روزنامه رویداد امروز شماره 1154 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1154

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1154

روزنامه رویداد امروز شماره 1154

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫شکستنرکورد‬ ‫ورودواکسن کرونا‬ ‫به کشور‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 13‬شهریور ماه‪1400‬‬ ‫‪ 04‬سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 26‬محرم ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1154‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫البرز‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫رویدا د البرز‬ ‫سفرهای سرزده رئیس جمهوری ادامه دارد‬ ‫امیدبهپایانکپرنشینیدرسیستانوبلوچستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 13‬شهریور ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫رویاد د الب رز‬ ‫‪ /‬شماره ‪1154‬‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫اسیونکشوری‬ ‫سین‬ ‫قولمی دهیم‬ ‫در فروش نفت اتفاقات‬ ‫خوبی رقم بخورد‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫استاندارخوزستانعنوانکرد‬ ‫اختصاصواکسن‬ ‫بیشتراز سهمیه‬ ‫ضروری است‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫کسبسهامتیاز مقابلسوریه‬ ‫بسیار باارزشبود‬ ‫تیمملی کم فرو غ‬ ‫اما پیروز‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫مالی شهرداری کرج‬ ‫چک در چرخه‬ ‫صدور‬ ‫الکترونیکی شد‬ ‫چک الکترونیکی‬ ‫دیگر مزایای‬ ‫عالوه بر شفافیت‬ ‫این است که‬ ‫امور مالیشهرداری‬ ‫مدیرکل‬ ‫سویانضباطمالی؛‬ ‫وحرکتبه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ـذف فیزیکــی صدور‬ ‫اســت و هیاتــی‬ ‫و جعل نبــوده و‬ ‫کــرج از حـ‬ ‫در حــال انجــام‬ ‫در قالب طرح‬ ‫قابل ســرقت‬ ‫نــد مالــی ایــن‬ ‫و مراکــز دولتــی‬ ‫بهداشت و درمان‪،‬‬ ‫چــک در فرای‬ ‫‪ ۳۵۰‬خبرنگار‬ ‫مراجعه مســتقیم به‬ ‫بازرسین و کارشناسان‬ ‫نیازی به‬ ‫داد‪ .‬علی عابدی‪،‬‬ ‫دار میشوند‬ ‫مرکب از‬ ‫ـال رصد مســتمر‬ ‫دستگاه خبر‬ ‫وی اضافــه کرد‪:‬‬ ‫ـم و مــدون‪ ،‬در حـ‬ ‫اقدام ملی خانه‬ ‫علی عابدی‬ ‫بانــک نــدارد‪.‬‬ ‫خبر عنــوان کرد‪:‬‬ ‫بهصــورت منظـ‬ ‫ـتند که بر اساس‬ ‫بــا اعالم ایــن‬ ‫چکهــای کاغــذی‬ ‫های شــهری هسـ‬ ‫البــرز گفــت‪ :‬بــا‬ ‫بــا حــذف‬ ‫ـش عمــدهای از‬ ‫مراکز و مجموعه‬ ‫اسالمیاستانومسئول‬ ‫مطبوعــات اســتان‬ ‫بندی و گزارشگیری‬ ‫اکنــون بخـ‬ ‫مالــی از صــدور‬ ‫مدیرکلفرهنگوارشاد‬ ‫رئیــس خانــه‬ ‫تدوینشده‪ ،‬رتبه‬ ‫ــا و رویدادهــای‬ ‫‪ ۳۵۰‬خبرنگار در‬ ‫مربوط به جابجایی‬ ‫جو روانی اســتان‬ ‫شاخصهای‬ ‫تمامــی رونده‬ ‫شده بناشده است‬ ‫اصناف‪ ،‬توسط‬ ‫ـابها؛ بــه بیش از‬ ‫ســانی و مدیریت‬ ‫خدمــات‬ ‫صورت الکترونیکی‬ ‫پیگیریهای انجام‬ ‫دولتی و خصوصی و‬ ‫ـوند‪ .‬رضا عباس زاده‬ ‫مغایرت گیری حسـ‬ ‫کمیتــه اطــالع ر‬ ‫شــهرداری کرج به‬ ‫های بهداشــتی در‬ ‫مستمر مراکز‬ ‫حذف چــک تــا‬ ‫ملی خانهدار شـ‬ ‫همچنین شهرداری‬ ‫وجــوه در‬ ‫ـط رعایت پروتکل‬ ‫قالب طرح اقدام‬ ‫ـدور چــک در حــال‬ ‫خبرنگاران نباید‬ ‫کاهش مییابد و‬ ‫صورتمیپذیرد‪.‬‬ ‫گفــت‪ :‬متوسـ‬ ‫که برای رسیدن‬ ‫ـام میگیــرد و صـ‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫کرج ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ایشان‬ ‫اخریــن وضعیــت‬ ‫بانکها میتواند‬ ‫درصد تنزل پیداکرده‬ ‫انجـ‬ ‫گفتوگو با ایسنا‬ ‫امور مالیشهرداری‬ ‫قــدم بــا بیــان‬ ‫وابستگی به زمان کاری‬ ‫کرد‪ :‬در نشست‬ ‫البرز‪ ،‬به ‪58‬‬ ‫در‬ ‫باید بــه ‪ 80‬درصد‬ ‫تدریجیاست‪.‬مدیرکل‬ ‫ناصــر م‬ ‫ـته باشــند‪ ،‬اظهار‬ ‫خصــوص رونــد‬ ‫مالی خود بدون‬ ‫تمامــی ایام ســال‬ ‫مطلوب کرونائی‪،‬‬ ‫دغدغه مســکن داشـ‬ ‫ســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫شهرجدیدهشتگرد‬ ‫از شــبانهروز و در‬ ‫شهرداری در چرخه‬ ‫بــه وضعیت‬ ‫برگزاری جلسه قرارگاه‬ ‫واکسیناســیون ا‬ ‫هــر ســاعت‬ ‫مدیرعاملشرکتعمران‬ ‫گفت‪ :‬پیشازاین‬ ‫به نسبت متوسط‬ ‫نفعان کند‪ .‬مدیرکل‬ ‫از‬ ‫ـاب‬ ‫پس‬ ‫حقوقی طرف حسـ‬ ‫یابد‪ .‬ناصر مقدم‬ ‫واکسیناسیون‪ ،‬استان البرز‬ ‫مشترکیبا‬ ‫کهطبقانبناشده‬ ‫واریز مطالبات ذی‬ ‫البرز به ریاســت‬ ‫ارتقا‬ ‫اشــخاص حقیقــی و‬ ‫نامهایمنعقدشد‬ ‫تری قــرار دارد بــه‬ ‫این اقدام به‬ ‫انجام‬ ‫تاکنون طی ابالغ‬ ‫با بیمــاری کرونــا‬ ‫به‬ ‫شهرستان‪،‬تفاهم‬ ‫کرد که بــا حذف‬ ‫وضعیــت مناســب‬ ‫شهرداری کرج گفت‪:‬‬ ‫عملیاتــی مبــارزه‬ ‫شوند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫در ســالن شــهدای‬ ‫ـک پرداخت می‬ ‫کشــوری در‬ ‫خبرنگاران استان خانهدار‬ ‫ـی امور مالی‬ ‫ـب بــه ‪ 33‬مرکز‬ ‫سازمانهای تابعه‪،‬‬ ‫خــود‪ ،‬چـ‬ ‫شــهبازی‪ ،‬اســتاندار البرز‬ ‫ــورت الکترونیکـ‬ ‫حــال حاضــر قریـ‬ ‫خصوص توضیح‬ ‫تعدادی از‬ ‫دستورالعمل به مناطق و‬ ‫عزیزاله‬ ‫پرداختهــا بهص‬ ‫ـاس پیمایشهای‬ ‫صورتــی کــه در‬ ‫گرفتهشــده در این‬ ‫حال فعالیت و‬ ‫ـک‪ ،‬در حال اجرا‬ ‫ـا انجــام دو‬ ‫عملیــات‪،‬‬ ‫شــد گفت‪ :‬بــر اسـ‬ ‫به ســهمیه در نظر‬ ‫سراسر استان در‬ ‫ـدی ادامــه داد‪ :‬بـ‬ ‫خدمات الکترونیـ‬ ‫‪ ۳۵۰‬خبرنگار در‬ ‫دولــت برگــزار‬ ‫واکسیناســیون در‬ ‫دانشــگاه علــوم‬ ‫ـام میشــود‪ .‬عابـ‬ ‫ـورت گرفته بناشــده‬ ‫پیادهســازی‬ ‫تالشها و اقدامات‬ ‫عالوه بر تسریع‬ ‫گرفتــه از ســوی‬ ‫انجـ‬ ‫در زمینه تحقق‬ ‫داد‪ :‬بــا توافــق صـ‬ ‫میباشند و طی‬ ‫تحقق کامل این امر‬ ‫میدانــی صــورت‬ ‫وی توضیح داد‪:‬‬ ‫مهم‪ ،‬شــهرداری کرج‬ ‫رعایت پروتکلهای‬ ‫ارائه خدمات‬ ‫ملی خانهدار شوند‪.‬‬ ‫و اســت که‬ ‫و بــا همــکاری و‬ ‫نفعان‪ ،‬موجب کاهش‬ ‫کامل این‬ ‫البرز‪ ،‬متوســط میزان‬ ‫عمل خواهــد کرد‬ ‫قالب طرح اقدام‬ ‫بهداشــت و درمــان‬ ‫خبرنگاران نداشتن امنیت‬ ‫خدمترسانی به ذی‬ ‫ـکی‬ ‫‪58‬‬ ‫موفق‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫کادر‬ ‫به‬ ‫پز‬ ‫گذشته‪،‬‬ ‫ـی‬ ‫ـزان‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫مستقر‬ ‫خزانــه الکترونی‬ ‫عزیـ‬ ‫مشکالت صنفی‬ ‫استان طی یک هفته‬ ‫ســطح ســالمت‬ ‫سودجویی‪ ،‬تاخیر در‬ ‫دستگاهها و نهادهای‬ ‫ـروس کرونــا و ارتقــاء‬ ‫از مهمترین‬ ‫ـوق و مزایای کم‬ ‫بهداشتی در‬ ‫تشریکمساعی سایر‬ ‫چک‪ ،‬مانع از هر نوع‬ ‫حال حاضر بهغیراز‬ ‫فقدان بیمــه و حقـ‬ ‫جابجایی شــیوع ویـ‬ ‫شهروندان البرزی‪،‬‬ ‫پیداکرده است و در‬ ‫حذف‬ ‫شــغلی‪ ،‬مســکن‪،‬‬ ‫قریب به ‪ 20‬درصد از‬ ‫دولت جدید توسط‬ ‫ـع خطــا در روند‬ ‫درصد تنزل‬ ‫شهروندانمیشود‪.‬‬ ‫ـت نارنجــی قــرار‬ ‫در استان‪،‬‬ ‫پرداخــت و یــا رفـ‬ ‫ســتان‪ ،‬هر ‪ 2‬دوز‬ ‫امیدواریم این مسائل در‬ ‫ـان کــه در وضعیـ‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬از‬ ‫در‬ ‫اسالمی استان البرز‬ ‫درصد شــهروندان ا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫که‬ ‫طال‬ ‫است‬ ‫مرتفع‬ ‫ـتان‬ ‫مطالبات میشود‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫وضعیت‬ ‫س‬ ‫ارشاد‬ ‫شهر‬ ‫ها‬ ‫دوز اول و ‪10‬‬ ‫پیگیریوبخشیاز ان‬ ‫مدیرکل فرهنگ و‬ ‫های اســتان البرز در‬ ‫و از این لحاظ‪،‬‬ ‫بدهیها و‬ ‫است‪.‬‬ ‫بازدیدهــای صــورت‬ ‫نمایندگانمجلس‬ ‫دریافت کردهاند‬ ‫دارد‪ ،‬ســایر شهرستان‬ ‫شــدن خبرنگاران‬ ‫وضعیــت‪ ،‬تداوم‬ ‫واکســن کرونا را‬ ‫ـق کارشناســی و‬ ‫کرد‪ :‬برای خانهدار‬ ‫ســبت متوســط‬ ‫قــرار دارنــد و این‬ ‫افــزود‪ :‬مطابـ‬ ‫دســتورالعملهای‬ ‫عباس زاده اضافه‬ ‫ـت بهتــری را بــه ن‬ ‫اینکه زمینی در اختیار‬ ‫قرمــز کرونائــی‬ ‫ـن میــزان رعایت‬ ‫است و بر اساس‬ ‫در البــرز وضعیـ‬ ‫ـتیم و امیدوارم این‬ ‫پیش رو است اول‬ ‫های گذشته استان‬ ‫گرفتــه‪ ،‬کمتریـ‬ ‫عرضه سوخت و‬ ‫البرزی سه روش‬ ‫ـوری شــاهد هسـ‬ ‫پس از تکمیل فرایند‬ ‫وضعیت هفته‬ ‫پاساژها‪ -‬جایگاههای‬ ‫بهداشت و درمان‪ ،‬برای‬ ‫وضعیت کشـ‬ ‫استان قرار دهند تا‬ ‫بهداشتی در‬ ‫کارشناسی کارشناسان‬ ‫شدهوبیشترینمیزان‬ ‫حتی ارتقا یابد‪.‬‬ ‫خانه مطبوعات‬ ‫دهند‪.‬اینمسئول‬ ‫وضعیت حفظ و‬ ‫باید میــزان رعایت‬ ‫سوپرمارکتها گزارش‬ ‫نظر‬ ‫واجدینشرایطقرار‬ ‫وضعیت مطلــوب‬ ‫تاالرهاو‬ ‫بهداشتیدر دستگاهها‬ ‫ساختدر اختیار‬ ‫کرج‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫خبرنگاران بهصورت‬ ‫رســیدن بــه‬ ‫‪ 80‬درصدارتقایابد‬ ‫اجرایپروتکلهای‬ ‫در شــهرداری‬ ‫دوم این است که‬ ‫بهداشتیحداقلبه‬ ‫رعایتو‬ ‫تاکید کرد‪ :‬روش‬ ‫طریــق برگــزاری‬ ‫معرفیشده اقدام‬ ‫پروتکلهای‬ ‫اجرای جامع و دقیق‬ ‫میتــوان از‬ ‫واحدهای‬ ‫شــهرداری کرج‬ ‫این امر‪ ،‬مستلزم‬ ‫سرپرســت‬ ‫ـی‪ ،‬کمبــود نیــرو‬ ‫مشارکتی نسبت به خرید تســهیالت بانکی و فرم ج‬ ‫که رسیدن به‬ ‫مردمومسئولین‬ ‫ازمــون داخلـ‬ ‫ســتگاه اتوبــوس‬ ‫بهداشتیازسوی‬ ‫ـوم اینکه از طریق‬ ‫گفــت‪ ۵۰ :‬د‬ ‫دستورالعملهای‬ ‫نــاوگان را جبــران‬ ‫برای نهایی شــدن‬ ‫کنند و سـ‬ ‫ــاس زاده گفت‪:‬‬ ‫ـرای ایــن‬ ‫بهکارگیــری در‬ ‫نــهدار شــوند‪ .‬عب‬ ‫نــو امــاده‬ ‫بـ ســعیدی درعینحال به‬ ‫های هیئت دولت‬ ‫خا‬ ‫منتظر اتمام جابجایی‬ ‫که بــا توجه به‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نحوه واگذاری‬ ‫ناوگان اســت‬ ‫ـوع جــذب نیرو‬ ‫گرفتهشــده را اجرایی‬ ‫جهت گازرســانی‬ ‫مصطفی سعیدی‬ ‫ســابقه ایــن نـ‬ ‫بتوانیم توافق صورت‬ ‫این امــر تاکنون‬ ‫ملی انتقال گاز به‬ ‫نبــود راننده‪،‬‬ ‫مجموعــه اشــاره کرد‬ ‫هســتیم تا‬ ‫سیرائی‬ ‫نمود که این پروژه‬ ‫استان انجام خواهد‬ ‫ـوان‬ ‫از درون‬ ‫است‪ .‬مصطفی‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ادامــه‬ ‫بخش صنعت این‬ ‫محقق نشده‬ ‫پیشازایــن از درون‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫شریف استان البرز و‬ ‫نظراباد گذشــته و‬ ‫نیروهایــی کــه‬ ‫ـیرائی در جلســه‬ ‫به مردم‬ ‫ـتانهای اشــتهارد و‬ ‫و و گفــت‪:‬‬ ‫ســعیدی سـ‬ ‫در ســازمانهای‬ ‫اراضی بیابانی شهرسـ‬ ‫مخالفــت با اخــراج‬ ‫اجرای بهموقع‬ ‫بهعنــوان راننــده‬ ‫ابخیزداری اســتان البرز به‬ ‫یافت و در صــورت‬ ‫شــد و از‬ ‫سازمان همیاری‬ ‫شــورای شــهر بــر‬ ‫گفت‪ :‬شــهرداری‬ ‫ـده بودنــد‪ ،‬پس از‬ ‫کرج امتــداد خواهد‬ ‫علنــی‬ ‫منابع طبیعــی و‬ ‫ــرز خواهد بود‪.‬‬ ‫کرد و درعینحال‬ ‫شــغول به کارشـ‬ ‫بــه ســمت‬ ‫ـد فرضی مدیرکل‬ ‫و مدیران استانی‬ ‫صنعت اســتان الب‬ ‫ـذف نیروها تاکید‬ ‫خواهند مختلف م‬ ‫خدماترسانی‬ ‫حامـ‬ ‫استان البرز و معاونین‬ ‫جابجا شــدند‪ .‬این‬ ‫بزرگــی به بخش‬ ‫حـ‬ ‫ـتان البرز طی چند‬ ‫قطار خدمت پیاده‬ ‫خدمــت بســیار‬ ‫حوزه کاری خود‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫انتقال خطــوط گاز‬ ‫شهرداریها‬ ‫منابع طبیعی اسـ‬ ‫دفاع مدتــی از‬ ‫مدیران کمکار از‬ ‫همراه‬ ‫افرادی که در قالب‬ ‫اجرایــی‪ ،‬از پــروژه‬ ‫اظهار داشــت که‬ ‫اجرای پروژههای‬ ‫این مطلب را در‬ ‫ایــن دو دســتگاه‬ ‫ســت که بیشــتر‬ ‫وی در پایان‬ ‫و رفع مشکالت‬ ‫شهروندان را‬ ‫توجهی در راستای‬ ‫سعیدی ســیرایی‬ ‫و شهرســتانی‬ ‫صدور در حالی ا‬ ‫موجود‬ ‫به کار گرفتهشده‬ ‫قابل‬ ‫وضعیت‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫های‬ ‫ش‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫برخوردار بودهاند ضمن‬ ‫اخیر‪ ،‬همکاری‬ ‫به جهت بررسی‬ ‫مبنی بر درخواست‬ ‫در جایگاه راننده‬ ‫محل بازدید کردند‪.‬‬ ‫سال‬ ‫بویینزهرا به البرز‬ ‫الیحه شــهرداری‬ ‫و تامین نیرو‬ ‫حساسیت باالیی‬ ‫بازنشست شدهاند‪.‬‬ ‫صورت میدانی از‬ ‫بهبود بخشد‬ ‫از‬ ‫راننده پایه یک‬ ‫حفاظت و حمایت‬ ‫ملی و استانی که از‬ ‫ـودن این موانع به‬ ‫همین عنوان نیز‬ ‫البــرز‪ ،‬با رویکرد‬ ‫کارگیری ‪ ۱۰۰‬نیروی‬ ‫ســتمحیطی و‬ ‫و مرتفــع نمـ‬ ‫ناوگان بودند‪ ،‬با‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی‬ ‫ـا طــرح موضــوع‬ ‫مجوز به‬ ‫دادن مســائل زی‬ ‫و کشوری داشته‬ ‫منظور بهکارگیری در‬ ‫ـن در مخالفــت بـ‬ ‫عمرانیاستانداری‬ ‫ـد حامد فرضی‪،‬‬ ‫اولویــت قــرار‬ ‫بیابانیمنطقه که‬ ‫اجرایی اســتانی‬ ‫وی همچنیـ‬ ‫نفر تعمیرکار به‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫هماهنگی‬ ‫بازد‬ ‫ـن‬ ‫های‬ ‫حملونقل شهری به‬ ‫های‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫سرپرستمعاونتامور‬ ‫طبیعی‪ ،‬با دســتگاه‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫طبیعیوپوشش گیاهی‬ ‫مــوارد قانونی و‬ ‫ایناستانخواست‬ ‫شهری عنوان کرد‪ .‬وی با اذعان بر واگذاری بخشــی از امور‬ ‫است ورود پیداکرده‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬از منابع‬ ‫ـظ حقوق دولت‬ ‫حفاظتازمنابع‬ ‫همیاریشهرداریهای‬ ‫حملونقل‬ ‫شورای شهر تصریح‬ ‫بــه جهت حفـ‬ ‫کرده و در حال اجرا‬ ‫مشکالت شهری کرج‬ ‫اهم از صنعت‪،‬‬ ‫اقدامات الزم جهت‬ ‫البرز از سازمان‬ ‫رسانی عمرانی را به‬ ‫خصوصی در صحن‬ ‫انتقال گاز از ان عبور‬ ‫بخشهای مختلفی‬ ‫ســازنده نســبت‬ ‫یکی از بزرگترین‬ ‫مصارف و در همیــن راســتا موردبررسی قرارگرفته و‬ ‫بیشتر توان خدمات‬ ‫ــت‪ ،‬بخش‬ ‫خطوط‬ ‫نــی و تخصصی‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫اینده اســتان البرز در‬ ‫مرغداریها و همچنین‬ ‫اینکه‬ ‫بیابانی‪ ،‬حفاظت‪،‬‬ ‫الزم این پروژهها‬ ‫ونقل شــهری اس‬ ‫ـا و پیشــنهادها ف‬ ‫باهم افزایشی‬ ‫صورت وقوع بحران‬ ‫بهبود بخشد‪ .‬به‬ ‫ســارت ممکنه به‬ ‫مصرفی دامداریها و‬ ‫در نــاوگان حمل‬ ‫ازجمله احیای مناطق‬ ‫گفت‪ :‬فنی‬ ‫ــا ارائــه راهکارهـ‬ ‫مختلف اســتان را‬ ‫اماده کرد‪ :‬در‬ ‫که با کمترین خ‬ ‫های ما را تامین‬ ‫وب‬ ‫ضعــف‬ ‫در ادامــه‬ ‫تولید نهادههای‬ ‫اهداف سازمانی‬ ‫دولتیوغیردولتی‬ ‫شــهروندان مناطق‬ ‫ـتگاه اتوبوس نــو‬ ‫نحوی اقدام نمودند‬ ‫ـیاری از خواسته‬ ‫تکریم و معارفه‬ ‫بتواند به فعالیت‬ ‫نمایــد خللــی وارد نشــود‪ .‬وی ابخیــزداری پیشبرد‬ ‫مابینبخشهای‬ ‫ـزود‪ :‬تعــداد ‪ ۵۰‬دسـ‬ ‫نمیتواند بسـ‬ ‫فانی در ایین‬ ‫به پروژه‪ ،‬به‬ ‫اشتهارد‪ ،‬این پروژه‬ ‫ــی را تامیــن می‬ ‫مشکالت بزرگی‬ ‫بهتعامالتفی‬ ‫کــه بــا توجه به‬ ‫منابــع طبیعــی و‬ ‫افـ‬ ‫احیا منابع طبیعی‬ ‫را از این خانگ‬ ‫حیث با فاجعه و‬ ‫قرق و‪...‬باتوجه‬ ‫منطقه حلقه دره‬ ‫گــزارش ایرنــا‪ ،‬ابوالفضل شــهرداریهای البرز افزود‪:‬‬ ‫در نــاوگان اســت‬ ‫و بهموقــع اداره‬ ‫حفاظت و حمایت و‬ ‫صنعتگران این استان‬ ‫اراضی بیابانی‬ ‫ـده کند‪ .‬از این‬ ‫کارشناســی شده‬ ‫هماهنگیهــای دقیــق‬ ‫بهکارگیــری‬ ‫ســازمان همیاری‬ ‫پروژههای مشارکتی‬ ‫ساکنین استان البرز و‬ ‫تاکنون محقق نشـ‬ ‫گزارشهای بهموقع و‬ ‫صورت گرفتهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل‬ ‫ـتان نقش بســزایی‬ ‫ادامه ضمن تاکید بر‬ ‫اجرای با عنوان‬ ‫روبرو خواهیم شد‪.‬‬ ‫راننــده‪ ،‬ایــن امــر‬ ‫خود ادامه دهد و‬ ‫اشتهاردونظراباد‬ ‫اداره کل و اعالم‬ ‫شــهرداریهای اسـ‬ ‫مند سازد‪ .‬وی در‬ ‫شد که توقفی در‬ ‫نبــود‬ ‫بودن تعداد نیروها‬ ‫شهرســتان با‬ ‫در شهرستانهای‬ ‫ســازمان همیاری‬ ‫مغتنم‪ ،‬بهره‬ ‫وی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫مجموعه ستاد‪ ،‬باعث‬ ‫شهرستاناشتهارددراین‬ ‫در خصوصا‬ ‫وی با اشاره به باال‬ ‫شــهرداریهای دارد‪.‬‬ ‫همکاران شهرستان به‬ ‫ابخیزداری استان البرز‬ ‫نعمت و فرصتاظتی‪-‬حمایتیاراضیبیابانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در همافزایــی‬ ‫ســازمان همیــاری‬ ‫منابع طبیعی و‬ ‫شده است که در‬ ‫اینکهمسائلحف‬ ‫ایجاد نشود‪ .‬مدیرکل‬ ‫فعالیتهــا و اقدامــات‬ ‫تمهیداتی در نظر گرفته‬ ‫توسعه پروژه‬ ‫ســاماندهی‬ ‫که امید میرود با‬ ‫اولویت است افزود‪:‬‬ ‫نقش بسزایی در‬ ‫قابلتاملی اســت‬ ‫پروژه در‬ ‫حیاتی انتقال گاز که‬ ‫شــهرداریها نکته‬ ‫ــازمان به منصه‬ ‫این پروژه ملی و‬ ‫مدیرعامل جدید س‬ ‫اجرای‬ ‫مدیریــت مطلوب‬ ‫واقعی خود عمل کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رسیده و به رسالت‬ ‫ـل ســرما ســازگار‬ ‫کــرج در فصـ‬ ‫بروز‬ ‫عمرانی استانداری‬ ‫ظهور و معاونت امور هماهنگی‬ ‫بیان اینکه طبق‬ ‫اقدامات عمرانی ‪-‬‬ ‫اســت‪ .‬وی با‬ ‫سرپرســت‬ ‫ــت و اقدامــات‬ ‫خیرین مدرسهســاز با‬ ‫سازمان سیما‪ ،‬منظر‬ ‫بخشــی بــه فعالی‬ ‫دالوریان ادامه داد‪:‬‬ ‫گذشته در نیمه دوم‬ ‫هستند بهگونهای که با‬ ‫رئیس‬ ‫ـرز گفــت‪ :‬رونــق‬ ‫محمد‬ ‫که در اساسنامه‬ ‫سالهای‬ ‫ـارکت در جامعه‬ ‫شهری شهرداری‬ ‫البـ‬ ‫و ســایر وظایفی‬ ‫مروج فرهنگ مشـ‬ ‫و فضای ســبز‬ ‫نوبــت گلکاری‬ ‫اموزشی در کشور‬ ‫شــهرداریهای اســتان‬ ‫اموزشــی‬ ‫ســال چندیــن‬ ‫تا اســتانداردهای‬ ‫قرارگرفته اســت‪ ،‬ازجمله‬ ‫ـعاوری گلهــای‬ ‫خود موجب شــدند‬ ‫کــرج از جمـ‬ ‫ـود افــزود‪ :‬در کنار‬ ‫کمبودشدیدفضای‬ ‫موردتوجــه و تاکیــد‬ ‫اقدام معنوی‬ ‫اعالم کرد‪ ۳۰ :‬پروژه‬ ‫انجام میشـ‬ ‫علمی و تعریف‬ ‫رشدمهاجرتها‪،‬‬ ‫ســازمان‬ ‫اغــاز کاشــت‬ ‫اموزشوپرورش البرز‬ ‫باید در کنار مطالعه‬ ‫ارتقایابد‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫تابســتانی و‬ ‫داوودی و پیش از‬ ‫شده تا این استان‬ ‫قاســمی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫مواردی است که‬ ‫ازجملهالبرز‬ ‫میلیارد تومان در‬ ‫مدارس البرز سبب‬ ‫کاشــت گل‬ ‫رشد و شکوفایی‬ ‫پیمان‬ ‫داوودی در شــهر خبر‬ ‫ســاالر‬ ‫بااعتباری بالغبر ‪۱۳۰‬‬ ‫فرسودگی ‪ ۳۵‬درصد از‬ ‫شــهرداریها‪ ،‬زمینه‬ ‫پاییز کاشــت دیگر‬ ‫شود‪ .‬دالوری تصریح‬ ‫گلهــای‬ ‫بضاعتی پور‬ ‫مهرماه ســال جاری‬ ‫منابع پایدار برای‬ ‫اموزشی و‬ ‫عمراناموزشوپرورش‬ ‫مردم را فراهم کند‪.‬‬ ‫فرارســیدن‬ ‫کالسها مواجه‬ ‫پیش از فرارسیدن‬ ‫اموزشــی تا‬ ‫قاسمیدر کمیته‬ ‫تراکم دانشاموزی در‬ ‫ارائه خدمات به‬ ‫داد و گفت‪:‬‬ ‫زینتی‪ ،‬درختچههای‬ ‫همچنان بهواسطه‬ ‫شهرداریها و بهبود‬ ‫بهرهبرداریمیرسد‪.‬‬ ‫درس بــه مجمــوع‬ ‫همواره با‬ ‫خدمات قــدرت ا‪...‬‬ ‫نسبت به گذشته اما‬ ‫پاییزه شامل کلم‬ ‫دیگــر گلهــای‬ ‫استانبه‬ ‫‪ ۲۷۱‬کالس‬ ‫زینتی گلهای‬ ‫افزایش اعتبارات‬ ‫پایان ضمن تشــکر از‬ ‫پاییــز کاشــت‬ ‫طرحهای زیبا‪ ،‬رنگ‬ ‫مدیرکل نوسازی‪،‬‬ ‫کرد‪ :‬باوجود‬ ‫ـی‪ ،‬درختچههای‬ ‫ــرد‪ :‬بــا افتتــاح ایــن پروژههــا خاطرنشان کرد‪ :‬هزینه این‬ ‫فانــی در‬ ‫البرز روبرو هستیم‪.‬‬ ‫سازمان همیاری‬ ‫انواع رزها در قالب‬ ‫اظهــار ک‬ ‫شــامل کلم زینتـ‬ ‫تصدی مدیرعاملی‬ ‫اموزشی در استان‬ ‫ــگ زینتی و‬ ‫افزوده میشود‪ .‬وی‬ ‫بخشد‪ .‬این مسئول‬ ‫به لحاظ ســرانه‬ ‫پاییزه‬ ‫مهاجرت با فقر‬ ‫شمیرانی در مدت‬ ‫طرحهــای زیبــا‪ ،‬رن‬ ‫تامینشده است‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬اســتان البرز‬ ‫عنوان مدیرعامل‬ ‫کالسهای درس البرز‬ ‫پاییزی به شــهر می‬ ‫ـواع رزهــا در قالــب‬ ‫کمکهای خیرین‬ ‫تجهیزات مدارس اضافه‬ ‫ارش بهادری را به‬ ‫رئیس این و بوی‬ ‫ها‪ ،‬رســیدگی به‬ ‫دارد‪ .‬وی همچنین‬ ‫اعتبارات دولتی و‬ ‫و انـ‬ ‫شهرداریهای البرز‪،‬‬ ‫توســعه و‬ ‫مهاجرتپذیری‬ ‫در کنار گلکاری‬ ‫ــهر میبخشــد‪.‬‬ ‫رتبه کشوری قرار‬ ‫پروژهها از محل‬ ‫اینکه البرز به دلیل‬ ‫تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ـوی پاییزی به ش‬ ‫اموزشی در پایینترین‬ ‫سازمانمعرفی کرد‪.‬‬ ‫های ســطح شــهر‪،‬‬ ‫سال گذشته اعتبار‬ ‫وپرورش با اشاره به‬ ‫اجرای طرح استقبال‬ ‫و بـ‬ ‫استان‬ ‫فضاهای‬ ‫مانند‬ ‫ابنماها در پارک‬ ‫این‬ ‫این‬ ‫جدید‬ ‫اموزش‬ ‫نیز‬ ‫شد‪:‬‬ ‫این کمبود‪ ،‬امسال‬ ‫برنامهریزی برای‬ ‫روبروست‪ ،‬یاداور‬ ‫مدیرکل‬ ‫و وضعیــت‬ ‫روشنایی پارکها و‬ ‫کمبود فضاهای‬ ‫سازمان از‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫جمعیت دانشاموزی‬ ‫ـای ویژه خبــر داد‬ ‫اســتان سیســتان‬ ‫است تا بخشی از‬ ‫نوسازی سیستمهای‬ ‫چهار هزار تاکید‬ ‫با رشد باالی‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــا گلکاریهـ‬ ‫فضای اموزشــی بعد از‬ ‫در نظر گرفتهشده‬ ‫نیز گفت‪ :‬ســاخت‬ ‫و با ترمیم و‬ ‫در سرویسهای‬ ‫از پاییــز‬ ‫وسازی بافتهای‬ ‫مناسبی برای البرز‬ ‫پایین بودن ســرانه‬ ‫تجهیز مدارس البرز‬ ‫اغاز فصل پاییز‬ ‫جزو چهار اســتان‬ ‫ایرادات موجود‬ ‫اندیش با زیربنای ‪۲۵۱‬‬ ‫نزدیک شــدن به‬ ‫به لحاظ‬ ‫ــازی‪ ،‬توســعه و‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫همچنین رفع‬ ‫ن‬ ‫های سطح شهر‬ ‫استان جبران شود‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬با‬ ‫درمانگاه نوس‬ ‫ـط خیرین نیک‬ ‫ـه همراه تهــران و‬ ‫و ایجاد فضاهای‬ ‫ابخوریهای پارک‬ ‫نیازمند تعامل‬ ‫در این اســتان توسـ‬ ‫ستودنیاست‪ .‬این‬ ‫و بلوچســتان‪ ،‬بـ‬ ‫قاسمی ادامه داد‪:‬‬ ‫ســازی چهره شهر‬ ‫بهداشــتی و‬ ‫درس‬ ‫‪ ۳۴۰‬میلیاردتومان‬ ‫رویکرد زیبا‬ ‫اموزشی کشور است‪.‬‬ ‫است‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫فرسوده‬ ‫های تابســتانی در‬ ‫عرصه بهداشت کالس مترمربعبااعتباریبالغبر‬ ‫دستور کار قرارگرفته‬ ‫زیرخط فقر سرانه‬ ‫ـش‪ ،‬جمــعاوری گل‬ ‫باهدف خدمت در‬ ‫هزار و‪۶۵۴‬‬ ‫مجریان است‬ ‫گلهای نیز در‬ ‫شهری شهرداری کرج‬ ‫فرحبخـ‬ ‫کرج نیز بهزودی‬ ‫میشود‪ .‬مدیرکل‬ ‫و کاشــت انــواع‬ ‫منظر و فضای سبز‬ ‫بزرگ فرهنگیان‬ ‫مردم و‬ ‫اماده بهرهبرداری‬ ‫ـتور کار قرارگرفتــه‬ ‫بلوارها و ســیما‬ ‫زمانبندیشــده‬ ‫معلمان استان البرز‬ ‫دسـ‬ ‫ـرد‪ :‬طبــق جــدول‬ ‫حــدوده میادین‪،‬‬ ‫با اشاره ضرورت‬ ‫و سالمت به‬ ‫اسالمی شهر کرج‬ ‫لــی پاییزی در م‬ ‫پیمان اضافــه کـ‬ ‫پارک و بوستانها‬ ‫فص‬ ‫سخنگوی شورای‬ ‫شــهر میشوند‪.‬‬ ‫گسترده باغبانی در‬ ‫ـگیری از حوادث‬ ‫خـــبر‬ ‫ـتانها زینتبخش‬ ‫ســوده برای پیشـ‬ ‫‪ 320‬عملیات‬ ‫میادین شهر در حال‬ ‫بوسـ‬ ‫ـای بافتهای فر‬ ‫ــه اغــاز کاشــت‬ ‫کرجنیازمندتعامل‬ ‫ـوع این طرحها‬ ‫های سبز معابر و‬ ‫احیـ‬ ‫پــور بــا اشــاره ب‬ ‫افــزود‪ :‬از مجمـ‬ ‫سریعاینبافتهادر‬ ‫اظهار و عرصه‬ ‫طراوت‪ ،‬زیبایی و‬ ‫بضاعتــی‬ ‫قرارگرفتــه اســت‪ .‬وی‬ ‫رنگهــای گوناگون‬ ‫گفت‪:‬نوسازی‬ ‫تا شاهد استمرار‬ ‫کردن رابطه بین‬ ‫ـامل ســامانههای‬ ‫در اولویــت‬ ‫ـزار گل داوودی در‬ ‫انجام است‬ ‫مجریان و لحاظ‬ ‫اب و ابیاری‪ ،‬شـ‬ ‫گلهــای پاییــزه‬ ‫مختلف شهر باشیم‪.‬‬ ‫دوسویه بین مردم و‬ ‫هـ‬ ‫ـروژه در حوزه امور‬ ‫اب‪ ،‬انتقال اب‬ ‫داوودی ازجملــه‬ ‫سرسبزی در نقاط‬ ‫تعــداد ‪ ۱۴‬پـ‬ ‫بتنی کانالهای‬ ‫داشــت‪ :‬گل‬ ‫شرایط اب و هوایی‬ ‫کالبدواجتماعاست‪.‬‬ ‫تحتفشار و پوشش‬ ‫دفاتر تسهیلگری‬ ‫جمعا با صرف‬ ‫مقاومت این گل با‬ ‫ابیاری‬ ‫بابیان‬ ‫قنوات‬ ‫معارفه‬ ‫نوین‬ ‫کشاورزی استان البرز‬ ‫گذاری و بازسازی‬ ‫قاسم پور در نشست‬ ‫بوده و‬ ‫کشاورزی‪ ،‬لوله‬ ‫بافتهایفرسوده‬ ‫شــتغال ‪ ۴۹‬نفر‬ ‫رئیس سازمان جهاد‬ ‫علی‬ ‫به اراضی‬ ‫نــی و تولیدی با‬ ‫با ایجاد زمینه ا‬ ‫بهسازیمحالت‬ ‫عبد‪ ...‬مخبر‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬پروژه عمرا‬ ‫‪ ۱۴۳‬میلیارد ریال‬ ‫خدماتتوسعهو‬ ‫مشکالت محالت کرج‪،‬‬ ‫در هفتــه دولت‪،‬‬ ‫اعتبــاری بالغبــر‬ ‫و‬ ‫زایی ‪ ۱۰۴‬نفــر بــه‬ ‫یــن مطلــب که‬ ‫داشت‪ :‬معضالت و‬ ‫یــال و اشــتغال‬ ‫ا‬ ‫خیابان ازنظــر کالبدی‪،‬‬ ‫کرج اظهار‬ ‫‪ ۲‬پروژه تولیدات‬ ‫عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫‪ ۵۸۰‬میلیــارد ر‬ ‫‪ ۱۴‬پروژه عمرانی‬ ‫خدماتی نیز شامل‬ ‫چــه و خیابان بــه‬ ‫اعتبــاری بالغبــر‬ ‫پروژهها شــامل‬ ‫‪ ۱۰‬پروژه تولیدی و‬ ‫کوچــه بــه کو‬ ‫ـت و ایــن موضوع‪،‬‬ ‫بخش خدماتی است‬ ‫ـید‪ ،‬گفــت‪ :‬این‬ ‫همچنین‬ ‫هفته دولــت اماده‬ ‫گــی متفــاوت اسـ‬ ‫گیاهی و ‪ ۳‬پروژه در‬ ‫بهرهبرداری رسـ‬ ‫ترافیــک صــورت‬ ‫ـی اســت کــه در‬ ‫اجتماعــی و فرهن‬ ‫های متفــاوت مردم‬ ‫‪ ۶‬پروژه تولیدات‬ ‫ریال و اشتغالزایی‬ ‫تولیــدی و خدماتـ‬ ‫ورزشــی و‬ ‫کشاورزی استان البرز‬ ‫دامی‪،‬‬ ‫ویژه بــه خواســته‬ ‫بالغبر ‪ ۴۳۷‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۱۱‬پــروژه‬ ‫بغدادی تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫جهاد‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫اعتباری‬ ‫تو‬ ‫سازمان‬ ‫ضــرورت‬ ‫که جمعا با صرف‬ ‫شده است‪ .‬رئیس‬ ‫میپذیــرد‪.‬‬ ‫ـه بازدیدهــای‬ ‫نظراباد‪ ۷ ،‬پروژه‬ ‫متفاوتراطلبمیکند‪.‬‬ ‫بهرهبرداری رسید‪.‬‬ ‫بهرهبرداری‬ ‫در ادامـ‬ ‫موجوددر محالت‬ ‫پروژه در شهرســتان‬ ‫هفته دولت به‬ ‫براینکهاجتماعو‬ ‫بافرهنگ‬ ‫بهبودشرایط‬ ‫ـن ‪ ۲۵‬پــروژه ‪۷‬‬ ‫‪ ۵۵‬نفر در‬ ‫ـهردار مشکیندشت‬ ‫طالقان ‪ ۲‬پروژه‬ ‫شهر کرجباتاکید‬ ‫افــزود‪ :‬از ایـ‬ ‫ـس‪ ۱ ،‬پــروژه در‬ ‫سخنگویشورای‬ ‫ـوزه نگهداشــت‬ ‫میدانی‪ ،‬شـ‬ ‫گفت‪ :‬باید ارتباط‬ ‫‪ ۴‬پــروژه در فردیـ‬ ‫بهویــژه در حـ‬ ‫مختلف ســطح شــهر‬ ‫مخبر تصریح کرد‪:‬‬ ‫هم تفکیک کرد‪،‬‬ ‫در ســاوجبالغ‪،‬‬ ‫ظــور امادهســازی‬ ‫ـتهارد قــرار دارد‪.‬‬ ‫از مناطــق‬ ‫کالبد را نمیتوان از‬ ‫دستیابیبهنتیجه‬ ‫شــهری بهمن‬ ‫ـروژه نیــز در اشـ‬ ‫مشــکالت و نیازهــای‬ ‫با بهرهوری اب‬ ‫اجتماعرادر شهربرای‬ ‫در کــرج و ‪ ۴‬پـ‬ ‫طرحهای مرتبط‬ ‫ـب جهــت ارتقــاء‬ ‫و بررســی‬ ‫دوسویه کالبدو‬ ‫لزوم ارتباط دفاتر‬ ‫شرایط خشکسالی‪،‬‬ ‫بســتری مناسـ‬ ‫حسین بغدادی‬ ‫ـن شــهر بازدید به‬ ‫کرد‪ .‬قاسمپور بر‬ ‫با توجه به‬ ‫شــهروندان ایـ‬ ‫مطلوب باهم لحاظ‬ ‫نــدی شــهروندان‬ ‫شهرداریبایکدیگر‬ ‫خـــبر‬ ‫ســطح رضایتم‬ ‫حســین بغــدادی‬ ‫نظارتاستانداریو‬ ‫عمــل اورد‪.‬‬ ‫ـهری همواره برای‬ ‫تسهیلگریتحت‬ ‫انسانی کارامد از سایر‬ ‫که شهرداریها در‬ ‫انان در اداره امور شـ‬ ‫مشکیندشت به همراه‬ ‫باید توجه داشت‬ ‫همچنین نیروهای‬ ‫و مشــارکت‬ ‫اولویتقراردارد‪.‬‬ ‫تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫شهردار‬ ‫های نقاهتگاهی و‬ ‫ســداران انقالب‬ ‫شهری‪،‬ادارهسیما‬ ‫نیستندوقطعاباید‬ ‫مشکیندشتدر‬ ‫هاللاحمر‪ ،‬ســپاه پا‬ ‫عمرانی‪،‬خدمات‬ ‫تخت‬ ‫نهادخدماتیصرف‬ ‫مدیریتشهری‬ ‫معاونینفنی‬ ‫کرد‪ :‬در این بازدید با‬ ‫نهادها همچون‬ ‫کشور دیگریک‬ ‫بیان داشــت‪ :‬در‬ ‫محلهها و ســطح‬ ‫افرینیداشتهباشند‪.‬‬ ‫دســتگاهها و‬ ‫مشکیندشــت بیان‬ ‫ـیج کردیــم‪ .‬وی‬ ‫ســبز شــهرداری از‬ ‫اجتماعینیزنقش‬ ‫بررسی و شــهردار‬ ‫اموزشوپــرورش را بسـ‬ ‫منظر و فضای‬ ‫ابادکهدغدغههایی‬ ‫بهعنوانیکنهاد‬ ‫استان اقدامات‬ ‫شــورای شهر کرج‬ ‫کرده و در راســتای‬ ‫اهالیمحلهحسن‬ ‫اســالمی و‬ ‫ـاظ ســرانه تخــت‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫شهرسازی‬ ‫مشکیندشــت بازدید‬ ‫کردند‪ .‬معتمدینو‬ ‫اســتان بــه لحـ‬ ‫عمران‪ ،‬جمعاوری‬ ‫تامین دارو نیز در‬ ‫حمایتهــای الزم را نیز‬ ‫دبیر کمیســیون معماری و باهدف سرعت بخشی‬ ‫ـرز گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫این منطقه اقدام‬ ‫فضای سبز‪ ،‬روشنایی‬ ‫ـت و در این زمینه‬ ‫خصوص‬ ‫اســتاندار البـ‬ ‫ــت و از این امر‬ ‫برخی از مشــکالت‬ ‫دفاتر تسهیلگری‬ ‫منظم از در حوزه‬ ‫بسیار پایینتر اسـ‬ ‫کردهودستوربرطرف‬ ‫بــی صــورت گرف‬ ‫البرز روند خوبی را‬ ‫رفع‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫ســوده راهاندازی‬ ‫کشور‬ ‫بازدیدهــای میدانــی‬ ‫و‪...‬داشتندصحبت‬ ‫خو‬ ‫ایرنا‪،‬‬ ‫ـط‬ ‫ـیار‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫فر‬ ‫خوشبختانه‬ ‫بیمارســتانی از متو‬ ‫ــود‪ .‬به گــزارش‬ ‫بسـ‬ ‫محالت واقع در بافت‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪:‬‬ ‫مشکالت ضایعات‬ ‫البرز اضافه کرد‪:‬‬ ‫توسطاهالیاینمحله‬ ‫محســوب میش‬ ‫به کاهش است و‬ ‫به خدمات‬ ‫توسعه محالت‪،‬‬ ‫داشتیم‪ .‬استاندار‬ ‫ـتانهای محروم‬ ‫مسائلو‬ ‫مشکالتمطرحشده‬ ‫ـه برخــالف ایــن‬ ‫ناشی از کرونا رو‬ ‫با توجه به ســند‬ ‫در زمــره اسـ‬ ‫حالــی اســت کـ‬ ‫سطحمحالت‪،‬بهمنظوراحصا شهرداریاعم کردن‬ ‫تعداد مرگومیر‬ ‫ـدهاند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫شهریصادر کردند‪.‬‬ ‫در پیمایشهای‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن در‬ ‫طی میکند و‬ ‫شـ‬ ‫مختلفعملکرد‬ ‫بیمارســتانی گالیه‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫معاونینومدیران‬ ‫مشــکالت احصا شده‬ ‫عزیزالــه شــهبازی‬ ‫مرتبطباحوزههای‬ ‫ـدم وجــود تخت‬ ‫فرهنگی‪ ،‬رابه‬ ‫نیز با سرعت در‬ ‫دفاتر بر اســاس‬ ‫ـتی در البرز رشــد‬ ‫رفع معضالت فکر‬ ‫ـی یک بیمــار از عـ‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫فنی و عمرانی‪ ،‬امور‬ ‫اســتانی مقابله‬ ‫نامههای بهداشـ‬ ‫پیشنهادی برای‬ ‫شــرایط حتـ‬ ‫خدمات شهری‪،‬‬ ‫تمام اعضای ســتاد‬ ‫افزود‪ :‬رعایت شــیوه‬ ‫ســتمر به بودجه‬ ‫ـتگاههای مربوطه با‬ ‫از‬ ‫پیشنهاد کردهاند‪،‬‬ ‫ـت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫شــهبازی‬ ‫م‬ ‫پایکار هســتند و‬ ‫نظارت از طریق دسـ‬ ‫مدلی که در سند‬ ‫نداشــته اسـ‬ ‫خود با تمام توان‬ ‫کنند و با توجه به‬ ‫ولی ضرورت دارد‬ ‫کنند تا خروجی‬ ‫همراه با زیرمجموعه‬ ‫البرز در راســتای‬ ‫داشــته‬ ‫اجرای پروژه تعریف‬ ‫بــا کرونــا‬ ‫شــهبازی گفت‪:‬‬ ‫بیشتری صورت گیرد‪.‬‬ ‫ــازه زمانی بــرای‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬از‬ ‫قدردانی دارد‪.‬‬ ‫ب‬ ‫روند این امر نیز‬ ‫شدت‬ ‫لمس شود‪ .‬قاسم پور‬ ‫ایــن موضــوع جای ارزشمندی را کسب کرد و‬ ‫برای مردم قابل‬ ‫بخشهایی مواجه‬ ‫تالشهای بسیاری‬ ‫واکسیناسیون توفیقات‬ ‫کمبود بودجه در‬ ‫افزود‪ :‬برای این امر‬ ‫طرفی اگر دفاتر با‬ ‫زندگی مردم‪ ،‬در جهت‬ ‫طی میشود‪ .‬وی‬ ‫امام خمینی (ره)‪،‬‬ ‫راستای ارتقای کیفیت‬ ‫بهخوبی‬ ‫اعم از بیمارستان‬ ‫ـه در ردیفهای‬ ‫هستند در‬ ‫امکانات استان‬ ‫هــدر رفت بودجـ‬ ‫کردیم و تمام‬ ‫تخصیــص بودجه یا‬ ‫دیگر اقدام شود‪.‬‬ ‫البرز؛‬ ‫‪04‬‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫ابراهیم رئیسی‪ :‬کپرنشینی به هیچ وجه شکل مطلوبی برای زندگی و وضعیت مطلوبی برای مردم نیست و سامان دادن وضعیت این بخش از‬ ‫ن اقدام پسندیده ای است که برای مجریان و بانیان ان برکات دنیوی و اخروی فراوانی دارد‬ ‫هموطنا ‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫البرز؛ پیشتاز‬ ‫در واکسیناسیون‬ ‫کشوری‬ ‫پیشتازدرواک‬ ‫‪02‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫اغاز به کار رسمی زاکانی‬ ‫به عنوانشهردار تهران‬ ‫‪30‬‬ ‫‪02‬‬ ‫اماده بهکارگیری‬ ‫ستگاه اتوبوس‬ ‫‪ 50‬د ناوگان عمومی است‬ ‫در‬ ‫وستهایمنابعط‬ ‫رعایتپی‬ ‫‪ ۳۰‬پروژه‬ ‫بیعیومحیطز‬ ‫یستیدر تمامی‬ ‫اموزشی تا مهرماه‬ ‫پروژههاالزامیاست‬ ‫بهرهبرداری میرسد‬ ‫به‬ ‫کاشت گلهای پاییزه‬ ‫اغاز‬ ‫در سطح کرج‬ ‫ستان در هفته دولت‬ ‫خش کشاورزی ا‬ ‫رداری از ‪ ۲۵‬پروژه ب‬ ‫بهرهب‬ ‫پیگیر مشکالت‬ ‫مشکیندشت‬ ‫شهردار شهری مردم شد‬ ‫تختبیمارستانی‬ ‫سرانه‬ ‫در البرز از متوسط‬ ‫صفحه اخر‬ ‫کشور پایینتراست‬ ‫موانع صنعت چاپ‬ ‫رفع می شود‬ ‫رعایتپیوست های‬ ‫منابعطبیعیو‬ ‫محیطزیستیدر‬ ‫تمامی پروژه ها‬ ‫الزامی است‬ ‫اگهیفراخوانمناقصهعمومی‬ ‫شماره ‪000821۹730063 DT3‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه ی عمومی از میان تولید کنندگان دارای تاییدیه پژوهشگاه صنعت نفت تامین نماید‪.‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫‪08‬‬ ‫شماره قلم‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫تعداد‬ ‫شماره تقاضا‬ ‫‪01‬‬ ‫اکسی پلیمر‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪08-21-9730063‬‬ ‫لــذا کلیــه شــرکتهایی که فعالیت انها مرتبط با شــرح کاالی مورد درخواســت می باشــد می بایســت ظــرف مــدت ‪ 14‬روز از تاریخ درج اگهــی فراخوان بــا مراجعه به ســایت اینترنتی ذیل الذکر‪ ،‬نســبت به اســتخراج و تکمیل‬ ‫« فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب» و ارسال ان به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی (برای معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط ) به‬ ‫ادرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪WWW.NISOC.IR‬‬ ‫کسب و کار‬ ‫مزایده و مناقصه‬ ‫مدیریت تدارکات و امورکاال‬ ‫فرم پرسش نامه ارزیابی‬ ‫کسب حداقل نمره ‪ 60‬در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان‪/‬سازندگان الزامی است‪.‬‬ ‫ضمن ًا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪000/-‬ر‪000‬ر‪62۵‬ر‪ 2‬ریال می باشند‪.‬‬ ‫ادرس پســتی‪ :‬اهواز‪-‬کــوی فدائیان اسالم(نیوســاید)‪ -‬خیابان شــهریور‪ -‬مجتمع تــدارکات و امــور کاال ‪-‬ســاختمان ‪–102‬اداره تدارکات خریــد کاالی داخلی ‪ -‬واحــد خریدهای عمومی اتــاق ‪ ۹‬کد پســتی ‪61138-۵4۵7۹‬‬ ‫تلفن‪061-341 -24673 :‬‬ ‫درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه وسایر مشخصات فنی و مقادیر کاال ‪:‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR / WWW.NISOC.IR / WWW. IETS. MPORG. IR‬‬ ‫ادرس اینترنتی جهت دسترسی به اسناد و مدارک مناقصه‪ ،‬اخرین مهلت تحویل پاکات به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ گشایش پاکات فنی‪ ،‬متعاقب ًا به مناقصه گرانی که صالحیت دریافت اسناد و مدارک‬ ‫مناقصه را احراز نموده اند‪ ،‬به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید‪.‬‬ ‫م الف‪11831۵۹ :‬‬ ‫شرکتملیمناطقنفتخیزجنوب‬ ‫به خاطر فرزندانمان‪،‬به اب هم فکر کنیم‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان قزوین (مناقصه گزار) در اجرای قانون برگزاری مناقصات و ایین نامه معامالت شرکت های اب و فاضالب در نظر دارد اجرای پروژه‬ ‫شرکت اب و فاضالب مشروحه ذیل را با مشخصات و شرایط تعیین شده‪ ،‬از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید‪ ،‬لذا از کلیه شرکت های واجد صالحیتی‬ ‫استان قزوین‬ ‫که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند دعوت می گردد به منظور خرید اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1400/06 /14‬لغایت ‪ 1400/06 /17‬با در دست داشتن‬ ‫فیش واریزی به مبلغ ‪ 800.000‬ریال به حساب شماره ‪ 40468۵6478‬و شناسه ‪ 37000802۵114‬بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر قزوین بنام شرکت اب و فاضالب استان قزوین‬ ‫در ساعات اداری روزهای غیر تعطیل به واحد قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند‪ .‬همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء‪،‬مشروط‪،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از مدت مقرر در اگهی‬ ‫مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫عنوان و مشخصات کلی پروژه‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫مناقصه‬ ‫(به ریال)‬ ‫‪400/67‬‬ ‫تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫تامین‪ ،‬تولید‪ ،‬توزیع‪ ،‬انجام خدمات‬ ‫و تعمیرات ‪ ،‬نگهداری ‪ ،‬حراست و‬ ‫نگهبانی تاسیسات و تجهیزات‪ ،‬رفع‬ ‫حوادث و اتفاقات شبکه توزیع اب‬ ‫با هر سایز و جنس لوله و اجرای‬ ‫خطوط انتقال و اصالح شبکه اب در‬ ‫حوزه شهرهای اقبالیه‪ ،‬محموداباد‪،‬‬ ‫چوبیندرو خیراباد‪ ،‬دانش و ناصراباد‬ ‫‪،‬کوهین و روستاهای تحت پوشش‬ ‫بخش مرکزی قزوین و کوهین و‬ ‫روستاها و شهرهایی که درطول مدت‬ ‫پیمان تحت پوشش قرار میگیرند‬ ‫‪75.578.235.000‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع‬ ‫کار‬ ‫(به ریال)‬ ‫‪2.186.000.000‬‬ ‫محل‬ ‫تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫داخلی‬ ‫رتبه مورد نیاز‬ ‫گواهینامه احراز‬ ‫صالحیت (حداقل‬ ‫پایه ‪ 5‬رشته اب‬ ‫یا حداقل پایه ‪5‬‬ ‫رشته تاسیسات و‬ ‫تجهیزات)‬ ‫اخرین زمان مهلت‬ ‫ارائه پیشنهادات‬ ‫ساعت ‪ 10‬مورخه‬ ‫‪1400/ 06/28‬‬ ‫زمان بازگشایی‬ ‫مناقصات‬ ‫ساعت ‪10:30‬‬ ‫مورخه‬ ‫‪1400/ 06/28‬‬ ‫توضیحات‪ :‬نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یکی از انواع تضمینهای ذیل‪ :‬الف ‪ -‬ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای‬ ‫مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند‪ .‬که به نفع دستگاه مناقصه گزار (شرکت اب و فاضالب استان قزوین) صادر گردد‪.‬ب– رسید بانکی واریز وجه مزبور به‬ ‫حساب شماره ‪ 40468۵6478‬این شرکت نزد بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر«عج» قزوین‪ ،‬بنشانی‪ :‬قزوین‪ ،‬چهارراه ولیعصر«عج» ابتدای بلوار ایت ا… خامنه ای‪ .‬ج‪ -‬اوراق مشارکت‬ ‫بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)‬ ‫نشانی مناقصه گزار ‪ :‬قزوین ‪ ،‬چهارراه ولیعصر«عج» ‪ ،‬ابتدای بلوار ایت ا‪ ...‬خامنه ای ‪ ،‬کوچه گلستان پنجم ‪ ،‬شماره ‪. 4‬‬ ‫تلفن تماس ‪028-33378087 :‬‬ ‫مدت اعتبار پیشنهاد قیمت ها از تاریخ اخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت ‪ 3‬ماه می باشد ‪.‬‬ ‫هزینه اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ ،‬تحویل و گشایش پیشنهادات‪ :‬نشانی مناقصه گزار‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان قزوین‬ ‫م الف‪1183646 :‬‬ ‫توصیهتشکل هایرسانه ایبهوزیرارشاددرباره‬ ‫انتخابمعاونمطبوعاتی‬ ‫‪ 8‬تشــکل رســانه ای کشــور در نامه ای به‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬ضمن تبریک‬ ‫انتصاب و اســتقبال از محورهای کارشناســانه‬ ‫برنامــه وی در حــوزه رســانه‪ ،‬شــاخص های‬ ‫مــورد انتظــار خود در تعییــن گزینه معاونت‬ ‫مطبوعاتــی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشــاد اســامی را پیشــنهاد کردند و خواستار‬ ‫انتصــاب مدیــری دارای مقبولیــت صنفــی و‬ ‫برخوردار از سرمایه اجتماعی در حوزه رسانه‬ ‫برای این معاونت شدند‪ .‬متن کامل نامه به‬ ‫این شرح است‪:‬‬ ‫انتخاب و انتصاب شایسته حضرتعالی را‬ ‫به مقام عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫تبریــک عــرض نمــوده و بــا توجــه بــه تعلق‬ ‫حرفه ای تان به خانواده بزرگ رسانه و برنامه‬ ‫راهبــردی و کارشناســانه ای کــه در ایــن حوزه‬ ‫ارائــه فرموده ایــد‪ ،‬روزهایــی پرامیــد را بــرای‬ ‫جامعه رسانه ای کشور پیش بینی می نماییم‪.‬‬ ‫همچنان که مستحضرید‪ ،‬اجرای برنامه ها و‬ ‫سازوکارهایتحولی‪،‬نیازمندمجریانیمردمی‬ ‫و تحول گراســت که در شــبکه فعاالن صنفی‬ ‫از قبول عام و سابقه ای ازمون شده برخوردار‬ ‫باشند؛ لذا همچنان که رئیس جمهور محترم با‬ ‫تشکیل دولت مردمی و فراخوان احاد ملت‬ ‫به ســامانه مدیــران‪ ،‬باب مشــارکت جویی از‬ ‫ملــت را در تعییــن مدیــران گشــود‪ ،‬مــا نیز از‬ ‫جنابعالــی تقاضــا داریم بــا انتصــاب مدیری‬ ‫برخــوردار از پایــگاه و ســرمایه اجتماعــی در‬ ‫حوزه رسانه‪ ،‬ظرفیت های مدیریت مردمی را‬ ‫در معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت‬ ‫تابعهمحققفرمایید‪.‬‬ ‫استحضار دارید که امروز عرصه رسانه به‬ ‫مســائل پیچیــده و بغرنجی دچار اســت که‬ ‫حل هر یک‪ ،‬پیامدها و مسائلی جدید را به‬ ‫دنبــال دارد؛ بــه طوری کــه احیای مطبوعات‬ ‫نیمه جان‪ ،‬مدیریت فضای ولنگارانه مجازی‪،‬‬ ‫حمایــت عادالنــه‪ ،‬نظــارت قانون مدارانــه و‬ ‫اصالح ساختار رسانه ای کشور‪ ،‬جز با مدیریت‬ ‫چهــره ای اشــنا و مقبول صنوف رســانه ای که‬ ‫از حمایــت مدیران مســئول برخوردار باشــد‪،‬‬ ‫دشوار به نظر می رسد‪.‬‬ ‫لــذا به منظور تحقق وعــده رئیس جمهور‬ ‫محترم نسبت به انتخاب مدیران با تکیه به‬ ‫رای و نظــر مــردم و برنامــه حضرتعالی مبنی‬ ‫بــر واگــذاری امور فرهنگــی به خود انــان‪ ،‬در‬ ‫نخستین گام و مهم ترین اولویت‪ ،‬درخواست‬ ‫انتصــاب فــردی بــا شــرایط ذیل را به ســمت‬ ‫معاونــت مطبوعاتــی و اطالع رســانی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی داریم‪:‬‬ ‫‪ -1‬مومــن‪ ،‬انقالبــی و دارای ســابقه‬ ‫مدیریتی روشن و ازمون شده در تعامل‬ ‫با رسانه ها‪ -2 .‬دارای شناخت عملی از‬ ‫ســاختار و وظایــف معاونــت مطبوعاتی‬ ‫و اطالع ر ســانی‪ -3 .‬بر خــوردار از امکان‬ ‫جلــب حمایــت رســانه ها و بهــره منــد‬ ‫از پشــتوانه همراهــی صنفــی انهــا‪-4 .‬‬ ‫اشــنایی تخصصــی بــا حقــوق‪ ،‬حــدود‬ ‫و ازادی هــای مشــروع رســانه ها‪-5 .‬‬ ‫متعهــد بــه امایــش ســرزمینی‪ ،‬عدا لــت‬ ‫خبــری و کاهــش شــکاف رســانه ای مرکز‬ ‫و پیرامون‪.‬‬ ‫بنا به مراتب فوق به حضرتعالی که خود‬ ‫چهــره ای فرهنگی و رســانه شــناس هســتید‪،‬‬ ‫اطمینان می دهیم انتخاب گزینه ای با شرایط‬ ‫فوق‪ ،‬قدر مسلم به اعتماد فی مابین رسانه ها‬ ‫و دولــت محترم نیز خواهد افزود و از تصویر‬ ‫دولــت مردمــی در منظومه رســانه ای کشــور‬ ‫صیانت خواهد کرد‪.‬‬ ‫انجمــن صنفی مدیــران رســانه ‪ -‬انجمن‬ ‫صنفی مدیران نشریات ایران ‪ -‬انجمن صنفی‬ ‫نشریات تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی‬ ‫کشــور ‪ -‬شــرکت تعاونی مطبوعات کشــور ‪-‬‬ ‫خانه مطبوعات و رسانه های کشور ‪ -‬انجمن‬ ‫رســانه های ورزشــی ایــران ‪ -‬شــرکت تعاونی‬ ‫اصحاب رســانه های اســتان تهــران ‪ -‬انجمن‬ ‫فعاالن اصحاب رسانه‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره اگهی مناقصه‪ 1400/12/54702 :‬مورخه‪1400/06/10 :‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات‬ ‫خدمات بهداشتی درمانی خودرویی (امور نقلیه) شبکه بهداشت و درمان مهاباد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه‬ ‫استان اذربایجان غربی مراحل برگزاری مناقصه از جمله دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ ،‬لذا الزم است مناقصه گران‬ ‫در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت اخذ شرایط مناقصه‬ ‫و شرکت در مناقصه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬تاریخ ‪ 1400/06/13‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه (دانلود) از سایت‪ :‬مورخه ‪ 1400/06/13‬لغایت ‪1400/06/17‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه مدارک‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪1400/06/27‬‬ ‫(مهلت زمانی انجام بارگزاری مدارک شرکت در مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تحویل پاکت ((الف)) به حراست دانشگاه)‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکتها‪ :‬ساعت ‪ ۹‬صبح روز یکشنبه مورخه ‪1400/06/28‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه‪ -‬بلوار رسالت‪ -‬انتهای کوی اورژانس‪ -‬ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه‬ ‫تلفن‪044-31۹37340 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021-41۹34‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88۹6۹737 :‬و ‪8۵1۹3768‬‬ ‫((امور قراردادها‪ ،‬مناقصات و مزایدات))‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اذربایجان غربی‬ ‫شناسه اگهی‪1184337 :‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرکوتاه÷‬ ‫سرلشکر فیروزابادی‬ ‫درگذشت‬ ‫ســردار سرلشکر بســیجی سید حســن فیروزابادی‬ ‫رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح و مشاور عالی‬ ‫نظامــی فرماندهــی کل قــوا‪ ،‬پــس از مدتــی بیماری‪،‬‬ ‫به دیدار معبود شــتافت‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬سرلشــکر‬ ‫فیروزابادی از سال ‪ ۱۳۶۸‬تا ‪ ۱۳۹۵‬به مدت ‪ ۲۷‬سال‬ ‫با حکم رهبر معظم انقالب‪ ،‬به عنوان رئیس ستاد کل‬ ‫نیروهای مســلح مشغول به خدمت بود و پس ازان‪،‬‬ ‫از ســوی حضرت ای ـت اهلل خامنه ای به عنوان مشــاور‬ ‫عالی نظامی فرماندهی کل قوا منصوب شد‪ .‬وی در‬ ‫دوره اخیر فعالیت مجمع تشــخیص مصلحت نظام‬ ‫نیــز‪ ،‬با حکم رهبری‪ ،‬به عنــوان عضو حقیقی مجمع‬ ‫منصوب شده بود‪.‬‬ ‫اغاز به کار رسمی زاکانی‬ ‫به عنوان شهردار تهران‬ ‫علیرضازاکانی کهبارایاکثریتقاطعاعضایشورای‬ ‫شهر ششم به عنوان شهردار تهران انتخاب شده بود‪ ،‬با‬ ‫حکموزیر کشور دولترئیسی‪،‬به صورترسمی کار خود‬ ‫را در شــهرداری تهران اغاز کرد‪ .‬علیرضا زاکانی ســابقه‪۱۲‬‬ ‫سال نمایندگی مردم تهران در دوره های هفتم‪ ،‬هشتم و‬ ‫نهممجلسراداردودر دورهاخیرنیزبارایمردمقمبیش‬ ‫از یک سال نمایندگی این شهر را بر عهده داشته است‪.‬‬ ‫علیرضا زاکانی با رای هیئت رئیسه مجلس از بدو اغاز به‬ ‫کار مجلس یازدهم‪ ،‬ریاست مرکز پژوهش های مجلس را‬ ‫بر عهده داشت‪ .‬زاکانی همچنین کاندیدای سیزدهمین‬ ‫انتخاباتریاست جمهوریسالجاریبود‪.‬‬ ‫امادگی ایران برای ادامه‬ ‫فروش سوخت به لبنان‬ ‫امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان امادگی‬ ‫جمهوری اســامی ایران برای فروش محصوالت نفتی‬ ‫خود به مشــتریان جدید را مورد تاکید قرارداد و افزود‪:‬‬ ‫اگر دولت و تجار لبنان بازهم سوخت نیاز داشته باشند‪،‬‬ ‫ایــران امادگــی فــروش و ارســال ان را دارد‪ .‬در تمــاس‬ ‫تلفنــی جبران باســیل وزیــر امور خارجه ســابق و رئیس‬ ‫بزرگ ترینفراکسیونمسیحیپارلمانلبنانباحسینامیر‬ ‫عبداللهیان‪ ،‬وی ضمن تبریک انتخاب ایشان به سمت‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان‪ ،‬از فروش و ارسال محموله‬ ‫سوخت از سوی جمهوری اسالمی ایران به مقصد لبنان‬ ‫تشکر و قدردانی کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬جبران باسیل با‬ ‫انتقاد از سیاست های ان هایی که می خواهند به مردم ‬ ‫لبنان گرسنگی بدهند تا به اهداف سیاسی خود برسند‪،‬‬ ‫خواستار گسترشهمه جانبهروابطفی مابینشدوضمن‬ ‫انتقال پیام میشل عون برای رئیس جمهور کشورمان‪ ،‬در‬ ‫خصوص تحوالت منطقه با وزیر امور خارجه کشورمان‬ ‫بهتبادل نظرپرداخت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 13‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1154‬‬ ‫سفرهای سرزده رئیس جمهوری ادامه دارد‬ ‫امید به پایان کپرنشینی در سیستان و بلوچستان‬ ‫رئیس جمهور در سفری از پیش اعالم نشده‪ ،‬به‬ ‫همراه چند تن از وزرا به استان سیستان و بلوچستان‬ ‫ســفر کرد و ضمــن گفت وگو با مــردم‪ ،‬از بخش های‬ ‫مختلــف اســتان بازدیــد کــرد‪ .‬وزرای نیــرو‪ ،‬راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬نفت‪ ،‬اقتصاد و دارایی‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬رئیس سازمان برنامه وبودجه و رئیس دفتر‬ ‫رئیس جمهور‪،‬رئیسیرادر اینسفرهمراهی کردند‪.‬‬ ‫اینجامحرومیت هاییداردکهحتما‬ ‫می توانستنباشد‬ ‫ابراهیم رئیسی در این سفر از اسکله سنگی بندر‬ ‫کنارک بازدید و با صیادان دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬وی‬ ‫در بدو ورود به کنارک با بیان اینکه سفر به استان ها از‬ ‫برنامه هایدولتاست‪ ،‬گفت‪:‬حضور نزدیکواشنا‬ ‫شدن با مشکالت مردم‪ ،‬مدیران و مناطق مختلف‬ ‫ازجمله برنامه های این ســفر دو روزه اســت‪ .‬رئیسی‬ ‫اضافه کرد‪:‬شناختظرفیت هایاقتصادیدر جهت‬ ‫رونقتولیدورفعمشکالتمردمبسیار مهماست کار‬ ‫بعد از انقالب در استان زیاد بوده اما نسبت به انچه‬ ‫بایدباشدخیلیفاصلهدارد‪.‬‬ ‫دیدارباحاشیه نشینانمیرابادچابهار‬ ‫رئیســی در ایــن ســفر بــا حاشیه نشــینان منطقه‬ ‫میراباد چابهار هم دیدار و گفت وگو کرد و از نزدیک‬ ‫مشکالت حاشیه نشینان این شهرستان را جویا شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور در ایــن دیــدار اظهــار کرد‪ :‬بایــد زودتر‬ ‫وضعیت کپرنشــینان میراباد ســاماندهی شود‪ ،‬باید‬ ‫کپرهابهخانهتبدیلشود‪.‬ویافزود‪:‬شکل کپرنشینی‬ ‫بسیار بد است و نشان از عدم رسیدگی به وضعیت‬ ‫مــردم دارد اما همین که بســیج و ســپاه و ارگان ها در‬ ‫بخش های مختلف برای ساماندهی اقدام کرده اند‬ ‫تشکرمی کنیم‪.‬‬ ‫نشست شورای اداری سیستان و بلوچستان‬ ‫شورای اداری استان سیستان و بلوچستان هم با‬ ‫حضور رئیس جمهور و جمعی از وزرا و اعضای کابینه‬ ‫دولت سیزدهم و با شرکت ایت اهلل محامی نماینده‬ ‫لســنت اســتان و امام جمعــه‬ ‫ولی فقیــه در امــور اه ‬ ‫زاهــدان‪ ،‬احمدعلــی موهبتــی اســتاندار سیســتان و‬ ‫نالدینسعیدینمایندهمردمچابهار‬ ‫بلوچستان‪،‬معی ‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی و جمعــی از مســئوالن‬ ‫اســتانی و محلی در ســالن همایش های بین المللی‬ ‫منطقه ازاد چابهار برگزار شــد‪ .‬رئیس جمهــور در این‬ ‫نشست اظهار کرد‪ :‬شهیدان اهل سنت و تشیع برای‬ ‫ایجــاد و حفــظ امنیــت در کنــار هــم بودند‪ .‬شــهید‬ ‫شوشتری و یارانش در همین منطقه امدند‪ ،‬خدمت‬ ‫کردند و شــهید شــدند‪ ،‬نقش مردم در بحث حفظ‬ ‫امنیت‬ ‫امنیــت خوب اســت‪ .‬رئیســی بــا بیان اینکــه ِ‬ ‫منطقه خوب است و باید بابت این موضوع قدردان‬ ‫باشــیم گفت‪ :‬نعمت وحدت در بین ســنی و شیعه‬ ‫وجود دارد و همه این شــکرگزاری نعمت را دارند و‬ ‫در راستای خدمت به مردم تالش می کنند‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬مباحث این منطقه در شورای اداری استان و در‬ ‫ســطح وزرا و نهاد ریاس ـت جمهوری پیگیری خواهد‬ ‫شد‪ .‬خواسته درست و بحق مردم باید پیگیری شود‪.‬‬ ‫رییسی اضافه کرد‪ :‬در این سفر بسیاری از مشکالت‬ ‫مطــرح شــد که امیــدوارم بتوانم با همه تــوان انها را‬ ‫پیگیری کنم‪ .‬وی همچنین بیان کرد‪ :‬بهترین منطقه‬ ‫برایایرانیانخارجاز کشور‪،‬حضور وسرمایه گذاریدر‬ ‫سواحل مکران است‪ .‬بنا داریم هر انچه در سفرهای‬ ‫استانی مطرح می شود‪ ،‬پیگیری شده و مردم از نتایج‬ ‫ان مطلع شــوند‪ .‬یکی از مســائلی که امروز برای ما‬ ‫بســیار ناراحت کننده بود‪ ،‬وضع کپرنشــینان اطراف‬ ‫شهرســتان بود که در جمع شان حضور یافتیم‪ .‬باید‬ ‫سریعا اقدامی صورت بگیرد و حداکثر تا پایان سال‬ ‫وضعیت به شکلی سامان یابد‪ .‬رییسی اضافه کرد‪:‬‬ ‫افزایشتولیدواشتغالوسرمایه گذاریدر اینمنطقه‬ ‫برایمابسیار اهمیتداردواز حضور وهمراهیهمه‬ ‫قدردانیمی کنمتاشاهدپیشرفتباشیم‪ .‬گام هایی‬ ‫بــرای مــردم برمــی دارم تا شــاهد کاهش مشــکالت‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫دومین روز سفر رئیس جمهور به سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫رئیس جمهور در دومین روز سفر خود هم ضمن‬ ‫شــرکت در برنامه های مختلف‪ ،‬با گروه ها و اقشــار‬ ‫مختلفمردمدیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫سید ابراهیم رئیسی با حضور در جمع نمازگزاران‬ ‫مسجدامامحسین(ع)چابهار بامردماینشهردیدار‬ ‫کرد‪ .‬رئیس جمهور طی سخنانی در این جمع مردمی‬ ‫با بیان اینکه سیستان و بلوچستان به برکت پیروزی‬ ‫انقالب اســامی و خون مطهر شــهدا بسیار توسعه‬ ‫یافتــه و در ایــن منطقــه کارهــای زیادی انجام شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬امنیتی که امروز در این منطقه شاهد‬ ‫هستیم‪،‬ثمرهخونمطهرشهداست کهامنیت افرین‬ ‫است‪ .‬رئیسی با اشاره به گله برخی از مردم از اینکه‬ ‫سفر رئیس جمهور و برخی اعضای دولت به سیستان‬ ‫و بلوچســتان بدون اعالم و امادگی قبلی بوده و لذا‬ ‫مردمنتوانستندازایشاناستقبال کنند‪ ،‬گفت‪:‬بندهبنا‬ ‫دارم این سفرها به دور از هرگونه تشریفات باشد و‬ ‫به صورت کامال کاری انجام شود تا بتوانیم به شکلی‬ ‫موثرتروواقعی تروضعیتبخش هایمختلف کشور‬ ‫را از نزدیــک مشــاهده کرده و برای رفع مشــکالت‪،‬‬ ‫تصمیمات کارامدتری بگیریم‪ .‬رئیس جمهور از اینکه‬ ‫بــه دلیل شــرایط شــیوع بیمــاری کرونا امــکان دیدار‬ ‫حضــوری و گفتگــوی رو در رو با عموم مــردم در این‬ ‫سفرها فراهم نیست‪ ،‬از مردم سیستان و بلوچستان‬ ‫عذرخواهیکرد‪.‬‬ ‫گام های جدی برای رفع مشکل اب زابل‬ ‫برداشتهمی شود‬ ‫رئیس جمهور در ادامه سفر خود صبح جمعه‪12‬‬ ‫شهریور واردشهرستانزابلشدودر بدوورودبه خاطر‬ ‫امکان پذیر نبودن دیدارهای مردمی به خاطر رعایت‬ ‫دستورالعمل هایبهداشتی‪،‬ازمردماستانعذرخواهی‬ ‫کرد‪ .‬رئیســی تاکیدکردن‪ :‬بنده و ان دســته از اعضای‬ ‫دولت که در این سفر حضور دارند‪ ،‬تالش می کنیم به‬ ‫میزانی که مشکلی از جهت اصول بهداشتی نداشته‬ ‫باشد‪،‬در بخش هایمختلفمنطقهحضور یافتهواز‬ ‫نزدیکدر جریانمسائلقرار بگیریم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور مشــکل اب را یکی از دغدغه ها و‬ ‫مسائلمهممنطقهزابلدانستوافزود‪:‬قبلاز اینکه‬ ‫بهاستانسفر کنیم‪،‬باهمکاراندولتنشست هایی‬ ‫برایبررسیراهکارهایرفعاینمشکلداشتیم‪.‬چند‬ ‫راهکار و پیشنهاد مطرح شده که قرار است وزیر نیرو‬ ‫با همکاری مسئولین محلی و استاندار‪ ،‬دست به کار‬ ‫شده و برای رفع دغدغه مردم دررابطه با اب گام های‬ ‫جدیبرداشتهشود‪.‬رئیسیدر پاسخبهسوالیدرباره‬ ‫اتصال چابهار به راه اهن سراسری اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫هــم یکــی از مباحثی اســت که در این ســفر بررســی‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬وی گفــت‪ :‬مقــرر کرده ایــم بــرای حل‬ ‫مشکالتاستان هایمحروم‪،‬اختیاراتوامتیازاتیبه‬ ‫استاندارتفویضشودتابتوانمشکالتایناستان هارا‬ ‫بافوریتوسرعتبیشتریحل وفصل کردوسیستان‬ ‫وبلوچستانجزوهمیناستان هااست‪.‬‬ ‫رئیســی در پاسخ به این ســوال که در چابهار روز‬ ‫پرکاری داشتید‪ ،‬ایا دولت با همین شتاب می خواهد‬ ‫مشــکالت مناطــق کم برخــوردار را رفع کنــد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬ان شااهلل به این شتاب خواهیم افزود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوردرادامهبابیاناینکهسواحلمکران‬ ‫دروازه ورودی ایران به بسیاری از کشورهای دنیاست‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ســواحل مکران بســیار جایگاه حساس‬ ‫و مهمــی دارد‪ .‬باید ســازوکار و مرکزیت فعالی برای‬ ‫عمــران و ابــادی این منطقه وجود داشــته باشــد که‬ ‫مسئولیتاینموضوعرابهعهدهبگیرد‪.‬‬ ‫رئیســی اظهار داشــت‪ :‬کار در این منطقه باید در‬ ‫یک زمان معینی به نتیجه برسد تا بهره گیری از این‬ ‫شکستن رکورد ورود واکسن کرونا به کشور‬ ‫با ورود محموله جدید واکســن به کشــور عمال رکورد ورود و ترخیص واکســن کرونا به‬ ‫کشور در طول یک روز شکسته شد‪.‬‬ ‫روز گذشته هواپیمایی حامل ‪ 5‬میلیون ُدز واکسن در فرودگاه امام خمینی (ره) بر زمین‬ ‫نشســت‪ .‬طبــق اعالم مســئوالن گمرک ایــران‪ ،‬با ورود این محموله حــدود ‪ 5‬میلیون ُدزی‪،‬‬ ‫رکورد واردات واکسن در قالب یک محموله به کشور شکسته شد‪ .‬با احتساب این محموله‬ ‫مجموع تعداد واکسن های وارداتی از ابتدای همه گیری به حدود ‪ 35‬میلیون دز رسید‪.‬‬ ‫ایرانهیچخصومتیبا کشورهایهمسایهندارد‬ ‫نماینــده تهــران در مجلس شــورای اســامی گفــت‪ :‬زمان از ســرگیری روابط میــان ایران و‬ ‫نهــا بســتگی دارد‪ .‬خواســت و اراده ی مــا ایــن اســت کــه بــا تمام کشــورهای‬ ‫عربســتان بــه ا ‬ ‫همســایه از جملــه کشــورهای مســلمان رابط ـه ای دوســتانه برقــرار کنیــم‪ ،‬ولــی متاســفانه‬ ‫یهــا و صهیونیس ـت ها را بــه ارتبــاط بــا کشــورهای‬ ‫ســردمداران عربســتان ارتبــاط بــا امریکای ‬ ‫مســلمان ارج ـح می داننــد‪ ،‬اما ایران همواره نشــان داده اســت هیچ خصومتی با کشــورهای‬ ‫همسایه نداشته است‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی دو مرحله ای‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداریگیالن‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری گیالن بعنوان مزایده گزار در نظر دارد اجرای‬ ‫طرح های زراعت چوب مندرج در جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت و بصورت مزایده و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده‪ ،‬به شــرح زیر واگذار نماید‪ .‬کلیه مراحل فرایند‬ ‫مزایدات از دریافت اســناد مزایدات تا ارائه پیشنهاد قیمت مزایده گران و گشایش پیشنهادات از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.Setadiran.ir‬و همچنین با ارائه اصل تضمین به دبیرخانه مزایده‬ ‫گزار انجام خواهد شد‪ .‬به تضمینات واصله بدون بارگذاری در سامانه فوق و همچنین به تضمیناتی که بعد از انقضای‬ ‫مدت مقرر واصل شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره فراخوان مزایده‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500000393000003‬‬ ‫مجموع هزینه‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫محل اجرای های اجرای طرح‬ ‫قیمت پایه به ازای هر‬ ‫شرکت در مزایده‬ ‫موضوع مزایده‬ ‫طرح‬ ‫هکتار سالیانه (ریال)‬ ‫(ریال)‬ ‫(شهرستان) (بدون احتساب بهره‬ ‫مالکانه) ریال‬ ‫اولسبلنگاه‬ ‫ماسال‬ ‫‪802/208/400‬‬ ‫‪6/182/496‬‬ ‫‪80/220/840‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد از‬ ‫سامانه «ستاد»‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد در‬ ‫سامانه «ستاد»‬ ‫بازگشایی پیشنهادات در‬ ‫سامانه «ستاد»‬ ‫ساعت‬ ‫تاریخ‬ ‫ساعت‬ ‫تاریخ‬ ‫ساعت‬ ‫تاریخ‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1400/06/10‬‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪1400/06/07‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1400/06/21‬‬ ‫‪ -1‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایدات درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه‪ :‬تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی‬ ‫‪ 021-41۹34‬می باشد‪.‬‬ ‫(تاریخ اگهی نوبت اول جهت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد ‪ - 1400/06/0۹:‬تاریخ اگهی نوبت‬ ‫دوم‪)1400/06/13 :‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری گیالن‬ ‫م الف‪117۹۵33 :‬‬ ‫ثروت خدادادی و اقتصاد دریا‪ ،‬از فرصت های ایجاد‬ ‫اشتغال و رونق تولید در این منطقه به نحو احسن‬ ‫بهره برده شود‪ .‬وی در ادامه به موضوع درخواست‬ ‫تاسیس دانشگاه علوم پزشکی در منطقه اشاره کرد و‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬این موضوع جزو مواردی است که در‬ ‫دستور کارپیگیری هایسفرقرارخواهد گرفت‪.‬‬ ‫رئیســی از همه تالش گران تامین امنیت منطقه‬ ‫از جملــه نیروهای ســپاه‪ ،‬بســیج‪ ،‬نیــروی انتظامی‪،‬‬ ‫ارتــش و مرزبانان گرامی در نیروهای دریایی‪ ،‬زمینی‬ ‫و هوایی قدردانی و تصریح کرد‪ :‬همه مردم منطقه‬ ‫درایجاد امنیت این منطقه نقش افرینی می کنند که‬ ‫صمیمانهازانهاسپاسگزاریمی کنم‪.‬چابهاررابه عنوان‬ ‫یک منطقه امن‪ ،‬برای سرمایه گذاری بسیار مناسب‬ ‫می دانیــم و در جلســه شــورای اداری اســتان دربــاره‬ ‫ســرمایه گذاری ایرانیان عزیز داخل و خارج کشــور در‬ ‫اینمنطقهمفصلبحثخواهیم کرد‪.‬رئیس جمهور‬ ‫بابیاناینکهسواحلمکرانیکیاز بهترینظرفیت ها‬ ‫برای ســرمایه گذاری است‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫اولیــن اقدامــات در این زمینه معرفی دقیق و کامل‬ ‫ظرفیت های سرمایه گذاری در منطقه مکران است‪.‬‬ ‫نگاه دولت به مکران به عنوان منطقه ای اســت که‬ ‫می تواند نقش ســازنده ای در حــوزه افزایش تولید و‬ ‫اشــتغال به عنوان ‪ ۲‬مسئله بسیار مهم کشور داشته‬ ‫باشد و سرمایه گذاری در مکران اینده بسیار روشن و‬ ‫خوبیدارد‪.‬‬ ‫به زودی مشعل گاز در سیستان روشن خواهد‬ ‫شد‬ ‫ابراهیمرئیسیدردومینروزسفرخودبهسیستان‬ ‫وبلوچستان‪،‬بهزابلهمسفر کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در زابلدر مراسم گرامیداشتاولین‬ ‫قیــام مردم سیســتان بــه خون خواهی امام حســین‬ ‫علیه السالم که با حضورحجت االسالم قمی رییس‬ ‫سازمانتبلیغات کشور ومسئولین کشوریواستانیو‬ ‫منطقه ای‪ ،‬در میدان امام حسین(ع) این شهر برگزار‬ ‫شد‪ ،‬شرکت کرد‪ .‬رئیس جمهور در این مراسم اظهار‬ ‫کرد‪:‬ارادتبهساحتمقدسامامحسین(ع)سرمایه‬ ‫بزرگ مردم سیستان است که نباید گذاشت کمرنگ‬ ‫شود‪،‬بایدتاکید کردشور وشعور حسینیحفظشود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت جدید به مشکالت سیستان و‬ ‫بلوچستان حساس شــده و برای همین دومین سفر‬ ‫استانیخودرابهاینمنطقهاختصاصداده ایم‪.‬‬ ‫رئیســی بــا بیــان اینکه بــرای حل مشــکالت اب‬ ‫یمــدت‬ ‫بــه دنبــال راه کارهــای میا نمــدت و طوالن ‬ ‫هستیم‪،‬افزود‪:‬امروز از برخیروستاهابازدید کردیم‪،‬‬ ‫وضعیت کشاورزیمردمسیستانرادیدم‪،‬مشکالتی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬کمبود بارش باران و اب برای کشــاورزی‬ ‫و مشکالتی که از ان رنج می برید و لمس کرده اید‪.‬‬ ‫رئیس جمهور بیان کرد‪ :‬در حال حاضر کاری که از وزیر‬ ‫نیرو و مســئوالن منطقه ای انتظار داریم‪ ،‬الیروبی و‬ ‫رسوب زدایی برای انتقال اب به چاه نیمه ها است‪،‬‬ ‫قطعا برای این کار اعتباری اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه‪ ،‬حقابه متعلق به سیســتان‬ ‫قانونیاست‪،‬ادامهداد‪:‬حقابه ای کهمتعلقبهاین‬ ‫منطقه است و ما از این حق نمی گذریم اما نیازمند‬ ‫دیپلماسیفعالهستیم کهحتماانرادنبالمی کنیم‪.‬‬ ‫رئیسی بیان کرد‪ :‬بحث دادوستد مرزی و فعال شدن‬ ‫بازارچه ها به صورت قانونی تســهیل می شــود‪ ،‬باید‬ ‫بازارچه ها تجارت را در منطقه فعال کنند و اشتغال‬ ‫ایجــاد شــود و در پــی این اتفاق بــه رونق اقتصادی‬ ‫کمک می شود‪ .‬وی ضمن تاکید بر استفاده حداکثری‬ ‫از تــوان نیروگاه هــای بــادی‪ ،‬گفت‪ :‬ما در این اســتان‬ ‫مناطقخوبیبراینیروگاه هایبادیداریم کهبایدبه‬ ‫سراغ فعال کردن ان ها برویم؛ برای اتمام پروژه های‬ ‫نیمه تمام با کمک نهادهای انقالب اســامی‪ ،‬ستاد‬ ‫اجراییبنیادبرکت‪،‬بنیادمستضعفانو‪...‬تالششود‬ ‫و قطعــا می توان با کمک تمام قوا همــه پروژه های‬ ‫نیم ـه کاره را مدیریت کرد‪ .‬رئیس جمهور با اشــاره به‬ ‫ظرفیتمعادناستانسیستانوبلوچستان‪،‬گفت‪:‬ما‬ ‫نعمت هایزیادیدرایناستانداریمبایدبهره برداری‬ ‫کنیمهمچنیننعمتامنیتدرایناستانبسیارخوب‬ ‫است باید قدردانی کرد‪ ،‬نعمت وحدت و انسجام‬ ‫شیعهوسنیبینهمهاقوامبزرگ تریننعمتاست‪،‬‬ ‫هرچهوحدتبیشترباشدتوسعهبیشتراست‪.‬‬ ‫اســامی ایــران مرزبانی می کنید و حضور شــما مردم‬ ‫مرزدار باعث پایداری امنیت در منطقه خواهد شــد‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬مردمروستاتولیدکنندهواهلتولیدهستند‬ ‫نهمصرف کنندهومشکلی کهمردمدراینمنطقهباان‬ ‫مواجههستندمشکل کمبودنزوالتاسمانیو کمبود‬ ‫اب است که این یک تهدید برای منطقه می باشد اما‬ ‫می شود در کنار تهدیدها فرصت ساخت و این را شما‬ ‫مردممرزدارمنطقهبه خوبینشاندادید‪.‬رئیسیبیان‬ ‫داشت‪ :‬در این منطقه با همت و دست توانای شما‬ ‫مردموخدمتگزاریمدیراندولتیتهدید کمبودابرا‬ ‫به یک فرصت تبدیل کرد و در نشستی که با مدیران‬ ‫دســتگاه های اجرایی این اســتان برگزار شــده اســت‬ ‫می شود با همت باالی شما مردم و پشتکار مدیران‬ ‫ایــن تهدید را به فرصت تبدیــل کرد تا این منطقه از‬ ‫اب بهره مند شــود‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در این سفر‬ ‫کمبود اب منطقه سیستان را با یک موضوع محوری‬ ‫دنبــال خواهیــم کرد تــا هم بشــود از همین ظرفیت‬ ‫یشــود این‬ ‫موجود در چاه نیمه ها اســتفاده کرد و م ‬ ‫کار هم با الیه روبی ها و هم با رســوب زدایی انجام‬ ‫داد و هم با انتقال اب به مخازن و این انتقال اب به‬ ‫مخازن می تواند استفاده و بهره وری را افزایش دهد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور در بخــش دیگری از ســخنان خــود در‬ ‫جمع مردم والیت مدار شهرستان هیرمند با اشاره به‬ ‫ظرفیتابچاه هایژرفحوزهسیستاناظهارداشت‪:‬‬ ‫می تواناز اینظرفیتبه صورت گستردهاستفاده کرد‬ ‫و یک کار ماندگاری را در این منطقه شکل داد تا از این‬ ‫امکان خدادادی که خداوند متعال قرار داده با فکر‬ ‫و اندیشه و ابتکار و عمل و یک پشتکار جدی از این‬ ‫امکانموجوددرمنطقهبهره مندشد‪.‬‬ ‫بازدید هوایی رئیس جمهور از مناطق مرزی‬ ‫رئیس جمهور به زاهدان رفت‬ ‫ایرانوافغانستان‬ ‫رئیس جمهور همچنین در این ســفر از به وســیله‬ ‫بالگرداز مناطقمرزیایرانوافغانستانبازدید کرد‪.‬‬ ‫رئیسی در ادامه سفر خود در روستای مالعلی در‬ ‫نقطهصفرمرزیبخشقرقریشهرستانهیرمندحضور‬ ‫یافت‪ .‬وی در جمع مردم این روستا گفت‪ :‬شما مردم‬ ‫مرزدار شهرستان هیرمند از مرزبانی مرزهای جمهوری‬ ‫اگهی موضوع ماده‪ 3‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سندرسمی‬ ‫‪ -9-1558‬برابر اراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی‬ ‫مستقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و‬ ‫امالک مورد تقاضا به شرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می گردد‬ ‫و در صورتی که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫نوبت اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک میمه ارائه و پس از اخذ‬ ‫رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائی تسلیم نمایند‪:‬‬ ‫‪.1‬کالسه ‪ 96/18‬برابر رای شماره ‪ 140060302020000007‬مورخ ‪ 1400/01/05‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فروغ مرادی شناسنامه شماره ‪4‬‬ ‫میمه فرزند عباس در ‪ 2‬دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ به مساحت ‪ 920.99‬مترمربع واقع شده‬ ‫بر روی پالک ‪ 4‬فرعی از ‪ 69‬اصلی واقع در حسن رباط جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی‬ ‫به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از وراث عباس مرادی و خانم لطفی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .2‬کالسه ‪ 98/2‬برابر رای شماره ‪ 139860302020000331‬مورخ ‪ 1398/10/05‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حسین احمدجو شناسنامه شماره‬ ‫‪ 22‬میمه فرزند اسداله در ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت ‪ 52‬مترمربع واقع شده بر‬ ‫روی پالک ‪ 2021‬فرعی از ‪ 30‬اصلی واقع در زیاداباد جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی‬ ‫به عنوان خریدار عادی از فرشته مهدویان محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .3‬کالسه ‪ 99/11‬برابر رای شماره ‪ 140060302020000111‬مورخ ‪ 1400/04/23‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حسینعلی محمدی شناسنامه شماره‬ ‫‪ 5‬میمه فرزند اقارضا در ‪ 6‬سهم مشاع از ‪ 16‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت‬ ‫‪ 1101.03‬مترمربع واقع شده بر روی پالک ‪ 2848‬فرعی از ‪ 30‬اصلی واقع در زیاداباد جزء بخش ثبتی‬ ‫میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی از وراث شمسی خاتون ابذل محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .4‬کالسه ‪ 1400/15‬برابر رای شماره ‪ 140060302020000092‬مورخ ‪ 1400/04/05‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمدرضا قربان شناسنامه شماره‬ ‫‪ 22‬میمه فرزند یداله در ‪ 2‬دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ به مساحت ‪ 1776.51‬مترمربع‬ ‫واقع شده بر روی پالک ‪ 79‬فرعی از یک اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت‬ ‫متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از وراث زینب خاتون عباسیان محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .5‬کالسه ‪ 99/43‬برابر رای شماره ‪ 140060302020000115‬مورخ ‪ 1400/05/02‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی نازنین علی جانی شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1‬میمه فرزند حاجی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 305.17‬مترمربع واقع شده‬ ‫بر روی پالک ‪ 1122‬فرعی از ‪ 35‬اصلی واقع در ازان جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی‬ ‫به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از امنه خاتون اقدامی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .6‬کالسه ‪ 99/54‬برابر رای شماره ‪ 140060302020000084‬مورخ ‪ 1400/03/30‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خدیجه اقدامی شناسنامه شماره‬ ‫‪ 18‬میمه فرزند تیمور در ‪ 3‬دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ محصور به مساحت ‪987.67‬‬ ‫مترمربع واقع شده بر روی پالک ‪ 3572‬فرعی از ‪ 35‬اصلی واقع در ازان جزء بخش ثبتی میمه‬ ‫که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از وراث پرویز اقدامی و صغری اقدامی‬ ‫محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .7‬کالسه ‪ 99/52‬برابر رای شماره ‪ 140060302020000085‬مورخ ‪ 1400/03/30‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی عباس اقدامی شناسنامه شماره‬ ‫‪ 849‬میمه فرزند پرویز در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ محصور به مساحت ‪987.67‬‬ ‫مترمربع واقع شده بر روی پالک ‪ 3572‬فرعی از ‪ 35‬اصلی واقع در ازان جزء بخش ثبتی میمه‬ ‫که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از وراث پرویز اقدامی و صغری اقدامی‬ ‫سیدابراهیمرئیسیدراخرینمرحلهازسفردوروزه‬ ‫به استان سیستان و بلوچستان‪ ،‬وارد زاهدان شد و از‬ ‫سویمقامهایاستانمورداستقبالقرار گرفت‪.‬حضور‬ ‫وسخنرانیدرجمعنمایندگاناقشارمختلف‪،‬نخبگان‬ ‫وعلمایشیعهواهلسنتزاهدانوهمچنینحضور‬ ‫در شورای اداری استان سیستان و بلوچستان از برنامه‬ ‫هایرئیسجمهور در شهرزاهدانبود‪.‬‬ ‫محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .8‬کالسه ‪ 99/34‬برابر رای شماره ‪ 140060302020000077‬مورخ ‪ 1400/03/30‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شراره مختارزاده شناسنامه شماره‬ ‫‪ 114‬میمه فرزند عباسعلی در ‪5‬سهم مشاع از ‪ 22‬سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به‬ ‫مساحت ‪ 1149‬مترمربع واقع شده بر روی پالک ‪ 2657‬فرعی از ‪ 30‬اصلی واقع در زیاداباد جزء‬ ‫بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از ام انسا احمدجو‬ ‫محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .9‬کالسه ‪ 99/51‬برابر رای شماره ‪ 140060302020000076‬مورخ ‪ 1400/03/30‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی اعراب شناسنامه شماره ‪14‬‬ ‫میمه فرزند غالمحسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪823‬‬ ‫مترمربع واقع شده بر روی پالک ‪ 1798‬فرعی از ‪ 30‬اصلی واقع در زیاداباد جزء بخش ثبتی میمه‬ ‫که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از وراث علیجان لطفی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .10‬کالسه ‪ 99/30‬برابر رای شماره ‪ 140060302020000110‬مورخ ‪ 1400/04/23‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی زین العابدین همازاده ابیانه‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 34‬میمه فرزند عباسعلی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و متعلقات ان به‬ ‫مساحت ‪ 79899.80‬مترمربع واقع شده بر روی پالک ‪ 153‬اصلی واقع در مراوند جزء بخش ثبتی‬ ‫میمه که مالکیت متقاضی به عنوان مالک رسمی و مشاعی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .11‬کالسه ‪ 98/8‬برابر رای شماره ‪ 139860302020000165‬مورخ ‪ 1400/05/16‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سمیرا حمزه شناسنامه شماره ‪ 1987‬میمه‬ ‫فرزند جواد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 710.38‬مترمربع‬ ‫واقع شده بر روی پالک ‪ 3505‬فرعی از ‪ 26‬اصلی واقع در زیاداباد جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت‬ ‫متقاضی به عنوان خریدار عادی مع الواسطه از اقای داود عادل محرز گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .12‬کالسه ‪ 1400/14‬برابر رای شماره ‪ 140060302020000118‬مورخ ‪ 1400/05/06‬هیات‬ ‫اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اسالمی‬ ‫ایران با نمایندگی وزارت اموزش و پرورش در ششدانگ ششدانگ یک سالن ورزشی و زمین‬ ‫محصور متصله به مساحت ‪ 2166.73‬مترمربع واقع شده بر روی پالک ‪ 12381‬فرعی از یک‬ ‫اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که مالکیت متقاضی به عنوان خریدار رسمی و مشاعی‬ ‫محرز گردیده است‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/28 :‬رئیس ثبت اسناد و‬ ‫امالک میمه‪ -‬مهدی ذکاوتمند م‪/‬الف ‪1184464‬‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی به ورثه کالسه پرونده‬ ‫‪۱4۰۰۰4۰۰۷۱4۱۰۰۰۹۰6‬‬ ‫‪-9-1570‬بدین وسیله به اقای علی یوسفی فرزند یوسفعلی متولد ‪ 1366/۰۵/21‬به شماره ملی‬ ‫‪ ۰۶۸۲۴۵۷۳۶۱‬به شناسنامه ‪ ۱۱۹۶۳‬ابالغ می شود بانک مسکن شعبه چمران بجنورد به استناد‬ ‫قرارداد بانکی شماره ‪ 1392/۱۲/19 - 4268/14833‬جهت وصول مبلغ ‪ 112/293/706‬ریال تا‬ ‫تاریخ ‪ 1400/۰۳/23‬به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی‬ ‫طبق مقررات علیه اقای غالمرضا وحدانی و به ضمانت شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به‬ ‫کالسه ‪ ۱۴۰۰۰۴۰۰۷۱۴۱۰۰۰۹۰۶‬در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ‪1400/۰۴/31‬‬ ‫مامور مربوطه‪ ،‬ابالغ واقعی به شما میسر نگردیده است؛ لذا بنا به تقاضای بستانکار به شرح وارده‬ ‫به شماره ‪ ۱۴۰۰۰۵۰۰۷۱۴۱۱۰۳۹۹‬مورخه ‪ 1400/۰۵/13‬طبق ماده ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬ائین نامه اجرا مفاد‬ ‫اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی اگهی می شود و چنانچه ظرف‬ ‫مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب می گردد‪ ،‬نسبت به پرداخت بدهی مورث‬ ‫خود اقدام ننمایید‪ ،‬عملیات اجرائی جریان خواهد یافت‪.‬علی اوسط رستمی ‪ -‬رئیس اداره ارای اسناد‬ ‫رسمی بجنورد ‪/3254‬م الف‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫بیشاز پنجمیلیونبیکار داریم‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫مشــکالت زیادی داریم مسئله‬ ‫اجتماعــی گفــت‪ :‬وزارت کار‬ ‫بیــکاری موضــوع مهــم دیگری‬ ‫متولی اشــتغال زایی اســت که‬ ‫اســت چرا که ‪ ۵‬و نیم بیکار در‬ ‫در این مســیر نیازمند همکاری‬ ‫کشــور داریــم که دچــار چالش‬ ‫ســایر وزارتخان ههــا هســتیم‬ ‫هســتند که باید در جهت رفع‬ ‫حجت ا‪...‬‬ ‫عبدالملکی‬ ‫هرچند کــه امکانــات و منابع‬ ‫ان گام برداریــم همچنیــن بــا‬ ‫خوبی در کشور وجود دارد که‬ ‫بیماری کرونا نیــز عده ای بیکار‬ ‫می توان از این مشــکالت عبور کرد‪ .‬به گزارش شــدند کــه بایــد بــه مشــکالت ان ها رســیدگی‬ ‫ایسنا‪ ،‬حجت ا‪ ...‬عبدالملکی‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار شــود‪ .‬عبدالملکــی افــزود‪ :‬تــورم نیــز موضــوع‬ ‫و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬در دیــدار بــا ای ـت اهلل علوی دیگری اســت که در مدیریت کالن کشــور باید‬ ‫گرگانــی بابیــان این که وزارتخانه تعــاون‪ ،‬کار و تــورم و گرانــی را مهــار کنیــم و در کنار این مهم‬ ‫رفاه اجتماعی‪ ،‬وزارت مردم است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬توســعه برنامه های اشــتغالی که بتوانیم سالی‬ ‫‪ ۳‬و نیم میلیــون بازنشســته تامین اجتماعی‪ ۲ ،‬یک میلیون شغل ایجاد کنیم در دستور کار است‬ ‫میلیون نفر هم در صندوق بازنشستگان داریم و حجت االسالم والمسلمین رئیسی نیز قول این‬ ‫و عــاوه بــر این صنــدوق بیمه روســتایی را نیز مهــم را داده اســت‪ .‬وی بیــان کــرد‪ :‬وزارت کار‬ ‫بــا پوشــش روســتاییان داریــم‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬متولی این مهم اســت که در این مســیر نیازمند‬ ‫در ســازمان بهزیســتی هــم ‪ ۶‬و نیم میلیــون نفر همکاری ســایر وزارتخانه ها هستیم هرچند که‬ ‫تحت پوشش داریم که نیازمند رسیدگی بهتر و امکانات و منابع خوبی در کشور وجود دارد که‬ ‫در حــد انتظار هســتند‪ .‬وزیر تعــاون‪ ،‬کار و رفاه می توان از این مشکالت عبور کرد‪ .‬وزیر تعاون‪،‬‬ ‫اجتماعــی بیــان کــرد‪ :‬بیــش از ‪ ۵۰۰‬شــرکت در کار و رفاه اجتماعی افزود‪ :‬هفته اول کاری بنده‬ ‫زیرمجموعه داریم که متعلق به مردم هســتند این هفته است البته در همان شب رای اعتماد‬ ‫که باید به خوبی مدیریت شوند و عالوه بر این در وزارتخانه حاضر شدم و کار را شروع کردیم‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۵۲‬طرح تعاونی در استان‬ ‫اصفهانهمزمانباهفتهتعاون‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫اصفهــان موفــق بــه کســب‬ ‫رفاه اجتماعی اســتان اصفهان‬ ‫رتبــه اول در تعــداد طرح های‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬همزمان بــا تقدیر‬ ‫افتتاحیــه هفته تعــاون در بین‬ ‫از ‪ ۱۸‬شــرکت تعاونــی برگزیده‬ ‫اســتان هــا شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫کــه در جشــنواره تعاونــی های‬ ‫مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه‬ ‫کامران کالنی‬ ‫برتر امســال مقام های کشوری‬ ‫بــا افتتــاح این طــرح هــا ‪۵۳۵‬‬ ‫و اســتانی را بدســت اورده‬ ‫فرصت شــغلی ایجــاد خواهد‬ ‫اند‪ ۵۲ ،‬طرح تعاونی در اســتان به بهره برداری شــد افــزود‪ :‬مشــخصه بارز ایــن طرح هــا که با‬ ‫خواهد رســید‪ .‬کامــران کالنی با اعــام این خبر مشــارکت ‪ ۲۷۴۷‬نفــری اعضا محقــق گردیده‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن طــرح هــا بــا ســرمایه گــذاری ‪ ۱۲۲۲‬ســهم ‪ ۹۰‬درصــدی ســرمایه مردمی می باشــد‪.‬‬ ‫میلیــارد ریالی اجرایی و اماده بهــره برداری می شایان ذکر است ایین تقدیر از تعاونی های برتر‬ ‫باشــند‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬براســاس اعــام وزارت و افتتاح متمرکز ‪ ۵۲‬طرح تعاونی روز سه شنبه‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و با پایش اطالعات ‪ ۱۶‬شهریورماه در چهارمین روز از هفته تعاون در‬ ‫توسط سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون شهرستان نجف اباد و بصورت ویدئوکنفرانس و‬ ‫که اقدامی شایســته در راســتای اصل شــفافیت با حضور مسئوالن کشوری‪ ،‬استانی و تعاونگران‬ ‫و تحقــق دولــت الکترونیــک می باشــد اســتان برگزار خواهدشد‪.‬‬ ‫بردنسیمانبهبورسبهترین‬ ‫کار ممکن است!‬ ‫یــک کارشــناس حــوزه کار با‬ ‫و همچنیــن تثبیت نــرخ مصالح‬ ‫تاکیدبرپرداختوامهایودیعه‬ ‫تاکید و خاطرنشــان کــرد‪ :‬دولت‬ ‫مسکنبه کارگران‪،‬بردنسیمان‬ ‫بایــد تالش کند که ثبــات در بازار‬ ‫بــه بــورس در شــرایط حاضــر را‬ ‫به وجود اید‪ ،‬اگر این اتفاق بیفتد‬ ‫اقدامیموثردانستو گفت‪:‬اگر‬ ‫قیمت مصالح منطقی می شود‬ ‫حمید حاج‬ ‫اسماعیلی‬ ‫بازار به ثبات برسد و نرخ مصالح‬ ‫و بــه دنبــال ان قیمت مســکن و‬ ‫منطقی شــود‪ ،‬قیمت مسکن و‬ ‫اجاره بها متعادل شده‪ ،‬ساخت‬ ‫اجاره بها متعادل شــده‪ ،‬ســاخت و ساز رونق می و ســاز رونــق می گیــرد و شــغل هــای زیــادی از این‬ ‫گیرد و شــغل هــای زیــادی از این طریق فعال می طریق فعال می شوند‪ .‬این کارشناس اشاره ای هم‬ ‫شوند‪.‬حمیدحاجاسماعیلیدر گفتوگوباایسنا‪ ،‬به بردن مصالح به ویژه سیمان در بورس کرد و با‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬پرداخــت وام ودیعه مســکن یکی از بیــان اینکــه دالالن مانع توزیع صحیح مصالح در‬ ‫راهکارهای موثر برای تقویت قدرت خرید یا اجاره بازار می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬به طور حتم بورس‪ ،‬مسیری‬ ‫مسکن کارگراناست کهخوشبختانهازسال گذشته است که هم به لحاظ قیمت هم به لحاظ توزیع‬ ‫بــه جهــت حمایــت از خانوارها و اقشــار ضعیف خیلی تاثیر دارد چون در حال حاضر هم در بحث‬ ‫پرداخت ان در دســتور کار قرار گرفت و امسال نیز قیمتهمدرتوزیعدچارمشکلهستیمبنابراینتا‬ ‫ادامه دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در شــرایطی که دســتمزدها زمانی کهشرایطدر بازار مصالحساختمانیسخت‬ ‫کفاف اجاره بهای کارگــران را نمی دهد‪ ،‬پرداخت باشد‪ ،‬بورس شرایط بهتری است‪ .‬حاج اسماعیلی‬ ‫وامهایودیعهمسکندر افزایشقدرتمعیشت در توضیح مزایای ورود سیمان به بورس اظهار کرد‪:‬‬ ‫و کاهش هزینه های زندگی کارگران اثر گذار است‪ .‬بــا توجه به انکــه در بورس هم عرضــه به صورت‬ ‫این فعال حوزه کار ادامه داد‪ :‬اگر سیاستگذاری ها منطقیانجاممیشودوهمقیمتهامنطقیاست‪،‬‬ ‫در حوزه مسکن موفقیت الزم را داشت امروز رشد بردن سیمان در بورس بهترین کار ممکن است؛ اگر‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصدی مســکن و افزایش هزینه های بازار ازاد باشــد نمی توانیم دالالن و واســطه ها را‬ ‫اجــاره بها و فشــار بــر خانوارهای کارگری را شــاهد حذف کنیم‪ .‬به هرحال کسانی هستند که احتکار‬ ‫نبودیم‪ .‬به گفته حاج اســماعیلی با وجود ان که می کنندواجازهنمیدهندمصالحبهدرستیتوزیع‬ ‫ظرفیت های زیادی به لحاظ اقتصادی و اشتغال شود‪.‬وی گفت‪:‬اگرچهبورسراهکار مناسبیاست‬ ‫در بازار مسکن وجود دارد انطور که باید از فرصت ولی ما نباید همیشــه چشــممان به بورس باشد و‬ ‫های موجود برای رونق بازار مسکن و به دنبال ان همهچیزرااز کانالمشخصتوزیع کنیمبلکهدولت‬ ‫فعال کردن شغل های مرتبط با ان استفاده نکرده باید تالش کند که ثبات در بازار ایجاد شود‪ .‬اگر بازار‬ ‫ایم‪ .‬وی در عین حال بر لزوم ثبات در بازار مسکن بهثباتبرسد‪،‬بیشترمشکالتحلمیشود‪.‬‬ ‫فرایندطوالنیصدور کارتبازرگانی‬ ‫مشکلفعاالنبخشخصوصی‬ ‫رییس کنفدراســیون صــادرات ایــران‪ ،‬طوالنی‬ ‫شــدن صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی را ســبب‬ ‫نارضایتیبسیاریازفعاالنبخشخصوصیعنوان‬ ‫کردو گفت‪:‬ضروریاستوزارتصنعت‪،‬معدنو‬ ‫تجارتدر اسرعوقتاقداماتالزمرابرایبازنگری‬ ‫و رفع مشکالت موجود انجام دهد‪ .‬به گزارش روز‬ ‫جمعهایرنااز روابطعمومی کنفدراسیونصادرات‬ ‫ایران‪« ،‬محمد الهوتی» با اشاره به روند رو به رشد‬ ‫صادراتغیرنفتیدرماههایگذشتهگفت‪:‬براساس‬ ‫امارهایرسمیمنتشرشدهازسوی گمرکجمهوری‬ ‫اسالمیایران‪،‬صادراتغیرنفتیدر پنجماهابتدای‬ ‫سال جاری از رشد‪ ۶٢‬درصدی برخوردار بوده که بر‬ ‫این اســاس‪ ،‬امیدواری نســبت به رفع موانع پیش‬ ‫روی صادرکننــدگان از ســوی دولت جدیــد و وزرای‬ ‫تازه نفس وجود دارد‪ .‬رییس کنفدراسیون صادرات‬ ‫ایــران افــزود‪ :‬موضوع مهم در شــرایط کنونی‪ ،‬بی‬ ‫توجهــی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بانک‬ ‫مرکزینسبتبهاجرایابالغیه‪۲۱۴‬ستادهماهنگی‬ ‫اقتصادی دولت در فروردین ماه امســال برای رفع‬ ‫تعهــد ارزی و پیــرو ان‪ ،‬بــی توجهــی به مصوبات‬ ‫کمیته ماده دو اســت که موانع زیادی را برای رفع‬ ‫تعهد ارزی صادرکنندگان از یک سو و تامین ارز مورد‬ ‫نیاز واردکنندگان از سوی دیگر ایجاد کرده و نه تنها‬ ‫صــادرات غیرنفتــی را با کنــدی مواجه کرده؛ بلکه‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬ماشــین االت و تجهیــزات مورد‬ ‫بخشتولیدراهمازسویواردکنندگاندچارمشکل‬ ‫نموده که بر این اســاس ضروری اســت وزیر جدید‬ ‫صمتبهعنوانمسئولتجارتخارجی کشور‪،‬این‬ ‫موضوعرادر اولویتاولیناقداماتاجراییخوددر‬ ‫اینوزارتخانهقراردهند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1154‬‬ ‫چرا رجیستری حضوری موجب صف طوالنی در گمرک شد؟‬ ‫‪3‬‬ ‫سد رجیستری در برابر ‪ 36‬میلیون موبایل قاچاق‬ ‫در حالی که طرح رجیستری از ورود ‪ ۳۶‬میلیون‬ ‫دســتگاه موبایل قاچاق به کشــور جلوگیری کرده‪،‬‬ ‫عــده ای به بهانه دســتور اخیر وزیــر اقتصاد بدنبال‬ ‫حذف رجیستری از مبادی ورودی هستند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬در حالــی کــه اجــرای طــرح‬ ‫رجیستری در ‪ ۳‬سال اخیر دستاوردهای خوبی برای‬ ‫اقتصاد کشور و مردم بعنوان استفاده کننده از این‬ ‫وسیله ارتباطی داشته اما متاسفانه عده ای به بهانه‬ ‫اظهــارات اخیــر وزیــر اقتصــاد‪ ،‬شــایعاتی را مبنی بر‬ ‫حذف رجیستری از مبادی ورودی مطرح کرده اند‪.‬‬ ‫بر اســاس امار ارائه شــده از سوی سامانه همتا‪،‬‬ ‫در ‪ ۳‬سال اخیر از ورود ‪ ۳۶‬میلیون دستگاه موبایل‬ ‫قاچــاق بــه ارزش بیــش از ‪ ۶‬میلیــارد دالر به کشــور‬ ‫جلوگیری کرده است‪ .‬در سال گذشته حدود ‪۱۵.۶‬‬ ‫میلیوندستگاهتلفنهمراهبهارزش‪ ۲.۹‬میلیارددالر‬ ‫وارد کشور شده است‪ ،‬همچنین مطابق امار گمرک‬ ‫پــس از «ذرت دامــی»‪« ،‬گوشــی تلفــن همــراه» در‬ ‫سکوی دوم اقالم عمده وارداتی به کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫ثبتچنینرکوردهاییبرایوارداتتلفنهمراه‬ ‫به کشــور در حالی رقم می خورد که حدود ‪ ۳‬سال‬ ‫قبل یعنی در سال ‪ ،۹۶‬میزان واردات رسمی تلفن‬ ‫همــراه چیزی در حدود ‪ ۳‬میلیون دســتگاه گوشــی‬ ‫تلفن همراه به ارزش‪ ۵۱۸‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫افزایش بیش از ‪ ۸۰‬درصدی واردات تلفن همراه‬ ‫از سال ‪ ۹۶‬تاکنون‪ ،‬بیش از هر عامل دیگری مربوط‬ ‫بــه عملکرد مطلــوب طرح رجیســتری در خصوص‬ ‫جلوگیــری از قاچــاق و واردات غیــر قانونــی تلفــن‬ ‫همراه به کشــور بوده است‪ .‬هر چند اخبار مربوط‬ ‫به عملیاتی شدن این طرح که مبتنی بر عدم ارائه‬ ‫خدمــات اپراتــوری و انتن دهــی بــه دســتگاه های‬ ‫غیرقانونیوقاچاقاست‪ ،‬از سال‪ ۹۵‬شنیدهمی شد‬ ‫اما ســرانجام در اذر ماه ســال ‪ ،۹۶‬با رجیســتر شدن‬ ‫گوشی های برند اپل اولین گام در این زمینه برداشته‬ ‫شــد و پــس از ان در طــی مدت شــش مــاه‪ ،‬تمامی‬ ‫برندهای گوشــی تلفن همراه تحت پوشــش طرح‬ ‫رجیستریقرار گرفت‪.‬‬ ‫بنابــر اظهارات مقامات ســتاد مبــارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز‪ ،‬پیش از اجرای طرح رجیستری‪ ،‬کمتر از ‪۱۰‬‬ ‫درصد نیاز کشور از طریق واردات رسمی وارد کشور‬ ‫یشــد‪ .‬به‬ ‫شــده و مابقی از طریق قاچاق تامین م ‬ ‫همین دلیل‪ ،‬عالوه بر تضییع‪ ۲‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫حقوق دولت‪ ،‬کاالی فاقد گارانتی و استانداردهای‬ ‫ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی به‬ ‫دستمصرف کنندهمی رسید‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد شــنبه هفته گذشته‪ ،‬پس از بازدید‬ ‫از گمرک فرودگاه امام خمینی و مشــاهده صفوف‬ ‫طوالنــی مردم بــرای رجیســتری از مبــادی ورودی‪،‬‬ ‫دستوراتیمبنیبرتشکیل کارگروهیبرایتسریعدر‬ ‫این فرایند صادر کرد‪ .‬در پی این اتفاق‪ ،‬شائبه های‬ ‫بســیاری در خصــوص دســتور وزیر اقتصــاد مبنی بر‬ ‫حذف رجیستری از مبادی ورودی کشور در رسانه ها‬ ‫ایجادشدوحتیبرخیاز رسانه هااز طرحرجیستری‬ ‫جســاله در تنظیم بازار تلفن‬ ‫بــه عنوان بیراهه ای پن ‬ ‫همراه یاد کردند که مشکالت زیادی را ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهــرداد ارونقــی‪ ،‬معــاون گمــرک ایران پــس از‬ ‫بازدید مذکور با اشــاره به دســتور وزیر اقتصاد گفته‬ ‫بود‪:‬باتشکیل کارگروهیمتشکلازدستگاه هایذی‬ ‫ربط‪ ،‬سازوکار حذف رجیستری از مبادی تعیین و به‬ ‫احتمال زیاد از هفته اینده اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته ارونقی‪ ،‬فرایند کنونی طرح رجیستری‬ ‫تلفــن همراه در مبــادی ورودی موجب ســردرگمی‬ ‫زیــادی بین مســافران شــده بــود؛ به عنــوان نمونه‬ ‫مســافر ســاعت ‪ ۴‬صبح به ایران می رســید و بدون‬ ‫اطــاع داشــتن از لزوم رجیســتری حضــوری‪ ،‬پس از‬ ‫یشــد که موبایل وارده قطع شــده‬ ‫مدتی متوجه م ‬ ‫اســت‪ .‬پــس از اینکــه برای حل مشــکل بــه گمرک‬ ‫مراجعهمی کردباز همموبایلوصلنمی شدچراکه‬ ‫گمرک در مبادی ورود اطالعات را احراز نکرده بود‪.‬‬ ‫این اظهار نظر ارونقی در حالی است که وی در‬ ‫نیمه مرداد ماه امسال در نامه ای به گمرک فرودگاه‬ ‫صراحتا به کم کاری گمرکات در رجیسترکردن‬ ‫امام‬ ‫ً‬ ‫موبایــل مســافران ورودی اشــاره و نوشــته بــود‪:‬‬ ‫«علیرغم صدور بخشنامه های متعدد در خصوص‬ ‫طرح رجیســتری گوشی های تلفن همراه در مبادی‬ ‫ورودی‪ ،‬مبنی بر اطالع رســانی دقیق به مســافرین‬ ‫ورودی که قصد رجیســتر نمودن گوشی های تلفن‬ ‫اخیرا مشاهده می شود تعداد‬ ‫همراه خود را دارند‪ً ،‬‬ ‫زیادی از مسافرین علی الخصوص مسافرین ورودی‬ ‫از طریــق گمرک فرودگاه امام خمینــی (ره)‪ ،‬بدون‬ ‫یشــوند و بدلیــل‬ ‫اطــاع از موضــوع‪ ،‬وارد کشــور م ‬ ‫عدم پاسخگویی گمرکات و سایر دفاتر ستادی‪ ،‬به‬ ‫ایــن حــوزه معاونــت مراجعه می نماینــد و این در‬ ‫حالی است که بررسی های صورت پذیرفته صحت‬ ‫گفته هایمسافرینرامبنیبراینکههیچگونهاطالع‬ ‫رسانیدر خصوصنحوهاقدامصورتنگرفتهاست‬ ‫تاییدمی نماید‪».‬‬ ‫در همیــن ارتبــاط‪ ،‬حمیدرضــا دهقانی نیــا‪،‬‬ ‫سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار مهر با تکذیب شایعاتی‬ ‫در خصوص حذف رجیســتری از مبــادی ورودی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬وزیر محترم اقتصــاد در بازدید از گمرک با‬ ‫مشاهده صف های طوالنی مردم برای رجیستری‬ ‫نهــای همــراه‪ ،‬دســتوراتی مبنــی بــر تشــکیل‬ ‫تلف ‬ ‫کارگــروه برای تســریع در فرایند رجیســتری صادر‬ ‫کردنــد امــا ایــن بــه معنــای حــذف رجیســتری از‬ ‫مبادی ورودی نیست‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دســتورات وزیــر محتــرم اقتصــاد‪،‬‬ ‫معطوف به تسریع در فرایند رجیستری حضوری‬ ‫در گمــرک و حل مشــکالت مردم اســت و انتظار‬ ‫می رفت تا مسئولین گمرک به سوابق رجیستری‬ ‫به صورت حضوری اشاره کنند‪ .‬این فرایند از دی‬ ‫ماه ‪ ۹۹‬و بر اســاس مــاده ‪ ۱۳۸‬ائین نامه اجرایی‬ ‫امور گمرکی الزامی شده است‪.‬‬ ‫دهقانی نیاادامهداد‪:‬پیشازایننیزپیشنهاداتی‬ ‫از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال برای شیوه انجام‬ ‫رجیســتری حضــوری ارائه شــده بود کــه در صورت‬ ‫اجرا از تشکیل صف های طوالنی جلوگیری به عمل‬ ‫می امد؛ اما متاسفانه گمرک به روش خود اقدام به‬ ‫این کار نمود و وضعیت فعلی در واقع حاصل اصرار‬ ‫گمرک بر انجام شیوه کنونی است‪.‬‬ ‫وی ضمن انتقاد از انتشــار گزارشــاتی در برخی‬ ‫رســانه ها مبنــی بر ناموفــق بودن طرح رجیســتری‬ ‫گفــت‪ :‬انتشــار ایــن دســت از مطالــب حکایــت از‬ ‫نااگاهیاینرسانه هااز مزایایطرحرجیستریاست‬ ‫که می تواند به اعتبار انها خدشه وارد کند‪.‬‬ ‫دهقانی نیــا افــزود‪ :‬طــرح رجیســتری از ابتــدای‬ ‫فروردین ماه ‪ ۹۷‬تا ‪ ۳۱‬تیرماه ‪ ،۱۴۰۰‬حدود ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان درامد برای حاکمیت به دنبال داشت‬ ‫که این عدد پیش از اجرای طرح رجیستری‪ ،‬ساالنه‬ ‫معــادل ‪ ۱‬هزار میلیارد تومان بود‪ .‬همچنین در این‬ ‫بــازه زمانــی ارزش واردات تلفن همراه حــدود ‪۷.۷‬‬ ‫میلیــارد دالر بــود و این بدان معناســت که پرونده‬ ‫عمال بسته شده است‪.‬‬ ‫قاچاق در حوزه این کاال ً‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــرح رجیســتری در کنار ثمرات‬ ‫بســیاری که برای حاکمیت داشــت موجب شــد تا‬ ‫مردم از اصالت تلفن همراه خریداری شده و شرکت‬ ‫گارانتی کنندهاناطمینانحاصلکنند‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســتاد مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در‬ ‫خصــوص تبعــات غیرحضــوری کردن رجیســتری از‬ ‫مبــادی ورودی‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬ایــن اتفاق موجب‬ ‫مجددا بساط خرید و فروش مدارک‬ ‫خواهد شد تا‬ ‫ً‬ ‫هویتــی و پاســپورت بــرای رجیســتری تلفــن همراه‬ ‫پهن شــده و از اطالعات مردم سوءاســتفاده شــود‪.‬‬ ‫موضوعی که در گذشته نیز رخ داده و حتی واکنش‬ ‫دادستان محترم کل کشور را هم به دنبال داشت‪.‬‬ ‫وی در پایــان بــا ارائه پیشــنهاداتی بــرای بهبود‬ ‫شرایط رجیســتری از مبادی ورودی‪ ،‬گفت‪ :‬تسریع‬ ‫ایــن فرایند نیازمنــد راه انــدازی یک پایگاه اینترنتی‬ ‫است؛ تا مردم پیش از ورود به کشور اطالعات خود‬ ‫را در ان ثبت نموده و ادامه فرایند احراز هویت به‬ ‫صــورت حضــوری و در مــدت زمان کمتــری صورت‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫حــال باید منتظر مانــد و دید ایا به بهانه ایجاد‬ ‫صــف در مبــادی ورودی‪ ،‬قــرار اســت اجــرای طرح‬ ‫رجیســتری که دســتاوردهای ان برای اقتصاد کشور‬ ‫محــرز بــوده دچار خدشــه شــده و بار دیگر بســاط‬ ‫سوءاستفاده کنندگانازاطالعاتمسافریپهنشود‬ ‫یا با اتخاذ راهکار بهینه‪ ،‬اجرای موثر این طرح ادامه‬ ‫خواهدیافت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اعالم گردش مالی مبادله فناوری در شبکه فن بازار ملی‬ ‫دبیــر شــبکه فــن بــازار ملــی ایــران بــا اعــام‬ ‫گردش مالی مبادله فناوری در این شبکه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شــبکه ملــی فن بازار بســتری بــرای تعامــل میان‬ ‫طرف های متقاضی و عرضه کننده فناوری اســت‬ ‫و به بخش های زیست بوم نواوری برای تبادالت‬ ‫فناورانه کمک می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدصالح خالقی با بیان‬ ‫نکــه تبــادل فناورانــه در زیس ـت بوم نــواوری و‬ ‫ای ‬ ‫فناوری از وظایف این شــبکه ملی اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این شبکه برای توسعه بازار فناوری بستری‬ ‫مناســب ایجــاد کــرده اســت و بــا اقدامــات و‬ ‫برنامه ریزی های راهبردی‪ ،‬تبادل های فناورانه در‬ ‫سراسر کشور را به سوی پیشرفت می برد‪.‬‬ ‫خالقــی با بیان این که بیــش از ‪ ۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان گردش مالی تا پایان مردادماه سال جاری‪،‬‬ ‫یکی از دســتاوردهای شبکه فن بازار ملی است‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬میزان مبادله فنــاوری یکی از اهداف‬ ‫فگــذاری‬ ‫راهبــردی ایــن شــبکه ملــی اســت‪ .‬هد ‬ ‫ســال گذشــته در حضور معاون علمــی و فناوری‬ ‫رییس جمهــوری ‪ ۵۰۰‬میلیــارد تومان گردش مالی‬ ‫بهــای گوناگــون از بازاریابــی تــا رفع نیاز‬ ‫در قال ‬ ‫فناورانه بود که خوشبختانه تا پایان مرداد مالی‬ ‫از ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان عبور کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که نسبت هزینه ها برای تحقق‬ ‫ایــن میزان گردش مالی نســبت به هدف تحقق‬ ‫یافته‪ ،‬میزان درخور توجهی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حالی که هزینه ای بسیار اندک صرف این فرایند‬ ‫شد‪ ،‬بیش از پنج هزارمیلیارد تومان گردش مالی‬ ‫بــه دســت امده که ارزش افــزوده ای بیش از ‪۱۵۰‬‬ ‫برابــری را برای این زیســت بوم بــه ارمغان اورد‪.‬‬ ‫این موضوع نشان از صحیح بودن روند فعالیت‬ ‫فن بازار ملی ایران است‪.‬‬ ‫مدیر شبکه فن بازار ملی ایران با بیان این که‬ ‫توسعه دفاتر فن بازار منطقه ای در سراسر کشور‪،‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن اهــداف ایــن شــبکه به شــمار‬ ‫مــی رود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬تــاش داریــم تــا حمایت از‬ ‫تبادل فناوری به صورت یکپارچه در سراسر کشور‬ ‫پیش برود‪ .‬برای تحقق این موضوع‪ ،‬هدفگذاری‬ ‫صورت گرفت تا در هر اســتان یک پایگاه تحت‬ ‫عنــوان دفتر فن بازار منطقه ای شــکل بگیرد‪ .‬در‬ ‫حــال حاضــر ‪ ۲۷‬دفتر فن بازار منطق ـه ای در ‪۲۷‬‬ ‫اســتان کشــور ایجاد شــده اســت و هفته اینده با‬ ‫ایجــاد دفتــر فــن بــازار در اســتان چهارمحــال و‬ ‫بختیــاری تعــداد ایــن دفاتر به عــدد ‪ ۲۸‬خواهد‬ ‫رسید‪ .‬خالقی با اشاره به ایجاد سه دفتر فن بازار‬ ‫منطقه ای تا پایان سال جاری افزود‪ :‬با ایجاد دفتر‬ ‫نبــازار در اســتان های ایــام‪ ،‬کهگیلویــه و بویر‬ ‫ف ‬ ‫احمد و تهران تا پایان سال جاری‪ ،‬شبکه فن بازار‬ ‫تکمیــل و تمامــی ‪ ۳۱‬اســتان کشــور از پوشــش‬ ‫فن بازارهای منطقه ای برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیــر شــبکه فن بازار ملــی ایران با اشــاره به‬ ‫راه انــدازی فن بازارهای تخصصی نیز در ‪ ۳‬حوزه‬ ‫صنعت گاز‪ ،‬سالمت و شهر هوشمند‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫در حال راه اندازی ‪ ۲‬فن بازار تخصصی در حوزه‬ ‫هــای پتروشــیمی و فناوری هــای حــوزه معــدن‬ ‫هســتیم‪ .‬ایــن دو فــن بازار نیز به شــبکه فن بازار‬ ‫و کارگزاران به شبکه بروکرها متصل خواهد شد‪.‬‬ ‫به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫خالقــی با بیــان این که در هر فن بــازاری یک زیر‬ ‫ســامانه ای مســتقل ایجــاد خواهــد شــد کــه کار‬ ‫دسترسی به توانمندی ان حوزه خاص را تسهیل‬ ‫می کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای هــر فن بــازاری کــه ایجاد‬ ‫می شود‪ ،‬یک زیر سامانه از مجموعه سامانه های‬ ‫فــن بــازار ملــی ایــران به صــورت مســتقل ایجاد‬ ‫می شود؛ به طور مثال‪ ،‬کسانی که در صنعت گاز‬ ‫فعــال هســتند می توانند به زیر ســامانه فن بازار‬ ‫تخصصــی گاز مراجعه و توانمندی های فناورانه‬ ‫را در این حوزه مشاهده کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستان‪:‬‬ ‫چهار شهرکصنعتیدر اصفهاندارایدرجهخطرپذیریباالست‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان‬ ‫گفت‪:‬چهار شهرکصنعتیدر ایناستاندارایدرجه‬ ‫بسیار خطرپذیر است که باید همه نکات ایمنی و‬ ‫مدیریت بحران به طور جد در انها پیگیری و رعایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارشایرنا‪،‬محمدجوادبگیدرجلسهشورای‬ ‫پدافندغیرعاملومدیریتبحراندرشهرکصنعتی‬ ‫ُاشترجان (از توابع شهرســتان فالورجان) افزود‪ :‬این‬ ‫شهرک ها شامل رازی و رامشه در شهرستان شهرضا‪،‬‬ ‫اشترجاندر فالورجانوعلویجهدر نجفاباداست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی از نظر خطر‬ ‫پذیری به ســه دســته بسیار خطر پذیر‪ ،‬خطر پذیر و‬ ‫عادی تقسیم بندی می شوند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬شهرک‬ ‫هایصنعتینیزاز اینمنظرقابلدستهبندیهستند‬ ‫کهچهار شهرکدر استانباضریبریسکباال داریم‪.‬‬ ‫بگی خاطرنشان کرد‪ :‬بخشی از شهرک صنعتی‬ ‫سگزیدرشرقاصفهاننیزجزودستهبسیارخطرپذیر‬ ‫محسوب می شود اما به دلیل نبود واحدهای قیر در‬ ‫ان از این ُجرگه خارج شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در شــهرک صنعتی رامشــه نیز‬ ‫یشــود‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫بازیافت مــواد پلیمری انجام م ‬ ‫تاکنونبیشترینحوادثمنجربهاتشسوزیوانفجار‬ ‫رادر چهار شهرکمذکور تجربه کردیم‪.‬‬ ‫رییسشرکتشهرک هایصنعتیاصفهانبااشاره‬ ‫بهاینکهتصمیمگیریبرایمحلاستقراربرخیصنایع‬ ‫در زمان خود درست بوده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اما این‬ ‫تصمیم در شــرایط فعلی به دالیل مختلف بحران‬ ‫ایجاد می کند زیرا در برخی از انها روزانه هزاران تردد‬ ‫خودرو و نیروی انســانی داریــم و زنجیره واحدهای‬ ‫ارزش افزوده زیادی نیز در کنار انها ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر رعایت اصول ایمنی و اســتاندارد‬ ‫کار در همه شــهرک های صنعتی بویژه شــهرک های‬ ‫با خطرپذیری باال‪ ،‬گفت‪ :‬الزم است حلقه ارتباطی‬ ‫مناسبیبینهمهنهادهاومراکزمرتبطدر اینزمینه‬ ‫ماننــد مدیریت بحران‪ ،‬شــهرداری‪ ،‬بیمارســتان ها و‬ ‫فرمانداری هاایجادشود‪.‬‬ ‫بگــی با بیان اینکه نبایــد از کنار حــوادث اتفاق‬ ‫افتاده در شهرک های صنعتی به سادگی عبور کرد‪،‬‬ ‫افزود‪:‬ضرایبخطردرواحدهایصنعتیبایدبررسی‬ ‫و نظرات کارشناسی درباره انها اخذ و منجر به اتخاذ‬ ‫تمهیدات ایمنی و راهکار برای پیشگیری از ان شود و‬ ‫هر دستگاه اجرایی و نهادی مسوولیت های خود را‬ ‫بشناسد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه رویکرد واحدهای مستقر در‬ ‫شهرک های صنعتی در زمینه حادثه باید پیشگیرانه‬ ‫باشد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تربیت نیروی متخصص در این‬ ‫واحدها با هدف اقدام به موقع هنگام بروز حوادث‬ ‫نیزضروریاست‪.‬‬ ‫بگــی بــا اشــاره بــه حادثــه ای که چنــدی پیش‬ ‫در واحد صنعتی نیروکلر مســتقر در شهرک صنعتی‬ ‫اشــترجان به وقوع پیوســت‪ ،‬گفت‪ :‬ایــن حادثه در‬ ‫درجه بسیار خطرپذیر قرار داشت و باید با اقدامات‬ ‫کارشناسیازوقوعمجددانپیشگیری کرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬الزم اســت این واحد صنعتی با‬ ‫استفادهازتیممشاورتخصصیودرهمکاریمشترک‬ ‫بــا دســتگاه های متولی‪ ،‬اقدامــات الزم را بــرای رفع‬ ‫نواقصوپیشگیریاز بروز حوادثانجامدهد‪.‬‬ ‫رییــس شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اصفهان‬ ‫همچنین به پدیده هایی مانند فرونشست که این‬ ‫استانراتهدیدمی کند‪،‬اشاره کردو گفت‪:‬الزماست‬ ‫همه واحدهای صنعتی این موارد را در نظر داشــته‬ ‫باشند و نسبت به اقدامات پیشگیرانه تدابیر الزم را‬ ‫درپیشبگیرند‪.‬‬ ‫واحدصنعتینیروکلردرشهرکصنعتیاشترجان‬ ‫‪ ۲۹‬مرداد امسال دچار حادثه حریق شد اما به گفته‬ ‫مسووالنبااقداماتصورت گرفته‪،‬هیچ گونهنشت‬ ‫گاز کلر بر اثر ان اتفاق نیفتاد‪ .‬گاز کلر از هوا سنگین تر‪،‬‬ ‫دارای بوی بسیار بد و سمی است‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ۷۶،‬شــهرک صنعتی ُمصوب در‬ ‫استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد‪ ۷۰‬شهرک‬ ‫صنعتیعملیاتیودر حالواگذاریاست‪،‬همچنین‬ ‫‪ ۵۰‬درصدازشهرک هایاستانبهظرفیتنهاییخود‬ ‫رسیده اند‪.‬ایناستاناز نظرتعدادشهرک هاونواحی‬ ‫صنعتی رتبه اول کشور را دارد و بیش از ‪ ۱۴۰‬هزار نفر‬ ‫در شــهرک ها و نواحی صنعتی ُمصوب و فعال این‬ ‫استانمشغولکارهستند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫تسهیالت ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تومانی برای خرید‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از ارائه کارت‬ ‫اعتبــاری پنــج‪ ۲۰ ،۱۵ ،۱۰ ،‬و ‪ ۳۰‬میلیــون تومانــی بــرای‬ ‫خریــد لــوازم خانگــی با بهره چهــار درصد و با اقســاط‬ ‫شــش ماهــه‪ ۹ ،‬ماهه و یک ســاله خبر داد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬عباس هاشمی‪ ،‬دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی‬ ‫ایــران‪ ،‬طــی نامه ای به اعضای انجمــن اعالم کرده که‬ ‫در صورت تمایل به شرکت در طرح ملی فروش اعتباری‬ ‫لوازم خانگی می توانند امادگی خود را به انجمن اعالم‬ ‫کنند و با دریافت معرفی نامه از انجمن هماهنگی های‬ ‫الزم را جهت عقد قرارداد با بانک عامل صورت دهند‬ ‫تا محصوالت خود را مستقیم جهت عرضه به مصرف‬ ‫کنندگان در سطح کشور از طریق نمایندگی های فروش‬ ‫منتخــب یــا دیگــر مراکز عرضــه کاالهای تولیــدی خود‬ ‫برای فروش بگذارند‪ .‬بر اساس این نامه اعتبار دریافتی‬ ‫خریداران فقط در فروشگاه ها و مراکز خدماتی معرفی‬ ‫شده از سوی واحدهای تولیدی معتبر است‪ .‬همچنین‬ ‫کلیــه دریافت کنندگان اعتبار حداکثر ظرف یــک ماه از‬ ‫زمان دریافت اعتبار حداقل با انجام یک تراکنش خرید‬ ‫کارت خــود را فعــال خواهند کــرد‪ .‬در صورت پرداخت‬ ‫منظماقساطاز سویمشتریامکانشارژ مجددحساب‬ ‫بالفاصله پس از پرداخت اقســاط تســهیالت قبلی به‬ ‫دفعات و بدون تشکیل پرونده مجدد و ضامن وجود‬ ‫دارد‪ .‬گفتنــی اســت که این اعتبــار در قالب تفاهمنامه‬ ‫ای که انجمن با بانک قرض الحسنه مهر ایران منعقد‬ ‫کرده پرداخت می شود‪ .‬عباس هاشمی به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫استفادهاز اینطرحبرایعمومازاداستوشامل کارکنان‬ ‫واحدها هم می شود‪ .‬اما به گفته وی تولیدکنندگان در‬ ‫زمینــه عدم ثبات احتمالی وضعیت تورم‪ ،‬قیمت مواد‬ ‫اولیــه‪ ،‬نــرخ ارز و غیــره دغدغه هایــی دارند کــه دولت‬ ‫باید ثبات و ارامش بازار را برای ماه های اینده تضمین‬ ‫و تامین کند تا طرح یاد شده با موفقیت اجرایی شود‪.‬‬ ‫گفتنی است که اخیرا نایب رئیس اتحادیه فروشندگان‬ ‫لوازم خانگی تهران گفته بود بازار لوازم خانگی در رکود‬ ‫کامل است و به نظر می رسد این طرح هم برای تحریک‬ ‫تقاضا در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫خودتحریمیبیشترین‬ ‫لطمه را به فرش‬ ‫دستباف زد‬ ‫مدیرعامــل اتحادیه تعاونی های فرش دســتباف با‬ ‫بیان اینکه تحریم های خارجی تنهــا ‪ 20‬درصد بر فرش‬ ‫دســتباف ایرانی تاثیرگــذار بوده اســت‪ ،‬احذف مصوبه‬ ‫تعهد ارزی از صادرات فرش دستباف را از دولت جدید‬ ‫خواســتار شــد و گفت‪ :‬با توقف صــادرات‪ ،‬تولید فرش‬ ‫دســتباف دیگر به صرفه نیســت و معیشــت قالیبافان‬ ‫کــه از ایــن راه کســب درامد می کنند دچار مشــکل می‬ ‫شــود‪ .‬عبدالــه بهرامــی در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬حذف‬ ‫مصوبــه تعهــد ارزی بانک مرکزی درخصــوص صادرات‬ ‫فرش دســتباف را خواســتار شــد و گفت‪ :‬متاســفانه این‬ ‫مشــکل هنوز برطرف نشــده و انتظار داریم با توجه به‬ ‫تغییر دولت و استقرار دولت مردم‪ ،‬این مصوبه که به‬ ‫شــدت صادرات فرش دســتباف را تحت تاثیر قرار داده‬ ‫و به زیان بافندگان و تولیدکنندگان بوده حذف شــود‪.‬‬ ‫وی در توضیــح مشــکالتی که مصوبه تعهــد ارزی برای‬ ‫قالیبافانایجاد کرده گفت‪:‬بهموجباینمصوبهبانک‬ ‫مرکزی که سال‪ ۱۳۹۷‬تصویب شد‪ ،‬صادرکنندگان فرش‬ ‫مکلف شدند ارز حاصل از فروش فرش را حداکثر ظرف‬ ‫مهلت چهار ماه به حساب نیمایی واریز کنند‪ ،‬در حالی‬ ‫که عمال چنین چیزی امکان ندارد‪ ،‬چون فرش هایی که‬ ‫از ایران صادر می شود عمدتا به شکل امانی است یعنی‬ ‫این طور نیســت که در ان طرف مشــتری دست به نقد‬ ‫اماده باشد و همان لحظه فرش ما را بخرد‪ ،‬بلکه باید‬ ‫کشور به کشور منتقل و جابجا شود و پس از حدود یک‬ ‫سال به مرور مبالغ پرداخت شود‪ .‬بهرامی تصریح کرد‪:‬‬ ‫بانک مرکزی در یک حرکت غیرکارشناسانه تعهد ارزی را‬ ‫برای فرش دســتباف مصوب کرد که در نتیجه ان هیچ‬ ‫صادرکننده ای نتوانست فرش صادر کند و همین امر در‬ ‫تولیدداخلومعیشتبافندگاناثرگذاشت‪،‬چونوقتی‬ ‫صادرات متوقف شود دیگر تولید فرش مقرون به صرفه‬ ‫نیست و بافندگان به ناچار و به تدریج از این صنعت‬ ‫کنار می روند‪ .‬این مقام مســئول تعاونی ادامه داد‪20 :‬‬ ‫درصد فرش ایران از گذشــته به امریکا صادر می شــد و‬ ‫ســاالنه تقریبــا ‪ 500‬میلیــون دالر صادرات داشــتیم ولی‬ ‫اتفاقــی کــه افتاد این بــود که ظــرف دو ســال ‪ ۱۳۹۸‬و‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬صادرات ما به شدت کاهش پیدا کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫اتحادیهتعاونی هایفرشدستبافبابیاناینکهتحریم‬ ‫ها تنها‪ ۲۰‬درصد روی فرش دستباف تاثیر گذاشته است‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬معتقدم تحریم های داخلی سخت تر حل‬ ‫میشودوصرفنظراز تحریمهایبیرونی‪،‬بیشترینتاثیر‬ ‫را مصوبه تعهد ارزی به دنبال داشت که به جای تسهیل‬ ‫و حمایت‪ ،‬دست قالیبافان را بست‪.‬‬ ‫تکذیب خبر‬ ‫«اغاز پیش ثبت نام‬ ‫جاماندگان یارانه نقدی»‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا صــدور‬ ‫اطالعیه ای خبر منتشــره در برخی ســایت ها و شبکه‬ ‫های اجتماعی مبنی بر اغاز پیش ثبت نام جاماندگان‬ ‫یارانــه نقــدی را تکذیــب کــرد‪ .‬به گــزارش ایســنا‪ ،‬در‬ ‫اطالعیــه روابــط عمومــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی امــده اســت‪ :‬در حــال حاضر هیچ ســایت‬ ‫یا ســامانه ای برای ثبت نا م یارانه نقدی توســط این‬ ‫وزارتخانــه اعــام نشــده اســت وهرگونــه اقــدام در‬ ‫خصــوص ثبت نــام جامانــدگان یارانه صرفا از ســوی‬ ‫مرکــز روابــط عمومی و اطالع رســانی وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫پالک گذاری ‪ 13‬هزار‬ ‫و ‪ 260‬دستگاه ادوات‬ ‫کشاورزی در گلستان‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫کگــذاری ‪ 13‬هزار و ‪ 260‬دســتگاه ادوات‬ ‫گلســتان از پال ‬ ‫کشــاورزی از ابتدای اجرای این طرح در اســتان گلســتان‬ ‫خبــر داد‪ .‬بــه گزارش شــرکت پخــش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه گلســتان عیســی افتخاری در جلسه هماهنگی‬ ‫کگــذاری ادوات کشــاورزی ضمــن اعــام ایــن خبــر‬ ‫پال ‬ ‫افزود‪ :‬در اســتان گلســتان ‪ 21‬هزار و ‪ 65‬دستگاه تراکتور‬ ‫و کمباین شــامل طرح پالک گذاری می باشــند که از این‬ ‫تعداد ‪ 13‬هزار و ‪ 260‬دستگاه پالک گذاری شده اند و ‪5‬‬ ‫هزار و ‪ 241‬دستگاه در حال تشکیل پرونده و در انتظار‬ ‫بازدید کارشناســی می باشــند‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬مالکین‬ ‫یــک هــزار و ‪ 503‬دســتگاه از ادوات کشــاورزی تاکنــون‬ ‫کگــذاری بــه ســازمان های مربوطه مراجعه‬ ‫جهــت پال ‬ ‫نکرده اند‪ .‬مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه گلستان با اشاره به مصوبه کارگروه پالک گذاری و‬ ‫سوخت جهت حذف سهمیه سوخت ادوات کشاورزی‬ ‫فاقــد پــاک از ابتــدای مهر ماه ســال جــاری‪ ،‬از مالکین‬ ‫انهــا (ادوات فاقــد پــاک) خواســت جهــت دریافــت‬ ‫سهمیه سوخت هرچه سریعتر نسبت به انجام مراحل‬ ‫پالک گذاری اقدام نمایند‪ .‬در این جلســه که در ســالن‬ ‫اجتماعات ستاد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه گلستان برگزار شد نمایندگان پلیس راهور استان‬ ‫و جهاد کشاورزی حضور داشتند‪.‬‬ ‫گاز مصرفی زمستان‬ ‫کشور تامین می شود‬ ‫مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت‪ :‬امادگی‬ ‫داریم در زمستان‪ ،‬روزانه حدود‪ ۷۰۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫گاز مصرفی کشور را تامین کنیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬هادی‬ ‫هاشم زاده در نشستی که با حضور وزیر نفت اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایــن مجتمع‪ ،‬بهره بردار ‪ ۱۲‬پاالیشــگاه میدان مشــترک‬ ‫پارس جنوبی است که از این تعداد‪ ،‬تعمیرات اساسی‬ ‫‪ ۸‬پاالیشگاه به پایان رسیده است‪ .‬وی افزود‪ :‬تعمیرات‬ ‫اساسی‪ ۴‬پاالیشگاه های باقی مانده نیز تا اواخر ابان ماه‬ ‫بــه پایان می رســد‪ .‬امادگــی داریــم در زمســتان‪ ،‬روزانه‬ ‫حدود‪ ۷۰۰‬میلیون مترمکعب گاز مصرفی کشور تامین‬ ‫کنیم‪ .‬مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس نیز با تاکید بر‬ ‫ضرورت نگهداشــت تولید میــدان گازی پارس جنوبی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از مجموع ‪ ۳۹‬سکوی پارس جنوبی‪ ۳۷ ،‬سکو و‬ ‫از مجموع ‪ ۴۰۰‬حلقه چاه این میدان‪ ۳۳۶ ،‬حلقه چاه‬ ‫در مدار تولیدقرار دارند‪.‬محمدمشکین فامتصریح کرد‪:‬‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬حلقه چاه میدان گازی پارس جنوبی‪ ،‬هم اکنون‬ ‫‪ ۳۳۶‬حلقــه چاه تولیدی اســت و بقیــه چاه ها با امدن‬ ‫لوله های ‪ CRA‬تکمیل خواهند شــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬از ‪۳۹‬‬ ‫ســکوی پــارس جنوبی نیز ‪ ۳۷‬ســکو در مــدار تولید قرار‬ ‫دارد و ‪ ۲‬سکوی فاز ‪ ۱۱‬باقی مانده است که امیدواریم‬ ‫ظــرف ‪ ۲‬ســال اینــده تکمیل شــود‪ .‬مشــکین فام میزان‬ ‫ســرمایه گذاری صورت گرفته در میدان پارس جنوبی را‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬میلیارد دالر طی ‪ ۲۰‬سال عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۳‬پاالیشگاه در پارس جنوبی قرار دارد که‪ ۸‬پاالیشگاه‬ ‫در ســایت یک تحویل شــده و از ‪ ۵‬پاالیشــگاه ســایت‬ ‫‪ ۲‬نیز ‪ ۴‬پاالیشــگاه تحویل بهره بردار شــده است و تنها‬ ‫پاالیشگاه فاز ‪ ۱۴‬باقی مانده است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫نفــت و گاز پــارس بــا اشــاره بــه بهر هبــرداری از اســکله‬ ‫نخســت بنــدر تنبک و صــادرات ‪ ۳‬الی ‪ ۴‬کشــتی از این‬ ‫اسکله‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در مجموع حدود‪ ۷۰‬درصد گاز کشور‬ ‫از پارسجنوبیتامینمی شودواینمیدان گازیباتامین‬ ‫خوراک پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس‪ ،‬نقش بسزایی‬ ‫در تولید بنزین کشــور دارد‪ .‬وی با اشــاره به نقش حائز‬ ‫اهمیت پارس جنوبی‪ ،‬بر ضرورت حفظ و نگهداشــت‬ ‫تولید این میدان تاکید کرد و گفت‪ :‬در این زمینه‪ ،‬برنامه‬ ‫مدونی وجود دارد‪.‬‬ ‫صادرات گاز طبیعی ایران‬ ‫به عراق کاهش یافت‬ ‫مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایران اعالم کرد‬ ‫کــه صــادرات گاز طبیعــی ایــران به کشــور عــراق طبق ‬ ‫توافق نامه ای با این کشور و با اعالم قبلی کاهش یافته‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬صادرات گاز طبیعی به کشور‬ ‫عراق‪ ۳۸‬میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته که این‬ ‫کاهــش صادرات طبــق توافق نام ـه ای ‪ ۶‬ماهه با طرف‬ ‫عراقیانجامشدهاستوطبق گفتهمحمدرضاجوالیی‬ ‫مدیردیسپچینگشرکتملی گاز ایران‪-‬اینموضوعبا‬‫بدهی های انها به ایران ارتباطی ندارد؛ هرچند ضرورت‬ ‫وصول بدهی ها همچنان در دستور کار است‪.‬‬ ‫جلوگیری از سوءاستفاده‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون تومانی یک‬ ‫مرکز استخراج غیرمجاز‬ ‫رمزارز‬ ‫شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران اعالم کــرد‪٣٠٧ :‬‬ ‫دستگاهماینربامصرفیمعادلبرقیکهزار و‪ ۸۰۰‬واحد‬ ‫مسکونی کشف شد که این مرکز غیرمجاز‪ ،‬روزانه حدود‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون تومان از یارانه برای کسب سود سوءاستفاده‬ ‫می کرده اســت‪ .‬به گزارش ایرنا از روابط عمومی شرکت‬ ‫مدیریت شــبکه برق ایران‪ ،‬این شرکت اعالم کرد‪ :‬امروز‬ ‫‪ ۳۰۷‬دســتگاه ماینــر واقــع در کارخانــه یــخ ریحــان اباد‬ ‫ورامیــن کشــف شــد‪ .‬مصرف بــرق روزانه چنیــن مرکزی‬ ‫معادل متوسط مصرف برق روزانه یک هزار و‪ ۸۰۰‬واحد‬ ‫مسکونی است‪ .‬تاکنون‪ ۵‬هزار و‪ ۲۸۲‬مرکز با تعداد کل‬ ‫‪ ۲۱۵‬هــزار و‪ ۷۴۰‬دســتگاه و بــه ظرفیــت کل‪ ۶۱۰‬هزار و‬ ‫‪ ۴۲۵‬کیلووات در کشور کشف و جمع اوری شده است‪.‬‬ ‫به گزارشایرنا‪،‬ماینر‪،‬دستگاهتولیدکنندهرمزارزاست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شنبه ‪ 13‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1154‬‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫قول می دهیم در فروش نفت اتفاقات خوبی رقم بخورد‬ ‫وزیــر نفت‪ ،‬تهاتــر بــا کاال و ســرمایه گذاری را از‬ ‫را ههــای فروش نفت خام ایران در شــرایط تحریم‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬قول می دهیم در ماه های اینده‬ ‫اتفاق های خوبی در حوزه فروش نفت رقم بخورد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬جــواد اوجــی در گفت وگویــی‬ ‫تلویزیونــی‪ ،‬ابتــدا بــا تبریک هفته دولــت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ا نشــاءاهلل دولت ســیزدهم ادامه دهنده راه شــهید‬ ‫رجایــی و دولتــی مردمی و با حمایت از محرومان‬ ‫باشد‪ .‬وی درباره برنامه دولت سیزدهم برای فروش‬ ‫مهــا‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا‬ ‫نفــت خــام و دور زدن تحری ‬ ‫ظرفیتی که در وزارت نفت و مجموعه شرکت های‬ ‫تابعــه‪ ،‬نیروهــای توانمند و متخصص وجــود دارد‬ ‫همچنین با اراده بر فروش نفت و استفاده از توان‬ ‫همه ظرفیت ها و دســتگاه های خارج از مجموعه‬ ‫وزارت نفــت‪ ،‬بــا مجوزهــای خــوب و اختیاراتــی‬ ‫کــه شــورای عالی امنیــت ملی بــه وزیر نفــت داده‬ ‫یشــک با‬ ‫تهــای دولت‪ ،‬ب ‬ ‫اســت همچنین حمای ‬ ‫برنامه ریــزی و اراده محکــم‪ ،‬قــول می دهیــم کــه‬ ‫قهــای خوبی در‬ ‫ا نشــاءاهلل در ما ههــای اینده اتفا ‬ ‫حــوزه فروش نفــت رقم بخورد‪ .‬وزیر نفــت افزود‪:‬‬ ‫گرچه پس از تحریم های ظالمانه علیه ایران فروش‬ ‫نفت مان کاهش جدی داشته است اما این توان و‬ ‫ظرفیت در وزارت نفت وجود دارد و یکی از راه ها‬ ‫هــم تهاتر با کاال و ســرمایه گذاری نه تنهــا در حوزه‬ ‫نفت‪ ،‬بلکه در دیگر بخش ها و صنایع هم هست‬ ‫کهاز انهابهرهمی بریم‪.‬اوجیدربارهمقدار صادرات‬ ‫فراورد ههــای نفتــی نیز تصریــح کرد‪ :‬این صــادرات‬ ‫با توجه به تامین ســوخت زمســتانی به ویژه برای‬ ‫نیروگاه ها در فصل زمستان امسال از حدود دو ماه‬ ‫پیــش به شــدت کاهش یافته اســت تا ا نشــاءاهلل‬ ‫بتوانیم ذخایر سوخت نیروگاه ها و صنایع را تامین‬ ‫کنیم؛ سیاست ما این است و همه توان را می گذاریم‬ ‫تامخازنسوختنیروگاه هاوصنایععمدهراتکمیل‬ ‫کنیــم در حالــی کــه کســری گازی را هم پیش بینی‬ ‫می کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سال ‪ ۹۹‬در بعضی روزهای‬ ‫فصلسردبه ویژهدر استان هایشمالوشمالشرق‬ ‫کشــور تا روزانه حدود ‪ ۱۶۰‬میلیون مترمکعب هم‬ ‫کسری گاز داشتیم به همین دلیل محدودیت هایی‬ ‫به نیروگاه ها و صنایع عمده داده شد تا بتوانند گاز‬ ‫بخش خانگی که اولویت نخســت وزرات نفت و‬ ‫شرکت ملی گاز ایران است تامین کنند‪ .‬وزیر نفت‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬امســال پیش بینی می کنیم رونــد رو به‬ ‫رشــد مصــرف بین ‪ ۸‬تــا ‪ ۱۰‬درصد باشــد و در فصل‬ ‫ســرد تا کسری روزانه ‪ ۲۰۰‬میلیون مترمکعب گاز را‬ ‫همداشتهباشیم‪.‬بههمیندلیلاز هفته گذشته که‬ ‫کارمان را به طور رسمی در وزارت نفت اغاز کردیم‪،‬‬ ‫تامیــن ســوخت زمســتانی را بــا حضــور مســئوالن‬ ‫شــرکت های تابعه به بحث و بررســی گذاشتیم تا‬ ‫بتوانیم با راهکارهایی فصل سرد را بدون دغدغه‬ ‫پشت سربگذاریم تا گاز بخش خانگی‪ ،‬نیروگاه ها و‬ ‫صنایعتامینشود‪.‬‬ ‫مصوبه ای برای افزایش ‪ ۳۰‬درصدی کرایه‬ ‫سوخت رسان ها‬ ‫اوجی با بیان اینکه متاســفانه مقــدار ذخایر و‬ ‫مخــازن ســوخت مایــع نیروگاه کشــور نســبت به‬ ‫پارســال نزدیک به ‪ ۲۵‬درصد کمتر اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سال ‪ ۹۹‬در همین روزها ‪ ۲/۲‬میلیارد لیتر سوخت‬ ‫مخازن نیروگاهی بوده اما متاسفانه امروز این رقم‬ ‫یــک میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیــون لیتر اســت‪ .‬به همین‬ ‫دلیــل تدابیری اندیشــیده شــده تا هرچــه زودتر از‬ ‫ایــن نــاوگان سوخت رســان کــه حدود چهــار هزار‬ ‫عــدد ان خــارج شــده بودنــد‪ ،‬بازگردنــد و هیــات‬ ‫دولت هم امروز مصوبه ای در این باره داشــت تا‬ ‫بتوانیم مشــوق هایی بــرای افزایــش کرایه همین‬ ‫تانکرهای سوخت رســان داشــته باشــیم که کرایه‬ ‫انهــا حــدود ‪ ۳۰‬درصــد افزایــش می یابــد‪ ،‬حتــی‬ ‫تانکرهای سوخت رســانی که ســوخت نیــروگاه را‬ ‫تامیــن کنند قابل افزایش اســت تا بتوانیــم روزانه‬ ‫‪ ۳۵‬میلیــون لیتــر بــه ایــن ســوخت اضافــه کنیــم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬تالش ما جبران ذخایر ســوخت‬ ‫مایع نیروگاه های کشــور اســت و افــزون بر بحث‬ ‫تانکرهای سوخت رســان‪ ،‬در بخش باالدست گاز‬ ‫طبیعی در پارس جنوبی هم تالش می کنیم ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۴‬میلیــون مترمکعــب هم به حجــم گاز افزوده‬ ‫شود؛ گرچه مصرف روند افزایش هشت درصدی‬ ‫دارد اما به تولید گاز ان چنان اضافه نمی شود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬وزیر نفت در پاســخ به این پرسش‬ ‫کــه امســال در فصل های ســرد ســال امــکان قطع‬ ‫گاز طبیعــی وجــود دارد؟ بیــان کــرد‪ :‬همــه تالش‬ ‫شهــای‬ ‫مــا ایــن اســتکه ایــن اتفــاق نیفتــد و چال ‬ ‫گذشته را هم بررسی کردیم تا مردم دچار مشکل‬ ‫نشــوند‪ .‬اوجــی در ادامــه گفــت‪ :‬موضــوع دیگــر‬ ‫این اســت که میدان های نفت و گاز با برداشــتی‬ ‫یشــود دچار افت فشــار و افت تولید‬ ‫که انجام م ‬ ‫یشــوند‪ .‬در میدان های نفتی در طول یک سال‬ ‫م ‬ ‫حــدود ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار بشــکه افت تولید اتفاق‬ ‫می افتــد و در حالــی که اکنــون روزانه ‪ ۱۴۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب ظرفیــت خالی در پاالیشــگاه های گاز‬ ‫داریــم‪ ،‬میدا نهــای گازی کــه کنــار پاالیشــگاه ها‬ ‫هستند به لحاظ افت تولید و فشار سبب ظرفیت‬ ‫خالی در پاالیشگاه ها شــده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬اکنون‬ ‫در پاالیشــگاه های پــارس جنوبی روزانــه ‪ ۴۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب (معادل بیش از یک فاز پارس‬ ‫جنوبی) و در بعضی از پاالیشگاه ها مانند پارسیان‬ ‫روزانه ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬میلیون مترمکعب ظرفیت خالی‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬برای حفظ ســقف تولیــد و حل این‬ ‫مسائل نیاز به سرمایه گذاری و در عین حال حفظ‬ ‫و نگهداشت تولید داریم‪ .‬وزیر نفت یاداور شد‪ :‬از‬ ‫ســویی ســاالنه چهار میلیارد دالر در این حوزه ها‬ ‫یشــده اما به دلیل نبود‬ ‫هزینه یا ســرمایه گذاری م ‬ ‫ســرمایه گذاری در چند ســال گذشــته افتی شــدید‬ ‫در میدان های نفت و گاز داشتیم و ظرفیت تولید‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ضرورت حفظ و نگهداشت تولید‬ ‫اوجــی در واکنــش بــه ایــن پرســش کــه اکنون‬ ‫راهــکار چیســت؟ اظهــار کــرد‪ :‬یــک موضــوع‬ ‫بحــث ســرمایه گذاری اســت کــه بــه ســه بخــش‬ ‫یشــود؛ عمــر تاسیســات به ویــژه عمــر‬ ‫تقسیمم ‬ ‫تاسیســات نفتی ایــران متاســفانه باالی ‪ ۵۰‬ســال‬ ‫اســت در حالــی کــه معمــول ان در دنیا ‪ ۲۵‬ســال‬ ‫است‪ .‬برای نمونه در شرکت ملی مناطق نفت خیز‬ ‫جنــوب ‪ ۷۰۰‬تــا یک میلیــارد دالر برای بازســازی و‬ ‫نوســازی تاسیســات درخواســت کــرده بودنــد که‬ ‫بخشــی از ســرمایه گذاری مربــوط به تعمیــرات و‬ ‫باســازی ایــن زیرساخت هاســت‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫بخش دیگر برای حفظ و نگهداشت تولید است تا‬ ‫بتوان سقف تولید چهار میلیون بشکه نفت و یک‬ ‫میلیاردمترمکعب گاز طبیعیدر روز راحفظ کنیمو‬ ‫بخش سوم سرمایه گذاری برای توسعه میدان های‬ ‫جدیــد با اولویت میدان های مشــترک نفت و گاز‬ ‫است که حجم سرمایه گذاری ها هم برای هر سه‬ ‫بخش مشخص شده است‪ .‬وزیر نفت ادامه داد‪:‬‬ ‫بــرای حفظ وضــع موجود و حفظ و نگهداشــت‬ ‫تولید کارشناســان حداقل ‪ ۱۵‬میلیــارد دالر بودجه‬ ‫پیش بینــی کردنــد تا هزینه شــود و بــرای افزایش‬ ‫تولید و عملیاتی کردن میدان های مشترک جدید‬ ‫و توسعه و تکمیل انها شاید در چهار سال حدود‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۰‬میلیارددالر سرمایه پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫اوجی گفت‪ :‬اکنون اولیت حفظ و نگهداشــت با‬ ‫در نظر گرفتن میدان های مشترک نفت و گاز چه‬ ‫در خشــکی و چه در دریاســت تا بتوانیم حداکثر‬ ‫بهره برداری را از این میدان ها داشــته باشیم‪ .‬البته‬ ‫بعضــی از انها قراردهایی دارند و ظرفیت خوبی‬ ‫در بخش توانمندی پیمانکاران وسازندگان کشور‬ ‫است که می توان روی انها حساب کرد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری در صنعت از اولویت های‬ ‫وزارت نفت است‬ ‫وزیــر نفــت در ادامه تصریــح کــرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫حهــای‬ ‫بخشــی از ســرمایه مــورد نیــاز بــرای طر ‬ ‫توســعه ای نیــز از طریــق کارگروهــی کــه در زمینه‬ ‫اقتصــادی در دولــت در حــال شــکل گیری اســت‪،‬‬ ‫تامین شــود‪ .‬اوجی با اشاره به اینکه خوشبختانه‬ ‫در قانــون از محصــوالت همیــن میدا نهــا بــرای‬ ‫یتــوان اســتفاده کــرد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫ســرمایه گذاری م ‬ ‫ســرمایه گذاری هایی کــه در ایــن حوز ههــا به ویژه‬ ‫یشــود تــا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫میدا نهــای مشــترک انجام م ‬ ‫یشــان بــه ســرمایه گذار تعلــق می گیــرد‬ ‫درامدها ‬ ‫کــه ایــن موضــوع در قانــون بودجه هم مشــکلی‬ ‫ندارد‪ .‬وی سرمایه گذاری در صنعت نفت را یکی‬ ‫تهــای وزارت نفت برشــمرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫از اولوی ‬ ‫از توان صندوق توســعه ملی‪ ،‬تســهیالت بانکی‪،‬‬ ‫اوراق مشارکت و منابع مردمی برای سرمایه گذاری‬ ‫در ایــن حــوزه کــه یــک ســرمایه گذاری جــذاب‪،‬‬ ‫کم ریسک با بازده باالست‪ ،‬می توان استفاده کرد‪.‬‬ ‫بی شک روش ها و الگوهای مختلفی برای تشویق‬ ‫ســرمایه گذاران به منظور ورود به این حوزه وجود‬ ‫دارد‪ .‬وزیر نفت در این زمینه تاکید کرد‪ :‬اســتفاده‬ ‫از توان ســرمایه گذاران خارجی به ویژه کشورهای‬ ‫همراه و هسمو با دولت سیزدهم نیز از برنامه های‬ ‫اصلی وزارت نفت اســت‪ .‬اوجی در پاســخ به این‬ ‫پرســش که ایا ممکن اســت قراردادهایی که منع‬ ‫قانونی داشته مانند مالکیت یک میدان نیز بررسی‬ ‫شود؟ گفت‪ :‬میدان های نفت و گاز از انفال هستند‬ ‫و مالیکــت انها را به هیچ عنــوان نمی توان واگذار‬ ‫یتــوان به نوعــی از توان ســرمایه گذار‬ ‫کــرد‪ ،‬امــا م ‬ ‫خارجی استفاده کرد که در عین حالی که مالکیت‬ ‫بــرای وزارت نفــت بــه نمایندگــی از دولت حفظ‬ ‫یشــود‪ ،‬ســرمایه گذار هم بهره خوبی ببرد‪ .‬وی‬ ‫م ‬ ‫دربــاره تبدیــل وضعیــت کارکنــان قــرارداد موقت‬ ‫و ایثارگــر و حقــوق دریافتی کارکنان صنعت نفت‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬ابتدا خدمــت کارکنان خدوم صنعت‬ ‫نفت که طی این دوران به ویژه در شرایط سخت‬ ‫تحریــم بــرای تامیــن ســوخت زمســتانی‪ ،‬تولید و‬ ‫فــروش نفت و محصوالت پتروشــیمی که یکی از‬ ‫راه های تامین درامد ارزی دولت هاست‪ ،‬زحمات‬ ‫زیادی کشیدند‪ ،‬خسته نباشید عرض می کنم‪ .‬وزیر‬ ‫نفت ادامه داد‪ :‬من فارغ التحصیل دانشکده نفت‬ ‫ابادان هستم و در بخش های مختلف باالدست از‬ ‫جمله در دریا و سکو کار کرده ام و می دانم که کار‬ ‫در این شــرایط بســیار سخت است و کم لطفی ها‬ ‫یهــای زیــادی هم به انان شــده اســت‪.‬‬ ‫و بی مهر ‬ ‫اوجــی با اشــاره بــه اینکــه وزارت نفــت ‪ ۱۰۳‬هزار‬ ‫نیروی حجمی یا پیمانکاری‪ ،‬حدود ‪ ۳۴‬هزار نفر‬ ‫نیــروی قــرارداد مدت موقــت و دو هزار نفر نیروی‬ ‫قرارداد مدت معیــن دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در بحث تبدیل‬ ‫وضعیتایثارگران‪،‬نزدیک کلمجموعهایثارگرانی‬ ‫کــه در دولــت هســتند مــا همین مقــدار را هــم در‬ ‫وزارت نفت داریم‪ ،‬این موضوع تبصره ‪ ۲۰‬قانون‬ ‫یشــک مخالفتی با ان نیســت و به طور‬ ‫اســت و ب ‬ ‫حتم تبدیل وضعیت برای نیروهای ایثارگران رقم‬ ‫خواهــد خورد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬انجام این موضوع‬ ‫تســنجی ان زمان بر خواهد‬ ‫فراینــدی دارد و صح ‬ ‫بود‪ ،‬اما امیدواریم و اراده بر این اســت تا یکســال‬ ‫اینــده همه نیروهای ایثارگــر وزارت نفت در حوزه‬ ‫نیروهــای پیمانــکاری‪ ،‬قراردادهــای مدت موقــت‬ ‫و مدت معیــن جــذب شــوند‪ .‬وزیــر نفت یکــی از‬ ‫برنام ههــای ایــن وزارتخانــه را ســاماندهی وضــع‬ ‫نیروهــای صنعــت نفــت عنــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫امیدواریــم ظــرف دو تــا ســه هفته اینده بخشــی‬ ‫از نیروهــای قــرارداد مدت موقــت را بــه قــرارداد‬ ‫مدت معین تبدیل کنیم‪ .‬بیمه تکمیلــی برای این‬ ‫نیروها فراهم شده است‪.‬‬ ‫بازگشت وضع حقوق کارکنان به ارامش‬ ‫نسبی‬ ‫اوجــی دربــاره کارکنــان رســمی صنعــت نفت‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬بــا حمایــت دکتر رئیســی که جــا دارد‬ ‫اینجا از ایشــان قدردانی کنم و تالش های شــورای‬ ‫عالــی امنیــت مالی‪ ،‬مجلس و نماینــدگان محترم‬ ‫به ویــژه کمیســیون انــرژی‪ ،‬وضع حقــوق کارکنان‬ ‫رســمی صنعــت نفــت بــه ارامــش نســبی رســیده‬ ‫اســت و امیدواریم در ســال اینده هم با ادله ها و‬ ‫برنامه هایی که در این زمینه داریم‪ ،‬مدافع خوبی‬ ‫برای حقوق کارکنان صنعت نفت باشیم‪ .‬در ادامه‬ ‫این پرســش مطرح شــد که تولید بنزین در کشــور‬ ‫به شــکرانه ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس‬ ‫بیــش از مصرف اســت‪ ،‬امــا با ایــن روند مصرف‪،‬‬ ‫نگران اینده باید بود‪ .‬ایا مشکلی نخواهیم داشت‬ ‫و بــرای ایــن موضوع چه باید کــرد؟ که وزیر نفت‬ ‫پاســخ داد‪ :‬صــادرات فراورده های نفتــی از دو ماه‬ ‫گذشــته متوقف شــده است و ما هم این سیاست‬ ‫را ادامــه می دهیــم‪ .‬در بخــش بنزیــن نیــز کاهش‬ ‫ســطح ذخیر هســازی های بنزین متوقف شده و در‬ ‫حال افزایش ســطح ذخیره سازی ها هستیم‪ .‬وزیر‬ ‫نفــت با بیان اینکه متاســفانه به لحــاظ اینکه در‬ ‫بخش پاالیشی و پتروپاالیشگاهی سرمایه گذاری‬ ‫در صنعــت نفــت شــکل نگرفتــه اســت و تقریبــا‬ ‫می توان گفت ارقام تولید در حال نزدیک شدن به‬ ‫مصرف است‪ ،‬افزود‪ :‬این نگرانی هم وجود دارد‬ ‫که پس از رفع شیوع ویروس همه گیر کرونا بی شک‬ ‫ســفرها افزایش می یابد؛ بنابراین این موضوع نیز‬ ‫جزو اولویت ها و برنامه های وزارت نفت اســت‪.‬‬ ‫یتــوان در‬ ‫اوجــی ادامــه داد‪ :‬بــرای ایــن موضوع م ‬ ‫ابتــدا ظرفیــت کنونــی پاالیشــگاه های موجــود را‬ ‫بــه لحاظ کمی و کیفی با اصالحی ههــای فراورش‬ ‫که مدنظر اســت‪ ،‬افزایش داد‪ ،‬پاالیشــگاه ها هم‬ ‫بــه نســبت درامد خوبــی دارنــد و حق العمل کار‬ ‫شده اند‪ .‬وی به احداث پتروپاالیشگاه ها به منظور‬ ‫تامین ســوخت و خوراک صنایع پتروشیمی تاکید‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در دنیــا امــروز به دنبــال احــداث‬ ‫پاالیشــگاه نفت نمی روند بلکه در زمینه ساخت‬ ‫پتروپاالیشــگاه ها ســرمایه گذاری می شود که تنها‬ ‫سوخت محور نباشــد‪ ،‬به گونه ای که توامان تولید‬ ‫ســوخت و خوراک برای صنایع پتروشــیمی داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬این مورد نیز جزو اولویت ها و برنامه های‬ ‫وزارت نفت برای جلوگیری از خام فروشی است‪.‬‬ ‫وزیر نفــت درباره تعداد واحدهای پتروپاالیشــی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ایــن موضــوع بــه ســرمایه گذارانی کــه‬ ‫یشــوند‪ ،‬بســتگی دارد‪ ،‬قانون‪،‬‬ ‫وارد ایــن حوزه م ‬ ‫مشــوق های خوبــی را همچــون یــک تــا دو ســال‬ ‫مجــوز تنفس خوراک پــس از بهر هبــرداری در نظر‬ ‫گرفته که امتیاز بســیار باالیی است‪ .‬امیدواریم با‬ ‫این مشوق و مشوق های دیگر حداقل یک تا دو‬ ‫واحد پتروپاالیشگاهی در این دولت ساخته شود‬ ‫و به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫توسعهبخش هایبهداشتودرمانصنعتنفت‬ ‫در گلستانپیگیریشد‬ ‫مهنــدس رمضانعلــی ســنگدوینی نماینــده‬ ‫مردم شریف گرگان و اق قال در مجلس شورای‬ ‫اســامی‪ ،‬دکتــر بهــزاد نوریان رئیس بهداشــت‬ ‫درمــان صنعت نفت شــمال‪ ،‬دکتــر علی طالبی‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان گلستان‪ ،‬مهندس‬ ‫عیســی افتخــاری مدیرعامــل شــرکت پخــش‬ ‫فراورده های نفتی منطقه گلستان‪ ،‬دکتر حامد‬ ‫محمــدی نماینده منطقه ‪ 9‬عملیات انتقال گاز‬ ‫بــه همراه هئیــت همراه‪ ،‬باحضوردرســاختمان‬ ‫شــماره ‪ 2‬شــرکت گاز ازنزدیک واحد بهداشت‬ ‫ودرمان صنعت نفت اســتان را مورد بررســی و‬ ‫ارزیابی قرار دادند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان‪ ،‬در‬ ‫این بازدید که با هدف پایش و بررسی امکان‬ ‫ســنجی شــرایط توســعه و تجهیــز بخــش هــای‬ ‫واحــد مذکور در راســتای تامیــن و ارتقاء ادامه‬ ‫خدمــات و ســامت کارکنــان وخانواده هــای‬ ‫شــرکت گاز و شــرکت های تابعــه صنعت نفت‬ ‫اســتان برگــزار شــد علــی طالبــی گزارشــی از‬ ‫وضعیت بهداشتی شــرکت‪ ،‬موانع و مشکالت‬ ‫موجود ارائه نمود‪.‬‬ ‫علــی طالبــی در این جلســه در ادامه ضمن‬ ‫تقدیر و تشــکر از کارکنان خدوم حوزه سالمت‬ ‫علی الخصــوص جنــاب اقــای دکتــر توکلــی و‬ ‫همــکاران ایشــان بــا بیــان اینکه وجــود تعداد‬ ‫قابــل توجــه پرســنل صنعــت نفــت اســتان‬ ‫اعــم از شــاغلین و همچنیــن بازنشســتگان و‬ ‫خانواد ههــای انــان‪ ،‬ضــرورت نیــاز بــه مــکان‬ ‫مناســب را گوشــزد نمــوده و اینگونــه اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایجــاد فضــای مناســب درمانــگاه و‬ ‫توســعه بخش های جدید بهداشــتی و درمانی‬ ‫در اســتان گلستان که متناسب با شان صنعت‬ ‫نفــت باشــد بســیار حائــز اهمیــت بــوده و نیــاز‬ ‫اســت تــا در فضــای مناســب و در ایــن شــرایط‬ ‫ســخت کرونایــی و لــزوم فاصلــه گذاری هــا‪،‬‬ ‫امادگــی خــود را بــرای وا گــذاری فضــای بیشــتر‬ ‫بــرای بهداشــت و در مــان در اســتان گلســتان‬ ‫اعالم نمود و همچنین کیفیت خدمات درمان‬ ‫و سالمت کارکنان و خانواده های انان را ارتقاء‬ ‫گردد‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز استان گلستان در‬ ‫ادامه خواســتار مســاعدت و همــکاری نماینده‬ ‫مردم شریف گرگان و اق قال در مجلس شورای‬ ‫اســامی و شــرکت های تابعــه جهــت کمــک‬ ‫بــه ارتقــاء درمانــگاه صنعــت نفــت گــرگان‪،‬‬ ‫شهــای جدید مشــاوره‪،‬‬ ‫توســعه و تجهیــز بخ ‬ ‫یهــای مرتبط‬ ‫دندانپزشــکی و پرســتاری و رایزن ‬ ‫برای اخذ مجوزهای الزم شد‪.‬‬ ‫همچنیــن مــوارد و مشــکالت موجــود نیــز‬ ‫بــا حضــور نامبــردگان فــوق بــه اطــاع رئیــس‬ ‫محتــرم بهــداری و بهداشــت صنعــت نفــت‬ ‫شــمال رســانیده شــده و مقرر گردید بررســی و‬ ‫اصالحات الزم را مبذول فرمایند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫سمنان با وجود کاهش بارش ها تنش اب‬ ‫اشامیدنینداشت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫افزایش مصرف اب اشامیدنی‬ ‫فاضالب اســتان سمنان گفت‪:‬‬ ‫از خــرداد تــا پایان تابســتان در‬ ‫بارندگــی در ســال ابــی ‪-۹۹‬‬ ‫کنار افزایش دمای هوا نســبت‬ ‫‪ ١۴٠٠‬نســبت بــه ســال قبــل از‬ ‫به ســال قبل‪ ،‬گفت‪ :‬کرونا نیز‬ ‫ان ‪ ۵٣‬درصــد کاهــش یافــت‬ ‫باعــث افزایــش ‪ ١٧‬درصــدی‬ ‫محمد طاهری‬ ‫ولی در شــهرهای اســتان تنش‬ ‫مصرف اب اشامیدنی در استان‬ ‫اب اشــامیدنی رخ نــداد‪ .‬بــه‬ ‫سمنان شد‪ .‬طاهری بیان کرد‪:‬‬ ‫گــزارش ایرنــا‪ ،‬محمــد طاهری در گفــت و گو با به جز دوره های چندروزه در شــهرهایی مانند‬ ‫ایرنا افزود‪ :‬در سال ابی ‪ ١۴٠٠-۹۹‬بارندگی ‪ ۴٣‬شهمیرزاد‪ ،‬کمبود اب خاصی تابستان امسال در‬ ‫درصد نســبت به بلندمدت ‪ ٣٠‬ســاله در استان استان سمنان رخ نداد‪ .‬وی درباره اب اشامیدنی‬ ‫ســمنان کاهش یافت که کاهش قابل توجهی روستاهای استان سمنان هم گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫بود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با پیش بینی کاهش بارش‪ ،‬می شــد ‪ ۵٠‬روســتای استان امســال در تابستان‬ ‫تمهیدات ویژه از مهر‪ ٩٩‬در نشست های تنش نیازمند ابرسانی با تانکر باشند که در عمل به‪٣٠‬‬ ‫ابی شهرســتان های استان سمنان در دستور کار روستا کاهش یافت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از ‪ ٣٠‬روستا‬ ‫قــرار گرفــت و پیش بینی هــا و اقدامــات باعث ‪ ٢۶‬روســتا ابرســانی فقــط به صــورت کمکی و‬ ‫شد شهرهای استان در نقطه سر به سر گرمترین برای روزهای پایانی هفته که جمعیت افزایش‬ ‫ماه های ســال را گذراندند‪ .‬طاهری با اشــاره به می یافت انجام شــد و فقط برای چهار روســتا‬ ‫مباحث نشســت های تنش ابی در شهرســتان ابرسانی سیار انجام شد‪ .‬شرکت اب و فاضالب‬ ‫هــا اضافــه کــرد‪ :‬برای تولیــد‪ ،‬مصــرف‪ ،‬اصالح استان سمنان ‪ ۶١‬طرح ابرسانی در هفته دولت‬ ‫شــبکه ها و ســاخت مخــازن در نشســت هــای امسال با ‪ ۵۵٧‬میلیارد و ‪ ١٧۶‬میلیون ریال اعتبار‬ ‫تنــش ابی در ســال گذشــته و فروردین امســال داشــت‪ .‬درصــد برخــورداری از شــبکه اب در‬ ‫تصمیم گیــری شــد تــا اســتان با کمترین مســاله شــهرهای اســتان ســمنان ‪ ۱۰۰‬درصد و در روستا‬ ‫از فصــل گــرم ســال عبــور کنــد‪ .‬وی با اشــاره به ‪ ۸۸‬درصد است‪.‬‬ ‫تامین ‪ ۹۵‬درصد برق مورد نیاز صنایع‬ ‫سیمان در نیمه نخست امسال‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت‬ ‫های ما از ساعت‪ ۲۴‬تا‪ ۱۰‬صبح‬ ‫شــبکه بــرق ایــران گفــت‪ :‬طی‬ ‫کامال برطرف شده یعنی بدون‬ ‫‪ ۶‬ماه امســال نســبت به ســال‬ ‫محدودیــت بــرق کارخانجات‬ ‫گذشــته توانســتیم ‪ ۹۵‬درصــد‬ ‫سیمان را در این ساعات تامین‬ ‫بــرق صنایــع ســیمان را تامیــن‬ ‫مــی کنیــم‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫مصطفی رجبی مشهدی‬ ‫کــرد‪ .‬به گــزارش ایرنــا از روابط‬ ‫ســاعت های بعد هــم پروتکل‬ ‫عمومی شرکت مدیریت شبکه‬ ‫هایی را داریم که تقریبا حدود‬ ‫برق ایران‪ ،‬مصطفی رجبی مشهدی افزود‪ :‬برق ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد برق بخش های مختلف رامی‬ ‫صنایعسیماندر طیمدت‪ 6‬ماهنخستامسال توانیم تامین کنیم‪ .‬مدیرعامل شرکت مدیریت‬ ‫قطع نشد اما محدودیت هایی را در این بخش شــبکه برق گفت‪ :‬امیدواریم کــه از اول مهر ماه‬ ‫شاهد بودیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬طی جلسه ای که در محدودیت ها در بخش ســیمان کامال برداشته‬ ‫وزات صمت با حضور نمایندگان انجمن بخش شــود و تامیــن برق در صنعت ســیمان بــه روال‬ ‫ســیمان برگزار شــد دغدغه هایی را در خصوص قبــل شــود‪ .‬به گــزارش ایرنا‪ ،‬رجبی مشــهدی ‪۳۱‬‬ ‫تامین برق به صورت پیوســته مطرح کردند که مردادمــاه گفتــه بــود‪ :‬از نیمــه دوم شــهریور ماه‬ ‫تصمیم های بســیار خوبی اتخاذ وقرار شد برق شرایطتاحدودیپایدارترشدهواز محدودیت ها‬ ‫مصرفی این صنایع تامین شود‪ .‬رجبی مشهدی در بخش صنعت و سایر بخش ها کاسته خواهد‬ ‫در خصــوص محدودیت هــا گفت‪ :‬محدودیت شد‪.‬‬ ‫چرا نفت خام در بورس مشتری ندارد؟‬ ‫به گفته نماینده شــرکت ملی نفت ایران در‬ ‫بــورس انرژی اگرچه نفت خام از ابتدای امســال‬ ‫در ایــن بورس عرضه شــده‪ ،‬اما معاملــه ای برای‬ ‫فــروش صورت نگرفته که ایــن موضوع به دلیل‬ ‫حجم پایین تقاضا است‪ .‬به گزارش روز جمعه‬ ‫ایرنــا‪ ،‬عرضــه نفت خام با هدف افزایش ســهم‬ ‫بخش خصوصی در بازار نفت و امکان باال بردن‬ ‫حجم صادرات این محصول در شرایط تحریم از‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬اغاز شد‪ .‬بر این اساس شیوه نامه مورد‬ ‫نیاز برای عرضه نفت خام و میعانات گازی ابالغ‬ ‫شد‪ ،‬اما به دلیل پیچیده بودن بازار نفت خام و‬ ‫همچنین مدل پرداخت پول‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫اقبالی نشان نداد‪ .‬پاییز سال ‪ ۹۸‬این شیوه نامه‬ ‫در مواردی اصالح و دوباره ابالغ شــد‪ ،‬اما به جز‬ ‫مــوارد محدود در اغلــب عرضه ها‪ ،‬نفت خام و‬ ‫میعانات بدون مشتری ماندند‪ .‬تیرماه سال ‪۹۹‬‬ ‫هم دوباره شیوه نامه جدید برای عرضه نفت بر‬ ‫اســاس بودجه ســال ‪ ۹۹‬ابالغ شــد و با توجه به‬ ‫چنــد عرضه در بورس انــرژی‪ ،‬اما بازار نفت خام‬ ‫و میعانات همچنان کساد است‪ .‬محدود بودن‬ ‫تولیدکنندگان و خریداران نفت خام باعث شده‬ ‫تــا این بازار پیچیدگی بیشــتری نســبت به بــازار‬ ‫فراورد ههــای نفتــی داشــته باشــد‪ .‬در ایــن میان‬ ‫بی تجربهبودنبخشخصوصیدر اینزمینهنیز‬ ‫عــدم اقبال به خریدنفت خام از بــورس را دامن‬ ‫زده اســت‪ .‬در این زمینه «امیرحســین تبیانیان»‬ ‫نماینده شــرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی‬ ‫روز جمعــه در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــا اشــاره به‬ ‫اینکــه عرضه نفت خــام و میعانــات گازی برای‬ ‫حفظ رگوالتوری در بورس انرژی همچنان انجام‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای امسال تا کنون به دلیل‬ ‫حجمپایینتقاضابراینفتخام‪،‬هیچمحموله‬ ‫نفتــی در بــورس انرژی فــروش نرفته اســت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬عدم اســتقبال از عرضه نفت خام در‬ ‫حالی است که متقاضی برای فراورده های نفتی‬ ‫بیشتراستوتقریباتمامعرضه هایفراورده های‬ ‫نفتیدریاییبافروشهمراهبودهاست‪.‬تبیانیان‬ ‫افــزود‪ :‬به صورت کلــی برای عرضه نفت خام و‬ ‫فراورده هــای نفتی در بورس محدودیت نداریم‬ ‫تعامل الزم وجود دارد‪ .‬به گفته نماینده شرکت‬ ‫ملی نفت ایران در بورس انرژی‪ ،‬امسال مهمترین‬ ‫محصولــی که عرضــه کرده ایم‪ ،‬نفت کــوره بود‬ ‫کــه در محموله هــای مختلف عرضــه و معامله‬ ‫شده است‪ .‬وی با بیان اینکه در تیر و مرداد ماه‬ ‫به دلیل تامین نیاز داخلی‪ ،‬عرضــه فراورده های‬ ‫نفتــی کاهش داشــت‪ ،‬گفت‪ :‬اکنــون معامالت‬ ‫دوباره از ســر گرفته شــده و در اخرین عرضه که‬ ‫روز چهارشنبه (‪ ۱۰‬شهریور ماه) انجام شد‪ ۱۰،‬هزار‬ ‫تن نفت کوره عرضه شــد و به فروش رســید‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬طبق قانون بودجه سال ‪ ،۹۸‬دهم‬ ‫اردیبهشت همان سال بود که شیوه نامه عرضه‬ ‫نفــت خــام در بورس ابالغ شــد تا بر ان اســاس‪،‬‬ ‫نفت خام سبک و سنگین و میعانات گازی برای‬ ‫فــروش بــه بخش خصوصــی داخلــی و خارجی‬ ‫عرضه شــده و این افراد‪ ،‬نفت خریداری شــده را‬ ‫بهمشتریانخارجیبرسانند‪.‬‬ ‫پارس جنوبی را باید فراتر از دولت ها دید‬ ‫معاون وزیر نفت در امور گاز‪ ،‬پارس جنوبی‬ ‫را نماد توســعه کشــور دانســت و گفت‪ :‬پارس‬ ‫جنوبی را باید فراتر از دولت ها دید‪ .‬به گزارش‬ ‫شانا از منطقه ویژه پارس‪ ،‬حسن منتظرتربتی در‬ ‫نشستی که با حضور جواد اوجی‪ ،‬وزیر نفت در‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد‪ ،‬با‬ ‫اشــاره به پیشرفت این منطقه اقتصادی اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬پــارس جنوبــی عصــاره همــت‪ ،‬تخصص‬ ‫و تعهــد همه صنعتگران و دولتمردان کشــور و‬ ‫نمادی از توســعه کشور پس از پیروزی انقالب‬ ‫اســت کــه جــای غــرور دارد‪ .‬وی بــه مزیت گاز‬ ‫در کشــور اشــاره کرد و با بیــان اینکه امیدواریم‬ ‫ظرفیــت پاالیشــی کــه در منطقــه ویــژه پــارس‬ ‫ایجاد شــده حفظ شــود‪ ،‬افزود‪ :‬از همه افرادی‬ ‫کــه تــاش کردنــد و این صنعــت را بــرای ما به‬ ‫یــادگار گذاشــتند قدردانی می کنــم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت ملــی گاز ایران واکسیناســیون و حقوق‬ ‫کارکنــان نفــت را دو دغدغــه بســیار مهــم در‬ ‫شــرایط حاضر برشــمرد و گفــت‪ :‬امیدواریم این‬ ‫دغدغه ها به زودی برطرف شود و واکسیناسیون‬ ‫کارکنان صنعت نفت و خانواده های انان تا پیش‬ ‫از رســیدن فصل زمســتان به پایان برســد‪ .‬تربتی‬ ‫خطاببهوزیرنفت گفت‪ :‬کارکنانصنعتنفت‬ ‫از حضور شــما که در این صنعت رشــد کردید و‬ ‫از بدنــه نفــت هســتید‪ ،‬خوشــحال اســت و این‬ ‫خوشحالی‪ ،‬سبب خیر‪ ،‬برکت و تالش مضاعف‬ ‫خواهــد شــود‪ .‬وزیــر نفــت عصــر پنجشــنبه در‬ ‫نخستین سفر عملیاتی خود‪ ،‬وارد عسلویه شد و‬ ‫پساز حاضرشدنبرمزار شهدای گمنامعسلویه‪،‬‬ ‫طرح های گازی و پتروشیمی مستقر در عسلویه را‬ ‫در نشستی با حضور مدیران مربوطه در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی انرژی پارس بررسی کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رشد‪ ۲۴۱‬درصدی ترانزیت کاال‬ ‫در بندر انزلی‬ ‫معــاون امــور بنــدری و‬ ‫مبدا کاال نیز به ترتیب اولویت‬ ‫اقتصــادی اداره کل بنــادر و‬ ‫کشــورهای روسیه‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫دریانوردی استان گیالن از رشد‬ ‫اذربایجان و ترکمنســتان بوده‬ ‫‪ ۲۴۱‬درصــدی ترانزیــت کاال‬ ‫اســت‪ .‬معــاون امور بنــدری و‬ ‫در پنج ماهــه نخســت امســال‬ ‫اقتصــادی اداره کل بنــادر و‬ ‫محمدحسن سلیمی پور‬ ‫نســبت به مدت مشــابه ســال‬ ‫دریانــوردی اســتان گیــان بــه‬ ‫گذشته در بندر انزلی خبر داد و‬ ‫رشــد عملیات کانتینری اشــاره‬ ‫گفت‪ ۵۲ :‬درصد کشــتی هایی که از بندر انزلی کرد و عنوان داشت‪ :‬عملیات تخلیه و بارگیری‬ ‫به مقاصد کشورهای حاشیه دریای خزر رفتند‪ ،‬کانتینر پر و خالی در بنادر انزلی و استارا در پنج‬ ‫دو ســر بــار بودنــد‪ .‬محمدحســن ســلیمی پور؛ ماه نخســت امســال به تعداد ‪ ۲‬هزار و ‪۷۷۳‬‬ ‫معــاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و ‪ TEU‬بــوده کــه شــاهد رشــد ‪ ۱۴‬درصــدی ان‬ ‫دریانوردی اســتان گیالن از رشــد ‪ ۳‬و ‪ ۱۰‬درصدی هستیم‪ .‬وی از ورود ‪ ۳۰۱‬فروند شناور در بنادر‬ ‫تخلیــه و بارگیــری کاال به ترتیــب در بنادر انزلی انزلی و اســتارا در ‪ ۵‬ماهه نخســت ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫و اســتارا خبــر داد و اظهــار داشــت‪ :‬در پنج ماهه خبــر داد و گفــت‪ :‬شــاخص های عملیاتی بنادر‬ ‫امســال میزان کل تخلیه و بارگیری کاال در بنادر انزلــی و اســتارا به عنوان مهم تریــن مولفه های‬ ‫انزلی و استارا‪ ۷۷۱‬هزار تن که به تفکیک در بندر ارزیابی هر بندر‪ ،‬با تامین تجهیزات مناســب و‬ ‫انزلی به میزان ‪ ۶۷۷‬هزار تن و در بندر استارا ‪ ۹۴‬بهبود فرایندها علیرغم شیوع ویروس منحوس‬ ‫هــزار تن بوده اســت‪ .‬وی در خصــوص صادرات کرونــا‪ ،‬ارتقــاء قابل توجهی یافتــه به نحوی که‬ ‫کاالی غیرنفتی و ترانزیت مجتمع بندری انزلی میانگیــن زمــان انتظار و زمان حضور کشــتی ها‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬عملکــرد مجتمع بنــدر انزلی در مــدت مذکــور در مجتمــع بنــدری انزلــی به‬ ‫در پنج ماهــه ســال جــاری در بخــش صــادرات ترتیــب ‪ ۵۶‬درصــد و ‪ ۱۷‬درصــد و در منطقــه‬ ‫کاالی غیرنفتــی به میــزان ‪ ۱۵۳‬هزار تن با رشــد ویژه اقتصادی اســتارا به ترتیب ‪ ۲۹‬درصد و ‪۱۰‬‬ ‫قابل توجه‪ ۹۱‬درصدنسبتبهمدتمشابهسال درصــد کاهش و ارتقاءیافته اســت و همچنین‬ ‫گذشته است که عمده این کاالها شامل کاالی ‪ ۵۲‬درصــد کشــتی هایی کــه از بنــدر انزلــی به‬ ‫ساختمانی‪،‬موادشیمیایی‪،‬پارچهوالیافومواد مقاصــد کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر تــرک‬ ‫معدنــی بوده کــه به ترتیب اولویت به مقاصد نمودنــد‪ ،‬دو ســر بار بودنــد که این موضوع نیز‬ ‫روسیه‪،‬قزاقستان‪،‬اذربایجانوترکمنستانحمل در ارتقاء شاخص های تجارت فرامرزی باالخص‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬ســلیمی پــور افــزود‪ :‬در بخش در کاهش هزینه تمام شده کاال و کاهش کرایه‬ ‫واردات و تخلیه کاالی غیرنفتی به میزان ‪ ۵۱۵‬حمل کشتی ها بســیار تاثیرگذار است‪ .‬سلیمی‬ ‫هــزار تــن بوده کــه از این مقــدار ‪ ۳۶۳‬هزار تن پور در خصوص عملکرد دریایی مجتمع بندری‬ ‫مربوط به کاالی اساسی (غالت)‪ ۴۲ ،‬هزار تن منطقــه ازاد کاســپین نیــز عنوان کــرد‪ :‬عملیات‬ ‫روغن خوراکی و ‪ ۹۵‬هزار تن مربوط به چوب تخلیه و بارگیری دریایی این مجتمع در پنج ماه‬ ‫و تختــه اســت و در بخــش ترانزیت نیز شــاهد نخست سال جاری به میزان ‪ ۱۶۹‬هزار تن با ‪۵۱‬‬ ‫رشد ‪ ۲۴۱‬درصدی هستیم که عمده کشورهای فروند شناور بوده است‪.‬‬ ‫رسیدگی به مشکالت بیش از ‪ 100‬واحد‬ ‫تولیدیوصنعتیدر گیالن‬ ‫رشــت‪ -‬رویداد امروز‪ :‬اســتاندار‬ ‫رشت مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫گیــان گفت‪ :‬از ابتدای امســال‬ ‫اســتاندار گیالن اضافه کــرد‪ :‬با‬ ‫تاکنــون‪ ،‬در کارگروه تســهیل و‬ ‫تبادل نظرومشارکتبانک های‬ ‫رفع موانع تولید‪ ،‬به مشکالت‬ ‫عامــل و شــرکت های خدمات‬ ‫بیــش از یکصد واحد صنعتی‪،‬‬ ‫رسان همچون برق منطقه ای‪،‬‬ ‫ارسالن زارع‬ ‫رسیدگی و زمینه تثبیت بالغ بر‬ ‫توزیع برق‪ ،‬گاز و ‪ ...‬تصمیمات‬ ‫یکهزار و‪ ۵۰۰‬اشتغالمستقیم‬ ‫مناسب برای گره گشایی از امور‬ ‫فراه ‬ ‫مشــده اســت‪ .‬ارســان زارع پس از جلســه ان ها اتخاذ شد‪ .‬زارع یاداور شد‪ :‬از ابتدای امسال‬ ‫کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیالن که در تاکنون‪ ۱۸ ،‬جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع‬ ‫محل شرکت ذوب اهن فوالد خزر واقع در شهر تولید گیالنتشکیل‪،‬بهمشکالتبیشاز یکصد‬ ‫صنعتی رشــت برگزار شــد‪ ،‬در جمع خبرنگاران واحــد تولیــدی و صنعتــی رســیدگی و در همین‬ ‫اظهار داشت‪:‬از ابتدایامسالتاکنون‪،‬تعدادیاز راستا زمینه تثبیت بالغ بر یک هزار و‪ ۵۰۰‬اشتغال‬ ‫جلساتاین کارگروهپساز بازدیدهایمسئوالن مستقیم‪ ،‬فراهم شده اســت‪ .‬در جلسه کارگروه‬ ‫ذی ربط و مدیران اقتصادی استان از کارخانه یا تســهیل و رفــع موانــع تولیــد گیالن مشــکالت‬ ‫شرکت های تولیدی‪ ،‬برگزار و به مشکالت ان ها شرکت های ذوب اهن فوالد خزر‪ ،‬فوالد امیرکبیر‬ ‫رسیدگی شده است‪ .‬وی حضور میدانی مدیران خزر‪ ،‬صنایع فیبر وینا‪ ،‬فراوری و ساخت قطعات‬ ‫را در اتخــاذ تصمیم برای رفع کاســتی ها اثرگذار خــودرو‪ ،‬یــک شــرکت تولید مــواد غذایــی و نیز‬ ‫خواند و ادامه داد‪ :‬امروز هم مشــکالت هشت تولید صنایع الکترونیک و دو شرکت تولید مواد‬ ‫شرکت تولیدی و صنعتی مستقر در شهر صنعتی شیمیاییرسیدگیشد‪.‬‬ ‫ابالغاولینبخشاز مجموعهطر ح های‬ ‫تفصیلیهفت گانهمشهد‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫از مطالبــات جــدی دادســتانی‬ ‫دادستانعمومیوانقالبمرکز‬ ‫است‪.‬‬ ‫استان خراسان رضوی گفت‪ :‬با‬ ‫دبیر شــورای حفظ حقوق‬ ‫توجه به گذشت زمان طوالنی‬ ‫بیت المــال در امــور اراضــی و‬ ‫از شــروع فرایند تهیه طرح های‬ ‫منابع طبیعی اســتان خراســان‬ ‫محمدحسین درودی‬ ‫تفصیلی هفت گانه مشهد این‬ ‫رضوی با تاکید بر این که تسریع‬ ‫موضــوع از اواخــر ســال ‪١٣٩٩‬‬ ‫حهــای‬ ‫در تصویــب ســایر طر ‬ ‫در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال در تفصیلــی می بایســت ادامه یابــد ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫امور اراضیومنابعطبیعیاستانخراسانرضوی جلسهمردادماهسالجاریشورایحفظحقوق‬ ‫قرار گرفت و بر تسریع و ایفای نقش مسئوالنه و بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان‬ ‫فعالدستگاه هایمتولیازجملهراهوشهرسازی خراسان رضوی ضمن تاکید بر برخورد با افرادی‬ ‫و شــهرداری تاکید شــد و امروز شاهد ابالغ طرح که در این پروسه سهل انگاری می کنند و ضرورت‬ ‫تفصیلی جنــوب غربی مشــهد به عنــوان اولین الزام کارفرما به تعیین تکلیف مشاورینی که به‬ ‫طرحتفصیلیاز مجموعه هایهفت گانهمشهد تکالیف خود عمل نمی کنند و ضرورت برخورد‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫کیفری با متولیانی که طرح ها را به عللی معطل‬ ‫محمدحسین درودی افزود‪ :‬نبود طرح های نگاه داشته اند مقرر شد تصویب سایر طرح های‬ ‫تفصیلــی بــروز‪ ،‬عــاوه بــر ای ‬ ‫نکــه راه را بــرای تفصیلی نیز با فوریت پیگیری شود به نحوی که‬ ‫توســعه منطقی و ضروری شهر مسدود می کند تا پایان سال شاهد ابالغ سایر طرح های تفصیلی‬ ‫موجب بالتکلیفی سرمایه گذاران حوزه صنعت باشیم‪.‬‬ ‫ساختمان شده و اختیارات بیش ازاندازه و بدون‬ ‫حهــای‬ ‫وی تاکیــد داشــت‪ :‬در تصویــب طر ‬ ‫هرگونه پاسخگویی به متولیان تصمیم سازی و تفصیلیازنظرات کلیه کارشناسانوافرادحقیقی‬ ‫تصمیم گیــری و اجرا می دهــد و به تعبیری یک و حقوقی ذی مدخل و سالم باید استفاده شود‬ ‫فرد یا نهاد در شهر تصمیم گیر تمام امور می شود تا طرح های مصوب از نگرش منطقی و اجرایی و‬ ‫و این از نقاط فســادزا اســت که رفع این نقاط واقعبینانهبرخوردار باشد‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1154‬‬ ‫استاندار خوزستان عنوان کرد‪:‬‬ ‫اختصاص واکسن بیشتر از سهمیه ضروری است‬ ‫استاندار خوزستان با بیان اینکه واکسیناسیون‬ ‫مــردم خوزســتان مربوط به جمعیت خوزســتان‬ ‫به تنهایــی نیســت بلکه خوزســتان مرکز تجارت‬ ‫عمومــی ایــران اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اســتان خوزســتان‬ ‫بایــد یــک اســتان ملــی در نظــر گرفتــه شــود و‬ ‫واکســن بســیار بیشــتری نســبت بــه جمعیتــش‬ ‫تخصیــص یابــد‪ .‬قاســم سلیمانی دشــتکی در‬ ‫مراســم بهر هبــرداری و راه انــدازی مجــدد‬ ‫بیمارســتان ایت الــه طالقانــی اهــواز اظهــار کرد‪:‬‬ ‫ســپاه پاسداران در همه عرصه ها بازوی توانمند‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی بــوده اســت و خواهد‬ ‫بود و هم در عرصه دفاع مقدس‪ ،‬هم در عرصه‬ ‫ســازندگی و عمــران و هــم در حــوزه کارهــای‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی خدمــات زیــادی داشــته‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬در مدتی که‬ ‫افتخار خدمتگزاری در اســتان خوزستان را دارم‪،‬‬ ‫شــاهد بــودم نیروهــای ســپاه در تنش ابــی و در‬ ‫مبــارزه با کرونا در صف مقدم بودند و در طرح‬ ‫شــهید ســلیمانی کار بزرگی کردند و یار و یاور ما‬ ‫نهــا صمیمانه قدردانی‬ ‫بودند و الزم اســت از ا ‬ ‫کنم‪ .‬اســتاندار خوزســتان بیان کرد‪ ۱۰ :‬روز پیش‬ ‫در خدمــت فرمانــده محترم نیروی زمینی ســپاه‬ ‫بودیــم و تصمیــم گرفتــه شــد کــه برای شــرایط‬ ‫کرونایی اســتان خوزســتان حرکتی انجام شود و‬ ‫تصمیمات خوبی گرفته شــد و امروز خوشحالم‬ ‫کــه در اثــر این تصمیمات‪ ،‬شــاهد شــروع به کار‬ ‫مجدد بیمارســتان ایت اهلل طالقانی با زحمت و‬ ‫مجاهــدات ســپاه و دیگر دســتگاه های ذی ربط‬ ‫هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬درعین حال اقدامات دیگری‬ ‫باید انجام شود؛ یکی بیمارستان شفا که در سفر‬ ‫رئیس جمهــور محترم تاکید زیادی شــد که کاری‬ ‫انجام شــود و ســردار ســامی فرمانده سپاه هم‬ ‫پیــرو تمــاس ســردار شــاهوارپور قــول دادند که‬ ‫کمــک کننــد و حــدود ‪ ۱۰۰‬تخت تجهیــز و اماده‬ ‫کنند‪ .‬سلیمانی دشتکی گفت‪ :‬امیدوارم به حوزه‬ ‫ی ابــادان نیز کمک شــود‪ .‬در حوزه‬ ‫علــوم پزشــک ‬ ‫علــوم پزشــکی ابادان میزان بســتری بســیار زیاد‬ ‫اســت و میزان فوتی افزایش شــدیدی پیداکرده‬ ‫اســت و امکانات بسیار محدود است‪ .‬وی بیان‬ ‫کــرد‪ :‬جهت مهار شــیوع کرونا به انجام ســه کار‬ ‫اساسی نیاز است؛ یکی احیا و اجرای همه جانبه‬ ‫طــرح شــهید ســلیمانی‪ ،‬موضــوع دوم افزایــش‬ ‫واکسیناسیون و کار سوم که از همه موارد مهم تر‬ ‫اســت رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی توســط‬ ‫مردم اســت‪ .‬استاندار خوزســتان افزود‪ :‬اهمیت‬ ‫اجــرای طــرح شــهید ســلیمانی در این اســت که‬ ‫در قالب این طرح‪ ،‬بیماران کرونایی شناســایی‬ ‫و قرنطینــه و مرتبطیــن بــا بیماران نیــز ردگیری و‬ ‫تست می شوند و همچنین نگهداری و حفاظت‬ ‫از افــراد مســن و بیمــاران زمینــه ای و کارهــای‬ ‫متعدد دیگری انجام می شود‪.‬‬ ‫سلیمانی دشــتکی افــزود‪ :‬واکسیناســیون مــردم‬ ‫خوزستان مربوط به جمعیت خوزستان به تنهایی‬ ‫نیست بلکه خوزســتان مرکز تجارت عمومی ایران‬ ‫اســت و روزانه یک هزار کامیون از این اســتان تردد‬ ‫می کننــد و مرزهــای طوالنی زمینی و ابی داشــته و‬ ‫تردد زوار اربعین‪ ،‬کاروان های راهیان نور‪ ،‬مسافرین‬ ‫تجــاری و غیــره از محــل اســتان خوزســتان انجــام‬ ‫یشــود و مســتعد انتقــال ویروس اســت بنابراین‬ ‫م ‬ ‫استان خوزستان باید یک استان ملی در نظر گرفته‬ ‫شود و واکسن بسیار بیشتری نسبت به جمعیتش‬ ‫تخصیص یابد‪ .‬وی تصریح کــرد‪ :‬اگر ‪ ۳‬هزار تخت‬ ‫دیگر هم به ظرفیت بیمارســتان ها اضافه کنیم اما‬ ‫مردمرعایتنکنندبازهمدچار مشکلخواهیمبود‬ ‫و بیماری افزایش خواهد داشت و حتی افرادی که‬ ‫دو نوبت واکسن زدند نیز مبتال خواهند شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کشف‪ ۲۶‬قبضهاسلحهغیرمجاز در گلستان‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی اســتان گلســتان‬ ‫گفت‪ :‬طی ‪ ۷۲‬ســاعت گذشته ‪ ۲۶‬قبضه سالح‬ ‫غیرمجاز توســط مامــوران پلیس امنیت عمومی‬ ‫در گلســتان کشــف شــد‪ .‬ســرهنگ فرزاد تاجره‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬به منظــور ارتقــاء امنیــت عمومــی‪،‬‬ ‫طــرح جم ـع اوری ســاح و مهمــات طــی ‪۷۲‬‬ ‫ســاعت گذشــته توســط مامــوران پلیــس امنیت‬ ‫عمومی اســتان به مرحله اجرا درامد‪ .‬جانشــین‬ ‫فرمانده انتظامی استان گلستان افزود‪ :‬با تالش‬ ‫بی وقفــه مامــوران‪ ۲۵ ،‬قبضــه ســاح شــکاری‬ ‫غیرمجــاز‪ ،‬یــک قبضــه کلت جنگــی و ‪ ۷۸‬عدد‬ ‫مهمــات کشــف شــد‪ .‬وی گفــت‪ :‬در ایــن راســتا‬ ‫‪ ۲۳‬متهــم دســتگیر و یــک دســتگاه پــژو ‪ ۲۰۶‬و‬ ‫ســه دســتگاه موتورســیکلت هــم توقیــف شــد‪.‬‬ ‫تاجــره بــا اشــاره به معرفــی متهمان بــه مراجع‬ ‫قضایــی‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬پلیس با برهــم زنندگان‬ ‫نظــم و امنیــت قاطعانــه و برابر قانــون برخورد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسشورایاسالمیشهر کاشان‪:‬‬ ‫انقالباسالمیتداوممسیرقیامعاشورااست‬ ‫رئیس شــورای اســامی شــهر کاشــان با بیان اینکه برای بقای‬ ‫اســام باید مانند شــهدا ســختی کشــید و جان داد گفت‪ :‬انقالب‬ ‫اسالمی ما با ایستادگی در مقابل ابرقدرت های جهان و با تاسی‬ ‫به قیام عاشورا راه خود را ادامه داده است‪.‬‬ ‫علــی هاشــمی طاهــری بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد مقتدرانــه‬ ‫مقابــل امریکا ایســتاد‪ ،‬گفــت‪ :‬دولت مردمی با شــعار ایران قوی‬ ‫و تکی هبــر تــوان داخلــی عــزم ایســتادگی در برابر شــیطان بزرگ را‬ ‫دارد‪ .‬وی‪ ،‬قیــام امــام خمینــی (ره) را بــرای اجــرای وجــه عملــی‬ ‫اســام و پیاد هســازی احــکام شــریعت و قــران دانســت و عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬بزرگ تریــن وجه تمایــز امام (ره) این بود که فلســفه عملی‬ ‫حکومت اسالم را اجرا کرد و با تغییر حکومت‪ ،‬طاغوت را به زیر‬ ‫کشید‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر‪ ،‬ضرورت پاسخگویی مسئولین‬ ‫دستگاه های اجرایی به مردم را از اصول نظام جمهوری اسالمی‬ ‫برشــمرد و تاکیــد کــرد‪ :‬باوجــود یــادگاران دوران دفــاع مقدس با‬ ‫مهــای نهفتــه در تن خود و مردمی که با حضور در انتخابات‬ ‫زخ ‬ ‫به نظام مشــروعیت می بخشــند‪ ،‬اگر مســئولی خــاف ارمان های‬ ‫جمهــوری اســامی عمــل کنــد بایــد بــا او برخــورد کرد‪ .‬هاشــمی‬ ‫طاهری بیشــتر فرازهای زیارت عاشــورا را اعالم بیزاری از دشمنان‬ ‫اهل بیت دانست و بیان کرد‪ :‬این نوع لعن‪ ،‬نفرین و کینه نسبت‬ ‫به دشمنان اسالم‪ ،‬یک اصل است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬کسانی که در‬ ‫کربــا تنهــا نظار هگــر حوادث بــوده یا با مشــایعت و تبعیت خود‬ ‫برای ظالم بسترســازی کردند هم در زمره گروه های ذکرشــده در‬ ‫فرازهای زیارت عاشــورا مورد لعن و نفرین قرار گرفتند‪ .‬هاشــمی‬ ‫طاهری سیاهی لشکر بودن برای ظالم را از مصادیق ظلم قلمداد‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬امروزه هم اگر ما درجایی تنها نظاره گر ظلم و گناه‬ ‫باشــیم و اقدامی برای پاســخ انجام ندهیم به گونه ای با تائید ان‬ ‫عمل‪ ،‬شریک ظالم هستیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫باحضور مدیرکل بنادر ودریانوردی استان گیالن‬ ‫گمرکمنطقهویژهاقتصادیبندر استاراراه اندازیشد‬ ‫گمرک منطقه ویژه اقتصادی بندر استارا به منظور توسعه تجارت‬ ‫و ترانزیــت خارجــی و تســهیل کار صادرکننــدگان و بازرگانان با حضور‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن‪ ،‬مســئوالن اســتانی و محلی‬ ‫راه اندازی شد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا ابایــی؛ مدیرکل بنــادر و دریانوردی اســتان گیــان در‬ ‫ایین افتتاح و بهره برداری گمرک منطقه ویژه اقتصادی بندر اســتارا‬ ‫اظهار داشت‪ :‬استارا به عنوان دروازه اوراسیا از موقعیت مرزی ویژه ای‬ ‫برخوردار اســت و ســازمان بنادر و دریانوردی و شــرکت کاوه در بندر‬ ‫اســتارا همچنــان در حــال برنامه ریزی و ســرمایه گذاری هســتند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن از ســال ‪ ۹۷‬تمامی‬ ‫زیرساخت ها را برای اجرایی شدن منطقه ویژه اقتصادی بندر استارا‬ ‫را فراهم کرده بود ولی ســازمان گمرکات کشــور به دالیلی همچون‬ ‫کمبود امکانات و کارکنان وارد این موضوع نشــدند‪ .‬ابایی با اشــاره‬ ‫بــه اهمیــت راه انــدازی گمــرک منطقه ویــژه اقتصــادی بندر اســتارا‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬به منظور جذب ســرمایه گذار‪ ،‬ایجــاد فرصت های‬ ‫شــغلی و بهره مندی بیشــتر بندر از قوانین و تســهیالت منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی و ورود کاالی بیشتر بر راه اندازی این موضوع اصرار داشتیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیالن با اشــاره بــه نقش افرینی‬ ‫بنــدر اســتارا در کریدورهــای بین المللــی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬بنــدر اســتارا‬ ‫درحال توسعه است و الیروبی بستر ان در مراحل پایانی بوده و از هر‬ ‫فردی که در تجارت دریا محور توانایی داشته فعالیت در بنادر گیالن‬ ‫بــا قوانیــن و مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی و ازاد اســتقبال‬ ‫می کنیم‪ .‬بندر چندمنظوره استارا با ‪ ۶۰‬هکتار وسعت‪ ،‬نخستین بندر‬ ‫بخش خصوصی کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫توسطشهرکهاونواحیصنعتیخراسانرضویصورت گرفت‪:‬‬ ‫افتتاح‪ 12‬طرح صنعتی و‪ 6‬پروژه عمرانی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی از افتتاح‪12‬‬ ‫طرح صنعتی بااعتبار ‪ 1180‬میلیارد ریال و‪ 6‬پروژه عمرانی بااعتبار ‪155‬‬ ‫میلیاردریالدر شهرک هاونواحیصنعتیاستانهمزمانباهفتهدولت‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫علــی بهرامــی زاده در حاشــیه بازدید از واحدهای تولیدی شــهرک‬ ‫صنعتی ســبزوار ‪ ،۲‬ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شــهیدان رجایی‬ ‫و باهنــر و تبریک هفتــه دولت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬حمایت های همه جانبه‬ ‫دستگاه های ذی ربط از صنعتگران باعث شده برای واحدهای صنعتی‬ ‫وتولیدیدر روندتوسعهصنعتی‪،‬فرصتسازیشودوان هابهبهترین‬ ‫شکلممکنبهره گیری کنندونیزواحدهایی کهمشکالتیداشتندرفع‬ ‫شــده و به ســمت پیشرفت و رشد اقتصادی حرکت و فعالیت کنند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اشــتغال ‪ 1103‬نفر در هفته دولت‪ ،‬افزود‪ :‬با اشــتغال‬ ‫واحدهــای صنعتــی بهر هبــرداری شــده در این هفته‪ ،‬تعداد اشــتغال‬ ‫صنعتی در شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان به بالغ بر ‪ 77‬هزار نفر‬ ‫رســیده اســت‪ .‬رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫خراسان رضوی با اشاره به اینکه این استان دارای یک ظرفیت عظیم‬ ‫صنعتــی اســت‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬با توجه به فضای مطلوب کس ـب وکار در‬ ‫استان‪ ،‬برای شهرک ها و نواحی صنعتی از تمام ظرفیت های موجود‬ ‫استفادهمی کنیم کهاینروندمثبتادامهداشتهونیزباثمراتبیشتری‬ ‫ادامــه خواهــد یافــت‪ .‬بهرامــی زاده با بیان اینکه دولت بیشــتر درگیر‬ ‫جنگ اقتصادی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از تمام امکاناتی که داریم در جهت‬ ‫اجرای موفق سیاست های اقتصادی به خصوص اقتصاد مقاومتی در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی استان استفاده می کنیم تا امکان توسعه و‬ ‫اشتغال بیشتر برای استان فراهم شود‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان خراســان رضوی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ایجاد زیرساخت ها‬ ‫و فراهم کردن امنیت حضور سرمایه گذاران برای احداث و راه اندازی‬ ‫واحدهایصنعتیوتولیدیدر شهرک هاونواحیصنعتیاستان‪،‬یکی‬ ‫از دغدغه های اصلی این شرکت بوده تا با تجهیز و تکمیل پروژه ها در‬ ‫جهت کمک به صنعتگران و توسعه اقتصادی ان ها عمل کنیم‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬هم اکنون اســتان خراســان رضوی با ‪ 50‬شهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫مصوب‪،‬زمینهتولیدرابرایسرمایه گذارانصنعتیدر‪ 40‬شهرکوناحیه‬ ‫صنعتیفراهم کردهاست‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫روزانه ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬نفر از‬ ‫کارکنان بیمارستان رازی‬ ‫اهواز درگیر‬ ‫کرونا می شوند‬ ‫دکتر ماندانا قنواتی رئیس بیمارستان رازی اهواز با‬ ‫‪ ۶‬تــا ‪ ۷‬برابــر ظرفیت در حال ارائه خدمت به بیماران‬ ‫کروناییاست‪ ،‬گفت‪:‬در‪۱۰‬روز گذشتهمیانگینمراجعه‬ ‫به بیمارستان روزانه بین‪ ۶۵۰‬تا‪ ۷۰۰‬نفر بوده است‪ .‬با‬ ‫توجه به شیوع نوع دلتای ویروس کرونا‪ ،‬متاسفانه امار‬ ‫بیماران و مبتالیان به کرونا افزایش یافته است‪ .‬در حال‬ ‫حاضر این بیمارســتان با ظرفیت ‪ 6‬تا هفت برابری در‬ ‫حالارائهخدمتبهمراجعه کنندگاناست‪.‬هیچ کدام‬ ‫از بخش هایمابهرویبیمارانومراجعه کنندگانبسته‬ ‫نشــده و همه واحدها چه درمانی و چه پشــتیبانی با‬ ‫همه توان به مردم ارائه خدمت می کنند‪ .‬شلوغ ترین‬ ‫بخــش مــا اورژانس اســت و بیشــترین ورودی تریاژ ما‬ ‫‪ 755‬نفر طی ‪ 24‬ســاعت در هفته گذشــته بوده که از‬ ‫این تعداد ‪ 354‬کارت بستری صادر شد که احتیاج به‬ ‫خدماتویژهوتخصصی تریدارند‪.‬پیش ازایننهایت‬ ‫این امار به ‪ 50‬تا ‪ 150‬کارت می رسید ولی با شیوع دلتا‬ ‫امار مراجعات به شــدت افزایش یافته اســت‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬عــاوه بــر ‪ 755‬مراجعه به بخــش اورژانس‪ ،‬امار‬ ‫مراجعه به درمانگاه ردمسیویر این بیمارستان روزانه از‬ ‫‪ 8‬صبح تا ‪ 9‬شــب به ‪ 500‬بیمار رســیده و به جز ان ‪200‬‬ ‫بیمار هم در بخش های عادی و ویژه بســتری هســتند‬ ‫که همه ان ها نیاز به رسیدگی دارند‪ .‬او افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر هر پرســتار در هــر نوبت کاری به ‪ 20‬بیمــار ارائه‬ ‫خدمت می کند‪ .‬با صبوری و در کنار تمام نامالیمات‪،‬‬ ‫کارکنان ما با تمام توان از ابتدای اسفند ‪ 98‬تا امروز در‬ ‫حال ارائه خدمت هستند و ‪ 98‬درصد ان ها نیز از این‬ ‫بیمارستان جابه جا نشدند و همه با عشق خدمت به‬ ‫مردمباهمهسختی ها کار می کنند‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر روزانــه بین هشــت تا ‪ 14‬بیمــار در‬ ‫انتظار ای سی یو داریم که این مسئله‪ ،‬بی رحمی دلتا‬ ‫و بدحال تر شدن بیماران را نشان می دهد اما امار فوتی‬ ‫بیمارســتان رازی نسبت به سایر بیمارستان های استان‬ ‫خوزستان و دیگر نقاط کشور کمتر است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در ‪ 10‬روز گذشــته میانگیــن مراجعــه به‬ ‫بیمارســتان روزانه بین ‪ 650‬تا ‪ 700‬نفر بود که این امار‬ ‫شب گذشته به ‪ 580‬نفر کاهش پیدا کرد و امیدواریم‬ ‫این روند کاهشی ادامه یابد‪ .‬روزانه پنج تا هفت نفر‬ ‫از کارکنان بیمارســتان رازی درگیر کرونا می شــوند‪ .‬یک‬ ‫مشکلی کهبینمردموبیمارانوجودداردایناست که‬ ‫وقتی بدحال می شوند به بیمارستان مراجعه می کنند‬ ‫درصورتی کــه اگر همان ابتدای بیماری که عالئم کمتر‬ ‫است مراجعه کنند‪ ،‬بهتر و سریع تر می توان بیماری را‬ ‫مدیریتکرد‪.‬‬ ‫برایارائهخدماتبهتربهبیمارانتعدادتخت های‬ ‫ای ســی یــو را افزایــش دادیــم‪ .‬تــا جایــی کــه ایمنــی‬ ‫بیمارستاناجازهدهدبه تمامیبخش هاظرفیتجدید‬ ‫اضافهمی کنیم‪.‬‬ ‫ورود چهار فروند کشتی‬ ‫صادراتی و کاالی اساسی‬ ‫به بندر شهید‬ ‫بهشتی چابهار‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از‬ ‫ورود چهار فروند کشــتی صادراتی و کاالی اساسی به‬ ‫بندر شهیدبهشتیچابهار خبرداد‪.‬بهروز اقاییبااعالم‬ ‫این خبر افزود‪ :‬این کشــتی ها شــامل دو محموله ‪۱۳۶‬‬ ‫هــزار تنی گندم فله و یک کشــتی حامــل ‪ ۶۴‬هزار تن‬ ‫ذرت فله و یک کشــتی جهت صادرات مواد معدنی‬ ‫اســت که در لنگرگاه بندر شــهید بهشتی چابهار اماده‬ ‫پهلوگیری و شروع عملیات تخلیه و بارگیری می باشند‪.‬‬ ‫اقایی در خصوص فرایند ترخیص و خروج مطلوب این‬ ‫محموله ها گفت‪ :‬با زیرساخت های ایجادشده در این‬ ‫بندر اقیانوسی و همچنین استفاده از تجهیزات مدرن‬ ‫تخلیه و بارگیری امکان پهلو دهی و تخلیه انواع کشتی‬ ‫و گروه های کاالییدر کوتاه ترینزمانوبهترین کیفیت‬ ‫فراهم است‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به تعامل مطلوب در‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی با ســایر ارگان های مرتبط‪،‬‬ ‫تمامیکاالهایوارداتیعلی الخصوصکاالهایاساسی‬ ‫با کوتاه ترینرویه های گمرکیوبدونرسوببهمقاصد‬ ‫هدف در سراســر کشــور حمل می شــوند‪ .‬اقایی ادامه‬ ‫داد‪ :‬گندم‪ ،‬جو دامی‪ ،‬ذرت‪ ،‬برنج‪ ،‬شکر‪ ،‬محصوالت‬ ‫کشاورزی‪ ،‬روغن نباتی و مواد غذایی ازجمله کاالهای‬ ‫اساسی است که از طریق بندر چابهار وارد می شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۳‬طرح عمرانی در‬ ‫شهرک های صنعتی استان‬ ‫سمنان افتتاح شد‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستانسمنان‬ ‫گفــت‪ ۲۳ :‬طرح عمرانی بااعتبــار بیش از ‪ ۷۶۰‬میلیارد‬ ‫ریال در شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان هم زمان با‬ ‫هفته دولت ‪ ۱۴۰۰‬افتتاح شــد‪ .‬حســن ال بویــه افزود‪:‬‬ ‫طرح های افتتاح شده در هفته دولت امسال مربوط به‬ ‫شهرک هایصنعتیایوانکی‪ ،‬گرمسار‪،‬سرخه‪،‬سمنان‪،‬‬ ‫مهدی شــهر‪ ،‬دامغــان و شــاهرود اســت‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان ســمنان تصریــح‬ ‫کرد‪ :‬تامین اب شــهرک های صنعتی گرمســار و سمنان‬ ‫و همچنین زیرســازی و اســفالت شــهرک های صنعتی‬ ‫ســمنان‪ ،‬شاهرود‪ ،‬گرمسار و سرخه ازجمله طرح های‬ ‫بــه بهره بــرداری رســیده شــهرک ها و نواحــی صنعتــی‬ ‫استان سمنان در هفته دولت امسال است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتی استان ســمنان گفت‪۱۹ :‬‬ ‫طرح تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان‬ ‫هم زمان با هفته دولت امسال به بهره برداری رسید‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1154‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪ ۳۵۰‬خبرنگار در قالب طرح‬ ‫اقدام ملی خانه دار می شوند‬ ‫رئیــس خانــه مطبوعــات اســتان البــرز گفــت‪ :‬بــا‬ ‫پیگیری های انجام شده بناشده است ‪ ۳۵۰‬خبرنگار در‬ ‫قالب طرح اقدام ملی خانه دار شــوند‪ .‬رضا عباس زاده‬ ‫در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه خبرنگاران نباید‬ ‫دغدغه مســکن داشــته باشــند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در نشست‬ ‫مشترکیبامدیرعاملشرکتعمرانشهرجدیدهشتگرد‬ ‫شهرستان‪،‬تفاهم نامه ایمنعقدشد کهطبقانبناشده‬ ‫تعدادی از خبرنگاران استان خانه دار شوند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به ســهمیه در نظر گرفت هشــده در این خصوص توضیح‬ ‫داد‪ :‬بــا توافــق صــورت گرفته بناشــده ‪ ۳۵۰‬خبرنگار در‬ ‫قالب طرح اقدام ملی خانه دار شوند‪ .‬وی توضیح داد‪:‬‬ ‫از مهم ترین مشکالت صنفی خبرنگاران نداشتن امنیت‬ ‫شــغلی‪ ،‬مســکن‪ ،‬فقدان بیمــه و حقــوق و مزایای کم‬ ‫است که امیدواریم این مسائل در دولت جدید توسط‬ ‫نمایندگانمجلسپیگیریوبخشیاز ان هامرتفعشود‪.‬‬ ‫عباس زاده اضافه کرد‪ :‬برای خانه دار شــدن خبرنگاران‬ ‫البرزی سه روش پیش رو است اول اینکه زمینی در اختیار‬ ‫خانه مطبوعات استان قرار دهند تا پس از تکمیل فرایند‬ ‫ساختدر اختیار واجدینشرایطقرار دهند‪.‬اینمسئول‬ ‫تاکید کرد‪ :‬روش دوم این است که خبرنگاران به صورت‬ ‫مشارکتی نسبت به خرید واحدهای معرفی شده اقدام‬ ‫کنند و ســوم اینکه از طریق تســهیالت بانکی و فرم ج‬ ‫خان ـه دار شــوند‪ .‬عبــاس زاده گفت‪ :‬برای نهایی شــدن‬ ‫نحوه واگذاری منتظر اتمام جابجایی های هیئت دولت‬ ‫هســتیم تا بتوانیم توافق صورت گرفت هشــده را اجرایی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫سازمان همیاری‬ ‫شهرداری ها خدمات رسانی‬ ‫به شهروندان را‬ ‫بهبود بخشد‬ ‫سرپرستمعاونتامورهماهنگیعمرانیاستانداری‬ ‫البرز از سازمانهمیاریشهرداری هایایناستانخواست‬ ‫باهم افزایشی بیشتر توان خدمات رسانی عمرانی را به‬ ‫شــهروندان مناطق مختلف اســتان را بهبود بخشد‪ .‬به‬ ‫گــزارش ایرنــا‪ ،‬ابوالفضل فانی در ایین تکریم و معارفه‬ ‫مدیرعامل ســازمان همیاری شــهرداری های البرز افزود‪:‬‬ ‫ســازمان همیاری شــهرداری های اســتان نقش بســزایی‬ ‫در هم افزایــی شــهرداری های دارد‪ .‬وی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫تهــا و اقدامــات ســازمان همیــاری‬ ‫ســاماندهی فعالی ‬ ‫شــهرداری ها نکته قابل تاملی اســت که امید می رود با‬ ‫مدیریــت مطلوب مدیرعامل جدید ســازمان به منصه‬ ‫ظهور و بروز رسیده و به رسالت واقعی خود عمل کند‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونت امور هماهنگی عمرانی استانداری‬ ‫البــرز گفــت‪ :‬رونــق بخشــی بــه فعالیــت و اقدامــات‬ ‫شــهرداری های اســتان و ســایر وظایفی که در اساسنامه‬ ‫ســازمان موردتوجــه و تاکیــد قرارگرفته اســت‪ ،‬ازجمله‬ ‫مواردی است که باید در کنار مطالعه علمی و تعریف‬ ‫منابع پایدار برای شــهرداری ها‪ ،‬زمینه رشد و شکوفایی‬ ‫م کند‪.‬‬ ‫شهرداری ها و بهبود ارائه خدمات به مردم را فراه ‬ ‫فانــی در پایان ضمن تشــکر از خدمات قــدرت ا‪...‬‬ ‫شمیرانی در مدت تصدی مدیرعاملی سازمان همیاری‬ ‫شهرداری های البرز‪ ،‬ارش بهادری را به عنوان مدیرعامل‬ ‫جدید این سازمانمعرفی کرد‪.‬‬ ‫نوسازی بافت های‬ ‫فرسوده نیازمند تعامل‬ ‫مردم و مجریان است‬ ‫سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج با اشاره ضرورت‬ ‫احیــای بافت های فرســوده برای پیشــگیری از حوادث‬ ‫گفت‪:‬نوسازیسریعاینبافت هادر کرجنیازمندتعامل‬ ‫دوسویه بین مردم و مجریان و لحاظ کردن رابطه بین‬ ‫کالبدواجتماعاست‪.‬‬ ‫علی قاسم پور در نشست معارفه دفاتر تسهیلگری‬ ‫وخدماتتوسعهوبهسازیمحالتبافت هایفرسوده‬ ‫کرج اظهار داشت‪ :‬معضالت و مشکالت محالت کرج‪،‬‬ ‫کوچــه بــه کوچــه و خیابان بــه خیابان ازنظــر کالبدی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی متفــاوت اســت و ایــن موضوع‪،‬‬ ‫ضــرورت توجــه ویژه بــه خواســته های متفــاوت مردم‬ ‫بافرهنگمتفاوتراطلبمی کند‪.‬‬ ‫سخنگویشورایشهر کرجباتاکیدبراینکهاجتماعو‬ ‫کالبد را نمی توان از هم تفکیک کرد‪ ،‬گفت‪ :‬باید ارتباط‬ ‫دوسویه کالبدواجتماعرادر شهربرایدستیابیبهنتیجه‬ ‫مطلوب باهم لحاظ کرد‪ .‬قاسم پور بر لزوم ارتباط دفاتر‬ ‫تسهیلگریتحتنظارتاستانداریوشهرداریبایکدیگر‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬باید توجه داشت که شهرداری ها در‬ ‫کشور دیگریک نهادخدماتیصرفنیستندوقطعاباید‬ ‫به عنوانیک نهاداجتماعینیزنقش افرینیداشتهباشند‪.‬‬ ‫دبیر کمیســیون معماری و شهرسازی شــورای شهر کرج‬ ‫با بیان اینکه دفاتر تسهیلگری باهدف سرعت بخشی‬ ‫به خدمات محالت واقع در بافت فرســوده راه اندازی‬ ‫شــده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با توجه به ســند توسعه محالت‪،‬‬ ‫دفاتر بر اســاس مشــکالت احصا شده در پیمایش های‬ ‫مســتمر به بودجه پیشنهادی برای رفع معضالت فکر‬ ‫کنند و با توجه به مدلی که در سند پیشنهاد کرده اند‪،‬‬ ‫بــازه زمانی بــرای اجرای پروژه تعریف کنند تا خروجی‬ ‫برای مردم قابل لمس شود‪ .‬قاسم پور خاطرنشان کرد‪ :‬از‬ ‫طرفی اگر دفاتر با کمبود بودجه در بخش هایی مواجه‬ ‫هستند در راستای ارتقای کیفیت زندگی مردم‪ ،‬در جهت‬ ‫تخصیــص بودجه یا هــدر رفت بودجــه در ردیف های‬ ‫دیگر اقدام شود‪.‬‬ ‫لب‬ ‫رویدا د ا رز‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫البرز؛ پیشتاز در واکسیناسیونکشوری‬ ‫مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانومسئول‬ ‫کمیتــه اطــاع رســانی و مدیریت جو روانی اســتان‬ ‫گفــت‪ :‬متوســط رعایت پروتکل های بهداشــتی در‬ ‫البرز‪ ،‬به ‪ 58‬درصد تنزل پیداکرده که برای رسیدن‬ ‫بــه وضعیت مطلوب کرونائی‪ ،‬باید بــه ‪ 80‬درصد‬ ‫ارتقا یابد‪ .‬ناصر مقدم پس از برگزاری جلسه قرارگاه‬ ‫عملیاتــی مبــارزه با بیمــاری کرونــا البرز به ریاســت‬ ‫عزیزاله شــهبازی‪ ،‬اســتاندار البرز در ســالن شــهدای‬ ‫دولــت برگــزار شــد گفت‪ :‬بــر اســاس پیمایش های‬ ‫میدانــی صــورت گرفتــه از ســوی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی البرز‪ ،‬متوســط میزان رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی در استان طی یک هفته گذشته‪ ،‬به ‪58‬‬ ‫درصد تنزل پیداکرده است و در حال حاضر به غیراز‬ ‫شهرســتان طالقــان کــه در وضعیــت نارنجــی قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬ســایر شهرستان های اســتان البرز در وضعیت‬ ‫قرمــز کرونائــی قــرار دارنــد و این وضعیــت‪ ،‬تداوم‬ ‫وضعیت هفته های گذشته استان است و بر اساس‬ ‫نظر کارشناسی کارشناسان بهداشت و درمان‪ ،‬برای‬ ‫رســیدن بــه وضعیت مطلــوب باید میــزان رعایت‬ ‫پروتکل هایبهداشتیحداقلبه‪ 80‬درصدارتقایابد‬ ‫که رسیدن به این امر‪ ،‬مستلزم اجرای جامع و دقیق‬ ‫دستورالعمل هایبهداشتیاز سویمردمومسئولین‬ ‫است‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز‬ ‫افــزود‪ :‬مطابــق کارشناســی و بازدیدهــای صــورت‬ ‫گرفتــه‪ ،‬کمتریــن میــزان رعایت دســتورالعمل های‬ ‫بهداشتی در پاساژها‪ -‬جایگاه های عرضه سوخت و‬ ‫تاالرهاوسوپرمارکت ها گزارش شدهوبیشترینمیزان‬ ‫رعایتواجرایپروتکل هایبهداشتیدر دستگاه ها‬ ‫و مراکــز دولتــی در حــال انجــام اســت و هیاتــی‬ ‫مرکب از بازرسین و کارشناسان بهداشت و درمان‪،‬‬ ‫ب هصــورت منظــم و مــدون‪ ،‬در حــال رصد مســتمر‬ ‫مراکز و مجموعه های شــهری هســتند که بر اساس‬ ‫شاخص های تدوین شده‪ ،‬رتبه بندی و گزارش گیری‬ ‫مستمر مراکز دولتی و خصوصی و اصناف‪ ،‬توسط‬ ‫ایشانصورتمی پذیرد‪.‬‬ ‫ناصــر مقــدم بــا بیــان اخریــن وضعیــت‬ ‫واکسیناســیون اســتان گفــت‪ :‬در خصــوص رونــد‬ ‫انجام واکسیناسیون‪ ،‬استان البرز به نسبت متوسط‬ ‫کشــوری در وضعیــت مناس ـب تری قــرار دارد بــه‬ ‫صورتــی کــه در حــال حاضــر قریــب بــه ‪ 33‬مرکز‬ ‫واکسیناســیون در سراسر استان در حال فعالیت و‬ ‫ارائه خدمات می باشند و طی تالش ها و اقدامات‬ ‫عزیــزان کادر بهداشــت و درمــان و بــا همــکاری و‬ ‫تشریک مساعی سایر دستگاه ها و نهادهای مستقر‬ ‫در استان‪ ،‬قریب به ‪ 20‬درصد از شهروندان البرزی‪،‬‬ ‫دوز اول و ‪ 10‬درصد شــهروندان اســتان‪ ،‬هر ‪ 2‬دوز‬ ‫واکســن کرونا را دریافت کرده اند و از این لحاظ‪،‬‬ ‫در البــرز وضعیــت بهتــری را بــه نســبت متوســط‬ ‫وضعیت کشــوری شــاهد هســتیم و امیدوارم این‬ ‫وضعیت حفظ و حتی ارتقا یابد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رعایتپیوست هایمنابعطبیعیومحیطزیستیدر تمامی پروژه هاالزامیاست‬ ‫حامــد فرضی مدیرکل منابع طبیعــی و ابخیزداری اســتان البرز به‬ ‫همراه مدیرعامل شرکت گاز استان البرز و معاونین و مدیران استانی‬ ‫و شهرســتانی ایــن دو دســتگاه اجرایــی‪ ،‬از پــروژه انتقال خطــوط گاز‬ ‫بویین زهرا به البرز به جهت بررسی وضعیت موجود و رفع مشکالت‬ ‫و مرتفــع نمــودن این موانع به صورت میدانی از محل بازدید کردند‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد حامد فرضی‪ ،‬مدیرکل منابع طبیعی البــرز‪ ،‬با رویکرد‬ ‫حفاظتازمنابعطبیعیوپوشش گیاهیعرصه هایبیابانیمنطقه که‬ ‫خطوط انتقال گاز از ان عبور کرده و در حال اجرا است ورود پیداکرده‬ ‫و بــا ارائــه راهکارهــا و پیشــنهاد ها فنــی و تخصصی ســازنده نســبت‬ ‫به پروژه‪ ،‬به نحوی اقدام نمودند که با کمترین خســارت ممکنه به‬ ‫اراضی بیابانی منطقه حلقه دره اشتهارد‪ ،‬این پروژه بتواند به فعالیت‬ ‫خود ادامه دهد و ساکنین استان البرز و صنعتگران این استان را از این‬ ‫نعمت و فرصت مغتنم‪ ،‬بهره مند سازد‪ .‬وی در ادامه ضمن تاکید بر‬ ‫اینکهمسائلحفاظتی‪-‬حمایتیاراضیبیابانیشهرستاناشتهارددراین‬ ‫پروژه در اولویت است افزود‪ :‬تمهیداتی در نظر گرفته شده است که در‬ ‫اجرای این پروژه ملی و حیاتی انتقال گاز که نقش بسزایی در توسعه‬ ‫اینده اســتان البرز در بخش های مختلفی اهم از صنعت‪ ،‬کشــاورزی‪،‬‬ ‫تولید نهاده های مصرفی دامداری ها و مرغداری ها و همچنین مصارف‬ ‫خانگــی را تامیــن می نمایــد خللــی وارد نشــود‪ .‬وی در ادامــه گفت‪:‬‬ ‫یهــای دقیــق و به موقــع اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫هماهنگ ‬ ‫شهرســتان با اداره کل و اعالم گزارش های به موقع و کارشناســی شده‬ ‫همکاران شهرستان به مجموعه ستاد‪ ،‬باعث شد که توقفی در اجرای‬ ‫پروژه ایجاد نشود‪ .‬مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان البرز در‬ ‫ادامــه عنــوان نمود که این پروژه ملی انتقال گاز به جهت گازرســانی‬ ‫به مردم شریف استان البرز و بخش صنعت این استان انجام خواهد‬ ‫شــد و از اراضی بیابانی شهرســتان های اشــتهارد و نظراباد گذشــته و‬ ‫بــه ســمت کرج امتــداد خواهد یافت و در صــورت اجرای به موقع‬ ‫خدمــت بســیار بزرگــی به بخش صنعت اســتان البــرز خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پایان اظهار داشــت که منابع طبیعی اســتان البرز طی چند‬ ‫سال اخیر‪ ،‬همکاری های قابل توجهی در راستای اجرای پروژه های‬ ‫ملی و استانی که از حساسیت باالیی برخوردار بوده اند ضمن در‬ ‫اولویــت قــرار دادن مســائل زیس ـت محیطی و حفاظت و حمایت‬ ‫از منابع طبیعی‪ ،‬با دســتگاه های اجرایی اســتانی و کشوری داشته‬ ‫و در همیــن راســتا بــه جهت حفــظ حقوق دولت مــوارد قانونی و‬ ‫فنی الزم این پروژه ها موردبررسی قرارگرفته و اقدامات الزم جهت‬ ‫پیشبرد اهداف سازمانی ازجمله احیای مناطق بیابانی‪ ،‬حفاظت‪،‬‬ ‫قرق و‪...‬باتوجهبهتعامالتفی مابینبخش هایدولتیوغیردولتی‬ ‫با عنوان پروژه های مشارکتی حفاظت و حمایت و احیا منابع طبیعی‬ ‫خصوصادر شهرستان هایاشتهاردونظرابادصورت گرفتهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۳۰‬پروژه اموزشی تا مهرماه به بهره برداری می رسد‬ ‫ســاالر قاســمی‪ ،‬مدیرکل اموزش وپرورش البرز اعالم کرد‪ ۳۰ :‬پروژه‬ ‫اموزشــی تا مهرماه ســال جاری بااعتباری بالغ بر ‪ ۱۳۰‬میلیارد تومان در‬ ‫استانبهبهره برداریمی رسد‪.‬قاسمیدر کمیتهعمراناموزش وپرورش‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــا افتتــاح ایــن پروژ ههــا ‪ ۲۷۱‬کالس درس بــه مجمــوع‬ ‫کالس های درس البرز افزوده می شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬هزینه این‬ ‫پروژه ها از محل اعتبارات دولتی و کمک های خیرین تامین شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش با اشاره به اینکه البرز به دلیل مهاجرت پذیری‬ ‫با رشد باالی جمعیت دانش اموزی روبروست‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این استان‬ ‫به لحاظ پایین بودن ســرانه فضای اموزشــی بعد از اســتان سیســتان‬ ‫و بلوچســتان‪ ،‬بــه همراه تهــران و اذربایجان غربی جزو چهار اســتان‬ ‫زیرخط فقر سرانه اموزشی کشور است‪ .‬قاسمی ادامه داد‪ :‬درمانگاه‬ ‫بزرگ فرهنگیان کرج نیز به زودی باهدف خدمت در عرصه بهداشت‬ ‫و سالمت به معلمان استان البرز اماده بهره برداری می شود‪ .‬مدیرکل‬ ‫نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس البرز نیز گفت‪ :‬ســاخت چهار هزار‬ ‫کالس درس در این اســتان توســط خیرین نیک اندیش با زیربنای ‪۲۵۱‬‬ ‫هزار و‪ ۶۵۴‬مترمربعبااعتباریبالغ بر‪ ۳۴۰‬میلیاردتومانستودنیاست‪.‬‬ ‫محمد دالوریان ادامه داد‪ :‬خیرین مدرسه ســاز با اقدامات عمرانی ‪-‬‬ ‫اموزشــی مروج فرهنگ مشــارکت در جامعه هستند به گونه ای که با‬ ‫اقدام معنوی خود موجب شــدند تا اســتانداردهای اموزشی در کشور‬ ‫ازجملهالبرز ارتقایابد‪.‬وی گفت‪:‬رشدمهاجرت ها‪ ،‬کمبودشدیدفضای‬ ‫اموزشی و فرسودگی ‪ ۳۵‬درصد از مدارس البرز سبب شده تا این استان‬ ‫همواره با تراکم دانش اموزی در کالس ها مواجه شود‪ .‬دالوری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باوجود افزایش اعتبارات نسبت به گذشته اما همچنان به واسطه‬ ‫مهاجرت با فقر اموزشی در استان البرز روبرو هستیم‪ .‬مدیرکل نوسازی‪،‬‬ ‫توســعه و تجهیزات مدارس اضافه کرد‪ :‬اســتان البرز به لحاظ ســرانه‬ ‫فضاهای اموزشی در پایین ترین رتبه کشوری قرار دارد‪ .‬وی همچنین‬ ‫تاکید کرد‪ :‬با توجه به این کمبود‪ ،‬امسال نیز مانند سال گذشته اعتبار‬ ‫مناسبی برای البرز در نظر گرفته شده است تا بخشی از کمبود فضاهای‬ ‫این استان جبران شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۵‬پروژه بخش کشاورزی استان در هفته دولت‬ ‫عبــدا‪ ...‬مخبــر‪ ،‬رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان البرز‬ ‫بابیــان ایــن مطلــب کــه در هفتــه دولــت‪ ۲۵ ،‬پــروژه عمرانــی و‬ ‫غبــر ‪ ۵۸۰‬میلیارد ریال و اشــتغال زایی ‪۱۰۴‬‬ ‫تولیــدی بــا اعتباری بال ‬ ‫نفــر بــه بهر هبــرداری رســید‪ ،‬گفت‪ :‬ایــن پروژه ها شــامل ‪ ۱۴‬پروژه‬ ‫عمرانــی و ‪ ۱۱‬پــروژه تولیدی و خدماتی اســت که در هفته دولت‬ ‫امــاده بهر هبــرداری شــده اســت‪ .‬رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫استان البرز افزود‪ :‬از این ‪ ۲۵‬پروژه ‪ ۷‬پروژه در شهرستان نظراباد‪،‬‬ ‫‪ ۷‬پروژه در ساوجبالغ‪ ۴ ،‬پروژه در فردیس‪ ۱ ،‬پروژه در طالقان ‪۲‬‬ ‫پــروژه در کــرج و ‪ ۴‬پروژه نیز در اشــتهارد قرار دارد‪ .‬مخبر تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به شرایط خشکسالی‪ ،‬طرح های مرتبط با بهره وری‬ ‫خـــبر‬ ‫اب در اولویت قرارگرفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬از مجموع این طرح ها‬ ‫تعــداد ‪ ۱۴‬پــروژه در حوزه امور اب و ابیاری‪ ،‬شــامل ســامانه های‬ ‫نوین ابیاری تحت فشار و پوشش بتنی کانال های اب‪ ،‬انتقال اب‬ ‫به اراضی کشاورزی‪ ،‬لوله گذاری و بازسازی قنوات جمعا با صرف‬ ‫غبــر ‪ ۱۴۳‬میلیارد ریال با ایجاد زمینه اشــتغال ‪ ۴۹‬نفر‬ ‫اعتبــاری بال ‬ ‫عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۱۰‬پروژه تولیدی و خدماتی نیز شامل ‪ ۲‬پروژه تولیدات‬ ‫دامی‪ ۶ ،‬پروژه تولیدات گیاهی و ‪ ۳‬پروژه در بخش خدماتی است‬ ‫که جمعا با صرف اعتباری بالغ بر ‪ ۴۳۷‬میلیارد ریال و اشتغال زایی‬ ‫‪ ۵۵‬نفر در هفته دولت به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫سرانه تخت بیمارستانی در البرز از متوسط کشور پایین تر است‬ ‫اســتاندار البــرز گفــت‪ :‬ایــن اســتان بــه لحــاظ ســرانه تخــت‬ ‫بیمارســتانی از متوســط کشور بسیار پایین تر اســت و در این زمینه‬ ‫یشــود‪ .‬به گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫در زمــره اســتان های محروم محســوب م ‬ ‫عزیزالــه شــهبازی افــزود‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه برخــاف ایــن‬ ‫شــرایط حتــی یک بیمــار از عــدم وجــود تخت بیمارســتانی گالیه‬ ‫نداشــته اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تمام اعضای ســتاد اســتانی مقابله‬ ‫بــا کرونــا همراه با زیرمجموعه خود با تمام توان پای کار هســتند و‬ ‫ایــن موضــوع جای قدردانی دارد‪ .‬شــهبازی گفت‪ :‬البرز در راســتای‬ ‫واکسیناسیون توفیقات ارزشمندی را کسب کرد و روند این امر نیز‬ ‫به خوبی طی می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬برای این امر تالش های بسیاری‬ ‫کردیم و تمام امکانات استان اعم از بیمارستان امام خمینی (ره)‪،‬‬ ‫تخت های نقاهتگاهی و همچنین نیروهای انسانی کارامد از سایر‬ ‫دســتگاه ها و نهادها همچون هالل احمر‪ ،‬ســپاه پاســداران انقالب‬ ‫اســامی و اموزش وپــرورش را بســیج کردیــم‪ .‬وی بیان داشــت‪ :‬در‬ ‫خصوص تامین دارو نیز در دانشگاه علوم پزشکی استان اقدامات‬ ‫تهــای الزم را نیز‬ ‫بســیار خوبــی صــورت گرفــت و از این امر حمای ‬ ‫داشتیم‪ .‬استاندار البرز اضافه کرد‪ :‬خوشبختانه البرز روند خوبی را‬ ‫طی می کند و تعداد مرگ ومیر ناشی از کرونا رو به کاهش است و‬ ‫واکسیناسیون نیز با سرعت در حال انجام است‪.‬‬ ‫شــهبازی افزود‪ :‬رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی در البرز رشــد‬ ‫داشــته ولی ضرورت دارد نظارت از طریق دســتگاه های مربوطه با‬ ‫شدت بیشتری صورت گیرد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫صدور چک در چرخه مالی شهرداری کرج‬ ‫الکترونیکی شد‬ ‫مدیرکلامور مالیشهرداری‬ ‫دیگر مزایای چک الکترونیکی‬ ‫کــرج از حــذف فیزیکــی صدور‬ ‫این است که عالوه بر شفافیت‬ ‫چــک در فراینــد مالــی ایــن‬ ‫وحرکتبه سویانضباطمالی؛‬ ‫دستگاه خبر داد‪ .‬علی عابدی‪،‬‬ ‫قابل ســرقت و جعل نبــوده و‬ ‫بــا اعالم ایــن خبر عنــوان کرد‪:‬‬ ‫نیازی به مراجعه مســتقیم به‬ ‫علی عابدی‬ ‫اکنــون بخــش عمــده ای از‬ ‫بانــک نــدارد‪ .‬وی اضافــه کرد‪ :‬‬ ‫خدمــات مربوط به جابجایی‬ ‫بــا حــذف چک هــای کاغــذی‬ ‫وجــوه در شــهرداری کرج به صورت الکترونیکی تمامــی روندهــا و رویدادهــای مالــی از صــدور‬ ‫انجــام می گیــرد و صــدور چــک در حــال حذف چــک تــا مغایرت گیری حســاب ها؛ بــه بیش از‬ ‫تدریجیاست‪.‬مدیرکلامور مالیشهرداری کرج ‪ ۵۰‬درصد کاهش می یابد و همچنین شهرداری‬ ‫گفت‪ :‬پیش ازاین شهرداری در چرخه مالی خود بدون وابستگی به زمان کاری بانک ها می تواند‬ ‫به اشــخاص حقیقــی و حقوقی طرف حســاب هــر ســاعت از شــبانه روز و در تمامــی ایام ســال‬ ‫خــود‪ ،‬چــک پرداخت می کرد که بــا حذف این اقدام به واریز مطالبات ذی نفعان کند‪ .‬مدیرکل‬ ‫عملیــات‪ ،‬پرداخت هــا به صــورت الکترونیکــی امور مالی شهرداری کرج گفت ‪ :‬تاکنون طی ابالغ‬ ‫انجــام می شــود‪ .‬عابــدی ادامــه داد ‪ :‬بــا انجــام دو دستورالعمل به مناطق و سازمان های تابعه‪،‬‬ ‫کامل این مهم‪ ،‬شــهرداری کرج در زمینه تحقق پیاد هســازی خدمات الکترونیــک‪ ،‬در حال اجرا‬ ‫خزانــه الکترونیکــی موفق عمل خواهــد کرد و اســت که تحقق کامل این امر عالوه بر تسریع‬ ‫حذف چک‪ ،‬مانع از هر نوع سودجویی‪ ،‬تاخیر در خدمت رسانی به ذی نفعان‪ ،‬موجب کاهش‬ ‫در پرداخــ ‬ ‫ت و یــا رفــع خطــا در روند جابجایی شــیوع ویــروس کرونــا و ارتقــاء ســطح ســامت‬ ‫بدهی ها و مطالبات می شود‪ .‬وی یاداور شد ‪ :‬از شهروندانمی شود‪.‬‬ ‫‪ 50‬دستگاه اتوبوس اماده به کارگیری‬ ‫در ناوگان عمومی است‬ ‫سرپرســت شــهرداری کرج‬ ‫در شــهرداری کرج‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫گفــت‪ ۵۰ :‬دســتگاه اتوبــوس‬ ‫می تــوان از طریــق برگــزاری‬ ‫نــو امــاده به کارگیــری در‬ ‫ازمــون داخلــی‪ ،‬کمبــود نیــرو‬ ‫ناوگان اســت که بــا توجه به‬ ‫بــرای ایــن نــاوگان را جبــران‬ ‫نبــود راننده‪ ،‬این امــر تاکنون‬ ‫کرد‪ .‬ســعیدی درعین حال به‬ ‫مصطفی سعیدی‬ ‫محقق نشده است‪ .‬مصطفی‬ ‫سیرائی‬ ‫ســابقه ایــن نــوع جــذب نیرو‬ ‫ســعیدی ســیرائی در جلســه‬ ‫از درون مجموعــه اشــاره کرد‬ ‫علنــی شــورای شــهر بــر مخالفــت با اخــراج و و گفــت‪ :‬نیروهایــی کــه پیش ازایــن از درون‬ ‫حــذف نیروها تاکید کرد و درعین حال گفت‪ :‬شــهرداری به عنــوان راننــده در ســازمان های‬ ‫مدیران کم کار از قطار خدمت پیاده خواهند مختلف مشــغول به کارشــده بودنــد‪ ،‬پس از‬ ‫شــد‪ .‬سعیدی ســیرایی این مطلب را در دفاع مدتــی از حوزه کاری خود جابجا شــدند‪ .‬این‬ ‫از الیحه شــهرداری مبنی بر درخواست صدور در حالی اســت که بیشــتر افرادی که در قالب‬ ‫مجوز به کارگیری ‪ ۱۰۰‬نیروی راننده پایه یک و تامین نیرو در جایگاه راننده به کار گرفته شده ‬ ‫‪ ۲۰‬نفر تعمیرکار به منظور به کارگیری در ناوگان بودند‪ ،‬با همین عنوان نیز بازنشست شده اند‪.‬‬ ‫حمل ونقل شهری عنوان کرد‪ .‬وی با اذعان بر وی همچنیــن در مخالفــت بــا طــرح موضــوع‬ ‫اینکه یکی از بزرگ ترین مشکالت شهری کرج واگذاری بخشــی از امور حمل ونقل شهری به‬ ‫ضعــف در نــاوگان حمل ونقل شــهری اســت‪ ،‬بخش خصوصی در صحن شورای شهر تصریح‬ ‫افــزود‪ :‬تعــداد ‪ ۵۰‬دســتگاه اتوبوس نــو اماده کرد‪ :‬در صورت وقوع بحران بخش خصوصی‬ ‫به کارگیــری در نــاوگان اســت کــه بــا توجه به نمی تواند بســیاری از خواسته های ما را تامین‬ ‫نبــود راننــده‪ ،‬ایــن امــر تاکنون محقق نشــده کند‪ .‬از این حیث با فاجعه و مشکالت بزرگی‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به باال بودن تعداد نیروها روبرو خواهیم شد‪.‬‬ ‫اغاز کاشت گل های پاییزه‬ ‫در سطح کرج‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر‬ ‫کــرج در فصــل ســرما ســازگار‬ ‫و فضای ســبز شهری شهرداری‬ ‫اســت‪ .‬وی با بیان اینکه طبق‬ ‫کــرج از جمــع اوری گل هــای‬ ‫سال های گذشته در نیمه دوم‬ ‫تابســتانی و اغــاز کاشــت‬ ‫ســال چندیــن نوبــت گل کاری‬ ‫لهــای داوودی در شــهر خبر‬ ‫گ ‬ ‫انجام می شــود افــزود‪ :‬در کنار‬ ‫پیمان‬ ‫داد و گفت‪ :‬پیش از فرارسیدن‬ ‫کاشــت گل داوودی و پیش از‬ ‫بضاعتی پور‬ ‫پاییــز کاشــت دیگــر گل هــای‬ ‫فرارســیدن پاییز کاشــت دیگر‬ ‫پاییزه شــامل کلم زینتــی‪ ،‬درختچه های زینتی گل های پاییزه شامل کلم زینتی‪ ،‬درختچه های‬ ‫و انــواع رزهــا در قالــب طرح هــای زیبــا‪ ،‬رنــگ زینتی و انواع رزها در قالب طرح های زیبا‪ ،‬رنگ‬ ‫و بــوی پاییزی به شــهر می بخشــد‪ .‬رئیس این و بوی پاییزی به شــهر می بخشد‪ .‬این مسئول‬ ‫سازمان از برنامه ریزی برای اجرای طرح استقبال تصریــح کــرد‪ :‬در کنار گل کاری ها‪ ،‬رســیدگی به‬ ‫از پاییــز ‪ ۱۴۰۰‬بــا گل کاری هــای ویژه خبــر داد و وضعیــت اب نماها در پارک های ســطح شــهر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با نزدیک شــدن به اغاز فصل پاییز و با ترمیم و نوسازی سیستم های روشنایی پارک ها و‬ ‫رویکرد زیباســازی چهره شهر و ایجاد فضاهای همچنین رفع ایرادات موجود در سرویس های‬ ‫فرح بخــش‪ ،‬جمــع اوری گل های تابســتانی در بهداشــتی و ابخوری های پارک های سطح شهر‬ ‫دســتور کار قرارگرفتــه و کاشــت انــواع گل های نیز در دستور کار قرارگرفته است‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫فصلــی پاییزی در محــدوده میادین‪ ،‬بلوارها و ســیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج‬ ‫یشــده‬ ‫بوســتان ها زینت بخش شــهر می شوند‪ .‬پیمان اضافــه کــرد‪ :‬طبــق جــدول زمان بند ‬ ‫بضاعتــی پــور بــا اشــاره بــه اغــاز کاشــت ‪ 320‬عملیات گسترده باغبانی در پارک و بوستان ها‬ ‫هــزار گل داوودی در رنگ هــای گوناگون اظهار و عرصه های سبز معابر و میادین شهر در حال‬ ‫داشــت‪ :‬گل داوودی ازجملــه گل هــای پاییــزه انجام است تا شاهد استمرار طراوت‪ ،‬زیبایی و‬ ‫بوده و مقاومت این گل با شرایط اب و هوایی سرسبزی در نقاط مختلف شهر باشیم‪.‬‬ ‫شهردار مشکین دشت پیگیر مشکالت‬ ‫شهری مردم شد‬ ‫در ادامــه بازدیدهــای‬ ‫ورزشــی و ترافیــک صــورت‬ ‫میدانی‪ ،‬شــهردار مشکین دشت‬ ‫می پذیــرد‪ .‬بغدادی تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫از مناطــق مختلف ســطح شــهر‬ ‫بهبودشرایطموجوددر محالت‬ ‫و بررســی مشــکالت و نیازهــای‬ ‫به ویــژه در حــوزه نگهداشــت‬ ‫شــهروندان ایــن شــهر بازدید به‬ ‫شــهری به منظــور اماد هســازی‬ ‫حسین بغدادی‬ ‫عمــل اورد‪ .‬حســین بغــدادی‬ ‫بســتری مناســب جهــت ارتقــاء‬ ‫شهردار مشکین دشت به همراه‬ ‫ســطح رضایتمنــدی شــهروندان‬ ‫معاونینفنیعمرانی‪،‬خدماتشهری‪،‬ادارهسیما و مشــارکت انان در اداره امور شــهری همواره برای‬ ‫منظر و فضای ســبز شــهرداری از محله ها و ســطح مدیریتشهریمشکین دشتدراولویتقراردارد‪.‬‬ ‫مشکین دشــت بازدید کرده و در راســتای بررسی و شــهردار مشکین دشــت بیان کرد‪ :‬در این بازدید با‬ ‫رفع برخی از مشــکالت این منطقه اقدام کردند‪ .‬معتمدینواهالیمحلهحسن ابادکهدغدغه هایی‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بازدیدهــای میدانــی منظم از در حوزه فضای سبز‪ ،‬روشنایی عمران‪ ،‬جمع اوری‬ ‫سطحمحالت‪،‬به منظوراحصامسائلومشکالت ضایعاتو‪...‬داشتندصحبت کردهودستوربرطرف‬ ‫مرتبطباحوزه هایمختلفعملکردشهرداریاعم کردنمشکالتمطرح شدهتوسطاهالیاینمحله‬ ‫از خدمات شهری‪ ،‬فنی و عمرانی‪ ،‬امور فرهنگی‪ ،‬رابهمعاونینومدیرانشهریصادر کردند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1154‬‬ ‫ثبت رکورد بیشترین گل ملی‬ ‫رونالدو در گینس‬ ‫نــام کریســتیانو رونالــدو‪،‬‬ ‫است‪ .‬او درحالی که گواهینامه‬ ‫ســتاره تیــم ملــی پرتغــال‪،‬‬ ‫رســمی گینس را در این عکس‬ ‫به عنوان زننده بیشترین تعداد‬ ‫در دســت دارد نوشــت‪« :‬بــا‬ ‫گل ملــی در فوتبــال مــردان‬ ‫ســپاس از رکوردهــای جهانــی‬ ‫در کتــاب رکوردهــای جهانــی‬ ‫نکــه تــو را به عنوان‬ ‫گینــس‪ .‬ای ‬ ‫رونالدو‬ ‫گینس ثبت شــد‪ .‬ستاره جدید‬ ‫رکوردشــکنی جهانی بشناسند‬ ‫منچستریونایتدچهارشنبه شب‬ ‫همیشــه لذت بخــش اســت‪.‬‬ ‫بــا دو گل دقایــق ‪ 89‬و ‪ 96‬برابــر ایرلنــد در بیایــد به تالش برای ثبت امــاری حتی باالتر از‬ ‫چارچــوب مســابقات انتخابــی جــام جهانــی ایــن ادامــه دهیم‪ ».‬رکورد بیشــترین تعداد گل‬ ‫‪ 2022‬قطــر مانــع از شکســت تیمــش شــد؛ اما زده ملــی در فوتبــال مردان ســال ها بــا ‪ 109‬گل‬ ‫ایــن تنهــا دســتاورد گ ‬ ‫لهــای او نبــود و رونالدو زده در اختیار علی دایی‪ ،‬ستاره سابق تیم ملی‬ ‫موفق شــد بــا این دو گل تعــداد گل های ملی ایران‪ ،‬قرار داشت‪ .‬رونالدو پس از شکستن این‬ ‫خــود را بــه عدد ‪ 111‬رســانده و با عبــور از علی رکــورد در پســتی در صفحــه اینســتاگرام ضمن‬ ‫دایــی به تنهایی در صــدر جدول بهترین گلزن تقدیر از عملکرد درخشان شهریار فوتبال ایران‪،‬‬ ‫رده ملــی در فوتبــال مــردان قــرار بگیــرد‪ .‬ایــن از احترامــی کــه همیشــه از ســوی علــی دایــی‬ ‫بازیکن حاال با انتشار عکسی در صفحه رسمی دریافــت کــرده نیــز سپاســگزاری کــرد و مدعی‬ ‫اینستاگرام خود خبر داد که رکورد جدیدش در شــد که گاهی احســاس می کرد شکستن رکورد‬ ‫کتاب رکوردهای جهانی گینس به ثبت رسیده ثبت شده از سوی او غیرممکن خواهد بود‪.‬‬ ‫کسب سه امتیاز مقابل سوریه‬ ‫بسیار باارزش بود‬ ‫تیم ملی کم فروغ‬ ‫اما پیروز‬ ‫هافبک بارسا به بشیکتاش پیوست‬ ‫میرالــم پیانیــچ‪ ،‬هافبــک‬ ‫بندی مبنی بر خرید اجباری این‬ ‫باشــگاه بارســلونا‪ ،‬در ادامــه‬ ‫بازیکــن در پایــان فصــل وجود‬ ‫روند جدایی بازیکنان این تیم‬ ‫ندارد و درنتیجه او در تابســتان‬ ‫برای کاهش هزینه دســتمزدها‬ ‫سال اینده بار دیگر به بارسلونا‬ ‫به صورت قرضی به بشیکتاش‬ ‫برخواهد گشت‪.‬قراردادپیانیچ‬ ‫میرالم پیانیچ‬ ‫ترکیه ملحق شد‪ .‬پس از لیونل‬ ‫بابارساتاژوئنسال‪ 2024‬ادامه‬ ‫مسی‪،‬انتوان گریزمانوایالیش‬ ‫خواهدداشت‪.‬بازیکن‪ 31‬ساله‬ ‫موریبا و بسیاری دیگر‪ ،‬این بار نوبت به پیانیچ بوســنیایی فصل گذشــته را بــا مصدومیت های‬ ‫رسیدتادرروند کاهشهزینه هایباشگاهبارسلونا متعدد پشــت ســر گذاشــت و تنها شــش بار در‬ ‫از اینتیمجداشود‪.‬اینهافبکتابستان گذشته مســابقات اللیــگا در ترکیــب اصلــی تیــم رونالد‬ ‫از یوونتوسبهنوکمپرفتهبودوتنهایک فصلرا کومان قرار گرفت‪ .‬همین شرایط باعث شد که‬ ‫در لیگ اسپانیا سپری کرد‪ .‬او پیش از پایان پنجره او چندان جایی در برنامه های این مربی هلندی‬ ‫نقلوانتقاالتصراحتااز عالقهخودبهبازگشت برای فصل جدید هم نداشــته باشد‪ .‬بااین حال‬ ‫بهیوونتوسصحبت کردهامادرعین حالمدعی عملکرد درخشــان او در مســابقات سری ا پیش‬ ‫شــده بــود کــه بعیــد می دانــد مذاکــرات در این از پیوســتن بــه بارســلونا در خطا همگان بــود و‬ ‫زمینه با پیشروی خوبی همراه باشد‪ .‬بشیکتاش بشیکتاشامیدواراست کهاینبازیکنباردیگردر‬ ‫در سایت رسمی خود اعالم کرد که برای انتقال این تیم به دوران اوج خود برگردد و نمایش های‬ ‫قرضــی ایــن بازیکــن مبلــغ ‪ 2/7‬میلیــون یــورو درخشــانش را تکــرار کند‪ .‬نیمکت نشــینی های‬ ‫پرداخــت کــرده اســت‪ .‬ایــن در حالی اســت که پیاپــی این ســتاره بوســنیایی و در ســمت دیگر‬ ‫دستمزدساالنهپیانیچدرسالهشتمیلیونیورو عدم اعتماد کومان به پیانیچ باعث شد در نقل‬ ‫اعالم شدهبود‪.‬اینقراردادقرضییک سالهاست و انتقاالت تابستانی شایعات زیادی در رابطه با‬ ‫و تا تابســتان ســال اینده ادامه خواهد داشــت‪ .‬جداییاینبازیکنشنیدهشود‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1540‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1877‬مورخ ‪ 1400/4/9‬اقای سید رسول موسوی فرزند سید باقر نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 112‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 1‬فرعی از ‪ 445‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪ 3‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/28 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1183444‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1539‬شماره نامه‪ 140085602030008415 :‬چون خانم صدیقه السادات اسماعیلیان نجف‬ ‫ابادی فرزند سید محمد بموجب درخواست وارده به شماره ‪ ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۳۰۰۰۶۰۴۰‬مورخ‬ ‫‪ 1400/03/09‬و به استناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی‬ ‫است که سند مالکیت شش حبه و ‪ – ۳۸۳‬هزارم حبه مشاع از ‪ ۷۲‬حبه شش دانگ پالک ثبتی ‪۵‬‬ ‫واقع در قطعه ‪ ۸‬نجف اباد بخش ‪ 11‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ ۵۶۹‬دفتر ‪ ۵۸۵‬فالورجان امالک‬ ‫ذیل ثبت ‪ ۱۳۵۳۴۳‬بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت به شماره سریال ‪ 0114805‬صادر و تسلیم‬ ‫گردیده و طی سند انتقال قطعی مورخ دفترخانه به نامبرده انتقال و معامله دیگری هم انجام نشده‬ ‫است‪ .‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن ‪ :‬در اثر سهل انگاری مفقود شده است چون درخواست صدور‬ ‫المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب‬ ‫اگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا‬ ‫وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده (‪ )۱۰‬روز به این اداره مراجعه و‬ ‫اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس‬ ‫و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‬ ‫‪ 1400/06/13:‬حجت اله کاظم زاده اردستانی‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد‬ ‫‪ /1183308‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف و وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1554‬هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه‬ ‫مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون‪ ،‬تعیین تکلیف را بر اساس گزارش کارشناسان و‬ ‫به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ارای ذیل تایید نموده اند‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 140060330001003542‬مربوط به پرونده کالسه ‪1400114430001000130‬‬ ‫مربوط به مهدی کریمی فرزند حاج بابا در دوسهم از هفت سهم ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ششدانگ ‪ 190‬مترمربع پالک شماره ‪ 10529/74/924‬اصلی واقع در قم بخش ‪ 4‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی ‪139920330001023432‬‬ ‫(م الف ‪)10997‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 140060330001003543‬مربوط به پرونده کالسه ‪1400114430001000131‬‬ ‫مربوط به سیده صفیه واعظی فرزند سیدساجدین یک سهم از هفت سهم ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ششدانگ ‪ 190‬مترمربع پالک شماره ‪ 10529/74/924‬اصلی واقع‬ ‫در قم بخش ‪ 4‬حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی‬ ‫‪( 139920330001023440‬م الف ‪)10998‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ 140060330001003544‬مربوط به پرونده کالسه ‪1400114430001000132‬‬ ‫مربوط به زهرا کریمی فرزند حاج بابا یک سهم از هفت سهم ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ششدانگ ‪ 190‬مترمربع پالک شماره ‪ 10529/74/924‬اصلی واقع در قم بخش ‪ 4‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره دفتر الکترونیکی ‪139920330001023435‬‬ ‫(م الف ‪)10999‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪140060330001003545‬مربوط به پرونده کالسه ‪1400114430001000133‬‬ ‫یکــه نمایــش‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال ایــران درحال ‬ ‫درخشــانی مقابــل ســوریه نداشــت‪ ،‬به یــک برد‬ ‫مهم و باارزش دســت پیدا کرد‪ .‬به گــزارش ورزش‬ ‫ســه‪ ،‬همان طور که انتظار می رفت‪ ،‬دیدار مقابل‬ ‫ســوریه مســابقه سخت و ســنگین و فشــرده ای از‬ ‫کار درامد‪ .‬هرچند خوشبختانه با کسب سه امتیاز‬ ‫بــرای تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان پایــان یافت‪.‬‬ ‫دیــداری کــه خواســته یــا ناخواســته‪ ،‬تحــت تاثیر‬ ‫برتــری عمــان برابر ژاپن و تســاوی کــره جنوبی و‬ ‫عراق قرارگرفته بود تا نگرانی از عدم نتیجه گیری‬ ‫در دیــدار نخســت‪ ،‬مقابــل یکــی از رقبــای درجه‬ ‫ســه گــروه به ما هم ســرایت کند؛ امــا مانند ثبت‬ ‫نتیجــه تســاوی در دو بــازی دیگر گــروه‪ ،‬بخت با‬ ‫مــا یــار بود تا در مســابقه ای کــه ازنظر فنی نکات‬ ‫انتقادی بیشــتر از تشویقی بود‪ ،‬به برتری برسیم‪.‬‬ ‫در ترکیــب ابتدایــی دو اشــکال اساســی به وضوح‬ ‫یشــد‪ .‬دو مدافع کناری هیچ ســنخیتی با‬ ‫دیده م ‬ ‫شرایط بازی برابر تیمی به سبک سوریه نداشت‪.‬‬ ‫اگر نمایش امیری در دفاع چپ بالباس پرسپولیس‬ ‫در فصل گذشته را قابل قبول بدانیم‪ ،‬حضور او در‬ ‫این پســت بالباس تیم ملی کمی عجیب به نظر‬ ‫می رســد چراکه در تیم ملی با محدودیت نفرات‬ ‫مواجــه نیســتیم و قطعــا مدافعیــن چپــی وجود‬ ‫دارند که لیاقت و شایســتگی حضــور‪ ،‬الاقل برابر‬ ‫رقبایی در قد و اندازه ســوریه هســتند‪ .‬اشکال کار‬ ‫حضــور وحیــد امیری در دفاع چــپ‪ ،‬جا ماندن او‬ ‫در ضــد حمــات و روی کــورس هــا و بازگش ـت ها‬ ‫بود‪ .‬موضوعی که اگر با هوشــیاری و امادگی بال‬ ‫یشــد‪ ،‬قطعا به پاشــنه‬ ‫کنــاری ســوری ها همراه م ‬ ‫اشــیل تیم تحت هدایت اسکوچیچ بدل می شد‪.‬‬ ‫در دفاع راســت هم ســلمانی کم تجربه نتوانست‬ ‫بــا رفت وبرگش ـت های زیــاد‪ ،‬بــه پویایــی تیــم در‬ ‫هجو مهــا کمــک کنــد‪ .‬البتــه در مورد ایــن مدافع‬ ‫جــوان و جایگزینــش در نیمه دوم‪ ،‬اشــکال اصلی‬ ‫در عدم برگزاری مسابقات تدارکاتی برای تیم ملی‬ ‫اســت‪ .‬جایی کــه ســلمانی و حردانــی می توانند‬ ‫پختــه و موثر شــوند امــا برخی ســاده انگاری ها در‬ ‫راه اماده سازی تیم‪ ،‬چنین شرایط نامطلوبی را به‬ ‫وجود اورده بود‪ .‬در این مورد باید از مســئوالن و‬ ‫مدیران فدراسیون فوتبال گله کرد و اسکوچیچ را‬ ‫مربوط به فرزانه کریمی فرزند حاج بابا یک سهم از هفت سهم ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ششدانگ ‪ 190‬مترمربع پالک شماره ‪ 10529/74/924‬اصلی واقع در قم بخش ‪ 4‬حوزه ثبت‬ ‫ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی ‪(139920330001023438‬م‬ ‫الف ‪)11000‬‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪ 140060330001003546‬مربوط به پرونده کالسه ‪1400114430001000134‬‬ ‫مربوط به فاطمه کریمی فرزند حاج بابا در یک سهم از هفت سهم ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ششدانگ ‪ 190‬مترمربع پالک شماره ‪ 10529/74/924‬اصلی واقع در قم بخش ‪ 4‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی ‪139920330001023434‬‬ ‫(م الف ‪)11001‬‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ 140060330001003547‬مربوط به پرونده کالسه ‪1400114430001000135‬‬ ‫مربوط به محبوبه کریمی فرزند حاج بابا در یک سهم از هفت سهم ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ششدانگ ‪ 190‬مترمربع پالک شماره ‪ 10529/74/924‬اصلی واقع در قم بخش ‪ 4‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی ‪139920330001023436‬‬ ‫(م الف ‪)11002‬‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪ 140060330001001053‬مربوط به پرونده کالسه ‪1399114430001002119‬‬ ‫مربوط به مهدی پیشینیان پردنجانی فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 100/90‬مترمربع پالک شماره ‪ 8751/1‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم‬ ‫سند قطعی به شماره ‪ 137534‬مورخ ‪ 1399/12/02‬دفترخانه ‪ 5‬قم (م الف ‪)11003‬‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪ 140060330001003530‬مربوط به پرونده کالسه ‪1279139911443000100‬‬ ‫مربوط به رغدالحکیم فرزند صالح در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‪ 300/83‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 10645‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند قطعی به شماره‬ ‫‪ 48010‬مورخ ‪ 78/04/20‬دفترخانه ‪ 11‬قم (م الف ‪)11056‬‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪ 140060330001003331‬مربوط به پرونده کالسه ‪1400114430001000381‬‬ ‫مربوط به امیرمحمد صادقی زواره فرزند محمود در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪150‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 11227‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم اسناد‬ ‫قطعی به شماره های ‪ 150085‬مورخ ‪ 1400/03/04‬و ‪ 149482‬مورخ ‪ 99/12/19‬دفترخانه ‪ 7‬قم‬ ‫(م الف ‪)11057‬‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪ 140060330001003602‬مربوط به پرونده کالسه ‪1399114430001001130‬‬ ‫مربوط به احمد کاشی فرزند علی اصغر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت‬ ‫ششدانگ ‪ 80‬مترمربع پالک شماره ‪ 10473‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک‬ ‫قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از غضنفر ظهرابی از سند قطعی ‪ 34978‬مورخ ‪52/09/04‬‬ ‫دفترخانه ‪ 5‬قم (م الف ‪)11058‬‬ ‫‪ -11‬رای شماره ‪ 140060330001003603‬مربوط به پرونده کالسه ‪1399114430001001131‬‬ ‫مربوط به زهرا مثقالی همت ابادی فرزند عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ششدانگ ‪ 80‬مترمربع پالک شماره ‪ 10473‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت‬ ‫ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از غضنفر ظهرابی از سند قطعی ‪34978‬‬ ‫مورخ ‪ 52/09/04‬دفترخانه ‪ 5‬قم (م الف ‪)11059‬‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪ 140060330001002656‬مربوط به پرونده کالسه ‪1399114430001001612‬‬ ‫مربوط به ابوالفضل امراء فرزند محمود در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 106‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ 4053/24‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت‬ ‫مشاعی صادره در دفتر ‪ 271‬صفحه ‪ 174‬به موجب سند قطعی ‪ 28225‬مورخ ‪ 1399/10/13‬دفترخانه‬ ‫‪ 89‬قم (م الف ‪)11060‬‬ ‫‪ -13‬رای شماره ‪ 140060330001003584‬مربوط به پرونده کالسه ‪1400114430001000068‬‬ ‫مربوط به ملیحه مهدی زاده فرزند ابراهیم در ششدانگ یک واحد تولید و پرورش طیور (شتر مرغ)‬ ‫به مساحت ‪ 39742‬مترمربع پالک شماره ‪ 13‬اصلی واقع در قم بخش ‪ 4‬حوزه ثبت ملک اداره‬ ‫یک قم سند قطعی به شماره ‪ 116171‬مورخ ‪ 98/09/24‬دفترخانه ‪ 2‬قم و اقرارنامه ‪ 121114‬مورخ‬ ‫‪ 1400/02/15‬دفترخانه ‪ 2‬قم (م الف ‪)11061‬‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪ 140060330001003599‬مربوط به پرونده کالسه ‪1399114430001001951‬‬ ‫مربوط به ناصر بختیاری راد فرزند رفعت علی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪92/57‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 11241‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه‬ ‫عادی خریداری مع الواسطه از علی مجیدی موحد (م الف ‪)11062‬‬ ‫‪ -15‬رای شماره ‪ 140060330001003506‬مربوط به پرونده کالسه ‪1399114430001002103‬‬ ‫هم مورد مواخذه قرارداد چراکه به نظر می رسید‬ ‫ا نهــا رقابت های مقدماتــی جام جهانی و تقابل‬ ‫با ســوریه را خیلی جدی نگرفتــه بودند‪ .‬طرز فکر‬ ‫غیرحرفه ای و خطرناکی که می توانست سه امتیاز‬ ‫حیاتــی و روحیه بخــش را بــه بــاد دهد‪ .‬همچنین‬ ‫صهــای مشــهود در نیمــه‬ ‫ترکیــب اولیــه دارای نق ‬ ‫اول مصــاف بــا ســوریه را می توان ناشــی از رزومه‬ ‫نه چندان قوی سرمربی کروات تیم ملی دانست‪.‬‬ ‫او در تیم هایی سابقه سرمربیگری داشته که عموما‬ ‫تیم های غالب نبوده اند‪ .‬همین پیش زمینه سبب‬ ‫شده تا دراگان اسکوچیچ در تیم ملی هم نیمه اول‬ ‫را به احتیاط و عقب نشــینی بیش ازحد بگذراند‪.‬‬ ‫تدبیری که ممکن است برابر رقبایی که بیش ازحد‬ ‫فشــرده بازی می کنند و در وقت کشــی و از جریان‬ ‫انداختن بازی مهارت دارند بسیار پرریسک باشد؛‬ ‫امانگران کننده ترینموضوعدربارهتیمملیفوتبال‬ ‫کشورمان در این دیدار‪ ،‬نداشتن یک ایده شفاف‬ ‫و مشــخص بــرای بــازی بود‪ .‬جایی که به درســتی‬ ‫از سرلک و نوراللهی در میانه میدان استفاده شده‬ ‫بود اما ترابی و قائدی باتکنیک که قدرت از پیش‬ ‫رو برداشــتن یــار مســتقیم و بــه هــم ریختن نظم‬ ‫دفاعــی حریف را داشــتند جایــی در ترکیب اولیه‬ ‫نداشتند‪ .‬درحالی که نتایج روز اول و ثبت تنها یک‬ ‫گل در دیدارهــای گــروه ‪ A‬مقدماتی جام جهانی‬ ‫نشــانه ای اســت بــرای اهمیت دادن بــه تک تک‬ ‫دقایق‪ ،‬بازی ها و طبقه بندی ان ها برای جمع اوری‬ ‫امتیازات الزم‪ .‬البته همه این موارد باعث نمی شود‬ ‫بابت کسب پیروزی مقابل رقیبی سرسخت چون‬ ‫ســوریه که در تقابل های اخیر موفق به انجامش‬ ‫نشــده بودیــم‪ ،‬از بازیکنــان و کادر فنــی تیم ملی‬ ‫فوتبال کشــورمان متشــکر نبود اما این ســه امتیاز‬ ‫با این ســبک بازی‪ ،‬بیش از تبریک‪ ،‬قابل انتقاد و‬ ‫حتی نگران کننده اســت چراکه رقبــای حرفه ای تر‬ ‫و خطرناکــی مثل کره جنوبی‪ ،‬عــراق و امارات در‬ ‫پیش اند و کوچک ترین لغزشی می تواند به قیمت‬ ‫از دســت دادن جــام جهانــی ‪ ۲۰۲۲‬قطــر شــود‪.‬‬ ‫هرچند دلبســتگی به درخشش ستاره هایی چون‬ ‫طارمی‪ ،‬ازمون و بیرانوند‪ ،‬جهانبخش و سایر ملی‬ ‫پوشان همچنان امیدمان را به موفقیت دراین راه‬ ‫در باالترین سطح نگه خواهد داشت‪.‬‬ ‫مربوط به منصورعلی نادری نور فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪100/90‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 10454‬اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند‬ ‫مالکیت مشاعی صادره در دفتر ‪ 233‬صفحه ‪ 307‬سند قطعی ‪ 168861‬مورخ ‪ 1390/08/30‬دفترخانه‬ ‫‪ 3‬قم (م الف ‪)11088‬‬ ‫مورد تایید قرار گرفته و از انجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر اگهی و انقضاء موعد مقرر سند‬ ‫مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دونوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ انتشار اگهی‬ ‫نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه یک قم تسلیم و رسید ان را اخذ و ظرف یکماه‬ ‫پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و‬ ‫گواهی ان را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور‬ ‫مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‬ ‫(رویداد امروز‪ -‬پیام قم)‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/13 :‬تاریخ انتشارنوبت دوم‪ 1400/06/29 :‬مهرداد میرشکرائی ‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف و وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1555‬هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه‬ ‫مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون‪ ،‬تعیین تکلیف را بر اساس گزارش کارشناسان و‬ ‫به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ارای ذیل تایید نموده اند‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 139960330002021944‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002000422‬محمود‬ ‫عبدلی فرزند محمد حسن در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت‬ ‫‪ 67‬متر مربع پالک شماره فرعی از ‪ 2281‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم‬ ‫مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از بتول زند صفحه ‪ 196‬و ‪ 199‬دفتر ‪( 306‬م الف ‪)10994‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 140060330002005983‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002002043‬اباصلت‬ ‫کمیجانی فرزند ابوالفضل در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت‬ ‫‪ 120/90‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 1964‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم‬ ‫مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از قربان قنبری صفحه ‪ 375‬دفتر ‪( . 547‬م الف ‪)10995‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ 140060330002004572‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002002700‬رمضان فقیه‬ ‫بصیر فرزند قیطانعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪80‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 5‬فرعی از ‪ 1947‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه‬ ‫نامه عادی و خریداری مع الواسطه از بیرام بهرامی صفحه ‪ 286‬دفتر ‪( 227‬م الف ‪)10996‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ 140060330002006624‬پرونده کالسه ‪ 1400114430002000034‬مجید‬ ‫مسعودی فرزند منوچهر در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت‬ ‫‪ 120‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 2326‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم‬ ‫مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از قربانعلی نادری صفحه ‪ 415‬دفتر ‪( . 53‬م الف ‪)11029‬‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪ 140060330002006450‬پرونده کالسه ‪ 1398114430002002365‬محمد‬ ‫خانچرلی فرزند سلمان در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت‬ ‫‪ 105/54‬مترمربع پالک شماره ‪ 374‬فرعی از ‪ 158‬از ‪ 1947‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت‬ ‫ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی ثبت دفاتر الکترونیکی ‪( 10647‬م الف ‪)11030‬‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ 139960330002011025‬پرونده کالسه ‪ 1399114430002000430‬مرتضی‬ ‫مرادی فرزند عباسعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪105‬‬ ‫مترمربع پالک باقیمانده ‪ 2167/2‬اصلی که طی بخشنامه سازمان به پالک ‪ 2167/2/455‬اصلی‬ ‫تبدیل شده واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه‬ ‫از اشرف میره ئی ثبت دفتر ‪ 96‬صفحه ‪( 91‬م الف ‪)11031‬‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪ 140060330002006622‬پرونده کالسه ‪ 1400114430002000106‬حسن‬ ‫بیورس فرزند ماشاءاله در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪150‬‬ ‫مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 1916‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مالکیت‬ ‫متقاضی طی سند قطعی شماره ‪ 92584‬مورخ ‪ 1376/6/24‬دفترخانه ‪ 9‬قم (م الف ‪)11032‬‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪ 140060330002005923‬پرونده کالسه ‪ 1398114430002002518‬حکیمه برقی‬ ‫فرزند غالمرضا در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪73/52‬‬ ‫مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 2602/32‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم‬ ‫مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه ‪ 199‬دفتر ‪( 563‬م الف ‪)11033‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ایران با مشت های متحد‬ ‫به سوی دوحه‬ ‫شادی های پیاپی ایران پس از بازی ها و در رختکن‬ ‫بهعددهشترسید‪.‬ایرانروندپیروزی هایپیاپیخود‬ ‫را به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی قطر‪ ۲۰۲۲‬هم‬ ‫کشاندهواولینبردایراندر اینمرحلهمقابلسوریهرقم‬ ‫خورد‪ .‬گرچه با سبک بازی سوری ها و از جریان افتادن‬ ‫مداوم بازی و همچنین ناهماهنگی عناصر دفاعی ایران‬ ‫بازی خیلی دل چســبی را شــاهد نبودیم اما کسب سه‬ ‫امتیاز در شرایط کرونای اسکوچیچ و اردوی کوتاه مدت‬ ‫لژیونرهــا امیدوارکننــده اســت‪ .‬ایران تک گل خــود را در‬ ‫یــک انتقــال ســریع از دفــاع به حمله و بــا نقش افرینی‬ ‫پنج بازیکن و با کمترین لمس توپ توسط ان ها به ثمر‬ ‫رساند‪ .‬شجاع خلیل زاده با دقت باال توپ بلندی را به‬ ‫نزدیک محوطه سوریه فرستاد و حرکت خوب حردانی‬ ‫و پاس قلی زاده به محوطه جریمه باعث شــد طارمی‬ ‫بــا زیرکــی و حرکــت بــدن و چرخــش خود مدافعــان را‬ ‫گمراه کند و پاس کوتاهش به جهانبخش تک گل بازی‬ ‫را به همراه داشته باشد‪ .‬ایران پس ازاین بازی در رختکن‬ ‫جشن شادی به پا کرد و با جمع شدن تمام بازیکنان و‬ ‫کادر فنیعکسیبامشت های گره کردهبهیادگار گرفتند‬ ‫و خــود را امــاده بازی حســاس با عراق نشــان دادند‪ .‬با‬ ‫توجه به بازگشــت اســکوچیچ به تمرینات و همچنین‬ ‫فرصت بیشتر تمرین لژیونرها در کنار یکدیگر امیدواری‬ ‫زیادی برای کسب سه امتیاز بعدی به وجود می اید‪.‬‬ ‫اب پاکی ایمانی روی دست‬ ‫مدیران تراکتور‬ ‫اکبرایمانیهافبکتیمفوتبالتراکتورتبریزتاکید کرد‬ ‫که حتی حاضر نیست با فراز کمالوند و جمشید نظمی‪،‬‬ ‫یک قدم هم راه برود‪ .‬اکبر ایمانی با منتشــر کردن یک‬ ‫اســتوری از حل مشــکالتش با تراکتور خبر داد‪ ،‬هر چند‬ ‫که بعد از گذشته ‪ 24‬ساعت‪ ،‬او توضیحاتی تکمیلی در‬ ‫مورد این استوری داد‪ .‬ایمانی در خصوص این موضوع‬ ‫گفت‪ :‬برخی از این استوری برداشت دیگری داشتند ولی‬ ‫من نوشــته بودم که با مالک محترم و عوامل صحبت‬ ‫کــردم و هیچ وقت نگفتم که با مدیرعامل یا ســرمربی‬ ‫صحبــت کــردم‪ .‬خیلی ها متوجه منظورم نشــدند ولی‬ ‫من نوشــتم که با مالک محترم و عوامل حرف زدم که‬ ‫به من گفتند مشکالت باشــگاه حل می شود و شما در‬ ‫تمریناتحاضرمی شوید‪.‬ایمانیدر پاسخبهاینپرسش‬ ‫که ایا می خواهد در تمرینات حاضر شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬من‬ ‫با افرادی که صدایم را در یک جلســه خصوصی ضبط‬ ‫کردند‪ ،‬هرگز حاضر نیستم کارکنم و حتی با سرمربی و‬ ‫مدیرعامــل فعلی یک قدم هــم راه نخواهم رفت‪ .‬من‬ ‫شنیده ام کهان هاهمچناندر تیمهستندواگرباشندمن‬ ‫در تمرینات حاضر نخواهم شد و حاضر نیستم یک قدم‬ ‫هم با ان ها راه بروم‪.‬‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪ 140060330002005181‬پرونده کالسه ‪ 1398114430002000290‬لیال ازاد‬ ‫بخت فرزند عباسعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شده به مساحت ‪114‬‬ ‫مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 2281‬اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه‬ ‫عادی خریداری مع الواسطه از بتول زند صفحه ‪ 205‬دفتر ‪( 306‬م الف ‪)11055‬‬ ‫که مورد تایید قرار گرفته و از انجایی که مقرر گردیده پس از نشر اگهی و انقضای مورد مقرر سند‬ ‫مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ انتشار اگهی‬ ‫نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید ان را اخذ و ظرف مدت یک‬ ‫ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم‬ ‫و گواهی ان را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور‬ ‫مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/06/29 :‬عباس پور حسنی‬ ‫حجت ابادی – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1561‬نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب ‪1390/9/20‬و برابر رای شماره ‪140060306005004482‬مورخ ‪ 1400/06/06‬هیات‬ ‫اول موضوع ماده یک قانون مذکورمستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم‬ ‫فاطمه سیدابادی فرزند مجتبی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 73/25‬متر مربع از‬ ‫پالک شماره ‪ 164‬فرعی از ‪ 51‬اصلی واقع در اراضی کریم اباد بخش ‪ 12‬حوزه ثبت ملک نیشابور‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای عطاءاله شوریابی فرزند رمضان محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ی‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر‬ ‫االنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل‬ ‫تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید‪ .‬معترض باید ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می نماید و صدور مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/13:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/28:‬علی امینی‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک نیشابور م‪.‬الف‪745 :‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو سواری تیبا به رنگ سفید به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 635 -94‬ن ‪ 13‬به شماره موتور ‪ M15/9189053‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAS811100M5736990‬مدل ‪ 1400‬به نام فاطمه علی دوست‬ ‫فرزند عبدالرحمن به ش ش ‪ 156‬کدملی ‪ 4709966427‬صادره از‬ ‫گاوبندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سند کمپانی موتور سیکلت ‪ 125‬به شماره انتظامی ‪623-44717‬‬ ‫به شماره موتور *‪STATE-125 -N3C *10K22555‬‬ ‫و شماره تنه‪ N3C *** 125K9007598‬مدل ‪ 1390‬مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه ‪ 13‬شهریور ماه ‪ 04 / 1400‬سپتامبر ‪ 26/ 2021‬محرم ‪ / 1443‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1154‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫غضروف بینی ارتروز زانو‬ ‫را درمان کرد‬ ‫محققان سوئیسی با کشت غضروف بینی در ازمایشگاه ان را برای درمان ارتروز زانو در ‪ ۲‬فرد جوان‬ ‫استفادهکردند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از تلگراف‪ ،‬طبق تحقیقی جدید می توان غضروف بینی را برای درمان‬ ‫ارتروز زانو و از بین بردن درد استفاده کرد‪ .‬محققان دانشگاه بازل در سوئیس غضروفی از بینی فرد‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫مبتالبه ارتروز را جدا و در ازمایشگاه ان را کشت کردند تا شکل یک الیه شبیه پنکیک شود‪ .‬چنین‬ ‫الیه ای را می توان در زانوی فرد به کاربرد‪ .‬این روش نخست روی موش ها و گوسفند ازمایش شد‬ ‫و بسیار موفقیت امیز بود‪ .‬پس ازان روش مذکور روی یک مرد جوان ‪ ۳۴‬ساله و یک زن ‪ ۳۶‬ساله‬ ‫نیز ازمایش شد‪ .‬هردوی ان ها دچار ارتروز زانوی شدید بودند‪ .‬در پاهای این دو نفر استخوان های‬ ‫ناهماهنگ وجود داشت که فشار بیشتری به غضروف های زانو وارد می کرد‪ .‬درنتیجه غضروف‬ ‫زانو زودتر از حد نرمال فرسوده و به ارتروز منجر می شدند‪ .‬تنها درمان در این وضعیت داروهای‬ ‫ضدالتهاب و جایگزین کردن زانو است‪ .‬به هرحال غضروف های جدید در بدن دو بیمار مذکور قرار‬ ‫گرفت و استخوان های ناهماهنگ در یک عمل جراحی اصالح شد‪ .‬یک سال بعد این غضروف‬ ‫همچنان سالم بود و بیماران از کاهش درد خبر دادند‪ .‬همچنین به گفته انان این عملیات هیچ‬ ‫عوارضجانبیشدیدنداشت‪.‬‬ ‫فضایمجازیوتبعاتیکاعتمادنابجا‬ ‫اعتماد به فضای مجازی و انتشار تصاویر‬ ‫و اطالعــات شــخصی در ان‪ ،‬گاه بســتر‬ ‫مجرمانه ای را مهیا می سازد و دست مجرمان‬ ‫را برای سوءاستفاده باز می گذارد که می تواند‬ ‫تبعاتجبران ناپذیریرارقمبزند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناســان پلیــس فتا‪ ،‬مجرمان‬ ‫ســایبری در چت های طوالنی در شبکه های‬ ‫اجتماعی با کسب اعتماد کاربران‪ ،‬اقدام به‬ ‫کســب اطالعات و تصاویر خصوصی از افراد‬ ‫کــرده و در ادامه از این اطالعات برای تهدید‬ ‫و اخــاذی از قربانیــان بهره می گیرند‪ .‬کاربران‬ ‫فضــای مجــازی باید اگاه باشــند کــه تصاویر‬ ‫انتشاریافته در فضای مجازی به صورت کامل‬ ‫قابل حذفنیستوافرادسودجوواشخاصی‬ ‫که قصد انتقام گیری از شما به هر دلیلی دارند‪،‬‬ ‫می تواننــد با اســتفاده از این تصاویر و اعمال‬ ‫تغییرات بــر روی ان‪ ،‬اقدام به هتک حیثیت‬ ‫و انتشــار تصاویــر کنند‪ .‬همان طور کــه امارها‬ ‫سهــای‬ ‫نشــان می دهــد سوءاســتفاده از عک ‬ ‫خصوصــی در شــبکه های اجتماعــی یکــی از‬ ‫شــایع ترین جرائم حوزه فضای مجازی است‬ ‫کــه قانــون در این زمینــه مجازاتی نیز تعیین‬ ‫کردهاست‪.‬هرگونهمزاحمتوانتشار تصاویر‬ ‫خصوصی و خانوادگی افراد در فضای سایبری‬ ‫برابــر مــاده ‪ ۱۷‬قانــون جرائــم رایان ـه ای جرم‬ ‫محسوب شده و قانون گذار برای ان مجازات‬ ‫تعیین کرده است‪ .‬مزاحمت و انتشار تصاویر‬ ‫خصوصی و خانوادگی افراد در فضای سایبری‬ ‫برابر ماده ‪ ۷۴۵‬قانون مجازات اسالمی جرم‬ ‫محسوب شده و قانون گذار برای ان مجازات‬ ‫تعییــن کــرده اســت‪ .‬همچنیــن فحاشــی‪،‬‬ ‫توهین‪ ،‬افترا‪ ،‬تهدید‪ ،‬تمسخر‪ ،‬ارسال پیام و‬ ‫تصاویر نامناسب انتشار شماره تماس افراد و‬ ‫یا اطالعات کاری و خصوصی ان ها در فضای‬ ‫مجــازی یا در شــبکه های اجتماعــی و غیره از‬ ‫مصادیق مزاحمت اینترنتی است و برابر ماده‬ ‫‪ ۶۴۱‬قانون مجازات اســامی هرگاه کسی در‬ ‫فضای مجازی برای اشخاص ایجاد مزاحمت‬ ‫کنــد بــه حبــس از یــک تا شــش مــاه محکوم‬ ‫خواهد شد‪ .‬مواد ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬قانون جرائم‬ ‫رایانه ای‪ ،‬نشــر هرگونه مطالب توهین امیز و‬ ‫تشــویش اذهان عمومی از طریق اینترنت و‬ ‫فضاهای مجازی جرم تلقی شــده و بــرای ان‬ ‫به تناســب مجازات حبس و جرائم نقدی در‬ ‫نظر گرفته می شود به همین جهت با افرادی‬ ‫که امنیت روانی مردم را با چالش روبرو کنند‪،‬‬ ‫برخوردقانونیمی شود‪.‬‬ ‫شرایط تحقق جرم انتشار فیلم و‬ ‫عکس خصوصی‬ ‫مواد‪ ۷۴۴‬و‪ ۷۴۵‬قانون مجازات اسالمی‬ ‫یا همان مواد ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬قانون جرائم رایانه ای‬ ‫شــرایط وقــوع ایــن جــرم را برشــمرده اند‪ .‬بر‬ ‫اساس این دو ماده قانونی هر فردی به وسیله‬ ‫ســامانه های رایان ـه ای یا مخابراتــی‪ ،‬فیلم یا‬ ‫صوتیاتصویردیگریراتغییردهدیاتحریف‬ ‫و ان را منتشر کند یا با علم به تغییر یا تحریف‬ ‫عرفاموجبهتک‬ ‫انمنتشر کند‪،‬به نحوی که ً‬ ‫حیثیــت او بشــود‪ ،‬بــه حبــس از ‪ ۹۱‬روز تــا ‪۲‬‬ ‫سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ‪۴۰‬‬ ‫میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد‬ ‫شد‪ .‬طبق قانون کاهش مجازات حبس های‬ ‫تعزیری این جرم قابل گذشت بوده و حداقل‬ ‫و حداکثــر حــذف ان بــه نصــف تقلیل یافته‬ ‫اســت یعنی مجــازات حبس مــاده ‪ ۷۴۴‬به‬ ‫لشــده‬ ‫حبــس از ‪ ۴۶‬روز تــا یــک ســال تبدی ‬ ‫است‪ .‬تبصره ـ اگر تغییر یا تحریف به صورت‬ ‫مستهجن بوده باشد‪ ،‬مرتکب به حداکثر هر‬ ‫دو مجازات مقرر محکوم می شود‪ .‬ماده‪۷۴۵‬‬ ‫ـ هر فردی به وســیله ســامانه های رایانه ای یا‬ ‫مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی‬ ‫یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت‬ ‫او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس‬ ‫دیگــران قرار دهد‪ ،‬به نحوی که منجر به ضرر‬ ‫یــا عرفـ ًـا موجــب هتک حیثیــت او شــود‪ ،‬به‬ ‫حبــس از ‪ ۹۱‬روز تــا ‪ ۲‬ســال یا جــزای نقدی از‬ ‫پنــج میلیون ریال تا ‪ ۴۰‬میلیــون ریال یا هر دو‬ ‫مجــازات محکــوم خواهد شــد‪ .‬تفــاوت این‬ ‫دو ماده قانونــی در ایــن اســت کــه در مــاده‬ ‫‪ ۷۴۴‬مرتکب ابتدا به تغییر و تحریف فیلم‬ ‫و عکس دیگری می پردازد و سپس ان را انتشار‬ ‫می دهد درحالی که در ماده‪ ۷۴۵‬بدون تغییر‬ ‫و تحریف‪ ،‬ان را منتشر می کند‪ .‬تفاوت دیگر‬ ‫ایــن اســت کــه در مــاده ‪ ،۷۴۴‬ورود ضــرر به‬ ‫قربانی شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف‬ ‫هتک حیثیت کافی است لیکن مطابق ماده‬ ‫‪ ۷۴۵‬عــاوه بر هتک حیثیــت‪ ،‬ورود ضرر به‬ ‫قربانــی نیز شــرط اســت لــذا مطابق ایــن دو‬ ‫ماده‪ ،‬شرایط تحقق این جرم‪ ،‬به این شکل‬ ‫است که ازانجایی که این جرم در زمره جرائم‬ ‫رایانه ای قرار دارد لذا برای تحقق ان‪ ،‬انتشار‪،‬‬ ‫حتمــا بایــد به وســیله ســامانه های رایان ـه ای‬ ‫یــا مخابراتــی انجام شــود؛ بنابراین انتشــار از‬ ‫طریــق پوســتر و اعالمیــه تحــت ایــن مــاده‬ ‫قابل مجازات نیســت بلکه مــواد دیگری به‬ ‫ان اختصاص داد هشــده اســت‪ .‬مطابق ماده‬ ‫‪ ،۷۴۵‬عمل انتشار فیلم و عکس باید بدون‬ ‫رضایتقربانیصورت گرفتهباشد‪.‬همچنین‬ ‫به دستور قانون یا مقامات قضایی نیز نباشد‪.‬‬ ‫فیلــم یــا عکس یا صــوت متعلق بــه دیگری‬ ‫باشد؛ بنابراین‪ ،‬انتشار فیلم و عکس یا صوت‬ ‫خود شخص‪ ،‬تحت این ماده قابل مجازات‬ ‫یشــود بلکه در صورت دارا بودن شــرایط‬ ‫نم ‬ ‫خــاص‪ ،‬مثال مســتهجن بــودن‪ ،‬تحــت مواد‬ ‫دیگریقابل پیگیریاست‪.‬ماده‪ ۷۴۴‬ناظربه‬ ‫موردیاست کهمرتکب‪،‬ابتدا‪،‬فیلمیاعکس‬ ‫یا صوت دیگری را تغییر یا تحریف می کند و‬ ‫سپس ان را منتشر می کند‪ .‬برای مثال از طریق‬ ‫فتوشاپ باشد؛ بنابراین برای اعمال مجازات‪،‬‬ ‫طبق این ماده‪ ،‬الزم است که مرتکب ابتدا به‬ ‫تغییروتحریف‪،‬پرداختهباشد‪.‬‬ ‫هشدار پلیس درباره انتشار عکس های‬ ‫خصوصی در شبکه های اجتماعی‬ ‫ســرهنگ علی محمــد رجبی رئیــس مرکز‬ ‫تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس‬ ‫فتای ناجا نسبت به انتشار تصاویر خصوصی‬ ‫خانوادگــی افــراد در فضــای مجــازی هشــدار‬ ‫داد و بــا اشــاره بــه عضویــت شــمار زیــادی از‬ ‫شهرونداندرشبکه هایاجتماعی گفت‪:‬یکی‬ ‫از مهم تریــن مــواردی که در مورد شــبکه های‬ ‫اجتماعی باید موردتوجه قرار بگیرد‪ ،‬مسئله‬ ‫انتشــار تصاویر خصوصی و خانوادگی است‪.‬‬ ‫در این خصوص حتما باید شهروندان نکاتی‬ ‫را رعایــت کــرده و تــا جــای ممکــن از انتشــار‬ ‫ایــن تصاویر خودداری کننــد‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫مجرمان ســایبری در فضای مجازی به دنبال‬ ‫فرصتی هســتند تا بتوانند اقدامات مجرمانه‬ ‫خــود را عملی کنند‪ ،‬افــزود‪ :‬گاهی کاربران با‬ ‫اشتباهات خود‪ ،‬این فرصت را برای مجرمان‬ ‫فراهم می کنند و در این میان یکی از جرائمی‬ ‫که در فضای مجازی نسبتا زیاد رخ می دهد‪،‬‬ ‫سوءاستفادهاز اطالعاتشخصیوخانوادگی‬ ‫افراد است‪ .‬سرهنگ رجبی ادامه داد‪ :‬برخی‬ ‫از کاربــران بــدون توجــه به تنظیمــات حریم‬ ‫خصوصی صفحات خود یا بدون شناخت از‬ ‫دوستانودنبال کنندگانشاندر فضایمجازی‬ ‫اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی‬ ‫خــود در ایــن فضــا می کننــد و همیــن اقــدام‬ ‫بهتریــن بهانــه را در اختیار مجرمان ســایبری‬ ‫قــرار می دهــد تا از این اطالعــات برای ایجاد‬ ‫مزاحمــت‪ ،‬اخاذی‪ ،‬تهدیــد‪ ،‬هتک حیثیت‪،‬‬ ‫لهــای جعلــی سوءاســتفاده‬ ‫ســاخت پروفای ‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫هتک حرمت در فضای مجازی با‬ ‫زندان قابل جبران نیست‬ ‫رئیسمرکزتشخیصوپیشگیریاز جرائم‬ ‫ســایبری پلیس فتــا گفــت‪ :‬در جرائمی مانند‬ ‫انتشــار عکس یا اطالعات خصوصــی‪ ،‬ابرو و‬ ‫حیثیت افراد اسیب می بیند و حتی اگر مجرم‬ ‫نیز به زندان برود قابل جبران نیست و باعث‬ ‫افزایــش اســیب های اجتماعی در جامعه نیز‬ ‫یشــود‪ .‬رجبــی جرائم علیــه افــراد را بعد از‬ ‫م ‬ ‫جرائم مالی از پرتکرارترین جرائم عنوان کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬در ایــن جرائم مانند انتشــار عکس‬ ‫یــا اطالعات خصوصی‪ ،‬ابرو و حیثیــت افراد‬ ‫اسیب می بیند و حتی اگر مجرم نیز به زندان‬ ‫بــرود قابل جبــران نیســت و باعــث افزایش‬ ‫اسیب هایاجتماعیدرجامعهنیزمی شود‪.‬او‬ ‫باتاکیدبهاینکهبهاینموضوعاتبایدبانگاه‬ ‫غیر پلیســی بیشتر پرداخته شــود‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫موضوعاتبایداز طرفاهالیفرهنگ‪،‬رسانه‬ ‫و ارتباطات با نگاه فرهنگ سازی و پیشگیری‬ ‫مطرح شود تا تاثیر بیشتری در جامعه داشته‬ ‫باشــد‪ .‬رجبی با اشــاره بــه ویژگی های فضای‬ ‫مجــازی و تاثیــر ان در زندگی امــروز‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫این شــرایط باید به سبک جدیدی از زندگی‬ ‫برسیم و جامعه را اماده ورود به سبک زندگی‬ ‫دیجیتالی کنیم‪ .‬او با تاکید به اینکه نباید به‬ ‫دنبــال محدود کردن فضای مجازی باشــیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید نسل اینده را برای این فضا اماده‬ ‫کنیم و اگر در این حوزه عقب گرد داشته باشیم‬ ‫اینده را ازدست داده ایم‪.‬‬ ‫همهمعلمانایرانیخارجاز کشور‬ ‫واکسینهشده اند‬ ‫سرپرســت مرکز امور بین الملــل و مدارس‬ ‫خارج از کشــور وزارت اموزش وپــرورش درباره‬ ‫برنامه ســال تحصیلــی جدید بــرای معلمان‬ ‫و دانش امــوزان ایرانی خارج از کشــور گفت‪:‬‬ ‫سیاســت برخــی از کشــورها بــا توجــه بــه‬ ‫واکسیناســیون حضــوری و تلفیقــی بــود ولی‬ ‫بازهم یک براوردهایی در حال انجام اســت‬ ‫که شاید به سمت برگزاری کالس ها به شکل‬ ‫نیمه حضوریبروند‪.‬‬ ‫میتــرا تیمــوری در گفتگو با ایلنا‪ ،‬با اشــاره‬ ‫بــه واکسیناســیون معلمــان ایرانــی خــارج از‬ ‫کشــور بیــان کــرد‪ :‬معلمــان خــارج از کشــور‬ ‫تابــع تصمیمــات وزارتخانه های بهداشــت و‬ ‫ستادهای کرونایی که در کشورهای مختلف‬ ‫فعالیــت می کنند‪ ،‬هســتند‪ .‬به هرحــال ان ها‬ ‫هم ســازوکارهایی مانند کشــور ما دارند‪ .‬هر‬ ‫کشوری که برنامه واکسیناسیون را برای مردم‬ ‫خود و یا مشــاغل مختلف داشته‪ ،‬همکاران‬ ‫مــا یعنی معلمــان ایرانی خارج از کشــور را با‬ ‫همیــن رویــه واکســینه کرده انــد‪ .‬او در ادامه‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬معلمان خارج از کشــور ما‬ ‫خیلی زودتر از معلمان داخلی توسط همان‬ ‫دولتی که در انجا ســاکن هســتند‪ ،‬واکســینه‬ ‫تقریبا‬ ‫شــده اند‪ .‬طبق اخرین اماری که داریم‬ ‫ً‬ ‫همه معلمان ایرانی خارج از کشور واکسینه‬ ‫شــده اند مگر اینکــه معلمی خــودش تمایل‬ ‫به واکســن نداشته یا بیماری زمینه ای داشته‬ ‫باشد‪ .‬سرپرست مرکز امور بین الملل و مدارس‬ ‫خارج از کشــور وزارت اموزش وپرورش گفت‪:‬‬ ‫چندین ماه است که معلمان خارج از کشور‬ ‫دو ُدز واکسن خود را دریافت کرده اند‪ .‬انواع‬ ‫واکسن ها در کشورها مورداستفاده قرارگرفته‬ ‫اســت‪ .‬در شــبه قاره اســیا واکس ـن های چینی‬ ‫را دریافت کردند و حتی خیلی از کشــورها از‬ ‫اســترازنکا زده انــد‪ .‬تیمــوری درباره اغاز ســال‬ ‫تحصیلی دانش اموزان ایرانی خارج از کشور‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬در کشــورهایی کــه همــکاران مــا‬ ‫و دانش امــوزان واکســن دریافــت کرده انــد‪،‬‬ ‫برگزاریهمایشبین المللی‬ ‫گفتگوهایفرهنگی‬ ‫ایران و چین‬ ‫همایشبین المللی گفتگوهایفرهنگیایرانوچینتوسط گروهچینیدانشگاهشهید‬ ‫بهشتی‪ ۲۷،‬و‪ ۲۸‬مهرماه برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬با توجه به پیشینه روابط تاریخی و تعامالت فرهنگی بین ایران و‬ ‫چین از دیرباز و رشد حال حاضر جایگاه چین در سطح بین الملل‪ ،‬لزوم تعمیق بخشیدن‬ ‫به درک و دانش دوجانبه‪ ،‬در فضای دانشگاهی دو کشور امری بدیهی و ضروری است‪ .‬بر‬ ‫همین اساس برگزاری این همایش توسط گروه زبان چینی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان‬ ‫اولین گروه زبان چینی در ایران می تواند باعث اشنایی هر چه بیشتر پژوهشگران و فعاالن‬ ‫دانشگاهی دو کشور باشد و ارتباطات و تعامالت دو کشور در سایه پژوهش های تاریخی‬ ‫و فرهنگی و فضای گفتمانی اهل علم عمق بیشتری پیدا کند و از طرفی زمینه ساز ایجاد‬ ‫فرصت هایهمکاریعلمیوفرهنگیبرایدانشگاه‪،‬اعضایهیئت علمیودانشجویانو‬ ‫دانش پژوهانباشد‪.‬‬ ‫مانند کشور ترکیه که به افراد باالی ‪ ۱۷‬سال‬ ‫واکسن تزریق کرده است و یا کویت که همه‬ ‫دانش اموزان را واکسینه کرده است‪ ،‬تصمیم‬ ‫و بازگشــایی متناســب با اموزش حضوری در‬ ‫مدارس اســت‪ .‬او افزود‪ :‬مدارس ما در خارج‬ ‫از کشور تابع تصمیمات داخلی همان کشور‬ ‫هستند‪ .‬کشوروضعیتقرمزداشتهباشدان ها‬ ‫هم تعطیل خواهند شد و تابع تصمیمات ما‬ ‫در ایراننیستند‪.‬در حالحاضرسیاستبرخی‬ ‫از کشورها با توجه به واکسیناسیون حضوری‬ ‫و تلفیقی بود ولی بازهم یک براوردهایی در‬ ‫حال انجام است که شاید به سمت برگزاری‬ ‫سهــا به شــکل نیمه حضــوری برونــد اما‬ ‫کال ‬ ‫نحــال گشــایش هایی بــرای بــاز کــردن‬ ‫باای ‬ ‫مدارس به شــکل حضوری انجام شده است‪.‬‬ ‫سرپرست مرکز امور بین الملل و مدارس خارج‬ ‫از کشور وزارت اموزش وپرورش گفت‪ :‬ما فعال‬ ‫برای همه سناریوها امادگی داریم‪ ،‬یعنی هم‬ ‫امادگــی امــوزش مجازی صــرف‪ ،‬هم امادگی‬ ‫تلفیقیحضوری_مجازیوهمامادگی‬ ‫اموزش‬ ‫ِ‬ ‫اموزش حضوری کامل داریم‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫ما تابع قوانین همه کشــورها هستیم گفت‪:‬‬ ‫اکنــون بــه همــه مدیــران مــا ابالغ شــده‬ ‫اســت کــه بــرای تمــام ســناریوها امادگــی‬ ‫کافــی داشــته باشــند‪ ،‬دانــش امــوزان را‬ ‫ثبت نــام کــرده و کتاب ها را ارســال کنند؛‬ ‫اما همه این تصمیمات لحظه ای هســتند‬ ‫و امــکان دارد در کشــوری کــه پیش تــر‬ ‫اعالم شــده بــود امــوزش حضــوری اســت‬ ‫بنا به موج کرونا و یا اعتراض والدین اموزش‬ ‫غیرحضوری شــود‪ .‬تیموری خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بنابراین نمی توانیم با اطمینان کامل بگوییم‬ ‫کــه االن کدام کشــورها صــد در صد حضوری‬ ‫و یا صددرصد غیرحضوری هستند‪ .‬ما اکنون‬ ‫همــه دانــش امــوزان را ثبت نام می کنیم و به‬ ‫ان ها اعالم کرده ایم که باید خودشان را برای‬ ‫حضوردرمدرسهاماده کنند‪.‬همچنینمدارس‬ ‫را هم اماده کرده ایم اما درنهایت باید ببینیم‬ ‫کهتصمیماتلحظه ایبهچهصورتیخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫موانع صنعت چاپ‬ ‫رفع می شود‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ :‬خیلی از مسائل و موانع موجود در صنعت چاپ را‬ ‫می توان با یک بخشنامه حل کرد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوســیما‪ ،‬اقای محمدمهدی اســماعیلی گفت‪ :‬فعالن صنعت چاپ‬ ‫بدانند من با همه توان کمک خواهم کرد که مشــکالت ان ها حل شــود‪ .‬او با اعالم‬ ‫اینکه بخش عمده ای از مشکالت صنعت چاپ را ما در داخل وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫می توانیم حل کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از مشکالت هم نیاز به کمک مجلس دارد که با‬ ‫کمک نمایندگان پیگیری می کنیم‪ .‬اسماعیلی بابیان اینکه بخش عمده ای از اختیارات‬ ‫وزارت فرهنــگ در حــوزه صنعــت چاپ‪ ،‬بــه وزارت صمت محول شــده‪ ،‬افزود‪ :‬قول‬ ‫می دهم ان بخش از مشکالت که مربوط به دولت است را حل خواهیم کرد‪ .‬وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به اینکه ‪ ۹۰‬درصد مواد اولیه صنعت چاپ وارداتی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬باید به گونه ای عمل کنیم که وابستگی صنعت چاپ کشور به واردات‬ ‫کم و حتی بی نیاز شــود و کشــوری بادانش و توان فنی ایران قطعا می تواند صنعت‬ ‫چاپ خود را ملی کند‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬یکی از برنامه های اصلی‬ ‫دولــت ایــن اســت که بخــش عمــده ای از صنعــت چاپ را ملــی کنیــم‪ .‬محمدمهدی‬ ‫اســماعیلی در حاشــیه مراســم روز ملی صنعت چاپ با اشــاره به اینکه امروزه بخش‬ ‫عمــده ای از صنعــت چــاپ وابســته بــه خارج از کشــور اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ایــن موضوع بر‬ ‫اقتصاد داخلی و صنعت چاپ تاثیرگذار است و ما تالش می کنیم با همکاری وزارت‬ ‫صمت و معاونت فناوری رئیس جمهور‪ ،‬وابستگی صنعت چاپ به واردات را کاهش‬ ‫دهیــم‪ .‬او همچنیــن گفت‪ :‬بخشــی از مشــکالت صنعت چاپ هم بــه خاطر قدیمی‬ ‫بودن قوانین و دستور العمل ها است که با همکاری مجلس به روزرسانی و حل خواهد‬ ‫شد‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه افزود‪ :‬دولت جدید دولت مردمی است‬ ‫که رویکرد ان واگذاری مدیریت و تصدی گری به خود اتحادیه ها و مردم است و این‬ ‫موضوع به زودی در صنعت چاپ انجام خواهد شد‪ .‬او در پایان افزود‪ :‬جلسه مشترک‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و وزارت صمت برای حل مشــکالت فعاالن صنعت‬ ‫چاپ به زودی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫پیشبرد طرح حساب های اقماری‬ ‫گردشگری منطبق با شرایط‬ ‫پاندمیکرونا‬ ‫معــاون گردشــگری گفــت‪ :‬حســاب های اقمــاری مــا را به ســوی اثــرات اقتصادی‬ ‫و درامد هــای حاصــل از فعالیت هــای گردشــگری در دوره زمانــی مشــخص هدایــت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬ولــی تیمــوری گفت‪ :‬بــا توجه بــه اینکه‬ ‫حســاب های اقماری گردشــگری به عنوان ابزار اماری‪ ،‬ما را به ســوی اثرات اقتصادی‬ ‫و درامد هــای حاصــل از فعالیت هــای گردشــگری در دوره زمانــی مشــخص هدایــت‬ ‫می کند و همواره الزمه برنامه ریزی و سیاســت گذاری های کالن این حوزه به شــمار‬ ‫می ایــد؛ ازایــن رو پیشــبرد این طــرح علیرغم شــرایط خاص پاندمی کرونا و شــرایط‬ ‫فعاالن حوزه گردشــگری داخلی و خارجی کشــور امکان پذیر اســت و اثرات مثبت‬ ‫گســترده و عمیــق ان در ایــام پســاکرونا قابل مشــاهده خواهد بــود‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫اثرات بحران کرونا در صنعت گردشگری کشور تابعی از وضعیت مشابه در سطح‬ ‫بین المللی اســت؛ افزود‪ :‬طبق اخرین گزارش ســازمان جهانی گردشــگری که در ماه‬ ‫جوالی منتشرشــده اســت؛ سفر های بین المللی در سطح جهانی به طور متوسط ‪۸۵‬‬ ‫درصــد کاهــش داشــته اســت و ایــن عدد در منطقه اســیا و اقیانوســیه کــه جمهوری‬ ‫اســامی ایــران را نیــز شــامل می شــود؛ بــا ‪ ۹۵‬درصــد کاهش بــه همراه بوده اســت‪.‬‬ ‫امار هــای جهانــی نشــان می دهــد که این اعداد نســبت به مدت زمان مشــابه ســال‬ ‫قبل میالدی نیز ‪ ۱۴۷‬میلیون نفر کاهش داشــته اســت‪ .‬تیموری ادامه داد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۶۳‬کشــور که ‪ ۳۳‬مورد ان در اســیا واقع شــده اســت؛ همچنان در های خود‬ ‫را به طــور کامــل بــه روی گردشــگران بین المللــی بســته اند‪ .‬ایــن در حالی اســت که‬ ‫در اتحادیــه اروپــا نیز تنها ‪ ۷‬کشــور بــا محدودیت های کمتر ســفر را انجام می دهند‬ ‫و ایــن امــر نیــز بــا تدابیــر و محدودیت های جدی پیــش مــی رود‪ .‬او همچنان ضمن‬ ‫ارائه گزارشــی از وضعیت گردشــگری داخلی ســایر کشــور ها در ســطح بین الملل نیز‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن بخــش وضعیت کشــور ها نســبت بــه بعــد گردشــگری خارجی کمی‬ ‫فرق می کند و اغلب به ســرعت در حال فعال کردن ســازو کار تسهیلی و محدودیت‬ ‫زدایــی هســتند؛ به عبارتی گردشــگری داخلی در عمده مقاصــد دنیا در حال احیا و‬ ‫ترمیــم اســت‪ .‬به عنوان مثــال تعــداد پرواز های داخلی در چین‪ ،‬روســیه و همین طور‬ ‫امریــکا حتــی از زمــان پیــش از کرونــا نیــز فزونــی یافتــه اســت‪ .‬تیمــوری همچنین با‬ ‫تشریح وضعیت گردشگری کشور در دو بعد داخلی و خارجی به منظور ترسیم بستر‬ ‫پیشرفت فاز اجرایی طرح حساب های اقماری گردشگری گفت‪ :‬در مورد وضعیت‬ ‫گردشــگری خارجــی در حال حاضر به موجب مصوبه ســتاد مدیریــت بیماری کرونا‪،‬‬ ‫صــدور روادیــد گردشــگری ممنــوع اســت‪ ،‬امــا در راســتای حمایت از فعــاالن حوزه‬ ‫گردشگری با فعال کردن سایر اشکال سفر ازجمله سفر های تجاری و درمانی‪ ،‬تالش‬ ‫شــده اســت جریــان ورود اتبــاع خارجی به جمهوری اســامی ایران متوقف نشــود‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری عنــوان کرد‪ :‬اگرچه تا رســیدن به شــرایط قبــل از کرونا همچنان‬ ‫فاصله زیادی داریم؛ اما تالش های ضابطه مند همزمان با حداکثر همکاری با ســتاد‬ ‫ملی مدیریت بیماری کرونا در این زمینه بی شــک راهگشــای رونق گردشگری کشور‬ ‫در ایــام پســا کرونــا خواهد بــود‪ .‬تیموری ادامه داد‪ :‬تالش ها برای رونق گردشــگری‬ ‫خارجی ادامه دارد و این معاونت با ارســال طرح های متعدد ازجمله تســهیل ورود‬ ‫گردشگران واکسینه شده همواره در راستای گشایش های محدود و برنامه ریزی شده‬ ‫از طریــق کمیته هــای تخصصــی ســتاد کرونــا بــوده اســت؛ به نحوی کــه رســیدگی به‬ ‫پیشــنهاد نهایــی ایــن وزارت پس از تائیــد کمیته امنیتی‪ ،‬انتظامــی و اجتماعی برای‬ ‫چهارمین بار هم اکنون مجدد در دستور کار ستاد ملی کرونا قرارگرفته است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!