روزنامه رویداد امروز شماره 1147 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1147

روزنامه رویداد امروز شماره 1147

روزنامه رویداد امروز شماره 1147

‫سیاست‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 04‬شهریور ماه‪1400‬‬ ‫ادامهواکنش هابهانتشار فیلم هایزنداناوین‬ ‫باخاطیان‬ ‫برخوردشود‬ ‫‪ 26‬اگوست ‪2021‬‬ ‫‪ 17‬محرم ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1147‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫امروز‬ ‫یزد‬ ‫رویدا د زید‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان یزد‪:‬‬ ‫در برخورد فساد خط قرمزنداریم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1147‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گردشگری اب در‬ ‫طرح‬ ‫اجرا میشود‬ ‫‪۹۶‬‬ ‫طرحمخابراتیبه‬ ‫خابشهردار یزد؛‬ ‫ایندهدروازه بانپرسروصدایابی ها‬ ‫بهیکابهامبزرگتبدیل شده است‬ ‫رشیدمظاهری‬ ‫در برزخ جدایی‬ ‫از استقالل‬ ‫بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی دولت پایان یافت و در پایان رای گیری از میان ‪ 19‬وزیر پیشنهادی معرفی شده‪ ،‬تنها حسین باغگلی وزیر‬ ‫پیشنهادی اموزش و پرورش موفق به کسب رای اعتماد بهارستان نشینان نشد‬ ‫‪16 266‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪70 198‬‬ ‫‪13 108 165‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17 48 222‬‬ ‫‪10 270‬‬ ‫‪15 47 220‬‬ ‫‪25 254‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪28 77 181‬‬ ‫‪14 267‬‬ ‫‪13 77 191‬‬ ‫‪4‬‬ ‫در حوزه وکالت‬ ‫طرحهای مجلس‬ ‫جایگاه وکیل است‬ ‫زمینهساز غصب‬ ‫شایدوقتیدیگر‬ ‫کشور‬ ‫احمد وحیدی‬ ‫تزریقنکردهاند‬ ‫یزدیهنوز واکسن‬ ‫ساالن‬ ‫نیمیاز میان‬ ‫انتخاب شهردار یزد؛‬ ‫شاید وقتی دیگر‬ ‫مـوافــق‬ ‫نفت‬ ‫جواد اوجی‬ ‫‪60 205‬‬ ‫ورزش و جوانان‬ ‫حمید سجادی هزاوه‬ ‫‪14‬‬ ‫‪56 210‬‬ ‫‪19‬‬ ‫اطالعات‬ ‫سید اسماعیل خطیب‬ ‫‪4 274‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نیرو‬ ‫امور خارجه ایران‬ ‫علی اکبر محرابیان‬ ‫امور اقتصادی و دارایی‬ ‫حسین امیر‬ ‫عبداللهیان‬ ‫‪55 214‬‬ ‫‪14 27 253‬‬ ‫احسان خاندوزی‬ ‫‪17 256‬‬ ‫‪15‬‬ ‫محمدمهدی‬ ‫اسماعیلی‬ ‫‪5 255‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫حجت ا‪...‬عبدالملکی‬ ‫‪13 262‬‬ ‫رستم قاسمی‬ ‫‪18 193 76‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مخالف‬ ‫ممتنع‬ ‫رای اعتماد‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫صمت‬ ‫دفاعوپشتیبانینیروهایمسلح‬ ‫جهاد کشاورزی‬ ‫بهداشت‪،‬درمانواموزشپزشکی‬ ‫جواد ساداتی نژاد‬ ‫محمد رضا‬ ‫زلفی گل‬ ‫محمدعلی‬ ‫فاطمی امین‬ ‫رضا‬ ‫اشتیانیبیاموزیم‬ ‫فرزندان خود‬ ‫برق را به‬ ‫انرژی‬ ‫استفاده درست از‬ ‫فردایی بهتر‬ ‫رسیدن به‬ ‫عدمبرای‬ ‫اعتماد‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫جنوب استان کرمان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد کاالهای ذیل را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج‬ ‫در اســناد مزایده را با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولــت (‪ )www.setadiran.ir‬به صورت‬ ‫الکترونیکی برگزار نماید ‪.‬‬ ‫‪ -‬تاریخ انتشار مزایده در سامانه مذکور‪ 1400/06/06‬می باشد‪.‬‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫عیسی زارع پور‬ ‫بهرام عین اللهی‬ ‫شماره مزایده‬ ‫‪1400-10‬‬ ‫مطالعاتی‪ ،‬از ‪1‬کاالهای راهبردی ای اســت که‬ ‫موضوع‬ ‫فروش انواع تیر سیمانی و کنسول‬ ‫بتنی اسقاط‬ ‫اشتغال زایی و ارزاوری‬ ‫زیر ســایه تحریم قرار دارند؛ طیف سنج ها از‬ ‫*مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت ‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/06/06‬و حداکثر تا ساعت ‪ 19‬روز چهارشنبه مورخ‬ ‫مدیرعامل شــرکت نانومبنا ایرانیان بیان‬ ‫مهم ترین این تجهیزات به شمار می روند‪.‬‬ ‫‪ 1400/06/10‬خواهد بود ‪.‬‬ ‫کــرد‪ :‬نمونــه وارداتــی دســتگاه نانــودراپ با‬ ‫فســنجی‪ ،‬واژه ای اســت کــه‬ ‫فراینــد طی ‬ ‫*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 12‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/06/21‬خواهد بود‪.‬‬ ‫قیمــت حداقــل ‪20‬هــزار دالر و از مبــادی‬ ‫اغلب پژوهشگران و فعاالن فناور با ان اشنا‬ ‫ظهر خواهد بود‪.‬‬ ‫ساعت ‪ 8‬صبح روز شنبه مورخ ‪ 1400/06/06‬تا روز شنبه مورخ ‪ 1400/06/20‬ساعت ‪12:00‬‬ ‫* تاریخ بازدید‪ :‬از‬ ‫یشــود؛ محصوالتــی که از‬ ‫غیررســمی وارد م ‬ ‫هســتند‪ .‬فرایندی ازمایشگاهی که اطالعات‬ ‫شد‪.‬‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫‪1400/06/21‬‬ ‫مورخ‬ ‫یکشنبه‬ ‫روز‬ ‫ظهر‬ ‫‪12‬‬ ‫ساعت‬ ‫راس‬ ‫‪:‬‬ ‫ها‬ ‫پاکت‬ ‫پشتیبانی و خدمات پس از فروش بی بهره اند‬ ‫بازگشاییســتی را با‬ ‫زمانـاده یــا بافت زی‬ ‫*یــک مـ‬ ‫مفیــدی از‬ ‫الفتـبه‬ ‫پاکت‬ ‫‪1400/06/21‬ـر هــم‬ ‫نتـ‬ ‫ی ک میــاب و گرا ‬ ‫مورخارز ‬ ‫یکشنبهـانات‬ ‫صورت فیزیکی به ادرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت ‪ 12:00‬روز و بــا نوسـ‬ ‫ـاب شــده‬ ‫ـوری باز‬ ‫ارسالــای نـ‬ ‫فه‬ ‫* طی ‬ ‫اســتفاده از‬ ‫الزامی می باشد‪.‬‬ ‫یشــوند‪ ،‬اما نمونه ایران ساخت با قیمت‬ ‫م ‬ ‫ارائه می دهد‪.‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫های‬ ‫پاکت‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫مزایده‬ ‫اسناد‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫جهت‬ ‫گزار‬ ‫مزایده‬ ‫دستگاه‬ ‫تماس‬ ‫تما مشــده ک متــر از نصف نمونــه وارداتی و‬ ‫*اطالعات گیری ازنانوفناوری‬ ‫طیف سنجی با بهره‬ ‫‪۷61881۵6۷6‬پشتیبانی‪،‬‬ ‫پستیه‪:‬م پای ان‪ ،‬از خدمات‬ ‫کدکیفیتی‬ ‫جمهوری اسالمی‪ -‬روبه روی گمرک ‪ -‬شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان ‪ -‬با‬ ‫بلوار حوزه‬ ‫کرمانـن‪-‬ج ها در‬ ‫فسـ‬ ‫ادرس‪:‬از طی ‬ ‫انواع مختلفی‬ ‫ ها‬ ‫س‬ ‫ویرو‬ ‫ـاختار‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـخیص‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫در‬ ‫ بنیان‬ ‫ش‬ ‫دان‬ ‫این‬ ‫ ترین‬ ‫م‬ ‫مه‬ ‫از‬ ‫فناور‪،‬‬ ‫فعال‬ ‫این‬ ‫گفته‬ ‫به‬ ‫‪ 32110403-۵‬داخلی ‪1063‬‬ ‫تماس‪:‬‬ ‫خدمــات پــس از فــروش و بــه روزرســانی‬ ‫ بنیــان مــورد اســتفاده‬ ‫تلفنو دانش‬ ‫کار پژوهشــی‬ ‫فســنج نانــودراپ‪ ،‬نوع کاربردهــا می توان به اندازه گیری اســیدهای کارامــد اســت و از همیــن رو در تش‬ ‫است‪.‬‬ ‫قرار می گیرد اما طی ‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫کرمانــخیص برخوردار م‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان‬ ‫پیشــرفته و کارامدتــری از ایــن تجهیزات به امینه‪ ،‬نوکلئیک اســیدها و رشته های ژنتیکی ویــروس کرونا نیز کاربــرد دارد و می تواند به‬ ‫حیدری‪ ،‬ایجاد اشتغال برای متخصصان‬ ‫شمار می رود که به دلیل پیچیدگی فناورانه اســت کــه در مطالعــات زیســتی و تولیــد پژوهشگران در مطالعه ساختارهای زیستی را یکی از مزایای تولید تجهیزات ایران ساخت‬ ‫یهــا و پژوه ‬ ‫امکان تولید ان در کشور وجود نداشت‪ .‬اما داروهــا‪ ،‬درمــان بیمار ‬ ‫شهــای و ریزذر ههــا کمــک کند‪.‬ایــن فعــال فنــاور با این چنینی دانســت و گفــت‪ :‬عالوه بر مراکز‬ ‫بــا حمایــت مالی معاونت علمــی و فناوری سلولی و مولکولی کارامد است‪.‬‬ ‫اشاره به ارائه محصوالت ایران ساخت تولید پژوهشــی و ازمایشــگاه هایی کــه بــا کمــک‬ ‫کارامدی در شناسایی سویه های‬ ‫شــده بر بســتر نمایشــگاه تجهیــزات و مواد این دســتگاه چرخ فعالیتشــان به حرکت در‬ ‫ریاســت جمهوری از یک شرکت دانش بنیان‬ ‫کرونا‬ ‫ویروس‬ ‫حمایت‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـاخت‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ ‬ ‫ایرا‬ ‫ـگاهی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ازمای‬ ‫می اید‪ ،‬برای بخش قابل توجهی از فعاالن‬ ‫و در قالــب طــرح کالن ملــی فنــاوری‪ ،‬نیــاز‬ ‫از مزایــای ایــن دســتگاه دقــت یک دهم معاونــت علمــی و فناوری میزبــان تولیدات این حوزه اشــتغال مســتقیم و غیر مســتقیم‬ ‫کشور به این نوع از طیف سنج ها تامین شد‪.‬‬ ‫نطــور کــه مهــدی حیــدری مدیرعامــل نانومتــری ان اســت‪ .‬ایــن دســتگاه می تواند داخلــی اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬تا پیــش از تولید این ایجاد می شود؛ در حال حاضر ‪ 10‬نفر در این‬ ‫ا ‬ ‫شــرکت دانش بنیــان نانومبنــا ایرانیان گفت‪ :‬غلظــت و خلــوص اســید نوکلئی ‬ ‫کهــا و دســتگاه در قالــب طرح کالن ملــی فناوری‪ ،‬شرکت دانش بنیان به طور مستقیم اشتغال‬ ‫فســنج نانــودراپ دارای پروتئی ‬ ‫نهــا را بــا حجم یک تا ‪ 2‬میکرولیتر با نمون ههــای موجــود در بازار ایــران عمدتا از دارند در حالی که تعداد شغل غیر مستقیم‬ ‫دســتگاه طی ‬ ‫کاربردهــای گوناگونــی در حوزه های شــیمی حد تشخیص ‪2‬نانوگرم اندازه گیری کند‪.‬‬ ‫مســیر واردات تامیــن م ‬ ‫یشــد ایــن درحالــی ایجاد شــده به واسطه فعالیت این دستگاه‬ ‫نســاخت طی ‬ ‫دقتی که به گفته مدیرعامل این شرکت اســت کــه نمونــه ایرا ‬ ‫فســنج بیش تر است‪.‬‬ ‫پزشکی‪ ،‬فیزیک و زیست فناوری است‪.‬‬ ‫میراثفرهنگی‪،‬گردشگریوصنایعدستی‬ ‫امین حسینرحیمی‬ ‫عزت ا‪ ...‬ضرغامی‬ ‫حسینباغگلی‬ ‫افغانستان‪ ،‬نگران از‬ ‫چشم انداز اینده‬ ‫حسن روانشید‬ ‫برادر ارجمند‪ ،‬جناب اقای وحید ملک‬ ‫کد فراخوان در سامانه ستاد‬ ‫نانــودراپ نیــاز بــه واردات ایــن محصــول‬ ‫‪1000001574000009‬‬ ‫ کرده است‪.‬‬ ‫گران قیمت را تامین‬ ‫دادگستری‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫دیدگاه‬ ‫‪02‬‬ ‫انا اهلل و انا الیه راجعون‬ ‫بومی سازیدستگاهی کاربردیدر تشخیصویروس کرونا‬ ‫تجهیــزات پیشــرفته ازمایشــگاهی و‬ ‫‪10‬‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫داده نگاری ‪:‬محمداحتشامی‪/‬رویداد امروز‬ ‫‪ ۹۶‬طرح مخابراتی‬ ‫به بهره برداری رسید‬ ‫ردیف‬ ‫ورزش‬ ‫‪07‬‬ ‫بهرهبرداریرسید‬ ‫یمانیتقویتمیشود‬ ‫طرحشهیدسل‬ ‫انت‬ ‫شعر برای‬ ‫بیمارانکرونایی‬ ‫عشق درمانی است‬ ‫چراغ سبز مجلس به کابینه سیزدهم‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyda‬‬ ‫‪diran.com‬‬ ‫بافت سنتی یزد‬ ‫تقدیر شهرداری اصفهان از پرستاری که‬ ‫با شعرخوانی التیام بخش بیماران شد‬ ‫خــبراخر‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫حوزه برق همزمان‬ ‫برداری از ‪ 100‬پروژه‬ ‫بهره‬ ‫باهفتهدولت‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫و ‪ 717‬میلیــون‬ ‫‪ 04‬شهریور ماه‬ ‫‪ 102‬میلیــارد‬ ‫پنجشنبه‬ ‫تجارت استان یزد‪:‬‬ ‫برداری میرســد‪.‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ریــال بــه بهره‬ ‫ـل شــرکت توزیــع‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫ـعه روشــنایی را از‬ ‫رئیس خانه‬ ‫شــیاری توسـ‬ ‫اســتان یــزد از‬ ‫نیــروی بــرق‬ ‫وزارت نیرو برشمرد‬ ‫برنامههای‬ ‫‪ 100‬پــروژه بــرق‬ ‫بهرهبــرداری‬ ‫کــرد‪ :‬در هفتــه‬ ‫خــبر‬ ‫و خاطرنشــان‬ ‫هفته دولت در این‬ ‫تامین روشنایی‬ ‫همزمان با‬ ‫کتابخانه تخصصی‬ ‫عبدالحمید عباس‬ ‫دولت امســال‬ ‫استان خبر داد ‪.‬‬ ‫گنبد عالی ابرکوه‪،‬‬ ‫ایجاد‬ ‫شیاری‬ ‫فاز یک بلوار‬ ‫ـزارش رویــداد امــروز؛‬ ‫خانه مطبوعات‬ ‫حسابی و دشتی‬ ‫بــه گـ‬ ‫رسانه در‬ ‫ـنایی بلوار پرفسور‬ ‫عبــاس شــیاری در‬ ‫هفته بهبود روشـ‬ ‫عبدالحمیــد‬ ‫ـدن و تجــارت‬ ‫در برنامه افتتاح‬ ‫ضروری است‬ ‫های قابلافتتاح‬ ‫ـه صنعــت‪ ،‬معـ‬ ‫امام حســن بهاباد‬ ‫خصوص جزییــات طرح‬ ‫رئیــس خانـ‬ ‫حوزه یزد و بلوار‬ ‫یزد‬ ‫همهگیری کرونا‬ ‫دســتگاه پســت‬ ‫داشت‪ :‬طرحهای‬ ‫گفت‪ :‬تنها راه کنترل‬ ‫با بیان اینکه ‪72‬‬ ‫استان یزد گفت‪:‬‬ ‫ســال ‪ 1400‬اظهار‬ ‫قرار دارد‪ .‬وی‬ ‫استان یزد‬ ‫ـا‪ ،‬واکسیناســیون‬ ‫‪ 265‬کیلوولت امپر‬ ‫و ارشــاد اســامی‬ ‫دولت‬ ‫احداث‬ ‫محور برق توسعه و‬ ‫یــت پروتکلهـ‬ ‫مدیرکل فرهنگ‬ ‫ظرفیت چهار هزار‬ ‫رسانه برای توسعه‬ ‫عــاوه بــر رعا‬ ‫سازی هوایی به‬ ‫برق استان در سه‬ ‫حضور در مجامع‬ ‫شده است‪ ،‬اذعان‬ ‫تخصصی در حوزه‬ ‫روستایی‪ ،‬بهینه‬ ‫ـات موجود افزوده‬ ‫ـت که مجبور به‬ ‫ایجاد کتابخانه‬ ‫مرتبط در اســتان‬ ‫مناطق شهری و‬ ‫تامین به تاسیسـ‬ ‫کســانی اسـ‬ ‫ـرق در این پروژهها‬ ‫اقدامهای‬ ‫شبکه در‬ ‫کار خود هستند‪.‬‬ ‫ـتایی و شــهری و‬ ‫ـرکت توزیــع نیروی بـ‬ ‫فعالیتها و بهروزرســانی اناین‪ ،‬مجید جوادیان‬ ‫ها در حوزه روسـ‬ ‫عمومی و محل‬ ‫بر ‪ 700‬کرد‪ :‬شـ‬ ‫ســید علیاکبــر‬ ‫بــا بهرهگیــری از‬ ‫ـبکه‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫خ‬ ‫گزارش‬ ‫بالغ‬ ‫رویــداد امــروز‪،‬‬ ‫کــرد وزارت نیــرو‬ ‫روستاها بااعتباری‬ ‫ــروری اســت‪ .‬به‬ ‫خانه مطبوعات‬ ‫اســاس روی‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫ض‬ ‫روشنایی شهرها و‬ ‫رئیــس ســازمان‬ ‫تجهیزات نوین‪،‬‬ ‫اعضای هیئتمدیره‬ ‫ای خطــاب بــه‬ ‫پنجاهوهفت میلیون ریال به بــرانسفورماتورهای کم تلفات و‬ ‫زاده در نشست با‬ ‫ـب با کتابهای‬ ‫کانتــر در نامــه‬ ‫میلیارد و هفتصد و‬ ‫همچنین دانشگاه‬ ‫یک کتابخانه مناسـ‬ ‫ها؛ کاهش تلفات‬ ‫بهرهبرداری تر‬ ‫اتوماسیون کردن شبکه‬ ‫رسد‪.‬ویبابیاناینکه‬ ‫معدن و تجارت و‬ ‫ـزد افــزود‪ :‬وجود‬ ‫خبرنگاران و فعاالن این‬ ‫یـ‬ ‫بهرهبرداریمی‬ ‫صنعت‪،‬‬ ‫پایداری ضمن‬ ‫شــت‪ :‬در اکثــر‬ ‫مدیرعامل شــرکت‬ ‫موفقیت‬ ‫نو‬ ‫نقش مهمــی در‬ ‫دانش رسانه موجب‬ ‫ـاظ کــرده اســت‪.‬‬ ‫ـکی اســتان یــزد‬ ‫ـی از تاش تمامی‬ ‫یادشــده‬ ‫ـترکین بــرق را لحـ‬ ‫علــوم پزشـ‬ ‫ـی‪ ،‬رعایت فاصله‬ ‫بیان اینکه تعداد‬ ‫ـود‪ .‬وی با قدردانـ‬ ‫از طرحهــای خدماترســانی به مشـ‬ ‫برق استان یزد با‬ ‫تولیــدی صنعتـ‬ ‫عرصــه مهم میشـ‬ ‫ـود منابع بــهروز و‬ ‫توزیع نیروی‬ ‫فعالیتهــای‬ ‫شــبکه و توســعه‬ ‫ـوده و بــا توجــه‬ ‫هزار مشترکفراتر‬ ‫خبر ادامــه داد‪ :‬وجـ‬ ‫‪ 22‬طرح توسعه‬ ‫بــا غیرممکــن بـ‬ ‫برقاستانیزداز ‪720‬‬ ‫فعــاالن عرصــه‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با اجرای‬ ‫مهمی است که باید‬ ‫اجتماعــی تقری‬ ‫هزار مشترکین‬ ‫شــاغلین صنعــت‪،‬‬ ‫شیوههای نوین‬ ‫برق دارد‪،‬‬ ‫ســانه جزو موارد‬ ‫ـتایی افزون بر ‪55‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬استفاده از‬ ‫بــودن اغلــب‬ ‫مرجع در حوزه ر‬ ‫لزوم گرداوری منابع‬ ‫احداث شــهری و روسـ‬ ‫‪ 922‬رفته است‬ ‫بــه جــوان‬ ‫واکسیناسیون وزارت‬ ‫انرژی الکتریکی و‬ ‫پیگیری شود‪ .‬وی بر‬ ‫و‬ ‫متوسط و ضعیف و‬ ‫شبکه برای استمرار‬ ‫فعلی نوبتدهی‬ ‫برای تحقق ان‬ ‫و گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫متر شبکه فشار‬ ‫استان مدیریت‬ ‫ضوابط‬ ‫حوزه رسانه تاکید کرد‬ ‫ـبکه‪ ،‬فرهنگســازی‬ ‫‪461‬‬ ‫تجهیزات شبکه‬ ‫انان نمیشود‪.‬‬ ‫قابلیت اطمینان شـ‬ ‫بهروز و مرجع در‬ ‫رسیدگیبهمطالبات‬ ‫چراغ پربازده به‬ ‫بهداشت شامل‬ ‫ـرکت افزایش‬ ‫های مکرر کرونا‬ ‫مشــترکین‪ ،‬گســترش‬ ‫دستگاه‬ ‫و دانشافزاییو‬ ‫ـد‪ .‬مدیرعامــل شـ‬ ‫و اجتماعی قرار‬ ‫به دلیل جهش‬ ‫اموزشی‬ ‫الگــوی مصــرف‬ ‫مهمی است که‬ ‫ـزوده خواهــد شـ‬ ‫اسیبهای اقتصادی‬ ‫وی افــزود‪:‬‬ ‫در و اصــاح‬ ‫شــت ســر هــم‬ ‫دورههای خبرنگاران از دیگر مسائل‬ ‫ـی از برنامههای‬ ‫یــزد افـ‬ ‫یــزد اعــام کــرد‪:‬‬ ‫ـذاری بیشــترین‬ ‫هــای مختلــف پ‬ ‫مــات الکترونیکـ‬ ‫و مشکات‬ ‫الزم به عمل اید‪.‬‬ ‫ـروی بــرق اســتان‬ ‫فعلــی اولویتگـ‬ ‫و توســعه خد‬ ‫ویــروس‪ ،‬پیک‬ ‫ــک قــرن پایان‬ ‫مطبوعات پیگیری‬ ‫توزیــع نیـ‬ ‫محسوبمیشود‪.‬‬ ‫ـه سیاســتهای‬ ‫حــداث ‪ 28‬هزار‬ ‫ـن میگیرند‪.‬‬ ‫ــن بیمــاری مهل‬ ‫ـه امــده اســت‪:‬‬ ‫باید توسط خانه‬ ‫توجــه بـ‬ ‫ـنایی‪ 30 ،‬پــروژه بــا ا‬ ‫استراتژیکاینشرکت‬ ‫فضای مجازی در‬ ‫دوز دوم واکسـ‬ ‫فرامیرســند و ای‬ ‫پایانــی ایــن نامـ‬ ‫زیاد همه کشور را‬ ‫حــوزه روشـ‬ ‫کرد‪ :‬بهرهگیری از‬ ‫ـیون‪ ،‬قبل از تزریق‬ ‫در بخــش‬ ‫با هزینهای بالغبر‬ ‫از‬ ‫تصریح‬ ‫نمایندگی‬ ‫با شدت‬ ‫واکسیناسـ‬ ‫جوادیان زاده‬ ‫شبکه فشار ضعیف‬ ‫به نقطــه امن‪،‬‬ ‫دقیق و بهروز با‬ ‫مطالب فــوق و بــه‬ ‫ندارد‪ ،‬کرونای دلتا بیمارستانها پر است و‬ ‫ــردم و رســیدن‬ ‫برای اطاعرسانی‬ ‫‪ 141‬متر‬ ‫بــا عنایــت به‬ ‫ــه ‪ ۷۰‬درصــد م‬ ‫بهصــورت کاما‬ ‫فرهنگ مکتوب‬ ‫برگرفته‪ ،‬تختهای‬ ‫هفتم فرابرسد این‬ ‫موردتوجه جدی‬ ‫ب‬ ‫صنعتی اســتان‬ ‫کنار‬ ‫مرگ ناشــی از این‬ ‫تمامی ظرفیتها باید‬ ‫در‬ ‫پیکهای ششــم و‬ ‫جامعــه بــزرگ‬ ‫ـوان متولی صنعت‬ ‫باالترین ســرانههای‬ ‫در نظر گرفتن‬ ‫چنانچه‬ ‫ـه تاثیــر کافــی و‬ ‫جنابعالــی بهعنـ‬ ‫یکی از‬ ‫کنیم بهگونهای‬ ‫نیمبنــد قــادر بـ‬ ‫جــدی از‬ ‫جهان را تجربه می‬ ‫ملی کرونا و ســتاد‬ ‫تعطیلیهــای‬ ‫یزد گفت‪ :‬استقال‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫همچنیــن از ســتاد‬ ‫ویــروس در‬ ‫تعطیل عمومی‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسامی‬ ‫ـرهای اســتان و‬ ‫وافی خواهد بود؟‬ ‫انتظــار داریــم که‬ ‫کرونا ناچار بــه‬ ‫مدیرکل‬ ‫است که باید حفظ‬ ‫مظلومتریــن قشـ‬ ‫کــه ســتاد ملــی‬ ‫ـتان صنعتــی یــزد‬ ‫تصمیم‪ ،‬صنایع و‬ ‫جزو موارد مهمی‬ ‫ســیده و از انــرژی‬ ‫کارگــران را از‬ ‫کرونــای اسـ‬ ‫دیگــر مســئوالن‬ ‫بر اساس همین‬ ‫خانه مطبوعات‬ ‫اســیاب میر‬ ‫وی‬ ‫به نظر میرســد‬ ‫اقدام شده و تداوم‬ ‫مــکاری تمامــی‬ ‫کشــور شــد و‬ ‫ضرورت و برای اینکه‬ ‫و تصریح کرد‪:‬‬ ‫این مدار در استان‬ ‫میشــده را نشان‬ ‫بــا کمــک و ه‬ ‫همــه اختیــار و‬ ‫جامعه خواند‬ ‫شود و تاکنون بر‬ ‫دیگر از مشاغل به‬ ‫ان اســتفاده‬ ‫بیمــاری عــاوه‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ـل شــرکت اب‬ ‫اندرکاران ذیربــط‪،‬‬ ‫برخی‬ ‫تعطیل نشدند‪.‬‬ ‫همهگیــری ایــن‬ ‫جوادیانزادهدر پایان‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫در ایــن مســیر بــا‬ ‫ـانی و دســت‬ ‫واکسیناســیون‬ ‫کشور ایجاد نشود‬ ‫تنهــا راه کنتــرل‬ ‫انضروریاست‪.‬‬ ‫میدهــد و‬ ‫بر اساس شرایط و‬ ‫از اجرایی شــدن‬ ‫واکسیناســیون کسـ‬ ‫ــکار گیریــد تــا‬ ‫کمبودی در‬ ‫ـدن و تجــارت‬ ‫منطقهای یزد‬ ‫مختلف به خبرنگاران‬ ‫خــود را ب‬ ‫ورسوم و فرهنگ‬ ‫ـت پروتکلهــا‪،‬‬ ‫بهفوریــت و‬ ‫ـه صنعــت‪ ،‬معـ‬ ‫سنن و اداب‬ ‫بــر رعایـ‬ ‫ارائه خدمات‬ ‫بایدهموارهتوسط‬ ‫ـگری اب در بافت‬ ‫در مجامع عمومی تــوان کارخانههــای اســتان‬ ‫رئیــس خانـ‬ ‫ـش از ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫اقتصادیو فرهنگی‬ ‫طــرح گردشـ‬ ‫اجبــار به حضــور‬ ‫ـتان اشــنا شده و‬ ‫شــار کارگــران‬ ‫گیرد و بهســرعت‬ ‫هــار داشــت‪ :‬بیـ‬ ‫مردم یزد باسـ‬ ‫نیازهادر عرصه‬ ‫اســت که‬ ‫خبر داد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ـد‪ .‬بیشــترین ف‬ ‫اســتان یــزد اظ‬ ‫دســتور کار قــرار‬ ‫واحدهــای صنعتــی‬ ‫ســت کــه اب در‬ ‫کار خــود رادارنـ‬ ‫ســنتی یزد‬ ‫مطبوعاتپیگیریشود‪.‬‬ ‫اولویــت در‬ ‫تولیــدی شــهرها‬ ‫نشــان از ان ا‬ ‫ســتان از ناحیــه‬ ‫و محــل‬ ‫نحیــف کارگــران‬ ‫محمدمهدی‬ ‫ـروز؛ محمدمهــدی‬ ‫خانه‬ ‫کارخانجــات‪ ،‬مرا کــز‬ ‫اشــتغال ا‬ ‫اســاس تصمیم‬ ‫ـانههای خســته و‬ ‫زندگی از گذشته‬ ‫رویــداد امـ‬ ‫نگوییم در تمــام‬ ‫جوادیان زاده‬ ‫ــه مرحلــه اجرا‬ ‫ـدی اســت که بر‬ ‫تــورم بــر شـ‬ ‫گوشــه گوشه‬ ‫در اتــاق فکــری‬ ‫صنعتــی اســتان ب‬ ‫و صنــوف تولیـ‬ ‫شــت انها ا گــر‬ ‫ـتند‪ .‬عاوه بر این‬ ‫جوادیــان زاده‬ ‫خواهد داشــت‪.‬‬ ‫های‬ ‫معی‬ ‫ـهرک‬ ‫کارگاه‬ ‫ـت‬ ‫ـود‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫وضع‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫نی‬ ‫جریان داشــته‪ ،‬دارد و‬ ‫ــا نیــز امادگــی‬ ‫ملی کرونا تعطیل‬ ‫ادامــه اســت و‬ ‫اغاز به کار‬ ‫پایینترینهاســت‪.‬‬ ‫ـور کارشناســان و‬ ‫بدیهــی اســت م‬ ‫واحدهــای تولیــدی‬ ‫رعایــت فاصله‬ ‫ســتاد‬ ‫اینکه تاکنون‬ ‫کــه بــا حضـ‬ ‫المللیقناتنیز در‬ ‫حداقــل یکــی از‬ ‫شــر درایــد‪.‬‬ ‫نمــودن فضــا و‬ ‫فعالیتهــای تولیــدی‬ ‫برگزار شــد با بیان‬ ‫ــران و کارکنــان‬ ‫مطالعاتمرکز بین‬ ‫ـتان بــه بدتریــن‬ ‫حفاظت معماری‬ ‫ـی دولتی این ق‬ ‫ـکاری در فراهــم‬ ‫کارگــران کارگ‬ ‫صاحبنظران مربوطه‬ ‫در اکثــر‬ ‫مشمول کارشناس‬ ‫ـری از مــردم اسـ‬ ‫اجتماعــی و رفاهـ‬ ‫اینکه گردشگری اب‬ ‫را بــرای همـ‬ ‫غیرممکــن اســت‪،‬‬ ‫بینالمللی‬ ‫واکسیناســیون اعام‬ ‫جمعیــت کثیـ‬ ‫بافت سنتی یزد‬ ‫واگیــری خدمــات‬ ‫این نشست با بیان‬ ‫جامعــه بســیار‬ ‫اجتماعــی تقریبــا‬ ‫چــار در داد‪:‬‬ ‫گردشگری اب در‬ ‫الزم برای انجام‬ ‫از اقشــار دیگــر‬ ‫ـغلی در معــرض‬ ‫شــاید ابتدای‬ ‫مقابله با بحران‬ ‫تولیــدی بهنا‬ ‫ایده‬ ‫ـی امکانات‬ ‫هــم متاســفانه‬ ‫انچنانکــه بایدو‬ ‫خشتی‬ ‫ـل ضــرورت شـ‬ ‫استراتژیک نوین مدرن در‬ ‫واحدهــای‬ ‫چنانچــه اتفاقـ‬ ‫تعطیلیهــا چقــدر‬ ‫ـت زمــان شــده و‬ ‫ذهــاب‪ ،‬دلیـ‬ ‫و خداینا کــرده‬ ‫این اتاق یک‬ ‫ـگری اب مشــاهده‬ ‫و کارکنــان ســرویسهای ایــاب و‬ ‫گذشـ‬ ‫معرض میداریم‪.‬‬ ‫ـد‪ .‬واقعــا ایــن‬ ‫ـرل کمتــر اســت‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم با‬ ‫ـت گفت‪ :‬گردشـ‬ ‫معماری خشــتی‬ ‫در قــرار دارنـ‬ ‫اتوبوسهــا و‬ ‫خانوادههایشــان در‬ ‫موردنظــر در کنتـ‬ ‫اجرایی نشده است‬ ‫کارشناسان کمابی اسـ‬ ‫المللی حفاظت‬ ‫ـاعته را همــهروزه‬ ‫لحاظ سیاســتگذاری‬ ‫ـت؟ ایــا اهــداف‬ ‫ـرای انــان بیفتــد‬ ‫مدیــر کارگاه بین‬ ‫نیــم تــا یکسـ‬ ‫برنامههاوپیشنهادها‬ ‫ـارکتی اســت هم به‬ ‫راستای افزایش دانش‬ ‫موثــر اسـ‬ ‫ـد کــرد؟ ایــا با بـ‬ ‫مســیرهای‬ ‫فکر واستفادهاز‬ ‫تاریخی مشـ‬ ‫ابتدا تا اخر مسیر‪،‬‬ ‫بــراورده خواهـ‬ ‫گفت‪ :‬این کارگاه در‬ ‫بحث سازههای‬ ‫پاندمــی کرونــا را‬ ‫لحاظ گردشگری و از‬ ‫هم طی میکنند‪.‬‬ ‫در شهر یزد‬ ‫پیمانــکاران حــوزه‬ ‫حوزههای مرتبط با‬ ‫بــاالی ابتــای‬ ‫منظر هم به‬ ‫کنار‬ ‫ســان‪ ،‬مشــاوران و‬ ‫ان بــه گردشــگر‬ ‫در‬ ‫ــاره بهاحتمــال‬ ‫میراث ملمــوس و یا از‬ ‫تخصصــی کارشنا‬ ‫مســئله بحــران‬ ‫شــهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫کانتــر بــا اش‬ ‫اهمیــت اب و‬ ‫ــی چــه از منظر‬ ‫از اول تــا ششــم‬ ‫خراسانی بحث‬ ‫خوبی به نتیجه‬ ‫اب‬ ‫معمــاری خشــتی‬ ‫ســعلی فقیه‬ ‫رویداد امروز؛ محسن‬ ‫بتوانیم این ایده را به‬ ‫خـــبر‬ ‫گردشگران القا میشــود‪ .‬عبا یکپارچگی منابع اب را از‬ ‫ناملموس‬ ‫خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫اشاره به عاقهمندی‬ ‫المللی را در راستای‬ ‫یزد برگزار‬ ‫ســازگاری و مدیریت‬ ‫تعویض هفت دکل‬ ‫برسانیم‪ .‬وی با‬ ‫برگزاری این کارگاه بین‬ ‫دانست و گفت‪ :‬در این‬ ‫فضای دوره قدیم‬ ‫افتتاحشده شامل‬ ‫عباسی هرفته‬ ‫معماری خشــتی در‬ ‫مباحث مهم این طرح‬ ‫خارج‪ ،‬از حضور در‬ ‫دیگر طرحهای‬ ‫اینترنت پرسرعت‬ ‫در زمینــه توســعه‬ ‫برای حل مشــکات‬ ‫داخل و‬ ‫منطقه یزد‬ ‫درک ان از نزدیــک‬ ‫توسعه تجهیزات‬ ‫تعهــدات ایــران‬ ‫تــوان از گذشــته‬ ‫از طریق تانوما‬ ‫نزدیک به یکصد‬ ‫روزمــره از اب و‬ ‫بی‪.‬تی‪ .‬اس (‪،)B.T.S‬‬ ‫مرکز استان‪ ،‬نصب‬ ‫را طــرح می‬ ‫اینترنت پرسرعت‬ ‫دانست و گفت‪:‬‬ ‫برنامه سازگاری را‬ ‫و اســتفاده‬ ‫راداریم که این سازهها‬ ‫تی‪ .‬سایت‬ ‫سرویس سورینو در‬ ‫جهانی‬ ‫و‬ ‫ثابت‬ ‫امروز درس گرفت و‬ ‫پرونده ثبت‬ ‫ایجاد بستر تلفن‬ ‫عربی در این کارگاه‬ ‫‪ ۱۳‬ســایت بی‪.‬‬ ‫گفت‪ :‬ما پتانسیل ان‬ ‫ایجاد بستر ارائه‬ ‫اندازی دیزل در ‪۲‬‬ ‫تور منابع ابی‬ ‫دولت مرکز‬ ‫و امارات متحده‬ ‫ـت‪ .‬وی تاســیس‬ ‫موردتوجهدر طراحی‬ ‫و ‪ ۲‬خانگی‪،‬‬ ‫اینترنت دیتا و راه‬ ‫گردشــگر را با یک‬ ‫نفر از ایران‪ ،‬فرانسه‬ ‫همزمان با هفتــه‬ ‫ـکذر و مهریز اسـ‬ ‫کرد‪.‬ویبهابعاد‬ ‫ــرکت میکنند و‬ ‫چهار جی‪ .‬ســه جی‬ ‫هــم قرار داده و‬ ‫و توسعه درگاه‬ ‫منطقه یــزد گفــت‪:‬‬ ‫در یزد‪ ،‬اشـ‬ ‫طرح مخابراتی‬ ‫ــیر مدیریت‬ ‫برگزار میشــود‪ ،‬ش‬ ‫زیباییشناختی‪،‬‬ ‫در کنــار‬ ‫بــا فناوریهای‬ ‫سوییچ دیتا‬ ‫تلفن همراه اول‬ ‫‪ ۹۹‬تاکنون ‪۳۳۰‬‬ ‫صورت واقعی در مس‬ ‫مدیــر مخابــرات‬ ‫بهصورت اناین‬ ‫گردشگریاشارهکردوبعد‬ ‫(‪ )B.T.S‬همــراه اول‬ ‫ســه جی (‪،)۳G‬‬ ‫شــش روزبه طرح‬ ‫طرح ارتباطات و‬ ‫هفته دولت سال‬ ‫که‬ ‫روی علمی و به‬ ‫یک هزار و ‪۷۳۶‬‬ ‫فناوری ‪ ۲‬ســایت‬ ‫فرانســه در طول‬ ‫جوادیان مسیر‬ ‫بهرهبرداری اس‬ ‫شهریورماه)‪۹۶ ،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬تاریخی‪،‬‬ ‫مرکز است‪ .‬از‬ ‫پیاده‬ ‫با سرمایهگذاری‬ ‫مدرس از ایران و‬ ‫‪ ،)۴G.‬افزایش‬ ‫(دوم تا هشتم‬ ‫ــتان قرار دهیم‪.‬‬ ‫اموزشی‪ ،‬تفریحی‪،‬‬ ‫در این اســتان به‬ ‫ظرفیت زیرســاخت‬ ‫اجرایی در خصوص‬ ‫اول در استان یزد‬ ‫جی (‪۳G. ۲G‬‬ ‫‪۲۱‬‬ ‫روایتی از اب یزد باس‬ ‫مشارکتی معماری‪،‬‬ ‫ریال ســرمایهگذاری‬ ‫ـراه اول و ایجاد‬ ‫نظری تا فنــی و‬ ‫شــناختی را از ایــن‬ ‫و تلفن همراه‬ ‫افزود‪ :‬این طرحها‬ ‫نــج ســایت همـ‬ ‫مباحــث مختلف‬ ‫با ‪ ۳۵۲‬میلیارد‬ ‫طرح‪ ،‬یک مشــاهده‬ ‫ــی و روان‬ ‫(‪ )B.T.S‬را از دیگر‬ ‫ان میپردازند‪ .‬این‬ ‫بهرهبرداری رسید‪.‬‬ ‫محمدرضا زارع‬ ‫جابهجایــی پ‬ ‫زاده افزود‪ :‬این‬ ‫نحوه حفاظت از‬ ‫ـایت بی‪ .‬تی ‪ .‬اس‬ ‫گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫نوعی یک اقتصــادی‪ ،‬اجتماع امیدواری کرد با مشارکت‬ ‫میلیارد ریال به‬ ‫بهجای سوئیچ‬ ‫معماری خشتی و‬ ‫ـتانی در هفت سـ‬ ‫اجتماعی تکنیکی و به‬ ‫مدیــر مخابرات‬ ‫رسید‪ .‬به‬ ‫مصالحساختمانی‬ ‫جایگزینی کافو نوری‬ ‫ابعاد برشمرد و اظهار‬ ‫ـبکه داخل اسـ‬ ‫ـر کرد‪ .‬بــه گفته‬ ‫از یک سیستم‬ ‫خشترانهفقطیک‬ ‫نهادهایسیاستگذاری‬ ‫تاسیس‪ ،‬توسعه و یا‬ ‫روایت‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫ذ‬ ‫و‬ ‫که‬ ‫ـده‬ ‫ـوری‬ ‫است‬ ‫ـ‬ ‫دانشگاه‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫بــرداری‬ ‫ن‬ ‫ومکتبدر حوزه‬ ‫بهصورت شفاف‬ ‫جانبهکارشناسانو‬ ‫‪ ۲۱‬کیلومتــر فیبــر‬ ‫شــامل‬ ‫استاد‬ ‫طرحهــای بهره‬ ‫بلکهیکپارادایم‬ ‫کتاب اموزشی‬ ‫میشــده همه‬ ‫مخابراتــی‪ ،‬اجــرای‬ ‫رانیز رونقدهیم‪.‬‬ ‫ـروژه تانوما در ‪۲‬‬ ‫تاریخمصرفگذشته‬ ‫مســجد شــروع‬ ‫در ‪ ۱۷‬مرکــز‬ ‫بسیاری از معضات‬ ‫صنعتتوریسم‬ ‫تجهیزات اکتیــو پـ‬ ‫را از گذشــته که از‬ ‫هــا و بتوانیم‬ ‫کرد که میتواند‬ ‫ـز تلفــن‪ ،‬نصــب‬ ‫اب‬ ‫ــرده و بــه خانه‬ ‫ساختمان مطرح‬ ‫کابــل در مراکـ‬ ‫بحران انرژی‪ ،‬بحران‬ ‫مدرســه گــذر ک‬ ‫چون تغیر اقلیم‪،‬‬ ‫از بــازار و‬ ‫خـــبر‬ ‫زیستمحیطی‬ ‫و رفتــاری کاربران‬ ‫مشــکات روحی_روانــی‬ ‫ـهید ســپهبد حاج‬ ‫اب و حتــی‬ ‫خود قــرار دهد‪.‬‬ ‫پنجــم طرح شـ‬ ‫حــت تاثیر مثبت‬ ‫ـان کــرد‪ :‬در گام‬ ‫ســامتی و معنوی‪،‬‬ ‫مــاری و شــهر را ت‬ ‫کمالــی خاطرنشـ‬ ‫یافته‪ ،‬دوباره توجه‬ ‫اقدامات معیشــتی‪،‬‬ ‫مع‬ ‫ســتان یــزد برای‬ ‫در دنیای توســعه‬ ‫ســلیمانی در کنار‬ ‫خدماترسانی به‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫ـیج‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫تصریح‬ ‫این‬ ‫ـپاه‬ ‫اقدامات قاســم‬ ‫منحوس کرونا و جهت‬ ‫ـی اســت کــه سـ‬ ‫جلب شده است و در‬ ‫وی‬ ‫ازجملــه اقداماتـ‬ ‫اند‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫ساختمانی پایدار‬ ‫ویروس‪ ،‬در محات‬ ‫راستای قطع زنجیره‬ ‫بیماری انجام داده‬ ‫ـکاری ازجمله ایجاد‬ ‫و دانش تاریخی‬ ‫به مصالح‬ ‫خانوادههای مبتابه‬ ‫ســامت در‬ ‫پشتوانه عقل جمعی‬ ‫ریشهکن کردن این‬ ‫یزد بــا اقدامات ابتـ‬ ‫ـدون هیــچ درک‬ ‫ـدازی یــگان امــداد‬ ‫راهاندازی شده‬ ‫عزیزمان بهویژه‬ ‫زمینه خشت به‬ ‫ـهید ســلیمانی در‬ ‫پروندههــا بـ‬ ‫بااقتدار بیشــتری در‬ ‫ـن رابطــه‪ ،‬راهانـ‬ ‫مدیر پایگاهمیراث‬ ‫ســامت بســیج‬ ‫ـیج در مــردم‬ ‫طرح شـ‬ ‫ـورت گرفتــه در ایـ‬ ‫های موتوری امداد‬ ‫داردپیشتاز است‪.‬‬ ‫اســتان یزد هرروز‬ ‫ـئوالن ســپاه و بسـ‬ ‫زارع مهرجردی با‬ ‫ها ارائه خدماتی‬ ‫که بسیاری صـ‬ ‫سترگی کهدر خود‬ ‫ســامت بســیج در‬ ‫اســتان‪ ،‬یگان‬ ‫عینی شــوند‪.‬‬ ‫ـه بــا حضور مسـ‬ ‫پیشبینیمیشوددر‬ ‫ماموریت این یگان‬ ‫کانــون وکای‬ ‫پیک پنجم کرونا‬ ‫یگان امداد‬ ‫در اســتان بــود کـ‬ ‫در حاشیه مراسم‬ ‫تاریخییزدادامهداد‪:‬‬ ‫در بخــش نظارت‬ ‫رئیــس‬ ‫افزود‪ :‬مهمترین‬ ‫گزارش تسنیم‪ ،‬وقوع‬ ‫اقداماتی نظیر ان‬ ‫ــطه بســیج‬ ‫ــین زارع کمالی‬ ‫بیــان اینکــه‬ ‫اینکه است‪ .‬وی‬ ‫جهانیشهر‬ ‫خشتی بشنویم‪ .‬امروزه‬ ‫ــتان یــزد با بیان‬ ‫میدانند که بهواس‬ ‫حال انجام است‪ .‬به‬ ‫های پزشــکی و‬ ‫دادگســتری اس‬ ‫دارو‪ ،‬اعزام تیم‬ ‫ســتان انجام شــد‪ .‬سرهنگ حس خبرنگاران با اشاره به‬ ‫هایکانوندر قالب‬ ‫ـه پیــک چهــارم‬ ‫بیشتر از معماری‬ ‫فرمانده ســپاه الغدیر‬ ‫همچــون تهیــه‬ ‫نوروزی به وقوع ا‬ ‫ـان ان را اوج و قلـ‬ ‫نیز فعالیت‬ ‫سالهای اتی‬ ‫سلیمانی در جمع‬ ‫روزامدسازیومقاومسازی‬ ‫حاضر پنج طرح‬ ‫ســت‪ .‬جانشــین‬ ‫از متخصصـ‬ ‫کار اســت اظهار‬ ‫گذاشتن سفرهای‬ ‫اینکه در حال‬ ‫اجرای طرح شهید‬ ‫نظارتیدرونسیستمی‬ ‫ـاران مبتابه کرونا ا‬ ‫گستردهایدر حوزه‬ ‫راهنمایی و دریافت‬ ‫پنجم مشــغول به‬ ‫دوازدهم در ازاد‬ ‫که واکسیناســیون‬ ‫دنیا در حال انجام‬ ‫تحقیقات‬ ‫دستگاه‬ ‫ـیجی بــه بیمـ‬ ‫شــورای اســامی‬ ‫بیتدبیری دولت‬ ‫های عزیز جهت‬ ‫ســلیمانی در گام‬ ‫حال افزایش اســت‬ ‫ـش از ‪ 40‬هزار بسـ‬ ‫و مراکز پژوهشی‬ ‫در مجلــس‬ ‫ـود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما‬ ‫ـت‪ :‬هم اســتانی‬ ‫طرح شــهید‬ ‫های ‪- 31248080‬‬ ‫علی زارع‬ ‫ان در دانشگاهها‬ ‫حالی روزبهروز در‬ ‫ابتــدا تاکنــون بیـ‬ ‫انجام میشـ‬ ‫اظهار داشـ‬ ‫پیداکرده است‪.‬‬ ‫که روزی پایتخت‬ ‫است که میتواند‬ ‫ـتان یزد با شــماره‬ ‫پیوســت در‬ ‫در ایــن طــرح از‬ ‫الغدیر اســتان یزد‬ ‫یک ماه گذشته‬ ‫دارد که کشور ما‬ ‫مطرحشــده‬ ‫مهرجردی‬ ‫سختگیر هستیم‬ ‫الزم داشــت‪:‬‬ ‫بهتری نسبت به‬ ‫ـین فرمانده ســپاه‬ ‫است و جای تاسف‬ ‫خدمات میتوانند در شهرسـ ‪ 31248083‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫در این زمینه‬ ‫واردکننده دانش‬ ‫کانون وکا اسیب‬ ‫تهدید میکنــد و‬ ‫هم سرعت اجرای‬ ‫شــتهاند‪ .‬جانشـ‬ ‫امداد ســامت‬ ‫جهان بوده است به‬ ‫به اســتقال‬ ‫بســیاری مردم را‬ ‫را به هر نحو زیر‬ ‫ ‪- 31248082‬‬‫مشــارکت دا‬ ‫ـاز بــه کار یگان‬ ‫همچنان خطرات‬ ‫معماری خشتی‬ ‫که جایگاه وکالت‬ ‫‪31248081‬‬ ‫و کشور اقدامات‬ ‫ـود‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫ـن اقدامــات اغـ‬ ‫گفت‪ :‬طرح تســهیل‬ ‫بااینوجــود‬ ‫و باکســانی‬ ‫یزد هســتیم‪ .‬زارع‬ ‫شیوع کرونا در استان‬ ‫ـزود‪ :‬ازجملــه ایـ‬ ‫معماری خشــتی بدل شـ‬ ‫میکنیم‪ ،‬البته اخیر‬ ‫وارد کنــد‪،‬‬ ‫ترین این طرحها‬ ‫فعالیت ان در اســتان‬ ‫افـ‬ ‫نسبت به قطع زنجیره‬ ‫ببرند برخورد قاطع‬ ‫ـمند پدرانمان که‬ ‫خشــت و‬ ‫کسبوکار از مهم‬ ‫ســت که شــاهد‬ ‫است که‬ ‫تکیهبر میراث ارزشـ‬ ‫دنبال ســوال‬ ‫صدور مجوز‬ ‫موضوع ورود کرده‬ ‫سلیمانی بســیج ا‬ ‫جایگاه وکیل را به‬ ‫کرد‪ :‬امیدواریم با‬ ‫قضاوت هم به این‬ ‫جهانی در مقابل‬ ‫جدی صورت پذیرد‪.‬‬ ‫واکسیناسیون در طرح شهید‬ ‫که زمینه غصب‬ ‫مهرجردی دستگاه‬ ‫فهرســت میراث‬ ‫ـکیل داده اســت‬ ‫است‬ ‫جهان با ثبت ان در‬ ‫در ایــن زمینه تشـ‬ ‫‪ 4‬مرکز تجمیعی‬ ‫رویداد امروز؛ علی زارع‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫تاش و کوشــش‬ ‫و معاونتــی‬ ‫اجرای‬ ‫دارد‪.‬به گزارش‬ ‫ـت‪ .‬وی در ادامه‬ ‫تعظیم فرود اورد و با‬ ‫دادگســتری بهعنوان‬ ‫خــود جالــب اسـ‬ ‫استادکاران بومی‪ ،‬ایران‬ ‫ان ســر‬ ‫اینکه کانون وکای‬ ‫گفتگو‬ ‫کــه در نــوع‬ ‫شــده در مجلــس‬ ‫بهرهمندی از تجارب‬ ‫با بیان‬ ‫اجرایسهاولویت‬ ‫طرحهــای مطرح‬ ‫پژوهشی و‬ ‫معماری نوین خشتی‬ ‫باسابقه‪ ۱۰۰‬سالهپیگیر‬ ‫وکا بــا تشــریح‬ ‫گفت‪ :‬مخالف طرح‬ ‫ستاد کرونا بهویژه‬ ‫برای نشو و نمای‬ ‫نهادی‬ ‫تربیت و نظارت بر‬ ‫و یزد محملی‬ ‫شهرداری یزد با‬ ‫مرتبط با نهاد وکالت‬ ‫ـت‪ ،‬افزود‪ :‬پذیرش‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بین‬ ‫برای خود کــه‬ ‫کسبوکار هستیم‬ ‫و واکسیناســیون‬ ‫اسـ‬ ‫‪ ۲۰‬روز گذشــته‬ ‫در جهان باشد‪.‬‬ ‫است که این نهاد‬ ‫حــوزه پیشــگیری‬ ‫سهمیه و تسهیل در‬ ‫شــهر یــزد در‬ ‫سه اقدام شاخصی‬ ‫صــورت در‬ ‫اینکه در افزایش‬ ‫ـت اعــام کردیــم‪.‬‬ ‫تاماالختیار شورا‬ ‫هماکنــون بیــن‬ ‫تعطیلیهایــی کــه‬ ‫وی با اشــاره بــه‬ ‫ـتی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫وجود دارد و نماینده‬ ‫ضــوع را بهصراحـ‬ ‫ـی باوجــود‬ ‫ـف کــرده اســت‪.‬‬ ‫مراجعه دشـ‬ ‫است و ایــن مو‬ ‫دلیل عدم تشکیل‬ ‫حقیرالســادات‬ ‫ســت و تصویب‬ ‫ـای خــوب و عالـ‬ ‫تعریـ‬ ‫حدود ‪ ۱۱‬نفر هم‬ ‫سازمان سنجش‬ ‫قیمت نان‬ ‫ـن رابطــه خانــم‬ ‫گرفت‪ ،‬انتخاب سرپر‬ ‫ـهیل کسبوکار به‬ ‫انتخــاب گزینههـ‬ ‫شهر بود به‬ ‫پذیرش‪ ،‬متولی کار‬ ‫همه امور در ایـ‬ ‫ندارد‪ ،‬طرح تسـ‬ ‫قضایی مجلس‬ ‫تشکیل کمیسیونهای‬ ‫ـتیم و بــه دنبــال‬ ‫صورت گرفت و‬ ‫ـود شــهردار یزد‬ ‫بحث‬ ‫وی انجــام شــد و‬ ‫ازمون هیچ نقشــی‬ ‫ســیون حقوقی و‬ ‫درحالیکــه قــرار بـ‬ ‫مستقیم از سوی شورا‬ ‫ـال بررســی هسـ‬ ‫هستند‪ .‬دشتی‬ ‫درصد گران شد‬ ‫کنیم اختیــارات‬ ‫‪ ۵۴‬نفر در حـ‬ ‫نــون در برگــزاری‬ ‫بهموقع کمی‬ ‫بررسیشــده است‪،‬‬ ‫ــدگان شــورا در‬ ‫درحالیکه انجام‬ ‫شورای شهر انتخاب‬ ‫فــرد را انتخاب‬ ‫و کا‬ ‫خصوص برگزاری ازمون‬ ‫ـامی انتخابی به‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫انتخــاب نماین‬ ‫شهرداری طبق روال‬ ‫ـیون جهش تولید‬ ‫انیــم که بهتریــن‬ ‫در جلســه دیروز‬ ‫درمجموع اسـ‬ ‫داد‪ :‬ایراداتی که در‬ ‫سخنان شــورا‪،‬‬ ‫به در کمیسـ‬ ‫غیر مرتبط‪ ،‬وکالت‬ ‫ـف شــهرداری و‬ ‫قانــع شــود کــه‬ ‫شهردار یزد به تعویق‬ ‫جلســات بعدی‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی قیمت‬ ‫ادامه‬ ‫بخش دیگری از‬ ‫کانون وکا نیست و‬ ‫ــیونهای مختلـ‬ ‫ـرای اینکــه شــورا‬ ‫ـود‪ ،‬این مسئله به‬ ‫در این کمیسیون‬ ‫استان یزد از افزایش‬ ‫رســید‪ .‬انتخاب‬ ‫است‪ .‬وی در‬ ‫میشــود متوجه‬ ‫کرونا و کمیس‬ ‫این ‪ ۵۴‬و بـ‬ ‫وکای اظهار کرد‪:‬‬ ‫شـ‬ ‫مدیرکل غله‬ ‫است درصورتیکه‬ ‫بودجهریزی و طرح‬ ‫نزدیکتریــن فرد‬ ‫پایدار گفت‪ :‬این‬ ‫مطرح‬ ‫داشــت‪ :‬بیمــاری‬ ‫ـزود‪ :‬تعــدادی از‬ ‫گردد‪ .‬رئیس کانون‬ ‫کسبوکار یادشده‬ ‫ـراد انتخابشــده‬ ‫گزارش خبــر اناین‪،‬‬ ‫شهر‪ ،‬زمینهســازی‬ ‫شورا موکول شد‪.‬‬ ‫افتــاد‪.‬وی افـ‬ ‫خــود اظهــار‬ ‫سازمان سنجش بازمی‬ ‫گرفتهشــده افـ‬ ‫ظرفیت بهعنوان‬ ‫نــان خبر داد‪ .‬به‬ ‫اقتصادی است ولی کار‬ ‫دیگــر اقدامــات‬ ‫جانبــه از ســوی‬ ‫هســتند‪ ،‬انتخاب‬ ‫صداوســیما‪ ،‬رئیــس‬ ‫نیستبلکهمربوط‬ ‫ـرایط الزم در نظــر‬ ‫بیاناینکهتعیین‬ ‫ـرورت مقابلــه همه‬ ‫تفصیلــی را ازجملــه‬ ‫ایــن شــاخصها‬ ‫مربوطبهقیمتارد‬ ‫بــه گــزارش‬ ‫وکار یک مفهوم‬ ‫انتخاب نفــر شـ‬ ‫دادگستریاستانیزدبا‬ ‫تصــدی بــه‬ ‫موکــول ضـ‬ ‫مسئوالن کســب‬ ‫افزایشقیمت‬ ‫صــورت میگیرد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬روز گذشــته‬ ‫ـی‪ ،‬غیردولتــی و‬ ‫ـتمزد نیروی انســانی‬ ‫جلســات اینــده‬ ‫وزارت کشــور بــرای‬ ‫ـامی شــهر یــزد از‬ ‫طول‬ ‫به حقوق ملت‬ ‫ـ‬ ‫از‬ ‫ت‬ ‫دول‬ ‫متشکل‬ ‫ـ‬ ‫در‬ ‫ـای‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ـهر‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫افزایش‬ ‫ـه‬ ‫ای‬ ‫نهاد‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫نیز توسط کمیته‬ ‫ـورا از ســوی‬ ‫شــورای ا‬ ‫افراد در شــهردار‬ ‫ـور و شــورای‬ ‫وکیــل با نگاه‬ ‫گــری تمــام‬ ‫هزینههایی مانند‬ ‫ـتری اســتان یــزد‬ ‫دولت بــا یارانههای‬ ‫مســئله اصلی شـ‬ ‫ساالنه‬ ‫مســئله اول کشـ‬ ‫های دقیقتــر دی‬ ‫انجام میشــود‪ ،‬تاکید‬ ‫نداشــتند و ســایر‬ ‫به‬ ‫ـون وکای دادگسـ‬ ‫شــهردار بهعنوان‬ ‫ســت‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫مردمی همچنان‬ ‫شــد تــا بررســی‬ ‫شــهرداری را‬ ‫ـتری و کانون وکا‬ ‫کاملی دانست‪.‬‬ ‫رئیــس کانـ‬ ‫و هزینــه انــرژی ا‬ ‫برایقبولیدر ازمون‬ ‫رئیس شــورای شــهر‬ ‫‪ ۹‬محــور و حوزه‬ ‫مرحله اول رزومه‬ ‫قیمت ارد را ثابت نگه‬ ‫دادگسـ‬ ‫هماکنون همکاری‬ ‫عضو از دادگستری‬ ‫ـب یــک فرایند با‬ ‫نمرهقبولینمره‬ ‫یادکرد و گفــت‪ :‬در‬ ‫ـم انجام شــود‪.‬‬ ‫ارد توانسته تقریبا‬ ‫کمیته سه نفره دو‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫حدنصاب‬ ‫ـهر رسید قالـ‬ ‫مراجعه کرده هـ‬ ‫پرداختی برای‬ ‫بــول ندانســت و‬ ‫کرد‪ :‬در این‬ ‫اقدامــات شــورای‬ ‫امروز شاهد افزایش‬ ‫وکای دادگســتری‬ ‫ســت شــورای شـ‬ ‫ابعــاد مختلف‬ ‫ـن طــرح را قابلق‬ ‫ـزد در ارتبــاط بــا‬ ‫اتفاق رخ نمیداد‬ ‫‪ ۴۳‬نفر به د‬ ‫یک عضو از کانون‬ ‫به کاری در‬ ‫وکالــت در ایـ‬ ‫ـام کردنــد‪ .‬یـ‬ ‫دارد که اگر این‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد از یک‬ ‫مدیرکل غله استان یزد‬ ‫اســتان و‬ ‫اینکه انتظــار توجه‬ ‫اکثریت با اعضای‬ ‫هــای خــود را اعـ‬ ‫مذکــور میگوید‬ ‫و بــا توجه بــه‬ ‫قیمت نان بودیم‪.‬‬ ‫دارند که قاعدتــا رای‬ ‫این و برنامه‬ ‫افــزود‪ :‬طرح‬ ‫را کسب کردهاند‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫گذشته برای ارد‬ ‫حضــور‬ ‫به شاخصههای‬ ‫که بیشترین نمره‬ ‫ای که دولت ســال‬ ‫شــهر یزد نســبت‬ ‫درصد افرادی‬ ‫مرتبطباعدلیهاست‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬یارانه ماهانه‬ ‫وقتی به نمــرات انان‬ ‫بوده که این رقم‬ ‫ســرفصل تربیــت‬ ‫کرده‪ ۲۱،‬میلیارد‬ ‫ـون قبول شــوند که‬ ‫گفتگو‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫استان یزد پرداخت‬ ‫ـت که در ازمـ‬ ‫‪ ۱۰‬تقلیل مییابد‬ ‫است‪ .‬پایدار با بیان‬ ‫وی‬ ‫در‬ ‫ـتری نپذیرفته اسـ‬ ‫کنیم‪ ،‬نمرات بــه زیر‬ ‫‪ ۴۱‬میلیارد رسیده‬ ‫بــاالی ‪ ۳۵‬ســال‬ ‫نیــز هنوز دادگسـ‬ ‫باشند‪ .‬نــگاه می‬ ‫در حال حاضر به‬ ‫از بانــوان بــاردار‬ ‫ـب جایگاه وکیل‬ ‫میلیارد و ســیصد‬ ‫وکیــل‬ ‫واکسن کــرد‪:‬‬ ‫دادگاه حضورداشته‬ ‫این اقــدام را غصـ‬ ‫دولت روزی یک‬ ‫واکسیناســیون به‬ ‫تاکنون ‪ ۳۹۶‬هزار دز‬ ‫درنتیجــه مــا‬ ‫کاراموزان در جلسه‬ ‫اینکه در حال حاضر‬ ‫ضــا میشــود برای‬ ‫پرداخت میکنــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ـون اظهار کرد‪:‬‬ ‫ســب تجربه برای‬ ‫ـر یعنــی تقا‬ ‫ـات جامع ســامت‬ ‫باعث شــده تا ک‬ ‫ـرض خطــر هماکنـ‬ ‫تومان بــرای ارد در یزد‬ ‫ـه ‪ ۲۷۶‬هــزار نفـ‬ ‫مطالعه میدانیم‪.‬‬ ‫نزدیکتریــن خدمـ‬ ‫این موضوع‬ ‫شــغلی در معـ‬ ‫صــدی قیمت نان‬ ‫تزریقشــده کـ‬ ‫میلیــون‬ ‫نباشد و ملزم به‬ ‫ـه افزایــش‪ ۳۰‬در‬ ‫حضور در سالنهای‬ ‫واجدیــن شــرایط‬ ‫کنند که مهمترین‬ ‫کاهشیافتهو متولدین‬ ‫بهســادگی میسر‬ ‫بااینوجــود ناچــار بـ‬ ‫ســن دریافت می‬ ‫ســوم جمعیــت‬ ‫مراجعه کرده و از‬ ‫گروهسنی‪ ۲‬سال‬ ‫دستمزد کارگران‬ ‫انان‬ ‫عمومی یک‬ ‫دریافت واک‬ ‫زیرا هزینه انرژی و‬ ‫کنندتاواکسیناسیون‬ ‫دریافت کــرده و در‬ ‫ـز بهداشــت یــزد‬ ‫ـدگان وســایل نقلیــه‬ ‫ماقبل ان مشمول‬ ‫استان یزد شدیم‪،‬‬ ‫عــاون فنــی مرکـ‬ ‫ـتان نوبت اول را‬ ‫تجمیعیخودداری‬ ‫یزد ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫سال‪ ۱۳۵۷‬و‬ ‫مراجعه انهــا راننـ‬ ‫در‬ ‫م‬ ‫یکسوم اسـ‬ ‫استان‬ ‫سال هم ‪ ۶۳‬درصد‬ ‫افراد‬ ‫غله‬ ‫ویژه‬ ‫مدیرکل‬ ‫با‬ ‫اینکه‬ ‫انان انجام گیرد‪.‬‬ ‫به‬ ‫هستند و میتوانند‬ ‫افراد واجد شــرایط‬ ‫افزایشیافته است‪.‬‬ ‫ـتند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫گروه سنی باالی ‪۴۵‬‬ ‫انسانی‪،‬اب‪،‬برقو‬ ‫امنتری برای‬ ‫انان واکســن‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫نسبت هسـ‬ ‫برایهزینهنیروی‬ ‫مسئولخاطرنشان‬ ‫ـرایط اســتان هنوز دز‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫سالنهای تجمیعی‬ ‫دولتیارانهدیگری‬ ‫واکسینهشدهاند‪.‬این‬ ‫جمعیت دارای شـ‬ ‫‪ ۴۵‬تا‪ ۵۵‬سال که‬ ‫قیمتنانراثابت‬ ‫پرداختکند‪،‬میتوانیم‬ ‫دریافت نکردهاند‬ ‫واکسناقدامنکردهاند به مراکز یاواکسیناسیون اقدام کنند‪ .‬این‬ ‫واکســن خــود را‬ ‫گاز نانواییها‬ ‫هنوز برایتزریق‬ ‫درصدیقیمتنان‬ ‫دکتر به انجام‬ ‫گروههــای اول‬ ‫یاداور شد‪:‬افزایش‪۳۰‬‬ ‫ـی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مــه داد‪ :‬برخــی‬ ‫نگهداریم‪.‬وی‬ ‫به مراکز تجمیعـ‬ ‫اتحادیهنانوایاناستان‬ ‫مســئول ادا‬ ‫افزود‪ :‬واکسیناســیون‬ ‫صبحدیرور رسمابه‬ ‫در استانیزداز‬ ‫مســعود شــریفی‬ ‫اعمالخواهد شد‪.‬‬ ‫شدهو از هفتهجاری‬ ‫یزداعام‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫تمام دست اندرکاران دولت باید بدانند که سالمت و پاک دستی شرط اساسی است و دولتی که می خواهد فساد ستیز باشد حتما باید عنصر پاک‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫دست و فساد ستیز امر اجرای ان را به دست بگیرند‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫فوری کارگران‬ ‫ضروری است‬ ‫‪03‬‬ ‫احداثیکمیلیون‬ ‫واحد در یک سال‬ ‫دور از تصور است‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫رویاد د زید‬ ‫‪03‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫محسنرضایی معاون‬ ‫اقتصادیرئیسجمهور شد‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫ضروری است‬ ‫وری کارگران‬ ‫اکسیناسیون ف‬ ‫و‬ ‫‪02‬‬ ‫درگذشت غمبار مادر گرامیتان را تسلیت گفته‪ ،‬برای ان عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت و برای جنابعالی‬ ‫و بازماندگان داغدار صبر و شکیبایی ارزومندم‪.‬‬ ‫امیر اکبری‪ -‬روزنامه رویداد امروز‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫برای رسیدن به فردایی بهتر استفاده درست از انرژی برق را به فرزندان خود بیاموزیم‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫جنوب استان کرمان شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد کاالهای ذیل را به شرح مذکور و با جزئیات مندرج‬ ‫در اســناد مزایده را با بهره گیری از ســامانه تدارکات الکترونیکی دولــت (‪ )www.setadiran.ir‬به صورت‬ ‫الکترونیکی برگزار نماید ‪.‬‬ ‫ تاریخ انتشار مزایده در سامانه مذکور‪ 1400/06/06‬می باشد‪.‬‬‫ردیف‬ ‫شماره مزایده‬ ‫موضوع‬ ‫کد فراخوان در سامانه ستاد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1400-10‬‬ ‫فروش انواع تیر سیمانی و کنسول‬ ‫بتنی اسقاط‬ ‫‪1000001574000009‬‬ ‫*مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت ‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/06/06‬و حداکثر تا ساعت ‪ 19‬روز چهارشنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/06/10‬خواهد بود ‪.‬‬ ‫*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 12‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/06/21‬خواهد بود‪.‬‬ ‫* تاریخ بازدید‪ :‬از ساعت ‪ 8‬صبح روز شنبه مورخ ‪ 1400/06/06‬تا روز شنبه مورخ ‪ 1400/06/20‬ساعت ‪ 12:00‬ظهر خواهد بود‪.‬‬ ‫* زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬راس ساعت ‪ 12‬ظهر روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/06/21‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫* ارسال پاکت الف به صورت فیزیکی به ادرس شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان تا ساعت ‪ 12:00‬روز یکشنبه مورخ ‪1400/06/21‬‬ ‫الزامی می باشد‪.‬‬ ‫*اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت های الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرمان ‪ -‬بلوار جمهوری اسالمی‪ -‬روبه روی گمرک ‪ -‬شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان ‪ -‬کد پستی ‪۷61881۵6۷6 :‬‬ ‫تلفن تماس‪ 32110403-۵ :‬داخلی ‪1063‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫در‬ ‫و با‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫دیدگاه‬ ‫افغانستان‪ ،‬نگران از‬ ‫چشم انداز اینده‬ ‫حسن روانشید‬ ‫روزنامه نگارپیشکسوت‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ایا افغانســتانی که قسمت اعظمی از ان میراث‬ ‫گذشته یک همسایه بوده‪ ،‬پس از جدایی و تفکیک‬ ‫به سرنوشت اسف بار بحرین یعنی استان چهاردهم‬ ‫ایران دچار شده است تا حاصل خیانت ها در دوران‬ ‫قاجــار پهلــوی باشــند و مــردم ان هرگــز اب خــوش‬ ‫از گلویشــان پاییــن نــرود و ســامان نگیرنــد؟ تاریــخ‬ ‫درهم تنیده مردم این سرزمین گویای رنج هایی است‬ ‫که پس از فراغ کشــیده‪ .‬اگرچه باورکردنی نیست اما‬ ‫گروهی مجاهد محلی که بیســت ســال پیش امریکا‬ ‫ان ها را فنا شده فرض می کرد امروز توانستند بیش از‬ ‫‪ 90‬درصد این خاک را با نازل ترین خسارات و تلفات‬ ‫جانی و مالی تصاحب و به راحتی و تنها با یک گروه‬ ‫پانصدنفــره و تســلیحات عهــد بــوق پایتخــت را نیــز‬ ‫تصاحــب و رئیس جمهــور این کشــور را ناچار ســازند‬ ‫به اتفــاق پنجــاه نفــر از مریــدان و درحالی که بیش از‬ ‫‪ 160‬هــزار دالر امریــکا را بــه همــراه داشــتن از طریق‬ ‫فــرودگاه کابــل و بــا در دســت داشــتن دو گذرنامــه‬ ‫دوملیتی وارد شیخ نشــینی شــود که از قبل میلیون ها‬ ‫از ایــن طریــق در ان ســرمایه گذاری شــخصی شــده‬ ‫بــود‪ .‬در همین زمینه«انگال مــرکل» صدراعظم المان‬ ‫در نشست حزب اتحادیه دموکراتیک مسیحی گفته‬ ‫بود «تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان‬ ‫ب هصــورت یــک خــا ایجادشــده‪ ،‬تاثیــر مشــابهی در‬ ‫تمام این کشــورها داشــته است اما ســاعات تلخی را‬ ‫می گذرانیم‪ ،‬اکنون باید تالش ها را برای نجات تمرکز‬ ‫کنیم»‪« .‬جو بایدن» در مصاحبه ای با شبکه «ای بی‬ ‫سی نیوز» اظهار کرد‪ :‬علی رغم انتقادها از چگونگی‬ ‫خروج امریکا از افغانستان و بار دیگر تاکید می کند‬ ‫خــروج نظامیــان امریکایــی را کار درســتی می دانــد‬ ‫کــه اگــر دولــت ترامپ در فوریــه ‪ ۲۰۲۰‬بــا طالبان در‬ ‫دو دهــه بــه توافق نرســیده بــود‪ ،‬خــودش نیروهای‬ ‫امریکایــی را خــارج می کرد‪ .‬حاال ایــن فرار بزرگ پس‬ ‫از بیســت ســال تــاش و د ههــا تریلیــون دالر هزینــه‬ ‫بیهوده و به جا گذاشــتن کشــوری ویرانه عقب مانده‬ ‫از تمدنــی کــه می توانســت در این ســال ها به کمک‬ ‫مــردم و همســایگان خود به ان برســد به عنوان یک‬ ‫یشــود! از ســویی‬ ‫موفقیــت بــرای امریــکا تعریــف م ‬ ‫تمایالت چین برای مشــارکت در بازســازی این کشور‬ ‫حکایــت از ان دارد کــه روابــط بــا طالبــان را بهتــر از‬ ‫نزدیــک شــدن به غــرب می داند که اگــر رژیم جدید‬ ‫بتوانــد قــدرت را حفــظ کنــد ممکن اســت مزیتی به‬ ‫حــال اقتصــاد ان داشــته باشــد‪ .‬هرچند شــرکت های‬ ‫چینی قرارداد توسعه عملیاتی در حوزه مس و نفت‬ ‫را قبــا بــه دســت اورده انــد امــا هنوز اتفــاق خاصی‬ ‫نیفتــاده اســت که به نظر نمی رســد چیــن عالقه مند‬ ‫به ســرمایه گذاری اســت زیرا با توجه به مرز کمی که‬ ‫با افغانســتان دارد ظاهرا فرصت را برای خود بســیار‬ ‫قابل توجه می داند‪ .‬ان ها تا زمانی که احســاس کنند‬ ‫مشــکالت امنیتی و فساد به اندازه کافی مهارشده تا‬ ‫بتوانند مقادیر ارزشــمندی از این معادن را استخراج‬ ‫کننــد‪ ،‬مایــل به دادن تعهد نیســتند و این یک ســوال‬ ‫کلیدی برای ســرمایه گذاران بالقوه سخت گیر چین یا‬ ‫هــر جــای دیگر‪ ،‬خواهد بــود که ایا طالبان بیشــتر از‬ ‫دولت قبلی افغانســتان قادر اســت تا چنین محیط‬ ‫امنی را برای ســرمایه گذاری های خارجی ایجاد کند؟‬ ‫«اقتصاد افغانســتان شــکننده و وابســته است»‪ ،‬این‬ ‫نمــای کلــی و نگران کننده ای اســت که بانک جهانی‬ ‫چنــد ماه قبل از تســخیر افغانســتان توســط طالبان‬ ‫ارائه داده بود‪ ،‬درحالی که این ســرزمین دارای منابع‬ ‫معدنی قابل توجه اســت اما وضعیت سیاسی ان در‬ ‫تمام ادوار گذشته مانع بهره برداری از ان ها شده که‬ ‫همیشــه وابســته به کمک های دیگر کشــورها مانده‬ ‫است بدون اینکه انسجامی به خود گیرد‪ .‬هزینه های‬ ‫کالنــی که افغانســتان قبل از تســخیر طالبــان صرف‬ ‫یکــرد‪ ،‬نشــان دهنده اقتصــاد شــکننده ای‬ ‫امنیــت م ‬ ‫اســت که بانک جهانی هم به ان اشــاره دارد‪ .‬ایســنا‬ ‫س هشــنبه ‪ 26‬مــرداد در تاییــد این پروســه اظهارنظر‬ ‫می کند‪ :‬امنیت و معضالت شــدید مربوط به فساد‬ ‫یکی دیگر از مشــکالت پایدار در افغانســتان است‬ ‫و ســرمایه گذاری های تجاری خارجی بسیار ضعیف‬ ‫اســت‪ .‬بــر اســاس داد ههــای ســازمان ملــل متحــد‬ ‫در دو ســال گذشــته هیچ گونــه اطالعی ـه ای مبنــی‬ ‫بــر ســرمایه گذاری های جدیــد «گرینفیلــد» شــامل‬ ‫مشارکت خارجی برای سرمایه گذاری از صفر وجود‬ ‫نداشــته کــه از ســال ‪ 2014‬تــا بــه امــروز درمجمــوع‬ ‫یکــه دو‬ ‫چهــار مــورد این چنیــن بــوده اســت‪ .‬درحال ‬ ‫کشــور نپــال و ســریالنکا در منطقــه جنــوب اســیا با‬ ‫جمعیتــی کمتــر بــه ترتیــب ‪ 10‬و ‪ ۵۰‬برابــر بیشــتر در‬ ‫مــدت مشــابه‪ ،‬ســرمایه گذاری خارجــی داشــته اند‪.‬‬ ‫افغانســتان دارای غنی ترین معــدن «لیتیوم» جهان‬ ‫است و این در حالیست که تقریبا مورد بهره برداری‬ ‫قــرار نگرفتــه و مــردم ایــن کشــور هنــوز هــم چوب‬ ‫سیاست های دیرینه خود را می خورند‪ ،‬اما از این سو‬ ‫همــواره تغییر و تحوالت سیاســی درونی فرصت و‬ ‫چالش های اقتصادی تازه ای را پیش پای کشورهای‬ ‫طــرف معامله قرار می دهد که با توجه به وضعیت‬ ‫فعلی افغانستان به نظر می رسد دستگاه دیپلماسی‬ ‫کشور ما درباره شیوه جدید تعامالت اقتصادی با ان‬ ‫کشور باید به صورت فعاالنه و مضاعف عمل کند تا‬ ‫چالش های ایجادشــده را از سر راه فعاالن اقتصادی‬ ‫تهــای بــه وجــود امــده‬ ‫ایرانــی برداشــته و از فرص ‬ ‫نهایــت اســتفاده را بنماید زیرا در این گیــرودار‪ ،‬ارقام‬ ‫کالنی توســط شــهروندان افغانی از حساب هایشان‬ ‫در ایــن کشــور برداشــت و ســرگردان ســرمایه گذاری‬ ‫در بیــن همســایگان خود هســتند کــه نزدیک ترین و‬ ‫مطمئن ترین ان ها می تواند ایران باشد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 04‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1147‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫در برخورد با فساد خط قرمز نداریم‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه کوچک ترین‬ ‫نا سالمتی در دولت تحمل نخواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تمــام دســت انــدرکاران دولــت بایــد بداننــد که‬ ‫ســامت و پــاک دســتی شــرط اساســی اســت و‬ ‫دولتی که می خواهد فساد ستیز باشد حتما باید‬ ‫عنصر پاک دســت و فساد ستیز امر اجرای ان را‬ ‫به دســت بگیرند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬ســید ابراهیم‬ ‫رئیســی در پایــان بررســی صالحیــت وزیــران‬ ‫پیشــنهادی در صحــن مجلس شــورای اســامی‬ ‫بــا قدردانــی از مجلــس شــورای اســامی گفت‪:‬‬ ‫در ایین نامــه تصریحــی وجــود نــدارد وزیــران‬ ‫پیشنهادی در کمیســیون ها بررسی شوند و شما‬ ‫وقت و همت گذاشــتید و این کار بســیار خوبی‬ ‫بود که بررسی وزیران پیشنهادی انجام شد‪ .‬وی‬ ‫ایــن اقــدام مجلــس را جلــوه ای از مرد مســاالری‬ ‫دینی توصیف کرد که نمایندگان مردم با دغدغه‬ ‫منــدی و بــا حساســیت صالحیــت کاندیداهــا را‬ ‫بررسی می کنند و بیان این حساسیت ها هم برای‬ ‫وزیــران که مجلس بــه انــان رای اعتماد خواهد‬ ‫داد و هم برای عموم مردم بســیار خوب اســت‬ ‫چــون مــردم می دانند حساســیت وکالیشــان به‬ ‫مســائل اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و اداره کشــور چیســت و بیان این حساسیت ها‬ ‫و تبییــن ان بــرای مــردم و مســئوالن کار مفید و‬ ‫جلوه ای از همان مردم ساالری دینی است‪.‬‬ ‫معرفی وزرای پیشنهادی بر اساس‬ ‫شاخص های قول داده شده زمان‬ ‫انتخابات بود‬ ‫رئیــس دولت ســیزدهم با اشــاره بــه معرفی‬ ‫اعضــای کابینــه بــه مجلــس اظهــار کــرد‪ :‬فرایند‬ ‫معرفــی وزیــران پیشــنهادی و مجلــس در اغــاز‬ ‫بررسی صالحیت ها در جلسه گذشته به نحوی‬ ‫بیان کردم‪ .‬برخی نکات مطرح شد دوباره اشاره ‬ ‫می کنم که معرفی وزیران پیشنهادی به مجلس‬ ‫شــورای اسالمی بر اســاس شاخص هایی بود که‬ ‫نســبت به ان شــاخص ها در دوره انتخابات به‬ ‫مردم قول داده بودم‪ .‬همکاران را بر اساس این‬ ‫شــاخص ها معرفــی و انتخــاب می کنــم و تالش‬ ‫شــد همیــن شــاخص های کارامــدی‪ ،‬تخصــص‪،‬‬ ‫مــردم داری‪ ،‬فسادســتیزی و صداقــت بــا مــردم‬ ‫باشد که محور همه ان ها مسئله کارامدی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بررسی صالحیت علمی و عملی‬ ‫همــه وزیــران پیشــنهادی مــورد تاکیــد مــا بوده‬ ‫است و در این فرایند بررسی شده هم صالحیت‬ ‫علمــی و هــم صالحیت عملــی و اجرایــی افراد‬ ‫یشــده را در نظر داشــتیم‪ .‬رئیســی گفت‪:‬‬ ‫معرف ‬ ‫اســم دو وزیــر پیشــنهادی اطالعــات و دفاع در‬ ‫ســایت اعالم شده که توسط بسیاری از نخبگان‬ ‫و مــردم و کادرهــای فعــال در ســازمان های‬ ‫اداری اســتعالم نشــده بــود بــا نیروهای مســلح‬ ‫دربــاره وزارت دفاع مشــورت کردم و با نخبگان‬ ‫و کارشناســان دربــاره وزارت اطالعــات بررســی‬ ‫شــد‪ .‬رئیس جمهــوری اضافــه کــرد‪ :‬از ‪ ۱۷‬وزیــر‬ ‫پیشــنهادی دیگــر‪ ،‬نــام برخــی ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۶۰‬بــار از‬ ‫ناحیــه مــردم در ان ســایت تکــرار شــده بود که‬ ‫می تواننــد در مدیریــت مورداســتفاده در کابینه‬ ‫باشند و بقیه ان ها در رده های مدیریتی بعدی‬ ‫از اطالعات مردم استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫ذبیح ا‪...‬خدائیانسخنگوی‬ ‫قوهقضاییهشد‬ ‫طــی حکمــی از ســوی‬ ‫به عنــوان ســخنگوی قــوه‬ ‫رئیس قوه قضاییــه‪ ،‬ذبیح ا‪...‬‬ ‫یشــوید‪.‬‬ ‫قضاییــه منصــوب م ‬ ‫خداییان به عنوان ســخنگوی‬ ‫امیــد اســت بــا اســتعانت از‬ ‫دستگاه قضا منصوب شد‪.‬‬ ‫خداونــد متعــال و همفکــری‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا ‪ ،‬متــن‬ ‫و همدلی همــکاران در انجام‬ ‫ذبیح ا‪ ...‬خدائیان‬ ‫حکــم رئیــس قــوه قضاییــه‬ ‫امــر خطیــر اطالع رســانی و‬ ‫بــه شــرح زیــر اســت‪ :‬معــاون‬ ‫برقراری تعامل مناســب میان‬ ‫محتــرم رئیــس قــوه قضاییــه و رئیس ســازمان جامعــه و دســتگاه قضایی و پاســخگویی به‬ ‫ثبت اســناد و امالک کشــور؛ نظر به توانمندی افــکار عمومی‪ ،‬موفق و موید باشــید‪ .‬بدیهی‬ ‫و ســوابق ارزشــمند جنابعالــی به موجــب این است کلیه مراجع قضایی و سازمان های تابعه‬ ‫حکــم بــا حفــظ ســمت بــه مــدت دو ســال موظف به همکاری با جنابعالی است‪».‬‬ ‫مردمروش هایکلیشه ایمدیریتی‬ ‫رانمی پذیرند‬ ‫سالمت امر مهم و محوری در دولت است‬ ‫رئیسی تاکید کرد‪ :‬نمایندگان بدانند هرزمانی‬ ‫مشــخص شــود نســبت بــه کســی کــه بــا دولت‬ ‫همــکاری می کنــد نه فقــط در جایگاه وزیــر‪ ،‬در‬ ‫جایگاه معاون وزیر در جایگاه معاون کل و در‬ ‫تمــام دســت اندرکاران دولت‪ ،‬ســامت یک امر‬ ‫مهــم و محــوری در دولت اســت و کوچک ترین‬ ‫نــا ســامتی تحمل نخواهــد شــد‪ .‬وی گفت‪ :‬در‬ ‫دولتی که خدمتگزار مردم است و شرط اساسی‬ ‫ان پــاک دســتی اســت‪ ،‬باید بدانند که ســامت‬ ‫نفس و دوری از فساد و الودگی را در این دولت‬ ‫جزو مسائل محوری و شرایط اساسی می دانیم‬ ‫و معتقدیم که مسئله سالمت یک موضوع کامال‬ ‫محوری اســت که باید همواره موردتوجه باشــد‬ ‫لذا این شــرط همواره به عنوان شرطی است که‬ ‫بایــد موردتوجــه همه ما در دولــت مردمی قرار‬ ‫بگیــرد‪ .‬رئیســی بــا تاکید بــر اینکه مــن در مورد‬ ‫مبارزه با فساد به هیچ عنوان کوتاه نخواهم امد‪،‬‬ ‫یاداور شــد‪ :‬این شرط ضمنی که مردم عزیزمان‬ ‫بــه رای بنــده داشــتند ولو به زبــان ممکن جاری‬ ‫نکــرده باشــند‪ ،‬امــا بــه قول مــا طلب ههــا داللت‬ ‫التزامی دارد موضوع مبارزه با فســاد اســت‪ .‬اگر‬ ‫به من گزارش متقنی برسد مبنی بر این که کسی‬ ‫در مسئولیتی از دولت مرتکب فساد شده است‬ ‫در برخورد او درنگ نخواهم کرد‪.‬‬ ‫اتهام قطعی نسبت به وزیران وجود ندارد‬ ‫وی گفــت‪ :‬به ملت به عنوان بهترین ناظر و‬ ‫شما نمایندگان می گویم این که صرف یک اتهام‬ ‫و نکت ـه ای کــه در نام ـه ای نوشــته شــود و برای‬ ‫کســی احساســی پیدا شــود و درجایی مکتوب‬ ‫شود‪ ،‬کفایت نمی کند‪ .‬ما و نمایندگان باید این‬ ‫اتهام را بررســی کنیم‪ .‬امام صادق (ع) فرمودند‬ ‫کــه حرمــت مومن حرمت کعبه اســت که بلکه‬ ‫باالتر از ان است بنابراین ما باید حرمت مومن‬ ‫را حفظ کنیم‪ .‬اگر ما به ســند متقن رســیدیم به‬ ‫این که اتهام متوجه اســت طبیعتا باید ســازوکار‬ ‫خــود را داشــته و پیگیری شــود‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫حشــده نسبت به‬ ‫با اشــاره به برخی نکات مطر ‬ ‫برخــی از وزیــران گفت‪ :‬بایــد اینجا بگویم هیچ‬ ‫اتهام مستقر و قطعی شده نسبت به هیچ کدام‬ ‫از وزیــران وجــود نــدارد‪ .‬مــواردی نســبت بــه‬ ‫شــخصی مطرح بوده که موردبررســی قرارگرفته‬ ‫است‪ .‬در یک مرحله ای هم ممکن است نظری‬ ‫داد هشــده امــا ایــن اتهــام مســتقر نشــده یعنی‬ ‫ایــن امر قطعی نســبت به کســی تعلق نگرفته‬ ‫اســت‪ .‬مــن بــه اطمینان می گویم که نســبت به‬ ‫یشــده اتهام مستقرشده ای وجود‬ ‫وزیران معرف ‬ ‫نــدارد و ا گــر اتهامی به کســی یا جایگاهی وارد‬ ‫کرده رفع اتهام شــده اســت‪ .‬رئیسی یاداور شد‪:‬‬ ‫مــا در برخورد فســاد خــط قرمــز نداریم ‪ .‬خط‬ ‫قرمــز مــا در رابطــه بــا فســاد فقــط بی اســتناد‬ ‫ســخن گفتن و نســبت دادن اســت‪ .‬در دستگاه‬ ‫قضایــی هــم کــه توفیــق خدمتگــزاری داشــتم‪،‬‬ ‫همیشــه گفته بودم که خط قرمز ما این اســت‬ ‫کــه کســی بــدون اســتناد و بــدون امــر متقنــی‬ ‫نکــه چه‬ ‫بخواهــد بــه کســی نســبتی بدهــد‪ .‬ای ‬ ‫کســی باشــد و وابسته به کجا باشد این برای ما‬ ‫مهــم نیســت‪ .‬در عمــل هم دیدید که مشــی ما‬ ‫نشــاءاهلل خواهد بود‪.‬‬ ‫این گونــه بوده اســت و ا ‬ ‫وی گفت‪ :‬بعضی از مواردی که این روزها اعالم‬ ‫شــد مــواردی بــود که من خودم نســبت به یک‬ ‫مورد یا دو مورد حساس شدم‪ .‬در همین ایامی‬ ‫که بحث صالحیت ها مطرح بود با دوستانمان‬ ‫در وزارت اطالعــات و ســازمان اطالعــات ســپاه‬ ‫تمــاس گرفتــم گفتــم نکت ـه ای کــه مطرح اســت‬ ‫ســریع بررسی کنید که گفتند حاج اقا همین االن‬ ‫که گفتم بله همین االن‪ .‬گفتند اقا اثر ان چیست‬ ‫گفتــم ا گــر برای من روشــن شــد که شــخصی که‬ ‫یشــده مرتکــب جرمــی شــده و اتهامــی‬ ‫معرف ‬ ‫موردتوجه او اســت من قسم نخوردم که کسی‬ ‫را معرفــی کنــم که اتهامی متوجه او اســت‪ .‬اگر‬ ‫شــما بررســی کردید نظر شما قطعی شد به من‬ ‫خبــر دهید من خودم می دانم که چگونه عمل‬ ‫کنــم چراکــه توقــع مجلــس از مــن ایــن اســت‪.‬‬ ‫معتقــدم مردم به من اعتمــاد کردند حتما باید‬ ‫افراد صالح معرفی کنم‪ .‬رئیس دولت ســیزدهم‬ ‫افزود‪ :‬بررســی که عزیزان انجام دادند ســه روز‬ ‫وقــت گذاشــتند تیمــی را گذاشــتند و مــن هــم‬ ‫پیگیری کردم‪ ،‬اعالم کردند که ما تمام ابعاد را‬ ‫بررسی کردیم اتهامی متوجه نیست و درنهایت‬ ‫رســیدیم به این که اطالعات‪ ،‬اطالعات درســتی‬ ‫نیست؛ بنابراین باید بگویم این را ما نسبت به‬ ‫همگان و نه فقط به وزیر انجام می دهیم و اگر‬ ‫هــر نکت ـه ای متوجــه هر یــک از وزیران شــد ان‬ ‫را بررسی می کنیم‪ .‬رئیس دولت سیزدهم اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬دررونــد و فرایند بررس ـی های انجا مشــده‬ ‫رئیس مجلس به دلیل ارتباطی که باهم داریم و‬ ‫حضور در جلسات هفتگی‪ ،‬در جریان مسائل و‬ ‫روند کار بود و قبل از مطرح شدن اسامی وزیران‬ ‫پیشــنهادی در صحن علنی‪ ،‬برای هر وزارتخانه‬ ‫نام دو یا سه نفر را به برخی از دوستان مجلس‬ ‫بیان کردم تا به روسای کمیسیون ها اعالم شود‬ ‫و صالحیت این افراد بررسی شود‪.‬‬ ‫مردم تاب تحمل اختالف مجلس و دولت‬ ‫را ندارند‬ ‫وی در ادامه همکاری با مجلس و همراهی‬ ‫مجلــس بــا دولت را یــک ضرورت عنــوان کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬مردم تاب تحمل اختالف بین مجلس و‬ ‫دولــت را ندارنــد و از تکرار خاطــرات تلخ ادوار‬ ‫گذشــته از گفت وگوهای بین قوا سخت در رنج‬ ‫هســتند‪ .‬به عنــوان یــک ضــرورت عــرض می کنم‬ ‫همکاری ملت و دولت و مجلس برای پیش برد‬ ‫امور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و ان را در‬ ‫عمل تاکید خواهیم داشت‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری بــا اشــاره بــه شــرایط و‬ ‫حشــده توســط‬ ‫وضعیــت کشــور و مطالــب مطر ‬ ‫موافقان و مخالفان اظهار کرد‪ :‬باورم این است‬ ‫که عزیزان از ســر دغدغه و دلســوزی مطالبی را‬ ‫مطــرح کردنــد و مــا هم ایــن شــرایط را پیگیری‬ ‫می کنیــم و بــا اســتقرار دولــت ب هصــورت کامــا‬ ‫جدی کار دنبال خواهد شد‪ .‬رئیسی خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن شــرایط می طلبــد کار دولت ســریع تر‬ ‫اغــاز شــود و شــرایط معیشــتی و ســفره مــردم‬ ‫و وضعیــت ایــن مــردم و شــرایطی کــه کشــور را‬ ‫فراگرفتــه‪ ،‬ســخت مــن و شــمارا رنــج می دهد و‬ ‫هرروز خانواده هایی مصیبت دیده می شوند که‬ ‫این درد برای همه ما است‪.‬‬ ‫گــزارش‬ ‫ادامهواکنش هابهانتشار فیلم هایزنداناوین‬ ‫باخاطیانبرخوردشود‬ ‫طــی چنــد روز گذشــته گروهــی تحــت عنوان‬ ‫نهــای‬ ‫«عدالــت علــی» مدعــی شــدند کــه دوربی ‬ ‫مداربســته زندان اویــن را هک کرده انــد‪ .‬پس ازان‬ ‫شهــای مختلف زنــدان اوین و‬ ‫فیلم هایــی از بخ ‬ ‫همچنیــن برخــورد با برخی زندانیان از ســوی این‬ ‫گروه برای برخی شــبکه های فارس ـی زبان خارج از‬ ‫کشور ارسال و پس ازان منتشر شد که واکنش های‬ ‫زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشت‪ .‬رئیس‬ ‫ســازمان زندان ها با قبول مســئولیت این اتفاق از‬ ‫مــردم و مســئوالن عذرخواهــی کــرد‪ .‬علی نجفی‬ ‫توانا‪ ،‬وکیل و استاد حقوق جزا و جرم شناس ضمن‬ ‫شرححقوقزندانیانو مسئولیتزندانبان هاتاکید‬ ‫کــرده کــه بایــد از زندانیان دلجویی و بــا مامور یا‬ ‫ماموران خاطی برخورد شود‪ .‬به گزارش داتیکان‪،‬‬ ‫او گفــت‪ :‬انچه در فیلم دید هشــده‪ -‬صرف نظر از‬ ‫نکــه عوامــل داخلی یا خارجــی و به هر طریق‬ ‫ای ‬ ‫و هــر کیفیتی به خــارج از زندان انتقــال داده اند‪-‬‬ ‫اگــر صحــت داشــته باشــد‪ ،‬ان زندانــی کــه مــورد‬ ‫ضرب وجرح قرارگرفته به نوعی متحمل شکنجه و‬ ‫جرائم جســمی شده اســت و زندانبان یا ماموری‬ ‫که مرتکب شده قابل تعقیب و مجازات است‪ .‬لذا‬ ‫با توجه به این که اقای محمدی‪ ،‬ریاست سازمان‬ ‫زندا نهــای کشــور اعــام کردنــد ایــن رویــه تکرار‬ ‫نمی شود و عذرخواهی کردند‪ ،‬باید صراحتا دستور‬ ‫بدهنــد افــراد خاطــی معرفــی شــوند و به عنــوان‬ ‫متهمــان پرونــده مــورد تعقیــب قــرار گیرنــد‪ .‬دیه‬ ‫پرداخت کنند‪ ،‬زندانی شــوند و به صورت دائم یا‬ ‫موقــت و بر اســاس حکم قاضی محتــرم از ادامه‬ ‫کار خود منفصل شــوند‪ .‬نجفی توانا در ادامه به‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بیان انتقاد از ریاست سازمان زندان ها پرداخت و‬ ‫توضیح داد‪ :‬درست است که این معذرت خواهی‬ ‫از ملت و مدیران جامعه کار درســتی بوده اســت‬ ‫امــا بایــد از زندانی هم دلجویی شــود‪ .‬همچنین‬ ‫باید با مامور یا ماموران خاطی برخورد شود‪ .‬این‬ ‫اتفاق ازلحاظ داخلی موجی از انتقاد و تنفر را به‬ ‫وجود اورد‪ .‬ازلحاظ بین المللی مایه انتقاد مراجع‬ ‫و ســازمان های بین المللــی علیــه ایــران شــد‪ .‬ایــن‬ ‫در حالــی اســت که اقــای اژه ای به صراحت اعالم‬ ‫کــرده که حاضریــم در زندان ها را بازکنیم تا ببینند‬ ‫که ضوابط حقوق انســانی را در زندان ها رعایت‬ ‫می کنیــم؛ بنابرایــن اقــای اژه ای به عنوان ریاســت‬ ‫محترم قــوه قضاییه‪ ،‬اقای القاصی مهر دادســتان‬ ‫تهــران و همچنیــن اقــای منتظــری دادســتان کل‬ ‫کشور وظیفه دارند افراد خاطی را مورد پیگرد قرار‬ ‫دهند تا اجازه تکرار این موضوع به دیگران داده‬ ‫نشــود‪ .‬با توجه به شــناختی که از مدیران ســابق‬ ‫سهــای اموزشــی‬ ‫زندا نهــا دارم و ســال ها در کال ‬ ‫درس های مربوط به حقوق جزا‪ ،‬مباحث مربوط‬ ‫به زندان بانی و زندان داری در تطبیق با علم اداره‬ ‫زندان ها‪ ،‬کیفرشناســی و ‪...‬را به این افراد داده ام‪،‬‬ ‫توصیــه می کنــم کــه حتمــا مســئوالن زندا نهــا با‬ ‫وظایفشــان اشنا شوند و متوجه باشند که وظیفه‬ ‫زندانبــان حمایت و تامین حقوق زندانی اســت‪.‬‬ ‫او مسئول شکنجه و مجازات نیست‪ .‬البته به این‬ ‫معنا نیست که یک زندانی نظم را به هم بریزد و‬ ‫هیچ واکنشــی نشان داده نشــود‪ .‬اگر یک زندانی‬ ‫نظــم را بــه هم ریخت یا با زندانــی دیگری درگیر‬ ‫شــد یــا اقداماتــی داشــت کــه منجر به خســارات‬ ‫جانــی و مالی شــد‪ ،‬مســئوالن زندان بایــد او را به‬ ‫مراجــع قضایــی معرفــی کننــد و بر اســاس حکم‬ ‫صادره و طبق ایین نامه با او برخورد شود‪.‬ابراهیم‬ ‫رضایی نماینده دشتســتان با اشاره به انتشار فیلم‬ ‫سهــای از زندان اوین اظهار داشــت‪ :‬انتشــار‬ ‫و عک ‬ ‫این تصاویر از رســانه ها مایه تاســف اســت از این‬ ‫نظــر که اجحــاف در حق زندانیان صورت گرفته و‬ ‫دس ـت مایه ای برای حملــه به کارکنان خــدوم قوه‬ ‫قضاییهشدهو حتمابایدباعواملاحتمالیارتکاب‬ ‫جرم برخورد قانونی صورت گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬خالف‬ ‫چند مامور را نباید به بدنه یک دستگاه خدوم که‬ ‫در این ســال ها شــاهد تحول ان بودیم تسری داد‪.‬‬ ‫رضایــی بــا بیان اینکه از تعــدادی زندان در کشــور‬ ‫بازدیــد داشــتم‪ ،‬گفت‪ :‬انچه رســانه های اجــاره ای‬ ‫ســعودی و تریبو نهــای ملکــه روایــت می کننــد‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬ضمــن قدردانــی از دســتور رئیس‬ ‫قوه قضاییه به دادستان کل برای بررسی سریع این‬ ‫موضــوع درخواســت داریم که با عوامل خشــونت‬ ‫برخــورد صــورت گیــرد‪ ،‬زیــرا ویژگی شــاخص نظام‬ ‫جمهوری اســامی این اســت که با فســاد در درون‬ ‫خود برخورد کرده است چه در ماجرای کهریزک و‬ ‫چه در پرونده های طبری ها‪ .‬قالیباف در پاســخ به‬ ‫اظهارات نماینده دشتستان گفت‪ :‬کمیسیون اصل‬ ‫‪ ۹۰‬بــا هماهنگی دادســتان کل موضــوع مربوط به‬ ‫اویــن را دنبال می کند و اطالع رســانی در این زمینه‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬رئیس کمیسیون اصل‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫هم در توئیتی به تصاویر منتشرشده از زندان اوین‬ ‫واکنش نشــان داد‪ .‬حســن شجاعی نوشت‪ :‬شاهد‬ ‫اتفاقــات تلخــی در زندان اوین بودیم‪ .‬کمیســیون‬ ‫اصلنودبهموضوعرسیدگیخواهد کرد‪.‬باخاطیان‬ ‫باید برخورد شــود‪ .‬دســتور ریاســت قوه قضائیه و‬ ‫برنامه های اصالحی در سازمان زندان ها باید دنبال‬ ‫شود اما اصالحات ساختاری برای تضمین شفافیت‬ ‫و پاسخگویی در این سازمان ضروری است‪.‬‬ ‫ســید عــزت ا‪ ...‬ضرغامــی‬ ‫و گردشــگری یــک وزارتخانــه‬ ‫وزیــر پیشــنهادی گردشــگری‬ ‫بســیار مهــم اســت و هرکــدام‬ ‫و صنایع دســتی در دفــاع از‬ ‫از ایــن بخش هــا ظرفیت یک‬ ‫برنامه های خود اظهار داشت‪:‬‬ ‫وزارتخانه مســتقل دارند ولی‬ ‫حکایت اســیب های امــروز ما‬ ‫بــه جهــت هم پوشــانی باهم‬ ‫عزت ا‪ ...‬ضرغامی‬ ‫در حــوزه مدیریت کشــور این‬ ‫قانون گــذار ان هــا را در قالــب‬ ‫اســت کــه دنبــال پاســخ های‬ ‫یــک وزارتخانــه اورده تــا از‬ ‫ســاختاری و کلیشــه ای ای بــه جدی تریــن ظرفیت هایشان استفاده شود‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری‬ ‫مشــکالت کشــور می رویم و هرچند کارمان را از حوزه هــای مهــم و اساســی کشــور مرتبط با‬ ‫راه می انــدازد ولــی چــون به ایــن روش عادت این وزارتخانه است و شاید دلیل پذیرفتن این‬ ‫کرده ایــم مــردم دیگر ایــن را از ما نمی پذیرند مسئولیت غیر از تجربه مدیریتی و فرهنگی ان‬ ‫و بــه دنبــال کارهــای تحولــی و بــزرگ و برهم اســت کــه بخش زیادی از ایــن مجموعه ها در‬ ‫زدن ســاختارهای پوســیده و کارامــد کــه مثــل وزارت ارشــاد بــود‪ .‬وی افزود‪ :‬میراث فرهنگی‬ ‫بختک بر ســر مــردم امده هســتند درحالی که و معاونت زیارتی و ســیاحتی در وزارت ارشاد‬ ‫دیگــر ایــن تفکــر تحولــی تبدیــل بــه کارهــای بــود و مــن هــم در معاونــت امــور اســتان ها‬ ‫محــدود و نقطــه ای شــده اســت درحالی کــه و امــروز مجلس بــا این حوزه ها اشــنایی دارم‬ ‫بایــد ســکه رایــج در نظــام جمهوری اســامی ولی بســیاری از نهادهای مختلف کشــور باید‬ ‫باشــد‪ .‬ضرغامــی بــا بیــان اینکــه وزارتخانــه همــکاری داشــته باشــند تــا نگاهی ملــی و فرا‬ ‫جدیدالتاســیس میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی بخشی برای دیدگاه بلند دولت ایجاد شود‪.‬‬ ‫فردیفسادستیز هستم‬ ‫جواداوجیوزیر پیشنهادی‬ ‫نفــت بــودم و ســال هایی کــه‬ ‫نفــت در دفــاع از برنامه هــای‬ ‫در خدمــت اقــای مخبــر بودم‬ ‫خود برای وزارت نفت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بــا پــاک دســتی خدمــت کردم‬ ‫در پیشــگاه خداونــد متعال و‬ ‫و فــردی فســاد ســتیز هســتم‪.‬‬ ‫شــما نمایندگان اعالم می کنم‬ ‫قصــد قربــت کــردم فســاد را از‬ ‫جواد اوجی‬ ‫غیر ازانچه من به عنوان دارایی‬ ‫این وزارتخانه از بین ببرم‪ .‬وزیر‬ ‫خدمــت اقــای رئیســی اعــام‬ ‫پیشنهادی نفت اظهار داشت‪:‬‬ ‫کردم؛ هرگونه دارایی دیگر که در فضای مجازی اصالح شرایط و بازگرداندن لوکوموتیو صنعت‬ ‫به بنده نســبت دادند به خودشــان داده شود‪ .‬نفــت و بازگشــت ان بــه ریــل مناســب نیازمند‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۲۴ :‬و ‪ ۲۵‬ســالی کــه در وزارت اقدام جهادی است‪.‬‬ ‫ظرفیتبالقوهورزشرابهفعلیت‬ ‫می رسانیم‬ ‫وزیــر پیشــنهادی ورزش و جوانــان در دفــاع از‬ ‫برنامه های خود با اشاره به غفلتی که باعث شده‬ ‫دشــمن ظرفیت های عظیم ورزش کشور را تحلیل‬ ‫دهد‪ ،‬گفت‪ :‬ما ظرفیت بالقوه ورزش را به فعلیت‬ ‫می رسانیم‪.‬بهگزارشخانهملت‪،‬سیدحمیدسجادی‬ ‫در دفــاع از برنامه های خود گفــت‪ :‬وزارت ورزش و‬ ‫جوانــان می توانــد به عنــوان دروازه دولــت مردمی‬ ‫باشدو چراییو چگونگیتحولاز تغییر راهبردها‬ ‫و سیاس ـت ها اغــاز م یشــود لــذا وزارت ورزش کــه‬ ‫وزارت اســتعدادها اســت‪ ،‬این مهم را در نظر دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان در‬ ‫سال های اخیر از متن به حاشیه رفته است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬باید با نگاهی فرا بخشــی به تعامل گسترده‬ ‫بــا دیگر نهادهــای حاکمیتــی بپردازیم کــه در این‬ ‫راستا بیانیه گام دوم فصل جدیدی است و ما را به‬ ‫ساختایرانیجدیدنویدمی دهد‪.‬وزیر پیشنهادی‬ ‫ورزش و جوانان در ادامه تصریح کرد‪ :‬وزارت ورزش‬ ‫بایدنقشستادیو تعاملیداشتهباشدو استعداد‬ ‫جوانان را پرورش داده و در ان ها شــکوفایی ایجاد‬ ‫کنــد‪ ،‬همچنیــن چنانچــه جوانــان موتور پیشــران‬ ‫کشور هستند‪ ،‬وزارت ورزش و جوانان نیز به عنوان‬ ‫پیشــران دولــت خواهد بــود‪ .‬ســجادی در ادامه با‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه نقــش ورزش و تحــرک در کاهش‬ ‫هزینه های بیمارستانی غیرقابل انکار است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بسیاریاز مولفه هایامروز و حرکت هایاجتماعی‬ ‫از ورزش تاثیر می گیرد و روحیه پهلوانی و مروت را‬ ‫در جامعه بازافرینی کرده و منشا مساوات خواهد‬ ‫بود‪.‬همچنینروحتعاونو همبستگیاجتماعیرا‬ ‫تقویت می کند‪ .‬وی در ادامه با تاکید بر هوشیاری‬ ‫نسبت به برنامه های دشــمن در حوزه ورزش بیان‬ ‫تهــای عظیم‬ ‫کــرد‪ :‬غفلــت ما باعث شــده ظرفی ‬ ‫ورزشی تحلیل رود و ما قصد داریم ظرفیت بالقوه‬ ‫ورزش را بــرای ایثار اجتماعی به فعلیت برســانیم‪.‬‬ ‫وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان اضافه کرد‪ :‬جبهه‬ ‫فرهنگی انقــاب‪ ،‬گرو ههــای جهــادی‪ ،‬بدنه هنر‪،‬‬ ‫فعاالنرسانه ای‪،‬استارت اپ ها‪،‬خیریه ها‪،‬مساجد‬ ‫و‪ NGO‬ها باعث شده صدها سمن جوانانه شکل‬ ‫بگیردکههمراهباارمان هایانقالبهستند‪.‬سجادی‬ ‫در ادامهبابیاناینکهمعتقدیمرویش هایانقالب‬ ‫اسالمیصدهابرابر ریزشانبوده‪،‬تاکیدکرد‪:‬بخش‬ ‫مهمیاز بدنهوزارتخانهبایدمتعلقبهجوانانباشد‬ ‫و جریا نهــای خودجــوش ان ها را حمایت کند لذا‬ ‫امده ایم تا تحول را با کمک شــما رقم بزنیم و رای‬ ‫شما شجاعت و حرکت ما را دوچندان می کند‪ .‬وی‬ ‫در ادامه با اشاره به جمعیت‪ 70‬درصدی متولدین‬ ‫بعد از انقالب یاداور شد‪ :‬ان ها انقالب را ندیده اند‬ ‫اماپایانایستاده اندکهاتفاقیمبارکاستلذاباید‬ ‫باان هاکارهایبزرگیانجامدهیمکههرکجاکار بزرگ‬ ‫انجام شدهجوانانپای کار بوده اند‪.‬وزیر پیشنهادی‬ ‫ورزش و جوانــان ادامــه داد‪ :‬تــا کــی جوانــان ناامید‬ ‫باشند؛ماوزارتخانهراقرارگاهمسائلجوانانخواهیم‬ ‫کرد و نیازهای ان ها را برطرف کرده و استعدادها را‬ ‫شکوفامی کنیمکهنیازمندتعاملباهمهدستگاه ها‬ ‫است‪.‬سجادیاضافه کرد‪:‬دشمنهمهتالشخود‬ ‫را برای ناامید کردن جوانان به کار گرفته است ولی‬ ‫ماوزارتخانهراتبدیلبهپایگاهایجادامیدمی کنیم‪.‬‬ ‫ســجادی ادامــه داد‪ :‬معرفــی بنــده به عنــوان یک‬ ‫افتخارافریــن در مســئولیت وزارت ورزش موجــب‬ ‫خوشحالیبندهبودچراکه‪ 17‬سالاز دورانجوانی‬ ‫خود را در تیم ملی دوومیدانی گذرانده و به اندازه‬ ‫وسعمتالشکردمالبتهکهلیاقتمردمبیشاز این ها‬ ‫بودوتعدادیمدالورکوردکهمتاسفانههنوز پابرجا‬ ‫استو انشاءاهللهرچهزودتر بایدارتقاءپیدا کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنده حس می کنم که ورزشکاران با چه‬ ‫مشکالتی روبه رو هستند چراکه‪ 17‬سال وزنم را در‬ ‫‪ 60‬کیلوگرمنگهداشتمو می دانم کهاگر ورزشکاری‪،‬‬ ‫کشتی گیریبخواهدسر وزنبماندباچهمشکالتی‬ ‫مواجه اســت‪ ،‬همچنین می دانم ورزشــکاری که تا‬ ‫صبــح نخوابیــده و ســلول هایش بــه خاطر تمرین‬ ‫شــدید در اردوهــا می خواهنــد بیــرون بزنند یعنی‬ ‫چه‪ ،‬همچنین می دانم ورزشکاری که شب تا صبح‬ ‫نخوابیــده و با خســتگی در بــرف‪ ،‬افتــاب و بدون‬ ‫امکاناتدر مسابقاتبین المللیرقابت کندباچه‬ ‫مشکالتیروبه رو است‪.‬سجادیتصریح کرد‪:‬بنده‬ ‫هم با درد در ورزش اشنا هستم هم با درمان؛ وقتی‬ ‫در میادین مختلف شــرکت می کردم می دیدم که‬ ‫ورزشکار سایر کشورها توسط یک تیم کامل اعم از‬ ‫مربی‪ ،‬بدن ساز‪ ،‬ماساژور و ‪ ...‬حمایت می شوند لذا‬ ‫در صــورت حضور در وزارت ورزش اجازه نمی دهم‬ ‫ورزشکارانمندرمیادینبین المللیغریبباشند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ارائهچهار پیشنهادبرایساماندهیبازار‬ ‫نهاده هایدامی‬ ‫عضــو هیــات مدیــره اتحادیــه‬ ‫واردکننــدگان نهاده هــای دام و طیــور ایران‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اجــرای چهــار پیشــنهاد می تــوان‬ ‫مشــکالت بازار نهاده هــای دامی را برطرف‬ ‫و ایــن بــازار را ســاماندهی کــرد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ایرنــا از اتحادیــه واردکننــدگان نهاده هــای‬ ‫دام و طیــور ایــران‪« ،‬محمــد مهــدی‬ ‫نهاونــدی» افــزود‪ :‬تامیــن مســتمر و منظــم‬ ‫ارز مــورد نیــاز بــرای واردات نهاده هــای‬ ‫دامــی با توجــه به ضوابط اعتبــاری یکی از‬ ‫راهکارهــا برای ســاماندهی بازار نهاده های‬ ‫دامــی اســت‪ .‬عضــو هیــات مدیــره اتحادیه‬ ‫واردکننــدگان نهاده هــای دام و طیور ایران‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬تامیــن نهــاده هــای مــورد‬ ‫نیــاز واحــد های تولیدی به صــورت تنخواه‬ ‫در مقابــل اخــذ تعهــد ارائــه محصــول بــه‬ ‫شــبکه هــای توزیــع دومیــن راه حــل بــرای‬ ‫ســاماندهی بــازار نهــاده هــای دام و طیــور‬ ‫اســت‪ .‬محمد مهدی نهاوندی تصریح کرد‪:‬‬ ‫همچنین برای ســاماندهی بازار نهاده های‬ ‫دامــی الزم اســت تا واحد هــای تولیدی که‬ ‫محصــول را در قبال نهــاده دریافتی تحویل‬ ‫شــبکه هــای توزیــع نــداده انــد از ســامانه‬ ‫بــازارگاه حــذف شــوند‪ .‬این مقــام صنفی از‬ ‫قطــع ســهمیه واحد های تولیــدی که نهاده‬ ‫دریافتــی دولتی را در بازار ازاد عرضه کرده‬ ‫انــد را از دیگر راهکارهای ســاماندهی بازار‬ ‫نهاده های دامی برشــمرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫طبــق مصوبــه ســتاد تنظیم بــازار در اذرماه‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬نــرخ هــر کیلوگــرم ذرت و جــو در‬ ‫مبــادی ورودی یــک هــزار و ‪ ۷۰۰‬تومــان‪،‬‬ ‫دانــه ســویا ســه هــزار ‪ ۱۰۰‬تومــان و کنجاله‬ ‫ســویا ســه هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان تعیین شد‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه قیمــت هر کیلوگــرم ذرت بیش از‬ ‫چهار هزارتومان و کنجاله ســویا بیش از ‪۱۵‬‬ ‫هزارتومان در بازار ازاد به فروش می رسد‪.‬‬ ‫صف کشتی هایحامل کاالهایاساسی‬ ‫برای تخلیه بار در بنادر ایران‬ ‫معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫گفت‪ ۲۴ :‬کشــتی حامل کاالی اساســی در حال‬ ‫تخلیــه بار و ‪ ۲۵‬فروند شــناور در لنگرگاه منتظر‬ ‫تخلیه بار هستند‪ .‬به گزارش ایرنا از سازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی‪« ،‬فرهاد منتصر کوهساری» با اشاره‬ ‫به وجود‪ ۴‬میلیون و ‪ ۵۶۸‬هزار تن کاالی اساسی‬ ‫در بنادر کشــور افزود‪ ۲۴ :‬فروند کشــتی در حال‬ ‫تخلیه کاال هستند که حجم این کاالهای تخلیه‬ ‫شــده حــدود ‪ ۴۵۸‬هــزار تــن اســت و ‪ ۲۵‬فروند‬ ‫کشــتی نیز در لنگرگاه ها در حال انجام فعالیت‬ ‫اسنادی خود هستند‪ .‬وی بیشترین حجم کاالی‬ ‫تخلیه شده را مربوط به بندر امام خمینی (ره) با‬ ‫‪ ۳‬میلیون و ‪ ۳۴۷‬هزار تن کاال دانست و گفت‪:‬‬ ‫در بندر شهید رجایی تاکنون ‪ ۴۵۸‬هزار تن کاال‬ ‫تخلیه شــده که در رتبــه دوم قــرار دارد‪ ،‬در بندر‬ ‫امیراباد ‪ ۳۰۱‬هزار تن کاال و بندر نوشهر ‪ ۱۶۸‬هزار‬ ‫تن کاال تخلیه شده که بخش عمد ه این کاالها‪،‬‬ ‫به کاالهایاساسیاختصاصدارد‪.‬معاونبندری‬ ‫و اقتصادی ســازمان بنادر و دریانوردی با اشــاره‬ ‫به ترانزیت کاال و عملیات تخلیه و بارگیری کاال‬ ‫در بندر چابهار با کشور افغانستان نیز گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به ایجاد روند ثبات در کشور افغانستان‪،‬‬ ‫اکنون عملیات تخلیه و بارگیری کاال در این بندر‬ ‫هم اغاز شــده است‪ .‬عضو هیات عامل سازمان‬ ‫بنــادر و دریانــوردی ادامــه داد‪ :‬از حــدود ‪ ۱۰‬روز‬ ‫پیش بندر استارا نیز به بنادر تخلیه کاالی اساسی‬ ‫به مجموع بنادر کاالهای اساسی افزوده شده و‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۵‬هــزار تــن کاالی اساســی در این بندر‬ ‫تخلیه و بارگیری شده است که اضافه شدن این‬ ‫بنــدر نقش مهمــی در افزایش ســرعت تخلیه و‬ ‫بارگیری کاالهای اساســی دارد و در قیمت تمام‬ ‫شــده کاالی اساســی برای این منطقه نیز بســیار‬ ‫حایــز اهمیت اســت‪ .‬به گــزارش ایرنا‪ ،‬بر اســاس‬ ‫گزارش ها‪ ،‬ذخایر استراتژیک کاالهای اساسی در‬ ‫شــرایط ایــده ال قــرار دارد و واردات اقــام مورد‬ ‫نیاز به طور پیوسته جریان دارد‪ .‬کاالهایی مانند‬ ‫برنــج‪ ،‬روغن‪ ،‬شــکر و نــان از جمله محصوالتی‬ ‫محسوب می شود که به طور روزانه مورد مصرف‬ ‫مــردم قــرار دارنــد و به همین دلیل بــرای توزیع‬ ‫مناســب انها همواره در دســتور کار قرار دارد‪ .‬در‬ ‫ایــن راســتا‪ ،‬مدیرکل غلــه و خدمــات بازرگانی‬ ‫چنــدی پیــش گفت‪ :‬در صــورت نیاز مــردم در‬ ‫کوتاه ترین زمان اقالم اساســی به بازار تزریق‬ ‫خواهد شد‪ .‬بانک مرکزی نیز اعالم کرده است‬ ‫طی چهار ماهه نخست امسال‪ ،‬برای واردات‬ ‫کاالهــای اساســی و ضروری حــدود ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫دالر تامین ارز شــده اســت که نسبت به دوره‬ ‫مشــابه ســال ‪ ۱۳۹۹‬رشــدی بیش از ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫را نشــان می دهــد‪ .‬از این میزان‪ ،‬هــزار و ‪۵۴۶‬‬ ‫میلیون دالر برای ذرت‪ ،‬جو و گندم‪ ،‬یک هزار‬ ‫و ‪ ۱۲۴‬میلیــون دالر بــرای دان ههــای روغنــی‬ ‫و روغــن خــام‪ ،‬یــک هــزار و ‪ ۱۷۱‬میلیــون دالر‬ ‫برای دارو و تجهیزات پزشــکی و ‪ ۳۴۸‬میلیون‬ ‫دالر کنجاله ســویا تامین ارز شده است‪ .‬عالوه‬ ‫بر ان برای ســایر کاالها ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫دالر تامین ارز شــده اســت که رشدی بیش از ‪۱۵‬‬ ‫درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان‬ ‫می دهد‪ .‬از جمله این کاالها می توان به ماشین‬ ‫االت اشــاره کــرد کــه بــرای ان ســه هــزار و ‪۵۶۴‬‬ ‫میلیون دالر تامین ارز شده است‪.‬‬ ‫قدردانی‪ ۱۰۰۰‬هیات از همراه اول‬ ‫ک هــزار هیــات مذهبی با ارســال‬ ‫بیــش از ی ـ ‬ ‫نامه ای از همــراه اول قدردانی کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران‪،‬‬ ‫کهــزار هیــات مذهبــی کــه در دهــه‬ ‫بیــش از ی ‬ ‫نخســت محــرم امســال از خدمــات همــراه اول‬ ‫اســتفاده کردند‪ ،‬با ارســال نام ـه ای از طریق پنل‬ ‫خدمات موسســه عقیق از همــراه اول قدردانی‬ ‫کردنــد‪ .‬در بخشــی از ایــن نامــه که خطــاب به‬ ‫دکتــر اخــوان بهابــادی مدیرعامــل همــراه اول‬ ‫نوشته شده‪ ،‬امده است‪« :‬محرم امسال که برای‬ ‫دومین سال متوالی‪ ،‬هیات ها با محدودیت های‬ ‫کروناییروبرو بودند‪،‬خدماتهمراهبهمجالس‬ ‫سیدالشهداعلیه السالم کهاز طریقپنلخدمات‬ ‫عقیق تخصیص داده شد‪ ،‬قابل تحسین و تقدیر‬ ‫بــود‪ .‬فراهــم اوردن زیرســاخت های پخش زنده‬ ‫هیات ها بر بستر تلفن همراه‪ ،‬توزیع ماسک در‬ ‫مجالس و اهدای اینترنت رایگان کمک شایانی‬ ‫بهمدیرانهیات هایمذهبیکرد»‪.‬محرمامسال‬ ‫پخش زنده هیات های مذهبی سراسر کشور در‬ ‫پلتفرم های روبیکا و ایگپ با استقبال چشمگیر‬ ‫کاربران روبرو شــد و بیش از ‪ ۶٠‬میلیون مشاهده‬ ‫به دست اورد‪ .‬همچنین بیش از ‪ ٢‬میلیون ماسک‬ ‫بهداشــتی و بیــش از ‪ ۲۰۰۰‬گیگابایــت اینترنــت‬ ‫رایگانبههیات هایمذهبیتخصصیدادهشد‪.‬‬ ‫اجرای اصالحات اقتصادی از طریق وزیر‬ ‫پیشنهادیاقتصادسرعتمی گیرد‬ ‫قائــم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬تجربه علمی و عملی وزیر پیشــنهادی‬ ‫اقتصــادی و دارایــی در حــوزه اقتصــادی‬ ‫می تواند سرعت اجرای اصالحات اقتصادی را‬ ‫افزایش دهد‪ .‬محمد صادق مفتح در گفت و‬ ‫گو با ایرنا به وزیر پیشنهادی اقتصاد و توانایی‬ ‫های وی در حوزه اقتصاد کشــور اشــاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬خانــدوزی فردی صاحب طرح‪ ،‬برنامه‬ ‫و تئوری در زمینه مســائل اقتصادی اســت که‬ ‫انتخــاب ایــن فرد به عنــوان وزیــر اقتصاد می‬ ‫توانــد کشــور را از چالــش های ایجاد شــده در‬ ‫اقتصــاد نجــات دهــد‪ .‬وی گفــت‪ :‬همچنیــن‬ ‫برنامــه هــای مطــرح شــده از ســوی خاندوزی‬ ‫بیانگر ان است که برنامه و اقداماتی را همسو‬ ‫با مشکالت کشور در نظر گرفته شده که این‬ ‫امر نشان از برنامه های دقیق وی برای اینده‬ ‫اقتصــاد کالن کشــور دارد؛ در این میان تجربه‬ ‫علمــی و عملــی وزیر پیشــنهادی اقتصــادی و‬ ‫دارایــی در حــوزه اقتصادی می تواند ســرعت‬ ‫اجــرای اصالحــات اقتصــادی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫مفتح در خصوص نقش وزیر اینده اقتصاد در‬ ‫توســعه بازار ســرمایه نیز گفــت‪ :‬پایه صحبت‬ ‫های «ســید احســان خاندوزی» در زمینه بازار‬ ‫ســرمایه و توســعه این بازار بود که امیدواریم‬ ‫وزیــر پیشــنهادی بتوانــد بــا توجــه بــه برنامه‬ ‫هایی که ارائه کرده اســت زمینه ثبات بخشی‬ ‫در ایــن بــازار را فراهم کند‪ ،‬به طور حتم رشــد‬ ‫بازار سرمایه در ایجاد تعادل در اقتصاد کشور‬ ‫و حمایت از تولید اثر ویژه ای خواهد داشت‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صمت در پاسخ به این پرسش‬ ‫کــه توصیــه شــما بــه وزیــر جدیــد اقتصــاد در‬ ‫خصــوص بازار ســرمایه چیســت؟ گفــت‪ :‬باید‬ ‫امــکان ورود شــرکت هــای بیشــتری بــه بــازار‬ ‫ســرمایه فراهــم شــود که ایــن اتفــاق در حوزه‬ ‫عرضــه ســهام و کاالی تولیــدی شــرکت ها می‬ ‫توانــد رقم بخورد‪ .‬وی افــزود‪ :‬در حوزه بورس‬ ‫کاال امکان تحقق شفافیت اقتصادی و حذف‬ ‫فساد در مبادالت کاالها به شدت وجود دارد‬ ‫و حتی پیشنهاد می کنم مواد اولیه وارداتی به‬ ‫طــور عرضه اولیه در بورس کاال انجام شــود تا‬ ‫با شــفافیت اماری‪ ،‬از فســاد در بخش واردات‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 04‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1147‬‬ ‫از اسب مرده پیاده شویم!‬ ‫‪3‬‬ ‫احداث یک میلیون واحد در یک سال دور از تصور است‬ ‫یک کارشــناس اقتصاد مسکن‪ ،‬ساختار اقتصاد‬ ‫دولتی را به اسب مرده تشبیه کرد و گفت‪ :‬احداث‬ ‫یک میلیون واحد فقط در یک ســال نیــاز به ‪۴۰۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان یعنی منابعی بیش از نقدینگی‬ ‫موجود در کشور دارد؛ سوال این است که ایا چنین‬ ‫منابعی در اختیار داریم و ایا ســاخت ســاالنه یک‬ ‫میلیونمسکنبهذهندولتهایقبلنرسیدهبود؟‬ ‫بیت اهلل ستاریان در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪:‬‬ ‫بازار مســکن طی حدود ‪ ۴۰‬ســال گذشــته ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫مرتبه دچار پرشهای قیمتی شده است‪ .‬قیمت ارز و‬ ‫طال هم مرتبا باال رفته اما عجیب است که کسی به‬ ‫ریشه یابی معضل توجه نمی کند‪ .‬دالر از ‪ ۷‬تومان‬ ‫به ‪ ۲۵‬هزار تومان‪ ،‬سکه از ‪ ۷۰‬تومان به ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫تومان و مسکن در شمال تهران از متری ‪ ۵۰۰‬تومان‬ ‫بــه بــاالی ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان رســیده اســت‪ .‬علت‬ ‫چیست؟ دولت سازندگی‪ ،‬اصالحات‪ ،‬احمدی نژاد‬ ‫و روحانی قطعا با این دیدگاه نیامدند که قیمت ارز‬ ‫را چند برابر تحویل دولت بعد بدهند‪.‬‬ ‫تهــا بــا این ادعــا امدند‬ ‫وی افــزود‪ :‬همــه دول ‬ ‫کــه می خواهیــم پول ملی را تقویت کنیم‪ ،‬مشــکل‬ ‫مســکن را حل کنیم‪ ،‬شغل به وجود بیاوریم‪ ،‬تورم‬ ‫را کنترل کنیم و سطح رفاه را باال ببریم‪ .‬ناتوان هم‬ ‫نبودند؛ضریبهوشیدولتمردانجمهوریاسالمی‬ ‫از متوســط جهانــی باالتر اســت‪ .‬دولت ســیزدهم‬ ‫نیــز قطعا با نیت خیر امده و قصد خدمــت دارد؛‬ ‫یتــوان به تحقق‬ ‫امــا ســوال این اســت که چقدر م ‬ ‫وعده هایی مثل کنترل تورم و ساخت سالیانه یک‬ ‫میلیونواحدمسکونیامیدوار بود؟‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصــاد مســکن‪ ،‬ریشــه اصلــی‬ ‫معضــات اقتصــادی را دخالــت دولــت در تمــام‬ ‫ســطوح اقتصــادی دانســت و گفــت‪ :‬دولــت هــم‬ ‫می خواهدنقشسیاسیو امنیتیداشتهباشدو هم‬ ‫اقتصاد و تجارت را در اختیار بگیرد؛ در حالی که این‬ ‫دو موضوعدر تعارضبایکدیگر هستند‪.‬یکضرب‬ ‫المثل سرخ پوستی می گوید باید از اسب مرده پیاده‬ ‫شــد‪ .‬حاال یکی می گوید من زین قشنگی اورده ام‪،‬‬ ‫یکی می گوید من شالق خوبی دارم‪ .‬اقتصاد دولتی‬ ‫مثل اســبی مرد ه ای اســت که حرکت نمی کند‪ .‬ته‬ ‫چنیناقتصادهاییبن بستاستواگر اقایرئیسی‬ ‫مسیر خود را تند برود زودتر به بن بست می رسد‪.‬‬ ‫ستاریان تاکید کرد‪ :‬یک بار برای همیشه تکلیف‬ ‫را مشــخص کنیــم که ایــا اقتصاد ما دولتی اســت یا‬ ‫خصوصــی؟ چــرا دولــت باید انحصــار و امضاهای‬ ‫طالیی در اختیار داشته باشد‪ .‬چرا باید همه معادن‬ ‫ی بهره بمانند؟‬ ‫زیر یوق دولت باشد و مردم از ان ب ‬ ‫نقشبایدنقشحاکمیتیو تسهیلگریداشتهباشد‬ ‫و مالیات بگیرد‪ .‬دولت ما هم دولت است هم تاجر‬ ‫و همتولیدکننده‪.‬شهروندانوقتیپایصندوقرای‬ ‫می روند دولت انتخاب می کنند نه تاجر‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه در سیســتم اقتصــاد دولتی‬ ‫مسئولیتهای سنگین به راحتی در اختیار افراد قرار‬ ‫مــی گیــرد گفــت‪ :‬در دنیا وقتــی می خواهند مدیر‬ ‫یک پاالیشگاه را انتخاب کنند با وسواس‪ ،‬سوابق‬ ‫و تخصــص فــرد را ارزیابی می کننــد و نهایتا فردی‬ ‫بــا دههــا ســال تجربــه را در راس ان مجموعه قرار‬ ‫می دهند؛ اما در ایران با یک یادداشت‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫فالن پاالیشگاه منصوب می شود‪ .‬می اییم یک نفر‬ ‫را بر اساس وجوه سیاسی و غیره‪ ،‬باالی سر تولید و‬ ‫تجارت کشور می گذاریم‪.‬‬ ‫این کارشناساقتصادمسکنبابیاناینکهنیمی‬ ‫از اقتصــاد کشــور در صنعت ســاختمان قــرار دارد‬ ‫گفت‪ :‬ما هنوز به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد‬ ‫ملــی پــی نبرده ایــم‪ .‬بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد مــردم در‬ ‫مشاغل و حرفه های مختلف به نوعی به بخش‬ ‫مســکن مرتبــط هســتند؛ بنابراین بخش مســکن‬ ‫از جنبــه هــای فنی‪ ،‬اقتصــادی و اجتماعــی دارای‬ ‫اهمیت است؛ اما برای چنین حوزه سنگینی فقط‬ ‫یــک معاونــت در وزارت راه و شهرســازی ایجــاد‬ ‫کرده ایم و انتظار داریم بخش مسکن که نیمی از‬ ‫اقتصاد کشور را شامل می شود مدیریت کند‪ .‬نقش‬ ‫وزارت اقتصاد در بازار مسکن چیست؟ تقریبا هیچ‬ ‫نقشی ندارد‪ .‬در حالی که مهمترین عامل نوسانات‬ ‫بازار مسکن‪ ،‬تاثیرپذیری از تالطمات اقتصاد کالن‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته ستاریان‪ ،‬این اقتصاد و حکمرانی که با‬ ‫چســب دوقلو به هم چسباند ه شده مرده است‪.‬‬ ‫هــر کاری هم بکنید نتیجه اش بهتــر از انچه امروز‬ ‫می بینیم نخواهد شد‪ .‬اگر تمام نخبگان جهان را‬ ‫هم در این ساختار اقتصاد تماما دولتی جمع کنیم‬ ‫کاری از پیــش نمی برنــد‪ .‬طی چهار دهه خروجی‬ ‫این اقتصاد‪ ،‬تورم مسکن‪ ،‬دالر‪ ،‬طال و بورس بوده‬ ‫و اگر اقای رئیسی می خواهد موفق شود باید این‬ ‫ســاختار را تغییر دهد‪ .‬در ان صورت شاید هشت‬ ‫سال بعد نرخ دالر را با قیمت معقولی به دولت‬ ‫بعدی تحویل دهد و امیدوار باشــیم کــه ‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫ســال اینده توســط دولت اینده اقتصاد کشــور در‬ ‫مسیر پیشرفت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬فکــر نکنیــم دولتهــای قبلــی‬ ‫بی عرضــه بودند‪ .‬نــه اینطور نیســت؛ دولتها هیچ‬ ‫فرقی با هم ندارند‪ .‬هر وزیری در حوزه مسکن بیاید‬ ‫ساماندهی بازار مسکن نه تنها از قدرت او بلکه از‬ ‫قدرت دولت هم خارج است‪ .‬دولت اقای رئیسی‬ ‫وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال‬ ‫را داده است‪ .‬ایا دولتهای قبلی به فکرشان نرسیده‬ ‫بود که این تعداد مسکن بسازند؟ می خواستند اما‬ ‫نتوانستند چرا؟ به این دلیل که ساخت این تعداد‬ ‫فقــط در یــک ســال بــه ‪ ۴۰۰۰‬هــزار میلیــارد تومان‬ ‫نقدینگــی نیــاز دارد؛ یعنــی بیــش از کل نقدینگی‬ ‫موجود در کشور‪.‬‬ ‫این کارشــناس اقتصاد مسکن در تشریح منابع‬ ‫الزم بــرای بخش مســکن گفت‪ :‬وقتی می خواهید‬ ‫یک میلیون واحد مسکونی بسازید یعنی شما ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون متر مربع خالص باید تولید کنید‪ ۱۰۰.‬میلیون‬ ‫متــر مربــع هــم فضــای خدماتــی‪ ،‬اداری‪ ،‬تجــاری‪،‬‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬فضای سبز و غیره درست کنید‪ .‬هر متر‬ ‫مربع که می سازید تقریبا به اندازه هزینه اش باید‬ ‫زیرســاخت بدهیــد اب و بــرق و گاز و اســفالت و‬ ‫خیابانو محوطهسازی؛یعنیبهاندازه‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫متر مربعهزینه کنیدتا‪ ۱۰۰‬میلیونمتر مسکنداشته‬ ‫باشید‪.‬ستاریان ادامه داد‪ :‬اگر برای هر متر دست کم‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تومان هزینه کنید بــه ‪ ۴۰۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بودجه نیاز خواهید داشت‪ .‬سوال این است‬ ‫که ایا منابع موجود اجازه اجرای چنین ابرپروژه ای را‬ ‫به ما می دهد؟ ما حتی ‪ ۱۵‬ابزار و سیستم مالی که‬ ‫هم اکنون در دنیا به کار گرفته می شود را در اختیار‬ ‫نداریم‪ .‬پس باید بر اساس توان و امکاناتمان وعده‬ ‫بدهیــم و جراحی اقتصــاد را از همین امروز شــروع‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ابراز نگرانیانجمننمایشگاه هایبین المللیایراندربارهوضعیتصنعتنمایشگاهی‬ ‫دخالت هایبیجا‪،‬صنعتنمایشگاهیرادر استانهورشکستگیقرار دادهاست‬ ‫انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران با ارسال نامه ای ضمن ابراز‬ ‫گالیه از تضییع حقوق فعاالن صنعت نمایشگاهی در کشور‪ ،‬نسبت‬ ‫به محدودیت های اجباری ایجاد شده برای این صنعت انتقاد کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن نمایشــگاه های بین المللــی‬ ‫ایــران‪ ،‬علــی یارمحمدیــان‪ ،‬رئیــس این انجمــن در نام ـه ای به حمید‬ ‫زادبــوم‪ ،‬معــاون وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس کل ســازمان‬ ‫توسعه تجارت ایران‪ ،‬تاکید کرد صنعت نمایشگاهی کشور به دلیل‬ ‫محدودیت هایایجادشدهدر استانهورشکستگیقرار گرفتهاست‪.‬‬ ‫در نامه رئیس انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران به رئیس کل‬ ‫سازمان توسعه تجارت ایران امده است‪« :‬برگزاری نمایشگاه ها تاثیر‬ ‫بســزایی در ایجاد رونق اقتصادی دارد ولی متاســفانه مدتی است با‬ ‫تعطیلی رویدادهای نمایشگاهی‪ ،‬این صنعت در استانه ورشکستگی‬ ‫قرار گرفتهاست‪».‬‬ ‫در ادامه این نامه‪ ،‬تاکید شــده اســت رویدادهای نمایشــگاهی با‬ ‫استانداردهای بسیار باالی بهداشتی برگزار می شوند و با مکان هایی‬ ‫ماننــد پاســاژها و بازارها کــه اکنون به فعالیت خــود ادامه می دهند‪،‬‬ ‫بسیار متفاوت هستند‪ .‬در این بخش از نامه یارمحمدیان امده است‪:‬‬ ‫«بــا توجه به بازگشــایی پاســاژهای تخصصی و عــدم اجــازه برگزاری‬ ‫نمایشگاه های تخصصی علیرغم رعایت کامل پروتکل های بهداشتی‬ ‫در چنین نمایشــگاه هایی‪ ،‬خواهشــمند است دستور فرمایید جهت‬ ‫جلوگیری از ورشکستگی این صنعت‪ ،‬نسبت به صدور مجوز برگزاری‬ ‫نمایشگاه هایتخصصیدر کشور‪،‬اقداماتالزممبذول گردد‪».‬‬ ‫رئیس انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران همچنین در نامه ای‬ ‫بــه رئیــس مرکز امــور اصنــاف و بازرگانان و دبیر هیــات عالی نظارت‬ ‫اتاق اصناف ایران تاکید کرده است متولی تصمیم گیری برای صنعت‬ ‫نمایشگاهی فقط سازمان توسعه تجارت ایران است و هیچ تشکل‬ ‫یــا نهاد دیگری نمی تواند برای این مجموعه تصمیم گیــری کرده و یا‬ ‫محدودیتیایجادکند‪.‬‬ ‫در این نامه به کامبیز معتمد وزیری امده است‪« :‬با توجه به نامه‬ ‫شماره ‪ 60/131133‬مورخ ‪ 1400/04/24‬در خصوص ممنوعیت برگزاری‬ ‫یگــردد متولی صنعت نمایشــگاهی‪ ،‬ســازمان‬ ‫نمایشــگاه ها اعــام م ‬ ‫توســعه تجارت می باشــد‪ .‬لذا مراتب جهت اســتحضار و اقدام الزم‬ ‫ایفاد می گردد‪».‬بر اساس این گزارش‪ ،‬طی ماه های اخیر‪ ،‬مجموعه های‬ ‫غیرمرتبطباصنعتنمایشگاهی‪،‬محدودیت هایاجراییمختلفیرا‬ ‫برای برگزاری نمایشگاه های عمومی و تخصصی وضع کرده بودند که‬ ‫اینموضوعباعث گالیهفعاالنصنعتنمایشگاهیشدهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اعتراضانجمنفوالدبهمحدودیت هایصادراتیاخیر وزارتصمت‬ ‫تهــای صادراتــی‬ ‫در پــی ایجــاد محدودی ‬ ‫بــرای برخــی از تولیدکننــدگان فــوالد‪ ،‬انجمــن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد اعتراض شدید خود را نسبت‬ ‫به ایــن محدودیت ها اعالم کرده و ضمن تاکید‬ ‫براینکــه قطعــی ‪ ۴۵‬روزه بــرق و تعییــن کــف‬ ‫عرضه های غیر کارشناســی‪ ،‬موجب عدم رعایت‬ ‫تعهــدات شــرکت های فــوالدی شــده اســت‪،‬‬ ‫خواستار تمدید بررسی میزان عرضه شرکت های‬ ‫تولیدکننده فوالد (اعم از ذوب و نورد) به مدت‬ ‫سه شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬اخیرا مدیــرکل دفتر صنایع‬ ‫معدنی (ســیف اهلل امیری) در نامه ای خطاب به‬ ‫مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات (سعید‬ ‫عباسپور )‪ ،‬فهرست واحدهای مجاز به صادرات‬ ‫محصــوالت فــوالدی شــامل شــمش و مقاطــع‬ ‫فوالدی را اعالم کرد که براســاس ان مشــخصات‬ ‫و شناســه ملــی واحدهایی که کــف عرضه خود‬ ‫را طی چهارماهه نخست امسال رعایت کرده اند‬ ‫مجاز به صادرات شناخته شدند‪.‬‬ ‫اما این لیست در حالی برای انجام اقدامات‬ ‫الزم بــرای فراهــم امدن امکان صــادرات و ابالغ‬ ‫به گمرک تهیه شده که نام بسیاری از واحدهای‬ ‫مجــاز بــه صــادرات حــذف شــده و از امــکان‬ ‫صادرات بی بهره مانده اند‪.‬‬ ‫انطور که شنیده می شود‪ ،‬محدودیت تازه ای‬ ‫برای صادرات این محصوالت ایجاد شده و دفتر‬ ‫صنایــع معدنــی وزارت صمــت‪ ،‬مجوز صــادرات‬ ‫مقاطــع طویــل فــوالدی را بــه عرضــه ‪ ۷۰‬درصــد‬ ‫از تولیدات شــرکت ها در بــورس کاال منوط کرده‬ ‫و شــرکت هایی که طی چهار ماه نخســت ســال‬ ‫جــاری‪ ،‬کف عرضه ‪ ۷۰‬درصــدی در بورس کاال را‬ ‫رعایت نکرده اند‪ ،‬از فهرســت شــرکت های مجاز‬ ‫به صادرات حذف شده اند‪.‬‬ ‫برایــن اســاس و در ایــن راســتا‪ ،‬انجمــن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد طی نامه ای با اعالم اعتراض‬ ‫شــدید خود نســبت بــه ایجــاد محدودیت های‬ ‫صادراتــی برای تولیدکنندگان فــوالد‪ ،‬قطعی ‪۴۵‬‬ ‫روزه برق و تعیین کف عرضه های غیر کارشناسی‬ ‫را دلیل اصلی عدم رعایت تعهدات شــرکت های‬ ‫فوالدی دانسته است‪.‬‬ ‫انجمن مذکور در این نامه به امار معامالت‬ ‫و عرض ههــای شــمش و مقاطع طویــل در بورس‬ ‫کاال اشــاره کــرده و عــدم معاملــه ‪ ۴۵‬درصــد از‬ ‫شــمش های عرضــه شــده و ‪ ۶۴‬درصــد مقاطــع‬ ‫طویل عرضه شده در بورس کاال طی چهار ماهه‬ ‫نخست سال جاری را گواه تعیین کف عرضه های‬ ‫غیرکارشناســی و باالتــر از نیــاز داخلــی دانســته‬ ‫اســت؛ لذا در نامه خود درخواســت کرده که به‬ ‫دالیــل فــوق‪ ،‬بررســی میــزان عرضه شــرکت های‬ ‫تولیدکننده فوالد (اعم از ذوب و نورد) به مدت‬ ‫سه ماه تمدید شود‪.‬متن نامه سید رسول خلیف ه‬ ‫سلطانی‪ -‬دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‪-‬‬ ‫خطاب به سیف اهلل امیری‪ ،‬مدیر کل دفتر صنایع‬ ‫معدنــی وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬بــه‬ ‫شرح زیر است‪:‬‬ ‫عطــف بــه نام ههــای شــماره ‪۶۰/۱۳۳۸۶۸‬‬ ‫و ‪ ۶۰/۱۳۳۸۶۱‬مــورخ اول شــهریور ســال جــاری‬ ‫در خصــوص حــذف نام تعدادی از شــرکت های‬ ‫تولیــد کننــده شــمش و مقاطــع طویل از لیســت‬ ‫صادرکنندگان مجاز که نیاز به تیک صادراتی ان‬ ‫وزارت خانــه ندارند‪ ،‬ضمن اعالم اعتراض شــدید‬ ‫ایــن انجمن نســبت بــه ایجــاد محدودیت های‬ ‫صادراتی برای چنین محصوالتی که دارای مازاد‬ ‫تولیــد هســتند‪ ،‬توجه جنابعالــی را به مــوارد زیر‬ ‫جلب می نماید‪:‬‬ ‫ میــزان کــف عرضــه تکلیفی در نظــر گرفته‬‫شــده بــرای شــرکت ها‪ ،‬همچنانکــه قبـ ًـا نیــز به‬ ‫اطالع رســیده اســت‪ ،‬بســیار باالتر از نیاز داخلی‬ ‫اســت و گواه ان عدم معامله بیش از ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫شــمش عرضــه شــده و ‪ ۶۴‬درصــد مقاطع طویل‬ ‫عرضه شــده در چهار ماهه نخســت ســال جاری‬ ‫است‪ .‬لذا استناد به عدم رعایت این کف عرضه‬ ‫غیرکارشناسی برای ایجاد محدودیت در صادرات‬ ‫اساسا رویکردی اشتباه است‪.‬‬ ‫شرکت ها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ درحالــی کــه در ‪ ۴۵‬روز اخیــر بــه دلیــل‬‫تهــای حداکثــری تامیــن بــرق‪ ،‬تولیــد‬ ‫محدودی ‬ ‫کارخان ههــا متوقــف بــوده یا در بهتریــن حالت‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬درصد تولید داشــته اند‪ ،‬چگونه انتظار‬ ‫عرضــه محصــوالت مطابــق کف عرضــه ابالغی‬ ‫م ـی رود؟ این در شــرایطی اســت که حــدود یک‬ ‫ماه از ارسال برنامه پیشنهادی این انجمن برای‬ ‫حفظ تولید حداقلی فوالد در شــرایط اضطراری‬ ‫برق می گذرد و هنوز هیچ اقدام موثری از سوی‬ ‫ان وزارتخانه در ارتباط با این برنامه کارشناســی‬ ‫صورت نپذیرفته است!‬ ‫ در بررسی میزان رعایت کف عرضه ابالغی‬‫شرکت ها‪ ،‬متاسفانه به زمان تولید و فرصت الزم‬ ‫بــرای عرضــه محصوالت توجهی نشــده اســت؛‬ ‫در حالــی کــه الزم اســت حداقــل یــک مــاه بــه‬ ‫کارخانهها برای عرضــه محصوالت تولیدی خود‬ ‫فرصــت داده شــود و بــه طــور مثال تولیــد چهار‬ ‫ماهــه حداقل با عرضه پنج ماهه مورد مقایســه‬ ‫و بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫بر این اساس و با توجه به همکاری حداکثری‬ ‫تولیدکننــدگان فوالد کشــور در بحــران اخیر برق‬ ‫کشــور که منجر به توقف نســبی و اجباری تولید‬ ‫و تحمیــل خســارات هنگفــت بــه انــان گردیــده‬ ‫و همچنیــن بــا عنایت بــه نیاز مبرم کشــور به ارز‬ ‫حاصل از صادرات غیرنفتی‪ ،‬خواهشــمند اســت‬ ‫ضمن بازنگری در نامه های صدراالشاره‪ ،‬بررسی‬ ‫میزان عرضه شــرکت های تولیدکننده فــوالد را با‬ ‫استناد به موارد فوق الذکر تا سه ماه اینده تمدید‬ ‫فرماییــد تا حداقل شــاهد وارد امدن فشــارهای‬ ‫بیش از تحریم به تولید فوالد کشور نباشیم‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫محسن رضایی‬ ‫معاون اقتصادی رئیس‬ ‫جمهور شد‬ ‫رئیــس جمهــور‪ ،‬با صــدور حکمی محســن رضایی‬ ‫میرقائدرابهسمتمعاوناقتصادیرئیسجمهور‪،‬دبیر‬ ‫شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد‬ ‫اقتصادی دولت منصوب کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محسن‬ ‫رضائــی میرقائد متولد ســال ‪ ۱۳۳۳‬مســجد ســلیمان و‬ ‫دانش اموخته مقطع دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران‬ ‫اســت که فرماندهی ســپاه پاســداران انقالب اســامی‬ ‫بــه مــدت ‪ ۱۶‬ســال (‪ ۱۳۶۰‬تــا ‪ )۱۳۷۶‬و دبیــری مجمــع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام از سال‪ ۷۶‬تاکنون را در سوابق‬ ‫اجرایی و مدیریتی خود دارد‪.‬‬ ‫پیام مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد مبارکه به مناسبت‬ ‫هفته دولت‬ ‫بــا الگو قراردادن مشــی شــهیدان واالمقــام دولت‪،‬‬ ‫دنبالــه روی سیاســت های راهبردی نظام و فرمایشــات‬ ‫رهبر فرزانه انقالب اسالمی هستیم‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالدمبارکهباصدور پیامی‪،‬هفتهدولتو یادو خاطره‬ ‫شهیدان رجایی و باهنر را گرامیداشت‪ .‬به گزارش رویداد‬ ‫امروز‪ ،‬در این پیام امده اســت‪ :‬ســالروز عروج شــهدای‬ ‫واالمقــام دولــت به ویــژه شــهیدان رجایــی و باهنر‪ ،‬به‬ ‫شایستگی به عنوان هفته دولت نامگذاری شده و این‬ ‫روز نمــادی از حماســه افرینی مــردان و زنانی اســت که‬ ‫منافع ملی‪ ،‬تعالی‪ ،‬ســربلندی و عزت ایران اســامی و‬ ‫خدمت به مردم شــریف این مرز و بوم را ســرلوحه کار‬ ‫خود دانسته و فداکاری ها و تالش های جهادگونه این‬ ‫خدمت گزاراناستکهزمینه هایتامیناستقالل‪ٖ ،‬ازادی‪،‬‬ ‫امنیت و رشد و تعالی ایران اسالمی را فراهم می سازد‪.‬‬ ‫اینجانب ضمن گرامیداشت هفته دولت و ارزوی توفیق‬ ‫برای دولت محترم که در استانه عرصه خدمت به مردم‬ ‫شــریف کشــور قرار دارد و نیز کلیه مسئوالن‪ ،‬کارکنان و‬ ‫کارگران خدوم بخش های مختلف دولت‪ ،‬ارزومندم با‬ ‫مشــی شــهیدان واالمقــام دولت و نظام‬ ‫الگو قراردادن‬ ‫ِ‬ ‫اسالمی و دنباله روی از اسناد باالدستی و سیاست های‬ ‫راهبــردی نظــام و اطاعــت از فرمایشــات رهبــر فرزانــه‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬شاهد توفیق ‪ ،‬سربلندی و عزت مندی‬ ‫ایراناسالمیدر عرصه هایمختلفباشیم‪.‬‬ ‫گرانفروشی ایرالین ها‬ ‫میراث پرحاشیه برای‬ ‫وزیر جدید‬ ‫افزایش قیمت غیرقانونی بلیت هواپیما و جلسات‬ ‫بی فایده شورای عالی هواپیمایی در هفته های گذشته‬ ‫کهنهایتانتیجه ایدر بر نداشت‪،‬بهنظر نخستینمیراث‬ ‫پرحاشیه اسالمی براری وزیر جدید راه وشهرسازی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬از ابتدای تیر ماه امســال شــرکت های‬ ‫هواپیمایــی اقدام بــه افزایش قیمت بلیت هواپیما در‬ ‫مســیرهای داخلــی تا ســقف ‪ ۳۰‬درصد کردند امــا برای‬ ‫ایــن اقدام ناگهانی شــان هیچ مجــوز قانونی از شــورای‬ ‫عالی هواپیمایی دریافت نکردند‪ .‬به عنوان مثال طی‬ ‫هفته های گذشته شرکت های هواپیمایی قیمت بلیت‬ ‫پــرواز تهران‪-‬مشــهد را تــا بیــش از یــک میلیــون تومــان‬ ‫فروختند در حالی که بر اساس نرخ مصوب اعالم شده‪،‬‬ ‫حداکثر قیمت بلیت برای پرواز تهران‪-‬مشهد‪ ۷۷۱‬هزار‬ ‫و‪ ۲۰۰‬تومان بود‪ .‬همچنین سقف نرخ مصوب برای پرواز‬ ‫تهران‪-‬شــیراز ‪ ۶۷۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان بود اما ایرالین ها‬ ‫ان را تــا بیــش از ‪ ۸۷۰‬هــزار تومــان افزایــش دادنــد‪ .‬این‬ ‫مسئله پس از چند روز حاشیه ساز شد و محمد اسالمی‪،‬‬ ‫وزیر راه و شهرســازی در همان روزهای نخســت تیر ماه‬ ‫اعالم کرد که افزایش قیمت بلیت هواپیما غیر قانونی‬ ‫اســت و ایرالین هــا بایــد ان را بــه نــرخ مصــوب ســابق‬ ‫(نرخنامــه ابــان مــاه ســال ‪ )۱۳۹۹‬بازگردانند‪ .‬مســئوالن‬ ‫سازمانهواپیمایینیز بارهاودر مصاحبه هایمتعددی‬ ‫این اقدام ایرالین ها را غیرقانونی و حتی مصداق تبانی‬ ‫قلمــداد کردنــد و بــه ان ها هشــدار دادند کــه باید نرخ‬ ‫بلیت هواپیما را به قیمت های مصوب بازگردانند‪ .‬ان ها‬ ‫همچنین به گرانفروشــان تاکید کردند که اگر این کار را‬ ‫انجامندهندپرونده هاییبرای شاننزددستگاهقضایی‬ ‫و مراجع نظارتی باز خواهند کرد و باید پاسخگوی این‬ ‫افزایش قیمت باشند‪ .‬تورج دهقان زنگنه ‪-‬رییس وقت‬ ‫سازمان هواپیمایی کشوری ‪ -‬در این باره به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫باتوجهبهاینکهبرخیاز شرکت هایهواپیماییباوجود‬ ‫هشدارهای داده شده همچنان قیمت بلیت هواپیما را‬ ‫بــه نرخ مصــوب برنگردانده اند‪ ،‬باید منتظر برخــورد از‬ ‫طریق دستگاه های نظارتی و قضایی باشند‪ .‬همچنین‬ ‫اگر ایرالین های داخلی قیمت ها را به نرخ مصوب ابان‬ ‫ماه سال گذشته برنگردانند هفته اینده در جلسه ای که‬ ‫با مدیران عامل ان ها داریم‪ ،‬برخی از مسیرهای خارجی‬ ‫ان هــا را لغــو خواهیــم کرد‪ .‬اما شــرکت های هواپیمایی‬ ‫بــه این اظهارات وقعی ننهادنــد و پروازهای خــود را در‬ ‫ماه های گذشته با همان نرخ دلخواه شان ادامه دادند‪.‬‬ ‫جالبتر اینکهحتیدر برابر رسانه هانیز پاسخگونبودند‪.‬در‬ ‫نهایتمقرر شدتاجلسهشورایعالیهواپیماییکشوری‬ ‫با حضور اسالمی به عنوان وزیر راه و شهرسازی و رییس‬ ‫این شورا برگزار شده تا تصمیمات الزم در این خصوص‬ ‫اتخاذ شود‪ .‬دو جلسه در هفته های گذشته برگزار شد و‬ ‫در هر دوجلسهوزیر راهوشهرسازیتنهابهتشکیلکمیته‬ ‫کارشناسی برای تعیین هزینه هر ساعت پرواز و بررسی‬ ‫دقیق تر اینهزینه هااکتفا کردتاشایدتصمیم گیریبرای‬ ‫این موضوع پر حاشیه به گردن او نیافتد‪ .‬این میراث پر‬ ‫حاشــیه بــه زودی بــه وزیر جدید راه و شهرســازی که به‬ ‫احتمال زیاد رســتم قاســمی خواهد بود‪ ،‬می رسد و باید‬ ‫دید او این ماجرا را پایان خواهد داد یا انکه ایرالین ها باز‬ ‫همبه گرانفروشیخودادامهمی دهند؟‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫جاری سازی‬ ‫دستورالعمل ها؛ضامن‬ ‫تداوم فعالیت ها‬ ‫رئیــس امور ‪ HSE‬شــرکت گاز اســتان ســمنان گفت‪:‬‬ ‫بکارگیــری بــه موقع شــاخص های عملکردی حاصــل از‬ ‫خروجیمقاصداستراتژیک‪ HSE‬نقشمحوریدر ارتقای‬ ‫یســازی دستورالعمل های ابالغی‬ ‫ســطح فرهنگ و جار ‬ ‫خواهد داشت‪ .‬ابوالفضل شیرپوری از برگزاری چهارمین‬ ‫جلســه کمیته ایمنی در ســال‪۱۴۰۰‬خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫جلســه با حضور اعضای کمیته با هدف ارتقای ســطح‬ ‫فرهنگوکنترلعملیاتدرسایهمدیریتتغییروهمراهی‬ ‫مدیریت‪ HSE‬پیمانکاران در تمامی فرایندهای اجرایی‬ ‫دو سویه برگزار شد و تمامی روسای ادارات گاز شهرستان‬ ‫به صورت ویدیو کنفرانس در این جلســه حضور فعال‬ ‫داشــتند‪ .‬او با توجه به بررس ـی های انجام شــده در مورد‬ ‫حوادثی که در صنعت نفت رخ داد گفت‪ :‬تدوین‪ ،‬ابالغ‬ ‫یســازی دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی‬ ‫و جار ‬ ‫در پیشــبرد و کنترل شــاخص های عملکردی فرایند های‬ ‫تعریفشدهدر بخش کنترلعملیاتاز اهمیتبسزایی‬ ‫برخوردار می باشد که پس از پایش و بازنگری به عنوان‬ ‫یکیاز عناصر بنیادینسیستم هایمدیریتی‪ HSE‬نقش‬ ‫برجسته ای در استقرار‪ ،‬توسعه و بهبود این سیستم های‬ ‫مدیریتی داشــته و می تواند ضامــن تداوم فعالیت های‬ ‫بهبــود مســتمر و بخشــی از عوامل کلیدی موفقیــت در‬ ‫ســازمان ها گــردد‪ .‬در ایــن جلســه دســتورالعمل ناوگان‬ ‫حمل و نقل و صدور پرمیت موثر به بحث و تبادل نظر‬ ‫گذاشته شــد تا با بررسی نکات اجرایی دستورالعمل ها‪،‬‬ ‫موانع اجرای کامل شیوه نامه های فوق برطرف و نقش‬ ‫پیشگیرانهدستورالعملهایمذکوراستقراریابد‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪27‬پروژه‬ ‫برق رسانی دراستان فارس‬ ‫همزمان با هفته دولت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق اســتان فارس‬ ‫گفت‪ :‬به مناســبت هفته دولــت‪ 27 ،‬پروژه برق رســانی‬ ‫در نقــاط مختلف این اســتان بــا صرف اعتبــاری بالغ بر‬ ‫‪506‬میلیاردریال افتتــاح و مورد بهره بــرداری قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬احمدرضاخسروی‪،‬ضمنگرامیداشتهفتهدولت‬ ‫و یادو خاطرهشهیدانرجاییو باهنر هدفاز افتتاحاین‬ ‫پروژه هاراتالشدرجهتافزایشرضایت مندیمشترکان‪،‬‬ ‫استفادهبهینهاز امکاناتومنابعموجودوهمچنینتامین‬ ‫بــرق پایــدار و مطمئن عنوان کرد‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬به‬ ‫منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه و تقویت ولتاژ در‬ ‫برخیمناطق‪،‬باصرفاعتباریبالغبر‪404‬میلیاردریال‪13،‬‬ ‫دستگاهاتوترانسنصبو بیشاز ‪ 44‬کیلومتر شبکهفشار‬ ‫متوسط و ‪ 35‬دستگاه پست هوایی احداث گردیده و با‬ ‫اصالحو بهینه سازی‪169‬دستگاهترانسپر بار‪،‬نسبتبه‬ ‫افزایشقدرتو تعدیلبار اقدامشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 04‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1147‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫جواد اوجی‪:‬‬ ‫ریشه فساد را از وزارت نفت می کنیم‬ ‫وزیر پیشنهادینفت گفت‪:‬رویکردفعالیبرای‬ ‫دور زدن و بــی اثــر کردن تحریم ها در پیش گرفته‬ ‫و بــا اســتفاده از روش های موجود و ســایر روش ها‬ ‫اقدامــات مهمــی را بــرای فروش نفت پیــاده کرده‬ ‫و در این راه از ظرفیت تمام دســتگاه های اجرایی‬ ‫استفادهمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬جواد اوجی در جلسه علنی روز‬ ‫چهارشنبه مجلس برنامه های خود جهت تصدی‬ ‫وزارت نفت را تشریح کرد‪.‬‬ ‫اوجی در ابتدا به صحبت های نادران نماینده‬ ‫تهــران مبنی بر اینکــه درباره اموالش خــاف واقع‬ ‫ســخن گفته‪ ،‬پاســخ داد و گفت‪ :‬الزم اســت درباره‬ ‫مســئله ای که اقای نادران درباره اموال شــخصی ام‬ ‫بیــان کــرد و همچنیــن مــواردی در فضــای مجازی‬ ‫مطرح شده پاسخ دهم؛ در پیشگاه خداوند و شما‬ ‫نمایندگاناعالممی کنم کهانچهبهعنواندارایی ام‬ ‫به اقای رئیســی اعالم کردم‪ ،‬همان اســت پس اگر‬ ‫غیــر از ان هرگونــه دارایی در این کره خاکی به من‬ ‫نسبت داده شده ان را به نام همان افرادی می زنم‬ ‫کهچنینادعاییمی کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سابقه حضورش در صنعت نفت‬ ‫گفت‪ ۲۵:‬سال در وزارت نفت بودم و چند سالی در‬ ‫ستاد اجرایی و اکنون در بنیاد مستضعفان هستم‪.‬‬ ‫هموارهپاکدستبودمو البتهفسادستیزم‪.‬‬ ‫اوجیافزود‪:‬بهیاریخداوندو کمکنمایندگان‬ ‫ریشــه فســاد را از وزارت نفت می کنیم و به همین‬ ‫دلیل است که باز هم می گویم هر گونه اموالی به‬ ‫غیــر از متعلقاتم که پیش از ایــن اعالم کرده ام‪ ،‬به‬ ‫نام بنده اعالم شود سندش را به نام مدعیان می زنم‬ ‫و متعلق به ان ها اســت‪.‬وزیر پیشــنهادی نفت در‬ ‫ادامه‪،‬صنعتنفترایکیاز اصلی ترینمزیت های‬ ‫اقتصادی کشور خواندو گفت‪:‬باالبودنسهمبیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درصد در تامین انرژی کشور و سهم عمومی‬ ‫در تولیــد ناخالــص ملــی و همچنیــن نقــش قابــل‬ ‫توجه صنعت نفت در اقتصاد کشــور مهم اســت‪.‬‬ ‫در شــرایط تحریمی صنعت نفــت در خط مقدم‬ ‫جبهــه اقتصادی بــوده و عرصه های فــروش نفت‪،‬‬ ‫فراورده های نفتی‪ ،‬محصوالت پتروشیمی و جذب‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در این صنعت عرصه جهاد‬ ‫روزمره ما با استکبار جهانی است‪ .‬البته این صنعت‬ ‫در جنگتمامعیار اقتصادیدر بخش هایمختلف‬ ‫شهــا و اســیب هایی شــده که به‬ ‫خــود دچــار چال ‬ ‫خاطر مشــکالت مزمن ساختاری‪ ،‬بی تدبیری ها و‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1300‬شماره‪ ، 140060302006002955 :‬تاریخ‪ 1400/05/16 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1399114402006002939‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم همدم رحیمی اندانی مبنی بر صدور سند‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و‬ ‫تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح‬ ‫زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه‬ ‫شامل صفحه ‪ 507‬دفتر ‪ 3‬و صفحه ‪ 510‬دفتر‪ 3‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب‬ ‫وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از‬ ‫مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های‬ ‫محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬‬ ‫خانم همدم رحیمی اندانی به شناسنامه شماره ‪ 7‬کدملی ‪ 1141491729‬صادره فرزند محمدباقر نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 109/77‬مترمربع پالک شماره ‪ 42/1‬و ‪ 42‬فرعی از ‪ 105‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می‬ ‫نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 3/78‬متر و ‪ 4/48‬دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 16/34‬متر دیوار به دیوار‬ ‫پالک ‪ 42‬فرعی ‪ ،‬جنوبًا در سه قسمت و به طور شکسته اول به طول ‪ 4/40‬متر و ‪ 2/44‬و ‪ /90‬متر‬ ‫دیواریست به گذر ‪ ،‬غربًا در ‪ 4‬قسمت که اول پخی شکل و قسمت سوم جنوبی است به طول ‪1/29‬‬ ‫متر درب و دیواریست به گذر دوم الی چهارم به طول ‪ 2/29‬متر و ‪ /33‬متر و ‪ 8/03‬متر دیواریست به‬ ‫گذر حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از‬ ‫طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/20 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1175282‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1296‬شماره‪ ، 140060302006002899 :‬تاریخ‪ 1400/05/11 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000546‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم شیرین ملک زاده ورنوسفادرانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم‬ ‫و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات‬ ‫ضمیمه شامل سند ‪ 25222‬مورخ ‪ 75/10/05‬دفتر ‪ 46‬و سند ‪ 179639‬مورخ ‪ 87/02/18‬دفتر ‪ 73‬و‬ ‫سند ‪ 69622‬مورخ ‪ 87/11/23‬دفتر ‪ 46‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫شیرین ملک زاده ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 9486‬کدملی ‪ 1142319636‬صادره فرزند خسرو‬ ‫نسبت به ‪ 1/5‬دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 347/61‬مترمربع پالک شماره ‪ 125‬فرعی از ‪ 118‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می‬ ‫نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 12/55‬متر دیوار و درب است به بن بست ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 28/83‬متر دیوار به‬ ‫دیوار باقیمانده پالک ‪ ، 118/125‬جنوبًا به طول ‪ 12/61‬متر دیوار و درب است به کوچه ‪ ،‬غربًا به طول‬ ‫‪ 26/65‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ 118/125‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ائین نامه اجرائی ان مقرر می‬ ‫دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/20 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1175203‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1298‬شماره‪ ، 140060302006002895 :‬تاریخ‪ 1400/05/11 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000547‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم محمد مالکی ورنوسفادرانی مبنی بر صدور‬ ‫ناکارامدی ها و فشار ناشی از تحریم های ظالمانه‬ ‫دشمن بوده است که از حالت متعارف خارج شده‬ ‫لذا اصالح شرایط و بازگرداندن لوکوموتیو صنعت‬ ‫نفــت بــه ریل مناســب به تحــول از طریــق اتخاذ‬ ‫تصمیمــات جهــادی و اعمــال جراحی در ســطوح‬ ‫مختلف وزارت نفت نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬غیــر از ایــن مســیر تحــول‪ ،‬راهــکار‬ ‫دیگــری برای بــرون رفــت از وضعیت فعلی باقی‬ ‫نمانده است‪ .‬ملت ایران هیچ گاه از ابزار جهادی و‬ ‫راهکارها خالی نبوده است‪ .‬ما برای رفع مشکالت‬ ‫در کنار توکل به خدا به مدیریت جهادی و اعتقاد‬ ‫بــه اصل «ما می توانیــم» نیاز داریــم‪ .‬ظرفیت های‬ ‫فراوانی در کشور در کنار جوانان انقالبی و استفاده‬ ‫از توان بخش خصوصی نیاز دارد‪.‬‬ ‫اوجــی بــا تشــریح مشــکالت فــراروی صنعت‬ ‫نفــت گفــت‪ :‬فروش نفــت و میعانات نفتــی و گاز‬ ‫به شــدت کاهش پیدا کرده‪ ،‬عالوه بر ان توســعه‬ ‫میادین مشترک و بهره برداری حداکثری از میادین از‬ ‫چالش های صنعت نفت است که در این چند سال‬ ‫کمشدهاست‪.‬بازسازیو نوسازیتجهیزاتصنعت‬ ‫نفت امری بســیار مهم اســت‪ .‬نرم عمر تاسیسات‬ ‫نفتــی در دنیا ‪ ۲۵‬ســال بوده که در کشــور مــا از ‪۵۰‬‬ ‫سال هم عبور کرده است‪.‬‬ ‫وزیر پیشنهادی نفت توجه جدی و ساماندهی‬ ‫نیروی انسانی صنعت نفت را به عنوان امری مهم‬ ‫برشمرد و گفت که پیگیری گازرسانی به روستاها‪،‬‬ ‫توجه جدی به مسئولیت اجتماعی به خصوص در‬ ‫مناطق محروم‪ ،‬توســعه صنعت نفــت به صورت‬ ‫همهجانبهو مبارزهبافساداز دیگر مشکالتپیش‬ ‫روی ایــن صنعت اســت‪ .‬با کمک شــما نمایندگان‬ ‫ریشه های فساد در وزارت نفت را می کنیم‪.‬‬ ‫وی حمایت از ساخت داخل‪ ،‬ارتقا و اثربخشی‬ ‫دانشــگاه صنعت نفــت و اســتفاده از دانشــگاه و‬ ‫پژوهشــگاه را امری مهم خواند و گفت که رویکرد‬ ‫اصلــی مــا بــرای اداره وزارت نفــت توجه به همین‬ ‫دغدغه هاو حلهمینمشکالتو همچنیناجرای‬ ‫سیاست هایکلیاقتصادمقاومتیاست‪.‬‬ ‫اوجــی گفــت‪ :‬نبایــد دســتاوردها و افتخــارات‬ ‫و زحمــت پرســنل خــدوم صنعــت نفــت در طــی‬ ‫ســال های گذشته برای تامین انرژی کشور‪ ،‬توسعه‬ ‫گازرسانی و تولید محصوالت پتروشیمی در بحران‬ ‫جنــگ اقتصــادی را نادیــده گرفت اما بــا توجه به‬ ‫چالــش ها باید رویکردهای مناســبی را اتخاذ کرد‪.‬‬ ‫اهم اهدافم تالش برای مقابله با تحریم ها و فروش‬ ‫حداکثــری نفت خــام و میعانات اســت که بعد از‬ ‫اعمال تحریم های ظالمانه امریکا میــزان صادرات‬ ‫نفــت خــام و میعانــات به صــورت قابــل توجهی‬ ‫کاهــش یافت و رقبا بخشــی از بازارهــای صادراتی‬ ‫ما را تصاحب کردند‪ .‬وزیر پیشــنهادی نفت ادامه‬ ‫داد‪ :‬برای برون رفت از تحریم ها و احیای بازارهای‬ ‫سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات‬ ‫و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به‬ ‫شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات‬ ‫ضمیمه شامل سند ‪ 25222‬مورخ ‪ 75/10/05‬دفتر ‪ 46‬و سند ‪ 179639‬مورخ ‪ 87/02/18‬دفتر ‪ 73‬و‬ ‫سند ‪ 69622‬مورخ ‪ 87/11/23‬دفتر ‪ 46‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫محمد مالکی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 484‬کدملی ‪ 1140912429‬صادره فرزند حیدرعلی‬ ‫نسبت به ‪ 1/5‬دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 347/61‬مترمربع پالک شماره ‪ 125‬فرعی از ‪ 118‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می‬ ‫نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 12/55‬متر دیوار و درب است به بن بست ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 28/83‬متر دیوار به‬ ‫دیوار باقیمانده پالک ‪ ، 118/125‬جنوبًا به طول ‪ 12/61‬متر دیوار و درب است به کوچه ‪ ،‬غربًا به طول‬ ‫‪ 26/65‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ 118/125‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ائین نامه اجرائی ان مقرر می‬ ‫دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/20 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1175191‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫‪ -9-1294‬شماره‪ ، 140060302006002891 :‬تاریخ‪ 1400/05/11 :‬جلسه هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه‬ ‫‪ 1400114402006000548‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم نصرت دفاعی ورنوسفادرانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه‬ ‫ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم‬ ‫و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات‬ ‫ضمیمه شامل سند ‪ 25222‬مورخ ‪ 75/10/05‬دفتر ‪ 46‬و سند ‪ 17639‬مورخ ‪ 87/02/18‬دفتر ‪ 73‬و‬ ‫سند ‪ 69622‬مورخ ‪ 87/11/23‬دفتر ‪ 46‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک‬ ‫رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی‬ ‫کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم‬ ‫نصرت دفاعی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره ‪ 12427‬کدملی ‪ 1140122835‬صادره فرزند رحیم‬ ‫نسبت به سه دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 347/61‬مترمربع پالک شماره ‪ 125‬فرعی از ‪ 118‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می‬ ‫نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 12/55‬متر دیوار و درب است به بن بست ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 28/83‬متر دیوار به‬ ‫دیوار باقیمانده پالک ‪ ، 118/125‬جنوبًا به طول ‪ 12/61‬متر دیوار و درب است به کوچه ‪ ،‬غربًا به طول‬ ‫‪ 26/65‬متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک ‪ 118/125‬حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ائین نامه اجرائی ان مقرر می‬ ‫دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/20 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی ‪/1175169‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1281‬رای شماره ‪ 140060302026004233‬مورخ ‪ 1400/03/22‬هیات چهار اقای سید علی‬ ‫اکبر سید صالحی به شناسنامه شماره ‪ 5‬کد ملی ‪ 1229659951‬صادره خوانسار فرزند سیدرضا نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 25‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۵۱۸۲‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫از دست رفته مستلزم اقدامات جهادی و حرفه ای‬ ‫هستیم که با حمایت مجلس و دولت عبور از این‬ ‫شرایطامکانپذیر است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد بــه ایــن موضــوع پرداخت که‬ ‫برای مقابله با تحریم ها باید رویکرد فعال در پیش‬ ‫گرفــت یا اینکه با موضع انفعالی منتظر اقدامات‬ ‫محافــل سیاســی و بین المللــی بــود‪ .‬همچنیــن بــر‬ ‫روی دشــمن برای رفع تحریم ها حســاب کرد یا به‬ ‫توانمندیخودمانبرایبیاثر کردنتحریم هاتکیه‬ ‫کنیم؛ اطمینان می دهم با استفاده از توان نیروهای‬ ‫توانمند و پتانســیل نیروهای خدوم‪ ،‬رویکرد فعال‬ ‫بــرای دور زدن و بــی اثــر کــردن تحریم ها در پیش‬ ‫شهــای موجود و ســایر‬ ‫می گیریــم‪ .‬همچنیــن از رو ‬ ‫روش ها اقدامات مهمی را برای فروش نفت انجام‬ ‫خواهیمداد‪.‬‬ ‫اوجی تاکید کرد که از ظرفیت بخش خصوصی‬ ‫و تمامدستگاه هایاجراییدر فروشنفتاستفاده‬ ‫خواهد شــد و همچنین روش تهاتر نفــت با کاال و‬ ‫سرمایه گذاری در کشور هم وجود دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ان شــاءاهلل بازارهــای جدید نفت را‬ ‫شناســایی خواهیــم کرد‪ .‬برای انجــام و تحقق این‬ ‫امــور نیازمنــد اصــاح بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬هســتیم که در‬ ‫صورت اعتماد به بنده‪ ،‬متمم ان را در اســرع وقت‬ ‫بهمجلستقدیمخواهم کرد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بــر «اراد ه فروش نفت و اســتفاده‬ ‫تهــای وزارت نفــت» گفــت‪ :‬چهــار‬ ‫از همــه ظرفی ‬ ‫مجموعــه در ایــن حــوزه بیــش از ‪ ۶۰‬ســال قدمت‬ ‫دارنــد‪ .‬به فضل الهی تحریم هــا را دور خواهیم زد‪.‬‬ ‫بشود روزی که شما از من بخواهید فروش نفت را‬ ‫متوقف و خام فروشی را تعطیل کنیم‪.‬‬ ‫اوجــی خطــاب بــه نماینــدگان مجلس تعیین‬ ‫تکلیف توسعه و تولید حداکثری از میادین مشترک‬ ‫نفتی و گازی در کشورهای همسایه را وعده داد‪.‬‬ ‫وزیر پیشــنهادی نفت دولت سیزدهم تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬یکی دیگر از برنامه هایم‪ ،‬جمع اوری گازهای‬ ‫همــراه میادیــن نفتــی و جلوگیــری از گازســوزی و‬ ‫استفاده بهینه از ان است‪ .‬پایداری سوخت مورد نیاز‬ ‫نیروگاه های کشور باهمکاریوزارتنفتو پیگیری‬ ‫گازرسانی به مناطق روستایی مورد توجه ما خواهد‬ ‫بود‪ .‬روزی که به شرکت ملی گاز امدم ‪ ۷‬هزار روستا‬ ‫گازرســانی شــد ه بود‪ ۴ .‬سال بعد ‪ ۱۵‬هزار روستا به‬ ‫امکانات گازی داشــتیم و ‪ ۴۰‬هزار روســتا در دســتور‬ ‫کار داشتیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫کسب رتبه برتر شرکت گاز استان کرمان‬ ‫در هفتمین دوره سنجش سالمت اداری‬ ‫شرکت گاز استان کرمان در‬ ‫در شــاخص های امــوزش‪،‬‬ ‫هفتمین دوره سنجش سالمت‬ ‫شــفافیت‪،‬‬ ‫قانون گرایــی‪،‬‬ ‫اداری شــرکت ملــی گاز ایــران‬ ‫پاسخگویی‪ ،‬شایسته ساالری‪،‬‬ ‫موفــق بــه کســب رتبــه برتــر‬ ‫انضبــاط اداری و مالی‪ ،‬الگوی‬ ‫شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫مصرف و بهره وری‪ ،‬اســتقرار و‬ ‫منوچهر فالح‬ ‫شــرکت گاز اســتان کرمــان‪،‬‬ ‫توسعهسامانه هایالکترونیک‬ ‫منوچهــر فــاح گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫و فن اوری های نوین و نظارت‬ ‫اعالم امور بازرســی و پاســخگویی به شکایات و کنترل داخلی کرد و شرکت گاز استان کرمان با‬ ‫شــرکت ملــی گاز ایــران و بــا عنایــت بــه نتیجه کســب امتیاز ‪ 98.14‬موفق به کســب رتبه برتر‬ ‫حاصل از بررســی مدارک و مســتندات واصله از شد‪ .‬الزم به ذکر است شرکت گاز استان کرمان‬ ‫سامانه مربوطه و نیز استعالم های بعمل امده طی سال های گذشته همواره جزء برترین ها و‬ ‫از شــرکت ملــی گاز و واحدهــای نظارتــی‪ ،‬این حائز رتبه اول بوده اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫شرکت با ‪ 2‬درصد افزایش نسبت به دوره قبل گاز اســتان کرمان با اشــاره به اینکه کسب این‬ ‫در مقایســه با سایر شــرکت های گاز استانی در مقــام شایســته‪ ،‬حاصــل همــکاری مدیــران و‬ ‫سطح برتر قرار گرفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬شرکت زحمات کلیه کارکنان این شرکت است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ملی گاز ایران در راستای برگزاری هفتمین دوره شــرکت گاز اســتان برنامه های متنوعی را برای‬ ‫سنجش سالمت اداری و بر اساس الگوی تدوین ارتقاء بیشــتر ســامت اداری و مبارزه با فســاد‬ ‫شــده اقدام به ارزیابی و رتبه بندی شرکت های ترسیم کرده که به مرور زمان اجرایی خواهند‬ ‫گاز استانی بر اساس مدارک و مستندات موجود گردید‪.‬‬ ‫ی نمی شود‬ ‫برق کوپن ‬ ‫مدیر عاملشرکتمدیریت‬ ‫باید به سمتی برویم که با یک‬ ‫شــبکه بــرق ایــران گفــت‪ :‬برق‬ ‫درصــد کاهــش مصــرف بــرق‪،‬‬ ‫کوپنــی نخواهــد شــد و انتشــار‬ ‫هــزاران میلیــارد تومــان صرفــه‬ ‫چنیــن خبــری دور از واقعیــت‬ ‫جویــی کنیــم‪ .‬رجبی مشــهدی‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش ایرنا از روابط‬ ‫بــا بیــان اینکــه حــدود ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫مصطفی رجبی مشهدی‬ ‫عمومی شرکت مدیریت شبکه‬ ‫مــگاوات در تولیــد و مصــرف‬ ‫بــرق ایــران‪« ،‬مصطفــی رجبــی‬ ‫بــرق نــا تــرازی وجــود دارد‪،‬‬ ‫مشــهدی» در واکنش به خبرهای منتشــر شــده افــزود‪ :‬در حــال حاضر هیچ بحثی تحت عنوان‬ ‫مبنی بر کوپنی شدن برق در اینده نزدیک افزود‪ :‬جیره بندیبرقمطرحنیستو صرفادر مناطقی‬ ‫در واقع کوپنی شــدن برق مفهوم خاصی ندارد که سقف مصرف برق را رعایت نکنند‪ ،‬برخی از‬ ‫و به هیچ عنوان خبرهای منتشر شده در فضای محدودیت هااعمالمی شود‪.‬سخنگویصنعت‬ ‫مجــازی صحــت نــدارد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬تنها قرار برق کشــور گفت‪ :‬در دو هفته اول شــهریور ماه‬ ‫است مشترکانی که پرمصرف هستند‪ ،‬یارانه برق بــا افزایــش دمــا مواجــه خواهیــم بــود و در این‬ ‫بیشتری را نسبت به کم مصرف ها پرداخت کنند شــرایط قطعا صنعت برق تحت فشار خواهد‬ ‫به طوری که هر کسی بیشتر مصرف کند باید به بود و در صورتی که کمبود برق داشــته باشــیم‪،‬‬ ‫طور پلکانی پرداختی بیشتری هم داشته باشد‪ .‬طبقجدول هایخاموشیاحتمالیبرایساعاتی‬ ‫ســخنگوی صنعت برق کشور خاطرنشــان کرد‪ :‬قطعی برق خواهیم داشت‪ ،‬این در حالی است‬ ‫ظرفیــت نصب شــده نیروگاه های بــرق ما بیش که با اغاز فصل پاییز با کاهش دما شرایط بهتر‬ ‫از دو برابــر پیک میانگین در طول ســال اســت‪ .‬خواهدشد‪.‬‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان – موسوی ‪/1175777‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1279‬رای شماره ‪ 140060302026003561‬مورخ ‪ 1400/03/12‬هیات یک خانم مرجان علی‬ ‫خانلی به شناسنامه و کد ملی ‪ 0590377485‬صادره ساوه فرزند مهدی بصورت ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫به مساحت ‪ 33/31‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۷۷‬فرعی از ‪ ۱۵۱۸۷‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت احمد زارعی‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/04 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1175807‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1283‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم‬ ‫قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۸۱۷‬مورخ‪ 1400/04/16‬شرکت تولیدی صنعتی لوله و اتصاالت‬ ‫نگاه نگین شرکت سهامی خاص فرزند بشماره شناسنامه صادره از بشماره ملی ‪ ۱۰۲۶۰۶۶۷۵۵۱‬در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 185/34‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۸۱۸‬مورخ‪ 1400/۰۴/16‬شرکت تولیدی صنعتی لوله و اتصاالت‬ ‫نگاه نگین شرکت سهامی خاص فرزند بشماره شناسنامه صادره از بشماره ملی ‪ ۱۰۲۶۰۶۶۷۵۵۱‬در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 240/99‬متر مربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۶۶۸‬مورخ ‪ 1400/4/13‬شرکت صنعتی لوله و اتصاالت‬ ‫نگاه نگین شرکت سهامی خاص فرزند بشماره شناسنامه صادره از بشماره ملی ‪ ۱۰۲۶۰۶۶۷۵۵۱‬در‬ ‫ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 251/04‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای محمدعلی‬ ‫رفیعیانکوپائیفرزندمحمدتقی‪.‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۸۱۵‬مورخ ‪ 1400/4/15‬شرکت تولیدی صنعتی لوله و اتصاالت‬ ‫نگاه نگین شرکت سهامی خاص فرزند بشماره شناسنامه صادره از بشماره ملی ‪ ۱۰۲۶۰۶۶۷۵۵۱‬در‬ ‫ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 220/34‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ -5‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۸۱۶‬مورخ ‪ 1400/۰۴/16‬شرکت تولیدی صنعتی‬ ‫لوله و اتصاالت نگاه نگین شرکت سهامی خاص فرزند بشماره شناسنامه صادره از بشماره ملی‬ ‫‪ ۱۰۲۶۰۶۶۷۵۵۱‬در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در‬ ‫بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 241/06‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ -6‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۶۶۷‬مورخ ‪ 1400/4/13‬شرکت صنعتی لوله و اتصاالت‬ ‫نگاه نگین شرکت سهامی خاص فرزند بشماره شناسنامه صادره از بشماره ملی ‪ ۱۰۲۶۰۶۶۷۵۵۱‬در‬ ‫ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 201/15‬متر مربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی اقای محمدعلی‬ ‫رفیعیانکوپائیفرزندمحمدتقی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/04 :‬رییس منطقه ثبت اسناد‬ ‫و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1175718‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1291‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ ۱۷۷۴‬مورخ ‪ 1400/4/5‬اقای یوسف زمانی علویجه فرزند عباس نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 132/43‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۱۷‬فرعی از ‪ ۸۹۷‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه ‪ ۹‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/20:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/04 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1175095‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت خودرو؛ خودرو پژو ‪ 405‬جی ال ایکس ای ‪ 8/1‬به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪837/53‬ب‪ 79‬به شماره موتور ‪ 12490143422‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAM01CA7BE206402‬مدل ‪ 1390‬به نام مریم محمودی مهر‬ ‫فرزند محمد شماره شناسنامه ‪ 2056‬و کدملی ‪ 1289153167‬صادره از‬ ‫اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری‪ -‬سواری سیستم پراید تیپ‬ ‫جی تی ایکس ای به رنگ نوک مدادی‪ -‬متالیک به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 632 -43‬ی ‪ 86‬به شماره موتور ‪ 01335485‬و شماره شاسی‬ ‫‪ S1412284683725‬مدل ‪ 1384‬به نام عباس رحمانی الرکیچی به‬ ‫کدملی ‪ 1110083130‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پژو ‪ 405‬جی ال ایکس ای ‪ 8/1‬به رنگ نقره‬ ‫ای متالیک به شماره انتظامی ایران‪ 827 -13‬م ‪ 89‬به شماره موتور‬ ‫‪ 12487181623‬و شماره شاسی ‪ NAAM01CA29K916755‬مدل‬ ‫‪ 1387‬به نام محمدعلی فردوسی فرزند حسن شماره شناسنامه ‪ 8‬و کدملی‬ ‫‪ 0533691664‬صادره از اراک مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند کمپانی خودرو وانت مزدا(‪ B2000I(CNG‬به رنگ نقره ای‬ ‫ابی متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 455 -67‬ج ‪ 29‬به شماره موتور‬ ‫‪ FEA10160‬و شماره شاسی ‪ NAGP2PC11CB121701‬مدل‬ ‫‪ 1391‬به نام مهدی خیری فرزند اصغر به کدملی ‪ 1271782952‬صادره‬ ‫از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ٢۵‬پروژه بخش کشاورزی‬ ‫استان البرز در هفته دولت‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫توجه به شرایط خشکسالی‪،‬‬ ‫کشــاورزی اســتان البــرز از اغاز‬ ‫حهــای مرتبط با بهره وری‬ ‫طر ‬ ‫بهره برداری از ‪ ٢۵‬پروژه بخش‬ ‫اب در اولویــت قرارگرفتــه‬ ‫کشاورزی جمعا به ارزش ‪۵٨٠‬‬ ‫اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬از مجموع‬ ‫میلیــارد ریــال و اشــتغال زایی‬ ‫حهــا تعــداد ‪١۴‬‬ ‫ایــن طر ‬ ‫عبدا‪ ...‬مخبر‬ ‫‪ ١٠۴‬نفــر در هفته دولت خبر‬ ‫پــروژه در حــوزه امــور اب و‬ ‫داد‪ .‬عبدا‪ ...‬مخبر با بیان این‬ ‫ابیــاری‪ ،‬شــامل ســامانه های‬ ‫مطلب که در هفته دولت‪ ٢۵ ،‬پروژه عمرانی نویــن ابیــاری تحت فشــار و پوشــش بتنــی‬ ‫و تولیدی بااعتباری بالغ بر ‪ ۵٨٠‬میلیارد ریال و کانال های اب‪ ،‬انتقال اب به اراضی کشاورزی‪،‬‬ ‫اشــتغال زایی ‪ ١٠۴‬نفر به بهره برداری می رســد لوله گذاری و بازســازی قنــوات جمعا با صرف‬ ‫گفت‪ :‬این پروژه ها شــامل ‪ ١۴‬پروژه عمرانی و اعتباری بالغ بر ‪ ١۴٣‬میلیارد ریال با ایجاد زمینه‬ ‫‪ ١١‬پروژه تولیدی و خدماتی اســت که در ایام اشتغال ‪ ۴٩‬نفر عملیاتی شده است‪ .‬همچنین‬ ‫هفتــه دولــت اماده بهره برداری اســت‪ .‬رئیس ‪ ١٠‬پروژه تولیدی و خدماتی نیز شامل ‪ ٢‬پروژه‬ ‫ســازمان جهاد کشاورزی اســتان البرز افزود‪ :‬از تولیــدات دامــی‪ ۶ ،‬پــروژه تولیــدات گیاهــی و‬ ‫ایــن ‪ ٢۵‬پروژه ‪ ٧‬پروژه در شهرســتان نظراباد‪ ٣ ،‬پــروژه در بخــش خدماتی اســت که جمعا‬ ‫‪ ٧‬پــروژه در ســاوجبالغ‪ ۴ ،‬پــروژه در فردیس‪ ،‬بــا صــرف اعتبــاری بال غبــر ‪ ۴٣٧‬میلیــارد ریال‬ ‫‪ ١‬پــروژه در طالقــان ‪ ٢‬پروژه در کرج و ‪ ۴‬پروژه و اشــتغال زایی ‪ ۵۵‬نفــر در هفتــه دولــت بــه‬ ‫نیز در اشتهارد قرار دارد‪ .‬مخبر تصریح کرد‪ :‬با بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫مرتع داران نسبت به تمدید پروانه چرا‬ ‫در مراتع جنوب کرمان اقدام کنند‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی‬ ‫نســبت بــه پرداخت عــوارض‬ ‫و ابخیــزداری جنــوب کرمــان‬ ‫تمدید پروانه چرای خود اقدام‬ ‫گفــت‪ :‬صاحبان پروانــه چرای‬ ‫کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬افرادی که‬ ‫دام به عنــوان ذینفعــان مراتع‬ ‫در این مدت نسبت به تمدید‬ ‫ایــن منطقــه هســتند نســبت‬ ‫پروانــه خــود اقــدام نکننــد‬ ‫حمزه احمدی‬ ‫بــه تمدیــد پروانــه چــرای دام‬ ‫مشــمول بخش الــف از فصل‬ ‫اقــدام کنند‪ .‬حمزه احمدی در‬ ‫چهــارم اصالحیــه شــیوه نامه‬ ‫گفت وگو با پیام طبیعت جنوب کرمان افزود‪ :‬فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور شده‬ ‫در راستای اجرای ماده‪ ۴۷‬قانون تنظیم بخشی و پروانــه ا نهــا ابطال و از درجه اعتبار ســاقط‬ ‫از مقــررات مالی دولت تمامی صاحبان پروانه می شود‪ .‬به گفته احمدی‪ ،‬نظارت بر چرای دام‬ ‫چــرای دام در مراتــع جنــوب کرمــان تــا اذرماه در مراتــع و عرص ههــای ملــی به عنــوان یکی از‬ ‫امســال فرصــت دارنــد بــا مراجعــه بــه ادارات راهبردهای صیانت از منابع طبیعی در دســتور‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان های تابعه کار جدی این اداره کل قرار دارد‪.‬‬ ‫عامل تیراندازی‬ ‫در تاکستان دستگیر شد‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪ :‬فرمانده‬ ‫غافلگیرانــه ایــن شــرور کــه در‬ ‫انتظامــی اســتان قزویــن از‬ ‫یشــده‬ ‫یــک دامــداری مخف ‬ ‫دســتگیری یک شــرور متــواری‬ ‫بــود دســتگیر و بــه مقر پلیس‬ ‫و عامــل تیرانــدازی و ایجــاد‬ ‫منتقــل شــد‪ .‬وی بابیــان اینکه‬ ‫رعب و وحشــت در شهرستان‬ ‫در بازرســی از مخفیــگاه ایــن‬ ‫علی ابراهیمی‬ ‫تاکستان خبر داد‪ .‬سردار علی‬ ‫متهم‪ 2،‬قبضه ســاح شــکاری‬ ‫ابراهیمــی در تشــریح جزئیات ایــن خبر اظهار و مقادیری مواد مخدر کشف شد تصریح کرد‪:‬‬ ‫داشــت‪ :‬فردی که بــا تیرانــدازی و ایجاد رعب متهم شــرور پس از تشــکیل پرونده جهت سیر‬ ‫و وحشــت‪ ،‬ناامنی و اختالل در نظم و امنیت مراحــل قانونــی تحویــل محاکم قضایی شــد‪.‬‬ ‫شــهر‪ ،‬متواری شــده بود‪ .‬بالفاصله شناسایی و سردار ابراهیمیخاطرنشان کرد‪:‬پلیس‪،‬باتالش‬ ‫دســتگیری فــرد موردنظر در دســتور کار پلیس شــبانه روزی به هیچ وجه اجازه قدرت نمایی و‬ ‫شهرستان قرار گرفت ‪.‬این مقام ارشد انتظامی جــوالن بــه افراد شــروری که قصد بــر هم زدن‬ ‫استان قزوین افزود‪ :‬در پی اقدامات اطالعاتی امنیــت شــهروندان رادارنــد نخواهــد داد و از‬ ‫توســط ماموران انتظامی شهرســتان تاکســتان شهروندان خواست در صورت مشاهده چنین‬ ‫و بــا هماهنگی مقام قضائــی در یک عملیات مواردی مراتب را به مرکز ‪ 110‬اعالم کنند‪.‬‬ ‫هفته دولت ‪ 521‬پروژه در استان قزوین‬ ‫افتتاح می شود‬ ‫قزوین ‪ -‬رویداد امروز‪ :‬استاندار‬ ‫تهــای خوبــی در‬ ‫فرص ‬ ‫قزوین گفــت‪ :‬در هفته دولت‬ ‫حوزه های کشاورزی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫جــاری کــه اغــاز مســئولیت‬ ‫و فرهنگــی در ســطح اســتان‬ ‫ریاست جمهوری جدید است‬ ‫فراه مشــده اســت ‪ .‬وی تاکیــد‬ ‫‪ 521‬پروژه زیر بنایی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫کرد‪:‬یقیندارمدر سایههمدلی‬ ‫هدایت اله‬ ‫و فرهنگی با ‪ 600‬میلیارد تومان‬ ‫و همکاری مســئولین و مردم و‬ ‫جمالی پور‬ ‫اعتبــار به بهره برداری می رســد‬ ‫استفاده از سرمایه های انسانی‬ ‫‪ .‬هدایــت الــه جمالــی پــور در نشســت خبــری می توانیــم کشــور را به قله های بلنــد اقتصادی‬ ‫کــه ب هصــورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد ضمن برسانیم و ظرفیت های نهفته در کشور به فعل‬ ‫بزرگداشــت هفته دولت گفت‪ :‬با بهره برداری از تبدیل شود ‪ .‬استاندار قزوین ضمن عذرخواهی‬ ‫این تعداد پروژه ‪ 4000‬فرصت شــغلی به صورت از مردم استان بابت وضعیت گرانی و مشکالت‬ ‫مستقیم و غیرمســتقیم در استان قزوین فراهم معیشــتی گفت‪ :‬بــه دلیــل اتفاقــات نامیمونی‬ ‫م ‬ ‫یشــود ‪ .‬وی محوریــت اجــرای پروژ ههــای کــه در حوزه معیشــتی مردم رقم خورده اســت‬ ‫عمرانــی اســتان را توجــه بــه مناطــق محــروم و عذرخواهــی می کنــم و امیــدوارم دولت جدید‬ ‫روســتایی اعالم و تاکید کــرد‪ :‬ایجاد ظرفیت در بتواند گرانی های موجود را مهار کند ‪ .‬جمالی پور‬ ‫روســتاها کمــک خواهد کرد تا شــاهد مهاجرت ادامه داد‪ :‬تالش شد شرایط کنونی و گرانی ها در‬ ‫معکــوس و نیــز نگهداشــت مــردم در روســتاها حوزه های توزیع مرغ‪ ،‬روغن‪ ،‬قند‪ ،‬شکر‪ ،‬گندم‪،‬‬ ‫باشــیم ‪ .‬وی مهاجــرت روســتائیان به شــهرها و ارد و ‪ ...‬کنترل و مدیریت شــود تا کمترین فشــار‬ ‫ایجادپدیدهحاشیه نشینیراناشیاز تصمیمات بر مردم اســتان تحمیل شــود ‪ .‬وی در ادامه به‬ ‫غلط مدیران درگذشته دانست و اظهار داشت‪ :‬طوالنی شــدن پروســه احداث مســکن ملی در‬ ‫ظرفیت سازیالزمدر بخش هایمختلفجهت استان اشاره کرد و توضیح داد‪ :‬مشکل اقدام ملی‬ ‫تامیــن امکانــات رفاهــی در مناطــق روســتایی در حوزه مســکن اســتان ح لشــده و زمین برای‬ ‫فراهم م ‬ ‫یشــود تا مردم به روســتاها بازگردند ‪ .‬اجرای این پروژه مشخص شده است و طی یک‬ ‫جمالی پــور به بهر هبــرداری از ‪ 73‬پروژه بخش ماهایندهپیمانکارانانتخابمی شوند‪.‬‬ ‫کشــاورزی و تولید محصوالت گلخانه ای استان‬ ‫وی اب رسانی سد طالقان به ‪ 14‬شهر و ‪194‬‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬دشت قزوین جزو مهم ترین روستای استان‪ ،‬احداث جاده قزوین – الموت –‬ ‫بخش های حاصلخیز کشور محسوب می شود تنکابن‪ ،‬اجرای پروژه های گردشگری‪ ،‬پروژه های‬ ‫و بایــد برنام ههــای متنوعی در حوزه کشــاورزی راه روســتایی اســتان‪ ،‬احــداث و تکمیــل ســد‬ ‫دشت قزوین طراحی و اجرا شود ‪ .‬وی به شرایط باالخانلو را ازجمله پروژه های مهم و نیمه تمام‬ ‫ســخت اقتصادی کشــور و تحمیل تحریم های استانقزویناعالم کردو گفت‪:‬اجرایپروژه های‬ ‫ظالمانه دشمنان از سال ‪ 98‬اشــاره کرد و یاداور شاخصاستاندر شرایطسختاقتصادیکنونی‬ ‫شد‪ :‬تحریم های اقتصادی؛ مشــکالت زیادی را از پیشــرفت فیزیکــی خوبی برخوردار هســتند‬ ‫یشــود طی یک ســال اینده مورد‬ ‫برای کشور ایجاد کرده است اما با هدایت های و پیش بینی م ‬ ‫رهبری‪ ،‬تالش خدمتگزاران و بسیج ظرفیت ها؛ بهره برداریقرار گیرند‪.‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 04‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1147‬‬ ‫تقدیر شهرداری اصفهان از پرستاری که با شعرخوانی التیام بخش بیماران شد‬ ‫‪5‬‬ ‫فروغ احمدی‪ :‬شعر برای بیماران کرونایی عشق درمانی است‬ ‫سرپرســت شــهرداری اصفهان از پرســتار بخش‬ ‫کرونایی بیمارســتان الزهرا (س) که با شــعرخوانی‬ ‫التیام بخــش بیمــاران شــد‪ ،‬تقدیــر کــرد‪ .‬علیرضــا‬ ‫بوژمهرانی در این دیدار با بیان اینکه حفظ شرایط‬ ‫روحی بیماران در شرایط سخت کرونایی می تواند‬ ‫به روند درمان سریع تر انان کمک کند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ارامش خاطر و نشاط روحی در میان بیماران بسیار‬ ‫مهم اســت‪ ،‬در روزهای اول کرونا پرســتاران شرایط‬ ‫بســیار پرنشــاطی را بــرای جامعه و بیمــاران ایجاد‬ ‫کــرده بودند و همه امیــدوار بودند که این بیماری‬ ‫به زودی تمام شود که در کمال تاسف این گونه نشد‬ ‫و با طوالنی شــدن کرونا در کشــورمان کادر درمان‬ ‫تحت فشــار بســیار زیادی قرار گرفتند‪ .‬وی خطاب‬ ‫به پرستار بیمارستان الزهرای اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در چنین شرایط سختی اشعار شما که یک حرکت‬ ‫اخالقی بود عالوه برافزایش روحیه میان بیماران‪،‬‬ ‫مجموعهپرستارانومراجعین‪،‬باعثشدان هابرای‬ ‫دقایقیبهبیماریخودفکر نکنندو مناز اینبابت‬ ‫از شماسپاسگزارم‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری اصفهان تاکید کرد‪ :‬استفاده‬ ‫از جــادوی کالم یکــی از نیازهای بســیار مهم امروز‬ ‫جامعــه مــا هــم در فضاهای سیاســی و هــم میان‬ ‫خانواده هااستامابرقراریارتباط کالمیو عاطفی‬ ‫در میانمردمبسیار کاهش یافتهاست‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه گفتمان ســاده میــان اعضای‬ ‫خانواد ههــا تــا حــد بســیار زیــادی می تواند باعث‬ ‫ارامش در جامعه شــده و از فشارهای روانی مردم‬ ‫بکاهد‪ ،‬گفت‪ :‬هر فردی در هر جایگاه و موقعیت‬ ‫شــغلی که قــرار دارد درصورتی که شــغل خــود را با‬ ‫عشق انجام دهد برکت به کارش می دهد‪.‬‬ ‫بوژمهرانیاضافه کرد‪ :‬کار نیک انجامدادنالزاما‬ ‫بــه معنای کارهــای خاص و بزرگ نیســت‪ ،‬کارهای‬ ‫نیکبه ظاهر سادهنیز می توانداثراتبسیار خوبی‬ ‫در جامعــه گذاشــته و موردپســند و اقبــال افــکار‬ ‫عمومیقرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬این گونــه کارهــا حرکت هایــی‬ ‫عاشــقانه اســت و افرادی که این قبیل اقدامات را‬ ‫بــرای حــال خوب دیگران انجام می دهند کســانی‬ ‫هستند که مورد لطف و عنایت پروردگار قرارگرفته‬ ‫و در روز قیامت رستگار می شوند‪.‬‬ ‫جادوی کلمات به کاهش فشار روانی‬ ‫بیماران کرونایی کمک می کند‬ ‫پرســتار بیمارســتان الزهراء اصفهان نیــز در این‬ ‫دیدار با بیان اینکه قبل از کرونا مادرم درگیر بیماری‬ ‫ســرطان شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کارهای پزشــکی مادرم را‬ ‫انجــام می دادم‪ ،‬دریکی از ش ـب هایی کــه او حال‬ ‫بســیار بدی داشــت و مــن نیز حــال روحی خوبی‬ ‫نداشــتم تصمیم گرفتم برای افزایش روحیه مادرم‬ ‫شعربخوانم‪.‬‬ ‫فــروغ احمدی تصریح کرد‪ :‬در همان شــب که‬ ‫تصمیــم به شــعر خوانــدن برای بیمــاران و مــادرم‬ ‫کردم مردد بودم زیرا از واکنش بیماران و مراجعین‬ ‫اطالعــی نداشــتم و می گفتم نکند ایــن کار باعث‬ ‫رنجش خاطر بیماران شــده و یا با اســتقبال خوبی‬ ‫روبرونشود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه پس ازاینکه شــعر را خواندم‬ ‫بازخوردهــای مثبتــی از ســوی بیمــاران و همکاران‬ ‫دریافــت کــردم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در شــرایطی که محیط‬ ‫بیمارســتان پر از اســترس‪ ،‬تراژدی و اتفاقات ناگوار‬ ‫اســت می توان از جادوی کلمات برای کاهش این‬ ‫فشار روانی روی بیماران و همکاران استفاده کرد‪.‬‬ ‫پرستار بیمارستانالزهرا(س)اصفهانتاکید کرد‪:‬‬ ‫بیمــاران و همــکاران از من درخواســت های زیادی‬ ‫داشــتند تا این شــیوه شعر خواندن را برای همیشه‬ ‫ادامه دهم‪ ،‬در ابتدای ورود به حرفه پرستاری فکرم‬ ‫این بود که جور دیگری به این شغل نگاه کنم‪ ،‬زیرا‬ ‫پرســتاری را تنها سرم وصل کردن به دست بیماران‬ ‫نمی دانمو الزماستاقداماتدیگریبرایافزایش‬ ‫روحیه بیماران انجام داد‪ ،‬شاید تنها یک لبخند و ان‬ ‫روحیه مثبت یک پرستار حال بیماران را بهتر کند‪.‬‬ ‫همیــن انــرژی مضاعف و بازخــوردی که از جامعه‬ ‫گرفتم باعث شد شعر خواندن برای بیماران را ادامه‬ ‫دهــم‪ .‬وی اضافــه کرد‪ :‬برخــی از همکارانم اعتقاد‬ ‫داشتند اگر این شعر خواندن من دلی بوده است‬ ‫چرا ان را انتشــار دادم درحالی که من می گویم چرا‬ ‫نباید اجازه داد خوشحالی‪ ،‬محبت و روزنه امید در‬ ‫میان این همه سختی و محیطی پر از استرس میان‬ ‫جامعهنشر پیداکند‪.‬‬ ‫اتفاقی که خوشایند بود‬ ‫احمدی با بیان اینکه انتشار گسترده این ویدئو‬ ‫در فضایمجازیاتفاقبسیار خوشایندیبود‪،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بار نخســتی که شــعر خواندن برای بیماران را‬ ‫اغاز کردم با غزلی از حافظ بود‪ ،‬به اعتقاد من هر‬ ‫فردی که به سمت شعر و ادبیات می رود نمی تواند‬ ‫انسانبی رحمیباشد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مــن نــام کار خود را عشــق‬ ‫درمانیگذاشته ام‪،‬افزود‪:‬همین کهاز سویشهرداری‬ ‫این حرکت من به عنوان یک ارزش دیده شد برای‬ ‫من بسیار ارزشمند بوده و از مدیران شهرداری تشکر‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افتتاحمجهزترینبیمارستانسیار کشور در کرمانشاه‬ ‫فرمانده مرکز بهداری غرب نیروی زمینی ســپاه گفت‪ :‬مجهزترین‬ ‫بیمارســتان ســیار کشــور بــرای ارائه خدمات به بیمــاران کرونایــی‪ ،‬در‬ ‫کرمانشاه افتتاح شد‪ .‬سرهنگ پاسدار علی صفر بخشی در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این بیمارستان سیار از ‪ 15‬کفی‪ 14‬متری متصل به هم‬ ‫ایجادشده و یک بیمارستان‪ 128‬تختخوابی را تشکیل داده که در نوع‬ ‫خودتقریبابی نظیر استو تمامامکاناتیکبیمارستانشهریرادارد‪.‬‬ ‫بخشیبااشارهبهساختاینبیمارستانسیار در کرمانشاهتوسطمرکز‬ ‫بهداری غرب‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این بیمارستان سیار مجهزترین بیمارستان‬ ‫ســیار کشــور اســت که در کمتر از ‪ 10‬ســاعت اماده بهره برداری شده و‬ ‫در محل بیمارســتان امام حســین (ع) کرمانشاه اماده بستری بیماران‬ ‫کروناییاست‪.‬‬ ‫فرمانــده مرکز بهــداری غرب نیروی زمینی ســپاه اضافه کــرد‪ :‬این‬ ‫بیمارستانسیار دارایبخش هایاورژانس‪،‬بستری‪،‬هشتتخت‪،ICU‬‬ ‫ازمایشگاه تست‪ ،PCR‬مرکز رادیولوژی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۲۲۰‬میلیارد ریال پروژه راه و شهرسازی در سیستان و بلوچستان افتتاح می شود‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچستاناز بهره برداریاز سهپروژهعمرانیبااعتبار‬ ‫بالغ بر ‪ ۲۲۰‬میلیارد ریال هم زمان با هفته دولت در‬ ‫این اســتان خبر داد‪ .‬عطاء اله اکبری با گرامیداشت‬ ‫یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنــر و تبریــک‬ ‫هفته دولت افزود‪ :‬پل ماشکید شهرستان مهرستان‬ ‫بــه طــول ‪ ۲۰۰‬متــر و ارتفــاع چهار متــر از مهم ترین‬ ‫یشــود که به عنوان‬ ‫پروژه هفته دولت محســوب م ‬ ‫یکی از دســتاوردهای مهندسی استان بعد از وقفه‬ ‫چند سال از ساخت ان به همت جهادی معاونت‬ ‫مهندســی و ســاخت اداره کل بااعتبــار افــزون بر ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد تومان به اتمام رسید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه‬ ‫به شرایط اب و هوایی منطقه و بروز سیالب های‬ ‫متعــدد در طــول ســال بــا افتتــاح ایــن پــل در زمان‬ ‫طغیان رودخانه های محلی از بروز اختالل در تردد‬ ‫کاربران جاده ای جلوگیری خواهد شد‪ .‬مدیرکل راه و‬ ‫شهرسازیاستانسیستانو بلوچستاناز بهره برداری‬ ‫از محــور روســتایی روتک در هفتــه دولت خبر داد‬ ‫و افــزود‪ :‬بــا توجه به اینکه را ههــا و جاده های امن‬ ‫و مناسب یکی از مهم ترین زیرساخت های توسعه‬ ‫یشــوند کــه ایــن امــر در‬ ‫هــر منطقــه محســوب م ‬ ‫مناطق روســتایی بســیار ضــرورت دارد همکاران ما‬ ‫در این اداره کل باوجود صعب العبور و کوهستانی‬ ‫بودن محور روســتایی روتک احداث ان را به طول‬ ‫‪ ۴‬کیلومتــر و بااعتبــار ‪ ۸۰‬میلیــارد ریــال در اولویــت‬ ‫کاری خــود قراردادند‪ .‬اکبری تصریح کرد‪ :‬همچنین‬ ‫هم زمان با هفته دولت امسال ساختمان فرمانداری‬ ‫شهرستانمیر جاوهنیز باحضور مسئوالناستانیبه‬ ‫بهره برداری می رسد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬عملیات احداث‬ ‫فرمانداری شهرستان میر جاوه با زیربنای هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫متر از سال‪ ۹۳‬اغازشده بود که با پیگیری ها و همت‬ ‫مضاعف مجموعه مهندسی و ساخت این اداره کل‬ ‫بعــد از وقفه چندســاله بااعتبار ‪ ۴۰‬میلیــارد ریال در‬ ‫‪ ۲‬ســال اخیر به مرحله بهره برداری رســید‪ .‬مدیرکل‬ ‫راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان افزود‪:‬‬ ‫ساختمانفرمانداریاینشهرستانمرزیاستانشامل‬ ‫سالن نشست با گنجایش‪ ۱۰۰‬نفر و ‪ ۳۲‬اتاق و دفتر‬ ‫کارفرماندار‪ ،‬معاونان و کارشناســان اســت‪ .‬اکبری از‬ ‫کلنــگ زنی احــداث کمربنــدی غربی شــهر زاهدان‬ ‫هم زمان با هفته دولت خبر داد و اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫پروژه راه سازی به طول‪ ۱۴‬کیلومتر و بااعتبار افزون بر‬ ‫‪ ۱۹۰‬میلیاردتوما نمی تواند ضمن کاهشتصادفات‬ ‫جاده ای در این محدوده و برخورداری شهروندان از‬ ‫محور ارتباطی مناسب سبب اشتغال زایی مستقیم‬ ‫‪ ۲۱۰‬نفر از بومیانمنطقهشود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افتتاحو کلنگزنی‪۴۲۸‬میلیاردتومانپروژهبنیادمسکنگلستان‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت‪ :‬در هفته‬ ‫دولت امسال‪ ۴۲۸ ،‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫پروژه بنیاد مسکن در گلستان افتتاح یا کلنگ زنی‬ ‫می شود‪ .‬مدیرکل بنیاد مسکن گلستان افزود‪۱۶ :‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬خانوار از اجرای این طرح ها بهره مند‬ ‫ می شــوند‪ .‬وی بیــان کرد‪ :‬برخــی از این پروژه ها‬ ‫شامل افتتاح و کلنگ زنی ‪ ۶‬هزار واحد مسکونی‬ ‫روســتایی بااعتبــار ‪ ۴۰۵‬میلیــارد تومــان‪ ،‬افتتــاح‬ ‫و کلنــگ زنــی ‪ ۵۰‬پــروژه طــرح هــادی روســتایی‬ ‫بااعتبار ‪ ۲۳‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان و صدور‬ ‫و تحویــل ‪ ۲۳۰‬جلــد ســند مالکیــت روســتایی و‬ ‫شهری است‪ .‬حسینی اضافه کرد‪ :‬همچنین طرح‬ ‫بهســازی بافت بــاارزش روســتای رادکان کردکوی‬ ‫هــم بااعتبــار یــک میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومان‬ ‫کلنگ زنی می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سرپرستمعاونتمیراثفرهنگی‪،‬خراسانرضویخبر داد‬ ‫برگشتحیات گردشگریبهمظهر قناتجهانیقصبهشهر گناباد‬ ‫محمدرضارحمتی‪-‬مشهدمقدس‪:‬سرپرستمعاونتمیراثفرهنگی‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی خراسان رضوی‬ ‫گفت‪ :‬با پیگیری میراث فرهنگی و همکاری دادســتانی‪ ،‬فرمانداری‪،‬‬ ‫شــهرداری و شــورای اســامی شهر گناباد خاک های ریخته شــده روی‬ ‫مظهر قنات جهانی قصبه گناباد برداشته شد و مظهر قنات به حالت‬ ‫قبل برگشت داده شد‪.‬‬ ‫احسانزهره وندیتصریحکرد‪:‬در نقش هگردشگریمجموعهقنات‬ ‫جهانی قصبه که به یونسکو ارائه شده نقاط مختلفی را برای بازدید‬ ‫گردشگراناز ایناثر جهانیتعریف شدهاست کهنقطهشمارهچهاردر‬ ‫محور گردشگری قنات «مظهر» است که برای راهنمایی گردشگران نیز‬ ‫تابلوهایدوزبانهدر محلنصب شدهاست‪.‬‬ ‫ت‪‎‬ها سازه های چندوجهی هستند‬ ‫او یاداور شد‪ :‬به دلیل این که قنا ‬ ‫یعنــی مالکیت مردمی دارنــد و وزارت جهاد کشــاورزی‪ ،‬وزارت نیرو و‬ ‫وزارت میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی متولیــان حــوزه‬ ‫تشــده در فهرست میراث جهانی هستند‪ ،‬هیئت امناء‬ ‫قنات های ثب ‬ ‫قنات ها به عنوان نمایندگان مالکان به تنهایی نمی توانند در خصوص‬ ‫اقداماتازجملهالیروبیو در حوزه هایفنیو گردشگریتصمیم گیری‬ ‫نهاییراانجامدهندو نیاز استجلساتمشترکیباحضور نمایندگان‬ ‫این سه وزارتخانه مسئول در این حوزه داشته باشند‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگریوصنایع دستیخراسانرضویگفت‪:‬هیئت امناءقناتقصبه‬ ‫در اردیبهشت ماهامسالجلسه ایبرگزار و تصمیممی گیرندمظهر رابنا‬ ‫بر دالیلیفنیبپوشانند‪،‬ان هامدعیشده اند کهبرخیاز جوانانبرای‬ ‫شــنا کردن در اب مظهر‪ ،‬مســیر عبور‬ ‫اب را مسدود می کنند که این باعث‬ ‫پس زدن اب شده و به قنات صدمه‬ ‫واردمی کند‪.‬‬ ‫زهره ونــدی افــزود‪ :‬بــه این دلیل‬ ‫درخواســت پوشــاندن مظهــر را‬ ‫داشتند که البته این اقدام پاک کردن‬ ‫صورت مســئله اســت ایــن مشــکل‬ ‫راهکارهای فنی و اصول تری نیز داشته است‪.‬‬ ‫او با اشاره به اقدامات در دست اقدام برای رفع این مشکل اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬حــدود ‪ 15‬روز قبــل پایگاه میراث جهانی قنات قصبه به همراه‬ ‫هیئت امناء قنات جلسه ای را برگزار و مقررشده است فضای مظهر را‬ ‫با تعریف کاربری و با رعایت پروتکل های بهداشتی در قالب طرحی‬ ‫مورد تائید شورای فنی میراث فرهنگی استان‪ ،‬شورای قنات ها در کشور‬ ‫مصوب شود‪ ،‬طراحی‪ ،‬اجرا و نظارت کنیم‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت‪ :‬در ‪ 25‬مردادماه‬ ‫امسال هیئت امنا «خرند دیواره» مظهر به طول ‪ 6‬متر را تخریب‬ ‫کردنــد کــه در همــان روز موضــوع توســط کالنتری صورت جلســه‬ ‫و رایزنی هایــی بــا یکــی از اعضــای هیئت امنــا صــورت گرفت که‬ ‫تخریب مظهر ادامه پیدا نکند اما متاسفانه در روزهای تعطیلی‬ ‫مجــدد هیئت امنــا اقــدام کــرده و در روز ‪ 30‬مردادمــاه بــا چنــد‬ ‫کامیــون خــاک محل مظهر را می پوشــانند و اب را از مســیر جوی‬ ‫کناری به مسیر جویبار قنات منتقل می کنند‪.‬‬ ‫زهره وندی افزود‪ :‬بالفاصله پایگاه میراث جهانی قنات قصبه‬ ‫هماهنگــی الزم بــا کالنتری انجــام داده و مکاتبــات الزم با اداره‬ ‫کل صورت گرفته اســت‪ ،‬پس از اعتراض اهالی و تعداد زیادی از‬ ‫مالکان‪ ،‬اعضای هیئت امنا توســط فرماندار و دادستان شهرستان‬ ‫به محل فراخوانده شدند و دادستان و فرماندار دستور دادند که‬ ‫ظرف ‪ 72‬ساعت به وضع سابق برگردانده شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با همکاری شــورای شــهر و شهرداری با استفاده‬ ‫کهــای ریختــه شــده از روی مظهــر‬ ‫از ماشــین االت شــهرداری خا ‬ ‫برداشــته شــد و روز یکم شــهریور مظهر به حالت قبل برگردانده‬ ‫شده بود‪ .‬زهره وندی با بیان این که تخریب و تغییر بدون رعایت‬ ‫اصول میراثی نه تنها در ســطح کشــور بلکه در جهان به اعتبار ما‬ ‫اسیب می رسد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قنات جهانی قصبه ثروتی است که‬ ‫در گنابــاد قــرار دارد اما متعلق به مردم کل ایران اســت و وجهه‬ ‫جهانی دارد‪ ،‬این مسئله ای نیست که هیئت امنا برای ان تصمیم‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫‪ ۱۴۵‬طرح عمرانی و‬ ‫خدماتی در روستاهای‬ ‫استان قزوین به‬ ‫بهره برداری می رسد‬ ‫قزوین ‪ -‬رویــداد امروز‪ :‬مدیرکل‬ ‫امور روستایی استانداری قزوین‬ ‫گفــت‪ ۱۴۵ :‬طــرح عمرانــی‬ ‫و خدماتــی بااعتبــاری بالغ بــر‬ ‫‪ ۵۵۴‬میلیارد ریال به مناسبت گرامیداشت هفته دولت‬ ‫توسط دهیاری ها در سطح روستاهای این استان مورد‬ ‫بهره برداری قرار می گیرد‪ .‬اکرم نجفی افزود‪ :‬طرح های‬ ‫افتتاحی شامل‪ ۵۴‬پروژه زیرسازی و اسفالت معابر‪۴۵،‬‬ ‫پروژه جدول گذاری معابر‪ ۳۳ ،‬طرح اجرای دیوار حایل‬ ‫و ســنگفرش‪ ۷ ،‬پروژه فضای ســبز و بوســتان روستایی‪،‬‬ ‫احــداث یک جاده ســامت‪ ،‬احداث یک غســالخانه‪،‬‬ ‫تجهیز بوستان های روستایی و فضاهای بازی به وسایل‬ ‫بــازی‪ ،‬هســتند‪ .‬نجفــی تاکیــد کــرد‪ :‬احداث یــک زمین‬ ‫ورزشی‪ ،‬احداث یک سالن چندمنظوره‪ ،‬خرید و نصب‬ ‫سطل هایزبالهمکانیزه‪،‬لکه گیریاسفالتو رنگ امیزی‬ ‫جداول نیز از دیگر طرح های مورد بهره برداری در سطح‬ ‫روستاهای استان طی هفته دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طرح هــای بهره بــرداری شــده زمینه‬ ‫اشــتغال ‪ ۷۳۸‬نفر را به طور مســتقیم و یک هزار نفر را‬ ‫نیز به صورتغیرمستقیمدر سطحاستانفراهممی کند‪.‬‬ ‫نجفــی اظهار داشــت‪ :‬افزایــش اعتبــارات دهیاری ها در‬ ‫سال‪ ،۱۴۰۰‬اموزش مستمر دهیاران و کارکنان دهیاری ها‪،‬‬ ‫برنامه ریزی مناسب جهت تسریع در اجرای پروژه های‬ ‫عمرانــی‪ ،‬توجه بــه ایجــاد درامدهای پایــدار و کاهش‬ ‫وابستگی دهیاری ها به اعتبارات دولتی و افزایش انگیزه‬ ‫دهیاران در خدمت رســانی به روســتائیان عزیز‪ ،‬باعث‬ ‫شــده که شاهد رشــد ‪ ۱۲۶‬درصدی در اجرای پروژه های‬ ‫دهیاری های استان قزوین نسبت به هفته دولت سال‬ ‫‪ ۹۹‬باشیم‪.‬‬ ‫طرح های هفته دولت جهاد‬ ‫کشاورزی سمنان ‪۱۲۰۰‬‬ ‫ کند‬ ‫شغل ایجاد می ‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫کشاورزی استان سمنان از افتتاح‬ ‫‪ ۴۳‬پروژه حوزه جهاد استان طی‬ ‫هفتــه دولت خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫ایــن طرح ها زمینه اشــتغال یک‬ ‫هزار و ‪ ۱۹۲‬نفر را مهیا می سازد‪ .‬سید حسن میرعماد با‬ ‫بیاناینکه‪ ۴۳‬پروژهعمرانیو اقتصادیدر سراسر استان‬ ‫افتتاح خواهد شد افزود‪ ۳۳ :‬طرح در بخش عمرانی و‬ ‫‪ ۱۰‬طرح کشاورزی و دامداری و… نیز در بخش تولیدی‬ ‫به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬او با بیان اینکه ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫تومــان صرف پروژه هــای هفته دولت جهاد کشــاورزی‬ ‫استان سمنان شده است‪ ،‬افزود‪ :‬با افتتاح این پروژه ها‬ ‫یک هزار و ‪ ۱۹۲‬شــغل جدید ایجاد می شــود که ‪۷۸۶‬‬ ‫نفر به صورت مستقیم و ‪ ۴۰۶‬نفر به صورت غیرمستقیم‬ ‫خواهد بود‪ .‬رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان‬ ‫بابیاناینکهپروژه هایقابل افتتاحاینسازماندر سراسر‬ ‫استان طی هفته دولت در بخش های ترویج‪ ،‬تولیدات‬ ‫دامی و گیاهی‪ ،‬اب و… است‪ ،‬تاکید داشت‪ ۳۳ :‬پروژه‬ ‫بااعتبار ‪ ۱۷‬میلیاردتوماندر بخشعمرانیخواهدبودو‬ ‫سهم بخش تولید نیز ‪ ۱۰‬طرح بااعتبار ‪ ۳۳‬میلیارد تومان‬ ‫است‪ .‬میرعماد ادامه داد‪ :‬از ‪ ۴۳‬طرح عمرانی و تولیدی‬ ‫‪ ۳۲‬طــرح در بخــش اب وخاک‪ ،‬شــش طــرح در بخش‬ ‫تولیدات گیاهی‪ ،‬چهار طرح در بخش تولیدات دامی و‬ ‫یک طرح نیز در بخش ترویج افتتاح خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬هزار میلیارد ریال‬ ‫سرمایه گذاری برای‬ ‫توسعه کشت گلخانه ای در‬ ‫استان قزوین‬ ‫قزویــن ‪ -‬رویــداد امــروز‪ :‬مدیر شــرکت شــهرک های‬ ‫کشاورزی استان قزوین گفت‪ :‬حدود‪ ۲‬هزار میلیارد ریال‬ ‫برای ایجاد واحدهای تولیدی در فاز نخســت شــهرک‬ ‫گلخانه ای نودهک تاکســتان از سوی بخش خصوصی‬ ‫سرمایه گذاریمی شود‪.‬‬ ‫سید محمدرضا حسینی با بیان این نکته که ایجاد‬ ‫شــهرک گلخانــه ای نودهک از مصوبات ســفر ریاســت‬ ‫جمهوری به استان قزوین در سال ‪ ۹۵‬به شمار می رود‬ ‫افــزود‪ :‬کار واگــذاری قطعــات فــاز نخســت شــهرک‬ ‫گلخانه ای نودهک تاکستان به پایان رسیده و ‪ ۶۲‬هکتار‬ ‫زمین به ســرمایه گذاران برای ایجاد گلخانه واگذارشده‬ ‫است‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬بر اساس مفاد قرارداد بین شرکت‬ ‫شهرک های کشاورزی با سرمایه گذاران‪ ،‬سرمایه گذارانی‬ ‫که در شهرک گلخانه ای زمین دریافت کرده اند تا ‪ ۶‬ماه‬ ‫پــس از واگــذاری اراضی مهلت دارند برای ساخت وســاز‬ ‫اقــدام کننــد و در غیــر ایــن صــورت اراضــی در اختیــار‬ ‫گذاشته شده به ان ها خلعید شــده و به سرمایه گذاران‬ ‫جدید واگذار می شود‪ .‬این مسئول با بیان اینکه بیشتر‬ ‫قطعات اماده سازی در شهرک گلخانه ای نودهک دارای‬ ‫یک هکتار مساحت هستند‪ ،‬گفت‪ :‬طی سال گذشته و‬ ‫امسال‪ ۱۶‬قطعه از اراضی واگذارشده از سرمایه گذارانی‬ ‫کهبهتعهداتخودعمل نکردهبودندخلعیدو باز پس‬ ‫گرفته شد که از این تعداد ‪ ۱۲‬قطعه به سرمایه گذاران‬ ‫جدید واگذار شد‪ .‬حسینی یاداور شد‪ :‬به طور میانگین‬ ‫برای ایجاد هر هکتار گلخانه در شــرایط فعلی حدود‬ ‫‪ ۶۰‬میلیارد ریال اعتبار و سرمایه گذاری نیاز است‪ .‬مدیر‬ ‫شــرکت شــهرک های کشــاورزی اســتان قزویــن گفــت‪:‬‬ ‫پیش بینی می شــود بــا راه اندازی واحدهــای تولیدی در‬ ‫فاز اول شــهرک گلخانه ای نودهک ســاالنه بیش از ‪۱۵‬‬ ‫هزار تن انواع محصوالت کشــاورزی گلخانه ای در این‬ ‫مجموعهتولیدشود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د زید‬ ‫پنجشنبه ‪ 04‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1147‬‬ ‫خــبر‬ ‫ایجاد کتابخانه تخصصی‬ ‫رسانه در خانه مطبوعات‬ ‫یزد ضروری است‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی استان یزد گفت‪:‬‬ ‫ایجاد کتابخانه تخصصی در حوزه رسانه برای توسعه‬ ‫فعالیت ها و به روزرســانی اقدام های مرتبط در اســتان‬ ‫ضــروری اســت‪ .‬به گزارش خبــر انالین‪ ،‬مجید جوادیان‬ ‫زاده در نشست با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات‬ ‫یــزد افــزود‪ :‬وجود یک کتابخانه مناســب با کتاب های‬ ‫دانش رسانه موجب موفقیت خبرنگاران و فعاالن این‬ ‫یشــود‪ .‬وی با قدردانــی از تالش تمامی‬ ‫عرصــه مهم م ‬ ‫فعــاالن عرصــه خبر ادامــه داد‪ :‬وجــود منابع ب ـه روز و‬ ‫مرجع در حوزه رســانه جزو موارد مهمی است که باید‬ ‫برای تحقق ان پیگیری شود‪ .‬وی بر لزوم گرداوری منابع‬ ‫به روز و مرجع در حوزه رسانه تاکید کرد و گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫دوره هایاموزشیو دانش افزاییو رسیدگیبهمطالبات‬ ‫و مشکالت خبرنگاران از دیگر مسائل مهمی است که‬ ‫باید توسط خانه مطبوعات پیگیری الزم به عمل اید‪.‬‬ ‫جوادیان زاده تصریح کرد‪ :‬بهره گیری از فضای مجازی در‬ ‫کنار فرهنگ مکتوب برای اطالع رسانی دقیق و به روز با‬ ‫در نظر گرفتن تمامی ظرفیت ها باید موردتوجه جدی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد گفت‪ :‬استقالل‬ ‫خانه مطبوعات جزو موارد مهمی است که باید حفظ‬ ‫شود و تاکنون بر این مدار در استان اقدام شده و تداوم‬ ‫انضروریاست‪.‬جوادیانزادهدر پایانخاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ارائه خدمات مختلف به خبرنگاران بر اساس شرایط و‬ ‫نیازهادر عرصهاقتصادیو فرهنگیبایدهموارهتوسط‬ ‫خانهمطبوعاتپیگیریشود‪.‬‬ ‫اغاز به کار کارگاه‬ ‫بین المللی حفاظت معماری‬ ‫خشتی‬ ‫مدیــر کارگاه بین المللی حفاظت معماری خشــتی‬ ‫در شهر یزد گفت‪ :‬این کارگاه در راستای افزایش دانش‬ ‫تخصصــی کارشناســان‪ ،‬مشــاوران و پیمانــکاران حــوزه‬ ‫معمــاری خشــتی از اول تــا ششــم شــهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫یزد برگزار خواهد شد‪ .‬به گزارش رویداد امروز؛ محسن‬ ‫عباسی هرفته برگزاری این کارگاه بین المللی را در راستای‬ ‫تعهــدات ایــران در زمینــه توســعه معماری خشــتی در‬ ‫پرونده ثبت جهانی دانست و گفت‪ :‬نزدیک به یکصد‬ ‫نفر از ایران‪ ،‬فرانسه و امارات متحده عربی در این کارگاه‬ ‫یشــود‪ ،‬شــرکت می کنند و‬ ‫که به صورت انالین برگزار م ‬ ‫‪ ۲۱‬مدرس از ایران و فرانســه در طول شــش روزبه طرح‬ ‫مباحــث مختلف نظری تا فنــی و اجرایی در خصوص‬ ‫معماری خشتی و نحوه حفاظت از ان می پردازند‪ .‬این‬ ‫استاددانشگاهخشترانه فقطیکمصالحساختمانی‬ ‫تاریخ مصرفگذشتهبلکهیکپارادایمومکتبدر حوزه‬ ‫ساختمان مطرح کرد که می تواند بسیاری از معضالت‬ ‫زیست محیطی چون تغیر اقلیم‪ ،‬بحران انرژی‪ ،‬بحران‬ ‫اب و حتــی مشــکالت روحی_روانــی و رفتــاری کاربران‬ ‫معمــاری و شــهر را تحــت تاثیر مثبت خود قــرار دهد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در دنیای توســعه یافته‪ ،‬دوباره توجه‬ ‫به مصالح ساختمانی پایدار جلب شده است و در این‬ ‫زمینه خشت به پشتوانه عقل جمعی و دانش تاریخی‬ ‫سترگی کهدر خودداردپیشتاز است‪.‬مدیر پایگاهمیراث‬ ‫جهانیشهر تاریخییزدادامهداد‪:‬پیش بینیمی شوددر‬ ‫سال های اتی بیشتر از معماری خشتی بشنویم‪ .‬امروزه‬ ‫تحقیقاتگسترده ایدر حوزهروزامدسازیومقاوم سازی‬ ‫ان در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دنیا در حال انجام‬ ‫است و جای تاسف دارد که کشور ما که روزی پایتخت‬ ‫معماری خشتی جهان بوده است به واردکننده دانش‬ ‫خشــت و معماری خشــتی بدل شــود‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬امیدواریم با تکیه بر میراث ارزشــمند پدرانمان که‬ ‫جهان با ثبت ان در فهرســت میراث جهانی در مقابل‬ ‫ان ســر تعظیم فرود اورد و با تالش و کوشــش علمی و‬ ‫پژوهشی و بهره مندی از تجارب استادکاران بومی‪ ،‬ایران‬ ‫و یزد محملی برای نشو و نمای معماری نوین خشتی‬ ‫در جهان باشد‪.‬‬ ‫قیمت نان‬ ‫‪ ۳۰‬درصد گران شد‬ ‫مدیرکل غله استان یزد از افزایش‪ ۳۰‬درصدی قیمت‬ ‫نــان خبر داد‪ .‬به گزارش خبــر انالین‪ ،‬پایدار گفت‪ :‬این‬ ‫افزایشقیمتمربوطبهقیمتاردنیستبلکهمربوط‬ ‫به هزینه هایی مانند افزایش دســتمزد نیروی انســانی‬ ‫و هزینــه انــرژی اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬دولت بــا یارانه های‬ ‫پرداختی برای ارد توانسته تقریبا قیمت ارد را ثابت نگه‬ ‫دارد که اگر این اتفاق رخ نمی داد امروز شاهد افزایش‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی قیمت نان بودیم‪ .‬مدیرکل غله استان یزد‬ ‫افزود‪ :‬یارانه ماهانه ای که دولت ســال گذشته برای ارد‬ ‫در استان یزد پرداخت کرده‪ ۲۱،‬میلیارد بوده که این رقم‬ ‫در حال حاضر به ‪ ۴۱‬میلیارد رسیده است‪ .‬پایدار با بیان‬ ‫اینکه در حال حاضر دولت روزی یک میلیارد و ســیصد‬ ‫میلیــون تومان بــرای ارد در یزد پرداخت می کنــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بااین وجــود ناچــار بــه افزایــش‪ ۳۰‬درصــدی قیمت نان‬ ‫در استان یزد شدیم‪ ،‬زیرا هزینه انرژی و دستمزد کارگران‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬مدیرکل غله استان یزد ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫دولتیارانهدیگریبرایهزینهنیرویانسانی‪،‬اب‪،‬برقو‬ ‫گاز نانوایی هاپرداختکند‪،‬می توانیمقیمتنانراثابت‬ ‫نگه داریم‪.‬وییاداور شد‪:‬افزایش‪ ۳۰‬درصدیقیمتنان‬ ‫در استانیزداز صبحدیرور رسمابهاتحادیهنانوایاناستان‬ ‫یزداعالم شدهو از هفتهجاریاعمالخواهد شد‪.‬‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان یزد‪:‬‬ ‫واکسیناسیون فوری کارگران ضروری است‬ ‫رئیــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫استان یزد گفت‪ :‬تنها راه کنترل همه گیری کرونا‬ ‫عــاوه بــر رعایــت پروتک لهــا‪ ،‬واکسیناســیون‬ ‫کســانی اســت که مجبور به حضور در مجامع‬ ‫عمومی و محل کار خود هستند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬ســید علی اکبــر‬ ‫کالنتــر در نام ـه ای خطــاب بــه رئیــس ســازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین دانشگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان یــزد نوشــت‪ :‬در اکثــر‬ ‫تهــای تولیــدی صنعتــی‪ ،‬رعایت فاصله‬ ‫فعالی ‬ ‫اجتماعــی تقریبــا غیرممکــن بــوده و بــا توجــه‬ ‫بــه جــوان بــودن اغلــب شــاغلین صنعــت‪،‬‬ ‫ضوابط فعلی نوبت دهی واکسیناسیون وزارت‬ ‫بهداشت شامل انان نمی شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به دلیل جهش های مکرر کرونا‬ ‫کهــای مختلــف پشــت ســر هــم‬ ‫ویــروس‪ ،‬پی ‬ ‫فرامی رســند و ایــن بیمــاری مهلــک قــرن پایان‬ ‫ندارد‪ ،‬کرونای دلتا با شدت زیاد همه کشور را‬ ‫در برگرفته‪ ،‬تخت های بیمارستان ها پر است و‬ ‫یکی از باالترین ســرانه های مرگ ناشــی از این‬ ‫ویــروس در جهان را تجربه می کنیم به گونه ای‬ ‫کــه ســتاد ملــی کرونا ناچار بــه تعطیل عمومی‬ ‫کشــور شــد و بر اساس همین تصمیم‪ ،‬صنایع و‬ ‫برخی دیگر از مشاغل به ضرورت و برای اینکه‬ ‫کمبودی در کشور ایجاد نشود تعطیل نشدند‪.‬‬ ‫رئیــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫اســتان یــزد اظهــار داشــت‪ :‬بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫اشــتغال اســتان از ناحیــه واحدهــای صنعتــی‬ ‫و صنــوف تولیــدی اســت که بر اســاس تصمیم‬ ‫ســتاد ملی کرونا تعطیل نیســتند‪ .‬عالوه بر این‬ ‫در اکثــر فعالیت هــای تولیــدی رعایــت فاصله‬ ‫اجتماعــی تقریبــا غیرممکــن اســت‪ ،‬کارگــران‬ ‫و کارکنــان واحدهــای تولیــدی به ناچــار در‬ ‫اتوبوس هــا و ســرویس های ایــاب و ذهــاب‪،‬‬ ‫کســاعته را هم ـه روزه در‬ ‫مســیرهای نیــم تــا ی ‬ ‫کنار هم طی می کنند‪.‬‬ ‫کالنتــر بــا اشــاره به احتمــال بــاالی ابتــای‬ ‫کارگــران و کارکنــان واحدهــای تولیــدی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬جمعیــت کثیــری از مــردم اســتان بــه‬ ‫دلیــل ضــرورت شــغلی در معــرض واگیــری‬ ‫یهــا چقــدر‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬واقعــا ایــن تعطیل ‬ ‫موثــر اســت؟ ایــا اهــداف موردنظــر در کنتــرل‬ ‫پاندمــی کرونــا را بــراورده خواهــد کــرد؟ ایــا با‬ ‫توجــه بــه سیاس ـت های فعلــی اولویت گــذاری‬ ‫واکسیناســیون‪ ،‬قبل از تزریق دوز دوم واکســن‬ ‫بــه ‪ ۷۰‬درصــد مــردم و رســیدن به نقطــه امن‪،‬‬ ‫چنانچه پیک های ششــم و هفتم فرابرسد این‬ ‫یهــای نیم بنــد قــادر بــه تاثیــر کافــی و‬ ‫تعطیل ‬ ‫وافی خواهد بود؟‬ ‫وی کارگــران را از مظلوم تریــن قشــرهای‬ ‫جامعه خواند و تصریح کرد‪ :‬به نظر می رســد‬ ‫تنهــا راه کنتــرل همه گیــری ایــن بیمــاری عــاوه‬ ‫بــر رعایــت پروتک لهــا‪ ،‬واکسیناســیون کســانی‬ ‫اســت که اجبــار به حضــور در مجامع عمومی‬ ‫و محــل کار خــود رادارنــد‪ .‬بیشــترین فشــار‬ ‫تــورم بــر شــانه های خســته و نحیــف کارگــران‬ ‫اســت و وضعیــت معیشــت ان ها ا گــر نگوییم‬ ‫بدتریــن حداقــل یکــی از پایین ترین هاســت‪.‬‬ ‫خدمــات اجتماعــی و رفاهــی دولتی این قشــر‬ ‫هــم متاســفانه از اقشــار دیگــر جامعــه بســیار‬ ‫کمتــر اســت و خدای نا کــرده چنانچــه اتفاقــی‬ ‫بــرای انــان بیفتــد خانواده هایشــان در معرض‬ ‫بیشــترین اسیب های اقتصادی و اجتماعی قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫در بخــش پایانــی ایــن نامــه امــده اســت‪:‬‬ ‫بــا عنایــت به مطالب فــوق و بــه نمایندگی از‬ ‫جامعــه بــزرگ صنعتی اســتان به صــورت کامال‬ ‫جــدی از جناب عالــی به عنــوان متولی صنعت‬ ‫اســتان و همچنیــن از ســتاد ملی کرونا و ســتاد‬ ‫کرونــای اســتان صنعتــی یــزد انتظــار داریــم که‬ ‫بــا کمــک و همــکاری تمامــی دیگــر مســئوالن‬ ‫و دس ـت اندرکاران ذی ربــط‪ ،‬همــه اختیــار و‬ ‫تــوان خــود را بــکار گیریــد تــا واکسیناســیون‬ ‫کارگــران کارخانه هــای اســتان به فوریــت و‬ ‫اولویــت در دســتور کار قــرار گیرد و ب هســرعت‬ ‫در تمــام کارخانجــات‪ ،‬مرا کــز تولیــدی شــهرها‬ ‫و شــهرک های صنعتــی اســتان بــه مرحلــه اجرا‬ ‫درایــد‪ .‬بدیهــی اســت مــا نیــز امادگــی خــود‬ ‫را بــرای همــکاری در فراهــم نمــودن فضــا و‬ ‫امکانات الزم برای انجام واکسیناســیون اعالم‬ ‫می داریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۹۶‬طرحمخابراتیبهبهره برداریرسید‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقه یــزد گفــت‪ :‬هم زمان با هفتــه دولت‬ ‫(دوم تا هشتم شهریورماه)‪ ۹۶ ،‬طرح ارتباطات و تلفن همراه اول‬ ‫با ‪ ۳۵۲‬میلیارد ریال ســرمایه گذاری در این اســتان به بهره برداری‬ ‫رسید‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬محمدرضا زارع افزود‪ :‬این طرح ها‬ ‫شــامل تاسیس‪ ،‬توسعه و یا جایگزینی کافو نوری به جای سوئیچ‬ ‫در ‪ ۱۷‬مرکــز مخابراتــی‪ ،‬اجــرای ‪ ۲۱‬کیلومتــر فیبــر نــوری و شــبکه‬ ‫کابــل در مراکــز تلفــن‪ ،‬نصــب تجهیزات اکتیــو پــروژه تانوما در ‪۲‬‬ ‫مرکز ایجاد بستر تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت از طریق تانوما‬ ‫در یزد‪ ،‬اشــکذر و مهریز اســت‪ .‬وی تاســیس ‪ ۱۳‬ســایت بی‪ .‬تی‪.‬‬ ‫اس (‪ )B.T.S‬همــراه اول بــا فناوری های چهار جی‪ .‬ســه جی و ‪۲‬‬ ‫جی (‪ ،)۴G. ۳G. ۲G‬افزایش فناوری ‪ ۲‬ســایت ســه جی (‪،)۳G‬‬ ‫جابه جایــی پنــج ســایت همــراه اول و ایجاد ظرفیت زیرســاخت‬ ‫داخل اســتانی در هفت ســایت بی‪ .‬تی ‪ .‬اس (‪ )B.T.S‬را از دیگر‬ ‫حهــای بهر هبــرداری شــده ذکــر کرد‪ .‬بــه گفته مدیــر مخابرات‬ ‫طر ‬ ‫منطقه یزد دیگر طرح های افتتاح شده شامل تعویض هفت دکل‬ ‫سایت بی‪.‬تی‪ .‬اس (‪ ،)B.T.S‬توسعه تجهیزات اینترنت پرسرعت‬ ‫خانگی‪ ،‬ایجاد بستر ارائه سرویس سورینو در مرکز استان‪ ،‬نصب‬ ‫سوییچ دیتا و توسعه درگاه اینترنت دیتا و راه اندازی دیزل در ‪۲‬‬ ‫مرکز است‪ .‬از هفته دولت سال ‪ ۹۹‬تاکنون ‪ ۳۳۰‬طرح مخابراتی‬ ‫و تلفن همراه اول در استان یزد با سرمایه گذاری یک هزار و ‪۷۳۶‬‬ ‫میلیارد ریال به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫طرحشهیدسلیمانیتقویتمی شود‬ ‫طرح شــهید ســلیمانی در یزد بــا اقدامات ابتــکاری ازجمله ایجاد‬ ‫یگان امداد ســامت بســیج در اســتان یزد هرروز بااقتدار بیشــتری در‬ ‫حال انجام است‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬وقوع پیک پنجم کرونا که بسیاری‬ ‫از متخصصــان ان را اوج و قلــه پیــک چهــارم می دانند که به واســطه‬ ‫بی تدبیری دولت دوازدهم در ازاد گذاشتن سفرهای نوروزی به وقوع‬ ‫پیوســت در حالی روزبه روز در حال افزایش اســت که واکسیناســیون‬ ‫هم سرعت اجرای بهتری نسبت به یک ماه گذشته پیداکرده است‪.‬‬ ‫بااین وجــود همچنان خطرات بســیاری مردم را تهدید می کنــد و الزم‬ ‫است که نسبت به قطع زنجیره شیوع کرونا در استان و کشور اقدامات‬ ‫جدی صورت پذیرد‪.‬‬ ‫اجرای ‪ 4‬مرکز تجمیعی واکسیناسیون در طرح شهید سلیمانی‬ ‫ازجملــه اقداماتــی اســت کــه ســپاه و بســیج در اســتان یــزد برای‬ ‫ریشه کن کردن این بیماری انجام داده اند‪ .‬یکی دیگر از اقدامات‬ ‫صــورت گرفتــه در ایــن رابطــه‪ ،‬راه انــدازی یــگان امــداد ســامت‬ ‫بســیج در اســتان بــود کــه بــا حضور مســئوالن ســپاه و بســیج در‬ ‫اســتان انجام شــد‪ .‬سرهنگ حســین زارع کمالی در حاشیه مراسم‬ ‫اجرای طرح شهید سلیمانی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه‬ ‫طرح شــهید ســلیمانی در گام پنجم مشــغول به کار اســت اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در ایــن طــرح از ابتــدا تاکنــون بیــش از ‪ 40‬هزار بســیجی‬ ‫مشــارکت داشــته اند‪ .‬جانشــین فرمانده ســپاه الغدیر اســتان یزد‬ ‫افــزود‪ :‬ازجملــه ایــن اقدامــات اغــاز بــه کار یگان امداد ســامت‬ ‫بســیج اســت که شــاهد فعالیت ان در اســتان یزد هســتیم‪ .‬زارع‬ ‫کمالــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در گام پنجــم طرح شــهید ســپهبد حاج‬ ‫قاســم ســلیمانی در کنار اقدامات معیشــتی‪ ،‬ســامتی و معنوی‪،‬‬ ‫در راستای قطع زنجیره منحوس کرونا و جهت خدمات رسانی به‬ ‫مــردم عزیزمان به ویژه خانواده های مبتالبه ویروس‪ ،‬در محالت‬ ‫اســتان‪ ،‬یگان های موتوری امداد ســامت بســیج راه اندازی شده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬مهم ترین ماموریت این یگان ها ارائه خدماتی‬ ‫همچــون تهیــه دارو‪ ،‬اعزام تیم های پزشــکی و اقداماتی نظیر ان‬ ‫بــه بیمــاران مبتالبه کرونا اســت‪ .‬جانشــین فرمانده ســپاه الغدیر‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬هم اســتانی های عزیز جهت راهنمایی و دریافت‬ ‫خدمات می توانند در شهرســتان یزد با شــماره های ‪- 31248080‬‬ ‫‪ 31248083 - 31248082 - 31248081‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫انتخابشهردار یزد؛شایدوقتیدیگر‬ ‫یکــه قــرار بــود شــهردار یزد‬ ‫درحال ‬ ‫در جلســه دیروز شورای شهر انتخاب‬ ‫شــود‪ ،‬این مسئله به جلســات بعدی‬ ‫شورا موکول شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش صداوســیما‪ ،‬رئیــس‬ ‫شــورای اســامی شــهر یــزد از انتخاب‬ ‫شــهردار به عنوان مســئله اصلی شــورا‬ ‫یادکرد و گفــت‪ :‬در مرحله اول رزومه‬ ‫‪ ۴۳‬نفر به دســت شــورای شــهر رسید‬ ‫و بــا توجه بــه اینکه انتظــار توجه به‬ ‫شــهر یزد نســبت به شاخصه های این‬ ‫شهر بود به حدود ‪ ۱۱‬نفر هم مراجعه‬ ‫مستقیم از سوی شورا صورت گرفت و‬ ‫درمجموع اســامی انتخابی به ‪ ۵۴‬نفر‬ ‫رســید‪ .‬انتخاب شهردار یزد به تعویق‬ ‫افتــاد‪.‬وی افــزود‪ :‬تعــدادی از این ‪۵۴‬‬ ‫نفــر شــرایط الزم در نظــر گرفت هشــده‬ ‫از ســوی وزارت کشــور بــرای تصــدی‬ ‫شــهرداری را نداشــتند و ســایر افراد در‬ ‫قالــب یــک فرایند با ‪ ۹‬محــور و حوزه‬ ‫کاری در ابعــاد مختلف مراجعه کرده‬ ‫و برنام ههــای خــود را اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫دشــتی تصریــح کــرد‪ :‬هم اکنــون بیــن‬ ‫انتخــاب گزین ههــای خــوب و عالــی‬ ‫در حــال بررســی هســتیم و بــه دنبــال‬ ‫انیــم که بهتریــن فــرد را انتخاب کنیم‬ ‫و بــرای اینکــه شــورا قانــع شــود کــه‬ ‫بشــده نزدیک تریــن فرد‬ ‫افــراد انتخا ‬ ‫بــه ایــن شــاخص ها هســتند‪ ،‬انتخاب‬ ‫شــهردار بــه جلســات اینــده موکــول‬ ‫قتــر دیگــری‬ ‫شــد تــا بررس ـی های دقی ‬ ‫هــم انجام شــود‪ .‬رئیس شــورای شــهر‬ ‫یــزد در ارتبــاط بــا اقدامــات شــورای‬ ‫شــهر یــزد در ‪ ۲۰‬روز گذشــته گفــت‪:‬‬ ‫باوجــود تعطیلی هایــی کــه صــورت‬ ‫گرفت‪ ،‬انتخاب سرپرســت و تصویب‬ ‫اختیــارات وی انجــام شــد و همه امور‬ ‫شهرداری طبق روال درحالی که انجام‬ ‫است‪ .‬وی در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خــود اظهــار داشــت‪ :‬بیمــاری کرونا و‬ ‫ضــرورت مقابلــه همه جانبــه از ســوی‬ ‫تمــام نها دهــای دولتــی‪ ،‬غیردولتــی و‬ ‫مردمی همچنان مســئله اول کشــور و‬ ‫استان است‪ .‬هم اکنون همکاری کاملی‬ ‫بین شهرداری یزد با ستاد کرونا به ویژه‬ ‫در حــوزه پیشــگیری و واکسیناســیون‬ ‫وجود دارد و نماینده تام االختیار شورا‬ ‫در ایــن رابطــه خانــم حقیرالســادات‬ ‫هستند‪ .‬دشتی تشکیل کمیسیون های‬ ‫شــورا‪ ،‬انتخــاب نماینــدگان شــورا در‬ ‫کمیســیون های مختلــف شــهرداری و‬ ‫شهر‪ ،‬زمین هســازی بودجه ریزی و طرح‬ ‫تفصیلــی را ازجملــه دیگــر اقدامــات‬ ‫شــورای شــهر در طول ‪ ۲۰‬روز گذشــته‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫نیمیاز میانساالنیزدیهنوز واکسنتزریقنکرده اند‬ ‫معــاون فنــی مرکــز بهداشــت یــزد‬ ‫گفــت‪ :‬افراد واجد شــرایط به ویژه افراد‬ ‫‪ ۴۵‬تا‪ ۵۵‬سال که بیش از ‪ ۵۰‬درصد انان‬ ‫هنوز برایتزریقواکسناقدامنکرده اند‬ ‫به مراکز تجمیعــی مراجعه کنند‪ .‬دکتر‬ ‫مســعود شــریفی افزود‪ :‬واکسیناســیون‬ ‫گروهسنی‪ ۲‬سال کاهش یافتهو متولدین‬ ‫سال‪ ۱۳۵۷‬و ماقبل ان مشمول دریافت‬ ‫واکســن هستند و می توانند با مراجعه‬ ‫به مراکز یا سالن های تجمیعی نسبت‬ ‫به انجام واکسیناسیون اقدام کنند‪ .‬این‬ ‫مســئول ادامــه داد‪ :‬برخــی گرو ههــای‬ ‫شــغلی در معــرض خطــر هم اکنــون‬ ‫واکســن دریافت می کنند که مهم ترین‬ ‫ا نهــا راننــدگان وســایل نقلیــه عمومی‬ ‫هســتند‪ .‬وی با اشاره به اینکه یک سوم‬ ‫جمعیت دارای شــرایط اســتان هنوز دز‬ ‫اول واکســن خــود را دریافت نکرده اند‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۳۹۶‬هزار دز واکسن‬ ‫قشــده کــه ‪ ۲۷۶‬هــزار نفــر یعنــی‬ ‫تزری ‬ ‫کســوم جمعیــت واجدیــن شــرایط‬ ‫ی ‬ ‫اســتان نوبت اول را دریافت کــرده و در‬ ‫گروه سنی باالی ‪ ۴۵‬سال هم ‪ ۶۳‬درصد‬ ‫واکسینهشده اند‪.‬اینمسئولخاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬از بانــوان بــاردار بــاالی ‪ ۳۵‬ســال‬ ‫یشــود برای واکسیناســیون به‬ ‫تقاضــا م ‬ ‫نزدیک تریــن خدمــات جامع ســامت‬ ‫مراجعه کرده و از حضور در سالن های‬ ‫تجمیعیخودداریکنندتاواکسیناسیون‬ ‫امن تری برای انان انجام گیرد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بهره برداری از ‪ 100‬پروژه حوزه برق‬ ‫همزمانباهفتهدولت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫‪ 102‬میلیــارد و ‪ 717‬میلیــون‬ ‫نیــروی بــرق اســتان یــزد از‬ ‫ریــال بــه بهره برداری می رســد‪.‬‬ ‫بهره بــرداری ‪ 100‬پــروژه بــرق‬ ‫شــیاری توســعه روشــنایی را از‬ ‫هم زمان با هفته دولت در این‬ ‫برنامه های وزارت نیرو برشمرد‬ ‫استان خبر داد ‪.‬‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪ :‬در هفتــه‬ ‫عبدالحمید عباس‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز؛‬ ‫دولت امســال تامین روشنایی‬ ‫شیاری‬ ‫عبدالحمیــد عبــاس شــیاری در‬ ‫فاز یک بلوار گنبد عالی ابرکوه‪،‬‬ ‫خصوص جزییــات طرح های قابل افتتاح هفته بهبود روشــنایی بلوار پرفسور حسابی و دشتی‬ ‫دولت ســال ‪ 1400‬اظهار داشت‪ :‬طرح های حوزه یزد و بلوار امام حســن بهاباد در برنامه افتتاح‬ ‫برق استان در سه محور برق توسعه و احداث قرار دارد‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ 72‬دســتگاه پســت‬ ‫شبکه در مناطق شهری و روستایی‪ ،‬بهینه سازی هوایی به ظرفیت چهار هزار ‪ 265‬کیلوولت امپر‬ ‫شــبکه ها در حوزه روســتایی و شــهری و تامین به تاسیســات موجود افزوده شده است‪ ،‬اذعان‬ ‫روشنایی شهرها و روستاها بااعتباری بالغ بر ‪ 700‬کرد‪ :‬شــرکت توزیــع نیروی بــرق در این پروژه ها‬ ‫میلیارد و هفتصد و پنجاه وهفت میلیون ریال به بــر اســاس رویکــرد وزارت نیــرو بــا بهره گیــری از‬ ‫بهره برداریمی رسد‪.‬ویبابیاناینکهبهره برداری ترانسفورماتورهای کم تلفات و تجهیزات نوین‪،‬‬ ‫از طرح هــای یادشــده نقش مهمــی در پایداری ضمن اتوماسیون کردن شبکه ها؛ کاهش تلفات‬ ‫شــبکه و توســعه خدمات رســانی به مشــترکین بــرق را لحــاظ کــرده اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫برق دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با اجرای ‪ 22‬طرح توسعه توزیع نیروی برق استان یزد با بیان اینکه تعداد‬ ‫و احداث شــهری و روســتایی افزون بر ‪ 55‬هزار مشترکینبرقاستانیزداز ‪ 720‬هزار مشترکفراتر‬ ‫‪ 461‬متر شبکه فشار متوسط و ضعیف و ‪ 922‬رفته است تاکید کرد‪ :‬استفاده از شیوه های نوین‬ ‫دستگاه چراغ پربازده به تجهیزات شبکه استان مدیریت شبکه برای استمرار انرژی الکتریکی و‬ ‫گســازی‬ ‫یــزد افــزوده خواهــد شــد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت افزایش قابلیت اطمینان شــبکه‪ ،‬فرهن ‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق اســتان یــزد اعــام کــرد‪ :‬در و اصــاح الگــوی مصــرف مشــترکین‪ ،‬گســترش‬ ‫حــوزه روشــنایی‪ 30 ،‬پــروژه بــا احــداث ‪ 28‬هزار و توســعه خدمــات الکترونیکــی از برنامه های‬ ‫‪ 141‬متر شبکه فشار ضعیف با هزینه ای بالغ بر استراتژیکاینشرکتمحسوبمی شود‪.‬‬ ‫طرح گردشگری اب در بافت سنتی یزد‬ ‫اجرا می شود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫اســیاب می رســیده و از انــرژی‬ ‫منطقه ای یزد از اجرایی شــدن‬ ‫ان اســتفاده می شــده را نشان‬ ‫طــرح گردشــگری اب در بافت‬ ‫می دهــد و در ایــن مســیر بــا‬ ‫ســنتی یزد خبر داد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫سنن و اداب ورسوم و فرهنگ‬ ‫رویــداد امــروز؛ محمدمهــدی‬ ‫مردم یزد باســتان اشــنا شده و‬ ‫محمدمهدی‬ ‫جوادیــان زاده در اتــاق فکــری‬ ‫نشــان از ان اســت کــه اب در‬ ‫جوادیان زاده‬ ‫کــه بــا حضــور کارشناســان و‬ ‫گوشــه گوشه زندگی از گذشته‬ ‫صاحب نظران مربوطه برگزار شــد با بیان اینکه تاکنون جریان داشــته‪ ،‬دارد و خواهد داشــت‪.‬‬ ‫ایده گردشگری اب در بافت سنتی یزد مشمول کارشناسمطالعاتمرکز بین المللیقناتنیز در‬ ‫گذشــت زمــان شــده و ان چنان کــه بایدوشــاید ابتدای این نشست با بیان اینکه گردشگری اب‬ ‫اجرایی نشده است گفت‪ :‬امیدواریم با این اتاق یک استراتژیک نوین مدرن در مقابله با بحران‬ ‫فکر واستفادهاز برنامه هاوپیشنهاد هاکارشناسان کم ابی اســت گفت‪ :‬گردشــگری اب مشــاهده‬ ‫در حوزه های مرتبط با بحث سازه های تاریخی مشــارکتی اســت هم به لحاظ سیاســت گذاری‬ ‫ابــی چــه از منظر میراث ملمــوس و یا از منظر هم به لحاظ گردشگری و از ابتدا تا اخر مسیر‪،‬‬ ‫ناملموس بتوانیم این ایده را به خوبی به نتیجه اهمیــت اب و مســئله بحــران ان بــه گردشــگر‬ ‫برسانیم‪ .‬وی با اشاره به عالقه مندی گردشگران القا می شــود‪ .‬عباســعلی فقیه خراسانی بحث‬ ‫داخل و خارج‪ ،‬از حضور در فضای دوره قدیم ســازگاری و مدیریت یکپارچگی منابع اب را از‬ ‫و اســتفاده روزمــره از اب و درک ان از نزدیــک مباحث مهم این طرح دانست و گفت‪ :‬در این‬ ‫گفت‪ :‬ما پتانسیل ان راداریم که این سازه ها را طــرح می تــوان از گذشــته برای حل مشــکالت‬ ‫در کنــار هــم قرار داده و گردشــگر را با یک تور منابع ابی امروز درس گرفت و برنامه سازگاری را‬ ‫پیاده روی علمی و به صورت واقعی در مســیر مدیریت کرد‪.‬ویبهابعادموردتوجهدر طراحی‬ ‫روایتی از اب یزد باســتان قرار دهیم‪ .‬جوادیان مسیر گردشگریاشارهکردوبعدزیبایی شناختی‪،‬‬ ‫زاده افزود‪ :‬این طرح‪ ،‬یک مشــاهده مشارکتی معماری‪ ،‬اموزشی‪ ،‬تفریحی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬تاریخی‪،‬‬ ‫از یک سیستم اجتماعی تکنیکی و به نوعی یک اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و روان شــناختی را از ایــن‬ ‫کتاب اموزشی به صورت شفاف است که روایت ابعاد برشمرد و اظهار امیدواری کرد با مشارکت‬ ‫اب را از گذشــته که از مســجد شــروع می شــده همه جانبهکارشناسانونهادهایسیاستگذاری‬ ‫از بــازار و مدرســه گــذر کــرده و بــه خانه هــا و بتوانیمصنعتتوریسمرانیز رونقدهیم‪.‬‬ ‫طر ح های مجلس در حوزه وکالت‬ ‫زمینه ساز غصب جایگاه وکیل است‬ ‫رئیــس کانــون وکالی‬ ‫پرونده هــا بــدون هیــچ درک‬ ‫دادگســتری اســتان یــزد با بیان‬ ‫عینی شــوند‪ .‬زارع مهرجردی با‬ ‫اینکه در حال حاضر پنج طرح‬ ‫بیــان اینکــه در بخــش نظارت‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫نیز فعالیت هایکانوندر قالب‬ ‫حشــده است که می تواند‬ ‫مطر ‬ ‫دستگاهنظارتیدرونسیستمی‬ ‫علی زارع‬ ‫مهرجردی‬ ‫به اســتقالل کانون وکال اسیب‬ ‫یشــود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما‬ ‫انجام م ‬ ‫وارد کنــد‪ ،‬گفت‪ :‬طرح تســهیل‬ ‫در این زمینه سخت گیر هستیم‬ ‫صدور مجوز کسب وکار از مهم ترین این طرح ها و باکســانی که جایگاه وکالت را به هر نحو زیر‬ ‫است که زمینه غصب جایگاه وکیل را به دنبال ســوال ببرند برخورد قاطع می کنیم‪ ،‬البته اخیر‬ ‫دارد‪.‬به گزارش رویداد امروز؛ علی زارع مهرجردی دستگاه قضاوت هم به این موضوع ورود کرده‬ ‫با بیان اینکه کانون وکالی دادگســتری به عنوان و معاونتــی در ایــن زمینه تشــکیل داده اســت‬ ‫نهادیباسابقه‪ ۱۰۰‬سالهپیگیر اجرایسهاولویت کــه در نــوع خــود جالــب اســت‪ .‬وی در ادامه‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬پذیرش‪ ،‬تربیت و نظارت بر وکال بــا تشــریح طرح هــای مطرح شــده در مجلــس‬ ‫سه اقدام شاخصی است که این نهاد برای خود کــه مرتبط با نهاد وکالت گفت‪ :‬مخالف طرح‬ ‫تعریــف کــرده اســت‪ .‬وی با اشــاره بــه اینکه در افزایش سهمیه و تسهیل در کسب وکار هستیم‬ ‫بحث پذیرش‪ ،‬متولی کار سازمان سنجش است و ایــن موضــوع را به صراحــت اعــام کردیــم‪.‬‬ ‫و کانــون در برگــزاری ازمون هیچ نقشــی ندارد‪ ،‬طرح تســهیل کسب وکار به دلیل عدم تشکیل‬ ‫ادامه داد‪ :‬ایراداتی که در خصوص برگزاری ازمون به موقع کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس‬ ‫مطرح می شــود متوجه کانون وکال نیست و به در کمیســیون جهش تولید بررسی شــده است‪،‬‬ ‫سازمان سنجش بازمی گردد‪ .‬رئیس کانون وکالی اظهار کرد‪ :‬در این کمیسیون غیر مرتبط‪ ،‬وکالت‬ ‫دادگستریاستانیزدبابیاناینکهتعیینظرفیت به عنوان کسب وکار یادشده است درصورتی که‬ ‫ساالنه نیز توسط کمیته ای متشکل از مسئوالن کســب وکار یک مفهوم اقتصادی است ولی کار‬ ‫دادگســتری و کانون وکال انجام می شــود‪ ،‬تاکید وکیــل با نگاه به حقوق ملت صــورت می گیرد‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬در این کمیته سه نفره دو عضو از دادگستری رئیــس کانــون وکالی دادگســتری اســتان یــزد‬ ‫اســتان و یک عضو از کانون وکالی دادگســتری حدنصابنمرهقبولینمرهبرایقبولیدر ازمون‬ ‫حضــور دارند که قاعدتــا رای اکثریت با اعضای وکالــت در ایــن طــرح را قابل قبــول ندانســت و‬ ‫مرتبطباعدلیهاست‪.‬‬ ‫افــزود‪ :‬طرح مذکــور می گوید ‪ ۷۰‬درصــد از یک‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ســرفصل تربیــت درصد افرادی که بیشترین نمره را کسب کرده اند‬ ‫وکیــل نیــز هنوز دادگســتری نپذیرفته اســت که در ازمــون قبول شــوند که وقتی به نمــرات انان‬ ‫کاراموزان در جلسه دادگاه حضورداشته باشند‪ .‬نــگاه می کنیم‪ ،‬نمرات بــه زیر ‪ ۱۰‬تقلیل می یابد‬ ‫این موضوع باعث شــده تا کســب تجربه برای درنتیجــه مــا این اقــدام را غصــب جایگاه وکیل‬ ‫انان به ســادگی میسر نباشد و ملزم به مطالعه می دانیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 04‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1147‬‬ ‫درخواست های نجومی رایوال‬ ‫برای انتقال هالند‬ ‫مینــو رایــوال‪ ،‬مدیــر‬ ‫و ســودمندترین ســوپرایجنت‬ ‫برنامه های ارلینگ هالند‪ ،‬برای‬ ‫جهانفوتبالاست‪.‬هالندیکی‬ ‫انتقالستارهنروژیدورتموندبه‬ ‫از محبوب ترینوپرطرفدارترین‬ ‫چلسیحقوقهفتگینجومی‬ ‫ســتاره های فوتبال در ماه های‬ ‫بــرای هالنــد‪ ،‬حقــوق هفتگــی‬ ‫اخیر است و همچنین با انتقال‬ ‫هالند‬ ‫بــرای خــودش و یــک مبلــغ‬ ‫به رئال مادرید و منچسترسیتی‬ ‫باورنکردنیدستمزددرخواست‬ ‫در ایــن پنجره نقل و انتقاالت‬ ‫کرده بود‪ .‬مینــو رایوال‪ ،‬مدیر برنامه های ارلینگ تابستانی مرتبط بود‪ ،‬اما به نظر می رسد که این‬ ‫هالند‪ ،‬می خواست که مهاجم بورسیا دورتموند جواننروژیدر دورتموندبماند‪.‬طبق گزارش ها‪،‬‬ ‫در چلســی هفت ـه ای ‪ 985‬هــزار یــورو دســتمزد چلســی برای جذب هالند قراردادی شامل یک‬ ‫دریافــت کنــد‪ .‬ابی ها ب هشــدت خواهان جذب تبادل با یک بازیکن دیگر را در نظر گرفته بود‬ ‫یشــود دورتموند ان را رد کرده اســت‬ ‫این مهاجم ‪ 21‬ســاله در این تابســتان بودند اما که گفته م ‬ ‫در عــوض روملــو لوکاکــو از اینتر میــان را با ‪ 117‬زیرا این مبلغ به رقم‪ 180‬میلیون یورویی مدنظر‬ ‫میلیــون یــورو به خدمــت گرفتند‪ .‬بیلد گــزارش ان هابرایاینبازیکننزدیکنبود‪.‬گفتهمی شود‬ ‫کرده اســت که خواســته های مدیــر برنامه های یونایتددر حالپیشبردرقابتبرایجذبهالند‬ ‫هالند می تواند عاملی باشــد که مانع از نهایی در تابستان اینده است که بند فسخ‪ 77‬میلیون‬ ‫شدن این انتقال شد‪ .‬این گزارش همچنین ادعا یورویی او فعال می شود‪ .‬رایوال عالوه بر پوگبا‪،‬‬ ‫می کند که رایوال مبلغ ‪ 41‬میلیون یورو به عنوان مدیر برنامه های زالتان ابراهیموویچ و هنریک‬ ‫دستمزد ایجنت به عالوه حقوقی هفتگی برای مخیتاریان نیز هست که هر دو در سال های اخیر‬ ‫خود در یک بســته کلی پن ‬ ‫جســاله به ارزش ‪ 330‬دوره ای را در اولدترافــورد بازی کردند‪ .‬هالند که‬ ‫میلیون پوند درخواســت کرده بــود‪ .‬رایوال مدیر فصل گذشــته در ‪ 41‬بازی ‪ 41‬گل خیره کننده به‬ ‫برنامه های برخــی از بزرگ ترین نام های فوتبال ثمر رســاند‪ ،‬پس از حضور در مولده در نروژ‪ ،‬با‬ ‫جهان ازجمله پل پوگبا‪ ،‬ستاره منچستریونایتد‪ ،‬اوله گونار سولسشــر‪ ،‬ســرمربی یونایتــد روابط‬ ‫اســت و اخیــرا مشخ ‬ ‫صشــده کــه ثروتمندترین نزدیکیدارد‪.‬‬ ‫تماس رونالدو با ستاره های پرتغالی سیتی‬ ‫یشــود ژرژ مندس‪،‬‬ ‫گفتــه م ‬ ‫رونالــدو هدف غول های لیگ‬ ‫مدیــر برنام ههــای کریســتیانو‬ ‫یــک باشــد‪ .‬هــر دو روزنامــه‬ ‫رونالــدو‪ ،‬در حــال مذاکــره بــا‬ ‫گاتزتــا دلو اســپورت و اســکای‬ ‫منچسترســیتی اســت و ســتاره‬ ‫اسپورت ایتالیا گزارش داده اند‬ ‫یوونتــوس اطالعاتــی در مــورد‬ ‫کهمنچسترسیتیتنهاباشگاهی‬ ‫رونالدو‬ ‫باشگاه و رختکن سیتی زن ها را‬ ‫اســت کــه بــا نماینــده ایــن‬ ‫درخواست کرده است‪ .‬قرارداد‬ ‫بازیکن در حال مذاکره است‪.‬‬ ‫کریستیانورونالدو و یوونتوسدر ژوئنسال‪ 2022‬فابریزیــو رومانو‪ ،‬خبرنگار معروف‪ ،‬نیز گزارش‬ ‫به پایان می رســد‪ ،‬اما فوق ســتاره پرتغالی هنوز داد کــه مذاکــرات بیــن منــدس و هیئت مدیره‬ ‫امیدوار است که بیانکونری را قبل از این تاریخ منچسترســیتی در جریان است‪ .‬بااین حال این‬ ‫تــرک کنــد‪ .‬او باز ‬ ‫یهــای ســری ا را روی نیمکــت قرارداد در وضعیت پیچیده ای است زیرا کمتر‬ ‫اغــاز کــرد و در بــازی تیمــش برابــر اودینــزه در از یک هفته به پایان نقل و انتقاالت تابستانی‬ ‫اخرین دقایق به زمین رفت‪ .‬ژرژ مندس‪ ،‬مدیر زمان باقی مانده اســت‪ .‬گفته می شود رونالدو‬ ‫برنامه های رونالدو‪ ،‬این روزها در تالش است تا بــا هم وطنان خود برناردو ســیلوا‪ ،‬روبن دیاس‬ ‫باشگاهی جدید برای این بازیکن‪ 36‬ساله پیدا و ژائو کانسلو صحبت کرده است و جدایی از‬ ‫کند‪ .‬اگرچه ‪ PSG‬ممکن است کیلیان امباپه را یوونتــوس و انتقال به ورزشــگاه اتحاد را جدی‬ ‫به رئال مادرید بفروشــد‪ ،‬اما به نظر نمی رســد می داند‪.‬‬ ‫اگهیدادنامههیاتتشخیص‬ ‫‪ -9-1450‬شماره دادنامه‪ ، 456129 :‬تاریخ‪ ، 1400/04/16 :‬کالسه پرونده‪، 134287616212297 :‬‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه هیات تشخیص اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان خمینی شهر ‪ ،‬نشانی‬ ‫شعبه‪ :‬خمینی شهر ـ خیابان شریعتی جنوبی ـ پاساژ الزهرا ـ طبقه سوم خواهان‪ :‬بهرام مهدور ‪ ،‬شماره ملی‪:‬‬ ‫‪ 1129847527‬نشانی‪ :‬اصفهان ـ خمینی شهر ـ جوی اباد ـ خ شمس ـ خ محمدی فرعی‪ 29‬ـ کدپستی‪:‬‬ ‫‪ ، 8416839571‬نوع خوانده‪ :‬کارفرمای حقیقی ‪ ،‬نام و نام خانوادگی خوانده‪ :‬داریوش خدادادی ‪ ،‬نشانی‪:‬‬ ‫اصفهان ـ خمینی شهر ـ بلوار منتظری ـ جوی گاردر ـ قسمت نگهبانی فاضالب کویس نگهبان ‪ ،‬خواسته‪:‬‬ ‫‪-1‬حقوق ‪-2‬خسارت دیر کرد ‪-3‬هزینه دادرسی رای هیات‪ :‬رای سازشی ‪ ،‬در خصوص دادخواست اقای‬ ‫رضا ارپناهی به طرفیت باغ ویال جمالی به کارفرمایی اقای علیرضا جمالی به خواسته حقوق و مزایا‪ /‬عیدی‬ ‫و پاداش ‪ /‬سنوات خدمتی ‪ ،‬هیات پس از استماع اظهارات طرفین دعوی و با عنایت به ماده ‪ 157‬قانون کار‬ ‫و مواد ‪ 2‬و ‪ 4‬و ‪ 9‬و ‪ 100‬ائین دادرسی کار مصوب ‪ 92/1/1‬و مداقه در پرونده امر و بررسی مدارک ارایه شده‬ ‫از سوی طرفین و با توجه به محتویات پرونده و اسناد و ادله موجود خود را صالح به رسیدگی دانسته باستناد‬ ‫ماده ‪ 87‬ایین دادرسی کار و به اتفاق اراء با استناد به مواد ‪ 2‬و ‪ 3‬قانون کار ‪ ،‬رابطه کارگری و کارفرمایی بین‬ ‫طرفین فوق الذکر از ‪ 99/5/4‬لغایت ‪ 99/8/13‬اخراج نامبرده را از مورخ ‪ 99/8/19‬علت عدم تفاهم کاری‬ ‫مستند به تبصره ذیل ماده ‪ 158‬موجه اعالم نموده و باستناد ماده ‪ 157‬قانون کار به طرفین پیشنهاد توافق‬ ‫و تصالح گردید که این پیشنهاد مورد قبول و پذیرش طرفین واقع شده و بموجب توافق خارج از جلسه مقرر‬ ‫گردید خوانده بابت کلیه مطالبات دوران کار و مزایای پایان کار مبلغ سی و دو میلیون ریال (‪32000000‬‬ ‫ریال) در وجه خواهان پرداخته و با وی مفاصا حساب گردد‪ .‬توافق حاصله به شرح پیشگفته باستناد ماده‪71‬‬ ‫ایین دادرسی کار به منزله رای این هیات تلقی می گردد این رای مستند به ماده ‪ 159‬قانون کار بمدت ‪15‬‬ ‫روز پس از ابالغ به طرفین در هیئت حل اختالف و پس از قطعی شدن ان مستند به تبصره‪ 2‬ماده‪ 16‬قانون‬ ‫تشکیالت و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری برای افراد مقیم داخل کشور بمدت ‪ 3‬ماه و برای افراد مقیم‬ ‫خارج از کشور بمدت ‪6‬ماه در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی است‪ .‬تاریخ انتشار‪1400/06/04 :‬‬ ‫اداره کل تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان خمینی شهر م الف‪1178943:‬‬ ‫اگهیفقدانسندمالکیت‬ ‫‪ -9-1451‬نظر به اینکه اقای حمید علی پور فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه ‪ ۱۰۷۴‬باستناد دو برگ‬ ‫استشهاد گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت یک برگ سند مالکیت المثنی نوبت اول‬ ‫به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک ‪ ۱۶۶۲‬فرعی از ‪ ۱۶۳‬اصلی واقع در‬ ‫بخش دو بجنورد به ادرس اراضی ولی زاده و به شماره چاپی ‪ 059141‬بعلت جابجائی مفقود شده است و با‬ ‫بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل دفتر الکترونیکی شماره‪۱۳۹۶۲۰۳۰۷۱۱۵0۰۵۱۲۹‬‬ ‫بنام نامبرده فوق صادر و تسلیم و برابر دستور شماره ‪ 1399/11/15- 139905807005001477‬واحد‬ ‫اجرای اسناد رسمی بجنورد و‪ 1399/11/29 13990587005001547‬واحد اجرای اسناد رسمی بجنورد در‬ ‫بازداشت می باشد‪ .‬دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا طبق ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت مراتب‬ ‫یک نوبت اگهی و متذکر میگردد هر کسی نسبت به ملک مورد اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود‬ ‫سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از انتشار این اگهی اعتراض کتبی خود را بپیوست اصل‬ ‫سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید‪ .‬بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در‬ ‫مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است‪ .‬احمد اصغری‬ ‫شیروان ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد ‪/3245‬م الف‬ ‫اگهیفقدانسندمالکیت‬ ‫‪ -9-1452‬شماره نامه‪ 140085602030007819 :‬باطالع میرساند؛ وراث خانم «صدیقه نادری نجف‬ ‫ابادی» فرزند اسداله بشماره شناسنامه‪ 20421‬به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود‬ ‫رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت «سه دانگ مشاع از ششدانگ » پالک ثبتی شماره‪ ۱‬فرعی‬ ‫از ‪ 628‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۳‬نجف اباد بخش ‪ ۱۱‬ثبت اصفهان که طبق دفتر ‪ ۱۱۹‬امالک صفحه ‪۵۷۲‬‬ ‫ذیل ثبت ‪ 18113/5029‬بنام نامبرده مسبوق به ثبت و سند مالکیت بشماره ‪ ۵۷۹۳۱4‬بوده و سند مذکور‬ ‫مفقود شده است ‪.‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن‪ :‬بعلت جابه جایی منزل از بین رفته است چون درخواست‬ ‫صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب‬ ‫اگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود‬ ‫سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تاده (‪ )۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود‬ ‫را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه‬ ‫کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی‬ ‫سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهدشد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/06/04:‬حجت اله کاظم زاده‬ ‫اردستانی‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد‪/1179570‬م الف‬ ‫اگهیفقدانسندمالکیت‬ ‫‪ -9-1453‬شماره نامه‪ 140085602030007817 :‬باطالع میرساند؛ وراث خانم «صدیقه نادری نجف‬ ‫ابادی» فرزند اسداله بشماره شناسنامه‪ 20421‬به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود‬ ‫رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت «نیم دانگ مشاع از ششدانگ »پالک ثبتی شماره‪ ۱‬فرعی‬ ‫از ‪ 628‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۳‬نجف اباد بخش ‪ ۱۱‬ثبت اصفهان که طبق دفتر ‪ 112‬امالک صفحه ‪318‬‬ ‫ذیل ثبت ‪ 16925/5029‬بنام بتول مددی فرزند محمد به شماره شناسنامه ‪ 498‬مسبوق به ثبت و سند‬ ‫اینده دروازه بان پرسروصدای ابی ها به یک‬ ‫ابهام بزرگ تبدیل شده است‬ ‫رشید مظاهری‬ ‫در برزخ جدایی‬ ‫از استقالل‬ ‫پس از اتفاقاتی که در باشــگاه استقالل رخ‬ ‫داد‪ ،‬اینــده رشــید مظاهری به یــک ابهام بزرگ‬ ‫تبدی لشــده اســت‪ .‬به گزارش ورزش ســه‪ ،‬پس‬ ‫از چنــد روز کشــمکش میــان مدیــران باشــگاه‬ ‫اســتقالل با رشید مظاهری و وکیل او‪ ،‬این گونه‬ ‫به نظر می رســد که این دروازه بان باتجربه به‬ ‫پایــان کار خــود در جمــع ابــی پوشــان رســیده‬ ‫و چنانچــه او و مدیــران اســتقالل بــه تفاهــم‬ ‫نرســند‪ ،‬این گلر باتجربه ممکن اســت از جمع‬ ‫ابی پوشــان جدا شــود‪ .‬طــی روزهای گذشــته‪،‬‬ ‫وکیــل رشــید مظاهری چند نشســت را با احمد‬ ‫مــددی مدیرعامــل ابی پوشــان برگــزار کرد که‬ ‫طــی ان‪ ،‬باشــگاه اســتقالل بــه گلر خــود وعده‬ ‫داد کــه پــس از گذشــت ‪ 10‬روز‪ ،‬مطالبــات ایــن‬ ‫دروازه بان را پرداخت خواهد کرد؛ اما باوجود‬ ‫نشــده‪ ،‬اســتقاللی ها‬ ‫ســپری شــدن مهلت تعیی ‬ ‫طلــب مظاهــری را پرداخــت نکردنــد تــا او به‬ ‫همــراه وکیــل خــود در دفتــر باشــگاه حاضــر‬ ‫شــود‪ .‬در جلس ـه ای کــه میــان احمد مــددی با‬ ‫مظاهــری و وکیــل او برگزار شــد‪ ،‬ظاهرا طرفین‬ ‫بــه توافق نرســیدند و حتی وکیــل مظاهری نیز‬ ‫در اظهــارات خــود مدعــی شــد کــه مدیرعامل‬ ‫ابــی پوشــان بــه او اعــام کرده اســت کــه این‬ ‫دروازه بــان می توانــد قــراردادش را فســخ‬ ‫کــرده و راهــی تیم دیگــری شــود‪ .‬بااین وجود‪،‬‬ ‫ســنگربان ابی پوشــان در تمرین تیمش حضور‬ ‫پیــدا کرد تا گمان برود مشــکالت میان طرفین‬ ‫ح لشــده امــا صحبت هــای فرهــاد مجیــدی در‬ ‫پایــان تمریــن و همچنیــن پســت اینســتاگرامی‬ ‫کــه همســر مظاهــری منتشــر کــرد‪ ،‬این گونــه‬ ‫نشــان می دهد که گلر ابی پوشــان در اســتانه‬ ‫جدایــی اســت‪ .‬اطالعاتــی کــه از ایــن جلســه‬ ‫میــان مظاهــری و وکیلــش بــا احمد مــددی به‬ ‫دســت رســیده‪ ،‬نشــان می دهد کــه مدیرعامل‬ ‫اســتقالل به ســنگربان تیمش اعالم کرده است‬ ‫مبلــغ قــرارداد او رقــم باالیــی اســت و ایــن‬ ‫باشــگاه قادر بــه پرداخت ان نیســت‪ .‬درواقع‬ ‫رشــید باید مجــددا از میزان قــراردادش بکاهد‬ ‫تــا باشــگاه بتوانــد به همکاری خود بــا این گلر‬ ‫ادامه دهد‪ .‬مسئله ای که با مخالفت مظاهری‬ ‫و وکیــل او همــراه بــوده چرا کــه ســنگربان‬ ‫اســتقالل پیش ازایــن نیــز با درخواســت مددی‬ ‫مبلــغ قــراردادش را کم کرده بود و حتی برخی‬ ‫از اپشــن هــای موجــود در ایــن تفاهم نامــه را‬ ‫نیــز حــذف کرده بــود‪ .‬درنهایت جلســه احمد‬ ‫مددی با مظاهری این گونه به پایان رســید که‬ ‫ســنگربان اســتقالل به جای دریافت مطالباتش‬ ‫از قــرارداد فصــل نخســتش بــا ابــی پوشــان‪،‬‬ ‫می توانــد رضایت نام ـه اش را دریافــت کــرده‬ ‫و راهــی هــر باشــگاهی که می خواهد‪ ،‬بشــود‪.‬‬ ‫مالکیت بشماره‪ 401986‬بوده و نامبرده طی انتقال قطعی به شماره‪ 10572‬مورخ‪ 1350/06/21‬دفترخانه‬ ‫‪ 88‬نجف اباد به حیدرعلی مددی نجف ابادی فرزند ایداله انتقال شده و حیدرعلی طی سند انتقال قطعی‬ ‫‪ 19244‬مورخ ‪ 1353/05/30‬مالکیت خود را به صدیقه نادری نجف ابادی فرزند اسداله انتقال داده و سند‬ ‫مذکور مفقود شده است ‪.‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن‪ :‬بعلت جابه جایی منزل از بین رفته است چون‬ ‫درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده‪ 120‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبت مراتب اگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به‬ ‫ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده (‪ )۱۰‬روز به این اداره مراجعه و‬ ‫اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل‬ ‫سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه‬ ‫نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/06/04:‬حجت‬ ‫اله کاظم زاده اردستانی‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1179571‬م الف‬ ‫اگهیفقدانسندمالکیت‬ ‫‪ -9-1454‬شماره نامه‪ 140085602030007818 :‬باطالع میرساند؛ وراث خانم «صدیقه نادری نجف‬ ‫ابادی» فرزند اسداله بشماره شناسنامه ‪ ۲۰4۲۱‬به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء‬ ‫شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت «یکدانگ مشاع از ششدانگ» پالک ثبتی شماره‬ ‫‪ ۱‬فرعی از ‪ 6۲۸‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۳‬نجف اباد بخش ‪ ۱۱‬ثبت اصفهان که طبق دفتر ‪ ۱۱۲‬امالک‬ ‫صفحه‪ ۳۲۱‬ذیل ثبت‪ 16925/5029‬بنام احمد مددی فرزند محمد بشماره شناسنامه‪ 537‬مسبوق به ثبت‬ ‫و سند مالکیت بشماره‪ 401985‬بوده و نامبرده طی سند انتقال قطعی بشماره ‪ ۲۸4۰۸‬مورخ ‪1356/۰۵/02‬‬ ‫دفترخانه‪ ۸۸‬نجف اباد تمامت یکدانگ را به صدیقه نادری نجف ابادی فرزند اسداله انتقال داده و سند مذکور‬ ‫مفقود شده است‪ .‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن ‪ :‬بعلت جابه جایی منزل از بین رفته است چون درخواست‬ ‫صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب‬ ‫اگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود‬ ‫سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده (‪ )۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود‬ ‫را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه‬ ‫کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی‬ ‫سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهدشد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/06/04:‬حجت اله کاظم زاده‬ ‫اردستانی‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد‪/1179576‬م الف‬ ‫اگهیفقدانسندمالکیت‬ ‫‪ -9-1455‬شماره نامه‪ 140085602030007816 :‬باطالع میرساند؛ وراث خانم «صدیقه نادری نجف‬ ‫ابادی» فرزند اسداله بشماره شناسنامه‪ ۲۰4۲۱‬به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود‬ ‫رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت «یک‪ -‬چهارم دانگ مشاع از ششدانگ» پالک ثبتی‬ ‫شماره ‪ 1‬فرعی از ‪ 628‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۳‬نجف اباد بخش‪ ۱۱‬ثبت اصفهان که طبق دفتر‪ ۱۱۲‬امالک‬ ‫صفحه‪ 315‬ذیل ثبت‪ 16925/5029‬مقدار نیم دانگ بنام طیبه مددی فرزند محمد بشماره شناسنامه‪267‬‬ ‫مسبوق به ثبت و سند مالکیت بشماره ‪ 4۰۱۹۸۷‬بوده و نامبرده طی انتقال قطعی بشماره ‪ ۱۹۲44‬مورخ‬ ‫‪ 1353/05/30‬دفترخانه ‪ ۸۸‬نجف اباد تمامت ‪ 0/25‬دانگ مشاع از ششدانگ مالکیت خود را به صدیقه‬ ‫نادری نجف ابادی فرزند اسداله انتقال داده و سند مذکور مفقود شده است‪ .‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن‪:‬‬ ‫بعلت جابه جایی منزل از بین رفته است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق‬ ‫تبصره یک اصالحی ماده‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله‬ ‫(غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی تا ده (‪ )۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند‬ ‫معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر‬ ‫اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه شود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی‬ ‫تسلیم خواهدشد‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/06/04 :‬حجت اله کاظم زاده اردستانی‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک نجف اباد ‪/1179580‬م الف‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫اگهی مزایده پرونده به شماره بایگانی‪۹۸۰۴۰۸۷‬‬ ‫‪ -9-1457‬شماره اگهی‪ 140003902003000144 :‬تاریخ اگهی‪ 1400/06/02 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 139804002003002906‬تمامت سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی ‪۸۰۷۹‬‬ ‫فرعی از‪ ۱۳۹۰۰‬اصلی واقع در بخش‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت‪ 80/75‬متر مربع بانضمام انباری بمساحت‬ ‫‪ 3/75‬متر مربع و پارکینگ به مساحت‪ 11/5‬متر مربع به ادرس‪ :‬اصفهان ‪ -‬خیابان جابر انصاری ‪ -‬خیابان‪۵‬‬ ‫اذر ‪ -‬کوچه ‪( ۲۱‬جنب مادی اب) مجتمع مسکونی اوا طبقه سوم واحد ‪ ۶‬که با سند مالکیت اصلی بشماره‬ ‫چاپی ‪ ۳۹۴۹۲۴‬سری الف سال ‪ ۹۰‬که در صفحه ‪ ۲۶۲‬دفتر امالک جلد ‪ ۳۹۴‬ملکی اقای مرتضی رضائی‬ ‫ثبت گردیده است که در قبال طلب خانم اناهیتا نیکبخت اردلی بابت مهریه مندرج در سند نکاحیه‪،۱۱۵۶۷‬‬ ‫تاریخ سند ‪ ، 1383/02/24:‬دفترخانه صادر کننده‪ :‬دفترخانه ازدواج شماره‪ ۱۰‬شهر اصفهان استان اصفهان‬ ‫(شرح صداق‪ :‬یک جلد قران مجید هدیه مبلغ یکصد هزار ریال و یک دستگاه ایینه و شمعدان به مبلغ دو‬ ‫میلیون و پانصد هزار ریال و یک طاقه شال ترمه به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال و یک شاخه نبات‬ ‫برای شیرینی زندگی و تعداد سیصد و پنجاه عدد سکه بهار ازادی طال (یک سکه ای) مقوم به نرخ روز)‬ ‫توقیف گردید وحدود‪ ،‬حقوق و مشخصات ان بدین شرح می باشد‪ :‬شماال‪ :‬در ‪ ۷‬قسمت که اول و سوم و‬ ‫چیــزی کــه صادقــی وکیــل مظاهــری نیــز به ان‬ ‫اشــاره کرد‪ .‬نکته مهم تر اینکه در صحبت های‬ ‫فرهــاد مجیــدی و تشــکر او از احمــد مددی و‬ ‫همچنیــن تاکیــد روی حضــور علیرضــا رضایــی‬ ‫ســنگربان تــازه بــه خدمــت گرفت هشــده در‬ ‫اســتقالل‪ ،‬نشــان می دهــد کــه ســرمربی ابــی‬ ‫پوشــان نیــز قصــد نــدارد در مجادلــه میــان‬ ‫مظاهــری و مــددی دخالت کند و تصمیم را بر‬ ‫عهده باشــگاه گذاشــته اســت‪ .‬تمامی شــواهد‬ ‫حا کــی از ایــن اســت کــه کار رشــید مظاهری و‬ ‫اســتقالل گر هخــورده اســت‪ .‬درواز هبــان ابــی‬ ‫پوشــان در بــرزخ مانــدن یا جدایــی از این تیم‬ ‫قرار دارد و به درســتی مشــخص نیســت تکلیف‬ ‫او چــه خواهــد شــد‪ .‬مظاهــری عالقــه زیــادی‬ ‫بــه مانــدن در جمــع ابــی پوشــان دارد و حتــی‬ ‫ممکــن اســت از تمــام خواســته هایش بگــذرد‬ ‫و در تیــم مانــدگار شــود؛ ماننــد تصمیمــی کــه‬ ‫گرفــت و در تمریــن اســتقالل نیــز حاضــر شــد‪.‬‬ ‫دیــروز رشــید مظاهــری ســنگربان اســتقالل پس‬ ‫از خــروج از ســاختمان باشــگاه اســتقالل‪ ،‬گفت‬ ‫کــه صحبت هایــش را در اینســتاگرامش اعــام‬ ‫می کند‪ .‬رشــید مظاهری ســنگربان استقالل ظهر‬ ‫دیــروز در محــل ســاختمان ایــن باشــگاه حاضر‬ ‫شــد‪ .‬از همــان زمــان اخبــاری مبنــی بــر احضــار‬ ‫ســنگربان ابی ها به کمیته انضباطی باشــگاه به‬ ‫گوش می رســید و این مســئله از ســوی دو طرف‬ ‫تایید یا تکذیب نشد‪ .‬بااین وجود و درحالی که‬ ‫نه احمد مددی مدیرعامل استقالل و نه فرهاد‬ ‫مجیــدی ســرمربی ابــی پوشــان در ســاختمان‬ ‫باشگاه حضور نداشتند‪ ،‬مظاهری به انجا رفت‬ ‫و اعــام کــرد که پس از خروج از دفتر باشــگاه‪،‬‬ ‫به گفتگو با خبرنگاران می پردازد‪ .‬مظاهری پس‬ ‫از اتمــام جلس ـه ای کــه دقیقا مشــخص نیســت‬ ‫بــا چــه شــخصی برگزارشــده‪ ،‬باحالــت عصبانی‬ ‫از ســاختمان باشــگاه خارج شــد و بدون اینکه‬ ‫بــا خبرنــگاران به گفتگــو بپردازد‪ ،‬تنهــا به گفتن‬ ‫ایــن جملــه بســنده کــرد کــه صحبت هایــش را از‬ ‫طریق صفحه شــخصی اش در اینســتاگرام منتشر‬ ‫می کنــد‪ .‬نکتــه مهــم اینکــه مظاهری بــه هنگام‬ ‫خــروج از ســاختمان باشــگاه اســتقالل‪ ،‬برگــه ای‬ ‫در دســت داشــت که هنوز به درســتی مشــخص‬ ‫نیســت ایــن برگــه حــاوی چه چیــزی بــوده ولی‬ ‫گفته می شود مظاهری در جلسه کمیته انضباطی‬ ‫حضور یافته و برگه ای هم که در دســت داشته‪،‬‬ ‫جریمه ای اســت که از ســوی باشــگاه برای او در‬ ‫نظــر گرفت هشــده اســت‪ .‬باید منتظر مانــد و دید‬ ‫واکنــش رشــید مظاهــری بــه اتفاقــات چنــد روز‬ ‫گذشــته چــه خواهــد بود و در جلســه دیــروز که‬ ‫مشــخص نیســت با کدام یک از مدیران باشگاه‬ ‫برگزارشده‪ ،‬دقیقا چه چیزی گذشته است‪.‬‬ ‫پنجم و هفتم مایل و دوم و چهارم و ششم غربی بطول های ‪ 3/03‬و ‪ 0/34‬و ‪ 5/30‬و ‪ 0/37‬و ‪ 2/86‬و‬ ‫‪ 0/35‬و ‪ 2/15‬متر دیوار و دیوار کوتاه و پنجره به فضای شارع شرقا‪ .1 :‬در ‪ ۴‬قسمت که دوم جنوبی و چهارم‬ ‫پخ است بطول های ‪ 5/85‬و ‪ 2/25‬و ‪ 0/75‬و ‪ 1/70‬متر دیوار اشتراکی با اپارتمان ‪ ۸۰۸۰‬فرعی ‪ .۲‬بصورت‬ ‫مایل به جنوب شرق به طول ‪ 2/62‬متر درب و دیوار به راه پله و اسانسور مشاعی ‪ ۸۰۶۹‬فرعی جنوبا‪ :‬در‬ ‫‪ ۷‬قسمت که اول مایل به جنوب غرب و دوم و چهارم مایل به جنوب شرق و سوم مایل به شمال شرق‬ ‫و ششم غربی بطول های ‪ 1/67‬و ‪ 0/92‬و ‪ 1/35‬و ‪ 1/35‬و ‪ 4/28‬و ‪ 3/13‬و ‪ 3/45‬متر دیوار اشتراکی با‬ ‫اپارتمان ‪ ۸۰۸۱‬فرعی غربا‪ .۱ :‬بطول ‪ 3/19‬متر دیوار به فضای پالک جزو ‪ ۱۳۹۰۰‬باقیمانده ‪ .۲‬بطول ‪0/43‬‬ ‫متر دیوار به فضای شارع مشخصات منضمات ملک‪ :‬ششدانگ اعیانی پارکینگ نمره‪ ۸۰۹۶‬فرعی مفروز‬ ‫شده از ‪ ۷۷۳۹‬فرعی از ‪ ۱۳۹۰۰‬اصلی واقع در طبقه هم کف به مساحت یازده متر و پنجاه صدم متر مربع‪.‬‬ ‫پارکینگ به مساحت‪ 11/5‬به حدود اربعه‪ :‬شماال‪ :‬بطول‪ 2/30‬متر خط مفروض به محوطه مشاعی‪۸۰۷۰‬‬ ‫فرعی‪ .‬شرقا‪ :‬بطول‪ ۵‬متر خط مفروض است به محوطه مشاعی پالک مرقوم‪ .‬جنوبا‪ :‬بطول‪ 2/30‬متر خط‬ ‫مفروض به محوطه مشاعی مرقوم‪ .‬غربا‪ :‬بطول‪ ۵‬متر خط مفروض است به محوطه مشاعی پالک مرقوم‪.‬‬ ‫حقوقارتفاقی‪:‬مطابققانونتملکاپارتمانهاباحقالعبورازپارکینگ‪ ۸۰۹۷‬فرعیوپارکینگ‪ ۸۰۹۷‬فرعی‬ ‫از این پارکینگ دارای حق العبور است‪ .‬ششدانگ انباری نمره ‪ ۸۰۷۴‬فرعی مفروض شده از ‪ ۷۷۳۹‬فرعی‬ ‫از ‪ 13900‬واقع در زیرزمین به مساحت سه متر و هفتاد و پنج صدم متر مربع‪ .‬انباری به مساحت ‪ 3/75‬به‬ ‫حدود اربعه‪ :‬شماال‪ :‬بطول ‪ 2/45‬متر و ‪ 0/79‬متر دیوار اشتراکی با انباری ‪ ۸۰۸۹‬فرعی که دوم پخ است‪.‬‬ ‫شرقا‪ :‬بطول ‪ 0/92‬متر درب و دیواریست براه پله و راهرو مشاعی ‪ ۸۰۶۹‬فرعی‪ .‬جنوبا‪ :‬در سه قسمت که‬ ‫اول پخ و دوم غربی است به طولهای ‪ 1/85‬متر و ‪ 0/37‬متر و ‪ 1/10‬متر دیواریست براه پله و راهرو مشاعی‬ ‫پالک مرقوم‪ .‬غربا‪ :‬بطول ‪ 1/53‬متر دیوار به تحتانی عرصه اولیه حقوق ارتفاقی انباری‪ :‬له و علیه طبق‬ ‫قانونتملکاپارتمانها‪.‬طبقنظرکارشناسرسمیدادگستری‪:‬پالکمذکوردارایپروانهساختمانیشماره‬ ‫‪ 1384/04/15-18/5781‬و گواهی پایان ساختمان مورخ‪ 1386/05/15‬بمساحت‪ 1473/87‬متر مربع می‬ ‫باشد‪.‬مشخصاتفنیملک‪:‬یکبابمجتمعمسکونی‪ ۶‬طبقه(اسکلتبتنی)بهشرح‪:‬زیرزمینشاملانباری‬ ‫ها همکف پارکینگ و پله و البی‪ ،‬طبقه اول و دوم هر کدام دو واحدی مسکونی‪ ،‬طبقه سوم و چهارم هر‬ ‫کدام سه واحدی مسکونی با قدمت تقریبی ‪ ۱۵‬سال با مشخصات فنی ذیل‪ :‬نمای کلی ساختمان اجرنما‬ ‫و قسمتی سنگ‪ ،‬دربهای ورودی اهنی پنجره ها فلزی کف پارکینگ موزائیک بدنه قسمتی سرامیک‬ ‫دیوارهای حیاط و نمای داخلی اجری‪ ،‬دارای سرویس بهداشتی در حیاط‪ ،‬درب ورودی پله سکوریت‪،‬‬ ‫اسانسور ‪ ۴‬نفره‪ ،‬دستگاه پله سنگ کاری‪ ،‬بدنه سرامیک‪ ،‬نرده ها فلزی‪ ،‬درب ورودی واحد چوبی‪ ،‬کف‬ ‫سرامیک‪ ،‬بدنه گچ و رنگ‪ ،‬قسمتی کاغذ دیواری‪ ،‬کابینت اشپزخانه ام‪.‬دی‪ .‬اف‪ ،‬دارای هود و سینک‪ ،‬پکیج‬ ‫نصب‪ ،‬قسمتی از سقف گچ بری‪ ،‬سرویس های بهداشتی کف و بدنه سرامیک‪ ،‬لوازم بهداشتی نصب‪ ،‬دارای‬ ‫دو تراس با بدنه اجری‪ ،‬اشتراک اب و برق و گاز دایر بوده و ساختمان در حال بهره برداریست‪ .‬مزایده ملک‬ ‫موصوف از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز یک شنبه مورخ ‪ 1400/06/21‬در شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی‬ ‫اصفهان واقع در اصفهان‪ -‬خیابان تاالر‪ -‬نبش میدان هفت تیر ‪ -‬اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان از‬ ‫طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ پایه‪ 6/000/000/000‬ریال (شش میلیارد ریال) شروع و به‬ ‫هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های‬ ‫مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای‬ ‫انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان‬ ‫معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن انکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه‬ ‫پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این اگهی در یک نوبت‬ ‫در روزنامه رویداد امروز چاپ اصفهان مورخ ‪ 1400/06/04‬درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز‬ ‫مزایده به روز بعد موکول می گردد‪ .‬توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به‬ ‫حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و شناسه واریز (دریافت از حسابداری اداره‬ ‫اجرای اسناد رسمی اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی‬ ‫معتبر الزامی است‪ .‬برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده‬ ‫به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده‬ ‫ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده‬ ‫تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬رئیس‬ ‫اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان‪ -‬امیر امیری ‪/1180175‬م الف‬ ‫اگهی اخطاریه ماده ‪ -۱۰۱‬اموال منقول کالسه ‪۹۹۰۰4۳۸‬‬ ‫‪ -9-1458‬شماره پرونده‪ 139904001014001989/3 :‬شماره بایگانی پرونده‪ 9900438 :‬شماره ابالغیه‪:‬‬ ‫‪ 140005110365000227‬تاریخ صدور‪ 1400/04/03:‬بدینوسیله به شرکت کشت خالق واعظ به شماره‬ ‫ثبت ‪ ۴۵۳۸۹‬شناسه ملی ‪ 10260633495‬به نشانی اصفهان خیابان امام خمینی خیابان بسیج روبروی‬ ‫بانک ملت بدهکار پرونده کالسه ‪ ۹۹۰۰۴۳۸‬ابالغ میگردد که برابر گزارش مامور مربوطه ادرس شما‬ ‫شناخته نگردیده و به تقاضای بستانکار و طبق ماده ‪ 18/19‬ائین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی از تاریخ‬ ‫انتشار این اگهی که فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر و تاریخ ابالغ نیز محسوب می گردد‬ ‫بدینوسیله به اطالع میرسد برابر چک شماره ‪ 1312/114827/21‬به عهده بانک ملت شعبه سرای ازادی‬ ‫مبلغ‪ 10/000/000/000‬ریال به خانم الدن شفیعی بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه‪ ،‬بستانکار‬ ‫درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه ‪ ۹۹۰۰4۳۸‬در این اجراء‬ ‫مطرح می باشد و برابر صورتجلسه مورخ ‪ 99/12/19‬مامور اجرا خودرو شماره ‪ 851‬ه ‪ 42‬ایران ‪ 88‬به‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مهدی عبدی و سهمیه تیم‬ ‫ملی با پنج گل‬ ‫مهدی عبدی که فصل خوبی را ســپری نکرده بود‪،‬‬ ‫با درخشش در هفته های پایانی لیگ برتر به تیم ملی‬ ‫رسید‪ .‬دراگان اسکوچیچ در حالی فهرست جدید خود‬ ‫بــرای تیــم ملــی را اعالم کــرده که به نظر می رســد این‬ ‫لیســت‪ ،‬فهرستی منتخب از بازیکنان برتر لیگ بیستم‬ ‫باشد و در ان نام مهدی عبدی نیز دیده می شود‪ .‬عبدی‬ ‫که فصل را با گلزنی در نیمه نهایی و فینال اسیا اغاز کرد‪،‬‬ ‫در ادامــه باوجوداینکــه مهاجم اصلی پرســپولیس بود‬ ‫نتوانستموفقظاهر شودو تنهادو گلدر دیدار مقابل‬ ‫فوالد و اســتقالل به ثمر رســاند‪ .‬در شــرایطی که تصور‬ ‫می شد پدیده خط حمله پرسپولیس‪ ،‬فصل ناموفقی را‬ ‫سپری کرده و به اتمام خواهد رساند اما او دربازی های‬ ‫پایانی فصل درخشید و موردتوجه کادر فنی تیم ملی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬او گلزنی را از بازی با ذوب اهن و با گلی سه‬ ‫امتیازی اغاز کرد و در بازی بعدی گلی دیگر را هم مقابل‬ ‫مس رفسنجان زد تا شش امتیاز پرسپولیس به نامش زده‬ ‫شود‪.‬مهاجم‪ ۲۲‬سالهپرسپولیسدر بازیباماشین سازی‬ ‫و تراکتور چهار گل به ثمر رساند و یک گل هم در بازی‬ ‫اخر زد تا مثل لیگ نوزدهم در مسابقه قهرمانی تیمش‬ ‫موفق به گلزنی شده باشد‪ .‬همین نمایش که درنهایت‬ ‫منجر بهصدرنشینیپرسپولیسدر لیگبرتر شد‪،‬مهدی‬ ‫عبدی را هم برای اولین بار به فهرست تیم ملی رساند‪.‬‬ ‫اگرچه او شــانس چندانی برای بازی در مقدماتی جام‬ ‫جهانی ندارد اما همین ورود می تواند مقدمه ای باشد‬ ‫برایملی پوش شدناینمهاجم‪.‬‬ ‫سپاهان این بار سراغ لیگ‬ ‫یک رفت‬ ‫حســن شوشــتری هافبــک ‪ ۲۸‬ســاله ارمــان گهــر‬ ‫ســیرجان به طالیی پوشان سپاهان پیوست‪ .‬سپاهان‬ ‫کــه در ایــن دو روز از فعالیت هــای نقــل انتقاالتی اش‬ ‫با تمدید قرارداد حســینی و جذب احمدزاده‪ ،‬مغانلو‬ ‫و میرزازاد به صورت رســمی رونمایی کرده‪ ،‬این بار به‬ ‫ســراغ هافبــک فصل پیــش ارمان گهر ســیرجان رفت‪.‬‬ ‫ســپاهان هنوز خبر پیوســتن حســن شوشــتری به این‬ ‫تیم را رسما اعالم نکرده است و این خبر طی روزهای‬ ‫اینده به صورت رســمی از سوی باشگاه سپاهان اعالم‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬شوشــتری هافبــک تــازه وارد ســپاهان‬ ‫فصــل قبــل بــا ارمان گهــر بــا ‪ ۴۹‬امتیاز بــه رده نهم‬ ‫رسیده بود و حاال با یکی از مدعیان قهرمانی‪ ،‬لیگ‬ ‫برتری شده است‪ .‬شوشتری هافبک دونده و شوتزن‬ ‫قائم شــهری اســت که در پست های هافبک دفاعی‬ ‫و هافبک نفوذی بازی می کند و فصل گذشته پنج گل‬ ‫بــرای تیمــش به ثمر رســاند‪ .‬او در توپ گیــری و ایجاد‬ ‫موقعیت برای مهاجمان یکی از بهترین هافبک های‬ ‫لیگ یک بود‪.‬‬ ‫نام احمدرضا واعظ شوشتری به شرح تصویر صورتجلسه پیوست طبق نظریه کارشناس رسمی به مبلغ‬ ‫‪ 9/000/000/000‬ریال ارزیابی گردیده‪ ،‬چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال معترض می باشید‪ ،‬اعتراض کتبی‬ ‫خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ چاپ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید‬ ‫نظر به مبلغ ‪ 9/000/000‬ریال به حساب ‪ ۰۱۰۹۰۳۱۰۷۴۰۰۳‬کانون کارشناسان استان مازندران به دفتر‬ ‫ایناجراتسلیمنمایید‪.‬ضمنابهاعتراضیکهخارجازموعدیافاقدفیشبانکیدستمزدکارشناستجدیدنظر‬ ‫باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و بدون انتشار اگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب‬ ‫خواهد‪ .‬مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان‪ -‬امیر امیری ‪/1180244‬م الف‬ ‫اگهیمزایدهاتومبیل‬ ‫اگهی مزایده پرونده به شماره بایگانی‪۹۸۰۴۰۸۷‬‬ ‫‪ -9-1456‬شماره اگهی‪ 140003902003000143 :‬تاریخ اگهی‪ 1400/06/02 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 139804002003002906‬ششدانگ خودروی سواری سیستم پژو تیپ ‪ ۴۰۵ GLXI‬مدل ‪ ۱۳۸۶‬رنگ‬ ‫خاکستری متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ ۹۴۲-۶۷‬د ‪ ۳۲‬با شماره شاسی ‪ ۴۰۴۱۸۰۵۴‬و شماره موتور‬ ‫‪ ۱۲۴۸۶۰۵۴۲۰۶‬متعلق به اقای مرتضی رضائی‪ ،‬که در اصفهان‪ ،‬پارگینگ فجر متوقف می باشد و طبق‬ ‫نظر کارشناس رسمی دادگستری در بازدید از خودرو‪ ،‬خودرو موضوع مزایده با مشخصات فوق دوگانه سوز‬ ‫بوده و با مالحظه نوع‪ ،‬تیپ‪ ،‬مدل (سال ساخت) میزان کارکرد‪ ،‬وضعیت اتاق و بدنه‪ ،‬رنگ‪ ،‬شاسی و شرایط‬ ‫موتور و گیربکس و الستیک ها خودرو مزبور از لحاظ فنی و ظاهری کامال سالم مطابق مدل و اماده بکار‬ ‫می باشد و در قبال طلب خانم اناهیتا نیکبخت اردلی بابت مهریه مندرج در سند نکاحیه ‪ ، 11567‬تاریخ‬ ‫سند ‪ ، 1383/02/24 :‬دفترخانه صادر کننده‪ :‬دفترخانه ازدواج شماره ‪ ۱۰‬اصفهان (تمام صداق‪ :‬یک جلد‬ ‫قران مجید هدیه مبلغ یکصد هزار ریال و یک دستگاه ایینه و شمعدان به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار‬ ‫ریال و یک طاقه شال ترمه به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال و یک شاخه نبات برای شیرینی زندگی‬ ‫و تعداد سیصد و پنجاه عدد سکه بهار ازادی طال (یک سکه ای) مقوم به نرخ روز) بموجب نامه شماره‬ ‫‪ 1398/07/22 -85696/59763724‬پلیس راهنمائی و رانندگی بازداشت و متوقف گردید‪ .‬از ساعت ‪۹‬‬ ‫الی ‪ ۱۲‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/06/21‬در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان ‪ -‬خیابان‬ ‫تاالر – اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان به مزایده گذارده می شود‪ .‬مزایده از مبلغ پایه‪ 630/000/000‬ریال‬ ‫(ششصد و سی میلیون ریال) شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته‬ ‫می شود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به خودرو در صورتی که مورد مزایده دارای انها‬ ‫باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم‬ ‫قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن انکه پس از مزایده در صورت وجود‬ ‫مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این اگهی‬ ‫در یک نوبت در روزنامه رویداد امروز چاپ اصفهان مورخ ‪ 1400/06/04‬درج و منتشر می گردد‪ .‬توضیحا‬ ‫جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت‬ ‫اسناد و امالک اصفهان و شناسه واریز (دریافت از حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان) بابت پرونده‬ ‫کالسه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است‪ .‬برنده مزایده مکلف‬ ‫است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و‬ ‫در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد‬ ‫نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد‬ ‫از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان‪ -‬امیر‬ ‫امیری ‪/1180179‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1277‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم‬ ‫مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که‬ ‫به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه‬ ‫خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‬ ‫و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۴۲۶‬مورخ ‪ 1400/04/05‬احمد زمانی سلیمی فرزند فتح اله‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۱۴‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۳۹۲۱۷۳۱‬در ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱۱۵۱۸‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪189/77‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ 140060302027004422‬مورخ ‪ 1400/04/05‬عفت مرتضوی خوراسگانی فرزند‬ ‫سیدعبداله بشماره شناسنامه ‪ 13‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ 1291304754‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱۱۵۱7‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 441/75‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/04 :‬رییس منطقه ثبت اسناد و‬ ‫امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1175821‬م الف‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 04‬شهریور ماه ‪ 26 / 1400‬اگوست ‪ 17 / 2021‬محرم ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1147‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫پیام تبریک سرپرست‬ ‫شهرداری گرگان به‬ ‫مناسبت هفته دولت‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان‪ ،‬مجید‬ ‫سعیدی سرپرست شهرداری گرگان به مناسبت فرارسیدن هفته دولت‬ ‫پیامی به شرح زیر صادر کرد‪ :‬دوم تا هشتم شهریورماه که در تقویم ایران‬ ‫اســامی مزین به نام دولت گشــته است‪ ،‬یاداور تالش های مجاهدانه‬ ‫معلمان بزرگ ایمان و عمل‪ ،‬شــهیدان رجایی و باهنر و نمادی اســت‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫ماندگار از وحدت ملت و دولت در مسیر پیشرفت و سرافرازی در تاریخ‬ ‫پرافتخار انقالب شکوهمند ایران اسالمی‪ .‬هفته دولت فرصتی مغتنم‬ ‫در پاسداشــت و گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان واالمقام مسئول و‬ ‫کارمند است که حضور در سنگر جهاد و شهادت در دفاع از ارمان های‬ ‫انقالب اسالمی را به حضور دنیوی ترجیح دادند و با خون سرخ خویش‬ ‫در روزهای افتخار و حماســه‪ ،‬تاللو روشــنی از ایمان و عمل را به یادگار‬ ‫نهادند‪ .‬این مناسبت را به همه دولت مردان خدوم و مجموعه اداری‬ ‫و اجرایی شهرستان گرگان تبریک می گویم و توفیق روزافزون ان ها را از‬ ‫درگاهخداوندمتعالخواستارم‪.‬‬ ‫مجیدسعیدی‪-‬سرپرستشهرداری گرگان‬ ‫استاندار فارسدر نشستخبریهفتهدولت‪:‬‬ ‫‪ ۹۱۹‬پروژه در هفته دولت به بهره برداری می رسد‬ ‫اســتاندار فارس گفت‪ :‬بخش مهمی از‬ ‫توســعه و یکــی از ارکان حکمرانی خوب‬ ‫مربوط به عملکرد اصحاب رســانه اســت‬ ‫کــه هــم درزمینـ ٔـه اطالع رســانی و اقنــاع‬ ‫افــکار عمومــی و هــم درزمینـ ٔـه انتقادات‬ ‫منصفانه عملکرد خوبی داشتند‪.‬‬ ‫عنایت اله رحیمی در جلســه نشست‬ ‫خبــری بــا خبرنــگاران بــه مناســبت هفتــه‬ ‫نکــه اصحاب رســانه در‬ ‫دولــت بابیــان ای ‬ ‫انجام وظایف خود کوتاهی نداشــته اند‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬انتقــادات مشــفقانه‬ ‫اصحــاب رســانه تکمیل کننــده عملکــرد‬ ‫مدیــران اســت و زوایای پنهان مســائل را‬ ‫بــه متصدیــان را در قالــب کار رســانه ای‬ ‫تذکر می دهند که موجب رفع مشــکالت‬ ‫و نواقص می شــود‪ .‬او بــا اعالم این که در‬ ‫هفتــه دولــت ‪ 919‬پــروژه بااعتبــار بیــش‬ ‫از ‪ 24‬هــزار و ‪ 900‬میلیــارد تومــان در‬ ‫حوزه هــای عمرانی‪ ،‬خدماتی و اقتصادی‬ ‫به بهره برداری خواهد رســید‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫این موفقیت های بزرگ در سایه همدلی‪،‬‬ ‫تعامــل و ارامشــی اســت کــه میــان همــه‬ ‫ارکان اســتان حاکم است‪ .‬استاندار فارس‬ ‫بابیــان این که تعــداد و اعتبــار پروژه های‬ ‫هفته دولت سال ‪ 1400‬نسبت به سال ‪99‬‬ ‫افزایــش معنــاداری داشــته اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پروژه هــای هفته دولــت در ‪ 10‬حوزه امور‬ ‫اب شــرب‪ ،‬شهرها و روســتاها‪ ،‬بزرگراه ها‪،‬‬ ‫راه هــای اصلــی‪ ،‬فرعــی‪ ،‬روســتایی و‬ ‫عشــایری‪ ،‬فضاهــای اموزشــی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫اموزش وپرورش‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬هنری و رفاهی‬ ‫مرا کــز امــوزش عالــی و مرا کــز فرهنگــی و‬ ‫هنری‪ ،‬امور بهداشت و درمان‪ ،‬امور برق‪،‬‬ ‫عمران شــهری و روستایی‪ ،‬مسکن شهری‬ ‫و روســتایی‪ ،‬امــور ورزشــی‪ ،‬پروژه هــای‬ ‫عمرانــی و زیربنایــی‪ ،‬خدماتــی و رفاهــی‬ ‫و طرح هــای تولیــدی و اشــتغال زایی‬ ‫بخش های صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و خدمــات اســت‪ .‬رحیمــی بــا اشــاره بــه‬ ‫این که در حوزه امور اب شــرب شــهرها و‬ ‫روستاها ‪ 15‬پروژه با هزینه بیش از پانصد‬ ‫و شــش میلیــارد تومــان بــه بهره بــرداری‬ ‫می رســد‪ ،‬گفــت‪ :‬پروژه های بســیار خوبی‬ ‫در حــوزه احــداث خطــوط ابرســانی و‬ ‫فاضــاب بــه بهر هبــرداری رســیده اســت‬ ‫کــه اگر ایــن اقدامات صــورت نمی گرفت‬ ‫درزمینه تامین اب‬ ‫شاهد مشکالت زیادی‬ ‫ٔ‬ ‫شــرب بودیم‪ .‬اســتاندار فارس ادامه داد‪:‬‬ ‫بــا افتتــاح فــاز اول خــط دوم انتقــال اب‬ ‫سد درودزن به شیراز یک هزار و ‪ 500‬لیتر‬ ‫بــر ثانیــه اب در اختیار شــیراز قرار گرفت‬ ‫کــه باوجــود قطعــی بــرق در ســال جاری‬ ‫درزمینه تامین اب‬ ‫شــاهد کمترین مشــکل‬ ‫ٔ‬ ‫شــرب کالن شــیراز بودیم‪ .‬او ابرســانی به‬ ‫زرین دشــت و بهره منــدی ‪ 35‬هــزار نفر از‬ ‫اب سد رودبال را از جمله پروژه های مهم‬ ‫دولــت برشــمرد و افــزود‪ :‬هم اکنــون ‪500‬‬ ‫روستای استان فارس در وضعیت بحرانی‬ ‫درزمینـ ٔـه دسترســی بــه اب قــرار دارند که‬ ‫ب هصــورت ســیار بــه ان ها خدمت رســانی‬ ‫می شــود و تعــدادی از ان ها به شــبکه ها‬ ‫متصــل شــدند و کــف شــکنی صــورت‬ ‫گرفــت و ان هایــی که امــکان تامین منبع‬ ‫اب از طریــق چــاه یا ســد وجود نداشــت‬ ‫به وســیله اجــاره چاه هــای کشــاورزی حل‬ ‫مشکالتشــان در دســتور کار قــرار گرفت‪.‬‬ ‫رحیمــی ابرســانی به شــهر ســعادت شــهر‬ ‫و امتــداد ان بــه ســمت ارســنجان کــه در‬ ‫حــال انجــام اســت و ابرســانی بــه شــهر‬ ‫جهــرم و تکمیــل ان و ابرســانی بــه شــهر‬ ‫ایــج و شــهر فســا را از دیگــر پروژه هــای‬ ‫مهــم ابرســانی در اســتان فارس برشــمرد‪.‬‬ ‫اســتاندار فــارس بابیــان این کــه درزمینـ ٔـه‬ ‫احداث بزرگراه ها‪ ،‬راه های اصلی‪ ،‬فرعی‪،‬‬ ‫روســتایی و عشــایری ‪ 47‬پــروژه با هزینه‬ ‫بیــش از چهار هــزار و ‪ 321‬میلیارد تومان‬ ‫در هفتــه دولت به بهره برداری می رســد‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬ازادراه شیراز به اصفهان با‬ ‫‪ 225‬کیلومتــر طــول در مرحلــه ‪ 94‬درصد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی اســت کــه بیشــترین‬ ‫تزریق اعتبار و پیشــرفت نیز در دو ســال‬ ‫اخیــر بــوده اســت‪ .‬او با اشــاره بــه این که‬ ‫‪ 123‬پــروژه در حــوزه فضاهای اموزشــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اموزش وپــرورش‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫هنــری و رفاهــی مرا کــز امــوزش عالــی و‬ ‫مرا کــز فرهنگــی و هنری بــا هزینه بیش از‬ ‫‪ 390‬میلیــارد تومــان در هفتــه دولــت در‬ ‫دســتور افتتاح قرار دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امور‬ ‫بهداشــت و درمــان با پنجاه وشــش پروژه‬ ‫و بیــش از ‪ 490‬میلیــارد تومــان هزینــه که‬ ‫یکــی از مــوارد بســیار مهم ان بیمارســتان‬ ‫‪ 310‬تخت خوابی جهرم اســت؛ همچنین‬ ‫بیمارســتان نی ریز و بیمارستان امام علی‬ ‫کازرون کــه تجهیــزات ان در حــال نصــب‬ ‫اســت ب ـه زودی مورد افتتاح قــرار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬اســتاندار فارس بابیان این که امور‬ ‫برق شامل نیروگاه‪ ،‬پست‪ ،‬خطوط انتقال‬ ‫بــرق و برق رســانی روســتایی ‪ 32‬پــروژه‬ ‫بااعتبار بالغ بر ‪ 134‬میلیارد تومان افتتاح‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه عمران شهری و‬ ‫روستایی شامل شهرداری ها‪ ،‬دهیاری ها و‬ ‫بنیاد مســکن ‪ 0‬پــروژه بااعتبار بیش از ‪53‬‬ ‫درزمینه مســکن شــهری‬ ‫میلیــارد تومــان و‬ ‫ٔ‬ ‫و روســتایی ‪ 157‬پــروژه بااعتبــار بیــش‬ ‫معــاون عمــران و توســعه امــور شــهری‬ ‫و روســتایی وزیــر کشــور با تاکید بــر ضرورت‬ ‫حساب کشی و مطالبه گری از وزارتخانه های‬ ‫کم کار در حوزهمناسب سازیگفت ‪:‬بهتر است‬ ‫نامه ای تنظیم کنیم که دســتگاه هایی که در‬ ‫حوزه مناسب سازی ضعیف عمل کردند و به‬ ‫ان توجهی نداشتند به هیئت دولت معرفی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬مهــدی جمالی نــژاد در‬ ‫نوزدهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری‬ ‫بســازی کشــور از تشــکل ها خواســت‬ ‫مناس ‬ ‫ارزش اهمیت کار را برای مجموعه های جدید‬ ‫تبیین کنند و از همان ابتدا مطالبه گری خود‬ ‫را داشته باشند چون اگر مطالبه گری نباشد با‬ ‫این حجم کار که دستگاه های مختلف دارند‬ ‫ممکن است کاری مغفول بماند؛ به طور مثال‬ ‫در معاونتعمرانیحدود‪ ۳۸‬کارگروهو شورا‬ ‫داریم که به طور مستمر باید تشکیل شوند و‬ ‫اگر اهمیتچنینستادیاز همانابتدایبرای‬ ‫مدیران ملی‪ ،‬شهری و روستایی تبیین نشود‪ ،‬‬ ‫زحمات کشیده شده‪ ،‬ابتر می ماند‪ .‬او اضافه‬ ‫درزمینه‬ ‫کرد ‪ :‬از سوی دیگر مصوباتی داریم که‬ ‫ٔ‬ ‫مطالبــه گــری اســت‪ .‬بــر اســاس مصوب ـه ای‪،‬‬ ‫یهــا هــر ســه مــاه‬ ‫اســتانداری ها و فرماندار ‬ ‫یک بار با رعایت پروتکل های بهداشتی باید‬ ‫نسبتبهتشکیلجلساتستادمناسب سازی‬ ‫و پیگیریتحققمصوباتاقدامکنندو گزارش‬ ‫عملکرد و اقدامات مرتبط به دبیرخانه ستاد‬ ‫منعکس کنند‪ .‬این مصوبــه ارزش زیادی دارد‬ ‫که ایندگان بدانند چنین مسائلی را باید ادامه‬ ‫دهند‪ .‬معاون عمران و توسعه امور شهری و‬ ‫روستاییوزیر کشور گفت‪:‬در مصوبهدیگری‪،‬‬ ‫شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور باید‬ ‫تمهیدات الزم را به عمل اورند تا پیمانکاران‬ ‫و نیروهــای اجرایی ان ها با گذراندن ضوابط‬ ‫بســازی در همــه پروژه های‬ ‫و مقــررات مناس ‬ ‫طهــای‬ ‫بهســازی و توســعه معابــر و محی ‬ ‫عمرانــی‪ ،‬اصول دســترس پذیری را بــرای افراد‬ ‫دارای معلولیت ب هطــور کامل اجرا کنند‪ .‬این‬ ‫مسئله نیز تکلیفی است که از همین ابتدا که‬ ‫مدیران شهری و روستایی می خواهند مستقر‬ ‫شوند‪ ،‬برای ان ها ایجاد می کنیم‪ .‬جمالی نژاد‬ ‫برای عبور از بحران کرونا نیازمند‬ ‫یک عزم همگانی هستیم‬ ‫از ‪ 943‬میلیــارد تومــان افتتــاح خواهیــم‬ ‫نکــه در حوزه هــای‬ ‫داشــت‪ .‬او بابیــان ای ‬ ‫عمرانــی و زیربنایــی‪ ،‬خدماتــی و رفاهــی‬ ‫‪ 145‬پــروژه بااعتباری بیش از ‪ 908‬میلیارد‬ ‫درزمینه‬ ‫تومــان به بهره برداری می رســد و‬ ‫ٔ‬ ‫و طرح هــای تولیــدی و اشــتغال زایی‬ ‫بخش های صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و خدمــات نیز ‪ 251‬پروژه بااعتبار بیش از‬ ‫‪ 17‬هزار میلیارد تومان در هفته دولت به‬ ‫بهره برداری می رســد‪ .‬رحیمی با اشــاره به‬ ‫نکــه بهره برداری از پروژه راه اهن اقلید‬ ‫ای ‬ ‫بــه یــزد بااعتبــار ‪ 4‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫موجــب اتصــال راه اهــن مرکــز بــه جنوب‬ ‫به راه اهن شــرق کشــور و خروج خطوط‬ ‫ریلی استان فارس از بن بست شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫طرح هــای صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا‬ ‫‪ 190‬پــروژه و اعتبــار شــانزده هــزار میلیارد‬ ‫تومــان‪ ،‬بنیــاد مســکن بــا شصت وشــش‬ ‫پــروژه و ‪ 907‬میلیــارد تومان اعتبار‪ ،‬جهاد‬ ‫کشــاورزی بــا ‪ 84‬پــروژه و ‪ 450‬میلیــارد‬ ‫تومــان اعتبــار‪ ،‬شــرکت اب منطق ـه ای بــا‬ ‫‪ 3‬پــروژه و ‪ 443‬میلیــارد تومــان اعتبــار‪،‬‬ ‫نوســازی مــدارس بــا ‪ 113‬پــروژه و ‪338‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار و شــرکت گاز اســتان‬ ‫بــا ‪ 9‬پــروژه و ‪ 257‬میلیــارد تومــان اعتبــار‬ ‫در هفتــه دولت به بهره برداری می رســد‪.‬‬ ‫او بابیــان این کــه فاز اول طرح انتقال اب‬ ‫از دریــا بــه اســتان فــارس در دســت اجرا‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬مجــوز ‪ 300‬میلیون‬ ‫مترمکعب برداشت اب را اخذ کرده ایم‪.‬‬ ‫کســالی و‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی خش ‬ ‫مدیریــت بحــران ســازمان هواشناســی بــا‬ ‫اشــاره بــه وضعیــت بــارش در پاییــز از‬ ‫احتمال تداوم تنش ابی در برخی شــهرها‬ ‫و روســتاهای کشــور طــی ایــن فصــل خبــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫احد وظیفه در گفت وگو با ایسنا ضمن‬ ‫اشــاره بــه اینکــه بارندگــی در کشــور طــی‬ ‫پاییز امســال به طور نســبی کمتر از نرمال‬ ‫خواهد بــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در پاییز پیش رو‬ ‫ســامانه هایی از کشــور عبــور خواهند کرد‬ ‫و شــاهد بارندگی هایــی در ســطح کشــور‬ ‫خواهیــم بــود امــا مد لهــای پیش بینــی و‬ ‫مقایســه برایند مجمــوع بارش های پاییزه‬ ‫شهــای‬ ‫امســال ‪-‬کــه اصطالحــا بــه ان بار ‬ ‫یشــود ‪ -‬بــا متوســط‬ ‫تجمعــی گفتــه م ‬ ‫بارش های تجمعی کشــور نشــان می دهد‬ ‫کــه مقــدار بارندگــی طــی پاییــز امســال‬ ‫نســبت به بلندمدت کمتر خواهد بود‪ .‬او‬ ‫بابیــان اینکــه همزمان با اغــاز فصل پاییز‬ ‫و کاهــش دمــای هوا مصرف انــرژی و اب‬ ‫نیــز کاهش پیــدا می کند‪ ،‬گفــت‪ :‬نیاز ابی‬ ‫و مصــرف انــرژی در فصــل پاییــز به ویــژه‬ ‫در اوایــل ایــن فصــل کــه هــوا مطلــوب‬ ‫اســت نسبت به تابســتان کمتر می شود و‬ ‫دربــاره تنــش ابــی در بخــش کشــاورزی‬ ‫نیــز توضیــح داد‪ :‬اینکــه چقــدر در بخش‬ ‫کشاورزی با تنش ابی روبه رو خواهیم بود‬ ‫را باید در «فصل اتی رشد گیاهان» یعنی‬ ‫بهار اینده بررســی کرد و این امر بســتگی‬ ‫به وضعیت بارندگی در زمستان دارد‪ .‬اگر‬ ‫وضعیت بارندگی در کشــور طی زمســتان‬ ‫نیز به شــکلی باشــد که از هم اکنون برای‬ ‫فصــل پاییــز مــورد انتظــار اســت‪ ،‬در ایــن‬ ‫صــورت تنــش ابــی جدیدی به تنــش ابی‬ ‫یشــود و شاهد وضعیت‬ ‫گذشــته اضافه م ‬ ‫نامناس ـب تری نســبت بــه ســال قبــل در‬ ‫ایــن بخــش خواهیــم بود‪ .‬بــه گفته رئیس‬ ‫کســالی و مدیریت بحران‬ ‫مرکز ملی خش ‬ ‫ســازمان هواشناســی‪ ،‬بارندگی های نسبتا‬ ‫خوبی را طی سال ابی ‪ ۹۹-۹۸‬به ویژه در‬ ‫نیمه شــرقی کشور ‪ -‬که مقدار بارندگی ها‬ ‫‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد باالتر از حد نرمال بود ‪-‬‬ ‫شاهد بودیم و در غرب کشور به خصوص‬ ‫در حوضــه رودخان ههــای بــزرگ جنــوب‬ ‫غــرب از جمله کرخه‪ ،‬دز و کارون نیز این‬ ‫مقدار نقریبا در حد نرمال بود‪ .‬بااین حال‬ ‫مشــهد مقدس ســحر رحمتــی ‪-‬غالمعلی صادقی‬ ‫در دیــدار کادر پزشــکی بر لزوم عــزم همگانی برای‬ ‫عبــور از بحــران کرونــا تاکیــد کــرد‪ .‬رئیــس شــورای‬ ‫قضایــی خراســان رضــوی در راس هیئتــی از مقامات‬ ‫قضایــی در بیمارســتان امــام رضــا (ع) و در جمــع‬ ‫اعضاء هیئت رئیســه دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد‬ ‫و جمعــی از کادر درمــان و افــراد موثــر درزمینـ ٔـه‬ ‫مبــارزه بــا بیمــاری کرونا حضور پیداکــرده بود ضمن‬ ‫تقدیــر از زحمــات ارزنــده کادر درمــان گفــت‪ :‬برای‬ ‫عبــور از بحــران کرونــا نیازمند یک عزم همگانی و همت عالی هســتیم‪ .‬رئیس کل‬ ‫دادگســتری خراســان رضوی با اشــاره به روحیه شکســت ناپذیر ملت بزرگ ایران‬ ‫افــزود‪ :‬مــردم مــا نشــان داده اند کــه هیچ چیــز نمی توانــد مانع رســیدن ان ها به‬ ‫اهــداف واال شــود و ایــن عــزم و اراده را در دوران حســاس ماننــد دوران جنــگ‬ ‫تحمیلی و پس ازان و هم اکنون در دوران ســخت مبارزه با بیماری کرونا از خود‬ ‫نشــان داده اند‪ .‬رئیس شــورای قضایی خراسان رضوی با گرامیداشت روز پزشک‬ ‫و حکیــم بــزرگ ابوعلــی ســینا گفــت‪ :‬جامعــه مــا مرهــون زحمــات کادر درمان و‬ ‫مدیون شــهیدان عرصه ســامت و امنیت اســت و بر همه ما واجب اســت که با‬ ‫رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی بــه این عزیزان بــرای بازگرداندن ارامش در‬ ‫حــوزه ســامت بــه جامعه همیــاری و همکاری کنیم‪ .‬رئیس دادگســتری خراســان‬ ‫رضــوی افــزود‪ :‬هــر بخش از مردم ما نشــان دادند که در مواقــع مختلف پای کار‬ ‫ســامت‪ ،‬امنیــت و صیانــت از کشــور بودنــد و در ایــن زمینــه می تــوان به تالش‬ ‫ارزنــده اتش نشــانان‪ ،‬مرزبانــان‪ ،‬نظامیان‪ ،‬فرهنگیــان‪ ،‬جامعه صنعتــی‪ ،‬نیروهای‬ ‫خدوم کار و تولید و ‪ ...‬اشــاره کرد و در شــرایط کنونی نیز شــاهد تالش بی وقفه‬ ‫کادر درمان هســتیم که جای تقدیر دارد‪ .‬رئیس شــورای قضایی استان با تشریح‬ ‫درزمینه حمایــت از کادر درمان‬ ‫برخــی اقدامــات قابل انتشــار مجموعــه قضایــی‬ ‫ٔ‬ ‫و مجموعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی گفــت‪ :‬بــه واحدهــای نظارتی دســتور اکید‬ ‫داده شــده تــا بر ُحســن جریــان امور در فرایندهــای درمانی نظــارت ویژه اعمال‬ ‫کرده و در خدمت جامعه درمانی و پزشکی باشد تا انشاء اهلل در سایه همدلی‬ ‫و همراهــی احــاد جامعــه بتوانیــم از ایــن ازمــون ســخت نیــز بــا ســربلندی عبــور‬ ‫کنیــم‪ .‬گفتنــی اســت در پایــان این دیــدار رئیس و اعضاء هیئت رئیســه دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی مشــهد و جمعــی از کارکنــان و کادر درمــان توســط رئیس شــورای‬ ‫قضایی اســتان و رئیس کل دادگســتری خراســان رضوی تقدیر شدند‪.‬‬ ‫استاندار گیالن مطرح کرد؛‬ ‫و تغییرات شــهرداران و دهیاران را داریم این‬ ‫فرصت مناسبی است که زحمات همکاران را‬ ‫تحویل ایندگان دهیم و مهم است که مسائل‬ ‫را بــرای دولــت جدیــد ری لگــذاری کنیــم‪ .‬اگر‬ ‫مســئوالن مســتقر شــوند جای پای اقدامات‬ ‫را نبیننــد و ان را مهــم نبینند توجه ویژه ای به‬ ‫یشــود‪ .‬اهمیــت کار بایــد از ابتدا برای‬ ‫ان نم ‬ ‫ایندگانمشخصشود‪.‬‬ ‫وضعیتبار ‬ ‫ش‬ ‫در پاییز امسال‬ ‫درنتیجــه بارش های پاییزه ذخیره ای برای‬ ‫نحــال گرچــه با‬ ‫اینــده خواهنــد بــود‪ .‬باای ‬ ‫فرارســیدن فصل پاییز فشــار مصرف کمتر‬ ‫می شود اما نباید فراموش کنیم که از یک‬ ‫دوره خشک و تابستانی توام با تنش ابی‬ ‫وارد این فصل شده ایم بنابراین این تنش‬ ‫ابــی تــا جــاری شــدن اب در رودخان ههــا‬ ‫و پــر شــدن نســبی ســفره های زیرزمینــی‬ ‫همچنان باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫کســالی و‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی خش ‬ ‫مدیریــت بحــران ســازمان هواشناســی‬ ‫بــا اشــاره بــه تنــش ابــی برخــی شــهرها و‬ ‫روســتاهای کشــور تصریح کرد‪ :‬با ورود به‬ ‫فصــل پاییــز تنــش ابــی در ایــن مناطق از‬ ‫بین نخواهــد رفت چراکه باوجود کاهش‬ ‫شهــا‬ ‫نســبی دمــا و نیــاز ابــی روزانــه‪ ،‬بار ‬ ‫به اندازه ای نخواهد بود که سفره های اب‬ ‫زیرزمینــی و رودخان ههــا بــه حــد مطلوبی‬ ‫تغذیه و جاری شوند بنابراین مناطقی که‬ ‫با تنش ابی در بخش شرب مواجه هستند‬ ‫در ادامــه پاییــز نیز با ایــن چالش مواجه‬ ‫خواهنــد بــود‪ .‬بااین حال با نزدیک شــدن‬ ‫بــه اواخر پاییز با توجه به افزایش مقدار‬ ‫بارندگــی احتمــال خروج برخی شــهرها و‬ ‫روستا از این وضعیت وجود دارد‪ .‬وظیفه‬ ‫جانشــین فرمانده انتظامی خراســان جنوبــی با حکم‬ ‫سردار اشتریبه عنوانفرماندهجدیدانتظامیاستانگلستان‬ ‫منصوبو معرفیشد‪.‬‬ ‫با حکم سردار حسین اشتری‪ ،‬فرمانده نیروی انتظامی‪،‬‬ ‫سرهنگمحمدسعیدفاضلدادگر به عنوانفرماندهجدید‬ ‫انتظامی اســتان گلســتان منصــوب شــد‪ .‬پیش ازاین ســردار‬ ‫روح االمین قاســمی از خردادماه ســال گذشــته‪ ،‬فرماندهی‬ ‫انتظامــی اســتان گلســتان را عهــده دار بــود کــه بــه علــت‬ ‫بازنشستگی‪ ،‬سرهنگ فاضل دادگر جایگزین او شد‪ .‬گفتنی‬ ‫اســت ســرهنگ محمد ســعید فاضل دادگر پیش ازاین جانشین فرمانده انتظامی خراسان‬ ‫جنوبــی بــود‪ .‬ادامه تغییرات در فرماندهان انتظامی رخ داد که به موجب ان رئیس پلیس‬ ‫جدیداستانگلستان‪،‬دبیر جشنوارهفیلممقاومت‪،‬فرماندهانتظامیاستاناصفهان‪ ،‬فرمانده‬ ‫جدید انتظامی استان قم‪ ،‬دبیر شبکه فن بازار ملی ایران و جانشین جدید فرمانده نیروی‬ ‫انتظامیمنصوبشدند‪.‬‬ ‫رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی‪:‬‬ ‫ضرورتمطالبه گریاز وزارتخانه های کم کار‬ ‫در حوزهمناسب سازی‬ ‫اضافه کرد‪:‬بر اساسمصوبهدیگر‪،‬شهرداریو‬ ‫دهیاری هایمنتخباجراییپایلوتشهرهاو‬ ‫روستاهایدسترس پذیر باجدیتتمامنسبت‬ ‫بســازی و‬ ‫بــه انجــام امــور و اقدامــات مناس ‬ ‫دسترس پذیریمحیط‪،‬معابر واماکنعمومی‬ ‫به نظارت اقدام کنند و صاحبان ساختمان ها‬ ‫و اماکــن بــا کاربری عمومی را نیز نســبت به‬ ‫انجام مناسب سازی ملزم کنند‪ .‬این امر بسیار‬ ‫مهم است و باید گزارش های فصلی و دوره ای‬ ‫باید داشته باشیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همچنین باید‬ ‫جلســات قبلــی ســتاد هماهنگــی و پیگیری‬ ‫مناسب سازی کشــور را پایش و نقاط ضعف‬ ‫و قوت را احصا کنیم‪ .‬در استانه هفته دولت‬ ‫هستیم و از سوی دیگر تغییر و تحول دولت‬ ‫فرماندهجدیدانتظامیگلستان‬ ‫معرفیشد‬ ‫ایــن مقــدار بارندگی ها در ســال ابی ‪-۹۹‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به خصــوص در حوض ههــای ابریــز‬ ‫رودخانه های دز‪ ،‬کرخه و کارون به شدت‬ ‫کاهش یافت و زیر حد نرمال بود که این‬ ‫مسئله بر دبی اب و اورد این رودخانه ها‬ ‫تاثیر گذاشت و مشکالتی را برای ساکنان‬ ‫ایــن مناطق ایجاد کــرد‪ .‬وظیفه در پایان‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران دارای اقلیمی‬ ‫خشــک و نیمه خشــک و گرمی اســت که‬ ‫نیــاز ابی باالیی دارد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫احتمال اینکه امســال ســال ابی پربارشی‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬بسیار کم اســت بنابراین‬ ‫نمی تــوان انتظــار داشــت کــه در پاییــز‬ ‫ پی ـش رو به ویــژه در مناطــق غرب کشــور‬ ‫بارندگی هــا در حــد نرمال باشــد و نباید‬ ‫خیلــی بــه ایــن مســئله امیــدوار باشــیم‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن احتماالت الزم اســت‬ ‫مدیــران و مســئوالن در حــوزه اب و‬ ‫انــرژی بیشــترین تالش خــود را در جهت‬ ‫مدیریــت منابــع و کاهــش مشــکالت و‬ ‫تنش هــای ناشــی از کم بارشــی انجــام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۹۲۳‬پروژه‬ ‫با ‪ ۲۳۲۶‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫در هفته دولت‬ ‫اســتاندار گیــان از بهره بــرداری ‪ ۹۲۳‬پــروژه بــا دو‬ ‫هــزار و ‪ ۳۲۶‬میلیــارد تومــان اعتبــار در هفتــه دولــت‬ ‫خبــر داد و بابیــان اینکــه طرح های امســال بــا رویکرد‬ ‫اقتصــادی و اشــتغال زایی افتتــاح می شــوند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫حمایــت از بنگاه هــای تولیــدی و تولیــد داخــل‪ ،‬محور‬ ‫تمامی برنامه هاست‪.‬‬ ‫ارسالن زارع ایام هفته دولت را به عنوان نمادی از‬ ‫وحدت مردم و دولت اســامی دانســت و افزود‪ :‬این‬ ‫ایــام بهتریــن زمان برای بیــان دســتاوردها‪ ،‬خدمات و‬ ‫تالش های دولتمردان در بیش از چهار دهه از عمر انقالب اســامی ایران با تاســی‬ ‫از ویژگی هــای اخالقــی و رفتاری شــهیدان واالمقام و نیــز تحکیم و تقویت همدلی‬ ‫و انسجام میان ملت و دولت است‪ .‬او از بهره برداری ‪ ۹۲۳‬پروژه بااعتباری بالغ بر‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۳۲۶‬میلیــارد تومــان در اســتان گیالن طی هفته دولت امســال خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬این طرح ها با مشــارکت و همکاری مردم شــریف اســتان و با تالش و کوشش‬ ‫دســتگاه های اجرایــی و مشــارکت فعاالنه بخش خصوصی به مرحلــه اجرا درامده‬ ‫است‪ .‬زارع خاطرنشان کرد‪ :‬از این میزان؛ ‪ ۶۹‬پروژه با افزون بر ‪ ۶۸۴‬میلیارد تومان‬ ‫و اشــتغال دائم برای ‪ ۸۹۹‬نفر مربوط به بخش خصوصی اســت‪ .‬او یاداور شــد که‬ ‫از ابتدای امســال تاکنون؛ ‪ ۱۵۷‬پروژه بااعتبار هزینه شــده یک هزار و ‪ ۷۲۴‬میلیارد‬ ‫تومــان افتتاح شــده کــه با احتســاب پروژه هایی کــه در هفته دولت بــه بهره برداری‬ ‫می رســند‪ ،‬شــمار ان هــا به یک هــزار و ‪ ۸۰‬پــروژه بااعتباری چهار هــزار و ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان می رسد‪ .‬نماینده عالی دولت در گیالن بر ضرورت اجرای برنامه ها با حداقل‬ ‫اجتماع افراد انســانی بر اســاس رهنمودهای رهبر معظم انقالب و تصمیمات ستاد‬ ‫ملی که حاصل نگاه خردمندانه کارشناسان بهداشت و درمان است‪ ،‬تاکید و اظهار‬ ‫عمدتا به صورت مجــازی و برخی از انان با‬ ‫کــرد‪ :‬برایــن مبنا‪ ،‬اییــن افتتاح پروژه ها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تعــداد معــدودی از افراد به صورت حضوری انجام می شــود‪ .‬اســتاندار گیالن پروژه‬ ‫مهــم اتصــال راه اهــن قزوین‪-‬رشــت به بندر کاســپین را یک طرح ملــی و بین المللی‬ ‫دانســت کــه بــرای کشــورهای دیگــر نیز حائز اســت و گفــت‪ :‬این پــروژه درمجموع‬ ‫حــدود ‪ ۷۹‬درصــد پیشــرفت دارد کــه قطعــه ‪ ۶‬بــا بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد و قطعه ‪ ۷‬با‬ ‫حــدود ‪ ۶۸‬درصــد بــا جدیــت در حــال اجراســت و بــا رفع مشــکالت تامیــن منابع‬ ‫مالــی و پشــتیبانی دولــت و نــگاه مثبــت راهبــردی ایت اهلل رئیســی مبنی بر توســعه‬ ‫روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه به ویژه روسیه و اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراســیا امیدواریــم در فصل زمســتان شــاهد بهره بــرداری ان و در ادامــه به انزلی و‬ ‫استارا باشیم‪ .‬او با اشاره به اینکه اولویت صادرات محصوالت گیالن نیز کشورهای‬ ‫همســایه از جمله روســیه و ســپس اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیاســت‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به میزان صادرات صورت گرفته از ابتدای سال تا زمان حاضر‪ ،‬امیدواریم که‬ ‫فراتر از هدف گذاری ‪ ۷۲۰‬میلیون دالری برای سال جاری محقق شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1719

روزنامه رویداد امروز 1719

شماره : 1719
تاریخ : 1402/06/28
روزنامه رویداد امروز 1719

روزنامه رویداد امروز 1719

شماره : 1719
تاریخ : 1402/06/27
روزنامه رویداد امروز 1717

روزنامه رویداد امروز 1717

شماره : 1717
تاریخ : 1402/06/22
روزنامه رویداد امروز 1715

روزنامه رویداد امروز 1715

شماره : 1715
تاریخ : 1402/06/20
روزنامه رویداد امروز 1714

روزنامه رویداد امروز 1714

شماره : 1714
تاریخ : 1402/06/19
روزنامه رویداد امروز 1712

روزنامه رویداد امروز 1712

شماره : 1712
تاریخ : 1402/06/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!