روزنامه رویداد امروز شماره 1148 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1148

روزنامه رویداد امروز شماره 1148

روزنامه رویداد امروز شماره 1148

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 06‬شهریور ماه‪1400‬‬ ‫همهمشکالت‬ ‫یک شبهحلنمی شود‬ ‫‪ 28‬اگوست ‪2021‬‬ ‫‪ 19‬محرم ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1148‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪02‬‬ ‫بستهحمایتیفرهنگ‪،‬هنر‬ ‫و رسانه اعالم می شود‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫کیش‬ ‫دولت سیزدهم فعالیت رسمی خود را اغاز کرد‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪07‬‬ ‫مدیر اداره کار و خدمات اشتغال‬ ‫سازمانمنطقه ازاد کیش خبرداد‪:‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫بارایحداکثریشورایشهر‬ ‫علیقاسم زاده‬ ‫شهردارجدید‬ ‫اصفهان شد‬ ‫نخستین روز کار رسمی هیئت دولت سیزدهم با امضای عهدنامه ای اغاز شد که بر اساس ان اعضای کابینه دولت مردمی ملتزم شدند در راستای ارمان های انقالب‪ ،‬دستگیر‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫محرومان باشند و قانون‪ ،‬فساد ستیزی و شایسته ساالری را در راس برنامه های خود قرار دهند‬ ‫نرخبیکاری‬ ‫کیش کمتراز‬ ‫میانگینکشوری‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬مرداد‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫های معیشتی‬ ‫توزیع بسته‬ ‫خانواده نیازمند‬ ‫بین ‪۱۰۰‬‬ ‫ماه‪ / 1400‬سا ل‬ ‫پنجم ‪ /‬شماره ‪1141‬‬ ‫کیش گفت‪ :‬از اغاز‬ ‫مقاومت بسیج‬ ‫فرمانده ناحیه‬ ‫تاکنون ‪ ۱۰۰‬خانواده‬ ‫قاسم سلیمانی‬ ‫طرح شهید حاج‬ ‫معیشتی میان این‬ ‫شده و بستههای‬ ‫نیازمند شناسایی‬ ‫گزارش صداوســیما‬ ‫شــده اســت‪ .‬به‬ ‫خانوادهها توزیع‬ ‫ســتههای جدید‬ ‫گفت‪ :‬بهزودی ب‬ ‫ســرهنگ میرزاده‬ ‫توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫‪،‬‬ ‫خانوادههای نیازمند‬ ‫معیشتی بین‬ ‫قاســم ســلیمانی‬ ‫طرح شــهید حاج‬ ‫وی بابیان اینکه‪،‬‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬از ســال‬ ‫و کنترل اپیدمی‬ ‫باهدف مدیریت‬ ‫گفت‪ :‬این طرح‬ ‫اغازشده است‪،‬‬ ‫گذشته در این جزیره‬ ‫سازمانها شامل ناحیه‬ ‫همکاری نهادها و‬ ‫با مشارکت‬ ‫سالمت‪ ،‬هاللاحمر‪،‬‬ ‫ـیج‪ ،‬مرکز توســعه‬ ‫مقاومت بسـ‬ ‫کیش اجراشده‬ ‫سازمان منطقه ازاد‬ ‫نیروی انتظامی و‬ ‫طرح در سه مرحله‬ ‫اشاره به اینکه این‬ ‫است‪ .‬وی با‬ ‫مــاران مبتالبــه‬ ‫و حمایــت از بی‬ ‫ســایی‪ ،‬نظــارت‬ ‫افزود‪ :‬در مرحله‬ ‫شنا‬ ‫کیش اجرا میشود‪،‬‬ ‫بیماری کرونا در‬ ‫توسعه سالمت در‬ ‫ـوی مرکز‬ ‫اول لیســت بیماران از سـ قرارگرفته و این افراد با‬ ‫مقاومت بسیج‬ ‫اختیار ناحیه‬ ‫کرونایی را رصد و‬ ‫وضعیت بیماران‬ ‫مراجعه به منازل‬ ‫کنند‪ .‬فرمانده ناحیه‬ ‫افراد را تامین می‬ ‫مایحتــاج این‬ ‫تمامــی امکانات‬ ‫اشــاره به اینکه‬ ‫مقاومــت بســیج با‬ ‫موتورســیکلتها و‬ ‫و بســیج ازجمله‬ ‫مجموعــه ســپاه‬ ‫هرچــه بهتــر بــه‬ ‫خدماترســانی‬ ‫خودروهــا باهــدف‬ ‫قرارگرفته اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اختیار این طرح‬ ‫بیمــاران در‬ ‫ریشهکنی کامل‬ ‫ســم ســلیمانی تا‬ ‫طرح شــهید حاج قا‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ ۱۹‬در کیش ادامه‬ ‫بیماری کووید‬ ‫خدمات اشتغال‬ ‫کیش خبر داد‪:‬‬ ‫میانگین کشوری‬ ‫سازمان منطقه ازاد‬ ‫کیش کمتر از‬ ‫مدیر اداره کار و‬ ‫نرخ بیکاری‬ ‫رویاد دکی ش‬ ‫شماره ‪06‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪info@ruydad‬‬ ‫‪iran.com‬‬ ‫ردا؛ اخرین مهلت‬ ‫ف اظهارنامه مالیاتی‬ ‫ ارائه‬ ‫معمایپیچیدهرشید‬ ‫مظاهریبااستقالل‬ ‫ـدگان بــه درمانگاه‬ ‫مراجعهکننـ‬ ‫کرونامثبتهستند‪.‬‬ ‫تنفسی‪،‬‬ ‫بیمارســتان کیــش از‬ ‫بیمارســتان کیــش‬ ‫رئیــس‬ ‫رئیــس‬ ‫وزارت بهداشت برای‬ ‫کمیتــه اقتصــادی‬ ‫موافقت‬ ‫گفــت‪ :‬در‬ ‫هــزار ز واکســن‬ ‫اختصــاص ‪۵‬‬ ‫تصویب شد جمعیت‬ ‫دُ‬ ‫سازمان‬ ‫اول به جزیره کیش‬ ‫مبتالبه کرونــا خدمات‬ ‫در مرحلــه‬ ‫مصطفی‬ ‫بومــی‬ ‫نادعلی نژاد‬ ‫ویــژه بخــش‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مراقبتهــای‬ ‫صداوسیما ‪ ،‬دکتر‬ ‫به گزارش‬ ‫پرداخت نکنند‪.‬‬ ‫هزینههای داروها را‬ ‫نادعلی نــژاد گفت‪:‬‬ ‫جمعیت تنفســی و‬ ‫کرونــا که ســرپایی‬ ‫مصطفــی‬ ‫های تعیینشده و‬ ‫افــرادی مبتالبــه‬ ‫در وی افــزود‪:‬‬ ‫اســاس اســتاندار‬ ‫داروی رمدســیویر‬ ‫بر‬ ‫خدمــات درمانــی‬ ‫شــوند و نیــاز بــه‬ ‫ــع بیمارســتان و‬ ‫درمــان می‬ ‫را رایگان دریافت‬ ‫کیــش وض‬ ‫شــوری و جهانی‬ ‫مدت ‪ ۵‬روز این دارو‬ ‫طرح صنعتی و‬ ‫اســتانداردهای ک‬ ‫جهانی دارند به‬ ‫کیــش فراتر از‬ ‫گفت‪ :‬از دوم شهریور‬ ‫اجرای ‪۱۴۲‬‬ ‫اساس استاندارهای‬ ‫دکتر نادعلی نژاد‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬بر‬ ‫در میکنند‪.‬‬ ‫صنعتی در جزیره‬ ‫تنفســی شــدهاند‬ ‫یــر ‪ ۵۰‬هــزار نفــر‬ ‫کارفرمایــان باهــدف‬ ‫ـه وارد درمانــگاه‬ ‫های بــا جمعیــت ز‬ ‫بیمارانــی کـ‬ ‫غیر‬ ‫یــن کارگــران و‬ ‫کننــد و در صورت‬ ‫در شــهر‬ ‫داخلــی‪ ،‬جراحی و‬ ‫کارگران دعــاوی ب‬ ‫سیاســتهای‬ ‫ـه را پرداخت می‬ ‫گفت‪:‬هماکنون‬ ‫ـای زنــان‪ ،‬اطفــال‪،‬‬ ‫از مهمتریــن‬ ‫ویزیــت اولیـ‬ ‫خصوص ارتقای رفاه‬ ‫منطقهازاد کیش‬ ‫هزینههای درمان به‬ ‫بخشهـ‬ ‫ســازش‪ ،‬یکــی‬ ‫همراه‬ ‫مدیرعاملسازمان‬ ‫به‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫افزود‪ :‬اختالفات‬ ‫متخصص‬ ‫مثبت تست کرونا‬ ‫غیــر صنعتــی بــا‬ ‫هرکدامیکپزشک‬ ‫کمپهای کارگری‪،‬‬ ‫این اداره اســت‬ ‫هــای مختلــف‬ ‫دکتر جواب‬ ‫طــرح صنعتــی و‬ ‫افزود‪ :‬در چند روز‬ ‫بیهوشی‬ ‫شــکیل و تجهیز‬ ‫اتخاذشــده‬ ‫ســازمان در بخش‬ ‫بیمارستان الزم است‪.‬‬ ‫یــن جزیــره ‪۱۴۲‬‬ ‫شــی از اجــرای‬ ‫بازگردانده میشود‪ .‬وی‬ ‫ارتقای عالوه بر ت‬ ‫میلیارد ریالی در حال‬ ‫توســعه جزیــره‬ ‫در ا‬ ‫کارفرمــا و کارگــر نا‬ ‫کالن ایــن‬ ‫پزشکان عمومی در‬ ‫گردشگری انان‬ ‫خصوصیونیکوکارانو‬ ‫بیش از ‪ ۴۵۶‬هزار‬ ‫قــش مهمــی در‬ ‫حقوق کارگــران و‬ ‫مــات اشــتغال‬ ‫فــردی بیــن‬ ‫قــررات تبعــی‪،‬‬ ‫باتوجهبهشرایط‬ ‫افــرادی کــه ن‬ ‫ســرمایهگذاری‬ ‫باهمکاریبخش‬ ‫اداره کار و خد‬ ‫لــه حمایــت از‬ ‫وگو بــا ایرنا اظهار‬ ‫ـوردار خواهنــد‬ ‫ـون کار‪ ،‬ســایر م‬ ‫نادعلینژاد گفت‪:‬‬ ‫ـمند اشــتغال را‬ ‫نــرخ ازجم‬ ‫ساکنان‪ ،‬گذشته‬ ‫اهنگران در گفت‬ ‫منطقه ازاد کیش و‬ ‫امتیــازات برخـ‬ ‫مدیــر‬ ‫مقــررات قانـ‬ ‫انان ســامانه هوشـ‬ ‫کیــش گفــت‪:‬‬ ‫ـرا اســت‪ .‬جعفر‬ ‫های مسافرتی برای‬ ‫دارنــد از برخــی‬ ‫ـت‪ .‬وی گفت‪ :‬با‬ ‫مدیرعامل سازمان‬ ‫طرح غیر صنعتی‬ ‫ـازش ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫منطقــه ازاد‬ ‫اجـ‬ ‫ســطح رفاه‬ ‫ــای کارگــری اسـ‬ ‫کیش و محدودیت‬ ‫ارائه تالشهای‬ ‫درصد اطالعات‬ ‫طرح شــامل ‪۱۰۵‬‬ ‫شد کهدر مرحله‬ ‫ســازمان‬ ‫در خصــوص سـ‬ ‫میانگین کشــوری‬ ‫موافقتنامهه‬ ‫نیز در بیمارســتان‬ ‫کرده و تاکنون ‪۴۵‬‬ ‫شــت‪ :‬این تعداد‬ ‫توسعهسالمتقرار‬ ‫دادرسی به اختالفات‬ ‫ـه شــد‪ .‬وی‬ ‫طرح صنعتی با‬ ‫جزیره کمتــر از‬ ‫در کیش‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خدمات فوق تخصصی‬ ‫دا‬ ‫ـی راهاندازی‬ ‫بر رئیسمرکز‬ ‫تمهیدات الزم اطاله‬ ‫ریال اعتبــار و ‪۳۷‬‬ ‫ســت‪ .‬بــه گفتـ‬ ‫بیــکاری ایــن‬ ‫کیش اختصاص‬ ‫کارگری و کارفرمایی‬ ‫دارد‪ .‬محمدعلـ‬ ‫کیش گفــت‪ :‬بنا‬ ‫‪ ۴۵۰‬هــزار میلیارد‬ ‫ان ثبتشــده ا‬ ‫واکسن به جزیره‬ ‫جزیــره بــه کمتر از‬ ‫مــات اتخاذ‬ ‫گذاری ریالی و ‪۴۴‬‬ ‫باهدف دعاوی‬ ‫رئیس بیمارســتان‬ ‫ـار درصــد قــرار‬ ‫بــا‬ ‫اول ‪ ۵‬هزار دز‬ ‫اداره کار و خد‬ ‫کارفرمایــی در ایــن‬ ‫ـارد ریال ســرمایه‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم با‬ ‫و زیــر چهـ‬ ‫میشــود‪.‬‬ ‫جزیره بــه دلیل کارگــران در هوشمند کار و اشتغال‬ ‫منطقــه ازاد کیــش‬ ‫‪ ۱۶۱‬پرونــده در‬ ‫و کارگــری و‬ ‫هــزار و ‪ ۷۴۷‬میلیـ‬ ‫میشود با حداکثر‬ ‫بیمارستان کیش‬ ‫داشــت‪ :‬اینکــه‬ ‫است‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫ـت امســال‬ ‫مدیرعامــل ســازمان‬ ‫جالیر ســامانه‬ ‫ازاد کیش تشــکیل‬ ‫‪۶‬‬ ‫یابد‪ .‬رئیس‬ ‫کاهشیافته و سعی‬ ‫جالیــر اظهــار‬ ‫ســبوکار‪ ،‬صیانـ‬ ‫شیوع کرونا در کیش‬ ‫ـرمایهگذاری ارزی‬ ‫دســتور‬ ‫پتانســیلها و‬ ‫ســازمان منطقــه‬ ‫های درمانی ساکنان‬ ‫ماه‬ ‫ک‬ ‫در‬ ‫ـرایط‬ ‫یک‬ ‫ـات‬ ‫میلیون دالر سـ‬ ‫واکسن به کیش‬ ‫از‬ ‫درصد‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـ‬ ‫ـتغال‬ ‫ش‬ ‫ـف‬ ‫اختال‬ ‫استانداردســازی‬ ‫پروندههــا‪ ،‬حکــم‬ ‫اینکه تمامی هزینه‬ ‫طرحهــای مختلـ‬ ‫اجرا نیز شامل ‪۴۲‬‬ ‫کارفرمایان و اشـ‬ ‫نســبت بــه ایــن‬ ‫باشد‪ ،‬وارد شدن‬ ‫مبنی بر‬ ‫صنعتی در حال‬ ‫اجــرای‬ ‫رســیدگی بــه تمــام‬ ‫رعایــت عدالــت‪،‬‬ ‫ـرای جذب نیروی‬ ‫ـران و حمایــت از‬ ‫بیمارستانرایگان‬ ‫کیش رسیدگی شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۵‬طرح غیر‬ ‫بخش مسکونی و‬ ‫قابلتوجهی بـ‬ ‫پــس از‬ ‫‪ ۲۵‬درصــد ایــن‬ ‫از حقــوق کارگـ‬ ‫مبتالبهویروس کرونادر‬ ‫کاهشیابد‪.‬‬ ‫خدمات اشتغال‬ ‫ظرفیتهــای‬ ‫چندمنظوره‪ ۲۰،‬درصد در‬ ‫صادرشــده کــه‬ ‫اندازی شده است‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬وی با بیان‬ ‫افزود‪ ۳۰ :‬تا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫واحد کار و‬ ‫منظور پیشگیری‬ ‫نهایــی انهــا‬ ‫با کاربردی‬ ‫پیشبینی میشود‬ ‫مختلــف کشــور‬ ‫سرمایهگذاران راه‬ ‫خاتمه یافته اســت‪.‬‬ ‫طرح انجام شد‪ .‬وی‬ ‫ابتدای مرداد به‬ ‫شــتغال سازمان‬ ‫هتلها است که‬ ‫کار از نقــاط‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫ســازش طرفین‬ ‫این‬ ‫جالیر افزود‪ :‬از‬ ‫کار و خدمات ا‬ ‫درصد با کاربری‬ ‫شکایات کارگری‬ ‫حذف پرونده با‬ ‫پایان ســال ‪ ۱۴۰۱‬به‬ ‫‪ ۳۵‬هزار نفر در‬ ‫به دعاوی این‬ ‫مدیر اداره‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫در جامعه‪ ،‬ثبت‬ ‫اکنون‬ ‫تا‬ ‫رســیدگی‬ ‫ها‬ ‫در‬ ‫طرح‬ ‫که‬ ‫اقدام‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫کرونا‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد از این‬ ‫ـر اضافه کرد‪ :‬با‬ ‫ـش افزود‪ :‬این‬ ‫ـاداور شــد‪ :‬از این‬ ‫ریال از شیوع‬ ‫میتواننــد بــا‬ ‫ـد‪ :‬تقویت ارتباط‬ ‫حــدود‬ ‫بــوده جالیـ‬ ‫منطقــه ازاد کیـ‬ ‫بیمه شــدند‪ ،‬یـ‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬میلیــون‬ ‫ـده و کارگــران‬ ‫اهنگران یاداور شـ‬ ‫ـذار‬ ‫اجباری در واحدهای‬ ‫کیــش‬ ‫هفــت میلیــارد‬ ‫ســامانهای شـ‬ ‫بهرهبرداری برســد‪.‬‬ ‫کار و اشــتغال‬ ‫قراردادهــای ســفید امضــا تاثیرگـ خدمات پروندههــا‬ ‫در کیش ضروری‬ ‫ـان احصا شــده‬ ‫نفر بیمهشــده‬ ‫ـامانه هوشــمند‬ ‫خصوصی و دولت‬ ‫ـران از کارفرمایـ‬ ‫‪ ۳۲‬هــزار‬ ‫تواننــد در قالــب‬ ‫ســرمایهگذاری و‬ ‫مراجعــه بــه سـ‬ ‫تنگاتنگ بین بخش‬ ‫‪ job.kish.ir‬نســبت به‬ ‫از حقــوق کارگـ‬ ‫ـه کارگــران می‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬شــرکتهای‬ ‫ـن پروندههــا با‬ ‫قانون هستیم و با‬ ‫بهرهمند شــود‪.‬‬ ‫ــه در چرا کـ‬ ‫به دنبال رقابت با‬ ‫ادرس الکترونیکی‬ ‫‪ ۴۱‬مــورد از ایـ‬ ‫کشوری تابع‬ ‫گردشــگری و بقی‬ ‫کارت اشــتغال‬ ‫است و این سازمان‬ ‫و عــالوه بــر ان‬ ‫ـازش منجــر بــه‬ ‫برای‬ ‫خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫زمینه‬ ‫و‬ ‫ـامانه‬ ‫هرچه تمام از جان‬ ‫ـی‬ ‫کنیمبهعنوانحامی‬ ‫واحدهــای خدماتـ‬ ‫ـتند‪ .‬این سـ‬ ‫ـوق کارگــران از‬ ‫کارفرمــا بــه سـ‬ ‫ثبت دادخواســت‬ ‫حساســیت‬ ‫ـغول بــه کار هسـ‬ ‫اینکــه احصــا حقـ‬ ‫نیستبلکهسعیمی‬ ‫اداره اموزشوپرورش‬ ‫ـکاری کارگــر و‬ ‫کنیم‪ .‬وی اضافه‬ ‫که برطرف کردن‬ ‫ـتمی شــدن همـ‬ ‫ـاغل اختیــاری مشـ‬ ‫وی بــا بیــان‬ ‫مواظبتمیکنیم‪.‬‬ ‫رئیس‬ ‫خصوصی فراهم‬ ‫وی با بیان این‬ ‫ـه ازاد کیــش‬ ‫دانشاموزان‬ ‫ـر مزایــای سیسـ‬ ‫مشـ‬ ‫ـت‪ :‬بــرای رعایــت‬ ‫سرمایهگذاری بخش‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســازمان منطقـ‬ ‫توجهی در راســتای‬ ‫کارفرمایــان از دیگـ‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫کیــش گفـ‬ ‫کارفرمایــی در جزیره‬ ‫وی افــزود‪:‬‬ ‫ـه اقدامــات قابل‬ ‫رئیــس اداره‬ ‫ـه کارگــری در‬ ‫دستورالعملهای‬ ‫ـرد‪ :‬باوجوداینکـ‬ ‫هــای کارگــری و‬ ‫یــت از جامعـ‬ ‫بخشنیستوباید‬ ‫هرچه بیشتر‬ ‫یــن اداره امادگی‬ ‫کـ‬ ‫های فعالیت‬ ‫بهمنظــور حما‬ ‫انجامشدهامارضایت‬ ‫کیش گفــت‪ :‬ا‬ ‫ـداف و سیاســت‬ ‫روزانــه ‪ ۲۲‬نوامــوز‬ ‫توسعهجزیره‬ ‫چندان دور بتوانیم‬ ‫دســتیابی به اهـ‬ ‫ســه وضعیــت‬ ‫بهداشــتی‬ ‫شود تا در ایندهای نه‬ ‫راســتای‬ ‫بــرای اجــرای‬ ‫پرویز حیدری‬ ‫ـه دبســتان در‬ ‫زمینهای فراهم‬ ‫محدودیتهایمنطقه‬ ‫ـدو ورود بـ‬ ‫نیمهحضــوری و‬ ‫راد‬ ‫خـــبر‬ ‫بیشترو کم کردن‬ ‫میشود لینکهای‬ ‫حضــوری و‬ ‫بـ ســنجش میشــوند‪ .‬بــه‬ ‫باایجادمزایای‬ ‫جذب ســرمایههای‬ ‫پرداخت و تاکید‬ ‫گفت‪ :‬بر اســاس‬ ‫کیــش‬ ‫مهمتریــن مقصد‬ ‫گونه وجهی نباید‬ ‫دارد‪ .‬حیدری راد‬ ‫های پیامکهای‬ ‫صداوســیما ‪ ،‬پرویــز‬ ‫ازاد کیــش را بــه‬ ‫دولت هیچ‬ ‫غیرحضوری را‬ ‫همچنین به ســر شــماره‬ ‫مهر اغاز میشود و‬ ‫رئیــس پلیس فتا‬ ‫گــزارش‬ ‫پیشدبســتانی‬ ‫خارجیتبدیل کنیم‪.‬‬ ‫شده باشد‪ .‬رئیس‬ ‫ـکوک را باز نکنند و‬ ‫جمهور مدارس از‬ ‫شــهروندان هســتند‪.‬‬ ‫فــت‪ :‬نوامــوزان‬ ‫اعالم رئیس‬ ‫ـمی ارسال‬ ‫داخلیو‬ ‫مشـ‬ ‫حیــدری راد گ‬ ‫بــه دنبــال فرید‬ ‫درباره شــهریههای‬ ‫بهداشــتی زیــر نظــر‬ ‫در پیامــک‬ ‫کردن لینک یک اپلیکیشن مخرب دریافتی توجه کنند که از مراجع رسـ شــهروندان توصیه کرد‪:‬‬ ‫غیرحضوری اســت‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ ۱۲ :‬کیشــوند‬ ‫قربانی پس از باز‬ ‫بــا رعایــت شــیوهنامههای کارشناسان اداره فعال‬ ‫انتظامی کیــش به‬ ‫شهریههابایدبهتائید‬ ‫شده و ازانجاییکه‬ ‫فرماندهی انتظامی کیش‬ ‫اظهار داشت‪:‬‬ ‫کونوکارپوس‬ ‫محتوایی بهصورت‬ ‫فتــا فرماندهی‬ ‫غیردولتینیزگفت‪:‬‬ ‫همراه انها نصب‬ ‫توسعه سالمت و‬ ‫جعلی ســامانههای‬ ‫انهــا پلیــس‬ ‫رئیس پلیس فتا‬ ‫دیجیتال هر نــوع‬ ‫ـوند‪ .‬وی مدارس‬ ‫پزشکان مرکز‬ ‫سامانه روی تلفن‬ ‫مدیران موظف به‬ ‫کاشت‬ ‫نحــوه فعالیــت‬ ‫دام پیامکهای‬ ‫جــازی و دنیای‬ ‫کیش ســنجش میشـ‬ ‫ها و نرمافزارهای‬ ‫اموزشوپرورش برسد و‬ ‫ســرهنگ بهعنوان‬ ‫ـن ســامانهها و‬ ‫مــاه گذشــته در‬ ‫در فضــای م‬ ‫مجرمین از هویت‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫ــوزان وزارت‬ ‫قضایی افتادند‪.‬‬ ‫اعالناتمدارسهستند‪.‬‬ ‫شــهروندان از ایـ‬ ‫ظــرف یــک‬ ‫قرار میگیرند‪ .‬وی‬ ‫ممنوع شد‬ ‫طراحی است و‬ ‫طرح ســنجش نوام‬ ‫دولت و دســتگاه‬ ‫هر نرمافزار و یا‬ ‫یک برخــی از‬ ‫برداران اینترنتی‬ ‫شهریههادر تابلو‬ ‫جعلی قابل‬ ‫ـزود‪ :‬هرســاله مجوز‬ ‫بنابراین قبل از نصــب‬ ‫مختلف الکترونیکی‬ ‫اینکه در حدود‬ ‫این کاله‬ ‫شیوع نصب‬ ‫کیش گفت‪ :‬خانواده‬ ‫بهگونهای اســت‬ ‫افـ‬ ‫وگو با ایرنا با بیان‬ ‫امســال به دلیل‬ ‫اســتفاده میکنند‪،‬‬ ‫خدمــات کیــش‬ ‫یــد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫اداره اموزشوپرورش‬ ‫ــگرد اگاهی ندارند در دام برداران در این شــگرد‬ ‫رضایی در گفت‬ ‫تیر صادر میشــد و‬ ‫ـرکت عمــران‪ ،‬اب و‬ ‫ـت ان توجــه کن‬ ‫داخل ان جعلــی‬ ‫جعلی بهعنوان ش‬ ‫صادر رئیس‬ ‫ـاهده تخلف از ســوی‬ ‫کرد‪ :‬فعالیت کاله‬ ‫محمدرضا‬ ‫از ‪۲۲‬‬ ‫ـر لینــک به اصالـ‬ ‫مدیرعامــل شـ‬ ‫ـوز از اول شــهریور‬ ‫شــخصی که نرمافزار در‬ ‫مــراه با پیامک‬ ‫نگهداری فضای‬ ‫مطمئــن نیســتند‬ ‫اظهار اضافه‬ ‫ـد در صــورت مشـ‬ ‫وارد شــدن بــه هـ‬ ‫ـته هک تلفن ه‬ ‫ـروس کرونــا ایــن مجـ‬ ‫ـیوهنامه توســعه و‬ ‫ــت نرمافزارهــا‬ ‫گفت‪ :‬در میتواننـ‬ ‫قرارگرفته اســت‬ ‫کارت و تلفن همراه‬ ‫شهریههای مصوب‬ ‫مــاه گذشـ‬ ‫کنند بهگونهای که‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ویـ‬ ‫درصورتیکــه از اصال‬ ‫ـاس‬ ‫مورداســتفاده‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ـیم‬ ‫بر‬ ‫مسکونی‬ ‫اموزشوپرورش کیش‬ ‫‪www.cyberpolic‬‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫اخذ مبالغ بیشتر از‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫پیامک ارســال می‬ ‫هک تلفن که از‬ ‫کونوکارپوس در اماکن‬ ‫کالهبــردارن از مردم‬ ‫شــهروندان‬ ‫فتا بــه ادرس ‪e.ir‬‬ ‫نواموز مدارس و‬ ‫شد‪ .‬رئیس اداره‬ ‫به قربانی دوم‬ ‫کنند‪.‬حیدریراد‬ ‫کیشــوند پــس از‬ ‫ـو اســتفاده قرار‬ ‫سبز کاشــت درخت‬ ‫جدیــد‬ ‫موضوع را با پلیس‬ ‫طــرح روزانه ‪۴۲‬‬ ‫شرفیدر گفتوگوبا‬ ‫نصبشــده‬ ‫وپرورششکایت‬ ‫از این طریق ‪۱۲‬‬ ‫شــده و مورد سـ‬ ‫ـای اول اجرای این‬ ‫برای میتوانند‬ ‫بهادارهاموزش‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در این‬ ‫ممنوعشد‪.‬عبدالنبی‬ ‫ـت‪ :‬بــا اســتفاده‬ ‫مــراه عامل جرم‬ ‫میان بگذارند‪.‬‬ ‫کیش‪ ،‬گفت‪:‬دو‬ ‫روزهـ‬ ‫حاضر این تعداد‬ ‫فوریتهای پلیسی در‬ ‫توجه داشــته باشــند‬ ‫داشـ‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬وی‬ ‫صاحــب تلفــن ه‬ ‫معابرعمومی‬ ‫فضاهایسبزشهری‬ ‫احداثسهمدرسهدر‬ ‫شــدند و در حال‬ ‫قربانی کالهبــرداران‬ ‫ـزود‪ :‬شــهروندان‬ ‫یارانه در بخش‬ ‫محتواهــای مختلف‬ ‫شیوهنامهطراحی‬ ‫بااشارهبه‬ ‫ســنجش می‬ ‫کالسه است که یکی‬ ‫نــد‪ .‬رضایــی افـ‬ ‫همــراه‪،‬‬ ‫ایرنابابیاناینکه‬ ‫ازجمله ثنا و پرداخت‬ ‫هایــی جعلــی با‬ ‫ـت اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ـجام به میگیر‬ ‫کاهش دادهایم‪ .‬حیدری راد گفت‪ :‬مجموعه از این مدارس‪۱۰‬‬ ‫بــرداران پیامک‬ ‫مختلف قضایی‬ ‫تازگی تدوینشــده اسـ‬ ‫پرداخت یارانه و سـ‬ ‫را بــه ‪ ۲۲‬نفر‬ ‫بهدلیلاختالفبا‬ ‫شــگرد کاله‬ ‫ورود به سامانههای‬ ‫بر اساس ضوابط‬ ‫ایــن جزیره به‬ ‫توجه به پوشش‬ ‫پیشرفتفیزیکی‬ ‫الکترونیــک قضایــی‪،‬‬ ‫مدت‪ ۲۰‬دقیقه و‬ ‫توسعه اقدامات با‬ ‫یک لینک جعلی‬ ‫سنجش با‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ازجملــه ابــالغ‬ ‫هر نواموز به‬ ‫استوبعیداست‬ ‫با قرار دادن یک‬ ‫این شیوهنامه که‬ ‫تدوینشده بهزودی به‬ ‫کارشناسان و پزشکان‬ ‫طرحمسکوتمانده‬ ‫ــال میکنند که‬ ‫بهداشتی از سوی‬ ‫اقلیم متناسب ان‬ ‫به پیمانکار‬ ‫شــهروندان ارس‬ ‫گفت‪:‬یکیدیگر‬ ‫ارائه خدمات بهتر‬ ‫گیاهی بومی و‬ ‫شــرکت عمران‪،‬‬ ‫بهپایانبرسد‪.‬وی‬ ‫وی افزود‪ :‬بــرای‬ ‫خـــبر‬ ‫اید‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫تامهرامسال‬ ‫انتخاب پیمانکار اســت‬ ‫میشــود‪.‬‬ ‫مرحله اجرا درمی‬ ‫سالمتدر‪ ۲‬نوبت‬ ‫ضوابط طراحی‬ ‫ـدارس نیــز به دنبال‬ ‫خانوادههاسنجش‬ ‫تدوین این شیوهنامه‬ ‫ـدری راد از مـ‬ ‫هــای امامجمعه‬ ‫نواموزانو‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫اب و خدمات در‬ ‫کرده است و در نظر‬ ‫میشــود‪ .‬پرویز حیـ‬ ‫ـوم هم با پیگیری‬ ‫شــوند‪ .‬اهنگران‬ ‫و مدرســه سـ‬ ‫ـح و عصــر انجام‬ ‫شهری را بومیسازی‬ ‫بیماران اســوده‬ ‫ـت‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫ـوی تمــام ردههای‬ ‫صبـ‬ ‫ازمونهای پایان سال‬ ‫فضاهای سبز‬ ‫گیاهان و درختان‬ ‫حــال ســاخت اسـ‬ ‫وزارت بهداشــت‬ ‫واکسیناســیون از سـ‬ ‫توجه به برگزاری‬ ‫ـالوه بر توجه به‬ ‫و خیــران در‬ ‫ـرات مهمــی را بــا‬ ‫اســاس جلسهای‬ ‫گفت‪ :‬با‬ ‫ـن دریافــت‬ ‫دارد بــر اســاس ان عـ‬ ‫حمایت وزارت‬ ‫جزیره کیش بر اساس‬ ‫کرونــا‪ ،‬مذاکـ‬ ‫اینجزیرهرابهدلیل‬ ‫وپرورش کیش گفت‪ :‬بر‬ ‫بخشــیدن در تامیـ‬ ‫که امیدواریم بــا‬ ‫پایلوت منطقه بدون‬ ‫تحصیلی دانش اموزان در‬ ‫درخت کنوکارپوسدر‬ ‫کادر اموزش‬ ‫هــدف ســرعت‬ ‫ســنی در کیش‬ ‫شد تا ‪ ۵‬سال اینده‬ ‫شود‪ ،‬ساکنان جزیره‬ ‫ـم این جزیره بــه‬ ‫اینطرحنیززیرنظر‬ ‫و درمــان با‬ ‫بومی کاشت‬ ‫گیاهان همجوار‬ ‫ـش بــه مرحلــه‬ ‫سازمان برگزار شد مقرر‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریـ‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬با‬ ‫بهزودی اجرایی‬ ‫نامههایبهداشتی‬ ‫اینگونه گیاهی بر‬ ‫ــاز ســاکنان کیـ‬ ‫کیش و که با‬ ‫نسبت به تجهیز و‬ ‫ـت بهداشت‬ ‫منطقه ازاد کیش‬ ‫ـور تبدیل شــود‪.‬‬ ‫شیوه‬ ‫اثرات رقابتی غالب‬ ‫بهداشتی ستاد ملی‬ ‫واکســن موردنی‬ ‫درنتیجه تخریب‬ ‫توسعه سالمت‬ ‫نیاز اموزشوپرورش‬ ‫کرونــا در کشـ‬ ‫کیشــوندان خواسـ‬ ‫مدیرعامل ســازمان‬ ‫کماکان شیوهنامههای‬ ‫منطقــه ازاد کیش‬ ‫ـت و درمان مرکز‬ ‫صورت سطحی و‬ ‫برگزاری بر اساس‬ ‫وزارت بهداشــت‬ ‫ـاندهایم‪ .‬وی از‬ ‫بهداشـ‬ ‫مســتمر ســازمان‬ ‫توسعه ریشهها به‬ ‫مهمانان و گردشــگران‬ ‫ـتی ســتاد باید‬ ‫از نهایی رسـ‬ ‫اطراف‪ ،‬ریزش برگها‬ ‫ازاد کیش در حال‬ ‫ــای مســتمر از‬ ‫مدرسه اقدام شود‪.‬‬ ‫پیگیریهای‬ ‫و‬ ‫پروتکلهای بهداشـ‬ ‫تخصیص واکســن‬ ‫با توجه به تردد‬ ‫ناظران سازمان منطقه‬ ‫بــا پیگیریه‬ ‫زیرزمینی و ابنیه محیط‬ ‫های تحویل‪۱۰‬‬ ‫واکســن در نظــر‬ ‫زمینه کرونا را‬ ‫رعایــت کامــل‬ ‫ـرعت بخشــیدن به‬ ‫داشــته باشــند تا‬ ‫ـاس دســتورالعمل‬ ‫ـور و بــا تامیــن‬ ‫نامطلــوب در اثر‬ ‫تاسیسات‬ ‫ـارت ‪ 17‬بــا‬ ‫خودشــان را در‬ ‫جزیره‪ ،‬در دســتور کار‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــر اسـ‬ ‫برای‬ ‫ـ‬ ‫بو‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ایجاد‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫ـت و درمان‪ ،‬خس‬ ‫و درمـ‬ ‫ـهر بــدون کرونای‬ ‫ـا‪ ،‬نقش اثرگذار‬ ‫ـر فصــول ســال‪،‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ـته بــه ایــن‬ ‫برابر این ویروس‬ ‫و بــذر در اکثـ‬ ‫این ملــی کرونـ‬ ‫طریق وزارت بهداشـ‬ ‫باران و هزینه باالی‬ ‫به نخســتین شـ‬ ‫‪ 19‬به نحو شایسـ‬ ‫مردم ایــران در‬ ‫داریم کیش را‬ ‫فعاالن اقتصــادی در‬ ‫خیس شدن توسط‬ ‫ویــروس کوویــد‬ ‫تســنیم‪ ،‬جعفر‬ ‫روزی کــه تمام‬ ‫رطوبت جوی یا‬ ‫کســبوکارهای‬ ‫یــم‪ .‬به گــزارش‬ ‫ـان مقابلــه بــا‬ ‫شدید‪ ،‬محدود شود‪.‬‬ ‫کادر درمــان از‬ ‫یــران تبدیــل کن‬ ‫وزارت ماهه‬ ‫واکسینه شوند‪.‬‬ ‫گردشــگری بــه پایـ‬ ‫بهیــاری حــق‪،‬‬ ‫شکنندگی در مقابل باد‬ ‫ا‬ ‫موافقت‬ ‫به کشنده‪،‬‬ ‫جــام دهنــد تــا‬ ‫بهویــژه در حــوزه‬ ‫هرس و‬ ‫سخت و طاقتفرسا‬ ‫ازاد کیش ان‬ ‫اهنگران اظهار داشــت‪ :‬در پــی واکسیناسیون جزیــره‬ ‫ســازمان منطقــه‬ ‫بیامان خدمات‬ ‫درمان کشور مبنی بر‬ ‫ســد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ـای گذشــته‬ ‫مبتالیان به فشــار‬ ‫و امید میر‬ ‫محدودیتهـ‬ ‫بهداشــت و‬ ‫کیش نیازمند‬ ‫فزونــی یافتن امــار‬ ‫موجــی از شــادی‬ ‫ـاری و بســتری در‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬با‬ ‫ـاکنان جزیــره کیش‪،‬‬ ‫توسعه‬ ‫دررونــد بیمـ‬ ‫ایجادشــده اســت و‬ ‫شــورای سالمت‬ ‫سـ‬ ‫سخنگوی‬ ‫کیش است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ـاکنان ایــن منطقــه‬ ‫تامین گاز طبیعی‬ ‫بیمارستان‬ ‫میــان سـ‬ ‫فعالیت یکســره مراکز‬ ‫خـــبر‬ ‫ـاس فعالیت تمام‬ ‫کیش از‬ ‫بر همین اسـ‬ ‫کیش گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫باهدفپیشگیری‬ ‫تجاری کیش‬ ‫کیش که در حال‬ ‫شرکت اب و برق‬ ‫دانشــجویان را‬ ‫مراکــز تجاری‬ ‫مدیرعامل‬ ‫مشکالت حمل‬ ‫جمعیت در این مراکز‬ ‫نویســی مشــروط‬ ‫تامین سوخت و‬ ‫ساعت‪ 18‬تا‪ 22‬است‬ ‫از ازدحام‬ ‫خواســت نام‬ ‫هزینههای بسیار زیاد‬ ‫محمدرضا رضانیا‬ ‫خود قرار دهند‬ ‫حاضر از‬ ‫جزیره میتواند‬ ‫لــی کیــش در‬ ‫ـته در دســتور کار‬ ‫هرچه سریعتر گاز به‬ ‫ـگیری از ازدحــام‬ ‫دانشــجویان بینالمل‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫همچون گذشـ‬ ‫باهــدف پیشـ‬ ‫ـولی دانشــجویان‬ ‫انتقال‬ ‫شــتاب بیشــتر و‬ ‫محمدرضــا رضانیــا‬ ‫خطرات کنســولی‬ ‫ســالمت دانشــجویان‬ ‫ـت‪ :‬اداره کنسـ‬ ‫و تامین‪ ،‬زیرســاختی اب و برق را‬ ‫فعالیــت این مراکز‬ ‫دکتــر‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫پرواز‬ ‫دا‬ ‫امنیت‬ ‫کنند و اظهــار‬ ‫کردنــد که بــا لغو‬ ‫ســبت به صدور‬ ‫در زمان محدود‪،‬‬ ‫راســتای حفظ‬ ‫روند توســعه‬ ‫تاکید بر اینکه در‬ ‫توســعه ســالمت‬ ‫یــره زندگی می‬ ‫فرصت مناســب ن‬ ‫دانشــجویان ســفر می‬ ‫جمعیــت‬ ‫حسین زاده در ادامه‬ ‫یداله ســلطانی بــا‬ ‫رئیــس مرکــز‬ ‫صبح تا‪ 22‬خواهد‬ ‫هماکنون در جز‬ ‫کیش با اشــاره به‬ ‫بینالمللی در‬ ‫پایدارتری بدهد‪.‬‬ ‫اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫یکسره از ساعت‪10‬‬ ‫مواجه شــدند‪.‬‬ ‫افغــان کــه‬ ‫موردنیاز جزیره‪،‬‬ ‫اداره کنســولی‬ ‫شــورای سالمت‬ ‫موافقــت مراجع‬ ‫ـت احتمالی‬ ‫تخصصی بهصورت‬ ‫تحصیلی متقاضیــان‬ ‫دانشجویان افغان‬ ‫تولیــد اب و برق‬ ‫و ســخنگوی‬ ‫رئیــس‬ ‫ـت بــا دریافــت‬ ‫ـش‪ ،‬از حمایـ‬ ‫ـرایط فعلی برای‬ ‫خود تصریح کرد‪:‬‬ ‫غــان ویزای‬ ‫ـجوی افغــان مقیــم‬ ‫ارائهشدهدر جلسه‬ ‫در تــالش هسـ‬ ‫هزار مترمکعب‬ ‫ـی جزیــره کیـ‬ ‫شـ‬ ‫دانشــجویان پســر اف‬ ‫نــه ســخنان‬ ‫اینکهامار تحلیلی‬ ‫پذیــرش دانشـ‬ ‫تقاضای دریافت‬ ‫لیتر گازوئیل و ‪۵۰۰‬‬ ‫مثبت بود‪.‬‬ ‫بینالمللـ‬ ‫افغــان در زمی‬ ‫در صــورت‬ ‫صــالح‪ ،‬اقامــت‬ ‫حاضر میتواننــد از‬ ‫شــاندهنده تاثیر‬ ‫روزانه یکمیلیون‬ ‫ـای بینالمللی‪،‬‬ ‫سوخت گازوئیل در‬ ‫از دانشــجویان‬ ‫ـران بــه اقامــت‬ ‫داشــته ذی‬ ‫مقابله بــا کرونا ن‬ ‫ســوی پردیسهـ‬ ‫ــر در حــال‬ ‫ـود افزود‪ :‬هزینه‬ ‫همهجانبــه‬ ‫ــه خــروج از ایـ‬ ‫کنند و اطمینان‬ ‫ســتاد‬ ‫ایــن کشــور از‬ ‫یــن منطقــه خب‬ ‫گاز مصرف میشـ‬ ‫ـن دانشــجویان‬ ‫را بــدون نیــاز ب‬ ‫خود صرفنظر‬ ‫شــار مالی زیادی‬ ‫و اقامــت» در ا‬ ‫حســین زاده بــا‬ ‫ویــزا بــرای ایـ‬ ‫زاده ویــزای‬ ‫جدی از انان‪،‬‬ ‫تومان اســت که ف‬ ‫«امــور ویــزا‬ ‫تبدیــل کند‪.‬زهــرا‬ ‫رونــد صــدور‬ ‫ضمن حمایت‬ ‫‪ ،‬زهــرا حســین‬ ‫هرروز ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫دانشــجویی‬ ‫سلطانی با بیان اینکه‬ ‫باشند این اداره‬ ‫دانشــجویان در ســال‬ ‫گــزارش فــارس‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫پیگیــری مجوز‬ ‫تحمیل میکند‪.‬‬ ‫داد‪ .‬بــه‬ ‫ـور افغانســتان‬ ‫اغاز نامنویســی‬ ‫ســب نســبت به‬ ‫دانشگاهی بهســرعت‬ ‫را به مجموعه‬ ‫تحوالت اخیر کشـ‬ ‫هزینــه تعمیــرات‬ ‫اقدام اشــاره به‬ ‫در فرصــت منا‬ ‫تمام پردیسهای‬ ‫موجــب شــده تــا‬ ‫با اشــاره بــه‬ ‫ـزای مجــدد انها‬ ‫غــان ســاکن در‬ ‫تحصیلی جدید از‬ ‫صــرف گازوئیــل‬ ‫ـت و تقاضــای ویـ‬ ‫تاکیــد میکنــد‪:‬‬ ‫از مهاجریــن اف‬ ‫م‬ ‫ـین زاده‪ ،‬اداره‬ ‫ـد افزایــش یابــد‪،‬‬ ‫ـرای اخذ اقامـ‬ ‫ـت‬ ‫بــه گفتــه حسـ‬ ‫ـتگاهها ‪ ۵۰‬درصـ‬ ‫و در حمایـ دانشــجویان افغان بـ‬ ‫تاسیسات اب و برق‬ ‫خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫دسـ‬ ‫کیــش‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بهعنوان ســوخت‬ ‫ــه ایــن کشــور‬ ‫جایگزینی گاز‬ ‫ـی خــود بایــد ب‬ ‫بهتر دســتگاههای‬ ‫ویــزای تحصیلـ‬ ‫طول عمر و عملکرد‬ ‫باعث افزایش‬ ‫و برق میشود‪.‬‬ ‫تولید اب‬ ‫فر از نواموزان بدو ‬ ‫نجش روزانه ‪ ۲۲‬ن‬ ‫س‬ ‫ورود به دبستان‬ ‫بررسی مشکالت‬ ‫از خوزستان‬ ‫اغاز شد‬ ‫های جعلی افتادند‬ ‫ک‬ ‫شوند در دام پیام ‬ ‫‪ ۱۲‬کی‬ ‫بدون کرونا در ایران‬ ‫ن شهر ‬ ‫دیل کیش به نخستی‬ ‫تالش برای تب‬ ‫ز دانشجویان افغان‬ ‫کنسولی جزیره کیش ا‬ ‫حمایت اداره ‬ ‫‪07‬‬ ‫دروازه بان ابی ها در برزخ میان ماندن‬ ‫یاجدایی قرارگرفته است‬ ‫اطالعات عملکرد‬ ‫اظهارنامه و‬ ‫گفــت‪ :‬مودیــان‬ ‫مالــی اســت‪،‬‬ ‫ـور مالیاتی منطقه‬ ‫مدیــر امـ‬ ‫ـرای بهرهمنــدی از‬ ‫مالیاتــی بـ‬ ‫گفت‪ :‬هفتم شهریور‬ ‫دقت الزم را در تنظیم‬ ‫ازاد کیش‬ ‫معافیت‬ ‫ارائــه اظهارنامه‬ ‫اخرینمهلــت‬ ‫ســایر صورتهای‬ ‫اظهارنامــه و‬ ‫کــرد ســال ‪۹۹‬‬ ‫مالیاتــی عمل‬ ‫باشند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫حمیدرضا‬ ‫مالی داشته‬ ‫حقوقــی و صاحبــان‬ ‫اظهارنامه بدون درج‬ ‫منتظری‬ ‫اشــخاص‬ ‫چنانچه‬ ‫اســتیجاری اســت‪ .‬بــه‬ ‫کاال و یا خدمات‬ ‫امــالک‬ ‫ـام از قبیل فــروش‬ ‫ــیما ‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫اعــداد و ارقـ‬ ‫گزارش صداوس‬ ‫ـرایط بهرهمندی از‬ ‫اظهارنامه اشــخاص‬ ‫این اظهارنامه شـ‬ ‫افزود‪ :‬مهلت ارائه‬ ‫‪ ۹۹‬ارائــه شــود‬ ‫داشت‪.‬منتظری‬ ‫منتظری‬ ‫استیجاری عملکرد‬ ‫ازادرانخواهند‬ ‫و صاحبان امالک‬ ‫ستادملی معافیتمناطق الکترونیکیوبدوننیاز به‬ ‫حقوقی‬ ‫توجهبهمصوبه‬ ‫گفت‪:‬ارائهاظهارنامه‬ ‫پایانتیرماهبودوبا‬ ‫طریق پنجره واحد‬ ‫شد‪ .‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫تا‬ ‫حضوری است و از‬ ‫کرونا یک ماه تمدید‬ ‫شیوع مراجعه‬ ‫انجام میشــود‪.‬‬ ‫مدیریت‬ ‫اخیر و موج پنجم‬ ‫ادرس ‪intamedia.ir‬‬ ‫به شرایط ایجابی‬ ‫تا مالیاتی به‬ ‫ـامانه اظهارنامــه‬ ‫توجه‬ ‫یک هفته دیگر و‬ ‫ـزود‪ :‬بــا بررســی سـ‬ ‫کرونا توســط ســتاد‬ ‫منتظــری افـ‬ ‫هشتاددرصداز مودیان‬ ‫ویروس‬ ‫اشخاصحقوقیتاکنون‬ ‫شهریورتمدیدشد‪.‬‬ ‫کیش نسبت به‬ ‫هفتم‬ ‫معافیت‬ ‫بخش در منطقه ازاد‬ ‫بر اینکه استفاده از‬ ‫منتظری با تاکید‬ ‫اداره فعال این‬ ‫مالیاتیاقدام کردهاند‪.‬‬ ‫قانون چگونگی‬ ‫موضوع ماده ‪۱۳‬‬ ‫ارائهاظهارنامه‬ ‫مالیاتــی‬ ‫منــوط بــه ارائه‬ ‫جــاری و صنعتــی‬ ‫مناطــق ازاد ت‬ ‫ ‪ ۵‬هزار دز واکسن‬ ‫اختصاص‬ ‫حله اول به کیش‬ ‫ در مر‬ ‫‪04‬‬ ‫تامینسوختزمستانی؛‬ ‫نخستیندستورکار‬ ‫وزارت نفت‬ ‫شمارش معکوس برای عمل به وعده ها‬ ‫رویدا د کیش‬ ‫‪02‬‬ ‫اعت کاری جدید‬ ‫اعالم س‬ ‫مراکز تجاری کیش‬ ‫ ‬ ‫اگهیتجدید‬ ‫فراخوان خدمات‬ ‫مشاوره شماره‬ ‫‪/1400/6095‬ص‬ ‫شرکت عمران‬ ‫شهر جدید فوالدشهر‬ ‫سیاست‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪08‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫کرونا‬ ‫همچناناولویت کشور‬ ‫نیست‬ ‫مدیرعامل ابفای استان اصفهان خبر داد؛‬ ‫بهره برداری از‪ 23‬طرح ابرسانی شهری و روستایی در هفته دولت‬ ‫فهرست ‪ 23‬پروژه ابرسانی اماده افتتاح ابفای استان اصفهان در هفته دولت ‪1400‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫اقدامات انجام شده‬ ‫هزینه اجرا (میلیون ریال)‬ ‫حوزه شهری‬ ‫‪1‬‬ ‫خط اضطراری ابرسانی به اصفهان بزرگ‬ ‫لوله گذاری خط انتقال اب با قطر ‪ 1400‬میلیمتر به‬ ‫طول ‪ 12300‬متر‬ ‫‪1.900.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ابرسانی به باغ بهادران و باغشاد و روستاهای‬ ‫واقع در مسیر‬ ‫لوله گذاری خط انتقال اب به طول ‪ 18000‬متر‪،‬‬ ‫احداث ‪ 5‬باب مخزن ذخیره اب با مجموع ظرفیت‬ ‫‪ 6500‬مترمکعب‪ ،‬احداث یک ایستگاه پمپاژ اب‬ ‫‪390.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ازمایشگاهفیزیکوشیمیاییومیکروبیولوژیاب‬ ‫در شهرستان های اصفهان‪ ،‬نجف اباد‪ ،‬گلپایگان‪،‬‬ ‫شاهین شهر و فاضالب سده لنجان‬ ‫احداث و تجهیز ‪ 5‬ازمایشگاه تخصصی اب و‬ ‫فاضالب‬ ‫‪157.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ابرسانی به مورچه خورت‬ ‫لوله گذاری خط انتقال اب به طول ‪ 44000‬متر‪،‬‬ ‫احداث یک ایستگاه پمپاژ اب‬ ‫‪560.000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ابرسانی به ‪ 36‬روستا در ‪ 10‬شهرستان اصفهان‪،‬‬ ‫بویین میاندشت‪ ،‬چادگان‪ ،‬خوانسار‪ ،‬شاهین شهر‪،‬‬ ‫فریدن‪ ،‬فالورجان‪ ،‬کوهپایه‪ ،‬نطنز‪ ،‬ورزنه‬ ‫حوزهروستایی‬ ‫مدیرعامـل ابفـای اسـتان اصفهـان از بهـره بـرداری‬ ‫همزمـان‪ 23‬طرح ابرسـانی شـهری و روسـتایی در هفته‬ ‫دولت خبـر داد‪.‬‬ ‫هاشـم امینـی گفـت‪ :‬ایـن طـرح هـا را شـرکت اب‬ ‫و فاضـاب اسـتان اصفهـان بـا صـرف هزینـه ای بالـغ‬ ‫بـر ‪ 318‬میلیـارد و ‪ 500‬میلیـون تومـان در ‪ 9‬شـهر و ‪36‬‬ ‫روسـتای شهرسـتان های اصفهـان‪ ،‬بوئین و میاندشـت‪،‬‬ ‫چـادگان‪ ،‬خوانسـار‪ ،‬شـاهین شـهر‪ ،‬فریـدن‪ ،‬فاورجـان‪،‬‬ ‫لنجـان‪ ،‬نطنـز‪ ،‬ورزنـه‪ ،‬کوهپایـه‪ ،‬نجـف ابـاد و گلپایگان‬ ‫اجـرا کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬طـرح هـای یـاد شـده شـامل اجـرای ‪83‬‬ ‫کیلومتـر خـط انتقـال اب شـهری و ‪ 38‬کیلومتـر خـط‬ ‫انتقـال اب روسـتایی‪ ،‬اصـاح و توسـعه ‪ 17‬کیلومتـر‬ ‫شـبکه توزیـع اب روسـتایی‪ ،‬احداث ‪ 11‬مخـزن زمینی با‬ ‫ظرفیـت ‪ 10‬هـزار و ‪ 350‬مترمکعـب‪ ،‬احداث ‪ 6‬ایسـتگاه‬ ‫پمپـاژ اب‪ ،‬احـداث و تجهیـز مجموعـه ازمایشـگاه های‬ ‫فیزیکـو شـیمیایی و میکروبیولوژی اب چـاه های فلمن‪،‬‬ ‫نجف اباد‪ ،‬گلپایگان و شـاهین شـهر‪ ،‬ازمایشگاه فاضاب‬ ‫تصفیـه خانه سـده لنجان و اجرای طـرح تله متری در دو‬ ‫مجتمع ابرسـانی روسـتایی اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل ابفـای اسـتان اصفهـان گفـت‪ :‬از جملـه‬ ‫مهمتریـن طـرح هایی که با تاش کارکنان این شـرکت‬ ‫اجـرا شـده و در هفتـه دولت امسـال به بهره بـرداری می‬ ‫رسـد مـی تـوان به اجـرای خـط ابرسـانی اضطـراری به‬ ‫اصفهـان بـزرگ بـه طـول ‪ 12/3‬کیلومتـر و قطـر ‪1400‬‬ ‫میلیمتر‪ ،‬خط ابرسـانی به شهرهای باغشـاد و باغبهادران‬ ‫و روسـتاهای مسـیر از تصفیه خانه باباشـیخعلی به طول‬ ‫‪ 18‬کیلومتـر و قطـر ‪ 200‬و ‪ 500‬میلیمتر و خط انتقال اب‬ ‫بـه مورچـه خـورت به طـول ‪ 44‬کیلومتـر و قطـر ‪ 200‬و‬ ‫‪ 300‬میلیمتر اشـاره کرد‪.‬‬ ‫وی بـه طرح های ابرسـانی روسـتایی نیز اشـاره کرد‬ ‫و گفـت‪ :‬بـا بهره بـرداری از این طرح ها‪ ،‬ابرسـانی سـیار‬ ‫بـه ‪ 25‬روسـتا حذف و در مجموع اب شـرب پایـدار برای‬ ‫‪ 36‬روسـتا از جمله مجتمع روسـتایی قلعه زنبـور چادگان‬ ‫شـامل ‪ 15‬روسـتا و مجتمـع روسـتایی گلسـار خوانسـار‬ ‫شـامل ‪ 6‬روسـتا تامین می شـود‪.‬‬ ‫امینـی در بخـش دیگری از سـخنانش بـه طرح های‬ ‫در حـال اجـرای بخش فاضاب نیز اشـاره کـرد و گفت‪:‬‬ ‫مراحل اجرای ‪ 190‬کیلومتر شـبکه جمـع اوری فاضاب‬ ‫بـا قطرهـای ‪ 200‬تـا ‪ 1400‬میلیمتـر در نقـاط مختلـف‬ ‫اسـتان با هزینـه ‪ 380‬میلیـارد تومان‪ ،‬احداث ‪ 7‬ایسـتگاه‬ ‫پمپاژ در شهرسـتان هـای اصفهان‪ ،‬فاورجـان‪ ،‬مبارکه و‬ ‫لنجـان و همچنیـن احداث تصفیـه خانه هـای فاضاب‬ ‫چـادگان‪ ،‬بویین میاندشـت‪ ،‬تیـران‪ ،‬نطنز و فوالدشـهر در‬ ‫مجمـوع بـه ظرفیت تصفیـه ‪ 11‬هـزار و ‪ 580‬متر مکعب‬ ‫فاضـاب در شـبانه روز بـه مراحـل پایانـی خـود نزدیک‬ ‫مـی شـود که امیدواریم تعـدادی از ان هـا در دهه مبارک‬ ‫فجـر امسـال به طور رسـمی به بهـره برداری برسـد‪.‬‬ ‫لوله گذاری خط انتقال اب به طول ‪ 37600‬متر‪،‬‬ ‫اصالح و توسعه شبکه توزیع اب به طول ‪16900‬‬ ‫متر‪ ،‬احداث ‪ 3‬باب مخزن ذخیره اب با مجموع‬ ‫ظرفیت ‪ 1850‬مترمکعب‪ ،‬احداث ‪ 2‬ایستگاه پمپاژ‬ ‫اب‪ ،‬اجرای سامانه تله متری در دو مجتمع ابرسانی‬ ‫روستایی‬ ‫‪178.000‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫ایران تروریستی اخیر‬ ‫در کابل را محکوم کرد‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ایــران‪ ،‬مراتــب تاثر‬ ‫شدید خود از حوادث تروریستی ‪ ۴‬شهریورماه ازجمله‬ ‫در فرودگاه کابل را اعالم کرد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬ســعید‬ ‫خطیــب زاده‪ ،‬با محکوم کردن هدف قــرار دادن مردم‬ ‫بی دفــاع افغانســتان و هر نوع عملیات تروریســتی که‬ ‫در ان زنان و مردان و جوانان و خردســاالن موردحمله‬ ‫قــرار می گیرنــد‪ ،‬اظهار امیدواری کرد‪ :‬با تشــکیل هرچه‬ ‫ســریع تر دولتــی فراگیــر در کابــل‪ ،‬ارگا نهــا و نهادهــای‬ ‫مسئول وظایف خود را در صیانت از جان و مال مردم‬ ‫عهده دار شوند‪ .‬بر اساس این گزارش طبق اعالم برخی‬ ‫از منابع خبری در این حوادث تروریستی بیش از ‪ ۶۰‬نفر‬ ‫کشته و بیش از ‪ ۱۵۰‬نفر زخمی شده اند‪ .‬پنتاگون نیز در‬ ‫بیانیه ای اعالم کرده است که دو عامل انتحاری فرودگاه‬ ‫کابل را هدف گرفتند که منجر به کشته شدن ‪ ۱۳‬سرباز‬ ‫امریکایی و زخمی شدن‪ ۱۸‬تن دیگر از نیروهای امریکا‬ ‫در افغانستانشدهاست‪.‬داعشمسئولیتاینحوادث‬ ‫تروریستیرابرعهده گرفتهاست‪.‬‬ ‫ایران اماده میزبانی‬ ‫از نشست همسایگان‬ ‫افغانستان است‬ ‫دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل غرب اسیا از اعالم‬ ‫امادگی ایران برای برگزاری نشســت وزرای امور خارجه‬ ‫همســایگان افغانســتان در تهران خبــر داد‪.‬‏بــه گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬ســید رســول موســوی در حســاب کاربری خود در‬ ‫توییتــر‪ ،‬بــا اشــاره به دیــدار وزرای امــور خارجه ایــران و‬ ‫پاکستان نوشت‪ :‬دیداری بسیار مهم در اولین روز کاری‬ ‫‪‎‬حسینامیرعبداللهیان‪.‬نقشهراهیبرایایندهروابطدو‬ ‫کشور در همه زمینه های دوجانبه و منطقه ای‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایران از ایده وزیر خارجه پاکســتان‪« ،‬شــاه محمود‬ ‫قریشی» در خصوص نشست وزرای خارجه همسایگان‬ ‫‪‎‬افغانســتان اســتقبال و امادگی خود برای برگزاری ان در‬ ‫تهران را اظهار داشت‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه پاکســتان دو روز گذشــته در ســفر‬ ‫به تهران‪ ،‬با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه جمهوری‬ ‫اســامی ایــران دیدار کــرد‪ .‬در این دیدارهــا‪ ،‬طرفین در‬ ‫خصوص توسعه روابط دوجانبه و وضعیت افغانستان‬ ‫گفت وگوکردند‪.‬‬ ‫واشنگتن چاره ای‬ ‫جز صبر ندارد‬ ‫امیرعلــی ابوالفتح‪ ،‬کارشــناس سیاســت خارجی در‬ ‫ت وگــو بــا ایلنا در خصــوص اظهــارات رابــرت مالی‪،‬‬ ‫گف ‬ ‫نماینده ویژه امریکا در امور ایران مبنی بر اینکه احیای‬ ‫توافــق بــا ایران هنوز ممکن اســت اما بــرای گزینه های‬ ‫دیگرامادگیداریم‪ ،‬گفت‪:‬امریکایی هامی دانندهمین‬ ‫لحظــه که ما باهم صحبت می کنیم‪ ،‬کابینه ایران تنها‬ ‫یک روز است که شکل گرفته و هنوز تکلیف مذاکراتی‬ ‫که از سوی وزارت امور خارجه پیگیری می شد مشخص‬ ‫نیست که ایا اساسا مذاکرات به عهده این وزارت خانه‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬اقای عراقچی مذاکــرات را دنبال خواهد‬ ‫کرد یا مانند دولت های نهم و دهم به عهده دبیرخانه‬ ‫یشــود؛ درنتیجه‬ ‫شــورای عالــی امنیت ملی گذاشــته م ‬ ‫بدیهی اســت کــه در این شــرایط پروژه هایی همچون‬ ‫یشــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بنابراین‬ ‫مذاکرات وین دنبال نم ‬ ‫واشنگتن چاره ای ندارد جز اینکه صبر کند و این سخنان‬ ‫رابرت مالی نیز تنها کارکرد رسانه ای دارد چراکه خود او‬ ‫نیز قطعا می داند در این شرایط هیچ کشوری نمی تواند‬ ‫وارد مذاکره شــود‪ .‬نکته بعدی نیز این اســت که مالی‬ ‫مطــرح می کند ما برای گزینه های دیگــر امادگی داریم؛‬ ‫ســوالی ما این اســت کــه چه گزینه دیگری وجــود دارد‬ ‫که امریکا در قبال ایران به کار نبسته باشد؟! اساسا چه‬ ‫گزینهدیگریرویمیز کاخسفیدقرار دارد کهمی خواهند‬ ‫با ان گزینه ایران را تهدید کنند؟ وی افزود‪ :‬امکان دارد‬ ‫کــه راه دیگــر ازنظر نماینــده ویــژه امریکا در امــور ایران‬ ‫فعا لســازی «مکانیســم ماشــه» باشــد که ان هم دارای‬ ‫پروســه طوالنی بوده و قطعا همه طرف های برجام را‬ ‫با خود همراه نمی کند؛ از سوی دیگر اساسا تحریم های‬ ‫ملل نمی تواند مشکل بزرگ تری برای ایران ایجاد کند و‬ ‫بیشتروسنگین ترازتحریم هاییک جانبهامریکانیست‪.‬‬ ‫تنها گزینهباقیماندهدر اینشرایطاغاز جنگعلیهایران‬ ‫است که ان هم در این شرایط امکان پذیر نیست و ان ها‬ ‫دیگر نمی خواهند وارد جنگ نظامی و هزینه بر شــوند‬ ‫چراکه تجربه افغانستان پس از ‪ ۲۰‬سال جنگ و صرف‬ ‫‪ ۲‬تریلیون دالر هم پیش چشم ان هاست‪ .‬در خصوص‬ ‫اظهارات نفتالی بنت‪ ،‬نخس ـت وزیر رژیم صهیونیستی‬ ‫مبنیبرارائهبرنامه ایمنظمبهجوبایدن‪،‬رئیس جمهور‬ ‫ایاالت متحده برای انچه وی مهار ایرانیان چه در حوزه‬ ‫هســته ای و چــه در حــوزه منطق ـه ای نامیده اســت‪ ،‬در‬ ‫پاسخ به این سوال که ایا فرصت تغییر دولت در ایران‬ ‫و فاصله پیش امده پس از دور ششم مذاکرات وین فضا‬ ‫را برای تحرک اسرائیل باز گذاشته است‪ ،‬گفت‪ :‬نخست‬ ‫باید بگویم اظهاراتی که از سوی اقای بنت مطرح شده‬ ‫را نباید خیلی جدی قلمداد کنیم؛ ارائه برنامه منظم به‬ ‫چه معنا است؟ مگر تاکنون برای این منظور برنامه ارائه‬ ‫نکرده اند؟ سال هاست اسرائیل در حال تبیین و طراحی‬ ‫برنامه برای مقابله با ایران است‪ .‬نخست وزیر پیشین‬ ‫ایــن رژیــم هر ‪ ۳‬ماه یک بار اعالم می کرد کــه ایران تا ‪۶‬‬ ‫ماه دیگر به ســاح هســته ای دســت پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هر زمان یک اسرائیلی و یک امریکایی باهم‬ ‫دیدار می کنند‪ ،‬از سطح روسای دولت ها تا پایین ترین‬ ‫سطح همیشه محور ایران و راه های مقابله با ان است‪،‬‬ ‫این به هیچ عنوان جدید و عجیب نیست و این بار نیز‬ ‫می خواهند با بیان الفاظی همچون «برنامه منظم» باال‬ ‫بــودن ســطح دغدغــه در این حوزه را بیان کننــد؛ ان ها‬ ‫همیشه برای ایران برنامه داشته اند که البته هیچ گاه به‬ ‫نتیجهنرسیدهاست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 06‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1148‬‬ ‫دولت سیزدهم فعالیت رسمی خود را اغاز کرد‬ ‫شمارش معکوس برای عمل به وعده ها‬ ‫نخســتین روز کار رسمی هیئت دولت سیزدهم‬ ‫بــا امضــای عهدنام ـه ای اغــاز شــد کــه بر اســاس ان‬ ‫اعضای کابینه دولت مردمی ملتزم شدند در راستای‬ ‫ارمان هایانقالب‪،‬دستگیرمحرومانباشندوقانون‪،‬‬ ‫فساد ستیزی و شایسته ساالری را در راس برنامه های‬ ‫خــود قــرار دهند‪ .‬به گــزارش ایرنا‪ ،‬فعالیــت دولت‬ ‫سیزدهماز روز پنجشنبهوباتشکیلنخستینجلسه‬ ‫اعضای ان؛ به طور رسمی اغاز شد‪ .‬جلسه ای که در‬ ‫ان پیمانی مهم میان دولتمردان به امضا رسید تا در‬ ‫مسیراجرایبرنامه هایخودو کاستنازبارمشکالت‬ ‫مردم گام های اساســی برداشته و شــرایط زندگی را‬ ‫برای اقشــار مختلف مردم تســهیل کنند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این هریک از وزرا در نخستین روز کاری خود ضمن‬ ‫حضــور در وزارتخانه متبوع خود به بیان مهم ترین‬ ‫اولویت های ان وزارتخانه دستکم در ماه های اینده‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫عهدنامه ایبرایامیدبخشیبهمردم‬ ‫عهدنامــه‪ ۱۰‬مــاده ای دولت مردمی همزمان با‬ ‫نخستین جلسه هیئت دولت از سوی «غالمحسین‬ ‫اسماعیلی» رئیس دفتر رئیس جمهوری خوانده شد؛‬ ‫می توانــد تصویــری کلــی ازانچــه دولت و شــخص‬ ‫رئیس جمهوری در پی ان اســت را مشــخص ســازد‪.‬‬ ‫دربنــد دوم ایــن عهدنامــه بــه توجــه بــه نیازهــای‬ ‫اولویت دار مردم اشاره شده است؛ دولت درحالی که‬ ‫مســئولیت خــود را اغــاز کــرده اســت که واکســن و‬ ‫معیشت دو اولویت نخست جامعه است و برای‬ ‫تامیــن و تثبیــت ان‪ ،‬قوه مجریه همان گونــه که در‬ ‫ادامه بند مورداشاره قرارگرفته‪ ،‬تمام توان و ظرفیت‬ ‫کشــور را بــه کار خواهد بســت‪ .‬محوریــت وحدت‬ ‫ملی و تقویت پیکره واحد ایران اسالمی‪ ،‬بند سوم‬ ‫عهدنامه ایاستکهدولتمردانامضاکردند‪.‬تاکیدی‬ ‫که با توجه به هجمه های روانی خارجی و کاهش‬ ‫فزاینده اعتماد و امید مردم به بهبود شرایط بسیار‬ ‫ضروریبهنظرمی رسد‪.‬مهم ترینعاملیکهمی تواند‬ ‫ایــن اعتمــاد و امیــد را بــار دیگر به مــردم و جامعه‬ ‫ایــران بازگرداند؛ اطمینان مــردم از رفع تبعیض ها و‬ ‫مبــارزه با انــواع رانت ها و فسادهاســت‪ .‬موضوعی‬ ‫که دربند چهارم عهدنامه بر ان تاکید شــده اســت‪.‬‬ ‫دربند پنج دولتمردان بر قانون گرایی‪ ،‬پاسخگویی‪،‬‬ ‫شفافیت و انضباط مالی‪ ،‬طهارت اقتصادی و پرهیز‬ ‫از اشرافی گری با مردم پیمان بستند و دربند ششم‬ ‫رفــع موانع تولیــد‪ ،‬ترویج کاالی ایرانی‪ ،‬شناســایی‬ ‫تمامیظرفیت هاواستعدادهای کشورتصریح شده‬ ‫اســت‪ .‬دربند هفتم اعضای هیئت دولت هم قسم‬ ‫شدند تا هوشمند سازی و چابک سازی نظام اداری‬ ‫را در دستور کار قرار دهند و دسترسی عادالنه مردم‬ ‫به خدمات عمومی و دولتی و تبدیــل ان به ابزاری‬ ‫براینظارتمردمیراتامین کنند‪.‬شایسته ساالریدر‬ ‫انتخابخدمتگزاران‪،‬توسعهارتباطبااحادجامعه‬ ‫و رعایــت کرامــت مردم و تعامل موثر با رســانه ها‪ ،‬‬ ‫نقدپذیــری و اهتمــام جــدی به افــکار عمومی هم‬ ‫از تاکیدات موکد و صریح دربندهای هشــتم و نهم‬ ‫عهدنامه بود‪ .‬در شرایطی که بخشی از جامعه به‬ ‫دالیل بسیار احساس اجحاف در حقوق خوددارند‬ ‫مهم تریــن راه کاســتن از ایــن احســاس ناخوشــایند‬ ‫اهتمــام به شــنیدن و اگاهی از افــکار و دیدگاه های‬ ‫ان ها خواهد بود‪ .‬درنهایت دولتمردان دربند‪ ۱۰‬این‬ ‫عهدنامهملتزمشدندشرایطمناسببرایمشارکت‬ ‫مــردم به ویژه نخبگان‪ ،‬صاحب نظــران‪ ،‬جوانان و‬ ‫کارافرینان در حل مســائل کشــور و جهش ب هســوی‬ ‫ایران قوی را تمهید و تامین کنند‪ .‬ایرانی که بیش از‬ ‫هرزماندیگریبهنظراتصاحب نظرانودلسوزان‬ ‫کشور نیاز بسیار دارد‪.‬‬ ‫نخستین تالش ها برای عمل به وعده ها‬ ‫هیئــت دولــت بر اســاس برنامــه اعال مشــده روز‬ ‫چهارشنبه‪،‬به منظورسرعتدادنبهاجرایبرنامه ها‬ ‫وحلمشکالتفعالیترسمیخودراازروزپنجشنبه‬ ‫چهارم شــهریورماه شــروع کــرد‪ .‬رئیس جمهــوری در‬ ‫نخستین روز اغاز به کار رسمی دولت جدید مقابله‬ ‫بــا کرونــا‪ ،‬مهــار گرانــی و تامیــن معیشــت مــردم را‬ ‫اولویت هایمهمدولتتعریف کرد‪.‬سهمحوری که‬ ‫این روزها بیش از هر موضوع دیگری مردم را ازار داده‬ ‫و مشکالت بسیاری برای ان ها به وجود اورده است‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی همچنین تاکید کرد‪« :‬ما باید دولت‬ ‫صادق الوعدی باشــیم‪ .‬در نگاه مردم باید این گونه‬ ‫باشد که این دولت هر حرفی زد قرار است اجرا کند‬ ‫نهاین کهجنبهرسانه ایوتبلیغاتیداشتهباشد‪.‬بنای‬ ‫مااناست کهانچه گفتیمومی گوییمباصداقتدر‬ ‫عمل دیده شود‪«».‬حسین امیرعبداللهیان» و «بهرام‬ ‫ناللهی» وزرای امور خارجه و بهداشــت و درمان‬ ‫عی ‬ ‫همدرنشستمشترکیبهبررسیراهکارهایتسریع‬ ‫واردات واکسن و تنوع بخشی به ان پرداختند‪ .‬وزیر‬ ‫امــور خارجــه همچنین در تماســی تلفنی با همتای‬ ‫تــرک خــود بــر تبادل نظــر در زمینه راه های گســترش‬ ‫هرچه بیشــتر همکاری بین دو کشــور ایران و ترکیه‬ ‫تاکیدکردند‪.‬امیرعبداللهیانهمچنیندرنخستینروز‬ ‫کاری خود با همتای پاکســتانی خود در تهران دیدار‬ ‫کرد‪«.‬حجت اهللعبدالملکی»وزیرتعاون‪ ،‬کار ورفاه‬ ‫اجتماعیهمدر نخستین گفت وگویپساز تصدی‬ ‫وزارتخانه‪،‬ازاهمیتتعاونی هاوضرورتتوجهبیشتر‬ ‫بهان هاسخن گفت‪.‬وزیرتعاون‪ ،‬کارورفاهاجتماعی‬ ‫همچنین با اشاره به تقویت مشاغل خانگی گفت‪:‬‬ ‫یکی از طرح های اشتغال تقویت و توسعه مشاغل‬ ‫خانگیبااستفادهاز روشنوینباعنوان«کار از منزل»‬ ‫استدراینطرحراهبرانشغلی‪ ،‬کلزنجیرهمشاغل‬ ‫خانگی را پوشش می دهند ضمن اینکه پیش تر این‬ ‫طرح با حدود یک هزار و ‪ ۵۰۰‬راهبر شغلی انجام و‬ ‫منجر به ایجاد‪ ۵۰‬هزار شغل در کشور شد‪ ».‬نا ترازی‬ ‫گاز و تامین سوخت زمستانی‪ ،‬حفظ و نگهداشت‬ ‫تولید‪ ،‬ســاماندهی سرمایه انســانی‪ ،‬فروش نفت و‬ ‫میعانات گازی‪ ،‬جلوگیری از خام فروشی و ورود به‬ ‫زنجیرهصنایعتکمیلیاز اولویت هایاصلیصنعت‬ ‫نفت است که در نخستین روز کاری «جواد اوجی»‬ ‫وزیــر نفت دولــت موردتوجه قرار گرفت‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد که شناسایی بازارهای جدید برای نفت نیز یکی‬ ‫ی ما خواهد بود و انچه حق جمهوری‬ ‫از کارهای اصل ‬ ‫اسالمی ایران هست را پس خواهیم گرفت‪« .‬رستم‬ ‫قاســمی» وزیــر راه و شهرســازی هــم تداوم ســاخت‬ ‫مسکن اجتماعی را مهم ترین تصمیم خود در مقام‬ ‫وزارت دانســته و افزوده است‪« :‬تقویت بخش های‬ ‫مختلف حمل ونقل در بخش های زمینی‪ ،‬هوایی‪،‬‬ ‫دریایــی و ریلــی در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت‬ ‫و تــاش خواهیم کرد تا ســهم حمل ونقــل در تولید‬ ‫ناخالــص داخلــی افزایــش یابد‪«».‬عیســی زارع پور»‬ ‫وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتنگاهخودبهمقوله‬ ‫مهم فضای مجازی را یک نگاه ایجابی اعالم کرد و‬ ‫گفت‪«:‬ظرفیت هایاینحوزهباتوجهبهمولفه های‬ ‫فرهنگی کشورمابسیاربیشترازاسیب هایاناستو‬ ‫ایننگاهفرصتمحورمی تواندجایگاهجهانیمارادر‬ ‫حوزه فناوری اطالعات ارتقا دهد‪«».‬احمد وحیدی»‬ ‫وزیر کشور از استانداران خواست تا بیشتر میان مردم‬ ‫حضور یابند و تصریح کرد‪« :‬حضور مســتمر و موثر‬ ‫استانداران‪ ،‬فرمانداران‪ ،‬بخشداران و سایر مسئولین‬ ‫وزارت کشــور در بیــن مــردم ضــرورت دارد و بایــد از‬ ‫این رهگذر ضمن تقویت ارتباط با اقشار مختلف‪،‬‬ ‫واقعیت های مناطق به طور ملموس موردتوجه قرار‬ ‫گیرد و برای رفع مشکالت و التیام دغدغه های مردم‬ ‫تالششود‪«».‬محمدمهدیاسماعیلی»وزیرفرهنگو‬ ‫ارشاداسالمیرسیدگیبهعوارضواسیب هایناشی‬ ‫از کرونابرایاصحابفرهنگ‪،‬هنرورسانهرابه عنوان‬ ‫یکــی از مهم تریــن اهداف خــود در وزارتخانه اعالم‬ ‫و تاکید کرد‪« :‬تمام دغدغه ما این اســت که هرچه‬ ‫ســریع تر فضای فرهنگی و هنری کشــور به شــرایط‬ ‫عــادی بازگردد‪«».‬بهرام عین الهی» وزیر بهداشــت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی مهم تریــن اقــدام وزارت‬ ‫بهداشــت برای مهار کرونا واکسیناســیون اعالم کرد‬ ‫و افزود‪« :‬متعاقب دســتور رئیس جمهور که شخصا‬ ‫پیگیر امر واکسیناســیون هســتند‪ ،‬به دنبال واردات‬ ‫واکسنهستیم کههم اکنوننیزبهمقدار زیادو کافی‬ ‫یشــود و برنامه ما این اســت که تا دهه فجر‬ ‫وارد م ‬ ‫واکسیناســیون را به پایان برســانیم و هر نفر باید دو‬ ‫دز واکســن دریافت کند تا در برابــر ویروس به اندازه‬ ‫کافی ایمن شود‪«».‬احســان خاندوزی» در نخستین‬ ‫حضــور کاری در وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــا‬ ‫بیــان اینکــه اولویت اقتصــاد ایــران نیازمند چندین‬ ‫اقدام کوتاه مدت با اثربخشــی خوب است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«مســئولیت اصلــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایی‬ ‫تامین مالی توســعه اقتصادی و دولت از روش های‬ ‫پایدار سالم و کم خطر است‪« ».‬عزت اهلل ضرغامی»‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی هم‬ ‫مدیریــت را «دو امــدادی» توصیف کرد و در توییتی‬ ‫نوشت‪ :‬امروز در اولین جلس ه معاونین وزارتخانه‪ ،‬از‬ ‫خدماتارزشمنداقایمونسانوزیرقبلیتقدیرکردم‪.‬‬ ‫مدیریت «دو امدادی « است‪ .‬از یکی می گیریم و به‬ ‫دیگریتحویلمی دهیم‪».‬برخوردباگران فروشیهم‬ ‫اولویت وزیر دادگستری در نخستین روز کاری در این‬ ‫وزارتخانه بود و «امین حســین رحیمی» تاکید کرد‪:‬‬ ‫«نظارت بر قیمت گذاری‪ ،‬گران فروشی و تنظیم بازار‬ ‫بهچندوزارتخانه کهوزارتصمتمهم تریناناست‬ ‫مربوطمی شودضمناینکهوزارتجهاد‪،‬بهداشت‪،‬‬ ‫دادگستریوتعزیراتحکومتی‪،‬همگیدر اندخیل‬ ‫هستند‪».‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بررسی مشکالتاز خوزستاناغاز شد‬ ‫سیدابراهیمرئیسی‪،‬رئیس جمهوریاسالمیایران‬ ‫صبح جمعه در نخستین سفر استانی خود همراه با‬ ‫تعدادی از اعضای کابینه دولت سیزدهم به استان‬ ‫خوزســتان وارد شــد‪ .‬رئیس جمهوری به همراه چهار‬ ‫وزیر نیرو‪ ،‬جهاد کشاورزی‪ ،‬کشور و بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی و نیز رئیس سازمان برنامه وبودجه‬ ‫به خوزستان سفر کرد تا نشان دهد دولت در عمل به‬ ‫وظایفخودپایبنداستوقصدداردمشکالتمردم‬ ‫رادر سریع ترینزمانممکنرفع کند‪.‬استانخوزستان‬ ‫از استان هایی است که در هشت سال دفاع مقدس‬ ‫بیشــترین خســارت را از لحاظ تخریب زیرساخت ها‬ ‫متحمل شــده و در بســیاری از مسائل از جمله بحث‬ ‫ریزگردها‪ ،‬کمبودمنابعابی‪،‬وضعیتابوفاضالبو‬ ‫کشاورزیبامشکالتیعدیدهدست وپنجهنرممی کند‪.‬‬ ‫روندرسیدگیبهبیمارانکروناییاهواز‬ ‫در بازدید رئیس جمهوری از بیمارستان رازی اهواز‪،‬‬ ‫رئیسی برای رفع فوری کمبودهای بهداشتی و درمانی‬ ‫خوزستان دستوراتی را صادر کرد‪ .‬وی در بازدید از این‬ ‫بیمارســتان که از ســوی وزیر کشــور و وزیر بهداشــت‪،‬‬ ‫یشــد‪ ،‬نســبت‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی همراهی م ‬ ‫بــه رفع فوری کمبودهای درمانی و بیمارســتانی اعم‬ ‫تهــای بیمارســتانی‪ ،‬تامیــن اکســیژن‬ ‫از افزایــش تخ ‬ ‫موردنیازمراکزدرمانیوهمچنینتامیننیازمندی های‬ ‫بخش مراقبت های ویژه دستوراتی به وزیر بهداشت‬ ‫صــادر کــرد‪ .‬رئیس جمهــوری همچنین در بیمارســتان‬ ‫رازی اهــواز بــه وزیــر کشــور دســتور داد برای اســتفاده‬ ‫بیش ازپیش از ظرفیت مراکز درمانی نیروهای مسلح‬ ‫برای بستری بیماران کرونایی‪ ،‬پیگیری های الزم را به‬ ‫عملاورد‪.‬رئیس جمهوریهمچنینباحضور در جمع‬ ‫خانواده هایبیماراندرمحوطهبیمارستانوهمچنین‬ ‫دردیداربابیمارانبستریدربخش هایمختلف‪،‬پیگیر‬ ‫مشکالت انان شده و دستورات ویژه ای را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫دولت در بحث کرونا نگاهی ویژه به خوزستان‬ ‫دارد‬ ‫رئیس جمهــوری گفــت‪ :‬دولــت بــه مشــکالت‬ ‫خوزستاندربحث کرونابهطورویژهرسیدگیخواهد‬ ‫کــرد و تــاش می کنیم هر چــه ســریع تر از این پیک‬ ‫بیماریعبور کنیم‪.‬رئیسیدر بازدیداز بیمارستانرازی‬ ‫اهواز در جمع کادر درمان و مراجعان افزود‪ :‬اولویت‬ ‫ما رسیدگی به بحث کرونا بوده و دولت در این راستا‬ ‫تمــام کمک خــود را به خوزســتان انجــام می دهد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوریخطاببهمسئوالنخوزستان گفت‪:‬‬ ‫درصورتنیازبهمحلبستریبیشتربیمارانکرونایی‪،‬‬ ‫ازظرفیتپادگان هایمنطقهاستفادهشود‪.‬‬ ‫مردمی که از همه ظرفیتشان برای دفاع از‬ ‫کشورمایهگذاشتند‬ ‫ســید ابراهیــم رئیســی روز جمعــه در بــدو ورود‬ ‫به اســتان خوزستان در فرودگاه شهید سپهبد قاسم‬ ‫ســلیمانی اهواز با بیان اینکه قصد داشــتم زودتر به‬ ‫اســتان ســفر کنم اما به دلیل کثرت کارهای مربوط‬ ‫به اســتقرار دولت‪ ،‬این توفیق حاصل نشــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اســتان خوزســتان مردمان بســیار خوبی دارد که در‬ ‫مقاطع مختلف از همه توان خود برای دفاع از کشور‬ ‫مایه گذاشتند و حق بزرگی بر گردن ملت ما دارند‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری با تاکید بر اینکه دولت نســبت به‬ ‫همهمردم کشور وظیفهدارد‪،‬افزود‪:‬نسبتبهمردم‬ ‫خوزستانوظایفمضاعفیداریموان شاءاهللدر این‬ ‫سفر که البته سفر کوتاهی است‪ ،‬بتوانیم بخشی از‬ ‫مشکالت این استان را برطرف کنیم‪ .‬رئیسی افزود‪:‬‬ ‫بســیار عالقه منــد بــودم کــه با مــردم خوب اســتان‬ ‫دیدار داشته باشم اما به خاطر مشکل بیماری کرونا‬ ‫لهــای بهداشــتی‪ ،‬امکان‬ ‫و ضــرورت رعایــت پروتک ‬ ‫دیدارهــای عمومــی مردمــی فراهــم نیســت امــا در‬ ‫جلســات مختصر با بخش های مختلــف مدیریتی‬ ‫استانبیش ازپیشدر جریانمشکالتخوزستانقرار‬ ‫خواهم گرفــت‪ .‬رئیس جمهوری تاکید کــرد‪ :‬در این‬ ‫سفرباوزراومسئوالناستانیبراییافتنراه حل های‬ ‫مناسبتجهترفعسریعمشکالتاستان‪،‬مشورت‬ ‫خواهیم کرد تا تصمیمات مناسبی طراحی و اتخاذ‬ ‫شــود‪ .‬رئیسی خاطرنشــان کرد‪ :‬همه دغدغه من و‬ ‫دولت مردمی این اســت که مشــکالت همه مردم‬ ‫کشور و به ویژه این استان مقاوم را با مشارکت خود‬ ‫مــردم حــل کنیــم و تردیــد نــدارم که به لطــف خدا‬ ‫بسیاریاز اینمشکالتحلخواهدشد‪.‬‬ ‫بازدید از کارگاه جمع اوری فاضالب در منطقه‬ ‫‪ ۳‬اهواز‬ ‫رئیســی پــس از ورود به اهــواز با حضور در یکی‬ ‫از کارگاه های طرح جمع اوری فاضالب شهر اهواز از‬ ‫بخش های مختلف این کارگاه و اقدامات در دست‬ ‫انجامبرایحلمشکلفاضالبشهربازدید کردودر‬ ‫گفت وگو با مسئوالن و کارکنان این کارگاه در جریان‬ ‫اقداماتانجامشدهقرار گرفت‪.‬‬ ‫در این بازدید‪ ،‬گزارش کاملی از مراحل مختلف‬ ‫این پروژه اعم از ســاخت تونل‪ ،‬ایســتگاه های پمپاژ‬ ‫و ‪ ...‬به رئیس جمهوری ارائه شــد و با بررســی موانع‬ ‫پیش رو و الزامات تســریع در پیشرفت پروژه‪ ،‬مقرر‬ ‫شــد در جلســه شــورای اداری استان در این خصوص‬ ‫تصمیم گیریشود‪.‬‬ ‫بررسیوضعیتهورالعظیموابمنطقه‬ ‫رئیسیبایکفروندبالگردبهمنطقهجفیررفتتا‬ ‫ازنزدیکوضعیتهورالعظیمورودخانه کرخهنوررا‬ ‫بررسیومسائلومشکالترارصد کندتاتصمیمات‬ ‫نهاییدر دولتاخذشود‪.‬خوزستاناز ابتدایامسال‬ ‫با چالش ابی مواجه بوده است و همین امر باعث‬ ‫اعتراضــات مردمی در پایین دســت رودخانه کرخه‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری کشــورمان بــا علــم بــه اینکــه‬ ‫خوزستان قلب تپنده کشور است به ان سفر کرده تا‬ ‫تصمیماتی اساسی برای ان اتخاذ کند‪ .‬هورالعظیم‬ ‫خوزستان که مدت ها است با مشکالت کاهش اب‬ ‫مواجه شــده از جمله مناطقی است که موردتوجه‬ ‫رئیس جمهوریقرار گرفتهوبههمراهوزیرنیرووجهاد‬ ‫کشــاورزی به انجا عزیمت کرد تا چاره ای برای رفع‬ ‫مشکالتانبیندیشد‪.‬‬ ‫اشتغالیک سالهمحوریبرایدولتسیزدهم‬ ‫است‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬موضوع اشتغال یک ساله‬ ‫محــوری برای دولت ســیزدهم اســت و تمــام تالش‬ ‫را بــرای رفــع مشــکل بیــکاری در خوزســتان و ســایر‬ ‫شهرســتان ها بــه کار خواهیم گرفت‪ .‬ســید ابراهیم‬ ‫رئیسیدرایینافتتاحابرسانیبهمنطقهمحرومجفیر‬ ‫دراستانخوزستانبیان کرد‪:‬رفعمشکلبیکارییکی‬ ‫از مهم ترین دغدغه های این دولت اســت و در این‬ ‫راه تمــام تــوان خــود را به کار خواهیم گرفت‪ .‬طبق‬ ‫برنامه ریزی انجام شــده تالش می شود تا با توسعه‬ ‫صنایعونیزبخش کشاورزیقسمتزیادیازمعضل‬ ‫بیکاریرادراستانبرطرف کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهوریضمنتقدیراز عملکرد گروه های‬ ‫جهادی در ابرســانی به مناطق مختلف استان بیان‬ ‫کرد‪:‬امیداستدر سایرروستاهایخوزستانهمچون‬ ‫روستایجفیرابرسانیبااینتوانانجام گیرد‪.‬در کنار‬ ‫مردمانقالبیخوزستانهستیموباتمامتوانبهفکر‬ ‫حلمشکالتخوزستانخواهیمبود‪.‬مسیرهویزهو‬ ‫دشت ازادگان همواره مسیر زائران اباعبداهلل بوده و‬ ‫باعثبرکاتاینمنطقهشدهاست‪.‬‬ ‫افتتاحطرحابرسانیبهروستایجفیرباحضور‬ ‫رئیس جمهوری‬ ‫پــروژه ابرســانی به روســتاهای جفیر یــک و‪ ۲‬در‬ ‫اخرین روســتاهای نوار مرزی شهرســتان هویزه که با‬ ‫همیاری ابفا خوزســتان و ســپاه ولیعصر اســتان اجرا‬ ‫شــده است‪ ،‬صبح جمعه با حضور رئیس جمهوری‬ ‫به بهره برداری رسید‪ .‬ساکنان این روستاها به علت‬ ‫طوالنی بودن مســیر انتقال اب پیش از افتتاح این‬ ‫طرحخطانتقالابنداشتندوسال هاازنظردسترسی‬ ‫بهابلوله کشیبهداشتیدر رنجوسختیبودند که‬ ‫بابهره برداریاز اینطرحاز نعمتابشرببهره مند‬ ‫شــدند‪ .‬قرار اســت به زودی طرح تکمیلی این طرح‬ ‫برای‪۳۷‬روستایدیگرمنطقهنیزتوسطقرارگاهخاتم‬ ‫سپاهپاسدارانانقالباسالمیاغاز شود‪.‬‬ ‫حضور بین مردم روستای جفیر از توابع‬ ‫شهرستانهویزه‬ ‫رئیســی در ســفر خود به خوزســتان برای افتتاح‬ ‫طرح ابرســانی به روســتای جفیر از توابع شهرســتان‬ ‫هویــزه حضــور یافــت و بــرای اطالع از مشــکالت و‬ ‫کمبودهایاینمنطقه‪،‬بینمردماینروستارفتواز‬ ‫نزدیکجویایوضعیتومشکالتاینمنطقهشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪:‬مردماینمنطقهمردممقاوم‬ ‫و شهید داده هستند و در هشت سال دفاع مقدس‬ ‫مشــکالت و ســختی های زیــادی تحمــل کرده انــد‪.‬‬ ‫مردمخوزستانبه ویژهروستاییاندر تمامیمسائلو‬ ‫مشکالتخوشدرخشیدندووظیفهدولتبه عنوان‬ ‫خدمتگزار این اســت که در خدمت مردم باشــد‪ .‬در‬ ‫این مدت باهمت گروه های جهادی و بسیج و سپاه‬ ‫ابرسانیبهمناطقمختلفاستانانجام گرفتهاست‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رسیدگیبهمطالباتمردممهم ترین‬ ‫برنامه وزارت کشور است‬ ‫وزیر کشــور گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫صدر توجهات قرار دارد‪ ،‬خاطر‬ ‫بسیار مهم و حساس کشور عزیز‬ ‫نشان کرد‪:‬دررابطهبامشکالتی‬ ‫وسربلندمانبایدبتوانیممطالبات‬ ‫کــه مــردم دارند باید مســائل را‬ ‫مــردم را بــه نحــو موثــری انجام‬ ‫دنبالکنیمطبیعتایکیازمسائل‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫هــم کرونــا اســت قرارگا ههــای‬ ‫احمد وحیدی‬ ‫بــه گــزارش تســنیم‪ ،‬احمــد‬ ‫عملیاتی کرونادر وزارت کشور را‬ ‫وحیدی وزیر کشــور با حضــور در‬ ‫جزءموضوعاتاولیهماخواهد‬ ‫جمع خبرنگاران مســتقر در وزارت کشور‪ ،‬گفت‪ :‬بــود‪ .‬وی در بخــش دیگــری از صحبت هایش به‬ ‫خدا را شکر می کنم که این توفیق به من داده شد دیگردستورکارهایمهمپیشرواشاره کردو گفت‪:‬‬ ‫که بتوانم در این سنگر باشم امانت بزرگی است مسائلمرتبطباوزارت کشور از جملهاستانداران‪،‬‬ ‫اینامانتراطوریحفاظت کنیم کهموردرضایت فرمانداران‪،‬شهردارانوبخشدارانبرایچگونگی‬ ‫خداوندباشد‪.‬‬ ‫کمکبهمعیشتمردمورفعمشکالت شانمورد‬ ‫وی در بدو ورود به محل وزارت کشور با بیان توجــه جــدی قرار خواهــد گرفت‪ .‬وزیر کشــور در‬ ‫اینکه وزارت کشور با تمام ظرفیت های قانونی در خصوص تحوالت افغانستان هم بیان داشت‪ :‬با‬ ‫جهتحلمشکالتمردمقدمبرخواهدداشت‪ ،‬توجه به مواردی که همگی مستحضر هستند در‬ ‫گفت‪:‬توجهبهمطالباتمردممهم ترینبرنامهو افغانستان بعضی از مردم این کشور به مرزهای‬ ‫رویکردوزارت کشور استوامیددارمدر اینعرصه مــا امدنــد و بــا ترتیبــی که انجام شــد بــه خوبی‬ ‫باهمراهیسایردستگاه هابتوانیماقداماتموثری ساماندهی شدند و همچنین با هماهنگی هایی‬ ‫انجامدهیم‪.‬‬ ‫که با مسئولین دولتی در افغانستان شده بخشی‬ ‫وزیر کشــور بــا بیــان اینکــه در چارچوب های از اینها برگشــتند بخشــی هم برخواهند گشت و‬ ‫قانونــی و ارزش هــای انقالبــی بــا تمــام تــوان هم اکنونمشکلیدرمرزهاوجودندارد‪.‬‬ ‫درخدمــت مــردم خواهیم بــود‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬در‬ ‫وحیــدی اضافه کرد‪ :‬طبیعتا افغانســتان یک‬ ‫این شــرایط بســیار مهم و حساس کشــور عزیز و همسایه مهم ما است و با گفتگوهای گروه ها و‬ ‫سربلندمان باید بتوانیم مطالبات مردم را به نحو جریان هایمختلفدرغیابامریکایی هاناارامی‬ ‫موثریانجامدهیم‪.‬‬ ‫در منطقه نداریم و در این بستر جمهوری اسالمی‬ ‫وحیدیباتشریحاینموضوع کهطبیعتاامروز ایران مثل همیشــه حامی ملت بزرگ افغانستان‬ ‫قبل از هر چیزی رسیدگی به مطالبات مردمی در است‪.‬‬ ‫بستهحمایتیفرهنگ‪،‬هنرورسانه‬ ‫اعالممی شود‬ ‫نخســتین جلســه شــورای‬ ‫ضــرورت توجــه بــر مرجعیــت‬ ‫مدیران وزارت فرهنگ و ارشــاد‬ ‫سیاســتگذاری وزارت فرهنــگ‬ ‫اســامی در دولت ســیزدهم با‬ ‫و ارشــاد اســامی‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫حضور محمدمهدی اسماعیلی‬ ‫مرجعیــت ایــن وزارتخانه باید‬ ‫وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫تقویت شود و این موضوع باید‬ ‫محمدمهدی‬ ‫و معاونــان‪ ،‬مدیــران‪ ،‬روســای‬ ‫موردتوجه قــرار بگیــرد‪ .‬وی در‬ ‫اسماعیلی‬ ‫سازمان ها (به صورت حضوری)‬ ‫بخــش دیگری از ســخنان خود‬ ‫و مدیــران ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی به برخی اقدامات و فعالیت های این وزارتخانه‬ ‫اســتان ها (به صــورت وبینــاری) در محــل ســالن در بخش های مختلف هم اشــاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫جلساتاینوزارتخانهبرگزار شد‪.‬‬ ‫فعالیت هــای جــاری وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫محمدمهــدی اســماعیلی در ایــن جلســه با اسالمی با کمترین وقفه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫اشــاره به برخی خســارت های ناشــی از کرونا بر‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در پایــان‬ ‫فعالیت های فرهنگی و هنری کشور‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬افزود‪ :‬فعالیت های فرهنگی و هنری در مناطق‬ ‫به زودیبستهویژهحمایتازحوزه هایفرهنگ‪ ،‬مــرزی و کم برخــوردار دارای اهمیــت اســت و‬ ‫هنــر و رســانه بــرای جبران خســارت های ناشــی وضعیــت ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫از ایــن ویــروس امــاده می شــود‪ .‬وی درعین حال اســتان ها از نظر ســاختاری و منابــع بودجه ای با‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬پــس از بررســی های همه جانبه و محدودیت هــای جــدی برخوردار اســت کــه در‬ ‫جمع بندی هــای الزم‪ ،‬بســته حمایتــی امــاده و ایــن دوره این موضوع موردتوجه قرار می گیرد و‬ ‫تمهیدات ضروری بــرای اجرای ان در نظر گرفته اقدامات مهمی در این راســتا در دســتور کار قرار‬ ‫می شود‪ .‬اسماعیلی در ادامه با اشاره به اهمیت داده شده است‪.‬‬ ‫همهمشکالت‬ ‫یک شبهحلنمی شود‬ ‫رئیــس کمیســیون امــور‬ ‫در بخش هــای مختلف کشــور‬ ‫داخلــی کشــور و شــوراهای‬ ‫در حاشــیه امــن قــرار گیرنــد‬ ‫مجلس گفت‪ :‬رفع مشــکالت‬ ‫و بایــد دربــاره عملکــرد خــود‬ ‫فــراوان کشــور بــه ویــژه در‬ ‫بــه نهادهــای ذی ربــط پاســخ‬ ‫زمینه اقتصادی یک شــبه میسر‬ ‫دهنــد‪ .‬جــوکار بــا بیــان اینکــه‬ ‫محمد صالح جوکار‬ ‫یشــود و بایــد بــه دولــت‬ ‫نم ‬ ‫مســئوالن بایــد پاســخ دهنــد‬ ‫جدیــد فرصت دهیم تا راهکار‬ ‫کــه از امکانــات‪ ،‬اعتبــارات و‬ ‫خود دراین باره را اجرا کند‪ .‬محمد صالح جوکار ظرفیت هــای کشــور در دوران مســئولیت خود‬ ‫با بیان اینکه کشور شرایط بسیار سختی دارد‪ ،‬چگونه و در چه راستایی استفاده کردند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬عملکرد دولت روحانی در هشت مســئوالن باید نســبت به کم کاری و ترک فعل‬ ‫ســال گذشــته قابل قبــول نبــود و ایــن دولت با خود پاسخگو باشند‪ .‬انان نباید با خیالت راحت‬ ‫ضعف و سوء مدیریت خود‪ ،‬مشکالت زیادی در دوران مسئولیتشان هر اقدام اشتباهی انجام‬ ‫را بــرای کشــور به وجــود اورد‪ .‬به گــزارش مهر‪ ،‬دهند و ســپس هم در حاشــیه امن قرار گیرند‪.‬‬ ‫تهــای اصلی دولت رئیســی‪،‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکه دولت رئیســی بــرای رفع وی دربــاره اولوی ‬ ‫مشــکالت کشــور مســیر ســختی پیش رو دارد‪ ،‬تاکیــد کرد‪ :‬افزایــش ارزش پــول ملی باید یکی‬ ‫گفت‪ :‬رفع مشــکالت فراوان کشــور به ویژه در از اولویت های اصلی دولت باشد که البته برای‬ ‫زمینهاقتصادییک شبهمیسرنمی شودوبایدبه تحقق این مســئله الزم اســت ســاختار بودجه‬ ‫دولــت جدید فرصت دهیم تا برنامه ریزی های کشور اصالح شود‪ .‬نماینده مردم یزد در مجلس‬ ‫الزم را انجام دهد‪ ،‬راهکارهایی را در نظر گیرد بــا بیــان اینکــه بــا اصالح نظــام بودجه ریــزی و‬ ‫و کشــور را از ایــن شــرایط ســخت خــارج کنــد‪ .‬بهره گیــری از منابــع و توانمندی هــای داخلــی‬ ‫رئیس کمیســیون امور داخلی کشــور و شــوراها می توان از بسیاری از مشکالت فعلی عبور کرد‪،‬‬ ‫بــا بیان اینکــه دولتمردان ســابق بایــد باوجود گفــت‪ :‬رفع تــورم و گرانی های افسارگســیخته‪،‬‬ ‫اتمــام کارشــان‪ ،‬پاســخگوی عملکــرد ضعیــف ایجاد ثبات اقتصادی و اشــتغال و ســاماندهی‬ ‫خود باشند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬نباید شرایط به گونه ای وضعیت اسفبار مســکن ازجمله مواردی است‬ ‫باشد که مسئوالن ما با پایان کار و فعالیتشان که باید در اولویت دولت سیزدهم قرار گیرد‪.‬‬ ‫خاندوزی و ساداتی نژاد نیاز‬ ‫بهاستعفانداشتند‬ ‫ســید نظــام موســوی ســخنگوی‬ ‫هیئت رئیســه مجلــس شــورای اســامی بــا‬ ‫اشاره به رای اعتماد مجلس به دو نماینده‬ ‫مجلــس بــرای تصــدی وزارتخانه هــای‬ ‫اقتصــاد و جهــاد کشــاورزی‪ ،‬گفــت‪ :‬رای‬ ‫اعتمــاد نماینــدگان بــه اقایــان خانــدوزی‬ ‫و ســاداتی نــژاد به منزلــه اســتعفای ان هــا‬ ‫از نمایندگــی مجلــس اســت‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫تســنیم‪ ،‬وی بــا بیــان اینکــه دیگــر نیــازی‬ ‫نیســت رونــد بررســی اســتعفا از نمایندگــی‬ ‫بــرای ایــن دو نفــر در مجلــس طــی شــود‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬افرادی کــه از مجلس به عنوان‬ ‫وزیــر انتخــاب می شــوند به منزلــه پذیــرش‬ ‫اســتعفای ان ها نیز هست‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫حمیدرضــا عظیمیــان‬ ‫در زمینه تولید‪ ،‬اشتغال افرینی و‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫خلق ثروت به حول و قوه الهی‬ ‫بــا صدور پیامی‪ ،‬ضمن تبریک‬ ‫نقش به سزایی را در پشتیبانی و‬ ‫بــه جنــاب اقای دکتر ســیدرضا‬ ‫حمایــت از شــرکت ها و زنجیره‬ ‫فاطمی امین جهت انتصاب به‬ ‫پایین دســتی خــود داشــت و‬ ‫حمیدرضا‬ ‫عظیمیان‬ ‫عنــوان وزیر صنعــت‪ ،‬معدن و‬ ‫در کــوران مشــکالت اقتصــادی‬ ‫تجارت‪ ،‬امادگی این شــرکت را‬ ‫و تحریــم کشــور بــا ا نکــه خود‬ ‫مهــای مســتقیم امریکا بود نقشــی‬ ‫برای هم افزایی بین شرکت های صنعتی و کمک مــورد تحری ‬ ‫به ساماندهی بازار در فصل جدید فعالیت های انکارناشدنیدراقتصاد کشورایفانمودوهمچنان‬ ‫اینوزارتخانهاعالمنمود‪.‬‬ ‫بــه عنوان یک مرکز مقتدر صنعتــی و اقتصادی‪،‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز در متن این پیام امده امادگــی خــود را بــرای هم افزایــی هرچه بیشــتر‬ ‫است‪:‬‬ ‫بین شرکت های صنعتی و کمک به ساماندهی‬ ‫«جنــاب اقــای دکتر ســیدرضا فاطمــی امین؛ بازار و دســتیابی بــه اهداف و برنام ههــای مورد‬ ‫وزیر محترم صنعت‪ ،‬معدن و تجارت؛ با ســام نظر اعالم می دارد‪ .‬اینجانب امیدوارم در ســایه‬ ‫و احتــرام؛ رای اعتمــاد بــاالی نمایندگان محترم عنایات پروردگار متعال و تاســی از رهنمودهای‬ ‫مجلس شــورای اســامی بــه اکثریــت قریب به حکیمانه رهبر فرزانه انقالب اسالمی‪ ،‬در دوران‬ ‫اتفاق وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم‪ ،‬به ویژه تصدی جنابعالی بر وزارت معظم صمت‪ ،‬شاهد‬ ‫رای اعتمــاد قاطــع بــه جنابعالی به عنــوان وزیر رونق هرچه بیشتر تولید و رفع موانع موجود در‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت‪ ،‬موجــب دلگرمی و صنعت کشــور باشیم و صنعت فوالد به عنوان‬ ‫مباهات همه دلبســتگان به رشــد و شــکوفایی پیشران اقتصاد غیر نفتی‪ ،‬نقش افرینی خود را در‬ ‫کشــور به ویــژه فعــاالن عرصــه تولیــد و صنعت شکوفایی اقتصاد کشور به خوبی ایفا نموده و‬ ‫گردیــد‪ .‬گــروه بــزرگ فــوالد مبارکه در ســال های شاهد دلگرمی مردم و اینده ای روشن برای کشور‬ ‫اخیر به عنوان یکی از شــرکت های سرامد کشور عزیزمانباشیم‪.‬انشاءاهلل»‬ ‫اقدامات کوتاه مدت خاندوزی برای‬ ‫اصالحاتاقتصادی‬ ‫وزیــر امور اقتصــادی و دارایی گفــت‪ :‬اولویت‬ ‫اقتصــاد ایران نیازمند چندین اقــدام کوتاه مدت‬ ‫با اثربخشــی خوب اســت که البته این اقدامات‬ ‫کوتاه مدت باید در مســیر بلند مــدت اصالحات‬ ‫اقتصــادی مــد نظر قــرار گیرد‪ .‬بــه گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫احســان خاندوزی با اشــاره به حضور سریع خود‬ ‫بعداز کسبرایاعتماداز مجلسشورایاسالمی‬ ‫در محــل کار خــود گفت‪ :‬شــرایط خاص اقتصاد‬ ‫ایران طوری اســت که اســتفاده از هر لحظــه را در‬ ‫جهتباال بردنعملکرددولتسیزدهمغنیمت‬ ‫می شــمارم‪ .‬وی افزود‪ :‬بنای دولت بر این بود که‬ ‫ـریعا کار خود‬ ‫وزراء بعــد از کســب رای اعتمــاد سـ ً‬ ‫را اغــاز کننــد‪ ،‬لذا ضمن تشــکر از دکتر دژپســند و‬ ‫معاونانایشانبهسرعتفعالیت هاوبرنامه های‬ ‫اقتصادی را اغاز می کنیم‪ .‬خانــدوزی در خصوص‬ ‫میزان اشــنایی خــود بــا وزارت اقتصاد بیــان کرد‪:‬‬ ‫در گذشــته به فضل خدا در حوزه سیاست گذاری‬ ‫اقتصــادی بــا متخصصــان اقتصــادی و مدیــران‬ ‫اقتصادی سازمان های تابعه وزارت اقتصاد همراه‬ ‫بودموباافقیروشننسبتبهبرنامه هاوعملکرد‬ ‫دولتسیزدهمامادهفعالیتهستم‪.‬وزیراقتصاد‬ ‫تهــا و برنامه های‬ ‫در خصــوص مهم ترین اولوی ‬ ‫پیــش روی خــود گفت‪ :‬اقتصاد ایــران نیازمند به‬ ‫چندیناقدام کوتاهمدتبااثربخشیخوباست‬ ‫کهالبتهایناقدامات کوتاهمدتبایددرمسیربلند‬ ‫مدت اصالحات اقتصادی مد نظر قرار گیرد‪ .‬دکتر‬ ‫خاندوزیافزود‪:‬ایناصالحاتشاملارتقاینقش‬ ‫وزارتاقتصاددرزمینهسیاستگذاریاقتصادکالن‬ ‫برایبازگشتثباتاقتصادکالن‪،‬کاهشنوسانات‬ ‫قیمتی و ارزی و مشکالتی از این دست است که‬ ‫متاســفانه در استانه های بسیار نامناسبی نسبت‬ ‫بــه دهه های گذشــته قــرار داریم و پــس از ایجاد‬ ‫ثبات اقتصادی کالن حرکت سریع به سوی رشد‬ ‫اقتصادیوافزایشدرامدسرانه کهباز همدر یکی‬ ‫از پایین ترین نقاط درامد ســرانه در دهه گذشته‬ ‫قــرار داریــم‪ ،‬خواهیم داشــت‪ .‬وی در ادامه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬نکته سوم کمک کردن به بازارایی عملکرد‬ ‫اقتصاد ایران اســت برای خنثی سازی تحریم ها و‬ ‫اساسا اینکه اقتصاد ایران انقدر شکننده و اسیب‬ ‫ً‬ ‫پذیر در مواجهه با فشارهای خارجی نباشد‪ .‬وزیر‬ ‫اقتصادبهمسئولیتاصلیوزارتاقتصاداشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مسئولیت اصلی وزارت امور اقتصادی و‬ ‫داراییتامینمالیتوسعهاقتصادیوتامینمالی‬ ‫دولتاز روش هایپایدار سالمو کمخطراست که‬ ‫امیدواریمبامجموعهسیاست هاوتدابیرمالیاتی‪،‬‬ ‫فروش اوراق از طریق مولد سازی دارایی ها که در‬ ‫برنامه های وزارت اقتصادنیز اعالم کردم‪ ،‬بتوانیم‬ ‫مسیرجدیدیرادرتحولاقتصادی کلیدبزنیم‪.‬وی‬ ‫درخصوصایجادارتباطبادانشگاهیان‪،‬گروه های‬ ‫مرجع و تعامل با بخش خصوصی توضیــح داد‪:‬‬ ‫قطعا وزارت اقتصاد زمانی موفق خواهد شد که‬ ‫ً‬ ‫از عقبهوظرفیت هایدانشگاهیوپژوهشگاهی‬ ‫و متخصصان کشور به طور سیستماتیک استفاده‬ ‫کند و برای همین‪ ،‬سازوکار مشخصی برای ارتباط‬ ‫باصاحبنظرانواندیشمنداناقتصادیومطرح‬ ‫شدن مسایل و مشکالت و رفع اولویت هایی که‬ ‫فعاالنبخشغیردولتی‪،‬تولیدیوصادراتیبیشتر‬ ‫با ان مواجه هستند مد نظر داریم و این تعامالت‬ ‫بهسربازانخطمقدماقتصادایران کمکخواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫نگاه های امیدوار به تیم اقتصادی دولت جدید‬ ‫بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان حوزه کار بر‬ ‫این باورند که وزیر جدید کار باید در اولین اقدام‪،‬‬ ‫برنامه واکسیناسیون کامل را تا اجرای مقدمات کار‬ ‫خــود کلیــد بزند و در راســتای تحقــق برنامه ها و‬ ‫وعده های خود از ظرفیت مدیران شایسته و کارامد‬ ‫استفاده کند‪ .‬تحقق وعده ها و پیگیری مطالبات‬ ‫خواسته ای است که همه گروه های هدف مرتبط‬ ‫با این وزارتخانه از کارگران و بازنشســتگان گرفته‬ ‫تــا تعاونگران با روی کار امــدن دولت جدید از او‬ ‫انتظار دارند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬حجت عبدالملکــی که به‬ ‫عنــوان گزینــه پیشــنهادی تصــدی وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعی‪ ،‬از ســوی رئیســی به مجلس‬ ‫معرفی شده بود‪ ،‬سرانجام توانست با کسب ‪۱۹۱‬‬ ‫رای موافق‪ ،‬اعتماد بهارستان نشینان را جلب کند و‬ ‫راهی این وزارتخانه شود‪.‬‬ ‫وی از همــان روزهای نخســت معرفی اش به‬ ‫مجلس به عنوان گزینه پیشــنهادی وزارت تعاون‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬برنامه هایــش بــرای اداره‬ ‫و تصــدی ایــن وزارتخانه عریــض و طویــل را ارایه‬ ‫کــرد؛ برنامه ای ‪ ۷۷‬صفحــه ای که گرچه به زعم‬ ‫کارشناسان کلی و به اقتصاد کالن نزدیک بود اما‬ ‫ســرفصل هــای ان از راهبردهایــی عملیاتــی برای‬ ‫هفت حوزه مهم و اثرگذار خبر می داد‪.‬‬ ‫وزیــر جدیــد کار در همــان شــبی کــه رای‬ ‫اعتماد مجلس را کســب کرد به محل ســاختمان‬ ‫وزارتخانه در خیابان ازادی رفت و مورد اســتقبال‬ ‫شریعتمداری‪ ،‬وزیر پیشین قرار گرفت‪.‬‬ ‫عبدالملکی همچون دیگر وزرای کابینه رئیسی‬ ‫در محل کار خود حاضر شد و با معاونین و مدیران‬ ‫وزارتخانــه دیدار و گفــت و گو کرد؛ هر چند که از‬ ‫ماحصل نشســت وی خبری منتشر نشــد و بیرون‬ ‫نیامــد امــا وی اعــام کــرده اســت کــه بــه عنــوان‬ ‫مسئول دبیرخانه شورای عالی اشتغال‪ ،‬تقسیم کار‬ ‫ملی بین وزارتخانه ها را در رئوس برنامه های خود‬ ‫در حوزه اشتغال پیگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از ایجــاد یــک نظام ســه جانبه‬ ‫میان کارگران کارفرمایان و دولت به منظور پیگیری‬ ‫مسائل حقوقی خبر داده است‪.‬‬ ‫وزیر جدید کار تمرکز بر بخش تعاون را از این‬ ‫جهت که به ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی منجر‬ ‫می شــود در دســتور کار قرار خواهد داد و مصمم‬ ‫است که از بازار سرمایه به نفع تعاونی ها استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او همچنــان کــه پیــش از کســب رای اعتمــاد‬ ‫مجلس و در تشریح برنامه های خود اعالم کرده‬ ‫بود‪ ،‬از افزایش ســهم بخش تعاون که هم اکنون‬ ‫بسیار ناچیز است و عملیاتی کردن قوانین بر زمین‬ ‫مانده بخش تعاون از جمله ســند توســعه بخش‬ ‫تعاون به عنوان دو رویکرد اساسی خود در وزارت‬ ‫کار نام می برد‪.‬‬ ‫وزیــر جدیــد کار در حالی از برنامه ریزی برای‬ ‫افزایــش ســهم بخــش تعــاون بــه عنوان یکــی از‬ ‫اولویتهای خود خبر داده که ســهم بخش تعاون‬ ‫هــم اکنــون بیــن ‪ ۳.۵‬تا ‪ ۵‬درصــد پیش بینی می‬ ‫شود در حالی که این سهم تا پایان برنامه ششم‬ ‫باید به ‪ ۲۵‬درصد می رسید و اکنون که در استانه‬ ‫تدوین برنامه هفتم توسعه قرار داریم این سهم‬ ‫همچنان درجا زده است‬ ‫اصالح قانون تعیین دستمزد کارگران‪ ،‬تدوین‬ ‫برنامــه یارانه بیمه کارگــران مختص کارفرمایان‪،‬‬ ‫توســعه اشــتغال خانگی و افزایش سهم مشاغل‬ ‫خانگــی‪ ،‬راه انــدازی ســامانه جامــع اشــتغال‬ ‫ایرانیــان‪ ،‬اجرای قانــون جامع فنی و حرفه ای و‬ ‫شــفاف ســازی دخل و خرج های ســازمان تامین‬ ‫اجتماعی از دیگر اولویت های عبدالملکی اســت‬ ‫کــه اعالم کرده بود در صورت راهیابی به وزارت‬ ‫کار دنبال می کند‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر عــده بســیاری از مــردم و‬ ‫گرو ههــای هــدف مرتبط بــا ان از جملــه کارگران‬ ‫کارفرمایــان و بازنشســتگان امیدوارنــد کــه وی‬ ‫بتوانــد در کوتا همــدت وضعیــت رفاهــی و‬ ‫معیشتی را بهبود بخشد و با چاره اندیشی برای‬ ‫ساختارهای موجود نامتوازن در وزارتخانه‪ ،‬برخی‬ ‫قوانین را اصالح کند‪.‬‬ ‫حمیــد حاج اســماعیلی کارشــناس روابط کار‬ ‫در گفت و گو با ایســنا‪ ،‬مشــکل اشــتغال را جزو‬ ‫اولویت های اساســی کشــور و رسیدگی به ان را از‬ ‫وظایــف مهــم وزارت کار مــی دانــد‪ .‬از نگاه وی‬ ‫ایجاد شــغل در شــرایط کنونی هزینه بر اســت و‬ ‫باید حفظ اشتغال موجود و کمک به بنگاههای‬ ‫کوچک و متوسط به عنوان یک راهکار کم هزینه‬ ‫در دستور کار عبدالملکی قرار گیرد‪.‬‬ ‫احیــای بنگاه های خاموش و افزایش ظرفیت‬ ‫انهــا‪ ،‬بازگردانــدن کارگران بیکار شــده به چرخه‬ ‫تولیــد و فعــال کــردن دو میلیــون شــغلی کــه‬ ‫در دوران کرونــا ریــزش کــرده انــد‪ ،‬از مهمتریــن‬ ‫اقداماتی است که حاج اسماعیلی بر لزوم توجه‬ ‫و ســاماندهی انها از ســوی عبدالملکی در وزارت‬ ‫کار تاکید دارد‪.‬‬ ‫این کارشناس روابط کار همچنین از کرونا به‬ ‫عنوان مهمترین چالش عبدالملکی پس از حضور‬ ‫در وزارت کار نام برده و می گوید‪ :‬ایشان پس از‬ ‫اســتقرار در وزارتخانه الزم است موضوع کرونا را‬ ‫از طریق هماهنگی و ارتباط با دیگر وزارتخانه ها‬ ‫در دولت حل و فصل کند و برنامه واکسیناسیون‬ ‫کامل را تا اجرای مقدمات کار خود کلید بزند‪.‬‬ ‫پیش از این نیز رضا محمودی‪ ،‬کارشناس حوزه‬ ‫اشــتغال و تعاون‪ ،‬اولویت عبدالملکی در صورت‬ ‫کســب رای اعتمــاد از مجلس را واکسیناســیون هر‬ ‫چه ســریعتر کارگران کارخانه ها دانســته و از وی‬ ‫خواســته بود با توجه به وضعیت مرزهای شرقی‬ ‫کشــور و شــرایط فعلــی افغانســتان‪ ،‬ســاماندهی‬ ‫تعاونی های مرزنشــینان و حفظ قدرت معیشت‬ ‫انها را در دستور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫وی بــه ایســنا گفته بــود بســیاری از واحدهای‬ ‫تولیــدی و کارخانــه هــا کــه بــا معیشــت و ارتزاق‬ ‫مردم در ارتباط هستند و نمی توانند کار را در این‬ ‫شرایط تعطیل کنند باید هر چه سریعتر در اولویت‬ ‫واکسیناســیون قــرار بگیرند چرا که واکسیناســیون‬ ‫کارگران هزینه کمتری برای وزارت کار دارد‪.‬‬ ‫این کارشناس با بیان این نظر که با یک برنامه‬ ‫ریزی و مدیریت صحیح می توان اهداف مورد نظر‬ ‫در این وزارتخانه را محقق کرد به وزیر کار توصیه‬ ‫کرده از ظرفیت افراد شایسته و حرفه ای در وزارت‬ ‫کار اســتفاده کند و نگاه سیاســی از این وزارتخانه‬ ‫را بردارد‪.‬‬ ‫وزیــر کار نــگاه مثبتــی بــه ایجــاد اشــتغال در‬ ‫فضــای کنونی کشــور دارد و ظرفیت هــای باالیی‬ ‫برای اشتغالزایی در اقتصاد ایران متصور است‪ .‬او‬ ‫دغدغه معیشت دارد و مساله فقر را در بحث رفاه‬ ‫بسیار جدی می داند‪.‬‬ ‫تحقق وعده ها و پیگیری مطالبات مهمترین‬ ‫خواسته ای است که همه گروه های هدف مرتبط‬ ‫با این وزارتخانه اعم از کارگران و بازنشســتگان تا‬ ‫تعاونگــران با روی کار امدن دولت رئیســی از وی‬ ‫انتظار دارند‪.‬‬ ‫حــال بایــد دید کــه عبدالملکی در مقــام وزیر‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در اولین اقدام کدام‬ ‫یــک از برنامــه های خود در کوتاه مــدت را اجرا و‬ ‫وعده هایی که داده عملی خواهد کرد؟‬ ‫حجت عبدالملکی روز چهارشنبه با کسب ‪۱۹۱‬‬ ‫رای موافق از مجلس توانســت بــر صندلی وزارت‬ ‫کاربنشیند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اولویتهای کوتاهمدتفاطمیامین کدام اند؟‬ ‫امیدبهتدبیروزیرجدیدصمت‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نخســتین روز‬ ‫حضور خود در این وزارتخانه با تاکید بر نقش بخش‬ ‫خصوصی در تولید‪ ،‬اشتغال و سرمایه گذاری‪ ،‬توجه‬ ‫بــه تنظیم بــازار‪ ،‬صادرات و رفع موانع تولیــد را جزو‬ ‫برنامه های کوتاه مــدت و اولویت های اصلی وزارت‬ ‫صمت اعالم کرد‪ .‬به گزارش ایســنا به نقل از شــاتا‪،‬‬ ‫سیدرضافاطمی امیندرحاشیهجلسهمشترکخودبا‬ ‫وزیرپیشینوزارتصنعت‪،‬معدنوتجارتدرجمع‬ ‫خبرنگارانضمنتشکراززحماتعلیرضارزم حسینیو‬ ‫همهمسئوالناینوزارتخانهوابرازخرسندیازتوفیق‬ ‫خدمتگــزاری در این حــوزه‪ ،‬درخصوص برنامه های‬ ‫خود در این وزارتخانه گفت‪ :‬تنظیم بازار‪ ،‬صادرات و‬ ‫رفع موانع تولید جزو اولویت ها و برنامه های کوتاه‬ ‫مدتوزارتخانهخواهدبودودر کنار اینموضوعات‪،‬‬ ‫‪ ۳۶‬پروژه تحولی تعریف شده است که ب ه موازات‬ ‫برنامه هایکوتاه مدتاجراخواهدشد‪.‬‬ ‫وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رســیدن به یک‬ ‫ساختار وساز و کار موثردر مدیریتصنعتومعدن‬ ‫را از اهداف این وزارتخانه دانست و تکمیل سامانه‬ ‫جامــع تجارت را به عنــوان یکی از برنامه های مهم‬ ‫وزارتخانــه اعــام کــرد و افزود‪ :‬تکمیل این ســامانه‬ ‫امکانرصدجریانتولیدوتوزیع کاال رافراهممی اورد‬ ‫وامکانپیش بینیواخذتصمیماتبهموقعراایجاد‬ ‫می کند‪ .‬فاطمی امین با تاکید بر اینکه وی از امروز به‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ 5/305‬مورخ ‪ 1400/05/03‬شورای اسالمی شهر فالورجان یک باب دفتر کار واقع در فالورجان‪-‬‬ ‫خیایان میثم‪ -‬مجتمع تجاری زاینده رود‪ -‬طبقه دوم‪ -‬شماره ملک ‪ 15/1369‬را با قیمت کارشناسی و شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره‬ ‫برای مدت یکسال شمسی واگذار نماید‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫قیمت پایه اجاره دفتر کار شماره ملک ‪ 15/1369‬به مساحت ‪ 94/5‬متر مربع بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ ‪ 6/550/000‬ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی‬ ‫شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ 5/305‬مورخ ‪ 1400/05/03‬شورای اسالمی شهر فالورجان یک باب دفتر کار واقع در فالورجان‪-‬‬ ‫برنده مزایده خواهد بود‪.‬‬ ‫خیایان میثم‪ -‬مجتمع تجاری زاینده رود‪ -‬طبقه دوم‪ -‬شماره ملک ‪ 15/1369‬را با قیمت کارشناسی و شرایط ذیل به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره‬ ‫پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/06/17‬به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫قیمت‬ ‫اخرین‬ ‫کنندگان باید‬ ‫شرکت‬ ‫یکسال شمسی واگذار نماید‪.‬‬ ‫برای مدت‬ ‫مختاربهاست‪.‬‬ ‫پیشنهادات‬ ‫یک یا‬ ‫اجاره قبول‬ ‫در رد یا‬ ‫مساحت ‪ 94/5‬متر مربع بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ ‪ 6/550/000‬ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی‬ ‫‪15/1369‬‬ ‫کلیهملک‬ ‫شماره‬ ‫دفتر کار‬ ‫کمیسیونپایه‬ ‫ قیمت‬‫بود‪.‬به سایت اینترنتی ‪ www.falavarjan.ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫خواهد‬ ‫کسبمزایده‬ ‫جهتبرنده‬ ‫‪1181341‬‬ ‫‪ 1400/06/17‬به دبیرخانه حراست شهرداری م‬ ‫الف‪:‬نمایند‪.‬‬ ‫تحویل‬ ‫مورخ‬ ‫چهارشنبه‬ ‫روز‬ ‫اداری‬ ‫وقت‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫حداکثر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫پیشنهادی‬ ‫قیمت‬ ‫اخرین‬ ‫باید‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫حمیدرضانیکوصفت‪-‬سرپرستشهرداریفالورجان‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫ کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی ‪ www.falavarjan.ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫حمیدرضانیکوصفت‪-‬سرپرستشهرداریفالورجان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫م الف‪1181341 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت گاز استان زنجان در نظر دارد در اجرای بند ((ق)) ماده ‪- 12‬اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون‬ ‫شرکت گاز استان زنجان‬ ‫قانون رفع موانع تولید کل کشور جهت پروژۀ گازرسانی به روستاهای نحوه انتشار اوراق مشارکت)‪.‬‬ ‫( سهامی خاص)‬ ‫ابدالر‪،‬قلعه جوق‪،‬چپقلو‪،‬ابراهیماباد و بیوک قشالق از توابع شهرستان ‪-‬وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی ان‪.‬‬ ‫شوند و‬ ‫سررسیدیا می‬ ‫تاسیس شده‬ ‫موجب‬ ‫که به‬ ‫ضمانتو دولتی‬ ‫صندوق‬ ‫صادره‬ ‫ضمانتنامه های‬‫قانون‬ ‫(موضوع‬ ‫قانونقبل از‬ ‫بازخرید‬ ‫قابلیت‬ ‫دولت با‬ ‫هایبانک ها‬ ‫شده‬ ‫توسطتضمین‬ ‫بی نام‬ ‫مشارکت‬ ‫نماید‪:‬در اجرای بند ((ق)) ماده ‪- 12‬اوراق‬ ‫برگزار‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫خدابنده را به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات‬ ‫نظر دارد‬ ‫زنجان در‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫مشارکت)‪.‬‬ ‫انتشار اوراق‬ ‫روستاهایطبقنحوه‬ ‫فعالیت می نمایند‪.‬‬ ‫اساسنامه‬ ‫گازرسانی‬ ‫کل کشور‬ ‫رفع موانع‬ ‫زنجاناز اسنادقانون‬ ‫درگاهبهسامانه‬ ‫پروژۀطریق‬ ‫جهتو‪ )...‬از‬ ‫اصالحیه ها‬ ‫تولیدها ‪،‬‬ ‫دعوت نامه‬ ‫مناقصه ‪،‬‬ ‫مناقصه( اعم‬ ‫کلیه مراحل برگزاری‬ ‫( سهامی خاص)‬ ‫حروف‪:‬رسمی‬ ‫کارشناسی‬ ‫ارزش‬ ‫پروژه‪:‬هشتاد و پنج درصد‬ ‫ریالی معادل‬ ‫وثیقه ملکی‬‫ان‪ .‬سه میلیارد و هفتصدو چهل و سه‬ ‫هشتاد و‬ ‫ریال ( به‬ ‫‪83,743,316,914‬‬ ‫شهرستان‪ -‬براورد‬ ‫قشالق‬ ‫انجامبیوک‬ ‫‪www.setadiran.ir‬اباد و‬ ‫ابدالر‪،‬قلعه جوق‪،‬چپقلو‪،‬ابراهیم‬ ‫توابع است‬ ‫شدازو الزم‬ ‫خواهد‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به ادرس‬ ‫ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و‬ ‫صندوق های‬ ‫توسط‬ ‫صادره‬ ‫سیصدوهای‬ ‫ضمانتنامه‬‫برگزارونماید‪:‬‬ ‫عدماز طریق‬ ‫صورت ذیل‬ ‫دربه شرح‬ ‫خدابنده را‬ ‫چهارده ریا ل )‬ ‫نهصد و‬ ‫هزار و‬ ‫شانزده‬ ‫دریافت گواهی امضای میلیون و‬ ‫دولتمذکور‬ ‫الکترونیکیسایت‬ ‫تدارکاتثبت نام در‬ ‫سامانه‪ ،‬مراحل‬ ‫عضویت قبلی‬ ‫مناقصه گران‬ ‫می نمایند‪.‬‬ ‫فعالیت‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه( اعم از اسناد مناقصه ‪ ،‬دعوت نامه ها ‪ ،‬اصالحیه ها و‪ )...‬از طریق درگاه سامانه‪ -‬طبق‬ ‫‪ 51103/97‬مورخ ‪ «97/2/10‬قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با‬ ‫شماره‬ ‫اساسنامهنامه‬ ‫تبصره ‪ :‬طبق‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند و ملزم به پیگیری از سامانه می باشند ‪.‬‬ ‫پروژه‪ 83,743,316,914 :‬ریال ( به حروف‪ :‬هشتاد و سه میلیارد و هفتصدو چهل و سه‬ ‫ریالی‬ ‫شود‪».‬‬ ‫براوردارائه‬ ‫الکترونیکی‪:‬دولت ( ستاد ) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم استلحاظ‪-‬کیفیت‬ ‫تدارکاتمختصر کار‬ ‫ الف ) شرح‬‫مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای میلیون و سیصدو شانزده هزار و نهصد و چهارده ریا ل )‬ ‫ج ) محل زمان و مهلت تکمیل و تحویل مدارک ‪:‬‬ ‫ساعت‬ ‫بر‬ ‫مترمکعب‬ ‫‪2500‬‬ ‫ظرفیت‬ ‫به‬ ‫‪T.B.S‬کابینتی‬ ‫فشار‬ ‫تقلیل‬ ‫ایستگاه‬ ‫دستگاه‬ ‫ حمل و نصب یک‬‫ تبصره ‪ :‬طبق نامه شماره ‪ 51103/97‬مورخ ‪ «97/2/10‬قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با‬‫‪.‬‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫سامانه‬ ‫از‬ ‫پیگیری‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫و‬ ‫سازند‬ ‫محقق‬ ‫مناقصه‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫الکترونیکی‬ ‫ اجرای شبکه توزیع فوالدی و پلی اتیلن به اقطار‪ 6‬اینچ و‪ 63‬الی‪160‬میلیمتر به طول تقریبی ‪ 34600‬متر از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به‬‫لحاظ کیفیت ارائه شود‪».‬‬ ‫ الف ) شرح مختصر کار ‪:‬‬‫‪T.B.S‬کابینتیمتر‬ ‫فشاربه طول ‪4100‬‬ ‫تقلیلجمع ًا‬ ‫ایستگاهاینج ‪،‬‬ ‫‪6 , 2،4‬‬ ‫به اقطار‬ ‫ادرس‪www.setadiran.ir‬تکمیل و تحویل مدارک ‪:‬‬ ‫ج ) محل زمان و مهلت‬ ‫به ظرفیت ‪ 2500‬مترمکعب بر ساعت‬ ‫دستگاه‬ ‫تغذیهیک‬ ‫خطوطنصب‬ ‫اجرایحمل و‬ ‫ ‪-‬‬‫فرمایند‪.‬‬ ‫اقدام‬ ‫زیر‬ ‫زمانبندی‬ ‫طبق‬ ‫مناقصه‬ ‫اسناد‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫‪،‬‬ ‫امادگی‬ ‫اعالم‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مناقصه)‬ ‫بخش‬ ‫(‬ ‫اتیلن‬ ‫پلی‬ ‫انشعاب‬ ‫اندازی‪290‬مورد‬ ‫نصب و‬ ‫ساخت و‬ ‫شبکهراهتوزیع فوالدی و پلی اتیلن به اقطار‪ 6‬اینچ و‪ 63‬الی‪160‬میلیمتر به طول تقریبی ‪ 34600‬متر از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به‬ ‫اجرای‬ ‫ ‪-‬‬‫ادرس‪ 1400/06/07www.setadiran.ir‬لغایت ‪1400/06/10‬‬ ‫ مهلت دریافت اسناد مناقصه ‪:‬‬‫‪ 450‬روز‬ ‫اجرایکار‬ ‫مدت انجام‬ ‫باشد‪ 6 , 2،4.‬اینج ‪ ،‬جمع ًا به طول ‪ 4100‬متر‬ ‫میاقطار‬ ‫تغذیه به‬ ‫خطوط‬ ‫ ‪-‬‬‫‪1400/06/21‬‬ ‫مورخ‬ ‫شنبه‬ ‫صبح یک‬ ‫امادگی ‪8:30،‬‬ ‫اعالم ساعت‬ ‫مناقصه ‪ :‬تا‬ ‫اسناد‬ ‫عودت‬ ‫مهلت‬ ‫راهمی باشد‪.‬‬ ‫پرداخت‬ ‫پروژه فاقد‬ ‫زمانبندی زیر اقدام فرمایند‪.‬‬ ‫مناقصه طبق‬ ‫اسناد‬ ‫تکمیل‬ ‫دریافت و‬ ‫نسبت به‬ ‫مناقصه)‬ ‫بخش‬ ‫ (‬‫اندازی‪290‬مورد انشعاب پلی اتیلن‬ ‫پیشنصب و‬ ‫ساخت و‬ ‫ ‪-‬‬‫‪1400/06/21‬‬ ‫‪1400/06/07‬مورخ‬ ‫مناقصه ‪ :‬یک شنبه‬ ‫پاکات‬ ‫بازگشایی‬ ‫‪1400/06/10‬‬ ‫لغایت‬ ‫مناقصه ‪:‬‬ ‫اسناد‬ ‫تاریخدریافت‬ ‫زمانمهلت‬ ‫ ‪-‬‬‫متقاضی‪:‬‬ ‫شرایط‬ ‫کار ‪ 450‬روز می باشد‪.‬‬ ‫مدت انجام‬ ‫ب) ‪-‬‬ ‫پانصد هزار ریال)‬ ‫حروف ‪:‬‬ ‫مبلغ ‪:‬‬ ‫مناقصه به‬ ‫اسناد‬ ‫دریافت‬ ‫هزینه‬ ‫‪1400/06/21‬‬ ‫مورخ‬ ‫(بهشنبه‬ ‫ریالیک‬ ‫‪500,000‬صبح‬ ‫ساعت ‪8:30‬‬ ‫مناقصه ‪ :‬تا‬ ‫اسناد‬ ‫عودت‬ ‫مهلت‬ ‫ ‪-‬‬‫می باشد‪.‬‬ ‫پرداخت‬ ‫پیش‬ ‫تاسیسات و تجهیزات یا رشته نفت و گاز‬ ‫رشته‬ ‫باالتر در‬ ‫فاقد‪ 5‬و‬ ‫پروژهرتبه‬ ‫ دارا‪-‬بودن‬‫‪1400/06/21‬‬ ‫برنده مورخ‬ ‫یک شنبه‬ ‫مناقصه ‪:‬‬ ‫مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫بعهده‬ ‫پاکاتنوبت )‬ ‫بازگشایی( هر دو‬ ‫تاریخدرج اگهی‬ ‫زمانهزینه‬ ‫یک کار مشابه در حد معامالت عمده یا دو کار در حد معامالت متوسط به همراه **‪-‬ضمن ًا‬ ‫متقاضی‪:‬‬ ‫ دارا ب )‬‫شرایط اجرای‬ ‫بودن سابقه‬ ‫(به حروف ‪ :‬پانصد هزار‬ ‫‪500,000‬باریال‬ ‫کسبمبلغ ‪:‬‬ ‫مناقصه به‬ ‫هزینه‬ ‫و ‪-‬‬ ‫باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات یا رشته نفت و گاز‬ ‫سال‪ 5‬و‬ ‫پنجرتبه‬ ‫بودن‬ ‫حسن ‪-‬‬ ‫ریال)واحد تنظیم‬ ‫تلفن‪024-33146225‬‬ ‫شماره‬ ‫اطالعات بیشتر‬ ‫اسنادجهت‬ ‫دریافتتوانند‬ ‫گران می‬ ‫)مناقصه‬ ‫گذشته‬ ‫دارادر‬ ‫سابقه‬ ‫بعهده برنده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫نوبت )‬ ‫هر دو‬ ‫اگهی (‬ ‫استاندرج‬ ‫گازهزینه‬ ‫ضمن ًا‬ ‫پیمانکارانهمراه **‬ ‫ایمنیمتوسط به‬ ‫معامالت‬ ‫گواهیدر حد‬ ‫استدو کار‬ ‫عمده یا‬ ‫استاندر حد‬ ‫گازمشابه‬ ‫شرکتکار‬ ‫اجرای یک‬ ‫صالحیتسابقه‬ ‫تائیدیهدارا بودن‬ ‫ ‪-‬‬‫فرمایند‪.‬‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ ‫زنجان‬ ‫پیمانشرکت‬ ‫صالحیت‬ ‫معامالتذکر‬ ‫زنجان (الزم به‬ ‫‪ HSE‬از‬ ‫تنظیم‬ ‫تلفن‪ 024-33146225‬واحد‬ ‫شاملشماره‬ ‫بیشتر با‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫جهت‬ ‫میمی‬ ‫گران‬ ‫تذکرو‪):‬مناقصه‬ ‫پنج سال‬ ‫کاردر‬ ‫سابقه‬ ‫حسن‬ ‫بارگذاری‬ ‫پاکات الف ‪ ،‬ب و ج ) عالوه بر‬ ‫مناقصه (‬ ‫اسناد‬ ‫عودت‬ ‫توانندجهت‬ ‫بایست‬ ‫پیمانکاران‬ ‫گذشته در زمان صدور این گواهی اخذ میگردد)‬ ‫واحد ‪HSE‬‬ ‫توسط‬ ‫اداره‬ ‫صادره از‬ ‫تماسبهحاصل‬ ‫مدارک (استان‬ ‫پیمانشرکت گاز‬ ‫دوایمنی‬ ‫صالحیت‬ ‫مشترکگواهی‬ ‫ذکر است‬ ‫زنجانیا(الزم به‬ ‫مدیرهاستان‬ ‫شرکت گاز‬ ‫صالحیت‬ ‫تائیدیه‬ ‫ ‪-‬‬‫فرمایند‪.‬امضاء شده الکترونیکی و ارسا ل از طریق سامانه‬ ‫صورت مهر و‬ ‫زنجانو ج )‬ ‫پاکات ب‬ ‫پیمانکارانکلیه اسناد و‬ ‫شرکت رد‬ ‫پیشنهاد هر‬ ‫سهامدار‬ ‫مشترک‬ ‫‪ HSE‬بااز هیئت‬ ‫شرکتهایی‬ ‫حضور‬ ‫درصورت‬ ‫تذکر ‪ :‬پیمانکاران می بایست جهت عودت اسناد مناقصه ( شامل پاکات الف ‪ ،‬ب و ج ) عالوه بر بارگذاری‬ ‫صادره از اداره کار توسط واحد ‪ HSE‬در زمان صدور این گواهی اخذ میگردد)‬ ‫ستاد ‪ ،‬صرفا پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) را عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خواهد‪ -‬درصورت حضور شرکتهایی با هیئت مدیره مشترک یا سهامدار مشترک پیشنهاد هر دو شرکت رد کلیه اسناد و مدارک ( پاکات ب و ج ) به صورت مهر و امضاء شده الکترونیکی و ارسا ل از طریق سامانه‬ ‫ ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ‪ 4,187,166,000‬ریال ( به حروف چهار میلیارد و یکصدو نیز درمهلت مقرر ( حداکثر تا ‪ 8:30‬مورخ ‪ ) 1400/06/14‬به واحد حراست تحویل دهند ‪ .،‬درصورت‬‫ستاد ‪ ،‬صرفا پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) را عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گردونه رقابت‬ ‫مناقصه گر از‬ ‫شده درسامانه‬ ‫وسایر‬ ‫درمهلتپکیج‬ ‫بارگذاری‬ ‫شش هزار ریا ل) شامل یکی‬ ‫شصت و‬ ‫ضمانتنامهیکصدو‬ ‫هفت میلیون و‬ ‫درصورت‬ ‫تحویل دهند ‪.،‬‬ ‫ایتم) ‪،‬حراست‬ ‫یک واحد‬ ‫(حتی ) به‬ ‫‪1400/06/14‬‬ ‫خواستهمورخ‬ ‫مواردتا ‪8:30‬‬ ‫حداکثر‬ ‫مقرر (‬ ‫ذیل‪:‬حروف چهار میلیارد و یکصدوعدمنیز‬ ‫ازانواع( به‬ ‫مبلغ‪ 4,187,166,000‬ریال‬ ‫مناقصه به‬ ‫شرکت در‬ ‫هشتادو ارائه‬ ‫‬‫نخواهد‬ ‫ایجاد‬ ‫متقاضیان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫حقی‬ ‫هیچگونه‬ ‫مناقصه‬ ‫مدارک‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫تکمیل‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫خارج‬ ‫ذیل‪ :‬دارای مجوز فعالیت‬ ‫غیربانکی که‬ ‫اعتباری‬ ‫سوی‬ ‫صادره از‬ ‫یکصدوهای‬ ‫ضمانت نامه‬ ‫هفتو یا‬ ‫هشتادوبانکی‬ ‫ ضمانتنامه‬‫عدم بارگذاری پکیج وسایر موارد خواسته شده درسامانه (حتی یک ایتم) ‪ ،‬مناقصه گر از گردونه رقابت‬ ‫یکی ازانواع‬ ‫موسساتشامل‬ ‫هزار ریا ل)‬ ‫شش‬ ‫شصت و‬ ‫میلیون و‬ ‫‪.‬‬ ‫نمود‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫مرکزی‬ ‫سوی بانک‬ ‫هستند‪.‬از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت خارج میشود‪ .‬بدیهی است تکمیل و ارائه مدارک مناقصه هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد‬ ‫ایران صادره‬ ‫نامه های‬ ‫ضمانت‬ ‫بانکی و یا‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫از ‪-‬‬ ‫بارگذاری مدارک در سامانه ستاد صرفا از طریق امضای الکترونیکی مورد تایید می باشد ‪.‬‬ ‫‪ IR260100004101103730230598‬بانک مرکزی بنام ‪ -‬نمود ‪.‬‬ ‫جمهوریشماره‬ ‫مرکزیحساب‬ ‫بانک(واریز به‬ ‫سوی نقد‬ ‫واریز وجه‬ ‫اسالمی ایران هستند‪.‬‬ ‫ از‬‫‪www. shana‬‬ ‫تایید ‪.ir‬‬ ‫ادرس ‪,‬‬ ‫الکترونیکیبه‬ ‫انرژی (( شانا ))‬ ‫بارگذاریاین‬ ‫زنجان)‪.‬نقد (واریز به حساب شماره ‪ IR260100004101103730230598‬بانک مرکزی بنام**‪-‬توضیح ‪:‬‬ ‫می باشد ‪.‬‬ ‫مورد‬ ‫نفت وامضای‬ ‫رسانیطریق‬ ‫اطالعصرفا از‬ ‫شبکهستاد‬ ‫اگهیدردرسامانه‬ ‫مدارک‬ ‫شرکت گاز‬ ‫واریز وجه‬ ‫‬‫‪www.‬‬ ‫پایگاه‪.ir ,‬‬ ‫‪www.setadiran.ir‬بهوادرس‬ ‫ادرسنفت و انرژی (( شانا ))‬ ‫اطالعبهرسانی‬ ‫شبکه‬ ‫اگهی در‬ ‫توضیح ‪ :‬این‬ ‫**‬ ‫‪shana‬رسانی‬ ‫ملی اطالع‬ ‫ستاد )‬ ‫دولت (‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سامانه‬ ‫زنجان)‪.‬‬ ‫نامهگاز‬ ‫شرکت‬ ‫صادره‬ ‫ ضمانت‬‫‪ www.setadiran.ir‬و پایگاه ملی اطالع رسانی‬ ‫درجادرس‬ ‫‪ ) http:‬به‬ ‫دولت ( ستاد‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫الکترونیکی ‪iets .‬‬ ‫تدارکات‪mporg .ir‬‬ ‫سامانهبه ادرس‬ ‫صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه ازمناقصات‬ ‫نامه‬ ‫ضمانت‬ ‫ایران‪.‬‬ ‫مرکزی‬ ‫سوی ‪-‬بیمه‬ ‫سوی بیمه مرکزی ایران‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 06‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1148‬‬ ‫اولین اقدام عبدالملکی در وزارت کار چه خواهد بود؟‬ ‫امادگیفوالدمبارکهبرایهم افزاییبین‬ ‫شرکت هایصنعتیو کمکبهبازار‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصات به ادرس ‪ http: iets . mporg .ir‬درج گردیده است‪.‬‬ ‫استانزنجان‬ ‫شرکتگازگازاستان‬ ‫عمومیشرکت‬ ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫زنجان‬ ‫روابط‬ ‫نوبت اول‬ ‫شناسه اگهی ‪1180931 :‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1180931 :‬‬ ‫عنوان وزیر صمت‪ ،‬کار خود را شــروع کرده اســت از‬ ‫برگزاریجلساتمتعددومرتبطباحوزهصمتخبر‬ ‫داد و اظهار کرد‪ :‬با توجه به اهمیت تعامل دو وزارت‬ ‫صمت و جهاد کشــاورزی در حل مسائل مربوط به‬ ‫تنظیمبازار‪،‬جلسه ایباوزیرمحترمجهادکشاورزیدر‬ ‫دستور کار قرار داردوان شاءاهللباهمکاریقویایندو‬ ‫وزارتخانه‪،‬بسیاریازمسائلکشوردرحوزهتنظیمبازار‬ ‫حل و فصل خواهد شد‪ .‬وزیر صمت در بخش دیگر‬ ‫صحبت های خود به اهمیت کسب و کار و بخش‬ ‫غیردولتی در حوزه تولید‪ ،‬تجارت و صادرات اشــاره‬ ‫کردوافزود‪:‬بخشخصوصی‪ ،‬کسب وکاروبنگاه های‬ ‫اقتصادینقشاصلیرادرحوزهتولیدوتجارتدارند‬ ‫و اگر نگران تولید‪ ،‬اشتغال‪ ،‬سرمایه گذاری هستیم‪،‬‬ ‫بایدبهاینبخش هاتوجهشوددولتبایدتالش کند‬ ‫شرایطوالزاماتموردنیازبرایفعالیتان هارافراهم‬ ‫کند‪ .‬وی دولت را همراه و شریک بخش خصوصی‬ ‫توصیف کردوبیانداشت‪:‬دولتوبخشخصوصی‬ ‫هر دو در یک سو هستند و دولت با مشخص کردن‬ ‫اولویت هاسعیمی کندازبخشخصوصیبخواهدتا‬ ‫متناسبباایناولویت هابرنامه ریزیکنندودرمرحله‬ ‫بعد از ان ها در تحقق این اهداف حمایت شــود و‬ ‫تالشکنیمتاهماهنگیبیناهدافبخشخصوصی‬ ‫و اولویت های ملی ایجاد کنیم و دولت بیشتر نقش‬ ‫تسهیل گری‪،‬تنظیم گری‪،‬اولویت گذاریراداشتهباشد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫فروش سهام عدالت‬ ‫به صورت بلوکی‬ ‫مدیر نظارت بر بورس های ســازمان بــورس و اوراق‬ ‫بهــادار اعــام کرد که فروش ســهام عدالت با توجه به‬ ‫شــرایط حاکم بــر بازار به صورت بلوکــی انجام خواهد‬ ‫شــد‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬سیدمهدی پارچینی‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫کــه طی مدت اخیر با ارائه گزارش های جذاب توســط‬ ‫شرکت های حاضر در سبد سهام عدالت‪ ،‬شاهد افزایش‬ ‫تقاضای خرید در این دسته از شرکت ها بودیم‪ ،‬از طرفی‬ ‫برخی از دارندگان سهام عدالت اقدام به ثبت تقاضای‬ ‫فروش در سامانه مربوطه کرده بودند‪ .‬وی افزود‪ :‬لذا با‬ ‫توجهبهشفافشدنوضعیتحاکمبراقتصادوفضای‬ ‫سیاسی کشور مقرر شد تا در صورتی که سهامداران قصد‬ ‫بهره مندی بیشتر از منافع اتی دارایی های خود را دارند‬ ‫جهــت حفظ منافــع این دســته از ســهامداران فرصتی‬ ‫بــه منظور بازنگری درخواســت هــای فوق داده شــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس این گــزارش و به نقل از پایگاه اطالع رســانی‬ ‫بازار سرمایه‪ ،‬پارچینی در ادامه اظهار کرد‪ :‬پس از اتمام‬ ‫فرصت اعالمی‪ ،‬در اینده و بســته به شــرایط حاکم بر‬ ‫بازار اقدام به واگذاری سهام های فوق بصورت بلوکی‬ ‫خواهد شــد‪ .‬مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار گفت‪ :‬ضمن رد خبر منتشــر شــده مبنی‬ ‫بر اغاز فروش ســهام عدالت از روز شــنبه اعالم می شود‬ ‫کــه این موضوع با توجه به شــرایط حاکم بر بــازار و به‬ ‫صورت بلوکی انجام خواهد شد‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫فروش سهام عدالت برای مشموالنی که روش مستقیم‬ ‫رابرایمدیریتسهامخودانتخاب کردهبودند‪،‬بهدلیل‬ ‫وضعیت ریزشی بازار سرمایه در سال گذشته‪ ،‬حدود ‪۱۰‬‬ ‫ماه اســت که متوقف شــده است و به نظر می رسد اگر‬ ‫وضعیتبازار مساعدباشد‪،‬امکانفروشبلوکیانبرای‬ ‫افراد وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫سرنوشت تحریم ها در‬ ‫دولت رئیسی چه می شود؟‬ ‫عضو اتاق بازرگانی ایران شــرایط اقتصاد کشــور در‬ ‫صــورت باقــی مانــدن یا کنــار رفتن تحریم هــای امریکا‬ ‫در دولــت ســیزدهم را تشــریح کــرد‪ .‬بهرام شــکوری در‬ ‫گفت وگو با ایســنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای انکه ما راهی برای‬ ‫برون رفت از شرایط فعلی در اقتصاد ایران پیدا کنیم‪،‬‬ ‫ابتدا باید شرایطی که در ان قرار داریم را به شکل جدی‬ ‫بسنجیم‪ .‬اینکه اقتصاد و تجارت ما در سه سا ل گذشته‬ ‫چه مشــکالت و محدودیت هایی داشــته و در صورت‬ ‫تداوم این شــرایط با چه محدودیت های دیگر دســت‬ ‫و پنجه نرم خواهد کرد‪ ،‬سواالت مهمی است که باید‬ ‫به ان پاسخ داده شود‪ .‬وی با اشاره به برخی مشکالت‬ ‫کالن بــه وجــود امده از ســوی تحریم ها‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬در‬ ‫سال های گذشتهارتباطاقتصادمابانظامبانکیجهانی‬ ‫محدود یا عمال می توان گفت قطع شده است‪ .‬تحت‬ ‫تاثیر چنین شرایطی نه تنها بخش خصوصی که حتی‬ ‫دولــت نیز پــس از صادرات برای بازگشــت ارز حاصل از‬ ‫ان به کشور با مشکالت جدی روبه رو شده و پول های‬ ‫بلوکــه شــده قابل توجهــی که در چند کشــور مختلف‬ ‫باقی مانده نشانه ای از همین شرایط است‪ .‬عضو اتاق‬ ‫بازرگانی ایران با بیان اینکه ادامه دادن فعالیت اقتصاد‬ ‫کشــور با شــرایط فعلی کاری دشــوار و بســیار پر هزینه‬ ‫خواهــد بود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬هر چند بخش خصوصی در‬ ‫این سال ها تالش کرد با حضور در بازارهای صادراتی و‬ ‫بازگشت ارز ان به کشور برخی از نیازها را تامین کند اما‬ ‫باید در نظر داشت که ادامه دادن اوضاع به این شکل‬ ‫عمال غیرممکن است یا هزینه فراوانی خواهد داشت‪.‬‬ ‫به همین دلیل پیدا کردن راه حلی که بتواند ما را قدری‬ ‫از محدودیت های فعلی دور کند اهمیت بسیار زیادی‬ ‫خواهدداشت‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫دیدار فرمانده پایگاه بسیج‬ ‫اداره گاز با رئیس شورای‬ ‫اسالمی گرگان‬ ‫حســن شعبانی فرمانده پایگاه بســیج امام حسن‬ ‫مجتبــی (ع) اداره گاز گرگان به همراه ســروان ترشــیزی‬ ‫فرمانده حوزه بسیج ادارات واصناف سپاه ناحیه گرگان‬ ‫با صفرعلی پایین محلی رئیس شــورای اســامی شــهر‬ ‫گرگان دیداروگفتگو کردند‪ .‬شــرکت گازاستان گلستان‪،‬‬ ‫درایــن دیــدار‪ ،‬فرماندهــان پایــگاه بســیج امام حســن‬ ‫مجتبــی (ع) اداره گازوحــوزه بســیج ادارات واصنــاف‬ ‫ســپاه ناحیه گرگان هرکدام ضمن تبریــک این انتخاب‬ ‫شایســته‪ ،‬ارزوی سربلندی و توفیقات ارزنده در راستای‬ ‫انجام خدمات مطلوب به مردم شریف و والیت مدار‬ ‫شهرگرگانداشتند‪.‬درادامهاینجلسههمچنینشعبانی‬ ‫فرماندهان پایگاه بسیج امام حســن مجتبی (ع) اداره‬ ‫گازگرگان خواستار حمایت شورای اسالمی از شرکت گاز‬ ‫درراســتای انجــام برنامه های مرتبط بــا رعایت الگوی‬ ‫مصرف وهمکاری برای امادگی ورود به ایام ســرد ســال‬ ‫شدند‪.‬درادامهرئیسشورایاسالمیشهرگرگاننیزضمن‬ ‫خوشــامدگویی‪ ،‬ازمحبت ابرازشــده تقدیرنموده وقول‬ ‫مساعد داد تا شرکت گازرا درانجام برنامه های مورد نظر‬ ‫بویژه درفصل سرما یاری رساند‪.‬‬ ‫تولید بیش از ‪ 252‬میلیون‬ ‫کیلووات برق‬ ‫در نیروگاه اصفهان‬ ‫در مردادماهسالجاریبیشاز‪ 252‬میلیون کیلووات‬ ‫ساعت انرژی خالص از سوی واحدهای بخاری نیروگاه‬ ‫اصفهانتولیدوبهشبکهسراسریتحویلشد‪.‬به گزارش‬ ‫روابــط عمومی شــرکت مدیریت تولید بــرق اصفهان‪،‬‬ ‫میزان تولید انرژی در پنجمین ماه سال جاری‪ ،‬به میزان‬ ‫‪ 252‬میلیون و ‪ 30‬هزار کیلووات ســاعت انرژی خالص‬ ‫در واحدهای بخاری نیروگاه اصفهان‪ ،‬تولید و به شبکه‬ ‫سراســری تحویل شــده اســت‪ .‬مهندس عباس کریمی‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت این مقــدار تولید برق با لحاظ متوســط‬ ‫مصرف ماهیانه ‪ ۲۰۰‬کیلووات برای هر خانوار‪ ،‬معادل‬ ‫مصرف ماهیانه بیش از یک میلیون و ‪ 260‬هزار خانوار‬ ‫اســت‪ .‬بنابراین گزارش‪ ،‬نیروگاه اصفهان دارای ‪ ۵‬واحد‬ ‫بخاری مولد برق با ظرفیت های متنوع و مجموع توان‬ ‫اســمی تولیــد ‪ ۸۳۵‬مگاوات برق اســت کــه در صورت‬ ‫تامیــن اب و ســوخت مــورد نیــاز‪ ،‬قادر به تولیــد مقدار‬ ‫معادل برق مورد نیاز کالن شهر اصفهان در اکثر فصول‬ ‫سال خواهد بود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫بومی سازی صنعت گاز‬ ‫در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫رئیس امور تخصصی بازرگانی شرکت ملی گاز ایران‬ ‫با تاکید بر وابســتگی حداقلی صنعت گاز به کاالهای‬ ‫یســازی این صنعت امســال ‪۱۰‬‬ ‫خارجی اعالم کرد بوم ‬ ‫درصد افزایش می یابد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حمید نجفی‬ ‫بــا بیــان اینکــه هــدف کالن امــور تخصصــی بازرگانــی‬ ‫و کاال ایــن اســت کــه بخش خصوصــی را در ســاخت‪،‬‬ ‫نصب و بهره برداری پاالیشگاه ها‪ ،‬ایستگاه های تقویت‬ ‫فشار و مخازن ذخیره سازی با عبور از مسیر بومی سازی‬ ‫بیش از پیش دخالت دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مهم که با‬ ‫هدف افزایش تامین کنندگان کاال انجام شده‪ ،‬ما را به‬ ‫یســازی‬ ‫اهــداف خــود در ســال ‪ ۱۳۹۹‬در مبحــث داخل ‬ ‫کاالها در بخش های مختلف انتقال و پاالیش نزدیک‬ ‫و نزدیک تر کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این در حالی اســت که‬ ‫ایجاد ساختاری منسجم با توجه به وظایف سازمانی‪،‬‬ ‫توجــه بــه درامدها و هزینه ها‪ ،‬همچنین تربیت نیروی‬ ‫انســانی متخصص در چند ســال اخیر‪ ،‬سبب پیشرفت‬ ‫چشمگیر این شرکت در زمینه خودکفایی در بخش های‬ ‫مختلفپاالیشگاهی‪،‬انتقال گازو گازرسانیشدهاست‪.‬‬ ‫رئیس امور تخصصی بازرگانی شــرکت ملی گاز ایران با‬ ‫بیــان اینکــه حمایت از ســاخت داخل در شــرکت ملی‬ ‫شتــر یعنی حدود ‪ ۳۰‬ســال پیش شــکل‬ ‫گاز ایــران از پی ‬ ‫گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬ترغیب تولیدکنندگان و سازندگان ایرانی‬ ‫به ســاخت کاالهای با کیفیت باال و قیمت مناســب و‬ ‫معرفی انها به مجریان طرح و متقاضیان کاال و تقویت‬ ‫بنیــه مالــی انان از طریق خریدهای مســتمر‪ ،‬تفســیری‬ ‫کامل از حمایت از کاالی ایرانی اســت‪ .‬نجفی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شرکت ملی گاز ایران اکنون کمترین وابستگی را به‬ ‫کاالهای خارجی دارد و این رویداد مهم تنها به واسطه‬ ‫ان است که این شرکت در دهه های گذشته تالش داشته‬ ‫تا همیشه بین بخش صنعت و بازرگانی وحدت رویه و‬ ‫پیوندیخوبایجاد کند‪.‬‬ ‫پنج هزار مرکز‬ ‫استخراج غیرمجاز رمز ارز‬ ‫کشف شد‬ ‫ســخنگوی صنعــت برق گفــت‪ :‬تاکنون پنــج هزار‬ ‫مرکــز اســتخراج غیرمجاز رمز ارز کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬مصطفی رجبی مشــهدی در گفت و‬ ‫گویی افزود‪ :‬این مرکزهای غیرمجاز مصرف برقی ‪۶۰۶‬‬ ‫مگاواتی داشتندو این مصرف برای ماینرهایی بود که‬ ‫مورد استفاده قرار می گرفته اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫مصرف دســتگاه های سرمایشــی که برای این ماینرها‬ ‫مورد اســتفاده قرارمی گرفته جدا از دســتگاه ها است‬ ‫زیــرا در ایــن شــرایط گرما نیاز به وســایل بیشــتری هم‬ ‫داشته اند‪ .‬مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬بیش از ‪ ۸۰۰‬مگاوات نیروگاه جدید‬ ‫مــی بایســت ایجاد می شــد تا نیــاز این دســتگاه ها را‬ ‫تامین می کرد‪ .‬رجبی مشهدی گفت‪ :‬طبق بررسی ها‬ ‫حدود ‪ ۲‬هزار مگاوات دستگاه های غیرمجاز استخراج‬ ‫رمز ارز در ایران فعال است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شنبه ‪ 06‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1148‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫بهره برداری از پروژه های شرکت توزیع برق استان اصفهان‬ ‫در هفته دولت‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان اصفهان با‬ ‫اشــاره به پروژه های این شرکت گفت‪ :‬در سطح‪۲۳‬‬ ‫شهرســتان اســتان و در محــدوده ای بالغ بــر‪ ۹۱‬هزار‬ ‫کیلومترمربعوظیفهبرق رسانیوتامینبرقپایداربه‬ ‫مشترکین سطح استان را بر عهده دارد و در این راستا‬ ‫از ابتدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬تا هفته دولت بالغ بر ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫متقاضیجدیدرابرق رسانی کردهاست‪.‬‬ ‫مهندسحمیدعالقمندان گفت‪:‬دراینراستاوبا‬ ‫توجه به محدودیت های موجود جهت تامین برق‬ ‫همچنین افزایش پیک مصرف برق مشترکین و بار‬ ‫شبکه‪ ،‬تالش همکاران و مجموعه مدیریت شرکت‬ ‫توزیع برق استان‪ ،‬این بوده است که کمترین میزان‬ ‫خاموشیرابهمشترکیناعمالنماید‪.‬‬ ‫عالقمنــدان ادامــه داد‪ :‬ایــن شــرکت از ابتــدای‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬بالغ بر ‪ ۱۰۰۰۰‬درخواســت رفع خاموشی‬ ‫روشنایی معابر را با هزینه ای بالغ بر‪ ۶۰‬میلیارد ریال‬ ‫مرتفعنمودهاست‪.‬‬ ‫همچنیناز ابتدایسال‪ ۱۴۰۰‬بالغبر‪ ۲۰۰‬کیلومتر‬ ‫ازشبکههایفشارضعیفمسیبه کابلخودنگهدار‬ ‫عمدتا در شهرستانهای خمینی شهر‪،‬‬ ‫تبدیل شده که‬ ‫ً‬ ‫فالورجانونجفاباداجرا گردیدهاست‪.‬‬ ‫عالقمنــدان گفــت‪ :‬از عمــده پــروژه هــای اجــرا‬ ‫شــده از ابتــدای ســال‪ ۱۴۰۰‬مــی تــوان به اجــرای‪۳۰‬‬ ‫عمدتا در‬ ‫پروژه رفع ضعف ولتاژ در سطح استان که‬ ‫ً‬ ‫شهرستان های کاشان‪ ،‬اران و بیدگل و برخوار انجام‬ ‫شده اند‪ ،‬اشاره نمود‪ .‬مدیرعامل شرکت افزود‪ :‬این‬ ‫پروژه ها بالغ بر یکصد میلیارد ریال از منابع داخلی‬ ‫شرکت توزیع برق استان را تخصیص داده است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای سال در بیش از ‪ ۳۵‬نقطه در شبکه‬ ‫هایفشارمتوسط‪ ،‬کلیدهایقطعووصلباقابلیت‬ ‫کنترل از راه دور جهت کاهش میزان خاموشی ها و‬ ‫افزایشقابلیتمانورنصب گردیده کههزینه ایبالغ‬ ‫بر‪ ۷۰‬میلیارددر برداشتهاست‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی شرکت نیز با اشاره به پروژه‬ ‫های روســتایی افزود‪ :‬از دیگر پروژه های اجرا شــده‬ ‫از ابتدای ســال نیز می توان به اصالح و بهینه ســازی‬ ‫حدود‪ ۶۰‬روستا در سطح استان در قالب موافقتنامه‬ ‫عوارض برق روستایی طرح جهادی بهارستان اشاره‬ ‫نمود کهتاکنونیکصدمیلیاردریالازاینمحلصرف‬ ‫گردیده و بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار است‬ ‫‪ ۲۴۵‬روســتا بــه صــورت کلی اصالح و بهینه ســازی‬ ‫گردد‪ .‬روستایی ادامه داد‪ :‬پروژه های فعال شرکت از‬ ‫ابتدای سال تاکنون شامل توسعه و تعمیرات شبکه‬ ‫سرویس پست های هوایی و زمینی می باشد که تا‬ ‫هفتهدولتحدود‪ ۱۸۰‬کیلومترشبکهفشار ضعیف‬ ‫توسعه یافته و بالغ بر یکصد کیلومتر از شبکه های‬ ‫هواییوزمینیشرکتتعمیراتانجام گردیدهاست‬ ‫و بالــغ بــر‪ ۳۵۰‬میلیارد ریال از منابع داخلی شــرکت‬ ‫توزیعاستانرابهخودتخصیصدادهاست‪.‬‬ ‫رســول روســتایی افــزود‪ :‬از ابتــدای ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تاکنــون و در قالــب اعتبــارات عــوارض بــرق تعــداد‬ ‫‪ ۶۳۵‬دســتگاه ســلول خورشیدی قابل حمل جهت‬ ‫تامینبرقعشایراستانوباهماهنگیعشایراستان‬ ‫توســط شــرکت توزیع برق اســتان تامیــن و تحویل‬ ‫عشایر در شهرســتانهای دهاقان‪ ،‬سمیرم‪ ،‬چادگان‪،‬‬ ‫شهرضاوفریدونشهر گردیدهوتاپایانسالنیزتعداد‬ ‫‪ ۶۵۰‬دســتگاه دیگر تحویل مــی گــردد‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫است ‪ ۹۰‬درصد هزینه تامین سلول های خورشیدی‬ ‫توسطشرکتتوانیرومابقیتوسطعشایرپرداخت‬ ‫گردیده است‪ .‬روستایی با اشاره به راه اندازی دولت‬ ‫الکترونیک در شرکت افزود‪ :‬اقداماتی همچون ارائه‬ ‫خدمات الکترونیک مصوب شرکت توانیر و شرکت‬ ‫توزیــع در وب ســایت شــرکت بــرای کلیــه ذینفعان‬ ‫(اعــم از مشــترکین‪ ،‬همــکاران‪ ،‬پیمانــکاران و ‪)...‬؛‬ ‫پیاده سازی و استقرار اپلیکیشن برق من جهت ارائه‬ ‫خدماتالکترونیکدرحوزههایخدماتمشترکین‬ ‫و بهره برداری به متقاضیان و مشــترکین؛ استفاده از‬ ‫دفاتــر خدماتی جهــت رفاه مــردم؛ برقــراری ارتباط‬ ‫‪ online‬با ســازمان ثبت احوال‪ ،‬وزارت صمت‪ ،‬اداره‬ ‫پست و نظام مهندسی؛ استفاده از سامانه پیامکی‬ ‫جهت تعامل با ذینفعان؛ ارائه سامانه خاموشی ها‬ ‫در وب ســایت شــرکت بــا ادرس‪Out.epedc.ir:‬؛ راه‬ ‫اندازی مراکز پاسخگویی‪ ۱۲۱‬جهت اتفاقات برق و‬ ‫‪ ۳۷۱۲۱‬جهت خدمات فروش و پس از فروش و‪...‬‬ ‫از جملهاقداماتاینشرکتدر راستایاجرایدولت‬ ‫الکترونیکاست‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی و ســخنگوی شرکت توزیع‬ ‫برق اســتان اصفهان نیز به کســب رتبه های برتر در‬ ‫یکسال گذشتهاشاره کردو گفت‪:‬درنشستسراسری‬ ‫مدیران روابط عمومی صنعت اب و برق کشور که‬ ‫مــاه گذشــته و بصــورت ویدیــو کنفرانس بــا حضور‬ ‫مدیرانروابطعمومی‪،‬شرکتابوفاضالباستان‬ ‫اصفهان‪ ،‬شــرکت برق منطقه ای اصفهان‪ ،‬سازمان‬ ‫ابمنطقهایاصفهان‪،‬شرکتتوزیعبرقاصفهانو‬ ‫شرکتتوزیعبرقاستاناصفهاندر سالندورباناین‬ ‫شرکتبرگزارشد‪،‬ازروابطعمومیشرکتتوزیعبرق‬ ‫استاناصفهانتقدیرشد‪.‬‬ ‫مهندس امیر رمضانی افزود‪ :‬در ارزیابی عملکرد‬ ‫روابط عمومی صنعت اب و برق استان اصفهان که‬ ‫توسط روابط عمومی وزارت نیرو انجام شد‪ ،‬در سه‬ ‫بخشانتشاراتومستندات‪،‬ارتباطاتدرونسازمانی‬ ‫و تبلیغات محیطی و رسانه حائز رتبه برتر شدیم و‬ ‫توانستیملوحتقدیروتندیسجشنوارهراازمدیرعامل‬ ‫شرکتتوزیعبرقاستاناصفهاندریافتنماییم‪.‬‬ ‫گفتنی است در سومین جشنواره ارزیابی روابط‬ ‫یهــای صنعــت اب و بــرق کشــور‪ ،‬اثــار ‪127‬‬ ‫عموم ‬ ‫شــرکت از صنعــت اب و بــرق در ‪ 14‬محــور مــورد‬ ‫اگهی تجدید مناقصه الف‪ -‬ب‪99 246- -‬‬ ‫داوری قرار گرفت‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬ارزیابی این‬ ‫جشنوارهدر‪ 14‬محورشاملانتشاراتومستندسازی‪،‬‬ ‫ارتبــاط درون ســازمانی‪ ،‬حضــور در فضــای مجازی‪،‬‬ ‫ارتبــاط با پایگاه خبــری وزارت نیرو (پــاون)‪ ،‬ارتباط‬ ‫گســازی و اموزش‬ ‫با رادیو تلویزیون اینترنتی‪ ،‬فرهن ‬ ‫همگانی‪ ،‬تبلیغات محیطــی و رســانه ای‪ ،‬ارتباط با‬ ‫رســانه ها (دیداری‪ ،‬شــنیداری‪ ،‬مکتوب و مجــازی)‪،‬‬ ‫جشــنواره و نمایشــگاه‪ ،‬امــوزش همــکاران روابــط‬ ‫ب رســانه‪ ،‬مدیریت و برنامه ریزی‪،‬‬ ‫عمومی و اصحا ‬ ‫پژوهش و افکارسنجی‪ ،‬نواوری و خالقیت و پویش‬ ‫‪#‬هرهفتهالفب_ایرانصورت گرفتهاست‪.‬‬ ‫بــه گفته «صدیقه ببــران» مدیرکل دفتــر روابط‬ ‫عمومی و اطالع رســانی وزارت نیــرو‪ ،‬در مرحله اول‬ ‫غربالگــری و گزینــش اثــار کــه در شــرکت های مــادر‬ ‫تخصصی وزارت نیرو صورت گرفت‪ ،‬از تعداد‪2995‬‬ ‫اثر ارســال شده به دبیرخانه جشــنواره ‪ 1898‬اثر به‬ ‫مرحلهدومداوریراهیافت‪.‬در داوریمرحلهدومنیز‬ ‫از میانایناثار کهدر گروه هایتخصصیدفترروابط‬ ‫عمومیواطالعرسانیوزارتنیروصورت گرفت‪،‬در‬ ‫نهایت‪ 586‬اثر به مرحله داوری نهایی راه یافتند و‬ ‫نهایتا اثار ‪ 68‬شرکت در ‪ 14‬محور حایز رتبه های برتر‬ ‫جشنوارهسومشدند‪.‬‬ ‫در ایین پایانی این جشنواره که به صورت ویدئو‬ ‫کنفرانسبرگزار شدشرکتتوزیعبرقاستاناصفهان‬ ‫توانست رتبه اول را در ارتباطات درون سازمانی از ان‬ ‫خود کند‪.‬مهندسامیررمضانیهمچنینافزود‪:‬این‬ ‫شرکت برای سومین سال متوالی توانست در فرایند‬ ‫ارزیابی عملکرد بیســت و ســومین جشــنواره شهید‬ ‫رجایــی اســتان اصفهان موفق به کســب رتبــه اول‬ ‫در مجموع شاخص های اختصاصی با کسب ‪۱۰۰۰‬‬ ‫امتیاز اینشاخصورتبهدومدر مجموعشاخص های‬ ‫عمومی با کسب‪ ۹۵۷.۳‬امتیاز شاخصهای عمومی‬ ‫در بینتمامی‪ ۶۴‬دستگاهشرکت کنندهدر جشنواره‬ ‫گردد‪ .‬رمضانی افزود‪ :‬همچنین در مجموع شاخص‬ ‫های عمومی و اختصاصی نیز توانستیم با‪۱۹۵۷.۳‬‬ ‫امتیاز رتبهدومدر تمامی گروههارا کسبنماییم که‬ ‫اینرتبهماحصلتالشتمامیهمکارانماندرشرکت‬ ‫توزیعبرقاستاناصفهاناست‪.‬ویهمچنین گفت‪:‬‬ ‫از کارمنداننمونهدستگاههانیزتقدیرشدکهمهندس‬ ‫قاسمعلیناظریمدیربرقشهرستاناردستاننیزدر‬ ‫فهرستکارمنداننمونهبود‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت سهامی اب منطقه ای گیالن در نظر دارد پروژه خرید کاالهایی با اطالعات مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ‪ 2000001076000003‬از طریق فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقیقی‬ ‫شرکت سهامی‬ ‫اب منطقه ای گیالن و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(ســتادیران) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در‬ ‫ســامانه‪ ،‬مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬به پیشنهادهای واصله خارج از‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت سهامی اب منطقه ای گیالن‪ -‬رشت بلوار امام خمینی‪ ،‬تلفن ‪013 -33669021 -9‬‬ ‫‪ -2‬نام و نشانی واحد خدمات مهندسی مشاور‪ :‬مهندسین مشاور سفیدرود گیالن به نشانی رشت‪ -‬کمربندی شهید بهشتی‪ -‬چهار راه بیمارستان‬ ‫دکتر حشمت‪ -‬کوی پانزده خرداد‪ -‬خیابان پنجم‪ -‬تلفن ‪ 013 -33606073‬و فاکس ‪013-33606072‬‬ ‫‪ -3‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید‪،‬حمل‪ ،‬نصب و راه اندازی‪ ،‬تست‪ ،‬اموزش و گارانتی یکساله تابلو برق اینورتر ‪ 110‬کیلو وات سه فاز ‪ 380‬ولت مخزن زمینی‬ ‫‪ 10000‬متر مکعبی استانه اشرفیه‪ ،‬شماره موافقتنامه طرح‪1307002091 :‬‬ ‫‪ -4‬مدت اولیه پیمان‪ 90 :‬روز‬ ‫‪ -5‬مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 375/000/000‬ریال ( سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال) می باشد که‬ ‫می بایست به صورت یک یا ترکیبی از تضمین های موضوع بند های (الف)‪( ،‬ب)‪( ،‬پ)‪( ،‬ج)‪( ،‬چ)‪ ،‬و (ح) ماده (‪ )4‬ایین نامه تضمین معامالت دولتی‪،‬‬ ‫موضوع تصویب نامه شماره ‪ /123402‬ت ‪ 50659‬ه مورخ ‪ 1394/09/22‬هیئت محترم وزیران تهیه و اصل ان در موعد مقرر تحویل دبیرخانه حراست‬ ‫شرکت سهامی اب منطقه ای گیالن گردیده و تصویر ان نیز در موعد مقرر طبق ضوابط و الزامات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سامانه مزبور‬ ‫بارگذاری شود‪ .‬الزم به ذکر است مشخصات الزم جهت دریافت ضمانتنامه شامل کد اقتصادی شرکت اب منطقه ای گیالن ‪ 411356488953‬و کد‬ ‫پستی ‪ 4188866789‬و شناسه ملی شرکت ‪ 10720143757‬و شماره ثبت ‪ 1711‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬شرایط کلی شرکت کنندگان‪:‬‬ ‫شــرکت کنندگان می بایست سازندگان تابلو درخواستی مطابق دستورالعمل و شرایط مناقصه (فرم شماره ‪ )1‬باشند‪ .‬ارائه کپی برابر با اصل پروانه‬ ‫ساخت تابلو از مراجع ذیصالح (صنف الکترونیک یا انجمن تابلوسازان کشور) و همچنین ارائه موارد ذیل جهت شرکت در مناقصه الزامی می باشد‪.‬‬ ‫ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه برای اشخاص حقیقی عبارتند از‪:‬‬ ‫تصویر شناسنامه تمام صفحات‪ -‬تصویر کارت ملی به صورت پشت و رو‪ -‬شماره حساب بانکی به نام خود شخص شرکت کننده در مناقصه‪ -‬یک مورد‬ ‫قرارداد (سابقه کار) مشابه برابر شرایط مندرج در اسناد مناقصه با ارائه رضایت نامه از کارفرما یا صاحب کار قبلی‪ -‬رزومه کاری‪ -‬ادرس دقیق پستی‪.‬‬ ‫ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه برای اشخاص حقوقی عبارتند از‪:‬‬ ‫کپی برابر با اصل اگهی ثبت شرکت‪ -‬اساسنامه شرکت‪ -‬کد اقتصادی‪ -‬کد شناسه ملی‪ -‬اخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور‪ -‬تصویر پشت و‬ ‫رو کارت ملی صاحبان امضای مجاز شرکت‪ -‬شماره حساب بانکی به نام شرکت‪ -‬یک مورد قرارداد (سابقه کار) مشابه برابر شرایط مندرج در اسناد‬ ‫مناقصه با ارائه رضایت نامه از کارفرما یا صاحب کار قبلی‪ -‬رزومه کاری‪ -‬ادرس دقیق پستی‪.‬‬ ‫الزم به توضیح است ارائه برگه ثبت نام و ثبت کلیه توانمندی ها در سامانه توانیران و رعایت کلیه الزامات سامانه مزبور در راستای اجرای " قانون‬ ‫حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی " برای شرکت در مناقصه الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬تاریخ‪ ،‬مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه‪:‬‬ ‫متقاضیان می توانند از ساعت ‪ 11‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/06/02‬لغایت راس ساعت ‪ 13‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/06/09‬از طریق مراجعه به‬ ‫سامانه ستادیران به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬برای دانلود اسناد مناقصه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -8‬تاریخ‪ ،‬مهلت‪ ،‬محل تحویل و تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه‪ :‬مناقصه گران می بایست اسناد مناقصه را تکمیل و نسبت به بارگذاری کلیه اسناد‬ ‫مناقصه در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا راس ساعت ‪ 13‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/06/20‬اقدام نموده و ضمن بارگذاری پاکت (الف) در سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیک دولت می بایست نسبت به ارسال پاکت الک و مهر شده الف (اصل تضمین شرکت در مناقصه) نیز در مهلت مقرر تعیین شده به‬ ‫دبیرخانه حراست شرکت سهامی اب منطقه ای گیالن واقع در رشت‪ -‬بلوار امام خمینی‪ -‬شرکت سهامی اب منطقه ای گیالن اقدام و رسید دریافت‬ ‫دارند‪ .‬پیشنهادهای واصله راس ساعت ‪ 10‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/06/21‬در کمیسیون مناقصه بازگشایی می گردد‪ .‬حضور یک نفر نماینده از‬ ‫طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬مدت اعتبار پیشنهاد‪ 180 :‬روز بعد از اخرین موعد تسلیم پیشنهاد می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی ‪ 1456‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬هزینه چاپ کلیه اگهی های مربوطه به موضوع مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬روش پرداخت‪ :‬نحوه پرداخت کلیه مبالغ صورت حساب ها در قالب اسناد خزانه اسالنی‪ -‬بند (و) با سررسید سال ‪( 1403‬اخزا ‪ )004‬تخصیصی‬ ‫از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد و برنده مناقصه حق هیچ گونه ادعایی را در خصوص این مورد نخواهد داشت‪.‬‬ ‫شماره تماس دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی اب منطقه ای گیالن‪013-33660913 :‬‬ ‫ادرس اینترنتی شرکت سهامی اب منطقه ای گیالن‪WWW.GLRW.IR :‬‬ ‫ادرس اینترنتی مدیریت منابع اب ایران‪WWW.WRM.IR :‬‬ ‫ادرس اینترنتی پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‪iets.mporg.ir :‬‬ ‫شرکت سهامی اب منطقه ای گیالن‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مساله اب شرب و کشاورزی‬ ‫در خوزستان پیچیده است‬ ‫وزیــر نیرو بــا بیان اینکــه در‬ ‫طور کامل اجرایی نشده است‬ ‫خصوص اب شــرب و کشاورزی‬ ‫و در مراحل ابتدایی قــرار دارد‪.‬‬ ‫در استان خوزستان مساله کمی‬ ‫در بازدیــد امــروز رئیس جمهور‬ ‫پیچیدهاست‪ ،‬گفت‪:‬اکنوناب‬ ‫از این طرح‪ ،‬مشــاهده شــد که‬ ‫از طریــق طــرح ابرســانی غدیر‬ ‫ســرعت و پیشــرقت کار کنــد‬ ‫علی اکبر محرابیان‬ ‫بــه ‪ ۱۸‬شــهر اســتان خوزســتان‬ ‫اســت که مقرر شــد منابع الزم‬ ‫رســیده اســت امــا کیفیــت اب‬ ‫زودتر تزریق شــود تــا این کار با‬ ‫به ویژه در ســال های کم بارش مناســب نیســت ســرعت انجــام و مدت اجــرا حداقــل ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫بنابراین پیش بینی شــده بود منبع و مخزن اب کاهش یابــد‪ .‬در این راســتا کارگاه های متعددی‬ ‫بــه ســد دز تغییر پیدا کند‪ .‬علی اکبــر محرابیان‪ ،‬در اهواز ایجاد خواهد شــد تا سیســتم فاضالب‬ ‫پنجم شــهریورماه در جریان ســفر به خوزســتان سریع تر بهره برداری شود و فاضالب شهر توسط‬ ‫با تبریک هفته دولت اظهار کرد‪ :‬در اولین ســفر این شبکه به تصفیه خانه برســد‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫رئیــس جمهور به خوزســتان به همــراه برخی از در خصوص اب شــرب و کشــاورزی مساله کمی‬ ‫اعضای هیات دولت‪ ،‬از نزدیک از اجرای برخی پیچیده تــر اســت‪ .‬اکنون ســه طرح بــزرگ اب در‬ ‫طر ‬ ‫حهــای اب و فاضــاب بــه خوزســتان بازدید خوزســتان داریــم‪ .‬طــرح غدیــر کــه اب شــرب و‬ ‫کردیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬وی افزود‪ :‬در سال های بعضا کشاورزی‪ ۲۶‬شهر استان خوزستان را تحت‬ ‫گذشته ســرمایه گذاری های زیادی در حوزه اب و پوشــش قــرار می دهد و فــاز اول این طــرح برای‬ ‫فاضالبخوزستانانجامشدهاستولیکنمردم تامین اب از سد کرخه انجام شده است‪ .‬اکنون‬ ‫قهرمان این استان‪ ،‬گالیه های بحقی در این دو اب از طریق طرح ابرسانی غدیر به‪ ۱۸‬شهر استان‬ ‫حــوزه دارند‪ .‬وزیر نیرو گفت‪ :‬علت اصلی گالیه خوزستان رسیده است اما کیفیت اب به ویژه در‬ ‫مــردم این اســت که بســیاری از طرح هــای اب و ســال های کــم بــارش مناســب نیســت بنابراین‬ ‫فاضالب تکمیل نشده اند و مردم نمی توانند به پیش بینی شــده بود منبع و مخزن اب به ســد‬ ‫طــور کامل از مزایای این طرح ها اســتفاده کنند‪ .‬دز تغییــر پیــدا کنــد‪ .‬وزیر نیرو افــزود‪ :‬در حال‬ ‫وی بــا بیان اینکه موضــوع فاضالب که موضوع حاضر طرح ابرسانی غدیر تقریبا متوقف است‬ ‫مشــترک اغلب شهرهای استان خوزستان است‪ ،‬و بر اســاس بازدید و بررســی های انجا مشــده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به سطح باالی اب در این شهرها‪ ،‬مقرر شده است با روش میانبر هر چه سریع تر‬ ‫دفع فاضالب به خوبی انجام نمی شود بنابراین اب با کیفیت دز را به ایستگاه پمپاژ ام الدبس‬ ‫باید در تمام شهرها‪ ،‬تصفیه خانه های مدرن و به برســانیم و اب را وارد شــبکه کنیم‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫روز به همراه شبکه های دفع اب داشته باشیم‪ .‬دو شــبکه ابرســانی دیگر نیز در شــمال شــرق و‬ ‫محرابیــان گفت‪ :‬در ســال های گذشــته در اهواز جنوب شــرق داریم که امیدواریم سرعت بیشتر‬ ‫در شرق کارون‪ ،‬تصفیه خانه ای با سرمایه گذاری پیدا کنند و هر چه سریع تر شاهد رفع مشکالت‬ ‫ســنگین اجرا شــده اما شــبکه دفــع فاضالب به مردم در زمینه اب و فاضالب باشیم‪.‬‬ ‫گازرسانی به ‪ 31‬واحد صنعتی گیالن‬ ‫در هفته دولت ‪1400‬‬ ‫شــرکت گاز اســتان گیــان‬ ‫کسب و کار بسیار مهم برشمرد‬ ‫بــا هــدف رونــق هرچه بیشــتر‬ ‫و بیــان کــرد‪ :‬بــا گازرســانی بــه‬ ‫کسب و کار در استان‪ ،‬در هفته‬ ‫ایــن واحدهــای صنعتــی در ‪9‬‬ ‫دولت امسال‪ 31‬واحد صنعتی‬ ‫شهرستان رشت‪ ،‬صومعه سرا‪،‬‬ ‫را بــه شــبکه گاز متصــل کــرده‬ ‫رودبار‪ ،‬لنگرود‪ ،‬استانه اشرفیه‪،‬‬ ‫حسین اکبر‬ ‫است‪ .‬حســین اکبر مدیرعامل‬ ‫انزلــی‪ ،‬رودســر‪ ،‬تالش و فومن‬ ‫شــرکت گاز اســتان گیــان‬ ‫زمینه رونق هرچه بیشتر تولید‬ ‫درخصــوص گازرســانی بــه واحدهــای صنعتــی و افزایش اشتغال فراهم شده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫اســتان گفت‪ :‬بــا برخــورداری ‪ 31‬واحدصنعتی شــرکت گاز اســتان گیــان در خاتمــه بــا بیــان‬ ‫از نعمــت گاز طبیعی در هفته دولت امســال‪ ،‬اینکه شــرکت گاز تامین کننده ‪ 74‬درصد ســبد‬ ‫مجموع مشــترکین صنعتــی گاز در گیــان به ‪ 6‬انرژی اســتان اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این شــرکت عالوه‬ ‫هــزار و ‪ 107‬واحــد رســیده اســت‪ .‬وی بــا اعالم بــر گازرســانی گســترده بــه بخش هــا و مناطق‬ ‫این خبر اظهار داشت‪ :‬حجم گاز جایگزین این مختلف استان‪ ،‬توجه ویژه ای به افزایش سطح‬ ‫واحدهای صنعتی بالغ بر‪ 17‬هزار مترمکعب در کیفی خدمات قابل ارائه به مشترکین گاز دارد‬ ‫ساعت می باشد و برای گازرسانی به انها بیش کــه از جملــه ایــن طرح هــا می توان بــه اجرای‬ ‫از ‪ 15‬میلیارد ریال هزینه شده است‪ .‬حسین اکبر پــروژه قرائــت از راه دور مصارف ایســتگاه های‬ ‫نقش گاز را در توســعه اقتصادی استان و رونق صنایع اشاره کرد‪.‬‬ ‫تامین اب ‪ ۳۸‬درصد جمعیت سیستان و‬ ‫بلوچستان از اب های سطحی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضالب سیســتان‬ ‫و بلوچستان با بیان این که استان از حیث منابع‬ ‫ابــی فقیر اســت اظهارداشــت‪ :‬اب مورد نیــاز ‪۳۸‬‬ ‫درصد جمعیت این اســتان از اب های ســطحی‪،‬‬ ‫‪ ۴۸‬درصد از منابع زیرزمینی و‪ ۱۴‬درصد از طریق‬ ‫اب شیرین کن ها از منابع سطحی دریا و زیرزمینی‬ ‫تامیــن می شــود‪ .‬علیرضا قاســمی روز جمعــه در‬ ‫گفت وگو بــا ایرنا اظهارداشــت‪ :‬تامیــن اب پایدار‬ ‫در شــرایط خشکســالی‪ ،‬افزایش هزینه خدمات‬ ‫بــه دلیل وســعت سیســتان و بلوچســتان و عدم‬ ‫تخصیص بودجه متناســب با گســتردگی اســتان‬ ‫ی بــوده که خدمت رســانی‬ ‫از جملــه چالش هایــ ‬ ‫مطلــوب به مــردم این منطقه را تحــت تاثیر قرار‬ ‫داده اســت‪ .‬وی با بیان اینکه شــمال سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بارشــی کمتر از ‪ ۶۵‬میلیمتر را در سال‬ ‫دریافتمی کندافزود‪:‬بخشاعظمتامینابمرکز‬ ‫استاننیزوابستهبهاوردرودخانههیرمندوقسمتی‬ ‫دیگروابستهبهاب هایزیرزمینیاست‪.‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت اب وفاضالب سیستان و بلوچستان بیان‬ ‫کــرد‪ :‬در مجمــوع اب مــورد نیــاز تا جنوب اســتان‬ ‫از منابــع زیرزمینــی برداشــت و در نوار ســاحلی با‬ ‫نســازی دریا به وســیله اب شیرین کن هایی‬ ‫شیری ‬ ‫که در منطقه ســاخته شــده تامین می شــود‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪:‬چالش هایبسیاریبرایتامینابدر‬ ‫سیستانوبلوچستانوجودداردازجملهوابستگی‬ ‫اســتان به اب های مرزی‪ ،‬کاهش نزوالت جوی و‬ ‫خشکسالی های طوالنی مدتی که عالوه بر افت‬ ‫شــدید منابع اب زیرزمینی ســبب کاهش کمی و‬ ‫کیفی منابع اب شده است‪ .‬قاسمی اظهارداشت‪:‬‬ ‫افزایش روزافزون درخواست ها برای ابرسانی سیار‬ ‫به دلیل خشــک شــدن منابع اب روستایی بر اثر‬ ‫خشکسالی های متمادی‪ ،‬هزینه های سرســام اور‬ ‫ابرسانی سیار که امسال نسبت به سال قبل ‪۳۰۰‬‬ ‫درصــد افزایش قیمت داشــته‪ ،‬فرســودگی منابع‬ ‫تولیــد‪ ،‬توزیع و افزایــش روزافزون تقاضا برای اب‬ ‫در کنار ثابت ماندن منابع ابی از دیگر چالش های‬ ‫پیش رو سیستان و بلوچستان است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به پهنه گســترده سیســتان و بلوچســتان از عدم‬ ‫تخصیص مناسب اعتبار به نسبت نیاز استان خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬هرچند اعتباراتی که برای این استان‬ ‫مصوبمی شوددر کل کشور ویژهبودهو گاهیدر‬ ‫ردیف اول یا دوم قرار دارد اما با توجه به شرایط‬ ‫خاص این خطه متاســفانه بســیاری از طرح ها را‬ ‫نتوانستیمبهدلیلکمبوداعتباراتتکمیلکنیمودر‬ ‫مجموع طی سال های اخیر به خصوص در بخش‬ ‫روســتایی تا قبل از ســال ‪ ۹۴‬اقدام خاصی انجام‬ ‫نشــده اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب‬ ‫سیســتان و بلوچســتان ادامــه داد‪ :‬از ســال‪ ۹۴‬بــا‬ ‫توجه ویژه و دستور رهبر معظم انقالب برداشت‬ ‫از صندوق توسعه ملی برای ابرسانی به روستاها‬ ‫در دســتور کار قرار گرفت و هم اینک ابرســانی به‬ ‫روستاها با شتاب بیشــتری در حال انجام است و‬ ‫در همین راســتا ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۹۴‬روســتا با جمعیت‬ ‫‪ ۷۵۳‬هــزار نفــر در قالب‪ ۱۸‬مجتمع روســتایی و‬ ‫‪ ۱۴‬مجتمع تک روســتایی در طرح ملی ابرسانی‬ ‫قرار و رشــد خوبی را در این حوزه شاهد هستیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به یکپارچه سازی شــرکت های اب و‬ ‫فاضالب شهری و روستایی در سال ‪ ۹۹‬بیان کرد‪:‬‬ ‫طــی ســال های گذشــته خدمــات اب و فاضالب‬ ‫در سیستان و بلوچستان به تفکیک حوزه شهری‬ ‫و روســتایی ارائه می شد اما بنا به تصمیماتی که‬ ‫اتخاذ شــد پارسال یکپارچه سازی شرکت های اب‬ ‫و فاضالب شهری و روستایی در کل کشور اتفاق‬ ‫افتادوعالوهبر‪ ۵۱‬شهری کهتحتپوشششرکت‬ ‫ابفا قرار داشت پنج هزار و‪ ۵۹۴‬روستای استان نیز‬ ‫زیر مجموعه شــرکت اب و فاضالب قرار گرفت‪.‬‬ ‫قاسمیازجهشبی سابقهشاخصبهره مندیاب‬ ‫روســتایی طی ســال ‪ ۹۹‬خبر داد و گفت‪ :‬در یک‬ ‫سالشاخصبهره مندیروستاهااز ابپایدار چهار‬ ‫درصدارتقایافتایندر حالیاست کهدر مجموع‬ ‫در چهار سالاخیراینشاخصچهار درصدافزایش‬ ‫یافتهبود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫امادگیتوزیعرایگان‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫واکسن کروناتوسطبنگاه هایاقتصادی‬ ‫هرمزگانوجوددارد‬ ‫اســتاندار هرمــزگان گفــت‪:‬‬ ‫تخــت بیمارســتانی را در محل‬ ‫یکــه تاییدیــه مجــوز‬ ‫درصورت ‬ ‫نالمللیبندرعباس‬ ‫نمایشگاهبی ‬ ‫ـرکت‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫واک‬ ‫واردات‬ ‫در کمتــر از ‪ ۱۰‬روز بــا همــه‬ ‫مبــدا ارســال شــود‪ ،‬امادگــی‬ ‫امکانات و تجهیزات الزم برای‬ ‫داریم ‪ ۱۰‬میلیون واکسن را برای‬ ‫مقابله با بحران احتمالی اماده‬ ‫فریدون همتی‬ ‫واکســینه کردن مردم هرمزگان‬ ‫کنیم که امکان افزایش ظرفیت‬ ‫و ســایر مناطــق کشــور بــدون‬ ‫تا یک هزار تخت بیمارســتانی‬ ‫دریافتهیچهزینه ایودر قالبمسئولیت های در این مرکز پشتیبان کووید ‪ ۱۹‬وجود دارد‪ .‬وی‬ ‫اجتماعی بنگاه های اقتصــادی وارد کنیم که بار اضافــه کــرد‪ :‬عالوه بــر ان بیمارســتان صحرایی‬ ‫مالی این بخش صرف کمک به بهبود معیشت مجهز‪ ۵۰‬تختخوابی ستاد مدیریت بحران و دو‬ ‫و افزایــش مزایای دریافتی پزشــکان و پرســتاران بیمارستان صحرایی ‪ ۴۵‬و ‪ ۲۰‬تختخوابی نیز با‬ ‫شــود‪ .‬فریــدون همتــی در نشســت مدیریــت رایزنی انجا مشــده ‪ ،‬توسط نیروی دریایی سپاه‬ ‫بیماری کرونا در اســتان هرمزگان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با و ســتاد اجرایی فرمــان امام (ره) در بیمارســتان‬ ‫توجه به اینکه همیشــه در اســتانه انتخابات و شهید محمدی بندرعباس ایجادشده است و در‬ ‫مرحلــه پــس از انتخابــات‪ ،‬نوعی سســتی و کم شهرستان ها نیز پیش بینی الزم با افزایش ‪ ۲۰‬تا‬ ‫رغبتــی برای ادامــه کار در مدیران دســتگاه های ‪ ۶۰‬تختاضطراریصورت گرفتهاست‪.‬استاندار‬ ‫اجرایــی وجــود دارد و بــا توجــه بــه اغــاز بــکار هرمزگان با اشاره به اخذ مجوز واردات واکسن‬ ‫رســمی دولــت ســیزدهم و شــروع کار وزرا‪ ،‬الزم توســط یکی از شــرکت های دولتی در هرمزگان‬ ‫است در همین هفته نخست و همزمان با هفته ‪ ،‬تعلل در ارســال تاییدیه این مجوز به شــرکت‬ ‫دولت‪ ،‬وزیران برای افتتاح پروژه ها به استان ها تولیدکننده واکســن از ســوی وزارت بهداشــت و‬ ‫سفر کنند و ضمن تشریح برنامه ها و انتقال پیام وزارت خارجــه را علــت تاخیــر دررونــد واردات‬ ‫رئیس جمهور به مردم و مدیران‪ ،‬امید و نشــاط واکســن توسط این شرکت برشــمرد و گفت‪ :‬با‬ ‫را در دل مردم و دستگاه های اجرایی در مناطق توجه به مذاکراتی که انجام شده‪ ،‬درصورتی که‬ ‫مختلــف زنــده کننــد‪ .‬وی با اشــاره بــه اهمیت این تاییدیه به شرکت مبدا ارسال شود‪ ،‬امادگی‬ ‫برقراری امنیت برای رونق سایر بخش ها‪ ،‬افزود‪ :‬داریم ‪ ۱۰‬میلیون واکســن را برای واکسینه کردن‬ ‫امنیــت یکی از موضوعات مهم اســت که همه مــردم هرمــزگان و ســایر مناطــق کشــور بــدون‬ ‫اســتانداران باید از ان مراقبت کنند و در اســتان دریافتهیچهزینه ایودر قالبمسئولیت های‬ ‫هرمزگان نیز خوشــبختانه امنیت در تمامی نوار اجتماعی بنگاه های اقتصــادی وارد کنیم که بار‬ ‫ساحلی و مرزهای خشکی و ابی به همت تالش مالیاینبخشصرف کمکبهبهبودمعیشتو‬ ‫شــبانه روزی نیروهای مســلح و انتظامــی برقرار افزایشمزایایدریافتیپزشکانوپرستارانشود‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬همتی ضمن تشــریح وضعیــت کرونا و همتی‪ ،‬با بیان اینکه با توجه به شرایط کشور‪،‬‬ ‫اقداماتانجام شدهبه منظور مدیریتوضعیت بخش عمران‪ ،‬صادرات و سرمایه گذاری نیازمند‬ ‫کنونــی و مقابله با بحران های احتمالی‪ ،‬گفت‪ :‬نگاهــی نو و تحول گرایانه اســت‪ ،‬عنــوان کرد‪:‬‬ ‫در شــرایطی کــه پیک پنجم کرونا در کشــور در به منظور تنظیم بازار و تامین کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫حال ســپری شدن است‪ ،‬هرمزگان دومین پیک نظــارت فعال و شــبانه روزی بر گمرکات اســتان‬ ‫خود را تجربه می کند که با اســتفاده از ظرفیت حاکم است که این کاالها بالفاصله تخلیه و به‬ ‫اماکنبالاستفادهدر شرایط کرونا‪،‬توانستیم‪ ۳۰۰‬سمتشهرهایمقصدبارگیریشود‪.‬‬ ‫استان بوشهررتبهسوم اهدایخون‬ ‫در کشور کسب کرد‬ ‫مدیرکل انتقال خون استان‬ ‫تامین خون بســتگی بــه واحد‬ ‫بوشــهر گفــت‪ :‬در پنــج مــاه‬ ‫خونــی اســت و هر چــه ذخایر‬ ‫نخست ســال جاری ‪ ۱۵‬هزار و‬ ‫خون بیشتر باشد برای بیماران‬ ‫‪ ۳۰۸‬نفــر به مراکــز خون گیری‬ ‫بهتر اســت‪ .‬عبیدی ادامــه داد‪:‬‬ ‫این استان مراجعه کرده اند که‬ ‫از یک واحد خونی حدود چهار‬ ‫نرگس عبیدی‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۳۷۳‬نفــر موفق به‬ ‫یشــود‬ ‫فــراورده خونــی تهیه م ‬ ‫اهدای خون شدند که بر اساس‬ ‫کــه یکی از ان ها پالکت اســت‬ ‫جمعیترتبهسوم کشوریدراهدایخون کسب که طول عمر ان سه تا پنج روز است و این اهدا‬ ‫شد‪ .‬نرگس عبیدی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬در خونبایدمستمروهرروزهباشدتابتوانیمپالکت‬ ‫حالحاضرچهارمرکزفعالخون گیریدربوشهر‪ ،‬خون بیماران نیازمند را تامین کنیم‪ .‬وی اضافه‬ ‫گناوه‪ ،‬کنگان و برازجان به مردم ارائه خدمات کرد‪ :‬دو روز گذشته به مناسبت هفته دولت مرکز‬ ‫می دهد‪.‬وی گفت‪:‬بههمه گروهخونیمثبتو ثابــت خون گیــری در شهرســتان دیر فعا لشــده‬ ‫منفی در استان بوشهر نیاز است بر همین اساس اســت و مــردم شــریف شهرســتان دیــر از این به‬ ‫با توجه به رعایت شیوه های بهداشتی در مراکز بعد به راحتی می توانند خون خود را در این مرکز‬ ‫خون گیــری مردم بــرای اهدای خــون هیچ گونه بــدون طی کردن مســیر طوالنی تــا مرکز انتقال‬ ‫دغدغه ویروس کرونا نداشــته باشــند‪ .‬مدیرکل خون کنگان‪ ،‬اهدا کننــد‪ .‬وی افزود‪ :‬مرکز ثابت‬ ‫انتقال خون استان بوشهر اظهار داشت‪ :‬از ابتدای انتقال خون شهرستان دیر هفته ای ‪ ۲‬روز فعال‬ ‫کروناباحمایتهمهنیازمندی هایخونیاستان است و چنانچه استقبال مردم زیاد باشد روزهای‬ ‫توسطهمشهریانتامین شدهاستوچونعضو خون گیری از مردم در این مرکز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫فعال شــبکه خون رســان کشــوری هســتیم تازه عبیدی اظهار داشت‪ :‬در زمان حاضر با توجه به‬ ‫اگر بیماری در اســتان های هم جوار به خون نیاز شرایط کرونایی و گرمای هوا میزان مراجعه به‬ ‫داشته باشد به کمک او می شتابیم‪ .‬وی گفت‪ :‬مراکزانتقالخوناستان کاهش یافتهاست‪.‬‬ ‫تسفربهشمالهمچنان‬ ‫محدودی ‬ ‫ادامه دارد‬ ‫سرپرستپلیس راهمازندران‬ ‫جاده ها خبر داد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫گفت‪ :‬ممنوعیت تردد به پایان‬ ‫همکاری هم استانی ها در این‬ ‫رسید اما محدودیت ها و تردد‬ ‫طــرح ضعیــف اســت و پایــان‬ ‫به این اســتان همچنــان ادامه‬ ‫هفته تردد و ترافیک ســنگینی‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ی استان به سمت‬ ‫را در جاده ها ‬ ‫هادی عبادی‬ ‫ســرهنگ هادی عبــادی در‬ ‫ییالقــات شــاهد هســتیم کــه‬ ‫تو گ و با تســنیم با اشاره به‬ ‫گف ‬ ‫موجبزحمتعواملپلیس راه‬ ‫اینکــه در طرح محدودیت تــرد‪ ،‬خودروها ‬ ‫ی با و نیروی انتظامی می شوند‪ .‬سرپرست پلیس راه‬ ‫پــا ‬ ‫ک غیربومــی دارای مجــوز حــق ورود دارنــد مازندران تعداد خودروهای برگشــت داده شده‬ ‫امــا بــدون مجــوز در صورت تردد اعمــال قانون به مبدا در ورودی های اســتان از ‪ 24‬مرداد را ‪24‬‬ ‫می شوند‪ ،‬افزود‪ :‬در این طرح افراد بومی بدون هزار و ‪ 550‬خودرو اعالم و خاطرنشــان کرد‪19 :‬‬ ‫اعمــال قانــون حق تردد دارن ـد ‪ .‬وی از همکاری هزار و ‪ 852‬دســتگاه خودرو نیز تا دیروز اعمال‬ ‫خــوب هم میهنــان در اجــرای طــرح منــع تــردد قانونشدند‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 06‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1148‬‬ ‫با رای حداکثری شورای شهر‬ ‫علی قاسم زاده شهردار جدید اصفهان شد‬ ‫با‪ 12‬رایموافق‪،‬در ششمینجلسهعلنیشورای‬ ‫اســامی شــهر اصفهــان کــه ب هصــورت فوق العاده‬ ‫به منظور انتخاب شهردار اصفهان برگزار شد‪ ،‬علی‬ ‫قاسم زادهبه عنوانشهردار اصفهانانتخابشد‪.‬‬ ‫محمدنورصالحیدرششمینجلسهفوق العاده‬ ‫(علنی) شورای اسالمی شهر اصفهان در دوره ششم‪،‬‬ ‫بــا اشــاره بــه تبریــک روز کارمند به همــه کارمندان‬ ‫خــدوم و پاک دســت شــهرداری اظهار کــرد‪ :‬دولت‬ ‫سیزدهمنیزدر کوتاه ترینزمان کابینهرامعرفی کرد‬ ‫و مجلس هم بارای قاطع حمایت خود را از دولت‬ ‫مردمی نشان داد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این دولت با همه قوا و ظرفیت‬ ‫و حمایــت مردمــی و نیروهــای انقالب کار خــود را‬ ‫شروع کرده است؛ مردم به فعالیت های این دولت‬ ‫امید بسته اند و امیدواریم اقدامات ان در حوزه های‬ ‫مختلف ماننــد اقتصاد‪ ،‬ایجاد اشــتغال و ســاخت‬ ‫مســکن محقق شــود‪ .‬رئیس شــورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬ما هم به نوبه خود به عنوان شورای‬ ‫اســامی شــهر‪ ،‬در خدمت دولت جدید هستیم تا‬ ‫انتظارات مردم براورده شود؛ با انتخاب استانداری‬ ‫فعــال‪ ،‬جهــادی‪ ،‬بومــی و انقالبی در راســتای حل‬ ‫مشکالت استان گام برداشته می شود و شورای شهر‬ ‫با استاندار اتی کمال همکاری را خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مجموعه همکاران در شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان کوشیدند تا در جهت انتخاب‬ ‫شــهردار اصفهان قدم بردارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هدف از‬ ‫تشــکیل جلســه امروز انتخاب شــهردار اصفهــان و‬ ‫معرفی ان به مردم است‪.‬‬ ‫نورصالحی با اشــاره به فرایند انتخاب شــهردار‬ ‫بیان کرد‪ 28 :‬خردادماه انتخابات شــورای اسالمی‬ ‫شهرها برگزار و نتایج مشخص و تیم‪ 13‬نفره شورای‬ ‫اسالمیشهراصفهانمعرفیشدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از همان زمان جلساتی به منظور‬ ‫انتخاب شــهردار اصفهان بــا فرایندی تعاملی طی‬ ‫مشــارکت مــردم بــا پیوســت رســانه ای برگــزار شــد‬ ‫یکــه از ‪ 21‬تیرمــاه بــه مــدت ‪ 10‬روز از عموم‬ ‫به طور ‬ ‫مردم شــهر درخواســت کردیم مشــخصات مدنظر‬ ‫شهردار را معرفی کنند که بیش از ‪ 50‬شاخص مهم از‬ ‫سوی مردم مطرح شد‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه‬ ‫این شاخص ها در کارگروه های شورای شهر با نظرات‬ ‫شورا تطبیق داشت که درنهایت در‪ 18‬مورد خالصه‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪:‬همچنیناز سه گروهنخبه ایدرخواست‬ ‫کردیــم مصادیــق شــهردار را معرفــی کنند کــه امار‬ ‫یشــده‬ ‫بازدید از ســامانه ای که به این منظور معرف ‬ ‫بود‪ 1200،‬نوبت بود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ادامــه بررســی ها بــا ‪ 18‬شــاخص‬ ‫به دست امده به ‪ 21‬نفر کاندید شهردار رسیدیم که‬ ‫تعــدادی از ان ها انصراف خــود را اعالم کردند و ‪11‬‬ ‫نفر موردبررســی شورا قرار گرفتند که در طول زمان‬ ‫این تعداد به‪ 2‬نفر رسید چراکه برخی از کاندیداها‬ ‫در شهرهایدیگر کاندیدشدند‪.‬‬ ‫انتخاب از میان ‪ 9‬گزینه‬ ‫نورصالحــی با بیان اینکه پیــش از اینکه به این‬ ‫دو نفــر (اقــای احمدی و قاســم زاده) برســیم‪ ،‬به ‪9‬‬ ‫گزینه و در مرحله ماقبل نهایی به‪ 5‬گزینه رسیدیم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬همه افــرادی که در این فرایند موردبررســی‬ ‫قــرار گرفتنــد از افــراد شــاخص‪ ،‬متدیــن‪ ،‬انقالبی و‬ ‫شورای ششم برای تبدیل اصفهان به «شهر زندگی»‬ ‫کمــک کننــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬مــردم شــهر و مجموعــه‬ ‫شــهرداری با توجه به ســابقه حضور قاســم زاده در‬ ‫شــهرداری‪ ،‬وی را می شناســند کــه بــرای وی ارزوی‬ ‫توفیقداریم؛احمدیهم کهجزو گزینه هاینهایی‬ ‫بودند از افراد متدین‪ ،‬جهادی و پاک دســت شــهر‬ ‫هســتند که امیدواریم شــهردار منتخب از همه این‬ ‫ظرفیت هااستفادهکنند‪.‬‬ ‫نورصالحی با اشــاره به فرایندهای قانونی بعد‬ ‫از انتخــاب شــهردار‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬امــروز نامه تائید‬ ‫صالحیت به وزارت کشــور ارســال خواهد شــد تا با‬ ‫همــکاری وزارت خانــه صــدور حکم هرچــه زودتر‬ ‫انجام شــود‪ .‬وی بــا قدردانی از زحمات بوژمهرانی‬ ‫در روزهــای گذشــته و اینــده‪ ،‬گفــت‪ :‬تــا زمانــی که‬ ‫قاســم زاده کار خود را رســما در شــهرداری اغاز کند‪،‬‬ ‫بوژمهرانیحضوردارند‪.‬‬ ‫نظر قاسم زاده نظر شورای شهر است‬ ‫جهادی بودند اما باید به یک نفر می رســیدیم که‬ ‫با کاهشتدریجی کاندیداهاعلی رغمصحبت های‬ ‫حاشیه ای‪،‬اینفرایندانجامشد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ 5 :‬نفــر ماقبل نهایی طی دو جلســه‬ ‫در قالب ‪ 25‬ســوال همه برنامه های خود را مطرح‬ ‫کردنــد‪ ،‬جلســه بــا دو نفر نهایی نیز روز گذشــته با‬ ‫پخــش زنــده برای مردم انجام شــد و امــروز بعد از‬ ‫حــدود ‪ 20‬روز و درحالی کــه تــا روز ‪ 14‬شــهریورماه‬ ‫برای انتخاب شهردار اصفهان زمان قانونی در اختیار‬ ‫داشتیم‪،‬توانستیمبه گزینهنهاییبرسیم‪.‬‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به‬ ‫اینکه رای گیری روی یک نفر یعنی علی قاس ـم زاده‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫بــرای انتخــاب شــهردار اصفهــان انجــام م ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امیدواریم نتیجه این انتخاب برای مردم‬ ‫امیدبخش باشد؛ همه‪ 13‬عضو شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهانباحمایتازشهردارمنتخببهتحققشعار‬ ‫در ادامه جلسه‪ ،‬علیرضا بوژمهرانی‪ ،‬سرپرست‬ ‫شــهرداری اصفهان با تبریک روز کارمند اظهار کرد‪:‬‬ ‫شــهرداری اصفهــان برنامــه گســترده ای بــرای ‪1400‬‬ ‫دارد که انتخاب ســریع شــهردار ســبب می شــود تا‬ ‫این موضوع دچار وقفه نشــود؛ به اقای قاســم زاده‬ ‫به عنــوان شــهردار منتخــب شــهر اصفهــان تبریــک‬ ‫می گویــم و از وی درخواســت می کنــم در تمــام‬ ‫جلساتمدیریتیشهرداریحضورداشتهباشندتادر‬ ‫جریانامور قرار گیرند‪.‬‬ ‫در ادامه جلسه‪ ،‬محمدرضا فالح‪ ،‬عضو شورای‬ ‫اســامی شــهر اصفهان هم بعد از انتخاب شهردار‬ ‫اصفهان و تبریک به قاسم زاده اظهار کرد‪ :‬امیدوارم‬ ‫وی با حمایت همکاران در شورا و کارکنان شهرداری‬ ‫‪ 4‬سال همراه با خیروبرکت را رقم بزنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اگرقرار استتغییروتحولوجابجاییدر شهرداری‬ ‫صــورت گیــرد از همین االن انجام شــود چراکه نظر‬ ‫اقای قاسم زاده نظر شورای اسالمی شهر است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫در هفته دولت سال‪ ،۱۴۰۰‬در منطقه ازاد انزلی صورت می گیرد‪:‬‬ ‫افتتاح‪ ۱۶‬طرحسرمایه گذاریتجاری‪،‬صنعتی‪،‬بندریو گردشگری‬ ‫علی اوسط اکبری مقدم‪ ،‬رئیس هیئت مدیره‬ ‫و مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد انزلــی با بیان‬ ‫اینکه در نخستین هفته گرامیداشت یاد و خاطره‬ ‫شــهدای هشــتم شــهریورماه ‪ ۱۳۶۰‬و نکوداشــت‬ ‫هفته دولت دردولت ســیزدهم و در سال اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها‪ ۱۶ ،‬طرح‬ ‫ســرمایه گذاری در زمین ههــای تجــاری‪ ،‬صنعتــی‪،‬‬ ‫بندری و گردشــگری با میزان هزینه ‪ ۴۱۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال از منابع بخش خصوصی و این سازمان مورد‬ ‫بهره برداری قرار می گیرند؛ اظهار داشت‪ :‬از میان‬ ‫‪ ۱۶‬پروژه فوق‪ ۹ ،‬طرح متعلق به سرمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی در حوزه صنعتی‪-‬تولیدی است‬ ‫کــه بــا صــرف هزینــه ‪ ۲۴۷۰‬میلیــارد ریالــی برای‬ ‫‪ ۳۲۷‬نفــر به صورت مســتقیم شــغل ایجادشــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در خصــوص حوز ههــای فعالیــت‬ ‫پروژ ههــای ســرمایه گذاری مزبــور چنیــن توضیح‬ ‫داد که از میان ‪ ۹‬طرح ســرمایه گذاری صنعتی‪-‬‬ ‫تولیــدی کــه در هفتــه دولــت به صورت رســمی‬ ‫در مــدار تولیــد قــرار می گیرنــد‪ ۲ ،‬واحد مربوط‬ ‫بــه اجــرای طــرح توســعه تولیــد لوازم خانگی و‬ ‫دستکش نایلونی است و ‪ ۷‬طرح نیز واحدهای‬ ‫تولیــدی جدیــد اســت کــه در زمین ههــای تولیــد‬ ‫کاالی خــواب‪ ،‬فنس الکتریکی‪ ،‬لوازم ارایشــی و‬ ‫بهداشتی‪ ،‬گرانول ضایعاتی و پوشاک شروع به‬ ‫کار می کنند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به اینکه در هفته گرامیداشــت‬ ‫دولــت فــاز دوم مجموعــه تفریحی‪-‬گردشــگری‬ ‫شهــا و‬ ‫دریایــی مارینــا کــه در زمینــه ورز ‬ ‫تفریحــات ابی و ســاحلی فعالیــت می کند نیز با‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریالی به صورت رسمی‬ ‫مــورد بهره برداری قرار می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬با شــروع‬ ‫بــه کار این مجموعه ‪ ۳۰‬نفر به صورت مســتقیم‬ ‫مشغول به کار خواهند شد‪ .‬رئیس هیئت مدیره‬ ‫سازمان منطقه ازاد انزلی در ارتباط با بهره برداری‬ ‫از فاز دوم مجتمع تجاری برند سنتر که در حوزه‬ ‫خدمات تجاری و بازرگانی مشغول به کار خواهد‬ ‫شــد؛ اضافــه کرد‪ :‬با شــروع بــه کار ایــن بخش از‬ ‫مجموعه فوق که برای احداث ان ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد‬ ‫ریــال هزینــه صــرف شــده‪ ،‬زمینــه اشــتغال زایی‬ ‫مستقیم برای ‪ ۲۷۰‬نفر مهیا می شود‪.‬‬ ‫اکبــری مقــدم بــا بیــان اینکــه ســازمان متبوع‬ ‫وی متعهــد بــه تــداوم خدمات رســانی بــه ولــی‬ ‫نعمان خود یعنی روســتاوندان منطقه ازادانزلی‬ ‫اســت؛ اضافــه کــرد‪ :‬در همیــن راســتا ‪ ۳‬طــرح‬ ‫عمران روســتایی به منظور ارتقای اســتانداردها و‬ ‫شــاخص های زندگی روســتایی مورد بهره برداری‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اغاز واکسیناسیونپنجهزار ایران خودروییدر سایتخراسان‬ ‫محمدرضــا رحمتــی‪ -‬مشــهد مقــدس‪ :‬در دومیــن روز شــهریورماه‬ ‫ســال ‪ 1400‬واکسیناســیون نزدیک به پنج هزار نفر از کارکنان شــرکت‬ ‫ایرا نخــودرو خراســان اغــاز شــد‪ .‬در ادامــه طــرح واکسیناســیون‬ ‫کارکنــان گــروه صنعتــی ایرا نخــودرو و زنجیــره تامیــن و مســاعدت‬ ‫وزارت بهداشــت و دانشــگاه علوم پزشکی مشهد و نیشابور‪ ،‬امکان‬ ‫واکسیناسیون کارکنان شرکت ایران خودرو خراسان از روز سه شنبه دوم‬ ‫شــهریورماه فراهم شــد‪ .‬در اولیــن روز این طرح ‪ 146‬نفــر از کارکنان‬ ‫شرکت ایران خودرو خراسان دوز اول واکسن خود را دریافت کردند‪.‬‬ ‫مجید سعادت مدیر واحد ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست شرکت‬ ‫تســازی های انجا مشــده‪ ،‬این‬ ‫ایران خودرو خراســان گفت‪ :‬با ظرفی ‬ ‫روند با سرعت بیش تری در شرکت ایران خودرو خراسان ادامه خواهد‬ ‫یافت و با امید به خدا طی روزهای اینده همه کارکنان شرکت دوز‬ ‫اول واکســن را دریافــت خواهنــد نمــود‪ .‬مدیر واحــد ‪ HSE‬اولویت‬ ‫تزریق واکسن را بر اساس رده سنی همکاران عنوان کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫مرکز تزریق واکسن شرکت ایران خودرو خراسان از انواع واکسن های‬ ‫موجود در کشور استفاده می شود و همکاران می توانند نوع واکسن‬ ‫دریافتــی را خودشــان انتخــاب نمایند‪ .‬وی با تقدیــر از پیگیری های‬ ‫انجــام پذیرفتــه در شــرکت ایرا نخــودرو خراســان و گــروه صنعتــی‬ ‫ایرا نخــودرو و همــه همکارانــی که برای هر چه بهتر اجرایی شــدن‬ ‫طرح کوشــیدند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بــا اغاز همه گیری بیماری کرونا همواره‬ ‫تالش کردیم تا ضمن صیانت از سالمت همکاران و خانواده هایشان‪،‬‬ ‫شرایط را برای ایجاد محیط امن کاری فراهم اوریم و این موضوع در‬ ‫تمامی این مدت سرلوحه امور بوده است‪ .‬سعادت‪ ،‬واکسیناسیون‬ ‫را در جهــت افزایــش ایمنی جمعی و پیشــگیری از ابتالی همکاران‬ ‫و خانواده های ان ها تاثیرگذار دانســت و گفت‪ :‬با اجرای این طرح‬ ‫محیط کاری امن برای حضور گسترده همکاران در شرکت فراهم‬ ‫یشــود کــه باعــث افزایــش تولیــد در نیمــه دوم ســال و تحقــق‬ ‫م ‬ ‫برنامه های ســال ‪ ۱۴۰۰‬شــرکت ایران خودرو خراسان و شعار سال‬ ‫تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانــع زدایی ها خواهد بود‪ .‬گفتنی اســت‬ ‫از ســوی معاونت توســعه منابع انســانی (رئیس ســتاد مقابله با‬ ‫کرونا) گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬مدیریت منابع انسانی شرکت‬ ‫ایران خودرو خراسان به عنوان متولی و مجری طرح واکسیناسیون‬ ‫کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو در استان انتخاب و این شرکت‬ ‫عالوه بر کارکنان خود هماهنگی واکسیناسیون بیش از ‪ 10‬هزار نفر‬ ‫دیگــر از کارکنان شــرکت های تابعه گروه صنعتــی ایران خودرو در‬ ‫استان را به عهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سرپرست شهرداری گرگانبا شهردار و کارکنان شهرداری منطقه یک دیدار کرد‬ ‫مجید سعیدی‪ ،‬سرپرست شهرداری گرگان با حضور در شهرداری‬ ‫منطقهیکبامدیرو کارکناناینشهرداریدیدار در ابتدایایننشست‪،‬‬ ‫محسن کریمیسرپرستشهرداریمنطقهیکضمنخوشامدگوییو‬ ‫تبریک به سعیدی بابت انتخاب به عنوان سرپرست شهرداری گرگان‪،‬‬ ‫توضیحاتی پیرامون عملکرد‪ ،‬فعالیت های انجام شده و طرح های در‬ ‫دست اقدام ارائه کرد‪ .‬سپس هر یک از مدیران و مسئوالن واحدهای‬ ‫عمران‪ ،‬خدمات شهری‪ ،‬شهرسازی و درامد گزارشی از وضعیت جاری‬ ‫و نحــوه خدمت رســانی در حوز ههــای کاری خــود ارائــه کردنــد و بــه‬ ‫بیان نقطه نظرات و پیشنهاد های خود در راستای بهبود کیفیت ارائه‬ ‫خدمات به شهروندان پرداختند‪ .‬در ادامه سرپرست شهرداری گرگان‬ ‫به تشــریح برنامه ها و خواســته های خود از کارکنان شهرداری منطقه‬ ‫یــک پرداخت و گفت‪ :‬معتقدم کارکنانی باتجربه و بــا درایت در این‬ ‫منطقه مستقر هستند که هر یک از این افراد توانایی پیشبرد اهداف‬ ‫عالیهشهرداریرادارند‪.‬سعیدیبیانداشت‪:‬تاکنوناقداماتموثریدر‬ ‫این منطقه صورت گرفته و انتظار می رود ازاین پس نیز همکاران با تمام‬ ‫توان و تالش خود در جهت پیشرفت و ابادانی منطقه گام بردارند‪.‬‬ ‫سعیدیدر ادامهاز کارکنانخواستتاباهمدلیبیشترورعایتاخالق‬ ‫حرفه ای‪ ،‬تعامل و ارتباط مستمر با همکاران و شهروندان نسبت به‬ ‫ارتقــاء و بهبــود ارائــه خدمات تمامی تــاش خود را به کارگیرنــد‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نیاز است در مدت کوتاهی که با همدیگر کار می کنیم با‬ ‫تعامل‪ ،‬همکاری و همفکری اقدامات جاری را پیش ببریم و موجبات‬ ‫رضایت شهروندان را فراهم کنیم‪ .‬سرپرست شهرداری گرگان با تبیین‬ ‫اولویت های کاری اظهار داشت‪ :‬نگاه ما هم افزایی و تشریک مساعی‬ ‫در امور به منظور عدم کاهش سطح خدمات و همچنین با نگاه تسریع‬ ‫در امور خواهد بود‪ .‬ســعیدی خاطرنشــان کرد‪ :‬قطعا با هماهنگی و‬ ‫تعامل بین بخشی تمامی ارکان و اجزای فعال و مستقر در واحدهای‬ ‫مختلفشهرداریمنطقهشاهدرقمخوردنبهتریننتایجخواهیمبود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫کشف پارچه قاچاق‬ ‫در ازادشهر‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان گلســتان از کشــف ‪۸۶۸‬‬ ‫طاقه پارچه خارجی قاچاق به ارزش ‪ ۱۵‬میلیارد و ‪۱۹۰‬‬ ‫میلیون ریال در ازادشــهر خبر داد‪ .‬سردار محمد سعید‬ ‫فاضل دادگر اظهار کرد‪ :‬در راستای مبارزه با قاچاق کاال‪،‬‬ ‫ماموران انتظامی ایســت و بازرســی تیل اباد ازادشــهر‬ ‫در حیــن کنتــرل خودروهــای ورودی به اســتان به یک‬ ‫دســتگاه کامیونت حامل پارچه مشــکوک و به جهت‬ ‫بررسی بیشتر ان را متوقف کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬ماموران‬ ‫پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودروی‬ ‫توقیفی ‪ ۸۶۸‬طاقه پارچه قاچاق را کشف کردند که‬ ‫بنا بر نظر کارشناسان ارزش تقریبی کاالی مکشوفه ‪۱۵‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۱۹۰‬میلیون ریال براورد شده است‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظامیاستان گلستانبااشارهبهدستگیرییکنفردر‬ ‫این رابطه‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در این راستا یک دستگاه‬ ‫کامیــون توقیف و پارچه های مکشــوفه پس از تنظیم‬ ‫صورت جلسهتحویلمراجعذیصالحشد‪.‬‬ ‫استان سمنان مقام اول‬ ‫طرح ملی پیاده روی را‬ ‫کسب کرد‬ ‫ش همگانی استان سمنان گفت‪:‬‬ ‫رئیس هیئت ورز ‬ ‫کمیته پیاده روی استان سمنان بر اساس اعالم انجمن‬ ‫پیاده روی فدراسیون ورزش همگانی‪ ،‬موفق به کسب‬ ‫مقام اول طرح ملی پیاده روی شد‪ .‬همت هادیان ابراز‬ ‫داشت‪ :‬کمیته پیاده روی استان سمنان با تالش اعضای‬ ‫کمیته و همکاری ورزشکاران و هم استانی ها با برگزاری‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۸۹‬محتــوا موفق به کســب مقــام اول در‬ ‫تولیــد محتــوا و همچنیــن مقــام اول بــر اســاس درصد‬ ‫مشارکت به نســبت جمعیت در مردادماه ‪ ۱۴۰۰‬شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اســتقبال خوب مردم استان از این طرح ملی‬ ‫و تمام طرح های همگانی سال‪ ،‬کار تیمی بسیار خوب‬ ‫در هیئت همگانی استان و شهرستان ها و فعال شدن‬ ‫کمیته های مختلف استانی و شهرستانی و باشگاه های‬ ‫اســتان در موفقیــت ایــن طــرح و طرح هــای ملی موثر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش همگانــی اســتان ســمنان در‬ ‫رئیــس هیئــت ورز ‬ ‫پایان از مشارکت مردم استان‪ ،‬کمیته پیاده روی و همه‬ ‫دســتگاه های اجرایــی کــه در این طــرح ملی با هیئت‬ ‫ورزش هایهمگانیاستانمشارکت کردندسپاسگزاری‬ ‫کرد‪ .‬استان های زنجان با‪ ۲‬هزار و‪ ۶۶۱‬محتوا و خراسان‬ ‫شمالی با یک هزار و ‪ ۷۰۹‬محتوا رتبه های دوم و سوم‬ ‫طرح ملی پیاده روی را کسب کردند‪.‬‬ ‫طرح های منابع طبیعی‬ ‫هفته دولت استان سمنان‬ ‫‪ ۶۲۰‬شغل ایجاد می کند‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری اســتان سمنان‬ ‫گفــت‪ ۱۶ :‬طــرح بااعتبــار بیــش از ‪ ۱۵۳‬میلیــارد ریــال‬ ‫طــی هفتــه دولــت در این اســتان با ایجاد ‪ ۶۲۰‬شــغل‬ ‫غیرمســتقیم به بهره بــرداری می رســد‪ .‬جعفر مــرادی‬ ‫حقیقی بیان کرد‪ :‬انجام طرح های ابخیزداری در استان‬ ‫نقش موثری در مدیریت رواناب ها و جلوگیری از وقوع‬ ‫ســیل و خســارت ناشــی از ان به شــهرها و روستاها در‬ ‫بارندگی داشــته است و به خوبی اثربخشی طرح ها و‬ ‫ضــرورت انجام اقدام های ابخیــزداری و ابخوانداری را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬او افزود‪ :‬در حال حاضر بیش از هر زمان‬ ‫دیگر‪ ،‬باید با انجام عملیات ابخیزداری‪ ،‬در حوزه های‬ ‫ابخیز شهرها و روستاها و حوزه های ابخیز باالدست‪،‬‬ ‫اقدامات پیشگیرانه از وقوع سیل صورت گیرد تا عالوه‬ ‫بــر کنتــرل و مدیریــت رواناب هــا‪ ،‬تغذیــه ســفره های‬ ‫زیرزمینیاب‪،‬جلوگیریاز فرسایشابیو کنترلرسوب‪،‬‬ ‫شاهدسیرابشدنابخوان هاباشیم‪.‬‬ ‫مرادی حقیقی ادامه داد‪ :‬اجرای طرح ها بااعتبار از‬ ‫محل اعتبارات صندوق توســعه ملی در ســطح استان‬ ‫یشــود‪ .‬او‬ ‫اجراشــده و در هفتــه دولــت بهره برداری م ‬ ‫بیان داشت‪ :‬هدف از اجرای این طرح ها‪ ،‬کنترل سیل‬ ‫و رســوب و تقویــت پوشــش گیاهــی و اشــتغال زایی‬ ‫اســت که در حوزه های ابخیز هشــت شهرستا ن استان‬ ‫ســمنان اجرایی شــده است‪ .‬مرادی حقیقی به برخی‬ ‫دســتاوردهای اجــرای این اقدامات اشــاره کرد و اظهار‬ ‫داشت‪:‬اجرایاینطرح هاعالوهبر کنترلسیلورسوب‬ ‫و افزایش و توســعه پوشــش گیاهی‪ ،‬موجب کاهش‬ ‫فرسایش خاک‪ ،‬کنترل هرزاب ها‪ ،‬کاهش سیل خیزی و‬ ‫بهره وریبهینهاز نزوالتاسمانیمی شوند‪.‬‬ ‫افتتاح دومین مرکز‬ ‫تجمیعیواکسیناسیون‬ ‫کرونا در مشکین دشت‬ ‫داود اســد پناه رئیس شــورای اسالمی مشکین دشت‬ ‫از افتتــاح دومین مرکز تجمیعی واکسیناســیون کرونا در‬ ‫مشکین دشتوپنجمیندر شهرستانفردیسخبردادو‬ ‫اظهار داشت با توجه به پتانسیل های موجود و فراخوان‬ ‫گروه هدف برای واکسیناســیون ‪ ،‬جلوگیری از همه گیری‬ ‫ویــروس کرونــا و قطــع زنجیره انتقــال و نیاز شــهروندان‬ ‫محترم شهرک بعثت ‪ ،‬شهرک مهندسی زراعی ‪ ،‬شهرک‬ ‫شهید رستمی ‪ ،‬واریان و رزکان به دایر کردن مرکز واکسینه‬ ‫با پیگیری های شــورای اســامی و موافقت استاندار البرز‬ ‫‪ ،‬فرماندار شهرستان فردیس‪ ،‬ریاست شبکه بهداشت و‬ ‫درمان و همکاری مجموعه اکومال موفق به راه اندازی و‬ ‫افتتاح مرکز تجمعی دوم در مجموعه اکومال با ظرفیت‬ ‫تزریق‪ ۱۵۰۰‬دز در روز در ‪ ۹‬باجه توسط شبکه بهداشت‬ ‫و درمان که صبح امروز با حضور استاندار البرز و فرماندار‬ ‫شهرستانفردیس‪،‬شهرداروشورایاسالمیمشکین دشت‬ ‫ورئیسشبکهبهداشتودرمانافتتاحشد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 06‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1148‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫توزیع بسته های معیشتی‬ ‫بین ‪ ۱۰۰‬خانواده نیازمند‬ ‫فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کیش گفت‪ :‬از اغاز‬ ‫طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاکنون ‪ ۱۰۰‬خانواده‬ ‫نیازمند شناسایی شده و بسته های معیشتی میان این‬ ‫عشــده اســت‪ .‬به گزارش صداوســیما‬ ‫خانواده ها توزی ‬ ‫‪ ،‬ســرهنگ میرزاده گفت‪ :‬به زودی بســته های جدید‬ ‫معیشتی بین خانواده های نیازمند توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه‪ ،‬طرح شــهید حاج قاســم ســلیمانی‬ ‫باهدف مدیریت و کنترل اپیدمی کووید ‪ ۱۹‬از ســال‬ ‫گذشته در این جزیره اغازشده است‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح‬ ‫با مشارکت همکاری نهاد ها و سازمان ها شامل ناحیه‬ ‫مقاومت بســیج‪ ،‬مرکز توســعه سالمت‪ ،‬هالل احمر‪،‬‬ ‫نیروی انتظامی و سازمان منطقه ازاد کیش اجراشده‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به اینکه این طرح در سه مرحله‬ ‫شناســایی‪ ،‬نظــارت و حمایــت از بیمــاران مبتالبــه‬ ‫بیماری کرونا در کیش اجرا می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در مرحله‬ ‫اول لیســت بیماران از ســوی مرکز توسعه سالمت در‬ ‫اختیار ناحیه مقاومت بسیج قرارگرفته و این افراد با‬ ‫مراجعه به منازل وضعیت بیماران کرونایی را رصد و‬ ‫مایحتــاج این افراد را تامین می کنند‪ .‬فرمانده ناحیه‬ ‫مقاومــت بســیج با اشــاره به اینکه تمامــی امکانات‬ ‫مجموعــه ســپاه و بســیج ازجمله موتورســیکلت ها و‬ ‫خودر وهــا باهــدف خدمات رســانی هرچــه بهتــر بــه‬ ‫بیمــاران در اختیار این طرح قرارگرفته اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫طرح شــهید حاج قاســم ســلیمانی تا ریشه کنی کامل‬ ‫بیماری کووید ‪ ۱۹‬در کیش ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫رویدا د ش‬ ‫شماره ‪07‬‬ ‫مدیر اداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ازاد کیش خبر داد‪:‬‬ ‫نرخ بیکاری کیش کمتر از میانگین کشوری‬ ‫کاشت کونوکارپوس‬ ‫ممنوع شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت عمــران‪ ،‬اب و خدمــات کیــش‬ ‫گفت‪ :‬بر اســاس شــیوه نامه توســعه و نگهداری فضای‬ ‫سبز کاشــت درخت کونوکارپوس در اماکن مسکونی و‬ ‫معابرعمومیممنوعشد‪.‬عبدالنبیشرفیدر گفت وگوبا‬ ‫ایرنابابیاناینکهشیوه نامهطراحیفضاهایسبزشهری‬ ‫نشــده اســت اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ایــن جزیره به تازگی تدوی ‬ ‫این شیوه نامه که توسعه اقدامات با توجه به پوشش‬ ‫گیاهی بومی و اقلیم متناسب ان تدوین شده به زودی به‬ ‫مرحله اجرا درمی اید‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬شــرکت عمران‪،‬‬ ‫اب و خدمات در تدوین این شیوه نامه ضوابط طراحی‬ ‫فضاهای سبز شهری را بومی سازی کرده است و در نظر‬ ‫دارد بــر اســاس ان عــاوه بر توجه به گیاهان و درختان‬ ‫بومی کاشتدرخت کنوکارپوسدر اینجزیرهرابهدلیل‬ ‫اثرات رقابتی غالب این گونه گیاهی بر گیاهان هم جوار‬ ‫و توسعه ریشه ها به صورت سطحی و درنتیجه تخریب‬ ‫تاسیسات زیرزمینی و ابنیه محیط اطراف‪ ،‬ریزش برگ ها‬ ‫و بــذر در اکثــر فصــول ســال‪ ،‬ایجاد بو نامطلــوب در اثر‬ ‫رطوبت جوی یا خیس شدن توسط باران و هزینه باالی‬ ‫هرس و شکنندگی در مقابل باد شدید‪ ،‬محدود شود‪.‬‬ ‫توسعه کیش نیازمند‬ ‫تامین گاز طبیعی‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و برق کیش گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫هزینه های بسیار زیاد تامین سوخت و مشکالت حمل‬ ‫و تامین‪ ،‬انتقال هرچه سریع تر گاز به جزیره می تواند‬ ‫روند توســعه زیرســاختی اب و برق را شــتاب بیشــتر و‬ ‫پایدارتری بدهد‪ .‬یداله ســلطانی بــا تاکید بر اینکه در‬ ‫شــرایط فعلی برای تولیــد اب و برق موردنیاز جزیره‪،‬‬ ‫روزانه یک میلیون لیتر گازوئیل و ‪ ۵۰۰‬هزار مترمکعب‬ ‫یشــود افزود‪ :‬هزینه سوخت گازوئیل در‬ ‫گاز مصرف م ‬ ‫هرروز ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان اســت که فشــار مالی زیادی‬ ‫را به مجموعه تحمیل می کند‪ .‬سلطانی با بیان اینکه‬ ‫مصــرف گازوئیــل موجــب شــده تــا هزینــه تعمیــرات‬ ‫دســتگاه ها ‪ ۵۰‬درصــد افزایــش یابــد‪ ،‬تاکیــد می کنــد‪:‬‬ ‫جایگزینی گاز به عنوان ســوخت تاسیسات اب و برق‬ ‫باعث افزایش طول عمر و عملکرد بهتر دســتگاه های‬ ‫تولید اب و برق می شود‪.‬‬ ‫فردا؛ اخرین مهلت‬ ‫ارائه اظهارنامه مالیاتی‬ ‫مدیــر امــور مالیاتی منطقه‬ ‫اظهارنامه و اطالعات عملکرد‬ ‫ازاد کیش گفت‪ :‬هفتم شهریور‬ ‫مالــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مودیــان‬ ‫اخرین مهلــت ارائــه اظهارنامه‬ ‫مالیاتــی بــرای بهره منــدی از‬ ‫مالیاتــی عملکــرد ســال ‪۹۹‬‬ ‫معافیت دقت الزم را در تنظیم‬ ‫اشــخاص حقوقــی و صاحبــان‬ ‫اظهارنامــه و ســایر صورت های‬ ‫حمیدرضا‬ ‫امــاک اســتیجاری اســت‪ .‬بــه‬ ‫مالی داشته باشند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫منتظری‬ ‫گزارش صداوســیما ‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫چنانچه اظهارنامه بدون درج‬ ‫منتظری افزود‪ :‬مهلت ارائه اظهارنامه اشــخاص اعــداد و ارقــام از قبیل فــروش کاال و یا خدمات‬ ‫حقوقی و صاحبان امالک استیجاری عملکرد‪ ۹۹‬ارائــه شــود این اظهارنام ه شــرایط بهره مندی از‬ ‫تاپایانتیرماهبودوباتوجهبهمصوبهستادملی معافیتمناطقازادرانخواهندداشت‪.‬منتظری‬ ‫مدیریت کرونا یک ماه تمدید شد‪ .‬وی افزود‪ :‬با گفت‪:‬ارائهاظهارنامهالکترونیکیوبدوننیاز به‬ ‫توجه به شرایط ایجابی اخیر و موج پنجم شیوع مراجعه حضوری است و از طریق پنجره واحد‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫ویروس کرونا توســط ســتاد یک هفته دیگر و تا مالیاتی به ادرس ‪ intamedia.ir‬انجام م ‬ ‫هفتمشهریورتمدیدشد‪.‬‬ ‫منتظــری افــزود‪ :‬بــا بررســی ســامانه اظهارنامــه‬ ‫منتظری با تاکید بر اینکه استفاده از معافیت اشخاصحقوقیتاکنونهشتاددرصداز مودیان‬ ‫مالیاتــی موضوع ماده ‪ ۱۳‬قانون چگونگی اداره فعال این بخش در منطقه ازاد کیش نسبت به‬ ‫مناطــق ازاد تجــاری و صنعتــی منــوط بــه ارائه ارائهاظهارنامهمالیاتیاقدام کرده اند‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۵‬هزار دز واکسن‬ ‫در مرحله اول به کیش‬ ‫اجرای ‪ ۱۴۲‬طرح صنعتی و‬ ‫غیر صنعتی در جزیره‬ ‫مدیرعاملسازمانمنطقهازاد کیش گفت‪:‬هم اکنون‬ ‫در ایــن جزیــره ‪ ۱۴۲‬طــرح صنعتــی و غیــر صنعتــی بــا‬ ‫ســرمایه گذاری بیش از ‪ ۴۵۶‬هزار میلیارد ریالی در حال‬ ‫اجــرا اســت‪ .‬جعفر اهنگران در گفت وگو بــا ایرنا اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬این تعداد طرح شــامل ‪ ۱۰۵‬طرح غیر صنعتی‬ ‫بــا ‪ ۴۵۰‬هــزار میلیارد ریال اعتبــار و ‪ ۳۷‬طرح صنعتی با‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۷۴۷‬میلیــارد ریال ســرمایه گذاری ریالی و ‪۴۴‬‬ ‫میلیون دالر ســرمایه گذاری ارزی است‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۵‬طرح غیر صنعتی در حال اجرا نیز شامل ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫با کاربردی چندمنظوره‪ ۲۰،‬درصد در بخش مسکونی و‬ ‫‪ ۱۹‬درصد با کاربری هتل ها است که پیش بینی می شود‬ ‫حــدود ‪ ۸۰‬درصــد از این طرح ها تا پایان ســال ‪ ۱۴۰۱‬به‬ ‫بهره برداری برســد‪ .‬اهنگران یاداور شــد‪ :‬تقویت ارتباط‬ ‫تنگاتنگ بین بخش خصوصی و دولت در کیش ضروری‬ ‫است و این سازمان به دنبال رقابت با بخش خصوصی‬ ‫نیستبلکهسعیمی کنیمبه عنوانحامیزمینهرابرای‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم کنیم‪ .‬وی اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬باوجوداینکــه اقدامــات قابل توجهی در راســتای‬ ‫توسعهجزیرهانجام شدهامارضایت بخشنیستوباید‬ ‫زمینه ای فراهم شود تا در اینده ای نه چندان دور بتوانیم‬ ‫باایجادمزایایبیشترو کم کردنمحدودیت هایمنطقه‬ ‫ازاد کیــش را بــه مهم تریــن مقصد جذب ســرمایه های‬ ‫داخلیوخارجیتبدیل کنیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مدیــر اداره کار و خدمــات اشــتغال‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد کیــش گفــت‪ :‬نــرخ‬ ‫بیــکاری ایــن جزیره کمتــر از میانگین کشــوری‬ ‫و زیــر چهــار درصــد قــرار دارد‪ .‬محمدعلــی‬ ‫جالیــر اظهــار داشــت‪ :‬این کــه جزیره بــه دلیل‬ ‫اجــرای طرح هــای مختلــف از پتانســیل ها و‬ ‫ظرفیت هــای قابل توجهی بــرای جذب نیروی‬ ‫کار از نقــاط مختلــف کشــور دارد‪ .‬وی با بیان‬ ‫این که اکنون ‪ ۳۵‬هزار نفر در تامین اجتماعی‬ ‫کیــش بیمه شــدند‪ ،‬یــاداور شــد‪ :‬از این تعداد‬ ‫‪ ۳۲‬هــزار نفر بیمه شــده اجباری در واحدهای‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬شــرکت های ســرمایه گذاری و‬ ‫واحدهــای خدماتــی و گردشــگری و بقیــه در‬ ‫مشــاغل اختیــاری مشــغول بــه کار هســتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســازمان منطقــه ازاد کیــش‬ ‫به منظــور حمایــت از جامعــه کارگــری در‬ ‫راســتای دســتیابی به اهــداف و سیاس ـت های‬ ‫کالن ایــن ســازمان در بخش هــای مختلــف‬ ‫ازجملــه حمایــت از حقوق کارگــران و ارتقای‬ ‫ســطح رفاه انان ســامانه هوشــمند اشــتغال را‬ ‫راه اندازی کرده و تاکنون ‪ ۴۵‬درصد اطالعات‬ ‫کارگــران در ان ثبت شــده اســت‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫جالیر ســامانه هوشمند کار و اشتغال باهدف‬ ‫استانداردســازی شــرایط کس ـب وکار‪ ،‬صیانــت‬ ‫از حقــوق کارگــران و حمایــت از کارفرمایان و‬ ‫سرمایه گذاران راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫مدیر اداره کار و خدمات اشــتغال سازمان‬ ‫منطقــه ازاد کیــش افزود‪ :‬این اقدام در حذف‬ ‫قراردادهــای ســفید امضــا تاثیرگــذار بــوده‬ ‫چرا کــه کارگــران می تواننــد در قالــب خدمات‬ ‫این ســامانه از کارت اشــتغال بهره مند شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان این کــه احصــا حقــوق کارگــران از‬ ‫کارفرمایــان از دیگــر مزایــای سیســتمی شــدن‬ ‫فعالیت هــای کارگــری و کارفرمایــی در جزیره‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در خصوص ارتقای رفاه کارگران‬ ‫عالوه بر تشــکیل و تجهیز کمپ های کارگری‪،‬‬ ‫افــرادی کــه نقــش مهمــی در توســعه جزیــره‬ ‫دارنــد از برخــی امتیــازات برخــوردار خواهنــد‬ ‫شــد‪ .‬وی در خصــوص ســازش ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫دعاوی کارگری و کارفرمایی در کیش‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امســال ‪ ۱۶۱‬پرونــده در اداره کار و خدمــات‬ ‫اشــتغال ســازمان منطقــه ازاد کیش تشــکیل و‬ ‫پــس از رســیدگی بــه تمــام پرونده هــا‪ ،‬حکــم‬ ‫نهایــی ان هــا صادرشــده کــه ‪ ۲۵‬درصــد ایــن‬ ‫پرونده با ســازش طرفین خاتمه یافته اســت‪.‬‬ ‫جالیــر اضافه کرد‪ :‬با رســیدگی به دعاوی این‬ ‫پرونده هــا هفــت میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون ریال‬ ‫از حقــوق کارگــران از کارفرمایــان احصا شــده‬ ‫و عــاوه بــر ان ‪ ۴۱‬مــورد از ایــن پرونده هــا با‬ ‫همــکاری کارگــر و کارفرمــا بــه ســازش منجــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬وی با بیان این که برطرف کردن‬ ‫دعــاوی بیــن کارگــران و کارفرمایــان باهــدف‬ ‫ســازش‪ ،‬یکــی از مهم تریــن سیاس ـت های‬ ‫اتخاذشــده این اداره اســت افزود‪ :‬اختالفات‬ ‫فــردی بیــن کارفرمــا و کارگــر ناشــی از اجــرای‬ ‫مقــررات قانــون کار‪ ،‬ســایر مقــررات تبعــی‪،‬‬ ‫موافقت نام ههــای کارگــری اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬با‬ ‫اتخاذ تمهیدات الزم اطاله دادرسی به اختالفات‬ ‫کارگــری و کارفرمایــی در ایــن جزیــره بــه کمتر از‬ ‫یک ماه کاهش یافته و سعی می شود با حداکثر‬ ‫رعایــت عدالــت‪ ،‬نســبت بــه ایــن اختالفــات در‬ ‫واحد کار و خدمات اشتغال کیش رسیدگی شود‪.‬‬ ‫جالیر افزود‪ :‬از ابتدای مرداد به منظور پیشگیری‬ ‫از شیوع کرونا در جامعه‪ ،‬ثبت شکایات کارگری‬ ‫ســامانه ای شــده و کارگــران می تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه بــه ســامانه هوشــمند کار و اشــتغال‬ ‫بــه ادرس الکترونیکی ‪ job.kish.ir‬نســبت به‬ ‫ثبت دادخواســت خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۱۲‬کیشونددر دامپیامک هایجعلیافتادند‬ ‫رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی کیش گفت‪ ۱۲ :‬کیشــوند‬ ‫ظــرف یــک مــاه گذشــته در دام پیامک های جعلی ســامانه های‬ ‫مختلف الکترونیکی دولت و دســتگاه قضایی افتادند‪ .‬ســرهنگ‬ ‫محمدرضا رضایی در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه در حدود یک‬ ‫مــاه گذشــته هک تلفن همــراه با پیامک جعلی به عنوان شــگرد‬ ‫جدیــد کالهبــردارن از مردم مورداســتفاده قرارگرفته اســت اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بــا اســتفاده از این طریق ‪ ۱۲‬کیشــوند پــس از هک تلفن‬ ‫همــراه‪ ،‬قربانی کال هبــرداران قرار گرفتند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در این‬ ‫شــگرد کال هبــرداران پیامک هایــی جعلــی با محتواهــای مختلف‬ ‫ازجملــه ابــاغ الکترونیــک قضایــی‪ ،‬پرداخت یارانه و ســجام به‬ ‫شــهروندان ارســال می کنند که با قرار دادن یک یک لینک جعلی‬ ‫در پیامــک بــه دنبــال فرید شــهروندان هســتند‪ .‬رئیــس پلیس فتا‬ ‫اظهار داشت‪ :‬قربانی پس از باز کردن لینک یک اپلیکیشن مخرب‬ ‫به عنوان سامانه روی تلفن همراه ان ها نصب شده و ازانجایی که‬ ‫نهــا‬ ‫برخــی از شــهروندان از ایــن ســامانه ها و نحــوه فعالیــت ا ‬ ‫اگاهی ندارند در دام این کاله برداران اینترنتی قرار می گیرند‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬فعالیت کاله برداران در این شــگرد به گونه ای اســت‬ ‫که از ســیم کارت و تلفن همراه شــخصی که نرم افزار در داخل ان‬ ‫بشــده به قربانی دوم پیامک ارســال می کنند به گونه ای که‬ ‫نص ‬ ‫صاحــب تلفــن همــراه عامل جرم شــده و مورد ســو اســتفاده قرار‬ ‫می گیرنــد‪ .‬رضایــی افــزود‪ :‬شــهروندان توجه داشــته باشــند برای‬ ‫ورود به سامانه های مختلف قضایی ازجمله ثنا و پرداخت یارانه‬ ‫دولت هیچ گونه وجهی نباید پرداخت و تاکید می شود لینک های‬ ‫مشــکوک را باز نکنند و همچنین به ســر شــماره های پیامک های‬ ‫دریافتی توجه کنند که از مراجع رســمی ارسال شده باشد‪ .‬رئیس‬ ‫پلیــس فتــا فرماندهی انتظامی کیــش به شــهروندان توصیه کرد‪:‬‬ ‫در فضــای مجــازی و دنیای دیجیتال هر نــوع محتوایی به صورت‬ ‫جعلی قابل طراحی است و مجرمین از هویت ها و نرم افزارهای‬ ‫جعلــی اســتفاده می کنند‪ ،‬بنابراین قبل از نصــب هر نرم افزار و یا‬ ‫وارد شــدن بــه هــر لینــک به اصالــت ان توجــه کنیــد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫یکــه از اصالــت نرم افزارهــا مطمئــن نیســتند‬ ‫شــهروندان درصورت ‬ ‫می توانند موضوع را با پلیس فتا بــه ادرس ‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫در بخش فوریت های پلیسی در میان بگذارند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تالش برای تبدیل کیش به نخستین شهر بدون کرونا در ایران‬ ‫مدیرعامل ســازمان منطقه ازاد کیش گفت‪:‬‬ ‫یهــای مســتمر از وزارت بهداشــت‬ ‫بــا پیگیر ‬ ‫ و درمــان کشــور و بــا تامیــن واکســن در نظــر‬ ‫داریم کیش را به نخســتین شــهر بــدون کرونای‬ ‫ایــران تبدیــل کنیــم‪ .‬به گــزارش تســنیم‪ ،‬جعفر‬ ‫اهنگران اظهار داشــت‪ :‬در پــی موافقت وزارت‬ ‫بهداشــت و درمان کشور مبنی بر واکسیناسیون‬ ‫ســاکنان جزیــره کیش‪ ،‬موجــی از شــادی و امید‬ ‫میــان ســاکنان ایــن منطقــه ایجادشــده اســت و‬ ‫خـــبر‬ ‫امیدواریــم این جزیره بــه پایلوت منطقه بدون‬ ‫کرونــا در کشــور تبدیل شــود‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬با‬ ‫پیگیری های مســتمر ســازمان منطقــه ازاد کیش‬ ‫برای ســرعت بخشــیدن به تخصیص واکســن از‬ ‫طریق وزارت بهداشــت و درمان‪ ،‬خســارت ‪17‬‬ ‫ماهه کس ـب وکا رهای فعاالن اقتصــادی در این‬ ‫جزیــره به ویــژه در حــوزه گردشــگری بــه پایــان‬ ‫می رســد‪ .‬مدیرعامل ســازمان منطقــه ازاد کیش‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬با فزونــی یافتن امــار مبتالیان به‬ ‫کرونــا‪ ،‬مذاکــرات مهمــی را بــا وزارت بهداشــت‬ ‫و درمــان باهــدف ســرعت بخشــیدن در تامیــن‬ ‫واکســن موردنیــاز ســاکنان کیــش بــه مرحلــه‬ ‫نهایی رســانده ایم‪ .‬وی از کیشــوندان خواســت‬ ‫بــا رعایــت کامــل پروتکل های بهداشــتی ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا‪ ،‬نقش اثر گذار خودشــان را در زمینه‬ ‫مقابلــه بــا ویــروس کوویــد ‪ 19‬به نحو شایســته‬ ‫انجــام دهنــد تــا ب هیــاری حــق‪ ،‬کادر درمــان از‬ ‫فشــار بی امان خدمات سخت و طاقت فرسا به‬ ‫بیماران اســوده شــوند‪ .‬اهنگران تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫دریافــت واکسیناســیون از ســوی تمــام رده های‬ ‫ســنی در کیش که امیدواریم بــا حمایت وزارت‬ ‫بهداشت به زودی اجرایی شود‪ ،‬ساکنان جزیره‬ ‫باید کماکان شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی‬ ‫کرونا را با توجه به تردد مهمانان و گردشــگران‬ ‫بــه ایــن جزیره‪ ،‬در دســتور کار داشــته باشــند تا‬ ‫روزی کــه تمام مردم ایــران در برابر این ویروس‬ ‫کشنده‪ ،‬واکسینه شوند‪.‬‬ ‫حمایتاداره کنسولیجزیره کیشاز دانشجویانافغان‬ ‫رئیــس اداره کنســولی دانشــجویان‬ ‫بین المللــی جزیــره کیــش‪ ،‬از حمایــت‬ ‫همه جانبــه از دانشــجویان افغــان در زمینــه‬ ‫«امــور ویــزا و اقامــت» در ایــن منطقــه خبــر‬ ‫داد‪ .‬بــه گــزارش فــارس ‪ ،‬زهــرا حســین زاده‬ ‫با اشــاره بــه تحوالت اخیر کشــور افغانســتان‬ ‫و در حمایــت از مهاجریــن افغــان ســاکن در‬ ‫کیــش‪ ،‬گفــت‪ :‬دانشــجویان افغان بــرای اخذ‬ ‫ویــزای تحصیلــی خــود بایــد بــه ایــن کشــور‬ ‫ســفر می کردنــد که بــا لغو پروازهــا و خطرات‬ ‫احتمالی مواجه شــدند‪ .‬حسین زاده در ادامه‬ ‫ســخنان خود تصریح کرد‪ :‬دانشجویان افغان‬ ‫در حــال حاضر می تواننــد از تقاضای دریافت‬ ‫ویــزای خود صرف نظر کنند و اطمینان داشــته‬ ‫باشند این اداره ضمن حمایت جدی از انان‪،‬‬ ‫در فرصــت مناســب نســبت به پیگیــری مجوز‬ ‫اقامــت و تقاضــای ویــزای مجــدد ان ها اقدام‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬بــه گفتــه حســین زاده‪ ،‬اداره‬ ‫کنســولی دانشــجویان بین المللــی کیــش در‬ ‫راســتای حفظ امنیت و ســامت دانشــجویان‬ ‫افغــان کــه هم اکنون در جزیــره زندگی می کنند‬ ‫در تــاش هســت بــا دریافــت موافقــت مراجع‬ ‫یصــاح‪ ،‬اقامــت دانشــجویان پســر افغــان‬ ‫ذ ‬ ‫را بــدون نیــاز بــه خــروج از ایــران بــه اقامــت‬ ‫دانشــجویی تبدیــل کند‪‎.‬زهــرا حســین زاده بــا‬ ‫اشــاره به اغاز نام نویســی دانشــجویان در ســال‬ ‫تحصیلی جدید از تمام پردیس های دانشگاهی‬ ‫خواســت نام نویســی مشــروط دانشــجویان را‬ ‫همچون گذشــته در دســتور کار خود قرار دهند‬ ‫و اظهــار داشــت‪ :‬اداره کنســولی دانشــجویان‬ ‫بین المللی در فرصت مناســب نســبت به صدور‬ ‫ویزای تحصیلی متقاضیــان اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫در صــورت پذیــرش دانشــجوی افغــان مقیــم‬ ‫ایــن کشــور از ســوی پردیس هــای بین المللی‪،‬‬ ‫رونــد صــدور ویــزا بــرای ایــن دانشــجویان‬ ‫به ســرعت انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیــس بیمارســتان کیــش از‬ ‫مراجعه کننــدگان بــه درمانگاه‬ ‫موافقت وزارت بهداشت برای‬ ‫تنفسی‪،‬کرونامثبتهستند‪.‬‬ ‫اختصــاص ‪ ۵‬هــزار دز واکســن‬ ‫رئیــس بیمارســتان کیــش‬ ‫در مرحلــه اول به جزیره کیش‬ ‫گفــت‪ :‬در کمیتــه اقتصــادی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫سازمان تصویب شد جمعیت‬ ‫مصطفی‬ ‫به گزارش صداوسیما ‪ ،‬دکتر‬ ‫نادعلی نژاد‬ ‫بومــی مبتالبه کرونــا خدمات‬ ‫مصطفــی نادعلی نــژاد گفت‪:‬‬ ‫مراقبت هــای ویــژه بخــش‬ ‫بر اســاس اســتاندار های تعیین شده و جمعیت تنفســی و هزینه های دارو ها را پرداخت نکنند‪.‬‬ ‫کیــش وضــع بیمارســتان و خدمــات درمانــی در وی افــزود‪ :‬افــرادی مبتالبــه کرونــا که ســرپایی‬ ‫کیــش فراتر از اســتاندارد های کشــوری و جهانی درمــان می شــوند و نیــاز بــه داروی رمدســیویر‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬بر اساس استاندار های جهانی دارند به مدت ‪ ۵‬روز این دارو را رایگان دریافت‬ ‫در شــهر های بــا جمعیــت زیــر ‪ ۵۰‬هــزار نفــر در می کنند‪ .‬دکتر نادعلی نژاد گفت‪ :‬از دوم شهریور‬ ‫بخ ‬ ‫شهــای زنــان‪ ،‬اطفــال‪ ،‬داخلــی‪ ،‬جراحی و بیمارانــی کــه وارد درمانــگاه تنفســی شــده اند‬ ‫بیهوشیهرکدامیکپزشکمتخصصبههمراه ویزیــت اولیــه را پرداخت می کننــد و در صورت‬ ‫پزشکان عمومی در بیمارستان الزم است‪ .‬دکتر جواب مثبت تست کرونا هزینه های درمان به‬ ‫نادعلینژاد گفت‪:‬باتوجهبهشرایط گردشگری انان بازگردانده می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در چند روز‬ ‫کیش و محدودیت های مسافرتی برای ساکنان‪ ،‬گذشتهباهمکاریبخشخصوصیونیکوکارانو‬ ‫خدمات فوق تخصصی نیز در بیمارســتان ارائه تالش های مدیرعامل سازمان منطقه ازاد کیش و‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬رئیس بیمارســتان کیش گفــت‪ :‬بنا بر رئیسمرکزتوسعهسالمتقرار شد کهدر مرحله‬ ‫دســتور مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد کیــش اول ‪ ۵‬هزار دز واکسن به جزیره کیش اختصاص‬ ‫مبنی بر اینکه تمامی هزینه های درمانی ساکنان یابد‪ .‬رئیس بیمارستان کیش گفت‪ :‬امیدواریم با‬ ‫مبتالبهویروس کرونادر بیمارستانرایگانباشد‪ ،‬وارد شدن واکسن به کیش شیوع کرونا در کیش‬ ‫این طرح انجام شد‪ .‬وی افزود‪ ۳۰ :‬تا ‪ ۴۰‬درصد کاهشیابد‪.‬‬ ‫سنجش روزانه ‪ ۲۲‬نفر از نواموزان بدو‬ ‫ورود به دبستان‬ ‫رئیس اداره اموزش وپرورش‬ ‫کشوری تابع قانون هستیم و با‬ ‫کیــش گفــت‪ :‬بــرای رعایــت‬ ‫حساســیت هرچه تمام از جان‬ ‫هرچه بیشتر دستورالعمل های‬ ‫دانشاموزانمواظبتمی کنیم‪.‬‬ ‫بهداشــتی روزانــه ‪ ۲۲‬نوامــوز‬ ‫رئیــس اداره اموزش وپــرورش‬ ‫بــدو ورود بــه دبســتان در‬ ‫کیش گفــت‪ :‬ایــن اداره امادگی‬ ‫پرویز حیدری‬ ‫کیــش ســنجش می شــوند‪ .‬بــه‬ ‫بــرای اجــرای ســه وضعیــت‬ ‫راد‬ ‫گــزارش صداوســیما ‪ ،‬پرویــز‬ ‫حضــوری و نیمه حضــوری و‬ ‫حیــدری راد گفــت‪ :‬نوامــوزان پیش دبســتانی غیرحضوری را دارد‪ .‬حیدری راد گفت‪ :‬بر اســاس‬ ‫بــا رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی زیــر نظــر اعالم رئیس جمهور مدارس از مهر اغاز می شود و‬ ‫پزشکان مرکز توسعه سالمت و کارشناسان اداره فعال غیرحضوری اســت‪ .‬وی درباره شــهریه های‬ ‫اموزش وپــرورش کیش ســنجش می شــوند‪ .‬وی مدارسغیردولتینیزگفت‪:‬شهریه هابایدبهتائید‬ ‫افــزود‪ :‬هرســاله مجوز طرح ســنجش نوامــوزان وزارت اموزش وپرورش برسد و مدیران موظف به‬ ‫از ‪ ۲۲‬تیر صادر می شــد و امســال به دلیل شیوع نصبشهریه هادر تابلواعالناتمدارسهستند‪.‬‬ ‫ویــروس کرونــا ایــن مجــوز از اول شــهریور صادر رئیس اداره اموزش وپرورش کیش گفت‪ :‬خانواده‬ ‫شد‪ .‬رئیس اداره اموزش وپرورش کیش گفت‪ :‬در می تواننــد در صــورت مشــاهده تخلف از ســوی‬ ‫روز هــای اول اجرای این طــرح روزانه ‪ ۴۲‬نواموز مدارس و اخذ مبالغ بیشتر از شهریه های مصوب‬ ‫ســنجش می شــدند و در حال حاضر این تعداد بهادارهاموزش وپرورششکایت کنند‪.‬حیدریراد‬ ‫را بــه ‪ ۲۲‬نفر کاهش داده ایم‪ .‬حیدری راد گفت‪ :‬بااشارهبهاحداثسهمدرسهدر کیش‪ ،‬گفت‪:‬دو‬ ‫هر نواموز به مدت‪ ۲۰‬دقیقه و بر اساس ضوابط مجموعه از این مدارس‪ ۱۰‬کالسه است که یکی‬ ‫بهداشتی از سوی کارشناسان و پزشکان سنجش با‪ ۵۰‬درصدپیشرفتفیزیکیبهدلیلاختالفبا‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬وی افزود‪ :‬بــرای ارائه خدمات بهتر به پیمانکار طرحمسکوتماندهاستوبعیداست‬ ‫نواموزانوخانواده هاسنجشسالمتدر‪ ۲‬نوبت تامهرامسالبهپایانبرسد‪.‬وی گفت‪:‬یکیدیگر‬ ‫صبــح و عصــر انجام می شــود‪ .‬پرویز حیــدری راد از مــدارس نیــز به دنبال انتخاب پیمانکار اســت‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به برگزاری ازمون های پایان سال و مدرســه ســوم هم با پیگیری هــای امام جمعه‬ ‫تحصیلی دانش اموزان در جزیره کیش بر اساس و خیــران در حــال ســاخت اســت‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫شیوه نامه هایبهداشتیاینطرحنیززیرنظر کادر اموزش وپرورش کیش گفت‪ :‬بر اســاس جلسه ای‬ ‫بهداشــت و درمان مرکز توسعه سالمت کیش و که با سازمان برگزار شد مقرر شد تا ‪ ۵‬سال اینده‬ ‫ناظران سازمان منطقه ازاد کیش در حال برگزاری بر اساس نیاز اموزش وپرورش نسبت به تجهیز و‬ ‫اســت‪ .‬وی گفــت‪ :‬بــر اســاس دســتورالعمل های تحویل‪ ۱۰‬مدرسه اقدام شود‪.‬‬ ‫اعالم ساعت کاری جدید‬ ‫مراکز تجاری کیش‬ ‫سخنگوی شــورای سالمت‬ ‫محدودیت هــای گذشــته‬ ‫کیش از فعالیت یکســره مراکز‬ ‫دررونــد بیمــاری و بســتری در‬ ‫تجاری کیشباهدفپیشگیری‬ ‫بیمارستان کیش است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از ازدحام جمعیت در این مراکز‬ ‫بر همین اســاس فعالیت تمام‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مراکــز تجاری کیش که در حال‬ ‫محمدرضا رضانیا‬ ‫دکتــر محمدرضــا رضانیــا‬ ‫حاضر از ساعت‪ 18‬تا‪ 22‬است‬ ‫رئیــس مرکــز توســعه ســامت‬ ‫باهــدف پیشــگیری از ازدحــام‬ ‫و ســخنگوی شــورای سالمت کیش با اشــاره به جمعیــت در زمان محدود‪ ،‬فعالیــت این مراکز‬ ‫این کهامار تحلیلیارائه شدهدر جلسهتخصصی به صورت یکسره از ساعت‪ 10‬صبح تا‪ 22‬خواهد‬ ‫ســتاد مقابله بــا کرونا نشــان دهنده تاثیر مثبت بود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 06‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1148‬‬ ‫رونالدو و یوونتوس‬ ‫به پایان خط رسیدند‬ ‫اکثــر منابــع معتبــر مدعی‬ ‫بــه میــدان بــرود‪ .‬همچنیــن‬ ‫شــدند که کریســتیانو رونالدو‬ ‫از منچسترســیتی به عنــوان‬ ‫به پایان کار خود در یوونتوس‬ ‫محتمل ترینمقصدبرایبرنده‬ ‫رســیده و راهی منچسترسیتی‬ ‫جبــاره تــوپ طــا نا مبــرده‬ ‫پن ‬ ‫خواهد شد‪ .‬کریستیانو رونالدو‬ ‫شــد‪ .‬در همیــن حــال جانلوکا‬ ‫رونالدو‬ ‫در ســال ‪ 2018‬و بعد از پشت‬ ‫دی مارتزیــو‪ ،‬خبرنــگار مطرح‬ ‫ســر گذاشــتن ‪ 9‬فصــل رویایی‬ ‫و معتبــر اســکای اســپورتس‪،‬‬ ‫و شــگفت انگیزه در رئــال مادریــد‪ ،‬از ایــن تیــم مدعی شــد که کریســتیانو رونالدو به پایان کار‬ ‫جــدا شــد و بــه یوونتــوس پیوســت تــا چالش خود در یوونتوس رســیده و طی روزهای اینده‬ ‫جدیــد خــود را در پرافتخارتریــن تیــم ســری ا این تیم را ترک خواهد کرد‪ .‬خبری که به تایید‬ ‫تجربه کند؛ اما اوضاع برای فوق ستاره پرتغالی دیگــر منابع معتبر ازجمله فابریتزیو رومانو نیز‬ ‫در یوونتــوس مطابــق انتظــار پیــش نرفــت و رســیده است‪ .‬دی مارتزیو همچنین ادعا کرده‬ ‫کریستیانورونالدودر سهفصل گذشتهنتوانست که منچسترســیتی رضایــت داده تــا ‪ 30‬میلیون‬ ‫احتماال این‬ ‫بــه خواســته ها و ایــده ال خــود در بیانکونــری یورو برای جذب رونالدو بپردازد و‬ ‫ً‬ ‫دست پیدا کند‪ .‬اگرچه او با این تیم جام های انتقــال به زودی رســمی خواهد شــد‪ .‬در همین‬ ‫داخلی را به دســت اورد اما نتوانست به یووه حال فابریتزیو رومانو‪ ،‬خبرنگار معتبر ایتالیایی‪،‬‬ ‫در راه رســیدن بــه مهم ترین هدف خود یعنی در جدیدتریــن گــزارش خود پیرامون وضعیت‬ ‫فتح لیگ قهرمانان اروپا کمک کند؛ اما بعد از رونالدو در توئیتر نوشــت‪« :‬کریســتیانو رونالدو‬ ‫یهــای خــود در یوونتــوس اطــاع‬ ‫رقابت های یورو بود که زمزمه های زیادی مبنی بــه هم تیم ‬ ‫بر عالقــه رونالدو برای جدایی از یوونتوس به داده کــه می خواهــد بــرود‪ .‬خورخه مندس به‬ ‫گوش رسید‪ .‬رفته رفته شایعات در این زمینه به شکل مستقیم با منچسترسیتی در مورد دستمزد‬ ‫اوج خود رســید و طی روزهای گذشته بسیاری رونالدو مذاکره خواهد کرد‪ .‬این مبلغ مثل فصل‬ ‫از منابع مدعی شــدند که فوق ستاره پرتغالی دستمزد او در یوونتوس یعنی ‪ 31‬میلیون یورو‬ ‫تصمیم قطعی خود را اتخاذ کرده و می خواهد خالص نخواهد بود‪ .‬یوونتوس منتظر پیشنهاد‬ ‫در ادامه فصل پیش رو برای تیمی به جز یووه رسمیمنچسترسیتیاست‪».‬‬ ‫توپ طال هدف بعدی‬ ‫ستاره ایتالیایی‬ ‫جورجینیو‪ ،‬هافبک چلسی‬ ‫لیــگ قهرمانــان اروپــا بــود و‬ ‫و تیــم ملی ایتالیــا‪ ،‬از انتخاب‬ ‫در تیــم ملــی ایتالیــا نیــز چنین‬ ‫به عنوان بازیکن سال یوفا ابراز‬ ‫نقشــی را برعهــده داشــت و‬ ‫خوشحالی کرد‪.‬می توان گفت‬ ‫یتــوان گفت که‬ ‫به طورکلی م ‬ ‫جورجینیو سال شگفت انگیزی‬ ‫شایسته کسب این جایزه بود‪.‬‬ ‫جورجینیو‬ ‫را پشــت ســر گذاشــت؛ او‬ ‫جورجینیو این جایزه را باالتر از‬ ‫بــه همــراه چلســی موفــق به‬ ‫هم تیمی خود در چلسی یعنی‬ ‫قهرمانی در چمپیونزلیگ شد و در تابستان نیز انگولو کانتهوستارهبلژیکیمنچسترسیتییعنی‬ ‫با تیم ملی ایتالیا یورو را فتح کرد‪ .‬این اما پایان کوین دی بروین به دســت اورد‪ .‬این اتفاق در‬ ‫کار نبود و هافبک ایتالیایی جایزه بازیکن سال حالی رخ داد که ســتاره های بزرگی نظیر لیونل‬ ‫یوفا را هم از ان خود کرد؛ اما انتقاداتی نسبت مسی‪ ،‬کریستیانورونالدووروبرتلواندوفسکی‬ ‫بهانتخابجورجینیوبه عنوانبازیکنسالیوفا جایــی در بین این ســه بازیکن برتر ســال یوفا‬ ‫وجود داشــته و برخی معتقد هستند که شاید نداشتند‪ .‬کسب جایزه بهترین بازیکن سال یوفا‬ ‫بازیکن دیگری شایسته این عنوان بوده است‪ .‬حاال امیدهای جورجینیو را حتی برای رسیدن به‬ ‫باای ‬ ‫نحــال وقتی به عملکرد جورجینیو در یک توپ طال نیز افزایش داده است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫ســال گذشــته نگاه می کنیم متوجه م ‬ ‫یشــویم او بعد از لیونل مســی‪ ،‬روبرت لواندوفســکی‪،‬‬ ‫کــه او بهترین دوران فوتبال خود را پشــت ســر انگولــو کانتــه و در کنار کیلیــان امباپه پنجمین‬ ‫گذاشــته اســت‪ .‬درواقع این هافبــک ایتالیایی شانس کسب توپ طال در سال ‪ 2021‬محسوب‬ ‫قلــب تپنــده خط هافبــک چلســی در راه فتح می شوند‪.‬‬ ‫موفق شــد با به ثمر رساندن دو گل زمینه ساز‬ ‫صعود اسپرز به لیگ کنفرانس اروپا شود‪ .‬نونو‬ ‫اســپریتو‪ ،‬ســرمربی پرتغالی تاتنهام‪ ،‬در پایان‬ ‫بــازی پیرامون هری کین گفت‪« :‬من از زمانی‬ ‫که هری کین به تمرینات ملحق شده عملکرد‬ ‫او را می بینم‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1465‬شماره‪ ، 139960302006015348 :‬تاریخ‪ 1399/12/28 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006001725‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم فرزانه تقیان پور مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی‬ ‫واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم‬ ‫و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل سند ‪ 53161‬مورخ ‪ 95/10/09‬دفتر ‪ 139‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی‬ ‫داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم‬ ‫تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم فرزانه تقیان پور به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 1130186261‬کدملی ‪ 1130186261‬صادره مرکزی فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 128/40‬مترمربع پالک شماره ‪ 580‬فرعی از ‪ 85‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید‬ ‫و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 14/90‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ ،‬شرقًا در ‪ 5‬قسمت‬ ‫که دوم و چهارم جنوبی است به طول ‪ 2/65‬متر درب و دیواریست به کوچه بن بست و ‪ 6/80‬متر و ‪ 1/20‬و ‪/70‬‬ ‫متر و ‪ 9/50‬متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 10/30‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا در سه‬ ‫قسمت که دوم شمالی است به طول ‪ 4/16‬متر و ‪ 1/60‬و ‪ 9/40‬متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده حقوق ارتفاقی‬ ‫ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین‬ ‫نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/06/06 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/21 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی‬ ‫شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1179477‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1468‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر‬ ‫تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار‬ ‫ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی‬ ‫مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد‬ ‫بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۸۹۹‬مورخ ‪ 1400/۰۴/18‬نرگس بگدلی فرزند‬ ‫رحمان بشماره شناسنامه ‪ ۱‬صادره از چادگان بشماره ملی ‪ ۵۷۵۹۸۶۶۸۶۹‬در ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ ۲۰۰‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/21 :‬رییس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1180279‬م الف‬ ‫یا جدایی قرارگرفته است‬ ‫معمای پیچیده رشید‬ ‫مظاهری با استقالل‬ ‫رشــید مظاهری شــرایط مبهمی را در اســتقالل‬ ‫ســپری می کنــد‪ .‬بــه گــزارش ورزش ســه‪ ،‬دروازه بان‬ ‫شماره‪ 12‬استقالل یک سال دیگر با این تیم قرارداد‬ ‫دارد اما طی روزهای گذشته اخبار زیادی درباره اش‬ ‫به وجود امد‪ .‬مظاهری که قصد جدایی از استقالل‬ ‫را داشت‪ ،‬چند جلسه با مسئوالن باشگاه برگزار کرد‬ ‫اما درنهایت به نتیجه ای در این خصوص نرســید‪.‬‬ ‫ازاین رواوتصمیم گرفت کهدر تمریناتحاضرباشد‬ ‫و بــرای حضــور در ترکیــب اصلی بــا دروازه بان های‬ ‫پرتعــداد بجنگد‪ .‬مظاهری ایــن روزها در تمرینات‬ ‫استقاللحضوریپررنگداردوتالشمی کندتاازنظر‬ ‫فنی توانایی هایش را اثبات کند‪ .‬این مسئله نشان‬ ‫می دهدباوجودتمدیدقراردادسیدحسینحسینی‬ ‫و جذب علیرضا رضایی از پیکان اما مظاهری قصد‬ ‫داردبماندوبرایجایگاهشبجنگد‪.‬درسویمقابل‬ ‫این موضوع اما باشــگاه استقالل بدش نمی اید که‬ ‫مظاهریرابهتیمدیگریبفروشدودرامدزایی کند‪.‬‬ ‫احمد مددی مدیرعامل اســتقالل درباره وضعیت‬ ‫مظاهری گفت‪« :‬رشــید مظاهری با ما قرارداد دارد‬ ‫و بستگی دارد طی روزهای اینده چه اتفاقی بیفتد‪.‬‬ ‫ما نشس ـت هایی با ایشــان و مدیر برنامه هایشان‬ ‫داشته ایم‪ .‬ایشان عالقه مندی شان را برای جدایی‬ ‫اعــام کرده اند‪ ،‬ما هم شــروط خودمــان راداریم و‬ ‫بایدببینیمدر روزهایایندهچهاتفاقاتیرخخواهد‬ ‫داد‪ » .‬حاال به نظر می رسد معمای رشید مظاهری‬ ‫پیچیده تر از قبل شده است‪ .‬قطعا برای بازیکنی در‬ ‫سطحرشیدپیشنهادهایخوبیوجودداردامااینکه‬ ‫او چه اینده را پیدا خواهد کرد‪ ،‬مسئله ای است که‬ ‫بایدبرایشصبر کنیم‪.‬رشیدمظاهریدر لیگبیستم‬ ‫قراردادی بسیار باال با استقالل امضا کرد و شاید اگر‬ ‫بگوییم که گران ترین بازیکن فصل اســتقالل بود‪،‬‬ ‫بیراه نگفته باشیم‪ .‬بااین حال او از نیم فصل یکی از‬ ‫شاکیان اصلی نسبت به پرداخت نشدن مطالبات‬ ‫بود‪،‬درحالی کهبه گفتهمسئوالناستقاللمظاهری‬ ‫نسبت به خیلی از بازیکنان دریافتی بیشتری داشته‬ ‫و درصد زیادی را پول گرفته است‪ .‬از سوی دیگر در‬ ‫چنین فضایی تنها راه جدایی مظاهری از استقالل‬ ‫فســخ یک طرفه اســت؛ موضوعی که مظاهــری را‬ ‫مجبور می کند به درصدهای دریافتی اش از باشگاه‬ ‫اکتفا کند‪ .‬او خودش اعتقاد دارد مبلغ دریافتی اش از‬ ‫استقاللبه اندازه اینیست کهبتوانندنگهشدارند‬ ‫اما مســئوالن اســتقالل نظر دیگری دارند‪ .‬اختالف‬ ‫مالی رشــید و اســتقالل ظاهرا به هدیه ای است که‬ ‫اول فصــل یکــی از نزدیــکان احمد ســعادتمند به‬ ‫او اهــدا کــرد و مدیران اســتقالل حاال ان مبلغ را به‬ ‫درصددریافتی اشاضافه کردنداماخوداینبازیکن‬ ‫چنین مســئله ای را قبول ندارد‪ .‬حــاال درصورتی که‬ ‫رشید بخواهد از استقالل جدا شود‪ ،‬باید یک طرفه‬ ‫قــرارداد خــود را فســخ کنــد که ایــن موضوع قطعا‬ ‫با اعتراض باشــگاه اســتقالل مواجه خواهد شــد و‬ ‫احتماال در این صورت شکایت ابی ها از دروازه بان‬ ‫ســابق تیم ملی باشیم‪ .‬نکته مهم اینکه مظاهری‬ ‫ســال گذشــته نیــز با همیــن شــیوه از تراکتــور راهی‬ ‫اســتقالل شــد‪ .‬او درحالی که مدیران تراکتور ادعا‬ ‫داشــتند یک فصل دیگر از قراردادش باقی مانده‬ ‫امــا یک طرفــه فســخ کرد و با اســتقالل قــرارداد‬ ‫بســت‪ .‬موضوعــی کــه بــا شــکایت تراکتوری ها‬ ‫مواجه شــد اما درنهایت کمیته تعیین وضعیت‬ ‫حکــم خــود را بــه ســود مظاهــری صــادر کــرد و‬ ‫حضور او در اســتقالل را بالمانع دانســت‪ .‬حاال‬ ‫رشــید اگر بخواهد از اســتقالل جدا شــود دوباره‬ ‫باید مسیر سال گذشته را تکرار کند و احتماال در‬ ‫این صورت شاهد رفتن دوباره پرونده به کمیته‬ ‫تعیین وضعیت خواهیم بود؛ موضوعی که یک‬ ‫جنگ تمام عیار میان این گلر و استقالل را ایجاد‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬حال رشــید دو راه پیــش رو دارد؛‬ ‫اینکــه قصــد جدایــی کنــد و با فســخ یک طرفه‬ ‫قرارداد شــکایت استقالل را به جان بخرد و راه‬ ‫دوم اینکــه او بــه قــراردادش پایبنــد بماند و در‬ ‫یهــا را برتن‬ ‫لیــگ بیســت و یکم نیــز پیراهن اب ‬ ‫کنــد‪ .‬چنــدی پیــش عنــوان شــد کــه مدیرعامل‬ ‫اســتقالل به ســنگربان تیمش اعالم کــرده مبلغ‬ ‫قــرارداد او رقــم باالیــی اســت و ایــن باشــگاه‬ ‫قادر به پرداخت ان نیســت‪ .‬درواقع رشید باید‬ ‫مجــددا از میــزان قــراردادش بکاهــد تا باشــگاه‬ ‫بتوانــد بــه همکاری خود با این گلر ادامه دهد‪.‬‬ ‫مســئله ای کــه با مخالفــت مظاهــری و وکیل او‬ ‫همراه بوده چراکه سنگربان استقالل پیش ازاین‬ ‫نیــز با درخواســت مددی مبلغ قــراردادش را کم‬ ‫کــرده بــود و حتی برخی از اپشــن هــای موجود‬ ‫در ایــن تفاهم نامــه را نیــز حــذف کــرده بــود‪.‬‬ ‫درنهایــت جلســه احمــد مــددی بــا مظاهــری‬ ‫این گونه به پایان رســید که ســنگربان اســتقالل‬ ‫ب هجــای دریافــت مطالباتــش از قــرارداد فصــل‬ ‫نخستش با ابی پوشان‪ ،‬می تواند رضایت نامه اش‬ ‫رادریافت کردهوراهیهرباشگاهی کهمی خواهد‪،‬‬ ‫بشود‪ .‬چیزی که صادقی وکیل مظاهری نیز به ان‬ ‫اشاره کرده است‪ .‬تمامی شواهد حاکی از این است‬ ‫که کار رشید مظاهری و استقالل گره خورده است‪.‬‬ ‫دروازه بــان ابــی پوشــان در برزخ مانــدن یا جدایی‬ ‫از این تیم قرار دارد و به درســتی مشــخص نیســت‬ ‫تکلیفاوچهخواهدشد‪.‬مظاهریعالقهزیادیبه‬ ‫ماندندر جمعابیپوشانداردوحتیممکناست‬ ‫از تمام خواسته هایش بگذرد و در تیم ماندگار شود‪.‬‬ ‫موضوعی که برای رسیدن به جوابش باید روزهای‬ ‫ایندهرامنتظربمانیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازیکن جدید تیم فوتبال استقالل که در فصل گذشته رقابت های‬ ‫لیگبرترعملکردبسیارخوبیداشت‪،‬درتالشاستتادر کنارابی پوشان‬ ‫بتواندعملکردخوبشراتکرار کند‪.‬به گزارشایسنا‪،‬تیمفوتبالاستقالل‬ ‫در فصلنقلوانتقاالتروزهایشلوغیراپشتسرمی گذاردودر اخرین‬ ‫اقدامخود‪،‬امینقاسمی نژادراباقراردادیدوسالهبهخدمت گرفت‪.‬این‬ ‫بازیکندرحالیبهجمعابی پوشانپایتختپیوست کهفرهادمجیدی‬ ‫سرمربی استقالل اعالم کرده بود این بازیکن در لیست استقالل جایی‬ ‫نخواهدداشتامابه یک بارهوپساز چندروز از حرف هایمجیدی‪،‬این‬ ‫بازیکن در باشگاه استقالل حاضر شد و با مدیران این باشگاه به توافق‬ ‫رســید و رســما ابی پوش شد‪ .‬قاسمی نژاد در حالی به جمع ابی پوشان‬ ‫پایتخت پیوســت که زمزمه های زیادی مبنی بر حضور این بازیکن در‬ ‫تیم فوتبال پرسپولیس مطرح می شد‪ .‬تا جایی که فرزاد مجیدی کمک‬ ‫سرپرست استقالل معتقد بود این تیم موفق شد داربی نقل وانتقاالت‬ ‫را با جذب قاسمی نژاد با پیروزی پشت سر بگذارد‪ .‬همچنین استقاللی‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1473‬رای شماره ‪ 140060302026006231‬مورخ ‪ 1400/05/09‬هیات دو اقای‬ ‫محسن پاشنه طالئی به شناسنامه شماره ‪ 74‬کد ملی ‪ 1286962110‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫مهدی بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 269/80‬مترمربع از پالک شماره‬ ‫‪ 14746‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود‬ ‫متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع‬ ‫در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/21 :‬رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان – موسوی ‪/1181093‬م الف‬ ‫اگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1475‬برابر اراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات‬ ‫امالک در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیر االنتشار و محلی‬ ‫اگهی میگردد‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی‬ ‫داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل‬ ‫تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی‬ ‫اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد‪ .‬صدور سند مالکیت مانع مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫بخش ‪:3‬‬ ‫از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نام اقای کمال سیف پناهی فرزند توفیق شماره‬ ‫شناسنامه ‪ ۶۰۸‬صادره دهگالن کدملی ‪ 5589586321‬به نسبت ‪ 16 /9098862642‬شعیر‬ ‫مشاع واقای حبیب اهلل قادرمرزی فرزند محمد شماره شناسنامه ‪ ۷‬صادره دهگالن کدملی‬ ‫‪ ۵۵۸۹۸۱۵۱۴۲‬به نسبت ‪ ۱۷ /۵۵۳۸۰۵۷۷۴۳‬شعیر مشاع از ششدانگ تحت پالک ‪687‬‬ ‫فرعی از ‪ ۲۷44‬اصلی بخش ‪ ۳‬سنندج به مساحت ‪ 6858‬متر مربع خریداری شده از نسق‬ ‫محمود شیرزادی زارع صاحب به ادرس سنندج روستای برازان‪.‬‬ ‫تاریخ نوبت اول‪ 1400/06/06 :‬تاریخ نوبت دوم‪ 1400/06/21 :‬بهنام قباد ‪-‬رئیس ثبت‬ ‫منطقه یک سنندج ‪/1844‬م الف‬ ‫شدنامینقاسمی نژادبااستقبال گرمهواداراناینتیمهمراهشدوپساز‬ ‫عقدقرارداد‪،‬هواداراناستقاللبه شدتاینبازیکنراروبرویساختمان‬ ‫باشگاهتشویق کردند‪.‬باوجودتمامی کش وقوس ها‪،‬امینقاسمی نژاد‬ ‫درنهایت به جمع ابی پوشــان پایتخت پیوســت و با شــروع روز سوم از‬ ‫تمرینات‪ ،‬استقالل را برای فصل اینده مسابقات همراهی خواهد کرد‪.‬‬ ‫یکی از نکات امیدوارکننده قاسمی نژاد برای استقاللی ها‪ ،‬عملکرد‬ ‫بسیار موفق این بازیکن در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر بود‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫دیوار ‪ 191‬سانتی متری‬ ‫لیگ در پرسپولیس‬ ‫هافبک فصل گذشــته ســن پولتن اتریش قراردادی‬ ‫رسمی با پرسپولیس امضاء کرد‪ .‬فعالیت پرسپولیس در‬ ‫نقــل و انتقاالت تابســتانی به صورت جدی ادامــه دارد‬ ‫و مســئوالن این باشــگاه در ادامه تالش ها برای جذب‬ ‫نفــرات مدنظر یحیی گل محمدی برای پــر کردن جای‬ ‫خالی نفرات جداشده‪ ،‬یک بازیکن دیگر را به خدمت‬ ‫گرفتند تا تیم قدرتمندی وارد لیگ قهرمانان اسیا و فصل‬ ‫جدید لیگ برتر کنند‪ .‬رضا اسدی که یکی از گزینه های‬ ‫نقل و انتقاالتی پرسپولیس طی هفته های اخیر عنوان‬ ‫می شد‪ ،‬پس از بررسی پیشنهاد هایش درنهایت تصمیم‬ ‫گرفتتیممحبوبخودراانتخاب کندوقراردادیرسمی‬ ‫با پرسپولیس به امضا برساند‪ .‬این بازیکن که پس از یک‬ ‫سال حضور موفق در تراکتور و تجربه قهرمانی در جام‬ ‫حذفی با این باشگاه راهی اتریش شد و برای سن پولتن‬ ‫بــه میدان رفت‪ ،‬پس از یک فصل عضویت در این تیم‬ ‫تصمیــم به جدایی گرفت تا دوباره به ایــران برگردد و‬ ‫برای پرسپولیس به میدان برود‪ .‬اسدی در لیست فرهاد‬ ‫مجیدینیزحضورداشتاماترجیحدادپرسپولیسیشود‬ ‫که مذاکرات سرخ پوشان نیز با او مثبت بود و این بازیکن‬ ‫پس از بازگشت به ایران قراردادش را نهایی کرد و خرید‬ ‫جدیدسرخ پوشانلقب گرفت‪.‬او کهزیرنظرعلیدایی‬ ‫در نفت تهران به کار گرفته شد و در سایپا هم دو فصل‬ ‫شاگرد او بود‪ ،‬پس از بازی در تراکتور و سن پولتن‪ ،‬حاال‬ ‫یک تجربه جدید را با حضور در پرســپولیس به دســت‬ ‫مــی اورد و در خط میانی سرخ پوشــان جانشــین احمد‬ ‫نوراللهیخواهدشد کهراهیشباباالهلیاماراتشده‬ ‫است‪ .‬قرارداد رضا اسدی‪ ،‬هافبک جدید پرسپولیس با‬ ‫این باشگاه به مدت یک فصل امضاشده است‪.‬‬ ‫رونمایی از جانشین‬ ‫اسکوچیچ در تیم ملی‬ ‫از ســرمربی جدیــد تیــم ملــی در تمریــن شــاگردان‬ ‫اســکوچیچ رونمایــی شــد‪ .‬دراگان اســکوچیچ و وحیــد‬ ‫هاشــمیان غایبان اصلی تمرینات تیم ملی برای بازی با‬ ‫ســوریه در ورزشــگاه ازادی هستند‪ .‬سرمربی و مربی تیم‬ ‫ملیعلیرغمتزریقهردودوز واکسن کرونا‪،‬بهدلیلابتال‬ ‫بهاینبیماری‪،‬فعالدر قرنطینههستندتاتمرینتیمملی‬ ‫بدون حضور این دو مربی برگزار شود‪ .‬در غیاب این دو‬ ‫نفر‪ ،‬مســئولیت فنی تیم ملی به ماریو تات سپرد هشــده‬ ‫است‪ .‬مربی‪ 49‬ساله اهل کروات که سابقه سرمربیگری‬ ‫دیناموزاگرب را دارد و با این تیم قهرمان لیگ کرواسی و‬ ‫جام حذفی این کشور شده است‪ .‬تات که با فوتبال اسیا‬ ‫اشناست و سابقه کار در لیگ عربستان‪ ،‬چین و مالزی را‬ ‫دارد تا زمانی که اسکوچیچ و هاشمیان شرایط خروج از‬ ‫قرنطینهوبازگشتبهتمریناتراپیدانکنند‪،‬بایدتیمملی‬ ‫را اماده بازی با سوریه و همچنین عراق کند‪ .‬با توجه به‬ ‫انکهتاریخدقیقابتالیسرمربیومربیتیمملیبه کرونا‬ ‫مشخص نشده‪ ،‬این احتمال وجود دارد که ان ها نتوانند‬ ‫در بازی با سوریه تیم ملی را همراهی کنند البته شاید هم‬ ‫تســت کرونای اســکوچیچ و هاشــمیان در روزهای اینده‬ ‫منفیشودوان هابتواننداز نزدیک کنار تیمملیباشند‪.‬‬ ‫تمدید یک مهره کلیدی دیگر‬ ‫با سپاهان‬ ‫قاسمی نژادبهدنبالتکرار فصلرویاییلیگبیستم‬ ‫حمایت ویژه سرمربی تاتنهام‬ ‫از هری کین‬ ‫نونو اســپریتو‪ ،‬ســرمربی پرتغالــی تاتنهام‪،‬‬ ‫حمایــت ویژه ای ازهری کیــن انجام داد‪ .‬بعد‬ ‫از چند هفته پرحاشیه که هری کین پشت سر‬ ‫نهایتا در تاتنهام ماندگار شد‪ ،‬ستاره‬ ‫گذاشت و ً‬ ‫انگلیســی اولین بار در فصل جدید در ترکیب‬ ‫اتفاقا‬ ‫اصلــی تیم نونو اســپیریتو قرار گرفــت و‬ ‫ً‬ ‫دروازه بان ابی ها در برزخ میان ماندن‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫وینگر تیم فوتبال سپاهان قرارداد خود با این باشگاه‬ ‫را یک فصل دیگر تمدید کرد تا یک ســال دیگر هم به‬ ‫فوتبــال خــود ادامه بدهــد‪ .‬تیم فوتبال ســپاهان که در‬ ‫روزهــای اخیــر به دلیل خرید بازیکنــان جدید و تمدید‬ ‫بازیکنان برجسته تیم‪ ،‬بسیار شلوغ و پرسروصدا بوده‪،‬‬ ‫در اخرین اقدام با محمدرضا خلعتبری به توافق رسید و‬ ‫این بازیکن برای یک فصل دیگر در جمع طالیی پوشان‬ ‫باقیخواهدماند‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند مالکیـت و سـند کمپانـی خـودرو پـژو ‪ 206‬هـاچ بک به‬ ‫رنـگ سـفید‪ -‬روغنی به شـماره انتظامی ایـران ‪ 137 -67‬ن ‪ 25‬به شـماره‬ ‫موتور ‪ 182A0025232‬و شـماره شاسی ‪ NAAP03EEXJJ542182‬مدل‬ ‫‪ 1397‬بـه نـام لیال مظفری فرزند طوفان شـماره شناسـنامه ‪1271235056‬‬ ‫کدملـی ‪ 1271235056‬صـادره از اصفهـان مفقود گردیـده و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط می باشد‪.‬‬ ‫برگ سـبز و سـند مالکیـت خودرو سـواری استیشـن سیسـتم کاروان تیپ‬ ‫جی‪.‬ال‪.‬ایکـس ‪ 701‬بـه رنـگ سـفید شـیری ‪ -‬روغنـی به شـماره انتظامی‬ ‫ایـران ‪ 743 -13‬ب ‪ 39‬بـه شـماره موتـور ‪ 00217105‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S3672282011738‬مـدل ‪ 1383‬بـه نـام موسسـه انجمـن خیریه حضرت‬ ‫ابوالفضـل(ع) شـماره شناسـنامه ‪ 496‬و کدملـی ‪ 1249400937‬صـادره از‬ ‫اصفهـان مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سـند مالکیت خودرو سـمند ال ایکس به رنگ خاکسـتری روشن‪ -‬متالیک‬ ‫به شـماره انتظامی ایران ‪ 583 -13‬ج ‪ 37‬به شـماره موتور ‪12484045273‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ 17603470‬مـدل ‪ 1384‬بـه نـام زهـرا کبیـری بارچانی‬ ‫فرزنـد عبدالکریم به ش‪.‬ش ‪ 234‬کدملـی ‪ 1289297363‬صادره از اصفهان‬ ‫مفقـود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سیسـتم پـژو تیـپ ‪ PARSXU7‬بـه رنـگ‬ ‫سـفید‪ -‬روغنـی به شـماره انتظامی ایـران ‪ 419 -36‬ه ‪ 18‬به شـماره موتور‬ ‫‪ 124K0761638‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CE1FH274247‬مـدل‬ ‫‪ 1394‬به نام محمدرضا رخشـانی فرزند غالمحسـن شـماره شناسنامه ‪138‬‬ ‫کدملـی ‪ 2993147609‬صـادره از کرمـان مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار‬ ‫سـاقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مـدارک خـودرو شـامل‪ :‬بـرگ سـبز‪ ،‬کارت ماشـین و کارت سـوخت‬ ‫سـواری چـری اریـزو ‪ 5‬مـدل ‪ 97‬بـه رنـگ سـفید بـه شـماره انتظامـی‬ ‫‪ 44‬ایـران‪ 599‬ی ‪ 54‬بـه شـماره شاسـی‪NATFCANH9J 1013094‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ MVME4T15BARJ003947‬مالکیـت بـه نـام فاطمه‬ ‫سـاکی بـه شـماره ملـی ‪ 4072669733‬فرزنـد محمد مفقـود گردیـده و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند مالکیـت و سـند کمپانـی موتور سـیکلت بنلـی ‪ 180‬به‬ ‫رنگ سـفید به شـماره انتظامی ‪ 58288-634‬به شـماره موتور ‪23162579‬‬ ‫و شـماره تنه ‪ 00941‬مدل ‪ 1399‬به نام محمدرضا شـفیعی فرزند مصطفی‬ ‫شـماره شناسـنامه ‪ 4500‬کدملـی ‪ 1285123468‬صـادره از اصفهان مفقود‬ ‫گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 7 ‫شـنبه ‪ 06‬شـهریور ماه ‪ 28 / 1400‬اگوست ‪ 19/ 2021‬محرم ‪ / 1443‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1148‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫سینوفارم مصرف شده در ایران‬ ‫پلتفرم اصلی است‬ ‫سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت‪ :‬انچه از واکسن سینوفارم در ایران عرضه و مصرف شده‬ ‫است پلتفرم اصلی ان بوده و از سوی سازمان بهداشت جهانی مجوز مصرف اضطراری دارد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما؛ اقای کیانوش جهانپور درباره اظهاراتی مبنی بر واردات واکسن سینوفارم از‬ ‫منبعی کهتاییدیهسازمانجهانیبهداشتندارد‪،‬افزود‪:‬به طورکلیچینپنجواکسن کروناعرضه‬ ‫کرده است که شامل سینوفارم پکن‪ ،‬سینوفارم ووهان‪ ،‬سینوواک‪ ،‬کان سینو و‪ ...‬است‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫بایدتوجه کرد کهسینوفارمپکنازواکسن هاییاست کهموردتائید‪ WHO‬قرارگرفتهاست‪.‬جهانپور‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫گفت‪ :‬بر همین اساس هم تنها واکسن چینی دارای مجوز مصرف در ایران سینوفارم پکن است که‬ ‫در ماه های اخیر واردشده است‪ .‬او افزود‪ :‬ایران از ابتدای واردات واکسن تاکنون تنها‪ ،‬واردکننده و‬ ‫مصرف کنندهسینوفارمپکنبودهاست کهموردتائیدسازمانجهانیبهداشتهمقراردارد‪.‬درضمن‬ ‫این به معنای نامعتبر بودن واکسن سینوفارم ووهان نیست؛ چراکه ده ها میلیون دز از ان واکسن در‬ ‫چیناستفاده شدهاست؛مضافابهاینکهحسباطالعسینوفارمووهاننیزدر حالانتقالبهپلتفرم‬ ‫اصلیاستودر ایندهاحتماال تنهایکواکسنسینوفارماز سویچینعرضهخواهدشد‪.‬سخنگوی‬ ‫سازمانغذاوداروهمچنین گفت‪:‬درهرصورتانچهدرایرانعرضهومصرف شدهاستپلتفرماصلی‬ ‫و دقیقا ان واکســنی اســت که از ســوی سازمان بهداشت جهانی بهداشت مجوز مصرف اضطراری‬ ‫دریافت کردهاستوداده هاویافته هایموجوداز اثربخشیاندر ایران‪،‬مستنداتومدارک کارایی‬ ‫واثربخشیپلتفرماصلییاهمانسینوفارمپکنمحسوبخواهدشد‪.‬‬ ‫کروناهمچناناولویت کشور نیست‬ ‫رئیــس کمیتــه کشــوری اپیدمیولــوژی و‬ ‫واکنــش ســریع اپیدمــی کرونــا بــا اشــاره بــه‬ ‫وضعیت کرونا در کشور‪ ،‬انتقاداتی را به نحوه‬ ‫مدیریــت بیمــاری وارد دانســت و تاکید کرد‪:‬‬ ‫مدیریــت اپیدمــی کرونا به تنهایــی از عهده‬ ‫وزارت بهداشــت برنمی اید‪ .‬بحث هم فقط‬ ‫شــخص وزیر نیســت‪ ،‬اگر ‪ ۱۰۰‬وزیر بهداشــت‬ ‫دیگر هم تغییر کند اما ساختار ثابت بماند و‬ ‫تفکرماندربارهمقابلهبااپیدمیتغییرنکند‪،‬‬ ‫همین روند تکراری را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫دکتر حمید ســوری در گفت وگو با ایســنا‪،‬‬ ‫درباره وضعیت بیماری کرونا در کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫غیرازقسمت هایجنوبشرقی‪،‬مابقی کشور‬ ‫وضعیــت نامناســبی دارد و فراوانی مــرگ در‬ ‫خیلی از استان ها باال است‪.‬‬ ‫گسترش باالی دلتا در کشور‬ ‫او گفت‪ :‬گسترش اپیدمی با واریانت دلتا‬ ‫بسیار زیاد است و در بیشتر شهرها تخت های‬ ‫بیمارستانی اشغال است و میزان بار اپیدمی‬ ‫قابل توجه است‪ .‬به نظر می رسد عدم توجه‬ ‫کافیبهمسئله کروناعلتایناتفاقاتاست‪.‬‬ ‫بهنظرمنبدوناینکهبخواهیم کسیرامقصر‬ ‫بدانیم یا انگشت اتهام به سمت فرد یا افراد‬ ‫خاصیبگیریم‪،‬بایدبهضعف هایبزرگیفکر‬ ‫کنیم که سبب شده است تا اپیدمی به چنین‬ ‫شــرایطی برســد‪ .‬او افزود‪ :‬یکــی از ضعف ها‬ ‫ایــن اســت که هنــوز کرونا جــزو اولویت های‬ ‫اصلی کشــور نیســت و به همین دلیل ســایر‬ ‫سازمان هایی کهبایدمسئولیتداشتهباشندو‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫اداره کل بنادرودریانوردی استان هرمزگان‬ ‫تمام قد در مقابل اپیدمی به وزارت بهداشت‬ ‫کمــک کنند‪ ،‬ایــن اقــدام را انجام نمی دهند‪.‬‬ ‫مدیریــت اپیدمــی کرونا به تنهایــی از عهده‬ ‫وزارت بهداشــت برنمی اید‪ .‬بحث هم فقط‬ ‫شــخص وزیر نیســت‪ ،‬اگر ‪ ۱۰۰‬وزیر بهداشــت‬ ‫دیگر هم تغییر کند اما ساختار ثابت بماند و‬ ‫تفکرماندربارهمقابلهبااپیدمیتغییرنکند‪،‬‬ ‫همین روند تکراری را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫مردم هم بی توجه هستند‬ ‫ســوری ادامه داد‪ :‬از ســوی دیگر بخشــی از‬ ‫مردم هم نسبت به شرایط کم توجه هستند‪.‬‬ ‫دستورالعمل هایی مبنی بر ممنوعیت سفرها‬ ‫یشــود اما بازهم سفرها برقرار است‬ ‫تنظیم م ‬ ‫و این یعنی دستورالعمل ها تمکین نشده و به‬ ‫اجرادرنمی اید‪.‬اکثرشهرهاقرمزاستامااداب‬ ‫یشــود و شدت‬ ‫متناســب با شهر قرمز اجرا نم ‬ ‫عملوسرعتعملدربرنامه هاناکافیاست‪.‬‬ ‫خطر جدی است‬ ‫ســوری با تاکید بر اینکه خطر کرونا جدی‬ ‫است‪،‬ادامهداد‪:‬ممکناستفراوانیبیشتری‬ ‫از ابتال و مرگ ومیر داشــته باشــیم و الزم اســت‬ ‫واکنش سریعی در برابر اپیدمی ترتیب دهیم‪.‬‬ ‫من نگران وقفه ایجادشده برای تغییر دولت‬ ‫و کابینه هســتم که مبادا تاثیر منفی در کنترل‬ ‫اپیدمی داشــته باشــد و وضعیت را بدتر کند‪.‬‬ ‫او تاکیــد کرد‪ :‬یکی از اولویت هایی که هرچه‬ ‫ســریع تر باید شکل گیرد این اســت که وزارت‬ ‫بهداشــت فرم خاص خود در دولت سیزدهم‬ ‫را به دست اورد و وزیر محترم بهداشت جدید‬ ‫چیدمانمدیریتیخودراباسرعتانجامدهند‬ ‫تهــا و فرایندهــای‬ ‫و بــدون وقفــه وارد فعالی ‬ ‫مدیریتــی شــویم‪ .‬تقــارن اپیدمــی و تغییــر و‬ ‫انتقــال دولــت اکنــون در زمــان خوبــی اتفاق‬ ‫نمی افتد و انتقال دولت در حالی رخ می دهد‬ ‫که به بدترین اعداد مرگ ومیر کرونا در کشــور‬ ‫رسیده ایم ‪ .‬نماینده تام االختیار وزیر بهداشت‬ ‫در استان سیستان و بلوچستان ضمن اشاره به‬ ‫اقداماتانجام شدهجهتمدیریتبیماریدر‬ ‫سیستانوبلوچستانوباتاکیدبراینکهبرنامه‬ ‫عملیاتیاجراشدهدرایناستانقابلیتاجرایی‬ ‫شدن در کل کشور را دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تابه حال‬ ‫کســی از ما نخواســته اســت تجربیات خود از‬ ‫مدیریت کرونادراستانسیستانوبلوچستانرا‬ ‫بهسمعونظرشانبرسانیم کهبتوانانراتکرار‬ ‫کرد و تنها یک گزارش به وزیر بهداشت در این‬ ‫زمینهارائهشد‪.‬ماانجامعجزه ایانجامندادیم‬ ‫و فقــط ســعی کردیــم از ابزارهــا و تجربیــات‬ ‫جهانی و بومی مدیریت کرونا استفاده کنیم و‬ ‫باحضورمستمردرفیلدوپیگیریمسائلاستان‬ ‫قدم مهمی برای مدیریت شرایط برداریم که‬ ‫قطعا این برنامه قابل توسعه در سطح کشور‬ ‫است‪ ،‬اما به شرط انکه بخواهند و متعهد به‬ ‫انجام این خواسته باشند‪ .‬یکی از نکاتی که از‬ ‫انغافلهستیمهمکاریحداکثریبینبخشی‬ ‫در تمامسطوحاست‪.‬‬ ‫جهش المبدا در برخی کشورهای‬ ‫همسایه‬ ‫او درباره شرایط کشور در روزهای اتی نیز‬ ‫اولین جلسه هیئت اندیشه ورز کانون بسیج رسانه شهرستان کرمانشاه برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫نشستسرهنگسعیدبهشتیفرماندهناحیهبسیجکرمانشاهبرمسئولیترسانه هاتاکیدکرد‬ ‫و در ادامه گفت‪ :‬مقام معظم رهبری ماموریت هایی را مستقیم خطاب به جوانان دارند‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین ماموریت هایی که رهبری برای جوانان در نظر گرفته و از ان به عنوان اولین‬ ‫جهاد جوانان نام می برد‪ ،‬تزریق روحیه امید در جامعه و مقابله با تبلیغات رسانه ای دشمن‬ ‫است‪ .‬هرکسی که می خواهد در انقالب اسالمی نقش افرینی کند این بیانه را باید بفهمد‪.‬‬ ‫ما به عنوان نیروهای انقالبی و یا غیرانقالبی ‪ ۳‬مورد را در قبال سخنان رهبری داریم‪ ،‬اینکه‬ ‫فرمایشات رهبری را خوب بخوانیم‪ ،‬خوب درک کنیم تا بتوانیم خوب عمل کنیم‪ .‬رهبری‬ ‫اولین انتظاری که از شــما به عنوان افرادی که در رســانه نقش دارید انتظار دارند مقابله با‬ ‫تبلیغات رسانه ای دشمن است‪ .‬با توجه به اینکه هنوز دولت اقای رئیسی سرکار نیامده‪ ،‬در‬ ‫نظر داشته باشید شبکه های معاند روحیه ناامیدی را در مردم القا کرده و این طرز فکر را در‬ ‫جامعه ایجاد می کنند که هیچ تغییری در اوضاع با تغییر دولت ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫هیئت های اندیشه ورز به اقدام عملی و راه حل منجر شوند‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬گزارش هایی از ترکیــه و برخی‬ ‫کشــورهای همســایه از جهش المبــدا داریم؛‬ ‫بنابراین خطرش بیخ گوش ما است و با توجه‬ ‫به اینکه کنترل درستی بر ترددهای ما صورت‬ ‫نمی گیرد‪،‬هرلحظهممکناستجهشالمبدا‬ ‫در کشــور گزارش شــود و روزهای اینده بســیار‬ ‫نگران کننده اســت‪ .‬امیدواریــم اقدامات الزم‬ ‫هرچه سریع تر وجدی تر صورت گیرد؛ در غیر‬ ‫ایــن صــورت با شــیوه ای کــه االن از مدیریت‬ ‫اپیدمی می بینیم‪ ،‬وضع ممکن اســت از این‬ ‫هم بدتر شــود‪ .‬ویروس مرتبا در حال جهش‬ ‫استوچه بسادر ایندهجهش هاییسخت تر‬ ‫شهــای فعلــی هم بــروز پیدا کنــد‪ .‬او‬ ‫از جه ‬ ‫افزود‪ :‬باید برای هر اتفاقی که ممکن اســت‬ ‫در ژنتیــک ویــروس رخ دهــد و ســبب جهش‬ ‫ان شــود‪ ،‬اماده باشیم و سیاست هایی اتخاذ‬ ‫کنیم که انقدر پیک های متعدد و پشــت سر‬ ‫کهــای متعدد‬ ‫هم نداشــته باشــیم‪ .‬بروز پی ‬ ‫بیانگر ان است که اقدامات کنترلی ما چندان‬ ‫اســتمرار نداشــته اســت و قدرت بیماری زایی‬ ‫ویروس های جدید هم در حال افزایش است‬ ‫که احتمال ابتال به بیماری را افزایش می دهد‬ ‫ودیگرتضمینینداریم کهواکسیناسیونانبوه‬ ‫بتوانــد جامعه را نجــات دهــد؛ بنابراین نیاز‬ ‫اســت تغییر اساسی در شیوه زندگی و اعمال‬ ‫قوانینومقرراتداشتهباشیم‪.‬‬ ‫ضرورت اصالح فرایندهای بهداشتی و‬ ‫درمانی کرونا‬ ‫ســوری ادامــه داد‪ :‬بایــد در فرایندهــای‬ ‫بهداشتی و درمانی در حوزه کرونا تجدیدنظر‬ ‫و اصالح اساسی صورت دهیم که این موضوع‬ ‫متناسب با شرایط هر استان می تواند متفاوت‬ ‫باشدوبایدازادیعملبیشتریبهاستان هاداده‬ ‫شودتاسیاست هاوراهبردهایموثردر استانرا‬ ‫انتخابکنند‪.‬یکیازاشکاالتمدیریتینوشتن‬ ‫نسخه های مرکزی است ان هم برای این همه‬ ‫تنوعقومیتیو‪ ...‬کهطبیعتا کارایییکسانیدر‬ ‫نقاط مختلف نخواهد داشت‪ .‬یکی از نکات‬ ‫موفقدر کنترل کرونادر سیستانوبلوچستان‪،‬‬ ‫نوشتن دستورالعمل ها و برنامه های مدیریتی‬ ‫بــا حفــظ اصالت ان ها و متناســب با شــرایط‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی ان جامعــه‬ ‫بود‪.‬ایناتفاقبایددر سایراستان هاهماتفاق‬ ‫بیفتد‪ .‬او با اشاره به اینکه کرونا در کشور ما در‬ ‫حال گردش است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اکثر نقاط کشور‬ ‫الودهاستواینشرایطروزبه روز بدترمی شود‬ ‫ان هم در شرایطی که هنوز به قله پیک پنجم‬ ‫نرسیدیم‪.‬‬ ‫حســین دالوری مســئول رســانه ای بنیاد خاتم سخنران دوم جلسه اندیشــه ورز‪ ،‬ضمن‬ ‫تاکید ســخنان ســرهنگ بهشــتی در رابطه با تالش دشــمن برای تاثیرگذاری بر جامعه‪ ،‬بر‬ ‫نقش رسانه ها در تولید اندیشه اشاره کرد و افت این قبیل نشست ها را عدم عمل گرایی و‬ ‫نداشتنبرنامهدانستو گفت‪:‬نداشتنبرنامهعملیباعثدلسردیشرکت کنندگانخواهد‬ ‫شد‪ .‬نشست های این چنینی باید باعث حل مسائل جامعه شود و با توجه به شکل گیری‬ ‫دولت جدید و حمالت رسانه ای دشمن باید نقطه ثقل تجمع دشمن شناسایی شده و در‬ ‫این دسته نشست ها بررسی شده و راهکار ارائه شود‪ .‬جلسات هیئت اندیشه ورز‪ ،‬باید محل‬ ‫ارائه مطالعات‪ ،‬تحقیقات و بررسی های به عمل امده باشد و در ان نسخه ی راه حل مشکل‬ ‫و مسائل تجویز شود‪ .‬هیئت های اندیشه ورز بایدشان و جایگاه خود را پیدا کند و طبق ان‬ ‫عمال راهکار ارائه دهد‪.‬‬ ‫مقدمات برگزاری جشنواره ابوذر‬ ‫در ادامه این نشست محمدهادی صحرایی _ رئیس سازمان بسیج رسانه کرمانشاه به‬ ‫مشکالت جامعه‪ ،‬کارشکنی های بازار واکسن‪ ،‬مسائل اقتصادی و معیشت مردم و ‪ ...‬اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬هرکدام از ما می خواهیم به شکلی کمک کنیم و دولت جدید فارغ از هرگونه‬ ‫سوگیری سیاسی‪ ،‬باید امید به جامعه تزریق کند‪ .‬همچنین باید در جامعه اگاهی سازی‬ ‫داشته باشیم و قطعا اگاهی سازی همگام با انتقاد است‪ ،‬البته انجام انتقاد باید باصداقت‪،‬‬ ‫با شجاعت‪ ،‬با صراحت و با بصیرت باشد‪ .‬امسال نیز جشنواره ابوذر را شروع خواهیم کرد‪.‬‬ ‫این جشــنواره در کرمانشــاه سابقه درخشانی داشته و امیدواریم امسال هم شرکت پررنگ‬ ‫اهالیرسانهراداشتهباشیم‪.‬جشنوارهپنجمابوذر در قالب‪،‬عکس‪ ،‬گزارشتصویریوخبری‪،‬‬ ‫خبر‪ ،‬یادداشت‪ ،‬کاریکاتور‪ ،‬مستند کوتاه‪ ،‬کلیپ‪ ،‬موشن گرافی و ‪ ...‬با موضوعات مختلف‬ ‫برگزار خواهدشد‪.‬جزئیاتجشنوارهبه زودیاطالع رسانیخواهدشدوهمچنینطرحشهید‬ ‫سلیمانی را خم خواهیم داشت؛ و امیدواریم بتوانیم بازهم این طرح را مثل گذشته داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫تجدید فراخوان خدمات مشاوره شماره‪/1400/6095‬ص‬ ‫مورخ ‪ 1400/06/03‬شماره فراخوان در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000033‬‬ ‫اگهی تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی‬ ‫مشاور شماره ‪/9 :‬عمران ‪1400/‬‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در نظر دارد خدمات مشاوره با موضوع ذیل را از روش ‪QCBS‬‬ ‫به مشاور واجدشرایط واگذار نماید ‪.‬‬ ‫‪ -1‬کارفرما ‪ :‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان‬ ‫‪ -2‬موضوع‪ :‬پروژه مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرایی مستحدثات اراضی ‪ 2400‬هکتاری بندر شهیدرجایی‬ ‫‪ -3‬نوع گواهی نامه رشته ‪ ،‬تخصص و پایه موردنیاز ‪:‬‬ ‫حداقل پایه ‪ 2‬تخصص بندرسازی و سازه های دریایی به همراه یکی از تخصص های زیر به صورت توام‬ ‫ حداقل پایه ‪ 2‬تخصص راهسازی‬‫ حداقل پایه ‪ 2‬تخصص راه اهن‬‫ حداقل پایه ‪ 2‬تخصص اب و فاضالب‬‫(گروه مشارکت ‪ -‬دوشرکتی مطابق بخشنامه ‪ 100/67285‬مورخ ‪)89/9/13‬‬ ‫توضیح ‪ :‬ارائه حداقل پایه ‪ 2‬بندرســازی و ســازه های دریایی به عنوان تخصص اصلی ضروری می باشد‪ ،‬سایر‬ ‫تخصص های ذکر شده به صورت توام یا مشارکت به همراه تخصص بندرسازی قابل قبول می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬حجم کار ‪ :‬انجام مطالعات تفصیلی و تهیه نقشه های اجرای مستحدثات ‪ 2400‬هکتار از اراضی بندر شهید‬ ‫رجایی‬ ‫‪ -5‬مدت اجرای کار ‪ 18 :‬ماه‬ ‫‪ -6‬محل ‪ ،‬زمان و مهلت دریافت اسناد ارزیابی ‪:‬‬ ‫متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند از تاریخ ‪ 1400/6/6‬تا مورخ ‪ 1400/6/13‬روز شنبه ساعت ‪ 13:00‬با‬ ‫مراجعه به سایت ‪ www.setadiran.ir‬نسبت به دریافـت(خرید)رایگان اسناد اقدام نمایند‪.‬‬ ‫* ضمنــ ًا دریافت اگهی از ســایتهای‪ iets.mporg.ir - www.shahidrajaeeport.pmo.ir‬نیز بصورت‬ ‫غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است‪.‬‬ ‫‪ -7‬مهلت و محل بارگذاری اسناد توسط مشاور‪:‬‬ ‫متقاضیان باید پیشنهـــادات خود را تا ســاعت ‪ 13:00‬روز شنبه مـــورخ ‪ 1400/6/20‬در سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت ( ستاد ایران) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬بارگذاری نمایند ‪.‬‬ ‫تبصر‪: 1‬کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد ارزیابی کیفی تا ارائه پیشنهاد مشاوران و گشایش پاکت از طریق‬ ‫درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران) ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم‬ ‫است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند بدیهی است در صورت عدم انجام فرایند در سامانه مذکور پیشنهاد ارائه‬ ‫شده به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمی گردد‪.‬‬ ‫‪ -8‬زمان و محل بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی ‪:‬‬ ‫مهلت بررســی اســتعالم ها‪ :‬یک هفته پس از اخرین روز بارگذاری پاکات الکترونیکی در ســامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت( ستاد ایران) ‪.‬‬ ‫ برای کســب اطالع بیشتر در خصوص اســناد با تلفن های ‪ 076-32123606‬و ‪ 076-32123608‬تماس‬‫حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫اداره ارتباطات و اطالع رسانی بنادرو دریانوردی هرمزگان‬ ‫اولین جهاد جوانان‬ ‫از دیدگاه رهبری‬ ‫شناسه اگهی ‪1178928 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت عمران شهر جدید فوالدشــهر در نظر دارد؛ فراخوان خرید خدمــات مشاوره جهت انجام‬ ‫خدمات فنی و مهندسی مرتبط با حوزه پیمان و رسیدگی شامل بررسی و کنترل صورت مجالس‪ ،‬صورت‬ ‫وضعیت ها و انجام خدمات طراحی به صورت موردی شــامل تهیه براورد‪ ،‬تهیه نقشــه های معماری‪،‬‬ ‫ســازه‪ ،‬تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شهر جدید فوالدشهر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست‬ ‫مشاوران دارای صالحیت‪ ،‬ارسال درخواست پیشنهاد (‪ ،)RFP‬ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکتها‬ ‫از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و‬ ‫الزم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی‬ ‫امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ ‪ 1400/06/04‬می باشد‪.‬‬ ‫محل تامین اعتبار ‪:‬‬ ‫پرداخت به صورت نقدی از محل منابع داخلی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر صورت می گیرد‪.‬‬ ‫شرایط فراخوان ‪:‬‬ ‫‪ -‬داشــتن حداقل پایه ســه در گرایش ســاختمانهای مســکونی‪ ،‬تجاری‪ ،‬اداری‪ ،‬صنعتی و نظامی از‬ ‫سازمان برنامه و بودجه از سازمان برنامه و بودجه (ارائه تصویر برابر با اصل گواهی‪ ،‬الزامی است)‪.‬‬ ‫ داشتن حداقل پایه دو گرایش راهسازی از سازمان برنامه و بودجه (ارائه تصویر برابر با اصل گواهی‪،‬‬‫الزامی است)‪.‬‬ ‫‪ -‬مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان ‪ :‬از روز پنجشــنبه مــورخ ‪ 1400/06/04‬تا روز سه شنبه‬ ‫مورخ ‪. 1400/06/09‬‬ ‫‪ -‬مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان ‪ :‬ساعت ‪ 13:00‬روز سه شنبه مورخ ‪. 1400/06/16‬‬ ‫‪ -‬اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه‬ ‫و ارائه پاکتها‪:‬‬ ‫فوالدشهر‪ ،‬بلوار ولی عصر‪ ،‬میدان ولی عصر‪ ،‬کد پستی ‪ ، 8491751740‬صندوق پستی‪84915-167‬‬ ‫تلفن‪ 03152630161-5 :‬دور نویس‪03152624181 :‬‬ ‫‪ -‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪88969737‬و ‪85193768‬‬ ‫‪ -‬مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به ادرس ‪https://fooladshahr.ntdc.ir :‬‬ ‫روابطعمومیشرکتعمرانشهرجدیدفوالدشهر‬ ‫م الف ‪1181347 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1908

روزنامه رویداد امروز 1908

شماره : 1908
تاریخ : 1403/03/10
روزنامه رویداد امروز 1907

روزنامه رویداد امروز 1907

شماره : 1907
تاریخ : 1403/03/09
روزنامه رویداد امروز 1906

روزنامه رویداد امروز 1906

شماره : 1906
تاریخ : 1403/03/08
روزنامه رویداد امروز 1905

روزنامه رویداد امروز 1905

شماره : 1905
تاریخ : 1403/03/07
روزنامه رویداد امروز 1904

روزنامه رویداد امروز 1904

شماره : 1904
تاریخ : 1403/03/06
روزنامه رویداد امروز 1903

روزنامه رویداد امروز 1903

شماره : 1903
تاریخ : 1403/03/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!