روزنامه رویداد امروز شماره 1153 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1153

روزنامه رویداد امروز شماره 1153

روزنامه رویداد امروز شماره 1153

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫مردمانتظار‬ ‫معجزهندارند‬ ‫اما وعده ها محقق شود‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 11‬شهریور ماه‪1400‬‬ ‫‪ 02‬سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 24‬محرم ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1153‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫‪02‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫واکسیناسیونعمومی‬ ‫به سرعتپیشرود‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫اردبیل‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫‪30‬‬ ‫رویدا د اردبیل‬ ‫انقالبواقعی‬ ‫در گازرسانیروستایی‬ ‫برنامهایجادیکمیلیونشغلدرسال‬ ‫ورزش‬ ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 11‬شهریور ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫رویاد د اردبی ل‬ ‫‪ /‬شماره ‪1153‬‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫پروژه در شرکت‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫افتتاح ‪ ۶۸۰‬نیروی برق استان‬ ‫توزیع‬ ‫اردبیل خبر داد‪:‬‬ ‫میلیون مشترک‬ ‫ایران به دنبال‬ ‫پیروزی شماره‪۱۷‬‬ ‫مقابلسوریه‬ ‫دی بیش از نیم‬ ‫بهرهمن‬ ‫مت گاز طبیعی‬ ‫از نع‬ ‫موفقیتروابطع‬ ‫مومیشرکتتوزیع‬ ‫نیرویبرقاستاندر‬ ‫جشنواره کشوری‬ ‫زمینهای راکد و‬ ‫ضرورت شناسایی‬ ‫صنعتی اردبیل‬ ‫ستفاده در شهرک‬ ‫بالا‬ ‫اتش طمع به جان‬ ‫تاالب انزلی افتاد‬ ‫برای دومین بار در شــهریور ماه جاری باز هم اتش به‬ ‫جان تاالب انزلی افتاد و سودجویان برای تصرف اراضی‬ ‫و تبدیل ان به باغات یا شالیزارها اقدام به اتش زدن‬ ‫نیزارهایتاالبانزلیدرنقاطیکردندکهدسترسیبرای‬ ‫اطفای ان سخت است‪ .‬در جریان اطفای حریق تاالب‬ ‫انزلی به دلیل عدم دسترسی نیروهای خدمات رسان‬ ‫برای مهار اتش‪ ،‬از یک فروند بالگرد متعلق به جمعیت‬ ‫هالل احمر ساری استفاده شد اما این بالگرد هم کاری از‬ ‫پیش نبرد و اتش سوزی همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫عکس ‪ :‬مهر‬ ‫جدیــد ازجملــه‬ ‫فناوریهــای‬ ‫مدیرعامل‬ ‫سکســیونر گازی‪،‬‬ ‫ریکلــوزر –‬ ‫ـبت هفتــه دولت‬ ‫به مناسـ‬ ‫روشــنایی معابر‬ ‫نصــب چــراغ‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫فرمانــدار اردبیــل‪،‬‬ ‫مختلــف شــهری و‬ ‫بــا حضــور‬ ‫در نقــاط‬ ‫اجرایی قطعه‬ ‫تنــی چنــد از‬ ‫مدیرعامــل و‬ ‫بااعتبــار ‪ ۵۲‬میلیارد‬ ‫اغاز عملیات‬ ‫روســتایی‬ ‫ـرکت توزیــع نیروی‬ ‫خلخال ‪ -‬منجیل‬ ‫ســانی شــامل‬ ‫مدیران شـ‬ ‫امامی یگانه‬ ‫ریــال‪ ،‬نیرور‬ ‫اردبیل تعدادی از‬ ‫اول جاده‬ ‫برق اســتان‬ ‫کشاورزی‪ ،‬دامداری‪،‬‬ ‫برداریخواهدرسید‪.‬‬ ‫(چاههای‬ ‫قــی افتتــاح و به‬ ‫اصلــی خلخــال ‪-‬‬ ‫بهره‬ ‫کیلومتر شبکه و‬ ‫پروژههــای بر‬ ‫عــه اول راه‬ ‫صنایع تولیدی و غیره)‬ ‫‪ ۸‬هزار و ‪۴۱۰‬‬ ‫مرغداری‪ ،‬پرورش ماهی‪،‬‬ ‫عملیــات ســاخت قط شهرستان روز سهشنبه با‬ ‫نشتیابی‬ ‫بهرهبرداریرسید‪.‬‬ ‫کاهش تلفات و‬ ‫منطقه شاهرود این‬ ‫نیروی برق استان‬ ‫تغذیه گاز طبیعی‬ ‫ریال‪ ،‬طرحهای‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬استاندار‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫منجیل در‬ ‫با ‪ ۱۹۰‬میلیارد‬ ‫ضریبایمنیوافزایش‬ ‫خط‬ ‫خود نگهدار ‪۱۱۵‬‬ ‫اردبیل اغاز شد‪ .‬به‬ ‫های برقرســانی‬ ‫اسماعیلیدر ادامهارتقاء‬ ‫سیم مسی با کابل‬ ‫حضور استاندار‬ ‫اردبیل از بهرهمندی‬ ‫اعتبار این پروژه‬ ‫این پروژه گفت‪:‬‬ ‫اهداف این پروژه‬ ‫یگانه جایگزینی‬ ‫اردبیل گفت‪:‬‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫عملیات اجرایی‬ ‫هوشــمند اب و‬ ‫های گاز طبیعی را از‬ ‫ریال هســت‪.‬امامی‬ ‫مدیرعامل‬ ‫اردبیل در ائین شروع‬ ‫نصب کنتورهای‬ ‫نعمت گاز طبیعی خبر‬ ‫سازی خلخال‪ ،‬کلور‪،‬‬ ‫شبکه‬ ‫امنیت‬ ‫هزار‬ ‫ریال‪،‬‬ ‫میلیارد‬ ‫ســال گذشــته ‪۸‬‬ ‫های میلیــارد‬ ‫بالغبــر ‪۶۸۰‬‬ ‫و برقرســانی به‬ ‫قطعه اول پروژه راه‬ ‫و ‪ ۳۰۸‬مشترک از‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬طی‬ ‫مراسم گفت‪ :‬پروژه‬ ‫با ‪ ۴‬میلیارد ریال‬ ‫‪ ۵۱۵‬هزار‬ ‫با شروع ساخت‬ ‫این شــرکت‪ ،‬ارائه‬ ‫همه قطعات حوزه‬ ‫عنوان نمود‬ ‫فرماندار اردبیل در این‬ ‫تغذیه به همراه ‪۱۹۸‬‬ ‫بــرق (فهام)‬ ‫اسماعیلی مدیرعامل‬ ‫‪ ۵۵‬میلیارد ریال و‬ ‫طول‪ ۱۷‬کیلومتر‬ ‫که در هفته مبارک‬ ‫کیلومتر شبکه توزیع و‬ ‫اقتصادی نمین با‬ ‫داد‪ .‬ســردار‬ ‫درام به منجیل به‬ ‫مشترکگاز طبیعیدر‬ ‫شد‪ .‬اکبر بهنامجو با‬ ‫شهرستان اردبیل‬ ‫خانگی و ‪ ۱۰‬هزار و‬ ‫و ‪۴۱۰‬‬ ‫منطقه ویژه‬ ‫بیشاز نیممیلیون‬ ‫قشالق (قشالق نادر‬ ‫حوزه برق‬ ‫اردبیل عملیاتی‬ ‫ـتند نزدیــک بــه‬ ‫شــعاب تجاری و‬ ‫به‬ ‫استحفاظی استان‬ ‫خدمات‬ ‫ـانی به ‪ ۴‬روستا و‬ ‫عوامل‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ان‬ ‫ریال‬ ‫ه‬ ‫‪۵۳۸‬‬ ‫و‬ ‫ـاح‬ ‫میلیارد‬ ‫پیمانکاران‬ ‫ـت در حــال افتتـ‬ ‫اردبیل مورد بازرسی و‬ ‫هزار و‬ ‫کامل پروژه سه هزار‬ ‫های برقرسـ‬ ‫مساعی کارکنان‪،‬‬ ‫نجف ‪ ۱‬و قشالق‬ ‫دولـ‬ ‫حوضچه در استان‬ ‫که شــامل پروژه‬ ‫اینکه برای اجرای‬ ‫استانرادر گرو‬ ‫شهرستان گرمی‪ ،‬قشالق‬ ‫گفت‪ :‬طی سال جاری‬ ‫امسال برای اجرای‬ ‫‪ ۴۱۸‬شیر و‬ ‫ـارد ریــال اســت‬ ‫بیان‬ ‫باتوجهبهاقلیم‬ ‫جوانمرد در شهرستان‬ ‫شرکت دانست و‬ ‫نیرورســانی‪ ،‬در‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۶۶‬میلیـ‬ ‫گرفت؛ کهاینمهم‬ ‫اجرایی این‬ ‫اعتبار براورد شده‬ ‫توزیــع‪ ،‬پروژههــای‬ ‫بخشهایمختلف‬ ‫‪ ،۲‬قشالق گلاقا‬ ‫نشتیابیقرار‬ ‫میلیارد ریال اعتبار‬ ‫مشترکیناز گاز طبیعی‬ ‫ســرمایهگذاری‬ ‫طرحهای نجف‬ ‫مشترکجدیددر‬ ‫پروژه هزار و‪۵۲۰‬‬ ‫میلیارد ریال که‬ ‫جهتاستفادهایمن‬ ‫‪۱۸۸‬‬ ‫جمعا بااعتبار ‪۲۳‬‬ ‫این‬ ‫شهری و روستایی و‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫هزار‬ ‫شرکت‬ ‫پروژه قطعه‬ ‫و‬ ‫‪۴‬‬ ‫محل اعتبارات ملی‬ ‫عمومی جذب این‬ ‫استاندر‬ ‫هایتوزیعو تغذیه‬ ‫بیله ســوار )‬ ‫روشنایی معابر‬ ‫بهرهبــرداری و در‬ ‫که‪ ۵۲‬میلیارد ان از‬ ‫خانگی‪ ،‬تجاری و‬ ‫ادامه مدیرعامل‬ ‫ضریباطمینانشبکه‬ ‫ـارک دولت مورد‬ ‫تخصیصیافته‬ ‫تعداد مشترکین گاز‬ ‫اعم از‬ ‫تلفات انرژی است‪.‬در‬ ‫ســکن بهصورت‬ ‫و افزایش‬ ‫استانانجامگرفت‪.‬‬ ‫در هفتــه مبـ‬ ‫که در همین راستا‬ ‫از ســوی بانک م‬ ‫استان قرار خواهد‬ ‫کاهش‬ ‫ســتان اردبیــل نیز‬ ‫شهرهاوروستاهای‬ ‫هزار میلیارد ریال‬ ‫شــده اســت‬ ‫مردم شریف و فهیم‬ ‫به‪ ۵۱۵‬هزار ‪۳۰۸‬‬ ‫ـع نیــروی بــرق ا‬ ‫ـان کــرد‪ :‬پیمانــکار‬ ‫گاز طبیعیدر‬ ‫یک‬ ‫کمک به نگه داشــت‬ ‫تاسیس این شرکت‬ ‫اختیار‬ ‫شــرکت توزیـ‬ ‫تالشهای تکتک‬ ‫ـده اســت‪ .‬وی بیـ‬ ‫اینکه در راســتای‬ ‫بدو‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫از‬ ‫یاد و خاطره شهیدان رجائی گرفــت‪.‬وی بــا قدردانــی از‬ ‫تامین‬ ‫طبیعی‬ ‫جذب‬ ‫ـک پــروژه ازجمله‬ ‫فاینانــس‬ ‫غیرمجاز وی بــا بیان‬ ‫در رابطه با نحوه‬ ‫شبکه‪ ،‬انشعابات و‬ ‫ضمن گرامیداشت‬ ‫نیروی برق اســتان در‬ ‫جــرای قطعــه یـ‬ ‫رسیده اســت‪.‬وی‬ ‫خرابوانشعابهای‬ ‫طبیعی‪ ،‬نشــتیابی‬ ‫انتخابشــده بــرای ا‬ ‫مشــترک‬ ‫تبریک هفته دولت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬همکاران شــرکت توزیــع‬ ‫ســتان نیز افزود‪ :‬از‬ ‫است کهپیشازاین‬ ‫ساماندهیکنتورهای‬ ‫ـیدن به منابع گاز‬ ‫نشتیهای نامرئی و‬ ‫ـتایی و شهری در ا‬ ‫امیــدواری کــرد که‬ ‫و باهنــر و‬ ‫صاحبناماستاناردبیل‬ ‫گاز اســتان برای رسـ‬ ‫هفته مبارک دولت‬ ‫در راســتای کشف‬ ‫مشــترکین روسـ‬ ‫ـن پروژههــا‪ ،‬ابــراز‬ ‫جدید تعــداد ‪ ۲‬هزار و‬ ‫پیمانکاران‬ ‫اهداف کالن شــرکت‬ ‫راهاهن اردبیل به‬ ‫ـض حوضچهها‬ ‫ســتان اســتان در‬ ‫دارد‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫و اجــرای ایـ‬ ‫نخستین قطعه خط‬ ‫موجبات افزایش‬ ‫در ‪ ۱۱‬شهر‬ ‫هزار ‪ ۱۸۸‬مشــترک‬ ‫ـت‪ ،‬افــزود‪ :‬تعویـ‬ ‫از‬ ‫در دستور کار قرار‬ ‫ـرق مطمئن‬ ‫بهرهبرداری از انها‪،‬‬ ‫ـبکه اسـ‬ ‫تعداد ‪۴‬‬ ‫موفق به پایان‬ ‫رفع انها همواره‬ ‫هزار و ‪ ۴۸۰‬مشترک‬ ‫مدتزمــان اجرای‬ ‫از کل شبکههای‬ ‫پروژههایــی در راســتای تامیــن بـ قدیمی با انشاهلل با‬ ‫وضعیــت مطلــوب شـ مصرف و هدر رفت گاز‬ ‫شهری و تعداد ‪۱‬‬ ‫های عزیز از شــرکت‬ ‫بهنامجو افــزود‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۸۶‬درصد‬ ‫‪ ۷۰۸‬مشترک‬ ‫میانه شــده اســت‪.‬‬ ‫میرسد‪.‬حسین‬ ‫ـدی هــم اســتانی‬ ‫خراب در کاهش‬ ‫به جمع مشترکین‬ ‫بر همین اساس‬ ‫به درام سه سال‬ ‫از کل انشــعابات‬ ‫پایدار به بهرهبرداری‬ ‫میلیارد رضایتمنـ‬ ‫کنتورهای‬ ‫روستاهای تازه گازدار شده‬ ‫اصلی خلخال‪ ،‬کلور‬ ‫مسئول این اقدام را‬ ‫یــل بیشازپیش‬ ‫ـش از ‪ ۸۳‬درصــد‬ ‫هفته مبلغ ‪۶۸۰‬‬ ‫برق اســتان اردب‬ ‫قطعه اول پروژه راه‬ ‫محسوسی دارد‪.‬این مقام‬ ‫گاز استانهماکنون‬ ‫نیز در‬ ‫گاز طبیعــی و بیـ‬ ‫توانمندیپیمانکار‬ ‫به اینکه در این‬ ‫توزیــع نیــروی‬ ‫نشتیابی قرارگرفته‬ ‫درمجموعشرکت‬ ‫بسیار موثر توصیف‬ ‫تالشهای تکتک‬ ‫تاثیر‬ ‫استولیباتوجهبه‬ ‫اشاره‬ ‫ـود‬ ‫مورد‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫گذشته‬ ‫در اســتان افتتــاح‬ ‫پیوستهاند‬ ‫کاهش هدر رفت گاز‬ ‫اید‪.‬وی با قدردانی از‬ ‫پیشبینیشده‬ ‫اســتان طی ســال‬ ‫شهری و بیش از ‪۱۳۸‬‬ ‫ـال تکمیل شــود‪.‬‬ ‫زیرزمینی شناسایی و رفع‬ ‫ـال پــروژه برقــی‬ ‫در راستای‬ ‫فراهم‬ ‫رفت گاز از ‪۴.۲۵‬‬ ‫قطعه ظرف ‪ ۲‬سـ‬ ‫نیروی برق اســتان در‬ ‫‪ ۳۷۶‬هزار مشترک‬ ‫ریـ‬ ‫‪ ۶۹۵‬مورد نشتی‬ ‫شــت‪ :‬میزان هدر‬ ‫ظــار مــیرود این‬ ‫به بیش از‬ ‫ابــاد به مبلغ ‪ ۹۰‬میلیــارد ریال‪ ،‬همکاران شــرکت توزیــع‬ ‫ارائهمینماید‪.‬سردار‬ ‫بازدید از عملیات‬ ‫تعداد‬ ‫نمود و اظهار دا‬ ‫افزاید‪:‬نشتیابی‬ ‫انت‬ ‫که شــامل پارس‬ ‫روستاییخدمات‬ ‫امیــدواری کــرد که‬ ‫همچنین در جریان‬ ‫‪ ۳.۹۸‬درصد در سال گذشته و است‪.‬اسماعیلیدر ادامهمی‬ ‫سوار ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫هزار مشترک‬ ‫ـن پروژههــا‪ ،‬ابــراز‬ ‫اســتاندار اردبیل‬ ‫الوقوع پروژههای‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬بیله‬ ‫در سال‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫این قطعه به طول‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫شرکت در شده‬ ‫ـی اجــرای ایـ‬ ‫ادامه از اتمام قریب‬ ‫اصالندوز ‪۱۵‬‬ ‫درصد‬ ‫موجبات افزایش‬ ‫این پروژه گفت‪:‬‬ ‫خطیر و حســاس‬ ‫دهنده اهتمام این‬ ‫میلیــارد ریــال‪ ،‬گرمـ‬ ‫اسماعیلی در‬ ‫بهرهبرداری از انها‪،‬‬ ‫اجرایی قطعه دوم‬ ‫نزدیک سخن به‬ ‫یکی از وظایف‬ ‫زنجاندر حالاجرا‬ ‫تقلیل یافته که نشــان‬ ‫شــگین شــهر ‪۸۰‬‬ ‫گاز طبیعیبهویژه‬ ‫ـرعین انشاهلل با‬ ‫ســتاها در ایندهای‬ ‫است‪.‬اسماعیلی‬ ‫های عزیز از شــرکت‬ ‫شرکتجهادنصر‬ ‫ریــال‪ ،‬م‬ ‫نگهداریاز تاسیسات‬ ‫گازرســانی به رو‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬سـ‬ ‫رفت گاز طبیعی‬ ‫‪ ۲۵‬کیلومتر توسط‬ ‫ـدی هــم اســتانی‬ ‫های گازرسانی به‪۱۲۱‬‬ ‫میرود سال اینده‬ ‫راستای استچراکه‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬نیر ‪۲۶‬‬ ‫کاهشمیزانهدر‬ ‫ـزایی دارد و هرگونه‬ ‫کوثر رضایتمنـ‬ ‫اظهار داشت‪ :‬پروژه‬ ‫یــل بیشازپیش‬ ‫پیشرفت کار انتظار‬ ‫موجبتامینمالی‬ ‫اقداماتانجامیافتهدر‬ ‫‪۵۷‬‬ ‫مدفون‪ ،‬اهمیت بسـ‬ ‫‪ ۹۴‬میلیــارد ریال‪،‬‬ ‫برق اســتان اردب‬ ‫میان اورد و‬ ‫بوده و با توجه به‬ ‫استکهبابهرهمندی‬ ‫بهاءتوسطمشترکین‬ ‫ترین‬ ‫سخن تاسیسات‬ ‫یــارد ریال‪ ،‬نمین‬ ‫توزیــع نیــروی‬ ‫تواند صدمات و‬ ‫نیز در دستاجرا‬ ‫دمای هوا و به دنبال‬ ‫بهموقعگاز‬ ‫‪ ۳۷‬میل‬ ‫استان خواهد شد و در رابطهبامهم طبیعی در استان اردبیل‬ ‫در این حوزه می‬ ‫میلیــارد ریــال و‬ ‫اسفالتقرار گیرد‪.‬‬ ‫روستایاستان‬ ‫اید‪.‬قدیمی افزایش‬ ‫کوتاهی و غفلت‬ ‫ضریــب نفوذ گاز‬ ‫ـال‪ ،‬خلخــال ‪۴۵‬‬ ‫خدمات بهینه در‬ ‫زیرپوشش‬ ‫کاهش هدر رفت گاز‬ ‫را به همراه داشته‬ ‫گاز طبیعی میزان‬ ‫است‪.‬حسین فراهم‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد ریـ‬ ‫پروژهها و ارائه‬ ‫کنتورهای توربینی صنایع‬ ‫ــود نیروگاههای‬ ‫موجودبهرهخواهیم‬ ‫و جبرانناپذیری‬ ‫ایــن روســتاها از‬ ‫مصرف برق و کمب‬ ‫‪ ۱۶۶‬میلیارد ریال‬ ‫خواهد رســید‪.‬وی در‬ ‫افزود‪ :‬کالیبراسیون‬ ‫خسارات فراوان‬ ‫کلیهظرفیتهای‬ ‫برنامهریزیبرای‬ ‫ان افزایــش‬ ‫شهرستان اردبیل‬ ‫در استان گفت و‬ ‫دقیق گاز دریافتی از‬ ‫در اینراستااز‬ ‫ــش از ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫خاموشــیهای اخیــر‬ ‫مسئولدر خصوص‬ ‫ـای ســرمایهگذاری‬ ‫واکسن علت‬ ‫توسعه گازرسانی‬ ‫طبیعــی به بی‬ ‫‪ ،CNG‬محاسبه‬ ‫را دالیــل اصلــی‬ ‫عملکرد شرکت در‬ ‫باشد‪.‬اینمقام‬ ‫مــه داد‪ :‬پروژههـ‬ ‫چراکه این مهم الزمه‬ ‫در طی سال جاری‬ ‫و جایگاههای‬ ‫کمبود‬ ‫که برقابــی‬ ‫سخنان خود به‬ ‫تحویلیبهمشترکین‪،‬‬ ‫قدیمــی ادا‬ ‫با هــر یک درجه‬ ‫شبکهها و انشعابات‬ ‫نمود برد‬ ‫‪ ۲۴۱‬میلیــارد ریال‬ ‫بخش دیگری از‬ ‫و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫هایتقلیلفشار و گاز‬ ‫طبیعینیز اشاره‬ ‫کنتورهای نشتیابی‬ ‫ـا مبلغی بالغبــر‬ ‫این شرکت اشاره‬ ‫تعطیلی مراکز‬ ‫عنــوان کــرد‬ ‫ایستگاه‬ ‫یک هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫نصبانشعاباتگاز‬ ‫توزیــع بـ‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهم امور بازرسی‬ ‫اصالح و بهینهسازی‬ ‫ارتقاءیافته‪ ،‬تعویض‬ ‫دستگاه کنتور‬ ‫مصرف برق کشور‬ ‫خصوص‬ ‫ابتدایی سال جاری‬ ‫نیز به اقدامات‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫استفاده از کنتورهای‬ ‫توسعه و احداث و‬ ‫مدون در هر منطقه و‬ ‫افزایش دما‬ ‫داشت‪ :‬طی چهارماهه‬ ‫ـیهای انجامیافته‬ ‫نیازمند مشــارکت‬ ‫تعویض‬ ‫ناسیوناردبیل‬ ‫شامل‬ ‫ـهری و تجهیــز و‬ ‫افزود‪ :‬با برنامهریزی‬ ‫و همچنین بازرسـ‬ ‫اردبیل انجام شد‬ ‫افزایش مییابد که‬ ‫و اظهار‬ ‫انشعاب گاز جدید‬ ‫روســتایی و شـ‬ ‫اقدامــات نمود و‬ ‫ملی گاز ایران پروژه‬ ‫واکسی‬ ‫بیش از خراب خانگی‬ ‫خراب در استان‬ ‫فیدرهای مگاوات‬ ‫عدد‬ ‫شــبکههای‬ ‫خانگی‪ ،‬تجاری‪ ،‬اداری‬ ‫تعداد‪ ۱‬هزار و‪۵۹۷‬‬ ‫استانداردهای شرکت‬ ‫نمونــهای از ایــن‬ ‫طی سال گذشته‬ ‫های توزیع هوایی‪،‬‬ ‫تاکنون‬ ‫گردیده کــه درمجموع‬ ‫مشترکان اعم از‬ ‫ـوزه ســرقت گاز را‬ ‫پزشــکی اردبیل‬ ‫اسماعیلی افزود‪:‬‬ ‫ـدی در مطابق با‬ ‫تریندستگاههای‬ ‫راهاندازی پســت‬ ‫ـت‪ ،‬همهی‬ ‫دانشــگاه علــوم‬ ‫سطح شهرهای در حـ‬ ‫ـطح اســتان نصــب‬ ‫سردار‬ ‫شــرفت ‪ ۹۰‬درصـ‬ ‫مندیازپیشرفته‬ ‫مصرف برق هستیم‪.‬‬ ‫های ‪ ۲۰‬کیلوولـ‬ ‫معاون بهداشــت‬ ‫نیز در سـ‬ ‫کنتور معیوب گاز در‬ ‫در ادامــه بــه پی‬ ‫نشتیابیبابهره‬ ‫سطح استان اردبیل‬ ‫ســیون بهویــژه در‬ ‫شــبکه‬ ‫و … در مدیریت‬ ‫افزاری و سختافزاری‬ ‫منظــور اســت‪.‬وی‬ ‫‪ ۵۰۰۰۰‬دستگاه‬ ‫انشعابات نصبشده در‬ ‫تقلیلفشار‪،‬صنایعو‬ ‫ـی مراکز واکسینا‬ ‫جدیــد و توســعه استفاده از تجهیزات با‬ ‫قابلیتهای نرم‬ ‫ــراز داشــت‪ :‬به‬ ‫ـت‪ :‬علت تعطیلـ‬ ‫مانیتورینگایستگاههای‬ ‫تعداد‬ ‫انشعاب رسیده است‪.‬‬ ‫ـن اســت‪ .‬بابــک‬ ‫تائیدیه نشتیابی و‬ ‫افزایش قدرت مانور و‬ ‫هر منطقه در حال‬ ‫گفـ‬ ‫ــه کمبــود واکسـ‬ ‫اســتان تعویــض شــد‪.‬وی اب مشترکین‪،‬طبقیک حوزه‬ ‫‪ ۲۴۸‬هزار و ‪۶۲۲‬‬ ‫نمودو گفت‪:‬بااخذ‬ ‫ـرایط جغرافیایی‬ ‫ــای پایانــی هفت‬ ‫تاکنون به‬ ‫یــل بــا اشــاره بــه‬ ‫فرایندتوزیعگاز بین‬ ‫جایگاههای‪ CNG‬اشاره‬ ‫متناسب با شـ‬ ‫کرد‪ :‬واکسنهای‬ ‫روزه‬ ‫ـرکت گاز اســتان اردب‬ ‫اندازینرمافزارهای‬ ‫وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار‬ ‫بهینهسازی‬ ‫خراب در ســطح‬ ‫مدیرعامــل شـ‬ ‫نخستین در گفت‬ ‫بندیشــده کنتورهای‬ ‫‪ ۳۰۸‬مشــترک در‬ ‫ـنبه و یکشــنبه در‬ ‫هایالزمدر خصوصنصبو راه مانیتورینگبه اجراست‪.‬‬ ‫حاضر‪ ۵۱۵،‬هزار و‬ ‫برنامــه زمان‬ ‫اردبیل روزهای شـ‬ ‫این کار بهصورت‬ ‫نهچنداندور پروژه‬ ‫اینکــه در حــال‬ ‫توزیعــی به اســتان‬ ‫تعویض میشود و‬ ‫صنعتیاستانومجموع‬ ‫مدت دو تا سه روز‬ ‫مربوطهدر ایندهای‬ ‫شهرهای استان‬ ‫میگیرد و ما در‬ ‫خانگی‪،‬تجاریو‬ ‫با اشــاره به اینکه‬ ‫چرخه مصرف قرار‬ ‫بخشهای‬ ‫میگیرد‪.‬اســماعیلی‬ ‫نعمتگاز بهرهمند‬ ‫برنامه منظم عمال‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬روستایاستاناز‬ ‫مداوم انجام‬ ‫استان را با تنظیم یک‬ ‫شــهرک صنعتی‬ ‫مربــوط بــه ‪۸‬‬ ‫‪ ۲۹‬شهر و‬ ‫سهمیه واکسن‬ ‫مطالبات و پرداخت‬ ‫بعد به دلیل کمبود‬ ‫اظهار داشت‪ :‬وصول‬ ‫روز چهارشنبه به‬ ‫است که از این حیث‬ ‫تمام میکنیم و از‬ ‫هســتند‪،‬‬ ‫غیردولتی‬ ‫شد‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫شــرکت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫خـــبر‬ ‫افزایش فوقالعــادهای‬ ‫اخر هفته تعطیل‬ ‫واکسن مراکز تا‬ ‫هــم از‬ ‫ـن به اســتان وارد‬ ‫صنعتــی اســتان‬ ‫(ذینفعان)تمام‬ ‫‪ 30‬هزار دز واکسـ‬ ‫شــهرکهای‬ ‫بودهایــم چونکه در‬ ‫بازخوردهااز مشترکین‬ ‫کرد‪ :‬هر هفته ‪ 25‬تا‬ ‫برخــوردار‬ ‫ـق روزانــه ‪ 20‬هزار‬ ‫بازدید خبرنگاران از‬ ‫و بادریافت‬ ‫ارائه خدمات به کار‬ ‫مــا ظرفیت تزریـ‬ ‫استان اردبیل‪ ،‬این‬ ‫اردبیــل در‬ ‫در جهت بهبــود‬ ‫شــود درحالیکــه‬ ‫زمان تاسیس‬ ‫ـور‬ ‫صنعتیشمارهدواردبیل‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫خود‬ ‫ک‬ ‫ـکل کمبود در کل‬ ‫می‬ ‫عمومــی کارامد‪،‬‬ ‫تــوان‬ ‫هیچگونه شهرک‬ ‫شهرک‬ ‫مشـ‬ ‫ـور افــزود‪ :‬روابط‬ ‫اســتان دارای‬ ‫محمد اهلی‬ ‫گیــرد‪ .‬اللهقلی پـ‬ ‫دز واکســن راداریــم و این بهداشت دانشگاه علوم‬ ‫حمایــت از صنایع‬ ‫ـن رعایــت اصــول‬ ‫اظهــار کرد‪:‬‬ ‫صنعتی خصوصی‬ ‫جاری اســت‪ .‬معاون‬ ‫ـی اســت کــه ضمـ‬ ‫و یا ناحیــه‬ ‫ــع نیــروی بــرق‬ ‫روابــط عمومـ‬ ‫از شــیوع ویروس‬ ‫مهمیدر توسعه‬ ‫ســاری و‬ ‫عمومی و هدایت ان‪،‬‬ ‫ــی شــرکت توزی‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ 550‬روز که‬ ‫کوچکنقش‬ ‫های غیردولتــی در‬ ‫روابــط عموم‬ ‫برای نفوذ در افکار‬ ‫تــه اکثــر شــهرک‬ ‫پزشــکی اردبیل‬ ‫ـنواره ارزیابی روابط‬ ‫ـط روزانــه ‪ 550‬نفر‬ ‫صنعت کشور دارد‪.‬‬ ‫اخالقی‬ ‫خدمت گرفته و به‬ ‫نبــود کــه الب‬ ‫در ســومین جشـ‬ ‫ـذرد بهطور متوسـ‬ ‫و پیشرفت‬ ‫ایجاد گردیده اســت‪.‬‬ ‫شرکت شهرکهای‬ ‫اصولی رسانهها را در‬ ‫اســتان اردبیل‬ ‫کوویــد – ‪ 19‬میگـ‬ ‫کشــور رتبه ســوم‬ ‫این چند ســال اخیر‬ ‫پذیرش سرپایی‬ ‫بازدید مدیرعامل‬ ‫به شکل‬ ‫اهمیت دهــد‪ .‬وی با‬ ‫صنعــت اب و برق‬ ‫اند درحالیکه امار‬ ‫تمامــی طول‬ ‫های صنعتی اســتان‬ ‫در این‬ ‫رســانی صادقانه‬ ‫عمومیهــای‬ ‫سرپایی پذیرششده‬ ‫ـل بــا بیــان اینکــه‬ ‫شــرکت شــهرک‬ ‫نمود‪ .‬در سومین‬ ‫ـته را زده اســت‪.‬‬ ‫اصــل اطالع‬ ‫هشتم محسوب‬ ‫تــی اســتان اردبیـ‬ ‫ـال مدیرعامل‬ ‫خالقیت را کسب‬ ‫چهار پیک گذشـ‬ ‫نواحی صنعتی جدید‬ ‫روابط عمومی هنر‬ ‫صنع‬ ‫جایجــای شــهر فعـ‬ ‫بخش نواوری و‬ ‫پیک پنجم رکورد‬ ‫های صنعت اب و‬ ‫ایجاد شهرکها و‬ ‫اشاره به اینکه‬ ‫پزشکی اردبیل گفت‪:‬‬ ‫عمومــی بهصــورت‬ ‫گــران کارافرینــان‬ ‫در‬ ‫ارزیابی روابط عمومی‬ ‫افزایش رفاه اردبیل‬ ‫زمینهســاز توســعه‬ ‫بهداشت دانشگاه علوم‬ ‫صنعت‬ ‫ــت‪ :‬کار روابــط‬ ‫جشنواره‬ ‫جای نقاط اســتان را‬ ‫ـی‬ ‫کنفرانس و با حضور‬ ‫کرونــا میگــذرد در‬ ‫میشــود‪ ،‬گف‬ ‫معاون‬ ‫این حوزه فعالیت‬ ‫هســتند در تولید ناخالص داخلـ کنند‪.‬محمد در جای‬ ‫بهصورت ویدیو‬ ‫شــیوع ویــروس‬ ‫مناطق دانست‬ ‫بوده و هرکســی در‬ ‫برق کشور که‬ ‫‪ 550‬روزی کــه از‬ ‫ایجاد اشتغال در این‬ ‫مهمی را ایفا می‬ ‫ســانی وزارت نیرو‬ ‫نفر فوت کردند‬ ‫شــبانهروزی‬ ‫ـت‪ .‬اللهقلی پور‬ ‫از‬ ‫استان اردبیل نقش‬ ‫شهرک صنعت و‬ ‫عمومی و اطالعر‬ ‫متوسط روزانه ‪6‬‬ ‫شهرکهای صنعتی‬ ‫ـق ایــن حرفــه اسـ‬ ‫مدیرکل روابط‬ ‫استان اردبیل بهطور‬ ‫استان اردبیل‪۲۲‬‬ ‫احداث و توسعه‬ ‫اب و برق کشــور‬ ‫دارد واقعــا عاشـ‬ ‫هفت نفر رسیده‬ ‫شهرستانهابایدبا‬ ‫با بیان اینکه ما در‬ ‫در و افزود‪ :‬با‬ ‫عمومی صنعت‬ ‫اخبــار مربوط به‬ ‫در پیک پنجم به‬ ‫در ســطح اســتان‬ ‫اهلی‬ ‫رابطینروابطعمومی‬ ‫ـزود‪ :‬این نواحی‬ ‫و مدیران روابط‬ ‫اوری اطالعــات و‬ ‫درحالیکه این امار‬ ‫حضور ســرمایهگذاران‬ ‫چهاردهگانه این‬ ‫ها در پیک پنجم‬ ‫صنعتــی داریم‪ ،‬افـ‬ ‫شرکت ادامهداد‪:‬‬ ‫اســت از جمــع‬ ‫اینشهرهاارتباط‬ ‫برگزیدگان محورهای‬ ‫هستند‪.‬وی با جدید‪،‬‬ ‫کاهش سن فوتی‬ ‫تحقق این امر مهم‬ ‫و نواحی‬ ‫طرحها و برنامههای‬ ‫کانالهایپرمخاطب‬ ‫در ‪ ۱۴‬محور حائز‬ ‫برگزار شــد‪،‬‬ ‫ســت‪ .‬نخستین از‬ ‫خواهد شد که برای‬ ‫دوره از تعداد‪۲۹۹۵‬‬ ‫های اســتان فعال‬ ‫فعالیتها‪ ،‬اقدامات‪،‬‬ ‫اول تا چهارم سن‬ ‫نهایتا اثار ‪ ۶۸‬شرکت‬ ‫خبریو خبرنگارانو‬ ‫از انان در انتقال‬ ‫ا‬ ‫کلیه شهرســتان‬ ‫کــد و فراهم‬ ‫معرفی شدند‪ .‬در این‬ ‫به نسبت پیک‬ ‫صنعتی در راس امور‬ ‫و‬ ‫های‬ ‫یافتند‬ ‫و‬ ‫اللهقلی‬ ‫باشند‬ ‫سیاست‬ ‫راه‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ســوم شــدند‪ .‬رویا‬ ‫ســایی زمینهــای‬ ‫تنظیمخبر‪ ،‬گزارشو‬ ‫ارزیابی‪،‬‬ ‫خبر داد و بیان‬ ‫توسعه شهرکهای‬ ‫تعامل دوسویه‬ ‫جشنواره ‪ ۱۸۹۸‬اثر به‬ ‫سال رسیده که دلیل‬ ‫های برتر جشــنواره‬ ‫ـاره بهضــرورت شنا‬ ‫روابطعمومی و‬ ‫رابطین بهمنظور‬ ‫کرد‪ :‬بایستی‬ ‫ـده به دبیرخانه‬ ‫اهلی گفت‪ :‬نواحی‬ ‫پنجم به‪ 45‬تا‪50‬‬ ‫شرکتیاریجویند‪.‬‬ ‫اشـ‬ ‫دوم رتبه‬ ‫اطالعات‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫صنعتی اردبیل عنوان‬ ‫تقدیر از زحمات‬ ‫اثر ارسالشـ‬ ‫ها در پیک‬ ‫استانی قرار گیرد‪.‬‬ ‫اخبار و اطالعات‬ ‫باالی ‪ 60‬سال است‪.‬‬ ‫در داوری مرحله‬ ‫درنهایتتبادل‬ ‫این جلسه ضمن‬ ‫بالاستفاده در شهرک‬ ‫های مسئوالن‬ ‫تبادلاطالعاتکرده‬ ‫داوری راه یافت‪.‬‬ ‫شهرســتان خلخال‬ ‫فوتی واکسیناسیون گروه سنی‬ ‫دفتر پور در‬ ‫ـران گفــت‪ :‬یکــی‬ ‫این اســت تا زمین‬ ‫مشتریصادقانه‬ ‫مرحله دوم‬ ‫گزاز و هشــجین در‬ ‫و حمایــت مدیـ‬ ‫ــا را عدم رعایت‬ ‫عمده ان‬ ‫گروههای تخصصی‬ ‫ــعی و تــالش بر‬ ‫میبایستبا‬ ‫و در صنعتی‬ ‫روابــط عمومــی‬ ‫ـل خیز پنجم کرون‬ ‫زمین قابلواگذاری‬ ‫میان این اثار که در‬ ‫تمام س‬ ‫عمومــی عبارت‬ ‫دار را شناســایی‬ ‫اصلیتریــن عامـ‬ ‫با توجه به اتمام‬ ‫وزارت نیرو صورت‬ ‫از‬ ‫یــف هــر روابــط‬ ‫نکردن از دورهمی‬ ‫بالاســتفاده‪ ،‬راکــد و یارانه‬ ‫وی‬ ‫دهیم‪ .‬قرار دارند و‬ ‫از مهمتریــن وظا‬ ‫نیز عمومی و اطالعرســانی‬ ‫بهداشتی بهویژه پرهیز‬ ‫نیاز این شهرســتان‬ ‫واحدهای تولیدی قرار‬ ‫صنعتی خلخال‪،‬‬ ‫روابــط‬ ‫مرحله داوری نهایی‬ ‫پروتکلهای‬ ‫دانست و تصریح‬ ‫ـتان در شــهرک‬ ‫اختیار متقاضیان‬ ‫درنهایت ‪ ۵۸۶‬اثر به‬ ‫اکثر خانوادهها‬ ‫میکند‪.‬وی ادامه‬ ‫های صنعتی اسـ‬ ‫و میهمانیها در‬ ‫ناحیه را چند برابر‬ ‫گرفت‪،‬‬ ‫برای خانوادهها و‬ ‫شــرکت شــهرک‬ ‫ها‬ ‫ناحیه به این دو‬ ‫دانیم که این شــرایط‬ ‫گزاز در حدود ‪۸۲‬‬ ‫مدیرعامل‬ ‫خـــبر‬ ‫اینکه در ‪ ۲۰‬شــهرک و‬ ‫مساحت ناحیه صنعتی‬ ‫کرد‪ :‬ما نیز می‬ ‫ـت ولی در کل دنیا‬ ‫اردبیل با اشــاره به‬ ‫به امضا داد‪:‬‬ ‫ســیار سخت اسـ‬ ‫ســت‪ ۳۰ ،‬هکتار‬ ‫فعاالن اقتصادی ب‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬قرارداد‬ ‫که در مرحله نخ‬ ‫سراسری گرفته تا‬ ‫مجلس شــورای‬ ‫هکتار اســت‬ ‫صنعتی اســتان یک‬ ‫از قرنطینه‬ ‫ـازی و در اختیــار‬ ‫مصــوب ‪1367‬‬ ‫صنعتی در حال‬ ‫ـن ناحیــه امادهسـ‬ ‫فرهنگی کشــور‬ ‫با تکیهبر ‪ 14‬اقدام اساسی دانشگاهی و مدارس و‬ ‫گفت‪ ۶۵۰ :‬واحد‬ ‫حمایــت از مرمــت‬ ‫از اراضــی ایـ‬ ‫وزارتخانــه قرار‬ ‫رسیده است‪،‬‬ ‫شد‪.‬اهلی در مورد‬ ‫و تعطیلی مراکز‬ ‫مــاده ‪ 15‬قانــون‬ ‫صنعتــی اســتان‬ ‫و نظــارت ایــن‬ ‫قرار داده خواهد‬ ‫کاهش سفرها‬ ‫کنترل کنند‪ .‬معاون‬ ‫ـهرکها و نواحــی‬ ‫مرمت اســالمی و‬ ‫حــت حفاظــت‬ ‫فرهنگی مصوب‬ ‫ـه متقاضیان‬ ‫حاضــر در شـ‬ ‫کردند این ویروس را‬ ‫ـز اظهار داشــت‪:‬‬ ‫شهرســتان ت‬ ‫بافتهــای تاریخــی‬ ‫تصرف‪ ،‬توسعه و‬ ‫هــا نیــز در مرحلـ‬ ‫ــی هشــجین نیـ‬ ‫دورکاری سعی‬ ‫کمان ابی واقع در‬ ‫اردبیل اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫هرگونه دخل و‬ ‫وزارت و احیــای‬ ‫و مابقــی واحد‬ ‫مبنی بر ثبت اثار‬ ‫ناحیــه صنعت‬ ‫محوطــه تاریخــی‬ ‫اللــه دارد و‬ ‫فعالشــده‬ ‫صنعتی ‪ ۵‬هکتاری که‬ ‫دانشگاه علوم پزشــکی‬ ‫ـد و نظارت ایــن‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫سوله و ماشیناالت‪،‬‬ ‫قــع در خیابــان‬ ‫تاریخی اســتان‬ ‫‪ 1398‬مجلس‬ ‫ـازی تنهــا با تاییـ‬ ‫ســازی این ناحیه‬ ‫تحت نظارت سیستم‬ ‫بهداشت‬ ‫نصب و راهاندازی‬ ‫تاریخی‬ ‫وا‬ ‫ـن‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫جج‬ ‫فرهنگی‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫هستند‪ .‬اماده‬ ‫ـده‪،‬‬ ‫باز‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫ـرج‬ ‫است با استقبال یک‬ ‫غیرمنقول فرهن‬ ‫تاریخی یــا‬ ‫هزار بیمار در منزل‬ ‫احداث و‬ ‫ـاسنامه ابالغشـ‬ ‫خلخــال‪ ،‬بـ‬ ‫اثر دارای ارزش‬ ‫احداث ساختمان‬ ‫شــمند منقــول و‬ ‫اردبیل و قبرســتان‬ ‫خواهــد بود‪.‬بر اسـ‬ ‫به ثبت رســیده و‬ ‫حاضر ‪13‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫گذشــته اغازشــده‬ ‫شرایط جسمی انها‬ ‫و فهرســتهای‬ ‫مادهواحده ارز‬ ‫فونداسیون و مراحل‬ ‫ـه ججیــن شــهر‬ ‫فهرســت اثــار ملی‬ ‫ازجملــه ممکــن‬ ‫ـاختهای از ماه‬ ‫ـور در این ناحیه‬ ‫حال قرنطینه هستند و روزانه‬ ‫ســت اثــار ملــی‬ ‫جداگانه از محلـ‬ ‫جــرای بنــد (ج)‬ ‫اردبیــل در‬ ‫بومی برای حضـ‬ ‫ســتان بیلهســوار‬ ‫کرد‪ :‬تامین زیرسـ‬ ‫کشــور در فهر‬ ‫ـتین با اشــاره به‬ ‫بهداشتی‬ ‫ـت ایــن اثــار در ا‬ ‫و مراحل فنی و‬ ‫طــی نامههــای‬ ‫ســرمایهگذار‬ ‫ـو واقــع در شهر‬ ‫محمــد اهلی اظهار‬ ‫قرار میگیرد‪ .‬نخسـ‬ ‫فرهنگی کشــور‬ ‫حمایت از تولید‬ ‫ـن طالبیان ثبـ‬ ‫طی تشــریفات‬ ‫ـند ثبتــی این اثــار‬ ‫های خدمترسان‬ ‫استاندار اودولـ‬ ‫ســازمان میــراث‬ ‫مورد رصد و پایش‬ ‫همراه بود که بهمنظور‬ ‫است‪.‬محمدحسـ‬ ‫ذیربط پس از‬ ‫سـ‬ ‫خاطرنشان کرد‪18:‬‬ ‫تعامل با دستگاه‬ ‫به‬ ‫ـکیل‬ ‫کشور‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـده‬ ‫فرهنگی‬ ‫ت‬ ‫صنعتی‬ ‫فرهنگی‪ ،‬قانــون‬ ‫اســالمی و بنــد‬ ‫یــن اثار ثبتشـ‬ ‫در استان اردبیل‬ ‫صنعتی این ناحیه‬ ‫صنعتی در‬ ‫انجامشده است‪.‬‬ ‫ـوی معاون میراث‬ ‫امیدواریم تا با‬ ‫تاریخی خانه ا‬ ‫ـس شــورای‬ ‫روند واکسیناسیون‬ ‫فرهنگی وزارت میراث‬ ‫شــتغال‪ ،‬قطعات‬ ‫تحقیقاتی الزم‬ ‫سـ‬ ‫درصد جمعیت‬ ‫اثر فرهنگــی و‬ ‫محقــق میشــود که بر این مبنــا مخابرات و ایجــاد ا‬ ‫ـتان دز اول و ‪11.9‬‬ ‫سند مصــوب ‪ 1364‬مجلـ اساسنامه سازمان میراث‬ ‫معــاون میراث‬ ‫ردید‪.‬مدیرعامل‬ ‫اردبیل ابالغ شــد‪.‬‬ ‫کشور نامه ابالغ‬ ‫درصد جمعیت اسـ‬ ‫ـرمایهگذار واگــذار گ‬ ‫مناســب با شرکت‬ ‫شهر اردبیل‪،‬‬ ‫ماده سوم قانون‬ ‫را دریافت کردند‬ ‫و صنایعدستی‬ ‫همکاری و تعامل‬ ‫کردن بــه این سـ‬ ‫دوم واکسن خود‬ ‫ـن اثار ششم‬ ‫اســتان اردبیــل‪،‬‬ ‫اربابی واقع در خیابان ســی متری شهرستان گردشگری‬ ‫در راستای مرتفع‬ ‫ـرده اســت کــه ایـ‬ ‫استان نیز دز اول و‬ ‫ـهرکهای صنعتــی‬ ‫سطح‪ 70‬درصد برسد‬ ‫اردبیل‪ ،‬گام مهمی‬ ‫خمس واقع در‬ ‫ـن اثــار اعــالم کـ‬ ‫استان شــرکت شـ‬ ‫صنعتی انگــوت را‬ ‫واکسیناسیون باید به‬ ‫مسجد جامع روستای‬ ‫استان‬ ‫ـن‪ ،‬ثبتــی ایـ‬ ‫شهرکهای صنعتی‬ ‫امادهســازی ناحیــه‬ ‫که البته این‬ ‫ـع در شــهر نمیـ‬ ‫وی با بیان اینکه‬ ‫مشکالت مخابراتی‬ ‫شهرک و مراحــل‬ ‫شــک خانــی واقـ‬ ‫جامعه ایجاد شود‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬امادهســازی‬ ‫خلخــال‪ ،‬کو‬ ‫اینکه از مجموع‪۲۰‬‬ ‫تا ایمنی کامل در‬ ‫ـب ارزیابی کــرد و‬ ‫درصد ایمنی ایجاد‬ ‫برداریم‪.‬وی با بیان‬ ‫الزم نیز مناسـ‬ ‫ها در دنیا ‪ 70‬تا ‪90‬‬ ‫انگوت نیز از سال‬ ‫خـــبر‬ ‫استاناردبیل‪،‬شرایط‬ ‫بهترین واکســن‬ ‫صنعتی ‪ ۲۷‬هکتاری‬ ‫تزریقی در کشورمان و‬ ‫ناحیهصنعتیمصوب‬ ‫صنعتی ناحیه‬ ‫اردبیل به سرچم‬ ‫صورت تخصیص‬ ‫کرد‪ :‬واکسنهای‬ ‫قطعه هفت محور‬ ‫‪ ۱۵‬شهرکو ناحیه‬ ‫اغازشده است که در‬ ‫میکنند‪ ،‬اضافه‬ ‫تا‪ 70‬درصدایمنی‬ ‫واگذاریزمیندر‬ ‫حیدری افزود‪:‬‬ ‫تمامی گذشته‬ ‫سینوفارماستکه‬ ‫واگذارشده‪،‬پیمانکار‬ ‫از قبیل اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫برای‬ ‫استاناردبیلعمدتا‬ ‫افزود‪ :‬دراینبین برای‬ ‫الزم‪ ،‬سایر امکانات‬ ‫پیمانکار‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مهیا شــده اســت‪،‬‬ ‫ـتفاده اعتبارات‬ ‫بهطول‪۴۵‬کیلومتر به موسسات قرارگاه خاتم‬ ‫نیز ایجاد خواهد‬ ‫معاون بهداشت‬ ‫ســتان‪ ،‬امــکان اسـ‬ ‫این ناحیه صنعتی‬ ‫ایجاد میکند‪.‬‬ ‫روستای بودااللو تا‬ ‫موسسه راه ایران از‬ ‫اصلیتریــن عامل در‬ ‫‪ ۱۵‬شــهرک فعــال ا‬ ‫گاز و … در‬ ‫همچنین ادامه مسیر تا‬ ‫حال انجام اســت‪.‬‬ ‫پروژه‬ ‫صنعتی انگوت در این‬ ‫داد‪ :‬واکسیناســیون‬ ‫ایــن‬ ‫بازدید هست و‬ ‫عملیــات ان نیز در‬ ‫اردبیــل ادامــه‬ ‫بهرهبرداری خواهد‬ ‫تلفن و اینترنت اجراشــده اســت‪ .‬شد‪.‬اهلی احداث ناحیه‬ ‫داریمبدونترس‬ ‫اســت کــه‬ ‫شهرسازی استان اردبیل در‬ ‫جاری تکمیل و اماده‬ ‫کروناستو ماانتظار‬ ‫از زیرســاخت‬ ‫تکمیل و اجرای‬ ‫ـیار حائز اهمیت‬ ‫ســاختهای‬ ‫اعتبــار الزم برای‬ ‫قطعات پایان سال‬ ‫تازه تاســیس را بسـ‬ ‫شکستاپیدمی‬ ‫توجــه به افزایش‬ ‫مدیرکل راه و‬ ‫هر نوع واکســن‬ ‫وی تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫اهلی گفــت‪ :‬با تامین اراضی و زیر صنعتی شهرســتان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬با‬ ‫ـتان در این زمینه با‬ ‫عملیات راهســازی‬ ‫میلیارد تومان منابع‬ ‫انگــوت در یــک‬ ‫حیدری‬ ‫اجرای‬ ‫شهرکهاو نواحی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ــزود‪ :‬شهرســتان‬ ‫ا‬ ‫اهالی‬ ‫هزار‬ ‫محسوسی‬ ‫ـد‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫رو‬ ‫ـ‬ ‫و واهمه‬ ‫اعــالم این ب‬ ‫این پروژه باالی‬ ‫میدانــی از‬ ‫خطرناک واکســینه‬ ‫قطعات‪ ،‬پیشرفت‬ ‫برشــمرد و اف‬ ‫انجامشده‪،‬مساحت‬ ‫محل ردیف بودجه‬ ‫یــل – ســرچم بــا‬ ‫کامل‬ ‫این شهرســتان تنها‬ ‫برابــر ایــن بیماری‬ ‫ماشیناالت در اکثر‬ ‫‪ ۱۳۷۳‬بــه بیــش از‬ ‫ـداث بانــد دوم اردب‬ ‫محروم قرارگرفته و‬ ‫است که امسال از‬ ‫مدیرکلراهو شهرسازی‪:‬‬ ‫گفت‪ :‬بهترین تست‬ ‫خــود را در‬ ‫‪ ۵۰‬هکتــار ســال‬ ‫حاضر ‪ ۱۳۵‬کیلومتر از‬ ‫احـ‬ ‫داد‪ :‬منطقه‬ ‫موردنیاز‬ ‫ـص داده خواهد‬ ‫چشممیخورد‪.‬‬ ‫است که در صورت‬ ‫مورد تست کرونا نیز‬ ‫اســتان از‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در حال‬ ‫ســت‪ .‬وی ادامه‬ ‫تومان اعتبار تخصیـ‬ ‫کیلومتر در پروژهبه‬ ‫همین ناحیه صنعتی‬ ‫‪ ۱۷۸‬کیلومتر است‬ ‫نخستین در‬ ‫دلیل هزینه سنگین‬ ‫هکتار افزایشیافته ا‬ ‫مطلب‬ ‫‪ ۴۱‬میلیــارد‬ ‫به سرچم به طول‬ ‫واگذارشده و ‪۴۳‬‬ ‫ـهرکهای دارای‬ ‫این ‪ ۴۱‬میلیارد‬ ‫که متاســفانه به‬ ‫واگــذاری زمین‪،‬‬ ‫‪۱۶۰۰‬‬ ‫پیمانکار‬ ‫اردبیل‬ ‫بر‬ ‫ـات و اغــاز روند‬ ‫ـت‬ ‫عالوه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ـاحت‬ ‫س‬ ‫گذشته‬ ‫محور‬ ‫به‬ ‫کرونا ‪ PCR‬ا‬ ‫‪ 150‬مورد ازمایش‬ ‫حیدری ادامه داد‪:‬‬ ‫محور مذکور‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬هکتار از مسـ‬ ‫‪ ۱۰‬کیلومتر در سال‬ ‫مطالعات اســت‪.‬‬ ‫تکمیــل امکانـ‬ ‫توانیم روزانه بیش از‬ ‫تومــان از بانــک‬ ‫در این منطقه و‬ ‫شد‪.‬‬ ‫قطعه یکم ان به طول‬ ‫ازاینبین‬ ‫در مرحله تکمیل‬ ‫ـهرکهای دولتی‬ ‫ـال ‪ ۴۰۰‬میلیــارد‬ ‫واردات ان ما نمی‬ ‫حضور ســرمایهگذاران‬ ‫ســت‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫باقیمانــده نیز‬ ‫کیتهای ‪ PCR‬را تا‬ ‫باقیماندهاحداث که‬ ‫ـتان مربوط بــه شـ‬ ‫تومــان‪ ،‬مــا دنبـ‬ ‫ـال بهرهبــرداری ا‬ ‫شــاهد‬ ‫داخلی یا مــاده‪۵۶‬‬ ‫صنعتــی اسـ‬ ‫جوانان جویای کار در‬ ‫وی صحت سنجی‬ ‫گفت‪۴۳:‬کیلومتر‬ ‫تکمیــل و در حـ‬ ‫قالــب فاینانــس‬ ‫را انجام دهیم‪.‬‬ ‫عملیات زیرسازی تا‬ ‫محبوبحیدری‬ ‫مســاحت را ‪ ۲۰‬شــهرک و ناحیه درنتیجه شاهد اشــتغال‬ ‫صحت ســنجی در‬ ‫تکمیلمطالعات‬ ‫صــادرات در‬ ‫اســت کــه ایــن‬ ‫طول‪ ۲۵‬کیلومتر‬ ‫های دکتر نیکزاد‬ ‫کــرد و افزود‪ :‬این‬ ‫سرچمدر مرحله‬ ‫افزود‪ :‬در حدود‬ ‫قطعه دوم به‬ ‫موضوع با پیگیری‬ ‫انگوت خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪ 75‬درصــد اعــالم‬ ‫ادامه همزمان با‬ ‫بانددوماردبیل–‬ ‫البته در حال حاضر‬ ‫ـامل میشــود‪.‬اهلی‬ ‫مشخصات فنی‪ ،‬بر‬ ‫تصریح هستیم که این‬ ‫صنعتی شهرستان‬ ‫به اتمام رسیده در‬ ‫اسالمی‪،‬استاندار اردبیل‬ ‫‪ 60‬درصد است که‬ ‫صنعتی شـ‬ ‫ضمن اجرای دقیق با‬ ‫پایان مردادماه‬ ‫شهرسازی استان اردبیل‬ ‫ضــی شــهرکهای‬ ‫کیت ‪ RAPIT‬تا‬ ‫رئیسمجلسشورای‬ ‫نیست و هر فرد با‬ ‫است‪ .‬وی‬ ‫پروژهبهپیمانکاران‬ ‫هکتــار هــم از ارا‬ ‫عملیات اسفالت نیز در حال اجرا بوده است‪ .‬مدیرکل راه و‬ ‫نیازی به ازمایش‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫ــختترین نائب‬ ‫‪۲۰۰‬‬ ‫بندیاجراو تکمیل‬ ‫تشخیص بیماری‬ ‫اجرای پروژه‬ ‫ـش که یکی از س‬ ‫برداریخواهدبود‬ ‫نمایندگان مردم اردبیل در‬ ‫برابر این بیماری‬ ‫تحققزمان‬ ‫نیز زیرسازی و ابنیه‬ ‫در‬ ‫قطعات پنج و شـ‬ ‫تکمیلو قابلبهره‬ ‫نیز باید خود را در‬ ‫بانکی تجویز این‬ ‫از ســختترین و‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫قطعات‪ ۴،۳‬و ‪۵‬‬ ‫و تاپایانسال‬ ‫عالئم سرماخوردگی‬ ‫اســت که منابع‬ ‫میتــوان گفــت‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫و در ســال اتی با‬ ‫حدود در حال بررســی‬ ‫به طول ‪ ۲۵‬کیلومتر به پیمانکار قطعــات و شــاید‬ ‫معاون بهداشت‬ ‫از مســیر تکمیل‬ ‫و قطعه سوم نیز‬ ‫محسوب میشود‬ ‫عملیات است‪ .‬حیدری‬ ‫فنی بخشهایی‬ ‫قرنطینه کند‪.‬‬ ‫علوم پزشکی با‬ ‫های راهسازی کشور‬ ‫قابلبهرهبرداری‬ ‫هستیم‪ .‬پروژهشود‪.‬‬ ‫متفاوت دانشــگاه‬ ‫و در حال تکمیل‬ ‫جویتکمیلو‬ ‫ان پروژه‬ ‫حالمطالعهمسیر‬ ‫اردبیل در مورد امار‬ ‫با واگذارشده‬ ‫طول ‪ ۳۰‬کیلومتر که‬ ‫ها را قبول میکنیم‬ ‫کیلومتر استومادر‬ ‫مساعدشدنشرایط شهرسازی استان اردبیل‬ ‫کرد‪ :‬ما نیز مغایرت‬ ‫قطعه چهارم به‬ ‫انجام ‪۴۳‬‬ ‫بود‪ .‬مدیرکل راه و‬ ‫گفت‪ :‬ادامه داد‪:‬‬ ‫بهشتزهرا بیان‬ ‫کروناست که گاه با‬ ‫ـده و پروژه در حال‬ ‫خواهد‬ ‫باند دوم این محور‬ ‫مرگومیرها در کنار‬ ‫پیمانکار واگذارشـ‬ ‫به اهمیت احداث‬ ‫و علت ان سایر‬ ‫ـد دوم نیز به‬ ‫نهایی سعی شده تا‬ ‫توجه‬ ‫ســیر احــداث بانـ‬ ‫بوده ولی در ثبت‬ ‫ســتای اراللو که م‬ ‫عالئم اولیه کرونا‬ ‫داخــل رو‬ ‫ومیرهاقیدشود‪.‬‬ ‫عناویناینمرگ‬ ‫باسایر‬ ‫ستان ثبت ملی شد‬ ‫هنگی و تار یخی ا‬ ‫‪ ۶‬اثر فر‬ ‫‪ ۴۳‬کیلومتر باند‬ ‫دوماردبیل‪-‬سرچم‬ ‫صفحه اخر‬ ‫رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت‪:‬‬ ‫مراکز واکسیناسیون اضافه شده است‬ ‫امیدواریم با تامین واکسن های موردنیاز از محل واردات و تولیدات داخلی هر چه سریع تر امکان بازگشایی مراکز اموزشی فراهم شود‬ ‫اگهیمزایدهعمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت مدیریت پسماند شهرداری های شاهین شهر و میمه‪ ،‬خمینی شهر و برخوار‬ ‫در نظر دارد نسبت به فروش اقالم قابل بازیافت تفکیک نشده و به صورت درهم (زنده)‬ ‫به صورت یک جا و از طریق مزایده عمومی به اشــخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید‪ ،‬لذا متقاضیان‬ ‫حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشــنبه مورخ ‪ 1400/06/31‬جهت دریافت و تحویل اسناد مربوطه‬ ‫به دفتر شرکت واقع در شاهین شهر خیابان شهید بهشتی (مخابرات) انتهای فرعی ‪ ۹‬غربی پالک ‪66‬‬ ‫مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 0314۵۲۹0800‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫شرکتمدیریتپسماندشهرداریها‬ ‫اگهی فراخوان انتخاب مشاور شماره ‪ ۲0000014030001۲6‬مورخه ‪1400/06/03‬‬ ‫مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره ‪ 1‬سال ‪( 1400‬نوبت اول)‬ ‫م الف‪1184467 :‬‬ ‫چاپ دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان شرقی در نظر دارد خرید خدمات مشاوره مربوط به‪ :‬مطالعات مراحل اول و دوم‬ ‫شرکت سهامی اب و فاضالب امکان احیا‪ ،‬بازســازی‪ ،‬بهینه ســازی و ارتقا تصفیه خانه های اب موجود اهر‪ ،‬شهید لشکری کلیبر و مجتمع قلعه عجبشیر و‬ ‫استان اذربایجان شرقی‬ ‫مطالعات مراحل اول و دوم احداث تصفیه خانه های جدید اب شهید لشکری کلیبر و قلعه چای عجبشیر و طراحی خطوط انتقال‬ ‫اب را با روش ‪ QCBS‬و با توجه به ائین نامه بند "هـ" ماده ‪ ۲۹‬قانون برگزاری مناقصات به مشاور واجد شرایط و دارای صالحیت و رتبه مرتبط‬ ‫پس از انجام ارزیابی کیفی و فنی واگذار نماید‪ .‬کلیه مراحل انجام خرید خدمات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) برگزار‬ ‫خواهد گردید‪ ،‬لذا کلیه واجدین صالحیت می توانند ظرف مدت مشخص شده در سامانه مذکور‪ ،‬جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به ادرس سایت‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند تا اسناد مربوطه در اختیار ایشان قرار گیرد‪ ،‬الزم به ذکر است هزینه اگهی به عهده مشاور منتخب خواهد بود‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات مربوطه از جمله زمان و نحوه چگونگی تحویل مدارک در اسناد انتخاب مشاور مندرج است‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد تا مورخه ‪1400/06/17‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ اسناد تا مورخه ‪1400/07/04‬‬ ‫شناسه اگهی‪1183486 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان شرقی‬ ‫سیاست‬ ‫‪06‬‬ ‫کسبتراز تجاری‬ ‫مثبت و صادرات محور‬ ‫شدن مناطق ازاد در سه‬ ‫سالگذشته‬ ‫گــزارش‬ ‫باقیماندهاست‬ ‫‪ ۶‬اثر فرهنگی‬ ‫و تاریخی استان‬ ‫ثبتملیشد‬ ‫‪07‬‬ ‫تیم ملی امشب در ازادی‬ ‫بهمصافحریفینام اشنا خواهد رفت‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با تشریح برنامه های وزارتخانه متبوع خود در خصوص حقوق و دستمزد از دو اقدام اساسی برای حمایت از کارگران و کارفرمایان خبر‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫داد و با بیان اینکه دولت رئیسی هماهنگ ترین تیم اقتصادی را دارد‪ ،‬تحقق برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال را ممکن دانست‬ ‫بهره مندیبیش‬ ‫از نیم میلیون‬ ‫مشترک از نعمت‬ ‫گاز طبیعی‬ ‫‪04‬‬ ‫گازرسانی در کشور تا کجا پیش رفت؟‬ ‫اهداف دولت در بخش حقوق و دستمزد اعالم شد‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل‬ ‫خبر داد‪:‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪08‬‬ ‫مادران باردار باالی‬ ‫‪ ۳۵‬سال واکسن‬ ‫سینوفارمبزنند‬ ‫((اگهی تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه همزمان‬ ‫شماره ‪))03-47-1400‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل راه اهن شرق در نظر دارد بنا بر ائین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با روش فشرده به شرح ذیل اقدام نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬شرح مختصر موضوع مناقصه ‪ :‬انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت محور اداره کل راه اهن شرق (تربت حیدریه) بوسیله اژانس (درون شهری و برون شهری)‬ ‫وزارت راه و شهر سازی ‪ -2‬مبلغ کل براورد‪ 1۲.33۵.000.000 :‬ریال‬ ‫راه اهن جمهوری اسالمی ایران ‪ -3‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ 616.7۵0.000 :‬ریال‬ ‫(مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد) ‪.‬‬ ‫‪ -4‬مدت و محل انجام کار ‪ :‬مدت اجرا ‪ 1۲‬ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬پیمانکاران واجد شرایط ‪:‬کلیه مناقصه گران دارای مجوز حمل و نقل از سازمان حمل و نقل جاده ای و درونشهری و یا گواهی صالحیت در رشته حمل و نقل ‪ ،‬صادره از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫مجاز به شرکت در این مناقصه می باشند‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلت و نحوه دریافت‪ :‬متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت ‪ 1۹:00‬روزسه شنبه مورخ ‪ 1400/06/16‬با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی‪ http//setadiran.ir‬و از طریق لینک‬ ‫مربوط در سامانه فوق‪ ،‬اسناد را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫کلیه فرایند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاکت الف مربوط به تضامین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه مذکور انجام می پذیرد لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق و‬ ‫دریافت گواهی امضای الکترونیکی‪ ،‬نسبت به اخذ انها اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -7‬مهلت و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده ‪ :‬اسناد باید حداکثر تا ساعت ‪ 1۹:00‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/06/۲7‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬بارگذاری و پاکت‬ ‫(الف) به نشانی استان خراسان جنوبی‪ ،‬شهرستان طبس‪ ،‬میدان امامزاده‪ ،‬اداره کل راه اهن شرق ‪-‬کدپستی ‪ ۹7۹113۵۵۵۵‬ارسال گردد‪.‬‬ ‫‪ -8‬زمان و محل گشایش‪ :‬پاکات در ساعت ‪ 10:00‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400 /06/۲8‬در کمیسیون مناقصات واقع در اداره کل راه اهن شرق‪ ،‬باز و نتیجه مناقصه اعالم می گردد‪.‬‬ ‫اداره کل راه اهن شرق‬ ‫((اگهی تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه‬ ‫همزمان شماره‪))0۲-47-1400‬‬ ‫شناسه اگهی‪118443۵ :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل راه اهن شرق در نظر دارد بنا بر ائین نامه اجرایی قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با روش فشرده به شرح ذیل اقدام نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬شرح مختصر موضوع مناقصه ‪ :‬انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت محور اداره کل راه اهن شرق (طبس) بوسیله اژانس (درون شهری و برون شهری)‬ ‫وزارت راه و شهر سازی ‪ -2‬مبلغ کل براورد‪ 10.860.000.000 :‬ریال‬ ‫راه اهن جمهوری اسالمی ایران ‪ -3‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ ۵43.000.000 :‬ریال‬ ‫(مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد) ‪.‬‬ ‫‪ -4‬مدت و محل انجام کار ‪ :‬مدت اجرا ‪ 1۲‬ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬پیمانکاران واجد شرایط ‪:‬کلیه مناقصه گران دارای مجوز حمل و نقل از سازمان حمل و نقل جاده ای و درونشهری و یا گواهی صالحیت در رشته حمل و نقل ‪ ،‬صادره از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫مجاز به شرکت در این مناقصه می باشند‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلت و نحوه دریافت اســناد ارزیابی کیفی ‪ :‬متقاضیان می توانند حداکثر تا ســاعت ‪ 1۹:00‬روزســه شــنبه مــورخ ‪ 1400/06/16‬با مراجعه به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی‬ ‫‪ http//setadiran.ir‬و از طریق لینک مربوط در سامانه فوق‪ ،‬اسناد را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫کلیه فرایند برگزاری مناقصه بجز تحویل پاکت الف مربوط به تضامین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه مذکور انجام می پذیرد لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه فوق و‬ ‫دریافت گواهی امضای الکترونیکی‪ ،‬نسبت به اخذ انها اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -7‬مهلت و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده ‪ :‬اسناد باید حداکثر تا ساعت ‪ 1۹:00‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/06/۲7‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬بارگذاری و پاکت‬ ‫(الف) به نشانی استان خراسان جنوبی‪ ،‬شهرستان طبس‪ ،‬میدان امامزاده‪ ،‬اداره کل راه اهن شرق ‪-‬کدپستی ‪ ۹7۹113۵۵۵۵‬ارسال گردد‪.‬‬ ‫‪ -8‬زمان و محل گشایش‪ :‬پاکات در ساعت ‪ 0۹:00‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400 /06/۲8‬در کمیسیون مناقصات واقع در اداره کل راه اهن شرق‪ ،‬باز و نتیجه مناقصه اعالم می گردد‪.‬‬ ‫اداره کل راه اهن شرق‬ ‫م الف‪11844۲4 :‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫لبنان مشکلی با دریافت‬ ‫کمک از ایران ندارد‬ ‫رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد که کشورش مشکلی‬ ‫با کمک های ایران و سوریه و مصر و دیگر کشورهای‬ ‫دوســت و بــرادر ندارد‪.‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬بــه نقل از‬ ‫المیادین‪ ،‬نبیه بری‪ ،‬رئیس پارلمان لبنان در سخنانی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬جنبش امل هیچ مشکلی با دریافت کمک‬ ‫به ویژه از ایران‪ ،‬سوریه‪ ،‬الجزایر و گروه های فلسطینی‬ ‫ندارد‪.‬وی با اشاره به مشکالت اقتصادی لبنان گفت‪:‬‬ ‫مــا هیــچ مشــکلی بــا کمک هایی کــه از ســوی ایران‪،‬‬ ‫مصر و هر کشور دوست و برادر دیگری که به لبنان‬ ‫یشــود‪ ،‬نداریم‪.‬بری در خصوص انفجار بیروت نیز‬ ‫م ‬ ‫تاکید کرد که خواستار اجرای عدالت در قبال جنایت‬ ‫بنــدر بیــروت اســت‪.‬رئیس پارلمان لبنــان در رابطه با‬ ‫ناپدید شــدن امام موســی صدر نیز خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫جنایت ربوده شــدن امام موســی صدر و همراهانش‬ ‫بر عهده نظام قبلی لیبی است‪ .‬مسئوالن دولت های‬ ‫بعدی لیبی نیز در خصوص این مسئله با ما همکاری‬ ‫نکردنــد‪.‬وی گفــت‪ :‬بــا توجه به اینکه مســئله ربوده‬ ‫شــدن امام موســی صدر یک جنایت انســانی است‪،‬‬ ‫کمیته مربوط به این مسئله پیگیری از طریق محافل‬ ‫بین المللی را بررسی می کند‪.‬نبیه بری تاکید کرد‪ :‬ما در‬ ‫جنبش امل و خانواده امام موسی صدر به شایعات‬ ‫اهمیــت نمی دهیــم و چیــزی کــه می خواهیــم ازادی‬ ‫ایشان است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1153‬‬ ‫رئیس جمهور در جلسههیئتدولت‪:‬‬ ‫مراکز واکسیناسیون اضافه شده است‬ ‫افزایش همکاری کشورهای‬ ‫اروپایی با کشورهای‬ ‫همسایهافغانستان‬ ‫ضروری است‬ ‫مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا در‬ ‫گفت وگویی بر ضرورت افزایش همکاری کشــورهای‬ ‫اروپایی با کشــورهای همسایه افغانستان تاکید کرد‬ ‫که در پی به قدرت رسیدن طالبان با موج پناهندگان‬ ‫افغان مواجه هستند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬جوزپ بورل مســئول سیاســت‬ ‫خارجی اتحادیه اروپا در بخشــی از یک گفت وگو با‬ ‫این نشریه در پاسخ به این سوال که ایا حقیقت دارد‬ ‫اتحادیــه اروپا به ازبکســتان‪ ،‬تاجیکســتان‪ ،‬پاکســتان‬ ‫و حتــی ایــران پول پرداخت خواهــد کرد تا مهاجران‬ ‫افغــان را کــه مــا [اروپــا] نمی خواهیم‪ ،‬در کشورشــان‬ ‫نگه دارند‪ ،‬گفت‪ :‬انچه حقیقت دارد این است که در‬ ‫زمینه مسائل مربوط به افغانستان ما مجبور خواهیم‬ ‫بود همکاری با کشورهای همسایه را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫ما باید به ان ها در مواجهه با اولین موج پناهندگان‬ ‫کمــک کنیــم‪ .‬این طور نیســت افغان هایی کــه اول از‬ ‫کشــور فرار می کنند‪ ،‬به رم برســند‪ ،‬بلکه شاید برسند‬ ‫بــه تاشــکند‪ .‬باید به کشــورهایی کــه در خط مقدم‬ ‫قــرار دارنــد‪ ،‬کمــک کرد‪ .‬بــورل در ادامه در پاســخ به‬ ‫ایــن ســوال که ایا این کشــورها نیز ماننــد ترکیه که از‬ ‫طرف اروپا حمایت مالی شــد تا پناهندگان ســوری را‬ ‫نگه دارد‪ ،‬حمایت مالی خواهند شد یا نه بیان کرد‪:‬‬ ‫ظرفیت جذب اروپا حدی دارد و بدون همکاری باال‬ ‫کاری از پیش نمی رود‪ .‬کشــورهای همســایه زودتر و‬ ‫بیشــتر از اروپا درگیر خواهند شــد؛ بنابراین‪ ،‬بله این‬ ‫بــه معنــای کمــک مالی به این کشــورها نیز هســت‪،‬‬ ‫همان طور که برای ترکیه هم این کار را کردیم‪.‬‬ ‫‪ FATF‬با راهبرد دولت‬ ‫جدید دوباره بررسی شود‬ ‫محمود عباس زاده مشــکینی ســخنگوی کمیسیون‬ ‫امنیت ملی و سیاســت خارجی درباره رویکرد سیاست‬ ‫خارجــه ایــران بــا امــدن دولــت جدیــد اظهار داشــت‪:‬‬ ‫سیاســت خارجــی جمهوری اســامی ایــران به ویــژه در‬ ‫مقابل غرب باید از یک موضع انفعالی به یک موضوع‬ ‫کامال فعال تبدیل شــود‪.‬به گزارش ایلنا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬‬ ‫باید بر مبنای ظرفیت همه کشورهای دنیا نقشه راهی‬ ‫تهیه کنیم و برای هر کشور دنیای نقشه و برنامه داشته‬ ‫باشیم؛همچنینهدایتدیپلماسیخارجیبرایتحقق‬ ‫دیپلماسی اقتصادی و مبادالت تجاری باید در اولویت‬ ‫سیاســت خارجــی ما باشــد‪.‬او در مورد برجــام نیز بیان‬ ‫داشــت‪ :‬نظر ایران در مورد برجام کامال روشــن اســت؛‬ ‫برجــام ســندی اســت که دولــت مذاکره و تنظیــم کرد‪،‬‬ ‫مجلس تصویب و شورای نگهبان نیز ان را تائید کرد و‬ ‫قرار شــد که ان اجرا شــود‪ .‬جمهوری اســامی کامال به‬ ‫تعهدات خودش عمل کرد اما طرف غربی نه تنها عمل‬ ‫نکرد بلکه تحریم ها را نیز زیاد کرد و هر چه ما بیشــتر‬ ‫به تعهداتمان عمل کردیم‪ ،‬طرف مقابل بیشتر خیانت‬ ‫کــرد و از زیــر بــار تعهداتــش فــرار کــرده و تحری مهــای‬ ‫جدیدی نیز علیه ایران اعمال کرد‪...‬محمود زاده درباره‬ ‫یتــی اف یــک پکیج ثابت‬ ‫‪ FATF‬نیــز بیــان کــرد ‪ :‬اف ا ‬ ‫نیست‪ ،‬اما پکیجی اســت که اهدافی را دنبال می کند؛‬ ‫مجموعه ای است که بندبند ان را می توان بررسی کرد‪.‬‬ ‫یــک بحث این اســت که همــه ان را قبول کنیم‪ ،‬بحث‬ ‫دیگــر اینکــه همه ان را رد کنیم و یک بحث نیز مطرح‬ ‫یشــود که باید بخشــی از ان را قبول و بخشــی دیگر‬ ‫م ‬ ‫را قبــول نکنیــم؛ اما انچه در بحث ‪ FATF‬مهم اســت‪،‬‬ ‫منافع ملی است‪.‬وی با بیان اینکه ‪ FATF‬باید توسط‬ ‫یک گروه کارشناسی متشکل از کارشناسان مالی در حوزه‬ ‫بین المللی‪ ،‬کارشناسان اقتصادی‪ ،‬بانکی و سیاسی و بر‬ ‫اساس منافع ملی اسنادی بررسی شود‪ ،‬درباره اینکه این‬ ‫کار قبال انجام شده و منتظر تصمیم گیری است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در دو دولــت جدیــد هــم باید بررســی شــود‪ ،‬وزرا هنوز‬ ‫مستقر نشده اند‪ .‬سیاست دولت پیشین یک سیاست‬ ‫انفعالی بود‪ ،‬راهبردها و نگاه ها عوض شده است مردم‬ ‫به نگاه و راهبرد جدید رای داده اند و باید با نگاه راهبرد‬ ‫جدید بررسی ها مبتنی بر منافع ملی انجام و ‪ FATF‬را‬ ‫باز بررسیکنیم‪.‬‬ ‫ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه هیئــت‬ ‫دولــت بــا اشــاره بــه پیشــنهاد تخصیــص‬ ‫زمین ســاخت ‪ ۵‬هــزار واحــد مســکونی بــرای‬ ‫خانــواده ایثارگــران‪ ،‬گفــت‪ :‬این پیشــنهاد را به‬ ‫فال نیک می گیریم و خیلی مناســب اســت که‬ ‫نســازی در دولــت ســیزدهم بــا‬ ‫نهضــت مسک ‬ ‫ســاخت مســکن برای ایثارگران و خانواده های‬ ‫معظــم شــهدا و جانبازان اغاز شــود‪.‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رســانی ریاس ـت جمهوری‪ ،‬رئیســی‬ ‫در ادامــه بــا بیان اینکــه دغدغه هایــی درباره‬ ‫ذخایــر کاالهــای اساســی وجــود داشــت که با‬ ‫یهــای انجام شــده مرتفــع شــده اســت‪،‬‬ ‫پیگیر ‬ ‫افــزود‪ :‬ذخیــره کاالهــای اساســی انجام شــده‬ ‫بــود‪ ،‬امــا بــا میــزان مصــوب فاصله داشــت که‬ ‫بــا اقدامــات انجا مشــده در روزهــای اخیــر‬ ‫ایــن نگرانــی برطــرف شــده و دوبــاره بــه‬ ‫وزارتخان ههــای ذی ربــط تاکیــد می کنم با رصد‬ ‫دقیــق وضعیــت بازار اجازه ندهنــد در زنجیره‬ ‫تامیــن کاال از تولیــد تــا مصــرف هیــچ اجحافی‬ ‫در حــق تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان‬ ‫اعمــال شود‪.‬رئیســی در بخــش دیگــری از‬ ‫ســخنانش‪ ،‬افزایــش امــار واکسیناســیون در‬ ‫برابــر بیمــاری کرونــا را قابل تقدیــر امــا ناکافی‬ ‫عنــوان کرد و اظهار داشــت‪ :‬یکــی از مقدمات‬ ‫ضــروری برای رونق کس ـب وکارها و بازگشــایی‬ ‫مــدارس و مراکز علمی و دانشــگاهی‪ ،‬رســیدن‬ ‫بــه حدنصــاب واکسیناســیون عمومــی اســت‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور تاکیــد کــرد‪ :‬اخبــار خوبــی از‬ ‫افزایش واردات و توامان تولید داخلی واکسن‬ ‫دریافــت کرده ایــم کــه جــای خوشــحالی دارد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور اضافه کرد‪ :‬مراکز واکسیناســیون‬ ‫به همت وزارت بهداشت و همکاری نهادهای‬ ‫ذی ربــط ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬برابــر شــده اســت‪ .‬امیدواریم‬ ‫بــا تامیــن واکس ـن های موردنیــاز از محــل‬ ‫واردات و تولیــدات داخلــی هــر چــه ســریع تر‬ ‫امــکان بازگشــایی مراکز اموزشــی فراهم شــود‬ ‫و ا گــر رســیدن بــه حدنصــاب الزم بــا تاخیــر‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬بازگشــایی مرا کــز اموزشــی نیــز‬ ‫بــا تاخیــر انجام خواهــد شد‪.‬رئیســی در ادامه‬ ‫ســخنان خود با اشــاره به رخدادهــای اخیر در‬ ‫افغانســتان‪ ،‬انچــه حداقــل در ‪ ۲‬دهه گذشــته‬ ‫در افغانســتان رخ داده را تابلویــی گویــا از‬ ‫تجــاوز و نقــض اشــکار حقــوق انســان ها در‬ ‫عصــر حاضــر توصیــف و تصریــح کــرد‪ :‬ا گــر‬ ‫فقــط بــه تعــداد زنــان و کودکانــی کــه در این‬ ‫ســال ها در افغانستان کشــته یا دچار جراحت‬ ‫یــا نقــص عضو شــده اند‪ ،‬توجه کنیــم‪ ،‬خواهیم‬ ‫دیــد کــه چه فاجع ـه ای به شــکل خامــوش در‬ ‫این کشــور در جریان بوده اســت‪.‬رئیس جمهور‬ ‫بــا تاکیــد بــر اینکــه تجربــه حضــور امریــکا در‬ ‫کشــورها و نقاط مختلف جهان گواه ان اســت‬ ‫کــه ایــن حضــور هی ـچ گاه امنیــت افریــن نبوده‬ ‫بلکــه برعکــس مخــل امنیت و ثبــات و ارامش‬ ‫بوده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬امریکایی هــا با چنین‬ ‫ســابقه و عملکــردی به جــای انکــه در دادگاه‬ ‫افــکار عمومــی جهانیــان پاســخگو باشــند‪ ،‬بــا‬ ‫بهانــه ســازی های مختلــف به فضاســازی علیه‬ ‫کشورهای دیگر می پردازند‪.‬رئیسی خاطرنشان‬ ‫یهــا بــه بهانــه مســائلی‪،‬‬ ‫کــرد‪ :‬امــروز امریکای ‬ ‫علیــه کشــورمان فضاســازی می کننــد که پاســخ‬ ‫نهــا موجــود اســت و اینجــا از دســتگاه های‬ ‫ا ‬ ‫مســئول و ازجملــه رســانه ملــی می خواهــم که‬ ‫نهــا را بــه‬ ‫پاســخ این گونــه اتهامــات و انگ زد ‬ ‫شکل مناسب ارائه کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تمامدستورالعمل هایستادمقابلهبا کرونابادقتاجراییشود‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬دولــت بایــد بــه وظایــف خــود برای‬ ‫تامیــن واکســن و فراهم کــردن امکانــات درمانی‬ ‫جهــت کنترل بیماری کرونا عمل کنــد‪ .‬رحمت ا‪...‬‬ ‫فیــروزی پوربــادی در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬دربــاره‬ ‫وظایــف دولت و مــردم برای کنترل کرونا‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه اولویت اول کشــور تــاش برای کاهش نرخ‬ ‫مرگ ومیــر براثــر این بیماری اســت‪ ،‬تصریــح کرد‪:‬‬ ‫برای کنترل شیوع گسترده این بیماری و کاهش امار‬ ‫مرگ ومیــر‪ ،‬دولــت و مردم هــر دو دارای وظایفی‬ ‫هســتند که باید نسبت به اجرای ان کوشا باشند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه مهم ترین وظایــف دولت برای‬ ‫کنتــرل بیمــاری کرونا در گام نخســت تــاش برای‬ ‫پیشــگیری و در گام بعدی فراهم کردن امکانات‬ ‫درمانــی اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬دولــت باید نســبت‬ ‫بــه اجــرای وظایــف خــود بــرای تامین واکســن و‬ ‫اجرای واکسیناســیون عمومــی و همچنین فراهم‬ ‫کــردن امکانــات درمانــی به منظــور کنتــرل شــیوع‬ ‫گســترده ایــن بیمــاری اقــدام کند‪.‬نماینــده مــردم‬ ‫نطنــز در مجلــس شــورای اســامی با بیــان اینکه‬ ‫تمام دســتورالعمل های ســتاد مقابله با کرونا چه‬ ‫فردی و چه اجتماعی باید با دقت اجرایی شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مردم نیز باید دســتورالعمل های بهداشتی‬ ‫را با جدیت دنبال کنند‪ ،‬اگر ســتاد مقابله با کرونا‬ ‫برگــزاری تجمعــات را ممنــوع می کند‪ ،‬مــردم باید‬ ‫به طوری جدی از این دســتور پیروی و از برگزاری‬ ‫تجمعاتخودداری کنند‪.‬‬ ‫فیروزی پوربادی تاکید کرد‪ :‬زمانی که برگزاری‬ ‫تجمعات ممنوع می شود باید بر اساس قانون با‬ ‫هر نوع تجمعی که برگزار می شود‪ ،‬برخورد شود‪،‬‬ ‫چراکه کوتاهی هر بخش در انجام وظایف خود‬ ‫به روند کنترل این بیماری خدشه وارد می کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تشبیهرئیسیبهاین وانبهمصلحتنیست‬ ‫به تازگــی غالمعلی حداد عــادل طی اظهاراتی‬ ‫بــه بهانــه هفته دولت یــادی از شــهیدان رجایی و‬ ‫باهنر کرده و از این گذر ضمن تشبیه رئیس دولت‬ ‫ســیزدهم با شــهید رجایی‪ ،‬گفته که مردم با دیدن‬ ‫رفتارهای ســید ابراهیم رئیســی‪ ،‬یاد شــهید رجایی‬ ‫می افتند‪ .‬در میان این قبیل توصیفات و تشبیهات‬ ‫روسای دولت ها با چهره هایی نظیر شهید رجایی و‬ ‫مالکاشتر کهتجربهنشاندادهبعضااینتشابهات‬ ‫صرفا پشــیمانی و برداشــتن یک گام به عقب را به‬ ‫دنبال دارد‪ ،‬این پرسش مطرح می شود که تمثیل ها‬ ‫و تشبیهات ان هم در ابتدای کار دولت تا چه اندازه‬ ‫می تواند به رئیس جمهور و دولتمردان اسیب وارد‬ ‫کند؟ به گزارش خبر انالین‪ ،‬حجت االسالم حسین‬ ‫ابراهیمی‪ ،‬عضو جامعه روحانیت مبارز در واکنش‬ ‫بهتوصیفاتو تشبیهاتشکل گرفتهپیرامونرئیس‬ ‫دولت ســیزدهم به خبرنگار خبرگزاری خبر انالین‬ ‫گفــت‪ :‬حضــرت موســی به خــدا عرض کــرد خدایا‬ ‫ایــن مردم علیه من خیلی حرف می زنند‪ ،‬خداوند‬ ‫در مناجــات بــه حضــرت موســی فرمــود علیه من‬ ‫هم حرف می زنند‪ .‬لذا بنده معتقدم ســخن مردم‬ ‫برای رئیس جمهور مالک نمی شود‪ .‬هر چه بگویند‪،‬‬ ‫واقعیت ها تغییر نمی کند‪ .‬رئیســی فــردی متدین‬ ‫اســت‪ ،‬مــن از قبــل او را می شناســم‪ ،‬اهــل هــوی و‬ ‫هوس نیســت‪ ،‬حــاال اگر چنانچه یــک عده با غلو‬ ‫صحبت می کنند که این جور یا ان جور‪ ،‬بنده بر این‬ ‫باورم که با سخن دیگران نمی شود افراد را قضاوت‬ ‫کرد‪.‬ایــن چهــره اصول گرا افزود‪ :‬در حقیقت اعتقاد‬ ‫من این اســت امکان دارد افرادی که دولت فعلی‬ ‫رابهاین وانتشبیهمی کنندمتملقو چاپلوسباشند‬ ‫و برای اینکه بخواهند برای خودشان جایگاه پیدا‬ ‫کنند‪ ،‬یک حرف هایی بزنند که نه مصلحت اقای‬ ‫رئیسیدر اناستو نهمصلحتجامعه‪.‬ابراهیمی‬ ‫ضمن اشــاره به ســابقه تشابه روســای دولت ها به‬ ‫شهیدرجاییتصریحکرد‪:‬بنابراینبایدباواقعیت ها‬ ‫برخورد کرد‪ .‬در مورد احمدی نژاد هم یک عده ای‬ ‫از همین افراد شایعه کردند که چه می بینیم و چه‬ ‫فهــا‪ .‬این ها یــا افرادی‬ ‫می بینیــم و نظایــر این حر ‬ ‫متملق و چاپلوس هســتند و یا افرادی هســتند که‬ ‫خالصــه اهل تخیــل و این صحبت ها هســتند‪ ،‬در‬ ‫غیــر این صورت کســی کــه واقع بین باشــد‪ ،‬چنین‬ ‫صحبت هایی را نمی گوید‪.‬نماینده اســبق مجلس‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن حرف ها از ســاحت افــراد معمولی به‬ ‫دور اســت و اگر چنانچه بخواهند این حرف ها را‬ ‫بزنند‪ ،‬واقعیــت ندارد‪ .‬افــرادی که رئیس جمهور را‬ ‫به این وان تشــبیه می کنند‪ ،‬ســخنانی می گویند که‬ ‫نــه بــه مصلحــت خودشــان اســت و نه مصلحت‬ ‫رئیس جمهور است‪ ،‬ضمن اینکه اقای رئیسی هم از‬ ‫این مقدس بازی یا تقدس ایجاد کردن بیزار است‪.‬‬ ‫عضو جامعه روحانیت مبارز همچنین اظهار کرد‪:‬‬ ‫همــه حرف هایــی کــه در مــورد تشــبیه و توصیف‬ ‫رئیسی گفته می شود ازجمله حرف هایی است که‬ ‫نباید مطرح شود‪ ،‬باید روی واقعیت ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایشــان‪ ،‬انســان صادق‪ ،‬خدمتگــزار‪ ،‬دلســوز مردم‪،‬‬ ‫دنبــال کار و تــاش اســت کما اینکه در ســابقه اش‬ ‫هم نشــان داده‪ ،‬این واقعیت اســت اما اینکه این‬ ‫چــه گفتــه و انچه گفتــه را اگر ما هــم مرتب دامن‬ ‫بزنیم‪ ،‬دامنه اش بیشــتر می شود‪.‬ابراهیمی بااینکه‬ ‫این گونه تملق و چاپلوسی ها برای کشور هزینه اور‬ ‫اســت؟ خاطرنشان کرد‪ :‬جامعه و مردم ما هوشیار‬ ‫هستند‪.‬خوشبختانهدر حالحاضر در سطحجهان‬ ‫جامعه ای فهیم تر و سیاس ـی تر از ما وجــود ندارد‪.‬‬ ‫اعضای جامعه کنونی ایران خبیر و بصیر هستند‪،‬‬ ‫واقعیت ها را می فهمند و بر ان ها تکیه می کنند نه‬ ‫به این حرف های بی ربطی که بعضی از اشخاص‬ ‫می زنند‪ ،‬چراکه این ها واقعیت ندارد‪ .‬من معتقدم‬ ‫این افراد قطعا متملق و چاپلوس هستند و چنین‬ ‫افرادی همیشه در جامعه بوده اند و قداست هایی‬ ‫را ایجاد می کردند که واقعیت ندارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫طرحصیانتاز فضایمجازیهفته ایندهبررسیمی شود‬ ‫غالمرضامنتظری‪،‬نائبرئیسکمیسیونفرهنگیمجلس‪،‬در رابطه‬ ‫بابررسیطرححمایتاز حقوق کاربرانو خدماتپایه کاربردیفضای‬ ‫مجازیدر مجلسیازدهمگفت‪:‬تکلیفکمیسیونویژهو مشترکبرای‬ ‫بررسی این طرح‪ ،‬مشخص شده است و برای هرکدام از کمیسیون های‬ ‫تخصصی و اعضای هیئت رئیسه سهمیه ای برای حضور در کمیسیون‬ ‫در نظــر گرفته ایــم‪ ،‬مثال نمایندگانی از کمیســیون صنایــع و معادن و‬ ‫کمیسیوناموزشو تحقیقاتو کمیسیوناجتماعیو کمیسیونامنیت‬ ‫ملــی حضــور دارند‪.‬به گزارش برنــا‪ ،‬او در ادامه بیــان کرد‪ :‬اعضای این‬ ‫کمیسیون ویژه کمتر از ‪ ۲۴‬نفر نیستند که به یاری خداوند بعد از شروع‬ ‫به کار مجلس پس از تعطیالت یک هفته ای فعالیتشان اغاز می شود‬ ‫و از ظرفیــت نیر وهــای تخصصی و منتقــدان و حتی ان هایی که نظر‬ ‫مخالف دارند‪ ،‬دعوت به عمل می اید تا نظرات کارشناسی شده خود‬ ‫را ارائه دهند‪.‬‬ ‫نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مطرح کرد‪ :‬با توجه به حساسیتی‬ ‫کــه مردم نســبت به این طــرح پیداکرده اند تصمیم گرفته ایم تا برای‬ ‫اســودگی خاطــر مــردم کار رســانه ای قــوی شــکل بدهیــم و مــردم در‬ ‫جریاناخرینتصمیماتجلساتقرار بگیرند‪.‬منتظریدر پاسخبهاین‬ ‫ســوال که ایا قرار اســت در خصوص این طرح بازنگری صورت بگیرد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نکته اساسی که خیلی به ان توجه نشده این است که در‬ ‫مجلس قانونی مصوب نشده که این همه حرف وحدیث در مورد ان‬ ‫مطرح شده است‪ ،‬در مجلس مقرر کردیم که پیش نویس این طرح در‬ ‫دولتموردبررسیقرار بگیردو همچنیندر صحنعلنیو در کمیسیون‬ ‫مشــترک ایــن پیش نویــس موردبررســی فراوانی قرار می گیــرد و قطع‬ ‫به یقین ما شاهد تغییراتی در این پیش نویس هستیم‪.‬او در خصوص‬ ‫تعامــل دولت ســیزدهم و مجلس یازدهم گفــت‪ :‬مهم ترین اولویت‬ ‫دولت رئیســی طبق تاکیــد رهبری در دیدار بــا اعضای هیئت دولت‪،‬‬ ‫مسائلاقتصادیو معیشتیمردمو ایجادفرصت هایشغلیاست که‬ ‫باید هیئت دولت به شکل ویژه به ان توجه کنند‪ ،‬زیرا زمینه پیدایش‬ ‫بسیاریاز نارضایتی هامسائلاقتصادیاستورفعمشکالتاقتصادی‬ ‫سرمایهاجتماعیکشور راتقویتمی کند‪.‬منتظریدر پاسخبهاینسوال‬ ‫که این رفع مشکالت اقتصادی که می گویید یک کلی گویی است اگر‬ ‫بخواهید به صورت مصداقی به ان بپردازید چه مواردی است‪ ،‬مطرح‬ ‫کرد‪ :‬نمی توانیم خیلی ریز و جزئی وارد بحث در این مصاحبه شویم‪،‬‬ ‫مسائل اقتصادی که مشخص است و قطع به یقین اولویت‪ ،‬ثبات در‬ ‫بازار است‪.‬به عنوانیکدغدغهجدیفراز و نشیبقیمت ها کهمردم‬ ‫را ازار می دهد باید در اولویت قرار بگیرد‪ .‬مردم از یک لجام گسیختگی‬ ‫در قیمت ارز و اجناس و کاال های اساسی رنج می برند و نیاز است که‬ ‫به جهت بعد نظارتی و هم به جهت بعد قانون گذاری توجه الزم به‬ ‫اینبخش هاشکلبگیرد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مردمانتظار معجزهندارنداماوعده ها‬ ‫محققشود‬ ‫وزیــر کشــور گفــت‪ :‬مــردم‬ ‫کنیم‪،‬مردمحتمااعتمادخواهند‬ ‫انتظــار ندارنــد کــه معجــزه‬ ‫کرد‪.‬وحیدی عمــل به موقع به‬ ‫شــود‪ ،‬امــا انتظــار دارنــد اگــر‬ ‫تعهــدات و پذیرش مســئولیت‬ ‫وعــده ای داده شــد‪ ،‬ان وعــده‬ ‫از سوی مسئوالن را پایه اساسی‬ ‫در زمــان خودش محقق شــود‪.‬‬ ‫ســرمایه اجتماعــی خوانــد و‬ ‫احمد وحیدی‬ ‫به گــزارش ایرنا‪ ،‬احمد وحیدی‬ ‫افــزود‪ :‬ایــن ســرمایه اجتماعی‬ ‫در گفت وگویــی بــا تاکیــد بــر‬ ‫یــک رکــن مهم قــدرت ملــی و‬ ‫اینکه خیلی مهم اســت که مردم احســاس کنند قدرت ملی اســاس بقای کشور و جامعه است‪.‬‬ ‫مسئوالن با همه توان در خدمت ان ها هستند‪ ،‬وی با تاکید بر لزوم استفاده از جوانان در انتخاب‬ ‫افــزود‪ :‬الزمــه ایــن احســاس‪ ،‬ارتبــاط نزدیــک مدیران گفت‪ :‬نخستین معیار من برای انتخاب‬ ‫مســئوالن با مردم اســت‪ ،‬چون اعتماد از مســیر مدیــران‪ ،‬اســتانداران و فرمانداران‪ ،‬شایســتگی‪،‬‬ ‫ارتباط می گذرد و نوع ارتباط هم باید صمیمی‪ ،‬توانمندی و کفایت فرد موردنظر بــرای اداره ان‬ ‫اعتماد برانگیز و موثر باشــد‪.‬وزیر کشــور دومین مجموعــه اســت‪.‬وزیر کشــور خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫مسئله برای افزایش اعتماد اجتماعی را رسیدگی مدیــر انتخاب شــده باید حتمــا کفایــت الزم را‬ ‫به مشــکالت مردم و خواســته ان ها عنوان کرد داشته باشد تا بتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد‬ ‫و افــزود‪ :‬مــردم مطالباتــی دارنــد و بایــد به این و در ایــن انتصابــات باید توجه به جوان گرایی‬ ‫مطالبات پاسخ داده شود‪ .‬مردم انتظار ندارند که هم باشــد‪ ،‬اما مفهوم جوان گرایی این نیســت‬ ‫معجزه شود‪ ،‬اما انتظار دارند اگر وعده ای داده کــه فــرد بی کفایت را بــرای کاری انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫شد‪ ،‬ان وعده در زمان خودش محقق شود‪.‬وی وحیــدی بــا تاکید بر اینکه در انتخــاب مدیران‬ ‫با تاکید بر اینکه مردم ایران‪ ،‬ملت بزرگی هستند باید به گونه ای انتخاب کنیم که هم جوان گرایی‬ ‫و انتظــارات فوق العــاده ای ندارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر و هم کفایت هم زمان محقق شــود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫مــا بــه وعده هایی که می دهیم عمل کنیم و به هم در مواردی امکان انتخاب هم زمان محقق‬ ‫تعبیر رهبر انقالب اگر هم در مسئله ای اشتباهی نشد‪ ،‬باید به طور تدریجی ان انتخاب منجر به‬ ‫کردیم‪ ،‬اعالم کنیم اشــتباه کردیم و عذرخواهی جوان گراییشود‪.‬‬ ‫واکسیناسیونعمومیبه سرعتپیشرود‬ ‫یــک عضــو کمیســیون امور‬ ‫مرودشــت در مجلــس شــورای‬ ‫داخلــی کشــور و شــوراها در‬ ‫اســامی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از سوی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تاکید‬ ‫دیگر در کنار وظایفی که دولت‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد هرچــه ســریع تر‬ ‫در تامیــن واکســن و امکانــات‬ ‫جمعیــت کشــور علیــه کرونــا‬ ‫درمانــی دارد مــردم نیــز بایــد‬ ‫جالل رشیدی‬ ‫واکســینه شــوند‪ ،‬البتــه مــردم‬ ‫نسبت به رعایت پروتکل های‬ ‫کوچی‬ ‫نیــز بایــد نســبت بــه رعایــت‬ ‫بهداشــتی کوشا باشــند‪ .‬وی در‬ ‫پروتکل هایبهداشتیکوشاباشند‪.‬جاللرشیدی ادامه با بیان اینکه متاســفانه بر اســاس اخرین‬ ‫کوچــی در گفت وگــو با ایســنا‪ ،‬دربــاره وظایف گزارش ها میزان رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫دولــت و مــردم بــرای کنتــرل شــیوع گســترده از سوی مردم به ‪ ۶۰‬درصد رسیده است‪ ،‬تاکید‬ ‫کرونــا‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬مهم تریــن وظیفه دولــت در کرد‪ :‬برای کنترل شیوع گسترده این بیماری الزم‬ ‫این حوزه این اســت که هرچه ســریع تر بحث است پروتکل ها با جدیت از سوی مردم دنبال‬ ‫واکسیناســیون را پیــش ببــرد؛ چه با اســتفاده از شــده و به صــورت دقیق اجرایی شــود‪ .‬رعایت‬ ‫تولید واکســن و چــه از طریــق واردات ان باید ‪ ۶۰‬درصــد بــرای عبــور از این بیماری قابل قبول‬ ‫هرچه ســریع تر جمعیت کشــور واکسینه شود‪ .‬نیست‪.‬رشــیدی کوچــی در پایان بــا بیان اینکه‬ ‫وی در ادامــه اظهــار کــرد‪ :‬خوشــبختانه شــاهد کنتــرل کرونــا از ســوی دولــت بایــد ب هصــورت‬ ‫هستیم که اتفاقات خوبی در این حوزه در حال هوشــمندانه باشــد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تجربه نشــان‬ ‫رخ دادن است و روزانه حدود ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۹۰۰‬هزار داده تعطیلــی ادارات یــا مغازه هــا چنــدان در‬ ‫نفر واکسینه می شوند که البته این فرایند باید کنترل این بیماری موثر نیست بلکه باید کنترل‬ ‫با ســرعت بیشــتری دنبــال شــود‪.‬نماینده مردم به صورت هوشمند اعمال شود‪.‬‬ ‫دل مردم را خالی نکنیم‬ ‫عبــاس ســلیمی نمیــن‪،‬‬ ‫مباحــث کارشناســی موردنقــد‬ ‫تحلیلگر مسائل سیاسی درباره‬ ‫و نظــر قــرار داد امــا یک زمانی‬ ‫نقدهــای صــورت گرفتــه بــه‬ ‫قول هــا و شــعارها بعــد از‬ ‫شــعارها و وعده هــای دولــت‬ ‫انتخابات مطرح می شــوند که‬ ‫سید ابراهیم رئیسی گفت‪ :‬مهم‬ ‫در ایــن حالت می تــوان با دید‬ ‫عباسسلیمی‬ ‫امــروز هدایت و تقویت دولت‬ ‫مثبت به مســئله نگاه کرد‪.‬وی‬ ‫نمین‬ ‫برای تحقق وعده هایش است‬ ‫افــزود‪ :‬دلیلــی نــدارد کــه اقــای‬ ‫امــا اگــر اعالم شــود که ایــن شــعارها و وعده ها رئیسیبعداز انتخاباتوعدهساختیک میلیون‬ ‫فقط ذهنیت گرایی هستند‪ ،‬چنین رویکردی در مسکن در سال را مطرح کند‪ .‬او رای اورده است‬ ‫نقد صحیح نیســت‪.‬به گزارش نامه نیــوز‪ ،‬وی با بنابراین وقتی بعد از اغاز رســمی دوره ریاســت‬ ‫بیــان نباید دل مــردم را از امید خالی کرد‪ ،‬افزود‪ :‬جمهــوری خــود چنیــن هدف گــذاری را انجــام‬ ‫هد ‬ ‫فگــذاری دولــت به عنوان مثال ان اســت که می دهد به معنای ان است که او برنامه دارد و بر‬ ‫یک میلیون خانه در ســال بســازد‪ ،‬حاال اگر ‪ ۸۰۰‬همین اساس چنین هدف گذاری باالیی را انجام‬ ‫هزار واحد مســکونی هم ســاخت‪ ،‬خیلی خوب می دهد‪.‬سلیمی نمین تاکید کرد‪ :‬وعده هایی که‬ ‫اســت‪ .‬البته باید تالش کرد و کوشــید که ســقف اقای رئیسی بعد از انتخابات به مردم می دهد‬ ‫اهــداف محقق شــود‪ ،‬بااین حــال اگر نتیجه کار نه تنهانشدنینیستبلکهبایدهدف گذاری های‬ ‫‪ ۲۰‬درصد از ســطح اعالمی پایین تر بود‪ ،‬مثبت بــاال داشــته باشــد تــا بتوانــد همــکاران خودش‬ ‫ارزیابی می شــود‪ .‬این تحلیلگر مســائل سیاســی را بــرای برداشــتن گام هــای بلند اماده کنــد‪ .‬این‬ ‫یاداور شد‪ :‬اعالم مباحثی همچون «نمی توانیم» روحیه خیلی خوب اســت و نباید تخطئه شود‪.‬‬ ‫و «قادر نخواهیم بود» پســندیده نیســت‪ .‬البته اگر از االن به اعضای کابینه بگوییم این شعارها‬ ‫یک زمانی شــعارها و وعده ها قبــل از انتخابات عملیاتینیستتالشنکنید‪،‬اصالبهنفعجامعه‬ ‫داده می شــود‪ ،‬ان شــعارها را می تــوان بــا طــرح نخواهدبود‪.‬‬ ‫دولتمردانیکتیمهماهنگباشند‬ ‫نمایندهمردمتهراندر مجلسشورایاسالمی‬ ‫گفــت‪ :‬دولتمردان نباید فقط شــعار بدهند بلکه‬ ‫نتایــج ان وعده هــا را بایــد مــردم در عمــل ببینند‪.‬‬ ‫اسماعیل کوثریبااشارهبهفرمایشاتاخیر رهبری‬ ‫خطــاب به اعضــای هیئت دولت مبنــی بر اینکه‬ ‫«برای وعده ها روزشــمار معین کنید‪ .‬یک کاری که‬ ‫می گویید این کار را خواهم کرد‪ ،‬تخمین بزنید که‬ ‫اینچهمدتیطولخواهدکشیدو روزشمار معین‬ ‫کنید و دانه دانه تعقیب کنید‪ ،».‬اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫مسئلهنشان دهندهدقتوحساسیتزمانیبسیار‬ ‫زیادرهبر انقالباست‪.‬بهگزارشمهر‪،‬ویبیانکرد‪:‬‬ ‫رهبری خودشان هم به این مسئله بسیار حساس‬ ‫هستندو هموارهزمانراغنیمتمی شمارند‪.‬علت‬ ‫تاکیدایشانبراینمسئلهدرجلسهبااعضایدولت‬ ‫انبودکهدولتمرداننبایدتصور کنندچهارسالزمان‬ ‫زیادیاستبلکهبایداز فرصتخدمتخودبسیار‬ ‫خوباستفاده کنندو برایوعده هایی کهبهمردم‬ ‫دادند‪،‬بازهزمانیمشخصکنند‪.‬‬ ‫نمایندهمردمتهراندر مجلسشورایاسالمی‬ ‫در پاســخ بــه ســوالی مبنی بــر اینکه وعــده بدون‬ ‫پشتوانه و فاقد مولفه های اجرایی چه اسیبی به‬ ‫دولتو فضایروانیجامعهمی زند‪،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مسئوالننبایدوعده هایتوخالیوبدونپشتوانه‬ ‫بــه مــردم دهند چراکه اگر ایــن کار را انجام دهند‪،‬‬ ‫باعــث ناامیــدی مــردم می شــوند و دیگر انــان به‬ ‫وعده های مســئوالن خود اعتماد نمی کنند‪.‬عضو‬ ‫کمیسیونفرهنگیمجلسشورایاسالمیتاکیدکرد‪:‬‬ ‫وعده های مسئوالن باید با واقعیت های جامعه‬ ‫سنخیت داشته باشد و از سوی دیگر انان باید به‬ ‫مــردم وعده ای دهند که توانایی محقق کردن ان‬ ‫را داشــته باشــند‪.‬کوثری تاکید کرد‪ :‬مسئوالن نظام‬ ‫جمهوری اســامی ایران باید وعده هایی به مردم‬ ‫دهندکهدر عملهمامکانتحققانوجودداشته‬ ‫باشد نه اینکه فقط حرف بزنند و مردم را امیدوار‬ ‫کنندامادر عملهیچاثریاز تحققوعدهانانوجود‬ ‫نداشتهباشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫انباشتبیشاز چهار میلیونتن کاالی‬ ‫اساسیدر بنادر‬ ‫مدیرعامل ســازمان بنادر و‬ ‫خوشبختانه خروجی از ورودی‬ ‫دریانــوردی از انباشــت بیــش از‬ ‫بیشــتر بوده اســت و همچنین‬ ‫چهار میلیون تن کاالی اساسی‬ ‫میانگیــن کامیونــی کــه در‬ ‫در بنــادر کشــور خبــر داد‪ .‬بــه‬ ‫مردادمــاه به بنادر وارد شــدند‬ ‫گــزارش ایســنا‪ ،‬محمــد راســتاد‪،‬‬ ‫روزانــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۵‬دســتگاه‬ ‫محمد راستاد‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی‬ ‫و میانگیــن واگن نیــز ‪ ۹۱‬واگن‬ ‫دربــاره میــزان موجــودی فعلی‬ ‫بوده است‪ .‬وی گفت‪ :‬در چند‬ ‫کاالهای اساسی در بنادر کشور اظهارکرد‪ :‬میزان روز ابتدای شهریورماه عملکرد باالیی داشتیم و‬ ‫موجودی فعلی کاالهای اساسی در بنادر؛ بیش در مجموع میانگین روزانه تخلیه از کشتی ‪۴۸‬‬ ‫از چهــار میلیــون تن اســت کــه تناژ کلــی کاالی هزار و ‪ ۳۲۰‬تن و خروج از بندر ‪ ۶۳‬هزار و ‪۱۲۴‬‬ ‫اساســی که از ابتدای ســال تاکنون از بنادر کشور تن بوده و میانگین روزانه تردد کامیون دو هزار‬ ‫خارج شــده ‪ ۱۱٫۴‬میلیون تن بوده که نسبت به ‪ ۴۵۳‬دستگاه و واگن نیز ‪ ۹۲‬دستگاه محاسبه‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۱۲‬درصد افزایش یافته است‪ .‬وی شده است‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه‬ ‫افزود‪ :‬کل موجودی در انبارها و در کشــتی های کرد‪ :‬در حال حاضر موجودی کاالهای اساسی‬ ‫در حال تخلیه کنار اسکله و لنگرگاه‪ ۶‬میلیون تن عمدتا در بندر امام خمینی (ره) با بیش از ‪۳٫۲‬‬ ‫است که با ظرفیت نگهداری کاال برابری می کند‪ .‬میلیون تن بوده و مجموع کشــتی هایی که در‬ ‫مدیرعامل ســازمان بنــادر و دریانوردی با اشــاره حــال تخلیــه در بنادر هســتند ‪ ۱۸‬فرونــد بوده‬ ‫بــه اهمیت بندر امام خمینی (ره) ادامــه داد‪ :‬در کــه از ایــن میزان ‪ ۱۰‬فروند در بندر امام خمینی‬ ‫مردادماه امسال در مجموع کاالی تخلیه شده اســت‪ .‬مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانوردی‬ ‫از کشــتی ها در ایــن بندر حــدود یک میلیون و اعــام کــرد‪ :‬همچنیــن ‪ ۲۴‬فروند کشــتی نیــز در‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار تــن بوده کــه میانگین روزانــه ان ‪ ۴۶‬لنگرگاه ها(بایکمیلیونو‪ ۳۰۰‬هزار تنمحموله)‬ ‫ی است میزان‬ ‫هــزار و ‪ ۷۵۰‬تــن و میانگیــن خــروج از بنــادر با در انتظار تخلیه هستند که طبیع ‬ ‫کامیون و ریل نیز ‪ ۵۲‬هزار و ‪ ۷۹۹‬تن است که خروج از بنادر افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫شرط مهار تورم و اصالحات اقتصادی از‬ ‫نظر جامساز‬ ‫یکتحلیلگر اقتصادیضمنبیاناینکههیچ‬ ‫یکاز مشکالتاقتصادینبایدبر دیگریاولویت‬ ‫داشتهباشد‪،‬گفت‪:‬منشاتماممشکالتاقتصادی‬ ‫از جملــه تــورم بــاال به ســاختار معیــوب اقتصاد‬ ‫سیاسی کشور برمی گردد که برای مهار تورم و سایر‬ ‫اصالحات اقتصادی نیز باید این ســاختار اصالح‬ ‫شود‪.‬محمودجامساز در گفت وگوباایسنا‪،‬بابیان‬ ‫اینکهامارهاییکهازتورمارائهمی شود‪،‬ضدونقیض‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تورم‪ ۴۵.۲‬درصدی در مردادماه‬ ‫اعالم شده از سوی مرکز امار با تورمی که توسط‬ ‫یشــود و در کاهش قدرت خرید و‬ ‫مردم ادراک م ‬ ‫شقیمت هاخودرانشانمی دهد‪،‬همخوانی‬ ‫افزای ‬ ‫ندارد‪.‬در حالحاضر‪،‬تنهاتورمباالمشکلاقتصاد‬ ‫ایراننیستبلکهتماممشکالتکهشاخص های‬ ‫اقتصادیمعرفانندهمانندحلقه هاییکزنجیر‬ ‫بهممتصل اندونمی توانتنهایکمتغیر اقتصادی‬ ‫را بطور انتزاعی و مجرد اصالح کرد‪ .‬اقتصاد باید‬ ‫بصــورت یــک کل بهم پیوســته دیــده شــود‪ .‬وی‬ ‫گفت‪:‬در حالحاضر بادخالت هایی کهدولت ها‬ ‫دراقتصادمی کنند‪،‬فعاالناقتصادیانگیزهسرمایه‬ ‫گذاریمولدرااز دستداده اند‪،‬نرخسرمایه گذاری‬ ‫منفی است؛ لذا انتظار دستیابی به رشد اقتصادی‬ ‫تردیدامیز است‪.‬بی ثباتیاقتصادیحتی فعاالن‬ ‫بخش واقعی اقتصاد را وارد بازارهای مالی کرده و‬ ‫اسبابتضعیفبیشاز پیشبخشمولداقتصاد‬ ‫را فراهــم کرده اســت‪ .‬این اقتصــاددان در ادامه‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬دولت ها برای تامین کســری بودجه‬ ‫طــی روال معمــول از بانــک مرکــزی اســتقراض‬ ‫می کنند یعنی بانک مرکزی اســکناس منتشــر و‬ ‫به دولت وا م می دهد که به منزله افزایش پایه‬ ‫پولی و باال رفتن حجم نقدینگی و تورم است‪.‬‬ ‫برداشــت از صندوق توســعه ملی نیز همان اثر‬ ‫تورمــی را دارد کــه تاوان ان را جامعه به قیمت‪،‬‬ ‫فقــر بیشــتر می دهــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬گزینــه دیگــر‬ ‫دولت برای تامین کســری بودجه و درامدزایی‪،‬‬ ‫مالیات اســت که وعده ها و اولویت های مطرح‬ ‫شــده از ســوی وزیــر جدید اقتصاد پیــش از این‬ ‫هم بوده که در این زمینه‪ ،‬اصل مهم و اساســی‬ ‫تســتانی‪ ،‬اخذ مالیات براساس درامد‬ ‫برای مالیا ‬ ‫واقعــی و ثــروت تمــام افراد حقیقــی و حقوقی‬ ‫اســت کــه بزرگتریــن و مهم ترین ماموریــت وزیر‬ ‫اقتصاد باید این باشد که راه های فرار مالیاتی را‬ ‫ببندد و طیف مودیان مالیاتی را گسترش دهد و‬ ‫از نهادها‪ ،‬بنیادها و ســازمان هایی که ســال ها از‬ ‫پرداخت مالیات معافند یا به علت وابستگی به‬ ‫رانت قدرت های فرادولتی‪ ،‬مالیات قانونی خود‬ ‫را نمی پردازند‪ ،‬با اعمال قدرت و ابزارهای قانونی‬ ‫مالیات ستانی کند‪ .‬این کارشناس اقتصادی ادامه‬ ‫داد‪ :‬افزایش بهای خدمات دولتی نیز راه دیگری‬ ‫برای تامین بخشی از کسری بودجه است که با‬ ‫توجه به شرایط گرانی و نارضایتی جامعه از ان‪،‬‬ ‫این اقدام پتانســیل اعتراضات جامعــه را افزون‬ ‫کرده و از اعتبار دولت می کاهد‪ .‬عملیات بازار باز‬ ‫نیز روش دیگری برای تامین کسری بودجه است‬ ‫یتــوان چندان روی انتشــار‬ ‫کــه در ایــن راســتا نم ‬ ‫اوراق قرضه حساب باز کرد‪ .‬مضاف برانکه اوراق‬ ‫قرضــه که در ادبیات اقتصاد جمهوری اســامی‬ ‫یشــود‪ ،‬نوعی بدهی‬ ‫اوراق مشــارکت خوانده م ‬ ‫اســت که باز پرداخت اصل و فــرع ان به دولت‬ ‫بعدی منتقل می شود‪ .‬جامساز با تاکید براینکه‬ ‫ساختار اقتصاد سیاسی کشور باید متحول شود‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬فســاد گســترده و سیستماتیک هم در‬ ‫بخش های دولتی و هم در بخش های خصوصی‬ ‫رسوخ کرده که در حال حاضر‪ ،‬عالوه بر مافیای‬ ‫تحریم و دالالن تورم‪ ،‬کاســبان کرونا هم شــکل‬ ‫گرفته اند که به قیمت جان مردم ثروت اندوزی‬ ‫می کننــد؛ بنابرایــن‪ ،‬ایــا در وجــود چنیــن فســاد‬ ‫گسترده ای کهبهتورمدامنمی زند‪،‬می توانتورم‬ ‫را کنترل کرد؟ وی با بیان اینکه الزمه اصالحات‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ریشــه کن کردن فســاد اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫فســاد نهادینــه شــده در مثلث قدرت‪ ،‬ثــروت و‬ ‫اطالعات بر شدت تور م می افزاید که در راستای‬ ‫مهار تورم‪،‬بایدروشو ابزار مشخصشوداینگونه‬ ‫که چه الزامات اقتصادی نیاز است و چگونهباید‬ ‫سیاستوزارتخانه هاهماهنگشوندکهدر جهت‬ ‫کاهشتورمحرکتکنند‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1153‬‬ ‫اهداف دولت در بخش حقوق و دستمزد اعالم شد‬ ‫تاکیدوزیر راهبر حملیکسرهکاال‬ ‫از بنادر‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بــر‬ ‫جــاده ای و ریلــی بــرای حمــل‬ ‫ضــرورت تحقق حمل یکســره‬ ‫کاالهای اساســی گفت‪ :‬وزارت‬ ‫کاال از کشــتی بــه مقصــد تاکید‬ ‫راه و شهرســازی در کمیته های‬ ‫کرد و گفت‪ :‬باید در بلند مدت‬ ‫تخصصی راهکارهــای افزایش‬ ‫ظرفیت تخلیــه و بارگیری بنادر‬ ‫ظرفیت حمل را بررسی خواهد‬ ‫رستم قاسمی‬ ‫بــا تامیــن تجهیــزات مــورد نیاز‬ ‫کــرد‪ .‬در بلندمــدت نیــز بایــد‬ ‫افزایــش یابد‪ .‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫نســبت بــه افزایــش ظرفیــت‬ ‫رســتم قاســمی در نشســت ‪ ۲۱۹‬شــورای عالــی تخلیه و بارگیری بنادر با تامین تجهیزات مورد‬ ‫ترابــری بــا موضــوع اخریــن وضعیــت موجودی نیاز اقدام شــود‪ .‬قاســمی در پایان گفــت‪ :‬الزم‬ ‫کاالهــای اساســی در بنادر کشــور و راهکارهای اســت ســازوکاری طراحی شــود تا بنادر از زمان‬ ‫تخلیه سریع این کاالها‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬حمل یکسره تقریبی رســیدن کشــتی های حامــل کاال مطلع‬ ‫کاال از کشــتی به مقاصد داخلی باید در دستور باشند تا تمام دستگاه های مسئول بتوانند برای‬ ‫کار قــرار بگیرد و تمام حاضران در جلســه باید حمــل کاالها برنامه ریزی کنند‪ .‬براســاس گزارش‬ ‫در حوزه اختیارات و وظایف خود برای محقق پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬در ایــن‬ ‫شــدن ایــن امر تالش کنند‪ .‬وی افــزود‪ :‬ضرورت نشست شهرام ادم نژاد‪ ،‬معاون حمل ونقل وزیر‬ ‫دارد کــه تمــام ذی نفعــان این روند نســبت به راه و شهرســازی‪ ،‬ســعید رســولی‪ ،‬معاون وزیر و‬ ‫دریافــت مجوزهــای الزم بــرای حمــل یکســره مدیرعامل شرکت راه اهن‪ ،‬محمد راستاد‪ ،‬معاون‬ ‫اقــدام کننــد و وزارت راه و شهرســازی نیــز تمام وزیــر و مدیرعامل شــرکت بنــادر و دریانــوردی‪،‬‬ ‫تــوان خــود را بــرای تامیــن این مجوزهــا به کار داریــوش امانــی‪ ،‬معــاون وزیر و رییس ســازمان‬ ‫خواهد بست‪ .‬این عضو کابینه دولت سیزدهم راهداری‪ ،‬ســیاوش امیرمکری‪ ،‬سرپرست سازمان‬ ‫همچنیــن از دســتگاه های نظارتی خواســت تا هواپیمایــی کشــوری و مدیرعامــل شــرکت‬ ‫نسبت به تسهیل فرایندهای بازرسی و ترخیص فرودگا ههــا و ناوبــری هوایی ایــران‪ ،‬نمایندگان‬ ‫کاالهــای ضروری که الزمه محقق شــدن حمل وزارت صمــت‪ ،‬گمــرک‪ ،‬بانــک مرکــزی‪ ،‬شــرکت‬ ‫یکسره است‪ ،‬اقدام کنند‪ .‬وزیر راه و شهرسازی بازرگانــی دولتــی‪ ،‬انجمــن ایمنــی را ههــا‪ ،‬بخش‬ ‫در ادامــه بــا اشــاره بــه ضــرورت تامین نــاوگان خصوصی و سایر اعضای شورا حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫برنامه ایجاد یک میلیون شغل در سال‬ ‫وزیر تعاون‪،‬کار و رفاهاجتماعیباتشریحبرنامه‬ ‫هــای وزارتخانــه متبوع خــود در خصوص حقوق و‬ ‫دستمزد از دو اقدام اساسی برای حمایت از کارگران‬ ‫و کارفرمایان خبر داد و با بیان اینکه دولت رئیسی‬ ‫هماهنگ ترین تیم اقتصادی را دارد‪ ،‬تحقق برنامه‬ ‫ایجاد یک میلیون شغل در سال را ممکن دانست‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬حجت اله عبدالملکی با بیان‬ ‫اینکــه وزارت کار مســئول تنظیم روابط کار اســت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اساس امارها حدود ‪ ۱۳‬میلیون کارگر‬ ‫در کشور فعالیت می کنند و تالش ما بر این است‬ ‫کــه خــط عادالنــه ای در حقــوق دســتمزد در نظر‬ ‫گرفتــه شــود بــه نحــوی که هــم ضمن تامیــن رفاه‬ ‫حداقلیکارگران‪،‬کارفرمایانهممتضرر نشوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بخشــی از هزین ههــای کارفرمایــان‪،‬‬ ‫حقــوق و دســتمزدی اســت کــه مــی پردازنــد‪ .‬در‬ ‫نشست هاییکهباتشکل هایکارگریداشتیماعالم‬ ‫می کردند که کارگران نگران کارفرمایان و تعطیلی‬ ‫بنگاه ها هســتند لذا ما در بحث حقوق و دستمزد‬ ‫هم از کارگران و هم از کارفرمایان حمایت خواهیم‬ ‫کــرد‪ .‬وزیــر تعاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی که در یک‬ ‫گفــت وگوی تلویزیونی ســخن می گفت‪ ،‬به نحوه‬ ‫این حمایت پرداخت و اظهار کرد‪ :‬درصدد هستیم‬ ‫تا با دو اقدام یکی بهبود فضای کسب وکار و دوم‬ ‫مهار تورم‪،‬بهکمککارفرمایانبشتابیم‪،‬خوشبختانه‬ ‫وزارت صمت و وزارت امور اقتصاد و دارایی برنامه‬ ‫جــدی بــرای مان زدایی از مســیر تولید دارنــد و در‬ ‫تیم اقتصادی دولت هم موضوع مهار تورم پیگیری‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫دو راه برای تقویت دستمزد و حمایت از‬ ‫کارفرمایان‬ ‫عبدالملکی ادامه داد‪ :‬وقتی که‪ ۵۰‬درصد هزینه‬ ‫هــای زندگــی بــاال مــی رود طبیعی اســت کــه روی‬ ‫دســتمزد تاثیر می گذارد ولی اگر تورم کنترل شــود‪،‬‬ ‫فشار بر کارگر و کارفرما کمتر خواهد شد؛ بنابراین‬ ‫تــاش خواهیم کرد در راســتای حمایــت از کارگر و‬ ‫کارفرما کنترل و مهار تورم و بهبود فضای کســب و‬ ‫کار را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه از وزارت تعــاون کار و رفــاه‬ ‫اجتماعی به عنوان وزارتخانه مردم یاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون بیش از ‪ ۴۲‬میلیون نفر بیمه شده تامین‬ ‫اجتماعی و در بخش بازنشستگی بیش از ‪ ۲‬میلیون‬ ‫نفر بااینوزارتخانهمرتبطهستند‪.‬اموزشهایفنی‬ ‫و حرفه ای صدها هزار نفر اموزش مهارتی دیده یا‬ ‫مخاطبایناموزش هاهستندبنابراینوزارتکار به‬ ‫حق وزارت مردم است‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی با اشــاره به‬ ‫موضوع اشــتغال در کشور درباره برنامه ایجاد یک‬ ‫میلیون شغل در سال اظهار کرد‪ :‬اینکه گاها عنوان‬ ‫یشــود که اشتغال در حوزه تولید شکل می گیرد‬ ‫م ‬ ‫درست است و اشتغال در بخشهای تولید‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬خدمات و ای تی قابلیت ایجاد دارد که‬ ‫متولــی ان وزارت صمــت‪ ،‬وزارت راه و شهرســازی و‬ ‫دیگر دستگاه هاهستندولیاشتغالدر کشور مایک‬ ‫ستاد فرماندهی دارد که فرمانده ان رئیس جمهور‬ ‫به عنوان رئیس شــورای عالی اشــتغال است و وزیر‬ ‫کار عمال دبیر این قرارگاه فرماندهی است‪ .‬به گفته‬ ‫عبدالملکــی‪ ،‬وزارت کار درصــدد اســت در راســتای‬ ‫تقویت اشــتغال‪ ،‬موضوع تعامل بــا نظام بانکی و‬ ‫دســتگاه های دیگر را در دســتور کار قرار بدهد و با‬ ‫ایجاد قرارگاه فرماندهی اشــتغال کشــور و طراحی‬ ‫نقشه کار‪ ،‬به نظارت و تسهیل گری بپردازد تا برنامه‬ ‫ایجاد یک میلیون شغل در سال را محقق کند‪.‬‬ ‫رئیسی هماهنگ ترین تیم اقتصادی را دارد‬ ‫این عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان این‬ ‫کــه در شــورای عالی اشــتغال نیــز برنامه تحقق‬ ‫یک میلیون شــغل درســال پیگیری خواهد شــد‪،‬‬ ‫هماهنــگ تریــن تیم اقتصادی دولــت را مربوط‬ ‫بــه دولت ســیزدهم دانســت و تصریــح کرد‪ :‬در‬ ‫ایــن دوره تحقــق اهــداف و برنامــه هــا از دو‬ ‫جهت حائز اهمیت اســت اول اینکه وزارت کار‬ ‫به پشــتوانه شــخص رئیس جمهور با جدیت در‬ ‫ایــن زمینــه ورد کــرده و دوم اینکه همه اعضای‬ ‫تیــم اقتصــادی دولــت هماهنــگ بــا هــم عمــل‬ ‫مــی کننــد و می توان گفــت هماهنگ ترین تیم‬ ‫اقتصــادی در دولتها را دولت ســیزدهم دارد لذا‬ ‫انتظــار م ـی رود تعامــل بــا بانک مرکزی و ســایر‬ ‫دستگاه ها حتی وزارت نفت با وزارت کار شکل‬ ‫مطلوبــی برقــرار و در اینــده نزدیــک خبرهــای‬ ‫خوبی شنیده شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ا گــر زنجیــره ارزش در‬ ‫اقتصاد شــکل نگیرد به ایجاد شــغل یا اشــتغال‬ ‫پایدار منجر نخپاعد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همه ارکان‬ ‫و اعضــای دولــت ایــن موضــوع را درک کرده اند‬ ‫و روش هایی در حال طراحی اســت که کســب‬ ‫و کارهــای کوچــک بتواننــد راحت تر تســهیالت‬ ‫دریافــت کننــد‪ .‬وزیــر اقتصــاد نیــز برنامه هایــی‬ ‫بــرای حمایــت از کســب و کارهــای کوچــک در‬ ‫دست دارد که انجام پاره ای اصالحات در بازار‬ ‫سرمایه از جمله انها است‪.‬‬ ‫بنگاه های بزرگ منابع بانکی را می بلعند!‬ ‫بــه گفتــه عبدالملکــی‪ ،‬در تمــام دنیــا عمده‬ ‫منابع بازار ســرمایه به مصرف کســب و کارها و‬ ‫شرکت های بزرگ می رود درحالی که این روش‬ ‫در کشــور مــا برعکــس بوده اســت‪ .‬بــه جای ان‬ ‫کــه کســب و کارهــای کوچــک از این تســهیالت‬ ‫بهره مند شوند‪ ،‬کارخانه های بزرگ منابع بانکی‬ ‫را بلعیــده انــد و اکثــر کســب و کارهــای خــرد و‬ ‫کوچــک کــه بــا مبالــغ ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۰‬میلیــون تومــان‬ ‫مــی توانند کار خود را شــروع کننــد از این منابع‬ ‫بــی بهــره هســتند‪.‬وزیر کار در بخــش دیگری از‬ ‫ســخنان خــود از فعــال کــردن ســازمان امــوزش‬ ‫فنی و حرفه ای خبر داد و گفت در حال حاضر‬ ‫مهــارت یکــی از حلق ههــای مفقــوده ای اســت‬ ‫کــه‪ .‬وزیــر کار در بخش دیگری از ســخنان خود‬ ‫از فعــال کردن ســازمان اموزش فنــی و حرفه ای‬ ‫خبــر داد و گفــت در حــال حاضــر مهــارت یکی‬ ‫از حلق ههــای مفقــوده ای اســت کــه در عــدم‬ ‫جــذب کارجویــان بــه بــازار کار موثر اســت‪ .‬اگر‬ ‫شهــای فنــی و حرفه ای را توســعه بدهیم‪،‬‬ ‫اموز ‬ ‫بخش اعظمی از معضل بیکاری حل می شود‪.‬‬ ‫بــه اعتقاد وی‪ ،‬اموزش ها باید بازار محور شــود‬ ‫و تحــول جــدی در نظــام اموزش مهارتــی و فنی و‬ ‫حرف ـه ای به وجود اید به همین منظور از ظرفیت‬ ‫‪ ۳۵۰‬مرکز فنی و حرفه ای استفاده و از این طریق‬ ‫به کارافرینان در کشور کمک خواهد شد‪.‬‬ ‫عبدالملکی در عین حال از فعال شدن بخش‬ ‫ثبت ایده ها و طرح ها در ســایت وزارت کار از روز‬ ‫پنجشنبه خبر داد و گفت‪ :‬افراد می توانند با ورود‬ ‫بــه لینک مذکــور‪ ،‬پیشــنهادها‪ ،‬ایده هــا‪ ،‬طرح ها و‬ ‫تجربه های موفق را در همه حوزه ها و بخش های‬ ‫مربــوط به وزارت کار ثبت کننــد و وزارت کار از این‬ ‫ایده ها استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در بخــش‬ ‫دیگری از ســخنان خود از تشــکیل کمیتــه مقررات‬ ‫زدایی و تمرکز زدایی و کمیته مبارزه با مفاسد و رفع‬ ‫تعارض منافع خبر داد و درباره برنامه فسادستیزی‬ ‫در شستا و زیر مجموعه های تابعه ان اعالم کرد که‬ ‫از روز شــنبه و در راســتای وعده ای که برای مقابله‬ ‫با فساد در مجموعه های وزارتخانه متبوع خود از‬ ‫جمله شستا داده برخی افراد را برکنار کرده است‪.‬‬ ‫مبارزه با فساد خواسته رئیس جمهور است‬ ‫وی با بیان اینکه رئیس جمهور از او خواسته تا‬ ‫در وزارت کار به مقابله با فساد برخیزد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر شخص رئیس جمهور پای مبارزه با فساد باشد‬ ‫حتما اتفاق می افتد‪ .‬معتقدم این عده‬ ‫این جریان ً‬ ‫مافیا نیستند بلکه قدرت های پوشالی هستند که‬ ‫اهمیتیندارند‪.‬شستاو زیر مجموعههایانامانت‬ ‫مردم و بیت المال هستند و ما با پاالیش اساسی که‬ ‫ظــرف چند ماه انجام خواهیم داد‪ ،‬افــراد کارامد و‬ ‫پاکدســت را ارتقا داده و از افراد کارامد و ســالم در‬ ‫اینمجموعههااستفادهخواهیم کرد‪.‬‬ ‫عبدالملکــی در بخش پایانــی اظهــارات خود‪،‬‬ ‫تعاون را بخش مورد عالقه خود ذکر کرد و گفت‪:‬‬ ‫متاســفانه وزارت تعــاون از قــرار گرفتــن در کنــار‬ ‫وزارتخانــه هــای کار و رفاه نتیجه نگرفته و مظلوم‬ ‫واقعشدهاست‪.‬مابرنامه ریزی کرده ایم کهدر حوزه‬ ‫تعاون با کارهای خاصی که انجام می دهیم سهم و‬ ‫جایگاهانراباالببریمالبتهادعانمی کنم کهبتوانیم‬ ‫ظرف چهار سال به سهم ‪ ۲۵‬درصدی برسیم چون‬ ‫این تکلیف برنامه پنجم توســعه بوده که محقق‬ ‫نشده است اما با برنامه هایی که دنبال می کنیم به‬ ‫ارتقایسهمتعاون کمکخواهیم کرد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کمک گرفتناز بازار سرمایه‪،‬اموزش‬ ‫تعاونی ها‪ ،‬تقویت ســرمایه بانک توسعه تعاون‪،‬‬ ‫حمایت و توسعه صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫بخش تعاون و اجرای سند توسعه تعاون و اصالح‬ ‫ان در صــورت نیــاز را از مهمتریــن اولویتها و برنامه‬ ‫های خود در بخش تعاون عنوان کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسبرنامه ریزیتعمیراتنورد گرمفوالدمبارکهعنوان کرد‬ ‫اجرایموفقتعمیراتسالیانهناحیهنورد گرمفوالدمبارکه‬ ‫رئیس برنامه ریزی و کنترل نگهداری تعمیرات‬ ‫نــورد گــرم فــوالد مبارکــه از اجــرای موفــق توقف‬ ‫سالیانه در ناحیه نورد گرم این شرکت خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امروز‪ ،‬مرتضــی رمضانی با‬ ‫اعالم این خبر افزود‪ :‬توقف ســالیانه نوردگرم به‬ ‫مدت هفت روز و با بیش از ‪ 23‬هزار نفر ساعت‬ ‫کار و بــا همــکاری پیمانــکاران و ســایر واحدهای‬ ‫سازمان با موفقیت به انجام رسید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت تولیــد‬ ‫خــط نوردگــرم و محدودیــت زمانــی جهــت‬ ‫اماد هســازی های الزم‪ ،‬در کمتــر از ســه هفتــه‬ ‫فعالیت های هماهنگی و برنامه ریزی با همکاری‬ ‫مجدانه کلیــه گروه های مرتبط انجام گردید و در‬ ‫نهایتتعمیراتساالنهباانجامموفقیت امیز تمام‬ ‫یشــده‪ ،‬طبــق برنامه ریزی‬ ‫تهــای پیش بین ‬ ‫فعالی ‬ ‫انجام شده به اتمام رسید‪.‬‬ ‫رئیس تعمیرات خط نورد گرم نیز در خصوص‬ ‫ایــن عملیــات ســالیانه گفــت‪ :‬در توقف ســالیانه‬ ‫امســال‪ ،‬همــکاران ناحیــه نــورد گــرم بــا تــاش و‬ ‫همدلــی و همــکاری صمیمانــه پیمانــکاران و‬ ‫ســایر واحدهــای ســازمان موفق به اجــرای کامل‬ ‫فعالیت هایبرنامه ریزی شدهبه صورتکامالایمن‬ ‫در خط نورد گرم شدند‪.‬‬ ‫مســعود نصیــری بــه مهم تریــن اقدامــات‬ ‫انجا مشــده در راســتای انجام این توقف ســالیانه‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬اصــاح میزهــای هات شــارژ‬ ‫کمپ‪ 3‬انبار تختال‪ ،‬انجام فعالیت های تعمیراتی‬ ‫اساســی کــوره ‪ ،4‬ماشــین کاری سکش ـن های ‪1DC‬‬ ‫و ‪ 4DC‬قســمت نــورد مقدماتــی‪ ،‬تعمیــر مبــدل‬ ‫سیستم های ‪ L2‬و ‪ L3‬در قسمت نورد مقدماتی‬ ‫برای اولین بار توسط تیم تعمیرات ناحیه نوردگرم‪،‬‬ ‫تعویض یاتاقان سر جلو موتور باالیی قفسه ‪R3‬‬ ‫برای اولین بار‪ ،‬تعویض الین کنتاکتورهای قفسه‬ ‫‪ R1‬بــرای اولیــن بــار و اصالح کامــل بیس قیچی‪،‬‬ ‫تعویض شوت قیچی و اصالح دیواره چاله قیچی‬ ‫قســمت نورد نهایی ازجمله مهم تریــن اقدامات‬ ‫شده در این زمینه است‪.‬‬ ‫وی تعویض پینیون قفسه های ‪ F2‬و ‪ F5‬نورد‬ ‫نهایی‪ ،‬تعویض هدر اصلی اب ‪ 4bar‬در قسمت‬ ‫نورد نهایی‪ ،‬اصالح کانال فلوشینگ قسمت نورد‬ ‫مقدماتی و کالف پیچ‪ ،‬ماشین کاری پینچرول ‪ 2‬در‬ ‫قسمت کالف پیچ‪ ،‬تعمیرات اساسی سکشن های‬ ‫خن ـک کاری قســمت کالف پیــچ (‪ ،)ROT‬اصالح‬ ‫دریچه گیت ثابت هر سه کالف پیچ و انجام فاز‬ ‫اول پروژه تقسیم شین جرثقیل های خط نوردگرم‬ ‫را از دیگــر اقدامــات مهــم در اجــرای ایــن توقف‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫نصیــری در پایــان از حمایت هــای مدیریــت‬ ‫عالی و ســایر مدیریت های سازمان و نیز زحمات‬ ‫بی دریغ کلیه همکاران ناحیه نورد گرم و پشتیبانی‬ ‫و سایر نواحی به ویژه تعمیرات مرکزی و تعمیرگاه‬ ‫مرکــزی و شــرکت های پیمانــکار نوردگــرم کــه در‬ ‫برنامه ریزی و اجرای این توقف همکاری نمودند‪،‬‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تولید کراس اوور باسطحباالیداخلی سازی‬ ‫مدیــر طراحــی پــروژه خــودروی کــراس اوور‬ ‫ایرانخودرو افزود‪ :‬به همین جهت و پس از بررسی‬ ‫بر روی پلتفرم های موجود‪ ،‬پلتفــرم خودروی تارا‬ ‫به عنوان پلتفرم پایه برای توسعه خودروی ‪CUV‬‬ ‫انتخاب شد‪ .‬به زودی نمونه اولیه خودروی ‪K۱۲۵‬‬ ‫رونمایی خواهد شد؛ این محصول در انتهای سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬به مرحله تولید انبوه خواهد رسید‪ .‬در حال‬ ‫حاضــر مرحله تعریــف و هدف گذاری ایــن پروژه‬ ‫انجــام شــده و در مرحلــه طراحــی قــرار دارد و در‬ ‫ادامــه وارد مراحــل صحه گذاری و صنعتی ســازی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن مدیــر صنعتــی‪ ،‬ایــن خــودرو‬ ‫حذف تن ماهی از سفره‬ ‫اقشار متوسط و ضعیف‬ ‫دبیر ســندیکای صنایع کنســرو ایــران از حذف تن‬ ‫ماهی از سفره اقشار متوسط و ضعیف در پی حذف‬ ‫ارز دولتــی بــرای این محصــول و افزایــش ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫قیمت رب گوجه فرنگی به دلیل افزایش قیمت مواد‬ ‫اولیه به ویژه افزایش بیش از ‪ ۱۰۰۰‬تومانی قیمت گوجه‬ ‫فرنگــی خبر داد و ابراز امیــدواری کرد که این افزایش‬ ‫قیمت بیشتر نشود‪ ،‬چرا که با این روند کاهش تولید‬ ‫گوجــه فرنگی به دلیل خشکســالی‪ ،‬احتمــال افزایش‬ ‫قیمــت مجدد وجود دارد‪ .‬ســید محمــد میررضوی در‬ ‫گفت وگو با ایســنا‪ ،‬علت افزایش قیمــت رب گوجه را‬ ‫افزایش قیمت مواد عنوان کرد و گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫قیمــت هــر کیلــو گوجــه فرنگــی در شــیراز ‪ ،۲۷۰۰‬در‬ ‫مشهد ‪ ۲۴۰۰‬و در کرمانشاه ‪ ۲۵۰۰‬تومان است‪ .‬علت‬ ‫پایین بودن قیمت در مشــهد این اســت که صادرات‬ ‫به افغانســتان تقریبا صفر شــده اســت‪ .‬این در حالی‬ ‫است که این قیمت ها در فصل گذشته حداکثر ‪۱۵۰۰‬‬ ‫تومان بوده اســت‪ .‬میر رضوی با اشــاره به افزایش ‪۳۵‬‬ ‫درصدی دستمزدها‪ ،‬افزایش حدود ‪ ۶۰‬درصدی قیمت‬ ‫قوطــی‪ ،‬درب ایزی اپن‪ ،‬کارتن‪ ،‬نایلن و شیشــه‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬قیمت ســایر کنســروها نیز به تبع همین شــرایط‬ ‫مانند افزایش قیمت لوبیا‪ ،‬نخود فرنگی و غیره افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬وی افزود‪ :‬سازمان حمایت سه سال پیش‬ ‫قیمت رب گوجه را ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان تعیین کرده‬ ‫و در ایــن مــدت قیمــت این محصــول تغییر چندانی‬ ‫نکــرده اســت‪ .‬ایــن در حالی اســت که قیمــت برخی‬ ‫اقــام مانند لبنیــات در این مــدت ‪ ۴۰۰‬درصد افزایش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬البتــه رب گوجــه مشــمول قیمت گذاری‬ ‫دســتوری نیست‪ .‬البته به گفته دبیر سندیکای صنایع‬ ‫کنســرو ایران در حال حاضر قیمت رب گوجه نســبت‬ ‫به ابتدای سال حدود ‪ ۶۰‬درصد افزایش داشته است؛‬ ‫اما او ابراز امیدواری کرد که این افزایش قیمت بیشتر‬ ‫نشود‪ ،‬چرا که با این روند کاهش تولید گوجه فرنگی‬ ‫بــه دلیل خشکســالی‪ ،‬احتمــال افزایش قیمت مجدد‬ ‫وجود دارد‪ .‬میررضوی در ادامه از دولت خواســت که‬ ‫صادرات گوجه فرنگی بوته ای که در کارخانه تبدیل به‬ ‫رب می شود را ممنوع کند‪ ،‬اما گفت که تولیدکنندگان‬ ‫با صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای مشــکلی ندارند‪،‬‬ ‫چــرا که به دلیل گرانــی این محصول امکان تبدیل ان‬ ‫به رب گوجه نیست‪ .‬وی با بیان اینکه چون رب گوجه‬ ‫طی ســالهای گذشته افزایش قیمت چندانی نداشته‪،‬‬ ‫حاال گرانی ان بیشــتر از سایر محصوالت کنسرو خود‬ ‫را نشان داده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از طرف دیگر سال گذشته‬ ‫بــه دلیــل تمدیــد مقطعــی صــادرات‪ ،‬صــادرات رب‬ ‫گوجــه به درســتی انجام نشــد و مقدار زیــادی رب در‬ ‫کشور ماند؛ بنابراین ما درخواست داریم صادرات رب‬ ‫گوجه فرنگی ممنوع نشود‪ ،‬چون هم به کارخانجات‬ ‫و هم به کشــاورزان لطمه وارد می شــود‪ .‬البته در حال‬ ‫حاضــر صــادرات ایــن محصــول ازاد اســت‪ .‬میررضوی‬ ‫بــا بیــان اینکه در صــورت توقف صــادرات کشــاورزان‬ ‫هم به دنبال کشــت نخواهند بود و دچار کمبود می‬ ‫عمدتا‬ ‫شــویم‪ ،‬اظها کرد؛ صادرات محصوالت کنســرو‬ ‫ً‬ ‫به کشورهای حاشیه خلیج فارس‪ ،‬سی ای اس و البته‬ ‫برخی اقالم برای اینکه سبد محصوالت کامل باشد به‬ ‫اروپا و امریکا هم صادر می شود؛ بنابراین محصوالت‬ ‫کنسرو ایرانی به ویژه کنسرو تن ماهی در دنیا شناخته‬ ‫شده است و مشتری خوبی دارد‪ .‬اگر کنسرو تن ماهی‬ ‫همچنــان به عنــوان یک کاالی اساســی مورد حمایت‬ ‫دولت بود‪ ،‬در سبد کاالی مردم قرار داشت‪ ،‬اما از دو‬ ‫ســال قبل تن ماهی از گروه یک خارج شــد‪ ،‬دیگر ارز‬ ‫دولتــی دریافت نکرد و حاال بــرای واردات ماهی ان از‬ ‫ارز ازاد استفاده می شود‪ .‬وی بیان اینکه میزان صادرات‬ ‫ســاالنه ثابت نیســت‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬برای مثــال تولید‬ ‫کنسرو ماهی زمانی که همه کارخانجات فعال بودند‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۶‬میلیــون قطعــه ‪ ۱۸۰‬گرمی بود؛ امــا در حال‬ ‫حاضر به دلیل گران شدن این محصول‪ ،‬سهم فروش‬ ‫ان کاهــش پیــدا کــرده و به تبع تولید ان نیز کم شــده‬ ‫اســت‪ .‬تن ماهی که ســه ســال پیش ‪ ۸۰۰۰‬تومان بود‬ ‫حاال به حدود ‪ ۳۰‬هزار تومان رســیده و قشــر متوسط‬ ‫و ضعیفی که از این محصول استفاده می کردند‪ ،‬دیگر‬ ‫قادر به اســتفاده از ان نیستند‪ .‬دبیر سندیکای صنایع‬ ‫کنســرو ایران در پایان از دولت خواست تن ماهی که‬ ‫ارز زیــادی نیــاز ندارد‪ ،‬جزو کاالی اساســی قرار گیرد تا‬ ‫قشر متوسط و ضعیف مانند کارمند‪ ،‬دانشجو‪ ،‬کارگر‬ ‫و غیره بتوانند از این غذای مطلوب با پروتئین و انواع‬ ‫یشــود‬ ‫ویتامین ها که در ایران بدون افزودنی تولید م ‬ ‫استفادهکنند‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای اعزام‬ ‫روزانه ‪ ۲۵۰۰‬کامیون و‬ ‫‪ ۱۵۰‬واگن به بندر امام‬ ‫ایران خودرو اعالم کرد‬ ‫مدیــر طراحــی پــروژه خــودروی کــراس اوور‬ ‫ایرا نخــودرو‪ ،‬بــا بیــان اینکه موتــور این محصول‬ ‫نســل جدیــد ‪ EF۷‬پــاس توربوشــارژ و دارای‬ ‫س شش سرعته داخلی سازی شده و انتقال‬ ‫گیربک ‬ ‫قــدرت دســتی و اتوماتیــک خواهد بــود‪ ،‬از تولید‬ ‫کــراس اوور ایــن گــروه صنعتــی بــا ســطح بــاالی‬ ‫یســازی در اینده نزدیک و تولید انبوه ان تا‬ ‫داخل ‬ ‫پایان سال اتی خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬امیر ســیمدار با بیــان اینکه‬ ‫پلتفــرم محصــول کــراس اوور ایرا نخــودرو همــان‬ ‫پلتفــرم خــودروی تــارا اســت کــه از منظــر ابعاد و‬ ‫مشخصات کامال تغییر یافته و تبدیل به پلتفرمی‬ ‫جدید شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایرانخــودرو بر مبنای‬ ‫ظرفیــت و دانش موجود‪ ،‬توان تولید خودروهای‬ ‫‪ CUV‬را داراســت‪ .‬از ســوی دیگــر بــر اســاس‬ ‫تحقیقــات صــورت گرفتــه‪ ،‬خانــواده خودروهــای‬ ‫‪ CUV‬در جهان‪ ،‬بازار رو به رشدی داشته و خالء‬ ‫ان در ایران خودرو وجود دارد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫بــه لحــاظ ابعــاد و انــدازه‪ ،‬در دســته خانــواده‬ ‫خودروهای شاســی بلند و کامپکت قرار می گیرد‬ ‫و دارای مشــخصات فنــی دیگــری نظیــر ســقف‬ ‫ســانروف پانورامــا‪ ،‬صندلی های برقــی‪ ،‬چهار الی‬ ‫شــش ایربــگ‪ ،‬سیســتم ‪ ،ESC‬ترمــز پــارک برقــی‪،‬‬ ‫مالتی مدیا و صندلی چرم و پارچه است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اســتایل به روز و ســطح امکانات‬ ‫رفاهــی و ایمنــی‪ ،‬این خودرو می تواند در رقابت‬ ‫بــا خودروهای رقیب‪ ،‬ضمن تامین ســطوح باالی‬ ‫اســتانداردهای ایمنی‪ ،‬امکانات رفاهی مناسبی را‬ ‫در اختیار مشتری قرار دهد‪.‬‬ ‫وی الگوبــرداری از یوزپلنــگ ایرانــی را رونــد‬ ‫فعلی طراحی محصوالت اخیر ایرانخودرو خواند‬ ‫و گفــت‪ :‬در طراحــی اســتایل این محصــول نیز از‬ ‫یوزپلنــگ ایرانــی الهام گرفتــه و الگوبرداری شــده‬ ‫است و سعی این است از خصوصیات و خطوط‬ ‫چهره و بدن یوز ایرانی در طراحی استایل خودرو‬ ‫بهره گرفته شود‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬مقرر‬ ‫شــد روزانــه ‪ ۲۵۰۰‬کامیــون و ‪ ۱۵۰‬واگــن بــه بنــدر امام‬ ‫خمینی (ره) اعزام شــود‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬شــهرام ادم‬ ‫نژاد اظهار کرد‪ :‬در نشست‪ ۲۱۹‬شورای عالی هماهنگی‬ ‫ترابری کشــور مصوب شــد اقدامات الزم جهت حمل‬ ‫یکسره کاالهای اساسی از بندر امام خمینی (ره) صورت‬ ‫پذیــرد و کلیــه دســتگاه ها و ارگان هــای حمل ونقلــی‪،‬‬ ‫گمــرک‪ ،‬بانک مرکزی و وزارت صمت در این خصوص‬ ‫اعــام امادگی کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬مقرر شــد با پیگیری‬ ‫که از طریق دولت انجام خواهد شد صدور مجوزهای‬ ‫قرنطینه و استاندارد بصورت واحد انجام شود تا امکان‬ ‫حمل یکســره کاال میسر شود‪ .‬براســاس گزارش پایگاه‬ ‫خبری وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬معاون حمل ونقل وزیر‬ ‫راه و شهرسازی ادامه داد‪ :‬همچنین مقرر شد به منظور‬ ‫کاهش انباشت کاال در بندر و تسریع در تخلیه کاالهای‬ ‫اساســی از بندر امام خمینی (ره) روزانه حداقل ‪۲۵۰۰‬‬ ‫دستگاه کامیون و حداقل ‪ ۱۵۰‬واگن به این بندر اعزام‬ ‫شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫اهدا ‪ ۲۰۰‬کپسول اکسیژن‬ ‫از سوی برق منطقه ای‬ ‫خوزستان‬ ‫دکتــر فرهــاد ابــول نژادیــان رئیــس دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی جندی شــاپور اهواز در ایین اهدا کپسول های‬ ‫اکســیژن که در محل بیمارســتان امام خمینی(ره) اهواز‬ ‫برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬با رایزنی های صورت گرفته و همکاری‬ ‫سایر ارگان ها در مبارزه با کرونا‪ ،‬تعداد ‪ ۲۰۰‬عدد کپسول‬ ‫اکسیژن از سوی شرکت برق منطقه ای استان خوزستان‬ ‫به دانشگاه علوم پزشکی اهواز اهدا شد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫مدیریت همه گیری کرونا از توان و اختیار دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی به تنهایی خارج است و نیازمند کمک‪ ،‬اراده و‬ ‫حرکت همه دســتگاه ها و نهادهای دولتی و حکومتی‬ ‫اســت‪ ،‬در همیــن راســتا هرچنــد تعــداد معــدودی از‬ ‫سازمان ها حتی تکالیف اولیه خود را نیز در ‪ ۱۸‬ماه اخیر‬ ‫انجــام ندادند‪ ،‬اما بســیاری از ارگانهای دیگر‪ ،‬همچون‬ ‫شرکت برق منطقه ای استان خوزستان‪ ،‬نه تنها وظایف‬ ‫و تکالیف ذاتی خود را با تمام توان انجام دادند‪ ،‬بلکه‬ ‫بیشتر از وظایف و تکالیف ذاتی خود نیز کمک خوبی‬ ‫بهمجموعهبهداشتو درماناستانخوزستاننمودند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول تصریح کرد‪ :‬اکسیژن نیاز حیاتی بیمار‬ ‫کرونایی اســت و در شــرایط فعلی که حدود ســه هزار‬ ‫بیمار کروناییدر بیمارستان هایاستانخوزستانبستری‬ ‫هستند‪ ،‬نیاز بیمارستان ها و بیماران به اکسیژن با شدت‬ ‫یشــود‪ .‬ابول نژادیان گفت‪:‬‬ ‫بســیار بیشتری احســاس م ‬ ‫مسئلهتامینبرقبیمارستان هاومراکز بهداشتیموضوع‬ ‫بســیار مهمی اســت که نقش بســیار مهم شــرکت برق‬ ‫منطق ـه ای در مبــارزه با موج ســنگین کرونا انکار ناپذیر‬ ‫اســت‪ ،‬با وجود مدیریت منســجم و برنامه ریزی شــده‬ ‫در شرکت برق منطقه ای استان‪ ،‬در ماه اخیر‪ ،‬علی رغم‬ ‫کمبود شــدید برق و بحران خاموشــی‪ ،‬از بابت قطعی‬ ‫برق بیمارستان ها دغدغه ای نداشتیم و برق پایدار مورد‬ ‫نیاز بیمارستان ها تامین شد و بیمارستان ها به سالمت از‬ ‫این شرایط عبور داده شدند‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی و‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۳‬روستا و‬ ‫واحد صنعتی در گیالنغرب‬ ‫اغــاز عملیــات اجرایــی و بهر هبــرداری گازرســانی از‬ ‫‪ ۲۳‬روســتا و واحد صنعتی در شهرســتان گیالنغرب با‬ ‫حضور دکتر کریمی معاونت توسعه و مدیریت منابع‬ ‫انسانی استانداری کرمانشاه انجام شد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه‪ ،‬همزمان با اخرین‬ ‫روز از هفته دولت و با حضور کریمی معاونت توسعه‬ ‫مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه عملیات‬ ‫اجرایــی و بهر هبــرداری از ‪ ۲۳‬روســتا و واحــد صنعتــی‬ ‫شهرستان گیالنغرب با اعتباری بالغ بر ‪ ۱۹۰‬میلیارد ریال‬ ‫صــورت گرفــت‪ .‬قابل توجــه اینکه این پروژه ها شــامل‬ ‫بهره برداریاز ‪ ۱۰‬روستابااعتبار ‪۱۰‬میلیاردریالو همچنین‬ ‫‪ ۷‬واحد صنعتی با اعتبار ‪ ۱۵‬میلیارد ریال و اغاز عملیات‬ ‫اجرایی به ‪ ۶‬روستا با اعتباری بالغ بر ‪ ۸۸‬میلیارد ریال‬ ‫می باشد‪ .‬شایان ذکراست درحال حاضر از ‪ ۲۰۲‬روستای‬ ‫این شهرستان تعداد‪ ۱۷۳‬روستا قابل گازرسانی و تعداد‬ ‫‪ ۱۳۳‬روســتا باالی ‪ ۲۰‬خانوار می باشــند درحالی که هم‬ ‫اکنون ‪ ۱۴۶‬روســتا شهرســتان مذکور گازدار و ‪ ۲۰‬روســتا‬ ‫نیز در دســت اقدام می باشــند‪ .‬درپایان کریمی معاون‬ ‫توســعه و مدیریت منابع اســتانداری کرمانشــاه هم با‬ ‫اشاره به خدمات دولت در فراهم کردن زیرساخت های‬ ‫گازرسانی در بیشتر روستاها بیان داشت گازرسانی عالوه‬ ‫براینکه موجب رفاه مردم می گردد در بخش های دیگر‬ ‫نظیر تولید‪،‬اقتصادو بازرگانیو‪...‬همنقشموثریدارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درچندســال اخیر در بخش گازرســانی اتفاق‬ ‫خوبی در شهرســتان گیالنغرب افتاده اســت وتوســعه‬ ‫گازرسانی در سطح روستاها را از ‪ ۳۰‬به ‪ ۹۰‬درصد ارتقاء‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫نقشه راه نشت یابی در‬ ‫شرکت گاز استان سمنان‬ ‫تدوین شد‬ ‫رئیس بازرســی فنی شــرکت گاز اســتان ســمنان با‬ ‫بیان اینکه شرکت گاز در راستای اهداف استراتژیک و‬ ‫پایبندی به الزامات زیست محیطی‪ ،‬اقدام به تهیه و‬ ‫پیاده سازی نقشه راه نشت یابی نموده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هــدف از تدویــن و اجــرای این نقشــه‪ ،‬دســتیابی به‬ ‫اجماع سازمانی هدفمند در حوزه کنترل نشت متان‬ ‫و بهبود فعالیت های مرتبط در چارچوب فرایندهای‬ ‫تعریف شده مشخص می باشد‪ .‬بهزاد خلیلی افزود‪:‬‬ ‫شــرکت گاز اســتان ســمنان بــا توجــه بــه بکارگیــری‬ ‫ابزارهای نوین نشت یابی به عنوان شرکتی پیشرو در‬ ‫این حوزه اقدامات موثری را انجام داده اســت‪ .‬این‬ ‫نقشــه راه با افق چشــم انداز ‪ ۴‬ساله تدوین گردیده‬ ‫و شــرح فعالیــت کلیه ارکان ســازمانی مرتبــط نیز در‬ ‫ان لحــاظ و بهبــود فرایندهای نش ـت یابی‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫محاسبه ضریب نشر‪ ،‬خریدها و رفع نشت از جمله‬ ‫ابزار دستیابی به اهداف این نقشه راه در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬خلیلی حفظ و صیانت از گاز طبیعی به‬ ‫عنوان یک سرمایه ملی را بسیار حائز اهمیت دانست‬ ‫و افزود‪ :‬اقدامات انجام شده در حوزه کنترل نشت‬ ‫گاز عالوه بر افزایش ضریب ایمنی‪ ،‬بهبود بهره وری‪،‬‬ ‫جلوگیــری از خطــرات احتمالی‪ ،‬ارتقای ســطح کیفی‬ ‫عملکــرد تاسیســات گازرســانی‪ ،‬کاهــش هــدر رفــت‬ ‫یهــای زیســت محیطــی را در‬ ‫گاز و نیزکاهــش الودگ ‬ ‫پــی خواهــد داشــت‪ .‬او در پایــان افزود‪ :‬تــداوم این‬ ‫فعالیت ها‪ ،‬می تواند عالوه بر حرکت در مسیر اصل‬ ‫پنجاهــم قانون اساســی کشــور‪ ،‬بخشــی از تعهدات‬ ‫بین المللی کشــورمان‪ ،‬در راســتای کاهش انتشــار گاز‬ ‫گلخانه ای به اتمسفر را عملیاتی سازد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1153‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫گازرسانی در کشور تا کجا پیش رفت؟‬ ‫انقالبواقعیدرگازرسانیروستایی‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت‪ :‬توسعه‬ ‫گازرسانی با سرمایه گذاری ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومانی‪،‬‬ ‫اتصال بیش از ‪ ۹۶‬درصد جمعیت کشور به شبکه‬ ‫گاز را به دنبال داشــت که این توســعه با استفاده از‬ ‫منابع ایجادشده از محل صرفه جویی در سوخت‬ ‫مایــع و افزایــش ظرفیــت تولید گاز کشــور‪ ،‬شــتاب‬ ‫بیشتریبهخود گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسن منتظرتربتی در خصوص‬ ‫گازرســانی بــه روســتاها اظهــار کــرد‪ :‬اگرچــه ایــران‬ ‫در شــرایط تحریــم بــا کاهش و عدم دسترســی به‬ ‫درامدهای نفتی روبه رو بود‪ ،‬اما با افزایش صادرات‬ ‫فراورده های نفتی و ارزاوری که با توسعه گازرسانی‬ ‫در کشور امکان پذیر شد‪ ،‬توانست تا حد امکان‪ ،‬به‬ ‫ســامت از این شــرایط عبــور کند ارثام موجــود در‬ ‫این بخش نشان می دهد‪ ۹۵.۱‬درصد کشور به طور‬ ‫مستقیم تحت پوشش گازرســانی قرار دارد که امار‬ ‫بی نظیری نه در کشور که در جهان است‪ .‬ارزش این‬ ‫امار انجاســت که عمر صنعت گاز در ایران‪ ،‬بسیار‬ ‫کوتــاه اســت‪ .‬درواقع می توان صنعــت گاز را ثمره‬ ‫انقالب اسالمی ایران در سال ‪ ۱۳۵۷‬دانست که با‬ ‫شعار ایجاد عدالت‪ ،‬رویشی نو را اغاز کرد‪.‬‬ ‫به گفته وی تا پیش از انقالب اســامی‪ ،‬به جز‬ ‫در بخش هایی از دو شــهر کشــور و چند روســتای‬ ‫محــدود‪ ،‬گازرســانی انجــام نشــده بود و ســوخت‬ ‫اغلب مردم در منازل‪ ،‬صنایع و نیروگاه ها‪ ،‬سوخت‬ ‫مایع بود‪ .‬این موضوع اگرچه در ان زمان مشــکلی‬ ‫ایجــاد نمی کرد‪ ،‬امــا به مرور‪ ،‬بــا افزایش مصرف و‬ ‫رشــد جمعیت‪ ،‬لزوم تعریف ســوختی پاک تر و در‬ ‫دســترس تر احســاس شــد‪ .‬با پایان جنگ تحمیلی‬ ‫هشــت ســاله و تــاش بــرای توســعه میــدان گازی‬ ‫پارس جنوبی‪ ،‬توجه به گازرســانی در سراســر کشور‬ ‫مــورد توجــه قرار گرفت تــا افزون بر تنوع در ســبد‬ ‫سوخت‪ ،‬امنیت انرژی در کشور نیز افزایش یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایــران اظهــار کرد‪:‬‬ ‫این تالش نتیجه داد و روند پرشــتاب گازرســانی در‬ ‫این سال ها‪ ،‬به سالمت مسیر خود را طی کرد و بر‬ ‫همین اساس‪ ،‬تاکنون حدود‪ ۳۵‬هزار روستا و ‪۱۱۷۳‬‬ ‫شهر از نعمت گاز برخوردار شده و بر همین اساس‪،‬‬ ‫هم اکنــون ‪ ۹۸.۴‬درصــد جمعیــت شــهری و ‪۸۴.۶‬‬ ‫درصــد جمعیــت روســتایی و در مجمــوع‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۹۵‬درصد جمعیت کل کشور از نعمت گاز طبیعی‬ ‫بهره مندشده اند‪.‬‬ ‫تربتی با بیان اینکه برای بسترسازی برای نسل‬ ‫ایندهکشور‪،‬تالششدگاز طبیعیجایگزینسوخت‬ ‫مایــع شــود و ایــن‪ ،‬به انان معناســت کــه به جای‬ ‫مصرف کنندگان جدید‪ ،‬تنها نوع سوخت انها تغییر‬ ‫کرد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬کار گازرسانی در تراز کل انرژی‬ ‫مصرفی کشور‪،‬تغییر قابلذکریبرجاینگذاشتو‬ ‫با اقدام های صورت گرفته‪ ،‬چیزی معادل‪ ۱۱‬میلیارد‬ ‫لیتــر ســوخت مایــع را کــه پیــش از ایــن‪ ،‬از راه های‬ ‫دشــواری مانند به دوش کشــیدن ســیلندرهای گاز‪،‬‬ ‫یشــد‪ ،‬به‬ ‫بــا مشــقات فــراوان برای مــردم تامین م ‬ ‫خانه های انان تحویل شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در این پیوند‪،‬‬ ‫مهم ترین دستاورد ان بود که گازرسانی در مناطق‬ ‫روستایی و شهری سرعت گرفت تا انجا که اکنون با‬ ‫اتصال بیش از ‪ ۹۵‬درصد از جمعیت کشور به شبکه‬ ‫گاز‪ ،‬کشور به اصطالح‪ ،‬سبز شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با ســرمایه گذاری های انجام شده در‬ ‫این زمینه‪ ،‬تعداد شهرهای گازدار شده در سال های‬ ‫اخیر‪ ۱۹۴ ،‬مورد بوده است‪ ،‬اما انقالب واقعی‪ ،‬در‬ ‫گازرسانی روستایی اتفاق افتاد و در این مدت‪۲۰ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۹‬روستا به شبکه گاز کشور متصل شدند‪.‬‬ ‫این اقدام افزون بر انکه سوخت اسان و پاک را در‬ ‫اختیار روستاییانقرار داد‪،‬از تخریبمحیطزیست‬ ‫و استفاده از چوب به ویژه در روستاهای استان های‬ ‫غربی کشور جلوگیری کرد‪ .‬از سویی در این مدت‪،‬‬ ‫‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۴۱۷‬هــزار و ‪ ۵۹۶‬خانــوار نیز به جمع‬ ‫مشترکانگاز اضافهشدند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایران‬ ‫بــا توســعه تولیــد و مصــرف گاز در کشــور‪ ،‬نیاز‬ ‫بــود تــا زیرســاخت های الزم برای رســاندن گاز‬ ‫به مصرف کنندگان ایجاد شــود‪ .‬در این مدت‪،‬‬ ‫شــبکه انتقال گاز از یک هزار و ‪ ۴۰۰‬کیلومتر به‬ ‫‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر افزایش یافت‪ .‬این در‬ ‫حالــی اســت که ظرفیت انتقــال گاز نیز در این‬ ‫سال ها‪ ،‬یعنی از ابتدای انقالب اسالمی که ‪۴۰‬‬ ‫میلیــون مترمکعــب بود به روزانه بیش از ‪۸۵۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب رســید و رکــوردی بی نظیر را‬ ‫در این زمینه ثبت کرده است‪.‬‬ ‫تربتی در یادداشــت خود با تاکید بر اینکه‬ ‫از انجــا کــه حــدود ‪ ۷۵‬درصــد گاز مصرفــی‬ ‫یشــود‪ ،‬توسعه‬ ‫کشــور از پارس جنوبی تامین م ‬ ‫ظرفیــت انتقــال گاز‪ ،‬مانــع از حبــس گاز در‬ ‫ایــن میــدان مشــترک شــد و ایران توانســت گاز‬ ‫بیشتری نسبت به قطر برداشت کند‪ ،‬همچنین‬ ‫ایــن ظرفیــت‪ ،‬تولیــد پایــدار از ایــن میــدان‬ ‫مشــترک را فراهــم کرد‪ ،‬افزود‪ :‬این مهم ســبب‬ ‫شد با اینکه اکنون ‪ ۹۵‬درصد از جمعیت کشور‬ ‫تحت پوشــش شــبکه گاز قرار دارند و اهداف‬ ‫اصلی برای توســعه این صنعت محقق شــده‪،‬‬ ‫امــا همچنــان انقــاب گازرســانی به ویــژه در‬ ‫بخش روســتایی در کشــور ادامه داشــته باشد‪،‬‬ ‫در این مدت همچنین به ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۶۴‬واحد‬ ‫صنعتی گازرسانی شده یا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه نکتــه قابــل توجــه ان‬ ‫اســت که «گازرســانی» کمک بزرگی به توسعه‬ ‫زیرســاخت ها و ایجــاد صنایــع تکمیلــی در‬ ‫روســتاها کــرد و این اقدام چــه از نظر احداث‬ ‫خطــوط اصلــی انتقــال گاز و چه به طــور ویژه‪،‬‬ ‫در مرحلــه ایجــاد شــبکه توزیــع بــا پشــتوانه‬ ‫سازندگان داخلی و با به کارگیری متخصصان و‬ ‫نیروی کار ‪ ۱۰۰‬درصد ایرانی انجام شده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ســاخت داخــل در بخش توزیع نیز‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد اســت و گازرســانی ســبب زنجیره ای‬ ‫از اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم و ایجــاد‬ ‫تقاضــا بــرای کاالهــای ایرانی در کشــور شــده‪،‬‬ ‫ضمــن انکــه ارزش افــزوده ایجادشــده به دلیل‬ ‫استفاده از گاز به جای سوخت مایع‪ ،‬دستاورد‬ ‫ارزشــمند دیگری به واســطه تولید گاز در پارس‬ ‫جنوبی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫تولیــد گاز در پــارس جنوبــی یک برنــده اصلی‬ ‫دیگر نیز دارد که ان هم‪ ،‬محیط زیست است‪.‬‬ ‫دیگــر کمتــر کســی از هیــزم و چوب بــرای گرم‬ ‫کردن خانه خود و پخت وپز اســتفاده می کند‪.‬‬ ‫از طرفــی گاز یک انرژی پاک اســت و بی شــک‬ ‫اثار زیس ـت محیطی توســعه گازرسانی در چند‬ ‫ســال اینــده بیشــتر خــود را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫درواقــع گازرســانی افــزون بــر انکــه زمینه ســاز‬ ‫افزایــش رفــاه اجتماعــی‪ ،‬اشــتغال زایی و‬ ‫حفاظــت محیط زیســت شــده‪ ،‬ســبب افزایش‬ ‫صــادرات فراورد ههــای نفتــی به بیــش از چهار‬ ‫برابر نیز شــده اســت‪ ،‬همچنین شــاهد هستیم‬ ‫بخــش بزرگــی از نیروگاه هــا کــه پیــش از ایــن‬ ‫ســوخت انها مــازوت و گازوییل بــود‪ ،‬امروز با‬ ‫گاز تامیــن می شــود کــه ایــن یعنــی زندگــی در‬ ‫کتــر و ســالم تر بــا االیندگــی کمتــر‪،‬‬ ‫هوایــی پا ‬ ‫یعنی اینده ای روشن تر برای نسل پس از ما‪.‬‬ ‫طبــق اعــام شــرکت ملــی گاز ایــران‪،‬‬ ‫تربتــی بــا بیــان اینکه بــر این باورم که توســعه‬ ‫گازرســانی به روســتاها از ‪ ۱۴‬هــزار به ‪ ۳۳‬هزار‬ ‫روســتا‪ ،‬اهمیــت بــه محیــط زیســت و تــاش‬ ‫بــرای اســتفاده مردم از ســوخت پاک را نشــان‬ ‫می دهــد کــه نقــش اساســی در دگرگونــی روند‬ ‫زندگــی مردم در حال حاضر و برای نس ـل های‬ ‫اتــی دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬اکنــون مــا در بحــث تولید و‬ ‫برداشــت از میدان هــای گازی کشــور‪ ،‬نه تنهــا‬ ‫خودکفا شده ایم‪ ،‬بلکه صادرکننده هم هستیم‬ ‫و ایــن افتخــاری بــزرگ بــرای دولــت و نظــام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی اما ذکر ایــن نکته نیز ضروری‬ ‫اســت کــه ورود ایــران بــه جمــع صادرکنندگان‬ ‫فراورده های نفتی که فرصتی بی نظیر به شــمار‬ ‫م ـی رود‪ ،‬در صورتــی که با بهینه ســازی مصرف‬ ‫در کشــور همراه نباشــد‪ ،‬در اینده ای نه چندان‬ ‫دور تبدیــل بــه تهدید خواهد شــد‪ .‬در نهایت‬ ‫انکــه‪ ،‬امــروز کــه بــه مــدد همــکاری‪ ،‬همیــاری‬ ‫و تــاش کارکنــان گاز در اقصــی نقــاط کشــور‪،‬‬ ‫شــاهد این پویش ســبز در کشــور هستیم‪ ،‬باید‬ ‫بدانیــم کــه تنها بــا اولویت قــرار دادن مصرف‬ ‫بهینــه گاز و به ویــژه انــرژی‪ ،‬می توانیــم خود را‬ ‫وام دار ایندگان نکنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیر عامل شرکت ابفافارساهداف و عملکرد‬ ‫این شرکت را تبیین کرد‬ ‫مدیر عامل شرکت ابفا اســتان فارس اهداف‪،‬‬ ‫برنامه ها و عملکرد شــرکت ابفا فارس را تشــریح‬ ‫و خواســتار صرفه جویی در مصرف اب به منظور‬ ‫عبور از بحران کم ابی شد‪.‬‬ ‫علی بوســتانی با اشــاره به وضعیت ابرســانی‬ ‫در شــهرها و روســتاهای اســتان فارس‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫اتخاذ تدابیر جدید و راهبردی در حوزه مصرف و‬ ‫تقاضای اب شرب تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به رویکرد وزارت نیرو مبنی بر لزوم‬ ‫ســازگاری بــا کــم ابی‪ ،‬به بحــث در خصوص اصل‬ ‫صرفه جویی به عنوان مهم ترین راهکار مقابله با‬ ‫بحــران کــم ابی پرداخــت و خواســتار توجه ویژه‬ ‫همه مردم استان به این موضوع مهم گردید‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت ابفا اســتان امر ابرسانی و‬ ‫جم ـع اوری و دفــع بهداشــتی فاضالب بــه عنوان‬ ‫اصلی ترین رســالت و وظیفه سازمانی این شرکت‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬راهکارهــای ترویــج فرهنگ‬ ‫مصرف بهینه اب‪ ،‬باید به عنوان یک اولویت مهم‬ ‫در این برهه از زمان به صورت مداوم به کار گرفته‬ ‫شــود‪ .‬بسیاری از کارشناســان حوزه اب ادامه روند‬ ‫خشکســالی های ســنواتی و کم ابی در منابع اب‬ ‫را بســیار نگــران کننده می داننــد و از ان به عنوان‬ ‫یــک ابــر چالــش یاد می کننــد کــه در اینده بخش‬ ‫گسترده ای از کشور را در بر خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت ابفا استان فارس در همین‬ ‫راستا افزود‪ :‬متاسفانه بارش مطلوب باران در کشور‬ ‫نداشــتیم که طی ‪ 50‬ســال گذشته بی سابقه بوده‬ ‫و تاثیر عمیقی بر منابع اب شرب گذاشته است‪.‬‬ ‫در کوتــاه مــدت نیز نســبت بــه مدت مشــابه در‬ ‫ســال گذشته ‪ 66‬درصد با کاهش بارندگی مواجه‬ ‫هستیم‪ .‬وی در ادامه با اشاره به ابعاد بحران کم‬ ‫ابی در استان و نگرانی های موجود در این زمینه‪،‬‬ ‫به افت چاه های اب در شهرها و روستاهای استان‬ ‫اشاره و خواستار مشارکت همگانی جهت حفظ‬ ‫منابع موجود اب گردید‪.‬‬ ‫بوســتانی افــزود‪ :‬طبــق اخریــن جمع بندی ها‬ ‫در شــرکت ابفا اســتان فارس‪ 825 ،‬روستا از ‪2320‬‬ ‫روســتای تحــت پوشــش و ‪ 33‬شــهر از ‪ 109‬شــهر‬ ‫تحــت پوشــش مــا در حالــت بحــران و تنش ابی‬ ‫قــرار دارند‪ .‬وی در خصوص اقدامات پیشــگیرانه‬ ‫بــرای گریــز از بحران کــم ابی نیز بیان داشــت‪ :‬بر‬ ‫اســاس برنام ه زمان بندی که از ‪ 6‬ماهه دوم ســال‬ ‫پیش اغاز نموده ایم‪ ،‬اقدامات سازه ای و اجرایی‬ ‫را برنامه ریزی و در دســت اجرا داریم که بخشــی‬ ‫از ایــن اقدامــات در شــهر ها و روســتاها در شــرف‬ ‫بهر هبــرداری اســت‪ .‬وی ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬بــا‬ ‫بهر هبــرداری از این فعالیت ها مشــکل کم ابی در‬ ‫مناطق مذکور مرتفع خواهد شــد اما با تمام این‬ ‫اوصــاف همچنــان بــا پدیــده جــدی تنــش ابی و‬ ‫بحران کم ابی مواجهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین راســتا در شــهرهای دارای‬ ‫بحــران کــم ابی نیز با زون بندی و مدیریت فشــار‬ ‫شــبکه ســعی در بر طــرف کردن مشــکل کم ابی‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افتتاح فاز اول پروژه شهر نور سیرجان با حضور استاندار کرمان‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫جنوب استان کرمان‪ ،‬افتتاح فاز اول پروژه شهر نور‬ ‫سیرجان هشتم شهریور ماه مصادف با اخرین روز‬ ‫از هفته دولت و با حضور استاندار کرمان‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم شریف بردسیر و سیرجان در مجلس شورای‬ ‫اســامی‪ ،‬مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق‬ ‫جنوباستان کرمانو برخیدیگر از مسئولیناستان‬ ‫و شهرستانسیرجان‪،‬برگزار گردید‪.‬‬ ‫علــی زینــی ونــد‪ ،‬اســتاندار کرمان در این نشســت‬ ‫ضمــن تاکید بر نوین بــودن این پــروژه بیان نمود‪:‬‬ ‫استفاده از المپ های کم مصرف‪ LED‬برای تمامی‬ ‫بلوارهــا و خیابا نهــای شــهر ســیرجان ایــده ای نو‪،‬‬ ‫خالقانه و ارزشمند است که برای اولین بار در کشور‬ ‫در حال انجام است که امروز شاهد به بهره برداری‬ ‫رسیدن فاز اول ان می باشیم‪.‬‬ ‫وی بــا انتقــاد از اینکــه ایــن اســتان در احــداث‬ ‫نیروگا ههــای خورشــیدی عقب اســت‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫کرمــان در راه انــدازی مــزارع کوچــک مقیــاس انرژی‬ ‫خورشــیدی ظرفیت خوبی دارد و در استان حدود‬ ‫یشــود‬ ‫‪ ۷۲‬مــگاوات انــرژی خورشــیدی تولیــد م ‬ ‫درصورتی که باید بیش از ‪ ۲۰۰۰‬مگاوات وات برق‬ ‫تولیدمی کردیم‪.‬‬ ‫این مقام مسئول تصریح کرد‪ :‬با واگذاری‪ ۲۰۰‬هکتار‬ ‫زمین در کنار ناحیه صنعتی شهر بلورد برای احداث‬ ‫نیروگاهخورشیدیموافقتکردیم‪.‬‬ ‫حســن پور نماینده مردم شهرستان های بردسیر و‬ ‫سیرجان در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬ضمن تقدیر و‬ ‫تشکر از تالش های سه ارگان همکار در پروژه شهر‬ ‫نور‪ ،‬گفت‪ :‬تالش های شــبانه روزی پرسنل پرتالش‬ ‫مدیریــت بــرق شــهر ســیرجان بــر کســی پوشــیده‬ ‫نیســت به طوری که در این شــرایط سخت حاکم‬ ‫بــر جامعــه و با وجــود بیماری منحــوس کرونا این‬ ‫عزیزان تمامی تالش خود را برای پیشبرد و به پایان‬ ‫رساندن فاز اول این پروژه کردند و من به نمایندگی‬ ‫از مردم شریف این شهر از زحمات ایشان قدردانی‬ ‫می نمایم‪.‬‬ ‫عبدالوحیــد مهدوی نیــا مدیر عامل شــرکت توزیع‬ ‫نیروی برق جنوب استان کرمان نیز در این نشست‬ ‫بیان نمود‪ :‬پروژه شهر نور در شهرستان سیرجان با‬ ‫هماهنگیمعاونهماهنگیامور عمرانیاستانداری‬ ‫کرمان‪،‬پیگیرینمایندهمردمشریفشهرستان های‬ ‫ســیرجان و بردسیر در مجلس شــورای اسالمی و با‬ ‫مشــارکت شــرکت توزیع نیروی برق جنوب استان‬ ‫کرمــان‪ ،‬شــهرداری ســیرجان و شــرکت صنعتــی و‬ ‫معدنی گل گهر از زمستان سال ‪ ۱۳۹۹‬شروع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی هدف از اجرای پروژه شهر نور را کاهش الودگی‬ ‫نــوری ‪،‬کاهش مصرف برق‪ ،‬کاهش تلفات انرژی و‬ ‫زیباسازی فضای شهر دانست و گفت‪ :‬تا پایان این‬ ‫پروژه ‪ ۱۲۰۰۰‬چراغ بخار سدیم به چراغ کم مصرف‬ ‫ال ای دی تبدیــل خواهــد شــد و ‪ ۳۰‬کیلومتر شــبکه‬ ‫روشناییمعابر شهرینیز اصالحمی گردد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افــزود‪ :‬در فــاز اول ایــن پــروژه ‪۵۵۰۰‬‬ ‫دســتگاه چــراغ بخــار ســدیم با المپ کــم مصرف‬ ‫ال ای دی تعویــض و ‪ ۲۰‬کیلومتــر شــبکه روشــنایی‬ ‫معابر‪،‬اصالح شده که برای موارد فوق ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال توســط شــهرداری ســیرجان شرکت صنعتی و‬ ‫معدنی گل گهر و شرکت توزیع نیروی برق جنوب‬ ‫استان کرمان هزینهشدهاست‪.‬‬ ‫سهپروژهبرقیدیگر در شهر سیرجانبااعتباریبالغ‬ ‫بر ‪ ۲۲۵‬میلیاردریالتوسطشرکتتوزیعنیرویبرق‬ ‫جنوباستان کرمانافتتاحمی شود‪.‬‬ ‫مهدوی نیا از برق دار شدن شش روستا در شهرستان‬ ‫ســیرجان بــه مناســبت هفتــه دولــت خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬با احداث ‪ ۵۱‬کیلومتر شــبکه و ‪ ۱۹‬دســتگاه‬ ‫ترانســفورماتور ‪ ۵۵۱۱‬مشــترک جدید به مشترکین‬ ‫عزیز شرکت برق جنوب استان کرمان اضافه شد‪.‬‬ ‫وی همچنین افزود‪ :‬برای اولین بار در کشــور طرح‬ ‫تحویــل ســامانه های بــرق خورشــیدی قابل حمل‬ ‫عشایری توسط این شرکت افتتاح گردید و در فاز‬ ‫اول این طرح ‪ ۲۴۰‬ســامانه ســبک قابل حمل برای‬ ‫تامین روشنایی‪ ،‬شارژ گوشی و ‪ ...‬تحویل داده شد‬ ‫که از این تعداد‪ ۲۴‬عدد در شهر سیرجان می باشد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬عــاوه بر موارد فوق تعــداد ‪ ۷۰۰‬کنتور‬ ‫برق نیز توسط این شرکت‪ ،‬هوشمند سازی و نصب‬ ‫گردیده اســت‪.‬الزم به ذکر اســت که تا پایان ســال‬ ‫‪ ۷۱۰‬سامانه سبک خورشیدی قابل حمل در حوزه‬ ‫عملیاتی برق جنوب استان کرمان و سرجمع ‪۸۹۰‬‬ ‫سامانهسبکخورشیدیدر کلاستانتحویلعشایر‬ ‫عزیزمان داده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫افتتاح گازرسانی به ‪ 184‬واحد صنعتی‬ ‫درسطح استان کرمان در هفته دولت‬ ‫مدیرعاملشرکت گاز استان‬ ‫در ‪ 9‬شهرستان کرمان‪ ،‬جیرفت‪،‬‬ ‫کرمــان از افتتــاح پروژه هــای‬ ‫کهنــوج‪ ،‬فاریــاب‪ ،‬رفســنجان‪،‬‬ ‫گازرسانی به‪ 184‬واحد صنعتی‬ ‫شهربابک‪ ،‬سیرجان و زرند واقع‬ ‫درسطح استان کرمان در هفته‬ ‫شــده اند‪ .‬به گفته وی با افتتاح‬ ‫دولــت خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫ایــن پروژه ها تعــداد کل صنایع‬ ‫منوچهر فالح‬ ‫روابطعمومیشرکت گاز استان‬ ‫اســتان که به شــبکه گازرســانی‬ ‫کرمان‪،‬منوچهر فالحبااشارهبه‬ ‫متصل هســتند به بیــش از ‪1100‬‬ ‫اینکههفتهدولتفرصتیمغتنمبرایارائهگزارش صنعت می رسد‪ .‬فالح بیان کرد‪ :‬در پی عملیات‬ ‫ســازمان ها و ادارات دولتــی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن اجرایی این پروژه ها ‪165‬کیلومتر خطوط شبکه‬ ‫شرکتپروژه هایگازرسانیبه‪ 184‬واحدصنعتی تغذیه نیز توسط شــرکت گاز استان کرمان اجرا‬ ‫سطح استان را در هفته دولت افتتاح خواهد کرد گردیدهاست‪.‬مدیرعاملشرکت گاز استان کرمان‬ ‫که بهره برداری از انها بالغ بر هزار و ‪ 730‬میلیارد در پایــان تصریــح کرد‪ :‬انشــاا‪ ...‬ســال ‪ 1400‬نقطه‬ ‫ریال هزینه در بر داشته است‪ .‬مدیرعامل شرکت عطفی در حوزه گازرسانی به صنایع در تاریخ این‬ ‫گاز اســتان کرمان گفت‪ :‬این ‪ 184‬واحد صنعتی شرکتخواهدبود‪.‬‬ ‫بروز تنش ابی در ‪ 26‬شهر و ‪344‬‬ ‫روستای گیالن در تابستان سال جاری‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫گفت‪ :‬در حــال حاضر ظرفیت‬ ‫فاضــاب گیــان از بــروز تنــش‬ ‫تولیــد این تصفیه خانــه ‪ 6‬هزار‬ ‫ابی در ‪ 26‬شهر و ‪ 344‬روستای‬ ‫لیتر در ثانیه اســت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫این اســتان طی تابســتان ســال‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب گیــان‬ ‫جــاری خبر داد‪ .‬ســید محســن‬ ‫بــا تاکیــد بر اینکه ســامت اب‬ ‫محسن حسینی‬ ‫حسینی با اشاره به اینکه تامین‬ ‫شــرب بطــور روزانــه و پیوســته‬ ‫اب اشــامیدنی مــردم از منابــع‬ ‫در ازمایشــگاه های این شــرکت‬ ‫سالم و مطمئن از دغدغه های مهم این شرکت مورد بررســی و ازمایش قرار می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬اب‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ 58 :‬درصــد از اب شــرب مورد نیاز اشــامیدنی مردم گیــان مطابق اســتانداردهای‬ ‫اســتان از طریــق ســدها‪ 34 ،‬درصــد از چــاه هــا تعریف شــده است‪ .‬حسینی در خصوص پروژه‬ ‫و ‪ 8‬درصــد از چشــمه ها در حــال تامین اســت‪ .‬فاضالب شــهر رشــت نیز گفت‪ :‬برای جمع اوری‬ ‫وی افزود‪ :‬به منظور تامین اب شــرب مشترکین ُکل فاضالب شهر رشت به ‪ 3‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تحتپوششاستان گیالن‪ 654‬حلقهچاه‪ 576،‬اعتبار نیاز اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬هم اینک فاضالب‬ ‫دهنه چشــمه و ‪ 13‬واحد تصفیه خانــه در مدار شــهر رشــت بــه تصفیــه خانــه فخــب هدایــت‬ ‫بهره برداری است‪ .‬وی با بیان اینکه تصفیه خانه می شود‪ .‬وی همچنین از احداث تصفیه خانه‪12‬‬ ‫بــزرگ اب گیــان واقع در ســنگر اب اشــامیدنی هزار و ‪ 500‬مترمکعبی مسکن مهر رشت در اینده‬ ‫‪ 14‬شــهر و ‪ 198‬روســتای استان را تامین می کند‪ ،‬نزدیک خبر داد‪.‬‬ ‫فاز نخست ایمن سازی خط ‪ 30‬اینچ‬ ‫انتقال گاز به شمال کشور‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪:‬‬ ‫شــد‪ .‬وی بــا بیان اینکــه در این‬ ‫ضریب ایمنی خط لوله انتقال‬ ‫پــروژه بیــش از ‪ 700‬نفر ســاعت‬ ‫گاز ‪ 30‬اینــچ ســرخس‪-‬نکا‬ ‫کار انجــام شــده اســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫محدوده شــیروان تــا بجنورد با‬ ‫کــرد‪ :‬انجــام ایــن تعمیــرات در‬ ‫انجــام ‪ 7‬عملیات اســلیوگذاری‬ ‫مقاوم سازی و تقویت خط لوله‬ ‫محمد کامل‬ ‫(مقاو مســازی) در منطقه چهار‬ ‫‪ 30‬اینچسرخس‪،‬نکابسیار موثر‬ ‫عملیــات انتقــال گاز افزایــش‬ ‫بــوده و این خط را برای انتقال‬ ‫یافــت‪ .‬محمد کامــل‪ ،‬مدیر منطقــه ‪ 4‬عملیات پایدار و ایمن گاز در زمستاناماده تر می کندچون‬ ‫انتقــال گاز بــا اعــام ایــن خبر گفت‪ :‬بــه منظور با توجه به نیاز منطقه‪ ،‬ایمن بودن این خط برای‬ ‫پایشخطوط‪،‬پساز اجرایعملیا ‬ ‫تپیگ رانیو انتقال گاز در زمســتان پیــش رو‪ ،‬نقش مهمی در‬ ‫شناسایینقاطاسیب دیده‪،‬تعمیراتمختلفیبا انتقال پایدار گاز به حوزه سرزمینی شمال کشور را‬ ‫هدفافزایشایمنیدر دستور کار اجراییمنطقه ایفا می نماید‪ .‬مدیر منطقه‪ 4‬عملیات انتقال گاز‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬بر این اساس مطابق با با اشاره به اینکه خط لوله‪ 30‬اینچ‪ ،‬نقش مهمی‬ ‫یک برنامه زمان بندی شده‪ ،‬عملیات ایمن سازی در تامین انرژی گاز کشور به عهده دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫اینخطلولهمنتجاز عملیاتتوپک رانیهوشمند کرد‪ :‬انتقال پایدار و ایمن گاز یکی از رسالت های‬ ‫شــامل ‪ 7‬عدد اســلیو نوع ‪ A‬و ‪ B‬با بهره گیری از مهم این منطقه بوده و همه تعمیرات این خط‬ ‫توان و تجربه متخصصان داخلی و در کوتاه ترین لوله براســاس اســتانداردهای شــرکت انتقــال گاز‬ ‫زمان و با رعایت کامل پروتکل های ایمنی انجام انجاممی شود‪.‬‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪ 60‬درصدی سد‬ ‫الستیکی تولم شهر صومعه سرا‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت اب‬ ‫الستیکیتولمشهر صومعهسرا‬ ‫منطق ـه ای گیــان در بازدیــد از‬ ‫عنوان داشــت‪ :‬بهبود وضعیت‬ ‫کارگاه ســد الســتیکی تولم شهر‬ ‫ابیاری اراضی کشاورزی منطقه‪،‬‬ ‫صومعه ســرا گفت‪ :‬پیشــرفت‬ ‫تغذیه اب زیر زمینی‪ ،‬جلوگیری‬ ‫فیزیکــی ایــن ســد الســتیکی تا‬ ‫از کف کنی و بهســازی ســواحل‬ ‫وحید خرمی‬ ‫کنــون ‪ 60‬درصــد می باشــد‪ .‬بــه‬ ‫رودخانــه‪ ،‬افزایــش ســطح تــراز‬ ‫گــزارش روابط عمومی شــرکت‬ ‫اب بــه جهــت پمپــاژ ان بــه‬ ‫اب منطقه ای استان گیالن؛ وحید ّ‬ ‫خرمی با اعالم اراضی حاشــیه رودخانــه و بهره برداری تفریحی‬ ‫این خبر اظهار داشــت‪ :‬احداث ســد الســتیکی و گردشگری از مهمترین اهداف اجرای این سد‬ ‫تولم شهر صومعه سرا‪ ،‬باعث بهبود ابیاری ‪ 840‬الستیکیمی توانذکر کرد‪ .‬گفتنیاست‪،‬سدهای‬ ‫هکتار از اراضی پایین دست این منطقه خواهد الســتیکی از یــک تیوپ بزرگ و حجیم تشــکیل‬ ‫شــد‪ .‬وی در ادامه در خصوص مشــخصات ســد شده اند و بر روی یک بستر بتنی نصب و بوسیله‬ ‫الســتیکی تولم شــهر صومعه ســرا گفت‪ :‬ارتفاع هــوا پر می شــوند و اتصــال بدنه پالســتیکی به‬ ‫این سد ‪ 3‬متر و طول الستیک در تاج ان ‪ 66‬متر بستر بتنی با استفاده از مهارهای فوالدی صورت‬ ‫و حجــم مخــزن ان حــدود ‪ 110‬هزار متر مکعب می پذیرد و از مولفه های کاربردی مهم سدهای‬ ‫کــه قدرت تنظیم ســالیانه حــدود ‪ 9‬میلیون متر الستیکی کنترل ساده ان با اجرای فرمان تخلیه‬ ‫مکعــب اب را دارد‪ .‬مدیــر عامــل شــرکت اب و یا پر کردن تیوپ جهت عبور ایمن ســیالب از‬ ‫منطقه ای گیالن در خصوص اهدف ساخت سد محلسازهمی باشد‪.‬‬ ‫استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب‬ ‫صدرا برای فضای سبز و صنعت‬ ‫مدیر عامل ابفا شیراز گفت‪ :‬پساب با کیفیت‬ ‫تصفیه خانه مدرن صدرا برای مصارف فضای سبز‬ ‫و صنعت مورد استفاده قرار خواهد گرفت‪ .‬بهمن‬ ‫بهروزیدربازدیدمعاونتوسعه‪،‬مدیریتوسرمایه‬ ‫انسانیسازمانمدیریتوبرنامه ریزیاستانفارس‬ ‫از تصفیه خانه فاضالب شرق صدرا گفت‪ :‬پساب‬ ‫حاصل از تصفیه فاضــاب این تصفیه خانه برای‬ ‫مصــارف ابیــاری درباغــات و باغ شــهرهای مجاور‬ ‫مورداســتفاده قرار خواهد گرفت‪ .‬مدیر عامل ابفا‬ ‫شیرازباتاکیدبراینکهتصفیهخانهشرقصدرایکیاز‬ ‫تصفیهخانه هایمدرنباتجهیزاتپیشرفتهاست‪،‬‬ ‫افزود‪:‬تصفیه خانهمدرنصدراباظرفیت‪۱۳‬هزارمتر‬ ‫مکعبدرشبانهروزازپیشرفته ترینتصفیهخانه ها‬ ‫در کشور استو پساب با کیفیتاینتصفیه خانه‬ ‫برای مصارف فضای سبز و صنعت مورد استفاده‬ ‫قرارخواهدگرفت‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اخذ سند مالکیت بزرگ ترین شهرک‬ ‫صنعتی استان قزوین‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪:‬مدیرعامل‬ ‫از شــهرک صنعتی خرمدشت‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫به عنوان شهرکی که در اینده‬ ‫اســتان قزویــن گفــت‪ :‬مشــکل‬ ‫نزدیــک بــه محــل اســتقرار‬ ‫‪ 16‬ســاله پیگیــری و اخــذ‬ ‫کارخان ههــا و صنایــع مهــم‬ ‫ســند ش ـش دانگ مالکیــت‬ ‫کشور تبدیل خواهد شد‪ ،‬نام‬ ‫حمیدرضا خانپور‬ ‫شــهرک صنعتــی خرمدشــت‬ ‫بــرد و گفت‪ :‬در حــال حاضر‬ ‫ســرمایه گذاران و واحدهــای‬ ‫‪ 150‬هکتــار زمیــن صنعتی در‬ ‫صنعتــی‪ ،‬تولیــدی و خدماتــی شــهرک صنعتــی این شــهرک برای واگذاری به ســرمایه گذاران‬ ‫یشــده‪ ،‬هایتک و‬ ‫خرمدشــت بــا مســاحت یکهــزار و چهارصــد و و اســتقرار صنایــع پیش بین ‬ ‫هشتادوپنج هکتار که بزرگ ترین شهرک صنعتی کــم اب بــر اماده واگذاری اســت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫استانقزویناست‪،‬باپیگیریمستمر حلشد‪.‬‬ ‫شرکت شــهرک های صنعتی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫حمیدرضا خانپور با اعالم این خبر اظهار خوشــبختانه در حــال حاضــر کلیه شــهرک ها‬ ‫داشت‪ :‬اســتقبال ســرمایه گذاران با برندهای و نواحــی صنعتــی تابعــه اســتان دارای ســند‬ ‫معتبر کشــوری در طول دو ســال اخیر جهت مالکیــت صنعتــی شــده اند و تاکنــون بال غبــر‬ ‫اســتقرار در شــهرک صنعتــی خرمدشــت و ‪ 2000‬فقــره ســند مالکیــت تک برگــی بــرای‬ ‫موقعیــت مناســب ترانزیتــی و مشــوق و واحدهــای تولیــدی‪ ،‬خدماتــی‪ ،‬کارگاهــی‪،‬‬ ‫معافیــت مالیاتــی ‪ 13‬ســاله ایــن امــکان را تجــاری و زیرســاخت ها در شــهرک ها و‬ ‫بــرای ســرمایه گذاران واحدهای صنعتی مهیا نواحــی صنعتــی تابعــه اســتان صادرشــده‬ ‫کرده تا با دریافت ســند مالکیت جهت اخذ و واحدهــای تولیــدی کــه موفــق بــه اخــذ‬ ‫تســهیالت بانکی و توسعه واحدها باانگیزه پایــان کار ســاختمانی و پروانــه بهر هبــرداری‬ ‫یشــوند‪ ،‬می تواننــد بــا مراجعــه بــه دفتــر‬ ‫بیشــتری ورود کننــد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تحقق م ‬ ‫ایــن مهــم بــا همــکاری و مســاعدت اداره شــرکت شهرک های استان نسبت به دریافت‬ ‫کل ثبت اســناد و امــاک‪ ،‬جهــاد کشــاورزی و ســند مالکیــت تک برگــی اقــدام کننــد‪ .‬وی با‬ ‫امــور اراضــی و پیگیر ‬ ‫یهــای ویــژه جمالــی اشــاره بــه مزیــت اســناد مالکیــت و تفکیکی‬ ‫پــور اســتاندار معزز قزویــن و رجب رحمانی گفت‪ :‬تثبیت و امنیت سرمایه گذاران‪ ،‬اعمال‬ ‫نماینــده مــردم شــریف تاکســتان و عضــو ارزش واقعــی واحدهــای صنعتــی و افزایش‬ ‫کمیســیون برنامه وبودجــه مجلــس شــورای قدرت ســرمایه در گردش ان ها‪ ،‬عضویت در‬ ‫اســامی و بــا طــرح موضــوع و رفــع موانــع بــورس‪ ،‬صــدور اســناد‪ ،‬نقل وانتقــال و جذب‬ ‫تولیــد در چندیــن جلســه شــورای حفــظ شــریک تجــاری‪ ،‬مالکیت تفکیکــی در جهت‬ ‫حقوق بیت المال و پیگیری حقوقی موضوع تســریع و تســهیل کار واحدهــای صنعتــی‬ ‫محقــق شــده اســت‪ .‬رئیــس هیئت مدیــره بهر هبــردار که مشــکالت بانکــی در خصوص‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان در ادامه اخــذ تســهیالت و ترهیــن محل اجــرای طرح‬ ‫اعــام داشــت‪ :‬شــهرک صنعتــی خرمدشــت و وثیقــه قــرار دادن ســند مالکیــت دارنــد‬ ‫با مســاحت دو هزار دویســت و بیســت سه بســیار حائــز اهمیت اســت که با ایــن اقدام‬ ‫یشــود‪ .‬خانپــور از‬ ‫هکتــار در حــوزه جذب ســرمایه گذار تاکنون مشــکالت انــان حــل م ‬ ‫یهــا و تالش های مدیریــت حقوقی و‬ ‫بیش از ‪ 200‬قرارداد با ســرمایه گذاری ‪ 60‬هزار پیگیر ‬ ‫میلیــارد ریالــی و اشــتغال مولــد مــورد انتظار امــور قراردادها و همکاران خدوم و پرتالش‬ ‫‪ 10‬هزارنفــری بــا متقاضیــان ســرمایه گذاری شرکت تقدیر و تشکر کرد‪ .‬قابل ذکر است در‬ ‫منعقدشــده کــه از ایــن تعــداد ‪ 68‬واحــد پنج ماهه نخســت امســال ‪ 136‬ســرمایه گذار‬ ‫تولیدی با اشتغال بیش از دو هزار نفر پروانه در شــهرک ها و نواحی صنعتی تابعه اســتان‬ ‫بشــده که ســرمایه گذاری این طرح های‬ ‫بهر هبــرداری اخــذ کــرده و در حــال فعالیــت جذ ‬ ‫هســتند و مقدمــات جــذب ســرمایه گذاران صنعتــی بال غبــر ‪ 53‬هزار میلیارد اســت که با‬ ‫جدید با توجه به مشوق ها و زیرساخت های راه اندازی کامل زمینه اشتغال پنج هزار و ‪700‬‬ ‫عالی شــهرک در دســت اقدام اســت‪ .‬خانپور نفر فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫عملیات اجرایی طرح مسکن جوانان‬ ‫در گلستان از مهرماه اغاز می شود‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن‬ ‫کرد‪ :‬روســتاییان با ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫گلســتان از اجــرای طــرح‬ ‫اورده و تســهیالتی کــه بنیاد‬ ‫مســکن جوانــان از مهرمــاه‬ ‫تــا ‪ ۸۰‬درصــد بــرای ان هــا‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬اعتبــار‬ ‫برنامه ریزی کــرده می توانند‬ ‫اولیــه پیش بینی شــده بــرای‬ ‫واحدهــای مســکونی خــود‬ ‫محمد حسینی‬ ‫این طرح ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫را احــداث کنند‪.‬مدیــرکل‬ ‫است‪.‬ســید محمــد حســینی‬ ‫بنیــاد مســکن گلســتان در‬ ‫بــا اشــاره به امار باالی مســکن فرســوده در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه اغــاز‬ ‫گلســتان اظهــار کــرد‪ :‬بنیــاد مســکن ســاالنه عملیــات اجرایــی طــرح مســکن جوانــان از‬ ‫بودج ـه ای را بــرای مقاو مســازی واحدهــای هفتــه دوم مهرمــاه در اســتان اشــاره کــرد و‬ ‫فرســوده در نظــر می گیــرد و در ســال جاری گفــت‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح تســهیالت ‪۱۰۰‬‬ ‫هدف گــذاری شــده هفــت هــزار واحــد و ‪ ۲۳۰‬میلیــون تومانــی ارائــه می شــود‪.‬وی‬ ‫مســکونی غیــر مقــاوم بااعتبــاری بالغ بــر اعتبــار اولیــه طــرح مســکن جوانــان را برای‬ ‫هــزار میلیــارد تومان در گلســتان نوســازی و بنیــاد ســاخت ها ‪ ۹۰۰‬میلیــارد تومــان اعــام‬ ‫مقاوم ســازی شــود‪.‬مدیرکل بنیــاد مســکن کرد‪.‬حســینی ازجملــه اهــداف اجــرای طرح‬ ‫گلســتان از راه انــدازی ســامانه ثبت نام برای مقاو مســازی و انبوه سازی مسکن جوانان را‬ ‫اجرای طرح مقاو مســازی خبــر داد و گفت‪ :‬در اســتان گلستان مهاجرت معکوس عنوان‬ ‫تاکنــون بیــش از ‪ ۶‬هــزار متقاضــی در ایــن کــرد و گفــت‪ :‬تقویــت مهاجــرت معکــوس‬ ‫طــرح ثبت نام کردند و تامین زمین و تامین ســبب حمایــت از تولیــد و رونــق اشــتغال‬ ‫منابــع به زودی اغــاز خواهد شــد‪.‬وی تاکید روستایی خواهد شد‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1153‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان فارس‪:‬‬ ‫ساخت وساز غیرمجاز تهدیدیبرای‬ ‫حیات وحشپرور است‬ ‫حفاظــت‬ ‫مدیــرکل‬ ‫مدیــرکل محیط زیســت‬ ‫محیط زیســت اســتان سمنان‬ ‫اســتان ســمنان با بیــان اینکه‬ ‫بــا بیــان اینکــه ساخت وســاز‬ ‫تصمیم گیــری الزم بــه نفــع‬ ‫غیرمجــاز تهدیــدی بــرای‬ ‫حفظ محیط زیست‪ ،‬در پرور‬ ‫حیات وحــش پــرور در‬ ‫الزامی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬اجرای‬ ‫امیر عبدوس‬ ‫یشــهر اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مهد ‬ ‫طــرح هــادی و صــدور مجوز‬ ‫تصمیم گیری درســت به نفع‬ ‫ساخت وســاز در ایــن منطقه‬ ‫حفظ محیط زیست‪ ،‬الزامی است‪.‬‬ ‫تهدیــدی بــرای محیط زیســت اســت چراکــه‬ ‫امیــر عبــدوس بــا اشــاره بــه وضعیــت ســال ها روســتای پــرور خالــی از ســکنه بود و‬ ‫نامناســب روســتای پرور در مجاورت منطقه امــروز شــاهد ساخت وســازهای غیرمجــاز در‬ ‫حفاظ ‬ ‫تشــده ای بــه همیــن نام‪ ،‬تاکیــد کرد‪ :‬ان هستیم‪.‬‬ ‫جلوگیــری از ساخت وســاز غیرمجــاز در ایــن‬ ‫عبــدوس بیــان کــرد‪ :‬در طــول ســال‬ ‫منطقه الزامی است‪.‬‬ ‫به خصــوص زمســتان جمعیــت پــرور انــدک‬ ‫او بــا بیــان اینکــه ساخت وســاز غیرمجــاز اســت امــا در تابســتان مملــو از جمعیــت‬ ‫یشــود و ایــن موضــوع نشــان می دهــد‬ ‫تهدیــدی بــرای حیات وحــش پــرور اســت‪ ،‬م ‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این منطقه سال ها است که مامن درخواست ساخت وساز در این منطقه بیشتر‬ ‫وحــوش محســوب م ‬ ‫یشــود و می بایســت برای تفریح است لیکن نباید اجازه داد برای‬ ‫حفاظــت شــود لــذا از دســتگاه قضائــی نیــز تفریــح برخی افــراد‪ ،‬محیط زیســت به خطر‬ ‫می خواهیــم تــا بــه حفاظــت از اراضــی ملی بیفتــد و ضــرورت دارد دســتگاه قضــا در این‬ ‫تاکید داشته باشد‪.‬‬ ‫زمینه ورود جدی داشته باشد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 150۰‬سری جهیزیه توزیع می شود‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‬ ‫اســتان فــارس گفــت‪ :‬بعــد از ماه محــرم و صفر‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬سری جهیزیه میان زوج های جوان نیازمند‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫تحــت پوشــش کمیتــه امــداد توزیــع م ‬ ‫محمــد بذرافشــان در نشســت خبری‪ ،‬با اشــاره‬ ‫بــه اینکــه اصحــاب رســانه یک بــال پــرواز برای‬ ‫خدمت رســانی کمیتــه امــداد اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مــا‬ ‫بیشــتر از هــر زمــان دیگری به گســترش فرهنگ‬ ‫خیر نیازمند هســتیم و در این راســتا خبرنگاران‬ ‫می تواننــد در ترویــج فرهنــگ احســان نقشــی‬ ‫بسیار مهم و اثرگذار داشته باشند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫بــه اینکــه علی رغم تمام مشــکالت اقتصادی و‬ ‫کرونــا مردم نیک اندیش اســتان کمیتــه امداد را‬ ‫تنها نگذاشــتند و در زمینه های پرداخت زکات‪،‬‬ ‫صدقــات و اکــرام ایتــام کمــک کردنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫فــارس در حــوزه مشــارکت های مردمــی برتــر‬ ‫کشــوری است و بزرگ ترین سرمایه کمیته امداد‬ ‫اعتماد مردم است‪.‬‬ ‫بذرافشــان با بیان اینکــه کمیته امداد فارس‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬بیــن ادارات کمیتــه امــداد کشــور‪،‬‬ ‫به عنوان دستگاه برتر معرفی شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این مدت بیش از ‪ ۲۵‬هزار فعالیت عمرانی‬ ‫هماننــد ســاخت‪ ،‬احــداث و خریــد واح دهــای‬ ‫مســکونی‪ ،‬ساعت سرویس بهداشــتی و حمام‪،‬‬ ‫‪ ۲۶۰۰‬مورد گازرســانی به منازل‪ ،‬برای محرومان‬ ‫و نیازمندان در استان فارس انجام شده است‪.‬‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۰۸‬واحد مسکونی برای‬ ‫نیازمندان احداث کنیم‬ ‫بذرافشان تعداد فعالیت های عمرانی در سال‬ ‫گذشــته بــرای محرومان اســتان را ‪ ۵‬هــزار فعالیت‬ ‫برشــمرد و افزود‪ :‬پیش بینی این اســت که در یک‬ ‫ماه اینده‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۶۰۰‬واحد مسکونی محرومان‬ ‫را در ســطح اســتان بــه بهر هبــرداری برســانیم‪ .‬او‬ ‫ضمــن قدردانــی از همراهــی ســپاه فجــر اســتان‬ ‫فــارس‪ ،‬گرو ههــای جهادی‪ ،‬بنیاد مســکن و خیرین‬ ‫پنل‪ ۲ ،‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان است و این درامد‬ ‫می تواندبرایخودکفاییمددجویانموثر باشد‪.‬‬ ‫او با اشــاره به میزان پرداخت صدقات از سوی‬ ‫مــردم فــارس اظهــار کــرد‪ :‬در حوزه مشــارکت های‬ ‫اجتماعی و صدقات در ‪ ۵‬ماهه نخست امسال‪۱۰،‬‬ ‫میلیارد تومان مردم فارس صدقه پرداخت کردند و‬ ‫در زکات نیز ‪ ۵۷‬میلیارد تومان که به طورکلی مردم‬ ‫فارس در این زمینه برای پنجمین سال متوالی رتبه‬ ‫نخست کشور را کسب کرده اند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول همچنین با اشاره به فعالیت‬ ‫مراکز نیکوکاری‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اتفاقات خوبی که‬ ‫در کمیته امداد رقم خورد راه اندازی مراکز نیکوکاری‬ ‫است که استان فارس در این زمینه مقام اول کشور‬ ‫را کسب کرده است‪.‬‬ ‫تهــای صنــدوق قرض الحســنه‬ ‫او بــه فعالی ‬ ‫والیت هم اشــاره کرد و گفت‪ :‬از شروع افتتاح این‬ ‫صندوق‪ ۴۷۷‬میلیارد تومان پرداخت تسهیالت به‬ ‫مددجویان داشــته ایم که این تسهیالت به صورت‬ ‫میانگین به‪ ۷۷‬هزار نفر پرداخت شده است‪.‬‬ ‫در این مســیر‪ ،‬گفت‪ :‬تالش می کنیم امسال و سال‬ ‫اینــده ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۲۰۸‬واحــد مســکونی هــم بــرای‬ ‫نیازمندان احداث کنیم‪ .‬بذرافشان به فعالیت های‬ ‫اشتغال زایی کمیتهامداداشاره کردو گفت‪:‬در زمینه‬ ‫اشــتغال مددجویان در ‪ ۲۱‬شــاخص کمی و کیفی‪،‬‬ ‫استان فارس جز پیشرو های این زمینه شناخته شد‪.‬‬ ‫در این راستا بیش از ‪ ۱۸‬هزار فرصت شغلی در سال‬ ‫گذشته شکل گرفت که این فرصت های شغلی به‬ ‫درامد رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد فارس ادامه داد‪ :‬از ‪ ۸‬هزار‬ ‫میلیــارد تبصــره ‪ ۱۶‬ویژه مددجویان کمیتــه امداد و‬ ‫بهزیســتی ســال گذشــته به انضمام صندوق امداد‬ ‫والیت‪ ۸۲۶‬میلیارد تومان تخصیص اعتبار اشتغال‬ ‫داشته ایم و به طورکلی ‪ ۱۰‬درصد از اعتبار کل کشور‬ ‫بهاشتغالاستانفارساختصاصیافت‪.‬‬ ‫رتبه نخست فارس در تولید پهپاد های‬ ‫غیرنظامی سم پاشی‬ ‫او با بیان اینکه در تولید پهپاد های غیرنظامی‬ ‫سم پاشی استان فارس رتبه اول را کسب کرده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همچنین بیــش از ‪ ۳۰‬هزار مترمربع پارســال‬ ‫حهــای گلخان ـه ای اشــتغال مددجویان‬ ‫اجــرای طر ‬ ‫در فــارس داشــته ایم‪.‬مدیرکل کمیتــه امــداد فــارس‬ ‫همچنیــن به توزیع جهیزیه میان زوج های نیازمند‬ ‫نیز اشــاره کــرد و افزود‪ :‬در حــوزه ازدواج و تحکیم‬ ‫خانواده‪ ،‬پارسال بیش از ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬سری جهیزیه‬ ‫توزیــع کردیــم و به یــاری خدا بعد از مــاه محرم و‬ ‫صفر یک هزارتا‪ ۱۵۰۰‬سری جهیزیه را میان زوج های‬ ‫جــوان توزیع خواهیم کرد‪.‬بذرافشــان تصریح کرد‪:‬‬ ‫عالوه بر این ها یک هزار واحد پنل خورشــیدی به‬ ‫مددجویان واگذارشده است که میانگین درامد هر‬ ‫کمک ‪ ۶۰‬میلیارد تومانی خیرین طی ‪۵‬‬ ‫ماهه اول امسال در طرح اکرام ایتام‬ ‫بذرافشان اظهار کرد‪ :‬به طورکلی در کمیته امداد‬ ‫فــارس ‪ ۱۵۸‬هــزار و ‪ ۴۴۲‬خانــوار معیشــت بگیر و‬ ‫‪ ۱۸۸۳۰‬چنــد خدمتی داریم که ‪ ۱۷۷‬هــزار و ‪۲۷۲‬‬ ‫خانوار تحتپوششهستندیعنیبه طورکلی‪۳۵۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۴۵‬نفر تحت پوشش کمیته امداد استان‬ ‫فــارس هســتند کــه از این تعــداد بیــش از ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫نفر زنان سرپرســت خانوار هســتند‪.‬مدیرکل کمیته‬ ‫امــداد اســتان فــارس از کمــک ‪ ۶۰‬میلیــارد تومانــی‬ ‫نیک اندیشان استان فارس طی ‪ ۵‬ماهه اول امسال‬ ‫در طــرح اکــرام ایتــام خبر داد و گفت‪ :‬امــروز مردم‬ ‫نیک اندیش و خیر استان فارس می توانند مستقیما‬ ‫کمک های خود را به حســاب یتیمان واریز کنند که‬ ‫این مســئله باعث رفع شــبهات در این زمینه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی‪:‬‬ ‫برگزاریجشنوارهانتخابروستاهاینمونهقرانی‬ ‫فرصتیبرایشناساندنالگوهایموفقاست‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‪ :‬سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی خراسان رضوی شبکه سازی فعالیت های فرهنگی و قرانی را‬ ‫در این اســتان و کشــور یک ضرورت در راســتای بهره گیری بیشــتر از‬ ‫ظرفیت های بین بخشی دانست‪ .‬یوسف امینی در ایین اهدای لوح‬ ‫روستای بیلند گناباد به عنوان روستای نمونه و برتر قرانی کشور افزود‪:‬‬ ‫تهــای فرهنگــی و قرانی وقتی به عنوان یک محور و شــبکه‬ ‫فعالی ‬ ‫در جامعه معرفی و نهادینه شــوند تاثیرگذاری بیشــتری دارند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برگزاری جشنواره انتخاب روستاهای نمونه و فعال قرانی‬ ‫در ســطح کشــور که امســال توســط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫برگزار شــد فرصت مغتنمی برای شناساندن الگوهای موفق در این‬ ‫عرصه و معرفی ان به دیگر مناطق فراهم کرد تا این اقدامات موفق‬ ‫به صورت یک شــبکه به عنوان چراغ روشــنی پیش روی ســایر نقاط‬ ‫و فعاالن قرار گیرند‪ .‬سرپرســت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خراســان رضــوی با اشــاره بــه تبادل تجربیــات موفــق فعالیت های‬ ‫فرهنگــی و قرانــی و الگــو قــرار دادن مناطــق و افراد نمونــه در این‬ ‫بخش ها به عنوان دیگر اهداف برگزاری جشــنواره انتخاب روســتای‬ ‫نمونه قرانی در ســطح کشــور گفــت‪ :‬باید این الگوهــا به عنوان رمز‬ ‫موفقیت در بین احاد جامعه معرفی شوند‪ .‬امینی افزود‪ :‬بستر تبادل‬ ‫تجربیات فعاالن موفق در عرصه های قرانی و فرهنگی و عدالت در‬ ‫توزیع اعتبارات فرهنگی متناسب با توانمندی ها و ظرفیت های بین‬ ‫بخشی با برگزاری این قبیل جشنواره ها در جامعه هموار می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با برگزاری اقداماتی نظیر جشنواره انتخاب روستاهای‬ ‫نمونــه قرانــی و توجه به مســائل فرهنگــی و اجتماعــی در مناطق‬ ‫روستایی از مهاجرت روستاییان به شهرها و دامن زدن به معضالت‬ ‫حاشیه نشــینی در شــهرهای بــزرگ کاســته می شــود و هرانــدازه بــه‬ ‫روستاها بیشتر توجه شود شاهد کاهش بیشتر این معضالت هستیم‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی انتخاب‬ ‫روســتای بیلنــد گنابــاد به عنوان روســتای نمونه و برتر قرانــی از بین‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۰‬روســتای کشــور را نشان دهنده ظرفیت ها و فعالیت های‬ ‫شاخص این منطقه در حیطه های فرهنگی و قرانی دانست و گفت‪:‬‬ ‫این شهرستان شخصیت های تاثیرگذاری در طول تاریخ پرورش داده‬ ‫است که ازجمله انان می توان به عالمه بهلول گنابادی اشاره کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افتتاحمرکز واکسیناسیونخودروییدر تبریز‬ ‫مرکــز واکسیناســیون خودرویــی ســپاه عاشــورا بــا حضــور رئیس‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز و جانشــین فرماندهی ســپاه عاشــورا‬ ‫در تبریــز افتتــاح شــد‪.‬به گزارش ایســنا‪ ،‬ســرتیپ دوم پاســدار اصغر‬ ‫عباســقلیزاده در ائین افتتاح مرکز واکسیناســیون خودرویی در سپاه‬ ‫عاشورا با بیان اینکه سپاه به عنوان نیرویی مقتدر‪ ،‬توانمند و مدافع‬ ‫انقالب در هر موضوعی که نیاز بود‪ ،‬وارد میدان شده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬امروز نیز برای مقابله با ویروس منحوس کرونا با تمام توان در‬ ‫کنــار ســایر نهادها ازجملــه کادر درمان ایســتاده ایم‪.‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫طــرح ابتــکاری واکسیناســیون خودرویی عمــوم مردم یکــی دیگر از‬ ‫گام های ســپاه عاشــورا در راســتای پیشگیری از کرونا اســت که امروز‬ ‫افتتاح می شود‪.‬جانشین فرمانده سپاه عاشورا ادامه داد‪ :‬راه اندازی‬ ‫‪ ۱۱‬مرکز واکسیناســیون عمومی از دیگر اقدامات ســپاه عاشوراســت‬ ‫که امیدواریم با همکاری و همراهی با کادر درمان شاهد ریشه کنی‬ ‫این ویروس منحوس باشیم‪.‬این مرکز در مقابل ساختمان معاونت‬ ‫بهداشــت و درمان ســپاه عاشــورا در اخر کوی منظریه تبریز اغاز به‬ ‫کارکرده و همه روزه از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۸‬و در روزهای تعطیل نیز در‬ ‫صورت تامین واکسن از سوی وزارت بهداشت‪ ،‬اماده خدمات دهی‬ ‫به عموم مردم تبریز خواهد بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دبیر شورایعالیمناطقازاددر نشستبافعالیناقتصادیمنطقهازادانزلی‪:‬‬ ‫کسب تراز تجاری مثبت و صادرات محور شدن مناطق ازاد در سه سال گذشته‬ ‫دومیــن نشســت فعــاالن اقتصــادی ســازمان‬ ‫منطقه ازاد انزلی با مهندس حمیدرضا مومنی دبیر‬ ‫شــورایعالی مناطق ازاد تجاری و صنعتی کشــور با‬ ‫حضــور مهندس علــی اوســط اکبری مقــدم رئیس‬ ‫هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی‪،‬‬ ‫اعضای هیئت مدیره و معاونین ســازمان در ســالن‬ ‫اجالس ملل برگزار شــد‪ .‬در این نشســت مومنی با‬ ‫تهــای حاص لشــده در مناطــق ازاد‬ ‫تبییــن موفقی ‬ ‫به همت فعاالن اقتصادی بیان کرد‪ :‬در ســه ســال‬ ‫گذشته تراز تجاری مناطق ازاد کشور مثبت بوده و‬ ‫این امر بیانگر رویکرد صادرات محور بودن مناطق‬ ‫ازاد بوده که با توســعه زیرســاخت های الزم زمینه‬ ‫تولیــد و صادرات محصوالت متنــوع را به بازارهای‬ ‫جهانی فراهم کرده اســت‪ .‬وی با اشــاره به حجم‬ ‫ســرمایه گذاری در مناطــق ازاد افــزود‪ :‬در هشــت‬ ‫سال گذشته ‪ ۴۰۳‬هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری‬ ‫از ســوی بخــش خصوصــی در ســطح مناطــق ازاد‬ ‫انجا مشــده که مــورد بهره برداری قرارگرفتــه و ‪۳۰۷‬‬ ‫هزار میلیارد تومان پروژه با پیشرفت فیزیکی باالی‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد نیــز هم اکنــون در مناطــق ازاد در حــال‬ ‫ســاخت و تکمیل اســت‪ .‬وی تاکید کرد درمجموع‬ ‫ســهم ســرمایه گذاری ســازمان های مناطــق ازاد در‬ ‫ایــن حجم ســرمایه گذاری تنها ‪ ۸‬درصــد در حوزه‬ ‫توسعه و ایجاد زیرساخت است و ‪ ۹۲‬درصد این‬ ‫ســرمایه گذاری توســط بخــش خصوصــی داخلی‬ ‫و خارجــی محقــق شــده اســت‪ .‬دبیر شــورایعالی‬ ‫مناطــق ازاد و ویــژه اقتصــادی کشــور بــه تدویــن‬ ‫برنامه های راهبردی ‪ ۳‬ســاله اشــاره و خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬متناســب بــا برنامــه هفتــم توســعه برنامــه‬ ‫راهبردی ‪ ۳‬ســاله توســعه مناطق ازاد تدوین شده‬ ‫که مسیر راه به منظور توسعه همه جانبه و حفظ‬ ‫درامــد پایــدار در مناطــق ازاد و ارائه مشــوق های‬ ‫ســرمایه گذاری را در اختیــار مدیــران عامــل قــرار‬ ‫می دهد‪ .‬مومنی استقرار گمرک مستقل در مناطق‬ ‫ازاد را یــک ضــرورت عنوان کرد و گفت‪ :‬بر اســاس‬ ‫قوانیــن مناطق ازادی که گمرک مســتقل نداشــته‬ ‫باشــد کارایی و خدمات کمتری ارائه خواهند داد‬ ‫کــه منجر به عــدم رضایــت فعالین اقتصــادی در‬ ‫یشــود طبق بررسی های انجام شده‬ ‫مناطق ازاد م ‬ ‫‪ ۹۸‬درصــد از مناطــق ازاد و ویژه اقتصادی جهان‬ ‫در حــوزه امــور مالیاتی و ‪ ۹۴‬درصد از این مناطق‬ ‫در حوزه قوانین گمرکی ساختاری مستقل نسبت‬ ‫به ســرزمین اصلی دارند‪ .‬وی به احصاء مشــکالت‬ ‫فعالین اقتصادی در ســطح وزارت خانه ها اشاره و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بخش زیادی از مشکالت در سطح ملی‬ ‫بررسی و رفع شده است و با حضور دکتر خاندوزی‬ ‫به عنــوان وزیر اقتصاد امیدواریم بتوانیــم در حوزه‬ ‫ایجاد بانک خصوصی مناطق ازاد‪ ،‬ارائه نظام نامه‬ ‫لجستیک و رفع مشکالت احصا شده در حوزه امور‬ ‫مالیاتیتوفیقاتیراکسبکنیم‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫برداشت ‪ ۹۸‬درصدی‬ ‫خوشه های طالیی برنج‬ ‫در گیالن‬ ‫معاونبهبودتولیداتگیاهیجهادکشاورزی‪:‬تاکنون‬ ‫تشــده‬ ‫‪ ۲۳۳‬هــزار هکتــار از شــالیزار های گیالن برداش ‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیالن‬ ‫گفــت‪ :‬دروی خوشــه های برنج کــه از اواخر خــرداد در‬ ‫گیالناغازشدهبودتاکنونباروندیمطلوبباپیشرفت‬ ‫‪ ۹۸‬درصد از شالیزار های استان معادل‪ ۲۳۳‬هزار هکتار‬ ‫در حــال انجــام اســت‪ .‬ســید علی موســوی با اشــاره به‬ ‫اقتصادیبودنکشتماشینیو کاهشهزینه هایتولید‬ ‫افــزود‪ :‬بــا توجه به شــرایط مســاعد اب و هوایی برای‬ ‫برداشــت تاکنون ‪ ۱۷۵‬هزار هکتار از شالیزار های گیالن‬ ‫به صورت مکانیزه برداشت شده است‪ .‬وی همچنین با‬ ‫اشاره به اغاز بارندگی های هفته اینده گفت‪ :‬کشاورزانی‬ ‫که رقم هاشمی برداشت کرده اند از شرایط مناسب اب‬ ‫و هواییاستفاده کنندو باابگیریو استفادهاز کودپتاس‬ ‫و اوره مزارع را برای تولید راتون اماده کنند‪ .‬معاون بهبود‬ ‫تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیالن با اشاره به اینکه‬ ‫در حالحاضر فقطبرداشتنقطه ایرودبار‪،‬شهرستان‬ ‫جنوبی استان باقی مانده است از کشاورزان خواست از‬ ‫ســوزاندن کاه و کلش خودداری کنند و زمین هایشــان را‬ ‫برای کشت دوم به ویژه دانه های روغنی کلزا اماده کنند‪.‬‬ ‫پیش بینی شده امسال یک میلیون و ‪ ۱۱۰‬هزار تن شلتوک‬ ‫از شالیزار های استان برداشت شود که از این میزان بیش‬ ‫از ‪ ۷۵۰‬هزار تن برنج سفید استحصال خواهد شد‪.‬‬ ‫خروج ‪ 6‬شهرستان گلستان‬ ‫از وضعیت قرمز کرونایی‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان درباره اخرین‬ ‫وضعیت کرونایی اســتان گفت‪ :‬با تداوم روند کاهشی‬ ‫شــیوع بیماری در اســتان ‪ ۶‬شهرســتان از وضعیت قرمز‬ ‫خارج شــدند‪.‬عبدالرضا فاضل در جلســه ســتاد استانی‬ ‫مقابلــه بــا کرونا با اشــاره به اخرین وضعیــت کرونایی‬ ‫اســتان اظهار داشــت‪ :‬روزهای ســختی را در موج پنجم‬ ‫شــیوع کرونا در اســتان پشت ســر گذاشتیم و متاسفانه‬ ‫در ایــن ایــام همواره شــاهد مرگ ومیرهــای دورقمی در‬ ‫استان بودیم‪.‬وی با اشاره به وجود حدود ‪ 2‬هزار و ‪500‬‬ ‫تخت بیمارستانی فعال در استان گفت‪ :‬در اوج پیک‬ ‫پنجم کرونا نزدیک به ‪ 2‬هزار تخت بیمارستانی را برای‬ ‫بستری و درمان بیماران کرونایی اختصاص داده بودیم‬ ‫که با توجه به محدودیت و کمبود تجهیزات‪ ،‬از ســایر‬ ‫بخش ها و نهادها ازجمله سپاه نیز کمک گرفتیم‪.‬رئیس‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان بیان داشــت‪ :‬از ابتدای‬ ‫هفته گذشته روند شیوع کرونا در استان کاهشی شد و در‬ ‫حال حاضر یکهزار و ‪ 379‬بیمار در مراکز درمانی استان‬ ‫بستری هستند که نسبت به اوج این پیک ‪ 600‬بیمار در‬ ‫یک هفته گذشته کمتر شده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬میزان‬ ‫ترخیص بیماران کرونایی بهبودیافته از بیمارستان های‬ ‫استاننیز نسبتبههفته های گذشتهافزایش یافتهو روز‬ ‫گذشته‪ 127‬بیمار از مراکز درمانیاستانترخیصشدندو‬ ‫‪ 123‬بیمار جدیدهمبهبستری شدگاناضافهشد‪.‬فاضل‬ ‫با اشاره به افزایش تعداد بیماران بدحال در موج پنجم‬ ‫شیوع کرونا و فوت ‪ 12‬بیمار در شبانه روز گذشته گفت‪:‬‬ ‫در حــال حاضر ‪ 206‬بیمــار در بخش مراقبت های ویژه‬ ‫بســتری هســتند که حال ‪ 77‬نفر انان به شــدت وخیم‬ ‫است‪.‬وی اعالم کرد‪ :‬شاخص بستری بیماران کرونایی در‬ ‫اســتان که تا قبل از هفته گذشــته ‪ 11‬نفر به ازای هر ‪100‬‬ ‫هزار نفر بود االن به‪ 6‬نفر رسیده که امیدواریم با تداوم‬ ‫ایــن شــرایط و کاهــش ان‪ ،‬بتوانیم موج پنجــم کرونا را‬ ‫پشتسر بگذاریم‪.‬رئیسدانشگاهعلومپزشکیگلستان‬ ‫بیان داشت‪ :‬طبق اخرین رنگ بندی کرونایی که از سوی‬ ‫ستاد ملی کرونا اعالم شده شهرستان های کردکوی‪ ،‬علی‬ ‫ابادکتــول‪ ،‬رامیــان‪ ،‬مــراوه تپه‪ ،‬مینودشــت و گالیکش از‬ ‫وضعیت قرمز خارج و وارد وضعیت نارنجی شدند‪.‬‬ ‫حمایت از فعالیت های‬ ‫فرهنگی و هنری مردمی‬ ‫در شهر صدرا‬ ‫در دیدار عضو شــورای اســامی شهر صدرا به همراه‬ ‫رئیسسازمانفرهنگی‪،‬اجتماعی‪،‬ورزشیشهرداریضمن‬ ‫بازدید از کارگاه های مختلف خاتم کاری‪ ،‬میناکاری‪ ،‬چرم‬ ‫کاری‪،‬پتینهسازی‪،‬جواهرسازی‪،‬طراحی‪،‬نقاشی‪،‬هنرهای‬ ‫تجسمی؛ استاد حمیدرضا رفعتی با معرفی بخش های‬ ‫مختلف اموزشــی و حوزه های پژوهشــی و تجاری سازی‬ ‫محصوالت هنرجویان این مجموعه از امادگی هرگونه‬ ‫همکاریباشهرداریو شهروندانشهر صدراخبر داد‪.‬روح‬ ‫ا‪...‬شجاعیانعضوشورایاسالمیشهر صدرادر ایندیدار‬ ‫ضمن تشکر از خدمات صورت گرفته در این مجموعه‬ ‫اظهار داشت‪:‬تالشماارتباطمستقیمبامراکز فرهنگیو‬ ‫هنریشهریصدراوحمایتاز اینمجموعه هادر راستای‬ ‫تربیتمتخصصانتوانمنددر حوزه هایهنریوحمایت‬ ‫از اشــتغال پایــدار انان اســت‪ .‬رئیس ســازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ورزشــی شــهرداری صدرا نیــز در ایــن دیدار با‬ ‫اشارهبهبسترهایمشترکهمکاریشهرداریوموسسات‬ ‫فرهنگیو هنریگفت‪:‬بهره گیریاز محصوالتاینمراکز‬ ‫در اقدامات فرهنگی شــهرداری‪ ،‬شــناخت ظرفیت های‬ ‫هنریاناندر طراحیسیماو منظر شهریو معرفیمراکز‬ ‫شاخص فرهنگی و هنری در دستور کار سازمان فرهنگی‬ ‫است کهبارویکردمناسباعضایمحترمشورایاسالمی‬ ‫شــهر صدرا و تاکیدات شــهردار محترم‪ ،‬ســرعت بیشــتر‬ ‫و موثرتــری خواهــد گرفــت‪ .‬ارش فــرج زاده خاطرنشــان‬ ‫می شود‪ ،‬اموزشگاه هنرهای تجسمی سپید در رشته های‬ ‫متنوع هنری و با مدیریت استاد حمیدرضا رفعتی سابقه‬ ‫همکاریباسازمانمللمتحدوباشگاهیونسکوراداشتهو‬ ‫در سال‪ 2006‬برگزیده نمایشگاه های ایران و فرانسه شده‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1153‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اغاز عملیات اجرایی قطعه‬ ‫اول جاده خلخال ‪ -‬منجیل‬ ‫عملیــات ســاخت قطعــه اول راه اصلــی خلخــال ‪-‬‬ ‫منجیــل در منطقــه شــاهرود ایــن شهرســتان بــا حضور‬ ‫استاندار اردبیل اغاز شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬استاندار اردبیل‬ ‫در ائیــن شــروع عملیــات اجرایــی ایــن پروژه گفــت‪ :‬با‬ ‫شروع ساخت قطعه اول پروژه راه سازی خلخال‪ ،‬کلور‪،‬‬ ‫درام به منجیل به طول‪ ۱۷‬کیلومتر همه قطعات حوزه‬ ‫استحفاظی استان اردبیل عملیاتی شد‪ .‬اکبر بهنامجو با‬ ‫بیان اینکه برای اجرای کامل پروژه سه هزار میلیارد ریال‬ ‫اعتبار براورد شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امسال برای اجرای‬ ‫پروژه قطعه یک این پروژه هزار و‪ ۵۲۰‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫تخصیص یافته که‪ ۵۲‬میلیارد ان از محل اعتبارات ملی و‬ ‫یک هزار میلیارد ریال از ســوی بانک مســکن به صورت‬ ‫فاینانــس تامی نشــده اســت‪ .‬وی بیــان کــرد‪ :‬پیمانــکار‬ ‫بشــده بــرای اجــرای قطعــه یــک پــروژه ازجمله‬ ‫انتخا ‬ ‫پیمانکارانصاحب ناماستاناردبیلاست کهپیش ازاین‬ ‫موفق به پایان نخستین قطعه خط راه اهن اردبیل به‬ ‫میانه شــده اســت‪ .‬بهنامجو افــزود‪ :‬مدت زمــان اجرای‬ ‫قطعه اول پروژه راه اصلی خلخال‪ ،‬کلور به درام سه سال‬ ‫پیش بینی شدهاستولیباتوجهبهتوانمندیپیمانکار‬ ‫انتظــار م ـی رود این قطعه ظرف ‪ ۲‬ســال تکمیل شــود‪.‬‬ ‫اســتاندار اردبیل همچنین در جریان بازدید از عملیات‬ ‫اجرایی قطعه دوم این پروژه گفت‪ :‬این قطعه به طول‬ ‫‪ ۲۵‬کیلومتر توسطشرکتجهادنصر زنجاندر حالاجرا‬ ‫بوده و با توجه به پیشرفت کار انتظار می رود سال اینده‬ ‫زیرپوششاسفالتقرار گیرد‪.‬‬ ‫کمبود واکسن علت‬ ‫تعطیلی مراکز‬ ‫واکسیناسیوناردبیل‬ ‫معاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیل‬ ‫گفــت‪ :‬علت تعطیلــی مراکز واکسیناســیون به ویــژه در‬ ‫روزهــای پایانــی هفتــه کمبــود واکســن اســت‪ .‬بابــک‬ ‫نخستین در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬واکسن های‬ ‫توزیعــی به اســتان اردبیل روزهای شــنبه و یکشــنبه در‬ ‫چرخه مصرف قرار می گیرد و ما در مدت دو تا سه روز‬ ‫سهمیه واکسن استان را با تنظیم یک برنامه منظم عمال‬ ‫تمام می کنیم و از روز چهارشنبه به بعد به دلیل کمبود‬ ‫واکسن مراکز تا اخر هفته تعطیل شد‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬هر هفته ‪ 25‬تا ‪ 30‬هزار دز واکســن به اســتان وارد‬ ‫یکــه مــا ظرفیت تزریــق روزانــه ‪ 20‬هزار‬ ‫یشــود درحال ‬ ‫م ‬ ‫دز واکســن راداریــم و این مشــکل کمبود در کل کشــور‬ ‫ســاری و جاری اســت‪ .‬معاون بهداشت دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی اردبیل گفت‪ :‬در ‪ 550‬روز که از شــیوع ویروس‬ ‫یگــذرد به طور متوســط روزانــه ‪ 550‬نفر‬ ‫کوویــد – ‪ 19‬م ‬ ‫سرپایی پذیرش شده اند درحالی که امار پذیرش سرپایی‬ ‫در پیک پنجم رکورد چهار پیک گذشــته را زده اســت‪.‬‬ ‫معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت‪:‬‬ ‫یگــذرد در‬ ‫از ‪ 550‬روزی کــه از شــیوع ویــروس کرونــا م ‬ ‫استان اردبیل به طور متوسط روزانه ‪ 6‬نفر فوت کردند‬ ‫درحالی که این امار در پیک پنجم به هفت نفر رسیده‬ ‫اســت‪ .‬نخستین از کاهش سن فوتی ها در پیک پنجم‬ ‫خبر داد و بیان کرد‪ :‬به نسبت پیک اول تا چهارم سن‬ ‫فوتی ها در پیک پنجم به‪ 45‬تا‪ 50‬سال رسیده که دلیل‬ ‫عمده ان واکسیناسیون گروه سنی باالی ‪ 60‬سال است‪.‬‬ ‫وی اصلی تریــن عامــل خیز پنجم کرونــا را عدم رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی به ویژه پرهیز نکردن از دورهمی‬ ‫ها و میهمانی ها در اکثر خانواده ها دانست و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما نیز می دانیم که این شــرایط برای خانواده ها و‬ ‫فعاالن اقتصادی بســیار سخت اســت ولی در کل دنیا‬ ‫با تکیه بر ‪ 14‬اقدام اساسی از قرنطینه سراسری گرفته تا‬ ‫کاهش سفرها و تعطیلی مراکز دانشگاهی و مدارس و‬ ‫دورکاری سعی کردند این ویروس را کنترل کنند‪ .‬معاون‬ ‫بهداشت دانشگاه علوم پزشــکی اردبیل اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ‪ 13‬هزار بیمار در منزل تحت نظارت سیستم‬ ‫بهداشتی قرنطینه هستند و روزانه شرایط جسمی ان ها‬ ‫مورد رصد و پایش قرار می گیرد‪ .‬نخســتین با اشــاره به‬ ‫روند واکسیناسیون در استان اردبیل خاطرنشان کرد‪18:‬‬ ‫درصد جمعیت اســتان دز اول و ‪ 11.9‬درصد جمعیت‬ ‫استان نیز دز اول و دوم واکسن خود را دریافت کردند‬ ‫که البته این واکسیناسیون باید به سطح‪ 70‬درصد برسد‬ ‫تا ایمنی کامل در جامعه ایجاد شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫بهترین واکس ـن ها در دنیا ‪ 70‬تا ‪ 90‬درصد ایمنی ایجاد‬ ‫می کنند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬واکسن های تزریقی در کشورمان و‬ ‫استاناردبیلعمدتاسینوفارماستکهتا‪ 70‬درصدایمنی‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اردبیــل ادامــه داد‪ :‬واکسیناســیون اصلی تریــن عامل در‬ ‫شکستاپیدمی کروناستو ماانتظار داریمبدونترس‬ ‫و واهمه اهالی اســتان در این زمینه با هر نوع واکســن‬ ‫خــود را در برابــر ایــن بیماری خطرناک واکســینه کنند‪.‬‬ ‫نخستین در مورد تست کرونا نیز گفت‪ :‬بهترین تست‬ ‫کرونا ‪ PCR‬اســت که متاســفانه به دلیل هزینه سنگین‬ ‫واردات ان ما نمی توانیم روزانه بیش از ‪ 150‬مورد ازمایش‬ ‫را انجام دهیم‪ .‬وی صحت سنجی کیت های ‪ PCR‬را تا‬ ‫‪ 75‬درصــد اعــام کــرد و افزود‪ :‬این صحت ســنجی در‬ ‫کیت ‪ RAPIT‬تا ‪ 60‬درصد است که البته در حال حاضر‬ ‫در تشخیص بیماری نیازی به ازمایش نیست و هر فرد با‬ ‫عالئم سرماخوردگی نیز باید خود را در برابر این بیماری‬ ‫قرنطینه کند‪ .‬معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اردبیل در مورد امار متفاوت دانشــگاه علوم پزشکی با‬ ‫بهشت زهرا بیان کرد‪ :‬ما نیز مغایرت ها را قبول می کنیم‬ ‫و علت ان سایر مرگ ومیرها در کنار کروناست که گاه با‬ ‫عالئم اولیه کرونا بوده ولی در ثبت نهایی سعی شده تا‬ ‫باسایر عناویناینمرگ ومیرهاقیدشود‪.‬‬ ‫بی‬ ‫رویدا د ارد ل‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل خبر داد‪:‬‬ ‫بهره مندی بیش از نیم میلیون مشترک‬ ‫از نعمت گاز طبیعی‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل از بهره مندی‬ ‫‪ ۵۱۵‬هزار و ‪ ۳۰۸‬مشترک از نعمت گاز طبیعی خبر‬ ‫داد‪ .‬ســردار اسماعیلی مدیرعامل این شــرکت‪ ،‬ارائه‬ ‫خدماتبهبیشاز نیممیلیونمشترکگاز طبیعیدر‬ ‫استانرادر گرو مساعی کارکنان‪،‬پیمانکارانو عوامل‬ ‫اجرایی این شرکت دانست و گفت‪ :‬طی سال جاری‬ ‫‪ ۴‬هزار و‪ ۱۸۸‬مشترکجدیددر بخش هایمختلف‬ ‫اعم از خانگی‪ ،‬تجاری و عمومی جذب این شرکت‬ ‫شــده اســت که در همین راستا تعداد مشترکین گاز‬ ‫طبیعی از بدو تاسیس این شرکت به‪ ۵۱۵‬هزار ‪۳۰۸‬‬ ‫مشــترک رسیده اســت‪.‬وی در رابطه با نحوه جذب‬ ‫مشــترکین روســتایی و شهری در اســتان نیز افزود‪ :‬از‬ ‫تعداد ‪ ۴‬هزار ‪ ۱۸۸‬مشــترک جدید تعــداد ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۸‬مشترک شهری و تعداد ‪ ۱‬هزار و ‪ ۴۸۰‬مشترک‬ ‫نیز در روستاهای تازه گازدار شده به جمع مشترکین‬ ‫پیوسته اند کهدرمجموعشرکت گاز استانهم اکنون‬ ‫به بیش از ‪ ۳۷۶‬هزار مشترک شهری و بیش از ‪۱۳۸‬‬ ‫هزار مشترکروستاییخدماتارائهمی نماید‪.‬سردار‬ ‫اسماعیلی در ادامه از اتمام قریب الوقوع پروژه های‬ ‫گازرســانی به روســتاها در اینده ای نزدیک سخن به‬ ‫میان اورد و اظهار داشت‪ :‬پروژه های گازرسانی به‪۱۲۱‬‬ ‫روستایاستاننیز در دستاجرااستکهبابهره مندی‬ ‫ایــن روســتاها از گاز طبیعی میزان ضریــب نفوذ گاز‬ ‫طبیعــی به بیــش از ‪ ۹۸‬درصد خواهد رســید‪.‬وی در‬ ‫بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد شرکت در‬ ‫خصوصنصبانشعاباتگاز طبیعینیز اشارهنمود‬ ‫و اظهار داشت‪ :‬طی چهارماهه ابتدایی سال جاری‬ ‫تاکنون تعداد‪ ۱‬هزار و‪ ۵۹۷‬عدد انشعاب گاز جدید‬ ‫نیز در ســطح اســتان نصــب گردیده کــه درمجموع‬ ‫تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان اردبیل‬ ‫تاکنون به ‪ ۲۴۸‬هزار و ‪ ۶۲۲‬انشعاب رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اردبیــل بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه در حــال حاضر‪ ۵۱۵،‬هزار و ‪ ۳۰۸‬مشــترک در‬ ‫بخش هایخانگی‪،‬تجاریوصنعتیاستانومجموع‬ ‫‪ ۲۹‬شهر و‪ ۱۳۸۰‬روستایاستاناز نعمتگاز بهره مند‬ ‫هســتند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬وصول مطالبات و پرداخت‬ ‫بهره برداریخواهدرسید‪.‬‬ ‫نشت یابی ‪ ۸‬هزار و ‪ ۴۱۰‬کیلومتر شبکه و‬ ‫خط تغذیه گاز طبیعی‬ ‫به موقعگاز بهاءتوسطمشترکینموجبتامینمالی‬ ‫پروژه ها و ارائه خدمات بهینه در استان خواهد شد و‬ ‫در اینراستااز کلیهظرفیت هایموجودبهرهخواهیم‬ ‫برد چراکه این مهم الزمه توسعه گازرسانی در استان‬ ‫است‪.‬‬ ‫تعویض بیش از ‪ ۵۰‬هزار دستگاه کنتور‬ ‫خراب در استان اردبیل انجام شد‬ ‫سردار اسماعیلی افزود‪ :‬طی سال گذشته بیش از‬ ‫‪ ۵۰۰۰۰‬دستگاه کنتور معیوب گاز در سطح شهرهای‬ ‫اســتان تعویــض شــد‪.‬وی ابــراز داشــت‪ :‬به منظــور‬ ‫بهینه سازیفرایندتوزیعگاز بینمشترکین‪،‬طبقیک‬ ‫یشــده کنتورهای خراب در ســطح‬ ‫برنامــه زمان بند ‬ ‫شهرهای استان تعویض می شود و این کار به صورت‬ ‫مداوم انجام می گیرد‪.‬اســماعیلی با اشــاره به اینکه‬ ‫ساماندهیکنتورهایخرابوانشعاب هایغیرمجاز‬ ‫از اهداف کالن شــرکت گاز اســتان برای رســیدن به‬ ‫وضعیــت مطلــوب شــبکه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬تعویــض‬ ‫کنتورهای خراب در کاهش مصرف و هدر رفت گاز‬ ‫تاثیر محسوسی دارد‪.‬این مقام مسئول این اقدام را‬ ‫در راستای کاهش هدر رفت گاز بسیار موثر توصیف‬ ‫نمود و اظهار داشــت‪ :‬میزان هدر رفت گاز از ‪۴.۲۵‬‬ ‫درصد در سال‪ ۱۳۹۸‬به‪ ۳.۹۸‬درصد در سال گذشته‬ ‫تقلیل یافته که نشــان دهنده اهتمام این شرکت در‬ ‫کاهشمیزانهدر رفت گاز طبیعیاست‪.‬اسماعیلی‬ ‫در رابطهبامهم تریناقداماتانجام یافتهدر راستای‬ ‫کاهش هدر رفت گاز طبیعی در استان اردبیل سخن‬ ‫گفت و افزود‪ :‬کالیبراسیون کنتورهای توربینی صنایع‬ ‫و جایگاه های‪ ،CNG‬محاسبه دقیق گاز دریافتی از‬ ‫ایستگاه هایتقلیلفشار و گاز تحویلیبهمشترکین‪،‬‬ ‫استفاده از کنتورهای ارتقاءیافته‪ ،‬تعویض کنتورهای‬ ‫خراب خانگی و همچنین بازرس ـی های انجام یافته‬ ‫در حــوزه ســرقت گاز را نمون ـه ای از ایــن اقدامــات‬ ‫اســت‪.‬وی در ادامــه بــه پیشــرفت ‪ ۹۰‬درصــدی در‬ ‫حوزهمانیتورینگایستگاه هایتقلیلفشار‪،‬صنایعو‬ ‫جایگاه های‪ CNG‬اشارهنمودو گفت‪:‬بااخذتائیدیه‬ ‫هایالزمدر خصوصنصبو راه اندازینرم افزارهای‬ ‫مربوطهدر اینده اینه چنداندور پروژهمانیتورینگبه‬ ‫اسماعیلیدر ادامهارتقاءضریبایمنیوافزایش‬ ‫امنیت شبکه های گاز طبیعی را از اهداف این پروژه‬ ‫عنوان نمود و اظهار کرد‪ :‬طی ســال گذشــته ‪ ۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۱۰‬کیلومتر شبکه توزیع و تغذیه به همراه ‪۱۹۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۳۸‬انشــعاب تجاری و خانگی و ‪ ۱۰‬هزار و‬ ‫‪ ۴۱۸‬شیر و حوضچه در استان اردبیل مورد بازرسی و‬ ‫نشت یابیقرار گرفت؛ کهاینمهمباتوجهبهاقلیم‬ ‫استاندر جهتاستفادهایمنمشترکیناز گاز طبیعی‬ ‫و افزایشضریباطمینانشبکه هایتوزیعو تغذیه‬ ‫گاز طبیعیدر شهرهاوروستاهایاستانانجامگرفت‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه در راســتای کمک به نگه داشــت‬ ‫منابع گاز طبیعی‪ ،‬نش ـت یابی شبکه‪ ،‬انشعابات و‬ ‫حوضچه ها در راســتای کشف نشتی های نامرئی و‬ ‫رفع ان ها همواره در دستور کار قرار دارد‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫بر همین اساس بیش از ‪ ۸۶‬درصد از کل شبکه های‬ ‫گاز طبیعــی و بیــش از ‪ ۸۳‬درصــد از کل انشــعابات‬ ‫اســتان طی ســال گذشته مورد نشت یابی قرارگرفته‬ ‫و تعداد‪ ۶۹۵‬مورد نشتی زیرزمینی شناسایی و رفع‬ ‫شدهاست‪.‬اسماعیلیدر ادامهمی افزاید‪:‬نشت یابی‬ ‫یکی از وظایف خطیر و حســاس شرکت گاز استان‬ ‫استچراکهنگهداریاز تاسیساتگاز طبیعیبه ویژه‬ ‫تاسیسات مدفون‪ ،‬اهمیت بســزایی دارد و هرگونه‬ ‫کوتاهی و غفلت در این حوزه می تواند صدمات و‬ ‫خسارات فراوان و جبران ناپذیری را به همراه داشته‬ ‫باشد‪.‬اینمقاممسئولدر خصوصبرنامه ریزیبرای‬ ‫نشت یابی شبکه ها و انشعابات در طی سال جاری‬ ‫نیز به اقدامات مهم امور بازرسی این شرکت اشاره‬ ‫نمود و افزود‪ :‬با برنامه ریزی مدون در هر منطقه و‬ ‫مطابق با استانداردهای شرکت ملی گاز ایران پروژه‬ ‫نشت یابیبابهره مندیازپیشرفته تریندستگاه های‬ ‫نشت یابی و قابلیت های نرم افزاری و سخت افزاری‬ ‫متناسب با شــرایط جغرافیایی هر منطقه در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫موفقیتروابطعمومیشرکتتوزیعنیرویبرقاستاندر جشنواره کشوری‬ ‫روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫اســتان اردبیل در ســومین جشــنواره ارزیابی روابط‬ ‫یهــای صنعــت اب و برق کشــور رتبه ســوم‬ ‫عموم ‬ ‫بخش نواوری و خالقیت را کسب نمود‪ .‬در سومین‬ ‫جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت اب و‬ ‫برق کشور که به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور‬ ‫مدیرکل روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت نیرو‬ ‫و مدیران روابط عمومی صنعت اب و برق کشــور‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬برگزیدگان محورهای چهارده گانه این‬ ‫ارزیابی‪ ،‬معرفی شدند‪ .‬در این دوره از تعداد‪۲۹۹۵‬‬ ‫اثر ارسا لشــده به دبیرخانه جشنواره ‪ ۱۸۹۸‬اثر به‬ ‫مرحله دوم داوری راه یافت‪ .‬در داوری مرحله دوم‬ ‫نیز از میان این اثار که در گروه های تخصصی دفتر‬ ‫روابــط عمومی و اطالع رســانی وزارت نیرو صورت‬ ‫گرفت‪ ،‬درنهایت ‪ ۵۸۶‬اثر به مرحله داوری نهایی‬ ‫راه یافتند و نهایتا اثار ‪ ۶۸‬شرکت در ‪ ۱۴‬محور حائز‬ ‫رتبه های برتر جشــنواره ســوم شــدند‪ .‬رویا اللهقلی‬ ‫پور در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات رابطین‬ ‫روابــط عمومــی و حمایــت مدیــران گفــت‪ :‬یکــی‬ ‫از مهم تریــن وظایــف هــر روابــط عمومــی عبارت‬ ‫اســت از جم ـع اوری اطالعــات و اخبــار مربوط به‬ ‫فعالیت ها‪ ،‬اقدامات‪ ،‬طرح ها و برنامه های شرکت‬ ‫به منظور تنظیمخبر‪ ،‬گزارشو سیاست هایخبریو‬ ‫درنهایتتبادلاطالعات‪.‬وی گفت‪:‬روابطعمومی‬ ‫می بایستبامشتریصادقانهتبادلاطالعاتکرده‬ ‫و بادریافتبازخوردهااز مشترکین(ذینفعان)تمام‬ ‫تــوان خود را در جهت بهبــود ارائه خدمات به کار‬ ‫گیــرد‪ .‬اللهقلی پــور افــزود‪ :‬روابط عمومــی کارامد‪،‬‬ ‫روابــط عمومــی اســت کــه ضمــن رعایــت اصــول‬ ‫اخالقی برای نفوذ در افکار عمومی و هدایت ان‪،‬‬ ‫به شکل اصولی رسانه ها را در خدمت گرفته و به‬ ‫اصــل اطالع رســانی صادقانه اهمیت دهــد‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه روابط عمومی هنر هشتم محسوب‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪ :‬کار روابــط عمومــی ب هصــورت‬ ‫م ‬ ‫شــبانه روزی بوده و هرکســی در این حوزه فعالیت‬ ‫دارد واقعــا عاشــق ایــن حرفــه اســت‪ .‬اللهقلی پور‬ ‫ادامهداد‪:‬رابطینروابطعمومیشهرستان هابایدبا‬ ‫خبرنگارانوکانال هایپرمخاطباینشهرهاارتباط‬ ‫و تعامل دوسویه داشته باشند و از انان در انتقال‬ ‫اخبار و اطالعاتشرکتیاری جویند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۶‬اثر فرهنگی و تاریخی استان ثبت ملی شد‬ ‫‪ ۶‬اثر دارای ارزش فرهنگی و تاریخی اســتان‬ ‫اردبیــل در فهرســت اثــار ملی به ثبت رســیده و‬ ‫ســند ثبتــی این اثــار طــی نام ههــای جداگانه از‬ ‫ســوی معاون میراث فرهنگی کشور به استاندار‬ ‫اردبیل ابالغ شــد‪ .‬اثر فرهنگــی و تاریخی خانه‬ ‫اربابی واقع در خیابان ســی متری شهر اردبیل‪،‬‬ ‫مسجد جامع روستای خمس واقع در شهرستان‬ ‫خلخــال‪ ،‬کوشــک خانــی واقــع در شــهر نمیــن‪،‬‬ ‫محوطــه تاریخــی کمان ابی واقع در شهرســتان‬ ‫خلخــال‪ ،‬بــرج ججیــن واقــع در خیابــان اللــه‬ ‫محلــه ججیــن شــهر اردبیل و قبرســتان تاریخی‬ ‫اودولــو واقــع در شهرســتان بیل هســوار ازجملــه‬ ‫تشــده است‪.‬محمدحســن طالبیان‬ ‫ایــن اثار ثب ‬ ‫معــاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی کشور نامه ابالغ سند‬ ‫ثبتــی ایــن اثــار اعــام کــرده اســت کــه ایــن اثار‬ ‫تحــت حفاظــت و نظــارت ایــن وزارتخانــه قرار‬ ‫دارد و هرگونه دخل و تصرف‪ ،‬توسعه و مرمت‬ ‫یــا بازســازی تنهــا با تاییــد و نظارت ایــن وزارت‬ ‫ممکــن خواهــد بود‪.‬بر اســاس نامه ابال غشــده‪،‬‬ ‫ثبــت ایــن اثــار در اجــرای بنــد (ج) ماده واحده‬ ‫قانــون تشــکیل ســازمان میــراث فرهنگی کشــور‬ ‫مصــوب ‪ 1364‬مجلــس شــورای اســامی و بنــد‬ ‫ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث‬ ‫فرهنگی کشــور مصــوب ‪ 1367‬مجلس شــورای‬ ‫اســامی و مــاده ‪ 15‬قانــون حمایــت از مرمــت‬ ‫تهــای تاریخــی فرهنگی مصوب‬ ‫و احیــای باف ‬ ‫‪ 1398‬مجلس شورای اسالمی مبنی بر ثبت اثار‬ ‫ارزشــمند منقــول و غیرمنقول فرهنگــی تاریخی‬ ‫کشــور در فهرســت اثــار ملــی و فهرس ـت های‬ ‫ذی ربط پس از طی تشــریفات و مراحل فنی و‬ ‫تحقیقاتی الزم انجام شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۴۳‬کیلومتر بانددوماردبیل‪-‬سرچمباقیماندهاست‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل در بازدید‬ ‫میدانــی از رونــد اجرای عملیات را هســازی قطعات‬ ‫احــداث بانــد دوم اردبیــل – ســرچم بــا اعــام این‬ ‫مطلب اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۳۵‬کیلومتر از‬ ‫محور مذکور به پیمانکار واگذارشده و ‪ ۴۳‬کیلومتر‬ ‫باقیمانــده نیز در مرحله تکمیل مطالعات اســت‪.‬‬ ‫محبوبحیدریگفت‪۴۳:‬کیلومترباقیماندهاحداث‬ ‫بانددوماردبیل–سرچمدر مرحلهتکمیلمطالعات‬ ‫است‪ .‬وی ضمن اجرای دقیق با مشخصات فنی‪ ،‬بر‬ ‫تحققزمان بندیاجراو تکمیلپروژ هبهپیمانکاران‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در قطعات‪ ۴،۳‬و ‪ ۵‬نیز زیرسازی و ابنیه‬ ‫فنی بخش هایی از مســیر تکمیل و در ســال اتی با‬ ‫مساعدشدنشرایطجویتکمیلوقابلبهره برداری‬ ‫خواهد بود‪ .‬مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با‬ ‫توجه به اهمیت احداث باند دوم این محور گفت‪:‬‬ ‫داخــل روســتای اراللو که مســیر احــداث بانــد دوم‬ ‫هست و همچنین ادامه مسیر تا روستای بودااللو تا‬ ‫پایان سال جاری تکمیل و اماده بهره برداری خواهد‬ ‫بــود‪ .‬حیدری خاطرنشــان کرد‪ :‬با توجــه به افزایش‬ ‫ماشین االت در اکثر قطعات‪ ،‬پیشرفت محسوسی‬ ‫در پروژهبهچشممی خورد‪.‬مدیرکلراهو شهرسازی‪:‬‬ ‫محور اردبیل به سرچم به طول‪ ۱۷۸‬کیلومتر است‬ ‫که قطعه یکم ان به طول‪ ۱۰‬کیلومتر در سال گذشته‬ ‫تکمیــل و در حــال بهر هبــرداری اســت‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫قطعه دوم به طول‪ ۲۵‬کیلومتر عملیات زیرسازی تا‬ ‫پایان مردادماه به اتمام رسیده در ادامه هم زمان با‬ ‫اجرای پروژه عملیات اسفالت نیز در حال اجرا بوده‬ ‫و تاپایانسالتکمیلو قابلبهره برداریخواهدبود‬ ‫و قطعه سوم نیز به طول ‪ ۲۵‬کیلومتر به پیمانکار‬ ‫واگذارشده و در حال تکمیل عملیات است‪ .‬حیدری‬ ‫ادامه داد‪ :‬قطعه چهارم به طول ‪ ۳۰‬کیلومتر که ان‬ ‫نیز به پیمانکار واگذارشــده و پروژه در حال انجام‬ ‫است‪ .‬مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل تصریح‬ ‫کرد‪ :‬قطعات پنج و شــش که یکی از ســخت ترین‬ ‫یتــوان گفــت از ســخت ترین‬ ‫قطعــات و شــاید م ‬ ‫پروژه های راه سازی کشور محسوب می شود حدود‬ ‫‪ ۴۳‬کیلومتر استومادر حالمطالعهمسیر هستیم‪.‬‬ ‫حیدری افزود‪ :‬قطعه هفت محور اردبیل به سرچم‬ ‫بهطول‪۴۵‬کیلومتر بهپیمانکار واگذارشده‪،‬پیمانکار‬ ‫پروژه موسسه راه ایران از موسسات قرارگاه خاتم‬ ‫اســت کــه عملیــات ان نیز در حال انجام اســت‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬اعتبــار الزم برای تکمیل و اجرای‬ ‫کامل این پروژه باالی ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان منابع‬ ‫موردنیاز است که امسال از محل ردیف بودجه‬ ‫‪ ۴۱‬میلیــارد تومان اعتبار تخصیــص داده خواهد‬ ‫شد‪ .‬حیدری ادامه داد‪ :‬عالوه بر این ‪ ۴۱‬میلیارد‬ ‫تومــان‪ ،‬مــا دنبــال ‪ ۴۰۰‬میلیــارد تومــان از بانــک‬ ‫صــادرات در قالــب فاینانــس داخلی یا مــاده‪۵۶‬‬ ‫هستیم که این موضوع با پیگیری های دکتر نیکزاد‬ ‫نائبرئیسمجلسشورایاسالمی‪،‬استاندار اردبیل‬ ‫و نمایندگان مردم اردبیل در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در حال بررســی اســت که منابع بانکی تجویز این‬ ‫پروژهشود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫افتتاح ‪ ۶۸۰‬میلیارد ریال پروژه در شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق استان‬ ‫به مناســبت هفتــه دولت‬ ‫فن اوری هــای جدیــد ازجملــه‬ ‫بــا حضــور فرمانــدار اردبیــل‪،‬‬ ‫ریکلــوزر – سکســیونر گازی‪،‬‬ ‫مدیرعامــل و تنــی چنــد از‬ ‫نصــب چــراغ روشــنایی معابر‬ ‫مدیران شــرکت توزیــع نیروی‬ ‫در نقــاط مختلــف شــهری و‬ ‫برق اســتان اردبیل تعدادی از‬ ‫روســتایی بااعتبــار ‪ ۵۲‬میلیارد‬ ‫حسین قدیمی‬ ‫پروژ ههــای برقــی افتتــاح و به‬ ‫ریــال‪ ،‬نیرورســانی شــامل‬ ‫بهره برداریرسید‪.‬‬ ‫(چاه های کشاورزی‪ ،‬دامداری‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرغداری‪ ،‬پرورش ماهی‪ ،‬صنایع تولیدی و غیره)‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬اعتبار این پروژه های برق رســانی با ‪ ۱۹۰‬میلیارد ریال‪ ،‬طرح های کاهش تلفات و‬ ‫بال غبــر ‪ ۶۸۰‬میلیارد ریال هســت‪.‬امامی یگانه جایگزینی سیم مسی با کابل خود نگهدار ‪۱۱۵‬‬ ‫فرماندار اردبیل در این مراسم گفت‪ :‬پروژه های میلیــارد ریال‪ ،‬نصب کنتورهای هوشــمند اب و‬ ‫حوزه برق شهرستان اردبیل که در هفته مبارک بــرق (فهام) با ‪ ۴‬میلیارد ریال و برق رســانی به‬ ‫دولــت در حــال افتتــاح هســتند نزدیــک بــه منطقه ویژه اقتصادی نمین با‪ ۵۵‬میلیارد ریال و‬ ‫‪ ۱۶۶‬میلیــارد ریــال اســت که شــامل پروژه های برق رســانی به ‪ ۴‬روستا و قشالق (قشالق نادر‬ ‫ســرمایه گذاری توزیــع‪ ،‬پروژه هــای نیرورســانی‪ ،‬در شهرستان گرمی‪ ،‬قشالق نجف ‪ ۱‬و قشالق‬ ‫روشنایی معابر شهری و روستایی و طرح های نجف ‪ ،۲‬قشالق گل اقا جوانمرد در شهرستان‬ ‫کاهش تلفات انرژی است‪.‬در ادامه مدیرعامل بیله ســوار ) جمعا بااعتبار ‪ ۲۳‬میلیارد ریال که‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل نیز در هفتــه مبــارک دولت مورد بهره بــرداری و در‬ ‫ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجائی اختیار مردم شریف و فهیم استان قرار خواهد‬ ‫و باهنــر و تبریک هفته دولت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬گرفــت‪.‬وی بــا قدردانــی از تالش های تک تک‬ ‫در ‪ ۱۱‬شهرســتان اســتان در هفته مبارک دولت همکاران شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان در‬ ‫پروژه هایــی در راســتای تامیــن بــرق مطمئن و اجــرای ایــن پروژه هــا‪ ،‬ابــراز امیــدواری کــرد که‬ ‫پایدار به بهره برداری می رسد‪.‬حسین قدیمی با انشاهلل با بهره برداری از ان ها‪ ،‬موجبات افزایش‬ ‫اشاره به اینکه در این هفته مبلغ ‪ ۶۸۰‬میلیارد رضایتمنــدی هــم اســتانی های عزیز از شــرکت‬ ‫ریــال پــروژه برقــی در اســتان افتتــاح می شــود توزیــع نیــروی برق اســتان اردبیــل بیش ازپیش‬ ‫که شــامل پارس ابــاد به مبلغ ‪ ۹۰‬میلیــارد ریال‪ ،‬فراهم اید‪.‬وی با قدردانی از تالش های تک تک‬ ‫اصالندوز ‪ ۱۵‬میلیارد ریال‪ ،‬بیله سوار ‪ ۴۰‬میلیارد همکاران شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان در‬ ‫ریــال‪ ،‬مشــگین شــهر ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬گرمــی اجــرای ایــن پروژه هــا‪ ،‬ابــراز امیــدواری کــرد که‬ ‫‪ ۵۷‬میلیارد ریال‪ ،‬نیر ‪ ۲۶‬میلیارد ریال‪ ،‬ســرعین انشاهلل با بهره برداری از ان ها‪ ،‬موجبات افزایش‬ ‫‪ ۳۷‬میلیــارد ریال‪ ،‬نمین ‪ ۹۴‬میلیــارد ریال‪ ،‬کوثر رضایتمنــدی هــم اســتانی های عزیز از شــرکت‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال‪ ،‬خلخــال ‪ ۴۵‬میلیــارد ریــال و توزیــع نیــروی برق اســتان اردبیــل بیش ازپیش‬ ‫شهرستان اردبیل‪ ۱۶۶‬میلیارد ریال است‪.‬حسین فراهم اید‪.‬قدیمی افزایش دمای هوا و به دنبال‬ ‫قدیمــی ادامــه داد‪ :‬پروژه هــای ســرمایه گذاری ان افزایــش مصرف برق و کمبــود نیروگاه های‬ ‫توزیــع بــا مبلغی بالغ بــر ‪ ۲۴۱‬میلیــارد ریال که برق ابــی را دالیــل اصلــی خاموشــی های اخیــر‬ ‫شامل توسعه و احداث و اصالح و بهینه سازی عنــوان کــرد و اظهار داشــت‪ :‬با هــر یک درجه‬ ‫شــبکه های روســتایی و شــهری و تجهیــز و افزایش دما مصرف برق کشور یک هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫راه اندازی پســت های توزیع هوایی‪ ،‬فیدرهای مگاوات افزایش می یابد که نیازمند مشــارکت‬ ‫جدیــد و توســعه شــبکه های ‪ ۲۰‬کیلوولــت‪ ،‬همه ی مشترکان اعم از خانگی‪ ،‬تجاری‪ ،‬اداری‬ ‫افزایش قدرت مانور و استفاده از تجهیزات با و … در مدیریت مصرف برق هستیم‪.‬‬ ‫ضرورت شناسایی زمین های راکد و‬ ‫بالاستفاده در شهرک صنعتی اردبیل‬ ‫شــرکت‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫مربــوط بــه ‪ ۸‬شــهرک صنعتی‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان‬ ‫غیردولتی است که از این حیث‬ ‫اردبیــل در بازدید خبرنگاران از‬ ‫هــم از افزایش فوق العــاده ای‬ ‫شهرکصنعتیشمارهدواردبیل‬ ‫برخــوردار بوده ایــم چون که در‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬حمایــت از صنایع‬ ‫زمان تاسیس استان اردبیل‪ ،‬این‬ ‫محمد اهلی‬ ‫کوچکنقشمهمیدر توسعه‬ ‫اســتان دارای هیچ گونه شهرک‬ ‫و پیشرفت صنعت کشور دارد‪.‬‬ ‫و یا ناحیــه صنعتی خصوصی‬ ‫در این بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های نبــود کــه البتــه اکثــر شــهرک های غیردولتــی در‬ ‫صنعتــی اســتان اردبیــل بــا بیــان اینکــه تمامــی طول این چند ســال اخیر ایجاد گردیده اســت‪.‬‬ ‫صنعتگــران کارافرینــان جای جــای شــهر فعــال مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان‬ ‫هســتند در تولید ناخالص داخلــی افزایش رفاه اردبیل ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی جدید‬ ‫استان اردبیل نقش مهمی را ایفا می کنند‪.‬محمد در جای جای نقاط اســتان را زمینه ســاز توســعه‬ ‫اهلی با بیان اینکه ما در استان اردبیل‪ ۲۲‬شهرک صنعت و ایجاد اشتغال در این مناطق دانست‬ ‫و نواحی صنعتــی داریم‪ ،‬افــزود‪ :‬این نواحی در و افزود‪ :‬با احداث و توسعه شهرک های صنعتی‬ ‫کلیه شهرســتان های اســتان فعال هستند‪.‬وی با جدید‪ ،‬حضور ســرمایه گذاران در ســطح اســتان‬ ‫اشــاره به ضــرورت شناســایی زمین هــای راکــد و فراهم خواهد شد که برای تحقق این امر مهم‬ ‫بالاستفاده در شهرک صنعتی اردبیل عنوان کرد‪ :‬بایستی توسعه شهرک های صنعتی در راس امور‬ ‫تمام ســعی و تــاش بر این اســت تا زمین های مسئوالن استانی قرار گیرد‪ .‬اهلی گفت‪ :‬نواحی‬ ‫بالاســتفاده‪ ،‬راکــد و یارانه دار را شناســایی و در صنعتی گزاز و هشــجین در شهرســتان خلخال‬ ‫اختیار متقاضیان واحدهای تولیدی قرار دهیم‪ .‬قرار دارند و با توجه به اتمام زمین قابل واگذاری‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان در شــهرک صنعتی خلخال‪ ،‬نیاز این شهرســتان‬ ‫اردبیل با اشــاره به اینکه در ‪ ۲۰‬شــهرک و ناحیه به این دو ناحیه را چند برابر می کند‪.‬وی ادامه‬ ‫صنعتی اســتان یک هزار و ‪ ۴۰۰‬قرارداد به امضا داد‪ :‬مساحت ناحیه صنعتی گزاز در حدود ‪۸۲‬‬ ‫رسیده است‪ ،‬گفت‪ ۶۵۰ :‬واحد صنعتی در حال هکتار اســت که در مرحله نخســت‪ ۳۰ ،‬هکتار‬ ‫حاضــر در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان از اراضــی ایــن ناحیــه اماده ســازی و در اختیــار‬ ‫فعا لشــده و مابقــی واحدهــا نیــز در مرحلــه متقاضیان قرار داده خواهد شد‪.‬اهلی در مورد‬ ‫احداث و نصب و راه اندازی سوله و ماشین االت‪ ،‬ناحیــه صنعتــی هشــجین نیــز اظهار داشــت‪:‬‬ ‫فونداسیون و مراحل احداث ساختمان هستند‪ .‬اماده ســازی این ناحیه صنعتی ‪ ۵‬هکتاری که‬ ‫محمــد اهلی اظهار کرد‪ :‬تامین زیرســاخت های از ماه گذشــته اغازشــده است با استقبال یک‬ ‫صنعتی در تعامل با دستگاه های خدمت رسان ســرمایه گذار بومی برای حضــور در این ناحیه‬ ‫محقــق می شــود که بر این مبنــا امیدواریم تا با صنعتی همراه بود که به منظور حمایت از تولید‬ ‫همکاری و تعامل مناســب با شرکت مخابرات و ایجــاد اشــتغال‪ ،‬قطعات صنعتی این ناحیه‬ ‫استان اردبیل‪ ،‬گام مهمی در راستای مرتفع کردن بــه این ســرمایه گذار واگــذار گردید‪.‬مدیرعامل‬ ‫مشکالت مخابراتی شهرک های صنعتی استان شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اردبیــل‪،‬‬ ‫برداریم‪.‬وی با بیان این که از مجموع‪ ۲۰‬شهرک و مراحــل اماده ســازی ناحیــه صنعتی انگــوت را‬ ‫ناحیهصنعتیمصوباستاناردبیل‪،‬شرایطالزم نیز مناســب ارزیابی کــرد و افزود‪ :‬اماد هســازی‬ ‫برایواگذاریزمیندر ‪ ۱۵‬شهرکو ناحیهصنعتی ناحیه صنعتی ‪ ۲۷‬هکتاری انگوت نیز از سال‬ ‫مهیا شــده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬دراین بین برای تمامی گذشته اغازشده است که در صورت تخصیص‬ ‫ایــن ‪ ۱۵‬شــهرک فعــال اســتان‪ ،‬امــکان اســتفاده اعتبارات الزم‪ ،‬سایر امکانات از قبیل اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫از زیرســاخت تلفن و اینترنت اجراشــده اســت‪ .‬گاز و … در این ناحیه صنعتی نیز ایجاد خواهد‬ ‫اهلی گفــت‪ :‬با تامین اراضی و زیرســاخت های شد‪.‬اهلی احداث ناحیه صنعتی انگوت در این‬ ‫انجام شده‪،‬مساحتشهرک هاو نواحیصنعتی شهرســتان تازه تاســیس را بســیار حائز اهمیت‬ ‫اســتان از ‪ ۵۰‬هکتــار ســال ‪ ۱۳۷۳‬بــه بیــش از برشــمرد و افــزود‪ :‬شهرســتان انگــوت در یــک‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬هکتار افزایش یافته اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬منطقه محروم قرارگرفته و این شهرســتان تنها‬ ‫ازاین بین ‪ ۱۴۰۰‬هکتار از مســاحت شــهرک های دارای همین ناحیه صنعتی است که در صورت‬ ‫صنعتــی اســتان مربوط بــه شــهرک های دولتی تکمیــل امکانــات و اغــاز روند واگــذاری زمین‪،‬‬ ‫اســت کــه ایــن مســاحت را ‪ ۲۰‬شــهرک و ناحیه شــاهد حضور ســرمایه گذاران در این منطقه و‬ ‫صنعتی شــامل می شــود‪.‬اهلی افزود‪ :‬در حدود درنتیجه شاهد اشــتغال جوانان جویای کار در‬ ‫‪ ۲۰۰‬هکتــار هــم از اراضــی شــهرک های صنعتی شهرستان انگوت خواهیم بود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 11‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1153‬‬ ‫هزینه اهدای شماره ‪ 7‬یونایتد‬ ‫به رونالدو‬ ‫شماره کریستیانو رونالدو در‬ ‫این شــماره را در باشــگاه و تیم‬ ‫منچستریونایتد هنوز مشخص‬ ‫ملــی بر تن کــرده اســت‪ .‬حاال‬ ‫نشــده و ایــن در حالــی اســت‬ ‫فقــط موافقت مقامــات لیگ‬ ‫کــه جدایی دنیل جیمز باعث‬ ‫انگلیــس باقی مانــده اســت‪.‬‬ ‫شده که شــماره ‪ 21‬در دسترس‬ ‫یونایتد از اهمیــت تجاری این‬ ‫رونالدو‬ ‫ادینســون کاوانــی قــرار بگیرد‪.‬‬ ‫موضــوع بــر هــر دو طــرف و‬ ‫بازگشت کریستیانو رونالدو به‬ ‫عالقه کریســتیانو به پوشــیدن‬ ‫منچستریونایتد روزهای شیرینی را برای این تیم پیراهن شــماره ‪ 7‬اگاه است و استراتژی تجاری‬ ‫رقم زده اســت‪ .‬اخرین قهرمان بــزرگ ان ها پس پیرامون این موضوع پایه ریزی کرده است‪ .‬شاید‬ ‫از تاری ‬ ‫خســازی در رئال مادرید و با مقیاس کمتر به همین دلیل اســت که ویدیوهای بسیاری در‬ ‫در یوونتوس بار دیگر به این تیم برگشته است‪ .‬شــبکه های اجتماعی درحالی که این شــماره در‬ ‫یشــود به اشــتراک گذاشت هشــده‬ ‫او حاال از تجربه بیشــتری برخوردار اســت و به ا نهــا دیــده م ‬ ‫بازیکنی متفاوت تبدیل شده است‪ .‬تئاتر رویاها است؛اماهنوز هیچ چیز به طور قطعیمشخص‬ ‫حاال امیدوار اســت که ستاره بزرگ خودش را بار نیســت‪ .‬پیش ازاین نیز چنین اتفاقــی در دنیای‬ ‫دیگر در اختیار داشته باشد و خاطرات قدیمی فوتبال رخ داده بود‪ .‬جدایی رافائل فن درفارت‬ ‫با امید به اینده ای روشــن همراه شده است‪ .‬در از تاتنهام باعث شد که شماره‪ 10‬او خالی باشد و‬ ‫بســیاری از این خاطرات‪ ،‬رونالدو شــماره ‪ 7‬را بر ادبایور که درنهایت به مادرید رفت‪ ،‬این شماره‬ ‫تن داشته و به نظر می رسد که این تنها مشکل را انتخاب کرد‪ .‬تغییر از شــماره ‪ 25‬به شــماره ‪10‬‬ ‫در بازگشــت قهرمانانه او باشــد‪ .‬شــماره او پس باعثشد کهاو مبلغپیراهن هایخریداری شده‬ ‫از بازگشــتش بــه تیم هنــوز اعالم نشــده اما این را شخصا پرداخت کند‪ .‬این موقعیت نیز مشابه‬ ‫کشمکشی بین باشگاه و لیگ برتر است‪ .‬کاوانی همانشرایطاستومنچستریونایتدبایدکسانی‬ ‫پیش ازایــن بــا همیــن شــماره بــازی کــرده اما بر که پیراهن شــماره ‪ 7‬با نام کاوانی خریده اند را‬ ‫اساس اخباری که از انگلیس به گوش می رسد‪ ،‬او در نظر بگیرد‪ .‬ان ها امید دارند که سود حاصل‬ ‫مشکلیباپوشیدنپیراهن‪ 21‬کهمتعلقبهدنیل از اهدای احتمالی پیراهن شماره‪ 7‬به کریستیانو‬ ‫جیمز بودندارد‪.‬بازیکناروگوئه ایپیش ازایننیز بتواند ضرر ناشی از این اقدام را جبران کند‪.‬‬ ‫ستاره اتلتیکو راهی چلسی شد‬ ‫چلســی در اخریــن دقایق‬ ‫جــذب کامل او بســنجد و این‬ ‫پنجــره نقــل و انتقــاالت‬ ‫کاری اســت کــه دربــاره جــذب‬ ‫تابســتانی موفــق شــد ســائول‬ ‫کوواچیــچ از رئــال مادریــد نیــز‬ ‫نیگــز را بــا قــرارداد قرضــی بــه‬ ‫صــورت گرفت‪ .‬انتظــار می رود‬ ‫مدت یک فصل و گزینه خرید‬ ‫که بازیکن تیم ملی اسپانیا پس‬ ‫سائول نیگز‬ ‫‪ 30‬میلیــون پونــدی از اتلتیکــو‬ ‫از فصــل ســختی کــه علیرغــم‬ ‫مادریــد بــه خدمــت بگیــرد‪.‬‬ ‫قهرمانی اتلتیکو در لیگ پشت‬ ‫اب ‬ ‫یهــای لنــدن پــس از چندیــن روز مذاکــره ســر گذاشــت‪ ،‬با این انتقــال بار دیگر بــه دوران‬ ‫یشــود توخــل پس از‬ ‫طوالنی و پیچیده موفق شدند این بازیکن ‪ 26‬اوج خــود برگردد‪ .‬گفته م ‬ ‫ساله در انتقالی که به نظر غیرممکن می رسید اطمینان از جذب نیگز بوده که به باشگاه اجازه‬ ‫به استمفوردبریج منتقل کنند‪ .‬درواقع مقامات داد اتــان امپــادو را به صورت قرضی واگذار کند‪.‬‬ ‫چلسی این انتقال را به حدی دیر نهایی کردند سائول پس از قطعی شدن انتقالش به چلسی‬ ‫کــه مــدارک الزم بــرای جــذب بازیکــن تیم ملی گفت‪« :‬انتخاب چلسی یعنی من باید از منطقه‬ ‫اسپانیا تنها دو دقیقه پیش از بسته شدن پنجره امــن خــودم خارج شــوم و راه یافتن به این تیم‬ ‫نقل و انتقاالت تابســتانی به تایید رســید‪ .‬این اســان نخواهــد بــود‪ .‬من در چلســی در پســت‬ ‫انتقــال قرضی پس ازاین انجام شــد که توخل از خــودم تمریــن خواهــم کــرد و ســپس خواهیم‬ ‫مدیران باشگاه خواست هافبک دیگری را برای دید که ایا فرصت بازی به من می رســد یا خیر‪.‬‬ ‫رقابتباانگولو کانته‪،‬جورجینیوومتئو کوواچیچ ایــن بزرگ تریــن دلیــل تصمیــم مــن اســت‪ .‬من‬ ‫به ترکیب این تیم اضافه کنند‪ .‬سائول از مدت ها می خواهمبهچلسیبروم‪،‬تجربیاتیکسبکنم‬ ‫قبــل گزینه چلســی بود و این انتقــال قرضی به و سپسببینمچهرخخواهدداد‪.‬منمی خواهم‬ ‫ا نهــا اجــازه خواهــد داد کــه شــرایط را پیش از بروم‪ ،‬رقابت کنم و به چلسی کمک کنم‪».‬‬ ‫جدایی انتوان گریزمان از بارسلونا‬ ‫انتــوان گریزمان با قــرارداد‬ ‫افزایش این مدت به یک فصل‬ ‫قرضــی بــا بنــد خریــد اجباری‬ ‫دیگــر بــه توافــق رســیده اند‪.‬‬ ‫بــه ارزش ‪ 40‬میلیــون یــورو از‬ ‫باشگاه مادریدی دستمزد این‬ ‫بارســلونا جداشــده و بار دیگر‬ ‫بازیکن را پرداخت کرده و بند‬ ‫پیراهن اتلتیکو مادرید را بر تن‬ ‫خرید اجباری نیز در این انتقال‬ ‫انتوان گریزمان‬ ‫کرد‪ .‬بازیکن تیم ملی فرانســه‬ ‫وجود دارد‪ .‬باشــگاه بارســلونا‬ ‫دو ســال پــس از تــرک وانــدا‬ ‫از انتوان گریزمان بابت تعهد‬ ‫نهــا را‬ ‫متروپولیتانــو دریکی از اخریــن انتقال های این و فداکاری هایــش تشــکر کــرده و بهتری ‬ ‫پنجره نقــل و انتقاالتی دراماتیک بار دیگر به در اینــده بــرای او ارزو می کند‪ ».‬شــاید جدایی‬ ‫این ورزشگاه برگشت‪ .‬گریزمان حاال به پایتخت گریزمان از بارسا چندان هم باعث شگفتی نبود‬ ‫اسپانیا بازمی گردد‪ ،‬جایی که نامش را به عنوان چراکه دستمزد این بازیکن باالبود و وضعیت‬ ‫یکــی از بهترین اســتعدادهای جوان فوتبال بر مالــی نه چنــدان خوب این تیــم را بیش ازپیش‬ ‫ســر زبا نهــا انداخــت‪ .‬در بیانیه منتشرشــده از دشوار می کرد‪ .‬از سوی دیگر بازیکن فرانسوی‬ ‫ســوی باشــگاه بارسلونا تایید شــده که اتلتیکو نیز در ‪ 105‬بازی ‪ 35‬گل به ثمر رساند و به نظر‬ ‫بنــد خرید اجبــاری این بازیکن فرانســوی را در می رســید که هرگز نتوانســته از زیر سایه لیونل‬ ‫قــرارداد پذیرفتــه اســت‪ .‬در ایــن بیانیــه امده‪ :‬مســی خارج شــود‪ .‬او حاال امیدوار است که با‬ ‫«بارســلونا و اتلتیکو مادرید برای انتقال قرضی اتلتیکو مادرید بار دیگر به روزهای طالیی خود‬ ‫انتــوان گریزمــان بــه مــدت یک فصل بــا گزینه برگردد‪.‬‬ ‫هالند در المان نمی ماند‬ ‫مدیر اجراییسابقبایرنمعتقداستارلینگ‬ ‫هالند ســال بعد به یک لیگ دیگر خواهد رفت‪.‬‬ ‫کارلهاینسرومینیگهمدیر اجراییسابقبایرندر‬ ‫موردهالندبهاسپورتبیلدگفت‪«:‬معتقدمتابستان‬ ‫بعدحفظهالندبرایدورتمونددشوار خواهدبود‪.‬‬ ‫اوحاالیکچهرهکامالشاخصدر بوندسلیگاست‬ ‫و می ترسم که سال بعد فوتبال المان را ترک کند و‬ ‫ماندنینباشد‪.‬ایندهاو مبهماستو تصور می کنم‬ ‫بهیکلیگدیگر برود‪.‬حداقلارقامی کهپیرامون‬ ‫او مطرح م یشــود چنین نشان می دهد که بعید‬ ‫استدر بوندسلیگابماند‪.‬فکر همنمی کنمبایرن‬ ‫توانرقابتباباشگاه هایدیگر راداشتهباشد‪».‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1542‬شماره نامه‪ ، 140085602006004622:‬تاریخ‪ 1400/05/13 :‬اقای حسین مهرابی کوشکی‬ ‫فرزند علی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی‬ ‫است ششدانگ پالک شماره ‪ 16‬فرعی از ‪ 108‬اصلی واقع در خمینی شهر بخش ‪ 14‬ثبت اصفهان که‬ ‫در دفتر ‪ 89‬صفحه ‪ 531‬مسبوق به ثبت و سند می باشد طبق نامه ‪ 1393/9/29-930876‬دادستان‬ ‫عمومی و انقالب و طبق نامه ‪ 1393/7/12-930760‬دادیار شعبه پنجم بازداشت می باشد که در اثر‬ ‫جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تیم ملی امشب در ازادی به مصاف‬ ‫حریفی نام اشنا خواهد رفت‬ ‫ایران به دنبال‬ ‫پیروزی شماره‬ ‫‪ ۱۷‬مقابل سوریه‬ ‫سوابق دیدارهای تیم های ملی ایران و سوریه‬ ‫بــه ‪ ۳۸‬ســال می رســد کــه در ایــن مــدت دو تیــم‬ ‫‪ ۲۸‬بار باهم دیدار داشــته اند که در این دیدارها‬ ‫ســوریه تنها یک بار موفق به پیروزی شــده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬تی مهــای ملــی فوتبــال ایــران و‬ ‫سوریه در نخستین گام از بازی های انتخابی جام‬ ‫جهانــی ‪ ۲۰۲۲‬بــه مصــاف هــم می رونــد کــه این‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫دیدار امشــب در ورزشــگاه ازادی برگزار م ‬ ‫این بیســت و هشــتمین باری اســت کــه تیم های‬ ‫ملی دو کشــور با یکدیگر دیدار می کنند‪ .‬ســوابق‬ ‫دیدارهــای دو تیــم ایــران و ســوریه بــه ‪ ۳۸‬ســال‬ ‫یگــردد و دو تیم در این مــدت ‪ ۲۸‬بار‬ ‫پیــش بازم ‬ ‫در تورنمنت های مختلف به مصاف هم رفته اند‬ ‫کــه اکثر ایــن دیدارها با پیروزی تیم ملی ایران به‬ ‫پایان رسیده و امارها به شدت به سود ایران است‪.‬‬ ‫تنها شکست ایران در ‪ ۳۸‬سال‬ ‫در ایــن مــدت ســوریه تنها یک بار بــه پیروزی‬ ‫یگــذرد و پ ـس ازان‬ ‫رســیده کــه از ان ‪ ۳۸‬ســال م ‬ ‫سوری ها هرگز طعم پیروزی مقابل تیم ملی ایران‬ ‫را نچشیده اند‪ .‬تنها پیروزی سوریه مقابل ایران به‬ ‫دومین دیدار دو تیم بازمی گردد که در سال ‪۱۳۵۲‬‬ ‫انجــام شــد‪ .‬دیــداری کــه در چارچــوب انتخابــی‬ ‫مسابقات جام جهانی ‪ ۱۹۷۴‬و در ورزشگاه شهید‬ ‫شــیرودی برگزار شــد و ســوریه با یک گل تیم ملی‬ ‫ایران را در تهران شکست داد‪.‬‬ ‫اولین پیروزی ایران و اولین گلزن به سوریه‬ ‫نخســتین دیدار دو تیم نیــز بازی رفت همین‬ ‫دیــدار بــود کــه ملی پوشــان کشــورمان بــا نتیجه‬ ‫یک بر صفر پیروز شدند و این بازی هم در تهران‬ ‫و در ورزشــگاه شــهید شــیرودی برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫بــازی اکبــر کارگرجم مدافع میانی تیــم ملی ایران‬ ‫در دقیقــه ‪ ۸۳‬دروازه ســوریه را بــاز کرد تا نام وی‬ ‫به عنوان نخســتین گلزن در تاریــخ تقابل های دو‬ ‫تیــم ثبت شــود‪ .‬اخرین دیدار دو تیــم که دیداری‬ ‫تدارکاتی و دوســتانه بــود‪ ،‬با نتیجه ‪ ۳‬بر صفر به‬ ‫ســود تیم ملی ایران به پایان رســید‪ .‬این بازی که‬ ‫در ‪ ۱۰‬فروردین ‪ ۱۴۰۰‬در ورزشگاه ازادی برگزار شد‬ ‫با گل های محمدحســین کنعانــی زادگان‪ ،‬ســردار‬ ‫ازمون و کریم انصاری فرد به ســود تیم ملی ایران‬ ‫به پایان رسید‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬بازی رسمی و ‪ ۲‬دوستانه‬ ‫همــه دیدارهــای ایران ســوریه در ‪ ۴‬تورنمنت‬ ‫بعــاوه دیدارهــای دوســتانه انجا مشــده اســت‪.‬‬ ‫دو تیــم مقدماتــی جا مهــای جهانــی‪ ،‬مقدماتــی‬ ‫تهــای اســیا‪ ،‬قهرمانی غرب اســیا و‬ ‫جا مهــای مل ‬ ‫جــام ملت های اســیا بــا یکدیگر دیدار داشــته اند‬ ‫که تنها ‪ ۲‬دیدار از این ‪ ۲۸‬دیدار دوستانه و سایر‬ ‫ان ها رسمی بوده است‪ .‬در هر دو دیدار دوستانه‬ ‫نیز تیم ملی ایران به پیروزی رسیده است‪ .‬در ‪۲۸‬‬ ‫تقابــل دو تیم ایــران با ‪ ۱۶‬پیروزی تیــم برتر بوده‬ ‫است‪ ۱۱ .‬بار دیدارهای دو تیم با نتیجه مساوی به‬ ‫پایان رسیده و سوریه تنها یک بار موفق به پیروزی‬ ‫در این بازی ها شــده اســت‪ .‬در این دیدارها ایران‬ ‫‪ ۴۶‬و سوریه ‪ ۱۵‬بار به گل رسیده اند‪.‬‬ ‫علی دایی بهترین گلزن ایران به سوریه‬ ‫علــی دایــی بــا بــه ثمــر رســاندن ‪ ۴‬گل بــا‬ ‫پیراهــن تیــم ملی ایــران مقابل ســوریه‪ ،‬بهترین‬ ‫گلــزن در تقاب لهــای دو تیم اســت و پــس از او‬ ‫مهــدی طارمــی‪ ،‬ســردار ازمــون‪ ،‬جــواد نکونــام‪،‬‬ ‫ارش برهانــی‪ ،‬علی کریمی و حمید علیدوســتی‬ ‫بــا ‪ ۳‬گل قــرار دارنــد‪ .‬طارمــی و ازمــون هرکدام‬ ‫در صــورت زدن گل بــه ســوریه‪ ،‬بــه رکــورد علی‬ ‫دایــی رســیده و در صــورت زدن بیشــتر از یــک‬ ‫گل در دو بــازی رفت وبرگشــت ایــن رکــورد را از‬ ‫علــی دایــی خواهنــد گرفــت‪ .‬در بیــن بازیکنان‬ ‫کنونی تیم ملی کشورمان به جز طارمی و سردار‬ ‫ازمون که ســابقه زدن ‪ ۳‬گل به ســوریه رادارند‪،‬‬ ‫کریم انصاری فرد‪ ،‬محمدحسین کنعانی زادگان‬ ‫و علیرضــا جهانبخــش دیگر نفراتی هســتند که‬ ‫یهــای قبلــی موفــق بــه گلزنی به ســوریه‬ ‫درباز ‬ ‫شده بودند‪.‬‬ ‫عزم ایران برای هفدهمین پیروزی‬ ‫بیســت و نهمین دیدار دو تیم ایران و ســوریه‬ ‫در چارچــوب مســابقات انتخابــی جــام جهانــی‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬قطــر اســت کــه ایــن دیــدار امشــب بــه‬ ‫میزبانی ایران در ورزشــگاه ازادی برگزار می شــود‪.‬‬ ‫تیــم ملی ایــران در صورت پیــروزی در این دیدار‪،‬‬ ‫بــرای هفدهمین بار موفق به شکســت تیم ملی‬ ‫ســوریه شــده و می تواند کارش را در این مرحله از‬ ‫مسابقات با پیروزی خانگی اغاز کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ایندهروشنیدر انتظار تراکتور نیست‬ ‫اخبــار عجیبی که هــرروز از باشــگاه تراکتور به‬ ‫گوش می رســد نشــان می دهد که اینــده خوبی در‬ ‫انتظار پرشــورها نیســت‪ .‬به گــزارش ایســنا‪ ،‬تراکتور‬ ‫همیشــه بــا حواشــی گوناگونــی دس ـت وپنجه نرم‬ ‫می کرده اما حواشی این باشگاه هیچ گاه به عجیبی‬ ‫اتفاقاتــی کــه پــس از پایــان لیــگ بیســتم رخ داده‪،‬‬ ‫نبوده اســت‪ .‬از انتخــاب مربی مانند فراز کمالوند‬ ‫که در ســال های اخیر عملکرد درخشــانی نداشــته‬ ‫اســت به عنــوان ســرمربی تــا جدایی یکی پــس از‬ ‫دیگری بازیکنان تراکتور در شرایطی که پنجره نقل‬ ‫و انتقاالت این تیم بســته اســت‪ ،‬دست به دســت‬ ‫هم داده که حتی پرشورترین پرشور تبریز هم اینده‬ ‫خوبیبرایتیمشمتصور نباشد‪.‬جدالاکبر ایمانی‬ ‫با جمشید نظمی و فراز کمالوند جدیدترین اتفاق‬ ‫عجیبی است که در باشگاه تراکتور رخ داده است؛‬ ‫جدالی که ابتدا سعی شد پنهان بماند و به خوشی‬ ‫تمام شود اما به یک باره مانند دملی چرکین سر باز‬ ‫کــرد و بــه مــذاق هیچ کس خــوش نیامد‪ .‬ماجــرا از‬ ‫جایی شــروع شــد که اکبر ایمانی‪ ،‬هافبک تراکتور‬ ‫پس از شــروع مجدد تمرینات تراکتور به تمرینات‬ ‫نرفت‪ .‬این اتفاق درنهایت واکنش جمشید نظمی‪،‬‬ ‫مدیرعامــل تراکتــور را به همراه داشــت و او عنوان‬ ‫کرد که ایمانی درگیر مشــکل مالی اســت و پس از‬ ‫جلس ـه ای که با او داشــتند‪ ،‬این مشکل حل شده و‬ ‫او بهتمریناتاضافهخواهدشد‪.‬او هم چنیناعالم‬ ‫کــرد که رضایت نامه ی ایــن بازیکن صادر نخواهد‬ ‫شــد‪ .‬ایمانی‪ ،‬نظمی و کمالوند چنــد روز پس ازاین‬ ‫اظهــارات باهــم دیگــر جلس ـه ای برگــزار کردنــد و‬ ‫درخواست ایمانی در این جلسه به اطالع کمالوند‪،‬‬ ‫سرمربی تیم رسید که این درخواست‪ ،‬افزایش رقم‬ ‫قرارداد ایمانی در لیگ بیســت و یکم از ‪ ۴‬میلیارد‬ ‫تومان به هفت میلیارد تومان بوده است‪ .‬درنهایت‬ ‫هم نظمی و کمالوند با طور قاطع با این درخواست‬ ‫مخالفت می کنند و کمالوند عنوان می کند که او به‬ ‫ایمانی نیاز دارد و این بازیکن باید در تراکتور بماند‪.‬‬ ‫یک طرف این ماجرا‪ ،‬درخواست اکبر ایمانی است‬ ‫کــه اگــر منطقی بــه ان نگاه شــود‪ ،‬باشــگاه تراکتور‬ ‫حــق دارد کــه با درخواســت این بازیکن مخالفت‬ ‫کند چراکه باید با این رویه بسیار غلط که بازیکنان‬ ‫ایرانــی پیش گرفتند و ســعی می کنند با قــراردادن‬ ‫باشگاه مقابل هواداران به خواسته هایشان برسند‪،‬‬ ‫مقابله شــود‪ .‬مگر اکبر ایمانی پارســال و زمانی که‬ ‫قــراردادش دوباره تنظیم شــد از تورم ایران بی خبر‬ ‫بود که حاال کاســه چه کنم‪ ،‬چه کنم دســت گرفته‬ ‫اســت؟ هم چنیــن کاهــش درامدهــا در همه گیــری‬ ‫کرونــا باعث شــد که باشــگاه ها و بازیکنان تعامل‬ ‫بیش تریباهمداشتهباشندو همینموضوعباعث‬ ‫شــد کــه خیلــی از ســتارگان فوتبــال بــرای کمک به‬ ‫باشگاه هایشان قید بخشی از قراردادشان را بزنند؛‬ ‫اتفاقی که در ایران نه تنها رخ نداد‪ ،‬بلکه برعکسش‬ ‫به وفور دیده می شود‪ .‬این ماجرا اما طرف دیگری‬ ‫ی منتشرشــده از‬ ‫هــم دارد‪ ،‬جایــی که در فایل صوت ‬ ‫جلسه ای کهبهنظر می رسدتوسطجمشیدنظمی‬ ‫ضبط شده و بخش هایی از ان حذف شده کمالوند‬ ‫چک وچانه های مالی با ایمانی را می زند و نظمی‬ ‫در این بحث دخالت ان چنانی ندارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫قائدی در دنیای خویش و شاید اولین بازی فیکس‬ ‫مهاجم ‪ 22‬ســاله تیم ملی امیدوار است که در‬ ‫غیاب ســردار شــاید اولین بازی ملی خود به عنوان‬ ‫بازیکن فیکس را مقابل سوریه انجام دهد‪ .‬مهدی‬ ‫قائــدی یکــی از بهترین بازیکنان اســتقالل طی دو‬ ‫فصل اخیر بود؛ این مهاجم تکنیکی و ریزنقش که‬ ‫در پایانلیگبیستمو پساز کش وقوس هایبسیار‪،‬‬ ‫اســتقالل را ترک و راهی شــباب االهلی امارات شد‪،‬‬ ‫ایــن روزها بــا حضــور در اردوی تیم ملی به همراه‬ ‫دیگر بازیکنان در حال تمرین برای دو بازی حساس‬ ‫مقابل ســوریه و عراق است‪ .‬قائدی در چهار بازی‬ ‫پایانی و حساس تیم ملی طی دو هفته در بحرین‬ ‫برای اولین بار حضور در این عرصه را تجربه کرد‪ .‬او‬ ‫در ‪ 3‬بازی از این ‪ 4‬بازی به عنوان بازیکن جایگزین‬ ‫به میدان رفت و یک بار هم موفق به گلزنی شد‪.‬‬ ‫مهاجــم ان روزهــای اســتقالل در بــازی اول مقابــل‬ ‫هنگ کنــگ به میــدان نرفت امــا در بازی بعد مقابل‬ ‫بحریندر دقیقه‪ 83‬واردزمینشدتااولینبازیملی‬ ‫رسمی اش را انجام دهد‪ .‬او پیش از بازی با بحرین در‬ ‫یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر‬ ‫از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند‬ ‫معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت‬ ‫مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به‬ ‫متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار ‪ 1400/06/11:‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ‬ ‫نبی اله یزدانی م الف‪1183100 :‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند کمپانی‪ ،‬برگ سبز‪ ،‬کارت خودرو‪ ،‬کارت سوخت و بیمه نامه خودرو‬ ‫نیسان وانت سایپا تیپ ‪ 2400‬شرکت زامیاد به رنگ ابی به شماره‬ ‫انتظامی‪ :‬ایران ‪797 - 94‬ج‪ 31‬و شماره موتور‪ 541098 :‬به شماره‬ ‫شاسی‪ NAZPL140TIN24W90‬مدل‪ 1389 :‬به نام‪ :‬عباس‬ ‫کربالیی فرزند محمد به کدملی ‪ 4709636591‬مفقودو از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫دودیدار دوستانهمقابلبوسنیوازبکستانبهمیدان‬ ‫رفتــه و یــک گل زده بود‪ .‬در دو بازی بعدی تیم ملی‬ ‫مقابل کامبوجو عراقهماسکوچیچدر نیمهدومبه‬ ‫قائدیمیداندادتانشاندهدرویاو حساببازکرده‬ ‫و منتظر است تا این بازیکن بتواند خود را در عرصه‬ ‫ملی هم به مانند عرصه باشگاهی نشان دهد‪ .‬حال‬ ‫پس از پایان هیاهوی نقل و انتقاالت و حواشی زردی‬ ‫کهطیهفته هایاخیر در موردقائدیمطرحشد‪،‬این‬ ‫بازیکندر کنار دیگر ملیپوشاندر حالتمریناست‪.‬‬ ‫اودردنیایخویشوباهمانشیطنت هایهمیشگی‪،‬‬ ‫یکیازدوست داشتنی ترینچهره هایتمرینتیمملی‬ ‫به شمار می رود و امیدوار است که برای اولین بار در‬ ‫عرصهملیبه عنوانبازیکنفیکسدر بازیباسوریه‬ ‫به میدان برود؛ با توجه به محرومیت سردار ازمون‬ ‫در این بازی‪ ،‬ســتاره ریزنقش تیم ملی برای تحقق‬ ‫این هدف شــانس بســیاری دارد و باید دید که ایا‬ ‫اســکوچیچ در غیــاب ســردار از او در ترکیب اصلی‬ ‫تیمشاستفادهخواهد کردیاخیر؟‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫تیم ملی در یک شرایط‬ ‫استثنایی قرار دارد‬ ‫در فاصلــه کوتاهــی تــا شــروع مســابقات ایــران در‬ ‫مرحلــه دوم مقدماتــی جــام جهانی تیم ملــی در یک‬ ‫موقعیت تجربه نشده و تازه قرارگرفته است‪ .‬با افشای‬ ‫خبر تست مثبت دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی و‬ ‫وحید هاشــمیان دســتیار ایرانی او کسی تصور نمی کرد‬ ‫کــه این ویروس تا لب ه اولین بازی حســاس ایــران در این‬ ‫رقابت هــا (مقابــل ســوریه) در اردو نقــش مهمــی بازی‬ ‫کند‪ .‬بااین حال سرمربی تیم ملی و دستیارش همچنان‬ ‫و باوجود انجام تست های مکرر مجوز ورود به تمرین‬ ‫تیــم ملی را دریافت نکرده و تنها مجبورند با تماشــای‬ ‫فیلم و گفت وگو با دیگر اعضای کادر فنی تیم ملی در‬ ‫کــم و کیف اوضاع قرار بگیرند‪ .‬درعین حال تیم ملی با‬ ‫کمترین زمان برای انجام بازی های تدارکاتی‪ ،‬باتوجه به‬ ‫محدودیت های کرونایی در سراسر جهان قادر نبود که‬ ‫بازیکنان اصلی خود را برای یک اردو دورهم جمع کند‬ ‫و به همین سبب عمال ستارگان فوتبال ملی ما با انجام‬ ‫یک تمرین به مصاف سوریه خواهند رفت‪ .‬این همان‬ ‫روی اســت کــه در دوره قبلــی بازی ها هم انجام شــد و‬ ‫اسکوچیچ به جای انکه به بازیکنان فشــار اضافی وارد‬ ‫کند ترجیح داد ان ها استراحت کرده از باشگاه هایشان‬ ‫در سراســر جهــان تحویــل بگیــرد و تیــم را بــه مصــاف‬ ‫حریفان خود در مسابقات حساس دور اخر مقدماتی‬ ‫جامبفرستد‪.‬‬ ‫گر ه کور بخت و اقبال‬ ‫نفت مسجدسلیمان‬ ‫علی رغمپیگیریمسئوالنباشگاهنفتمسجدسلیمان‬ ‫اما هنوز نه مجوز فعالیت این تیم صادرشده و نه اعتبار‬ ‫مالی برای این باشگاه در نظر گرفته شده است تا این تیم‬ ‫در برزخی به نام تدبیر نابودی قرار داشــته باشــد‪ .‬فصل‬ ‫یشــود اما‬ ‫بیســت و یکم فوتبــال‪ ،‬اواخر مهرمــاه اغاز م ‬ ‫باشگاه نفت مسجدسلیمان همچنان درگیر اخذ مجوز‬ ‫فعالیتوتهیهاعتباراتمالیبرایتیم داریاست‪.‬مدیران‬ ‫باشــگاه نفت‪ ،‬تاکنون هــر چه برای جــذب منابع مالی‬ ‫تالش داشته اند‪ ،‬بی فایده بوده و این باشگاه فعال اسیر‬ ‫وعده ها است‪ .‬وعده ها و شعارهایی که باعث از دست‬ ‫رفتن زمان طالیی برای بستن تیم شده است‪ .‬درحالی که‬ ‫عزم راســخی در مسئوالن باشگاه نفت مسجدسلیمان‬ ‫برای بستن هرچه سریع تر تیم شکل گرفته بود تا امسال‬ ‫برخالف فصل های قبل‪ ،‬نفت بتواند با شــرایط بهتری‪،‬‬ ‫روزهای خوبی را برای هواداران خود رقم بزند اما ان ها تا‬ ‫اینلحظهدرگیر تهیهمنابعمالیووعده هاهستند‪.‬نکته‬ ‫مهمایناست کهنفتمسجدسلیماندر حالحاضر به‬ ‫دلیل نداشتن سرمربی که انتخاب ان نیز به منابع مالی‬ ‫باشگاه بستگی دارد‪ ،‬نتوانسته وارد بازار نقل و انتقاالت‬ ‫شود‪ .‬این تیم که شاکله اصلی خود را ازدست داده است‬ ‫وبازیکنانفصلقبلانبهتیم هایدیگر رفته اند‪،‬مطمئنا‬ ‫باورودبهبازار نقلو انتقاالتتوانخریدبازیکنانکلیدی‬ ‫را هــم نخواهنــد داشــت‪ ،‬هرچنــد در حــال حاضر تمام‬ ‫بازیکنان تاثیرگذار نیز جذب تیم های متمول شده اند و‬ ‫مطمئنانفتبایدبهسراغبازیکنانیدر سطحپایینرفته‬ ‫تا فقط با بستن یک تیم بتواند در لیگ حضور پیدا کند‪.‬‬ ‫مشکالت نفت درجایی دوچندان می شود که مسئوالن‬ ‫اینباشگاهدر پیتحققمنابعمالیو اعتباری‪،‬جلسات‬ ‫بسیاریدر تهرانو خوزستانباحضور مسئوالنمختلف‬ ‫داشته اند‪،‬جلساتی کهخروجیبرایان هانداشتهاست‪.‬‬ ‫بااینانرژیکهمسئوالنباشگاهنفتمسجدسلیمانبرای‬ ‫سفر از خوزستانبهتهرانو تهرانبهخوزستانبرایدیدار‬ ‫بامسئوالنمی گذارندتامنابعمالیجذب کنند‪،‬مطمئنا‬ ‫انرژی برای ان ها برای رقابت در لیگ با تیم های متمول و‬ ‫قدرتمندنخواهدبود‪.‬‬ ‫خوش امد گویی مجیدی‬ ‫به گابریله پین‬ ‫فــرزاد مجیــدی بــرادر ســرمربی اســتقالل و کمــک‬ ‫سرپرست این باشگاه‪ ،‬با انتشار یک استوری‪ ،‬به گابریله‬ ‫پین خوش امد گفت‪ .‬فرهاد مجیدی از فصل گذشته و‬ ‫زمانی که هدایت اســتقالل را مجددا در دست گرفت‪،‬‬ ‫بــه دنبال حضور یک کمک مربی خارجــی در کادرفنی‬ ‫تیمشبود‪.‬او پساز اشناییبا گابریلهپینمربینام اشنا‬ ‫و ایتالیایــی‪ ،‬تصمیــم گرفــت تــا او را تهــران اورده و بــه‬ ‫کادرفنی تیمش اضافه کند؛ اما قانون منع حضور مربیان‬ ‫خارجــی در ایران و همچنین مخالفت احمد مددی با‬ ‫برخی از بندهای قرارداد این مربی ایتالیایی‪ ،‬باعث شد‬ ‫تا حضور گابریله پین در تهران با شکست مواجه شده‬ ‫و داســتان اضافه شــدن این مربی کاربلد به جمع ابی‬ ‫پوشان به صورت موقت بسته شود؛ اما با اغاز بازار نقل‬ ‫و انتقاالتتابستانیو تغییر قانونمنعحضور خارجیان‬ ‫در فوتبــال ایران‪ ،‬مذاکرات برای عقد قرارداد با گابریله‬ ‫پین یک بار دیگر اغاز شد و این بار مدیران استقالل با‬ ‫ارسالقراردادیبرایاینمربی‪،‬در انتظار تاییدنهاییاو‬ ‫بودند که این اتفاق چند روز پیش رخ داد‪.‬‬ ‫مفقودی سند مالکیت‬ ‫استشهادو استعالم می شود‪ :‬از کسانی که اطالع کامل دارند سند مالکیت ‪ 6‬دانگ پالک شماره ‪ 893/912‬واقع در بخش ‪ 7‬ملکی اینجانب علی صالح باقری که در صفحه (تحت هر شماره ای)‬ ‫دفتر (تحت هر شماره ای) امالک زیر شماره(تحت هر شماره ای) ثبت رسیده و بموجب سند شماره (تحت هر شماره ای) دفترخانه شماره (تحت هر شماره ای) بیعشرط میباشد‪/‬رهن نمیباشد‬ ‫بعلت جابجایی مفقود گردیده و با جستجوی کامل پیدا نشده خواهشمند است اطالع خود را در اینمورد ذیال اعالم و مرقوم فرمایند که به منظور دریافت سند مالکیت المثنی از اداره ثبت – مورد‬ ‫احتیاج می باشد‪ .‬ادرس دقیق مالک اهواز‪ -‬زیتون کارگری‪ ،‬خیابان عالمه‪ ،‬کوچه شهید محمدی‪ ،‬جنب هنرستان توحید‪ ،‬پشت پلیس فتا‪ ،‬پالک ‪ 22‬تاریخ ‪1400/6/6‬‬ ‫سردفتر ‪ 39-‬اهواز‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری سیستم پژو تیپ ‪ 405‬جی ال ایکس ای ‪ 8/1‬به‬ ‫رنگ نقره ای ‪-‬متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 654 -53‬س ‪ 68‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 12487219970‬و شماره شاسی ‪NAAM01CA89K924844‬‬ ‫مدل ‪ 1388‬به نام سید مرتضی موسوی فرزند سید یونس شماره شناسنامه‬ ‫‪ 1309‬کدملی ‪ 1817108409‬صادره از ابادان مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫پروانه طبابت اینجانب نسیم فرخانی دندانپزشک متخصص جراحی لثه‬ ‫به شماره ‪ ، ۱۴۰-۱۲۲۵۱۱-۷۲‬تاریخ صدور ‪ 1397/۱۰/12‬و تاریخ انقضا‬ ‫‪ 1402/۱۰/12‬صادره از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران برای‬ ‫طبابت در شهر اصفهان مفقود گردیده است‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل‬ ‫مدرک را به سازمان نظام پزشکی اصفهان به ادرس اصفهان میدان برج‬ ‫ارسال نماید‪.‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 11‬شهریور ماه ‪ 02 / 1400‬سپتامبر ‪ 24 / 2021‬محرم ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1153‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫بانک اطالعات طراحان‬ ‫اسباب بازی در کانون‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫مدیرکل مرکز سرگرمی های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‪ :‬کانون پرورش یک بانک‬ ‫اطالعاتی از طراحان جوان تهیه کرده است که تولیدکنندگان ازاین پس می توانند با مراجعه به ان‬ ‫ایده های مختلف را شناسایی و برای تولید ان اقدام کنند‪.‬اقای محسن حموله در گفتگو صداوسیما‬ ‫بابیاناینمطلب گفت‪:‬اینطرح هابه صورترایگانو بارعایتحق وحقوقایدهپردازانارائه شده‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬برنامه های ایده ازاد کانون که چند سالی است در حال برگزاری ان هستیم‪ ،‬زمینه ای‬ ‫برای تولید و شکوفایی ایجاد می کند تا طراحان اسباب بازی به میدان بیایند و ایده های خود را به‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫نمایشبگذارند‪.‬مدیرکلمرکزسرگرمی هایکانوندرخصوصجدیدتریناسباب بازی هایتولیدشده‬ ‫در این مرکز گفت‪ :‬ما با توجه به «طرح پژوهشــی ادبیات و متون کهن فارســی»‪ ۱۲‬ســرگرمی را در‬ ‫نظر گرفته ایم و ماکت سازی کرده ایم که از این میان می توان به بازی های طوطی و بقال‪ ،‬سیمرغ و‬ ‫هفت گنبد اشاره کرد‪ .‬او افزود‪ :‬برخی از این اسباب بازی ها رویکرد های متفاوتی دنبال می کنند‪ .‬برای‬ ‫نمونهبازیکارتیهفت گنبدکهبر اساسخمسهنظامیاستکودکانونوجوانانرابامتونکهناشنا‬ ‫می کند‪ .‬اقای حموله گفت‪ :‬یکی دیگر از بازی هایی که اخیرا رونمایی شده بازی رومیزی تتابرد نام‬ ‫دارد‪ .‬این بازی که با مشارکت بخش خصوصی ساخته شده است بیش از هفتاد بازی را در خود دارد‬ ‫کهمی توانددر اینایامبرایکودکانوخانواده هاسرگرم کنندهباشد‪.‬مدیرکلمرکز سرگرمی هایکانون‬ ‫افزود‪:‬بازیحروفچینکهشاملبخش هایی‪،‬چونشعر چینوحروف چیناستوهفتصدمرحلهرا‬ ‫دارداز دیگر بازی هاییاست کهبر اساسمتون کهنتنظیمو ساخته شدهاست‪.‬‬ ‫فقط‪ 8‬درصد زرشک تولیدی خراسان‬ ‫جنوبیفراوریمی شود‬ ‫بیرجند‪ -‬محمد قربانی‪ :‬چهارمین نشســت‬ ‫شــورای گفت وگــوی دولــت و بخــش‬ ‫خصوصــی خراســان جنوبــی بــا محوریــت‬ ‫ارائــه گــزارش کمیســیون صادرات و بررســی‬ ‫مشــکالت فروش زرشک اســتان به ریاست‬ ‫اســتاندار خراسان جنوبی در اتاق بازرگانی‬ ‫بیرجنــد برگــزار شــد‪ .‬اســتاندار خراســان‬ ‫جنوبی در این نشست که به میزبانی اتاق‬ ‫بازرگانــی‪ ،‬صنایــع و معــادن بیرجنــد برگزار‬ ‫شد گفت‪ :‬باید برای محصوالت استراتژیک‬ ‫اســتان شــامل زرشــک‪ ،‬عنــاب و زعفــران‪،‬‬ ‫شرکت تعاونی بر پایه سرمایه های مردمی‬ ‫راه انــدازی شــود تــا بــرای ایــن محصــوالت‬ ‫ارزش افــزوده ایجــاد کنیــم‪ .‬حمیــد مالنوری‬ ‫بابیــان اینکــه دغدغــه فــروش محصــول‬ ‫زرشــک از ســوی کشــاورزان همــواره مطرح‬ ‫بــوده اســت افزود‪ :‬در این راســتا جلســاتی‬ ‫تشــکیل و راهکارهــای عملیاتــی بــرای رفع‬ ‫یهــای مــردم ارائ هشــده اســت‪ .‬او‬ ‫نگران ‬ ‫بهتریــن راهــکار بــرای رفع مشــکل موجود‬ ‫را راه اندازی یک شــرکت تعاونی در ســطح‬ ‫ملی است و توسعه ان در سطح بین المللی‬ ‫دانست واظهارکرد‪ :‬این مهم باید زمینه ساز‬ ‫معرفی محصوالت کشاورزی به ویژه زرشک‬ ‫خراســان جنوبی در ســطح کشــور و جهان‬ ‫شــود‪ .‬استاندار خراســان جنوبی با تاکید بر‬ ‫اینکــه موضــوع راه انــدازی شــرکت تعاونی‬ ‫بایــد بــرای ســایر محصــوالت کشــاورزی‬ ‫شــاخص اســتان ازجملــه عنــاب و زعفــران‬ ‫هم دنبال شود تا منجر به بازاریابی خوب‬ ‫و ایجــاد ارزش افــزوده در ایــن محصــوالت‬ ‫شــود افــزود‪ :‬فــراوری بهتریــن راهــکار برای‬ ‫ایجاد ارزش افزوده در محصوالت کشاورزی‬ ‫اســت‪ .‬مالنوری شمســی بیان کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر فقط ‪ 8‬درصد از ‪ ۲۲‬هزار تن زرشک‬ ‫تولیدی استان فراوری می شود یا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫از ‪ ۶۷‬تن زعفران تولیدی اســتان به صورت‬ ‫یشــود کــه نشــان‬ ‫بســته بندی عرضــه م ‬ ‫می دهــد محصــوالت اســتراتژیک اســتان‬ ‫تاکنون ارزش افزوده الزم را ایجاد نکردند‪.‬‬ ‫مادران باردار باالی‪ ۳۵‬سال‬ ‫واکسنسینوفارمبزنند‬ ‫رئیــس اداره ســامت مــادران وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی گفت‪ :‬در حال حاضر به همه مادران باالی ‪ ۳۵‬ســال تزریق‬ ‫واکسنسینوفارمتوصیهمی شود‪.‬‬ ‫محصول زرشک و عناب خراسان‬ ‫جنوبی در بازارهای جهانی ناشناخته‬ ‫است‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشاورزی خراسان‬ ‫جنوبــی در ایــن نشســت بابیــان اینکــه‬ ‫محصــول زرشــک یکــی از محصــوالت‬ ‫اســتراتژیک و دارای ارزش افــزوده بــاالی در‬ ‫بخش کشاورزی استان است اظهار داشت‪:‬‬ ‫در مناطقی که زرشک وجود دارد‪ ،‬مهاجرت‬ ‫کمتری صورت می گیرد چراکه این محصول‬ ‫تــا حــدودی درامــد خانوارهــای روســتایی‬ ‫را تامیــن کــرده اســت‪ .‬غالمرضــا قوســی بــا‬ ‫تاکیــد بر اینکــه کرونا مشــکالتی را در بازار‬ ‫فــروش محصول زرشــک ایجاد کرده اســت‬ ‫افــزود‪ :‬در حــال حاضــر محصــول زرشــک‬ ‫متناســب بــا هزینه های تولیــد ان خریداری‬ ‫یشــود و کشــاورزان متضرر می شوند‪ .‬او‬ ‫نم ‬ ‫گفــت‪ :‬در زمینــه محصول زرشــک تبلیغات‬ ‫و اطالع رســانی الزم در بــازار داخلــی و‬ ‫خارجی انجام نشده و این محصول ازجمله‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬نســرین چنگیزی افزود‪ :‬همچنین به مادران باردار‬ ‫کمتر از ‪ ۳۵‬سال که با مشکالت قلبی‪ ،‬دیابت‪ ،‬فشارخون‪ ،‬مشکالت‬ ‫یهــای دیگر‬ ‫کلیــوی مزمن‪ ،‬ســیروز‪ ،‬کم خونی داســی شــکل و یا بیمار ‬ ‫یشــود‪ .‬او‬ ‫دس ـت وپنجه نرم می کنند هم واکســن ســینوفارم توصیه م ‬ ‫ادامه داد‪ :‬درصورتی که در فهرست اعالم شده بیماری خاص مادر باردار‬ ‫وجود نداشته باشد‪ ،‬مستندات پزشکی مادر باید به مراکز و پایگاه های‬ ‫بهداشــتی ارائ هشــده و پس از بررسی های صورت گرفته واکسیناسیون‬ ‫انجام خواهد شــد و بر اســاس اولویت و اسامی‪ ،‬مادرانی که در حوزه‬ ‫بهداشت پرونده دارند فراخوان می شوند و می توانند با معرفی نامه‬ ‫بــه مراکــز واکسیناســیون مراجعه کننــد‪ .‬رئیس اداره ســامت مــادران‬ ‫محصــوالت لوکــس کشــاورزی محســوب‬ ‫یشــود‪ .‬رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫م ‬ ‫خراســان جنوبــی اظهــار کــرد‪ :‬ســال های‬ ‫گذشته بیشترین بازار فروش زرشک خراسان‬ ‫جنوبی را در بازار مشــهد به عنوان سوغات‬ ‫داشــتیم کــه کرونــا ب هشــدت ان را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار داده اســت‪ .‬قوســی گفــت‪ :‬در‬ ‫ســطح بازارهای جهانی هم استانداردهای‬ ‫محصــوالت کشــاورزی ازنظر میکروب یابی‬ ‫افزایش یافتــه کــه بایــد مباحــث اموزشــی‬ ‫و توســعه ای در زمینــه تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی به خصــوص محصــول زرشــک را‬ ‫توسعه دهیم که تغییر نحوه کار کشاورزان‬ ‫نبــر اســت‪ .‬او بــا تاکیــد بــر اینکــه در‬ ‫زما ‬ ‫خراسانجنوبیبایدازمایشگاهکیفیت سنجی‬ ‫محصــوالت کشــاورزی ایجاد شــود افــزود‪ :‬با‬ ‫این اقدام محصول تولیدی در داخل استان و‬ ‫قبلاز ورودبهبازارهایجهانی کیفیت سنجی‬ ‫یشــود‪ .‬رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫م ‬ ‫خراســان جنوبی افزود‪ :‬شــرکت دانش بنیان‪،‬‬ ‫پارک علم و فناوری و جهاد دانشگاهی باید‬ ‫در تولیدمکمل هاو فراوریمحصولکشاورزی‬ ‫به خصــوص زرشــک ورود پیــدا کنند‪ .‬قوســی‬ ‫بیان کرد‪ :‬محصول زرشــک و عناب خراســان‬ ‫جنوبیدر بازارهایجهانیناشناختهاستکه‬ ‫باید روی تبلیغات و بازاریابی این محصوالت‬ ‫بیش از گذشته تالش شود و مجموعه جهاد‬ ‫کشــاورزی خراسان جنوبی هم در این زمینه‬ ‫امادگــی همــکاری الزم را بــرای همــکاری با‬ ‫بخش خصوصی دارد‪w.‬‬ ‫وزارت بهداشت تصریح کرد‪ :‬مادرانی که در بخش خصوصی پرونده‬ ‫داشته و اسامی ان ها در بهداشت ثبت نشده است حتما باید یک بار‬ ‫به نزدیک ترین پایگاه بهداشــتی منزل خود مراجعه کرده و بر اســاس‬ ‫صشــده زمان مراجعه برای واکسیناسیون به ان ها‬ ‫اولویت های مشخ ‬ ‫اعــام خواهد شــد‪ .‬او گفــت‪ :‬افرادی که اطالعــی از ادرس پایگاه های‬ ‫بهداشتی ندارند و نمی دانند به کجا باید مراجعه کنند‪ ،‬می توانند با‬ ‫شــماره ‪ ۴۰۳۰‬و کد داخلی مادران باردار که چهار اســت تماس حاصل‬ ‫کــرده و ادرس محــل زندگی خود را اعالم کنند‪ ،‬ســپس همــکاران ما در‬ ‫حوزهبهداشتبااینعزیزانتماس گرفتهو ادرسپایگاهی کهبایدبرای‬ ‫مراقبتمراجعه کنندرابهان هااعالممی کنند‪.‬‬ ‫باوجوداینکــه ویروس المبــدا در ترکیه در‬ ‫حال گردش اســت اما تورهای گردشگری این‬ ‫کشــور از مبدا ایران به مقصد شهرهای درگیر‬ ‫ایــن ویروس بــا نازل ترین قیمت ها به فروش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬علیرضــا زالــی فرمانــده‬ ‫ســتاد مقابله با کرونا در پایتخت با اشــاره به‬ ‫شناســایی ســویه المبدا در ‪ ۴۰‬کشــور جهان‪،‬‬ ‫اظهــار داشــته بــا توجــه بــه اینکــه انتشــار از‬ ‫طریــق مرزهــا صــورت می گیرد‪ ،‬کنتــرل مرزها‬ ‫و ترددهــا مهم ترین موضوع در پیشــگیری از‬ ‫ورود این ســویه جدید است؛ بنابراین اعمال‬ ‫یتــر در مرزهای کشــور‬ ‫تهــای جد ‬ ‫محدودی ‬ ‫و به خصــوص انجــام قرنطینــه هوشــمند در‬ ‫مبادی ورودی مرزهای زمینی و هوایی بسیار‬ ‫اهمیــت دارد‪ .‬در همیــن حــال برخــی منابع‬ ‫خبری اعالم کرده اند‪ ،‬ویروس المبدا در کشور‬ ‫ترکیه مشاهده شده است اما ترکیه مقصدی‬ ‫است که بسیاری از ایرانی ها به عنوان مقصد‬ ‫ارزان به ان سفرهای زیادی می کنند چون ویزا‬ ‫ندارد نزدیک اســت و تورهای گردشــگری ان‬ ‫از بسیاری مقاصد ایرانی ارزان قیمت تر است‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا نیــز کــه ویــروس المبــدا در ترکیه‬ ‫اتفاقابه جایاینکهسفر بهاین‬ ‫مشاهده شده‪ً ،‬‬ ‫کشور ممنوع شــود؛ تورهای گردشگری ان به‬ ‫نازل ترین قیمت ها فروخته و تبلیغ می شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر بلیت تک پرواز رفت وبرگشت‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫به اســتانبول تنها چهار میلیــون تومان هزینه‬ ‫دارد اما برای ســفر با تورهای ارزان قیمتی که‬ ‫ایــن روزها تبلیغ ان بســیار زیاد شــده اســت‪،‬‬ ‫برای چهار روز ســفر در هتل های چهار و سه‬ ‫ستاره همراه با پرواز و صبحانه حدود ‪ ۵‬تا ‪۸‬‬ ‫میلیون تومان هزینه الزم است‪ .‬این نرخ ها در‬ ‫ارزان ترین قیمت فروخته می شود و تبلیغات‬ ‫سهــای‬ ‫ان در فضــای مجــازی از ســوی اژان ‬ ‫مسافرتی نیز به وفور دیده می شود از طرفی‬ ‫افرادی که به صورت خودســرانه بدون مجوز‬ ‫تــور گردشــگری به مقصد ترکیــه می برند نیز‬ ‫بســیار زیــاد هســتند و گاهــی با وعــده بیمه‬ ‫قانونی تور از سوی اژانس های مسافرتی این‬ ‫تورهای گردشــگری را با نرخ های کمتر نیز به‬ ‫فروشمی رسانند‪.‬تورهایگردشگریاستانبول‬ ‫برای اوایل مرداد و ‪ ۵‬روز اقامت در هتل های‬ ‫‪ ۴‬ستاره‪ ۵‬میلیون تومان نرخ داشت‪ .‬این نرخ‬ ‫برای خردادماه به‪ ۴‬میلیون تومان هم رسیده‬ ‫بود‪ .‬اکنون برای روزهای اول شــهریور به طور‬ ‫متوســط برای ‪ ۶‬روز اقامت در هتل ‪ ۳‬ســتاره‬ ‫معمولی‪ ۵‬میلیون تومان نرخ دارد‪.‬‬ ‫تورها را ارزان می فروشند تا ایران نیز‬ ‫میزبان المبدا شود!‬ ‫ایــن در حالــی اســت که مقامــات ترک‬ ‫و ایرانــی از خطــر وجــود ویــروس المبــدا‬ ‫در ترکیــه و انتقــال ان بــه ایــران هشــدار‬ ‫می دهنــد؛ امــا نظــر یکــی از اژانــس داران‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫رئیسبیمارستانسینابااشارهبهوضعیتو مشکالتموجودبرایمدیریتبیماری کرونا‬ ‫در کشور‪ ،‬به مباحث مطرح برای برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی اشاره کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫مورد راهپیمایی اربعین باید شرایط واکسیناسیون در کشور عراق و همچنین زائران سنجیده‬ ‫شــود‪ .‬دکتــر محمدطالب پور در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد ورودی بیمــاران کرونا به‬ ‫بیمارستان ما هنوز خیلی زیاد است اما اگر بخواهیم به منحنی نگاه کنیم حدودا‪ ۵‬روز است‬ ‫که مراجعات سیر صعودی نداشته است و حتی اندکی کاهشی بوده است‪ .‬در جریان پیک‬ ‫سوم در تابستان سال قبل هم تقریبا دوباره باال و پایین شدن روند را تجربه کردیم‪ .‬اکنون هم‬ ‫شیب کمی در منحنی اتفاق‬ ‫نمی توان گفت پیک در حال افول است؛ اما چند روزی است که ِ‬ ‫افتاده است‪ .‬معموال پیک بیماری دوره دارد و روند منحنی ها هم وابسته به رفتار جامعه‬ ‫انسانی و جدی گرفتن ویروس است‪ .‬او افزود‪ :‬در حال حاضر حدودا‪ ۲۵۰‬نفر مراجعه روزانه‬ ‫داریم و نزدیک ‪ ۲۵‬الی ‪ ۳۰‬نفر هم در روز بستری می شوند و ترخیصی ها هم حدودا دو تا‬ ‫‪ ۳‬نفر است‪ .‬اکنون‪ ۵۰‬درصد تخت های بیمارستان شامل‪ ۲۳۰‬تخت در اختیار بیماران کرونا‬ ‫است و حدود ‪ ۱۸۰‬بیمار بستری داریم‪ .‬طالب پور تاکید کرد‪ :‬همچنان مشکل کمبود تخت‬ ‫در بخش ‪ ICU‬احســاس می شــود و تعداد زیادی از بیماران بدحال در بخش ها مانده اند؛‬ ‫چراکه‪ICU‬هاهمگیپر هستند‪.‬بیمارانبدحالمی شوندو نیاز بهدستگاهو تجهیزاتدارند‪،‬‬ ‫دستگاه توسط سیستم تامین شده است؛ اما نیروی انسانی برای ایجاد ‪ ICU‬جدید وجود‬ ‫ندارد و پرستارانی که ‪ ICU‬را بچرخانند خیلی کم هستند و حتی باوجوداینکه با رقم های‬ ‫بیشتر هم پیشنهاد کار در این بخش را ارائه کردیم اما کسی نمی اید که بتوانیم‪ ICU‬جدید‬ ‫ایجاد کنیم‪ .‬ما در شرایط عادی هم پرستار ‪ ICU‬کم داشتیم زیرا یک پرستار شاغل در ‪ICU‬‬ ‫به اندازه یک پزشک عمومی باید مهارت و تبحر داشته باشد و باسواد باشد‪ .‬او با تاکید بر‬ ‫اینکه معطل شدن بیمار در اورژانس بیمارستان به معنای عدم وجود تخت بستری نیست‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یک ستاپ وجود دارد که اگر قرار است بیماری بستری شود باید سی تی اسکن و‬ ‫ازمایش های الزم را انجام دهد و سپس اگر تائید شد‪ ۱۰۰‬درصد کرونا دارد در ان بخش بستری‬ ‫می شود‪.‬پسطولکشیدنروندبستریالزامابهمعنایکمبودتختنیست‪.‬رئیسبیمارستان‬ ‫ســینا‪ ،‬دربــاره پیش بینی شــرایط کرونــا در روزهای اتــی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شــرایط روزهــای اتی به‬ ‫مولفه هایزیادیازجملهواکسیناسیونسریع‪،‬رعایتپروتکل ها‪،‬عدمتجمعاتوبازگشایی‬ ‫مدارس و دانشگاه ها و‪ ...‬وابسته است‪ .‬اگر بخواهیم برای مهار بیماری گام برداریم مهمترین‬ ‫قدمواکسیناسیوناست‪.‬از تعدادبیمارانیکهپساز روندکشوریواکسیناسیوندر بیمارستان‬ ‫ما فوت کردند حتی یک نفر هم نداشتیم که دوره زمانی کافی از ‪ ۲‬دوره واکسیناسیون را‬ ‫گذرانده باشد و به خاطر کرونا فوت کند؛ پس واکسیناسیون کامل اثر بسیار قابل توجهی در‬ ‫کاهش مرگ ومیر دارد و اگر این واکسن ها در اسفندماه به مردم تزریق می شد جلوی این‬ ‫حجماز مرگ ومیر گرفتهمی شد‪.‬او دربارهمباحثیمبنیبر برگزاریراهپیماییاربعینحسینی‬ ‫نیز گفت‪ :‬همه کشــورها پس از واکسیناســیون بیش از ‪ ۷۰‬درصد جامعه از سختگیری های‬ ‫خود کاسته اند‪ .‬در جامعه ما حدود ‪ ۱۰‬درصد مردم واکسیناسیون کامل را انجام داده اند لذا‬ ‫نمی توان برخی رفتارها و کارهای گروهی و اجتماعی را ازاد کرد‪ .‬در مورد راهپیمایی اربعین‬ ‫باید شرایط کشور عراق هم سنجیده شود‪ .‬اگر در ان جامعه باالی‪ ۷۵‬درصد افراد واکسینه‬ ‫شده باشند و مسافرین و زائرین هم واکسینه شده باشند بازهم ریسک ابتال به کرونا وجود‬ ‫دارد اما حداقل میزان مرگ بسیار کم تر خواهد بود‪.‬‬ ‫نفس های به شماره افتاده زمین‬ ‫خطری برای حیات نسل اینده‬ ‫اگر جنگل ها در هرکجای کره خاکی اتش بگیرند یعنی در تمام نقاط زمین زندگی‬ ‫انســان ها مــورد تهدید قرارگرفته اســت‪.‬به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان؛ جنگل ها‬ ‫که شــش های زمین نام گرفته اند برای بقای نســل بشــر حیاتی هســتند و انســان ها باید‬ ‫پاســخگوی کوتاهی هایشــان در قبال محیط زیســت باشــند‪ .‬انســان ها با بی تفاوتی در‬ ‫حق خود و زیست بومشــان حیات را برای نســل اینده بشــر دشــوار و حتی غیرممکن‬ ‫می کننــد‪ .‬اتش ســوزی هایی کــه امــروز دامان طبیعت را گرفتــه فردا گریبان بشــر را هم‬ ‫خواهــد گرفــت؛ اگــر جنگل ها در هرکجای کره خاکی اتش بگیرند یعنی در تمام نقاط‬ ‫زمیــن زندگــی انســان ها مــورد تهدیــد قرارگرفته اســت و بی شــک نقش انســان در این‬ ‫نابودی چشم گیر خواهد بود‪ .‬مصطفی نادری مدرس دانشگاه‪ ،‬فعال محیط زیست و‬ ‫مشاور رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی در این رابطه اظهار کرد‪:‬‬ ‫اتش سوزی ها اثرات کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت دارند و به تدریج باعث نابودی‬ ‫اکوسیستم های جنگلی و نابودی طبیعت منطقه می شوند‪ .‬او گفت‪ :‬در بلندمدت این‬ ‫اثرات زیست محیطی به مسئله اقتصادی و سپس اجتماعی و حتی درنهایت می تواند‬ ‫بــه مســائل امنیتــی برســد و مــا در هر نقطــه ای بتوانیم جلــوی این ســیر را بگیریم‪ ،‬برد‬ ‫محســوب می شــود‪ ،‬چراکه اثرات مخرب ان می تواند بر نســل های اینده ما ب هشــدت‬ ‫تاثیر بگذارد به نحوی که نسل های اینده چیزی به عنوان جنگل های زاگرس یا جنگل های‬ ‫هیرکانی در شمال کشور به چشم نخواهند دید‪.‬‬ ‫برقراریتورهایارزان قیمتهمراه‬ ‫باسوغاتیمرگبار المبدا‬ ‫دربــاره برگــزاری تورهــای ترکیه در شــرایط‬ ‫شــیوع ویروس جالب توجه اســت‪ .‬احسان‬ ‫درجزی یک از مدیران دفاتر مسافرتی که‬ ‫تورهــای ترکیــه را نیز می فروشــد می گوید‪:‬‬ ‫در شــرایط عادی با فرارســیدن فصل سرما‬ ‫قیمــت تورهــای ترکیــه پاییــن می ایــد این‬ ‫اتفــاق هرســاله می افتــد‪ .‬ولــی مقاصــدی‬ ‫مانند کوش اداسی که هوا سردتر می شود‬ ‫متقاضی کمتری دارد چون استفاده از دریا‬ ‫نهــا محــدود اســت‪ .‬ایــن را‬ ‫و اســتخر در ا ‬ ‫هــم بایــد در نظــر گرفــت که با کم شــدن‬ ‫مســافر هتــل و محــدود شــدن خدمــات‪،‬‬ ‫تورهای ترکیه نرخ کمتری خواهند داشت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر هــم نــرخ تورهــا کمتــر‬ ‫شده اند چون کمتر کسی به ترکیه می رود‬ ‫بــه همین دلیل یک افر برای مســافران در‬ ‫یشــود شــاید تشــویقی برای‬ ‫نظــر گرفته م ‬ ‫نهــا باشــد امــا دربــاره اینکــه ویــروس در‬ ‫ا ‬ ‫ترکیــه وجــود دارد باید گفــت این ویروس‬ ‫در ایــران هــم هســت‪ .‬منتهــا بایــد افــراد‬ ‫خودشــان رعایــت کننــد‪ .‬مگــر المبــدا در‬ ‫ایــران نیســت؟ او با توجیه اینکــه ویروس‬ ‫در همــه جــای دنیــا هســت و ایــن افــراد‬ ‫هســتند کــه بایــد خودشــان پروتک لهــای‬ ‫بهداشــتی را رعایت کنند اقدام به برگزاری‬ ‫تورهای گردشگری به مقصد انتالیا می کند‬ ‫تورهایــی کــه این اژانس ب هصــورت نمونه‬ ‫کمبودپرستار‪ ICU‬مشکل‬ ‫جدیبیمارستان ها‬ ‫ی جنگل ها‬ ‫عوارض جانبی اتش سوز ‬ ‫می فروشــد برای سه شب اقامت در انتالیا‬ ‫و اقامــت در‬ ‫رایــگان و خدمــات کامــل غــذا‪ ،‬حــدود ‪۱۰‬‬ ‫میلیــون تومــان قیمــت دارد‪ .‬پیش ازایــن‬ ‫عاطفــه عابدینی دبیر کمیته علمی کووید‬ ‫‪ ۱۹‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه مشــاهده شــدن‬ ‫مــواردی از ابتــا بــه ویــروس جهش یافتــه‬ ‫المبــدا در کشــور ترکیه‪ ،‬احتمــال ورود این‬ ‫ویــروس بــه کشــور از طریــق ایــن کشــور‬ ‫وجــود دارد و به مردم توصیه می کنیم که‬ ‫از ســفرهای غیرضروری به کشــورهایی که‬ ‫ســویه های جدید را تجربه می کنند‏‪ ،‬پرهیز‬ ‫یس ـی ار‬ ‫کننــد‬‪ .‬درواقع باید ازمایش های پ ‬ ‫برای کسانی که در مرزها رفت وامد دارند‬ ‫هتــل ‪ ۴‬ســتاره بــا تســت ‪pcr‬‬ ‫انجــام شــود‪ .‬به ویــژه اینکــه مــا در فصــل‬ ‫تابستان هستیم و سفرهای خارجی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫المبدا مهمان تورهای ترکیه‬ ‫همیــن امــروز هشــتم شــهریورماه نیــز‪،‬‬ ‫علیرضــا ناجــی رئیــس مرکــز تحقیقــات‬ ‫ویروس شناســی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫شــهید بهشــتی درباره جهش المبدا‪ ،‬گفته‬ ‫اســت‪ :‬ایــن واریانــت در کشــورهایی اعم‬ ‫از هندوســتان‪ ،‬ترکیــه و قطــر وجــود دارد‪.‬‬ ‫در ایــران نیز با توجــه به رفت وامد با این‬ ‫کشــورها احتمال اینکــه المبدا وارد کشــور‬ ‫ما شــده باشد زیاد است؛ بنابراین باوجود‬ ‫نبــود «پایــش ژنتیکی مناســب و مدون در‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫خصــوص کوویــد» در ایــران احتمــال ورود‬ ‫ایــن واریانــت بــه کشــور زیــاد اســت ایــن‬ ‫هــم بــه دلیــل رفت وامدهــای متعــدد بــه‬ ‫کشــورهایی اســت که میزبان ایــن ویروس‬ ‫جهش یافتــه و خطرنــاک هســتند بــه نظــر‬ ‫نمی رســد بــرای تفریــح و خوش گذرانــی یا‬ ‫حتــی تورهای ارزان قیمــت بخواهیم ایران‬ ‫را نیــز میزبان ایــن ویروس کنیم و اتفاقات‬ ‫نا گــوار دو ســال اخیــر را بــه پیــک ششــم‬ ‫پیوند بزنیم بنابراین به نظر می رسد باید‬ ‫نظارت بیشتری از سوی متولیان گردشگری‬ ‫صــورت گیــرد تــا بــرای مدتــی تورهــای‬ ‫گردشــگری بــه مقاصــدی کــه میزبــان ایــن‬ ‫ویروس هستند محدود شود‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ ۵/30۵‬مورخ ‪ 1400/0۵/03‬شورای اسالمی شهر فالورجان یک باب دفتر کار واقع در فالورجان‪-‬‬ ‫خیایان میثم‪ -‬مجتمع تجاری زاینده رود‪ -‬طبقه دوم‪ -‬شماره ملک ‪ 1۵/136۹‬را با قیمت کارشناسی و شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره‬ ‫برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید‪.‬‬ ‫قیمت پایه اجاره دفتر کار شماره ملک ‪ 1۵/136۹‬به مساحت ‪ ۹4/۵‬متر مربع بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ ‪ 6/۵۵0/000‬ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی‬ ‫برنده مزایده خواهد بود‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان باید اخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/06/17‬به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫ کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی ‪ www.falavarjan.ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫م الف‪1181341 :‬‬ ‫حمیدرضانیکوصفت‪-‬سرپرستشهرداریفالورجان‬ ‫ی جنگل هــا گفــت‪ :‬مهم تریــن عارضــه ای کــه این‬ ‫او دربــاره عــوارض جانبــی اتش ســوز ‬ ‫اتش سوزی ها می توانند داشته باشد نابودی و کاهش تنوع زیستی است به نحوی که هم در‬ ‫گیاهان و هم در جانوران ازلحاظ تعداد و نوع گونه ها دچار چالش خواهیم شد و این کاهش‬ ‫تنوع زیستی در درازمدت باعث می شود اکوسیستم های جنگلی به سمت اکوسیستم های‬ ‫کشاورزی و باغی تغییر پیدا کند و زمانی که این اتفاق رخ بدهد حالتی که می توان متصور‬ ‫شــد این اســت که پیچیدگی طبیعت و روابطی که در بین گونه های گیاهی و جانوری در‬ ‫اکوسیستمجنگلیبرقرار استدر اکوسیستمباغیبه شدت کمتر است کهاینباعثتسریع‬ ‫روندشکنندگیمحیط زیستخواهدشد کهیکیاز اثار ان گرفتنافتدرختانو جنگل های‬ ‫ما است‪ .‬نادری بیان کرد‪ :‬ما جنگل ها را به عنوان بزرگترین ذخیره اب های زیرزمینی از دست‬ ‫می دهیم و دیگر اب های زیرزمینی تشکیل نخواهد شد که این امر باعث افزایش سیالب ها‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫تعامل با مردم بومی یکی از راهکار های نجات جنگل ها‬ ‫ایــن فعــال محیط زیســت دربــاره توصیه هــای بازدارنــده جهــت جلوگیــری از این‬ ‫اتش ســوزی ها تصریــح کــرد‪ :‬چند راهکار وجود دارد یک مورد این اســت که ســازمان‬ ‫جنگل ها و مراتع به عنوان محور اصلی این قبیل مســائل اتش ســوزی بایســتی تعامل‬ ‫خوبی را با مردم محلی‪ ،‬بومی و فعالین محیط زیست ان مناطق برقرار کنند و بحث‬ ‫مشارکت های مردمی را جدی بگیرند؛ گزارش هایی از فعاالن محیط زیست به دست‬ ‫ما رسیده است مبنی بر اینکه سازمان جنگل ها حتی باکسانی که برای خاموشی اتش‬ ‫اقــدام می کننــد تعامــل خوبی ندارد کــه این مســئله نارضایتی هایی به وجــود اورده‬ ‫اســت‪ .‬او در ادامه گفت‪ :‬از توصیه های دیگر می توان به اموزش برای جوامع بومی‬ ‫و محلی و برای گردشگران اشاره کرد تا گردشگری مسئوالنه رواج پیدا کند همچنین‬ ‫الزم اســت یگان جنگل های ما خود را به ادوات و تجهیزاتی که برای خاموش کردن‬ ‫اتش موردنیاز است مجهز کند؛ ما نه تنها بالگرد خاموش کردن اتش بلکه حتی ادوات‬ ‫ساده و اولیه را هم نداریم‪ ،‬اکثر این تجهیزات به واسطه کمک های مردمی جمع اوری‬ ‫می شود؛ سازمان جنگل ها و مراتع و حتی محیط زیست چنانچه بودجه برای تامین‬ ‫این لوازم ندارند می توانند با شــرکت های متفاوت از قبیل شــرکت های پتروشــیمی و‬ ‫نفــت وارد تعامــل شــوند؛ خانواده هایی بوده اند که چند تن از عزیــزان خود را برای‬ ‫اطفای حریق ازدست داده اند که خانواده بهزادی با ‪ ۴‬شهید ازجمله این خانواده ها‬ ‫هستند این درصورتی است که حتی یک تماس جهت دلجویی صورت نگرفت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1719

روزنامه رویداد امروز 1719

شماره : 1719
تاریخ : 1402/06/28
روزنامه رویداد امروز 1719

روزنامه رویداد امروز 1719

شماره : 1719
تاریخ : 1402/06/27
روزنامه رویداد امروز 1717

روزنامه رویداد امروز 1717

شماره : 1717
تاریخ : 1402/06/22
روزنامه رویداد امروز 1715

روزنامه رویداد امروز 1715

شماره : 1715
تاریخ : 1402/06/20
روزنامه رویداد امروز 1714

روزنامه رویداد امروز 1714

شماره : 1714
تاریخ : 1402/06/19
روزنامه رویداد امروز 1712

روزنامه رویداد امروز 1712

شماره : 1712
تاریخ : 1402/06/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!