روزنامه رویداد امروز شماره 1155 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1155

روزنامه رویداد امروز شماره 1155

روزنامه رویداد امروز شماره 1155

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 05‬سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 27‬محرم ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1155‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫ایالم‬ ‫‪30‬‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫همکاری دو قوه برای مبارزه با فساد‬ ‫رئیس قوه قضاییه‪ :‬بسترهای فسادزا در ساختار اجرایی کشور برای ما روشن است و به دولت اعالم کرده ایم و در مبارزه با این بسترها از درون دولت‬ ‫سیاست‬ ‫دستگاه هایاجراییرایاری خواهیمکرد‬ ‫افسارگسیختگیقیمت هادر استان‬ ‫ادامه دارد‬ ‫بازار پردردسر‬ ‫مرغ‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 11‬شهریور ماه‬ ‫رویاد د ایالم‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫سندجامعپ‬ ‫دافندغیرعاملدر‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫سهیالت کشاورزان‬ ‫خشنامه امهال ت‬ ‫ب‬ ‫خسارتدیده ابالغ شد‬ ‫معتادانمتجاهر‬ ‫ایالماز‬ ‫پاییز کمبارش‬ ‫‪02‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫پنبه زارهایمازندرانهرسالکوچک تر می شود‬ ‫انتظار ایالمیها‬ ‫در‬ ‫طالیسفید‬ ‫اسیر خشکسالی‬ ‫ویــژه‬ ‫عکس ‪ :‬ایسنا‬ ‫جرایطرحپاکسازی‬ ‫ا‬ ‫پیروزیمقابلسوریه‬ ‫بهناماسکوچیچغایب‬ ‫واکسیناسیون سراسری کرونا در استان قم در ‪ ۱۸‬مرکز انجام‬ ‫می شود و تاکنون در حدود ‪ ۴۰۰‬هزار دوز واکسن کرونا تزریق‬ ‫شده و میزان پوشش در استان قم در حدود ‪ ۳۵‬درصد است‪.‬‬ ‫برای باالرفتن ایمنی و قطع زنجیــره انتقال در جامعه باید‬ ‫میزان واکسیناسیون عمومی به ‪ ۷۰‬درصد جمعیت افزایش‬ ‫یابد‪ .‬همه روزه بالغ بر ‪ ۱۲‬هزار دوز واکسن کرونا در قم تزریق‬ ‫می شــود که در اخر هفته ها این تعداد به حدود ‪ ۸‬هزار دوز‬ ‫کاهش می یابد متاســفانه با وجود فعالیت همه روزه مراکز‬ ‫واکسیناسیون در پایان هفته ها شاهد حضور تعداد کمتری از‬ ‫مردم هستیم که برای قطع زنجیره انتقال باید هر چه سریع تر‬ ‫به پوشش‪ ۷۰‬درصدی برسیم‪.‬‬ ‫حدهای شیرین سازی‬ ‫وا‬ ‫نرخ خوردگی ایالم کنترل شد‬ ‫پاالیشگاه گاز‬ ‫ایالمتدوینشد‬ ‫ورزش‬ ‫در اخر هفته ها‬ ‫اموزان از سوی‬ ‫حضور دانش‬ ‫اعالم نحوه غیرقانونی است‬ ‫مدارس‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‪07‬‬ ‫استقبالکمازواکسیناسیون‬ ‫قیمتها در استان‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫از ســوی‬ ‫افسارگسیختگی‬ ‫ســت‪.‬مهردادی‬ ‫دادهشــده ا‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ــاداور شــد‪ :‬این‬ ‫درعینحــال ی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫گفــت‪ :‬اعــالم‬ ‫اســتان ایــالم‬ ‫اســاس پــروژه‬ ‫اداره کل بــر‬ ‫و نحــوه حضــور‬ ‫تومان اعتبار‬ ‫نوبتبنــدی‬ ‫نــد ماه گذشــته‬ ‫‪ ۲۴۰‬میلیارد‬ ‫مهــر کــه از چ‬ ‫در مدارس برای‬ ‫دانش اموزان‬ ‫بــرای هــر ســه‬ ‫راههای ایالم‬ ‫امیر مهردادی‬ ‫تشکیلشــده‬ ‫تحصیلی جدید از سوی‬ ‫برای توسعه‬ ‫حضوری‪ ،‬نیمهحضوری‬ ‫سال‬ ‫حالت‬ ‫غیرقانونی است‪.‬‬ ‫تصاص یافت‬ ‫اولیا مدارس‬ ‫بازگشایی مدارس‬ ‫اســتان ایــالم بــا‬ ‫اخ‬ ‫امادگی الزم برای‬ ‫مــاه ســال جــاری‬ ‫مهــردادی در‬ ‫اوایــل مرداد‬ ‫اینکه و مجازی‬ ‫یــن در خصوص‬ ‫بازار روبرو شــد و به‬ ‫امیــر‬ ‫گفت‪ :‬در یک برنامه‬ ‫ـزود‪ :‬بــا توجه بــه‬ ‫شــت‪ .‬وی همچن‬ ‫در عرضــه مــرغ در‬ ‫ایالم در مجلس‬ ‫وگــو بــا ایرنــا افـ‬ ‫را خواهــد دا‬ ‫مشــکالتی‬ ‫نماینده مردم‬ ‫ـوص تهیه لباس‬ ‫های طوالنی برای‬ ‫توسعهراههایروستایی‬ ‫گفت‬ ‫دانش امــوزان در‬ ‫مدارس در خصـ‬ ‫بارها شــاهد صف‬ ‫و نحــوه اموزش‬ ‫میلیاردتومانبرای‬ ‫اعــالم برخــی‬ ‫همین خاطر‬ ‫ـیوه‬ ‫هرگونه اجبار در‬ ‫پنجساله‪۲۴۰،‬‬ ‫شــگاهها بودیم‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫بسطامیدر گفتگوبا‬ ‫هنوز‬ ‫این‬ ‫اعالمنشده‪ ،‬تعیین‬ ‫اموزان تاکید کرد‪:‬‬ ‫مــت بــاال در فرو‬ ‫یافتهاست‪.‬علیاکبر‬ ‫تحصیلی جدید‬ ‫خریــد مــرغ با قی‬ ‫ـش فرم دانش‬ ‫بهتمامی مدارس‬ ‫ایالماختصاص‬ ‫اســتان مشــغول‬ ‫ترین نیازهای استان‬ ‫سال‬ ‫و ابــالغ بــه دانـ‬ ‫غیرقانونی بوده و‬ ‫های تولید مرغ در‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مهم‬ ‫ســوی مــدارس‬ ‫شیوه این زمینه‬ ‫ازانجاکه واحد‬ ‫خبرنگار بازار اظهار‬ ‫مطابق دستورالعمل‬ ‫مســئله از‬ ‫شدن با این مشکل‬ ‫استاناست‪،‬در این‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫شده تا در این زمینه‬ ‫ـتند بنابراین مواجه‬ ‫زیرساختهایارتباطی‬ ‫اموزان غیرقانونی‬ ‫ـ‬ ‫جدید ابالغ‬ ‫س‬ ‫کننــد‪ .‬مدیــرکل‬ ‫ه‬ ‫گزارش‬ ‫کار‬ ‫ایالمتوسعه‬ ‫ـتان‬ ‫به‬ ‫و بزرگراهی در اسـ‬ ‫داشــته باشــد؛ بــه‬ ‫در سال تحصیلی‬ ‫اداره کل عمــل‬ ‫مختلف ازادراهی‬ ‫دالیل قانعکنندهای‬ ‫اموزش دانش اموزان‬ ‫ارســالی ایــن‬ ‫زمینه پروژههای‬ ‫بیان کــرد‪ :‬تهیه‬ ‫کاهش جوجه ریزی در‬ ‫باید‬ ‫پروژههایراهسازی‬ ‫کرونا بوده و تاکنون‬ ‫وپــرورش اســتان ایــالم‬ ‫ویبااشارهبهاینکه‬ ‫کاهش تولید به دلیل‬ ‫اعالم ستاد ملی‬ ‫وپــرورش اموزش‬ ‫تعریفشدهاست‪.‬‬ ‫بوده و با مدارســی‬ ‫منوط به‬ ‫فارس‪،‬‬ ‫مهلک بود‪ .‬دلیل‬ ‫میلیاردتومانبرای‬ ‫ادارات کل اموزش‬ ‫از این ضربههای‬ ‫مدارس اختیاری‬ ‫هستند‪،‬گفت‪۲۴۰:‬‬ ‫ایــن زمینــه بــه‬ ‫وپرورش لباس فرم‬ ‫یکی‬ ‫اعتبار‬ ‫خردادماه‬ ‫کنند‪ ،‬برخورد و‬ ‫نیازمند‬ ‫مرغداران‬ ‫است‪.‬نمایندهمردم‬ ‫در‬ ‫استان‬ ‫این بود که برخــی‬ ‫زمینه اجبار اعــالم‬ ‫مدیــرکل اموزش‬ ‫ایالماختصاصیافته‬ ‫ـش جوجه ریــزی‬ ‫ـالغ نشــده اســت‪.‬‬ ‫ـی کــه در این‬ ‫مهــردادی از والدین‬ ‫توسعهراههای‬ ‫خــودداری کرده که‬ ‫کاهـ‬ ‫محرومیتزدایی‬ ‫ابـ‬ ‫ســوال کــه برخـ‬ ‫داده خواهد شــد‪.‬‬ ‫ـزان تعهدی خــود‬ ‫بیان کــرد‪ :‬در بودجه‬ ‫پاســخ بــه ایــن‬ ‫از عرضــه میـ‬ ‫ـوزان را تذکــر‬ ‫ایــالم در مجلس‬ ‫ـاهده چنیــن مــوارد‬ ‫ایــالم در‬ ‫ـامانه ســماصط از‬ ‫ـتاها‪ ،‬مقررشــده در‬ ‫تحصیلی دانش امـ‬ ‫مختلفی دارد‪ ،‬سـ‬ ‫در صــورت مشـ‬ ‫مربوط به راه در روسـ‬ ‫ـال‬ ‫ـت‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫برای‬ ‫دال‬ ‫خوا‬ ‫مشــکالت‬ ‫ان هــم‬ ‫کل اعالم کنند‪.‬‬ ‫برایشــان مســدود‬ ‫مــدارس‬ ‫طی دو مرحله این‬ ‫ـان را در مدارس‬ ‫برای‬ ‫ان را به این اداره‬ ‫جهاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫ساله پیشبینیشده‪،‬‬ ‫نحوه حضورشـ‬ ‫مدارس غیرقانونی‬ ‫طریــق وزارت‬ ‫نوبتبندی و‬ ‫یک برنامه پنج‬ ‫نیز وجود نداشــته‬ ‫بســطامی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بازرســی کل اســتان‬ ‫تذکر الزم به این‬ ‫تحویل نهادهها‬ ‫ـتان تزریق شــود‪.‬‬ ‫ـتان ایالم گفت‪:‬‬ ‫اعالم کردهاند گفت‪:‬‬ ‫شــده و امکان‬ ‫اعتبارات به اسـ‬ ‫بــازرس اسـ‬ ‫اینگونه واحدها‬ ‫اعتبار برای راههای‬ ‫سازمانی با جدیت‬ ‫توقف تولیــد در‬ ‫نظارتپیشگیرانهبرای‬ ‫میلیارد تومان از این‬ ‫سیاستهای ابالغی‬ ‫و عمــال موجب‬ ‫امسال حدود‪۴۰‬‬ ‫از جهت‬ ‫دالیل ایجاد اخالل‬ ‫شده است‪ .‬نماینده‬ ‫با بر اســاس‬ ‫کاالهایاساسیو‬ ‫اشــخاص هم به‬ ‫ـزار و ‪ ۲۰۰‬اجراکنندهنیستو هشدارهای الزم نیز همراه‬ ‫ایالم تخصیص داده‬ ‫نحوهتنظیمبازار‬ ‫شــده؛ برخی‬ ‫جوجه با قیمــت ‪ ۴‬هـ‬ ‫روستایی استان‬ ‫بیشتر نظارتبر‬ ‫مرغ سبب افزایش‬ ‫گفت‪:‬بودجه‪۱۴۰۰‬‬ ‫رعایت حقوق عامه‪،‬‬ ‫های اجرایی در ایام‬ ‫شــروط بــر اینکه‬ ‫بازار تولید و عرضه‬ ‫مشکالت نابسامانی در‬ ‫مجلسشورایاسالمی‬ ‫ها توسط دستگاه‬ ‫ـد‪ .‬قیصــوری اظهار‬ ‫هــم با م‬ ‫در نابسامانی‬ ‫قبل از انکه دچار‬ ‫مردمایالمدر‬ ‫کنترل قیمت‬ ‫بهسالقبلاز رشد‬ ‫ـت مرغــدار برسـ‬ ‫از تولیدکننــدگان‬ ‫داده و با حضور‬ ‫حمایت از راهکارها‬ ‫دستگاههای متولی‬ ‫کمیو کیفینسبت‬ ‫تومــان بــه دسـ‬ ‫دســتور کار قــرار‬ ‫ـی شــده و برخــی‬ ‫گیری و ثبت سوابق‬ ‫عرضه مرغ شــویم‪ ،‬به‬ ‫ـد به بعد را در‬ ‫استانایالمازنظر‬ ‫از مصرفکننــده‬ ‫نارضایتـ‬ ‫ـبب ایجــاد فضای‬ ‫کرد‪ :‬اندازه‬ ‫از همهمسئوالنی‬ ‫بازار یاقرارگاهمرغو‬ ‫الزمــهی حمایت‬ ‫باالست تامین و‬ ‫تولید و عرضه سـ‬ ‫برخوردار استکهجادارد‬ ‫منظم روزانه توســط‬ ‫عیـ جلسات کارگروهتنظیم‬ ‫کــرد‪:‬‬ ‫ترفنــد کاهــش‬ ‫خوراکمرغبسیار‬ ‫قابلتوجهی‬ ‫افزایش پیدا کند‪ ،‬تقدیر‬ ‫بهصورت‬ ‫شرکت پاالیش‬ ‫مسئول و موثر در‬ ‫مواردینیز باتذکرات‬ ‫دادهشده است‪.‬‬ ‫کم ســعی در افزایش قیمت تولیدکنندهاست‪،‬قیمت‬ ‫مدیرعامل‬ ‫انجــام و توســط‬ ‫کردند تا ایــن بودجه‬ ‫کنار دستگاههای‬ ‫ارائهراهکارهاو در‬ ‫تقاضای باال و عرضه‬ ‫موانعی ازجمله‬ ‫اند‪ .‬این تولیدها از‬ ‫بهرهبــرداری‬ ‫ـرغ بــرای تولید بــا‬ ‫نزدیک به دو هزار‬ ‫وی افزود‪ :‬حتی در‬ ‫هشدارهاو‬ ‫کــه تالش‬ ‫تعییــن و پایــش‬ ‫معرفیمواردانحرافی‬ ‫انتخابات را داشــته‬ ‫کشور برای انعکاس‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫درمجموع‬ ‫ـده‬ ‫گاز ایــالم از‬ ‫ـ‬ ‫هفتگی و بهوســیله‬ ‫ن‬ ‫تولیدکن‬ ‫ضرورتشناساییو‬ ‫تغییر‬ ‫کنیم‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫اما به ان و‬ ‫های دامی (طیور ) و‬ ‫مــرغ در ایام‬ ‫سازمان بازرسی کل‬ ‫مهندســی‬ ‫شــده که در ایالم‬ ‫و تشــکر‬ ‫فراهم جدیدر‬ ‫ـق بــا اســتاندارد‬ ‫خارج از شبکه مرغ‬ ‫تولید استفاده کرده‬ ‫قیمتهای نهاده‬ ‫مکاتبات با‬ ‫بودجه اســتان افزوده‬ ‫‪ IOW‬مطابـ‬ ‫ـی فنــی بهصورت‬ ‫ـامانه سماصط برای‬ ‫نهادهها یا و عرضه‬ ‫امتیازات و یارانههای‬ ‫ـبه نکردن ان در‬ ‫سودجو تغییر‬ ‫میلیارد تومان به‬ ‫بخش بازرسـ‬ ‫ـط دولت و محاسـ‬ ‫جلوگیری از انســداد سـ‬ ‫مرغدارانی در مصرف‬ ‫‪ ۲۰۱۴-۵۸۴‬بــرای کنتــرل‬ ‫معرفی تعدادی‬ ‫در این میان افراد‬ ‫قیمت ان توسـ‬ ‫کشاورزی استان‪ ،‬موجب‬ ‫میشود‪ .‬نوریان‬ ‫تولید نداشتهاند؛‬ ‫تحویل نهادهها به‬ ‫‪ ۴۰‬درصدی قیمت‬ ‫‪API‬‬ ‫بیسابقهاست‪.‬‬ ‫ماهیانه پایش‬ ‫روح اله نوریان‬ ‫تولیدی از شبکه‬ ‫میزان‬ ‫دوره به جهاد‬ ‫ـده مرغ‪ ،‬افزایش‬ ‫شدن جوجه ریزی و‬ ‫واحدهــای شــیرین‬ ‫میلیــارد تومان به‬ ‫شدند و با خروج مرغ‬ ‫قیمت تمامشـ‬ ‫و تحویل مرغ در‬ ‫ارزش بیش از ‪۱۲‬‬ ‫ـن مطلــب کــه‬ ‫خوردگــی‬ ‫افزایش این هزینه تا‪۵۰‬‬ ‫اولین رویداد‬ ‫دستبهکار‬ ‫تعهد خود در عرضه‬ ‫از متخلفــان بــه‬ ‫بــا عنــوان ایـ‬ ‫مختلف و عدم نظارت‬ ‫ـن واحــد صنعتــی‬ ‫ونقل توسط دولت و‬ ‫اردیبهشتماهشدهاست‪.‬‬ ‫جایگزیــن کردن‬ ‫که به‬ ‫توزیع به بهانههای‬ ‫ســازی در ایـ‬ ‫سازی بهصورت‬ ‫ملزم حمل‬ ‫خود عملنکــرده و‬ ‫تعزیراتحکومتیدر‬ ‫واحدهای شــیرین‬ ‫نظــام‬ ‫ندسازیکنشگران‬ ‫راننده روبرو است‪.‬‬ ‫متولی برای پیگیری و‬ ‫فــت‪ :‬بهمنظــور‬ ‫ـارت بر عملکرد‬ ‫تولیــدی قبــل‬ ‫خوردگی در‬ ‫ســداد ســامانه و‬ ‫خبــر داد و گ‬ ‫درصد توسط‬ ‫ـرد‪ :‬بررســی و نظـ‬ ‫ها بهعنــوان یــک‬ ‫ـب دســتگاههای‬ ‫خرابیهــا‪ ،‬انجــام‬ ‫نقدی بهجای ان‬ ‫توانم‬ ‫وی تاکیــد کـ‬ ‫لــب پاالیشــگاه‬ ‫شبکه نظام توزیع‬ ‫مناسـ‬ ‫تقاضا باشد‬ ‫تنظیم بازار استان‬ ‫مجــازات جریمه‬ ‫عوامــل ریشــهای‬ ‫مشــابه در اغ‬ ‫عرضه متناسب با‬ ‫به عرضه مرغ در‬ ‫ـات اداره کل جهاد‬ ‫گاهــی مــوارد در‬ ‫اجرایی و کارگروه‬ ‫شناســایی‬ ‫خانواده در ایالم‬ ‫ســتان ایــالم نیــز‬ ‫عوامل خوردگی در‬ ‫کردن مرغداران‬ ‫که البته بــا مکاتبـ‬ ‫ـدی مطرح اســت و‬ ‫جریان انحرافی در‬ ‫دستگاههای‬ ‫نــی بــازرس کل ا‬ ‫بهموقع کاالهای‬ ‫پژوهشــی بررسی‬ ‫توقــف تولید‬ ‫انجام چالــش جـ‬ ‫موقع متخلفان و‬ ‫تذکرات بازرسی کل‬ ‫مهــدی اصال‬ ‫پیگیری تامین و توزیع‬ ‫شــدیدتر از پاالیشــگاه‬ ‫پروژههای‬ ‫تقاضا باشــد در این‬ ‫و یا معرفی به‬ ‫استان با وزاتخانه به‬ ‫ـازی این مجموعــه‬ ‫نهادهها و ایجاد بازار‬ ‫ـدادی در نحوه‬ ‫از پاالیشــگاهها‬ ‫برگزار میشود‬ ‫باید متناســب با‬ ‫های بازرسی اعزامی‬ ‫هــای شــیرین سـ‬ ‫وجود کشاورزی‬ ‫عرضه مرغ یا مصرف‬ ‫نتایج برخــی‬ ‫گفت‪ :‬عرضه‬ ‫کاهــش رفــع انسـ‬ ‫جــذب و احیــا را‬ ‫ازجمله وظایف هیئت‬ ‫واحد‬ ‫قیمت و تولید به‬ ‫افزود‪ :‬بــا توجه به‬ ‫توزیع و‬ ‫و حتــی برجهای‬ ‫ـتانی درنهایــت در‬ ‫مجوز از کمبود مرغ‬ ‫قطعه اساسی‬ ‫استان در ابتدای‬ ‫مشکلی در افزایش‬ ‫روح الــه نوریــان‬ ‫ایــالم اســت‬ ‫ـتان بر و دادسـ‬ ‫قیمتها بدون‬ ‫ـگران خانــواده در‬ ‫مشکل مرغ‬ ‫این شرکت امادگی‬ ‫ریزی بــه ‪ ۹۱۸‬هزار‬ ‫مرغ صورت‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ازجمله دمــا‪ ،‬میزان‬ ‫ـزان نیاز مصرفی اسـ‬ ‫توانمندســازی کنشـ‬ ‫ـامانه اقــدام و جوجه‬ ‫کند‪ ،‬یاداور شــد‪:‬‬ ‫ازاد و باال بردن سوءاستفاده کردند و قیمت‬ ‫ـات و بوده که در خصوص مسئولین جهاد کشاورزی‬ ‫عوامــل فرایندی‬ ‫ـد‪ .‬وی افــزود‪ :‬میـ‬ ‫اولیــن رویداد‬ ‫انحرافات از متاثر می‬ ‫دانشجویی و معاونت‬ ‫گــرم مرغ سـ‬ ‫چنانچــه این اقدامـ‬ ‫خــود بــه ســایر‬ ‫ایــن پروژه‬ ‫‪ ۴۰‬نمیایـ‬ ‫تولیدی در تیرماه‬ ‫جاری با ملزم کردن‬ ‫ســانی روزانــه ‪۱۰۰‬‬ ‫انتقــال تجربیــات‬ ‫خردادمــاه رســید کــه‬ ‫همکاری سازمان بسیج‬ ‫مــان اســت را تــا‬ ‫کارامدن ایشــان‪،‬‬ ‫جوجه سال‬ ‫ـاس نیــاز مصــرف ان‬ ‫‪ ،HSS‬کنترل میزان اکســیژن و سایر خوردگی الزم بــرای‬ ‫‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تو‬ ‫شود‪.‬بهگزارشایسنا‪،‬‬ ‫ـتان‪ ،‬معادل در‬ ‫قانونی خــود و پای‬ ‫با‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار قطعه‬ ‫طبق اسـ‬ ‫کــه در اصــل‬ ‫‪ ۶۰۰‬هزارنفــری اسـ‬ ‫ایالم انتظامیاستانبرگزار می‬ ‫عنوان عوامل اصلی‬ ‫هــا نبــود‪ ،‬حــدود‬ ‫بــه تکالیف‬ ‫ـگاهها و حتی سایر‬ ‫هم‬ ‫ـته‬ ‫اتفاقات‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫گذ‬ ‫ـال‬ ‫ـدود‬ ‫ــب پیگیری‬ ‫بردند‪ .‬نتیجه این‬ ‫شرایط طراحی به‬ ‫پیگیریها منجر به‬ ‫ـع مــرغ کــه در سـ‬ ‫و جمعیــت حـ‬ ‫شناسایی پاالیشـ‬ ‫توانمندی مطالبــه گری‪،‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫پاالیــش گاز ایالم‬ ‫ـت و اگر بهتناس‬ ‫هزار تومان باال‬ ‫ـزان عرضــه و توزیـ‬ ‫میگرفت و همین‬ ‫واحدهای شــیرین سازی‬ ‫ولعی بین مردم برای‬ ‫مدیرعامــل شــرکت‬ ‫ـن رویداد کســب‬ ‫ـن مــرغ در روز اسـ‬ ‫‪ ۲۰‬تــن بــود‪ ،‬در‬ ‫در تیرماه میـ‬ ‫ریزی صورت‬ ‫محوریــت ایـ‬ ‫دقیقی را دارد‪.‬‬ ‫باعث شده حرص و‬ ‫مجــازی و حوزه‬ ‫تقریبــا ‪ ۶۰‬تـ‬ ‫ـن حــدود ‪ ۱۹‬تــا‬ ‫و نشــتی در‬ ‫گذشــته خوردگــی‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار قطعه‬ ‫مرغ تولیدی در بازار‬ ‫ســازی در فضــای‬ ‫برنامهریزیشــده و‬ ‫معمول‬ ‫بهطــور میانگیـ‬ ‫قیمت گرانتر شود و‬ ‫طــی ســالهای‬ ‫ریزی ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫مصرفی استان‪ ،‬عرضه‬ ‫میانگین توزیع روزانه‬ ‫تحلیلگــری‪ ،‬جریــان‬ ‫اقدامات عملیاتی‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫صفوف جوجه‬ ‫طرفی چنانچه واقعا‬ ‫ذخیره مرغ که مبادا‬ ‫عموم ازاد اســت‪.‬‬ ‫خــه ‪ LeAn‬امیــن‬ ‫کردند این نیاز‬ ‫اول سال ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫انجام رسیده که منجر‬ ‫و‬ ‫گیرد‪ ،‬شــکلگیری‬ ‫ـرکت بــرای‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬از‬ ‫خرید و‬ ‫های مکــرر در چر‬ ‫پرورش ســهماهه‬ ‫کردو مردمسعی‬ ‫تحویــل مرغ به‬ ‫خانوارها صورت‬ ‫کنترل این عوامل به‬ ‫مشاهده شــد‪ .‬وی‬ ‫ـمگیر و نشــتی‬ ‫خانــواده اعالمشــده و شـ راهبردیانقالباسالمی‬ ‫ســید ضمن انکه‬ ‫عنــوان یکــی از‬ ‫خردادماه پــس از دوره‬ ‫برای‬ ‫ـی و کاهش چشـ‬ ‫کمبودانبیشتر شود‪،‬ایجاد هزارتومانی پر کنند؛ مصرف افسارگسیختگی در قیمت مرغ‬ ‫حــدود ‪ ۴۵‬تــن ر‬ ‫ـیرین ســازی به‬ ‫جنسیدر غرب‪،‬نگرش‬ ‫ـدار جوجه ریزی‬ ‫های مصرفکننده‬ ‫ـش نــرخ خوردگـ‬ ‫واحدهــای شـ‬ ‫ـرداد قابلعرضــه‬ ‫خود را با مرغ ‪۴۰‬‬ ‫انچه باعث مقـ‬ ‫تربیــت جنســی‪،‬‬ ‫ـگاه مطرح بــود که‬ ‫زیست‬ ‫توزیــع در اســتان‬ ‫مردمی و‬ ‫بــه کاهـ‬ ‫داشت‪ :‬به دلیل‬ ‫ـر تیــر و اوایــل مـ‬ ‫یخچالهای‬ ‫ازدواج‪ ،‬ســقطجنین‪،‬‬ ‫استان ایالم گفت‪:‬‬ ‫است و این قیمت‬ ‫شــبکه نظــام‬ ‫ـای بــزرگ پاالیشـ‬ ‫ها شــد‪ .‬وی اظهار‬ ‫شــاه نیــز وجــود‬ ‫‪ ۵۰‬روزه در اواخـ‬ ‫نخواهد شد‪ .‬بازرس‬ ‫بــه خانــواده و‬ ‫این کمبود موقتی‬ ‫معرفی مرغــداران به‬ ‫برای چالشهـ‬ ‫ازدواج و طالق‪،‬‬ ‫میزان نشتی‬ ‫ـتان‪ ،‬تهــران و کرمان‬ ‫های ‪ ۹۲‬تــا ‪ ۹۵‬بــه‬ ‫قیمتها میشود‬ ‫غافل از اینکه‬ ‫در قوانین کشــور‪،‬‬ ‫پارمترهای فرایندی‬ ‫بود و چنانچه روند‬ ‫ماننــد خوزسـ‬ ‫خوردگیهــا در ســال‬ ‫صفوف و نابسامانی‬ ‫اصلی مرغ است‪.‬‬ ‫ایالم خاطرنشان‬ ‫جمعیت‪ ،‬خانــواده‬ ‫اهمیت پایش و کنترل‬ ‫توزیع بــه بــازار‬ ‫ـه مرغ بهدرســتی‬ ‫مصاحبه‪،‬تصویربرداری‪،‬‬ ‫حدود دو برابر قیمت‬ ‫عملیاتی ایــن‬ ‫که متوسط هرماه‬ ‫شکلگیری‬ ‫مدیرکل بازرســی‬ ‫در برخی ایام و یا‬ ‫ـام تامیــن و عرضـ‬ ‫ـی‪ ،‬تعیین حدود‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســیدند بهطوری‬ ‫چیزی‬ ‫استان راداریم‬ ‫اینستاگراموتوئیتر‪،‬فن‬ ‫اخیر هیئت بازرسی‬ ‫کشــتارگاه و نظـ‬ ‫یــع و عرضه مرغ‬ ‫گـ‬ ‫سه برابر نیاز‬ ‫اوج خود ر‬ ‫ــام توزیع عرضه‬ ‫ژورنالیسمتحقیقی‬ ‫فمینیسم‬ ‫شیرین سازی گزارش‬ ‫عــدم توز‬ ‫جریان رســیدگیهای‬ ‫و درمجموع امار‬ ‫ظرفیت تولید‬ ‫پیشــگیری از خورد باراهنماییهای استاندارد‬ ‫ـد و در شــبکه نظ‬ ‫پژوهش‪،‬ایدهپردازیو‬ ‫مدیــره اتحادیــه‬ ‫تن در تیرماه بوده‬ ‫نشتی در واحدهای‬ ‫ما‬ ‫خرداد و کرد‪ :‬در‬ ‫ضمن یاداوری و اخذ‬ ‫مدیریــت میشـ‬ ‫پارامترها مطابق‬ ‫ـوری رئیــس هیئت‬ ‫تدوین‪،‬روش‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬تا ‪۳۰‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اعالمشده و‬ ‫منــوال یک‬ ‫یــن خوردگیها‬ ‫تعداد جوجه ریزی‬ ‫ســی کل اســتان‪،‬‬ ‫تنظیم بازار بسیار‬ ‫این‬ ‫عزیــز قیصـ‬ ‫نام تا اخر شهریور‬ ‫ــان تاکید کرد‪ :‬ا‬ ‫‪،۲۰۰۸-۹۴۵ API‬‬ ‫سهبرابر نیاز استان‬ ‫اعزامی بازر‬ ‫قیمت مصوب ستاد‬ ‫شد‪ ،‬درواقع با این‬ ‫اجرایی‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫میشــود‪ .‬نوری‬ ‫است‪ .‬مهلت ثبت‬ ‫‪،۲۰۱۴-۵۸۴ API‬‬ ‫گفت‪:‬ماظرفیتتولید‬ ‫تامینوعرضهروزانه‬ ‫بوده است‪ ،‬می‬ ‫توزیع مرغ با‬ ‫نشتی و گاهی موارد‬ ‫مدیران ذیربط‬ ‫اکسپرت‪ ،‬گزارش‬ ‫معقولاحتمالیشرایط‬ ‫مرغداران‬ ‫موظف توزیعی‬ ‫مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫که مســئولین با ما‬ ‫توضیحات از‬ ‫اینکه منجر به‬ ‫پاالیشگاه‪ ،‬کتابامین‬ ‫موقــع وظایــف‬ ‫از حداقل سرانه‬ ‫زمان اغاز دوره‬ ‫نداشته‪ ،‬زیرا تلفات‬ ‫شــکل اینجاســت‬ ‫فروشان فراهم بود‬ ‫در عالوه بر‬ ‫ـام صحیــح و به‬ ‫میگردید‪ ،‬فشــار‬ ‫عملیاتی‬ ‫مردادماه کمتر‬ ‫دالیــل خوردگــی‬ ‫راداریم‪ ،‬اما م‬ ‫‪ ۵۰‬تن مرغ به مرغ‬ ‫توجــه بــه انجـ‬ ‫مرغ در بازار وجود‬ ‫طرح برخورد‬ ‫تولیدهای گاهوبیگاه‬ ‫پرونده انحراف‬ ‫وی افزود‪ :‬در طول‬ ‫پژوهشــی بررســی و‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬تا‬ ‫البته مشکل کمبود‬ ‫ناشی از کمبود مرغ‬ ‫پاالیشگاه توقف‬ ‫شــده و تعدادی‬ ‫تعمیرات و بازرســی‬ ‫اجرای‬ ‫همکاری الزم را ندارند‪.‬‬ ‫هزار تومــان و باالتر‬ ‫پــروژه‬ ‫مشکالت‬ ‫ادامه‬ ‫یاداوری‬ ‫را‬ ‫تجربیات همکاران‬ ‫خردادماه‬ ‫زیادی به کارکنان‬ ‫بسیار کمتر دچار‬ ‫هــای حــدود ‪۴۰‬‬ ‫قانونی‬ ‫عرضــه خــارج از‬ ‫جوجه ریــزی در‬ ‫پارامتر عملیاتی‬ ‫واحدهای امین و‬ ‫ـی از مرغ و ما‬ ‫مــرغ باقیمت‬ ‫های مخدوش‬ ‫نهادههــا یــا توزیــع و‬ ‫دیده وارد میکرد‪.‬‬ ‫دلیل اینکه اجــازه‬ ‫بود و درواقع بخشـ‬ ‫گرفت و حدود ‪۳۳‬‬ ‫اصالح نقاط اسیب‬ ‫راتامینمیکردیم‬ ‫در مصــرف‬ ‫مردادماهمیشدیم‪.‬‬ ‫بــه‬ ‫با پالک‬ ‫میلیــارد ریال به‬ ‫ـل تامیــن و خرید‬ ‫سال قبل انجام‬ ‫یکپنجمنیاز استان‬ ‫ـپس فنی برای‬ ‫ناشی از نحوه‬ ‫با قیمت در‬ ‫بــراوردی حدود ‪۴۰‬‬ ‫حدود ســه هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫قابـ‬ ‫از ‪۲‬‬ ‫نداشتیم‪،‬تنها‬ ‫از مشکالت‬ ‫کلیدی مشــخص و سـ‬ ‫شبکه نظام توزیع‬ ‫شــبکه با رقم‬ ‫پلیس راهنمایی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬تعویض‬ ‫بخش عمدهای‬ ‫خواهند شد و تعدادی‬ ‫وجود امدن این مشــکل را اعالم تولیدی استان خارج از‬ ‫نــوان پارمترهای‬ ‫ابوالفضل کهزادی‪ ،‬رئیس‬ ‫پیامدهای وی‬ ‫متریال خطوط بخار‬ ‫ــت‪ .‬وی تصریح‬ ‫حکومتی معرفی‬ ‫بهع‬ ‫و از قبــل هــم به‬ ‫نوســان اســت و‬ ‫سرهنگ‬ ‫اســتاندارد و بحرانی‪،‬‬ ‫پایپینگ شامل تغییر‬ ‫ریزیها است‬ ‫ادامه طرح برخورد‬ ‫و توزیعشــده اس‬ ‫این تعزیرات‬ ‫طریق گشت مشترک‬ ‫پرورش مرغ دارای‬ ‫اعالم برنامه‬ ‫مصــوب‪ ،‬عرضــه‬ ‫ایالم با اشــاره به‬ ‫توجه به برخورداری‬ ‫حدود مجــاز‪،‬‬ ‫متولی ثبت اینچ‬ ‫تعویض تیوب باندل‬ ‫های تعزیراتی از‬ ‫کرده بودیم زیرا‬ ‫ـتگاههای نظارتی و‬ ‫رانندگی اســتان‬ ‫نــی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫رئیس هیئتمدیره‬ ‫ـدود‪ ،‬دوره پایش‪،‬‬ ‫راهور اســتان ایالم‬ ‫فــوالد زنگ نزن‪،‬‬ ‫به نیز پرونده‬ ‫مــوران نظارت و‬ ‫و‬ ‫رغم اعتراض دسـ‬ ‫اصال‬ ‫پیشبینی نیســت‪.‬‬ ‫ـخص امیــن به‬ ‫خــروج از ایــن حـ‬ ‫مخدوش گفت‪ :‬پلیس‬ ‫برابری مرغ نسبت‬ ‫کل همــراه با ما‬ ‫بدنه یک عــدد از‬ ‫تا کرد‪ :‬به‬ ‫حکومتیبرایبرخورد‬ ‫دقیقا قابل‬ ‫اندازهگیــری مشـ‬ ‫ظرفیت تولیدی سه‬ ‫نماینده بازرســی‬ ‫ریبویلــر‪ ،‬تعویــض‬ ‫با پالکهای‬ ‫ـرد‪ :‬این نوســانات‬ ‫برخــوردی قاطع‬ ‫تعزیرات حکومتی و در‬ ‫دادستانیو تعزیرات‬ ‫ـش و روشهــای‬ ‫شرط استان از‬ ‫ـالم هــر چهــار‬ ‫بخش عمدهای از این‬ ‫پــالک خودروها‬ ‫ــداران تصریح کـ‬ ‫شارژ امین‪،‬ناشی‬ ‫مشکلی امادگی‬ ‫و پایـ‬ ‫اداره کل‪ ،‬صمت و‬ ‫خارج از شبکه به‬ ‫مخدوشکنندگان‬ ‫اتحادیــه مرغ‬ ‫ـرکت پاالیــش گاز ایـ‬ ‫مصرفی استان‪ ،‬لذا‬ ‫کیسینگپمپهای‬ ‫این خودروها از‬ ‫مدیریت و بازرسی‬ ‫عملکرد تیمهای گست‬ ‫انحراف از عرضه‬ ‫داشت اما بعدازان‬ ‫بــا‬ ‫ـدند‪ .‬مدیرعامــل شـ‬ ‫های سرانه نیاز‬ ‫ریبویلرهاو‬ ‫ـار کرد‪ :‬برخــی از‬ ‫تالش همکاران این‬ ‫با تخلفات‬ ‫شهریورماه ادامه‬ ‫نحوه برنامهریزی و‬ ‫نیز با رصد کردن‬ ‫مستمر سوابق و‬ ‫از ســوی دســتگاه‬ ‫شـ‬ ‫او در ادامــه اظهـ‬ ‫حاضر قیمت مصوب‬ ‫خوردگیها بود که با‬ ‫سوم‬ ‫ـتفاده از ظرفیت‬ ‫مشکالت‪ ،‬ناشی از‬ ‫تامین و مواردی‬ ‫اندازهگیری‪ ،‬ثبت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫و‪ ...‬برای کنترل بازار‬ ‫مصادیق تخلفات‬ ‫برخی دیگر نیز با اسـ‬ ‫داشــت و در حال‬ ‫ســت از این‬ ‫بابیان اینکه‬ ‫قاطعیت بــر اجرای نظام‬ ‫مذکور و دامپزشکی‬ ‫معرفــی‬ ‫ـن انتظار قانونی‬ ‫ازجمله اقداماتی ا‬ ‫ســوی ماموران و‬ ‫نخواهیم‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان اســت‪.‬‬ ‫کهزادیبیانکرد‪:‬‬ ‫ـط امــا توجه به ایـ‬ ‫عرضه ادارات کل‬ ‫مشکالتبرطرفشد‪.‬‬ ‫تعزیرات حکومتی‬ ‫میــزان اهتمام و‬ ‫ـش وضعیت ‪IOW‬‬ ‫مــرغ ‪ ۲۵‬هــزار و‬ ‫میشوند‪.‬سرهنگ‬ ‫اجرایــی ذیربـ‬ ‫موقع موارد انحرافی‬ ‫شده و متخلفان به‬ ‫به مرغ با قیمت‬ ‫انجام شــود‪ ،‬تصریح‬ ‫پایـ‬ ‫بــرای هــر کیلــو‬ ‫دوربینهاشناسایی‬ ‫در مســیر تولید با‬ ‫مرغ و معرفی به‬ ‫مرغ نظارت‬ ‫ـالمی هرکسی ارقام‬ ‫برای دســتیابی‬ ‫بهصورت مســتمر‬ ‫تولیدکنندگان مرغ‬ ‫ســت‪ .‬عرضه‬ ‫حکومتی یا دادستانی‬ ‫و بهحــق مردم‬ ‫قانون مجازات اسـ‬ ‫که باید‬ ‫جدیت قرار نگرفته ا‬ ‫وی بیان کرد‪:‬‬ ‫ـبکه به تعزیرات‬ ‫طبق ماده ‪۷۲۰‬‬ ‫معرفیشدند‪.‬‬ ‫تغییر دهد و یا‬ ‫هستندکهباعثشدهتحتفشار مصوب مورد اهتمام و‬ ‫که خارج از شـ‬ ‫انواع وسایل نقلیه‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به این‬ ‫مشکالتیمواجه‬ ‫مشخصات پالک‬ ‫ــینی تولیدکننده‬ ‫ان الصاق نماید‬ ‫بازرســی ایالم بیان‬ ‫و‬ ‫باعث عقبنش‬ ‫به‬ ‫یــر یا است‪.‬‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫مدیرکل‬ ‫موتوری‬ ‫قرار بگیرند و این‬ ‫دارد و تصمیــم گ‬ ‫پالک وسیله نقلیه‬ ‫ـه طبق ان قیمت‬ ‫محکوم خواهد شد‪.‬‬ ‫کل نقــش نظارتــی‬ ‫مصوبه دادند کـ‬ ‫شش ماه تا یک سال‬ ‫ـد بازرســی‬ ‫شــود؛ قبال یــک‬ ‫به حبس از‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬تومان باشـ‬ ‫ابالغشــده اســت‪،‬‬ ‫زنده باید ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫سه شهرستان‬ ‫خ مــاده ‪)۳۳‬‬ ‫هر کیلو مرغ‬ ‫وضعیت‬ ‫اساس بخشنامه مذکور‬ ‫گفت‪ :‬بر‬ ‫بحران اســتانداری‬ ‫نارنجی است‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکل‬ ‫تصویبنامههایقبلی‬ ‫ایالم همچنان‬ ‫مشموالن‬ ‫بخشــنامه امهال‬ ‫ایالم از ابالغ‬ ‫امهــال تســهیالت‬ ‫جلسه از روسای‬ ‫پزشکیایالم گفت‪:‬‬ ‫در خصــوص‬ ‫ســارت دیــدگان‬ ‫میشــود‪ .‬در این‬ ‫بهداشتیدانشگاهعلوم‬ ‫تســهیالت خ‬ ‫ـاده (‪ )۳۳‬از شــمول‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیز‬ ‫ـپاه امیرالمومنین‬ ‫معاون‬ ‫هلیالن همچنان در‬ ‫بنــد (خ) مـ‬ ‫پدافند غیرعامل به‬ ‫ـاورزی این استان به‬ ‫پدافند غیرعامل سـ‬ ‫سیروان‪ ،‬ملکشاهی و‬ ‫زمینــه‬ ‫نامه خارج هستند‪.‬‬ ‫بخش کشـ‬ ‫کارگروههای‬ ‫ـارکتهای مردمی‬ ‫سه شهرستان‬ ‫اعالم وضعیت زرد‬ ‫ایت قیصربیگی‬ ‫این تصویب‬ ‫ملــی هرگونه پیشــرفت در حاکمیت و امنیت ملی‬ ‫خ مــاده ‪ ۳۳‬خبر‬ ‫ـس کارگــروه مشـ‬ ‫کرونا قرار دارند و‬ ‫ارتقــاء پایــداری‬ ‫کارگــروه بنــد‬ ‫خصــوص عــدم‬ ‫استحکام و اقتدار‬ ‫بهعنــوان رئیـ‬ ‫وضعیت نارنجی‬ ‫و فرماندهــی‬ ‫هــای ضــروری و‬ ‫قیصربیگــی در‬ ‫ـه بــا معنای‬ ‫طرح جامع پدافند‬ ‫گرافیکیبودهاست‪.‬‬ ‫اجرایی شدن این‬ ‫ـوان کارگــروه برتــر‬ ‫ـام با فعالیت‬ ‫حــران در مقابلـ‬ ‫تاکید بر اجرای‬ ‫شهرستانهااشتباه‬ ‫داد و گفت‪:‬‬ ‫توسطبانکهایعامل‬ ‫اســتان بهعنـ‬ ‫تــی اســتاندار ایـ‬ ‫امنیتی انتظامی‬ ‫در مدیریــت ب‬ ‫است‪ .‬وی با‬ ‫صادقــی فــر اظهــار‬ ‫برایاین‬ ‫ذیربط‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫شدناینبخشنامه‬ ‫ـاون سیاســی و امنی‬ ‫منــوط بــه ابالغ‬ ‫و رئیس کارگروه‬ ‫در و تســهیل‬ ‫شــمن میشــود‪.‬‬ ‫ــا‪ ،‬دکتــر جمیــل‬ ‫اجرایی‬ ‫توسط دستگاههای‬ ‫دســتورالعمل‬ ‫معـ‬ ‫انتظامی اســتان‬ ‫گزارشهای دریافتی‬ ‫پدافند غیرعامل‬ ‫اقدامات نظامی د‬ ‫ــزارش ایرن‬ ‫ـال و مدیرعامــل‬ ‫سیروان‪ ،‬هلیالن و‬ ‫ها و غیرعامل‬ ‫یاداور شد‪ :‬بر اساس‬ ‫تدوین ســند جامع‬ ‫ضوابط پدافند‬ ‫تهدیــدات و‬ ‫بانکمرکزیاست‪.‬‬ ‫ـوان کارگــروه فعـ‬ ‫بــه گ وضعیت سه شهرستان‬ ‫از سادهترین راه‬ ‫باهدف اجرای اصول و‬ ‫ـی از استان نیز‬ ‫اشــاره به‬ ‫ضامن حفاظت‬ ‫باحضور مسئوالن‬ ‫شیوهنامه‬ ‫اســتان بهعنـ‬ ‫غیرعامل را یکی‬ ‫رئیس کارگروه امداد‬ ‫داشت‪ :‬تغییر‬ ‫ـروز‪ ،‬ایت قیصربیگـ‬ ‫بوده و هیچگونه‬ ‫جــرای این طــرح‬ ‫نشستیدر اینخصوص‬ ‫های این سند‬ ‫از ســرمایههای‬ ‫وی‪ ،‬پدافند‬ ‫هالاحمر استان و‬ ‫گــزارش رویــداد امـ‬ ‫نقشه‪ ،‬اشتباه گرافیکی‬ ‫ایــام‪ ،‬گفــت‪ :‬ا‬ ‫صلحامیزترین روش‬ ‫ظــت و صیانــت‬ ‫ـتگاههای از مردم‬ ‫ـتان اســت‪ .‬بــه‬ ‫های عامــل برگزار‬ ‫بــه‬ ‫‪ ۱۳۰‬جمعیت‬ ‫غیرعامــل و حفا‬ ‫ملکشاهی در‬ ‫هزینهترین شیوهها و‬ ‫ـدی اســتان ایــالم‬ ‫فعال تقدیر شد‪.‬‬ ‫ســرمایههای اسـ‬ ‫ـاورزی اســتان و بانک‬ ‫هیئتوزیران به دسـ‬ ‫بالغبر دو میلیارد و‬ ‫مقابل دشمنان خود‬ ‫نقشــه و رنگبنـ‬ ‫بهعنوان کارگروه‬ ‫شــورای کم‬ ‫و صیانــت از‬ ‫ـالغ تصویبنامه‬ ‫ـدگان جهــاد کشـ‬ ‫ایالم تصریح کرد‪:‬‬ ‫استان بااعتباری‬ ‫یــر وضعیتــی در‬ ‫های و نجات‬ ‫فتاحی در نشســت‬ ‫ابـ‬ ‫دولت و ملت در‬ ‫ـک بــه اســیب دیـ‬ ‫تغییر رنگبندی‬ ‫بحران استانداری‬ ‫توفیق مادی در‬ ‫تغی‬ ‫که شامل برنامه‬ ‫ـزارش مهــر‪ ،‬الیــاس‬ ‫ـد دفاع یک‬ ‫در خصــوص کمـ‬ ‫وی افزود‪ :‬احتمال‬ ‫شــد‪ .‬مدیرکل‬ ‫ترین عامل اقتدار و‬ ‫تهیهشده است‬ ‫شیوهنامه اجرایی‬ ‫هــار کــرد‪ :‬پدافنـ‬ ‫اجرایــی‬ ‫گـ‬ ‫ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫خشکســالی خبر داد و‬ ‫نارنجی به رنگ‬ ‫میلیون ریال‬ ‫دانست و افزود‪ :‬مهم‬ ‫ـت عنوان شــد که‬ ‫غیرعامــل اســتان اظ‬ ‫کشــاورزی ناشی از‬ ‫ملکشاهی و هلیالن از‬ ‫امنیت ملی اســت‬ ‫در این نشسـ‬ ‫ـد‬ ‫موجب‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫مرکزی به بانکهای‬ ‫پداف‬ ‫بخش‬ ‫فــظ و گســترش‬ ‫اقداماتی اســت که‬ ‫هیئتوزیراندر جلسه‬ ‫شهرستانهای‬ ‫نیســت‪ .‬صادقی‬ ‫بخشنامه از طریق بانک‬ ‫ملتهــا در ح‬ ‫غیرعامــل مجموعــه‬ ‫کرد‪:‬بر اساسمصوبه‬ ‫ـک دور از انتظار‬ ‫ـیبپذیری تداوم‬ ‫(خ) ماده این‬ ‫بهمنظور تسریعدر‬ ‫ـز در اینــده نزدیـ‬ ‫اظهار‬ ‫مهران‪ ،‬دهلران‪ ،‬دره‬ ‫بازدارندگی کاهش اسـ‬ ‫کارگروه موضوعبند‬ ‫نشدهاستازاینرو‬ ‫قرمـ‬ ‫شهرستانهای ایالم‪،‬‬ ‫مورخ‪ ۱۶‬تیرماه‪۱۴۰۰‬‬ ‫در عاملابالغ‬ ‫افزایــش‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫شهرستانهایی که‬ ‫فر ادامه داد‪:‬‬ ‫چوار در وضعیت‬ ‫امضای اســتاندار به‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫چرداول‬ ‫با‬ ‫خـــبر‬ ‫موظف‬ ‫ای‬ ‫کارنامه‬ ‫دهلران‪ ،‬ایوان‪ ،‬بدره‪،‬‬ ‫(‪)۳۳‬قانون‬ ‫ویدر ادامهباعنوان‬ ‫تاثیر خشکسالی‬ ‫ارسالشدهاست‪.‬‬ ‫شهر‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬تحت‬ ‫بحرانکشور‬ ‫ســال زراعی‬ ‫پیگیریهــا و براوردهای‬ ‫سازمان مدیریت بحران‬ ‫قرمز قرار دارند‪.‬‬ ‫شبانهروزی است‪.‬‬ ‫مطلب که بر اســاس‬ ‫اطاعاتی پلیس‬ ‫قرارگرفته اســت و توسط‬ ‫کاغذ سنگی در‬ ‫منــدی از این‬ ‫صــدر اســتانهای‬ ‫این راستا رصد‬ ‫ــان کــرد‪ :‬انتظار‬ ‫مشــموالن واجد بهره‬ ‫اســتان ایــالم در‬ ‫تولید‬ ‫اســتعمال مواد‬ ‫ش‬ ‫خاطرن‬ ‫طرح‬ ‫ـده‬ ‫ـس‬ ‫ـده‬ ‫تفریحی و غیــره اجازه‬ ‫را به انجامشـ‬ ‫مقام ارشــد پلیـ‬ ‫کشــور اعالمشـ‬ ‫کشــور قرارگرفتــه‬ ‫است تا در صورت‬ ‫داد‪ .‬وی ایــن‬ ‫این تصویبنامــه‬ ‫خشکســالی در‬ ‫مداوم عمومــی‪،‬‬ ‫اجرا میشود‬ ‫تســهیالت موضــوع‬ ‫از شهروندان ان‬ ‫این امر را نخواهــد‬ ‫اســیبدیده از‬ ‫این طرح در دستور‬ ‫کار مصوبشد که‬ ‫ایالم‬ ‫پلیس استان‬ ‫امهال‬ ‫ـدر و تجاهــر به‬ ‫افزود‪:‬بانکهای‬ ‫مشــکوک‪ ،‬بهویژه در‬ ‫پاکسازی شده است و‬ ‫کرد‪:‬برایتسریعدر‬ ‫و کشف بیش از‬ ‫عاملمعرفی کند‪.‬وی‬ ‫فرمانده مخـ‬ ‫هرگونــه فعالیــت‬ ‫است‪،‬تاکید‬ ‫گفــت‪ :‬هر فرد‪،‬‬ ‫‪ 35‬معتاد متجاهر‬ ‫استان ایام است‪.‬‬ ‫ریاست فرمانداران‬ ‫یــام گفــت‪ :‬بــا‬ ‫بانکهای‬ ‫خبر اطــاع از‬ ‫بخشنامه ضمن‬ ‫اجتماعی مجلس‬ ‫مراتب را به مرکز‬ ‫از دستگیری‬ ‫بدون اغماض پلیس‬ ‫انتظامــی اســتان ا‬ ‫(خ) ماده (‪ )۳۳‬به‬ ‫این‬ ‫استان‬ ‫طبق‬ ‫ـیون‬ ‫مخدر‪،‬‬ ‫ارتقای‬ ‫ـ‬ ‫ـتند‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫عضو کمی‬ ‫دریافتی کارگروه بند‬ ‫مخدر از نوع تریاک‬ ‫عامل موظف هسـ‬ ‫توزیع انواع مواد‬ ‫فرمانــده‬ ‫ـی در ایام و‬ ‫دیدگاهی که بتواند‬ ‫گفت‪ :‬اجــرای طرح‬ ‫حضور بانکهای‬ ‫ســتان زمینه‬ ‫امنیــت اجتماعـ‬ ‫‪ 550‬کیلو مواد‬ ‫اقتصادی با هر نگرش و‬ ‫وجرائمتسهیالت‬ ‫انتظامی اســتان ایام‬ ‫شــاورزی و با‬ ‫پلیسی ‪ 110‬اعام کنند‪.‬‬ ‫نخواهیم داد فضای ا‬ ‫ـرای طــرح ارتقــای‬ ‫بخشودگیسود‪،‬کارمزد‬ ‫مناطق و خاصه‬ ‫از استان بزداید‪،‬‬ ‫گروه‪ ،‬نهاد‬ ‫سالزراعی و با دبیری جهاد ک ذینفعان بر اساس مصوبه‬ ‫و نقــاط الــوده‬ ‫اجـ‬ ‫فوریتهای‬ ‫در ایام تمامی‬ ‫و گفــت‪ :‬اجــازه‬ ‫غبار محرومیت را‬ ‫هــر جمــعاوری‬ ‫بخش کشاورزی کهدر‬ ‫معتادان شود و در‬ ‫امنیت اجتماعی‬ ‫میگیرد و داد‬ ‫نسبت به تعیین‬ ‫برای مردم کار کند و‬ ‫‪ ۳۵‬معتــاد متجا‬ ‫اســتان ایــالم در‬ ‫خسارتدیدگان‬ ‫سررسید عامل‬ ‫حضور قاچاقچیان و‬ ‫مردادمــاه‪ ۱۴۰۰‬و بر‬ ‫فضای ســبز را در‬ ‫القاصی مهر در‬ ‫نمایندگان مردم‬ ‫خشکســالی شدند و‬ ‫شد‪ .‬ســردار دالور‬ ‫پارکها‪ ،‬خیابانها و‬ ‫هیئتوزیران مورخ‪۱۶‬‬ ‫های مستعد‬ ‫موردحمایــت مجمع‬ ‫شــهر پاکسازی‬ ‫ســتمر در مکان‬ ‫‪ ۱۴۰۰-۱۳۹۹‬دچار‬ ‫بســطامی در نشســت با‬ ‫تســهیالت جدیــد‬ ‫کارگروهمذکور اقدام‬ ‫داشت‪ :‬طرح پاکسازی‬ ‫حضور مــداوم و م‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اســت اصل‬ ‫شیوهنامههایقبلی‬ ‫خواهد بود‪ .‬علیاکبر‬ ‫با تســنیم اظهار‬ ‫شهر پلیــس با‬ ‫بدهی انها در ســال‬ ‫با طبقروال‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫گفتوگو‬ ‫مجلس‬ ‫نامه از طرف بانک‬ ‫اجرا و نقاط الوده‬ ‫ـال امهال کننــد‪ .‬وی‬ ‫خانه مطبوعات‬ ‫محض ارسال شــیوه‬ ‫معتادان متجاهر‬ ‫اعضای هیئترئیســه‬ ‫را به مدت ســه سـ‬ ‫کردن شــود تا به‬ ‫در بخش معادن‬ ‫ایام از‬ ‫سود‪،‬کارمزدوجرائمو‬ ‫دریافتــی‬ ‫صنعت استان شستا‬ ‫بخشنامهاخیر برایطی‬ ‫نسبتبهبخشودگی‬ ‫اولین بار در تاریخ‬ ‫عنواناینمطلبکه‬ ‫خـــبر‬ ‫گذاری میکند و با‬ ‫جهاد مرکزی‬ ‫وقتاقدامشود‪.‬‬ ‫استان ایالم سرمایه‬ ‫فرمانداریهایاستان‪،‬‬ ‫تسهیالتدر اسرع‬ ‫و صنایع معدنی‬ ‫فرایندقانونیواجرابه‬ ‫تاکید کــرد‪ :‬هرچند‬ ‫و اخذ مجوز الزم‬ ‫(کارگروه بند امهال‬ ‫ـت‪ .‬میهنپرســت‬ ‫مدیر وقت شستا‬ ‫ــای عامل اســتان‬ ‫این فصل اسـ‬ ‫مطالبه گری جدی از‬ ‫تا‪ ۷۰‬درصداست‪،‬‬ ‫شــاورزی و بانکه‬ ‫استان اجرا میشود‪.‬‬ ‫درمجموع انتظار‬ ‫پیشبینیهابین‪۶۰‬‬ ‫ک‬ ‫تولید کاغذ سنگی در‬ ‫ــان میدهد‪ ،‬اما‬ ‫دقتتحقق‬ ‫قبلاز شروعفصل‬ ‫روند بهتری را نش‬ ‫از وی‪ ،‬طرح‬ ‫دریافتیاز سازمان‬ ‫پاییز دور از ذهن‬ ‫الگوهایجویتا‬ ‫بر اساساطالعات‬ ‫های مهر و ابان ماه‬ ‫مطلوبو موثر در فصل‬ ‫امااحتمالتغییر‬ ‫ویبابیاناینکه‬ ‫های جوی بارش‬ ‫مربوطه‪،‬سرعت‬ ‫شود‪ .‬بارشهای‬ ‫کاهش بارشهای‬ ‫بر اساس نقشه‬ ‫صدور مجوزهای‬ ‫پاییزهوجوددارد‪.‬‬ ‫نرمالپیشبینیمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫ســی ایالم گفت‪:‬‬ ‫صمتبهعنوانمتولی‬ ‫بارندگیهای‬ ‫است‪،‬افزود‪:‬تاکنون‬ ‫امسالکمتر از حد‬ ‫پیشبینی هواشنا‬ ‫هرچند است‪ .‬وی‬ ‫گرمتر از حد نرمال‬ ‫پاییز‬ ‫مطلوب‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫رئیــس‬ ‫هواشناسیایالمافزود‪:‬‬ ‫هوا در این فصل نیز‬ ‫پیشرفتفیزیکیطرح‬ ‫ـزان بارندگیهای‬ ‫کلســیم در حوزه‬ ‫پاییزه دمای‬ ‫شــان میدهــد میـ‬ ‫رئیسگروهپیشبینی‬ ‫کار و‬ ‫معدنی کربنات‬ ‫ماه پیش از خود‬ ‫پیشبینیهــا ن‬ ‫حد نرمــال خواهد‬ ‫مجوز اســتخراج ماده‬ ‫بارشها نسبت به‪۲‬‬ ‫از مواداولیهطرح‬ ‫ـز امســال کمتر از‬ ‫در اذرماه روند‬ ‫جهتتامینبخشی‬ ‫اســتان در پاییـ‬ ‫پرست اظهار کرد‪:‬‬ ‫شهرستانچرداول‬ ‫معدنی در شهرستان‬ ‫مهر‪ ،‬مجتبی میهن‬ ‫ذخایر‬ ‫بود‪ .‬به گزارش‬ ‫مطالعات شناسایی‬ ‫صادر و‬ ‫حالانجاماست‪.‬‬ ‫هلیالننیز در‬ ‫ردردسر مرغ‬ ‫بازار پ‬ ‫‪02‬‬ ‫واشنگتنراهیجز‬ ‫رفتار محترمانهدر قبال‬ ‫تهرانندارد‬ ‫در دیدار رئیس قوه قضاییه و وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و رفاه اجتماعی تبیین شد‬ ‫رویدا د ایالم‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪03‬‬ ‫سیاست‬ ‫همکاریمستمر وزارتاقتصاد‬ ‫بانخبگانبرایتدوینبرنامه ها‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫‪ /‬شماره ‪1153‬‬ ‫شکافبین‬ ‫مردم و مسئوالن‬ ‫احساس می شود‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 14‬شهریور ماه‪1400‬‬ ‫‪02‬‬ ‫ازدواج؛ مطالبه بزرگ‬ ‫معلوالن اصفهانی‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫‪05‬‬ ‫گــزارش‬ ‫سندجامعپدافند‬ ‫غیرعامل در ایالم‬ ‫تدوینشد‬ ‫معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد‬ ‫تحول دیجیتال در فوالد مبارکه تنها راه تثبیت الگوی‬ ‫ملی بنگاه داری‬ ‫پاییز کمبارش‬ ‫در انتظار ایالمی ها‬ ‫تنگنای معلوالن‬ ‫در عصر یخبندان کرونا‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪08‬‬ ‫‪03‬‬ ‫به خاطر فرزندانمان‪،‬به اب هم فکر کنیم‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان قزوین (مناقصه گزار) در اجرای قانون برگزاری مناقصات و ایین نامه معامالت شرکت های اب و فاضالب در نظر دارد اجرای پروژه‬ ‫شرکت اب و فاضالب مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده‪ ،‬از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید‪ ،‬لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیتی‬ ‫استان قزوین‬ ‫که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند دعوت می گردد به منظور خرید اسناد مناقصه از تاریخ ‪ ۱۴۰۰/۰۶ /۱۴‬لغایت ‪ ۱۴۰۰/۰۶ /۱۷‬با در دست داشتن‬ ‫فیش واریزی به مبلغ ‪ ۸۰۰.۰۰۰‬ریال به حساب شماره ‪ ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸‬و شناسه ‪ ۳۷۰۰۰۸۰۲۵۱۱۴‬بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت اب و فاضالب استان قزوین‬ ‫در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند‪ .‬همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء‪،‬مشروط‪،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در اگهی‬ ‫مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫عنوان و مشخصات کلی پروژه‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫مناقصه‬ ‫(به ریال)‬ ‫‪400/67‬‬ ‫تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫تامین‪ ،‬تولید‪ ،‬توزیع‪ ،‬انجام خدمات‬ ‫و تعمیرات ‪ ،‬نگهداری ‪ ،‬حراست و‬ ‫نگهبانی تاسیسات و تجهیزات‪ ،‬رفع‬ ‫حوادث و اتفاقات شبکه توزیع اب‬ ‫با هر سایز و جنس لوله و اجرای‬ ‫خطوط انتقال و اصالح شبکه اب در‬ ‫حوزه شهرهای اقبالیه‪ ،‬محموداباد‪،‬‬ ‫چوبیندرو خیراباد‪ ،‬دانش و ناصراباد‬ ‫‪،‬کوهین و روستاهای تحت پوشش‬ ‫بخش مرکزی قزوین و کوهین و‬ ‫روستاها و شهرهایی که درطول مدت‬ ‫پیمان تحت پوشش قرار میگیرند‬ ‫‪75.57۸.235.000‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع‬ ‫کار‬ ‫(به ریال)‬ ‫‪2.1۸6.000.000‬‬ ‫محل‬ ‫تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫داخلی‬ ‫رتبه مورد نیاز‬ ‫گواهینامه احراز‬ ‫صالحیت (حداقل‬ ‫پایه ‪ 5‬رشته اب‬ ‫یا حداقل پایه ‪5‬‬ ‫رشته تاسیسات و‬ ‫تجهیزات)‬ ‫اخرین زمان مهلت‬ ‫ارائه پیشنهادات‬ ‫ساعت ‪ 10‬مورخه‬ ‫‪1400/ 06/2۸‬‬ ‫زمان بازگشایی‬ ‫مناقصات‬ ‫ساعت ‪10:30‬‬ ‫مورخه‬ ‫‪1400/ 06/2۸‬‬ ‫توضیحات‪ :‬نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکی از انواع تضمینهای ذیل‪ :‬الف ‪ -‬ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای‬ ‫مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند‪ .‬که به نفع دستگاه مناقصه گزار (شرکت اب و فاضالب استان قزوین) صادر گردد‪.‬ب– رسید بانکی واریز وجه مزبور به‬ ‫حساب شماره ‪ ۴۰۴۶۸۵۶۴۷۸‬این شرکت نزد بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر«عج» قزوین‪ ،‬بنشانی‪ :‬قزوین‪ ،‬چهارراه ولیعصر«عج» ابتدای بلوار ایت ا… خامنه ای‪ .‬ج‪ -‬اوراق مشارکت‬ ‫بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)‬ ‫نشانی مناقصه گزار ‪ :‬قزوین ‪ ،‬چهارراه ولیعصر«عج» ‪ ،‬ابتدای بلوار ایت ا‪ ...‬خامنه ای ‪ ،‬کوچه گلستان پنجم ‪ ،‬شماره ‪. ۴‬‬ ‫تلفن تماس ‪۰۲۸-۳۳۳۷۸۰۸۷ :‬‬ ‫مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ اخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت ‪ ۳‬ماه می باشد ‪.‬‬ ‫هزینه اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ ،‬تحویل و گشایش پیشنهادات‪ :‬نشانی مناقصه گزار‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان قزوین‬ ‫م الف‪۱۱۸۳۶۴۶ :‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫با توجه به اینکه شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد پروژه خرید دو دستگاه خودرو نیمه سنگین اطفاء و امداد ‪ ۸‬تن به شرح ذیل را به پیمانکاران واجد‬ ‫صالحیت و دارای شرایط مربوطه از سازمان های ذیربط را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید‪ ،‬لذا از کلیه پیمانکاران واجد‬ ‫شهرداری بندر بوشهر صالحیت که دارای صالحیت در رشته مربوطه هستند دعوت می گردد مطابق جدول زمانبندی ذیل به سامانه مذکور به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمائید‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫موضوع‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫اولیه (ریال)‬ ‫خرید دو دستگاه خودرو نیمه‬ ‫سنگین اطفاء و امداد ‪ ۸‬تن‬ ‫‪76/000/000/000‬‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫‪200000570100003۸‬‬ ‫مدت‬ ‫قرارداد‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫خرید اسناد‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫شمسی‬ ‫‪1400/06/1۸‬‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫تحویل پاکات‬ ‫‪1400/06/29‬‬ ‫تاریخ بازگشایی‬ ‫پاکتها‬ ‫‪1400/06/30‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫‪4/000/000/000‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬محل و اخرین مهلت تحویل اسناد (شامل اصل پاکت الف)‪ :‬تحویل اصل ضمانت نامه بانکی (پاکت الف) به اداره امور قراردادهای شهرداری مرکزی بندر بوشهر و دریافت رسید‬ ‫الزامی است‪ .‬ضمنا تا پایان وقت مورخ درج شده در جدول‪ .‬ضمنا تصویر پاکت الف و سایر پاکات ب و ج در سامانه الکترونیکی دولت (ستاد ) بارگذاری گردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬پاکتهای مناقصه در ساعت ‪ /۱۱‬یازده صبح مورخ درج شده در جدول گشوده می شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه صادر شده از موسسات غیر بانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی یا اوراق مشارکت‬ ‫یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره ‪ ۱۰۰۰۱۸۱۳۵۶۹۰۷‬پست بانک ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ضمنا متن اگهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به ادرس‪ www.Bushehr.ir :‬درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -٥‬هزینه درج اگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬مدت اعتبار پیشنهادها سه‪ /‬سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد‪ -۸ .‬سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -۹‬محل دریافت و تحویل اسناد سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و محل گشایش پیشنهاد ها سالن جلسات واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی شهرداری بندر بوشهر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬اطالعات دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف‪ :‬ادرس‪ :‬بوشهر‪ -‬میدان شهرداری‪ -‬شهرداری مرکزی‪ -‬طبقه‬ ‫دوم‪ -‬اداره امور پیمان تلفن‪۰۷۷۳۳۳۴۰۵۷۱ :‬‬ ‫‪ -11‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ ۰۲۱-۴۱۹۳۴ :‬دفتر ثبت نام‪ ۸۸۹۶۹۷۳۷ :‬و ‪۸۵۱۹۳۷۶۸‬‬ ‫شناسه اگهی‪۱۱۸۵۰۴۰ :‬‬ ‫روابطعمومی و امور بین المللشهرداریبندر بوشهر‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫واشنگتن راهی جز‬ ‫رفتار محترمانه در قبال‬ ‫تهران ندارد‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد‪ :‬واشنگتن‬ ‫بداند راهی جز ترک اعتیاد تحریمی خود و استفاده از‬ ‫ادبیات و رفتار محترمانه در قبال تهران ندارد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬سعید خطیب زاده‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫در واکنش به اقدام خزانه داری امریکا در قرار دادن نام‬ ‫چهار شهروندکشورماندر فهرستتحریم هایامریکابه‬ ‫اتهاماتموهوم‪،‬اظهار داشت‪:‬متاسفانهمقاماتفعلی‬ ‫امریکامسیر شکست خوردهدولتقبلیراطیمی کنند‪.‬‬ ‫حامیان و کاسبان تحریم در امریکا جعبه ابزار تحریمی‬ ‫خــود را در اثــر مقاومت حداکثری ایران خالی دیده اند‬ ‫و این بار با توسل به سناریوهای هالیوودی‪ ،‬تالش دارند‬ ‫حیــات برگرفتــه از فضــای تحریمــی را برای خــود زنده‬ ‫نگه دارند‪.‬سخنگویوزارتامور خارجهافزود‪:‬واشنگتن‬ ‫بداند راهی جز ترک اعتیاد تحریمی خود و استفاده از‬ ‫ادبیــات و رفتار محترمانه در قبال تهران نــدارد‪ .‬وزارت‬ ‫خزان ـه داری امریــکا روز جمعــه (‪ ۱۲‬شــهریور ) با صدور‬ ‫بیانیه ای‪ ،‬از اعمال تحریم علیه ‪ ۴‬ایرانی به دلیل انچه‬ ‫دســت داشــتن در طرح ناکام «ربایش خبرنگار و فعال‬ ‫حقوق بشری امریکایی»‪ ،‬عنوان کرده‪ ،‬خبر داد‪ .‬طبق‬ ‫بیانیهوزارتخزانه داریامریکا‪،‬علیرضافراهانی‪،‬محمود‬ ‫خاضعین‪ ،‬امید نوری و کیا صادقی‪ ،‬هدف تحریم های‬ ‫واشنگتنقرارگرفته اند‪.‬اینتحریم هاباعثبلوکهشدن‬ ‫اموال این اشخاص در امریکا و جلوگیری از تبادل مالی‬ ‫میان ان ها و شهروندان امریکایی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه ‪ 14‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1155‬‬ ‫در دیدار رئیس قوه قضاییه و وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و رفاه اجتماعی تبیین شد‬ ‫همکاری دو قوه برای مبارزه با فساد‬ ‫خسارت تحریم ها بیش از‬ ‫زمان جنگ است‬ ‫رئیــس دفتــر مرکــز مطالعــات بین المللــی انــرژی‬ ‫ویــن گفــت‪ :‬فکر می کنــم که بــا روند کنونــی و فقدان‬ ‫سرمایه گذاریوظرفیت سازی‪،‬تقریباتاپایاندههجاری‪،‬‬ ‫ایــران از جرگــه صادرکنندگان نفت خام خــارج خواهد‬ ‫شد‪ .‬فریدون برکشلی درباره برنامه های جدید افزایش‬ ‫صادرات نفت اظهار داشت‪ :‬به نظر بنده وزیر جدید در‬ ‫زمینه افزایش صادرات در اصول و به صورت کلی گفتند‪.‬‬ ‫درواقعهیچوزیریغیرازایننگفتهاست‪.‬به گزارشایلنا‪،‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هر وزیر نفتی بــرای افزایش صادرات تالش‬ ‫می کند‪ .‬البته جزئیــات بازاریابی و صــادرات نفت خام‬ ‫در شرایط تحریم یا بدون تحریم هم قابل بازگو کردن‬ ‫نیست‪ .‬سایر کشــورهای تولیدکننده نفت هم در مورد‬ ‫مقاصد صادراتی خود صحبت نمی کنند‪ .‬این یک اصل‬ ‫بازاریابی اســت‪ .‬شرکت ها و موسســات صادرات نفت‬ ‫خام کشورها را به روش های مختلف من جمله ردیابی‬ ‫نفت کش ها‪ ،‬رصد می کنند و اطالعاتی را منتشر و یا در‬ ‫اختیار مشتریانخودقرار می دهند‪.‬ویافزود‪:‬البتهایران‬ ‫جزء معدود کشــورهای عضو اوپک اســت کــه طی ‪۳۰‬‬ ‫ســال گذشته ظرفیت سازی نکرده است‪ .‬ظرفیت تولید‬ ‫ایران پس از پایان جنگ تحمیلی افزایش پیدا کرد‪ ،‬اما‬ ‫تقریبا سه دهه است که در استانه ‪ ۴‬میلیون بشکه در‬ ‫روز باقی مانده؛مصارفپاالیشگاهیافزایشپیداکردهو‬ ‫در نتیجهنفتموجودبرایصادراتمرتبا کاهشداشته‬ ‫است‪ .‬البته ما هم درعین حال از یک واردکننده خالص‬ ‫فراورده به یک صادرکننده خالص تبدیل شده ایم‪ .‬رئیس‬ ‫دفتر مرکز مطالعات بین المللی انــرژی وین تاکید کرد‪:‬‬ ‫فکر می کنم که با روند کنونی و فقدان سرمایه گذاری و‬ ‫ظرفیت سازی‪ ،‬طی یک دهه‪ ،‬تقریبا تا پایان دهه جاری‪،‬‬ ‫ایــران از جرگــه صادرکنندگان نفت خام خــارج خواهد‬ ‫شــد‪ .‬البته اندونزی هم حدود ‪ ۱۰‬ســال پیش‪ ،‬از میدان‬ ‫صادرات نفت خام خارج شــد و اوپک را هم ترک کرد‪،‬‬ ‫اما اندونزی امروز دهمین کشــور صنعتی جهان است‪.‬‬ ‫برکشلی تصریح کرد‪ :‬ما در گروه مطالعات انرژی وین‪،‬‬ ‫مطالع ـه ای را تمرین کردیم‪ .‬میزان خســارات اقتصادی‬ ‫ناشــی از تحری مهــای امریــکا و جهــان علیــه جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬از خسارات جنگ تحمیلی‪ ،‬بافاصله زیاد‬ ‫بیشــتر اســت‪ .‬همین امروز که باهم صحبت می کنیم‪،‬‬ ‫تلفــات ناشــی از کرونا در ایــران طی مدت ‪ ۲۰‬مــاه ‪۱۰۹‬‬ ‫هزار نفر اعالم شدهاست‪.‬تعدادشهدایجنگتحمیلی‬ ‫طی ‪ ۸‬سال ‪ ۲۱۹‬هزار نفر بوده است‪ .‬با یک رگراسیون و‬ ‫محاسبه و در صورت ادامه روند فعلی‪ ،‬طی دوره مشابه‬ ‫جنگتحمیلی‪،‬امار تلفاتکروناتقریبا‪ ۵/۳‬برابر خواهد‬ ‫بود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬انچه اقای رئیس جمهور در ارتباط‬ ‫بــا صنعت نفت‪ ،‬مدنظــر دارنــد در چهارچوب کنونی‬ ‫روابطاقتصادیوبازرگانیبین المللیمیسر نیست‪.‬مهم‬ ‫تــراز صادرات نفت‪ ،‬مکانیســم دریافت پــول حاصل از‬ ‫صادراتاست‪.‬پول هایبلوکه شدهزیادیدر بانک های‬ ‫کشــورهای مختلــف داریــم‪ .‬ایــن شــکل و این ســازوکار‬ ‫صادرات نفت‪ ،‬نه تنها منافع ملی را هدر می دهد‪ ،‬بلکه‬ ‫در شان صنعتی به عظمت و سابقه و قدرت صنعت‬ ‫نفتایراننیست‪.‬رئیسدفتر مرکز مطالعاتبین المللی‬ ‫انرژی وین بیان داشت‪ :‬مکانیسم عملیاتی فروش نفت‬ ‫در شــرایط تحریمی کــه ایران در چنبره ان گرفتارشــده‬ ‫اســت‪ ،‬اصطالحا دور زدن تحریم هاســت‪ .‬این را وزرای‬ ‫محترمسال هاست کهبیان کرده اند‪.‬دنیاهممی داند که‬ ‫مــا برای صادرات نفت خام‪ ،‬فراورده و معیانات گازی‪،‬‬ ‫تحریم هارادور می زنیم‪.‬‬ ‫دور زدن تحریــم متاســفانه یعنــی گویــی کــه مــا‬ ‫داریم مواد مخدر صادر می کنیم‪ .‬مواد مخدر وقتی به‬ ‫مقصد می رســد‪ ،‬مصرف مستقیم دارد‪ .‬نفت خام باید‬ ‫به پاالیشگاه منتقل شود‪ .‬بارها عوض کردن کشتی ها‪،‬‬ ‫تغییر مشخصات نفت خام‪ ،‬صف های طوالنی نوبت‬ ‫در بنــادر مقصــد‪ .‬این ها هزینه دارد‪ .‬منابع مالی اســت‬ ‫که از دســت می رود‪ .‬در انتها هم پول ان به روش های‬ ‫غیرمتعارف جابه جا می شود‪ .‬وی درباره تهاتر نفت با‬ ‫اجرای پروژه خاطرنشان کرد‪ :‬اینکه به جای پول نفت‪،‬‬ ‫پروژه برای ایران به دســت بیاوریم هم یک مکانیســم‬ ‫اســت‪ ،‬امــا من تفاوت چندانی با دیگــر روش ها ندارد‪،‬‬ ‫بخش قابل مالحظ ـه ای از ارزش نفت صادراتی در این‬ ‫میانهزینهبهمقصدرسانیدننفتمی شود‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬بســترهای فســادزا‬ ‫در ســاختار اجرایی کشــور برای ما روشــن اســت‬ ‫و بــه دولــت اعــام کرده ایــم و در مبــارزه با این‬ ‫بســترها از درون دولت‪ ،‬دســتگاه های اجرایی را‬ ‫یاری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬حجــت عبدالملکــی وزیــر‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی با حضــور در دفتر‬ ‫رئیس قوه قضاییه با حجت االسالم والمســلمین‬ ‫محســنی اژه ای دیــدار و گفتگــو کــرد‪ .‬رئیــس‬ ‫دســتگاه قضا در ابتدای این دیدار با تبریک اغاز‬ ‫بــه کار دولــت ســیزدهم بــرای مجموعــه دولت‬ ‫مردمــی در تحقــق شــعارها و برنامه هایــش و‬ ‫خدمت به مردم ارزوی توفیق و ســربلندی کرد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره‬ ‫به گستردگی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫و وظیفــه خطیر ان در تامین ســطح رضایتمندی‬ ‫مــردم از دولــت‪ ،‬به وزیر جوان دولت ســیزدهم‬ ‫کــه در جلســه دفــاع از برنامه هایــش در مجلس‬ ‫وزارت کار و رفــاه را وزارتخانــه مــردم معرفــی‬ ‫فســازی در مجموعه های‬ ‫کــرد‪ ،‬توصیه کرد‪ :‬شفا ‬ ‫اقتصــادی تحــت امــر خــود را ســرلوحه کار قــرار‬ ‫دهیــد‪ .‬بهره گیــری از اقتصــاد مقاومتــی‪ ،‬اجــرای‬ ‫برنام ههــای جهــادی و مبارزه بــا هرگونه تخلف‬ ‫در مجموعه های پایین دســتی وزارت کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬از دیگر توصیه های رئیس دستگاه قضا‬ ‫به عبدالملکی بود‪ .‬محسنی اژه ای در این زمینه‬ ‫گفــت‪ :‬انتظــار می رود بــا توجه به شــعار دولت‬ ‫در زمینــه مبــارزه با فســاد وزارتخانه متبوع شــما‬ ‫از هرگونــه تخلــف در شــرکت های زیرمجموعــه‬ ‫وزارت کار جلوگیــری کنیــد و بــا جلوگیــری از بروز‬ ‫فســاد در این مجموعه های اقتصادی از تشکیل‬ ‫نهــا انرژی و‬ ‫پرونده هایــی کــه کار رســیدگی به ا ‬ ‫زمان زیادی از دستگاه قضایی می برد و به خاطر‬ ‫حجــم تخلفات صــورت گرفتــه در ان معموال با‬ ‫اطاله همراه هســتند‪ ،‬به دســتگاه قضایی کمک‬ ‫کنیــد‪ .‬مــا هم در معرفــی گلوگاه های فســادزا در‬ ‫این مقوله در کنار شــما هســتیم و خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بســترهای فســادزا در ســاختار‬ ‫اجرایی کشــور برای ما روشــن اســت و به دولت‬ ‫اعالم کرده ایم و در مبارزه با این بسترها از درون‬ ‫دولــت‪ ،‬دســتگاه های اجرایــی را یاری خواهیــم‬ ‫کــرد‪ .‬رئیــس عدلیــه همچنیــن تاکیــد کــرد‪ :‬امیــد‬ ‫است در حوزه فقر و اسیب های اجتماعی نیز با‬ ‫برنامه ریــزی و نگاه ویــژه حوزه رفاهی را متحول‬ ‫کنید‪ .‬حجت عبدالملکی وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی دولت سیزدهم نیز با تبیین برنامه های‬ ‫در دســتور کار ایــن وزارتخانــه بــرای تغییر وضع‬ ‫موجود به نفع مردم‪ ،‬اقدام اخیر دستگاه قضایی‬ ‫در بازگردانــدن کارخان ههــا و واحدهــای تولیدی‬ ‫بــه بیت المــال و حمایت از کارگران اشــاره کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬انتخــاب شــما از بدنه دســتگاه قضایی و‬ ‫ادامــه دوران تحول که با تعالی نیز همراه شــده‬ ‫اســت‪ ،‬در کنــار اقــدام اخیــر دســتگاه قضایــی‬ ‫در بازگردانــدن برخــی کارخان ههــا و واحدهــای‬ ‫تولیدی که موردبررســی دقیق قضایی قرارگرفته‬ ‫و ســرانجام با رای به جا و مناســب به بیت المال‬ ‫بازگشــته اند‪ ،‬امیــد را در بیــن کارگــران بــه همراه‬ ‫اورده اســت‪ .‬وزیــر کار همچنیــن گفــت‪ :‬وزارت‬ ‫کار وزارتخانــه حســاس و مهمی اســت که نقش‬ ‫زیــادی در افزایش رفــاه اجتماعی و رضایتمندی‬ ‫مــردم دارد و جــای کار زیــادی دارد و ما با توجه‬ ‫بــه اهمیــت این وزارتخانــه‪ ،‬از همــان روز اول با‬ ‫قــدرت کار را شــروع کردیــم تــا بتوانیم بر اســاس‬ ‫وعده هایــی که به مردم دادیم همه برنامه های‬ ‫تحولــی برای تغییــر در وضع موجود را در موعد‬ ‫خــود اجرایــی کنیــم‪ .‬وزیــر کار با اشــاره بــه روند‬ ‫رسیدگی دستگاه قضایی به مشکالت واحدهای‬ ‫تولیدی از رئیس قوه قضاییه خواســت این روند‬ ‫ادام ـه دار باشــد تــا جامعه با امید بیشــتری روند‬ ‫حهــای اقتصادی در سیســتم اداره کشــور را‬ ‫اصال ‬ ‫مشاهده کند‪ .‬عبدالملکی با ارائه برنامه خود در‬ ‫زمینه مبارزه با فســاد گفت‪ :‬عزم مبارزه با فســاد‬ ‫در مجموع ههــای زیــر نظــر وزارتخانــه و تمــام‬ ‫مجموعه های دولت ســیزدهم شــکل گرفته و در‬ ‫این راه از قوه قضائیه برای کمک به این روحیه‬ ‫فساد ستیزی استمداد کمک داریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫حکمجلبمهدیهاشمیصادرشدهاست‬ ‫در پــی اظهارات یکــی از نمایندگان مجلس‬ ‫در روز هــای اخیــر مبنــی بــر «اعطــای مرخصــی‬ ‫بــدون ســقف زمانــی» بــه مهــدی هاشــمی‪ ،‬به‬ ‫اطالع می رســاند‪ ،‬هیچ گونه مرخصی بی وجهی‬ ‫بــه نامبــرده اعطا نشــده اســت و محکوم علیه‪،‬‬ ‫طبــق قانون برای مدت مشــخصی به مرخصی‬ ‫اعزا مشــده بــود‪ ،‬ولــی مدتــی اســت در غیبــت‬ ‫یبــرد‪ .‬به گــزارش فــارس‪ ،‬ایــن گزارش‬ ‫بــه ســر م ‬ ‫می افزاید‪ ،‬متاســفانه نامبرده پس از پایان زمان‬ ‫مرخصــی‪ ،‬از مراجعــت بــه زنــدان خــودداری‬ ‫کــرده و غیبــت کــرده اســت؛ اخطــار قانونــی‬ ‫الزم بــه وی داد هشــده اســت و چــون به زندان‬ ‫بازنگشــته اســت بــر همین اســاس حکــم جلب‬ ‫ایــن محکوم صادرشــده اســت‪ .‬در همین زمینه‬ ‫ســید وحیــد ابوالمعالــی وکیــل ایــن زندانــی به‬ ‫دیــده بــان ایــران گفــت‪ :‬در رابطــه باخبر کذب‬ ‫منتشرشــده در خصوص عدم بازگشــت «مهدی‬ ‫هاشــمی» بــه زنــدان بــه اطــاع می رســاند کــه‬ ‫برخــاف ادعــای مطروحــه در ایــن خبــر‪ ،‬هیچ‬ ‫اخطاری مبنی بر لزوم بازگشت ایشان به زندان‬ ‫ابالغ نشــده اســت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬الزم به ذکر‬ ‫اســت کــه ایشــان در حــال گذرانــدن مرخصــی‬ ‫اعطایــی تمدیــدی هســتند‪ .‬درهرصــورت‪ ،‬بــه‬ ‫جهــت انعــکاس خبــر کــذب منتشــره‪ ،‬اقــای‬ ‫هاشمی امروز خود را به زندان معرفی خواهند‬ ‫کــرد‪ .‬ابوالمعالــی همچنیــن تصریح کــرد‪ :‬یاداور‬ ‫یشــود هاشــمی زمــان طــرح اتهــام در خــارج‬ ‫م ‬ ‫از کشــور اقامــت داشــتند و توصیــه بســیاری‬ ‫از بــزرگان نیــز عــدم بازگشــت ایشــان بــه دلیــل‬ ‫غیرقابل پیش بینی بــودن حکم بود‪ .‬لیکن اقای‬ ‫هاشــمی بنابر احترام به قانون با اراده ازاد‪ ،‬به‬ ‫ایران امد و خود را برای برگزاری دادگاه معرفی‬ ‫نمود و بعد از صدور حکم نیز بالفاصله شخصا‬ ‫برای گذراندن دوره محکومیت به محل زندان‬ ‫اوین رفت و در حال حاضر نیز مقید به دستور‬ ‫مقام قضایی خواهد بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاری مراسماربعین منوط به موافقت دولتعراق است‬ ‫رئیس جمهوریبرگزاریمراسماربعینمنوطبه‬ ‫موافقت دولت عراق دانست و گفت‪ :‬در صورت‬ ‫موافقت کشور میزبان‪ ،‬کسانی می توانند به زیارت‬ ‫اربعین مشرف شوند که با تائید وزارت بهداشت و‬ ‫درمان هر دو دز واکسن کرونا را زده باشند‪.‬‬ ‫ســید ابراهیــم رییســی در جلســه ســتاد ملــی‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬بــا اشــاره به لــزوم فعــال بودن‬ ‫وزارت کشــور و کمیســیون اجتماعی در اســتان ها‬ ‫در زمینه بررسی‪ ،‬شناخت و راهکارهای مقابله با‬ ‫اســیب های اجتماعــی و روحــی و روانی ناشــی از‬ ‫کرونا‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬باید این موضوع در دســتور‬ ‫کار قرار بگیرد و با استفاده از نظرات فرهیختگان‬ ‫حوزه و دانشگاه راهکارهای علمی اتخاذ شود تا‬ ‫کمترین اسیب اجتماعی و روحی را داشته باشیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری با ابــراز خرســندی از پایین بودن‬ ‫عوارض واکس ـن های استفاده شده اعم از وارداتی‬ ‫و تولیــد داخــل‪ ،‬بــر لــزوم اطالع رســانی درســت و‬ ‫دقیــق در ایــن در خصــوص تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫اینکه واکسن داخلی در مقایسه با انواع وارداتی‬ ‫ان کمترین عوارض را دارد‪ ،‬می تواند برای مردم در‬ ‫مقابله با تبلیغات بدخواهان که تولید و توانایی‬ ‫متخصصان داخلی را زیر سوال می برند‪ ،‬اطمینان‬ ‫خاطر و ارامش به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیســی بــا تاکیــد بــر اهمیــت توجــه بــه‬ ‫واکسیناســیون مهاجریــن و مشــکوک التابعیــن‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وزارت کشــور و استانداران مرزی باید نظم‬ ‫و انضباطــی در زمینه واکسیناســیون ایــن افراد که‬ ‫میهمانان جمهوری اســامی هستند‪ ،‬فراهم کنند‬ ‫تــا از شــیوع بیمــاری جلوگیری شــود‪ .‬رئیس دولت‬ ‫سیزدهم روند واکسیناسیون در کشور را امیدبخش‬ ‫خوانــد و بــا اشــاره به افزایــش واردات واکســن و‬ ‫تولید داخل در هفته های اینده بر لزوم تســریع و‬ ‫توســعه واکسیناسیون در گروه های سنی مختلف‬ ‫تاکید کرد‪ .‬رییسی همچنین برگزاری مراسم اربعین‬ ‫حسینی را منوط به موافقت دولت عراق و اعالم‬ ‫شرایط پذیرش زوار از جانب این کشور دانست و‬ ‫تاکید کرد‪ ،‬بدون تردید در صورت موافقت کشور‬ ‫میزبان‪ ،‬کسانی می توانند به زیارت اربعین مشرف‬ ‫شوند که با تائید وزارت بهداشت و درمان هر دو‬ ‫ُدز واکسن کرونا را زده باشند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاونپارلمانیرئیس جمهور‪:‬‬ ‫در هشت سال گذشته به تدریج کار ها رو به تعطیلی رفت‬ ‫سیدمحمدحسینی‪،‬معاونپارلمانیرئیس جمهوردراختتامیهسومین‬ ‫دوره مسابقات سراسری قران کریم «مشکات» ضمن تقدیر و تشکر از‬ ‫همه دست اندرکاران این مسابقه گفت‪ :‬امیدوارم این مسابقات جنبه‬ ‫بین المللیپیداکندوفراتر از مرز هایجمهوریاسالمیدر سطحجهانو‬ ‫منطقهتوسعهپیدا کندو انشاهللباحمایتی کهسال هایپیشرو دولت‬ ‫سیزدهماز فعالیت هایقرانیخواهدداشتاتفاقاتبسیار خوبیرادر‬ ‫اینحوزهشاهدباشیم‪.‬حسینیتاکید کرد‪:‬ماتوفیقداشتیمتادر دولت‬ ‫دهم معاونت قرانی را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی راه اندازی کنیم‬ ‫تا همان طور که به تئاتر‪ ،‬سینما‪ ،‬موسیقی‪ ،‬هنر های تجسمی‪ ،‬کتاب و‬ ‫مطبوعات پرداخته می شود به قران هم توجه شود‪ .‬در ُبعد هنری هم‬ ‫در تالششددر سریال هاوفیلم هاییکهساختهمی شوداز مضامینبلند‬ ‫قرانیاستفادهشود‪.‬معاونپارلمانیرئیس جمهور بابیاناینکهدر هشت‬ ‫سال گذشته به تدریج کار ها رو به تعطیلی رفت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫تا در دولت جدید با کمک مجلس و کمیســیون فرهنگی و نهاد های‬ ‫مرتبط فعالیت های قرانی گسترش پیدا کند‪ .‬وی با اشاره به تاکید رهبر‬ ‫انقالب در راســتای اینکه باید‪ ۱۰‬میلیون حافظ قران در کشــور داشــته‬ ‫باشیم‪،‬اظهار داشت‪:‬ماهمهبایدکمکو تالشکنیمتااینمهممحقق‬ ‫شود و فعالیت های قرانی و عمل به قران گسترش پیدا کند‪ .‬حسینی در‬ ‫ادامه تاکید کرد‪ :‬در برخی از کشور های اسالمی هم اکنون به ظاهر قران‬ ‫پرداختهمی شود‪،‬امابهمعناوباطنقرانتوجهنمی کنند‪،‬چوناگر توجه‬ ‫می کردنداین گونهنبودند کهوابستهبهغربو امریکاباشندو دستشان‬ ‫در دست رژیم صهیونیستی باشد‪ .‬اگر به قران عمل شود‪ ،‬عزتی که قران‬ ‫برایمسلمانانبهوجودمی اوردوانروحیهظلم ستیزیقرانهرگز اجازه‬ ‫نمی دهداینرفتار هاراکشور هایاسالمیداشتهباشند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شکاف بین مردم و مسئوالن‬ ‫احساس می شود‬ ‫محمدجــواد اریــن منــش‪،‬‬ ‫کننــد اعتمــاد عمومــی افزایش‬ ‫فعال سیاســی اصولگــرا با بیان‬ ‫می یابــد‪ .‬هرچقــدر ســامت‬ ‫اینکــه اعتماد عمومی نســبت‬ ‫اداری و عدالــت اجتماعــی‬ ‫بــه حاکمیــت یکــی از مســائل‬ ‫بیشــتر باشــد اعتماد مردم هم‬ ‫مهــم اجتماعــی و عاملــی در‬ ‫افزایــش می یابــد‪ .‬اریــن منش‬ ‫محمدجواد ارین‬ ‫جهــت تعامــل بیــن حاکمیت‬ ‫تاکید کرد‪ :‬حاکمیت‪ ،‬مسئوالن‬ ‫منش‬ ‫و مــردم و بیــن نســل های‬ ‫اجرایــی‪ ،‬قضایــی‪ ،‬انتظامی و‬ ‫مختلــف اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬اعتمــاد عمومی یا نمایندگان مجلس و همه مسئوالن به طورکلی‬ ‫اعتماد اجتماعــی می تواند روابط میان افــراد را می تواننــد نقــش موثــری در افزایــش ســرمایه‬ ‫تســهیل کند‪ .‬از ســویی اگر دولت ها از ســرمایه اجتماعیداشتهباشند‪.‬البتهاینبدانمعنانیست‬ ‫اجتماعی برخوردار باشند‪ ،‬می توانند در پیشبرد که نهادهای غیردولتی نقشی ندارند‪ .‬نهادهای‬ ‫برنامه های خود موفق باشــند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬رســانه‪ ،‬روحانیت می تواند در مســیر‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســال های اخیــر بــه مســئله فرهنگ سازی اقدام کند‪ .‬درواقع اگر یک حرکت‬ ‫اعتمــاد عمومــی کم توجهــی شــده و عواملــی جمعیصورت گیرداعتمادمردمبازسازیخواهد‬ ‫مثــل عدم تحقــق وعده ها‪ ،‬فقــدان صداقت و شد‪.‬ایننمایندهپیشینمجلسشورایاسالمیبا‬ ‫شفافیت الزم و ضعف پاسخگویی مسئوالن‪ ،‬بیاناینکهدولتبرایخدمتبهمردمو افزایش‬ ‫عدم مسئولیت پذیری و عدم اعتراف دولتمردان اعتماد عمومی عزمی جدی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در عمل‬ ‫نسبت به اشتباهات خود و درنهایت ناکارامدی باید ببینیم ایا دولت توانایی تحقق برنامه های‬ ‫دولت ها موجب شده اعتماد عمومی از دست خود را دارد یا نه‪ .‬البته شرایط کشور هم شرایط‬ ‫بــرود به گونه ای که اکنون شــکاف بیــن مردم و خاصــی اســت و کشــور بــا کمبود منابــع مواجه‬ ‫مسئوالن احساس می شــود‪ .‬این فعال سیاسی است‪ .‬بااین حال دولت وعده داده است که تورم‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــر اســاس اســیب هایی کــه را مهار کرده و معیشــت مردم را بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬راهکارهایــی هــم متناســب بــا ان انتظــار و مطالبه مردم هم همین اســت و ان ها‬ ‫وجود دارد یعنی هرچقدر مردم را خودی فرض نظارت می کنند که ایا دولت توانسته است تورم‬ ‫کنیــم و ان هــا را در اداره امــور مشــارکت داده و را مهار کند؟ اگر این وعده ها تا حدودی محقق‬ ‫شفافیت مســئوالن بیشتر و جلسات محرمانه شود تدریجا اعتماد عمومی افزایش می یابد؛ اما‬ ‫کمتــر باشــد و مســئوالن نســبت به شــعارها و اگر دولت در تحقق وعده هایش موفق نشود‪،‬‬ ‫وعده های خود وفادار باشند و ان ها را محقق اعتمادمردمبازهمسلبمی شود‪.‬‬ ‫اصالح طلبانواقعیت های‬ ‫موجودراببینند‬ ‫اســماعیل گرامــی مقــدم‪،‬‬ ‫گرامــی مقــدم اضافــه‬ ‫عضــو جبهــه اصالحــات ایــران‬ ‫کــرد‪ :‬به بیان دیگــر هرجــای‬ ‫اظهار امیدواری کرد هم دولت‬ ‫دنیــا برویــم به محــض اینکــه‬ ‫و هم مجلس در رفع مشکالت‬ ‫یشــود دو‬ ‫حاکمیــت ایجاد م ‬ ‫مــردم و توســعه کشــور موفــق‬ ‫گــروه نیــز بــه وجــود می ایند‬ ‫اسماعیلگرامی‬ ‫شــوند امــا اگــر ایــن اتفــاق رخ‬ ‫چــه ایــن گروه هــا دارای‬ ‫مقدم‬ ‫نداد و کاســتی هایی بــه وجود‬ ‫ایدئولــوژی باشــند و چــه غیر‬ ‫امد قاعدتا برخی رفتارهای تند مجلس و دولت ایدئولوژیــک باشــند امــا محتــوای یــک گــروه‬ ‫می تواندبه عنوانتوربوشارژ عملکند‪.‬‬ ‫برگذشــته‪ ،‬اصول پایدار و عدم ریسک پذیری‬ ‫گرامی‬ ‫اســماعیل‬ ‫بــه گــزارش خبــر انالیــن‪،‬‬ ‫تاکید دارد و در حقیقت امنیت را می فروشند‬ ‫مقدم در پاسخ به این سوال که نظرتان درباره و ازادی را می خرند یا ازادی را می فروشــند و‬ ‫ماموریــت اخیر اقــای خاتمی به اصالح طلبان امنیــت را می خرند این نوع گروه ها و احزاب‬ ‫بــرای بازســازی جریــان اصالحــات چیســت؟ در دنیا به عنوان احزاب محافظه کار شناخته‬ ‫بــه خبرگــزاری خبــر انالیــن گفــت‪ :‬بحــث می شــوند و ان هــا را در قالــب جریان راســت‬ ‫بازســازی جبهــه اصالحات یک ضــرورت برای تعریــف می کننــد که در ایران بــه اصولگرایی‬ ‫اصالح طلبــان اســت هــم به لحــاظ محتوایی شــناخته می شــوند‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬در مقابــل‬ ‫و هــم بــه لحــاظ ســازمانی و شــکلی‪ .‬درواقع اصولگرایــی‪ ،‬جریانــی اســت کــه دارای‬ ‫به لحاظ ســازمانی و شــکلی تا حــدود زیادی ریسک پذیری باال‪ ،‬تغییر و تحول در بسیاری‬ ‫اصالح طلبان گام های اساســی را برداشــته اند‪ .‬از اصولی که ممکن اســت مانع توســعه شود‬ ‫او افــزود‪ :‬به بیان دیگــر اگــر بخواهیم نســبت هســتند و بــا پرداختــن هزینــه چــه شــخصی‬ ‫به سال ‪ ۸۴‬مقایسه ای داشته باشیم ان تفرق و چــه اجتماعــی بــه دنبــال مطالبــات مــردم‬ ‫و جدایی بین اصالح طلبان کمتر شــده اســت هســتند‪ .‬ایــن جریــان بــا توجــه بــه تحــوالت‬ ‫و تحــت ســازمان هایی چــون شــورای عالــی جهانــی و روز حرکــت می کنــد و بــه جریــان‬ ‫سیاس ـت گذاری و جبهــه اصالحات‪ ،‬مجموعه چــپ و اصالح طلبــی شــناخته می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫اصالح طلبان در فعالیت های سیاسی شرکت جریان چپ در ایران بعدازاینکه نامزدهایش‬ ‫می کنند و حضور دارند اما به لحاظ سازمانی توســط شــورای نگهبــان در انتخابــات رد‬ ‫در انتخابــات اخیــر‪ ،‬ایــن جبهه نتوانســت در صالحیــت شــدند بــه هــر دلیلــی نتوانســتند‬ ‫ســطح قابــل قبولی کــه همــه اصالح طلبان را نتیجــه ای در انتخابــات بــه دســت بیاورند یا‬ ‫پوشــش دهد و در انتخابات با یک ســازمان مــردم در انتخابــات شــرکت نکردنــد و پیــرو‬ ‫رای قــوی حضــور پیدا کنــد این نقطه ضعفی عــدم حضــور گســترده مــردم نیز با شکســت‬ ‫بــود کــه اصالح طلبان داشــتند و باید هر چه در انتخابــات مواجه شــدند‪ .‬این عضو حزب‬ ‫زودتــر ان را سروســامان دهنــد ایــن تنهــا بــه اعتماد ملی اظهار کرد‪ :‬بنابراین اصالح طلبان‬ ‫دســت جبهه اصالحات هم انجام نمی شــود هم باید سازمان رای خودشان و هم محتوای‬ ‫بلکــه همــه ‪ ۳۱‬حزبــی کــه در جبهــه حضــور تفکرشــان را در چارچــوب نظــام و دســتگاهی‬ ‫دارنــد باید ارتباطشــان را با اســتان ها مجددا کــه می خواهنــد در ان فعالیــت کنند بازســازی‬ ‫بازتعریــف کننــد و نبایــد صرفــا در تهــران کننــد یعنــی اگر قرار اســت جنــاح اصالحات و‬ ‫بنشــینند و انتظار داشــته باشــند که اســتان ها تفکراتچپ گرایانهدر حوزهاقتصادی‪-‬سیاسی‬ ‫ســازمان پیــدا کننــد‪ .‬ایــن چهــره سیاســی و فرهنگی جاذبه داشــته باشند باید خودشان‬ ‫اصالح طلــب عنــوان کرد‪ :‬ایــن ‪ ۳۱‬حزب باید هــم تــاش کنند در چارچوبــی حرکت کنند که‬ ‫جلســاتی را در اســتان ها برگــزار کنند و ضمن بتواننــد در رقابت های انتخاباتــی حضور پیدا‬ ‫اینکه سازمان احزاب را ساماندهی می کنند به کنند یا موثر باشند اگر هم به هر دلیلی شورای‬ ‫محتوا هم می توانند ورود پیدا کنند و به این نگهبان اجازه نمی دهد دســتگاه نظارتی اجازه‬ ‫شــکل امادگی احزاب‪ ،‬برای هر کنش سیاسی نمی دهنــد اما اصالح طلبان بایــد در انتخابات‬ ‫به ویــژه در انتخابــات و یا اساســا شــکل گیری اثرگذار باشند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬اگر اصالح طلبان در‬ ‫جبهــه اصالح طلبــان نیازمنــد عقبــه خــودش انتخابات اینده با واقعیت های موجود‪ ،‬سازمان‬ ‫یعنــی احزاب خواهد بود در غیر این صورت و برنامه شــان را پیــش ببرنــد می تواننــد موفق‬ ‫جبهــه اصالحــات به خودی خــود نمی توانــد شــوند واقعیت های موجود در کشور ما اعم از‬ ‫ســازمان خــودش را تامین کند‪ .‬او اشــاره کرد‪ :‬شورای نگهبان‪ ،‬نهادهای امنیتی‪ ،‬دغدغه هایی‬ ‫در محتــوا هــم جبهــه اصالحات بــا توجه به کــه نیروهای ارزشــی دارند‪ ،‬سیاســت های کالن‬ ‫این دولت که تمامی قوا به صورت یکدســت کشــور در منطقــه به ویــژه در محــور مقاومــت‬ ‫از یک جریان سیاســی هســتند و بــا توجه به اســت‪ .‬اصالح طلبــان ایــن واقعیت هــا را بایــد‬ ‫فعل وانفعاالت جامعه چه در حوزه سیاسی ببینند و با توجه به ذات اصالح طلبی که دارای‬ ‫و چه در حوزه اقتصادی باید به اشاعه بیشتر فلســفه ای اســت و هر کشــوری نیازمند چنین‬ ‫تفکرات اصالح طلبان بیــن مردم اقدام کنند‪ .‬تفکراتی است باید گام بردارند و با توجه به‬ ‫مطالبــات مــردم را در اولویــت قــرار بدهنــد ان می تواننــد در حاکمیــت حضــور پیدا کنند‬ ‫چراکــه اصالح طلبــی یــک جریانــی مقابــل و به نوعــی مســتلزم ورود بــه قــدرت هســتند‬ ‫اصولگرایــی اســت اصولگرایــی یــک ســری در نتیجــه احتمــال اینکــه پیــروز شــوند و اثر‬ ‫ویژگ ‬ ‫یهــا دارد کــه در حقیقت برامده از یک بگذارنــد و مانــع از پیــروزی رقیــب بشــوند‪،‬‬ ‫فلســفه ای است درواقع پیدایش اصولگرایی وجــود دارد امــا اگر اما به صــورت انتزاعی به‬ ‫و اصالح طلبــی یــا پیدایش راســت و چپ در مســائل نــگاه کنیــم و واقعیــات موجودی که‬ ‫همــه جــای دنیا دارای یک فلســفه اســت که در زمیــن سیاســت ایــران وجــود دارد را نبینیم‬ ‫این فلسفه به ذات انسان ها بازمی گردد‪.‬‬ ‫نمی توانیم چیزی حاصل کنیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫همکاریمستمر وزارتاقتصادبانخبگان‬ ‫برایتدوینبرنامه ها‬ ‫وزیر اقتصاد گفت‪ :‬به دنبال‬ ‫است تا کیفیت سیاست گذاری‬ ‫نهادینه کردن ساز و کار مستمر‬ ‫اقتصــادی در اقتصــاد ایــران‬ ‫و موثــر هســتیم کــه همــه این‬ ‫ارتقــا پیــدا کنــد‪ .‬وی گفــت‪ :‬در‬ ‫ظرفیت هادر فضایدانشگاهی‬ ‫این جلســه شــرکت کردم تا نه‬ ‫و کشــور در بیشــتر مصوبات و‬ ‫تنها نشــان بدهــم اغوش نظام‬ ‫احسان خاندوزی‬ ‫سیاست هایمهموزارتاقتصاد‬ ‫سیاســتگذاری بــر روی اهالــی‬ ‫مشارکت داده شود به طوری که‬ ‫علــم و صاحبنظــران باز اســت‬ ‫سیاست های مهم وزارت اقتصاد به پیوست ان بلکه دســت یاری ما به ســمت انان دراز است و‬ ‫نظر صاحب نظران و خبرگان منتشــر شــود‪ .‬به از پژوهشــکده ها و اندیشکده های کشــور برای‬ ‫گــزارش خبرگــزاری فارس‪ ،‬احســان خانــدوزی در کمکبهسیاستگذاریکمکمی گیریم‪.‬خاندوزی‬ ‫جلســه هم اندیشی با اقتصاددانان که در محل تصریح کرد‪ :‬این جلسات ادامه خواهد یافت با‬ ‫دانشــکده اقتصاد دانشــگاه تهران برگزار شــد با این تفاوت که ما به دنبال نهادینه کردن ساز و کار‬ ‫اشــاره به ضــرورت هماهنگی بین دســتگاه های مستمر و موثر هستیم که همه این ظرفیت ها در‬ ‫اقتصــادی اظهارداشــت‪ :‬تــاش می کنیــم به طور فضای دانشگاهی و کشور در بیشتر مصوبات و‬ ‫ویژه ســازمان برنامه و بودجــه‪ ،‬وزارت اقتصاد و سیاست های مهم وزارت اقتصاد مشارکت داده‬ ‫بانک مرکزی بیشترین هماهنگی ها را در مسئله شود و به این سمت برویم که بعد از چند ماهی‬ ‫سیاست گذاریاقتصادیداشتهباشند‪.‬ویافزود‪ :‬سیاستمهمیاز طرفوزارتاقتصادابالغنشود‬ ‫امروز نخســتین جلســه هماهنگی برای بودجه مگر اینکه به پیوست ان نظر صاحب نظران و‬ ‫ســال اینده بین رئیس ســازمان برنامه و بودجه خبرگان هم منتشر شود‪ .‬وزیر اقتصاد با اشاره به‬ ‫و وزیــر اقتصــاد برگــزار خواهــد شــد‪ .‬وزیــر امــور جلسهامروز گفت‪:‬اعضایهیاتعلمیدانشگاه‬ ‫اقتصادی و دارایی بر ضرورت ادامه ارتباط وزارت پیشــنهاد هایی را دربــاره سیاس ـت های مالــی و‬ ‫اقتصــاد با نخبگان اقتصادی تاکید کرد و گفت‪ :‬مالیاتی و بانکی و دیگر موارد داشتند که قرار شد‬ ‫باید دسترسی کارشناسان اقتصادی به اطالعات هر کدام از این موارد در کارگروه های مختلف با‬ ‫و اخرین وضعیت و امار اقتصادی کشور تسهیل حضور نمایندگان پژوهشــکده امور اقتصادی و‬ ‫شود‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬کیفیت دارایی وزارت خانه به سیاس ـت های مشخص و‬ ‫سیاست گذاریاقتصادیدر اقتصادایرانبایدارتقا دقیقی تبدیل شــود که قابل ارائه و تصویب در‬ ‫پیداکندو اینموضوععملینمی شودمگر اینکه سطح کالن باشد‪ .‬خاندوزی درباره معرفی رئیس‬ ‫از همــه ظرفی ‬ ‫تهــای بالقوه علمی و پژوهشــی کل بانــک مرکــزی گفــت‪ :‬گفت وگو هایی انجام‬ ‫کشور استفاده شود‪ .‬خاندوزی در حاشیه جلسه شده و قرار است در روز های اینده نتیجه نهایی‬ ‫هم اندیشــی با اقتصاددانــان افــزود‪ :‬هدف من ان اعــام شــود‪ ،‬زیــرا از نظــر قانونی مســئولیت‬ ‫از حضور در دانشــکده اقتصاد دانشــگاه تهران معرفی با وزیر اقتصاد و دارایی است و باید در‬ ‫اعالم نیاز جدی نظام سیاست گذاری به برقراری در هیئــت وزیــران مطــرح و در نهایــت از طرف‬ ‫ارتباطموثر بادانشگاه هاو پژوهشگاه هایکشور رئیس جمهور ابالغشود‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫یکشنبه ‪ 14‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1155‬‬ ‫معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد‬ ‫لزومکمکمالیوپرداختیارانهبهمشاغل‬ ‫در دوران کرونا‬ ‫وزیر تعاون با بیان اینکه‬ ‫و تکمیــل زنجیــره ارزش در‬ ‫بیشــتر اقدامــات صــورت‬ ‫مــورد محصوالتــی کــه موثــر‬ ‫گرفتــه در شــرایط کرونا تاثیر‬ ‫بــوده‪ ،‬امــا تحت تاثیــر کرونا‬ ‫کوتــاه مــدت داشــته اســت‪،‬‬ ‫قــرار گرفتنــد‪ ،‬بــه ویــژه در‬ ‫گفــت‪ :‬در حــوزه کســب و‬ ‫حــوزه بازاریابــی و فــروش‪،‬‬ ‫حجت ا‪...‬‬ ‫کارهــا بایــد چند کار اساســی‬ ‫از دیگــر اقداماتــی اســت که‬ ‫عبدالملکی‬ ‫صــورت گیــرد‪ ،‬در مــورد‬ ‫بایــد در ایــن حــوزه انجــام‬ ‫مشاغل رســمی‪ ،‬کمک های مالی انجام شود شــود‪ .‬ایــن عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم‪،‬‬ ‫و به انها یارانه پرداخت کنیم؛ سایر کشورها خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بنــد الــف تبصــره ‪۱۸‬‬ ‫نیــز با شــرط حفظ نیروی کار‪ ،‬ایــن اقدام را قانون بودجه ‪ ۱۴۰۰‬نیز منابعی جهت رونق‬ ‫انجــام داده انــد‪ .‬به گزارش روز شــنبه ایرنا از اشتغال وجود دارد که البته اختیار هزینه کرد‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل‪« ،‬حجت ا‪ ...‬ان بــه وزارت اقتصــاد و دارایی محول شــده‬ ‫عبدالملکــی» در جلســه ویــژه بررســی کــه اقــدام مناســبی نبــوده اســت‪ ،‬چراکه به‬ ‫اســیب های اجتماعــی کرونــا‪ ،‬بــا قدردانی از برنامه ریزی برای حوزه اشــتغال بازمی گردد‪،‬‬ ‫پیشــنهاد رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس امــا در حــال هماهنگــی با وزیــر اقتصادی و‬ ‫کال ان را به ما منتقل‬ ‫برای تشــکیل کمیته مســتقل امــور اجتماعی دارایــی هســتیم که یــا ً‬ ‫و معیشــت در ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا‪ ،‬کننــد تــا بتوانیــم برنامه ریزی عملیاتــی برای‬ ‫افــزود‪ :‬مــا بایــد ‪ ۲‬کار انجــام می دادیــم که ان داشــته باشیم یا تالش کنیم که از بخشی‬ ‫انجام نشــد‪ ،‬اما در شرایط کنونی باید برای از ایــن منابــع اســتفاده کنیــم‪ .‬وی‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫اجــرای انها برنامه ریزی کنیم که یکی از انها هم اکنــون بهترین مدل برای پرداخت یارانه‬ ‫تکمیــل زیرســاخت ها بــوده کــه بحث هــای و کمــک معیشــتی بــه افــراد اســیب دیــده‬ ‫اطالعاتــی از مهمتریــن ملزومــات ان اســت‪ .‬از کرونــا اســتفاده از ظرفیــت کمیتــه امــداد‬ ‫وی ابــراز داشــت‪ :‬هرچنــد در وزارت کار‪ ،‬امــام خمینــی (ره) اســت‪ ،‬بدیــن صــورت که‬ ‫اقدامــات خوبــی در این زمینه انجام شــده‪ ،‬خانواده هایــی کــه سرپرســت انهــا در اثــر‬ ‫امــا با ایده ال هــا فاصلــه دارد‪ ،‬بنابراین باید کرونا فوت کرده اند‪ ،‬باید تحت پوشش قرار‬ ‫بــا نقطه زنــی بــه ایــن موضــوع بپردازیــم که بگیرند‪ ،‬بنابراین الزم است برای ازمون وسع‬ ‫چــه مشــکالتی بــرای افــراد ایجــاد شــده و و اقدامــات حمایتــی‪ ،‬منابعــی به ایــن نهاد‬ ‫بایــد بــرای رفــع انهــا چــه اقداماتــی انجــام تزریق شــود‪ .‬عبدالملکی‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬ما در‬ ‫شــود‪ .‬عبدالملکی یاداور شــد‪ :‬تاکنون اغلب ســطح کالن اقتصادی نیاز داریم سیاس ـت ها‬ ‫اقدامــات صــورت گرفتــه در شــرایط کرونــا و نگاهمــان در عصــر کرونــا را تغییــر دهیم‪،‬‬ ‫کوتــاه مــدت بــوده‪ ،‬همچنــان کــه در قالــب همچنــان کــه چیــن در شــرایط شــیوع کرونــا‬ ‫اعطای تســهیالت وام یا بسته های معیشتی از نــرخ رشــد مثبــت اقتصــادی برخــوردار‬ ‫انجام شده است‪ ،‬اما این اقدامات همچون شــد‪ ،‬چرا کــه بــا افزایــش صــادرات رویکــرد‬ ‫مســکن‪ ،‬تاثیــر کوتــاه مــدت داشــته اســت‪ ،‬جدیــدی در حــوزه اقتصــادی اتخــاذ کــرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بایــد در شــرایط کنونــی بــا قــدرت وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬تاکیــد‬ ‫ایــن مســئله را جــدی و ریش ـه ای پیگیــری کــرد‪ :‬هــم اکنــون بــا اســتقرار امیرعبداللهیان‬ ‫کنیم و نباید به ان نگاه کوتاه مدت داشــته در وزارت امــور خارجــه‪ ،‬فرصــت مناســبی‬ ‫باشــیم‪ ،‬همچنان کــه واکسیناســیون اقدامی برای رونق دیپلماســی اقتصادی ایجاد شده‬ ‫موثــر اســت‪ ،‬امــا راه حــل و عــاج قطعــی اســت که باید در ســطح کالن ان را پیگیری‬ ‫یتــوان بخش‬ ‫نیســت‪ .‬وی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در حوزه کســب کنیــم‪ ،‬چرا کــه از ایــن طریق م ‬ ‫و کارهــا نیــز بایــد چنــد کار اساســی انجــام اعظمــی از تبعــات اقتصــادی دوران کرونا را‬ ‫شــود‪ ،‬بــه این صــورت کــه در مورد مشــاغل برطرف کرد‪ .‬جلســه ویژه بررسی اسیب های‬ ‫رســمی‪ ،‬کمک هــای مالــی صــورت بگیــرد و اجتماعــی کرونــا به ریاســت ولی اســماعیلی‬ ‫الزم اســت بــرای انهــا یارانــه پرداخت کنیم‪ ،‬رئیس کمیســیون اجتماعــی مجلس با حضور‬ ‫ســایر کشــورها نیز با شــرط حفظ نیروی کار وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و جمعی‬ ‫و تــداوم بیمه پــردازی بــه ایــن امــر مبادرت از مســئوالن دســتگاه های مربوطــه اعــم از‬ ‫ورزیدند‪ .‬عبدالملکی بیان داشــت‪ :‬همچنین وزارت بهداشــت‪ ،‬ســازمان بهزیســتی کشور‪،‬‬ ‫توســعه مشاغل کرونا دوست همچون ‪ ICT‬کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‪ ،‬ســازمان‬ ‫و مشــاغل خانگی‪ ،‬اموزش صاحبان کسب و تامیــن اجتماعــی و وزارت ورزش و جوانــان‬ ‫کار برای ادامه حیاتشان در شرایط کرونایی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تحول دیجیتال در فوالد مبارکه تنها راه تثبیت الگوی‬ ‫ملیبنگاه داری‬ ‫معــاون تکنولــوژی شــرکت فــوالد مبارکــه در‬ ‫گفت وگــوی ویــژه خبــری شــبکه اصفهــان گفــت‪:‬‬ ‫هوشمندسازی فرایندها از سنگ تا رنگ در شرکت‬ ‫فوالدمبارکهنقطهاغاز و پایانیندارد‪،‬بلکهمسیری‬ ‫بی انتهاستو اینطرحبابهبودیسازمانیمتفاوت‬ ‫است و نیازمند جراحی است که با حمایت مدیران‬ ‫و تمام کارکنان این شرکت محقق می شود‪ .‬شرکت‬ ‫فوالدمبارکهپیشتاز طرحتحولدیجیتالدر انقالب‬ ‫صنعتی چهارم است‪ .‬مسیری که نه ابتدا دارد و نه‬ ‫انتهــا و قرار اســت تا افق ‪ ۱۴۰۴‬به هوشمندســازی‬ ‫فرایندها از سنگ تا رنگ برسد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬ســید مهــدی نقوی‪،‬‬ ‫معــاون تکنولــوژی شــرکت فــوالد مبارکــه‪ ،‬در‬ ‫گفت وگوی ویژه خبری شــبکه اصفهان اظهار کرد‪:‬‬ ‫پیشرو بودن در بنگاه های اقتصادی و الگوی ملی‬ ‫بنگاه داری در کشور و حفظ جایگاه شرکت فوالد‬ ‫مبارکــه در میــدان رقابــت صنعــت فــوالد جهــان‪،‬‬ ‫فشــده در چش ـم انداز و‬ ‫مهم ترین مضامین تعری ‬ ‫استراتژیاینشرکتاست‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهجهانیبودنشرکتفوالدمبارکه‬ ‫و دستاوردهای ملی و بین المللی این شرکت ادامه‬ ‫داد‪:‬اینشرکتهموارهدر مسیر جهانیگامبرداشته‬ ‫است‪.‬در همینراستادر اینشرکت‪،‬مطالعاتطرح‬ ‫تحول دیجیتال و به عبارت دیگر حرکت در راستای‬ ‫مفاهیم انقالب صنعتی چهارم از سه سال گذشته‬ ‫اغاز شــد و اکوسیستم های متنوعی طراحی گردید‬ ‫و به طور رســمی در اول اردیبهشت سال گذشته با‬ ‫دستور مدیرعامل فوالد مبارکه‪ ،‬حرکت این شرکت‬ ‫در مسیر طرح تحول دیجیتال قرار گرفت‪.‬‬ ‫هوشمندسازی و توانمندسازی از سنگ‬ ‫تا رنگ‬ ‫معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه توضیح‬ ‫داد‪ :‬دو واژه کلیدی «هوشمندســازی» و از «ســنگ‬ ‫تا رنگ» در شعار «هوشمندسازی فرایندها از سنگ‬ ‫تا رنگ» مهم اســت‪« .‬هوشمندســازی» اصلی ترین‬ ‫مفهوم طــرح تحول دیجیتال رکن اساســی انقالب‬ ‫صنعتی نسل چهارم به حساب می اید و کلیدواژه از‬ ‫«سنگ تا رنگ» هم بر وسعت فعالیت این شرکت‬ ‫تاکید دارد؛ چراکه فوالد مبارکه تنها شــرکت ایرانی‬ ‫است که سنگ اهن ورودی را به محصوالت نهایی‬ ‫ورقرنگیتبدیلمی کندو همینرویدادمهمباعث‬ ‫شده در شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬شعار «هوشمند سازی‬ ‫فرایندها از سنگ تا رنگ» را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه هوشمندســازی ماشــین االت‪،‬‬ ‫تجهیزات مختلف در فرایندهای فوالد مبارکه بیان‬ ‫کــرد‪ :‬انقالب صنعتی نســل چهارم برای نخســتین‬ ‫بــار در ســال ‪ ۲۰۱۱‬و در کشــور المــان مطــرح شــد‪.‬‬ ‫مفهوم این انقــاب در پروژه ای فوق حرفه ای و در‬ ‫نمایشگاههانوفر ارائهشدو پس ازانمجمعاقتصاد‬ ‫جهانی و شــرکت مشــاوره مکنزی مفهــوم انقالب‬ ‫صنعتی چهارم را بســط دادند و امروزه شــرکت ها‬ ‫و کشورهای پیشرفته دنیا به سمت این انقالب در‬ ‫حرکتهستند‪.‬‬ ‫نقوی تاکید کرد‪ :‬طرح تحول دیجیتال و انقالب‬ ‫صنعتیچهارمبرایشرکتفوالدمبارکهالزامو اجبار‬ ‫اســت‪ ،‬نه اختیار‪ .‬راه و مســیر است‪ ،‬نه پروژه‪ .‬برای‬ ‫اینکه بتوانیم جایگاه خودمان را در صنعت حفظ‬ ‫کنیــم و الگــوی بنگاه داری ملی در ســطح کشــور را‬ ‫همچنــان ادامــه دهیم چاره ای جز این نیســت که‬ ‫مســیر هوشمندســازی فرایندهــا را در اولویــت قرار‬ ‫دهیــم‪ .‬بــراورد ما این اســت اگر تا چند ســال اینده‬ ‫صنایــع فــوالدی و غیرفــوالدی بــه ســمت انقالب‬ ‫صنعتــی چهــارم گام برندارنــد‪ ،‬به حتــم در عرصه‬ ‫رقابت شکست می خورند و نمی توانند به نیازهای‬ ‫ذینفعانخودپاسخدهند‪.‬‬ ‫رشد بهره وری ‪ ۸‬درصدی فوالد مبارکه با‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫وی با تاکید بر اینکه طرح تحول دیجیتال مسیر‬ ‫و راه طوالنــی اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــراورد قطعــی‬ ‫دستاوردهای هوشمندســازی‪ ،‬در ابتدای کار دشوار‬ ‫است؛امامطالعاتموردیمنتشرشدهدر دنیانشان‬ ‫می دهدکهرشدبهره وریشرکت هاباهوشمندسازی‬ ‫بیــن ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬درصد افزایش می یابد‪ .‬مجمع اقتصاد‬ ‫جهانــی شــاخص هایی در طــرح تحــول دیجیتــال‬ ‫تعریف کرده است که این شاخص ها در سه حوزه‬ ‫بهره وری‪،‬چابکیو پایداریاندازه گیریمی شوند که‬ ‫همین سه پارامتر میزان سوداوری بنگاه اقتصادی و‬ ‫حضور در صحنه رقابت بازار را هم تعیین می کند‪.‬‬ ‫معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه با تاکید‬ ‫بر اینکه انقالب صنعتی نسل چهارم شکل کارکردن‬ ‫را تغییــر می دهــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن انقــاب تاثیــری بر‬ ‫تعداد نیروی کار شاغل در شرکت ندارد‪ .‬در فرایند‬ ‫هوشمندسازی نقش نیروی کار‪ ،‬از کارگر به کنترل گر‬ ‫تغییر می کند و با به کارگیری تکنولوژی های نوظهور‬ ‫ماننــد اینترنــت اشــیا‪ ،‬کالن داده ها‪ ،‬رایانــش ابری‪،‬‬ ‫کنترل هایاز راهدور‪،‬هوشمصنوعیو‪،...‬توانمندی‬ ‫نیــروی کار ارتقــا می یابــد و در زمــان صرفه جویــی‬ ‫یشــود و درنهایــت به افزایش کارایــی و راندمان‬ ‫م ‬ ‫سازمانیمنتجمی شود‪.‬‬ ‫هوشمندسازی تغییر نقش انسان هاست‬ ‫نه حذف ان ها‬ ‫وی بــا تاکیــد بر اینکه فرایند هوشمندســازی با‬ ‫تغییــر نقــش نیــروی کار همــراه اســت و به حذف‬ ‫یشــود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬نخســتین‬ ‫نیروی کار منجر نم ‬ ‫موضوع در بروز هر انقالبی تغییر فرهنگ اســت‪.‬‬ ‫اســاس و ســرمایه طــرح تحول دیجیتال نیــروی کار‬ ‫گســازمانی نقــش مهمــی در‬ ‫اســت و تغییــر فرهن ‬ ‫توسعهانقالبصنعتیچهارمایفامی کند‪.‬در همین‬ ‫راســتا برنامه های متعددی در ره نگاشــت شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکه تدوی نشــده اســت کــه مهم ترین ان‬ ‫تربیترهبراندیجیتالاست‪.‬‬ ‫نقوی با توضیح اینکه رهبران دیجیتال که نقش‬ ‫راهبری و هدایت مجموعه فوالد مبارکه را برعهده‬ ‫دارند‪،‬بایدبامفاهیمتکنولوژی هاینوظهور و طرح‬ ‫تحول دیجیتال اشنا باشند‪ ،‬گفت‪ :‬با همین هدف‪،‬‬ ‫در همــکاری با دانشــگاه اصفهــان‪ ،‬پروژه اموزشــی‬ ‫برخط توســط اســاتید برجســته ایران و فرانسه به‬ ‫‪ ۱۶۰‬نفــر از رهبــران فوالد مبارکه و کارکنان شــرکت‬ ‫ایریســا ارائ ه شــده اســت ک هتــرم دوم ان مطابق با‬ ‫استانداردهای جهانی در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اقــدام دیگر‪ ،‬اشــنایی کارکنان‬ ‫سازمان با طرح تحول دیجیتال است که راه اندازی‬ ‫مجموعه شبکه «فوالدینو» با همین هدف بود‪ .‬در‬ ‫این بستر دیدگاه ها و پیشنهادهای کارکنان مطرح‬ ‫و ارزیابی می شود و محتویاتی در اختیار ان ها قرار‬ ‫داده می شود‪ .‬تمام این اقدامات به علت این است‬ ‫کهشرکتفوالدمبارکهبهبلوغسازمانیدست یافته‬ ‫و همینباعثشدهاموزش هایابتداییارائهنشود‪.‬‬ ‫در برنام ههــای اتی درصددیم اموزش ها در ســطح‬ ‫کارکنانشرکتفوالدمبارکهتوسعهیابد‪.‬‬ ‫راه یابی فوالد مبارکه به فانوس دریایی از‬ ‫دریچه طرح تحول دیجیتال‬ ‫معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه بازهم بر‬ ‫این نکته تاکید کرد که تحول دیجیتال راهی است‬ ‫که ابتدا و انتها ندارد و ادامه داد‪ :‬در شرکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬برنامه ای پنج ساله با چشم انداز افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫تعریف شده است تا این شرکت به باشگاه فانوس‬ ‫دریایــی راه یابــد‪ .‬وی اضافــه کرد‪ :‬باشــگاه فانوس‬ ‫دریایی توســط مجمع اقتصاد جهانــی در دائوس‬ ‫سوئیس تاسیس شده است که متعلق به شرکت ها‬ ‫و کشورهای پیشرو در طرح تحول دیجیتال است تا‬ ‫بتوانند شاخص های بهره وری‪ ،‬چابکی و پایداری را‬ ‫رشد دهند‪ .‬شرکت های مدعی در این مسیر توسط‬ ‫مجمع اقتصاد جهانی ارزیابی می شوند و با کسب‬ ‫حداقل های موردنیاز می توانند به افتخار عضویت‬ ‫در باشــگاه فانــوس دریایــی نائل شــوند که هدف‬ ‫شرکت فوالد مبارکه رسیدن به این نقطه است که‬ ‫البتهبابروز تکنولوژی هاینوظهور جدیدپایانیبرای‬ ‫اینمسیر متصور نیست‪.‬‬ ‫نقوی با اشاره به اینکه شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫طرح تحول دیجیتال در کشور پیشرو است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۶۹‬شــرکت بــه عضویــت باشــگاه‬ ‫فانوس دریایی درامده اند که در ان میان ‪ ۴‬شرکت‬ ‫در صنعت فوالدسازی جهان شناخته شده اند‪ .‬این‬ ‫باشگاهمربوطبهصنعتخاصونقطهجغرافیایی‬ ‫مشخصی نیســت و جهان شمول است‪ .‬همان طور‬ ‫کــه در ســه نســل گذشــته انقــاب‪ ،‬اگــر شــرکت یا‬ ‫صنعتی در مسیر انقالب گام برنمی داشت محکوم‬ ‫ به شکست و فنا بود‪ ،‬امروز هم ناگزیریم در مسیر‬ ‫انقالبچهارمصنعتیمحکمو استوار پیشرویم‪.‬‬ ‫اولویت دهی هوشمندسازی در برنامه های‬ ‫دولت سیزدهم‬ ‫وی بــا تاکید بر اولویت دهی هوشمندســازی و‬ ‫طرح تحول دیجیتال در برنامه های دولت سیزدهم‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توسعه انقالب نسل چهارم صنعتی‬ ‫در فــوالد مبارکــه ذینفعــان مــا در بخــش شــرکای‬ ‫اقتصادی یا سهام داران می توانند از افزایش راندمان‬ ‫و بهره وری در شرکت به درامد و سود بیشتری دست‬ ‫یابند‪ .‬ذی نفعان دیگر ما کارکنان شرکت هستند که‬ ‫با طرح تحول دیجیتال نقش کنترل گر پیدا خواهند‬ ‫کردو درنهایتبخشمهمیاز ذینفعانمامشتریان‬ ‫هستند که می توانند خدمات بهتری دریافت کنند‪.‬‬ ‫در اینــده نزدیــک اهــداف شــرکت فــوالد مبارکــه‬ ‫بــه تولید و فــروش فوالد محدود نمی شــود‪ ،‬بلکه‬ ‫می توانیمبهمشتریانخدماتهمارائهکنیمو مدل‬ ‫مادر خدمت رسانیبهمشتریتغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫معــاون تکنولوژی شــرکت فــوالد مبارکه گفت‪:‬‬ ‫اگرچــه تجــارب گذشــته نمی توانــد در مســیر‬ ‫هوشمندسازیشرکتفوالدمبارکهراهگشاباشد‪،‬اما‬ ‫برخالف انقالب های صنعتی گذشته‪ ،‬زمان زیادی‬ ‫را در ملحق شدن به انقالب نسل چهارم صنعتی‬ ‫از دســت ندادیم‪ .‬تحریم ها و شرایط سیاسی ویژه‬ ‫کشور امکاندسترسیبهمنابعاصلیهوشمندسازی‬ ‫را کند کرد و برای عبور از این مانع‪ ،‬شــرکت ایریســا‬ ‫فوالد مبارکه را مسئول طرح تحول دیجیتال شرکت‬ ‫فوالد مبارکه قراردادیم تا مطالعات‪ ،‬ره نگاشــت و‬ ‫پروژ ههــای مرتبــط با طرح تحول دیجیتال توســط‬ ‫این شرکت در مسیر رسیدن به انقالب نسل چهارم‬ ‫صنعتیقرار گیرد‪.‬‬ ‫راه اندازی مرکز صنعت فوالد دانشگاه تهران‬ ‫در اینده نزدیک‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬اقــدام دیگــر کلنگ زنــی مرکــز‬ ‫صنعت فوالد در دانشگاه تهران بود که امیدواریم‬ ‫امسال به بهره برداری برسد تا فراخوان های نواوری‬ ‫در این مرکز برگزار شــود‪ ،‬به گونه ای که چالش های‬ ‫تکنولــوژی کــه راه حلی بــرای ان موجود نیســت در‬ ‫این مرکز اعالن عمومی شــود تا از دانش و تجربه‬ ‫اســتارت اپ ها‪ ،‬دانش بنیان ها و نخبگان به صورت‬ ‫برد‪-‬بردبهره مندشویم‪.‬‬ ‫نقــوی بــه راه انــدازی ازمایشــگاه نســل چهــارم‬ ‫صنعت در دانشگاه صنعتی اصفهان با الگوبرداری‬ ‫از مد لهــای موفق جهانی اشــاره ای کرد و توضیح‬ ‫داد‪ :‬محصــوالت شــرکت فــوالد مبارکــه در ایــن‬ ‫ازمایشگاه تست‪ ،‬کنترل و شبیه سازی می شود و در‬ ‫مقیاس وسیع شرکت فوالد مبارکه مورد بهره برداری‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬از سوی دیگر اموزش و تربیت نیروی‬ ‫انسانی ماهر و اشنا با مفاهیم طرح تحول دیجیتال‬ ‫از دیگــر اهداف تاســیس ازمایشــگاه نســل چهارم‬ ‫صنعتاست‪.‬‬ ‫طرح تحول دیجیتال جراحی سازمانی‬ ‫است‬ ‫معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در پایان‬ ‫گفت وگوی خبری شــبکه اصفهان ضمن تشــکر از‬ ‫هیئت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫گفت‪ :‬زمانی شرکت های بزرگ شرکت های کوچک‬ ‫را می بلعیدنــد‪ ،‬امــا امــروزه شــرکت های چابــک‬ ‫و پویــا هســتند کــه گوی رقابــت را از شــرکت های‬ ‫ایســتا می ربایند‪ .‬مفاهیم تغییر کرده است‪ .‬طرح‬ ‫تحول دیجیتال با بهبودی ســازمانی که ســی سال‬ ‫ثمره ان در تولیدات شــرکت فوالد مبارکه نمایان‬ ‫است‪ ،‬متفاوت خواهد بود و شرکت فوالد مبارکه‬ ‫با حمایت مدیران و تمام کارکنان این شــرکت در‬ ‫رسیدن به هوشمندسازی به جراحی بزرگی دست‬ ‫می زند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تاریسان‬ ‫ارتقایکیفیتوان ‬ ‫به دنبال اینکه از ابتدای ســال جاری‪ ،‬تولید‬ ‫وانت اریســان در گــروه صنعتی ایران خودرو به‬ ‫جهــت بهبــود مســائل زیس ـت محیطی متوقف‬ ‫بوده است؛ قرار است با کیفیت و قوای محرکه‬ ‫نخــودرو‬ ‫ارتقایافتــه بــه ســبد محصــوالت ایرا ‬ ‫بازگــردد و مجــدد از دی ماه ســال جاری عرضه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬از ابتدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو تولید وانت اریسان نداشته‬ ‫اســت و اخرین اریســان های تولیدی متعلق به‬ ‫اســفند ماه سال ‪ ۱۳۹۹‬است که در ایران خودرو‬ ‫دیزل تولید و در سطح کیفی دو ستاره بر اساس‬ ‫یهــای کیفــی صــورت گرفتــه‪ ،‬تولید شــده‬ ‫ارزیاب ‬ ‫است‪.‬‬ ‫اوایل تیرماه مدیرعامل شــرکت ایران خودرو‬ ‫خراســان از اغــاز پــروژه راه انــدازی خــط تولیــد‬ ‫وانت اریســان بهبودیافته با موتور دوگان هســوز‬ ‫‪ XU۷‬ارتقایافتــه به منظور حفظ ســهم بازار در‬ ‫حوزه خودروهای کار خبر داد و گفت‪ :‬براساس‬ ‫راهبردهای تعیین شده در حوزه تولید و توسعه‬ ‫سبد محصوالت‪ ،‬از ابتدای اردیبهشت ماه برای‬ ‫راه اندازی خط تولید نسل جدید وانت اریسان‬ ‫یهــای‬ ‫اقــدام شــده اســت و طبــق برنامه ریز ‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬در اوایل مهرماه امسال تولید این‬ ‫محصول در ایران خودرو خراسان اغاز و تا پایان‬ ‫سال ‪ ۵۰۰۰‬دستگاه از ان روانه بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنیــن فرشــاد مقیمــی‪ -‬مدیرعامــل گروه‬ ‫نخــودرو‪ -‬علــت توقــف تولیــد‬ ‫صنعتــی ایرا ‬ ‫محصــول اریســان از ابتــدای ســال جــاری را بــه‬ ‫دلیل مسایل زیست محیطی و اقدام مسئوالنه‬ ‫ایران خودرو اعالم و اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫پروژه های بهبود برای رسیدن به استانداردهای‬ ‫یشــود تا ظرف ماه های‬ ‫زیســت محیطی اجرا م ‬ ‫اینــده ایــن محصول با تغییــرات و موتور ‪XU۷‬‬ ‫پالس به تولید انبوه برسد‪.‬‬ ‫حــال روز شــنبه طبــق اعــام گــروه صنعتــی‬ ‫نخــودرو‪ ،‬غالمحســین اخالقــی ‪ -‬مدیــر‬ ‫ایرا ‬ ‫پروژه وانت اریســان‪ -‬ضمن اشــاره به تغییرات‬ ‫صورت گرفته در قوای محرکه وانت اریســان از‬ ‫به کارگیری موتور ‪ XU۷‬در اریســان بهبود یافته‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬بهره منــدی از موتــور ‪XU۷‬‬ ‫پالس نیز پروژه بهبود دیگری است که در دستور‬ ‫کار قــرار دارد و بــر مبنای ان محصول اریســان‪،‬‬ ‫استاندارد االیندگی یورو ‪ ۵‬را نیز کسب می کند‪.‬‬ ‫همچنین گیربکس این محصول‪ ،‬گیربکس ‪ Eb‬با‬ ‫یســازی ‪ ۱۰۰‬درصــد اســت که برای‬ ‫درصــد داخل ‬ ‫انطباق با این محصول‪ ،‬بهینه سازی شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در وانت اریســان بهبود یافته‪،‬‬ ‫بــا بهره گیــری از موتــور عرضــی و انتقــال قدرت‬ ‫بــه چرخهــای جلــو‪ ،‬ضمــن حــذف گاردان و‬ ‫دیفرانســیل و اســتفاده از اکســل جدید‪ ،‬ارتقای‬ ‫کیفــی صــورت گرفتــه و میــزان ورود صــدا بــه‬ ‫داخــل کابین نیــز به صورت محسوســی کاهش‬ ‫یافته اســت‪ .‬همچنین‪ ،‬از منظر میزان االیندگی‬ ‫و قــدرت نیــز‪ ،‬عــاوه بــر بهبــود قابــل مالحظه‬ ‫عملکــردی موتــور و اخــذ همــه اســتانداردهای‬ ‫اجباری‪ ،‬کاهش مصرف سوخت نیز حاصل شده‬ ‫اســت‪.‬اخالقی خاطرنشــان کرد‪ :‬با بهره مندی از‬ ‫طراحــی و ســاخت شاســی یکپارچــه جدیــد در‬ ‫اریســان بهبود یافته‪ ،‬محصول از استحکام بهتر‬ ‫و باالتــری برخــوردار اســت‪ .‬از نظــر تنــوع رنگ‬ ‫نیــز بــا توجه به اینکه خط تولیــد این محصول‬ ‫از ایــران خــودرو دیــزل بــه ســایت خراســان‬ ‫منتقل شــده‪ ،‬از قابلیتهای ســالن رنگ خراســان‬ ‫بــرای تنوع بخشــیدن بــه رنگهای ایــن محصول‬ ‫متناســب با تقاضای مشــتریان استفاده مطلوب‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر پروژه وانت اریســان‪ ،‬از نصب سنســور‬ ‫دنــده عقب در این محصــول خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫برخورداری از چراغ مهشــکن در قسمت جلوی‬ ‫خــودرو‪ ،‬بهبــود در وضعیــت تعلیــق و ترمــز‪،‬‬ ‫ارتقــای سیســتم ســرمایش و گرمایــش‪ ،‬تعویض‬ ‫صندلی ها و حذف زاپاس بند از پشــت صندلی‬ ‫شاگرد و انتقال به زیر اتاق بار همراه با حذف‬ ‫کانال گیربکس که افزایش فضای کابین و راحتی‬ ‫سرنشــین را فراهــم کــرده‪ ،‬از جملــه بهبودهــا و‬ ‫ارتقاهای صورت گرفته در این محصول است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه برای تولید ‪ ۵۰۰۰‬دســتگاه‬ ‫وانــت اریســان بــرای امســال برنامه ریزی شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای ســال اینــده نیــز ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫دســتگاه از ایــن محصــول تولیــد خواهــد شــد و‬ ‫پس از عرضه و بر اساس تقاضای بازار‪ ،‬قابلیت‬ ‫ارتقای ظرفیت تولید تا ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬هزار دســتگاه‬ ‫در سال فراهم خواهد بود‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫سجامی شدن برای‬ ‫بورسی ها الزامی شد‬ ‫به گفته مدیر ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی‪ ،‬بر‬ ‫اساس مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫سهامداران حقیقی بازار سرمایه باید در سامانه سجام‬ ‫ثبــت نــام و احراز هویت خود را تکمیل کنند‪ .‬برای این‬ ‫منظور تاریخ مشخص تعیین شده است و سهامدارانی‬ ‫کــه در مــدت مقــرر ثبت نام خود را در ســامانه ســجام‬ ‫انجام ندهند‪ ،‬کد معامالتی انها تا زمان مشخص شدن‬ ‫وضعیتسجامیانهامسدود(غیر قابلخریدو فروش)‬ ‫می شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مریم شاه حسینی گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫سهامداران حقیقی بازار سرمایه باید در سامانه جامع‬ ‫اطالعاتمشتریان(سجام)ثبتنامو احراز هویتخود‬ ‫راتکمیلکنند‪.‬شرکتسپردهگذاریمرکزیفهرستبرخی‬ ‫از مشتریانحقیقی کارگزارانرابرایانهاارسال کردهاست‬ ‫تا کارگزاران محترم نیز اطالع رسانی الزم را در این زمینه‬ ‫انجام دهند‪ .‬وی با بیان اینکه سهامداران فعال حقیقی‬ ‫به سه گروه سنی تقسیم بندی شده اند‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫سهامداران‪ ۱۸‬تا‪ ۶۵‬سال تا روز بیستم شهریورماه جاری‬ ‫فرصت دارند تا ثبت خود را در ســامانه ســجام قطعی‬ ‫کنند‪ .‬گروه دوم سهامداران باالی ‪ ۶۵‬سال هستند که تا‬ ‫روز ســی ام شــهریورماه و گروه سوم سهامداران کمتر از‬ ‫‪ ۱۸‬سال هستند که تا دهم مهرماه امسال مهلت دارند‬ ‫تا در سامانه سجام ثبت نام کنند‪ .‬بر اساس این گزارش‬ ‫و به نقل از شرکت سپرده گذاری مرکزی‪ ،‬مدیر ناشران‬ ‫ســمات تاکید کرد‪ :‬سهامدارانی که در مدت مقرر ثبت‬ ‫نام خود را در سامانه سجام انجام ندهند‪ ،‬کد معامالتی‬ ‫انهاتازمانمشخصشدنوضعیتسجامیانهامسدود‬ ‫(غیر قابل خرید و فروش) می شود‪ .‬هنوز تعداد زیادی از‬ ‫شرکت های کارگزاری سجامی نشده اند‪ ،‬این شرکت ها‬ ‫نیز باید هر چه سریعتر مراحل ثبت نام و احراز هویت‬ ‫خود را انجام دهند‪ .‬سامانه سجام «سامانه جامع ثبت‬ ‫اطالعات مشتریان» به نشــانی ‪،WWW.SEJAM.IR‬‬ ‫برای الکترونیک کردن و خودکار کردن فرایند جمع اوری‬ ‫و مدیریت اطالعات مشــتریان اســت و عملیاتی شدن‬ ‫این سامانه باعث افزایش دقت‪ ،‬سرعت و بهره وری در‬ ‫زمینــه جمع اوری اطالعــات و ارائه خدمات عمومی و‬ ‫مهم تر از همه‪ ،‬یکپارچگی سامانه های اطالعاتی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیشنهاداتی برای تعیین‬ ‫سودهای بانکی‬ ‫یــک کارشــناس اقتصــادی دربــاره تعییــن نــرخ‬ ‫سودهای بانکی خطاب به دولت گفت‪ :‬سیاستگذار‬ ‫اقتصادی برای نرخ گذاری در زمینه ســودهای بانکی‬ ‫ابتــدا بایــد اهــداف و سیاســت های خــود را بــرای‬ ‫متغیرهــای اقتصــادی چــون تــورم‪ ،‬نقدینگــی‪ ،‬رشــد‬ ‫اقتصــادی و‪ ...‬تعییــن و در ادامــه افق روشــنی برای‬ ‫محیط اقتصاد کالن به صورت کوتاه مدت مشــخص‬ ‫کنــد‪ .‬وحیــد شــقاقی در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬نرخ هــای کلیــدی ای چون نرخ رشــد نقدینگی‪،‬‬ ‫تــورم‪ ،‬رشــد اقتصــادی‪ ،‬نرخ تعرفه و ســود ســپرده ها‬ ‫و تســهیالت بانکی در اقتصاد ایران وجود دارند که‬ ‫مســیر سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را مشخص‬ ‫می کننــد و در کنــار موارد ذکر شــده‪ ،‬نــرخ ارز از نیز از‬ ‫جمله نرخ های مهم و کلیدی در اقتصاد ایران است‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬ابتدا باید ســعی شــود تا این نرخ ها با‬ ‫یکدیگــر هماهنگ باشــند زیــرا نمی توان بــه صورت‬ ‫جزیره ای و تک بعدی نرخ گذاری کرد و الزم است تا‬ ‫تصویر روشنی از نرخ های اقتصادی وجود داشته باشد‬ ‫تا این امر بتواند به هم افزایی سیاست های اقتصادی‬ ‫و بهبود محیط اقتصاد کالن کمک کند‪ .‬وی با تاکید‬ ‫براینکــه نمی توان نرخ ســپرده و تســهیالت بانکی را‬ ‫بــدون هدفگذاری سیاســت های ارزی‪ ،‬پولی‪ ،‬تجاری‬ ‫و‪ ...‬تعیین کرد‪ ،‬افزود‪ :‬برای تعیین نرخ ســود بانکی‬ ‫اعم از ســپرده‪ ،‬تســهیالت و بین بانکی‪ ،‬سیاســتگذار‬ ‫اقتصادی باید اهداف سیاستی خود را برای نرخ رشد‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬تورم‪ ،‬نقدینگی‪ ،‬نــرخ ارز و تعرفه تعیین‬ ‫و ســپس مبتنی بر این هدفگذاری ها‪ ،‬نرخ ســودهای‬ ‫بانکی را مشخص کند‪ .‬این کارشناس اقتصادی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اقتصاد دســتورپذیر نیست و نمی توان نرخ های‬ ‫کلیدی در اقتصاد را سرکوب کرد بلکه این نرخ ها باید‬ ‫با یکدیگر هماهنگ باشند؛ بنابراین‪ ،‬باید محدوده ای‬ ‫را بــرای نوســانات نرخ هــای موثــر در اقتصــاد کشــور‬ ‫تعیین کرد و سیاستگذار نیز باید سعی کند که حفظ‬ ‫ایــن محدوده محقق شــود‪ .‬به اعتقــاد وی‪ ،‬نمی توان‬ ‫نــرخ ســودهای بانکــی را بدون تاثیر و توجه به ســایر‬ ‫متغیرهــای اقتصــادی چون تــورم تعیین کــرد‪ ،‬زیرا اگر‬ ‫نرخ تورم هدفگذاری شده ‪ ۴۰‬درصد باشد‪ ،‬نمی توان‬ ‫نــرخ ســود بانکــی را در ‪ ۱۸‬درصــد محدود و ســرکوب‬ ‫کرد بلکه باید متناســب با ســایر متغیرهای اقتصادی‬ ‫تعییــن شــود بــه این علت کــه در صــورت مغایرت با‬ ‫سایر اهداف و سیاست های اقتصادی موجب انحراف‬ ‫منابع‪ ،‬ایجاد فســاد و رانت می شــود‪ .‬این اقتصاددان‬ ‫گفــت‪ :‬به عنوان مثــال‪ ،‬دولت در ســال ‪ ۱۳۹۷‬نرخ ارز‬ ‫را در محــدوده ‪ ۴۲۰۰‬تومــان تعییــن کــرد و از انجا که‬ ‫این نرخ با ســایر شــرایط و سیاست های اقتصاد کالن‬ ‫کشــور هماهنگ نبود و تناســب نداشت‪ ،‬رانت بزرگی‬ ‫در این زمینه شــکل گرفت و باعث شــد تا در ان زمان‬ ‫قیمــت دالر در بــازار ازاد افزایش های قابل توجهی را‬ ‫تجربــه کنــد که در ســال های اخیــر نیز ایجــاد رانت و‬ ‫فساد از محل ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ادامه پیدا کرد‪ .‬شقاقی‬ ‫تاکید کرد که دولت اعم از شورای پول و اعتبار‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی و وزارت اقتصاد نباید سودهای بانکی را بدون‬ ‫هماهنگی و تناسب با سایر نرخ های اقتصادی سرکوب‬ ‫یا تعیین کند بلکه اگر به دنبال تعیین نرخ سودهای‬ ‫بانکی اســت و می خواهــد این موضــوع‪ ،‬هدفگذاری‬ ‫مطمئن و اثربخشی داشته باشد‪ ،‬باید بین تمام نرخ ها‬ ‫و سیاست های کالن اقتصادی هماهنگی ایجاد کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫جایگزینیشبکهفرسوده‬ ‫سیمیباکابلخودنگهداردر‬ ‫سروان امام زاده هاشم‬ ‫ایینبهره برداریاز جایگزینی‪ 2200‬متر شبکهفرسوده‬ ‫سیمیباکابلخودنگهدار در منطقهکمبرخوردار سراوان‬ ‫از بخــش ســنگر با اعتبــاری معــادل‪ 340‬میلیــون تومان‬ ‫پنجشــنبه ‪ 11‬شــهریور ســال ‪ ،1400‬با موفقیت اجرا شــد‪.‬‬ ‫مهندس جوهری معاونت بهره برداری و دیســپاچینگ‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق اســتان گیالن در راستای تداوم‬ ‫اجرایجایگزینی‪2000‬کیلومترشبکهفرسودهسیمیباکابل‬ ‫خودنگهدار در سطحاستاندر اینمراسمخاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫استان گیالنبیشاز ‪ 29‬هزار کیلومتر شبکهفشار ضعیف‬ ‫ومتوسطداردکهطیسالیاناخیر بر اثر بحران هایجوی‬ ‫به بخش قابل توجه ای از تاسیسات توزیع برق خسارت‬ ‫وارد امده است‪ .‬وی افزود‪ :‬شرایط جوی استان و رطوبت‬ ‫باالی هوا موجبات خورندگی و کاهش عمر تجهیزات را‬ ‫فراهم می اورد و در حال حاضر ‪ ۳۶‬درصد از شبکه های‬ ‫توزیع برق استان فرسوده است لذا این موضوع اهمیت‬ ‫پایش و شناسایی نقاط قابل بهبودو ترمیم شبکه های‬ ‫برق استان را دو چندان می نماید‪ .‬جوهری در خصوص‬ ‫اولویت و اهداف اصلی این طرح تصریح کرد‪ :‬شناسایی‬ ‫نقاطحادثهخیر و قابلبهبودشبکهو همچنینمناطق‬ ‫کمبرخوردار‪،‬اولویتاصلیطرحجایگزینیشبکهفرسوده‬ ‫باکابــل خودنگهدار اســت تا این مناطــق در زمان وقوع‬ ‫بحران های جوی در حد امکان شاهد بروز کمترین میزان‬ ‫مشکالت و ناپایداری ممکن باشند‪ .‬جوهری در راستای‬ ‫اقداماتصورتپذیرفته‪،‬جهتافزایشپایدارایشبکهبه‬ ‫خصوص درمنطقه کم برخوردار روستای سراوان امام زاده‬ ‫هاشمعنوانکرد‪:‬در سالگذشتهجایگزینیشبکهفرسوده‬ ‫باکابلخودنگهدار قریببه‪ 32‬کیلومتر در مناطقشهری‬ ‫و روستاییسنگر بااعتباریبالغبر ‪ 4‬میلیاردو‪ 800‬میلیون‬ ‫ریال اجر اشد و از ابتدای سال‪ 1400‬نیز تا کنون بیش از ‪15‬‬ ‫کیلومتر دیگر شبکهفرسودهباکابلخودنگهدار جایگزین‬ ‫شدهاست‪.‬‬ ‫بازسازیخطانتقالایستگاه‬ ‫پمپاژزمزمبهمخزن‬ ‫الفتینیاکرمانشاه‬ ‫مدیر اب و فاضالب شهرســتان کرمانشــاه از تعمیر‬ ‫و بازسازی خط انتقال ‪ ۶۰۰‬چدن داکتیل ایستگاه پمپاژ‬ ‫زمزم به مخزن الفتی نیا شهر کرمانشاه خبر داد‪ .‬رشیدپور‬ ‫مدیریت اب و فاضالب شهرستان کرمانشاه ضمن بیان‬ ‫ایــن خبر گفت‪ :‬خط انتقال ایســتگاه پمپاژ زمــزم دچار‬ ‫شکستگی و نشتی اب شده بود که به محض اطالع از‬ ‫این حادثه در ســاعت ‪ ۱۹‬روز ســه شــنبه ‪ ۹‬شــهریور ماه‬ ‫اکیپ اجراییات ابفا شهرستان بالفاصله در محل حاضر‬ ‫و پس از شناسایی محل شکستگی نسبت به تعمیر و‬ ‫بازسازی ان اقدام نمودند‪ .‬وی افزود این خط انتقال به‬ ‫سایز ‪ ۶۰۰‬میلیمتر و از نوع چدن داکتیل است که انتقال‬ ‫دهنده اب از ایستگاه پمپاژ زمزم به مخزن الفتی نیا می‬ ‫باشد‪ .‬رشیدپور تصریح کرد‪ :‬تعمیرات در عمق ‪ ۵‬متر و‬ ‫تالقی محل شکستگی با کابل فیبر نوری و ترانس برق‬ ‫باعث صعوبت کار شــد و محالتی از شــهر کرمانشاه را‬ ‫تحت تاثیر قرار داد و برای ساعاتی این محالت را با افت‬ ‫فشار و قطعیابمواجهساخت کهبا‪ ۱۷‬ساعت کار بی‬ ‫وقفههمکاراناجراییاتشهرستانکرمانشاهخطانتقال‬ ‫تعمیر و عادی سازی ابرسانی به محالت تحت پوشش‬ ‫مخــزن الفتــی نیا انجــام شــد‪ .‬مدیریــت اب و فاضالب‬ ‫شهرستانکرمانشاهدر پایانضمنعذر خواهیاز ساکنین‬ ‫محالتــی کــه طی انجام این عملیات با قطعــی و افت‬ ‫فشار اب همراه بودند بیان نمود‪ :‬به علت تخلیه کامل‬ ‫مخــازن اب در طــی این عملیات محالت واقــع در امور‬ ‫ابفا منطقه یک شهرستان کرمانشاه از جمله بخشهایی‬ ‫از خیام‪ ،‬بهار‪ ،‬ســعدی‪ ،‬منزه و صابونی با قطعی اب و‬ ‫افت فشــار مواجه شــدند که در صورت ادامه دار بودن‬ ‫اینمسئلهدر مناطقمرتفعمحالتمذکور‪،‬همشهریان‬ ‫گرامی می توانند ضمن تماس با سامانه ‪ ۱۲۲‬حوادث و‬ ‫اتفاقات شرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه مراتب را‬ ‫به اطالع همکاران ما برسانند تا مشکل قطعی اب انها‬ ‫موردبررسیقرار گیرد‪.‬‬ ‫تخصیصسوختفقطبه‬ ‫ماشیناالتکشاورزی‬ ‫دارای پالک‬ ‫اختصاص ســهمیه ســوخت به انــواع ماشــین االت‬ ‫کشــاورزی اســتان بــر اســاس پــاک گــذاری و از طریــق‬ ‫ســامانه درخواســت فراورده های نفتی (سدف) امکان‬ ‫پذیر می باشــد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی منطقه البرز‪ ،‬سرپرست روابط‬ ‫عمومی این شــرکت با اشاره به برگزاری جلسه مشترک‬ ‫بین کارشناســان جهاد کشــاورزی‪ ،‬پلیس راهور و شرکت‬ ‫ملیپخشفراوردههاینفتیدر مورداختصاصسهمیه‬ ‫ســوخت به ماشــین االت کشــاورزی دارای پالک گفت‪:‬‬ ‫بــا توجه به راه اندازی ســامانه الکترونیکی درخواســت‬ ‫فراوردههاینفتی(سدف)برایپاسخگوییبهتقاضای‬ ‫ســوخت شــهروندان ب ه عنوان بزرگترین سامانه متمرکز‬ ‫ارائه خدمات عمومی کشور و طبق امار جهاد کشاورزی‬ ‫نزدیک به‪ 2000‬دستگاه ماشین االت کشاورزی در استان‬ ‫البــرز وجود دارد کــه ‪ 65‬درصد انها از اجرای طرح پالک‬ ‫گذاری ماشــین االت کشــاورزی با همکاری پلیــس راهور‬ ‫پالک گذاری شده و ‪ 35‬درصد مابقی در مرحله تشکیل‬ ‫پرونــده مــی باشــند و یا بدالیل مختلف هنــوز اقدامی‬ ‫نکرده اند‪ .‬فهیمه السادات قلندرزاده در ادامه افزود‪ :‬بر‬ ‫اساس قوانین و مقررات پلیس راهور کشور‪ ،‬پالک گذاری‬ ‫انواع ماشــین االت کشــاورزی براساس شماره انتظامی و‬ ‫داشــتن بیمه نامه معتبر است و تمامی کشاورزان عزیز‬ ‫برایدریافتسهمیهسوختخودمیبایستباثبت نام‬ ‫در ســامانه درخواســت فراورده های نفتی (ســدف) به‬ ‫ادرس‪ newtejaratasan.niopdc.ir :‬نســبت بــه دریافت‬ ‫سهمیهخوداقدامکنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫یکشنبه ‪ 14‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1155‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی عنوان کرد‬ ‫انگیزهدرونی؛پشتوان هموفقیت هایفردیوسازمانی‬ ‫سید ابوالحســن محمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫بهر هبــرداری نفــت و گاز زاگــرس جنوبــی گفــت‪:‬‬ ‫انسان ها به طور طبیعی به دنبال موفقیت هستند‬ ‫و به نظر می رســد عمده موفقیت های چشمگیر‬ ‫جهانــی از طریــق افــرادی بــا انگیز ههــای قــوی‬ ‫حاصل شــده اســت‪ ،‬بنابراین الزم اســت خود را‬ ‫بهتر بشناسیم و بدانیم چگونه می توانیم انگیزه‬ ‫بیشتری برای موفقیت پیدا کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش شانا‪ ،‬مدیرعامل شرکت بهره برداری‬ ‫نفــت و گاز زاگرس جنوبــی افزود‪ :‬موفقیت های‬ ‫چشــمگیر به ندرت حاصل تالش یک فرد است‪،‬‬ ‫بلکــه هــر فــردی در کنــار حمایــت‪ ،‬راهنمایــی‪،‬‬ ‫همــکاری‪ ،‬انــدرز‪ ،‬خواســت و تعهــد دیگــران به‬ ‫موفقیــت می رســد و انگیــزه درونی‪ ،‬پشــتوانه ای‬ ‫برای موفقیت ها و پیروزی های فردی و سازمانی‬ ‫اســت‪ .‬انســان امروزی برای رســیدن به موفقیت‬ ‫باید ابتدا با اتکا به امید‪ ،‬انگیزه های موفقیت را‬ ‫در خــود زنــده نگه دارد‪ .‬پس از ان با شناســایی‬ ‫خصوصیــات افراد باانگیزه‪ ،‬ضمن تقویت انگیزه‬ ‫در خــود‪ ،‬این ویژگی های مثبت را به دیگران نیز‬ ‫انتقال دهد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬انگیــزش نیــز ماننــد هــر‬ ‫موضوعــی قواعــد و قوانیــن مخصــوص خــود را‬ ‫یتــوان گفــت به همان اندازه که داشــتن‬ ‫دارد‪ .‬م ‬ ‫انگیــزه عامــل اصلــی موفقیــت اســت‪ ،‬نداشــتن‬ ‫انگیزه نیز از دالیل شکست است‪ .‬پس شناخت‬ ‫انگیــزه‪ ،‬دالیــل بی انگیزگــی و عالئــم ان از‬ ‫پیش زمین ههــای موفقیت در زندگی اســت‪ .‬برای‬ ‫شــناخت انگیــزه ابتــدا باید عالئم و نشــانه های‬ ‫بی انگیزگــی را شــناخت و ســپس انهــا را اصــاح‬ ‫کــرد‪ .‬ب هطــور کلــی نخســتین عالئــم بی انگیزگی‬ ‫عالئم بیرونی و ظاهری شــخص اســت‪ ،‬زیرا این‬ ‫افــراد بــه دالیلــی ماننــد عــدم اعتماد بــه نفس‪،‬‬ ‫تجربیــات تلــخ و شکســت در گذشــته‪ ،‬نگرانی‪،‬‬ ‫عقایــد منفی‪ ،‬ناامیــدی از اینده‪ ،‬عــدم اگاهی از‬ ‫جریانــات‪ ،‬عدم تشــویق یــا تایید‪ ،‬امــوزش و‪،...‬‬ ‫تالشــی برای مرتب کردن ظاهر‪ ،‬پوشــش‪ ،‬محل‬ ‫کار‪ ،‬زندگــی و وســایل شــخصی خــود ندارند‪ .‬در‬ ‫عیــن حــال یکــی از پیش زمین ههــای انگیــزش و‬ ‫موفقیت‪ ،‬جسارت است‪ ،‬چراکه فرد به توانایی‬ ‫و درک درخواست نیازهای خود و پذیرش یا عدم‬ ‫پذیــرش موضوعــات مختلــف می رســد‪ ،‬بنابراین‬ ‫فراگیــری مراحــل افزایــش جســارت و تمریــن ان‬ ‫ضروری می نماید‪.‬‬ ‫محمــدی افــزود‪ :‬از دیگــر عوامــل افزایــش‬ ‫تهــای گذشــته اســت‪.‬‬ ‫انگیــزه‪ ،‬یــاداوری موفقی ‬ ‫همــه مــا بایــد گزارشــی از موفقیت های گذشــته‬ ‫خود داشــته باشــیم تا زمانی که اعتماد به نفس‬ ‫ما رو به کاهش اســت با مراجعه به انها خود را‬ ‫دوباره پیدا کنیم‪ ،‬همچنین یکی دیگر از عوامل‬ ‫انگیزشی و موفقیت‪ ،‬تعیین فهرستی از اهداف‪،‬‬ ‫اولویت بنــدی و زمان بندی مناســب برای تحقق‬ ‫انها است‪ .‬اهداف باید ملموس و در کوتاه مدت‬ ‫قابل دسترســی و اندازه گیری باشــد‪ .‬برای تحقق‬ ‫اهــداف‪ ،‬اطــراف خود را از افراد مثبت پر کنید تا‬ ‫ضمن تقویت این روحیه مثبت اندیشــی‪ ،‬انگیزه‬ ‫شما برای پیگیری اهداف دوچندان شود‪ .‬در این‬ ‫میان نقش خودمدیریتی را نباید نادیده گرفت‪،‬‬ ‫زیــرا خودمدیریتــی‪ ،‬ســهم فعالــی در کمــک بــه‬ ‫خودانگیزگی فرد دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بهر هبــرداری نفــت و گاز‬ ‫زاگــرس جنوبــی گفــت‪ :‬بــا مــروری بر انگیــزش و‬ ‫موفقیت فردی به موفقیت و انگیزش ســازمانی‬ ‫یشــک ایجــاد انگیــزه در افــراد‬ ‫ورود می کنیــم‪ .‬ب ‬ ‫یکــی از ارکان موفقیــت ســازمانی اســت و بــرای‬ ‫ایجــاد انگیزه در کارکنان‪ ،‬ابتدا باید درک کرد که‬ ‫انهــا چه می خواهند و ســپس به انها نشــان داد‬ ‫چطور به خواسته هایشان دست یابند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تقویت انگیزه سازمانی نیازمند‬ ‫ایجــاد انگیزه گروهی اســت‪ .‬به عنــوان یک مدیر‬ ‫بــرای تحقق این موضوع همــواره به اصول خود‬ ‫وفــادار بمانیــد‪ ،‬شایست هســاالری را رعایــت کنید‬ ‫و فرصــت تجربــه موفقیــت را برای همــه فراهم‬ ‫اورید‪ ،‬افراط و تفریط را کنترل کنید‪ ،‬نگرش مثبت‬ ‫را در افراد تقویت کنید و فضاهای تحلیلی مثبت‬ ‫به وجود اورید‪.‬‬ ‫بدون شــک محیــط کاری اســتاندارد‪ ،‬تعیین‬ ‫تهــا‪ ،‬اهــداف مشــترک‪ ،‬چش ـم انداز‪،‬‬ ‫اولوی ‬ ‫تقســیم بندی منصفانــه نقــش افــراد در گــروه‪،‬‬ ‫تعریف هویت گروهی‪ ،‬تقســیم موفقیت ها و‪...‬‬ ‫در ایجــاد فضــای مثبــت تحلیلی بســیار موثرند‪،‬‬ ‫همچنین افراد هنگامی که تحت رهبری مدیری‬ ‫هدفمنــد فعالیــت کننــد‪ ،‬انگیــزه بیشــتری پیــدا‬ ‫خواهنــد کــرد‪ ،‬بنابرایــن اگــر مدیــران هدف های‬ ‫گتــری را بــرای خــود تعیین کننــد‪ ،‬می توانند‬ ‫بزر ‬ ‫بسیار برانگیزاننده باشند‪.‬‬ ‫محمــدی افزود‪ :‬به عنوان یــک مدیر همواره‬ ‫الگو باشــید‪ ،‬پیوسته پیشرفت کنید‪ ،‬به خودتان‬ ‫فرصــت فکــر کــردن دهیــد‪ ،‬بــدون فشــار بــر‬ ‫دیگران ســازمان را رهبری کنید‪ ،‬سرمشــق باشــید‬ ‫و همیشــه انتظار داشــته باشــید که دیگران شما‬ ‫را به خاطر نتیجه کارهایتان قضاوت کنند‪ .‬یکی‬ ‫دیگــر از ویژگی های مهــم در رهبری و مدیریت‪،‬‬ ‫خودانگیختگی است‪ .‬مدیری که نتواند در خود‬ ‫ایجــاد انگیزه کند برای ایجاد انگیــزه در دیگران‬ ‫شانســی نــدارد‪ .‬درک عمیــق از عدالــت‪ ،‬برنامــه‬ ‫مــدون و مشــخص‪ ،‬تعهد به تصمیــم‪ ،‬عادت به‬ ‫انجــام وظیفــه بیــش از مقــدار حقــوق دریافتی‪،‬‬ ‫شــخصیت مثبــت‪ ،‬احســاس همدلــی‪ ،‬تســلط بر‬ ‫جزئیات‪ ،‬تمایل به قبول مســئولیت کامل‪ ،‬تکثیر‬ ‫تهــا در ســازمان و اعتمــاد عمیق به اصول‬ ‫مهار ‬ ‫فشــده می توانــد در ایــن زمینــه راهگشــا‬ ‫تعری ‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بهر هبــرداری نفــت و گاز‬ ‫زاگــرس جنوبی گفت‪ :‬تقویت انگیزش ســازمانی‬ ‫نیازمنــد ایــن اســت کــه رقابت های ســازمانی نیز‬ ‫انگیزشی باشد‪ ،‬بنابراین همه افراد در رقابت ها‬ ‫باید فرصت برنده شــدن داشــته باشند‪ ،‬اهداف‬ ‫زمان بندی مشخص داشته باشند‪ ،‬پاداش ملموس‬ ‫باشــد و برنامه ها به طور کامل درک شــده باشد‪.‬‬ ‫از دیگــر معیارهــای تقویــت انگیــزش ســازمانی‪،‬‬ ‫ارتباطات صحیح ســازمانی است‪ .‬هیچ سازمانی‬ ‫بــدون ارتباطــات کامل‪ ،‬بــاز و دوطرفه به تعالی‬ ‫نخواهــد رســید‪ ،‬بنابرایــن در یک بســتر ارتباطی‬ ‫ســالم باید فرصت برابر گفت وگو و شنیدن برای‬ ‫همه افراد فراهم باشد‪ .‬پیام ها به روشنی انتقال‬ ‫یابــد و ضمــن اولویــت بخشــیدن بــه ارتباطــات‬ ‫رودررو و حضوری‪ ،‬از روش های مختلف ارتباطی‬ ‫برای انتقال معنا و مفهوم استفاده شود‪.‬‬ ‫از دیگــر مــواردی کــه بــه تقویــت انگیــزش‬ ‫ســازمانی کمــک می کنــد‪ ،‬پیشــگیری از شــایعه‬ ‫اســت‪ .‬شــایعات می تواننــد روحیــه افــراد را‬ ‫بکاهنــد و بهــره وری را کاهــش دهنــد‪ .‬انتقــاد‬ ‫انگیزشــی نیــز از دیگر معیارهــای ایجاد انگیزه‬ ‫و ترقی ســازمانی اســت‪ .‬به همین دلیل گاهی‬ ‫الزم اســت تــا مدیــر‪ ،‬کارمنــدی را مــورد انتقاد‬ ‫قــرار دهــد‪ ،‬اما باید توجه کرد کــه انتقاد جنبه‬ ‫شــخصیتی فرد را تخریب نکند‪ ،‬ســازنده باشد‪،‬‬ ‫از روی خشــم نباشــد‪ ،‬در زمان انجــام کارهای‬ ‫مهــم نباشــد‪ ،‬در اســتانه مرخصــی و تعطیالت‬ ‫فــرد نباشــد‪ ،‬در خلــوت اتفــاق بیفتــد‪ ،‬قبــل از‬ ‫انتقاد ویژگی های ســازنده فرد و موفقیت های‬ ‫پیشین یاداوری شده و پس از قدردانی‪ ،‬انتقاد‬ ‫به صورت صادقانه و شفاف عنوان شود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬در پایــان باید گفت امروزه‬ ‫ایجــاد تعــادل میــان کار و زندگــی تبدیــل بــه‬ ‫موضوعی مهم شــده اســت‪ .‬هر فردی که ادعا‬ ‫می کنــد فــردی برانگیزاننــده اســت بایــد ایــن‬ ‫روحیــه را در محیــط کار‪ ،‬خانــواده و اجتمــاع‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬کلیت زیســتن‪ ،‬مبتنی بــر تعادل‬ ‫و حفــظ تــوازن اســت‪ ،‬بنابرایــن ســنگینی یــک‬ ‫کفــه از هــر ســو بــه راه خطــا می رود‪ .‬شــخصی‬ ‫شهــای ایجــاد انگیــزه را در خانــه اجــرا‬ ‫کــه رو ‬ ‫می کنــد و بــه ان ایمــان دارد‪ ،‬در محیــط کار‬ ‫نیز عامــل برانگیزاننده موفق تری خواهد بود‪.‬‬ ‫می توان نتیجه گرفت که ایجاد انگیزه برمبنای‬ ‫امیــد اســت‪ .‬درک کنید که پیــروزی یک تصویر‬ ‫ذهنــی اســت و مهم تــر از انجــام دادن کار یــا‬ ‫عمل است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رتبه اول خراسان رضوی در شبکه گذاری و بهره مندی‬ ‫خانوار روستاییاز گاز طبیعی‬ ‫استاندار خراسان رضوی با بیان این مطلب که شرکت گاز استان‬ ‫از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است گفت‪ :‬خراسان رضوی از‬ ‫نظر شبکه گذاری و خانوار بهره مند روستایی از گاز طبیعی در رتبه‬ ‫نخست کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫محمدصادق معتمدیان در مراســم بهره برداری و اغاز عملیات‬ ‫اجرایی یکهزار پروژه گازرسانی روستایی _ تولیدی استان که با حضور‬ ‫ســید احســان قاضی زاده هاشــمی نماینده مردم فریمان‪ ،‬ســرخس‬ ‫شهــای احمدابــاد و رضویه و مدیرعامل شــرکت گاز خراســان‬ ‫و بخ ‬ ‫رضــوی در محــل روســتای محروم کالته منار برگزار شــد‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫پوشش گازرسانی یکی از مطالبات به حق مردم این منطقه بوده که‬ ‫با تالش و اهتمام مسئوالن و پیگیری های نماینده مردم در مجلس‬ ‫شورای اسالمی اغاز شد‪.‬وی با بیان این مطلب که یکی از اقدامات‬ ‫ارزشــمند نظام مقدس جمهوری اســامی در سال های اخیر نهضت‬ ‫گازرسانی در کشور است افزود‪ :‬گازرسانی به روستاهای کشور یکی از‬ ‫بزرگترین اقدامات نظام بعد از پیروزی انقالب اســامی در خدمت‬ ‫رســانی بــه روســتاییان می باشــد‪ .‬امــروز با افتخار اعــام می کنیم با‬ ‫تــاش هــای همه بخش های نظام به ویژه زحمات کارکنان شــرکت‬ ‫گاز خراسان رضوی‪ 95 ،‬و نیم درصد مناطق روستایی استان از نعمت‬ ‫گاز برخــوردار هســتند‪ .‬امیدواریــم با پیگیری های انجام شــده همه‬ ‫روســتاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار اســتان تا پایان ســال اینده از نعمت گاز‬ ‫برخوردار شــوند‪ .‬اســتاندار خراســان رضوی ادامه داد‪ :‬امروز با افتخار‬ ‫اعالممی کنیمبازحمات کارکنانشرکت گاز و حمایتهاینمایندگان‬ ‫در مجلس شورای اسالمی و حمایت های دولت همه شهرهای استان‬ ‫به غیر از باجگیران که کم جمعیت است تاکنون گازدار شده است‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد‪ :‬عملیات اجرایی گازرسانی به شهر باجگیران‬ ‫نیز به عنوان اخرین شــهر فاقد گاز اســتان با نگاه مثبت وزارت نفت‬ ‫و شــرکت ملــی گاز بــه زودی اغــاز خواهد شــود‪.‬معتمدیان گفت‪ :‬با‬ ‫وجود همه محدودیت ها و مشکالت ناشی از تحریم های ظالمانه‬ ‫دشمنان‪ ،‬کار خدمت رسانی به مناطق مرزی روستایی و کم برخوردار‬ ‫در هیچ دولتی متوقف نشــده اســت‪ .‬رشــد خدمت رســانی نشانگر‬ ‫رویکرد نظام به مناطق روستایی است و وظیفه همه ما فراهم کردن‬ ‫امکانات در روســتاها برای ماندگاری جمعیت تولید کننده در روســتا‬ ‫است‪.‬وی گفت‪ :‬امروز افتتاح و کلنگ زنی یکهزار پروژه های گازرسانی‬ ‫در اســتان شــامل بهره برداری از طرح های گازرســانی در ‪ 76‬روستا با‬ ‫جمعیــت ‪ 8930‬خانــوار‪ 320 ،‬واحــد تولیــدی صنعتــی‪ 660 ،‬کیلومتر‬ ‫شبکه‪ 7200 ،‬مورد علمک‪ 12 ،‬ایستگاه تقلیل فشار با مجموع اعتبار‬ ‫‪ 1910‬میلیارد ریال اجرایی می شود‪ .‬همچنین کلنگ گازرسانی به ‪59‬‬ ‫روســتا با جمعیت ‪ 4235‬خانــوار‪ 545 ،‬واحدتولیدی صنعتــی‪706 ،‬‬ ‫کیلومتر شبکه گازرسانی‪ 3400،‬مورد علمک‪ 9،‬ایستگاه تقلیل فشار نیز‬ ‫بااعتبار سههزار میلیاردریالبهزمینزدهخواهدشد‪.‬استاندار خراسان‬ ‫رضوی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت‪ :‬شــرکت گاز اســتان از‬ ‫جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است‪ .‬از نظر طول شبکه گذاری‬ ‫و خانوار بهره مند روستایی رتبه نخست کشور را در اختیار دارد‪ .‬در‬ ‫بحث واحدهای تولیدی صنعتی هم خراسان رضوی بیشترین تعداد‬ ‫از واحدهای استان را گازدار کرده است‪.‬معتمدیان اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به توانایی های موجود در شرکت گاز استان‪ ،‬این شرکت پا را از استان‬ ‫فراتر نهاده و عملیات گازرسانی به دیگر استان ها از جمله سیستان و‬ ‫بلوچستان را نیز عملیاتی کرده و طرح هایی را در این خطه محروم‬ ‫اجرا کرده اســت‪.‬وی افزود‪ :‬این شــرکت از نظر پاسخگویی به ارباب‬ ‫رجوع و دیدار چهره به چهره مدیران با مردم نیز باالترین رضایتمندی‬ ‫را داشــته و از نظر ســامت اداری نیز پارســال رتبه نخست کشوری را‬ ‫کسب کرده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملشرکت گاز استان کرمانخبر داد‬ ‫نخستینخودرویپیشرو مخابراتیبحراندر شرکت گاز استان کرمان‬ ‫رونماییشد‬ ‫اولیــن خــودروی پیشــرو مخابراتی بحران شــرکت‬ ‫گاز اســتان کرمان با حضور مدیرعامل این شــرکت‬ ‫رونماییشد‪.‬‬ ‫به گزارش شــرکت گاز اســتان کرمان‪ ،‬منوچهر فالح‬ ‫در ایین رونمایی خودروی پیشرو مخابراتی بحران‬ ‫بیان کرد‪ :‬با توجه به اینکه کرمان جزو استان های‬ ‫حادثه خیز کشــور بوده بدون تردید باید همه در‬ ‫راستایمقابلهباحوادثخودرااماده کنند‪،‬بنابراین‬ ‫امادگی همیشگی برای مقابله با شرایط اضطراری و‬ ‫بحران­های احتمالی و استفاده بهینه از منابع مالی و‬ ‫تجهیزاتیموجودامریمهماست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان کرمان در رابطه با‬ ‫خصوصیــات ایــن خودرو افــزود‪ :‬خودرو پیشــرو‬ ‫مخابراتی بحران شرکت گاز استان کرمان امکان‬ ‫ارتباط بیسیم ‪ VHF‬تا شعاع ‪ 100‬کیلومتر‪ ،‬اتصال‬ ‫بــه شــبکه تلفــن مرکزی بــا ســایر ادارات‪ ،‬ارســال‬ ‫تصاویــر زنــده و عکــس انالیــن از منطقه بحران‬ ‫بــه اداره مرکــزی‪ ،‬ایجاد ارتباط رادیویی بصورت‬ ‫شــبکه های محلی به شــعاع ‪ 50‬کیلومتــر‪ ،‬ایجاد‬ ‫ارتبــاط ماهــواره ای از طریق ماهــواره بدر ایران‬ ‫ست‪ ،‬امکان ارتباط اینترنتی از طریق سیم کارت‬ ‫های همراه اول و ایرانسل‪ ،‬ایجاد ارتباط سامانه‬ ‫‪ 194‬در منطقه بحران و تقویت کننده هوشــمند‬ ‫موبایل در منطقه بحران را فراهم می کند‪.‬‬ ‫فــاح ضمن اشــاره بــه اینکــه در ســال های اخیر‬ ‫اقدامــات خوبــی در زمینــه مدیریــت بحــران‬ ‫صــورت گرفته اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در ســال ‪ 99‬هزار و‬ ‫‪ 750‬کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع در سطح‬ ‫اســتان بدون هیــچ حادثه خاصی اجرا شــده که‬ ‫نشــان از رعایت مســائل ایمنی توسط کارکنان و‬ ‫پیمانکاران دارد‪.‬‬ ‫وی در پایان ضمن تاکید بر لزوم امادگی همیشگی‬ ‫بــرای مقابله با شــرایط اضطــراری و بحــران های‬ ‫احتمالــی افــزود‪ :‬خوشــبختانه ســوابق مدیریــت‬ ‫بحران در شــرکت گاز اســتان کرمان مطلوب بوده‬ ‫و تالش همکاران ما در شرایط بحرانی نشان می‬ ‫دهــد توانســته ایم به خوبــی از امکانات موجود‬ ‫بهرهببریم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بهره برداری از فاز اول هوشمندسازی‬ ‫شبکه توزیع اب شهر خوانسار‬ ‫فاز اولپروژههوشمندسازی‬ ‫بوســیله سیســتم تلــه متــری‬ ‫شــبکه توزیع اب شهر خوانسار‬ ‫هوشمندانه کنترل و پایش می‬ ‫تکمیل و به مرحله بهره برداری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رسید‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب و‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫فاضالب استان اصفهان اجرای‬ ‫هاشم امینی‬ ‫بامدیریتهوشمندفشارشبکه‬ ‫ایــن پــروژه را موثــر در کاهــش‬ ‫به کمک کنترل لحظه ای فشار‬ ‫هدر رفت اب دانســت و اظهار‬ ‫شــکن ها‪ ،‬فاز اول هوشــمند ســازی شبکه توزیع کرد‪ :‬با اجرای این پروژه کاهش قابل توجهی در‬ ‫اب خوانسار عملیاتی شــد‪ .‬هاشم امینی افزود‪ :‬میزان هدررفت واقعی اب و نرخ حوادث منطقه‬ ‫پس از مطالعات و مدل سازی هیدرولیکی شبکه صــورت می گیرد‪ .‬امینــی اعالم کرد‪ :‬برنامه ریزی‬ ‫ابرسانی‪ 5 ،‬ایستگاه فشار شکن درنقاط تعیین الزم جهــت اجــرای فاز دوم این پــروژه با اتصال‬ ‫شده در شهر احداث و راه اندازی شد‪.‬‬ ‫نرم افزار هوشمند به سیستم پایش فشار انالین‪،‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با نصب و راه اندازی بلوک نصب‪ 3‬ایستگاه فشار شکن و فلومتر و نیز تهیه‬ ‫های فشــاری واحــداث دکل مخابراتی از طریق نرم افزار هوشــمند مدیریت انرژی در دستور کار‬ ‫لینک رادیویی تمام تاسیسات ابرسانی خوانسار قرار گرفتهاست‪.‬‬ ‫جلب نظر موافق اکثر نمایندگان در‬ ‫واگذاری مسئولیت راهبری وزارت نیرو‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع‬ ‫حاکــم بــر صنعــت بــرق و‬ ‫نیــروی بــرق گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫وضعیــت بحرانــی اب در‬ ‫جلــب نظــر موافــق و اعتماد‬ ‫سطح کشورمان دارد‪ .‬مهندس‬ ‫اکثریــت نماینــدگان مجلــس‬ ‫علی اکبــر نصیــری مدیرعامل‬ ‫شــورای اســامی در واگــذاری‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫علی اکبر نصیری‬ ‫مســئولیت خطیــر راهبــری‬ ‫اســتان گلســتان بــا بیــان ایــن‬ ‫و مدیریــت وزارت نیــرو بــه‬ ‫مطلب‪ ،‬ضمــن تدوین برنامه‬ ‫مهنــدس علــی اکبــر محرابیــان‪ ،‬نتایــج مثبت‪ ،‬اســتراتژیک شرکت با هدف ساماندهی و رفع‬ ‫عمیــق و اثرگذار چمشــگیری خواهد داشــت‪ .‬اثار زیانبار ناشی از نیاز حیاتی زیرساخت های‬ ‫علــی اکبــر نصیــری اضافــه کــرد‪ :‬موفقیــت در صنعت برق کشور به تقویت و ترمیم‪ ،‬دلگرمی‬ ‫کســب پشــتوانه ای محکم از اعتمــاد یکپارچه به خدمت صادقانه و پشتگرمی به عزم جدی‬ ‫نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی نویــد دولــت مردمی و انقالبــی برای جلب رضایت‬ ‫بخش همراهی و تعامل سازنده و مثبت بین مــردم‪ ،‬خســتگی ناشــی از تــاش شــبانه روزی‬ ‫مجلــس و وزیــر محتــرم نیــرو اســت و خبــر از کارکنان دلسوزو خدوم این شرکت برای پایدار‬ ‫حمایت و تعامل سازنده نمایندگان با هدف نگاه داشــتن جریان بــرق در گرمترین روزهای‬ ‫تحقــق برنامــه های مهنــدس محرابیــان برای سال را ازجانها بدر برد و نویدبخش سربلندی‬ ‫بــرون رفــت از تنگنــای گریبــان گیر مشــکالت و موفقیت دانست‪.‬‬ ‫همدان؛ نخستین استان سبز کشور در‬ ‫زمینه گازرسانی به شهرها و روستاها‬ ‫مدیر عاملشرکتگاز استان‬ ‫خانگی‪ 593625‬مورد‪ ،‬تجاری‬ ‫همدان گفــت‪ :‬در هفته دولت‬ ‫و عمومــی ‪ 43944‬مــورد‪،‬‬ ‫ســال ‪ 58 ،1400‬پروژه گازرســانی‬ ‫مشترک صنعتی‪ ،‬جزء‪ ،‬عمده و‬ ‫شــامل گازرســانی به ‪ 2‬روســتا و‬ ‫کشاورزی ‪ 3389‬مورد‪ ،‬نیروگاه‬ ‫‪ 56‬واحــد صنعتــی بــا بودجــه‬ ‫‪ 5‬مــورد‪ ،‬تعــداد جایگاههــای‬ ‫عبدا‪ ...‬فیاض‬ ‫ای نزدیــک به ‪ 160‬میلیارد ریال‬ ‫‪ CNG‬فعال ‪ 48‬مورد است‪.‬‬ ‫افتتــاح خواهنــد شــد‪ .‬عبــدا‪...‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین تعداد‬ ‫فیاض مدیر عامل شــرکت گاز اســتان همدان با ایستگاههایموجود‪ 604،‬مورد‪،‬شامل‪CGS48:‬‬ ‫اشاره به گزارش عملکرد طی سال ‪(1400‬از ابتدای عــدد‪ 26 CGS/ TBS ،‬عــدد‪ 405 TBS ،‬عــدد‪،‬‬ ‫ســال تا انتهای مردادماه)‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬از ابتدای ‪ 125 CPS‬عددو نیز ایســتگاه های تقلیل فشــار‬ ‫سالجاری ‪ 91/89‬کیلـــومتر شبکه تغذیه وتوزیع و انــدازه گیــری مراکز مصارف عمــده ‪ 615‬عدد‪.‬‬ ‫جمعا‪ 1219‬ایستگاه)‪ ،‬شهرکهای صنعتی فعال‬ ‫( ‪ 82/23‬کیلومتــر در شــهرها و ‪ 9/66‬کیلومتــر (‬ ‫ً‬ ‫در روســتاها) به میزان ‪ %68‬تعهدات ســالجاری استان ‪ 15‬شهرک و کل (‪ )9‬ناحیه صنعتی فعال و‬ ‫اجــرا‪ 1228 /‬انشــعاب ( ‪ 622‬انشــعاب شــهری همگیگازدار هستند‪.‬‬ ‫‪ 606‬انشعاب روستایی) به میزان‪ %47‬تعهدات‬ ‫فیاض با اشاره به گزارش عملکرد طی دولت‬ ‫سالجاری نصب ‪ 3680 /‬اشتراک ( ‪ 2665‬اشتراک یازدهــم و دوازدهــم (از ابتــدای مرداد ماه ســال‬ ‫شهری و ‪ 1015‬اشتراک روستایی) به میزان ‪ 1392 37/8‬الــی ابتدای مرداد ماه ســال ‪ ،)1400‬مطرح‬ ‫درصد تعهدات ســالجاری و ‪ 48‬واحد صنعتی‪ ،‬کرد‪ :‬نصب ‪ 1880‬کیلـــومتر شبکه تغذیه وتوزیع‬ ‫کشاورزی‪ ،‬جزء یا عمده پذیرش شده اند‪.‬‬ ‫اجــرا‪ 40359 /‬انشــعاب و پذیــرش ‪171817‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬میزان کل شــبکه های تغذیه اشــتراک و گازرســانی به ‪ 2‬شــهر و ‪ 299‬روســتا از‬ ‫و توزیــع گاز موجــود در اســتان ‪ 9633‬کیلومتر‪ .‬اقدامات مطرح بوده است‪.‬‬ ‫(ســهم شــهرها ‪ %34‬معــادل ‪ 3439‬کیلومتــر و‬ ‫همچنیــن طی این مدت به منظــور ارتقاء‬ ‫ســهم روســتاها ‪ %66‬معــادل ‪ 6194‬کیلومتــر)‪ ،‬مولفــه هــای زیســت محیطــی و دســتیابی‬ ‫تعداد انشــعاب نصب شده ‪ 323453‬علمک‪ .‬بــه اهــداف اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از‬ ‫(سهم شهرها ‪ %53‬معادل ‪ 170452‬عدد و سهم تولیدکنندگان‪ ،‬نزدیک به ‪ 216‬هزار مترمکعب‪،‬‬ ‫روستاها‪%47‬معادل‪ 153001‬عدد)‪ ،‬کلمشترکین جایگزینــی گاز طبیعــی بــا ســایر ســوخت هــا‬ ‫اســتان ‪ /641011‬ســهم روســتایی‪ )%35‬که شامل انجام شده است‪.‬‬ ‫تامین علوفه حیات وحش در قالب‬ ‫طرح نگهداشت تولید نفت‬ ‫علوفــه مــورد نیــاز حیات وحــش منطقــه‬ ‫حفاظت شــده کرایی از ســوی پیمانــکار یکی از‬ ‫طرح هاینگهداشتو افزایشتولیدنفتتامین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی مناطق‬ ‫نفت خیز جنــوب‪ ،‬رضا مــرادی‪ ،‬سرپرســت اداره‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت این شــرکت با اشــاره‬ ‫بــه اینکه ایــن اقدام به منظور ایفای مســئولیت‬ ‫اجتماعی و کمک به احیا و حفظ محیط زیست‬ ‫خوزســتان انجــام شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬پنــج تن‬ ‫علوفهموردنیاز برایتغذیهحیات وحشمنطقه‬ ‫حفاظت شــده کرایــی بــا هماهنگــی مدیریــت‬ ‫طرح هاینگهداشتو افزایشتولید(‪ ۲۸‬مخزن)‬ ‫تامینوبرایتوزیعبهپاسگاهمحیط بانیمنطقه‬ ‫یادشده تحویل داده شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کاهــش شــدید میــزان بارندگــی‬ ‫امســال سبب شد تا مراتع استان از نظر پوشش‬ ‫گیاهی نسبت به سال های گذشته با فقر جدی‬ ‫روب ـه رو شوند‪.‬سرپرســت اداره حفاظت محیط‬ ‫زیســت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با‬ ‫بیاناینکهمنطقهحفاظت شدهکراییمهم ترین‬ ‫زیستگاه و محل چرای گونه های ارزشمند حیات‬ ‫وحش در استان خوزستان به شمار می رود‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬چنیــن اقدام هایــی می توانــد کمک موثری‬ ‫در جلوگیری از کاهش جمعیت انها در شــرایط‬ ‫خشکسالیکنونیو کمبودعلوفهباشد‪.‬‬ ‫مــرادی گفت‪ :‬منطقه حفاظت شــده کرایی‬ ‫به دلیــل اینکه تنها پناهگاه پویــای قوچ و میش‬ ‫در خوزستان به حساب می اید‪ ،‬اهمیت ویژه ای‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی ضمــن امیــدواری نســبت بــه اســتمرار‬ ‫ایــن همکاری هــا تــا پایــان تنش خشکســالی‪ ،‬از‬ ‫تالش مدیریت طرح های نگهداشــت و افزایش‬ ‫تولیــد مناطق نفت خیــز جنوب‪ ،‬مجــری ناحیه‬ ‫مسجدسلیمان طرح‪ ۲۸‬مخزن‪ ،‬واحد اچ اس ئی‬ ‫طــرح مذکــور و شــرکت جهــان پــارس به عنــوان‬ ‫پیمانــکار طــرح و تامین کننده علوفه مــورد نیاز‬ ‫قدردانیکرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫صندوقحمایتاز محصوالت کشاورزی‬ ‫وارد میدان شود‬ ‫محمد قربانی‪ -‬بیرجند» رئیس‬ ‫تن زرشــک از خراســان جنوبی‬ ‫اتــاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫صادرشــده اســت گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫و کشــاورزی بیرجند با اشاره به‬ ‫حجم از صادرات نسبت به‪۲۲‬‬ ‫نزدیکشدنبهفصلبرداشت‬ ‫هزار تن تولید این محصول در‬ ‫محصــول زرشــک گفــت‪ :‬حال‬ ‫استانرقمبسیار ناچیزیاست‪.‬‬ ‫محسن احتشام‬ ‫حاضــر حجم زیادی از زرشــک‬ ‫رئیس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫ســال گذشــته روی دســت‬ ‫معــادن و کشــاورزی بیرجنــد‬ ‫کشاورزان باقی مانده و به فروش نرسیده است‪ .‬گفــت‪ ۳۶ :‬هــزار خانــوار در خراســان جنوبی از‬ ‫محسن احتشام داشت‪ :‬پیشنهاد این است محل تولید زرشک امرار و معاش می کنند و ‪۹۸‬‬ ‫تــا جهــاد کشــاورزی قیمــت پایه زرشــک تــازه را درصد تولید زرشک ایران در این استان است‪.‬‬ ‫مشــخص و بعــد بــه معنــای واقعــی صنــدوق‬ ‫احتشــام بــا بیــان اینکــه ســاالنه ‪ ۲۲‬هــزار‬ ‫حمایتاز محصوالت کشاورزیواردمیدانشود تــن زرشــک خشــک در خراســان جنوبــی تولید‬ ‫یشــود تصریــح کرد‪ :‬متاســفانه رقم صــادرات‬ ‫و به کشاورزان کمک کنند‪.‬ویبابیاناینکهشیوع م ‬ ‫کرونا و تعطیلی بسیاری از تاالرها و رستوران ها این محصول بسیار ناچیز اســت به طوری که در‬ ‫هم در کاهش قیمت و مصرف زرشک تاثیرگذار ســال ‪ ۱۳۹۶‬حــدود ‪ ۴۸۰‬تــن صــادرات زرشــک‬ ‫بوده است‪ .‬تصریح کرد‪ :‬یکی از درخواست های در کشــور تولیدشده که ســال گذشته این مقدار‬ ‫زرشکاران این است که یک قیمت منصفانه ای بــه ‪ ۳۲۰‬تــن کاهش یافته اســت‪ .‬رئیس پارلمان‬ ‫با توجه به هزینه تمام شده تولید تعیین و این بخش خصوصی خراسان جنوبی نبود صادرات‬ ‫قیمت حفظ شود‪ ،‬باید موانع پیش رو صادرات یا صادرات ناچیز زرشــک را مشــکل اصلی امروز‬ ‫این محصول هم به صورت جد برداشــته شــود‪ .‬کشــاورزان زرشــک کار خراســان جنوبــی عنــوان‬ ‫رئیسپارلمانبخشخصوصیخراسانجنوبیبا کــرد و گفــت‪ :‬اتــاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معــادن و‬ ‫بیاناینکهاتاقبازرگانیخواهانساماندهیبازار کشاورزی اقدامات خوبی برای معرفی محصول‬ ‫محصوالت استراتژیک خراسان جنوبی ازجمله زرشــک انجــام داده کــه در افزایــش صــادرات‬ ‫زرشــک‪ ،‬زعفران و عناب اســت اظهار کرد‪ :‬باید محصول تاثیرگذار بود به طوری که قبل از ســال‬ ‫برای بازاریابی محصوالت کشاورزی برنامه ریزی ‪ ۹۵‬صــادرات این محصول ســاالنه کمتــر از ‪۱۰۰‬‬ ‫به موقع داشته باشیم‪ .‬احتشام با تاکید بر اینکه تــن بــود‪ .‬احتشــام گفت‪ :‬بــرای معرفی زرشــک‬ ‫بایــد بــرای بازاریابــی محصــوالت اســتراتژیک در ســطح جهان سایت تخصصی طراحی شده‬ ‫خراســان جنوبــی راهکارهــای عملیاتــی ارائه و و بروشــور تخصصــی بــه زبان انگلیســی تهیه و‬ ‫اجرایــی شــود تصریح کــرد‪ :‬بایــد صادرکنندگان به تمامــی ســفارت خانه ها ارســال گردیــده و در‬ ‫و ســرمایه گذارانی کــه در زمینــه محصــوالت تمامی نمایشگاه های بین المللی حضور فعال‬ ‫اســتراتژیک اســتان ســرمایه گذاری می کننــد‪ ،‬برای معرفی این محصول صورت گرفته اما این‬ ‫موردحمایتقرار گیرند‪.‬صادرکنندهنمونه کشور اقدامــات نتوانســته رقــم صــادرات را به صورت‬ ‫با بیان اینکه در چهار ماه نخســت امســال ‪ ۱۹۰‬چشمگیر افزایشدهد‪.‬‬ ‫تعداد باالی بستری های کرونایی‬ ‫در کرمانشاه نگران کننده است‬ ‫اســتاندار کرمانشــاه در‬ ‫اخریــن وضعیــت برگــزاری‬ ‫حاشیهنشستستادملیکرونا‬ ‫مراســم اربعیــن حســینی نیــز‬ ‫که به ریاســت رئیس جمهور و‬ ‫گفــت‪ :‬جمع نهایــی در مورد‬ ‫ب هصــورت ارتباط تصویــری با‬ ‫راهپیمایــی اربعیــن منــوط‬ ‫اســتانداران برگــزار شــد‪ ،‬اظهار‬ ‫بــه دریافــت موافقــت کتبــی‬ ‫هوشنگ بازوند‬ ‫داشت‪ :‬متاسفانه تعداد بسیار‬ ‫از عــراق اســت و ایــن کشــور‬ ‫زیــاد بســتری های کرونایــی‬ ‫هنــوز نظــر نهایــی را اعــام‬ ‫وضعیت نگران کننده ای را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫نکــرده اســت‪ .‬وی در ادامــه بــر لــزوم توجــه‬ ‫هوشــنگ بازونــد با تاکید بر لــزوم جدی تر بــه دغدغ ههــای والدین در زمینه بازگشــایی‬ ‫پروتکل های بهداشــتی از ســوی مردم‪ ،‬افزود‪ :‬مدارس تاکید کرد و گفت‪ :‬برخی از اســتان ها‬ ‫ممکــن اســت هفته بعــد به قلــه پیک پنجم در شــرایط ســخت کرونایــی هســتند و قطعا‬ ‫برســیم و بیمــاری به تدریــج کنترل شــود‪ ،‬ولی بایــد نگرانی های والدین را در نظر گرفت که‬ ‫این امر مستلزم رعایت و همکاری همه جانبه تــا مهرمــاه تصمیم گیری در مــورد این موضوع‬ ‫مــردم اســت‪ .‬اســتاندار کرمانشــاه در مــورد نهایی می شود‪.‬‬ ‫هشتم اذرماه؛ اخرین فرصت پرداخت‬ ‫عوارض پروانه چرای مرتع داران‬ ‫مرتع دارانی که پروانه های مرتع داری خود‬ ‫را در ســال گذشــته تمدید ننموده اند‪ ،‬فرصت‬ ‫دارند حداکثر تا تاریخ ‪ 1400/09/08‬نسبت به‬ ‫تمدیــد پروانه مرتع داری خــود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مرت ـع داران و بهر هبــرداران مجــاز کــه تاکنــون‬ ‫موفــق بــه پرداخــت حق وحقــوق ناشــی از‬ ‫تمدید ســاالنه پروانه چرای دام در ســال های‬ ‫گذشــته نشــده اند‪ ،‬در صــورت عــدم احــراز‬ ‫شرایط ابطال پروانه چرا‪ ،‬اجازه داده می شود‬ ‫نســبت بــه پرداخــت بدهی خود به نــرخ روز‬ ‫اقــدام و متعاقــب ان در اجــرای بند ‪ ۲۰‬فصل‬ ‫دوم شــیوه نامه مربوطــه‪ ،‬نســبت بــه تهیــه و‬ ‫اجرای طرح مرتع داری اقدام کنند‪.‬‬ ‫بر این اســاس پس از پایان مهلت قانونی‬ ‫اعال مشــده‪ ،‬بــا بهره بردارانــی کــه نســبت بــه‬ ‫تمدیــد پروانــه اقــدام نکــرده باشــند‪ ،‬طبــق‬ ‫شــیوه نامه برخورد و ضمن ابطال پروانه چرا‪،‬‬ ‫مرتع بالمعارض اعالم می شود‪.‬‬ ‫اغاز واکسیناسیون دانشجویان کرمانی از‬ ‫اواسط هفته جاری‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬بــه بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫معلمیــن اســتان واکســن کرونا تزریق شــده‬ ‫و واکسیناســیون معلمیــن غیرانتفاعــی نیــز‬ ‫در ایــن هفتــه کامــل خواهد شــد‪ .‬بــه همه‬ ‫دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی واکسن‬ ‫تزریق شــده اســت و ســایر دانشــجویان‬ ‫بایــد مرکــزی در دانشــگاه باهنــر به عنــوان‬ ‫دانشــگاه مادر ایجاد شود تا واکسیناسیون‬ ‫دانشــجویان غیرپزشــکی نیــز در اواســط‬ ‫هفتــه جــاری اغاز شــود‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫حمیدرضــا رشــیدی نژاد در نــود و هفتمین‬ ‫جلسه ستاد مقابله با کرونای استان کرمان‬ ‫از رونــد نزولــی ابتــا در اســتان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۲۰‬درصــد بیمــاران بســتری‬ ‫در بیمارســتان نســبت بــه هفتــه قبــل کمتــر‬ ‫شــده و همچنین از تعداد بیماران سرپایی‬ ‫به همین میزان کاســته شــده اســت‪ .‬وی با‬ ‫بیــان اینکــه دو روز گذشــته مقــدار نســبتا‬ ‫خوبــی واکســن بــه اســتان ارسال شــده‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬امیدواریــم کــه امروز وزارت کشــور‬ ‫نیــز واکســن قابل توجهــی بــه مــا اختصاص‬ ‫دهد‪ .‬رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی کرمان‬ ‫در ادامــه دربــاره بازگشــایی مــدارس نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬بازگشــایی مــدارس و دانشــگاه ها‬ ‫منوط به واکسیناســیون معلمین‪ ،‬اســاتید و‬ ‫دانشجویان است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه تقریبا واکسیناســیون‬ ‫اســاتید انجام شــده افــزود‪ :‬بــه بیــش از‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد معلمیــن واکســن تزریق شــده‬ ‫و واکسیناســیون معلمیــن غیرانتفاعــی‬ ‫نیــز در ایــن هفتــه کامــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه همــه دانشــجویان دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی واکســن تزریق شــده اســت و سایر‬ ‫دانشــجویان باید مرکزی در دانشگاه باهنر‬ ‫به عنــوان دانشــگاه مــادر ایجــاد شــود تــا‬ ‫واکسیناســیون دانشــجویان غیرپزشــکی نیز‬ ‫در اواســط هفته جاری اغاز شــود‪ .‬رشیدی‬ ‫نــژاد اضافه کرد‪ :‬دانشــجویان بومی کرمان‬ ‫را کــه در جــای دیگــر تحصیــل می کننــد‬ ‫بــاکارت دانشــجویی و بــا ثبت نــام قبلــی‬ ‫واکسینه می کنیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 14‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1155‬‬ ‫پنبه زارهای مازندران هرسال کوچک تر می شود‬ ‫طالیسفیداسیرخشکسالی‬ ‫مازنــدران از دهــه ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۸۰‬قطــب تولیــد‬ ‫پنبــه در کشــور بــه شــمار و ســطح پنبه زارهــای‬ ‫ان از ‪ ۲۰‬هــزار هکتــار فراتــر می رفــت امــا بــه‬ ‫دلیــل سیاس ـت های اعمال شــده‪ ،‬تعطیلــی‬ ‫کارخانجات‪ ،‬نبود حمایت کافی هرسال سطح‬ ‫پنبه زارهــای اســتان کــم و کمتــر شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهر‪ ،‬طــی ســال های اخیــر افزایش‬ ‫قیمــت خریــد پنبــه ســبب ترغیــب کشــاورزان‬ ‫برای پنبه کاری شــد و پارســال و امســال ســطح‬ ‫پنبه زارهــا از ‪ ۶۰۰‬هکتــار فراتــر رفــت‪ .‬در‬ ‫حــال حاضــر رقم هایــی نظیــر لطیــف‪ ،‬ســفید‪،‬‬ ‫گلســتان‪ ،‬مای در مزارع اســتان کشــت می شود‬ ‫و کشــت رقم هــای خارجــی پنبه نیز از امســال‬ ‫اغازشــده اســت‪ .‬صــادرات پنبه از دهــه ‪ ۸۰‬به‬ ‫فشــده چراکه میــزان تولید نیازهای‬ ‫بعد متوق ‬ ‫داخلی را تامین نمی کند و برای تامین مایحتاج‬ ‫بخشی از پنبه موردنیاز نیز وارد می شود‪ .‬شرق‬ ‫مازنــدران و شهرســتان های بهشــهر و گلــوگاه‬ ‫بیشــترین ســطح پنبه زارهــای اســتان را تشــکیل‬ ‫می دهنــد و بــه تاکیــد کارشناســان‪ ،‬روش هــای‬ ‫مختلفــی ازجملــه کشــت نشــایی بــرای کاهش‬ ‫مصــرف اب در بین زارعان ترویج شــده اســت‪.‬‬ ‫از بیــن رق مهــای پنبــه‪ ،‬پنبــه هــای ‪ ۹۰‬روزه‬ ‫و زودرس بــوده و کشــاورزان می تواننــد در‬ ‫قالــب چندچین ان را برداشــت کنند‪ .‬محمدی‬ ‫کشــاورز شــرق مازندرانــی کــه در مزرع ـه اش‬ ‫اقــدام به کشــت پنبه کرده اســت‪ ،‬می گوید به‬ ‫دلیل کمبود اب‪ ،‬بخشــی از شــالیزارها را به زیر‬ ‫کشــت پنبه بــرده ام‪ .‬وی با بیــان اینکه مصرف‬ ‫اب در پنبــه نشــایی کــم اســت‪ ،‬عدم حمایــت‬ ‫از کشــاورزان و تامیــن نشــدن ارقام مناســب را‬ ‫ازجملــه نیازها ذکر کرد و گفت‪ :‬الزم از زارعان‬ ‫ایــن بخــش حمایت های ویژه صــورت گیرد‪ .‬او‬ ‫عــدم فعالیــت کارخان ههــای نســاجی و پایین‬ ‫بــودن قیمــت وش طی ســال های قبــل را دلیل‬ ‫عدم اســتقبال کشــاورزان برای کشــت پنبه ذکر‬ ‫کــرد‪ .‬کاهــش ســطح پنبه زارها و نبــود حمایت‬ ‫کافی ســبب شده تا طی ســال های اخیر برخی‬ ‫کارخان ههــای پنبه پا ک کنــی تعطیــل و غیرفعال‬ ‫شــود و برنامه ریــزی بــرای توســعه کشــت‬ ‫می توانــد چــرخ زن ـگ زده ایــن صنایــع را رونق‬ ‫بخشــد‪ .‬بــه تاکیــد کارشناســان‪ ،‬ترغیب کشــت‬ ‫پنبه در اراضی شرق استان می تواند کشاورزان‬ ‫را از اســترس خشکســالی که هرسال مزارع انان‬ ‫را درگیر می کند‪ ،‬رهایی بخشد‪.‬‬ ‫نبض صنایع با طالی سفید‬ ‫یک کارشــناس حوزه صنایع نساجی با بیان‬ ‫اینکــه نبــض صنایــع نســاجی با ضربان کشــت‬ ‫طــای ســفید و پنبــه می تپــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫در ســال های اخیــر شــاهد خواب چــرخ برخی‬ ‫صنایع ازجمله نســاجی هستیم‪ .‬محمد وفایی‬ ‫بــا بیــان اینکــه در ده ههــای نه چنــدان دور‬ ‫چرخ صنایع نســاجی در اســتان رونق داشــت‪،‬‬ ‫وجــود پنبه زارهــا و تولیــد وش را در رونــق این‬ ‫صنایــع مهــم دانســت و گفــت‪ :‬کاهــش ســطح‬ ‫پنبه سبب شده تا بسیاری از واحدهای مرتبط‬ ‫به نســاجی غیرفعال و یا تعطیل شــود‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه افزایش چند برابری قیمت پنبه‬ ‫نســبت به ســال های قبل می توانــد در ترغیب‬ ‫کشــاورزان بــرای کشــت نقش بســزایی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬طــی ســال های قبــل قیمت های‬ ‫پایین ســبب شــده بــود تــا اقبالی برای کشــت‬ ‫پنبه نشود‪.‬‬ ‫وی توســعه کشــت پنبــه را بــه نفــع صنایع‬ ‫اســتان و جلوگیــری از خــروج ارز دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد موانــع فــراروی تولیــد پنبــه را حل‬ ‫کرد و توســعه مکانیزاسیون و استفاده از ارقام‬ ‫جدیــد و زودرس می تواند نبض این صنعت را‬ ‫به تپش دراورد‪.‬‬ ‫بخشی از پنبه زارها خشک شد‬ ‫مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران گفت‪:‬‬ ‫به دلیل خشکسالی بخشی از سطح کشت پنبه‬ ‫جشــده‬ ‫شــامل ‪ ۱۷۰‬هکتــار از چرخــه تولیــد خار ‬ ‫اســت‪ .‬خلیل حقیقی با بیان اینکه ســطح کشت‬ ‫پنبه نســبت به ســال قبل در اســتان رشد نداشته‬ ‫اســت‪ ،‬دلیــل ان را ناشــی از اســیب خشکســالی‬ ‫بــه مزارع دانســت و گفــت‪ :‬بخشــی از پنبه زارها‬ ‫جشــده‬ ‫بــه دلیل خشکســالی از چرخه تولید خار ‬ ‫اســت‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه کشــت پنبــه در ‪۸۰۰‬‬ ‫هکتــار از مــزارع اســتان انجــام شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه‬ ‫دلیــل خشکســالی ‪ ۱۷۰‬هکتار از مــزارع از چرخه‬ ‫خارج شد و سطح کشت باقی مانده ‪ ۶۳۰‬هکتار‬ ‫اســت‪ .‬وی بــا عنــوان اینکــه ‪ ۹۵‬درصــد پنبــه در‬ ‫استان بهشهر و ‪ ۱۰‬درصد گلوگاه کشت می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬سال قبل سطح کشت پنبه در استان ‪۶۴۵‬‬ ‫هکتار بود و امســال به دلیل خشکســالی شاهد‬ ‫کاهش سطح کشت نیز هستیم‪ .‬حقیقی با اشاره‬ ‫بــه برداشــت پنبــه از دیمزارهــای اســتان گفــت‪:‬‬ ‫یشــود میزان تولید بین هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫پیش بینی م ‬ ‫تــا ‪ ۱۶۰۰‬تــن وش برداشــت شــود‪ .‬مدیــر زراعــت‬ ‫جهاد کشاورزی مازندران سهمیه ابالغی از سوی‬ ‫وزارتخانه را برای کشت پنبه در استان ‪ ۸۰۰‬هکتار‬ ‫بیــان کــرد و گفــت‪ :‬به دلیل وقوع خشکســالی و‬ ‫محدودیــت منابــع ابی‪ ،‬بخشــی از مــزارع دچار‬ ‫اسیب شدند زیرا باران مناسبی نداشتیم‪ .‬افزایش‬ ‫مراکز خرید‪ ،‬به صرفه بودن و تناوب قرار گرفتن‬ ‫با غالت‪ ،‬اســتفاده از شــیوه پرورش نشــاء و رفع‬ ‫موانع ســبب می شود تا کشــت پنبه در مازندران‬ ‫رونــق گیــرد و بــه ســال های اوج ان در دهه های‬ ‫قبل از ‪ ۸۰‬برگردد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫تصویبسازمانمسئولمنطقهویژهاقتصادیالهیجان‬ ‫بارویکرد کشاورزی‪،‬اولویت کشت گلخانه ایو احداثصنایعتبدیلی‬ ‫استاندار و رئیسشورایبرنامه ریزیو توسعه گیالنباتصریحاینکه‬ ‫در توزیع اعتبارات ابالغی مطابق با شاخص ها‪ ،‬مولفه های عدالت و‬ ‫انصاف رعایت شده‪ ،‬تصویب سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫الهیجان در جلســه این شــورا را با رویکرد کشــاورزی‪ ،‬اولویت کشــت‬ ‫گلخانه ای و احداث صنایع تبدیلی عنوان کرد که زمین هســاز توســعه‬ ‫اشــتغال و افزایش رفاه اجتماعی خواهد بود‪ .‬ارســان زارع در جلسه‬ ‫شــورای برنامه ریزی و توســعه گیــان به تالش های صــورت گرفته در‬ ‫جهت رعایت عدالت و انصاف در توزیع اعتبارات ابالغی مطابق با‬ ‫شاخص ها اشاره کرد و افزود‪ ۲۰۳:‬میلیارد و‪ ۶۰۰‬میلیون تومان اعتبارات‬ ‫حوزه راه روستایی گیالن نیز بر همین مبنا توزیع شده است‪ .‬نماینده‬ ‫عالــی دولــت در گیــان به توجــه دولت و مجلــس در قانون بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به ابادانی روســتاها و توسعه شــاخص های رفاهی به ویژه اب‪،‬‬ ‫راه و زیرســاخت های دیگر با تاکید رهبر انقالب اشــاره و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اعتبارات خوبی در سال های اخیر از صندوق توسعه ملی با اذن‬ ‫رهبــر معظم انقــاب به حوزه اب و فاضالب اختصاص پیداکرده که‬ ‫امیدواریــم بــا توزیع ‪ ۳۲۸‬میلیارد تومان اعتبارات این فصل در گیالن‬ ‫شاهد تسریع در روند پروژه ها باشیم‪ .‬وی به تصویب سازمان مسئول‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی الهیجان در جلسه امروز شورای برنامه ریزی و‬ ‫توسعهاشارهو بر ضرورتهمراهیدستگاه هایاجراییمختلفتاکید‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی الهیجان با رویکرد کشــاورزی و‬ ‫اولویت کشت گلخانه ای و احداث صنایع تبدیلی ایجاد می شود که‬ ‫تلفیق کشاورزی و گردشگری زمینه ساز توسعه اشتغال و افزایش رفاه‬ ‫اجتماعــی اســت‪ .‬زارع همچنیــن لزوم توجه و همراهی دســتگاه های‬ ‫اجرایی در استفاده از ظرفیت های موجود با نگاه صرفه جویی منابع‬ ‫در ایجــاد و راه انــدازی ادارات در شهرســتان جدیدالتاســیس خمــام و‬ ‫بخش هایجدیدتاکیدکرد‪.‬‬ ‫در این جلســه که نمایندگان شهرســتان های رشــت‪ ،‬بندر اســتارا‪،‬‬ ‫صومعه سرا‪،‬رودبار‪،‬الهیجانو سیاهکلدر مجلسشورایاسالمینیز‬ ‫حضور داشتند؛در خصوصافزایشاعتباراتبودجهدر بخش هایاب‬ ‫و راه روستایی‪ ،‬افزایش اعتبارات تملک دارایی های استان در بودجه‬ ‫ســال ‪ ،1401‬افزایش ســهم قیر اســتان‪ ،‬پیگیری سهم گیالن از صندوق‬ ‫توســعه ملی‪ ،‬تحقق پیشــرفت فیزیکی پروژه های عمرانی و بررسی‬ ‫منطقهویژهاقتصادیالهیجانموضوعاتیمطرحکردند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاریششمینرزمایشمومنانهتوزیعدههزار بستهمعیشتی‬ ‫در بین اقشار اسیب دیده از کرونا‬ ‫سحر رحمتی‪-‬مشهدمقدس‪:‬ششمینرزمایشکمکبهاسیب دیدگان‬ ‫کرونا در قالب توزیع‪ ۱۰‬هزار بسته معیشتی به همت بنیاد بین المللی‬ ‫خیریهابشار عاطفه هابرگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد بین المللی ابشار عاطفه ها در این همایش گفت‪:‬‬ ‫این بنیاد در جهت تحقق فرامین رهبری گام های اساسی در مواسات‬ ‫و همدلی برداشــته اســت و امروز شــاهد ششمین گام توزیع رزمایش‬ ‫مومنانه هستیم که نشان دهنده همدلی خیرین و نیکوکاران در شهر‬ ‫مقدسمشهداست‪.‬محمدجوادفوالدافزود‪:‬مرکز خدماتحوزه های‬ ‫علمیه خراســان رضوی با کمک به این امر خیر خواهانه و تعامل با‬ ‫بنیــاد بــرای برگزاری ششــمین رزمایــش مومنانه همگام شــده اند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این دوره از رزمایش ‪ 10‬هزار بسته معیشتی برای اقشار‬ ‫اسیب دیده از کرونا برای توزیع در تمام نقاط مشهد مقدس اماده شده‬ ‫است کهخانواده هاینیازمنداز طریقمعتمدینمحلیادستگاه های‬ ‫مختلف معرفی شده و بسته های معیشتی درب منازل به ان ها اهدا و‬ ‫تقدیمخواهدشد‪.‬مدیرعاملبنیادبین المللیابشار عاطفه هادر ادامه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این مجموعه برحسب وظیفه و در جهت خدمت گزاری‬ ‫امادگی دارد همچنان همه خانواده های اسیب دیده از کرونا را تحت‬ ‫پوشش خود قرار دهد و شاهد این باشیم با حرکت جهادی در راستای‬ ‫خدمتگزاریبهاقشار ضعیفجامعه گام هایمحکمرابرداریم‪.‬فوالد‬ ‫افزود‪ :‬به یاری خدا ویروس منحوس کرونا از کشور خارج شود و ارامش‬ ‫در قلــوب ملــت ایــران قرار بگیــرد و دل ها برای همدلــی در کمک به‬ ‫مزدوجین جوان برای کارافرینی و اشتغال سوق پیدا کند‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت هدف بعدی بنیاد بحث اشــتغال‪ ،‬کارافرینی‪،‬‬ ‫ازدواج جوانان‪ ،‬رزمایش مومنانه و کمک تحصیلی برای دانش اموزان‬ ‫بی بضاعت است که این برنامه ها در طول سال است مرحله به مرحله‬ ‫انجامخواهدشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیس اتاق تعاون استان اعالم کرد‪:‬‬ ‫بالتکلیفی‪ ۱۳۱۵‬تعاونیدر اذربایجانغربی‬ ‫رئیــس اتــاق تعــاون اذربایجــان غربــی گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۶۷۸۵‬تعاونی در استان وجود دارد‪.‬‬ ‫باقر خلیلی در نشست خبری با اصحاب رسانه‬ ‫کــه در ســالن جلســات اداره تعــاون برگــزار شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬در حــال حاضر ‪ ۶۷۸۵‬تعاونی در اســتان‬ ‫وجود دارد که از این تعداد ‪ ۱۸۷۰‬تعاونی فعال‪،‬‬ ‫‪ ۳۶۰۰‬تعاونی غیرفعال و ‪ ۱۳۱۵‬تعاونی بالتکلیف‬ ‫یهــا در ‪۱۵‬‬ ‫هســتند‪ .‬وی بــا تاکید بــه اینکه تعاون ‬ ‫نــوع گرایش و ‪ ۱۲۳‬رشــته فعالیــت دارند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بیش از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۸۱‬هزار نفر در اســتان‬ ‫عضو تعاونی ها هســتند‪ .‬خلیلی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اذربایجان غربی رتبه اول کشور را در بحث اموزش‬ ‫یهــا دارد‪ .‬رئیــس اتــاق تعــاون اذربایجــان‬ ‫تعاون ‬ ‫غربــی بــا اشــاره بــه رتبــه ‪ ۷‬اتــاق تعــاون اســتان‬ ‫در کشــور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ســال گذشــته در فضای‬ ‫مجــازی ‪ ۵۹‬دوره اموزشــی بــرای ‪ ۱۴۷۵‬نفر برگزار‬ ‫شــد‪ .‬وی با اشــاره به اینکه حداقل میانگین رشــد‬ ‫اقتصادی کشــور ‪ ۲۵‬درصد اســت‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬در‬ ‫استان ما حداقل رشد ‪ ۵‬درصد است البته جا دارد‬ ‫با توجه به ظرفیت ها این درصد را افزایش دهیم‬ ‫و به ‪ ۱۰‬درصد برسانیم‪ .‬وی ادامه داد‪ ۲۴ :‬شرکت‬ ‫تعاونی اعتباری نیز در استان فعالیت دارند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫یادداشت‬ ‫ازدواج؛ مطالبه بزرگ‬ ‫معلوالن اصفهانی‬ ‫ثنا روغنی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫در مــورد مشــکالت معلولیــن بارهــا و بارهــا در‬ ‫رسانه هایگوناگونصحبتشدهامامتاسفانهکلی گویی‬ ‫و عــدم ارائــه راهــکار عملیاتــی افتی اســت کــه گریبان‬ ‫حل مسائل را گرفته و کمتر مسئولی است که در مورد‬ ‫راهکارهــای اجرایــی حل این مشــکالت صحبت کند‪.‬‬ ‫یکیاز بزرگ ترینمطالباتی کهمعلولینمدامدر محافل‬ ‫گوناگون تکرار می کنند حل مســئله ازدواج ان هاســت‪.‬‬ ‫مسئله ای که اگرچه بارها در موردش صحبت شده اما‬ ‫کمتر راهکار عملیاتی برای حل ان در نظر گرفت هشــده‬ ‫است‪ .‬ازدواج مسئله ای است که معلول و غیر معلول‬ ‫نمی شناســد‪ ،‬رفع نیازهای روحی و جســمی و تشکیل‬ ‫خانواده در تمام انسان ها عمومیت دارد و نمی توان ان‬ ‫راانکار کرد‪.‬ازدواجبهخاطر حاشیهامنی کهبرایمعلول‬ ‫ایجاد می کند ازنظر روانی بسیار تاثیرگذار است‪ .‬به باور‬ ‫کارشناســان ازدواج درســت و بهنگام در معلوالن ان ها‬ ‫را به سمت خودباوری بیشتر و ارامش حداکثری سوق‬ ‫می دهد اما متاسفانه این مسئله تا حد زیادی مغفول‬ ‫مانده اســت؛ اما به راســتی چرا امــار تجرد در معلولین‬ ‫باالســت و چــه عواملــی بــه کاهــش امــار ازدواج ایــن‬ ‫قشر دامن زده است؟ از مهم ترین علل کاهش ازدواج‬ ‫معلولین مشــکالت اقتصادی اســت که امــروزه نه تنها‬ ‫گریبان معلولین بلکه گریبان کل جامعه را گرفته است‪.‬‬ ‫قطعا کاهش قدرت خرید افراد و تورم افسارگســیخته‬ ‫بــه کاهش میل بــه ازدواج دامن می زند اما نکته ای که‬ ‫کمتر به ان توجه شده این است که تامین لوازم کمک‬ ‫توان بخشی‪،‬دارو‪،‬فیزیوتراپیوغیرههزینهدوچندانیرا‬ ‫به معلول تحمیل می کند و اگر قرار باشد دو فرد معلول‬ ‫باهم ازدواج کنند رشد تصاعدی این هزینه ها به مراتب‬ ‫دردسرساز است؛بنابراینضروریاستتسهیالتیدر این‬ ‫زمینهبهزوجینمعلولاعطاشود‪.‬از سویدیگر علیرغم‬ ‫وجودقوانینوبرنامه هایاشتغالوحمایتوپشتیبانی‬ ‫در خصوص افراد معلول‪ ،‬همچنان معلولین نسبت به‬ ‫افــراد غیر معلــول از نرخ اشــتغال کمتــری برخوردارند‪.‬‬ ‫مطالعات نشان می دهد و نرخ بیکاری معلولین بیش از‬ ‫‪ 63‬درصد و نرخ بیکاری مددجویان بیش از ‪ 48‬درصد‬ ‫در جامعه است‪ .‬همچنین بررسی ها نشان می دهد که‬ ‫تبعیض اجتماعی و شغلی‪ ،‬اشتغال در مشاغل سطح‬ ‫پایین و دســتمزد کم از مواردی اســت که در گروه های‬ ‫نامبرده به وفور به چشم می خورد و درحالی که بیکاری‬ ‫فــراوان اســت‪ ،‬ان ها بیــش از دیگران اســیب می بینند‪.‬‬ ‫بدیهی است در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت‬ ‫امار ازدواج معلولین روزبه روز افزایش یابد‪.‬‬ ‫از سویدیگر باورهایفرهنگیغلط کماکان گریبان‬ ‫ازدواج معلولین را گرفته است که در این زمینه متاسفانه‬ ‫دختــران معلــول وضعیــت بدتــری را تجربــه می کنند‪.‬‬ ‫به نحوی که در بسیاری از موارد مشاهده شده که پسران‬ ‫معلولباشغلو حقانتخابتوانسته اندشرایطزندگی‬ ‫با یک زن غیر معلول را برای خود فراهم کنند و شانس‬ ‫ازدواج در ان هــا باالتــر اســت اما وضعیــت در دختران‬ ‫به مراتب دشــوارتر اســت‪ .‬دختران معلول معتقدند در‬ ‫رســانه تصویــر مخدوشــی از ان هــا به نمایش گذاشــته‬ ‫می شود‪ .‬دخترانی وابسته و ناتوان که در انجام امورشان‬ ‫به مشــکل برمی خورنــد درحالی کــه در واقعیت قصه‬ ‫به گونه دیگر رقم خورده و معلولین به ویژه معلولین‬ ‫جسمی و حرکتی با سال ها تالش توانسته اند به صورت‬ ‫مستقل بر مشکالتشان فائق شــوند و از توانایی اداره‬ ‫یکزندگیمشترکبهره مندهستند‪.‬‬ ‫در کنــار ایــن عوامل انچه معلولین اصفهانــی از ان‬ ‫گالیــه دارنــد عدم وجود مراکز همســان گزینی رســمی‬ ‫و مورد تائید بهزیســتی اســت‪ .‬ان ها معتقدند به دلیل‬ ‫محدودیت های جســمی و حرکتی و به تبع ان حضور‬ ‫کمرنگ تر در جامعه احتمال اشنایی و ازدواج برایشان‬ ‫پایین تــر اســت و وجــود مراکــزی که به صورت رســمی‬ ‫معلولین اماده به ازدواج را تحت نظارت خانواده ها به‬ ‫یکدیگر معرفی کند می تواند راهگشا باشد‪ .‬به باور این‬ ‫معلولیندر حالحاضر شماریاز سمن هاو مراکز در این‬ ‫زمینهفعالیتمی کنندامااز طرفیبهدلیلعدم حمایت‬ ‫مستقیم مراکز دولتی اعتماد به ان ها دشــوار است و از‬ ‫سوی دیگر اطالع رسانی اندکی در این زمینه انجام شده‬ ‫و معلولیــن اشــنایی کاملــی بــا این گونه مراکــز و نحوه‬ ‫فعالیتان هاندارند‪.‬‬ ‫از سویدیگر بسیاریاز معلولیناز نبودمراکز مشاوره‬ ‫ازدواج تخصصی گالیه مند هســتند و معتقدند وجود‬ ‫چنینمراکزیمی تواندراهگشاباشد؛بهدلیلپیچیدگی‬ ‫ازدواجمعلوالن‪،‬بهتر استهمهمعلوالنقبلاز نهایی‬ ‫شــدن تصمیم ازدواج‪ ،‬با همســر اینده خود نزد مشاور‬ ‫خانواده بروند و از مشاوره های علمی این افراد بهره مند‬ ‫شــوند‪ .‬ازدواج بــرای فــرد معلــول‪ ،‬زمانی موفقیت امیز‬ ‫خواهــد بــود کــه فرد معلــول‪ ،‬در وهلــه اول خــودش و‬ ‫توانایی هایش را قبول داشته باشد و با اعتمادبه نفس‬ ‫زندگی کند‪ .‬به باور این روان شناس‪ ،‬اگر فرد معلولی به‬ ‫بلوغجنسی‪،‬روانی‪،‬اجتماعیو اقتصادیرسیدهباشدو‬ ‫بهاینتوانایی هایخودشایمانداشتهباشد‪،‬می تواند‬ ‫ازدواج موفقــی را تجربــه کند‪ ،‬منوط به این که همســر‬ ‫اینده فرد معلول هم توانایی های همسرش را ببیند و با‬ ‫احترام و دور از ترحم‪ ،‬از زندگی در کنار این فرد‪ ،‬راضی‬ ‫و خوشحالباشد؛اماعدمفعالیت گستردهمراکز ازدواج‬ ‫معلولین و همچنین هزینه باالی مشاوره و روان درمانی‬ ‫باعث شده این مهم در حاشیه قرار گیرد‪.‬‬ ‫باوجــود همــه این مشــکالت بســیاری از معلولین‬ ‫امید دارند باهمت مضاعف دولت سیزدهم مشکالت‬ ‫ازدواج ان هــا بیش ازپیــش حــل شــود و دولــت بــا ارائه‬ ‫تسهیالت ویژه و فرهنگ سازی در این زمینه به این افراد‬ ‫کمک کند تا در جهت رفع یکی از اساسی ترین نیازهای‬ ‫انسانیحرکتکنند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 14‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1155‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫افسارگسیختگی قیمت ها در استان ادامه دارد‬ ‫‪ ۲۴۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫برای توسعه راه های ایالم‬ ‫اختصاص یافت‬ ‫نماینده مردم ایالم در مجلس گفت‪ :‬در یک برنامه‬ ‫پنج ساله‪۲۴۰،‬میلیاردتومانبرایتوسعهراه هایروستایی‬ ‫ایالماختصاص یافتهاست‪.‬علی اکبر بسطامیدر گفتگوبا‬ ‫خبرنگار بازار اظهار کرد‪ :‬یکی از مهم ترین نیازهای استان‬ ‫ایالمتوسعهزیرساخت هایارتباطیاستاناست‪،‬در این‬ ‫زمینه پروژه های مختلف ازادراهی و بزرگراهی در اســتان‬ ‫تعریف شدهاست‪.‬ویبااشارهبهاینکهپروژه هایراه سازی‬ ‫استاننیازمنداعتبار هستند‪،‬گفت‪۲۴۰:‬میلیاردتومانبرای‬ ‫توسعهراه هایایالماختصاص یافتهاست‪.‬نمایندهمردم‬ ‫ایــام در مجلس بیان کــرد‪ :‬در بودجه محرومیت زدایی‬ ‫برای مشــکالت مربوط به راه در روســتاها‪ ،‬مقررشــده در‬ ‫یک برنامه پنج ساله پیش بینی شده‪ ،‬طی دو مرحله این‬ ‫اعتبارات به اســتان تزریق شــود‪ .‬بســطامی تصریح کرد‪:‬‬ ‫امسال حدود‪ ۴۰‬میلیارد تومان از این اعتبار برای راه های‬ ‫روستایی استان ایالم تخصیص داده شده است‪ .‬نماینده‬ ‫مردمایالمدر مجلسشورایاسالمی گفت‪:‬بودجه‪۱۴۰۰‬‬ ‫استانایالمازنظر کمیو کیفینسبتبهسالقبلاز رشد‬ ‫قابل توجهیبرخوردار استکهجادارداز همهمسئوالنی‬ ‫کــه تالش کردند تا ایــن بودجه افزایش پیدا کند‪ ،‬تقدیر‬ ‫و تشــکر کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬درمجموع نزدیک به دو هزار‬ ‫میلیارد تومان به بودجه اســتان افزود هشــده که در ایالم‬ ‫بی سابقهاست‪.‬‬ ‫اولین رویداد‬ ‫توانمندسازیکنشگران‬ ‫خانواده در ایالم‬ ‫برگزار می شود‬ ‫اولیــن رویداد توانمندســازی کنشــگران خانــواده در‬ ‫ایالم با همکاری سازمان بسیج دانشجویی و معاونت‬ ‫اجتماعیانتظامیاستانبرگزار می شود‪.‬بهگزارشایسنا‪،‬‬ ‫محوریــت ایــن رویداد کســب توانمندی مطالبــه گری‪،‬‬ ‫تحلی لگــری‪ ،‬جریــان ســازی در فضــای مجــازی و حوزه‬ ‫خانــواده اعال مشــده و شــرکت بــرای عموم ازاد اســت‪.‬‬ ‫زیستجنسیدر غرب‪،‬نگرشراهبردیانقالباسالمی‬ ‫بــه خانــواده و ازدواج‪ ،‬ســقط جنین‪ ،‬تربیــت جنســی‪،‬‬ ‫جمعیت‪ ،‬خانــواده در قوانین کشــور‪ ،‬ازدواج و طالق‪،‬‬ ‫فمینیسماینستاگراموتوئیتر‪،‬فنمصاحبه‪،‬تصویربرداری‪،‬‬ ‫تدوین‪،‬روشپژوهش‪،‬ایدهپردازیو ژورنالیسمتحقیقی‬ ‫است‪ .‬مهلت ثبت نام تا اخر شهریور ‪ ۱۴۰۰‬اعالم شده و‬ ‫زمان اغاز دوره مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬است‪.‬‬ ‫ادامه اجرای طرح برخورد‬ ‫با پالک های مخدوش‬ ‫سرهنگ ابوالفضل کهزادی‪ ،‬رئیس پلیس راهنمایی‬ ‫و رانندگی اســتان ایالم با اشــاره به ادامه طرح برخورد‬ ‫با پالک های مخدوش گفت‪ :‬پلیس راهور اســتان ایالم‬ ‫بــا مخدوش کنندگان پــاک خودرو ها برخــوردی قاطع‬ ‫دارد‪ .‬او در ادامــه اظهــار کرد‪ :‬برخــی از این خودرو ها از‬ ‫ســوی ماموران و برخی دیگر نیز با اســتفاده از ظرفیت‬ ‫دوربین هاشناساییمی شوند‪.‬سرهنگکهزادیبیانکرد‪:‬‬ ‫طبق ماده ‪ ۷۲۰‬قانون مجازات اســامی هرکسی ارقام‬ ‫و مشخصات پالک انواع وسایل نقلیه تغییر دهد و یا‬ ‫پالک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به ان الصاق نماید‬ ‫به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد‪.‬‬ ‫وضعیت سه شهرستان‬ ‫ایالم همچنان نارنجی است‬ ‫معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیایالم گفت‪:‬‬ ‫سه شهرستان سیروان‪ ،‬ملکشاهی و هلیالن همچنان در‬ ‫وضعیت نارنجی کرونا قرار دارند و اعالم وضعیت زرد‬ ‫برایاینشهرستان هااشتباه گرافیکیبودهاست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬دکتــر جمیــل صادقــی فــر اظهــار‬ ‫داشت‪ :‬تغییر وضعیت سه شهرستان سیروان‪ ،‬هلیالن و‬ ‫ملکشاهی در نقشه‪ ،‬اشتباه گرافیکی بوده و هیچ گونه‬ ‫تغییــر وضعیتــی در نقشــه و رنگ بنــدی اســتان ایــام‬ ‫ایجاد نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬احتمال تغییر رنگ بندی‬ ‫شهرستان های ملکشاهی و هلیالن از نارنجی به رنگ‬ ‫قرمــز در اینــده نزدیــک دور از انتظار نیســت‪ .‬صادقی‬ ‫فر ادامه داد‪ :‬شهرستان های ایالم‪ ،‬مهران‪ ،‬دهلران‪ ،‬دره‬ ‫شهر‪ ،‬دهلران‪ ،‬ایوان‪ ،‬بدره‪ ،‬چرداول و چوار در وضعیت‬ ‫قرمز قرار دارند‪.‬‬ ‫طرح تولید کاغذ سنگی در‬ ‫ایالم اجرا می شود‬ ‫عضو کمیســیون اجتماعی مجلس گفــت‪ :‬هر فرد‪،‬‬ ‫گروه‪ ،‬نهاد اقتصادی با هر نگرش و دیدگاهی که بتواند‬ ‫برای مردم کار کند و غبار محرومیت را از استان بزداید‪،‬‬ ‫موردحمایــت مجمع نمایندگان مردم اســتان ایــام در‬ ‫مجلس خواهد بود‪ .‬علی اکبر بســطامی در نشســت با‬ ‫اعضای هیئت رئیســه خانه مطبوعات اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫اولین بار در تاریخ صنعت استان شستا در بخش معادن‬ ‫و صنایع معدنی استان ایالم سرمایه گذاری می کند و با‬ ‫مطالبه گری جدی از مدیر وقت شستا و اخذ مجوز الزم‬ ‫از وی‪ ،‬طرح تولید کاغذ سنگی در استان اجرا می شود‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهبر اساساطالعاتدریافتیاز سازمان‬ ‫صمتبه عنوانمتولیصدور مجوزهایمربوطه‪،‬سرعت‬ ‫کار وپیشرفتفیزیکیطرحمطلوباست‪،‬افزود‪:‬تاکنون‬ ‫مجوز اســتخراج ماده معدنی کربنات کلســیم در حوزه‬ ‫شهرستانچرداولجهتتامینبخشیاز مواداولیهطرح‬ ‫صادر و مطالعات شناسایی ذخایر معدنی در شهرستان‬ ‫هلیالننیز در حالانجاماست‪.‬‬ ‫رویدا د ایالم‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫اوایــل مردادمــاه ســال جــاری اســتان ایــام بــا‬ ‫مشــکالتی در عرضــه مــرغ در بازار روبرو شــد و به‬ ‫همین خاطر بارها شــاهد صف های طوالنی برای‬ ‫خریــد مــرغ با قیمــت بــاال در فروشــگاه ها بودیم‪.‬‬ ‫ازانجاکه واحد های تولید مرغ در اســتان مشــغول‬ ‫به کار هســتند بنابراین مواجه شدن با این مشکل‬ ‫باید دالیل قانع کننده ای داشــته باشــد؛ بــه گزارش‬ ‫فارس‪ ،‬کاهش تولید به دلیل کاهش جوجه ریزی در‬ ‫خردادماه یکی از این ضربه های مهلک بود‪ .‬دلیل‬ ‫کاهــش جوجه ریــزی این بود که برخــی مرغداران‬ ‫از عرضــه میــزان تعهدی خــود خــودداری کرده که‬ ‫ان هــم دالیــل مختلفی دارد‪ ،‬ســامانه ســماصط از‬ ‫طریــق وزارت جهاد کشــاورزی‪ ،‬برایشــان مســدود‬ ‫شــده و امکان تحویل نهاده ها نیز وجود نداشــته‬ ‫و عمــا موجب توقف تولیــد در این گونه واحدها‬ ‫شــده؛ برخی اشــخاص هم به دالیل ایجاد اخالل‬ ‫در نابسامانی بازار تولید و عرضه مرغ سبب افزایش‬ ‫نارضایتــی شــده و برخــی از تولیدکننــدگان هــم با‬ ‫ترفنــد کاهــش تولید و عرضه ســبب ایجــاد فضای‬ ‫تقاضای باال و عرضه کم ســعی در افزایش قیمت‬ ‫مــرغ در ایام انتخابات را داشــته اند‪ .‬این تولید ها از‬ ‫امتیازات و یارانه های تولید استفاده کرده اما به ان‬ ‫میزان تولید نداشته اند؛ در این میان افراد سودجو‬ ‫دست به کار شدند و با خروج مرغ تولیدی از شبکه‬ ‫نظــام توزیع به بهانه های مختلف و عدم نظارت‬ ‫مناســب دســتگاه های متولی برای پیگیری و ملزم‬ ‫کردن مرغداران به عرضه مرغ در شبکه نظام توزیع‬ ‫و یا معرفی به موقع متخلفان و جریان انحرافی در‬ ‫توزیع و عرضه مرغ یا مصرف نهاده ها و ایجاد بازار‬ ‫ازاد و باال بردن قیمت ها بدون مجوز از کمبود مرغ‬ ‫تولیدی در تیرماه سوءاستفاده کردند و قیمت مرغ‬ ‫کــه در اصــل ‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان اســت را تــا ‪۴۰‬‬ ‫هزار تومان باال بردند‪ .‬نتیجه این اتفاقات هم طبق‬ ‫معمول باعث شده حرص و ولعی بین مردم برای‬ ‫خرید و ذخیره مرغ که مبادا قیمت گران تر شود و‬ ‫کمبودانبیشتر شود‪،‬ایجاد کردو مردمسعی کردند‬ ‫یخچال های خود را با مرغ ‪ ۴۰‬هزارتومانی پر کنند؛‬ ‫غافل از اینکه این کمبود موقتی است و این قیمت‬ ‫چیزی حدود دو برابر قیمت اصلی مرغ است‪.‬‬ ‫ما ظرفیت تولید سه برابر نیاز استان راداریم‬ ‫عزیــز قیصــوری رئیــس هیئت مدیــره اتحادیــه‬ ‫مرغدارانگفت‪:‬ماظرفیتتولیدسهبرابر نیاز استان‬ ‫راداریم‪ ،‬اما مشــکل اینجاســت که مســئولین با ما‬ ‫همکاری الزم را ندارند‪ .‬وی افزود‪ :‬در طول مردادماه‬ ‫بــه دلیل اینکه اجــازه جوجه ریــزی در خردادماه را‬ ‫نداشتیم‪،‬تنهایک پنجمنیاز استانراتامینمی کردیم‬ ‫و از قبــل هــم به وجود امدن این مشــکل را اعالم‬ ‫کرده بودیم زیرا پرورش مرغ دارای نوســان اســت و‬ ‫دقیقا قابل پیش بینی نیســت‪ .‬رئیس هیئت مدیره‬ ‫اتحادیــه مرغــداران تصریح کــرد‪ :‬این نوســانات تا‬ ‫سوم شهریورماه ادامه داشت اما بعدازان مشکلی‬ ‫نخواهیم داشــت و در حال حاضر قیمت مصوب‬ ‫بــرای هــر کیلــو مــرغ ‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومان اســت‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬تولیدکنندگان مرغ در مســیر تولید با‬ ‫مشکالتیمواج ههستندکهباعثشدهتحت فشار‬ ‫قرار بگیرند و این باعث عقب نشــینی تولیدکننده‬ ‫شــود؛ قبال یــک مصوبه دادند کــه طبق ان قیمت‬ ‫هر کیلو مرغ زنده باید ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان باشــد‬ ‫اعالم نحوه حضور دانش اموزان از سوی‬ ‫مدارس غیرقانونی است‬ ‫بازار پردردسر مرغ‬ ‫مشــروط بــر اینکه جوجه با قیمــت ‪ ۴‬هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومــان بــه دســت مرغــدار برســد‪ .‬قیصــوری اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬الزم ـه ی حمایت از مصرف کننــده حمایت از‬ ‫تولیدکنندهاست‪،‬قیمتخوراکمرغبسیار باالست‬ ‫و تولیدکننــده مــرغ بــرای تولید بــا موانعی ازجمله‬ ‫تغییر قیمت های نهاده های دامی (طیور ) و تغییر‬ ‫قیمت ان توســط دولت و محاســبه نکردن ان در‬ ‫قیمت تما مشــده مرغ‪ ،‬افزایش ‪ ۴۰‬درصدی قیمت‬ ‫حمل ونقل توسط دولت و افزایش این هزینه تا‪۵۰‬‬ ‫درصد توسط رانند ه روبرو است‪.‬‬ ‫عرضه متناسب با تقاضا باشد‬ ‫مهــدی اصالنــی بــازرس کل اســتان ایــام نیــز‬ ‫گفت‪ :‬عرضه باید متناســب با تقاضا باشــد در این‬ ‫صورت مشکلی در افزایش قیمت و تولید به وجود‬ ‫نمی ایــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬میــزان نیاز مصرفی اســتان بر‬ ‫اســاس نیــاز مصــرف انســانی روزانــه ‪ ۱۰۰‬گــرم مرغ‬ ‫و جمعیــت حــدود ‪ ۶۰۰‬هزارنفــری اســتان‪ ،‬معادل‬ ‫تقریبــا ‪ ۶۰‬تــن مــرغ در روز اســت و اگر به تناســب‬ ‫این نیاز مصرفی استان‪ ،‬عرضه مرغ تولیدی در بازار‬ ‫مصرف خانوارها صورت گیرد‪ ،‬شــکل گیری صفوف‬ ‫مردمی و افسارگسیختگی در قیمت مرغ مشاهده‬ ‫نخواهد شد‪ .‬بازرس استان ایالم گفت‪ :‬انچه باعث‬ ‫شکل گیری صفوف و نابسامانی قیمت ها می شود‬ ‫عــدم توزیــع و عرضه مرغ در برخی ایام و یا توزیع‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۳۰‬تن در تیرماه بوده و درمجموع امار‬ ‫توزیع مرغ با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار بسیار‬ ‫کمتر از حداقل سرانه موظف توزیعی بوده است‪،‬‬ ‫البته مشکل کمبود مرغ در بازار وجود نداشته‪ ،‬زیرا‬ ‫تهــای حــدود ‪ ۴۰‬هزار تومــان و باالتر‬ ‫مــرغ باقیم ‬ ‫قابــل تامیــن و خرید بود و درواقع بخشــی از مرغ‬ ‫تولیدی استان خارج از شبکه نظام توزیع با قیمت‬ ‫مصــوب‪ ،‬عرضــه و توزی عشــده اســت‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به رغم اعتراض دســتگاه های نظارتی و اعالم‬ ‫امادگیدادستانیو تعزیراتحکومتیبرایبرخورد‬ ‫با تخلفات انحراف از عرضه خارج از شبکه به شرط‬ ‫معرفــی مصادیق تخلفات از ســوی دســتگاه های‬ ‫اجرایــی ذی ربــط امــا توجه به ایــن انتظار قانونی‬ ‫و ب هحــق مردم برای دس ـت یابی به مرغ با قیمت‬ ‫مصوب مورد اهتمام و جدیت قرار نگرفته اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل بازرســی ایالم بیان کرد‪ :‬با توجه ب ه این که‬ ‫بازرســی کل نقــش نظارتــی دارد و تصمیــم گیــر یا‬ ‫اجراکنندهنیستواز جهتنظارتپیشگیرانهبرای‬ ‫رعایت حقوق عامه‪ ،‬هشدارهای الزم نیز همراه با‬ ‫راهکارها قبل از انکه دچار مشکالت نابسامانی در‬ ‫تامین و عرضه مرغ شــویم‪ ،‬به دستگاه های متولی‬ ‫داده شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حتی در کنار دستگاه های مسئول و‬ ‫مکاتبات با سازمان بازرسی کل کشور برای انعکاس‬ ‫جلوگیری از انســداد ســامانه سماصط برای فراهم‬ ‫شدن جوجه ریزی و تحویل نهاده ها به مرغدارانی‬ ‫که ب ه تعهد خود در عرضه و تحویل مرغ در دوره‬ ‫تولیــدی قبــل خود عمل نکــرده و جایگزیــن کردن‬ ‫مجــازات جریمه نقدی به جای انســداد ســامانه و‬ ‫توقــف تولید که البته بــا مکاتبــات اداره کل جهاد‬ ‫کشاورزی استان با وزاتخانه به تذکرات بازرسی کل‬ ‫و دادســتانی درنهایــت در کاهــش رفــع انســدادی‬ ‫ســامانه اقــدام و جوجه ریزی بــه ‪ ۹۱۸‬هزار قطعه‬ ‫در خردادمــاه رســید کــه چنانچــه این اقدامــات و‬ ‫یهــا نبــود‪ ،‬حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار قطعه جوجه‬ ‫پیگیر ‬ ‫ریزی صورت می گرفت و همین پیگیری ها منجر به‬ ‫جوجه ریزی ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار قطعه در تیرماه‬ ‫شــد‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬از طرفی چنانچه واقعا‬ ‫مقــدار جوجه ریزی خردادماه پــس از دوره پرورش‬ ‫‪ ۵۰‬روزه در اواخــر تیــر و اوایــل مــرداد قابل عرضــه‬ ‫بــه بــازار بود و چنانچه روند معرفی مرغــداران به‬ ‫کشــتارگاه و نظــام تامیــن و عرضــه مرغ به درســتی‬ ‫یشــد و در شــبکه نظــام توزیع عرضه‬ ‫مدیریــت م ‬ ‫می شد‪ ،‬درواقع با این تعداد جوجه ریزی خرداد و‬ ‫تلفاتمعقولاحتمالیشرایطتامینوعرضهروزانه‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬تن مرغ به مرغ فروشان فراهم بود‬ ‫و ما بسیار کمتر دچار مشکالت ناشی از کمبود مرغ‬ ‫در مردادماهمی شدیم‪.‬‬ ‫بخش عمده ای از مشکالت ناشی از نحوه‬ ‫برنامه ریز ی ها است‬ ‫اصالنــی ادامه داد‪ :‬با توجه به برخورداری این‬ ‫استان از ظرفیت تولیدی سه برابری مرغ نسبت به‬ ‫سرانه نیاز مصرفی استان‪ ،‬لذا بخش عمده ای از این‬ ‫مشکالت‪ ،‬ناشی از نحوه برنامه ریزی و مدیریت و‬ ‫میــزان اهتمام و قاطعیت بــر اجرای نظام تامین و‬ ‫عرضه مرغ و معرفی به موقع موارد انحرافی عرضه‬ ‫خارج از شــبکه به تعزیرات حکومتی یا دادستانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــازرس اســتان ایالم گفت‪ :‬بازرســی کل اســتان‬ ‫بر اســاس سیاست های ابالغی سازمانی با جدیت‬ ‫بیشتر نظارتبر نحوهتنظیمبازار کاالهایاساسیو‬ ‫کنترل قیمت ها توسط دستگاه های اجرایی در ایام‬ ‫عیــد به بعد را در دســتور کار قــرار داده و با حضور‬ ‫موثر در جلسات کارگروهتنظیمبازار یاقرارگاهمرغو‬ ‫هشدارهاو ارائهراهکارهاو در مواردینیز باتذکرات‬ ‫جدیدر ضرورتشناساییو معرفیمواردانحرافی‬ ‫در مصرف نهاده ها یا و عرضه خارج از شبکه مرغ‬ ‫به جهاد کشاورزی استان‪ ،‬موجب معرفی تعدادی‬ ‫از متخلفــان بــه ارزش بیش از ‪ ۱۲‬میلیــارد تومان به‬ ‫تعزیراتحکومتیدر اردیبهشت ماهشدهاست‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بررســی و نظــارت بر عملکرد‬ ‫دستگاه های اجرایی و کارگروه تنظیم بازار استان‬ ‫در نحوه پیگیری تامین و توزیع به موقع کاالهای‬ ‫اساسی ازجمله وظایف هیئت های بازرسی اعزامی‬ ‫بوده که در خصوص مشکل مرغ استان در ابتدای‬ ‫سال جاری با ملزم کردن مسئولین جهاد کشاورزی‬ ‫بــه تکالیف قانونی خــود و پای کارامدن ایشــان‪،‬‬ ‫میــزان عرضــه و توزیــع مــرغ کــه در ســال گذشــته‬ ‫ب هطــور میانگیــن حــدود ‪ ۱۹‬تــا ‪ ۲۰‬تــن بــود‪ ،‬در‬ ‫س ـه ماهه اول سال ‪ ۱۴۰۰‬به میانگین توزیع روزانه‬ ‫حــدود ‪ ۴۵‬تــن رســید ضمن انکه تحویــل مرغ به‬ ‫شــبکه نظــام توزیــع در اســتان های مصرف کننده‬ ‫ماننــد خوزســتان‪ ،‬تهــران و کرمانشــاه نیــز وجــود‬ ‫داشــته اســت‪ .‬مدیرکل بازرســی ایالم خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در جریان رســیدگی های اخیر هیئت بازرسی‬ ‫اعزامی بازرســی کل اســتان‪ ،‬ضمن یاداوری و اخذ‬ ‫توضیحات از مدیران ذی ربط اجرایی‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫توجــه بــه انجــام صحیــح و به موقــع وظایــف‬ ‫قانونی یاداوری شــده و تعدادی پرونده انحراف‬ ‫در مصــرف نهاد ههــا یــا توزیــع و عرضــه خــارج از‬ ‫شــبکه با رقم بــراوردی حدود ‪ ۴۰‬میلیــارد ریال به‬ ‫تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد و تعدادی‬ ‫نیز پرونده های تعزیراتی از طریق گشت مشترک‬ ‫نماینده بازرســی کل همــراه با مامــوران نظارت و‬ ‫بازرسی اداره کل‪ ،‬صمت و تعزیرات حکومتی و در‬ ‫مواردی نیز با رصد کردن عملکرد تیم های گست‬ ‫ادارات کل مذکور و دامپزشکی و‪ ...‬برای کنترل بازار‬ ‫مرغ نظارت شده و متخلفان به تعزیرات حکومتی‬ ‫معرفیشدند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سندجامعپدافندغیرعاملدر ایالمتدوینشد‬ ‫معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار ایــام با‬ ‫اشــاره به تدوین ســند جامع پدافند غیرعامل در‬ ‫ایــام‪ ،‬گفــت‪ :‬اجــرای این طــرح ضامن حفاظت‬ ‫و صیانــت از ســرمایه های اســتان اســت‪ .‬بــه‬ ‫گــزارش مهــر‪ ،‬الیــاس فتاحی در نشســت شــورای‬ ‫پدافنــد غیرعامــل اســتان اظهــار کــرد‪ :‬پدافنــد‬ ‫غیرعامــل مجموعــه اقداماتی اســت که موجب‬ ‫افزایــش بازدارندگی کاهش اســیب پذیری تداوم‬ ‫تهــای ضــروری و ارتقــاء پایــداری ملــی‬ ‫فعالی ‬ ‫و تســهیل در مدیریــت بحــران در مقابلــه بــا‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫تهدیــدات و اقدامات نظامی دشــمن م ‬ ‫وی‪ ،‬پدافند غیرعامل را یکی از ساده ترین راه ها و‬ ‫کم هزینه ترین شیوه ها و صلح امیزترین روش های‬ ‫دفاع یک دولت و ملت در مقابل دشمنان خود‬ ‫دانست و افزود‪ :‬مهم ترین عامل اقتدار و توفیق‬ ‫تهــا در حفــظ و گســترش امنیت ملی اســت‬ ‫مل ‬ ‫هرگونه پیشــرفت در زمینــه پدافند غیرعامل به‬ ‫معنای استحکام و اقتدار حاکمیت و امنیت ملی‬ ‫است‪ .‬وی با تاکید بر اجرای طرح جامع پدافند‬ ‫غیرعامل توسط دستگاه های ذی ربط‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫این سند باهدف اجرای اصول و ضوابط پدافند‬ ‫غیرعامــل و حفاظــت و صیانــت از ســرمایه های‬ ‫مادی در استان بااعتباری بالغ بر دو میلیارد و ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیون ریال تهیه شده است که شامل برنامه های‬ ‫یشــود‪ .‬در این جلسه از روسای‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیز م ‬ ‫کارگروه های پدافند غیرعامل ســپاه امیرالمومنین‬ ‫به عنــوان رئیــس کارگــروه مشــارکت های مردمی‬ ‫اســتان به عنــوان کارگــروه برتــر و فرماندهــی‬ ‫انتظامی اســتان و رئیس کارگروه امنیتی انتظامی‬ ‫اســتان به عنــوان کارگــروه فعــال و مدیرعامــل‬ ‫جمعیت هالل احمر استان و رئیس کارگروه امداد‬ ‫و نجات به عنوان کارگروه فعال تقدیر شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرایطرحپاکسازیایالماز معتادانمتجاهر‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان ایــام گفــت ‪ :‬بــا‬ ‫اجــرای طــرح ارتقــای امنیــت اجتماعــی در ایالم‬ ‫‪ ۳۵‬معتــاد متجاهــر جم ـع اوری و نقــاط الــوده‬ ‫شــهر پاکسازی شد‪ .‬ســردار دالور القاصی مهر در‬ ‫گفت وگو با تســنیم اظهار داشت‪ :‬طرح پاکسازی‬ ‫ایالم از معتادان متجاهر اجرا و نقاط الوده شهر‬ ‫پاکسازی شده است و این طرح در دستور مداوم‬ ‫و بدون اغماض پلیس استان ایالم است‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظامی اســتان ایالم گفت‪ :‬اجــرای طرح ارتقای‬ ‫امنیت اجتماعی در ایالم تمامی مناطق و خاصه‬ ‫پارک ها‪ ،‬خیابان ها و فضای ســبز را در می گیرد و‬ ‫پلیــس با حضور مــداوم و مســتمر در مکان های‬ ‫عمومــی‪ ،‬تفریحی و غیــره اجازه اســتعمال مواد‬ ‫مخــدر و تجاهــر به این امر را نخواهــد داد‪ .‬وی‬ ‫از دستگیری ‪ 35‬معتاد متجاهر و کشف بیش از‬ ‫‪ 550‬کیلو مواد مخدر از نوع تریاک در استان خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬اجــازه نخواهیم داد فضای اســتان‬ ‫مستعد حضور قاچاقچیان و معتادان شود و در‬ ‫این راستا رصد اطالعاتی پلیس شبانه روزی است‪.‬‬ ‫ایــن مقام ارشــد پلیــس خاطرنشــان کــرد‪ :‬انتظار‬ ‫پلیس استان از شهروندان ان است تا در صورت‬ ‫اطــاع از هرگونــه فعالیــت مشــکوک‪ ،‬به ویژه در‬ ‫زمینه توزیع انواع مواد مخدر‪ ،‬مراتب را به مرکز‬ ‫فوریت های پلیسی ‪ 110‬اعالم کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پاییز کمبارشدر انتظار ایالمی ها‬ ‫رئیــس گروه پیش بینی هواشناســی ایالم گفت‪:‬‬ ‫یهــا نشــان می دهــد میــزان بارندگی های‬ ‫پیش بین ‬ ‫اســتان در پاییــز امســال کمتر از حد نرمــال خواهد‬ ‫بود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬مجتبی میهن پرست اظهار کرد‪:‬‬ ‫بر اساس نقشه های جوی بارش های مهر و ابان ماه‬ ‫در پاییز امسالکمتر از حدنرمالپیش بینیمی شود‪.‬‬ ‫رئیسگروهپیش بینیهواشناسیایالمافزود‪:‬هرچند‬ ‫در اذرماه روند بارش ها نسبت به‪ ۲‬ماه پیش از خود‬ ‫روند بهتری را نشــان می دهد‪ ،‬اما درمجموع انتظار‬ ‫بارش هایمطلوبو موثر در فصلپاییز دور از ذهن‬ ‫است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به کاهش بارش های‬ ‫پاییزه دمای هوا در این فصل نیز گرم تر از حد نرمال‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫این فصل اســت‪ .‬میهن پرســت تاکید کــرد‪ :‬هرچند‬ ‫دقتتحققپیش بینی هابین‪ ۶۰‬تا‪ ۷۰‬درصداست‪،‬‬ ‫امااحتمالتغییر الگوهایجویتاقبلاز شروعفصل‬ ‫بارندگی هایپاییزهوجوددارد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش‬ ‫از ســوی اموزش وپــرورش‬ ‫اســتان ایــام گفــت‪ :‬اعــام‬ ‫داده شــده اســت‪.‬مهردادی‬ ‫نوبت بنــدی و نحــوه حضــور‬ ‫درعین حــال یــاداور شــد‪ :‬این‬ ‫دانش اموزان در مدارس برای‬ ‫اداره کل بــر اســاس پــروژه‬ ‫سال تحصیلی جدید از سوی‬ ‫مهــر کــه از چنــد ماه گذشــته‬ ‫امیر مهردادی‬ ‫اولیا مدارس غیرقانونی است‪.‬‬ ‫تشکیل شــده بــرای هــر ســه‬ ‫امیــر مهــردادی در‬ ‫حالت حضوری‪ ،‬نیمه حضوری‬ ‫گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود‪ :‬بــا توجه بــه اینکه و مجازی امادگی الزم برای بازگشایی مدارس‬ ‫هنوز شــیوه و نحــوه اموزش دانش امــوزان در را خواهــد داشــت‪ .‬وی همچنیــن در خصوص‬ ‫سال تحصیلی جدید اعالم نشده‪ ،‬تعیین این اعــام برخــی مدارس در خصــوص تهیه لباس‬ ‫مســئله از ســوی مــدارس و ابــاغ بــه دانــش فرم دانش اموزان تاکید کرد‪ :‬هرگونه اجبار در‬ ‫اموزان غیرقانونی است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شیوه این زمینه غیرقانونی بوده و به تمامی مدارس‬ ‫اموزش دانش اموزان در سال تحصیلی جدید ابالغ شده تا در این زمینه مطابق دستورالعمل‬ ‫منوط به اعالم ستاد ملی کرونا بوده و تاکنون ارســالی ایــن اداره کل عمــل کننــد‪ .‬مدیــرکل‬ ‫در ایــن زمینــه بــه ادارات کل اموزش وپــرورش اموزش وپــرورش اســتان ایــام بیان کــرد‪ :‬تهیه‬ ‫ابــاغ نشــده اســت‪ .‬مدیــرکل اموزش وپرورش لباس فرم مدارس اختیاری بوده و با مدارســی‬ ‫ایــام در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه برخــی کــه در این زمینه اجبار اعــام کنند‪ ،‬برخورد و‬ ‫مــدارس برای ســال تحصیلی دانش امــوزان را تذکــر داده خواهد شــد‪ .‬مهــردادی از والدین‬ ‫نوبت بندی و نحوه حضورشــان را در مدارس خواســت در صــورت مشــاهده چنیــن مــوارد‬ ‫اعالم کرده اند گفت‪ :‬تذکر الزم به این مدارس غیرقانونی ان را به این اداره کل اعالم کنند‪.‬‬ ‫نرخ خوردگی واحدهای شیرین سازی‬ ‫پاالیشگاه گاز ایالم کنترل شد‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش‬ ‫کرد‪ :‬اندازه گیری و ثبت سوابق‬ ‫گاز ایــام از تعییــن و پایــش‬ ‫به صورت منظم روزانه توســط‬ ‫‪ IOW‬مطابــق بــا اســتاندارد‬ ‫بهره بــرداری انجــام و توســط‬ ‫‪ ۲۰۱۴-۵۸۴ API‬بــرای کنتــرل‬ ‫مهندســی هفتگی و به وســیله‬ ‫خوردگــی واحدهــای شــیرین‬ ‫بخش بازرســی فنــی به صورت‬ ‫روح اله نوریان‬ ‫ســازی در ایــن واحــد صنعتــی‬ ‫ماهیانه پایش می شود‪ .‬نوریان‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬به منظــور‬ ‫بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه‬ ‫شناســایی عوامــل ریشــه ای خرابی هــا‪ ،‬انجــام خوردگی در واحدهای شــیرین سازی به صورت‬ ‫پروژه های پژوهشــی بررسی عوامل خوردگی در مشــابه در اغلــب پاالیشــگاه ها به عنــوان یــک‬ ‫واحدهــای شــیرین ســازی این مجموعــه انجام چالــش جــدی مطرح اســت و گاهــی مــوارد در‬ ‫شــد‪ .‬روح الــه نوریــان افزود‪ :‬بــا توجه به نتایج برخــی از پاالیشــگاه ها شــدیدتر از پاالیشــگاه‬ ‫ایــن پروژه عوامــل فرایندی ازجمله دمــا‪ ،‬میزان ایــام اســت و حتــی برج های جــذب و احیــا را‬ ‫‪ ،HSS‬کنترل میزان اکســیژن و سایر انحرافات از متاثر می کند‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬این شرکت امادگی‬ ‫شرایط طراحی به عنوان عوامل اصلی خوردگی الزم بــرای انتقــال تجربیــات خــود بــه ســایر‬ ‫و نشــتی در واحدهای شــیرین سازی شناسایی پاالیشــگاه ها و حتی سایر واحدهای صنعتی‬ ‫و اقدامات عملیاتی برنامه ریزی شــده و دقیقی را دارد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز ایالم‬ ‫برای کنترل این عوامل به انجام رسیده که منجر ادامــه داد‪ :‬طــی ســال های گذشــته خوردگــی‬ ‫بــه کاهــش نــرخ خوردگــی و کاهش چشــمگیر و نشــتی های مکــرر در چرخــه ‪ Lean‬امیــن‬ ‫میزان نشتی ها شــد‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬به دلیل واحدهــای شــیرین ســازی به عنــوان یکــی از‬ ‫اهمیت پایش و کنترل پارمترهای فرایندی برای چالش هــای بــزرگ پاالیشــگاه مطرح بــود که‬ ‫پیشــگیری از خوردگــی‪ ،‬تعیین حدود عملیاتی ایــن خوردگی هــا در ســال های ‪ ۹۲‬تــا ‪ ۹۵‬بــه‬ ‫این پارامترها مطابق باراهنمایی های استاندارد اوج خود رســیدند به طوری که متوسط هرماه‬ ‫‪ ،۲۰۰۸-۹۴۵ API ،۲۰۱۴-۵۸۴ API‬منــوال یک نشتی در واحدهای شیرین سازی گزارش‬ ‫عملیاتیپاالیشگاه‪ ،‬کتابامیناکسپرت‪ ،‬گزارش می شــود‪ .‬نوریــان تاکید کرد‪ :‬ایــن خوردگی ها‬ ‫پــروژه پژوهشــی بررســی و دالیــل خوردگــی در عالوه بر اینکه منجر به نشتی و گاهی موارد‬ ‫واحدهای امین و تجربیات همکاران پاالیشگاه توقف تولیدهای گاه وبیگاه می گردید‪ ،‬فشــار‬ ‫از ‪ ۲‬سال قبل انجام گرفت و حدود ‪ ۳۳‬پارامتر عملیاتی زیادی به کارکنان تعمیرات و بازرســی‬ ‫به عنــوان پارمترهای کلیدی مشــخص و ســپس فنی برای اصالح نقاط اسیب دیده وارد می کرد‪.‬‬ ‫حدود مجــاز‪ ،‬اســتاندارد و بحرانی‪ ،‬پیامدهای وی اضافه کرد‪ :‬تعویض حدود ســه هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫خــروج از ایــن حــدود‪ ،‬دوره پایش‪ ،‬متولی ثبت اینچ پایپینگ شامل تغییر متریال خطوط بخار‬ ‫و پایــش و روش هــای اندازه گیــری مشــخص امیــن به فــوالد زنگ نزن‪ ،‬تعویض تیوب باندل‬ ‫شــدند‪ .‬مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز ایــام هــر چهــار ریبویلــر‪ ،‬تعویــض بدنه یک عــدد از‬ ‫بابیان اینکه اندازه گیری‪ ،‬ثبت مستمر سوابق و ریبویلرهاو کیسینگپمپهایشارژ امین‪،‬ناشی‬ ‫پایــش وضعیت ‪ IOW‬ازجمله اقداماتی اســت از این خوردگی ها بود که با تالش همکاران این‬ ‫که باید به صورت مســتمر انجام شــود‪ ،‬تصریح مشکالتبرطرفشد‪.‬‬ ‫بخشنامه امهال تسهیالت کشاورزان‬ ‫خسارت دیده ابالغ شد‬ ‫مدیرکل بحران اســتانداری‬ ‫خ مــاده ‪ )۳۳‬ابال غشــده اســت‪،‬‬ ‫ایالم از ابالغ بخشــنامه امهال‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس بخشنامه مذکور‬ ‫تســهیالت خســارت دیــدگان‬ ‫مشموالنتصویب نامه هایقبلی‬ ‫بخش کشــاورزی این استان به‬ ‫در خصــوص امهــال تســهیالت‬ ‫کارگــروه بنــد خ مــاده ‪ ۳۳‬خبر‬ ‫بنــد (خ) مــاده (‪ )۳۳‬از شــمول‬ ‫ایت قیصربیگی‬ ‫داد و گفت‪ :‬اجرایی شدن این‬ ‫ج هستند‪.‬‬ ‫این تصویب نامه خار ‬ ‫دســتورالعمل منــوط بــه ابالغ‬ ‫قیصربیگــی در خصــوص عــدم‬ ‫شیوه نامهبانکمرکزیاست‪.‬‬ ‫اجراییشدناینبخشنامهتوسطبانک هایعامل‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬ایت قیصربیگــی از استان نیز یاداور شد‪ :‬بر اساس گزارش های دریافتی‬ ‫ابــاغ تصویب نامه هیئت وزیران به دســتگاه های از مردمنشستیدر اینخصوصباحضور مسئوالن‬ ‫اجرایــی در خصــوص کمــک بــه اســیب دیــدگان جهــاد کشــاورزی اســتان و بانک های عامــل برگزار‬ ‫بخش کشــاورزی ناشی از خش ‬ ‫کســالی خبر داد و شــد‪ .‬مدیرکل بحران استانداری ایالم تصریح کرد‪:‬‬ ‫اظهار کرد‪:‬بر اساسمصوبههیئت وزیراندر جلسه در این نشســت عنوان شــد که شیوه نامه اجرایی‬ ‫مورخ‪ ۱۶‬تیرماه‪ ۱۴۰۰‬کارگروه موضوع بند (خ) ماده این بخشنامه از طریق بانک مرکزی به بانک های‬ ‫(‪)۳۳‬قانونموظفاستدر شهرستان هایی کهدر عاملابالغنشدهاستازاین رو به منظور تسریعدر‬ ‫ســال زراعی‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬تحت تاثیر خشک سالی کارنامه ای با امضای اســتاندار به سازمان مدیریت‬ ‫قرارگرفته اســت و توسط سازمان مدیریت بحران بحرانکشور ارسال شدهاست‪.‬ویدر ادامهباعنوان‬ ‫یهــا و براوردهای‬ ‫کشــور اعال مشــده مشــموالن واجد بهره منــدی از این مطلب که بر اســاس پیگیر ‬ ‫امهال تســهیالت موضــوع این تصویب نامــه را به انجا مشــده اســتان ایــام در صــدر اســتان های‬ ‫کســالی در کشــور قرارگرفتــه‬ ‫بانک هایعاملمعرفی کند‪.‬ویافزود‪:‬بانک های اســیب دیده از خش ‬ ‫عامل موظف هســتند طبق این بخشنامه ضمن است‪،‬تاکید کرد‪:‬برایتسریعدر کار مصوبشد که‬ ‫بخشودگیسود‪،‬کارمزدوجرائمتسهیالتدریافتی کارگروه بند (خ) ماده (‪ )۳۳‬به ریاست فرمانداران‬ ‫خسارتدیدگانبخش کشاورزی کهدر سالزراعی و با دبیری جهاد کشــاورزی و با حضور بانک های‬ ‫‪ ۱۴۰۰-۱۳۹۹‬دچار خش ‬ ‫کســالی شدند و سررسید عامل نسبت به تعیین ذینفعان بر اساس مصوبه‬ ‫بدهی ان ها در ســال‪ ۱۴۰۰‬اســت اصل تســهیالت جدیــد هیئت وزیران مورخ‪ ۱۶‬مردادمــاه‪ ۱۴۰۰‬و بر‬ ‫دریافتــی را به مدت ســه ســال امهال کننــد‪ .‬وی با طبقروالشیوه نامه هایقبلیکارگروهمذکور اقدام‬ ‫عنواناینمطلبکهبخشنامهاخیر برایطیکردن شــود تا به محض ارسال شــیوه نامه از طرف بانک‬ ‫فرایندقانونیواجرابهفرمانداری هایاستان‪،‬جهاد مرکزینسبتبهبخشودگیسود‪،‬کارمزدوجرائمو‬ ‫کشــاورزی و بان ‬ ‫کهــای عامل اســتان (کارگروه بند امهالتسهیالتدر اسرعوقتاقدامشود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 14‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1155‬‬ ‫بغض مدافع بارسلونا‬ ‫سرانجام شکست‬ ‫ساموئل اومتیتی در جلسه‬ ‫کننــد‪ .‬الپورتا هرچند عصبانی‬ ‫اخیــرش بــا رئیــس بارســلونا‬ ‫بــود ولی بــا اصــرار اومتیتی در‬ ‫احساســاتی شــد و از ناراحتی‬ ‫جلســه حاضــر شــد‪ .‬متئــو اله‬ ‫شــروع بــه گریــه کــرد‪ .‬بــه نظر‬ ‫مانــی و رافــا یوســته معاونان‬ ‫می رســید در اوایــل تابســتان‬ ‫الپورتــا نیــز از دیگــر حاضران‬ ‫ساموئل اومتیتی‬ ‫امســال ســاموئل اومتیتــی‬ ‫در جلســه بودنــد‪ .‬الپورتــا در‬ ‫باالخــره به خــود امده و بعد‬ ‫شروع گفت وگو با عصبانیت و‬ ‫از خارج شــدن از برنامه رونالد کومان تصمیم بســیار تند شــروع به صحبت کرد و نشــان داد‬ ‫گرفتــه فوتبال خــود را احیا کند‪ .‬هفته گذشــته کــه هــدف او و باشــگاه این اســت که اومتیتی‬ ‫مدیــران بارســلونا و ایجنــت ســاموئل اومتیتی جــدا شــود‪ .‬مدافــع فرانســوی امــا در دفــاع از‬ ‫در حــال مذاکــره بــرای یافتــن راه حلــی بــرای خود گفت که دلیل مصدومیت های متوالی او‬ ‫انتقــال ایــن مدافــع میانی و فرانســوی به یک در دو سال گذشته‪ ،‬قصور تیم پزشکی باشگاه‬ ‫باشگاه جدید بودند‪ ،‬اما سرانجام این بازیکن بوده تا جایی که مجبور شده به پزشکان مورد‬ ‫تصمیــم خود را دوباره تغییــر داد و با جدایی اعتمادش رجوع کند و اکنون نظر مثبت ان ها را‬ ‫مخالفت کرد‪ .‬ســاموئل اومتیتی نمی خواســت با خود دارد‪ .‬او اعالم کرد که دکتر کوگات جراح‬ ‫هیچ یک از پیشنهادهای خود را قبول کند و به بارســلونا نیــز ریــکاوری کامــل او را تاییــد کرده‬ ‫مدیران بارســلونا اعالم کرد که تصمیمی مبنی است‪ .‬پس از حرف های اومتیتی لحن صحبت‬ ‫بــر جدایی نــدارد‪ .‬ایــن تغییر رویــه و تصمیم الپورتا کمی ارام می شود و با تایید حرف های‬ ‫جدید این بازیکن خشم مدیران باشگاه بارسا اومتیتی به وی می گوید که قبول دارد‪ ،‬باشگاه‬ ‫را برانگیخــت‪ .‬طبــق ادعــای موندودپورتیــوو‪ ،‬در روزهــای ســخت از وی به خوبــی حمایــت‬ ‫اخیرا جلسه ای بین خوان الپورتا رئیس بارسا و نکــرده اســت‪ .‬اینجــا بــود کــه بغــض اومتیتــی‬ ‫اومتیتی برگزار شد تا در مورد اینده او گفت وگو شکست و او شروع به گریه کرد‪.‬‬ ‫وقتی کاکا فقط به‬ ‫رئال مادرید فکر می کرد‬ ‫کاکا‪ ،‬ســتاره برزیلــی و‬ ‫می کردم زمان مناســب برای‬ ‫ســابق میــان در مــورد رد‬ ‫ترک میالن هنوز فرانرســیده‬ ‫پیشــنهاد منچسترســیتی در‬ ‫اســت‪ .‬ا گــر روزی قصــد‬ ‫ســال ‪ 2009‬صحبــت کــرده‬ ‫جدایــی از میالن را داشــتم‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬درخشــش کاکا در‬ ‫رئــال مادرید تنها باشــگاهی‬ ‫کاکا‬ ‫نیمــه دوم دهــه ابتدایــی‬ ‫بــود کــه دوســت داشــتم به‬ ‫هــزاره جدیــد باعــث شــد او‬ ‫انجــا بــروم‪ .‬البتــه در ان‬ ‫موفــق بــه فتــح تــوپ طــا شــده و روزهای مقطع سیاســت باشــگاه میالن صدور مجوز‬ ‫فوق العــاده ای را در لبــاس میــان تجربــه جدایی بــرای بازیکنان نبود‪ .‬اولین بازیکنی‬ ‫کند؛ اما جدایی از این باشــگاه و انتقال به کــه از میــان جدا شــد اندری شــوچنکو بود‬ ‫رئــال مادریــد منجــر به افت محســوس کاکا امــا باشــگاه نمی خواســت ایــن بازیکن جدا‬ ‫شــد و حــاال او فاش کــرد پیش ازایــن انتقال شود‪ .‬مدیران میالن شوا را مجبور کردند که‬ ‫در اســتانه رفتــن بــه لیگ برتــر انگلیس قرار خواســته خود مبنی بــر جدایی را به صورت‬ ‫داشــته اســت‪ .‬کاکا گفت‪« :‬در ســال ‪ 2009‬با عمومــی اعــام کنــد‪ .‬او نیــز مجبــور شــد در‬ ‫چلســی مذاکراتــی غیررســمی داشــتم‪ .‬کارلو یــک کنفرانــس مطبوعاتــی ایــن خواســته را‬ ‫انچلوتــی هدایــت ایــن تیــم را بــر عهــده مطرح کند‪ ،‬اما شرایط در مورد من متفاوت‬ ‫داشت و ما رابطه فوق العاده ای با یکدیگر بود‪ .‬وقتی سیتی پیشنهاد خود را ارائه کرد‪،‬‬ ‫داشــتیم؛ امــا پیشــنهاد واقعــی بــرای مــن از میــان راضی به جدایی من بود و این گونه‬ ‫یک باشگاه انگلیسی دیگر و منچسترسیتی‪ ،‬می توانســت شــرایط مالــی خــود را بهبــود‬ ‫حدود شش ماه قبل از مهاجرتم به مادرید بخشد‪ .‬درها برای رفتن باز بود و من بودم‬ ‫رســید‪ .‬ســیتی در روزهــای اولیه پــروژه خود کــه پاســخ منفــی دادم‪ .‬البته به باشــگاه نیز‬ ‫بــرای تبدی لشــدن بــه یک باشــگاه بزرگ در گفتــم ا گــر پیشــنهادی در پنجــره بعــدی از‬ ‫اروپــا بــود و ان ها می خواســتند مــن یکی از ســمت رئــال مادریــد امــد‪ ،‬با رضایــت راهی‬ ‫رهبران این تیم باشم؛ اما در ان مقطع فکر این باشگاه خواهم شد‪».‬‬ ‫ناکامیعجیب ستاره تاتنهام‬ ‫در ترکیب کره جنوبی‬ ‫ســون هیونــگ میــن‬ ‫ورزشــگاه جام جهانی ســئول‬ ‫مدت هاســت در ترکیــب تیم‬ ‫بــه نتیجه تســاوی بــدون گل‬ ‫ملــی کــره جنوبــی عملکــرد‬ ‫رضایــت داد‪ .‬ســون هیونــگ‬ ‫خوبــی نداشــته اســت‪ .‬تیــم‬ ‫میــن‪ ،‬ســتاره کــره ای تاتنهــام‬ ‫ملــی فوتبــال کــره جنوبــی بــا‬ ‫در ایــن دیــدار اســیر یارگیــری‬ ‫سون هیونگ‬ ‫هدایــت پائولو بنتــو در دیدار‬ ‫متمرکــز مدافعــان تیــم ملــی‬ ‫رفت گروه اول مرحله نهایی‬ ‫عراق شــده و نتوانست گره از‬ ‫مقدماتــی جام جهانــی قطر مقابل عــراق در کار تیمش باز کند‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1566‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۲۳۷۸‬مورخه ‪ 1400/06/06‬هیات به‬ ‫شماره کالسه ‪ ۱۳۹۹-۱۵۶‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو‬ ‫بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی محمد حیدری فرزند محمد‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۲۷۹۷۸‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 227/25‬مترمربع از پالک ‪ ۴۱‬فرعی از ‪ ۱۲۵‬اصلی واقع در اراضی قریه‬ ‫عزیز خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای علی اصغر‬ ‫عزیزی فرزند علی محمد محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/14 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/06/29:‬احمد‬ ‫اصغری شیروان ‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/3259‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت بنزین‪ ،‬برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو پژو سواری ‪405‬‬ ‫جی ال ایکس ای ‪ 1/8‬به رنگ خاکستری ‪ -‬متالیک به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 532 -99‬هـ ‪ 87‬به شماره موتور ‪ 12490089422‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAM01CA0BE045519‬مدل ‪ 1390‬به نام محسن کلنگی فرزند‬ ‫محمدرضا به کدملی ‪ 0640043119‬صادره از بیرجند مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫حرف ها و وعده هایی که نتایج معکوس داشت‬ ‫تناقضات گسترده‬ ‫نقل و انتقاالتی در استقالل‬ ‫فعالیــت اســتقالل در بــازار نقــل و انتقــاالت‬ ‫به هیچ وجه برای هــواداران رضایت بخش نبوده‬ ‫و از همــه مه متــر‪ ،‬عملکــرد معکــوس ابی ها در‬ ‫گفتــار و وعد ههــای نقل و انتقاالتــی ان ها بوده‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش ورزش ســه‪ ،‬اســتقالل ‪ 8‬روز‬ ‫دیگــر به مصاف الهالل عربســتان م ـی رود و این‬ ‫تیم باید تا ‪ 16‬شــهریور لیســت نهایی خود برای‬ ‫برگزاری ادامه رقابت های لیگ قهرمانان اســیا را‬ ‫به ‪ AFC‬ارسال کند؛ اما دست فرهاد مجیدی در‬ ‫خط حمله بســته اســت و او عمال به جز ارسالن‬ ‫مطهــری و ارمــان رمضانــی‪ ،‬مهاجــم تخصصــی‬ ‫دیگری در اختیار ندارد‪ .‬هرچند که امین قاسمی‬ ‫نژاد نیز قابلیت بازی در نوک پیکان خط حمله‬ ‫را دارد اما هدف مجیدی از جذب او‪ ،‬استفاده در‬ ‫پست دیگری است‪ .‬جمعه گذشته سرمربی ابی‬ ‫پوشــان در گزارشــی طوالنی به انتقاد از مدیران‬ ‫و اسپانســر ایــن باشــگاه پرداخــت و عمال اعالم‬ ‫کرد که از وضعیت موجود ناراضی اســت‪ .‬احمد‬ ‫مــددی تاکنــون موفــق بــه جــذب لوســیانو پریرا‬ ‫نشــده است و این بازیکن وضعیت نامشخصی‬ ‫دارد‪ .‬از طــرف دیگــر‪ ،‬بازیکنــان خارجــی مدنظر‬ ‫مجیــدی نیــز جــذب نشــده اند و پــول حاصل از‬ ‫ترانسفر قائدی نیز هنوز به حساب باشگاه واریز‬ ‫نشده اســت‪ .‬درحالی که تیم رقیب یعنی الهالل‬ ‫با صرف هزینه های سرســام اور مهره های کلیدی‬ ‫و قدرتمنــدی را در اختیــار دارد‪ ،‬امــا اســتقالل بــا‬ ‫ضعــف در چندیــن پســت مواجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در تیــم مجیــدی اثــری از هافبــک خالقــی دیده‬ ‫نهــا بازیکــن جدیــدی را‬ ‫یشــود و نه تنهــا ا ‬ ‫نم ‬ ‫در ایــن پســت جــذب نکرده اند بلکــه وضعیت‬ ‫یهــا‬ ‫فرشــید اســماعیلی نیــز نامعلــوم اســت‪ .‬اب ‬ ‫موفق نشــدند ســمت راست تیمشــان را تقویت‬ ‫کننــد و در خریــد صالــح حردانی نــاکام بودند تا‬ ‫همچنــان وریــا غفــوری و ســیداحمد موســوی و‬ ‫حتــی ســبحان خاقانــی گزین ههــای در دســترس‬ ‫فرهاد باشــند‪ .‬همان طور که ذکر شــد‪ ،‬مهم ترین‬ ‫پســت در خط حمله اســت که اســتقالل پس از‬ ‫جدایــی دیاباتــه و قائــدی‪ ،‬ان گونــه بایدوشــاید‬ ‫تقویــت نشــده اســت؛ امــا در ایــن میــان‪ ،‬نکتــه‬ ‫عجیبــی کــه بــرای هــواداران اســتقالل ازاردهنده‬ ‫شــده‪ ،‬تناقضــات عجیب وغریب و بزرگی اســت‬ ‫که در رفتار‪ ،‬گفتار و تصمیمات مدیران اســتقالل‬ ‫یشــود‪ .‬تناقضات‬ ‫و حتی فرهاد مجیدی دیده م ‬ ‫بزرگــی کــه در بــازار نقــل و انتقــاالت تابســتانی‬ ‫یهــا هــر چــه کــه گفته انــد‪،‬‬ ‫رخ داده و تقریبــا اب ‬ ‫برعکســش را انجام داده اند و مشــخص نیســت‬ ‫علــت این همه دوگانگی و تغییــر تصمیمات در‬ ‫چیست‪ .‬یکی از بزرگ ترین تناقضات در عملکرد‬ ‫اســتقاللی ها‪ ،‬بــه مذاکــرات برای جذب لوســیانو‬ ‫یگــردد‪ .‬احمــد مــددی چنــدی پیش و‬ ‫پریــرا برم ‬ ‫در گفتگــو زنــده با برنامه ورزش و مردم‪ ،‬صراحتا‬ ‫جذب شیمبا را نهایی شده اعالم کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫یهــا در ایــن برنامــه گفــت‪« :‬ما حــدود ‪ 10‬روز‬ ‫اب ‬ ‫اســت کــه مذاکراتمــان را بــا اقــای شــیمبا انجــام‬ ‫دادیــم‪ .‬فکــر می کنــم اگــر مشــکل خاصی پیش‬ ‫نیاید‪ ،‬باید شیمبا را بازیکن استقالل بدانیم‪ .‬این‬ ‫مســئله طی یکی دو روز اینده مشــخص خواهد‬ ‫شــد‪ ».‬از ان یکــی دو روزی کــه مــددی اعالم کرد‬ ‫وضعیت شــیمبا مشخص می شود‪ 9 ،‬روز گذشته‬ ‫و هنوز به درســتی مشــخص نیســت این بازیکن‬ ‫بــه اســتقالل می پیوندد و در بــازی با الهالل تیم‬ ‫جدیــدش را همراهــی می کند یا قضیــه جذب این‬ ‫بازیکــن به طورکلی منتفی شــده اســت‪ .‬مــددی در‬ ‫حالــی مدعی شــد که کار شــیمبا تقریبا تما مشــده‬ ‫اســت که فرهاد مجیدی اعالم کرد اصال برای این‬ ‫بازیکنقراردادیارسالنشدهاست‪.‬سرمربیابی ها‬ ‫گفت‪«:‬قرار شدبرایشیمباقراردادبفرستندامااقای‬ ‫مددی گفت که باید با بخش حقوقی مشورت کند‬ ‫و درنهایتاینقراردادرانفرستادندو به جایشیک‬ ‫نامهپیشنهادفرستادندکهبی فایدهبود‪».‬مشخص‬ ‫نیستچرازمانیکههیچقراردادیبرایاینبازیکن‬ ‫ارسال نشده‪ ،‬مدیرعامل ابی ها اعالم کرد شیمبا را‬ ‫اســتقاللی بدانیــد‪ .‬از ســوی دیگــر در روزهایــی که‬ ‫مهدیقائدیبرایجداییاز استقاللدر دبیبهسر‬ ‫می برد‪ ،‬احمد مددی برای مذاکره با مدیران شباب‬ ‫االهلی راهی امارات شــد اما دســت خالی به ایران‬ ‫بازگشت‪ .‬فرهاد مجیدی سرمربی استقالل نیز پس‬ ‫از برگزاری جلسه ای که با مدیران باشگاه داشت‪ ،‬در‬ ‫پاسخبهتعیینوضعیتقائدیگفت‪«:‬تاجاییکه‬ ‫من می دانم فروش این بازیکن منتفی شده است‪».‬‬ ‫از گفته های مجیدی این گونه برداشت می شد که‬ ‫احمــد مددی به وی اعالم کــرده روند مذاکرات‬ ‫در دبی به مشــکل خورده و قائدی در اســتقالل‬ ‫مانــدگار اســت؛ امــا پــس از گذشــت چنــد روز از‬ ‫ایــن صحبت ها‪ ،‬ناگهــان فیلم حضــور قائدی در‬ ‫تمرینات شــباب االهلی در فضای مجازی منتشر‬ ‫شــد و پس از گذشت ساعاتی‪ ،‬خبر پیوستن این‬ ‫بازیکــن بــه تیم اماراتــی به صورت رســمی اعالم‬ ‫شــد‪ .‬اتفاقی که کامال خــاف گفته های مجیدی‬ ‫و مدیران استقالل صورت گرفت و مهدی قائدی‬ ‫یکی از مهم ترین و کلیدی ترین بازیکنان ترکیب‬ ‫استقالل از این تیم جدا شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نوشــت و یا اینکه هم صدا با برخی منتقدان او‪،‬‬ ‫برد مقابل سوریه را نتیجه تالش فردی بازیکنان‬ ‫دانست‪ .‬همچنان که برخی در دور قبل اصرار بر‬ ‫این داشتند که برد مقابل بحرین و عراق را بیشتر‬ ‫نتیجه نبوغ بازیکنان بدانند تا درایت ســرمربی‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1567‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۲۳۲۰‬مورخه ‪ 1400/06/01‬هیات به‬ ‫شماره کالسه ‪ ۱۳۹۹-۳۳۷‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو‬ ‫بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی قربان زاده فرزند حسن‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۲۷۷۱‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب انباری به مساحت‬ ‫‪ 192/52‬مترمربع از پالک ‪ ۴۴‬فرعی از ‪ ۱۲۵‬اصلی واقع در اراضی قریه عزیز‬ ‫خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای قربان عزیزی‬ ‫فرزند رمضان محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/14:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/06/29:‬احمد‬ ‫اصغری شیروان‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/3267‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگه کمپانی خودرو اینجانب کردیا رحمانی سیاه سیاهی نام پدر ستار مالک خودرو سواری‬ ‫پژو تیپ ‪ 405‬جی ال ایکس ای ‪ 8/1‬مدل ‪ 1389‬رنگ نقره ای – متالیک به شماره‬ ‫پالک ‪ 19‬ایران ‪979‬و‪ 39‬به شماره شاسی ‪ NAAM01CAXAR329893‬و شماره‬ ‫موتور ‪ 12488336502‬بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور‬ ‫را نموده است‪ .‬لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز‬ ‫به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند‬ ‫مراجعه نماید‪ .‬بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫در فوتبــال امــروز که بازی های ملی در زمان های‬ ‫مشخص و محدود انجام می شود و تیم های ملی‬ ‫‪ ۴۸‬ســاعت قبــل از هر بازی عمــا بازیکنان خود‬ ‫را در اختیار می گیرند‪ ،‬مربیگری در تیم های ملی‪،‬‬ ‫متد و دیســیپلین متفاوتی را نســبت به مربیگری‬ ‫در باشگاه ها طلب می کند‪ .‬دربازی های ملی شاید‬ ‫مهم ترین هنر و وظیفه یک مربی انتخاب مناسب‬ ‫یازده بازیکن در قالب یک سیستم مشخص برای‬ ‫هر بازی باشــد وگرنه فرصت چنــدان زیادی برای‬ ‫تمریــن تاکتیکی وجــود ندارد مگر اینکــه بازی ها‬ ‫ت گونه برگزار شــود‪.‬‬ ‫ب هصــورت متمرکــز و تورنمنــ ‬ ‫تاکتیــک و اســتراتژی بــازی نیــز باگذشــت زمان و‬ ‫یهــای متعــدد در ذهــن بازیکنــان جــا‬ ‫انجــام باز ‬ ‫انداخته می شود‪ .‬با این دیدگاه برد مقابل سوریه‬ ‫را بایــد بــه نام اســکوچیچ هم نوشــت‪ .‬چراکه او‬ ‫مســئول انتخاب بازیکنــان برای ترکیــب اصلی و‬ ‫تعویض ها و درنتیجه تغییر حرکات بازیکنان در‬ ‫زمین بوده اســت‪ .‬همان طور که باخت احتمالی‬ ‫مقابل سوریه نیز به نام اسکوچیچ نوشته می شد‪،‬‬ ‫این برد نیز متعلق به اوست‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1565‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۲۳۸۲‬مورخه ‪ 1400/06/06‬هیات به‬ ‫شماره کالسه ‪ ۱۴۰۰-۱۱۲‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو‬ ‫بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد على هادی فرزند محمد‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۲۷۹‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به‬ ‫مساحت ‪ 229/80‬مترمربع از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان‬ ‫شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای بیژن شور فرزند محمدرضا‬ ‫محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/14:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/06/29:‬احمد‬ ‫اصغری شیروان ‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/3277‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو روا به رنگ زرد خورشیدی با نوار شطرنجی مشکی به‬ ‫شماره انتظامی ایران ‪ 556 -13‬ت ‪ 67‬به شماره موتور ‪11686048113‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ 61357766‬مدل ‪ 1387‬به نام محسن محقق دولت‬ ‫ابادی فرزند ولی اله به شماره شناسنامه ‪ 395‬و شماره ملی ‪1288794258‬‬ ‫صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫عزیزی خادم و یک پست‬ ‫ملی جدید در فدراسیون‬ ‫رئیسفدراسیونفوتبالبااستعفایسرپرست کمیته‬ ‫فوتســال موافقت کــرد و ان را پذیرفــت‪ .‬طی دو هفته‬ ‫گذشــته یکی از مهم ترین خبرهای پیرامون ســاختمان‬ ‫فدراســیون فوتبال‪ ،‬موضوع اســتعفای مهرداد ســراجی‬ ‫سرپرســت کمیته فوتسال به دلیل اختالفات پرشمار با‬ ‫شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال بود‪.‬‬ ‫سراجی به دلیل ناهماهنگی ها و البته اختالفاتی که با‬ ‫رئیس فدراسیون داشت‪ ،‬سرانجام تصمیم گرفت تا در‬ ‫استانه رقابت های جام جهانی فوتسال از سمت خود‬ ‫کناره گیــری کنــد تا یک خــا مهم در فدراســیون فوتبال‬ ‫ایجاد شــود‪ .‬در حالی که از وحید شمســایی و میرشــاد‬ ‫ماجدی به عنوان جدی ترین گزینه های تصدی سمت‬ ‫سرپرســتی کمیته فوتسال یاد می شــد اما نزدیک بودن‬ ‫فاصله اســتعفای ســراجی تا اغاز جام جهانی فوتسال‬ ‫کــه از ‪ 23‬شــهریور در لیتوانــی خواهد بود‪ ،‬باعث شــد‬ ‫تا انتخاب سرپرســت جدید به تعویق بیفتــد و پس از‬ ‫برگــزاری رقابت های جام جهانی انتخاب سرپرســت از‬ ‫ســوی رئیس فدراسیون فوتبال انجام شود؛ اما با توجه‬ ‫به حساســیت مســئله‪ ،‬عزیزی خادم تصمیــم گرفت تا‬ ‫سرانجام پس از یک هفته سکوت به استعفای سراجی‬ ‫واکنش نشان دهد و ان را پذیرفت و خود را به عنوان‬ ‫سرپرست موقت کمیته فوتسال انتخاب کرد چراکه قرار‬ ‫اســت عزیزی خــادم در کنــار کاروان تیــم ملی فوتســال‬ ‫در رقابت هــای جــام جهانــی حضــور پیدا کنــد‪ .‬پس از‬ ‫پایان جام جهانی به نظر می رسد تکلیف کرسی خالی‬ ‫مانــده در میــان کمیته های فدراســیون فوتبال از ســوی‬ ‫عزیزی خادم مشخص خواهد شد و رئیس جدید کمیته‬ ‫فوتسالنیز معرفیمی شود‪.‬‬ ‫صالح حردانی دفاع راست‬ ‫با شهامت ملی‬ ‫نمایش نه چندان قابل دفاع جعفر سلمانی در بازی‬ ‫باسوریهمشخصبودباتعویضاو در بیندونیمههمراه‬ ‫خواهد بود؛ اما این نمایش چندان هم به ضرر تیم ملی‬ ‫تمام نشــد چراکه در نیمه دوم شــاهد درخشش صالح‬ ‫حردانی در پســت دفاع راســت تیم ملی بودیم‪ .‬او در‬ ‫اولینحضور رسمیدر ترکیبتیمملینشاندادبازیکن‬ ‫باشهامتی است‪ .‬بازیکنی که به خوبی یاد گرفته است‬ ‫هافبک ضلع موافق را به داخل بفرستد و خود برای کار‬ ‫ترکیبــی و ارســال از کنار خــط را از ان خود کند‪ .‬این یک‬ ‫حســن بــرای دفاع راســت تیم ملــی اســت‪ .‬او از رویارو‬ ‫شدن با مدافع مستقیم خود هراس نداشت و به خوبی‬ ‫تالش می کرد که از او عبور کند و درنهایت نقش موثری‬ ‫در تدارک حمله داشته باشد؛ و از همه مهم تر باوجود‬ ‫حضــور موثر و پرتعداد در حملــه در دفاع هم وظیفه‬ ‫خود را به خوبی می دانست و ان را اجرا می کرد‪ .‬صالح‬ ‫حردانی با این نمایش می تواند خیال کادر فنی تیم ملی‬ ‫را بابت یک دفاع راست مطمئن راحت کند‪.‬‬ ‫مصدومیت دو بازیکن‬ ‫استقالل جدی نیست‬ ‫پیروزیمقابلسوریهبهناماسکوچیچغایب‬ ‫پیروزی مقابل ســوریه در شــرایطی به دست‬ ‫امد که ســرمربی تیم ملی نتوانســت قبل از این‬ ‫بــازی نــه با بازیکنان خود روبرو شــود و نه حتی‬ ‫روی نیمکت حاضر‪ .‬زیستن در عصر سیطره کرونا‬ ‫ویروس‪ ،‬دیگر ما را به شرایط عجیب در فوتبال‬ ‫یشــد روزی‬ ‫نیز عادت داده اســت‪ .‬وگرنه مگر م ‬ ‫روزگاری تیمی برای یک بازی نه تنها سرمربی خود‬ ‫را روی نیمکــت نداشــته باشــد بلکه بــدون هیچ‬ ‫محدودیــت انضباطــی حتــی نتواند بــا بازیکنان‬ ‫خــود در رختکــن و در تمرینــات قبــل از بــازی‬ ‫صحبتی کنــد؛ اما این اتفاق در مورد اســکوچیچ‬ ‫و تیم ملی ایران افتاد و خوشبختانه با برد مقابل‬ ‫ســوریه امتیازی به خاطر این وضعیت عجیب از‬ ‫دست ندادیم؛ اما سوال مهم این است که ایا با‬ ‫این شرایط می توان این برد را به نام اسکوچیچ‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫دو بازیکن استقالل که دچار اسیب دیدگی شده اند‬ ‫مشکلی برای همراهی تیمشان ندارند‪ .‬ارمان رمضانی‬ ‫و ســبحان خاقانی دو بازیکن اســتقالل هستند که طی‬ ‫یکی دو روز گذشــته درپای خود احســاس درد داشــتند‬ ‫و بــه همین خاطر با تصمیــم فرهاد مجیدی تمرینات‬ ‫اختصاصــی انجام دادند‪ .‬ایــن دو بازیکن زیر نظر کادر‬ ‫پزشکی تمرینات خود را انجام می دهند و نگرانی هایی‬ ‫درباره شان وجود داشت‪ .‬حاال اما از باشگاه استقالل خبر‬ ‫رسیده که مصدومیت رمضانی و خاقانی جدی نیست‬ ‫و ان هــا می تواننــد طی دوچنــد روز اینــده در تمرینات‬ ‫گروهی شرکت کنند‪ .‬درباره این دو بازیکن گفته می شد‬ ‫کهممکناستبهدلیلاسیب دیدگی شاننتوانندمقابل‬ ‫الهالل عربستان حضور یابند اما حاال مشخص شد که‬ ‫مصدومیتشان جدی نیست و با یکی دو روز استراحت‬ ‫بهبودپیدامی کنند‪.‬‬ ‫مفقودی سند مالکیت‬ ‫استشهادو استعالم می شود‪ :‬از کسانی که اطالع کامل دارند سند مالکیت ‪ 6‬دانگ‬ ‫پالک شماره ‪ 893/912‬واقع در بخش ‪ 7‬ملکی اینجانب علی صالح باقری که در‬ ‫صفحه (تحت هر شماره ای) دفتر (تحت هر شماره ای) امالک زیر شماره(تحت‬ ‫هر شماره ای) ثبت رسیده و بموجب سند شماره (تحت هر شماره ای) دفترخانه‬ ‫شماره (تحت هر شماره ای) بیعشرط میباشد‪ /‬رهن نمیباشد بعلت جابجایی مفقود‬ ‫گردیده و با جستجوی کامل پیدا نشده خواهشمند است اطالع خود را در اینمورد‬ ‫ذیال اعالم و مرقوم فرمایند که به منظور دریافت سند مالکیت المثنی از اداره‬ ‫ثبت – مورد احتیاج می باشد‪ .‬ادرس دقیق مالک اهواز‪ -‬زیتون کارگری‪ ،‬خیابان‬ ‫عالمه‪ ،‬کوچه شهید محمدی‪ ،‬جنب هنرستان توحید‪ ،‬پشت پلیس فتا‪ ،‬پالک ‪22‬‬ ‫تاریخ ‪1400/6/6‬‬ ‫سردفتر ‪ 39-‬اهواز‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت خودرو سواری پراید سایپا ‪ 141‬تاکسی به رنگ زرد خورشیدی با نوار‬ ‫شطرنجی مشکی به شماره انتظامی ایران ‪ 676 -13‬ت ‪ 32‬به شماره موتور‬ ‫‪ 2506624‬و شماره شاسی ‪ S1482287260382‬مدل ‪ 1388‬به نام سعید‬ ‫رضائی فرزند رضا به شماره شناسنامه ‪ 40075‬و شماره ملی ‪1280290498‬‬ ‫صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری – سواری سیستم سیتروئن تیپ زانتیا ‪ SX‬به‬ ‫رنگ نقره ای‪ -‬متالیک به شماره انتظامی ایران ‪332-53‬س‪ 11‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 00431291‬و شماره شاسی ‪ S1512284126509‬مدل ‪ 1384‬به‬ ‫نام امیرحسین احمدی فرزند رضا به کدملی ‪ 1274044359‬صادره از‬ ‫اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 14‬شهریور ماه ‪ 05 / 1400‬سپتامبر ‪ 27 / 2021‬محرم ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1155‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫مدرسه قانون و قانون گذاری‬ ‫برگزار می شود‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫دورهاموزشیمدرسهقانونو قانون گذاریباهمکاریمشترکمرکز اموزشو نواوریپژوهشگاه‬ ‫قوه قضائیه و پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می شود‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬این دوره اموزشی روزهای‬ ‫جشــنبه ‪ ۱۶‬شهریور تا هفتم مهرماه امســال با تدریس اساتید برجسته‬ ‫س هشــنبه‪ ،‬چهارشــنبه و پن ‬ ‫حقوق عمومی و حقوق اساسی برگزار خواهد شد‪ .‬مبانی فقهی – حقوقی نظام قانون گذاری‬ ‫در جمهوری اســامی با تدریس ایت اهلل عباس کعبی و علی بهادری جهرمی‪ ،‬نظارت شــرعی بر‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫قوانینو مقرراتباتدریسایت اهللمحمدعلیمدرسییزدیو محمدعلیفراهانی‪،‬اسیب شناسی‬ ‫فرایندقانون گذاریمبتنیبر سیاست هایکلینظامقانون گذاریباتدریسعباسکدخداییو سید‬ ‫حجت اهللعلم الهدی‪،‬اشناییباپایگاهو نرم افزارهایمربوطبهاسنادحقوقیو قانونیباتدریس‬ ‫محمدرضا اصغری و معناشناسی و روش شناسی تنقیح قوانین و مقررات با تدریس مهدی مهدی‬ ‫زاده ازجمله موضوعات این دوره اموزشی است‪ .‬اصول و فنون قانون گذاری توسط باقر انصاری‪،‬‬ ‫تفسیر قانون توسط محمد بهادری جهرمی‪ ،‬نظام حقوقی حاکم بر فرایند قانون گذاری با تدریس‬ ‫سیدمجتبیحسینیپور و محمدهادیراجی‪،‬دادرسیاساسیبر مصوباتمجلسشورایاسالمی‬ ‫توسطمحمدابوالحسنیو هادیطحاننظیف‪،‬نظارتبر مقرراتباتدریسابوالفضلدرویشوند‬ ‫و جایگاه صالحیت های مراجع واضع هنجار و سلسله مراتب هنجارها توسط حامد نیکونهاد از‬ ‫دیگر موضوعاتی است که در دوره اموزشی مدرسه قانون و قانون گذاری تدریس خواهد شد‪.‬‬ ‫تنگنایمعلوالن‬ ‫در عصر یخبندان کرونا‬ ‫فاطمه کاویانی‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫روزهایــی کــه پشــت ســر می گذاریــم‬ ‫روزهــای ســرد و تاریکــی اســت کــه شــاید‬ ‫تصور ان را هم نداشــتیم‪ ،‬کرونایی که امد‬ ‫یهــا را در انجمــاد کامــل فروبــرد‪.‬‬ ‫و زندگ ‬ ‫شــرایط کرونایــی شــاید برای افــراد عادی‬ ‫جامعــه تازگــی داشــت و باعــث شــد کــه‬ ‫نهــا بــا‬ ‫تهــای ا ‬ ‫حجــم زیــادی از فعالی ‬ ‫محدودیت روبرو شود اما بخشی دیگر از‬ ‫جامعه که همیشه سهمی نابرابر و محدود‬ ‫از امکانات داشــته اند‪ ،‬زندگی ســخت تر از‬ ‫گذشــته را تجربــه می کنند‪ .‬معلــوالن گروه‬ ‫‪ ۱۰‬درصــدی جامعه‪ ،‬روز هــای کرونایی در‬ ‫شــرایطی ســخت تر از دیگــر افــراد نیازمند‬ ‫حمایت بیشتری هستند‪ .‬معلوالن جسمی‬ ‫و حسی در البه الی تمام محدودیت های‬ ‫عادی که داشــته اند این بار تنگنایی دیگر‬ ‫به زندگی ان ها افزود هشــده است‪ .‬درصد‬ ‫زیــادی از معلــوالن امروز از تــرس ابتال به‬ ‫کرونــا‪ ،‬خانه نشــینی را ســخت تر و تنهاتــر‬ ‫شهــا یــا‬ ‫از گذشــته تجربــه می کننــد‪ .‬اموز ‬ ‫خدمــات توان بخشــی متاثــر از همه گیــری‬ ‫یهــای مراکــز توان بخشــی‬ ‫کرونــا و تعطیل ‬ ‫قرارگرفته انــد و بخشــی از ان ها به صورت‬ ‫مجــازی قاب لحــل اســت امــا بــدون شــک‬ ‫قســمت قابل توجهی از اموزش ها به اجبار‬ ‫یشــود همیــن موضــوع‬ ‫نادیــده گرفتــه م ‬ ‫یشــود مشــکالت جنبــه روحی و‬ ‫باعــث م ‬ ‫روانــی نیز به خــود بگیرد‪ .‬امــا هزینه های‬ ‫تحمیلــی معلولیــت به زندگــی خانواده ها‬ ‫داســتان تلــخ دیگــری اســت کــه بایــد بــه‬ ‫اموزشمهارت هایسواد‬ ‫پایهبهتمامدانش اموزان‬ ‫ابتداییاز مهرماه‬ ‫معــاون امــوزش ابتدایــی وزارت اموزش وپرورش با اشــاره به این که‬ ‫تثبیت و جبران یادگیری مهارت های پایه دانش اموزان دوره ابتدایی‪،‬‬ ‫در ســال تحصیلی جدید با جدیت دنبال خواهد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬اموزش‬ ‫مهارت های سواد پایه را برای تمام دانش اموزان پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬رضوان حکیــم زاده دراین باره اظهــار کرد‪« :‬طرح‬ ‫تثبیت و جبران یادگیری مهارت های پایه دانش اموزان دوره ابتدایی»‪،‬‬ ‫در تابســتان امســال و ابتدای ســال تحصیلی جدید‪ ،‬با جدیت دنبال‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬حکیــم زاده در خصــوص برنام ههــای جدیــد معاونــت‬ ‫اموزش ابتدایی برای دانش اموزان این دوره مهم تحصیلی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ان نگاهــی خــاص داشــت‪ .‬معلولیــت‬ ‫خودب هخــود هزینــه زندگی را بــاال می برد‪،‬‬ ‫چراکــه ایــن افــراد عــاوه بــر هزین ههــای‬ ‫معمولــی زندگی‪ ،‬هزین ههــای اضافی برای‬ ‫تهیه وســایل ویژه نیز دارند‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫ب نبودن شهر‬ ‫قشــر معلول به دلیل مناس ـ ‬ ‫بــرای تــردد ان ها بیشــتر در خانه محبوس‬ ‫هســتند‪ ،‬اگر پیش ازاین ترددی در خیابان‬ ‫و حضــور در اجتماع داشــتند امروز ان هم‬ ‫قط عشــده اســت‪.‬تمام ایــن مــوارد بــه مــا‬ ‫می گویــد که بایــد بیش از گذشــته نگاهی‬ ‫حتی کوتاه اما عمیق به حال دل این قشر‬ ‫از جامعه داشــته باشــیم‪ .‬قشری که تالش‬ ‫می کننــد در انزوایــی کــه خودخواهــی مــا‬ ‫برای ان ها ایجاد کرده با حداقل امکانات‬ ‫و حداکثر توان مقابل ویروســی هزارچهره‬ ‫بایستند‪ .‬بارها از سختی ها و مشکالت این‬ ‫با توجه به شــرایط اموزش غیرحضوری دانش اموزان در ســال گذشته‪،‬‬ ‫یکی از استراتژی های معاونت اموزش ابتدایی‪ ،‬شناسایی ضعف های‬ ‫احتمالی برخی از دانش اموزان در یادگیری مهارت های پایه اســت‪ .‬او‬ ‫گفت‪:‬در دورهتابستان‪،‬بخشنامه ایتحتعنوان«طرحجبرانوتثبیت‬ ‫یادگیری» به تمام مدارس کشور‪ ،‬ارسال شده است که به موجب ان تمام‬ ‫دانش اموزانی که در کارنامه ان ها برای درس های «فارسی» و «ریاضی»‬ ‫دوره اول ابتدایی و در درس های «فارسی»‪« ،‬علوم» و «ریاضی» دوره‬ ‫دوم ابتدایی قابل قبول و نیازمند تالش منظور شده است؛ مشمول این‬ ‫برنامهجبرانیمی شوند‪.‬معاوناموزشابتداییبابیاناین کهاز اهداف‬ ‫اجــرای ایــن طرح می توان به‪« :‬تعمیق یادگیری و تقویت بنیه علمی‬ ‫دانش امــوزان»‪« ،‬حمایــت از دانش امــوزان الزم التوجه و کاهش افت‬ ‫تحصیلی»‪« ،‬تکرار پایه و ترک تحصیل»‪ ،‬به ویژه در پایه های اول و دوم‬ ‫ابتدایی اشــاره کرد و افزود‪ :‬ازانجاکه یادگیری مهارت های پایه؛ ســنگ‬ ‫بنای یادگیری های بعدی است؛ برنامه ما برای ابتدای سال تحصیلی‬ ‫نیز این است که با همکاری معلمان‪« ،‬طرح تثبیت و جبران یادگیری‬ ‫قشــر گفت هشــده و هرکــس بــرای رهایی از‬ ‫مسئولیت توپ را در زمین دیگری انداخته‬ ‫اســت‪ ،‬حال اینکه باید بپذیریم همه ما در‬ ‫قبال این قشــر مســئولیتی منحصربه فرد به‬ ‫عهده داریم و تنها نمی توان از یک سازمان‬ ‫یــا نهاد خاص انتظار رســیدگی به وضعیت‬ ‫یکــه بــه این‬ ‫معلــوالن را داشــت‪ .‬درصورت ‬ ‫الزام ثبت تولیدات دارویی در‬ ‫سامانهتیتک‬ ‫اگاهی دست یابیم که افراد دارای معلولیت‬ ‫همانند ســالمندان به دلیل شرایط جسمی‬ ‫و ذهنی و وابستگی به دیگران برای ادامه‬ ‫زندگی روزمره خود‪ ،‬مستعد ابتال به ویروس‬ ‫کرونــا هســتند و ب هشــدت اســیب پذیر ان‬ ‫هنگام باید برنامه ای کامل و جامع توسط‬ ‫تمــام نهادها با مرکزیت یک ســازمان برای‬ ‫مهارت های پایه دانش اموزان دوره ابتدایی» را با جدیت دنبال کنیم‪.‬‬ ‫حکیــم زاده تاکید کــرد‪ :‬همه دانش اموزان صرف نظر از نوع اســتعداد‬ ‫باید مهارت های سواد پایه را فرابگیرند‪ .‬او افزود‪ :‬این که دانش اموزان‬ ‫استعدادهایمتفاوتیدارندو هرکداماز ان هامی تواننددر زمینهخاصی‬ ‫توانایی ویژه ای داشته باشند؛ صحیح است‪ ،‬اما موضوع مهم این است‬ ‫که همه دانش اموزان در دوره اموزش عمومی‪ ،‬مهارت های سواد پایه‬ ‫را صرف نظر از نوع استعداد فرابگیرند‪ .‬به ویژه تاکید ما بر مهارت های‬ ‫خواندن و نوشــتن اســت و همچنین صحبت کردن و گوش کردن که‬ ‫«مهارت هایزبانی»هستند‪.‬معاوناموزشابتداییگفت‪:‬پژوهش های‬ ‫بســیاری در داخل کشــور و در ســطح بین المللی انجام شده که نشان‬ ‫تهــای پایه ســواد را به خوبی یاد نگیرند‪،‬‬ ‫می دهــد‪ ،‬اگــر بچه ها مهار ‬ ‫امکان یادگیری خوب ریاضیات را هم نخواهند داشت و حتی در علوم‬ ‫و دیگر دروس هم اوضاع به همین شکل است‪ .‬حکیم زاده تصریح کرد‪:‬‬ ‫باید صرف نظر از این که دانش اموز در چه زمینه ای استعداد برتر دارد‪،‬‬ ‫در دوره اول ابتدایــی‪ ،‬ب هصــورت متــوازن و در تمام زمینه ها کودکان را‬ ‫بهبــود کیفیت زندگــی ان ها همچون ســایر‬ ‫اقشــار جامعــه داشــته باشــیم‪ .‬به هرحــال‬ ‫باید پذیرفت اسیب دیدگان پنهان بحران‬ ‫کرونــا معلــوالن هســتند ویــروس کرونــا بر‬ ‫زندگــی تک تک معلوالن ســایه انداخته و‬ ‫به نوعی ادامه زندگی را برای ان ها ســردتر‬ ‫از گذشته کرده است‪.‬‬ ‫تقویت کنیم‪ .‬او با حضور در برنامه سالم تهران‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در دوره دوم‬ ‫ابتدایی‪،‬اموزش وپرورش«برنامهشهاب»رادر نظر گرفتهاست کهدر ان‬ ‫شناساییو هدایتاستعدادهایبرتر مدنظر استو به کمکپر کردن‬ ‫چک لیست هایی‪ ،‬استعدادهای متنوع دانش اموزان ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫نهایتا به دوره‬ ‫این برنامه در سه سال اخر دوره ابتدایی انجام می شود و ً‬ ‫متوسطهمتصلمی شود‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید کرد‪ :‬تا اذرماه باید همه شــرکت ها در‬ ‫حوزه توزیع و تامین دارو اطالعات مربوطه را در ســامانه تیتک که مربوط به اصالت دارو‬ ‫استثبتکنند‪.‬‬ ‫به گزارشفارس‪،‬حمیدرضادهقانینیا‪،‬سخنگویستادمبارزهباقاچاق کاالو ارز در شبکه‬ ‫خبر با اشاره قانون الزام ثبت اطالعات دارویی در سامانه تی تک‪ ،‬اظهار داشت ‪ :‬فروردین‬ ‫‪ 98‬این قانون ابالغ شد و علیرغم قانونی بودن ان هنوز به صورت کامل اجرانشده است‪ .‬او‬ ‫مجددا قانون یادشده و‬ ‫با اشاره به سیر اجرای این قانون‪ ،‬خاطرنشان کرد ‪ :‬در سال ‪ 98‬نیز‬ ‫ً‬ ‫غیرقانونی بودن عرضه خارج از ثبت در سامانه تی تک ابالغ شد؛ اما نمی دانیم چرا اجرایی‬ ‫نشــده اســت؛ ضمن اینکه در بودجه ســال جاری نیز این قانون ابالغ و بر ان تاکید شــده؛‬ ‫به طوری که در ان گفته شده شرکت های تامین و تولید دارو باید تا پایان مهر اطالعات خود‬ ‫را در ســامانه تی تک ثبت کنند و بعدازان هرگونه پرداخت ها در این ســامانه انجام شــود‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید کرد‪ :‬باید داروهای تولید داخل و وارداتی در‬ ‫سامانه تی تک ثبت شود‪ ،‬اما از سال ‪ 92‬تاکنون این کار به طور کامل اجرانشده است؛ این‬ ‫تکالیف ابالغی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از سال ‪ 92‬مشخص شده اما منتج به نتیجه‬ ‫معلومینشده کهامیدواریمباحضور وزیر جدیدبهداشتاینمشکالتحلشود‪.‬دهقانی‬ ‫نیا با انتقاد از عدم همکاری الزم سازمان غذا و دارو در اجرای این قانون‪ ،‬یاداور شد‪ :‬معاون‬ ‫غذا و دارو وزارت بهداشت در بسیاری از جلسات شرکت نمی کند؛البته بیمه های پایه مانند‬ ‫تامین اجتماعی و سالمت کار خود را انجام داده اند اما بیمه بانک ها و شرکت نفت این‬ ‫موضوع را اجرا نکرده و تا پایان اذرماه مهلت انجام این کار وجود دارد‪ .‬او گفت‪:‬ما در حوزه‬ ‫بیماران سرپایی‪ ،‬بستری و معاونت بهداشت با سازمان غذا و دارو همکاری داریم ‪ ,‬منوط‬ ‫کردن سایر بیمه ها به موضوع اصالت دارو در این سامانه باید تکمیل شود‪ ،‬اما متاسفانه در‬ ‫بخشبستریدر پاسکاریبینمعاونتفناوریو معاونتدرمانوزارتبهداشتقرار داریم‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید کرد ‪ :‬تا اذرماه باید همه شرکت ها در حوزه‬ ‫توزیع و تامین دارو اطالعات مربوطه را در ســامانه تیتک که مربوط به اصالت دارو اســت‬ ‫ثبت کنند؛چراکه در صورت ثبت می توان اگر در این زنجیره دارویی خارج از شبکه توزیع‬ ‫شد متوجه ان شده و بتوانیم مسیر ان را تشخیص و ان را برگردانیم‪ .‬دهقانی نیا بابیان اینکه‬ ‫امیدواریم سامانه تیتک کامل شده و اطالعات‪ 53‬مرکز بیمارستانی نیز با ان هماهنگ شود‪،‬‬ ‫ابراز داشت‪ :‬اکنون زیرساخت های الزم ایجادشده اما یک اراده قوی می خواهد تا ان را اجرا‬ ‫کند‪ .‬او بابیان اینکه واکسن کرونا نیز باید در سامانه تیتک ثبت شود‪ ،‬افزود‪ :‬این در حالی‬ ‫است که دوستان ما ثبت و اطالعات واکسن را یکی در نظر گرفته اند اما اکنون ابتدا واکسن‬ ‫تزریق می شود و بعدازان اطالعات مربوط ثبت می شود؛ درحالی که ممکن است فردی در‬ ‫جای دیگری واکســن را تزریق کرده باشــد اما مراجعه کند در شــرایطی که اطالعات ان در‬ ‫سامانهتی تکثبت نشدهاست‪.‬‬ ‫ضرورتتهیهدستور‬ ‫العملهماهنگیعملیاتی‬ ‫فروریزشزمین‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستانسمناندر دیدار بادبیر اجراییخانه کارگر عنوان کرد‪:‬‬ ‫تسریعدر واکسیناسیون کارگرانتوجه به کرامتانسانیاست‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی‬ ‫اســتان سمنان در دیدار با دبیر اجرایی خانه‬ ‫کارگــر گفت‪ :‬برنامه ریزی برای واکسیناســیون‬ ‫برخــی از مشــاغل در کشــور انجا مشــده امــا‬ ‫تزریق واکسن قشر کارگر واحدهای صنعتی و‬ ‫تولیدیلحاظنشدهاست‪.‬‬ ‫حسن ال بویه بابیان اینکه استان سمنان‬ ‫‪ ۱۸‬شــهرک‪ ،‬ناحیــه صنعتــی و منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصــادی دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬بیــش از ‪ ۲۸‬هــزار‬ ‫نیــروی انســانی در صنایــع فعــال شــهرک ها‬ ‫و نواحــی صنعتــی ایــن اســتان ب هصــورت‬ ‫مستقیم شاغل هستند‪ .‬او بیان کرد‪ :‬پیگیری‬ ‫و مکاتبــات به منظور تزریق واکســن کارگران‬ ‫صنایع با دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات‬ ‫بهداشــتی درمانی اســتان سمنان و همچنین‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایــران صــورت گرفتــه اســت‪ .‬ال بویــه تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬به دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمات‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬درمانی استان سمنان تاکید شده‬ ‫که شــرکت شــهرک های صنعتی و بنگاه های‬ ‫تولیدی استان برای در اختیار قرار دادن کلیه‬ ‫امکانات و مشارکت حداکثری جهت تسریع‬ ‫واکسیناســیون امادگــی کامــل دارنــد‪ .‬او در‬ ‫ادامــه اظهار کــرد‪ ۲۲ :‬واحد صنعتی تعطیل‬ ‫شــهرک ها و نواحی صنعتی استان سمنان در‬ ‫شرف راه اندازی مجدد قرار دارند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان ســمنان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬احیا واحدهای تعطیل دارای‬ ‫ماشــین االت صنعتــی مقرون به صرفــه بــوده‬ ‫و از هزین ههــای هنگفــت جلوگیــری می کند‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬بــا حمایــت از ســرمایه گذاران‬ ‫طرح های اشتغال زا زمینه الزم برای راه اندازی‬ ‫مجدد بیشتر واحدهای صنعتی تعطیل و یا‬ ‫نیمه فعال استان ســمنان فراهم می شود‪ .‬او‬ ‫پرستارانبهمرخصی‬ ‫نیاز دارند‬ ‫عضو شــورای عالی ســازمان نظام پرســتاری گفت‪ :‬پرســتاران‬ ‫در ‪ ۱۸‬مــاه گذشــته بــدون اســتراحت و مرخصــی‪ ،‬شــبانه روز‬ ‫در خدمــت بیمــاران کرونــا بوده انــد‪ ،‬ســختی کار و فشــار کاری‬ ‫با اشاره به مشکل کمبود نیروی کار برخی از‬ ‫صنایع شهرک های صنعتی‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مضاعــف‪ ،‬مشــاهده مــرگ بیمــاران و کمبود نیرو انان را خســته‬ ‫کــرده اســت و به شــدت بــه مرخصــی و اســتراحت نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬یوســف رحیمی افــزود‪ :‬تبعیــض در هرجایی‬ ‫کــه باشــد‪ ،‬ســبب اختــاف و کاهــش انگیــزه اســت‪ .‬تفاوتی که‬ ‫بین نیروهای شرکتی و رسمی در گروه پرستاری هست باوجود‬ ‫تحصیــل و خدمــات یکســان‪ ،‬اختــاف و کاهــش انگیــزه را در‬ ‫بــردارد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬بــا توجه بــه اینکه پرســتاران نزدیک به‬ ‫دو ســال بــا بیمــاری کرونــا دس ـت وپنجه نــرم می کننــد و مبارزه‬ ‫بــا ایــن بیمــاری یــک نبــرد فرسایشــی بــرای ان هــا اســت‪ .‬بــرای‬ ‫دالیــل ایــن امر‪ ،‬عــدم توانایی مالــی کارگران‬ ‫در تامیــن هزینه های مســکن اســت‪ .‬ال بویه‬ ‫تهــای قانــون‪ ،‬تالش‬ ‫گفــت‪ :‬باوجــود ظرفی ‬ ‫می کنیــم که با کمک های دولتی و غیردولتی‬ ‫برایتامیننیاز اصلیکارگران کهمسکناست‪،‬‬ ‫تســهیلگری انجــام شــود تــا دغدغه ا نهــا را‬ ‫کاهش دهیم‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اســتان ســمنان یاداور شــد‪ :‬ســاخت‬ ‫واحد مســکونی در جوار شــهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی برای کارگران مصوبه دولــت دارد‪ .‬او‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬در جانمایی و احداث مســکن‬ ‫کارگــری باید به مســئله رفت وامد کارگــران از‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی به محل سکونت‬ ‫ و ســایر مســائل توجــه شــود‪ .‬دبیــر اجرایــی‬ ‫خانه کارگر اســتان ســمنان گفت‪ :‬جمع اوری‬ ‫اطالعــات واحدهــای راکــد و نیمــه فعــال‬ ‫صنعتیوجمع بندیمشکالتان هابه منظور‬ ‫بررســی و در نظر گرفتن اولویت ها برای رفع‬ ‫این مســائل ازجمله اهداف این خانه است‪.‬‬ ‫جلوگیــری از خســتگی و فرسایشــی شــدن پرســتاران نیــاز بــه‬ ‫جــذب نیــرو در سیســتم درمــان کشــور داریــم‪ .‬به خصــوص در‬ ‫ایــن شــرایط کــه بخش هــای غیرفعــال بیمارســتان نیز بــه دلیل‬ ‫افزایــش کرونــا فعال شــده اســت‪ .‬عضــو شــورای عالــی نظــام‬ ‫پرســتاری گفــت‪ :‬افزایــش بیمــاران و نبــود پرســتار کافــی بــه کار‬ ‫و زحمــت بیشــتر پرســتاران منجر می شــود‪ .‬و همیــن امر باعث‬ ‫اسیب و فرسایش پرستاران و کاهش خدمات باکیفیت درمانی‬ ‫بــرای بیماران اســت‪ .‬رحیمی ادامــه داد‪ :‬اولین معضل در گروه‬ ‫پرســتاری‪ ،‬کمبود نیرو اســت و الزم اســت به صورت کارشناســی‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات شهری و فضای سبز شال ( نوبت اول )‬ ‫حبیب اهلل محقق بابیان اینکه واکسیناسیون‬ ‫اکنــون اولویــت اصلــی وجدی تریــن مطالبــه‬ ‫کارگران استان سمنان است‪ ،‬افزود‪ :‬واحدهای‬ ‫صنعتیو تولیدیبه ضرورتو برایپیشگیری‬ ‫از کمبودها در کشــور از ابتدای شیوع ویروس‬ ‫منحوس کرونا تعطیل نشدند‪ .‬محقق به رفع‬ ‫اکثر مشــکالت مدیــران و کارگــران صنایع در‬ ‫اســتان اشــاره و اضافه کرد‪ :‬اما‪ ،‬حل برخی از‬ ‫مسائل این قشر نیازمند اصالح و بازنگری در‬ ‫قوانین اســت‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬این امر‪ ،‬افزایش‬ ‫مساعدت و همکاری مجلس شورای اسالمی‬ ‫با حوزه کار و کارگری را می طلبد‪ .‬دبیر اجرایی‬ ‫خانه کارگر استان سمنان یاداور شد‪ :‬فرهنگ‬ ‫ایمنی به عنــوان مقدمه حقوق نیــروی کار و‬ ‫کارگر بایستیترویجو در اینزمینهفعالیت ها‬ ‫شیابد‪.‬تاکیدکارفرمایانبهرعایتنکات‬ ‫افزای ‬ ‫ایمنیدر پیشگیریاز حوادثتاثیرگذار است‪.‬‬ ‫و ســازمان یافته در ایــن خصــوص تصمیــم گرفتــه شــود تــا بــه‬ ‫اســتانداردهای جهانی نسبت پرستار به جمعیت نزدیک شوم‪.‬‬ ‫وجــود نیــروی کافی کیفیت خدمات پرســتاران افزایش می دهد‬ ‫و از فرســودگی پرســتاران جلوگیــری می کنــد‪ .‬او افــزود‪ :‬فــوت‬ ‫بیمــار فشــار روحــی و روانــی زیــادی را بــرای پرســتاران ایجــاد‬ ‫می کنــد‪ ،‬شایســته اســت مرخصی هایــی در نظــر گرفته شــود تا‬ ‫التیام بخش روحی برای پرستاران باشد‪ .‬در بحران کرونا نه تنها‬ ‫پرســتاران مرخصی نداشــتند‪ ،‬بلکه در نوبت های طوالنی مدت‬ ‫در حال ارائه خدمات به بیمار هســتند‪.‬‬ ‫چاپ دوم‬ ‫شهرداری شال درنظردارد تجدید مناقصه عمومی خدمات شهری و فضای سبز شال را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید‪.‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت‬ ‫اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد والزم است‬ ‫مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ‪،‬مراحل ثبت نام درســایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴‬روز یک شنبه ساعت ‪ ۰۸:۰۰‬می باشد ‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه ازسایت ‪ :‬از مورخه ‪ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴‬لغایت ‪ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸‬ساعت ‪۱۹‬‬ ‫شماره مناقصه در سامانه ستاد‪۲۰۰۰۰۰۵۰۵۵۰۰۰۰۰۷:‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد ‪ :‬تاریخ ‪ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ :‬ساعت‪ ۱۹ ۰۰:‬زمان بازگشایی پاکت ها ‪:‬روز چهار شنبه تاریخ ‪ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹‬ساعت ‪ ۱۰:۰۰‬صبح‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه وارائه پاکت های‬ ‫الف‪:‬ادرس شهرستان بوئین زهرا ‪ -‬شال ‪ ،‬بلوار امام خمینی (ره) شهرداری شال تلفن ‪ ۰۲۸-۳۴۴۱۲۰۲۰-۱‬داخلی ‪۱۵‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه‪ :‬مرکزتماس ‪۱۴۵۶:‬‬ ‫دفترثبت نام ‪ ۸۸۹۶۹۷۳۷:‬و‪۸۵۱۹۳۷۶۸‬‬ ‫هزینه اگهی هرچند نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد‬ ‫علی یارکه سلخوری ‪ -‬سرپرست شهرداری شال‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران از لزوم تهیه دستورالعمل‬ ‫هماهنگی عملیاتی فروریزش زمین و تعیین وظایف دستگاه های مرتبط خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش صداوســیما‪ ،‬رضا کرمــی محمدی در نشســت اضطراری کارگــروه امور‬ ‫ســیل و شــریان های حیاتــی بــر ضــرورت تهیــه پیش نویــس دســتورالعمل هماهنگی‬ ‫عملیاتــی فروریــزش زمیــن در تهــران تاکیــد کــرد‪ .‬در پــی حادثــه فروریــزش زمین در‬ ‫خیابــان کارگرشــمالی مــورخ ‪ ۲‬شــهریورماه جــاری که بــا همکاری تمام دســتگاه های‬ ‫مرتبط رفع خطر و تعمیر شــد‪ ،‬نشســت اضطراری کارگروه امور ســیل و شــریان های‬ ‫حیاتــی بــه درخواســت شــرکت اب و فاضــاب اســتان تهــران‪ ،‬بــا حضور رضــا کرمی‬ ‫محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران‪ ،‬محمدرضا احمدی‬ ‫نصــب دبیــر کارگــروه و ســایر اعضــاء کارگــروه ازجملــه نماینــده شــرکت گاز اســتان‬ ‫تهــران‪ ،‬معاونــت خدمــات شــهری و معاونت فنــی عمرانی شــهرداری تهــران‪ ،‬دبیر‬ ‫ســتاد مدیریت بحران شــهرداری منطقه ‪ ۶‬تهران‪ ،‬شــرکت مترو‪ ،‬ارتباطات و نماینده‬ ‫پلیس فاتب به منظور بررســی این موضوع و ارائه راهکار های مناســب‪ ،‬هماهنگ و‬ ‫فوری در پیشگیری از بروز حوادث مشابه برگزار شد‪.‬در این نشست‪ ،‬ابتدا گزارشی‬ ‫از ابعــاد ایــن حادثــه و عملیــات اجرایــی ان که با مشــارکت دســتگاه های تخصصی‬ ‫مرتبط انجام شــده بود توســط شــرکت اب و فاضالب اســتان تهران ارائه شد‪ .‬سپس‬ ‫گزارش مبسوطی در خصوص علت اصلی وقوع فروریزش ها که همان وجود جریان‬ ‫اب اســت توســط معاونت پیشگیری ســازمان ارائه و بعد از بررسی و تبادل نظر در‬ ‫خصوص علت وقوع حادثه و ارائه راه کارهای پیش رو توسط اعضای کارگروه‪ ،‬مقرر‬ ‫شد با مسئولیت شرکت ابفا‪ ،‬پیش نویس دستورالعمل هماهنگی عملیاتی فروریزش‬ ‫زمین تهیه و برای بررسی و تصویب ارائه شود‪ .‬همچنین مقرر شد اقدامات اجرایی‬ ‫دیگری مانند نشــت یابی خطوط لوله اب و اســکن زیرســطحی شــریان های حیاتی‬ ‫در مناطق مرکزی تهران و ســایر تاسیســات شــهری در نظر گرفته شــود‪ .‬درعین حال‬ ‫تاکیــد شــد زین پس مستندســازی حوادث شــهری مانند فروریزش زمیــن‪ ،‬حفره های‬ ‫ایجادشــده و مراحــل رفــع خطــر ان به طــور کامل انجام شــود‪ .‬رضــا کرمی محمدی‬ ‫رئیــس ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهر تهران در این نشســت بــا تاکید‬ ‫بر اینکه نباید پدیده فرونشســت زمین را با فروریزش اشــتباه بگیریم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تصور برخی از افراد از فرونشســت زمین ان چیزی اســت که به دلیل فروریزش رخ‬ ‫می دهــد‪ ،‬درحالی کــه فروریزش ناشــی از ریزش ناگهانی زمیــن و ایجاد حفره های با‬ ‫ابعاد محدود در دل زمین اســت که به دلیل وجود اب به مرورزمان در عمق زمین‬ ‫ایجادشــده و ناگهــان با ریزش ســطح نمایان می شــود‪ .‬مانند انچــه چندین بار طی‬ ‫ســال های قبــل در نقــاط مختلف تهران رخ داد‪ .‬اما فرونشســت‪ ،‬نشســت تدریجی‬ ‫در ســطحی وســیع از زمیــن اســت کــه در اثــر کاهش ســطح اب های زیرزمینــی و ‪...‬‬ ‫به صورت کامال تدریجی رخ می دهد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1506

روزنامه رویداد امروز 1506

شماره : 1506
تاریخ : 1401/09/12
روزنامه رویداد امروز 1497

روزنامه رویداد امروز 1497

شماره : 1497
تاریخ : 1401/09/01
روزنامه رویداد امروز 1493

روزنامه رویداد امروز 1493

شماره : 1493
تاریخ : 1401/08/26
روزنامه رویداد امروز 1491

روزنامه رویداد امروز 1491

شماره : 1491
تاریخ : 1401/08/24
روزنامه رویداد امروز 1488

روزنامه رویداد امروز 1488

شماره : 1488
تاریخ : 1401/08/21
روزنامه رویداد امروز 1487

روزنامه رویداد امروز 1487

شماره : 1487
تاریخ : 1401/08/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!