬ ‫دهــم ضمــن اشــاره به اهمیــت راه انــدازی این بــا بیان اینکه کاهش دمــای پروپان و بوتان به‬ ‫کمپرســورها در جلوگیــری از مشــعل ســوزی و ‪ -41‬و ‪ -7‬درجه سانتی گراد جهت ذخیره سازی‬ ‫تولیــد پایــدار افــزود‪ :‬عملیات پیــش راه اندازی و میعان بخارات مخازن پروپان و تزریق مجدد‬ ‫و راه انــدازی کمپرســورهای سرماســاز و ‪ BOG‬به مخزن ازجمله وظایف این کمپرسورها است‬ ‫بــا همــکاری پیمانــکار طــرح صــورت گرفتــه و خاطرنشــان داشت‪ :‬ال پی جی به عنوان یکی‬ ‫بدین وســیله از هــدر رفــت و مشــعل ســوزی از محصوالت اصلی پاالیشگاه دهم و مجتمع‬ ‫‪ 12‬تــن بر ســاعت محصــول پروپــان جلوگیری گاز پــارس جنوبــی اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬ایــن‬ ‫به عمل امــده اســت‪ .‬اســکندری در ادامــه نــوع محصول پــس از راه اندازی کمپرســورهای‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬انجــام عملیــات ‪ Tuning‬و واحــد ‪ 147‬قابلیت صادرات به صورت ســرد و‬ ‫تنظیم پارامترهای کنترلی ازجمله فعالیت های تحت فشار اتمسفر را دارا است‪.‬‬ ‫سرانه اموزشی دانشجویان متناسب‬ ‫با نیاز نیست‬ ‫ابراهیــم صالحــی عمرانی‪،‬‬ ‫شــمارمی رود‪ .‬صالحی عمران‬ ‫رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬دانشــگاه فنی و‬ ‫در حاشــیه افتتــاح یــک بــاب‬ ‫حرفه ای در بخش کارگاهی و‬ ‫ســرای دانشــجویی در بوشــهر‬ ‫زیربنایی بودجــه خوبی دارد‬ ‫در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود‪:‬‬ ‫امــا بــرای رســیدن و تضمیــن‬ ‫ابراهیم صالحی‬ ‫ایــن میــزان ســرانه اموزشــی‬ ‫کیفیــت مهارتی بایــد درزمینه‬ ‫عمرانی‬ ‫دانشجویی در دانشگاه فنی و‬ ‫هزینه اموزشی متناسب سازی‬ ‫حرفه ای از هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و انجام شــود‪ .‬رئیس دانشــگاه فنــی و حرفه ای‬ ‫دانش نیز کمتر است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬اگر مسئوالن گفت‪ :‬اساس برنامه های این دانشگاه ازلحاظ‬ ‫بودج ـه ای به اموزش عالی مهارتی اعتقاددارند کمی و کیفی توسعه اموزش های مهارتی است‬ ‫با توجه به اینکه بیشتر درس ها ازمایشگاهی و کــه بر اســاس نیاز بــازار کار نســبت به تربیت‬ ‫علمی است باید نسبت به ارتقای سرانه بودجه نیــروی انســانی‪ ،‬توســعه کمــی و رشــته های‬ ‫این دانشــگاه اهتمام بورزند و مطابق با نیازها جدیــد متناســب بــا نیــاز بــازار کار تعریــف‬ ‫تخصیص داده شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬متولیان امر می شــود‪ .‬صالحی عمــران افزود‪ :‬بــا توجه به‬ ‫بودجه ای باید توجه داشته باشند هزینه اموزش اینکه بیشــتر درس های دانشجویان دانشگاه‬ ‫مهارتی به مراتب از اموزش نظری بیشتر است و فنی و حرفه ای عملی است پیش بینی می شود‬ ‫بودجه تخصیصی بسیار ناکافی و ناچیز است‪ ۶۰ .‬تا ‪ ۷۰‬درصد انان به صورت خوداشــتغالی‪،‬‬ ‫صالحیعمرانبودجهتخصیصامسالدانشگاه کارافرینــی و بخــش خصوصــی جــذب شــوند‬ ‫فنی و حرفه ای را هزار و‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان عنوان و کمتــر وارد بخــش دولتــی می شــوند‪ .‬رئیس‬ ‫کــرد این در حالی اســت که بــرای واقعی کردن دانشگاه فنی و حرفه ای گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲۰۰‬کد‬ ‫بودجــه بیش از ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز رشــته محل جدید در سال جاری به دانشگاه‬ ‫یشــود‬ ‫است‪.‬وی در خصوص به روزرسانی کارگاه های فنــی و حرفــه ای در مهرمــاه افزوده م ‬ ‫فنــی و حرفــه ای گفــت‪ :‬تــا قبــل از ســال ‪ ۹۶‬و یــک ســری از رشــته ها نیــز متناســب بــا نیاز‬ ‫ســاالنه ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان اعتبــار برای حذف می شــوند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این راستا‬ ‫کارگا ههــا پیش بینی شــده بــود کــه امــروز این برنامه های درســی متناســب با نیاز بــازار کار‪،‬‬ ‫رقم به باالی ‪ ۲۷۰‬میلیارد تومان افزایش یافته نیاز استانی‪ ،‬امایش سرزمینی و اموزشی مالی‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬صالحی عمران اظهار داشت‪ :‬در زمان هر اســتانی تغییر و متناسب ســازی م ‬ ‫حاضــر ســه هــزار و ‪ ۴۰۰‬ازمایشــگاه و کارگاه وی ادامــه داد‪ :‬هرچنــد درســالی کــه گذشــته‬ ‫فنــی و حرفــه ای در کشــور فعــال اســت کــه اموزش هــای تئوری به صورت الکترونیک ارائه‬ ‫در ســال های اخیــر گام هــای موثــری در زمینه شد اما تالش شده برای اموزش های عملی نیز‬ ‫تقویــت و به روزرســانی زیرســاخت های ایــن از شیوه های جدید اموزشی استفاده شود‪ .‬وی‬ ‫بخــش برداشته شــده اســت‪ .‬وی اضافــه کرد‪ :‬تاکید کرد‪ :‬اموزش در دانشگاه فنی و حرفه ای‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد از ســاعت درسی دانشجویان در اینــده به صــورت ترکیبــی خواهد بــود‪ .‬وی‬ ‫دانشــگاه فنــی و حرفــه ای به صــورت عملــی یاداور شد‪ :‬در زمان حاضر ‪ ۱۶۰‬هزار دانشجو‬ ‫و کارگاهــی اســت کــه در ایــن راســتا تقویــت در ‪ ۱۸۱‬دانشــکده فنــی و حرفــه ای دوره های‬ ‫تجهیــزات ازمایشــگاهی و کارگاهــی از مختلــف کارشناســی و کاردانــی مشــغول بــه‬ ‫اولویت هــای همیشــگی ایــن دانشــگاه بــه تحصیلهستند‪.‬‬ ‫بی مهارتی به بیکاری دامن زده است‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر‬ ‫گفــت‪ :‬تخصــص گرایــی در حالی نقــش موثری‬ ‫در تامین اینده شغلی افراد دارد که باوجود امار‬ ‫بیــکاری و جمعیــت جوان اســتان بوشــهر‪ ،‬روند‬ ‫مهارت اموزی در این استان باید با حمایت همه‬ ‫مســئوالن و صنایــع شــدت بگیــرد‪ .‬عبدالمجید‬ ‫دراهکی در نشست شــورای اداری اموزش فنی و‬ ‫حرفه ایاستانبوشهرکهبه صورتویدئوکنفرانس‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬با بیان اینکه اســتان بوشهر به عنوان‬ ‫قطب انرژی کشور نباید جوان بی مهارت و بیکار‬ ‫داشــته باشــید‪ ،‬افــزود‪ :‬با انعقــاد قــرارداد جدید‬ ‫بــا منطقــه ویــژه پــارس جنوبــی‪ ،‬مهارت امــوزی‬ ‫حرفه های موردنیاز پارس جنوبی در بیــش از ‪50‬‬ ‫حرفه مهارتی بر اساس نیاز صنایع جنوب استان‬ ‫در مراکز اموزشــی استان بوشهر اغاز خواهد شد‬ ‫و با ایجاد نمایندگی فنی و حرفه ای در بخش ها‬ ‫تالش می شــود اموزش ها به همه مناطق استان‬ ‫گسترش یابد‪ .‬وی با بیان اینکه هم اکنون‪ 15‬مرکز‬ ‫ثابــت و ‪ 6‬مرکز ســیار اموزش فنی و حرفــه ای در‬ ‫سطح شهرستان های استان فعال هستند اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با ایجاد مراکز جدید در شهرستان عسلویه‬ ‫و شــعبه های جدید امــوزش فنی و حرفــه ای در‬ ‫بخش هاوگسترشاموزش هایمهارتیدرروستاها‬ ‫زمینــه مهارت اموزی و توانمندســازی نیروی های‬ ‫بومیبرایبهره مندیاز بازار اشتغالاستانفراهم‬ ‫می شود‪ .‬دراهکی با تاکید بر اینکه مهارت اموزی‬ ‫پایهواساسرونقاشتغالدر هر جامعه ایاست‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪:‬درگذشتهباور بر اینبود کهبارفتن‬ ‫بهدانشگاهمی توانبهشغلمناسبدستپیدا‬ ‫کرد اما گذشــت زمان و رشــد روزافزون جمعیت‬ ‫ثابت کرد که این باور غلط است و مهارت اموزی‬ ‫جایگزیــن خوبی بــرای مدرک دانشــگاهی برای‬ ‫یافتنشغلمناسباست‪.‬مدیرکلاموزشفنیو‬ ‫حرفه ای بوشهر بر اشاعه اموزش های مهارتی در‬ ‫همهمناطقاستانبوشهر تاکید کردو گفت‪:‬الزم‬ ‫استتاجوانانتخصص گراییرادر اولویتخود‬ ‫قرار دهند تا بتوانند اینده شغلی خود را تضمین‬ ‫کنند‪،‬چراکهنداشتنمهارت هایشغلیموردنیاز‬ ‫بازار کار‪ ،‬ســبب می شــود تا نرخ بیــکاری در یک‬ ‫جامعه افزایش پیدا کند‪ .‬دراهکی با بیان اینکه‬ ‫بخش عمده‪ ۹۰۰‬کیلومتری نوار ســاحلی اســتان‬ ‫بوشهر را صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در اختیار‬ ‫گرفته انــد و انتظــار مردم این اســت کــه جوانان‬ ‫این استان در این صنایع مشغول به کار شوند و‬ ‫از مزایای ان بهره مند باشــند و این مهم محقق‬ ‫نمی شــد جــزء بــا فراگیــری اموزش هــای مهارتی‬ ‫موردنیاز صنایع اســتان توســط جوانــان جویای‬ ‫کار در مراکــز امــوزش فنی و حرفه ای‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکــه بیــش از ‪ ۸‬هزار اســتاندارد اموزش مهارتی‬ ‫در ســازمان اموزش فنی و حرفه ای در حوزه های‬ ‫مختلفتدوین شدهوازنظر ظرفیت هایمهارتی‬ ‫کمبودیاحساسنمی شودخاطرنشان کرد‪:‬فنی‬ ‫و حرفــه ای توجــه ویــژه ای بــرای توانمندســازی‬ ‫جوانان این اســتان در همه رشــته ها به خصوص‬ ‫حوزه نفت و گاز و حرفه های جنبی دارد و در این‬ ‫راستااز هیچتالشیدریغنمی کند‪.‬مدیرکلاموزش‬ ‫فنی و حرفه ای با اشــاره به اینکه اســتان بوشــهر‬ ‫ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه های مختلف‬ ‫دارد و تالش شــده اموزش های مهارتی متناسب‬ ‫بــا این ظرفیت ها ارائه شــوند‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬اموزش‬ ‫مهارتی بر اســاس نیازسنجی شرکت ها و صنایع‬ ‫مستقر در منطقه پارس جنوبی برگزار می شود تا‬ ‫نیرو های اموزش دیده در کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫جذببازار کار شوند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1156‬‬ ‫نجات بارسلونا از ورشکستگی‬ ‫به دست گریزمان‬ ‫دستمزد انتوان گریزمان در‬ ‫بــا قــرارداد قرضی ‪ 2‬ســاله به‬ ‫بارســا به گونه ای تنظی مشــده‬ ‫تیم سابق خود یعنی اتلتیکو‬ ‫بــود کــه سال ب هســال افزایش‬ ‫مادرید بازگشت‪ .‬اتلتیکو تمام‬ ‫یکــرد‪ .‬در ســال ‪2019‬‬ ‫پیــدا م ‬ ‫دســتمزد او را تقبل کرده و در‬ ‫در‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫گریز‬ ‫ـوان‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫بــود کــه‬ ‫ســال دوم نیــز بنــد خریــد ‪40‬‬ ‫انتوان گریزمان‬ ‫یــک انتقــال پــر ســروصدا از‬ ‫میلیــون یورویــی او اجبــاری‬ ‫اتلتیکــو مادریــد جــدا شــد و‬ ‫اســت‪ .‬اتلتیکو البته می تواند‬ ‫به بارســلونا پیوســت تا جانشــین نیمار شــده هر زمان که اراده کند این بند را فعال سازد‪ .‬در‬ ‫باشــد کــه دو فصــل قبــل از ان‪ ،‬بلوگرانــا را به همین رابطه نشــریه دیاریو اسپورت جزئیاتی‬ ‫مقصــد پار ‬ ‫یســن ژرمن تــرک کرده بــود و ابی جدیــد از قــرارداد گریزمان با بارســلونا را فاش‬ ‫انار ‬ ‫یهــا ب هشــدت جــای خالی او را احســاس کــرد‪ .‬بر این اســاس دســتمزد گریزمان پلکانی‬ ‫می کردنــد؛ امــا ســتاره فرانســوی هی ـچ گاه بــاال می رفــت‪ .‬او در ســال اول قــراردادش ‪17‬‬ ‫نتوانســت انتظــارات را بــراورده کنــد و در دو میلیون یورو دســتمزد گرفت‪ .‬این مبلغ فصل‬ ‫فصــل گذشــته روزهــای ناامیدکننــده ای را در قبــل بــه ‪ 18‬میلیــون یــورو افزایــش یافــت و‬ ‫بارســلونا پشــت ســر گذاشــت؛ موضوعــی که فصل جاری نیز باید ‪ 19‬میلیون یورو دستمزد‬ ‫باعث شد انتقادات زیادی نسبت به عملکرد می گرفــت‪ .‬بــرای ســال های ‪ 2023‬و ‪ 2024‬نیز‬ ‫انتوان گریزمان مطرح شــود و در چند مقطع دســتمزد او بــه ‪ 20‬و ‪ 21‬میلیون یــورو افزایش‬ ‫شــایعاتی در رابطــه بــا احتمــال جدایــی او از می یافت‪ .‬به عبارتی مجموع دریافتی گریزمان‬ ‫بارســا بــه گــوش برســد‪ .‬باای ‬ ‫نحــال در اخرین در ‪ 5‬ســال بــه ‪ 95‬میلیون یورو می رســید ولی‬ ‫ســاعات نقل و انتقاالت تابستانی یک اتفاق بارســلونا بــا واگــذاری او به اتلتیکــو تقریبا ‪60‬‬ ‫غیرمنتظره رخ داد و انتوان گریزمان بعد از دو میلیون یورو سود کرد که در شرایط اقتصادی‬ ‫فصــل ناموفق باالخره بارســلونا را ترک کرد و بد کنونی بارسلونا اتفاق بزرگی بود‪.‬‬ ‫خامس و دریافت یک پیشنهاد‬ ‫عجیب از ترکیه‬ ‫خامس رودریگز از باشاک‬ ‫پیشــنهاد جدیــدی دریافــت‬ ‫شــهیر ترکیــه تیــم نوزدهــم‬ ‫کــرد‪ .‬اســتانبول باشــاک شــهیر‬ ‫ســوپرلیگ ترکیــه پیشــنهادی‬ ‫قهرمان دو فصل پیش فوتبال‬ ‫رســمی دریافــت کرده اســت‪.‬‬ ‫ترکیــه کــه فصــل جــاری را بد‬ ‫فصــل نقــل و انتقــاالت‬ ‫شــروع کرده و با سه شکست‬ ‫خامس رودریگز‬ ‫تابســتانی بــه اتمــام رســید‬ ‫در رده ماقبــل اخــر جــدول‬ ‫یکــه خامــس رودریگــز‬ ‫درحال ‬ ‫ســوپرلیگ ترکیه قرار دارد‪ ،‬به‬ ‫نتوانســت تیمی برای خود پیدا کند و ســتاره خامــس پیشــنهادی رســمی داده اســت‪ .‬ااس‬ ‫کلمبیایــی اورتون موردعالقــه رافا بنیتس قرار نوشــته اســت کــه باوجــود دریافت پیشــنهاد‬ ‫نــدارد و پــس از جدایــی کارلــو انچلوتــی از رســمی امــا خامــس ان را رد خواهــد کــرد و‬ ‫تافی ها‪ ،‬خامس بزرگ ترین پشتیبان خود را از به احتمــال فراوان حداقل تا ژانویه در اورتون‬ ‫دست داد‪ .‬او همواره گفته است که تنها دلیل خواهد ماند‪ .‬باشاک شهیر وضعیت خوبی در‬ ‫انتخاب اورتون حضور کارلتو بود‪ .‬هفته گذشته فصــل جاری نــدارد و خامس ترجیح می دهد‬ ‫شایعاتی شنیده شد مبنی بر اینکه پورتو قصد اگر قرار به انتخاب فوتبال ترکیه باشد‪ ،‬راهی‬ ‫دارد خامــس را جــذب کنــد امــا درنهایت این یکــی از تی مهــای فنرباغچــه‪ ،‬گاالتاســرای یــا‬ ‫اتفــاق رخ نــداد امــا ســتاره کلمبیایــی دیــروز بشیکتاش شود‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1365‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۲۱۵۱‬مورخه ‪ 1400/05/13‬هیات به شماره کالسه‬ ‫‪ ۱۴۰۰-۷۵‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای فرهاد محمد زاده فرزند حسن بشماره شناسنامه ‪ ۶۶۳‬صادره از بجنورد در‬ ‫ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ‪ 119/89‬مترمربع از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع‬ ‫در اراضی کهنه کند خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای‬ ‫مراد علی باغچقی فرزند قهرمان محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/31:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/06/15:‬احمد اصغری‬ ‫شیروان ‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/3296‬م الف‬ ‫اگهی مفاد اراء هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره‬ ‫‪ -9-1377‬اگهی مفاد اراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات مستقر در اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده ‪ 3‬قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی‬ ‫‪ ۱۵‬روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی اگهی می شود و در روستاها عالوه‬ ‫بر انتشار اگهی‪ ،‬رای هیئت با حضور نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می‬ ‫گردد تا شخص یا اشخاصی که به اراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند‪ .‬در این صورت اقدامات‬ ‫ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی‬ ‫واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‬ ‫اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید‪ .‬صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 140060302021000041‬مورخ ‪ – 1400/05/23‬اقای مهدی شفیعی‬ ‫فرزند رضا بشماره ملی ‪ ۱۱۸۹۳۱۳۸6۳‬تمامت ششدانگ نیروگاه برق خورشیدی احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از مزرعه نصراباد ‪ 28‬اصلی دهستان گرمسیر بخش ‪ 17‬ثبت اصفهان‬ ‫بمساحت ‪ ۷۸۸۰‬مترمربع مالک رسمی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/31 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/15 :‬رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک زواره‪ -‬خیراله عصاری ‪ /1178321‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1538‬اسناد مالکیت ششدانگ راه پله مشاعی پالک ثبتی شماره ‪ ۸۴۴۶‬واقع در‬ ‫اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر اردستان بخش هفده ثبت اصفهان ذیل ثبت ‪۱۰۱۲۸‬‬ ‫در صفحه ‪ ۳۹۱‬و ‪ ۳۹۳‬دفتر ‪ ۲۱۱‬امالک به عباسعلی راد فرزند یوسف تمامت سه دانگ‬ ‫مشاع و به نام فریده بقایی اردستانی فرزند علی تمامت سه دانگ صادر و تسلیم گردیده‬ ‫است که به موجب درخواست کتبی به شماره وارده ‪ ۳۲۰۰۲۲۶۶‬مورخه ‪ 1400/5/9‬و به‬ ‫موجب وکالتنامه های رسمی شماره های ‪ ۷۴۴۷۳‬مورخ ‪ 1386/7/17‬دفتر ‪ ۵۱‬اردستان و‬ ‫‪ ۷۳۷۰۱‬مورخه ‪ 1394/8/3‬دفتر ‪ ۲‬نایین به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء‬ ‫شهود به شماره ‪ ۲۲۲۳‬مورخه ‪ 1400/5/6‬گواهی دفترخانه ‪ ۱۶۹‬نایین رسیده است مدعی‬ ‫است که اسناد مالکیت ان به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی‬ ‫سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده‬ ‫‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله‬ ‫نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی‬ ‫ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به‬ ‫این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه‬ ‫کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت‬ ‫اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫قصه پرغصه بدهی‬ ‫‪ 14‬میلیاردی تراکتور‬ ‫رئیس هیئت فوتبال اســتان اذربایجان شرقی‬ ‫از بدهی ســنگین باشــگاه تراکتور صحبت کرده؛‬ ‫بدهی که اگر صحت داشــته باشــد این باشــگاه‬ ‫یشــود‪ .‬بــه‬ ‫رکــورددار بدهــی در فوتبــال ایــران م ‬ ‫گزارش ورزش ســه‪ ،‬باشــگاه تراکتور در واکنش به‬ ‫اعتراضات چند هفته اخیر گروهی از هوادارانش‬ ‫نهــا افزایش چشــمگیری داشــت و‬ ‫کــه تعــداد ا ‬ ‫شــاهد حضورشــان در مقابل باشــگاه و سردادن‬ ‫شعارهایی تند علیه مدیران تراکتور بودیم‪ ،‬کلیه‬ ‫تهــای خود را به حالت تعلیق دراورده و‬ ‫فعالی ‬ ‫اعــام کرد کــه اداره امور باشــگاه در حال حاضر‬ ‫به عهده هیئت فوتبال اســتان اســت‪ .‬این اتفاق‬ ‫در حالــی رخ داد کــه جــواد ششــگالنی‪ ،‬رئیــس‬ ‫هیئــت فوتبــال اســتان اذربایجان شــرقی یکی از‬ ‫منتقدیــن همیشــگی محمدرضــا زنوزی به شــمار‬ ‫می رفــت و در بــدو تحویــل باشــگاه تراکتــور به‬ ‫او نیــز طــی مصاحب ـه ای اعــام کــرده بــود کــه‬ ‫ازنظرش این واگذاری اشــکال دارد؛ طی سه سال‬ ‫اخیــر هــم ب هصــورت مجــازی و نقــل در محافل‬ ‫خصوصی‪ ،‬شــاهد این موضــوع بودیم که روابط‬ ‫طرفیــن همچنان ان گونه که باید خوب نیســت‪.‬‬ ‫روز چهارشنبه هفته گذشته بود که رئیس هیئت‬ ‫فوتبــال اســتان اذربایجــان شــرقی در گفت وگــو‬ ‫بــا یــک رســانه محلــی از بدهــی ســنگین تراکتور‬ ‫و شــرایط ســخت ایــن باشــگاه بــرای پرداخــت‬ ‫ان خبــر داد‪« :‬بــا توجه به شــرایط اقتصــادی در‬ ‫شهــای خصوصی‬ ‫چکــدام از بخ ‬ ‫حــال حاضر هی ‬ ‫نمی تواند با این وضعیت تیم را برعهده بگیرند؛‬ ‫چراکــه با توجه به اعالم باشــگاه در حال حاضر‬ ‫بیش از ‪ 388‬میلیارد تومان بدهی دارد و طبیعی‬ ‫است که با این بدهی هیچ بخش خصوصی این‬ ‫باشــگاه را برعهــده نمی گیرد‪ .‬لــذا به جز دولت و‬ ‫شــرکت های دولتــی کســی نمی توانــد وارد ایــن‬ ‫قضیــه شــود و ب هجــز ان راه دیگــری ندارنــد‪ .‬در‬ ‫این شــرایط یا اقای زنوزی با این وضعیت ادامه‬ ‫خواهنــد داد یا خودش هــم احتماال می داند که‬ ‫دیگــر نمی توانــد ادامه دهد و شــاید تمایلی به‬ ‫تیم داری نداشــته باشد‪ .‬قبل از واگذاری باشگاه‬ ‫تراکتــور بدهی هایی وجود داشــت ولــی به این‬ ‫میزان نبود و تســویه نشــدن ایــن بدهی ها یکی‬ ‫از اشــتباهات ایــن واگذاری بود‪ ».‬ششــگالنی در‬ ‫ایــن گفت وگــو ازرقمــی صحبــت کــرد کــه بســیار‬ ‫قابل تامل است؛ برای ضرب و تقسیم این عدد‬ ‫بایــد حتما گوشــی تلفن همراه خــود را ‪ 90‬درجه‬ ‫بچرخانیــد چراکه ارقــام ان در شــرایط عادی در‬ ‫یشــود‪ .‬کافی اســت عددی‬ ‫صفحــه گنجانده نم ‬ ‫که رئیس هیئت فوتبال اســتان اذربایجان شرقی‬ ‫از ان به عنــوان بدهــی تراکتــور یادکــرده را بــه‬ ‫طبق مقررات خواهد شد‪ .‬ذبیح اله فدائی اردستانی – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫اردستان ‪/1184211‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1537‬سند مالکیت ششدانگ خانه پالک ثبتی شماره ‪ ۱۳۰۸۳‬واقع اردستان یک‬ ‫اصلی دهستان گرمسیر اردستان بخش هفده ثبت اصفهان ذیل ثبت ‪ ۲۳۵۸۰‬در صفحه‬ ‫‪ ۳۸۸‬دفتر ‪ ۲۸۷‬امالک به نام زینب کریمی کسوجی فرزند حسین صادر و تسلیم گردیده‬ ‫است با ارائه‪ ،‬درخواست کتبی به شماره ‪ ۳۲۰۰۲۵۶۷‬مورخه ‪ 1400/6/8‬به انضمام دو برگ‬ ‫استشهادیه محلی که امضاء شهود شماره ‪ ۴۴۱۲‬مورخه ‪ 1400/6/8‬به گواهی دفترخانه ‪۱۹‬‬ ‫اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت ان به علت جابجایی مفقود گردیده است‬ ‫و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره‬ ‫یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه‬ ‫کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد‬ ‫از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند‬ ‫مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل‬ ‫سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی‬ ‫نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور‬ ‫سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬ذبیح اله فدائی اردستانی – مدیر واحدثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک اردستان ‪/1184218‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -9-1550‬چون ششدانگ قطعه زمین محصور پالک شماره ‪ ۱۵۸۳‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫‪ ۱۰‬نجف اباد بخش ‪ ۱۱‬ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام ‪ -‬خانم ناهید نوریان‬ ‫نجف ابادی فرزند سید مرتضی و شرکاء – در جریان ثبت است به علت عدم حضور‬ ‫متقاضی ثبت تحدید حدود ان به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ‪۱۵‬‬ ‫قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/7/7‬ساعت ‪ 9‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد و در صورت مصادف‬ ‫با تعطیلی عملیات تحدید حدود روز بعد انجام می پذیرد‪ .‬لذا بموجب این اگهی به کلیه‬ ‫مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند‪.‬‬ ‫اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس‬ ‫تحدیدی تا سی(‪ )۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/06/15 :‬رئیس ثبت اسناد‬ ‫و امالک نجف اباد‪ -‬حجت اله کاظم زاده اردستانی ‪/1184330‬م الف‬ ‫اگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1574‬برابر اراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات‬ ‫امالک در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیر االنتشار و محلی‬ ‫اگهی میگردد‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی‬ ‫داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل‬ ‫تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی‬ ‫اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد‪ .‬صدور سند مالکیت مانع مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫بخش ‪:3‬‬ ‫ششدانگ یک ساختمان به نام ندا لطفی و سمیه لطفی و سمیرا لطفی فرزندان‬ ‫محمدصالح شماره شناسنامه ‪ 0‬صادره سنندج کدملی ‪ 3720880486‬و ‪ 3720275779‬و‬ ‫‪ 3720275787‬هرکدام به نسبت دو دانگ مشاع از ششدانگ تحت پالک ‪ ۲۰۸۰‬فرعی از‬ ‫‪ 2748‬اصلی بخش ‪ ۳‬سنندج به مساحت ‪ 97/01‬متر مربع خریداری شده از نسق عبدالباقی‬ ‫زارع صاحب به ادرس سنندج نایسر شهرک حافظ کوچه نغمه ‪ ۹‬پالک ‪۲‬‬ ‫تاریخ نوبت اول‪ 1400/06/15 :‬تاریخ نوبت دوم‪ 1400/06/30 :‬بهنام قباد‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫منطقه یک سنندج ‪/1881‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1575‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫کمپ بایرن مونیخ و‬ ‫لیورپول در اختیار تیم ملی‬ ‫در شــرایط بســیار خوبی اماده مصاف با عراق در‬ ‫دومیــن دیــدار مرحلــه نهایــی مقدماتی جــام جهانی‬ ‫می شود‪ .‬کمپ تمرینی االرسال‪ ۲‬که هم اکنون در اختیار‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال ایــران و در منطقه عنیزا (الدفنــه) در‬ ‫شــمال شرق دوحه قرار دارد‪ ،‬یکی از ‪ ۴۱‬کمپ تمرینی‬ ‫به بهره برداری رسیده جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬قطر است که‬ ‫پیش ازاین کمپ تمرینی لیورپول و بایرن مونیخ در جام‬ ‫جهانــی باشــگاه های ‪ ۲۰۱۹‬و ‪ ۲۰۲۰‬بود‪ .‬کمیته برگزاری‬ ‫جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬برای اماده سازی قطر از میزبانی این‬ ‫مسابقات‪،‬عالوهبرساختکمپ هایجدید‪،‬کمپتمام‬ ‫باشگاه های لیگ ستارگان را ارتقا داده تا این کمپ ها با‬ ‫استانداردهای فیفا برای جام جهانی همخوانی داشته‬ ‫باشــد و تعداد کمپ های تمرینی به ‪ ۴۱‬کمپ رســیده‬ ‫اســت‪ .‬هر یک از ‪ ۳۲‬تیم شــرکت کننده در جام جهانی‬ ‫‪،۲۰۲۲‬یکمجموعهتمرینیاختصاصیخواهندداشت‬ ‫که از ابتدا تا انتهای جام جهانی در اختیار ان هاست و‬ ‫برخالف جام های جهانی قبلی برای هر مسابقه نیاز به‬ ‫سفر به شهری دیگر و تمرین در زمینی دیگر نیست‪.‬‬ ‫تیم سرخ پوش تبریزی با انبوهی از مشکالت مالی روبرو است‬ ‫قیمت روز دالر تقسیم کنید؛ عدد به دست امده‬ ‫شــگفت انگیز اســت؛ ‪ 14‬میلیون دالر‪ .‬بر اســاس‬ ‫ادعــای ششــگالنی‪ ،‬تراکتور با بدهــی ‪ 14‬میلیون‬ ‫دالری مواجــه اســت کــه در صــورت صحت این‬ ‫ادعــا‪ ،‬باشــگاه تراکتــور را بــا اورســتی از بدهی ها‬ ‫باید‪ ،‬رکورددار در این زمینه بدانیم‪ .‬رئیس هیئت‬ ‫فوتبــال اســتان بخشــی از ایــن بدهــی را به پیش‬ ‫از واگــذاری مربــوط می دانــد کــه تعیین تکلیف‬ ‫نشــدن ان یکــی از اشــتباهات پیــش از انتقــال‬ ‫باشــگاه بــه زنــوزی بود؛ ایــن در حالی اســت که‬ ‫در ســال اول مالکیــت زنــوزی خبری منتشــر شــد‬ ‫که طبق ان مســئولین باشــگاه تراکتور درمجموع‬ ‫با ‪ ۳۰‬طلبکار این باشگاه در پرونده های قطعی‬ ‫موجــود در فیفــا و همچنین کمیتــه انضباطی به‬ ‫توافــق رســیده و پــس از پرداخــت مطالبــات‪ ،‬با‬ ‫همــه این افــراد توافق نامه را امضــا کرده اند‪ .‬در‬ ‫این خبر امده بود که در حال حاضر هیچ حکم‬ ‫قطعی علیه باشگاه تراکتور در فدراسیون جهانی‬ ‫فوتبــال و همچنیــن فدراســیون فوتبــال وجــود‬ ‫نــدارد‪ .‬جالب اینجاســت نظمی هــم چند هفته‬ ‫پیش در گفت وگویی از بدهی هایی صحبت کرد‬ ‫که از سال ‪ 90‬روی هم انباشته شده اند تا به امروز‬ ‫هــم تعییــن تکلیف نشــده اند‪ .‬حــال ایــن ابهام‬ ‫وجود دارد که ایا خبر سه سال پیش درست نبود‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫یحیی چشم انتظار معافیت‬ ‫برای خرید کی روش‬ ‫یــا اینکــه بدهی ســنگین فعلــی در طول ‪ 3‬ســال‬ ‫مالکیت زنوزی به وجود امده است؟ البته شاید‬ ‫هــم رقــم یادشــده از ســوی ششــگالنی‪ ،‬صحت‬ ‫نداشته باشد‪ .‬خرداد سال گذشته زنوزی از هزینه‬ ‫‪ 110‬میلیــاردی بــرای تراکتــور در طــی دو فصــل‬ ‫اول مالکیتــش خبــر داد که واکنش های بســیاری‬ ‫بــه ان شــاهد بودیــم؛ او در ســال اول بازیکنــان‬ ‫گران قیمتــی چــون اســتوکس‪ ،‬ارویــن‪ ،‬دژاگــه و‬ ‫شــجاعی را به خدمت گرفت؛ در ســال دوم هم‬ ‫چند خارجی گران قیمت به تراکتور اضافه شدند؛‬ ‫نهــا ازنظر فنی در حــد خارجی های فصل اول‬ ‫ا ‬ ‫نبودند اما ازنظر بی انضباطی و مشکالت بعدی‬ ‫بــرای تراکتــور کم از اســتوکس و اروین نداشــتند؛‬ ‫خریدهایــی کــه هرکــدام چنــد صــد هــزار دالر‬ ‫جریمه برای تراکتور به همراه داشتند‪ .‬بر اساس‬ ‫ادعای برخی از منابع نزدیک به باشــگاه بدهی‬ ‫تراکتور به بازیکنان و مربیان خارجی خود بیش‬ ‫از ‪ ۳‬میلیون یورو اســت‪ .‬با این حساب مشخص‬ ‫نیســت که رقم اعالم شــده از سوی رئیس هیئت‬ ‫فوتبــال اذربایجــان شــرقی دقیقــا چه مــواردی را‬ ‫یشــود که هنوز رســانه ای نشــده است‪.‬‬ ‫شــامل م ‬ ‫البته در صورت واگذاری تراکتور به مالک جدید‬ ‫قطعــا بایــد این مــوارد روشن ســازی شــده و رقم‬ ‫دقیق برای مالک اینده شفاف سازی شود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۲۷۹۸‬و ‪ ۲۸۰۱‬مورخ ‪ 1400/6/9‬اقای مجتبی اله وردی صادق ابادی فرزند‬ ‫سبزعلی نسبت به سه دانگ مشاع و خانم ریحانه سلمانی زاده نجف ابادی فرزند ابوالقاسم‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 151/30‬مترمربع مجزی‬ ‫شده از پالک شماره ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۱۴۱‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۱۰‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک‬ ‫اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/15 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/30 :‬حجت اله‬ ‫کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1185267‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون وماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1577‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است ‪.‬لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۲۰۲۲‬و ‪ ۲۰۲۳‬مورخ ‪ 1400/4/13‬اقای اسماعیل موحد فرزند یداله نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع و خانم الهام حجتی فرزند قربانعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 287/30‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۶۰۶‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪ ۶‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/15:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/30 :‬حجت اله‬ ‫کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1185337‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1580‬نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره های ‪140060306005004580‬مورخ‬ ‫‪ 1400/06/07‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکورمستقر در واحد ثبتی نیشابور‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای حسین نعیم ابادی فرزند علی اصغر نسبت به ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 177/45‬مترمربع از پالک شماره ‪ 116‬فرعی از ‪ 100‬اصلی‬ ‫واقع در اراضی کفکدک بخش ‪12‬حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای‬ ‫رجبعلی انجیدنی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ی‪ 15‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا‬ ‫در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید‪ .‬معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به‬ ‫ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت‬ ‫به صدور سند مالکیت می نماید و صدور مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/15:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/30:‬علی امینی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور م‪.‬الف‪742 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1582‬نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪1390/09/20‬و برابر رای شماره های ‪140060306005004475‬مورخ‬ ‫‪ 1400/06/06‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکورمستقر در واحد ثبتی نیشابور‬ ‫گل محمدی منتظر اجازه فدراســیون اســت تا جای‬ ‫خالی لیســت خــود را با یک مهاجم خارجــی پر کند‪ .‬در‬ ‫بین سه جداشده شاخص پرسپولیس در سه خط دفاع‪،‬‬ ‫هافبک و حمله‪ ،‬جدا شدن شهریار مغانلو و پیوستن ان‬ ‫بهسپاهانبرایپرسپولیسی هاکهنیم فصلاوللیگبیستم‬ ‫رابابحرانگل زنیمواجهبودند‪،‬نگرانیبیشتریبهوجود‬ ‫مــی اورد‪ .‬نگرانی ای که ســبب شــده یحیی به جز حامد‬ ‫پاکدل دنبال خرید کی روش استنلی اقای گل سابق لیگ‬ ‫همباشد‪.‬یحییبهدو دلیلانتظار داردفدراسیونفوتبال‬ ‫با سرخ ها همکاری کرده و سریع تر مجوز خرید مهاجم‬ ‫خارجــی را بــه ان ها بدهــد تا در لیگ و اســیا حداقل دو‬ ‫مهرهذخیرهدر خطحملهبرایبازی هایمختلفداشته‬ ‫باشد‪.‬اولینعلتبهاسیاییبودنپرسپولیسبرمی گردد‬ ‫که گل محمدیامیدوار استبهخاطر حضور پرسپولیس‬ ‫در اسیا به عنوان نماینده ایران برای این تیم استثنا قائل‬ ‫شوند‪.‬دومیندلیلیکهیحییبه حسابانمذاکراتاولیه‬ ‫را با کی روش اســتنلی را پیش برده همکاری او و باشــگاه‬ ‫پرســپولیس با فدراســیون جهت حضور مهــرداد خانبان‬ ‫و کریم باقری در این مقطع حساس در تیم ملی است‪.‬‬ ‫حضوری که در روزهای منتهی به لیگ قهرمانان یحیی‬ ‫را دست تنها کرده و این امید را برایش به وجود اورده تا‬ ‫همکاری دوطرفه ای با فدراسیون شکل بگیرد‪ .‬درنهایت‬ ‫باید دید تکلیف خط حمله پرسپولیس چه خواهد شد‬ ‫و ایا پس از یک فصل نخریدن بازیکن خارجی این تیم‬ ‫موفقبهجذب کی روشمی شودیاخیر‪.‬‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم ام لیال حیدری فرزند غالمحسین نسبت به ششدانگ‬ ‫یک قطعه باغ به مساحت ‪ 2000‬مترمربع از پالک شماره ‪ 301‬فرعی از ‪ 32‬اصلی واقع در‬ ‫اراضی چکنه بخش ‪ 7‬حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی محمد قشقایی‬ ‫و فاطمه قشقایی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ی‪ 15‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا‬ ‫در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید‪ .‬معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به‬ ‫ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت‬ ‫به صدور سند مالکیت می نماید و صدور مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/15:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/30:‬علی امینی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور م‪.‬الف‪746 :‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-1583‬شماره‪ 0000240 :‬اجرا – تاریخ‪ 1400/06/10 :‬اجرای احکام مدنی‬ ‫دادگستری شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه ‪ 0000240‬له خانم ناهید صرامی‬ ‫علیه محمدعلی حاج باقری و محترم ابوطالبی به خواسته دستور فروش در نظر دارد‬ ‫ملکی به پالک ثبتی ‪ 104/815‬واقع در خمینی شهر ـ اصغراباد ـ روبروی شهرداری‬ ‫ـ کوچه سخاوت ـ پالک ‪ 10‬را از طریق مزایده به فروش رساند‪ .‬ملک مذکور بصورت‬ ‫یک ساختمان دو طبقه (‪ -60‬و اول) مسکونی به مساحت عرصه ‪ 140‬مترمربع و اعیانی‬ ‫طبقه ‪ -60‬حدود ‪ 115‬مترمربع می باشد‪ .‬اسکلت ساختمان از نوع دیوار باربر و سقف‬ ‫تیرچه بلوک و دارای انشعابات اب ‪ ،‬برق و گاز می باشد‪ .‬طبقه منهای ‪ 60‬ان کامل‬ ‫و قابل بهره برداری بوده که کف هال و پذیرایی موزاییک ‪ ،‬بدنه و سقف گچ و خاک‬ ‫و سفیدکاری و دارای یک اتاق خواب که دیوار های ان سرامیک و گچ و خاک و‬ ‫سفیدکاری ‪ ،‬کف موزاییک و با درب چوبی و پنجره اهنی می باشد‪ .‬طبقه اول بصورت‬ ‫سفتکاری با اجرای گچ و خاک دیوارها و سقف ‪ ،‬اجرای لوله های برق ‪ ،‬چهارچوب‬ ‫درب های اتاق ها و درب های رو به حیاط می باشد‪ .‬طبق استعالم از شهرداری منطقه‬ ‫‪ ،‬ملک از جهت گذر دارای عقب نشینی می باشد و مستند به تبصره ‪ 6‬ماده صد قانون‬ ‫شهرداری رعایت هرگونه عقب نشینی در زمان نوسازی الزامیست و همچنین پالک‬ ‫دارای ‪ 10/500/000‬ریال بدهی خدماتی به شهرداری می باشد که کارشناس رسمی‬ ‫دادگستری ششدانگ ملک را ‪ 6/365/000/000‬ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه‬ ‫مزایده در تاریخ یکشنبه ‪ 1400/07/04‬ساعت ‪ 09:00‬صبح در محل اجرای احکام مدنی‬ ‫دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد‪ .‬طالبین می توانند ‪ 5‬روز قبل از روز‬ ‫مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند خریدار کسی‬ ‫است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید‪ ،‬خریدار می بایستی ده درصد قیمت کارشناسی‬ ‫را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری‬ ‫واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت‬ ‫ضبط خواهد شد‪ .‬شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار‬ ‫ندارد‪ .‬تذکر‪ :‬متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ‪ 10‬درصد بهای مال را طی یک‬ ‫فقره چک بین بانکی در وجه اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر واریز و با در‬ ‫دست داشتن اصل چک و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای‬ ‫احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی‬ ‫و اصل چک تحویل اجرا نمایند‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/06/15 :‬مدیر اجرای احکام مدنی‬ ‫دادگستری شهرستان خمینی شهر ـ کریمی م الف‪1184781 :‬‬ ‫اگهی اخطاریه‬ ‫‪ -9-1584‬جناب اقای امیر احمدی فرزند مهدی شماره شناسنامه ‪ 3372‬صادره مشهد‬ ‫مجهول المکان‪ ،‬به اطالع می رساند همسر شما خانم اعظم البرزی فرخد فرزند عباس‬ ‫کد ‪ 0945227949‬با ارائه دادنامه شماره ‪ 140025390003184156‬تاریخ ‪1400/3/29‬‬ ‫شعبه محترم ‪ 13‬دادگاه خانواده مشهد درخواست ثبت طالق فیمابین خود و شما را به دفتر‬ ‫طالق ‪ 28‬مشهد‪ ،‬داده است‪ .‬لذا به شما اخطار می شود ظرف مدت ‪ 5‬روز از تاریخ چاپ‬ ‫در روزنامه به ادرس دفترخانه جهت امضای ذیل اسناد مراجعه نمایید در غیر اینصورت‬ ‫طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد‪ .‬ادرس دفترخانه؛ مشهد ‪،‬بولوار رسالت شمالی‪ ،‬نبش‬ ‫رسالت ‪ 113‬محمد عباس پور‪ ،‬سردفتر ازدواج ‪ 79‬و طالق ‪ 28‬مشهد(تلفن ‪)32420068‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه ‪ 15‬شهریور ماه ‪ 06 / 1400‬سپتامبر ‪ 28 / 2021‬محرم ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1156‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫صدورالکترونیکیمجوز‬ ‫خروج از کشور مشموالن‬ ‫جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی از صدور اینترنتی مجوز خروج از کشور‬ ‫برایدانش اموزانی کهدر سنمشمولیتدارایمعافیتتحصیلیهستند‪،‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سردار رحمان علیدوست دراین باره اظهار کرد‪ :‬در راستای هوشمند سازی روند‬ ‫رسیدگی به درخواست مشموالن و کاهش مراجعات حضوری‪ ،‬با تالش های صورت گرفته امکان‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫صدور اینترنتیمجوز خروجاز کشور برایدانش اموزاندارایمعافیتتحصیلیفراهم شدهاست‪.‬‬ ‫او افزود‪:‬دانش اموزانمشمولدارایمعافیتتحصیلیدر سقفمجاز سنواتتحصیلیمی توانند‬ ‫به صورت اینترنتی برای دریافت مجوز خروج از کشور اقدام کنند‪ .‬جانشین رئیس سازمان وظیفه‬ ‫عمومیناجابیان کرد‪:‬مشموالندانش اموز دارایمعافیتتحصیلی کهدر سنواتمجاز تحصیلی‬ ‫اســت‪ ،‬برای ثبت درخواســت خروج از کشــور خود می بایست به سامانه خروج از کشور وظیفه‬ ‫عمومی به نشانی‪ services.epolice.ir‬مراجعه کنند‪ .‬سردار علیدوست گفت‪ :‬با بررسی از طریق‬ ‫سامانه هوشمند شرایط اولیه دانش اموزان برای بهره مندی از مجوز خروج از کشور‪ ،‬درخواست‬ ‫مشمولبهمرحلهواریز ودیعهارسال شدهو پساز پرداختاینترنتیودیعهتوسطمشمول‪،‬مجوز‬ ‫خروج از کشور توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا بدون نیاز به مراجعه حضوری دانش اموز‬ ‫به صورتاینترنتیصادر می شود‪.‬‬ ‫با درخواست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و در صورت تصویب هیئت دولت؛‬ ‫مشاغلاتش نشانانشهرک هاو نواحی‬ ‫صنعتی‪،‬سختو زیان اور می شود‬ ‫بــه دلیل پیچیدگی‪ ،‬ســختی‪ ،‬ســنگینی و‬ ‫طاقت فرســا بــودن عملیــات امــداد و اطفاء‬ ‫حریق برای اتش نشانان مستقر در شهرک ها‬ ‫و نواحــی صنعتــی‪ ،‬متفــاوت بودن حــوادث‬ ‫حریــق در ایــن مناطــق بــا حــوادث حریــق‬ ‫شــهری ازلحاظ نوع و وســعت و در راســتای‬ ‫حفظ انگیزه های شغلی اتش نشانان خدوم‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی‪ ،‬درخواســت‬ ‫لحــاظ شــدن عناویــن شــغلی اتش نشــانان‬ ‫مذکور در گروه مشــاغل سخت و زیان اور به‬ ‫هیئت دولت ارائه شد‪ .‬با درخواست سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شــهرک های صنعتــی ایران و‬ ‫در صــورت تصویــب هیئــت دولــت‪ ،‬عناوین‬ ‫شغلی اتش نشــانان شــاغل در ایستگاه های‬ ‫اتش نشــانی شــهرک ها و نواحی صنعتــی در‬ ‫گروه مشاغل سخت و زیان اور قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ســازمان صنایع‬ ‫کوچک و شــهرک های صنعتی ایران‪ ،‬به دلیل‬ ‫پیچیدگی‪ ،‬ســختی‪ ،‬ســنگینی و طاقت فرســا‬ ‫بــودن عملیــات امــداد و اطفاء حریــق برای‬ ‫اتش نشــانان مســتقر در شــهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی‪ ،‬متفــاوت بــودن حــوادث حریق در‬ ‫این مناطق با حوادث حریق شهری ازلحاظ‬ ‫نوع و وسعت و در راستای حفظ انگیزه های‬ ‫شغلی اتش نشانان خدوم شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتــی‪ ،‬درخواســت لحــاظ شــدن عناویــن‬ ‫شــغلی اتش نشــانان مذکور در گروه مشاغل‬ ‫ســخت و زیان اور به هیئت دولت ارائه شــد‪.‬‬ ‫از تعــداد بال غبــر ‪ 48‬هــزار واحــد تولیدی به‬ ‫بهر هبــرداری رســیده مســتقر در شــهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی کشــور‪ ،‬افزون بــر ‪ 2900‬واحد‬ ‫ازلحاظ شــاخص های بروز حادثه‪ ،‬پرریســک‬ ‫طرححفاظتاز تاالب های‬ ‫ایرانیکیاز مهم ترین‬ ‫طر ح هایمحیط زیستی‬ ‫طرح حفاظت از تاالب های ایران در قالب پروژه الگوسازی مشارکت‬ ‫مــردم بــرای احیای دریاچــه ارومیه با نهادین هســازی کشــاورزی پایدار با‬ ‫رویکــردی مشــارکتی برای رســیدن به بهر هبــرداری خردمندانــه از منابع‬ ‫اب وخاکداردکهیکیاز مهمترینواصلی ترینطرح هایمحیطزیستی‬ ‫ایران اســت‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدرضا اکبری هماهنگ کننده کشــاورزی‬ ‫پایدار طرح حفاظت از تاالب های ایران با تشریح اهداف این طرح در‬ ‫حوزه های کشــاورزی پایدار و تنوع بخشــی به معیشت سازگار به منابع‬ ‫تاالبی گفت‪:‬طرححفاظتاز تاالب هایطیسالاتیبهدنبالورودبه‬ ‫زمینه هاییازجملهتوسعهکشاورزیهوشمندازطریقاستقراریکسیستم‬ ‫پشتیبانیتصمیم ساز برایمدیریتمصرفابدر سطحمزرعهو پیوند‬ ‫تولیدات کشاورزان مشارکت کننده در پروژه با بازار و کاهش واسطه گری‬ ‫در بــازار محصــوالت کشــاورزی اســت‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬طرح حفاظت‬ ‫بهــای ایــران به عنوان یکــی از اصیل ترین و مهم ترین طرح های‬ ‫از تاال ‬ ‫محیط زیستیایرانبهدنبالپیاده سازیرویکردزیست بومیدر مدیریت‬ ‫تاالب هایایراناست‪.‬بخش کشاورزینیز سهمقابل توجهیدر مصرف‬ ‫منابعابدر حوضه هایتاالبیکشور داردودر بسیاریاز مناطق‪،‬توسعه‬ ‫ناپایدار انسبباسیببهمنابعاب وخاکشدهاست‪.‬اوادامهداد‪:‬اسیب‬ ‫بهمنابعپایهاب وخاکبهمعنایاسیببهجوهرهوبستر محیط زیست‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫اذربایجانغربی (سهامی خاص)‬ ‫یشــده اســت؛ لــذا ســازمان صنایــع‬ ‫شناسای ‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران در راستای‬ ‫صیانتاز نیرویکار شاغل‪،‬سرمایه گذاری های‬ ‫انجا مشــده و ارتقاء ســطح ایمنی واحدهای‬ ‫تولیدی‪ ،‬عالوه بر انجام اقدامات پیشگیرانه‪،‬‬ ‫اقــدام بــه احــداث و تجهیــز ‪ 274‬ایســتگاه‬ ‫اتش نشانیوهمچنینخرید‪،‬تجهیز واستقرار‬ ‫‪ 327‬خودروی اتش نشانی نمود ه که به طور‬ ‫ضمنی برای ‪ 750‬نفر اتش نشــان نیز اشتغال‬ ‫ایجادشده است‪ .‬با توجه به این که ‪ 50‬درصد‬ ‫از حوادث ساالنه برای واحدهای تولیدی در‬ ‫شهرک هاو نواحیصنعتیاز نوعحریقاست‬ ‫که ازلحاظ نوع و وسعت نسبت به حوادث‬ ‫حریق شــهری متفــاوت و عملیات امــداد و‬ ‫اطفاء را برای اتش نشانان سنگین‪ ،‬پیچیده‪،‬‬ ‫ســخت و طاقت فرســا می نمایــد و با توجه‬ ‫اســت و به ویژه تاالب ها به عنوان یکی از زیس ـت بوم های متاثر از این‬ ‫اسیب هاهستندکهبهدنبالاننه تنهاحیاتگونه هایمختلفجانوری‬ ‫یشــود‪ .‬اکبری با‬ ‫و گیاهی‪ ،‬بلکه تامی ن اقتصاد محلی با چالش روبرو م ‬ ‫اشــاره به مســاحت ایران که حدود‪ ۱۶۵‬میلیون هکتار اســت‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫این مســاحت حــدود‪ ۱۱‬میلیون هکتــار از ان در بخش کشــاورزی مورد‬ ‫بهره برداری قرار می گیرد و وسعت تحت پوشش تاالب ها نیز حدود‪۳‬‬ ‫میلیونهکتار از اراضی کشور است کهبه طور ملموسیبیشتر ایننواحی‬ ‫هم جوار با جامعه روستایی و اراضی کشاورزی است‪ .‬بنابراین پیوندی‬ ‫بسیار پیچیدهوظریفبینبخشکشاورزیوزیست بومتاالب هاوجود‬ ‫دارد و هرگونــه تغییــر در بخش کشــاورزی بر منابع تاالبــی و حیات ان‬ ‫اثرگذار است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬هرگونه تغییر در زیست بوم تاالبی نه تنها‬ ‫بر بخش کشاورزی اثرگذار است‪ ،‬بلکه تمام ابعاد جامعه وابسته به‬ ‫بخش کشاورزی را تحت الشعاع قرار خواهد داد‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬کافی‬ ‫است به روند تحوالت دریاچه ارومیه توجه شود‪ .‬توسعه کمی بخش‬ ‫کشــاورزی طی دهه ‪ ۱۳۷۰‬سبب اسیب به ورودی های دریاچه ارومیه‬ ‫شد و این امر دریاچه ارومیه را تا مرز خشک شدن پیش برد‪ .‬به طوری که‬ ‫در سال‪ ۱۳۹۴‬تنها حدود‪ ۷‬درصد از این سطح دریاچه باقی مانده بود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬با توجه به رسالتی که برای طرح حفاظت از تاالب های ایران‬ ‫ترسیم شدهاست‪،‬اینطرحدر سال‪۱۳۹۳‬باهمکاریسازمان هایجهاد‬ ‫کشــاورزی و ادارات کل حفاظت محیط زیســت استان های اذربایجان‬ ‫غربی و شــرقی وارد مرحله جدیدی شــد و در برنامه مدیریت جامع‬ ‫تاالب ها ‪ ،‬گذار از کشــاورزی ســنتی به کشاورزی پایدار را به عنوان یک‬ ‫راهبرد مهم جهت بهبود مدیریت پایدار اب وخاک و حفاظت از تنوع‬ ‫زیستی به تصویب رساند‪ .‬ازاین رو‪ ،‬طرح با حمایت مالی دولت ژاپن و‬ ‫رسمادر سال‪ ۱۳۹۳‬پروژه«الگوسازی‬ ‫همکاریبرنامهتوسعهمللمتحد ً‬ ‫به مصوبه هیئت وزیران که مشاغل عملیات‬ ‫اتش نشــانی در گــروه مشــاغل ســخت و‬ ‫زیان اور با درجه ‪ 3‬قرارگرفته اند و در راستای‬ ‫حفظ انگیزه های شغلی اتش نشانان خدوم‬ ‫شــهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران از طریق‬ ‫مشــارکت مردم برای احیای دریاچه ارومیه « را اغاز کرد‪ .‬اکبری افزود‪:‬‬ ‫بخشــی از اهداف این پروژه که در بســتر طرح حفاظت از تاالب های‬ ‫ایران شروع شده بود تالش بر نهادینه سازی کشاورزی پایدار و گذار به‬ ‫رویکردی مشارکتی در بهره برداری خردمندانه از منابع پایه اب وخاک‬ ‫تمرکز داشت‪ .‬درواقع طرح حفاظت از تاالب های ایران با پیاده سازی‬ ‫ایــن رویکــرد به دنبــال مداخله گری در بخش کشــاورزی بــرای جریان‬ ‫ســازی اجتماعی بوده اســت تا ذینفعان مختلف به خصوص جامعه‬ ‫محلی وارد فرایندی پویا شوند و به نحوی بهینه و خردمندانه از منابع‬ ‫طبیعی بهره مند شوند‪ .‬همچنین در پروژه مذکور تالش شده است تا‬ ‫به منظور بهبود تاب اوری و ســازگاری جوامع محلی با شــرایط کم ابی‬ ‫اقدام به پیاده سازی زیر پروژه تنوع بخشی به معیشت های سازگار با‬ ‫منابع تاالبی شود که این جریان جهت تقویت اقتصاد جوامع محلی‬ ‫و کاهش فشــار بر منابع اب وخاک شکل گرفته است‪ .‬هماهنگ کننده‬ ‫کشاورزی پایدار طرح حفاظت از تاالب های ایران به اقدامات اجرایی‬ ‫در حوزه های «کشــاورزی پایدار» و « تنوع بخشــی به معیشــت سازگار‬ ‫بهــای ایران در قالب‬ ‫بــه منابــع تاالبی» گفت‪ :‬طرح حفاظت از تاال ‬ ‫پروژه « الگوسازی مشارکت مردم برای احیای دریاچه ارومیه» با استقرار‬ ‫روش های کشاورزی پایدار در سطح مزرعه و تنوع بخشی به معیشت‬ ‫سازگار با منابع تاالبی به دنبال مدیریت پایدار منابع پایه اب وخاک‬ ‫و بهبــود تــاب اوری و ســازگاری جوامع محلــی در رویارویی با شــرایط‬ ‫بهــا بــوده اســت‪ .‬او درباره اســتقرار روش های کشــاورزی‬ ‫کم ابــی تاال ‬ ‫پایدار افزود‪ :‬این روش ها با همکاری ذینفعان کلیدی در سطوح استانی‬ ‫و محلی‪ ،‬ازجمله ســازمان های جهاد کشــاورزی و ادارات کل حفاظت‬ ‫محیط زیســت استان های اذربایجان غربی و شرقی و همچنین مراکز‬ ‫شهرستانی تابع ان ها‪ ،‬شرکت های فنی و مهندسی کشاورزی‪ ،‬سمن ها‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی‬ ‫کیفی (فشرده) یک مرحله ای‬ ‫تعمیر‪ ،‬نگهداری و بهره برداری از کلیه‬ ‫تاسیسات تولید‪ ،‬انتقال‪ ،‬ذخیره‪ ،‬توزیع‪،‬‬ ‫انشعابات اب شرب و سایر امورات مرتبط با‬ ‫این بخش در روستاهای شهرستان بوکان‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫مدت‬ ‫اجرا‬ ‫(ماه)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫قیمت اسناد‬ ‫(ریال)‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫‪38/930/979/916‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1/500/000/000‬‬ ‫‪1/000/000‬‬ ‫منابع جاری‪ ،‬درامد‬ ‫اختصاصی و تبصره‬ ‫های قانونی‬ ‫گواهینامه ها‪ :‬پایه ‪ 4‬رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات و تاسیسات اب در رسته تامین‪ ،‬انتقال و توزیع اب از شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور و‬ ‫گواهینامه صالحیت ایمنی‬ ‫** تضمین شرکت در مناقصه بصورت واریز نقدی به حساب جاری سیبا شماره ‪ 0105719774005‬نزد بانک ملی یا ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما می باشد‪**.‬‬ ‫‪ )1‬از تاریخ ‪ 1400/06/15‬لغایت ‪ 1400/06/20‬با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره ‪ 0105719774005‬نزد بانک ملی‪ ،‬اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را از نشانی‪ :‬ارومیه چهار راه مخابرات شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی دفتر حقوقی و قراردادها اخذ و پس از تکمیل عودت نمایند و برای کسب اطالعات‬ ‫بیشتر در ارومیه با شماره ‪( 04431945371‬دفترحقوقی و قراردادها ) تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪ )2‬واریز مبلغ مندرج در جدول فوق به حساب جاری سیبا شماره ‪ 0105719774005‬نزد بانک ملی و دریافت اسناد در بازه زمانی تعیین شده در بند یک از پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‬ ‫به ادرس ‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫با توجه به احتمال نیاز به مکاتبات و یا اصالحیه های بعدی در خصوص اسناد ارزیابی و مناقصه غیره الزامی است‪ .‬مناقصه گر به هنگام دریافت اسناد از سایت اینترنتی نسبت به ثبت‬ ‫مشخصات مورد نیاز‪ -1 :‬عنوان مناقصه ‪ -2‬نام شرکت ‪ -3‬مدیر عامل ‪ -4‬پست الکترونیکی ‪ -5‬شماره تلفن‪ ،‬فکس‪ ،‬همراه ‪ -6‬ادرس در سایت اقدام و فیش واریزی از بابت خرید اسناد را‬ ‫حداکثر تا ‪ 48‬ساعت پس از پایان زمان فروش اعالم شده با درج مشخصات باال بر روی فیش به مسئول مناقصه تحویل و یا به شماره ‪ 04431945376‬فکس نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت عدم اطالع رسانی به کارفرما و همچنین عدم تحویل فیش امکان مکاتبه با مناقصه گر مقدور نبوده و مسئولیت ناشی از عدم دریافت اصالحیه های احتمالی اسناد به عهده‬ ‫مناقصه گر خواهد بود‪ .‬همچنین فیش های واریزی خارج از بازه زمانی تعیین شده‪ ،‬قابل قبول نبوده و در لیست مناقصه گران قرار نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫ضمنا مناقصه گران باید فیش واریزی را روز تحویل اسناد مناقصه جداگانه به مسئول مناقصه تحویل دهند‪.‬‬ ‫مناقصه گران بایستی پاکت ارزیابی کیفی را مطابق اسناد ارزیابی کیفی ارائه شده تکمیل و جداگانه بصورت سر بسته و الک و مهر شده بهمراه پاکت مناقصه مجزا (حاوی پاکات الف و ب و ج)‬ ‫سربسته و الک و مهر شده‪ ،‬در موعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تسلیم پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬صبح مورخ ‪ 1400/07/06‬محل ارومیه‪ ،‬چهار راه مخابرات‪ ،‬شرکت اب و فاضالب اذربایجانغربی پاکات بایستی بصورت سربسته و مهر و موم‬ ‫شده قبل از اتمام موعد تحویل‪ ،‬پس از رویت در دفتر قراردادها‪ ،‬تحویل دبیرخانه شرکت گردد‪.‬‬ ‫پاکتهای ارزیابی کیفی پس از اتمام مهلت تسلیم اسناد‪ ،‬جهت ارزیابی کیفی به کمیته فنی بازرگانی ارسال خواهد شد و پاکات مناقصه (حاوی پاکات الف و ب و ج) پس از مشخص شدن نتیجه‬ ‫ارزیابی کیفی راس ساعت ‪ 10:00‬مورخ ‪ 1400/07/07‬در کمیسیون مناقصه گشوده خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت دوم‪1400/06/17 :‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی نوبت اول‪1400/06/15 :‬‬ ‫(هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪).‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجانغربی(سهامی خاص)‬ ‫و جامعه محلی‪ ،‬اقدام به ورود به جامعه محلی‪ ،‬اعتمادسازی و جلب‬ ‫مشارکت ان ها‪ ،‬استقرار تکنیک کشاورزی در سطح مزرعه و پایدارسازی‬ ‫ان ها کرده اســت‪ ،‬پروژه «الگوســازی مشارکت مردم در احیای دریاچه‬ ‫ارومیــه» از ســال ‪ ۱۳۹۳‬تاکنــون طــی هفت فاز مســتمر ‪ ۱۸۳‬روســتا از‬ ‫استان های اذربایجان غربی و شرقی را تحت پوشش قرار داده است‪.‬‬ ‫طــی ایــن هفــت فــاز حــدود ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬کشــاورز تحت پوشــش‬ ‫قرارگرفته اند که‪ ۴۵۰۰‬نفر از انان به عنوان کشاورزان مرجع مورد اموزش‬ ‫و پشتیبانی فنی قرارگرفته اند‪ .‬اکبری بااهمیت برشمردن تنوع بخشی‬ ‫به معیشت سازگار با منابع تاالبی گفت‪ :‬بخشی از پروژه «الگوسازی‬ ‫مشــارکت مــردم در احیــای دریاچه ارومیــه» به دنبال بهبود وضعیت‬ ‫امرارمعاش خانوار روســتایی اســت‪ .‬پژوهش ها نشــان داده اســت که‬ ‫نیازهای معیشتی جوامع محلی موجب افزایش بهره برداری ناپایدار از‬ ‫منابع طبیعی می شود و این رویه برای زیست بوم ها نامطلوب است‪.‬‬ ‫ازاین رو‪ ،‬پروژه مذکور با تنوع بخشی به معیشت جوامع روستایی تالش‬ ‫دارد که این فشار بر منابع طبیعی را کاهش دهد‪ .‬در همین راستا‪۳۷ ،‬‬ ‫روســتا از اســتان های اذربایجان غربی و شــرقی تحت پوشــش این زیر‬ ‫پروژه قرار گرفتند که طی ان‪ ۸۰۰‬زن روستایی مورد اموزش قرار گرفت و‬ ‫گروه هایمعیشتیگلیم بافیو صنایع دستی‪ ،‬پرورشمرغبومی‪،‬فراوری‬ ‫محصوالتمانندمیوهخشک‪،‬خیاطیوساختعروسک‪،‬تولیدلبنیات‬ ‫و ترشیجات و پرورش زنبور در استان های مذکور توسعه یافته است‪ .‬او‬ ‫همچنین از دیگر اقدامات پروژه به تمرین اقداماتی ازجمله توســعه‬ ‫مشارکتی فناوری یا ‪ PTD‬و فعالیت های تلفیقی توضیح داد و گفت‪:‬‬ ‫در ‪ PTD‬یک چرخه مشارکتی با محوریت نیازهای جامعه محلی بین‬ ‫کشاورز‪،‬تسهیلگر و محققشکلمی گیردو بهشناساییوحلمشارکتی‬ ‫چالش هایکشاورزاندر سطحمزرعهپرداخته شدهاست‪.‬‬ ‫عوامل موثر برای مهار بیماری‬ ‫پارکینسونبررسیشد‬ ‫محققانکشور در یکتحقیقاتعلمیعواملموثر برایمهار بیماریپارکینسونرامعرفی‬ ‫کردند‪.‬بــه گــزارش مهر‪ ،‬بیماری پارکینســون‪ ،‬ازنظر فراگیری‪ ،‬دومین ناهنجــاری نورودژنراتیو‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫(فرســایش عصبی) اســت که ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬درصد جمعیت باالی ‪ ۶۵‬ســال به ان دچار م ‬ ‫مهمتریننشانهپاتولوژیکپارکینسونوجودتجمعاتالفاسینوکلینپروتئینیدر سلول های‬ ‫عصبی کهحرکتوزیکول هاو انتقال دهنده هایعصبیرادر محلسیناپس هاتنظیممی کند‬ ‫است‪ .‬بااین وجود پژوهش های اخیر اثر پاتولوژیک‪ tau‬یک پروتئین وابسته به میکروتوبول‬ ‫است که باعث ثبات میکروتوبول ها می شود را در پارکینسون نشان داده اند‪ .‬پروتئین‪ tau‬در‬ ‫شرایط طبیعی تا حدودی فسفریله شده است‪ ،‬اما در شرایط بیماری هایپرفسفریله شده‪،‬‬ ‫تشکیل تجمعاتی می دهد که منجر به تخریب سلول های عصبی خواهد شد‪ .‬باوجود تمام‬ ‫تالش ها‪،‬علت گسترشپارکینسونچندانروشننیست‪.‬به منظور بررسیبیشتر پاتولوژیالفا‬ ‫سینوکلین و ‪ tau‬پروتئین‪ ،‬محققان کشور پژوهشی طراحی کرده اند که طی ان با بهره گیری از‬ ‫مدل های ازمایشگاهی مختلف پارکینسون در سطح سلولی‪ ،‬حیوانات مدل ازمایشگاهی و‬ ‫حتیمغز انسانپساز فوتبهبررسیچگونگیبروز و پیشرفتپارکینسونپرداختند‪.‬نتایج‬ ‫این پژوهش که در مجله بین المللی ‪ Journal of Neurochemistry‬به چاپ رسیده است‪،‬‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬فسفریله شدن الفا سینوکلین منجر به پاتوژنسیتی در پروتئین‪ tau‬می شود‪.‬‬ ‫همچنین نشان داده شد‪ ،‬پراکندگی پروتئین‪ tau‬فسفریله شده در نقاط مختلف مغز بیشتر‬ ‫از الفا سینوکلین است‪ .‬یافته های این پژوهش نشان داد مهار پروتئین‪ tau‬بیشتر از مهار الفا‬ ‫سینوکلیناز گسترشبیماریجلوگیریمی کند‪.‬نتایجاینپژوهشپیشنهادمی دهدکهمی توان‬ ‫از مهار پروتئین‪ tau‬به عنوان یک رویکرد جدید و موثر برای مهار بیماری پارکینسون استفاده‬ ‫کرد‪ .‬این پژوهش توسط دکتر کوروش شاهپسند‪ ،‬فاطمه هادی‪ ،‬دکتر مهدی توتونچی‪ ،‬دکتر‬ ‫عبدالرزاقبرزگر و همکارانشاندر پژوهشگاهرویان‪،‬دانشگاهرازیکرمانشاهو سازمانپزشکی‬ ‫قانونیتهرانانجام شدهاست‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵‬درصدی‬ ‫تلفات غرق شدگی در چهار ماه‬ ‫ابتداییسال‬ ‫در چهارماههابتداییامسال‪،‬امار تلفاتغرق شدگیهرماهدر مقایسهبامدتمشابهان‬ ‫در سال قبل با کاهش مواجه بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬در چهارماهه نخست امسال‪ ،‬بیشترین امار تلفات‬ ‫غرق شدگی در تیرماه گزارش شده است؛ در این ماه‪ ۱۸۹‬نفربر اثر غرق شدگی جان خود را از‬ ‫دست دادند که در مقایسه با دیگر ماه های سال بیشترین تعداد تلفات را در برمی گیرد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که در چهارماهه ابتدایی امسال‪ ،‬امار تلفات غرق شدگی هرماه در مقایسه‬ ‫با مدت مشــابه ان در ســال قبل با کاهش مواجه بوده‪ ،‬حتی غرق شــدگی در تیرماه امسال‬ ‫نیز که بیشــترین رقم را داشــته نســبت به تیرماه ســال قبل (‪ ۲۰۰‬فوتی) ‪ ۵.۵‬درصد کاهش‬ ‫نشان می دهد‪ .‬به نظر می رسد بخشی از این کاهش امار به دلیل محدودیت های کرونایی‬ ‫و کاهش ســفر اتفاق افتاده اســت به نحوی که در چهارماهه ابتدایی ســال جاری ‪ ۴۸۴‬نفر‬ ‫(شــامل‪ ۴۰۷ :‬مرد و ‪ ۷۷‬زن) بر اثر غرق شــدگی در کشــور جان خود را از دســت دادند‪ ،‬این‬ ‫رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که امار تلفات ‪ ۵۱۲‬نفر بود‪ ۵.۵ ،‬درصد کمتر شده‬ ‫است‪.‬در اینمیانطبقروالهمیشگیرودخانه هابیشترینتعدادغرق شدگانراداشته اند‪.‬‬ ‫طی چهارماهه نخست سال جاری‪ ۱۴۷‬نفربر اثر غرق شدگی در رودخانه ها جان باختند که‬ ‫در مقایسه با سال قبل ‪ 26/1‬درصد کاهش نشان می دهد‪ .‬پس از رودخانه ها‪ ،‬دریا با ‪۸۹‬‬ ‫فوتی (‪ ۸۳‬نفر خارج طرح و شــش نفر در محدوده ایمن ســازی شــده)‪ ،‬استخر کشاورزی با‬ ‫‪ ،۷۱‬دریاچه مصنوعی و سد با ‪ ،۴۲‬استخر شنا با ‪ ،۴۱‬کانال با ‪ ،۳۱‬حوض و حوضچه با ‪،۱۶‬‬ ‫دریاچه طبیعی با‪ ۱۴‬و چاه با‪ ۸‬فوتی به ترتیب بیشترین امار تلفات غرق شدگی را داشته اند‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬نفر نیز در سایر مکان های ابی جان خود را ازدست داده اند‪ .‬گفتنی است در این مدت‬ ‫استان های مازندران با ‪ ،۷۵‬خوزستان با ‪ ۵۳‬و گیالن با ‪ ۳۶‬فوتی بیشترین امار مرگ ناشی از‬ ‫غرق شدگیراداشته اند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شهرداری مشکین دشت‬ ‫از طریق سامانه الکترونیکی دولت‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به تجدید برگزاری مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای به شرح ذیل اقدام‬ ‫نماید‪ .‬لذا کلیه مناقصه گران واجد شرایط می توانند به دو شیوه ذیل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه را دریافت نمایند‪:‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت پیشــنهاد‬ ‫لحــاظ شــدن عناویــن شــغلی اتش نشــانان‬ ‫شاغل در ایستگاه های اتش نشانی شهرک ها‬ ‫و نواحــی صنعتــی کشــور در گــروه مشــاغل‬ ‫ســخت و زیــان اور را بــرای ســیر مراحــل‬ ‫بررســی و تصویــب‪ ،‬بــه دفتر هیئــت دولت‬ ‫ارائــه نمــوده اســت‪ .‬ایــن پیشــنهاد در حال‬ ‫حاضر در کمیسیون امور اجتماعی و دولت‬ ‫الکترونیک دفتر هیئت دولت مراحل بررسی‬ ‫و تصمیم گیری را طی می کند و به زودی برای‬ ‫اخذتصمیمنهاییراهیهیئت وزیرانخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫توسطمحققانکشور؛‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری مشکین دشت در نظر دارد بر اساس مجوزهای شورای اسالمی شهر مشکین دشت بشماره های ‪ 435‬مورخ ‪ 1400/05/12‬و ‪،399 ،403‬‬ ‫‪ 402،401‬مورخ‪ 1400/05/10‬نسبتبهبرگزاریمناقصههایذیلازطریقسامانهالکترونیکیدولتاقدامنماید‪.‬کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافتاسنادمناقصهتا‬ ‫ارائهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشاییپاکتهاازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)بهادرس‪ www.setadiran.ir‬انجامخواهدشدوالزماستمناقصه‬ ‫گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬از تاریخ چاپ اول اسناد‬ ‫امادهارائهازطریقسامانهالکترونیکیمیباشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نوع پروژه‬ ‫مبلغ پروژه به ریال‬ ‫سپرده شرکت در‬ ‫مناقصه به ریال‬ ‫توضیحات‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید یک دستگاه جاروب مکانیزه‬ ‫‪7/000/000/000‬‬ ‫‪350/000/000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جدولگذاری معابر سطح شهر‬ ‫‪5/000/000/000‬‬ ‫‪250/000/000‬‬ ‫داشتن گواهی صالحیت ایمنی و حداقل‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و باند الزامیست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تکمیل سوله ورزشی شهرک بعثت‬ ‫‪15/000/000/000‬‬ ‫‪750/000/000‬‬ ‫داشتن گواهی صالحیت ایمنی و حداقل‬ ‫رتبه ‪ 5‬ابنیه الزامیست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تکمیل خانه کشتی‬ ‫‪50/000/000/000‬‬ ‫‪2/500/000/000‬‬ ‫داشتن گواهی صالحیت ایمنی و حداقل‬ ‫رتبه ‪ 5‬ابنیه الزامیست‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اسفالت مکانیزه معابر سطح شهر‬ ‫‪5/000/000/000‬‬ ‫‪250/000/000‬‬ ‫داشتن گواهی صالحیت ایمنی و حداقل‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و باند الزامیست‪.‬‬ ‫مهلتدریافتاسنادمناقصهازسایت‪:‬از ساعت‪ 8‬صبح روز دوشنبه‪ 1400/06/08‬لغایت‪ 1400/06/15‬روز دوشنبه‬ ‫مهلتزمانارائهپیشنهاد‪ :‬از روز سه شنبه‪ 1400/06/16‬لغایت ساعت‪ 14:00‬روز شنبه‪1400/06/27‬‬ ‫زمانبازگشاییپیشنهادها‪:‬ساعت‪ 14:30‬روزیکشنبه‪1400/06/28‬‬ ‫هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود ‪.‬‬ ‫شهرداریدرردیاقبولپیشنهادهامختارمیباشد‪.‬‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی که بمدت‪ 90‬روز حداقل دارای اعتبار و قابل تمدید باشد و یا واریز نقدی به شماره حساب‪0107195292009‬‬ ‫نزدبانکملیایرانشعبهمشکیندشت‪.‬‬ ‫برندگان نفر اول تا سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان بترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫بهپیشنهادهایمخدوش‪،‬ناخوانا‪،‬مبهمترتیباثردادهنخواهدشد‪.‬‬ ‫بارگزاری تصویر ضمانت نامه شرکت در مزایده در سامانه تدارکات الزامی می باشد ‪.‬‬ ‫سایراطالعاتوجزئیاتمربوطبهمناقصهدراسنادمناقصهمندرجاست‪.‬‬ ‫اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهشهرداریمشکیندشت‪،‬تلفن‪ 026-36215159:‬امورقراردادها‬ ‫اطالعاتتماسدفاترثبتناماستانها‪،‬درسایتسامانه(‪)www.setadiran.ir‬بخش«ثبتنام‪/‬پرفایلتامینکننده‪/‬مناقصهگر»موجوداست‪.‬‬ ‫حسین بغدادی‪ -‬شهردار مشکین دشت‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1719

روزنامه رویداد امروز 1719

شماره : 1719
تاریخ : 1402/06/28
روزنامه رویداد امروز 1719

روزنامه رویداد امروز 1719

شماره : 1719
تاریخ : 1402/06/27
روزنامه رویداد امروز 1717

روزنامه رویداد امروز 1717

شماره : 1717
تاریخ : 1402/06/22
روزنامه رویداد امروز 1715

روزنامه رویداد امروز 1715

شماره : 1715
تاریخ : 1402/06/20
روزنامه رویداد امروز 1714

روزنامه رویداد امروز 1714

شماره : 1714
تاریخ : 1402/06/19
روزنامه رویداد امروز 1712

روزنامه رویداد امروز 1712

شماره : 1712
تاریخ : 1402/06/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!