روزنامه رویداد امروز شماره 1152 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1152

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1152

روزنامه رویداد امروز شماره 1152

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 01‬سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1152‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫اصفهان‬ ‫‪40‬‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫روند نزولی قیمت ارز ادامه دارد‬ ‫در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت نرخ ارز در بازار از ‪ ۲۸‬هزار تومان به ‪ ۲۶‬هزارتومان بودیم و انتظارداریم این روند ادامه یابد‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫در نخستین سفر استانی خود‬ ‫به اصفهان سفر کرد‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫رویاد د اصفهان‬ ‫شماره ‪40‬‬ ‫وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی در‬ ‫چهار شنبه‬ ‫استانی خود به‬ ‫‪ 10‬شهریور ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫اصفهان سفر کرد‬ ‫روزهای بهتر‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫موارد فوری برای‬ ‫نیازمند‬ ‫وضعیت تولید برق‬ ‫بهبود‬ ‫استان هستیم‬ ‫گفتگوی دولت و‬ ‫پنجمین جلســه شــورای‬ ‫یکصد و‬ ‫بررســی راهکارهای‬ ‫ســتان اصفهان به‬ ‫بخش خصوصی ا‬ ‫پاالیشیوپتروشیمی‬ ‫کمیسیونانرژی‪،‬صنایع‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مشــکالت موجود‬ ‫هــان در خصوص‬ ‫ـاق بازرگانی اصف‬ ‫استفاده حداکثری‬ ‫اتـ‬ ‫بسترسازی الزم برای‬ ‫در صنعت برق‪،‬‬ ‫به همراه مدیریت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد‬ ‫های تولید پراکنده‬ ‫اســماعیلی‪ ،‬وزیر‬ ‫ظرفیت نیروگاه‬ ‫در ایــام پرمصرف‬ ‫محمدمهدی‬ ‫از‬ ‫خود به اصفهان‬ ‫پروژههــای ســال‬ ‫ـش زمان خاموشــی‬ ‫نخستین سفر استانی‬ ‫ارزش مالــی‬ ‫طــع بــرق و کاهـ‬ ‫بیان اینکه بر اســاس‬ ‫اســالمی در‬ ‫ق‬ ‫دیدار با نماینده‬ ‫‪ 700‬میلیارد ریال‬ ‫در این جلســه با‬ ‫در گلستان شهدا‪،‬‬ ‫جاری ‪ 4‬هزار و‬ ‫راه و شهرســازی‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫برق‪ ،‬گاز یا خدمات‬ ‫سفر کرد؛ حضور‬ ‫از علمــا‪ ،‬فعاالن‬ ‫مدیــرکل‬ ‫داشت‪ :‬با افتتاح‬ ‫کار در زمان کمبود‬ ‫جمعــه‪ ،‬تعدادی‬ ‫اســت اذعان‬ ‫اصفهان از فعــال بودن‬ ‫مــاده‪ 25‬قانــون‬ ‫خدماتیو کشاورزینباید‬ ‫ولیفقیــه و امام‬ ‫فرهنگ‪،‬هنر ورسانه‬ ‫انها ‪ 120‬کیلومتر‬ ‫اســتان‬ ‫واحدهایتولیدیو‬ ‫بهرهبرداری‬ ‫اسالمیوفعاالن‬ ‫ســازی در ســطح‬ ‫مخابراتقرار بگیرند‬ ‫مخابرات‪،‬‬ ‫جبههانقالب‬ ‫‪ 33‬پــروژه راه‬ ‫و مجموعه راههای اســتان‬ ‫برق‪،‬گاز و خدمات‬ ‫سفر یکروزهبود‪.‬‬ ‫مالی‪ 4700‬میلیارد‬ ‫راه به‬ ‫در اولویتقطع‬ ‫ازجملهبرنامههایاین‬ ‫خسارتبهواحدهای‬ ‫استانباارزش‬ ‫اصفهــان در جمع‬ ‫ـود‪ .‬قــاری قران با‬ ‫صورتملزمبهجبران‬ ‫علیرضا قاری‬ ‫در گلزار شــهدای‬ ‫افزوده میشـ‬ ‫داد‪ .‬علیرضــا قــاری‬ ‫و در غیر این‬ ‫بروز چنین اتفاقی و‬ ‫اســماعیلی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دولت‬ ‫وضعیتاحداثراهها‬ ‫ریــال خبــر‬ ‫قران‬ ‫دلیل جلوگیری از‬ ‫و خانواده شــهدا‬ ‫مقایسه‬ ‫راه و شهرســازی‬ ‫تولیدی است‪ ،‬به‬ ‫مدت‪،‬میانمدت‬ ‫مقامات اســتان‬ ‫قــران مدیرکل‬ ‫شهیدان رجایی و‬ ‫اصلی ساختهشده در‬ ‫ایراهکارهایکوتاه‬ ‫رویکرد خود را با مشــی‬ ‫ـال اخیر گفت‪ :‬راه‬ ‫تحمیلچنینهزینه‬ ‫ـان در خصــوص‬ ‫حوزه پیشنهاد شد‪.‬‬ ‫ســیزدهم‬ ‫درمجموع در ‪ 4‬سـ‬ ‫اســتان اصفهـ‬ ‫دولت مردمباوری‪،‬‬ ‫ـال ‪ 1399‬به میزان‬ ‫رفع مشکالت این‬ ‫کرده و هویت این‬ ‫ـتان اصفهان در سـ‬ ‫این اســتان گفــت‪:‬‬ ‫و بلندمدتی برای‬ ‫پرداختتسهیالت‬ ‫باهنر انتخاب‬ ‫ـر ســطح اسـ‬ ‫وضعیــت راههای‬ ‫خالصانهوبیمنت‬ ‫عدد در سال ‪1398‬‬ ‫معوقنیروگاهها‪،‬‬ ‫ـزار و ‪ 684‬کیلومتـ‬ ‫بافسادوخدمت‬ ‫کیلومتر بوده که این‬ ‫پرداختمطالبات‬ ‫ـای اســتان ‪ 11‬هـ‬ ‫تســویه مطالبات‬ ‫عدالت‪،‬مبارزه‬ ‫ـزار و ‪205.5‬‬ ‫انقالبباز استو‬ ‫طــول راههـ‬ ‫ـال ‪ 1397‬نیــز ‪136‬‬ ‫موضوع را از تکالیف‬ ‫برق منطقهای برای‬ ‫کیلومتــر ازادراه‪ 2 ،‬هـ‬ ‫چتر‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫است‪.‬‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫ـرکت‬ ‫و‬ ‫اقشار‬ ‫ـر‬ ‫حتما‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫کیلوم‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫طریق الزام دولت از‬ ‫بانکی به‬ ‫بهمردمدر همه‬ ‫نیستند خارج شوند‪،‬‬ ‫ـوده کــه شــامل ‪480‬‬ ‫معــادل ‪96‬‬ ‫هایمختلفمردمی‬ ‫سال ‪ 1396‬راه اصلی‬ ‫دهیم‪ .‬اسماعیلی کرد‪:‬‬ ‫های تولید پراکنده از‬ ‫‪ 245‬کیلومتر راه‬ ‫بـ‬ ‫گیریم و طبیعی است‬ ‫جریانهاو بخش‬ ‫است همچنین در‬ ‫بزرگراه‪ 2 ،‬هزار و‬ ‫مطبوعاتی قرار می‬ ‫معوق نیروگاه‬ ‫در نظر گرفتن این‬ ‫کشور به کار می‬ ‫همهگروهها‬ ‫ـی و ‪ 5‬کیلومتر‬ ‫بیان اینکه اکثر مردم‬ ‫‪ 174‬کیلومتر‬ ‫ـوده؛ که ایــن اعداد‬ ‫مانند معاونت‬ ‫روزهای مسئولیتم به‬ ‫ســال جاری و یــا‬ ‫فضای هنری‬ ‫کیلومتــر راه فرعـ‬ ‫میگیرند‪ .‬وی با‬ ‫ـده ‪ 156‬کیلومتر بـ‬ ‫دهد‪ ،‬استانهایی‬ ‫ــل متمم بودجه‬ ‫خوشحالم که در اولین‬ ‫تاکید کرد‪ .‬امامجمعه‬ ‫یــک هــزار و ‪85‬‬ ‫امکان تهاتر بخشی از‬ ‫زیــر چتــر قرار‬ ‫دارد‪ .‬ساختهشـ‬ ‫مح‬ ‫این اتفاق رخ می‬ ‫نظاماسالمیرابا‬ ‫سازی در سال جهش‬ ‫امدم‪،‬اصفهانیکی‬ ‫اهالی خیلی‬ ‫بیشتر به این بخش‬ ‫اصلــی‪،‬‬ ‫سال‪ ،1401‬ایجاد‬ ‫معقوالنه زمانی که‬ ‫ـفالته‬ ‫و‬ ‫دولت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫راه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫اصفهان‬ ‫با‬ ‫ـتایی‬ ‫همه‬ ‫توجه‬ ‫گیر‬ ‫همراهی‬ ‫بودجه‬ ‫چشم‬ ‫کیلومتر راه روسـ‬ ‫خواهندبود‪.‬امروز به‬ ‫بر‬ ‫فرهنگوهنر کشور‬ ‫اقساط معوق وامهای‬ ‫عنوانانقالبیو‬ ‫امکان در‬ ‫نمایانگر رشد‬ ‫که با رویه درست و‬ ‫هــزار و ‪700‬‬ ‫فرهنگی است که دارای‬ ‫فرهنگ مهد‬ ‫اصفهانپیشتاز‬ ‫‪ 830‬دستگاه پل‬ ‫این نیروگاهها مانند‬ ‫افزود‪:‬مامعتقدیمبدونایجاد اصفهان امیدواری کرد‬ ‫میدهم که وزارت‬ ‫درمجموع ‪ 6‬هزار و‬ ‫شهرهای اصلی در حوزه‬ ‫خودیدکمیکشند‪،‬‬ ‫بدیهیهای‬ ‫تولیدبودهاست‪.‬‬ ‫تامین اجتماعی با‬ ‫والمسلمین رئیسی در عدم توجه به فرهنگ و هنر اطمینان‬ ‫و جداســازی بین‬ ‫مسکوت مانده از‬ ‫وی افزود‪:‬‬ ‫بزرگیدارد‪.‬ویافزود‪:‬‬ ‫مالیات و حق بیمــه‬ ‫اصفهان موجود است‬ ‫های هنری از‬ ‫قشــربندی‬ ‫حجتاالسالم‬ ‫خصوص پروژههای‬ ‫استو هنرمندان‬ ‫پشتیبان فعالیت‬ ‫جناحو گروهو چپ‬ ‫دریافــت شــده‪،‬‬ ‫در ســطح اســتان‬ ‫اقتصادی‪،‬تسهیل‬ ‫وی در‬ ‫تاریخبزرگی‬ ‫دوقطبیهای کاذب و خدمتگزاریصورتگیرد‪.‬‬ ‫ارشاد با همه وجود‬ ‫گذاری بهعملامده در‬ ‫هایسیاسی‪،‬مسئله‬ ‫فرهنگو ارشاداسالمی‬ ‫و تونل‬ ‫مطالباتسایر فعاالن‬ ‫دهانه ‪ 6‬متر به باال‪،‬‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬قرار‬ ‫طباطبایی و‬ ‫جناحبندی‬ ‫گذشته و سیاست‬ ‫برایاحادجامعه‬ ‫حوزهمدیریتوزارت‬ ‫مطالباتانهاو‬ ‫ســتگاه پلهای با‬ ‫واحدهای صنعتی و‬ ‫کمرنگ شود‪ .‬ایتاهلل‬ ‫فرهنگ و ارشاد‬ ‫مردمباید‬ ‫زیر ‪ 6‬سنوات‬ ‫داد‪:‬در اینشرایط‬ ‫مشکل این پروژهها‬ ‫که ‪ 401‬د‬ ‫تمرکززدایی بایددر‬ ‫ارتباطبیشتریداشته‬ ‫یــزل ژنراتورهــای‬ ‫گرفتن است‪ .‬وزیر‬ ‫پلهای با دهانه‬ ‫راســت در کشور‬ ‫ارشاداسالمیادامه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬عمده‬ ‫تامیــن ســوخت د‬ ‫اصحابفرهنگ‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫اصالح و‬ ‫و ‪ 427‬دســتگاه‬ ‫دیــزل ژنراتورها با‬ ‫عملصالحو الگو‬ ‫وزیر فرهنگو‬ ‫را این رابطه‬ ‫باهنرمندانو‬ ‫منابع مالی انها‬ ‫فرهنگو ارشاداسالمی‬ ‫‪ 6‬هــزار‬ ‫ـتفاده از ظرفیــت ایــن‬ ‫دارد مردم را از روند‬ ‫الزماستایمان‪،‬‬ ‫است در وزارت‬ ‫محدوده اســتان‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫بحث عــدم تامین‬ ‫نژادافزود‪:‬‬ ‫که دشــمن تالش‬ ‫اقدامات و عرصههای‬ ‫دوستاندر ادارهکل‬ ‫برنامهریــزی اسـ‬ ‫ســتگاه تونــل در‬ ‫صنعتــی از طریق‬ ‫استان مربــوط به‬ ‫شود‪ .‬در این راستا از‬ ‫کنار همبایستیم‬ ‫کشــور‬ ‫متــر و دو د‬ ‫شــد در یک ســال‬ ‫در باشیم‪،‬از‬ ‫برنامههای الزم را‬ ‫باشد و تعقل در‬ ‫انگیزه برای واحدهای‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫بایدبدونتفرقهدر‬ ‫بندی‪ ،‬انجام‬ ‫از گروههای نخبه‬ ‫لطف خدا توفیق‬ ‫در راس امور‬ ‫که در این زمینه‬ ‫رویکــرد ایجــاد‬ ‫بهموقعسوختو‬ ‫قرار گیرد تا با گروه‬ ‫امور ناامیدکند‪،‬‬ ‫اصفهان درخواست دارم‬ ‫اجرای بود که به‬ ‫درخواست کردم‬ ‫شــامل میشــود‪.‬‬ ‫قلهادامهدهیم‪.‬در‬ ‫تــر از پروژههــای‬ ‫در حــوزه کارهای‬ ‫تبدیل‪،‬تحویلسریعو‬ ‫موردتوجه جدی‬ ‫است ممیزی صورت‬ ‫هماکنون در حال‬ ‫استان‬ ‫جمعــا ‪ 270‬کیلوم‬ ‫نورانیراتارسیدنبه‬ ‫کنند‪ ،‬چراکه باید‬ ‫مختلف‬ ‫اصالحضریب‬ ‫ریزیخاموشیهای‬ ‫اصفهان بیان داشــت‪:‬‬ ‫و نیــم اخیــر‬ ‫استفاده کند و اگر قرار‬ ‫و اینمسیر‬ ‫تهیه و اســتفاده‬ ‫مشکالتحلوفصلشود‪.‬‬ ‫دولتتالشهمگانی‬ ‫را با هماهنگیها‬ ‫ــود‪ ،‬باید از همه‬ ‫خروجازشبکه‪،‬برنامه‬ ‫مهندسی و ساخت‬ ‫ـئله اداره کل‬ ‫اصحاب فرهنگ‬ ‫مانده این اداره کل‬ ‫فرهنگو هنر نیز برنامه‬ ‫ظرفیتها اســتفاده ش‬ ‫بسیاریاز‬ ‫پرداختپاداش‬ ‫عمرانی در حوزه‬ ‫ـاره به اینکه مسـ‬ ‫دستهبندیصنایع‬ ‫این اقدام توسط‬ ‫پروژه مســکوت‬ ‫جاری از این‬ ‫تاریخیکشور است‪.‬‬ ‫حوزه‬ ‫ـده تامیــن اعتبــار‪،‬‬ ‫پروژه‬ ‫ـه اصفهــان با اشـ‬ ‫هنری کشور استفاده‬ ‫بگیرد الزم است‬ ‫اساساولویتبندیو‬ ‫‪33‬‬ ‫‪22‬‬ ‫وجود‬ ‫مختلف هستیم که‬ ‫ارزشهایفرهنگیو‬ ‫امامجمعـ‬ ‫هایــی بهعملامـ‬ ‫داشت که کشــور از‬ ‫عمومی فرهنگی‬ ‫بخشصنعتبر‬ ‫کارمندانشروعشود‪،‬‬ ‫صورتتطبیقبا‬ ‫پل و پیگیری‬ ‫برایاحیای‬ ‫در شهرستانهای‬ ‫ظرفیتهای‬ ‫شــود‪ ،‬باید توجه‬ ‫انحصار خارجخواهیم‬ ‫از ادارههاواخالق‬ ‫تاکیدکرد‪:‬انقالب‬ ‫کارشناسیشورادر‬ ‫تقاطع غیرهمسطح و‬ ‫بهرهبرداری کنیم‪.‬‬ ‫بهرهمنداست و بر‬ ‫بانواندر انجام‬ ‫فرهنگیباید‬ ‫بیاناینکههنر رااز‬ ‫فرهنگو ارشاداسالمی‬ ‫پیشنهادیدر جلسه‬ ‫راهاندازیمجددو‬ ‫این مشکل عنوان‬ ‫حوزههای مختلف‬ ‫احداث و بهسازی‪10 ،‬‬ ‫پوششویژهبرای‬ ‫اسماعیلیبا‬ ‫وزیر‬ ‫تاریخ پرعظمت‬ ‫راهکارهای کوتاهمدت رفع‬ ‫وجود تکتک ایرانیان نهفته خاطرنشان کرد‪:‬بایدفرم‬ ‫وی با بیان اینکه‬ ‫نخبگان در‬ ‫وجود انها استفاده شود‪ .‬کنیم‪ .‬انقالب فرهنگی است‪.‬‬ ‫ساخت تونل است‪.‬‬ ‫نژاداظهار داشت‪:‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬هنر در‬ ‫‪.‬محمودتوالیی‪ ،‬رئیس‬ ‫فیدرها از‬ ‫اساس الزم است از‬ ‫ـاله پشــتیبان کشور‬ ‫ایتاهللطباطبایی‬ ‫تاکید اسالمی ما‬ ‫و یک پروژه‬ ‫کرد‪،‬‬ ‫هنری زیادی دارد که‬ ‫اعضا قرار گرفت‬ ‫پشتوانه همین‬ ‫نظر گرفتهشود‪.‬‬ ‫غنی هفتهزارسـ‬ ‫به ایتاهلل رئیسی‬ ‫نقاط عطف فرهنگی‬ ‫و مورد تصویب‬ ‫انرژی بهویژه برای‬ ‫اســت و تاریخ‬ ‫فرمودند هر اقدامی باید‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫حوزه فرهنــگ ادامه‬ ‫درخشانی کشور ما‪،‬‬ ‫تالش داریم که یک‬ ‫نیز اصالح قیمت‬ ‫به اسماعیلی‬ ‫امام خمینی (ره)‬ ‫تــالش دولــت در‬ ‫اتاق بازرگانی کاشان‬ ‫ـتفاده خواهیم کــرد‪،‬‬ ‫چهارسالهبایداتفاقات‬ ‫مملکت داشته باشد‬ ‫مشکل کمبود برق‬ ‫اســت‪ .‬تمام‬ ‫بخشهایمردمی‪،‬‬ ‫متاسفانه از انها اسـ‬ ‫هنر کشــور پیش رو‬ ‫کردمدر ایندوره‬ ‫صنعتی را راهکار رفع‬ ‫داشته و نفعی برای‬ ‫گراییو توجهبه‬ ‫ـان برای فرهنگ و‬ ‫در کشور رخدهد‪.‬‬ ‫فرهنگ و ارشــاد‬ ‫واحدهای بزرگ‬ ‫های دینی‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیع‬ ‫رویکردمردمی‬ ‫دوره درخشـ‬ ‫حوزهفرهنگو ارشاد‬ ‫اقدامــات در حــوزه‬ ‫ـه به تمام بخش‬ ‫ازجمله حمایت‬ ‫حمیدرضاعالقهمندان‪،‬‬ ‫فراوانی را به اهالی‬ ‫همیــن منظور‬ ‫لزوم تفکر و در‬ ‫انحصارطلبــی و توجـ‬ ‫کار‪ ،‬تمام مقدمات‬ ‫بیان اینکه هماکنون‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫کرونا اسیبهای‬ ‫باشد و برای این‬ ‫دینی باشد‪ .‬وی بر‬ ‫دوری از‬ ‫تصفیهخانــه ســده‬ ‫شــرایط را فراهم‬ ‫شیوع ویروس‬ ‫اصفهان در این جلسه با‬ ‫هنر در جامعه خواهد بود و این باید دارای پشتوانه‬ ‫تمامی اجتماعات‬ ‫ـگ و هنر در این‬ ‫فاضــالب‬ ‫فعالیتهایدینی‬ ‫عمومی فرهنگ و‬ ‫وضعیت تولید برق‬ ‫برق استان‬ ‫وارد کرد‪ ،‬چراکه‬ ‫از اصحــاب فرهنـ‬ ‫بهطورجدی دنبال‬ ‫همهامور بهویژه‬ ‫اجرای طرح تلهمتری‬ ‫کرد‪ :‬بهزودی بسته‬ ‫فرهنگ و هنــر‬ ‫ـوری برای بهبــود‬ ‫کنسرتها تحت‬ ‫اندیشهورزیدر‬ ‫برنامههــای دولت‬ ‫لنجــان و‬ ‫اسماعیلی خاطرنشان‬ ‫نیازمنــد مواردی فـ‬ ‫ـل ابفــای اســتان‬ ‫فعالیتهای فرهنگی‬ ‫اصفهان بیش از سایر‬ ‫ازجمله ســینما‪ ،‬تئاتر و‬ ‫رویکــرد را در‬ ‫برای اهالی فرهنگ‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫فرهنگ میکنیم‪.‬‬ ‫مــع ابرســانی‬ ‫هنر بــه دولت و‬ ‫کرد و گفت‪:‬‬ ‫افزود‪ :‬استان صنعتی‬ ‫است این حوزه‬ ‫در دو مجت‬ ‫حــاب فرهنگ و‬ ‫این راستا اهالی‬ ‫بهرهبرداری همزمان‬ ‫استان هستیم‬ ‫در کنار ایــن مورد‪،‬‬ ‫خواهیم کرد‪ ،‬چراکه چتر دولت گرامیداشت یاد و فرهنگی تاکید پشتوانه علمی و فکری‬ ‫حمایتــی برای اص‬ ‫قرارگرفته است و در‬ ‫ـت‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫اصفهان از‬ ‫حمایتیتسهیالتی‬ ‫ـرق اســت و‬ ‫حتی دینی نیازمند‬ ‫کافی جا دارد‪ .‬وی با‬ ‫متحمل شدهاند‪ .‬جبران‬ ‫کمرنگ تاثیر‬ ‫روســتایی اسـ‬ ‫خواهیمکرد‪،‬بستههای‬ ‫رســانی شــهری و‬ ‫مقدس و و‬ ‫اســتانها نیازمنــد تولید بـ موردتوجهویژهقرار بگیرد‪.‬‬ ‫از این فعالیتها‬ ‫و هنر بهاندازه‬ ‫اسیبهای فراوانی را‬ ‫‪ 23‬طــرح اب‬ ‫همچنین ستادارائه‬ ‫اصفهــان گفت‪:‬‬ ‫اصحاب فرهنگ و‬ ‫پشتوانه در برخی‬ ‫انقالب اســالمی دفــاع‬ ‫توزیعوانتقالنیز باید‬ ‫فرهنگو هنر‬ ‫ابفــای اســتان‬ ‫سودهای کم برای‬ ‫کار قرار دادهایم‬ ‫که این‬ ‫هفته دولت خبر‬ ‫خاطره شــهدای‬ ‫سوی وزارت نیرو را‬ ‫موضوع‬ ‫وزیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫ازجمله‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫بالعوض‬ ‫ویژه‬ ‫روســتایی‬ ‫و‬ ‫این خسارتها در‬ ‫خوبی را پیشبینی‬ ‫مطالبات بخش تولید از‬ ‫خاطره شهدای دولت‬ ‫نیازمنداحیاو توجه‬ ‫مهمتریــن طرح‬ ‫هاشم امینی‬ ‫ـده اســت و در این‬ ‫برای ان عددهای‬ ‫ازجمله‬ ‫بودهو‬ ‫گفت‪:‬بهفرمودهرهبر‬ ‫مدافعان حرم و یاد و‬ ‫وی پرداخت‬ ‫مشکل از طریق تهاتر‬ ‫هنرمندان اغازشـ‬ ‫هنر است که‬ ‫جوار گلزار شهدای‬ ‫کارکنان این شرکت‬ ‫فرهنگ و هنر و شــبکه‬ ‫اسالمینیز در ایندیدار‬ ‫واکسیناســیون‬ ‫داد‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫کشور واکسیناسیون‬ ‫و باهنر‪ ،‬گفت‪:‬در‬ ‫که با تالش‬ ‫ضروری دانست و‬ ‫نــی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫رودربایستی داشته‬ ‫طریــق صندوق‬ ‫دفن ارشاد‬ ‫ضمناشارهبهعدم‬ ‫شهیدانرجایی‬ ‫هنرمنددر سراسر‬ ‫هاشــم امی‬ ‫با کردیــم و از‬ ‫امسال به بهرهبرداری‬ ‫زمینه اسیبها نباید‬ ‫شهدایعالیمقام‬ ‫توانیم فعالیتهای‬ ‫است‪.‬عالقهمندان‬ ‫راستا‪ ۸۳‬هزار‬ ‫فرصت محــدود و‬ ‫بزرگان‪،‬فرماندهانو‬ ‫انقالب در‬ ‫و در هفته دولت‬ ‫که توافق شود می‬ ‫بدهیهاقابلحل‬ ‫شــرکت اب و‬ ‫بیان اینکه باید با‬ ‫قانون بهبود مســتمر‬ ‫امیدواریــم در یــک‬ ‫بالغبر اجراشده‬ ‫اصفهان‬ ‫بانکی کشور‬ ‫های عشق هستند‪.‬‬ ‫محمدمهدی اسماعیلی با‬ ‫طرحهــا را‬ ‫خــط ابرســانی‬ ‫بتوانیم حمایت‬ ‫اجرایی ماده ‪25‬‬ ‫خارج شــدهاند‪.‬‬ ‫شوند‪.‬ویاضافه‬ ‫باصرفهزینهای‬ ‫همیشه امامزاده‬ ‫تــوان بــه اجــرای‬ ‫دهیم‪ ،‬امیدواریم‬ ‫جــرای اییننامه‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫هنرمندانواکسینه‬ ‫ـت وزارت نیرو بر‬ ‫فرهنگیاز دستافرادی‬ ‫فاضالباستاناصفهان‬ ‫شدند که برای‬ ‫میرســد می‬ ‫حمایتی را انجام‬ ‫ا‬ ‫بــه طــول ‪3/12‬‬ ‫دهیم‪ ،‬چراکه این‬ ‫تاکیــد کــرد الزم اسـ‬ ‫اولویت‪،‬تمامی‬ ‫مــان در ‪ 9‬شــهر و‬ ‫اسالمی با تاکید بر اینکه «همه جدیتانحصار حوزه‬ ‫هیئت دولت بسته‬ ‫اصفهــان بــزرگ‬ ‫در حد کم انجام‬ ‫محیط کســبوکار‬ ‫در همه بخشها‬ ‫و ‪ 500‬میلیــون تو‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫عنوان هزینه کیلووات‬ ‫اضطــراری بــه‬ ‫در جلسه بعدی‬ ‫موثــری را حتــی‬ ‫و تربت پاک انها‬ ‫‪ 318‬میلیــارد‬ ‫حوزه فرهنگی کشور‬ ‫خط ابرســانی‬ ‫فکر نمیکردیمکه‬ ‫کرد‪ :‬قرار است‬ ‫صنایع‪ ،‬عددی را به‬ ‫اصفهــان‪ ،‬بوئین و‬ ‫مطرح شود تا امسال‬ ‫این خاک مقدس‬ ‫ـر ‪ 1400‬میلیمتر‪،‬‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حمایتاست‪،‬البته‬ ‫شــت‪ :‬فرهنگ و‬ ‫ـتای شهرســتانهای‬ ‫اساس اولویت‬ ‫اساسمیزانپایداری‬ ‫مفتخریم که به‬ ‫کیلومتــر و قطـ‬ ‫و هنری‬ ‫حوزهنیازمند‬ ‫دارد‪ .‬وی اظهار دا‬ ‫مجموعه تخــت فوالد‬ ‫باغبهادران و روستاهای‬ ‫‪ 36‬روسـ‬ ‫برنامهریزیهای‬ ‫دهدوهزینهبرقبر‬ ‫ـار‪ ،‬شاهینشــهر‪،‬‬ ‫جمهوری حمایتی حوزه فرهنگ حمایتهای جبرانی در‬ ‫اســتعداد زیــادی‬ ‫باشد و اغلب در‬ ‫جوییــم»‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫مصرفیپیشنهاد‬ ‫ـاد و‬ ‫چــادگان‪ ،‬خوانسـ‬ ‫اینکه این موضوع تا‬ ‫تراز دولت و نظام‬ ‫کرونا تداوم داشته‬ ‫تبــرک می‬ ‫بهصورت جدیتر‬ ‫که اکنده از علما‬ ‫میاندشــت‪،‬‬ ‫کوهپایه‪ ،‬به شهرهای باغشـ باباشیخعلی به طول ‪18‬‬ ‫فعالیتها تا اواسط‬ ‫شود‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اســالمی باید در‬ ‫هشت بتوانیم‬ ‫قطعات بهشت است‬ ‫اهالیفرهنگو هنر را‬ ‫لنجان‪،‬نطنز‪،‬ورزنه‪،‬‬ ‫تصور میشد که‬ ‫ارشــاد‬ ‫ـیر از تصفیهخانه‬ ‫شبکه دریافت‬ ‫را رفع خواهد کرد‬ ‫همین منظور حدود‬ ‫اسیبهای کرونایی‬ ‫قطعهای از‬ ‫فریدن‪،‬فالورجان‪،‬‬ ‫عمومی کشور‬ ‫اسالمی نیز خاک ان‬ ‫اســت‪ .‬مسـ‬ ‫متر و خط انتقال‬ ‫به هر دلیلی این‬ ‫تامین برق صنایع‬ ‫ـالمی ایران باشد به‬ ‫تقویت خصوص‬ ‫تاکیدرهبر انقالب‬ ‫لنجان اجرا کرده‬ ‫قطر ‪ 200‬و ‪ 500‬میلی‬ ‫در دوران انقالب‬ ‫عادی شود‪ ،‬متاسفانه‬ ‫حد زیادی مشــکل‬ ‫اسـ‬ ‫شــورای اســالمی‬ ‫همچنینباتوجهبه‬ ‫ابــاد‪ ،‬گلپایگان و‬ ‫فرهنگ و ارشاد احیا و‬ ‫و اولیا بوده و‬ ‫‪ 83‬کیلومتر و‬ ‫را سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫‪ 44‬کیلومتر و قطر‬ ‫ـرایط حمایتی را‬ ‫اصفهان در مجلس‬ ‫نجف‬ ‫جبرانکنیم‪.‬‬ ‫متبرکشدهاست‪.‬اسماعیلی گفت‪ :‬برنامه اصلی در حوزه‬ ‫ـده شامل اجرای‬ ‫تمام تالش خود‬ ‫مورچهخورت به طول‬ ‫و مــا باید این شـ‬ ‫نمایندگان مردم‬ ‫اسالمیخاطرنشان‬ ‫طرحهای یادشـ‬ ‫بهشهدایبزرگ‬ ‫موضوعات فرهنگی‬ ‫اتفــاق رخ نــداد‬ ‫از‬ ‫کیلومتر اب به‬ ‫‪ ۴۸‬هزار جانباز و‬ ‫وی به طرحهای‬ ‫شود‪.‬وزیر فرهنگوارشاد‬ ‫موضوعراپیگیریکنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬‬ ‫است که از اصحاب‬ ‫مختلف اسالمی بر‬ ‫موضوعات مختلف‬ ‫با ‪ ۲۴‬هزار شهید‪،‬‬ ‫اب شــهری و ‪38‬‬ ‫میلیمتر اشــاره کرد‪.‬‬ ‫درخواستکرداین‬ ‫و دولت مصمم‬ ‫خواهد‬ ‫اســتان اصفهان‬ ‫تــر خــط انتقــال‬ ‫ـادی بر روی مســائل‬ ‫ایجاد یک جهش در‬ ‫ـعه ‪ 200‬و ‪300‬‬ ‫ادامه دهیم‬ ‫دفاع مقــدس‪ ،‬کانون‬ ‫ـاره کــرد و گفت‪ :‬با‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫کیلوم‬ ‫خدمات جامع‬ ‫مشــکالت اقتصـ‬ ‫مشکالت در جهت‬ ‫ـتایی‪ ،‬اصــالح و توسـ‬ ‫گرفت‪.‬وزیر فرهنگ‬ ‫رزمنده‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـد‪.‬‬ ‫ا‬ ‫نیز‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫ـزار‬ ‫ـتایی‬ ‫ـت‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ایثارگــر و هــزاران‬ ‫ابرســانی روسـ‬ ‫انتقــال اب روسـ‬ ‫هنری به کار خواهیم‬ ‫اصفهان نما؛‬ ‫فرهنگ و هنر را با‬ ‫امام خمینی (ره) روز‬ ‫رســانی ســیار به‬ ‫جهت فرهنــگ و هنــر حما اصحاب فرهنگ و هنر‬ ‫خــط‬ ‫روستایی‪ ،‬احداث‬ ‫انداخته و اهالی‬ ‫فرهنگی‬ ‫این طرحها‪ ،‬اب‬ ‫جهاد است‪ .‬حضرت‬ ‫تالش خود را در‬ ‫اصفهان» سایه‬ ‫خوشبختانه واکسیناسیون‬ ‫شــبکه توزیع اب‬ ‫‪ 24‬ساعته در‬ ‫بهرهبــرداری از‬ ‫اسالمی تاکید کرد‪:‬‬ ‫شهادت و‬ ‫اب شــرب پایدار‬ ‫‪ 17‬کیلومتر‬ ‫در روزهای اینده‬ ‫روبهرو کردهاست‪.‬‬ ‫نام «حماسه و ایثار‬ ‫ظرفیــت ‪ 10‬هــزار و‬ ‫ترونیک و‬ ‫و ارشاد‬ ‫جریان فرهنگ و‬ ‫حذف و درمجموع‬ ‫امروز اغازشده و‬ ‫متعددی‬ ‫ابان سال‪ ۶۱‬که به‬ ‫خــزن زمینــی بــا‬ ‫فرهنگوهنر‬ ‫انس و دوســتی در‬ ‫اب‪ 25 ،‬روســتا‬ ‫در کل کشور از‬ ‫تاریخــی فرمودند‪:‬‬ ‫گنجینهارزشمندیاز‬ ‫مجتمع روستایی قلعه‬ ‫‪۲۵‬‬ ‫‪ 11‬بــاب م‬ ‫ـانی کــه کارت هنر‬ ‫ایجــاد فضای‬ ‫الک شهرداری اصفهان‬ ‫‪ 6‬ایســتگاه پمپاژ‬ ‫برنامههای مدونی‬ ‫ـک جمله‬ ‫شــد تا همه کسـ‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ 36‬روســتا ازجمله‬ ‫مترمکعب‪ ،‬احداث‬ ‫این راستا‬ ‫تــالش خواهد‬ ‫نامگــذاری شــده‪ ،‬در یـ اصفهان پیدا میشود که‬ ‫فیزیکو برای‬ ‫مجتمعروستایی‬ ‫واکسیناسیون استفاده‬ ‫‪350‬‬ ‫سفرش‪ ،‬هنر کشور میکنم و در متاسفانه جای تعجب‬ ‫مجموعهازمایشگاههای‬ ‫شامل‪ 15‬روستاو‬ ‫کجای دنیا شهری مثل‬ ‫است‬ ‫بتوانند از تســهیالت‬ ‫بهصورت انالین و‬ ‫اسالمی در ادامه‬ ‫زنبور چادگان‬ ‫است‪ .‬همچنین‬ ‫احداثوتجهیز‬ ‫شــییع و در همان‬ ‫«در‬ ‫زمینههای بازگشایی‬ ‫روستاتامینمیشود‪.‬‬ ‫وارداتی دارند‬ ‫ـازی «اصفهان نما»‬ ‫فرهنگ و ارشاد‬ ‫چاههای فلمن‪،‬‬ ‫ـانه تهیهشده‬ ‫ـهید را در یک روز ت‬ ‫حوزهی انتشارات‬ ‫سامانه شهرسـ‬ ‫وزیر‬ ‫کار اگر شکل گیرد‪،‬‬ ‫خوانسار شامل‪6‬‬ ‫میکروبیولوژی اب‬ ‫نــگ‪ ،‬هنــر و رسـ‬ ‫شیشهای و پویا است‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬شـ‬ ‫تمامی تجهیزات‬ ‫ازمایشگاه گلسار‬ ‫نور علیه ظلمت‬ ‫تمام کنند و این‬ ‫شــیمیایی و‬ ‫بــا اصحــاب فره‬ ‫فضای فرهنگ و هنر‬ ‫ورود به شــهرداری‬ ‫ارزشمندی دارد که‬ ‫زیادی عازم جبهههای‬ ‫در نشســت‬ ‫گلپایگان و شاهینشــهر‪،‬‬ ‫مدت چهارساله‬ ‫شیوهنامهها را برای‬ ‫‪ 24‬ســاعته‪ ،‬در‬ ‫شــهروندان به ‪ 15‬منطقه‬ ‫اصفهان گنجینه‬ ‫همین اساس در این‬ ‫روز تعــداد‬ ‫روز ‪ ۲۵‬ابان تعداد‬ ‫کار با رعایت‬ ‫نجفاباد‪،‬‬ ‫اتفاق رخ دهد‪.‬‬ ‫ـتان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫ـادی از مراجعات‬ ‫های است بر‬ ‫نیز فرمودند‪« :‬در‬ ‫صنعت نشــر به‬ ‫کرد‪ .‬امیدوارم این‬ ‫عملیات اسـ‬ ‫تــا بخش زیـ‬ ‫در ان شــخصیت‬ ‫همچونصدور پروانه‬ ‫شوند»؛ رهبری‬ ‫برای کلی شــدن‬ ‫فراهــم خواهد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬صندوق‬ ‫و هنــر اســت و‬ ‫نفر نبــود‪ ،‬چراکه در‬ ‫برایانجاماموری‬ ‫تالش خود را‬ ‫مــکاری و انعقاد‬ ‫از فرهنــگ‬ ‫شهرداریاصفهان‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫پرورشیافتهاند‪ .‬این‬ ‫ـهدای اصفهان‪۳۰۰‬‬ ‫کمترین میزان ممکن‬ ‫ـت‪ .‬امیدواریــم با ه‬ ‫شهادترسیدهبودند‪،‬‬ ‫شـ‬ ‫حوزه فرهنگ و هنر‬ ‫کارتها صادرشده‬ ‫جمهوری وزیر‬ ‫فـ‬ ‫کار و استعالم به‬ ‫از یکهزار نفر به‬ ‫بزرگی در‬ ‫بسیار فعال است و‬ ‫بزرگ در طی قرون خواهیــم گر معاونت علمی ریاســت‬ ‫تکبرگی‪ ،‬پایان‬ ‫پیشگامهای اولیه‬ ‫محرمبیش‬ ‫افتخار بزرگیبرای‬ ‫فعلی هنرمندان‬ ‫یک طاق فرهنگی‬ ‫جدیــد نمیپذیــرد‬ ‫از حدود‪ 15‬سال‬ ‫تفاهمنامــه بــا‬ ‫تشییعشدندواین‬ ‫شــهر مانند‬ ‫از این وضعیت‬ ‫برسد‪ .‬شهر اصفهان‬ ‫البتــه عضویــت‬ ‫برجسته فرهنگ‬ ‫هماهنگیمرکز بهداشت‬ ‫خود به شهروندان را‬ ‫اماتنها‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫صمت حوزه نشــر‬ ‫و ادامــه دارد‪،‬‬ ‫پیشتاز عرصهجهادو‬ ‫کرده و چهرههای‬ ‫ـم کــرد‪ ،‬چراکــه‬ ‫کردن ارائه خدمات‬ ‫نیز با‬ ‫ـت‪ .‬و وزارت‬ ‫کرد‪ :‬خبرنــگاران و‬ ‫مختلف عمل‬ ‫اصفهاناست که‬ ‫را فراهــم خواهیـ‬ ‫کار صــورت گرفت‬ ‫برای دیجیتالی‬ ‫خود جذب کرده اسـ‬ ‫تصمیم در یک دهه‬ ‫اســماعیلی اضافــه‬ ‫شهر و استان‬ ‫کــه شــرایط ان‬ ‫لنجان ایــن‬ ‫کنیــم‪ ،‬امیدواریــم‬ ‫به‬ ‫ـت‬ ‫باوجود نتایجی که این‬ ‫ـود‪.‬‬ ‫دنیا‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫اهم‬ ‫ش‬ ‫ـر‬ ‫رغم‬ ‫خارج‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫بــا توجــه بــه‬ ‫و هنر را از سرا‬ ‫کسانی هستند که علی‬ ‫فــراد را محــدود‬ ‫حوزه فرهنگ و هنر‬ ‫ـه اول بــر اســاس‬ ‫ـت‪ ،‬گذر شــهرهای‬ ‫برداشت و‬ ‫شهادتاست‪».‬‬ ‫نمیخواهیــم ا‬ ‫عکسان خبری ازجمله‬ ‫کــه در مرحلـ‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫رودربایستیداشته‬ ‫ـاد اســالمی باالی‬ ‫اصفهان بر جای گذاشـ‬ ‫عمومــی اقشــار‬ ‫کمتر موردتوجه‬ ‫اسماعیلی‬ ‫حوزه فرهنگ و ارشـ‬ ‫اسیبهانباید‬ ‫واکسیناســیون‬ ‫فرهنگ و هنر در‬ ‫ســنی اعالمشــده‬ ‫اخیر در شــهر‬ ‫هوشمند‪ ،‬مدیران شهری‬ ‫حضور دارنــد‪ ،‬اما‬ ‫درزمینه‬ ‫و فضا و چتر‬ ‫نیستیم‪ ،‬چراکه‬ ‫اولویتهای‬ ‫باشد و اگر نقصی‬ ‫اینکــه درصحنه‬ ‫کشــور و بهویژه‬ ‫دیجیتال به جهان‬ ‫قائل به انحصار‬ ‫مدیرکل فرهنگ‬ ‫اهالی فرهنگ و هنر‬ ‫مختلف مردم‬ ‫هزارساله دارد بر همین‬ ‫بهداشت‪ ،‬واکسیناسیون‬ ‫دنیا از جهان‬ ‫پیموده شــدهای در‬ ‫در همین راستا از‬ ‫باشیم‬ ‫ـالمی در ایــن ســفر با‬ ‫از ســر همه‬ ‫امیدواریم بتوانیم‬ ‫یک تاریخ هفت‬ ‫قرار میگیرند؛‬ ‫وزارت‬ ‫ـیر جدیــد و کمتر‬ ‫بــزرگ تولیدی و‬ ‫درخواست دارم که‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اسـ‬ ‫ـرف خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫این کشور‬ ‫اصفهــان را در مسـ‬ ‫کارکنــان مراکز‬ ‫ـه دولت وظیفه‬ ‫ذوباهن انجام‬ ‫تمامی اسناد باالدستی‬ ‫اسالمی استان اصفهان‬ ‫وزیــر‬ ‫جمعهاصفهانهم‬ ‫داشــته برطـ‬ ‫بــر این اســت کـ‬ ‫برای کارکنــان‬ ‫ـیم‪ .‬اسماعیلی در‬ ‫منصور‬ ‫کنترل و مهار بیماری‬ ‫بر همین اساس‪،‬‬ ‫ســاس اعتقــاد ما‬ ‫دولت ارشاد‬ ‫فقیهدر استانوامام‬ ‫جانبه داشــته باشـ‬ ‫مــل ذوباهــن‬ ‫کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫صنعتی در‬ ‫رسانهایاستفادهکنند‪.‬‬ ‫برنامه اصفهان‪ 1400‬و‬ ‫ا‬ ‫یزدی زاده‬ ‫وظیفهیوزارتخانهو‬ ‫نمایندهولی‬ ‫حمایت همه‬ ‫شــد‪ .‬مدیرعا‬ ‫ـایی خبرنــگاران‬ ‫قشر فرهیخته‬ ‫اهــن اصفهــان‬ ‫اصفهان ازجمله‬ ‫اسماعیلی در دیدار با ایتاهلل تصدیگریندارد‪،‬بلکه‬ ‫ـدات بــرای شناسـ‬ ‫کرونــا‪ ،‬ذوب‬ ‫‪ 5‬سال اینده شهر‬ ‫پاالیششود‬ ‫هنرمندان تسهیل و انها‬ ‫ـای صــورت گرفته‬ ‫دیدار و گفتوگو کرد‪.‬‬ ‫محوریتهوشمند‬ ‫رابطــه بــا تمهیـ‬ ‫رسانهایباید‬ ‫ولیفقیهدراستان‬ ‫ـت‪ :‬بــا پیگیریهـ‬ ‫ســات فرهنگــی‬ ‫ساالنهشهر نیز با‬ ‫است که فضا را برای‬ ‫اقدامــات متنوع‬ ‫موسسات‬ ‫گفت‪:‬بخشهایی‬ ‫طباطبایینژادنماینده‬ ‫اظهــار داشـ‬ ‫شــان کــرد‪ :‬موس‬ ‫‪ 1405‬و بودجههای‬ ‫نیز همــراه بــا‬ ‫ـی حمایت کند‪.‬‬ ‫صنعتی از مراکز‬ ‫در این‬ ‫شهری میگذرد‪ .‬این‬ ‫فرهنگو ارشاداسالمی‬ ‫گروههای پرخطر‪ ،‬در‬ ‫سیدیوسف‬ ‫واقعــی‪ ،‬خاطرن‬ ‫مختلــف فرهنگـ‬ ‫اینکه ایــن واحد‬ ‫رویکرد دولت سیزدهم‬ ‫بدبینانه نگاه نکنیم‬ ‫زیردست مدیران‬ ‫ـتی و واکسیناسیون‬ ‫وزیر‬ ‫رسانهای را پوشش‬ ‫را در عرصههــای‬ ‫و بــا توجه به‬ ‫جمعه اصفهان به‬ ‫شدن اصفهان‪ ،‬از‬ ‫مختلفی دارد که اگر‬ ‫پایــان این چهار‬ ‫سهمیهای به کارکنان‬ ‫ـت شــهری اعــم از‬ ‫بهداشـ‬ ‫خبرنگاری و موسسات‬ ‫شنبه‪ ۶‬شهریورماه‬ ‫ـای در دســتور کار‬ ‫و امام‬ ‫تالش میکنیم تا در‬ ‫محسوب میشود‪،‬‬ ‫مرتبط عوامل‬ ‫های مرتبط با زیسـ‬ ‫جدید و فراگیر از روز‬ ‫هنری که حوزه‬ ‫و هنــر و برنامههـ‬ ‫پشتیبانیمیخواهد‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا‬ ‫ـود و انهایــی که‬ ‫ـود در پرخطر‬ ‫ســیر همه حوزه‬ ‫اختصاص یافت‬ ‫اقدامی‬ ‫ونقل را شامل میشد‬ ‫خصوص محصوالت‬ ‫بخــش فرهنگ‬ ‫برایانجام کارها‬ ‫بایــد پاالیش شـ‬ ‫م‬ ‫عمومــی کارکنان خـ‬ ‫ها را تشــریح کرد‪.‬‬ ‫همچون سایر صنایع‬ ‫شهرسازی و حمل‬ ‫رشد محسوس در‬ ‫تمام میدهــد‬ ‫بگیرند و انهایی که‬ ‫زمینــه‪ ،‬اشــاره و ان‬ ‫ـاری واکسیناســیون‬ ‫ذوباهن‬ ‫محیطزیست تا‬ ‫کلیه کارکناناغاز‬ ‫اصفهان سال‬ ‫شهرداری با دو مزیت‬ ‫در دولــت مردمی‬ ‫ـن‬ ‫جـ‬ ‫چتر حمایتی قرار‬ ‫شهریورماه‪،‬واکسیناسیون‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫دولــت در ایـ طباطبایینژادامامجمعه‬ ‫کرونا را شروع کرد‪.‬‬ ‫مردم به خدمات‬ ‫رشد هستند زیر‬ ‫رخ دهــد‪.‬‬ ‫مقابل بیماری‬ ‫ایمنی‪ ،‬و از ‪۶‬‬ ‫تا دسترسی همه‬ ‫خاطر در محل کار‬ ‫بستر مناسب برای‬ ‫شعار «شهر با چند‬ ‫همچنینایتاهلل پیشنهادهایخودرادر زمینه‬ ‫توســط مدیریت‬ ‫تالشگران با ارامش‬ ‫خود را جهت ایجاد‬ ‫«ســرعت» انجام گیرد‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه که‬ ‫شهید شد تا این‬ ‫و تالش‬ ‫رئیس بیمارستان‬ ‫ایندیدار‪،‬نظراتو‬ ‫«ســادگی» و‬ ‫ســامانه اصفهان‬ ‫در‬ ‫ـتان‬ ‫اجدانی‬ ‫مطرح‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫محیطزیســت و بیمار‬ ‫ســهولت اســتفاده از‬ ‫و اســتان اصفهان‬ ‫حاضر شوند‪ .‬علیرضا‬ ‫کلیک» تالش کرد‬ ‫فرهنگ و هنر در کشــور‬ ‫بهداشــت و‬ ‫ـد از رونــد انجــام‬ ‫شهرداری اصفهان را به‬ ‫همکاری شبکه بهداشت‬ ‫ـری نیــز در بازدیـ‬ ‫خدمات الکترونیک‬ ‫مطهری ذوباهن و با‬ ‫شــهید مطهـ‬ ‫اهمیــت و ضرورت‬ ‫نما و گستره‬ ‫‪ my.isfahan‬با امکان‬ ‫انجام شد‪ ،‬مرحله اول‬ ‫ـیون‪ ،‬ضمن بیــان‬ ‫دهد‪ .‬ســامانه‪.ir‬‬ ‫شهرستان لنجان‬ ‫اهن واکسیناسـ‬ ‫شهروندان نشان‬ ‫در مقابل بیماری‬ ‫درمان‬ ‫ـالوه بــر کارکردهای‬ ‫و‬ ‫ذوب‬ ‫واکسیناســیون عمومی‬ ‫‪ ۱۹‬تمامیکارکنان‬ ‫غیرحضــوری‪ ،‬عـ‬ ‫تزریقواکسنکووید‬ ‫ــه‪ 134‬خدمــت‬ ‫مرحلهدوم انجام‬ ‫شیوعدوبارهبیماری‬ ‫یــت زیرســاختی‬ ‫ارائ‬ ‫اقماریانجاممیشود‪.‬‬ ‫جلوگیریاز‬ ‫شــهرداری دارای مز‬ ‫شــهروندی‪ ،‬بــرای‬ ‫و شرکتهای‬ ‫مقرر اعالمو کروناگفت‪:‬برای واکسیناسیوناستزیرابدن‬ ‫ـعه خدمات و رفع‬ ‫نیز مطابقبازمان‬ ‫ان میتواند‪ ،‬توسـ‬ ‫کرونابهترینراهکار‬ ‫اینواکسیناسیون‬ ‫ســت که از طریق‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫مدیریت کند‪ .‬هماکنون‬ ‫وی‬ ‫مدیرعامل‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫ا‬ ‫بیماری ایمن می‬ ‫منصور یزدی زاده‬ ‫سیستم را ساماندهی و‬ ‫در مقابل این‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکتهایاقماری‬ ‫‪ my.isfahan‬برای همه‬ ‫نواقص‬ ‫ـیون بــا حضــور در‬ ‫تمامیشاغلینو‬ ‫روز اول واکسیناسـ‬ ‫طریق سامانه ‪.ir‬‬ ‫در اینطرح‬ ‫واکسینه خواهند‬ ‫شــرکت در‬ ‫این خدمات از‬ ‫ساعته قابلدسترسی‬ ‫در محل رستوران‬ ‫ذوباهن اصفهان‬ ‫تجمیعی واکسیناســیون‬ ‫اصفهانی بهصورت‪24‬‬ ‫وزارت شاغل در‬ ‫مطهری گفت‪ :‬به‬ ‫حضور و در برخی‬ ‫شهروندان‬ ‫مرکز‬ ‫نحوه انجام کار از‬ ‫بیمارستان شهید‬ ‫با کمترین نیاز به‬ ‫توحید‪ ،‬ضمن بازدید از‬ ‫ـکی شد‪ .‬رئیس‬ ‫ســتفاده اســت تا‬ ‫ـتان اصفهان کمی‬ ‫تقاضاهاموردبررسی‬ ‫شــگاه علــوم پزشـ‬ ‫وا‬ ‫ـود واکســن در اسـ‬ ‫مراجعهحضوری‪،‬‬ ‫ـت و درمــان و دان‬ ‫ـبکه دلیــل کمبـ‬ ‫مواردبدوننیاز به‬ ‫تالشهای که شــد‬ ‫بهداشـ‬ ‫ـایت به‪ ۱۰‬دســته‬ ‫هــا و از شـ‬ ‫طوالنی شــد که با‬ ‫خدمــات ایــن سـ‬ ‫اصفهــان بــه دلیــل موافقــت ان همکاران و تهیــه ان‬ ‫جــام قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫کارکنــان به خطر‬ ‫ـازی و ساختوساز‬ ‫و ان‬ ‫شــد تا ســالمت‬ ‫لنجــان و تمامی‬ ‫که شــامل شهرسـ‬ ‫ایــن امر مهیا‬ ‫بهداشــت و درمان‬ ‫ســیمبندی شده‬ ‫انجام هر دو مرحله‬ ‫ـبوکار و مشــاغل‪،‬‬ ‫انجام این اقدام بزرگ‬ ‫تق‬ ‫وی افزود‪ :‬بعد از‬ ‫پیمانکاران و کسـ‬ ‫اندرکاران به لحاظ‬ ‫اهن نیافتد‪.‬‬ ‫ســاختمان‪ ،‬امور‬ ‫ـکات بهداشــتی‬ ‫ونقــل و ترافیــک‪،‬‬ ‫دست‬ ‫یاداور شد‪ :‬ذوب‬ ‫و‬ ‫ـن نیــز رعایــت نـ‬ ‫ضــای ســبز‪ ،‬حمل‬ ‫قدردانی نمود و‬ ‫تزریــق واکسـ‬ ‫محیطزیســت و ف‬ ‫ســک و رعایــت‬ ‫بهداشتی‬ ‫حوادث و تخلفات‪،‬‬ ‫شیوع بیماری کرونا از‬ ‫ـوص اســتفاده از ما‬ ‫و معابر عمومی‪،‬‬ ‫جهت مقابله با‬ ‫غافل و بهخصـ‬ ‫فضاهای شــهری‬ ‫فراموش شــود‪ .‬مجید‬ ‫اصفهان در‬ ‫ـوزش و پژوهــش و‬ ‫بحران‪ ،‬از هیچ اقدامی‬ ‫اجتماعی نبایــد‬ ‫ـح و ســالمت‪ ،‬امـ‬ ‫ابتدای شروع این‬ ‫ازجمله فاصلــه‬ ‫گردشــگری و تفریـ‬ ‫و محیطزیست‬ ‫رضایــت ســنجی و‬ ‫گروههای پرخطر‬ ‫ایمنی‪ ،‬بهداشت‬ ‫ـات‪ ،‬نظرســنجی و‬ ‫نشده و واکسیناسیون‬ ‫مکاری مدیر‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬ارتباطـ‬ ‫ایــن خصــوص‬ ‫گرفت و انجام شد که‬ ‫اصفهــان نیــز در‬ ‫درمان در اولویت قرار‬ ‫شد‪ .‬ذوباهــن‬ ‫ارامستانهاست‪.‬‬ ‫الزم و همکاری‬ ‫کادر‬ ‫این راستا حاصل‬ ‫ـذ موافقتهــای‬ ‫بسیار خوبی نیز در‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اخـ‬ ‫درمان شهرســتان‬ ‫نتایج‬ ‫صنعتیباتوجهبه‬ ‫ـبکه بهداشــت و‬ ‫اینمجتمععظیم‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫نظارت‬ ‫کارکنان شرکت که‬ ‫ویافزود‪:‬‬ ‫مطهری و تجربه و‬ ‫واکسیناسیون تمامی‬ ‫بیمارستان شهید‬ ‫برای لنجان‬ ‫برخورداری از‬ ‫نشدهاند با رعایت‬ ‫قبل امادگی خود را‬ ‫موفق به انجام ان‬ ‫درمان‪ ،‬از ماهها‬ ‫مرکزی تاکنون‬ ‫بدون ایجاد وقفه در‬ ‫در امر‬ ‫واکسیناسیوناعالم کردو‬ ‫های بهداشــتی و‬ ‫این پروتکل‬ ‫مشارکتدر امر‬ ‫شهرستان لنجان به‬ ‫انجامخواهدشد‪.‬‬ ‫فوالدشهر جهت‬ ‫اهن امر تولید‬ ‫نیز در‬ ‫همچنیندر داخلذوب‬ ‫امر اختصاصدادو‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪ 33‬پروژه راه سازی‬ ‫ در استان فعال است‬ ‫‪05‬‬ ‫شهر در سوگ‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫چشم به راه‬ ‫روزهای بهتر‬ ‫‪ /‬شماره ‪1152‬‬ ‫بهره برداری‪،‬کلنگ زنی‬ ‫و اغاز عملیاتاجرایی‬ ‫پروژه هایگازرسانیایران‬ ‫ورزش‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ 2‬طرح اب رسانی‬ ‫اری از ‪3‬‬ ‫بهره برد ستایی در هفته دولت‬ ‫ شهری و رو‬ ‫ن عمومی کرونا ‬ ‫غاز واکسیناسیو‬ ‫ا‬ ‫در ذوب اهن‬ ‫با توجه به گونه جهش یافته ویروس کرونا در موج‬ ‫پنجم‪ ،‬دلتا ویروس بیشتر از هر زمان جان مردم‬ ‫را به کام مرگ کشانده و این در حالی ست که در‬ ‫روزهای گذشــته و به خاطر سرسخت بودن این‬ ‫نوع ویروس با گونه های قبلی اش رکورد مرگ و‬ ‫میر را در جامعه هر روز تغییر می دهد‪ .‬این گونه‬ ‫نه تنها در ایران کــه در کل دنیا جان مردم را به‬ ‫خطر انداخته و توصیه های پزشکی در سراسر دنیا‬ ‫تنها یک موضوع را تاکید می کند؛ رعایت سفت و‬ ‫سخت تمامی پروتکل های بهداشتی حتی کسانی‬ ‫که واکسینه شده اند‪.‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫احضار متهمان پرونده فایل صوتی‬ ‫انتظار از قوه قضاییه این است که بیش از سایر قوا ملزم به قانون باشد‬ ‫استاد ارجمند‬ ‫جناب اقای دکتر محمد اسماعیل اکبری ‬ ‫حضور جنابعالی در جمع یک درصد دانشمندان برتر‬ ‫جهان با رتبه بین المللی ‪ ESI‬در سال ‪ 2021‬را تبریک‬ ‫گفته‪ ،‬امیدواریم مانند همیشه پیروز و سربلند باشید‪.‬‬ ‫عبدالمحمد اکبری ‪ -‬امیر اکبری‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ مناقصه زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت‬ ‫اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و‬ ‫الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 1400/06/11‬می باشد‪.‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ -1 :‬ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند‪ ،‬در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه ‪ -2‬فیش واریزی‬ ‫به حساب شماره ‪ 4001119506377117‬بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر (وجه نقد یا هر گونه چک به عنوان سپرده‬ ‫قابل قبول نمی باشد)‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره و تاریخ مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪/1400/6358‬ص مورخ‬ ‫‪ 1400/06/09‬شماره‬ ‫مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000034‬‬ ‫تهیه مصالح و انجام عملیات‬ ‫روشنایی حوزه ‪ 4‬و ‪ 5‬و‬ ‫تکمیل روشنایی معابر‬ ‫داخل بلوک های برزن‬ ‫ایثار و فرهنگ و نیز تکمیل‬ ‫روشنایی مراکز محالت‬ ‫شهر جدید فوالدشهر به‬ ‫استناد مصوبات نهصد و‬ ‫پنجمین جلسه هیات مدیره‬ ‫شرکت عمران شهر جدید‬ ‫فوالدشهر‬ ‫‪ 93.312.306.364‬ریال‬ ‫بر اساس فهرست بهای‬ ‫ابنیه و تاسیسات برقی‬ ‫سال ‪1400‬‬ ‫‪ 4.665.615.318‬ریال‬ ‫نحوه پرداخت‬ ‫گواهینامه صالحیت‬ ‫داشتن حداقل پایه‬ ‫پنج در دو گرایش‬ ‫ساختمان و ابنیه‬ ‫و نیرو از سازمان‬ ‫برنامه و بودجه‬ ‫( سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی سابق)‬ ‫پرداخت‬ ‫به صورت نقدی‬ ‫صورت می گیرد‪.‬‬ ‫ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از روز پنج شنبه مورخ ‪ 1400/06/11‬تا روز چهارشنبه مورخ ‪. 1400/06/17‬‬‫ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز شنبه مورخ ‪. 1400/06/27‬‬‫ زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪. 1400/06/28‬‬‫ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها‪:‬‬‫فوالدشهر‪ ،‬بلوار ولی عصر‪ ،‬میدان ولی عصر‪ ،‬کد پستی ‪ ، 8491751740‬صندوق پستی‪84915-167‬‬ ‫تلفن‪ 03152630161-5 :‬دور نویس‪03152624181 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪ 021-41934‬دفتر ثبت نام ‪88969737‬و ‪85193768‬‬‫‪ -‬مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به ادرس ‪https://fooladshahr.ntdc.ir :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر‬ ‫چالش هایتیمملی‬ ‫در بزنگاهتاریخی‬ ‫‪06‬‬ ‫افتتاحوبهره برداری‬ ‫از سامانه اب رسانی‬ ‫بهسلطان ابادتوسط‬ ‫شرکتابفاشیراز‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد‪:‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در فرایند ارجاع کار‬ ‫(ریال)‬ ‫‪07‬‬ ‫بحرانجهانیچندماهعقب ماندگی‬ ‫برای فوتبال ایران ایجاد کرده است‬ ‫رویداد ایران‬ ‫گــزارش‬ ‫نیازمندموارد‬ ‫فوریبرایبهبود‬ ‫وضعیت تولید برق‬ ‫استانهستیم‬ ‫‪04‬‬ ‫در هفتهدولتمحققشد‬ ‫رییس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫رویدا د اصفهان‬ ‫نخستین سفر‬ ‫‪05‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫خطاعتباریبایدجایگزین‬ ‫تسهیالتبانکیشود‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫هنرچشم بهراه‬ ‫و‬ ‫بامقصر تراشیدر زمینه‬ ‫کرونابهبن بست‬ ‫مدیریتیمی خوریم‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 10‬شهریور ماه‪1400‬‬ ‫‪02‬‬ ‫م الف‪1183646 :‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫‪08‬‬ ‫حل مشکل فوق العاده‬ ‫ویژه معلمان؛ پرداخت‬ ‫با حقوق شهریور‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫افغانستان با طالبان‬ ‫فرجام ندارد‬ ‫سفیر پیشینایراندر افغانستان گفت‪:‬طالبانطرح‬ ‫و برنامه روشنی برای اداره افغانستان ارائه نکرده است‬ ‫و همچنان تفوق ایدئولوژیک و قومی را در دســتور کار‬ ‫دارد‪ .‬ابوالفضــل ظهره وند در گفت وگو با ایرنا با اشــاره‬ ‫بــه تحــوالت افغانســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬حکومت طالبــان در‬ ‫افغانستان شکل نگرفته و این کشور در نوعی التهاب‬ ‫بهسر می برد‪،‬در اینصحنههمه چیز قابلاتفاقاست‪،‬‬ ‫اما حوادث اخیر نشان داد که بدنه جامعه افغانستان‬ ‫طرفدار طالب نیست‪ .‬سفیر سابق ایران در افغانستان‬ ‫با توجه به حوادث اخیر فرودگاه کابل خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امریکا این وضعیت را به سرمایه سیاسی برای بازیگری‬ ‫اینــده خــود در صحنه افغانســتان تبدیل کرده اســت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اینکه طالبان می خواهد کماکان تفوق‬ ‫ایدئولوژیــک و قومــی را در دســتور کار داشــته باشــد و‬ ‫سهم اقوام و طوایف مختلف از ساختار سیاسی مدنظر‬ ‫طالبان روشن نیست‪ .‬به هرحال ازبک ها و هزاره ها که از‬ ‫قومیت های اصلی افغانستان هستند نقشی در قدرت‬ ‫کهــا هم در «دره پنجشــیر» در موضع‬ ‫ندارنــد و تاجی ‬ ‫مقاومــت قرارگرفته انــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن رجال سیاســی‬ ‫معروف هماننــد «عبداهلل عبــداهلل» هم تحت الحفظ‬ ‫در منــزل بــه ســر می برند‪ .‬ظهره ونــد ادامــه داد‪ :‬نکته‬ ‫مهم دیگر در مورد تحوالت افغانســتان این اســت که‬ ‫امریکایی ها با چه سناریویی می خواهند دور جدیدی‬ ‫از بحران در افغانســتان را مدیریت کند‪ ،‬قطعا در این‬ ‫مرحلــه حضور نظامی نخواهند داشــت‪ ،‬اما می توانند‬ ‫پشــتیبانی مالی‪ ،‬اطالعاتی و ساماندهی نیروهایی که‬ ‫در داخل این کشــور باقی مانده اند را انجام دهند‪ ،‬زیرا‬ ‫بیــش از ‪ ۱۸‬هــزار نیــروی اموزش دیــده افغــان در زمــان‬ ‫یهــا در ایــن کشــور بــا ارتــش امریکا و‬ ‫حضــور امریکای ‬ ‫ناتو همکاری کردند‪ .‬سفیر پیشین ایران در افغانستان‬ ‫خروج نیروهای نظامی امریکا از افغانستان را شکست‬ ‫نظامی این کشــور ارزیابی کرد و گفت‪ :‬در شــرایطی که‬ ‫افکار عمومیمتوجهنقشمخربامریکادر ویران سازی‬ ‫افغانستانبودهاست‪،‬امریکایی هامی خواهندشکست‬ ‫نظامی خود در افغانســتان را به نوعی بازســازی کنند‪،‬‬ ‫اما نکته ای مهم این است که در این شرایط الترناتیو و‬ ‫جایگزین امریکا وجود ندارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فرار مردم از‬ ‫افغانستان که صحنه هایی از ان در فرودگاه کابل دیده‬ ‫شد نشان داد که این جایگزین نمی تواند طالبان باشد و‬ ‫نیروی جایگزین باید بتواند خال بازیگری در افغانستان‬ ‫را پــر کنــد‪ .‬این کارشــناس مســائل افغانســتان پیــروزی‬ ‫برق اسایطالبانرانتیجهطرحو برنامهاطالعاتیامریکا‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬شنیده شده «زلمی خلیلزاد» نماینده‬ ‫ویژه امریکا در افغانســتان به برخی مقامات امنیتی و‬ ‫نظامی در استان های مهم همانند بلخ‪ ،‬هرات و کابل‬ ‫پیام داده که مقاومت نکنند و این نشــان می دهد که‬ ‫امریکا طرح جدیدی برای جبران شکست نظامی خود‬ ‫و ادامه بازیگری علیه ایران‪ ،‬روسیه و چین اجرا می کند‪.‬‬ ‫عدم حل وفصل مسئله دره پنجشیر هم ظرفیتی است‬ ‫که امریکایی ها متوجه ان هستند و با تمام این اوصاف‬ ‫شرایط و بازی افغانستان وارد مرحله جدیدی می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس مسائل افغانستان با اشاره به سخنان رهبر‬ ‫انقالباسالمیدر موردافغانستان گفت‪:‬همان طور که‬ ‫رهبر انقالبفرمودندماحامیملتافغانستانهستیم‪،‬‬ ‫برای ما بیشتر از هر چیز ملت افغانستان و یکپارچگی‬ ‫ایــن کشــور اهمیــت دارد‪ .‬ظهــره ونــد گفــت‪ :‬افغان ها‬ ‫باشندگان همیشگی منطقه هســتند و مولفه ای اصلی‬ ‫ملــت‪ ،‬موردتوجــه ایــران اســت‪ .‬از این زاویــه اگر مردم‬ ‫پذیرای طالبان شوند ایران به نظر ان ها احترام می گذارد‬ ‫و اگــر هم بخواهنــد در مقابل ان مقاومت کننــد ایران‬ ‫به ان توجه می کند و این بستگی به تصمیمات مردم‬ ‫افغانســتان دارد‪ .‬این کارشــناس مسائل منطقه با بیان‬ ‫اینکه افغانستان با طالبان فرجام ندارد‪ ،‬در تبیین دلیل‬ ‫ایــن امر گفت‪ :‬دولت افغانســتان و طالبــان در ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫مذاکرهدر دوحهقطر نتوانستندنقطهمشترکیبرایاغاز‬ ‫مذاکرات پیدا کنند‪ .‬واقعیت این است که نقط ه شروع‬ ‫طالبان برای دولت نقطه پایان بود و بالعکس‪ .‬وقتی دو‬ ‫طرف نقطه مشترکی برای نشستن بر میز مذاکره ندارند‬ ‫چگونه باید بپذیریم که شیوه طالبان تغییر کرده است‪.‬‬ ‫سفیر سابق ایران در افغانستان خاطرنشان کرد‪ :‬مردم‬ ‫افغانستانبیگانه ستیز هستند‪.‬مسئلهطالبانایناست‬ ‫که مردم افغانستان می گویند طالبان نه افغانی‪ ،‬بلکه‬ ‫پنجابی هســتند‪ .‬از ســوی دیگر حساســیت نسبت به‬ ‫پاکستان در جامعه افغانستان بسیار باال است و اتفاقا‬ ‫بههمیندلیلاست کهپاکستاندر تحوالتافغانستان‬ ‫چراغخاموش کار می کند‪.‬‬ ‫اعالم امادگی سازمان‬ ‫ملل برای همکاری با‬ ‫دولت ایران‬ ‫دبیــر کل ســازمان ملــل متحــد در پیامــی با تبریک‬ ‫انتخــاب ســید ابراهیــم رئیســی بــه ریاســت جمهــوری‬ ‫اســامی‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬ســازمان ملل متحد و این جانب‬ ‫شخصا عالقه مند به کار با دولت جدید تحت رهبری‬ ‫شــما ب هســوی تحقق صلح و امنیت‪ ،‬توســعه پایدار و‬ ‫حقوق بشــر در سراســر جهــان هســتیم‪ .‬در متن پیام‬ ‫انتونیــو گوتــرش بــه ایت ا‪...‬رئیســی رئیس جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران‪ ،‬امــده اســت‪ :‬این جانب مایل هســتم‬ ‫تصدی شما بر سمت ریاست جمهوری اسالمی ایران‬ ‫را تبریک بگویم‪ .‬دبیر کل سازمان ملل متحد ادامه داد‪:‬‬ ‫ریاست جمهوری شما مصادف با دورانی خطیر برای‬ ‫کشور شما‪ ،‬منطقه و جهان بوده‪ ،‬همان گونه که ما با‬ ‫چالش های رایج بسیاری ازجمله همه گیری کووید ‪،۱۹‬‬ ‫تغییرات اب و هوایی و همچنین منازعات طوالنی و‬ ‫ویرانگر ازجمله در خاورمیانه مواجه هستیم‪ .‬گوترش‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬منابعچشمگیر انسانیو طبیعیایران‬ ‫سرمایه ای برای بهبود رفاه شهروندان‪ ،‬همچنین سایر‬ ‫مردم جهان هستند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1152‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنگویقوهقضاییهمطرح کرد‪:‬‬ ‫احضار متهمان پرونده فایل صوتی‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه گفت‪ :‬ما نباید تخلف‬ ‫چنــد ســرباز وظیفــه یــا کارمند متخلف ســازمان‬ ‫نهــا را ب هپــای همــه کارکنــان زحمتکــش‬ ‫زندا ‬ ‫سازمان زندان ها بنویسیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ذبیــح ا‪...‬خداییــان در‬ ‫اولین نشســت خبــری خود به عنوان ســخنگوی‬ ‫قــوه قضاییه‪ ،‬گفت‪ :‬محمدباقــر الفت به عنوان‬ ‫معــاون منابــع انســانی و امــور فرهنگــی قــوه‬ ‫قضاییــه انتخاب شــد‪ .‬او افــزود‪ :‬محمد کاظمی‬ ‫فــرد نیز به عنوان رئیــس مرکز امار و فناوری قوه‬ ‫قضاییــه منصــوب شــد کــه قبــل از ایــن معــاون‬ ‫همیــن مرکــز بود و عضو هیات علمی دانشــگاه‬ ‫هســتند‪ .‬خداییان گفت‪ :‬ما در مقام سخنگویی‬ ‫سعی می کنیم که مر قانون را رعایت کنیم و قوه‬ ‫قضاییه حافظ جان و مال و ابروی مردم هست‬ ‫و حســن نظــارت بــر اجــرای قانــون را بــر عهده‬ ‫دارد و انتظار از قوه قضاییه این است که بیش‬ ‫از ســایر قوا ملزم به قانون باشــد‪ .‬گاهی ممکن‬ ‫اســت ســواالتی پرســیده شــود در مــورد افرادی‬ ‫کــه پروند هشــان در مرحله تحقیقــات مقدماتی‬ ‫اســت کــه محرمانــه اســت لــذا ایــن موازیــن نیز‬ ‫رعایت خواهد شــد‪ .‬او افزود‪ :‬ما ســعی می کنیم‬ ‫مطالبی که به استحضار مردم می رسد منطبق با‬ ‫واقعیت باشــد‪ .‬ســخنگوی قوه قضاییه با اشاره‬ ‫بــه اهمیت شــفافیت در اطالعــات گفت‪ :‬مردم‬ ‫محرم نظام هستند و جز مواردی که قانون گفته‬ ‫بایــد در جریــان امــور باشــند‪ .‬همچنین داشــتن‬ ‫تعامــل مثبــت بــا اصحاب رســانه مدنظر اســت‬ ‫کــه معتقدیــم رســانه ها پــل ارتباطــی با مــردم و‬ ‫مســئولین هســتند‪ .‬خداییان در پاسخ به سوالی‬ ‫درباره افزایش هزینه های دادرسی گفت‪ :‬رئیس‬ ‫قــوه قضاییه اعتقاد دارد که باید در اخذ هزینه‬ ‫از مــردم بــه حداق لهــا اکتفــا شــود و شــرایطی‬ ‫فراهم شــود که برای مراجعه مردم به دســتگاه‬ ‫قضایی مشــکلی ایجاد نشــود و در مــواردی که‬ ‫تقاضــای اعســار دارنــد مراجــع قضایــی تصمیم‬ ‫گیرنــد‪ .‬گفتنــی اســت که هزینــه دادرســی را قوه‬ ‫قضاییه تعیین نمی کند بلکه در بودجه ساالنه‬ ‫معین می شود‪.‬‬ ‫صحنه هایی که از زندان اوین دیده شد‬ ‫قابل توجیه نیست‬ ‫ســخنگوی قوه قضاییه در پاســخ به ســوالی‬ ‫مبنــی بــر اینکــه ایــا بــرای عوامــل رفتارهــای‬ ‫غیرقانونــی کــه در تصاویر منتشرشــده از زندان ‬ ‫اوین دیده می شود‪ ،‬پرونده ای تشکیل یا باکسی‬ ‫برخورد شــده اســت؟ گفت‪ :‬صحنه هایی که در‬ ‫فیلم های منتشره مشاهده می شود مغایر قانون‬ ‫بــود و به هیچ وجــه قابل قبــول و قابــل توجیــه‬ ‫نیســت‪ .‬بــر ایــن اســاس قــوه قضاییــه اصــرار بر‬ ‫برخورد با متخلفین دارد و ریاست قوه قضاییه‬ ‫در ابتــدای امــر دادســتان محتــرم کل کشــور را‬ ‫مســئول و مامور کرده اند کــه موضوع را پیگیری‬ ‫و نسبت به شناسایی مباشرین و مقصرین اقدام‬ ‫بامقصر تراشیدر زمینه کرونابهبن بست‬ ‫مدیریتیمی خوریم‬ ‫نماینــده مــردم گرمســار‬ ‫مختلف این ویروس هســتند‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫و در کشــورهایی حتــی‬ ‫گفــت‪ :‬اگــر اکنــون بخواهیم‬ ‫همچــون امریــکا نیــز ماجــرا‬ ‫درگیر حواشــی کرونا بشــویم‬ ‫هــرروز ابعــاد بزرگ تــری بــه‬ ‫و دنبــال مقصرتراشــی‬ ‫خــود می گیــرد‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫اردشیر مطهری‬ ‫باشــیم‪ ،‬قطعــا بــه بن بســت‬ ‫اگــر اکنــون بخواهیــم درگیــر‬ ‫مدیریتی می خوریم که فعال‬ ‫حواشــی بشــویم و دنبــال‬ ‫اورده ای بــرای مردم ندارد‪ .‬اردشــیر مطهری مقصرتراشــی باشــیم‪ ،‬قطعــا بــه بن بســت‬ ‫در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬در رابطــه بــا مطالبه مدیریتــی می خوریم که فعــا اورده ای برای‬ ‫گــری بــرای واکســن کرونــا و درمــان بیماران مــردم نــدارد‪ ،‬بنابرایــن بایــد کمــک کنیم که‬ ‫در سراسر کشــور گفت‪ :‬بحث کروناویروس‪ ،‬وزارت بهداشــت‪ ،‬ستاد کرونا و‪ ...‬بتوانند بار‬ ‫متاســفانه یــک مســئله پاندمیــک و جهانــی فعلــی را بردارنــد و مشــکالت کشــور را حل‬ ‫اســت‪ ،‬همــه کشــورها گرفتــار موج هــای کنیم‪.‬‬ ‫مردممثلهمیشهصبر پیشه کنند‬ ‫کند‪ .‬ایشان اکیپی را مامور کرد و سه روز در اوین‬ ‫بود و بر همین اســاس ‪ ۶‬نفر شناســایی و ‪ ۴‬نفر‬ ‫به دادسرای نظامی و ‪ ۲‬نفر به دادسرای انقالب‬ ‫معرفی شدند و برخی بازداشت هستند و برای‬ ‫دو نفر دیگر دســتور احضار صادرشــده اســت و‬ ‫بــا برخی از متخلفیــن در زمان خــودش برخورد‬ ‫شــده اســت‪ .‬نباید تخلف چند ســرباز یا کارمند‬ ‫متخلف را به پای همه کارکنان زحمتکش سازمان‬ ‫نهــا بنویســیم‪ .‬وی افزود‪ :‬مــا نباید تخلف‬ ‫زندا ‬ ‫چنــد ســرباز وظیفــه یــا کارمند متخلف ســازمان‬ ‫نهــا را ب هپــای همــه کارکنــان زحمتکــش‬ ‫زندا ‬ ‫نهــا بنویســیم‪ .‬شــغل زندانبانــی‬ ‫ســازمان زندا ‬ ‫یکــی از ســخت ترین و دشــوارترین مشــاغل در‬ ‫جهــان اســت و همــکاران مــا در ســازمان زندان‬ ‫شــبانه روزی در اختیار زندانیان هســتند و در هر‬ ‫قشــری افراد متخلف هســتند و ممکن است در‬ ‫ســازمان زندان ها افرادی مرتکب تخلف شــوند‬ ‫و ممکــن اســت در اینــده افــرادی هــم مرتکــب‬ ‫شــوند‪ .‬او افزود‪ :‬صحنه هایی مشاهده می شود‬ ‫کــه برخــی مرتبط با تخلفــات کارکنــان زندان ها‬ ‫اســت کــه جــرم و قابل تعقیــب اســت و برخــی‬ ‫مربــوط بــه درگیــری زندانیــان و خودزنی اســت‬ ‫یتــوان ماموریــن را مقصــر‬ ‫کــه در ایــن مــوارد نم ‬ ‫دانســت‪ .‬در حــال زنــدان افــراد را ازنظــر روحی‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار می دهد و عصبانــی می کند و‬ ‫برخی افرادی که در زندان هســتند یک نفرشان‬ ‫کشــب کســی تحمل نمی کنــد و عربده کش‬ ‫را ی ‬ ‫و چاقوکــش و قاچاقچــی مــواد مخدرنــد البتــه‬ ‫در بیــن زندانیانی که افراد شــرافتمندی هســتند‬ ‫چنیــن افرادی هم هســت‪ .‬در تمــام زندان های‬ ‫جهــان چنیــن صحنه هایــی هســتند‪ .‬خداییــان‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬این فیلم ها را می بینیم پشــت ســر‬ ‫هــم تخلفاتــی را کارمنــدی یــا خودزنــی متهمان‬ ‫یشــود در زندان‬ ‫انجــام داده اند و اینکه گفته م ‬ ‫هــرروز نقــض حقوق زنــدان راداریم باید بگویم‬ ‫خیر‪ .‬کسانی که ان را منتشر کردند مونتاژ کردند‬ ‫و کنار هم گذاشتند و ممکن است برای ماه ها و‬ ‫سال های قبل باشد و نباید تصور شود که هرروز‬ ‫در زنــدان چنیــن چیزهایــی راداریــم‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫برخــی بی انصافــی کردند و گفتند مســئولین به‬ ‫حقوق زندانیان توجه نمی کنند‪ .‬اقای محســنی‬ ‫اژه ای حــدود دو مــاه مدیریت دســتگاه قضایی‬ ‫را بــر عهــده گرفتنــد و اگر مروری داشــته باشــیم‬ ‫یشــویم ایشــان بــرای حفــظ حقــوق‬ ‫متوجــه م ‬ ‫شــهروندان دغدغه دارد و اولین مالقات ایشان‬ ‫با مردم مالقات با زندانیان و خانواده های انان‬ ‫بود و دستورات اکیدی را صادر کردند‪ .‬خداییان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ما اعتقادداریم که کسی که محکوم به‬ ‫یشــود فقــط باید حبس تحمــل کند و‬ ‫زنــدان م ‬ ‫کســی حق ندارد حقی از زندانیان تضییع کند و‬ ‫با مرتکبین برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬نفر به عنوان مطلع احضار شدند‬ ‫خدائیــان در پاســخ به ســوالی در خصوص‬ ‫پرونــده انتشــار فایــل صوتــی ظریف و بررســی‬ ‫نقــش اشــنا در این پرونده گفــت‪ :‬در خصوص‬ ‫انتشار این فایل صوتی پرونده ای در دادسرای‬ ‫انقــاب تهــران تشکی لشــده اســت و در‬ ‫جم ـع اوری دالیــل تعداد زیــادی از افرادی که‬ ‫به طور مســتقیم و غیرمســتقیم که به این فایل‬ ‫دسترســی داشــتند‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۰‬نفــر به عنــوان‬ ‫مطلــع احضــار شــدند و دالیــل و مدارکــی‬ ‫یشــده اســت و پرونــده بــرای احضــار‬ ‫جمع اور ‬ ‫متهــم یــا متهمــان اســت کــه در ســوالی کــه از‬ ‫دادســرای تهران داشتم در روزهای اتی نسبت‬ ‫بــه احضــار ایــن متهمــان اقــدام خواهد شــد و‬ ‫بایــد منتظــر نتیجــه پرونــده باشــیم‪ .‬خداییــان‬ ‫در پاســخ بــه ســوالی دربــاره اخریــن وضعیــت‬ ‫پرونده درگیری نماینده مجلس با ســرباز راهور‬ ‫گفــت‪ :‬در موردایــراد ضــرب بدون اثــار‪ ،‬حکم‬ ‫محکومیــت در مرحلــه بــدوی صادر شــد که با‬ ‫اعتــراض طرفیــن پرونده به مرجــع تجدیدنظر‬ ‫ارجاع شــد‪ .‬شــاکی نســبت به شــکایتش اعالم‬ ‫گذشــت کــرده اســت و پرونــده همچنــان در‬ ‫مرجــع تجدیدنظر اســت و منتظــر تصمیم این‬ ‫مرجع هستیم‪.‬‬ ‫ســخنگوی قوه قضاییه در پاســخ به ســوالی‬ ‫دربــاره پرونــده واکس ـن های تقلبــی گفــت‪ :‬در‬ ‫ارتباط با واکس ـن های تقلبی در دادسرای تهران‬ ‫ســه پرونده تشکی لشــده اســت‪ .‬در یک پرونده‬ ‫دو نفر تحت تعقیب قرار گرفتند‪ .‬در این پرونده‬ ‫اعتراف کردند با تهیه و توزیع واکسن های تقلبی‬ ‫بــه حــدود ‪ ۳۰‬نفر تزریق انجــام دادند‪ .‬در یک‬ ‫پرونــده دیگر دو نفر تحت تعقیب قرار گرفتند‬ ‫و در پرونده سوم یک نفر تحت تعقیب است‪.‬‬ ‫در دادســرای البــرز نیــز پرونــده ای در ایــن زمینه‬ ‫تشکی لشــده است که ‪ ۴۹‬شاکی دارد‪ .‬خداییان‬ ‫ادامه داد‪ :‬در دادسرای البرز که حدود ‪ ۴۹‬شاکی‬ ‫دارد‪ ،‬حدود ‪ ۴۷۰‬میلیون تومان از طریق تزریق‬ ‫واکسن تقلبی از مردم اخذ کرده اند و هم اکنون‬ ‫پرونده ها در حال تحقیقات مقدماتی هستند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سفرهایاستانیرئیس جمهور پوپولیستینیست‬ ‫عضو هیئت رئیســه مجلس شــورای اسالمی‬ ‫گفــت‪ :‬ســفرهای اســتانی رئیس جمهــور و‬ ‫حضور وی در میان مردم کارهای پوپولیســتی‬ ‫و شــواف نیســت و مردمــی بــودن دولــت‬ ‫ســیزدهم منجــر بــه رفــع مشــکالت می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهر‪ ،‬روح ا‪ ...‬متفکر ازاد با اشــاره‬ ‫بــه فرمایشــات اخیــر رهبــر انقــاب در دیــدار‬ ‫بــا اعضــای هیئــت دولــت مبنی بر اینکه ســفر‬ ‫رئیس جمهور به خوزســتان جلوه ای از مردمی‬ ‫بودن اســت و از منش های اشــرافی گری و از‬ ‫موضــع بــاال بــه مردم نــگاه کــردن باید دوری‬ ‫بشــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بازگشــت دولــت بــه‬ ‫اغــوش مــردم و مردمــی بودن دولت ســرمایه‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اجتماعــی نظــام را افزایــش می دهــد و باعث‬ ‫می شــود کــه نظــام بتواند بــا افزایش ســرمایه‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬پشــتیبانی مــردم را همــراه خــود‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬وی در واکنــش بــه اظهــارات‬ ‫برخــی اصالح طلبــان کــه گفته انــد ســفرهای‬ ‫اســتانی رئیســی نوعــی پوپولیســم و شــواف‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ســردمداران این جریان سیاسی‬ ‫در ســال های اخیــر از مــردم فاصلــه زیــادی‬ ‫گرفتنــد و همیــن مســئله هــم باعــث کاهــش‬ ‫مشــارکت مــردم در انتخابــات شــد‪ .‬مردمــی‬ ‫بــودن دولــت ســیزدهم نقطــه عطفــی در‬ ‫راســتای افزایــش ســرمایه اجتماعــی خواهــد‬ ‫بــود و به حل مشــکالت و دغدغه های مردم‬ ‫کمــک خواهــد کــرد‪ .‬نماینــده مــردم تبریــز در‬ ‫مجلس شــورای اســامی در پاســخ به ســوالی‬ ‫مبنــی بــر اینکــه چرا برخــی جریانات سیاســی‬ ‫مردمــی بــودن و حضــور در میــان مــردم را‬ ‫تخریــب می کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬علــت اینکــه برخی‬ ‫از جریان هــا از مردمی بودن دولت ســیزدهم‬ ‫ناراحت هســتند‪ ،‬این اســت که انــان هیچ گاه‬ ‫نتوانســتند به خوبــی با مــردم ارتباط و تعامل‬ ‫داشــته باشــند و به همین دلیل تمایل ندارند‬ ‫کــه دولــت مردمــی در همیــن ابتــدای کار‪،‬‬ ‫خــا حضــور انــان در میــان مــردم را جبــران‬ ‫کنــد‪ .‬متفکــر ازاد تاکیــد کرد‪ :‬دولت ســیزدهم‬ ‫قطعــا بــه ایــن هجمه هــا توجهــی نمی کنــد و‬ ‫درصورتی کــه دولــت مردمی همیشــه در میان‬ ‫مردم باشد‪ ،‬مشکالت انان را از نزدیک لمس‬ ‫کنــد و بــا مردم ارتباط مســتمر داشــته باشــد‪،‬‬ ‫قطعــا ثمــرات ان را هــم در حــل مشــکالت‬ ‫مردم و هم در تقویت پیوند ناگسســتنی بین‬ ‫نظــام و مردم شــاهد خواهیم بــود‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬برخالف ادعای مخالفان دولت مردمی‪،‬‬ ‫ســفرهای اســتانی رئیس جمهــور و حضــور وی‬ ‫در میــان مــردم کارهای پوپولیســتی و شــواف‬ ‫نیست و این دولت از ابتدا نشان داده است‬ ‫کــه بــه دنبــال ارتبــاط قوی بــا مــردم و دیدن‬ ‫مشــکالت انــان از نزدیک اســت تا به ســرعت‬ ‫مطالبــات مردم را پیگیری کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫هماهنگیفعالیتبخش هاینظارتیدروندستگاهقضاضروریاست‬ ‫رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم یکپارچ هســازی و هماهنگی‬ ‫فعالیت بخش های نظارتی درون دستگاه قضا‪ ،‬گفت‪ :‬این مسئله از‬ ‫سوی معاونت اول قوه قضاییه در دست پیگیری است تا سازوکاری‬ ‫برای هماهنگی و هم افزایی بخش های نظارتی قوه قضاییه طراحی‬ ‫شود‪ .‬حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در همایش سراسری‬ ‫قضــات دادســرا و دادگاه عالــی انتظامــی قضــات نیروی انســانی را‬ ‫ســرمایه عظیم هر دستگاهی دانســت و تاکید کرد هراندازه فناوری‬ ‫در یک ســازمان پیشــرفت کند بازهم نیروی انســانی سرمایه اصلی‬ ‫ان مجموعه است‪ .‬محسنی اژه ای گفت‪ :‬انسان با همه عظمتی که‬ ‫دارد می تواند دچار هوای نفس شده و فریب شیطان را بخورد و به‬ ‫اسفل السافلین سقوط کند و با تهذیب و تزکیه نفس و خود مراقبتی‬ ‫به اعلی علیین برسد‪ .‬رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬نیروی انسانی سرمایه‬ ‫اصلی دســتگاه قضاســت و در این میان قاضی رکن محوری دارد که‬ ‫همــه ســتاد و بخشــی از صف در خدمت ان هســتند تــا او حکمی‬ ‫صادر کند که مورد رضای خدا و مردم باشــد‪ .‬محســنی اژه ای افزود‪:‬‬ ‫هرگاه یک قاضی بما انزل اهلل حکم بدهد و حق و عدل اجرا شود‪،‬‬ ‫جریان عدالت نعمت ها و برکات زیادی برای جامعه خواهد داشت؛‬ ‫همان طور که صدور یک حکم باطل اثار سوء و منفی در پی دارد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه صیانت از گوهر گران بها و ارزشمند نیروی انسانی‬ ‫را وظیفه مهم دستگاه های نظارتی دانست و بخشی از این صیانت را‬ ‫در گرو فراهم کردن فضای مناسب و سالم برای خدمت عنوان کرد‪.‬‬ ‫محسنی اژه ای با بیان اینکه گام اول صیانت از نیروی انسانی ایجاد‬ ‫فضای سالم و غیر الوده برای خدمت اوست‪ ،‬افزود‪ :‬اگر فضا برای‬ ‫کار قضات مناســب و به دوراز هرگونه الودگی نباشــد و زمینه رشد و‬ ‫تعالی او فراهم نباشد و تجارب و اطالعات قاضی به روزرسانی نشود‬ ‫و بخواهد از همان روش های گذشــته اســتفاده کند‪ ،‬در این شــرایط‬ ‫جــواب نمی دهــد‪ .‬رئیــس قــوه قضاییــه گام دوم صیانــت از نیروی‬ ‫انســانی را درمان عنوان کرد و گفت‪ :‬اگر باوجود فضای ســالم برای‬ ‫کار‪ ،‬نیروی انسانی دچار لغزش و خطا شد و فریب شیطان و هوای‬ ‫نفس را خورد باید بالفاصله به مداوای او پرداخت‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اهمیت تشخیص دقیق علت عارضه و تجویز نسخه درست درمان‪،‬‬ ‫درعین حال اراده نیروی انسانی برای ارائه خدمت صادقانه را مهم‬ ‫دانست و گفت‪ :‬هرچه فضا مناسب باشد‪ ،‬اما قاضی و کارمند ما به‬ ‫هشدارها و تذکرات توجه نکند و به تذکرات و عالئم هشداردهنده‬ ‫و خطرناکــی پیــچ و ســرعت مطمئنــه توجــه نکند ســقوط می کند‬ ‫و درمــان او بی اثــر یــا کم اثر خواهد بود‪ .‬محســنی اژه ای جراحی را‬ ‫مرحله بعدی سال مســازی در یک دســتگاه دانســت و گفت‪ :‬اگر کار‬ ‫به جایی رسید که حضور یک فرد در سازمان امکان پذیر نباشد‪ ،‬نباید‬ ‫احساساتی برخورد شود چراکه اغماض در برابر فرد خاطی به جامعه‬ ‫و اعتماد و باور مردم و همکارانش لطمه می زند‪ .‬رئیس قوه قضاییه‬ ‫با تاکید بر نظارت مستمر سازمانی بر نیروی انسانی از زمان گزینش‬ ‫و جذب تا پایان خدمت تاکید کرد‪ :‬اینکه بگوییم ما تقوا داریم و به‬ ‫سمت گناه نمی رویم کافی نیست و باید در برابر هوای نفس و شیطان‬ ‫«قدرت دافعه» داشته باشیم تا وقتی گناه به سمت ما امد یا به سمت‬ ‫گناه دعوت شدیم دچار لغزش نشویم‪ .‬رئیس قوه قضاییه در ادامه به‬ ‫دستگاه هاینظارتیدر قوهقضاییهتوصیه کرد کهدر گاماولنیروهای‬ ‫شایســته و پاک دســت مجموعه را به طور دقیق شناســایی کرده و از‬ ‫ان هابه طور همه جانبهحمایت کنند‪.‬ویتصریح کرد‪:‬قاطبههمکاران‬ ‫دستگاه قضا افراد شایسته و خدوم هستند که با انگیزه و تالش و بر‬ ‫اساس خواست و اراده الهی عمل می کنند که باید حمایت و تکریم‬ ‫شوند‪ .‬محسنی اژه ای همچنین تاکید کرد که در مرحله بعد باید با‬ ‫تقویت نظارت از سوی مدیران و تالش برای تقویت نیروی انسانی‬ ‫در همه ابعاد برای ارتقای هرچه بیشتر سالمت مجموعه دستگاه‬ ‫قضایی گام برداشته شود‪.‬‬ ‫ســید محمــد حســینی‪،‬‬ ‫در ‪ ۴۰‬ســال گذشــته برای کشور‬ ‫معــاون رئیس جمهــور در امــور‬ ‫رخ داده اکنون نیز برای ما عبرت‬ ‫مجلس در مراسم گرامیداشت‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫یــاد و خاطــره شــهیدان رجایی‬ ‫ایــن مســئول در بخــش‬ ‫و باهنــر اظهــار کــرد‪ :‬از ابتــدای‬ ‫دیگــری از صحبت هــای خــود‬ ‫محمدحسینی‬ ‫انقالب تاکنون دوران سختی را‬ ‫با تاکیــد بر اینکه هدف دولت‬ ‫پشت ســر گذاشــته ایم که ترور‬ ‫سیزدهم بازگشت به ارمان های‬ ‫شــخصیت های بــزرگ بخشــی از ان اســت‪ .‬بــه انقــاب اســامی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬وی با بیان اینکه از ابتدای انقالب فرمایشــات رهبر انقالب باید ارگان ها و نهادها‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۷‬هــزار شــهید تــرور داریم کــه ‪ ۱۲‬هزار در این مسیر حرکت کنند چراکه جبهه مقاومت‬ ‫نفر از انان توسط گروهک منافقین به شهادت چشــم به ایران اســامی دوخته است‪ .‬حسینی‬ ‫رسیده اند‪،‬گفت‪:‬گروهکمنافقینباحمایت های ابــراز کــرد‪ :‬اگرچــه مشــکالت بســیاری داریم اما‬ ‫دشــمنان‪ ،‬انقالب اســامی را متهم به خشونت قوای سه گانه‪ ،‬نهادهای انقالبی و مردم پای کار‬ ‫می کند‪.‬ویتوضیحداد‪:‬غربی هامنتظر هستندتا هستندتامشکالتاز میانبرداشتهشود‪.‬معاون‬ ‫فردی به جرم جاسوسی در ایران اسالمی دستگیر رئیس جمهوری در امور مجلس اضافه کرد‪ :‬حل‬ ‫شــود انگاه شــروع به داد فریاد کنند‪ .‬حسینی در معضالت اقتصادی و ســامت زمان بر اســت و‬ ‫ادامــه ضمــن تبریــک هفته دولــت اضافــه کرد‪ :‬هرچنــد نباید در این خصوص تعلل کــرد ولی از‬ ‫شهیدرجاییو شهیدباهنر خصوصیاتارزنده ای مردمانتظار می رودمثلهمیشهصبر پیشه کنند‪.‬‬ ‫داشــتند و خدمات ویژه ای به مردم ارائه دادند‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬مــردم نبایــد از نظــام و انقــاب‬ ‫معاون رئیس جمهوری در امور مجلس بیان کرد‪ :‬دلســرد شــوند چون بــا مقاومت و پایبنــدی به‬ ‫در کنار گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر ارزش هــای نظــام می تــوان در مســیر پیشــرفت‬ ‫افراد ویژه ای هم داشتیم که امروز یادی از ان ها قرار گرفت‪ .‬این مسئول افزود‪ :‬اکنون زمینه برای‬ ‫نم ‬ ‫یشــود که بنی صدر یکی از ان ها اســت‪ .‬وی پیشرفت کشور مساعداستو مردمبایدباتمام‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬تاریــخ معاصر ایران باید بازگو شــود وجود و مثل چهار دهه گذشته در کنار مسئوالن‬ ‫چون مایه عبرت است و بدون شک حوادثی که برای حل مشکالت گام بردارند‪.‬‬ ‫وظیفه مجلس و دولت در قبال مردم‬ ‫سنگیناست‬ ‫امیررضــا واعــظ اشــتیانی‬ ‫نکند که نظارت را جدی بگیرد و‬ ‫فعــال سیاســی اصولگــرا در‬ ‫مردمهماز مجلسانتظار دارند‬ ‫خصوصارزیابیاز کابینهدولت‬ ‫کههم کمکدولتباشندو هم‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬گفــت‪ :‬قــوت کابینه‬ ‫نظارتداشتهباشند‪.‬‬ ‫خود ایت اهلل رئیســی اســت که‬ ‫این فعال سیاســی اصولگرا‬ ‫امیررضا واعظ‬ ‫ایشــان با یــک انــرژی مضاعف‬ ‫همچنیــن بیــان کــرد‪ :‬بــه نظرم‬ ‫اشتیانی‬ ‫وارد کارزار اجرایــی شــدند و‬ ‫نیاز است که یک تیمی باشد تا‬ ‫دولت ایشان باید خود را با سرعت ایشان تنظیم بــر کل قوه مجریه نظارت کند و بتواند گزارشــی‬ ‫کنند‪ .‬همچنین بارای خوبی که مجلس به دولت در راســتایی عملکرد و کارامدی به رئیس جمهور‬ ‫داده اســت‪ ،‬دولــت باید از این فرصت اســتفاده بدهد؛ که البته دیدم اقای مخبر گفتند که ماهانه‬ ‫الزم را ببــرد کــه بتواند حمایت مجلس را داشــته گزارشــی را تهیــه خواهیم کرد و خــب این خوب‬ ‫باشد‪ .‬از سوی دیگر نیاز است که در مواقع لزوم اســت که به مردم اعالم شــود تا برای مردم هم‬ ‫دولت حمایت قوه قضائیه را نیز داشته باشد که اعتمــاد ایجاد شــود‪ .‬من فکر می کنــم صداقت‪،‬‬ ‫درنتیجهیکحرکتمثبتیرقمبخورد‪.‬به گزارش پاســخگویی و شفاف ســازی‪ ،‬حلقه مفقــوده ای‬ ‫ایلنــا ‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬معتقدم در ابتدا باید وضع هستند که نیاز است درنتیجه ان ها اعتمادسازی‬ ‫موجود کنترل شود و بعد وزرا بر اساس برنامه ها شــود‪ ،‬وقتی این رقم بخورد‪ ،‬در ان شرایط مردم‬ ‫و اسنادباالدستی‪،‬برنامه هایخودراتنظیم کنند؛ هــم اعتماد می کننــد و هم برایشــان امید ایجاد‬ ‫تحلیل من این است که تا پایان سال نشانه هایی می شــود و بــه دولت کمک خواهنــد کرد‪ .‬عضو‬ ‫از اتفاقات جدید و تحول را شاهد خواهیم بود؛ شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی در پاسخ به‬ ‫اما نکته مهم تر این است که ما در شرایطی قرار اینسوالکهامروز مردماز نیروهایانقالبیانتظار‬ ‫داریم که هیچ بخشی از دولت حق ازمون وخطا کار و بهبود شرایط دارند و با توجه به همگرایی‬ ‫نداردوبایدهمهموضوعاتبه صورتکارشناسی‪ ،‬دولت و مجلس به نظر می رسد که بهانه ای برای‬ ‫منطقی‪ ،‬مدبرانه و بر اساس عقالنیت مدیریتی عدم موفقیت پذیرفتنی نباشــد‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫تصمیم گیریشودوجلوبرود؛چراکهممکناست یک نکته مهم این اســت که اقای رئیســی فعل‬ ‫تبعاتهر اشتباهیبهدیگر بخش هاهمسرایت خواســتن را دارد صرف می کند‪ ،‬ایشان در مراسم‬ ‫کند‪ .‬واعظ اشــتیانی مهم ترین اولویــت دولت را تنفیذ خدا را شاهد گرفتند که ما امده ایم خدمت‬ ‫احیای امید و جلب اعتماد مردم برشمرد و اظهار کنیم؛ این خیلی خوب اســت که باصداقت یک‬ ‫داشــت‪ :‬من بارها گفتم دولت باید اعتمادسازی مســئول اجرایی کشــور خــدا را گواه می گیــرد و از‬ ‫و امیدافرینــی کنــد‪ ،‬ســفر بــه خوزســتان یکــی از ائمه اطهار کمک می گیرد که بتواند موفق شود‪.‬‬ ‫اتفاقات خیلی خوب در این راستا بود‪ .‬امروز یکی مــا هم امیدواریــم که اتفاق حتما حادث شــود‪.‬‬ ‫از مشکالت مهم کشور‪ ،‬شرایط خوزستان است وی افــزود‪ :‬درعین حــال وزرا و کارگــزاران نظــام در‬ ‫در کنــار ان هــم بحث هــای دیگــری وجــود دارد؛ عرصه های مختلف باید همین طور مدد بگیرند‬ ‫مانند تجارت خارجی اعــم از واردات و صادرات تا بتوانند کار را بر اساس انچه در برنامه توسعه‬ ‫و همچنین مشکل ترخیص کاالها که هرکدام از ‪ ۵‬ساله و چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله امده‪ ،‬جلو ببرند و‬ ‫این هاتوسطوزیر مربوطهدر حالپیگیریودنبال این گونهنباشدکهوزرابخواهندچرخاختراعکنند‪.‬‬ ‫شــدن اســت‪ .‬درمجموع امیدواریم کــه اتفاقات واعظاشتیانیخاطرنشانکرد‪:‬درمجموعباتوجه‬ ‫خوبــی رقم بخــورد؛ چراکه مــردم از ایــن دولت بــه اینکه مردم به مجلس و دولــت رای دادند و‬ ‫انتظار دارند بتواند اقدامات مناسب و اساسی را مجلسهم رایخوبیبهکابینهداد هامروز وظیفه‬ ‫شکل بدهد‪ .‬وی افزود‪ :‬ضمن اینکه مجلس هم مجلس و دولت در قبال مردم ســنگین اســت و‬ ‫علیرغم اینکه رای خوبی به دولت داده‪ ،‬فراموش نسبت به ان ها انتظارات زیادی وجود دارد‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ صفحه 2 ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویدا د اصفهان‬ ‫شماره ‪40‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی‬ ‫ارزش مالــی پروژ ههــای ســال‬ ‫اســتان اصفهان از فعــال بودن‬ ‫جاری ‪ 4‬هزار و ‪ 700‬میلیارد ریال‬ ‫‪ 33‬پــروژه را هســازی در ســطح‬ ‫اســت اذعان داشت‪ :‬با افتتاح‬ ‫استانباارزشمالی‪ 4700‬میلیارد‬ ‫و بهره برداری ان ها ‪ 120‬کیلومتر‬ ‫ریــال خبــر داد‪ .‬علیرضــا قــاری‬ ‫راه به مجموعه راه های اســتان‬ ‫علیرضا قاری‬ ‫قــران مدیرکل راه و شهرســازی‬ ‫یشــود‪ .‬قــاری قران با‬ ‫افزوده م ‬ ‫قران‬ ‫اســتان اصفهــان در خصــوص‬ ‫مقایسهوضعیتاحداثراه ها‬ ‫وضعیــت راه های این اســتان گفــت‪ :‬درمجموع در ‪ 4‬ســال اخیر گفت‪ :‬راه اصلی ساخته شده در‬ ‫طــول را ههــای اســتان ‪ 11‬هــزار و ‪ 684‬کیلومتــر ســطح اســتان اصفهان در ســال ‪ 1399‬به میزان‬ ‫بــوده کــه شــامل ‪ 480‬کیلومتــر ازادراه‪ 2 ،‬هــزار و ‪ 205.5‬کیلومتر بوده که این عدد در سال ‪1398‬‬ ‫‪ 174‬کیلومتر بزرگراه‪ 2 ،‬هزار و ‪ 245‬کیلومتر راه معــادل ‪ 96‬کیلومتــر و در ســال ‪ 1397‬نیــز ‪136‬‬ ‫اصلــی‪ ،‬یــک هــزار و ‪ 85‬کیلومتــر راه فرعــی و ‪ 5‬کیلومتر است همچنین در سال ‪ 1396‬راه اصلی‬ ‫هــزار و ‪ 700‬کیلومتر راه روســتایی اســفالته دارد‪ .‬ساخت هشــده ‪ 156‬کیلومتر بــوده؛ که ایــن اعداد‬ ‫وی افزود‪ :‬درمجموع ‪ 6‬هزار و ‪ 830‬دستگاه پل نمایانگر رشد چشم گیر راه سازی در سال جهش‬ ‫و تونل در ســطح اســتان اصفهان موجود است تولیدبودهاست‪.‬‬ ‫که ‪ 401‬دســتگاه پل های با دهانه ‪ 6‬متر به باال‪،‬‬ ‫وی در خصوص پروژه های مسکوت مانده از‬ ‫‪ 6‬هــزار و ‪ 427‬دســتگاه پل های با دهانه زیر ‪ 6‬سنوات گذشته و سیاست گذاری به عمل امده در‬ ‫متــر و دو دســتگاه تونــل در محدوده اســتان را این رابطه اظهار کرد‪ :‬عمده مشکل این پروژه ها‬ ‫شــامل م ‬ ‫یشــود‪ .‬مدیرکل راه و شهرسازی استان مربــوط به بحث عــدم تامین منابع مالی ان ها‬ ‫اصفهان بیان داشــت‪ :‬هم اکنون در حال اجرای بود که به لطف خدا توفیق شــد در یک ســال‬ ‫‪ 33‬پروژه عمرانی در حوزه مهندسی و ساخت و نیــم اخیــر جمعــا ‪ 270‬کیلومتــر از پروژ ههــای‬ ‫در شهرستان های مختلف هستیم که ‪ 22‬پروژه مســکوت مانده این اداره کل را با هماهنگی ها‬ ‫احداث و بهسازی‪ 10 ،‬تقاطع غیرهمسطح و پل و پیگیری هایــی به عمل امــده تامیــن اعتبــار‪،‬‬ ‫و یک پروژه ساخت تونل است‪ .‬وی با بیان اینکه راه اندازیمجددو بهره برداری کنیم‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ 23‬طرح اب رسانی‬ ‫شهری و روستایی در هفته دولت‬ ‫مدیرعامــل ابفــای اســتان‬ ‫فاضــاب تصفیه خانــه ســده‬ ‫اصفهان از بهره برداری همزمان‬ ‫لنجــان و اجرای طرح تله متری‬ ‫‪ 23‬طــرح اب رســانی شــهری و‬ ‫در دو مجتمــع اب رســانی‬ ‫روســتایی در هفته دولت خبر‬ ‫روســتایی اســت‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ابفــای اســتان اصفهــان گفت‪:‬‬ ‫هاشم امینی‬ ‫هاشــم امینــی گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫ازجمله مهم تریــن طرح هایی‬ ‫حهــا را شــرکت اب و‬ ‫طر ‬ ‫که با تالش کارکنان این شرکت‬ ‫فاضالباستاناصفهانباصرفهزینه ایبالغ بر اجراشده و در هفته دولت امسال به بهره برداری‬ ‫یتــوان بــه اجــرای خــط اب رســانی‬ ‫‪ 318‬میلیــارد و ‪ 500‬میلیــون تومــان در ‪ 9‬شــهر و می رســد م ‬ ‫‪ 36‬روســتای شهرســتان های اصفهــان‪ ،‬بوئین و اضطــراری بــه اصفهــان بــزرگ بــه طــول ‪3/12‬‬ ‫میاندشــت‪ ،‬چــادگان‪ ،‬خوانســار‪ ،‬شاهی نشــهر‪ ،‬کیلومتــر و قطــر ‪ 1400‬میلی متر‪ ،‬خط اب رســانی‬ ‫فریدن‪،‬فالورجان‪،‬لنجان‪،‬نطنز‪،‬ورزنه‪،‬کوهپایه‪ ،‬به شهرهای باغشــاد و باغبهادران و روستاهای‬ ‫نجف ابــاد‪ ،‬گلپایگان و لنجان اجرا کرده اســت‪ .‬مســیر از تصفیه خانه باباشیخعلی به طول ‪18‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح های یادشــده شامل اجرای ‪ 83‬کیلومتر و قطر ‪ 200‬و ‪ 500‬میلی متر و خط انتقال‬ ‫کیلومتــر خــط انتقــال اب شــهری و ‪ 38‬کیلومتر اب به مورچه خورت به طول ‪ 44‬کیلومتر و قطر‬ ‫خــط انتقــال اب روســتایی‪ ،‬اصــاح و توســعه ‪ 200‬و ‪ 300‬میلی متر اشــاره کرد‪ .‬وی به طرح های‬ ‫‪ 17‬کیلومتر شــبکه توزیع اب روستایی‪ ،‬احداث اب رســانی روســتایی نیز اشــاره کــرد و گفت‪ :‬با‬ ‫‪ 11‬بــاب مخــزن زمینــی بــا ظرفیــت ‪ 10‬هــزار و بهر هبــرداری از این طرح ها‪ ،‬اب رســانی ســیار به‬ ‫‪ 350‬مترمکعب‪ ،‬احداث ‪ 6‬ایســتگاه پمپاژ اب‪ 25 ،‬روســتا حذف و درمجموع اب شــرب پایدار‬ ‫احداثوتجهیز مجموعهازمایشگاه هایفیزیکو برای ‪ 36‬روســتا ازجمله مجتمع روستایی قلعه‬ ‫شــیمیایی و میکروبیولوژی اب چاه های فلمن‪ ،‬زنبور چادگانشامل‪ 15‬روستاو مجتمعروستایی‬ ‫نجف اباد‪ ،‬گلپایگان و شاهی نشــهر‪ ،‬ازمایشگاه گلسار خوانسار شامل‪ 6‬روستاتامینمی شود‪.‬‬ ‫اغاز واکسیناسیون عمومی کرونا‬ ‫در ذوب اهن‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت‬ ‫نیز با هماهنگی مرکز بهداشت‬ ‫واکسیناســیون عمومــی اقشــار‬ ‫لنجان ایــن کار صــورت گرفت‬ ‫مختلف مردم کشــور و به ویژه‬ ‫کــه در مرحلــه اول بــر اســاس‬ ‫کارکنــان مراکز بــزرگ تولیدی و‬ ‫اولویت های ســنی اعال مشــده‬ ‫صنعتی در کنترل و مهار بیماری‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬واکسیناسیون‬ ‫منصور‬ ‫کرونــا‪ ،‬ذوب اهــن اصفهــان‬ ‫برای کارکنــان ذوب اهن انجام‬ ‫یزدی زاده‬ ‫نیز همــراه بــا اقدامــات متنوع‬ ‫شــد‪ .‬مدیرعامــل ذوب اهــن‬ ‫یهــای صــورت گرفته‬ ‫بهداشــتی و واکسیناسیون گروه های پرخطر‪ ،‬در اظهــار داشــت‪ :‬بــا پیگیر ‬ ‫اقدامی جدید و فراگیر از روز شنبه‪ ۶‬شهریورماه و بــا توجه به اینکه ایــن واحد صنعتی از مراکز‬ ‫جــاری واکسیناســیون عمومــی کارکنان خــود در پرخطر محسوب می شود‪ ،‬سهمیه ای به کارکنان‬ ‫مقابل بیماری کرونا را شروع کرد‪.‬‬ ‫ذوب اهن همچون سایر صنایع اختصاص یافت‬ ‫در ایــن برنامــه که توســط مدیریت ایمنی‪ ،‬و از ‪ ۶‬شهریورماه‪،‬واکسیناسیون کلیه کارکناناغاز‬ ‫بهداشــت و محیط زیســت و بیمارســتان شهید شد تا این تالشگران با ارامش خاطر در محل کار‬ ‫مطهری ذوب اهن و با همکاری شبکه بهداشت حاضر شوند‪ .‬علیرضا اجدانی رئیس بیمارستان‬ ‫و درمان شهرستان لنجان انجام شد‪ ،‬مرحله اول شــهید مطهــری نیــز در بازدیــد از رونــد انجــام‬ ‫تزریقواکسنکووید‪ ۱۹‬تمامیکارکنانذوب اهن واکسیناســیون‪ ،‬ضمن بیــان اهمیــت و ضرورت‬ ‫و شرکت هایاقماریانجاممی شود‪.‬مرحلهدوم انجام واکسیناســیون عمومی در مقابل بیماری‬ ‫اینواکسیناسیوننیز مطابقبازمانمقرر اعالمو کروناگفت‪:‬برایجلوگیریاز شیوعدوبارهبیماری‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬منصور یزدی زاده مدیرعامل کرونابهترینراهکار واکسیناسیوناستزیرابدن‬ ‫شــرکت در روز اول واکسیناســیون بــا حضــور در در مقابل این بیماری ایمن می گردد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مرکز تجمیعی واکسیناســیون در محل رستوران در اینطرحتمامیشاغلینو شرکت هایاقماری‬ ‫توحید‪ ،‬ضمن بازدید از نحوه انجام کار از وزارت شاغل در ذوب اهن اصفهان واکسینه خواهند‬ ‫بهداشــت و درمــان و دانشــگاه علــوم پزشــکی شد‪ .‬رئیس بیمارستان شهید مطهری گفت‪ :‬به‬ ‫اصفهــان بــه دلیــل موافقــت ا نهــا و از شــبکه دلیــل کمبــود واکســن در اســتان اصفهان کمی‬ ‫بهداشــت و درمان لنجــان و تمامی همکاران و تهیــه ان طوالنی شــد که با تالش های که شــد‬ ‫دست اندرکاران به لحاظ انجام این اقدام بزرگ ایــن امر مهیا شــد تا ســامت کارکنــان به خطر‬ ‫بهداشتی قدردانی نمود و یاداور شد‪ :‬ذوب اهن نیافتد‪ .‬وی افزود‪ :‬بعد از انجام هر دو مرحله‬ ‫اصفهان در جهت مقابله با شیوع بیماری کرونا از تزریــق واکســن نیــز رعایــت نــکات بهداشــتی‬ ‫ابتدای شروع این بحران‪ ،‬از هیچ اقدامی غافل و به خصــوص اســتفاده از ماســک و رعایــت‬ ‫نشده و واکسیناسیون گروه های پرخطر ازجمله فاصلــه اجتماعی نبایــد فراموش شــود‪ .‬مجید‬ ‫کادر درمان در اولویت قرار گرفت و انجام شد که مکاری مدیر ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست‬ ‫نتایج بسیار خوبی نیز در این راستا حاصل شد‪ .‬ذوب اهــن اصفهــان نیــز در ایــن خصــوص‬ ‫تهــای الزم و همکاری‬ ‫ویافزود‪:‬اینمجتمععظیمصنعتیباتوجهبه گفــت‪ :‬بــا اخــذ موافق ‬ ‫برخورداری از بیمارستان شهید مطهری و تجربه و نظارت شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان‬ ‫در امر درمان‪ ،‬از ماه ها قبل امادگی خود را برای لنجان واکسیناسیون تمامی کارکنان شرکت که‬ ‫مشارکتدر امر واکسیناسیوناعالم کردو مرکزی تاکنون موفق به انجام ان نشده اند با رعایت‬ ‫نیز در فوالدشهر جهت شهرستان لنجان به این پروتکل های بهداشــتی و بدون ایجاد وقفه در‬ ‫امر اختصاصدادو همچنیندر داخلذوب اهن امر تولیدانجامخواهدشد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1152‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نخستین سفر استانی خود به اصفهان سفر کرد‬ ‫‪ 33‬پروژه راه سازی‬ ‫در استان فعال است‬ ‫فرهنگ و هنرچشم به راه روزهای بهتر‬ ‫محمدمهدی اســماعیلی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اســامی در نخستین سفر استانی خود به اصفهان‬ ‫سفر کرد؛ حضور در گلستان شهدا‪ ،‬دیدار با نماینده‬ ‫ولی فقیــه و امام جمعــه‪ ،‬تعدادی از علمــا‪ ،‬فعاالن‬ ‫جبههانقالباسالمیوفعاالنفرهنگ‪،‬هنر ورسانه‬ ‫ازجملهبرنامه هایاینسفر یک روزهبود‪.‬‬ ‫اســماعیلی در گلزار شــهدای اصفهــان در جمع‬ ‫مقامات اســتان و خانواده شــهدا اظهار کرد‪ :‬دولت‬ ‫ســیزدهم رویکرد خود را با مشــی شهیدان رجایی و‬ ‫باهنر انتخاب کرده و هویت این دولت مردم باوری‪،‬‬ ‫عدالت‪،‬مبارزهبافسادوخدمتخالصانهوبی منت‬ ‫بهمردمدر همهاقشار است‪.‬چتر انقالبباز استو‬ ‫همهگروه هاجریان هاو بخش هایمختلفمردمی‬ ‫زیــر چتــر قرار می گیرند‪ .‬وی با بیان اینکه اکثر مردم‬ ‫عنوانانقالبیوهمراهیبادولتونظاماسالمیرابا‬ ‫خودیدکمی کشند‪،‬افزود‪:‬مامعتقدیمبدونایجاد‬ ‫دوقطبی های کاذب و قشــربندی و جداســازی بین‬ ‫مردمبایدبرایاحادجامعهخدمتگزاریصورتگیرد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگو ارشاداسالمیادامهداد‪:‬در اینشرایط‬ ‫کشــور که دشــمن تالش دارد مردم را از روند اصالح‬ ‫امور ناامیدکند‪،‬بایدبدونتفرقهدر کنار همبایستیم‬ ‫و اینمسیر نورانیراتارسیدنبهقلهادامهدهیم‪.‬در‬ ‫حوزهفرهنگو هنر نیز برنامهدولتتالشهمگانی‬ ‫برایاحیایارزش هایفرهنگیوتاریخیکشور است‪.‬‬ ‫اسماعیلیبابیاناینکههنر رااز انحصار خارجخواهیم‬ ‫کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هنر در وجود تک تک ایرانیان نهفته‬ ‫اســت و تاریخ غنی هفت هزارســاله پشــتیبان کشور‬ ‫اســت‪ .‬تمام تــاش دولــت در حوزه فرهنــگ ادامه‬ ‫رویکردمردمی گراییو توجهبهبخش هایمردمی‪،‬‬ ‫دوری از انحصارطلبــی و توجــه به تمام بخش های‬ ‫عمومی فرهنگ و هنر در جامعه خواهد بود و این‬ ‫رویکــرد را در برنام ههــای دولت به طورجدی دنبال‬ ‫خواهیم کرد‪ ،‬چراکه چتر دولت برای اهالی فرهنگ‬ ‫و هنر به اندازه کافی جا دارد‪ .‬وی با گرامیداشت یاد‬ ‫و خاطره شــهدای انقالب اســامی دفــاع مقدس و‬ ‫مدافعان حرم و یاد و خاطره شهدای دولت ازجمله‬ ‫شهیدانرجاییو باهنر‪ ،‬گفت‪:‬در جوار گلزار شهدای‬ ‫اصفهانبزرگان‪،‬فرماندهانوشهدایعالی مقامدفن‬ ‫شدند که برای همیشه امامزاده های عشق هستند‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید بر اینکه «همه‬ ‫مفتخریم که به این خاک مقدس و تربت پاک ان ها‬ ‫تبــرک می جوییــم»‪ ،‬افــزود‪ :‬مجموعه تخــت فوالد‬ ‫قطعه ای از قطعات بهشت است که اکنده از علما‬ ‫و اولیا بوده و در دوران انقالب اسالمی نیز خاک ان‬ ‫بهشهدایبزرگمتبرکشدهاست‪.‬اسماعیلی گفت‪:‬‬ ‫اســتان اصفهان با ‪ ۲۴‬هزار شهید‪ ۴۸ ،‬هزار جانباز و‬ ‫ایثارگــر و هــزاران هــزار رزمنده دفاع مقــدس‪ ،‬کانون‬ ‫شهادت و جهاد است‪ .‬حضرت امام خمینی (ره) روز‬ ‫‪ ۲۵‬ابان سال‪ ۶۱‬که به نام «حماسه و ایثار اصفهان»‬ ‫نا مگــذاری شــده‪ ،‬در یــک جمله تاریخــی فرمودند‪:‬‬ ‫«در کجای دنیا شهری مثل اصفهان پیدا می شود که‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬شــهید را در یک روز تشــییع و در همان‬ ‫روز تعــداد زیادی عازم جبهه های نور علیه ظلمت‬ ‫شوند»؛ رهبری نیز فرمودند‪« :‬در روز ‪ ۲۵‬ابان تعداد‬ ‫شــهدای اصفهان‪ ۳۰۰‬نفر نبــود‪ ،‬چراکه در عملیات‬ ‫محرمبیشاز یکهزار نفر بهشهادترسیدهبودند‪،‬‬ ‫اماتنها‪ ۳۰۰‬نفر تشییعشدندواینافتخار بزرگیبرای‬ ‫شهر و استاناصفهاناست کهپیشتاز عرصهجهادو‬ ‫شهادتاست‪».‬‬ ‫درزمینهاسیب هانبایدرودربایستیداشته‬ ‫باشیم‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ایــن ســفر با‬ ‫نمایندهولی فقیهدر استانوامام جمعهاصفهانهم‬ ‫دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬اسماعیلی در دیدار با ایت اهلل‬ ‫سیدیوسفطباطبایینژادنمایندهولی فقیهدراستان‬ ‫و امام جمعه اصفهان به رویکرد دولت سیزدهم در‬ ‫بخــش فرهنگ و هنــر و برنام ههــای در دســتور کار‬ ‫دولــت در ایــن زمینــه‪ ،‬اشــاره و ان ها را تشــریح کرد‪.‬‬ ‫همچنینایت اهللطباطبایینژادامام جمعهاصفهان‬ ‫در ایندیدار‪،‬نظراتو پیشنهادهایخودرادر زمینه‬ ‫فرهنگ و هنر در کشــور و اســتان اصفهان مطرح و‬ ‫بر توجه بیشتر به این بخش تاکید کرد‪ .‬امام جمعه‬ ‫اصفهان امیدواری کرد که با رویه درست و معقوالنه‬ ‫حجت االسالم والمسلمین رئیسی در عدم توجه به‬ ‫جناح بندی هایسیاسی‪،‬مسئلهجناحو گروهو چپ‬ ‫و راســت در کشور کمرنگ شود‪ .‬ایت اهلل طباطبایی‬ ‫نژادافزود‪:‬الزماستایمان‪،‬عملصالحو الگو گرفتن‬ ‫در راس امور باشد و تعقل در اقدامات و عرصه های‬ ‫مختلف موردتوجه جدی قرار گیرد تا با گروه بندی‪،‬‬ ‫بسیاریاز مشکالتحل وفصلشود‪.‬‬ ‫امام جمعــه اصفهــان با اشــاره به اینکه مســئله‬ ‫فرهنگیبایداز اداره هاواخالقکارمندانشروعشود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬بایدفرمپوششویژهبرایبانواندر‬ ‫نظر گرفتهشود‪.‬ایت اهللطباطبایینژاداظهار داشت‪:‬‬ ‫امام خمینی (ره) فرمودند هر اقدامی باید پشتوانه‬ ‫دینی داشته و نفعی برای مملکت داشته باشد به‬ ‫گ و ارشــاد‬ ‫همیــن منظور اقدامــات در حــوزه فرهن ‬ ‫باید دارای پشتوانه دینی باشد‪ .‬وی بر لزوم تفکر و‬ ‫اندیشهورزیدر همهامور به ویژهفعالیت هایدینی‬ ‫و فرهنگی تاکید کرد و گفت‪ :‬فعالیت های فرهنگی‬ ‫ی و فکری است‬ ‫و حتی دینی نیازمند پشتوانه علم ‬ ‫که این پشتوانه در برخی از این فعالیت ها کم رنگ‬ ‫بودهو نیازمنداحیاو توجهویژهاست‪.‬وزیر فرهنگو‬ ‫ارشاداسالمینیز در ایندیدار گفت‪:‬بهفرمودهرهبر‬ ‫انقالب در زمینه اسیب ها نباید رودربایستی داشته‬ ‫باشیم‪ .‬محمدمهدی اسماعیلی با بیان اینکه باید با‬ ‫جدیتانحصار حوزهفرهنگیاز دستافرادیخارج‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬حوزه فرهنگی کشور در همه بخش ها‬ ‫اســتعداد زیــادی دارد‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬فرهنگ و‬ ‫ارشــاد اســامی باید در تراز دولت و نظا م جمهوری‬ ‫اســامی ایران باشد به همین منظور حدود هشت‬ ‫برنامه اصلی در حوزه فرهنگ و ارشاد احیا و تقویت‬ ‫گوارشاداسالمیخاطرنشان‬ ‫خواهدشود‪.‬وزیر فرهن ‬ ‫کرد‪ :‬مشــکالت اقتصــادی بر روی مســائل مختلف‬ ‫سایه انداخته و اهالی فرهنگ و هنر را با مشکالت‬ ‫متعددیروبه رو کردهاست‪.‬‬ ‫اصفهانگنجینهارزشمندیازفرهنگوهنر‬ ‫است‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه سفرش‪،‬‬ ‫در نشســت بــا اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه‬ ‫اســتان اصفهان گفت‪ :‬اصفهان گنجینه ارزشمندی‬ ‫از فرهنــگ و هنــر اســت و در ان شــخصیت های‬ ‫بزرگی در حوزه فرهنگ و هنر پرورش یافته اند‪ .‬این‬ ‫شــهر مانند یک طاق فرهنگی بزرگ در طی قرون‬ ‫مختلف عمل کرده و چهره های برجسته فرهنگ‬ ‫و هنر را از سراســر دنیا به خود جذب کرده اســت‪.‬‬ ‫اسماعیلی خاطرنشان کرد‪ :‬در حوزه فرهنگ و هنر‬ ‫قائل به انحصار نیستیم‪ ،‬چراکه فرهنگ و هنر در‬ ‫این کشور یک تاریخ هفت هزارساله دارد بر همین‬ ‫اســاس اعتقــاد ما بــر این اســت کــه دولت وظیفه‬ ‫تصدی گریندارد‪،‬بلکهوظیفه یوزارتخانهو دولت‬ ‫این است که فضا را برای هنرمندان تسهیل و ان ها‬ ‫را در عرص ههــای مختلــف فرهنگــی حمایت کند‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا تالش می کنیم تا در پایــان این چهار‬ ‫سال رشد محسوس در خصوص محصوالت هنری‬ ‫رخ دهــد‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪ :‬در دولــت مردمی تمام‬ ‫تالش خود را جهت ایجاد بستر مناسب برای رشد‬ ‫‪3‬‬ ‫فضای هنری کشور به کار می گیریم و طبیعی است‬ ‫زمانی که این اتفاق رخ می دهد‪ ،‬استان هایی مانند‬ ‫اصفهانپیشتاز خواهندبود‪.‬امروز بههمه یاهالی‬ ‫فرهنگ و هنر اطمینان می دهم که وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد با همه وجود پشتیبان فعالیت های هنری‬ ‫است‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد‪ :‬قرار‬ ‫است در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تمرکززدایی‬ ‫انجام شود‪ .‬در این راستا از مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫استان اصفهان درخواست دارم از گروه های نخبه در‬ ‫اداره کل استفاده کند و اگر قرار است ممیزی صورت‬ ‫بگیرد الزم است این اقدام توسط اصحاب فرهنگ‬ ‫انجام شــود‪ ،‬باید توجه داشت که کشــور از وجود‬ ‫نخبگان در حوزه های مختلف بهره مند است و بر‬ ‫همین اساس الزم است از وجود ان ها استفاده شود‪.‬‬ ‫اسماعیلی خاطرنشان کرد‪ :‬به ایت اهلل رئیسی تاکید‬ ‫کردمدر ایندورهچهارسالهبایداتفاقاتدرخشانی‬ ‫در حوزهفرهنگو ارشاددر کشور رخدهد‪.‬متاسفانه‬ ‫شیوع ویروس کرونا اسیب های فراوانی را به اهالی‬ ‫فرهنگ و هنــر وارد کرد‪ ،‬چراکه تمامی اجتماعات‬ ‫این حوزه ازجمله ســینما‪ ،‬تئاتر و کنسرت ها تحت‬ ‫تاثیر قرارگرفته است و در این راستا اهالی فرهنگ‬ ‫هنر اسیب های فراوانی را متحمل شده اند‪ .‬جبران‬ ‫این خسارت ها در دستور کار قرار داده ایم همچنین‬ ‫واکسیناســیون هنرمندان اغازشــده اســت و در این‬ ‫راستا‪ ۸۳‬هزار هنرمنددر سراسر کشور واکسیناسیون‬ ‫شــده اند‪ .‬امیدواریــم در یــک فرصت محــدود و با‬ ‫اولویت‪،‬تمامیهنرمندانواکسینهشوند‪.‬ویاضافه‬ ‫کرد‪ :‬قرار است در جلسه بعدی هیئت دولت بسته‬ ‫حمایتی حوزه فرهنگ و هنری مطرح شود تا امسال‬ ‫بتوانیم به صورت جدی تر حمایت های جبرانی در‬ ‫خصوصاسیب های کروناییاهالیفرهنگو هنر را‬ ‫جبرانکنیم‪.‬همچنینباتوجهبهتاکیدرهبر انقالب‬ ‫اسالمی بر موضوعات فرهنگی تمام تالش خود را‬ ‫در جهت ایجاد یک جهش در موضوعات مختلف‬ ‫فرهنگی هنری به کار خواهیم گرفت‪.‬وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی تاکید کرد‪ :‬تالش خود را در جهت‬ ‫ایجــاد فضای انس و دوســتی در جریان فرهنگ و‬ ‫هنر کشور می کنم و در این راستا برنامه های مدونی‬ ‫تهیه شده است‪ .‬همچنین متاسفانه جای تعجب‬ ‫دارد که تمامی تجهیزات حوزه ی انتشارات وارداتی‬ ‫است بر همین اساس در این مدت چهارساله تمام‬ ‫تالش خود را برای کلی شــدن صنعت نشــر به کار‬ ‫خواهیــم گرفــت‪ .‬امیدواریــم با همــکاری و انعقاد‬ ‫تفاهم نامــه بــا معاونت علمی ریاســت جمهوری‬ ‫و وزارت صمت حوزه نشــر از این وضعیت فعلی‬ ‫خارج شــود‪ .‬اســماعیلی اضافــه کرد‪ :‬خبرنــگاران و‬ ‫عکسان خبری ازجمله کسانی هستند که علی رغم‬ ‫اینکــه درصحنه حضور دارنــد‪ ،‬اما کمتر موردتوجه‬ ‫قرار می گیرند؛ در همین راستا از مدیرکل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی استان اصفهان درخواست دارم که از‬ ‫قشر فرهیختهرسانه ایاستفادهکنند‪.‬‬ ‫موسساترسانه ایبایدپاالیششود‬ ‫وزیر فرهنگو ارشاداسالمی گفت‪:‬بخش هایی‬ ‫که حوزه خبرنگاری و موسسات رسانه ای را پوشش‬ ‫می دهــد بایــد پاالیش شــود و ان هایــی که مرتبط‬ ‫هستند زیر چتر حمایتی قرار بگیرند و ان هایی که‬ ‫نیستند خارج شوند‪ ،‬حتما این موضوع را از تکالیف‬ ‫معاونت مطبوعاتی قرار می دهیم‪ .‬اسماعیلی کرد‪:‬‬ ‫خیلی خوشحالم که در اولین روزهای مسئولیتم به‬ ‫مهدفرهنگوهنر کشور اصفهانامدم‪،‬اصفهانیکی‬ ‫از شهرهای اصلی در حوزه فرهنگی است که دارای‬ ‫تاریخبزرگیاستو هنرمندانبزرگیدارد‪.‬ویافزود‪:‬‬ ‫بایددر حوزهمدیریتوزارتفرهنگو ارشاداسالمی‬ ‫باهنرمندانواصحابفرهنگارتباطبیشتریداشته‬ ‫باشیم‪،‬از دوستاندر ادارهکلفرهنگو ارشاداسالمی‬ ‫درخواست کردم که در این زمینه برنامه های الزم را‬ ‫تهیه و اســتفاده کنند‪ ،‬چراکه باید در حــوزه کارهای‬ ‫جاری از این ظرفیت ها اســتفاده شــود‪ ،‬باید از همه‬ ‫ظرفیت های عمومی فرهنگی هنری کشور استفاده‬ ‫کنیم‪.‬وزیر فرهنگو ارشاداسالمیتاکیدکرد‪:‬انقالب‬ ‫اسالمی ما انقالب فرهنگی است‪ .‬تاریخ پرعظمت‬ ‫کشور ما‪ ،‬نقاط عطف فرهنگی هنری زیادی دارد که‬ ‫از ان ها اســتفاده خواهیم کــرد‪ ،‬تالش داریم که یک‬ ‫دوره درخشــان برای فرهنگ و هنر کشــور پیش رو‬ ‫باشد و برای این کار‪ ،‬تمام مقدمات ازجمله حمایت‬ ‫از اصحــاب فرهنــگ و هنر در این شــرایط را فراهم‬ ‫می کنیم‪ .‬اسماعیلی خاطرنشان کرد‪ :‬به زودی بسته‬ ‫حمایتــی برای اصحــاب فرهنگ و هنر بــه دولت و‬ ‫ستادارائهخواهیمکرد‪،‬بسته هایحمایتیتسهیالتی‬ ‫بالعوض و با سودهای کم برای اصحاب فرهنگ و‬ ‫هنر است که برای ان عددهای خوبی را پیش بینی‬ ‫کردیــم و از طریــق صندوق فرهنگ و هنر و شــبکه‬ ‫بانکی کشور که توافق شود می توانیم فعالیت های‬ ‫حمایتی را انجام دهیم‪ ،‬امیدواریم بتوانیم حمایت‬ ‫موثــری را حتــی در حد کم انجام دهیم‪ ،‬چراکه این‬ ‫حوزهنیازمندحمایتاست‪،‬البتهفکر نمی کردیمکه‬ ‫کرونا تداوم داشته باشد و اغلب در برنامه ریزی های‬ ‫عمومی کشور تصور می شد که فعالیت ها تا اواسط‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬عادی شود‪ ،‬متاسفانه به هر دلیلی این‬ ‫اتفــاق رخ نــداد و مــا باید این شــرایط حمایتی را‬ ‫ادامه دهیم و دولت مصمم است که از اصحاب‬ ‫فرهنــگ و هنــر حمایــت کنــد‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه واکسیناسیون اصحاب فرهنگ و هنر‬ ‫در کل کشور از امروز اغازشده و در روزهای اینده‬ ‫تــاش خواهد شــد تا همه کســانی کــه کارت هنر‬ ‫دارند بتوانند از تســهیالت واکسیناسیون استفاده‬ ‫کنند و این کار اگر شکل گیرد‪ ،‬زمینه های بازگشایی‬ ‫با رعایت شیوه نامه ها را برای فضای فرهنگ و هنر‬ ‫فراهــم خواهد کرد‪ .‬امیدوارم این اتفاق رخ دهد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد‪ :‬صندوق‬ ‫هنرمندان بسیار فعال است و کارت ها صادرشده‬ ‫و ادامــه دارد‪ ،‬البتــه عضویــت جدیــد نمی پذیــرد‬ ‫کــه شــرایط ان را فراهــم خواهیــم کــرد‪ ،‬چراکــه‬ ‫نمی خواهیــم افــراد را محــدود کنیــم‪ ،‬امیدواریــم‬ ‫فضا و چتر حوزه فرهنگ و ارشــاد اســامی باالی‬ ‫ســر همه اهالی فرهنگ و هنر باشد و اگر نقصی‬ ‫داشــته برطــرف خواهیــم کــرد‪ .‬امیدواریم بتوانیم‬ ‫حمایت همه جانبه داشــته باشــیم‪ .‬اسماعیلی در‬ ‫رابطــه بــا تمهیــدات بــرای شناســایی خبرنــگاران‬ ‫واقعــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬موسســات فرهنگــی‬ ‫عوامل مختلفی دارد که اگر بدبینانه نگاه نکنیم‬ ‫برایانجام کارهاپشتیبانیمی خواهد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫نیازمند موارد فوری برای‬ ‫بهبود وضعیت تولید برق‬ ‫استان هستیم‬ ‫یکصد و پنجمین جلســه شــورای گفتگوی دولت و‬ ‫بخش خصوصی اســتان اصفهان به بررســی راهکارهای‬ ‫پیشنهادیکمیسیونانرژی‪،‬صنایعپاالیشیوپتروشیمی‬ ‫اتــاق بازرگانی اصفهــان در خصوص مشــکالت موجود‬ ‫در صنعت برق‪ ،‬بسترسازی الزم برای استفاده حداکثری‬ ‫از ظرفیت نیروگاه های تولید پراکنده به همراه مدیریت‬ ‫قطــع بــرق و کاهــش زمان خاموشــی در ایــام پرمصرف‬ ‫اختصاص یافت‪ .‬در این جلســه با بیان اینکه بر اســاس‬ ‫مــاده‪ 25‬قانــون کار در زمان کمبود برق‪ ،‬گاز یا خدمات‬ ‫مخابرات‪،‬واحدهایتولیدیو خدماتیو کشاورزینباید‬ ‫در اولویتقطعبرق‪،‬گاز و خدماتمخابراتقرار بگیرند‬ ‫و در غیر اینصورتملزمبهجبرانخسارتبهواحدهای‬ ‫تولیدی است‪ ،‬به دلیل جلوگیری از بروز چنین اتفاقی و‬ ‫تحمیلچنینهزینه ایراهکارهایکوتاه مدت‪،‬میان مدت‬ ‫و بلندمدتی برای رفع مشکالت این حوزه پیشنهاد شد‪.‬‬ ‫پرداختمطالباتمعوقنیروگاه ها‪،‬پرداختتسهیالت‬ ‫بانکی به شــرکت برق منطقه ای برای تســویه مطالبات‬ ‫معوق نیروگاه های تولید پراکنده از طریق الزام دولت از‬ ‫محــل متمم بودجه ســال جاری و یــا در نظر گرفتن این‬ ‫امکان در بودجه سال‪ ،1401‬ایجاد امکان تهاتر بخشی از‬ ‫بدیهی های این نیروگاه ها مانند اقساط معوق وام های‬ ‫دریافــت شــده‪ ،‬مالیات و حق بیمــه تامین اجتماعی با‬ ‫مطالباتان هاومطالباتسایر فعاالناقتصادی‪،‬تسهیل‬ ‫تامیــن ســوخت دیــزل ژنراتورهــای واحدهای صنعتی و‬ ‫برنامه ریــزی اســتفاده از ظرفیــت ایــن دیــزل ژنراتورها با‬ ‫رویکــرد ایجــاد انگیزه برای واحدهای صنعتــی از طریق‬ ‫اصالحضریبتبدیل‪،‬تحویلسریعو به موقعسوختو‬ ‫پرداختپاداشخروجازشبکه‪،‬برنامه ریزیخاموشی های‬ ‫بخشصنعتبر اساساولویت بندیودسته بندیصنایع‬ ‫پیشنهادیدر جلسه کارشناسیشورادر صورتتطبیقبا‬ ‫فیدرها از راهکارهای کوتاه مدت رفع این مشکل عنوان‬ ‫و مورد تصویب اعضا قرار گرفت‪.‬محمودتوالیی‪ ،‬رئیس‬ ‫اتاق بازرگانی کاشان نیز اصالح قیمت انرژی به ویژه برای‬ ‫واحدهای بزرگ صنعتی را راهکار رفع مشکل کمبود برق‬ ‫دانست‪.‬حمیدرضاعالقه مندان‪،‬مدیرعاملشرکتتوزیع‬ ‫برق استان اصفهان در این جلسه با بیان اینکه هم اکنون‬ ‫نیازمنــد مواردی فــوری برای بهبــود وضعیت تولید برق‬ ‫استان هستیم افزود‪ :‬استان صنعتی اصفهان بیش از سایر‬ ‫اســتان ها نیازمنــد تولید بــرق اســت و در کنار ایــن مورد‪،‬‬ ‫موضوعتوزیعوانتقالنیز بایدموردتوجهویژهقرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی پرداخت مطالبات بخش تولید از سوی وزارت نیرو را‬ ‫ضروری دانست و تصریح کرد‪ :‬این مشکل از طریق تهاتر‬ ‫بدهی هاقابل حلاست‪.‬عالقه مندانضمناشارهبهعدم‬ ‫اجــرای ایین نامه اجرایی ماده ‪ 25‬قانون بهبود مســتمر‬ ‫محیط کســب وکار تاکیــد کــرد الزم اســت وزارت نیرو بر‬ ‫اساس اولویت صنایع‪ ،‬عددی را به عنوان هزینه کیلووات‬ ‫مصرفیپیشنهاددهدوهزینهبرقبر اساسمیزانپایداری‬ ‫شبکه دریافت شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه این موضوع تا‬ ‫حد زیادی مشــکل تامین برق صنایع را رفع خواهد کرد‬ ‫از نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی‬ ‫درخواستکرداینموضوعراپیگیریکنند‪.‬‬ ‫اصفهان نما؛ خدمات جامع‬ ‫الکترونیک و ‪ 24‬ساعته در‬ ‫شهرداری اصفهان‬ ‫سامانه شهرســازی «اصفهان نما» به صورت انالین و‬ ‫‪ 24‬ســاعته‪ ،‬در ورود به شــهرداری شیشه ای و پویا است‬ ‫تــا بخش زیــادی از مراجعات شــهروندان به ‪ 15‬منطقه‬ ‫شهرداریاصفهانبرایانجاماموریهمچونصدور پروانه‬ ‫تک برگی‪ ،‬پایان کار و استعالم به کمترین میزان ممکن‬ ‫برسد‪ .‬شهر اصفهان از حدود‪ 15‬سال پیش گام های اولیه‬ ‫برای دیجیتالی کردن ارائه خدمات خود به شهروندان را‬ ‫برداشت و باوجود نتایجی که این تصمیم در یک دهه‬ ‫اخیر در شــهر اصفهان بر جای گذاشــت‪ ،‬گذر شــهرهای‬ ‫دنیا از جهان دیجیتال به جهان هوشمند‪ ،‬مدیران شهری‬ ‫اصفهــان را در مســیر جدیــد و کمتر پیموده شــده ای در‬ ‫کشور قرار دارد‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬تمامی اسناد باالدستی‬ ‫‪ 5‬سال اینده شهر اصفهان ازجمله برنامه اصفهان‪ 1400‬و‬ ‫‪ 1405‬و بودجه هایساالنهشهر نیز بامحوریتهوشمند‬ ‫شدن اصفهان‪ ،‬از زیردست مدیران شهری می گذرد‪ .‬این‬ ‫مســیر همه حوزه های مرتبط با زیســت شــهری اعــم از‬ ‫محیط زیست تا شهرسازی و حمل ونقل را شامل می شد‬ ‫تا دسترسی همه مردم به خدمات شهرداری با دو مزیت‬ ‫«ســادگی» و «ســرعت» انجام گیرد‪ .‬شعار «شهر با چند‬ ‫کلیک» تالش کرد ســهولت اســتفاده از ســامانه اصفهان‬ ‫نما و گستره خدمات الکترونیک شهرداری اصفهان را به‬ ‫شهروندان نشان دهد‪ .‬ســامانه‪ my.isfahan.ir‬با امکان‬ ‫ارائــه‪ 134‬خدمــت غیرحضــوری‪ ،‬عــاوه بــر کارکردهای‬ ‫شــهروندی‪ ،‬بــرای شــهرداری دارای مزیــت زیرســاختی‬ ‫اســت که از طریق ان می تواند‪ ،‬توســعه خدمات و رفع‬ ‫نواقص سیستم را ساماندهی و مدیریت کند‪ .‬هم اکنون‬ ‫این خدمات از طریق سامانه ‪ my.isfahan.ir‬برای همه‬ ‫شهروندان اصفهانی به صورت‪ 24‬ساعته قابل دسترسی‬ ‫و اســتفاده اســت تا با کمترین نیاز به حضور و در برخی‬ ‫مواردبدوننیاز بهمراجعهحضوری‪،‬تقاضاهاموردبررسی‬ ‫و انجــام قــرار گیــرد‪ .‬خدمــات ایــن ســایت به‪ ۱۰‬دســته‬ ‫تقســیم بندی شده که شــامل شهرســازی و ساخت وساز‬ ‫و ســاختمان‪ ،‬امور پیمانکاران و کســب وکار و مشــاغل‪،‬‬ ‫محیط زیســت و فضــای ســبز‪ ،‬حمل ونقــل و ترافیــک‪،‬‬ ‫فضاهای شــهری و معابر عمومی‪ ،‬حوادث و تخلفات‪،‬‬ ‫گردشــگری و تفریــح و ســامت‪ ،‬امــوزش و پژوهــش و‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬ارتباطــات‪ ،‬نظرســنجی و رضایــت ســنجی و‬ ‫ارامستان هاست‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫بهره برداری از ‪ 14‬پروژه‬ ‫در حوزه توزیع برق‬ ‫استان کرمانشاه‬ ‫محمد مرادی سرپرســت شــرکت توزیع نیروی برق‬ ‫استان کرمانشاه گفت‪ :‬طرح های حوزه برق در ‪ ۲‬محور‬ ‫اصالح و بهین هســازی شــبکه های برق و برق رســانی به‬ ‫روســتا ها با اعتباری بالغ بر ‪ ۱۵۳‬میلیارد ریال اجرا شــده‬ ‫یشــوند‪ .‬او بــا بیان اینکه‬ ‫و در هفتــه دولــت افتتــاح م ‬ ‫بهره برداری از پروژه های فوق نقش موثری در پایداری‬ ‫شبکهو توسعهخدمات رسانیبهروستائیاندارد‪،‬گفت‪:‬‬ ‫برق رســانی بــه روســتا های «پشــت تنــگ شــایگان» در‬ ‫شهرستان روانسر و روستای «تنگ حمام» در شهرستان‬ ‫قصرشــیرین با اعتبــاری بالغ بر ‪ ۶‬میلیــارد ریال از جمله‬ ‫پروژ ههــای بــرق رســانی ایــن شــرکت اســت‪ .‬مــرادی از‬ ‫افتتاح ‪ ۱۲‬پروژه در بخش اصالح و بهین هســازی شــبکه‬ ‫بــرق روســتایی در شهرســتان های کرمانشــاه‪ ،‬صحنــه‪،‬‬ ‫قصرشیرین‪،‬هرسین‪،‬روانسر‪،‬سنقر‪،‬جوانرود‪،‬گیالنغرب‪،‬‬ ‫بخشداری کوزران و ماهیدشت خبر داد و افزود‪ :‬شبکه‬ ‫برق در بیش از ‪ ۶۵‬روستا در سطح استان با اعتباری بالغ‬ ‫بر ‪ ۱۴۷‬میلیارد ریال اصالح و بهین هســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه تعداد مشــترکان شــرکت توزیع نیروی‬ ‫بــرق اســتان کرمانشــاه از مــرز ‪ ۸۰۰‬هــزار مشــترک فراتر‬ ‫رفته اســت‪ ،‬افزود‪ :‬هم اکنون تمامی روســتا های کد دار‬ ‫در استان کرمانشاه برقدار هستند و به جرات می توان‬ ‫گفت روستای باالی هفت خانوار بدون برق در استان‬ ‫کرمانشاه وجود ندارد‪ .‬مرادی به عملکرد شرکت توزیع‬ ‫نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه از ابتدای امســال اشــاره‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬این شــرکت تــا مــرداد ‪ ۱۴۰۰‬دارای ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫کیلومتر شبکه فشار متوسط‪ ،‬هفت هزار و ‪ ۲۰۰‬کیلومتر‬ ‫شــبکه فشــار ضعیف و ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دســتگاه پست‬ ‫توزیع است‪ .‬سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫کرمانشاه با اشاره به مصرف پیک بار ‪ ۸۱۳‬مگاواتی این‬ ‫شرکت در تابستان امسال‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده از شیوه های‬ ‫جدیدمدیریتشبکهبرقبرایاستمرار انرژیالکتریکی‬ ‫و افزایش قابلیت اطمینان شبکه‪ ،‬اصالح الگوی مصرف‬ ‫مشترکین‪ ،‬اطالع رسانی مدیریت بار اضطراری از طریق‬ ‫رســانه های اجتماعــی و ارائــه خدمــات الکترونیکــی و‬ ‫غیرحضوری به مشــترکان را از برنامه های مهم شــرکت‬ ‫توزیع برق استان کرمانشاه در راستای مدیریت مصرف‬ ‫در سال جاری بود‪ .‬مرادی افزود‪ :‬با کاهش دمای هوا در‬ ‫روز های اینده و رعایت مدیریت مصرف برق مشترکان‬ ‫هیچخاموشیدر سطحاستاناعمالنمی شود‪.‬‬ ‫اولین خودروی پیشرو‬ ‫مخابراتی بحران در شرکت‬ ‫گاز استان کرمان‬ ‫رونمایی شد‬ ‫اولین خودروی پیشرو مخابراتی بحران شرکت گاز‬ ‫استان کرمان با حضور مدیرعامل این شرکت رونمایی‬ ‫شــد‪ .‬به گزارش شرکت گاز استان کرمان‪ ،‬منوچهر فالح‬ ‫در ایینرونماییخودرویپیشرو مخابراتیبحرانبیان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه کرمان جزو استان های حادثه خیز‬ ‫کشور بوده بدون تردید باید همه در راستای مقابله با‬ ‫حوادث خود را اماده کنند‪ ،‬بنابراین امادگی همیشگی‬ ‫برای مقابله با شرایط اضطراری و بحران¬های احتمالی‬ ‫و اســتفاده بهینــه از منابــع مالــی و تجهیزاتــی موجود‬ ‫امری مهم اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز اســتان کرمان‬ ‫در رابطــه بــا خصوصیــات ایــن خــودرو افــزود‪ :‬خــودرو‬ ‫پیشرو مخابراتی بحران شرکت گاز استان کرمان امکان‬ ‫ارتبــاط بیســیم ‪ VHF‬تــا شــعاع‪ 100‬کیلومتر‪ ،‬اتصــال به‬ ‫شبکه تلفن مرکزی با سایر ادارات‪ ،‬ارسال تصاویر زنده‬ ‫و عکس انالین از منطقه بحران به اداره مرکزی‪ ،‬ایجاد‬ ‫ارتباط رادیویی بصورت شــبکه های محلی به شــعاع‬ ‫‪ 50‬کیلومتــر‪ ،‬ایجاد ارتباط ماهــواره ای از طریق ماهواره‬ ‫بــدر ایران ســت‪ ،‬امکان ارتباط اینترنتی از طریق ســیم‬ ‫کارت های همراه اول و ایرانســل‪ ،‬ایجاد ارتباط ســامانه‬ ‫‪ 194‬در منطقه بحران و تقویت کننده هوشمند موبایل‬ ‫در منطقــه بحــران را فراهم می کند‪ .‬فالح ضمن اشــاره‬ ‫بــه اینکه در ســال های اخیر اقدامــات خوبی در زمینه‬ ‫مدیریت بحران صورت گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬در سال ‪99‬‬ ‫هزار و ‪ 750‬کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع در سطح‬ ‫استان بدون هیچ حادثه خاصی اجرا شده که نشان از‬ ‫رعایت مسائل ایمنی توسط کارکنان و پیمانکاران دارد‪.‬‬ ‫وی در پایان ضمن تاکید بر لزوم امادگی همیشگی برای‬ ‫مقابله با شرایط اضطراری و بحران های احتمالی افزود‪:‬‬ ‫خوشبختانهسوابقمدیریتبحراندر شرکت گاز استان‬ ‫کرمــان مطلوب بــوده و تــاش همکاران ما در شــرایط‬ ‫بحرانینشانمی دهدتوانسته ایمبهخوبیاز امکانات‬ ‫موجودبهرهببریم‪.‬‬ ‫تولید بیش از یک میلیارد‬ ‫کیلووات ساعت انرژی در‬ ‫نیروگاه شهید رجایی‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویداد امروز‪ :‬معاون مهندســی و برنامه ریزی‬ ‫نیروگاه شهید رجایی گفت در مرداد ماه امسال از سوی‬ ‫واحدهــای نیروگاه شــهید رجایــی قزوین بیــش از یک‬ ‫میلیارد و‪ 200‬میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص تولید‬ ‫و بهشبکهسراسریتحویلشد‪.‬بهگزارشروابطعمومی‬ ‫شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی‪ ،‬جواد دوستی‬ ‫افــزود‪ :‬در مرداد ماه امســال‪ ،‬به میزان ‪ 1‬میلیــارد و ‪214‬‬ ‫میلیــون و ‪ 667‬هزار کیلووات ســاعت انــرژی خالص در‬ ‫واحدهای ‪ 13‬گانه بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه‪،‬‬ ‫تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است‪ .‬وی بیان‬ ‫داشت‪ :‬از این میزان انرژی تولیدی‪ 559 ،‬میلیون و ‪122‬‬ ‫هزار کیلووات ســاعت انرژی در ‪ 9‬واحد نیروگاه ســیکل‬ ‫ترکیبی و‪ 655‬میلیون و‪ 545‬هزار کیلووات ساعت انرژی‬ ‫در واحدهای‪250‬مگاواتی این نیروگاه تولید شده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1152‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫در هفته دولت محقق شد‬ ‫بهره برداری‪،‬کلنگ زنیواغازعملیاتاجراییپروژه هایگازرسانیایران‬ ‫بهره برداری‪ ،‬کلنگ زنی و اغاز عملیات اجرایی‬ ‫پروژه های گازرســانی کشور در هفته دولت امسال‬ ‫نیــز تــداوم داشــت‪ .‬به گــزارش شــانا‪ ،‬شــرکت های‬ ‫گاز اســتانی هفته دولت امســال هم مانند گذشته‬ ‫مشغول افتتاح و بهره برداری از طرح های گازرسانی‬ ‫بودند تا روز به روز بر تعداد مشــترکان بهره مند از‬ ‫گاز طبیعــی در کشــور افــزوده شــود‪ .‬هرچنــد ایران‬ ‫بیش از دو ســال اســت که با تحری م دس ـت وپنجه‬ ‫نرم می کند و مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا‬ ‫هم بر کشــور ســایه انداخته است‪ ،‬اما صنعت گاز‬ ‫همچنان تالش دارد با وجود همه مسائل موجود‪،‬‬ ‫صنایع بدون‬ ‫روند گازرســانی به شهرها‪ ،‬روستاها و‬ ‫ِ‬ ‫گاز را با شتاب دنبال کند‪ .‬براساس اعالم شرکت ملی‬ ‫گاز ایران‪ ،‬گاز طبیعی تاکنون به هزار و ‪ ۲۱۵‬شهر و‬ ‫‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۴۰۲‬روســتای ایران رســیده اســت و ‪۲۵‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۶۷‬هزار و ‪ ۵۱۷‬مشــترک گاز طبیعی در‬ ‫کشور وجود دارد‪ ،‬همچنین تاکنون به ‪ ۸۶‬نیروگاه‬ ‫کشــور گازرسانی شــده و ‪ ۸۶‬ایستگاه تقویت فشار‬ ‫گاز طبیعی به بهره برداری رســیده اســت‪ .‬در ادامه‬ ‫بهر هبــرداری‪ ،‬کلنگ زنــی و اغــاز عملیــات اجرایــی‬ ‫پروژه های گازرسانیدر هفتهدولترامرور می کنیم‪.‬‬ ‫افتتاح و اغاز عملیات اجرایی ‪ ۱۱۲‬طرح‬ ‫گازرسانی در کردستان‬ ‫احمد فعله گری‪ ،‬مدیرعامل شــرکت گاز استان‬ ‫کردســتان بــا بیــان اینکــه ‪ ۱۱۲‬طــرح گازرســانی در‬ ‫ایــن اســتان طی هفتــه دولت افتتــاح و کلنگ زنی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در این هفته ‪ ۸۶‬طرح و پروژه‬ ‫گازرســانی افتتاح شــد که شــامل افتتــاح ‪ ۲۳‬پروژه‬ ‫گازرســانی روســتایی و ‪ ۶۳‬واحد صنعتی اســت‪ .‬با‬ ‫گازرســانی به ‪ ۲۳‬روستای استان کردستان در هفته‬ ‫دولــت‪ ،‬تعداد روســتاهای بهره منــد از گاز طبیعی‬ ‫اســتان بــه یــک هــزار و ‪ ۴۲۵‬روســتا رســید‪ .‬وی بــا‬ ‫اشــاره بــه فعال بــودن عملیات اجرایی گازرســانی‬ ‫در ‪ ۱۲۵‬روســتا‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬طبــق برنامه ریزی این‬ ‫شرکت اهتمام دارد همه روستاهای باالی‪ ۲۰‬خانوار‬ ‫این اســتان را تا پایان امســال به شبکه سراسری گاز‬ ‫متصل کند‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز استان کردستان‬ ‫با بیان اینکه درصد نفوذ گاز طبیعی در خانوارهای‬ ‫روســتایی بــه بیــش از ‪ ۹۶.۵‬درصد رســید‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با گازرســانی به این تعداد از روســتاها بیش از‬ ‫‪ ۶۸۰‬خانوار به مصرف کنندگان گاز طبیعی افزوده‬ ‫یشــود و در بخش صنعتی نیز تعداد ‪ ۶۳‬واحد‬ ‫م ‬ ‫از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند‪ .‬فعله گری‬ ‫درباره کلنگ زنی و اغاز عملیــات اجرایی ‪ ۲۶‬پروژه‬ ‫گازرســانی بیــان کرد‪ :‬اغــاز عملیات اجرایــی به ‪۱۷‬‬ ‫پــروژه گازرســانی روســتایی‪ ،‬گازرســانی بــه ‪ ۶‬واحد‬ ‫صنعتیو مقاوم سازیسهواحدساختمانیاز جمله‬ ‫برنامه هایگرامیداشتهفتهدولتامسالبود‪.‬‬ ‫‪ ۵۸‬پروژه گازرسانی در همدان به‬ ‫بهره برداری رسید‬ ‫عبــداهلل فیــاض‪ ،‬مدیرعامل شــرکت گاز اســتان‬ ‫همــدان از بهره برداری ‪ ۵۸‬پروژه گازرســانی در این‬ ‫اســتان هم زمــان بــا هفته دولــت خبــر داد و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این پروژه ها شــامل گازرســانی به دو روســتا و‬ ‫‪ ۵۶‬واحــد صنعتی بــود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در پنج ماه‬ ‫نخست سال ‪ ۱۴۰۰‬بیش از ‪ ۵۰‬درصد از تعهدهای‬ ‫شرکت در بخش های مختلف شامل شبکه گذاری‬ ‫توزیعوتغذیهگاز‪،‬نصبانشعابات‪،‬اشتراک پذیری‬ ‫و نصب علمک‪ ،‬محقق شده که سند افتخاری برای‬ ‫مجموعه کارکنانشرکت گاز استانهمداناست‪.‬‬ ‫بهره برداری و اغاز عملیات اجرایی ‪ ۱۶۹‬پروژه‬ ‫گازرسانی در یزد‬ ‫علی اکبــر میدانشــاهی‪ ،‬مدیرعامل شــرکت گاز‬ ‫اســتان یــزد با بیان اینکــه هم زمان با هفتــه دولت‬ ‫بهر هبــرداری و اغــاز عملیــات اجرایــی ‪ ۱۶۹‬پــروژه‬ ‫گازرســانی در ایــن اســتان انجام شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬برای‬ ‫بهره مندی مناطق محروم و کمترتوسعه یافته از گاز‬ ‫طبیعی‪،‬پنجپروژه گازرسانیبهبهره برداریرسید که‬ ‫طی ان هشت روستای دیگر استان با قابلیت نصب‬ ‫‪ ۲۸۸‬علمک به شبکه گاز طبیعی متصل شد‪ .‬وی با‬ ‫اشارهبهاهمیتگازرسانیبهصنایعبه عنوانبخش‬ ‫دیگری از پروژه های اولویت دار که نقش موثری در‬ ‫توسعه و ابادانی استان ایفا می کنند‪ ،‬گازرسانی به‬ ‫‪ ۱۶۱‬واحد صنعتی جزء و عمده در سطح استان را‬ ‫از مهم ترین اقدام های شرکت گاز استان یزد نام برد‬ ‫که سبب جایگزینی ‪ ۳۴‬هزار مترمکعب بر ساعت‬ ‫گاز طبیعی در بخش صنعت می شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت گاز اســتان یزد افزود‪ :‬افزون بر بهره برداری‬ ‫از پروژه های مذکور‪ ،‬در هفته دولت امســال شاهد‬ ‫اغــاز عملیات اجرایی خط انتقال محور کمربندی‬ ‫غربی یزد شامل اجرای ‪ ۱۳‬کیلومتر خط انتقال ‪۳۰‬‬ ‫اینــچ بودیم که ظرفیت گازرســانی اســتان را به دو‬ ‫برابــر افزایــش می دهــد و بــا توجه بــه اهمیت گاز‬ ‫طبیعی به عنوان یک زیرســاخت مهــم و تاثیرگذار‬ ‫تحول بزرگی در اســتان صنعتی یزد در پی خواهد‬ ‫داشت‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان یزد در پایان به‬ ‫احداثساختمانعملیاتیو پستامدادشهرستان‬ ‫مروســت بــه مســاحت ‪ ۴۳۵‬متــر مربــع و احداث‬ ‫ساختمانعملیاتیوپستامدادشهرستانشاهدیه‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۳۵۱‬متــر مربع اشــاره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫این اقدام به منظور خدمات رسانی هرچه بهتر به‬ ‫شهروندان‪ ،‬همچنین تکریم کارکنان انجام می شود‬ ‫تــا بتوانیــم خدمات را با کیفیت و ســرعت باالتر و‬ ‫در فضایی مناسب به مراجعان و ارباب جوع ارائه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫‪ ۹۲‬پروژه گازرسانی در اذربایجان شرقی به‬ ‫بهره برداری رسید‬ ‫سیدرضارهنمایتوحیدی‪،‬مدیرعاملشرکتگاز‬ ‫استان اذربایجان شرقی با اشاره به بهره برداری از ‪۹۲‬‬ ‫پروژه گازرسانی در این استان‪ ،‬گفت‪ :‬این پروژه های‬ ‫گازرسانی شامل بهره برداری از شبکه گازرسانی ‪۴۹‬‬ ‫روســتا‪ ۲۷ ،‬واحــد صنعتی و یک واحد ســاختمان‬ ‫اداری و پست امداد منطقه ‪ ۶‬تبریز‪ ،‬همچنین اغاز‬ ‫عملیات گازرســانی به هفت روستا‪ ،‬احداث هفت‬ ‫واحد تقلیل فشار تی بی اس در سطح شهر تبریز و‬ ‫ســاخت ســاختمان اداری و پست امداد شهرستان‬ ‫مرنــد بــوده اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با بهر هبــرداری از‬ ‫پروژ ههــای گازرســانی روســتایی در هفتــه دولــت‪،‬‬ ‫‪ ۱۱۰۶‬خانــوار جدیــد گازدار و ‪ ۳۳۱‬خانــوار جدیــد‬ ‫نیز با به ثمر رسیدن پروژه های کلنگ زنی شده‪ ،‬از‬ ‫این نعمت بهره مند شــدند‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫استان اذربایجان شرقی با اشاره به امار قابل توجه‬ ‫بهره مندی بخش روســتایی اســتان از گاز طبیعی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هم اکنون ‪ ۲۲۶۴‬روستای استان با ‪۳۲۴‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۰۴‬خانــوار‪ ،‬زیــر پوشــش گاز طبیعی قرار‬ ‫دارند که این موضوع شــرکت گاز اســتان را در زمره‬ ‫شرکت های پیشتاز در توسعه گازرسانی به مناطق‬ ‫روستایی و محروم قرار داده است‪.‬‬ ‫‪ ۴‬روستای شهرستان ملکشاهی ایالم به‬ ‫شبکه گاز متصل شد‬ ‫عباسشمس اللهی‪،‬مدیرعاملشرکتگاز استان‬ ‫ایالم گفت‪ :‬به مناسبت هفته دولت‪ ،‬چهار روستا از‬ ‫توابع شهرستان ملکشاهی استان ایالم به شبکه گاز‬ ‫متصل شد که با اتصال این روستاها به شبکه گاز‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۰‬خانوار از گاز طبیعی بهره مند شــدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تاکنون سه شهر ارکواز‪ ،‬مهر و دلگشا‬ ‫و ‪ ۲۱‬روستا از ‪ ۲۷‬روستای شهرستان ملکشاهی به‬ ‫یشــود دیگر‬ ‫شــبکه گاز متصل شــدند کــه تالش م ‬ ‫روســتاها نیــز در اینــده نزدیــک گازرســانی شــوند‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتگاز استانایالمهمچنینبیانکرد‪:‬‬ ‫برای گازرسانیبهاینروستاهادر مجموعحدود‪۴۵‬‬ ‫کیلومتر خطتغذیه‪ ۱۲،‬کیلومتر شبکهپلی اتیلناجرا‬ ‫یب ـی اس نصــب و راه انــدازی شــده‬ ‫و ‪ ۲‬ایســتگاه ت ‬ ‫است‪ .‬شمس اللهی همچنین اعالم کرد مشعل گاز‬ ‫در روستای چم شیر شهرســتان سیروان استان ایالم‬ ‫روشن شده است‪ .‬برای گازرسانی به این روستا بیش‬ ‫از ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬متر شــبکه اجرا شــد و طی ان ‪۱۲۷‬‬ ‫خانوار از گاز طبیعیبهره مندمی شوند‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ ۴۰‬روستای اردبیل از گاز طبیعی‬ ‫سردار اسماعیلی‪ ،‬مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫اردبیل از افتتاح پروژه های گازرسانی به ‪ ۴۰‬روستای‬ ‫اســتان در طــول هفتــه دولت خبــر داد و افــزود‪ :‬با‬ ‫بهره برداری از این پروژه ها‪ ،‬بیش از یک هزار و ‪۵۲۶‬‬ ‫خانوار روستاییاستانبهجمعمشترکانگاز طبیعی‬ ‫پیوستند‪.‬‬ ‫پروژه های گاز سمنان در سرخه به‬ ‫بهره برداری رسید‬ ‫علیرضــا اعوانی‪ ،‬مدیرعامل شــرکت گاز اســتان‬ ‫سمنان اعالم کرد بهره برداری از پروژه گازرسانی به‬ ‫‪ ۱۸‬واحد صنعتی در محور سمنان ‪ -‬سرخه انجام‬ ‫و عملیات اجرایی گازرسانی به‪ ۲۳‬واحد صنعتی و‬ ‫کشاورزی در شهرستان سرخه اغاز شد‪ .‬وی در این‬ ‫باره گفت‪ :‬خوشبختانه با توجه به زیرساخت های‬ ‫فراه مشــده‪ ،‬پایداری جریان گاز در سراســر اســتان‬ ‫از ضریــب اطمینان بســیار باالیی برخوردار اســت‬ ‫و شــرکت گاز استان همســو با اجرای سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی از پذیرش متقاضیان بخش تولید‬ ‫و صنعت و جایگزینی سوخت واحدهای کشاورزی‬ ‫و صنعتی فعال استقبال می کند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز استان سمنان افزود‪ :‬بهره برداری از این پروژه ها‬ ‫افــزون بــر ارتقای ســطح رفاه‪ ،‬ســبب ایجــاد رونق‬ ‫بخش تولید و کشاورزی این منطقه می شود‪ .‬در این‬ ‫حهــا ‪ ۱۱۵‬کیلومتر خط تغذیه و شــبکه و چهار‬ ‫طر ‬ ‫ایستگاه تقلیل فشار گاز احداث و اجرا شده است‪.‬‬ ‫اعوانی همچنین از بهره برداری پروژه گازرسانی به‬ ‫یک مجتمع بزرگ صنعتی در استان سمنان خبر داد‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬پروژه گازرسانی به مجتمع دامداران‬ ‫شهر کالتهخیجاز توابعشهرستانشاهرودهم زمان‬ ‫با هفته دولت‪ ،‬با حضور معاون استاندار و فرماندار‬ ‫ویژهاینشهرستانبهبهره برداریرسید‪.‬‬ ‫بهره برداری و اغاز عملیات گازرسانی به ‪۲۳۰‬‬ ‫روستا در کرمانشاه‬ ‫ســیروس شــهبازی‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫اســتان کرمانشــاه اظهار کرد‪ :‬در طول هفته دولت‪،‬‬ ‫بهر هبــرداری و اغــاز عملیات اجرایی گازرســانی به‬ ‫‪ ۲۳۰‬روســتا و واحد صنعتی انجام شــد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫اغــاز عملیــات اجرایــی گازرســانی بــه ‪ ۵۷‬روســتا‪،‬‬ ‫همچنین بهره برداری از ‪ ۶۰‬روستا انجام شد و اکنون‬ ‫‪ ۱۶۶۰‬روستا معادل‪ ۸۲‬درصد خانوارهای روستایی‬ ‫استان کرمانشاه گازرسانیشدند‪.‬مدیرعاملشرکت‬ ‫گاز استانکرمانشاهافزود‪:‬همچنینعملیاتاجرایی‬ ‫گازرســانی بــه ‪ ۱۶‬واحــد صنعتــی و بهر هبــرداری از‬ ‫‪ ۹۷‬واحد صنعتی انجام شــد و اکنون ‪ ۲۵۰۰‬واحد‬ ‫صنعتی در سطح استان به شبکه گاز کشور متصل‬ ‫هستند‪ .‬شهبازی یاداور شد‪ :‬هم اکنون گازرسانی به‬ ‫‪ ۳۴۶‬روســتا همچنین شــهرهای نوســود و ریجاب‬ ‫و شــبکه داخلی شــهر ازگله در حال اجراســت و در‬ ‫بخش صنایع برنامه جایگزینی‪ ۸۰‬هزار مترمکعب‬ ‫گاز طبیعی با ســوخت مایع در ســال ‪ ۱۴۰۰‬اجرایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬طرح گازرسانی در استان زنجان افتتاح‬ ‫و کلنگ زنی شد‬ ‫موســی احمدلو‪ ،‬مدیرعامل شــرکت گاز استان‬ ‫زنجــان از افتتــاح و کلنــگ زنی ‪ ۵۰‬طرح گازرســانی‬ ‫در استان در هفته دولت امسال خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫به مناســبت گرامیداشــت هفته دولت و در استانه‬ ‫برگــزاری یادواره بزرگداشــت ‪ ۳۵۳۵‬شــهید اســتان‬ ‫زنجــان‪ ۳۸ ،‬طــرح گازرســانی بــه صنایع اســتان به‬ ‫بهره برداری رســید و عملیات اجرایی گازرســانی به‬ ‫‪ ۱۲‬روستای شهرستان های ابهر و ایجرود اغاز شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از ‪ ۹۱۰‬روستای دارای سکنه استان‪،‬‬ ‫‪ ۶۰۲‬روستا به شبکه گاز کشور متصل است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫عملیات گازرسانی به‪ ۱۴۱‬روستای استان ادامه دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با اعالم اینکه‬ ‫اکنــون ‪ ۸۸.۴‬درصــد خانوارهای روســتایی اســتان‬ ‫زنجان از گاز طبیعی بهره مند هســتند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون همه‪ ۲۱‬شهر استان با‪ ۱۰۰‬درصد جمعیت‬ ‫شهریبهشبکه گاز کشور متصلهستند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه احمدلــو تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۰‬نفــوذ‬ ‫گازرســانی در اســتان بــه ‪ ۹۸.۳۰‬درصــد می رســد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از اجــرای ‪ ۵۹۲‬کیلومتر خط انتقال‬ ‫گاز و ‪ ۷‬هزار و ‪ ۲۲‬کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع‬ ‫گاز در اســتان زنجان خبــر داد و تاکید کرد‪ :‬اکنون‬ ‫‪ ۳۷۰‬هزار و ‪ ۷۹۴‬مشــترک زنجانی از گاز طبیعی‬ ‫بهره می برند‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان‬ ‫از افتتاح طرح گازرســانی به ‪ ۳۸‬واحد صنعتی ‪-‬‬ ‫تولیدی در هفته دولت نیز خبر داد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫با افتتاح طرح های گازرسانی به ‪ ۳۸‬واحد صنعتی‬ ‫در اســتان شــاهد بهره مندی ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۱۳‬واحد‬ ‫صنعتی‪ -‬تولیدی از گاز طبیعی هســتیم‪ .‬احمدلو‬ ‫اتصال همه ‪ ۱۱‬شهرک صنعتی استان به شبکه گاز‬ ‫کشور‪ ،‬بهره مندی دو ناحیه صنعتی فعال ایجرود‬ ‫و طارم و ســه محور صنعتی ذاکر ‪ -‬بناب‪ ،‬روی و‬ ‫نورین‪ ،‬همچنین بهره مندی صنایع عمده اســتان‬ ‫از گاز طبیعــی از جملــه نیــروگاه ‪ ۳‬و ‪ ۴‬را نقطــه‬ ‫عطفی در توسعه زیرساختی در بخش صنعت و‬ ‫فراهم کردن اشتغال و رفاه بیشتر برای این استان‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫شعله گاز در ارتفاعات شهرستان استارا‬ ‫روشن شد‬ ‫در هفتــه دولــت ســال ‪ ،۱۴۰۰‬در ایینــی بــا‬ ‫حضور معاون سیاســی امنیتی استانداری گیالن‬ ‫و جمعــی از مســئوالن‪ ،‬شــعله گاز در روســتای‬ ‫کوهســتانی ســیج شهرســتان اســتارا روشــن شد‪.‬‬ ‫حسین اکبر‪ ،‬مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن‬ ‫دربــاره گازرســانی به دو روســتای ســخت گذر و‬ ‫کوهســتانی ســیج و دگرمانکشــی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫برافروختــه شــدن مشــعل گاز در ایــن روســتاها‬ ‫در هفتــه دولــت امســال‪ ،‬مجمــوع روســتاهای‬ ‫بهره مند از گاز در اســتارا به ‪ ۳۹‬روســتا و درصد‬ ‫بهره منــدی خانوارهــای روســتایی شهرســتان‬ ‫بــه ‪ ۹۳‬درصــد رســید‪ .‬وی گفــت‪ :‬بــا گازرســانی‬ ‫بــه ‪ ۱۸۰‬خانــوار در ایــن دو روســتا‪ ،‬مجمــوع‬ ‫یشــده در استارا به‬ ‫مشــترکان روستایی گازرسان ‬ ‫بیــش از ‪ ۸‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬خانــوار رســیده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گیــان در ادامــه‬ ‫از برنامه ریــزی برای گازرســانی به پنج روســتای‬ ‫دیگر این شهرستان در اینده خبر داد و تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬بــا اجرای طــرح مذکور‪ ،‬درصــد بهره مندی‬ ‫روســتایی شهرســتان اســتارا به باالی ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫می رســد و اســتارا به عنــوان شهرســتان ســبز در‬ ‫حوزه گازرســانی معرفی می شود‪ .‬همچنین طی‬ ‫اییــن دیگری بــا حضور معــاون هماهنگی امور‬ ‫عمرانی استانداری گیالن و جمعی از مسئوالن‪،‬‬ ‫پروژه نوسازی ساختمان اداره گاز استانه اشرفیه‬ ‫نیز به بهره برداری رسید‪ .‬اکبر در این ایین بیان‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن پــروژه از ابــان ســال ‪ ۱۳۹۸‬اغــاز شــد‬ ‫و اکنــون پــس از ‪ ۲۱‬مــاه در هفتــه دولــت ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بــه بهر هبــرداری رســیده اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬در‬ ‫ایــن پــروژه ‪ ۵۹۴‬مترمکعــب زیربنــای اداره در‬ ‫دو طبقــه بازســازی و بهســازی شــده اســت کــه‬ ‫امیدواریــم اجــرای این طرح ســبب بهبــود ارائه‬ ‫خدمات به مردم شود‪.‬‬ ‫بهره برداری و اغاز عملیات هزار پروژه‬ ‫گازرسانی در خراسان رضوی‬ ‫حســن افتخاری‪ ،‬مدیرعامل شــرکت گاز استان‬ ‫خراسان رضوی گفت‪ :‬یک هزار پروژه گازرسانی در‬ ‫هفتــه دولت ‪ ۱۴۰۰‬امــاده بهره برداری یا کلنگ زنی‬ ‫در این اســتان اســت‪ .‬وی در این باره اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫هفتهدولتپارسالدر مجموع‪ ٢٤٤‬پروژه گازرسانی‬ ‫در اســتان خراســان رضــوی به بهره برداری رســید و‬ ‫اینک در هفته دولت امسال یکهزار پروژه گازرسانی‬ ‫افتتــاح و کلنگ زنی شــد کــه از این امــار ‪ ۱۳۵‬پروژه‬ ‫روســتایی و ‪ ۸۶۵‬مورد نیز طرح های گازرســانی به‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬در‬ ‫بخش روستایی‪ ۷۶‬روستا با جمعیت‪ ۸۹۳۰‬خانوار‬ ‫به شبکه گاز کشور متصل شدند و عملیات اجرایی‬ ‫پروژه هایگازرسانیدر ‪ ۵۹‬روستایدیگر باجمعیت‬ ‫‪ ۴۲۳۵‬خانوار نیز اغاز شــد‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز‬ ‫استان خراسان رضوی ادامه داد‪ :‬در حوزه گازرسانی‬ ‫به واحدهای تولیدی صنعتی هم ‪ ۸۶۵‬مورد پروژه‬ ‫حهــای گازرســانی در ‪ ۳۲۰‬واحد‬ ‫شــامل افتتــاح طر ‬ ‫تولیدیصنعتیو اغاز عملیاتاجرایی گازرسانیبه‬ ‫‪ ۵۴۵‬واحد دیگر اجرایی شده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫روابط عمومی توزیع برق استان قزوین در جشنواره وزارت نیرو‬ ‫شایستهتقدیر شناختهشد‬ ‫قزوین ‪ -‬رویداد امروز‪ :‬مدیر روابط عمومی شرکت‬ ‫توزیــع نیــروی برق اســتان قزوین گفــت‪ :‬اقدامات‬ ‫صورت گرفتهدر زمینهفرهنگ سازیزمینهمشارکت‬ ‫و همراهی شهروندان در راستای مدیریت مصرف‬ ‫برق فراهم کرده اســت‪.‬دکتر عباســی در رابطه به‬ ‫اقدامــات انجــام شــده در زمینــه مشــارکت دادن‬ ‫شــهروندان در مدیریــت مصــرف بــرق افــزود‪ :‬در‬ ‫صــورت عــدم همراهــی و مشــارکت شــهروندان و‬ ‫مشــترکین به اهداف فرهنگی تعیین شــده دست‬ ‫نخواهیم یافت‪.‬وی با بیان این مطلب که در عرصه‬ ‫مصرف انرژی نیازمند هنجارســازی و نهادینه سازی‬ ‫سبک رفتار مصرف بهینه هستیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫کنار انعکاسخدماتو عملکردمدیرانو همکاران‬ ‫در شــرکت توزیــع برق اســتان قزوین تالش شــد با‬ ‫تولیدمحتواوبرنامه هایمختلفدر فضایمجازی‪،‬‬ ‫رســانه های گروهی و صدا و ســیما زمینه مشارکت‬ ‫بیشــتر مردم در مدیریت مصرف را مهیا شــود‪.‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در سال گذشته در فضای مجازی بیش‬ ‫از ‪ 4‬میلیون و ‪ 279‬هزار و ‪ 418‬نفر‪ ،‬از طریق فضای‬ ‫مجــازی با شــرکت برق اســتان در ارتباط بــوده و از‬ ‫اخبار و اطالعات این شرکت بازدید کردند‪.‬عباسی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بیشترین اطالعات ارائه شده توسط‬ ‫روابط عمومی شــامل انعکاس خبرهــای اقدامات‬ ‫جهادی‪ ،‬مانورهای بهسازی و تعمیرات شبکه های‬ ‫بــرق‪ ،‬اطالع رســانی در خصوص مدیریت مصرف‪،‬‬ ‫زمانخاموشی ها‪،‬اعالمبرنامه هایمالقاتعمومی‬ ‫بامدیران‪،‬اخبار مختلفصنعتبرقو تامینپایدار‬ ‫انــرژی برق‪ ،‬تعامل با شــهروندان‪ ،‬حضــور مدیران‬ ‫در میــز خدمــت‪ ،‬مرکز ســامد و نمازهای جمعه و‬ ‫پاسخگویی به شهروندان بوده است‪.‬مدیر روابط‬ ‫عمومی شــرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در‬ ‫تشریح برنامه ها و اهداف اجرای طرح «برق ملی‬ ‫امیــد» ‪ ،‬اســتفاده از ســامانه خدمــات غیرحضوری‬ ‫تهــای صورت گرفته‬ ‫«بــرق مــن» را از دیگر فعالی ‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬رصد فضــای مجــازی بعنوان‬ ‫یکی از مولفه های نوین تاثیرگذار برافکار عمومی‬ ‫اســت و در ایــن زمینه نســبت به تحلیــل محتوای‬ ‫مطالب منتشــر شــده‪ ،‬تعیین رویکــرد رســانه ای و‬ ‫تعامل بیشتر با فعاالن این عرصه و طرح دغدغه‬ ‫شهروندان با مطالب مرتبط با برق استان واکاوی و‬ ‫تحلیل صورت گرفته است‪.‬عباسی افزود‪ :‬در عرصه‬ ‫رسانه ها درسال گذشته ‪ 136‬خبر‪ 35 ،‬مورد گزارش‬ ‫خبــری‪ 9 ،‬گزارش تلویزیونی و ‪ 9‬گــزارش رادیویی و‬ ‫‪ 29‬مصاحبه در رســانه ها منتشــر شــد و در بخش‬ ‫فرهنگ سازی و اموزش همگانی در حوزه استفاده‬ ‫از ظرفیت صدا و ســیمای استان نسبت به تولید و‬ ‫پخشتیزر‪،‬انیمیشن‪،‬اینفوموشنهماقدامشد‪.‬وی‬ ‫به همکاری با اموزش و پرورش برای فرهنگ سازی‬ ‫در مدارس استان اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬در این‬ ‫راســتا ضمن عقد قرارداد و تفاهم نامه با اموزش و‬ ‫گســازی و امــوزش همگانی در‬ ‫پــرورش بــرای فرهن ‬ ‫بستر شاد اقدام شد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫چالش جدی در خدمت رسانی و تامین‬ ‫برق استان گیالن‬ ‫در صــورت عــدم‬ ‫انــرژی بــرق اســتان را فراهــم‬ ‫واکسیناســیون نیروهای شرکت‬ ‫کرده اســت‪ .‬داراب زاده گفت‪:‬‬ ‫برق منطقه ای گیالن علیه کرونا‬ ‫بســیاری از کارکنــان شــرکت‪،‬‬ ‫باچالشنیرویانسانیدر زمینه‬ ‫مشاغل حســاس و پرخطری را‬ ‫خدمات رسانی و تامین برق در‬ ‫برعهده دارند که با ادامه روند‬ ‫بهمن داراب زاده‬ ‫گیالن مواجه می شــویم‪ .‬بهمن‬ ‫موجود تعدادکارکنان مشکوک‬ ‫داراب زاده‪ ،‬مدیر عامل شرکت‬ ‫و مبتــا به ویروس کرونا‪ ،‬بطور‬ ‫برق منطقه ای گیالن گفت‪ :‬کارکنان شرکت برق حتــم بــا شــرایط ســخت و دشــواری در تامیــن‬ ‫منطق ـه ای گیــان از نظر شــغلی‪ ،‬وظیفه بســیار برق اســتان گیالن روبه رو هســتیم‪ .‬مدیر عامل‬ ‫حســاس و مهمــی را بــر عهــده دارنــد کــه هیچ شــرکت برق منطقه ای گیالن گفت‪ :‬پست ها و‬ ‫موضوعــی نباید خللــی در این وظیفه حیاتی و خطوط شــرکت بــرق منطقه ای گیالن‪ ،‬شــریان‬ ‫حســاس وارد کند‪ .‬وی افزود‪ :‬با شــیوع گسترده اصلــی برقرســانی به مشــترکان محترم هســتند‬ ‫ویــروس کرونــا در شــرکت و افزایــش تصاعدی که کوچکترین اخالل در ان قابل تحمل نبوده‬ ‫امار کارکنان مشــکوک و مبتال به بیماری کووید و عواقــب جبــران ناپذیــری بــه همــراه خواهد‬ ‫‪ ،19‬و با قرنطینه همکاران مبتال‪ ،‬این شرکت در داشــت‪ ،‬بــه همیــن علــت بایــد واکسیناســیون‬ ‫تامین نیروی انســانی مورد نیــاز خود با چالش کارکنــان بــرق گیــان در اولویت قرار گیــرد و در‬ ‫جــدی و اساســی روبــه رو بــوده بــه نحــوی که اسرع وقت اجرایی شود تا از عواقب بعدی ان‬ ‫شــرایط بســیار شــکننده ای در پایــداری شــبکه بتوانجلوگیریکرد‪.‬‬ ‫عناوین برتر مسابقه دارت کارکنان ادارات‬ ‫گالیکش نصیب کارکنان اداره گاز شد‬ ‫به مناســبت بزرگداشت هفته دولت و روز‬ ‫کارمنــد‪ ،‬مســابقه دارت ویــژه کارکنــان ادارات‬ ‫و نهادهــای شهرســتان گالیکــش بــا حضــور‬ ‫عالقه مندان به این رشــته برگزار شــد‪ .‬شــرکت‬ ‫گاز استان گلستان‪ ،‬در این مسابقه که در محل‬ ‫سالن ورزشی شهدا گالیکش برگزار شد‪ ،‬پس از‬ ‫ارائه رقابت جذاب و دیدنی توسط کارکنان‬ ‫ادارات ایــن شهرســتان‪ ،‬نفــرات برتر مشــخص‬ ‫و مــورد تجلیــل قــرار گرفتند که رتبه هــای اول‬ ‫تــا ســوم ایــن مســابقه از ان کارکنــان اداره گاز‬ ‫شهرســتان بود‪ .‬در این مســابقه اقایان عظیم‬ ‫یادگاری‪ ،‬محمد قزلســفلو و مهــدی ولی زاده‬ ‫به ترتیب عناوین اول تا سوم را بدست اوردند‬ ‫کــه در پایــان ازســوی اداره ورزش و جوانان به‬ ‫نفرات برتر لوح سپاس و هدایایی به رسم یاد‬ ‫بود اهداء گردید‪.‬‬ ‫اشتغال ‪ ۲۵۰‬نیروی بومی در طر ح های‬ ‫اهواز ‪ ۱۴‬و سوالبدر‬ ‫در مســیر عملیــات اجرایــی طرح هــای‬ ‫نگهداشت و افزایش تولید اهواز ‪ ۱۴‬و سوالبدر‬ ‫در مناطق نفت خیز جنوب‪ ۲۵۰ ،‬نیروی بومی‬ ‫جدیــد جــذب کار شــدند‪ .‬بــه گــزارش شــانا به‬ ‫نقــل از شــرکت ملی مناطــق نفت خیز جنوب‪،‬‬ ‫حمیــد تقوی فــر‪ ،‬رئیــس هیئــت مدیره شــرکت‬ ‫مــارون کاران (مجــری طرح هــای نگهداشــت و‬ ‫افزایــش تولیــد اهــواز ‪ ۱۴‬و ســوالبدر ) گفــت‪:‬‬ ‫این شــرکت به عنوان یکی از شرکت های بومی‬ ‫اســتان خوزســتان با مشــارکت شــرکت توســعه‬ ‫صنایع نفت و انرژی قشــم (‪ )OEID‬بسته های‬ ‫قراردادی طرح نگهداشت و افزایش تولید اهواز‬ ‫‪ ۱۴‬و ســوالبدر شــرکت ملــی مناطــق نفت خیز‬ ‫جنوب را اجرا می کند و با توجه به تاکید کارفرما‬ ‫و به منظور عمل به مســئولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫اولویــت جــذب نیــروی کار را به ســاکنان بومی‬ ‫مناطــق اجــرای طرح داده اســت‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫بــه مزیت هــای نســبی پیمانــکاران بومــی در‬ ‫اجرای طرح های توســعه صنعت نفــت افزود‪:‬‬ ‫پیمانــکاران بومــی به دلیــل اشــنایی با شــرایط‬ ‫جغرافیایــی و اجتماعــی منطقــه‪ ،‬می توانند با‬ ‫محیط پیرامونی تعامل مناســبی برقرار کنند و‬ ‫پروژه هایصنعتنفتراباسرعتبهپیشببرند‬ ‫که البته شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز‬ ‫در طرح های‪ ۲۸‬مخزن به شرکت های توانمند و‬ ‫صاحب صالحیت استان خوزستان توجه داشته‬ ‫اســت‪ .‬رئیس هیئت مدیره شــرکت مــارون کاران‬ ‫دربــاره اســتفاده از تجهیــزات ســاخت داخــل‬ ‫گفت‪ :‬خوشــبختانه سازندگان اســتان خوزستان‬ ‫در ســال های اخیر رشد قابل توجه ای داشته اند‬ ‫و در طرح هــای نگهداشــت و افزایــش تولیــد‬ ‫اهواز ‪ ۱۴‬و سوالبدر نیز از تولیدات انها استفاده‬ ‫می کنیم‪.‬تقوی فر بیان کرد‪:‬طرح هاینگهداشت‬ ‫و افزایش تولید نقش مهمی در رونق اشــتغال‪،‬‬ ‫ســاخت داخــل و گــردش مالــی در اســتان های‬ ‫نفت خیز دارندو باحمایتی که شرکتملینفت‬ ‫ایــران و شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از‬ ‫پیمانکاران بومی کرده و خواهند کرد‪ ،‬در اینده‬ ‫شاهد رشد بیشتر پیمانکاران بومی در طرح های‬ ‫توسعه ایخواهیمبود‪.‬‬ ‫ایا با تهاتر نفت می توان پروژه ها را‬ ‫اجرایی کرد؟‬ ‫یک کارشــناس ارشد حوزه انرژی گفت‪ :‬اینکه‬ ‫گمان شود می توان تمام پروژه ها را با تهاتر نفت‬ ‫اجرایی کرد باور غلطی است‪ ،‬شاید بتوان برخی‬ ‫پروژه ها را در شرایط بسیار خاص و موارد محدود‬ ‫انجامدادامااینکهپروژه هاومگاپروژه هارابتوانیم‬ ‫از ایــن طریــق اجرایــی کنیــم منطقی و درســت‬ ‫نیست‪ .‬مرتضی بهروزی فر در گفت و گو با ایسنا‪،‬‬ ‫با اشاره به صحبت های اخیر وزیر راه و شهرسازی‬ ‫دربارهروشتهاتر نفتبرایجذبسرمایه گذاران‬ ‫خارجی و استفاده از منابع سرمایه گذاران داخلی‬ ‫برای اجرای مگاپروژه ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر به تاریخ‬ ‫و ‪ ۵۰‬سال گذشته نگاه کنید متوجه می شوید که‬ ‫در ان زمــان نیز این طرح مورد اســتقبال نبود‪ ،‬در‬ ‫زمان پهلوی که قرار بود حجم زیادی اســلحه و‬ ‫تجهیزات نظامی از امریکا خریداری شود‪ ،‬یکی از‬ ‫طرح هایی نظامیان این بود که نفت را در مقابل‬ ‫سالح دریافت کنیم که در همان زمان این طرح با‬ ‫مخالفتشرکتملینفتمواجهو اعالمشد که‬ ‫اینطرحمیتواندمبنایناهماهنگیوایجادرانت‬ ‫شود‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر نفتی که قرار است تولید شود‬ ‫بهجایاعمالمدیریتاز سویشرکتملینفت‬ ‫به دست افراد خاصی بیفتد ناهماهنگی زیادی‬ ‫ایجاد می شود و بی شک شرکتی که در زمینه راه و‬ ‫شهرسازیفعالیتمی کند‪،‬هیچاطالعیدر حوزه‬ ‫نفت ندارد لذا پیدا کردن مشتری جدید برای این‬ ‫شرکت ها فراهم نیست بنابراین به مشتری های‬ ‫موجــود نفــت را عرضه می کنند کــه حتی امکان‬ ‫دارد ایــن عرضــه با قیمت پایین تری هم صورت‬ ‫بگیرد و مشــکالتی به وجود اید‪ .‬این کارشــناس‬ ‫ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه برای یک پیمانکار‬ ‫بزرگپولیکهامروز دریافتمی کندبافرداتفاوت‬ ‫دارد به همین دلیل ممکن است نفت را با قیمت‬ ‫پایین تر از قیمتجهانیبهفروشبرساند کهاین‬ ‫موضوع می تواند روی فروش شــرکت ملی نفت‬ ‫تاثیر بگذارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اینکه تصور شود با این‬ ‫طرح می توانیم مشکالت کشور را برطرف کنیم‬ ‫دور از ذهن اســت‪ .‬بهروزی فر با اشــاره به تهاتر‬ ‫نفت در زمانی که که وزیر نفت فعلی مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی گاز بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ان زمان برای‬ ‫واردات گازی که از ترکمنســتان داشــتیم به دلیل‬ ‫اینکهامکانانتقالپولنبود‪،‬دولتایرانبادولت‬ ‫ترکمنستان به جمع بندی رســید که به ازای پول‬ ‫نقــد‪ ،‬پیمانــکاران ایرانی در انجا فعالیت کنند و‬ ‫ایران هزینه پیمانکاران را در داخل کشور بپردازد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن کار در شــرایط خــاص انجام‬ ‫شــد و اگر اکنــون طرح تهاتر نفت صورت بگیرد‬ ‫قطعا شرکت ملی نفت در فروش نفت با مشکل‬ ‫جدی مواجه می شود و این مساله ای نیست که‬ ‫بتواندمنافعملیراتضمین کند‪.‬روز گذشتهرستم‬ ‫قاســمی ‪ -‬وزیر راه و شهرســازی روش تهاتر نفت‬ ‫را برای جذب ســرمایه گذاران خارجی و اســتفاده‬ ‫از منابع سرمایه گذاران داخلی را برای اجرای این‬ ‫مگاپروژه ها پیشــنهاد کرد و گفت‪ :‬بــرای اجرا و‬ ‫تکمیل مگاپروژه های حمل و نقل باید به دنبال‬ ‫منابعیبهغیر از منابعدولتیبودچرا کهبامنابع‬ ‫دولتی امکان اجرا ان ها نیســت‪ .‬وی اســتفاده از‬ ‫منابــع مالــی ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی‬ ‫داخلــی و خارجــی را بهترین گزینه بــرای اجرای‬ ‫پروژه هــای بــزرگ حمل و نقل دانســت و گفت‪:‬‬ ‫البتــه بــرای ترغیــب ان ها بــه دنبــال روش هایی‬ ‫هستیم تا این سرمایه گذاری را برای ان ها جذاب‬ ‫کنیم و در این راستا از روش های مختلفی مانند‬ ‫تهاتــر‪ BOT، BOO ،‬و‪ ...‬می تــوان بــرای تامیــن‬ ‫منابع مورد نیاز استفاده کرد‪ .‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫البته به این نکته هم اشــاره کرد که می توان در‬ ‫این شرایط نفت با پروژه ریلی قطار سریع السیر‬ ‫تهران‪-‬مشهد‪ ،‬راه اهن تهران‪-‬اصفهان و راه اهن‬ ‫تهران‪-‬تبریز تهاتر کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سرنوشت نامعلوم ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫ارز دولتی!‬ ‫رییس اتاق بازرگانی تهران‬ ‫اســت‪ .‬رییــس اتــاق بازرگانــی‬ ‫می گوید ریشــه بخــش مهمی‬ ‫تهــران ادامــه داد‪ :‬بــر اســاس‬ ‫از مشــکالت اقتصــادی امــروز‬ ‫براورد مرکز امار‪ ،‬تورم کاالهای‬ ‫کشــور را باید در سیاس ـت های‬ ‫اساسی در این مدت‪ ۵۸‬درصد‬ ‫ایجادکننــده رانــت ماننــد ارز‬ ‫بوده اســت یعنی در حالی که‬ ‫مسعود‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی دنبــال کــرد‪.‬‬ ‫دولــت هزینه ای ســنگین برای‬ ‫خوانساری‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬مســعود‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی کــرده‪ ،‬تــورم‬ ‫خوانســاری در نشســت هیئت نمایندگان اتاق کاالهــای غیــر خوراکــی کــه ایــن ارز را دریافــت‬ ‫بازرگانــی تهــران‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بخش خصوصی نمی کنند حتی پایین تر بوده است و باید پرسید‬ ‫در ســال های گذشــته بارهــا هشــدار داده بــود ایــن ‪ ۱۰۰‬هزار میلیــارد تومان هزینه جز تخریب‬ ‫که چند نرخی نگه داشــتن ارز نه تنها گره ای از اقتصاد و ایجاد رانت و فساد چه اورده ای داشته‬ ‫مشکالت اقتصادی کشور باز نمی کند که حتی است‪ .‬خوانساری با تاکید بر اینکه ارز باید تک‬ ‫خود می تواند به یک چالش جدید تبدیل شود نرخی شود‪ ،‬گفت‪ :‬ما از سویی با کسری بودجه‬ ‫که ما نمونه های ان را در سال های گذشته بارها گســترده مواجه هستیم و از ســوی دیگر تورم و‬ ‫دیده ایم‪ .‬وی با اشاره به امارهایی که عرضه ارز رشد پایه پولی بسیار باالست‪ .‬در کنار ان شیوع‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی در ســال جاری منتشــر شده‪ ،‬بیان کرونا در کشــور بسیار گسترده بوده و متاسفانه‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس براوردهای صورت گرفته در چهار جان بســیاری از هموطنان ما را گرفته اســت‪ .‬از‬ ‫ماهه ابتدایی امسال‪ ،‬دولت‪ ۴.۶‬میلیارد دالر ارز این رو همانطور که دولت اعالم کرده‪ ،‬کرونا باید‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی به واردات تخصیص داده و یعنی اولویت نخست باشد و بخش خصوصی نیز در‬ ‫از حــدود ‪ ۱۵‬میلیــارد دالر واردات‪ ،‬نزدیــک بــه ایــن زمینه اماده هرگونه همــکاری خواهد بود‪.‬‬ ‫یک سوم ان به ارز دولت مربوط است‪ .‬به این از طرف دیگر اما برای بهبود شــرایط اقتصادی‬ ‫ترتیب تا پایان تیر ماه‪ ۱۰۰،‬هزار میلیارد تومان ارز باید با اجرای برخی اصالحات الزم و زیرساختی‬ ‫از این طریق به کاالهای اساسی اختصاص یافته مشکالت موجود را به حداقل رساند‪.‬‬ ‫اصالح بخشنامه بخشودگی جرائم‬ ‫بیمه ای کارفرمایان‬ ‫قائم مقام دبیر کمیته حمایت از کسب وکار‬ ‫گفــت‪ :‬بخشــنامه بخشــودگی جرائــم بیم ـه ای‬ ‫یشــود‪ .‬حسین سالحورزی‬ ‫کارفرمایان اصالح م ‬ ‫در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخشــودگی‬ ‫جرائــم تامیــن اجتماعــی و نحــوه دریافــت‬ ‫لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیات مدیره‬ ‫کارفرمایــان و واحدهای تولیدی همواره مورد‬ ‫توجه بوده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬طبق قانون‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬کارفرمایــان واحدهــای‬ ‫تولیــدی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬معدنــی و خدماتــی و‬ ‫اصنــاف کــه حداقــل بــه مــدت یــک ســال از‬ ‫زمــان تقســیط نســبت بــه حفــظ یــا افزایش‬ ‫اشــتغال نیروی انســانی کارگاه خود بر مبنای‬ ‫فهرســت بهمن ماه سال ‪ ۱۳۹۸‬اقدام کرده اند‬ ‫و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در‬ ‫طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می کنند‪،‬‬ ‫می توانند از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون‬ ‫و حداکثــر ظــرف مدت چهار ماه‪ ،‬نســبت به‬ ‫درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی‬ ‫شده مطابق قوانین از بخشودگی جریمه های‬ ‫متعلقــه و ســایر جریم ههــا برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫سالحورزی با اشاره به برگزاری نشست کمیته‬ ‫حمایت از کس ـب وکار کشــور‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از موضوع هایی که در این جلســه مورد بررسی‬ ‫قــرار گرفت نحوه دریافت لیســت و حق بیمه‬ ‫مدیرعاملو هیاتمدیرهموظفشرکت هابود‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1152‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫خطاعتباریبایدجایگزین‬ ‫تسهیالتبانکیشود‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی‬ ‫و پژوهشــگران بــرای دریافــت‬ ‫و دارایــی از فراهــم شــدن‬ ‫ایــن پیشــنهادات دراز اســت‪.‬‬ ‫مقدمات تدوین سند فراگیری‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی‬ ‫کهــا در وزارت امــور‬ ‫مالــی بان ‬ ‫بــا اشــاره بــه تحــوالت جدیــد‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫دارایی‬ ‫و‬ ‫اقتصــادی‬ ‫در حــوزه بانکــداری دیجیتــال‬ ‫احسان خاندوزی‬ ‫گفــت‪ :‬بانک ها باید از منطقه‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬فناوری هایی‬ ‫امــن خــود خــارج شــوند و بــه‬ ‫چــون قراردادهــای هوشــمند‪،‬‬ ‫یهــای نویــن در‬ ‫سمت اعطای خط اعتباری به جای تسهیالت‪ ،‬زنجیــره بلوکــی و ســایر فناور ‬ ‫دریافت کارمزد به جای بهره و اجرای عملیات ایــن حــوزه امکان کنتــرل بر جریــان وجوه مالی‬ ‫زیر خط ترازنامه حرکت کنند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬را افزایــش می دهــد و ایــن امــکان بی نظــری را‬ ‫احســان خانــدوزی در ســی و یکمیــن همایش در جهــت نظارت و مقابله با پولشــویی ایجاد‬ ‫بانکــداری اســامی با بیــان اینکه میــزان کمک می کنــد‪ .‬خاندوزی با تاکیــد بر لزوم تغییر نگاه‬ ‫بان ‬ ‫کهــا بــه تولیــد بســتگی بــه درک مــا دارد‪ ،‬بانک ها به تامین مالی کسب و کارها‪ ،‬تصریح‬ ‫گفت‪ :‬به پنج محور کلیدی برای تحول در نظام کــرد‪ :‬تامین مالی و اعطای تســهیالت به واحد‬ ‫بانکی کشــور خواهم پرداخت که یکی از ان ها تولیــدی بــا اینکه نســبت به اعطای تســهیالت‬ ‫بانک ها‪ ،‬خلق پول و پشتیبانی از تولید است که به ســایر بخش ها موثرتر اســت امــا گام موثرتر‬ ‫بــه دلیل نقش بانک ها در تامین مالی اقتصاد‪ ،‬تامین مالی زنجیره ارزش‪ ،‬نه از طریق تسهیالت‬ ‫باید پرسید بانکی که با بدهکار کردن خود کار بلکــه از طریق اعطای خط اعتبــاری در زنجیره‬ ‫می کند ایا اعتبار جدید صرف بخش های مولد اســت‪ .‬بانک ها منطقه امنی دارند برای اعطای‬ ‫و فعالیت های کارافرینانه و مورد تقاضای مردم تسهیالت با اخذ وثیقه دارند اما گزینه مناسب تر‬ ‫شــده یــا صرف امــور غیرمولــد‪ .‬همچنین بانک اعطای خط اعتباری‪ ،‬دریافت کارمزد و عملیات‬ ‫قــدرت خــود را صــرف ســاخت یا خــراب کردن در زیــر خط ترازنامه اســت که باید بانک ها به‬ ‫کهــا را‬ ‫چــه واقعیتــی در اقتصــاد ایــران کــرده اســت؟ این ســمت حرکــت کنند‪ .‬مقــررات‪ ،‬بان ‬ ‫خاندوزی ادامه داد‪ :‬ســوال این اســت که بانک می ترســاند و انها راغب هســتند که تســهیالت‬ ‫از قــدرت خلــق پــول خود برای چه ســاخت ها بدهنــد و وثیقه بگیرند‪ ،‬اما انچه ما نیــاز داریم‬ ‫و تخریب هایی اســتفاده می کند؟ انحراف پول خط اعتباری است که هزینه ها را بسیار کاهش‬ ‫از بخش واقعی یعنی تخریب اقتصاد‪ .‬مسئله می دهدو ایناتفاقیکتغییر پارادایماست که‬ ‫فقط کمیت خلق پول نیســت و کیفیت ان نیز باید راجع به ان بیشتر صحبت کنیم‪ .‬خاندوزی‬ ‫مهــم اســت و بانک ها باید به نحــوی هدایت با تاکید بــر لزوم تفکیک کارکرد بانک ها گفت‪:‬‬ ‫شوند که نقش سازنده پول در کانون توجه انها دلیلــی نــدارد نرخ سیاســتی بانک مرکــزی برای‬ ‫باشــد‪ .‬محور دوم حکمرانی شــرکتی است‪ .‬اگر بانک های تجاری و بانک های توســعه ای برابر‬ ‫منافــع بانک ها اقتضا نکند کــه وارد حمایت از باشد و تنظیم گری هایی را می توان انجام داد تا‬ ‫تولید شوند‪ ،‬چه خدماتی متوجه انها است‪ .‬وزیر هــر یک از این بانک ها کارکرد خود را با قوانین‬ ‫اقتصاد ادامه داد‪ :‬ممکن است یک بانک منابع مختــص خود انجام دهنــد‪ .‬وزیر امور اقتصادی‬ ‫خود را صرف فروشگاه های بزرگ مقیاس کند و و دارایی با تاکید بر لزوم تغییر دامنه پرداخت‬ ‫کهــای پایین‬ ‫هزاران میلیارد نقدینگی جدید را صرف این کار تســهیالت بانکی به ســمت ده ‬ ‫کنــد و یک بانک پرداخت حقــوق در نهادی را جامعــه‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬نظــام بانکی وثیقه‬ ‫دنبال کند که زیرمجموعه بانک است و ممکن محــور ثروتمنــدان را بر فقرا ترجیــح می دهد و‬ ‫استیکبانکدیگر بهرهبهسپرده هاییبدهد منابع مالی را از کسانی که بیش ترین نیاز را دارند‬ ‫که ما به ازاء ان در سمت راست ترازنامه بانک ها دریــغ می کنــد که این امــر نابرابری ها را تعمیق‬ ‫دارایی واقعی وجود ندارد‪ .‬بنابراین مســئولیت خواهــد کــرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فراگیری یا شــمول‬ ‫بانک در اثار سوء چنین تصمیم هایی چیست؟ مالی نیز پارادایمی است که دنیا به این سمت‬ ‫وی با اشــاره مســئله نظارت بــر بانک ها گفت‪ :‬حرکت کرده و امروز ‪ ۷۰‬کشور جهان سند ملی‬ ‫مقــام ناظر و سیاســتگذار براســاس قواعد نباید شــمول مالی خود را تدوین کرده اند و بانک ها‪،‬‬ ‫واحد باشند و این موضوع را باید در قالب الیحه بیمه ها و موسسات مالی و ‪ ..‬را در این مسیر قرار‬ ‫قانون بانک مرکزی تعقیب کنیــم‪ .‬پیش از این داده اند‪ .‬برای این منظور مقدمات تدوین سند‬ ‫در مجلس شورای اسالمی فراخوان مهمی برای ملی شمول مالی فراهم شده است که به نتیجه‬ ‫پیشنهادهای ایجابی صورت گرفت و اکنون نیز رســیدن ان نیــاز به وفاق ملــی و همکاری همه‬ ‫دستیاریوزارتاقتصادبهسمتاقتصاددانان دستگاه هادارد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫روند نزولی قیمت ارز ادامه دارد‬ ‫رییس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬در روزهای اخیر‬ ‫شــاهد کاهش قیمــت نــرخ ارز در بــازار از ‪ ۲۸‬هزار‬ ‫تومــان به ‪ ۲۶‬هزارتومــان بودیم و انتظارداریم این‬ ‫روند ادامه یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اکبر کمیجانی در سی و یکمین‬ ‫همایــش بانکــداری اســامی افزود‪ :‬ســال گذشــته‬ ‫اقداماتیبرایتامینارز موردنیاز برایتامینواکسن‬ ‫شــروع شــد و ایــن رونــد در ماه های اخیر ســرعت‬ ‫یافتو هماکنونمشکلیدر تامینواکسننداریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر تامین ارز برای خرید‬ ‫واکسن انجام شده است و در روزهای اخیر شاهد‬ ‫ارامش بازار ارز و شــاهد کاهش قیمت ها بودیم و‬ ‫انتظار داریم این روند ادامه یابد‪.‬‬ ‫کمیجانی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم در‬ ‫بیانیه گام دوم انقالب گفت‪ :‬در چهلمین سالگرد‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی در ‪ ۲۲‬بهمن سال ‪ ۹۷‬رهبر‬ ‫معظــم انقالب مقام معظم رهبــری در بیانیه گام‬ ‫دومانقالببهدستاوردهایبزرگانقالبپرداختند‬ ‫و توصیه هایاساسیو مهمیبرایحرکتبهسمت‬ ‫جهاد بزرگ برای ساخت ایران اسالمی را فرمودند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه پرداختن به علــم و دانش و‬ ‫مبارزه با فساد و استقالل و ازادی و روابط خارجی‬ ‫و همچنین ســبک زندگی و مرزبندی با دشــمن به‬ ‫عنوان سرفصل های بیانیه گام دوم انقالب است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬وابستگی اقتصاد به نفت‪ ،‬دولتی بودن‬ ‫بخش هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت‬ ‫نیست و نگاه به خارج و استفاده اندک از ظرفیت‬ ‫نیروی انسانی کشور و بودجه بندی نامتوازن و عدم‬ ‫سیاست هایاجراییاقتصادو همچنینهزینه های‬ ‫زائد در دستگاه های حکومتی از جمله ناکامی های‬ ‫مطرح شده از در بیانیه گام دوم بود و رهبر معظم‬ ‫شهــا را اجــرای کامــل‬ ‫انقــاب راه حــل ایــن چال ‬ ‫سیاستهایاقتصادمقاومتیعنوانکردند‪.‬‬ ‫رییــس کل بانــک مرکزی با اشــاره به سیاســت‬ ‫های ارزی و بانکی تاکید کرد‪ :‬نظام بانکی جایگاه‬ ‫بسیار بزرگی در اقتصاد ایران دارد و نقش محوری‬ ‫را در تامیــن مالــی اقتصــاد می کند‪ .‬امــروزه هنوز با‬ ‫وجود توسعه و رشد فعالیت بورس و اوراق بهادار‪،‬‬ ‫کماکان نقش محوری بر عهده نظام بانکی است و‬ ‫‪ ۷۰‬تا‪ ۸۰‬درصد تامین مالی پروژه ها از طریق بانک‬ ‫ها انجام می شود‪.‬‬ ‫کمیجانــی تصریــح کرد‪ :‬منابع جــذب و تجهیز‬ ‫کهــا در قالب تســهیالت بانکــی و با‬ ‫شــده در بان ‬ ‫توجهبهعقوداسالمیموردتوجهقرار می گیردو به‬ ‫بهره برداری می رسند‪ .‬عقود مبادله ای و مشارکتی را‬ ‫داریم و بنا به ماهیت این عقود‪ ،‬ماهیت کار اجازه‬ ‫می دهد در عقود مبادله ای نرخ سود توافق شده با‬ ‫نرخ ثابت باشــد و در عقود مشــارکتی سود و زیان‬ ‫شرکامدنظر است‪.‬‬ ‫وی درخصوص اقدامات انجام شــده در بانک‬ ‫مرکــزی گفت‪ :‬خریــد اوراق مالی اســامی توســط‬ ‫بانک مرکزی توسط کمیته فقهی در سازمان بورس‪،‬‬ ‫ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تایید شده و از سال‬ ‫گذشته عمدتا برای رفع کسری بودجه دولت مورد‬ ‫استفادهقرار گرفتهاست‪.‬‬ ‫کمیجانــی اظهارداشــت‪ :‬انتشــار اوراق ودیعــه‬ ‫توســط بانک مرکــزی و بازپرداخت در سررســید با‬ ‫نرخــی حداکثــر معادل نــرخ تورم ســالیانه از دیگر‬ ‫اقدامــات انجــام شــده در بانــک مرکزی اســت که‬ ‫در شورای پول و اعتبار تصویب شده اما تاکنون به‬ ‫کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار‬ ‫هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و‬ ‫نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین‬ ‫اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال های‬ ‫‪ ۷۹‬به بعد به اجرا گذاشته شد‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬عقد مرابحه از دیگر عقود اسالمی‬ ‫در بانکــداری اســت کــه در شــورای فقهــی مــورد‬ ‫بازنگری قرار گرفت و برخی از عقود در قالب عقد‬ ‫مرابحه و جعاله هم اکنون اجرا می شود‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی در ادامه ســخنان خود‬ ‫درخصــوص تحــوالت اقتصاد کالن گفت‪ :‬در ســه‬ ‫سال گذشته ظالمانه ترین تحریم ها از طرف امریکا‬ ‫و اروپا را داشتیم که شامل تحریم های نظام بانکی‪،‬‬ ‫ بانــک مرکزی‪ ،‬نفتی و تجــارت خارجی ایران بوده‬ ‫و درامدهــای نفتــی را به مقــدار قابل مالحظه ای‬ ‫کاهش داده شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ســال های گذشته دولت و‬ ‫مجلسسیاستهاییبرایمقابلهبااینتحریمها‬ ‫بــه کار گرفتنــد‪ ،‬افزود‪ :‬از اوایل ســال ‪ ۹۸‬اقتصاد در‬ ‫حال خروج از رکود بود‪ ،‬اما متاسفانه با ورود ویروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬در فصــل چهارم ســال با رشــد منفی مواجه‬ ‫شدیم اما با این حال در سال‪ ۹۹‬موفقیت های قابل‬ ‫قبولی را در اقتصاد ایران داشتیم و در سال گذشته‬ ‫رشد اقتصادی با نفت‪ ۳.۵‬درصد و بدون نفت‪۲.۵‬‬ ‫درصد را داشتیم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســوول اظهارداشــت‪ :‬در شــرایط‬ ‫کرونایی وضعیت قابل قبول اســت و امیدوارم در‬ ‫سال جاری نیز شاهد رشد اقتصادی باشیم و شاهد‬ ‫این امر امارهای بانک جهانی است که حکایت از‬ ‫این دارد که در سال‪ ۹۹‬رشد اقتصادی جهانی منفی‬ ‫‪ ۳.۶‬درصد بوده و اغلب کشــورهای توسعه یافته‬ ‫صنعتیبارشدمنفیبهدلیل کرونامواجههستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اســتفاده از ابزار عملیات بازار باز به‬ ‫عنــوان یک سیاســت نوین در نظام بانکــی ایران و‬ ‫اقتصاد ایران برای مدیریت نقدینگی و نرخ ســود‬ ‫بانکیاستفادهمی شودو از اینمنظر بهبودترازنامه‬ ‫کهــا در دســتور کار اســت و بــه شــدت دنبــال‬ ‫بان ‬ ‫ی بانک ها گفت‪:‬‬ ‫یشــود‪ .‬کمیجانی دربــاره دارای ‬ ‫م ‬ ‫سالگذشتهبرایجلوگیریاز انباشتداراییموهوم‬ ‫بانک ها تکلیف شد که سه درصد از کل سپرده های‬ ‫خــود را به صورت اوراق مالی و اســامی نگهداری‬ ‫کننــد و از این ابــزار در مواقع لزوم برای رفع کمبود‬ ‫نقدینگیبهره مندشوند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فروش حراج اوراق مالی اسالمی‬ ‫در سال گذشته افزود‪ :‬بانک مرکزی سال گذشته‪۱۲۶‬‬ ‫هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی فروخت که‬ ‫‪ ۵۶‬درصد انها توسط بانک ها و ‪ ۴۹‬درصد توسط‬ ‫اشخاص حقیقی و حقوقی برای تامین مالی دولت‬ ‫خریــداری شــد و امســال نیز این ابــزار به کار گرفته‬ ‫می شود و تا کنون‪ ۱۶‬هزار و‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان اوراق‬ ‫فروختهشدهاست‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی درخصوص تامین مالی‬ ‫کسری بودجه از تنخواه گردان‪ ،‬گفت‪ :‬عمده تامین‬ ‫مالی کسری بودجه در سال های گذشته سه درصد‬ ‫از اعتبار تنخواه گردان بود و امسال این مبلغ حدود‬ ‫‪ ۵۸‬هــزار میلیارد تومــان افزایش یافت که موجب‬ ‫افزایــش ذخایــر مازاد بانک ها شــده اســت و برای‬ ‫جذباینذخایر و جلوگیریاز رشدنقدینگیاقدام‬ ‫به فروش اوراق مالی و اسالمی کردیم‪.‬‬ ‫وی درخصــوص پرداخت تســهیالت بانکی نیز‬ ‫گفت‪ :‬سال گذشته بانک ها ‪ ۹۸‬معادل ‪ ۶۳‬درصد‬ ‫تسهیالت بیشــتر پرداخت کردند و در چهار ماهه‬ ‫امسال ‪ ۷۰۱‬هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت‬ ‫شده است یعنی‪ ۵۵‬درصد رشد را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫به گفته کمیجانیدر چهار ماههامسال‪ ۳۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت ازدواج به ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫نفر پرداخت شــده اســت‪ .‬وی درخصوص بازار ارز‬ ‫نیز گفت‪ :‬تعیین ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی مشکالتی را برای‬ ‫بانک مرکزی در تامین کاالی اساسی ایجاد کرد که‬ ‫برای حل این مسائل دو ابزار تشکیل بازار متشکل‬ ‫ارزی و ســامانه نیمــا راه اندازی شــد و در کنــار ان با‬ ‫بهبودنسبیدرامدهاینفتو گاز و ازادسازیمنابع‬ ‫ارزی تامین اعتبار وزارتخانه های صمت‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫بهداشتو درمانبهبود یافت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫همکاریفوالدمبارکهو دانشگاهصنعتیدر برگزاریبزرگ ترین‬ ‫مسابقهمدل سازی‬ ‫بزرگ ترین مســابقه مد لســازی و بهین هســازی کشــور با هدف‬ ‫اشــنایی بیشــتر دانشــجویان و دانش اموختگان با مسائل واقعی‬ ‫صنعت و نیز به چالش کشیدن مهارت های ان ها در این حوزه به‬ ‫همت دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان برگزار می شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬افشــین خیامیــم‪ ،‬مدیــر مهندســی‬ ‫صنایع شــرکت فوالد مبارکه‪ ،‬در خصوص این رویداد اظهار کرد‪:‬‬ ‫امــروزه ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه و اســتفاده از نخبــگان‪،‬‬ ‫از ضروریــات پیشــرفت و توســعه اســت و ا گــر بیــن دانشــگاه ها‬ ‫و صنایــع ارتبــاط مســتحکم و دوطرفــه ایجاد شــود‪ ،‬می توان به‬ ‫تحقق برنامه چش ـم انداز بیست ساله کشور امیدوار بود‪ .‬در این‬ ‫راســتا برگزاری مســابقه «تحقیق در عملیــات» می تواند عالوه بر‬ ‫توجــه بــه مســئولیت های اجتماعی فــوالد مبارکه باعــث ارتباط‬ ‫بیشــتر با صنعت شــود و مســیر ورود نخبگان در حل مســائل‬ ‫صنعت را هموارتر سازد‪.‬‬ ‫مدیــر مهندســی صنایع شــرکت فــوالد مبارکه افــزود‪ :‬تحقیق‬ ‫در عملیات یا پژوهش عملیاتی‪ ،‬یکی از زیرشــاخه های ریاضیات‬ ‫کاربــردی اســت کــه جنب ههــای کاربــردی ان در مهندســی صنایــع‬ ‫موردتوجــه قــرار می گیــرد‪ .‬تحقیــق در عملیــات تکنیکــی اســت‬ ‫به منظور به کار بستن روش های تحلیلی توسعه یافته‪ ،‬برای کمک‬ ‫به تصمیم گیری بهتر که با استفاده از روش هایی نظیر مدل سازی‬ ‫ریاضی برای تحلیل شــرایط پیچیده‪ ،‬همواره به مدیران اجرایی‬ ‫توانایی اتخاذ تصمیم های مناسب تر و ایجاد سیستم کارا‪ ،‬بهینه‬ ‫یتــوان تحقیق در‬ ‫و ثمربخــش را خواهــد داد‪ .‬ب هطــور خالصــه م ‬ ‫عملیات را اســتفاده از مد لســازی ریاضی در حل مســائل واقعی‬ ‫به منظور تعیین مناسب ترین تصمیم ممکن دانست‪.‬‬ ‫مهدی ایرانپور عضو هیئت علمی دانشــکده مهندسی صنایع‬ ‫و سیســتم های دانشــگاه صنعتــی اصفهان نیــز در این باره گفت‪:‬‬ ‫کار بــر روی مســائل بهین هســازی‪ ،‬در قالــب یک مســابقه گروهی‬ ‫یشــود شــرکت کنندگان عــاوه بــر محــک زدن ســطح‬ ‫باعــث م ‬ ‫علمــی و مهارتــی خــود‪ ،‬رقابــت مهیجــی را در ایــن زمینــه تجربه‬ ‫کننــد و برگــزاری ایــن چالــش در یک فضای تیمی‪ ،‬ســبب تقویت‬ ‫کار گروهی شرکت کنندگان خواهد شد‪.‬‬ ‫مهارت های ارتباطی و ِ‬ ‫دبیــر اجرایــی بزرگ تریــن مســابقه مد لســازی و بهین هســازی‬ ‫کشور خاطرنشان کرد‪ :‬این مسابقه با همکاری جمعی از اساتید‬ ‫برجســته دانشــگاه های کشــور و متخصصانــی از صنعــت برگــزار‬ ‫می شود و صنایع برتر کشور نیز حامی این مسابقه هستند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬امیــد اســت ایــن رویــداد بــه تقویــت ارتبــاط‬ ‫میــان صنعت و دانشــگاه منجر شــود‪ ،‬ارتباطی کــه یکی از نتایج‬ ‫مثبت ان اشنایی و شناخت بیشتر ظرفیت های دانش اموختگان‬ ‫دانشــگاهی به منظور برطرف کردن موانع و حل مســائل صنعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرانپور افزود‪ :‬شــرکت کنندگان در این دوره از مســابقه‪ ،‬با دو‬ ‫سوال روبه رو خواهند بود‪ :‬یکی سواالت عمومی است و دیگری‬ ‫ســواالتی که از ســوی شــرکت فوالد مبارکه اصفهان انتخاب شده‬ ‫است‪ .‬اطالعات بیشتر در مورد سواالت و مهلت پاسخگویی به‬ ‫بســایت مســابقه و شــبکه های اجتماعی در دســترس‬ ‫ان ها در و ‬ ‫عالقه مندان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهــان ادامه داد‪ :‬برندگان مســابقه در ســه رتبــه تیمی برتر به‬ ‫ترتیب‪ ۱۲ ،۲۰ ،‬و ‪ ۸‬میلیون تومان جایزه نقدی دریافت می کنند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برگزاری مجموع ـه ای از کارگاه های اموزشــی‬ ‫مجــازی در حــوزه بهین هســازی در طــول برگــزاری ایــن مســابقه‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬حضــور در ایــن کارگا ههــا بــرای شــرکت کنندگان در‬ ‫مســابقه رایــگان اســت و همچنیــن بــه شــرکت کنندگان‪ ،‬گواهــی‬ ‫حضور در کارگاه اعطا می گردد‪.‬‬ ‫ایرانپــور در پایــان بــا دعــوت از همــه عالقه منــدان بــه حوزه‬ ‫بهینه سازی برای شرکت در این مسابقه گفت‪ :‬ثبت نام هم اکنون‬ ‫تنــام ‪ ۱۷‬شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬اســت‪.‬‬ ‫اغــاز شــده و اخریــن مهلــت ثب ‬ ‫شایان ذکر است عالقه مندان به حوزه های بهینه سازی می توانند‬ ‫برای ثبت نام و یا کسب اطالعات بیشتر به وب سایت مسابقه به‬ ‫ادرس ‪ https://orcompetition.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نشستبرنامه ریزیو هماهنگیواکسیناسیونعمومی کرونادر ذوباهناصفهان‬ ‫مشارکتدر تسریعواکسیناسیون‪،‬ایمنیدر برابر کروناراافزایشمی دهد‬ ‫نشســت برنامه ریــزی و هماهنگی واکسیناســیون عمومــی کرونا‬ ‫در ذوب اهــن اصفهــان بــا حضور مهدی بهرامی معاون پشــتیبانی و‬ ‫خدمــات اجتماعــی و دس ـت اندرکاران ایــن پروژه از جملــه همکاران‬ ‫مدیریت ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست‪ ،‬بیمارستان شهید مطهری‬ ‫و مسئولین روابط صنعتی قسمت های مختلف شرکت ذوب اهن در‬ ‫تاالر تشریفاتروابطعمومیبرگزار شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امروز‪ ،‬معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی‬ ‫شــرکت ذوب اهن در این جلســه ضمن قدردانی از دس ـت اندرکاران‬ ‫واکسیناسیونعمومی کارکنانو باتشریحاقداماتانجام گرفتهدر این‬ ‫زمینهگفت‪:‬باتوجهبهضرورتواهمیتواکسیناسیونعمومیکارکنان‬ ‫مراکز بزرگ تولیدی و صنعتی در کنترل و مهار بیماری کرونا‪ ،‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان نیز همراه با اقدامات متنوع بهداشتی قبلی خود در برنامه ای‬ ‫جدید و با هماهنگی مراکز بهداشتی در استان و تهران اقدام به تهیه‬ ‫واکسن نمود و از روز شنبه‪ ۶‬شهریور ماه جاری واکسیناسیون عمومی‬ ‫کارکنان خود در مقابل بیماری کرونا را شروع نمود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه این برنامه تا روز ‪ ۲۰‬شــهریور ماه جــاری ادامه‬ ‫خواهد داشــت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬با توجه به فرصت زمانی اعالم شده‬ ‫تمامــی کارکنــان و همکاران شــرکت های اقمــاری و راننــدگان باید در‬ ‫ایــن فرصــت مراجعــه نموده و از تســهیالت فراهم شــده و ســهمیه‬ ‫واکســن موجود اســتفاده نماینــد‪ ،‬چرا کــه در صورت عــدم مراجعه‪،‬‬ ‫محدودیت های کشوری و برنامه ریزی برای مرحله دوم تزریق واکسن‬ ‫در شــرکت‪ ،‬مشــکالتی را در پی خواهد داشــت‪.‬معاون پشــتیبانی و‬ ‫خدمات اجتماعی گفت‪ :‬از ان جا که دریافت خدمات الزم در اینده در‬ ‫شرکت و مهم تر در سطح کشور منوط به داشتن کارت واکسن است‪،‬‬ ‫همکاران الزم است که در این زمینه اقدام کنند‪.‬علیرضا اجدانی رییس‬ ‫بیمارستانشهیدمطهریذوباهندر سخنانیبااشارهبهروندایجادو‬ ‫گسترشبیماریمنحوس کرونادر جهانو اقداماتتحقیقی کشورهای‬ ‫مختلف در زمینه ساخت واکسن کووید‪۱۹‬گفت‪ :‬در حال حاضر نباید‬ ‫به حرف های مختلف منتشر شده در فضای مجازی توجه کرد و خود‬ ‫را اســیر و نگران ان ها کنیم‪ .‬مبارزه با کرونا همانند دیگر بیماری ها بر‬ ‫اساس علم و تجربه است و با توجه به تهیه واکسن از خارج و ساخت‬ ‫داخل باید با مراجعه به مراکز بهداشتی از انواع واکسن های ارایه شده‬ ‫اســتقبال کنیم‪.‬وی ضمن اشــاره به نحوه تهیه و ســاخت واکسن ها و‬ ‫چگونگی عمل ان در بدن افراد بیمار و افراد در معرض خطر گفت‪:‬‬ ‫واکسن برکت ایرانی ویژگی های مثبتی دارد و با سویه های ایرانی تهیه‬ ‫شده و عوارض خطرناکی ندارد‪ .‬افرادی هم که از واکسن های برکت و‬ ‫سینوفارم در مرحله اول استفاده کرده اند در مراحل بعدی می توانند از‬ ‫انواع دیگر واکسن های موجود هم استفاده کنند‪.‬علیرضا اجدانی در‬ ‫ادامه تاکید نمود‪ :‬تمامی مردم جامعه‪ ،‬به ویژه همکاران ذوب اهنی و‬ ‫خانواده هایشانهمراهبارعایتنکاتبهداشتیو تزریقواکسن های‬ ‫ارایه شده در مراکز بهداشتی از زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی‬ ‫نبایدغافلشوند‪ .‬مجیدمکاریمدیر ایمنی‪،‬بهداشتو محیطزیست‬ ‫ذوب اهن اصفهان در پایان این جلسه با اشاره به امار بیماری کرونا در‬ ‫سطح شرکت و اثرات ان بر زندگی فردی و تولید گفت‪ :‬با موافقت‪،‬‬ ‫همــکاری و نظارت شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان لنجان مرکز‬ ‫تجمیعواکسیناسیونکرونادر محلرستورانتوحیدشرکتبا‪ ۶‬ایستگاه‬ ‫تزریق فراهم شده است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬واحد صنعتی در چهار‬ ‫ماه ابتدایی سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از تداوم تاثیر رشد مثبت بخش صنعت در سال جاری‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬در چهار ماه ابتدایی سال جاری بیش‬ ‫از ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬واحــد صنعتی با اشــتغال زایی ‪۵۴‬هزار‬ ‫نفری در مدار تولید قرار گرفت‪ .‬به گزارش ایرنا از وزارت‬ ‫صنعت‪،‬معدنو تجارت‪،‬مهدیصادقی نیارکیبااشاره‬ ‫بــه رشــد ‪۱۳‬درصــدی صــدور پروانه های بهره بــرداری و‬ ‫رشــد ‪ ۱۲‬درصــدی صــدور جوازهــای تاســیس در چهــار‬ ‫مــاه ابتدایــی امســال‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬در ایــن بــازه‬ ‫زمانی بیش از ‪۱۲‬هزار فقره جواز تاســیس با پیش بینی‬ ‫اشتغال زایی‪۲۹۹‬هزار نفری صادر شده است‪ .‬وی‪ ،‬روند‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه تولید را افزایشی برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫میزان سرمایه گذاری در واحدهای به بهره برداری رسیده‬ ‫بارشد‪ ۱۷۴‬درصدیبه‪ ۸۵۸‬میلیاردتومانرسیدهاست‪.‬‬ ‫صادقی نیارکی در ادامه روند تولید محصوالت منتخب‬ ‫صنعتــی را مثبت ارزیابــی کرد و ادامــ ه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫اتخاذ سیاست های حمایتی نظیر تسریع در تامین مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز صنعت‪ ،‬روند تولید محصوالت منتخب‬ ‫صنعتی از رشــد مناســبی برخوردار بوده و در چهار ماه‬ ‫سال جاری از بین ‪ ۲۴‬محصول منتخب صنعتی شاهد‬ ‫افزایــش تولید ‪۱۳‬محصول صنعتی بودیم‪ .‬معاون امور‬ ‫صنایــع وزارت صنعــت‪ ،‬رشــد ‪ ۴۵‬درصــدی روغ نهــای‬ ‫ساختهشدهنباتی‪۳۶،‬درصدیماشینلباس شوییو‪۳۱‬‬ ‫درصــدی کمبایــن را در صدر روند صعودی محصوالت‬ ‫منتخب عنــوان و ابراز امیدواری کرد‪ :‬با تســهیل فرایند‬ ‫تولید و رفع موانع پیش رو شاهد تداوم رشد محصوالت‬ ‫منتخب صنعتی در نیمه ابتدایی سال باشیم‪ .‬واکاوی‬ ‫امارهای رسمی منتشره وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حاکی از ثبت رشد تولید‪ ۲۰‬محصول منتخب صنعتی و‬ ‫معدنی از ابتدای امسال تا پایان تیرماه است‪ .‬موضوعی‬ ‫که از نظر صاحبنظران به معنای افزایش عالقه جامعه‬ ‫بهسرمایه گذاریو صیانتاز ظرفیت هایتولیداست‪.‬‬ ‫*مقاومتدر برابر طرح«صیانت»طبیعیاست‬ ‫عضو هیئت مدیره شــرکت ملی پست ایران با بیان‬ ‫اینکه محدود کردن فضا و حذف کسب وکارها‪ ،‬اسیب‬ ‫اقتصــادی در پــی دارد و طبیعــی اســت کــه در مقابــل‬ ‫طرح هایــی مثــل «صیانــت» از کاربران فضــای مجازی‬ ‫مقاومــت و تنــش ایجــاد می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬اگــر واقعـ ًـا‬ ‫بخواهیــم از حقوق کاربــران و کســب وکارها در فضای‬ ‫مجازی صیانت کنیم‪ ،‬کســی با ان مخالفت نمی کند و‬ ‫اسیب نمی بیند‪ .‬محمدرضا قادری در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬متولی‬ ‫توسعه فناوری در کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬بخش عمده ای‬ ‫از حوزه های مربوط به فناوری در کشــور و برنامه ها و‬ ‫ماموریت هایش‪ ،‬باید بر اســاس برنامه های بلندمدت‬ ‫قبال تدوین شــده‪،‬‬ ‫و اســناد چشــم انداز باالدســتی کــه ً‬ ‫پیش برود‪ .‬تکمیل شبکه ملی اطالعات‪ ،‬تحقق دولت‬ ‫الکترونیکی و نقطه ای که شــاید در اســناد چش ـم انداز‬ ‫توجهویژه ایبهاننمی شود‪،‬یعنیبخش هایگوناگون‬ ‫اقتصــاد دیجیتــال‪ ،‬از جمله این ماموریت هاســت‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ما در شرایطی قرار گرفته ایم که موج اقتصاد‬ ‫دیجیتــال دنیــا را فرامی گیــرد و این فرصــت را داریم که‬ ‫کشور را به عنوان یک کشور پیشرو در این زمینه معرفی‬ ‫کنیم و باید برای این هدف برنامه ریزی داشــته باشیم‪.‬‬ ‫نقــش وزارت ارتباطــات‪ ،‬هــم در حــوزه رگوالتــوری و‬ ‫تنظیم گری و هم در زمینه زیرساخت ها و حمایت هایی‬ ‫که انجام می دهد‪ ،‬موجب تقویت اکوسیســتم اقتصاد‬ ‫دیجیتال کشــور می شــود و این ســه اولویتی اســت که‬ ‫وزارتخانــه بایــد به دنبال ان باشــد‪ .‬عضو هیئت مدیره‬ ‫شــرکت ملــی پســت با بیــان اینکه بخــش عمــده ای از‬ ‫اقتصاد در دســت دولت اســت و کســب وکارها باید در‬ ‫تعاملبااقتصاددولتی کارشانراپیشببرند‪،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دولت بازیگر اصلی اقتصاد است که سهم بزرگی از ان‬ ‫دارد‪ .‬در بحث اقتصاد دیجیتال هم با مسائل گوناگونی‬ ‫روبه رو هســتیم‪ .‬اصلی ترین کاری که باید برای توسعه‬ ‫کسب وکارها در عصر دیجیتال انجام دهیم‪ ،‬این است‬ ‫واقعــا می خواهد‬ ‫کــه دولت تصمیمش را بگیــرد و اگر‬ ‫ً‬ ‫اقتصاد دیجیتال راه بیفتد‪ ،‬فضا را برای بخش خصوصی‬ ‫باز کند‪ .‬دولت باید اول درون خودش اقتصاد دیجیتال‬ ‫را پیاده سازی کند؛ چراکه بازیگر اصلی این حوزه باید به‬ ‫اقتصاددیجیتالمسلطباشدتااقتصادهایحواشیهم‬ ‫بتوانند دیجیتالی شوند‪ .‬قادری خاطرنشان کرد‪ :‬دولت‬ ‫بایــد چشــم انداز‪ ،‬راهبــرد و نقشــه راهی را برای اقتصاد‬ ‫دیجیتال تعریف کند‪ .‬پس از اینکه این کارها انجام شد‪،‬‬ ‫ان وقــت می تــوان گفت زمینه اقتصاد دیجیتال فراهم‬ ‫شده است‪ .‬بر اساس اصل‪ ،۴۴‬دولت باید نفس تولیت‬ ‫خودش را حداقل کند و این رابطه حداقلی در اقتصاد‬ ‫دیجیتال هم تعریف شــود‪ .‬در دنیای اقتصاد دیجیتال‬ ‫نوعــی مفاهیم کســب وکاری و مدل هایــی از همکاری‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬امــا ما زیرســاخت های تعاملی این بخش‬ ‫با دولت را نداریم‪ .‬وی با بیان اینکه مانع اصلی بر سر‬ ‫راه اقتصاد دیجیتال‪ ،‬خود دولت است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت از‬ ‫نظر اقتصاد دیجیتالی از بخش خصوصی عقب است‪.‬‬ ‫نــگاه دولتمردان با فهم قابلیت های دنیــای دیجیتال و‬ ‫امکاناتانو بازنگریدر دنیای کسب وکارشان‪،‬می تواند‬ ‫زمینه را برای فعالیت و همکاری بخش خصوصی در این‬ ‫بسترها فراهم کند‪ .‬باید مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه‬ ‫و یک نوایی در ســازمان ها شــکل بگیرد‪ .‬برخی ادارات و‬ ‫سازمان هاپیشروتر هستند‪،‬برخیعقب تر وبااینشرایط‬ ‫نمی توانبههدفرسید‪.‬به خصوصدر سازمانیااداره ای‬ ‫کهمجبور استباچندارگاندیگر طرفباشد‪.‬راهبر حوزه‬ ‫برنامه ریزی و توســعه فناوری اطالعات شــرکت پســت‬ ‫ادامه داد‪ :‬عصر حاضر‪ ،‬دوره اشتراک گذاری داده هاست‪،‬‬ ‫بــا وجــود ایــن‪ ،‬در کشــور ما تعامل روشــنی بین اقتصاد‬ ‫دیجیتال و دولت وجود ندارد و باید هرچه سریع تر این‬ ‫تعاملشکلبگیرد‪.‬توسعهاقتصادرابایدبهاستارت اپ ها‬ ‫و بخش خصوصی سپرد و انها باید نقش اصلی را بازی‬ ‫کنند؛چراکهانهاچاالکیبیشتریدارند‪،‬مسلط تر هستندو‬ ‫به کارگیریفناوریبرایانهاراحت تر است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1152‬‬ ‫افتتاح و بهره برداری از سامانه اب رسانی‬ ‫به سلطان اباد توسط شرکت ابفا شیراز‬ ‫پس از اجرای طرح ادغام شرکت های اب و فاضالب شهری و روستایی‪ 154 ،‬روستای اطراف شهر شیراز با‬ ‫جمعیت ‪ 186000‬نفر به شرکت اب و فاضالب شیراز ملحق شدند‬ ‫طــرح جم ـع اوری و انتقــال اب چا ههــای‬ ‫محــراب بــه روســتای ســلطان اباد شهرســتان‬ ‫شــیراز با حضور مقامات اســتانی و لشــکری به‬ ‫بهره برداریرسید‪.‬‬ ‫سامانه اب رسانی ســلطان اباد از پروژه های‬ ‫اب رســانی در طــرح ادغــام شــرکت های اب و‬ ‫فاضــاب شــهری و روســتایی در هفتــه دولت‬ ‫با حضــور عنایت ا‪ ...‬رحیمی‪ ،‬اســتاندار فارس‪،‬‬ ‫محمدرضــا امیــری‪ ،‬فرمانــدار شــیراز‪ ،‬مســعود‬ ‫جعفــری‪ ،‬فرمانده پایگاه هوایی شــهید دوران‬ ‫شــیراز و جمعــی از معاونیــن و مدیــران بــه‬ ‫بهره برداریرسید‪.‬‬ ‫در این ایین رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل‬ ‫ابفــا شــیراز ابــراز داشــت‪ :‬پــس از اجــرای طرح‬ ‫ادغــام شــرکت های اب و فاضــاب شــهری و‬ ‫روســتایی‪ 154 ،‬روســتای اطراف شــهر شــیراز با‬ ‫جمعیت ‪ 186000‬نفر به شرکت اب و فاضالب‬ ‫شرکت ابفا شیراز خدمات‬ ‫زیر بنایی متعددی ازجمله‬ ‫اجرای شبکه و خط‬ ‫انتقال به طول ‪95000‬‬ ‫متر‪ ،‬حفر چاه ‪ 6‬حلقه‪،‬‬ ‫تجهیز و بازسازی چاه ‪2‬‬ ‫حلقه‪ ،‬تعویض پمپ چاه‬ ‫جهت بهبود دبی اب ‪22‬‬ ‫دستگاه و نصب دستگاه‬ ‫کلرزنی ‪ 7‬دستگاه انجام‬ ‫داده است‬ ‫شیراز ملحق شدند‪.‬‬ ‫بهمــن بهــروزی بــا اشــاره بــه تامیــن اب این‬ ‫روســتاها به وســیله چا ههــا و تعدادی چشــمه و‬ ‫همچنین اب رســانی ســیار (اب رســانی بــا تانکر)‬ ‫گفــت‪ :‬عمدتــا مشــکالت روســتاهای مذکــور در‬ ‫بخــش تامیــن‪ ،‬ذخیــره و شــبکه توزیــع اب بــود‬ ‫یکــه در ســال های گذشــته بــا فرارســیدن‬ ‫به طور ‬ ‫شهــای زیــادی در ایــن بخــش‬ ‫فصــول گــرم تن ‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره اقدامات ابفا شــیراز در جهت‬ ‫رفــع مشــکالت مربوطــه و ارتقــاء وضعیــت‬ ‫اب رســانی از زمــان الحــاق روســتاها تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬شــرکت ابفــا شــیراز خدمــات زیــر بنایــی‬ ‫متعــددی ازجملــه اجرای شــبکه و خط انتقال‬ ‫بــه طــول ‪ 95000‬متر‪ ،‬حفر چاه ‪ 6‬حلقه‪ ،‬تجهیز‬ ‫و بازســازی چــاه ‪ 2‬حلقــه‪ ،‬تعویــض پمپ چاه‬ ‫جهــت بهبــود دبــی اب ‪ 22‬دســتگاه و نصــب‬ ‫دستگاه کلرزنی ‪ 7‬دستگاه انجام داده است‪.‬‬ ‫رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل ابفــا شــیراز اذعــان داشــت‪ :‬ایــن‬ ‫فعالیت ها و خدمات تا زمان رسیدن به یک وضعیت پایدار در روستاها‬ ‫و با توجه به بضاعت شرکت ادامه دار خواهد بود‪.‬‬ ‫بهروزی همچنین به برنامه های در دســت اقدام اشــاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫شســاخته در ‪ 12‬روســتا با ظرفیــت ‪ 950‬مترمکعب‪،‬‬ ‫ســاخت مخــازن پی ‬ ‫ساخت مخزن بتنی در همه روستا با ظرفیت ‪ 3000‬مترمکعب‪ ،‬ساخت‬ ‫مخزن ‪ 20000‬مترمکعبی جهت روســتاهای قره باغ‪ ،‬اجرای شــبکه و خط‬ ‫انتقال به مقدار ‪ 40‬کیلومتر در سال جاری‪ ،‬حفر ‪ 2‬حلقه چاه اهکی و ‪1‬‬ ‫حلقه چاه ابرفتی و تجهیز ‪ 5‬حلقه چاه در دست اقدام است‪.‬‬ ‫در این مراسم بهروزی از همکاری فرمانده نیروی هوایی شهید دوران‬ ‫برای اجرای طرح جمع اوری و انتقال اب چاه های محراب به سلطان اباد‬ ‫تقدیر کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب شــیراز با اشــاره به سرعت پیگیری‬ ‫و اجــرای طــرح جمع اوری و انتقال اب چاه های محراب به ســلطان اباد‬ ‫افــزود‪ :‬بعــد از اجــرای طرح ادغام شــرکت های اب و فاضالب شــهری و‬ ‫روســتایی‪ ،‬اب رســانی به منطقه ســلطان اباد از دغدغه های شرکت ابفا‬ ‫شیراز بود که در سنوات گذشته از چندین چاه منتقل می شد اما با اجرای‬ ‫این پروژه یک شبکه مستقل برای این منطقه ایجاد گردید‪.‬‬ ‫این مقام مســئول افزود‪ :‬ســامانه اب رسانی ســلطان اباد شامل خط‬ ‫انتقال و یک حلقه چاه است که بیش از ‪ 3‬ماه با حدود ‪ 12‬میلیارد تومان‬ ‫از محل اعتبارات جاری انجام شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به برنامه اینده برای منطقه ســلطان اباد ابراز داشــت‪:‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیت اب ســطحی و خط انتقالی از کمربندی به ســمت‬ ‫جنوب تعریف شده که بخشی از ان اجراشده است‪.‬‬ ‫عنایــت ا‪...‬رحیمــی‪ ،‬اســتاندار و رئیــس ســتاد‬ ‫جشنوارهشهیدرجاییاستانفارسو حسننوروزی‪،‬‬ ‫رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر ســتاد‬ ‫جشنواره شهید رجایی استان فارس با اهدا تندیس‪،‬‬ ‫لــوح یادبــود و تقدیرنامــه در بیســت و چهارمیــن‬ ‫جشــنواره شــهید رجایــی از شــرکت اب و فاضالب‬ ‫شهرستانشیراز تقدیر کردند‪.‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب شیراز در اجرای مواد ‪۸۱‬‬ ‫و ‪ ۸۲‬قانون مدیریت خدمات کشــوری و بر اساس‬ ‫نتایجحاصلاز ارزیابیعملکردسال‪ ۹۹‬دستگاه های‬ ‫اجرائی اســتان درمجموع امتیازات و شــاخص های‬ ‫عمومی و اختصاصی رتبه برتر را کســب نمود‪.‬در متن این لوح یادبود از همت و‬ ‫تالش ارزنده بهمن بهروزی‪ ،‬رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫شهرســتان شــیراز و تمام همکاران ان دستگاه در راستای توسعه و اعتالی استان و‬ ‫تحقق اهداف نقشه ی راه اصالح نظام اداری تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫ساخت مخازن پیش ساخته‬ ‫در ‪ 12‬روستا با ظرفیت‬ ‫‪ 950‬مترمکعب‪ ،‬ساخت‬ ‫مخزن بتنی در همه روستا‬ ‫با ظرفیت ‪ 3000‬مترمکعب‪،‬‬ ‫ساخت مخزن ‪20000‬‬ ‫مترمکعبی جهت روستاهای‬ ‫قره باغ‪ ،‬اجرای شبکه و خط‬ ‫انتقال به مقدار ‪ 40‬کیلومتر‬ ‫در سال جاری‪ ،‬حفر ‪ 2‬حلقه‬ ‫چاه اهکی و ‪ 1‬حلقه چاه‬ ‫ابرفتی و تجهیز ‪ 5‬حلقه چاه‬ ‫در دست اقدام است‬ ‫خـــبر‬ ‫خـــبر‬ ‫افتتاحچهارخانههاللجمعیتهالل احمر در سیستانو بلوچستان‬ ‫علیرضــا میــر بهاءالدیــن مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر‬ ‫سیستان و بلوچستان از افتتاح چهارخانه هالل در هفته دولت‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضامیر بهاءالدینمدیرعاملجمعیتهالل احمر استان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬همزمان با ششمین روز از هفته دولت‪ ،‬خانه ی‬ ‫هالل شهید نعمت اهلل بریچی در روستای عیدوسهراب از توابع‬ ‫بخش مرکزی شهرستان هیرمند با حضور استاندار‪ ،‬نمایندگان‬ ‫سیستان در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬فرمانداران حوزه سیستان و‬ ‫دیگر مسئولینشهرستانیافتتاحگردید‪.‬‬ ‫میــر بهاءالدیــن اظهار داشــت‪ :‬خانه های هالل در راســتای‬ ‫تحقق شعار «هر خانواده یک امدادگر» و اشاعه ی اموزش های‬ ‫همگانیبرایمقابلهدر برابر حوادثو سوانحطبیعیراه اندازی‬ ‫یشــود که می تواند درافزایش تاب اوری جامعه ی روســتایی‬ ‫م ‬ ‫سهم بســزایی داشــته باشــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬رویکرد خانه های‬ ‫خـــبر‬ ‫هالل در ســطح کشــور تــاب اوری جامعــه در برابــر مخاطرات‬ ‫شهــا و‬ ‫طبیعــی و غیرطبیعــی اســت و تــاش داریــم بــا اموز ‬ ‫یشــود‪ ،‬مردم و‬ ‫فعالیت هایــی که از ســوی این خانه ها ارائه م ‬ ‫جامعه را مقاوم تر و اگاه تر کنیم‪ .‬میر بهاءالدین با بیان اینکه‬ ‫جذب خیرین و ســوق دادن ان ها به طرف روســتاهای محروم‬ ‫در این شهرستان یکی از اهداف افتتاح و راه اندازی خانه های‬ ‫هالل روســتایی اســت گفت‪ :‬در همین راســتا با همکاری گروه‬ ‫خیریه ایران عزیز ما تعداد ‪ 42‬عدد تانکر اب جهت اســتفاده‬ ‫و ذخیره ی اب در روستاهای شمال شهرستان هیرمند که دچار‬ ‫تنش ابی هســتند توزیع گردید‪ .‬بر اســاس این گزارش در ایین‬ ‫افتتاح خانه هالل شهید نعمت اهلل بریچی‪ ،‬استاندار سیستان‬ ‫و بلوچســتان ضمــن تقدیــر و تشــکر از جمعیــت هالل احمر‬ ‫به جهت فعالیت های داوطلبانه و بشردوســتانه در اســتان و‬ ‫بخصوص شهرستان هیرمند بیان داشت‪ :‬فعالیت و کار کردن‬ ‫در جمعیت هالل احمر بر پایه داوطلبی و خیرمحوری است‪.‬‬ ‫لذا از انجائی که افتتاح خانه های هالل در مناطق روستایی با‬ ‫کمترین هزینه برای دولت صورت می گیرید‪ ،‬تمامی اموزش ها‬ ‫در این خانه ها به صورت رایگان انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر اســتان ادامــه داد‪ :‬خانه‬ ‫هالل شهید قاسم میرحسینی در شهر جزینک شهرستان زهک‪،‬‬ ‫خانــه هــال مهراذیــن در دفتــر مدیریت بحــران روســتایی در‬ ‫روستایمحمدابادبخشالدیز باحضور فرمانداران‪،‬بخشداران‬ ‫و مسئولین محلی و شهرستانی انجام گرفت‪ .‬همچنین کلنگ‬ ‫زنی احداث خانه هالل شــادروان مهرداد روســتای کله ســری از‬ ‫توابع بخش هیدوچ شهرستان سیب وسوران با حضور عزیزی‬ ‫بخشدار بخش هیدوچ‪ ،‬کرد رئیس شبکه بهداشت شهرستان‪،‬‬ ‫ریش سفیدانو معتمدین‪،‬دهیار و اعضایشورایاسالمیروستا‬ ‫در ششمین روز از هفته دولت برگزار شد‪.‬‬ ‫اینترنتپرسرعتبهروستایچشمهچنار بویراحمدرسید‬ ‫با حضور مهدی روشــنفکر نماینده مرکز اســتان در مجلس‬ ‫شــورای اســامی و جمعی از مســئوالن اســتانی و شهرســتانی‪،‬‬ ‫اینترنــت پرســرعت ایســتگاه موبایل چشــمه چنــار بویراحمد‬ ‫بااعتبــاری بال غبــر ‪ ۱۵‬میلیــارد ریــال به بهره برداری رســید‪ .‬ســید‬ ‫محمدهــادی امیــری سرپرســت مخابرات منطقــه کهگیلویه و‬ ‫بویراحمــد گفــت؛ خدمت به مــردم باید بی منت و عاشــقانه‬ ‫باشــد و قطعا خدمتی که بی منت وجهت رضای خدا باشــد‪،‬‬ ‫خود یک نوع عبادت اســت چراکه در اموزه های دینی به این‬ ‫مهم اشاره شده است‪ .‬سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد افزود‪ :‬یکی از ارزوهایم اتصال دهستان کاکان ان به‬ ‫فیبر نوری بود و خدا را شاکرم توانستیم با رایزنی ها و مساعدت‬ ‫مدیران عالی شرکت مخابرات ایران‪ ،‬مسئولین استان و نماینده‬ ‫مردم شریف شهرستان های بویراحمد‪ ،‬دنا و مارگون این مهم به‬ ‫ثمر نشست و در ماه های اینده شاهد بهره برداری از این پروژه‬ ‫عظیم خواهیم بود و کاکان به شبکه جهانی اینترنت پرسرعت‬ ‫ابفا شیراز در بیست و چهارمین‬ ‫جشنواره شهید رجایی‬ ‫خوش درخشید‬ ‫متصلخواهدشد‪.‬سیدمحمدهادیامیریدر پایانخاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬خوشحالم که در شهریورماه ‪ ،۱۴۰۰‬زادگاه اسطوره جنوب‬ ‫کشــور حضرت ایت ا‪ ...‬ملک حســینی‪ ،‬اینترنت پرسرعت را به‬ ‫مــردم خوب این دیارهدیه تا بتواننــد از این تکنولوژی روز دنیا‬ ‫استفاده کنند و عالوه بر روستای چشمه چنار‪ ،‬جاده گردشگری‬ ‫یاسوج به اقلید حدفاصل تنگه مهریان تا پیست کاکان بتواند‬ ‫از ایــن نعمــت برخــوردار شــوند‪ .‬در ادامــه مهــدی روشــنفکر‬ ‫نماینده مرکز استان در مجلس شورای اسالمی گفت؛ با توجه‬ ‫به شرایط و وضعیت جغرافیایی و کوهستانی بودن استان کار‬ ‫خدمت رسانی سخت است ولی در طول دوران انقالب تاکنون‬ ‫کار خدمت رســانی متوقف نشــده و مردم این منطقه ســال ها‬ ‫منتظــر اینترنت پرســرعت بودنــد و خدا را شــکر هم اکنون این‬ ‫مهم تحقق پیدا کرد ویکی از روستاهای توریستی استان به این‬ ‫تکنولوژیمجهز شد‪.‬‬ ‫مهدی روشنفکر افزود‪ :‬جا دارد از تالش ها و دست اندرکاران‬ ‫مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد تقدیر و تشــکر کنم و‬ ‫در راس مخابــرات منطقه‪ ،‬جناب مهنــدس امیری حضور دارند‬ ‫که تالش های ایشان ستودنی است و جا دارد مجددا از ایشان‬ ‫تقدیــر و تشــکر کنــم و امیدوارم همــه ما بتوانیــم از ظرفیت و‬ ‫پتانســیل نیروی انســانی خود استفاده کنیم تا شاهد پیشرفت‬ ‫دیارماناستانکهگیلویهوبویراحمدباشیم‪.‬‬ ‫در قالب طرح اطعام و احسان حسینی در گلستان صورت گرفت‬ ‫توزیعغذای گرمو بستهمعیشتیبیننیازمندان‬ ‫از ابتــدای مــاه محــرم تــا روز هفدهــم ایــن ماه ‪ 1‬میلیــون و‬ ‫‪ 730‬هــزار پــرس غذای گرم پخت هشــده و در میان مددجویان و‬ ‫نیازمندانگلستانیتوزیع شدهاست‪.‬عیسیباباییمدیرکلکمیته‬ ‫امداد استان گلستان با اشاره به طرح اطعام حسینی و احسان‬ ‫حسینی اظهار داشت‪ :‬کمیته امداد امام (ره) در ماه محرم و صفر‬ ‫سعی دارد نذورات مردمی را به سمت محرومیت زدایی سوق‬ ‫دهد‪.‬باباییبااشارهبهفعالیت‪ 271‬اشپزخانه«اطعامحسینی»‬ ‫در سطح استان گلستان‪ ،‬گفت‪ :‬این اشپزخانه ها از ابتدای ماه‬ ‫محرم تا پایان ماه صفر با طبخ غذای گرم پذیرای مددجویان و‬ ‫اقشار اسیب پذیر جامعههستند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬پخــت و توزیــع غــذای گــرم بیــن نیازمنــدان را ازجمله‬ ‫اهداف طرح اطعام حسینی برشمرد و افزود‪ :‬با همراهی مردم‪،‬‬ ‫مراکز نیکوکاری و خیران ‪ 1‬میلیون و ‪ 730‬هزار پرس غذای گرم‬ ‫در دهه اول محرم و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی بین‬ ‫خانواده های تحت حمایت و ســایر افراد نیازمند استان توزیع‬ ‫شــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬ارزش ایــن تعداد غذای گرم پخته شــده در‬ ‫استانگلستانبیشاز ‪ 50‬میلیاردتومانبودهاست‪.‬مدیرکلکمیته‬ ‫امداد استان گلستان به طرح «احسان حسینی» نیز اشاره کرده‬ ‫و گفت‪ :‬تاکنون ‪ 35‬هزار و ‪ 500‬بسته معیشتی جمعا به ارزش‬ ‫‪ 8‬میلیارد تومان بین خانواده های تحت حمایت و نیازمندان‬ ‫استان توزیع شده است‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬ترویج فرهنگ احسان‬ ‫و نیکوکاری ازجمله اهداف برجسته این دو طرح بوده و کمیته‬ ‫امداد می کوشد تا با متنعم ساختن سفره نیازمندان در ماه عزای‬ ‫سیدالشــهدا (ع)‪ ،‬بیــن فرهنگ عاشــورا و عواطــف خانوارهای‬ ‫محرومین پیوند ایجاد کند‪ .‬مدیرکل کمیته امداد استان گلستان‬ ‫ضمن قدردانی از همکاری و کمک های خیران‪ ،‬مراکز نیکوکاری‪،‬‬ ‫ســتاد مردمــی محــرم گــرگان‪ ،‬ســایر ادارات و نهادهای اســتان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طرح «اطعام و احسان حسینی» تا پایان ماه صفر ادامه‬ ‫خواهد داشــت و همچنــان اماده دریافــت کمک های مردمی‬ ‫به این طرح هستیم تا بیش ازپیش بتوانیم به یاری مستمندان‬ ‫جامعهبشتابیم‪.‬ویتصـریح کرد‪:‬نیکوکـارانمی تواننداز طریـق‬ ‫شــماره گیری کد اســان پرداخت ‪ *8877*017#‬و یا با مراجعه‬ ‫حضوریبه‪ 20‬دفتر کمیتهامـدادامـام(ره)و ‪ 280‬مـرکـز نیکوکاری‬ ‫طـــرف تعامل با این نهاد در سطح استان گلستان و یا واری ــز‬ ‫کمک نقـــدی بــه شــماره کارت ‪ 6037-9918-9997-0226‬در‬ ‫طرح«احسانحسینیو اطعامحسینی»مشارکتنمایند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫جمعیتغیرواقعیچالشجدیدر دستیابیبهسرشماریدقیقاست‬ ‫رئیسسازمانجهاد کشاورزیاستانسمنان گفت‪:‬حضور افراد‬ ‫غیر ساکن در روستا در زمان سرشماری چالش جدی در دستیابی‬ ‫به جمعیت دقیق روســتاهای استان است‪ .‬سید حسن میرعماد‬ ‫در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی استان سمنان در سالن‬ ‫شهدای هفتم تیر دادگستری سمنان ابراز داشت‪ :‬در برخی مراتع‬ ‫ییالقی استان سمنان در فصل زمستان به دلیل برودت هوا عمال‬ ‫امکان زندگی وجود ندارد و به جز سه یا چهار ماه از سال خالی‬ ‫از سکنه است‪ ،‬اما در زمان سرشماری جمعیت زیادی در منطقه‬ ‫حضور می یابند و مانع از سرشماری دقیق می شوند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫افرادبرای گرفتنامتیاز بیشتر برایروستاو یاحتیمرتعخودتالش‬ ‫می کنند با حضور افراد جمعیت باالیی را از روستا در سرشماری‬ ‫ثبت کنند‪.‬میرعمادبیان کرد‪:‬وقتییکابادیبهروستاتبدیلشود‬ ‫مردم انتظار تامین زیرســاخت دارند که خواســته به حقی است‪،‬‬ ‫اما هزینه کرد برای تامین زیرساخت برای روستایی که به زحمت‬ ‫و امار غیرواقعی به ‪ ۲۱‬خانوار رســیده اســت توجیه ندارد‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد‪ :‬برنامه ریزی ها‬ ‫برای روستا مانند تهیه طرح هادی نباید تنها به استناد امار باشد‬ ‫و بایــد امــار راســتی ازمایی شــود تا هزینه کرد درجایی باشــد که‬ ‫جمعیتزیادیساکناست‪.‬او خاطرنشان کرد‪:‬صرفاصدور مجوز‬ ‫بازســازی خانه ها در روســتای پرور واقع در منطقه حفاظت شده‬ ‫پرور مشکلی نیست‪ ،‬اما نباید اجازه داده شود روستا توسعه یابد و‬ ‫یا خانه هایی غیر از خانه های موجود ساخته شود‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫جهادکشاورزیاستانسمنانگفت‪:‬تراکمجمعیتبه خودی خود‬ ‫تهدیدی برای محیط زیست منطقه حفاظت شده پرور به شمار‬ ‫م ـی رود و نبایــد با صدور مجوز ســاخت خانه های جدید ان هم‬ ‫برای تفریح‪ ،‬حیات این منطقه را به خطر انداخت‪ .‬حیات وحش‬ ‫تشــده پرور اســتان ســمنان که بیــش از ‪ ۱۶۰‬گونه‬ ‫منطقه حفاظ ‬ ‫جانوری دارد‪ ،‬این منطقه بر اساس مصوبه شورای عالی شکاربانی‬ ‫تشــده‬ ‫و نظارت بر صید در ســال ‪ ۱۳۴۶‬به عنوان منطقه حفاظ ‬ ‫پرور اعالم شد‪ ،‬حدود و مساحت منطقه نیز تاکنون چندین بار‬ ‫موردبررسیو تجدیدنظر قرارگرفتهاستو درنهایتطبقمصوبه‬ ‫شورایعالیمحیط زیستدر دهه‪ ۷۰‬مساحتمنطقهنزدیکبه‬ ‫‪ ۶۵‬هزار هکتاراست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شناسایی‪ ۱۱‬بیمار مبتالبهقارچسیاهدر گلستان‬ ‫رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان گفــت‪ ۱۱ :‬مورد‬ ‫بیمار مبتالبه قارچ ســیاه در اســتان شناســایی و ســه تا چهار‬ ‫مــورد مــرگ ناشــی از این بیماری نیز به ثبت رســیده اســت‪.‬‬ ‫عبدالرضا فاضل در حاشــیه جلســه ســتاد اســتانی مقابله با‬ ‫ویــروس کرونــا اظهار کرد‪ :‬این بیماری با کلونیزه شــدن قارچ‬ ‫در بــدن برخــی افــراد بــه دلیل ضعــف سیســتم ایمنی بدن‬ ‫به خصوص در افراد دیابتی و افرادی که دارویی مثل کورتن‬ ‫بــرای درمــان کرونــا دریافــت می کننــد‪ ،‬شــکل می گیــرد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬بیماری قارچ ســیاه برعکس بیماری کرونا قابل انتقال‬ ‫به دیگران نیســت‪ .‬رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گلستان با‬ ‫اشاره به اینکه این بیماری تقریبا غیرقابل درمان است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬داروی «امفوتریسین بی» برای بیماران دارای قارچ سیاه‬ ‫استفاده می شود که در حال حاضر در سطح کشور به سختی‬ ‫یشــود‪ .‬البتــه با توجــه به اینکــه عمل هــای جراحی‬ ‫تهیــه م ‬ ‫بســیار ســختی روی این بیماران انجام می گیرد و شــاید نیاز‬ ‫به برداشــتن مجاری تنفسی باشــد‪ ،‬عمال درمان موثر زیادی‬ ‫برای این بیماری نداریم‪ .‬فاضل خاطرنشان کرد‪ :‬این بیماری‬ ‫حتی در پیشــرفته ترین کشــورهای دنیــا نزدیک بــه ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫مرگ ومیر دارد‪ .‬وی گفت‪ :‬بیماران دارای قارچ سیاه به تب های‬ ‫غیرقابل برگشت و زخم های بسیار زیاد در کام و مجازی تنفسی‬ ‫دچار می شوند‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان کرد‪:‬‬ ‫در حــال حاضــر نیز ‪ ۱۱‬مورد بیمار قارچ ســیاه در ســطح اســتان‬ ‫شناسایی شده و طی روزهای اخیر سه تا چهار مورد فوتی ناشی‬ ‫از این بیماری هم در سطح استان داشتیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 10‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1152‬‬ ‫نخستین واکنش رسمی یوونتوس به‬ ‫جدایی رونالدو‬ ‫باشــگاه یوونتوس چنــد روز‬ ‫قهــا بســیار تاثیرگــذار بود‪.‬‬ ‫اتفا ‬ ‫پساز جداییکریستیانورونالدو‬ ‫اولیــن حضــور در ویــار پروســا‪،‬‬ ‫با انتشار بیانیه ای نسبت به این‬ ‫جایــی کــه ســنت و تمایــل بــه‬ ‫اتفــاق واکنــش نشــان داد و به‬ ‫اینده ای عالی بار دیگر به چشم‬ ‫لحظاتدرخشانستارهپرتغالی‬ ‫امد‪ ،‬اولین دیدار رسمی در ورونا‬ ‫رونالدو‬ ‫در ترکیــب ایــن تیم اشــاره کرد‪.‬‬ ‫برابــر کی ـه وو‪ ،‬اولیــن گل‪ ،‬اولین‬ ‫کریســتیانو رونالــدو روز جمعــه‬ ‫فریــاد در ورزشــگاه الیانــز برابــر‬ ‫پس از گمانه زنی های بسیار سرانجام به تصمیم ساسولو‪ .‬سپس اولین جام ها‪ .‬اولین سوپرکاپ که‬ ‫خــود بــرای جدایــی از یوونتــوس عمــل کــرده و مشخصا توسط او به دست امد‪ ،‬اولین قهرمانی‬ ‫پس از ‪ 12‬سال دوری بار دیگر به جمع بازیکنان لیگ‪ ،‬اولین قهرمانی جام حذفی امسال و عنوان‬ ‫منچستریونایتداضافهشدتاسال هایپایانیدوران بهترین گلزن که بار دیگر نصیب بازیکنی سفید و‬ ‫فوتبالی خود را در اولدترافورد پشت سر بگذارد‪ .‬سیاه پوش شد و رکوردهای بسیار‪ .‬او اولین بازیکن‬ ‫این بازیکن رکوردهای بســیاری را با بانوی پیر به تاریخ یوونتوس بود که حداقل ‪ 100‬گل در تمامی‬ ‫ثبترساندو حاالدر بیانیهباشگاهیوونتوسامده مسابقات در سه فصل ابتدایی حضورش در این‬ ‫است‪« :‬مسیر دو سمبل بزرگ فوتبال اروپا و جهان تیمبهثمر رساندو از زمانبازیدر سریا بیشترین‬ ‫در تاریــخ ‪ 10‬جــوالی ‪ 2018‬به یکدیگر گره خورد‪ .‬گل را وارد دروازه حریفان کرد‪ 81 :‬گل که حداقل‬ ‫کریســتیانو رونالــدو در ‪ 10‬جــوالی ‪ 2018‬بازیکــن ‪ 10‬گل بیشتر از هر بازیکن دیگری بود‪ .‬او با کسب‬ ‫یوونتوس شد و رابطه ای عالی را با این تیم شکل عنوان اقای گلی به اولین بازیکنی تبدیل شد که بر‬ ‫داد‪ .‬امروز پس از گذشــت ســه ســال‪ 133 ،‬بازی‪ ،‬تختپادشاهیبهترینگلزنانسریا‪،‬اللیگاولیگ‬ ‫‪ 101‬گل و کسب پنج جام قهرمانی‪ ،‬این فصل به برتر تکیه زده است‪ .‬لحظات فراموش نشدنی که‬ ‫پایانمی رسد‪.‬امروز مسیر رونالدوویوونتوسجدا در کنار هم داشتیم بسیار زیاد است‪ .‬ما می توانیم‬ ‫می شود‪ .‬در ان روز ماه جوالی وقتی کریستیانو به بهبسیاریاز ان هااشاره کرده‪،‬بار دیگر خاطراتشان‬ ‫تورین رسید‪ ،‬همه شور و شعف را حس می کردند را زنده کنیم و ان ها را به روایت دربیاوریم اما این‬ ‫و تــا ســال ها ان را بــه خاطــر خواهنــد داشــت‪ .‬کمکــی نخواهد کرد چون هرکــس خاطره خاص‬ ‫هــواداران یوونتوس مانند یک پادشــاه از رونالدو خودش از رونالدو را دارد‪ ،‬همه احساسی مشترک‬ ‫استقبال کردند‪ ،‬مشتاق دیدار او در زمین بودند‪ ،‬دارنــد کــه نیازی به پاک کــردن غبــار از روی ان ها‬ ‫او را تشویق کردند و اماده بودند تا داستانی عالی نیست‪ ،‬همه همیشه احساس خود از طی کردن‬ ‫را بنویسند و این داستانی فوق العاده بود‪ .‬اولین این مسیر در کنار او را به خاطر خواهند داشت‪.‬‬ ‫بارسلونا و بدهکاری هنگفت‬ ‫به لیونل مسی‬ ‫شهــا حاکــی از ان‬ ‫گزار ‬ ‫طوالنی حضور این فوق ستاره‬ ‫اســت کــه بارســلونا هنــوز ‪۸۵‬‬ ‫ارژانتینــی در نوکمــپ به پایان‬ ‫میلیــون یــورو به لیونل مســی‬ ‫رســیده اســت‪ .‬برنده شش باره‬ ‫بدهکار اســت‪ .‬در ابتدای نقل‬ ‫تــوپ طال بارســلونا را ترک کرد‬ ‫و انتقاالت تابستانی امیدواری‬ ‫و در انتقالــی که بســیاری ان را‬ ‫لیونل مسی‬ ‫زیادی وجود داشــت که لیونل‬ ‫پیش بینــی می کردند بــه پاری‬ ‫مسی قرارداد خود را با بارسلونا‬ ‫سنژرمنپیوست‪.‬‬ ‫تمدیــد کند و به کارش در این تیــم ادامه دهد؛‬ ‫اما داســتان لیونل مســی و بارســلونا هنوز‬ ‫حتــی برخی گزارش ها حاکــی از ان بود که تمام تمــام نشــده اســت چراکــه بــه نظــر می رســد‬ ‫توافقات الزم در این زمینه حاصل شده است اما باشــگاه کاتاالنــی هنــوز بدهــکاری هنگفتــی‬ ‫درنهایت یک شــوک بزرگ به هــواداران بلوگرانا به اســطوره خــود دارد‪ .‬بر اســاس گزارش های‬ ‫وارد شــد‪ .‬درواقع باشگاه بارسلونا چندی پیش منتشرشــده در ایــن زمینــه بارســلونا هنــوز ‪40‬‬ ‫به شــکل رســمی اعالم کرد که ان ها نمی توانند میلیــون یورو از دســتمزد فصول قبل مســی را‬ ‫قــرارداد لیونــل مســی را تمدیــد کننــد و دوران پرداخت نکرده است‪.‬‬ ‫هندرسون تا ‪ ۲۰۲۵‬با لیورپول‬ ‫تمدید کرد‬ ‫هندرســون‪،‬‬ ‫جــوردن‬ ‫را بر بازو بست‪ .‬هندرسون که‬ ‫کاپیتــان لیورپــول‪ ،‬قــراردادی‬ ‫یــک قهرمــان لیگ برتــر‪ ،‬یک‬ ‫چهارساله به امضا رساند و تا‬ ‫قهرمانی لیگ قهرمانان و یک‬ ‫ســال ‪ 2025‬در ایــن تیم باقی‬ ‫جــام اتحادیــه را بــا لیورپــول‬ ‫خواهــد ماند‪ .‬این بازیکن ‪31‬‬ ‫در کارنامــه دارد هنــوز دو‬ ‫هندرسون‬ ‫ساله در سال ‪ 2011‬از ساندرلند‬ ‫ســال دیگر با این تیم قرارداد‬ ‫بــه لیورپول پیوســت‪ ،‬در این‬ ‫داشــت امــا حــاال مدت زمــان‬ ‫مدت ‪ 394‬بازی با پیراهن این تیم انجام داد حضــورش در انفیلــد را تــا ســال ‪ 2025‬افزایش‬ ‫و از ســال ‪ 2015‬نیــز بازوبنــد کاپیتانی این تیم داده است‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-15٣1‬اقای خداداد اسماعیل زایی احدی از ورثه محمداسماعیل زایی به موجب گواهی انحصار‬ ‫وراثت شماره ‪ 1٣99/0٣- 9909975500٢0٢00‬و رای اصالحی شماره ‪-99075500٢7٨1‬‬ ‫‪ 1٣99/0٨/07‬شورای حل اختالف شماره یک زاهدان باستناد دو برگ استشهاد محلی که به‬ ‫امضاء شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره ‪ 10‬زاهدان رسیده مدعی است که سند مالکیت‬ ‫‪ 541750‬ششدانگ اعیان یک باب منزل پالک ‪-٣717‬اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر‬ ‫زاهدان کوچه منشعبه از خیابان هیا پهلوی و معزی مورد ثبت ‪ ٣1٣1‬صفحه ‪ 5٢0‬دفتر ‪ 15‬به علت‬ ‫جابجایی از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده‬ ‫‪ 1٢0‬ایین نامه ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد‬ ‫خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می باشد ازتاریخ نشر این اگهی ظرف ‪ 10‬روز اعتراض‬ ‫خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد‬ ‫رسیدگی قرار گیرد و اال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد‪ .‬حسینعلی‬ ‫مالیی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان م‪.‬الف‪٣9٦‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-15٢5‬شماره‪ ، 1٣99٦0٣0٢00٦014900 :‬تاریخ‪ 1٣99/1٢/1٨ :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1٣90/09/٢0‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1٣9911440٢00٦00٢٢٣1‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم تقی مفیدی خوزانی مبنی بر صدور سند‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و‬ ‫تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل ثبت در صفحه ‪ ٢٦7‬دفتر ‪ 94‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به‬ ‫متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس‬ ‫که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم تقی مفیدی‬ ‫خوزانی به شناسنامه شماره ‪ ٣٣٢‬کدملی ‪ 114145٨71٣‬صادره فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫مغازه به مساحت ‪ 45/7٦‬مترمربع پالک شماره ‪ ٦5‬فرعی از ‪ ٨4‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪14‬‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شماال به طول ‪5/٣0‬‬ ‫متر دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقا‪ :‬به طول ‪ 7/70‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬جنوبًا‪ :‬به طول ‪ 7/01‬متر‬ ‫درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬غربًا‪ :‬به طول ‪ 7/٣5‬متر دیواریست به باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد در‬ ‫اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪1٣‬‬ ‫ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫امیری همچنان مدافع چپ‬ ‫اول تیم ملی‬ ‫بحران جهانی چند ماه عقب ماندگی برای فوتبال ایران‬ ‫ایجاد کرده است‬ ‫چالش های تیم ملی‬ ‫در بزنگاه تاریخی‬ ‫شرایط برای فوتبال ایران طی یک سال و اندی‬ ‫از شروع کرونابه گونه ایپیشرفته کهحاالتیمملی‬ ‫باید تنها با برگزاری یک جلسه تمرینی جدی‪ ،‬اماده‬ ‫اولین دیدار مقدماتی جام جهانی شود‪ .‬به گزارش‬ ‫ش ســه‪ ،‬ایران در میان کشــورهایی قرار داشــت‬ ‫ورز ‬ ‫کــه خیلــی زود پــس از شــیوع ویــروس کرونــا با این‬ ‫ویروس درگیر شد‪ ،‬ولی حاال در خیلی از کشورهایی‬ ‫کــه پــس از ایــران بــا ایــن بیمــاری درگیر شــدند‪ ،‬با‬ ‫مدیریت درســت شــرایط‪ ،‬جامعــه ان ها تقریبا به‬ ‫حالت طبیعی و باثبات درامده‪ ،‬ولی در ایران هرروز‬ ‫شرایط نگران کننده تر از روز گذشته پیش می رود و‬ ‫حاالیکیاز دغدغه هایاصلیمسئوالنفدراسیون‬ ‫ی پس از ماه ها تالش است و‬ ‫از دست رفتن میزبان ‬ ‫تیم ملی هم ازنظر تدارک با شرایطی تر حتی بدتر‬ ‫از تیم ملی سوریه و عراق به مرحله نهایی رسیده‬ ‫است‪ .‬بااین حال تیم ملی فوتبال ایران در روزهای‬ ‫اخر خردادماه‪ 1400‬توانست در شرایطی که نگرانی‬ ‫زیادی بابت نرسیدن فوتبال ایران به مرحله نهایی‬ ‫مقدماتی جام جهانی وجود داشت‪ ،‬بدون لغزش و‬ ‫با پیروزی در ‪ 4‬بازی پیاپی به دور نهایی برسد‪ ،‬اما‬ ‫این اتفاق مهم در حالی رخ داد که لیگ برتر فوتبال‬ ‫ایراندر فاصلههفتهفتهماندهتاپایان‪،‬نیمه کاره‬ ‫رها شد و پس از انجام ماموریت دشواری که پیش‬ ‫روی اسکوچیچ و ملی پوشان قرار داشت‪ ،‬بازیکنان‬ ‫شاغلدر لیگداخلیبه کورانرقابت هابازگشتندو‬ ‫البته لژیونرها به لطف برنامه ریزی مناسب تری که‬ ‫تجربه کردند‪ ،‬برای مدتی فرصت اســتراحت پیدا‬ ‫کردند‪.‬حاالتنهایکروز تاانجاماولیندیدار مرحله‬ ‫نهاییمقدماتیجامجهانیفاصله داریم؛لژیونرها‬ ‫پساز استراحتی کهداشتند‪،‬باانجامتمریناتپیش‬ ‫فصل و برگزاری چند هفته ابتدایی در لیگ هایشان‬ ‫به اردو ملحق شدند و در سوی دیگر ملی پوشان‬ ‫شاغلدر ایرانبازهممانندسال گذشتهبااستراحت‬ ‫نامناســب به ایــن رویداد مهم رســیده اند و همین‬ ‫موضوع یکی از نگرانی های اصلی سیاوش یزدانی‬ ‫مدافع استقالل بود که تیمش تا فینال جام حذفی‬ ‫هم راه یافته بود و مانند سایر بازیکنان لیگ ایران با‬ ‫بدنی نااماده به اردوی تیم ملی در مرحله نهایی‬ ‫مقدماتــی جــام جهانــی رســیده اســت‪ .‬تمــام این‬ ‫اتفاقات سبب شده تا حاال تیم ملی که مینی کمپی‬ ‫را بــا حضــور ‪ 22‬بازیکــن از لیگ داخلی اغــاز کرده‬ ‫بود و ‪ 12‬بازیکن از این فهرست خط خوردند‪ ،‬تنها‬ ‫فرصت انجام یک جلسه تمرینی جدی را پیش رو‬ ‫داشته باشد که ان هم همین دیروز بود؛ چراکه در‬ ‫روزهای گذشته لژیونرها که اسکلت اصلی ترکیب را‬ ‫تشکیلمی دهندحضور نداشتندو امروز همتمرین‬ ‫بسیار سبکی برگزار می شود تا بازیکنان تیم ملی که‬ ‫اکثریــت ان ها مســافت هایی طوالنــی را هم برای‬ ‫رسیدن به ایران طی کرده اند‪ ،‬تحت فشار بدنی قرار‬ ‫نگیرندو باشرایطخوبیروز پنج شنبهمقابلسوریه‬ ‫صف اراییکنند‪.‬بهاینمشکالت‪،‬ابتالیاسکوچیچ‬ ‫و هاشــیمان و مربــی گلرهای تیم ملی بــه ویروس‬ ‫کرونا راهماضافه کنیدو اینکه کریمباقریو مهرداد‬ ‫خانبان هم تازه از دیروز با حل شدن دیوان‪‎‬ساالری‬ ‫حاکم بر ساختار فدراسیون و باشگاه های فوتبال در‬ ‫ایران‪ ،‬در تمرین تیم ملی حضور پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫البته که در همین بین نکات بسیار امیدوارکننده ای‬ ‫نظیــر نیــروی انســانی توانمنــد و باکیفیــت و‬ ‫لژیونرهایــی کــه برخــاف بازیکنان لیــگ داخلی‬ ‫بــا بدن های اماده تر به تمرینات اضاف هشــده اند‪،‬‬ ‫وجــود دارنــد و میزبان ـی ای که پــس از نزدیک به‬ ‫‪ 2‬ســال بــار دیگــر در ازادی خواهیــم داشــت‪ ،‬بــه‬ ‫ملی پوشان به کسب سه امتیاز کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه ســرمربی کروات تیم ملی احتماال به‬ ‫همان سیســتم و همان بازیکنانی اعتماد خواهد‬ ‫کــرد کــه در خردادماه روزهای خوبــی را در منامه‬ ‫یتــوان گفــت برای پشــت ســر‬ ‫ســپری کردنــد و م ‬ ‫گذاشــتن ایــن چالش ها‪ ،‬شــاهد تغییرات زیــاد در‬ ‫ارایــش تیم ملی نخواهیــم بود‪ .‬احتماال باکیفیتی‬ ‫که بازیکنان تیم ملی و ســرمربی کروات تیم ملی‬ ‫در مرحله قبلی مقدماتی جام جهانی از خودشان‬ ‫بــه نمایش گذاشــتند و بــا رکوردشــکنی موفق به‬ ‫شکســت بحریــن و ســپس عــراق شــدند‪ ،‬اهالــی‬ ‫فوتبال خیلی نگران دیدار برابر ســوریه نیســتند و‬ ‫در دیدار برابر عراق هم نفرات تیم ملی با انجام‬ ‫یک مسابقه و برگزاری جلسات تمرینی بیشتر در‬ ‫کشور قطر‪ ،‬به هماهنگی و امادگی بیشتری دست‬ ‫خواهند یافت‪ ،‬اما همچنان نگرانی های زیادی در‬ ‫مورد تقویم فوتبال ایران وجود دارد‪ .‬در سالی که‬ ‫منتهــی به جام جهانی ‪ 2022‬قطر می شــود‪ ،‬باید‬ ‫دیــد چطور مســئوالن فدراســیون و ســازمان لیگ‬ ‫می تواننــد برنامه های خــود را بــرای موفقیت هر‬ ‫چه بیشتر تیم ملی و برنامه ریزی مسابقات لیگ‬ ‫سازماندهی کنند‪ .‬برنامه ای که هم بتواند فرصت‬ ‫برگزاری تمرین و انجام بازی های دوستانه پیش از‬ ‫مصاف هایسرنوشت سازماننددیداربرابرکره جنوبی‬ ‫رامهیاکندوهمتقویملیگراطوریپیادهکندکهپس‬ ‫از‪ 2‬سالهمچنان‪ 2،3‬ماهاز برنامهبرگزاریمسابقات‬ ‫فوتبال در دنیا عقب نباشیم‪ .‬البته که در پایان باید‬ ‫اشاره کرد‪ ،‬فوتبال تنها بخشی از جامعه ایران را طی‬ ‫یک سال و چند ماهی که از ویروس کرونا گذشته به‬ ‫تصویر می کشد و بی شک برای بازگشت فوتبال به‬ ‫مسیر طبیعی‪،‬راهیجز بازگشتجامعهبهاینمسیر‬ ‫وجود ندارد و دراین بین مســئوالن فدراســیون باید‬ ‫هوشیار باشندوتالشکنندتاباواکسینهکردنافرادی‬ ‫که به طور مستقیم با فوتبال درگیرند ازجمله تمامی‬ ‫بازیکنان شاغل در فوتبال ایران و مسئوالن برگزاری‬ ‫تماشاگران‬ ‫مسابقات و درنهایت صدور اجازه برای‬ ‫ِ‬ ‫واکسینه شده‪ ،‬رفته رفته فوتبال را به چرخه طبیعی‬ ‫خودبازگردانند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نبردتجربهو ثباتبرایبازوبند کاپیتانیپرسپولیس‬ ‫بــا جدایــی احمــد نوراللهــی‪ ،‬ســرمربی تیــم‬ ‫پرسپولیسبایدتصمیمیدشواربرایانتخابکاپیتان‬ ‫ســوم بگیرد‪ .‬کاپیتانی که باتوجه به شــرایط سنی‬ ‫ســیدجالل و ترافیک خط هافبک‪ ،‬موقعیتی ویژه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬بسیاری در شمایل احمد نوراللهی‬ ‫کاپیتانی پرسپولیس را از همان روزهایی می دیدند‬ ‫که پیراهن شماره ‪ 28‬سرخپوشان را برتن داشت و‬ ‫خیلیزودخودرابهترکیباصلیرساندهبود‪.‬زمانی‬ ‫کهدر هفتهاخر نیم فصللیگشانزدهم‪،‬سیدجالل‬ ‫بــرای بازی خداحافظــی بازوبند را به او ســپرد این‬ ‫شک تبدیل به یقین شد که نوراللهی در اینده این‬ ‫جایگاه را در اختیار خواهد گرفت اما درست زمانی‬ ‫که می رفت دوره انتقالی فرابرسد‪ ،‬پیشنهاد شباب‬ ‫االهلی و ســقف قرارداد پرســپولیس ســبب شــد تا‬ ‫احمد نور از جمع سرخپوشان پایتخت جدا شود‪.‬‬ ‫نوراللهی در سال های گذشته بارها بازوبند کاپیتانی‬ ‫را در اختیار داشته؛ به خصوص در لیگ نوزدهم که‬ ‫سیدجالل به دلیل مصدومیت و همچنین امادگی‬ ‫باالی شجاع و کنعانی روی نیمکت حضور داشت‬ ‫و عالیشاه نیز به تناوب بازی می کرد‪ .‬در لیگ بیستم‬ ‫جدایی شجاع سبب شد تا مدافع شماره چهار در‬ ‫‪ 39‬سالگییک فصلرافیکسباشدو نوراللهی کمتر‬ ‫فرصت کاپیتانی را پیدا کند‪ .‬اما عبور امید عالیشاه‬ ‫از مرز ‪ 30‬سالگی و رسیدن سیدجالل به ‪ 40‬سالگی‪،‬‬ ‫نشان می داد که نوراللهی قرار است این بازوبند را در‬ ‫اختیار بگیرد‪.‬حضور پرتعدادوینگرهایپرسپولیس‪،‬‬ ‫نیمکت نشینی امید عالیشاه در برخی مسابقات را‬ ‫اجتناب ناپذیر می کرد و در چنین شرایطی قرمزها‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/0٦/10 :‬نوبت دوم‪ 1400/0٦/٢5 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/11٨1٨70‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیشابور‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-15٣4‬نظر به دستور مواد ‪1‬و ‪ ۳‬و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب‪ 1٣90/09/٢0‬و برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۴۴۸۴‬مورخ ‪1400/0٦/0٦‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحدثبتی نیشابور تصرفات مالکانه وبالمعارض‬ ‫اقای سید داودهاشمی خواه فرزند سید حسن نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪40/15‬‬ ‫مترمربع از پالک شماره ‪ ۱۷‬فرعی از ‪ ۳۸‬اصلی واقع در اراضی گذرشاه پسند بخش ‪ ۱۲‬حوزه ثبت‬ ‫ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای محمد عابدین فرزند محمود محرز گردیده است ‪ .‬لذا‬ ‫بموجب ماده ‪ ٣‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ‪۱۳‬‬ ‫ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار‬ ‫در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه‬ ‫حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می‬ ‫نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/0٦/10:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/0٦/٢5:‬علی امینی‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک نیشابور ‪/7٣9-‬م الف‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیشابور‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-15٣5‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪٣‬وقانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1٣90/09/٢0‬امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر‬ ‫دلخــوش بــه ســتاره ای بودنــد کــه بیــش از ‪ 200‬بــار‬ ‫پیراهن تیمشان را برتن کرده بود و در عبور از روند‬ ‫طبیعی حســینی‪ ،‬می توانســت این خال را پر کند‪.‬‬ ‫بااین حالنوراللهیدر شرایطیکهپیشنهادموردنظر‬ ‫از باشگاه پرسپولیس به او نرسید‪ ،‬ترجیح داد که افر‬ ‫میلیوندالریشباباالهلیرابپذیردو از پرسپولیس‬ ‫برودتاخال کاپیتانیبهشکلیدیگر اتفاقبیفتد‪.‬‬ ‫جای خالی کاپیتان سومی که بارها و بارها با‬ ‫بازوبند از ابتدای مسابقه حضور یافته بود و حاال‬ ‫با تصمیمش کادرفنی را در موقعیتی پیچیده قرار‬ ‫می داد‪ .‬جدایی احمد نوراللهی در حالی رخ داد‬ ‫که پرسپولیسی ها بازیکنان باتجربه بسیاری را در‬ ‫ترکیــب خوددارنــد‪ .‬حتی بوژیدار رادوشــویچ گلر‬ ‫ذخیره سرخپوشــان نیز ششــمین ســال حضورش‬ ‫در ایــن تیــم را اغــاز کــرده و چنــد بازیکــن دیگــر‬ ‫هم چنیــن وضعیتــی دارنــد‪ .‬ازنظر ســابقه‪ ،‬کمال‬ ‫کامیابی نیا به عنوان تنها بازمانده نخســتین سبد‬ ‫خریــد برانکــو ایوانکوویــچ‪ ،‬شایســته کاپیتانــی‬ ‫اســت‪ .‬امــا اوال او همیــن حــاال مصدوم اســت و‬ ‫از طــرف دیگــر در رقابت با میالد ســرلک و رضا‬ ‫اســدی‪ ،‬امــکان حضور فیکــس در ‪ 30‬بــازی لیگ‬ ‫برتر را نخواهد داشت‪ .‬پس از او نام وحید امیری‬ ‫دیده می شود که در ‪ 33‬سالگی مدیران باشگاه‬ ‫را مجــاب به امضای قرارداد سه ســاله کــرده و با‬ ‫چهار ســال سابقه حضور در پرسپولیس‪ ،‬مهره ای‬ ‫باســابقه به حســاب می ایــد‪ .‬ســپس نوبــت بــه‬ ‫سیامک نعمتی خواهد رسید که از لیگ هفدهم‬ ‫در جمع سرخپوشان حاضر است‪.‬‬ ‫در واحد ثبتی نیشابور مورد رسیدگی وتصرفات مالکانه وبالمعارض انان محرز ورای الزم صادر‬ ‫گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در حوزه ثبتی نیشابور‬ ‫بخش ‪ ۲‬پالک ‪ ۲۲۵‬اصلی‬ ‫الف)‪ ۷۷۸‬فرعی خانم مرضیه میربلوکی فرزند حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت‬ ‫‪ 70/٢٣‬متر مربع واقع در اراضی نواحی خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی برابر رای شماره‬ ‫‪۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۴۰۰۶‬‬ ‫ب)‪ ۷۷۸‬فرعی خانم مرضیه میربلوکی فرزند حبیب اله نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت‬ ‫‪ ٦7/71‬مترمربع واقع در اراضی نواحی خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی برابر رای شماره‬ ‫‪۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۴۰۰۷‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ ٣‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده‬ ‫‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و محلی‬ ‫کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در‬ ‫محل تادوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور‬ ‫سند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬بدیهی است‬ ‫برابر ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده‬ ‫واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود‪ ،‬مراتب را در اولین اگهی نوبتی‬ ‫وتحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان وفاقد سابقه‬ ‫تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/0٦/10:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/0٦/٢5:‬علی امینی‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک نیشابور – ‪/740‬م الف‬ ‫در بحریــن پیــش از مصدومیــت امیــری‪ ،‬او جلوتــر‬ ‫از مدافعــان چــپ تخصصی در این پســت بــه میدان‬ ‫می رفت‪ .‬در لیگ قهرمانان اسیا این فصل درست پیش‬ ‫از اعــزام تی م پرســپولیس به هند برای انجــام بازی های‬ ‫مرحله گروهی‪ ،‬سعید اقایی به کرونا مبتال شد تا یحیی‬ ‫گل محمدیوحیدامیریرا کهپیش تر و در نیم فصلاول‬ ‫به عنوان مهاجم ســایه به کار گرفته می شــد را به دفاع‬ ‫چــپ بیــاورد‪ .‬عملکــرد امیــری در این پســت به حدی‬ ‫درخشان بود که پس از بهبود اقایی‪ ،‬او نیمکت نشین‬ ‫شد و پس از یحیی‪ ،‬اسکوچیچ نیز مجذوب بازی او در‬ ‫دفاع چپ شد‪ .‬اتفاقی که سبب شد او‪ ،‬در بحرین امیری‬ ‫را جلوتر از میالد محمدی و حتی احسان حاج صفی که‬ ‫قابلیت بازی در سمت چپ خط دفاعی را دارد به زمین‬ ‫بفرستد‪ .‬در این اردو نیز میالد محمدی و امید نورافکن‬ ‫که قابلیت بازی در دفاع چپ رادارند در لیست نفرات‬ ‫ایران دیده می شــوند‪ .‬با این حســاب میالد محمدی و‬ ‫امیدنورافکنمی تواننددفاعچپایراندر ترکیباصلی‬ ‫باشنداماباتوجهبهاینکهاسکو سعیداقاییرااز لیست‬ ‫نهاییخط زدهبه احتمال زیادرویامیریبه عنواندفاع‬ ‫چپ اصلی تیمش حســاب بازکرده تا بار دیگر در یک‬ ‫اتفــاق جالب دفــاع چپ های تخصصی ایران نیمکت‬ ‫نشینوحیدامیریشوند‪.‬‬ ‫استقالل به دنبال انتقال‬ ‫قرضی دروازه بان جدید‬ ‫باشــگاه اســتقالل قصــد دارد علیرضــا رضایــی را‬ ‫به صــورت قرضــی بــه تیــم دیگــری بدهد‪ .‬بــا توجه به‬ ‫اینکه ماندن رشید مظاهری در استقالل تقریبا قطعی‬ ‫شده و این دروازه بان تصمیم گرفته با حضور در جمع‬ ‫ابی ها به رقابت با سیدحسین حسینی بپردازد‪ ،‬احتمال‬ ‫جدایی علیرضا رضایی دیگر گلر استقالل بسیار قوت‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬رضایی کــه در نقل و انتقــاالت از پیکان‬ ‫راهی استقالل شد‪ ،‬شاید تصور نمی کرد هردو دروازه بان‬ ‫ابی ها به کارشان در این تیم ادامه بدهند اما با اتفاقی‬ ‫کــه رخ داده شــانس بازی کــردن او تا حــد زیادی پایین‬ ‫امــده اســت‪ .‬بر این اســاس رضایی خــودش هم بدش‬ ‫نمی ایــد بــه تیم دیگری بــرود و بعدا اگر شــرایط مهیا‬ ‫بــود بــه اســتقالل برگــردد‪ .‬ازاین رو مســئوالن اســتقالل‬ ‫هم قطعا بدشــان نمی اید با داشــتن رشــید مظاهری و‬ ‫سیدحسین حسینی یک سهمیه لیگ برتری خود را به‬ ‫دروازه باندیگریاختصاصندهند‪.‬استقاللی هاتصمیم‬ ‫دارند اگر شرایط برای رفتن رضایی به دیگری مهیا شد‪،‬‬ ‫مجــوز جدایی او را به صورت قرضی صادر کنند و البته‬ ‫درامدزایینیز از اینموضوعداشتهباشند‪.‬حاالبایددید‬ ‫طی روزهای اینده چه اتفاقاتی درباره دروازه بان جوان‬ ‫اســتقالل رخ می دهد و ایا شــرایط برای رفتن او به تیم‬ ‫دیگری از لیگ برتر مهیا می شود یا خیر‪.‬‬ ‫رایگان شدن تست کرونا‬ ‫برای هواداران امارات‬ ‫فدراسیون فوتبال امارات از رایگان شدن تست کرونا‬ ‫برای هواداران تیم ملی این کشور پیش از نخستین بازی‬ ‫مرحلــه نهایی انتخابــی جام جهانــی ‪ 2022‬خبــر داد‪.‬‬ ‫تیــم ملی فوتبال امارات یکی از حریفان ایــران در گروه‬ ‫‪ A‬مرحلــه نهایی انتخابــی جام جهانــی ‪ 2022‬در قاره‬ ‫اسیا است که پنجشنبه هفته جاری در نخستین دیدار‬ ‫خود در ورزشــگاه زعبیل دبی از لبنان میزبانی می کند‪.‬‬ ‫فدراسیون فوتبال امارات برای تسهیل ورود هوادارانش‬ ‫به ورزشگاه با ظرفیت‪ 60‬درصدی اعالم کرد تست کرونا‬ ‫را رایــگان بــرای ان هــا انجام خواهد داد‪ .‬تســت رایگان‬ ‫‪ PCR‬در مقــر فدراســیون فوتبــال امــارات در ابوظبی و‬ ‫ورزشگاهبن زایدالعینانجاممی شود‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت سوخت‪ ،‬برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو‬ ‫سواری سیستم پراید تیپ جی تی ایکس ای به رنگ سفید‪ -‬شیری روغنی‬ ‫به شماره انتظامی ایران ‪ ٢44 -٦7‬ب ‪ 51‬به شماره موتور ‪M1٣54٢4٦٣‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ S141٢٢٨٢10٢٨15‬مدل ‪ 1٣٨٢‬به نام ابراهیم سلیمانی‬ ‫پور فرزند علیرضا به شماره شناسنامه ‪ ٢٦‬و کدملی ‪ 1199٨٣٢154‬صادره از‬ ‫شهرضا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری سیستم پژو تیپ‬ ‫‪ ٢0٦‬به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 55٨ -4٣‬ن ‪٨9‬‬ ‫به شماره موتور ‪ 10FSE٣٣75٦10٣‬و شماره شاسی ‪IN٨1٦01٢1٨‬‬ ‫مدل ‪ 1٣٨1‬به نام حانیه سادات میرلوحی فرزند سید عباس به کدملی‬ ‫‪ 11٣0٣17714‬صادره از خمینی شهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت بازرگانی (حقیقی) به نام مهدی بصیری اصفهانی‬ ‫به شماره ‪ 1٢٨4٣٨1٦51‬در تاریخ ‪ 1400/05/10‬مفقود‬ ‫گردیده و فاقد اعتبار میباشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫کارت بازرگانی (حقوقی) به نام شرکت سپاهان دام بصیر‬ ‫به شماره ‪ 1400٨794٣99‬در تاریخ ‪ 1400/05/10‬مفقود‬ ‫گردیده و فاقد اعتبار میباشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهار شنبه ‪ 10‬شهریور ماه ‪ 01 / 1400‬سپتامبر ‪ 23 / 2021‬محرم ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1152‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫حل مشکل فوق العاده‬ ‫ویژه معلمان؛ پرداخت‬ ‫با حقوق شهریور‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫مشــکل برقــراری فوق العــاده ویــژه بــا میانگیــن ‪ ۲۱‬تــا ‪ ۲۷‬درصدی‬ ‫معلمان که بنا بود طبق اعالم رئیس سازمان برنامه وبودجه و مسئوالن‬ ‫وزارت اموزش وپرورش در جلسه دولت مطرح و پس از اخذ مجوزهای‬ ‫الزم پرداخت شود‪ ،‬حل شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬پس ازانکه صدور احکام جدید حقوقی فرهنگیان‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫همــراه بــا اعمال فوق العــاده ویژه بــه مردادماه نرســید و اعتراضاتی را‬ ‫برانگیخت‪ ،‬دو شب قبل میر کاظمی رئیس سازمان برنامه وبودجه در‬ ‫گفت وگــوی ویــژه خبــری اعالم کرد کــه این نوع همسا نســازی حقوق‬ ‫معلمــان خالف قانون بوده و ‪ ۱۸۰۰‬میلیارد کســری بودجــه اوردیم‪ .‬در‬ ‫اموزش وپــرورش با مجوزی روبه رو هســتیم که مغایــر با قوانین بود لذا‬ ‫جلســه گذاشــتیم تا راه حل پیدا کنیم و گفته شــد که پرداخت صورت‬ ‫می گیرد‪ ،‬اما سه روز طول می کشد تا احکام اصالح و مطابق با قانون‬ ‫شود‪ ،‬برای اینکه در این مسیر دچار مشکل نشویم‪ ،‬فایل های ماه های‬ ‫قبلراامادهداشتندو بالفاصلهفایلهایماه هایقبلراپرداخت کردیم‬ ‫تا فاصله ایجاد نشود‪ ،‬ولی باید ان را در دولت ببریم‪.‬‬ ‫تولیت استانقدسرضوی‪:‬‬ ‫نیروهاینظامیو انتظامیجلودار خدمتبهمردم‬ ‫در بحران هاهستند‬ ‫مشهد مقدس ‪-‬سحر رحمتی‪:‬تولیت استان‬ ‫قــدس رضوی گفت‪ :‬هرگاه بحران و حادثه‬ ‫غیرمترقبه و طبیعی در کشور رخ می دهد‪،‬‬ ‫نیروهای نظامی و انتظامی جلودار حرکت‬ ‫خدمت به مردم هســتند و بارها در میدان‬ ‫عمل خوش درخشیدند‪.‬‬ ‫احمــد‬ ‫حجت االسالم والمســلمین‬ ‫مروی با حضور در ســتاد فرماندهی نیروی‬ ‫شهــای‬ ‫انتظامــی خراســان رضــوی از تال ‬ ‫پلیس قدردانی و با اشاره به اهمیت نقش‬ ‫نیروهــای نظامــی و انتظامــی در تعالــی و‬ ‫پیشرفت جامعه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیرالمومنین‬ ‫علــی (ع) در روایتــی نیروهــای نظامی را دژ‬ ‫مــردم‪ ،‬زینــت زمامداران و مایــه عزت دین‬ ‫معرفــی می کنــد و ایــن از اهمیــت نقــش‬ ‫نیروهــای نظامــی در پیشــرفت و تعالــی‬ ‫جامعه حکایت دارد‪ .‬او بابیان اینکه رفتار‬ ‫نظامیــان در جامعه بر نــوع قضاوت مردم‬ ‫نســبت به حکومت بسیار تاثیرگذار است‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬هــر نــوع رفتــار نظامیان به حســاب‬ ‫یشــود؛ عدالت ورزی‪،‬‬ ‫حکومت گذاشــته م ‬ ‫مهربانــی‪ ،‬رافــت و در جــای خــود اقتدار و‬ ‫صالبت ان ها می تواند اعتماد عمومی را به‬ ‫حکومت افزایش دهد‪ .‬تولیت استان قدس‬ ‫رضــوی نظامیان را مایه عزتمندی مکتب و‬ ‫دین دانست و ابراز کرد‪ :‬نظامیان می توانند‬ ‫بسیاری از احکام دین را در جامعه محقق‬ ‫کننــد؛ احقاق حقــوق مردم‪ ،‬اجــرای حدود‬ ‫الهــی‪ ،‬گســترش عــدل و امربه معــروف و‬ ‫نهی از منکر‪ ،‬ازجمله جلوه هایی از مسائل‬ ‫دینی اســت کــه نظامیــان در تحقــق ان ها‬ ‫نقــش بســیار مهمــی دارنــد‪ .‬او نظامیــان را‬ ‫اعطاکننــدگان نعمــت امنیــت بــه جامعــه‬ ‫معرفی و عنــوان کرد‪ :‬بدون وجود امنیت‪،‬‬ ‫هیــچ راهــی بــرای دســتیابی جامعــه بــه‬ ‫پیشــرفت‪ ،‬توســعه‪ ،‬تعالی و زندگی ســالم‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬بــدون اســتقرار ارامــش و‬ ‫ایمنــی هیــچ موفقیــت صنعتــی‪ ،‬علمــی و‬ ‫اقتصــادی بــرای جامعــه حاصــل نخواهــد‬ ‫شــد‪ .‬حجت االسالم والمســلمین مــروی‬ ‫امنیــت را نعمتــی بســیار ارزشــمند و بــزرگ‬ ‫کــه کمتر موردتوجه قرار می گیرد‪ ،‬دانســت‬ ‫و گفــت‪ :‬قــوام جامعــه به نظامیان اســت‪،‬‬ ‫اگــر حکومتی و ملتــی از نظامیان قدرتمند‬ ‫بی بهــره باشــد‪ ،‬ان جامعــه قــوام نخواهــد‬ ‫داشــت و دچــار فروپاشــی و اضمحــال‬ ‫می شود‪ .‬او افزود‪ :‬نیروی های نظامی کشور‬ ‫در همه ســطوح و بخش ها در کنار دفاع و‬ ‫حفظ امنیت کشور‪ ،‬در حوادث غیرمترقبه‬ ‫و بالیــای طبیعــی ازجملــه ســیل و زلزلــه و‬ ‫اخیرا نیز مقابله با ویروس کرونا همواره یاور‬ ‫ً‬ ‫و همراه مردم بوده اند‪ .‬تولیت استان قدس‬ ‫رضــوی اضافه کرد‪ :‬هرگاه بحــران و حادثه‬ ‫غیرمترقبه و طبیعی در کشور رخ می دهد‪،‬‬ ‫نیروهای نظامی و انتظامی جلودار حرکت‬ ‫خدمت به مردم هســتند و بارها در میدان‬ ‫عمــل خوش درخشــیدند و به خوبی ایفای‬ ‫نقــش کرده اند‪ .‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫مــروی بابیــان اینکه نیــروی انتظامی حلقه‬ ‫وصــل بین مــردم و حکومت اســت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬امینت و اسایش مردم مرهون زحمات‬ ‫نیروهای خدوم انتظامی است‪ ،‬این عزیزان‬ ‫نقش بســیار مهم و برجســته ای در جامعه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫معاونشهردار مشهدخبر داد؛‬ ‫در راســتای مناسب سازی محیط های شــهری برای حضور کم دغدغه شود‪ .‬معاون خدمات شهری شهرداری مشهد بیان کرد‪ :‬در همین راستا‬ ‫توانیابانخبر داد‪.‬مهدییعقوبیبااعالماینخبر اظهار کرد‪:‬توانیابان‪ ،‬تاکنون بیش از ‪ ۳۰۰‬عدد رمپ ورودی و دسترسی در سطح بوستان های‬ ‫سالمندان و افراد دارای برخی معلولیت های جسمی یا ذهنی‪ ،‬بخش شهر مشهد ویژه توان یابان احداث شده و عالوه بر ان‪ ،‬در بوستان های‬ ‫جدایی ناپذیــری از جامعــه هســتند که نبــود زیرســاخت های الزم در پرمخاطب سطح شهر نیز ‪ ۲۰‬چشمه سرویس بهداشتی ویژه توانیابان‬ ‫بشــده اســت‪ .‬یعقوبی خاطرنشــان کرد‪ :‬عالوه بر موارد یادشده‬ ‫بسیاری از محیط ها و فضاهای شهری‪ ،‬باعث شده تا همواره این افراد نص ‬ ‫‪1400/06/03‬‬ ‫اگهی فراخوان انتخاب مشاور شماره ‪ 2000001403000126‬مورخه‬ ‫بامشکالتمختلفیدر اماکنعمومیمواجهشوند‪.‬او افزود‪:‬در همین‬ ‫بوستان ملت و کوهسنگی‪ ۷۰،‬عدد‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫توانیابان‬ ‫ویژه‬ ‫پارکی‬ ‫مبلمان‬ ‫چاپ اول‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫شماره‬ ‫دولت‬ ‫تدارکات‬ ‫‪1400‬ایجاد‬ ‫سالاست تا با‬ ‫‪ 1‬کرده‬ ‫تالش‬ ‫های اخیر‬ ‫الکترونیکی سال‬ ‫مدیریت شــهری در‬ ‫مندرج در سامانه راســتا‬ ‫ابخوری سه سطحی در سطح بوستان های شهر و ‪ ۲۶‬دستگاه ورزشی و‬ ‫بسترهاو زیرساخت هایالزمدر بوستانهایشهری‪،‬زمینهرابرایحضور بدن سازی ویژه توانیابان نیز در سه بوستان ملت‪ ،‬کوهسنگی و نیایش‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان شرقی در نظر دارد خرید خدمات مشاوره مربوط به‪ :‬مطالعات مراحل اول و دوم‬ ‫بشــده است‪ .‬او با اشاره به اهمیت فراهم اوردن زیرساخت های‬ ‫مشهدمقدس‪-‬سحر رحمتی‪:‬معاون خدمات شهری شهرداری مشهد‪ ،‬اسان تر این عزیزان در فضاهای سبز شهر فراهم اورد؛ چراکه فضاهای نص ‬ ‫شرکت سهامی اب و فاضالب امکان احیا‪ ،‬بازســازی‪ ،‬بهینه ســازی و ارتقا تصفیه خانه های اب موجود اهر‪ ،‬شهید لشکری کلیبر و مجتمع قلعه عجبشیر و‬ ‫ رسانی به‬ ‫خدمت‬ ‫شرقیتوانیابان با استفاده از نصب انواع مبلمان سبز شهری‪ ،‬یکی از مهمترین فضاهای عمومی کالن شهرها است و باید الزم برای حضور کودکان توانیاب در بوســتان های شــهری اضافه کرد‪:‬‬ ‫اذربایجان‬ ‫از بهبوداستان‬ ‫مطالعات مراحل اول و دوم احداث تصفیه خانه های جدید اب شهید لشکری کلیبر و قلعه چای عجبشیر و طراحی خطوط انتقال‬ ‫ویژه‪ ،‬وسایل بدن سازی و تسهیالت گوناگون در بوستان های شهری‪ ،‬شرایط دسترسی به ان‪ ،‬برای همه شهروندان به صورت مطلوب فراهم وسایل بازی اختصاصی با توجه به شرایط جسمی کودکان توانیاب در‬ ‫بهبودخدمت رسانی‬ ‫به توانیابان در‬ ‫بوستانهایشهری‬ ‫اب را با روش ‪ QCBS‬و با توجه به ائین نامه بند "هـ" ماده ‪ 29‬قانون برگزاری مناقصات به مشاور واجد شرایط و دارای صالحیت و رتبه مرتبط‬ ‫پس از انجام ارزیابی کیفی و فنی واگذار نماید‪ .‬کلیه مراحل انجام خرید خدمات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) برگزار‬ ‫خواهد گردید‪ ،‬لذا کلیه واجدین صالحیت می توانند ظرف مدت مشخص شده در سامانه مذکور‪ ،‬جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به ادرس سایت‬ ‫اگهی فراخوان انتخاب مشاور شماره ‪ 2000001403000126‬مورخه ‪1400/06/03‬‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خواهداول‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند تا اسناد مربوطه در اختیار ایشان قرار گیرد‪ ،‬الزم به ذکر است هزینه اگهی به عهده مشاور منتخبچاپ‬ ‫است‪ .‬اول)‬ ‫مندرج(نوبت‬ ‫‪1400‬‬ ‫انتخابسال‬ ‫شماره ‪1‬‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫سامانه‬ ‫جملهدر‬ ‫مندرج‬ ‫مشاور‬ ‫اسناد‬ ‫مدارک در‬ ‫تدارکات تحویل‬ ‫نحوه چگونگی‬ ‫زمان و‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات مربوطه از‬ ‫‪1400/06/17‬‬ ‫مورخه اب و فاضالب استان اذربایجان شرقی در نظر دارد خرید خدمات مشاوره مربوط به‪ :‬مطالعات مراحل اول و دوم‬ ‫مهلت دریافت اسناد تاشرکت‬ ‫‪1400/07/04‬‬ ‫مورخه‬ ‫فاضالباسناد تا‬ ‫اب وپاسخ‬ ‫ارسال‬ ‫مهلتسهامی‬ ‫شرکت‬ ‫امکان احیا‪ ،‬بازســازی‪ ،‬بهینه ســازی و ارتقا تصفیه خانه های اب موجود اهر‪ ،‬شهید لشکری کلیبر و مجتمع قلعه عجبشیر و‬ ‫استان اذربایجان شرقی‬ ‫‪1183486‬‬ ‫اگهی‪:‬‬ ‫شناسه‬ ‫فاضالب‬ ‫شرکت اب‬ ‫شرقیقلعه چای عجبشیر و طراحی خطوط انتقال‬ ‫اذربایجان کلیبر و‬ ‫استان شهید لشکری‬ ‫جدید اب‬ ‫تصفیهوخانه های‬ ‫مطالعات مراحل اول و دوم احداث‬ ‫اب را با روش ‪ QCBS‬و با توجه به ائین نامه بند "هـ" ماده ‪ 29‬قانون برگزاری مناقصات به مشاور واجد شرایط و دارای صالحیت و رتبه مرتبط‬ ‫پس از انجام ارزیابی کیفی و فنی واگذار نماید‪ .‬کلیه مراحل انجام خرید خدمات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) برگزار‬ ‫خواهد گردید‪ ،‬لذا کلیه واجدین صالحیت می توانند ظرف مدت مشخص شده در سامانه مذکور‪ ،‬جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به ادرس سایت‬ ‫طرحعهده مشاور منتخب خواهد بود‪.‬‬ ‫نیازاگهی به‬ ‫موردهزینه‬ ‫ذکر است‬ ‫گیرد‪ ،‬الزم به‬ ‫اختیار ایشان قرار‬ ‫مربوطه در‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه‬ ‫اراضی‬ ‫خسارت به‬ ‫پرداخت‬ ‫اسناد و‬ ‫نمایند تاابالغ‬ ‫اگهی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات مربوطه از جمله زمان و نحوه چگونگی تحویل مدارک در اسناد انتخاب مشاور مندرج است‪.‬‬ ‫‪1400/06/17‬اجرای گازرسانی به شماره (‪)1400 - 9‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد تا مورخه جهت‬ ‫پاسخ اسناد تا‬ ‫مهلت ارسال‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫‪1400/07/04‬بالغ میانکوه شامل روستاهای (قزل کند علیا‪ ،‬قزل کند سفلی‬ ‫مورخهروستایی قره‬ ‫مجتمع‬ ‫شرکت گاز استان کردستان‬ ‫شناسه اگهی‪1183486 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان شرقی‬ ‫محمد اباد علی اکبر خان‪ ،‬اغبالغ علی اکبر خان و قره بالغ میانکوه) شهرستان بیجار‬ ‫به موجب این اگهی شــرکت گاز استان کردستان در نظردارد خسارات وارده به اراضی واقع در مسیر خط لوله گاز ناشی از‬ ‫اجرای پروژه گازرسانی به مجتمع روستایی قره بالغ میانکوه در مطابق کروکی ذیل پرداخت نماید ‪ .‬بدینوسیله به اطالع صاحبان‬ ‫حقوق قانونی ‪ ،‬سازمانهای دولتی ‪ -‬شرکت های صنعتی و مالکین طرحهای صنعتی و کشاورزی و کلیه مالکین و ذیحقان قانونی‬ ‫دستگاه طرح‬ ‫مورد نیاز‬ ‫خسارتاز به‬ ‫پرداخت‬ ‫ابالغ و‬ ‫احتمالی محدوده مذکوراگهی‬ ‫اجرائی در روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫اراضیاعالن‬ ‫تاریخ اولین‬ ‫مدت یک ماه‬ ‫حداکثر ظرف‬ ‫میرساند تا‬ ‫دوم‬ ‫نوبت‬ ‫‪ )1400‬الطرفین خود (به صورت کتبی)‬ ‫منتخب و مرضی‬ ‫خود نسبت به‬ ‫مالکیت‬ ‫با دســت داشتن اسناد و مدارک‬ ‫کارشناسان(‪- 9‬‬ ‫تعیینبه شماره‬ ‫گازرسانی‬ ‫اجرای‬ ‫جهت‬ ‫به شرکت گازاستان کردســتان واقع درمیدان جهادمراجعه فرمایند‪.‬بدیهی است در صورت استنکاف یا عدم مراجعه بموقع‬ ‫شرکت‬ ‫سهم هریک با مراجعه‬ ‫برداشت‬ ‫اراضی و‬ ‫روستاهایضمن‬ ‫غیاب مالکین ‪،‬‬ ‫راســا و‬ ‫مجتمعخواهد‬ ‫ایرانشــرکت حق‬ ‫مالکینملی‪،‬گازاین‬ ‫سفلی‬ ‫قزل کند‬ ‫متراژعلیا‪،‬‬ ‫(قزل کند‬ ‫درشامل‬ ‫میانکوه‬ ‫داشــتبالغ‬ ‫روستایی قره‬ ‫شرکت گاز استان کردستان‬ ‫کارشناســان‬ ‫به دادگســتری و تعیین‬ ‫اکبر خان‪ ،‬اغبالغ علی اکبر خان و قره بالغ میانکوه) شهرستان بیجار‬ ‫محمد اباد علی‬ ‫نسبت‬ ‫کارشناســی‬ ‫قیمت‬ ‫منتخب و‬ ‫استان کردستان در نظردارد خسارات وارده به اراضی واقع در مسیر خط لوله گاز ناشی از‬ ‫شــرکت ‪،‬گاز‬ ‫اگهی‬ ‫موجب این‬ ‫به‬ ‫صندوق‬ ‫به‬ ‫وارده‬ ‫خســارت‬ ‫تودیع‬ ‫به‬ ‫اجرای پروژه گازرسانی به مجتمع روستایی قره بالغ میانکوه در مطابق کروکی ذیل پرداخت نماید ‪ .‬بدینوسیله به اطالع صاحبان‬ ‫نماید‪.-‬الزم‬ ‫قانونی ‪،‬ســپس‬ ‫حقوقمحل و‬ ‫ثبت‬ ‫شرکت های صنعتی و مالکین طرحهای صنعتی و کشاورزی و کلیه مالکین و ذیحقان قانونی‬ ‫اقدامدولتی‬ ‫سازمانهای‬ ‫میرساند تاگونه‬ ‫احداث هر‬ ‫محدودهبابت‬ ‫احتمالی است از‬ ‫به ذکر‬ ‫حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اولین اعالن دستگاه اجرائی در روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫مذکور‬ ‫اشجار که‬ ‫زرع و‬ ‫کشــت و‬ ‫بابنا و‬ ‫مالکیت خود نسبت به تعیین کارشناسان منتخب و مرضی الطرفین خود (به صورت کتبی)‬ ‫غرسمدارک‬ ‫اسناد و‬ ‫داشتن‬ ‫دســت‬ ‫نظر از تاریخ‬ ‫محدوده مورد‬ ‫صدوردرمیدان جهادمراجعه فرمایند‪.‬بدیهی است در صورت استنکاف یا عدم مراجعه بموقع‬ ‫کردســتان واقع‬ ‫گازاستان‬ ‫در شرکت‬ ‫به‬ ‫وجهی‬ ‫‪،‬‬ ‫باشد‬ ‫شــده‬ ‫ایجاد‬ ‫اگهی‬ ‫اولین‬ ‫مالکین ‪ ،‬این شــرکت حق خواهد داشــت راســا و در غیاب مالکین ‪ ،‬ضمن متراژ اراضی و برداشت سهم هریک با مراجعه‬ ‫در‬ ‫تعیین‪ .‬این اگهی‬ ‫نخواهد وشــد‬ ‫پرداخت‬ ‫کارشناســان‬ ‫دادگســتری‬ ‫به‬ ‫جهت‬ ‫قیمتفاصلــه ‪30‬‬ ‫نوبــت و به‬ ‫دو‬ ‫روز نسبت‬ ‫کارشناســی ‪،‬‬ ‫منتخب و‬ ‫جمله‬ ‫کلیــه‬ ‫اطالع‬ ‫احتمالی ازصندوق‬ ‫ذیحقانوارده به‬ ‫خســارت‬ ‫تودیع‬ ‫به‬ ‫قبیل‬ ‫حقیقــی‬ ‫اشــخاص وحقوقی و‬ ‫از ‪.‬الزم‬ ‫نماید‬ ‫ســپس اقدام‬ ‫ثبت محل‬ ‫گونه‪،‬‬ ‫زیســت‬ ‫بابت محیط‬ ‫طبیعی ‪،‬‬ ‫ذکر منابع‬ ‫ادارات‬ ‫احداث هر‬ ‫است از‬ ‫به‬ ‫راه‬ ‫کشاورزی ‪،‬‬ ‫میراث‬ ‫اشجار که‬ ‫جهادغرس‬ ‫فرهنگی ‪،‬زرع و‬ ‫کشــت و‬ ‫بنا و‬ ‫منتشرنظرمیازگردد‬ ‫ودرترابری و‬ ‫تاریخ‪ .‬صدور‬ ‫محدوده‪...‬مورد‬ ‫اولین اگهی ایجاد شــده باشد ‪ ،‬وجهی‬ ‫شناسه اگهی ‪1170250 :‬‬ ‫پرداخت نخواهد شــد ‪ .‬این اگهی در روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان‬ ‫دو نوبــت و به فاصلــه ‪ 30‬روز جهت‬ ‫اطالع کلیــه ذیحقان احتمالی از جمله‬ ‫اشــخاص حقوقی و حقیقــی از قبیل‬ ‫ادارات منابع طبیعی ‪ ،‬محیط زیســت ‪،‬‬ ‫میراث فرهنگی ‪ ،‬جهاد کشاورزی ‪ ،‬راه‬ ‫و ترابری و ‪ ...‬منتشر می گردد ‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان‬ ‫شناسه اگهی ‪1170250 :‬‬ ‫ی به صورت پایلوت نصب شده و در سال‬ ‫بوستان های ملت و کوهسنگ ‬ ‫جاری نیز‪ ،‬اولین مجموعه بازی ویژه کودکان مبتالبه اوتیسم در بوستان‬ ‫ابشار‪ ،‬واقع در بلوار دالوران به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه جهاد نصر خبر داد‪:‬‬ ‫اغاز فاز دوم طرح ‪ ۵۵۰‬هزار‬ ‫هکتاری در خوزستان و ایالم‬ ‫اهــواز‪ -‬مینا رامی‪ :‬مدیرعامل موسســه جهــاد نصر گفت‪ :‬فاز دوم طــرح ‪ ۵۵۰‬هزار هکتاری‬ ‫مقام معظم رهبری در استان های ایالم و خوزستان در سال جاری اغاز می شود‪ .‬محمدجواد‬ ‫صالحی نژاد در نشســت خبری که به مناســبت سالروز تاسیس جهاد کشــاورزی برگزار شد‪،‬‬ ‫درباره اقدامات انجام شده برای طرح‪ 550‬هزار هکتاری مقام معظم رهبری اظهار کرد‪ :‬طرح‬ ‫‪ 550‬هکتاری احیای دشت خوزستان و ایالم در دو فاز تعریف شد که فاز یک ان با موفقیت‬ ‫در سطح ‪ 295‬هزار هکتار و با تخصیص اعتبار یک و نیم میلیارد دالری از صندوق توسعه‬ ‫ملی به بهره برداری رسید‪ .‬او افزود‪ :‬فاز اول طرح در سال ‪ 92‬تامین اعتبار شد که از مجموع‬ ‫اعتبار تخصیص یافته ‪ 1/4‬میلیارد دالر ان به وزارت جهاد کشاورزی و ‪ 100‬میلیون دالر ان به‬ ‫وزارت نیرو داده شد‪ .‬مدیرعامل موسسه جهاد نصر ادامه داد‪ :‬افزایش سه و نیم میلیون تنی‬ ‫ساالنهتولیدمحصوالت کشاورزی‪،‬اشتغال زاییمستقیمبرای‪ 80‬هزار نفر‪،‬صرفه جویی‪770‬‬ ‫میلیونمتر مکعباب‪،‬تولیدماشین هایسنگینو نیمهسنگینبرایاجرایپروژه هایابیاری‬ ‫در داخل کشور که پیشتر از خارج کشور تامین می شد‪ ،‬از دستاوردهای اجرای فاز یک این‬ ‫طرح در استا ن خوزستان و ایالم است‪ .‬صالحی نژاد اظهار کرد‪ :‬در سال ‪ 98‬کشاورزان تنها‬ ‫درکشتتابستانهبرنجدر استانخوزستان‪ 500‬هزار تناز اینمحصولراتولید کردند کهدرامد‬ ‫حاصــل از ان پنــج هزار میلیارد تومان بــود‪ .‬او درباره اجرای فاز دوم طرح ‪ 550‬هزار هکتاری‬ ‫رهبری گفت‪ :‬برای اجرای فاز دوم طرح وزارت نیرو مکلف شد در کوتاه ترین زمان تخصیص‬ ‫اب را انجام دهد و ما نیز موظف شدیم طرح های مربوط به انتقال ان را مورد مطالعه قرار‬ ‫دهیم‪ .‬صالحی نژاد تصریح کرد‪ :‬مجموع سطح فاز دوم‪ 255‬هزار هکتار است که برای‪231‬‬ ‫هزار هکتار ان بحث تامین اب حل شده است‪ .‬او با اشاره به اینکه پیش بینی می شود فاز‬ ‫دوم این طرح تا ‪ 5‬سال اینده به طور کامل عملیاتی شود‪ ،‬بیان کرد‪ 150:‬میلیارد تومان برای‬ ‫مطالعات فاز ‪ 2‬اختصاص داده شده است و برای‪ 140‬هزار هکتار ان مطالعه اماده شده است‬ ‫که برای ادامه ان ‪ 150‬میلیارد تومان دیگر در قانون بودجه لحاظ شده که‪ 142‬میلیارد تومان‬ ‫ان ابالغ شده است و ‪ 4500‬میلیارد تومان برای عملیات اجرایی ان در نظر گرفته شده که‪1700‬‬ ‫میلیارد برای وزارت نیرو و مابقی برای جهاد نصر است‪ .‬صالحی نژاد پروژه دومی که همه‬ ‫اکنون در حال اجرا در جهاد نصر است اجرای شبکه زهکشی غرب و شمال غرب کشور در‬ ‫‪ 10‬استان عنوان کرد و افزود‪ :‬این پروژه از سال ‪ 93‬اغازشده و هم اکنون در حال اجرا است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بر اساس تصمیم هیئت دولت و شورای امنیت ملی مقرر شد در سطح ‪227‬‬ ‫هزار هکتار در اراضی ایالم‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬کرمان‪ ،‬استان های اذربایجان غربی و شرقی‪ ،‬اردبیل‪،‬‬ ‫خراسان شمالی‪ ،‬رضوی و جنوبی و استان گلستان پروژه مذکور اجرایی شود‪ .‬صالحی نژاد‬ ‫هدف اصلی این پروژه را جلوگیری از خروج اب از مناطق مرزی کشور دانست‪ .‬او با تاکید بر‬ ‫اینکه برای این پروژه هشت میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی تخصیص یافته است‬ ‫گفت‪ :‬تخصیص این اعتبار با پیشنهاد دولت و با مجوز مقام معظم رهبری تخصیص یافته‬ ‫اســت که ‪ 2/7‬میلیارد دالر ان ســهم وزارت جهاد کشــاورزی اســت‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬از ‪227‬‬ ‫هزار هکتار سطح پروژه‪ 77 ،‬هزار هکتار ان تاکنون به بهره برداری رسیده است و پیش بینی‬ ‫ما این است که در تیرماه ‪ 25‬هزار هکتار ان به بهره برداری خواهد رسید و تا شهریور ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 15‬هکتار نیز به بهره برداری می رسد‪ .‬او میزان اعتبار موردنیاز برای اتمام پروژه را‪ 2500‬میلیارد‬ ‫تومان اعالم کرد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری اقبالیه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه شورای محترم اسالمی شهر اقبالیه به شماره ‪/5/ 39‬ش مورخ ‪ 1400/02 /02‬یک قطعه از امالک خود واقع‬ ‫در شهر اقبالیه از زمینهای معروف به عزیزی را طبق مشخصات ذکرشده درجدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند ‪ .‬لذا شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی‬ ‫واجد الشرایط میتوانند ازتاریخ انتشار اگهی جهت دریافت اسناد فراخوان به سامانه تدارکات دولت الکترونیک (سامانه ستاد) ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد فراخوان ده روز پس از اخرین مهلت دریافت اسناد فراخوان می باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره‬ ‫قطعه‬ ‫مساحت‬ ‫(متر مربع)‬ ‫کاربری‬ ‫قیمت پایه کل کارشناسی ( ریال)‬ ‫پنج درصد مبلغ سپرده شرکت‬ ‫در مزایده (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪263/10‬‬ ‫مسکونی با قابلیت تجاری ‪-‬خدماتی‬ ‫‪16.838.400.000‬‬ ‫‪841.920.000‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪ -1‬هزینه اگهی (هر چند نوبت ) بر عهده برنده فراخوان می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬شهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد ‪.‬‬ ‫بانکی مورخ ‪ 1400/02 /02‬یک قطعه از امالک خود واقع‬ ‫‪/5/‬ش‬ ‫اقبالیهبهیاشماره‬ ‫شعبهاقبالیه‬ ‫ملیشهر‬ ‫اسالمی‬ ‫اجرای مصوبه شورای‬ ‫شرکتدر نظر‬ ‫سپردهاقبالیه‬ ‫شهرداری‬ ‫ضمانت‪39‬نامه‬ ‫محترمبانک‬ ‫‪0106395281003‬‬ ‫راستایجاری‬ ‫درحساب‬ ‫دارد به‬ ‫درفراخوان‬ ‫‪ -3‬واریز مبلغ‬ ‫طریق‪.‬مزایده عمومی به فروش رساند ‪ .‬لذا شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی‬ ‫درجدول ذیل‬ ‫مشخصات‬ ‫عزیزی را‬ ‫فراخوانمعروف‬ ‫سومزمینهای‬ ‫اقبالیه از‬ ‫خواهدازگردید‬ ‫ذکرشدهانان ضبط‬ ‫نشوند سپرده‬ ‫طبققرارداد‬ ‫انعقاد‬ ‫چنانچهبهحاضر به‬ ‫شهردوم و‬ ‫دراول و‬ ‫‪ -4‬برندگان‬ ‫است ‪.‬به سامانه تدارکات دولت الکترونیک (سامانه ستاد) ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫فراخوان‬ ‫درجاسناد‬ ‫دریافت‬ ‫اسنادجهت‬ ‫انتشاردراگهی‬ ‫ازتاریخ‬ ‫الشرایط‬ ‫‪ -5‬سایر واجد‬ ‫گردیده‬ ‫فراخوان‬ ‫معامله‬ ‫میتوانندبوط به‬ ‫جزئیات مر‬ ‫اطالعات و‬ ‫فراخوان ده روز پس از اخرین مهلت دریافت اسناد فراخوان می باشد‪.‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد‬ ‫اول‪1400/6/10‬‬ ‫نوبت‬ ‫نوبت دوم‪1400/6/17‬‬ ‫پنج درصد مبلغ سپرده شرکت‬ ‫مساحت‬ ‫شماره‬ ‫قیمت پایه کل کارشناسی ( ریال)‬ ‫کاربری‬ ‫ردیف‬ ‫در مزایده (ریال)‬ ‫(متر مربع)‬ ‫قطعه‬ ‫شهردار اقبالیه ‪ -‬مختار داداشی کلیشمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪263/10‬‬ ‫مسکونی با قابلیت تجاری ‪-‬خدماتی‬ ‫‪16.838.400.000‬‬ ‫می باشد ‪.‬‬ ‫اگهیبرنده فراخوان‬ ‫‪ -1‬هزینه اگهی (هر چند نوبت ) بر عهده‬ ‫اجاره شماره ‪5۰۰۰۰۰33۹3۰۰۰۰۰4‬‬ ‫مزایده‬ ‫‪ -2‬شهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد ‪.‬‬ ‫‪841.920.000‬‬ ‫‪ -3‬واریز مبلغ سپرده شرکت درفراخوان به حساب جاری ‪ 0106395281003‬بانک ملی شعبه اقبالیه یا ضمانت نامه بانکی‬ ‫گردید ‪.‬فرهنگی و هنری شهدای فرهنگ و هنر اصفهان و‬ ‫مجتمع‬ ‫دارد‬ ‫اسالمی در‬ ‫ارشاد‬ ‫حاضر و‬ ‫فرهنگ‬ ‫اداره‬ ‫خواهد‬ ‫نظرضبط‬ ‫سپرده انان‬ ‫قرارداد نشوند‬ ‫به انعقاد‬ ‫کلچنانچه‬ ‫فراخوان‬ ‫‪ -4‬برندگان اول و دوم و سوم‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫گردیده است ‪.‬‬ ‫فراخوان درج‬ ‫فرهنگیدرواسناد‬ ‫بوط به معامله‬ ‫اصفهان و جزئیات مر‬ ‫اطالعات‬ ‫‪ -5‬سایر‬ ‫اسالمی‬ ‫خمینی شهر و مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان شهرضا را از طریق مزایده‬ ‫شهرستان‬ ‫هنری‬ ‫مجتمع‬ ‫نوبت اول‪1400/6/10‬‬ ‫بهنوبتصورت‬ ‫دوم‪1400/6/17‬‬ ‫الکترونیکی واگذار نماید ‪ .‬شهردار اقبالیه ‪ -‬مختار داداشی کلیشمی‬ ‫زمان انتشار در سایت‪1400/06/10 :‬‬ ‫تاریخ بازدید ‪ 1400/06/11 :‬لغایت ‪1400/06/31‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد ‪ 1400/06/10:‬لغایت ‪1400/07/01‬‬ ‫مزایده اجاره شماره ‪5۰۰۰۰۰33۹3۰۰۰۰۰4‬‬ ‫زمان بازگشایی‪ :‬اگهی‬ ‫‪1400/07/03‬‬ ‫زمان اعالم برنده ‪1400/07/03:‬‬ ‫اسالمی در نظر دارد مجتمع فرهنگی و هنری شهدای فرهنگ و هنر اصفهان و‬ ‫ارشاد‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارشادو اداره‬ ‫کلمزایده دستگاه اجرایی‪:‬‬ ‫توضیحات‬ ‫عمومی‬ ‫شرایطفرهنگ و‬ ‫اداره کل‬ ‫اسالمیاصفهان‬ ‫مزایده‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫شهرضا‬ ‫شهرستان‬ ‫هنری‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫مجتمع‬ ‫و‬ ‫شهر‬ ‫خمینی‬ ‫شهرستان‬ ‫هنری‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ‫مجتمع‬ ‫مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد و کلیه فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد‬ ‫برگزاری‬ ‫هزینهنماید ‪.‬‬ ‫واگذار‬ ‫الکترونیکی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مربوطه) پرداخت تضامین در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن‬ ‫وجود‬ ‫(در صورت‬ ‫مزایده‬ ‫‪1400/06/10‬‬ ‫سایت‪:‬‬ ‫در‬ ‫انتشار‬ ‫زمان‬ ‫مزایده گران محترم‪ ،‬از این طریق امکان پذیر است‪.‬‬ ‫‪1400/06/31‬‬ ‫لغایت‬ ‫‪1400/06/11‬‬ ‫تاریخ بازدید‬ ‫مشخصات شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده و بررسی و‬ ‫شــامل‬ ‫اطالعات ‪:‬مورد اجاره‬ ‫کلیه‬ ‫است‪.‬پیشنهاد ‪ 1400/06/10:‬لغایت ‪1400/07/01‬‬ ‫انتخابارائه‬ ‫مهلت‬ ‫بازگشایی‪:‬‬ ‫‪1400/07/03‬باید جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی دولت (توکن) با شماره ‪ 021-41934‬تماس‬ ‫شرکت در مزایده‬ ‫زمان مندان به‬ ‫عالقه‬ ‫نمایند‪.‬برنده ‪1400/07/03:‬‬ ‫حاصلاعالم‬ ‫زمان‬ ‫دستگاه‬ ‫ناممزایده‬ ‫توضیحات‬ ‫عمومی و‬ ‫شرایط‬ ‫اجرایی‪:‬ذیل موجود است‪.‬‬ ‫سایت سامانه‬ ‫استانها در‬ ‫دفاتر ثبت‬ ‫اطالعات تماس‬ ‫‪WWW.SETADIRAN.IR‬سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد و کلیه فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد‬ ‫برگزاری مزایده صرفا از طریق‬ ‫‪1183606‬‬ ‫مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضامین در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از م الف‪:‬‬ ‫وضعیت برنده بودن‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان‬ ‫مزایده گران محترم‪ ،‬از این طریق امکان پذیر است‪.‬‬ ‫کلیه اطالعات مورد اجاره شــامل مشخصات شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده و بررسی و‬ ‫انتخاب است‪.‬‬ ‫عالقه مندان به شرکت در مزایده باید جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی دولت (توکن) با شماره ‪ 021-41934‬تماس‬ ‫حاصل نمایند‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه ذیل موجود است‪.‬‬ ‫‪WWW.SETADIRAN.IR‬‬ ‫م الف‪1183606 :‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!