روزنامه رویداد امروز شماره 1151 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1151

روزنامه رویداد امروز شماره 1151

روزنامه رویداد امروز شماره 1151

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 31‬اگوست ‪2021‬‬ ‫‪ 22‬محرم ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1151‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫‪30‬‬ ‫افتتاح ‪ 149‬طرح‬ ‫کشاورزی استان‬ ‫همزمان‬ ‫با هفته دولت‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫رویاد د ارذبایجان شرقی‬ ‫یکشنبه ‪ 07‬شهریور‬ ‫‪ 06‬شهریور ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1148‬‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫پنجم ‪ /‬شماره ‪1149‬‬ ‫‪info@ruyda‬‬ ‫‪diran.com‬‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫پروژه صنعت‬ ‫گشایش ‪ 2002‬هفتهی دولت‬ ‫با‬ ‫شنبه‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyda‬‬ ‫‪diran.com‬‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫رتبه اول‬ ‫حصول کشاورزی‬ ‫در تولید ‪ ۵‬م‬ ‫هکتاری شبکه ابیاری‬ ‫سه هزار‬ ‫توسعهگلخانهها‬ ‫تحتفشار و‬ ‫ســازمان جهــاد‬ ‫اخیــر اشــاره کــرد‬ ‫رئیــس‬ ‫در ســالهای‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اذربایجــان شــرقی‬ ‫امر نشــاندهنده‬ ‫کشــاورزی‬ ‫و افــزود‪ :‬این‬ ‫استان در تولید پنج‬ ‫رایگان شرکت ملی‬ ‫ـازمان جهاد کشاورزی‬ ‫گفت‪ :‬این‬ ‫هدیه‬ ‫توجه سـ‬ ‫کشاورزی در رتبه اول‬ ‫مدرنســازی اســت‪.‬‬ ‫محصول‬ ‫صحت ندارد‬ ‫اکبر فتحی‬ ‫اســتان بــه‬ ‫دارد‪ .‬اکبر فتحی با‬ ‫پخش‬ ‫کشــور قــرار‬ ‫داد‪ :‬همچنیــن‬ ‫وی ادامــه‬ ‫تامین امنیت غذایی‬ ‫پخش فــراورده های‬ ‫محیط کنترلشــده‬ ‫اشــاره به‬ ‫عمومی شــرکت ملی‬ ‫جهت تولیــد در‬ ‫همچنین ســازمان‬ ‫روابــط‬ ‫درخصوص انتشار یک‬ ‫اقدامات گلخانههــا‬ ‫اظهار کــرد‪:‬‬ ‫حالی اســت که تا‬ ‫عموم هموطنان‬ ‫اذربایجانشــرقی بــا‬ ‫استان با برنامهریزی و‬ ‫پیداکــرده و ایــن در‬ ‫نفتی ایران به‬ ‫و ضمن تکذیب‬ ‫ـای صنعــت بــرق‬ ‫ـد ‪ ۲۱‬توســعه‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫اینترنتی هشــدار داد‬ ‫میزان توســعه کمتر از‬ ‫پروژههـ‬ ‫این هــدف در تولیـ‬ ‫ــل شــرکتهای‬ ‫پیونــد (لینــک)‬ ‫چهــار ســال پیش‬ ‫ادرس اینترنتی را‬ ‫ـب بــرای تحقــق‬ ‫و مدیــران عام‬ ‫کشاورزی قبــل از‬ ‫خواســت تا این‬ ‫حاضــر بــه بیش از‬ ‫حضــور اســتاندار‬ ‫مناسـ‬ ‫محتوای ان‪ ،‬از همه‬ ‫ـع تبریــز و توزیع‬ ‫های کلی بخش‬ ‫بــوده و در حــال‬ ‫اجتماعی پیوندی با‬ ‫اذربایجــان‪ ،‬توزیـ‬ ‫محصول از زیربخش‬ ‫اول ‪ ۱۰۰‬هکتــار‬ ‫بزرگمقیــاس و‬ ‫در شــبکه هــای‬ ‫بــرق منطقــهای‬ ‫دامی در رتبههای‬ ‫نیروی برق تبریز‬ ‫اندازههــای‬ ‫بــاز نکنند‪ .‬اخیرا‬ ‫پخش فراورده های‬ ‫در شرکت توزیع‬ ‫ازجمله زراعت‪ ،‬باغبانی و اذربایجان شرقی ‪ ۳۰۰‬هکتــار و در پیداکرده است‪« .‬فتحی»‬ ‫ملی‬ ‫اذربایجانشرقی‬ ‫«هدیه رایگانشــرکت‬ ‫دارد‪ .‬به گفته وی‬ ‫صنعتی افزایش‬ ‫که حاوی مطالب‬ ‫عنوان‬ ‫ســت و کامال‬ ‫تا پنجم قرار‬ ‫رتبهی اول رشد و‬ ‫حال انتشــار اســت‬ ‫گشایشیافت‪.‬‬ ‫نیز رتبه دوم را دارا‬ ‫اذربایجان شــرقی‬ ‫نفتی ایران!» در‬ ‫تامین انرژیهای‬ ‫فعالیتها و اقدامات‬ ‫تولیــد ‪ ۶‬محصــول‬ ‫و اضافه کرد‪:‬‬ ‫سرمایهگذاری در‬ ‫همدر سطح کشور‬ ‫کذب درخصوص‬ ‫در‬ ‫خاطر شــرایط اب‬ ‫لزوم‬ ‫ساالنه گلخانههارا‬ ‫و ادعایی کامال‬ ‫ـت و با ایــن روش‬ ‫محصوالتــی که بــه‬ ‫ندارد‪ ،‬توسعهی‬ ‫استان‬ ‫وی افزود‪ :‬توسعه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫نامعتبر‬ ‫ـز‬ ‫در‬ ‫بهجـ‬ ‫جدید و پاک‬ ‫ـرکت و بــا تیتری‬ ‫تولید انها وجــود‬ ‫یــن اییــن‪2002 ،‬‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫این لینک میکند‪.‬‬ ‫ایــن شـ‬ ‫پورمحمــدی در ا‬ ‫هوایی اســتان امــکان‬ ‫تولید به خود‬ ‫تشویق به باز کردن‬ ‫‪ ۱۰‬برابــری برخی‬ ‫محمدرضــا‬ ‫میزان مصرف استان‬ ‫شرقی را با اعتباری‬ ‫ـه افزایــش تولیــد‬ ‫هموطنان عزیز را‬ ‫نفتی ایران ضمن‬ ‫بقیهی موارد مازاد‬ ‫گلخانههــا بـ‬ ‫صنعت برق اذربایجان‬ ‫طرفــی در مصرف‬ ‫پخش فراورده های‬ ‫محصوالتی که بهصورت‬ ‫در‬ ‫پروژهی‬ ‫ـاح کرد‪ .‬اســتاندار‬ ‫ـوالت منجر شــده و از‬ ‫لذا شرکت ملی‬ ‫پروژهی این شرکت‬ ‫مطلــب مورد نظر‪،‬‬ ‫کند‪ .‬فتحی افزود‪:‬‬ ‫میلیــارد ریال افتتـ‬ ‫بیشتر محصـ‬ ‫همین اب در تولید‬ ‫‪6‬‬ ‫محتوای‬ ‫گشایش‬ ‫می‬ ‫بالــغ بــر ‪5053‬‬ ‫عنــوان و تمامی‬ ‫نیز در این ایین از‬ ‫تولید میشود‪ ،‬در‬ ‫ـی از زحمتکشــان‬ ‫جویی میشود که‬ ‫ـارد ریال خبر داد‬ ‫خبر‪ ،‬اطالعیه و‬ ‫تکذیــب‬ ‫بر مصرف استان‬ ‫ـرقی ضمــن قدردانـ‬ ‫دانســت و گفت‪:‬‬ ‫ـیب‪ ،‬اب صرفه‬ ‫شرکت هیچگونه‬ ‫بالغ بر ‪ 2840‬میلیـ‬ ‫تامین نهادههای‬ ‫مازاد‬ ‫اذربایجانشـ‬ ‫محدودهی تبریز‬ ‫همچــون سـ‬ ‫ـرمایهگذاری بیشتر‬ ‫اعالم میدارد که این‬ ‫محصوالت موردنیاز در‬ ‫بــا اعتبــاری‬ ‫ـدی اطمینان و در‬ ‫هیچکدام از رسانه‬ ‫بهرهبرداری در‬ ‫ســتان خواستار سـ‬ ‫گستردهایدر راستای‬ ‫مــوارد بــه محصــوالت باغــی اختصاص دارد برخی‬ ‫ــت ‪ 99.9‬درصـ‬ ‫خواهد شــد‪ .‬وی در‬ ‫این خصوص در‬ ‫تبریز با ‪ 42‬پــروژه در‬ ‫صنعت برق ا‬ ‫گذشتهاقدامات‬ ‫و افــزود‪ :‬قابلی‬ ‫جدید و تولید بیشــتر‬ ‫پرسشنامه ای در‬ ‫موجب خودکفایی‬ ‫لبنی و فراوری شــده‬ ‫مهمترین دستاوردهای‬ ‫برنامههــای برق‬ ‫رسمی این شرکت و‬ ‫طیسالهای‬ ‫یا‬ ‫کابــل خودنگهدار‬ ‫ـاخت نیروگاههای‬ ‫صادرات دامــی‬ ‫از مهمتریــن‬ ‫محصوالت‬ ‫ـی کشــاورزی ابراز‬ ‫اعم از وبسایت‬ ‫پروژه بهرهبرداری‬ ‫بودن شــبکه از‬ ‫ی ســیم مســی به‬ ‫جهــت سـ‬ ‫کنــار توجــه بــه‬ ‫کشــورهای همجوار‬ ‫تغییر کاربــری اراضـ‬ ‫های فعال خود‬ ‫بیشــترین تعداد‬ ‫کاه‪ ،‬دســترس‬ ‫ـرکت است‪ .‬افشین‬ ‫در ستاد و مناطق‬ ‫تبدیل شــبکه‬ ‫شــد و گفــت‪ :‬در‬ ‫غذایی ارتبــاط بــا‬ ‫که به اســتانها و‬ ‫ردههای بعدی‬ ‫شــبکهی میــدان‬ ‫تامین امنیت غذایی‬ ‫های اجتماعی خود‬ ‫بهرهبرداری این شـ‬ ‫ـریح هزینههــای‬ ‫انــرژی در اســتان‬ ‫گرفته اســت‪ .‬اصالح‬ ‫به تامین امنیت‬ ‫هر چه بیشتر به‬ ‫همچنین شبکه‬ ‫دارند‪.‬کاظمــی در تشـ‬ ‫کرد و گفت‪ :‬برای‬ ‫ـهرک همکاران‬ ‫پــروژهی مــورد‬ ‫نظر شرکت ملی‬ ‫ـود‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫این زمینه‪ ،‬باید‬ ‫بیش از صــورت‬ ‫بخش نگرانی‬ ‫کارگاههای کوچک شـ‬ ‫ادامــه داد‪6 :‬‬ ‫نکرده و این مطلب از‬ ‫شــده قــرار‬ ‫زمینهایکشاورزی‬ ‫میشـ‬ ‫سرمایهگذاری در‬ ‫ـده‪ ،‬تصریح کــرد‪:‬‬ ‫ترین رســالتهای‬ ‫روشــن میالنــی‬ ‫پاک و پایدار بوده و‬ ‫محصوالتکشاورزیدر‬ ‫ـداث پســت هوایی‬ ‫‪ 37‬گانه صادر‬ ‫فیبر نوری‪ 2 ،‬پروژه‬ ‫ــت‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫ـای بهرهبرداری شـ‬ ‫ـوان یکی از مهم‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫زمین‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫غذایی باید‬ ‫سطحایناراضی‬ ‫ا‬ ‫های‬ ‫ی‬ ‫ـذب‬ ‫برق‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫پروژه‬ ‫یعنی‬ ‫پروژه‬ ‫ـ‬ ‫انرژی‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫تامین‬ ‫ک‬ ‫ع‬ ‫به‬ ‫ـد اعتبار بــوده و‬ ‫برداری شامل ‪3‬‬ ‫بهرهبرداریشده‬ ‫فکر تامین‬ ‫سردار سلیمانیو‬ ‫ـت‪ :‬تامین امنیت‬ ‫دنبال افزایش تولید‬ ‫در صورت کاهش‬ ‫احداث خط ‪400‬‬ ‫پخــش فاقـ‬ ‫فنی این شرکت‪،‬‬ ‫شاخص بهره‬ ‫هزینهیپروژههای‬ ‫صنعتیشهید‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬اظهار داشـ‬ ‫تولیدشود که‬ ‫افزایش مصرف به‬ ‫پیگیری کارشناسان‬ ‫میانه و پروژهی‬ ‫تولیدکاهشخواهد‬ ‫مهمترین پروژههای‬ ‫یکسوم‬ ‫توسعه و احداث‪،‬‬ ‫باکیفیت اســت‪.‬‬ ‫متناسب با‬ ‫در شهرســتان‬ ‫است که بر اساس‬ ‫تغییر کاربری‪،‬میزان‬ ‫زراعی قراملک از دیگر‬ ‫میلیارد ریال در بخش‬ ‫تامین غذای کافی و‬ ‫بودن‪ ،‬به احتمال زیاد‬ ‫مرز نوردوز است‪.‬‬ ‫شرقی بهدلیل‬ ‫هفتهی دولت است‪.‬‬ ‫بالغ بر ‪440‬‬ ‫کشاورزی اذربایجان‬ ‫به معنی‬ ‫نیرورسانی‪ 244،‬میلیارد‬ ‫علی رغم تقلبی‬ ‫انرژیپاکباشیم‪.‬‬ ‫کیلوولت هریس تا‬ ‫کشاورزی اذربایجان‬ ‫رئیس سازمان جهاد‬ ‫ی بهرهبرداری در‬ ‫لینک مورد نظر‬ ‫توزیع نیروی برق‬ ‫مــگاوات مولــد‬ ‫کردن و مشــاهده‬ ‫میلیارد ریال در بخش‬ ‫رئیس سازمان جهاد‬ ‫ـبکهی ‪ 20‬کیلوولــت‬ ‫میلیارد ریال اماده‬ ‫تامین یافت‪.‬‬ ‫پروژه در شرکت‬ ‫ـن از ایجــاد ‪130‬‬ ‫قانونحفظاراضی‬ ‫اینترنتی بــوده و باز‬ ‫‪355‬‬ ‫ـه داد‪ :‬اصــالح شـ‬ ‫ـازی جــز الینفــک‬ ‫وی همچنیـ‬ ‫و بهینهسازی و‪90‬‬ ‫‪1646‬‬ ‫اشارهبهمادهییک‬ ‫حــاوی بدافــزار‬ ‫ـیدی خبــر داد و‬ ‫به گوشــی های‬ ‫وی ادامـ‬ ‫ـان اینکــه مدرنسـ‬ ‫در بخش اصالح‬ ‫تامین برق مجتمع‬ ‫توجه به شرقیبا‬ ‫ـیب هــای جدی‬ ‫ـک انــرژی خورشـ‬ ‫گشایش یافت‬ ‫این قانون هرگونه‬ ‫نیز در ریال‬ ‫بابیـ‬ ‫هزینه شده است‪.‬‬ ‫مایکروویو اذرشــهر و‬ ‫احتمــال بــروز اسـ‬ ‫تبریز‬ ‫ـت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بــا‬ ‫مقیــاس کوچـ‬ ‫باغی ادامه داد‪ :‬طبق‬ ‫نیروی برق تبریز‬ ‫مــگاوات انــرژی پــاک‬ ‫را در پی خواهد‬ ‫ایجاد قدرت مانور‬ ‫ان‪،‬‬ ‫ی ایســتگاه‬ ‫یــت غذایــی اسـ‬ ‫خــاوران به عنوان‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫همچون زراعی و‬ ‫سیستم های رایانه ای‬ ‫کاربری دیگر ممنوع‬ ‫شرکت در بخش‬ ‫ـرای ایجــاد ‪95‬‬ ‫قابل افتتاح هفته‬ ‫امن‬ ‫واحــدی المــاس‬ ‫محدودیت منابع‬ ‫اراضی کشاورزی به‬ ‫ـن افــزود‪ :‬بـ‬ ‫تلفن همراه و‬ ‫ی بهرهبرداری این‬ ‫پروژههای شاخص‬ ‫که امیدواریم در‬ ‫درخواســت می‬ ‫مســکونی ‪125‬‬ ‫افزایش جمعیت و‬ ‫برای تغییر در‬ ‫اذرشــهر و تامیـ‬ ‫ایین‪ ،‬پروژههای اماده‬ ‫تمامی هموطنان عزیز‬ ‫صادر کردهایم‬ ‫کاظمی‬ ‫یکهمینقانون‬ ‫‪ 59‬پروژه با اعتبار‬ ‫شــاخص شهرســتان‬ ‫خشکســالی‪ ،‬بایــد‬ ‫دیگر نیز مجوز‬ ‫میلیارد ریال دانســت‬ ‫تبعیتاز تبصرهی‬ ‫این‬ ‫تبریز در ســال ‪ 1400‬را‬ ‫داشــت‪ .‬لذا از‬ ‫برسند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫مراجعــه به اینگونه‬ ‫پروژههــای‬ ‫خــاک و همچنین‬ ‫استمگر با‬ ‫و مجتمع تجاری‬ ‫پروژه با اعتبار ‪1255‬‬ ‫دولت برق‬ ‫یک تبصره یک‪،‬‬ ‫به بهره برداری‬ ‫پرهیز از مشــاهده و‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬از‬ ‫ابو‬ ‫استراتژی داشت و‬ ‫قوری گل اســفنجان‬ ‫را ‪1646‬‬ ‫بهرهبرداری شده‪،‬‬ ‫توسط کمیسیون ماده‬ ‫سالهای اتی‬ ‫یــارد ریال عنوان‬ ‫شــود ضمن‬ ‫اذربایجانشرقی‬ ‫اخبــار معتبــر در‬ ‫محصول برنامهریزی و‬ ‫بــرق اراضی‬ ‫زمینههای پروژههای‬ ‫شــن اســکو نیز از‬ ‫لــغ بــر ‪ 353‬میل‬ ‫همین که باید‬ ‫نیروی برق استان‬ ‫تقلبــی‪ ،‬تمامــی‬ ‫مجوز صادر شود که‬ ‫ـروژه در محدودهی‬ ‫تولید‬ ‫پروژههای با‬ ‫ایلخچی و روســتای کو‬ ‫و در تشریح‬ ‫استفادهکردکهدر‬ ‫غــات و مطالــب‬ ‫شرکت توزیع‬ ‫در صورت تائید‪،‬‬ ‫ی مذکــور‪ 45 ،‬پـ‬ ‫اعتبار ‪ 958‬میلیارد‬ ‫های نفتی ایران را‬ ‫یک سوم تعداد‬ ‫منابعبهصورتبهینه‬ ‫ریال‪ ،‬شــهریاران‬ ‫تبلی‬ ‫برداری در شهرستان‬ ‫شدن بررسی و‬ ‫بیــن ‪ 59‬پروژه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بیش از‬ ‫بهصورتغیرمجاز‬ ‫ملی پخش فراورده‬ ‫گشایش ‪ 350‬پروژه با‬ ‫از‬ ‫بالغ بر ‪ 276‬میلیارد‬ ‫پروژههای قابل بهره‬ ‫مدرنسازی و صنعتی‬ ‫اکثر تغییر کاربریها‬ ‫خصوص شرکت‬ ‫اییــن‪ ،‬اســتاندار‬ ‫نیز از‬ ‫شرکت به ادرس‬ ‫یعنی بالغ بر ‪ 692‬پروژه در بخش شهرستان تبریز با اعتبار‬ ‫‪ 28‬مهمترین‬ ‫راستا باید به سمت‬ ‫ارتباط متاسفانه‬ ‫داد‪ .‬در پایــان ایــن‬ ‫سایت رسمی این‬ ‫ارتباط با تنظیم بازار‬ ‫بهرهبرداری شده‬ ‫اذرشهر با اعتبار بالغ بر‬ ‫ـش رفــت‪ .‬وی در‬ ‫مشترکان عزیز از نعمت‬ ‫طریق وب‬ ‫ریــال خبــر‬ ‫ـده اســت‪ .‬وی در‬ ‫هیئت همراه از مرکز‬ ‫ـای اجتماعــی ان‬ ‫اسکومیباشند‪.‬‬ ‫پروژه در محدودهی‬ ‫هــای تولیدی پیـ‬ ‫ـاخت انجامشـ‬ ‫نیرورسانی صورت گرفته تا‬ ‫صرفا از‪ WWW.NIOPD‬و شــبکه هـ‬ ‫متاســفانه در سال‬ ‫اطمینان و در‬ ‫شرقی به همراه‬ ‫ی اسکو با اعتبار‬ ‫واحد‬ ‫همچنین یک ‪5‬‬ ‫مدرنســازی در زیرسـ‬ ‫‪ 99.9‬درصدی‬ ‫کشــاورزی افزود‪:‬‬ ‫اذربایجان‬ ‫پروژه در محدوده‬ ‫برق شــرکت توزیع‬ ‫کنند‪ .‬درضمن یاداور‬ ‫برخوردار شوند‪.‬‬ ‫‪C.IR‬‬ ‫قابلیت‬ ‫اقداماتی که برای‬ ‫محصوالت‬ ‫میلیارد ریال و ‪9‬‬ ‫برق منطقهای‬ ‫قوه این وظیفه به‬ ‫ـای‬ ‫ـال‬ ‫ـتر‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫فوریت‬ ‫دن‬ ‫گسترش‬ ‫بی‬ ‫رسند‪.‬‬ ‫با‬ ‫‪NIOPDC_CO‬‬ ‫چه‬ ‫به بهرهبرداری می‬ ‫برق هر‬ ‫بودن شبکه در‬ ‫دیســپاچینگ و‬ ‫ـده یعنی بالغ بر‬ ‫ســت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫تصویب ســران سه‬ ‫حقوق قانونی خود‪ ،‬از‬ ‫بــه ادرس‬ ‫دسترس‬ ‫بر ‪ 49‬میلیارد ریال‬ ‫بخش کشــاورزی نیاز ا‬ ‫ـای بهرهبرداری شـ‬ ‫علمی ‪ ۱۳۹۷‬با‬ ‫تجارت واگذار شد و با‬ ‫تبریز بازدید کرد‪.‬‬ ‫ـروی بــرق تبریز‪،‬‬ ‫شرکت بر اساس‬ ‫صورت بالغ‬ ‫چهــارم پروژههـ‬ ‫الینینگکانالها‪،‬اجرای‬ ‫نیروی برق‬ ‫شــرکت توزیــع نیـ‬ ‫میشود که این‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫اصالح و بهینهســازی‬ ‫پیگیری و شناسایی‬ ‫اذربایجان‬ ‫منطقهای اذربایجان‬ ‫شبکههایابیاری‪،‬‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫ســعه وزارت‬ ‫تولیدکنندهمحصوالت‬ ‫‪ 437‬پروژه در بخش‬ ‫ذیصالح نسبت به‬ ‫خودنگهدار را با‬ ‫فرعی و اصلی و تو‬ ‫مدیرعامل شرکت برق‬ ‫بیشــتر برخــوردار‬ ‫سیم مسی به کابل‬ ‫طریق مراجع‬ ‫بهاینکهاینوزارت‬ ‫اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫اصولــی شــبکههای‬ ‫از پایایی هرچه‬ ‫تبدیل شبکهی‬ ‫ــروری توجه‬ ‫مدیریت شد و اخیرا‬ ‫مورد‬ ‫ـبکه‬ ‫نظر‬ ‫و‬ ‫های‬ ‫ـ‬ ‫مورد‬ ‫ش‬ ‫گرفتــه تا‬ ‫ـتفاده بهینــه از اب ض‬ ‫پروژه در صدر پروژه‬ ‫پروژه‪ ،‬ایجاد قدرت‬ ‫عامالن انتشار لینک‬ ‫باعث بروز اختالل در‬ ‫توجه به اهمیت این‬ ‫گلخانههــا برای اسـ‬ ‫و احداث با‪349‬‬ ‫روبنایــی و نبود‪،‬‬ ‫جهاد کشــاورزی‬ ‫باشد‪ .‬توسعه‬ ‫تلفات به عنوان یکی‬ ‫وظیفه به وزارت‬ ‫کــرد‪ :‬در کارهــای‬ ‫هایسراسریاستان‪:‬‬ ‫دوبــاره این‬ ‫ســت‪ .‬وی اضافــه‬ ‫‪ 61‬پــروژه و کاهش‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫زیرساخت نیست‪،‬‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫ا‬ ‫مانــور بــا‬ ‫نمایندگیروزنامه‬ ‫و در حال حاضر‬ ‫که ارزش ان کمتر از‬ ‫محول شده‬ ‫انجمنصنفیدفاتر‬ ‫کمبود‬ ‫خـــبر‬ ‫سازوکارهای اجرایی‬ ‫نرمافزاری‬ ‫ـژاد در حوزههای‬ ‫رئیس‬ ‫بررسی و تعیین‬ ‫تغییــر و اصالح نـ‬ ‫در استان‬ ‫بومی در حال‬ ‫میتــوان به‬ ‫ـزود‪ :‬بــرای تنظیــم‬ ‫اگهیهــای دولتــی‬ ‫ــاره کرد زیرا نژاد‬ ‫ـازار اســت‪ .‬وی افـ‬ ‫دام و زراعت اش‬ ‫برخــورداری از‬ ‫ارتباط تنظیــم بـ‬ ‫بایــد از ظرفیــت‬ ‫مختلف‬ ‫سراســری در‬ ‫ـگاه علوم پزشــکی‬ ‫موجود ســامانه جامع‬ ‫تولیــد دارد‪ .‬وی در‬ ‫ـوالت کشــاورزی‬ ‫ـتی رئیس دانشـ‬ ‫حدودی ظرفیــت‬ ‫بــازار محصـ‬ ‫ـده به اســتناد امــار‬ ‫معــاون بهداشـ‬ ‫بخشهای خصوصی‬ ‫ارسالشــده بــرای این‬ ‫ـتای مدرنســازی‬ ‫تــا‬ ‫توزیعشـ‬ ‫ها‪ ،‬تعاونیها و‬ ‫انجامشــده در راسـ‬ ‫ســهمیه واکســن‬ ‫مشاهدهنمیشود‪.‬‬ ‫گذشته اتحادیه‬ ‫با اقدامات‬ ‫ضــر تنظیم بازار‬ ‫تبریــز‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫کنندگان به مراکز‬ ‫رسانهها‪،‬‬ ‫عادالنه تخصیص‬ ‫بیان کرد‪ :‬در ســال‬ ‫ـود که در حال حا‬ ‫مردم و مراجعه‬ ‫ــالهای گذشــته‬ ‫دولتی و ثبتی‬ ‫اســتفاده شـ‬ ‫استان جوابگوی نیاز‬ ‫هــدهی اتحادیــه‬ ‫دفاتــر نمایندگــی‬ ‫در س‬ ‫درستی اظهار داشت‪:‬‬ ‫اگهیهای‬ ‫بــه تقاضــای ‪۳۰‬‬ ‫در اســتان بــر ع‬ ‫انجمــن صنفــی‬ ‫و نهالهــا منجــر‬ ‫نیست‪ .‬عباسعلی‬ ‫قیمــت مــرغ‬ ‫رئیــس‬ ‫اصــالح بــذر‬ ‫مرغ موردنیاز برای‬ ‫اذربایجانشرقی گفت‪:‬‬ ‫توزیع شوند‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫ـتان ظــرف ‪ ۲‬روز‬ ‫شد و مکانیزاسیون‬ ‫یــر مربــوط بــه‬ ‫و‬ ‫قرار دادهشده و‬ ‫شــده بــه این اسـ‬ ‫هایسراسریاستان‬ ‫ســوی کشاورزان‬ ‫کــرد‪ :‬بیــالن اخ‬ ‫ـاورزی مرغداران‬ ‫ســنهای ارســال‬ ‫ـط خــود اتحادیه‬ ‫هزار تنی از‬ ‫روزنامه‬ ‫ســاماندهی و پیگیری‬ ‫وی‪ ،‬اضافــه‬ ‫دیگر هفته استان‬ ‫ـای دولتــی بــرای‬ ‫واک‬ ‫االت و ادوات کشـ‬ ‫شــتارگاهها توسـ‬ ‫ـور ایــن انجمن‪،‬‬ ‫شود و در روزهای‬ ‫ـه توزیــع اگهیهـ‬ ‫ـتفاده از ماشــین‬ ‫کشــتار در ک‬ ‫اولویــت امـ‬ ‫تزریق و تمام می‬ ‫ـان اینکــه بیمــه‬ ‫ـت‪ .‬اسد فالح با‬ ‫فقــدان پنجماهـ‬ ‫و اسـ‬ ‫صنعتــی شــدن‬ ‫های سراســری دارای‬ ‫ـود‪ .‬فتحــی بابیـ‬ ‫صنفی اعضا اسـ‬ ‫در مدرنســازی و‬ ‫مواجه میشود‪.‬‬ ‫بهاتفاق روزنامه‬ ‫تامیــن میشـ‬ ‫مســائل و حقوق‬ ‫جدیــد کــه‬ ‫ریســک باالیــی‬ ‫با کمبود واکسن‬ ‫نمایندگی‬ ‫قریب‬ ‫علت‬ ‫وی‬ ‫اکثریت‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫به‬ ‫دفاتر‬ ‫نیست‬ ‫ـته‬ ‫کشــاورزی دارای‬ ‫اظهار کرد‪:‬مدیران‬ ‫خــر هفتــه گذشـ‬ ‫بسزایی دارد‪ ،‬توسعه‬ ‫استان‪ ،‬قابل افتخار‬ ‫ـا بیــان اینکــه اوا‬ ‫محصــوالت‬ ‫اعالماینمطلب‬ ‫دفتر سرپرستی در‬ ‫کشاورزی تاثیر‬ ‫سالهای گذشته‬ ‫تقویت و توسعه‬ ‫واکسیناســیون انجام‬ ‫وی بـ‬ ‫درصدی منابع طی چند‬ ‫توزیع و تخصیص‬ ‫پروانه‬ ‫کرد‪ :‬متاسفانه در‬ ‫در استان به لحاظ‬ ‫تزریــق در مراکــز‬ ‫شاهد عدالت در‬ ‫همچنین به جذب‪۱۲۰‬‬ ‫همین است‪ ،‬بیان‬ ‫جراید سراسری‬ ‫ـدات خــود بهطــور‬ ‫نبــود واکســن‪،‬‬ ‫فعالســازی دفاتر با‬ ‫و انتظار میرود‬ ‫واکسن در اختیار مراکز‬ ‫طبق ضوابط جاری‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بر‬ ‫نتوانســت بــه تعهـ‬ ‫ـانههای مکتوب و‬ ‫برای ‪ ۲‬روز اینده‬ ‫متوالی اشاره کرد و‬ ‫های دولتی و ثبتی‪،‬‬ ‫رقم ‪ ۲‬بیمــه‬ ‫جریان رسـ‬ ‫ـال اخیر شــرایط‬ ‫مالی شخصی‪ ،‬نقش‬ ‫نشد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در صــورت تامین‬ ‫سال‬ ‫توزیع جراید انواع اگهی‬ ‫دفاتــر نمایندگــی‬ ‫ـیون در استان به‬ ‫کند اما در دو سـ‬ ‫سنگین و اعتبارات‬ ‫ـرار گرفته اســت و‬ ‫برای ساماندهی‬ ‫انجمــن صنفــی‬ ‫ضریب مکانیزاسـ‬ ‫کامــل عمــل‬ ‫هزینههای‬ ‫درمانــی اســتان قـ‬ ‫ـتانی و محلی ایفا‬ ‫ظرفیتسازی‬ ‫باشــیم‪ .‬رئیــس‬ ‫اساس‬ ‫روزهای هفته نیز تداوم‬ ‫به میزان حدود‬ ‫اذربایجان شــرقی‪ ،‬بر‬ ‫بازتاب ملی اخبار اسـ‬ ‫میانگین کشــوری‬ ‫واکسیناسیون در سایر‬ ‫بهبودیافتهاست‪.‬‬ ‫فعالیتهیئتمدیره‬ ‫سراســری اســتان‬ ‫مهمــی در‬ ‫رســیده که از‬ ‫ساماندهی روزنامههــای‬ ‫میزان شیوع بیماری‬ ‫توســعه ســاالنه‬ ‫واکسن‪،‬‬ ‫سراسری‬ ‫هایکاری‪،‬از اغاز‬ ‫کلیه اگهیها توسط‬ ‫ظرفیتهایجاری‪،‬‬ ‫ـت‪« .‬فتحی» به‬ ‫تمامیحوزه‬ ‫درستی با بیان اینکه‬ ‫و پیگیری جدی‬ ‫عادالنه‬ ‫‪ ۱.۷‬باالتر اسـ‬ ‫ویبابرشمردن‬ ‫میکنند‪.‬‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ـب مورد اهتمــام‬ ‫تعداد‬ ‫خواهد‬ ‫رسانه‬ ‫سراسری در استان تمرکز توزیع و تقسیم مشارکت شهرداری تبریز‬ ‫داد‪:‬‬ ‫اقشار‬ ‫شــی دارد‪ ،‬ادامــه‬ ‫و بازرســان منتخـ‬ ‫سرپرستان‪،‬پرجمعیتترین‬ ‫روند توزیع جراید‬ ‫ـزود‪ :‬سرپرســتان‬ ‫ســتان روند افزای‬ ‫تاکید کرد و خواستار‬ ‫بخش از جامعه رسانه‬ ‫وی همچنیــن افـ‬ ‫و بهینهسازی‬ ‫به یکهزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫در ایــن ا‬ ‫تابعه بــا اداره کل‬ ‫قابلاجرا در اینده ارشاد‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫رونق اشتغال در این‬ ‫در اســتان روزانه‬ ‫دهگانه و ســازمانهای‬ ‫شرقی را ازجمله موارد‬ ‫خوداتکا و پرجمعیت‬ ‫ســتریهای کرونا‬ ‫وی‬ ‫ـش از منطقــه بــه‬ ‫یکصد سرپرستی‬ ‫جان خود را از دست‬ ‫اذربایجان‬ ‫از برنامههای و مناطق‬ ‫ســری جزو اقشار‬ ‫شد‪ .‬ویهمچنین‬ ‫ب‬ ‫عملکرد قریب به‬ ‫در ایــن بخـ‬ ‫فــالح‪ ،‬در ادامه‬ ‫جراید سرا‬ ‫و هر روز ‪ ۲۵‬نفر‬ ‫استاندر اینزمینه‬ ‫استان را متوجه‬ ‫ـتان محسوب میشــوند‪ .‬وی با نزدیک عنــوان کرد‪.‬‬ ‫نفر رسیده است‬ ‫ـد داشــت‪ .‬وی‬ ‫نمایندگــی از ارشــاد‬ ‫ارشاد‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫ارائه‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫نمایند‬ ‫و‬ ‫همــراه خواهـ‬ ‫حمایتی‪-‬اقتصادی‬ ‫خانواده رســانه اسـ‬ ‫ـه فعالیــت دفتــر‬ ‫صنفــی دفاتــر‬ ‫ــورای اســالمی‬ ‫بینیتدوینبسته‬ ‫دارای پروانـ‬ ‫همکاری با دفاتر سرپرســتی و پیشــنهادی انجمــن‬ ‫رئیــس ش‬ ‫ـه جنــوب غــرب‬ ‫تنها یکنفر کارکن‬ ‫ـگاه علوم پزشــکی‬ ‫میدهند‪.‬‬ ‫ـترش تعامــالت و از پیش‬ ‫همکاریتعدادی‬ ‫ـاره به شــیوهنامه‬ ‫بابیــان اینکـ‬ ‫افزود‪ :‬با احتســاب‬ ‫ـتی رئیس دانشـ‬ ‫باغــات اللــه را‬ ‫انجمنباموافقتو‬ ‫سراســری بــرای گسـ‬ ‫اجرایدقیقمفاد‬ ‫جمعیت اشـ‬ ‫عنــوان کــرد و‬ ‫معــاون بهداشـ‬ ‫شــهر تبریــز‬ ‫ای صنعتی بوده و‬ ‫رسانهها‪،‬خواستار‬ ‫مــواردی را طرحویژهاین‬ ‫روزنامههــای‬ ‫شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫سرپرستی میتوان‬ ‫تخصیصفضاو افزایش‬ ‫تبریز منطقه‬ ‫نمایندگیهای‬ ‫با ارشــاد اســتان‬ ‫پارکهــای مهــم و‬ ‫خواست برای کنترل‬ ‫طرف همکار با دفاتر‬ ‫هایسراسریبرای‬ ‫خصوص مزایای مصــرح ماده ‪ ۷‬همکاریهــای مشــترک‬ ‫برنامهریزیهای‬ ‫پرجمعیتترین‬ ‫تبریز از مردم‬ ‫یکــی از‬ ‫اقبال و حضور از روزنامه‬ ‫کاهش قابلتوجه‬ ‫نیازمندتوجهو‬ ‫فعاالن این بخش را از‬ ‫این شــیوهنامه در‬ ‫بهداشتی را رعایت کنند‪.‬‬ ‫تبریــز دانســت و‬ ‫درحالیکه شــاهد‬ ‫تولیدی استانی و نیز‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفری‬ ‫برای توســعه فضای‬ ‫با توجه به مصوبات ستاد ملی برشــمرد و گفت‪:‬‬ ‫فالح‪ ،‬رویکرد انجمن‬ ‫شیوهنامههای‬ ‫اینــده دار‬ ‫رویپیشخوان سرانه اخبار‬ ‫ارگانهای دولتی‬ ‫رسول برگی‬ ‫شد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫هدفمنــد‬ ‫ـانه اســتان نامید‪.‬‬ ‫بینی میشــود با‬ ‫جراید کشوریبر‬ ‫اگهیهای ضروری‬ ‫اقشــار رسـ‬ ‫گفــت‪ :‬پیش‬ ‫همکاریهای الزم برای تسهیل بیشاز ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫ـان مثمر اســت‪،‬‬ ‫هستیم لیکن هزینههای نشر‬ ‫مندی از تسهیالت و‬ ‫نمایندگــی روزنامههــای سراســری را کرونا‪ ،‬انتظار میرود‬ ‫ســبز بــا درختـ‬ ‫مراقبــت اصولی‪،‬‬ ‫مطبوعات استان‬ ‫سامانه «چشم‬ ‫های اجرایی با بهره‬ ‫صنفــی دفاتر‬ ‫مجدداجارهنامههایبارگذاری کیوسکهای فروش‬ ‫نگهــداری و‬ ‫جــاد فرصتهای‬ ‫اخبار استان در و دســتگاه‬ ‫راه اندازی‬ ‫زیر نظــر اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و امور مربوطبهتائید‬ ‫باغــات اللــه با ای‬ ‫ـه بــه یکــی از‬ ‫و پوشش یومیه‬ ‫فعالیت مســتقیم‬ ‫تخفیفاتماخوذهخبرداد‪.‬‬ ‫اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫گذشته در ســامانه جامع رسانهها علیرغم این ویژگی‬ ‫باغــات اللـ‬ ‫ـدی هدفمنــد از‬ ‫ـکاری بــا اداره کل‬ ‫‪ »۱۳۷‬توسط‬ ‫تبریز تبدیل شــود‪.‬‬ ‫سهم روزنامههای‬ ‫درامدزایــی و بهرهمنـ‬ ‫مــل و همـ‬ ‫شــده یک ســال‬ ‫پارکهای شــهر‬ ‫تناسبی با میزان‬ ‫شهروند‬ ‫از مختلــف‬ ‫براینسلجوان‬ ‫رفــاه اجتماعــی و تعا چارچوب اساسنامه این‬ ‫مهمتریــن‬ ‫پروانــه فعالیــت دفتــر نمایندگــی جراید سراسری‪،‬‬ ‫گــی در بازدیــد‬ ‫زمینهساز اموزش‬ ‫جهــت تمدیــد‬ ‫ارشاد اسالمی در‬ ‫ســالم رســول بر‬ ‫شهرداری تبریز‬ ‫منابعطبیعی‪،‬‬ ‫فرهنگ و‬ ‫خواهد بــود‪ .‬وی‬ ‫حجتاال‬ ‫تبریــز به همراه‬ ‫جدیدالتاســیس عنوان کرد و گفت‪ :‬رسانهها‪،‬صورتگیرد‪.‬‬ ‫برای شــهروندان نیز‬ ‫در جنوب غرب‬ ‫نهاد رســانهای‬ ‫ـاره و نشــاط‬ ‫باغــات اللــه‬ ‫درختان ضروری است‬ ‫جراید کشوری در‬ ‫ــات و ارتباطات‬ ‫مدیران منطقه با اشـ‬ ‫صنفی سرپرستان‬ ‫ـازمان فنــاوری اطالع‬ ‫شد‪ :‬الگوی کاشت‬ ‫ـهردار منطقــه ‪ ۷‬و‬ ‫مطالبات و امور‬ ‫خصوص یاداور‬ ‫سرپرســت سـ‬ ‫تغییر یابــد و درختان‬ ‫«چشم شهروند‬ ‫شـ‬ ‫معظــم رهبــری در‬ ‫اندازی اپلیکیشن‬ ‫ـه و برنامهریــزی‬ ‫خـــبر‬ ‫ـه بیانــات مقام‬ ‫ها‪ ،‬بامطالعـ‬ ‫شهرداری تبریز از راه‬ ‫امروز‪،‬میریحیــی‬ ‫بـ‬ ‫مثمر و پرورش ان‬ ‫سوزنیرابگیرند‪.‬‬ ‫گــزارش رویــداد‬ ‫مثمر جایدرختان‬ ‫کاشت درختان‬ ‫‪ »۱۳۷‬خبــر داد‪ .‬بــه‬ ‫ضرورت‬ ‫شهروند‪ ۱۳۷‬اظهار‬ ‫اینده روشــنی را‬ ‫این زمینه در این‬ ‫اپلیکیشن چشم‬ ‫ـت درختــان مثمر‬ ‫خوشــبختانه خیران‬ ‫نوحی در خصوص‬ ‫گفــت‪ :‬کاشـ‬ ‫های مهم شهرداری‬ ‫کرونا بیان کرد‪:‬‬ ‫سعی شده است‬ ‫وظایف و مســئولیت‬ ‫مقابله با شیوع‬ ‫هستند و‬ ‫اقدامات الزم برای‬ ‫کرد‪ :‬یکی از‬ ‫سازمان خدمات‬ ‫ســتور شهرســتان پیشقدم صورت اولویــتدار در‬ ‫عنوان نزدیکترین‬ ‫کرونــا استان‬ ‫تحصیلی جدید در د‬ ‫بــه‬ ‫کالنشهر تبریز به‬ ‫ـان اســتان علیــه‬ ‫به پیشنهادات‪،‬‬ ‫ـل از اغــاز ســال‬ ‫وپــرورش تــا کمبودهــا و نیازها اقدامات اساسی برای‬ ‫صــد از فرهنگیـ‬ ‫بررسی و رسیدگی‬ ‫فرهنگیــان را قبـ‬ ‫مدیــرکل اموزش‬ ‫ـرقی ‪ ۸۰‬در‬ ‫شهرستان شناسایی و‬ ‫رسان به شهروندان‬ ‫و واکسیناســیون‬ ‫وی افزود‪ :‬سازمان‬ ‫وپــرورش اذربایجان شـ‬ ‫ـرار داده اســت‪.‬‬ ‫ـه لزوم این‬ ‫ســینه شــدهاند‬ ‫مدارس کار قـ‬ ‫شکایات مردمی است‪.‬‬ ‫یــن بــا اشــاره بـ‬ ‫مدیــرکل اموزش‬ ‫مدارس واک‬ ‫انها انجام شود‪.‬‬ ‫از نیاز فضاهای‬ ‫زمان بازگشــایی‬ ‫ـان شــرقی همچن‬ ‫انتقادات و‬ ‫شهرداری تبریز با هدف‬ ‫ـرای بازگشــایی‬ ‫بستاناباد رفع‬ ‫بخشــی دیگر‬ ‫مدت باقیمانده تا‬ ‫اذربایجـ‬ ‫تمهیــدات الزم بـ‬ ‫اطالعات و ارتباطات‬ ‫مدارس شهرســتان‬ ‫دانشاموزان طی‬ ‫توسط گلخانههای‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫خدمــات شــهری‬ ‫فناوری‬ ‫بازســازی برخی از‬ ‫مهرماه انجامشده اما‬ ‫سبز شهر‪،‬‬ ‫افزایــش کیفیــت‬ ‫مدیرعامل ســازمان سیما‪،‬‬ ‫ادامه مییابد‪.‬‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫استان از اول‬ ‫ســهیل در ارائــه و‬ ‫گانه تولید میشود‪.‬‬ ‫حاضر خواهند‬ ‫ـمند و شــهروند‬ ‫کــرد‪ :‬اداره کل‬ ‫ت‬ ‫در کالس درس‬ ‫مناطق ده‬ ‫ـتای شــهر هوشـ‬ ‫فضای ســبز شــهرداری‬ ‫وی اضافــه‬ ‫از اول ابــان مــاه‬ ‫شــهروندان در راسـ‬ ‫سازمان سیما‪ ،‬منظر‬ ‫ـرد‪ :‬تاکنون حدود‬ ‫منظر و‬ ‫ـعهی ســامانهی‬ ‫به‬ ‫مدیرعامل‬ ‫شــایی اظهار کـ‬ ‫به طراحی و توسـ‬ ‫یکمیلیون و ‪۷۰۰‬‬ ‫شــد‪ .‬جعفر پا‬ ‫الکترونیــک اقــدام‬ ‫تبریز از تولید‬ ‫شــهرداری تبریز‬ ‫چشــم شــهروند)‬ ‫و فضــای ســبز‬ ‫‪( ۱۳۷‬اپلیکیشــن‬ ‫انواع گل و همچنین‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیریــت شــهری‬ ‫تولیــد نهالهــای‬ ‫هزار بوته‬ ‫ســت‪ .‬سرپرســت‬ ‫در خصــوص‬ ‫داریوش نوین‬ ‫الکترونیکی کرده ا‬ ‫اصله نهــال در واحد‬ ‫اداره گاز منطقه ‪6‬‬ ‫ـرای کاشــت در‬ ‫‪ ۷۰‬هــزار‬ ‫بــا رویکــرد‬ ‫شــهرداری تبریز‬ ‫کامــالً‬ ‫ـت‪:‬‬ ‫موردنیــاز بـ‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫دا‬ ‫ارتباطات‬ ‫اریان پور اظهار‬ ‫سازمان خبر داد‪.‬‬ ‫و‬ ‫‪ 85‬هزار مشترک‬ ‫تولیدات این‬ ‫تولید حــدود ‪۷۰‬‬ ‫ســازمان فناوری اطالعات شــهروندان از شهرداری‪،‬‬ ‫خدمات به بیش از‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬بــا‬ ‫نوین در گفتوگو‬ ‫درخواســتهای‬ ‫تبریز ارائه‬ ‫ســطح شــهر‬ ‫ــده نزدیــک بــا‬ ‫در راســتای تامین‬ ‫داریوش‬ ‫حجم باالی‬ ‫موقع و نظارت‬ ‫تولیدات ســازمان با‬ ‫ـته و در این‬ ‫نهــال گام مهمی‬ ‫پاسخگویی و پیگیری به‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬واحد‬ ‫هــزار اصله‬ ‫گاز را بــر عهــده داشـ مســکونی و اســتقرار‬ ‫برداشــتهایم‪ .‬نوین‪،‬‬ ‫بــا ایمنــا‬ ‫عدم امکان‬ ‫را از اهداف مهم‬ ‫بوتــه انــواع گل‬ ‫ساختوســازهای‬ ‫ـای موردنیــاز شــهر‬ ‫ـن درخواســتها‬ ‫یــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫ـتان اذربایجــان‬ ‫اتمــام‬ ‫میگــردد تعداد‬ ‫ـتانی‪ ،‬نهالهـ‬ ‫یــق بــر انجام ایـ‬ ‫تولیــد یکمیل‬ ‫ـی در تولید گل و‬ ‫بــرداری گاز اسـ‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫صنعتی‪ ،‬پیشبینی‬ ‫دق‬ ‫ـاره‪ ،‬بهاره و تابسـ‬ ‫تحقق خودکفایـ‬ ‫مدیــر بهره‬ ‫ـامانه دانســته و‬ ‫ـه ‪ 6‬کالنشــهر‬ ‫کاشــت پیــش بهـ‬ ‫واحدهــای‬ ‫تــالش برای‬ ‫ـش از ‪ 120‬هــزار‬ ‫راهاندازی این سـ‬ ‫ســازمان دانســت‬ ‫اداره گاز منطقـ‬ ‫نسخهی قبلی عالوه‬ ‫برای‬ ‫گلهای موردنیاز‬ ‫منطقــه بــه بیـ‬ ‫اصلیترین اهداف‬ ‫شــرقی گفــت‪:‬‬ ‫قسمت عمدهای از‬ ‫ـامانه در مقایسه با‬ ‫مشــترکین ایــن‬ ‫تامین گیــاه را از‬ ‫و کوشــشهای‬ ‫توانست‬ ‫نســخه از سـ‬ ‫حــات مرتبــط با‬ ‫و اغاز بکار کرد‪.‬‬ ‫فصل کاری گذشته‬ ‫ـان کــرد‪ :‬زحمــات‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫توضی‬ ‫اندازی‬ ‫ـرکت گاز اســتان‬ ‫مشترک افزایش‬ ‫ـت مشــخصات و‬ ‫راه‬ ‫فضای سبز تبریز را در‬ ‫و خاطرنشـ‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در مســیر رســیدن‬ ‫روابط عمومی شـ‬ ‫بــر امــکان ثبـ‬ ‫به ثبت تصاویر‬ ‫انواع کلم زینتی‬ ‫برداری گاز استان‬ ‫شــگر فضای ســبز‬ ‫به گزارش‬ ‫شــهروندان را قادر‬ ‫افزود‪ ۲۰۰ :‬هزار بوته‬ ‫پور با اعالم این‬ ‫مدیر بهره‬ ‫عوامل تال‬ ‫ادرس‪ :‬شهرک شهید‬ ‫موضوع شــکایت‪،‬‬ ‫نهادههای موردنیاز و‬ ‫شرقی‪ :‬خسرو اریان‬ ‫کند‪ .‬وی‬ ‫ـورد نظــر کــرده کــه‬ ‫کاشــت پاییزه در‬ ‫منطقه ‪ 6‬تبریز در‬ ‫خودکفایــی در تولید‬ ‫اذربایجان‬ ‫جغرافیایــی محــل مـ‬ ‫داوودی نیــز برای‬ ‫تبریز برای رفاه‬ ‫اداره گاز‬ ‫به جاده فتحاباد‬ ‫توسط واحد به‬ ‫اداره گاز منطقــه ‪6‬‬ ‫و گلهــای‬ ‫و موقعیــت‬ ‫بررســی ســریعتر‬ ‫بلوار فتح‪ ،‬نرســیده‬ ‫های سازمان است‪.‬‬ ‫خبــر گفــت‪:‬‬ ‫نظر گرفتهشده که‬ ‫افزایش دقت عمل و‬ ‫فردوس‪ ،‬گلشهر‪ ،‬پرواز‪،‬‬ ‫کاهش هزینه‬ ‫یاغچیان‪،‬‬ ‫ـاس ‪33872116‬‬ ‫سطح شهر در‬ ‫این امر ســبب‬ ‫را فراهم میکند‪.‬‬ ‫ـود و در کنار ان‪،‬‬ ‫شــترکین مناطق‪،‬‬ ‫ـده و شــماره تمـ‬ ‫ــالی شــهروندان‬ ‫ـازمان تامین میشـ‬ ‫حال م‬ ‫ضلع شــرقی دروازه‬ ‫ـع گردیـ‬ ‫مشترکین محترم‬ ‫درخواســتهای ارس‬ ‫تولیدات سـ‬ ‫جنوبی‪ ،‬یاغچیان‪،‬‬ ‫شهرداری از طریق‬ ‫ادارات گاز مناطــق واقـ پاسخگویی و راهنمایی‬ ‫ارتباط شهروندان با‬ ‫ولیعصــر‬ ‫مصال‪ ،‬ســه راهی‬ ‫ـدی و اســتقرار‬ ‫اماده‬ ‫تسهیل‬ ‫لــی‪ ،‬مــرزداران‪،‬‬ ‫و بخشبنـ‬ ‫خدمات رسانی‬ ‫تــا پــل امــام ع‬ ‫ــهر تبریز با دارا‬ ‫ضــروری برای ارائه خدمات منطقه یادشده است‪.‬‬ ‫نوحی الکترونیکی‪ ،‬افزایش کیفیت‬ ‫ـهرک ولیعصر در‬ ‫اســت‪.‬وی افزود‪ :‬کالنش‬ ‫ــز‪ ،‬امری مهم و‬ ‫جــر (اکباتان) شـ‬ ‫هــش مراجعات‬ ‫خدمات‬ ‫نیمــی از تبری‬ ‫مشترکین گاز است‪.‬‬ ‫اهر‪ ،‬شــهرک ف‬ ‫پلیسراه تبریزی‬ ‫ـات ارائه شــده‪ ،‬کا‬ ‫ـترک گاز‪ ،‬بیــش از‬ ‫به این حجم از‬ ‫صنعتی بهطرف‬ ‫اثربخشــی خدمـ‬ ‫ـودن ‪ 800‬هــزار مشـ‬ ‫مــور و در نتیجه‬ ‫داده مطلوب‬ ‫دست احداث‪ ،‬محور‬ ‫و‬ ‫بــرای پیگیــری ا‬ ‫ـه‪ ،‬راهانــدازی بـ‬ ‫خود اختصاص‬ ‫ـوری شــهروندان‬ ‫گاز اســتان را به‬ ‫عـ‬ ‫ارزیابی شــهرداری‬ ‫حضـ‬ ‫باســمنج و روســتاهای تاب همشــهریان مشــترکین‬ ‫ــهری‪ ،‬ترافیک و‬ ‫و‬ ‫کاهش ســفرهای ش‬ ‫ارائــه خدمات به‬ ‫مزایای این سامانه‬ ‫گردیــده و امــاده‬ ‫مختلف را از عمده‬ ‫در بخشهای‬ ‫معرفی کرد‪.‬‬ ‫رسانههاتسهیلشود‬ ‫عالیتدفاتر نمایندگی‬ ‫تمدیدپروانهف‬ ‫باغات الله و اینده‬ ‫کالسهای‬ ‫درس از ابتدای ابان‬ ‫اداره گاز منطقه‪6‬‬ ‫ظرفیتساختچهار‬ ‫میلیونمسکندر چهار‬ ‫سال وجود دارد‬ ‫برجام نیاز به میانجی ندارد‬ ‫تصمیمات خوبی برای تسریع واردات واکسن کرونا گرفته شد که اثرات ان را مردم ایران‬ ‫در هفته های بعد خواهند دید‬ ‫سیاست‬ ‫ورزش‬ ‫‪02‬‬ ‫استخوان بندیابی ها‬ ‫حفظنشد‬ ‫تاخت و تاز کرونا‬ ‫در اهواز‬ ‫بیمارستان رازی یکی از مراکز درگیر کرونا در‬ ‫موج پنجم شیوع این ویروس در اهواز است‪ .‬تمام‬ ‫تخت هایبیمارستانبهخاطرسرعتانتشار‬ ‫ویروس کرونادلتا تکمیل شده و هر روز نیز بر تعداد‬ ‫موارد مبتال افزوده می شود‪ ،‬هر چند این وضعیت در‬ ‫تمامبیمارستان هایاستانمشاهدهمی شود‪.‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫باامضایتفاهم نامهسه جانبهانجامشد‪:‬‬ ‫یک گامروبه جلو‬ ‫در مسیر ثبتجهانی‬ ‫اسبادهایایران‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار بوته گل‬ ‫تولید یکمیلیون و‬ ‫در تبریز‬ ‫تبریز اغاز به کار کرد‬ ‫روند ابتال به کرونا‬ ‫در استان نگران کننده‬ ‫است‬ ‫گــزارش‬ ‫خاموشی ها به صفر نزدیک می شود‬ ‫وزیر نیرو‪ :‬قول می دهیم میزان خاموشی ها به صفر نزدیک شود‪.‬در باره خاموشی های اخیر با همکاران جلسه هایی برگزار شد‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪04‬‬ ‫(مزایده)‬ ‫«اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای شماره مرجع‪1400-60 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫فارس‬ ‫شــرکت برق منطقه ای فارس ( به عنوان دســتگاه مناقصه گزار ) در نظر دارد مناقصه « تعمیرات و نگهداری از تاسیســات شرکت برق‬ ‫منطقه ای فارس « به شــماره « ‪ »2000001046000049‬را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکاری که دارای تایید صالحیت از اداره کل‬ ‫کار و امور اجتماعی با کدهای فعالیت امور تاسیساتی یا تعمیر و نگهداری و همچنین گواهینامه تایید صالحیت ایمنی (هر دو گواهینامه دارای اعتبار باشند) واگذار‬ ‫نماید‪ .‬کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد مناقصه‪ ،‬ارائه پیشنهاد مناقصهگران و گشایش پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬لذا مناقصه گران صالحیت دار در زمینه موضوع مناقصه می توانند جهت اخذ اسناد به ترتیب اطالعات زمانی ذکر شده‬ ‫در ذیل به سامانه ستاد مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل‪ ،‬همراه با اسناد و مدارک خواسته شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری‬ ‫نمایند‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه‪ ،‬مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت شرکت درمناقصه را‬ ‫محقق سازند‪ .‬به پیشنهاد های واصله خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از‬ ‫انقضاء مدت مقرر واصل شود ‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬سایر اطالعات مورد نیاز به شرح ذیل اعالم می گردد‪.‬‬ ‫‪-1‬تاریخ اولین انتشار اسناد مناقصه در سامانه ‪ :‬از ساعت ‪ 11‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1400/6 / 9‬‬ ‫‪-2‬اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ‪ :‬تا ساعت ‪ 13‬روز پنج شنبه مورخ ‪1400/ 6/11‬‬ ‫‪-3‬اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه‪ :‬تا ساعت ‪13‬روز یکشنبه مورخ ‪1400/6 /21‬‬ ‫‪ -4‬اخرین مهلت تحویل اصل پاکات پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 12‬روز دوشنبه مورخ ‪1400/ 6/ 22‬‬ ‫‪-5‬تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد ها‪ :‬ساعت ‪ 13:30‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/6 /22‬خواهد بود ‪.‬‬ ‫‪-6‬نوع کمیت و کیفیت خدمات مورد نظر‪:‬وفق اسناد مناقصه خواهد بود‬ ‫‪ -7‬نحوه برگزاری مناقصه‪:‬عمومی یک مرحله ای‬ ‫‪ -8‬مدت انجام کار‪ 8 :‬ماه هجری شمسی‬ ‫‪ -9‬مبلغ براورد‪ 7.171.003.981 :‬ریال‬ ‫‪ -10‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به صورت یک یا ترکیبی از تضامین بندهای الف‪ ،‬ب‪ ،‬پ‪ ،‬ج‪ ،‬چ‪ ،‬ح ‪.‬خ ماده ‪ 4‬ائین نامه تضمین معامالت‬ ‫دولتی به شماره‪/123402‬ت‪50659‬هـ مورخ‪ 94/9/22‬و اصالحیه شماره ‪/5211‬ت‪57592‬هـ مورخ ‪1400/1/22‬مصوب هیات وزیران به مبلغ سیصد و پنجاه‬ ‫و هشت میلیون و پانصد و پنجاه هزار و یکصد و نود و نه (‪)358.550.199‬ریال می باشد‪ .‬به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از‬ ‫میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -11‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬پیشنهادها باید از هرحیث برای مدت ‪ 90‬روز بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر باشند و این مدت برای ‪ 90‬روز‬ ‫دیگر قابل تمدید می باشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬نشانی این شرکت جهت ارسال پاکتهای «الف» و «ب» و «ج» ‪ :‬شیراز – خیابان زند – نبش خیابان فلسطین ‪ -‬شرکت برق منطقه ای فارس‪ -‬دبیرخانه مرکزی‬ ‫( تذکر مهم ؛ ارسال یک نسخه از پاکت های «الف»( اصل ضمانتنامه) و «ب» ( به صورت ‪ )CD‬و»ج» (اصل برگ پیشنهاد قیمت و جدول مقادیر و قیمت ها به‬ ‫صورت فیزیکی) به صورت فیزیکی و الک و مهر شده الزامی است)‬ ‫‪ -13‬محل برگزاری مناقصه‪ :‬شیراز‪ ،‬خیابان زند‪ ،‬نبش خیابان فلسطین‪ ،‬شرکت برق منطقه ای فارس‪ ،‬امور تدارکات و قراردادها‬ ‫‪ -14‬ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اســناد مناقصه مندرج است‪ .‬ضمن ًا چنانچه در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه ابهام یا سئوالی وجود داشته باشد‬ ‫می توانند با شماره فکس ‪ 071 -32359047‬دبیرخانه مرکزی شرکت برق منطقه ای فارس (امور تدارکات و قراردادها) مکاتبه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -15‬به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه ‪ 1456‬می باشد‪.‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای فارس‬ ‫شناسه اگهی‪1182798 :‬‬ ‫‪08‬‬ ‫گروه هایموردپذیرش‬ ‫جامعهمردم‬ ‫رابهمقابله با کرونا‬ ‫دعوتکنند‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫بلوچستانگذار‬ ‫شناسایی سرمایه‬ ‫فراخوان‬ ‫اگهی‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫سیستان و‬ ‫استان‬ ‫شرکت گاز‬ ‫متقابل‬ ‫روش بیع‬ ‫شهر کوهپایه‬ ‫فاضالب‬ ‫تاسیسات‬ ‫بخشی از‬ ‫تکمیل‬ ‫مرحله ای)‬ ‫(عمومی‪،‬بهیک‬ ‫مناقصه‬ ‫شرکت در‬ ‫فراخوان‬ ‫اگهی‬ ‫شرکت برق منطقه ای‬ ‫‪07‬‬ ‫جایخالیستاره های‬ ‫بدونجانشین در استقالل‬ ‫دار تبریز است‬ ‫ماه حضوری است‬ ‫‪03‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫رویدا د ارذبایجان رغبی‬ ‫استان همزمان‬ ‫برق‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫ماهم کارمندیمچراافزایش‬ ‫‪ ۱۰‬برابری حقوقنداشتیم؟‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫صفحه ویژه شماره‬ ‫پیامرایباالینمایندگان‬ ‫وحدت ملی‬ ‫و انقالبی گری است‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 09‬شهریور ماه‪1400‬‬ ‫‪02‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان اصفهــان در نظــر دارد بــر اســاس مــاده ‪ 37‬قانــون برنامه ششــم توســعه و مــاده ‪ 2‬قانون تشــکیل‬ ‫شرکت های اب و فاضالب مصوب سال ‪ ،1369‬تکمیل بخشی از تاسیسات جمع اوری و تصفیه فاضالب شهر کوهپایه را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و‬ ‫با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل‪ ،‬به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫الف‪ -‬شرح مختصری از پروژه‪:‬‬ ‫ موضوع پروژه‪ :‬تکمیل و بازسازی بخشی از تاسیسات فاضالب شهر کوهپایه شامل‪:‬‬‫ تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه فاضالب شــهر کوهپایه به ظرفیت ‪ 340‬متر مکعب در شــبانه روز با استفاده از روشهای پیشرفته فرایند الگون هوادهی با برگشت لجن (‪ )A2O‬دارای‬‫اولویت می باشد‪.‬‬ ‫ احداث و اصالح ‪ 18‬کیلومتر شبکه و خط انتقال فاضالب با مشخصات فنی مصوب‬‫ بهره برداری‪ ،‬راهبری‪ ،‬تعمیر و نگهداری تاسیسات موجود و احداث شده در دوره واگذاری امتیاز استفاده از پساب تا سقف ‪ 25‬سال می باشد‪.‬‬‫ سرمایه پذیر‪ :‬شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬‫ دوره احداث‪ 2 :‬سال‬‫ دوره بهره برداری تجاری‪ :‬با ارائه مدل مالی تا سقف ‪ 25‬سال می باشد‪.‬‬‫ جمعیت تحت پوشش افق طرح‪ 6837 :‬نفر‬‫ محل اجرا‪ :‬شهر کوهپایه‬‫ب‪ -‬شرایط کلی برای سرمایه گذاری ‪:‬‬ ‫ سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول‪ ،‬تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت‪.‬‬‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق ‪ :292‬تا ساعت ‪ 13:00‬روز شنبه به تاریخ ‪1400/06/27‬‬ ‫تاریخ گشایش اسناد مناقصه‪ :‬از ساعت ‪ 8:00‬روز یکشنبه به تاریخ ‪1400/06/28‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬سایت اینترنتی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان ‪www.abfaesfahan.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫بدیهی است پس از بررسی مدارک که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود‪ ،‬از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی دعوت بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫ سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد‪.‬‬‫نام روزنامه‪ :‬رویداد امروز‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/06/09 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری تجدید‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات تعمیرات‪ ،‬نگهداری و سرویس سیستمهای سرمایش و‬ ‫شرکت انتقال گاز ایران‬ ‫گرمایش منطقه پنج عملیات انتقال گاز به همراه تامین قطعات مورد نیاز(‪)87200015‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫منطقه پنج عملیات انتقال گاز‬ ‫منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران در نظردارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای فوق به شماره‬ ‫مناقصه س‪ 01-1400-‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت تا تحویل اسناد استعالم‬ ‫ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارفراخوان در سامانه ستاد تاریخ ‪ 1400/06/08‬می باشد ‪ .‬اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق‬ ‫سامانه ستاد به ادرس مناقصه گران ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد ‪ :‬ساعت ‪ 18‬روز سه شنبه ‪1400/06/16‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد ‪ :‬ساعت ‪ 18‬روز سه شنبه ‪1400/06/30‬‬ ‫اطالعات دستگاه مناقصه گزار ‪:‬‬ ‫ادرس ‪ :‬شیراز ‪ ،‬بزرگراه امام خمینی ‪ ،‬حدفاصل شهرک فرهنگیان و شهرک فرزانگان ‪ ،‬منطقه پنج عملیات انتقال گاز ‪ ،‬کدپستی ‪ 71798-96315‬و شماره تماس‬ ‫‪071- 38403800-9‬‬ ‫شماره فراخوان درسامانه ستاد‪2000093261000004 :‬‬ ‫تاریخ درج اگهی‪:‬‬ ‫تاریخ اگهی نوبت اول ‪ :‬روز دوشنبه ‪1400/06/08‬‬ ‫تاریخ اگهی نوبت دوم ‪ :‬روز سه شنبه ‪1400/06/09‬‬ ‫گواهی صالحیت مورد نیاز‪:‬‬ ‫گواهی صالحیت معتبر پایه ‪ 5‬در رشته « تاسیسات و تجهیزات « از سازمان برنامه و بودجه یا گواهی صالحیت پیمانکاری معتبر در رشته «امور تاسیساتی « از وزارت‬ ‫تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫در صورت نیاز به توضیحات تکمیلی جهت موارد مرتبط با مناقصه و پیمانی با شماره تلفن ‪ 07138132319‬و ‪ 07138132310‬و موارد مرتبط فنی و اجرایی با شماره‬ ‫تلفن ‪ 07138132277‬تــماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه‬ ‫مرکزتماس ‪ 021-41934 :‬دفترثبت نام‪85193768 - 88969737 :‬‬ ‫روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز‬ ‫شناسه اگهی‪1180671 :‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫چین‪ :‬جهان باید با طالبان‬ ‫وارد تعامل شود‬ ‫وزیــر خارجــه چیــن در گفت وگــوی تلفنــی بــا‬ ‫«انتونــی بلینکن» همتــای امریکایی خود گفت که‬ ‫جامعــه جهانــی باید بــا طالبان به عنــوان حاکمان‬ ‫جدیــد افغانســتان وارد گفتگــو شــود‪ .‬وانــگ یــی‬ ‫در گفت وگــوی تلفنــی با «انتونــی بلینکن» همتای‬ ‫امریکایــی خــود گفــت که جامعــه جهانــی باید با‬ ‫طالبــان به عنــوان حاکمــان جدید افغانســتان وارد‬ ‫گفتگــو شــود‪ .‬وی گفــت کــه جهــان باید بــا طالبان‬ ‫وارد تعامل شــده و این گروه را «به شــکلی مثبت‬ ‫راهنمایــی کند»‪ .‬وزارت خارجه چین طی بیانیه ای‬ ‫اعالم کرد که وانگ یی به انتونی بلینکن گفت که‬ ‫واشــنگتن بایــد با جامعــه جهانی همــکاری کند تا‬ ‫امکان فراهم اوردن کمک های اقتصادی و انســان‬ ‫دوســتانه به افغانســتان فراهم شده و همچنین به‬ ‫حکومــت جدیــد کمــک کند کــه عملکــردی عادی‬ ‫داشــته باشــد و ثبــات اجتماعــی در افغانســتان‬ ‫برقرار شود‪.‬‬ ‫عدم توجه هیئت ایرانی‬ ‫به تشریفات‪ ،‬تاثیرات خود‬ ‫را می گذارد‬ ‫مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه‬ ‫گفــت‪ :‬تجربــه ‪ ۴۰‬ســال اخیــر نیــز نشــان می دهد‬ ‫کــه تــا وقتــی مــا رابطــه ب ـه دوراز تنــش بــا غرب و‬ ‫امریــکا نداشــته باشــیم در ایجــاد رابطــه نزدیــک‬ ‫بــا همســایگان خــود نیــز موفــق نخواهیــم بــود و‬ ‫برعکــس ان هــم صــدق می کنــد کــه تــا زمانی که‬ ‫روابط ما با همســایگان دارای تنش است و ان ها‬ ‫احســاس تهدیــد می کننــد و ایــران هراســی وجود‬ ‫دارد ان هــا مجبــور هســتند از حضــور امریــکا در‬ ‫منطقــه بــرای موازنه قدرت اســتفاده کنند‪ .‬قاســم‬ ‫محبعلــی در گفت وگــو بــا ایلنــا‪ ،‬در ارزیابــی ســفر‬ ‫وزیــر امــور خارجــه کشــورمان بــه عراق و شــرکت‬ ‫در کنفرانــس بغــداد‪ ،‬در پاســخ بــه ایــن ســوال‬ ‫کــه کارشناســان منطقــه پیش ازایــن ســفر یکــی از‬ ‫اهــداف ان بــرای ایــران را فرصتــی بــرای دیــدار‬ ‫و گفت وگــو میــان تهــران بــا ریــاض و در مرحلــه‬ ‫بعــد کشــورهایی همچــون مصــر و اردن مطــرح‬ ‫می کردند اما نه تنها این هدف به وقوع نپیوســت‬ ‫بلکــه اقدام رئیس دســتگاه دیپلماســی کشــورمان‬ ‫در عــدم رعایت پروتکل ها در زمان گرفتن عکس‬ ‫به عنــوان پیامــی منفی به عربســتان تلقی شــد‪ ،‬با‬ ‫ایــن اوصــاف ایــا تهران دســتاوردی از ایــن حضور‬ ‫کســب کرد‪ ،‬گفت‪ :‬مسئله تشــریفاتی که متاسفانه‬ ‫هیئت ایرانی به ان توجه نداشت و سوءتفاهمی‬ ‫که برای کشــور میزبان و ســایر مهمانان به وجود‬ ‫امد‪ ،‬متاســفانه تاثیرات خود را خواهد داشــت؛‬ ‫هرچنــد در عالم سیاســت تشــریفات مهم اســت‬ ‫امــا اصل نیســت‪ ،‬بااین حــال هیئــت ایرانی باید‬ ‫جایــگاه و شــان خــودش را حفــظ می کــرد و‬ ‫نبایــد نوعــی دلخــوری بــه وجــود م ـی اورد‪ .‬این‬ ‫در حالــی اســت کــه ظاهــرا مالقاتــی هــم میــان‬ ‫ایــران و عربســتان صــورت نگرفــت و عمــا ان‬ ‫انتظاراتــی کــه وجــود داشــت‪ ،‬بــراورده نشــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن کنفرانس با ابتکار فرانســه‬ ‫صــورت گرفــت و هدفــش این بود کــه در مرتبه‬ ‫نخســت نقش فرانســه را درزمانی که امریکا در‬ ‫حــال تــرک منطقه اســت‪ ،‬در خاورمیانه افزایش‬ ‫دهــد و پررنگ کند و هــم بتواند رابطه عراق را‬ ‫بــا همســایگان عرب خــود بهبود ببخشــد و فکر‬ ‫نمی کنــم نقــش ایــران را بتــوان ورای تشــریفات‬ ‫تلقــی کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬مســئله بعدی این اســت‬ ‫کــه عراقی هــا بــه دنبــال ایــن هســتند کــه اجازه‬ ‫ندهنــد ســرزمین ان هــا بــه صحنــه رقابت هــای‬ ‫منطق ـه ای و صحنــه کشــمکش و درگیــری‬ ‫کشــورها بــدل شــود و تالششــان ایــن اســت کــه‬ ‫در پــی خــروج امریکا‪ ،‬مداخالت در این کشــور‬ ‫را کاهــش دهنــد‪ .‬ایــن تحلیل گــر مســائل منطقه‬ ‫همچنین در پاســخ به این ســوال که ایران پیش‬ ‫از برگــزاری کنفرانــس بغــداد از طــرف عراقــی‬ ‫خواســته بــود تــا ســوریه نیــز در ایــن نشســت‬ ‫حضورداشــته باشــد امــا ایــن درخواســت محقق‬ ‫نشــد و وز یــر امــور خارجــه کشــورمان پیــش از‬ ‫حضــور بــا ابــراز ناراحتــی از ایــن عــدم حضــور‬ ‫اعــام کــرد کــه بــا ســوریه در ایــن خصــوص در‬ ‫ارتبــاط اســت‪ ،‬بــا توجــه بــه ایــن موضوع‪ ،‬ســفر‬ ‫امیرعبداللهیــان بــه دمشــق پس از تــرک بغداد با‬ ‫چه هدف و ابالغ چه پیامی صورت گرفته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نخست باید توجه داشته باشیم که امکان‬ ‫حضــور ســوریه در ایــن نشســت ازان جهت وجود‬ ‫نداشــت که این کشــور از ســوی اتحادیــه عرب و‬ ‫کشــورهای اروپایــی تحریــم اســت و ســوریه هنوز‬ ‫هــم از ســوی کشــورهای دیگر به طــور کامل مورد‬ ‫شناســایی قــرار نگرفتــه اســت‪ ،‬لــذا این خواســت‬ ‫ایــران امــکان اینکــه پذیرفتــه شــود را نداشــت‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگر ایران فکــر می کند تنها متحدی که در‬ ‫جهــان عرب به عنوان دولت دارد‪ ،‬دولت ســوریه‬ ‫اســت چراکه ســایر متحدیــن ایران چــه در لبنان‪،‬‬ ‫چــه عــراق و چــه یمن در انــگاره دولــت نبوده و‬ ‫میلیشــیا هســتند‪ .‬البته این تصــور و متحد قلمداد‬ ‫کردن ســوریه خیلی دقیق نیســت چراکه سوری ها‬ ‫بیشــتر بــه ســمت روســیه متمایل هســتند و حفظ‬ ‫رابطــه بــا ایــران مصلحتــی اســت و اگر بــه جهان‬ ‫عرب نیز برگردند‪ ،‬سیاست خود را تغییر خواهند‬ ‫داد‪ .‬او افــزود‪ :‬تــا زمانــی کــه ایــران نتوانــد رابطه‬ ‫ب ـه دوراز تنشــی بــا همــه بازیگــران داشــته باشــد‪،‬‬ ‫نمی توانــد در رابطــه بــا همســایگانش هم موفق‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1151‬‬ ‫سخنگویوزارتامور خارجه‪:‬‬ ‫برجام نیاز به میانجی ندارد‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا اشــاره بــه‬ ‫نشســت اخیــر وزارت امــور خارجــه دربــاره کرونا‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن نشســت کــه وزیــر بهداشــت هم‬ ‫حضــور داشــت‪ ،‬تصمیمــات خوبی برای تســریع‬ ‫واردات واکســن کرونــا گرفته شــد که اثــرات ان را‬ ‫مــردم ایــران در هفت ههــای بعد خواهنــد دید‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬سعید خطیب زاده در نشست خبری‬ ‫دربــاره حواشــی ایجادشــده برای ســفر وزیــر امور‬ ‫خارجــه در نشســت بغداد تصریح کــرد‪ :‬در مورد‬ ‫هر اجالس بین المللی‪ ،‬بر اساس جزییات برگزاری‬ ‫یشــود‪ .‬اینکه‬ ‫و امادگــی کشــورها تصمیم گیــری م ‬ ‫رئیس جمهور یا وزیر امور خارجه شرکت کنند‪ ،‬بر‬ ‫همین اساس است‪.‬‬ ‫رویکــرد ســلطه جویانه اش در ایــن منطقــه‪ ،‬هــم‬ ‫می تواند منافع مشــروعی در دنیا داشته باشد و‬ ‫منطقه هم روی ارامش ببیند و برای کل منطقه و‬ ‫حتی امریکا بهتر است‪.‬‬ ‫برجام نیاز به میانجی ندارد‬ ‫پرداختن به حواشی سفر وزیر خارجه به‬ ‫عراق درست نیست‬ ‫بــه گفتــه خطی ـب زاده‪ ،‬ایــران از هــر ابتــکاری‬ ‫کــه بــه صلــح و ثبات عراق کمک کنــد و به نقش‬ ‫منطق ـه ای عــراق کمــک کنــد‪ ،‬اســتقبال می کنیم‪.‬‬ ‫ای ـت اهلل رئیســی چنــدی پیش نیــز به عراق ســفر‬ ‫کردند و بعدا نیز شرکت خواهند کرد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکــه امیرعبداللهیان نیز ســفر موفقــی به بغداد‬ ‫داشتند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پرداختن به حواشی که‬ ‫بخواهد متن را کمرنگ کند‪ ،‬درســت نیســت‪ .‬این‬ ‫ســفر دســتاوردهای زیادی داشــته اســت‪ .‬همگان‬ ‫می دانند ایران در عراق و منطقه چه نقشی دارد‪.‬‬ ‫اجالس بغداد در مسیر همگرایی های بیشتر بود‬ ‫و همان طور که امیرعبداللهیان گفتند‪ ،‬ما سرنوشتی‬ ‫در منطقه داریم‪ .‬سخنگوی دستگاه دیپلماسی با‬ ‫اشاره به رایزنی های ایران و عربستان ابراز داشت‪:‬‬ ‫در مــورد ایــران و عربســتان گفت وگــوی بیشــتری‬ ‫نســبت به سابق انجام نشده اســت‪ .‬خطیب زاده‬ ‫دربــاره توییــت اخیر غریب ابادی‪ ،‬ســفیر ایران در‬ ‫اژانس هم بیان کرد‪ :‬سفرای ایران در همه کشورها‬ ‫رایزنی هایــی دارنــد و مالقــات ا نهــا بــا ســفرای‬ ‫مختلف به شکل منظم انجام می شود‪ .‬نمایندگان‬ ‫ایــران در اژانــس نیز ب هطــور مرتــب رایزنی انجام‬ ‫می دهند‪ .‬رایزنی ها چیز جدیدی نیست‪.‬‬ ‫صلح و ثبات در افغانستان درگرو تشکیل‬ ‫دولت فراگیر است‬ ‫وی بــا بیــان اینکه افغانســتان همســایه عزیز‬ ‫ماســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬در حــوزه تمدنی مشــترکی‬ ‫هستیم‪ .‬جان و ناموس و ارامش مردم افغانستان‬ ‫باید توســط همــه گروه ها رعایت شــود‪ .‬انچه به‬ ‫نظــر ما برای افغانســتان صلــح و ثبات م ـی اورد‪،‬‬ ‫تشــکیل دولــت فراگیر کــه بازتاب دهنــده ترکیب‬ ‫قومیتی و جمعیتی افغانستان است‪ .‬خطیب زاده‬ ‫افزود‪ :‬در این مسیر‪ ،‬مسئولیت پذیری دولت اتی‬ ‫افغانستان و تعهدپذیری به تعهدات قطعی شان‬ ‫موثر اســت‪ .‬منتظــر خواهیم بود کــه این تعهد و‬ ‫تشکیل دولت فراگیر را مشاهده کنیم و بر اساس‬ ‫ایران و جامعه بین المللی تصمیمات خود را اتخاذ‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬وی درباره نشست بغداد و تاثیر ان‬ ‫یهــای منطقه ای گفت‪ :‬ما از هر ابتکار‬ ‫در همکار ‬ ‫و اقدامــی کــه بــه صلح و ثبات عــراق کمک کند‪،‬‬ ‫شقــدم بــوده و خواهیــم بــود‪ .‬امیدواریــم این‬ ‫پی ‬ ‫نشست ها گامموثریبرایهمگراییمنطقهبدون‬ ‫دخالت قدرت های فرا منطقه ای باشد‪.‬‬ ‫ابراز عالقه نماینده سیاست خارجی اتحادیه‬ ‫اروپا برای دیدار با امیرعبداللهیان‬ ‫رئیــس مرکــز دیپلماســی عمومــی و رســانه ای‬ ‫وزارت امــور خارجــه درباره زمــان اغاز مذاکرات با‬ ‫ی اخیر امیرعبداللهیان و جوســپ‬ ‫توجــه به رایزن ـ ‬ ‫بــورل اظهــار داشــت‪ :‬گفت وگــوی تلفنــی بــورل و‬ ‫امیرعبداللهیانبرایتبریکانتصابامیرعبداللهیان‬ ‫بــود‪ .‬ایشــان ابــراز عالقه کردنــد در اولین فرصت‬ ‫ممکــن مالقاتی با وزیر امور خارجه ایران داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬قطعــا یکــی از موضوعــات مــورد رایزنی‪،‬‬ ‫مذاکــرات ویــن بــود‪ .‬خطی ـب زاده بــا اشــاره بــا‬ ‫محورهایرایزنیمسئولسیاستخارجیاتحادیه‬ ‫اروپا و وزیر امور خارجه تصریح کرد‪ :‬بورل در این‬ ‫گفت وگو اشاره کرد که می داند تغییر و تحوالت‬ ‫در ایران در حال وقوع اســت و باید اجازه داد که‬ ‫این انتقال دموکراتیک انجام شود ولی درخواست‬ ‫داشــتند گفت وگوهــای ویــن هرچــه زودتر از ســر‬ ‫گرفته شود‪ .‬امیرعبداللهیان ضمن استقبال از ادامه‬ ‫دیپلماسی‪ ،‬تاکید داشتند حقوق حقه مردم ایران‬ ‫باید تامین شــود که در هم برجام ذکرشــده و هم‬ ‫در گفت وگوهای وین به ان اشاره شده است‪.‬‬ ‫تاریخ دور جدید گفت وگوهای وین منوط‬ ‫به رایزنی و توافق همه طرف هاست‬ ‫وی دربــاره تاریــخ برگــزاری دور جدیــد‬ ‫گفت وگوهای وین نیز اظهار داشت‪ :‬تاریخ قطعی‬ ‫منوط به رایزنی میان همه طرف ها است‪.‬‬ ‫سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به این‬ ‫سوال که ایا پرونده هسته ای از وزارت امور خارجه‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫بــه شــورای عالــی امنیــت ملــی ســپرده م ‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مذاکرات وین برای رسیدن به یک‬ ‫متن جدید نیست‪ .‬مذاکرات وین برای اطمینان از‬ ‫اجرای برجام به شکل نعل به نعل توسط امریکا‬ ‫اســت و بنابرایــن انچــه در ویــن صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫اطمینان از این مسیر است که اگر امریکا به تمامی‬ ‫تعهــدات خود ذیل برجام و قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬به‬ ‫شــکل راستی ازمایی شــده‪ ،‬برگردد ایران موافقت‬ ‫می کند که ان ها در اتاق برجام نشسته و ایران هم‬ ‫اقدامات کاهشی خود را متوقف کند‪ .‬خطیب زاده‬ ‫با تاکید بر اینکه مذاکرات وین بیش از انکه منتهی‬ ‫به متن جدید باشد‪ ،‬گفت وگوهای تکنیکی است‬ ‫کــه با جزییات فرا بخشــی بــه بخش های مرتبط‬ ‫انجا مشــده اســت‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬ازاین پس هم با‬ ‫اجماع حاکمیتی دنبال می شود‪ .‬اینکه وزارت امور‬ ‫خارجه پیشانی گفت وگوها یا جاهای دیگر باشد‪،‬‬ ‫بــا تصمیم حاکمیت خواهد بــود و اعالم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایران در مورد امنیت ملی خود باکسی‬ ‫شوخی نداشته و مصالحه نمی کند‬ ‫خطیب زاده درباره سیاست رژیم صهیونیستی‬ ‫در مــورد ایــران عنــوان کــرد‪ :‬جــز لبخنــد بــه این‬ ‫توهمات چه می توان گفت‪ .‬بیش از چهل ســال‬ ‫اســت که از این نمایش ها و تئاترها بازی کردند‬ ‫ولــی انچه بــوده تثبیت ایــران و افزایــش قدرت‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــر اســاس خواســت و‬ ‫اراده مردم بوده اســت‪ .‬وی با اشاره به اظهارات‬ ‫حشــده در دیــدار بایــدن و نخس ـت وزیر‬ ‫مطر ‬ ‫رژیــم صهیونیســتی گفــت‪ :‬ایران در مــورد امنیت‬ ‫ملــی خــود باکســی شــوخی نداشــته و باکســی‬ ‫مصالحه نمی کند‪ .‬رژیم صهیونیستی ریشه تمامی‬ ‫تروریســم‪ ،‬خشــونت ها و تجاوزاتی اســت که در‬ ‫نی مقــرن گذشــته در ایــن منطقــه رخ می دهــد‪.‬‬ ‫تصــور نمی کنــم ایــن مســئله بــر کســی پوشــیده‬ ‫باشــد‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد‪:‬‬ ‫امریکا به این واقعیت توجه کند که تنها با تغییر‬ ‫خطی ـب زاده در مــورد تاثیــر نشســت بغــداد‬ ‫و میانجیگــری عــراق در گفت وگوهــای ایــران و‬ ‫عربســتان و ایران و امریکا در مورد برجام اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬برجــام نیاز به میانجی نــدارد‪ .‬با امریکا‬ ‫نه در وین و نه هیچ جاهای دیگر درباره برجام‬ ‫گفت وگوهای مســتقیمی نداریم‪ .‬گفت وگوها در‬ ‫ویــن میــان ایــران و گروه ‪ ۴+۱‬اســت تــا اطمینان‬ ‫یابیــم امریــکا به صورت راســتی ازمایی شــده به‬ ‫کلیــه تعهــدات خــود برمی گردد‪ .‬بــه گفته رئیس‬ ‫مرکــز دیپلماســی عمومــی و رســانه ای وزارت‬ ‫امــور خارجــه‪ ،‬انچــه توســط امریــکا تا بــه امروز‬ ‫شکل گرفته‪ ،‬پافشــاری واشنگتن بر سیاست های‬ ‫شکس ـت خورده امریــکا در دوره ترامــپ اســت‪.‬‬ ‫هنــوز تغییــری در رفتارهــای امریــکا ندیدیــم‪ .‬با‬ ‫همان سیاست ها و رفتارها به دنبال نتایج بهتری‬ ‫هستند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ایاالت متحده تنها‬ ‫مسیری که می توانند طی کنند‪ ،‬عمل به تعهدات‬ ‫خــود و دســت کشــیدن از تروریســم اقتصــادی‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ان وقت خواهند دید‪ ،‬مسیرها‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫گفت وگوهــا در ویــن به خوبــی طــی م ‬ ‫انچــه در ویــن باقی مانــده‪ ،‬به خاطــر لج بازی و‬ ‫رفتار غیرمنطقی طرف امریکایی و غربی اســت‬ ‫به محــض تغییر رفتار در عمل‪ ،‬برجام قابل احیا‬ ‫و بازگشــت کامل طرف ها به تعهداتشــان مسیر‬ ‫خواهد بود‪.‬خطیب زاده در پاســخ به این ســوال‬ ‫کــه ایا تهران و ریاض گفت وگوی جدیدی را اغاز‬ ‫کرده اند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬ایران و عربســتان سه‬ ‫دور گفت وگــو کردنــد و اگــر الزم باشــد دورهای‬ ‫بعدی هم برگزار می شود‪ .‬از نقش سازنده عراق‬ ‫هم تشکر می کنیم‪.‬‬ ‫هیچ بن بست غیرقابل حلی میان ایران و‬ ‫عربستان وجود ندارد‬ ‫وی در پاســخ به این ســوال که ایا بن بســتی‬ ‫در گفت وگوهــای ایران و عربســتان شــکل گرفته‬ ‫اســت؟ گفــت‪ :‬عربســتان همســایه مــا در ایــن‬ ‫منطقه است‪ .‬ما نقاط اشتراک بسیار زیادی برای‬ ‫صلــح و ثبــات در منطقــه داریــم‪ .‬ایــران هیچ گاه‬ ‫دســت دوســتی خود را از عربستان برای دوستی‬ ‫دریــغ نکــرده اســت‪.‬این دیپلمــات ارشــد ادامــه‬ ‫داد‪ :‬هــر وقــت ایــن اراده در ریــاض پیــدا شــود‬ ‫کــه بــه ســازوکارهای منطق ـه ای و دوجانبــه فکر‬ ‫کنــد‪ ،‬بــاروی باز جمهوری اســامی ایــران مواجه‬ ‫شــده اســت‪ .‬این مســیر هم ادامه می یابد‪ .‬هیچ‬ ‫بن بست غیرقابل حلی نیز وجود ندارد‪ .‬تنها اراده‬ ‫سیاسی و اقدام در دو پایتخت می تواند به این‬ ‫مسئله کمک کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاونپارلمانیرئیس جمهور‪:‬‬ ‫بدونجاروجنجالخدمتکنید‬ ‫ســید محمــد حســینی‪ ،‬معــاون پارلمانــی‬ ‫رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت شهدای هشتم‬ ‫شــهریور با بیان اینکه بر اســاس اموزه های قران‪،‬‬ ‫شــهدا زنده هســتند‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در جوار شــهدا‬ ‫عهد و پیمان می بندیم راه شــهدا را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫مردم هنگام تشییع پیکرهای رجایی و باهنر اعالم‬ ‫کردنــد راه شــهدا را ادامه می دهند‪ .‬ایــن راه ادامه‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایلنــا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬دولتی در راس‬ ‫کار اســت کــه افتخــارش ادامه راه شــهدا هســت‪.‬‬ ‫شــهید رجایــی دولــت خــود را برگرفتــه از مکتب‬ ‫اســام می دانست‪ .‬امام (ره) از این شهید رجایی‬ ‫و باهنــر به عنــوان دو ه ـم رزم یادکردنــد‪ .‬هــر دو‬ ‫شــهید معلم‪ ،‬متواضــع و مردمــی و الگوی عملی‬ ‫بــرای پیونــد اخــاق و سیاســت بودنــد‪ .‬ا نهــا‬ ‫بزرگ ترین دستاورد انقالب اسالمی را والیت فقیه‬ ‫می دانستند‪.‬حســینی با تاکید بر اینک ـ ه دولت به‬ ‫دنبال خدمت به مردم بدون جاروجنجال است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مجلس انقالبی رای باالیی به وزرای دولت‬ ‫داد و االن همه باید تالش کنیم تا مسیر خدمت‬ ‫بــه مــردم دنبال شــود‪ .‬عمــل نکردن بــه وعده ها‬ ‫موجب اســیب دیدن سرمایه های اجتماعی شده‬ ‫اســت‪ .‬باید این اعتماد مجدد جلب شــود‪ .‬با این‬ ‫وضــع موجــود ره به جایــی نمی بریــم بلکــه نیــاز‬ ‫بــه تحول داریــم‪ .‬رئیس جمهور در همــه حوزه ها‬ ‫برنامه های تحولی تهیه کرده اند که یک نمونه ان‬ ‫ســاخت ‪ ۱‬میلیون مسکن در هرســال است که کار‬ ‫سختی است اما می تواند در همه زمینه ها جهش‬ ‫ایجاد کند‪ .‬همه باید در این زمینه به دولت کمک‬ ‫کننــد‪ .‬معاون پارلمانــی رئیس جمهور با اشــاره به‬ ‫میثاق نامه اعضای هیئت دولت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کسی‬ ‫که در دولت اســت باید دندان طمع را بکشــد و‬ ‫دنبال خدمت به مردم باشد‪ .‬زیبنده نظام اسالمی‬ ‫نیست که برخی مدیران به گونه ای عمل کنند که‬ ‫االن در زندان باشند‪ .‬باید مدیران با فساد و رانت‬ ‫مقابله کنند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬وزرا در مجلس‬ ‫وعده هایی داده اند و شش ماه و یک سال دیگر‬ ‫از ان ها درباره تحقق این وعده ها سوال می شود‪.‬‬ ‫رهبری فرمودند مسئوالن نباید نسبت به وعده ها‬ ‫بی اعتنــا باشــند‪ .‬مدیران بایــد با مــردم در ارتباط‬ ‫باشــند تا مشکالت مردم حس کنند و تالش کنند‬ ‫تــا مشــکالت حل شــود نه اینکــه فقط بــه مردم‬ ‫دلــداری دهنــد‪ .‬روحیه مردمی بــودن دولت باید‬ ‫حفظ شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پیامرایباالی نمایندگان‪ ،‬وحدتملی و انقالبی گری است‬ ‫عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس‬ ‫گفــت‪ :‬رای بــاالی مجلس بــه وزیران پیشــنهادی‬ ‫دولــت‪ ،‬پیام وحدت ملی‪ ،‬انقالبی گری و محکم‬ ‫ایستادن مقابل زیاده خواهی های دشمنان داخلی‬ ‫و خارجی است‪.‬اهلل وردی دهقانی در گفت وگو با‬ ‫ایرنا با اشاره به رای نمایندگان به کابینه سیزدهم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وزیران پیشنهادی برنامه های خود را برای‬ ‫هــر وزارتخانه ارائه کردنــد و مخالفان و موافقان‬ ‫هــم در کمیســیون ها و فراکســیون ها بحث هایی‬ ‫را دربــاره برنام ههــای وزیــران انجــام دادند‪ .‬عضو‬ ‫کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس رای اعتماد‬ ‫بــه وزیــران را غیرسیاســی عنــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫همــه نمایندگان حدود ‪ ۲‬هفته درگیر برنامه های‬ ‫گزینه های پیشــنهادی بودنــد و درنهایت انچه از‬ ‫صحن مجلس بیــرون امده خروجی خرد جمعی‬ ‫نماینــدگان بود‪ .‬دهقانی عنــوان کرد‪ :‬گزینه هایی‬ ‫کــه رای باال کســب کردند با برنامه های اقناعی و‬ ‫خوبــی برای وزارتخانه های خود امده بودند و با‬ ‫اقبال نمایندگان مواجه شدند‪ .‬وی درباره تعامل‬ ‫دولــت و مجلــس‪ ،‬گفت‪ :‬تفاوتی نمی کند که چه‬ ‫افــرادی در مجلــس و دولــت باشــند‪ ،‬هرکــدام از‬ ‫این ها شرح وظایفی دارند؛ مجلس نظارت‪ ،‬تقنین‪،‬‬ ‫سیاست گذاری و قانون گذاری و دولت هم کارهای‬ ‫اجرایــی را بــر عهده دارد و روند تعامل مجلس و‬ ‫دولت بر اساس همان روال گذشته همچنان ادامه‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس اضافه کرد‪ :‬مجلس‪ ،‬دولت و قوه قضاییه‬ ‫هرکــدام وظیفــه خودشــان را انجــام می دهنــد و‬ ‫عــاوه بــر وظایــف قانونــی بــا یکدیگــر تعامــل‬ ‫دارند‪ ،‬مکمل هم هستند و به هم کمک می کنند‬ ‫تــا ایرادهــا را رفــع‪ ،‬نقاط قــوت را تقویت و نقاط‬ ‫ضعــف را برطرف کننــد تا همه در خدمت نظام‪،‬‬ ‫اسالم و مردم و کشور باشیم‪ .‬دهقانی درباره پیام‬ ‫رایحداکثرینمایندگانبه کابینهسیزدهم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رای بــاالی مجلــس به وزیران پیشــنهادی دولت‪،‬‬ ‫پیام انسجام‪ ،‬وحدت ملی‪ ،‬انقالبی گری و محکم‬ ‫ایستادن مقابل زیاده خواهی های دشمنان داخلی‬ ‫و خارجی اســت‪ .‬این نماینده مجلس ادامه داد‪:‬‬ ‫پیام رای حداکثری بیانگر این است که مجلس و‬ ‫دولــت کنــار هــم و در خدمت نظام و مــردم قرار‬ ‫دارند و دســت در دســت هم برای رفع مشکالت‬ ‫روزمــره مــردم‪ ،‬ارتقــاء جایگاه کشــور ازنظر تولید‬ ‫و حــل مشــکالت و معضــات اقتصــادی تــاش‬ ‫خواهند کرد‪ .‬دهقانی ابراز امیدواری کرد تا با یاری‬ ‫ی اگاهانه و پیامبرگونه‬ ‫خداوند و ذیل سایه رهبر ‬ ‫رهبر انقالب‪ ،‬قوای س ـه گانه در کنار مردم بتوانند‬ ‫مشــکالتی که دشــمنان به ویژه امریکای جنایتکار‬ ‫برای ما و مردم منطقه ایجاد کرده اند غلبه کنیم‪.‬‬ ‫دهقانــی همچنیــن تصریح کــرد‪ :‬انشــاهلل بتوانیم‬ ‫مســائل و مشــکالت منطقه را با کمک کشورهای‬ ‫منطقه و به دست توانمند مردم کشور حل وفصل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫با سخنرانیو بازدیدسرزده‬ ‫مشکالتحلنمی شود‬ ‫یــک فعــال سیاســی‬ ‫ارز یــا مســکن از زمــان اغــاز ان‬ ‫اصالح طلــب بــا بیــان اینکــه‬ ‫دولت ها بدتر شده است و این‬ ‫دولت رئیســی باید نشان دهد‬ ‫عملی نشدن وعده ها موجب‬ ‫با دولت های قبلی تفاوت دارد‪،‬‬ ‫شده است تا مردم به مسئوالن‬ ‫گفت‪:‬پیشنهادمنایناستکه‬ ‫بی اعتمــاد شــوند و اکنون فکر‬ ‫محسن رهامی‬ ‫رئیسی کمتر سخنرانی کند و هر‬ ‫می کنند وعده های رئیسی هم‬ ‫شش ماه گزارش میزان تحقق و‬ ‫عملــی نمی شــود و درواقع دیر‬ ‫پیشرفت وعده های خود را به مردم بدهد‪.‬‬ ‫اعتمــاد می کنند‪ .‬رهامی ادامــه داد‪ :‬قضیه کرونا‬ ‫محســن رهامی‪ ،‬فعال سیاسی اصالح طلب یکنمونهمحققنشدنوعده هاست‪.‬مسئوالن‬ ‫دربارهضرورتبازسازیاعتمادمردمبهمسئوالن‪ ،‬در داخل کشور مدام می گفتند خودمان واکسن‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬تــا پیش ازاین اگر درباره این مســئله تولیــد می کنیــم و حتــی صــادر هم می کنیــم اما‬ ‫صحبتیمی کردیم‪،‬عده ایفریادمی زدندکهشما می بینیم مردم در مرز ارمنستان صف می کشند‬ ‫بــا انقــاب و نظام و امام (ره) مخالفیــد و اجازه و حتی تحقیر می شوند تا واکسن بزنند‪ .‬تعداد‬ ‫نقد را نمی دادند اما اکنون که رهبری به مســئله تلفات ایران نیز بیشــتر اســت یا نمونه دیگر در‬ ‫لــزوم افزایش اعتماد مــردم اشــاره کرده اند‪ ،‬فتح مورد قیمت مســکن است که دیگر یک کارمند‬ ‫باب خوبی است برای بررسی این مسئله؛ زیرا اگر حتینمی تواندیک منزل‪ ۶۰‬متریبخردیاجوانان‬ ‫کسی قبول نکند سرمایه اجتماعی کاهش یافته‪ ،‬دیگر نمی توانند با این گرانی ها ازدواج کنند‪ .‬وی‬ ‫بــه دنبــال درمــان هــم نخواهد بــود‪ .‬به گــزارش تاکید کرد‪:‬مسئوالنبایدبرایمردماعتمادایجاد‬ ‫ایســنا‪ ،‬وی در ادامه افزود‪ :‬اعتقاد من این است کننــد‪ .‬رئیس جمهور به انــدازه کافی وعــده داده‬ ‫که سرمایه اجتماعی نظام و انقالب افت کرده و اســت و او و وزرایــش دیگــر نبایــد وعده جدید‬ ‫همه ما از این باب نگرانی داریم‪ .‬کاهش حضور بدهند‪ .‬به نظر من دولت هر شــش ماه گزارش‬ ‫مــردم در انتخابــات ‪ ۹۸‬و ‪ ۱۴۰۰‬که موجب رقم داد کــه وعده هایــی کــه داده تا چه حد محقق‬ ‫خوردن کمترین مشــارکت در انتخابات مجلس شده است‪ .‬نیاز هم نیست گزارش های ان چنانی‬ ‫و ریاســت جمهوری شــد‪ ،‬از نشــانه های کاهش داده شــود؛ مثــا گفتــه شــود در شــش مــاه چند‬ ‫ســرمایه اجتماعــی اســت‪ .‬این فعال سیاســی با مسکن ساخته شده یا موفق شــده اند چقدر ارز‬ ‫بیان اینکه کاهش سرمایه اجتماعی فقط نتیجه را کاهش دهند‪ .‬رئیس جمهور اخیرا به خوزستان‬ ‫عملکرددولتنیستخاطرنشانکرد‪:‬همهارکان رفــت‪ ،‬پیــش از او روحانــی و احمدی نــژاد هــم‬ ‫نظام در این موضوع سهم دارند‪ .‬همان طور که به خوزســتان رفته بودند اما مشــکل اب‪ ،‬هوا و‬ ‫دولــت در کاهــش یا افزایش ســرمایه اجتماعی فاضالب خوزســتان هنوز حل نشــده اســت‪ .‬با‬ ‫نقــش دارد‪ ،‬ســایر قــوا و نهادهای نظــام و حتی سخنرانی کردن همه مشکالت حل نمی شود‪.‬‬ ‫نهادهــای خــارج از حاکمیــت مثــل روحانیــت من نمی گویم کار رئیسی در سفر به خوزستان‬ ‫و رســانه ها هــم در کاهــش یــا افزایــش ســرمایه بد بود اما باید مردم در عمل ببینند مشکالت‬ ‫اجتماعی نقش دارند‪ .‬وی در تشریح دالیل خود حل شده است‪ .‬رئیسی بعد از سه یا چهار ماه‬ ‫برایکاهشسرمایهاجتماعی‪،‬گفت‪:‬وعده هایی بگوید چند درصد از مشکالت مردم خوزستان‬ ‫مثــل عدالــت اجتماعــی‪ ،‬ازادی هــای سیاســی و را حــل کــرده اســت‪ .‬وی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫اجتماعی و مبارزه با فســاد در اول انقالب داده مــردم باید احســاس کننــد دولت ســیزدهم با‬ ‫شــد اما بخشــی از ان محقق نشــد‪ .‬اکنون مردم دولت های قبلی فرق دارد گفت‪ :‬با سخنرانی‬ ‫شرایط ایران و ترکیه در سال ‪ ۵۷‬را با شرایط دو و بازدید ســرزده مشــکالت حل نمی شود‪ .‬اگر‬ ‫کشور در زمانفعلیمقایسهمی کنندو نسبتبه اصالح ساختارها دنبال نشود‪ ،‬مشکالت تداوم‬ ‫شــرایط ایران ناراضی هســتند و بدبین شده اند‪ .‬خواهــد داشــت امــا اگر این ســاختارها اصالح‬ ‫دلیــل دیگــر بــرای کاهــش ســرمایه اجتماعــی شــود‪ ،‬از افزایــش تورم جلوگیری شــده‪ ،‬گرانی ها‬ ‫وعده هایی است که در انتخابات داده می شود‪ .‬مهار می شود‪ ،‬زمینه های فساد از بین می رود و با‬ ‫همه دولت ها برای کاهش تورم و بهبود شرایط بهبودوضعیتمعیشتیمردم‪،‬سرمایهاجتماعی‬ ‫معیشتی و رونق کسب وکار وعده می دهند اما هــم افزایش یافتــه و اعتمــاد مردم به مســئوالن‬ ‫در پایــان ایــن دولت ها‪ ،‬وضعیــت تورم‪ ،‬قیمت بیشترمی شود‪.‬‬ ‫تخلف در زندان اوین محرز است‬ ‫حســن شــجاعی رئیــس‬ ‫تلخــی ایــن حادثــه در وجــود‬ ‫کمیســیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‪ ،‬در‬ ‫چنین اتفاقاتی در زنــدان اوین‬ ‫خصــوص بازدیــد اعضــای ایــن‬ ‫هست و انتشار ان چندان تلخ‬ ‫کمیسیون از زندان اوین گفت‪:‬‬ ‫نیســت‪ ،‬اما انچه مهم اســت و‬ ‫در جلس ـه ای که در زندان اوین‬ ‫ی که ما انجام دادیم و‬ ‫با بازرس ‬ ‫حسن شجاعی‬ ‫تشکیل شد ما این فیلم ها را با‬ ‫با زندانیان مختلفی در بند های‬ ‫حضور مسئولینیاز قوهقضائیه‬ ‫مختلــف ازجملــه بن دهــای‬ ‫و سازمان امور زندان ها مجددا مورد بازبینی قرار عمومی‪ ،‬امنیتی و همچنین زنان زندانی صحبت‬ ‫دادیــم و بازرســی از بند هــای زندان ها داشــتیم‪ .‬کردیم انچه مسلم است تضییع کرامت انسانی‬ ‫به گزارش صداوســیما‪ ،‬رئیس کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬یک پدیده گسترده در زندان اوین یا زندان های‬ ‫مجلس گفت‪ :‬این فیلم ها در طی چند سال اخیر جمهوری اســامی ایران نیست‪ .‬شجاعی افزود‪:‬‬ ‫توسط دوربین های زندان اوین ضبط شده بود و انچه دشمنان ما امروز تبلیغ می کنند که اراده ای‬ ‫متاسفانه از ارشیو این مجموعه خارج شده است در نظــام برای تضییع کرامت انســانی و حقوق‬ ‫و این فیلم ها مربوط به ســال ‪ ۹۵‬تا ‪ ۹۹‬اســت‪ .‬زندانیــان وجود دارد‪ ،‬این قطعا خطاســت‪ .‬وی‬ ‫حجت االسالم والمســلمین شــجاعی ادامه داد‪ :‬گفت‪ :‬چیزی که اتفاق افتاده مربوط به تعدادی‬ ‫تخلــف در زنــدان اوین محرز اســت و ما به این از ماموریناینمجموعهاستو بهنظر ماهمین‬ ‫جمع بندی رسیدیم که خاطیانی در این پرونده موارد یک مورد ان هم زیاد است و نباید تحمل‬ ‫وجود دارند و حتما باید با این خاطیان برخورد شــود‪ .‬شــجاعی افزود‪ :‬به نظر ما مسئله را نباید‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تقلیلدهیمبهخطایمباشریندرصحنهو حتما‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــه نظــر ما بررســی ای کــه انجام بخشی از مدیران در این موضوع تقصیردارند و‬ ‫دادیــم برخــی از ترک فعل ها هم متوجه برخی جمع بندی ما این اســت که باید این افرادی که‬ ‫از مسئولینسازمانامور زندان هاو مدیرانمیانی ترکفعلداشته اندو قصور داشته اندحتمابرکنار‬ ‫است‪ .‬شجاعی افزود‪ :‬به نظر ما ترک فعل هایی شــوند‪ .‬رئیس کمیســیون اصل ‪ ۹۰‬گفت‪ :‬به نظر‬ ‫انجام دادند و جمع بندی کمیســیون این اســت ما با متخلفان این واقعه باید برخورد مناســب‬ ‫که باید با این مسئولین هم برخورد شود و باید صــورت پذیــرد و با کوتاهی کننــدگان از مدیران‬ ‫یــا اســتعفا دهند یا برکنار شــوند‪ .‬وی گفــت‪ :‬در باز باید برخورد شــود و برکنار شــوند و مهم تر از‬ ‫مورد برخی از این فیلم ها که تخلفاتــی رخ داده ان بــرای اصالح فرایند ها و ســاختار ها باید فکر‬ ‫و متاســفانه کرامت انســانی نادیده گرفته شده‪ ،‬اساسی اندیشیده شود‪ .‬وی افزود‪ :‬ساختاری که‬ ‫درگذشته برخورد های الزم صورت پذیرفته بوده اجازهمی دهدخطایکسیباعثتضییعحقوق‬ ‫و مســئولین مربوطه در همان زمان متوجه این زندانیانشودهمقابل تحملنیستونمی توانیم‬ ‫حتما‬ ‫موضوعشدندو همانموقعمتخلفینو خاطیان ان را بــه خطــای یــک فــرد تقلیل دهیــم و ً‬ ‫به مراجع مربوطه معرفی شدند و برخورد الزم باید این ســاختار و فرایند مــورد دقت قرار گیرد‬ ‫در همــان ایام صورت پذیرفته‪ .‬شــجاعی افزود‪ :‬و اصالحات اساســی در فرایند ها صورت پذیرد‪.‬‬ ‫اما برخی از موارد هم وجود داشت که متاسفانه شــجاعی گفت‪ :‬پرونده زنــدان اوین دربــاره این‬ ‫از دید مسئولین پنهان مانده بود و با انتشار این مورد هنوز باز است و ما از مسئولین مربوطه به‬ ‫فیلم ها اکنون مشخص شــده اســت و مــا این ها کمیســیون اصل ‪ ۹۰‬دعوت خواهیم کرد و انشاء‬ ‫در زمــره تــرک فعل هــا می دانیــم‪ .‬وی بــا اشــاره اهلل گزارش که تهیه شــد و به تصویب کمیسیون‬ ‫بــه اینکــه این حوادث بســیار تلخ اســت گفت‪ :‬رسید خدمت مردم عزیز ارائه خواهیم داد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برداشتنتله هایبیگانگانبهبهانه هایهسته ایدر دستور کار است‬ ‫محمداسالمیرئیسسازمانانرژیاتمیدر اظهاراتیدربارهسازمان‬ ‫انــرژی اتمــی عنوان کرد‪ :‬ســازمان انرژی اتمی یکی از بخش های بســیار‬ ‫استراتژیک کشور استو تاثیر مهمیبرایقدرتسازیملیداردو مردم‬ ‫ما برای این که قله های رفیع پیشرفت را تسخیر کنند‪ ،‬نیازمند فعالیت‬ ‫بیش ازپیشسازمان هایموثر وتاثیرگذار کهمحرکتوسعهدر بخشعلم‬ ‫و فناوری مثل سازمان انرژی اتمی هستند‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫راهبردتوسعهو تعالیو تحول گراییدر راستایرفعموانعیکهبر سر راه‬ ‫پیشرفتکشور واقع شدهو تله هاییکهبیگانگانبرایپیشرفتکشور‬ ‫بهبهانه هایهسته ایایجادکردند‪،‬در دستور کارداریمومطمئنهستیم‬ ‫به یاری خداوند متعال و تالش بی وقفه نیروهای دانشمند و ارزشمند و‬ ‫جوانانیکهدر سازمانانرژیاتمیشاغلهستندومحققانومهندسانو‬ ‫کارکنانحتمامی توانیمایناهدافراان شاءاهللمحققکنیم‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫افزایش‪۵۰‬درصدینسبتمالیات‬ ‫بهتولیدناخالصداخلی‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫فرد که خاســتگاهش دانشگاه‬ ‫گفت‪ :‬تالش می کنیــم در چهار‬ ‫اســت ایــن را مــی گویــم‪ ،‬االن‬ ‫ســال پیــش رو نســبت مالیات‬ ‫دورانبحث هاینظرینیست‪،‬‬ ‫به تولید ناخالص داخلــی را ‪۵۰‬‬ ‫چــرا که به انــدازه کافی به این‬ ‫درصــد رشــد دهیم و دســتیابی‬ ‫مباحــث نظــری پرداخته شــده‬ ‫احسان خاندوزی‬ ‫بــه ایــن هــدف نیــز بایــد از‬ ‫اســت و اکنون باید تالش کنیم‬ ‫طریق مالیات ستانی هوشمند‬ ‫از کلیات و نظریه ها بگذریم و‬ ‫ش رو‬ ‫و عادالنه تحقق یابد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬احسان در نظر داشــته باشــیم که این سال های پی ‬ ‫خاندوزیدر جمعمدیرانسازمانامور مالیاتیبر ســالهای کار اســت‪ .‬خاندوزی افــزود‪ :‬انتظار می‬ ‫ضرورت تحقق اهداف و برنامه های باالدستی رود برنامه های اجرایی تحقق این اهداف طی‬ ‫تاکیــد و اظهــار کــرد‪ :‬هدف گــذاری اعالم شــده ســه روز در دو الیــه برنامــه های کوتاه مدت (تا‬ ‫توسط رییس جمهور‪ ،‬میثاق تعهد سازمان امور پایان ســال ‪ )۱۴۰۰‬و بلند مدت (تا پایان دولت)‬ ‫مالیاتی با رئیس جمهور‪ ،‬وزیر اقتصاد و مجلس در نشستیباریاستسازمانامور مالیاتیبررسی‬ ‫شورای اسالمی است‪ .‬وزیر اقتصاد گفت‪ :‬ما هم و نهایی گردد‪.‬‬ ‫از شــیوه های مالیات ســتانی ناکارامد و سنتی و‬ ‫وزیر اقتصاد در ادامه ابراز امیدواری کرد‪ :‬باید‬ ‫هم از شــیوه هــای مالیات ســتانی ناعادالنه که ایــن دوران اغازگــر تحول در حوزه نظام مالیاتی‬ ‫موجب اجحاف به گروه های مختلف اجتماعی و نــه فقــط مالیات ســتانی و صرف وقــت برای‬ ‫م ‬ ‫یشــود اســیب دیــده ایم‪ .‬طبــق اعــام وزارت تامین درامد باشــد‪ ،‬بلکه تالش کنیم حکمرانی‬ ‫اقتصاد‪ ،‬وی با اشاره به اهمیت عملکرد سازمان مالیاتی کشور را به عنوان طرحی نو در اندازیم‪.‬‬ ‫امــور مالیاتی کشــور به عنــوان یک بــازوی مهم گفتنــی اســت‪ ،‬رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتی‬ ‫درامدزایی دولت در کنار سایر دستگاه ها گفت‪ :‬کشــور در ابتدای این جلســه‪ ،‬ضمن خیر مقدم‬ ‫بنده تعهد داده ام در مدت این چهار سال تالش به وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیات همراه‪،‬‬ ‫کنیم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را گزارشی از اخرین وضعیت عملکردی و همچنین‬ ‫‪ ۵۰‬درصد افزایش دهیم‪ ،‬اما با قید اینکه مالیات دستاوردهاینظاممالیاتیدر حوزههایمختلف‬ ‫ستانی هوشمند و عادالنه باشــد‪ ،‬چرا که در هر ارایــه و در ادامــه‪ ،‬مهمتریــن برنامــه هــای نظام‬ ‫دو زمینه به شــدت اســیب دیده ایــم‪ .‬وزیر امور مالیاتیبرایرسیدنبهچشمانداز مطلوبنظام‬ ‫اقتصادی و دارایی بیان کرد‪ :‬بنده به عنوان یک مالیاتیرابرایحاضرینتبیین کرد‪.‬‬ ‫ماهمکارمندیمچراافزایش‬ ‫‪۱۰‬برابریحقوقنداشتیم؟‬ ‫رئیــس ســازمان برنامــه و‬ ‫خودمان هم کارمند هستیم و‬ ‫بودجه با انتقاد از افزایش تا ‪۱۰‬‬ ‫حقــوق می گیریــم ولــی چنین‬ ‫برابــری هزینه های دولــت و در‬ ‫افزایشــی را حــس نکردیم که‬ ‫برابر ان رشد فاصله طبقاتی به‬ ‫قمــان ده برابــر شــود‪.‬‬ ‫حقو ‬ ‫نفع مرفهین در سال هیای اخیر‬ ‫میرکاظمــی همچنیــن بــه‬ ‫مسعودمیرکاظمی‬ ‫گفت که می گویند اگر هزینه ها‬ ‫وضعیت بودجه های عمرانی‬ ‫قهــا را اضافه‬ ‫رشــد کــرده حقو ‬ ‫اشــاره داشــت و گفــت‪ :‬وقتی‬ ‫کرده ایــم‪ ،‬امــا مــا خودمان هم کارمنــد و حقوق که می خواهیم صرفه جویی کنیم با این حجم‬ ‫بگیریم چــرا این افزایش ‪ ۱۰‬برابــری را در حقوق بــاالی هزینــه و مصــارف به طور حتــم امکان‬ ‫هایمان حس نکردیم؟ به گزارش ایسنا‪ ،‬مسعود تحقق کامل بودجه های عمرانی وجود ندارد‬ ‫میرکاظمی‪،‬رئیسسازمانبرنامهدولتسیزدهم و اگــر بــه ایــن روال پیش برویم شــاید تکمیل‬ ‫که جایگزین محمد باقر نوبخت شده است‪ ،‬در این پروژه ها صد سال دیگر هم طول بکشد‪ .‬بر‬ ‫اولین گفت و گوی رسانه ای خود در رسانه ملی این اساس باید به سمت استفاده از مشارکت‬ ‫حاضر و به بیان توضیحاتــی درباره بخش های مردمــی و تدویــن بســته های سیاســتی پیــش‬ ‫مختلف به ویژه وضعیت بودجــه پرداخت‪ .‬در رفت‪ .‬رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه‬ ‫ابتدا شــرایط بودجه ســال جاری و براورد کسری با تصحیح وضعیت موجود به این اشــاره کرد‬ ‫ان مطرح شد که رئیس سازمان برنامه و بودجه که ما کشور ثروتمندی هستیم و در برخی منابع‬ ‫گفت که علت این کســری بودجه این است که جــزء ‪ ۱۰‬کشــور اول دنیا قــرار داریــم‪ ،‬بنابراین‬ ‫به درســتی تدوین نشــده اســت‪ .‬وی با اشاره به نبایــد وضع زندگی مردم ما اینگونه باشــد‪ .‬در‬ ‫رشد تند مصارف دولت از پایان سال گذشته در حالــی کــه همــواره از تحریــم به عنــوان عامل‬ ‫بودجه امسال و سقف اولیه ان که از حدود‪ ۵۶۶‬اصلی یاد شــده اســت‪ ،‬تحریم یکی از مسائل‬ ‫هزار میلیارد به ‪ ۹۳۷‬هزار میلیارد تومان افزایش است و همه ان نیست و نباید خودمان را گول‬ ‫یافته اســت گفت که این اقدام بر چه اساســی بزنیــم و ان را سیاســی کنیــم وقتی کارشناســان‬ ‫بوده است؟ ایا وضعیت اقتصاد درست شده یا تذکــر می دادنــد به جای اینکه بگوینــد دارند‬ ‫رشــد اقتصادی داشته ایم که اغلب کمتر از یک دولــت را تخریــب می کننــد اگــر کمــی بــه این‬ ‫درصــد و حتــی صفر یا منفــی بوده اســت‪ ،‬تورم تذکــرات گــوش می کردند اکنون وضــع اینطور‬ ‫بیشتر دو رقمی بوده است‪ .‬میرکاظمی در ادامه نبــود‪ .‬وی انتقادی هم به وضعیت وابســتگی‬ ‫بــا اشــاره به جریان عملکرد بودجه ســال جاری بودجــه بــه نفــت داشــت و افــزود‪ :‬چــرا باید‬ ‫گفت که در ‪ ۵.۵‬ماه ابتدای سال جاری یعنی قبل همه مصارف و وضعیت درامدی به نفت گره‬ ‫از تحویلدولت‪ ۲۸۰،‬هزار میلیاردتومانمصارف بخورد و چرا باید دولت هر ماه منتظر باشــد‬ ‫داشته ایم که از ان‪ ۲۲۵‬میلیارد تومان منابع قابل بانک مرکزی ســهم ‪ ۱۴.۵‬درصد شــرکت نفت‬ ‫اتکا بوده هرچند که بخشی از ان حدود‪ ۸۵‬هزار را کنــار گذاشــته و مابقی را بــه ان بدهد‪ .‬باید‬ ‫میلیارد تومان از واگذاری اوراق تامین شده است‪ .‬به ســمت افزایش بهره وری در ســایر بخش ها‬ ‫ایــن در حالی اســت کــه ‪ ۵۰‬هزار میلیــارد تومان حرکت شود و ضروری است که این حساسیت‬ ‫دیگــر از محل تنخــواه و به عبارتی اســتقراض از ایجاد شــده و تمامی دســتگاه ها و حوزه های‬ ‫بانک مرکزی بوده است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در مجموع مرتبــط به ان ورود کنند‪ .‬معاون رئیس جمهور‬ ‫در این مدت ‪ ۵۰‬درصد هزینه های انجام شده از بــه جریــان یارانه های پنهــان و وضعیت قابل‬ ‫محل اســتقراض و اوراق صورت گرفته که منابع تامل ان اشاره کرد و گفت‪ :‬اکنون حداقل ‪۶۳‬‬ ‫پایــداری نیســت‪ .‬وی با بیــان اینکه وقتی منابع میلیــارد دالر میزان یارانه های پنهان اســت که‬ ‫بودجــه پایــدار نیســت دولــت به ســمت خلق حســاب کنیــد بــا دالر ‪ ۲۵‬هــزار تومــان چقدر‬ ‫یشــود؟ وی توضیح داد‪ :‬علی رغم پرداخت‬ ‫نقدینگی و افزایش تورم حرکت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬م ‬ ‫در این حالت به نوعی برداشت از اقشار ضعیف منابــع ســنگین بــرای یارانــه تولیــد شــاهدیم‬ ‫صورت می گیرد و شاهد ان خواهیم بود که طی قیمــت پروتئیــن در بــازار باالســت و ایــن مرغ‬ ‫سال های گذشته ضریب جینی افزایش داشته که ‪ ۴۰‬هــزار تومانی ایا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دریافت‬ ‫نشان دهندهرشدفاصلهطبقاتیبهنفعمرفهین کرده اســت؟ از این رو باید به سمت تصحیح‬ ‫است‪ .‬معاون رئیس جمهور در رابطه با اینکه در ایــن زنجیــره حرکــت کــرد‪ .‬موضوعــی کــه بــه‬ ‫ادامه تا پایان ســال چه برنامه ای برای مدیریت ســرعت قابــل حل نیســت و بایــد از دامدار و‬ ‫بودجه در دســتور کار خواهند داشــت‪ ،‬توضیح پرورش دهنــده طیور و کشــت به طور درســتی‬ ‫داد‪ :‬مــا نمی توانیــم از بخ ‬ ‫شهــای ضــروری حمایت شــود‪ .‬رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫صرفه نظر کرده و یا تعدیل‬ ‫مثال رسیدگی در همین رابطه با اشاره به یارانه حدود ‪۱۷۰۰‬‬ ‫ً‬ ‫بــه وضعیــت کرونــا و واکسیناســیون در اهــم هزار میلیــارد تومانی حام لهــای انرژی گفت‪:‬‬ ‫برنام ههــای ما قرار دارد و یا اداره معیشــت و ایــن رقــم در حالــی اســت کــه یــک عــده کــه‬ ‫تامین کاالهای اساســی مورد توجه اســت؛ به وضعیت مالی مطلوبی داشته و دارای اموال و‬ ‫طوری که ذخایر در زمان تحویل دولت پایین دارایی زیادی هستند بیشترین سهم را می برند‬ ‫امــده بــود و اکنــون در حال برنامه ریــزی برای ولی یک فرد روســتایی ســهم بســیار اندکی از‬ ‫افزایش ذخایر کاالهای اساسی هستیم‪ .‬با این یارانــه انــرژی دارد‪ .‬وی ایــن را هــم گفــت کــه‬ ‫وجود در طرف دیگر باید مصارف کنترل و به زمانــی که می خواســتیم یارانه نقدی پرداخت‬ ‫ســمت حداقل خلــق پول حرکت کــرد‪ .‬وی با کنیم می گفتند باید یارانه ها همســان باشــد؛ اما‬ ‫اشاره به اینکه می گویند ما اگر افزایش هزینه نمی دانیم چرا در مورد یارانه انرژی هر وقت که‬ ‫داریــم افزایــش حقــوق هــم ایجــاد کرده ایــم‪ ،‬بحــث اصالح مطــرح بود چنین حمایتی وجود‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬می بینیــم از چنــد ســال گذشــته نداشتوحساسیتیایجادنمی شدچونیکسری‬ ‫تاکنــون هزینه ها ‪ ۱۰‬برابر رشــد کرده اســت اما رسانه در اختیار داشته و انقدر قدرت داشتند که‬ ‫ایا حقوق هم به این نسبت افزایش یافته‪ ،‬ما مانع از این تعدیل شوند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1151‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫ظرفیت ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال وجود دارد‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بــا اعــام ایــن خبــر که‬ ‫مصالح ســاختمانی‪ ،‬بدون واســطه به سازندگان‬ ‫واگذار می شود گفت‪ :‬احداث ساالنه یک میلیون‬ ‫مســکن با توجه به ظرفیتهای کشور قابل انجام‬ ‫اســت‪ .‬رســتم قاســمی بــر پرداخــت ‪ ۲۰‬درصد از‬ ‫تســهیالت بانکی به بخش مسکن تاکید کرد‪ .‬او‬ ‫همچنین گفت که به دنبال توسعه حمل و نقل‬ ‫ریلی ایمن و ارزان هستیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬رســتم قاســمی ـ وزیــر راه و‬ ‫شهرســازی ـ در یک برنامه تلویزیونی گفت‪ :‬هزینه‬ ‫مســکن در ســبد خانوار به طور متوســط در کشور‬ ‫بــاالی ‪ ۳۷‬درصــد و در شــهرهای بزرگــی همچــون‬ ‫تهران بیش از ‪ ۵۰‬درصد است‪ ،‬گفت‪ :‬مسکن یکی از‬ ‫دغدغه هایمهمحاکمیت‪،‬رییس جمهور ومشکل‬ ‫مــردم اســت؛ بنابراین رییس جمهــور هــم در دوره‬ ‫انتخابــات و پــس از ان موضوع مســکن را پیگیری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم‪ ،‬برنامه ریــزی و‬ ‫سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی را برای مسکن‬ ‫شــامل ســه قشــر بــا درامــد بــاال‪ ،‬میان درامــدی و‬ ‫اقشار ضعیف عنوان کرد و افزود‪ :‬مسکن هدایتی‬ ‫متعلــق بــه طبقات باالی جامعه اســت کــه نیازی‬ ‫به کمک های دولتی ندارند و هدایت می شوند تا‬ ‫خود با سرمایه های خود بسازند که برای این طبقه‬ ‫یشــود‪ .‬اقشار‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار واحد مســکونی احداث م ‬ ‫متوسط جامعه نیاز به حمایت دارند و وزارت راه‬ ‫و شهرسازی برای انها بسته های حمایتی پیش بینی‬ ‫کرده است‪ .‬بخش قابل توچهی از اقشار جامعه نیز‬ ‫که جزو اقشــار کم درامد هســتند نیاز به حمایت و‬ ‫کمک های دولتی دارند تا مشکل تامین مسکن انها‬ ‫حل شود‪ .‬برای اقشار ضعیف جامعه نیز سازوکارها‬ ‫تعیینشدهاست‪.‬‬ ‫قاســمی ادامــه داد‪ :‬امــروزه ســهم مســتاجران‬ ‫در کشــور باالســت‪ .‬در تهــران حــدود ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫مردم مستاجر هستند؛ بنابراین تامین مسکن برای‬ ‫خانوارها یکی از موضوعات مهم دولت است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه پنج مولفــه در موضوع‬ ‫مسکن کهشاملزمین‪،‬خدمات‪،‬تامینمنابعمالی‪،‬‬ ‫مواد و مصالح ســاختمانی و توان فنی و مهندسی‬ ‫حائــز اهمیــت و مــورد تاکیــد اســت‪ ،‬توضیــح داد‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد هزینه ساخت ساختمان را زمین‬ ‫تشــکیل می دهد‪ .‬برای اقشار متوســط و کم درامد‬ ‫دولــت خدماتــی را کــه شــامل انشــعابات و ســایر‬ ‫مــوارد اســت تامین می کنــد‪ .‬در خصــوص موضوع‬ ‫ســوم و منابــع مالــی نیز دولــت برای احــداث یک‬ ‫میلیون مسکن برای اقشار متوسط و میان درامدی‬ ‫تامین منابع مالی و تسهیالت بانکی و سایر موارد را‬ ‫سیاست گذاریمیکند‪.‬‬ ‫امکان صادرات مصالح ساختمانی مازاد‬ ‫وجود دارد‬ ‫به گفته قاسمی‪ ،‬مواد و مصالح ساختمانی به‬ ‫عنوانمولفهچهارمساختمسکندر کشور فراهم‬ ‫اســت‪ .‬در ســاخت مسکن مهر‪ ،‬زیرساخت ها برای‬ ‫مسکن مهر بیش از یک میلیون ساالنه فراهم بود‪.‬‬ ‫ایــران در مصالح مادر همچون ســیمان و فوالد به‬ ‫عنوان چهارمین تولید کننده ســیمان دنیا مشــکلی‬ ‫ندارد‪ .‬بیش از ‪ ۸۰‬میلیون تن ظرفیت ساالنه تولید‬ ‫ســیمان در کشور است و برای احداث یک میلیون‬ ‫واحد مســکونی در ســال به ‪ ۳۲‬میلیون تن سیمان‬ ‫نیــاز داریم که در این زمینه مشــکلی وجــود ندارد‪.‬‬ ‫همچنیــن در خصــوص تامیــن و تولیــد فــوالد نیــز‬ ‫حدود‪ ۱۲‬میلیون تن در سال به فوالد نیاز داریم که‬ ‫ظرفیت تولید فوالد بیش از دو برابر است‪ .‬در سایر‬ ‫مصالحساختمانینیز مشکلیخاصوجودندارد‪.‬‬ ‫عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد‪ :‬عالوه‬ ‫بر تولیدیکمیلیونواحدمسکونیدر سالو تامین‬ ‫مواد و مصالح ســاختمانی امکان صادرات مصالح‬ ‫ساختمانینیز فراهماست‪.‬‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی در خصــوص تــوان فنی و‬ ‫مهندسی کشور توضیح داد‪ :‬امروز در کشور شرکت‬ ‫های توانمند انبو هســاز و مهندســان فراوانی وجود‬ ‫دارنــد که می توانند با سیاســتگذاری و برنامه ریزی‬ ‫دولت احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال‬ ‫رامحققکنند‪.‬‬ ‫قاسمیتاکید کرد‪:‬توانمندیو ظرفیت هایالزم‬ ‫برای تولید ‪ ۴‬میلیون واحد مســکونی طی ‪ ۴‬ســال‬ ‫وجود دارد و در این خصوص مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از‬ ‫راه انــدازی موجــودی بانک زمین خبــر داد و اعالم‬ ‫کرد‪:‬بانکزمینبر اساسقانونجهشتولیدمسکن‬ ‫توســط مجلس تصویب شــده و در حال راه اندازی‬ ‫است‪ .‬بر اساس قانون جهش تولید مسکن تمامی‬ ‫اراضیمتعلقبهدولتدر تمامیبخشهااز جمله‬ ‫منابعطبیعی‪،‬سایر وزارتخانه هاوسازمان هاهمگی‬ ‫موظف هستند زمین های درون شهرها‪ ،‬زمین های‬ ‫جوار شــهرها و اراضی موجود در شــهرک ها را برای‬ ‫تولید مســکن ســند انها به وزارت راه و شهرســازی‬ ‫منتقل شــود‪ .‬قاســمی ادامــه داد‪ :‬در قانون جهش‬ ‫تولیــد مســکن تاکید شــده اســت‪ ،‬چنانچــه در دو‬ ‫مــاه وزارتخان ههــا و ســازمان ها ایــن کار را انجــام‬ ‫ندهند ثبت اســناد مســتقیما ســند را به نام وزارت‬ ‫راه و شهرســازی صادر کند‪ .‬وی گفت‪ :‬بیش از یک‬ ‫میلیون هکتار زمین دولتی در شهرها‪ ،‬جوار شهرها‬ ‫و شــهرهای جدید متعلق به دولت است که برای‬ ‫یک میلیون واحد مسکونی شناسایی شده است‪.‬‬ ‫زمی نهــای درون شــهرها نیاز به خدمــات و هزینه‬ ‫هایسنگینندارد‪.‬بخشیاز اراضیپیرامونشهرها‪،‬‬ ‫شــهرهای جدید و شــهرک ها هســتند که به زودی‬ ‫اراضیتملکخواهندشد‪.‬‬ ‫قاســمی با اشــاره به اینکه اراضی درون شهرها‬ ‫کــه نیازمند تغییر کاربری هســتند‪ ،‬در شــورای عالی‬ ‫شهرســازی و معمــاری بــه اراضی مســکونی تبدیل‬ ‫خواهند شد‪ ،‬گفت‪ :‬در خصوص اراضی کنار شهرها‬ ‫کهمتعلقبهدولتاستبهشهرهاالحاقمی کنیم‪.‬‬ ‫در خصــوص اراضــی روســتایی و احــداث مســکن‬ ‫روستایینیز مشکلزمینوجودندارد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرســازی با تاکید بر اینکه سیاست‬ ‫وزارت راه و شهرسازی در شهرهای میانی و کوچک‬ ‫توسعه عمودی نیست‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬اراضی کشاورزی‬ ‫جزو سرمایه های ما هستند و تغییر کاربری در انها‬ ‫انجامنخواهدشد‪.‬‬ ‫اراضی با سود کم برای تولید مسکن هزینه‬ ‫می شود‬ ‫وی گفــت‪ ۵۰ :‬درصــد ســهم ســاختمان زمیــن‬ ‫اســت کــه در اختیار ماســت و انهــا را طبق ضوابط‬ ‫برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار می دهیم‬ ‫و ســود انها برای اقشار متوســط و کم درامد بسیار‬ ‫کم اســت‪ .‬در خصوص خدمات نیز تصمیم گرفته‬ ‫شــد کــه در بخشــی از افــرادی کــه امــکان صاحب‬ ‫خانه دار شــدن را ندارنــد برخی از خدمات دولتی‬ ‫را رایگان و بخشــی از هزینه ســاختمان را همچون‬ ‫هزینه خدمات نظام مهندسی و انشعابات و سایر‬ ‫موارد با تخفیف های قابل توجه در اختیار این قشر‬ ‫قرار بدهیم‪ .‬برای زیرساخت ها نیز برنامه ریزی شده‬ ‫استتاهمزمانباساخت‪،‬زیرساخت هانیز از محل‬ ‫زمین ها با تهاتر تامین مصوبــه راه اندازی صندوق‬ ‫توسعه مسکن اخذ شد‪.‬قاسمی ادامه داد‪ :‬مصوبه‬ ‫راه اندازی صندوق توسعه مسکن اخذ شده است‪.‬‬ ‫در این صندوق‪ ،‬اقساط مسکن مهر‪ ،‬خط اعتباری‬ ‫مسکنمهر‪،‬بخشیاز بودجه هایاعتباریمسکن‪،‬‬ ‫تجمیعمی شودو از اینمحلبخشیاز منابعتامین‬ ‫یشــود‪ .‬عضــو کابینــه دولت ســیزدهم همچنین‬ ‫م ‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در سال های گذشته بسیار اندک از سهم‬ ‫تسهیالت بانک ها به مسکن تعلق می گرفت‪ .‬تنها‬ ‫یک دوره در سال‪ ،۸۹‬حدود‪ ۱۷‬درصد از تسهیالت‬ ‫بانک ها به مسکن تعلق گرفت‪ .‬در سال ‪ ۹۹‬برای‬ ‫تمامــی ساخت وســازها تنهــا ‪ ۵‬درصــد تســهیالت‬ ‫بانک ها به مسکن تخصیص یافت‪ .‬این در حالی‬ ‫است که مصوبه گرفتیم و قانون است که‪ ۲۰‬درصد‬ ‫تسهیالتکشور بهمسکناختصاصیافتهاست‪.‬‬ ‫قاســمی ادامــه داد‪ ۲۰ :‬درصــد تســهیالت‬ ‫بانک هایکشور بایدبهبخشمسکنتعلقبگیرد‪.‬‬ ‫سود تسهیالت نیز با توجه به تورم مناسب است‪.‬‬ ‫در عین حال برای افرادی که بازگشت سود برای انها‬ ‫با مشکل مواجه است تالش می کنیم تا زمان ان را‬ ‫طوالنی تر کرده و کمک هایی را از محل درامدهای‬ ‫صندوقمسکنتامینکنیم‪.‬همچنینپلکانیکردن‬ ‫نرخ سود تسهیالت در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫قاســمی ادامه داد‪ :‬مردم جدی پای کار بیایند‪.‬‬ ‫شهــای متعــدد از جملــه اقســاطی‪،‬‬ ‫دولــت بــا رو ‬ ‫ساخت گروهی مسکن با ارایه تسهیالت و زمین‪ ،‬به‬ ‫احداثمسکنمبادرتمی کند‪.‬‬ ‫توافق برای ارایه مصالح ساختمانی بدون‬ ‫واسطه‬ ‫وی گفت‪ :‬با توافقی که با وزارت صمت داشتیم‬ ‫مقرر شــده اســت تا مواد و مصالح ســاختمانی به‬ ‫منظور کاهش قیمت تمام شــده بدون واســطه به‬ ‫مردم واگذار شود‪ .‬قاسمی تصریح کرد‪ :‬سازوکارهای‬ ‫مناســب برای رفع موانع ســازندگان در دســتور کار‬ ‫اســت‪ .‬وزیــر راه و شهرســازی در خصــوص موضوع‬ ‫اجاره بهانیز اعالم کرد‪:‬هدفساختمسکنتامین‬ ‫مسکن برای مســتاجران است‪ .‬در برنامه است که‬ ‫واحدهایمسکونیدر شهرهااحداثشوند‪.‬هدف‬ ‫ماشهرسازیو توجهبهملزوماتاناست‪.‬برایحل‬ ‫موضــوع اجاره بها در کوتاه مدت تســهیالت کمک‬ ‫ودیعهمسکنبهمستاجرانارایهمی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در کشورهای مختلف نیز تجربه‬ ‫اجــاره داری حرف ـه ای وجود دارد‪ .‬چندین ســازوکار‬ ‫برای ســاماندهی بازار اجاره در دســتورکار است که‬ ‫بخشــی از ان ســامانه امالک و اســکان و بارگذاری‬ ‫اطالعــات در ان اســت کــه ایــن مــوارد می تواند در‬ ‫کوتاه مدت موثر باشد‪ .‬عضو کابینه دولت سیزدهم‬ ‫گفت‪ :‬در حال برنامه ریزی هســتیم تا ســهم اورده‬ ‫اقشار کم درامد در طرح اقدام ملی مسکن و سایر‬ ‫طرح هایی که در حال اجراست‪ ،‬کاهش یابد‪.‬‬ ‫قاسمی در خصوص افزایش مصالح ساختمانی‬ ‫از بررســی و ســاماندهی این بخش در همکاری با‬ ‫وزارت صمت خبر داد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی همچنین در بخش دیگری‬ ‫از صحبتهای خود در خصوص سیاست های دولت‬ ‫ســیزدهم در حمل ونقل جاده ای کشــور گفــت‪ :‬در‬ ‫حوزه حمل ونقل که شــاخص توســعه کشور است‬ ‫مشــکالت فراوانی وجــود دارد‪ .‬در بحث جاده ای‬ ‫حــدود ‪ ۲۰۰‬هزار کیلومتر جاده های اســفالته داریم‬ ‫که شامل ازادراه‪ ،‬جاده های میان شهری و جاده های‬ ‫روســتایی اســت کــه اساســا در ســال های گذشــته‬ ‫جاد ههــای کشــور نگهــداری نشــدند و الزم اســت‬ ‫هزینــه جداگان ـه ای بــرای انها در نظر گرفته شــود‪.‬‬ ‫همچنین برای اجرای طرح های بزرگراهی کشور که‬ ‫اتفاقا نیاز کشور نیز هســت برای ترانزیت و ایجاد‬ ‫جاده هایایمنبهدنبالروش هایجدیدهستیم‪.‬‬ ‫عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫موضــوع حمل ونقــل ریلی با توجه به اینکه حمل‬ ‫و نقل ریلی ایمن و ارزان اســت‪ ،‬به دنبال توســعه‬ ‫این بخش هستیم‪ .‬امروز کمتر از ‪ ۱۰‬درصد حمل و‬ ‫نقل بار کشور از طریق ریل انجام می شود‪ .‬در زمینه‬ ‫مسافر نیز حمل و نقل ریلی جایگاه نامناسبی دارد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت که باید حمل و نقــل ریلی در‬ ‫بخش بار و مسافر به باالی‪ ۳۰‬درصد می رسید‪.‬‬ ‫قاســمی افــزود‪ :‬راه اهنی که هم اکنــون در حال‬ ‫اجراســت در این دولت تکمیل خواهد شــد؛ اما در‬ ‫بخــش ترانزیت حمــل و نقل ریلی پرســرعت باید‬ ‫بــه دنبــال روش های تامین منابع غیــر از روش های‬ ‫موجود که منابع دولت هستند‪ ،‬برویم‪ .‬این منابع‬ ‫شاملمنابعسرمایه گذارانبخشخصوصیاست‪.‬‬ ‫وی ضمــن دعــوت از ســرمایه گذاران بخــش‬ ‫خصوصــی جهــت ســرمایه گذاری بــرای ارتقــای‬ ‫حمل ونقــل ریلی و همچنین جــاده ای‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫بــرای ازادرا ههــای کشــور‪ ،‬از ســرمایه گذاران داخلی‬ ‫دعوت می کنیم تا به این بخش وارد شوند؛ زیرا برای‬ ‫این سرمایه گذاران مشــوق هایی برای جذابیت در‬ ‫سرمایه گذاریپیش بینیکرده ایم‪.‬‬ ‫قاسمی روش های تامین منابع مالی برای انجام‬ ‫پروژ ههــای بــزرگ مقیــاس را ‪ BOT، BOO‬و تهاتــر‬ ‫برشــمرد و گفت‪ :‬تهاتر نفت با ســاخت پروژه های‬ ‫حمــل و نقلــی در برنامــه اســت‪ .‬از ســرمایه گذاران‬ ‫خارجی و داخلی دعوت می کنیم تا با شیوه ســازی‬ ‫تهــای ســرمایه گــذاری در تکمیل‬ ‫و ایجــاد جذابی ‬ ‫پروژ ههــا مشــارکت کننــد و ســود ببرنــد‪ .‬در جــذب‬ ‫ســرمایه گذاران دو موضــوع حائز اهمیــت بوده که‬ ‫شامل سود و حفظ سرمایه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در انجام پروژه های حمل و نقلی‬ ‫بهدنبالشرکت هایخارجینیز هستیمو مذاکراتی‬ ‫نیز انجام دادیم‪ .‬در برنامه است با روش هایی غیر‬ ‫از استفاده از منابع دولتی و با سرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی‪،‬پروزه هارافعال کنیم‪.‬‬ ‫عضو کابینه دولت سیزدهم بر توسعه ناوگان‬ ‫جاده ای تاکید کرد و افزود‪ :‬امروزه درحدود ‪۳۶۰‬‬ ‫هــزار کامیون در جاده های کشــور تردد دارند که‬ ‫عمر متوسط سن انها باالست؛ بنابراین نوسازی‬ ‫نــاوگان جــاده ای کشــور در برنامــه اســت کــه بــا‬ ‫شهــای مختلف این کار انجام شــود‪ .‬حتما با‬ ‫رو ‬ ‫صنوف مختلف موضوع را بررسی کرده و با کمک‬ ‫انها نوســازی ناوگان جاده ای را محقق می کنیم‪.‬‬ ‫قاســمی بر نوســازی ناوگان هوایی نیز تاکید کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬ســازوکارهایی بــرای نوســازی نــاوگان‬ ‫هوایــی تعییــن شــده و جــوان ســازی ایرالین هــا‬ ‫و بخــش هوایــی در دســتور کار اســت‪ .‬وی در‬ ‫خصــوص قیمت بلیــت هوا اعالم کــرد‪ :‬به زودی‬ ‫در وزارتخانه چندین شــورا تشکیل خواهد شد و‬ ‫جلسات شورای هواپیمایی با صاحبان ایرالین ها‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاونبهره برداریفوالدمبارکه‪:‬‬ ‫ردپای فوالد مبارکه در پشتیبانی از تولید و زدودن موانع مشهود است‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه گفت‪:‬‬ ‫فــوالد مبارکــه در راســتای پیــروی از منویــات مقام‬ ‫معظم رهبری و با سهم‪ 5‬درصدی از تولید ناخالص‬ ‫ملی‪ ،‬پشتیبانی همه جانبه از تولید را محقق کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬طبق فرمایشــات مقام‬ ‫معظم رهبری‪ ،‬اقتصاد کشور از چند بیماری مزمن‬ ‫یبــرد کــه اگــر در شــرایط تحریمــی فعلــی‬ ‫رنــج م ‬ ‫یهــا را برطرف کرد‪ ،‬اقتصــاد ایران‬ ‫بتــوان این بیمار ‬ ‫حرکت جهشــی خواهد کرد‪« :‬وابســتگی به نفت‬ ‫و خام فروشــی»‪« ،‬مداخالت غیرالزم دســتگاه های‬ ‫حکومتــی در مســائل اقتصــادی و عــدم اجــرای‬ ‫مناسب سیاست های اصل ‪ »۴۴‬و «تخریب فضای‬ ‫کس ـب وکار و قوانیــن دس ـت وپاگیر» را ازجملــه‬ ‫بیماری هایمزمناقتصادکشور هستند‪.‬‬ ‫عباساکبریمحمدیمعاونبهره برداریشرکت‬ ‫فوالد مبارکه در این خصوص گفت‪ :‬رد پای شرکت‬ ‫فوالد مبارکه در پشتیبانی از تولید و زدودن موانع‬ ‫در صنعت کشور مشهود است و سهم این شرکت‬ ‫تامین‪ ۵‬درصدتولیدناخالصملیدر بخشصنعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ســال های گذشــته‪ ،‬شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه با برنامه ریزی و توسعه بومی سازی توانست‬ ‫وابســتگی بــه واردات را کاهــش دهــد؛ به گون ـه ای‬ ‫کــه امــروز بال غبــر ‪ ۱۴۴‬هزار قطعه در این شــرکت‬ ‫یســازی شــده اســت‪ .‬تاکنــون شــرکت فــوالد‬ ‫بوم ‬ ‫مبارکه تجربه ‪ ۳‬بار تحریم شــدن را از ســر گذرانده‬ ‫و بــا حمایت الهی و تکیه بر تــوان و دانش داخلی‬ ‫توانست از این بحران ها رهایی یابد‪.‬‬ ‫معــاون بهر هبــرداری شــرکت فــوالد مبارکــه بــا‬ ‫اشــاره به محصوالت جدید شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در حال حاضر تمرکز این شرکت‬ ‫بر تولید محصوالتی است که به نیاز صنایع داخلی‬ ‫کشــور پاســخ دهــد‪ .‬در ابتــدای راه انــدازی تعــداد‬ ‫گریدهایــی که فــوالد مبارکه در زمینه تختال تولید‬ ‫می کرد نزدیک به ‪ ۱۳۰‬گرید بوده که این تعداد در‬ ‫حــال حاضر به بیش از ‪ ۳۵۰‬گرید مختلف رســیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬فــوالد مبارکــه در زمینــه تولیــد‬ ‫ورق های سرد و گرم نوردشده از ‪ ۱۳۰‬گرید مختلف‬ ‫در حــال حاضــر بــه بیــش از ‪ ۵۳۰‬گریــد رســیده که‬ ‫نشــان دهنده توســعه محصــوالت جدیــد در این‬ ‫شرکت است؛ اهمیت تولید و تعیین شعارهایی در‬ ‫این حوزه توســط مقام معظم رهبری‪ ،‬گروه فوالد‬ ‫مبارکه را بر ان داشت تا با تقویت تولید‪ ،‬به جد در‬ ‫تحققاینشعارهابکوشد‪.‬‬ ‫اکبــری در گفت ههــای خــود نیــروی انســانی را‬ ‫مهم ترین عامل موفقیت شــرکت ها معرفی کرد و‬ ‫افزود‪ :‬مهم ترین نقش در تحقق اهداف و رسیدن‬ ‫به این رکوردها در شرکت فوالد مبارکه قطعا نیروی‬ ‫انسانی متعهد ان است‪ .‬با همت و تالش و انگیزه‬ ‫روزافــزون ایــن کارکنــان و همچنیــن انســجام تیــم‬ ‫مدیریتی و تیم عملیاتی شــرکت این دستاوردهای‬ ‫مهم در شرکت رقم خورد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در تولید همــواره اولویت‬ ‫ما تامین بازار داخل و نیازمندی های صنایع داخلی‬ ‫بوده است‪ .‬به همین منظور تولید محصوالت ویژه‬ ‫برای پاسخگویی به بازار داخل و در پی ان صادرات‬ ‫و حضور در بازارهای خارجی در برنامه تولید ما قرار‬ ‫دارد‪ .‬این امر عالوه بر ارزاوری باعث ارتقای جایگاه‬ ‫فوالدمبارکهدر بازار بین المللیمی شود‪.‬‬ ‫معاونبهره برداریشرکتفوالدمبارکهدر پایان‬ ‫اذعــان داشــت‪ :‬در ســال ‪ 1400‬برنامــه مدونی برای‬ ‫تولیــد محصوالت صادراتــی داریم که امیدواریم با‬ ‫همــکاری دولت جدید و ســایر ارگان های ذی ربط‬ ‫محققشود‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫ارزانی انبارها و همخوانی‬ ‫نداشتن ورودی و خروجی‬ ‫معــاون امــور بنــدری و اقتصــادی ســازمان بنــادر و‬ ‫دریانوردی از موجودی حدود‪ ۴.۵‬میلیون تنی کاالهای‬ ‫اساســی در بنــادر کشــور خبــر داد و گفــت‪ :‬ورودی و‬ ‫خروجی کاالدر بنادر همخوانینداردو یکیاز کارهایی‬ ‫کــه بایــد در این زمینــه انجــام داد‪ ،‬افزایش تعرفه های‬ ‫انبارها به اندازه ای است که انباشت کاال در بنادر برای‬ ‫صاحب ان صرفه اقتصادی نداشته باشد‪ .‬فرهاد منتصر‬ ‫کوهســاری در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد‪ :‬هم اکنون‬ ‫چهــار میلیــون و ‪ ۵۷۰‬هــزار تن انــواع کاالی اساســی در‬ ‫بنادر جنوبی و شمالی کشور وجود دارد که البته نسبت‬ ‫به ماه های گذشــته روند تخلیه و بارگیری کاال ســرعت‬ ‫بیشــتری پیدا کرده اســت‪ .‬وی با اشــاره به گندم‪ ،‬ذرت‪،‬‬ ‫جو‪ ،‬سویا‪ ،‬برنج‪ ،‬شکر‪ ،‬روغن خام و دانه های روغنی به‬ ‫عنوان موجودی کاالهای اساسی در بنادر کشور‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫طــی ماه هــای گذشــته موجــودی بنــادر کشــور از چهار‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن به حدود ‪ ۴.۵‬میلیون تن رسیده‬ ‫است و در زمینه رشد و تخلیه و بارگیری نیز نسبت به‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۵‬درصد رشد داشته ایم‪ .‬همچنین در پنج‬ ‫ماهه نخست سال گذشته حدود ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۱۴۰‬هزار‬ ‫تن کاالی اساســی از بنادر کشــور تخلیه و بارگیری شــد‬ ‫کــه ایــن عدد در پایان مرداد ماه امســال به بیــش از ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تن رسید‪ .‬معاون امور بندری و اقتصادی سازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی ادامه داد‪ :‬یکی دیگر از معیارهایی‬ ‫که نشان می دهد روند تخلیه و بارگیری کاالی اساسی‬ ‫از بنادر کشــور تســریع شده اســت اینکه در خرداد ماه‬ ‫امسال روزانه‪ ۱۵۰۰‬دستگاه کامیون در بنادر کشور کاالی‬ ‫اساسی بارگیری می کردند اما در حال حاضر به صورت‬ ‫میانگیــن به ‪ ۲۲۰۰‬دســتگاه در روز رســیده اســت‪ .‬البته‬ ‫بایــد به این نکته هم توجه کرد که هم اکنــون ورودی‬ ‫و خروجــی کاال از بنــادر کشــور بــا یکدیگــر همخوانی‬ ‫ندارد و باید سرعت خروجی را افزایش دهیم که برای‬ ‫این کار تعداد کامیون ها باید به حداقل ‪ ۲۵۰۰‬دستگاه‬ ‫در روز برســد‪ .‬منتصــر کوهســاری در پاســخ بــه ســوالی‬ ‫درباره اینکه چرا کاالهای اساسی همواره در بنادر کشور‬ ‫انباشت شده و ترخیص ان ها با مشکالتی نظیر تاخیر‬ ‫همراه اســت؟ گفت‪ :‬در این زمینه باید فرایند ترخیص‬ ‫کاال را بررســی کنیــم که به چه دلیلــی این فرایند حدود‬ ‫‪ ۵۰‬روز و حتی بیشــتر به طول می انجامد اما توجه به‬ ‫این نکته هم ضروری است که در دنیا تعرفه انبارداری‬ ‫در بنادر صعودی و بسیار باالتر از ایران است به همین‬ ‫دلیل صاحب کاال عالقه مند نیست که کاالیش روزهای‬ ‫طوالنی در بنادر بماند اما در ایران اینگونه نیست و به‬ ‫دلیــل اینکه ارزان تریــن انبارها مربوط به انبارهای بنادر‬ ‫است‪ ،‬صاحب برای خرید‪ ،‬تجهیز یا اجاره یک انبار در‬ ‫شهر خودش را به زحمت نمی اندازد و به صرفه ترین کار‬ ‫برای او باقی ماندن کاالیش در بنادر است‪.‬‬ ‫قوانین زائد بخش تعاون‬ ‫حذف شود‬ ‫یــک فعال تعاونــی حذف زائد و دســت و پا گیر از‬ ‫بخش تعاون را خواســتار شــد و با تاکید بر کیفی سازی‬ ‫هرچه بیشــتر تعاونی ها به جــای امارهای ّ‬ ‫کمــی‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کرد‪ :‬با برنامه هایی که وزیر تعاون برای بهبود‬ ‫وتقویتبخشتعاوندر نظر دارد‪،‬بخشتعاونبهسهم‬ ‫و جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست پیدا کند‪ .‬هادی‬ ‫ابوی در گفتگو با ایســنا‪ ،‬با اشــاره به مزیت های باالی‬ ‫بخش تعاون اظهار کرد‪ :‬ما از طریق بخش تعاون می‬ ‫توانیم به اهداف کالن اقتصاد در کشور دست پیدا کنیم‬ ‫اما به شرط اینکه تشکیل تعاونی‪ ،‬واقعی باشد‪ .‬اینکه‬ ‫تنها به امار ّ‬ ‫کمی تعاونی ها توجه کنیم و امار تشکیل و‬ ‫راه اندازی تعاونی ها در کشور را باال ببریم و رویکرد ما‬ ‫صرفا تشکیل تعاونی باشد بدون انکه به بحث کیفی‬ ‫ً‬ ‫سازی تعاونی ها بپردازیم به سهم ‪ ۲۵‬درصدی بخش‬ ‫تعاون دســت پیدا نمی کنیم‪ .‬وی سپس به تاکید وزیر‬ ‫تعاوندر خصوصتقویتتشکل هایتعاونیوافزایش‬ ‫سهم این بخش در اقتصاد اشاره کرد و گفت‪ :‬صحبت‬ ‫هــای ایشــان در خصوص ارتقای ســهم بخــش تعاون‪،‬‬ ‫بهبودفضایکسبو کار تعاونیو تقویتبانکتوسعه‬ ‫تعاون مایه دلگرمی تعاونگران و جای امیدواری است‬ ‫و امیدواریم با برنامه های ایشان بخش تعاون که سالها‬ ‫مظلوم واقع شــده به ســهم و جایگاه واقعــی خود در‬ ‫اقتصاد دست پیدا کند‪ .‬این فعال تعاونی‪ ،‬یکی از علل‬ ‫نبود انگیزه برای تشکیل تعاونی را وجود قوانین دست‬ ‫و پاگیر دانســت و با بیان اینکه باید مداخالت دولتی‬ ‫در تعاونی ها به عنوان تشکل های مردم نهاد کمتر و‬ ‫اســتقالل انها حفظ شود افزود‪ :‬تشکیل کمیته مقررات‬ ‫زداییدر بخشتعاونموجب گسترشو تقویتهرچه‬ ‫بیشــتر تعاونیها خواهد شــد‪ .‬ابوی با اشاره به در پیش‬ ‫بودن هفته تعاون و تبریک این هفته به تعاونگران از‬ ‫نقش موثر تعاونی ها در معیشت احاد جامعه سخن‬ ‫گفت و افزود‪ :‬درحال حاضر بخشی از معیشت کارگران‬ ‫به تعاونی ها گره خورده است‪ .‬تعاونی ها می توانند‬ ‫خدمات ارزان قیمت به جامعه کارگری و بازنشسته و‬ ‫دیگر اقشار جامعه ارائه کنند و دولت از طریق شبکه‬ ‫تعاون‪ ،‬کاالی مورد نیاز انها را در اختیارشان بگذارد‪ .‬وی‬ ‫بــه طور خاص به هزینــه در بخش تعاون به پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬اگر هزینه ایجاد شغل را در بخشهای مختلف‬ ‫بررسی و محاسبه کنیم شاید در بخش تعاون این هزینه‬ ‫یکصدمباشد‪.‬بهعبارتیاشتغالزاییدر بخشتعاونکم‬ ‫هزینه است و زودتر به نتیجه می رسد لذا انتظار داریم‬ ‫با توجه به این مســاله و همچنیــن مزیت های باالیی‬ ‫که تعاونی ها دارند‪ ،‬توســعه کسب و کارهای تعاونی‬ ‫در کشــور را بیش از پیش شــاهد باشــیم‪ .‬این تعاونگر‪،‬‬ ‫مشــارکت و کار جمعی را از ویژگی های بخش تعاون‬ ‫برشمرد و تاکید کرد‪ :‬برای تحقق اهداف متعالی بخش‬ ‫تعــاون باید تعاونی های فراگیــر ایجاد کنیم تا در کنار‬ ‫افزایشقدرترقابت‪،‬مسایلاقتصادیهر صنفوگروه‬ ‫برطرفشود‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫اجرای مصوبات شرکت‬ ‫ملی گاز در خصوص‬ ‫تعرفه های گاز طبیعی‬ ‫در حوزه صنایع‬ ‫ســهراب نجار سرپرست شرکت گاز استان البرز از‬ ‫اجرای دقیق مصوبات شــرکت ملی گاز در خصوص‬ ‫تعرف ههــای گاز طبیعــی در حــوزه صنایــع خبــر داد‪.‬‬ ‫ســهراب نجــار در جلســه صنایــع فلزی که در ســالن‬ ‫جلســات ساختمان ســتاد برگزار شــد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫تعرفه های گاز طبیعی بر اســاس بخشــنامه شــرکت‬ ‫ملــی گاز ایــران و مصوبات مجلس شــورای اســامی‬ ‫می باشد‪ .‬نجار عنوان کرد‪ :‬تالش خواهیم کرد تغییر‬ ‫تعرفه گاز صنایع فلزی را از طریق استانداری و اداره‬ ‫صمــت پیگیــری کــرده و نتیجــه را در جلســه بعدی‬ ‫ارائــه نماییــم‪ .‬نجــار در پایــان گفــت‪ :‬مکاتب ـه ای از‬ ‫واحد بهره برداری به شرکت ملی گاز ایران در راستای‬ ‫افزایش رضایمندی صنایع فلزی ارســال خواهد شــد‬ ‫و در صــورت تغییــر تعرفه های گاز در حوزه صنایع‪،‬‬ ‫پیگیری و اقدامات الزم را انجام خواهیم داد‪.‬‬ ‫هشت روستای کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد از نعمت برق‬ ‫برخوردار شدند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد از برخــوردار شــدن هشــت‬ ‫روستای این استان از نعمت برق پایدار خبرداد‪ .‬به‬ ‫گزارش رویداد امروز‪ ،‬جمال معتمدی زاده در حاشیه‬ ‫برق رسانی به روستای دم دیلگون سپیدار بویراحمد‬ ‫به رســانه ها گفت‪ :‬هشــت روســتای دیگر کهگیلویه‬ ‫و بویراحمــد بــا ‪ 124‬خانــوار در چهــار شهرســتان‬ ‫بویراحمد‪ ،‬چرام‪ ،‬باشــت و کهگیلویه از نعمت برق‬ ‫پایدار برخوردار شــدند‪ .‬وی اعتبار هزینه شــده برای‬ ‫برق رسانی به این روستاها را بیش از ‪ 9‬میلیارد و ‪730‬‬ ‫میلیون تومان عنوان و اظهارداشت‪ :‬طول شبکه های‬ ‫برق رســانی بــه هشــت روســتای عنــوان شــده ‪27‬‬ ‫کیلومتر و البته ‪ 27‬دستگاه ترانسفورماتور نیز در این‬ ‫ارتباط احداث شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد افزود‪ :‬شروع‬ ‫عملیات اجرایی برای برقرســانی به این روســتاها از‬ ‫مهرمــاه ســال گذشــته بــوده و بــا وجــود مشــکالت‬ ‫متعــددی کــه وجــود داشــت‪ ،‬روستانشــینان اکنــون‬ ‫از نعمــت بــرق پایدار برخــوردار هســتند‪ .‬معتمدی‬ ‫زاده‪ ،‬پراکندگی‪ ،‬ســخت گــذری‪ ،‬معارضات محلی و‬ ‫دور بــودن از شــبکه های برق رســانی را از مهمتریــن‬ ‫مشــکالت کنونی برای احداث شــبکه های برق برای‬ ‫روســتاهای جدیــد در اســتان کهگیلویــه و بویراحمد‬ ‫برشمرد‪ .‬وی گفت‪ :‬روستاهای بن ریز زی زی لوداب‪،‬‬ ‫ره جوجق تله زار روه مارگون‪ ،‬چرخ مورشله دیلگون‬ ‫سپیدار و دم دیلگون سپیدار در شهرستان بویراحمد‪،‬‬ ‫ده چاتی و ازجونک در شهرستان ُچرام‪ ،‬مرزنگون در‬ ‫شهرســتان باشــت و الاسپید در شهرستان کهگیلویه‪،‬‬ ‫روســتاهایی هســتند که اکنون از نعمــت برق پایدار‬ ‫برخــوردار شــدند‪ .‬به گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬تعداد‬ ‫مشترکین برق در استان کهگیلویه و بویراحمد ‪272‬‬ ‫هزار مشترک بوده که بیش از ‪ 220‬هزار از این تعداد‬ ‫مشــترکین برق روســتایی هســتند‪ .‬این استان بیش از‬ ‫‪ 750‬هــزار نفــر جمعیــت دارد کــه حــدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫ایــن جمعیــت در روســتاها زندگــی می کننــد‪ .‬تعداد‬ ‫روستاهای برقدار استان کهگیلویه و بویراحمد یک هزار‬ ‫و ‪ 800‬روســتا اســت‪ .‬تمامی روســتاهای ُکددار باالی ‪10‬‬ ‫خانوار از نعمت برق پایدار برخوردار هستند‪.‬‬ ‫لزوم اتخاذ تمهیدات‬ ‫الزم برای تامین سوخت‬ ‫نیروگاه ها‬ ‫مدیرکل دفتر مدیریت بحــران و پدافند غیرعامل‬ ‫وزارت نیــرو گفــت‪ :‬بــا توجه به تجربه زمســتان ســال‬ ‫گذشته‪ ،‬در صورت عدم تامین سوخت برای نیروگاه ها‬ ‫در اواخر پاییز و زمستان امسال در تولید برق دشواری‬ ‫زیــادی خواهیــم داشــت و بایــد از هم اکنــون بــه فکر‬ ‫تمهیــدات الزم برای زمســتان ‪ ۱۴۰۰‬باشــیم‪ .‬به گزارش‬ ‫ایســنا‪ ،‬میثم جعفرزاده در تشریح این موضوع به سه‬ ‫دلیل عمده اشــاره کرد و اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫بــا توجــه به اینکه در نیروگاه ها شــاهد کاهش ذخیره‬ ‫سوخت مایع نسبت به سال گذشته هستیم‪ ،‬وضعیت‬ ‫مخازن ســوخت مذکــور از اهمیت بســزایی برخوردار‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مصرف باالی سوخت گاز توسط‬ ‫یشــود که گاز‬ ‫مشــترکان عمومی در زمســتان باعث م ‬ ‫کمتری به نیروگاه ها داده شود و ذخیره مخازن سوخت‬ ‫بخصوص در کریدور شمال کشور به علت محدودیت‬ ‫انتقــال بــرق از جنوب به شــمال بســیار حائز اهمیت‬ ‫اســت‪ .‬جعفــرزاده دلیــل دوم را وضعیــت اورهــال و‬ ‫تعمیرات دوره ای نیروگاه ها عنوان کرد و افزود‪ :‬امسال‬ ‫به خاطر کارکرد فشرده نیروگاه ها از نیمه فروردین تا‬ ‫قطعا با واحدهای زیادی برای اورهال روبرو‬ ‫به امروز‬ ‫ً‬ ‫خواهیم شــد و این موضوع در کارکرد وضعیت تولید‬ ‫برق تاثیر جدی دارد‪ .‬وی مورد ســوم را عدم اســتفاده‬ ‫از نیروگاه های ابی ذکر کرد و افزود‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫در تابســتان امســال از نیروگا ههــای برق ابــی جهــت‬ ‫کنترل بار شــبکه استفاده شــده و همچنین پیش بینی‬ ‫هواشناســی مبنی بر عدم بارش جدی در حوضه های‬ ‫قطعا برای استفاده از نیروگاه ابی با عدم اطمینان‬ ‫ابریز‬ ‫ً‬ ‫روبــرو خواهیم بود‪ .‬جعفرزاده تصریح کرد‪ :‬با رویکرد‬ ‫جدید وزارت نفت که یکی از اولویت های کوتاه مدت‬ ‫را تامیــن ســوخت نیروگا ههــا قــرار داده اســت بــا یک‬ ‫برنامه فشرده و دقیق در برنامه ریزی اورهال نیروگاه ها‬ ‫می توان پایداری شبکه برق را تضمین کرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1151‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫روایتی از روند نافرجام توسعه ال ان جی در ایران‬ ‫خاموشی ها به صفر نزدیک می شود‬ ‫ال ان جی در ایران‪ ،‬شاید وقتی دیگر‬ ‫براســاس امار و اطالعات منابع معتبر با وجود‬ ‫بی ثباتیبی سابقهناشیاز همه گیریویروسکووید‬ ‫‪ ۱۹‬در بــازار و اقتصــاد در سراســر جهــان‪ ،‬تجــارت‬‫جهانی گاز طبیعی مایع (ال ان جی) در ســال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫بــه ‪ ۳۶۰‬میلیــون تن افزایــش یافت‪ .‬ایــن تقاضا در‬ ‫ســال‪ ۲۰۱۹‬برابــر بــا‪ ۳۵۸‬میلیــون تــن بــود‪ .‬ثابــت‬ ‫ماندن یا افزایشی کم در حجم تقاضا‪ ،‬تاب اوری و‬ ‫انعطاف پذیری بازار جهانی ال ان جی در سال‪۲۰۲۰‬‬ ‫را نشان می دهد‪ ،‬سالی که چند تریلیون دالر افت‬ ‫تولیــد ناخالص داخلی‪ ،‬به دلیــل تالش اقتصادهای‬ ‫بــزرگ و کوچــک بــرای مهــار شــیوع ویــروس کووید‬ ‫‪ ۱۹‬در جهــان دیده شــد‪ .‬این مقدمه کوتاه نشــان‬‫می دهــد بازار ال ان جی همچنان بازاری رو به رشــد‬ ‫است‪.‬همسایهجنوبیایران‪،‬قطر کهدر میدانگازی‬ ‫پارس جنوبی با کشــور ما مشــترک است‪ ،‬هم اکنون‬ ‫با ظرفیت تولید ساالنه ‪ ۷۷‬میلیون تن ال ان جی از‬ ‫بزرگ ترینتولیدکنندگاندر دنیابهشمار می اید‪.‬این‬ ‫کشــور در نظر دارد تولید خود را در گام نخســت تا‬ ‫سال‪ ۲۰۲۵‬به‪ ۱۱۰‬میلیون تن و در گام بعدی تا سال‬ ‫‪ ۲۰۲۷‬به‪ ۱۲۶‬میلیون تن ال ان جی افزایش دهد که‬ ‫این موضوع بیانگر بازار رو به رشد این صنعت و به‬ ‫تبع ان بازار جهانی گاز حداقل تا افق‪ ۲۰۴۰‬است‪.‬‬ ‫کشــور ایــران از همــان ســال های ابتدایی ظهور‬ ‫ایــن فنــاوری در دنیــا‪ ،‬به دنبــال احــداث واحدهای‬ ‫ی بود‪ ،‬به طوری که نخســتین بار مطالعات‬ ‫ال ان ج ‬ ‫مهندســی احــداث کارخانــه ال ا نجــی بــا عنــوان‬ ‫کالینگــس (‪ )KALINGAS‬در ســال‪ ۱۹۷۸‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۵۶‬شمسی) به منظور احداث در استان بوشهر‬ ‫انجامشد‪.‬ظرفیتاین کارخانهمعادل‪ ۳‬میلیونتن‬ ‫ال ان جی در سال بود و کشتی هایی به ظرفیت‪۱۳۰‬‬ ‫هــزار مترمکعب برای انتقال ال ا نجــی به بازارهای‬ ‫مصرف در نظر گرفته شده بودند‪ .‬این پروژه بعدها‬ ‫باتغییر حاکمیتدر ایرانمتوقفشد‪.‬‬ ‫با خروج شرکت های امریکایی موضوع احداث‬ ‫واحدهــای ال ا نجــی که فنــاوری ان تنهــا در اختیار‬ ‫کشــور امریکا بود حدود ‪ ۳۰‬ســال در ایران متوقف‬ ‫ماند تا بار دیگر در دهه ‪ ۱۳۸۰‬شمسی و بر اساس‬ ‫توافــق با تعــدادی از شــرکت های اروپایی موضوع‬ ‫احداثسه کارخانهبزرگتولیدال ان جیدر تیتر اول‬ ‫اخبار صنعتنفتو گاز ایرانقرار گیرد‪.‬طبققرارداد‬ ‫امضاشدهباشرکت های‪ Linde‬المان‪ Shell،‬هلندو‬ ‫‪ Total‬فرانسه‪،‬مقرر شدسه کارخانهبزرگال ان جی‬ ‫و ایــن بــار بر پایه فنــاوری شــرکت های اروپایی که‬ ‫خودشاننیز در ابتدایاینراهقرار داشتند‪،‬بهترتیب‬ ‫با عنوان های ‪( Iran LNG‬به ظرفیت ‪ ۱۰.۴‬میلیون‬ ‫تــن در ســال)‪( Persian LNG ،‬بــه ظرفیــت ‪۱۶.۲‬‬ ‫میلیون تن در ســال) و پارس ال ا نجــی ‪Pars LNG‬‬ ‫(به ظرفیت ‪ ۱۰‬میلیون تن در سال) در جنوب کشور‬ ‫ساخته شوند و در بازه زمانی ‪ ۲۰۱۱‬تا ‪ ۲۰۱۴‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۰‬تا‪ )۱۳۹۳‬به بهره برداری برسند‪.‬‬ ‫از این میان تنها پروژه ‪ Iran LNG‬بود که پس از‬ ‫تکمیلمطالعاتمهندسی‪،‬واردمرحلهساختشد‬ ‫و بعدهاتحتعنوانشرکتمایع سازی گاز طبیعی‬ ‫ایران(‪)ILC‬بهفعالیتخودادامهداد‪،‬امااینبار نیز‬ ‫تحریم هایاتحادیهاروپاگریبانگیر اجراییشدناین‬ ‫پروژه ها شــد و شــرکت های طرف قرارداد یکی پس‬ ‫از دیگری از انجام مسئولیت ها شانه خالی کردند‪.‬‬ ‫در این میان حتی فرایند سفارش گذاری و پرداخت‬ ‫هزینه برخی تجهیزات کلیدی پروژه ایران ال ان جی‬ ‫(‪ )Iran LNG‬به شرکت لینده (‪ )Linde‬المان انجام‬ ‫شــد و اکنون پس از گذشــت ســال ها از ساخت این‬ ‫تجهیزات‪ ،‬هنوز هیچ کاالیی به کشور منتقل نشده‬ ‫است‪.‬شایانذکر استکهتاکنونحدود‪ ۲/۳‬میلیارد‬ ‫دالر برای پروژه ایران ال ان جی (‪ )Iran LNG‬هزینه‬ ‫یشــود برای تکمیل این‬ ‫شــده است و پیش بینی م ‬ ‫طرح به حدود‪ ۲‬میلیارد دالر دیگر نیاز باشد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۹‬شمســی و در دولــت دهــم‪ ،‬در‬ ‫شرایطی که دیگر امیدی به اجرایی شدن پروژه های‬ ‫بزرگ ال ان جی نبود‪ ،‬شــرکت ملی گاز ایران دســت‬ ‫به ابتکار جدیدی زد‪ .‬در ان زمان پیرو بازدیدی که‬ ‫وزیر نفت و مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران‬ ‫از روســیه داشــتند تصمیم گرفته شــد از واحدهای‬ ‫ال ان جی مقیاس کوچک که بعدهــا‪ Mini‬ال ان جی ‬ ‫نامیــده شــد‪ ،‬با هدف توســعه فنــاوری و به منظور‬ ‫گازرسانی به مناطق سخت گذر و اوج سایی مصرف‬ ‫گاز اســتفاده شــود‪.‬چند سالی بود که در دنیا بحث‬ ‫یهــای مقیاس کوچــک مطرح شــده بــود و‬ ‫ال ان ج ‬ ‫ضمــن تنــوع کاربرد ایــن واحدهــا (انرژی رســانی به‬ ‫مناطق دوردست‪ ،‬اوج سایی مصرف گاز و استفاده‬ ‫از ال ان جی به عنوان سوخت در ناوگان حمل ونقل‬ ‫ریلی‪،‬دریاییوجاده ای)وحجمسرمایه گذاریکمتر‬ ‫در مقایسه با واحدهای بزرگ ال ان جی‪ ،‬این فرصت‬ ‫را برای دیگر کشورها به منظور ورود به فناوری های‬ ‫طراحــی و ســاخت این کارخانه ها ایجــاد کرده بود‬ ‫و در عمل ســاخت واحدهای ال ان جی در مقیاس‬ ‫کوچکاز انحصار شرکت هایامریکاییخارجشده‬ ‫بود‪ .‬در همین راستا و در ابتدای کار‪ ،‬شرکت ملی گاز‬ ‫ایران تفاهم نامه ای با یک شرکت روس امضا کرد و‬ ‫پس از نبود توافق بر سر مبلغ قرارداد‪ ،‬شرکت های‬ ‫داخلــی به عنــوان واســطه ای بــرای ورود فنــاوری از‬ ‫چین و اروپا اقدام به ارائه پیشنهادهای مختلف به‬ ‫شــرکت ملی گاز کردند‪ .‬نشس ـت های پرشــماری در‬ ‫ان مقطع زمانی برگزار شــد‪ ،‬اما ســرانجام اقتصادی‬ ‫نبــودن اســتفاده از ال ان جی با هدف گازرســانی به‬ ‫مناطق دوردست و سخت گذر کار را در حد احداث‬ ‫یک واحد مایع سازی گاز با هدف اکتساب فناوری‬ ‫و به کارگیری توان سازندگان داخلی‪ ،‬تنها برای تامین‬ ‫گاز یک منطقه روســتایی در شــمال کشــور کاهش‬ ‫داد‪ .‬انجام این طرح نیز به رغم پیشرفت تا مرحله‬ ‫ارزیابی شــرکت های داخلی و تهیه فهرست کوتاه‪،‬‬ ‫با تغییر دولت متوقف شد‪.‬با روی کار امدن دولت‬ ‫یازدهــم‪ ،‬طرحی با هدف گازرســانی به روســتاهای‬ ‫ی و با ظرفیتی‬ ‫غرب استان مازندران از طریق ال ان ج ‬ ‫حــدود ‪ ۶۰۰‬تــن در روز ب هصــورت کلید در دســت از‬ ‫شرکت لینده (‪ )Linde‬المان (که البته سابقه چندان‬ ‫خوبی در انجام تعهداتش در پروژه ایران ال ان جی‬ ‫(‪ )Iran LNG‬هم نداشت) مطرح شد که این طرح‬ ‫یهــای زیــاد‪ ،‬به دالیل مختلف‬ ‫نیــز با وجود پیگیر ‬ ‫اقتصادی و سیاســی (تشدید تحریم ها و مخالفت‬ ‫برخینمایندگانمجلسشورایاسالمیانمنطقه)‬ ‫اجرایی نشــد‪.‬در همان ایام‪ ،‬در شهریورماه ‪،۱۳۹۵‬‬ ‫طــی ابالغی ـه ای از ســوی وزارت نفــت بــا تمرکــز بر‬ ‫احــداث واحدهــای مقیاس کوچــک ال ا نجــی تــا‬ ‫ظرفیت ‪ ۱.۵‬میلیون تن در ســال و با ســرمایه گذاری‬ ‫بخــش خصوصــی‪ ،‬امیدهــا را بار دیگــر بــرای ورود‬ ‫ی زنده کرد‪ .‬وجود‬ ‫ایران به بازارهای کوچک ال ان ج ‬ ‫تحری مهــا چــه در بعد فنــی و تجهیزاتــی و چه در‬ ‫بحــث ســرمایه گذاری در عمل مانــع ورود ایران به‬ ‫بازارهــای بزرگ ال ان جی شــده بود و امید می رفت‬ ‫بــا ایــن ابالغیــه‪ ،‬گــره کــور ال ا نجــی حداقــل برای‬ ‫مقیاس هایکوچکباز شود‪.‬بعدهادر مهرماه‪۱۳۹۶‬‬ ‫نیــز ابالغیــه اصالحی با هدف باال بــردن جذابیت‬ ‫اقتصــادی ابالغیــه قبلــی توســط وزیــر وقت نفت‬ ‫صادر و به دلیل برخی مسائل این ابالغیه اصالحی‬ ‫ملغی شــد‪ .‬از ان سال تاکنون شرکت های مختلفی‬ ‫اقدام به اخذ مجوز از وزارت نفت با هدف اجرایی‬ ‫کردن این ابالغیه کرده اند که تاکنون هیچ کدام وارد‬ ‫فاز اجرایی نشــده اســت‪.‬از سویی دیگر‪ ،‬مدیریت‬ ‫وقت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران که در‬ ‫کنار دیگر برنامه هایوزارتنفتهمچنانبه دنبال‬ ‫اکتســاب فنــاوری ال ا نجــی از طریــق شــرکت ها و‬ ‫سازندگانداخلی‪،‬مراکز تحقیقاتینظیر پژوهشگاه‬ ‫صنعت نفت و انستیتوی ال ان جی دانشگاه تهران‬ ‫بود‪ ،‬در بازه زمانی ســال های ‪ ۱۳۹۶‬تا ‪ ۱۳۹۸‬اقدام‬ ‫به انجام دو پروژه توسعه فناوری کرد‪ .‬در پروژه اول‬ ‫کهبه صورتیکطرحمشترکچهار سالهباتعدادی‬ ‫از شرکت های کره جنوبی امضا شد‪ ،‬قرار بود واحد‬ ‫مینــی ال ان جی (‪ )Mini LNG‬به ظرفیت ‪ ۱۵‬تن در‬ ‫روز طی مدت چهار ســال طراحی و ســاخته شــود‪.‬‬ ‫مطالعات مهندســی این پروژه توســط کنسرســیوم‬ ‫مشــترک ایــران و کــره جنوبی طبق برنامــه در حال‬ ‫انجامبودو زمانی کهقرار شداینقراردادواردمرحله‬ ‫ساخت شود (سال‪ ،)۱۳۹۸‬اخذ تاییدیه از معاونت‬ ‫مهندسی‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت نفت ان قدر به‬ ‫طول انجامید (حدود یک سال) که در عمل به لغو‬ ‫قرارداد از ســوی طرف کره ای منجر شــد‪ .‬ســرانجام‬ ‫طرف کره ای در سال‪ ۱۳۹۹‬با موفقیت واحد مذکور‬ ‫را کــه قــرار بود در ایران نصب و راه اندازی شــود‪ ،‬در‬ ‫کشور خودبهبهره برداریرساند‪.‬هم زماندر پروژه ای‬ ‫دیگر‪،‬اجراییکپروژهاکتسابدانشفنیاز طریق‬ ‫همکاری و سرمایه گذاری بخش خصوصی با هدف‬ ‫استفاده از ال ان جی برای گازرسانی به ایستگاه های‬ ‫سوخت گیری سی ان جی در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫این پروژه نیز با وجود اخذ مجوزهای الزم از هیئت‬ ‫مدیره شــرکت ملی گاز ایران و ارزیابی فنی و مالی‬ ‫پیشنهاددهندگانوانتخابفهرستکوتاه‪،‬به دنبال‬ ‫تغییراتمدیریتیدر اینشرکتمتوقفشد‪.‬بهاین‬ ‫ترتیب تالش های توسعه فناوری این شرکت که با‬ ‫همکاری پژوهشگاه صنعت نفت از ســال ‪ ۱۳۸۹‬و‬ ‫تاســیس انستیتو ال ان جی در ســال ‪ ۱۳۹۳‬و تدوین‬ ‫ســه ماموریت اصلی برای ان (‪ -۱‬احــداث واحد ‪۳۰‬‬ ‫تن در روز با همکاری ســازندگان داخلی‪ -۲ ،‬انجام‬ ‫تحقیقات مشترک با کنسرسیوم کره ای برای ساخت‬ ‫واحدقابلجابه جایی‪-‬ایزوکانتینر‪-‬باظرفیت‪۱۵‬تن‬ ‫در روز و ‪ -۳‬انجــام مطالعــات راهبردی با همکاری‬ ‫وزارت راه و شهرســازی بــرای اســتفاده از ال ا نجــی‬ ‫عمالنافرجام‬ ‫به عنوانسوخت)مشخصشدهبود‪ً ،‬‬ ‫باقیماند‪.‬‬ ‫در شرایطی که وزارت نفت همچنان در اجرای‬ ‫پروژه های ال ان جی چه به صورت طرح های دولتی‬ ‫و چه به صورت مشارکت بخش خصوصی ناموفق‬ ‫بــود‪ ،‬اقــدام جدیدی در دســتور کار قــرار گرفت که‬ ‫به پارک ال ان جی معروف شد‪ .‬هدف از این طرح‪،‬‬ ‫اســتفاده از برخی زیرســاخت های موجود در پروژه‬ ‫ایران ال ان جی (‪ )Iran LNG‬بود و طبق برنامه ریزی‬ ‫انجام شده‪،‬تعداد‪ ۶‬پروژهمشابههرکدامبهظرفیت‬ ‫تولید ‪ ۵۰۰‬هزار تن ال ان جی در ســال تعریف شــده‬ ‫بود‪ .‬تعدادی از شرکت های فعال به جلسه معارفه‬ ‫اینطرحدعوتشدندتاوزارتنفتبتواندانهارابه‬ ‫انجاماینطرحترغیبکند‪.‬در جلسهمباحثزیادی‬ ‫مطرحشد‪،‬از مدلخریدال ان جیتولیدشدهتوسط‬ ‫شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران تا دغدغه های‬ ‫سرمایه گذاران و نگرانی ها از تکمیل زیرساخت های‬ ‫مورد نیاز پروژه‪.Iran LNG‬‬ ‫مدتی گذشــت و تعدادی از این شــرکت ها نیز‬ ‫مراجعاتیبرایعقدقراردادداشتند‪،‬امااینطرحنیز‬ ‫که چندان باب میل مدیران شرکت‪ ILC‬هم نبود و‬ ‫تمایلیبهتغییر زیرساخت هایموجوددر اینپروژه‬ ‫نداشتند‪،‬بهسرنوشتدیگر طرح هادچار شد‪.‬‬ ‫پس از گذشت حدود یک سال از ارائه طرح های‬ ‫مختلــف وزارت نفت‪ ،‬این بار در ســال ‪ ۱۳۹۹‬طرح‬ ‫اســتفاده از ال ا نجــی به عنــوان ســوخت در شــبکه‬ ‫حمل ونقــل ریلــی و جــاده ای (و حتی دریایــی) در‬ ‫دســتور کار معاونــت برنامه ریــزی وزارت نفت قرار‬ ‫گرفــت‪ .‬هم اکنــون ایــن بــازار در اروپا و شــرق اســیا‬ ‫و حتــی کشــور امریــکا به دالیل زیس ـت محیطی و‬ ‫اقتصادیبه شدترشد کردهو جابه جاییال ان جی‬ ‫در محمول ههــای کوچک و اســتفاده از ان به عنوان‬ ‫سوختموردتوجه کشورهاقرار گرفتهاست‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬ابتدا بحث ال ان جی سوز کردن‬ ‫سهــای کال نشــهر تهــران‪ ،‬اصفهــان و تبریــز‬ ‫اتوبو ‬ ‫مطــرح بــود و بعدهــا بــه اســتفاده از ال ا نجــی در‬ ‫حوزهحمل ونقلریلی گسترشپیدا کرد‪.‬چندماهی‬ ‫گذشــت تــا باالخــره در اخریــن روزهای عمــر کاری‬ ‫دولت دوازدهم‪ ،‬شیوه نامه تعیین نرخ گاز طبیعی‬ ‫تاسیســات تولید ال ان جی برای مصــرف در ناوگان‬ ‫ریلی و جاده ای حمل ونقل بار و مسافر منتشر شد‬ ‫و بــر اســاس ان معاونــت برنامه ریــزی وزارت نفت‬ ‫مکلــف خواهد بــود ظرفیت ها و مکا نهــای مورد‬ ‫نظر را طی یک فراخوان عمومی منتشر کند‪ .‬اگرچه‬ ‫بندهاییاز اینشیوه نامهموردانتقادبرخیمدیران‬ ‫و کارشناسانقرار گرفتهاست‪،‬امادر هر صورتبستر‬ ‫جدیــدی بــرای تولید و مصــرف ال ان جی در کشــور‬ ‫فراهم شــده که با بازبینی و اصالح ان‪ ،‬می توان به‬ ‫ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به این عرصه‬ ‫امیدوار بود‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی دو مرحله ای‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداریگیالن‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری گیالن بعنوان مزایده گزار در نظر دارد اجرای‬ ‫طرح های زراعت چوب مندرج در جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت و بصورت مزایده و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده‪ ،‬به شــرح زیر واگذار نماید‪ .‬کلیه مراحل فرایند‬ ‫مزایدات از دریافت اســناد مزایدات تا ارائه پیشنهاد قیمت مزایده گران و گشایش پیشنهادات از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.Setadiran.ir‬و همچنین با ارائه اصل تضمین به دبیرخانه مزایده‬ ‫گزار انجام خواهد شد‪ .‬به تضمینات واصله بدون بارگذاری در سامانه فوق و همچنین به تضمیناتی که بعد از انقضای‬ ‫مدت مقرر واصل شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره فراخوان مزایده‬ ‫محل اجرای‬ ‫طرح‬ ‫(شهرستان)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪500000393000003‬‬ ‫اولسبلنگاه‬ ‫ماسال‬ ‫مجموع هزینه‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫های اجرای طرح‬ ‫قیمت پایه به ازای هر‬ ‫شرکت در مزایده‬ ‫موضوع مزایده‬ ‫هکتار سالیانه (ریال)‬ ‫(ریال)‬ ‫(بدون احتساب بهره‬ ‫مالکانه) ریال‬ ‫‪802/208/400‬‬ ‫‪6/182/496‬‬ ‫‪80/220/840‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد از‬ ‫سامانه «ستاد»‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد در‬ ‫سامانه «ستاد»‬ ‫بازگشایی پیشنهادات در‬ ‫سامانه «ستاد»‬ ‫ساعت‬ ‫تاریخ‬ ‫ساعت‬ ‫تاریخ‬ ‫ساعت‬ ‫تاریخ‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1400/06/10‬‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪1400/06/07‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1400/06/21‬‬ ‫‪ -1‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایدات درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه‪ :‬تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی‬ ‫‪ 021-41934‬می باشد‪.‬‬ ‫(تاریخ اگهی نوبت اول جهت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه ستاد ‪ - 1400/06/09:‬تاریخ اگهی نوبت‬ ‫دوم‪)1400/06/13 :‬‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری گیالن‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫م الف‪1179533 :‬‬ ‫وزیــر نیــرو گفــت‪ :‬قــول‬ ‫در طــول تابســتان و فقــط در‬ ‫میدهیم میزان خاموشــی ها به‬ ‫بخش خانگــی در برخی روزها‬ ‫صفــر نزدیک شــود‪ .‬به گــزارش‬ ‫شــاهد ‪ ۴‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مــگاوات‬ ‫ایرنــا بــه نقــل از وزارت نیــرو‪،‬‬ ‫خاموشــی بودیــم‪ .‬وی ادامــه‬ ‫علــی اکبر محرابیــان افــزود‪ :‬در‬ ‫داد‪ :‬ایــن درحالی اســت که روز‬ ‫علی اکبر‬ ‫محرابیان‬ ‫بــاره خاموشــی هــای اخیــر بــا‬ ‫گذشــته میزان خاموشی اعمال‬ ‫همــکاران جلســه هایــی برگزار‬ ‫شــده بــه کمتــر از ‪ ۵۰۰‬مگاوات‬ ‫شــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بر این اســاس اکنون معاون رســید و عمــده ان در بخــش عمومــی و اداری‬ ‫بــرق و انــرژی و ســایر دســت انــدرکاران در مرکز بود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬مصرف برق که روز جمعه‬ ‫دیســپاچینگ ملی مســتقر شــده اند‪ .‬وزیــر نیرو بــا کاهــش همراه شــده بــود‪ ،‬از روزگذشــته روند‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مقرر شد میزان خاموشی ها به افزایشی خود را با وجود کاهش نسبی دمای هوا‬ ‫حداقل ممکن تنزل داده شود‪ .‬محرابیان گفت‪ :‬اغاز و وارد کانال ‪ ۶۴‬هزار مگاواتی شد‪.‬‬ ‫علتخاموشی های‬ ‫مجدد تهران چیست؟‬ ‫در روزهــای اخیــر شــاهد‬ ‫افتاد که ان ها خارج از برنامه‬ ‫خاموشی های پراکنده در تهران‬ ‫بــود و هرکــدام نهایت تا یک‬ ‫هستیمکهمسووالنبرقیعلت‬ ‫ساعت بعد از حادثه برطرف‬ ‫ان را افزایــش مصرف و کاهش‬ ‫شــد‪ .‬ســخنگوی صنعــت‬ ‫همکاری صنایع اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫بــرق اظهــار کــرد‪ :‬امیدواریــم‬ ‫مصطفی رجبی‬ ‫به گــزارش ایســنا‪ ،‬فصل جدید‬ ‫مشــترکان به ویژه در ســاعت‬ ‫مشهدی‬ ‫خاموشی های پایتخت دوباره‬ ‫‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬و ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۳‬همکاری‬ ‫اغاز شــده اســت و شاهد اعمال خاموشی ها در بیشــتری با صنعت برق داشــته باشــند در این‬ ‫مناطق مختلف تهران هستیم‪ ،‬مصطفی رجبی صــورت محدودیــت هــا بــه حداقــل ممکــن‬ ‫مشــهدی ســخنگوی صنعــت بــرق کشــور در خواهــد رســید‪ .‬رجبی مشــهدی با بیــان اینکه‬ ‫خصــوص چرایی این موضوع به ایســنا گفت‪ :‬میزان همکاری صنایع نسبت به یکماه گذشته‬ ‫دیروز نیاز مصرف کشور ‪ ۶۴‬هزار ‪ ۲۰۰‬مگاوات کمتر شــده اســت که بخشــی از ان مربوط به‬ ‫و میزان تولید نیروگاه های حرارتی و برق ابی تولید اکســیژن می شــود و بخشــی نیز مربوط‬ ‫‪ ۵۳‬هزار مگاوات بود که این اختالف ‪ ۱۱‬هزار به خواســت صنایع برای افزایش تولید اســت‪،‬‬ ‫مگاواتــی بخشــی با کاهش مصرف مشــترکان گفــت‪ :‬هماهنگــی های الزم بــا صنایع صورت‬ ‫عمــده‪ ،‬صنایــع و چــاه هــای کشــاورزی که در گرفتــه کــه از امــروز و روزهــای اینــده میــزان‬ ‫طرح های تشــویقی مات قرار دارند مدیریت همــکاری افزایــش یابد‪ .‬به گفتــه وی‪ ،‬قطعا با‬ ‫شــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬الباقــی را ناچــار بــه اعمــال همکاریصنایعومشترکانمحدودیتهاکاهش‬ ‫محدودیــت بــر مشــترکان مطابــق با جــداول مییابدلذاتقاضامااز همهمشترکانرعایتالگو‬ ‫هســتیم البته روز گذشــته دو حادثه نیز اتفاق مصرف و توجه بیشتر به صنعت برق است‪.‬‬ ‫اجرای نخستینپروژه مطالعاتی‬ ‫هیئت علمی دانشگاه ها در ملی حفاری‬ ‫شــرکت ملــی حفــاری ایــران از اغــاز بــه کار‬ ‫نخستینپروژهفرصتمطالعاتیاستادانهیئت‬ ‫علمی دانشــگاه های کشــور در این شــرکت خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی حفاری‬ ‫ایران‪ ،‬مهدی عرشــیان‪ ،‬مدیر پژوهش‪ ،‬فناوری و‬ ‫مهندسی ســاخت این شــرکت گفت‪ :‬این پروژه‬ ‫با عنــوان ارائه راهکارهای مناســب برای کاهش‬ ‫یو نهــا و نمک های محلول در پســاب حفاری‪،‬‬ ‫به منظور بازگشــت دوباره به چرخه استفاده در‬ ‫عملیات حفاری و کاهش ورود پســاب مضر به‬ ‫محیط زیست اجرا می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬فرصت‬ ‫مطالعاتــی اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها و‬ ‫موسسات پژوهشی در وزارت نفت پیرو امضای‬ ‫موافقت نامــه بیــن ایــن شــرکت‪ ،‬وزارت نفت و‬ ‫وزارتعلوم‪،‬تحقیقاتو فناوریباهدفتقویت‬ ‫ارتباط میان صنعت و دانشگاه و برطرف کردن‬ ‫شهــای عملیاتــی ابــاغ شــده اســت‪ .‬مدیر‬ ‫چال ‬ ‫پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و مهندســی ســاخت شــرکت‬ ‫ملــی حفاری ایران در زمینه اهداف تعریف این‬ ‫پــروژه توضیــح داد‪ :‬بــا توجه به اهمیت مصرف‬ ‫بهینــه اب که از اولویت های حال حاضر اســتان‬ ‫خوزســتان به شــمار می رود‪ ،‬این طرح همســو با‬ ‫مسئولیت های اجتماعی شرکت تعریف شده و‬ ‫هدف ان کاهش مصرف اب با بازگشت دوباره‬ ‫ان بــه چرخه عملیات حفــاری از طریق کاهش‬ ‫نمک ها و نمک های محلول در پســاب حفاری‬ ‫است‪ .‬عرشیان اظهار کرد‪ :‬این پروژه با همکاری‬ ‫مدیریتامور مهندسیتعریفشدهاستو پس‬ ‫از انجام مراحل فراخوان و داوری در کارگروه های‬ ‫تخصصی تایید شــد‪ .‬وی مدت زمان پیش بینی‬ ‫انجــام مطالعــات این طــرح را ‪ ۶‬ماه عنــوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬با اســتفاده از نتایج‪ ،‬راهکارها تعیین و‬ ‫برنامه ریزی برای اجرایی کردن ان انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬میلیون بشکه نفت سنتزی به‬ ‫پاالیشگاه ها ارسال شد‬ ‫شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب از‬ ‫انتقال بیش از ‪ ۲۸‬میلیون بشــکه نفت ســنتزی‬ ‫به پاالیشــگاه های کشــور با شبکه خطوط لوله‬ ‫و ایســتگاه های پمپــاژ ایــن شــرکت طــی ‪ ۱۴‬ماه‬ ‫گذشــته خبر داد‪ .‬به گزارش ایرنا از شــرکت ملی‬ ‫مناطــق نفت خیــز جنــوب‪« ،‬غالمرضــا نورانی»‬ ‫مدیر تولید این شرکت گفت‪ :‬ارسال نفت سنتزی‬ ‫به پاالیشگاه ها برنامه ای است که از خردادماه‬ ‫پارسال تاکنون با هدف استفاده مطلوب و بهینه‬ ‫از مــازاد میعانات گازی پارس جنوبی اغاز شــده‬ ‫اســت‪ .‬وی با اشاره به مقدار ارسال نفت سنتزی‬ ‫افزود‪ :‬شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب پس‬ ‫از دریافتنفتسنتزیاز شرکتنفتفالتقاره‬ ‫(در پایانــه بهــرگان)‪ ،‬با اســتفاده از ظرفیت های‬ ‫موجود خطوط لوله و ایستگاه های پمپاژ و پس‬ ‫از اجــرای اصالحیه های الزم‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫بشــکه را بــه پاالیشــگاه های ابــادان و اصفهــان‬ ‫و مابقــی را بــه مخــازن شــرکت پتروامید اســیا و‬ ‫تاسیســات خارک ارســال کرده اســت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬طرح ارســال نفت ســنتزی به پاالیشگاه ها‬ ‫در مناطــق نفت خیز جنــوب‪ ،‬به واســطه وجود‬ ‫زیرساخت ها و شبکه گسترده ای از خطوط لوله‬ ‫جریانــی بــا اجــرای اصالحیه هــای مورد نیــاز‪ ،‬با‬ ‫بهره گیــری از دانش و تالش شــبانه روزی کارکنان‬ ‫این شرکت به ویژه شرکت های نفت و گاز مارون‪،‬‬ ‫اغاجاری‪ ،‬کارون و نظارت و هماهنگی مدیریت‬ ‫تولیدستادمناطقنفت خیز جنوبدر بازهزمانی‬ ‫کوتاهیاجراییشدهاست‪.‬‬ ‫واکسیناسیون کارکنان نفت و گاز غرب‬ ‫طــرح واکسیناســیون کارکنــان شــرکت‬ ‫بهره بــرداری نفــت و گاز غرب بــرای مقابله‬ ‫بــا بیمــاری کرونــا در ســتاد کرمانشــاه و‬ ‫مناطــق عملیاتــی نفــت شــهر‪ ،‬تنــگ بیجار‪،‬‬ ‫چشــمه خــوش و دهلــران در حــال انجــام‬ ‫اســت‪ .‬بــه گــزارش شــانا بــه نقل از شــرکت‬ ‫نفــت مناطــق مرکــزی ایــران‪ ،‬نــادر فتاحی‪،‬‬ ‫رئیــس بهداشــت‪ ،‬ایمنــی و محیــط زیســت‬ ‫(اچ اس ئــی) شــرکت بهره بــرداری نفــت‬ ‫و گاز غــرب گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اولویــت‬ ‫حفــظ ســامت کارکنــان تالشــگر عرصــه‬ ‫تولیــد نفــت و گاز‪ ،‬این شــرکت بــا همکاری‬ ‫دانشــگاه های علــوم پزشــکی کرمانشــاه و‬ ‫ایــام‪ ،‬طــرح واکسیناســیون کارکنــان را از‬ ‫روز شــنبه هفته جاری (ششــم شــهریورماه)‬ ‫بــرای همــه کارکنــان خــود اغاز کــرد‪ .‬وی با‬ ‫اشــاره بــه اینکــه کارکنــان ایــن شــرکت از‬ ‫شــهرهای مختلــف‪ ،‬بــا ســطوح متفــاوت‬ ‫از نظــر وضعیــت بیمــاری کرونــا در محــل‬ ‫اقامتــگاه مناطــق عملیاتــی حاضــر شــده و‬ ‫احتمــال شــیوع همه گیــری بیمــاری کرونــا در‬ ‫نواحــی عملیاتــی بــا ریســک باالیــی همــراه‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در تالش هستیم با پایان‬ ‫یافتــن مرحله نخســت تزریق واکســن کرونا‪،‬‬ ‫مرحلــه دوم ان نیــز در موعــد مقــرر اجرایــی‬ ‫شود‪ .‬رئیس ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست‬ ‫شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز غــرب ادامه‬ ‫داد‪ :‬هماهنگی الزم با دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اســتان لرســتان بــرای انجــام واکسیناســیون‬ ‫نیروهای شــاغل در منطقه عملیاتی ســرکان‬ ‫مالکــوه از دیگــر مناطــق عملیاتــی ایــن‬ ‫شــرکت انجام شــده است که پس از بازدید‬ ‫شــبکه بهداشــت شهرســتان از منطقــه‪ ،‬این‬ ‫مهم نیز انجام خواهد شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫همکاریبهزیستیخراسانرضویو بنیاد‬ ‫نفسبرایپیشگیریاز تحدیدنسل‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی خراســان‬ ‫تحــت نظــر بهزیســتی فقــط‬ ‫رضــوی از برگــزاری دور ههــای‬ ‫یشــود که‬ ‫در صورتی انجام م ‬ ‫اموزشــی بــرای خانواد ههــای‬ ‫خطر بروز معلولیت در جنین‪،‬‬ ‫تحت پوشــش این نهــاد برای‬ ‫حیات مــادر و فرزند را تهدید‬ ‫پیشــگیری از ســقط جنین‬ ‫کند و در این صورت هم فقط‬ ‫مسعود فیروزی‬ ‫خبر داد‪ .‬مســعود فیــروزی در‬ ‫بــا نظــر پزشــکان و مقامــات‬ ‫حاشــیه ی نشســت با مسئول‬ ‫قانونی و قضایی‪ ،‬دستور ختم‬ ‫بســیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بارداری صادر می شود‪ .‬مسئول بنیاد نفس نیز در‬ ‫مشــهد گفــت‪ :‬بهزیســتی در مــورد جنین های این دیدار بر همکاری و تالش مشترک بهزیستی‬ ‫دچــار معلولیــت‪ ،‬غربالگــری می کنــد و پــس و دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای پیشگیری‬ ‫از اطمینــان ازنظــر متخصصین ژنتیــک‪ ،‬مراجع از سقط جنینمشروعتاکیدکرد‪.‬محسنذاکریان‬ ‫تقلیــد و مقامــات قانونی و قضایــی‪ ،‬اقدام به گفت‪ :‬باید به زوجین جوان و خانواده هایی که‬ ‫ختــم بــارداری می نمایــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬امــا در بــارداری را پیــش رو دارنــد یــا مادرانی کــه باردار‬ ‫یشــوند امــوزش دهیــم کــه چگونه از خــود و‬ ‫مورد ســقط جنین سالم‪ ،‬بهزیستی‪ ،‬رویکردش‪ ،‬م ‬ ‫سیاس ـت های کلی جمعیت ابالغ شده از مقام جنین مراقبت کنند تا احتمال سقط به حداقل‬ ‫معظم رهبری و مبارزه با تحدید نســل اســت‪ .‬برسد‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیســتی خراســان رضوی با اشاره به وی افــزود‪ :‬بنیــاد نفــس از مادرانــی که به دلیل‬ ‫نشست مشترک با بسیج جامعه پزشکی گفت‪ :‬معیشــتی جنین خود را سقط می کنند حمایت‬ ‫ما تمام تالش خود را برای نگهداری از فرزندان مــادی و معنــوی می کند تــا فرزند زنــده بماند‪.‬‬ ‫مــادران بــاردار انجــام می دهیــم و خدمــات مســئول بنیــاد نفس خاطرنشــان کــرد‪ 2 :‬درصد‬ ‫مشاوره ای برای سالمت مادران باردار و زایمان باروری هابه صورتناخواستهپایانمی گیرندو‪3‬‬ ‫طبیعــی‪ ،‬ازجمله ایــن خدمات اســت‪ .‬فیروزی درصد نیز به روش قانونی و برای درمان بیماری‬ ‫همچنیــن گفت‪ :‬امــوزش خانواد ههــا در زمینه یا مشــکالت دیگــر خاتمــه می یابنــد‪ .‬ذاکریان‬ ‫مراقبت از زنان باردار‪ ،‬پیشــگیری از اختالالت گفت‪ :‬متاسفانه هرروز ‪ 75‬سقط عمدی توسط‬ ‫ژنتیکــی در نــوزادان یا جنین در رحم مــادران‪ ،‬زوجین در خراسان رضوی انجام می شود که رقم‬ ‫مراقبت های جســمی روانــی دوران بــارداری و بسیار باالیی است و اگر بتوانیم این گروه بزرگ‬ ‫مشاوره روان شناسی برای بهبود روابط عاطفی را به سمتی ببریم که فرزند خود را متولد کنند‪،‬‬ ‫و ارتباطی زوجین‪ ،‬خدماتی است که بهزیستی به افزایش جمعیت جوان و پیشــگیری از پیر‬ ‫در رابطــه با حفظ و ســامت جنیــن و زایمان شــدن جامعه دســت می یابیم‪ .‬مرکــز نفس با‬ ‫سالم و بهداشتی به خانواده ها ارائه می دهد‪ .‬هدف کمک همه جانبه به خانواده هایی که به‬ ‫او خاطرنشــان کــرد‪ :‬ختــم بــارداری در مراکــز علل مختلف مبادرت به سقط جنین می کنند‪،‬‬ ‫پیشــگیری از بیمار ‬ ‫یهــای مــادرزادی و ژنتیــک ایجادشدهاست‪.‬‬ ‫جنبه بین المللی مهر محرم امسال‬ ‫گسترده تر می شود‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫سهــای ایــن ایین ها‬ ‫ارائــه عک ‬ ‫اســامی استان ســمنان‪ ،‬جنبه‬ ‫پای هگــذار ســوگواره مهر محرم‬ ‫بین المللی سوگواره مهر محرم‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫راامسالمتفاوت تر و گسترده تر‬ ‫فــاح متذکــر شــد‪ :‬ایــن‬ ‫از ســال های قبــل دانســت‪.‬‬ ‫سوگوارهبه تدریجتوسعهیافت‬ ‫فرشید فالح‬ ‫فرشــید فــاح اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫و ابعــاد ملــی و بین المللــی به‬ ‫سوگوارهمهر محرمامسالبادو‬ ‫خــود گرفــت و امســال شــاهد‬ ‫سوگواره حسینی متحد شده دیگر تحت عنوان برگــزاری چهاردهمیــن دوره ســوگواره ملــی و‬ ‫ســوگواره بین المللــی «ملــت امام حســین (ع)» چهارمین دوره سوگواره بین المللی مهر محرم در‬ ‫هم زمان برگزار م ‬ ‫یشــود و به همین دلیل ابعاد استان سمنان هستیم‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫بین المللی ســوگوار مهر محرم امسال به مراتب اسالمی استان سمنان یاداور شــد‪ :‬در دوره های‬ ‫متفاو ‬ ‫تتــر و گســترده تر خواهــد بــود‪ .‬وی بــا قبــل ایــن ســوگواره شــاهد شــرکت و ارائــه اثــار‬ ‫دعوت از هنرمندان و قشــرهای مختلف مردم عکاســان از کشــورهای مختلف جهــان ازجمله‬ ‫ایران اسالمی و نقاط مختلف جهان برای ارسال عراق بوده ایم و جنبه بین المللی ان سال به سال‬ ‫عکس و فیلم کوتاه به این ســوگواره از ایین ها توسعه یافته است‪ .‬این سوگواره در موضوعات و‬ ‫و عزاداری های حسینی‪ ،‬روش های خانگی و ‪ ...‬محورهایائین هاو نمادهایهیئاتخانگی(هر‬ ‫به سوگواره ملی و بین المللی مهر محرم گفت‪ :‬خانهیکحسینیه)شاملحسینیه هاوروضه های‬ ‫مهلتاولینارسالاثار بهاینسوگواره‪ ۱۵‬مهرماه خانگی‪ ،‬پرچم های محرم و ســیاه پوش نمودن‬ ‫تعیین شده که احتمال دارد تمدید شود‪ .‬فالح‪ ،‬فضا‪ ،‬نوحه سرایی کودکان‪ ،‬نوجوانان و مداحان‬ ‫اختتامیــه این ســوگواره را نیز دهه فجر امســال و ‪،...‬تعزیه خوانیو روایتهنریاز قیامعاشورا‪/‬‬ ‫بیــان کــرد و یاداور شــد‪ :‬امســال بــرای تجلیل از محرمو مسئولیتاجتماعیعزادارانحسینیدر‬ ‫برگزیدگان این سوگواره بیش از ‪ ۸۰۰‬میلیون ریال مواجههباکروناازجملهرعایتدستورالعمل های‬ ‫جایزهتعیین شدهاست‪.‬مدیرکلفرهنگو ارشاد بهداشــتی و حفظ ســامت فــردی و اجتماعی‬ ‫تهــا و تکایای‬ ‫اسالمی استان سمنان به سابقه‪ ۱۴‬ساله برگزاری توســط عــزاداران حســینی‪ ،‬هیئ ‬ ‫سوگواره مهر محرم در استان سمنان اشاره کرد و مذهبــی‪ ،‬کانو نهــای فرهنگی هنری مســاجد‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬شهرها و روستاهای استان سمنان هیئت ها و خیم ههــای مجازی‪ /‬اید ههــای نو و‬ ‫دارای ایی نهــای ویــژه ســوگواره ســرور و ســاالر خالقانــه عــزاداری محــرم در شــرایط کرونایــی‬ ‫شهیدان است و به همین دلیل مردم استان برای برگزار می شود‪.‬‬ ‫افتتاح و بهره برداری از ‪ ۵۲‬میلیارد ریال‬ ‫پروژه راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای کرمانشاه‬ ‫مدیــرکل راهــداری و‬ ‫محــور اســام اباد غــرب ‪-‬‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫سرمســت به طول ‪ ۲‬کیلومتر و‬ ‫کرمانشــاه گفت‪ :‬هفتــه دولت‬ ‫با بودجه ای ‪ ۱۰‬میلیــاردی ریال‬ ‫فرصتــی ارزنــده اســت در‬ ‫اجراشــده اســت‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫راستای تجدید میثاق مجدد با‬ ‫روکــش اســفالت محور پــاوه ‪-‬‬ ‫فریبرز کرمی‬ ‫ارما نهــای امــام راحل‪ ،‬شــهدا‪،‬‬ ‫نوســود در شهرســتان پــاوه به‬ ‫والیــت و رهبــری و تبییــن‬ ‫طــول ‪ ۳/۱‬کیلومتــر بــا اعتباری‬ ‫دســتاوردهای نظــام مقدس جمهوری اســامی بال غبــر ‪ ۱۷‬میلیــارد ریال با اغاز هفتــه دولت به‬ ‫اســت‪ .‬فریبرز کرمی اظهار کرد‪ :‬در هفته دولت بهره برداریمی رسد‪.‬‬ ‫‪ ۵۲‬میلیــارد ریــال پــروژه راهــداری و حمل ونقل‬ ‫کرمی همچنین با اشــاره بــه تالش های این‬ ‫جاده ای اســتان کرمانشــاه افتتاح و بهره برداری اداره کل بــرای بــاال بردن ســطح ایمنــی راه های‬ ‫می رســد‪ .‬وی گفت‪ :‬در حوزه نگهداری راه های تصریح کرد‪ :‬استان کرمانشاه یکی از استان های‬ ‫روســتای روکــش اســفالت راه روســتایی چنگــی موفــق در عرصــه روکــش اســفالت محورهــای‬ ‫شهرستان کرمانشاه به طول‪ ۳‬کیلومتر با بودجه مواصالتیمحسوبمی شودو امیدوارمباتداوم‬ ‫‪ ۲۵‬میلیــاردی اجراشــده و بهر هبــرداری از ان بتوانیــم ســطح ایمنــی کاربران جــاده ای اســتان‬ ‫اغازشــده اســت‪ .‬کرمی افــزود‪ :‬روکش اســفالت کرمانشاهراافزایشدهیم‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1151‬‬ ‫با امضای تفاهم نامه سه جانبه انجام شد‪:‬‬ ‫یک گام روبه جلو در مسیر ثبت جهانی اسبادهای ایران‬ ‫محمدرضا رحمتی‪-‬مشهد مقدس‪:‬مدیرکل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی‬ ‫گفت‪ :‬با امضای تفاهم نامه س ـه جانبه بین میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان‪ ،‬مرکز‬ ‫تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و پایگاه‬ ‫میراث فرهنگی اســبادهای ایران یک گام روبه جلو‬ ‫در مسیر ثبت جهانی اسبادهای ایران برداشته شد‪.‬‬ ‫سیدجوادموسویدر جلسهامضایاینتفاهم نامه‬ ‫سه جانبه با بیان این مطلب افزود‪ :‬در حوزه میراث‬ ‫فرهنگی کشاورزی و گردشگری کشاورزی بیشتر به‬ ‫ابزارها توجه شده است‪ ،‬باید به فرهنگ و میراث‬ ‫کشــاورزی توجــه بیشــتری شــود‪ ،‬میراث کشــاورزی‬ ‫فرصت توســعه گردشــگری استان اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خراسان‬ ‫رضوی ادامه داد‪ :‬مقدماتی برای بهره مندی از این‬ ‫ظرفیتدر قالبموزه گندمدر شهر نشتیفانخواف‬ ‫فراهم شده است که گردشگران و عالقه مندان را با‬ ‫بخشیاز میراث کشاورزیاشنامی کند‪.‬او بااشارهبه‬ ‫برخی میراث کشاورزی استان تصریح کرد‪ :‬پژوهش‪،‬‬ ‫مطالعــه‪ ،‬ثبت و اســتفاده کاربــردی از ایــن میراث‬ ‫نیازمند همکاری همه جانبه همه دستگاه هاســت‬ ‫و باید همه دستگاه ها کمک کنند تا از این میراث‬ ‫ارزشمندبهره برداریاقتصادیصورت گیرد‪.‬موسوی‬ ‫دربارهموضوعاینتفاهم نامهاظهار کرد‪:‬همکاریو‬ ‫مشارکتدر زمینه هایعلمی‪،‬پژوهشی‪،‬مشاوره ای‬ ‫و کارافرینی در حوزه نفوذ اسبادهای به عنوان یک‬ ‫عنصــر مهــم در حوزه میــراث کشــاورزی و اهمیت‬ ‫پژوهــش و معرفــی و نقــش عملکــرد اجتماعــی و‬ ‫اقتصادی گذشــته اســبادها در منطقه خواف جزو‬ ‫موضوعاتاینتفاهم نامهاست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬توجه به موضوع حفاظت کالبدی‬ ‫و ســاختاری اسبادها و بهره برداری بهینه از این اثار‬ ‫و لزوم ســاماندهی و نمایش اســتاندارد محتویات‬ ‫مرتبــط با اســبادها (گنــدم و جو) به عنــوان غالت‬ ‫حیاتی و موثر در معیشت و زندگی مردم در قرون‬ ‫گذشــته از دیگر موضوعات این تفاهم نامه است‪.‬‬ ‫موسوی گفت‪ :‬کمک و مشارکت در تهیه و تکمیل‬ ‫پرونــده ثبــت اســبادهای ایران در فهرســت میراث‬ ‫جهانــی در قالــب ایــن تفاهم نامه انجــام خواهد‬ ‫شــد‪ .‬هم چنین محمــد رکنی مدیــر پایــگاه میراث‬ ‫فرهنگــی اســبادهای ایــران در ایــن جلســه گفت‪:‬‬ ‫تاکنون در ایران ‪ 507‬اســباد در اســتان های خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬خراســا ن جنوبی‪ ،‬سیســتان و بلوچســتان‪،‬‬ ‫یشــده که ‪ 329‬اسباد موجود‬ ‫کرمان و یزد شناسای ‬ ‫اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اســبادهایی که شماره موقت‬ ‫ثبــت جهانی دریافــت کرده‪ ،‬بــرای قــرار گرفتن در‬ ‫فهرست جهانی باید مقرراتی را رعایت کنند که در‬ ‫این زمینه تالش های مضاعفــی در حوزه معاونت‬ ‫میراث فرهنگی صورت گرفت و افرادی که دانشی‬ ‫در این زمینه داشــتند به عنوان میراث زنده بشــری‬ ‫ثبت ملی شدند‪ .‬رکنی افزود‪ :‬هم چنین حرفه های‬ ‫مرتبط با اســبادها ازجملــه درودگری و اهنگــری را‬ ‫در کنــار اســبادها موردتوجــه قراردادیم‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬توجه به بســتر شــکل گیری این اثار تاریخی‬ ‫و جامعــه محلــی نیــز در دســتور کار قرارگرفته و‬ ‫بــه باغات و جوامع محلی توجه ویژه ای شــده‪،‬‬ ‫به عنوان مثــال نشــتیفان به اکو موزه تبدیل شــده‬ ‫اســت‪ .‬مدیــر پایگاه میــراث فرهنگی اســبادهای‬ ‫ایــران بــا اشــاره بــه اجــرای برنامه هــای مشــترک‬ ‫بــا متولیــان حوزه کــودک و نوجــوان اظهــار کرد‪:‬‬ ‫تاکنــون تفاهم نامه هایــی بــا بنیــاد مســکن‪ ،‬راه‬ ‫و شهرســازی‪ ،‬شــرک بــرق‪ ،‬هواشناســی‪ ،‬ســازمان‬ ‫زمین شناســی‪ ،‬اموزش وپــرورش و شــهرداری‬ ‫امضاشده است و باید تفاهم نامه های همکاری‬ ‫با دیگر دستگاه های مرتبط نیز به امضا برسد و‬ ‫حفاظت از این میراث فرهنگی ارزشمند در قالب‬ ‫برنام ـه ای فرادســتگاهی پیگیــری و به ســرانجام‬ ‫برســد‪ .‬او بــه تهیــه اطلــس پراکندگی اســبادهای‬ ‫ایــران‪ ،‬پراکندگــی گنــدم و جو و میزان ســطح زیر‬ ‫کشــت اشاره کرد و گفت‪ :‬اطلس خراسان رضوی‬ ‫تهی هشــده و بــرای دیگــر اســتان نیــز باید تکمیل‬ ‫شود‪ .‬هم چنین رضا اقنوم رئیس مرکز تحقیقات و‬ ‫اموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی‬ ‫در اینجلسهبهتاریخچه کشاورزیدر جهان‪،‬ایران‬ ‫و خراســان اشــاره و اظهار کرد‪ :‬گندم به عنوان مادر‬ ‫غالت با مناطق مختلف اســتان ســازگار شــده و بر‬ ‫فرهنگ مردم مناطق مختلف اســتان نیز تاثیرگذار‬ ‫بودهاست‪.‬او بابیاناین کهخراسانرضویفرهنگی‬ ‫غنــی در مصــرف گنــدم دارد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در مــوزه‬ ‫گندم که در اسبادهای نشتیفان راه اندازی شده‪ ،‬با‬ ‫مستندسازی بخشی از فرهنگ‪ ،‬اداب‪ ،‬رسوم و انواع‬ ‫گندمبرایمخاطبانبهنمایش گذاشتهخواهدشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کشف‪ 146‬کیلوگرمشیشهو حشیشدر گلستان‬ ‫سردار سعید دادگر‪ ،‬فرمانده انتظامی استان گلستان اظهار داشت‪:‬‬ ‫مامــوران پلیس مبــارزه با مواد مخدر اســتان در دو عملیات جداگانه‬ ‫موفق به کشف‪ 146‬کیلو مواد افیونی از نوع شیشه و حشیش شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دریکی از این عملیات‪ ،‬ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر‬ ‫گنبدکاووس پس از یکســری اقدامات تخصصی و اشــراف اطالعاتی‪،‬‬ ‫یکی از سوداگران مرگ را در این شهرستان شناسایی و طی هماهنگی‬ ‫با مرجع قضائی در بازرسی از منزل وی مقدار ‪ 101‬کیلو شیشه کشف‬ ‫شد‪ .‬فرمانده انتظامی استان گلستان گفت‪ :‬ضمن اینکه در عملیات‬ ‫دیگریدر شهرستانرامیان‪،‬مامورانپساز یکسریبررسی هایمیدانی‬ ‫و اطالعاتیموفقبهشناسایییکیاز عواملفروشموادمخدر شدند‬ ‫که در بازرسی از منزل متهم‪ 45 ،‬کیلو حشیش کشف شد‪ .‬سردار دادگر‬ ‫با اشــاره به توقیف یک دســتگاه خودرو در این دو عملیات‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این راستا دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع‬ ‫ذیصــاح معرفــی شــدند‪ .‬این مقــام ارشــد انتظامــی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫ماموران پلیس مبارزه با مواد استان در عملیاتی دیگر پس از یکسری‬ ‫اقدامــات اطالعاتی موفق شــدند فردی را که ب هصــورت غیرمجاز در‬ ‫زمینه توزیع داروها و شربت های ترک اعتیاد در گرگان فعالیت داشت‬ ‫شناسایی کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬در بازرسی از منزل متهم ‪ 159‬هزار سی سی‬ ‫شربت متادون کشف و یک نفر دستگیر و به مراجع ذیصالح معرفی‬ ‫شــد‪ .‬ســردار دادگر خاطرنشــان کرد‪ :‬با تالش ماموران پلیس مبارزه با‬ ‫مواد مخدر استان از ابتدای سال جاری تاکنون ‪ 7‬تن و ‪ 169‬انواع مواد‬ ‫افیونی در سطح استان کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل‪ 34‬درصد افزایش را نشان می دهد ضمن اینکه تعداد‪ 40‬دستگاه‬ ‫انواع خودروی سبک و سنگین از قاچاقچیان توقیف شده است‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در همین راستا‪ 130‬قاچاقچی و یک هزار و‪ 50‬خرده فروش‬ ‫دستگیر و ‪ 3‬هزار و ‪ 660‬معتاد متجاهر در محالت پرخطر جمع اوری‬ ‫شدند‪ .‬مکتبی معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان‬ ‫نیز در حاشیه بازدید از این محموله مواد مخدر‪ ،‬گفت‪ :‬همواره حامی‬ ‫و پشــتیبان نیروی انتظامی هســتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬پلیس استان طی یک‬ ‫سال اخیر اقدامات بسیار ارزشمندی در راستای کشفیات مواد مخدر‬ ‫و دستگیری سوداگران مرگ انجام داده که جای تقدیر و تشکر دارد‪.‬‬ ‫مکتبی گفت‪ :‬همه دستگاه های متولی باید در حد توان خود یاریگر‬ ‫پلیس باشند چراکه کمک به پلیس‪ ،‬کمک به توسعه نظم و امنیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫عملکردخوبمخابراتمنطقهگلستانحاکی‬ ‫از تالش قابل تقدیر مدیران و کارکنان استان است‬ ‫مجید ســلطانی مدیرعامــل شــرکت مخابرات‬ ‫ایران در جلسه کمیسیون تخصصی فنی از عملکرد‬ ‫مخابراتمنطقه گلستانابراز رضایت کرد‪.‬سلطانی‬ ‫که در جلسه کمیسیون تخصصی‪ ،‬فنی و با حضور‬ ‫مدیــران و معاونــان ســتادی و مخابــرات منطقــه‬ ‫گلستان تشکی لشــده بود سخن می گفت با اعالم‬ ‫رضایت از عملکرد مخابرات منطقه گلستان افزود‪:‬‬ ‫رشد شاخص ها دلیل بر تالش مضاعف کارکنان این‬ ‫منطقه است‪ .‬وی با تاکید بر وجود پتانسیل منابع‬ ‫انسانی بسیار مناسب در مخابرات منطقه گلستان‬ ‫گفت‪:‬انتظار استتالش هابیش ازپیشادامهیافته‬ ‫و بــا توجه بــه اقدامات خوبی که تاکنــون صورت‬ ‫گرفتــه ارتقــاء ســطح عملکــردی و رشــد تصاعدی‬ ‫شــاخص ها را شــاهد باشــیم‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫مخابرات ایران دقت‪ ،‬پشتکار‪ ،‬خالقیت و دلسوزی‬ ‫رادر فعالیت هایبررسی شدهقابل مشاهدهدانست‬ ‫و بــا تاکیــد بر وضعیت مناســب مخابرات منطقه‬ ‫گلســتان بیــن دیگر مناطــق مخابراتی گفــت‪ :‬این‬ ‫ویژگی ها موجب خواهد شد کیفیت ارائه خدمات‬ ‫خـــبر‬ ‫افزایش یافتــه و رضایــت مشــتریان در اســتان ارتقا‬ ‫یابد‪ .‬همچنین غالمعلی شهمرادی ضمن قدردانی‬ ‫از برگزاری این جلسه گفت‪ :‬با بررسی های کامل از‬ ‫عملکرد و فعالیت های انجام شده نقاط ضعف و‬ ‫قابل بهبود شناســایی و اقدامات مناســب برای ان‬ ‫تعریف شده است‪ .‬مدیر مخابرات منطقه گلستان‬ ‫از اقدامات کلیدیانجام شدهسخن گفتو تشکیل‬ ‫کارگــروه جهــت تعیین راهکارها و عملیاتی شــدن‬ ‫ا نهــا برای افزایش درامد‪ ،‬راه اندازی فروش تلفنی‪،‬‬ ‫تعیین نقطه تماس برای مشــتریان عمده تجاری‪،‬‬ ‫استفاده حداکثری از منابع موجود‪ ،‬ازادسازی ‪ 14‬کر‬ ‫فیبر زیرساخت به طول ‪ 300‬کیلومتر‪ ،‬بهینه سازی و‬ ‫استفاده مجدد از تجهیزات رادیویی‪ ،‬اجرای کامل‬ ‫فاز اول پروژه کشــوری ‪ IPNI‬و توسعه پهنای باند‪،‬‬ ‫عدمبرون سپاریبسیاریاز کارهاهمچونراه اندازی‬ ‫و توســعه و نگهــداری‪ ،‬بهین هســازی و اســتفاده‬ ‫حداکثــری از ظرفیت کارکنــان را از عمده اقدامات‬ ‫انجا مشــده دانســت‪ .‬دکتر غالمعلی شهمرادی در‬ ‫ادامه با تشــریح طرح های زودبازده گفت‪ 3 :‬طرح‬ ‫در بخش دیتا همچون توسعه ‪ FTTH‬در ‪ 4‬نقطه‬ ‫گرگان‪ 59 ،‬طرح در حوزه شــبکه‪ ،‬طرح پروتکشــن‬ ‫فیبــر در ‪ 3‬نقطــه اســتان‪ ،‬اجــرای مجــدد شــبکه و‬ ‫تبدیل کابل هوایی به زمینی در ‪ 4‬نقطه روستایی پر‬ ‫سرقت که موجب قطع‪ 876‬مشترک شده ازجمله‬ ‫این طرح هاســت که با اجرای ان ها و صرف هزینه‬ ‫مناســب می توان درامد چشــمگیر را کسب کرده و‬ ‫همچنین تاثیر ان را در توســعه مخابرات اســتان و‬ ‫تامین ارتباط مخابرات برای هم اســتانی ها همراه‬ ‫داشــت‪ .‬مدیــر مخابرات منطقه گلســتان حمایت‬ ‫شــرکت مخابــرات ایــران را در طرح هــای زودبــازده‬ ‫ضــروری و موثــر دانســت و خاطرنشــان کــرد‪ :‬بــا‬ ‫همراهی شرکت مخابرات ایران بتوانیم اجرای این‬ ‫طرح ها را در کوتاه ترین زمان به سرانجام برسانیم و‬ ‫بهره مندی از نتایج اجرای طرح های گفته شده را به‬ ‫هماستانی هاتقدیمکنیم‪.‬‬ ‫باحضور دبیر شورایعالیمناطقازاد‬ ‫‪ ۱۴‬پروژه با‪ ۴۱۰‬میلیارد تومان اعتبار در منطقه ازاد انزلی افتتاح شد‬ ‫طــی مراســمی بــه مناســبت هفتــه دولــت‪،‬‬ ‫بــا حضــور دبیــر شــورای عالــی مناطــق ازاد؛ ‪۱۴‬‬ ‫پروژه با میزان سرمایه گذاری ‪ ۴۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫در منطقــه ازاد انزلــی افتتــاح و بــه بهره برداری‬ ‫رســید‪ .‬حمیدرضا مومنی در حاشــیه افتتاح این‬ ‫پروژه ها گفــت‪ :‬با بهره برداری از این واحدهای‬ ‫تولیــدی و خدماتی برای ‪ ۶۲۰‬نفر شــغل ایجاد‬ ‫یشــود‪ .‬در جریان این سفر به صورت نمادین‬ ‫م ‬ ‫«مجموعه تفریحی دریایی مارینا‪ ،‬شرکت مکین‬ ‫دریــا کاســپین » با ‪ ۳۰۰‬میلیــارد ریال اعتبار و ‪۳۰‬‬ ‫نفر اشتغال زایی‪ ،‬بهره برداری از «واحد صنعتی‬ ‫تولیدی پوشــاک‪ ،‬شرکت وینا تجارت » با میزان‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۴۰‬میلیارد ریالی و اشــتغال زایی‬ ‫بــرای ‪ ۲۰‬نفــر‪ ،‬ســه پــروژه عمرانی روســتایی در‬ ‫سطح روســتاهای محدوده منطقه با ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫ریــال از محــل اعتبار این ســازمان و بهره برداری‬ ‫از یک باب انبار سرپوشــیده با صرف هزینه ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد ریال و ایجاد فرصت شغلی برای سه نفر‬ ‫افتتاح و به بهره برداری رسید‪ .‬مومنی در جریان‬ ‫ایــن ســفر از روند اجرایی عملیــات اتصال بندر‬ ‫کاســپین بــه خط اهــن سراســری در بخش های‬ ‫مختلــف محل اجرای این طرح ملی و پروژه در‬ ‫حــال احداث پــارک ابی واقع در فــاز تجارت و‬ ‫گردشگری منطقه ازاد انزلی نیز بازدید به عمل‬ ‫اورد‪ .‬ارســان زارع اســتاندار گیــان نیــز در ایین‬ ‫افتتاحیه طرح های عمرانی و زیرساختی منطقه‬ ‫ازاد انزلــی با بیان اینکه منطقــه ازاد انزلی یکی‬ ‫از ســازمان های پیشــتاز اســتان در حوزه توسعه‬ ‫در همــه جوانــب بــوده کــه در طــول ســال در‬ ‫باز ههــای زمانی مختلف طرح های عام المنفعه‬ ‫را به بهره برداری رســانده اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با‬ ‫افتتاح طرح های زیرســاختی‪ ،‬صنعتی و عمرانی‬ ‫در منطقــه ازاد انزلــی فرصت اشــتغال مناســبی‬ ‫بــرای جوامــع محلــی و مردم گیالن ایجادشــده‬ ‫و توسعه ظرفیت های همه جانبه زمینه توسعه‬ ‫و افزایــش مــراودات گیالن و کشــورمان ایران را‬ ‫بیش ازپیش فراهم می کند‪ .‬گفتنی است؛ حضور‬ ‫در نشســت بــا فعــاالن اقتصــادی و مدیــران و‬ ‫مســئولین ســازمان منطقــه ازاد انزلــی از دیگــر‬ ‫برنام ههــای ســفر ی ـک روزه حمیدرضــا مومنــی‬ ‫دبیــر شــورایعالی مناطــق ازاد و ویــژه اقتصادی‬ ‫بــه ایــن منطقــه اســت‪ .‬ایــن اییــن بــا حضــور‬ ‫اســتاندار گیالن‪ ،‬علی اوسط اکبری مقدم رئیس‬ ‫هیئت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان منطقه ازاد‬ ‫انزلی و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫بیش از ‪ 60‬درصد کارکنان‬ ‫بهزیستی گلستان در برابر‬ ‫کرونا واکسینه شدند‬ ‫اصغــر رنجــی گفــت‪ :‬بیــش از ‪ 60‬درصــد کارکنــان‬ ‫بهزیســتی گلســتان دوز اول واکســن کرونــا را دریافــت‬ ‫کردنــد‪ .‬اداره کل بهزیســتی گلســتان؛ اصغــر رنجــی‬ ‫قائم مقام مدیرکل و معاون پشتیبانی و منابع انسانی‬ ‫اداره کل بهزیستی گلستان گفت‪ :‬با اغاز واکسیناسیون‬ ‫جامعه در برابر ویروس کرونا طی هماهنگی با دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی استان کارمندان بهزیستی نیز در فهرست‬ ‫اولویت دریافت واکسیناســیون قرار گرفتند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫خوشبختانه با همکاری بسیار خوب مدافعین سالمت‬ ‫تاکنون بیش از ‪ 60‬درصد کارکنان بهزیستی گلستان دوز‬ ‫اول واکسن خود را دریافت کرده اند‪ .‬قائم مقام مدیرکل‬ ‫بهزیستی گلستان تصریح کرد‪ :‬از جمعیت بیش از ‪600‬‬ ‫نفر خانواده بهزیستی حدود‪ 1‬درصد هردو دوز واکسن‬ ‫را دریافــت کــرده که تا شــروع فصل پاییز این مقدار به‬ ‫بیــش از ‪ 90‬درصــد خواهــد رســید‪ .‬رنجــی همچنیــن در‬ ‫خصوص واکسیناسیون جامعه تحت پوشش بهزیستی‬ ‫نیز اظهار داشت‪:‬خوشبختانه‪ 100‬درصدواجدینشرایط‬ ‫خانواده بزرگ تحت پوشش بهزیستی گلستان در برابر‬ ‫ویروس منحوس کرونا واکسینه شدند‪ .‬در پایان معاون‬ ‫پشــتیبانی و منابع انســانی اداره کل بهزیستی گلستان‬ ‫ضمــن قدردانــی از تالش هــای شــبانه روزی مدافعیــن‬ ‫ســامت برای حفظ جان عزیزانمان از مردم خواســت‬ ‫تا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی به کادر درمان‬ ‫کشور کمککنند‪.‬‬ ‫افزایش نظارت بر کیفیت‬ ‫و استحکام سازه های بتنی‬ ‫استان همدان‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد اســتان همــدان از انعقــاد‬ ‫تفاهم نامــه ای بــا انجمــن صنفــی بتــن امــاده و‬ ‫فراورده هــای بتنــی خبر داد و گفت‪ :‬کیفیت بخشــی‬ ‫و افزایش اســتحکام سازه های بتنی مهم ترین هدف‬ ‫ایــن همــکاری اســت‪ .‬محمــد مــددی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن تفاهم نامــه در راســتای اجــرای سیاســت های‬ ‫اقتصاد مقاومتی و پیام رهبر انقالب در ســال تولید‪،‬‬ ‫نشــده‬ ‫پشــتیبانی ها و مانــع زدایــی هــا تهیه و تدوی ‬ ‫است‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬در این تفاهم نامه به دنبال‬ ‫هماهنگــی و هم افزایــی در خصــوص ســاماندهی‪،‬‬ ‫استانداردســازی تولیــد‪ ،‬عرضــه‪ ،‬توزیــع و مصــرف‬ ‫فراورده بتن اماده در ســطح اســتان هســتیم‪ .‬مددی‬ ‫بــا اشــاره بــه نقش موثر انجمــن صنف بتن امــاده و‬ ‫فراورده های بتنی افزود‪ :‬کیفیت مصالح به کاررفته در‬ ‫ســازه های بتنی موجب ایجاد بناها و ساختمان های‬ ‫مستحکم و ایمن می شود که استاندارد بر این مقوله‬ ‫حساســیت بســیاری دارد‪ .‬مدیرکل اســتاندارد اســتان‬ ‫همدان خاطرنشان کرد‪ :‬انبوه سازان مسکن و صنایع‬ ‫مرتبط باید موضوع استانداردسازی و افزایش کیفیت‬ ‫ساخت وســاز توجــه ویــژه داشــته باشــند تــا موجب‬ ‫رضایــت مــردم شــود‪ .‬او با اشــاره به نقش تشــکل ها‬ ‫در توسعه استاندارد تصریح کرد‪ :‬تشکل های صنفی‬ ‫به عنــوان متخصــص و صاحب نظر یاریگر اســتاندارد‬ ‫هســتند و ایــن ارتبــاط و تعامــل بایــد تقویت شــود‪.‬‬ ‫مــددی رضایتمنــدی مشــتری و مصرف کننــده را یــک‬ ‫ســرمایه بــزرگ بــرای تولیدکنندگان دانســت و گفت‪:‬‬ ‫استاندارد الزمه حفظ و حراست از این سرمایه است‬ ‫که نباید نادیده گرفته شود‪ .‬وی یاداوری کرد‪ :‬اگرچه‬ ‫اســتاندارد به عنــوان ناظــر بر عملکــرد تولیدکنندگان‬ ‫نظــارت و کنتــرل دارد امــا همــواره به عنــوان یــک‬ ‫مشــاور دلســوز در کنار بخــش تولید اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫اســتاندارد اســتان همدان ابراز امیــدواری کرد انعقاد‬ ‫این تفاهم نامه بتواند در ارتقای کیفیت محصوالت‬ ‫بتنی استان و ایجاد شهرهای مستحکم با بنیان قوی‬ ‫موثر باشد‪ .‬مددی به واحدهای بدون مجوز و اخذ‬ ‫پروانه نشــان استاندارد که وارد چرخه تولیدشده اند‬ ‫هشــدار داد در صــورت تمکیــن نکــردن بــه قانــون‬ ‫عالوه بر مجازات تعیین شده به رسانه ها نیز معرفی‬ ‫می شوند تا مردم اخاللگران در سیستم تولید و توزیع‬ ‫کاالهای بی کیفیت و تقلبی را بشناسند‪ ۶۷۰ .‬محصول‬ ‫در استان همدان دارای پروانه کاربرد نشان استاندارد‬ ‫هستند و کارشناســان استاندارد بر فرایند تولید ان ها‬ ‫نظارت مستمر دارد‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ ۷۱۳‬کیلو‬ ‫تریاک در عملیات‬ ‫مشترک پلیس‬ ‫فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ‪ ۷۱۳‬کیلو‬ ‫و ‪ ۲۷۷‬گرم تریاک در عملیات مشــترک با پلیس استان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان خبر داد‪ .‬ســردار عبدا‪ ...‬حسنی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در پــی اقــدام اطالعاتــی گســترده و‬ ‫شبانه روزیمامورانادارهویژهمبارزهباموادمخدر استان‬ ‫مشــخص شــد یکی از قاچاقچیان حرفــه ای با تحویل‬ ‫محموله ایاز موادمخدر در استانسیستانو بلوچستان‬ ‫قصد انتقال و جابجایی ان به یکی از استان های مرکزی‬ ‫کشــور را دارد‪ .‬وی بــا اشــاره بــه تحقیقــات تکمیلــی و‬ ‫تخصصی پلیس سمنان در این خصوص گفت‪ :‬ماموران‬ ‫انتظامیبابهره گیریاز توانوتجهیزاتموجودمشخص‬ ‫کردند قاچاقچیان قصد تحویل محموله به سرکردگان‬ ‫خود در اســتان کرمان رادارند‪ .‬ســردار حســنی به انجام‬ ‫هماهنگی و برنامه ریزی های موثر با رده های انتظامی‬ ‫در اســتان هدف خبر داد و گفت‪ :‬تیم عملیاتی پلیس‬ ‫محور موردنظر را تحت کنترل محسوس و نامحسوس‬ ‫خوددراوردند‪.‬فرماندهانتظامیاستانسمناناز توقیف‬ ‫یک دستگاه خودروی سواری با کشف‪ ۷۱۳‬کیلو و ‪۲۷۷‬‬ ‫گــرم مــواد مخــدر از نوع تریــاک خبــر داد و گفت‪ :‬یک‬ ‫قاچاقچینیز در اینراستادستگیر شد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1151‬‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1151‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اختصاص ‪ 91‬هزار تن‬ ‫انواع کود یارانه ای به‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اذربایجان‬ ‫غربــی گفت‪ :‬در اســتانه اغاز کشــت پاییزه‪ 91 ،‬هــزار و‬ ‫‪ 324‬تن انواع کود یارانه ای به این استان اختصاص یافته‬ ‫است‪ .‬علیرضا قربانی بابیان اینکه ‪ 100‬نفر عامل فعال‬ ‫توزیع کننــده کــود در اســتان وجــود دارد‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫کودهای یارانه ای باقیمتی کمتر نســبت به بازار ازاد در‬ ‫اختیار کشاورزان متقاضی قرار می گیرد و در حال حاضر‬ ‫‪ 31‬هزار تن از این میزان سهمیه تدارک و تامین شده و‬ ‫در بین کارگزاران اســتان توزی عشــده و مقدار ‪ 7‬هزار تن‬ ‫نیز به عنوانذخیرهدر انبارهایشرکتخدماتحمایتی‬ ‫اســتان اماده توزیع اســت‪ .‬قربانی ادامه داد‪ :‬این روند‬ ‫ذخیره سازی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در‬ ‫حدود ‪ 3‬هزار و ‪ 100‬تن بیشــتر اســت و استان با امادگی‬ ‫بیشــتری ازنظــر ذخیره اســتراتژیک به اســتقبال کشــت‬ ‫پائیزه می رود‪ .‬مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی‬ ‫اذربایجان غربی بابیان اینکه وظیفه و رســالت شرکت‬ ‫خدمات حمایتی کشاورزی افزایش راندمان تولید و باال‬ ‫بردن بهره وری در ســطح کشــور و اســتان است‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬باوجود همه محدودیت های مالی‪ ،‬ارزی و اجرایی‬ ‫به ویــژه درگیری کشــور با بیماری منحــوس کرونا‪ ،‬طبق‬ ‫برنامه ریزیبه عمل امده‪،‬تامینوتدارکانواعنهاده های‬ ‫کشاورزی مطابق برنامه ابالغی وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫هدف گذاری و در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫هیچ شکایتی از ادعای‬ ‫فوتی ه‪‎‬ا‪‎‬در بیمارستان‬ ‫طالقانی ارومیه به نظام‬ ‫پزشکی واصل نشده است‬ ‫رئیــس هیئــت تجدیدنظــر نظــام پزشــکی ارومیــه‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون هیچ شــکایتی از ادعای فوت ‪ ۲۳‬نفر در‬ ‫‏بیمارستان طالقانی ارومیه به هیات های انتظامی نظام‬ ‫پزشکی وصول نشــده است‪ .‎‬دکتر کیوان کوشان‪ ،‬عضو‬ ‫هیئت مدیره و رئیس هیئت تجدیدنظر نظام پزشــکی‬ ‫ارومیه‏در گفتگو با‏خبرنگاران‪ ،‬با اشاره به شایعه جان‬ ‫باختن‪ ۲۳‬نفر در بیمارستان طالقانی ارومیه‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تاکنــون هیچ‏شــکایتی از ادعای فوتی های بیمارســتان‬ ‫طالقانی به هیات های انتظامی ســازمان نظام پزشکی‬ ‫استان‏وصول نشده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در سال جاری‬ ‫‪ ۵۳‬فقره پرونده تخلف در حوزه سالمت به هیات های‬ ‫انتظامی نظام پزشکی‏استان رسیده است که برای ‪۳۹‬‬ ‫پرونده از ان ها نظر کارشناسی صادرشده و در ‪ ۱۴‬مورد‬ ‫از ان ها خطا و‏قصور احرازشده است و به دادسرا ارجاع‬ ‫شــد‪.‬‏دکتر کوشــان افزود‪ :‬تا اول شهریورماه امسال‪۵۷ ،‬‬ ‫حشــده که ‪ ۲۱‬فقره منجر‬ ‫فقره شــکایت در دادســرا طر ‬ ‫‏به منع تعقیب شده‪ ۳۰ ،‬فقره صدور کیفرخواست و ‪۶‬‬ ‫فقره قرار موقوفی تعقیب خورده است‪‎.‬رئیس هیئت‬ ‫تجدیدنظر نظام پزشــکی ارومیه‏اضافه کرد‪ :‬بیشترین‬ ‫شکایات از متخصصان زنان و است‪،‬‏جراحان زیبایی و‬ ‫متخصصین ارتوپدی در رتبه های بعدی قرار دارند‪‎.‬وی‬ ‫بابیان اینکه بیش از چهار هزار نفر عضو نظام پزشکی‬ ‫استان هستند‪ ،‬افزود‪ :‬سازمان نظام پزشکی‪،‬‏یار کمکی‬ ‫سیستم درمان برای همکاران بخش خصوصی و دولتی‬ ‫است‪‎.‬‬ ‫انهدام دو باند حفاری‬ ‫غیرمجاز در مهاباد‬ ‫فرمانــده یگان حفاظــت اداره کل میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی اذربایجــان غربی گفــت‪ :‬دو‬ ‫باند حفاری غیرمجاز در روســتای عیسی کند و گرده رش‬ ‫مهاباد متالشــی شــد‪ .‬ســرهنگ بهزاد حجابی‪ ،‬با اعالم‬ ‫شهــای‬ ‫ایــن مطلــب اظهــار کــرد‪ :‬پــس از دریافــت گزار ‬ ‫مردمــی مبنــی بــر انجام عملیــات حفــاری غیرمجــاز در‬ ‫دو روســتای تاریخــی مهابــاد اقدامــات الزم برای تعیین‬ ‫صحت وســقم این گزارش ها در دســتور کار قــرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشگریو صنایع دستیاذربایجانغربیافزود‪:‬باتائید‬ ‫این گزارش ها درنهایت نیروهای یگان حفاظت طی دو‬ ‫مرحلهعملیاتموفقیت امیزدرمنطقهتاریخیقلعهماریا‬ ‫واقع در روستای عیسی کند و تپه تاریخی گرده رش واقع‬ ‫در روستایی به همین نام چهار حفار غیرمجاز دستگیر‬ ‫شدند که یکی از این افراد مسلح بوده و اسلحه شکاری‬ ‫داشــت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این عملیات به دلیل فراوانی‬ ‫ماموریت های ناجا و نبود نیرو در پاسگاه اختاچی غربی‬ ‫(برهان)‪ ،‬کارکنان یگان حفاظت بدون فوت وقت اقدام‬ ‫بهعملیاتدستگیریفردمسلح کردهو پساز تعقیبو‬ ‫گریز متهمرادستگیر و بهپاسگاهمربوطهانتقالدادندکه‬ ‫ایناقدامان هاشایانتقدیر است‪.‬حجابیعنوان کرد‪:‬در‬ ‫دیگر عملیاتانجام شدهدر مهابادکهبه صورتمشترکبا‬ ‫عواملپاسگاه هایمکریانشرقیو مکریانغربیانجام‬ ‫گرفت سه نفر از اعضای باند بزرگ حفاری غیرمجاز نیز‬ ‫دستگیر شدند‪ .‬فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اذربایجــان غربی‬ ‫تصریح کرد‪:‬طیبازجویی هایبه عمل امدهاسامیبیش‬ ‫از سی نفر از اعضای مشارکت کننده در حفاری قیدشده‬ ‫کهپرونده ایبرایدستگیریسایر عواملدخیلدر دستور‬ ‫کار پاسگاه مربوطه قرار گرفت‪ .‬حجابی گفت‪ :‬در این دو‬ ‫فقره عملیات موفقیت امیز مذکر ضمن دستگیری چهار‬ ‫نفــر‪ ،‬االت و ادوات حفــاری از قبیل بیل دســتی‪ ،‬کلنگ‪،‬‬ ‫سطل‪ ،‬طناب‪ ،‬دیلم‪ ،‬یک اسلحه شکاری و یک دستگاه‬ ‫موتورسیکلتتوقیفشدومتهمانپساز تشکیلپرونده‬ ‫تحویلپاسگاه هایمربوطهشدند‪.‬‬ ‫رویدا د ارذبایجان رغبی‬ ‫افتتاح ‪ 149‬طرح کشاورزی استان‬ ‫همزمان با هفته دولت‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی اذربایجان غربی‬ ‫گفت‪ 149:‬طرحعمرانی‪،‬اقتصادیو تولیدیبخش‬ ‫کشاورزیبااعتباریبالغ بر‪332‬میلیاردریالهم زمان‬ ‫با هفته دولت در ســطح اســتان اماده بهره برداری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اکبــر کرامتــی در خصــوص برنام ههــای هفتــه‬ ‫دولت گفت‪ :‬تعــداد ‪ 149‬طرح عمرانی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و تولیدی بخش کشــاورزی بااعتبــاری بالغ بر ‪332‬‬ ‫میلیارد و ‪ 245‬میلیون ریال هم زمان با گرامیداشت‬ ‫هفتهدولتباحضور مسئوالناستانیو شهرستانی‬ ‫افتتاح می شود که با اجرای این طرح ها برای ‪717‬‬ ‫نفر به صورت مســتقیم اشــتغال زایی خواهد شــد‪.‬‬ ‫کرامتــی افــزود‪ :‬در ایــن ایــام تعــداد ‪ 135‬پــروژه از‬ ‫مجمــوع ‪ 149‬پــروژه قابل افتتاح‪ ،‬مربوط به بخش‬ ‫مدیریت اب وخاک و امور فنی و مهندسی بوده که‬ ‫بااعتبار بالغ بر ‪ 139‬میلیارد ریال و اشتغال ‪ 634‬نفر‬ ‫مستقیمامادهبهره برداریشده است‪.‬ویبیان کرد‪:‬‬ ‫اینطرح هاشامل‪ 84‬طرحسیستم هاینوینابیاری‬ ‫بــا مجمــوع مســاحت ‪ 456.44‬هکتــار در ســطح‬ ‫اســتان‪ 2 ،‬مورد اســتخر ذخیره اب با ظرفیت ‪5700‬‬ ‫مترمکعبدر شهرستانارومیه‪ 5،‬موردپوششبتنی‬ ‫و ســنگی انهار در سطح اســتان‪ 4 ،‬مورد انتقال اب‬ ‫با لوله در شهرســتان پیرانشهر و یک مورد مرمت‪،‬‬ ‫تعمیر و بازسازی ایستگاه پمپاژ‪ ،‬مرمت و بازسازی‬ ‫قنات در شهرســتان های شــوط و شاهین دژ است‪.‬‬ ‫کرامتی خاطرنشــان کرد‪ :‬تعداد ‪ 2‬پروژه از مجموع‬ ‫‪ 149‬پروژهقابل افتتاح‪،‬در مدیریتصنایعتبدیلیو‬ ‫غذاییبااعتبار بالغ بر ‪ 165‬میلیاردریالواشتغال‪78‬‬ ‫نفر مستقیم اماده بهره برداری است که این طرح ها‬ ‫شامل یک طرح مرکز جمع اوری شیر در شهرستان‬ ‫میاندواب و یک طرح سردخانه با ظرفیت ‪ 2‬هزار‬ ‫تن در شهرستان ارومیه است‪ .‬رئیس سازمان جهاد‬ ‫کشــاورزی اذربایجــان غربی گفت‪ :‬تعــداد ‪ 10‬پروژه‬ ‫عشایری از مجموع ‪ 149‬پروژه قابل افتتاح‪ ،‬بااعتبار‬ ‫بالغ بر ‪ 15‬میلیارد ریال اماده بهره برداری اســت که‬ ‫این طرح ها نیز شامل‪ 5‬طرح اب رسانی به ییالقات‬ ‫عشایریو‪ 5‬طرحمسیر گشاییایلراههایعشایری‬ ‫اســت‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬یک طرح بیمارســتان‬ ‫دامپزشکی در شهرستان میاندواب‪ ،‬از مجموع ‪149‬‬ ‫پــروژه قابل افتتــاح‪ ،‬بااعتبار بالغ بر ‪ 10‬میلیــارد ریال‬ ‫و اشــتغال ‪ 5‬نفر مســتقیم اماده بهره برداری شــده‬ ‫است‪ .‬کرامتی همچنین تاکید کرد‪ :‬تعداد یک پروژه‬ ‫سامانه ضد تگرگ از مجموع‪ 149‬پروژه قابل افتتاح‬ ‫و کلنگ زنی‪ ،‬در زیر بخش معاونت بهبود تولیدات‬ ‫گیاهیبااعتبار بالغ بر‪1‬میلیاردریالامادهبهره برداری‬ ‫اســت‪ .‬در ادامه محمد دیبایی دبیر اجرایی ستاد‬ ‫بزرگداشــت هفتــه دولــت و رئیــس اداره روابــط‬ ‫عمومی ســازمان به تشــریح برنام ههــای موردنظر‬ ‫ســازمان در ایام بزرگداشــت هفته دولت در استان‬ ‫پرداخــت و اظهــار کرد‪ :‬افتتاح پروژه های شــاخص‬ ‫عمرانــی‪ ،‬اقتصــادی و تولیــدی بخــش کشــاورزی‪،‬‬ ‫غبارروبیمزار شهدا‪،‬حضور رئیسو مدیرانسازمان‬ ‫در برنامه هایرادیوییو برنامهتلویزیونیگفتگوی‬ ‫ویــژه خبــری به منظور تبییــن دســتاوردهای بخش‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬فضاسازی و تبلیغات محیطی‪ ،‬برگزاری‬ ‫مســابقات فرهنگــی و ورزشــی‪ ،‬از اهم برنامه های‬ ‫اجرایی سازمان است که به منظور بزرگداشت هفته‬ ‫دولت در ســازمان تدوین و برنامه ریزی شده است‬ ‫که با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری‬ ‫اجتماعیاجراییخواهدشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کلنگزنی‪ ۲۳‬پروژهبهینه سازی‬ ‫شبکهبرقروستاییدر استان‬ ‫بــه مناســبت هفته دولــت‪ ،‬تعــداد ‪ ۲۳‬پروژه‬ ‫بهینه سازی شبکه برق روستایی و توسعه شبکه‬ ‫جهت تامین برق متقاضیان شــهری و روســتایی‬ ‫یشــوند‪ .‬توســعه‬ ‫اذربایجــان غربی کلنگ زنی م ‬ ‫شــبکه بــرای تامیــن بــرق متقاضیــان شــهری و‬ ‫روســتایی و بهین هســازی شــبکه بــرق روســتایی‬ ‫‪ ۴۷۶‬روســتای اذربایجــان غربــی در قالــب ‪۲۳‬‬ ‫پــروژه و بااعتبــاری بال غبــر ‪ ۱٠۲‬میلیــارد تومان در‬ ‫سال جاری انجام خواهند شد‪ .‬در راستای اجرای‬ ‫ایــن پروژه ها‪ ۵۸ ،‬کیلومتر شــبکه اصــاح و مورد‬ ‫بهینه سازی قرارگرفته و ‪ ۱۵۸‬کیلومتر شبکه توزیع‬ ‫توسعه خواهد یافت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۳۵۰‬کیلومتر راهروستایی اماده اسفالتاست‬ ‫به مناســبت هفته دولــت ‪ ۱۶‬کیلومتر روکش‬ ‫اسفالت محور اشنویه ‪ -‬نقده به صورت نمادین‬ ‫از ‪ ۶۰‬کیلومتر پروژه لکه گیری و روکش اســفالت‬ ‫محورهــای شــریانی اذربایجــان غربــی بااعتبــار‬ ‫بال غبــر ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ریال به بهره برداری رســید‪.‬‬ ‫ارســان شــکری‪ ،‬مدیرکل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جــاده ای اذربایجــان غربــی نیــز در این مراســم‬ ‫بابیــان اینکــه با اقدامــات جهــادی انجام گرفته‬ ‫در لکه گیــری و روکــش محورهــای مواصالتــی‬ ‫و بــا اســکن جاد ههــا اســتان در رتبــه یازدهــم‬ ‫مطلوب تریــن محورهــا در میــان ‪ ۳۴‬اداره کل‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور قرار دارد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون نزدیــک‬ ‫بــه ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر لکه گیــری و روکــش اســفالت‬ ‫به صورت ممتد و غیر ممتد در سطح محورهای‬ ‫اســتان انجا مشــده اســت و تا پایان فصل کاری‬ ‫سال جاری برنامه ریزی برای بالغ بر ‪ ۳۰۰‬کیلومتر‬ ‫انجام گرفته اســت‪ .‬وی از مهم ترین محورهایی‬ ‫نهــا انجام گرفتــه و یا‬ ‫کــه روکــش اســفالت در ا ‬ ‫در حــال انجــام و برنامه ریــزی اســت بــه محور‬ ‫شــاهین دژ ‪ -‬تــکاب‪ ،‬میانــدواب ‪ -‬شــاهین دژ‪،‬‬ ‫مهابــاد ‪ -‬ارومیــه‪ ،‬پیرانشــهر ‪ -‬نقــده‪ ،‬ورودی‬ ‫پایانــه مــرزی تمرچیــن و ماکــو ‪ -‬بازرگان اشــاره‬ ‫نمود‪ .‬این مقام مسئول اظهار کرد‪ ۳۵۰ :‬کیلومتر‬ ‫راه روســتایی در اســتان امــاده اســفالت اســت‬ ‫کــه به محض تامین قیر اســفالت خواهد شــد و‬ ‫عملیات ساخت ‪ ۴۰‬کیلومتر از راه های روستایی‬ ‫به میمنت هفته دولت کلنگ زنی خواهد شــد‪.‬‬ ‫در ادامه بهسازی و اسفالت راه روستایی پروانه‬ ‫شهرســتان اشــنویه به طول ‪ ۲۴۰۰‬متر و بااعتبار‬ ‫‪ ۱۲‬میلیــارد و ‪ ۶۶۵‬میلیــون ریــال نیــز کلنگ زنی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫دعوتشمشیرباز اذربایجانغربی‬ ‫به اردوی تیم ملی‬ ‫دبیــر هیئــت شمشــیربازی اذربایجــان غربی از دعــوت هادی‬ ‫رضوی نیا شمشیرباز ارومیه ای به اردوی تیم ملی بزرگساالن کشور‬ ‫خبــر داد‪ .‬علــی نجف زاده بیان کرد‪ :‬هادی رضوی نیا شمشــیرباز‬ ‫ارومیه ای به اردوی تیم ملی بزرگســاالن کشــور در اســلحه فلوره‬ ‫دعوت شــد‪ .‬نجف زاده افزود‪ :‬اردوی تیم ملی فلوره بزرگســاالن‬ ‫یشــود‬ ‫از تاریخ ‪ ۱۰‬شــهریور لغایت ‪ ۱۶‬شــهریور در تهران برگزار م ‬ ‫کــه هــادی رضــوی نیان نیــز در ایــن اردو حضور خواهد داشــت‪.‬‬ ‫وی در خصوص ازســرگیری تمرینات ورزشکاران شمشیرباز ارومیه‬ ‫گفت‪ :‬با نظر مساعد مدیرکل ورزش و جوانان استان و مساعدت‬ ‫سرپرستی مجموعه ورزشی تختی مجوز ویژه برای شروع تمرینات‬ ‫شمشیربازی صادرشده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تمرینــات شمشــیربازی بــا تاکیــد بــر اجــرای‬ ‫پروتکل های بهداشتی ویژه و عدم تردد اولیای با وسیله نقلیه به‬ ‫داخل مجموعه از امروز شروع می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۳۱‬هزار تن کود پاییزه در استان توزیع شد‬ ‫مدیر شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی‬ ‫اذربایجــان غر بــی گفت‪ ۳۱ :‬هــزار تن انواع‬ ‫کود یارانه ای در اســتانه اغاز کشــت پاییزه‪،‬‬ ‫بیــن کارگزاری های این اســتان برای ارائه به‬ ‫کشــاورزان توزیع شد‪.‬‬ ‫علیرضــا قربانــی در گفت وگــو بــا ایرنــا‬ ‫افــزود‪ :‬در اســتانه اغــاز کشــت پاییــزه‪۹۱ ،‬‬ ‫هزار و ‪ُ ۳۲۴‬تن انواع کود یارانه ای به این‬ ‫اســتان اختصاص یافتــه کــه ‪ ۳۱‬هــزار تــن ان‬ ‫بــرای توز یــع بــه کارگزاری هــای اذربایجــان‬ ‫غر بــی ارسال شــده اســت‪ .‬وی بابیــان اینکــه‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفــر عامــل فعــال توزیع کننــده کــود در‬ ‫اســتان وجــود دارد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬کودهــای‬ ‫یاران ـه ای باقیمتــی کمتــر نســبت بــه بــازار‬ ‫ازاد در اختیــار کشــاورزان متقاضــی قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬قربانــی بیــان کــرد‪ :‬مقــدار هفــت‬ ‫هــزار تن از انــواع کودهای موردنیــاز پاییزه‬ ‫نیــز به عنــوان ذخیــره در انبارهــای شــرکت‬ ‫خدمــات حمایتــی اســتان امــاده توز یــع‬ ‫اســت‪ .‬مدیــر شــرکت خدمــات حمایتــی‬ ‫کشــاورزی اذربایجان غربی گفت‪ :‬این روند‬ ‫ذخیره ســازی نســبت بــه مدت زمــان مشــابه‬ ‫ســال گذشــته در حــدود ســه هــزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫تــن افزایش یافتــه اســت و اســتان بــا امادگی‬ ‫بیشــتری ازنظر ذخیره اســتراتژیک به استقبال‬ ‫کشــت پاییــزه م ـی رود‪ .‬وی بابیــان اینکــه‬ ‫وظیفــه و رســالت شــرکت خدمــات حمایتــی‬ ‫کشــاورزی افزایش راندمان تولید و باال بردن‬ ‫بهــره وری در ســطح کشــور و اســتان اســت‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬باوجــود همــه محدودیت هــای‬ ‫مالــی‪ ،‬ارزی و اجرایی به ویژه درگیری کشــور‬ ‫بــا ویروس منحــوس کرونا‪ ،‬طبــق برنامه ریزی‬ ‫به عمل امــده‪ ،‬تامیــن و تــدارک انــواع‬ ‫نهاده های کشــاورزی مطابــق برنامه ابالغی‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی هد ف گــذاری و در‬ ‫دســتور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫شماره ‪30‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫روند ابتال به کرونا‬ ‫در استان نگران کننده است‬ ‫اســتاندار اذربایجــان‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬متاســفانه‬ ‫غربــی بــا اشــاره بــه رونــد‬ ‫دســتورالعمل ها به خوبــی‬ ‫نگران کننــده ابتــا بــه‬ ‫از ســوی مــردم رعایــت‬ ‫کرونــا در اســتان‪ ،‬رعایــت‬ ‫نمی شــود‪ .‬همــه دچــار یــک‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی‬ ‫نوع عادی انگاری شــده اند‪.‬‬ ‫محمدمهدی‬ ‫و اجــرای جــدی مصوبــات‬ ‫متولیــان حوزه نظارت توجه‬ ‫شهریاری‬ ‫ســتادهای ملــی و اســتانی را‬ ‫کافــی ندارنــد‪ .‬وی با اشــاره‬ ‫راهکار اصلی بهبود وضعیت موجود عنوان بــه تکمیــل ظرفیــت بســتری بیمــاران در‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬متاســفانه هنوز رونــد بیماری بیمارســتان های اســتان‪ ،‬این موضــوع را یک‬ ‫صعــودی اســت‪ .‬ظرفیــت بیمارســتان ها در خطــر جــدی دانســت و تصریــح کــرد‪ :‬برای‬ ‫حال تکمیل اســت و این یک هشــدار جدی پیشــگیری از ایجاد تامین اکســیژن موردنیاز‬ ‫بشــمار مــی رود‪ .‬محمدمهــدی شــهریاری بیمــاران‪ ،‬ســاخت کارخانــه تولیــد اکســیژن‬ ‫در یکصــد و چهــل و دومیــن جلســه ســتاد و تامیــن اکســیژن ســاز به صــورت جــدی در‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا بــا بیــان اینکــه از ابتــدای دســتور کار قــرار گیــرد‪ .‬اســتاندار اذربایجان‬ ‫شــیوع ویــروس کرونا تــا به امروز دســتورات غربی از متولیان امر خواســت تا در پوشش‬ ‫بهداشــتی و خطــرات بیمــاری از ســوی واکسیناســیون نیــز اهتمام جدی تری داشــته‬ ‫رســانه ها به خوبــی بــه اطــاع مردم رســیده باشند‪.‬‬ ‫‪ ۳۹۳‬پروژه عمرانی در هفته دولت‬ ‫افتتاحو کلنگ زنیمی شوند‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور‬ ‫بهســازی راه هــای روســتایی از‬ ‫عمرانــی اســتاندار اذربایجــان‬ ‫عوامــل مهــم در جلوگیــری از‬ ‫غربــی با بیــان این کــه در طول‬ ‫مهاجــرت بــه شــهرها و ســایر‬ ‫هفته دولت تعداد ‪ ۳۹۳‬پروژه‬ ‫نقــاط اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫عمرانــی افتتــاح و کلنگ زنــی‬ ‫موضوع ســبب ایجاد مدیریت‬ ‫ایدین رحمانی‬ ‫می شوند‪،‬گفت‪:‬اعتبار موردنیاز‬ ‫رضائیه‬ ‫متــوازن در شــهرها و روســتاها‬ ‫بــرای ایــن تعــداد پــروژه ‪۷۴۲‬‬ ‫نیــز می شــود‪ .‬همچنیــن ارائــه‬ ‫میلیارد تومان براورد شده است‪ .‬ایدین رحمانی خدمات متناسب و متوازن به عموم از دستورات‬ ‫رضائیه در ائین بهره برداری از ‪ ۱۶‬کیلومتر روکش ویــژه دوت اســت کــه باید بیش ازپیــش به این‬ ‫و اسفالت جاده اشنویه‪-‬نقده به صورت نمادین مهــم توجه کــرد‪ .‬رحمانــی تصریح کرد‪ :‬اســتان‬ ‫از ‪ ۶۰‬کیلومتر پروژه لکه گیری و روکش اســفالت اذربایجــان غربــی بــه کارگاه عظیــم راهــداری و‬ ‫محور های شــریانی اســتان‪ ،‬ضمن تبریک هفته راه ســازی در طول ســال های گذشته مبدل شده‬ ‫دولــت و قدردانــی از اقدامــات صــورت گرفته‪ ،‬و اقدامات عملیاتی بســیار خوبی در بحث راه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬توســعه راه ها مهم ترین مبادی برای انجام شــده که می تــوان از این میــان به کریدور‬ ‫توســعه یافتگی و پیشــرفت در هــر منطقــه و غرب کشور که یک سوم ان در استان واقع شده‬ ‫کشــوری اســت‪ .‬وی با اشــاره به اقدامات ارزنده اشــاره کــرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تعــداد ‪ ۳۹۳‬پروژه‬ ‫دولت در بخش های مختلف در استان به ویژه عمرانی در بخش های مختلف بااعتباری بالغ بر‬ ‫حشــده و‬ ‫در بحــث احــداث راه و تبدیــل راه هــای اصلــی ‪ ۷۴۲‬میلیارد تومان در این هفته افتتا ‬ ‫به بزرگراهی‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬با اتمام و انجام کلنگ زنی می شوند‪ .‬معاون استاندار اذربایجان‬ ‫پروژ ههــای مواصالتــی قدم هــای موثــری در غربی یاداور شد‪ :‬علی رغم مشکالت اقتصادی‬ ‫راستای تحقق خواسته های مردم برداشته شده دولــت و بــا توجه بــه برنامه ریزی هــای صورت‬ ‫اســت‪ .‬معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گرفته به دنبال استفاده حداکثری از نهایت توان‬ ‫اذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه این که بهبــود و دستگاه هاوسازمان هاهستیم‪.‬‬ ‫اشتغال زندانیان به صورت ویژه‬ ‫در دستور کار مسئولین زندان ها‬ ‫و مراجع قضایی‬ ‫عتباتی‪،‬رئیــس‬ ‫ناصــر‬ ‫وی ضمن ابراز خرسندی از‬ ‫دادگستری کلاستاناذربایجان‬ ‫انتصاب جدید در زندان مرکزی‬ ‫غربــی در مراســم معارفــه‬ ‫گفت‪ :‬نگرش ویژه اصالحی به‬ ‫مدیــر جدیــد زنــدان ارومیــه‬ ‫زندانیان را بر اساس اموزه های‬ ‫گفت‪ :‬اشــتغال مولــد زندانیان‬ ‫دینــی ســرلوحه قــرار دهیــد و‬ ‫ناصر عتباتی‬ ‫را به عنــوان مهم تریــن بخــش‬ ‫باصالبت اســیب های زندان را‬ ‫سند تحول قضایی در اولویت‬ ‫کاهش دهیــد‪ .‬مجیــدی اظهار‬ ‫برنام ههــای اصالحــی و تربیتی قرار دهیــد و در کرد‪ :‬مراجع قضایی ارومیه با برنامه ریزی دقیق‬ ‫این مسیر از همه ظرفیت های قانونی و اجرایی در ضمــن بازدیدها توان خــود را بر کاهش االم‬ ‫و فرصت هــای ســازمان های دیگــر و همچنیــن زندانیان قرار داده و مشکالت ان ها را تا حصول‬ ‫نهادهای مردمی استفاده کنید‪ .‬در ایین تودیع نتیجهپیگیریمی کند‪.‬ویگفت‪:‬موضوعاشتغال‬ ‫و معارفه مدیر جدید زندان ارومیه که با حضور زندانیان برای مجموعه دادستانی و قاضی ناظر‬ ‫رئیس کل دادگســتری‪ ،‬دادستان و معاونین مرکز زندان بسیار مهم است و همگام با برنامه های‬ ‫استان‪،‬قضاتو مسئولینزندان هایاستانبرگزار ســند تحــول قضایــی از هیــچ کوشــش قانونــی‬ ‫شداز تالش هایچندینسالهامیر سهرابیتقدیر فروگــذاری نخواهیــم کــرد‪ .‬در ادامــه مدیــرکل‬ ‫و داریوشبخشیرئیسسابقزندانمهابادبرای زندان های اســتان برای هر دو روســای زندان ها‬ ‫انجام ماموریت های زندانبانی اسالمی معرفی سابق و جدید ارزوی موفقیت کرد و با برشمردن‬ ‫شد‪ .‬رئیس کل دادگســتری استان به موضوعات شاخصه های توانمندی هرکدام انتصاب جدید‬ ‫مهم حقوق زندان و زندانی اشاره کرد و گفت‪ :‬مدیر جوانبر مجموعهزندانارومیهراموجبات‬ ‫نظم و اقتدار با قانون مداری در زندان ها حاکم خیر و پیشرفت در شاخص ها عنوان کرد‪ .‬وی در‬ ‫باشــد و بــا حفــظ کرامــت اســامی و انســانی ادامه به کمبودهای اعتباری در تجهیز و توسعه‬ ‫زندانیان تمام توان و ظرفیت های قانونی را بکار ابنیه و اماکن پرداخت و گفت‪ :‬با تعامل رئیس‬ ‫بگیرید تا عوارض سوء ناشی از حبس بر زندانی دادگستری و نمایندگان مجلس این مشکل رفع‬ ‫کاهش یابد‪ .‬وی گفت‪ :‬از ظرفیت های مردمی و گردد‪ .‬محمدی گفت‪ :‬در حوزه اشــتغال هدف‬ ‫سازمان هایخیریهومعتمدینبرایاخذرضایت ما ایجاد فرصت برای ‪ ۸۰‬درصد زندانیان است‬ ‫از زندانیــان حبس باال و قصاص اســتفاده کنید‪ .‬و تــا پایان ســال باید با تــاش جهادی و تعامل‬ ‫عتباتی در ادامه به اهمیت برنامه های اصالحی محقــق گــردد‪ .‬وی در خصــوص اهمیت شــغل‬ ‫و تربیتی اشاره کرد و گفت‪ :‬موضوع مهم اشتغال زندانبانیگفت‪:‬همهتالش هابرایایجادمحیط‬ ‫مولــد زندانیــان را در دســتور کار ویژه قرار دهید امن و مناســب باز توانی اجتماعی در زندان ها‬ ‫و مســئولین زندان ها با تعامــل مراجع قضایی اســت‪ ،‬با توجه به حساســیت باال در جامعه و‬ ‫و نظارت قضات ناظر زندان این بند مهم سند هجمه معاندین مستمرا موضوع زندانیان رصد‬ ‫تحول قضایی را به ســرانجام مقصود برسانید‪ .‬و مشکالت و درخواست ان ها پاالیش می گردد‬ ‫وی افزود‪ :‬دادگســتری اســتان در حل مشکالت تا اسیب های ناشی از حبس بر شخص‪ ،‬خانواده‬ ‫زندانیان پیشرو بوده و حلقه ارتباطی مناسب با و جامعه به حداقل ممکن برســد و مددجوی‬ ‫سازمان ها و مردم برای کاهش جمعیت کیفری زندانی در پروسه برنامه های اصالحی و تربیتی‬ ‫زندان ها و ایجاد فرصت های اموزش و اشتغال ســعادتمندانه بــه جامعــه بازگردنــد‪ .‬در پایان‬ ‫اســت‪ .‬در ادامــه دادســتان دادســرای عمومی و مراســم از تالش های امیر ســهرابی مدیر زندان‬ ‫انقالب مرکز استان گفت‪ :‬شرط سعادتمندی در تقدیر و داریوش بخشــی به عنوان مدیر جدید‬ ‫مسندهای مدیریتی مهم اخالق مداری و تدبیر زندانمرکزیارومیهمعرفیشد‪.‬‬ ‫برای ترویج روح رافت اسالمی است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 09‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1151‬‬ ‫واکنش پوگبا به صحنه جنجالی‬ ‫دیدار با وولوز‬ ‫پــل پوگبــا‪ ،‬ســتاره‬ ‫بــود باعــث شکســتن پــای‬ ‫منچســتریونایتد‪ ،‬انجــام‬ ‫نوس شــود‪ .‬او اظهار داشــت‪:‬‬ ‫خطــا روی روبــن نــوس‪،‬‬ ‫«ایــن تکل ممکــن بود باعث‬ ‫هافبــک ولــوز‪ ،‬در جریــان‬ ‫شکستن پا شود‪ .‬منظورم این‬ ‫پای هگــذاری گل پیروزی بخش‬ ‫نیســت که پوگبا قصد داشت‬ ‫پل پوگبا‬ ‫منچســتریونایتد در روز‬ ‫چنیــن کاری انجــام دهــد امــا‬ ‫یکشــنبه را رد کرد‪ .‬یونایتد به‬ ‫نطــور‬ ‫ممکــن بــود شــرایط ای ‬ ‫لطف گل دقیقه ‪ 80‬میسون گرینوود موفق شد پیــش بــرود‪ » .‬نــوس نیــز بــاور دارد کــه ایــن‬ ‫با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رســیده و سه برخــورد خشــن بوده و حتــی زخ م‪‎‬هایی روی‬ ‫امتیاز را از ان خود کن؛ اما تیم مهمان به داور پای او باقی گذاشــته اســت‪ .‬هافبک پرتغالی‬ ‫اعتراض داشت که این گل باید پس از درگیری گفــت‪« :‬همه صحنه را دیدنــد‪ ،‬همه پای من‬ ‫ی‪‎‬دانم چرا این صحنه خطا‬ ‫بیــن پوگبــا و نــوس مــردود اعالم شــود‪ .‬پوگبا را دیدنــد‪ .‬مــن نم ‬ ‫تاکید دارد که هیچ تماسی بین این دو بازیکن گرفته نشــد‪ .‬ان ها پیش از شــروع فصل گفتند‬ ‫ی‪‎‬کنند و اگر به اندازه‬ ‫شــکل نگرفتــه و ایــن گل در صحــت کامل به که برخوردها را بررسی م ‬ ‫ثمر رسیده است‪ .‬او به اسکای اسپرت گفت‪ :‬کافی خشــن باشــد‪ ،‬خطا خواهند گرفت‪ .‬من‬ ‫نهــا نشــان دادم‪ .‬من پایــم را به‬ ‫«من هیچ برخوردی با او نداشتم‪ .‬اینجا لیگ پایــم را بــه ا ‬ ‫برتــر اســت‪ .‬همه چیز در این صحنه مســاوی داور و کم ـک داور نشــان دادم‪ ،‬نمی توانــم‬ ‫بــود و ایــن اتفاقــی اســت کــه هــر اخــر هفته حــرف بیشــتری بزنــم‪ .‬او پــس از بــازی به من‬ ‫رخ می دهــد‪ .‬ما تــوپ را از ان خودکرده و گل گفــت که هــر دو برای توپ رفتید و من گفتم‬ ‫زدیم‪ ».‬این در حالی اســت که گرائم ســونس بله هر دو برای توپ رفتیم اما من کسی بودم‬ ‫پس از بازی در اســکای اسپرت مدعی شد که که توپ را لمس کرد و این یک خطای اشــکار‬ ‫تــکل پوگبــا یک خطای ســاده نبــود و ممکن بود‪».‬‬ ‫زنیت مانع بزرگ انتقال ازمون‬ ‫به لیون‬ ‫المپیــک لیــون بــرای‬ ‫اورد؛ امــا شــرایط بســیار‬ ‫جذب سردار ازمون با زنیت‬ ‫پیچیــده شــده اســت چراکه‬ ‫س ـن پترزبورگ بــه توافــق‬ ‫مذا کــرات جــدی ایــن هفتــه‬ ‫رسیده اما این اتفاق تنها در‬ ‫اغاز شد که در فاصله زمانی‬ ‫صورتــی رخ خواهــد داد کــه‬ ‫کمــی پیــش از بســته شــدن‬ ‫سردار ازمون‬ ‫باشگاه روسی بتواند در این‬ ‫پنجره نقل و انتقاالت است‬ ‫مــدت کوتاه جانشــینی برای‬ ‫و زنیــت یــک شــرط بــرای‬ ‫او پیــدا کنــد‪ .‬ازمون اولویــت اول پیتر بوش انجــام ایــن انتقال تعیین کرده اســت‪ .‬ان ها‬ ‫در خــط حملــه در طول یک ماه اخیر بوده می خواهنــد پیــش از فــروش مهاجــم خود‪،‬‬ ‫امــا لیــون کمــی دیــر بــرای جــذب او اقــدام جانشــینی برای او پیدا کنند‪ .‬باشگاه روسی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬مربی هلنــدی قطعــا خواهان چند گزینه را مدنظر دارد که جدی ترین ان ها‬ ‫حضــور مهاجــم زنیــت س ـن پترزبورگ در کارلوس وینیسیوس از بنفیکاست اما مذاکرات‬ ‫تیمش در فصل پیش رواســت و در روزهای در حالــی هنــوز بــه نتیجــه نرســیده کــه زمان‬ ‫گذشــته ب هطــور مــداوم بــا ایــن بازیکــن در کوتاهی تا پایان پنجره نقل و انتقاالت فرصت‬ ‫تمــاس بــوده تــا او را برای پیوســتن به لیون باقــی اســت‪ .‬زنیت بــه لیون هشــدار داده که‬ ‫در تابســتان ســال جاری متقاعد کند‪ .‬اکیپ اگر موفق به جذب بازیکنی نشــود‪ ،‬ازمون را‬ ‫روز شنبه خبر داده بود که بازیکن تیم ملی حفظ خواهد کرد‪ .‬باشگاه روسی لزوما نیازی‬ ‫ایران که قراردادش در ژوئن ‪ 2022‬به پایان بــه پــول ندارد‪ ،‬بلکه به یک گلــزن نیاز دارد و‬ ‫می رســد درنهایت با لیون به توافق رســید و حاضــر اســت ریســک از دســت دادن بازیکن‬ ‫این باشــگاه نیز با ارائه پیشــنهاد ‪ 15‬میلیون ‪ 26‬ســاله ایرانــی به عنــوان بازیکــن ازاد در‬ ‫یورویــی موافقــت زنیــت را نیــز بــه دســت تابستان ‪ 2022‬را بپذیرد‪.‬‬ ‫مصدومیتشدید‬ ‫ستارهاسپانیاییبارسلونا‬ ‫باشــگاه بارســلونا تاییــد‬ ‫کــرد دنــده ســرخیو روبرتــو‬ ‫ســتاره اســپانیایی ایــن تیــم‬ ‫دچار شکستگی شده است‪.‬‬ ‫بارســلونا در چارچــوب‬ ‫سرخیو روبرتو‬ ‫رقابت هــای هفتــه ســوم‬ ‫اللیــگا در نوکمــپ پذیــرای‬ ‫ختافه بود و در پایان موفق شد با نتیجه ‪ 2‬مشخص شود‪.‬‬ ‫بــر یک بر حریف خود غلبــه کند‪ .‬موضوعی‬ ‫بارســلونا همچنیــن اعــام کــرده کــه‬ ‫کــه باعــث شــد بارســا ‪ 7‬امتیــازی شــود و مهاجــم دانمارکــی ایــن تیــم یعنــی مارتیــن‬ ‫موقتــا در رده چهــارم جــدول قــرار بگیــرد‪ .‬برایتویــت نیــز بــه دلیــل احســاس درد در‬ ‫نبــازی را تــرک کــرده و او‬ ‫گل اول بارســلونا در مســابقه توســط ستاره زانــوی خــود زمی ‬ ‫اســپانیایی این تیم یعنی ســرخیو روبرتو به هــم بــه معاینــات بیشــتری بــرای مشــخص‬ ‫ثمر رســید؛ اما این بازیکن در دقیقه ‪ 74‬به شدن دقیق اســیب دیدگی اش احتیاج دارد‪.‬‬ ‫دلیل مصدومیت زمین مســابقه را ترک کرد‪ .‬ســرخیو روبرتــو یکــی از بازیکنانی به شــمار‬ ‫البتــه در ابتدا به نظر نمی رســید که مشــکل می امــد کــه از چنــدی پیــش شــایعاتی در‬ ‫ســرخیو روبرتــو جدی باشــد اما حــاال بیانیه رابطــه بــا احتمال جدایی او از بارســلونا به‬ ‫باشگاه بارسلونا برخالف این را نشان دهد‪ .‬گوش می رسید‪.‬‬ ‫باشــگاه کاتاالنی تایید کرده‬ ‫کــه ســرخیو روبرتــو دچــار‬ ‫شکســتگی از ناحیــه دنــده‬ ‫شــده و بایــد طــی روزهــای‬ ‫اینــده تحــت معاینــات‬ ‫دقیق تــری قــرار بگیــرد تــا‬ ‫میــزان دوری او از میادیــن‬ ‫اگهیفقدانسندمالکیت‬ ‫‪ -9-1517‬شماره نامه‪ ، 140085602006004490:‬تاریخ‪ 1400/05/10 :‬خانم زبیده عسکری خوزانی‬ ‫فرزند مصطفی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی‬ ‫است که سند مالکیت ششدانگ پالک شماره‪ 82/1075‬واقع در خمینی شهر بخش‪ 14‬ثبت اصفهان که‬ ‫در صفحه ـ دفتر الکترونیکی ‪ 140020302006002535‬امالک ذیل ثبت ـ بنام نامبرده ثبت و صادر و‬ ‫تسلیم گردیده و بموجب سند قطعی‪ 1391/11/09-7818‬دفترخانه اسناد رسمی شماره‪ 261‬به او انتقال‬ ‫قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابه جایی از بین رفته مفقود‬ ‫شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده‬ ‫‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی‬ ‫ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به‬ ‫این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب‬ ‫صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت‬ ‫اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار ‪ 1400/06/09:‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی م الف‪1181838 :‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش‪ ۲‬شهرستان‬ ‫بجنورد‬ ‫‪ -9-1518‬به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر‪:‬‬ ‫بخش‪ ۲‬بجنورد‬ ‫‪ ۱۲۵‬اصلی موسوم به قریه عزیز‬ ‫ششدانگ پالک ‪ 5543‬فرعی یک باب انباری‬ ‫مالکیت‪ :‬محسن اسماعیل زاده مقدم فرزند عبداله به شماره شناسنامه‪ 39‬کدملی‪۰۷۷۹۶۲۹۰۰۰‬‬ ‫در روز سه شنبه سی ام شهریور ماه یکهزار و چهارصد (‪ )1400/06/30‬ساعت ‪ ۹‬صبح در محل شروع‬ ‫و بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های‬ ‫فوق الذکر بوسیله این اگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند‬ ‫چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده‪ ۱۵‬قانون‬ ‫مزبور ملک مورد اگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین‬ ‫نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند‬ ‫مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره ‪۲‬‬ ‫جای خالی ستاره های بدون جانشین در استقالل‬ ‫استخوان بندی ابی ها‬ ‫حفظ نشد‬ ‫هرچنــد اســتقالل در فصــل نقــل و انتقــاالت‬ ‫یکــی از تیم های فعال اســت امــا برخالف تصور‬ ‫نتوانسته شاکله و استخوان بندی فصل گذشته اش‬ ‫را حفــظ کنــد و خیلی از بازیکنــان تاثیرگذارش از‬ ‫ایــن تیــم جداشــده اند‪ .‬به گــزارش مهــر‪ ،‬بااینکه‬ ‫اســتقاللی ها قــدری دیــر وارد بــازار نقــل و‬ ‫انتقــاالت شــدند‪ ،‬اما یکــی از پرکارترین تیم های‬ ‫یهــا و‬ ‫نقــل و انتقاالتــی بــوده و تاکنــون خروج ‬ ‫ورودی های قابل توجهی داشتند‪ .‬اولین خروجی‬ ‫قطعی این تیم هرویه میلیچ بود و بعدازان شیخ‬ ‫دیاباته و محمد نادری رسما از جمع ابی پوشان‬ ‫جدا شدند‪ .‬مهدی قائدی نیز چهارمین بازیکنی‬ ‫بود که به صورت رسمی جمع ابی پوشان را ترک‬ ‫کــرد‪ .‬احمــد مددی مدیرعامل باشــگاه اســتقالل‬ ‫اعالم کرد داریوش شــجاعیان‪ ،‬ارسالن مطهری و‬ ‫فرشــید اســماعیلی هم با نظر فرهاد مجیدی در‬ ‫لیســت تمدیدی ها قرار ندارند و رشید مظاهری‬ ‫هــم شــرایط مبهمــی در ایــن تیــم دارد و برخــی‬ ‫شــواهد نشــان می دهــد شــاید باشــگاه تمایلــی‬ ‫به ادامه همکاری با وی نداشــته باشــد‪ .‬هرچند‬ ‫خود این بازیکن اعالم کرده در استقالل خواهد‬ ‫ماند‪ .‬مســعود ریگی یکــی از مهم ترین بازیکنان‬ ‫این تیم هم با ســپاهان قــرارداد منعقد کرد تا او‬ ‫نیز یکی دیگر از جداشــدگان این تیم باشــد‪ .‬اگر‬ ‫ایــن فراینــد اتفاقات باشــگاه اســتقالل منجر به‬ ‫خــروج ایــن افراد هم شــود‪ ،‬انــگاه خروجی های‬ ‫استقالل شــامل؛ میلیچ‪ ،‬دیاباته‪ ،‬نادری‪ ،‬قائدی‪،‬‬ ‫شجاعیان‪ ،‬اسماعیلی‪ ،‬مطهری‪ ،‬مظاهری و ریگی‬ ‫خواهد شد تا ‪ ۹‬بازیکن این تیم نسبت به فصل‬ ‫گذشــته تغییــر کنند کــه این تعــداد جابجایی با‬ ‫حفظ شاکله منافات دارد‪ .‬به خصوص که بررسی‬ ‫عملکرد این نفرات نشان می دهد عمدتا نیز در‬ ‫بیــن نفــرات اصلــی و بازیکنان پرکار اســتقالل در‬ ‫این فصل بوده اند‪.‬‬ ‫جای خالی قائدی و مطهری‬ ‫حتــی اگــر امــار گلزنــی هــا و گ لســازی های‬ ‫مطهــری و قائــدی هــم نادیده گرفته شــود‪ ،‬این‬ ‫دو نفــر بــه ترتیــب اولیــن و دومیــن بازیکــن پــر‬ ‫کار اســتقالل بودنــد کــه بیشــترین میــزان حضور‬ ‫و دقایــق بــازی را در بیــن همــه اســتقاللی ها‬ ‫داشــته اند‪ .‬قائــدی بــا ‪ ۲۸‬بــازی و ‪ ۲۳۶۱‬دقیقــه‬ ‫پرکارتریــن بازیکــن اســتقالل بــود و پــس از وی‬ ‫نیز ارســان مطهــری با ‪ ۲۸‬بــازی و ‪ ۲۰۶۲‬دقیقه‬ ‫نهــا‬ ‫حضــور در میــدان‪ ،‬دومیــن بازیکــن پــرکار ا ‬ ‫در فصل گذشــته بوده اســت‪ .‬قائــدی و مطهری‬ ‫یهــم ‪ ۱۴‬گل‪ ۹ ،‬پــاس گل و کســب ‪ ۴‬پنالتــی‬ ‫رو ‬ ‫را در کارنام هشــان داشــتند که این امار هم بسیار‬ ‫قابل توجه است‪.‬‬ ‫ریگی سومین بازیکن پرکار‬ ‫از عملکــرد فوق العــاده و کامــا قابــل دفــاع‬ ‫مســعود ریگــی هم در میانه زمیــن بگذریم‪ ،‬وی‬ ‫نیز بعد از قائدی و مطهری سومین بازیکن پرکار‬ ‫ایــن تیــم بوده اســت‪ .‬ریگــی در ‪ ۲۵‬بــازی فصل‬ ‫گذشــته به میدان رفت و ‪ ۱۹۹۰‬دقیقه در میدان‬ ‫حضــور داشــت تا او بــا این امار ســومین بازیکن‬ ‫پرکار ابی پوشان باشد‪ .‬ریگی روز یکشنبه جدایی‬ ‫خود را با انتشار پستی به معنای خداحافظی با‬ ‫اســتقالل اعــام کرد و ســاعاتی بعد به ســپاهان‬ ‫پیوست تا وی یکی دیگر از خروجی های قطعی‬ ‫ابی پوشان باشد‪.‬‬ ‫محمد نادری دفاع چپ بدون جایگزین‬ ‫هرچنــد اســتقاللی ها روی همکاری بــا نادری‬ ‫نظر کامال مثبت داشتند اما او خودخواسته از این‬ ‫تیم جدا شد تا سرنوشتش را در لیگ ترکیه دنبال‬ ‫کند‪ .‬نادری هم یکی از اصلی ترین نفرات استقالل‬ ‫بود و معموال در ترکیب این تیم حضور داشت‪،‬‬ ‫مگر دفعاتی که مصدومیت یا محرومیت مانع از‬ ‫حضور وی در ترکیب می شد‪ .‬بااین وجود نادری‬ ‫با ‪ ۲۳‬بازی و ‪ ۱۸۲۱‬دقیقه حضور در میدان‪ ،‬بعد‬ ‫از قائــدی‪ ،‬مطهــری‪ ،‬ریگــی‪ ،‬مرادمنــد و غفوری‪،‬‬ ‫ششمین بازیکن پر کار استقالل و یکی از نفرات‬ ‫کامال اصلی این تیم بود‪.‬‬ ‫مظاهری با عملکردی قابل دفاع‬ ‫احتمــال اینکــه مظاهــری هــم از جمــع‬ ‫ابی پوشــان جدا شود وجود دارد و این در حالی‬ ‫اســت کــه مظاهری هــم یکــی از بازیکنــان پرکار‬ ‫استقالل بود‪ .‬سنگربانی که با شماره ‪ ۱۲‬یک فصل‬ ‫را در اســتقالل حضــور داشــت‪ ،‬در ‪ ۱۹‬بــازی بــه‬ ‫میــدان رفــت و ‪ ۱۷۱۰‬دقیقه نیز در میدان حضور‬ ‫داشت‪ .‬مظاهری توانست در این تعداد بازی ‪۱۰‬‬ ‫بار کلین شیت کند‪ .‬سنگربان ابی پوشان هشتمین‬ ‫بازیکنــی بود که بیشــترین تعــداد بــازی را فصل‬ ‫گذشته برای این تیم انجام داد‪.‬‬ ‫اسماعیلی ازجمله بازیکنان تاثیرگذار‬ ‫هرچنــد جایگاه فرشــید اســماعیلی به لحاظ‬ ‫اماری در تعداد و دقایق بازی در رده ســیزدهم‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه اینکه تعداد نســبتا‬ ‫یهــای فصــل گذشــته را بــه دلیــل‬ ‫زیــادی از باز ‬ ‫مصدومیــت ازدس ـت داده بــود و بــا احتســاب‬ ‫اینکــه هــر زمــان مصدومیتی نداشــت در ترکیب‬ ‫ثابــت قرار می گرفت‪ ،‬می تــوان او را هم در زمره‬ ‫بازیکنانی دانســت که از ترکیب اصلی اســتقالل‬ ‫جدا می شود‪ .‬اسماعیلی فصل گذشته ‪ ۲۲‬بار به‬ ‫میــدان رفت و ‪ ۱۳۶۳‬دقیقه هم در زمین حضور‬ ‫داشت‪ .‬وی در این بازی ها یک گل به ثمر رساند‬ ‫و ‪ ۳‬بار هم پاس گل صادر کرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تراکتور ‪ 1402‬کهکشانیمی شود‬ ‫ســرمربی تراکتــور از وعــده جدیــد مالــک این‬ ‫باشــگاه رونمایــی کــرد‪ .‬بــه گــزارش ورزش ســه‪،‬‬ ‫تراکتــور در چهارمین فصل خصوصی شــدن خود‬ ‫شــرایط خوبی ندارد‪ .‬این باشــگاه با پنجره بسته‬ ‫نقــل و انتقاالتــی روبــرو شــده و هنــوز نتوانســته‬ ‫نهــای بازیکنان جداشــده خــود را جذب‬ ‫جایگزی ‬ ‫کنــد‪ .‬البتــه مدیرعامــل ایــن باشــگاه می گویــد که‬ ‫مذاکــره و توافقــات الزم بــا گزین ههــای موردنظــر‬ ‫انجا مشــده ولــی بــه خاطر تذکر فیفــا نمی توانند‬ ‫تــا بــاز شــدن پنجــره‪ ،‬ب هصــورت رســمی خبرهای‬ ‫یشــان را اعالم کننــد‪ .‬طی ماه های‬ ‫نقل و انتقاالت ‬ ‫اخیــر‪ ،‬مشــکالت مالــی بســیاری هــم در باشــگاه‬ ‫تراکتور شــاهد بودیم؛ مشــکالتی که حتی باعث‬ ‫شــد بازیکنــان تیــم در شــب اخریــن بــازی فصــل‬ ‫گذشته به نشانه اعتراض‪ ،‬هتل محل اقامت تیم‬ ‫را ترک کنند‪ .‬طی توافقاتی که طی هفته های اخیر‬ ‫صــورت گرفــت‪ ،‬محمدرضــا زنــوزی از مدیرعامــل‬ ‫باشــگاه خواســت تا برای تامین هزینه های جاری‬ ‫باشگاه در فکر تامین اسپانسر باشد؛ او همچنین‬ ‫تضمیــن کــرد کــه بدهی های ســنگینی کــه باعث‬ ‫بسته شدن پنجره شدند را پرداخت خواهد کرد‪.‬‬ ‫جدایــی تعداد زیادی از ســتاره ها پیــش و پس از‬ ‫پایان لیگ برتر (اشــکان دژاگه‪ ،‬مسعود شجاعی‪،‬‬ ‫احسان حاج صفی‪ ،‬مهدی تیکدری‪ ،‬میثم تیموری‪،‬‬ ‫محمدرضا خانزاده و‪ )...‬باعث شد تا تراکتوری ها‬ ‫در استانه یک بحران بزرگ قرار بگیرد؛ بحرانی که‬ ‫اعتراض شــدید هوادارانشــان را به همراه داشت‪.‬‬ ‫یکــی از مــواردی کــه هــواداران تراکتــور اعتــراض‬ ‫شدید به ان داشته و دارند‪ ،‬محقق نشدن وعده‬ ‫تراکتور کهکشــانی اســت کــه زنوزی پــس از قبول‬ ‫مالکیــت باشــگاه تراکتــور بــه ان اشــاره کرده بود‪.‬‬ ‫تراکتور خصوصی طی دو فصل نخست (هجدهم‬ ‫و نوزدهــم) ســتاره های گران قیمــت بســیاری را‬ ‫یهــای عجیب این‬ ‫بــه خدمــت گرفت امــا جدای ‬ ‫ستاره ها و تغییرات بسیار در مدیریت و کادرفنی‬ ‫باشــگاه اجــازه تبدی لشــدن تراکتــور بــه تیمــی‬ ‫کهکشانی را نداد‪ .‬حال ان ها به دنبال بستن تیمی‬ ‫اقتصادی برای لیگ بیســت و یکم هستند؛ تیمی‬ ‫که از ســال گذشــته هم کم ســتاره تر خواهد بود؛‬ ‫البته ســرمربی ان ها شــب گذشــته از وعده جدید‬ ‫ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت‬ ‫ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور‬ ‫اخذ و به این اداره تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬سه شنبه ‪ 1400/06/09‬احمد اصغری شیروان‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو‬ ‫بجنورد‪/3285‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1514‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۱۱۱۰‬و ‪ ۱۱۱۱‬مورخ ‪ 1400/2/27‬اقای مجتبی قاهری نجف ابادی فرزند غالمرضا نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع و خانم فاطمه جاللی فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 133/01‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۳۷۹‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۱۰‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه‬ ‫ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/24 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1182064‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1510‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان‬ ‫محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫مالک باشگاه خبر داد؛ تراکتور کهکشانی در سال‬ ‫‪ .1402‬کمالوند با اشاره به موضوع که زنوزی برای‬ ‫پرداخــت بدهی ها ‪ 6‬ماه فرصت خواســته گفت‪:‬‬ ‫اقــای زنــوزی ناراحت اســت اما ناراحتــی او فقط‬ ‫از این موضوع نیســت‪ .‬زنوزی زمانی که تراکتور را‬ ‫تحویــل گرفت وضعیــت اقتصادی کشــور به این‬ ‫شکل نبود‪ .‬او باوجود تمامی فشارها‪ ،‬جان‪ ،‬مال‬ ‫و ابرویــش را گذاشــته امــا ایا درســت اســت که به‬ ‫ایشــان اهانت کنیم؟ تراکتور عشــق زنوزی اســت‬ ‫واالن هــم خــودش را کنــار نکشــیده و نگفتــه که‬ ‫پنجره را باز نمی کند‪ .‬ما طی جلسه ای که در ترکیه‬ ‫داشتیم‪ ،‬هم فکری کردیم که فشار را از روی اقای‬ ‫زنوزی برداریم و او هم گفت که شش ماه به من‬ ‫مهلــت بدهید تا کارها را روی ریل بینــدازم‪ .‬وی از‬ ‫تشــکیل یــک تیم کهکشــانی طــی دو ســال اینده‬ ‫یهــای تراکتــور از ســال‬ ‫خبــر داده و گفــت‪ :‬بده ‬ ‫‪ ۹۰‬انباشت هشــده و اقای زنوزی هم گفته که شــما‬ ‫امسال با هزینه پایین تیم را ببندید تا بدهی ها را‬ ‫ســبک کنیم من سابقه هشت سال مربی گری در‬ ‫تبریز رادارم که همه ان ها موفقیت امیز بوده اند‪.‬‬ ‫من امتحانم را پس دادم واالن هم قول می دهم‬ ‫که یک تیم ابرومند بسازیم‪ .‬تراکتور فصل گذشته‬ ‫رفت وبرگشــت به تیم های پرســپولیس‪ ،‬استقالل‬ ‫و ســپاهان باخــت امــا قول می دهم امســال این‬ ‫اتفــاق تکــرار نخواهــد شــد‪ .‬هــواداران فرصــت‬ ‫بدهند‪ ،‬چون کارایی بازیکن جوان زیر فشار صفر‬ ‫یشــود‪ .‬در ســال اول مالکیت زنوزی‪ ،‬وضعیت‬ ‫م ‬ ‫اقتصــادی مملکت بهتر بــود و او دژاگــه را اورد‪.‬‬ ‫دو ســال بعــد هم بــا رفع مشــکالت بازیکنی در‬ ‫ســطح دژاگــه را بــه تراکتور می اورد‪ .‬بــا اظهارات‬ ‫یتــوان پی بــه این موضــوع برد‬ ‫فــراز کمالونــد م ‬ ‫کــه محمدرضا زنــوزی‪ ،‬برخالف برخی شــایعات‬ ‫بــرای ادامــه کار در تراکتــور ناامیــد نشــده و‬ ‫برنامه های بلندمدتی برای تبدیل شدن دوباره به‬ ‫مالک محبوب هواداران تراکتور دارد‪ .‬پروژه قبلی‬ ‫کهکشانی سازی تراکتور‪ ،‬باوجود هزینه های بسیار‬ ‫موفقیت امیز نبود و حال باید دید که باتجربه این‬ ‫سه فصل ایا زنوزی می تواند به ارزوی تراکتوری ها‬ ‫که فتح لیگ برتر فوتبال ایران اســت جامه عمل‬ ‫بپوشاند یا خیر؟‬ ‫رای شماره ‪ ۱۸۵۶‬مورخ ‪ 1400/4/8‬اقای احمد خدادادئی نجف ابادی فرزند محمدحسن نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 147/60‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۱۰۸۶‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪ ۵‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/09 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/24 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1182259‬م الف‬ ‫اگهیاخطاراجرایی‬ ‫‪ -9-1516‬شماره پرونده‪ 1260/98 :‬حل‪ 2‬مشخصات محکوم علیه‪ :‬نام و نام خانوادگی‪ :‬فاطمه سالم ‪،‬‬ ‫نام پدر‪ :‬حسین ‪ ،‬نشانی‪ :‬مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له‪ :‬نام و نام خانوادگی‪ :‬محمدحسین اقایی‬ ‫‪ ،‬نام پدر‪ :‬مرتضی ‪ ،‬نشانی‪ :‬اصفهان خ کاوه خ بهارستان شرقی مبلمان کوثر محکوم به‪ ،‬به موجب رای‬ ‫شماره‪ 1743‬تاریخ‪ 1398/10/03‬حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته‬ ‫است‪ .‬محکوم علیه محکوم است به‪ :‬پرداخت مبلغ‪ 11/900/000‬ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ‬ ‫‪ 198/000‬ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ‪98/07/02‬‬ ‫لغایت استهالک کامل دین در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت‬ ‫ضمنًا در اجرای حکم تبصره‪ 2‬ماده ‪ 306‬رعایت گردد‪ .‬ماده ‪ 34‬قانون اجرای احکام‪:‬همین که اجرائیه به‬ ‫محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای‬ ‫پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد و در‬ ‫صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به‬ ‫قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/06/09:‬قاضی شعبه دوم‬ ‫شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر م الف‪1182273 :‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند مالکیت خودرو سواری ‪ -‬کار سیستم کیا تیپ ‪EX3300‬‬ ‫سورنتو به رنگ مشکی روغنی به شماره انتظامی ایران ‪-85‬‬ ‫‪ 345‬ص ‪ 88‬شماره موتور ‪ G6DB8H036963‬و شماره شاسی‬ ‫‪ KNAJC525X95884477‬مدل ‪ 2009‬به نام شهرزاد زراعتگر‬ ‫دویم فرزند علیرضا به کدملی ‪ 3621856757‬صادره از زاهدان مفقود‬ ‫گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ستاره فوالد در اهواز‬ ‫ماندنی شد‬ ‫صالــح حردانــی مدافــع راســت جــوان فــوالد‪،‬‬ ‫قراردادش را با این تیم تمدید کرد تا بدین شکل داستان‬ ‫حضور او در اســتقالل به صورت رســمی منتفی شــود‪.‬‬ ‫صالح یا همان سعادت حردانی یکی از اهداف نقل و‬ ‫انتقاالتی استقالل در این تابستان بود‪ .‬فرهاد مجیدی‬ ‫که برای تقویت سمت راست خط دفاعی تیمش قصد‬ ‫داشــت تــا این بازیکن اینــده دار و ‪ 22‬ســاله را جذب‬ ‫کند‪ ،‬مذاکرات خود را با باشــگاه فوالد خوزســتان اغاز‬ ‫کــرد ولــی تیــم اهــوازی بــرای صــدور رضایت نامه ایــن‬ ‫بازیکن‪ ،‬درخواست پنج میلیارد تومان داشت‪ .‬مجیدی‬ ‫که روی جذب حردانی تاکید ویژه ای داشت‪ ،‬از مدیران‬ ‫باشگاه خواست تا به هر قیمتی که شده این بازیکن‬ ‫را بــه خدمت بگیرنــد و حتی مدیر برنامه این بازیکن‬ ‫نیز با حضور در ساختمان باشگاه استقالل‪ ،‬با مدیران‬ ‫این تیم وارد مذاکره شد تا چگونگی انتقال حردانی به‬ ‫جمع ابی پوشان را موردبررسی قرار دهند‪ .‬درحالی که‬ ‫اخباری در خصوص توافق طرفین برای حضور حردانی‬ ‫در اســتقالل مطــرح می شــد امــا ســرانجام حمیدرضــا‬ ‫گرشاســبی مدیرعامل فوالد موفق شــد تا رضایت این‬ ‫بازیکــن را برای تمدید قرارداد جلب کند‪ .‬این بازیکن‬ ‫ملی پوشــی که در لیست نهایی اسکوچیچ نیز حضور‬ ‫دارد‪ ،‬فصــل بعــد نیز در جمع شــاگردان ویســی باقی‬ ‫می ماند و بدین صورت داســتان پیوســتن این بازیکن‬ ‫به اســتقالل منتفی شــد‪ .‬ســعادت حردانــی از نفرات‬ ‫باقی مانده در اردوی تیم ملی است و به همین دلیل‬ ‫حفظ او اهمیت ویژه ای برای فوالد داشت‪ .‬در متنی‬ ‫که باشــگاه فوالد در کانال رســمی خود منتشــر کرده‪،‬‬ ‫امده است‪« :‬حمیدرضا گرشاسبی در ادامه روند تمدید‬ ‫قرارداد بازیکنان تیم فوالد خوزســتان‪ ،‬قــرارداد صالح‬ ‫حردانــی را تمدیــد کرد تا ایــن بازیکن باکیفیت فصل‬ ‫اینــده نیــز با پیراهن فــوالد در میادین حاضر شــود‪».‬‬ ‫بســته بودن پنجره نقل و انتقاالتی فوالد روی حفظ‬ ‫حردانــی تاثیــر زیادی داشــت‪ .‬پس ازاینکــه فوالدی ها‬ ‫مهره هــای کلیــدی نظیــر فرشــاد احمــدزاده‪ ،‬محســن‬ ‫فروزان‪ ،‬زبیر نیک نفس و عارف اقاسی را ازدست داده‬ ‫بودند و وضعیت لوســیانو پریرا نیز نامشــخص است‪،‬‬ ‫ان ها موفق به حفظ حردانی شدند تا در صورت تایید‬ ‫قطعی بسته بودن پنجره این تیم‪ ،‬فوالد سایر عناصر‬ ‫کلیدی اش را نیز از دست ندهد‪.‬‬ ‫شکایت تراکتور از‬ ‫ذوب اهن و فرعباسی‬ ‫باشــگاه تراکتور از دروازه بان ســابق خود شکایت‬ ‫کــرده و حضور او در ذوب اهن را غیرقانونی می داند‪.‬‬ ‫ماجرای حبیب فرعباســی با تراکتور‪ ،‬ماجرای عجیبی‬ ‫بود؛ او فصل گذشته پس از فسخ یک طرفه قراردادش‬ ‫بــا نفــت مسجدســلیمان راهــی تبریــز شــد تــا در کنار‬ ‫محمدرضــا اخباری برای شــماره یکی تراکتور بجنگد‪.‬‬ ‫او در طــول فصــل امــا نتوانســت بــه خواســته خــود‬ ‫در تیــم تبریــزی برســد و خیلی کم به میــدان رفت‪ .‬با‬ ‫توجه به شرایط نقل و انتقاالتی تراکتور‪ ،‬مدیران این‬ ‫باشگاه در پی حفظ حداکثری بازیکنان فصل گذشته‬ ‫بودند‪ .‬در میان اما بازیکنانی چون فرعباسی تصمیم‬ ‫بــه جدایی گرفتنــد‪ .‬این درواز هبــان در حالی قــرارداد‬ ‫خــود را بــا تراکتور به صــورت یک طرفه فســخ کرد که‬ ‫باشگاه تبریزی این اقدام او را غیرقانونی دانست‪ .‬فراز‬ ‫کمالوند‪ ،‬ســرمربی تراکتور در واکنــش به جدایی این‬ ‫بازیکن گفت‪ :‬حبیب فرعباسی دچار اشتباه محاسباتی‬ ‫شده و زمانی که متوجه مذاکره او با ذوب اهن شدیم‪،‬‬ ‫نامه نوشــتیم و به ان ها هشــدار دادیم‪ .‬ما نســبت به‬ ‫این قرارداد شکایت کردیم و پیگیر احقاق حق باشگاه‬ ‫تراکتور هستیم‪.‬‬ ‫تمدید مهلت صدور حکم‬ ‫ویلموتس تا مهرماه‬ ‫مشــاور حقوقی فدراســیون از ارســال نامــه دادگاه‬ ‫حکمیــت ورزش بــه فدراســیون خبــر داد‪ .‬فدراســیون‬ ‫فوتبــال ایــران بــرای حــل یکــی از دغدغه هــای اصلی‬ ‫خود از زمان شروع به کار که مربوط به پرونده مارک‬ ‫ویلموتس می شود‪ ،‬بعد از حکم اولیه اعتراض خود را‬ ‫به دادگاه عالی ورزش ‪ CAS‬ارائه کرده و با اســتخدام‬ ‫وکالی مطرح سعی بر بازگرداندن این حکم دارد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو سواری‬ ‫‪(RD‬ار دی) به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران ‪ 392 -53‬ق ‪24‬‬ ‫به شماره موتور ‪ 22328104925‬و شماره شاسی ‪IN81704851‬‬ ‫مدل ‪ 1381‬به نام علیرضا مسائلی فرزند محمدعلی مفقود گردیده و‬ ‫از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری‪ -‬هاچ بک سیستم ام وی ام تیپ ‪110S‬‬ ‫به رنگ سفید‪ -‬روغنی به شماره انتظامی ایران ‪ 533 -67‬د ‪55‬‬ ‫به شماره موتور ‪ MVM371FBHJ010436‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NATEBAPM7J1009666‬مدل ‪ 1397‬به نام محمدرضا‬ ‫حمیداوی به کدملی ‪ 1199915701‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند مالکیت خودرو وانت پیکان به شماره سند ‪ ۵۷۰۸۵‬مورخ ‪91/7/5‬‬ ‫تنظیمی دفتر اسناد رسمی ‪ ۷۰‬اسالم به رنگ سفید روغنی به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪۴۷۵- ۵۶‬س‪ ۵۳‬به شماره موتور ‪ ۱۱۴۸۸۰۶۹۴۸۴‬و‬ ‫شماره شاسی‪ NAAA36AA5AG880206‬مدل ‪ ۱۳۸۸‬به نام‬ ‫احمد طاهری رز فرزند فیروز به شماره ملی‪ ۱۴۵۰۳۹۱۳۷۰‬صادره از‬ ‫اردبیل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 09‬شهریور ماه ‪ 31 / 1400‬اگوست ‪ 22 / 2021‬محرم ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1151‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫لزوم ورود کشور به بحث‬ ‫رنگ نگاری کوانتومی برای‬ ‫مقابلهباتهدیدها‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫رئیــس مرکــز فناوری هــای کوانتومــی ایــران از لــزوم ورود‬ ‫کشــور بــه بحــث رنــگ نــگاری کوانتومــی بــرای مقابلــه بــا‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫تهدیدهــا خبــر داد‪.‬بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪،‬‬ ‫محمــد ارام‪ ،‬رئیــس مرکــز فناوری هــای کوانتومــی ایران گفت‪:‬‬ ‫بــا ظهــور کامپیوترهای کوانتومی بســیاری از رنــگ نگاری های‬ ‫کالســیک شکســته و هــک خواهنــد شــد‪ .‬او افــزود‪ :‬ضــروری‬ ‫اســت کــه کشــور وارد رنــگ نــگاری کوانتومــی بــرای مقابله با‬ ‫تهدیدها شود‪.‬‬ ‫ایران توانســته این فناوری را به جایگاه مناســبی در مرکز‬ ‫برســاند و امیدوار هســتیم در طی یک ســال اینده پکیج های‬ ‫رنــگ نــگاری کوانتمــی را بتوانیــم به صــورت مهندســی وارد‬ ‫بــازار کرده و به دســت مصرف کننده دهیم‪.‬‬ ‫تدوینو به روزرسانیسندراهبردی امایشخراسانجنوبی‬ ‫مسیر رسیدنبهتوسعه‪،‬بایدهمراه‬ ‫باتعیینهدفو برنامه ریزیمناسبباشد‬ ‫بیرجنــد‪ -‬محمد قربانی‪ :‬رئیس ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامه ریــزی خراســان جنوبــی‬ ‫بابیان اینکه مســیر رســیدن به توسعه‪ ،‬باید‬ ‫همراه با تعیین هدف و برنامه ریزی مناسب‬ ‫باشــد‪ ،‬گفــت‪ :‬تدویــن و به روزرســانی ســند‬ ‫راهبــردی امایش اســتان انجا مشــده اســت‪.‬‬ ‫مجید پور عیسی در جمع خبرنگاران ضمن‬ ‫گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای واالمقام‬ ‫دولت‪ ،‬به ویژه شهیدان رجایی و باهنر اظهار‬ ‫داشت‪ :‬هفته دولت‪ ،‬فرصت مغتنمی است‬ ‫برایمرور دستاوردهایگران بهایتالشگرانی‬ ‫که با کوشش جهاد گونه و خدمت خالصانه‪،‬‬ ‫عشــق و ایمــان را بــه مردم و ســرزمین خود‬ ‫هدیــه داده انــد‪ .‬او بــا تاکید بر این نکته که‬ ‫مســیر رســیدن بــه توســعه‪ ،‬بایــد همــراه بــا‬ ‫تعییــن هدف و برنامه ریزی مناســب باشــد‬ ‫افزود‪ :‬سازمان مدیریت و برنامه ریزی تالش‬ ‫می کند با در نظر گرفتن واقعیات‪ ،‬ظرفیت ها‬ ‫و پتانســیل را شناســایی و منابــع موجــود‬ ‫را بــه نحــوی عادالنــه بــا پیش بینــی اینــده‬ ‫اســتان توزیع کنــد‪ .‬رئیس ســازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی اســتان خراســان جنوبی تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬یکی از کارهای مهم ســازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی اســتان این اســت که با اجرای‬ ‫حهــای‬ ‫حهــای سرشــماری یــا اجــرای طر ‬ ‫طر ‬ ‫مختلــف اماری‪ ،‬اطالعــات و امار اســتانی را‬ ‫تهیه‪ ،‬استخراج و تحلیل کندو این اطالعات‬ ‫و امار بعدازاینکه با دقت بررســی شــدند و‬ ‫صحت وسقم تعیین شده‪ ،‬در اختیار افرادی‬ ‫قــرار می گیرنــد کــه می خواهند برای اســتان‬ ‫برنامه ریــزی کننــد‪ ،‬همچنیــن نقش ـه هایی‬ ‫توســط ســازمان مدیریــت اســتان تهیــه و‬ ‫اطالعــات مختلف اســتان روی ان بارگذاری‬ ‫شــده کــه ب هصــورت فضایــی امــکان رصــد‬ ‫استان را فراهم می سازد‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫سال گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫اســتان اقدام به تدوین و به روزرســانی سند‬ ‫راهبــردی امایــش اســتان‪ ،‬یکپارچ هســازی‬ ‫اطالعات مکانی استان‪ ،‬تدوین اسناد توسعه‬ ‫اقتصادی و اشــتغال زایی روســتایی‪ ،‬تکمیل‬ ‫پایــگاه داد ههــای مکانــی اســتان و امــکان‬ ‫مشاهده مکانی اطالعات مطالعات امایش‬ ‫اســتان‪ ،‬اجــرای سیاس ـت های کالن اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی در اســتان و اجــرای سیاس ـت های‬ ‫جهش تولید در استان کرده است‪ .‬پورعیسی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬همچنیــن فعالیت هایی مثل‬ ‫انجام بررســی شــاخص های توسعه هر یک‬ ‫از شهرســتان ها‪ ،‬بررســی درخواســت اعتبــار‬ ‫دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬ورود اطالعات اولیه‬ ‫و شــارژ اعتبــارات بــرای موافقت نام ههــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬بازدیــد میدانــی از پروژ ههــای‬ ‫عمرانی دســتگاه های اجرایی و تهیه گزارش‬ ‫پیشــرفت فیزیکی پروژه ها و برگزاری کمیته‬ ‫برنامه ریزیشهرستان هاو تصویبپروژه های‬ ‫عمرانــی شهرســتان ها ازجملــه اقدامــات‬ ‫انجام گرفته اســت‪ .‬رئیس ســازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی از دیگر‬ ‫اقدامات انجا مشــده در سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی اســتان را ایجاد بانک اطالعاتی‬ ‫و مستندســازی تجربیــات فنــی و اجرایــی‪،‬‬ ‫بازدیــد از کارخانه های و کارگاه های تولیدی‬ ‫مصالــح و تاسیســات و تجهیــزات برقــی و‬ ‫مکانیکی سطح استان در جهت حمایت از‬ ‫مصالح تولیدی دارای نشان استاندارد بومی‬ ‫استان‪ ،‬بازدید مســتمر از پروژه های عمرانی‬ ‫سطح استان‪ ،‬بررسی پرونده های درخواستی‬ ‫تشــخیص صالحیــت‪ ،‬بررســی شــرکت ها‬ ‫و صــدور گواهینامــه تشــخیص صالحیــت‬ ‫مشــاوران و پیمانکاران‪ ،‬دانســت‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫همچنیــن تامیــن نیــروی انســانی کارامــد‪،‬‬ ‫انجــام فرایند ارزیابی عملکرد دســتگاه های‬ ‫اجرایــی اســتان‪ ،‬رتبه بنــدی دســتگاه ها و‬ ‫برگزاری جشــنواره شــهید رجایــی و تقدیر از‬ ‫دســتگاه های برتــر‪ ،‬انجام تمــام فرایندهای‬ ‫درخواســت شماره مستخدم برای کارکنان و‬ ‫نظارت بر ازمون های اســتخدامی در اســتان‬ ‫و متعاقــب ان نظــارت بــر مصاحب ههــای‬ ‫اســتخدامی ازجمله فعالیت هایی است که‬ ‫در سازمان انجام گرفته است‪.‬‬ ‫اموزش های‬ ‫بنــد دره بیرجنــد و نیــز بررســی اولویت های‬ ‫پژوهشی استان از عمده دستور کارهای شورا‬ ‫در سال ‪ 1399‬بوده که اثرات مفید جلسات‬ ‫ان در حوزه های مختلف اســتانی مشــاهده‬ ‫یشــود‪ .‬پــور عیســی بیــان کــرد‪ :‬ازجملــه‬ ‫م ‬ ‫وظایف مهم و ملموس انجام گرفته توســط‬ ‫شــورای فنــی اســتان در ســازمان مدیریــت‬ ‫و برنامه ریــزی‪ ،‬تعییــن ضوابــط تشــخیص‬ ‫صالحیت و رتبه بندی پیمانکاران و معماران‬ ‫محلی در اســتان‪ ،‬بررســی اشکاالت و موانع‬ ‫اجرایــی طرح های مطروحه توســط عوامل‬ ‫ذینفــع در نظــام فنــی و اجرایــی کشــور بــا‬ ‫توجه بــه ویژگی های اجتماعــی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬اداری و منطقه ای اســتان و تعیین‬ ‫راه ح لهــای الزم به منظور رفع اشــکاالت و‬ ‫اعمال ان ها‪ ،‬بوده اســت‪ .‬او اظهار داشــت‪:‬‬ ‫فراهم اوردن امکان حداکثر استفاده از توان‬ ‫فنی و مهندســی عوامل اجرایــی موجود در‬ ‫اســتان و ایجاد زمینه مشــارکت تشکل های‬ ‫غیردولتــی اســتانی (صنفی–تخصصــی) در‬ ‫تصمیمات شــورا و همکاری در تصمیم گیری‬ ‫و ساماندهی شروع پروژه های عمرانی جدید‬ ‫استانی ازجمله اقدامات انجام گرفته است‪.‬‬ ‫او در پایــان اظهار امیدواری کــرد‪ :‬در دولت‬ ‫جدید با اســتفاده از ظرفیت های موجود در‬ ‫استان و بهره گیری از توان دلسوزان و مدیران‬ ‫توانمند‪ ،‬مسیر توسعه استان به صورت ویژه‬ ‫و مطلوب همچنان دنبال شود‪.‬‬ ‫گروه هایموردپذیرشجامعهمردم‬ ‫را به مقابله با کرونا دعوت کنند‬ ‫متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه با‬ ‫اشــاره به شیوع کرونا و خستگی روانی ناشی‬ ‫از ایــن بیماری گفــت‪ :‬اکنون گروه های مرجع‬ ‫و موردپذیــرش جامعــه نظیر روانشناســان و‬ ‫مشــاوران‪ ،‬بازیگران‪ ،‬ورزشــکاران باید مردم را‬ ‫به رعایت ضوابط بهداشــتی مقابله با کرونا‬ ‫دعوتکنند‪.‬‬ ‫ت وگو با‬ ‫حســین ابراهیمی مقــدم در گف ـ ‬ ‫ایرنــا افزود‪ :‬در حال حاضر امار ابتال به کرونا‬ ‫و مرگ ومیــر ناشــی از ایــن بیماری در سراســر‬ ‫کشــور افزایــش و اغلب شــهرها در وضعیت‬ ‫قرمــز قرارگرفتــه اســت‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬این‬ ‫شــرایط و شــیوع گســترده بیماری در جامعه‬ ‫از علل متعددی نشــات گرفته اســت‪ .‬تاخیر‬ ‫درروند واکسیناســیون‪ ،‬مشکالت اقتصادی و‬ ‫معیشتی و به دنبال ان عدم رعایت قرنطینه‬ ‫خانگی و حضور در اجتماعات ازجمله دالیل‬ ‫تشــدید کووید ‪ ۱۹‬در کشــور است‪ .‬این استاد‬ ‫دانشــگاه توضیــح داد‪ :‬امــروز نزدیــک به دو‬ ‫سال از شیوع این بیماری می گذرد‪ ،‬برای برخی‬ ‫گروه هایجمعیتینظیر کارگرانروزمزدامکان‬ ‫رعایت قرنطینه و تعطیلی کسب وکار وجود‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬ابراهیمی مقدم گفت‪ :‬اکنون‬ ‫براساس امار اعالمی‪ ،‬خط فقر به ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تومان رســیده‪ ،‬مطابق با این امار بســیاری از‬ ‫خانوارهــای ایرانــی زیر خط فقر بــوده و این‬ ‫جمعیتتوانرعایتبرخیدستورالعمل های‬ ‫بهداشتیرانخواهدداشت‪.‬‬ ‫خستگی روانی جامعه و کاهش‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫این روانشــناس ادامه داد‪ :‬برخی مســائل‬ ‫روانشــناختی هــم در کاهــش رعایــت ایــن‬ ‫ضوابط بهداشتی نقشی اساسی ایفا می کند‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬خســتگی روانــی جامعــه‪،‬‬ ‫افسردگی و دل مردگی ناشی از این خستگی‬ ‫نیــز امید بــرای رعایت این ضوابــط را کاهش‬ ‫خواهد داد‪ .‬او افزود‪ :‬فقدان مراسم جشن و‬ ‫سرور‪ ،‬عزا و سوگواری که از منظر روانشناختی‬ ‫ســبب تخلیه روانی خواهد شــد هــم در این‬ ‫رابطــه بی تاثیر نبوده اســت‪ .‬این مســائل نیز‬ ‫یــاس و ناامیــدی را افزایــش داده و به اعتقاد‬ ‫شماریاز شهروندانرعایتدستورالعمل های‬ ‫بهداشــتی نیــز بی فایــده اســت‪ .‬این مســاله‬ ‫یشــود‪ ،‬اشــخاص بــه یــک مــرگ‬ ‫ســبب م ‬ ‫تدریجــی با عدم مقابله بــا کرونا اقدام کنند‪.‬‬ ‫ابراهیمی مقــدم گفــت‪ :‬برخــی ســازمان ها و‬ ‫ارگا نهــا در جامعــه شــیوع کرونــا را ناشــی از‬ ‫عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی توسط‬ ‫شهروندان‪،‬برگزاریاجتماعات‪،‬دورهمی های‬ ‫خانوادگی‪ ،‬ســفرها و ترددهای جــاده ای و‪...‬‬ ‫عنوانمی کنند‪.‬او افزود‪:‬مردمنیز متقابالعدم‬ ‫تهــای اقتصادی‪ ،‬معافیــت از مالیات‬ ‫حمای ‬ ‫بــه دلیل کاهــش درامدهــا و تعطیلی برخی‬ ‫کس ـب وکارها‪ ،‬فقــدان واکســن و دارو درمان‬ ‫ارزان‪ ،‬اعطای ماســک رایگان و‪ ...‬را در شــیوع‬ ‫این بیماری عامل اصلی می دانند‪ .‬این استاد‬ ‫دانشگاهتاکیدکرد‪:‬در حقیقتطرفین‪،‬تقصیر‬ ‫را بــه گــردن یکدیگــر انداختــه و این مســاله‬ ‫سبب بروز احساسات و عواطف ناخوشایند‬ ‫شده و شهروندان نیز این نارضایتی را با عدم‬ ‫رعایتشیوه نامه هایبهداشتیابالغینشان‬ ‫می دهنــد‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬برخــی گروه های‬ ‫جمعیتی هم که تاکنون به این بیماری مبتال‬ ‫نشده اند‪ ،‬تصور می کنند‪ ،‬رعایت این ضوابط‬ ‫بیهــوده و در واقــع خــودازاری اســت‪ .‬حــال‬ ‫کبــار می تواند اتفاق بیوفتد‪.‬‬ ‫ا نکــه واقعه ی ‬ ‫ابراهیمــی مقــدم تصریح کرد‪ :‬انتشــار برخی‬ ‫اخبــار و اطالعــات کاذب در شــبکه های‬ ‫اجتماعی هم اذهان عمومی را مشوش و گاها‬ ‫یشــود‪ ،‬امار و ارقام واقعی همچون‬ ‫سبب م ‬ ‫تعداد تلفات این بیماری جدی گرفته نشود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬ایــن مســاله باعــث عــدم پذیــرش‬ ‫دستورالعمل های ابالغی و در نتیجه کاهش‬ ‫رعایتپروتکل هامی شود‪.‬نتیجهاینروندنیز‬ ‫به تدریج یاس و دل مردگی‪ ،‬اضطراب‪ ،‬شیوع‬ ‫بیماری را سبب خواهد شد که این روزها مرگ‬ ‫روزانه بیش از ‪ ۷۰۰‬نفر را روایت می کند‪.‬‬ ‫مقابله همگانی با کرونا درگرو تزریق‬ ‫روحیه نشاط به جامعه‬ ‫ابراهیمی مقــدم خاطرنشــان کــرد‪ :‬امــروز‬ ‫تقویت ضوابط بهداشتی و مقابله جمعی با‬ ‫کرونا مســتلزم تقویت روحیه شادی و نشاط‬ ‫و تولیــد و تزریــق احســاس امیــد بــه جامعه‬ ‫است‪ .‬او افزود‪ :‬اموزش های منطقی همراه با‬ ‫اســتدالل از طریق رســانه ها نیــز می تواند در‬ ‫این رابطه اثرگذار باشد‪ .‬شفافیت در ارائه امار‬ ‫و اخبار‪ ،‬گفت وگو با مردم‪ ،‬نقد ســالم‪ ،‬پرهیز‬ ‫از اطالعات ضدونقیض و حمایت های مالی‬ ‫و معیشتی نیز در افزایش مقابله همگانی با‬ ‫کرونا اثربخش خواهد بود‪ .‬این مدرس تاکید‬ ‫کرد‪ :‬استفاده از گروه های موردپذیرش جامعه‬ ‫همچــون هنرمنــدان‪ ،‬بازیگــران‪ ،‬مشــاوران‪،‬‬ ‫روانشناسان‪،‬ورزشکارانو‪...‬نیز می تواندمردم‬ ‫را به رعایت پروتکل های بهداشتی تشویق و‬ ‫ترغیب کند‪ .‬به گفتــه او‪ ،‬مردم با الگوبرداری‬ ‫صحیحمی تواننددرستعمل کنندو باحفظ‬ ‫روحیه امیدواری در راســتای حفظ سالمتی و‬ ‫جان خود و اطرافیان گام بردارند‪.‬‬ ‫اصالححکمرانیمحیط زیستی‬ ‫مهمترین اقدام برای رفع مشکالت‬ ‫زیست محیطی‬ ‫در استانهانتصابرییسسازمانحفاظت‬ ‫محیط زیســت در دولــت ســیزدهم‪ ،‬یــک‬ ‫کارشــناس محیط زیســت مهمترین اقــدام در‬ ‫زمینهرفعمعضالتمتعددزیست محیطیرا‬ ‫اصالححکمرانیمحیط زیستیکشور دانست‬ ‫و گفــت‪ :‬شــرط الزم بــرای رفــع مشــکالت‪،‬‬ ‫اعتمــاد مدیریــت جدیــد ســازمان حفاظــت‬ ‫محیط زیست به بدنه کارشناسی این سازمان‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدحســین بازگیــر در گفت وگــو‬ ‫بــا ایســنا ضمــن بیــان اینکــه ایــن روزهــا‬ ‫خیلی هــا از مشــکالت محیط زیســتی‬ ‫می گوینــد و هــر کــس از زاویه ای دردی را‬ ‫فریــاد می زنــد مانند مســائل اب و تاالب ‬ ‫و رودخان ههــای خشــکیده‪ ،‬الودگــی هوا‪،‬‬ ‫ اوضــاع نابســامان مدیریــت پســماندها‪،‬‬ ‫فرســایش‪ ،‬الودگــی خــاک‪ ،‬گردوغبــار‪،‬‬ ‫تخریــب زیســتگاه ها و انقــراض گونه هــا‬ ‫و ‪ ...‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا ایــن وجــود نــه این‬ ‫مشکالت رفع می شوند و نه مطالبه گری‬ ‫جــدی و عمومــی در ایــن حــوزه صــورت‬ ‫می پذیــرد‪ .‬شــاید یکــی از علت هــای‬ ‫بــه وجــود امــدن چنیــن شــرایطی دیــوار‬ ‫کوتــاه ســازمان حفاظت محیط زیســت و‬ ‫محدودیت های ان باشــد که مانع اتفاق‬ ‫نظــر و هم افزایــی دغدغه منــدان ایــن‬ ‫حوزه می شود‪.‬‬ ‫در صورت تداوم نقصان در حکمرانی‬ ‫محیط زیســتی کشــور‪ ،‬علت هــا در ســایه‬ ‫معلول ها باقی می مانند‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬روی ـ ه طبیعــت ســتیزان‬ ‫و مخالفــان محیط زیســت‪ ،‬بی دولتــی‬ ‫یگــری در برابــر قوانیــن و قــدرت‬ ‫و یاغ ‬ ‫محیط زیســت شــده اســت تــا جایــی کــه‬ ‫حتی از به شــهادت رساندن محیط بانان‬ ‫هــم ابایــی ندارنــد و در مقابــل اغلــب‬ ‫دوســتداران و حامیــان محیط زیســت‬ ‫مخالفــت بــا ســازمان محیط زیســت‬ ‫را متــرادف و معــادل بــا «دفــاع از‬ ‫محیط زیســت» می داننــد و مجالــی برای‬ ‫شــکل گیری گفتمــان توســعه پایــدار و‬ ‫مطالبــه گــری محیط زیســتی بــه وجــود‬ ‫نمی اید و ناکارامدی و نقصان موجود در‬ ‫حکمرانی محیط زیســتی کشــور معادل با‬ ‫بی کفایتی سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫تلقــی می شــود و همچنــان علت هــا‬ ‫ پشــت پــرده و در ســایه معلو لهــا باقــی‬ ‫می ماننــد و در نتیجــه روز به روز مســائل‬ ‫محیط زیســتی پیچیده تــر و مشــکالتش‬ ‫یشــوند و نگرانی و ســرخوردگی‬ ‫بزرگتر م ‬ ‫خانواده بزرگ محیط زیســت نیز بیشــتر و‬ ‫بیشتر می شود‪ .‬بازگیر بر اصالح حکمرانی‬ ‫محیط زیســتی به عنــوان نخســتین گام در‬ ‫جهــت رفــع مشــکالت ایــن حــوزه تاکید‬ ‫کــرد و گفت‪ :‬در بســیاری از موارد شــاهد‬ ‫مســائل و مشــکالتی هســتیم کــه تاثیــر‬ ‫بســیار زیادی بر محیط زیست می گذارند‬ ‫امــا ســازمان حفاظــت محیط زیســت در‬ ‫ان دخالتــی نــدارد؛ از مســائل مربوط به‬ ‫بخــش کشــاورزی گرفتــه تــا اب و انــرژی‬ ‫بنابراین نخستین اقدامی که باید صورت‬ ‫گیــرد‪ ،‬شــکل گیری همــکاری و هماهنگــی‬ ‫بیــن بازیگران اصلی و تاثیرگذار در حوزه‬ ‫محیط زیســت ازجملــه بخش کشــاورزی‪،‬‬ ‫صنعــت‪ ،‬نیرو‪ ،‬مدیریت شــهری و جوامع‬ ‫محلی اســت که همگی هم در مشکالت‬ ‫محیط زیســت دخی ـ ل هســتند و هــم از‬ ‫مشکالت ان تاثیر می پذیرند‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و توســعه منابع بنــادر و‬ ‫دریانوردی سیستان و بلوچستان از برگزاری هفت‬ ‫هزار ســاعت نفر اموزش به شــیوه های مجــازی و‬ ‫نیمهحضوریدر پنج ماههنخستامسالخبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل بنادر و‬ ‫دریانوردی سیستان و بلوچستان‪ ،‬ناصر روانبخش‬ ‫با اشاره به اینکه بی توجهی به امر اموزش یکی از‬ ‫اسیب پذیرترین امور در عصر کرونا می باشد‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬امــوزش کارکنان این اداره کل نه تنها متوقف‬ ‫نشده‪ ،‬بلکه با استفاده از فرصت تعطیالت اجباری ناشی از موجهای مکرر شیوع کرونا رشد‬ ‫چشمگیری نیز داشته است‪ .‬او افزود‪ :‬علت تحقق این امر بهره گیری از سامانه های اموزش‬ ‫الکترونیکــی (‪ )LMS‬و اســتفاده از محتوای چندرســانه ای به صــورت های متفاوت افالین‪،‬‬ ‫انالین و نیمه حضوری در برگزاری دوره ها است‪ .‬معاون برنامه ریزی و توسعه منابع عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در پنج ماهه اول امســال تعداد ‪ ۲۰‬دوره اموزشــی کوتاه مدت با میزان بیش از هفت‬ ‫هزار ساعت نفر عمدتا در حوزه های امور بندری‪ ،‬دریایی‪ ،‬تجاری و اقتصادی‪ ،‬امور اداری‪،‬‬ ‫مذهبی و زبان انگلیسی برگزار و دوره هایی دیگر نیز برای ماه شهریور برنامه ریزی و در حال‬ ‫برگزاری است‪ .‬به گفته او‪ ،‬عمده دوره های فوق پس از دو نوبت نیازسنجی از بخش ها و‬ ‫واحدها استخراج و بعد از اخذ مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دستور کار قرار‬ ‫گرفت‪.‬او خاطرنشانکرد‪:‬ترویجکتاب خوانی‪،‬پذیرشدانشجویانمتقاضیکارورزیدر بندر‪،‬‬ ‫راهنماییو ارائهمشاورهبرایپژوهشگرانو پایان نامه هایدانشجوییمرتبطبابندر از دیگر‬ ‫فعالیت هایاموزشبندر چابهار است‪.‬‬ ‫اجرای طرح نذر اب ‪4‬‬ ‫در شهرستان دلگان‬ ‫پور عیسی فعالیت های پژوهشی‪،‬‬ ‫ضمــن خدمت کارکنان دولــت‪ ،‬برگزاری‬ ‫دوره هایاموزشیتوسعهشایستگیعمومی‬ ‫تهــای‬ ‫مدیــران و اعــام فراخــوان اولوی ‬ ‫پژوهشــی مصــوب شــورای برنامه ریــزی و‬ ‫توسعه استان را ازجمله اقدامات انجام شده‬ ‫توســط ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی در‬ ‫خراســان جنوبــی برشــمرد‪ .‬رئیــس ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان خراســان‬ ‫جنوبــی در ادامــه با اشــاره به نقــش دبیری‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دو شورای‬ ‫مهم استان افزود‪ :‬توزیع اعتبارات استانی به‬ ‫تفکیک شهرســتان‪ ،‬بررســی و تصویب ســند‬ ‫ارتقاء وضعیت زنان استان‪ ،‬اسناد اقتصادی و‬ ‫اشتغال زایی روستایی استان‪ ،‬تعیین تکلیف‬ ‫محدودهطرحجامعمنطقهنمونهگردشگری‬ ‫برگزاری‪ ۷‬هزار ساعت نفر‬ ‫اموزشی در ‪ ۵‬ماهه اول امسال در‬ ‫بندرچابهار‬ ‫ضرورت بازنگری در قوانین و برنامه ها‬ ‫ایــن کارشــناس محیط زیســت بازنگــری‬ ‫در تدویــن و تقنیــن برنام ههــا‪ ،‬قوانیــن‪،‬‬ ‫دستورالعمل ها‪،‬اسنادباالدستیوبخشنامه ها‬ ‫را گام دوم در جهــت رفــع مشــکالت‬ ‫زیست محیطی عنوان و اظهار کرد‪ :‬الزم است‬ ‫یک پاالیشــی در این حــوزه صورت گیرد و با‬ ‫بازنگــری در ایــن قوانیــن و دســتورالعمل ها‬ ‫کاســتی ها و نارســایی ها در ایــن بخــش رفع‬ ‫شــود‪ .‬بازگیــر امــا اجرایــی کــردن برنام ههــا و‬ ‫حشــده را ســومین و مهم تریــن‬ ‫قوانیــن اصال ‬ ‫مرحلــه در اصــاح حکمرانی محیط زیســتی‬ ‫کشــور دانســت و اظهــار کــرد‪ :‬در بســیاری از‬ ‫برنامه هایتوسعه کشور مواردمحیط زیستی‬ ‫یشــود اما توســط دســتگاه ها‬ ‫خوبی دیده م ‬ ‫یشــوند‪ ،‬بنابرایــن الزم اســت‬ ‫اجرایــی نم ‬ ‫اجرایــی کــردن برنام ههــای محیط زیســتی‪،‬‬ ‫رعایــت اســتانداردها‪ ،‬اولویــت دادن بــه این‬ ‫دستوارالعمل هاو الزاماتقانونیو گنجاندان‬ ‫ان ها در برنامه های کالن توسعه کشور پس‬ ‫از رفع کاســتی ها و نارســایی ها در دستور کار‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫علیرضــا میربهاءالدیــن از ویزیــت رایگان بیش از ‪ 776‬نفر از مردم دلگان توســط‬ ‫کاروان سالمت استان های یزد و سمنان در قالب طرح نذر اب ‪ 4‬خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیت هالل احمر اســتان سیســتان و بلوچســتان؛‬ ‫علیرضا میربهاء الدین مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گفت‪ :‬طرح نذر اب از‬ ‫سه سال گذشته باهدف تامین اب شرب مناطق محروم با کمک مردم و به همت‬ ‫جمعیت هالل احمر در استان سیستان و بلوچستان اجرا شد که عالوه بر ابرسانی‪،‬‬ ‫ارائــه خدمــات بهداشــتی‪ ،‬درمانــی و خدمات معیشــتی ازجملــه اقدامات جمعیت‬ ‫هالل احمر در اجرای این طرح اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این طرح در شهرســتان دلگان‬ ‫توسط استان های یزد و سمنان به عنوان استان های معین از ‪ 2‬لغایت ‪ 5‬شهریور‬ ‫اجــرا شــد کــه در ایــن طــرح خدمــات حمایتــی در قالــب ‪ 511‬بســته مــواد غذایــی‪،‬‬ ‫‪ 953‬بســته بهداشــتی‪ 293 ،‬بســته لوازم التحریــر‪ 50 ،‬قلــم اســباب بازی‪ 17000 ،‬عدد‬ ‫اب معدنــی‪ 23 ،‬تانکــر اب (‪ 1000‬و ‪ 5000‬لیتــری) بیــن مردم کم برخوردار شهرســتان‬ ‫دلــگان توزیــع شــد‪ .‬علیرضا میربهاء الدین گفت‪ :‬خدمات درمانی اجراشــده در این‬ ‫طرح توســط کاروان ســامت جمعیت هالل احمر اســتان یزد و ســمنان با حضور ‪4‬‬ ‫پزشک متخصص‪ 1 ،‬پزشک عمومی‪ 6 ،‬پیراپزشک اجرا شد که ‪ 776‬نفر از مردم کم‬ ‫برخــوردار منطقــه از خدمات رایگان کاروان ســامت جمعیت هالل احمر بهره مند‬ ‫شدند و ‪ 140‬قلم دارو نیز به صورت رایگان در اختیارشان قرار گرفت که ارزش ریالی‬ ‫داروها ‪ 401‬میلیون ریال بوده اســت‪ .‬مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اضافه‬ ‫کــرد‪ 60 :‬نفــر از مراجعین توســط پزشــکان داوطلبان این کاروان به صورت ســرپایی‬ ‫جراحــی شــدند‪ .‬علیرضــا میربهاء الدین ادامه داد‪ :‬بــا همکاری جمعیت هالل احمر‬ ‫یــزد و ســمنان در منطقــه دلــگان اجــرای پروژه ابرســانی پایدار با مشــارکت شــرکت‬ ‫علی بابــا جهــت روســتای هنــدل اباد با ظرفیــت ‪ 80‬خانوار اغاز گردیــده که تا پایان‬ ‫شهریور به پایان خواهد رسید‪ .‬او همچنین گفت‪ :‬نذر اب در سالهای اول به صورت‬ ‫اضطرار انجام می شــد که با تهیه تانکر های اب‪ ،‬ابرســانی به صورت موقت صورت‬ ‫می گرفت ولی امســال رفع مشــکل روســتاهای با تنش ابی به صورت ابرسانی پایدار‬ ‫در دستور کار است‪ .‬که اساس و الویت برنامه های هالل احمر در اجرای این طرح‬ ‫همین موضوع است که کار ویژه وبصورت اساسی انجام پذیرد‪ .‬مدیرعامل جمعیت‬ ‫هــال احمــر اســتان در پایــان اعــام کرد طرح نــذر اب ‪ 4‬با رعایت شــیوه نامه های‬ ‫بهداشتی در همه مراحل اجرا می شود‪.‬‬ ‫فناوری دوربین های پالک خوان‬ ‫توسعهیافت‬ ‫معاونــت علمــی و فنــاوری اعالم کــرد تاکنون از تولیــد و تجاری ســازی ‪ ۷‬نرم افزار‬ ‫بومی در زمینه دوربین های پال ک خوان حمایت شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‪ ،‬دوربین های پال ک خوان می توانند پالک خودروها را حتی بین خطوط‬ ‫مختلف و در شرایط اب و هوایی یا نور نامساعد نیز تشخیص دهند‪ .‬این دوربین ها‬ ‫اطالعات به دســت امده را به مرکز مدیریت هوشــمند ارســال می کنند‪ .‬ســتاد توسعه‬ ‫فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫با ارائه خدمات حمایتی مختلف در تالش اســت تا این فناوری را در کشــور توســعه‬ ‫دهــد‪ .‬ســامانه هایی چــون «ثبــت تخلف ســرعت»‪« ،‬ثبت تخلــف ســرعت راداری»‪،‬‬ ‫«پایــش محــدوده ترافیــک»‪« ،‬ثبــت تخلف چــراغ راهنمایی»‪« ،‬ثبت تخلــف عبور از‬ ‫نواحی ممنوع»‪« ،‬ثبت تردد و عوارض»‪« ،‬ثبت تردد و پارکینگ»‪ ۷ .‬نرم افزاری که در‬ ‫این حوزه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تولید و تجاری سازی‬ ‫شــده اســت‪ .‬ســامانه ثبت تخلف ســرعت‪ ،‬نرم افزاری اســت که با نصب دوربین های‬ ‫ثبــت ســرعت با قابلیت تشــخیص ســرعت از طریق پــردازش تصاویــر و پالک خوانی‬ ‫درراه های درون شهری و برون شهری مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬از دیگر محصوالت‬ ‫تولیدشــده در حــوزه دوربین هــای پــاک خــوان‪ ،‬ســامانه ثبت تخلف ســرعت راداری‬ ‫اســت‪ .‬ایــن محصــول بــا اســتفاده از دوربین هــای ثبــت ســرعت با قابلیت تشــخیص‬ ‫ســرعت از طریــق تجهیــزات راداری و انجــام پــاک خوانی با دوربین بــه یاری کابران‬ ‫این حوزه امده اســت و قابلیت اســتفاده در جاده های شــهری و برون شــهری را دارد‪.‬‬ ‫نصب دوربین های پال ک خوان برای پایش تردد ناوگان ورودی و خروجی از محدوده‬ ‫ترافیک برای دریافت عوارض‪ ،‬اعمال جریمه و پایش معاینه فنی انها نیز نرم افزاری‬ ‫اســت بــرای پایش محــدوده ترافیک‪ .‬ایــن نرم افزار در اســتان های تهــران‪ ،‬اصفهان و‬ ‫مشهد مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬سامانه ثبت تخلف چراغ راهنمایی سامانه که در‬ ‫اصفهان‪ ،‬تهران و مشــهد در دســترس اســت با نصب دوربین های با قابلیت پردازش‬ ‫تصویــر بــرای تشــخیص عبور از چراغ قرمز یــا توقف بر روی خط کشــی عابر پیاده و‬ ‫همچنین مجهز به سیستم پال ک خوان به کمک مدیران شهری امده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1412

روزنامه رویداد امروز 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه رویداد امروز 1411

روزنامه رویداد امروز 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه رویداد امروز 1401

روزنامه رویداد امروز 1401

شماره : 1401
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه رویداد امروز 1406

روزنامه رویداد امروز 1406

شماره : 1406
تاریخ : 1401/05/06
روزنامه رویداد امروز 1405

روزنامه رویداد امروز 1405

شماره : 1405
تاریخ : 1401/05/05
روزنامه رویداد امروز 1404

روزنامه رویداد امروز 1404

شماره : 1404
تاریخ : 1401/05/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!