روزنامه رویداد امروز شماره 1149 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1149

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1149

روزنامه رویداد امروز شماره 1149

‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 07‬شهریور ماه‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫مذاکرات وین در اسرع‬ ‫وقت اغاز شوند‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 29‬اگوست ‪2021‬‬ ‫‪ 20‬محرم ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1149‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫به وسعت ایران‬ ‫باسوءاستفاده کنندگان‬ ‫از موضوع واکسن‬ ‫قاطعانه برخورد شود‬ ‫سیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫‪03‬‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫اعتماد مردم بزرگترین سرمایه است‬ ‫زمان شتابان می گذرد‪ .‬این چهار سال زود تمام می شود و لذا از هر ساعتی‪ ،‬از هر فرصتی استفاده کنید‬ ‫سیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫دام دالالن‬ ‫برای بادام‬ ‫چهارمحالوبختیاری‬ ‫‪07‬‬ ‫گل محمدی‬ ‫و فرصت ویژه برای‬ ‫خریددوستاره‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫افزایش قیمت در روزهای گذشته‬ ‫نیز از بیرون به این صنعت تحمیل‬ ‫شده است‬ ‫خــبراخر‬ ‫جهش تولید مسکن به تایید شورای نگهبان رسید‬ ‫اورده متقاضیان کم توان بر عهده سازندگان مسکن‬ ‫طرح جهش تولید و تامین مسکن در حالی به تایید شورای نگهبان رسید که سازندگان می گویند در صورت عمل کردن دولت به وعده های خود و‬ ‫تکرار نشدن تجربه های گذشته حاضرند احداث واحدها را بر عهده بگیرند؛ تامین اورده متقاضیان کم توان را نیز به شرط تهاتر تعدادی از واحدهای‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫مسکونیمی پذیرند‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکتشهرکهایصنعتیخراسانرضویدرنظرداردمناقصهعمومیانجامخدماتپشتیبانی‪،‬نظافتی‪،‬حملونقلوفضایسبز‬ ‫ساختمانهایاداریشرکتوشهرکفناوریوتعدادیازشهرکهاونواحیصنعتیاستانخراسانرضویدرسالهای‪ ۱400‬و‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی ‪ ۱40۱‬بامشخصاتزیرراازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزارنماید‪.‬کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافت‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫اسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشاییپاکتهاازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)بهادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت‬ ‫گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ ۱400/0۶/07‬میباشد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ ۱4‬مورخ ‪۱400/0۶/۱۱‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ ۱2‬مورخ ‪۱400/0۶/22‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتها‪ :‬ساعت ‪ ۱3‬مورخ ‪۱400/0۶/22‬‬ ‫اطالعات تماس شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای «الف»‪:‬‬ ‫مشهد‪ -‬بلوار خیام‪ -‬بعد از خیام ‪ -3۵‬تلفن‪ -37۶4200۵ :‬نمابر ‪37۶42003‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪۱4۵۶‬‬ ‫مشخصات کار‪ :‬انجام خدمات پشتیبانی‪ ،‬نظافت و حمل و نقل ساختمانهای اداری شرکت و ساختمان مرکز خدمات فناوری و نگهداری‪ ،‬ایجاد و‬ ‫توسعه فضای سبز و تاسیسات ابیاری تحت فشار تعدادی از شهرکها و نواحی صنعتی استان خراسان رضوی‬ ‫مبلغ براورد‪ ۶3/7۶۸/32۱/۸۸7 :‬ریال از محل طرح های غیر عمرانی‪.‬‬ ‫مدت انجام کار‪ ۱2 :‬ماه‪.‬‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬سه میلیارد و یکصد و هشتاد و نه میلیون ریال به صورت تضامین قابل قبول مربوط مندرج در ایین نامه تضمین‬ ‫معامالت دولتی به شماره ‪/۱23402‬ت‪ ۵0۶۵۹‬هـ مورخ ‪.۹4/0۹/22‬‬ ‫رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران‪ :‬کلیه پیمانکاران دارای گواهینامه تایید صالحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی‪ ،‬پشتیبانی از اداره کل‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات عمومی‪ ،‬حمل و نقل و نگهداری و خدمات فضای سبز به صورت توام‪.‬‬ ‫م الف‪4302 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪۱۱۸۱۸7۵ :‬‬ ‫شرکتشهرکهایصنعتیخراسانرضوی‬ ‫شرکت انتقال گاز ایران‬ ‫منطقه چهار عملیات انتقال گاز‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫بررسیفهرستبزرگساالنپرسپولیس‬ ‫در روزهای داغ نقل و انتقاالت‬ ‫چراخودرو‬ ‫دوباره گرانشد؟‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫افتتاح‪ ۳۰‬طرح معدن‬ ‫وصنایعمعدنی‬ ‫تا پایان امسال‬ ‫ورزش‬ ‫باوجوداینکهبایداز تالش های‬ ‫جهاد گونه کادر درمان و همه‬ ‫دست اندرکارانمقابلهباشیوعکرونا‬ ‫و نیز نیروهایداوطلبمردمی‬ ‫صمیمانهقدردانیکنم‬ ‫‪ 2‬تاریخ احتمالی‬ ‫برای معارفه امباپه‬ ‫در رئال‬ ‫‪03‬‬ ‫رئیسهیاتعاملایمیدرو‬ ‫بهمناسبتهفتهدولتخبر داد‬ ‫نخستینخواستهخاندوزی‬ ‫از بانکمرکزی‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫چــهره ها‬ ‫‪02‬‬ ‫حفاظت و صیانت از حریم لولههای اصلی انتقال گاز‬ ‫وظیفه ملی‪ ،‬دینی و اخالقی ماست‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای با ارزیابی کیفی وزنی‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬تامین خدمات خودرویی ایاب و ذهاب و عملیاتی منطقه چهار عملیات انتقال گاز (در سطح استان های خراسان رضوی‪،‬‬ ‫شمالی‪ ،‬جنوبی و استان سمنان)‬ ‫‪-۲‬مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی‪ :‬از ساعت ‪ ۹‬صبح مورخ ‪ ۱400/0۶/07‬تا ساعت ‪ ۱3‬مورخ ‪ ۱400/0۶/۱4‬می باشد‪ .‬مناقصه گران می بایست‬ ‫ظرف مهلت تعیین شده جهت دریافت اسناد و مدارک مربوطه صرفا به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬تحویل پیشــنهادها‪ :‬پیشنهادها (اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی و کلیه مدارک)‪ ،‬می بایست از ســاعت ‪ ۹‬صبح مورخ ‪ ۱400/0۶/07‬تا ساعت ‪ ۱3‬مورخ‬ ‫‪ ۱400/0۶/2۸‬توسط مناقصه‪-‬گران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری شوند‪.‬‬ ‫‪ -4‬نام و نشــانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت انتقال گاز ایران‪/‬منطقه چهار عملیات انتقال گاز به ادرس‪ :‬مشهد ‪ -‬بولوار شاهنامه ‪ -‬شاهنامه ‪( 3۵‬شهدای‬ ‫شعبانی) ‪ -‬مجتمع شهید باقری ‪ -‬امور پیمان ها‪.‬‬ ‫‪ -5‬براورد کلی مناقصه ‪ :‬برابر مبلغ ‪ ۱44,۹۸4,3۵۸,7۱4‬ریال (یکصد و چهل و چهار میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون و سیصد و پنجاه و هشت هزار‬ ‫و هفتصد و چهارده ریال) می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬ضمانت نامه بانکی و یا فیش نقدی واریزی به شماره شبای ‪IR 880100004101090571214429‬‬ ‫نزد بانک مرکزی ایران به نام شرکت انتقال گاز ایران ‪ -‬منطقه چهار عملیات انتقال گاز‪ ،‬به میزان ‪ ۶,7۹۹,۶۸7,۱74‬ریال (به حروف شش میلیارد و هفتصد و نود‬ ‫و نه میلیون و ششصد و هشتاد و هفت هزار و یکصد و هفتاد و چهار ریال) یا به صورت یک یا ترکیبی از تضمین های مورد اشاره در ماده ‪ ۶‬ایین نامه تضمین در‬ ‫معامالت دولتی به شماره ‪/۱23402‬ت‪۵0۶۵۹‬هـ مورخ ‪ ۱3۹4/0۹/22‬و اصالحیه ان به شماره ‪/۵2۱۱‬ت ‪ ۵7۵۹2‬هـ‪ .‬مورخ ‪.۱400/0۱/22‬‬ ‫‪ -7‬زمان و محل گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت‪ :‬پاکت های پیشنهاد قیمت در ساعت ‪ ۸‬صبح مورخ ‪ ۱400/07/04‬در محل منطقه چهار عملیات انتقال‬ ‫گاز به نشانی‪ :‬مشهد ‪ -‬بولوار شاهنامه ‪ -‬شاهنامه ‪( 3۵‬شهدای شعبانی) ‪ -‬مجتمع شهید باقری‪ ،‬گشوده خواهند شد‪.‬‬ ‫به منظور دسترسی به اطالعات کلی مناقصه‪ ،‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفنهــای ‪0۵۱-33004۱74 ، 0۵۱-33004۱7۶‬و شــماره نمابــر ‪ (0۵۱-33۶۵۶۸۹۸‬تاییــد نمابر‬ ‫‪) 0۵۱-33004۱۱۸‬تماسحاصلنمایید‪.‬ضمنامتنکاملاگهیمناقصهدرمهلتمقرربرایدریافتاسنادمناقصه‪،‬درسایتمنطقهچهارعملیاتانتقالگازباادرس‬ ‫‪ district4.nigtc.ir‬برای عموم قابل دسترسی می باشد‪.‬‬ ‫روابط عمومی منطقه چهار عملیات انتقال گاز‬ ‫شناسه اگهی‪۱۱7۹۵۱۹ :‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫ضرورتتکمیل‬ ‫زیرسامانه هایجامع‬ ‫روابط کار‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‬ ‫بلوچستانگذار‬ ‫شناسایی سرمایه‬ ‫فراخوان‬ ‫اگهی‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫سیستان و‬ ‫استان‬ ‫شرکت گاز‬ ‫متقابل‬ ‫روش بیع‬ ‫شهر کوهپایه‬ ‫فاضالب‬ ‫تاسیسات‬ ‫بخشی از‬ ‫تکمیل‬ ‫مرحله ای)‬ ‫(عمومی‪،‬بهیک‬ ‫مناقصه‬ ‫شرکت در‬ ‫فراخوان‬ ‫اگهی‬ ‫(مزایده)‬ ‫‪08‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان اصفهــان در نظــر دارد بــر اســاس مــاده ‪ 37‬قانــون برنامه ششــم توســعه و مــاده ‪ 2‬قانون تشــکیل‬ ‫شرکت های اب و فاضالب مصوب سال ‪ ،۱3۶۹‬تکمیل بخشی از تاسیسات جمع اوری و تصفیه فاضالب شهر کوهپایه را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظور کاربری معین و‬ ‫با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل‪ ،‬به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫الف‪ -‬شرح مختصری از پروژه‪:‬‬ ‫ موضوع پروژه‪ :‬تکمیل و بازسازی بخشی از تاسیسات فاضالب شهر کوهپایه شامل‪:‬‬‫ تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه فاضالب شــهر کوهپایه به ظرفیت ‪ 340‬متر مکعب در شــبانه روز با استفاده از روشهای پیشرفته فرایند الگون هوادهی با برگشت لجن (‪ )A2O‬دارای‬‫اولویت می باشد‪.‬‬ ‫ احداث و اصالح ‪ ۱۸‬کیلومتر شبکه و خط انتقال فاضالب با مشخصات فنی مصوب‬‫ بهره برداری‪ ،‬راهبری‪ ،‬تعمیر و نگهداری تاسیسات موجود و احداث شده در دوره واگذاری امتیاز استفاده از پساب تا سقف ‪ 2۵‬سال می باشد‪.‬‬‫ سرمایه پذیر‪ :‬شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬‫ دوره احداث‪ 2 :‬سال‬‫ دوره بهره برداری تجاری‪ :‬با ارائه مدل مالی تا سقف ‪ 2۵‬سال می باشد‪.‬‬‫ جمعیت تحت پوشش افق طرح‪ ۶۸37 :‬نفر‬‫ محل اجرا‪ :‬شهر کوهپایه‬‫ب‪ -‬شرایط کلی برای سرمایه گذاری ‪:‬‬ ‫ سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول‪ ،‬تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت‪.‬‬‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق ‪ :۲۹۲‬تا ساعت ‪ ۱3:00‬روز شنبه به تاریخ ‪۱400/0۶/27‬‬ ‫تاریخ گشایش اسناد مناقصه‪ :‬از ساعت ‪ ۸:00‬روز یکشنبه به تاریخ ‪۱400/0۶/2۸‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬سایت اینترنتی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان ‪www.abfaesfahan.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫بدیهی است پس از بررسی مدارک که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود‪ ،‬از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادی دعوت بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫ سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد‪.‬‬‫نام روزنامه‪ :‬رویداد امروز‬ ‫تاریخ انتشار‪۱400/0۶/07 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫شرکت گاز استان زنجان در نظر دارد در اجرای بند ((ق)) ماده ‪۱2‬‬ ‫شرکت گاز استان زنجان‬ ‫قانون رفع موانع تولید کل کشور جهت پروژۀ گازرسانی به روستاهای‬ ‫( سهامی خاص)‬ ‫ابدالر‪،‬قلعه جوق‪،‬چپقلو‪،‬ابراهیماباد و بیوک قشالق از توابع شهرستان‬ ‫خدابنده را به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪:‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه( اعم از اسناد مناقصه ‪ ،‬دعوت نامه ها ‪ ،‬اصالحیه ها و‪ )...‬از طریق درگاه سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است‬ ‫مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند و ملزم به پیگیری از سامانه می باشند ‪.‬‬ ‫ الف ) شرح مختصر کار ‪:‬‬‫ حمل و نصب یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار ‪T.B.S‬کابینتی به ظرفیت ‪ 2۵00‬مترمکعب بر ساعت‬‫ اجرای شبکه توزیع فوالدی و پلی اتیلن به اقطار‪ ۶‬اینچ و‪ ۶3‬الی‪۱۶0‬میلیمتر به طول تقریبی ‪ 34۶00‬متر‬‫ اجرای خطوط تغذیه به اقطار ‪ ۶ , 2،4‬اینج ‪ ،‬جمع ًا به طول ‪ 4۱00‬متر‬‫ ساخت و نصب و راه اندازی‪2۹0‬مورد انشعاب پلی اتیلن‬‫ مدت انجام کار ‪ 4۵0‬روز می باشد‪.‬‬‫ پروژه فاقد پیش پرداخت می باشد‪.‬‬‫ب ) شرایط متقاضی‪:‬‬ ‫ دارا بودن رتبه ‪ ۵‬و باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات یا رشته نفت و گاز‬‫ دارا بودن سابقه اجرای یک کار مشابه در حد معامالت عمده یا دو کار در حد معامالت متوسط به همراه‬‫حسن سابقه در پنج سال گذشته‬ ‫ تائیدیه صالحیت ‪ HSE‬از شرکت گاز استان زنجان (الزم به ذکر است گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران‬‫صادره از اداره کار توسط واحد ‪ HSE‬در زمان صدور این گواهی اخذ میگردد)‬ ‫ درصورت حضور شرکتهایی با هیئت مدیره مشترک یا سهامدار مشترک پیشنهاد هر دو شرکت رد‬‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ‪ 4,۱۸7,۱۶۶,000‬ریال ( به حروف چهار میلیارد و یکصدو‬‫هشتادو هفت میلیون و یکصدو شصت و شش هزار ریا ل) شامل یکی ازانواع ذیل‪:‬‬ ‫ ضمانتنامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت‬‫از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند‪.‬‬ ‫ واریز وجه نقد (واریز به حساب شماره ‪ IR2۶0۱00004۱0۱۱03730230۵۹۸‬بانک مرکزی بنام‬‫شرکت گاز زنجان)‪.‬‬ ‫ ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از‬‫سوی بیمه مرکزی ایران‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون‬‫نحوه انتشار اوراق مشارکت)‪.‬‬ ‫وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی ان‪.‬‬‫ضمانتنامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و‬‫طبق اساسنامه فعالیت می نمایند‪.‬‬ ‫ براورد ریالی پروژه‪ ۸3,743,3۱۶,۹۱4 :‬ریال ( به حروف‪ :‬هشتاد و سه میلیارد و هفتصدو چهل و سه‬‫میلیون و سیصدو شانزده هزار و نهصد و چهارده ریا ل )‬ ‫ تبصره ‪ :‬طبق نامه شماره ‪ ۵۱۱03/۹7‬مورخ ‪ «۹7/2/۱0‬قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با‬‫لحاظ کیفیت ارائه شود‪».‬‬ ‫ج ) محل زمان و مهلت تکمیل و تحویل مدارک ‪:‬‬ ‫از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به‬ ‫ادرس‪www.setadiran.ir‬‬ ‫( بخش مناقصه) نسبت به اعالم امادگی ‪ ،‬دریافت و تکمیل اسناد مناقصه طبق زمانبندی زیر اقدام فرمایند‪.‬‬ ‫ مهلت دریافت اسناد مناقصه ‪ ۱400/0۶/07 :‬لغایت ‪۱400/0۶/۱0‬‬‫ مهلت عودت اسناد مناقصه ‪ :‬تا ساعت ‪ ۸:30‬صبح یک شنبه مورخ ‪۱400/0۶/2۱‬‬‫ زمان تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه ‪ :‬یک شنبه مورخ ‪۱400/0۶/2۱‬‬‫ هزینه دریافت اسناد مناقصه به مبلغ ‪ ۵00,000 :‬ریال (به حروف ‪ :‬پانصد هزار ریال)‬‫** ضمن ًا هزینه درج اگهی ( هر دو نوبت ) بعهده برنده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫و )مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن‪ 024-33۱4۶22۵‬واحد تنظیم‬ ‫پیمانشرکت گاز استان زنجان تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :‬پیمانکاران می بایست جهت عودت اسناد مناقصه ( شامل پاکات الف ‪ ،‬ب و ج ) عالوه بر بارگذاری‬ ‫کلیه اسناد و مدارک ( پاکات ب و ج ) به صورت مهر و امضاء شده الکترونیکی و ارسا ل از طریق سامانه‬ ‫ستاد ‪ ،‬صرفا پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) را عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی‬ ‫نیز درمهلت مقرر ( حداکثر تا ‪ ۸:30‬مورخ ‪ ) ۱400/0۶/۱4‬به واحد حراست تحویل دهند ‪ .،‬درصورت‬ ‫عدم بارگذاری پکیج وسایر موارد خواسته شده درسامانه (حتی یک ایتم) ‪ ،‬مناقصه گر از گردونه رقابت‬ ‫خارج میشود‪ .‬بدیهی است تکمیل و ارائه مدارک مناقصه هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد‬ ‫نمود ‪.‬‬ ‫ بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طریق امضای الکترونیکی مورد تایید می باشد ‪.‬‬‫** توضیح ‪ :‬این اگهی در شبکه اطالع رسانی نفت و انرژی (( شانا )) به ادرس ‪www. shana .ir ,‬‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و پایگاه ملی اطالع رسانی‬ ‫مناقصات به ادرس ‪ http: iets . mporg .ir‬درج گردیده است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان‬ ‫شناسه اگهی ‪۱۱۸0۹3۱ :‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫دولت امریکا نمی تواند‬ ‫از پاسخگویی به اقدام‬ ‫تروریستی علیه شهید‬ ‫سلیمانی فرار کند‬ ‫وزیــر امــور خارجــه کشــورمان اظهــار کــرد‪ :‬یکــی از‬ ‫برنامه های ما در وزارت خارجه پیگیری جدی حقوقی‬ ‫و بین المللی طرف هایی است که به نام دولت امریکا‬ ‫و کاخ ســفید اشکارا اقدام تروریستی علیه شهید سردار‬ ‫سلیمانیوهمراهانشانانجامدادند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬حســین امیرعبداللهیان کــه برای‬ ‫شــرکت در نشســت بغــداد عــازم عــراق شــده اســت‬ ‫گفت‪ :‬ما اکنون در مکانی قرار داریم که تروریست های‬ ‫امریکاییشخصیتبزرگیچونشهیدسلیمانیقهرمان‬ ‫ملی و بین المللی مبارزه با تروریسم که او و همکارانشان‬ ‫تمــام توان خــود را برای تامین امنیت حداکثری کشــور‬ ‫به کار بردند را به شــهادت رســاندند‪ .‬وی گفت‪ :‬ما یاد‬ ‫تمامی شهدای مقاومت ازجمله شهدای ایرانی و عراقی‬ ‫را گرامیمی داریمو حتمایکیاز برنامه هایمادر وزارت‬ ‫خارجه پیگیری جدی حقوقی و بین المللی طرف هایی‬ ‫است که به نام دولت امریکا و کاخ سفید اشکارا اقدام‬ ‫تروریستی علیه این قهرمانان انجام دادند‪ .‬امریکا باید‬ ‫پاسخگوی این جنایت باشد‪ ،‬حتی اگر دولت قبلی این‬ ‫کشور مرتکباینجنایتباشد‪.‬دولتامریکانمی تواند‬ ‫از پاســخگویی به این اقدام تروریستی فرار کند و باید‬ ‫پاســخگو باشــد و امران و عامالن این اقدام تروریستی‬ ‫بایدبهسزایاعمالشانبرسندو بهدستعدالتسپرده‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مذاکرات وین در اسرع وقت‬ ‫اغاز شوند‬ ‫وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرد الوروف‬ ‫در گفت وگو با حسین امیرعبداللهیان‪ ،‬وزیر امور خارجه‬ ‫ایران گفت که مذاکرات وین در خصوص برجام باید در‬ ‫اسرع وقت اغاز شوند‪ .‬در این بیانیه امده است‪« :‬طرف‬ ‫روسیه ای بر ضرورت اغاز هر چه سریع تر گفت وگوهای‬ ‫وین در خصوص وضعیت برنامه جامع اقدام مشترک‬ ‫(برجام) در خصوص برنامه هسته ای ایران تاکید کرد‪».‬‬ ‫رســانه ها ســاعاتی قبل تر گزارش داده بودند الوروف با‬ ‫«رافائل گروسی» مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫در مقــر اژانــس در ویــن دیــدار و بــا وی دربــاره برجــام‬ ‫گفت وگو کرده است‪ .‬در این دیدار دو طرف در خصوص‬ ‫زمینه های اصلی فعالیت های اژانس‪ ،‬ازجمله اســتفاده‬ ‫صلح امیز از انرژی هسته ای‪ ،‬اصالح سیستم پادمان های‬ ‫اژانسبین المللیانرژیاتمیوهمچنینوضعیتاجرای‬ ‫برنامهجامعاقداممشترکگفت وگو کردند‪.‬‬ ‫تعامل می تواند منجر به‬ ‫کاهش خونریزی‬ ‫در افغانستان شود‬ ‫معاون اســبق اســیا و اقیانوســیه وزارت امور خارجه‬ ‫گفــت‪ :‬تعامل و صحبت ســه کشــور ایــران‪ ،‬پاکســتان و‬ ‫چین با طالبان و دولت مســتعفی افغانستان می تواند‬ ‫کمک کننده باشد تا مانع از خشونت و خونریزی شوند‬ ‫و لذا ما هم طی دو هفته گذشــته با پاکســتان در رایزنی‬ ‫بودیم و فعل وانفعاالتی را دنبال کردیم که به ثبات در‬ ‫افغانستان کمک کنیم‪ .‬ابراهیم رحیم پور در گفت وگو با‬ ‫ایلنا‪ ،‬در ارزیابی سفر وزیر امور خارجه پاکستان به ایران‬ ‫به منظور رایزنی در خصوص مسئله افغانستان در پاسخ‬ ‫به سوالی در خصوص نقش تهران در پروسه صلح گفت‪:‬‬ ‫اقای شاه محمود قریشی اولین وزیر امور خارجه ای بود‬ ‫که پس از رای اعتماد به وزیر جدید امور خارجه به ایران‬ ‫سفر کردوازاین جهتاینسفر رامی توانمهمارزیابیکرد‬ ‫و البته موضوع موردبحث دو طرف نیز افغانستانی بود‬ ‫که این روزها موردبحث همه دنیا است‪ .‬تحوالت بسیار‬ ‫سریع صورت گرفته است و این سفر که محدود به تهران‬ ‫نیز نبودیکابتکار برایهماهنگیمیانکشورهایمنطقه‬ ‫بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر این تحلیل ما باشــد که پاکســتان‬ ‫روابطویژه ایباچینداردو در ترکیبکشورهایتاثیرگذار‬ ‫در مســئله افغانســتان‪ ،‬چین و پاکســتان و ایران و البته‬ ‫تاجیکستان و ازبکستان قرار دارند‪ ،‬در مرحله اول تعامل‬ ‫و صحبتسه کشور نخستباطالبانو دولتمستعفی‬ ‫افغانستانمی تواندکمک کنندهباشدتامانعازخشونتو‬ ‫خونریزیشوند‪،‬لذاماهمطیدوهفتهگذشتهباپاکستان‬ ‫در رایزنی بودیم و فعل وانفعاالتی را دنبال کردیم که به‬ ‫ثبات در افغانســتان کمک کنیم لذا این ســفر در مرحله‬ ‫نخســت می تواند بــرای ایجاد اتش بس میــان طالبان و‬ ‫مردم و افرادی مانند اقای مسعود که سالح خود را زمین‬ ‫نگذاشــته اند‪ ،‬موثر باشــد و ما این سابقه همکاری های‬ ‫مشابهباپاکستانراداشته ایم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه ‪ 07‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1149‬‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫اعتماد مردم بزرگترین سرمایه است‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی در نخســتین دیــدار بــا‬ ‫یگــذرد‪ .‬این‬ ‫هیئــت دولــت گفتند‪ :‬زمان شــتابان م ‬ ‫یشــود و لذا از هر ســاعتی‪،‬‬ ‫چهار ســال زود تمام م ‬ ‫از هــر فرصتــی اســتفاده کنیــد‪ .‬بــه گــزارش پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی دفتــر مقــام معظم رهبــری‪ ،‬حضرت ‬ ‫ایــت ا‪ ...‬خامن ـه ای رهبر در دیــدار رئیس جمهور و‬ ‫اعضــای دولــت جدیــد‪ ،‬با تاکیــد بر لزوم اســتفاده‬ ‫کامــل دولت از هر ســاعت فرصت گذران خدمت‬ ‫بهمردم‪،‬تمرکز دولتبر بازسازی«انقالبی‪،‬عقالنی‬ ‫و خردمندانه» در همه عرصه های مدیریتی کشور‬ ‫را ضــروری خواندند و با اشــاره به اولویت مســائل‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬نــکات و توصی ههــای مهمــی را دربــاره‬ ‫«مردمی بودن»‪« ،‬عدالت ورزی» ‪« ،‬فساد ستیزی»‪،‬‬ ‫«احیای امید و اعتماد مردم» و «انسجام و اقتدار و‬ ‫اشراف دولت» بیان کردند‪ .‬ایشان همچنین امریکا‬ ‫را در صحنــه دیپلماســی‪ ،‬گرگــی درنــده و وحشــی‬ ‫خواندند و با اشــاره به اوضاع به شدت متاثرکننده‬ ‫افغانستان گفتند‪ :‬جمهوری اسالمی در همه احوال‬ ‫طرفدار ملت مظلوم و مســلمان افغانستان است‬ ‫و روابــط مــا با دولت ها‪ ،‬به روابــط و رفتار ان ها با‬ ‫ایــران بســتگی دارد‪ .‬حضرت ایــت ا‪ ...‬خامنه ای در‬ ‫اغاز سخنانشان همه اعضای دولت را به قدردانی‬ ‫عمیق از توفیق خدمت توصیه کردند و با تشکر از‬ ‫اقدام سریع و به موقع مجلس در بررسی صالحیت‬ ‫وزیــران پیشــنهادی ابــراز امیدواری کردند تشــکیل‬ ‫دولــت جدید‪ ،‬ســراغاز مبارکی برای ملت و کشــور‬ ‫باشــد‪ .‬ایشان با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و‬ ‫باهنــر گفتند‪ :‬مدت خدمــت ان دو بزرگوار کم بود‬ ‫امــا در همیــن مدت نشــان دادند که بــا اخالص و‬ ‫قصــد خدمــت بــه میــدان امده انــد و از روش های‬ ‫مردمی و مجاهدت امیز اســتفاده می کنند که این‬ ‫برای همه مسئوالن درس بزرگی است‪ .‬رهبر انقالب‬ ‫شــرایط کشــور را دشــوار خواندند اما تاکید کردند‪:‬‬ ‫اگر تالش شبانه روزی‪ ،‬مجاهدانه و خستگی ناپذیر‬ ‫را همــراه تــوکل و توســل به پروردگار ســرمایه خود‬ ‫قرار دهید‪ ،‬قطعا بر مشکالت فائق خواهید امد‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب افزودنــد‪ :‬همان گونــه کــه بــه همــه‬ ‫مسئوالن گذشته گفته امفرصتچهار سالخدمت‬ ‫به سرعت تمام می شود و نباید گذاشت حتی یک‬ ‫ساعت از این فرصت که متعلق به مردم و اسالم‬ ‫اســت‪ ،‬هــدر بــرود‪ .‬البتــه ضمن پــرکاری و پشــتکار‬ ‫مدام‪ ،‬نباید به خانواده بی توجهی شــود‪ .‬ایشــان‪،‬‬ ‫حرکــت بر ریل انقالب و ایجــاد تحرک انقالبی در‬ ‫شهــای «مدیریت اقتصادی‪ ،‬ســازندگی‪،‬‬ ‫همه بخ ‬ ‫خدمت رسانی‪ ،‬سیاست خارجی‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬اموزش‬ ‫و دیگر بخش ها» را ضروری خواندند و درعین حال‬ ‫تاکید کردند‪ :‬انقالبی بودن حتما باید با عقالنیت‬ ‫و اندیش ـه ورزی و خردمنــدی همــراه باشــد و ایــن‬ ‫شــیوه جمهــوری اســامی از اغاز بوده اســت‪ .‬رهبر‬ ‫انقــاب در تبییــن نخســتین توصیه مهم خــود به‬ ‫دولتمردان‪ ،‬به جلوه های مختلف «مردمی بودن»‬ ‫اشــاره کردنــد و افزودنــد‪ :‬رفتــن بــه میــان مــردم و‬ ‫گفت وگوی بی واسطه با ان ها از ابعاد بسیار خوب‬ ‫مردمی بودن است که اقای رئیسی دیروز با سفر به‬ ‫خوزستان ان را نشان داد‪.‬‬ ‫باید مشکالت و راه حل ها را با مردم در میان‬ ‫گذاشت‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای اتخاذ سبک زندگی‬ ‫مردمــی‪ ،‬رفتار بی تکلــف‪ ،‬دوری از اشــرافی گری و‬ ‫پرهیــز از نگاه از باال بــه مردم را از دیگر جلوه های‬ ‫مردمی بودن برشمردند و گفتند‪ :‬باید مشکالت و‬ ‫راه حل ها را با مردم در میان گذاشت و ضمن پرهیز‬ ‫از بیان حرف های غیرواقعی و ناامید کردن مردم‪ ،‬از‬ ‫ان ها کمک فکری و عملی خواست‪« .‬عذرخواهی‬ ‫سریع از مردم در مواقع بروز اشتباه» و بیان گزارش‬ ‫صادقانــه و بــدون مبالغه از فعالیت ها بــه مردم‪،‬‬ ‫از دیگــر روش هایــی بود که رهبر انقــاب در بیان‬ ‫جلوه هایمختلفمردمیبودنبهاناشاره کردند‪.‬‬ ‫ایشــان با توصیه به رئیس جمهور و اعضای دولت‬ ‫برای مطالعه دقیق فرمان بسیار مهم امیر مومنان‬ ‫بهمالکاشتر افزودند‪:‬در اینفرمانتاریخی‪،‬ابعاد‬ ‫مختلف بیا نشــده چراکه بر اســاس اســام‪ ،‬رابطه‬ ‫حاکمیت با مردم باید برادرانه و دوســتانه باشــد‪.‬‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای در تبیین «عدالت ورزی»‬ ‫به عنوان دومین توصیه اساسی خود به دولتمردان‪،‬‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1344‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۷۷۴‬مورخ ‪ 1400/03/22‬محمدرضا اعتباریان‬ ‫خوراسگانی فرزند قدمعلی بشماره شناسنامه ‪ ۱۷۸‬صادره از اصفهان بشماره ملی‬ ‫‪ ۱۲۹۱۳۵۹۳۸۹‬در ششدانگ یک باب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ ۹۴۵۴‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 82/33‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی حاج عبدالعلی پسر مرحوم محمدصادق‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/07:‬رییس منطقه ثبت‬ ‫اسناد و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪ /1176865‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1342‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۱۵۲‬مورخ ‪ 1400/03/06‬قاسم فدوی حسینی فرزند محمد‬ ‫اساس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را اقامه‬ ‫عــدل خواندنــد و افزودند‪ :‬ما در این زمینه عقبیم‬ ‫و باید خیلی تالش کنیم‪ .‬ایشــان تاکیــد کردند‪ :‬هر‬ ‫مصوبــه‪ ،‬الیحــه و تصمیــم دولت باید «پیوســت‬ ‫عدالت» داشته باشد و کامال مراقبت شود که این‬ ‫دستور یا تصمیم و مصوبه‪ ،‬به طبقات محروم و به‬ ‫عدالتضربهنزند‪.‬حضرتایتا‪...‬خامنه ایبرخی‬ ‫روش های رایج مدیریتی را نافی عدالت دانستند و‬ ‫افزودند‪ :‬در توزیع یارانه ها و هر مسئله دیگر باید‬ ‫به گون ـه ای عمل کرد که فاصله طبقــات محروم با‬ ‫طبقات برخوردار کم شــود و هر چه ممکن اســت‬ ‫امکانــات عادالنــه توزیــع شــود‪« .‬فســاد ســتیزی و‬ ‫مقابله دقیق و جدی با فســاد» توصیه مهم دیگر‬ ‫رهبر انقالب به رئیس جمهور و دولت جدید بود‪.‬‬ ‫ایشــان گفتند‪ :‬فســاد ســتیزی ّ‬ ‫مکمل عدالت ورزی‬ ‫اســت زیرا فســاد و مظاهر ان ازجمله ویژه خواری‪،‬‬ ‫برخورداری هایبیجاو عزیز شدگانبی جهت‪،‬جزو‬ ‫بالهای مهم ضد عدالت هستند‪ .‬حضرت ایت ا‪...‬‬ ‫خامنه ای با اشاره به مقابله اقای رئیسی با فساد در‬ ‫منصب ریاست دستگاه قضا گفتند‪ :‬این کار خوب‪،‬‬ ‫امید مردم و محبوبیت ایشان را افزایش داد اما باید‬ ‫توجه داشت که جای اصلی مقابله با فساد و فساد‬ ‫ستیزی قوه مجریه است تا زمینه های فساد از بین‬ ‫بــرود و اگر با وجود این مراقبت ها‪ ،‬مواردی اتفاق‬ ‫افتاد انگاه دستگاه قضا حتما باید ورود و برخورد‬ ‫کند‪ .‬ایشان دولت را به حل موضوع تعارض منافع‬ ‫شخصیو عمومیدر همهدستگاه هافراخواندندو‬ ‫افزودند‪ :‬ازجمله مظاهر فساد‪ ،‬تخلفات در اجرای‬ ‫سیاس ـت های اصل ‪ ۴۴‬است که اجرای صحیح ان‬ ‫می توانست اقتصاد کشور را حقیقتا شکوفا کند اما‬ ‫متاسفانه به طور صحیح اجرا نشد و فسادهایی در‬ ‫اجرای ان به وجود امد‪ .‬رهبر انقالب‪ ،‬سامانه های‬ ‫نظارتی و خدماتی را ابزارهای خوبی برای اشــراف‬ ‫و هوشــمندی دولت در مقوله نظارت بر عملکرد‬ ‫دســتگاه ها و مبــارزه با فســاد برشــمردند و گفتند‪:‬‬ ‫مکرر توصیه کرده ایم که این سامانه ها را تهیه و به‬ ‫هم متصل کنند اما این کار جلو نرفته است‪ .‬توصیه‬ ‫بعــدی رهبر انقالب‪ ،‬موضوع بســیار مهم «احیای‬ ‫اعتماد و امید مردم» بود‪.‬‬ ‫اعتماد مردم بزرگ ترین سرمایه دولت است‬ ‫حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای گفتند‪ :‬اعتماد مردم‬ ‫بزرگ تریــن ســرمایه دولــت اســت که متاســفانه تا‬ ‫حدی اسیب دیده است و راه ترمیم ان‪« ،‬یکی شدن‬ ‫حرفو عملمسئوالن»است‪.‬ایشانافزودند‪:‬باید‬ ‫در وعد ههــا و صحبت ها بســیار مراقب بــود و اگر‬ ‫وعده ای داده شد‪ ،‬حتما به ان عمل شود زیرا دادن‬ ‫وعــده و عمل نکردن به ان موجب ســلب اعتماد‬ ‫مردم خواهد شد‪ .‬رهبر انقالب اسالمی با اشاره به‬ ‫قول هاو دستورهایگذشتهرئیس جمهور در سفر به‬ ‫اهواز‪ ،‬خاطرنشــان کردند‪ :‬باید دقت شــود که این‬ ‫قول هاحتمامحققشود‪.‬حضرتایتا‪...‬خامنه ای‬ ‫تاکید کردند‪ :‬اگر وعده ای دادید و به واسطه برخی‬ ‫مشکالت‪ ،‬امکان تحقق ان میسر نشد این موضوع‬ ‫را به مردم توضیح دهید و از انان عذرخواهی کنید‬ ‫تا اعتماد مردم خدش ـه دار نشــود‪ .‬ایشــان با اشــاره‬ ‫بــه کثــرت قانــون و طــرح و برنامه گفتند‪ :‬یکــی از‬ ‫مشکالت کشور‪،‬نبودپیگیریجدیاست‪،‬بنابراین‬ ‫برای وعده ها‪ ،‬روزشمار تعیین شود تا پیگیری و در‬ ‫موعد محقق شوند‪ .‬رهبر انقالب‪« ،‬انسجام‪ ،‬اقتدار‬ ‫و اشراف دولت» را از دیگر مسائل مهم برشمردند‬ ‫و افزودنــد‪ :‬انســجام دولــت یعنــی از درون دولت‬ ‫حرف های مختلف بیرون نیاید و در عمل نیز همه‬ ‫دستگاه ها با انسجام اقدام کنند‪ ،‬زیرا هرگونه نبود‬ ‫انســجام و اقتدار در دولت حالت رهاشــدگی امور‬ ‫را در مردم القا می کند و مانع پیشــرفت برنامه ها‬ ‫و سیاس ـت های دولــت خواهد شــد‪ .‬حضرت ایت‬ ‫ا‪ ...‬خامن ـه ای‪ ،‬اشــراف را به معنای اطــاع دقیق از‬ ‫بخش های مختلف دولت دانســتند و با اشــاره به‬ ‫برنامه های اقای رئیســی برای ایجاد تحول در قوه‬ ‫مجریه خاطرنشان کردند‪ :‬الزمه تحول و حرکت به‬ ‫سمت پیشرفت‪ ،‬قانون گرایی‪ ،‬شفافیت‪ ،‬انضباط‬ ‫مالی‪ ،‬جلوگیری از تعارض منافع و جدیت در انجام‬ ‫تصمیم ها و مصوبات اســت‪ .‬ایشــان «جوان سازی‬ ‫دولت» را یکی دیگر از الزامات تحول برشمردند و‬ ‫افزودند‪ :‬جوان گرایی در بدنه و بخش های میانی‬ ‫دولــت موجــب خواهد شــد احســاس انســداد در‬ ‫کشور از بین برود و همچنین ذخیره ارزشمندی برای‬ ‫مدیــران ارشــد و مجرب اینده فراهــم خواهد کرد‪.‬‬ ‫رهبــر انقالب یکی از نکات مهــم در مقوله تحول‬ ‫را «اســتفاده از خرد جمعی و عقالنیت» دانســتند‬ ‫و گفتند‪ :‬در باب تحول باید از دیدگاه های نخبگان‬ ‫خــارج از دولــت بــدون در نظــر گرفتن بحث های‬ ‫سیاســی و جناحی استفاده شــود‪ .‬حضرت ایت ا‪...‬‬ ‫خامن ـه ای تاکید کردند‪ :‬ایــن توصیه ها باید تبدیل‬ ‫به برنامه عملیاتی شــود تا تحول امکان پذیر شود‬ ‫و گرنه صرف نصیحت و اکتفا به یادداشت کردن‬ ‫فایده ای ندارد‪ .‬رهبر انقالب سپس به بیان سرفصل‬ ‫اولویت هایکاریکشور پرداختندوگفتند‪:‬مهم ترین‬ ‫اولویــت کشــور ابتدا اقتصاد و بعــدازان‪ ،‬فرهنگ و‬ ‫رســانه و علــم اســت‪ .‬البته یک موضــوع فوری هم‬ ‫وجــود دارد کــه عبــارت اســت از کرونــا و ســامت‬ ‫شهــای خوبی که در‬ ‫مردم‪ .‬ایشــان با اشــاره به تال ‬ ‫دولت گذشته در موضوع سالمت ازجمله واکسن و‬ ‫واردات ان انجام شد‪ ،‬موضوعات مربوط به درمان‪،‬‬ ‫پیشــگیری‪ ،‬مراقبــت و غربالگری و واکسیناســیون‬ ‫عمومــی را بســیار مهم برشــمردند و گفتنــد‪ :‬یکی‬ ‫از مــوارد ضــروری‪ ،‬قرنطینــه هوشــمند و مراقبــت‬ ‫جــدی در بخــش مربــوط بــه مرزها و جلوگیــری از‬ ‫ورود گونه های جدید بیماری اســت‪ .‬رهبر انقالب‬ ‫اســامی بــه وظایف مــردم برای مقابلــه با بیماری‬ ‫کرونا نیز اشاره و خاطرنشان کردند‪ :‬مردم باید چهار‬ ‫مسئولیت یعنی «ماسک زدن»‪« ،‬رعایت فاصله»‪،‬‬ ‫«اهمیــت بــه تهویه و گــردش هوا» و «شستشــوی‬ ‫دس ـت ها بــا صابون» را قبــول کنند و قطعا رعایت‬ ‫ایــن مــوارد در کاهــش تلفات ســنگین کنونی موثر‬ ‫خواهد بود‪ .‬حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای در خصوص‬ ‫موضوع اقتصاد به عنوان یکی از اولویت های اصلی‬ ‫کشور‪« ،‬تورم باال‪ ،‬کسری بودجه‪ ،‬مسائل معیشتی‬ ‫مردم‪ ،‬کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬کاهش قدرت خرید‬ ‫مردم‪ ،‬مسائل فضای کسب وکار و نظام بانکی» را‬ ‫از مشکالت مهم اقتصادی برشــمردند و افزودند‪:‬‬ ‫باید برای حل هر یک از این مشکالت برنامه ریزی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۱۰۳۵‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۹۳۶۸۶۳۵‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۲‬فرعی از اصلی ‪ ۱۰۲۸۵‬واقع در بخش ‪۵‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 180/92‬متر مربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رییس منطقه ثبت‬ ‫اسناد و امالک شرق اصفهان ‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪ /1176917‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1315‬شماره‪ ، 140060302006003078 :‬تاریخ‪ 1400/05/18 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006002712‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم مصطفی ملکوتی ورنوسفادرانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع در بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم‬ ‫رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 102089‬مورخ ‪ 78/06/27‬دفتر ‪ 62‬محمدحسین ملکوتی‬ ‫و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز‬ ‫مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و‬ ‫تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت‬ ‫از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مصطفی ملکوتی‬ ‫ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 357‬کدملی ‪ 1284988988‬صادره اصفهان فرزند محمدحسین‬ ‫نسبت به ‪ 14/4‬سهم از ‪ 72‬سهم به مساحت ‪ 12493/27‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 100‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می‬ ‫نماید‪ .‬شما ً‬ ‫ال به طول ‪ 5/41‬متر و ‪ 40/05‬متر و ‪ 62/50‬متر و ‪ 7/73‬متر دیواریست به باقیمانده ‪100‬‬ ‫اصلی ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 7/46‬متر و ‪ 105/17‬و ‪ 7/14‬متر دیواریست به کوچه ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪7/57‬‬ ‫و ‪ 46/29‬و ‪ 1/55‬و ‪ 1/10‬و ‪ 56/55‬و‪ 16/19‬دیوار و درب است به کوچه ‪ ،‬غربًا به طول ‪106/82‬‬ ‫و ‪ 8/08‬متر دیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره‬ ‫شــود و در مرحله بعد‪ ،‬مســئوالن اقتصادی دولت‬ ‫هماهنــگ عمــل کنند کــه ایــن هماهنگی یکــی از‬ ‫مصادیق انسجام دولت است‪ .‬ایشان گفتند‪ :‬اینکه‬ ‫اقایرئیس جمهور‪،‬معاوناولرامسئولهماهنگی‬ ‫بخش اقتصادی دولت کرده اند‪ ،‬کار بســیار مهمی‬ ‫اســت و امید می رود به خوبی محقق شــود اما اگر‬ ‫اختالف نظــری هــم پیش امــد نبایــد ان را به میان‬ ‫مردم کشــاند زیرا تاثیر خود را بر محیط اقتصادی‬ ‫خواهــد گذاشــت‪ .‬رهبر انقالب اســامی توجه به‬ ‫پیشــران های اقتصادی و به حرکت دراوردن ان ها‬ ‫همچون بخش مسکن‪ ،‬صنایع فوالد‪ ،‬خودروسازی‬ ‫شهــای انرژی و پتروشــیمی را بســیار ضروری‬ ‫و بخ ‬ ‫خواندند و بر لزوم هماهنگی متولیان این بخش ها‬ ‫تاکید کردند‪ .‬حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای در خصوص‬ ‫کنتــرل نظام بانکــی به موضوع خلق پــول و تولید‬ ‫نقدینگــی اشــاره کردنــد و گفتنــد‪ :‬صاحب نظــران‬ ‫اقتصادیمعتقدندخلقپولبایددر نسبتباتولید‬ ‫انجام شود و اگر این نسبت وجود نداشت‪ ،‬جلوی‬ ‫خلق پول گرفته شــود که اگر در این زمینه درســت‬ ‫اقدام شود‪ ،‬نتیجه ان جلوگیری از تورم‪ ،‬رونق تولید‬ ‫و اشــتغال و تقویت قدرت پــول ملی خواهد بود‪.‬‬ ‫ایشان در زمینه اقتصاد با تاکید بر همت‪ ،‬تدبیر و‬ ‫کار جهادی‪ ،‬دو نکته مهم را گوشزد کردند‪ -۱ :‬برای‬ ‫حــل مشــکالت اقتصــادی بــه دنبــال راه ح لهــای‬ ‫ُ‬ ‫سکن نروید و پیگیر راه حل های اساسی‬ ‫موقتی و م ّ‬ ‫باشید‪ -۲.‬حل مشکالت اقتصادی را موکول به رفع‬ ‫تحریم هانکنیدو برنامه ریزی هابرایرفعمشکالت‬ ‫با فرض وجود تحریم ها انجام شود‪ .‬رهبر انقالب‬ ‫اسالمیدر ادامهباتاکیدبر اهمیتمسئله«فرهنگ‬ ‫و رســانه»‪ ،‬ســاختار فرهنگی کشــور را دارای اشکال‬ ‫و نیازمنــد بازســازی انقالبــی خواندنــد و افزودند‪:‬‬ ‫حرکت انقالبی یعنی حرکتی بنیانی‪ ،‬خردمندانه‪،‬‬ ‫عاقالنه و برخاسته از اندیشه و حکمت‪ ،‬نه حرکت‬ ‫بی هوا و بی حســاب‪ .‬حضرت ایت ا‪ ...‬با اشــاره به‬ ‫نقــش زیربنایــی و نرم افــزاری فرهنــگ‪ ،‬بســیاری از‬ ‫خطاهاماننداسراف‪،‬تقلیدکورکورانهوسبکزندگی‬ ‫تجمالتیراناشیاز ریشه هایفرهنگیدانستندو با‬ ‫تاکید بر ضرورت اصالح این انحراف ها با استفاده‬ ‫از ابزارهــای فرهنگــی‪ ،‬گفتنــد‪ :‬ابزارهای فرهنگی و‬ ‫هنری مانند سینما‪ ،‬رســانه های صوتی و تصویری‪،‬‬ ‫واقعاشکوفا کنید‪.‬‬ ‫مطبوعاتو کتابرا ً‬ ‫ایشان با ابراز خرسندی از رویش لشکر عظیمی‬ ‫از جوانان عالقه مند در حوزه فرهنگ‪ ،‬بخش های‬ ‫فرهنگی دولت را موظف به حمایت هوشــمند از‬ ‫ایــن جوانــان و طرح های ابتکاری انــان خواندند و‬ ‫خاطرنشان کردند‪ :‬استعدادهای جوان را کشف و‬ ‫ازادی ان ها را در چارچوب قانون تضمین کنید‪ ،‬البته‬ ‫با فساد اخالقی و فساد در زمینه فرهنگ نیز بدون‬ ‫رودربایستیمقابلهکنید‪.‬‬ ‫رهبر انقالباسالمیافزودند‪:‬راهاصلیمواجهه‬ ‫با جنگ نرم دشمن‪ ،‬حمایت از حرکت های صحیح‬ ‫در زمینــه فرهنــگ و تشــویق ا نهــا و ایســتادن در‬ ‫مقابل حرکت های غلط است‪ ،‬چرا عرصه فرهنگ‬ ‫اوردگاه «صــاح و فســاد و حــق و باطل»‬ ‫و رســانه‬ ‫ِ‬ ‫وعرصه یجنگفرهنگیباگسترش دهندگانفساد‬ ‫در دنیا است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫باسوءاستفاده کنندگاناز موضوعواکسن‪،‬‬ ‫قاطعانهبرخوردشود‬ ‫رئیس جمهــور در جلســه‬ ‫اولویت هــا برشــمرد و تصریــح‬ ‫ســتاد ملــی کرونــا بــا تاکیــد بــر‬ ‫کــرد‪ :‬نیروهــای مســلح و همــه‬ ‫اینکــه واردات واکســن کرونــا از‬ ‫نهادهــای دیگر‪ ،‬امکانات خود‬ ‫ســوی هر نهاد یا شخصی باید‬ ‫را بــه میــدان بیاورند تا در هیچ‬ ‫تحت اشــراف و نظارت وزارت‬ ‫نقطــه ای از کشــور‪ ،‬هیــچ بیمار‬ ‫ابراهیمرئیسی‬ ‫بهداشت باشد تاکید کرد که با‬ ‫کرونایــی کــه نیــاز بــه بســتری‬ ‫سوءاستفاده کنندگاناز موضوع‬ ‫شدن دارد‪ ،‬به خاطر نبود تخت‬ ‫واکسن‪،‬قاطعانهبرخوردشود‪.‬‬ ‫ســرگردان نشود‪ .‬رئیس جمهور با تاکید بر اینکه‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حجت االسالم سید ابراهیم تنها مرجع موردقبول در مورد تائید واکسن کرونا‬ ‫رئیسی رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله وزارت بهداشــت اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬ازنظر‬ ‫بــا کرونــا بــا تاکید بــر اینکه متاســفانه وضعیت دولت‪ ،‬مسئولیت تائید اعتبار و اصالت واکسن‬ ‫شــیوع بیماری کرونا در ســطح کشــور‪ ،‬وضعیت فقط و فقط بر عهده وزارت بهداشــت است و‬ ‫قابــل قبولی نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬باوجوداینکه باید واردات واکسن باید تحت اشراف و نظارت این‬ ‫از تالش هــای جهــاد گونــه کادر درمــان و همــه وزارتخانــه انجام شــود‪ .‬رئیســی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫دس ـت اندرکاران مقابلــه بــا شــیوع کرونــا و نیــز موضوع تولید واکســن در داخل کشــور نیز باید‬ ‫نیروهــای داوطلــب مردمی صمیمانــه قدردانی با جدیت پیگیری شــده و همه تمهیــدات الزم‬ ‫کنم‪ ،‬اما گزارش های دریافت شــده و مشاهدات برای تسریع و افزایش تولید واکسن داخلی باید‬ ‫بنــده و وزیــر بهداشــت حاکــی از ان اســت کــه فراهم شــود‪ .‬رئیس جمهور همچنین تاکید کرد‪:‬‬ ‫وضعیتشیوعبیماریبه هیچ وجهخوبنیست‪ .‬باید به شــدت مراقب سوءاســتفاده از نیاز مردم‬ ‫رئیسیافزود‪:‬نبایدکسب وکار مردمتعطیلشود‪ ،‬بــه واکســن کرونا باشــیم‪ .‬دســتگاه های نظارتی‬ ‫اما ضروری اســت تدابیر فــوری برای جلوگیری از با سوءاســتفاده کنندگان احتمالی و کســانی که‬ ‫تجمعات و دورهمی ها و نیز تردد و فعالیت در واکسن های تقلبی وارد بازار کرده و باجان مردم‬ ‫مراکز پرتجمع مثل رستوران ها‪ ،‬تاالرها‪ ،‬پاساژها‪ ،‬بــازی می کنند‪ ،‬به شــکل جــدی و قاطع برخورد‬ ‫بازارهای سرپوشیده و نظایر ان اتخاذ و با دقت کننــد‪ .‬رئیس جمهــور از تشــکیل ســتاد ویــژه در‬ ‫و جدیت اجرا شود تا بتوانیم به شکلی موثر با وزارت امور خارجه به منظور تســریع در واردات‬ ‫شیوع بیماری و عوارض ناشی از ان مقابله کنیم‪ .‬واکسن قدردانی کرد و اظهار داشت‪ :‬کار و تالش‬ ‫رئیســی تامیــن امکانات بســتری و رســیدگی به مضاعف برای صیانت از جان مردم محوری ترین‬ ‫بیماران کرونایی را همچون تامین واکســن جزو مسئله پیش روی همه ما است‪.‬‬ ‫فرصتازمون وخطانداریم‬ ‫رضا تقی پور‪ ،‬نماینده تهران‬ ‫در اولویت کاریخودقرار دهند‪.‬‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه جلــب‬ ‫دربارهاولویت هایاصلیدولت‬ ‫اعتمادوترمیمسرمایهاجتماعی‬ ‫جدید‪،‬اظهار داشت‪:‬سوءتدبیر‬ ‫اهمیــت زیــادی دارد چراکــه در‬ ‫ت گذشــته‬ ‫و عــدم توجــه دولــ ‬ ‫سال های گذشته تضعیف شده‬ ‫رضا تقی پور‬ ‫به مســائل مهم مردم منجر به‬ ‫اســت و نیاز بــه بازســازی دارد‪،‬‬ ‫ایجــاد بحران های زیادی شــده‬ ‫گفت‪ :‬البتــه مردم همــواره پای‬ ‫اســت و وضعیــت اقتصــادی و معیشــتی مــردم نظام و انقالب بوده و هستند اما از ناکارامدی ها‪،‬‬ ‫خوب نیســت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬وی با بیان اینکه سوء مدیریت برخی از مسئوالن و کم کاری برخی‬ ‫مهــار تــورم اهمیــت زیــادی دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬اولیــن از انان گله مندهستند‪.‬ویتاکید کرد‪:‬تجربهبهما‬ ‫توقــع از دولت ســیزدهم این اســت که مســائل نشاندادهاست کهمسئوالننظامبایدتخصص‬ ‫اصلی را از مســائل فرعی تفکیک کند و به جای و تعهد را در کنار هم داشته باشند و نگاه صرف‬ ‫پرداختن به حاشیه ها و مباحث فرعی‪ ،‬مسائل تکنوکراتیــک نمی تواند بســیاری از مشــکالت را‬ ‫اصلــی موردتوجه قــرار گیرد‪ .‬مهار تــورم و توجه حل کند‪ .‬نماینده مردم تهران در مجلس شورای‬ ‫به معیشت مردم ازجمله مسائل اصلی است که اسالمی تصریح کرد‪ :‬در سال های گذشته نگاه به‬ ‫بایددر دولتموردتوجهقرار گیرد‪.‬نمایندهمردم غرب باعث شد که راهکار بسیاری از مشکالت‬ ‫تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه را در بیرون از کشــور ببینیم و از این ناحیه دچار‬ ‫مقابلهبا کروناهمبایدیکیدیگر از اولویت های مشــکل شــویم‪ ،‬درحالی کــه رهبری سال هاســت‬ ‫اصلیدولتباشد‪،‬تصریحکرد‪:‬مادر زمینهمقابله بحــث اقتصــاد مقاومتــی را راه حــل اصلــی رفــع‬ ‫با کرونا دیگر فرصت ازمون وخطا نداریم و باید مشــکالت مطرح کردند‪ .‬تقی پور اظهار داشت‪:‬‬ ‫شرایطی پیش اید تا هر چه سریع تر این ویروس متاسفانهسیاست هایاقتصادمقاومتیبه صورت‬ ‫منحوس در کشورمان کنترل شود‪ .‬تقی پور ادامه دقیق و کامل اجرانشده است‪ .‬یکی از محورهای‬ ‫داد‪ :‬مسئله مهم بعدی مبارزه با فساد است که اساســی در بلندمدت ان اســت کــه رهنمودها و‬ ‫باید در وهله اول منافذ فســاد شناسایی و با ان مباحث راهبردی و استراتژیک در برنامه کاری و‬ ‫مقابله شود و دولتمردان باید این مسئله مهم را تفکر وزراوهمهاعضایکابینهوجودداشتهباشد‪.‬‬ ‫برنامه هایاقتصادی‬ ‫به زودی قابل راستی ازماییاست‬ ‫یــک فعــال سیاســی اصالح طلــب گفــت‪:‬‬ ‫دولــت وعده هــای داده مبنــی بــر این کــه‬ ‫بــا وجــود عــدم حــل مســئله تحریــم و عدم‬ ‫توافــق در این زمینه برای سروســامان دادن‬ ‫به مســائل اقتصــادی برنامــه دارد‪ .‬داریوش‬ ‫قنبــری در گفت وگــو بــا ایلنــا‪ ،‬دربــاره کابینــه‬ ‫ســیزدهم و این کــه ایــا دولتمــردان کــه قــرار‬ ‫است ازاین پس زمام امور کشور را در دست‬ ‫بگیرند می توانند مسائل و مشکالت موجود‬ ‫کشــور را که شــرایط را خاص کرده است حل‬ ‫کننــد یــا خیر‪ ،‬گفــت‪ :‬حقیقت این اســت که‬ ‫یــک مقــدار نمی شــود در رابطــه بــا کابینــه‬ ‫ارزیابــی دقیقــی داشــت‪ ،‬چراکــه شــناخت‬ ‫از بعضــی افــراد معرفی شــده ان چنان کــه‬ ‫ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک‬ ‫مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪ /1176109‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1340‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر‬ ‫تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار‬ ‫ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی‬ ‫مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد‬ ‫بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۱۵۱۷‬مورخ ‪ 1399/06/01‬سید حمیدرضا معنوی فرزند سید‬ ‫مصطفی بشماره شناسنامه ‪ ۹۸۳‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۳۵۷۹۳۳۲‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱۶۲‬فرعی از اصلی ‪ ۱۰۳۵۳‬واقع در بخش ‪۵‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 74/46‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫سیف اله کریمی فرزند على‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رییس منطقه ثبت‬ ‫اسناد و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪ /1176805‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1488‬رای شماره ‪ 140060302026005450‬مورخ ‪ 1400/04/15‬هیات دو اقای مجتبی‬ ‫پورعابدین به شناسنامه شماره ‪ 1172‬کدملی ‪ 1285860901‬صادره از اصفهان فرزند علی بصورت‬ ‫بایدوشــاید کافی نیســت و در کل اظهارنظر‬ ‫در مــورد همــه اعضــای کابینه دشــوار اســت‬ ‫امــا ان چیــزی کــه بــه نظــر می رســد بســیار‬ ‫اهمیــت دارد وزرای اقتصــادی اســت کــه‬ ‫اقــای رئیســی معرفــی کرده انــد‪ .‬ایــن فعــال‬ ‫نکــه کار‬ ‫سیاســی اصالح طلــب بــا بیــان ای ‬ ‫وزرای اقتصــادی در شــرایط فعلــی بســیار‬ ‫دشــوار اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫مســئله تحریم ها همچنان بر ســر جای خود‬ ‫قرار دارد و برداشته نشده اند‪ ،‬شرایط بسیار‬ ‫دشــوار است‪ ،‬البته برداشــته شدن تحریم ها‬ ‫یــک موضــوع ناممکــن نیســت و امکان پذیر‬ ‫است و مذاکرات همچنان مسیرش باز است‬ ‫و می شود در این زمینه به نتیجه ای رسید‪.‬‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 203‬مترمربع از پالک ‪ 13900‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت احترام احد از‬ ‫وراث فتح اله قدوسی موضوع سند رسمی و گواهی حصر وراثت‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/07 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/22 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شمال اصفهان – موسوی ‪/1181443‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1494‬رای شماره ‪ 140060302026006595‬مورخ ‪ 1400/05/18‬هیات دو خانم فاطمه‬ ‫سلیمانی به شناسنامه شماره ‪ 271‬کدملی ‪ 5419975459‬صادره اصفهان فرزند نعمت اله بصورت‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 111/74‬مترمربع از پالک ‪ 15014‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه‬ ‫از مالکیت مهدی زارعی‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/07 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/22 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شمال اصفهان – موسوی ‪/1181659‬م الف‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫نخستینخواستهخاندوزیازبانکمرکزی‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫ســوی ایشــان داده شــد تــا این‬ ‫گفت‪ :‬یکی از موارد مطرح شده‬ ‫اتفــاق در گمرک رخ بدهد‪ .‬وی‬ ‫در جلســه بــا مســئوالن گمرک‬ ‫افزود‪ :‬نکته دوم‪ ،‬انتقال برخی‬ ‫در بازدیــد از گمــرک فــرودگاه‬ ‫داده های ارزی که تســریع ان ها‬ ‫امام خمینی (ره)‪ ،‬انتقال برخی‬ ‫موجــب ســرعت بخشــیدن‬ ‫احسان خاندوزی‬ ‫داد ههــای ارزی بود که تســریع‬ ‫یشــود‬ ‫بــه ترخیــص کاالهــا م ‬ ‫ان ها موجب سرعت بخشیدن‬ ‫کــه از رئیــس کل بانــک مرکزی‬ ‫به ترخیص کاالها می شود لذا از رئیس کل بانک می خواهیــم تا انتقال ایــن داد ههــا را به صورت‬ ‫مرکــزی می خواهــم تــا انتقــال ایــن داد ههــا را برخــط و انالیــن در دســتور کار بانــک مرکــزی‬ ‫بــه صــورت برخــط و انالیــن در دســتور کار قــرار بدهنــد‪ .‬وزیر اقتصاد دربــاره معطلی مردم‬ ‫بانــک مرکــزی قــرار بدهند‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪ ،‬و نارضایتی هایی که در زمینه رجیســتری گوشی‬ ‫احســان خاندوزی در حاشــیه بازدید از گمرک همــراه در ورود به کشــور مواجــه بودند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در جمع در این راستا مقرر شد تا سازوکار رویه رجیستری‬ ‫خبرنــگاران اظهــار کــرد‪ :‬در این جلســه درباره و پرداخت گمرکی ها به شکل برخط به نحوی‬ ‫برخــی از نارضایت ‬ ‫یهــا و مشــکالت در زمینــه تغییر کند که مستلزم معطلی مسافران ورودی‬ ‫گمرک با حضور رئیس کل گمرک و رئیس ستاد کشور نباشد‪.‬خاندوزیبیانکردکهتعیینتکلیف‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز تصمیماتــی گرفته اموالتملیکیو کاالهایمتروکهدر گمرکمستلزم‬ ‫شــد کــه نکتــه اول ایــن تصمیمــات به تســریع برگزاری جلسه مستقلی است که بعد از برگزاری‬ ‫ترخیــص محموله های دارویی مربوط م ‬ ‫یشــود جلسه با رئیس سازمان اموال تملیکی نتیجه ان‬ ‫کــه در تمــاس بــا وزیر بهداشــت قول مســاعد از اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫چرا خودرو دوباره گران شد؟‬ ‫عضوهیئتنمایندگاناتاق‬ ‫در بــازار ازاد می دانــد‪ .‬به گفته‬ ‫بازرگانــی تهــران معتقد اســت‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪ ،‬قیمت‬ ‫ماننــد تجربــه ســال های اخیر‪،‬‬ ‫تمــام کاالهــا و خدمــات در‬ ‫افزایــش قیمــت در روزهــای‬ ‫ایران‪ ،‬چســبندگی معن ـی داری‬ ‫گذشــته نیــز از بیــرون بــه ایــن‬ ‫بــا نــرخ دالر در بــازار ازاد دارد‬ ‫نجفی منش‬ ‫صنعــت تحمیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫و خــودرو ســاخت داخــل نیــز‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬قیمت خودرو‬ ‫از این قاعده مستثنی نیست‪.‬‬ ‫در بازار تا تابستان سال گذشته روندی صعودی به گفته نجفی منش‪ ،‬قیمت کارخانه خودروها‬ ‫همــراه با رکوردشــکنی های قیمتی پــی در پی را در داخل کشور‪ ،‬در مقایسه با انچه که در بازار‬ ‫تجربــه م ‬ ‫یشــود‪ ،‬به مراتــب پایین اســت و از‬ ‫یکــرد‪ ،‬با ایــن وجود اما با پیــروزی جو معاملــه م ‬ ‫بایدن در ابان سال گذشته در انتخابات امریکا‪ ،‬ایــن رو‪ ،‬امــروز خودروســازها بــا ضــرر و زیان در‬ ‫بســیاری از فعــاالن بــازار بــه امیــد گشــایش در حال تولید هســتند به طوری که تفاوت قیمت‬ ‫حوزه تحریم ها و بازگشــت امریکا به برجام به کارخانــه و بــازار در خودروهای ســاخت داخل‬ ‫انتظار نشستندو همینموضوعبه کاهشنسبی به ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان رسیده اســت‪ .‬او در‬ ‫قیمت ها در ماه ها پایانی سال قبل انجامید‪ .‬از ادامه تصریح می کند که خودروسازها از افزایش‬ ‫اسفند سال گذشته تا چند هفته قبل نیز با توجه قیمت ها در بــازار خودرو‪ ،‬منفعتی نمی برند و‬ ‫به اغاز مذاکرات وین و افزایش امیدها به رفع در حالــی بــا زیان و ضرر مشــهود و قابل توجه‬ ‫تحری مهــا‪ ،‬بــازار بــه رکودی جدید دچار شــد و به تولید مشغول هستند که پرداخت بدهی انها‬ ‫همین امر‪ ،‬رکودی انتظاری را در بازار به وجود به قطع هســازها نیز امکان پذیر نیســت‪ .‬رئیس‬ ‫اورد‪ .‬در هفت ههــای گذشــته با توقف مذاکرات انجمــن صنایع همگن قطع هســازی به ســایت‬ ‫برجام و نامشــخص بودن سرنوشت تحریم ها اتاق تهران توضیح داد‪ :‬تا هر زمان که قیمت ارز‬ ‫امــا بار دیگر قیمت برخــی خودروهای داخلی در بازار ازاد افزایش یابد‪ ،‬قیمت خودرو نیز در‬ ‫در بازار افزایشی شده‪ ،‬موضوعی که محمدرضا بازار صعودی است و این تصور نیز که با کاهش‬ ‫نجفــی منــش – عضــو اتــاق بازرگانی تهــران – قیمت ارز‪ ،‬می توان منتظر ســقوط قیمت ها در‬ ‫علتــش را در بیــرون از صنعــت خودرو جســت بازار خودرو بود یا نه به دلیل ماهیت چسبندگی‬ ‫و جــو می کنــد‪ .‬عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق قیمت ها کهدر اقتصادایرانریشهدوانیده‪،‬نباید‬ ‫تهــران دلیل جهــش ناگهانی قیم ‬ ‫ت خــودرو در‬ ‫تهــا در بازار انتظــار شــوکه اوری از کاهــش قیم ‬ ‫خودروهــای داخلی را افزایــش دوباره نرخ دالر مدت زمان کوتاه و فوری متصور بود‪.‬‬ ‫احتمالحذف کاملرجیستری گوشیاز‬ ‫مبادیورودی‬ ‫طبــق اعــام معــاون فنــی گمــرک ایــران‬ ‫طــی بررس ـی های صــورت گرفتــه در رابطــه‬ ‫بــا رجیســتری گوشــی تلفن همــراه و بازدید‬ ‫وزیر اقتصاد‪ ،‬مقرر شده است که با تشکیل‬ ‫کارگروهــی در رابطــه بــا حــذف عملیــات‬ ‫رجیستری در مبادی ورودی گمرک و انجام‬ ‫کامــا غیر حضــوری ان تصمیــم نهایی اخذ‬ ‫شــود‪ .‬مهــرداد ارونقی‪ -‬معــاون فنی گمرک‬ ‫ایــران ‪ -‬در رابطــه بــا بازدید امروز (شــنبه)‬ ‫وزیــر اقتصاد از گمرک فرودگاه امام خمینی‬ ‫(ره) توضیحاتــی بــه ایســنا ارائــه کــرد کــه‬ ‫دســتور اعمــال تغییراتــی در مــورد فراینــد‬ ‫رجیســتری از جملــه ان اســت‪ .‬وی بــا بیــان‬ ‫اینکــه وزیــر اقتصــاد در محل انجــام فرایند‬ ‫رجیســتری گوشــی تلفــن همــراه مســافران‬ ‫ورودی حاضر و در جریان مســایل مربوطه‬ ‫قــرار گرفــت گفــت کــه مقــرر شــد ضمــن‬ ‫هماهنگــی با دســتگاه های مربوطــه‪ ،‬فرایند‬ ‫رجیســتری بــه طــور کامــل از مبــادی وروی‬ ‫گمــرک حــذف شــده و کامــا غیرحضــوری‬ ‫انجــام شــود‪ .‬بــه گفتــه ارونقــی‪ ،‬بــا دســتور‬ ‫وزیر اقتصاد مقرر شــد بــه زودی کارگروهی‬ ‫بــا حضــور نماینــدگان دســتگاه های ذیربط‬ ‫از جملــه ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز‬ ‫تشــکیل شــده و بــا بررســی ابعــاد موضــوع‪،‬‬ ‫ســازوکار حذف رجیســتری از مبــادی تعیین‬ ‫شود‪ .‬معاون فنی گمرک ایران‪ ،‬با اشاره به‬ ‫اینکــه در حــال حاضــر هر مســافر می تواند‬ ‫همراه خود یک گوشی تلفن همراه بیاورد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بعــد از اعمــال تغییــرات در فراینــد‬ ‫رجیســتری از ســال گذشــته تا کنون اینگونه‬ ‫بــود کــه مســافر در هنــگام ورود و قبــل از‬ ‫خــروج از مبــادی ورودی‪ ،‬بایــد اطالعــات‬ ‫اولیــه تلفــن همــراه را ثبــت می کــرد که این‬ ‫از ســوی گمــرک و از طریــق بارکدخــوان‬ ‫در مــدت زمــان بســیار کوتاهــی صــورت‬ ‫می گرفــت و مابقــی فراینــد‪ ،‬غیرحضــوری‬ ‫بــود‪ ،‬با ایــن حال طــی بررس ـی های صورت‬ ‫گرفتــه از ســوی گمرک ایــران به ایــن نتیجه‬ ‫رســیدیم که موضــوع در کارگروهی مطرح و‬ ‫بــا توجــه به دســتور وزیر اقتصــاد بر حذف‬ ‫فرایندهای زاید‪ ،‬همین فرایند نیز از مبادی‬ ‫وروی حــذف شــود‪ .‬وی یــاداورد با اجرایی‬ ‫شــدن این تصمیم‪ ،‬هر مســافر بعد از ورود‬ ‫به کشــور بدون ارائه مشخصات در گمرک‪،‬‬ ‫ماننــد رویــه قبلی‪ ،‬یک مــاه فرصت دارد تا‬ ‫بــا ورود بــه ســامانه نســبت بــه رجیســتری‬ ‫اقــدام کنــد‪ .‬ایــن مقــام مســئول در گمــرک‬ ‫ایــران تاکیــد کــرد کــه همچنــان هــر مســافر‬ ‫می توانــد یــک گوشــی بــا خــود اورده و بــا‬ ‫هــر پاســپورت و کــد ملــی فقط یک گوشــی‬ ‫رجیســتر خواهــد شــد‪ .‬بایــد یاداور شــد که‬ ‫فراینــد رجیســتری تلفــن همــراه از ســال‬ ‫گذشــته طــی چنــد مرحلــه دســتخوش تغییر‬ ‫شــده اســت؛ بــه طوری کــه از نیمــه مهرماه‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬بــا تصمیــم ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق‬ ‫کاال و ارز و ســایر دســتگاه های مربوطــه‪،‬‬ ‫انجــام رجیســتری گوشــی بایــد در مبــادی‬ ‫ورودی و به صورت حضوری انجام می شــد‬ ‫امــا تشــکیل صف هــای طوالنــی و معطلــی‬ ‫فــراوان موجــب اعتراضــات زیادی از ســوی‬ ‫مســافران شــد‪ .‬در عیــن حــال کــه گمــرک‬ ‫ایــران نیــز بــه دلیــل ازدحــام جمعیــت بــا‬ ‫مشــکالتی در ایــن رابطــه مواجه شــده بود‬ ‫کــه در مجموع در شــرایط کرونایی موجود‬ ‫امکان رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی‬ ‫فراهــم نبــوده و عاملی برای شــیوع بیماری‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬شده بود‪ .‬براین اساس در اذرماه‬ ‫معــاون فنــی گمــرک ایــران‪ ،‬در نام ـه ای بــه‬ ‫ســتاد مبارزه بــا قاچاق کاال با ارائه گزارشــی‬ ‫از شــرایط موجــود درخواســت کــرد کــه بــا‬ ‫توجــه بــه تبعــات رویــه حضــوری‪ ،‬اجــرای‬ ‫طرح رجیســتری گوشــی موبایــل‪ ،‬به صورت‬ ‫غیرحضــوری و پــس از انجــام اســتعالمات‬ ‫سیستمی از واحد گذرنامه و در مکانی غیر‬ ‫از مبــادی ورودی گمــرک انجام شــود که به‬ ‫دنبال ان مقرر شــد از اول دی ســال گذشته‬ ‫رجیســتری بــه صــورت غیرحضــوری انجــام‬ ‫ولــی ثبــت اطالعــات و مشــخصات گوشــی‬ ‫تلفن همراه در بدو ورود انجام شــود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 07‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1149‬‬ ‫جهش تولید مسکن به تایید شورای نگهبان رسید‬ ‫اورده متقاضیان کم توان بر عهده سازندگان مسکن‬ ‫طرح جهش تولید و تامین مسکن در حالی به‬ ‫تاییدشوراینگهبانرسید کهسازندگانمی گوینددر‬ ‫صورت عمل کردن دولت به وعده های خود و تکرار‬ ‫نشدنتجربه های گذشتهحاضرنداحداثواحدها‬ ‫را بر عهده بگیرند؛ تامین اورده متقاضیان کم توان را‬ ‫نیز به شرط تهاتر تعدادی از واحدهای مسکونی‬ ‫می پذیرند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ســخنگوی شــورای نگهبــان‬ ‫در توئیتــی از تاییــد «طــرح جهش تولید مســکن»‬ ‫توســط شــورا خبــر داد‪ .‬ایــن طــرح که بــه تصویب‬ ‫مجلس شورای اسالمی رسیده بود در مراحل قبل با‬ ‫ابهامات و اشکاالتی از سوی شورای نگهبان مواجه‬ ‫شــده بود که پس از انجام اصالحات در مجلس و‬ ‫بررسی مجدد در شورا مغایر شرع و قانون اساسی‬ ‫شــناخته نشــد‪ .‬بدیــن ترتیــب همزمــان با اســتقرار‬ ‫دولت کهوعدهساختیکمیلیونواحدمسکونی‬ ‫در ســال را داده اســت‪ ،‬طرح جهش تولید و تامین‬ ‫مسکن با هدف گذاری احداث ساالنه یک میلیون‬ ‫واحد از امروز کلید خورد‪ .‬رســتم قاســمی ـ وزیر راه‬ ‫و شهرسازی ـ که چند روز قبل برنامه خود را تحت‬ ‫عنوان«نهضتتوسعهو شهرسازیمردمپایهمبتنی‬ ‫بر عدالت و پیشرفت» قرار داده است‪ ،‬قول داده‬ ‫تمام توان خود را برای تحقق وعده رییس جمهور‬ ‫به کار گیرد‪ .‬از جمله محورهای مدنظر قاسمی می‬ ‫توان به ایجاد صندوق ملی مسکن‪ ،‬برنامه امایش‬ ‫سرزمین و توسعه بنگاههای اجاره داری حرفه ای که‬ ‫یکی از مباحث ان افزایش قراردادهای اجاره به‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۵‬سال است اشاره کرد‪.‬‬ ‫او دو روز قبــل نیــز هنــگام ورود بــه ســاختمان‬ ‫وزارت راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران اعالم کرد‬ ‫که مســکن ملی (برنامه دولت دوازدهــم) را ادامه‬ ‫می دهد و از تالشهای محمد اسالمی ـ وزیر سابق‬ ‫راه و شهرسازی ـ در این خصوص تشکر کرد‪ .‬قاسمی‬ ‫ساخت و تکمیل واحدهای مسکن ملی و مسکن‬ ‫مهر را از برنامه های خود اعالم کرد‪.‬‬ ‫با این حال اما و اگرهایی از ســوی کارشناســان‬ ‫درخصــوص توانایــی دولت بــرای احداث ســاالنه‬ ‫یک میلیون واحد مســکونی مطرح می شود‪ .‬بیت‬ ‫اهلل ســتاریان ـ کارشــناس اقتصــاد مســکن ـ می گوید‬ ‫کــه احــداث ســاالنه یک میلیون مســکن بــه ‪۴۰۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان یعنی منابعی بیش از نقدینگی‬ ‫موجــود در کشــور نیــاز دارد و تامیــن ان در اقتصاد‬ ‫دولتیامکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫برخی فعاالن صنعت ساختمان از جمله ایرج‬ ‫رهبــر ـ نایب رییس انجمن انبوه ســازان تهــران ـ اما‬ ‫معتقدند که ساخت یک میلیون مسکن در صورت‬ ‫تامین زمین از سوی دولت و ارایه مشوقهای مالیاتی‬ ‫و قانونــی‪ ،‬بــا اســتفاده از منابــع بخــش خصوصی‬ ‫امــکان پذیــر اســت‪ .‬رهبــر بــا بیــان اینکــه کانــون‬ ‫انبوه سازان کشور و انجمن انبوه سازان استان تهران‬ ‫امادگــی خــود را بــرای همــکاری با دولــت در طرح‬ ‫جهش مســکن اعالم کرده اند به ایســنا گفت‪ :‬اگر‬ ‫دولــت به تعهدات خود عمل و اعتمادســازی کند‬ ‫بخشخصوصیتواناییاجرایقانون«جهشتولید‬ ‫و تامین مسکن» را خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی بــا ابــراز گالیــه از عــدم تحقــق وعد ههــای‬ ‫دولت بخش مسکن مهر خاطرنشــان کرد‪ :‬دولت‬ ‫قبلدرخصوصمعافیتهایمالیاتی‪،‬تامیناجتماعی‬ ‫و پرداخت مازاد ‪ ۲۰‬درصد هزینه های مســکن مهر‬ ‫قولهایــی بــه ســازندگان داده بود که متاســفانه به‬ ‫ان جامه عمل نپوشــاند‪ .‬دولت فعلی نیز در طرح‬ ‫جهش مســکن نبایــد از قدرت خــود برای تحمیل‬ ‫نظرش به سازندگان استفاده کند؛ چرا که این مساله‬ ‫به بی اعتمادی و فرار سرمایه های بخش خصوصی‬ ‫منجرمی شود‪.‬‬ ‫نایــب رییس انجمن انبوه ســازان اســتان تهران‬ ‫دربــاره عــدم بروزرســانی قیمــت مســکن ملــی از‬ ‫تابستانسالگذشتهیاداور شد‪:‬باوجودانکهقیمت‬ ‫نهاد ههــای ســاختمانی بیــش از ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش‬ ‫یافته نرخ مسکن ملی از سه ماهه دوم سال گذشته‬ ‫که متری‪ ۲.۷‬میلیون تومان تعیین شد به روز نشده‬ ‫است‪ .‬البته گفته می شود که نرخ نهایی بر اساس‬ ‫قیمت تمام شــده اســت و مشــکلی وجود نــدارد‪.‬‬ ‫اما بســیاری متقاضیان طرح اقدام ملــی از توانایی‬ ‫پرداخت اورده برخوردار نیستند که همین موضوع‬ ‫در سرعت اجرای پروژه تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫رهبر‪ ،‬تامین بخشی از منابع مالی متقاضیان از‬ ‫ســوی ســازندگان را راهکاری برای پیشــرفت پروژه‬ ‫دانســت و گفت‪ :‬برای اقشــار ضعیف که توانایی‬ ‫کمتــری در پرداخــت اورده دارند می توان عالوه بر‬ ‫پرداخت تســهیالت از منابع مالی ســازندگان برای‬ ‫ســاخت واحدهای اســتفاده کنــد‪ .‬دولــت در قبال‬ ‫ان تعدادی از واحدها را با انبوه سازان تهاتر کند تا‬ ‫بتواننــد در بازار به فروش برســانند‪ .‬در این صورت‬ ‫دولــت هم منابع چندانی وارد نمی کند و فشــاری‬ ‫زیادی به خط اعتباری بانک مرکزی وارد نمی شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیسهیاتعاملایمیدرو بهمناسبتهفتهدولتخبر داد‬ ‫افتتاح‪ ۳۰‬طرح معدن و صنایع معدنی تا پایان امسال‬ ‫رئیــس هیــات عامل ایمیــدرو از افتتاح حــدود ‪ ۳۰‬طرح در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی سراسر کشور تا پایان سال خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬چندی پیش در جلس ـه ای تحت عنــوان پایش‬ ‫طرح های ســال ‪ ۱۴۰۰‬ایمیدرو (ســازمان توســعه و نوســازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران)‪ ،‬رئیس هیات عامل ســازمان مذکور در تشــریح‬ ‫برنامه های این ســازمان برای ســال جاری و پایش طرح هایی که طی‬ ‫سال در نوبت افتتاح قرار دارند‪ ۱۳ ،‬طرح در زنجیره فوالد‪ ،‬شش طرح‬ ‫در صنعت مس و ‪ ۱۰‬طرح در مجموعه تهیه و تولید را از مهمترین این‬ ‫برنامه هابرشمرد‪.‬‬ ‫مقرر شده تا طرح های مختلفی به ارزش بیش از ‪ ۱.۹‬میلیارد دالر در‬ ‫زنجیره فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬سرب و روی‪ ،‬طال‪ ،‬فروکروم‪ ،‬تولید نفلین سینیت‪،‬‬ ‫فســفات و همچنین بخش زیرساختی تا پایان ســال جاری راه اندازی‬ ‫شــوند کــه از جمله طرح های قابــل افتتاح در صنعت فوالد‪ ،‬شــامل‬ ‫واحد فوالدســازی و ریخته گری تختال ســفید دشــت‪ ،‬فاز ‪ ۳‬کنسانتره‬ ‫گهرزمین‪ ،‬واحد احیای مســتقیم فوالد قائنات‪ ،‬کنســانتره فوالد شرق‬ ‫کاوه‪،‬بریکت سازیفوالدشادگان‪،‬تولید کالففوالدیچادرملو‪،‬واحد‬ ‫خردایش گل گهر و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫طبقاعالمرئیسهیاتعاملایمیدرو‪،‬افتتاحاینششطرحشامل‬ ‫کنسانترهمسدرالو‪،‬هیپلیجینگسونگون‪،‬توسعهمعدنسرچشمه‪،‬‬ ‫فلوتاسیون سرچشمه‪ ،‬کنسانتره ایجو‪ ،‬اهک هیدراته اهر است که تا‬ ‫پایان امسال به بهره برداری می رسند‪ .‬همچنین‪ ۱۰‬طرح توسط شرکت‬ ‫تهیهو تولیدموادمعدنیشاملتولیدطالیهیرد‪،‬تولیدکاغذاز کربنات‬ ‫کلسیم‪ ،‬فسفات چرام‪ ،‬نوسازی سرب نخلک‪ ،‬اهک هیدراته کوه الر‪،‬‬ ‫تولید کود فسفاته‪ ،‬تولید سیلیکومتال فروکروم جغتای‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫انتیموانسفیدابه‪،‬افزایشتولیدنفلینسینیتکلیبر و راهاندازیمعدن‬ ‫طالی دره اشکی است‪.‬‬ ‫حالبهمناسبتهفتهدولت‪،‬وجیه اهللجعفریضمن گرامیداشت‬ ‫این هفته و یاد و خاطره شهدای واالمقام دولت به ویژه رجایی و باهنر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پیش بینی شده تا پایان اسفند امسال‪ ،‬طرح های توسعه ای‬ ‫مختلفــی در حــوزه فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬ســرب و روی‪ ،‬نفلین‪ ،‬طال‪ ،‬انتیموان‪،‬‬ ‫فروکروم‪ ،‬زیرساختی و غیره به بهره برداری برسند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو (ســازمان توســعه و نوسازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران) ادامه داد‪ :‬مجموع ســرمایه گذاری این طرحها‪،‬‬ ‫بــه مــرز دو میلیــارد دالر (‪ ۱.۹۱۶‬میلیارد دالر ) میرســد و بــرای بیش از‬ ‫‪ ۴۷۰۰‬نفر اشتغالمستقیمایجادمیکند‪.‬همچنینبااحتساباشتغال‬ ‫غیرمســتقیم این طرحها تا پایان امســال بیش از ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۶۰۰‬شغل‬ ‫ایجاد خواهد شد‪ .‬وی ضمن اشاره به جزئیات طرحهای قابل افتتاح تا‬ ‫پایانسال‪ ۱۴۰۰‬تصریح کرد‪:‬از جملهاینطرح ها‪،‬واحداحیایمستقیم‬ ‫قائنات‪ ،‬واحد بریکتسازی فوالد شادگان‪ ،‬کنسانتره فوالد شرق کاوه‪،‬‬ ‫فاز نخست تجهیز معدن و احداث کارخانه سرب و روی مهدی اباد‪،‬‬ ‫معدن مس ایجو و فاز ‪ ۳‬کنسانتره گهر زمین است‪.‬‬ ‫جعفری افزود‪ :‬بخش دیگری از طرحهای مذکور‪ ،‬کارخانه طالی‬ ‫هیرد‪ ،‬تولید کاغذ از ســنگ الیگودرز‪ ،‬طرح تولید ســیلیکومتال‪ ،‬تجهیز‬ ‫معدن‪ ،‬توســعه معدن سرچشــمه‪ ،‬راه اندازی ‪ ۳‬پســت اســکله بندر‬ ‫پارسیان‪ ،‬کارخانه فلوتاسیون مس سرچشمه‪ ،‬کالف فوالدی چادرملو‪،‬‬ ‫معدن طالی دره اشکی و تولید کود فسفاته است‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬طرحهای دیگری در بخشهای‬ ‫فروکروم‪ ،‬اهک هیدراته و زیرساختی (تامین اب‪ ،‬برق‪ ،‬جاده‪ ،‬تسهیل‬ ‫صادرات و غیره) تا پایان امسال افتتاح میشوند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تعیین تکلیف داروهای بدون مجوز دپو شده با مذاکره وزرا‬ ‫بعــد از حواشــی کــه در مــورد تعییــن تکلیــف‬ ‫داروهای بدون مجوز در انبارهای گمرک ایجاد شده‬ ‫بود‪ ،‬طی رایزنی صورت گرفته از سوی وزیر اقتصاد‬ ‫با وزیر بهداشت قرار شده این موضوع حل و فصل‬ ‫شود‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بازدیدی که خاندوزی ‪ -‬وزیر‬ ‫اقتصاد ‪ -‬از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) داشت‬ ‫با تصمیم گیری هایی در رابطه با چند مورد همراه‬ ‫یتــوان بــه بحــث ترخیص‬ ‫بــود کــه از جملــه ان م ‬ ‫کاالهــای دپــو شــده و بــه ویــژه دارو و اقــام کرونا‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫از مدتیپیش‪،‬مسئوالن گمرکایراناعالم کرده‬ ‫بودند که حجمی از دارو در گمرک امام خمینی (ره)‬ ‫دپو شده که حدود ‪ ۱۸‬تن مربوط به اقالم مرتبط‬ ‫با کرونا است‪.‬‬ ‫در همینراستا‪،‬بازدیدیاز سویدادستانو البته‬ ‫نمایندگانسایر دستگاه هااز جملهوزارتبهداشت‬ ‫و سازمان غذا و دارو صورت گرفت و مقرر شد که‬ ‫تعییــن تکلیف و ترخیص اقــام دارویی در گمرک‬ ‫بــه ســرعت صــورت گرفتــه و براســاس ان ترخیص‬ ‫این کاالها از جمله ســرم یا واکســن و اقالم مرتبط‬ ‫با کرونا در صورت داشــتن مجوز وزارت بهداشــت‬ ‫به صورت حمل یکسره و بدون تخلیه در انبارهای‬ ‫خـــبر‬ ‫گمرک ترخیص و تحویل شود که ترخیص داروهای‬ ‫دپو شده نیز با مجوز وزارت بهداشت در هفته های‬ ‫اخیر اغاز شد‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬اعالم مسئوالن سازمان غذا و دارو‬ ‫از این حکایت داشــت که بخشــی از داروهای دپو‬ ‫شــده با مجوز وزارت بهداشــت وارد گمرک نشــده‬ ‫اســت و در نهایــت اقدام موثــری هم برای تعیین‬ ‫تکلیفانصورتنگرفت‪.‬‬ ‫امــا ان طــور کــه معــاون فنــی گمــرک ایــران‬ ‫می گویــد‪ ،‬در بازدیــد امــروز وزیــر اقتصــاد‪ ،‬وی در‬ ‫جریــان شــرایط دپــوی کاال و از جملــه داروهــای‬ ‫وارد و دپــو شــده در گمرک فــرودگاه امام خمینی‬ ‫(ره) قرار گرفته و بر تسریع ترخیص ان تاکید کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ارونقی گفت که با رایزنی وزیر اقتصاد با وزیر‬ ‫بهداشت داشته‪ ،‬مقرر شد در مورد تعیین تکلیف‬ ‫بخشی از داروهای دپو شده که هنوز مجوز وزارت‬ ‫بهداشت را دریافت نکرده و وزارتخانه به ان ورود‬ ‫نکرده است‪ ،‬تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫به گفته ارونقی‪ ،‬با مذاکره صورت گرفته تسریع‬ ‫تعیین تکلیف داروهای موجود در گمرک فرودگاه‬ ‫امــام خمینــی (ره) بــه زودی در دســتور کار قــرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در جریــان تعیین تکلیف و ترخیص داروهای‬ ‫دپــو شــده در گمــرک فــرودگاه امــام خمینــی (ره)‬ ‫یکی از مســائلی که از ســوی ســازمان غــذا و دارو‬ ‫مطــرح بــود به این برمی گشــت کــه تاکیــد دارند‬ ‫نباید محموله های دارویی که هنوز مجوز وزارت‬ ‫بهداشــت را دریافت نکرده و ثبت سفارش ندارد‬ ‫بــه گمــرک وارد شــود و گمــرک باید جلــوی انها را‬ ‫قبال می گرفته است و در ادامه نیز از گمرک ایران‬ ‫خواستند مانع ورود این اقالم به گمرکات شود‪.‬‬ ‫این در حالی مطرح بود که اکنون رویه تجارت‬ ‫خارجی به نحوی اســت که در کنار کاالهایی که‬ ‫واردکننده با انجام ثبت ســفارش و مجوز ان را به‬ ‫گمرک و بنادر می اورد بخشی از اقالم نیز ابتدا وارد‬ ‫یشــود و به دنبــال ان وارد کننده‬ ‫گمــرک و بنادر م ‬ ‫بــرای دریافــت مجوزهــای دســتگاه های مربوطه‬ ‫اقدام می کند و در صورت تایید‪ ،‬ترخیص می شود‪.‬‬ ‫هرچند که بارها انتقاداتی از سوی دستگاه های‬ ‫حوزه تجارت از جمله گمرک ایران در رابطه با این‬ ‫رویــه نادرســت مطرح بــوده ولی هنــوز اصالحی‬ ‫صورت نگرفته است و در نهایت بارها این مشکل‬ ‫ایجــاد شــده کــه حجم زیــادی از کاالهــا از جمله‬ ‫دارو کــه حتــی مجــوز ورود بــه کشــور را ندارنــد از‬ ‫ســوی وارد کننــدگان وارد و در گمــرک و بنادر دپو‬ ‫یشــود و گمرک نیز طبق قانــون تا قبل از اظهار‬ ‫م ‬ ‫انها مسئولیتی بر عهده ندارد‪.‬‬ ‫سیگنالمثبتتیماقتصادیدولتجدیدبهبورس‬ ‫یک تحلیلگــر بازار ســرمایه با اشــاره به برنامه‬ ‫های وزیر جدید اقتصاد درمورد بازار سرمایه‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬وزیــر اقتصــاد زوایای مختلف بازار ســرمایه را‬ ‫می شناســد و برنامه هایی که تا کنون توســط تیم‬ ‫اقتصادی دولت جدید ارائه شده‪ ،‬به بازار سرمایه‬ ‫سیگنال مثبت داده است‪ .‬البته باید منتظر ماند و‬ ‫دید کهایابرنامههاعملیاتیمی شوندیاخیر‪.‬‬ ‫روزبــه شــریعتی در گفت و گو با ایســنا‪ ،‬با ابراز‬ ‫خوشحالی از اینکه بازار سرمایه در برنامه های وزیر‬ ‫اقتصادجایگاهمناسبیدارد‪،‬اظهار کرد‪:‬بایداز اینکه‬ ‫وزیر اقتصادحتیپیشاز اینکهتوسطمجلستایید‬ ‫صالحیت شود در برنامه های خود به بازار سرمایه‬ ‫اشــاره کرده اســت ابراز خوشــحالی کرد‪ ،‬چراکه در‬ ‫چند سال گذشته‪ ،‬بازار سرمایه در برنامه های وزیر‬ ‫پیشنهادیاقتصادجایکوچکو کلیشهایداشت؛‬ ‫اما اکنون حتی زمانی که وزیر اقتصاد به معضالت‬ ‫کشــور اشــاره می کند‪ ،‬زودتر از مشــکل بازار پولی‪،‬‬ ‫درموردبازار سرمایهصحبتمی کند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه خانــدوزی از معــدود وزرای‬ ‫اقتصادی بعد از انقالب اســامی است که به بازار‬ ‫ســرمایه اشــراف کامل دارد‪ ،‬گفت‪ :‬اقای خاندوزی‬ ‫زوایای مختلف بازار ســرمایه را می شناسد‪ ،‬به بازار‬ ‫ســرمایه و نقــاط قــوت و ضعف این بازار مســلط‬ ‫است‪ ،‬می داند که شرکت های بسیار بزرگی خارج‬ ‫از بازار سرمایه هستند که پتانسیل بورسی شدن را‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ایــن تحلیلگــر بــازار ســرمایه ادامــه داد‪ :‬اگر به‬ ‫صحبــت هــای اقــای خانــدوزی در شــرایط نرمــال‬ ‫جامعــه توجه شــود‪ ،‬باید گفت بازار ســرمایه یک‬ ‫حامــی سیاســی و نگــرش اقتصــادی درســت دارد؛‬ ‫امــا چرا بر شــرایط نرمال اقتصــادی تاکید می کنم‪،‬‬ ‫زیرا متاسفانه شرایط اصال نرمال نیست‪ .‬وضعیت‬ ‫کسری بودجه فاجعه بار است‪ .‬در پنج ماه گذشته‬ ‫شرایطبسیار وخیمبود‪.‬چاپپولقابلتوجهیبه‬ ‫نام اســتقراض از بانک مرکزی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫طبق گزارش های بانک مرکزی پایه پولی نزدیک به‬ ‫‪ ۱۳‬درصد رشد کرده است‪ .‬تورم نقطه به نقطه ‪۵۰‬‬ ‫درصدیپیشرو است‪.‬همهاتفاقاتبغرنجبودهو‬ ‫فردی که سکان مدیریت کشور را در دست می گیرد‬ ‫با بحران های زیادی مواجه است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫چرا کیفیت ماکارونی ها‬ ‫کم شد!؟‬ ‫عضــو انجمــن صنفــی کارفرمایــان کارخانجــات‬ ‫ماکارونی گفت که به دلیل کاهش تولید گندم مارون‬ ‫(مخصــوص تولیــد ماکارونــی) در پــی مشــکالت ابی‬ ‫و همچنیــن وجــود مشــکالتی در واردات‪ ،‬گندم مورد‬ ‫استفاده بسیاری از تولیدکنندگان‪ ،‬مخصوص نان است‬ ‫کــه باعــث افت کیفیت ماکارونی و در کنار نوســانات‬ ‫نرخ ارز باعث از دست رفتن برخی بازارهای صادراتی‪،‬‬ ‫به ویژه عراق شــده اســت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سید یاسر‬ ‫میراحمدی در نشستی خبری با بیان اینکه در شرایط‬ ‫کنونی گندمی که به تولیدکنندگان ماکارونی اختصاص‬ ‫می یابد پاسخگوی ظرفیت تولید نیست‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫به همین دلیل بسیاری از تولیدکننده ها گندم را با نرخ‬ ‫ازاد ‪ ۵۰۰۰‬تومــان می خرنــد و قیمــت تمــام شــده بــاال‬ ‫رفتــه اســت‪ .‬دولت گندم یارانه را بــا نرخ ‪ ۲۷۰۰‬تومان‬ ‫بــه تولیدکننــدگان می دهد‪ ،‬امــا در حــال حاضر گندم‬ ‫بــه انــدازه ظرفیت تولید در اختیار تولیدکننــدگان قرار‬ ‫نمی گیرد‪ ،‬به همین دلیل انها مجبور هســتند بخشــی‬ ‫از نیــاز خــود را از بــازار ازاد تامیــن کننــد‪ .‬بــه گفته وی‬ ‫سرانه مصرف ماکارونی در ایران شش کیلو‪ ،‬اما سرانه‬ ‫کشــورهای اروپایی ‪ ۲۶‬کیلو است‪ .‬در ایران برنج جزو‬ ‫نخستین محصوالت در سبد کاالیی خانوار است‪ ،‬اما‬ ‫در کشــورهای اروپایی بیشترین تقاضا برای ماکارونی‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬از طــرف دیگر در ســال های اخیر تورم و‬ ‫کاهــش قدرت خریــد باعث کاهش تقاضایی مصرف‬ ‫در ایران شده است و مصرف کننده ها بیشتر به سمت‬ ‫کاالی جایگزین مثل مصرف نان رفته اند‪ .‬عضو انجمن‬ ‫صنفی کارفرمایــان کارخانجات ماکارونــی در ادامه با‬ ‫بیان اینکه ظرفیت تولید ماکارونی در ایران یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار تن است‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط کنونی به دلیل‬ ‫مشکالت مربوط به تامین مواد اولیه حدود ‪ ۷۵۰‬هزار‬ ‫تــن از ایــن ظرفیت فعال اســت‪ .‬این تولید مربوط به‬ ‫مجموع اســپاگتی‪ ،‬رشــته اش‪ ،‬رشته پلو‪ ،‬رشته سوپ و‬ ‫غیره است که به طور میانگین ساالنه ‪ ۴۵۰‬هزار تن از‬ ‫ان در داخل مصرف و مابقی صادر می شــود‪ .‬البته او‬ ‫از کاهش حدود ‪ ۵۰‬درصدی تولید ماکارونی طی یک‬ ‫سال گذشته خبر داد و گفت‪ :‬در مواردی به دلیل نبود‬ ‫گنــدم خط تولیــد کال تعطیل می شــود‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫هزینه تولید در ایران به دلیل افزیش قیمت مواد بسته‬ ‫بندی‪ ،‬حمل و نقل و نیروی انسانی باال رفته است‪ ،‬اما‬ ‫قیمتی که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‬ ‫کنندگان سال‪ ۱۳۹۹‬تعیین شده تا کنون تغییری نکرده‬ ‫اســت‪ .‬اگر قیمت در بازار باال رفته هم تولیدکنندگان‬ ‫بدون مجوز سازمان حمایت ان را اعمال کردند‪ ،‬چراکه‬ ‫در غیــر ایــن صــورت باید بــا زیان محصوالت خــود را‬ ‫عرضهمی کردند‪.‬میراحمدیبابیاناینکه گندمی کهبه‬ ‫تولیدکننده های ماکارونی داده می شود‪ ،‬گندم مارون‪،‬‬ ‫ویژه تولید ماکارونی نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬گندمی که در‬ ‫حال حاضر به تولیدکننده ها داده می شود ویژه تولید‬ ‫نان است‪ ،‬به همین دلیل برای تولید ماکارونی کیفیت‬ ‫پایینــی دارد‪ .‬ایــن در حالــی اســت که برای تولیــد ارد‬ ‫ویژه ماکارونی هر کیلو گندم تنها ‪ ۳۰‬درصد از ان ارد را‬ ‫تامین می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬در ایران قبال گندم دوروم که‬ ‫محصول تولید ماکارونی است در استان های خوزستان‬ ‫و فارس کشت می شد که در حاال بخش زیادی از این‬ ‫زمین هــا به کشــت برنج اختصاص پیدا کــرده اند‪ ،‬به‬ ‫همیــن دلیل ارد ویژه ماکارونی بایــد از طریق واردات‬ ‫تامینشود‪.‬‬ ‫قیمت جوجه یکروزه‬ ‫به بیش از ‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫رسید‬ ‫مشــاور اتحادیــه سراســری مرغداران گوشــتی از‬ ‫افزایــش قیمــت جوجه یکــروزه در بــازار خبر داد‪.‬‬ ‫محمدعلــی کمالــی در گفــت و گو با ایســنا با بیان‬ ‫اینکه چند روزی می شود قیمت جوجه یکروزه به‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰‬هــزار تومان رســیده ولی دســتگاه های‬ ‫نظارتی به این موضوع هیچ توجهی ندارند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬همه فشــارها بر مرغداران گوشــتی است و به‬ ‫نوعی واحدهای مرغ مادر رها شده اند؛ به طوری‬ ‫کــه ایــن واحدها با هــر قیمتی کــه بخواهند اقدام‬ ‫بــه فــروش جوجه یکروزه می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫دســتگاه هــای نظارتــی معتقدنــد مرغــداران بایــد‬ ‫خودشــان نســبت به گرانفروشی شکایت کنند ولی‬ ‫مــی داننــد ایــن موضــوع امــکان پذیر نیســت‪ ،‬زیرا‬ ‫در صورت شــکایت‪ ،‬واحدهای مرغ مادر دیگر به‬ ‫انهــا جوجــه نمی دهند و به عبارتی فرد شــاکی در‬ ‫لیست سیاه جوجه فروش ها قرار می گیرد‪ .‬مشاور‬ ‫اتحادیــه مرغــداران گوشــتی اضافــه کــرد‪ :‬برخی از‬ ‫ایــن واحدهای مرغ مادر جوجه های یکروزه خود‬ ‫را به دفاتری می دهند که این دفاتر فاکتورســازی‬ ‫می کنند؛ یعنی یک فاکتور رســمی صادر می کنند‬ ‫ولــی واریــز غیــر رســمی می گیرنــد‪ .‬حتــی برخی از‬ ‫این دفاتر به صورت علنی جوجه را با قیمت های‬ ‫بیش از ‪ ۴۲۰۰‬تومان می فروشند ولی کسی با انها‬ ‫برخوردی نمی کند‪ .‬وی با اشاره به اینکه با جوجه‬ ‫‪ ۱۰‬هزارتومانــی مــرغ زنــده کیلویی ‪ ۲۲‬تــا ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫تومان برای تولیدکننده تمام می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مرغ بایســتی دســت مصرف کننده حدود ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫تومان برسد ولی در بازار اینگونه نیست‪ .‬واقعیت‬ ‫ایــن اســت در ایــن مســیر هــر کــس بتوانــد بــر ســر‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده کاله می گذارد‪ .‬کمالی‬ ‫در پایــان با تاکید بر افزایش فشــارها بر مرغداران‬ ‫گوشــتی عنوان کرد‪ :‬نهاده مورد نیاز تولیدکننده ها‬ ‫با تاخیر‪ ،‬کسری و کیفیت بد به دستشان می رسد‪.‬‬ ‫راننــده هــا برای حمــل نهاده ها کرایه های پشــت‬ ‫بارنامــه زیــادی دریافــت مــی کننــد‪ .‬قیمــت نهاده‬ ‫هــا نیــز از ابتــدای ســال بــاال رفتــه اســت کــه همه‬ ‫این موارد مشــکالت بســیاری را برای تولیدکنندگان‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫توزیع اب به صورت‬ ‫تانکری در اصفهان‬ ‫با وجود این در هفته های اخیر به دلیل گرمای هوا‬ ‫و خشک شدن منابع ابی محلی‪ ،‬به تعدادی از شهرها‬ ‫و روستاهای خارج از طرح ابرسانی اصفهان بزرگ نظیر‬ ‫سمیرم‪ ،‬بوئین و میاندشت و چادگان نیز ابرسانی سیار‬ ‫انجام شده است‪ .‬از ابتدای تنش ابی تاکنون نزدیک به‬ ‫‪ 61‬میلیون لیتر اب به صورت سیار بین مشترکین ابفای‬ ‫استان اصفهان توزیع شده است‪ .‬مدیر سامانه ارتباط با‬ ‫مشتریان شرکت اب وفاضالب استان اصفهان افزود‪ :‬از‬ ‫دهم خرداد تا پایان مرداد ماه ســال جاری در مجموع‬ ‫تعداد‪ 5684‬تانکر ابرسانی سیار به شهرها و روستاهای‬ ‫تحت پوشــش این شــرکت اعزام و بالغ بر ‪ 60‬میلیون و‬ ‫‪ 943‬هزار لیتر اب بین شــهروندان و روســتائیان توزیع‬ ‫شده است‪ .‬عباس عباسی خاک از این میزان فقط‪976‬‬ ‫هزار لیتر با استفاده‪ 111‬تانکر ابرسانی سیار در هفته اخر‬ ‫مرداد ماه و همزمان با ایام ســوگواری شهادت حضرت‬ ‫اباعبدا…‪ .‬الحسین (ع) بین مشترکین توزیع شده است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن که بخــش عمــده ای از عملیات‬ ‫ابرسانیسیار در شهر اصفهانو سایر شهرهاو روستاهای‬ ‫تحتپوششسامانهاولابرسانیاصفهانبزرگصورت‬ ‫گرفته است گفت‪ :‬با وجود این در هفته های اخیر به‬ ‫دلیل گرمای هوا و خشــک شــدن منابع ابی محلی‪ ،‬به‬ ‫تعدادی از شــهرها و روســتاهای خارج از طرح ابرسانی‬ ‫اصفهانبزرگنظیر سمیرم‪،‬بوئینو میاندشتو چادگان‬ ‫نیز ابرسانی سیار انجام شده است‪ .‬عباسی خاک علت‬ ‫توزیع این حجم از اب شــرب به صورت ســیار را که در‬ ‫تاریخ فعالیت‪ 55‬ساله ابفای استان اصفهان بی سابقه‬ ‫است‪ ،‬گرمایزودرسهوا‪،‬افزایشمصرف‪ ،‬کاهششدید‬ ‫فشار و قطع اب در شبکه ابرسانی شهرها و روستاهای‬ ‫تحت پوشش عنوان کرد و گفت‪ :‬این موضوع باعث شد‬ ‫تا در روزهای گرم و ساعات اوج مصرف میزان کمبود اب‬ ‫به‪ 3200‬تا‪ 4300‬لیتر در ثانیه برسد‪.‬‬ ‫کشف سرقت ‪55000‬‬ ‫مترمکعبی اب از خط‬ ‫ابرسانی شرق اصفهان‬ ‫بــا کشــف برداشــت غیــر مجاز از شــیر هــوای خط‬ ‫ابرسانی شرق اصفهان‪ ،‬از برداشت غیرمجاز روزانه ‪25‬‬ ‫مترمکعب اب جلوگیری شد‪ .‬مدیر امور اب و فاضالب‬ ‫منطقــه بــراان و کــراج‪ ،‬محل برداشــت را بین روســتای‬ ‫جــوزدان و حســین ابــاد عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬روزانــه ‪5‬‬ ‫خــودرو و تانکر ابرســان‪ ،‬هر کــدام به صورت غیر مجاز‬ ‫‪ 5‬متر مکعب اب از محل برداشــت می کردند‪ .‬صالح‬ ‫ســلمانی گفــت‪ :‬پــس از دریافــت گــزارش هــا مبنــی بر‬ ‫برداشــت غیرمجاز از خط انتقال اب شــرق اصفهان با‬ ‫قطر یکهزار میلیمتر‪ ،‬شناسایی متخلفان در دستور کار‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫یکشنبه ‪ 07‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1149‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫لزوم تعیین تکلیف از سوی هیات داوری‬ ‫‪ ۴۹۱‬میلیارد ریال طرح هفته دولت‬ ‫شرکت گاز سمنان افتتاح می شود‬ ‫پاالیشگاه نفت کرمانشاه و سکوتی که باید شکسته شود‬ ‫پاالیشــگاه نفت کرمانشاه شاید مثل هفت تپه‬ ‫با اعتراضات کارگری همراه نبــوده و اوضاع ظاهری‬ ‫خوبــی داشــته باشــد؛ اما نــوع واگــذاری رانتــی این‬ ‫مجموعهبرایمطالبه گرانمحلپرسشاستکهاین‬ ‫روز هاهمهسکوتکرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری دانشجو؛ درمان مشکالت و‬ ‫درد هایاینروز هایکشور ممکناستباهزینههم‬ ‫حتی همراه شود ولی راه مشخصی دارد‪.‬‬ ‫باید خوب گوش داد تا صدای اعتراض این درد‬ ‫بلند شــود و حاال فقط کافی اســت یک متخصص‬ ‫نظرشراراجعبهبهبودیایندردبگوید‪.‬خصوصی‬ ‫ســازی در کشــور ما که قرار بود پیش ران و توســعه‬ ‫دهنده صنعت باشد و همچنین یک فضای جذاب‬ ‫بــرای ورود ســرمایه غیــر دولتــی به چرخــه اقتصاد‬ ‫کشــور باشــد‪ ،‬اما با بی دقتی و در برخی مصادیق‬ ‫بــا بی قانونی راه اقتصاد و صنعت را با چالش های‬ ‫جدی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫شهــا مصادیــق متعــددی دارنــد کــه‬ ‫ایــن چال ‬ ‫پرداختن به هرکدام یک گزارش مفصل را می طلبد‪.‬‬ ‫در برخــی از ایــن مصادیق‪ ،‬به علــت واگذاری های‬ ‫رانتیونظارتبسیار ضعیفبر مالکین‪،‬حیاتی ترین‬ ‫نقاط صنعتی کشــور‪ ،‬با ناکارامدی مالکین جدید‪،‬‬ ‫موجب به صدا درامدن ارکان این مجموعه ها شده‬ ‫اند‪ .‬برای مثال‪ ،‬اعتراضات کارگران هفت تپه موجب‬ ‫شدتاهمههسته هایعدالتخواهیدر کنار همصف‬ ‫ارایی کنند تا حکم خلع ید این شرکت را از هیئت‬ ‫داوریبگیرند؛ کهالبتهموفقهمشدند‪.‬‬ ‫اما در برخی از مصادیق خصوصی سازی رانتی و‬ ‫یا به عبارت دیگر‪ ،‬خصوصی سازی بدون نظارت و‬ ‫ارزیابی؛قرار نیستناکارامدیباعثبهصدادرامدن‬ ‫ارکان این مجموعه ها شــود‪ .‬در حالی که همه چیز‬ ‫خـــبر‬ ‫ســرجای خودش اســت و هیچ کس هیچ اعتراضی‬ ‫ندارد‪ ،‬در پشت پرده ظاهرا اتفاقات دیگری در حال‬ ‫رخ دادن است که سواالت زیادی برای مطالبه گران‬ ‫به وجود می اورد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان نمونــه‪ ،‬پاالیشــگاه نفت کرمانشــاه‬ ‫دومین پاالیشــگاه ایران به لحاظ قدمت است که‬ ‫در سال ‪ ۱۳۰۱‬به بهره برداری رسیده و در ادامه روند‬ ‫خصوصی سازیشرکت هایدولتیدر سال‪ ۱۳۹۵‬به‬ ‫بخش خصوصی واگذار شده است‪ .‬این پاالیشگاه‬ ‫تــا ســال ‪ ۱۳۹۳‬یکــی از پاالیشــگاه های ســودده و‬ ‫معتبر کشور بوده‪ ،‬اما درست قبل از اینکه به بخش‬ ‫خصوصی واگذار شود‪ ،‬در روندی مشکوک زیان ده‬ ‫اعالم می شود و بعد از ان هم روند خصوصی سازی‬ ‫یشــود‪.‬انچه مســلم اســت در‬ ‫شــائبه دار ان اغــاز م ‬ ‫جریان واگذاری این پاالیشگاه به بخش خصوصی‬ ‫بهاهلیتداشتنخریدار توجهینشدهو شرکتی که‬ ‫ان را خریداری کرده‪ ،‬در عرصه پاالیش و نفت هم‬ ‫فعالیتینداشتهاست‪.‬همینموضوعباواکنش های‬ ‫مختلفی از سوی مردم و مسئوالن استانی کرمانشاه‬ ‫همــراه شــد و همگی خواســتار فســخ قــرارداد این‬ ‫واگذاری شــدند تا جایی که وزیر اقتصاد وقت هم‬ ‫دستور لغو واگذاری را داد و ستاد حسن روحانی در‬ ‫زمان انتخابات سال ‪ ۹۶‬اعالم کرد که واگذاری لغو‬ ‫شــده‪ ،‬اما بعد ها خریدار پاالیشــگاه به اجرای این‬ ‫مهم امتناع نکرد و همچنان مدیریت این مجموعه‬ ‫را بر عهده دارد‪ .‬اهلیت نداشتن خریدار پاالیشگاه‬ ‫نفت کرمانشاه در سال‪ ۱۳۹۷‬هم در گزارش تحقیق‬ ‫وتفحصنمایندگانمجلسشورایاسالمیبهاثبات‬ ‫رسید‪،‬اماجالباینجاست کههنوز خلعیدیدر این‬ ‫بخشصورتنگرفتهومشخصنیستکهکارفرمای‬ ‫فاقداهلیتانتاچهزمانیمدیریتاینمجموعهرا‬ ‫بر عهدهداشتهباشد‪.‬‬ ‫جدایاز اهلیتنداشتنخریدار‪،‬قیمتواگذاری‬ ‫هم مورد انتقاد مردم و نمایندگان مجلس شــورای‬ ‫اســامی قــرار گرفته بــود‪ ،‬چرا که ایــن مجموعه در‬ ‫حالیبهمبلغ‪ ۲۱۰‬میلیاردتومانبهبخشخصوصی‬ ‫واگــذاری شــده بــود که در همان ســال‪ ۲۸۰‬میلیارد‬ ‫تومان از پتروشیمی بیستون طلبکار بود و از سویی‪،‬‬ ‫ارزش واقعی این شــرکت ‪ ۱۸۰۰‬میلیارد تومان بوده‬ ‫است‪.‬بااینحالو باوجودتمامابهاماتی کهمطرح‬ ‫شد یک سوال مهم و اساسی مطرح می شود که چرا‬ ‫هنوز هیئتداوریرایخلعیدراصادر نکردهاست؟‬ ‫یکــی از خبرنگاران محلی اســتان کرمانشــاه در‬ ‫گفتگوباخبرگزاریدانشجواینطور گفتکهشنیده ها‬ ‫حاکی از ان اســت‪ ،‬اعضای هیئت داوری نظرشــان‬ ‫بر صدور حکم خلع ید اســت ولی قدرت هایی در‬ ‫پشت پرده وجود دارند که مانع صدور حکم خلع‬ ‫یشــوند‪ .‬وی اظهار داشــت اوال مطالبه ما این‬ ‫ید م ‬ ‫استکهچرااینپاالیشگاهکهیکمجموعهصنعتی‬ ‫سود ده بوده به عنوان یک مجموعه صنعتی زیان‬ ‫ده معرفی شده و ثانیا چرا این پاالیشگاه به قیمت‬ ‫بسیار پایین تر از ارزش واقعی ان فروخته شده تا به‬ ‫راحتییکفردبادریافتیکوامچندصدمیلیاردی‬ ‫از یک بانک بیاید و این مجموعه را خریداری کند‬ ‫و از محــل ســود این پاالیشــگاه اقســاط ایــن وام را‬ ‫پرداختکند؟‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬در این مورد کارگران مشکلی‬ ‫ندارند و مسئولین استانی نیز در وضعیت خوبی به‬ ‫سر می‪‎‬برند و همین موضوع باعث شده است تا ما‬ ‫برای مطالبه و برخورد با این نوع واگذاری رانتی یک‬ ‫مجموعهبزرگیمثلپاالیشگاهنفتکرمانشاه‪،‬مسیر‬ ‫بسیار دشوار تری را نسبت به سایر موارد خصوصی‬ ‫ســازی داشــته باشــیم‪ .‬با وجود گذشــت نزدیک به‬ ‫‪ ۷‬مــاه از اخرین اظهار نظر رئیس هیئــت داوری در‬ ‫رابطه با پیگیری و کارشناســی این پاالیشگاه‪ ،‬هنوز‬ ‫که هنوز است هیچ اتفاقی رخ نداده است و ظاهرا‬ ‫دستگاهقضاییهمدیگر پیگیر اینمسئلهنیست‪.‬‬ ‫بدیهی است زمانی که ابهامات اساسی و متعددی‬ ‫به یک واگذاری ان هم در این سطح وارد می شود‪،‬‬ ‫بایدفرایندتحقیقو بررسیباسرعتباالتریانجام‬ ‫شود‪ .‬ولی در این مورد فعال سکوت بر فضا حاکم‬ ‫است‪ .‬باید صبر کرد و دید باالخره هیئت داوری این‬ ‫سکوتچندینماههرامی شکندیانه‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای گیالنخبر داد‬ ‫مصرف ساالنه سه میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون متر مکعب اب در گیالن‬ ‫مدیر عامل اب منطقه ای گیالن با اشــاره به مصرف ســاالنه ســه‬ ‫میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون متر مکعب اب در استان‪ ،‬گفت‪ :‬عمده مصرف‬ ‫گیالن در بخش کشاورزی است‪.‬‬ ‫وحید ّ‬ ‫خرمی به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت ضمن تبریک این‬ ‫مناســبت‪ ،‬با اشــاره به اینکه تامین اب استان گیالن در سطح کالن بر‬ ‫عهدهابمنطقه ایاست‪،‬اظهار کرد‪:‬مصرفاباستان گیالنطییک‬ ‫سال در کل مصارف اعم از شرب‪ ،‬صنعت‪ ،‬فضای سبز و کشاورزی بیش‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1480‬شماره‪ ، 140060302006003344 :‬تاریخ‪ 1400/06/03 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000852‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم محمد رام پناهی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک‬ ‫شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه‬ ‫پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از عبدالرسول کدخدایی و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا‬ ‫و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و‬ ‫بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت‬ ‫اقای‪/‬خانم محمد رام پناهی به شناسنامه شماره ‪ 3616‬کدملی ‪ 1284975754‬صادره فرزند حسن نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب ویال به مساحت ‪ 864/02‬مترمربع پالک شماره ‪ 5‬فرعی از ‪ 95‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 46/98‬متر‬ ‫دیوار به دیوار ‪ ، 95/3‬شرقًا به طول ‪ 18/87‬متر درب و دیواریست به جوی ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 47/08‬متر دیوار‬ ‫اشتراکی به ‪ ، 95/4‬غربًا به طول ‪ 17/88‬متر درب و دیواریست به معبر حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪1‬‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان‬ ‫مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/07 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/22 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1180935‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1482‬شماره‪ ، 140060302006003346 :‬تاریخ‪ 1400/06/03 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000853‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم محسن ترک مورنانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک‬ ‫شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه‬ ‫پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از عبدالرسول کدخدایی و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و‬ ‫انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬‬ ‫خانم محسن ترک مورنانی به شناسنامه شماره ‪ 383‬کدملی ‪ 1283627523‬صادره فرزند رجبعلی نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب ویال به مساحت ‪ 992/02‬مترمربع پالک شماره ‪ 5‬فرعی از ‪ 95‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 48/53‬متر‬ ‫دیوار اشتراکی به ‪ ، 95/3‬شرقًا به طول ‪ 20/37‬درب و دیواریست به معبر ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 49/04‬متر دیوار‬ ‫اشتراکی به ‪ ، 95/4‬غربًا به طول ‪ 20/54‬متر دیواریست و دربی به معبر حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده‬ ‫‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان‬ ‫مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/07 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/22 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1180937‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1322‬شماره‪ ، 140060302006003081 :‬تاریخ‪ 1400/05/18 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002713‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم کیوان ملکوتی ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از‬ ‫‪ 100‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل سند ‪ 102089‬مورخ ‪ 78/06/27‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته‬ ‫و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض‬ ‫و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم کیوان ملکوتی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 21934‬کدملی ‪ 1292372575‬صادره اصفهان فرزند محمدحسین نسبت به ‪ 14/4‬سهم از ‪ 72‬سهم به مساحت‬ ‫‪ 12493/27‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و‬ ‫رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 5/41‬متر و ‪ 40/05‬متر و ‪ 62/50‬متر و ‪ 7/73‬متردیواریست‬ ‫از سه میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون متر مکعب است‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهعمدهمصرفاباستاندر بخش کشاورزیاست‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در این بخش حدود سه میلیارد متر مکعب اب در استان گیالن‬ ‫مصرف می شود که قسمت عمده ان از محل سد سفیدرود به عنوان‬ ‫سداصلیاستانتامینمی شود‪.‬‬ ‫مدیر عامل اب منطقه ای گیالن در ادامه با اشاره به اینکه بیش از‬ ‫همه منابع اب در گیالن به سد سفیدرود بیشتر توجه می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به باقیمانده ‪ 100‬اصلی ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 7/46‬متر و ‪ 105/17‬و ‪ 7/14‬متر دیواریست به کوچه ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪7/57‬‬ ‫و ‪ 46/29‬و ‪ 1/55‬و ‪ 1/10‬و ‪ 56/55‬و‪ 16/19‬دیوار و درب است به کوچه ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 106/82‬و ‪ 8/08‬متر‬ ‫دیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی‬ ‫تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ‬ ‫نبی اله یزدانی ‪ /1176082‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1325‬شماره‪ ، 140060302006002829 :‬تاریخ‪ 1400/05/09 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006001767‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم علیرضا صانعی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان تجاری پالک شماره‬ ‫فرعی ‪ 264‬از اصلی ‪ 110‬واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه‬ ‫پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده‬ ‫ومستندات ضمیمه شامل به موجب سند ‪ 42352‬مورخ ‪ 91/12/27‬دفتر‪ 139‬خمینی شهر متقاضی ‪276/49/5‬‬ ‫یکدانگ و نیم پالک فوق را خریداری نموده و به موجب یک فقره قولنامه که اخیرًا ارائه نموده ششدانگ یکباب‬ ‫مغازه واقع در پالک فوق را از عبدالحسین نجفی خریداری نموده و فاقد مشخصات است و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا‬ ‫و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫علیرضا صانعی به شناسنامه شماره ‪ 769‬کدملی ‪ 1141084848‬صادره فرزند علی اصغر نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان تجاری به مساحت ‪ 56/82‬مترمربع پالک شماره ‪ 264‬فرعی از ‪ 110‬اصلی واقع در صحرا کک موش‬ ‫اندوان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول‬ ‫‪ 4/58‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 12/42‬متر دیواریست اشتراکی با باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول‬ ‫‪ 4/21‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 15/21‬متر دیواریست اشتراکی با پالک ‪ 337‬فرعی در اجرای‬ ‫ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان‬ ‫مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک‬ ‫مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ‬ ‫نبی اله یزدانی ‪ /1175622‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1331‬شماره‪ ، 140060302006002987 :‬تاریخ‪1400/05/18 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000157‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم مهدی رستمی فروشانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از‬ ‫پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از‬ ‫مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به‬ ‫تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در سند ‪ 2657‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از‬ ‫مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مهدی‬ ‫رستمی فروشانی به شناسنامه شماره ‪ 716‬کدملی ‪ 1141209810‬صادره فرزند صفرعلی نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب خانه دو طبقه در حال ساخت به مساحت ‪ 216/55‬مترمربع پالک شماره ‪ 67‬فرعی از ‪ 106‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال‬ ‫به طول ‪ 11/53‬متر دیواریست به زمین پالک ‪ ، 72/1794‬شرقًا به طول ‪ 18/86‬متر دیوار به دیوار پالک‬ ‫‪ ، 106/67‬جنوبًا در دو قسمت که دوم پخی شکل اول به طول ‪ 9/95‬متر و دوم به طول ‪ 2/83‬متر درب و‬ ‫دیواریست به دیواریست به شارع ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 16/50‬متر درب و دیواریست به خیابان حقوق ارتفاقی ندارد‬ ‫در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین‬ ‫نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1175645‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1329‬شماره‪ ، 140060302006003071 :‬تاریخ‪ 1400/05/18 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان‬ ‫زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000113‬مربوط‬ ‫به تقاضای اقای‪/‬خانم ولی اله تنباکوشناس مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک‬ ‫شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه‬ ‫بیش از دو میلیارد متر مکعب از اب مصرفی در بخش کشاورزی از سد‬ ‫سفیدرودتامینمی شود‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫خرمی با اشاره به اینکه سال ابی جاری سال سختی برای اب استان‬ ‫بود که با همکاری مردم به ویژه کشاورزان و کاهش مصرف موفق به‬ ‫مدیریتمصرفشدیم‪،‬تصریح کرد‪:‬ظرفیتسدسفیدرودحدودیک‬ ‫میلیارد متر مکعب بوده در حالی که نیاز ما بیش از سه برابر ظرفیت‬ ‫مخزن این سد است‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مدیرعاملشرکت گاز استان‬ ‫علمــک و ‪ ۲‬ایســتگاه ‪۲۵۰۰tbs‬‬ ‫با اعتبار ‪ ۵۱‬میلیارد ریال افتتاح‬ ‫ســمنان گفــت‪ ۹ :‬طــرح قابــل‬ ‫می شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬اجرای‬ ‫افتتاح و اغاز عملیات در سطح‬ ‫چهــار هــزار و ‪ ۱۶۸‬متــر شــبکه‬ ‫استان به ارزش‪ ۴۹۱‬میلیارد ریال‬ ‫به منظــور بهره بــرداری از طرح‬ ‫در هفتــه دولت امســال افتتاح‬ ‫علیرضا اعوانی‬ ‫گازرسانی به شهرک تازه احداث‬ ‫یــا عملیــات اجرایی ان هــا اغاز‬ ‫شــده روســتای حســین ابــاد‬ ‫یشــود‪ .‬علیرضــا اعوانــی ابراز‬ ‫م ‬ ‫داشت‪ :‬طرح گازرسانی به خوشه چهارم سمنان کالپوشبا‪ ۲۴‬میلیاردریالاعتبار از دیگر طرح های‬ ‫بــه منظــور ارائــه خدمــات به پنــج مرغــداری با شرکت گاز استان سمنان در هفته دولت امسال‬ ‫‪ ۳۰‬میلیــارد ریــال افتتاح می شــود‪ .‬وی ســال اغاز اســت‪ .‬اعوانی خاطرنشــان کرد‪ :‬گازرســانی به ‪۲‬‬ ‫عملیــات فــوق را ‪ ۱۳۹۸‬عنوان کــرد و ادامه داد‪ :‬واحدصنعتیبیارجمندو‪ ۱۱‬واحدصنعتیمیامی‬ ‫این طرح با ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۴۴۶‬متر شبکه‪ ۹۰۶ ،‬متر با اعتبار ‪ ۳۵‬میلیارد ریال و گازرســانی به هشــت‬ ‫خط تغذیه‪ ،‬هفت مورد علمک و یک ایستگاه واحد مرغداری دامغان با اعتبار ‪ ۴۹‬میلیارد ریال‬ ‫هزار ‪ tbs‬بهره برداری می شود‪ .‬اعوانی به افتتاح از دیگر طرح های امسال است‪ .‬وی از اغاز به کار‬ ‫طرح گازرسانی به دامداران کالته خیج شاهرود عملیات اجرایی‪ ۲‬طرح در سطح استان خبر داد‬ ‫اشاره و اضافه کرد‪ :‬به منظور این طرح پنج هزار و بیانکرد‪:‬انجامطرحگازرسانیبهمرغداری های‬ ‫و ‪ ۳۹۲‬متــر شــبکه و ‪ ۲۵‬مورد علمک اجــرا و ‪ ۲۱‬محور السجرد تا عبداهلل اباد با ‪ ۱۶۳‬میلیارد ریال‬ ‫میلیارد ریال هزینه شده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬سرمایه گذاری و گازرسانی به مرغداری های محور‬ ‫گازرســانی بــه ‪ ۱۳‬واحد صنعتی محور ســمنان‪ -‬روستایی ایج و جوین از توابع شهرستان سرخه‬ ‫ســرخه بــا اعتبــار ‪ ۳۸‬میلیــارد ریــال دیگــر طرح بــا ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری از طرح های‬ ‫قابــل افتتاح اســت که به این منظــور ‪ ۲۱‬هزار و کلنگ زنی در این هفته است‪ .‬با وجود پراکندگی‬ ‫‪ ۷۰۸‬متر شبکه‪ ۱۲ ،‬مورد علمک و یک ایستگاه استان سمنان‪ ،‬ضریب نفوذ گاز در استان مطلوب‬ ‫‪ ۴۰۰tbs‬ایجاد شده است‪ .‬اعوانی به افتتاح طرح است و ‪ ۳۰۱‬روستای استان سمنان از نعمت گاز‬ ‫گازرسانیبهپنجواحدصنعتیمحور افتر‪-‬سرخه طبیعی برخوردار هستند و تالش می شود تا در ‪۲‬‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬در این طرح‪ ۳۰،‬هزار و ‪ ۱۸‬متر سال اینده تمام روستاهای واجد شرایط استان از‬ ‫شبکه‪ ،‬پنج هزار و ‪ ۳۶۴‬متر خط تغذیه‪ ۲،‬مورد نعمتگاز بهره مندشوند‪.‬‬ ‫اغاز دوره اموزشی نویسندگان کوچک‬ ‫توسط ابفای اصفهان‬ ‫نخستین دوره اموزشی نویسندگان کوچک با‬ ‫رویکــرد مصرف بهینــه اب ویژه رده ســنی‪ 9‬تا‪16‬‬ ‫سالبهصورتمجازیتوسطابفایاستاناصفهان‬ ‫اغــاز شــد‪ .‬نخســتین دوره اموزشــی نویســندگان‬ ‫کوچــک بــا رویکرد مصــرف بهینــه اب در فضای‬ ‫مجازیتوسطابفایاستاناصفهاناغاز شد‪.‬مدیر‬ ‫روابط عمومی و اموزشــی همگانی شرکت اب و‬ ‫فاضالب اســتان اصفهان گفت‪ :‬با شــیوع ویروس‬ ‫کرونا و محدودیت در برگزاری دوره های اموزشی‬ ‫بــه صورت چهــره به چهره‪ ،‬ابفای اصفهــان دوره‬ ‫اموزشــی نویســندگان کوچک ویژه رده سنی ‪ 9‬تا‬ ‫‪ 16‬سالرابهصورتمجازیبرگزار می کند‪.‬مهرداد‬ ‫خورسندیافزود‪:‬در ایندورهاموزشی کهاز ابتدای‬ ‫پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 20269‬مورخ ‪ 53/07/07‬دفتر ‪ 63‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و‬ ‫انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی‬ ‫های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬‬ ‫خانم ولی اله تنباکوشناس به شناسنامه شماره ‪ 11714‬کدملی ‪ 1140370154‬صادره فرزند تقی نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ‪ 198/22‬مترمربع پالک شماره ‪ 404‬فرعی از ‪ 119‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول‬ ‫‪ 26/47‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ، 119/404‬شرقًا به طول ‪ 7/60‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬جنوبًا به‬ ‫طول ‪ 25/76‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 7/60‬متر دیوار به دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد‬ ‫در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین‬ ‫نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪ /1175980‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1312‬شماره‪ ، 140060302006003079 :‬تاریخ‪ 1400/05/18 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002697‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم مهدی ملکوتی ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی‬ ‫از ‪ 100‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل سند ‪ 102089‬مورخ ‪ 78/06/27‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته‬ ‫و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض‬ ‫و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مهدی ملکوتی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1674‬کدملی ‪ 1285921054‬صادره اصفهان فرزند محمدحسین نسبت به ‪ 14/4‬سهم از ‪ 72‬سهم به مساحت‬ ‫‪ 12493/27‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید‬ ‫و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 5/41‬متر و ‪ 40/05‬متر و ‪ 62/50‬متر و ‪ 7/73‬متر‬ ‫دیواریست به باقیمانده ‪ 100‬اصلی ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 7/46‬متر و ‪ 105/17‬و ‪ 7/14‬متر دیواریست به کوچه ‪ ،‬جنوبًا‬ ‫به طول ‪ 7/57‬و ‪ 46/29‬و ‪ 1/55‬و ‪ 1/10‬و ‪ 56/55‬و‪ 16/19‬دیوار و درب است به کوچه ‪ ،‬غربًا به طول ‪106/82‬‬ ‫و ‪ 8/08‬متر دیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق‬ ‫مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ‬ ‫نبی اله یزدانی ‪ /1176098‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1328‬شماره‪ ، 140060302006003077 :‬تاریخ‪ 1400/05/18 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002701‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم مهرداد ملکوتی ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی‬ ‫از ‪ 100‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی‬ ‫را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات‬ ‫ضمیمه شامل سند ‪ 102089‬مورخ ‪ 78/06/27‬دفتر ‪ 62‬محمدحسین ملکوتی و مالحظه نقشه ملک و گزارش‬ ‫کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال‬ ‫ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های‬ ‫محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مهرداد‬ ‫ملکوتی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 9844‬کدملی ‪ 1292251417‬صادره اصفهان فرزند محمدحسین نسبت‬ ‫به ‪ 14/4‬سهم از ‪ 72‬سهم به مساحت ‪ 12493/27‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 5/41‬متر و‬ ‫‪ 40/05‬متر و ‪ 62/50‬متر و ‪ 7/73‬متر دیواریست به باقیمانده ‪ 100‬اصلی ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 7/46‬متر و ‪ 105/17‬و‬ ‫‪ 7/14‬متر دیواریست به کوچه ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 7/57‬و ‪ 46/29‬و ‪ 1/55‬و ‪ 1/10‬و ‪ 56/55‬و‪ 16/19‬دیوار و درب‬ ‫است به کوچه ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 106/82‬و ‪ 8/08‬متر دیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره‬ ‫به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪ /1176117‬م الف‬ ‫شهریورماه جاری اغاز شده است نه تنها کودکان‬ ‫و نوجوانان با فرهنگ مصرف بهینه اب اشنا می‬ ‫شوندبلکهفنو هنر چگونهنوشتنراهمبهطور‬ ‫تخصصــی زیر نظر اســتادان مجرب مــی اموزند‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬دســت نوشته های کودکان حاضر‬ ‫در این دوره اموزشی می تواند منبع بسیار خوبی‬ ‫برای اموزش دیگران باشد چرا که با زبان کودکانه‪،‬‬ ‫مردمراترغیببهمصرفبهینهابمی کند‪.‬مدیر‬ ‫روابط عمومی و اموزشــی همگانی شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان عنوان کرد‪ :‬در نخستین‬ ‫دوره اموزشــی نویســندگان کوچک نزدیک به‪30‬‬ ‫نفر ازکودکان و نوجوانان به صورت انالین تحت‬ ‫اموزشمبانینویسندگیقرار میگیرند‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1317‬شماره‪ ، 140060302006003080 :‬تاریخ‪ 1400/05/18 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002711‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم مرتضی ملکوتی ورنوسفادرانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی‬ ‫از‪ 100‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را‬ ‫اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل سند ‪ 102089‬مورخ ‪ 78/06/27‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی‬ ‫که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و‬ ‫تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال‬ ‫منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مرتضی ملکوتی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره‪49585‬‬ ‫کدملی‪ 1280382961‬صادره اصفهان فرزند محمدحسین نسبت به‪ 14/4‬سهم از‪ 72‬سهم به مساحت‪12493/27‬‬ ‫مترمربع پالک شماره فرعی از‪ 100‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با‬ ‫حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 5/41‬متر و ‪ 40/05‬متر و ‪ 62/50‬متر و ‪ 7/73‬متر دیواریست به باقیمانده‬ ‫‪ 100‬اصلی ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 7/46‬متر و ‪ 105/17‬و ‪ 7/14‬متر دیواریست به کوچه ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 7/57‬و ‪ 46/29‬و‬ ‫‪ 1/55‬و ‪ 1/10‬و ‪ 56/55‬و‪ 16/19‬دیوار و درب است به کوچه ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 106/82‬و ‪ 8/08‬متر دیواریست به کوچه‬ ‫حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪ /1176115‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1338‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و‬ ‫بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی‬ ‫متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور‬ ‫اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی‬ ‫مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت‬ ‫انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۴۲۳‬مورخ ‪ 1400/05/04‬ابوالفضل یوسفی قوام ابادی فرزند مصطفی‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۱۲۷۵۷۱۴۷۳۰‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۷۵۷۱۴۷۳۰‬در یکدانگ یکباب خانه‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۲۸۰‬فرعی از اصلی ‪ ۱۵۲۰۱‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 161/06‬متر مربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ -۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۴۲۷‬مورخ ‪ 1400/05/04‬امراله یوسفی قوام ابادی فرزند خداداد‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۲۹‬صادره از شهرضا بشماره ملی ‪ ۱۱۹۹۵۲۱۴۵۰‬در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۲۸۰‬فرعی از اصلی ‪ ۱۵۲۰۱‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪161/06‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۴۲۸‬مورخ ‪ 1400/05/04‬اوا یوسفی قوام ابادی فرزند مصطفی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۱۲۷۹۰۹۵۸۶۵‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۷۹۰۹۵۸۶۵‬در یکدانگ یکباب خانه احداثی بر‬ ‫روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۲۸۰‬فرعی از اصلی ‪ ۱۵۲۰۱‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 161/06‬متر مربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۴۲۵‬مورخ ‪ 1400/05/04‬زهرا تقیان قوام ابادی فرزند غالم بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۸‬صادره از شهرضا بشماره ملی ‪ ۱۱۹۹۵۶۳۱۶۱‬در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ ۲۸۰‬فرعی از اصلی ‪ ۱۵۲۰۱‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 161/06‬متر‬ ‫مربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رییس منطقه ثبت اسناد و امالک‬ ‫شرق اصفهان ‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪ /1176906‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو کامیون کمپرسی سیستم بنز تیپ ال کا ‪ 42/1924‬به رنگ‬ ‫نارنجی – روغنی به شماره انتظامی‪ :‬ایران ‪ 941 -23‬ع ‪ 26‬به شماره موتور‪:‬‬ ‫‪ 33593210105872‬و شماره شاسی‪ 37433316601320 :‬مدل ‪ 1387‬به‬ ‫نام احمدرضا احمدیان چرکوانی فرزند حسن به شماره شناسنامه‪ 609‬و کدملی‬ ‫‪ 5658934664‬صادره از اصفهان مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫دعوتاز نیکوکارانخراسانرضویبه منظور‬ ‫مشارکتدر تامینمایحتاجنیازمندان‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫یشــود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫انجــام م ‬ ‫مقــدس‪ :‬مدیــرکل کمیتــه‬ ‫بیمــاران نیازمنــد کرونایــی‬ ‫امــداد خراســان رضــوی‪،‬‬ ‫از طریــق مــددکاری مرا کــز‬ ‫ضمــن تشــکر از خیــران و‬ ‫درمانــی بــه کمیتــه امــداد‬ ‫نیکوکاران درخواست کرد تا‬ ‫معرفــی می شــوند تــا عالوه‬ ‫حبیب ا‪ ...‬اسوده‬ ‫همچون گذشــته با مشارکت‬ ‫بــر دریافــت کمک هــای‬ ‫در طــرح اطعــام و احســان‬ ‫مــوردی و ســبد کاال‪ ،‬در‬ ‫حسینی‪ ،‬نیازمندان را همراهی کنند‪.‬‬ ‫صــورت احــراز نیازمنــدی‪ ،‬تحــت حمایــت‬ ‫حبیــب ا‪ ...‬اســوده افــزود‪ :‬امیدواریــم کمیتــه امــداد قــرار گیرنــد‪ .‬وی‪ ،‬با اشــاره به‬ ‫بــا همراهــی نیکــوکاران و منابــع دولتــی اینکــه ارائــه خدمــت بــه مددجویان شــامل‬ ‫بتوانیــم در کنار مســئوالن اســتانی وضعیت توزیع ‪ ۴۰۰‬کپســول اکســیژن و ‪ ۸۳‬دســتگاه‬ ‫بحرانــی کرونــا را بهبــود بخشــیم‪ .‬وی بــا اکســیژن ساز در قالب قرارگاه مشارکت های‬ ‫اشــاره بــه اینکــه‪ ،‬امســال اطعــام نیازمندان مردمــی و بــا محوریــت مســاجد و مرا کــز‬ ‫از عیــد قربــان اغازشــده و تــا پایــان مــاه نیکــوکاری اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬برنامه ریزی شــده‬ ‫صفــر ادامــه دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬برنامه ریزی شــده اســت تــا توزیع این کپســول ها بیــن بیماران‬ ‫اســت تا «طرح اطعام و احســان حســینی» نیازمنــد و پرداخــت بخشــی از فرانشــیز‬ ‫با مشــارکت شــورای هیئات مذهبی اســتان‪ ،‬داروهــای کرونایی توســط این نهاد صورت‬ ‫مرا کــز نیکــوکاری و خیــران بــا توزیــع ‪ ۴‬گیرد‪ .‬اســوده یاداور شــد‪ :‬خیــران می توانند‬ ‫میلیــون عــده غذای گــرم بین نیازمنــدان در به صــورت حضــوری بــه دفاتــر کمیتــه امداد‬ ‫ماه هــای محــرم و صفر اجرا شــود‪ .‬اســوده‪ ،‬و مرا کــز نیکــوکاری مراجعــه و به صــورت‬ ‫بــا اعــام اینکــه در کمیته امــداد مدیریت و غیرحضــوری با شــماره گیری کــد ‪* ۱* ۰۵۱ #‬‬ ‫ســاماندهی مشــارکت های مردمــی و توزیع ‪ * ۸۸۷۷‬و تمــاس با شــماره ‪ ۳۱۲۸‬در این‬ ‫کمک ها بین نیازمندان اســیب دیده از کرونا طرح مشارکت کنند‪.‬‬ ‫استفاده از روبات هوشمند در بررسی‬ ‫وضعیت کانال های جمع اوری اب های‬ ‫سطحی مشهد‬ ‫مدیــرکل هماهنگــی و‬ ‫یشــد کــه عالوه بــر تحمیل‬ ‫م ‬ ‫نظــارت بــر خدمــات شــهری‬ ‫هزینه های تعمیر و بازســازی‪،‬‬ ‫شــهرداری مشــهد‪ ،‬از ســاخت‬ ‫در برخــی مواقــع ممکــن بود‬ ‫و به کارگیــری ربــات هوشــمند‬ ‫ایمنــی و ســامت کارگــران‬ ‫به منظــور بررســی وضعیــت‬ ‫خدمات شهری به خطر بیفتد‬ ‫محسن رهنمایی‬ ‫کانال های جم ـع اوری اب های‬ ‫بــه همیــن منظور بــا همکاری‬ ‫سطحی در کالن شهر مشهد‪ ،‬با‬ ‫یــک شــرکت دانش بنیــان‪،‬‬ ‫استفاده از توان داخلی و با همکاری یک شرکت روبــات هوشــمند ســازگار با شــرایط کانال های‬ ‫دانش بنیان خبر داد‪ .‬ســید محسن رهنمایی با شــهری به منظــور بررســی وضعیــت کانال های‬ ‫اعالم این خبر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کانال های جمع اوری جمع اوری اب های ســطحی طراحی و ساخته‬ ‫ا ‬ ‫بهــای ســطحی یکی از مهم ترین تاسیســات شد که پس از چند ماه انجام انواع تست های‬ ‫یهــای ان‪ ،‬این روبات‬ ‫زیرساختی در کالن شهرها است و در حال حاضر مختلف و ارتقای ویژگ ‬ ‫در مشــهد بیــش از یک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار متر هوشــمند جهــت رصــد کانا لهــای شــهری‬ ‫بســازی شده است‪ .‬مدیرکل هماهنگی‬ ‫کانال جمع اوری اب های ســطحی وجــود دارد مناس ‬ ‫که از این میزان‪ ،‬بالغ بر ‪ ۷۰۰‬هزار متر به صورت و نظارت بر خدمات شــهری شهرداری مشهد‬ ‫کانال سرپوشیده هستند که الیروبی و نگهداری خاطرنشــان کــرد‪ :‬تهیــه تصاویــر ‪ ۳۶۰‬درجــه‬ ‫از ا نهــا‪ ،‬از اهمیــت بســیار ویــژه ای برخــوردار پانوراما‪ ،‬قابلیت تشخیص شیب بندی کانال ها‬ ‫اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬کنتــرل و الیروبی مداوم این و لوله های فاضالب‪ ،‬ضد اب بودن و قابلیت‬ ‫کانا لهــای سرپوشــیده‪ ،‬عــاوه بر جلوگیــری از حرکــت در کانا لهــا باوجــود اب و فاضالب‪،‬‬ ‫اب گرفتگــی معابــر در هنــگام بــارش نــزوالت قــدرت پیمایش در مســیرهای صعب العبور‪،‬‬ ‫تیــاب حرکتــی‪،‬‬ ‫اسمانی‪ ،‬به حل مشکل مانداب در کانال ها و دارا بــودن سیســتم موقعی ‬ ‫رفع بوی نامطبوع در ان ها نیز کمک می کند‪.‬‬ ‫اســتفاده از بدنــه ضــد خوردگــی و ضدزنــگ‬ ‫رهنمایــی بیــان کــرد‪ :‬به طورمعمــول بــرای زدگی‪ ،‬مانیتورینگ انالین و امکان استفاده از ان‬ ‫بازدیــد از ایــن کانال های سرپوشــیده از نیروی در کانا لهــای کوچک و با فضای محدود‪ ،‬تنها‬ ‫انسانی و با روش تخریب سقف کانال استفاده بخشی از امکانات این روبات هوشمند است‪.‬‬ ‫برنامه های زودبازده برای توسعه شهر‬ ‫صدرا تدوین می شود‬ ‫ســخنگوی شــورای شــهر‬ ‫ســرمایه گذاران‪ ،‬ایجــاد درامــد‬ ‫صــدرا از تدویــن برنام ههــای‬ ‫پایــدار‪ ،‬خدمــات الکترونیکی‬ ‫کوتا همــدت‪ ،‬میا نمــدت و‬ ‫شــهرداری‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی‬ ‫بلندمدتبرایپیشبرداهداف‬ ‫و‪ ...‬اعضای شــورای شهر نگاه‬ ‫چهارســاله توســعه ایــن شــهر‬ ‫جامع و علمی دارند‪ .‬کشاورزی‬ ‫مهدی کشاورزی‬ ‫جدیــد توســط شــوراییان خبر‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬اعضای شــورا برای‬ ‫داد‪.‬‬ ‫اجــرای برنام ههــای خــود بــه مشــارکت دادن‬ ‫نهــای مردم نهــاد تاکیددارنــد و با کمک‬ ‫سخنگوی شــورای شهر صدرا گفت‪ :‬شورای انجم ‬ ‫یتــوان کمک‬ ‫اسالمی شهر صدرا بر اساس نیازسنجی مسائل و یــاوران شــورا و دلســوزان شــهر م ‬ ‫مشکالت شهر اقدام به اولویت بندی برنامه ها زیادی به حل مشکالت شهر کرد‪.‬‬ ‫خواهد کرد‪ .‬مهدی کشاورزی افزود‪ :‬ما به دنبال‬ ‫او بــا اشــاره بــه وحدت و انســجام اعضای‬ ‫باالترین ســطح رضایتمندی مردم هستیم و با شورای شهر گفت‪ :‬نمایندگان مردم در پارلمان‬ ‫رویکرد تخصصی به امور شهر حرکت خواهیم شــهری بــه دنبــال فضــای الزم بــرای تعامــل‬ ‫کرد‪ .‬عضو هیئت رئیسه شورای شهر صدرا ادامه اثربخــش بیــن دســتگاه های اجرایــی و مــردم‬ ‫داد‪ :‬در تدوین برنامه های شورای شهر به همه شــهر هســتند و خــود را به عنــوان پــل ارتباطی‬ ‫بخ ‬ ‫شهــا نظیــر فضای ســبز‪ ،‬زیس ـت محیطی‪ ،‬مردم و انتقال دهند نیازهای انان به مسئوالن‬ ‫عمرانــی‪ ،‬شهرســازی‪ ،‬حمل ونقــل‪ ،‬جــذب می دانند‪.‬‬ ‫بازدید معاون عمرانی شرکت عمران شهر‬ ‫صدرا از پروژه های عمرانی در حال اجرا‬ ‫معاون عمرانی شرکت عمران شهر صدرا‬ ‫در ایــن بازدیــد از رونــد اجرایــی پروژ ههــای‬ ‫شــاخص و فعال ازجمله بزرگراه ابوعلی سینا‬ ‫و بلــوار حافــظ بازدیــد کــرد‪ .‬عزیزاله روشــن‬ ‫بــا تاکیــد بــر اتمــام به موقــع پروژ ههــا‪ ،‬روند‬ ‫یهــای الزم جهــت‬ ‫پیشــرفت و برنامه ریز ‬ ‫افتتاح پروژه ها و نیز حمایت و همکاری های‬ ‫الزم جهــت پیشــبرد عمرانــی پروژ ههــا تاکید‬ ‫کرد‪ .‬در راســتای طرح اماد هســازی و بهسازی‬ ‫معابــر ســطح شــهر و باهــدف افزایــش رفاه‬ ‫بســازی شــهری‪ ،‬از کل‬ ‫شــهروندان و مناس ‬ ‫مســیر بلوار حافظ (رفت وبرگشت) به طول‬ ‫‪ ۶‬کیلومتر تاکنون بیش از ‪ ۷/۳‬کیلومتر مسیر‬ ‫بــا ‪ ۷۵۰۰‬تــن اســفالت اجــرا گردیــده اســت‪.‬‬ ‫همچنین پروژه شــاخص بزرگراه ابوعلی ســینا‬ ‫(مسیر دسترسی صدرا به دوکوهک) به طول‬ ‫‪ ۵/۳‬کیلومتــر اســت کــه فاز یــک ان به طول‬ ‫‪ ۲‬کیلومتــر اســفالت و زیر بــار ترافیک رفته و‬ ‫فــاز ‪ ۲‬ان بــه طول مســیر ‪ ۵/۱‬کیلومتر اســت‬ ‫کــه کل بزرگــراه با پیشــرفت فیزیکــی بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد مراحــل پایانی خود را پشــت ســر‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 07‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1149‬‬ ‫دام دالالن برای بادام چهارمحال و بختیاری‬ ‫طی هفته های گذشته برداشت محصول بادام‬ ‫در استان چهارمحال و بختیاری اغازشده و در حال‬ ‫انجام اســت اما تلخی کاهش تولید بادام به دلیل‬ ‫ســرمازدگی کام باغــداران ایــن اســتان را تلــخ کرده‬ ‫اســت‪ .‬طــی چند ســال اخیــر کاهش دمــا در فصل‬ ‫بهار موجب سرمازدگی باغات شده و میزان تولید‬ ‫محصوالتباغیو کشاورزیراتحتتاثیر قرار داده‬ ‫و تبعات اقتصادی بسیاری را برای تولیدکنندگان به‬ ‫همراهداشتهاست‪.‬به گزارشمهر‪،‬بادامبهدلیلدارا‬ ‫بودنتمامویتامین ها‪،‬ریبوفالوین‪،‬نیاسینو کولین‬ ‫به عنــوان یکــی از اقالم اجیل پرمصرف محســوب‬ ‫یشــود کــه صــادرات باالیی به کشــورهای هند‪،‬‬ ‫م ‬ ‫امارات و کویت دارد‪.‬‬ ‫فروش و صادرات بادام خام‬ ‫صــادرات بــادام به عنــوان محصــول غیرنفتــی‪،‬‬ ‫ارزاوری فراوانــی را بــرای کشــور به همــراه دارد‪ ،‬اما‬ ‫نکتــه اصلی صــادرات بــادام در اســتان چهارمحال‬ ‫و بختیــاری فــروش ایــن محصــول ب هصــورت خــام‬ ‫اســت‪ ،‬درحالی که با تکمیل زنجیره تولید و عرضه‬ ‫در ایــن اســتان و تولید محصوالت فراوری شــده از‬ ‫بــادام می توان ارزش ریالی صــادرات را افزایش داد‪.‬‬ ‫شهــای صادرات‬ ‫حضــور دالالن یکی دیگر از چال ‬ ‫بــادام اســت کــه با قیمت پایین این محصــول را از‬ ‫باغداران خریداری و با قیمت باال به دیگر کشورها‬ ‫یشــود ســود‬ ‫صادر می کنند‪ ،‬این موضوع موجب م ‬ ‫حاصــل از دســت رنــج باغــداران به جیــب دالالن‬ ‫برود‪ .‬محمد حیدری یکی از باغداران چهارمحال و‬ ‫بختیاری با اشاره به سرمازدگی باغات بادام‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تنها راه درامد بســیاری از مردم شهرستان های‬ ‫بن و ســامان باغداری است که با سرمازدگی بهاره‬ ‫این باغداران کاهش درامد فراوانی را دارند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه روش های مقابله با سرمازدگی به صرفه‬ ‫نیســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬روشــن کردن اتش و ایجاد مه‬ ‫دود ازجمله روش های مقابله با سرمازدگی است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫هزار دالر عنوان کرد و گفت‪ :‬در سال گذشته بیش‬ ‫از ‪ ۳۰۶‬تن بادام به خارج از کشور صادرشده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیشــترین ارقام بــادام صادراتی از‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری از نوع «مامایی» بوده‬ ‫اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نســبت به مدت مشــابه سال‬ ‫گذشــته صادرات بــادام ‪ ۳۶۸‬درصــد افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری با بیان‬ ‫اینکه بادام های صادرشده در پنج ماه نخست سال‬ ‫تولیدات ســال گذشــته اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۳۰۶‬تن مغز بــادام بــه ارزش دو میلیون و‬ ‫‪ ۹۴۱‬هزار دالر از استان صادرشده است‪.‬‬ ‫حیــدری افــزود‪ :‬کوچک تریــن ســهل انگاری در‬ ‫روشن کردن اتش برای مقابله با سرمازدگی موجب‬ ‫اتش گرفتن نهال و درختان در باغات می شود‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬درصد تولید بادام‬ ‫رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحــال و‬ ‫بختیاری با بیان اینکه به دلیل سرمازدگی های بهاره‬ ‫تولیــد بــادام در چهارمحــال و بختیــاری ‪ ۴۰‬درصــد‬ ‫کاهش یافته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هرساله ‪ ۲۴‬هزار تن‬ ‫بادام در استان تولید می شود که امسال این میزان‬ ‫به‪ ۱۸‬هزار تن کاهش یافته است‪ .‬عطااهلل ابراهیمی‬ ‫بــا بیان اینکه بیــش از ‪ ۱۷‬هزار هکتار باغ بــادام در‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫از ایــن میــزان ‪ ۱۶‬هزار هکتار ب هصــورت ابی و هزار‬ ‫هکتار به شکل دیم کشت می شود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫صادرات بادام به کشورهای هند‪ ،‬امارات‪ ،‬کویت و‬ ‫ترکیه‪ ،‬گفت‪ :‬مامایی‪ ،‬ربیع‪ ،‬ســفیده‪ ،‬شــاهرودی و‬ ‫سنگی ارقام بادام های تولیدی در استان هستند که‬ ‫مامایی و ربیع بیشترین و کم ترین تولید بادام را به‬ ‫خوداختصاصداده اند‪.‬‬ ‫پوشش بیمه ای ‪ ۱۴‬هزار هکتار از باغات‬ ‫این اظهارات در حالی است که مسئوالن حوزه‬ ‫بیمــه محصوالت کشــاورزی می گویند‪ :‬بــا توجه به‬ ‫شرایطاقلیمیومحیطیاستانچهارمحالوبختیاری‬ ‫هرسالهخساراتمتعددیبهبخشکشاورزیازجمله‬ ‫باغی‪ ،‬زراعی‪ ،‬دامی و منابع طبیعی وارد می شود‪ .‬در‬ ‫حــال حاضر ‪ ۱۵۰‬نوع محصــول زراعی‪ ،‬باغی‪ ،‬طیور‪،‬‬ ‫ابزیان و گلخانه ها تحت پوشش بیمه قرار دارند و‬ ‫امسال محصول ‪ ۱۵‬هزار هکتار از باغات این استان‬ ‫تحت پوشش بیمه قرارگرفته است‪ .‬در حالی بیمه‬ ‫مهم ترین اهرم مدیریت ریسک در بخش کشاورزی‬ ‫استکهطبقپیش بینی هایانجام گرفتهدرخصوص‬ ‫میزان خســارات وارده به بخش کشــاورزی به دلیل‬ ‫وقوعپدیدهخشک سالیوسرمازدگیدر چهارمحال‬ ‫و بختیــاری بیــش از ‪ ۱۱۰‬میلیــارد تومــان غرامــت به‬ ‫کشاورزان بیمه گذار باید پرداخت شود‪ .‬متولیان امر‬ ‫همچنیندر زمینهخساراتبهباغاتباداممی گویند‪:‬‬ ‫‪ ۱۴‬هزار هکتار از باغات بادام تحت پوشــش بیمه‬ ‫قرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫‪ ۱۷۹‬تن مغز بادام از چهارمحال و بختیاری‬ ‫صادر شد‬ ‫مدیرکل گمرک استان چهارمحال و بختیاری هم‬ ‫با بیــان اینکه بادام یکــی از مهم ترین محصوالت‬ ‫یشــود‪ ،‬اظهــار‬ ‫صادراتــی ایــن اســتان محســوب م ‬ ‫کــرد‪ :‬در پنج ماهــه نخســت امســال ‪ ۱۷۹‬تــن مغز‬ ‫بادام صادرشــده اســت‪ .‬اســماعیل اهلل دادی ارزش‬ ‫بادام های صادرشده از استان را یک میلیون و ‪۹۸۲‬‬ ‫زنجیره تولید بادام در چهارمحال و بختیاری‬ ‫تکمیل می شود‬ ‫حمیدرضا فالح مدیرعامل شــرکت شهرک های‬ ‫صنعتیچهارمحالو بختیاریهماظهار کرد‪:‬زنجیره‬ ‫تولیدبادامدر چهارمحالوبختیاریباساختشهرک‬ ‫صنعتی بادام در شهرستان سامان تکمیل می شود‪.‬‬ ‫فالحبابیاناینکهعملیاتاجراییدر اردیبهشت ماه‬ ‫امسال اغازشده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تاکنون‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫ریالبرایاینشهرکتخصیصداده شدهکهبر اساس‬ ‫یهــای انجام گرفته‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریال اعتبار‬ ‫پیش بین ‬ ‫دیگر برای تکمیل ان موردنیاز است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫رشد ‪ ۵۰‬درصدی عملیات اجرایی این طرح‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تا پایان ســال برق شــهرک صنعتی تامین و عملیات‬ ‫واگــذاری زمیــن به ســرمایه گذار عملیاتی می شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و‬ ‫بختیاری با اشاره به مشکالت اب در استان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تخصیص اب این شــهرک صنعتی صــورت پذیرفته‬ ‫استوجاینگرانیبرایسرمایه گذاراننیست‪.‬فالح‬ ‫بابیاناینکهبابهره برداریاینشهرکصنعتیزنجیره‬ ‫تولیدبادامدر چهارمحالوبختیاریتکمیلمی شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪:‬پایانهگمرکیدر اینشهرکایجادمی شود‬ ‫که این مهم تاثیر باالیی در امر برند سازی و افزایش‬ ‫صادرات فراورده های بادام دارد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۲۲‬شهر اصفهاندر وضعیتبحرانی کرونا‬ ‫سخنگویدانشگاهعلومپزشکیاصفهاناز قرار گرفتن‪ ۲۲‬شهرستان‬ ‫اصفهاندر وضعیتقرمز کروناخبر داد‪.‬ارشنجیمیدر گفت وگوبامهر‬ ‫بااشارهبهاخرینوضعیتشیوعکرونادر استاناصفهانوشهرستان های‬ ‫تحتپوششدانشگاهعلومپزشکیاصفهاناظهار داشت‪:‬روندابتالو‬ ‫بستریبیمارانمبتالبهکرونادر موجپنجمهمچنانصعودیاستوگویا‬ ‫هنوز بهقلهاینموجنرسیده ایم‪.‬ویبابیاناینکهبیمارستان هایتحت‬ ‫خـــبر‬ ‫پوششدانشگاهعلومپزشکیاشباعاز بیمارانمبتالبه کروناشدهاست‪،‬‬ ‫ابرازداشت‪:‬بیمارستان هایتحتپوششتامیناجتماعی‪،‬بیمارستان های‬ ‫خصوصیوبیمارستان هایخیریه اینیز در زمینهپذیرشبیمارانمبتالبه‬ ‫کرونادر اصفهانورودکرده اند‪.‬سخنگویدانشگاهعلومپزشکیاصفهان‬ ‫بااشارهبهاینکهبر اساساخرینارزیابی هایصورت گرفتهدر حاضر ‪۲۲‬‬ ‫شهرستاناستاناصفهاندر وضعیتقرمز کروناقرارگرفته اند‪،‬اضافهکرد‪:‬‬ ‫شهرستان هایاصفهان‪،‬خمینی شهر‪،‬شهرضا‪،‬لنجان‪،‬نجف اباد‪،‬سمیرم‪،‬‬ ‫فالورجان‪ ،‬چادگان‪ ،‬فریدن‪ ،‬تیران و کرون‪ ،‬مبارکه‪ ،‬گلپایگان‪ ،‬خوانسار‪،‬‬ ‫فریدو نشــهر‪ ،‬بوئین میاندشــت‪ ،‬نطنز‪ ،‬شاهین شــهر و میمه‪ ،‬برخوار‪،‬‬ ‫دهاقان‪،‬اردستان‪،‬کاشانونائیندر اینوضعیتهستند‪.‬ویاضافهکرد‪:‬‬ ‫تنها شهرستان های اران و بیدگل و خور و بیابانک در وضعیت نارنجی و‬ ‫پرخطر کروناقرار دارند‪.‬‬ ‫‪ ۳۹۰۰‬واحدمسکونیروستاییدر گلستانافتتاحشد‬ ‫بــه مناســبت هفتــه دولــت و بــا حضــور هــادی حق شــناس‪،‬‬ ‫اســتاندار گلســتان ‪ ۶۰۰۰‬واحد مسکونی روســتایی با اعتبار ‪۴۰۵‬‬ ‫میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی ان شــروع شــد‪ .‬در این‬ ‫مراسم ‪ ۳۹۰۰‬واحد مسکونی با اعتبار ‪ ۱۹۵‬میلیارد تومان افتتاح‬ ‫شد و عملیات اجرایی احداث ‪ ۲۱۰۰‬واحد با اعتبار ‪ ۲۱۰‬میلیارد‬ ‫تومــان اغــاز شــد‪ .‬در خالل این مراســم که به صــورت متمرکز در‬ ‫نقطــه صفــر مرزی و در روســتای کمتر برخوردار نارلی اجی ســو‬ ‫شهرســتان مراوه تپــه برگــزار شــد‪ 4 ،‬هزار و سی وســه امین واحد‬ ‫مقاوم سازی شده در شهرستان مراوه توسط بنیاد مسکن استان‬ ‫افتتــاح و بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬در هفته دولت امســال‪۳۳۳ ،‬‬ ‫واحــد مســکونی روســتایی در شهرســتان مراوه تپــه بــا اعتبار ‪۱۶‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۶۵۰‬میلیــون تومــان افتتــاح و به بهره برداری رســید و‬ ‫عملیات اجرایی احداث ‪ ۳۰۸‬واحد با اعتبار ‪ ۳۰‬میلیارد و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیون تومان اغاز شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازدیدرئیسحراستمنطقه گلستاناز چندسایتمخابراتی‬ ‫رئیــس اداره حراســت مخابــرات منطقــه گلســتان از چند ســایت‬ ‫مخابراتیبازدیدکرد‪.‬‬ ‫حمیدرضــا مســلمی بــا اعــام ایــن مطلــب کــه بازدیدهــای‬ ‫دوره ای از ســایت های مخابراتــی در دســتور کار اســت گفــت‪:‬‬ ‫بررســی و تعیین وضعیت امکانات و تجهیزات مخابراتی مورد‬ ‫تاکیــد اســت و می بایســت بــا بازدیدهــای دوره ای از ســامت‬ ‫تجهیــزات مطلــع شــد‪ .‬وی ضمــن بازدیــد از ســایت های مــوزه‪،‬‬ ‫تنگــه گل و ایــران پــل جنگل گلســتان‪ ،‬داشــتن تجهیزات ســالم‪،‬‬ ‫مناسب و به روز را برای ارائه خدمات و سرویس های مخابراتی‬ ‫ضروری دانست و گفت‪ :‬این بازدیدها در شناسایی امکانات و‬ ‫تجهیزات قابل بروز رســانی و تعویض امکانات خراب و از رده‬ ‫خارج شده مهم و موثر است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سریالزندگینامهسرلشگر خلبانشهیدحسینلشگریدر قزوینساختهمی شود‬ ‫قزویــن‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬بــر اســاس تفاهم نامــه‬ ‫منعقدشده بین استانداری قزوین و صداوسیما‪،‬‬ ‫ســاخت ســریال ‪ ۲۶‬قســمتی سرلشــکر خلبــان‬ ‫حســین لشــگری در قزوین کلید خورد‪ .‬استاندار‬ ‫قزویــن در جلســه انعقــاد تفاهم نامــه ســاخت‬ ‫ســریال سرلشکر شهید حســین لشگری با عنوان‬ ‫«ســوخته دل» ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطر‬ ‫شــهدای واالمقــام گفــت‪ :‬فرهنگ؛ بســتر رشــد‬ ‫ســرمایه انســانی اســت و اگر این بستر مناسب‬ ‫نباشــد ســرمایه انســانی کــه مهم تریــن ظرفیت‬ ‫یشــود ارزش‬ ‫و منبــع بــرای کشــور محســوب م ‬ ‫خــود را از دســت می دهد‪ .‬هدایــت اله جمالی‬ ‫پــور افــزود‪ :‬ایــران بــا تاریخ بســیار درخشــان و‬ ‫تهــای بی بدیــل در اعصــار مختلــف از‬ ‫ظرفی ‬ ‫زمینه مناســبی برای بهره گیــری از این گنجینه ها‬ ‫برخوردار اســت و باید نگا ههــای جدیدی را در‬ ‫حوزه فرهنگ و بســتر سرمایه های انسانی رقم‬ ‫بزنیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم تهیه پیوست فرهنگی برای‬ ‫تمامیپروژه هاافزود‪:‬امروز در کشور الگوهایبسیار‬ ‫مناســبی برای حفظ ســرمایه های اجتماعی داریم‬ ‫که می توانند الگوهای رفتاری مناسبی برای ساختن‬ ‫جامعــه ســالم و صالــح بــرای مــا باشــند‪ .‬اســتاندار‬ ‫قزویــن بــر ضــرورت حفــظ وحــدت و انســجام در‬ ‫بین مسئولین و ممانعت از تخریب رفتاری دیگران‬ ‫گفت‪:‬امروز دشمنباایجادجنگنرمزمینهتخریب‬ ‫ارکان نظــام را هــدف گرفته اســت و ازاین رو باید با‬ ‫وحدت و انسجام مانع تخریب دیگران شویم‪.‬‬ ‫جمالــی پور ســاخت ســریال های تلویزیونی از‬ ‫زندگی شــهدای شــاخص را کاری ارزشــمند دانست‬ ‫و افزود‪ :‬با اســتفاده از ابزار هنر می توانیم شــهدای‬ ‫واالمقامی چون شــهید لشــگری را به نســل جوان‬ ‫معرفی کردهو الگوسازی کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ورود محموله‪ ۱۰۰‬هزار دوزی واکسن به خوزستان‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از ورود محموله‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار دوزی واکسن به استان خوزستان خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر فرهاد ابول نژادیان در ستاد استانی مقابله با کرونا اظهار کرد‪:‬‬ ‫سفر بسیار خوب و امیدبخشی از سوی رئیس جمهور‪ ،‬وزیر بهداشت و‬ ‫سایر اعضای کابینه به استان خوزستان صورت گرفت و دستاوردهای‬ ‫خوبی برای حوزه ســامت خوزســتان داشت‪ .‬با دستور رئیس جمهور‬ ‫موضوع توســعه زیرساخت های بهداشــتی و درمانی ازجمله افزایش‬ ‫تخت هایبیمارستانیو همچنینرفعکمبودهاینیرویانسانیدنبال‬ ‫خواهد شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬دو روز گذشته وزیر بهداشت از‬ ‫هیئت ابوالفضل العباس که روزانه تا‪ ۳‬هزار نفر واکسن می زند بازدید‬ ‫کــرد و معتقــد بــود این اقدام باید به عنوان الگویی در کشــور باشــد‪.‬‬ ‫حســینیه ایت اهلل کعبی و مرکز نمونه گیری شــهید فرجوانی نیز دیگر‬ ‫اقداماتخوبمردمیهستند کهشایستهتقدیر است‪.‬‬ ‫یشــاپور اهواز بیان کرد‪ :‬دو روز‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشکی جند ‬ ‫گذشته محموله ‪ ۱۰۰‬هزار دوزی واکسن به دست ما رسید و به سرعت‬ ‫برای تزریق به گروه های هدف در اختیار پایگاه های واکسیناسیون قرار‬ ‫گرفت‪ .‬امیدواریم همه افرادی که نوبت واکسنشان رسیده است‪ ،‬برای‬ ‫تزریقواکسنمراجعهکنندچراکههنوز بخشیاز اینافرادبرایدریافت‬ ‫واکســن نیامده اند‪.‬وی افزود‪ ۱۰ :‬درصد افراد ‪ ۶۰‬ســال به باال در اســتان‬ ‫خوزستانهنوز واکسننزده اندلذاطرحیپیشنهادکردیمکهبه واسطهان‬ ‫بااتوبوسامبوالنسو نیروهایعملیاتیبهدربخانه هایافرادبرویمو‬ ‫ان هارامتقاعدکنیمتاواکسنبزنندکهوزیر بهداشتاز اینطرحاستقبال‬ ‫کــرد‪ .‬بنــا داریــم این طرح را ابتدا از اهواز شــروع کرده و به ســرعت بقیه‬ ‫شهرهارانیز پوششدهیم‪.‬ابول نژادیانگفت‪:‬کماکان‪ ۲۰‬شهر خوزستان‬ ‫بدون تغییر نسبت به رنگ بندی قبل در وضعیت قرمز دارند‪ .‬اندکی از‬ ‫مراجعاتبهبیمارستان هاکاستهشدهاستوبه صورتمیانگینروزانه‪۹‬‬ ‫هزار و‪ ۵۰۰‬بیمار به مراکز درمانی مراجعه می کنند‪ ،‬این تعداد در هفته‬ ‫قبل تا‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر هم رسیده بود‪ .‬وی افزود‪ :‬از مردم می خواهیم‬ ‫بارعایتو اهتمامجدیبهدستورالعمل هایبهداشتیو به ویژهدوریاز‬ ‫تجمعات‪،‬بهشکستنپیکاخیر کمککنند‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫‪ ۱۱‬کارگاه غیرمجاز فعال‬ ‫در اراضی کشاورزی در‬ ‫محور قزوین به بویین زهرا‬ ‫پلمپ شد‬ ‫قزویــن‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬رئیــس امــور اراضی شهرســتان‬ ‫قزویــن گفت‪ :‬در راســتای صیانــت از اراضی کشــاورزی‪،‬‬ ‫‪ ۱۱‬کارگاه غیرمجــاز فعال در عرصه کشــاورزی در محور‬ ‫بویین زهرا پلمپ شد‪ .‬مجتبی حسنی در مورد برخورد‬ ‫با تخریب کنندگان اراضی کشاورزی و باغی در این محور‬ ‫افزود‪ :‬اراضی حاصلخیز و درجه یک کشاورزی شهرستان‬ ‫قزوین یکی از ظرفیت های بی بدیل اســتان محســوب‬ ‫می شــود و نقــش مهمــی در کشــاورزی پایــدار و تامین‬ ‫غذایــی مــردم دارد‪ .‬وی بــه اقدامات صــورت گرفته در‬ ‫راستای جلوگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز اشاره کرد‬ ‫و یاداور شــد‪ :‬قلع وقمع ساخت وســازهای غیرمجاز در‬ ‫اراضی کشاورزی شهرستان همچنان باقدرت ادامه دارد‬ ‫تااز منابعطبیعیصیانتشود‪.‬حسنیبااشارهبهبرخی‬ ‫ساخت وسازها و همچنین تخلیه نخاله در کیلومتر ‪،۴‬‬ ‫محور قزوینبهبویین زهراخاطرنشانکرد‪:‬باهماهنگی‬ ‫و هم افزایــی بیــن دســتگاه های متولی و بــا حمایت و‬ ‫پشتیبانیدستگاهقضا‪،‬برخوردبامتخلفانتغییر کاربری‬ ‫در اراضــی محــور قزویــن بــه بویین زهــرا در دســتور کار‬ ‫قرارگرفتــه اســت‪ .‬وی بیــان کرد‪ ۱۱ :‬واحد پلمپ شــده‬ ‫شامل یک انبار دپوی چوب‪ ۲،‬واحد سرامیک فروشی و‬ ‫‪ ۸‬واحد مربوط به انبار و فروش واحد ضایعات هستند‪.‬‬ ‫رئیــس امــور اراضــی شهرســتان قزویــن گفــت‪ :‬پرونــده‬ ‫صاحبانکارگاه هایغیرمجاز برایرسیدگیو سیر مراحل‬ ‫قانونیبهمراجعقضاییارسال شدهاست‪.‬‬ ‫ناحیه شهری مهرگان به‬ ‫شهر تبدیل می شود‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬موضــوع انتــزاع ناحیه شــهری‬ ‫مهرگان از حریم محمدیه و اطالق عنوان شهر جدید‪،‬‬ ‫در شــورای برنامه ریزی و توسعه استان قزوین تصویب‬ ‫شــد‪ .‬اســتاندار قزویــن در جلســه شــورای برنامه ریــزی‬ ‫اســتان بابیــان این مطلب که پیگیر تبدیــل مهرگان به‬ ‫شهر جدید هستیم گفت‪ :‬مهرگان به عنوان یک ناحیه‬ ‫منفصل شهری جوابگو نیســت و هزینه های زیادی به‬ ‫شهر محمدیهتحمیل کردهاستهدایتالهجمالیپور‬ ‫افزود‪ :‬بهتریــن راه برای دریافت اعتبار موردنیاز در این‬ ‫محدودهجمعیتیاستان‪،‬الحاقنامشهر جدیدمهرگان‬ ‫اســت تــا از اعتبارات ملــی برای این محدوده اســتفاده‬ ‫شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با ایجاد شهر جدید می توانیم به‬ ‫توسعه این منطقه کمک کنیم و در این رابطه موافقت‬ ‫وزارت راه و شهرســازی دریافت شــده اســت‪ .‬وی تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬موضوع انتزاع ناحیه شــهری مهــرگان و تبدیل ان‬ ‫به شــهر در تقسیمات کشــوری استان هم موثر خواهد‬ ‫بود‪ .‬مدیرکل راه و شهرســازی اســتان قزوین هم در این‬ ‫جلســه گفت‪ :‬موضوع تبدیل ناحیه شــهری مهرگان به‬ ‫شهر پس از تائید و تصویب در شورای عالی شهرسازی‬ ‫و معماری ایران؛ قطعی خواهد شد‪ .‬سید علی هاشمی‬ ‫با اشــاره به مکاتبه اســتاندار با معاون رئیس جمهور و‬ ‫پیگیــری اداره کل راه و شهرســازی در ســطح وزارتخانه‬ ‫و شــرکت عمران شــهرهای جدید‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬موضوع‬ ‫انتزاع ناحیه شهری مهرگان از حریم محمدیه و اطالق‬ ‫عنوان شــهر جدید در شورای مسکن اســتان و پس ازان‬ ‫در کارگروهزیربناییتوسعهروستایی‪،‬عشایری‪،‬شهریو‬ ‫امایش سرزمین و محیط زیست مطرح شده و در شورای‬ ‫برنامه ریزی و توســعه اســتان قزوین به تصویب رسید‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬عزم اســتان برای حل وفصل مسائل‬ ‫این ناحیه شهری‪ ،‬سبب شد که بحث شهر جدید شدن‬ ‫مهــرگان بــرای بهره بــرداری از ظرفیت های ملی جهت‬ ‫تامیــن اعتبــار طبــق قوانین شــهرهای جدیــد و ارتقای‬ ‫ســطح خدمات قابل ارائه در این ناحیه‪ ،‬در دســتور کار‬ ‫قرار گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در صورت تائید و تصویب این‬ ‫موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‪ ،‬یک‬ ‫هیئت مدیرهمستقلبرایمهرگانتشکیل شدهو مسائل‬ ‫ان به صورت متمرکز موردبررسی و پیگیری قرار خواهد‬ ‫گرفــت‪ .‬هاشــمی افزود‪ :‬بــا توجه به تعــداد واحدهای‬ ‫احداث شده در مهرگان‪ ،‬جمعیت ساکن شــده در ان و‬ ‫ظرفیت هــا و نیازهای متعددی کــه در ان وجــود دارد‪،‬‬ ‫مدت هاست‪ ،‬بحث شهر جدید شدن این ناحیه مورد‬ ‫پیگیری اســتان قــرار دارد کــه امیدواریم با تائید نهایی‬ ‫شاهد تحقق این اتفاق خوب در استان باشیم‪.‬‬ ‫جذب بیش از ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫حامی جدید در پویش ایران‬ ‫مهربان‬ ‫از ابتدای اجرای پویش ایران مهربان تاکنون‪30485‬‬ ‫حامــی جدیــد به جمــع حامیان امــداد اضافه شــدند‪.‬‬ ‫محمد بذرافشان‪ ،‬مدیرکل امداد فارس از جذب‪30485‬‬ ‫حامــی جدید در قالب طرح پویــش ایران مهربان خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬این پویش از نیمه دوم شــهریورماه ســال‬ ‫گذشته و در راستای جذب حداکثری حامی و حمایت‬ ‫از فرزندان ایتام و محســنین در کشــور اجراشده است‪.‬‬ ‫بذرافشــان تصریح کــرد‪ :‬از ابتــدای اجرای طــرح مذکور‬ ‫تاکنــون‪ 30485 ،‬حامــی جدید جذب شــده اند که این‬ ‫بزرگــواران بــا واریز قریب به ‪ 11‬میلیارد ریال از تعداد ‪70‬‬ ‫هــزار فرزند معنوی خویش حمایت کردنــد‪ .‬وی یاداور‬ ‫شــد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ 116‬هزار و ‪ 292‬حامی در اســتان‬ ‫فــارس از ‪ 26‬هــزار و ‪ 157‬فرزنــد معنــوی خود حمایت‬ ‫می کننــد کــه از این تعــداد‪ 9574 ،‬نفر از ایتام و مابقی‬ ‫از فرزندان محســنین هســتند‪ .‬مدیرکل امداد فارس در‬ ‫پایان اضافه کرد‪ :‬حامیان در استان فارس از ابتدای سال‬ ‫تاکنون‪ 59،‬میلیاردتومانبهفرزندانمعنویخود کمک‬ ‫کردند که در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته ‪52‬‬ ‫درصد درامد کل اکرام ایتام و محسنین رشد داشته است‪.‬‬ صفحه 5 ‫خبر کوتاه‬ ‫به وسعت ایران‬ ‫‪6‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه ‪ 07‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1149‬‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫‪6‬‬ ‫ی ف‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اذربایجــان غربی‬ ‫گفــت‪ ۹ :‬هــزار هکتــار از شــبکههای فرعــی ابیــاری و‬ ‫زهکشی غرب و شمالغرب کشور در سطح استان اماده‬ ‫بهرهبرداری شــده اســت‪ .‬اکبر کرامتی در جلسه بررسی‬ ‫مســائل و مشــکات پروژههای ابوخاک استان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بنا به اظهار مجری طرح شــبکههای فرعی ابیاری‬ ‫و زهکشــی غرب و شــمالغرب کشــور‪ ۲۵ ،‬هزار هکتار‬ ‫از طرحهــای شــبکهای فرعــی ابیــاری و زهکشــی غرب‬ ‫و شــمال غرب کشــور در ‪ ۲۸‬تیرماه ســال جاری توسط‬ ‫ریاستجمهوربهصورتویدئوکنفرانسافتتاحمیشود‪.‬‬ ‫کرامتــی تصریــح کــرد‪ :‬از مجمــوع ‪ ۲۵‬هــزار هکتــار از‬ ‫طرحهایفوقالذکربالغبر‪ ۹‬هزار هکتار مربوطبهاستان‬ ‫اذربایجان غربی است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این پروژهها شامل‬ ‫بخشــی از شبکههای دشــت نازک یک و دو که توسط‬ ‫کشــاورزان در حال بهرهبرداری است و بخشی از شبکه‬ ‫پاییندستواقعدر ماکو‪،‬سدقیقاجوشیبلووهمچنین‬ ‫بخشی نیز مربوط به شبکههای پیرانشهر ‪ ۱‬و ‪ ۲‬شامل‬ ‫کــرم ابــاد‪ ،‬جلدیان‪ ،‬بادین اباد در ســطح ‪ ۹‬هزار هکتار‬ ‫هستند‪ .‬کرامتی خاطرنشان کرد‪ :‬بخشی از شبکههای‬ ‫فرعی ابیاری که در تعهد وزارت جهاد کشاورزی است در‬ ‫طی سه سال گذشته بهطور کامل اجراشده و متاسفانه‬ ‫به دلیل عدم تامین اب توسط وزارت نیرو‪ ،‬شاهد وارد‬ ‫شــدن خسارت به شــبکهها و متضرر شدن پیمانکاران‬ ‫هستیم‪ .‬او ابراز امیدواری کرد هرچه سریعتر وزارت نیرو‬ ‫به تعهدات خود درباره تفاهمنامه شــبکههای متناظر‬ ‫عمل نماید تا بیش از این شاهد هدر رفت سرمایههای‬ ‫ملــی نباشــیم‪ .‬او همچنین تاکید کــرد‪ :‬در هدفگذاری‬ ‫انجامشــده برای عملیاتی نمودن برنامههــای ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫ایــن زمینه‪ ،‬مقررشــده اســت تمرکز اصلــی بر تکمیل و‬ ‫بهرهبــرداری از پروژههــای تامین منابع شــده کــه دارای‬ ‫نقصهای جزئی هستند‪ ،‬انجام گیرد تا امکان عملیاتی‬ ‫نمودن بهرهبرداری موثر از پروژهها فراهم شود‪.‬‬ ‫بازگشایی موزههای‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫گ هخ ی و دد‬ ‫و مه و د د م و‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ف‬ ‫و دد ذ‬ ‫ی همه س نه ی ش هص ت م ظم ک‬ ‫صفح ه خ ص ص ی د ن و م ه م ش میش د‬ ‫هص ی ه ن ‪ 29‬ش م ه و د د و ه ه س ن‬ ‫د ق ب صفحه خ ص صی م ش و ه هم ه و مه‬ ‫د س س ش م ش ش ده س ت ف ون ن د‬ ‫صفح ه‪ ۵‬ن و مه ه و مط ب م عی همه‬ ‫س نه خ ب و م ش میش د د س صفح ت‬ ‫و مه هو هصفحه خست و مه ه ومط ب‬ ‫ده و چ دم ن میش د و د‬ ‫و ت س نه‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ج ن ش قی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫شنبه ‪ 19‬تــیر ماه‪ / 1۴۰۰‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪111۴‬‬ ‫ی‬ ‫ک الم و د د م و خ د و مه ی ه س هم هن‬ ‫ن خدمت ذ ی چ ف خ‬ ‫ع ف ده و‬ ‫می د م هس ی ستوششمصفح ت خ ص صی‬ ‫س نه د شم ه م و م ش شده ست‬ ‫الشه ی خ ص ه‬ ‫همچ ن هم ظ قد‬ ‫هم ک ن س ه ی د س س ش د دو ه شش م‬ ‫م م ی و مهه و د دو ه هف م م می گ هه ی‬ ‫خ ی س نه هص ت ملمع فیشد دو ه ی‬ ‫خ د د دو هه ی عدی همه ش ت و س هه ی‬ ‫س یمع فیخ ه دشد‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ن ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ن گ هخ ی همچ ن و مه و د د م و‬ ‫و تو م خ د وی خ س نه وشه س نه‬ ‫ق د ده س ت د ن گ ه خ ی ف ون که ه‬ ‫س ن د ی صفحه ی و ه و م ع ی ش ش مل‬ ‫ی م د م ن عکس‬ ‫خ ی و ش ق به ی‬ ‫ص تو ف م ست همهشه س نه ی مجم عهه‬ ‫س ن د ی صفحه خ ص صی هم ن و یه ی‬ ‫س ت ص یهس د‬ ‫د ن م ه الش ش ده س ت خ ب کم ل و‬ ‫چ دم نح فه یمح ه ی دیود ف ی ص ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫مل و قع تهمه ق ط ش د دس سمخ ط ن‬ ‫ق ف هو نط قد جه ت م ک ه د ی‬ ‫ع دال ه یهمهم دم م د ش هش د همچ ن‬ ‫هم ت مع ف ی س هه د و م ه و د د ن‬ ‫مد س ج معو دی گ هخ ی و د د ن‬ ‫طالع ت ملهمه س هه ی ش ه د یشد ن‬ ‫مد س د ح ل کم ل ستو ه ودیج مع ن ک‬ ‫طالع یفع ته ی س ه ید س س ش خ هد‬ ‫شد مهه ی س ه ی نمجم عهد ده د ک ه‬ ‫شه ه و وس ه یه س ن عم مد دهخ هدشد‬ ‫همع یو قعی ششده ده« و د د ن» ش م‬ ‫معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایعدستی اذربایجان غربی از بازگشایی‬ ‫موزههای استان طی هفته جاری خبر داد‪ .‬حسن سپهر‬ ‫فــر با اعام این مطلــب اظهار کرد‪ :‬با توجه به مصوبه‬ ‫اخیر ستاد ملی کرونا مبنی بر قرار گرفتن اماکن تاریخی‬ ‫و موزههــا در رســته دو مشــاغل‪ ،‬فعالیت ایــن مراکز در‬ ‫وضعیــت زرد و نارنجــی بامانع اســت‪ .‬معاون میراث‬ ‫فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایعدستیاذربایجانغربیافزود‪:‬ازانجاییکهتاکنون‬ ‫در سطح استان هیچکدام از شهرستانهای در وضعیت‬ ‫قرمز کرونایی قرار ندارند از هفته جاری فعالیت موزهها‬ ‫و اماکــن تاریخــی ماننــد تخــت ســلیمان از ســر گرفتــه‬ ‫میشــود‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬بازدید از موزههای اســتان با‬ ‫رعایت پروتکلهای بهداشتی و استفاده از ماسک برای‬ ‫عموم ازاد است‪.‬‬ ‫ضوابط ساختوساز در‬ ‫روستای سیر ارومیه‬ ‫توسط بنیاد مسکن‬ ‫تهیه میشود‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایعدستی‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬بر اســاس تصمیمات اخذشده‬ ‫مسئولیت تدوین و تهیه ضوابط و مقررات ساختوساز‬ ‫در روستایسیرارومیهبرعهدهبنیادمسکناستاناست‪.‬‬ ‫جلیل جباری در ارتباط با ساختوســازهای انجامشده‬ ‫در روســتای هــدف گردشــگری ســیر ارومیه اظهــار کرد‪:‬‬ ‫مدیریت و کنترل ساختوسازها در این روستا با اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایعدستی استان نبوده‬ ‫و ایــن اداره کل فقــط از انجام هرگونه ساختوســاز در‬ ‫اطرافبناهایتاریخیممانعتمیکند‪.‬مدیرکلمیراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایعدســتی اذربایجان غربی‬ ‫افزود‪:‬ازانجاییکهروستایسیرارومیهزیر‪ ۲۰‬خانوار بوده‬ ‫و شامل اجرای طرح هادی نمیشود اما به دلیل اهمیت‬ ‫این روســتا‪ ،‬در اخرین جلســه بررســی اخرین وضعیت‬ ‫ساختوســازها در این روســتا مقررشــده اســت تا بنیاد‬ ‫مسکناستانباتامیناعتبار ضوابطومقرراتمربوطبه‬ ‫ساختوساز در این روستا را تدوین کند تا پس از تصویب‬ ‫شورای عالی معماری و شهرسازی این طرح اباغ شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت ت‬ ‫ت‬ ‫فرمانــدار پیشــوا گفــت‪ :‬در صــورت گرانفروشــی و‬ ‫تخلف از ســوی نانوایان اخطار و جریمه نقدی اعمال‬ ‫میشــود و در صــورت تکــرار تخلف قطع ســهمیه ارد‪،‬‬ ‫پلمبودرنهایتابطالپروانهنانواییاجراییمیشود‪.‬‬ ‫به گزارشتسنیم‪،‬حسینعباسیبااشارهبهبرخوردبا‬ ‫هر نوع افزایش خودسرانه قیمت نان در پیشوا در جمع‬ ‫خبرنگاران اظهار داشــت‪ :‬هیچ تصمیمی برای افزایش‬ ‫بهای نان در شهرستان پیشوا اتخاذ نشده و افزایشهای‬ ‫خودســرانه قیمتها نیز ممنوع اســت‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫در صورت افزایش قیمت نرخها اعالم میشــود افزود‪:‬‬ ‫در صــورت تصمیمگیــری در خصــوص افزایــش قیمــت‬ ‫نان از ســوی مراجع ذیصالح ملی و اســتانی مراتب در‬ ‫شهرستانپیشوانیزابالغواجراییخواهدشد‪.‬فرماندار‬ ‫پیشــوا در ادامــه گفــت‪ :‬بنابرایــن بــا نانواییهایی که‬ ‫افزایش خودسرانه قیمت داشته باشند برخورد قانونی‬ ‫صــورت میگیــرد و هیچ تخلفی قابلاغماض نیســت‪.‬‬ ‫عباسیباتاکیدبرنظارتدر خصوصافزایشقیمتنان‬ ‫در ادامه ابراز داشت‪ :‬نظارت و کنترل بر نحوه فعالیت‬ ‫نانواییها باهدف ارائه نان باکیفیت و مطلوب‪ ،‬مقابله‬ ‫با گرانفروشــی و کمفروشــی و رعایت اصول بهداشتی‬ ‫در دستور کار دستگاههای مسئول ازجمله اداره صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬اتاق اصناف و اتحادیه صنفی مربوطه‬ ‫قــرار دارد و گشــتهای منظــم در ایــن رابطــه صــورت‬ ‫میگیرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با توجه به روح حاکم بر مقررات و‬ ‫قوانیننظامصنفی کشور اتحادیهصنفخبازانمکلف‬ ‫است کهبرعملکردنانوایاننظارتمستمرداشتهباشد‪.‬‬ ‫فرماندار پیشوا با تاکید بر برخورد با هر نوع گرانفروشی‬ ‫خودسرانه نان گفت‪ :‬در صورت گرانفروشی و هرگونه‬ ‫تخلف از ســوی نانوایان در وهلــه اول اخطار و جریمه‬ ‫نقــدی انجــام میگیــرد و تکــرار تخلف منجــر به قطع‬ ‫سهمیهارد‪،‬پلمبونهایتاابطالپروانهنانواییمیشود‪.‬‬ ‫عباسی خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به شیوع کرونا و بنابر‬ ‫دستورالعملهایستادمقابلهبا کروناواحدهاینانوایی‬ ‫موظف به رعایت موازین بهداشتی ازجمله استفاده از‬ ‫دستکش‪ ،‬ماسک و محلولهای بهداشتی بوده و باید‬ ‫حتیاالمکان از دریافت وجه نقد خودداری کنند‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــالب شــهریار از تخریــب‬ ‫‪ ۵۰‬ویــالی لوکــس غیرمجــاز در مناطــق مختلف این‬ ‫شهرســتان و ازادســازی ‪ ۵۰‬هزار متر از اراضی زراعی و‬ ‫باغات خبر داد‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬حمید عسگریپور‬ ‫دادستان عمومی و انقالب شهرستان شهریار با تاکید‬ ‫بــر مبــارزه بــا تغییــر غیرمجــاز کاربــری اراضــی زراعی‬ ‫و باغــات اظهــار کــرد‪ :‬بــا تخریــب ‪ ۵۰‬ویــالی لوکــس‬ ‫در ســطح شهرســتان‪ ۵۰ ،‬هــزار مترمربــع از اراضــی‬ ‫باغــی و زراعــی ازادســازی شــد‪ .‬او با بیــان اینکه این‬ ‫ساختوســازها از انشــعابات غیرمجــاز اب اســتفاده‬ ‫میکردند‪ ،‬افزود‪ :‬بیشــتر این بناهــای غیرمجاز دارای‬ ‫االچیق و اســتخر بودند که همه انها تخریب شــد‪.‬‬ ‫دادستان عمومی و انقالب شهریار با اشاره به برخورد‬ ‫قاطع با دالالنی که قصد تغییر کاربری اراضی باغی‬ ‫دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر مسئوالن و متولیان امر هم در‬ ‫این خصوص قصور کرده باشــند بنا بر قانون با انها‬ ‫رفتار خواهد شد‪.‬‬ ‫ش ش‬ ‫ت‬ ‫مسئوالن فیروزکوه به‬ ‫مقوله فرهنگ توجه کنند‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫گ ب‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫امامجمعــه فیروزکــوه بــا تاکیــد بــر اهمیــت‬ ‫فرهنــگ عمومــی گفت‪ :‬مســئوالن فیروزکوه عالوه‬ ‫بــر وضــع معیشــت مردم بــه مقوله فرهنــگ توجه‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬حجتاالسالم حسن حیدری‬ ‫در جلســه شــورای فرهنگ عمومی فیروزکوه که با‬ ‫حضــور ســید احمــد رســولی نــژاد نماینــده مــردم‬ ‫فیروزکــوه و دماونــد در مجلــس شــورای اســالمی‪،‬‬ ‫ابوالقاســم مهــری فرمانــدار شهرســتان‪ ،‬معــاون‬ ‫برنامهریــزی فرمانــداری‪ ،‬اعضــای شــورای تامین و‬ ‫مســئولین ادارات در محل فرمانداری برگزار شــد با‬ ‫تاکیــد بــر اهمیــت فرهنــگ عمومی و اهتمــام ویژه‬ ‫مدیران دســتگاهها بــه این موضوع اظهار داشــت‪:‬‬ ‫باید مسئوالن و مدیران دستگاهها عالوه بر توجه‬ ‫بــه مســائل اقتصــادی و رفــع مشــکالت معیشــتی‬ ‫مــردم‪ ،‬نگاه و توجه ویــژهای به مقوله فرهنگ نیز‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫او در ادامه با اشاره به مسئله مهم گردشگری‬ ‫در شهرســتان عنــوان داشــت‪ :‬با توجه به پتانســیل‬ ‫و ظرفیتهــای شهرســتان در امــر گردشــگری بایــد‬ ‫تــالش شــود تــا بــا برنامهریــزی مــدون و بــا جذب‬ ‫ســرمایهگذار از ایــن پتانســیل موجــود بــه نحــو‬ ‫احسن بهره گیریم‪ .‬امامجمعه فیروزکوه تاکید کرد‪:‬‬ ‫باید ســتاد گردشــگری در شهرستان تشکیل شود تا با‬ ‫ایجــاد زیرســاختهای عمرانی و فرهنگی‪ ،‬وضعیت‬ ‫گردشگری که از مطالبات بهحق مردم منطقه است‬ ‫مورد ساماندهی قرار بگیرد‪ .‬حیدری در بخش دیگری‬ ‫از ســخنانش بــا اشــاره بــه نزدیکی ایام دهــه والیت‬ ‫و عیــد غدیــر خم خاطرنشــان کرد‪ :‬بایــد برنامههای‬ ‫محتوایــی باکیفیــت که همراه با تبییــن واقعه غدیر‬ ‫باشــد جهت گرامیداشــت ایــن ایام برگزار گــردد‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬برگــزاری برنامههــای فرهنگــی در این ایام‬ ‫بایــد بــا محوریــت مردم و بــا رعایــت پروتکلهای‬ ‫بهداشتی در شهرستان انجام شود‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫و د د صفه ن‬ ‫و دد د ل‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫و دد‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫و د د الم‬ ‫ن‬ ‫و د د شه‬ ‫ن‬ ‫ن ی‬ ‫ب‬ ‫ط‬ ‫‪317‬‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫انتصاب رئیس‬ ‫شورای هماهنگی‬ ‫حراستهای صنعت‬ ‫اب و فاضالب استان‬ ‫ی‬ ‫ابوالفضل خمسه‪ ،‬رئیس سازمان بازرسی کل استان‬ ‫زنجاناز دیسپاچینگمنطقهایزنجانبازدید کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت برق منطقهای‬ ‫زنجان در این دیدار‪ ،‬گزارشی از اخرین وضعیت شبکه‬ ‫سراســری و حــوزه شــرکت برق منطقــهای زنجــان ارائه‬ ‫شــد‪ .‬خلجی مدیرعامل این شــرکت با اعام وضعیت‬ ‫نسبتا خوب شبکه منطقه‪ ،‬و با اشاره به اخرین مصوبه‬ ‫اباغی هیئتوزیــران در این خصوص‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫کــرد با توجــه به الزام همــکاری کلیه صنایع با صنعت‬ ‫برق کشــور‪ ،‬روزهای اینده شــاهد بهبود پایداری شبکه‬ ‫برق کشــور باشــیم‪ .‬در ایــن بازدید ابوالفضل خمســه‪،‬‬ ‫رئیس ســازمان بازرســی کل استان زنجان‪ ،‬ضمن تقدیر‬ ‫از زحمــات شــبانهروزی کارکنان زحمتکش بــرق‪ ،‬یاداور‬ ‫شــد‪ :‬امیدواریم با تاش مجموعه صنعت برق‪ ،‬ضمن‬ ‫پایداری شبکه برق کشور‪ ،‬رضایت مشترکین نیز کسب‬ ‫گردد‪ .‬او در بخش دیگری از سخنان خود لزوم همکاری‬ ‫دستگاههای اجرایی با برنامههای صنعت برق کشور را‬ ‫موردتاکیدقرارداد‪.‬‬ ‫ظ‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫و د د چه مح لو خ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫و د دخ س نج ی‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ش ی‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ناکامی قاچاقچیان در مرز های استان‬ ‫فرمانــده مرزبانــی اســتان اذربایجــان غربــی از زمینگیــر شــدن‬ ‫قاچاقچیــان و کشــف بیــش از ‪ ۳‬میلیــارد ریــال کاالی قاچــاق در‬ ‫مرزهای سراسر استان خبر داد‪ .‬سردار یحیی حسینخانی فرمانده‬ ‫مرزبانــی اســتان اذربایجان غربــی در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران‬ ‫جوان از ارومیه‪ ،‬با اشــاره به موفقیت مرزبانان در مرزهای اســتان‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬مرزبانان این فرماندهی در مرزهای ماکو و سردشت‬ ‫با اشــراف اطاعاتی و گشــت زنی در ســطح حوزه‪ ،‬با اســتفاده از‬ ‫خـــبر‬ ‫موفقیت کتابخانه ماموستا هیمن ‬ ‫روستای خورخوره در جشنواره ملی ‬ ‫عشایر دوستدار کتاب‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫اذربایجان غربی با حضور در روســتای خورخوره از‬ ‫خانم روژین رحمانی از ارائهدهندگان طرح برتر با‬ ‫اهدالوحتقدیرمعاونتامور فرهنگیورئیسستاد‬ ‫هماهنگیشهرهاوروستاهایدوستدار کتابوزارت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫و د دخ س ن‬ ‫ن‬ ‫ش ش‬ ‫ش‬ ‫گ‬ ‫خـــبر‬ ‫نارضایتی مردم با مدیریت صحیح کاهش می یابد‬ ‫جلسهستادپیشگیری‪،‬هماهنگیوفرماندهی‬ ‫عملیاتپاسخبهبحرانشهرستانباحضورفرماندار‬ ‫ارومیهبرگزار شد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ارومیــه در ایــن جلســه بــا تاکیــد بر‬ ‫ضــرورت مدیریــت صحیــح قطعی بــرق‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرکت توزیع برق در راستای مدیریت قطعیها‬ ‫بر اســاس برنامهریزی سراسری‪ ،‬بهصورت منظم‬ ‫مــردم را یــک روز قبــل در جریــان زمانبنــدی‬ ‫قطعــی بــرق قــرار داده و بــه ایــن زمانبندی نیز‬ ‫پایبند باشد‪ .‬رسول مقابلی همچنین با اشاره به‬ ‫نارضایتــی مــردم از قطعی برق و مشــکات اب‬ ‫شــرب در برخــی از مناطــق‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬با‬ ‫مدیریت صحیح و به حداقل رساندن تاثیرپذیری‬ ‫قطعــی اب شــرب از قطعــی بــرق‪ ،‬میتــوان‬ ‫نارضایتی شــهروندان را کاهــش داد‪ .‬او در ادامه‬ ‫صرفهجویی دستگاهها و نهادها در مصرف برق‬ ‫و اب را ضروری دانســته و افزود‪ :‬حل مشــکات‬ ‫موجــود‪ ،‬نیــاز به وحدت و همــکاری بخشهای‬ ‫مختلف داشــته و دســتگاههای خدمات رســان‪،‬‬ ‫انتظامــی‪ ،‬شــهرداری‪ ،‬جهــاد کشــاورزی و ‪ ...‬بــا‬ ‫هماهنگی بیشازپیش در مسیر کاهش مشکات‬ ‫مردم گام بردارند‪.‬‬ ‫رویدا د تهران‬ ‫ ‬ ‫ساکنان شهرک فرزان در قسمت شمال و غرب‬ ‫بــه دلیل مجاورت با گــودال و کارگاههای بازیافت‬ ‫خاک و نخاله با معضالت گستردهای روبرو شدهاند‬ ‫وعلیرغمهشدار کارشناساندانشگاهعلموصنعت‬ ‫مبنی بر وضعیت مخاطرهامیز و ضرورت ایمنسازی‬ ‫این مکان هیچگونه اقدامی از سوی متولیان صورت‬ ‫نگرفته اســت‪ .‬به گــزارش ایرنا‪ ،‬بیتوجهی به این‬ ‫موضوع از ســوی متولیان امر نهتنها ســالمت مردم‬ ‫را بــه خطر میانــدازد و الودگی هوا و صوت را برای‬ ‫مردم به دنبــال دارد‪ ،‬بلکه گودبرداریهای صورت‬ ‫گرفته به عمق ‪ ۳۰‬متر عمودی تا فاصله کمتر از ‪۱۰‬‬ ‫متر تا بافت مسکونی باعث رانش ساختمانها در‬ ‫اینمنطقهمیشود‪.‬‬ ‫در همیــن ارتبــاط یکــی از ســاکنان کوی فــرزان‬ ‫گفت‪:‬درمنطقهمسکونی کهساکنهستندیک گود‬ ‫وجــود دارد و در تمــام طول شــبانهروز خاک در این‬ ‫مکان تخلیه و یا اقدامات بازیافتی صورت میگیرد‬ ‫کهمشکالتزیستمحیطیفراوانیرابرایساکنان‬ ‫این منطقه به وجود اورده است‪ .‬علی شرفالدین‬ ‫افزود‪ :‬بر اساس شنیدهها زمین این گود متعلق به‬ ‫یــک ســازمان و به فــردی اجاره دادهشــده اســت و‬ ‫ایــن فــرد بــدون هیچگونه مجوز قانونی شــروع به‬ ‫بازیافت خاک و نخاله میکند که عالوه مشکالت‬ ‫زیستمحیطی خطر سقوط کودکان را نیز به دنبال‬ ‫دارد و سالمت انان را تهدید میکند‪ .‬به گفته او با‬ ‫توجــه به اینکه اهالی این منطقه از قشــر ضعیف‬ ‫جامعه هســتند کســی صدای انان را نمیشــنود و‬ ‫این فرد از این موقعیت سو استفاده میکند؛ اگرچه‬ ‫خرداد سال گذشته لیال واثقی فرماندار شهر قدس‬ ‫از این منطقه بازدید کرد و مقرر شــد این وضعیت‬ ‫تعیین تکلیف شــود اما تاکنون اقــدام بازدارندهای‬ ‫صورتنگرفتهاست‪.‬یکیدیگراز اهالی کویفرزانه‬ ‫نیز با بیان اینکه ساختمانهای واقع در کوی فرزان‬ ‫در کنــار یــک گــود به ارتفــاع ‪ ۳۰‬متــر قرارگرفتهاند‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ ۲ :‬ســال قبــل پــس از وقــوع زلزلــه‪،‬‬ ‫زمین منطقه ترک خورد و کارشناســان فرمانداری و‬ ‫شــهرداری پس از بررسی منطقه اعالم کردند خطر‬ ‫رانش ساختمانها به داخل گود بسیار باال است اما‬ ‫تاکنون اقدامی برای امنیت منطقه صورت نگرفته‬ ‫است‪ .‬داود گودرزی افزود‪ :‬درگذشته این گود معدن‬ ‫شن و ماسه بود اما بعد از ممنوعیت بهرهبرداری از‬ ‫رودخانهها و معادن این گود به محلی برای تخلیه‬ ‫خاکبرداریهایی که از ســطح شهر تهران و قدس‬ ‫صورت میگرفت‪ ،‬تبدیل شد و شرکتها شروع به‬ ‫بازیافت خاک و نخاله و تبدیل ان به ماسه میکنند‬ ‫و عالوه بر ســروصدا و ســلب اسایش‪ ،‬مردم باعث‬ ‫الودگی هوا میشوند‪ .‬به گفته او طی ‪ ۲‬یا سه سال‬ ‫گذشــته از ســوی شــهرداری تهران‪ ،‬برخی از اســاتید‬ ‫کارگروهدانشگاهعلموصنعتبرایبررسیاین گود‬ ‫دعوتشدندو کارشناسانپساز بررسیجوانبامر‬ ‫اعالم کردند که احتمال رانش زمین در این منطقه‬ ‫بسیار باال است و این گود باید ایمنسازی شود؛ اما‬ ‫تاکنون اقدامی از ســوی شــهرداری در این خصوص‬ ‫انجامنشده است و دیگر دستگاههای متولی نیز به‬ ‫چندجلسهاکتفاواقدامعملیانجامندادند‪.‬‬ ‫شهر قدس محلی برای تخلیه نخالههای‬ ‫ساختمانی‬ ‫رئیــس اداره حفاظــت محیطزیســت‬ ‫شهرســتان قــدس وضعیــت نابســامان معــادن‬ ‫را یکــی از معضــالت زیســتمحیطی ایــن‬ ‫شهرســتان دانست و گفت‪ :‬خودروهای سنگین‬ ‫نخالههای ساختمانی غرب و شمال غرب شهر‬ ‫تهران را در جاده و گودهای معادن شهرســتان‬ ‫قــدس تخلیــه و ســپس مصالح را از معــادن بار‬ ‫میزننــد و در مراکــز دیگر توزیــع میکنند‪ .‬رضا‬ ‫شایســته تیرمــاه ســال گذشــته در گفتوگــو بــا‬ ‫رســانهها اذعان داشــت‪ :‬شهرســتانهای غربی‬ ‫اســتان تهران درگذشته منبع بسیار خوبی برای‬ ‫پاالیــش هــوا و دارای باغــات فراوانــی بودنــد‬ ‫امــا اکنــون شهرســتان قــدس تبدیــل بــه مرکزی‬ ‫بــرای تخلیــه نخالههــای ســاختمانی تهــران‬ ‫شــده اســت کــه معضالت زیــادی را بــه همراه‬ ‫دارد‪ .‬او دربــاره اقداماتــی کــه در راســتای حل‬ ‫معضل تخلیه نخالههای ساختمانی در معادن‬ ‫انجامشــده نیــز گفــت‪ :‬پیــش از عیــد ‪ ۹۹‬بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬هــزار مترمکعــب نخالــه ســاختمانی کــه‬ ‫در جــاده معــادن تخلیهشــده بــود را باهمــت‬ ‫انجمــن شــن و ماســه‪ ،‬واحدهــای معدنــی و‬ ‫پیمانــکاران جمعاوری کردیــم و جاده معادن‬ ‫پــس از مدتهــا اســفالت شــد‪ .‬شایســته بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه برخــی از معــادن شهرســتان‬ ‫قــدس حریم خــود را از نخالههای ســاختمانی‬ ‫رهاشــده تشــکیل دادهانــد‪ ،‬افــزود‪ :‬مــا در‬ ‫حــال انجــام مذاکــره و مکاتبــه بــرای از میــان‬ ‫برداشــتن نخالههایــی هســتیم کــه بهعنــوان‬ ‫حریم مورداســتفاده قرارگرفتهاند تا حریم این‬ ‫معادن دیوارکشی و پشت این دیوارها کمربند‬ ‫فضــای ســبز ایجــاد شــود و ایــن کار میتوانــد‬ ‫بــه کاهــش الودگــی کمــک کنــد‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫حفاظت محیطزیســت شهرســتان قدس ضمن‬ ‫بیــان اینکــه معادن شــن و ماســه جــزو معدود‬ ‫واحدهایــی هســتند که هــم منابع ثابت و هم‬ ‫متحــرک االینــده بهحســاب میاینــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫منابع ثابت این واحدها تاسیسات انها است‬ ‫و منابــع متحــرک ناشــی از خودروهایــی اســت‬ ‫کــه در ایــن مناطــق تــردد میکننــد کــه عــالوه‬ ‫بــر انتشــار االیندههــا و ایجاد الودگــی هوا‪ ،‬به‬ ‫دلیل نداشــتن پوشــش باعث انتشــار ذرات ریز‬ ‫گردوخاک میشــوند‪ .‬شایســته ادامه داد‪ :‬یکی‬ ‫دیگر از دالیلی که خودروهای حمل مصالح در‬ ‫این مناطق باعث ایجاد گردوخاک میشــوند‪،‬‬ ‫اســفالت نشدن جادههای دسترسی به معادن‬ ‫اســت‪ .‬او بــا تاکیــد بــر اینکــه پیگیــری بــرای‬ ‫اســفالت شــدن جادههای دسترسی اختصاصی‬ ‫بــه معــادن را دنبــال میکنیم‪ ،‬افــزود‪ :‬از طرف‬ ‫دیگر دپوی مواد معدنی ازجمله شــن و ماســه‬ ‫نبایــد بیــش از ارتفــاع شــش متــر و خودروهای‬ ‫حمل مصالح باید از پوشش برخوردار باشد‪.‬‬ ‫شهردار قدس باید کوی فرزان را ساماندهی‬ ‫کند‬ ‫معــاون فنــی و عمرانــی فرمانــدار قــدس در‬ ‫ایــن خصــوص گفت‪ :‬ســال گذشــته ســه جلســه‬ ‫بحــران بــا حضور متولیــان امر برای ســاماندهی‬ ‫گود کوی فرزان برگزار و شــهردار این شهرســتان‬ ‫موظف شــد با توجه به نظر کارشناســان و بنابر‬ ‫طــرح تفضیلــی اقداماتــی را در ایــن خصــوص‬ ‫انجــام دهــد‪ .‬ناصری پــور افزود‪ :‬بر اســاس نظر‬ ‫کارشناسان امر نقشهای برای این گود طراحی و‬ ‫مقرر شد در انجا عالوه بر دیوارچینی و احداث‬ ‫یــک کمربندی در خیابان‪ ،‬با ایجاد یک خیابان‬ ‫بیــن منازل و گود فاصله ایجاد شــود اما تاکنون‬ ‫اقدام عملی از ســوی شــهرداری در این خصوص‬ ‫انجامنشــده اســت‪ .‬بــه گفتــه او طــی چنــد روز‬ ‫گود کوی فرزان جابهجا یا تعطیل میشود‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار تهران‬ ‫نیز در این خصوص گفت‪ :‬با مسئوالن شهرداری و‬ ‫فرمانداری در خصوص گود کوی فرزان مذاکره شده‬ ‫و ظرف چند روز اینده نیز از مســئوالن امر خواســته‬ ‫میشــود نســبت به رفع خطــر در کوتاهترین زمان‬ ‫ممکــن و در درازمدت نیز برای جداســازی عملکرد‬ ‫گود با بافت مسکونی برنامهریزیهای الزم صورت‬ ‫گیرد یا نسبت به پایان یافتن فعالیت گود در این‬ ‫منطقه اقدام شــود‪ .‬عبدالرضا چراغعلی‪ ،‬یــاداوری‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن گود حدود چهــار دهه قدمــت دارد و در‬ ‫‪ ۲‬دهه گذشتهبخشخصوصیضمنمدیریت گود‬ ‫بخشی از اراضی ان را به تعاونیهای مسکن واگذار‬ ‫کرده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬در گود کوی فرزان مجموعه‬ ‫بهرهبــرداران در حــال اســتفاده از منابــع موجــود‬ ‫هســتند و طبیعی است که نوع عملکرد مسکونی‬ ‫بــا فعالیتهای معــدن مغایــرت دارد؛ بهویژه که‬ ‫این بخش همجواری نیز دارند و این مشــکل باید‬ ‫برطرفشود‪.‬‬ ‫و د دسم ن‬ ‫چش‬ ‫و د دس س نو‬ ‫دخد ن‬ ‫ن‬ ‫چس ن‬ ‫ی‬ ‫تخ‬ ‫و د دف س‬ ‫ی‬ ‫افراد زیادی از تاکســی استفاده میکنند و فضای‬ ‫تاکســی بســیار کم و زمینه را برای ابتال به کرونا‬ ‫فراهــم میکنــد و راننــدگان تاکســی بیــش از هــر‬ ‫شــغل دیگری در معرض کرونا هســتند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬حیات و ممات رانندگان وابسته به کارشان‬ ‫است و مانند کارمندان و مشاغل دیگر نمیتوانند‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫معــاون نظــارت بــر اماکــن عمومــی پلیــس امنیــت تهــران‬ ‫بــزرگ از بازدیــد از ‪ ۱۷۸۰‬واحــد صنفــی در پایتخــت در‬ ‫اجــرای طــرح فاصلهگذاری اجتماعی خبر داد‪ .‬ســرهنگ نادر‬ ‫مــرادی در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬بــا اشــاره بــه شــیوع دوبــاره‬ ‫کرونــا و ضــرورت رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫همیــن راســتا نیــز طرح نظــارت بــر فاصلهگــذاری اجتماعی و‬ ‫ارتقــاء ســالمت مــردم در دســتور کار قرارگرفتــه و مامــوران‬ ‫معاونــت نظــارت بــر اماکــن عمومــی پلیــس امنیــت تهــران‬ ‫بــزرگ اقــدام بــه بازدیــد از واحدهای صنفی در ســطح شــهر‬ ‫تهــران کردنــد‪ .‬او بــا بیــان اینکــه درمجمــوع از هزار و ‪۷۸۰‬‬ ‫واحــد صنفــی بازدیــد به عمل امــد‪ ،‬گفت‪ :‬در این راســتا نیز‬ ‫بــه متصدیــان ‪ ۳۲‬واحــد صنفــی تذکــر داده شــد و ‪ ۱۵‬واحد‬ ‫دیگــر نیــز به دلیــل عدم رعایــت پروتکل هــا و بی توجهی به‬ ‫تذکــرات قبلــی پلمــب شــدند‪ .‬بــه گفتــه مــرادی‪ ،‬در اجــرای‬ ‫ایــن طــرح بــه صدها تــن از شــهروندانی که بدون ماســک و‬ ‫رعایت پروتکلهای بهداشــتی در امکان عمومی حاضرشــده‬ ‫بودنــد نیز تذکر داده شــد‪ .‬معاون نظارت بــر اماکن عمومی‬ ‫پلیــس امنیــت تهران بزرگ تاکیــد کرد که اجرای این طرح ها‬ ‫همچنــان ادامــه خواهــد داشــت و پلیــس با مــوارد تخلف از‬ ‫مقــررات و مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا برخــورد‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫رویدا د زنجان‬ ‫بار سنگین اجارهبها بر دوش مستاجران زنجانی‬ ‫مستاجران زنجانی در فصل جابجایی در حالی به جستجوی‬ ‫خانــهای مناســب برای ســکونت یکســاله خــود هســتند که هر‬ ‫بــار بــا بازدیــد از واحدی اجــارهای و اطــاع از اجارهبهای باالی‬ ‫ان مســتاصل و از یافتــن ســرپناهی در خــور شــان خــود و با نرخ‬ ‫مناسب ناامید میشوند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬تابستان هرسال انچه‬ ‫در خیابانهــای شــهر بیشــتر توجــه هــر عابــری را به خــود جلب‬ ‫میکرد اثاثکشــی مســتاجران پشــت وانتها‪ ،‬نیسانهای ابی‬ ‫و خودروهای حمل وســایل منزل بود که در ســالهای اخیر این‬ ‫صحنهها نیز کمتر در ســطح شــهر مشاهده میشــود بهطوریکه‬ ‫مســتاجران با بررسی بیشــتر‪ ،‬توافق با صاحبخانه و ماندن در‬ ‫خانــه فعلی را به هر قیمتــی بهصرفهتر از یافتن خانهای جدید‬ ‫میداننــد‪ .‬بهطورمعمــول تابســتان زمــان جابجایی مســتاجران‬ ‫اســت کــه در اغلــب مناطق شــاهد مراجعــه تعدادی زیــادی از‬ ‫شــهروندان به مشــاوران اماک هســتیم که یکی پس از دیگری‬ ‫بنگاههــای معاماتــی را ســر میزننــد و در بســیاری از مواقــع‬ ‫سردرگم ادامه این کار را بهروز دیگر موکول میکنند‪.‬‬ ‫امــا انچــه تابســتان امســال را متفاوت از تابســتان ســالهای‬ ‫گذشــته برای مســتاجران در زنجان کرده اســت‪ ،‬به گفته تعداد‬ ‫زیادی از انان کرایههای بســیار باال و خانههای اجارهای بســیار‬ ‫نامرغوب و فرسوده بدون نظارت مراجع متولی است‪.‬‬ ‫مســتاجران تاکیــد میکنند کــه صاحبخانهها امســال چنان‬ ‫کرایهها را افزایش دادهاند که میپندارند مستاجر سرمایهداری‬ ‫اســت کــه از روی خوشگذرانــی مســتاجر شــده و خوشنشــینی‬ ‫میکنــد درحالیکــه اگــر دقیقــهای پــای صحبتهــای ایــن قشــر‬ ‫بنشــینیم خبــری از خوشــی نیســت و ایــن افــراد بهخصــوص‬ ‫در ســالهای اخیــر از اســیبپذیرترین قشــر جامعــه محســوب‬ ‫میشوند‪.‬‬ ‫فایل خالی نداریم‬ ‫از یکــی از مشــاوران اماک دربــاره واحد کوچک تک خواب برای‬ ‫اجاره سوال کردیم و گفت‪ :‬فایل خالی برای اجاره نداریم‪.‬‬ ‫او در مورد چرایی امر گفت‪ :‬امسال خانهای خالی نیست و اگر هم‬ ‫باشد کرایهها باالتر از ‪ ۲‬میلیون تومان و مبلغ پول پیش نیز بیش از ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تومان است که در حال حاضر موردی برای اجاره ندارم‪ .‬به یکی‬ ‫دیگر از بنگاههای معاماتی مسکن زنجان وارد شدیم که با استقبال‬ ‫گــرم از مــا گفت که فقط یک واحد ‪ ۵۰‬متری تک خــواب برای اجاره‬ ‫دارد با‪ ۴۰‬تومان پول پیش و‪ ۲‬میلیون تومان کرایه‪.‬‬ ‫کرایههای باالی اجاره مسکن در فضای مجازی مستاجران‬ ‫را مستاصل کرده است‬ ‫یکی دیگر از مستاجران زنجانی که در بنگاههای اماک به دنبال‬ ‫واحدی برای اجاره است‪ ،‬گفت‪ :‬چند روزی است که در فضای مجازی‬ ‫به دنبال اجاره واحد مســکونی میگردم که با کرایههای بســیار باال‬ ‫و سرساماوری مواجه هستم که متاسفانه این نیز مزید بر علت شده‬ ‫اســت‪ .‬مرتضــی خانــی افزود‪ :‬مگر مســئوالن حوزه مســکن بر چنین‬ ‫اجارههایینظارتندارندویامشاهدهنمیکنند کهبرگرانیاجارههای‬ ‫مسکندامنمیزنند‪.‬اومتذکرشد‪:‬مسئوالنبخواهندمیتوانندبااین‬ ‫افراد برخورد کنند حتی شــماره تماس مالک نیز برای اجاره درجشــده‬ ‫اســت‪ .‬این شهروند زنجانی گفت‪ :‬مشــاوران اماک نیز که این روزها‬ ‫بهواســطه افزایش نرخ اجارهبهای منازل و چند برابری شــدن قیمت‬ ‫رهن و فروش مسکن‪ ،‬درامد بیشتری از راه کمیسیون کسب میکنند‬ ‫اگرچه خود را ناراضی جلوه میدهند اما نقش زیادی را در شکلگیری‬ ‫اشفتهبازارمسکندارند‪.‬‬ ‫خانــی یاداور شــد‪ :‬این روزها بــه دلیل نبود نظارت متولیان نحوه‬ ‫تعیین نرخ اجارهبهای مســکن از ســوی مالکان و مشــاوران اماک بر‬ ‫ب‬ ‫اساس قیمت خودرو‪ ،‬مصالح ساختمانی و کاالهای اساسی سنجیده‬ ‫میشــود که انگار موقعیت جغرافیایی منزل مســکونی‪ ،‬متراژ‪ ،‬سال‬ ‫ساخت و کلنگی بودن ان و توان مالی مستاجران دیگر نقشی ندارد‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬تا‪ ۲۰‬درصد اجاره خانهها افزایشیافته است‬ ‫رئیــس اتحادیــه امــاک شهرســتان زنجان در خصــوص افزایش‬ ‫کرایههای منازل برای اجاره گفت‪ :‬امسال ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد اجارهها‬ ‫باید نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬امسال‬ ‫جابجایی و نقلوانتقال مستاجران نسبت به سال گذشته بسیار کم‬ ‫شــده و مستاجران اجارهنامههای خود را تمدید کردهاند‪ .‬طاهری‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬بر اســاس مصوبه دولت مســتاجران میتوانند با قرار‬ ‫گرفتــن در شــرایط کرونایــی در همان محل خود اقــدام به تمدید‬ ‫اجاره کرده و سه ماه پس از پایان کرونا اقدام به جابجایی کنند‪.‬‬ ‫او تاکیــد کــرد‪ :‬هیچ مشــاور اماکی حق نــدارد به صاحبخانهای‬ ‫بگویــد کــه مســتاجر را جواب کنــد و واحد را با کرایــه و پول پیش‬ ‫جدیــد اجــاره دهد چراکــه این غیرقانونی اســت‪ .‬رئیــس اتحادیه‬ ‫امــاک شهرســتان زنجــان افــزود‪ :‬شــهروندان در صــورت مواجه با‬ ‫چنیــن موضوعــی مورد را با شــماره ‪ ۳۳۴۴۹۶۷۳‬جهت رســیدگی‬ ‫قانونی گزارش دهند‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ی ن‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫و د دک م ن‬ ‫ص‬ ‫ی‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫و د دک دس ن‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ت‬ ‫و د دک م ش ه‬ ‫و د دکهگ‬ ‫هو‬ ‫حمد‬ ‫و د دگ س ن‬ ‫و د د گ الن‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب اســتان زنجــان از‬ ‫راهانــدازی ســامانه تلفــن گویا‬ ‫در راســتای پیگیــری وصــول‬ ‫مطالبــات معــوق مشــترکین‬ ‫خبر داد‪ .‬علیرضا جزء قاســمی‬ ‫اظهار کرد‪:‬سیستماطاعرسانی‬ ‫تلفن گویا در راستای اعام و پیشگیری از ایجاد‬ ‫مطالبات و باهدف ارتباط مســتمر با مشترکین‬ ‫و پیشــگیری از ایجــاد مطالبات معــوق‪ ،‬تحت‬ ‫عنــوان پــروژه بهبود با پیشــنهاد و پیگیری دفتر‬ ‫توســعه مدیریــت و تحقیقــات معاونت منابع‬ ‫انسانی شرکت‪ ،‬اغاز به کارکرد‪ .‬او افزود‪ :‬جهت‬ ‫راهاندازی این سیســتم اقداماتی همچــون ارائه‬ ‫پیشنهاد و پیگیری تصویب ان‪ ،‬پیگیری و اخذ‬ ‫مجوز از شــرکت مخابرات اســتان زنجان جهت‬ ‫دوطرفــه کــردن خــط ایــوان‪ ،‬برگــزاری جلســه‬ ‫ویدئوکنفرانــس بــا نماینده شــرکت کامپیوتری‬ ‫طــرف قــرارداد‪ ،‬تهیه متن تلفن گویا و تصویب‬ ‫ان در جلسه کمیته ساختار و فناوری مدیریتی و‬ ‫سایر موارد انجامشده است‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫اب و فاضاب استان زنجان افزود‪ :‬با پیادهسازی‬ ‫این سیســتم‪ ،‬متناســب بازمان صدور قبض‪ ،‬دو‬ ‫تماس با متنهای متفاوت و زمانبندی ‪ 10‬و ‪20‬‬ ‫روز پس از صدور قبض‪ ،‬به تلفن همراه ثبتشده‬ ‫در سیســتم ارســال خواهــد شــد‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫درصورتیکــه مشــترک به هر دلیلی درخواســت‬ ‫مجدد شناسه قبض و پرداخت را نماید‪ ،‬سیستم‬ ‫ایــن قابلیــت را دارد تا در تماس دوم با فشــردن‬ ‫کلید ستاره‪ ،‬پیامک قبض اخرین دوره را‪ ،‬مجددا‬ ‫بهتلفنهمراهمشترکارسالنماید‪.‬اینمسئول‬ ‫بیان داشت‪ :‬سیستم فوق در تماس اول نحوه ی‬ ‫پرداخت قبض اعم از شمارهگیری سامانه‪،1522‬‬ ‫لینک پرداخت در پیامک ارسالی قبض‪ ،‬درگاه ه‬ ‫های پرداخت اینترنتی‪ ،‬اپلیکیشن اب زنجان و‬ ‫دستگاههای خودپرداز را به مشترک یاداور شده‬ ‫و اموزش میدهد‪ .‬جزء قاسمی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫شرکت اب و فاضاب با راهاندازی این سیستم‪،‬‬ ‫ضمن توســعه ارتباط الکترونیکی با مشترکین‪،‬‬ ‫گام مهمــی در کاهــش مطالبــات برداشــته و بــا‬ ‫افزایش درامد‪ ،‬هر چه بیشــتر در جهت اهداف‬ ‫توسعه ای شرکت گام بر خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫زنجــان همچنین در ســخنانی‬ ‫دیگر گفت‪ :‬طی سهماهه سال‬ ‫جاری بیــش از ‪ 263‬هزار فقره‬ ‫تماس مشترکین با مرکز ارتباط‬ ‫با مشتریان شــرکت ابفا استان‬ ‫زنجــان در زمینههای گوناگون‬ ‫پاســخگویی و پیگیــری شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جزء قاسمی اظهار کرد‪ :‬از این تعداد تماس‬ ‫‪ 256‬هــزار تماس ورودی با ســامانه گویای ‪122‬‬ ‫برقرارشــده اســت کــه در زمینههــای مختلفــی‬ ‫همچــون قطعــی‪ ،‬اعــام شکســتگی‪ ،‬امــور‬ ‫مشــترکین‪ ،‬خرید انشــعاب‪ ،‬خدمات فاضاب‬ ‫و‪ ...‬بوده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬کارشناسان مرکز ارتباط با مشتریان‬ ‫امســال تاکنون بیــش از ‪ 66‬هزار تماس مرتبط‬ ‫بــا قطعــی و بیــش از ‪ 13‬هزار تمــاس مرتبط با‬ ‫اعــام شکســتگی را پیگیری و پاســخ دادهاند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضاب استان زنجان‬ ‫بابیــان اینکــه امســال بیــش از ‪ 3‬هــزار تمــاس‬ ‫بــا شــماره تلفن ‪ 1522‬ســامانه امور مشــترکین‬ ‫برقرارشــده اســت گفــت‪ :‬بیش از ‪ 2‬هــزار فقره‬ ‫تمــاس نیــز مربــوط بــه ســایر تماسهــا و اخــذ‬ ‫مشاوره با مرکز مپرا بوده است‪.‬‬ ‫جزء قاســمی بیان داشــت‪ :‬طی ســهماهه‬ ‫ســال جــاری ‪ 443‬تمــاس مرتبــط بــا خریــد‬ ‫انشــعاب‪ 178 ،‬فقــره تمــاس بــرای دریافــت‬ ‫خدمــات فاضــاب‪ 14 ،‬تمــاس مرتبــط‬ ‫باکیفیــت اب و ‪ 63‬فقــره تماس نیز مربوط به‬ ‫درخواستهای امور مشترکین بوده است‪ .‬این‬ ‫مســئول با اشــاره به برقراری ‪ 895‬فقره تماس‬ ‫مشــترکین جهت شرکت در نظرسنجی شرکت‬ ‫اب و فاضاب اســتان زنجان گفت‪ 179 :‬فقره‬ ‫تماس نیز درخواستهای صوتی مشترکین بوده‬ ‫اســت که توسط کارشناسان پاسخگویی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بر اینکه خدمــات مرکز ارتباط‬ ‫با مشتریان بهصورت ‪ 24‬ساعته و بدون وقفه‬ ‫ارائــه میشــود گفــت‪ :‬عــاوه بــر تماسهــای‬ ‫برقرارشــده بــا ســامانه ‪ 122‬بیــش از ‪ 34‬هــزار‬ ‫تمــاس مســتقیم نیــز توســط اپراتورهــای مرکز‬ ‫ارتباط با مشتریان شرکت اب و فاضاب استان‬ ‫زنجان پاسخگویی و پیگیری شده است‪.‬‬ ‫مودیان مالیاتی مراقب کالهبرداری‬ ‫پیامکی باشند‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫راهاندازی سامانه تلفن گویا جهت‬ ‫پیگیری وصول مطالبات معوق مشترکین‬ ‫عبدالــه نثــار معاونــت‬ ‫فــروش و خدمــات مشــترکین‬ ‫یــروی بــرق‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫دوره از مدیریــت شــهری تاکنــون ‪ ۲۱‬باغ تملک‬ ‫شده و‪ ۲۲‬باغ نیز در دست تملک است تا هدف‬ ‫بــاال بردن ســرانه فضای ســبز و توزیــع عادالنه‬ ‫این فضا در شهر دنبال شود‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫بوستانهادر ادامهعنوان کرد‪:‬در هفتههایاینده‬ ‫بخشی از باغراه حضرت فاطمه (س) و تا دو ماه‬ ‫ایندهبوستانبزرگایرانیانبا‪ ۱۶‬هکتار مساحت‬ ‫اماده بهرهبرداری خواهد شد‪ .‬او یاداور شد‪ :‬باغ‬ ‫ایرانــی حکیــم طی ‪ ۴۰‬روز طراحی و اجرا شــد و‬ ‫سعی کردیم معماری و طراحی ایرانی را برای ان‬ ‫لحاظکنیم‪.‬‬ ‫مصرف برق دستگاههای اداری با ده هزار‬ ‫مشترک خانگی برابری میکند‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫مدیرعامل ســازمان بوســتانها و فضای سبز‬ ‫شهرداریتهراناز امادهبهرهبرداریشدنبخشی‬ ‫از بــاغراه حضرت زهرا خبر داد‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫علیمحمدمختاریدر ایینافتتاحوبهرهبرداری‬ ‫از بــاغ ایرانــی حکیم گفت‪ :‬منطقــه ‪ ۱۰‬با بافت‬ ‫فشردهمسکونیاز مناطق کمبرخوردار است که‬ ‫سرانه فضای سبز پایینی دارد‪ .‬او افزود‪ :‬وضعیت‬ ‫ســرانه فضای ســبز در مناطق حاشــیهای تهران‬ ‫از حــد اســتاندارد نیز باالتر اســت اما در مناطق‬ ‫متراکم مانند‪ ۱۷،۱۲،۱۱،۱۰،۷‬و‪ ۱۸‬از وضعیت‬ ‫مناسبیبرخوردارنیست‪.‬به گفتهمختاریدراین‬ ‫پلمب‪ ۱5‬واحدصنفیدارایتخلفات کروناییدر پایتخت‬ ‫و دد جن‬ ‫و د د قم‬ ‫ن‬ ‫باغ ایرانی حکیم طی‪ 4۰‬روز طراحی‬ ‫و اجرا شد‬ ‫خـــبر‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫معــاون فنــی و عمرانــی‬ ‫هدایت وســایل نقلیه سنگین‬ ‫شــهرداری تهــران گفــت‪:‬‬ ‫از مســیرهای درونشــهری بــه‬ ‫بــا بهرهبــرداری از تقاطــع‬ ‫بزرگراههــای ازادگان و امــام‬ ‫غیرهمســطح ثامــن طــی‬ ‫رضــا (ع) از دیگــر مزایــای ایــن‬ ‫روزهــای اینــده‪ ،‬ترددهــای‬ ‫گشــایش ترافیکــی اســت‪ .‬بــه‬ ‫صفا صبوری‬ ‫بینشــهری از شــرق بــه غــرب‬ ‫گفتــه معــاون فنــی و عمرانی‬ ‫دیلمی‬ ‫و جنوب کشــور دیگــر نیازمند‬ ‫شــهرداری تهران‪ ،‬طی روزهای‬ ‫عبــور از معابر درونشــهری نخواهــد بود‪ .‬صفا اینــده بزرگراه شــهید رســتگار از طریق محوری‬ ‫صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری بــه طــول ‪ ۵۱۵‬متــر و بــر اســاس طــرح مصوب‬ ‫تهران ضمن اعالم خبر فوق افزود‪ :‬بزرگراههای بــه مســیر غرب به شــرق بزرگراه امــام رضا (ع)‬ ‫امــام رضا (ع) و ازادگان درنتیجه بهرهبرداری از متصــل شــده و گــردش پــر تقاضــای شــرق بــه‬ ‫تقاطع غیر همسطح ثامن‪ ،‬به نحوی اثربخش جنوب تقاطع ضمن بهرهبرداری از ‪ ۳‬دســتگاه‬ ‫به یکدیگر متصل شــده و ترددهای بینشهری پــل (جمعا به طول ‪ ۶۶۰‬متر به همــراه ‪۲۵۵۵‬‬ ‫از شرق به غرب و جنوب کشور‪ ،‬دیگر نیازمند متر مسیر) گشایش مییابد‪ .‬تقاطع ثامن که در‬ ‫ورود بــه پایتخت و عبور از معابر درونشــهری محل تالقی بزرگراههای امام رضا (ع) و شــهید‬ ‫نخواهــد بــود‪ .‬او بــا تاکیــد بــر اینکه گشــایش نجفــی رســتگار قــرار دارد‪ ،‬دارای ‪ ۵‬پل روگذر و‬ ‫مســیر شــرق به جنــوب تقاطع غیر همســطح یک مسیر زیرگذر اســت‪ .‬پل دوربرگردان غرب‬ ‫ثامــن‪ ،‬کاهــش بــار ترافیــک در مبــادی ورودی بــه غــرب بزرگــراه امــام رضــا (ع) تنهــا پــل این‬ ‫جنوب شــرق پایتخت بهویژه بزرگراه و میدان تقاطع غیرهمســطح اســت که زیر بار ترافیک‬ ‫بســیج را به دنبال خواهد داشــت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬رفته است‪.‬‬ ‫دورکاری و بایــد بــه مــردم خدماترســانی کننــد‬ ‫بنابرایــن از شــهرداری و مدیرعامــل تاکســیرانی‬ ‫تقاضــا داریــم کــه اتمــام واکسیناســیون رانندگان‬ ‫تاکسی و سایر حملونقل عمومی را در دستور کار‬ ‫قــرار دهنــد تا ارامش خاطر مســافران و رانندگان‬ ‫حاصل شود‪ .‬عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با‬ ‫بیان اینکه رانندگان تاکســی باید جزو گروههای‬ ‫اولویتدار تزریق واکسن باشند‪ ،‬گفت‪ :‬در مورد‬ ‫رانندگان تاکســی نباید زمانبندی واکسیناســیون‬ ‫رعایت شــود زیرا میزان خطرپذیری انها از سایر‬ ‫گروههایی که تاکنون واکسینه شدند بیشتر نباشد‬ ‫کمتر نیســت بنابراین واکسیناسیون تمامی انها‬ ‫باید موردتوجه قرار گیرد‪ .‬یزدی خواه بر ضرورت‬ ‫رعایــت بیشــتر پروتکلهــای بهداشــتی توســط‬ ‫مسافران و رانندگان تاکید کرد‪.‬‬ ‫ش‬ ‫و د دق و ن‬ ‫دسترسیبهاستانهایشرقیوغربی‬ ‫تسهیلمیشود‬ ‫خـــبر‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫‪ 5۶۰‬کودکدر مراکزشبانهروزیبهزیستی‬ ‫تهرانزندگیمیکنند‬ ‫مدیر بهزیســتی شهر تهران‬ ‫میکنیــم‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫گفــت‪ ۵۶۰ :‬کــودک در مراکــز‬ ‫همچنیــن ‪ ۲‬مرکــز دولتــی‬ ‫دولتــی و غیردولتــی بهصورت‬ ‫موقت نگهــداری افراد باالی‬ ‫شــبانهروزی این شهر نگهداری‬ ‫ســه ســال داریــم کــه در ایــن‬ ‫میشــوند‪ .‬ســید ســعید ارام‬ ‫مرکز توســط مراجــع قضایی‬ ‫سعید ارام‬ ‫در گفتوگــو بــا ایرنــا اظهــار‬ ‫نســبت بــه وضعیــت انهــا‬ ‫داشت‪ :‬این دختران و پسران‬ ‫تعییــن و تکلیــف صــورت‬ ‫در ‪ ۳۰‬مرکــز نگهــداری شــبانهروزی نگهداری میگیــرد و درصورتیکــه خانوادهای نداشــته‬ ‫میشوند از این تعداد مراکز سه مرکز دولتی و یــا دارای خانــواده بــد سرپرســت باشــند‬ ‫و ‪ ۲۷‬مرکز غیردولتی بهصورت هیئتامنایی بــه مراکــز غیردولتــی ســپرده میشــوند‪ .‬بــه‬ ‫و با کمک خیران اداره میشــود‪ .‬او افزود‪ :‬از گفتــه مدیر بهزیســتی شــهر تهــران‪ ،‬اکنون در‬ ‫ایــن ‪ ۲۷‬مرکز غیردولتی ‪ ۱۳‬مرکز به پســران‪ ،‬ایــن ‪ ۲‬مرکــز‪ ۲۶ ،‬پســر و ‪ ۴۰‬دختــر نگهداری‬ ‫‪ ۱۲‬مرکز به دختران و ‪ ۲‬مرکز برای کودکان بین میشــوند‪ .‬او با بیان اینکه دختران و پســران‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۶‬سال اختصاص دارد‪ .‬این مقام مسئول در مراکــز غیردولتی توانمندســازی میشــوند‬ ‫با اشــاره به مراکز دولتی نگهداری دختران و گفــت‪ :‬ایــن افــراد ادامه تحصیــل میدهند و‬ ‫پســران گفــت‪ :‬یــک مرکز بــرای شــیرخوارگان بــا کســب مهارتهای زندگــی و حرفهاموزی‬ ‫اســت کــه در ان ‪ ۹۸‬نــوزاد نگهــداری میتواننــد مســتقل زندگی کننــد‪ .‬ارام اضافه‬ ‫میشــود که ایــن نــوزادان بیسرپرســت و یا کــرد‪ :‬در مراکــز غیردولتــی خدماتــی بــه ایــن‬ ‫بــد سرپرســت هســتند درصورتیکه مشــکلی افــراد ازجملــه اموزشهــای علمــی‪ ،‬هنــری‪،‬‬ ‫نداشــته باشــند و بــا حکــم قضایــی انهــا را فرهنگی‪ ،‬حرفهاموزی‪ ،‬مشــاوره و دورههای‬ ‫بــه خانوادهها بــرای فرزندخواندگــی واگذار روانشناختی ارائه میشود‪.‬‬ ‫واکسیناسیونرانندگانتاکسیدر اولویتقرار گیرد‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس از شهرداری و‬ ‫مدیرعامل تاکسیرانی تهران خواستار در اولویت‬ ‫قرار گرفتن واکسیناســیون رانندگان تاکســی شد‪.‬‬ ‫ســید علــی یــزدی خــواه در گفتوگــو بــا خانــه‬ ‫ملــت‪ ،‬در واکنــش بــه اظهــارات احمــد روشــنی‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تاکســیرانی تهــران مبنــی بر‬ ‫اینکه امــار فوتیهای کرونا میان رانندگان به ‪40‬‬ ‫تــا ‪ 50‬مورد در ماه رســیده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ناوگان‬ ‫حملونقل عمومی ازجمله تاکسی به دلیل تردد‬ ‫باالی مســافران یکــی از کانونهای شــیوع کرونا‬ ‫محســوب میشــود و جــان راننــدگان بهویــژه در‬ ‫کالنشــهر تهران که وظیفــه جابجایی میلیونها‬ ‫مســافر را دارند در معرض خطر اســت‪ .‬نماینده‬ ‫مــردم تهــران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و‬ ‫پردیس در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬افزود‪ :‬روزانه‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شــهردار تهــران بــا اشــاره‬ ‫ســبز اختصــاص دادهشــده تــا‬ ‫به اینکــه منطقه ‪ ۱۰‬شــهرداری‬ ‫در مناطقــی کــه ظرفیــت بــاال‬ ‫از حیــث ســرانه فضــای ســبز و‬ ‫و ســرانه کمتــری داشــتند‪،‬‬ ‫زیرســاختهای محلــی جــزو‬ ‫ســرانه فضــای ســبز ارتقــا پیدا‬ ‫مناطق کم برخوردار محسوب‬ ‫کنــد‪ .‬او گفــت‪ :‬بــاغ حکیم نیز‬ ‫پیروز حناچی‬ ‫میشود‪ ،‬گفت‪ :‬زیرساختها و‬ ‫بهعنوان ماموریت شهرداری از‬ ‫خدمات بایــد در مناطق و کل‬ ‫اموزشوپرورش و از همان محل‬ ‫شهرعادالنهتقسیمشود‪.‬‬ ‫اعتبار در نظر گرفتهشــده از ســوی شــورا‪ ،‬تملک‬ ‫بــه گــزارش صداوســیما‪ ،‬پیــروز حناچــی در شــد‪ .‬شهردار تهران با بیان اینکه در این منطقه‬ ‫ایین افتتــاح باغ ایرانــی حکیم‪ ،‬گفت‪ :‬منطقه چند باغ دیگر نیز تملک خواهد شد‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۰‬از مناطق قدیمی و باســابقه تهران است که سرانه این منطقه در حال حاضر‪ 2/48‬مترمربع‬ ‫شکلگیری ان به حدود سال ‪ ۱۳۰۴‬برمیگردد و است و با تمام تالشها و تملک و ایجاد باغها و‬ ‫جزو اولین مناطق شکلگرفته در بیرون از حصار بوستانهاییمانندنظر‪،‬استانبولی‪،‬رعیتوچند‬ ‫ناصــری اســت‪ .‬او افزود‪ :‬این منطقــه ‪ ۲۰‬هکتار باغ دیگر به ‪ 2/7‬متر میرســد که بااینحال نیز‬ ‫مساحت و‪ ۳۵۰‬هزار نفر جمعیت دارد که نشان تا حد استاندارد و قابلقبول فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫میدهد تراکم نفر در هکتار در ان باالست و باید حناچی افزود‪ :‬مردم محله میتوانند بااحساس‬ ‫باتوسعه کمیونوسازیبافتفرسودهخدمات حــس تعلــق در نگهــداری این باغ موثر باشــند‬ ‫مناسبباتوسعهجمعیتیانارائهشود‪.‬حناچی و تــردد خانوادهها امنیت را بــرای ان به ارمغان‬ ‫با بیان اینکه باید خدمات محلی‪ ،‬فضای سبز و مــیاورد‪ .‬او بــا بیان اینکه جنس این باغ از نوع‬ ‫فضای عمومی بهصورت عادالنه در شهر توزیع باغهای محلی و طرح ان از نوع توسعه محلی‬ ‫شــود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این منطقه بهشدت از فقدان است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬طرحهای محلهای از سال ‪۹۸‬‬ ‫فضــای عمومی رنج میبــرد و فضاهایی مانند در دستور کار قرار گرفت کهتاثیرزیادیدر کیفیت‬ ‫باغ ایرانی در شــرایط بحران نیز به شــهر کمک زندگی در محالت خواهد داشت و امیدواریم در‬ ‫خواهد کرد‪ .‬شــهردار تهران اضافه کــرد‪ :‬در این شورای بعد نیز به این نکته توجه کند‪ .‬شهردار‬ ‫دوره با پیگیریهای انجامشده و سیاستگذاری تهــران ضمن خیرمقــدم به خانوادههای شــهدا‬ ‫شــورا توســعه فضای ســبز در مناطقی که سرانه که در مراسم حاضر بودند‪ ،‬گفت‪ :‬به این محله‬ ‫فضای سبز پایین دارند‪ ،‬در دستور کار قرارگرفته حس تعلق دارم و از کوچههای غفوری و عارف‬ ‫و جرائم قطع درختان صرفا برای توسعه فضای در کودکی خاطره داشتم‪.‬‬ ‫اخیــر ایــن موضوع از ســوی دســتگاههای متولی‬ ‫بخصــوص شــهرداری شهرســتان قــدس پیگیــری‬ ‫میشــود و متولیــان امــر موظف هســتند هر چه‬ ‫سریعتر نسبت به وظایف خود در خصوص این‬ ‫گود اقدام کنند‪ .‬ناصری در پاسخ به این پرسش‬ ‫که چرا گود فرزان در منطقه مسکونی قرارگرفته‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬قبــل از مســکونی شــدن‬ ‫منطقــه مورداشــاره‪ ،‬ایــن گــود در منطقــه کــوی‬ ‫فرزان قرار داشت و پسازان شهرداری بدون در‬ ‫نظــر گرفتن مســائل زیســتمحیطی و مضررات‬ ‫بعــدی‪ ،‬بــا اولویت دادن به مســائل اقتصادی‪،‬‬ ‫برای ساخت مسکن در این منطقه مجوز صادر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ســطح مزارع پلدشــت اغازشــده و بعدازان‬ ‫در ســایر شهرســتانهای اســتان شروعشــده‬ ‫اســت کــه تعــداد ‪ 7‬مرکــز خریــد دولتی نیز‬ ‫در ســطح شهرســتانهای پلدشــت‪ ،‬نقــده‪،‬‬ ‫پیرانشــهر‪،‬مهاباد‪ ،‬بــوکان و میانــدواب و‬ ‫شــاهیندژ جهــت تســهیل در امــر خریــد و‬ ‫رفــاه حــال زارعیــن کلــزا کار اســتان امــاده‬ ‫هســتند‪.‬او ادامــه داد‪ :‬ایــن میــزان از کلــزای‬ ‫خریداریشده از‪ ،‬سطح یکهزار و ‪ 950‬هکتار‬ ‫از مزارع قابلبرداشــت ‪ ،‬از مجموع دو هزار و‬ ‫‪ 250‬هکتار ســطح زیر کشت این محصول در‬ ‫استان برداشت و برای تحویل به کارخانههای‬ ‫تولیــد روغن بارگیری و ارسالشــده اســت‪.‬این‬ ‫مسئول بابیان اینکه مراکز خرید کلزا همهروزه‬ ‫از ســاعت ‪ 9‬صبــح لغایــت ‪ 9‬شــب دایــر برای‬ ‫دریافت محصول کلزاکاران دایر هستند‪،‬گفت‪:‬‬ ‫امســال بذر یارانهای به کشــاورزان ارائهشــده‬ ‫و دســتگاههای ریز کارنده و هد برداشــت نیز‬ ‫بهصــورت یارانــهای در اختیــار زارعــان قــرار‬ ‫دادهشــده اســت و ‪ 40‬دســتگاه کمباین نیز‬ ‫در ایــن زمینــه امــاده خدمــت بــه زارعــان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫خدماتمحلی‪،‬فضایسبزوزیرساختها‬ ‫عادالنهدر شهرتقسیمشود‬ ‫گود نخاله و بازیافت بالی جان ساکنان قدس‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫سرپرســت معاونــت بهبــود تولیــدات‬ ‫گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی اذربایجان‬ ‫غربــی از خریــد تضمینی ‪ 3‬هزار و ‪ 564‬تن‬ ‫دانــه روغنــی کلزا از ابتدای زمان برداشــت‬ ‫دانــه روغنــی کلــزا از مــزارع اســتان تاکنــون‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬این روند همچنان ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫جعفــر وحــدت گفــت‪ :‬پیــش بینــی‬ ‫میشــود نزدیــک بــه ‪ 4‬هــزار تــن دانــه‬ ‫روغنی کلزا از مزارع اســتان برداشــت شود‪.‬‬ ‫وحــدت بابیــان اینکــه بیشــترین میــزان‬ ‫خریــد تاکنــون مربــوط بــه شهرســتان نقده‬ ‫بــا دو هــزار و ‪ 100‬تــن اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫شهرســتانهای نقــده‪ ،‬بــوکان‪ ،‬پلدشــت‪،‬‬ ‫میاندواب‪ ،‬شــاهیندژ ‪ ،‬پیرانشــهر‪ ،‬شــوط‪،‬‬ ‫اشــنویه و مهاباد بیشــترین میزان سطح زیر‬ ‫کشــت ایــن محصــول در ســال جــاری را به‬ ‫خــود اختصــاص دادهانــد‪.‬او بابیــان اینکــه‬ ‫قیمــت خریــد تضمینــی دانه روغنــی کلزا از‬ ‫قــرار کیلویــی ‪ 110‬هزار ریال در ســال جاری‬ ‫تعیینشــده اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬برداشــت‬ ‫کلــزا از ‪20‬خردادمــاه در مرحلــه اول از‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی و ‪ ۱۰۰‬جلد کتاب تجلیل‬ ‫کرد‪.‬فرماندار‪،‬معاونسیاسیوامنیتی‪،‬دهیار وسایر‬ ‫مسئولین شهرستانی‪ ،‬معاونت فرهنگی و رسانهای‬ ‫و مدیــر روابط عمومی اداره کل نیز در این مراســم‬ ‫حضورداشتند‪.‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫دفــاع از منافــع ملــی و مردمــی باشــد و بــه‬ ‫گــواه تاریــخ در غیــر ایــن صــورت ان حرکت‬ ‫هرگز موفقیت و ماندگاری نخواهد داشــت‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی اذربایجان‬ ‫غربــی افــزود‪ :‬نقــد و انتقــاد ســازنده یکــی‬ ‫از مســئولیتهای ذاتــی اهالــی قلــم در هــر‬ ‫جامعه اســت و میتوانند با تکتک واژهها‬ ‫وجدان جامعه را بیدار و با ا گاهی بخشی‪،‬‬ ‫مســئوالن را متوجــه اســیبها و مشــکات‬ ‫موجود کنند تا در مسیر پیشگیری و اصاح‪،‬‬ ‫گامهــای موثرتری بردارند‪.‬خدایاری تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬توجــه بــه حــوزه کتــاب و تــاش در‬ ‫راستای ارتقای ارزشهای معنوی و فرهنگی‬ ‫از دیگــر بــرکات انقــاب اســامی اســت که‬ ‫نقــش مســتقیمی در تخصــص گرایــی دارد‪.‬‬ ‫تربیت افرادی با تراز انقاب مستلزم وجود‬ ‫کتابهــای ارزشــی و خوانــدن انها اســت‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم از نویســندگان و ادبــا‬ ‫با اعطای لوح تقدیر تجلیل به عمل امد‪.‬‬ ‫خرید تضمینی بیش از ‪ ۳5۰۰‬تن دانه روغنی ‬ ‫کلزا از کشاورزان استان‬ ‫فرماندار ارومیه‪:‬‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫شــگردهای خاص عملیاتــی قاچاقچیان را در دســتیابی به اهداف‬ ‫شــوم نــاکام گذاشــتند‪ .‬او افــزود‪ :‬مرزبانــان در ســه روز گذشــته در‬ ‫عملیــات مختلف در ســطح مرزهای شهرســتان ماکو و سردشــت‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار ‪ ۸۰۰‬نخ ســیگار قاچاق‪ ۲۵۰ ،‬عــدد بطری داروی‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬مقــدار قابلتوجهــی ژل بوتاکــس‪ ،‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬لیتــر‬ ‫ســوخت‪ ۳۰ ،‬کیلــو و ‪ ۵۰۰‬گــرم چای‪ ۲۷ ،‬کیلــو و ‪ ۹۰۰‬گرم روغن و‬ ‫‪ ۸۰‬کیلوگرم قند را کشف کردند‪ .‬فرمانده مرزبانی استان اذربایجان‬ ‫قطع برق ‪ 35‬اداره دولتی‬ ‫به دلیل عدم رعایت تعدیل‬ ‫مصرف انرژی برق‬ ‫ی‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫اذربایجــان غربــی بابیــان اینکــه قلــم‬ ‫نویســندگان و شــاعران بایــد در خدمــت‬ ‫مــردم باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬هــر حرکــت فرهنگی و‬ ‫هــر مجاهدتــی بایــد در دفــاع از منافع ملی‬ ‫و مردمی باشد‪.‬‬ ‫ناصــر خدایــاری در اییــن تجلیــل از‬ ‫اصحــاب قلــم ارومیــه اظهــار کــرد‪ :‬قلــم در‬ ‫طــول تاریــخ‪ ،‬زبــان دوم انســان بــوده کــه‬ ‫بــه مــدد ان وقایــع تلــخ و شــیرین‪ ،‬خوب و‬ ‫بــد و عبرتامــوز در کتــاب تاریــخ بــه ثبــت‬ ‫رســیده اســت‪.‬او افــزود‪ :‬ا گــر اهالــی قلم به‬ ‫رســالت خــود درســت عمــل نکننــد‪ ،‬میــدان‬ ‫بــرای تفکــرات منفــی و دروغپردازیهــا بــاز‬ ‫و فرصــت بــرای ســودجویان در به اســتثمار‬ ‫کشــیدن انسانها فراهم میشــود‪.‬او بابیان‬ ‫اینکــه قلــم نویســندگان و شــاعران بایــد‬ ‫در خدمــت مــردم باشــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬هــر‬ ‫حرکــت فرهنگــی و هــر مجاهدتــی بایــد در‬ ‫غربــی بــا اشــاره بــه ارزش ‪ ۳‬میلیــارد ریالــی کاالهای کشفشــده‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این راستا ‪ ۶‬نفر قاچاقچی دستگیر و تحویل مراجع‬ ‫قضائی شــدند‪ .‬سردار حسینخانی خاطرنشــان کرد‪ :‬مرزبانان این‬ ‫فرماندهی در راستای مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین حفظ‬ ‫و تامین امنیت مرز اجازه ورود و خروج هیچگونه کاالی قاچاق را‬ ‫بــه هیــچ احدی نخواهند داد و در این راســتا هیچ خط قرمزی نیز‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫رزمایش ارزیابی و کنترل مصرف برق ساختمانهای‬ ‫اداری اســتان همزمان با اجرای مصوبه هیئت دولت و‬ ‫بخشنامه استانداری زنجان مبنی بر کاهش ساعات کار‬ ‫اداری و تعطیلی روزهای پنجشــنبه برگزار میشود و در‬ ‫مدت اجرای این طرح مرکز پایش بار و انرژی استان نیز‬ ‫با دقت رفتار مصرفی ادارات استان را از طریق کنتورهای‬ ‫هوشمندنصبشدهرصدمیکند‪.‬‬ ‫و د دخ س نشم ی‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫و د دخ س ن ض ی‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ف ت‬ ‫قلم نویسندگان و شاعران‬ ‫در خدمت مردم باشد‬ ‫خـــبر‬ ‫در جلســه ای کــه بهصــورت ویدیو کنفرانســی و با‬ ‫حضور مشــترکین اختصاصی شــرکت برگزار شــد‪ ،‬علی‬ ‫خلجی‪ ،‬ضمن تشریح وضعیت فعلی تامین برق کشور‬ ‫و با تقدیر از همراهی و همکاری صنایع با صنعت برق‪،‬‬ ‫روزهای اتی را ازلحاظ تامین برق بسیار دشوار توصیف‬ ‫و بر همراهی بیشتر صنایع تاکید کرد‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫برقمنطقهایزنجان گفت‪:‬دستوراتدیسپاچینگملی‬ ‫ودیسپاچینگهایمنطقهایمبنیبر کاهشبار مصرف‬ ‫صنایع‪،‬بالحاظشرایطشبکهسراسریوبهمنظور ثبات‬ ‫و پایداری ان است بنابراین انتظار میرود هماهنگی و‬ ‫همراهیالزمبادیسپاچینگمنطقهایزنجانهمچنان‬ ‫تــداوم یابــد‪ .‬او در ادامــه ضمــن پوزش از مشــترکین به‬ ‫خاطر اعمال محدودیت در بهرهمندی از ظرفیت کامل‬ ‫بار مصرفی‪ ،‬اظهار امیدواری کرد همانگونه که صنایع‬ ‫با صنعت برق همراهی داشتهاند طی روزهای اتی نیز‬ ‫ایــن همراهــی تــداوم یابد تــا در هفتههای اتــی با رفع‬ ‫کامــل محدودیتها شــاهد ثبــات و پایداری در شــبکه‬ ‫سراســری باشــیم‪ .‬خلجــی با اشــاره به اینکــه علیرغم‬ ‫اعمــال محدودیــت و تعییــن ســقفهای مصرفــی از‬ ‫طــرف صنعت برق کشــور‪ ،‬این شــرکت حداکثر تاش‬ ‫خــود را جهــت تخصیص بــار به صنایــع بهکاربــرده‪ ،‬با‬ ‫برنامهریزیهای انجامیافته امید اســت بهزودی شاهد‬ ‫رفعاینمحدودیتهاباشیم‪.‬‬ ‫گ‬ ‫ش‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد ماکــو از رشــد ‪ ۳۰۰‬درصــدی‬ ‫واحدهای صنعتی و معدنی فعال منطقه ازاد ماکو خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرضاعبدالرحیمیدرائینافتتاحپروژههایمنطقهازادماکوبا‬ ‫حضور رئیسجمهور بهصورت ویدئو کنفرانس گفت‪ :‬منطقه ازاد ماکو‬ ‫بهعنوان پهناورترین منطقه ازاد کشور با گستره سه شهرستان و ‪۲۶۱‬‬ ‫روستاوجمعیت‪ ۲۰۰‬هزارنفریایجاد‪،‬تکمیلوتوسعهزیرساختهای‬ ‫خود را در دولت یازدهم شــروع کرده اســت‪ .‬او با اشــاره به اقدامات‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد ماکو افــزود‪ :‬طی این ســالها احداث فــرودگاه‪،‬‬ ‫پایانه لجستیکی‪ ،‬چهار خطه کردن راه اصلی و تبدیل ان به بزرگراه‪،‬‬ ‫ارتقا و توسعه راههای بینشهری و روستایی‪ ،‬ابرسانی به روستاها‪،‬‬ ‫تجهیز مراکز درمانی و بهداشتی‪ ،‬احداث و بهسازی مدارس‪ ،‬سالنهای‬ ‫ورزشی‪ ،‬پارکها‪ ،‬مرکز نمایشگاهی‪ ،‬کمک به عمران شهرها و روستاها‬ ‫و اجرای طرحهای هادی‪ ،‬کمک به احیا و مرمت اثار تاریخی‪ ،‬بهسازی‬ ‫پاسگاههایمرزی‪،‬کمکبهارتقایمساجدواحداثمصلی‪ ،‬کمکبه‬ ‫ساختمسکنمحرومین‪،‬ازجملهاقداماتعمرانیسازمانمنطقهازاد‬ ‫البته بدون بهرهمندی از منابع عمومی است‪ .‬عبدالرحیمی ادامه داد‪:‬‬ ‫البته به دلیل کم برخورداریهای قبلی در سطح شهرها و روستاهای‬ ‫منطقه این اقدامات تا رســیدن به ســطح مطلوب ادامه دارد و برای‬ ‫تســریع در این مهم بهویژه ارتقای وضعیت ابرســانی به شــهرها و‬ ‫روستاهایمنطقهوتکمیلتصفیهخانههایفاضابوتوسعهراههای‬ ‫منتهی به منطقه ازاد و بهرهبرداری کامل از سد کرم اباد و شبکههای‬ ‫احداثــی ان موضــوع طــرح مهــار ابهــای مرزی عنایــت بیشازپیش‬ ‫وزارتخانههای متولی امور زیربنایی و ســازمان برنامهوبودجه کشــور‬ ‫مورد انتظار اســت‪ .‬مدیرعامل ســازمان منطقه ازاد ماکو بابیان اینکه‬ ‫شــرایط ابوخاک و اقلیم و رودخانه مرزی ارس و ســدهای احداثی‪،‬‬ ‫وجود معادن غنی‪ ،‬قرار گرفتن بخشی از کریدور بینالمللی شرق به‬ ‫غرب و دروازه زمینی اروپا به کشورمان یعنی مرز بازرگان و مرز پلدشت‬ ‫در این منطقه‪ ،‬صنعت لجستیک‪ ،‬بخش کشاورزی‪ ،‬معدن و صنایع‬ ‫معدنی و دیگر صنایع مزیت گیرنده از موقعیت جغرافیایی اقتصادی‬ ‫منطقهو گردشگریطبیعترابه کسبوکارهایمحوریمنطقهتبدیل‬ ‫کرده است‪ .‬او با تاکید بر اینکه امروز باوجود شرایط درحالتوسعهای‬ ‫حوزههای زیرساختی‪ ،‬به یمن مشوقهای منبعث از قانون چگونگی‬ ‫اداره مناطق ازاد‪ ،‬تعداد واحدهای صنعتی معدنی فعال این منطقه‬ ‫با رشــد بیش از ‪ ۳۰۰‬درصدی طی ‪ ۸‬ســال اخیر به ‪ ۱۴۴‬واحد رســیده‬ ‫اســت ادامــه داد‪ :‬در کنــار بیــش از ‪ ۱۸۰‬واحــد بخــش کشــاورزی و ‪۵۴‬‬ ‫واحــد لجســتیکی و صدها شــرکت بازرگانــی و نمایندگی حملونقل‬ ‫بینالمللی مشغول فعالیت در منطقه است و اکنونکه با شما سخن‬ ‫میگویم دهها واحد دیگر ازجمله مجموعه دامپروری ده هزار راسی‬ ‫شستا‪،‬مجموعهمشارکتیلجستیکیمحور طایی‪،‬هتلهای‪ ۵‬ستاره‬ ‫ماوی و ‪ ۴‬ستاره نوقاال و تعدادی کشت و صنعت نیز در حال تکمیل‬ ‫سرمایهگذاریهای خود میباشند که در اینده نزدیک به بهرهبرداری‬ ‫خواهندرسید‪.‬‬ ‫نشست مجازی مدیران‬ ‫شرکت برق منطقهای‬ ‫زنجان با مشترکین‬ ‫اختصاصی برگزار شد‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫او در ادامــه بابیــان اینکه برای رهاســازی اب به‬ ‫دریاچــه چنــد ایتــم ازجمله میــزان بــارش را در نظر‬ ‫میگیریم‪ ،‬افزود‪ :‬متاســفانه امسال میزان بارندگی‬ ‫نسبت به سالهای گذشته‪ ۲۵‬درصد‪ ،‬ذخایر برفی‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد و میزان اب ورودی در ماههای فروردین‬ ‫و اردیبهشت ‪ ۷۰‬درصد کاهشیافته‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫اولویت هم تامین اب شــرب اســت‪ ،‬بنابراین ابی‬ ‫برای رهاسازی به دریاچه وجود ندارد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫باید حجمی از اب هم در ذخایر سدها باقی بماند‬ ‫تا اگر در شــشماهه دوم ســال ابی بارندگی نباشــد‬ ‫بتوانیمابراتامین کنیم‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۳۰۰‬درصدی واحدهای صنعتی و معدنی فعال منطقه ازاد ماکو‬ ‫سه شنبه ‪ 0۵‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪11۲7‬‬ ‫بازدید رئیس سازمان‬ ‫بازرسی کل استان از‬ ‫دیسپاچینگمنطقهای‬ ‫زنجان‬ ‫ت‬ ‫از محــل ذخیــره اب بــرای دریاچــه رهاســازی را‬ ‫انجام دهیم و کشاورزی هم به مشکل برنخورد‬ ‫امــا در زمــان خشکســالی بــه دلیل کامــل نبودن‬ ‫زیرساختها تنش خواهیم داشت‪.‬‬ ‫رهبردین با اشــاره به تاثیرگــذاری برنامه احیا‬ ‫روی بخــش صنعــت منطقه گفــت‪ :‬در خصوص‬ ‫تامیــن اب بخــش صنعــت اقدامــات خوبــی‬ ‫انجامشــده‪ ،‬از محل انســداد چاههــای غیرمجاز‬ ‫درصدی را برای بخش صنعت در نظر گرفتیم که‬ ‫عملیاتی شده‪ ،‬دستگاههای مربوطه در استان نیز‬ ‫همراهی کردند‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی امنیتی و‬ ‫نیازمندان برسانند‪ .‬همچنین‬ ‫اجتماعی استاندار اذربایجان‬ ‫ایــن امر باید از طریق رســانه‬ ‫غربــی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫ملــی‪ ،‬مطبوعــات و فضــای‬ ‫پیشــرفت ‪ 35‬درصــدی‬ ‫مجــازی فرهنگســازی و‬ ‫گرمخانــه شــهرداری ارومیــه‪،‬‬ ‫اطاعرســانی شــود‪.‬معاون‬ ‫علی مصطفوی‬ ‫ایــن نهــاد بایــد در خصــوص‬ ‫سیاســی امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫تکمیــل گرمخانــه اعتبــارات‬ ‫اســتاندار اذربایجان غربی با‬ ‫موردنیــاز را جــذب کــرده و اقدامــات الزم اشــاره بــه مصوبات این جلســه‪ ،‬گفت‪ :‬مقرر‬ ‫برای اتمام و به نتیجه رســاندن این مکان را شد بهزیســتی کودکان و معتادان خیابانی را‬ ‫پیگیری کند‪.‬علی مصطفوی در جلســه ستاد جمعاوری کرده و ساماندهی کند‪ .‬همچنین‬ ‫ساماندهی متکدیان‪ ،‬کودکان کار و خیابانی اداره کل کمیته امداد بایستی با تقبل هزینه‬ ‫اســتان‪ ،‬تکــدی گــری را معضــل اجتماعــی و متکدیــان را به شــهرهای مبدا خود برگشــت‬ ‫انحــراف اجتماعــی دانســت و اظهــار کــرد‪ :‬دهد‪.‬مصطفــوی بــا اشــاره بــه پیشــرفت ‪35‬‬ ‫کمک بــه همنوع یکی از حرکتهای انســان درصــدی گرمخانــه شــهرداری ارومیــه‪ ،‬تاکید‬ ‫دوســتانه اســت که متاســفانه برخــی مواقع کــرد‪ :‬شــهرداری ارومیه بایــد در این خصوص‬ ‫منجــر بــه ناهنجاریهای اجتماعی میشــود اعتبــارات موردنیاز را جذب کرده و اقدامات‬ ‫و احساســات و عواطــف عمومــی را به بازی الزم بــرای اتمــام و بــه نتیجــه رســاندن ایــن‬ ‫میگیرد‪.‬او به رســالت خطیر اصحاب رســانه مــکان را پیگیــری کنــد‪.‬او بابیــان اینکــه در‬ ‫در جهــت تنویــر افــکار عمومــی و اگاهــی سال ‪ 99‬تعداد ‪ 330‬متکدی در سطح استان‬ ‫بخشــی بــه مردم اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬مردم شناســایی و ساماندهی شدهاند‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫بایــد کمکهای خــود را بهصورت درســت و ایــن امــار در مقایســه بــا ســال ‪ 50 98‬درصد‬ ‫از طریق نهادهای حمایتی به دســت فقرا و کاهشیافته است‪.‬‬ ‫رویداد تهران‬ ‫مدیر حراســت شرکت اب و فاضاب استان زنجان‬ ‫بهعنوان رئیس شورای هماهنگی حراستهای صنعت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان منصوب شــد‪ .‬بــا صدور حکمی‬ ‫از ســوی مجید ربیعی رئیس مرکز حراست وزارت نیرو‪،‬‬ ‫رسول امامی مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان زنجــان بهعنــوان رئیس شــورای‬ ‫هماهنگیحراستهایصنعتابوبرقاستانزنجان‬ ‫منصوب شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومی شــرکت اب و‬ ‫فاضاب استان زنجان در این حکم امده است‪ :‬جناب‬ ‫اقایرسولامامی؛مدیرمحترمدفترحراستشرکتاب‬ ‫و فاضاب استان زنجان؛ با توجه به تعهد‪ ،‬تخصص و‬ ‫شایستگیجنابعالیوبنابرپیشنهاداعضاشورایاستان‬ ‫و تائید شورای مرکزی هماهنگی حراستهای صنعت‬ ‫اب و برق سراسر کشور بهمنظور اجرای مفاد بخشنامه‬ ‫شــماره ‪ 88/19344‬مورخ ‪ 88/11/27‬با حفظ سمت‬ ‫بــه مدت یک ســال بهعنوان رئیس شــورای هماهنگی‬ ‫حراستهایصنعتابوبرقاستانزنجانمنصوبمی‬ ‫شــوید‪ .‬انتظار اســت با بهرهگیری از تمامــی امکانات و‬ ‫ظرفیتهای موجــود به انجام وظایف محوله اهتمام‬ ‫ورزیــده و با اســتفاده از توان کلیــه اعضا در جهت ارتقا‬ ‫ســطح کمی و کیفی حراســت کلیه شرکتهای عضو و‬ ‫اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت تعالی مجموعهها‬ ‫اقدامبایستهبهعملاورید‪.‬‬ ‫ش ت‬ ‫گرمخانه شهرداری ارومیه ‪ ۳5‬درصد ‬ ‫پیشرفت فیزیکی دارد‬ ‫شنبه ‪ 26‬تــیر ماه‪ / 1400‬سا ل چهارم ‪ /‬شماره ‪1120‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ی ن‬ ‫ی ت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــهای اذربایجــان‬ ‫غربی گفــت‪ :‬در پی کاهــش ‪ ۲۷‬درصدی بارشها‬ ‫در اذربایجان غربی‪ ،‬حجم ذخایر سدهای استان‪۲۱‬‬ ‫درصد کاهشیافتهاست‪.‬‬ ‫یاسر رهبردین بابیان اینکه در حال حاضر حجم‬ ‫اب موجود در مخازن سدهای استان ‪ ۱۰۳۵‬میلیون‬ ‫مترمکعب اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این میــزان در مدت‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ ۱۳۱۸‬میلیون مترمکعب بود و‬ ‫امار مقایسهای نشــان از کاهش ‪ ۲۱‬درصدی حجم‬ ‫مخــازن ســدهای اســتان دارد‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬ســد‬ ‫بوکان با ‪ ۳۸۷‬میلیون مترمکعب‪ ،‬ســد اغ چای با‬ ‫‪ ۱۶۲‬میلیــون مترمکعــب و ســد شــهرچای بــا ‪۱۲۴‬‬ ‫میلیون مترمکعب بیشــترین حجم ابی را به خود‬ ‫اختصاصدادند‪.‬‬ ‫رهبردیــن با اشــاره به کاهــش حجم بارشها‬ ‫در استان تصریح کرد‪ :‬از ابتدای سال جاری‪۲۸0 ،‬‬ ‫میلیمتر بارش در استان ثبتشده است که نشان‬ ‫از کاهــش ‪ 27/6‬درصدی بارشها در کل اســتان‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــهای اذربایجان‬ ‫غربــی بابیــان اینکــه بارشهــا در حوضــه ابریــز‬ ‫دریاچــه ارومیــه از ابتــدای ســال ابــی تاکنــون نیز‬ ‫‪ 24/8‬درصــد کاهــش را نشــان میدهــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باوجــودی که اب کشــاورزی را ‪ ۴۰‬درصد کاهش‬ ‫دادهایــم‪ ،‬همچنان ابی برای رهاســازی نداریم و‬ ‫چنانچه این کار را انجام دهیم امکان تامین اب‬ ‫شرب در پاییز و زمستان را نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫او با اشاره به تاثیر کاهش بارندگی بر معیشت‬ ‫مردم و اقتصاد کشاورزی منطقه تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬بارشهــا خــوب بــود و توانســتیم‬ ‫رویداد اذربایجان غربی‬ ‫با گرانفروشی نان‬ ‫برخورد میشود‬ ‫ی‬ ‫کاهش ‪ 27‬درصدی بارشها در استان‬ ‫افزایش ‪ ۱۸‬درصدی‬ ‫پرداخت زکات‬ ‫مدیــرکل کمیته امداد اذربایجان غربی از افزایش‬ ‫‪ ۱۸‬درصــدی میــزان زکات جمعاوریشــده در اســتان‬ ‫در ســهماهه اول ســال جاری خبر داد‪ .‬عزیز ســهندی‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی اذربایجان غربی در‬ ‫گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جــوان از ارومیه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ســهماهه اول امســال مــردم نیکــوکار اذربایجــان‬ ‫غربی ‪ ۲۲‬میلیارد تومان زکات به کمیته امداد استان‬ ‫پرداخت کردهاند که در مقایسه با مدتزمان مشابه‬ ‫ان ‪ ۱۸‬درصــد افزایــش دارد‪.‬او ادامــه داد‪ :‬پیشبینی‬ ‫میشــود تا اخر امســال میزان زکات پرداختی توسط‬ ‫مــردم خیــر اســتان اذربایجــان غربــی بــه ‪ ۷۶‬میلیارد‬ ‫تومان برسد‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬ویالی لوکس غیرمجاز‬ ‫در شهریار تخریب شدند‬ ‫ش‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقهای اذربایجان غربی خبر داد‬ ‫‪ ۹‬هزار هکتار از شبکههای‬ ‫فرعی ابیاری و زهکشی‬ ‫اماده بهرهبرداری است‬ ‫ت‬ ‫رویدا د ارذبایجان رغبی‬ ‫ ‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫محکومیت قطعی مدیرعامل سابق شرکت ‬ ‫اب و فاضالب استان به ‪ ۱5‬سال حبس ‬ ‫رئیــسکل دادگســتری‬ ‫وقت شــرکت ابفای استان به‬ ‫اذربایجــان غربــی گفــت‪:‬‬ ‫اتهامــات دریافــت ‪ ۲۰‬هــزار‬ ‫حسب گزارش سازمان بازرسی‬ ‫یورو رشوه‪ ،‬اختاس و تصرف‬ ‫استان مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫غیرقانونــی در امــوال دولــت‬ ‫فاضــاب اســتان و چند نفر از‬ ‫بــه ‪ ۱۵‬ســال حبــس‪ ،‬شــاق‪،‬‬ ‫ناصر عتباتی‬ ‫پرسنل این شرکت و تعدادی‬ ‫رد مــال و انفصــال از خدمات‬ ‫از پیمانــکاران بــه اتهامــات‬ ‫دولتی محکوم و سایر متهمین‬ ‫ارتشــاء‪ ،‬اختــاس و تضییــع حقــوق و امــوال هم بهتناسب اتهامات وارده و جرائم ارتکابی‬ ‫دولتــی تحــت تعقیــب دادســرای عمومــی و بــه حبــس و شــاق و جــزای نقــدی محکــوم‬ ‫انقاب ارومیه قرارگرفته و پس از بررسیهای شدند‪.‬‬ ‫مفصــل و دقیــق و تکمیل تحقیقــات‪ ،‬پرونده‬ ‫عتباتی گفت‪ :‬مبارزه با فساد در همه ابعاد‬ ‫با صدور کیفرخواســت به محاکم بدوی مرکز ان بــا قــدرت و قاطعیــت در دســتگاه قضایــی‬ ‫اســتان ارســال که متعاقب ان حکم صادره از استان ادامه دارد و به هیچکس اجازه نخواهیم‬ ‫محاکــم بــدوی در دادگاه تجدیدنظــر اســتان داد کوچکترین دخل و تصرفی در بیتالمال و‬ ‫قطعی گردید‪.‬ناصر عتباتی افزود‪ :‬مدیرعامل اموالدولتیداشتهباشد‪.‬‬ ‫و دد س ن‬ ‫ک‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 07‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1149‬‬ ‫‪ 2‬تاریخ احتمالی‬ ‫برای معارفه امباپه در رئال‬ ‫انتقــال کیلیــان امباپــه بــه‬ ‫زمیــن چمــن ورزشــگاه برنابئو‬ ‫رئــال هنوز رســمی نشــده ولی‬ ‫نصب خواهد شد تا همه چیز‬ ‫در اســپانیا اطمینــان دارنــد که‬ ‫بــرای بازی روز شــنبه دو هفته‬ ‫ب ـه زودی همه چیــز نهایــی‬ ‫بعد (‪ 20‬شــهریور ) برابر ســلتا‬ ‫خواهــد شــد و حتــی در مــورد‬ ‫مهیا شــود‪ .‬این اولیــن دیداری‬ ‫امباپه‬ ‫معارفه او گمانه زنی ها شــروع‬ ‫خواهــد بــود کــه رئــال پــس از‬ ‫نیــز شــده اســت‪ .‬چهارشــنبه‬ ‫پاندمی کرونا و بازسازی برنابئو‬ ‫رسانه های اسپانیایی خبر از قطعی شدن انتقال در این ورزشگاه برگزار خواهد کرد‪ .‬هر سه بازی‬ ‫کیلیان امباپه به رئال دادند و پیش بینی کرده اند نخســت رئال در اللیگا به درخواست باشگاه‪،‬‬ ‫که این اتفاق تا روز یکشنبه (امروز ) رخ خواهد خــارج از خانــه بود تــا برنابئو مهیــای میزبانی‬ ‫داد‪ .‬رئــال به عنــوان دومیــن پیشــنهاد‪ 10 + 170 ،‬شــود‪ .‬رئال قصد دارد در صورت رســمی شــدن‬ ‫میلیــون یــورو را بــرای پــی اس جی مطــرح کرد انتقال امباپه‪ ،‬روز بازی با سلتا و پیش از شروع‬ ‫ولی هنوز پی اس جی پاســخی رســمی نداده‪ ،‬مســابقه‪ ،‬امباپــه را بــه هــواداران معرفی کند‪،‬‬ ‫هرچند رســانه های نزدیک به باشگاه پاریسی هرچنــد کــه به دلیــل پروتک لهــای اللیگا‪ ،‬تنها‬ ‫ادعــا کرده انــد کــه ایــن پیشــنهاد نیز رد شــده قرار اســت نیمی از ظرفیت ورزشــگاه پر شــود‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬امباپه چندین پیشنهاد تمدید پی اس گزینــه دیگــر‪ ،‬برگزاری معارفــه امباپه در کمپ‬ ‫جــی را رد کــرده و به هم تیمی هایش نیز گفته والدبباس و ورزشگاه دی استفانو است و برای‬ ‫است که راهی رئال خواهد شد‪ .‬در رئال مادرید این مهم نیز روزهای ‪ 9‬و ‪ 10‬ســپتامبر (‪ 18‬و ‪19‬‬ ‫اطمینــان دارنــد کــه باالخره با پــی اس جی بر شــهریور ) مدنظــر هســتند‪ .‬بدین ترتیــب رئال‬ ‫ســر انتقــال امباپــه به توافــق خواهند رســید و مادرید می تواند از هفته بعد اللیگا و همچنین‬ ‫حتی گمانه زنــی در مورد تاریخ معارفه ســتاره روز ابتدایی لیگ قهرمانان و دیدار مقابل اینتر‬ ‫فرانســوی نیــز شرو عشــده اســت‪ 10.‬روز دیگــر از کیلیان امباپه استفاده کند‪.‬‬ ‫مهار رونالدو دشوار خواهد بود‬ ‫تیاگو سیلوا‪ ،‬مدافع برزیلی‬ ‫تیاگو ســیلوا گفت‪« :‬تجربه به‬ ‫چلسیمهار کریستیانورونالدو‪،‬‬ ‫من نشان داده مهار کریستیانو‬ ‫ستاره جدید منچستریونایتد را‬ ‫رونالــدو در جریــان یــک‬ ‫دشــوار توصیف کرد‪ .‬بازگشت‬ ‫مســابقه بسیار دشــوار خواهد‬ ‫کریستیانو رونالدو به لیگ براتر‬ ‫بود‪ .‬ایــن بازیکن توانایی های‬ ‫تیاگو سیلوا‬ ‫باالخرهنهاییشدهو اینستاره‬ ‫فراوانی داشــته و درواقع تمام‬ ‫پرتغالیرسمابامنچستریونایتد‬ ‫خصوصیاتــی که یــک مهاجم‬ ‫برای قراردادی دوساله به توافق رسید‪ .‬اگرچه در گلــزن به ان نیــاز دارد را می توان در ســبک بازی‬ ‫ابتدا شایعات زیادی در خصوص انتقال رونالدو رونالــدو مشــاهده کرد‪ .‬قــدرت ســرزنی رونالدو‬ ‫به منچسترسیتی شنیده شده بود اما او درنهایت بسیار باال بوده و او هنگام ضربه زدن هم با پای‬ ‫تصمیــم خــود را تغییــر داده و با باشــگاهی به چپ و هم پای راســت خود از توانایی فراوانی‬ ‫توافق رسید که درخشش را انجا اغاز کرده بود؛ برخوردار است‪ .‬درواقع هر دو پای رونالدو بسیار‬ ‫اما تیاگو سیلوا‪ ،‬مدافع فعلی چلسی که سابقه قدرتمند است و ما هنگام یارگیری در برابر این‬ ‫بــازی کــردن در مقابل رونالدو را در ترکیب پاری بازیکــن بایــد با تمرکز فــراوان در میــدان حاضر‬ ‫سن ژرمن و در لیگ قهرمانان داشته‪ ،‬مدعی شد شویم‪ .‬ما در تمرینات تالش خواهیم کرد تا راهی‬ ‫مهار این ستاره پرتغالی اسان نیست و بازیکنان برای مهار کریســتیانو رونالــدو پیدا کنیم و البته‬ ‫چلسیبایددر تمریناترویاینمسئلهکار کنند‪ .‬می دانیم که انجام این کار اسان نخواهد بود‪».‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان‬ ‫‪ -9-1486‬برابر اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است ‪ ،‬لذا‬ ‫مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬روز‬ ‫در روزنامه های نصف جهان و رویداد امروز چاپ اصفهان اگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی نسبت به بند ( الف )‬ ‫به مدت دو ماه و نسبت به بند ( ب ) به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند ‪ ،‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫بند الف)‬ ‫بخش یک ثبتی شهرضا‬ ‫یکم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -1‬اصلی ابنیه‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ – 1400/05/16 - 140060302008002807‬مصطفی باقرپور فرزند سیف اله ششدانگ‬ ‫قسمتی از یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 520‬فرعی به مساحت ‪ 6.75‬متر مربع که به انضمام‬ ‫ششدانگ پالک ‪ 6149‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب مغازه را داده است‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002589‬مرتضی طاوسی فرزند محمدرضا نسبت به‬ ‫دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 3040‬فرعی به مساحت ‪ 108.25‬متر مربع‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002590‬محبوبه اهری فرزند حسینعلی نسبت به‬ ‫چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 3040‬فرعی به مساحت ‪108.25‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ – 1400/05/10 - 140060302008002610‬احسان موسیلی فرزند علیرضا نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 8065‬فرعی به مساحت ‪ 114.80‬متر مربع‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪ – 1400/05/10 - 140060302008002611‬زهرا رزمجو فرزند محمدحسین نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 8065‬فرعی به مساحت ‪ 114.80‬متر مربع‬ ‫دوم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -2‬اصلی مزرعه فضل اباد‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002541‬حیدر علی یعقوبی فرزند حسین علی‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 572‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 148.26‬متر مربع‬ ‫‪ -7‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002542‬زهرا یعقوبی فرزند نجفعلی نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 572‬فرعی به مساحت ‪ 148.26‬متر مربع‬ ‫‪ -8‬رای شماره ‪ – 1400/06/02 - 140060302008003071‬علیرضا محسن پور فرزند نوراله نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 641‬فرعی به مساحت ‪ 118.40‬متر مربع‬ ‫‪ -9‬رای شماره ‪ – 1400/06/02 - 140060302008003072‬مهناز شاه نظری فرزند حسن نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 641‬فرعی به مساحت ‪ 118.40‬متر مربع‬ ‫‪ -10‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002559‬محمدعلی فخار فرزند ناصر ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 880‬فرعی به مساحت ‪ 179.89‬متر مربع‬ ‫‪ -11‬رای شماره ‪ – 1400/05/10 - 140060302008002607‬محمد حسن لطفی فرزند غالمحسین‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 988‬فرعی به مساحت ‪ 141.60‬متر مربع‬ ‫‪ -12‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001817‬محمد امین براهیمی فرزند یحیی نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1113‬فرعی به مساحت ‪ 235.78‬متر‬ ‫مربع در ازاء تمامت یک سهم و پانصد و شصت و نه ‪ ،‬یک هزار و چهارصد و نود و ششم سهم مشاع از‬ ‫‪ 17.5‬سهم ششدانگ که میزان ششصد و شصت و پنج ‪ ،‬دو هزار و نهصد و نود و دوم ان انتقال عادی از‬ ‫طرف خانم زهرا براهیمی‬ ‫‪ -13‬رای شماره ‪ – 1400/03/29 - 140060302008001818‬سمانه یزدی فرزند جعفر علی نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1113‬فرعی به مساحت ‪ 235.78‬متر‬ ‫مربع در ازاء تمامت یک سهم و پانصد و شصت و نه ‪ ،‬یک هزار و چهارصد و نود و ششم سهم مشاع از‬ ‫‪ 17.5‬سهم ششدانگ که میزان ششصد و شصت و پنج ‪ ،‬دو هزار و نهصد و نود و دوم ان انتقال عادی از‬ ‫طرف خانم زهرا براهیمی‬ ‫‪ -14‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002591‬حمیدرضا سبزواری فرزند نبی اله نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1163‬فرعی به مساحت ‪139.05‬‬ ‫متر مربع‬ ‫‪ -15‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002592‬مجید صالحپور شهرضا فرزند محمد‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1163‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 139.05‬متر مربع‬ ‫‪ -16‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002539‬غالمرضا ماهری شهرضا فرزند نعمت‬ ‫اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک های ‪ 1771‬و ‪ 8413‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 25.40‬متر مربع‬ ‫‪ -17‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002540‬مولود یزدانی فرزند عبدالعلی نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک های ‪ 1771‬و ‪ 8413‬فرعی به مساحت‬ ‫گل محمدی و فرصت‬ ‫ویژه برای خرید‬ ‫دوستاره‬ ‫پرسپولیس در فهرست بزرگساالن خود ‪ ۲‬جای‬ ‫خالــی دارد کــه احتمــاال با خرید مهاجــم موردنظر‬ ‫این باشــگاه پر خواهد شــد‪ .‬به گزارش ورزش ســه‪،‬‬ ‫سرخپوشــان پایتخت حضور نســبتا فعالی در نقل‬ ‫و انتقــاالت داشــتند و با خریــد ‪ ۴‬بازیکن و تمدید‬ ‫قــرارداد بــا ‪ ۴‬مهره خــود‪ ،‬بخش بزرگــی از نیازهای‬ ‫کادرفنیرابرطرف کردند‪.‬البتهدر اینمیان‪،‬جدایی‬ ‫شــهریار مغانلــو‪ ،‬احمد نوراللهی و محمدحســین‬ ‫کنعانی زادگان‪ ،‬ســبب شــد تا ثبات سرخپوشان به‬ ‫خطــر بیفتــد و مدیــران باشــگاه بــا انتقاد از ســوی‬ ‫هــواداران مواجــه شــوند‪ .‬پرســپولیس طبــق قانون‬ ‫ســازمان لیــگ می توانــد ‪ ۲۰‬بازیکــن بزرگســال را در‬ ‫فهرســت خود داشته باشد و همچنین دو بازیکن‬ ‫که در یک سال اخیر عضویت این تیم را داشته اند‬ ‫را نیز در فهرست زیر ‪ ۲۵‬سال قرار دهد‪ .‬همچنین‬ ‫لیستامیدو جوانانهمدر اختیار کادرفنیاینتیم‬ ‫خواهد بود‪ .‬نکته مهم اینکه سرخپوشان پایتخت‬ ‫اکنون‪ ۱۸‬بازیکن بزرگسال دارند و از سه سهمیه زیر‬ ‫‪ ۲۵‬سال نیز استفاده کرده اند و به عبارتی دو مهره‬ ‫دیگر می تواند به فهرست تیم یحیی گل محمدی‬ ‫اضافهشود‪.‬‬ ‫‪ ۸‬بازیکن باالی سی سال در پرسپولیس‬ ‫خوش شانسی بزرگ برای علی شجاعی‬ ‫علی شجاعی دو مشخصه الزم برای حضور در‬ ‫فهرست زیر ‪ ۲۵‬سال را که یک سال بازی برای تیم‬ ‫است‪ ،‬دارد و به خاطر چند روز‪ ،‬می تواند جزو این‬ ‫سهمیه قرار بگیرد‪ .‬شجاعی متولد ‪ ۸‬بهمن ‪۱۳۷۵‬‬ ‫است و باتوجه به اینکه مبدا برای انتخاب زیر ‪۲۵‬‬ ‫سال‪ ۱۱ ،‬دی ‪ ۱۳۷۵‬خواهد بود‪ ،‬این بازیکن نیز در‬ ‫این جایگاه قرار می گیرد؛ به همراه مهدیخانی ‪۲۴‬‬ ‫ساله و عبدی‪ ۲۲‬ساله‪.‬‬ ‫دهقانی و اسدی جوان ترین بزرگساالن‬ ‫در لیســت بــاالی ‪ ۲۳‬ســال تیــم پرســپولیس‬ ‫بازیکنــان باتجربه زیادی حضــور دارند که هر یک‬ ‫‪ 25.40‬متر مربع‬ ‫‪ -18‬رای شماره ‪ – 1400/03/13 - 140060302008001296‬عصمت رهنمایی فرزند رضا ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2186‬فرعی به مساحت ‪ 124.06‬متر مربع‬ ‫‪ -19‬رای شماره ‪ – 1400/06/02 - 140060302008003058‬زهره السادات بحرینی فرزند سید محمد‬ ‫باقر ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 5799‬فرعی به مساحت ‪ 122.53‬متر مربع‬ ‫‪ -20‬رای شماره ‪ – 1400/04/28 - 140060302008002464‬فاطمه هاشمیان فرزند حسن ششدانگ‬ ‫قسمتی از یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 8779‬فرعی به مساحت ‪ 24.50‬متر مربع که به انضمام‬ ‫قسمتی از کوچه متروکه جمعًا تشکیل یک باب مغازه را داده است‬ ‫‪ -21‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002583‬حبیب اله اسالمی فرزند محمد علی‬ ‫ششدانگ قسمتی از یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 8779‬فرعی به مساحت ‪ 32.05‬متر مربع که به‬ ‫انضمام قسمتی از کوچه متروکه جمعًا تشکیل یک باب مغازه را داده است‬ ‫‪ -22‬رای شماره ‪ – 1400/05/06 - 140060302008002517‬مصطفی هدا شهرضا فرزند حبیب اله‬ ‫ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 11207‬فرعی به مساحت ‪ 50.40‬متر مربع‬ ‫‪ -23‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002581‬محمد حسین رحمتی فرزند مرتضی‬ ‫ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 13217‬فرعی به مساحت ‪ 118.98‬متر مربع‬ ‫سوم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -3‬اصلی مزرعه موغان‬ ‫‪ -24‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002586‬سید جعفر فاطمین شهرضا فرزند سید‬ ‫یداله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 460‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 135.96‬متر مربع‬ ‫‪ -25‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002587‬زهرا کسائی شهرضا فرزند علیرضا نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 460‬فرعی به مساحت ‪ 135.96‬متر‬ ‫مربع‬ ‫‪ -26‬رای شماره ‪ – 1400/05/31 - 140060302008003014‬نبی اله یزدخواستی فرزند علی ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 789‬فرعی به مساحت ‪ 153.40‬متر مربع در ازاء تمامت ‪ 8‬حبه و‬ ‫هشت – دهم حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ انتقال عادی از طرف محمد رضا یزدخواستی‬ ‫‪ -27‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002577‬مهدی کوهکن شهرضا فرزند‬ ‫علیرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1246‬فرعی به‬ ‫مساحت ‪ 342.93‬متر مربع در ازاء تمامت یک – دوم از ‪ 342‬سهم مشاع از ‪ 10000‬سهم ششدانگ‬ ‫انتقال عادی مع الواسطه بالسویه از طرف سراج الدین و نبی اله مرتضوی به قانون ارث از سهم‬ ‫االرث ورثه سراج الدین مرتضوی به نام های احمدرضا ‪ ،‬شهناز ‪ ،‬شهین ‪ ،‬شهره ‪ ،‬همگی فرزندان‬ ‫و همسر به نام افسر اغا اسدی و ورثه نبی اله مرتضوی به نام های سید محمد ‪ ،‬سید علی ‪ ،‬سید‬ ‫عبدالحسین ‪ ،‬سید مرتضی ‪ ،‬سید جمال الدین ‪ ،‬فروغ السادات ‪ ،‬فخرالسادات همگی فرزندان و‬ ‫طلعت خانم جلیلی‬ ‫‪ -28‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002578‬فاطمه گیوی فرزند اصغر نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1246‬فرعی به مساحت ‪ 342.93‬متر مربع در‬ ‫ازاء تمامت یک – دوم از ‪ 342‬سهم مشاع از ‪ 10000‬سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه بالسویه از‬ ‫طرف سراج الدین و نبی اله مرتضوی به قانون ارث از سهم االرث ورثه سراج الدین مرتضوی به نام های‬ ‫احمدرضا ‪ ،‬شهناز ‪ ،‬شهین ‪ ،‬شهره ‪ ،‬همگی فرزندان و همسر به نام افسر اغا اسدی و ورثه نبی اله مرتضوی‬ ‫به نام های سید محمد ‪ ،‬سید علی ‪ ،‬سید عبدالحسین ‪ ،‬سید مرتضی ‪ ،‬سید جمال الدین ‪ ،‬فروغ السادات ‪،‬‬ ‫فخرالسادات همگی فرزندان و طلعت خانم جلیلی‬ ‫‪ -29‬رای شماره ‪ – 1400/05/06 - 140060302008002515‬حسن کاویانی فرزند ابوالقاسم ششدانگ‬ ‫یک باب مغازه با طبقه فوقانی ان مجزی شده از پالک ‪ 2945‬فرعی به مساحت ‪ 114.99‬متر مربع‬ ‫چهارم ‪ :‬شماره فرعی از ‪ -4‬اصلی مزرعه برزوک اباد‬ ‫‪ -30‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002585‬سعید رضوان فرزند کریم ششدانگ یک‬ ‫باب کارگاه مجزی شده از پالک ‪ 134‬فرعی به مساحت ‪ 571.74‬متر مربع در ازاء تمامت ‪ 1‬سهم و چهار‬ ‫– بیست و پنجم سهم مشاع از ‪ 4‬سهم ششدانگ انتقال عادی از طرف احمد دهقانراد‬ ‫پنجم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -14‬اصلی مزرعه معصوم اباد‬ ‫‪ -31‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002536‬کیامرث قرقانی فرزند شهنواز ششدانگ‬ ‫یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 182‬فرعی به مساحت ‪ 140.86‬متر مربع‬ ‫‪ -32‬رای شماره ‪ – 1399/12/26 - 139960302008008754‬حسین حسینی فرزند فرخ ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 185‬فرعی به مساحت ‪ 169.20‬متر مربع‬ ‫ششم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -21‬اصلی مزرعه رشکنه‬ ‫‪ -33‬رای شماره ‪ – 1400/06/03 - 140060302008003077‬نعمت اله جوی فرزند حسین نسبت به‬ ‫‪ 3‬دانگ و یازده – پانزدهم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 485‬فرعی به‬ ‫مساحت ‪ 306.70‬متر مربع‬ ‫‪ -34‬رای شماره ‪ – 1400/06/03 - 140060302008003078‬پروین قربانی فرزند علیرضا نسبت به‬ ‫‪ 2‬دانگ و چهار – پانزدهم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 485‬فرعی به‬ ‫مساحت ‪ 306.70‬متر مربع‬ ‫‪ -35‬رای شماره ‪ – 1400/05/31 - 140060302008003012‬ایت اله جوهری فرزند رحمت اله‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 2471‬فرعی به مساحت ‪ 132.21‬متر مربع‬ ‫هفتم ‪ :‬شماره فرعی از ‪ -23‬اصلی مزرعه سوداباد‬ ‫صدای زنگ هشدار‬ ‫برای تیم ملی‬ ‫ترکیــب بازیکنان دعوت شــده به تیم ملــی از میان‬ ‫بازیکنان لیگ برتری‪ ،‬زنگ هشدار را درباره اینده فوتبال‬ ‫ایــران بــه صــدا دراورده اســت‪ .‬با توجه بــه حضور اکثر‬ ‫بازیکنــان ترکیب اصلــی و ذخیره تیم ملی در لیگ های‬ ‫خارجــی و افزایش روزافــزون تعداد بازیکنان لژیونر در‬ ‫سال های گذشته‪ ،‬دراگان اسکوچیچ قبل از اغاز پنجره‬ ‫بازی هایملیو تعطیلیمسابقاتباشگاهیدر جهان‪،‬‬ ‫‪ ۲۲‬بازیکــن لیــگ برتــری را که به نوعــی از بهترین های‬ ‫فصلــی که گذشــت بودنــد‪ ،‬به تیــم ملی دعــوت کرده‬ ‫اســت‪ .‬نگاهی به وضعیت ســنی بازیکنان لیگ برتری‬ ‫دعوت شدهبهتیمملینشانمی دهد‪،‬فوتبالباشگاهی‬ ‫ایــران در شــرایطی مطلوبی به ســر نمی بــرد و بهترین‬ ‫بازیکنان لیگ که مستعد حضور در تیم ملی هستند‪ ،‬در‬ ‫حدود‪ 26/5‬سالگی به سر می برند‪ .‬در این لیست فقط‬ ‫یاســین ســلمانی با کمتر از ‪ ۲۰‬ســال و همین طور صالح‬ ‫حردانی و مهدی عبدی در ‪ ۲۲‬سالگی دیده می شوند‬ ‫و مابقــی بازیکنــان در رده ســنی باالتر از تیم ملی امید‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬ایــن وضعیت نشــان می دهــد‪ ،‬در صورت‬ ‫تشــکیل تیم ملی امید‪ ،‬شــاید فقط یک بازیکن از این‬ ‫تیم‪ ،‬در حد و اندازه های بازی در تیم ملی بزرگســاالن‬ ‫باشد؛ به طوری که در حال حاضر فقط یاسین سلمانی‬ ‫می تواند دربازی های انتخابی المپیک فرانسه تیم ملی‬ ‫امیدراهمراهی کند کهمشخصنیستدر اردوینهایی‬ ‫تیمملیحضورداشتهباشدیاخیر‪.‬‬ ‫بررسی فهرست بزرگساالن پرسپولیس در‬ ‫روزهای داغ نقل و انتقاالت‬ ‫قرمزهــا در حالــی بــه اســتقبال فصــل جدیــد‬ ‫می رونــد کــه بیشــترین تعــداد بازیکن باالی ســی‬ ‫ســال را در فصول اخیر در اختیاردارند‪ .‬حامد لک‪،‬‬ ‫سیدجاللحسینی‪،‬علیرضاابراهیمی‪،‬وحیدامیری‪،‬‬ ‫کمال کامیابی نیا‪ ،‬بوژیدار رادوشویچ‪ ،‬مهدی شیری‬ ‫و عیسی ال کثیر بازیکنانی هستند که میانگین سنی‬ ‫سرخپوشان را افزایش می دهند‪ .‬امید عالیشاه نیز در‬ ‫طول فصل به این جمع اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫در مسابقات مختلف به میدان رفته اند‪ .‬بااین حال‬ ‫علیرضا دهقانی‪ ،‬علی شجاعی و رضا اسدی خود را‬ ‫به عنوان جوان ترین ها مطرح کرده اند‪ .‬دهقانی‪۲۳‬‬ ‫ساله است و باتوجه به اینکه پس از ‪ ۱۱‬دی ‪۱۳۷۶‬‬ ‫به دنیا امده‪ ،‬می تواند فصل اینده زیر بیست وپنج‬ ‫ســال باشــد‪ .‬رضا اســدی نیز ‪ ۲۵‬ســاله است و البته‬ ‫نیروی جوانی او شــاید در اینده به کار پرســپولیس‬ ‫کســاله به‬ ‫نیایــد چراکــه این بازیکن با قراردادی ی ‬ ‫پرسپولیسملحقشدهاست‪.‬‬ ‫مهدی عبدی و خروج از جمع امیدها‬ ‫مهدی عبدی مهاجم ‪ ۲۲‬ســاله تیم پرسپولیس‬ ‫متولد اذر ‪ ۱۳۷۷‬است و به خاطر ‪ ۳۲‬روز نمی تواند‬ ‫در لیســت امیدها باشــد‪ .‬بااین حال پرسپولیس دو‬ ‫سال دیگر فرصت دارد تا این بازیکن را به عنوان زیر‬ ‫‪ ۲۵‬سال قرار دهد و از سهمیه بزرگساالن استفاده‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫دو جای خالی به چه کسی می رسد؟‬ ‫دو روز پیــش و هم زمــان با جذب رضا اســدی‪،‬‬ ‫ابراهیم شکوری اعالم کرد که پرسپولیس به دنبال‬ ‫خریــد یــک مهاجم خواهد بــود‪ .‬نکته مهم اینکه‬ ‫سرخپوشــان پایتخــت می تواننــد بازیکنی دیگــر را‬ ‫هــم جذب کنند که البته فعال برنامه خاصی برای‬ ‫ان وجــود نــدارد و بایــد دید تصمیــم کادرفنی چه‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫مشکالت پرسپولیس برای خرید خارجی‬ ‫ناکامــی سرخپوشــان در خریــد قاســمی نژاد و‬ ‫شهباززاده و حفظ مغانلو‪ ،‬سبب شده تا بسیاری از‬ ‫هواداران این تیم درخواست خرید بازیکن خارجی‬ ‫راداشتهباشند کهچندیپیشاز سویهیئت رئیسه‬ ‫فدراســیون ازاد شد‪ .‬پرسپولیس برای خرید بازیکن‬ ‫خارجی شاغل در لیگ برتر‪ ،‬باید ابتدا بدهی هایش‬ ‫در فیفــا (کالــدرون و اوســاگوانا) را تســویه کنــد و‬ ‫بعــد ضمانت نامه ای معادل قــرارداد بازیکنش به‬ ‫فدراسیون بدهد‪ .‬برای خرید بازیکن از خارج لیگ‬ ‫برتر هم این ضوابط را باید رعایت کنند‪.‬‬ ‫احتمال تغییر در قوانین لیگ برتر‬ ‫مبــدا ‪ ۱۱‬دی کــه مورداســتفاده قرارگرفتــه‪ ،‬در‬ ‫سال های گذشته از سوی سازمان لیگ به کار گرفته‬ ‫شــد و حــاال باتوجــه بــه این که لیــگ برتــر از پاییز‬ ‫اغاز خواهد شــد‪ ،‬باید دید که این تاریخ نیز تغییر‬ ‫می کندیاخیر‪.‬باتغییر ان‪،‬علیشجاعیبهفهرست‬ ‫بزرگساالنمنتقلمی شود‪.‬‬ ‫‪ -36‬رای شماره ‪ – 1400/05/06 - 140060302008002516‬اعظم کاظمزاد فرزند اکبر ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 173‬فرعی به مساحت ‪ 201.93‬متر مربع‬ ‫هشتم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -32‬اصلی مزرعه دست قمشه‬ ‫‪ -37‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002560‬ملوک طاهری فرزند محمد علی نسبت‬ ‫به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 37‬فرعی به مساحت ‪ 133.34‬متر‬ ‫مربع‬ ‫‪ -38‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002561‬سید مصطفی امیری شهرضا فرزند‬ ‫تقی نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 37‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 133.34‬متر مربع‬ ‫‪ -39‬رای شماره ‪ – 1399/12/28 - 139960302008008825‬احمدرضا بهاری فرزند مهدی نسبت به‬ ‫‪ 7.5‬حبه مشاع به استتثناء بهاء ثمنیه اعیانی از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪68‬‬ ‫فرعی به مساحت ‪ 308.80‬متر مربع‬ ‫‪ -40‬رای شماره ‪ – 1399/12/28 - 139960302008008826‬محمد حسین بهاری فرزند مهدی نسبت‬ ‫به ‪ 7.5‬حبه مشاع به استتثناء بهاء ثمنیه اعیانی از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک‬ ‫‪ 68‬فرعی به مساحت ‪ 308.80‬متر مربع‬ ‫‪ -41‬رای شماره ‪ – 1399/12/28 - 139960302008008827‬اعظم بهاری فرزند مهدی نسبت به ‪3.75‬‬ ‫حبه مشاع به استتثناء بهاء ثمنیه اعیانی از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 68‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 308.80‬متر مربع‬ ‫‪ -42‬رای شماره ‪ – 1399/12/28 - 139960302008008828‬شهناز بهاری فرزند مهدی نسبت به ‪3.75‬‬ ‫حبه مشاع به استتثناء بهاء ثمنیه اعیانی از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 68‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 308.80‬متر مربع‬ ‫‪ -43‬رای شماره ‪ – 1399/12/28 - 139960302008008829‬اشرف سجادی عطاابادی فرزند داود‬ ‫نسبت به ‪ 45.75‬حبه مشاع به انضمام بهاء ثمنیه اعیانی تمامت ‪ 26‬حبه و یک چهارم حبه مشاع از ‪72‬‬ ‫حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 68‬فرعی به مساحت ‪ 308.80‬متر مربع در ازاء تمامت‬ ‫‪ 253‬سهم و یک سوم سهم مشاع به انضمام بهاء ثمنیه اعیانی تمامت ‪ 116‬سهم و دو سوم سهم مشاع از‬ ‫‪ 4000‬سهم ششدانگ که میزان ‪ 53‬سهم و یک ‪ -‬سوم سهم مشاع ان انتقال عادی از طرف زهرا فرزانه‬ ‫‪ -44‬رای شماره ‪ – 1400/01/07 - 140060302008000004‬ناهید بهاری فرزند مهدی نسبت به ‪3.75‬‬ ‫حبه مشاع به استتثناء بهاء ثمنیه اعیانی از ‪ 72‬حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 68‬فرعی‬ ‫به مساحت ‪ 308.80‬متر مربع‬ ‫‪ -45‬رای شماره ‪ – 1400/04/19 - 140060302008002231‬صفر علی سعیدی فرزند مختار ششدانگ‬ ‫قسمتی از یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 679‬فرعی به مساحت ‪ 9.15‬متر مربع که به انضمام‬ ‫ششدانگ پالک ‪ 682‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب مغازه را داده است‬ ‫نهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -33‬اصلی مزرعه مهرقویه‬ ‫‪ -46‬رای شماره ‪ – 1400/04/19 - 140060302008002236‬مریم دادخواهی فرزند صمد نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 60‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 157.23‬متر مربع‬ ‫‪ -47‬رای شماره ‪ – 1400/04/19 - 140060302008002237‬محمدرضا قنبر نژاد فرزند خسرو نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک ‪ 60‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 157.23‬متر مربع‬ ‫‪ -48‬رای شماره ‪ – 1400/05/12 - 140060302008002753‬سیف اله یوسفی فرزند محمد نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با انبار متصله مجزی شده از پالک ‪ 218‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 71.60‬متر مربع‬ ‫‪ -49‬رای شماره ‪ – 1400/05/12 - 140060302008002754‬زهرا راستی فرزند محمد حسن نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه با انبار متصله مجزی شده از پالک ‪ 218‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 71.60‬متر مربع‬ ‫دهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -69‬اصلی شاهرضا‬ ‫‪ -50‬رای شماره ‪ – 1400/03/26 - 140060302008001741‬عبدالرسول انصاری فرزند هاشم نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 71‬فرعی به مساحت ‪ 194.08‬متر مربع‬ ‫در ازاء ‪10‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ که میزان ‪ 4‬حبه مشاع ان انتقال عادی از طرف افسر قدیری و‬ ‫میزان ‪ 6‬حبه مشاع ان از قسمت مجهولی ان‬ ‫‪ -51‬رای شماره ‪ – 1400/03/26 - 140060302008001742‬مهشید بهمن یار فرزند عبدالرسول نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 71‬فرعی به مساحت ‪ 194.08‬متر مربع‬ ‫در ازاء ‪10‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ که میزان ‪ 4‬حبه مشاع ان انتقال عادی از طرف افسر قدیری و‬ ‫میزان ‪ 6‬حبه مشاع ان از قسمت مجهولی ان‬ ‫یازدهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -100‬اصلی مزرعه فیض اباد‬ ‫‪ -52‬رای شماره ‪ – 1400/04/19 - 140060302008002232‬اعظم نوری فرزند لهراسب ششدانگ یک‬ ‫باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 1‬فرعی به مساحت ‪ 223.34‬متر مربع‬ ‫‪ -53‬رای شماره ‪ – 96/02/20 - 139660302008000945‬محمد حسین قباد نیا فرزند قوچعلی‬ ‫ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک ‪ 513‬فرعی به مساحت ‪ 108.45‬متر مربع‬ ‫‪ -54‬رای شماره ‪ – 1400/04/15 - 140060302008002207‬شهناز حاتمی فرزند برفعلی ششدانگ یک‬ ‫باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک ‪ 1635‬فرعی به مساحت ‪ 134.80‬متر مربع‬ ‫علی کریمی و تکرار تلخ‬ ‫مصدومیت از ناحیه لگن‬ ‫علی کریمی با اتفاق تلخی در تیم ترکیه ای مواجه‬ ‫شــده و اکنون باید طبق نظر کادر پزشکی تحت عمل‬ ‫جراحــی قــرار گیــرد‪ .‬ســتاره ســابق اســتقالل که بعــد از‬ ‫جدایی از این تیم راهی لیگ قطر شده بود و با نمایشی‬ ‫درخشان در ترکیب تیم القطر توانست موردتوجه غول‬ ‫فوتبال این کشــور (الدحیل) قرار گیــرد و راهی این تیم‬ ‫شــود‪ ،‬اکنون راهی ترکیه شــده اســت‪ .‬علــی کریمی که‬ ‫شایعات زیادی درباره بازگشتش به فوتبال ایران شنیده‬ ‫می شد ترجیح داد راهی سوپرلیگ ترکیه و تیم کایسری‬ ‫شود اما در ادامه خبر تلخی از وضعیت او شنیده شد‪.‬‬ ‫گفتهمی شودهافبکدفاعیایرانیکایسریدر تمرینات‬ ‫ایــن تیــم دچار اســیب دیدگی از ناحیه لگن شــده و به‬ ‫همین منظور اکنون باید تحت عمل جراحی قرار گیرد‬ ‫و بــه همیــن منظور تا نیم فصــل دور از میادین خواهد‬ ‫بود‪ .‬اتفاقی که باعث شــده تا کایســری ترکیه تصمیم‬ ‫به فســخ قرارداد با این بازیکن تا نیم فصل بگیرد و در‬ ‫قراردادی جدید‪ ،‬او را از ابتدای نیم فصل دوم در اختیار‬ ‫داشته باشد‪ .‬علی کریمی به همین منظور قرارداد خود‬ ‫را بخشــید و تنها هزینه درمان خود را در این فاصله تا‬ ‫بهبودیدریافتخواهد کرد‪.‬‬ ‫دوازدهم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -106‬اصلی مزرعه ارش اباد‬ ‫‪ -55‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002579‬مهدی کوهکن شهرضا فرزند علیرضا‬ ‫نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 353‬فرعی به مساحت‬ ‫‪ 103.66‬متر مربع‬ ‫‪ -56‬رای شماره ‪ – 1400/05/09 - 140060302008002580‬فاطمه گیوی فرزند اصغر نسبت به یک‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک ‪ 353‬فرعی به مساحت ‪ 103.66‬متر مربع‬ ‫سیزدهم ‪ :‬شماره فرعی از ‪ -169‬اصلی مزرعه سپهر اباد که به شماره ‪ -241‬اصلی تبدیل شده‬ ‫‪ -57‬رای شماره ‪ – 1400/06/01 - 140060302008003049‬پریوش ارامی فرزند رضا قلی ششدانگ‬ ‫یک باب خانه نیمه تمام به مساحت ‪ 156.39‬متر مربع‬ ‫بند ب)‬ ‫بخش یک ثبتی شهرضا‬ ‫یکم ‪ :‬شماره های فرعی از ‪ -2‬اصلی مزرعه فضل اباد‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 93/08/22 - 139360302008007414‬و رای اصالحی شماره ‪140060302008002468‬‬ ‫ ‪ – 1400/04/28‬کمال دهقان فرزند نصراله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ‪ :‬الف) قسمتی از یک‬‫باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک ‪ 751‬فرعی به مساحت ‪ 66.43‬متر مربع که به انضمام قسمتی‬ ‫از پالک ‪ 752‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است و ب) قسمتی از یک باب خانه دو‬ ‫طبقه مجزی شده از پالک ‪ 752‬فرعی به مساحت ‪ 142.03‬متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک ‪751‬‬ ‫فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است در ازا تمامت ‪ 4.5‬حبه مشاع از ‪ 72‬حبه ششدانگ‬ ‫انتقال عادی از طرف رحمت اله دهقان که در رای اولیه و به تبع ان در اگهی اولیه پالک فرعی و مساحت‬ ‫اشتباهًا قید شده و اینک تجدید اگهی می گردد‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 93/08/22 - 139360302008007415‬و رای اصالحی شماره ‪140060302008002469‬‬ ‫ ‪ – 1400/04/28‬محبوبه زارع شهرضائی فرزند حیدر علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ‪ :‬الف)‬‫قسمتی از یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک ‪ 751‬فرعی به مساحت ‪ 66.43‬متر مربع که به‬ ‫انضمام قسمتی از پالک ‪ 752‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است و ب) قسمتی از یک‬ ‫باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک ‪ 752‬فرعی به مساحت ‪ 142.03‬متر مربع که به انضمام قسمتی‬ ‫از پالک ‪ 751‬فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه دو طبقه را داده است در ازا تمامت ‪ 4.5‬حبه مشاع از ‪72‬‬ ‫حبه ششدانگ انتقال عادی از طرف رحمت اله دهقان که در رای اولیه و به تبع ان در اگهی اولیه پالک‬ ‫فرعی و مساحت اشتباهًا قید شده و اینک تجدید اگهی می گردد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت یکم ‪ :‬روز یک شنبه ‪ 1400/06/07‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬روز دو شنبه ‪1400/06/22‬‬ ‫مرتضی قدیری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ‪ / 1181975‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1485‬اقای مجید قدیریان ارانی به موجب وکالت نامه ‪ 27486‬مورخ ‪ 1400.5.9‬دفترخانه اسناد‬ ‫رسمی ‪ 11‬پردیس از اقای محمد هروی به پیوست دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود‬ ‫رسما گواهی شده است‪ .‬مدعی است که سند مالکیت چهاردانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫یک قطعه زمین مزروعی به شماره ‪ 262‬فرعی مفروز و مجزی شده از پالک ‪ 10‬اصلی واقع در بخش‬ ‫‪ 2‬حوزه ثبتی اران و بیدگل که به شماره سریال ‪ 0344692‬ب ‪ 85 /‬سند مالکیت ان صادر و تسلیم‬ ‫گردیده‪ ،‬سپس برابر دستور بازداشت غیابی به شماره ‪ 1398168004926097‬مورخ ‪ 1398.8.28‬شعبه‬ ‫‪ 6‬بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه ‪( 33‬شهید مقدس) تهران بازداشت گردیده و به دلیل تغییر‬ ‫حوزه ثبتی شماره ان از ‪ 1167‬فرعی ‪ 262‬تغییر یافته است‪ ،‬در اثر جابه جایی مفقود و اینک درخواست‬ ‫صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق تبصره ‪ 1‬ماده ‪ 120‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت مراتب‬ ‫اگهی تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از‬ ‫تاریخ انتشار این اگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند‬ ‫مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد‪.‬‬ ‫چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند‬ ‫مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رییس ثبت اسناد و امالک اران و بیدگل‪ -‬حامد‬ ‫فکریان ارانی ‪/1181346‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1333‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز‬ ‫گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را‬ ‫به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای اصالحی شماره ‪ ۱۹۸۵‬مورخ ‪ 1400/4/12‬پیرو رای شماره ‪ ۴۵۷‬مورخ ‪ 1400/1/31‬اقای علیرضا‬ ‫راحمی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب یکباب مغازه و فوقانی به مساحت ‪ ۳۵‬متر مربع مجزی شده‬ ‫از پالک شماره ‪ ۱۰۸۹‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۱۰‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مورد تقاضا‬ ‫را به موجب قولنامه عادی از مالک رسمی خانم زهرا عادل نیا به صورت مع الواسطه خریداری نموده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪ /1176309‬م الف‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 07‬شهریور ماه ‪ 29 / 1400‬اگوست ‪ 20 / 2021‬محرم ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1149‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫استردادکالهبردار‬ ‫میلیاردی به کشور‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫رئیس پلیس بین الملل ناجا از دســتگیری و اســترداد فردی به اتهام‬ ‫کاله برداری به کشور خبر داد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سردار هادی شیرزاد اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بر اساس دستور مقامات قضائی‪ ،‬فردی به اتهام کاله برداری از‬ ‫یکی از شهروندان به مبلغ هفت میلیارد ریال‪ ،‬تحت پیگرد قرار گرفت‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫و تحقیقات الزم صورت گرفت و مشــخص شــد فرد مذکور به یکی از‬ ‫کشورهای منطقه متواری شده است‪ .‬او افزود‪ :‬پلیس بین المل ل ناجا با‬ ‫استفاده از ظرفیت های موجود در بانک های اطالعاتی سازمان اینترپل‬ ‫یهــای الزم بــا مراجع مربوطه داخلــی و خارجی‪ ،‬علیه وی‬ ‫و هماهنگ ‬ ‫متعاقبا متهم را در کشور محل اختفاء ردیابی و مورد‬ ‫و‬ ‫صادر‬ ‫اعالن قرمز‬ ‫ً‬ ‫شناساییقرارداد‪.‬رئیسپلیسبین المللناجاتصریحکرد‪:‬بر اساساعالن‬ ‫قرمز صادرهو هماهنگی هایانجام شدهباپلیسانکشور‪،‬متهمدستگیر‬ ‫شد‪ .‬سردار شیرزاد در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬با استفاده از ظرفیت های‬ ‫موجود در کشور محل اختفاء‪ ،‬متهم به کشور منتقل و برای طی مراحل‬ ‫قانونیو پلیسیتحویلمقاماتقضائیشد‪.‬‬ ‫ضرورتتکمیلزیرسامانه هایجامعروابط کار‬ ‫بــا حضــور وزیــر تعــاون کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی در نخســتین نشســت اعضــای‬ ‫شــورای سیاس ـت گذاری و برنامه ریــزی‬ ‫تحــول راهبــردی ایــن وزارتخانــه‪،‬‬ ‫موضوع هــای دارای اولویــت و اساســی و‬ ‫تحولــی در حــوزه فعالیــت معاونت هــا‪،‬‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬صندوق ها و بانک ها بررســی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما ‪ ،‬در این نشست‬ ‫در حوزه اشتغال‪ ،‬پیگیری کسب وکارهای‬ ‫اســیب دیده از کرونــا‪ ،‬حمایــت از‬ ‫کس ـب وکارهای پراشــتغال از محــل بنــد‬ ‫الــف تبصره ‪ ،۱۸‬پیگیری موضوع اشــتغال‬ ‫پایــدار روســتاییان و عشــایر ازجملــه‬ ‫محور هایــی بــود کــه بــر ان تاکیــد شــد‪.‬‬ ‫همچنین در حوزه فرهنگی و ورزشــی نیز‬ ‫موضوع خسارت هایی که به باشگاه های‬ ‫ورزشــی کارگــران واردشــده و اقدامــات‬ ‫صــورت گرفته در خصوص واکسیناســیون‬ ‫کارگران بررســی شــد‪ .‬عبدالملکــی در این‬ ‫نشســت بر تکمیل زیرســامانه های جامع‬ ‫روابــط کار تاکید کــرد و گفت‪ :‬در صورت‬ ‫تکمیــل ان ‪ ۱۳‬میلیــون کارگــر می توانند از‬ ‫خدمــات این زیرســامانه ها منتفع شــوند‪.‬‬ ‫تکمیــل پایــگاه اطالعــات رفــاه ایرانیــان‬ ‫و شناســنامه دار کــردن همــه ردیف هــای‬ ‫حشــده در این‬ ‫بودجه از دیگر موارد مطر ‬ ‫نشست بود که عبدالملکی بر ان ها تاکید‬ ‫کــرد‪ .‬وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫گفــت‪ :‬در حــوزه مهارتــی‪ ،‬راه انــدازی‬ ‫نهضت اموزش های مهارتی برای توســعه‬ ‫اشــتغال‪ ،‬موضوعــات مربــوط بــه فناوری‬ ‫و تکمیــل و راه انــدازی زیرســاخت های‬ ‫مربوطــه‪ ،‬همچنیــن در حــوزه تامیــن‬ ‫اجتماعــی طــرح درمــان و حــل مشــکل‬ ‫بیمه شــدگان بایــد به طورجــدی پیگیــری‬ ‫شــود‪ .‬عبدالملکــی تصریــح کــرد‪ :‬ده هــا‬ ‫موضوع به عنوان موضوع های اولویت دار‬ ‫در این نشست احصاء شده که تحولی و‬ ‫اساســی هســتند‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬تالش‬ ‫مــا ایــن اســت کــه ســهم بخــش تعــاون‬ ‫را افزایــش داده و ســند توســعه تعــاون‬ ‫را اجــرا کنیــم‪ .‬وزیــر تعــاون کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی تاکید کرد‪ :‬همچنین به ســمت‬ ‫تقویــت بانــک توســعه تعــاون خواهیــم‬ ‫رفــت‪ ،‬عالوه بر ایــن برنامه ریزی هایی را‬ ‫اجــرا خواهیــم کرد تــا از بازار ســرمایه به‬ ‫نفــع تعاونی ها اســتفاده کنیــم‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫یک اقدام نواورانه نیز تحت عنوان تولید‬ ‫شــاخص های کس ـب وکارهای تعاونــی‬ ‫طراحــی کرده ایــم کــه اگر این شــاخص ها‬ ‫تولیــد شــوند می تواننــد ب هصــورت فصلی‬ ‫یا ش ـش ماهه گــزارش دهند کــه ایا فضای‬ ‫کس ـب وکار بــه نفــع تعاونی ها هســت یا‬ ‫خیــر‪ .‬عبدالملکــی تاکیــد کــرد‪ :‬چنانچــه‬ ‫فضــای کس ـب وکار کشــور بهبــود یابــد‪،‬‬ ‫می توانیــم بــه افزایــش ســهم تعاونی هــا‬ ‫برســیم‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬در حــوزه‬ ‫الکترونیکــی کردن کار ها در حوزه تعاون‬ ‫اقدامــات خوبــی صورت گرفته اســت که‬ ‫در صــورت اتصــال ایــن بخش به ســامانه‬ ‫ثبت شرکت ها‪ ،‬کار سرعت خواهد گرفت‬ ‫و از ‪ ۷۷‬بــه ‪ ۷‬روز کاهــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬بــر‬ ‫تقویــت و توســعه فرهنــگ تعــاون و‬ ‫یهــا تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫امــوزش تعاون ‬ ‫توســعه مشــاغل خانگــی بــا روش هــای‬ ‫نویــن بــا محوریــت راهبــران شــغلی از‬ ‫محور هایــی اســت که بــر ان تاکیدداریم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او‪ ،‬راهبــران شــغلی کســانی‬ ‫هستند که کل زنجیره را پوشش می دهند‬ ‫و کس ـب وکار خانگــی را در یــک زنجیــره‬ ‫قــرار می دهنــد‪ .‬عبدالملکــی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایــن الگــو پیش ازایــن اجراشــده اســت‬ ‫و تجربــه موفقــی در ایــن حــوزه وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬عــاوه بــر ایــن به عنــوان مســئول‬ ‫دبیرخانه شــورای عالی اشــتغال به دنبال‬ ‫یــک تقســیم کار ملــی در حــوزه اشــتغال‬ ‫هســتیم کــه هــر یــک از وزارتخان ههــا و‬ ‫دستگاه های اجرایی بتوانند سهم خود را‬ ‫در ایــن حــوزه انجــام دهند‪ .‬ایجــاد نظام‬ ‫واقعــی س ـه جانبه گرایــی با اجمــاع همه‬ ‫گروه هــا ازجملــه دیگــر موضوعاتــی بــود‬ ‫کــه وی بــر ان تاکید و بیان کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫حمایــت از خانواده های اســیب دیده نیز‬ ‫از طریــق بهزیســتی‪ ،‬کار هــای معیشــتی‬ ‫ان هــا را پیگیری خواهیم کــرد‪ .‬راه اندازی‬ ‫سامانه جامع اشتغال ایرانیان با همکاری‬ ‫معاونــت اشــتغال‪ ،‬ارتبــاط مســتمر بــا‬ ‫رســانه ها‪ ،‬منتقدان و ایجــاد بنیادی برای‬ ‫گفتگو هــای اجتماعــی نیــز از اقدامــات‬ ‫اولوی ـت داری اســت کــه عبدالملکــی بــر‬ ‫ان هــا تاکیــد کــرد‪ .‬او در خصــوص بهبــود‬ ‫وضــع معیشــت بازنشســتگان و کارگــران‬ ‫یهــای کــه در ایــن بخــش‬ ‫و برنامه ریز ‬ ‫صــورت خواهــد گرفــت‪ ،‬نیــز گفــت‪ :‬باید‬ ‫سیاس ـت های کالن به نحوی اصالح شود‬ ‫که تورم نداشــته باشــیم‪ ،‬چنانچه مســئله‬ ‫تورم حل شــود بخش زیادی از مشکالت‬ ‫کارگران و بازنشســتگان حل خواهد شــد‪،‬‬ ‫امــروز یــک چرخــه معیوبــی به نــام تورم‬ ‫شــکل گرفته‪ ،‬هرزمانــی کــه تــورم افزایــش‬ ‫می یابــد افــراد نیز تقاضــای افزایش درامد‬ ‫دارند که این مسئله باعث افزایش کسری‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫قهــا و دولــت م ‬ ‫بودجــه صندو ‬ ‫بنابرایــن بایــد چرخ ههــای خلــق فقــر را‬ ‫کــه مهم تریــن ان تــورم اســت از طریــق‬ ‫سیاست های کالن اقتصادی متوقف کنیم‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬یک دســتور کار جــدی نیز برای‬ ‫نشســت بعــدی شــورای سیاس ـت گذاری‬ ‫و برنامه ریــزی تحــول راهبــردی تدویــن‬ ‫کرده ایــم کــه در هر یــک از مجموعه های‬ ‫وزارتخانه دو کمیته شــامل ضابطه زدایی‬ ‫و تمرکززدایــی و کمیتــه مبــارزه با فســاد و‬ ‫تعارض منافع شــکل گیــرد و از این طریق‬ ‫بتوانیــم ضوابطــی را که در اختیار ماســت‬ ‫رسانهایبهوسـعــتمیهن‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه کرمان‬ ‫خ ک کوپه و ی ن ‪ 31‬س نجوه ش نشده ستوه کدم نه د نپه هگو گون وی گیو قش س و ی عهدهد د عشق هگوشهگوشهم هن‬ ‫په و که قومه نه د نوف ه گه یگو گون س هشده ست گ وه س هی و دد سیصفحهه و خشه یوی هی یهمه س نه وشه س نه‬ ‫د کد ده ستکه ک ون هصو تم ظموگس ده ه س نهمم ه ن جم دپییشکششده ست د ن مه و مهس س ی و دد م و و گ هخ ی‬ ‫و دد ی ن قدمه یم وعی ج میک د‬ ‫و د د س ن ه ‪06‬‬ ‫‪06‬‬ ‫ی‬ ‫ب ش‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫س ی‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫و دس ـت وپا گیــر اســت‪ ،‬حــذف کنیــم‪.‬‬ ‫وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعی توضیح‬ ‫داد‪ :‬وا گــذاری و تمرکززدایــی امــوری کــه‬ ‫قابل واگذاری به اســتان ها است نیز انجام‬ ‫یشــود‪ .‬او افــزود‪ :‬کمیته مبارزه با فســاد‬ ‫م ‬ ‫و تعــارض منافــع کــه جــزو وعد ههــای‬ ‫دولت اســت نیــز در این حــوزه راه اندازی‬ ‫و نتایــج اقدامــات مربوطــه در نشســت‬ ‫بعــدی ارائــه خواهــد شــد‪ .‬او همچنیــن‬ ‫در خصــوص مصوبــات ایــن نشســت نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬ســعی می کنیــم تــا دو هفتــه اینده‬ ‫نتایــج برخــی از راهکار هــای ارائ هشــده را‬ ‫بــه اطــاع مــردم برســانیم‪ .‬بر اســاس این‬ ‫گــزارش در ابتــدای ایــن نشســت مدیــرکل‬ ‫حــوزه وزارتــی بــا معرفــی اعضای شــورای‬ ‫سیاس ـت گذاری و برنامه ریــزی تحــول‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات شهری و فضای سبز شال ( نوبت اول )‬ ‫چاپ اول‬ ‫شهرداری شال درنظردارد تجدید مناقصه عمومی خدمات شهری و فضای سبز شال را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید‪.‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت‬ ‫اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد والزم است‬ ‫مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ‪،‬مراحل ثبت نام درســایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ‬ ‫‪۱400/0۶/۱4‬یروز یک شنبه ساعت ‪ 0۸:00‬می باشد ‪.‬‬ ‫د ده م ن‬ ‫د دم د ن‬ ‫د دم‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه ازسایت ‪ :‬از مورخه ‪ ۱400/0۶/۱4‬لغایت ‪ ۱400/0۶/۱۸‬ساعت ‪۱۹‬‬ ‫شماره مناقصه در سامانه ستاد‪200000۵0۵۵000007:‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد ‪ :‬تاریخ ‪ ۱400/0۶/2۸ :‬ساعت‪ ۱۹ 00:‬زمان بازگشایی پاکت ها ‪:‬روز چهار شنبه تاریخ ‪ ۱400/0۶/2۹‬ساعت ‪ ۱0:00‬صبح‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه وارائه پاکت های‬ ‫بوئین زهرا ‪ -‬شال ‪ ،‬بلوار امام خمینی (ره) شهرداری شال تلفن ‪ 02۸-344۱2020-۱‬داخلی ‪۱۵‬‬ ‫الف‪:‬ادرس شهرستان رویدا د کی‬ ‫رویدا د زید‬ ‫ن‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ستادشجهت انجام مراحل عضویت درسامانه‪ :‬مرکزتماس ‪۱4۵۶:‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه‬ ‫واکسیناسیون فوری کارگران ضروری است‬ ‫ی‬ ‫از میانگین کشوری‬ ‫دفترثبت نام نرخ بیکاری کیش کمتر‬ ‫و‪۸۵۱۹37۶۸‬‬ ‫‪۸۸۹۶۹737:‬‬ ‫هزینه اگهی هرچند نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد‬ ‫علی یارکه سلخوری ‪ -‬سرپرست شهرداری شال‬ ‫شماره ‪07‬‬ ‫شنبه ‪ 06‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1148‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫توزیع بستههای معیشتی‬ ‫بین ‪ ۱۰۰‬خانواده نیازمند‬ ‫مدیر اداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ازاد کیش خبر داد‪:‬‬ ‫فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش گفت‪ :‬از اغاز‬ ‫طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون ‪ ۱۰۰‬خانواده‬ ‫نیازمند شناساییشده و بستههای معیشتی میان این‬ ‫خانوادهها توزیعشــده اســت‪ .‬به گزارش صداوســیما‬ ‫‪ ،‬ســرهنگ میرزاده گفت‪ :‬بهزودی بســتههای جدید‬ ‫معیشتی بین خانوادههای نیازمند توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه‪ ،‬طرح شــهید حاج قاســم ســلیمانی‬ ‫باهدف مدیریت و کنترل اپیدمی کووید ‪ ۱۹‬از ســال‬ ‫گذشته در این جزیره اغازشده است‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح‬ ‫با مشارکت همکاری نهادها و سازمانها شامل ناحیه‬ ‫مقاومت بســیج‪ ،‬مرکز توســعه سالمت‪ ،‬هاللاحمر‪،‬‬ ‫نیروی انتظامی و سازمان منطقه ازاد کیش اجراشده‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به اینکه این طرح در سه مرحله‬ ‫شناســایی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از بیمــاران مبتالبــه‬ ‫بیماری کرونا در کیش اجرا میشود‪ ،‬افزود‪ :‬در مرحله‬ ‫اول لیســت بیماران از ســوی مرکز توسعه سالمت در‬ ‫اختیار ناحیه مقاومت بسیج قرارگرفته و این افراد با‬ ‫مراجعه به منازل وضعیت بیماران کرونایی را رصد و‬ ‫مایحتــاج این افراد را تامین میکنند‪ .‬فرمانده ناحیه‬ ‫مقاومــت بســیج با اشــاره به اینکه تمامــی امکانات‬ ‫مجموعــه ســپاه و بســیج ازجمله موتورســیکلتها و‬ ‫خودروهــا باهــدف خدماترســانی هرچــه بهتــر بــه‬ ‫بیمــاران در اختیار این طرح قرارگرفته اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫طرح شــهید حاج قاســم ســلیمانی تا ریشهکنی کامل‬ ‫بیماری کووید ‪ ۱۹‬در کیش ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫کاشت کونوکارپوس‬ ‫ممنوع شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت عمــران‪ ،‬اب و خدمــات کیــش‬ ‫گفت‪ :‬بر اســاس شــیوهنامه توســعه و نگهداری فضای‬ ‫سبز کاشــت درخت کونوکارپوس در اماکن مسکونی و‬ ‫معابرعمومیممنوعشد‪.‬عبدالنبیشرفیدر گفتوگوبا‬ ‫ایرنابابیاناینکهشیوهنامهطراحیفضاهایسبزشهری‬ ‫ایــن جزیره بهتازگی تدوینشــده اســت اظهار داشــت‪:‬‬ ‫این شیوهنامه که توسعه اقدامات با توجه به پوشش‬ ‫گیاهی بومی و اقلیم متناسب ان تدوینشده بهزودی به‬ ‫مرحله اجرا درمیاید‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬شــرکت عمران‪،‬‬ ‫اب و خدمات در تدوین این شیوهنامه ضوابط طراحی‬ ‫فضاهای سبز شهری را بومیسازی کرده است و در نظر‬ ‫دارد بــر اســاس ان عــالوه بر توجه به گیاهان و درختان‬ ‫بومی کاشتدرخت کنوکارپوسدر اینجزیرهرابهدلیل‬ ‫اثرات رقابتی غالب اینگونه گیاهی بر گیاهان همجوار‬ ‫و توسعه ریشهها بهصورت سطحی و درنتیجه تخریب‬ ‫تاسیسات زیرزمینی و ابنیه محیط اطراف‪ ،‬ریزش برگها‬ ‫و بــذر در اکثــر فصــول ســال‪ ،‬ایجاد بو نامطلــوب در اثر‬ ‫رطوبت جوی یا خیس شدن توسط باران و هزینه باالی‬ ‫هرس و شکنندگی در مقابل باد شدید‪ ،‬محدود شود‪.‬‬ ‫توسعه کیش نیازمند‬ ‫تامین گاز طبیعی‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و برق کیش گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫هزینههای بسیار زیاد تامین سوخت و مشکالت حمل‬ ‫و تامین‪ ،‬انتقال هرچه سریعتر گاز به جزیره میتواند‬ ‫روند توســعه زیرســاختی اب و برق را شــتاب بیشــتر و‬ ‫پایدارتری بدهد‪ .‬یداله ســلطانی بــا تاکید بر اینکه در‬ ‫شــرایط فعلی برای تولیــد اب و برق موردنیاز جزیره‪،‬‬ ‫روزانه یکمیلیون لیتر گازوئیل و ‪ ۵۰۰‬هزار مترمکعب‬ ‫گاز مصرف میشــود افزود‪ :‬هزینه سوخت گازوئیل در‬ ‫هرروز ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان اســت که فشــار مالی زیادی‬ ‫را به مجموعه تحمیل میکند‪ .‬سلطانی با بیان اینکه‬ ‫مصــرف گازوئیــل موجــب شــده تــا هزینــه تعمیــرات‬ ‫دســتگاهها ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش یابــد‪ ،‬تاکیــد میکنــد‪:‬‬ ‫جایگزینی گاز بهعنوان ســوخت تاسیسات اب و برق‬ ‫باعث افزایش طول عمر و عملکرد بهتر دســتگاههای‬ ‫تولید اب و برق میشود‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 04‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1147‬‬ ‫خــبر‬ ‫فردا؛ اخرینمهلت‬ ‫ارائه اظهارنامه مالیاتی‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان یزد گفت‪:‬‬ ‫ایجاد کتابخانه تخصصی در حوزه رسانه برای توسعه‬ ‫فعالیتها و بهروزرســانی اقدامهای مرتبط در اســتان‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬به گزارش خبــر انالین‪ ،‬مجید جوادیان‬ ‫زاده در نشست با اعضای هیئتمدیره خانه مطبوعات‬ ‫یــزد افــزود‪ :‬وجود یک کتابخانه مناســب با کتابهای‬ ‫دانش رسانه موجب موفقیت خبرنگاران و فعاالن این‬ ‫عرصــه مهم میشــود‪ .‬وی با قدردانــی از تالش تمامی‬ ‫فعــاالن عرصــه خبر ادامــه داد‪ :‬وجــود منابع بــهروز و‬ ‫مرجع در حوزه رســانه جزو موارد مهمی است که باید‬ ‫برای تحقق ان پیگیری شود‪ .‬وی بر لزوم گرداوری منابع‬ ‫بهروز و مرجع در حوزه رسانه تاکید کرد و گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫دورههایاموزشیو دانشافزاییو رسیدگیبهمطالبات‬ ‫و مشکالت خبرنگاران از دیگر مسائل مهمی است که‬ ‫باید توسط خانه مطبوعات پیگیری الزم به عمل اید‪.‬‬ ‫جوادیان زاده تصریح کرد‪ :‬بهرهگیری از فضای مجازی در‬ ‫کنار فرهنگ مکتوب برای اطالعرسانی دقیق و بهروز با‬ ‫در نظر گرفتن تمامی ظرفیتها باید موردتوجه جدی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد گفت‪ :‬استقالل‬ ‫خانه مطبوعات جزو موارد مهمی است که باید حفظ‬ ‫شود و تاکنون بر این مدار در استان اقدام شده و تداوم‬ ‫انضروریاست‪.‬جوادیانزادهدر پایانخاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ارائه خدمات مختلف به خبرنگاران بر اساس شرایط و‬ ‫نیازهادر عرصهاقتصادی و فرهنگیبایدهموارهتوسط‬ ‫خانهمطبوعاتپیگیریشود‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۵‬هزار دز واکسن‬ ‫در مرحله اول به کیش‬ ‫مدیــر اداره کار و خدمــات اشــتغال‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد کیــش گفــت‪ :‬نــرخ‬ ‫بیــکاری ایــن جزیره کمتــر از میانگین کشــوری‬ ‫و زیــر چهــار درصــد قــرار دارد‪ .‬محمدعلــی‬ ‫جالیــر اظهــار داشــت‪ :‬اینکــه جزیره بــه دلیل‬ ‫اجــرای طرحهــای مختلــف از پتانســیلها و‬ ‫ظرفیتهــای قابلتوجهی بــرای جذب نیروی‬ ‫کار از نقــاط مختلــف کشــور دارد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه اکنون ‪ ۳۵‬هزار نفر در تامین اجتماعی‬ ‫کیــش بیمه شــدند‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬از این تعداد‬ ‫‪ ۳۲‬هــزار نفر بیمهشــده اجباری در واحدهای‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬شــرکتهای ســرمایهگذاری و‬ ‫واحدهــای خدماتــی و گردشــگری و بقیــه در‬ ‫مشــاغل اختیــاری مشــغول بــه کار هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســازمان منطقــه ازاد کیــش‬ ‫بهمنظــور حمایــت از جامعــه کارگــری در‬ ‫راســتای دســتیابی به اهــداف و سیاســتهای‬ ‫کالن ایــن ســازمان در بخشهــای مختلــف‬ ‫ازجملــه حمایــت از حقوق کارگــران و ارتقای‬ ‫ســطح رفاه انان ســامانه هوشــمند اشــتغال را‬ ‫راهاندازی کرده و تاکنون ‪ ۴۵‬درصد اطالعات‬ ‫کارگــران در ان ثبتشــده اســت‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫جالیر ســامانه هوشمند کار و اشتغال باهدف‬ ‫استانداردســازی شــرایط کســبوکار‪ ،‬صیانــت‬ ‫از حقــوق کارگــران و حمایــت از کارفرمایان و‬ ‫سرمایهگذاران راهاندازی شده است‪.‬‬ ‫مدیر اداره کار و خدمات اشــتغال سازمان‬ ‫منطقــه ازاد کیــش افزود‪ :‬این اقدام در حذف‬ ‫قراردادهــای ســفید امضــا تاثیرگــذار بــوده‬ ‫چرا کــه کارگــران میتواننــد در قالــب خدمات‬ ‫این ســامانه از کارت اشــتغال بهرهمند شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه احصــا حقــوق کارگــران از‬ ‫کارفرمایــان از دیگــر مزایــای سیســتمی شــدن‬ ‫فعالیتهــای کارگــری و کارفرمایــی در جزیره‬ ‫رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی کیش گفت‪ ۱۲ :‬کیشــوند‬ ‫ظــرف یــک مــاه گذشــته در دام پیامکهای جعلی ســامانههای‬ ‫مختلف الکترونیکی دولت و دســتگاه قضایی افتادند‪ .‬ســرهنگ‬ ‫محمدرضا رضایی در گفتوگو با ایرنا با بیان اینکه در حدود یک‬ ‫مــاه گذشــته هک تلفن همــراه با پیامک جعلی بهعنوان شــگرد‬ ‫جدیــد کالهبــردارن از مردم مورداســتفاده قرارگرفته اســت اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا اســتفاده از این طریق ‪ ۱۲‬کیشــوند پــس از هک تلفن‬ ‫همــراه‪ ،‬قربانی کالهبــرداران قرار گرفتند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در این‬ ‫شــگرد کالهبــرداران پیامکهایــی جعلــی با محتواهــای مختلف‬ ‫ازجملــه ابــالغ الکترونیــک قضایــی‪ ،‬پرداخت یارانه و ســجام به‬ ‫شــهروندان ارســال میکنند که با قرار دادن یکیک لینک جعلی‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در خصوص ارتقای رفاه کارگران‬ ‫عالوه بر تشــکیل و تجهیز کمپهای کارگری‪،‬‬ ‫افــرادی کــه نقــش مهمــی در توســعه جزیــره‬ ‫دارنــد از برخــی امتیــازات برخــوردار خواهنــد‬ ‫شــد‪ .‬وی در خصــوص ســازش ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫دعاوی کارگری و کارفرمایی در کیش‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امســال ‪ ۱۶۱‬پرونــده در اداره کار و خدمــات‬ ‫اشــتغال ســازمان منطقــه ازاد کیش تشــکیل و‬ ‫پــس از رســیدگی بــه تمــام پروندههــا‪ ،‬حکــم‬ ‫نهایــی انهــا صادرشــده کــه ‪ ۲۵‬درصــد ایــن‬ ‫پرونده با ســازش طرفین خاتمه یافته اســت‪.‬‬ ‫جالیــر اضافه کرد‪ :‬با رســیدگی به دعاوی این‬ ‫پروندههــا هفــت میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریال‬ ‫از حقــوق کارگــران از کارفرمایــان احصا شــده‬ ‫و عــالوه بــر ان ‪ ۴۱‬مــورد از ایــن پروندههــا با‬ ‫همــکاری کارگــر و کارفرمــا بــه ســازش منجــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬وی با بیان اینکه برطرف کردن‬ ‫در پیامــک بــه دنبــال فرید شــهروندان هســتند‪ .‬رئیــس پلیس فتا‬ ‫اظهار داشت‪ :‬قربانی پس از باز کردن لینک یک اپلیکیشن مخرب‬ ‫بهعنوان سامانه روی تلفن همراه انها نصبشده و ازانجاییکه‬ ‫برخــی از شــهروندان از ایــن ســامانهها و نحــوه فعالیــت انهــا‬ ‫اگاهی ندارند در دام این کالهبرداران اینترنتی قرار میگیرند‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬فعالیت کالهبرداران در این شــگرد بهگونهای اســت‬ ‫که از ســیمکارت و تلفن همراه شــخصی که نرمافزار در داخل ان‬ ‫نصبشــده به قربانی دوم پیامک ارســال میکنند بهگونهای که‬ ‫صاحــب تلفــن همــراه عامل جرم شــده و مورد ســو اســتفاده قرار‬ ‫میگیرنــد‪ .‬رضایــی افــزود‪ :‬شــهروندان توجه داشــته باشــند برای‬ ‫ورود به سامانههای مختلف قضایی ازجمله ثنا و پرداخت یارانه‬ ‫دعــاوی بیــن کارگــران و کارفرمایــان باهــدف‬ ‫ســازش‪ ،‬یکــی از مهمتریــن سیاســتهای‬ ‫اتخاذشــده این اداره اســت افزود‪ :‬اختالفات‬ ‫فــردی بیــن کارفرمــا و کارگــر ناشــی از اجــرای‬ ‫مقــررات قانــون کار‪ ،‬ســایر مقــررات تبعــی‪،‬‬ ‫موافقتنامههــای کارگــری اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬با‬ ‫اتخاذ تمهیدات الزم اطاله دادرسی به اختالفات‬ ‫کارگــری و کارفرمایــی در ایــن جزیــره بــه کمتر از‬ ‫یک ماه کاهشیافته و سعی میشود با حداکثر‬ ‫رعایــت عدالــت‪ ،‬نســبت بــه ایــن اختالفــات در‬ ‫واحد کار و خدمات اشتغال کیش رسیدگی شود‪.‬‬ ‫جالیر افزود‪ :‬از ابتدای مرداد بهمنظور پیشگیری‬ ‫از شیوع کرونا در جامعه‪ ،‬ثبت شکایات کارگری‬ ‫ســامانهای شــده و کارگــران میتواننــد بــا‬ ‫مراجعــه بــه ســامانه هوشــمند کار و اشــتغال‬ ‫بــه ادرس الکترونیکی ‪ job.kish.ir‬نســبت به‬ ‫ثبت دادخواســت خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫دولت هیچگونه وجهی نباید پرداخت و تاکید میشود لینکهای‬ ‫مشــکوک را باز نکنند و همچنین به ســر شــمارههای پیامکهای‬ ‫دریافتی توجه کنند که از مراجع رســمی ارسالشده باشد‪ .‬رئیس‬ ‫پلیــس فتــا فرماندهی انتظامی کیــش به شــهروندان توصیه کرد‪:‬‬ ‫در فضــای مجــازی و دنیای دیجیتال هر نــوع محتوایی بهصورت‬ ‫جعلی قابل طراحی است و مجرمین از هویتها و نرمافزارهای‬ ‫جعلــی اســتفاده میکنند‪ ،‬بنابراین قبل از نصــب هر نرمافزار و یا‬ ‫وارد شــدن بــه هــر لینــک به اصالــت ان توجــه کنیــد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫شــهروندان درصورتیکــه از اصالــت نرمافزارهــا مطمئــن نیســتند‬ ‫میتوانند موضوع را با پلیس فتا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫در بخش فوریتهای پلیسی در میان بگذارند‪.‬‬ ‫ش‬ ‫مدیرعامل ســازمان منطقه ازاد کیش گفت‪:‬‬ ‫بــا پیگیریهــای مســتمر از وزارت بهداشــت‬ ‫و درمــان کشــور و بــا تامیــن واکســن در نظــر‬ ‫داریم کیش را به نخســتین شــهر بــدون کرونای‬ ‫ایــران تبدیــل کنیــم‪ .‬به گــزارش تســنیم‪ ،‬جعفر‬ ‫اهنگران اظهار داشــت‪ :‬در پــی موافقت وزارت‬ ‫بهداشــت و درمان کشور مبنی بر واکسیناسیون‬ ‫ســاکنان جزیــره کیش‪ ،‬موجــی از شــادی و امید‬ ‫میــان ســاکنان ایــن منطقــه ایجادشــده اســت و‬ ‫امیدواریــم این جزیره بــه پایلوت منطقه بدون‬ ‫کرونــا در کشــور تبدیل شــود‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬با‬ ‫پیگیریهای مســتمر ســازمان منطقــه ازاد کیش‬ ‫برای ســرعت بخشــیدن به تخصیص واکســن از‬ ‫طریق وزارت بهداشــت و درمان‪ ،‬خســارت ‪17‬‬ ‫ماهه کســبوکارهای فعاالن اقتصــادی در این‬ ‫جزیــره بهویــژه در حــوزه گردشــگری بــه پایــان‬ ‫میرســد‪ .‬مدیرعامل ســازمان منطقــه ازاد کیش‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬با فزونــی یافتن امــار مبتالیان به‬ ‫رئیــس اداره کنســولی دانشــجویان‬ ‫بینالمللــی جزیــره کیــش‪ ،‬از حمایــت‬ ‫همهجانبــه از دانشــجویان افغــان در زمینــه‬ ‫«امــور ویــزا و اقامــت» در ایــن منطقــه خبــر‬ ‫داد‪ .‬بــه گــزارش فــارس ‪ ،‬زهــرا حســین زاده‬ ‫با اشــاره بــه تحوالت اخیر کشــور افغانســتان‬ ‫و در حمایــت از مهاجریــن افغــان ســاکن در‬ ‫کیــش‪ ،‬گفــت‪ :‬دانشــجویان افغان بــرای اخذ‬ ‫ویــزای تحصیلــی خــود بایــد بــه ایــن کشــور‬ ‫ســفر میکردنــد که بــا لغو پروازهــا و خطرات‬ ‫ن زاده در ادامه‬ ‫کرونــا‪ ،‬مذاکــرات مهمــی را بــا وزارت بهداشــت‬ ‫و درمــان باهــدف ســرعت بخشــیدن در تامیــن‬ ‫واکســن موردنیــاز ســاکنان کیــش بــه مرحلــه‬ ‫نهایی رســاندهایم‪ .‬وی از کیشــوندان خواســت‬ ‫بــا رعایــت کامــل پروتکلهای بهداشــتی ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا‪ ،‬نقش اثرگذار خودشــان را در زمینه‬ ‫مقابلــه بــا ویــروس کوویــد ‪ 19‬به نحو شایســته‬ ‫انجــام دهنــد تــا بهیــاری حــق‪ ،‬کادر درمــان از‬ ‫فشــار بیامان خدمات سخت و طاقتفرسا به‬ ‫ش‬ ‫دد ش‬ ‫بیماران اســوده شــوند‪ .‬اهنگران تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫دریافــت واکسیناســیون از ســوی تمــام ردههای‬ ‫ســنی در کیش که امیدواریم بــا حمایت وزارت‬ ‫بهداشت بهزودی اجرایی شود‪ ،‬ساکنان جزیره‬ ‫باید کماکان شیوهنامههای بهداشتی ستاد ملی‬ ‫کرونا را با توجه به تردد مهمانان و گردشــگران‬ ‫بــه ایــن جزیره‪ ،‬در دســتور کار داشــته باشــند تا‬ ‫روزی کــه تمام مردم ایــران در برابر این ویروس‬ ‫کشنده‪ ،‬واکسینه شوند‪.‬‬ ‫رئیــس بیمارســتان کیــش از‬ ‫مراجعهکننــدگان بــه درمانگاه‬ ‫موافقت وزارت بهداشت برای‬ ‫تنفسی‪،‬کرونامثبتهستند‪.‬‬ ‫اختصــاص ‪ ۵‬هــزار دز واکســن‬ ‫رئیــس بیمارســتان کیــش‬ ‫در مرحلــه اول به جزیره کیش‬ ‫گفــت‪ :‬در کمیتــه اقتصــادی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫سازمان تصویب شد جمعیت‬ ‫مصطفی‬ ‫به گزارش صداوسیما ‪ ،‬دکتر‬ ‫نادعلی نژاد‬ ‫بومــی مبتالبه کرونــا خدمات‬ ‫مصطفــی نادعلی نــژاد گفت‪:‬‬ ‫مراقبتهــای ویــژه بخــش‬ ‫بر اســاس اســتاندارهای تعیینشده و جمعیت تنفســی و هزینههای داروها را پرداخت نکنند‪.‬‬ ‫کیــش وضــع بیمارســتان و خدمــات درمانــی در وی افــزود‪ :‬افــرادی مبتالبــه کرونــا که ســرپایی‬ ‫کیــش فراتر از اســتانداردهای کشــوری و جهانی درمــان میشــوند و نیــاز بــه داروی رمدســیویر‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬بر اساس استاندارهای جهانی دارند به مدت ‪ ۵‬روز این دارو را رایگان دریافت‬ ‫در شــهرهای بــا جمعیــت زیــر ‪ ۵۰‬هــزار نفــر در میکنند‪ .‬دکتر نادعلی نژاد گفت‪ :‬از دوم شهریور‬ ‫بخشهــای زنــان‪ ،‬اطفــال‪ ،‬داخلــی‪ ،‬جراحی و بیمارانــی کــه وارد درمانــگاه تنفســی شــدهاند‬ ‫بیهوشیهرکدامیکپزشکمتخصصبههمراه ویزیــت اولیــه را پرداخت میکننــد و در صورت‬ ‫پزشکان عمومی در بیمارستان الزم است‪ .‬دکتر جواب مثبت تست کرونا هزینههای درمان به‬ ‫نادعلینژاد گفت‪:‬باتوجهبهشرایط گردشگری انان بازگردانده میشود‪ .‬وی افزود‪ :‬در چند روز‬ ‫کیش و محدودیتهای مسافرتی برای ساکنان‪ ،‬گذشتهباهمکاریبخشخصوصیونیکوکارانو‬ ‫خدمات فوق تخصصی نیز در بیمارســتان ارائه تالشهای مدیرعامل سازمان منطقه ازاد کیش و‬ ‫میشــود‪ .‬رئیس بیمارســتان کیش گفــت‪ :‬بنا بر رئیسمرکزتوسعهسالمتقرار شد کهدر مرحله‬ ‫دســتور مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد کیــش اول ‪ ۵‬هزار دز واکسن به جزیره کیش اختصاص‬ ‫مبنی بر اینکه تمامی هزینههای درمانی ساکنان یابد‪ .‬رئیس بیمارستان کیش گفت‪ :‬امیدواریم با‬ ‫مبتالبهویروس کرونادر بیمارستانرایگانباشد‪ ،‬وارد شدن واکسن به کیش شیوع کرونا در کیش‬ ‫این طرح انجام شد‪ .‬وی افزود‪ ۳۰ :‬تا ‪ ۴۰‬درصد کاهشیابد‪.‬‬ ‫اغاز به کار کارگاه ‬ ‫بین المللی حفاظت معماری ‬ ‫خشتی‬ ‫مدیــر کارگاه بینالمللی حفاظت معماری خشــتی‬ ‫در شهر یزد گفت‪ :‬این کارگاه در راستای افزایش دانش‬ ‫تخصصــی کارشناســان‪ ،‬مشــاوران و پیمانــکاران حــوزه‬ ‫معمــاری خشــتی از اول تــا ششــم شــهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫یزد برگزار خواهد شد‪ .‬به گزارش رویداد امروز؛ محسن‬ ‫عباسی هرفته برگزاری این کارگاه بینالمللی را در راستای‬ ‫تعهــدات ایــران در زمینــه توســعه معماری خشــتی در‬ ‫پرونده ثبت جهانی دانست و گفت‪ :‬نزدیک به یکصد‬ ‫نفر از ایران‪ ،‬فرانسه و امارات متحده عربی در این کارگاه‬ ‫که بهصورت انالین برگزار میشــود‪ ،‬شــرکت میکنند و‬ ‫‪ ۲۱‬مدرس از ایران و فرانســه در طول شــش روزبه طرح‬ ‫مباحــث مختلف نظری تا فنــی و اجرایی در خصوص‬ ‫معماری خشتی و نحوه حفاظت از ان میپردازند‪ .‬این‬ ‫استاددانشگاهخشترانهفقطیکمصالحساختمانی‬ ‫تاریخمصرفگذشتهبلکهیکپارادایمومکتبدر حوزه‬ ‫ساختمان مطرح کرد که میتواند بسیاری از معضالت‬ ‫زیستمحیطی چون تغیر اقلیم‪ ،‬بحران انرژی‪ ،‬بحران‬ ‫اب و حتــی مشــکالت روحی_روانــی و رفتــاری کاربران‬ ‫معمــاری و شــهر را تحــت تاثیر مثبت خود قــرار دهد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در دنیای توســعهیافته‪ ،‬دوباره توجه‬ ‫به مصالح ساختمانی پایدار جلب شده است و در این‬ ‫زمینه خشت به پشتوانه عقل جمعی و دانش تاریخی‬ ‫سترگی کهدر خودداردپیشتاز است‪.‬مدیر پایگاهمیراث‬ ‫جهانیشهر تاریخییزدادامهداد‪:‬پیشبینیمیشوددر‬ ‫سالهای اتی بیشتر از معماری خشتی بشنویم‪ .‬امروزه‬ ‫تحقیقاتگستردهایدر حوزهروزامدسازیومقاومسازی‬ ‫ان در دانشگاهها و مراکز پژوهشی دنیا در حال انجام‬ ‫است و جای تاسف دارد که کشور ما که روزی پایتخت‬ ‫معماری خشتی جهان بوده است به واردکننده دانش‬ ‫خشــت و معماری خشــتی بدل شــود‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬امیدواریم با تکیهبر میراث ارزشــمند پدرانمان که‬ ‫جهان با ثبت ان در فهرســت میراث جهانی در مقابل‬ ‫ان ســر تعظیم فرود اورد و با تالش و کوشــش علمی و‬ ‫پژوهشی و بهرهمندی از تجارب استادکاران بومی‪ ،‬ایران‬ ‫و یزد محملی برای نشو و نمای معماری نوین خشتی‬ ‫در جهان باشد‪.‬‬ ‫سنجش روزانه ‪ ۲۲‬نفر از نواموزان بدو‬ ‫ورود به دبستان‬ ‫رئیس اداره اموزشوپرورش‬ ‫کیــش گفــت‪ :‬بــرای رعایــت‬ ‫هرچه بیشتر دستورالعملهای‬ ‫بهداشــتی روزانــه ‪ ۲۲‬نوامــوز‬ ‫بــدو ورود بــه دبســتان در‬ ‫کیــش ســنجش میشــوند‪ .‬بــه‬ ‫گــزارش صداوســیما ‪ ،‬پرویــز‬ ‫حیــدری راد گفــت‪ :‬نوامــوزان پیشدبســتانی‬ ‫بــا رعایــت شــیوهنامههای بهداشــتی زیــر نظــر‬ ‫پزشکان مرکز توسعه سالمت و کارشناسان اداره‬ ‫اموزشوپــرورش کیش ســنجش میشــوند‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬هرســاله مجوز طرح ســنجش نوامــوزان‬ ‫از ‪ ۲۲‬تیر صادر میشــد و امســال به دلیل شیوع‬ ‫ویــروس کرونــا ایــن مجــوز از اول شــهریور صادر‬ ‫شد‪ .‬رئیس اداره اموزشوپرورش کیش گفت‪ :‬در‬ ‫روزهــای اول اجرای این طــرح روزانه ‪ ۴۲‬نواموز‬ ‫ســنجش میشــدند و در حال حاضر این تعداد‬ ‫را بــه ‪ ۲۲‬نفر کاهش دادهایم‪ .‬حیدری راد گفت‪:‬‬ ‫هر نواموز به مدت‪ ۲۰‬دقیقه و بر اساس ضوابط‬ ‫بهداشتی از سوی کارشناسان و پزشکان سنجش‬ ‫میشــود‪ .‬وی افزود‪ :‬بــرای ارائه خدمات بهتر به‬ ‫نواموزانوخانوادههاسنجشسالمتدر‪ ۲‬نوبت‬ ‫صبــح و عصــر انجام میشــود‪ .‬پرویز حیــدری راد‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به برگزاری ازمونهای پایان سال‬ ‫تحصیلی دانش اموزان در جزیره کیش بر اساس‬ ‫شیوهنامههایبهداشتیاینطرحنیززیرنظر کادر‬ ‫بهداشــت و درمان مرکز توسعه سالمت کیش و‬ ‫ناظران سازمان منطقه ازاد کیش در حال برگزاری‬ ‫اســت‪ .‬وی گفــت‪ :‬بــر اســاس دســتورالعملهای‬ ‫کشوری تابع قانون هستیم و با‬ ‫حساســیت هرچه تمام از جان‬ ‫دانشاموزانمواظبتمیکنیم‪.‬‬ ‫رئیــس اداره اموزشوپــرورش‬ ‫کیش گفــت‪ :‬ایــن اداره امادگی‬ ‫بــرای اجــرای ســه وضعیــت‬ ‫حضــوری و نیمهحضــوری و‬ ‫غیرحضوری را دارد‪ .‬حیدری راد گفت‪ :‬بر اســاس‬ ‫اعالم رئیسجمهور مدارس از مهر اغاز میشود و‬ ‫فعال غیرحضوری اســت‪ .‬وی درباره شــهریههای‬ ‫مدارسغیردولتینیزگفت‪:‬شهریههابایدبهتائید‬ ‫وزارت اموزشوپرورش برسد و مدیران موظف به‬ ‫نصبشهریههادر تابلواعالناتمدارسهستند‪.‬‬ ‫رئیس اداره اموزشوپرورش کیش گفت‪ :‬خانواده‬ ‫میتواننــد در صــورت مشــاهده تخلف از ســوی‬ ‫مدارس و اخذ مبالغ بیشتر از شهریههای مصوب‬ ‫بهادارهاموزشوپرورششکایت کنند‪.‬حیدریراد‬ ‫بااشارهبهاحداثسهمدرسهدر کیش‪ ،‬گفت‪:‬دو‬ ‫مجموعه از این مدارس‪ ۱۰‬کالسه است که یکی‬ ‫با‪ ۵۰‬درصدپیشرفتفیزیکیبهدلیلاختالفبا‬ ‫پیمانکار طرحمسکوتماندهاستوبعیداست‬ ‫تامهرامسالبهپایانبرسد‪.‬وی گفت‪:‬یکیدیگر‬ ‫از مــدارس نیــز به دنبال انتخاب پیمانکار اســت‬ ‫و مدرســه ســوم هم با پیگیریهــای امامجمعه‬ ‫و خیــران در حــال ســاخت اســت‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫اموزشوپرورش کیش گفت‪ :‬بر اســاس جلسهای‬ ‫که با سازمان برگزار شد مقرر شد تا ‪ ۵‬سال اینده‬ ‫بر اساس نیاز اموزشوپرورش نسبت به تجهیز و‬ ‫تحویل‪ ۱۰‬مدرسه اقدام شود‪.‬‬ ‫سخنگوی شــورای سالمت‬ ‫کیش از فعالیت یکســره مراکز‬ ‫تجاری کیشباهدفپیشگیری‬ ‫از ازدحام جمعیت در این مراکز‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫دکتــر محمدرضــا رضانیــا‬ ‫رئیــس مرکــز توســعه ســالمت‬ ‫و ســخنگوی شــورای سالمت کیش با اشــاره به‬ ‫اینکهامار تحلیلیارائهشدهدر جلسهتخصصی‬ ‫ســتاد مقابله بــا کرونا نشــاندهنده تاثیر مثبت‬ ‫محدودیتهــای گذشــته‬ ‫دررونــد بیمــاری و بســتری در‬ ‫بیمارستان کیش است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بر همین اســاس فعالیت تمام‬ ‫مراکــز تجاری کیش که در حال‬ ‫حاضر از ساعت‪ 18‬تا‪ 22‬است‬ ‫باهــدف پیشــگیری از ازدحــام‬ ‫جمعیــت در زمان محدود‪ ،‬فعالیــت این مراکز‬ ‫بهصورت یکسره از ساعت‪ 10‬صبح تا‪ 22‬خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد‪:‬‬ ‫ایجاد کتابخانه تخصصی ‬ ‫رسانه در خانه مطبوعات ‬ ‫یزد ضروری است‬ ‫مدیــر امــور مالیاتی منطقه‬ ‫اظهارنامه و اطالعات عملکرد‬ ‫ازاد کیش گفت‪ :‬هفتم شهریور‬ ‫مالــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مودیــان‬ ‫اخرینمهلــت ارائــه اظهارنامه‬ ‫مالیاتــی بــرای بهرهمنــدی از‬ ‫مالیاتــی عملکــرد ســال ‪۹۹‬‬ ‫معافیت دقت الزم را در تنظیم‬ ‫اشــخاص حقوقــی و صاحبــان‬ ‫اظهارنامــه و ســایر صورتهای‬ ‫حمیدرضا‬ ‫امــالک اســتیجاری اســت‪ .‬بــه‬ ‫مالی داشته باشند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫منتظری‬ ‫گزارش صداوســیما ‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫چنانچه اظهارنامه بدون درج‬ ‫منتظری افزود‪ :‬مهلت ارائه اظهارنامه اشــخاص اعــداد و ارقــام از قبیل فــروش کاال و یا خدمات‬ ‫حقوقی و صاحبان امالک استیجاری عملکرد‪ ۹۹‬ارائــه شــود این اظهارنامه شــرایط بهرهمندی از‬ ‫تاپایانتیرماهبودوباتوجهبهمصوبهستادملی معافیتمناطقازادرانخواهندداشت‪.‬منتظری‬ ‫مدیریت کرونا یک ماه تمدید شد‪ .‬وی افزود‪ :‬با گفت‪:‬ارائهاظهارنامهالکترونیکیوبدوننیاز به‬ ‫توجه به شرایط ایجابی اخیر و موج پنجم شیوع مراجعه حضوری است و از طریق پنجره واحد‬ ‫ویروس کرونا توســط ســتاد یک هفته دیگر و تا مالیاتی به ادرس ‪ intamedia.ir‬انجام میشــود‪.‬‬ ‫هفتمشهریورتمدیدشد‪.‬‬ ‫منتظــری افــزود‪ :‬بــا بررســی ســامانه اظهارنامــه‬ ‫منتظری با تاکید بر اینکه استفاده از معافیت اشخاصحقوقیتاکنونهشتاددرصداز مودیان‬ ‫مالیاتــی موضوع ماده ‪ ۱۳‬قانون چگونگی اداره فعال این بخش در منطقه ازاد کیش نسبت به‬ ‫مناطــق ازاد تجــاری و صنعتــی منــوط بــه ارائه ارائهاظهارنامهمالیاتیاقدام کردهاند‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۱۴2‬طرح صنعتی و‬ ‫غیر صنعتی در جزیره‬ ‫مدیرعاملسازمانمنطقهازاد کیش گفت‪:‬هماکنون‬ ‫در ایــن جزیــره ‪ ۱۴۲‬طــرح صنعتــی و غیــر صنعتــی بــا‬ ‫ســرمایهگذاری بیش از ‪ ۴۵۶‬هزار میلیارد ریالی در حال‬ ‫اجــرا اســت‪ .‬جعفر اهنگران در گفتوگو بــا ایرنا اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬این تعداد طرح شــامل ‪ ۱۰۵‬طرح غیر صنعتی‬ ‫بــا ‪ ۴۵۰‬هــزار میلیارد ریال اعتبــار و ‪ ۳۷‬طرح صنعتی با‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۷۴۷‬میلیــارد ریال ســرمایهگذاری ریالی و ‪۴۴‬‬ ‫میلیون دالر ســرمایهگذاری ارزی است‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۵‬طرح غیر صنعتی در حال اجرا نیز شامل ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫با کاربردی چندمنظوره‪ ۲۰،‬درصد در بخش مسکونی و‬ ‫‪ ۱۹‬درصد با کاربری هتلها است که پیشبینی میشود‬ ‫حــدود ‪ ۸۰‬درصــد از این طرحها تا پایان ســال ‪ ۱۴۰۱‬به‬ ‫بهرهبرداری برســد‪ .‬اهنگران یاداور شــد‪ :‬تقویت ارتباط‬ ‫تنگاتنگ بین بخش خصوصی و دولت در کیش ضروری‬ ‫است و این سازمان به دنبال رقابت با بخش خصوصی‬ ‫نیستبلکهسعیمیکنیمبهعنوانحامیزمینهرابرای‬ ‫سرمایهگذاری بخش خصوصی فراهم کنیم‪ .‬وی اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬باوجوداینکــه اقدامــات قابلتوجهی در راســتای‬ ‫توسعهجزیرهانجامشدهامارضایتبخشنیستوباید‬ ‫زمینهای فراهم شود تا در ایندهای نهچندان دور بتوانیم‬ ‫باایجادمزایایبیشترو کم کردنمحدودیتهایمنطقه‬ ‫ازاد کیــش را بــه مهمتریــن مقصد جذب ســرمایههای‬ ‫داخلیوخارجیتبدیل کنیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫س‬ ‫اعالم ساعت کاری جدید‬ ‫مراکز تجاری کیش‬ ‫د دهمد ن‬ ‫قیمت نان‬ ‫ ‪ ۳۰‬درصد گران شد‬ ‫مدیرکل غله استان یزد از افزایش‪ ۳۰‬درصدی قیمت‬ ‫نــان خبر داد‪ .‬به گزارش خبــر انالین‪ ،‬پایدار گفت‪ :‬این‬ ‫افزایشقیمتمربوطبهقیمتاردنیستبلکهمربوط‬ ‫به هزینههایی مانند افزایش دســتمزد نیروی انســانی‬ ‫و هزینــه انــرژی اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬دولت بــا یارانههای‬ ‫پرداختی برای ارد توانسته تقریبا قیمت ارد را ثابت نگه‬ ‫دارد که اگر این اتفاق رخ نمیداد امروز شاهد افزایش‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی قیمت نان بودیم‪ .‬مدیرکل غله استان یزد‬ ‫افزود‪ :‬یارانه ماهانهای که دولت ســال گذشته برای ارد‬ ‫در استان یزد پرداخت کرده‪ ۲۱،‬میلیارد بوده که این رقم‬ ‫در حال حاضر به ‪ ۴۱‬میلیارد رسیده است‪ .‬پایدار با بیان‬ ‫اینکه در حال حاضر دولت روزی یک میلیارد و ســیصد‬ ‫میلیــون تومان بــرای ارد در یزد پرداخت میکنــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بااینوجــود ناچــار بــه افزایــش‪ ۳۰‬درصــدی قیمت نان‬ ‫در استان یزد شدیم‪ ،‬زیرا هزینه انرژی و دستمزد کارگران‬ ‫افزایشیافته است‪ .‬مدیرکل غله استان یزد ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫دولتیارانهدیگریبرایهزینهنیرویانسانی‪،‬اب‪،‬برقو‬ ‫گاز نانواییهاپرداختکند‪،‬میتوانیمقیمتنانراثابت‬ ‫نگهداریم‪.‬وییاداور شد‪:‬افزایش‪ ۳۰‬درصدیقیمتنان‬ ‫در استانیزداز صبحدیرور رسمابهاتحادیهنانوایاناستان‬ ‫یزداعالمشدهو از هفتهجاریاعمالخواهد شد‪.‬‬ ‫رئیــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫استان یزد گفت‪ :‬تنها راه کنترل همهگیری کرونا‬ ‫عــالوه بــر رعایــت پروتکلهــا‪ ،‬واکسیناســیون‬ ‫کســانی اســت که مجبور به حضور در مجامع‬ ‫عمومی و محل کار خود هستند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬ســید علیاکبــر‬ ‫کالنتــر در نامــهای خطــاب بــه رئیــس ســازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین دانشگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان یــزد نوشــت‪ :‬در اکثــر‬ ‫فعالیتهــای تولیــدی صنعتــی‪ ،‬رعایت فاصله‬ ‫اجتماعــی تقریبــا غیرممکــن بــوده و بــا توجــه‬ ‫بــه جــوان بــودن اغلــب شــاغلین صنعــت‪،‬‬ ‫ضوابط فعلی نوبتدهی واکسیناسیون وزارت‬ ‫بهداشت شامل انان نمیشود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به دلیل جهشهای مکرر کرونا‬ ‫ویــروس‪ ،‬پیکهــای مختلــف پشــت ســر هــم‬ ‫فرامیرســند و ایــن بیمــاری مهلــک قــرن پایان‬ ‫ندارد‪ ،‬کرونای دلتا با شدت زیاد همه کشور را‬ ‫در برگرفته‪ ،‬تختهای بیمارستانها پر است و‬ ‫یکی از باالترین ســرانههای مرگ ناشــی از این‬ ‫ویــروس در جهان را تجربه میکنیم بهگونهای‬ ‫کــه ســتاد ملــی کرونا ناچار بــه تعطیل عمومی‬ ‫کشــور شــد و بر اساس همین تصمیم‪ ،‬صنایع و‬ ‫برخی دیگر از مشاغل بهضرورت و برای اینکه‬ ‫کمبودی در کشور ایجاد نشود تعطیل نشدند‪.‬‬ ‫رئیــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫اســتان یــزد اظهــار داشــت‪ :‬بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫اشــتغال اســتان از ناحیــه واحدهــای صنعتــی‬ ‫و صنــوف تولیــدی اســت که بر اســاس تصمیم‬ ‫ســتاد ملی کرونا تعطیل نیســتند‪ .‬عالوه بر این‬ ‫در اکثــر فعالیتهــای تولیــدی رعایــت فاصله‬ ‫اجتماعــی تقریبــا غیرممکــن اســت‪ ،‬کارگــران‬ ‫و کارکنــان واحدهــای تولیــدی بهناچــار در‬ ‫اتوبوسهــا و ســرویسهای ایــاب و ذهــاب‪،‬‬ ‫مســیرهای نیــم تــا یکســاعته را همــهروزه در‬ ‫کنار هم طی میکنند‪.‬‬ ‫کالنتــر بــا اشــاره بهاحتمــال بــاالی ابتــالی‬ ‫کارگــران و کارکنــان واحدهــای تولیــدی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬جمعیــت کثیــری از مــردم اســتان بــه‬ ‫دلیــل ضــرورت شــغلی در معــرض واگیــری‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬واقعــا ایــن تعطیلیهــا چقــدر‬ ‫موثــر اســت؟ ایــا اهــداف موردنظــر در کنتــرل‬ ‫پاندمــی کرونــا را بــراورده خواهــد کــرد؟ ایــا با‬ ‫توجــه بــه سیاســتهای فعلــی اولویتگــذاری‬ ‫واکسیناســیون‪ ،‬قبل از تزریق دوز دوم واکســن‬ ‫بــه ‪ ۷۰‬درصــد مــردم و رســیدن به نقطــه امن‪،‬‬ ‫چنانچه پیکهای ششــم و هفتم فرابرسد این‬ ‫تعطیلیهــای نیمبنــد قــادر بــه تاثیــر کافــی و‬ ‫وافی خواهد بود؟‬ ‫وی کارگــران را از مظلومتریــن قشــرهای‬ ‫جامعه خواند و تصریح کرد‪ :‬به نظر میرســد‬ ‫تنهــا راه کنتــرل همهگیــری ایــن بیمــاری عــالوه‬ ‫بــر رعایــت پروتکلهــا‪ ،‬واکسیناســیون کســانی‬ ‫اســت که اجبــار به حضــور در مجامع عمومی‬ ‫و محــل کار خــود رادارنــد‪ .‬بیشــترین فشــار‬ ‫تــورم بــر شــانههای خســته و نحیــف کارگــران‬ ‫اســت و وضعیــت معیشــت انها ا گــر نگوییم‬ ‫بدتریــن حداقــل یکــی از پایینترینهاســت‪.‬‬ ‫خدمــات اجتماعــی و رفاهــی دولتی این قشــر‬ ‫هــم متاســفانه از اقشــار دیگــر جامعــه بســیار‬ ‫کمتــر اســت و خداینا کــرده چنانچــه اتفاقــی‬ ‫بــرای انــان بیفتــد خانوادههایشــان در معرض‬ ‫بیشــترین اسیبهای اقتصادی و اجتماعی قرار‬ ‫میگیرند‪.‬‬ ‫در بخــش پایانــی ایــن نامــه امــده اســت‪:‬‬ ‫بــا عنایــت به مطالب فــوق و بــه نمایندگی از‬ ‫جامعــه بــزرگ صنعتی اســتان بهصــورت کامال‬ ‫جــدی از جنابعالــی بهعنــوان متولی صنعت‬ ‫اســتان و همچنیــن از ســتاد ملی کرونا و ســتاد‬ ‫کرونــای اســتان صنعتــی یــزد انتظــار داریــم که‬ ‫بــا کمــک و همــکاری تمامــی دیگــر مســئوالن‬ ‫و دســتاندرکاران ذیربــط‪ ،‬همــه اختیــار و‬ ‫تــوان خــود را بــکار گیریــد تــا واکسیناســیون‬ ‫کارگــران کارخانههــای اســتان بهفوریــت و‬ ‫اولویــت در دســتور کار قــرار گیرد و بهســرعت‬ ‫در تمــام کارخانجــات‪ ،‬مرا کــز تولیــدی شــهرها‬ ‫و شــهرکهای صنعتــی اســتان بــه مرحلــه اجرا‬ ‫درایــد‪ .‬بدیهــی اســت مــا نیــز امادگــی خــود‬ ‫را بــرای همــکاری در فراهــم نمــودن فضــا و‬ ‫امکانات الزم برای انجام واکسیناســیون اعالم‬ ‫میداریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۹۶‬طرحمخابراتیبهبهرهبرداریرسید‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقه یــزد گفــت‪ :‬همزمان با هفتــه دولت‬ ‫(دوم تا هشتم شهریورماه)‪ ۹۶ ،‬طرح ارتباطات و تلفن همراه اول‬ ‫با ‪ ۳۵۲‬میلیارد ریال ســرمایهگذاری در این اســتان به بهرهبرداری‬ ‫رسید‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬محمدرضا زارع افزود‪ :‬این طرحها‬ ‫شــامل تاسیس‪ ،‬توسعه و یا جایگزینی کافو نوری بهجای سوئیچ‬ ‫در ‪ ۱۷‬مرکــز مخابراتــی‪ ،‬اجــرای ‪ ۲۱‬کیلومتــر فیبــر نــوری و شــبکه‬ ‫کابــل در مراکــز تلفــن‪ ،‬نصــب تجهیزات اکتیــو پــروژه تانوما در ‪۲‬‬ ‫مرکز ایجاد بستر تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت از طریق تانوما‬ ‫در یزد‪ ،‬اشــکذر و مهریز اســت‪ .‬وی تاســیس ‪ ۱۳‬ســایت بی‪ .‬تی‪.‬‬ ‫اس (‪ )B.T.S‬همــراه اول بــا فناوریهای چهار جی‪ .‬ســه جی و ‪۲‬‬ ‫جی (‪ ،)۴G. ۳G. ۲G‬افزایش فناوری ‪ ۲‬ســایت ســه جی (‪،)۳G‬‬ ‫جابهجایــی پنــج ســایت همــراه اول و ایجاد ظرفیت زیرســاخت‬ ‫داخل اســتانی در هفت ســایت بی‪ .‬تی ‪ .‬اس (‪ )B.T.S‬را از دیگر‬ ‫طرحهــای بهرهبــرداری شــده ذکــر کرد‪ .‬بــه گفته مدیــر مخابرات‬ ‫منطقه یزد دیگر طرحهای افتتاحشده شامل تعویض هفت دکل‬ ‫سایت بی‪.‬تی‪ .‬اس (‪ ،)B.T.S‬توسعه تجهیزات اینترنت پرسرعت‬ ‫خانگی‪ ،‬ایجاد بستر ارائه سرویس سورینو در مرکز استان‪ ،‬نصب‬ ‫سوییچ دیتا و توسعه درگاه اینترنت دیتا و راهاندازی دیزل در ‪۲‬‬ ‫مرکز است‪ .‬از هفته دولت سال ‪ ۹۹‬تاکنون ‪ ۳۳۰‬طرح مخابراتی‬ ‫و تلفن همراه اول در استان یزد با سرمایهگذاری یک هزار و ‪۷۳۶‬‬ ‫میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫طرحشهیدسلیمانیتقویتمیشود‬ ‫طرح شــهید ســلیمانی در یزد بــا اقدامات ابتــکاری ازجمله ایجاد‬ ‫یگان امداد ســالمت بســیج در اســتان یزد هرروز بااقتدار بیشــتری در‬ ‫حال انجام است‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬وقوع پیک پنجم کرونا که بسیاری‬ ‫از متخصصــان ان را اوج و قلــه پیــک چهــارم میدانند که بهواســطه‬ ‫بیتدبیری دولت دوازدهم در ازاد گذاشتن سفرهای نوروزی به وقوع‬ ‫پیوســت در حالی روزبهروز در حال افزایش اســت که واکسیناســیون‬ ‫هم سرعت اجرای بهتری نسبت به یک ماه گذشته پیداکرده است‪.‬‬ ‫بااینوجــود همچنان خطرات بســیاری مردم را تهدید میکنــد و الزم‬ ‫است که نسبت به قطع زنجیره شیوع کرونا در استان و کشور اقدامات‬ ‫جدی صورت پذیرد‪.‬‬ ‫اجرای ‪ 4‬مرکز تجمیعی واکسیناسیون در طرح شهید سلیمانی‬ ‫ازجملــه اقداماتــی اســت کــه ســپاه و بســیج در اســتان یــزد برای‬ ‫ریشهکن کردن این بیماری انجام دادهاند‪ .‬یکی دیگر از اقدامات‬ ‫صــورت گرفتــه در ایــن رابطــه‪ ،‬راهانــدازی یــگان امــداد ســالمت‬ ‫بســیج در اســتان بــود کــه بــا حضور مســئوالن ســپاه و بســیج در‬ ‫اســتان انجام شــد‪ .‬سرهنگ حســین زارع کمالی در حاشیه مراسم‬ ‫اجرای طرح شهید سلیمانی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه‬ ‫طرح شــهید ســلیمانی در گام پنجم مشــغول به کار اســت اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در ایــن طــرح از ابتــدا تاکنــون بیــش از ‪ 40‬هزار بســیجی‬ ‫مشــارکت داشــتهاند‪ .‬جانشــین فرمانده ســپاه الغدیر اســتان یزد‬ ‫افــزود‪ :‬ازجملــه ایــن اقدامــات اغــاز بــه کار یگان امداد ســالمت‬ ‫بســیج اســت که شــاهد فعالیت ان در اســتان یزد هســتیم‪ .‬زارع‬ ‫کمالــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در گام پنجــم طرح شــهید ســپهبد حاج‬ ‫قاســم ســلیمانی در کنار اقدامات معیشــتی‪ ،‬ســالمتی و معنوی‪،‬‬ ‫در راستای قطع زنجیره منحوس کرونا و جهت خدماترسانی به‬ ‫مــردم عزیزمان بهویژه خانوادههای مبتالبه ویروس‪ ،‬در محالت‬ ‫اســتان‪ ،‬یگانهای موتوری امداد ســالمت بســیج راهاندازی شده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬مهمترین ماموریت این یگانها ارائه خدماتی‬ ‫همچــون تهیــه دارو‪ ،‬اعزام تیمهای پزشــکی و اقداماتی نظیر ان‬ ‫بــه بیمــاران مبتالبه کرونا اســت‪ .‬جانشــین فرمانده ســپاه الغدیر‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬هم اســتانیهای عزیز جهت راهنمایی و دریافت‬ ‫خدمات میتوانند در شهرســتان یزد با شــمارههای ‪- 31248080‬‬ ‫‪ 31248083 - 31248082 - 31248081‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫انتخابشهردار یزد؛شایدوقتیدیگر‬ ‫درحالیکــه قــرار بــود شــهردار یزد‬ ‫در جلســه دیروز شورای شهر انتخاب‬ ‫شــود‪ ،‬این مسئله به جلســات بعدی‬ ‫شورا موکول شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش صداوســیما‪ ،‬رئیــس‬ ‫شــورای اســالمی شــهر یــزد از انتخاب‬ ‫شــهردار بهعنوان مســئله اصلی شــورا‬ ‫یادکرد و گفــت‪ :‬در مرحله اول رزومه‬ ‫‪ ۴۳‬نفر به دســت شــورای شــهر رسید‬ ‫و بــا توجه بــه اینکه انتظــار توجه به‬ ‫شــهر یزد نســبت به شاخصههای این‬ ‫شهر بود به حدود ‪ ۱۱‬نفر هم مراجعه‬ ‫مستقیم از سوی شورا صورت گرفت و‬ ‫درمجموع اســامی انتخابی به ‪ ۵۴‬نفر‬ ‫رســید‪ .‬انتخاب شهردار یزد به تعویق‬ ‫افتــاد‪.‬وی افــزود‪ :‬تعــدادی از این ‪۵۴‬‬ ‫نفــر شــرایط الزم در نظــر گرفتهشــده‬ ‫از ســوی وزارت کشــور بــرای تصــدی‬ ‫شــهرداری را نداشــتند و ســایر افراد در‬ ‫قالــب یــک فرایند با ‪ ۹‬محــور و حوزه‬ ‫کاری در ابعــاد مختلف مراجعه کرده‬ ‫و برنامههــای خــود را اعــالم کردنــد‪.‬‬ ‫دشــتی تصریــح کــرد‪ :‬هماکنــون بیــن‬ ‫انتخــاب گزینههــای خــوب و عالــی‬ ‫در حــال بررســی هســتیم و بــه دنبــال‬ ‫انیــم که بهتریــن فــرد را انتخاب کنیم‬ ‫و بــرای اینکــه شــورا قانــع شــود کــه‬ ‫افــراد انتخابشــده نزدیکتریــن فرد‬ ‫بــه ایــن شــاخصها هســتند‪ ،‬انتخاب‬ ‫شــهردار بــه جلســات اینــده موکــول‬ ‫شــد تــا بررســیهای دقیقتــر دیگــری‬ ‫هــم انجام شــود‪ .‬رئیس شــورای شــهر‬ ‫یــزد در ارتبــاط بــا اقدامــات شــورای‬ ‫شــهر یــزد در ‪ ۲۰‬روز گذشــته گفــت‪:‬‬ ‫باوجــود تعطیلیهایــی کــه صــورت‬ ‫گرفت‪ ،‬انتخاب سرپرســت و تصویب‬ ‫اختیــارات وی انجــام شــد و همه امور‬ ‫شهرداری طبق روال درحالیکه انجام‬ ‫است‪ .‬وی در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خــود اظهــار داشــت‪ :‬بیمــاری کرونا و‬ ‫ضــرورت مقابلــه همهجانبــه از ســوی‬ ‫تمــام نهادهــای دولتــی‪ ،‬غیردولتــی و‬ ‫مردمی همچنان مســئله اول کشــور و‬ ‫استان است‪ .‬هماکنون همکاری کاملی‬ ‫بین شهرداری یزد با ستاد کرونا بهویژه‬ ‫در حــوزه پیشــگیری و واکسیناســیون‬ ‫وجود دارد و نماینده تاماالختیار شورا‬ ‫در ایــن رابطــه خانــم حقیرالســادات‬ ‫هستند‪ .‬دشتی تشکیل کمیسیونهای‬ ‫شــورا‪ ،‬انتخــاب نماینــدگان شــورا در‬ ‫کمیســیونهای مختلــف شــهرداری و‬ ‫شهر‪ ،‬زمینهســازی بودجهریزی و طرح‬ ‫تفصیلــی را ازجملــه دیگــر اقدامــات‬ ‫شــورای شــهر در طول ‪ ۲۰‬روز گذشــته‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫نیمیاز میانساالنیزدیهنوز واکسنتزریقنکردهاند‬ ‫معــاون فنــی مرکــز بهداشــت یــزد‬ ‫گفــت‪ :‬افراد واجد شــرایط بهویژه افراد‬ ‫‪ ۴۵‬تا‪ ۵۵‬سال که بیش از ‪ ۵۰‬درصد انان‬ ‫هنوز برایتزریقواکسناقدامنکردهاند‬ ‫به مراکز تجمیعــی مراجعه کنند‪ .‬دکتر‬ ‫مســعود شــریفی افزود‪ :‬واکسیناســیون‬ ‫گروهسنی‪ ۲‬سال کاهشیافتهو متولدین‬ ‫سال‪ ۱۳۵۷‬و ماقبل ان مشمول دریافت‬ ‫واکســن هستند و میتوانند با مراجعه‬ ‫به مراکز یا سالنهای تجمیعی نسبت‬ ‫به انجام واکسیناسیون اقدام کنند‪ .‬این‬ ‫مســئول ادامــه داد‪ :‬برخــی گروههــای‬ ‫شــغلی در معــرض خطــر هماکنــون‬ ‫واکســن دریافت میکنند که مهمترین‬ ‫انهــا راننــدگان وســایل نقلیــه عمومی‬ ‫هســتند‪ .‬وی با اشاره به اینکه یکسوم‬ ‫جمعیت دارای شــرایط اســتان هنوز دز‬ ‫اول واکســن خــود را دریافت نکردهاند‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بهرهبرداری از ‪ ۱۰۰‬پروژه حوزه برق‬ ‫همزمانباهفتهدولت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۳۹۶‬هزار دز واکسن‬ ‫تزریقشــده کــه ‪ ۲۷۶‬هــزار نفــر یعنــی‬ ‫یکســوم جمعیــت واجدیــن شــرایط‬ ‫اســتان نوبت اول را دریافت کــرده و در‬ ‫گروه سنی باالی ‪ ۴۵‬سال هم ‪ ۶۳‬درصد‬ ‫واکسینهشدهاند‪.‬اینمسئولخاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬از بانــوان بــاردار بــاالی ‪ ۳۵‬ســال‬ ‫تقاضــا میشــود برای واکسیناســیون به‬ ‫نزدیکتریــن خدمــات جامع ســالمت‬ ‫مراجعه کرده و از حضور در سالنهای‬ ‫تجمیعیخودداریکنندتاواکسیناسیون‬ ‫امنتری برای انان انجام گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫‪ 102‬میلیــارد و ‪ 717‬میلیــون‬ ‫نیــروی بــرق اســتان یــزد از‬ ‫ریــال بــه بهرهبرداری میرســد‪.‬‬ ‫بهرهبــرداری ‪ 100‬پــروژه بــرق‬ ‫شــیاری توســعه روشــنایی را از‬ ‫همزمان با هفته دولت در این‬ ‫برنامههای وزارت نیرو برشمرد‬ ‫استان خبر داد ‪.‬‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪ :‬در هفتــه‬ ‫عبدالحمید عباس‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز؛‬ ‫دولت امســال تامین روشنایی‬ ‫شیاری‬ ‫عبدالحمیــد عبــاس شــیاری در‬ ‫فاز یک بلوار گنبد عالی ابرکوه‪،‬‬ ‫خصوص جزییــات طرحهای قابلافتتاح هفته بهبود روشــنایی بلوار پرفسور حسابی و دشتی‬ ‫دولت ســال ‪ 1400‬اظهار داشت‪ :‬طرحهای حوزه یزد و بلوار امام حســن بهاباد در برنامه افتتاح‬ ‫برق استان در سه محور برق توسعه و احداث قرار دارد‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ 72‬دســتگاه پســت‬ ‫شبکه در مناطق شهری و روستایی‪ ،‬بهینهسازی هوایی به ظرفیت چهار هزار ‪ 265‬کیلوولت امپر‬ ‫شــبکهها در حوزه روســتایی و شــهری و تامین به تاسیســات موجود افزودهشده است‪ ،‬اذعان‬ ‫روشنایی شهرها و روستاها بااعتباری بالغبر ‪ 700‬کرد‪ :‬شــرکت توزیــع نیروی بــرق در این پروژهها‬ ‫میلیارد و هفتصد و پنجاهوهفت میلیون ریال به بــر اســاس رویکــرد وزارت نیــرو بــا بهرهگیــری از‬ ‫بهرهبرداریمیرسد‪.‬ویبابیاناینکهبهرهبرداری ترانسفورماتورهای کم تلفات و تجهیزات نوین‪،‬‬ ‫از طرحهــای یادشــده نقش مهمــی در پایداری ضمن اتوماسیون کردن شبکهها؛ کاهش تلفات‬ ‫شــبکه و توســعه خدماترســانی به مشــترکین بــرق را لحــاظ کــرده اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫برق دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با اجرای ‪ 22‬طرح توسعه توزیع نیروی برق استان یزد با بیان اینکه تعداد‬ ‫و احداث شــهری و روســتایی افزون بر ‪ 55‬هزار مشترکینبرقاستانیزداز ‪ 720‬هزار مشترکفراتر‬ ‫‪ 461‬متر شبکه فشار متوسط و ضعیف و ‪ 922‬رفته است تاکید کرد‪ :‬استفاده از شیوههای نوین‬ ‫دستگاه چراغ پربازده به تجهیزات شبکه استان مدیریت شبکه برای استمرار انرژی الکتریکی و‬ ‫یــزد افــزوده خواهــد شــد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت افزایش قابلیت اطمینان شــبکه‪ ،‬فرهنگســازی‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق اســتان یــزد اعــالم کــرد‪ :‬در و اصــالح الگــوی مصــرف مشــترکین‪ ،‬گســترش‬ ‫حــوزه روشــنایی‪ 30 ،‬پــروژه بــا احــداث ‪ 28‬هزار و توســعه خدمــات الکترونیکــی از برنامههای‬ ‫‪ 141‬متر شبکه فشار ضعیف با هزینهای بالغبر استراتژیکاینشرکتمحسوبمیشود‪.‬‬ ‫طرح گردشگری اب در بافت سنتی یزد‬ ‫اجرا میشود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫اســیاب میرســیده و از انــرژی‬ ‫منطقهای یزد از اجرایی شــدن‬ ‫ان اســتفاده میشــده را نشان‬ ‫طــرح گردشــگری اب در بافت‬ ‫میدهــد و در ایــن مســیر بــا‬ ‫ســنتی یزد خبر داد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫سنن و ادابورسوم و فرهنگ‬ ‫رویــداد امــروز؛ محمدمهــدی‬ ‫مردم یزد باســتان اشــنا شده و‬ ‫محمدمهدی‬ ‫جوادیــان زاده در اتــاق فکــری‬ ‫نشــان از ان اســت کــه اب در‬ ‫جوادیان زاده‬ ‫کــه بــا حضــور کارشناســان و‬ ‫گوشــه گوشه زندگی از گذشته‬ ‫صاحبنظران مربوطه برگزار شــد با بیان اینکه تاکنون جریان داشــته‪ ،‬دارد و خواهد داشــت‪.‬‬ ‫ایده گردشگری اب در بافت سنتی یزد مشمول کارشناسمطالعاتمرکز بینالمللیقناتنیز در‬ ‫گذشــت زمــان شــده و انچنانکــه بایدوشــاید ابتدای این نشست با بیان اینکه گردشگری اب‬ ‫اجرایی نشده است گفت‪ :‬امیدواریم با این اتاق یک استراتژیک نوین مدرن در مقابله با بحران‬ ‫فکر واستفادهاز برنامههاوپیشنهادهاکارشناسان کمابی اســت گفت‪ :‬گردشــگری اب مشــاهده‬ ‫در حوزههای مرتبط با بحث سازههای تاریخی مشــارکتی اســت هم به لحاظ سیاســتگذاری‬ ‫ابــی چــه از منظر میراث ملمــوس و یا از منظر هم به لحاظ گردشگری و از ابتدا تا اخر مسیر‪،‬‬ ‫ناملموس بتوانیم این ایده را بهخوبی به نتیجه اهمیــت اب و مســئله بحــران ان بــه گردشــگر‬ ‫برسانیم‪ .‬وی با اشاره به عالقهمندی گردشگران القا میشــود‪ .‬عباســعلی فقیه خراسانی بحث‬ ‫داخل و خارج‪ ،‬از حضور در فضای دوره قدیم ســازگاری و مدیریت یکپارچگی منابع اب را از‬ ‫و اســتفاده روزمــره از اب و درک ان از نزدیــک مباحث مهم این طرح دانست و گفت‪ :‬در این‬ ‫گفت‪ :‬ما پتانسیل ان راداریم که این سازهها را طــرح میتــوان از گذشــته برای حل مشــکالت‬ ‫در کنــار هــم قرار داده و گردشــگر را با یک تور منابع ابی امروز درس گرفت و برنامه سازگاری را‬ ‫پیادهروی علمی و بهصورت واقعی در مســیر مدیریت کرد‪.‬ویبهابعادموردتوجهدر طراحی‬ ‫روایتی از اب یزد باســتان قرار دهیم‪ .‬جوادیان مسیر گردشگریاشارهکردوبعدزیباییشناختی‪،‬‬ ‫زاده افزود‪ :‬این طرح‪ ،‬یک مشــاهده مشارکتی معماری‪ ،‬اموزشی‪ ،‬تفریحی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬تاریخی‪،‬‬ ‫از یک سیستم اجتماعی تکنیکی و بهنوعی یک اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و روانشــناختی را از ایــن‬ ‫کتاب اموزشی بهصورت شفاف است که روایت ابعاد برشمرد و اظهار امیدواری کرد با مشارکت‬ ‫اب را از گذشــته که از مســجد شــروع میشــده همهجانبهکارشناسانونهادهایسیاستگذاری‬ ‫از بــازار و مدرســه گــذر کــرده و بــه خانههــا و بتوانیمصنعتتوریسمرانیز رونقدهیم‪.‬‬ ‫طرحهای مجلس در حوزه وکالت‬ ‫زمینهساز غصب جایگاه وکیل است‬ ‫رئیــس کانــون وکالی‬ ‫پروندههــا بــدون هیــچ درک‬ ‫دادگســتری اســتان یــزد با بیان‬ ‫عینی شــوند‪ .‬زارع مهرجردی با‬ ‫اینکه در حال حاضر پنج طرح‬ ‫بیــان اینکــه در بخــش نظارت‬ ‫در مجلــس شــورای اســالمی‬ ‫نیز فعالیتهایکانوندر قالب‬ ‫مطرحشــده است که میتواند‬ ‫دستگاهنظارتیدرونسیستمی‬ ‫علی زارع‬ ‫مهرجردی‬ ‫به اســتقالل کانون وکال اسیب‬ ‫انجام میشــود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما‬ ‫وارد کنــد‪ ،‬گفت‪ :‬طرح تســهیل‬ ‫در این زمینه سختگیر هستیم‬ ‫صدور مجوز کسبوکار از مهمترین این طرحها و باکســانی که جایگاه وکالت را به هر نحو زیر‬ ‫است که زمینه غصب جایگاه وکیل را به دنبال ســوال ببرند برخورد قاطع میکنیم‪ ،‬البته اخیر‬ ‫دارد‪.‬به گزارش رویداد امروز؛ علی زارع مهرجردی دستگاه قضاوت هم به این موضوع ورود کرده‬ ‫با بیان اینکه کانون وکالی دادگســتری بهعنوان و معاونتــی در ایــن زمینه تشــکیل داده اســت‬ ‫نهادیباسابقه‪ ۱۰۰‬سالهپیگیر اجرایسهاولویت کــه در نــوع خــود جالــب اســت‪ .‬وی در ادامه‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬پذیرش‪ ،‬تربیت و نظارت بر وکال بــا تشــریح طرحهــای مطرحشــده در مجلــس‬ ‫سه اقدام شاخصی است که این نهاد برای خود کــه مرتبط با نهاد وکالت گفت‪ :‬مخالف طرح‬ ‫تعریــف کــرده اســت‪ .‬وی با اشــاره بــه اینکه در افزایش سهمیه و تسهیل در کسبوکار هستیم‬ ‫بحث پذیرش‪ ،‬متولی کار سازمان سنجش است و ایــن موضــوع را بهصراحــت اعــالم کردیــم‪.‬‬ ‫و کانــون در برگــزاری ازمون هیچ نقشــی ندارد‪ ،‬طرح تســهیل کسبوکار به دلیل عدم تشکیل‬ ‫ادامه داد‪ :‬ایراداتی که در خصوص برگزاری ازمون بهموقع کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس‬ ‫مطرح میشــود متوجه کانون وکال نیست و به در کمیســیون جهش تولید بررسیشــده است‪،‬‬ ‫سازمان سنجش بازمیگردد‪ .‬رئیس کانون وکالی اظهار کرد‪ :‬در این کمیسیون غیر مرتبط‪ ،‬وکالت‬ ‫دادگستریاستانیزدبابیاناینکهتعیینظرفیت بهعنوان کسبوکار یادشده است درصورتیکه‬ ‫ساالنه نیز توسط کمیتهای متشکل از مسئوالن کســبوکار یک مفهوم اقتصادی است ولی کار‬ ‫دادگســتری و کانون وکال انجام میشــود‪ ،‬تاکید وکیــل با نگاه به حقوق ملت صــورت میگیرد‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬در این کمیته سه نفره دو عضو از دادگستری رئیــس کانــون وکالی دادگســتری اســتان یــزد‬ ‫اســتان و یک عضو از کانون وکالی دادگســتری حدنصابنمرهقبولینمرهبرایقبولیدر ازمون‬ ‫حضــور دارند که قاعدتــا رای اکثریت با اعضای وکالــت در ایــن طــرح را قابلقبــول ندانســت و‬ ‫مرتبطباعدلیهاست‪.‬‬ ‫افــزود‪ :‬طرح مذکــور میگوید ‪ ۷۰‬درصــد از یک‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســرفصل تربیــت درصد افرادی که بیشترین نمره را کسب کردهاند‬ ‫وکیــل نیــز هنوز دادگســتری نپذیرفته اســت که در ازمــون قبول شــوند که وقتی به نمــرات انان‬ ‫کاراموزان در جلسه دادگاه حضورداشته باشند‪ .‬نــگاه میکنیم‪ ،‬نمرات بــه زیر ‪ ۱۰‬تقلیل مییابد‬ ‫این موضوع باعث شــده تا کســب تجربه برای درنتیجــه مــا این اقــدام را غصــب جایگاه وکیل‬ ‫انان بهســادگی میسر نباشد و ملزم به مطالعه میدانیم‪.‬‬ ‫حجت االســام رمضانعلــی‪ ،‬معتمــدی مدیــرکل‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان در پیامی‬ ‫خطاببهدکتر محمدمهدیاسماعیلیوزیر جدید‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی نوشــت‪« :‬هفته دولت و‬ ‫ســالروز شهادت دولتمردان شهید رجایی و باهنر‪،‬‬ ‫فرصتــی برای بازخوانی اندیشــه های نورانــی و راه‬ ‫مقدسمردانبزرگیاستکهبرایاستقاللفرهنگی‬ ‫و فرهنگ ایمانی ایران اسالمی خون پاکشان را نثار‬ ‫کردندوشجرهطیبهدینراابیارینمودند‪.‬تاسیبهاموزه هاورفتارهایقرانیومدیریتممتازشان‬ ‫در اداره کشور‪ ،‬الگویی جاودانه برای دولت های ادواری گوناگون است تا مکتب ایمان و عزت‬ ‫همچنانسربلندوسرفراز بماند‪.‬تقارنهفتهدولتباتشکیلدولتمردمیایهاهللدکتر رئیسی‬ ‫ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬اتفاق خجسته ای است که بار دیگر روحیه مردمی و‬ ‫کرامتبخشیشهیدانرجاییوباهنر بهمردمرادر دل هازندهکرد‪.‬انتخابهوشمندانهوزرایی‬ ‫که درد دین و دغدغه خدمت صادقانه دارند فرصت طالیی دیگری است تا در مسیر گام دوم‬ ‫انقالباسالمیودر پاسخبهمنویاتمقاممعظمرهبری(مدظله العالی)سنگرهایکار وتالش‬ ‫و خدمتگزاری‪،‬استوارتر از هر زمانبنانهادهشودو مجاهدانراستیندر نیلبهارمان هایامامو‬ ‫شهیدانعزیز‪،‬بهمجاهدتیدیگر مبادرتورزند‪.‬فرهنگیکیاز جبهه هایپرمخاطره ایاست‬ ‫که همواره دشمنان در کمین ان نشسته اند تا چهره رحمانی و الهی این سرزمین فرهنگ پرور‬ ‫راخدشه پذیر کنند‪.‬اینک کهباحسنانتخابرئیس جمهور محترمو حسناعتمادنمایندگان‬ ‫محترم مردم در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬راهبری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به جنابعالی‬ ‫سپرده شده‪،‬خداراشاکریمکهفرزندیفرهنگ شناسو مدیریدرداشناسکان داریانراعهده دار‬ ‫شدهاست‪.‬جنابعالیکهبهلطفحضرتحقسوابقو کارنامه ایدرخشاندر مسئولیت های‬ ‫متعددمدیریتی‪،‬اجرایی‪،‬پژوهشیو فرهنگیداشته ایداینبار نیز باعلمیاستوارتر در جبهه‬ ‫فرهنگی‪ ،‬حضور یافتید تا به ارمان های فرهنگی امام راحل و رهبر فرزانه انقالب لبیک گویید‪.‬‬ ‫بدین وسیله ضمن تبریک این مسئولیت خطیر و حساس بر خود الزم می داند از طرف خود و‬ ‫خانوادهبزرگفرهنگو ارشاداسالمیاستاناصفهانو قاطبهاهالیفرهنگهنر و رسانهخطه‬ ‫شهیدان و راست قامتان‪ ،‬برای ان عزیز در این سنگر مقدس ارزوی توفیق و سالمتی داشته و در‬ ‫جهتپیشبرداهدافوبرنامه هایاعالمیباتمامتواندر جهترشدفضائلواعتالیفرهنگ‬ ‫و شکوفایی بیش ازپیش هنر‪ ،‬ادب و دانش و بینش در عرصه فرهنگ‪ ،‬مجاهدانه در کنار وزیر‬ ‫فرهیختهومحترمبرایخدمتگزاریبی منتبهمردماگاه‪،‬مومنوانقالبیحضورداشتهباشیم‪».‬‬ ‫ایمنی؛ مظلوم واقع شده است‬ ‫معاونامور اجتماعیوفرهنگیسازماناتش نشانیوخدماتایمنیشهرداریتهرانبابیان‬ ‫اینکهمی تواندرخصوصافزایشاگاهیمردم‪،‬اززمینهفضایمجازیاستفادهکردامابایدهمزمان‬ ‫باور افرادنیز در اینزمینهتغییر کند؛ گفت‪:‬فضایمجازیفضایینامحدوداستو هرکسیدر‬ ‫راستای اهداف خود در ان گام برمی دارد؛ پس اگر کسی باور ایمنی نداشته باشد بازهم به سوی‬ ‫یادگیریایمنیدر اینفضانمی رود‪ .‬رسولهاللیدر گفت وگوباایسنا‪،‬در خصوصزمینهاستفاده‬ ‫از فضایمجازیبرایافزایشاگاهیشهرونداندر حوزهایمنیاظهار کرد‪:‬فضایمجازیزمینه ای‬ ‫است که می توان از ان برای افزایش سطح فرهنگ ایمنی استفاده کرد و اموزش های بسیاری را از‬ ‫اینطریقبهجمعیتمنتقلکرد‪.‬اگر از اینظرفیتبه درستیاستفادهشودواموزش هایایمنی‬ ‫از اینطریقبه درستیمنتقلشودمی توانیمشاهدیکپرشدر افزایشفرهنگایمنیباشیم؛اما‬ ‫ایناتفاقالزاماتیداردکهیکیاز مهم ترینان هاوجودباور ایمنیاست‪ .‬اوباتاکیدبر لزوموجود‬ ‫باور ایمنیدر میانمردماظهار کرد‪:‬مردمانگیزهوباورهایشانرااز فضایمجازیبرداشتمی کنند‪.‬‬ ‫فضایمجازیفضایینامحدوداستوهرکسیدر راستایاهدافخوددر انگامبرمی دارد؛پس‬ ‫اگر کسیباور ایمنینداشتهباشدبازهمبه سوییادگیریایمنیدر اینفضانمی رود‪.‬‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی به صورت فشرده‬ ‫کد فراخوان ‪20000۹۱۹۹000000۸‬‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫نوبت اول‬ ‫رسانهایبهوسـعــتمیهن‬ ‫مناقصهگزار‪:‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران ‪ -‬منطقه کرمان‬ ‫شرکتملیپخشفراوردههایایران‪/‬منطقهکرماندرنظرداردپیمانمشروحذیلراازطریقمناقصهعمومییکمرحلهایبهپیمانکارانواجدشرایطواگذارنماید‪.‬کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافتاسنادمناقصه‬ ‫تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل‬ ‫ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس ‪ / ۱4۵۶:‬دفتر ثبت نام ‪۸۸۹۶۹737:‬‬ ‫و‪ ۸۵۱۹37۶۸‬می باشد ‪ .‬لذا از متقاضیان شرکت د رمناقصه دعوت بعمل میاید جهت دریافت اسناد مناقصه با درنظر داشتن مدارک مندرج در ذیل ‪ ،‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ی ش س ی ع ده د د عشق‬ ‫ن‬ ‫ن ‪ 3‬س ن ج ه ش ن شده ست ه د م نه د ن ه‬ ‫خک ک‬ ‫بارگزاری سی ص حهه خشه ی‬ ‫تاریخی د د‬ ‫ن س ه شده ست ه س ه‬ ‫ه مه نه د ن ه گه ی‬ ‫ه شه شه م ن‬ ‫زمان جلسه‬ ‫پاکات در سامانه‬ ‫مهلت دریافت اسناد‬ ‫مبلغ تضمین فرایند‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫شکششده ست د‬ ‫ستاد(مهلتجم د‬ ‫ستادس نهمم ن‬ ‫سامانهده ه‬ ‫ظم از س‬ ‫هص تم‬ ‫ارجاعهکار ن‬ ‫(ریال)د کد ده ست‬ ‫ه ی یهمه س نه ش س نه‬ ‫توجیهی‬ ‫مناقصه‬ ‫(ریال)‬ ‫گ هخ ی د د ن د مه یم عی ج می د ارسال پیشنهاد)‬ ‫ن مه مهس س ی د د م‬ ‫مناقصه واگذاری‬ ‫تهیه؛طبخ وتوزیع‬ ‫غذای روزانه انبار‬ ‫نفت ناحیه سیرجان‬ ‫و مرکز سوختگیری‬ ‫هواپیمایی ناحیه‬ ‫و د د س نه‬ ‫‪11.073.120.000‬‬ ‫‪553.656.000‬‬ ‫از تاریخ‬ ‫چاپ اگهی ‪1400/6/7‬‬ ‫تا تاریخ ‪1400/6/13‬‬ ‫‪1400/6/23‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪ 1400/6/16‬سالن‬ ‫جلسات منطقه‬ ‫ساعت‪10‬‬ ‫تاریخ بازگشایی‬ ‫اولیه پاکات‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫‪1400/6/24‬‬ ‫ساعت ‪8‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکات‬ ‫الف و ج‬ ‫‪ 1400/6/31‬ساعت ‪10‬‬ ‫ش‬ ‫نوع تضمین‬ ‫ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز نقدی مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به شماره حساب ‪ 9200055212‬بانک ملت و شناسه ‪ 55281‬شرکت ملی پخش فراورد های نفتی منطقه کرمان‬ ‫محل گشایش‬ ‫پیشنهادها‬ ‫کرمان چهارراه خواجو جنب زمین ورزشی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان تلفن ‪034 - 32531191‬‬ ‫شرایط عمومی و‬ ‫مدارک مورد نیاز‬ ‫برای شرکت در‬ ‫مناقصه‬ ‫دارا بودن و ارائه گواهی تائید صالحیت معتبر از اداره کل تعاون ‪ ،‬کار و رفاه امور اجتماعی (شرکتهایی حق حضور در مناقصه را دارند که دارای رتبه بندی طرح طبقه بندی مشاغل‬ ‫کارگری مورد تائید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در موضوع مناقصه و پیمان (حسب مورد ) باشند)‪/‬دارا بودن و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون ‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه امور اجتماعی‪/‬ارائه تصویر کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکت ‪ ،‬تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت‪ ،‬تصویر اگهی تاسیس شرکت ‪ ،‬گواهی اخرین‬ ‫تغییرات در روزنامه رسمی ‪ ،‬سوابق شغلی و تحصیلی مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره ‪ ،‬گواهی صاحبان امضاء مجاز شرکت و مشخصات هویتی شرکت ( گواهی کد اقتصادی و شناسه‬ ‫ملی ) ‪ ،‬ارائه اسناد مبنی بر ارتباط موضوع مناقصه با اساسنامه شرکت ‪ ،‬ارائه گواهینامه معتبر ثبت نام در نظام مالیات و عوارض ارزش افزوده‪/‬عدم وجود سوء عملکرد در پیمانهای‬ ‫سنوات گذشته‪/‬عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکتها ( در صورت قرارداشتن در لیست شرکتهای ممنوع المعامله ‪ ،‬سپرده شرکت در مناقصه به نفع مناقصه گزار ضبط‬ ‫خواهد گردید )‪/‬احراز امتیاز قابل قبول بر اساس معیارهای ارزیابیشتوانمندی بهداشتی ‪ ،‬ایمنی و زیست محیطی ( ‪ /)HHH‬احراز امتیاز قابل قبول بر اساس معیارهای ارزیابی توانمندی‬ ‫مالی مناقصه گران ‪ /‬ارائه حداقل دو فقره قرارداد در زمینه تهیه ‪ ،‬طبخ وتوزیع غذا در سازمانها یا ادارات دولتی با حجم تقریب ًا مشابه و ارائه گواهی حسن سابقه همان قراردادها طی‬ ‫پنج سال گذشته جهت متقاضیان شرکت در مناقصه فوق ‪/‬کلیه مدارک و مستندات مهمور و می بایست به تائید مدیر عامل شرکت رسیده باشند‪/.‬مسئولیت صحت مستندات ارائه‬ ‫شده برعهده متقاضی شرکت در مناقصه بوده و در هرمرحله از مناقصه و فرایند پس از ان جهت عقد قرارداد ؛ صحت انها برای شرکت محرز نگردد مناقصه و قرارداد ابطال و ضمانت‬ ‫نامه های ارائه شده ضبط می گردد‪ / .‬تکمیل فرم های استعالم ارزیابی کیفی و الصاق نمودن کلیه مستندات مرتبط در سامانه ستاد ‪ /‬برنده مناقصه مکلف به ارائه اصل یاکپی برابر با‬ ‫اصل مستندات بارگزاری شده می باشد و در صورت هرگونه تناقض برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ چاپ اگهی‬ ‫نوبت اول اگهی روز یک شنبه مورخ ‪ 1400/6/7‬و نوبت دوم اگهی روز دو شنبه ‪1400/6/8‬‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫راهبردی گزارش کوتاهی از عملکرد هریک‬ ‫از معاونین روسای سازمان ها‪ ،‬صندوق ها‬ ‫کهــا ارائــه کرد‪ .‬در ادامه نشســت‪،‬‬ ‫و بان ‬ ‫معاونین‪ ،‬روســای ســازمان ها‪ ،‬صندوق ها‬ ‫و بانک ها گزارشــی از موضوعات اساســی‬ ‫و تحولــی حــوزه تحــت مدیریــت خــود و‬ ‫نیــز چالش های پیش رو بــه وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی ارائه کردند‪ .‬در این‬ ‫نشســت همچنین اســماعیل زارعی کوشــا‬ ‫به عنــوان مدیــرکل جدیــد دفتــر وزارتی و‬ ‫علی اکبــر رضایــی به عنــوان رئیــس جدید‬ ‫مرکــز حراســت وزارت تعــاون کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی معرفــی شــدند و از خدمــات‬ ‫داود کرمــی مدیــرکل ســابق دفتــر وزارتی‬ ‫و محمدرضــا عالیــی رئیــس ســابق مرکــز‬ ‫حراست قدردانی شد‪.‬‬ ‫انتخاب وزرای دغدغه مند فرصت‬ ‫طالیی در مسیر گام دوم انقالب‬ ‫توضیحات‬ ‫کلیه مدارک شرایط عمومی در سامانه به همراه فرمهای ارزیابی کیفی بارگزاری گردد‪.‬‬ ‫از بارگزاری مدارک تکراری و غیرمرتبط با موضوع مناقصه در سامانه ستاد خودداری گردد‬ ‫تمامی صفحات داخل فایلهای بارگزاری شده در سامانه ستاد پشت سرهم و به ترتیب شماره گذاری گردد‪.‬‬ ‫اگهیهایفوققابلمشاهدهدرسایتهای ‪:‬‬ ‫‪http://IETS.MPORG.ir‬‬ ‫‪http://Kerman.niopdc.ir‬‬ ‫‪http://Monaghese.niopdc.ir‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات شهری و فضای سبز شال ( نوبت اول )‬ ‫شناسهاگهی‪۱۱7۹۸07:‬‬ ‫چاپ اول‬ ‫شهرداری شال درنظردارد تجدید مناقصه عمومی خدمات شهری و فضای سبز شال را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید‪.‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت‬ ‫اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد والزم است‬ ‫مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ‪،‬مراحل ثبت نام درســایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ‬ ‫‪ ۱400/0۶/۱4‬روز یک شنبه ساعت ‪ 0۸:00‬می باشد ‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه ازسایت ‪ :‬از مورخه ‪ ۱400/0۶/۱4‬لغایت ‪ ۱400/0۶/۱۸‬ساعت ‪۱۹‬‬ ‫شماره مناقصه در سامانه ستاد‪200000۵0۵۵000007:‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پاکت های پیشنهاد ‪ :‬تاریخ ‪ ۱400/0۶/2۸ :‬ساعت‪ ۱۹ 00:‬زمان بازگشایی پاکت ها ‪:‬روز چهار شنبه تاریخ ‪ ۱400/0۶/2۹‬ساعت ‪ ۱0:00‬صبح‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه وارائه پاکت های‬ ‫الف‪:‬ادرس شهرستان بوئین زهرا ‪ -‬شال ‪ ،‬بلوار امام خمینی (ره) شهرداری شال تلفن ‪ 02۸-344۱2020-۱‬داخلی ‪۱۵‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه‪ :‬مرکزتماس ‪۱4۵۶:‬‬ ‫دفترثبت نام ‪ ۸۸۹۶۹737:‬و‪۸۵۱۹37۶۸‬‬ ‫هزینه اگهی هرچند نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد‬ ‫علی یارکه سلخوری ‪ -‬سرپرست شهرداری شال‬ ‫رویداد یزد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫من‬ ‫ش‬ ‫تا‬ ‫ثب‬ ‫و‪۸‬‬ ‫ا‬ ‫‪ir‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!