روزنامه رویداد امروز شماره 1146 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1146

روزنامه رویداد امروز شماره 1146

روزنامه رویداد امروز شماره 1146

‫نفت و انرژی‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫احتمالبروز خاموشی‬ ‫در زمستان وجود دارد‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 03‬شهریور ماه‪1400‬‬ ‫‪ 25‬اگوست ‪2021‬‬ ‫‪ 16‬محرم ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1146‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫اقتصاد‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫‪02‬‬ ‫موضوعانتشار تصاویر زندان‬ ‫اوین در حال بررسی است‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫همدان‬ ‫رویدا د همدا ن‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫ورزش‬ ‫اقتصاد‬ ‫عقب گرد دوباره‬ ‫پرسپولیسبهدهه‪60‬‬ ‫‪03‬‬ ‫رشد ‪ 44‬درصدی‬ ‫کارگاه های‬ ‫صنایع دستیاستان‬ ‫رویاد دهماد ن‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫صنایعدستی استان‬ ‫نگاه‬ ‫محمود سلطانی‬ ‫تولیدی در استان‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬در‬ ‫‪ /‬شماره ‪1145‬‬ ‫امروز خبر داد‪:‬‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫‪ 02‬شهریور ماه‬ ‫گفتگو با رویداد‬ ‫سیوهشت واحد‬ ‫سه شنبه‬ ‫ســال ‪١٣٩8‬‬ ‫دستی همدان در‬ ‫چــه ســپهر‪-‬‬ ‫هــرا خوان‬ ‫‪ ١٣٩٩‬پنجاهوهشت‬ ‫گردشگری و صنایع‬ ‫و در سال‬ ‫زهمدان‪:‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫ســال ‪ ١٤٠٠‬نیــز از‬ ‫واحــد و در‬ ‫مدیرکل‬ ‫صنعتــی همــدان‬ ‫شــهرکهای‬ ‫واحد هدفگذاری‬ ‫ســیوچهار‬ ‫اقداماتــی کــه در‬ ‫یادداشت‬ ‫بــا اشــاره بــه‬ ‫پروژه خواهد بود‪.‬‬ ‫مجددا راهاندازی‬ ‫محمدرضا بادامی‬ ‫شده‪ ٢٠‬واحد‬ ‫تعداد انها ‪٤٤٢‬‬ ‫ـاد زیرســاختها‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۸‬هزار دوز‬ ‫پــروژه مذکــور‬ ‫زمینــه ایجـ‬ ‫که در دست اقدام‬ ‫تولید بازگشتهاند‪.‬‬ ‫داد‪ :‬از ‪٤٤٢‬‬ ‫بیش از‬ ‫اشاره به پروژههایی‬ ‫و به چرخه‬ ‫وی ادامــه‬ ‫ســازی‪ ،‬برگــزاری‬ ‫دســتی و مابقی‬ ‫مالمیر با‬ ‫امــوزش‪ ،‬برند‬ ‫که در دست اقدام‬ ‫و برنامهریزی که‬ ‫ــوط بــه صنایع‬ ‫کرونا در همدان‬ ‫کــه در مطالعــه‬ ‫کرد‪ :‬با پروژههایی‬ ‫‪ ٣8٢‬پــروژه مرب‬ ‫های داخلــی و‬ ‫وی بابیــان این‬ ‫است‪ ،‬عنوان‬ ‫واکسن‬ ‫این تعداد را با رشد‬ ‫انجامشدهاست‬ ‫نمایشــگاه‬ ‫محسوب میشود‪.‬‬ ‫صندوق حمایت صنایع‬ ‫هایصنعتیاستان‬ ‫گذاری است میتوان‬ ‫ـی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫ـت گردشگری‬ ‫تزریقشده است‬ ‫ـی‪ ،‬تامین مالی‪،‬‬ ‫روستاهای هدف‬ ‫برایخوشه‬ ‫و سرمایه‬ ‫میــراث فرهنگـ‬ ‫صنعتی شناختهشده‬ ‫ـزار و ســیصد تخـ‬ ‫خارجـ‬ ‫پروژه زیرساختی در‬ ‫انجامشــده اســت‪ ،‬از‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ـدی بــه حــدود ‪ 5‬هـ‬ ‫حدود ‪ ٤٢‬خوشــه‬ ‫اشاره به اینکه ‪٢٣٠٩‬‬ ‫ایجاد‪5٣‬‬ ‫و ‪ ...‬در اســتان‬ ‫هایــی در زمینــه‬ ‫‪ ١٦٩‬درصـ‬ ‫ـتان و تاکنون‬ ‫استان همدان با‬ ‫برخی از پروژهها‬ ‫تعداد ‪ ١٦‬خوشه‬ ‫کوچــک‬ ‫ـوان کــردن مثال‬ ‫همدان گفت‪۲۰۸ :‬‬ ‫ـد تولیــدی در اسـ‬ ‫صنایعدستی‬ ‫بهرهبرداری رسیدن‬ ‫کرد‪ :‬از میان این‬ ‫مالمیــر بــا عنـ‬ ‫های در دست اقدام‬ ‫بهداشت شهرستان‬ ‫ـرداری ‪ ١١٤5‬واحـ‬ ‫چندین قــرارداد‬ ‫است‪ ،‬مطرح‬ ‫رساند‪ .‬البته به‬ ‫میزان مبلغ پروژه‬ ‫ـون ‪ ٢.5‬هکتار از‬ ‫عملیاتــی بودند‬ ‫رئیس مرکز‬ ‫در خانه اقتــداری‬ ‫بهرهبـ‬ ‫در این شهرستان‬ ‫تولیــدی از ابتــدای‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫بهعنوانمثال اکنـ‬ ‫ســیل اجرایــی و‬ ‫درکیعمیقنسبت‬ ‫مرمتــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫واکسن کرونا تاکنون‬ ‫‪ ٢٠‬مجــدد واحــد‬ ‫زیرســاختهای‬ ‫کــه دارای پتان‬ ‫متفاوت اســت‪،‬‬ ‫ضرورتشکلگیری‬ ‫ســیده است و در‬ ‫اولویتبندیشد‪.‬وی‬ ‫هزار و ‪ ۴۵۴‬دوز‬ ‫راهانــدازی‬ ‫ایم و در ایجــاد‬ ‫محمدخیراندیش‬ ‫است‪،‬گفت‪:‬‬ ‫طالیی به اتمام ر‬ ‫وجود داشته باشد‬ ‫داد‪ .‬محمدرضا بادامی افزود‪ :‬از موردمطالعهقرار گرفتو‬ ‫مرمتــی داشــته‬ ‫تزریقشدهاست‪.‬‬ ‫ـز ‪ 5٣‬مورد پــروژه‬ ‫مجموعه عصر‬ ‫سال جاری خبر‬ ‫گردشگری استان بایستی‬ ‫به گروههایهدف‬ ‫عملیاتی و پایانیافته‬ ‫مناطــق نمونــه نیـ‬ ‫‪ ۱۹۳‬دوز واکســن‬ ‫برداری رسیدهاند‬ ‫کمیسیون گردشگری‪،‬‬ ‫به اینکه‪ ٦‬خوشه‬ ‫حوزه‬ ‫افزود‪ ۱۵۳ :‬هزار‬ ‫واحدهایی که به بهره‬ ‫گردشــگری در‬ ‫حالافتتاحهستیم‪.‬‬ ‫بااعتباری‪ ٢٩‬میلیارد‬ ‫بهره با اشاره‬ ‫گفتوگو با ایرنا‬ ‫ظرفیت شکلگیری سه‬ ‫گذشته ‪ ٣‬خوشه‬ ‫مجموع‬ ‫پروژههای در‬ ‫‪ ۲۶۱‬دوز در مرحلــه‬ ‫روستاهایهدف‬ ‫به این معنا که به‬ ‫در‬ ‫کرد‪ :‬از اواخر سال‬ ‫میزان‬ ‫ونیز‬ ‫شهر وجود دارد‪.‬‬ ‫زیرساختیدر‬ ‫میلیارد ناموت‬ ‫ـت و ‪ ۵۵‬هــزار و‬ ‫واحد تعطیل است‪،‬‬ ‫اســت‪ ،‬ابراز‬ ‫دستی در شورای‬ ‫‪2309‬‬ ‫در مرحلــه نخسـ‬ ‫ـت که چرم‪ ،‬فرش‬ ‫اماری تاکنــون ‪۳۱‬‬ ‫‪١٦٠‬‬ ‫تعطیلشدهاند‪.‬‬ ‫محققشدهاست‪.‬‬ ‫میراث و صنایع‬ ‫قرار دادهشــده اسـ‬ ‫ســپهری‪-‬همدان‪،‬‬ ‫طبــق دادههای‬ ‫بهدالیلمختلف‬ ‫اقدام تومانی‬ ‫گردشــگری و‬ ‫دست اقدام‬ ‫این موردتوجه‬ ‫خبرنگارما‪-‬حمید‬ ‫تزریقشــده کــه‬ ‫داریرسیدهاما‬ ‫ـه موردنظر است‬ ‫ـراث فرهنگــی‬ ‫هایی که در دست‬ ‫ـتان همدان علیه‬ ‫جهت راهاندازی‬ ‫دوم‬ ‫بــه گزارش‬ ‫ازندریان ســه خوشـ‬ ‫مدیــرکل میـ‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫واجد شــرایط شهرسـ‬ ‫افزود‪ :‬تعداد پروژه‬ ‫حمایتهای مختلفی‬ ‫حوزه صنایعدستی‬ ‫انجام و خیاطان‬ ‫وی‬ ‫مالمیر‪ ،‬مدیرکل میراث‬ ‫هزار ســیصد و نه‬ ‫ها جمعیتهــای‬ ‫درصد جمعیت‬ ‫کــه ‪ ۴۸‬تیــم کار‬ ‫البته‬ ‫استان با اشاره به‬ ‫شرکتشهرکها‬ ‫ـرمایهگذاری بالغبر ‪٢‬‬ ‫ـک از ایــن خوشــه‬ ‫مــدان بــا اشــاره‬ ‫علــی‬ ‫ـدند‪ .‬وی بابیــان این‬ ‫صنایعدستی‬ ‫توسطمجموعه‬ ‫ـداد کارگاههــای‬ ‫خود و در هــر یـ‬ ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـتان‬ ‫با‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـت‬ ‫و‬ ‫فعالیت هســتند‪.‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـینه‬ ‫هزار‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫واحدها‬ ‫س‬ ‫ـدان‬ ‫ـ‬ ‫کرونــا واکسـ‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫‪٣‬‬ ‫اضافه‬ ‫ت‬ ‫ـ‬ ‫صنایعدســتی هم‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫هستند که نزدیک بر‬ ‫تولیدکنندگان که‬ ‫شهرستان بر عهدهدارند‪،‬‬ ‫ـری مشــغول به‬ ‫عمیق نســبت حوزه‬ ‫و‬ ‫در اســتان‪،‬‬ ‫میلیارد تومان روبرو‬ ‫ازجملهاینکهبرخیاز‬ ‫‪ ٩٢‬بــه ‪ ٢٦‬هــزار‬ ‫چنــد هزارنفـ‬ ‫واکسیناسیون را در این‬ ‫شــکلگیری درکی‬ ‫در خوشــه فرش‬ ‫‪ ١8‬هــزار در ســال‬ ‫ـل میتوانند پس‬ ‫شد‬ ‫میکنیم تا واحد‬ ‫صنایعدســتی و‬ ‫ـزود‪ :‬از اقداماتی که‬ ‫بهضــرورت‬ ‫ایجاد خواهند کرد‪.‬‬ ‫ادغــام کمیســیون‬ ‫صنایعدســتی از‬ ‫یــن ‪ ۱۳۵۰‬به قبـ‬ ‫ندارنــد را حمایت‬ ‫هــای گردشــگری‬ ‫این به معنای رشد‬ ‫پیدا بادامــی افـ‬ ‫ـرد‪ :‬هماینک متولد‬ ‫ـتان‪ ،‬در خصــوص‬ ‫‪ ٦٠‬شغل‬ ‫ـغلی پروژههای‬ ‫تــوان تولید‬ ‫خرید ‪ 5‬دستگاه‬ ‫ـک از زمینه‬ ‫مراکز تجمیعی‪،‬‬ ‫پیداکرده است و‬ ‫حالت تولید ادامه‬ ‫سـ‬ ‫شهر شکل گیرد‬ ‫کـ‬ ‫اینکه ماهیت شـ‬ ‫ســت میتوان به‬ ‫ـامانه با حضور در‬ ‫کارگاه افزایش‬ ‫داده شود و در این‬ ‫گردشــگری ا بافرهنگی‪،‬گفت‪:‬ظرفیتشکلگیری هریـ کمیسیونی مجزا در شورای‬ ‫در این زمینه نیز‬ ‫وی بــا بیان‬ ‫انجامگرفته ا‬ ‫نامنویســی در سـ‬ ‫هتــل اپارتمــان‪،‬‬ ‫ها قرار دادهشده‬ ‫است‪ .‬تعداد شاغلین‬ ‫اجاره‬ ‫اقدام کنند همچنین‬ ‫واگذار میشود و‬ ‫گردشگریشورا‬ ‫دستی در میراث‬ ‫ســبت به مقوله‬ ‫از‬ ‫است که در کشتارگاه‬ ‫بــی از‪ :‬هتــل‪،‬‬ ‫نیز‬ ‫درصدی‬ ‫کرونا‬ ‫واحدها‬ ‫صنایع‬ ‫ن‬ ‫پیداکرده‬ ‫ـن‬ ‫عمیق‬ ‫ـ‬ ‫‪٤٤‬‬ ‫س‬ ‫ترکی‬ ‫از‬ ‫ـبت به دریافت واک‬ ‫است‪ ،‬پشم زنی‬ ‫گردشــگری‪ ،‬میراث‬ ‫کند‪ .‬برخی دیگر‬ ‫ـرورت تحقــق درکــی‬ ‫هزار نفــر افزایش‬ ‫مذکــور‬ ‫ـگاه بــوم گــردی‬ ‫پشمریسی اشاره کرد‬ ‫پرخطر‪ ،‬بیماران و‬ ‫نسـ‬ ‫سه کمیســیون‬ ‫بانک تملک کرده‬ ‫هــزار نفــر به ‪٤٤‬‬ ‫شــی که در و ضـ‬ ‫گردشــگری‪ ،‬اقامتـ‬ ‫مرتبط وجود دارد‪.‬‬ ‫‪ ٢5‬دستگاه جهت‬ ‫فعاالن در مشاغل‬ ‫هاییاست کهتعداد‬ ‫مورد واحدهایی که‬ ‫در پاســخ به پرس‬ ‫کــرد‪ :‬از ‪٣١‬‬ ‫مجتمعهــای‬ ‫از سوی مسئوالن‬ ‫کنیم تا است و‬ ‫تزریق واکسن به‬ ‫با فنی و حرفهای‬ ‫رئیس مرکز بهداشت‬ ‫و‪ ...‬اســت‪ ،‬ابــراز‬ ‫ـورا وجود دارد‪ .‬وی‬ ‫در‬ ‫استانهمداناز استان‬ ‫فرهنگی گردشگری‬ ‫واحد دعوت می‬ ‫تختهایــی که‬ ‫زمینه توافقنامهای‬ ‫شـ‬ ‫ـفرهخانه ســنتی‬ ‫درمان ادامه دارد‪.‬‬ ‫هایگردشگریو‬ ‫بــه رشــد تعــداد‬ ‫گانــه استو‬ ‫سرمایهگذار جدید برای‬ ‫شاغل اســتان دارای‬ ‫ـوند که در این‬ ‫شــه منعقدشــده‬ ‫تعداد و سـ‬ ‫کادر بهداشت و‬ ‫خصوصادغامکمیسیون‬ ‫وی بــا اشــاره‬ ‫تاسیســات ‪١٦‬‬ ‫پیشرفت گام پنجم طرح‬ ‫نسبت به جمعیت‬ ‫وارد عرصه تولید شـ‬ ‫تامین محل خو‬ ‫افتاده است مبنی بر‬ ‫ـای مختلفــی در‬ ‫تواند باشــد گفــت‪:‬‬ ‫را هنرمندان‬ ‫همدان درباره روند‬ ‫توافــق با بانک‬ ‫اســتان جهت‬ ‫ظرفیتهـ‬ ‫ـان گردشــگران می‬ ‫جدید شــهر اتفاق‬ ‫های نمایشــگاهی‬ ‫پــس از‬ ‫پوشش واکسیناسیون‬ ‫شهرستان‬ ‫ـوزه حمایتهای‬ ‫بوده‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـورای‬ ‫میز‬ ‫است‪.‬‬ ‫پنجاه‬ ‫حوزه‬ ‫کنید‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـورت کلــی در این حـ‬ ‫در‬ ‫سهمخوبی‬ ‫‪ ١٣٩٢‬هزار و نهصد و‬ ‫چگونه ارزیابی می‬ ‫شــده اســت که‬ ‫نیز گفت‪ :‬ارتقای‬ ‫ــت و است‪.‬‬ ‫زمینه صنایعدستی‬ ‫و ایجاد‬ ‫سلیمانی‬ ‫کــه بهصـ‬ ‫تاثیرات این ادغام را‬ ‫تختها در سال‬ ‫ـت برنامههای گام‬ ‫تولید انجامگرفته اس‬ ‫درصدی به چهارهزار‬ ‫شود و با احتساب‬ ‫برنامههایی که‬ ‫اینکه‬ ‫شهید جمعیتی بهعنــوان اولویـ‬ ‫مختلفــی برای ادامه‬ ‫توجه به تاکیدات و‬ ‫اکنون با رشــد ‪١١٤‬‬ ‫شامل می‬ ‫خیراندیش افزود‪:‬‬ ‫گروههــای‬ ‫حجم کاری اســت و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با‬ ‫قرارگرفته است‪.‬‬ ‫استان وجود دارد و‬ ‫تخترسیدهاست‪.‬‬ ‫پنجم در دستور کار‬ ‫مراقبتی(رهگیری‬ ‫زمینه گردشگری‬ ‫طلبد که در دویست‬ ‫تیمنظارتی‪ ٢٠،‬تیم‬ ‫در‬ ‫وجود دارد اساســا می‬ ‫تیمحمایتی‪٤٣،‬‬ ‫حال حاضر فعال‬ ‫که در این زمینه‬ ‫‪٩‬‬ ‫مراقبت در منزل در‬ ‫خـــبر‬ ‫بیماران) و ‪ ٦‬تیم‬ ‫زمان اغاز گام پنجم‬ ‫در بخشهــای‬ ‫خرداد سال جاری‬ ‫تواند بــه برقراری‬ ‫هستند و از ابتدای‬ ‫پرداختــی‬ ‫رهگیریوضعیت‬ ‫نــد مســئول می‬ ‫و‪ ٣٠٦‬مورد‬ ‫ـرح کلــی ایــن‬ ‫یــک فــرد هرچ‬ ‫کمیســیون باهم‬ ‫مختلــف‪ ،‬شـ‬ ‫ـورای شــهر میگذرد‬ ‫ـنگ حیدرنژادیــان‪،‬‬ ‫اینبرنامهتاکنون‪ ١٢٩‬هزار اطرافیانانانانجامشده‬ ‫برنامههای این دو‬ ‫ـبت بــه انچــه در شـ‬ ‫اینگونــه خواند‪:‬‬ ‫هوشـ‬ ‫نتیجــه موثر‬ ‫بیمارانمبتالبه کروناو‬ ‫ســتید پرداختن‬ ‫مــردم نسـ‬ ‫تســهیالت را‬ ‫رای اوری شعار ان‬ ‫بانک کشــاورزی‬ ‫تیمسالمت‪٢١٢‬‬ ‫گونه که مطلع ه‬ ‫سالمتی‬ ‫همانگونه که پیش از‬ ‫رئیس شــعب‬ ‫همچنینبااعزام‬ ‫تســهیالت اعطایــی در‬ ‫بپــردازد؟ همان‬ ‫راهبردی در کمیســیون‬ ‫است‪.‬ویاضافه کرد‪:‬‬ ‫هســتند‪،‬‬ ‫و تعیین مدیران‬ ‫تعداد‬ ‫اشاره به تسهیالت‬ ‫مورد مراقبت درمانی‬ ‫برنامههای کاربردی و‬ ‫نــد در این مهــم‬ ‫نجات‪ ،‬نایبرئیس‬ ‫در استان با‬ ‫ـت ‪ ٩75‬فقــره که‬ ‫و ناتوان‪ ،‬در منزل‬ ‫ـگری از اهمیتــی‬ ‫را مطــرح میکرد‬ ‫کهنحوه به‬ ‫بخــش زراعـ‬ ‫انچه حمیــد بادامی‬ ‫تن از افراد بیمار‬ ‫ایــن بانــک بــه‬ ‫شهرستانهمداناظهار‬ ‫ـرمایهگذاری و گردشـ‬ ‫شوراشرحدهند‬ ‫بنابر‬ ‫مختلفــی کــه‬ ‫برنامهوبودجــه و‬ ‫مبلغ ‪ 7١8‬هزار و ‪١8٠‬‬ ‫کمیسیونهایمربوطهدر‬ ‫رئیسمرکز بهداشت‬ ‫اقتصــاد سـ‬ ‫بزرگــواران شــرح‬ ‫رئیــس کمیســیون‬ ‫کمیسیون بر اساس‬ ‫جمعا به‬ ‫ـود ارائه میدهد‪،‬‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫اماکن عمومی و‬ ‫هوشنگ‬ ‫ـوردار اســت حــال‬ ‫شــورای شــهر‪،‬‬ ‫مسئول مربوط به هر‬ ‫مخاطبان خـ‬ ‫‪ ٦٢٩‬مورد بازدید از‬ ‫پژوهشی در شورای‬ ‫بســیار برخـ‬ ‫میلیونریالبودهاست‪.‬‬ ‫حیدرنژادیان‬ ‫مربوطه را با این‬ ‫داشت‪ ٢٣ :‬هزار و‬ ‫مدیر امور اموزشی و‬ ‫تعیین‬ ‫تعدادکلتسهیالت‬ ‫شهرستانانجامشده‬ ‫میخواهند امور‬ ‫رویداده است؟‬ ‫همینطور‬ ‫مطالعات شورا در دوره‬ ‫دهند که چگونه‬ ‫در بخش دامداری‬ ‫عنوانکرد‪:‬‬ ‫توزیعموادغذاییاین‬ ‫شاخص یا معیار‬ ‫این حق طبیعی‬ ‫تسهیالت اعطایی‬ ‫ـالمی شــهر همدان‬ ‫کدام‬ ‫استانها و رئیس مرکز‬ ‫ـتان ‪ 5887‬فقره‪،‬‬ ‫مراکز تهیهو‬ ‫صدور اخطاریه‪،‬‬ ‫برند؟ بدیهی اســت‬ ‫تعداد‬ ‫ـورای اسـ‬ ‫هزار و ‪ ٣٦٠‬مورد‬ ‫پرداختی اسـ‬ ‫عنوان کرده است‪،‬‬ ‫‪ ١١١7٤٤٢‬میلیــون ریال و‬ ‫عالی‬ ‫ادغام پیش‬ ‫یــارد ریــال (بــا ‪٩‬‬ ‫اینده شهرشــان‬ ‫این بازدیدها با سه‬ ‫صفحه شخصی خود‬ ‫اعضای فعلی شـ شــهروندان تبییــن کنند که‬ ‫مبلــغ ‪ 587٢‬میل‬ ‫‪ ٢١٣٦‬فقــره به میزان‬ ‫‪ ٦١٣‬کیلوگــرم مــواد‬ ‫بداننــد امور‬ ‫که‬ ‫پنجم در‬ ‫مجموعــا بــه‬ ‫محافل خصوصی‬ ‫بخــش باغداری‬ ‫ــازی هفــت تــن‬ ‫موضــوع را بــرای‬ ‫درصد رشــد در مبلغ‬ ‫هــای شــهروندان اســت که اقتصادی که حاکم است‬ ‫تســهیالت پرداختی در‬ ‫در‬ ‫س‬ ‫معدوم‬ ‫کنونی‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫پلمب‬ ‫ا‬ ‫برنامه‬ ‫شورای‬ ‫و‬ ‫ـد در تعداد و ‪١١‬‬ ‫ضبــط‬ ‫شــتی و ‪ ٢١٦‬مورد‬ ‫برخی از اعضای‬ ‫ـیونی مهــم کــه در‬ ‫توجه به شرایط‬ ‫است‪ ).‬تعداد‬ ‫شــورا را بین خود‬ ‫‪ ٤٦‬هــزار و ‪٩٢8‬‬ ‫درصد رشـ‬ ‫صالحیــت بهدا‬ ‫است انهم با‬ ‫گردشگری البته با‬ ‫چگونــه کمیسـ‬ ‫سال گذشتهبوده‬ ‫کمیسیونهای تخصصی‬ ‫بــه میــزان‬ ‫غذایــی فاقد‬ ‫ســیار تاکید شده‬ ‫اقتصاد سرمایهگذاری و‬ ‫انجــام وظایــف‬ ‫نسبتبهمدتمشابه‬ ‫خویش‬ ‫شورا این امر و نحوه‬ ‫همراهبودهاست‪.‬‬ ‫از جوانان ‪ ١٣٣‬فقــره جمعــا تســهیالت اعطایــی در‬ ‫ای اســتان بر ان ب‬ ‫نــد مشــغول بــه‬ ‫در در حوزه‬ ‫شد و ضرورت دارد‬ ‫حمایتاینبانک‬ ‫واحدهایمتخلف‬ ‫دیگــر کــه میتوا‬ ‫رویداد توســعه‬ ‫بودند و این عضو‬ ‫ـون ریــال و تعــداد‬ ‫گذاری و گردشــگری‬ ‫داده چه خواهد‬ ‫حیدرنژادیانبابیان‬ ‫میکند‪.‬بهگزارش‬ ‫تقسیم کرده‬ ‫ـرد‪ :‬تعداد میلیـ‬ ‫میخواند‪ .‬موضوع‬ ‫میــزان ‪ ١8٠‬هزار و‬ ‫این ادغام روی‬ ‫اقتصــاد ســرمایه‬ ‫شدهبپردازداشاره‬ ‫کمیسیونادغامیبرنامه‬ ‫ـداری ‪ 5٤‬فقره به‬ ‫ازدواج‪ ،‬عنوان کـ‬ ‫از شایستهساالری‬ ‫کنید چند یعنــی‬ ‫نیز بسیار پرحجم‬ ‫مشخص‬ ‫محترممسئولدر این‬ ‫ـت امــر قدســی‬ ‫بخــش مرغـ‬ ‫گزینش را دور‬ ‫عضو شورا را مرور‬ ‫فرهنگی که امور ان‬ ‫تحمیل کمیسیون‬ ‫تســهیالت پرداختی‬ ‫مرغ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫مجموعا‬ ‫ج‬ ‫عضو‬ ‫تن‬ ‫این‬ ‫امروز‪ ،‬حال اگر پیام‬ ‫ازدواج ‪ ٣٦٣‬فقره‬ ‫اورده کمیسیون‬ ‫بدان اشاره میکند‬ ‫توزیع روزانه ‪۱۶۰‬‬ ‫ـون ریــال و تعداد‬ ‫تحقق وظایف‬ ‫بود که بهاختصــار‬ ‫تسهیالت پرداختی‬ ‫دیگر که وی‬ ‫زیادی را جهت‬ ‫است ‪ ٣٠١‬میلیـ‬ ‫خودرامنتشر کند‪.‬‬ ‫مسئولیت ان از سوی‬ ‫میزان‪ 8٣٩8‬میلیون‬ ‫ســت و ســاعات‬ ‫دارای تامل خواهد‬ ‫میلیون ریال بوده‬ ‫زنبورداری‪ ١5‬فقرهبه‬ ‫شورا جهت پذیرفتن‬ ‫کردهاند؟ چگونه‬ ‫اکثریت اعضایی که ا‬ ‫ان نکتــه‬ ‫میزان‪ ٣١8‬هزار و ‪8٠٠‬‬ ‫در استان‬ ‫صرف کــرد ادغــام‬ ‫ـت و در بخش‬ ‫حقوقی‬ ‫این عضو از پذیرش‬ ‫شود‪:‬اعضای فعلی شورا یا‬ ‫به‬ ‫مشارکت ان میبایــد‬ ‫اعتبار تخصیصی اسـ‬ ‫اعضای دیگر است که‬ ‫ریال بوده است‪.‬‬ ‫در این می‬ ‫کــه ‪ 58‬درصــد از‬ ‫اطالعرسانی امور و‬ ‫اســتان همــدان‬ ‫اکثر‬ ‫مرغ همدان گفت‪:‬‬ ‫نداشتن تجربه کافی‬ ‫مدت مشــابه ســال‬ ‫(‬ ‫به امر شفافیت‪،‬‬ ‫ـاره بــه اینکــه در‬ ‫مرغ ماهی و تخم‬ ‫میزند و دلیل را‬ ‫درصد نســبت به‬ ‫های قائل‬ ‫وی بــا اشـ‬ ‫رئیس اتحادیه‬ ‫ـت‪ ،‬عنــوان کرد‪:‬‬ ‫سرباز‬ ‫مبلغ ‪٤8‬‬ ‫سوابق خود در حوزه‬ ‫پایانرسیدهاست‪.‬‬ ‫ـری رویداده اسـ‬ ‫مرغدر همدانبه‬ ‫رشد بوده است)‪.‬‬ ‫عنوان میکند و به‬ ‫اقدامــات موثـ‬ ‫امروز عنوان کرد‪:‬‬ ‫صفهایطوالنی‬ ‫گذشته دارای‬ ‫ـه ســال گذشــته‬ ‫حوزه‬ ‫جوان‪ ،‬جواد عاشوری‬ ‫قاطعانه و صددرصدی‬ ‫گفتگو با رویداد‬ ‫ـاورزی اســتان در سـ‬ ‫خـــبر‬ ‫شــگاه خبرنگاران‬ ‫حمایت‬ ‫در بانــک کشـ‬ ‫یک حقوقدان در‬ ‫مختلفی کســب‬ ‫به گزارش با‬ ‫ریزی در مرغداریها‬ ‫وی بابیــان کشــاورزان و کســانی کــه‬ ‫ـری در زمینههای‬ ‫به افزایش جوجه‬ ‫رتبههــای برتـ‬ ‫ــک کشــاورزی از‬ ‫این سالها هیچ‬ ‫گفت‪ :‬با توجه‬ ‫بیمــورد یا تملک‬ ‫مرغ در بازار توزیع‬ ‫و دامــداری و ‪...‬‬ ‫بان‬ ‫وی بابیان اینکه در‬ ‫قــدام به تعریض‬ ‫روزانه بهاندازه کافی‬ ‫مختلــف زراعــت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫شــهرداری ایــا ا‬ ‫ایم‪ ،‬گفت‪:‬بانک‬ ‫حوزههــای‬ ‫در حال حاضر‬ ‫با اشاره به قیمت‬ ‫گفت‪ :‬این امر از‬ ‫راغیرفعالنکرده‬ ‫کرده است یا خیر؟‬ ‫کمبودی نداریم‪ .‬او‬ ‫فعالیت هســتند‪،‬‬ ‫واحدتولیدی‬ ‫بدون اولویت‬ ‫مشــغول به‬ ‫میشــود و دیگر‬ ‫ــرای فعال بودن‬ ‫یــن میــان نقش‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حال‬ ‫ســت که همواره‬ ‫ـام تالش خود را ب‬ ‫دادن افــزود‪ :‬در ا‬ ‫بانک کشــاورزی ا‬ ‫پس از حواشی اخیر‬ ‫ـت هر شــش ماه‬ ‫کشــاورزی تمـ‬ ‫ایــن حقــوق‬ ‫رســالتهای‬ ‫شــهرداری مکلف اسـ‬ ‫تولیدی به کار میگیرد‬ ‫فروش این کاال‬ ‫دارای جایگاهی‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‬ ‫کنندگانغذایکشور‬ ‫بر ایــن امــر نیــز‬ ‫پورصالحی‪ ،‬میدارد که‬ ‫ـا و کارخانههای‬ ‫قیمت دولتی ‪۲۴‬‬ ‫بعد صورت جامعی‬ ‫تولیدکنندگانوتامین‬ ‫نظارتــی شــوراها‬ ‫پرداختی کارگاههـ‬ ‫حاضر مرغ با همان‬ ‫که چراغ کارگاهی‬ ‫منتهی تا پانزدهم ماه‬ ‫است که برای رصد و‬ ‫حامی‬ ‫مــدان‪ :‬مســعود‬ ‫ماهیو تخممرغ‬ ‫است‪.‬تسهیالت‬ ‫تمایل نداشته است‬ ‫ـدی باباخانی‪ -‬ه‬ ‫رئیساتحادیهمرغ‪،‬‬ ‫حداقل امکانی‬ ‫ماده یکبار‬ ‫تصویب انجمن‬ ‫امنیتغذایی کشور‬ ‫در و هیچگاه‬ ‫مهـ‬ ‫ویژه است و‬ ‫رسانه با اشاره به‬ ‫بهفروشمیرسد‪.‬‬ ‫شهرداری را که به‬ ‫که دارای سررسید‬ ‫حال حاضر وجود‬ ‫شاهدصفهای‬ ‫و‬ ‫افزایــش بهــرهوری‬ ‫اموخته حقوق و فعال‬ ‫از درامد و هزینه‬ ‫ـود‪ .‬وی از کســانی‬ ‫باتوزیعمرغدیگر‬ ‫حــراف بودجه در‬ ‫منتشر و سه نسخه‬ ‫گلخانههــا کــه شــیوه‬ ‫تبصره خاموش شـ‬ ‫دانش‬ ‫گزارش هزینه و درامد‬ ‫همدان گفت‪:‬روزانه‬ ‫جلوگیری از ان‬ ‫کهبابانکمذاکره‬ ‫برای اطالع عموم‬ ‫نوپایــی هســتند و‬ ‫عاشوری یاداور شد‪ :‬از‬ ‫بــه‬ ‫شهرداریها و ارائه‬ ‫توان به بند الف‬ ‫هستندخواست‬ ‫شهر رسیده‬ ‫ــوراها نهادهــای‬ ‫نمایــد و همچنین‬ ‫برای مرغ نیستیم‪.‬‬ ‫محصوالت هستند می‬ ‫قانون‬ ‫بدهیمعوق‬ ‫شهرداری همدان‬ ‫دارد چراکــه ش‬ ‫که بانک برای رفع‬ ‫وزارت کشــور ارســال‬ ‫طوالنی خرید‬ ‫مجلس داراست را‬ ‫مستمر و برگزاری‬ ‫این حوزه ‪ ٢٢‬فقره‬ ‫‪ 7١‬شهرداری‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ایا‬ ‫روشهای مختلفی‬ ‫تعریض از ان را بــه‬ ‫اساس گشتزنیهای‬ ‫نقش نظارتی که‬ ‫یکدفعه امار کلیه‬ ‫کرد و پرداختی در‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫دارای‬ ‫است وارد عمل‬ ‫دو روز گذشتهبر‬ ‫خوددر تملکیا‬ ‫مکلف است هر ‪ ۶‬ماه‬ ‫‪ ١8‬اشاره‬ ‫نظارت بر عملکرد‬ ‫هنوز‬ ‫ماه گذشــته شاهد‬ ‫میلیــون ریــال بوده‬ ‫مشکالت قرار داده‬ ‫صرفمنابعمالی‬ ‫مجلس عالوه بر‬ ‫کارگروههای مربوطه در‬ ‫شــهرداری شهردار‬ ‫سازیوساختمان‬ ‫‪ ١٩5‬هــزار و ‪٤٣١‬‬ ‫اقدامبه‬ ‫این دست‬ ‫ندارند‪ .‬چراکه‬ ‫شدهاز قبیلخیابان‬ ‫کشاورزیاستانهمدان‬ ‫بــه میــزان‬ ‫ـت کرده اســت؟‬ ‫عالوه بر سوال و‬ ‫جلســات و‬ ‫عملیاتانجام‬ ‫بازار مرغ هستیم‪.‬‬ ‫ـورد و بــدون اولویـ‬ ‫تحت نظارت خود‬ ‫مدیر شعببانک‬ ‫بهداشتی و امثال‬ ‫عملکــردی خــود در‬ ‫ثبات و ارامش در‬ ‫بیمـ‬ ‫کمیته شوند‪.‬‬ ‫دســتگاههای‬ ‫امور اجتماعی و‬ ‫را پی میگیرد و‬ ‫های تحت بودجه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایجاد‬ ‫ســتای شــفافیت‬ ‫اشتغالزاییو مرتبطبه‬ ‫بانک هدف کالنی‬ ‫عمارات و سایر‬ ‫عملکرد مالی دستگاه‬ ‫نموده و نســخهای‬ ‫همــدان در را‬ ‫میزان گفــت‪ :‬این‬ ‫اقدامی مطلوب دست‬ ‫ویتسهیالت‬ ‫اســت و کامال در‬ ‫استیضاح‬ ‫اطالع عموم منتشــر‬ ‫محاسبات بررسی‬ ‫ایثارگران را ‪ ٣٠‬فقره به‬ ‫در‬ ‫تخصصی و توســعهای‬ ‫داشتن منابع درامدی‬ ‫نام‬ ‫دیوان‬ ‫برای‬ ‫همین‬ ‫ـی‬ ‫صنعتی‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫طریق‬ ‫م‬ ‫شهرداری ان‬ ‫سامانهای به‬ ‫ــتد‪ .‬رویــت عمو‬ ‫عمومی کشور را از‬ ‫امداد‪ ،‬بهزیستی و‬ ‫و بدون در اختیار‬ ‫بانک بانکی‬ ‫واحد تولیدی و‬ ‫خود و شرح بودجه‬ ‫کشــور بفرس‬ ‫امین مردم است‪.‬‬ ‫ـورت بسیار است‬ ‫ـمرد‪ .‬رئیس شــعب‬ ‫بایستمدیریت‬ ‫انتشار قراردادهای‬ ‫خدمت تولید است و‬ ‫که موظف از ان را بــه وزارت شــهرداری انهــم بهصـ‬ ‫‪۲‬‬ ‫بدونتبعاتمی‬ ‫میلیون ریال برشـ‬ ‫به‬ ‫مقوله میکند‪.‬‬ ‫همانگونه که این‬ ‫ـزارش درامــد و هزینه‬ ‫مستمر‪،‬مطمئنو‬ ‫مانع زدایی شد‬ ‫‪١١٠٠‬‬ ‫بابیان تســهیالت‬ ‫ــه و درامدهــای‬ ‫صالحی اذعان داشــت‪:‬‬ ‫محقق شود و این‬ ‫ــرده اســت اما گـ‬ ‫اســتان همــدان‬ ‫جلوگیری انحراف‬ ‫سامانه هزین‬ ‫استان‬ ‫ک‬ ‫کشــاورزی در‬ ‫نحوی مطلوب و موثر‬ ‫است هنوز در این‬ ‫زمینهســاز و مانع از‬ ‫پور‬ ‫ـراف از بودجه و قرار‬ ‫اینکهشهرداریهااز‬ ‫انتشار ششماهه ان‬ ‫نیامــده و در به‬ ‫شــشماهه‬ ‫یعنی نظارت بر انحـ‬ ‫استانداری همدان‬ ‫نخواهدبودمگر‬ ‫موضوعاتی که در بودجه‬ ‫به‬ ‫خود موضــوع‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫مسیرهای درست‬ ‫دستنیافتنی‬ ‫بودجــه بــه‬ ‫بارگذارینشدهاست‪.‬‬ ‫های تعریفشــده‬ ‫مالی شهرداری در‬ ‫نیستند‪ ،‬میشود‪.‬‬ ‫معاون‬ ‫تولیدی این اســتان‬ ‫سامانهبرایشفافیت‬ ‫داشــتن منابع‬ ‫مصوب و اولویت‬ ‫محاســبات شــهری‬ ‫واحــد صنعتــی و‬ ‫پورصالحیادامهداد‪:‬این‬ ‫حال حاضر از ضرورت و اولویت فعالیتهای بودجــه‬ ‫مشــکالتی که شــهرداری‬ ‫از مانــع زدایــی ‪۲‬‬ ‫ـده با ایجاد دیوان‬ ‫فعالیت خود با‬ ‫ســهیل دسترسی‬ ‫ادامه داد‪ :‬گستره‬ ‫و تعریفشـ‬ ‫نکنند‪ .‬با توجه به‬ ‫واحدها در مسیر‬ ‫توان با ایجاد این‬ ‫افکار عمومی و ت‬ ‫این فعال رسانهای‬ ‫مربوطه داده شــد و‬ ‫وظایف و عدول‬ ‫شــهرهای کوچــک در‬ ‫داد و گفت‪ :‬این‬ ‫قرارگرفته اســت می‬ ‫و اگاهیرســانی‬ ‫تسهیل و رفع موانع‬ ‫خبر‬ ‫با توجه به شــرح‬ ‫ـت‪ .‬ایــا شــهرداری‬ ‫حفاظتــی‬ ‫ـوص شــهرداریهای‬ ‫موردبررســی‬ ‫ـش شــهرداریها و‬ ‫بودند که در ستاد‬ ‫شــهرداریهای کشــور‬ ‫گــذاری شــده اسـ‬ ‫دارند بهخصـ‬ ‫اقداماتــی مانند‬ ‫تحقــق درامدهای‬ ‫از حمایت و پوشـ‬ ‫موانعی مواجه‬ ‫شــهروندان بار‬ ‫مالی در ان قــرار‬ ‫در ایــن راســتا‬ ‫پروژههــای خود و‬ ‫مالی خود در تملک‬ ‫دیــوان خــارج‬ ‫منابعطبیعیاستان‬ ‫مشکالتشان باز شد‪.‬‬ ‫شــهرداریها را رصد‬ ‫کنونی که از حیــث‬ ‫وظایف تامیــن مالــی‬ ‫اقدام بهصرف منابع‬ ‫همیــاران طبیعت‪،‬‬ ‫صرف بودجه در‬ ‫مدیرکل‬ ‫تولید بررسی و گره از‬ ‫عملکرد و فرایند مالی‬ ‫ـت؟ شــرایط‬ ‫ســتاد تســهیل و‬ ‫مواجه هستند قطعا‬ ‫انجام هر یک از‬ ‫همدان‬ ‫همکاری با‬ ‫اولویت کرده اسـ‬ ‫وضعیتاتشسوزی‬ ‫ظاهر پورمجاهد در‬ ‫به شوراها‬ ‫این موضوع شکل‬ ‫ای است که برای‬ ‫عمل پایدار با ان‬ ‫بیمــورد و بدون‬ ‫کالسهــای اموزشــی‬ ‫همدانبه‬ ‫تعریفشده با توجه‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫واحدی برای پایش‬ ‫ماهه بهگونه‬ ‫شرکت «هگمتان‬ ‫ـتی بســیار بهدقت‬ ‫یــا تعریض‬ ‫برگــزاری‬ ‫گرفتهشــده در مسیر‬ ‫کرد یا اینکه‬ ‫اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در گزارشهای ‪٦‬‬ ‫ـتان اظهار داشــت‪:‬‬ ‫فرعی خود بایسـ‬ ‫احتمالیبپردازد‪.‬‬ ‫مواردی ازایندســت‬ ‫مراتع استان‬ ‫داران و همکاری با‬ ‫بدیل برخوردار است‪.‬‬ ‫انجامبرسانند نظر‬ ‫رفع موانع تولید اسـ‬ ‫این امر اصلی و‬ ‫بهبررسیتخلفات‬ ‫و تجهیزات دچار‬ ‫ـرای مرتــع‬ ‫تمامی‬ ‫شهری از اولویتی بی‬ ‫هایموفقیرابه‬ ‫ـاری با کاهــش هزار‬ ‫نظارتی شــورا بــر‬ ‫واردات ماشــیناالت‬ ‫که یافتهو‬ ‫کنندوسرمایهگذاری‬ ‫حوادثی نیازهای‬ ‫بـ سازندگیبرایدیدهبانی‬ ‫در ســال جـ‬ ‫شــهرداری یــا گزارشهــای‬ ‫مشخص خواهد شد‬ ‫برای‬ ‫غرب»‬ ‫خزائی‬ ‫تعاون‪،‬‬ ‫داروی‬ ‫شــهرها در برابــر‬ ‫اسفندیار‬ ‫گزارشــی بــر روی‬ ‫بانکهایتوسعه‬ ‫بسیج‬ ‫گزارشهای ششماهه‬ ‫ســوزی در مراتع‬ ‫عنوانمثــال حفاظــت‬ ‫شــد؛ امــا تاکنــون‬ ‫بود کهبامساعدت‬ ‫درصــدی اتش‬ ‫ـت‪ .‬خزائــی بــه‬ ‫هزینههای در‬ ‫روشــن خواهــد‬ ‫راهکارهایی برای رفع موانع‬ ‫طرح نشده به‬ ‫مشکالتی‬ ‫صــورت گرفـ‬ ‫و‪...‬مستلزمصرف‬ ‫ـبت بــه ســال قبــل‬ ‫سامانه شفافیت‬ ‫همچونسیل‪،‬حریق‬ ‫ملت و کشــاورزی‬ ‫حریق اشــاره کرد و‬ ‫اســتان نسـ‬ ‫سامانه شهرداری البته‬ ‫ـد‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫صــادرات‪،‬‬ ‫گروههــای اطفــاء‬ ‫شــهرداریها اعالم‬ ‫یــم‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫ـد تولیدی ارائــه شـ‬ ‫فقره امکانــات‬ ‫افزود‪ :‬ماده ‪ 7١‬قانون‬ ‫مواجــه بودها‬ ‫ـروه اطفاء حریق‬ ‫ـش روی ایــن واحـ‬ ‫داروســازی واقع در‬ ‫افزود‪ :‬امسال پنج‬ ‫اســت‪ .‬او‬ ‫ـطح اســتان ‪ ۱۰‬گـ‬ ‫پیـ‬ ‫همدان‬ ‫صنایع‬ ‫خزائی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫شهر‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫غرب‬ ‫اسفندیار‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫رئیسشورایاسالمی‬ ‫ماننــد دمندههــا‪،‬‬ ‫شرکت هگمتان داروی‬ ‫ایسنا‪،‬‬ ‫ـج هکتــار رخداده‬ ‫خـــبر‬ ‫شرکتهایداروسازی‬ ‫ـته کــه امکاناتــی‬ ‫بــه مســاحت پنـ‬ ‫تویسرکاناستکهدر کنار‬ ‫وجــود داشـ‬ ‫اختیار این نیروها‬ ‫اتشســوزی‬ ‫فقره اتشســوزی‬ ‫دیگر توانستهاند‬ ‫شهرستان‬ ‫و شــنکشها در‬ ‫در ســال قبــل ‪۳۸‬‬ ‫«تدبیر دارو سالمت»‬ ‫اتشکوبهــا‬ ‫طبیعی استان همدان‬ ‫درحالیکــه‬ ‫«فاران شیمی» و‬ ‫تجربه کردیــم‪ .‬وی‬ ‫مطرح خواهند کرد و‬ ‫دارو در غرب کشــور‬ ‫گرفت‪ .‬مدیرکل منابع‬ ‫ـاحت ‪ ۸۶‬هکتــار را‬ ‫و نظرات خود را‬ ‫چــک را به قطــب‬ ‫سوزیها قرار‬ ‫استانهمداندر سال‬ ‫بــه مسـ‬ ‫ــن شهرســتان کو‬ ‫ـم ایــن مــورد را‬ ‫کرد‪ :‬یک سرمایهگذار‬ ‫از سال ‪ ۹۵‬اتش‬ ‫وضعیتبحرانی‬ ‫کمیسیوننیستند‪.‬‬ ‫ای‬ ‫و مــا نمیتوانیـ‬ ‫کرد‪ :‬البته تا قبل‬ ‫پورمجاهد خاطرنشان‬ ‫تاکیدبر‬ ‫بــا جدایاز‬ ‫اســت‬ ‫دلیل خشکسالی‬ ‫تاکید‬ ‫تعیین روســای‬ ‫تبدیل کنند‪.‬‬ ‫و کنــار گذاریــم‪.‬‬ ‫ســاز را دارد که در‬ ‫شــتر از ‪ ۵۰۰‬هکتــار بــود اما با تصریح کرد‪ :‬امســال به‬ ‫تولید دســتگاه ازن‬ ‫در نظــر نگیریــم‬ ‫در خصــوص‬ ‫ســطح اســتان بی‬ ‫ســط جاری‪،‬‬ ‫گیاهیدر کمترین‬ ‫قصد راهاندازی واحد‬ ‫برخوردار است‬ ‫در‬ ‫شاخصهایی در‬ ‫این حوزه ارتباط‬ ‫کمکاعضایستاد‬ ‫صورت گرفته تو‬ ‫موجوددر بافتهای‬ ‫حجم باالی کاری‬ ‫ارگانهای مربوط به‬ ‫خوشــبختانه بــا اقدامات‬ ‫کمیسیون چه‬ ‫شده کهبا‬ ‫که میزاناب‬ ‫ضعففیزیولوژیک‬ ‫ضمنا شــورای شــهر‬ ‫سپهری‪-‬همدان‪:‬روســای‬ ‫متعددی‬ ‫اینمسیر باموانعیمواجه گشاییاز اینواحدثبت‬ ‫شایستهایاست؟‬ ‫بودهو گیاهاندر‬ ‫نظر گرفته شد؟‬ ‫خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫هایالزمبرایگره‬ ‫ـازمان منابع طبیعی و جلســات زیست‪ ،‬مقدار خود‬ ‫حمیــد‬ ‫ــهر اقدام‬ ‫وقوع اتشسوزی‬ ‫در ذیل کمیسیون‬ ‫مصوبه‬ ‫سـ‬ ‫ـص در ایــن زمینــه‬ ‫نیست و میتواند‬ ‫ـورای اســالمی ش‬ ‫استانداری همدان‬ ‫مدیریت بحران‪ ،‬محیط‬ ‫دارند بنابراین احتمال‬ ‫با کمیتههایی که‬ ‫تجربــه و تخصـ‬ ‫مسئول گردشــگری‬ ‫کمیســیونهای شـ‬ ‫تسهیل هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫ـت خود قرار‬ ‫با سازمانهای‬ ‫جنگلهایاستان‬ ‫ـه امیــد خــدا بــه‬ ‫ـورد کمیســیونها‬ ‫ورود پیدا کند و‬ ‫ـدند و در این اتفاق‬ ‫هاللاحمــر و هیئـ‬ ‫شد‪ .‬معاون‬ ‫برتر مستقر میشود‬ ‫است‪،‬بههمیندلیل‬ ‫هــد شــد بـ‬ ‫رونق و رشد ان‬ ‫ــت‪ .‬در مـ‬ ‫مــدان تعییــن شـ‬ ‫شــهرداری‪ ،‬اتشنشــانی‪،‬‬ ‫شهرکفناوریهای‬ ‫مقدار بسیار زیاد‬ ‫برای‬ ‫قرار داده و در کنار‬ ‫ه‬ ‫گفت‪:‬اینواحددر‬ ‫ـگری و حقوقی در ایجــاد خوا خواهیمرسید‪.‬بندهخود‬ ‫نقــش داش داشت و بر اساس رای‬ ‫صنایعدانشبنیانو‬ ‫اتشســوزیها به‬ ‫مراقبت ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫این موضوع است‪.‬‬ ‫کمیســیون گردشـ‬ ‫ـوردی برگزار شــد‪،‬‬ ‫مدنظر‬ ‫زیرساختهایامادهاز‬ ‫فرایندی وجود‬ ‫اشاره بر را تحت‬ ‫پیگیر‬ ‫اتشُبــر نصبشــده‬ ‫دو‬ ‫کوهنـ‬ ‫نظارت‪.‬بازرسی اهداف گردشگری نگاه جدی دارم‬ ‫ظرفیت اقایان‬ ‫واینشهرکبا‬ ‫بررسیمسائلشرکت‬ ‫پیدا کرد‪ .‬خزائی با‬ ‫مکانهــای موردنیــاز‬ ‫کمیسیونفرهنگیو‬ ‫اکثریت انجام گرفت‪.‬‬ ‫توجه به اینکه از‬ ‫کند‪.‬ویهمچنینبه‬ ‫نیز به بحث‬ ‫قابلتوجهی کاهش‬ ‫ـتان‪ ،‬اظهار ان در‬ ‫اینکه اتشسوزی‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫نویناستقبالمی‬ ‫قطعیتی بر تحقق‬ ‫مطرح کرد که‬ ‫و بادامی نجات‬ ‫عضــو از اعضــای‬ ‫تاکیدکردوگفت‪:‬برای‬ ‫پایان با اشــاره بر‬ ‫ـوزی در مراتع اسـ‬ ‫عضوی از شــورا‬ ‫رحیمی فر‪ ،‬نظری‬ ‫ـام شــدند و ســه‬ ‫چه تضمین یا‬ ‫شهرستاناسداباد‬ ‫اســت‪ .‬وی در‬ ‫علت وقوع اتشسـ‬ ‫مناطق خشــک و‬ ‫ادغـ‬ ‫مارالفروز واقعدر‬ ‫های ادغامی با‬ ‫ها منشا طبیعی‬ ‫ها در محافل‬ ‫کمیسیونها به این‬ ‫فرنگیبهچرخهتولید‬ ‫خانمانســوز جنگل در‬ ‫درصد اتشسوزی‬ ‫ــه دو تن از انهــا در دوره پنجم اهداف کمیسیون‬ ‫روسای کمیسیون‬ ‫در واگذاری‬ ‫واحدتولیدربگوجه‬ ‫منشــا بــالی‬ ‫شــورا ک‬ ‫کرد‪ :‬تنها پنج‬ ‫چندیــن ســال زمان‬ ‫از ان برخوردار‬ ‫شــدند‪ ،‬ایا‬ ‫نشــده است‪،‬‬ ‫ـخص اســت از خود‬ ‫بازگشتاین‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫و ‪ ۹۵‬درصد دیگر‬ ‫ـک اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫حضور داشتندمسئولیت کمیسیونی میزان اهمیتی که‬ ‫خصوصی مشخص‬ ‫افراد بهره گرفته‬ ‫معاون استاندار همدان‬ ‫ــد‪ ،‬اگر بحث شـ‬ ‫صاعقــه داشــته‬ ‫اتش نیمهخشـ‬ ‫درخت تنومند و‬ ‫نیز‬ ‫کنی‬ ‫ماننــد‬ ‫تالش میکنیم‪.‬‬ ‫موضوع را چگونه‬ ‫پیــرو ایــن مهــم‬ ‫اما اگر مربوط به‬ ‫حمایتاز تولیدو‬ ‫اختالفات محلی‪،‬‬ ‫یک نهال به یک‬ ‫دارد؟‬ ‫ـتند‪.‬‬ ‫فرمایید‬ ‫محوریامسالدر راستای‬ ‫هستند وجود‬ ‫را عهــدهدار نیسـ‬ ‫ـانی دارد برای مثال‬ ‫تاثیرات این‬ ‫دارد؟‬ ‫نیاز است که‬ ‫و ایشان سوال‬ ‫کبریت کافی است‬ ‫انسـ‬ ‫گردشگراندر طبیعت‬ ‫شعار وسیاست‬ ‫فعالیــت کمیســیون‬ ‫کنید و چه اتفاقی صحت پاسخگوی ادعای خودش‬ ‫مصاحبــه بــا محمــود‬ ‫کلی است عرض‬ ‫اینمهمدر دستور‬ ‫تبدیل شود و تنها یک‬ ‫و اعضا بهصورت‬ ‫واحدهایتولیدی‪،‬‬ ‫اتشروشن کردن‬ ‫بســتگی بــه‬ ‫ارزیابــی می‬ ‫پرســشهایی در‬ ‫هر کس‬ ‫ـت‪ .‬این مثمر‬ ‫چندین ساعت از بین‬ ‫شورا‬ ‫سیگار و‬ ‫رفعموانعپیشروی‬ ‫خواهــم نســبت‬ ‫ـورای اســالمی شهر‬ ‫خصوص بیتفاوت‬ ‫داردو جلساتستاد‬ ‫ســوزی مراتــع اسـ‬ ‫درخت بهراحتی در‬ ‫اعضای شورا دارد‪.‬‬ ‫ـت و بنــده نمی‬ ‫مســگریان رئیس شـ‬ ‫کردم اعضــا در این‬ ‫خواهد افتاد؟‬ ‫استانهمدانقرار‬ ‫یــل عمــده اتش‬ ‫را در همت‬ ‫کاهش تا این‬ ‫ســتار حفاظــت از‬ ‫نباید رئیس اسـ‬ ‫کار مدیراناجرایی‬ ‫از دال‬ ‫ـم کاری باالیــی‬ ‫شــورا موضوعی‬ ‫هفتگی و باهدف‬ ‫ـد که چکیــده ان‬ ‫بر عوامل موثر در‬ ‫مــردم عزیز خوا‬ ‫اعضای شــورا که‬ ‫جـ‬ ‫ـردی از اعضــای‬ ‫رویکرد بهصورت‬ ‫همدان مطرح شـ‬ ‫بــرود‪ ،‬بنــده از‬ ‫مقام مسئول با اشاره‬ ‫همه‬ ‫بــا توجــه بــه ح ادغامی ایجاد نیستن ‪.‬د‬ ‫نخواهد بــه فـ‬ ‫تسهیل نیز با همین‬ ‫استانبه‪ ۲۰‬بلوک‬ ‫یــت امــر انچــه‬ ‫که علیرغم‬ ‫واحدهای تولیدی در‬ ‫باشند و هیچ اتفاقی‬ ‫زیستاستانهستم‪.‬‬ ‫برای کمیســیونهای‬ ‫ها‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬‬ ‫ـبت دهــم‪ .‬واقع‬ ‫گرهگشــایی از کار‬ ‫زیرمیخوانید‪.‬‬ ‫ـاق شما اطمینان دارید گردشگری کمیسیون‬ ‫های محیط‬ ‫اعضای شورا را نسـ‬ ‫کمیسیون کــه‬ ‫اتشسوزی‬ ‫رفع مشــکالت و‬ ‫اتفاق افتاده اســت و‬ ‫خروجــی الزم اتفـ‬ ‫ســمت به نیروی‬ ‫و صنعتی بهطور‬ ‫ضمنا نباید که همه‬ ‫به اهمیتی که‬ ‫کمیســیون‬ ‫اقتصادی‪ ،‬کشاورزی‬ ‫خواهــد شــد ایــا‬ ‫حفاظتی تقســیم و هر ق‬ ‫بوده اســت کــه‬ ‫با توجه‬ ‫ایا رئیس ادغام‬ ‫افتاد‪،‬‬ ‫حوزههای مختلف‬ ‫این مهم انجام‬ ‫ـند‪ .‬این عزیزان و‬ ‫تاکیدی که بر‬ ‫باتاکیدبرضرورت‬ ‫خواهد افتاد؟‬ ‫ـاد بهعبارتدیگــر‬ ‫اساس رای اکثریت‬ ‫رئیس کمیســیون باشـ‬ ‫گردشگری دارد و‬ ‫میشود‪.‬پورمجاهد‬ ‫اتفاقات خوبی‬ ‫خواهــد افتـ‬ ‫ســتند و در بر‬ ‫مستمرومنظمبرگزار‬ ‫ـی برنامه خــود را‬ ‫سرمایهگذاری‬ ‫برنامههای خود بر‬ ‫استانباستاددر راستای‬ ‫برای بنده عزیز ه‬ ‫ســیونهای ادغامـ‬ ‫همه اعضــا در‬ ‫بیشتر بانکهای‬ ‫و بزرگواران‬ ‫کمیسیون اقتصاد برنامههای کمی‬ ‫هستند شد‪.‬‬ ‫همکاریوتعامل‬ ‫وصول به نتیجه‬ ‫تاکید داشــتهاند‬ ‫حمایتو پشتیبانی‬ ‫کمیسیونهای شورا عضو‬ ‫گردشگری با توجه به‬ ‫کردهاند تا میزان‬ ‫موضوع گردشــگری‬ ‫واحدهایتولیدی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دارد‪ ،‬ارائــه‬ ‫گردشگری بیشتر‬ ‫و‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار‪،‬‬ ‫حمایتاز‬ ‫اســتان وجود‬ ‫همدان دارای ویژگی‬ ‫مشخصباشد؟‬ ‫برای رونق تولید و‬ ‫توسعهای‬ ‫کمیسیون سوال شــهر‬ ‫از صنایع موجود‬ ‫کمیســیونها با‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫این موارد را از رئیس‬ ‫حضور فعال و موثر‬ ‫این‬ ‫زمینه مناسب برای‬ ‫ایا ادغام فرهنگی که خود از‬ ‫حوزهتولیداستان‬ ‫عرصهاقتصادیو‬ ‫کمیسیون‬ ‫برایسرمایهگذاریدر‬ ‫رافراهممیکند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رشد‬ ‫صدی کارگاههای‬ ‫‪ 44‬در‬ ‫ادغام‬ ‫دو کمیسیونمهم‬ ‫نبود گزارش‬ ‫نتیجهبیمسئولی‬ ‫هزینه شهرداری‬ ‫درامد و‬ ‫سرمقاله‬ ‫تولیدی را تعطیل‬ ‫تاکنون هیچ واحد‬ ‫نکردهایم‬ ‫اتشسوزی مراتع‬ ‫کاهش هزار درصدی‬ ‫در همدان‬ ‫نبایدرئیسباشند‬ ‫فراخوان‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫شرکت عمران‬ ‫شهر جدید فوالدشهر‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫ی مسکونی‬ ‫اربری های‬ ‫ا کاربری وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫اصولیتاکیــد بــر اهمیــت به رســمیت شــناختن‬ ‫بــا‬ ‫ت نامه‬ ‫ارین پورقدیری‬ ‫سیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫وزیر پیشنهادی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪:‬‬ ‫توسعه علم‪ ،‬زیربنای پیشرفت‬ ‫فناوری است‬ ‫ویترین‬ ‫سیاست‬ ‫‪01‬‬ ‫وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫‪3/125/325/000‬‬ ‫جامعه است‬ ‫‪ 2/005/000‬فرهنگ فضای تنفس‬ ‫‪ 1/250/000/000‬داد‪ :‬فرهنــگ‬ ‫‪ 25/000/000‬اســماعیلی ادامــه‬ ‫شهــا عادات‬ ‫‪250/000/000‬گرای ‬ ‫شهــا‪،‬‬ ‫‪ 5/000/000‬مجموع ـه ای از بین ‬ ‫‪12/500/000‬‬ ‫‪708/750/000‬‬ ‫‪5/000/000‬‬ ‫‪590/500/000‬‬ ‫‪30/000/000‬‬ ‫‪3/716/100/000‬‬ ‫‪02‬‬ ‫به مرکز نشینان‬ ‫با بنگاه ها شریک هستیم‬ ‫نه رقیب‬ ‫شرکت عمران‬ ‫علیزارعی‬ ‫جدید فوالدشهر‬ ‫شهر‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫وزیر پیشنهادیفرهنگو ارشاداسالمی‪:‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قصد‬ ‫تصدی گری ندارد‬ ‫و ســبک زندگــی در جامعــه و در یــک کلمه‬ ‫هوای فردی و اجتماعی است‪ .‬فرهنگ حال‬ ‫و هــوای مــردم‪ ،‬جامعــه و خــود ما اســت و‬ ‫فضای تنفس جامعه است‪.‬‬ ‫وزیــر پیشــنهادی فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی بــا بیــان ایــن کــه فرهنــگ مثــل‬ ‫هواســت گفــت‪ :‬فرهنــگ فضــای تنفــس‬ ‫جامعه اســت و وقتی فرهنگ پاکیزه باشد‬ ‫جامعه را پویا می بینیم و وقتی الوده باشد‬ ‫هوار ار الوده می کند‪ .‬فرهنگ ریشه اصلی‬ ‫انقالب اســامی بوده و هســت‪ .‬همه قیل‬ ‫و قال های ایس ـم های اجتماعی و سیاســی‬ ‫ریشــه در فرهنــگ دارد‪ .‬اصــل انقــاب مــا‬ ‫امــری فرهنگــی بود‪ .‬دفــاع مقدس و دفاع‬ ‫از حــرم هــم امــری فرهنگــی بــود‪ .‬تمــام‬ ‫مجاهدت های مجاهدان در عرصه علم و‬ ‫فناوری و ســازندگی ریش هشــان در فرهنگ‬ ‫اســت‪.‬وی بــا اشــاره بــه تقابــل فرهنــگ‬ ‫اصیــل توحیــدی در برابــر فرهنگ های غیر‬ ‫توحیــدی در دنیــای امــروز اظهار داشــت‪:‬‬ ‫فرهنــگ انقالب اســامی در برابر فرهنگ‬ ‫استکباری ایستاده و فرهنگ امید و نشاط‬ ‫در برابــر فرهنــگ پوچ گرایــی صف ارایی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬در ایــن تقابــل فرهنگــی و‬ ‫تمدنــی در عرصــه مدیریــت فرهنــگ و‬ ‫هنــر‪ ،‬ســینما‪ ،‬نمایــش‪ ،‬ادبیــات و شــعر و‬ ‫موســیقی سنگرهایی مهم و راهبردی برای‬ ‫مــا هســتند‪ .‬امــروز جنــگ اصلــی در دنیــا‬ ‫جنگ شــناخت ها جنــگ تبلیغاتی و جنگ‬ ‫رسانه ای است‪ .‬تمدن شیطانی با موسیقی‬ ‫و ســینما تــاش می کند رفتــار ملت ها را به‬ ‫نفــع ســلطه خــود دســتکاری کنــد‪ .‬انهــا به‬ ‫زور رســانه های جهنمــی شــان بــا زر و زور‬ ‫تهــا را از فرهنگ‬ ‫و تزویــر می خواهنــد مل ‬ ‫خود منصرف یا منزجر کنند‪.‬‬ ‫محمــد مهــدی اســماعیلی بــا تاکیــد بر‬ ‫ایــن کــه تمــام هنرهــا و صنایــع فرهنگــی‬ ‫بــرای مــا مهم و عزیز هســتند توضیح داد‪:‬‬ ‫هنرمنــدان و عناصــر فرهنگــی مــا دارند با‬ ‫کمتریــن امکانــات در مبارزه بــا یک تمدن‬ ‫اســتکباری دســت و پنجــه نــرم می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن عرصــه عرصه نبــرد اســت‪ .‬مجاهدان‬ ‫در خــط مقــدم هســتند و حمایــت از انها‬ ‫وظیفه شــرعی‪ ،‬عقلی و قانونی است‪ .‬این‬ ‫فرهنــگ ارزش جــان دادن دارد‪ .‬هنرمندی‬ ‫کــه بــرای درد جامعــه اش می نویســند‪،‬‬ ‫می ســراید و می پــردازد‪ ،‬حــق ســتایش بــر‬ ‫گردن امثال بنده دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه بــار اصلــی‬ ‫کارزار فرهنگــی مــا بــر دوش اصحــاب‬ ‫اندیشــه و فرهنگ و هنر و رســانه خواهد‬ ‫بود تاکید کرد‪ :‬تالش خود را برای حمایت‬ ‫از اثــار ارزشــمند بــه کار خواهــم بســت‪.‬‬ ‫برخــی دوســت دارنــد دولــت در عرصــه‬ ‫فرهنــگ یک موجــود ناتوان یا بی اراده یا‬ ‫ناظر منفعل باشــد‪ .‬ما این رویکرد را قبول‬ ‫نداریم‪ .‬ما می توانیم از ظرفیت های بزرگ‬ ‫انجمن هــا اســتفاده کنیــم‪ .‬وزارت فرهنــگ‬ ‫ارشــاد نمی خواهــد تصــدی گــری کنــد‪.‬‬ ‫می خواهد انجمن ها را به کار گیرد‪.‬‬ ‫وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫یکی از چالش ها را مشکالت معیشتی خواند‬ ‫و افزود‪ :‬شیوع کرونا یک بالی همه گیر بوده‬ ‫که بیشــترین زیانش به حوزه فرهنگ و هنر‬ ‫رســیده اســت‪ .‬تعطیلــی مشــاغل فرهنگــی‬ ‫ضرب ههــای ســختی را به حــوزه فرهنگ وارد‬ ‫کرده اســت‪ .‬رکــود اقتصادی باعــث افزایش‬ ‫چنــد برابــری محصــوالت فرهنگــی شــده‬ ‫و کاهــش قــدرت خریــد مــردم را در پــی‬ ‫داشــته اســت‪ .‬وی تولید و توزیع غیرقانونی‬ ‫محصــوالت را دیگــر چالــش مهــم خوانــد و‬ ‫گفــت‪ :‬به محــض این که کتاب خوب ناشــر‬ ‫بــه فــروش می رســد در میــدان انقــاب بــه‬ ‫صورت افســت چاپ می شود‪.‬اســماعیلی با‬ ‫تاکیــد بر این که گســترش فناوری های نوین‬ ‫بســیاری از موضوعات را تغییر داده اســت‪،‬‬ ‫یهــای نوین را به‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬باید فناور ‬ ‫رسمیت بشناسیم و متناسب با این تغییرات‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی را چابــک‬ ‫کنیــم‪ .‬وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی یک‬ ‫وزارتخانــه منفعل و کم اثر شــده اســت‪ .‬در‬ ‫اکثــر شهرســتان ها ادارات ارشــاد بــا حداقــل‬ ‫نیرو و امکانات کار می کنند‪ .‬وزارت ارشاد به‬ ‫کارهای حداقلی تقلیل پیدا کرده و از حوزه‬ ‫سیاست گذاری خارج شده است‪.‬‬ ‫ت اصولی معتبر)‬ ‫ی استان‬ ‫فراخوان‬ ‫‪05‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫از‬ ‫مرزنشینانمرحله ای‬ ‫یک‬ ‫وزیر پیشنهادی صمت‪:‬‬ ‫بیشترین زیان کرونا به بخش‬ ‫فرهنگ و هنر وارد شده است‬ ‫بیشترین زیان کرونا به بخش فرهنگ و هنر وارد شده است‬ ‫نوبت دوم‬ ‫فناوری های نوین در دنیای امروز عنوان کرد‪:‬‬ ‫کاربری‬ ‫ل‪ ،‬ردیف های شماره ‪1‬‬ ‫تجاری‪-‬خدماتی‪-‬فرهنگ و‬ ‫فناوری ها باید وزارت‬ ‫الی‪ 7‬بااین‬ ‫باتکیه بر‬ ‫) در راستای ماده ‪ 100‬قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی‬ ‫ارشاد اسالمی را چابک کنیم‪.‬‬ ‫ت اصولی معتبر صادره از ناحیه اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫نماید‪.‬ســماعیلی‬ ‫محمدمهدی ا‬ ‫مهرستان وایرنا‪،‬‬ ‫های زاهدان‪ ،‬میرجاوه‪،‬به گزارش‬ ‫سراوان واگذار‬ ‫ضمانت نامه‬ ‫‪)1400/06/11‬مـپس‬ ‫نبه مورخ‬ ‫بانکیـر بهچهارمیــن‬ ‫بعدازظهـ‬ ‫ـانازبــاتهیهنوبــت‬ ‫همز‬ ‫م اقدام نمایند‪ .‬روز بررســی صالحیــت وزرای پیشــنهادی‬ ‫ـورای اسالمی‬ ‫دولت ســیزدهم در مجلس شـ‬ ‫‪ ،200‬فراخوان ماده ‪ 22‬قانون الحاق موادی به قانون تنظیم‬ ‫گفــت‪ :‬نماینــدگان و مــردم عزیــز ایــران‪،‬‬ ‫پیشنهادی‬ ‫ت ‪ 10‬روز از تاریخ اعالم‬ ‫طلیعه گام دوم‬ ‫درصد در‬ ‫واریز امروز‬ ‫نسبتسـبهـامی‬ ‫جمهوری ا‬ ‫ت پلکانی (به ترتیب ‪ 4‬سال باقیمانده ‪%30،%25،%20،%15‬‬ ‫فرصت های طالیی را پیش رو دارد‪.‬‬ ‫امن معتبر به تشخیص سازمان ملی زمین و مسکن اقدام‬ ‫وی بــا تشــکر از مجلس شــورای اســامی‬ ‫فرهیخته و همه‬ ‫نماینــدگان‬ ‫درــه‬ ‫رئیس‬ ‫هیات‬ ‫محل ساختمان و‬ ‫دانشگاه صورت‬ ‫خیابان‬ ‫واقع‬ ‫جانبازان‬ ‫کسانی که در موافقیت یا مخالفت او صحبت‬ ‫سازمان ملی زمین و مسکن نزد بانک مرکزی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ســیون های‬ ‫کردنند‪ ،‬افزود‪ :‬تشــکر ویژه از کمی‬ ‫وضع موجود براورد بهای کارشناسی و قابل واگذاری می‬ ‫مختلف و جلسات خوبی که برگزار و نکات‬ ‫دیجیتالـق نخبگی‬ ‫امضای که عمـ‬ ‫مطرح شــد‬ ‫بســیار خوبـ‬ ‫ـی دارای‬ ‫‪www.setadiran.ir‬و‬ ‫به ادرس‬ ‫حراست‬ ‫بایست به‬ ‫رکت در مزایده می باشد‬ ‫ادارهوی افزود‪:‬‬ ‫کردم‪.‬‬ ‫مشاهده‬ ‫مجلسکهرا ازمینزدیک‬ ‫نــکات خــوب و گفت وگوهــا و تعام لهــای‬ ‫نهــا‬ ‫خوبــی شــکل گرفــت کــه ای کاش دوبی ‬ ‫می توانستد بحث های کمیسیون ها را ضبط و‬ ‫‪ %5‬بهای پایه‬ ‫قیمت هر مترمربع‬ ‫در اختیار مــردم قرار می دانند‪ .‬وی همچنین‬ ‫‪107/625/000‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫بــا تشــکر از اصحاب جرایــد و خبرنگاران که‬ ‫‪153/750/000‬‬ ‫‪75/000/000‬جلســات صحن علی مجلس را پوشــش و در‬ ‫‪ 8/863/250/000‬اند‪ ،‬گفت‪ :‬امروز‬ ‫‪110/000/000‬معرض دید مردم قرار داده‬ ‫‪330/000/000‬نمایش ارزشمندی‬ ‫‪22/000/000‬انچه در مجلس می گذرد‬ ‫‪772/660/000‬و کجایند مدعیان‬ ‫‪ 7/000/000‬از مردم ساالری دینی است‬ ‫مــردم ســاالری تا ببینند که امــام عزیز امت و‬ ‫‪5/550/000/000‬زیبا مردم ساالری‬ ‫‪17/000/000‬رهبر معظم انقالب چقدر‬ ‫دینــی را هدایت کــرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫‪660/660/000‬‬ ‫‪60/000/000‬‬ ‫چند روزی که بحث وزارت پیش امد بسیاری‬ ‫صولی)‬ ‫از بــزرگان اهل اندیشــه و تفکر به من لطف‬ ‫‪35/396/200/000‬‬ ‫‪35/000/000‬‬ ‫کردنــد و از ا نهــا تشــکر می کنــم و دوســتان‬ ‫‪15/500/000/000‬‬ ‫انتقاداتی داشتند؛ به‬ ‫‪31/000/000‬زیادی هم پیشنهادات و‬ ‫‪5/073/000/000‬‬ ‫‪ 3/000/000‬روی چشم به همه ان ها احترام می گذاریم‪.‬‬ ‫‪02‬‬ ‫افغانستان؛‬ ‫قصه تکراری شکست‬ ‫پروژه مدرنیزاسیون‬ ‫سامانه شفافیت‬ ‫همدان در‬ ‫همهاعضایشورا که‬ ‫‪08‬‬ ‫گره کور کرونا‬ ‫در دست حاکمیت‬ ‫‪ruydadiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪info@ruydadi‬‬ ‫‪ran.com‬‬ ‫برداری‪ 1145‬واحد‬ ‫بهره‬ ‫‪07‬‬ ‫در باشگاهپرهوادار تهرانی‬ ‫ساده تریناصولهمرعایتنمی شود‬ ‫‪ ۱۴‬راه حل برای حل بحران مسکن‬ ‫فرابخشی بودن موضوع مسکن و ضرورت مشارکت فعال همه دستگاه ها برای پیشبرد برنامه های مسکن‬ ‫به عنوان چالش نخست مطرح شده است‬ ‫‪03‬‬ ‫بهترینبرندیکقرناخیر‬ ‫ایرانمعرفیمی شود‬ ‫برنامه دولت سیزدهم چیست؟‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی همدان در گفتگو‬ ‫با رویداد امروز خبر داد‪:‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اگهی عرضه و واگذاری هفت قطعه زمین با کاربری های مسکونی‬ ‫خدماتی ‪،‬انبار و دو واحد تجاری ‪ ،‬هفت قطعه زمین با کاربری های‬ ‫درمانی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬فرهنگی و دو قطعه زمین با کاربری‬ ‫تفریحی‪،‬جهانگردی وگردشگری از بین دارندگان موافقت نامه اصولی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان به عاملیت از سوی سازمان ملی زمین و مسکن درنظر دارد بر اساس جدول ذیل‪ ،‬ردیف های شماره ‪ 1‬الی‪ 7‬با کاربری تجاری‪-‬خدماتی‪-‬‬ ‫مسکونی از طریق مزایده عمومی و ردیف های ‪ 8‬الی ‪ 14‬در بین دارندگان موافقت نامه اصولی (اموزشی و درمانی و فرهنگی و ورزشی) در راستای ماده ‪ 100‬قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی‬ ‫دولت و ردیف های ‪ 15‬و ‪ 16‬را در راستای ماده ‪ 22‬قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‪ ،‬به دارندگان موافقت اصولی معتبر صادره از ناحیه اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان جهت احداث مجتمع تفریحی ‪ -‬پذیرایی برابر ضوابط شهرسازی از طریق اگهی فراخوان در شهر های زاهدان‪ ،‬میرجاوه‪ ،‬مهرستان و سراوان واگذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اگهی در سامانه ستاد مورخ ‪ 1400/05/31‬ظرف مدت ‪ 13‬روز کاری (پایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ ‪ )1400/06/11‬پس از تهیه ضمانت نامه بانکی به‬ ‫مبلغ ‪ %5‬بهای پایه هر قطعه در وجه اداره کل راه و شهرسازی استان و قابل تمدید سه ماهه به تقاضای این اداره کل نسبت به ثبت نام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫شماره مزایده های ثبت شده در سامانه عبارتند از ‪:‬‬ ‫مسکونی‪ ،‬تجاری و خدماتی تجاری ‪ ،2000004539000001‬فراخوان ماده ‪ 100‬قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‪ ،2000004539000002‬فراخوان ماده ‪ 22‬قانون الحاق موادی به قانون تنظیم‬ ‫بخشی از مقررات مالی دولت ‪2000004539000003‬‬ ‫برنده اگهی موارد ‪ 15‬و ‪( 16‬در راستای ماده ‪ 22‬قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) می بایست ظرف مدت ‪ 10‬روز از تاریخ اعالم نسبت به واریز درصد پیشنهادی‬ ‫اولیه به حساب سازمان ملی زمین و مسکن نزد بانک مرکزی بنام سازمان ملی زمین و مسکن اقدام و مابقی وجه باقیمانده را به صورت پلکانی (به ترتیب ‪ 4‬سال باقیمانده ‪%30،%25،%20،%15‬‬ ‫باقیمانده مبلغ) را با ارائه چک و تضمین معتبر (سفته) به میزان یک و نیم برابر اقساط باقیمانده زمین مورد واگذاری با ظهر نویسی ضامن معتبر به تشخیص سازمان ملی زمین و مسکن اقدام‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫بررســی و اعالم برنده اگهی در تاریخ ‪1400/06/13‬راس ساعت‪ 10‬صبح با حضور اعضاء کمیسیون مزایده و مناقصه این اداره کل در محل ساختمان جانبازان واقع در خیابان دانشگاه صورت‬ ‫خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫برنده اگهی می بایست ظرف مدت ‪ 10‬روز از تاریخ اعالم تحت عنوان برنده از سامانه ستاد نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی به حساب سازمان ملی زمین و مسکن نزد بانک مرکزی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان قبل از ثبت نام از محل مورد نظر با هماهنگی نماینده فنی این اداره کل بازدید بعمل اورند‪ .‬واحد ها و ملک مذکور براساس وضع موجود براورد بهای کارشناسی و قابل واگذاری می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تمامی مراحل برگزاری مزایده از تحویل اســناد مزایده تا ارائه پیشنهاد از سوی متقاضیان از طریق سامانه تدارکات دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬و دارای امضای دیجیتال‬ ‫صورت خواهد پذیرفت و تنها پاکتی که عالوه بر بارگذاری در سامانه بصورت فیزیکی دریافت می گردد پاکت (الف) حاوی ضمانت شرکت در مزایده می باشد که می بایست به حراست اداره‬ ‫کل حداکثر تا ساعت ‪ 12‬مورخ ‪ 1400/06/11‬واقع در میدان شهدا تحویل گردد‪.‬‬ ‫متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به معاونت امالک و حقوقی این اداره کل (اداره واگذاری) مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫بهای واحدها و قطعه مورد عرضه توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل می باشد ‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‬ ‫مساحت‬ ‫پالک فرعی‬ ‫پالک اصلی‬ ‫ادرس‬ ‫قیمت هر مترمربع‬ ‫‪ %5‬بهای پایه‬ ‫‪1‬‬ ‫واحد تجاری‬ ‫‪28/70‬‬ ‫‪8571‬‬ ‫‪22414‬‬ ‫زاهدان بلوار ثارا‪ ...‬حد فاصل ثارا‪ 2 ...‬و ‪4‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫‪107/625/000‬‬ ‫‪8587‬‬ ‫‪22414‬‬ ‫‪2‬‬ ‫واحد تجاری‬ ‫‪41‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تجاری‪-‬خدماتی‬ ‫‪1611/50‬‬ ‫‪4‬‬ ‫انبار مصالح‬ ‫‪300‬‬ ‫‪4141‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خدماتی‬ ‫‪2207/6‬‬ ‫‪982‬‬ ‫‪6‬‬ ‫زمین مسکونی‬ ‫(دارای فونداسیون‬ ‫با ظرفیت ‪69‬‬ ‫واحد)‬ ‫‪3663‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪220/22‬‬ ‫زاهدان بلوار ثارا‪ ...‬حد فاصل ثارا‪ 2 ...‬و ‪4‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫‪153/750/000‬‬ ‫زاهدان بلوار کوثر تقاطع بهداشت‬ ‫‪110/000/000‬‬ ‫‪8/863/250/000‬‬ ‫‪22709‬‬ ‫زاهدان شهرک مصالح فروشان‬ ‫‪22/000/000‬‬ ‫‪330/000/000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مهرستان بلوار جمهوری‪-‬شهرک فرهنگیان‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫‪772/660/000‬‬ ‫قسمتی از پالک ‪22709‬‬ ‫زاهدان مهرشهر جنب مجتمع مسکونی سیمان سیستان‬ ‫‪17/000/000‬‬ ‫‪5/550/000/000‬‬ ‫قسمتی از ‪22177‬‬ ‫زاهدان بلوار دانشجو‪-‬بلوار امام علی(ع)‬ ‫‪60/000/000‬‬ ‫‪660/660/000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اموزش عالی‬ ‫‪1011/32‬‬ ‫زاهدان جنب مجتمع مسکونی گواتام‬ ‫‪35/000/000‬‬ ‫‪35/396/200/000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اموزشی‬ ‫‪500‬‬ ‫قسمتی از پالک ‪22710‬‬ ‫زاهدان دانشجو‪ 36‬جنب دبیرستان دخترانه گزینه نو‬ ‫‪31/000/000‬‬ ‫‪15/500/000/000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اموزشی‬ ‫‪1691‬‬ ‫قسمتی از پالک‪272‬‬ ‫میرجاوه‬ ‫‪3/000/000‬‬ ‫‪5/073/000/000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫اموزشی‪،‬فرهنگی‬ ‫‪1250/13‬‬ ‫قسمتی از پالک‪272‬‬ ‫میرجاوه خیابان شهید باب الدین ریگی‪،‬خیابان انقالب‬ ‫‪2/005/000‬‬ ‫‪3/125/325/000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫درمانی‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪6393‬‬ ‫زاهدان‪-‬غدیر شهر‬ ‫‪25/000/000‬‬ ‫‪1/250/000/000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫درمانی‬ ‫‪1000‬‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 3569‬اصلی‬ ‫سراوان‪-‬بلوار معلم ‪،‬خیابان هیرمند و معلم‬ ‫‪5/000/000‬‬ ‫‪250/000/000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ورزشی‬ ‫‪1134‬‬ ‫زاهدان‪-‬غدیر شهر‬ ‫‪12/500/000‬‬ ‫‪708/750/000‬‬ ‫‪1079‬‬ ‫‪22710‬‬ ‫ماده‪ 100‬قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (از بین دارندگان موافقت نامه اصولی)‬ ‫‪17680‬‬ ‫‪7429‬‬ ‫‪22710‬‬ ‫‪23073‬‬ ‫‪23073‬‬ ‫ماده ‪ 22‬قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دارندگان موافقت اصولی معتبر)‬ ‫‪15‬‬ ‫تفریحی گردشگری‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪16‬‬ ‫جهانگردی‬ ‫‪2477/40‬‬ ‫شناسه اگهی‪1179751 :‬‬ ‫م الف‪397 :‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫تحت قسمتی از ‪22414‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مهرستان ورودی شهر‬ ‫‪5/000/000‬‬ ‫‪590/500/000‬‬ ‫زاهدان ‪-‬بلوار سرداران شهید‬ ‫‪30/000/000‬‬ ‫‪3/716/100/000‬‬ ‫اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫افغانستان؛‬ ‫قصه تکراری شکست‬ ‫پروژه مدرنیزاسیون‬ ‫ارین پورقدیری‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫با پایان جنگ سرد و پیروزی بلوک غرب در برابر‬ ‫بلوک کمونیســتی‪ ،‬الگوی توســعه غربی مــورد اقبال‬ ‫کشورهای مختلف جهان قرار گرفت‪ .‬همچنین امریکا‬ ‫به عنوان قدرتی که بعدازاین جنگ تبدیل به هژمون‬ ‫جهانی شد با باور به اینکه مسیری که خود پیموده‬ ‫اســت درس ـت ترین راه اســت بــه فکــر صــادر کــردن‬ ‫الگوی توســعه خود برامد و ایده صدور دموکراســی‬ ‫را ســرلوحه روابط خود با کشــورهای جهان سوم قرار‬ ‫داد و به این ترتیب موجی از مداخالت در کشورهای‬ ‫گوناگون همچون شیلی‪ ،‬برزیل‪ ،‬نیکاراگوئه و ‪ ...‬اغاز‬ ‫شــد‪ .‬انچه امریکا در ایده صدور دموکراسی هیچ گاه‬ ‫به درستی مدنظر قرار نداد تفاوت های جغرافیایی‪،‬‬ ‫مذهبــی‪ ،‬تاریخــی و فرهنگــی میــان نقــاط مختلــف‬ ‫جهان اســت‪ .‬اگر امــروز در امریکا دموکراســی برقرار‬ ‫اســت تا حد زیادی به تجربیات تاریخی و مهم تر از‬ ‫ان به قول دوتوکویل به اداب ورسوم و فرهنگ مردم‬ ‫این کشور مرتبط است‪.‬‬ ‫واشــنگتن فارغ از این مســئله پیوســته با این باور‬ ‫کــه دموکراس ـی ها باهم نمی جنگند ســعی داشــته با‬ ‫مداخلــه مســتقیم و یــا غیرمســتقیم شــیوه حکومتی‬ ‫موردتوجــه خــود را بــه کشــورهای دیگر صــادر کند‪.‬‬ ‫نمونــه ناموفــق و حــی و حاضــر چنین تجرب ـه ای در‬ ‫سال های اخیر افغانستان است‪ .‬زمانی که امریکا در‬ ‫ســال ‪ 2001‬به بهانه مقابله با القاعده به افغانســتان‬ ‫حملــه کــرد با حمایت از تشــکیل یــک دولت ملی و‬ ‫قانوناساسیدموکراتیکدر اینفکر بود کهبه مرورزمان‬ ‫افغانستانرااز وجودطالبانپاکومسیر اینکشور رادرراه‬ ‫رسیدنبهدموکراسیهموار کندامااینکبعداز گذشت‪20‬‬ ‫سال شاهد سقوط دولت ملی و حکومت مجدد طالبان‬ ‫وشکستمفتضحانهپروژهدموکراتیزاسیوندرافغانستان‬ ‫هســتیم‪ .‬پــروژه دموکراتیک کــردن افغانســتان با صرف‬ ‫هزین ههــای جانی و مالی گــزاف جــدای از دخالت های‬ ‫همسایگانیمانندپاکستانبهدلیلاینکهملتافغانستان‬ ‫بــه لحاظ فرهنگــی پذیرای دموکراســی نبــوده و عناصر‬ ‫فرهنگ سیاسی و اجتماعی ان ها در تقابل با دموکراسی‬ ‫قرار دارد با شکست روبرو شد‪ .‬ملت افغانستان مردمی‬ ‫نجیبومظلومباپیشینهتاریخیکهنوفرهنگیریشه دار‬ ‫وعمیقهستنداماوجودبرخیخصایلدر شاکلهفرهنگ‬ ‫سیاســی ان ها‪ ،‬همچون مانعی در مســیر رســیدن ان ها‬ ‫به حکومت مرد مســاالر و دموکراتیک قرارگرفته اســت‪.‬‬ ‫ویژگی هایی که وجودشان اقتضا می کرد دولت امریکا و‬ ‫همچنیننیروهایائتالفبه جایاولویتقائلشدنبرای‬ ‫تقویتقواینظامیو امنیتیافغانستان‪،‬افزایشسطح‬ ‫سواد‪،‬ارتباطات‪،‬اطالعاتو جراحیفرهنگسیاسیاین‬ ‫کشور را در صدر اهداف خود قرار می دادند‪.‬‬ ‫ازجمله فاکتورهای فرهنگ سیاســی افغانســتان که‬ ‫مانع راه رســیدن این کشــور به توسعه سیاسی می شود‪،‬‬ ‫منفعت طلبی نخبگان سیاســی اســت‪ .‬ایــن خصلت با‬ ‫افزایش سطح فساد در سیستم سیاسی‪ ،‬اداری و نظامی‬ ‫باعث شد بسیاری از کمک هایی که در طی این‪ 20‬سال‬ ‫از ســوی امریکا و جامعه جهانی ســرازیر کابل می شد از‬ ‫حساب های شخصی مسئوالن رده باال و یا اردوگاه های‬ ‫نیروهای طالبان ســر دربیاورد‪ .‬به عنوان مثــال در ماه می‬ ‫ســال‪ 2015‬روزنامــه نیوزویک گــزارش داد که حــدود‪460‬‬ ‫هزار اســلحه که پنتاگون به نیروهای امنیتی افغانستان‬ ‫داده بود‪ ،‬ناپدید و به طالبان فروخته شده است‪ .‬فساد‬ ‫ریش ـه دار در سیســتم نظامی به حدی بود که بر اســاس‬ ‫یکنظرسنجیدر سال‪ 2013‬از هر ‪ 4‬شهروندافغانییک‬ ‫نفر معتقدبودارتشاین کشور فاسداست‪.‬همینفساد‬ ‫باعث شد منابعی که قرار بود در طی این سال ها صرف‬ ‫توسعهافغانستانشود‪،‬طالبانرامجهزتر ومیزاناعتمادو‬ ‫همکاریمردمبادولترا کاهشدهد‪.‬‬ ‫ضعــف روحیه ملی گرایــی و به جای ان قــوی بودن‬ ‫تعلقاتقومیوقبیله ایدر افغانستانمنجر شدکهارتش‬ ‫ان کشور در برابر حمالتطالبانبه جایاینکهباتمامقوا‬ ‫به دفاع از ملت بپردازد خیلی راحت راه اســان فرار را در‬ ‫پیش گیرد‪ .‬ارتشــی که بر اســاس اطالعات منتشرشده از‬ ‫ســوی ایاالت متحده در ‪ ۲۰‬سال گذشته ‪ ۸۳‬میلیارد دالر‬ ‫برای ساخت‪ ،‬تجهیز‪ ،‬پشتیبانی و اموزش ان هزینه شده‬ ‫یهــای فرهنگی ارتش افغانســتان‬ ‫اســت‪ .‬از دیگــر ویژگ ‬ ‫عــدم اعتمادبه نفــس ا نهــا بود به گون ـه ای که بــا خارج‬ ‫شدننیروهایامریکاییاز افغانستانچنانروحیهان ها‬ ‫در هم کوبیده شد که شاکله نیروها امنیتی این کشور در‬ ‫هم فروریخت‪.‬فرهنگ سیاسی انفعال و عدم مشارکت‬ ‫در تــوده مــردم در هنــگام هجوم طالبان به کابل باعث‬ ‫شد جوانان افغانستان به جای اینکه با چنگ و دندان از‬ ‫دستاوردهای‪ 20‬سال اخیر خود که به بهای جان‪ 150‬هزار‬ ‫شهروندافغانیتمام شدهبوددفاع کننداغلبراهفرار در‬ ‫پیشبگیرند‪.‬شایدتاحدزیادیاینواقعهرابتوانناشی‬ ‫از رواج روحیه فردگرایی منفی هم دانست‪ .‬فرهنگی که‬ ‫باعث شد زن و مرد به جای اینکه پشت به پشت و بازو‬ ‫در بازومقابلطالبانصف اراییکنندهریکچمدانخود‬ ‫را به دست گرفته و راه فرار در پیش گیرند‪.‬بر این اساس‬ ‫انچه سد راه ملت افغانستان برای رسیدن به دموکراسی‬ ‫شدتنهاطالبان‪،‬مداخالتوتبانی هایبیگانگاننبودبلکه‬ ‫فرهنگسیاسیخودان هانیز در اینشکستنقشبسیار‬ ‫پررنگ و موثری داشــت‪ .‬امریکا ‪ 20‬ســال برای به نتیجه‬ ‫رساندنپروژهدموکراتیزاسیوندر افغانستانتالشکرداما‬ ‫اوالهر ملت‬ ‫هیچ گاهنتوانستمتوجهاینمسئلهشودکه ً‬ ‫اداب ورسومو فرهنگخاصخودراداردو هرگز نمی توان‬ ‫تهــای متفاوت نســخه‬ ‫بــرای کشــورهای متعــدد و مل ‬ ‫ثانیاتازمانیکهفرهنگیکجامعهاماده‬ ‫واحدیپیچید‪ً ،‬‬ ‫پذیرش دموکراسی نباشد هیچ ارتشی نمی تواند در برابر‬ ‫دشمناندموکراسیدر انجامعهموفقعملکند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 03‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1146‬‬ ‫رویداد‬ ‫وزیر پیشنهادیصمت‪:‬‬ ‫با بنگاه ها شریک هستیم نه رقیب‬ ‫صالحیت ســید رضا فاطمی امیــن برای تصدی‬ ‫وزارت صنعــت معــدن و تجــارت بررســی شــد و‬ ‫نمایندگان مخالف و موافق دیدگاه خود را درباره‬ ‫تصدی این وزارتخانه اعالم کردند‪.‬‬ ‫مخالفان‪ :‬برنامه های فاطمی امین برای‬ ‫وزارت صنعت انشایی است نه اجرایی‬ ‫اردشیر مطهری نماینده مردم گرمســار و ارادان‬ ‫در مجلس شورای اسالمی در مخالفت با برنامه ها‬ ‫و صالحیت سید رضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬با تاکید بر اینکه وزارت‬ ‫صنعت مرد میدان می خواهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وزیری‬ ‫یشــده اســت کــه بــرای تامیــن‬ ‫بــه مجلــس معرف ‬ ‫کاالهای اساسی و تنظیم بازار و کنترل قیمت اقالم‬ ‫هیچ برنامه عملیاتی نــدارد‪ .‬وی گفت‪ :‬با انتخاب‬ ‫اقای فاطمی امین مطالبه اصلی مردم که تضمین‬ ‫کاالهــای اساســی و کنترل قیمت هاســت‪ ،‬بر زمین‬ ‫خواهــد مانــد و موجب ناامیــدی بخش زیــادی از‬ ‫مــردم از دولــت خواهد شــد‪ .‬این نماینده مجلس‬ ‫شــورای اســامی با اشاره به افزایش قیمت سیمان‬ ‫از ‪ ۳۰‬هــزار تومــان بــه بــاالی یکصدهــزار تومــان و‬ ‫نیز افزایش قیمت میلگرد به باالی ‪ ۲۰‬هزار تومان‬ ‫بــه بهانــه قطع برق‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬اقای فاطمی‬ ‫امیــن بــرای اصــاح ایــن روند چــه برنام ـه ای دارد‬ ‫و بگویــد کــه ایا قیمت ها به قیمت قبل از قطعی‬ ‫برق برمی گردد؟ مطهری با بیان اینکه برنامه وزیر‬ ‫پیشنهادی انشــایی اســت نه اجرایی‪ ،‬خطاب به‬ ‫وی گفت‪ :‬شما از تنظیم بازار در کوتاه مدت و رشد‬ ‫توهمیصادرات گفته اید؛چطور از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫حرفی نزده اید؟ ایا می دانید امروز چند میلیارد دالر‬ ‫یشــود‪ .‬ا احســان‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به کدام داده م ‬ ‫ارکانی نماینده نیشابور در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در مخالفت با وزیر پیشنهادی پیشنهادی صنعت‬ ‫‪ ،‬معدن و تجارت اظهار داشــت‪ :‬همین ایام که در‬ ‫مجلــس هســتیم افزایــش قیمت اقــام و خــودرو‬ ‫را شــاهد بودیم و شــاهدیم که برخی از ســرفصل‬ ‫های برنامه فاطمی امین برای وزارت صمت دارای‬ ‫ابهــام اســت‪.‬وی خطــاب بــه فاطمی امین افــزود‪:‬‬ ‫برنامه شــما برای تامیــن نهاده هــای دامی که پدر‬ ‫روســتاییان و دامداران را دراورده چیســت و برنامه‬ ‫تان برای احســای واحدهای تعطیل شــده ناشــی‬ ‫از کرونا و بدهی ها چیست؟ همچنین برنامه شما‬ ‫بــرای ادامــه پروژه انتقال اب خلیج فــارس و دریای‬ ‫عمــان برای صنایع و معادن بســیاری از اســتان ها‬ ‫چیست؟این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر فارغ‬ ‫از همهمذاکراتو تعامالتفیمابینبهایننتیجه‬ ‫رسیدیم و فردا به رای خودمان بالیدیم‪ ،‬رای اعتماد‬ ‫بدهیــم و اال پــای اجــرای وظیفــه خود بایســتیم و‬ ‫رای عدم اعتماد بدهیم‪،‬گفت‪ :‬قرار نیست تکلیف‬ ‫شــرعی و قانونــی عصــاره فضائل ملــت و مجلس‬ ‫در راس امــور فــدای رفاقــت‪ ،‬هم خطی سیاســی و‬ ‫مصلحت های اینده نگرانه شــود‪.‬وی افزود‪ :‬کجای‬ ‫انقــاب و اصــول انقالب به ما اجــازه داده به یک‬ ‫وزیر ضعیف رای اعتماد بدهیم تا فالن شخص از‬ ‫ما کدورت به دل نگیرد و کجای انقالب به ما مجوز‬ ‫داده مجلس را در برابر دولت تعطیل کنیم و رسما‬ ‫وکیلالدولهبشویم؟‬ ‫موافقان‪ :‬فاطمی امین پاک دست‪،‬‬ ‫ساده زیست و متخصص است‬ ‫یفــر نماینده شــفت و فومــن در‬ ‫خلیــل بهروز ‬ ‫مجلــس شــورای اســامی در موافقت بــا برنامه ها‬ ‫و صالحیت ســید رضا فاطمی امین اظهار داشــت‪:‬‬ ‫فاطمــی امین بســیار نتیجه محــور و خروجــی گرا‬ ‫اســت و حرف کلــی نمی زند و انچه انتظــار داریم‬ ‫تا توسط وزرا دنبال شود‪ ،‬در ایشان هست‪ .‬احمد‬ ‫راستینهنمایندهشهرکرددر مجلسشورایاسالمیبا‬ ‫مسئولیترفتارهای‬ ‫غیرقابلقبولبازندانیان‬ ‫رامی پذیرم‬ ‫اشاره به جوان بودن کابینه ایت اهلل رئیسی و دفاع‬ ‫از فاطمی امین به عنوان یکی از وزیران جوان ادامه‬ ‫داد‪ :‬برنامه عملیاتی وزیر پیشنهادی صمت در حل‬ ‫مســائل این وزارتخانه و ســابقه اجرایی درخشــان‬ ‫او به ویــژه در کار تحولــی خارج کــردن خودروهای‬ ‫فرســوده و نگاه راهبردی وی ســبب شــده است تا‬ ‫امــروز از برنام ههــای او دفــاع کنم‪ .‬کاظم موســوی‬ ‫نماینده اردبیل در مجلس شورای اسالمی قدردانی‬ ‫از رییــس جمهــوری برای معرفی کابین ـه ای جوان‪،‬‬ ‫انقالبــی و متخصــص اظهار داشــت‪ :‬ما بایــد برای‬ ‫کشور بهمعنایواقعیفکر کنیماقایفاطمیامین‬ ‫بهترین گزینه برای این وزارتخانه است‪ .‬وی بابیان‬ ‫اینکه مردم کشــور در شــرایط حاضر درگیر ویروس‬ ‫منحوس کرونا شدند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬واحدهای‬ ‫تولیدیدر کشور خوابیدهاستو برایاینکهشرایط‬ ‫رو به بهود شود باید ابتدا به وزیر پیشنهادی وقت‬ ‫بدهیــم و بعــد مطالبه کنیم‪ .‬به عبارتــی ابتدا باید‬ ‫مشــکالت ســرمایه در گــردش و تهیــه مــواد اولیــه‬ ‫کارگاه هایتولیدیرابرطرفشود‪.‬‬ ‫وزیر پیشنهادی‪ :‬باید عقب ماندگی ها را‬ ‫جبران کنیم‬ ‫بعــد از شــنیدن دیدگا ههــای موافق و مخالف‬ ‫در مجلس سید رضا فاطمی امین وزیر پیشنهادی‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت در دفــاع از برنامه های‬ ‫پیشنهادی خود گفت‪ :‬ما برای تحقق چشم انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬وظیفه سنگینی داریم و باید عقب ماندگی‬ ‫ها را جبران کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وزارت صمــت بســیار متنــوع‬ ‫اســت‪ .‬متاســفانه شــاهد اشــفتگی های در بــازار‬ ‫هســتیم و ســیمان به یکباره به ‪ ۵‬برابر می رســد‬ ‫دولت کجاست؟ تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران‬ ‫اســت و بــرای رفــع ان بــه ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬ســال وقت نیاز‬ ‫اســت‪ .‬رشــد نقدینگــی‪ ،‬تولیــد و نــرخ ارز در تورم‬ ‫نقش دارند‪ .‬وزیر پیشــنهادی صمت تصریح کرد‪:‬‬ ‫در دولــت ســیزدهم هــدف گذاری شــده تــورم در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۲‬به نصف تورم سال ‪ ۹۹‬برسد و بعد به‬ ‫سمت تک رقمی شدن حرکت کند‪.‬فاطمی امین‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬به زودی شاهد بازگشت قیمت‬ ‫ســیمان به قبل از قطعی های بــرق خواهید بود‪.‬‬ ‫دولــت مردمی و مجلس انقالبی با همراهی هم‬ ‫می توانند کشور را جلو ببرند‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬دولت‬ ‫و وزارت صمت نباید بنگاه داری کنند اما موظف‬ ‫بــه بازار ســازی هســتیم‪ .‬وظیفــه خودم مــی دانم‬ ‫خود را شریک بنگاه ها بدانم نه رقیب‪ .‬وظیفه ما‬ ‫پشــتیبانی بخش خصوصی است‪ .‬ما باید محیط‬ ‫کسب و کار را تقویت کنیم‪.‬‬ ‫محمدمهدی حاج محمدی‪ ،‬رییس ســازمان زندان ها در واکنش به انتشــار فیلم هایی از وضعیت اسفناک‬ ‫زندان اوین در صفحه شخصی خود در توییتر به بیان نکاتی پرداخت‪.‬او نوشت‪:‬درخصوص تصاویر‪‎‬زندان‬ ‫اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیر قابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تالش بر عدم تکرار چنین وقایع‬ ‫تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال‪ ،‬رهبر عزیزمان‪ ،‬ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که‬ ‫البته زحماتشان تحت تاثیر این خطاها‪ ،‬نادیده گرفته نخواهد شد ‪ ،‎‬عذرخواهم‪».‬‬ ‫گــزارش‬ ‫وزیر پیشنهادیعلوم‪،‬تحقیقاتوفناوری‪:‬‬ ‫توسعهعلم‪،‬زیربنایپیشرفتفناوریاست‬ ‫صالحیت محمدعلی زلفی گل وزیر پیشنهادی‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری بررسی شد و نمایندگان‬ ‫مخالف و موافق دیدگاه خود را درباره تصدی این‬ ‫وزارتخانهاعالمکردند‪.‬‬ ‫مخالفان‪ :‬برنامه ها تک بعدی است‬ ‫نماینــده مــردم خرم ابــاد و چگنــی در مجلس‬ ‫گفت‪ :‬تک بعدی بودن زلفی گل مانع از نگاه جامع‬ ‫به همه رشته های دانشگاهی و رشته های نوین و‬ ‫میان رشته ایاستلذابنانیستوضعموجود کهبه‬ ‫روزمرگی نزدیک شده است ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خانه ملت‪ ،‬مهــرداد ویس کرمی در‬ ‫مخالفــت با برنامه های محمدعلی زلفــی گل وزیر‬ ‫پیشنهادیعلوم‪،‬تحقیقاتوفناوری‬ ‫گفــت‪ :‬وزارت علــوم موظــف اســت نیروهــای‬ ‫انســانی موردنیــاز در حیطــه علوم انســانی‪ ،‬علوم‬ ‫پایــه‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬فنی و مهندســی و هنــر را فراهم‬ ‫اورد به گونه ای که حاصل ان نیروی انسانی مومن‪،‬‬ ‫متخصص و انقالبی باشد‪ .‬ویس کرمی ادامه داد‪:‬‬ ‫ســوابق علمی اقــای زلفی گل قابل تقدیر و ایشــان‬ ‫از مفاخر علمی رشــته شــیمی هســتند امــا به نظر‬ ‫این جانــب تک بعــدی بودن ایشــان مانــع از نگاه‬ ‫جامع به همه رشــته های دانشــگاهی و رشته های‬ ‫نوین و میان رشته ای است‪ .‬بنا نیست وضع موجود‬ ‫که به روزمرگی نزدیک شده است ادامه پیدا کند و‬ ‫پذیرفته نیست در گام دوم انقالب اسالمی‪ ،‬تربیت‬ ‫بی هدف دانشــجو‪ ،‬رســاله های ســزاوار بایگانی و‬ ‫ارتقاء صوری اساتید دانشگاه ادامه پیدا کند بلکه‬ ‫بایســتی گام های موثــری در تــراز گام دوم انقالب‬ ‫برداشته شود‪ .‬این نماینده مردم در مجلس یازدهم‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬راهبری امــوزش عالی را کســی می تواند‬ ‫انجــام دهــد که در مــوارد علوم مختلــف و تحول‬ ‫دانشــگاه ها صاحب نظر و صاحب ســبک باشد و‬ ‫با تشکیل چند جلسه بسیج اساتید و همایش های‬ ‫صوریاینمهممحققنمی شود‪.‬‬ ‫عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس نیــز در‬ ‫مخالفت با وزیر پیشنهادی گفت‪ :‬وزارت علوم باید‬ ‫وزارتتربیتنیروهایمتخصصوانقالبیومتعهد‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن وزارتخانــه نیاز به یــک وزیر با گفتمان‬ ‫انقالبی دارد‪ .‬چرا برخی جریانات سیاســی از شــما‬ ‫حمایتمی کنند؟حسینرجایی گفت‪:‬برنامه های‬ ‫وی بســیار خــوب نوشت هشــده اســت و بــا اســناد‬ ‫باالدســتی همراهی دارد‪ ،‬لکن کلی است و برنامه‬ ‫اقدام و عملیاتی نیست‪ .‬وضعیت موجود را نشان‬ ‫نداده و مسیری را که وزیر باید طی کند را نیز نشان‬ ‫نداده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برنامه وزیر پیشنهادی‬ ‫بازه زمانی را مشخص نکرده است‪ ،‬یعنی به عبارتی‬ ‫این برنامه نه قابل ارزیابی است و نه قابل سنجش‪.‬‬ ‫موافقان‪ :‬برنامه های زلفی گل جامع است‬ ‫نماینده مردم تهران در موافقت با برنامه های‬ ‫وزیر پیشنهادی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری گفت‪:‬‬ ‫برنامه های زلفی گل جامع بوده و هدفمند کردن‬ ‫اموزش و پژوهش و عملیاتی کردن ان در سرلوحه‬ ‫برنام ههــای وی قــرار دارد‪ .‬احمــد نــادری گفــت‪:‬‬ ‫انتخــاب وی به عنــوان شــهروند نمونــه و مدیــر‬ ‫جهــادی و انقالبــی و همچنیــن نا مگــذاری یــک‬ ‫خیابــان در همــدان بــه نــام وی در زمان حیاتش‬ ‫ازجملــه مواردی اســت کــه معرفــی وی را توجیه‬ ‫می کنــد‪ .‬نماینــده مــردم تهــران‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫اسالمشــهر و پردیس در مجلس شــورای اســامی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬وجهــه بســیجی وی در عرص ههــای‬ ‫مختلف باعث شــده دبیر مجمع بســیج اســاتید‬ ‫اســتان باشــد و همچنیــن وی چند بــار در محضر‬ ‫رهبــر انقــاب ســخنرانی کــرده و ایده بنیــاد ملی‬ ‫نخبگان را مطرح کرد که خود مامور به راه اندازی‬ ‫ان شــد‪ .‬همچنیــن وی ریاســت دانشــگاه همدان‬ ‫را بر عهده داشــت که باید گفت دانشــگاه‪ ،‬خود‬ ‫نمونه کوچکی از وزارتخانه اســت‪ .‬نماینده مردم‬ ‫سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره‬ ‫بــه شــخصیت علمــی و انقالبی وزیر پیشــنهادی‬ ‫علــوم‪ ،‬گفــت‪ :‬زلفــی گل برنامــه مشــخصی بــرای‬ ‫شهــای اموزشــی جدیــد‪ ،‬به کارگیــری‬ ‫اجــرای رو ‬ ‫اســاتید انقالبــی و تقویــت ارتبــاط بین صنعت و‬ ‫دانشگاه دارد‪ .‬بهزاد رحیمی در موافقت با برنامه‬ ‫وزیر پیشنهادی علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری ضمن‬ ‫تبریک هفته دولت و تشکر از اصحاب رسانه برای‬ ‫اطالع رسانی برنامه های وزرای پیشنهادی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مخالفان اقای زلفی گل اذعان داشــتند که وی در‬ ‫دانشگاههمدانفعالیتداشتهاست‪.‬اینموضوع‬ ‫جفایــی اســت کــه در حــق دانشــگاه های مراکــز‬ ‫اســتان ها می شود‪ ،‬مدیریت ‪ 8‬ساله این دانشگاه‬ ‫کمتر از اداره یک وزارتخانه نیست‪ ،‬ما انتظار داریم‬ ‫کــه مدیران از مناطق مختلف معرفی شــوند زیرا‬ ‫انتخــاب وزرا از میــان چهره های شناخت هشــده در‬ ‫حق این افراد جفا می کند‪ .‬نماینده مردم ســقز و‬ ‫بانه در مجلس شــورای اســامی افزود‪ :‬مخالفان‬ ‫همچنین در اظهارات خود گفتند که اقای زلفی گل‬ ‫در رشته خاصی تخصص دارد که مرجعیت علمی‬ ‫نــدارد‪ ،‬این افراد باید توضیح دهند که مرجعیت‬ ‫علمی را چگونه تحلیل یا تفسیر کردند‪ ،‬همچنین‬ ‫اعالم کردند که این مدل از وزارت را نمی پسندند‬ ‫یتــوان مدلــی جــز اســتفاده از‬ ‫یکــه م ‬ ‫درصورت ‬ ‫ظرفیت های اســتاد تمام‪ ،‬بسیجی و دارای تجربه‬ ‫و تخصص را متصور شد‪.‬‬ ‫سواالت نمایندگان مخالف و موافق بسیار‬ ‫به جا بود‬ ‫محمدعلــی زلفــی گل وزیــر پیشــنهادی علوم‪،‬‬ ‫تحقیقاتو فناوریبابیاناینکهسواالتنمایندگان‬ ‫مخالفو موافقبسیار به جابود‪ ،‬گفت‪:‬نمایندگان‬ ‫دغدغه ها و اولویت های خوبی را مطرح کردند؛ در‬ ‫طــی مدیریتم کــه اولین حکم ریاســت را از زاهدی‬ ‫در سن ‪ 42‬سالگی گرفتم بخشی از دوران ریاست‬ ‫دانشگاه در دوران فتنه ‪ 88‬بود و دانشگاه بوعلی‬ ‫سینا بین‪ 13‬تا‪ 15‬هزار جمعیت دانشجویی دارد و‬ ‫یکیاز سیاسی تریندانشگاه های کشور است کهبه‬ ‫لطفخداوندفتنه‪ 88‬رابه گونه ایمدیریتکردیم‬ ‫چکــس هیچ اســیبی ندید‪ .‬وزیر پیشــنهادی‬ ‫کــه هی ‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقــات و فناوری یاداور شــد‪ :‬این ســوال‬ ‫کــه علم بهتر اســت یا ثــروت می توان جــواب داد‬ ‫که هم علم خوب است و هم فناوری و تکنولوژی‬ ‫و بایــد بدانیم که علم زیربنای تکنولوژی و فناوری‬ ‫است و باید قدردان زحمات اساتید‪ ،‬دانشمندان و‬ ‫دانشجویانباشیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫موضوع انتشار تصاویر زندان اوین در حال‬ ‫بررسیاست‬ ‫محمد مصدق‪ ،‬معاون اول‬ ‫قــوه قضاییــه ورود کــرد؛ البتــه‬ ‫قوه قضاییه در حاشــیه مراسم‬ ‫تعداد کم بود و مشــخص شــد‬ ‫معارفه معاون حقوقــی و امور‬ ‫به چه افــرادی واکســن زده اند‬ ‫مجلس قوه قضاییــه در جمع‬ ‫و درنهایــت موضــوع حل شــد‪.‬‬ ‫خبرنگاران در پاســخ به سوالی‬ ‫مصــدق اظهــار داشــت‪ :‬اصــل‬ ‫محمد مصدق‬ ‫درباره ویدئوهای منتشرشده از‬ ‫قضیــه بــرای ما مهم اســت زیرا‬ ‫دوربین های مداربســته امنیتی‬ ‫قــوه قضاییــه اجــازه نمی دهد‬ ‫زنــدان اویــن افزود‪ :‬این موضوع در حال بررســی که امروز پزشــکی به خود جرات دهد که ابروی‬ ‫اســت و هنــوز قضیه خیلی روشــن نیســت فکر جامعه پزشکی را ببرد درحالی که پزشکان زیادی‬ ‫می کنمتاچهارشنبهاطالع رسانیشود‪.‬مصدقدر امــروز بــا ابرو خدمت می کنند‪ .‬معــاون اول قوه‬ ‫پاسخ به سوالی درباره برخی تخلفات در حوزه قضاییه تاکید کرد‪ :‬با دادستان مرکز استان البرز و‬ ‫دارو و واکســن و اینکــه ایا کســی دستگیرشــده‪ ،‬رئیس کلمربوطهبعدازایناتفاقصحبتکردمو‬ ‫گفت‪ :‬قوه قضاییه مصمم اســت با کســانی که گفتماگر بتوانیدتحقیقاتمقدماتیاینپروندهرا‬ ‫امنیت جامعه را مخــدوش و با جان مردم بازی به مدت دو هفته انجام دهید تا پرونده منتهی‬ ‫می کننــد و اســایش مــردم را بــر هــم می ریزنــد‪ ،‬به نتیجه شود‪ ،‬صرف نظر از محتوای پرونده که‬ ‫بــه جد برخــورد کنــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬اخیرا یک بنده دخالتی ندارم و موضوعی است که قاضی‬ ‫پزشک با همدستی سه نفر از کارکنان مربوط به تصمیم گیرنده است؛ باید به مردم اعالم شود که‬ ‫حوزه درمان‪ ،‬تعداد محدودی واکســن تقلبی را قوه قضاییه پشــتیبان ان ها است و نمی گذاریم‬ ‫خالف قوانین نگه داشته بودند که خوشبختانه امنیتمردممخدوششود‪.‬‬ ‫نظر نمایندگاندربارهسه‪،‬چهار وزیر‬ ‫چندانمثبتنیست‬ ‫رمضانعلــی ســنگدوینی‪،‬‬ ‫و بــه بهره بــرداری برســانیم‬ ‫نماینــده گــرگان در مجلــس و‬ ‫این هــا مــواردی بود که بعــد از‬ ‫از اعضــای کمیســیون انــرژی در‬ ‫چهــل ودو ســال انقــاب داریم‬ ‫پاسخبهاینسوالکهپیش بینی‬ ‫می بینیم که مردم و صنعت ما‬ ‫شــما از رای مجلــس بــه کابینه‬ ‫با کمبود برق و خاموشی روبرو‬ ‫رمضانعلی‬ ‫رئیســی چیســت؟ گفت‪ :‬انچه‬ ‫هستندبقیهوزراهمبایدبررسی‬ ‫سنگدوینی‬ ‫ازنظر من و خروجی کمیسیون‬ ‫شــوند‪ .‬نماینــده گــرگان عنوان‬ ‫و نمایندگان بوده این اســت که نظرشان مثبت کــرد‪ :‬به نظــرم نماینــدگان در مورد حدود ســه‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬بنــده ‪ ۳۰‬ســال در نفــت کارکــردم بعد از چهار وزیر نظرشان چندان مثبت نیست انشاهلل‬ ‫انقالب یک وزیر نفتی داشــتیم که ان هم شهید جمع بندی را باید به روزهای اینده موکول کنیم تا‬ ‫تندگویــان بــود کــه دیگــر از بدنه نفــت‪ ،‬وزیری ببینیموضعیتچهخواهدشداحتمالمی دهیم‬ ‫نداشتیم خوشــبختانه اقای اوجی از بدنه نفت برخــی از وزرا رد شــوند مــا در شــرایط حساســی‬ ‫و دانش اموختــگان دانشــکده نفــت اســت کــه هستیم و این حساسیت به این وان وزارت خانه‬ ‫بسیار حائز اهمیت است و فرد توانمندی است محدودنیستبلکهبههمهوزارتخانه هامربوط‬ ‫در باالدســت نفت و شرکت ملی گاز و در بنیاد است کشور در شرایط حساسی قرارگرفته است‬ ‫مستضعفان در بخش نفت و گاز ان و در ستاد بنابراین می طلبد که ما در این شرایط حساس‪،‬‬ ‫اجرایی فرمان امام در بخش نفت و گاز کارکرده نیروهای قوی داشته باشیم وزرایی داشت باشیم‬ ‫استو شرایطخوبیدارد‪.‬به گزارشخبر انالین‪ ،‬کــه انقالبــی‪ ،‬جهــادی‪ ،‬صــادق‪ ،‬ســالم‪ ،‬ایثارگــر‬ ‫سنگدوینی اضافه کرد‪ :‬اقای محرابیان در دولت و تصمیــم گیر باشــند‪ .‬این مســائل مهم اســت‪.‬‬ ‫نهــم و دهــم وزیر صمت بوده اســت پروژه های متخصص باشند‪ .‬سنگدوینی تصریح کرد‪ :‬مردم‬ ‫بزرگی را پیگیری کرده است همچنین برنامه های هــم در دل گــرو مجلس و هــم دل درگرو دولت‬ ‫خوبــی دارد امســال مــا با قطعی گســترده برق بسته اند مردم نیاز دارند ما نمایندگان افرادی را‬ ‫مواجهبودیمایشانیکیاز برنامه هایشاینبود در مسند وزارت بگذاریم که با تمام وجود برای‬ ‫که ســال اینده تضمین می دهم که قطعی برق این مردم دلســوزی کرده و شبانه روزی کار کنند‪.‬‬ ‫نداشتهباشیم کهاینحائز اهمیتاستاستفاده یقینا به امید خدا شرایط خوبی ایجاد خواهیم‬ ‫از انرژی های نو و تجدید پذیر نیز از دیگر برنامه کرد از این که وزرا‪ ،‬مردمی باشند و در بین مردم‬ ‫ایشان است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬در کشور ما حدود ‪ ۳۰۰‬حضــور پیــدا کننــد مشکالتشــان را انــی و فوری‬ ‫روز نور خورشید داریم ان هم نور خورشیدی که حــل کننــد باید بــه این ها توجــه کنیم‪ .‬مــردم از‬ ‫به صورت عمود و مستقیم است که این می طلبد بوروکراسی اداری خسته شده اند‪ .‬باید اختیارات‬ ‫از انرژی خورشیدی استفاده شود یا از انرژی باد‪ .‬را به استان ها بدهیم تا ان ها تصمیم بگیرند باید‬ ‫اقای محرابیان قول داده که در طول چهار سال این تمرکززدایی کنیم‪ .‬پیش بینی بنده این است‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬هزار مگاوات از این انرژی ها اســتفاده که به لطف خدا این شرایط ایجاد شود‪.‬‬ ‫کمیسیون هایمجلسفقطصالحیت‬ ‫عمومیوزرارابررسیمی کنند‬ ‫علیرضــا ســلیمی‪ ،‬عضــو‬ ‫بــا اســامی برخــی وزرا بــوده‬ ‫هیئت رئیســه مجلــس شــورای‬ ‫اســت نه تایید همه وزرا‪ .‬عضو‬ ‫اســامی در جلســه علنــی و در‬ ‫هیئت رئیســه مجلــس تصریح‬ ‫تذکــری مســتند بــه اصــل ‪۱۳۳‬‬ ‫کرد‪ :‬ماده‪ ۲۰۲‬ائین نامه داخلی‬ ‫و ‪ ۱۱۳‬قانــون اساســی اظهــار‬ ‫مجلس هــم بیــان کرده اســت‬ ‫علیرضاسلیمی‬ ‫داشت‪ :‬در این اص ل امده است‬ ‫کــه پــس از بررســی صالحیــت‬ ‫کــه بعــد از رهبــری عالی تریــن‬ ‫وزرا کــه صالحیت عمومی انان‬ ‫مقام رسمی کشور رئیس جمهور است و بر اساس مدنظر است و بررسی برخی صالحیت ها هم در‬ ‫همیــن اصل‪ ،‬معرفــی وزرا توســط رئیس جمهور مجلس صورت می گیرد که قرینه یکدیگر است؛‬ ‫به مجلس صورت می گیرد و رای اعتماد توسط در گــزارش کمیســیون های مجلــس گاهــا عنوان‬ ‫مجلساست‪.‬‬ ‫می شود که صالحیت وزرا مورد تایید قرارگرفته‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬وی با بیان اینکه متاسفانه اســت درحالی کــه تاییــد این صالحیت‪ ،‬پاســخ‬ ‫در روزهای اخیر برخی افراد مطالب خالف واقع اســتعالمات از وزارت اطالعات و وزارت علوم و‬ ‫را از بیــرون مجلــس در مــورد تایید وزرا از ســوی انطباق برنامه های وزرا با اسناد باالدستی است‬ ‫رهبــری بیان کردند افزود‪ :‬چنین چیزی واقعیت و صرفا صالحیت عمومی محسوب می شود نه‬ ‫نــدارد چراکــه صرفا عدم مخالفت رهبر انقالب چیز دیگری‪.‬‬ ‫کلیت کابینهرایمی اورد‬ ‫عبــاس مقتدایــی‪ ،‬نماینــده اصفهــان در‬ ‫مجلس شــورای اســامی در رابطه با «جلســات‬ ‫بررســی صالحیــت وزرای پیشــنهادی» گفــت‪:‬‬ ‫مجلــس یازدهــم بــر اســاس معیارهایــی کــه در‬ ‫ایین نامــه داخلی مجلس امده اســت‪ ،‬در همه‬ ‫کمیســیون های تخصصــی بــا وزرای پیشــنهادی‬ ‫تشــکیل جلســه داد و همه برنامه ها توانمندی‬ ‫وزرای پیشنهادی را موردبررسی قرار داده است‪.‬‬ ‫به گزارشبرنا‪،‬او ادامهداد‪:‬مجلسیازدهممیزان‬ ‫تعهد و کارامدی وزرای پیشنهادی را در جلسات‬ ‫متعددبررسی کردهاستو نتیجه کمیسیون های‬ ‫تخصصــی و بررســی های انــان بــه صحن علنی‬ ‫ارائــه شــد‪ .‬بــر اســاس مصلحت های کلی کشــور‬ ‫و همچنین توانمندی هــا‪ ،‬کارامدی هــا‪ ،‬ضرورت‬ ‫لحــاظ نمودن بهره وری حداکثر تشــکیل کابینه‬ ‫خواهد شــد‪ .‬ابعاد نظارتی مجلس بر قول های‬ ‫وزرای پیشنهادی و کارهایی که به عنوان وظیفه‬ ‫ذاتــی و تبعــی بــر عهده دارند انجــام خواهد‬ ‫گرفت لذا مجلس یازدهم برای تامین مصالح‬ ‫ملی و منافع مردم از هیچ کوششــی فروگذار‬ ‫نمی کنــد‪ .‬مقتدایــی گفــت‪ :‬تشــکیل کابینــه‬ ‫بخش مهمی از روندهای اینده کشــور اســت‬ ‫و بــه نظــر می رســد با توجــه به بررس ـی های‬ ‫به عمل امده کابینه ای شکل خواهد گرفت که‬ ‫بتواند در باالترین سطح خدمت رسانی کند‪.‬‬ ‫هنوز برای این که بگوییم چه حدی از کابینه‬ ‫یهــای‬ ‫رای مــی اورد زود اســت امــا پیش بین ‬ ‫قابل قبــول ایــن اســت کــه کلیــت کابینــه رای‬ ‫خواهــد اورد امــا میــزان رای اوری هر یــک از وزرا‬ ‫پیشنهادیمشخصنیست‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫بهترینبرندیکقرناخیر ایران‬ ‫معرفیمی شود‬ ‫ســازمان توســعه تجارت از‬ ‫متعدد و بررســی دغدغه های‬ ‫برگــزاری همایــش نام و نشــان‬ ‫صادرکنندگان برنامه ریزی شده‬ ‫قرن ایــران در بهمن ماه (دهه‬ ‫اســت‪ .‬وی بــا تاکیــد بــر اینکه‬ ‫فجــر) امســال اخبــر داد‪ .‬بــه‬ ‫یکــی از مهمتریــن راه هــای‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬حمید زادبوم –‬ ‫توســعه اقتصادی کشور توجه‬ ‫حمید زادبوم‬ ‫رئیس ســازمان توسعه تجارت‬ ‫به توســعه صــادرات غیرنفتی‬ ‫– در ایــن زمینه گفتــه‪ :‬در این‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬تمرکــز دولــت‬ ‫همایــش ضمــن واکاوی علــل افــول و اســیب ســیزدهم بــر ثبــات در بخش تجــارت خارجی‬ ‫شناســی فراز و فرود برخی از برندهای تولیدی نشان از اهمیت مضاعف این بخش برای رئیس‬ ‫و صادراتــی‪ ،‬دالیــل ظهــور برندهــای موفــق و جمهــوری داشــته کــه موجــب اســودگی خاطر‬ ‫راز مانــدگاری انــان در ایــران مــورد بررســی قرار صادرکننــدگان را فراهــم می اورد‪ .‬معــاون وزیر‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬در این همایش ســه روزه سعی و رئیــس کل ســازمان توســعه تجارت ایــران در‬ ‫بر ان اســت تا برندهای موفق و برتر کشــور در خصــوص تجارت جهانی گفت‪ :‬در ســال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫قرن چهاردهم معرفی و با حمایت از الگوهای صــادرات کاالیــی دنیا بــه رقمی بیــش از ‪۱۷.۵‬‬ ‫موفق راه برای توســعه برندهای غنی و موثق تریلیون دالر رسید که در مقایسه با سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫همــوار شــود‪ .‬رئیــس ســازمان توســعه تجــارت کاهــش ‪ ۵.۳‬درصــد را نشــان میدهد‪ .‬همچنین‬ ‫همچنین به امارهای تجاری ثبت شــده کشــور صــادرات خدمــات نیز بــه ‪ ۵‬هزار میلیــارد دالر‬ ‫در ســال جــاری اشــاره کــرده و گفتــه‪ :‬اولویــت رســید‪ .‬زادبوم اضافه کرد‪ :‬در دو فصل نخست‬ ‫تولید صادراتی از نگاه رئیس جمهوری توسعه از سال جاری میالدی تجارت جهانی رشد بیش‬ ‫اشــتغال را در پی داشــته و در نهایت منتج به از ‪ ۵‬درصد را تجربه کرده و پیش بینی می شود‬ ‫رونــق اقتصادی و توســعه صــادرات غیر نفتی ایــن میــزان تــا پایــان ســال ‪ ۲۰۲۱‬بــه ‪ ۸‬درصــد‬ ‫خواهــد شــد که بــا مطالعه دقیق‪ ،‬مشــورتهای افزایشیابد‪.‬‬ ‫بهثمر رسیدنسرمایه گذاری های‬ ‫ذوب اهندر انتظار مانع زدایی ها‬ ‫به منظور بررسی میزان پیشرفت پروژه های‬ ‫انتقال اب و پســاپ ذوب اهن اصفهان‪ ،‬منصور‬ ‫یزدی زاده مدیر عامل شــرکت ذوب اهن از این‬ ‫پــروژه ها بازدید کرد‪ .‬مهدی نصر معاون برنامه‬ ‫ریــزی و توســعه و همچنیــن مدیــر و همــکاران‬ ‫ذیربــط اجرایــی ایــن پــروژه هــا در ایــن بازدیــد‬ ‫توضیحاتی از اخرین وضعیت و میزان پیشرفت‬ ‫شهــای پی ـش رو ارائــه دادنــد‪.‬‬ ‫پروژ ههــا و چال ‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ذوب اهــن ضمــن تاکیــد بر‬ ‫تســریع در رونــد اجــرای این پــروژه ها گفت‪ :‬به‬ ‫علــت حیاتی بودن پروژه های تصفیــه اب برای‬ ‫ذوب اهن و تاثیر انها بر کاهش میزان برداشت‬ ‫اب خام روند اجرایی شدن انها به صورت مستمر‬ ‫مــورد بررســی قرار می گیــرد‪ .‬وی ســرمایه گذاری‬ ‫کالن بیــش از ‪ ۲۰۰۰‬میلیــارد تومانــی ذوب اهــن‬ ‫اصفهان در این زمینه را بیانگر اعتقاد عمیق این‬ ‫شرکت به مسولیت های اجتماعی و درک شرایط‬ ‫بحران کم ابی منطقه دانســت و اظهار داشــت‪:‬‬ ‫امیدوارم در سالی که به عنوان تولید‪ ،‬پشتیبانی‬ ‫ها‪ ،‬مانع زدایی ها نام گذاری شده است‪ ،‬مراجع‬ ‫برون سازمانی جهت برطرف شدن کامل موانع‬ ‫موجود مجوز های الزم را صادر نمایند‪.‬‬ ‫شــایان ذکر است پروژه های انتقال و تصفیه‬ ‫پساب ذوب اهن اصفهان عبارتند از‪:‬‬ ‫فــاز‪ ۱‬خــط انتقــال پســاب فوالدشــهر‪ :‬از‬ ‫مخــزن مجــاور گردنــه تــا تصفیه خانه پســاب‬ ‫‪ ،BOT‬پیشــرفت پــروژه ‪ ۱۰۰‬درصــد‪ ،‬پیمانــکار‬ ‫شســاخت ذوب اهــن‬ ‫شــرکت مهندســی و پوی ‬ ‫اصفهــان؛ فاز‪ ۲‬خط انتقال پســاب فوالدشــهر‪:‬‬ ‫از مجاور ورزشــگاه فوالدشــهر تا مخزن مجاور‬ ‫گردنــه‪ ،‬پیشــرفت پــروژه ‪ ۸۶‬درصــد‪ ،‬پیمانکار‬ ‫شــرکت جهان فوالد مروارید؛ فاز‪ ۳‬خط انتقال‬ ‫پســاب فوالدشــهر و پمپخانه‪ :‬پمپخانه جهت‬ ‫پمپــاژ پســاب از تصفیه خانــه فــوالد شــهر بــه‬ ‫تصفیه خانه‪ ،BOT‬خط انتقال از مجاور تصفیه‬ ‫خانه فوالدشــهر تا مجاور ورزشگاه فوالدشهر‪،‬‬ ‫پیشــرفت پــروژه ‪ ۵۳‬درصــد‪ ،‬پیمانکار شــرکت‬ ‫جهــان فــوالد مرواریــد؛ خــط انتقــال پســاب‬ ‫نشــهر و چا ههــا‪ :‬از مجــاور تصفیه خانــه‬ ‫زری ‬ ‫زرین شهر تا تصفیه خانه ‪BOT‬؛ خط انتقال اب‬ ‫از تصفیه خانه ‪ BOT‬تا کارخانه‪ :‬اجرای خطوط‬ ‫خروجــی از تصفیه خانه ‪ BOT‬تا محل مصرف‬ ‫کارخانه‪ ،‬پیشــرفت پــروژه ‪ ۴۹‬درصد‪ ،‬پیمانکار‬ ‫شــرکت جهــان فــوالد مرواریــد؛ تصفیه خانــه‬ ‫پساب ‪( BOT‬مرحله اول)‪ :‬به ظرفیت ‪ ۸۵۰‬متر‬ ‫مکعب پساب در ساعت‪ ،‬پیشرفت پروژه ‪۳۳‬‬ ‫درصد‪ ،‬ســرمایه گذار شــرکت توســعه نوین اب‬ ‫مپنا‪.‬‬ ‫بازدید مدیر عامل ذوب اهن از روند‬ ‫تولیدوتعمیراتکارخانه‬ ‫منصــور یــزدی زاده مدیرعامــل و مهــرداد‬ ‫توالییان معاون بهره برداری ذوب اهن اصفهان‬ ‫بــا حضــور در خــط تولیــد ایــن شــرکت از رونــد‬ ‫بازســازی کنورتــور شــماره ‪ ۲‬فوالدســازی و نــورد‬ ‫‪ ۳۵۰‬بازدیــد کردنــد‪ .‬یــزدی زاده در حاشــیه ایــن‬ ‫بازدید گفت‪ :‬همکاران تالشگر حوزه بهره برداری‬ ‫در ایــن روزهــای ســخت کرونایــی در دو جبهــه‬ ‫تولید و تعمیرات با تمام توان در حال فعالیت‬ ‫هســتند بنابراین الزم دانستم با حضور در خط‬ ‫تولید به انها خســته نباشــید بگویم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت ذوب اهن با بیان این که در این شــرایط‬ ‫رعایتشیوه نامه هایبهداشتیاز اولویتخاصی‬ ‫برخوردار است گفت‪ :‬سالمتی همکاران و تامین‬ ‫ملزوماتبهداشتیبرایپیشگیریاز شدتشیوع‬ ‫کرونا در اولویت برنامه های شرکت قرار دارد‪ .‬وی‬ ‫ابــراز امیدواری نمود بــا برنامه ریزی های صورت‬ ‫گرفته همــه کارکنان ذوب اهن اصفهان واکســن‬ ‫کرونا را دریافت نمایند‪ .‬مهرداد توالئیان معاون‬ ‫بهره برداری ذوب اهن اصفهان نیز تولید مطابق‬ ‫برنامه طی ‪ ۴‬ماه اول ســال با وجود مشــکالت‬ ‫مختلــف را حاصــل مجاهــدت تالشــگران ایــن‬ ‫شــرکت دانست و گفت‪ :‬خوشــبختانه با وجود‬ ‫بومیسازیهایصورتگرفته‪،‬هرگونهتعمیرات‬ ‫و بازســازی در ذوب اهــن بــا اســتفاده از تــوان و‬ ‫دانــش کارکنان این شــرکت صــورت می گیرد که‬ ‫اهمیت بســیاری دارد‪ .‬ســیاوش خواجــوی مدیر‬ ‫فوالد سازی شرکت نیز در این بازدید به تشریح‬ ‫تعمیرات کنورتور شماره ‪ ۲‬فوالدسازی پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬تعمیرات این کنورتور برای ‪ ۶‬شــبانه روز‬ ‫برنامه ریزی شده که از ‪ ۲۴‬مردادماه اغاز شده و‬ ‫بر اساس برنامه ادامه دارد‪ .‬خواجوی از تخریب‬ ‫و اجرچینــی کنورتور شــماره ‪ ۲‬خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫ریل فوالدبر و لبه های کنورتور نیز تعویض شده‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه در این شرایط سخت با‬ ‫وجود بیماری کرونا‪ ،‬کارکنان این مدیریت بدون‬ ‫وقفــه در کنــار تولید به تعمیرات و بازســازی نیز‬ ‫مشغول هستند افزود‪ :‬در این دوره از تعمیرات‪،‬‬ ‫تعویض استوانه لودکا کنورتور و اصالح بدنه ان‪،‬‬ ‫تعویــض کمربندهــای هر چهــار وجــه اکرانهای‬ ‫دیگ‪،‬تعویضو بازسازیسیستمغبارگیر و تنوری‬ ‫و درزگیــری گوش ـه های اکران دیگهــا از ‪ ۱۸‬تا ‪۳۶‬‬ ‫متری نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫تاکیدمدیرعاملذوب اهناصفهانبر‬ ‫حفظسالمتکارکنان‬ ‫منصــور یــزدی زاده مدیرعامــل شــرکت در‬ ‫جلسهشورایمعاونینبر تامینپایدار مواداولیه‬ ‫به شیوه های مختلف برای حفظ شرایط تولید‬ ‫تاکید کرد‪ .‬وی در این جلســه‪ ،‬ضــرورت تداوم و‬ ‫تســریع در اقدامات الزم جهت صرفه جویی یا‬ ‫کاهــش مصــرف اب را یاداور شــد و گفــت‪ :‬الزم‬ ‫اســت در بخش های مختلــف کارخانه به ویژه‬ ‫خط تولید‪ ،‬شــیوه های مختلف کاهش مصرف‬ ‫اب بررســی گــردد و ایــن امــر به عنــوان اولویت‬ ‫اصلــی مدنظــر باشــد‪ .‬مدیرعامــل ذوب اهن با‬ ‫اشــاره به قطع برق در کشــور و مشکالت ناشی‬ ‫از ان برای مردم گفت‪ :‬در راستای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی تولید حداکثری برق را در نیروگاه های‬ ‫شــرکت باید مد نظر داشــته باشیم تا بتوانیم در‬ ‫ایــن زمینه یاری رســان مردم باشــیم‪ .‬یــزدی زاده‬ ‫حفظ ســامت کارکنــان در شــرایط موج جدید‬ ‫شیوع بیماری کرونا را اولویت اصلی این مجتمع‬ ‫عظیــم صنعتــی دانســت و گفت‪ :‬بســتر ســازی‬ ‫جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و توسعه‬ ‫دیگــر اقدامــات مربوط به مقابله با شــیوع این‬ ‫بیماری‪ ،‬انجام اقدامات الزم برای واکسیناسیون‬ ‫ســریع تر کارکنان و فراهم اوردن شرایط کاهش‬ ‫حضــور کارکنان در محل کار بــدون ایجاد وقفه‬ ‫در فرایندهای مختلف شرکت مواردی است که‬ ‫باید مد نظر کلیه مسئولین و کارکنان ذوب اهن‬ ‫اصفهانباشد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪3‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 03‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1146‬‬ ‫برنامه دولت سیزدهم چیست؟‬ ‫‪ ۱۴‬راه حل برای حل بحران مسکن‬ ‫«رستم قاسمی» وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی‬ ‫برنامه خود برای بخش مسکن را در ‪ ۱۴‬محور ارائه‬ ‫کرد که در ان بر حل مشکل ناکافی بودن زمین های‬ ‫در اختیــار وزارت راه و شهرســازی بــرای ســاخت‬ ‫مســکن‪ ،‬حل چالش مهاجرت روســتاییان به دلیل‬ ‫خشکسالیوبانک پذیر نبودنخانوارهایکم درامد‬ ‫تاکیدشدهاست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬در برنام ه رســتم قاســمی وزیر‬ ‫پیشنهادیراهو شهرسازیدولتسیزدهمدر بخش‬ ‫مسکن و شهرســازی امده است‪ :‬بررسی های اماری‬ ‫دربــاره شــاخص های بخش مســکن حاکــی از این‬ ‫اســت که این بخش سهم قابل توجهی در اقتصاد‬ ‫خانــوار و شــاخص های کالن اقتصــادی داراســت‬ ‫به گون ـه ای کــه حــدود ‪ ۲۰‬درصــد از تولید ناخالص‬ ‫داخلــی (بــا لحاظ بخــش خدمات مســتغالت) و‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۳‬درصد از اشــتغال کشــور مربوط به‬ ‫بخش مسکن است‪ .‬ظرفیت جذب نقدینگی های‬ ‫خرد و کالن سرگردان موجود در اقتصاد توسط این‬ ‫بخشبه عنوانیکبخشمولداز اهمیتاقتصادی‬ ‫برخوردار است‪ .‬از این رو هرگونه تغییر و تحول در‬ ‫شــاخص های بخش مســکن‪ ،‬اثرات گســترده ای بر‬ ‫اقتصادی ملی و خانوار خواهد داشت و می تواند‬ ‫رونــد اشــتغال‪ ،‬ســرمایه گذاری و تــورم عمومــی و‬ ‫همچنینفعالیتصنایعوبخش هایمرتبطباخود‬ ‫راتحت تاثیر قرار دهد‪.‬نکتهحائز اهمیتدیگر این‬ ‫بخش به ویژه در ایران‪ ،‬نقش فرهنگی و اجتماعی‬ ‫مسکن در بین خانوار است‪ .‬داشتن مسکن مناسب‬ ‫همواره یکی از دغدغه های خانوار بوده و منجر به‬ ‫افزایش کرامت انسانی و همچنین منجر به تسهیل‬ ‫در شــرایط ازدواج و تحکیم خانواده‪ ،‬هم از منظر‬ ‫ایجاد درامد حاصل از اشتغال و هم از منظر امنیت‬ ‫روانیو اجتماعیمی شود‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم برنامه وزیر راه و شهرســازی دولت‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬تاکید شــده که برای حل مشــکل بســیار‬ ‫اساسی مسکن باید نگاهی فرابخشی به موضوع از‬ ‫منظر حکمرانیمسکنایجادشود‪.‬‬ ‫در ایــن برنامــه‪ ،‬با اســتفاده از تحلیــل ‪SWOT‬‬ ‫ســعی بــر ان شــده تــا بــا شناســایی درســت نقاط‬ ‫قوت‪ ،‬ضعف‪ ،‬فرصت و تهدید‪ ،‬بهترین و کاراترین‬ ‫راه کارهای موجود برای نهضت ســاخت مســکن و‬ ‫شهرسازیدر ایرانپیشنهادشود‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬نقــاط قــوت بخش مســکن و‬ ‫شهرســازی شــامل نقــش مســکن در رونــق تولید و‬ ‫اشــتغال و توسعه صنایع مرتبط‪ ،‬طراحی و اجرای‬ ‫طرحمسکنملیبهعنواننقطه ایامیدبخشبرای‬ ‫اقشار فاقدمسکنو تقاضایانباشتهشدهبرایتهیه‬ ‫مســکن‪ ،‬فراهم شدن مسیر تامین مالی پروژه های‬ ‫زیربنایی و توســعه ای از طریق استفاده از ظرفیت‬ ‫بازار سرمایه‪ ،‬در اولویت قرار داشتن موضوع مسکن‬ ‫و توجــه ویژه به ان در برنامه های رییس جمهوری‬ ‫است‪.‬‬ ‫یتــوان از‬ ‫همچنیــن بــر اســاس ایــن برنامــه م ‬ ‫فرصت هایــی همچــون امــکان اســتفاده از اراضی‬ ‫دولتــی بــا کاربــری مســکونی در داخــل محــدوده‬ ‫و حریــم قانونــی شــهرها در اجــرای مــاده ‪ ۶‬قانون‬ ‫ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضه مســکن‪،‬‬ ‫امــکان راه اندازی صندوق ملی مســکن برای پایدار‬ ‫کــردن منابع مــورد نیاز بخش مســکن و همچنین‬ ‫تامین منابع مورد نیاز برای کاهش سود تسهیالت‬ ‫بانکــی و بخشــی از هزین ههــای تامیــن مســکن‬ ‫خانوارهــای کم درامــد‪ ،‬امکان اســتفاده از ابزارهای‬ ‫بازار سرمایه از جمله اوراق رهنی به منظور تامین‬ ‫منابع مالی مورد نیاز سیستم بانکی برای پرداخت‬ ‫تســهیالت بلندمــدت‪ ،‬وجــود بیــش از ‪ ۳۲‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۳۶‬هکتــار بافــت تاریخی در ‪ ۶۰۰‬محلــه از ‪۱۸۹‬‬ ‫شهر کشور به عنوان ظرفیتی برای توسعه صنعت‬ ‫گردشگری و ارتقای هویت شهری بهره برد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫و تخصیص یارانه با استفاده از منابع صندوق ملی‬ ‫ک پذیر کردن این خانوارها‪ ،‬کمک‬ ‫مسکن برای بان ‬ ‫به تامین مسکن محرومان با واگذاری اراضی دولتی‬ ‫بهنهادهایعمومیو واسپاریمسوولیتشناسایی‬ ‫واجــدان شــرایط و طراحــی مد لهــای ســاخت و‬ ‫تامین مسکن به این نهادها‪ ،‬ایجاد نظام یارانه ای‬ ‫کمک اجــاره و اجــاره به شــرط تملیک برای اقشــار‬ ‫ناتــوان در تامین مســکن با اتکا به منابــع درامدی‬ ‫تهــای حــوزه مســکن و حمایــت‬ ‫حاصــل از مالیا ‬ ‫نهادهــای حمایتــی و خیرین حوزه مســکن عنوان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫چالشششم‪،‬غیرممکنبودناستفادهمطلوب‬ ‫تهــای بــازار ســرمایه بــه دالیلی همچون‬ ‫از ظرفی ‬ ‫شــرایط اقتصادی حاکم بر کشــور‪ ،‬عدم شــناخت‬ ‫کافی ســرمایه گذاران حوزه مســکن از ابزارهای بازار‬ ‫سرمایهو قوانینو مقرراتو فرایندهایسختگیرانه‬ ‫و پیچید بازار سرمایه عنوان شده است که راه حل‬ ‫انها در چهار سال اینده نیز بنا بر برنامه ارائه شده‬ ‫شاملترویجابزارهایبازار سرمایهدر بخشمسکن‪،‬‬ ‫ارائه یارانه های دولتی برای ایجاد شرایط استفاده از‬ ‫برخی از ابزارهای بازار سرمایه از جمله اوراق رهنی‬ ‫و اوراق خرید دین کاال‪ ،‬اصالح قوانین و مقررات و‬ ‫تسهیل فرایندهای استفاده از ابزارهای بازار سرمایه‬ ‫در بخش مسکن عنوان شده است‪.‬‬ ‫ناکافی بــودن زمین های در اختیــار وزارت راه و‬ ‫شهرســازی بــرای اجرای برنامه های تامین مســکن‬ ‫چالــش هفتــم اســت کــه راهکارهــای حــل ان نیــز‬ ‫اســتفاده از اراضــی در اختیــار دســتگاه ها و نهادها‬ ‫در اجــرای مــاده ‪ ۶‬قانون ســاماندهی و حمایت از‬ ‫تولید و عرضه مســکن‪ ،‬واگذاری اراضی موجود در‬ ‫حریــم و محــدوده قانونــی شــهرها از وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی به وزارت راه و شهرســازی با اجرای ماده‬ ‫‪ ۱۰‬قانون زمین شهری و ماده ‪ ۶‬قانون ساماندهی و‬ ‫حمایتاز تولیدو عرضهمسکن‪،‬استفادهاز ظرفیت‬ ‫اراضی با کاربری غیرمســکونی در محدوده شهرها‬ ‫پس از تغییر کاربری و تصویب در مراجع ذیربط‪،‬‬ ‫توسعه شهرک سازی و ایجاد قابلیت سرمایه گذاری‬ ‫مــردم و بخش های مختلف در انهــا‪ ،‬خرید اراضی‬ ‫غیردولتی مناســب در محدوده شــهرها در صورت‬ ‫تامین زمین بنا به تشخیص وزارت راه و شهرسازی‬ ‫و توسط سازمان ملی زمین و مسکن‪ ،‬الحاق اراضی‬ ‫دولتی مناســب به محدوده مصوب شــهر با تایید‬ ‫شورای عالی شهرسازی و معماری‪ ،‬معاوضه اراضی‬ ‫مســکونی غیردولتــی واقــع در محدوده شــهرها با‬ ‫اراضی دولت مطرح شده است‪.‬‬ ‫در این برنامه اهم مسائل و چالش های بخش‬ ‫مسکن در ‪ ۱۴‬محور شناسایی شده و برای هرکدام‬ ‫از انهاراه حل ها کهشاملرویکردهاو اقدام هایالزم‬ ‫در چهار سال اینده ارائه شده است‪.‬‬ ‫فرابخشــی بــودن موضــوع مســکن و ضــرورت‬ ‫مشــارکت فعــال همــه دســتگاه ها بــرای پیشــبرد‬ ‫برنامه هایمسکن‪،‬بهعنوانچالشنخستمطرح‬ ‫شــده است که اقدام الزم در چهار سال اینده برای‬ ‫این مشــکل شــامل تشــکیل شــورای عالی مســکن‬ ‫بــرای هماهنگــی دســتگاه های اجــرای بــه منظــور‬ ‫اجرای قانون جهش تولید مســکن‪ ،‬همکاری همه‬ ‫دستگاه های اجرایی برای استفاده از اراضی دولتی‬ ‫بــا کاربــری مســکونی در داخــل محــدوده و حریم‬ ‫قانونی شهرها در اجرای ماده ‪ ۶‬قانون ساماندهی‬ ‫و حمایت از تولید و عرضه مســکن و اجرای ماده‬ ‫‪ ۱۰‬قانون زمین شــهری‪ ،‬مکلف شــدن ســازمان امور‬ ‫مالیاتیبهاخذمالیاتاز خانه هایخالیبااستفاده‬ ‫از ســامانه جامــع امالک و اســکان با هدف تبدیل‬ ‫مسکن از کاالی سرمایه ای به کاالی مصرفی است‪.‬‬ ‫چالــش دوم‪ ،‬فقــدان منابــع مالــی الزم بــرای‬ ‫توانمندسازیمردمبهمنظور گسترشعرضهمسکن‬ ‫به اقشــار مختلــف به ویژه بخش محــروم جامعه‬ ‫اســت که رویکرد چهار ســال اینده ان نیز راه اندازی‬ ‫صندوق ملی مســکن برای پایدارسازی منابع مورد‬ ‫نیاز بخش مسکن و همچنین تامین منابع مورد نیاز‬ ‫جهت کاهش ســود تســهیالت بانکی و بخشــی از‬ ‫هزینه هایتامینمسکنخانوارهایکم درامداست‪.‬‬ ‫نــرخ ســود تســهیالت بانکــی و میزان اقســاط‬ ‫بــاال و خارج از اســتطاعت بودن تســهیالت مذکور‬ ‫برای خانوارهای کم درامد و متوســط‪ ،‬چالش سوم‬ ‫شناساییشدهاست کهبرنامهچهار سالایندهبرای‬ ‫رفع ان اســتفاده از ابزارهای بازار ســرمایه از جمله‬ ‫اوراق رهنی در راســتای تامین منابع مالی موردنیاز‬ ‫سیستم بانکی برای پرداخت تسهیالت بلندمدت‬ ‫عنوان شــده است‪ .‬چالش چهارم‪ ،‬ضرورت تقویت‬ ‫مســتمر منابــع بودجــه موضوع جــدول شــماره ‪۱۴‬‬ ‫قانون بودجه سنواتی است که راهکارهای حل ان‬ ‫نیز تخصیص منابع کافی از محل بودجه عمومی‬ ‫و بودجــه نهادهــای حمایتــی و انقالبــی همچون‬ ‫ســتاد اجرایی فرمــان امــام (ره)‪ ،‬وزارت کار‪ ،‬تعاون‬ ‫و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬ســازمان تامیــن اجتماعــی برای‬ ‫تامین مســکن خانوارهای کم درامد‪ ،‬تجمیع منابع‬ ‫و امکانــات تخصیــص یافتــه بــرای تامین مســکن‬ ‫گرو ههــای کم درامــد و تخصیص ان بــه وزارت راه و‬ ‫شهرسازیبرایبرنامه ریزیمتمرکز واستفادهبهینهاز‬ ‫ای منابع عنوان شده است‪.‬‬ ‫عمر پایین ساختمان ها به دلیل سهم پایین‬ ‫برپایه این گزارش‪ ،‬بانک پذیر نبودن خانوارهای‬ ‫کم درامــد بــه دالیلی همچــون عــدم امکان تامین‬ ‫وثایق مورد نیاز بانک و عدم استطاعت این اقشار‬ ‫در بازپرداخــت اقســاط تســهیالت‪ ،‬چالــش پنجم‬ ‫پیش رو است که راه کارهای حل انها در چهار سال‬ ‫اینده شامل پیگیری اقداماتی همچون ایجاد نهاد‬ ‫ضمانت‪ ،‬سنددار کردن امالک خانوارهای کم درامد‬ ‫چالش هشــتم‪ ،‬عدم تامین خدمــات زیربنایی‬ ‫و روبنایــی توســط دســتگاه های خدمات رســان در‬ ‫زمین های تامین شــده برای اجرای طرح های حوزه‬ ‫مســکن به دالیلی همچون هزینه زیاد تامین این‬ ‫خدمــات و عــدم وجــود منابــع کافی بــرای تامین‬ ‫هزینه های مذکور است‪ .‬راهکار حل این مساله نیز‬ ‫همکاری دستگاه های خدمات رسان و تامین منابع‬ ‫بانک پذیر نبودن خانوارهای کم درامد‬ ‫فناور ی های نوین‬ ‫مالــی موردنیاز جهــت تامین خدمــات زیربنایی و‬ ‫روبنایی اراضی تامین شده جهت اجرای طرح های‬ ‫مسکنوتامینهزنیه هایخدماتزیربناییتوسعه‬ ‫شــهری از متقاضیــان اســتفاده از اراضــی و تامیــن‬ ‫هزینه های خدمات روبنایی با تهاتر اراضی تجاری‬ ‫بابخشخصوصیاست‪.‬‬ ‫عمــر پایین ســاختمان ها به دلیل ســهم پایین‬ ‫یهــای نویــن در صنعــت ســاختمان و عــدم‬ ‫فناور ‬ ‫رعایت استانداردهای ساخت و ساز و تولید مصالح‬ ‫ساختمانی و زمان بر بودن فرایند ساخت و هزینه‬ ‫بر بودن ســاخت ســنتی اســت‪ .‬راه کارهای حل این‬ ‫چالش نیز ارائه مشوق های مورد نیاز برای استفاده‬ ‫یهــای نویــن‪ ،‬نظــارت بــر واحدهای تولید‬ ‫از فناور ‬ ‫مصالح ســاختمانی جهــت رعایت اســتانداردهای‬ ‫ســاخت مصالــح‪ ،‬اســتفاده از ظرفیــت بیمه هــای‬ ‫ســاختمانی جهــت نظــارت بر ســاخت و ســازها و‬ ‫افزایــش کیفیت ســاختمان های جدیداالحــداث و‬ ‫استفادهاز فناوری هاینوینو صنعتی سازیاست‪.‬‬ ‫چالش دهم‪ ،‬حجم باالی واحدهای فرسوده و‬ ‫نیازمند نوسازی در محالت هدف بازافرینی شهری‬ ‫اســت‪ .‬راه کار حل این مشکل نیز ارایه مشوق های‬ ‫مالــی و غیرمالــی موثــر جهــت ترغیــب مالــکان‬ ‫واحدهای مسکونی فرسوده و ناکارامد به نوسازی‬ ‫و به سازی بافت شهری عنوان شده است‪.‬‬ ‫چالش مهاجرت روستاییان به دلیل‬ ‫خشکسالی‬ ‫چالش یازدهم‪ ،‬خشکسالی و شرایط اقتصادی‬ ‫نامطلوب جامعه روستایی است که سبب گسترش‬ ‫مهاجرتبهشهرهایبزرگشده کهیکیاز اثار فوری‬ ‫این وضعیت گســترش پدیده اســکان غیررسمی در‬ ‫حاشــیه شهرهاســت‪ .‬راه کارهای حل این چالش نیز‬ ‫شــامل اجرای طرح های تامین مســکن خانوارهای‬ ‫کم درامد به منظور جلوگیری از افزایش روند اسکان‬ ‫این خانوارها در مناطق حاشیه ای شهرها و حمایت‬ ‫از اجــرای برنام ههــای امایش ســرزمین برای تثبیت‬ ‫جمعیت در روستاها و شهرهای کوچک به حاشیه‬ ‫شهرهای بزرگ و کالن شهرهاست‪ .‬چالش دوازدهم‪،‬‬ ‫افزایش سهم اجاره نشینی در بخش مسکن و سهم‬ ‫باالیهزینهاجارهمسکندر سبدهزینهخانوار است‪.‬‬ ‫راه کارهای حل این چالش نیز در برنامه های وزیر راه‬ ‫و شهرســازی دولت ســیزدهم کاهش هزینه مبادله‬ ‫اجــاره و افزایش ضمانت اجــرای قراردادهای اجاره‬ ‫مسکن با ایجاد زیرساخت های توسعه قراردادهای‬ ‫استاندار اجارهمسکنباقابلیتاعمالخودکار قیود‬ ‫قرارداد و تسویه وجوه قرارداد از طریق حساب های‬ ‫امانی واسط‪ ،‬حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه های‬ ‫اجاره داریحرفه ایبااستفادهاز مشوق هایمالیاتی‬ ‫و تخفیــف عــوارض و واگــذاری اراضــی دولتــی بــه‬ ‫صورت اجاره بلندمدت‪ ،‬اعطای کمک هزینه اجاره‬ ‫و تســهیالت کمک ودیعه مسکن با نرخ های سود‬ ‫پایینبهخانوارهایمستاجر کم درامد‪،‬افزایشدوره‬ ‫زمانی قراردادهای اجاره مسکن از یک سال به سه یا‬ ‫پنج سال و ساماندهی اژانس های امالک با همکاری‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان شده است‪.‬‬ ‫مسالهسیزدهم‪،‬تهیهوبه روز رسانیطرح هایجامع‬ ‫و تفصیلی همه شــهرهای کشــور اســت‪ .‬راه کار حل‬ ‫این مساله نیز تامین منابع الزم برای تحقق حرکت‬ ‫جهــادی و تحول گرا در این موضــوع و تقویت توام‬ ‫با نظارت بیشتر مشاوران حوزه مطالعات طرح های‬ ‫جامع و تفصیلی است‪ .‬مساله و چالش پایانی نیز‬ ‫استقرار طرحامایشسرزمینیمبتنیبر استفادهبهینه‬ ‫و اینده نگر از فضا و منابع و امکانات کشــور اســت‬ ‫کــه راه کار حــل این چالش نیز تهیه و به روز رســانی‬ ‫حهــای جامــع و تفصیلی همه شــهرهای کشــور‬ ‫طر ‬ ‫مبتنیبر ضوابطمربوطوتنظیم گریبارویکردتمهید‬ ‫ضمانت های اجرایی کافــی برای رعایت طرح های‬ ‫جامعوتفصیلیاست‪.‬‬ ‫اقدمات ذوب اهن اصفهان در درمان و پیشگیری از شیوع کرونا تشریح شد‬ ‫اغاز واکسیناسیون کارکنانذوب اهناصفهانبرایحفظسالمتو تولید‬ ‫علیرضااجدانیرئیسبیمارستانشهیدمطهریومجیدمکاریمدیر‬ ‫ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست ذوب اهن اصفهان در گفتگوی ویژه‬ ‫خبریسیمایاصفهانبهتشریحاقداماتاینشرکتدر راستایدرمانو‬ ‫مقابلهباشیوعبیماریکروناازجملهواکسیناسیونکارکنانپرداخت‪.‬‬ ‫رئیس بیمارستان شهید مطهری در این خصوص گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫شیوع بیماری کرونا‪ ،‬بخش های مختلف این بیمارستان در بیست ماه‬ ‫گذشته در خدمت کارکنان این مجتمع عظیم صنعتی و مردم منطقه‬ ‫بودندوحفاظتاز جانانهادر برابر اینبیماریرابهعهدهداشتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این بیمارستان خصوصی یکی از سرمایه های بزرگ ذوب‬ ‫اهن اصفهان اســت که با توجه به شــرایط بحرانی شیوع کرونا‪ ،‬با نظر‬ ‫هیاتمدیرهدر اختیار وزارتبهداشتقرار گرفتودر بیستماهگذشته‬ ‫خدمات گستردهایارائهداد‪.‬‬ ‫علیرضااجدانیگفت‪:‬جهتشناساییبیمارانمبتالبهکرونایککال‬ ‫سنتر ایجاد شد و تمام ‪ ۱۸‬هزار پرسنل ذوب اهن و شرکت های تابعه‬ ‫می توانستند در صورت نیاز به صورت رایگان تست‪ PCR‬انجام دهند‬ ‫که عامل مهمی در جهت جلوگیری از شیوع این بیماری در ذوب اهن‬ ‫اصفهانبود‪.‬همچنیندر بیمارستانشیهدمطهری‪،‬بااستفادهاز تکنیک‬ ‫هایسریع‪،‬افرادمشکوکبهبیماریبررسیمیشوندو ازادامه کار افراد‬ ‫دارای عالئم این بیماری جلوگیری به عمل امد‪ .‬مجموعه این اقدامات‬ ‫باعث شد امار ابتال به این بیماری در ذوب اهن اصفهان بسیار پایین‬ ‫باشد‪.‬رئیسبیمارستانشهیدمطهریدر خصوصواکسیناسیونکارکنان‬ ‫ذوب اهــن گفــت‪ :‬با پی گیری های صورت گرفته و با همــکاری وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬به فعاالن عرصه فوالد‪ ،‬واکسن اختصاص یافت که اهمیت‬ ‫بســیاری برای حفظ ســامت کارکنان و روند تولید دارد‪.‬وی با اشاره به‬ ‫اقدامات صورت گرفته جهت واکسیناسیون کارکنان این مجتمع عظیم‬ ‫صنعتیدر دو بخش‪،‬گفت‪:‬بخشاولمربوطبهتزریقواکسنمطابق‬ ‫جدولسنیتعیینشدهوزارتبهداشتدر واحداورژانسکارخانهاست‬ ‫که از روز یک شنبه‪ ۲۴‬مرداد ماه اغاز شد‪.‬وی افزود‪ :‬بخش دوم مربوط‬ ‫بهواکسیناسیونبدونمحدودیتسنیاستکهبهزودیدر اینمجتمع‬ ‫عظیمصنعتیاغاز میشودودر گامبعدیواکسیناسیونخانوادهکارکنان‬ ‫نیز مدنظر است‪.‬اجدانیدر خصوصتجهیزاتجدیدبیمارستانشهید‬ ‫مطهری گفت‪:‬درفرایندتشخیص کهاهمیتبسیاریدارد‪،‬تجهیزاتبه‬ ‫روز نیاز است‪.‬دراینراستادستگاهسیتیمولتیاسالیسبسیار پیشرفته‬ ‫ایدر بیمارستانمستقر شدکهدر حالارائهخدمتاست‪.‬دستگاه‪MRI‬‬ ‫هم با همکاری وزارت بهداشت تهیه شده که در منطقه وجود ندارد و‬ ‫امیدوارمبهزودیطیمراسمیشاهداغاز به کار انباشیم‪.‬‬ ‫رئیسبیمارستانشهیدمطهریدر بخشیاز سخنانخود‪،‬بهشرایط‬ ‫ســخت کنونی مراکز درمانی کشــور به جهت شــکل گیری موج جدید‬ ‫شــیوع کرونا اشــاره کرد وگفت‪ :‬در گذشــته هیچ گاه ظرفیت بیمارستان‬ ‫شهید مطهری جهت بستری بیماران کرونایی صد در صد پرنشده بود‬ ‫که این اتفاق در چند روز گذشته افتاد و امیدوارم به شرایطی نرسیم که‬ ‫از شیوه های اقدامات سریع استفاده کنیم‪ .‬در این راه هم مشکل تامین‬ ‫تجهیزاتو دارو داریمو مهمتر از انباتوجهبهاینکه کادر درمانبیست‬ ‫ماهاست کهشبانهروز فعالیتمی کنند‪،‬تامیننیرویمتخصصو خبره‬ ‫است کهبتوانداینشرایطراتحمل کند‪.‬در اینشرایط‪،‬رعایتپروتکل‬ ‫های بهداشتی توسط مردم برای عبور از موج جدید این بیماری‪ ،‬بسیار‬ ‫حیاتیاست‪.‬مدیر ایمنی‪،‬بهداشتو محیطزیستذوباهناصفهان‬ ‫نیز گفت‪ :‬با توجه به ناشناخته بودن این بیماری و روش های درمان ان‪،‬‬ ‫اقدامات پیشگیرانه در اولویت فعالیت های ذوب اهن قرار گرفت‪ .‬در‬ ‫این راستا برای حفظ سالمت کارکنان و روند تولید‪ ،‬اقدامات بسیاری با‬ ‫همکاریتمامبخشهایذوباهناصفهانانجامشد‪.‬‬ ‫مجیــد مــکاری برخی از این فعالیت ها را که با شــکل گیری کمیته‬ ‫عالــی کرونــا در ذوب اهــن برنامه ریزی و انجام شــد‪ ،‬بدین شــرح بیان‬ ‫کرد‪ :‬گندزداییهاو ضدعفونیهادر کلیهمکانهایی کهپرسنلحضور‬ ‫داشتند‪ ،‬لغو برنامه هایی که منجر به تجمع می شد مثل اموزش های‬ ‫حضوری و سرو غذا در رستوران‪ ،‬کاهش تراکم در سرویس های ایاب و‬ ‫ذهاب‪ ،‬بازرسی های روزانه در مراکز مختلف‪ ،‬اموزش و فرهنگ سازی‬ ‫الزمباهمکاریمدیریتروابطعمومیو‪..‬ویافزود‪:‬برایقطعزنجیره‬ ‫شیوع این ویروس‪ ،‬شناسایی افراد بیمار بسیار ضروری است که در این‬ ‫زمینه اقدامات مختلفی از جمله ایجاد کال سنتر صورت گرفت و افراد‬ ‫بیمار در دورانقرنطینه‪،‬از مزایاو حقوقخودبرخوردار بودند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫ذوب اهن اصفهان اولین‬ ‫محموله ارک معدن را‬ ‫صادر کرد‬ ‫غرب اسیا به عنوان یکی از غنی ترین نقاط کره زمین‬ ‫از نظر منابع معدنی می باشــد که متاســفانه به دلیل‬ ‫وضعیت سیاسی منطقه به صورت کافی توسعه نیافته‬ ‫است‪ .‬در سال های اخیر و با توجه به اکتشافات صورت‬ ‫گرفتــه و همچنین افزایــش ارزش مواد معدنی اهمیت‬ ‫توسعه معادن بیش از پیش اشکار گردیده است‪ .‬نظر‬ ‫به این که سالیان متمادی ارک معدنی بصورت وارداتی‬ ‫تامین می شــده اســت‪ ،‬شــرکت ذوب اهن اصفهان به‬ ‫عنــوان تنهــا تولید کننــده ارک معدنی در غرب اســیا در‬ ‫راســتای توســعه بازار و پاســخ به نیاز داخل در مرحله‬ ‫اول اقــدام بــه تولیــد ارک معدنی‪ V۲۱‬نمــوده و پس از‬ ‫پاسخگوییبهنیاز داخلو استقالل کشور از وارداتاین‬ ‫محصول استراتژیک‪ ،‬باتوجه به نیاز کشورهای منطقه‬ ‫و توســعه معادن همســایگان اقدام به تحقیقات بازار‬ ‫صادراتی و شناســایی کشــورهای دارای معادن در حال‬ ‫رشد و توسعه کرد‪ .‬پس از مذاکره با مشتریان صادراتی‪،‬‬ ‫اولین محموله این محصول پس از تولیــد در نورد ‪۶۵۰‬‬ ‫کارخانهو انجامعملیاتخم کاری‪،‬نوردسردو برشکاری‬ ‫در کارگاه شــرکت پویش معادن از شــرکت های تابعه‬ ‫ذوب اهــن‪ ،‬حمــل محصول نهایی به مقصد صادراتی‬ ‫انجــام گرفــت‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت بــرای این محموله‬ ‫صادراتی عالوه بر تولید درکارخانه‪ ،‬فرایندهای تکمیلی‬ ‫نیــز توســط شــرکت هــای وابســته ذوب اهــن صــورت‬ ‫پذیرفتو بهاینترتیبارزشافزودهباالتریدرمقایسه‬ ‫بــا صادرات پروفیــل خام حاصل گردید‪ .‬در ادامه رشــد‬ ‫و توســعه محصــوالت شــرکت ذوب اهــن‪ ،‬تولیــد ارک‬ ‫معدنی ‪ TH۳۶‬نیز مطابق با استانداردهای روز اروپا و‬ ‫با کاربرد معادن بسیار عمیق طراحی و به تولید رسید‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان‬ ‫در جبهه صنعت پیشتاز‬ ‫صنایع است‬ ‫سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل‬ ‫ســپاه پاســداران انقالب اســامی از غرفه گروه جهادی‬ ‫فوالدمــردان عاشــق والیــت ذوب اهــن اصفهــان در‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای گــروه های جهــادی در محل‬ ‫ساختمانناحیهمقاومتبسیجامامصادق(ع)اصفهان‬ ‫بازدید کرد‪ .‬سردار سالمی به اتفاق سردار مجتبی فدا‪،‬‬ ‫فرمانده ســپاه صاحب الزمان (عج) اســتان اصفهان در‬ ‫طــول حضــور خود در این غرفه‪ ،‬ضمن اســتماع گزارش‬ ‫مسئول گروه جهادی‪ ،‬از خدمات عمرانی ارزشمند گروه‬ ‫جهادی (ســاخت ‪ ۲۲‬منزل بــرای نیازمندان‪ ،‬تعمیرات‪،‬‬ ‫توسعه و بازسازی تعدادی از اماکن عمومی شهرستان‬ ‫لنجان و ‪ )...‬ارائه خدمات فنی‪ ،‬مهندسی و جمع اوری‬ ‫و ارسال کمک های کارکنان به زلزله زدگان و سیل زدگان‬ ‫چند ســال گذشــته و اجرای طرح های فرهنگی (خانه‬ ‫تکانی بهشتی‪ ،‬مهر در انتظار مهربانی و ‪ )...‬نیز مطلع‬ ‫شد‪ .‬وی نقش ذوب اهن را در فعالیت های اقتصادی‬ ‫و اجتماعی قابل تحسین برشمرد و اظهار داشت‪ :‬ذوب‬ ‫اهــن اصفهان هــم در جبهه صنعت و هم در فعالیت‬ ‫هــای اجتماعــی پیشــتاز صنایع اســت‪ .‬فرمانده ســپاه‬ ‫صاحبالزمان(عج)استاناصفهاننیز در اینبازدیدبه‬ ‫فعالیت های گروه هایجهادیو سازندگیبسیجو سپاه‬ ‫در مناطق محروم کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬سپاه در صدد‬ ‫سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون کرونا در کشور‬ ‫است‪ .‬سرهنگ حسن عجمی معاون بسیج سازندگی‬ ‫سپاهصاحبالزمان(عج)استاناصفهاننیز در بازدیداز‬ ‫غرفه ذوب اهن اصفهان با اشاره به روند فعالیت های‬ ‫امدادی و عمرانی ذوب اهن اصفهان در سال های اخیر‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به انواع و حجم کارهای سازندگی ذوب‬ ‫اهن اصفهان‪ ،‬این شــرکت رتبه برتر جهادی را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪ .‬شایان ذکر است فرمانده کل سپاه‬ ‫در سفر به استان اصفهان در نشست ستاد استانی طرح‬ ‫پیشگیری و مقابله با کرونای سردار شهید سلیمانی در‬ ‫ایناستانحضور یافت‪.‬‬ ‫تقدیر از پزشکان‬ ‫بیمارستان شهید مطهری‬ ‫ذوب اهن اصفهان‬ ‫جمعــی از مســئولین ذوب اهــن اصفهــان بــه‬ ‫مناســبت اول شــهریورماه روز پزشــک بــا حضــور‬ ‫در بیمارســتان شــهید مطهــری از پزشــکان پرتــاش‬ ‫ایــن مرکــز درمانــی بــا اهــداء لــوح ســپاس از طــرف‬ ‫مدیرعامــل شــرکت‪ ،‬تقدیر بــه عمل اوردنــد‪ .‬رئیس‬ ‫بیمارســتان شــهید مطهــری در حاشــیه ایــن بازدیــد‬ ‫ضمن قدردانی از زحمات پزشــکان این بیمارستان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تمامــی کادر بیمارســتان شــهید مطهری طی‬ ‫بیست ماه گذشته به صورت شبانه روز در خدمت‬ ‫تالشــگران ذوب اهن اصفهان و مردم جامعه بوده‬ ‫انــد و تنهــا عشــق بــه مــردم و احســاس مســئولیت‬ ‫نســبت به این شغل مقدس باعث شده که بتوانند‬ ‫مشــکالت وســختی هــای گوناگــون را تحمــل کنند‪.‬‬ ‫علیرضــا اجدانــی بــا اشــاره بــه اینکــه کادرپزشــکی‬ ‫بیمارســتان شــهید مطهــری متشــکل از ‪ ۱۱۰‬پزشــک‬ ‫حاذق و متعهد است‪ ،‬گفت‪ :‬این عزیزان شبانه روز‬ ‫در تالشــند تا رنج و تلخی بیماری ها را به شــیرینی‬ ‫بهبــودی بدل کرده و ســامت دردمنــدان را به انان‬ ‫برگرداننــد و از ایــن نظــر عملشــان عملــی مقــدس‬ ‫است‪ .‬در این مراسم تقدیر که در محل کار پزشکان‬ ‫انجام شد‪ ،‬علیرضا اجدانی و مهرداد قدیری‪ ،‬رئیس‬ ‫و معاون بیمارستان شهید مطهری‪ ،‬سرهنگ مختاری‬ ‫فرمانــده حــوزه مقاومت بســیج شــهید تندگویان و‬ ‫مجیــد مرادیــان معــاون روابط عمومــی ذوب اهن‬ ‫اصفهان حضور داشتند و لوح های تقدیر و هدایا را‬ ‫به این پزشکان پرتالش تقدیم کردند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫برخورداری ‪ 99/9‬درصدی‬ ‫شهرهای استان البرز‬ ‫از گاز‬ ‫سرپرســت شــرکت گاز اســتان البــرز در بازدیــد از‬ ‫پروژه هایشهرستانطالقاناز بهرهمندی‪ 9/99‬درصدی‬ ‫شهرها و ‪ 5/86‬درصدی روستاهای استان البرز از نعمت‬ ‫گاز طبیعی خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شــرکت‬ ‫گاز استان البرز‪ ،‬سرپرست شرکت گاز استان البرز عنوان‬ ‫کرد‪ :‬قریب به ‪ 6677‬کیلومتر شــبکه گاز در استان البرز‬ ‫اجراشده است که از این میزان‪ 5051،‬کیلومتر در شهرها‬ ‫و ‪ 1626‬کیلومتر در روستاها است‪ .‬سهراب نجار با اشاره‬ ‫به مهاجر پذیر بودن و رشد باالی جمعیت و سکونت‬ ‫اقواممختلفدر ایناستانو همچنینساختابنیهطی‬ ‫چند سال اخیر افزود‪ :‬همزمان با رشد جمعیت توسعه‬ ‫شبکه گاز در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫ویدر ادامهبیان کرد‪:‬تابهامروز ‪ 280904‬انشعابدر‬ ‫استان البرز نصب شده است که از این تعداد‪233934،‬‬ ‫انشعاب در شهرها و‪ 46970‬انشعاب در روستاها است‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت گاز اســتان البرز گفت‪ 919:‬هزار و ‪211‬‬ ‫مشترک در استان البرز از گاز طبیعی بهره مند بوده که از‬ ‫این تعداد‪ 838‬هزار و ‪ 624‬مشترک در شهرها و ‪ 80‬هزار‬ ‫و‪ 587‬مشترکدر روستاهاهستند‪.‬‬ ‫جلوگیری از خاموشی ها با‬ ‫اجرای طرح های توسعه ای‬ ‫عضوهیاترییسهکمیسیونانرژیمجلسگفت‪:‬وزیر‬ ‫پیشنهادی نیرو‪ ،‬مدیر جهادی و انقالبی است و با توجه‬ ‫بهسابقه ایکهدر بخشصنعتومعدنداشتهمی تواند‬ ‫بــا اجرای برنامه های توســعه ای مانع از خاموش ـی های‬ ‫اتی شود و یا انها را به حداقل برساند‪ .‬عبدالعلی رحیمی‬ ‫مظفــری در گفــت و گــو با ایرنــا درباره حضــور علی اکبر‬ ‫محرابیان در وزارت نیرو و اقدام هایی که وی در صورت‬ ‫اخــذ رای اعتمــاد بایــد در اولویت کاری خود قــرار دهد‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬یکــی از مشــکالت اصلــی وزارت نیــرو عــدم تراز‬ ‫مصرف و تولید برق است و تا زمانی که میزان تولید برق‬ ‫از مصرف کمتر باشد نمی توان انتظار داشت که کشور از‬ ‫خاموشیهافاصلهبگیرد‪.‬ویادامهداد‪:‬باتوجهبهکمبود‬ ‫تولید برق که طی سال های اخیر هم بیشتر شده است‬ ‫باید برنامه هایی اجرا شود تا به طور فوری برق مورد نیاز‬ ‫در مدار مصرفقرار گیرد‪.‬ایننمایندهمجلسخاطرنشان‬ ‫ساخت‪:‬بدینجهتتوصیهمیکنمکهدر مدیریتمنابع‬ ‫اب اقدام های الزم انجام شود تا بهتر از گذشته بتوان از‬ ‫نیروگاه ابی با هدف تولید برق استفاده کرد‪ .‬عضو هیات‬ ‫رئیسه کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشــان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫نگرانی های ما قطعی برق در فصل زمستان است؛ سال‬ ‫گذشته‪ ۱۰‬روز خاموشی داشتیم و اگر روند موجود ادامه‬ ‫پیدا کند‪ ،‬تعداد روزهای خاموشی در زمستان به‪ ۲۰‬تا‪۳۰‬‬ ‫روز خواهدرسید‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 03‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1146‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مدیرعامل مپنا‪:‬‬ ‫حمایتقاطعنمایندگانمجلس؛‬ ‫پشتوانه وزیر نفت در مجامع جهانی‬ ‫احتمال بروز خاموشی در زمستان وجود دارد‬ ‫مدیرعامــل گــروه صنعتی مپنا گفــت‪ :‬تداوم‬ ‫رونــد کنونــی مصــرف و بــی ارزش تلقــی کــردن‬ ‫انرژی‪ ،‬احتمال بروز خاموشــی در زمســتان را به‬ ‫دلیل کمبود سوخت تقویت خواهد کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪« ،‬عبــاس علــی ابــادی» در‬ ‫نشــت خبــری افــزود‪ :‬ارزش و بهــای انــرژی در‬ ‫کشورمان به درستی شناخته نشده و همواره بر‬ ‫بی ارزش بودن ان تاکید شده است‪.‬‬ ‫وی ادام ـه داد‪ :‬ب ـی ارزش دانســتن انــرژی‬ ‫به ویــژه انــرژی بــرق همــواره مشــکالتی را برای‬ ‫کشورمان به همراه داشته وخواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل مپنــا خاطرنشــان کرد‪ :‬انرژی برق‬ ‫متمایزتریــن نــوع انرژی اســت کــه در عین حال‬ ‫تهــای خاص خــود را نیز دارد و یکی‬ ‫محدودی ‬ ‫از محدودیــت هــای انــرژی بــرق ان اســت کــه‬ ‫برخالف نفت و گاز نمی توان ان را ذخیره کرد‪.‬‬ ‫علی ابــادی گفــت‪ :‬گرچــه این ایــام فن اوری‬ ‫هــای جدیــدی مطــرح شــده کــه امــکان ذخیره‬ ‫محدود برق را هموار می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل مپنا‪ ،‬محدودیت دیگر انرژی برق‬ ‫را محدودیت زیس ـت محیطی برشــمرد و گفت‪:‬‬ ‫یشــود‪ ،‬اما‬ ‫بــرق گرچه انرژی پاکی محســوب م ‬ ‫تولید ان به محیط زیست اسیب رسان است‪.‬‬ ‫وی ادام ـه داد‪ :‬هــر چقــدر مصــرف انــرژی‬ ‫بیشتر باشد‪ ،‬شاخص توسعه یافتگی به حساب‬ ‫می ایــد‪ ،‬اما شــدت مصــرف انرژی بایــد معقول‬ ‫باشــد و هرچه بهــره وری افزایش یابــد از انرژی‬ ‫بیشتری بهره خواهیم برد‪.‬‬ ‫یتــوان گفت از‬ ‫علی ابــادی افــزود‪ :‬زمانــی م ‬ ‫انــرژی اســتفاده مطلــوب کرده ایــم کــه صنعتــی‬ ‫ایجــاد کرده باشــیم کــه به انــدازه کافی جذاب‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬از جملــه مهمترین اقــدام هایی‬ ‫که در کشورمان باید در اولویت قرارگیرد تالش‬ ‫بــرای افزایــش بهــره وری بــرق و کاهش شــدت‬ ‫انرژی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل مپنا با تاکید بر تالش برای کاهش‬ ‫شدت انرژی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬یکی از راهکارهایی‬ ‫کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد‪ ،‬تــاش بــرای‬ ‫ذخیر هســازی انــرژی بــرق در بخــش خانگــی و‬ ‫صنعتی است‪.‬‬ ‫وی به مردم توصیه کرد‪ :‬تالش خود را به کار‬ ‫گیرند و با استفاده از فن اوری های جدید نسبت‬ ‫به ذخیره ســازی برق در حد امکان اقدام کنند‬ ‫تا در اینده دچار مشکل نشوند‪.‬‬ ‫علی ابــادی گفــت‪ :‬بایــد تالش خــود را برای‬ ‫افزایش بهره وری انرژی برق به کار گرفت و نیز‬ ‫به دنبال کاهش تلفات این انرژی ارزشمند بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در کشــورمان از این انرژی‬ ‫به درســتی استفاده نمی شــود و تلفات ان زیاد‬ ‫اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ادامه ایــن روند احتمال بروز‬ ‫خاموشــی هــا در زمســتان را بیشــتر خواهد کرد‬ ‫زیــرا در تامیــن ســوخت مورد نیــاز نیروگاهی به‬ ‫دلیل شدت مصرف در بخش خانگی با مشکل‬ ‫روبه رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل مپنــا افزود‪ :‬افزایــش مصرف بی‬ ‫رویه ناشــی از این تفکر است که ارزش انرژی را‬ ‫ناچیز دانسته و بر ان تاکید شده است‪.‬‬ ‫علی ابادی به رسانه ها توصیه کرد تا نسبت‬ ‫به اگاه ســازی جامعه درباره ارزش فوق العاده‬ ‫انرژی به ویژه برق اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از هم اکنون باید نگران زمســتان‬ ‫و نیز تابســتان ســال اینده باشــیم و اقدام های‬ ‫اساسی در دستورکار قرارگیرد تا با مشکل مواجه‬ ‫نشویم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل مپنا ادامه داد‪ :‬ســه راهکار برای‬ ‫اگهی تجدید مناقصه الف‪ -‬ب‪99 246- -‬‬ ‫حل مشکالت برقی کشور وجود دارد؛ نخست‬ ‫انکــه قیمــت برق را ب هســرعت اصــاح کنیم که‬ ‫این راهکار در شــرایط کنونی کشــور امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی اضاف هکــرد‪ :‬راهــکار دوم ایــن اســت کــه‬ ‫مطابــق قانــون‪ ،‬مابــه التفــاوت هزین ههــا را از‬ ‫طریــق منابع ملی و عمومــی برای صنعت برق‬ ‫جبــران کنیــم کــه ایــن راهــکار نیــز در وضعیــت‬ ‫فعلــی امکان پذیــر نیســت‪ ،‬امــا راهکار ســومی‬ ‫وجود دارد که نتیجه سال ها کار در صنعت برق‬ ‫اســت؛ این راهکار را در اینده ای نزدیک و پس‬ ‫از استقرار دولت سیزدهم ارائه خواهیم داد‪.‬‬ ‫علی ابــادی بــا بیــان اینکــه توربیــن ‪-MGT‬‬ ‫‪ ۷۵‬کــه توربینــی ‪ ۲۳۰‬مگاواتــی ســاخت گــروه‬ ‫مپنــا و در کالس ‪ F‬اســت امــروز بــرای نصب در‬ ‫نیــروگاه ســهند از محــل کارخانه مپنــا بارگیری و‬ ‫با تریلرهای مخصوص ارســال شــد‪ ،‬گفت‪ :‬ایران‬ ‫امــروز از نظــر تــوان فنــی در صنعت بــرق جزو‬ ‫کشــورهای ســرامد جهــان اســت و می توانیم با‬ ‫نهــای ‪ ۲۳۰‬مگاواتــی و ‪ ۳۱۰‬مگاواتــی‬ ‫توربی ‬ ‫کالس ‪ F‬ســاخت داخــل نیازهــای صنعــت برق‬ ‫حرارتی کشور را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز با صادرات ســه درصد برق‬ ‫کشــور‪ ۵۰ ،‬درصــد بودجــه بــرق کشــور را تامین‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت سهامی اب منطقه ای گیالن در نظر دارد پروژه خرید کاالهایی با اطالعات مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ‪ 2000001076000003‬از طریق فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقیقی‬ ‫شرکت سهامی‬ ‫اب منطقه ای گیالن و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(ســتادیران) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در‬ ‫ســامانه‪ ،‬مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬به پیشنهادهای واصله خارج از‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت سهامی اب منطقه ای گیالن‪ -‬رشت بلوار امام خمینی‪ ،‬تلفن ‪013 -33669021 -9‬‬ ‫‪ -2‬نام و نشانی واحد خدمات مهندسی مشاور‪ :‬مهندسین مشاور سفیدرود گیالن به نشانی رشت‪ -‬کمربندی شهید بهشتی‪ -‬چهار راه بیمارستان‬ ‫دکتر حشمت‪ -‬کوی پانزده خرداد‪ -‬خیابان پنجم‪ -‬تلفن ‪ 013 -33606073‬و فاکس ‪013-33606072‬‬ ‫‪ -3‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید‪،‬حمل‪ ،‬نصب و راه اندازی‪ ،‬تست‪ ،‬اموزش و گارانتی یکساله تابلو برق اینورتر ‪ 110‬کیلو وات سه فاز ‪ 380‬ولت مخزن زمینی‬ ‫‪ 10000‬متر مکعبی استانه اشرفیه‪ ،‬شماره موافقتنامه طرح‪1307002091 :‬‬ ‫‪ -4‬مدت اولیه پیمان‪ 90 :‬روز‬ ‫‪ -5‬مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 375/000/000‬ریال ( سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال) می باشد که‬ ‫می بایست به صورت یک یا ترکیبی از تضمین های موضوع بند های (الف)‪( ،‬ب)‪( ،‬پ)‪( ،‬ج)‪( ،‬چ)‪ ،‬و (ح) ماده (‪ )4‬ایین نامه تضمین معامالت دولتی‪،‬‬ ‫موضوع تصویب نامه شماره ‪ /123402‬ت ‪ 50659‬ه مورخ ‪ 1394/09/22‬هیئت محترم وزیران تهیه و اصل ان در موعد مقرر تحویل دبیرخانه حراست‬ ‫شرکت سهامی اب منطقه ای گیالن گردیده و تصویر ان نیز در موعد مقرر طبق ضوابط و الزامات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در سامانه مزبور‬ ‫بارگذاری شود‪ .‬الزم به ذکر است مشخصات الزم جهت دریافت ضمانتنامه شامل کد اقتصادی شرکت اب منطقه ای گیالن ‪ 411356488953‬و کد‬ ‫پستی ‪ 4188866789‬و شناسه ملی شرکت ‪ 10720143757‬و شماره ثبت ‪ 1711‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬شرایط کلی شرکت کنندگان‪:‬‬ ‫شــرکت کنندگان می بایست سازندگان تابلو درخواستی مطابق دستورالعمل و شرایط مناقصه (فرم شماره ‪ )1‬باشند‪ .‬ارائه کپی برابر با اصل پروانه‬ ‫ساخت تابلو از مراجع ذیصالح (صنف الکترونیک یا انجمن تابلوسازان کشور) و همچنین ارائه موارد ذیل جهت شرکت در مناقصه الزامی می باشد‪.‬‬ ‫ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه برای اشخاص حقیقی عبارتند از‪:‬‬ ‫تصویر شناسنامه تمام صفحات‪ -‬تصویر کارت ملی به صورت پشت و رو‪ -‬شماره حساب بانکی به نام خود شخص شرکت کننده در مناقصه‪ -‬یک مورد‬ ‫قرارداد (سابقه کار) مشابه برابر شرایط مندرج در اسناد مناقصه با ارائه رضایت نامه از کارفرما یا صاحب کار قبلی‪ -‬رزومه کاری‪ -‬ادرس دقیق پستی‪.‬‬ ‫ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه برای اشخاص حقوقی عبارتند از‪:‬‬ ‫کپی برابر با اصل اگهی ثبت شرکت‪ -‬اساسنامه شرکت‪ -‬کد اقتصادی‪ -‬کد شناسه ملی‪ -‬اخرین تغییرات در روزنامه رسمی کشور‪ -‬تصویر پشت و‬ ‫رو کارت ملی صاحبان امضای مجاز شرکت‪ -‬شماره حساب بانکی به نام شرکت‪ -‬یک مورد قرارداد (سابقه کار) مشابه برابر شرایط مندرج در اسناد‬ ‫مناقصه با ارائه رضایت نامه از کارفرما یا صاحب کار قبلی‪ -‬رزومه کاری‪ -‬ادرس دقیق پستی‪.‬‬ ‫الزم به توضیح است ارائه برگه ثبت نام و ثبت کلیه توانمندی ها در سامانه توانیران و رعایت کلیه الزامات سامانه مزبور در راستای اجرای " قانون‬ ‫حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی " برای شرکت در مناقصه الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬تاریخ‪ ،‬مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه‪:‬‬ ‫متقاضیان می توانند از ساعت ‪ 11‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/06/02‬لغایت راس ساعت ‪ 13‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/06/09‬از طریق مراجعه به‬ ‫سامانه ستادیران به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬برای دانلود اسناد مناقصه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -8‬تاریخ‪ ،‬مهلت‪ ،‬محل تحویل و تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه‪ :‬مناقصه گران می بایست اسناد مناقصه را تکمیل و نسبت به بارگذاری کلیه اسناد‬ ‫مناقصه در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا راس ساعت ‪ 13‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/06/20‬اقدام نموده و ضمن بارگذاری پاکت (الف) در سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیک دولت می بایست نسبت به ارسال پاکت الک و مهر شده الف (اصل تضمین شرکت در مناقصه) نیز در مهلت مقرر تعیین شده به‬ ‫دبیرخانه حراست شرکت سهامی اب منطقه ای گیالن واقع در رشت‪ -‬بلوار امام خمینی‪ -‬شرکت سهامی اب منطقه ای گیالن اقدام و رسید دریافت‬ ‫دارند‪ .‬پیشنهادهای واصله راس ساعت ‪ 10‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/06/21‬در کمیسیون مناقصه بازگشایی می گردد‪ .‬حضور یک نفر نماینده از‬ ‫طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پیشنهادها با ارائه معرفی نامه مجاز می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬مدت اعتبار پیشنهاد‪ 180 :‬روز بعد از اخرین موعد تسلیم پیشنهاد می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی ‪ 1456‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬هزینه چاپ کلیه اگهی های مربوطه به موضوع مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬روش پرداخت‪ :‬نحوه پرداخت کلیه مبالغ صورت حساب ها در قالب اسناد خزانه اسالنی‪ -‬بند (و) با سررسید سال ‪( 1403‬اخزا ‪ )004‬تخصیصی‬ ‫از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد و برنده مناقصه حق هیچ گونه ادعایی را در خصوص این مورد نخواهد داشت‪.‬‬ ‫شماره تماس دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی اب منطقه ای گیالن‪013-33660913 :‬‬ ‫ادرس اینترنتی شرکت سهامی اب منطقه ای گیالن‪WWW.GLRW.IR :‬‬ ‫ادرس اینترنتی مدیریت منابع اب ایران‪WWW.WRM.IR :‬‬ ‫ادرس اینترنتی پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‪iets.mporg.ir :‬‬ ‫شرکت سهامی اب منطقه ای گیالن‬ ‫می کنیــم و اگر این مقدار به ‪ ۶‬درصد برســد‪ ،‬با‬ ‫وجــود همه مشــکالت و شــرایط فعلی کشــور‪،‬‬ ‫مــی تــوان همه نیاز مالی صنعت بــرق را تامین‬ ‫کــرد و اینکــه به محض ایجاد مشــکل در تامین‬ ‫برق‪ ،‬سراغ محدودکردن صادرات برق می رویم‬ ‫رویکرد درستی نیست و نگاه به صادرات برق و‬ ‫صادرات خدمات فنی و مهندسی برق‪ ،‬نیازمند‬ ‫بازنگری است‪.‬‬ ‫یهــای‬ ‫علی ابــادی‪ ،‬توســعه تجهیــزات انرژ ‬ ‫تجدیدپذیــر را رویکــرد مــورد توجــه گــروه مپنــا‬ ‫نهــای نســل‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬در اینــده توربی ‬ ‫جدیــد بــادی را رونمایــی می کنیــم کــه ظرفیتی‬ ‫نزدیک به پنج مگاوات دارند‪.‬‬ ‫وی ادام ـه داد‪ :‬با توجه به مشــکالت تامین‬ ‫ســوخت‪ ،‬بهتریــن راهــکار توســعه در بخــش‬ ‫حرارتــی‪ ،‬تکمیــل واحدهــای بخار بــرای تبدیل‬ ‫نیروگاه های سیکل ساده به سیکل ترکیبی است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل گــروه مپنــا در پاســخ بــه ســوالی‬ ‫دربــاره گزینــه پیشــنهادی وزارت نیــرو‪ ،‬ابــراز‬ ‫امیــدواری کــرد‪ :‬کابینــه دولت ســیزدهم هر چه‬ ‫ســریع تر تشــکیل شــده و وزیر نیروی جدید نیز‬ ‫مشــغول بــه کار شــود و مــا نیز همــه طرح های‬ ‫خود را برای رفع مشــکالت و توســعه کشور به‬ ‫وزیــر جدیــد نیــرو ارائــه خواهیــم داد و مــن نیز‬ ‫همچــون ســربازی‪ ،‬به هر طریقی که نیاز باشــد‬ ‫اماده خدمت گذاری هستم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــر کســی که بر صندلــی وزارت‬ ‫نیــرو بنشــیند باید بدانــد که روی سیاس ـت های‬ ‫حهــای‬ ‫گذشــته بایــد تجدیدنظــر کنــد و طر ‬ ‫جدیــدی را به اجرا دراورد؛ به طور مثال نیروگاه‬ ‫ســیریک یــک اشــتباه بــزرگ اســتراتژیک بــود؛‬ ‫درســت اســت کــه روســیه وام می دهــد اما این‬ ‫نیــروگاه ‪ ۱۰‬ســال دیگــر هم برای کشــور نیروگاه‬ ‫نخواهــد شــد و بــا چــه راندمانی و چــه قیمتی‬ ‫برای کشور تمام می شود‪.‬‬ ‫علی ابادی با اشــاره به اجــرای طرح پایلوت‬ ‫اســتفاده از میعانات گازی در نیروگاه عســلویه‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ا گــر بخواهیــم از میعانــات گازی در‬ ‫نیروگاه های کشــور برای جبران کمبود ســوخت‬ ‫زمســتان اســتفاده کنیــم بایــد از هم اکنــون بــه‬ ‫ایجاد مخازن سقف شناور اقدام کنیم و در این‬ ‫خصوص باید تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫معــاون پیشــین وزیــر نفت‬ ‫استان ها و شهرســتان ها‪ ،‬روحیه‬ ‫در امــور پاالیش و پخش گفت‪:‬‬ ‫خوبــی بــه کل صنعــت نفــت‬ ‫رای محکــم‪ ،‬پرتعــداد و قطعی‬ ‫تزریق شود‪ ،‬همچنین امیدواریم‬ ‫نمایندگانمجلسشورایاسالمی‬ ‫همــه از ایشــان حمایــت کننــد‬ ‫بــه وزیــر پیشــنهادی نفــت‪ ،‬به‬ ‫و بــا کمــک و حمایــت مدیــران‬ ‫علیرضا ضیغمی‬ ‫حضــور پرقدرتــش در مجامــع‬ ‫و نیروهــای انقالبــی و جــوان‪،‬‬ ‫بین المللــی از جملــه اوپــک و‬ ‫صنعت نفــت‪ ،‬صنعت موفقی‬ ‫جی ئی سی افو دستیابیایرانبهاهدافصنعت در دولت ســیزدهم باشــد و من بســیار امیدوارم و‬ ‫نفــت در محافل جهانی منجر می شــود‪ .‬علیرضا ان شاءاهللسیاست هایمقاممعظمرهبریبدونکم‬ ‫ضیغمیدر گفت وگوباشاناافزود‪:‬وزیر پیشنهادی و کاستتحققیابد‪.‬معاونپیشینوزیر نفتدر‬ ‫نفتپیشاز ایندیدارهاییبااعضایکمیسیو نو امور پاالیشوپخشدربارهسوابقوزیر پیشنهادی‬ ‫مجمعنمایندگاناستان هایمجلسشورایاسالمی نفتگفت‪:‬ویاز فارغ التحصیالندانشگاهنفتو‬ ‫برگزار و برنامه های خود را ارائه کرد و خوشبختانه دانشکده ابادان اســت؛ افزون بر دوره کاراموزی در‬ ‫اقبال خوبی در این زمینه وجود داشت‪ .‬امیدواریم دانشگاه‪،‬حدود‪۱۲‬سالدرمناطقنفت خیزجنوب‬ ‫رای بــاالی نماینــدگان مجلــس‪ ،‬پشــتوانه ایشــان در سمت هایمختلففعالیتداشتهاستوپس‬ ‫برای حضور پررنگ در اوپک (ســازمان کشــورهای از انبهشیراز منتقلشد‪.‬از نزدیکباایشاناشنایی‬ ‫صادرکننده نفت) و دیگر مجامع جهانی باشد و دارم و بــا توجــه بــه قابلیت هایش‪ ،‬در شــیراز هم‬ ‫همگان بدانند که اکثریت مجلس به ایشــان رای رشد خوبی داشت و به هر حال رئیس مهندسی‪،‬‬ ‫دادندو مجموعهنظاماز وزارتنفتو وزیر جدید معاونفنیومدیرعاملینفتوگاز زاگرسجنوبی‬ ‫حمایت کرده اند‪.‬ویبیان کرد‪:‬نمایندگانمجلس را تجربــه کرد؛ متدین‪ ،‬پرکار و ساده زیســت اســت‬ ‫همیشه به صنعت نفت لطف دارند و امیدواریم و بــه قول امروزی ها‪ ،‬الحمداهلل نگاه مــادی ندارد‪.‬‬ ‫با رای اعتماد باال ایشــان را راهی وزارت کنند‪ ،‬البته ضیغمیباتوجهبهتجاربوزیرپیشنهادینفتدر‬ ‫برخی دوســتان دغدغه صادرات نفت داشتند که بخش هایباالدستیوپایین دستیصنعتنفت‪،‬‬ ‫رئیس جمهوریدر مجلسگفتباسازوکارهاییکه ستاداجراییفرمانامام(ه)‪،‬بنیادمستضعفانو‪...‬‬ ‫مجموعه نظام در دست دارد‪ ،‬ان شاءاهلل مشکلی افزود‪:‬ویمی تواندنقشموثریدرتوسعهمیدان ها‬ ‫برای صادرات نفت وجود نخواهد داشت و موانع وپیگیریمیدان هایمشترکایفاکندودر مجموعه‬ ‫و مشــکالت برداشته می شود‪ .‬مدیرعامل پیشین وزارتنفتموفقباشد‪.‬همهباید کمک کنند‪ ،‬کار‬ ‫شرکتملیپاالیشوپخشفراورده هاینفتیتاکید اســانی نیست و مشــکالت زیاد اســت و با کمک‬ ‫کرد‪ :‬با گشایش صادرات نفت‪ ،‬صادرات میعانات به ایشــان‪ ،‬ان شــاءاهلل مسائل حل شــود‪ .‬بی شک‬ ‫گازی‪،‬فراوردهومحصوالتپتروشیمینیز کهوضع با توجه به دیدگاهی که ایشــان دارد‪ ،‬امیدواریم از‬ ‫خوبــی دارد‪ ،‬راحت تر انجام می شــود‪ ،‬کشــورهای نیروهای خوب‪ ،‬پرکار‪ ،‬والیی‪ ،‬متخصص و کاربلد‬ ‫همسایهوبازارهایدورتربهمحصوالتمانیازدارند استفادهکند‪.‬ویبااشارهبهسوابقوزیر پیشنهادی‬ ‫وان شاءاهللزمینهصادراتاینمحصوالت‪،‬بادرایت نفت در شرکت های مختلف پایین دستی گفت‪:‬‬ ‫ایشان و کمک و هماهنگی دولت فراهم خواهد دیدگاه ایشان این است که به بخش پایین دستی‬ ‫شد‪ .‬ضیغمی تصریح کرد‪ :‬اقای اوجی در صنعت پتروشیمی ها برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر‪ ،‬ورود‬ ‫نفت تجربه ای بیش از ‪ ۳۰‬ساله و خوشبختانه به کنند و افزون بر اینکه جلو خام فروشی را خواهند‬ ‫کلصنعتنفتاشرافدارد‪،‬در طولهشتسال گرفــت و بــه صفــر خواهنــد رســاند‪ ،‬بــا ســاخت‬ ‫گذشتهنیز ارتباطایشانبانفتوبخشباالدست پتروپاالیشگاه ها‪،‬در صنعتپاالیشوپتروشیمی‪،‬‬ ‫و پایین دست برقرار بوده و قطع نشده است‪ .‬وی بایداینهارابهپتروپاالیشتبدیلکنیمو مازادنفت‬ ‫ادامه داد‪ :‬اقای اوجی‪ ،‬انســانی جامع نگر‪ ،‬پرکار و خامیکهداریم‪،‬درپاالیشگاهبهمحصوالتباارزش‬ ‫متواضع اســت و امیدواریم با پیگیری ها‪ ،‬انتصاب افزودهبیشترتبدیلکنیمتاافزونبربنزینوگازوئیل‪،‬‬ ‫مدیــران شایســته‪ ،‬برگزاری نشســت های منظم با محصوالت پایین دســتی دیگــری بــا ارزش افزوده‬ ‫کارکنان و بازدید از سایت ها و مناطق عملیاتی در بیشترتولیدشود‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-1441‬رای شماره ‪ 140060302026000697‬مورخ ‪ 1400/01/18‬هیات سه خانم اعظم اسماعیلی‬ ‫شاهزاده علی اکبری به شناسنامه شماره ‪ ۱۰‬کدملی ‪ ۱۲۹۱۹۰۰4۲۱‬صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ ۲۳۰‬مترمربع پالک شماره ‪ ۳۰۹‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 16‬اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مالک رسمی جواد‬ ‫پاشائیوامنهفرقانیتیرانی‪.‬‬ ‫رای شماره‪ ۱۳۹۹6۰۳۰۲۰۲6۰۲4۸65‬مورخ‪ 1399/12/14‬هیات چهار اقای مهدی ساعدی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 64۲‬کدملی‪ ۱۱۵۹55۹۰۱5‬صادره فریدن فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‪ ۲۳۰‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ ۳۰۹‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق‬ ‫مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مالک رسمی خانم مهری فرقانی تیرانی‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی‬ ‫تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شمال اصفهان‪ -‬موسوی‪/1180138‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1443‬رای شماره ‪ 140060302026004643‬مورخ ‪ 1400/03/31‬هیات سه خانم فاطمه علی عسگریان‬ ‫زازرانی به شناسنامه شماره ‪ 143‬کدملی ‪ 1111966869‬صادره فالورجان فرزند خداداد نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 160/48‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۵۱۸۲‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مالک رسمی محمد‬ ‫پهلوانیخوابجانی‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی‬ ‫تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شمال اصفهان‪ -‬موسوی‪/1179907‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1261‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا‬ ‫مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله‪ ۱۵‬روز اگهی‬ ‫می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۱۸۶۷‬و ‪ ۱۸۶۶‬مورخ ‪ 1400/4/8‬خانم مریم عباسی دستگردی فرزند مظاهر نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع و اقای مرتضی هنرمند فرزند حسینعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 115/90‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۳۷۴‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۷‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان‬ ‫ متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/03 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1174717‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1255‬برابر رای شماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۲۹‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکفریدنتصرفاتمالکانهبالمعارض‬ ‫متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان فرزند بشماره شناسه‪ ۱۰۲۶۰۲۹۹۰۳۶‬در ششدانگ ساختمان‬ ‫مخزن اب شرب و محوطه به مساحت ‪ 1039/35‬مترمربع بر روی قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۳۸‬اصلی واقع‬ ‫در روستای سفتجان خریداری از مالکان رسمی اهالی روستای محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/03 :‬موسی الرضا امامی‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک فریدن ‪/1175246‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1263‬رای شماره ‪ 139960302026017207‬مورخ ‪ 1399/06/31‬هیات سه اقای احمدرضا اکبری‬ ‫نیسیانی به شناسنامه شماره‪ ۱4۷۳‬کد ملی‪ ۱۲۸6۹5۸۵4۷‬صادره اصفهان فرزند محمد تقی نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 37/95‬مترمربع پالک شماره ‪ ۳۲‬فرعی از ‪ 14915‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مالک رسمی‬ ‫شیخ على نقی نجفی زاده‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی‬ ‫تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/06/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شمال اصفهان‪ -‬موسوی‪/1175189‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1267‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر‬ ‫حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی‬ ‫صادر گردیده در دو نوبت به فاصله‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از‬ ‫تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند‬ ‫و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۲۱۴۸‬مورخ محمدعلی قیدرلو فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه ‪ ۹‬صادره‬ ‫از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۹۱۸۳۹۷۴۷‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک‬ ‫‪ ۱‬واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 137/33‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمیعبدالرحیمکشاورزفرزندمحمدرضا‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/03 :‬رییس منطقه ثبت اسناد و امالک‬ ‫شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1175700‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1269‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر‬ ‫حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی‬ ‫صادر گردیده در دو نوبت به فاصله‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از‬ ‫تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند‬ ‫و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۴۰۴‬مورخ ‪ 1400/04/05‬بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان فرزند‬ ‫بشماره شناسنامه صادره از بشماره ملی‪ ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹‬در ششدانگ یکباب قطعه زمین مزروعی احداثی بر روی‬ ‫قسمتی از قطعه زمین پالک‪ ۵۷‬واقع در بخش‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت‪ 223047/20‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی خدابنده بلندیان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/03 :‬رییس منطقه ثبت اسناد و امالک‬ ‫شرق اصفهان ‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1175694‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -9-1259‬رای شماره ‪ 140060302026003444‬مورخ ‪ 1400/03/11‬هیات دو اقای محسن نسیمی به‬ ‫شناسنامه شماره‪ ۲‬کد ملی‪ 6219905970‬صادره بوئین میاندشت فرزند رجب بصورت ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 130/86‬مترمربع از پالک شماره ‪ 10058‬فرعی از ‪ ۱۵۱۷۷‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی‬ ‫تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شمال اصفهان – موسوی ‪/1175076‬م الف‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫الهاماکبریرئیسهیئت گلفاستان‬ ‫کرمانشاهشد‬ ‫مجمــع انتخابــات رئیــس‬ ‫هیات گلف استان کرمانشاه به‬ ‫ریاســت صابر رحیمی مدیرکل‬ ‫ورزش جوانان استان کرمانشاه‬ ‫بــا تفویــض اختیــار از ســوی‬ ‫فدراسیونبرگزار شدو درنهایت‬ ‫الهــام اکبری بــا کســب ‪ ۱۳‬رای‬ ‫الهام اکبری‬ ‫از ‪ ۱۳‬رای ماخــوذه بــه مــدت‬ ‫چهار ســال هدایت این هیات‬ ‫ورزشی را بر عهده گرفت‪ .‬بهنام‬ ‫بسامی دیگر کاندیدای مجمع‬ ‫انتخاباتی هیات گلف استان با‬ ‫حضــور نیافتــن در این مجمع‬ ‫انصراف خود را اعالم نمودند‪.‬‬ ‫نام گذاری بلوار شهدای مدافع سالمت‬ ‫برای نخستین بار در مشهد‬ ‫معــاون شــهردار و رئیــس‬ ‫سالمت برگزار شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ســازمان فرهنگــی و اجتماعی‬ ‫طــی ایــن مراســم حدفاصــل‬ ‫شــهرداری مشــهد گفــت‪:‬‬ ‫خیابــان بهــار و خیابــان رازی‬ ‫هم زمــان بــا یکم شــهریورماه‬ ‫به نــام بولوار شــهدای مدافع‬ ‫و روز پزشــک اییــن نام گذاری‬ ‫سالمت نام گذاری شد‪ .‬معاون‬ ‫مجتبی منتظری‬ ‫بولوار شهدای مدافع سالمت‬ ‫شــهردار و رئیــس ســازمان‬ ‫برای نخستین بار در کالن شهر‬ ‫فرهنگی و اجتماعی شهرداری‬ ‫مشــهد بــا حضــور خانــواده شــهدای مدافــع بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن از تاریــخ ‪ ۲۹‬مردادمــاه‪،‬‬ ‫ســامت برگزار شــد‪ .‬ســید مجتبی منتظــری در تعداد ‪ ۴۲‬قاب تصویر شهری با عکس شهدای‬ ‫حاشیه مراسم نام گذاری بولوار شهدای مدافع مدافعان ســامت در ســطح مناطــق ‪ ۱۳‬گانه‬ ‫سالمت که با حضور رئیس و جمعی از اعضای اکران شده است که این قاب ها تصویر ‪ ۱۶‬نفر‬ ‫شورای اســامی شهر مشهد‪ ،‬رئیس بیمارستان از چهره های برجسته حوزه سالمت‪ ،‬بهداشت‬ ‫امام رضا (ع)‪ ،‬معاون دانشــگاه علوم پزشــکی و درمــان بــا شــعار «مدافعــان ســامت؛ ایران‬ ‫مشــهد و جمعی از مدیران شــهری برگزار شد‪ ،‬قدردان شماست» را به نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫ضمــن گرامیداشــت یــاد شــهدای مدافعــان‬ ‫منتظری خاطرنشان کرد‪ :‬امیدوارم این گونه‬ ‫سالمت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هم زمان با یکم شهریورماه اقدامات گامی در راستای قدردانی از کادر درمان‬ ‫یشــود بــا‬ ‫و روز پزشــک اییــن نا مگــذاری بولــوار شــهدای باشــد و از شــهروندان درخواســت م ‬ ‫مدافع سالمت برای نخستین بار در کالن شهر رعایت پروتکل های بهداشتی باری از دوش این‬ ‫مشــهد بــا حضــور خانــواده شــهدای مدافــع عزیزانکمکنند‪.‬‬ ‫اغاز واکسیناسیون کارکنان مراکز مثبت‬ ‫زندگی بهزیستی خراسان رضوی‬ ‫محمدرضــا رحمتــی ‪ -‬مشــهد‬ ‫دندانپزشــکی مرکــز فیــاض‬ ‫مقدس‪ :‬واکسیناسیون کارکنان‬ ‫بخــش بــرای ارائه واکســن در‬ ‫مراکز مثبت زندگی و همچنین‬ ‫نظر گرفت هشــده که همکاران‬ ‫شهــای اداری‪،‬‬ ‫کارکنــان بخ ‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی در‬ ‫مراکــز تامیــن و توســعه‪ ،‬مراکز‬ ‫انجــا مستقرشــده اند و کار‬ ‫مسعود فیروزی‬ ‫مشــاوره ‪ 1480‬و همچنیــن‬ ‫واکسیناســیون را بــرای افــراد‬ ‫مراکز غیردولتی خدمات تخصصی در بهزیستی هــدف‪ ،‬در همــان مرکــز انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫خراسانرضویاغازشدهاست‪.‬مدیرکلبهزیستی مدیرکل بهزیســتی خراســان رضوی با تشکر از‬ ‫خراســان رضــوی دراین باره گفت‪ :‬ایــن اقدام به دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد‪ :‬رایزنی‬ ‫این جهت در اولویت قرارگرفته که کارکنان این بــا دانشــگاه ها و دانشــکده های علوم پزشــکی‬ ‫مراکــز بــا مددجویــان در تماس هســتند و یــا از اســتان برای واکسیناســیون کارکنان مراکز مثبت‬ ‫منــازل ان ها بازدید می کننــد و لذا برای حفظ زندگی و کارکنان بهزیستی در شهرستان ها ادامه‬ ‫سالمت مددجویانی که در خانه هستند و با دارد و امیدواریم طی روزهای اینده‪ ،‬این کار نیز‬ ‫خانواده هایشــان زندگــی می کنند و همچنین به انجام برســد‪ .‬فیــروزی در خصوص وضعیت‬ ‫همــکاران بخ ‬ ‫شهــای دولتــی و غیردولتــی بیماری کرونا در مراکز تحت نظارت بهزیســتی‬ ‫ایــن برنامه ریزی انجام گرفته اســت‪ .‬مســعود اســتان گفت‪ :‬خوشــبختانه‪ ،‬با نظارت دقیق بر‬ ‫فیروزی با بیان اینکه تالش برای واکسیناسیون اجرای دستورالعمل های ابالغی و پروتکل های‬ ‫مددجویانی که در منازلشــان هستند و تحت بهداشــتی‪ ،‬از بروز موارد کوویــد در مراکز تا حد‬ ‫مراقبــت خانواده قــرار دارند همچنــان ادامه امــکان جلوگیری به عمل امــده و از ابتــدای بروز‬ ‫دارد گفــت‪ :‬در برنام ـه ی واکسیناســیون مراکز کرونادر کشور تاکنون‪،‬نسبتبهجمعیتساکن‬ ‫خدماتــی بهزیســتی کــه از دیــروز اغازشــده در مراکز‪ ،‬موارد ابتال و فوت ناشــی از بیماری از‬ ‫بــرای دریافــت واکســن ‪ 600‬نفــر برنامه ریــزی میانگین کشوری پایین تر بوده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫گردیــده‪ ،‬زیــرا تعــدادی از کارکنــان این مراکز‪ ،‬داد‪ :‬در هفته های اخیر با تغییر شــرایط و بروز‬ ‫حســب شرایط ســنی و یا داشتن بیماری های ســویه دلتا که کل کشــور و اســتان را تحت تاثیر‬ ‫زمین ـه ای و دالیل دیگــر‪ ،‬در نوبت دهی مراکز قرار داده‪ ،‬ما نظارت ها را افزایش داده و طبق‬ ‫بهداشــت و درمــان‪ ،‬واکســینه شــده اند‪ .‬وی دستورات ستاد کرونای استان‪ ،‬ارتباطات اداری‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ 193 :‬مرکز مثبــت زندگی در و حضور کارمندان را به حداقل قانونی کاهش‬ ‫اســتان فعال است (‪ 75‬مرکز در مشهد فعال داده ایــم‪ .‬مســعود فیــروزی در خاتمــه گفت‪:‬‬ ‫هســتند) که ‪ 300‬نفر از نیروهای انســانی این البته تعدادی از مددجویان و کارکنان ستادی‬ ‫بخــش با احتســاب کارکنــان مراکــز مرتبط در و مراکز متاســفانه مبتالبه کووید شــده اند که‬ ‫نهــا خواســته‬ ‫برنامه ی واکسیناســیون قرار دارند و همچنین به محــض وجــود عالئــم‪ ،‬از ا ‬ ‫نزدیــک بــه ‪ 150‬نفــر از کارکنــان بهزیســتی در می شود در خانه بمانند و درمان را اغاز کنند و‬ ‫واحدهــای اداری و خدماتــی‪ ،‬در ایــن برنامه از همکاران ان ها نیز خواسته می شود که شرایط‬ ‫خواهنــد بــود‪ .‬فیــروزی گفــت‪ :‬یــک بخــش قرنطینهرارعایتکنند‪.‬‬ ‫واکسینه شدن بیش از ‪ 2‬هزار مادر باردار‬ ‫در هرمزگان‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی هرمــزگان بابیــان این کــه مــادران‬ ‫بــاردار در صــورت ابتــا بــه کرونــا دچــار‬ ‫اشــکال شــدیدتری بیماری نســبت به زنان‬ ‫غیــر بــاردار می شــوند‪ .‬گفــت‪ :‬تاکنــون دو‬ ‫هــزار و ‪ 125‬نفــر از مــادران بــاردار در‬ ‫اســتان واکسینه شــده اند و هیچ عارضه ای‬ ‫هم گزارش نشــده اســت‪ .‬به گــزارش دریا؛‬ ‫دکتــر محمــود حســین پــور بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه تمامــی زنــان بــاردار بــرای دریافت‬ ‫ســهمیه واکســن باید بــه نزدیک ترین مرکز‬ ‫بهداشــت محــل ســکونت خــود مراجعــه‬ ‫و پرونــده تشــکیل بدهنــد گفــت‪ :‬نحــوه‬ ‫تزر یــق واکســن در خانم هــای بــاردار بــر‬ ‫اســاس دســتورالعمل ارســالی از وزارت‬ ‫بهداشــت صــورت می پذیــرد که بر اســاس‬ ‫ســن مــادر شــغل مــادر و حتــی شــغل‬ ‫همســرش و ســن حاملگــی متفــاوت اســت‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫در ادامــه گفــت‪ :‬تمامــی زنــان بــارداری‬ ‫کــه بــرای مراقبت هــای بــارداری بــه مراکز‬ ‫خصوصــی مراجعــه می کننــد الزم اســت‬ ‫حداقــل یک بــار بــرای انجــام مراقبــت‬ ‫دوران بــارداری بــه نزدیک تر یــن مرکــز‬ ‫بهداشــت محــل ســکونت خــود مراجعــه‬ ‫کنند و پرونده تشــکیل بدهند که پس ازان‬ ‫همکاران بهداشــتی‪ ،‬مطابق دســتورالعمل‬ ‫و بــر اســاس اولویت بنــدی جهت دریافت‬ ‫واکســن بــا ان ها تمــاس خواهنــد گرفت و‬ ‫نیازی به ثبت نام مادران باردار در سامانه‬ ‫ســامت ‪ SALAMAT.GOV.IR‬نیست‪.‬‬ ‫دکتــر حســین پــور با تاکیــد بــر اینکه الزم‬ ‫اســت خانم هــای بــاردار به محــض تمــاس‬ ‫همــکاران حوزه بهداشــت جهــت دریافت‬ ‫واکســن بــه مرکز اعالم شــده مراجعه کنند‬ ‫افــزود‪ :‬در حــال حاضر طبق دســتورالعمل‬ ‫واکســن ســینوفارم بــرای خانم هــای باردار‬ ‫بــاالی هفته ‪ 12‬قابل تزریق هســت‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 03‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1146‬‬ ‫ساخت ‪ 47‬هزار واحد مسکونی‬ ‫در روستاهای کردستان‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی‬ ‫کردستان گفت‪ 47 :‬هزار و ‪ 693‬واحد مسکونی‬ ‫از ابتدای فعالیت این بنیاد در روستاهای استان‬ ‫ثشــده اســت‪ .‬رضا قادری در گفت وگو با‬ ‫احدا ‬ ‫فارس با اشاره به خدمات بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اســامی در طــول ‪ 42‬ســال عمــر بابرکــت نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی اظهار کرد‪ 24 :‬هزار و‬ ‫‪ 600‬واحد مسکونی از ابتدای فعالیت این بنیاد‬ ‫در مناطق جنگ زده اســتان بازسازی شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی کردستان‬ ‫گفــت‪ 47 :‬هــزار و ‪ 693‬واحــد مســکونی از‬ ‫ابتدای فعالیت این بنیاد در روســتاهای اســتان‬ ‫احداث شده است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬احداث‬ ‫‪ 40‬مجموعه اردوگاه‪ ،‬پاســگاه‪ ،‬پناهگاه و ســنگر‬ ‫در مناطــق جنگــی اســتان کردســتان در مقیاس‬ ‫‪ 38‬هــزار و ‪ 309‬مترمربــع‪ ،‬تعمیــر ‪ 23‬هــزار و‬ ‫‪ 740‬واحد مسکن در روستاها‪ ،‬بازسازی ‪ 11‬هزار‬ ‫و ‪ 50‬واحــد مســکونی در مناطــق حادثه دیــده‬ ‫کشــور‪ ،‬تعمیر ‪ 14‬هزار و ‪ 436‬واحد در مناطق‬ ‫حادثه دیــده‪ ،‬بازســازی ‪ 6‬هــزار و ‪ 400‬واحــد‬ ‫مســکونی حادثه دیــده از بالیــای طبعــی در‬ ‫شــهرها و روســتاهای اســتان از اقدامــات بنیــاد‬ ‫مســکن انقالب اســامی استان کردســتان بوده‬ ‫اســت‪ .‬مدیــرکل بنیــاد مســکن انقالب اســامی‬ ‫کردســتان از تعمیر ‪ 5‬هزار و ‪ 198‬واحد مســکن‬ ‫حادثه دیــده در روســتاها و ‪ 8‬هزار و ‪ 38‬واحد‬ ‫در شــهرهای اســتان خبر داد و گفت‪ 6 :‬هزار و‬ ‫‪ 900‬واحد مســکن روســتایی در ایــن بازه زمانی‬ ‫بیم هشــده اند‪ .‬قــادری اظهــار کرد‪ :‬طــرح هادی‬ ‫کهــزار و ‪ 353‬روســتای کردســتان تهیــه کــه‬ ‫ی ‬ ‫طــرح هــادی ‪ 177‬روســتا از ایــن تعــداد تــا این‬ ‫مقطــع زمانی بازنگری شــده اســت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکــه طــرح هــادی در ‪ 552‬روســتای کردســتان‬ ‫اجراشــده اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ 723 :‬هکتــار از‬ ‫اراضی روســتایی تملک و ‪ 5‬هزار و ‪ 263‬قطعه‬ ‫زمیــن مســکونی روســتایی واگذارشــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی کردستان‬ ‫اظهــار کــرد‪ 80 :‬هــزار و ‪ 556‬میــن جلــد ســند‬ ‫مالکیــت روســتایی و ‪ 5‬هــزار و ‪ 905‬میــن جلد‬ ‫ســند مالکیت شــهری در شــهرهای زیر ‪ 25‬هزار‬ ‫جمعیت در اســتان کردســتان صادرشده است‪.‬‬ ‫قادری از احداث ‪ 2‬هزار و ‪ 862‬واحد مسکن‬ ‫محرومیــن و اقشــار کم درامــد در شــهرهای‬ ‫اســتان خبــر داد و افــزود‪ 4 :‬هــزار و ‪ 511‬واحد‬ ‫مســکن مهــر در شــهرهای زیــر ‪ 25‬هــزار نفر و‬ ‫‪ 3‬هــزار واحــد مســکن در طــرح اقــدام ملــی‬ ‫مســکن در شــهرهای زیر ‪ 100‬هزار نفر جمعیت‬ ‫از دیگــر اقدامــات این نهاد انقالبی در ســطح‬ ‫اســتان بوده اســت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اجرای ‪50‬‬ ‫هــزار مترمربع پروژه متفرقه ســاختمانی شــامل‬ ‫کتابخانــه حضــرت امــام خامن ـه ای‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫بین المللــی قرانــی‪ ،‬تکمیــل مدرســه حضــرت‬ ‫خدیجــه (س)‪ ،‬مدرســه علــوم دینــی امــام‬ ‫شــافعی‪ ،‬مدرســه علوم دینی کامیاران‪ ،‬مدرسه‬ ‫علوم دینی ســقز‪ ،‬مدرســه علوم دینی مریوان‪،‬‬ ‫مدرســه علــوم دینــی بانــه‪ ،‬مصلــی مریــوان‪،‬‬ ‫مدرســه ســفیران هدایــت‪ ،‬پــروژه ‪ 25‬واحــدی‬ ‫شــهید چمــران‪ ،‬دارالقــران بین المللــی‪ ،‬امام زاده‬ ‫یبــی هاجر خاتون‪ ،‬مرکز بزرگ اســامی غرب‬ ‫ب ‬ ‫‪5‬‬ ‫کشــور و احــداث یک هزار و ‪ 500‬واحد مســکن‬ ‫محرومین و‪...‬سایر اقدامات انجام شده توسط‬ ‫بنیــاد مســکن انقــاب اســامی کردســتان بوده‬ ‫اســت‪ .‬مدیــرکل بنیــاد مســکن انقالب اســامی‬ ‫کردســتان از افتتــاح ‪ 4‬طــرح هــادی روســتایی‬ ‫بااعتباری بالغ بر ‪ 23‬میلیارد و ‪ 36‬میلیون تومان‬ ‫هم زمــان بــا هفتــه دولت در اســتان خبــر داد و‬ ‫افزود‪ 47 :‬هزار و ‪ 693‬مین واحد مقاوم ســازی‬ ‫شــده مسکن روســتایی در کردستان هم زمان با‬ ‫هفتــه دولــت بــه بهره بــرداری می رســد‪ .‬قادری‬ ‫اضافــه کــرد‪ 86 :‬هــزار و ‪ 461‬میــن جلــد ســند‬ ‫مالکیت مســکن روســتایی هم زمان بــا این ایام‬ ‫واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫شهرداری گرگان و سردرگمی در یک انتخاب‬ ‫اعظــم محبی‪-‬گرگان‪:‬باوجــود گذشــت ‪ ۲۰‬روز از‬ ‫روی کار امــدن شــورای ششــم گــرگان‪ ،‬ایــن افــراد‬ ‫نتوانسته اند به سازوکاری واحد برای تعیین شهردار‬ ‫دســت یابند که این موضوع روند مدیریت شــهر را‬ ‫با مشــکالتی روبرو می کنــد‪ .‬حــدود ‪ ۱۰‬روزبه پایان‬ ‫مهلت قانونی انتخاب شــهردار زمان باقی مانده و‬ ‫اعضای ششــمین دوره شــورای اسالمی شهر گرگان‬ ‫باوجود برگزاری هشت جلسه رسمی‪ ،‬همچنان در‬ ‫پی ترســیم ســازوکارهایی برای تعیین افراد واجد‬ ‫شــرایط یــا داوطلب برای پســت شــهرداری گرگان‬ ‫هســتند‪ .‬به روایت دیگر هنوز ‪ ۹‬عضو شورای شهر‬ ‫گرگان شــاخص ها‪ ،‬مالک ها و پارامترهای الزم برای‬ ‫افــراد عالقه منــد جهت تصدی منصب شــهرداری‬ ‫گرگان را مشــخص نکرده اند‪ .‬دســتاوردهای جلسه‬ ‫هشتم شورای شهر حکایت از ان دارد که این افراد‬ ‫همچناندر فاز صفر قرار دارند‪.‬باوجودانکهاعضای‬ ‫شورا بر انتخاب سریع شهردار گرگان تاکید می کنند‬ ‫و هــر یک راهکار خاصی را پیشــنهاد می دهند اما‬ ‫اجماعی در این خصوص وجود ندارد و شــهر ‪۳۰۰‬‬ ‫هزارنفریگرگانهمچنانباسرپرستادارهمی شود؛‬ ‫سرپرستی که به ظن اعضای شورا طی دو هفته اخیر‬ ‫تخلفات فراقانونی بسیاری را مرتکب شده است‪.‬‬ ‫اعضایشورایشهر گرگانمجالچندانیبرایطرح‬ ‫شعار ندارد و اینک باید وعده ها و قول های خود را‬ ‫برایابادانیو توسعهگرگانبه کارگیرندکهنخستین‬ ‫مرحلهانتعیینفردیمدیر‪،‬مدبر‪،‬شجاع‪،‬توانمند‬ ‫و خالق برای پست شهرداری گرگان است تا عالوه‬ ‫بر تکمیل پروژه های نیمه تمام شهر مانند شهربازی‬ ‫مــدرن‪ ،‬بــازار هفــت مــوزه و ســورتمه‪ ،‬پروژه هــای‬ ‫کوتاه مدت و میان مدت دیگری را هم ترسیم کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ ۲۱‬پروژه ابخیزداری در گلستان به بهره برداری می رسد‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬در هفتــه دولــت ‪ ۲۱‬پــروژه‬ ‫ابخیــزداری و ابخــوان داری گلســتان بااعتبار‬ ‫بیــش از ‪ ۱۱‬میلیــارد تومــان بــه بهره بــرداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫عبدالرحیــم لطفــی اظهــار کــرد‪ :‬در هفته‬ ‫دولــت‪ ۲۱ ،‬پروژه ابخیزداری و ابخوا ن داری‬ ‫در گلســتان بااعتبــار بالغ بــر ‪ ۱۱‬میلیــارد‬ ‫تومــان بــه بهره بــرداری می رســد‪ .‬مدیــرکل‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان از‬ ‫اشــتغال زایی ‪ ۸۱۹‬نفــر در اجــرای ایــن‬ ‫پروژه هــا خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن پروژه هــا‬ ‫در حوزه هــای شهرســتان های گــرگان‪،‬‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬کرد کــوی‪ ،‬رامیــان‪ ،‬ازادشــهر ‪،‬‬ ‫گالیکــش‪ ،‬کاللــه‪ ،‬مراوه تپــه اجرایــی شــده‬ ‫اســت‪ .‬طبــق گفتــه لطفــی ایــن پروژه هــا از‬ ‫محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی در‬ ‫ســطح اســتان اجراشده است‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫هــدف از اجــرای چنیــن پروژ ه هایــی کنتــرل‬ ‫ســیل و رســوب و تقویــت پوشــش گیاهــی و‬ ‫اشــتغال زایی اســت‪ .‬مدیــرکل منابــع طبیعی‬ ‫و ابخیــزداری گلســتان ادامــه داد‪ :‬بــا ایــن‬ ‫کار ســفره های زیرزمینــی تقویت شــده و از‬ ‫فرســایش خاک هم جلوگیری خواهد شــد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اختالفاتشخصیزمینهبروز شایعه کودکرباییدر گمیشانشد‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان گمیشان گفت‪ :‬اختالفات شخصی‬ ‫زمینه بروز شایعه کودک ربایی در گمیشان شد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبــاس یــاورزاده اظهــار کــرد‪ :‬چنــد روز گذشــته طــی‬ ‫تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیســی ‪ ۱۱۰‬ماموران انتظامی به‬ ‫محل اعزام و شــخصی به ماموران مراجعه و عنوان داشــت یکی‬ ‫از هم محلی هایــم کــه زمینــش در نزدیکی محل کار من قــرار دارد‬ ‫خـــبر‬ ‫و باهم اختالفاتی داشــتیم‪ ،‬با یک دســتگاه خودروی ‪ ۲۰۶‬پســر ‪۱۰‬‬ ‫ساله ام را ربوده و لحظاتی بعد ازادکرده است‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان گمیشــان گفــت‪ :‬بــا توجــه به‬ ‫حساســیت چنیــن موضوعاتی و حضور پســربچه در منزل پدر‪،‬‬ ‫تحقیقــات پلیــس برابــر اظهــارات شــاکی در این خصــوص اغاز‬ ‫شد‪.‬یاورزاده با اشاره به اینکه پدر کودک هیچ گونه شکایتی را‬ ‫ثبــت نکرده و پیگیری قضایی هم نکرده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬پلیس‬ ‫بــا احضــار متهــم کــه هرگونــه اقدامــی را تکذیب کرده اســت‪،‬‬ ‫در حال بررســی اظهــارات طرفین‪ ،‬اختالفــات احتمالی ان ها و‬ ‫صحت وســقم ادعاهــای مطروحه بــوده و اقدامــات تخصصی‬ ‫خــود را در ایــن زمینــه تــا روشــن شــدن موضوع ادامــه خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫برندسازیروستاهایسمناندر صنایع دستی‬ ‫با کمک فنی و حرفه ای محقق شود‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی اســتان ســمنان گفــت‪ :‬روســتاهای‬ ‫برنــد صنایع دســتی اســتان بــر اســاس همــکاری‬ ‫مشترک میراث فرهنگی و اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫برنامه ریزی و معرفی شود‪.‬‬ ‫حمیدرضا دوست محمدی در دیدار با مدیرکل‬ ‫امــوزش فنــی و حرفه ای اســتان ســمنان بیــان کرد‪:‬‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫اســتان سمنان به دنبال معرفی روستاهای برند در‬ ‫حوزه صنایع دستی است و این امر در زمینه معرفی‬ ‫ظرفیت ها و اشتغال زایی در روستاها موثر است‪ .‬او‬ ‫با تاکید بر اینکه بر اساس همکاری بین دستگاه ها‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫دســتاوردهای خوبــی در اســتان حاصــل م ‬ ‫گفــت‪ :‬همــکاری مشــترک در زمینــه ارتقــا بخشــی‬ ‫تهــا در حــوزه صنعت و اموزش موثر اســت‪.‬‬ ‫مهار ‬ ‫دوست محمدی با بیان اینکه اداره کل اموزش فنی‬ ‫و حرفه ای دارای اهمیت باالیی است‪ ،‬افزود‪ :‬ارائه‬ ‫گواهی نامه در حوزه های مشــترک صنایع دســتی و‬ ‫فنیوحرفه ایمی تواندصورتگیرد‪.‬مدیرکلمیراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگریو صنایع دستیاستانسمنانبا‬ ‫اشاره به اینکه صنایع دستی استان سمنان ازجمله‬ ‫بافت ههــای ســنتی و فــرش خودرنــگ ایــل سنگســر‬ ‫قابلیتجهانی شدندارد‪ ،‬گفت‪:‬باراه اندازی کمیته‬ ‫راهبــردی‪ ،‬می توان زمینه همکاری مشــترک ادارات‬ ‫کل میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی و‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای استان را فراهم کرد‪ .‬مدیرکل‬ ‫امــوزش فنی و حرفه ای اســتان ســمنان نیــز در این‬ ‫دیدار گفت‪ :‬انجام کار اثربخش با مشارکت اتفاق‬ ‫می افتد و نتیجه بهتری برای خدمات رسانی بیشتر‬ ‫و جلب رضایت مردم دارد‪ .‬سید حسین شاهچراغ‬ ‫بــا تاکیــد بر اینکه امکان گســترش همکاری ها بین‬ ‫این دو اداره کل وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬ظرفیت بســیار‬ ‫خوبی به لحاظ همکاری مشترک به ویژه در اموزش‬ ‫صنایع دســتی‪ ،‬اموزش روســتایی و عشــایری وجود‬ ‫دارد‪ .‬او با اشاره به ضرورت راه اندازی دپارتمان فرش‬ ‫مهدیشهر و نان و شیرینی دامغان گفت‪ :‬راه اندازی‬ ‫ایــن دپارتما نهــا نیاز به هم افزایــی در زمینه برند‬ ‫سازی دارد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫یادداشت‬ ‫از مرزنشینان‬ ‫به مرکز نشینان‬ ‫علیزارعی‬ ‫مرزنشــینان هرمــزگان کــه همچنــان استانشــان‬ ‫به عنوان استان محروم یاد می شود و علی رغم اینکه‬ ‫برچســب قطــب و شــاهراه اقتصــاد و تجارت کشــور‬ ‫برپیشــانیش هم خــورده‪ ،‬اما این اقتصــادش اثری بر‬ ‫زدودن محرومیتــش نداشــته اســت و از طرفــی دیگر‬ ‫تبعیــض و بــی عدالتــی‪ ،‬روح هرمزگانــی هــا را ازرده‬ ‫است؛ اولین انتظارشان از دولت سید ابراهیم رئیسی‬ ‫این است که این روند تغییر کند و تبعیض ها و بی‬ ‫عدالتــی هــا و اجحــاف هــا پایــان پذیــرد و گام های‬ ‫بلندی بری رفع تبعیض ها برداشته شود و حقوقش‬ ‫بازگردانــده شــود‪.‬هرمزگان پهنــاور همچنــان دارای‬ ‫روســتاها و محــات حاشــیه ای و بابــت فرســوده و‬ ‫فقیرنشــین است که پایتخت نشــینان تصورش را هم‬ ‫نمــی کننــد چنین مناطقی در هرمزگان وجود داشــته‬ ‫باشــد و زمانی که مســئوالن ارشد کشور به هرمزگان‬ ‫ســفر می کنند‪ ،‬فقط به ســاختمان سفید استانداری‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬جزایر قشــم و کیش می روند و از محالت و‬ ‫روســتاها بازدیدی ندارند وبه همین دلیل هم فقر و‬ ‫محرومیت را درک نمی کنند و به همین دلیل در ادوار‬ ‫مختلف نسخه شفابخشی برای رفع محرومیت ها و‬ ‫عمران و ابادانی این اســتان پیچیده نشــده و بیشــتر‬ ‫مدیرانــش در حوزه های مختلف از جمله صنایع نیز‬ ‫پروازی بودند وهمچنان برخی صنایع فعال در استان‬ ‫مالیات و عوارض شان را در خارج از استان پرداخت‬ ‫مــی کنند و مدتی قبل هم مدیــرکل امور اقتصادی و‬ ‫دارایی هرمزگان اعالم کرد که پاالیشگاه نفت ستاره‬ ‫‪1700‬میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده که بایستی‬ ‫در استان محل فعالیتش یعنی هرمزگان پرداخت می‬ ‫کرد را در استانی دیگر پرداخت کرده است و این حق‬ ‫قانونی استان تضییع شد ویا چهار هزار میلیارد تومان‬ ‫از سهم ‪50‬درصد مازاد درامد استان به هرمزگان داده‬ ‫نشد و رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس نیز‬ ‫بارها از این موضوع گالیه کرد ودولت سابق توجهی‬ ‫نکرد‪ .‬هرمزگان همچنان در فقر و محرومیت اســت‬ ‫وهزاران خانواده اســتان فاقد کولر ویخچال هســتند‬ ‫وهرمــزگان در فقــر خوراکــی رتبــه نخســت کشــوری‬ ‫دارد‪ .‬سیستم سالمت استان با کمبود پرستار‪ ،‬پزشک‬ ‫و تجهیــزات و تخــت بیمارســتانی و مشــکالت مالی‬ ‫مواجه است و مردم تاوانش را با جانشان می دهند‬ ‫و درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده اش را بطور کامل‬ ‫دریافت نمی کند‪ ،‬چون برخی صنایع مالیات بر ارزش‬ ‫افــزوده شــان را در اســتانی دیگــر پرداخــت می کنند‬ ‫وسهم سالمتش به استان پرداخت نمی شود‪ .‬محالت‬ ‫حاشیه ای وبافت های فرسوده همچنان در بدترین‬ ‫شرایط بسر می برند و تبعیض وبی عدالتی و ناامنی‬ ‫و‪ ...‬در انجا موج می زند‪ .‬جوانان ســهم چندانی در‬ ‫اشتغال صنایع ندارند و متولیان تربیت نیروهای ماهر‬ ‫در دانشــگاه هــا و مراکــز فنــی و حرفه ای نتوانســته‬ ‫اند نیروهای مورد نیاز صنایع را تربیت کنند و صنایع‬ ‫همین موضوع را به عنوان دلیل عدم اشتغال بومیان‬ ‫در صنایع عنوان می کنند و جوانان اســتان برچسب‬ ‫قاچاقچی خورده و جانشان را در مسیر امرار معاش‬ ‫می دهند‪ .‬از طرفی دیگر از پتانسیل مدیران جهادی‬ ‫انقالبــی هرمزگانــی در بدنه دولت چندان اســتفاده‬ ‫نشده است‪ .‬مشکالت در حوزه های مختلف فراوان‬ ‫اســت و انتظار می رود این دولت انقالبی و مردمی‬ ‫وجهــادی‪ ،‬رویــه دولــت هــای ســابق را در مدیریــت‬ ‫هرمــزگان و رفــع محرومیــت هــا و چالــش هــا تغییر‬ ‫دهد تا مردم طعم عدالت را در حوزه های مختلف‬ ‫بچشند‪ .‬جوانان بخاطر کمبود اماکن اموزشی مجهز‬ ‫واســتاندارد‪ ،‬مــدارس اســتاندارد‪ ،‬مراکــز فرهنگــی‪،‬‬ ‫تفریحی‪ ،‬ورزشــی و‪ ....‬عمرشان به بطالت می گذرد‬ ‫و تبعیض اموزشــی‪ ،‬ورزشــی و‪ ...‬وجود دارد‪ .‬کسانی‬ ‫که عمرشان در صید وصیادی گذشته وفرزندان شان‬ ‫تمایــل به صیادی دارند‪،‬بایســتی این ظرفیت فراهم‬ ‫شود؛ نه اینکه کشتی های موسوم به چینی با مجوز‬ ‫دریــا را جــاروب کننــد‪ ،‬امــا ادوات صیــادان بومی که‬ ‫ماهی را به اندازه امرار معاش از دریای روزی دهنده‬ ‫صید می کنند‪ ،‬توقیف وجریمه شوند که بیکاری انها‬ ‫در صیــادی بــا عنــوان صیــد غیرمجاز باعــث قاچاق‬ ‫کاال‪ ،‬مشــروب ومــواد مخــدر و‪ ...‬می شــود ودر واقع‬ ‫دولت خودش باعت و بانی این خالف شده است‪.‬‬ ‫هرمزگان اگرچه سرزمین اشتغالزایی برای مردم ایران‬ ‫است واز سراسر کشور به اینجا می ایند؛ اما خودش‬ ‫چندان خوش شانس نیست و جوانانش و مردمانش‬ ‫چنــدان ســهمی از ایــن بخــش نــدارد‪ .‬کوچــه هــای‬ ‫بسیاری از محالت پایتخت تجارت کشور در تاریکی‬ ‫بســر مــی برد و پاتــوق و پناهــگاه اراذل ومعتادان و‬ ‫موادفروشــان ومشــروب فروشان شده است و انتشار‬ ‫گــزارش در ایــن بخش ها بی تاثیر بوده اســت‪ .‬خانه‬ ‫های فرسوده در حال ریزش هستند و امنیت ساکنان‬ ‫در خطر قرار دارد و دولت حمایت الزم را نداشته و‬ ‫ســاکنان گاهی شــاهد کارشکنی هستند و حتی اسناد‬ ‫مالکیــت در بســیاری از محــات حاشــیه ای و بافت‬ ‫های فرسوده هم صادر نشده است تا ساکنان بتوانند‬ ‫با اســتفاده از تســهیالت بافت فرســوده‪ ،‬نســبت به‬ ‫بازســازی امالک شــان اقدام کنند‪ .‬برخی روســتاها که‬ ‫اراضــی مــردم بصــورت ملــی درامده انــد و مردم می‬ ‫گویند حتی مسجد را هم جزو اراضی ملی کرده اند‪،‬‬ ‫نشانه تضییع حقوق روستاییان است و روستاییان را‬ ‫وادار کرده اند به حاشــیه شهرها کوچ کنند وافزایش‬ ‫حاشیه نشینی را شاهد باشیم‪ .‬هرمزگان و مرزنشینان‬ ‫هرمــزگان همواره از تبعیض وبــی عدالتی در تمامی‬ ‫حوزه ها گالیه مندند و انتظار دارند دولت سیزدهم‬ ‫بــا نــگاه عدالــت محــور و رفــع تبعیص بــه هرمزگان‬ ‫بنگرد تا هرمزگانی ها امیدوار شوند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د همدا ن‬ ‫چهار شنبه ‪ 03‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1146‬‬ ‫خــبر‬ ‫بیش از ‪ ۲۰۸‬هزار دوز‬ ‫واکسن کرونا در همدان‬ ‫تزریق شده است‬ ‫رئیس مرکز بهداشت شهرستان همدان گفت‪۲۰۸ :‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۵۴‬دوز واکسن کرونا تاکنون در این شهرستان‬ ‫به گروه هایهدفتزریق شدهاست‪.‬محمدخیراندیش‬ ‫در گفت وگو با ایرنا افزود‪ ۱۵۳ :‬هزار ‪ ۱۹۳‬دوز واکســن‬ ‫در مرحلــه نخســت و ‪ ۵۵‬هــزار و ‪ ۲۶۱‬دوز در مرحلــه‬ ‫قشــده کــه طبــق داده های اماری تاکنــون ‪۳۱‬‬ ‫دوم تزری ‬ ‫درصد جمعیت واجد شــرایط شهرســتان همدان علیه‬ ‫کرونــا واکســینه شــدند‪ .‬وی بابیــان اینکــه ‪ ۴۸‬تیــم کار‬ ‫واکسیناسیون را در این شهرستان بر عهده دارند‪ ،‬اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬هم اینک متولدیــن ‪ ۱۳۵۰‬به قبــل می توانند پس‬ ‫از نام نویســی در ســامانه با حضور در مراکز تجمیعی‪،‬‬ ‫نســبت به دریافت واکســن کرونا اقدام کنند همچنین‬ ‫تزریق واکسن به فعاالن در مشاغل پرخطر‪ ،‬بیماران و‬ ‫کادر بهداشت و درمان ادامه دارد‪ .‬رئیس مرکز بهداشت‬ ‫شهرستان همدان درباره روند پیشرفت گام پنجم طرح‬ ‫شهید سلیمانی نیز گفت‪ :‬ارتقای پوشش واکسیناسیون‬ ‫گرو ههــای جمعیتی به عنــوان اولویــت برنامه های گام‬ ‫پنجم در دستور کار قرارگرفته است‪ .‬خیراندیش افزود‪:‬‬ ‫‪ ٩‬تیمحمایتی‪ ٤٣،‬تیمنظارتی‪ ٢٠،‬تیممراقبتی(ره گیری‬ ‫بیماران) و ‪ ٦‬تیم مراقبت در منزل در حال حاضر فعال‬ ‫هستند و از ابتدای خرداد سال جاری زمان اغاز گام پنجم‬ ‫اینبرنامهتاکنون‪ ١٢٩‬هزار و‪ ٣٠٦‬موردره گیریوضعیت‬ ‫سالمتیبیمارانمبتالبه کروناو اطرافیانانانانجام شده‬ ‫است‪.‬ویاضافه کرد‪:‬همچنینبااعزامتیمسالمت‪٢١٢‬‬ ‫تن از افراد بیمار و ناتوان‪ ،‬در منزل مورد مراقبت درمانی‬ ‫قرار گرفتند‪.‬رئیسمرکز بهداشتشهرستانهمداناظهار‬ ‫داشت‪ ٢٣ :‬هزار و ‪ ٦٢٩‬مورد بازدید از اماکن عمومی و‬ ‫مراکز تهیهو توزیعموادغذاییاینشهرستانانجام شده‬ ‫که این بازدیدها با سه هزار و ‪ ٣٦٠‬مورد صدور اخطاریه‪،‬‬ ‫ضبــط و معدو مســازی هفــت تــن ‪ ٦١٣‬کیلوگــرم مــواد‬ ‫غذایــی فاقد صالحیــت بهداشــتی و ‪ ٢١٦‬مورد پلمب‬ ‫واحدهایمتخلفهمراهبودهاست‪.‬‬ ‫توزیع روزانه ‪ ۱۶۰‬تن مرغ‬ ‫در استان‬ ‫رئیس اتحادیه مرغ ماهی و تخم مرغ همدان گفت‪:‬‬ ‫صف هایطوالنیمرغدر همدانبهپایانرسیدهاست‪.‬‬ ‫به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬جواد عاشوری‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به افزایش جوجه ریزی در مرغداری ها‬ ‫در حال حاضر روزانه به اندازه کافی مرغ در بازار توزیع‬ ‫یشــود و دیگر کمبودی نداریم‪ .‬او با اشاره به قیمت‬ ‫م ‬ ‫فروش این کاال پس از حواشی اخیر ادامه داد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر مرغ با همان قیمت دولتی ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‬ ‫بهفروشمی رسد‪.‬رئیساتحادیهمرغ‪،‬ماهیو تخم مرغ‬ ‫همدان گفت‪:‬روزانهباتوزیعمرغدیگر شاهدصف های‬ ‫طوالنی خرید برای مرغ نیستیم‪ .‬عاشوری یاداور شد‪ :‬از‬ ‫دو روز گذشتهبر اساس گشتزنی هایمستمر و برگزاری‬ ‫جلســات و کارگروه های مربوطه در ماه گذشــته شاهد‬ ‫ایجاد ثبات و ارامش در بازار مرغ هستیم‪.‬‬ ‫‪ ۲‬واحد تولیدی و صنعتی‬ ‫استان مانع زدایی شد‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان‬ ‫از مانــع زدایــی ‪ ۲‬واحــد صنعتــی و تولیدی این اســتان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این واحدها در مسیر فعالیت خود با‬ ‫موانعی مواجه بودند که در ستاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید بررسی و گره از مشکالتشان باز شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا‪ ،‬ظاهر پورمجاهد در ســتاد تســهیل و‬ ‫رفع موانع تولید اســتان اظهار داشــت‪ :‬شرکت «هگمتان‬ ‫داروی غرب» برای واردات ماشــین االت و تجهیزات دچار‬ ‫مشکالتیبود کهبامساعدتبانک هایتوسعهتعاون‪،‬‬ ‫صــادرات‪ ،‬ملت و کشــاورزی راهکارهایی برای رفع موانع‬ ‫پیــش روی ایــن واحــد تولیدی ارائــه شــد‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫شرکت هگمتان داروی غرب از صنایع داروســازی واقع در‬ ‫شهرستانتویسرکاناستکهدر کنار شرکت هایداروسازی‬ ‫«فاران شیمی» و «تدبیر دارو سالمت» دیگر توانسته اند‬ ‫ایــن شهرســتان کوچــک را به قطــب دارو در غرب کشــور‬ ‫تبدیل کنند‪ .‬پورمجاهد خاطرنشان کرد‪ :‬یک سرمایه گذار‬ ‫قصد راه اندازی واحد تولید دســتگاه ازن ســاز را دارد که در‬ ‫اینمسیر باموانعیمواجهشده کهبا کمکاعضایستاد‬ ‫تسهیلمصوبه هایالزمبرایگره گشاییاز اینواحدثبت‬ ‫شد‪ .‬معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان‬ ‫گفت‪:‬اینواحددر شهرکفناوری هایبرتر مستقر می شود‬ ‫واینشهرکبازیرساخت هایامادهاز صنایعدانش بنیانو‬ ‫نویناستقبالمی کند‪.‬ویهمچنینبهبررسیمسائلشرکت‬ ‫مارالفروز واقعدر شهرستاناسدابادتاکیدکردوگفت‪:‬برای‬ ‫بازگشتاینواحدتولیدربگوجه فرنگیبهچرخهتولید‬ ‫تالش می کنیم‪ .‬معاون استاندار همدان افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫شعار وسیاستمحوریامسالدر راستایحمایتاز تولیدو‬ ‫رفعموانعپیشرویواحدهایتولیدی‪،‬اینمهمدر دستور‬ ‫کار مدیراناجراییاستانهمدانقرار داردو جلساتستاد‬ ‫تسهیل نیز با همین رویکرد به صورت هفتگی و باهدف‬ ‫رفع مشــکالت و گره گشــایی از کار واحدهای تولیدی در‬ ‫حوزه های مختلف اقتصادی‪ ،‬کشاورزی و صنعتی به طور‬ ‫مستمرومنظمبرگزارمی شود‪.‬پورمجاهدباتاکیدبرضرورت‬ ‫همکاریوتعاملبیشتر بانک هایاستانباستاددر راستای‬ ‫حمایتاز واحدهایتولیدی‪ ،‬گفت‪:‬حمایتو پشتیبانی‬ ‫از صنایع موجود برای رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار‪،‬‬ ‫زمینه مناسب برای حضور فعال و موثر بخش خصوصی‬ ‫برایسرمایه گذاریدر عرصهاقتصادیو حوزهتولیداستان‬ ‫رافراهممی کند‪.‬‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی همدان در گفتگو با رویداد امروز خبر داد‪:‬‬ ‫رشد ‪ 44‬درصدی کارگاه های صنایع دستی استان‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی استان همدان با اشاره به اینکه ‪2309‬‬ ‫میلیارد تومان میزان مبلغ پروژه های در دست اقدام‬ ‫است‪،‬گفت‪:‬ضرورتشکل گیریدرکیعمیقنسبت‬ ‫حوزه گردشگری استان بایستی وجود داشته باشد‬ ‫ونیز ظرفیت شکل گیری سه کمیسیون گردشگری‪،‬‬ ‫میراث و صنایع دستی در شورای شهر وجود دارد‪.‬‬ ‫بــه گزارش خبرنگارما‪-‬حمید ســپهری‪-‬همدان‪،‬‬ ‫علــی مالمیر‪ ،‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی همــدان اســتان همــدان بــا اشــاره‬ ‫ب هضــرورت شــکل گیری درکی عمیق نســبت حوزه‬ ‫گردشــگری اســتان‪ ،‬در خصــوص ادغــام کمیســیون‬ ‫گردشگریشورابافرهنگی‪،‬گفت‪:‬ظرفیتشکل گیری‬ ‫سه کمیســیون گردشــگری‪ ،‬میراث صنایع دستی در‬ ‫شــورا وجود دارد‪ .‬وی در پاســخ به پرسشــی که در‬ ‫خصوصادغامکمیسیون هایگردشگریوفرهنگی‬ ‫در شــورای جدید شــهر اتفاق افتاده است مبنی بر‬ ‫اینکه تاثیرات این ادغام را چگونه ارزیابی می کنید‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با توجه به تاکیدات و برنامه هایی که‬ ‫در زمینه گردشگری استان وجود دارد و حجم کاری‬ ‫که در این زمینه وجود دارد اساســا می طلبد که در‬ ‫مالمیر با اشاره به پروژه هایی که در دست اقدام‬ ‫است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با پروژه هایی که در دست اقدام‬ ‫و سرمایه گذاری است می توان این تعداد را با رشد‬ ‫‪ 169‬درصــدی بــه حــدود ‪ 5‬هــزار و ســیصد تخــت‬ ‫رساند‪ .‬البته به بهره برداری رسیدن برخی از پروژه ها‬ ‫متفاوت اســت‪ ،‬به عنوان مثال اکنــون ‪ 2.5‬هکتار از‬ ‫مجموعه عصر طالیی به اتمام رســیده است و در‬ ‫حالافتتاحهستیم‪.‬‬ ‫‪ 2309‬میلیارد ناموت میزان پروژه های در‬ ‫دست اقدام‬ ‫هریــک از زمین ههــای گردشــگری صنایع دســتی و‬ ‫میراث کمیسیونی مجزا در شورای شهر شکل گیرد‬ ‫و ضــرورت تحقــق درکــی عمیق نســبت به مقوله‬ ‫گردشگری از سوی مسئوالن مرتبط وجود دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه رشــد تعــداد تخت هایــی که‬ ‫میزبــان گردشــگران می تواند باشــد گفــت‪ :‬تعداد‬ ‫تخت ها در سال ‪ 1392‬هزار و نه صد و پنجاه بوده‬ ‫اســت و اکنون با رشــد ‪ 114‬درصدی به چهارهزار و‬ ‫دویستتخترسیدهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعداد پروژه هایی که در دست اقدام‬ ‫اســت با ســرمایه گذاری بالغ بر ‪ 2‬هزار ســیصد و نه‬ ‫میلیارد تومان روبرو هستند که نزدیک بر ‪ 3‬هزار و‬ ‫‪ 60‬شغل ایجاد خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه ماهیت شــغلی پروژه های‬ ‫مذکــور ترکیبــی از‪ :‬هتــل‪ ،‬هتــل اپارتمــان‪،‬‬ ‫مجتم عهــای گردشــگری‪ ،‬اقامتــگاه بــوم گــردی‬ ‫و ســفره خانه ســنتی و‪ ...‬اســت‪ ،‬ابــراز کــرد‪:‬‬ ‫تهــای مختلفــی در تاسیســات ‪ 16‬گانــه‬ ‫ظرفی ‬ ‫ایجادشــده اســت که حوزه های نمایشــگاهی را‬ ‫شامل می شود و با احتساب زمینه صنایع دستی‬ ‫تعداد ان ها ‪ 442‬پروژه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از ‪ 442‬پــروژه مذکــور‬ ‫‪ 382‬پــروژه مربــوط بــه صنایع دســتی و مابقی‬ ‫گردشگری محسوب می شود‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ 53‬پروژه زیرساختی در روستاهای‬ ‫هدف‬ ‫مالمیــر بــا عنــوان کــردن مثال هایــی در زمینــه‬ ‫مرمتــی‪ ،‬گفــت‪ :‬در خانه اقتــداری چندین قــرارداد‬ ‫مرمتــی داشــته ایم و در ایجــاد زیرســاخت های‬ ‫گردشــگری در مناطــق نمونــه نیــز ‪ 53‬مورد پــروژه‬ ‫زیرساختیدر روستاهایهدفبااعتباری‪ 29‬میلیارد‬ ‫تومانی محقق شده است‪.‬مدیرکل میراث فرهنگی‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی اســتان با اشاره به حوزه‬ ‫صنایع دســتی در اســتان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬تعداد‬ ‫کارگاه های صنایع دســتی از ‪ 18‬هزار در ســال ‪ 92‬به‬ ‫‪ 26‬هــزار کارگاه افزایــش پیداکرده اســت و این به‬ ‫معنای رشــد ‪ 44‬درصدی است‪ .‬تعداد شاغلین در‬ ‫این زمینه نیز از ‪ 31‬هزار نفر به‪ 44‬هزار نفر افزایش‬ ‫پیداکردهاستو استانهمداناز استان هاییاست‬ ‫کهتعدادهنرمنداننسبتبهجمعیتشاغلاستان‬ ‫دارای سهم خوبی است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ادغامدو کمیسیونمهمنتیجهبیمسئولی‬ ‫بنابر انچه حمیــد بادامی نجات‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫شــورای شــهر‪ ،‬رئیــس کمیســیون برنامه وبودجــه و‬ ‫همین طور مدیر امور اموزشی و پژوهشی در شورای‬ ‫عالی استان ها و رئیس مرکز مطالعات شورا در دوره‬ ‫پنجم در صفحه شخصی خود عنوان کرده است‪،‬‬ ‫برخی از اعضای شورای کنونی در محافل خصوصی‬ ‫خویش کمیسیون های تخصصی شــورا را بین خود‬ ‫تقسیم کرده بودند و این عضو شورا این امر و نحوه‬ ‫گزینش را دور از شایسته ساالری می خواند‪ .‬موضوع‬ ‫دیگر که وی بدان اشاره می کند تحمیل کمیسیون‬ ‫حقوقی شورا جهت پذیرفتن مسئولیت ان از سوی‬ ‫اکثر اعضای دیگر است که این عضو از پذیرش ان‬ ‫سرباز می زند و دلیل را نداشتن تجربه کافی در این‬ ‫حوزه عنوان می کند و به سوابق خود در حوزه های‬ ‫دیگــر کــه می توانــد مشــغول بــه انجــام وظایــف‬ ‫مشخص شدهبپردازداشارهمی کند‪.‬بهگزارشرویداد‬ ‫امروز‪ ،‬حال اگر پیام این عضو شورا را مرور کنید چند‬ ‫نکتــه دارای تامل خواهد بود که به اختصــار اورده‬ ‫می شود‪:‬اعضای فعلی شورا یا اکثریت اعضایی که‬ ‫قائل به امر شفافیت‪ ،‬اطالع رسانی امور و مشارکت‬ ‫مــردم نســبت بــه انچــه در شــورای شــهر می گذرد‬ ‫هســتند‪ ،‬همان گونه که پیش از رای اوری شعار ان‬ ‫را مطــرح می کردنــد در این مهــم و تعیین مدیران‬ ‫کمیسیون هایمربوطهدر شوراشرحدهند کهنحوه‬ ‫تعیین مسئول مربوط به هر کمیسیون بر اساس‬ ‫کدام شاخص یا معیار روی داده است؟‬ ‫اعضای فعلی شــورای اســامی شــهر همدان‬ ‫ایــن موضــوع را بــرای شــهروندان تبییــن کنند که‬ ‫چگونــه کمیســیونی مهــم کــه در برنام ههــای‬ ‫توســعه ای اســتان بر ان بســیار تاکید شده است‬ ‫یعنــی اقتصــاد ســرمایه گذاری و گردشــگری در‬ ‫کمیسیون فرهنگی که امور ان نیز بسیار پرحجم‬ ‫اســت و ســاعات زیادی را جهت تحقق وظایف‬ ‫ان می بایــد صرف کــرد ادغــام کرده اند؟ چگونه‬ ‫یــک فــرد هرچنــد مســئول می تواند بــه برقراری‬ ‫نتیجــه موثر برنامه های این دو کمیســیون باهم‬ ‫بپــردازد؟ همان گونه که مطلع هســتید پرداختن‬ ‫به برنامه های کاربردی و راهبردی در کمیســیون‬ ‫اقتصــاد ســرمایه گذاری و گردشــگری از اهمیتــی‬ ‫بســیار برخــوردار اســت حــال بزرگــواران شــرح‬ ‫دهند که چگونه می خواهند امور مربوطه را با این‬ ‫ادغام پیش برند؟ بدیهی اســت این حق طبیعی‬ ‫شــهروندان اســت که بداننــد امور اینده شهرشــان‬ ‫ان هم با توجه به شرایط اقتصادی که حاکم است‬ ‫در حوزه اقتصاد سرمایه گذاری و گردشگری البته با‬ ‫این ادغام روی داده چه خواهد شد و ضرورت دارد‬ ‫عضومحترممسئولدر اینکمیسیونادغامیبرنامه‬ ‫خودرامنتشر کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫یک حقوقدان در گفتگو با رویداد امروز عنوان کرد‪:‬‬ ‫نبود گزارش درامد و هزینه شهرداری همدان در سامانه شفافیت‬ ‫مهــدی باباخانی‪ -‬همــدان‪ :‬مســعود پورصالحی‪،‬‬ ‫دانش اموخته حقوق و فعال رسانه با اشاره به ماده‬ ‫‪ 71‬قانون شهرداری ها و ارائه گزارش هزینه و درامد‬ ‫از سوی شهرداری‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ایا شهرداری همدان‬ ‫اقدامبه صرفمنابعمالیخوددر تملکیاتعریض‬ ‫یمــورد و بــدون اولویــت کرده اســت؟ شــهرداری‬ ‫ب ‬ ‫همــدان در راســتای شــفافیت عملکــردی خــود در‬ ‫سامانه ای به همین نام در اقدامی مطلوب دست‬ ‫به انتشار قراردادهای خود و شرح بودجه شهرداری‬ ‫کــرده اســت اما گــزارش درامــد و هزینه که موظف‬ ‫به انتشار شش ماهه ان است هنوز در این سامانه‬ ‫بارگذارینشدهاست‪.‬‬ ‫پورصالحیادامهداد‪:‬اینسامانهبرایشفافیت‬ ‫و اگاهی رســانی افکار عمومی و تســهیل دسترسی‬ ‫شــهروندان بارگــذاری شــده اســت‪ .‬ایــا شــهرداری‬ ‫همدان اقدام به صرف منابع مالی خود در تملک‬ ‫یمــورد و بدون اولویت کرده اســت؟‬ ‫یــا تعریض ب ‬ ‫تمامی مواردی ازاین دســت در گزارش های ‪ 6‬ماهه‬ ‫شهــای نظارتی شــورا بــر این امر‬ ‫شــهرداری یــا گزار ‬ ‫روشــن خواهــد شــد؛ امــا تاکنــون گزارشــی بــر روی‬ ‫سامانه شهرداری البته سامانه شفافیت طرح نشده‬ ‫اســت‪ .‬او افزود‪ :‬ماده ‪ 71‬قانون شــهرداری ها اعالم‬ ‫می دارد که شــهرداری مکلف اســت هر شــش ماه‬ ‫یک بار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی‬ ‫از درامد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن ‬ ‫شهر رسیده برای اطالع عموم منتشر و سه نسخه‬ ‫از ان را بــه وزارت کشــور ارســال نمایــد و هم چنین‬ ‫شهردار مکلف است هر ‪ ۶‬ماه یک دفعه امار کلیه ‬ ‫عملیاتانجام شدهاز قبیلخیابان سازیوساختمان‬ ‫عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال‬ ‫ان را برای اطالع عموم منتشــر نموده و نســخه ای ‬ ‫از ان را بــه وزارت کشــور بفرســتد‪ .‬رویــت عمومــی‬ ‫هزینــه و درامدهــای شــهرداری ا نهــم ب هصــورت‬ ‫ش ـش ماهه زمین هســاز و مانع از جلوگیری انحراف‬ ‫بودجــه بــه موضوعاتی که در بودجه نیامــده و در‬ ‫حال حاضر از ضرورت و اولویت نیستند ‪ ،‬می شود‪.‬‬ ‫این فعال رسانه ای ادامه داد‪ :‬گستره فعالیت های‬ ‫شــهرداری های کشــور با توجه به شــرح وظایف و‬ ‫شــرایط کنونی که از حیــث مالی در ان قــرار دارند‬ ‫به گونه ای است که برای انجام هر یک از وظایف‬ ‫اصلی و فرعی خود بایســتی بســیار به دقت عمل‬ ‫کنندوسرمایه گذاری هایموفقیرابهانجامبرسانند‬ ‫به عنوان مثــال حفاظــت شــهرها در برابــر حوادثی‬ ‫همچونسیل‪،‬حریقو‪...‬مستلزمصرفهزینه های‬ ‫بسیار است و بدون در اختیار داشتن منابع درامدی‬ ‫مستمر‪،‬مطمئنوبدونتبعاتمی بایستمدیریت‬ ‫به نحوی مطلوب و موثر محقق شود و این مقوله‬ ‫دست نیافتنینخواهدبودمگر اینکهشهرداری هااز‬ ‫فشــده خود‬ ‫بودجــه مصوب و اولویت های تعری ‬ ‫عدول نکنند‪ .‬با توجه به مشــکالتی که شــهرداری‬ ‫به خصــوص شــهرداری های شــهرهای کوچــک در‬ ‫تامیــن مالــی پروژ ههــای خود و تحقــق درامدهای‬ ‫پایدار با ان مواجه هستند قطعا صرف بودجه در‬ ‫نظر گرفت هشــده در مسیر تعریف شده با توجه به‬ ‫نیازهای شهری از اولویتی بی بدیل برخوردار است‪.‬‬ ‫در گزارش های شش ماهه مشخص خواهد شد که‬ ‫یمــورد یا تملک‬ ‫شــهرداری ایــا اقــدام به تعریض ب ‬ ‫بدون اولویت کرده است یا خیر؟‬ ‫ایــن حقــوق دادن افــزود‪ :‬در ایــن میــان نقش‬ ‫نظارتــی شــوراها بر ایــن امــر نیــز دارای جایگاهی‬ ‫ویژه است و حداقل امکانی است که برای رصد و‬ ‫جلوگیری از انحــراف بودجه در حال حاضر وجود‬ ‫دارد چراکــه شــوراها نهادهــای نوپایــی هســتند و‬ ‫هنوز دارای ان نقش نظارتی که مجلس داراست را‬ ‫ندارند‪ .‬چراکه مجلس عالوه بر نظارت بر عملکرد‬ ‫دســتگاه های تحت نظارت خود عالوه بر سوال و‬ ‫استیضاح عملکرد مالی دستگاه های تحت بودجه‬ ‫عمومی کشور را از طریق دیوان محاسبات بررسی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫پور صالحی اذعان داشــت‪ :‬همان گونه که این‬ ‫موضــوع یعنی نظارت بر انحــراف از بودجه و قرار‬ ‫داشــتن منابع مالی شهرداری در مسیرهای درست‬ ‫فشــده با ایجاد دیوان محاســبات شــهری‬ ‫و تعری ‬ ‫موردبررســی قرارگرفته اســت می توان با ایجاد این‬ ‫دیــوان خــارج از حمایت و پوشــش شــهرداری ها و‬ ‫شوراها عملکرد و فرایند مالی شــهرداری ها را رصد‬ ‫کرد یا اینکه واحدی برای پایش این موضوع شکل‬ ‫یافتهو بهبررسیتخلفاتاحتمالیبپردازد‪.‬‬ ‫گفتگو‬ ‫رئیسشورایاسالمیشهر همدان‪:‬‬ ‫همهاعضایشورانبایدرئیسباشند‬ ‫حمیــد سپهری‪-‬همدان‪:‬روســای‬ ‫کمیســیون های شــورای اســامی شــهر‬ ‫همــدان تعییــن شــدند و در این اتفاق‬ ‫دو کمیســیون گردشــگری و حقوقی در‬ ‫دو کمیسیونفرهنگیو نظارت‪.‬بازرسی‬ ‫ادغــام شــدند و ســه عضــو از اعضــای‬ ‫شــورا کــه دو تن از ا نهــا در دوره پنجم‬ ‫نیز حضور داشتندمسئولیت کمیسیونی‬ ‫را عهــده دار نیســتند‪ .‬پیــرو ایــن مهــم‬ ‫پرس ـش هایی در مصاحبــه بــا محمــود‬ ‫مســگریان رئیس شــورای اســامی شهر‬ ‫همدان مطرح شــد که چکیــده ان را در‬ ‫زیرمی خوانید‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیتی که کمیسیون‬ ‫گردشگری دارد و تاکیدی که بر‬ ‫کمیسیون اقتصاد سرمایه گذاری‬ ‫و گردشگری با توجه به برنامه های‬ ‫توسعه ای اســتان وجود دارد‪،‬‬ ‫ایا ادغام این کمیســیون ها با‬ ‫کمیسیون فرهنگی که خود از‬ ‫حجم باالی کاری برخوردار است‬ ‫اقدامشایسته ایاست؟‬ ‫با کمیته هایی که در ذیل کمیسیون‬ ‫ایجــاد خواهــد شــد بــه امیــد خــدا بــه‬ ‫اهدافمدنظر خواهیمرسید‪.‬بندهخود‬ ‫نیز به بحث گردشگری نگاه جدی دارم‬ ‫چه تضمین یا قطعیتی بر تحقق‬ ‫اهداف کمیسیون های ادغامی با‬ ‫میزان اهمیتی که از ان برخوردار‬ ‫هستند وجود دارد؟‬ ‫بســتگی بــه فعالیــت کمیســیون و‬ ‫همت اعضای شورا دارد‪.‬‬ ‫با توجه به حجــم کاری باالیی‬ ‫که برای کمیسیون های ادغامی‬ ‫ایجاد خواهد شد ایا خروجی الزم‬ ‫اتفاق خواهد افتاد به عبارت دیگر‬ ‫ایا رئیس کمیسیون های ادغامی‬ ‫برنامه خود را ارائــه کرده اند تا‬ ‫میزان وصول به نتیجه مشخص‬ ‫باشد؟‬ ‫این موارد را از رئیس کمیســیون سوال‬ ‫کنید‪،‬اگر بحثشخصاستاز خودایشان‬ ‫سوالفرماییدامااگر مربوطبهشوراواعضا‬ ‫به صورت کلی است عرض کردم اعضا در‬ ‫اینخصوصبی تفاوتنیستند‪.‬‬ ‫شما اطمینان دارید که علیرغم‬ ‫ادغام کمیســیون گردشگری‬ ‫اتفاقات خوبی خواهد افتاد؟‬ ‫همه اعضــا در برنامه های خود بر‬ ‫موضوع گردشــگری تاکید داشــته اند و‬ ‫شــهر همدان دارای ویژگی گردشگری‬ ‫اســت و مــا نمی توانیــم ایــن مــورد را‬ ‫در نظــر نگیریــم و کنــار گذاریــم‪ .‬بــا‬ ‫ارگان های مربوط به این حوزه ارتباط‬ ‫خواهیــم داشــت‪ .‬ضمنا شــورای شــهر‬ ‫مسئول گردشــگری نیست و می تواند‬ ‫برای رونق و رشد ان ورود پیدا کند و‬ ‫پیگیر این موضوع است‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه از ظرفیت اقایان‬ ‫رحیمی فر‪ ،‬نظری و بادامی نجات‬ ‫در واگذاری کمیسیون ها به این‬ ‫افراد بهره گرفته نشــده است‪،‬‬ ‫تاثیرات این موضوع را چگونه‬ ‫ارزیابــی می کنید و چه اتفاقی‬ ‫خواهد افتاد؟‬ ‫همه اعضای شــورا که نباید رئیس‬ ‫کمیسیون باشند و هیچ اتفاقی نخواهد‬ ‫افتاد‪ ،‬ضمنا نباید که همه اعضای شورا‬ ‫رئیس کمیســیون باشــند‪ .‬این عزیزان و‬ ‫بزرگواران برای بنده عزیز هســتند و در‬ ‫بیشتر کمیسیون های شورا عضو هستند‬ ‫و نظرات خود را مطرح خواهند کرد و‬ ‫جدای از کمیسیوننیستند‪.‬‬ ‫در خصــوص تعیین روســای‬ ‫کمیسیون چه شاخص هایی در‬ ‫نظر گرفته شد؟‬ ‫تجربــه و تخصــص در ایــن زمینــه‬ ‫نقــش داشــت‪ .‬در مــورد کمیســیون ها‬ ‫فرایندی وجود داشت و بر اساس رای‬ ‫اکثریت انجام گرفت‪.‬‬ ‫عضوی از شــورا مطرح کرد که‬ ‫روسای کمیسیون ها در محافل‬ ‫خصوصی مشخص شــدند‪ ،‬ایا‬ ‫صحت دارد؟‬ ‫هر کس پاسخگوی ادعای خودش‬ ‫اســت و بنــده نمی خواهــم نســبت‬ ‫بــه فــردی از اعضــای شــورا موضوعی‬ ‫را نســبت دهــم‪ .‬واقعیــت امــر انچــه‬ ‫بوده اســت کــه اتفاق افتاده اســت و‬ ‫بر اساس رای اکثریت این مهم انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫بهره برداری از ‪ 1145‬واحد تولیدی در استان‬ ‫زهــرا خوانچــه ســپهر‪-‬‬ ‫ادامــه دارد‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬در‬ ‫همدان‪:‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫ســال ‪ 1398‬سی وهشت واحد‬ ‫شــهرک های صنعتــی همــدان‬ ‫و در سال ‪ 1399‬پنجاه وهشت‬ ‫بــا اشــاره بــه اقداماتــی کــه در‬ ‫واحــد و در ســال ‪ 1400‬نیــز از‬ ‫زمینــه ایجــاد زیرســاخت ها‪،‬‬ ‫ســی وچهار واحد هدف گذاری‬ ‫محمدرضا بادامی‬ ‫امــوزش‪ ،‬برند ســازی‪ ،‬برگــزاری‬ ‫شده‪ 20‬واحد مجددا راه اندازی‬ ‫نمایشــگاه های داخلــی و‬ ‫و به چرخه تولید بازگشته اند‪.‬‬ ‫خارجــی‪ ،‬تامین مالی‪ ،‬صندوق حمایت صنایع وی بابیــان اینکــه در مطالعــه و برنامه ریزی که‬ ‫کوچــک و ‪ ...‬در اســتان انجام شــده اســت‪ ،‬از برایخوشه هایصنعتیاستانانجام شدهاست‬ ‫بهره بــرداری ‪ 1145‬واحــد تولیــدی در اســتان و تاکنون حدود ‪ 42‬خوشــه صنعتی شناخته شده‬ ‫راه انــدازی ‪ 20‬مجــدد واحــد تولیــدی از ابتــدای است‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬از میان این تعداد ‪ 16‬خوشه‬ ‫سال جاری خبر داد‪ .‬محمدرضا بادامی افزود‪ :‬از کــه دارای پتانســیل اجرایــی و عملیاتــی بودند‬ ‫مجموع واحدهایی که به بهره برداری رسیده اند موردمطالعه قرار گرفت و اولویت بندی شد‪ .‬وی‬ ‫‪ 160‬واحد تعطیل است‪ ،‬به این معنا که به بهره با اشاره به اینکه‪ 6‬خوشه عملیاتی و پایان یافته‬ ‫داریرسیدهامابهدالیلمختلفتعطیل شده اند‪ .‬اســت‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬از اواخر سال گذشته ‪ 3‬خوشه‬ ‫البته حمایت های مختلفی جهت راه اندازی این موردتوجه قرار داده شــده اســت که چرم‪ ،‬فرش‬ ‫واحدهاتوسطمجموعهشرکتشهرک هاانجام و خیاطان ازندریان ســه خوشــه موردنظر است‬ ‫تهــای‬ ‫شدازجملهاینکهبرخیاز تولیدکنندگان کهخود و در هــر یــک از ایــن خوشــه ها جمعی ‬ ‫تــوان تولید ندارنــد را حمایت می کنیم تا واحد چنــد هزارنفــری مشــغول به فعالیت هســتند‪.‬‬ ‫اجاره داده شود و در این حالت تولید ادامه پیدا بادامــی افــزود‪ :‬از اقداماتی که در خوشــه فرش‬ ‫کند‪ .‬برخی دیگر از واحدها نیز واگذار می شود و انجام گرفته اســت می توان به خرید ‪ 5‬دستگاه‬ ‫در مورد واحدهایی که بانک تملک کرده است‪ ،‬پشم زنی است که در کشتارگاه ها قرار داده شده‬ ‫سرمایه گذار جدید برای واحد دعوت می کنیم تا است و ‪ 25‬دستگاه جهت پشم ریسی اشاره کرد‬ ‫پــس از توافــق با بانک وارد عرصه تولید شــوند که در این زمینه توافق نامه ای با فنی و حرفه ای‬ ‫کــه به صــورت کلــی در این حــوزه حمایت های اســتان جهت تامین محل خوشــه منعقدشــده‬ ‫مختلفــی برای ادامه تولید انجام گرفته اســت و است‪.‬‬ ‫تاکنون هیچ واحد تولیدی را تعطیل‬ ‫نکرده ایم‬ ‫هوشــنگ حیدرنژادیــان‪،‬‬ ‫شهــای‬ ‫پرداختــی در بخ ‬ ‫رئیس شــعب بانک کشــاورزی‬ ‫مختلــف‪ ،‬شــرح کلــی ایــن‬ ‫در استان با اشاره به تسهیالت‬ ‫تســهیالت را این گونــه خواند‪:‬‬ ‫مختلفــی کــه ایــن بانــک بــه‬ ‫تعداد تســهیالت اعطایــی در‬ ‫مخاطبان خــود ارائه می دهد‪،‬‬ ‫بخــش زراعــت ‪ 975‬فقــره که‬ ‫هوشنگ‬ ‫عنوانکرد‪:‬تعدادکلتسهیالت‬ ‫جمعا به مبلغ ‪ 718‬هزار و ‪180‬‬ ‫حیدرنژادیان‬ ‫پرداختی اســتان ‪ 5887‬فقره‪،‬‬ ‫میلیونریالبودهاست‪.‬‬ ‫مجموعــا بــه مبلــغ ‪ 5872‬میلیــارد ریــال (بــا ‪9‬‬ ‫تعداد تسهیالت اعطایی در بخش دامداری‬ ‫درصد رشــد در تعداد و ‪ 11‬درصد رشــد در مبلغ ‪ 2136‬فقــره به میزان ‪ 1117442‬میلیــون ریال و‬ ‫نسبتبهمدتمشابهسال گذشتهبودهاست‪ ).‬تعداد تســهیالت پرداختی در بخــش باغداری‬ ‫حیدرنژادیانبابیانحمایتاینبانکاز جوانان ‪ 133‬فقــره جمعــا بــه میــزان ‪ 46‬هــزار و ‪928‬‬ ‫جهــت امــر قدســی ازدواج‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬تعداد میلیــون ریــال و تعــداد تســهیالت اعطایــی در‬ ‫تسهیالت پرداختی ازدواج ‪ 363‬فقره مجموعا بخــش مرغــداری ‪ 54‬فقره به میــزان ‪ 180‬هزار و‬ ‫به میزان‪ 318‬هزار و ‪ 800‬میلیون ریال بوده است ‪ 301‬میلیــون ریــال و تعداد تســهیالت پرداختی‬ ‫(کــه ‪ 58‬درصــد از اعتبار تخصیصی اســت و در بخشزنبورداری‪ 15‬فقرهبهمیزان‪ 8398‬میلیون‬ ‫مبلغ ‪ 48‬درصد نســبت به مدت مشــابه ســال ریال بوده است‪.‬‬ ‫گذشته دارای رشد بوده است)‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان همــدان‬ ‫وی بابیــان حمایت قاطعانه و صددرصدی اقدامــات موثــری روی داده اســت‪ ،‬عنــوان کرد‪:‬‬ ‫بانــک کشــاورزی از کشــاورزان و کســانی کــه در بانــک کشــاورزی اســتان در ســه ســال گذشــته‬ ‫حوز ههــای مختلــف زراعــت و دامــداری و ‪ ...‬رتبه هــای برتــری در زمینه های مختلفی کســب‬ ‫مشــغول به فعالیت هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬این امر از کرده است‪ .‬وی بابیان اینکه در این سال ها هیچ‬ ‫رســالت های بانک کشــاورزی اســت که همواره واحدتولیدیراغیرفعالنکرده ایم‪ ،‬گفت‪:‬بانک‬ ‫حامیتولیدکنندگانوتامین کنندگانغذایکشور کشــاورزی تمــام تالش خود را بــرای فعال بودن‬ ‫و امنیتغذایی کشور است‪.‬تسهیالتپرداختی کارگاه هــا و کارخانه های تولیدی به کار می گیرد‬ ‫بــه گلخانه هــا کــه شــیوه افزایــش بهــره وری در و هیچ گاه تمایل نداشته است که چراغ کارگاهی‬ ‫محصوالت هستند می توان به بند الف تبصره خاموش شــود‪ .‬وی از کســانی که دارای سررسید‬ ‫‪ 18‬اشاره کرد و پرداختی در این حوزه ‪ 22‬فقره بدهیمعوقهستندخواستکهبابانکمذاکره‬ ‫بــه میــزان ‪ 195‬هــزار و ‪ 431‬میلیــون ریــال بوده کنند و از روش های مختلفی که بانک برای رفع‬ ‫است‪.‬‬ ‫این دست مشکالت قرار داده است وارد عمل‬ ‫ویتسهیالتاشتغال زاییو مرتبطبهکمیته شوند‪.‬مدیر شعببانککشاورزیاستانهمدان‬ ‫امداد‪ ،‬بهزیستی و ایثارگران را ‪ 30‬فقره به میزان گفــت‪ :‬این بانک هدف کالنی را پی می گیرد و‬ ‫‪ 1100‬میلیون ریال برشــمرد‪ .‬رئیس شــعب بانک بانکی تخصصی و توســعه ای اســت و کامال در‬ ‫کشــاورزی در اســتان همــدان بابیان تســهیالت خدمت تولید است و امین مردم است‪.‬‬ ‫کاهش هزار درصدی اتش سوزی مراتع‬ ‫در همدان‬ ‫مدیرکلمنابعطبیعیاستان‬ ‫حفاظتــی مربوطه داده شــد و‬ ‫همدانبهوضعیتاتش سوزی‬ ‫در ایــن راســتا اقداماتــی مانند‬ ‫مراتع استان اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫همکاری با همیــاران طبیعت‪،‬‬ ‫در ســال جــاری با کاهــش هزار‬ ‫برگــزاری کالس هــای اموزشــی‬ ‫ی در مراتع‬ ‫درصــدی اتش ســوز ‬ ‫بــرای مرتــع داران و همکاری با‬ ‫اسفندیار خزائی‬ ‫اســتان نســبت بــه ســال قبــل‬ ‫بسیجسازندگیبرایدیده بانی‬ ‫مواجــه بوده ایــم‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫صــورت گرفــت‪ .‬خزائــی بــه‬ ‫ایسنا‪ ،‬اسفندیار خزائی افزود‪ :‬امسال پنج فقره امکانــات گروه هــای اطفــاء حریق اشــاره کرد و‬ ‫ات ‬ ‫شســوزی بــه مســاحت پنــج هکتــار رخ داده گفت‪ :‬در ســطح اســتان ‪ ۱۰‬گــروه اطفاء حریق‬ ‫درحالی کــه در ســال قبــل ‪ ۳۸‬فقره اتش ســوزی وجــود داشــته کــه امکاناتــی ماننــد دمند ههــا‪،‬‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۸۶‬هکتــار را تجربه کردیــم‪ .‬وی اتش کوب هــا و شــن کش ها در اختیار این نیروها‬ ‫تاکید کرد‪ :‬البته تا قبل از سال ‪ ۹۵‬اتش سوزی ها قرار گرفت‪ .‬مدیرکل منابع طبیعی استان همدان‬ ‫در ســطح اســتان بیشــتر از ‪ ۵۰۰‬هکتــار بــود اما باتاکیدبر وضعیتبحرانیاستانهمداندر سال‬ ‫خوشــبختانه بــا اقدامات صورت گرفته توســط جاری‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امســال به دلیل خشکسالی‬ ‫ســازمان منابع طبیعی و جلســات متعددی که میزانابموجوددر بافت هایگیاهیدر کمترین‬ ‫با سازمان های مدیریت بحران‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬مقدار خودبودهو گیاهاندر ضعففیزیولوژیک‬ ‫شــهرداری‪ ،‬اتش نشــانی‪ ،‬هالل احمــر و هیئــت خود قرار دارند بنابراین احتمال وقوع اتش سوزی‬ ‫کوهنــوردی برگزار شــد‪ ،‬اتش ســوزی ها به مقدار بسیار زیاداست‪،‬بههمیندلیلجنگل هایاستان‬ ‫قابل توجهی کاهش پیدا کرد‪ .‬خزائی با اشاره بر را تحت مراقبت ‪ ۱۰۰‬درصدی قرار داده و در کنار‬ ‫علت وقوع اتش ســوز ‬ ‫بشــده‬ ‫ی در مراتع اســتان‪ ،‬اظهار ان در مکان هــای موردنیــاز اتش ُ بــر نص ‬ ‫کرد‪ :‬تنها پنج درصد اتش سوزی ها منشا طبیعی اســت‪ .‬وی در پایان با اشــاره بر اینکه اتش سوزی‬ ‫ماننــد صاعقــه داشــته و ‪ ۹۵‬درصد دیگر منشــا بــای خانمان ســوز جنگل در مناطق خشــک و‬ ‫انســانی دارد برای مثال اختالفات محلی‪ ،‬اتش نیمه خشــک اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬چندیــن ســال زمان‬ ‫سیگار و اتشروشن کردن گردشگراندر طبیعت نیاز است که یک نهال به یک درخت تنومند و‬ ‫از دالیــل عمــده اتش ســوزی مراتــع اســت‪ .‬این مثمر تبدیل شود و تنها یک کبریت کافی است‬ ‫مقام مسئول با اشاره بر عوامل موثر در کاهش تا این درخت به راحتی در چندین ساعت از بین‬ ‫اتش سوزی ها‪،‬خاطرنشانکرد‪:‬استانبه‪ ۲۰‬بلوک بــرود‪ ،‬بنــده از مــردم عزیز خواســتار حفاظــت از‬ ‫حفاظتی تقســیم و هر قســمت به نیروی های محیط زیستاستانهستم‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫مهاجم اورتون گزینه ‪ PSG‬برای‬ ‫جانشینی امباپه‬ ‫یشــود که پاری سن‬ ‫گفته م ‬ ‫به عنوانجانشیناحتمالیستاره‬ ‫ژرمــن در حــال بررســی احتمال‬ ‫فرانســوی در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫فروش کیلیان امباپه در تابستان‬ ‫باوجود همه این گزارش های و‬ ‫امســال اســت و ریچارلیســون‪،‬‬ ‫شــایعات‪ ،‬وقتی هفته گذشــته‬ ‫مهاجماورتونرابرایجانشینی‬ ‫از مائوریسیو پوچتینو‪ ،‬سرمربی‬ ‫امباپه‬ ‫او در نظر دارد‪ .‬از زمان بازگشت‬ ‫‪ ،PSG‬در مــورد اینــده امباپــه‬ ‫امباپه به پاریس پس از ناکامی‬ ‫ســوال شــد‪ ،‬او گفت‪« :‬من فکر‬ ‫در رقابت های یــورو ‪ ،2020‬گزارش های متعددی می کنماوبسیار خوباست‪،‬اوسختکار می کند‬ ‫درباره این که فوق ستاره جوان از حضور در ‪ PSG‬تا یک فصل خوب داشته باشد‪ .‬همان طور که در‬ ‫ناراضی اســت و قصد پیوســتن به رئال مادرید را هفته های اخیر گفته ام کیلیان بازیکن ما است و‬ ‫دارد‪ ،‬منتشرشده است‪ .‬پاریسی ها امیدوار بودند مندلیلینمی بینمکهاو در اینفصلبامانباشد‪.‬‬ ‫که بلندپروازی های‪ PSG‬در بازار نقل و انتقاالت این دوره هم بخشــی از فوتبال اســت‪ ،‬چیزهای‬ ‫بــا جذب لیونــل مســی‪ ،‬جانلوییجــی دوناروما‪ ،‬زیادی گفته می شود‪ ،‬برخی اتفاقات رخ می دهد‬ ‫ســرخیو رامــوس‪ ،‬اشــرف حکیمــی و جورجینیــو وبرخیدیگر هرگز روینمی دهند‪.‬مهم ترینچیز‬ ‫واینالدوم‪،‬امباپهرابرایماندندر پایتختفرانسه ایناستکهکیلیانبسیار خونسرداست‪.‬یکسال‬ ‫وسوسه کند‪ ،‬اما ظاهرا این تالش ها نیز نتیجه ای دیگر از قراردادش باقی مانده اســت و او بازیکن‬ ‫نداشــته است‪ .‬یکی از باشگاه های انگلیسی که ‪ PSG‬اســت‪ .‬ما از او راضی هســتیم و با توجه به‬ ‫نامش فاش نشده‪ ،‬پیشنهادی برای خرید امباپه چیزهایــی که می بینــم او نیز از بــودن در کنار ما‬ ‫ارائه کرده است‪ ،‬اما به نظر می رسد رئال مادرید راضــی و خوشــحال اســت‪ ».‬به هرحــال احتمــال‬ ‫کــه مدت هاســت مشــتاق جــذب ایــن مهاجــم جدایی کیلیان امباپه به قدری زیاد شــده که پی‬ ‫جوان است‪ ،‬از بیشترین بخت برای به خدمت اسجیدر حالبررسی گزینه هایجایگزینبرای‬ ‫گرفتــن کیلیان امباپه برخــوردار باشــد‪ .‬اگر امباپه خروج احتمالی این بازیکن و تالش برای امضای‬ ‫طــی دو هفتــه اینــده پاریــس را تــرک کنــد‪ PSG،‬قــرارداد بــا ریچارلیســون برزیلی‪ ،‬مهاجم قدبلند‬ ‫ریچارلیسون‪ ،‬هم تیمی نیمار در تیم ملی برزیل را اورتون‪،‬البتهباتوصیهمستقیمنیمار است‪.‬‬ ‫قصد پیکه برای خرید ‪ 49‬درصد‬ ‫سهم بارسا‬ ‫گلوبــال کرونیکل فــاش کرد‬ ‫راردکردزیرااینبهمعنیترجیح‬ ‫که جــوزپ ماریا بارتومئو‪ ،‬رئیس‬ ‫دادن معاملــه با یکی از کارکنان‬ ‫سابق بارسا‪ ،‬پیشنهاد خرید‪49‬‬ ‫باشگاهبود‪.‬هرچندبارتومئوپیکه‬ ‫درصداز سهاماینباشگاهتوسط‬ ‫رادعوت کردهبودتادر جلساتی‬ ‫جــرارد پیکــه‪ ،‬مدافــع کهن ـه کار‬ ‫شــرکت کند کــه از طریــق ان ها‬ ‫پیکه‬ ‫کاتاال نهــا را رد کرده بــود‪ .‬جرارد‬ ‫پیشنهاد فروش‪ 49‬درصد سهام‬ ‫پیکه عالقه مند بود تا از طریق‬ ‫بارساارائهشد‪.‬اینسهامدرنهایت‬ ‫شرکتخودکاسموس‪49،‬درصداز سهاممجموعه توســط شــرکت های دیگری خریداری شــدند‪ .‬در‬ ‫شــرکت های بارســا‪ ،‬مجموع ـه ای از چهــار دارایی روزهــای اخیــر خــوان الپورتا‪ ،‬رئیس فعلی بارســا‪،‬‬ ‫(صدور مجوز و تجارت بارسا‪ ،‬استودیو بارسا‪ ،‬مرکز فاش کرد که علیرغم این واقعیت که ان ها از این‬ ‫نواوری بارســا و اکادمی بارســا) را که فعالیت های طریقمی توانند‪ 200‬میلیونیورو بهباشگاهتزریق‬ ‫خرید محصــوالت‪ ،‬محتوای ســمعی و بصــری و کنند‪ ،‬هیئت مدیره بارسا مطمئن نیست که ان ها‬ ‫دیجیتال‪ ،‬تحقیقات علمی و فناوری و ارزش های بهترینپیشنهاد هاموجودهستندچراکهمبلغکمتری‬ ‫باشگاهراتوسعهمی دهند‪،‬بخرد‪.‬بااین حالجوزپ نسبتبهانچهاستودیوبارساو صدور مجوز بارسا‬ ‫ماریابارتومئو‪،‬رئیسپیشینبارسا‪،‬قاطعانهاینگزینه ارزش دارند‪،‬دراختیارباشگاهمی گذارند‪.‬‬ ‫اگهیمزایده‬ ‫اگهی مزایده پرونده شماره بایگانی‪9900757‬‬ ‫‪ -9-1378‬پالک شماره ‪ 64211‬فرعی از ‪ 301‬اصلی مفروز و مجزا شده از ‪ 25703‬فرعی از اصلی مذکور به مساحت‬ ‫‪ 75.91‬مترمربع ششدانگ عرصه و اعیان پالک مذکور در صفحه ‪ 136‬دفتر امالک جلد ‪ 696‬ذیل شماره ‪157684‬‬ ‫ثبت به شماره چاپی ‪ 684963‬سری د سال ‪ 91‬به نام علیرضا امیری وانانی فرزند صفدر شماره شناسنامه ‪ 603‬تاریخ‬ ‫تولد ‪ 1359/04/01‬صادره از شهرکرد دارای شماره ملی ‪ 4621675796‬دارای سابقه ثبت و صدور و سند مالکیت‬ ‫است‪ .‬حدود اربعه شماال‪ :‬در سه قسمت به طولهای ‪ 3/23‬متر پنجره و دیواری ست و ‪ 2‬متر دیوار کوتاه و ‪ 5/77‬متر‬ ‫پنجره و دایواری ست به فضای کوچه شرقا‪ :‬در دو قسمت به طول های ‪ 0.60‬متر دیواری ست به فضای کوچه و‬ ‫‪ 5.28‬متر دیواری ست به فضای پالک‪ 25704‬فرعی جنوبا‪ :‬در پنج قسمت به طولهای‪ 5.53‬متر درب و دیواری ست‬ ‫و ‪ 1.07‬متر دیواری ست به راه پله و ‪ 1.30‬متر و ‪ 1‬متر و ‪ 4.17‬متر اشتراکی است با واحد ‪ 64212‬فرعی غربا‪ :‬در دو‬ ‫قسمت به طولهای ‪ 7/35‬متر دیواری ست به فضای پالک ‪ 25702‬فرعی و ‪ 0.75‬متر دیواری ست به فضای کوچه‬ ‫مشخصات منضمات ملک‪ :‬پارکینگ به مساحت ‪ 12‬مترمربع به حدود اربعه شماال‪ :‬به طول ‪ 4.80‬متر خط مفروض‬ ‫است به محوطه مشاعی شرقا‪ :‬به طول‪ 2.50‬متر خط مفروض است به محوطه مشاعی جنوبا‪ :‬به طول‪ 4.80‬متر خط‬ ‫مفروض است به محوطه مشاعی غربا‪ :‬به طول ‪ 2.50‬متر خط مفروض است به محوطه مشاعی انباری به مساحت‬ ‫‪ 2.69‬مترمربع به حدود اربعه شماال‪ :‬به طول ‪ 2.28‬متر دیواری ست اشتراکی با انباری ‪ 4‬شرقا‪ :‬به طول ‪ 1.18‬متر‬ ‫دیوار به دیوار پالک ‪ 25704‬فرعی جنوبا‪ :‬به طول ‪ 2.28‬متر دیوار اشتراکی است با انباری ‪ 6‬غربا‪ :‬به طول ‪ 1.18‬متر‬ ‫درب است به محوطه مشاعی مشخصات مالکیت‪ :‬تمامت محدودیت‪ :‬یک مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره‬ ‫‪ 140005802141000189‬مورخ ‪ 1400/02/22‬صادره از واحد اجرای اسناد رسمی شاهین شهر به میزان ششدانگ‬ ‫عرصه و اعیان بازداشت می باشد‪ .‬واقع در ادرس شاهین شهر بین طالقانی ‪ 8‬و ‪ 9‬نیم فرعی ‪ 2‬شمالی مجتمع شایان‬ ‫پ ‪ 30‬کدپستی ‪ 8318675365‬نظریه کارشناسی‪ :‬صورت اپارتمان مسکونی در طبقه سوم شمالی می باشد و دارای‬ ‫دو پارکینگ انباری مشاعی است‪ .‬اپارتمان مسکونی فوق مطابق سند مالکیت دارای مساحت اعیانی‪ 75/91‬مترمربع‬ ‫به صورت یک واحد مسکونی شامل یک هال و اشپزخانه و خواب و تراس و سرویس حمام و دستشویی با اسکلت‬ ‫بتنی و سقف تیرچه بلوک کف سرامیک سطوح داخلی گچ و نقاشی درب و پنجره خارجی اهنی و درب های داخلی‬ ‫چوبی و دارای سرویس حمام و اشپزخانه با کاشی و سرامیک و کابینت زمینی و دیواری ام دی اف نمای خارجی حیاط‬ ‫سرامیک و اجر و کف حیاط موزاییک و سیستم سرمایش کولرابی و سیستم گرمایش موتورخانه مرکزی و اشتراکات‬ ‫اب مشترک و گاز مشترک و برق مجزا با قدمت حدود ‪ 11‬سال است‪ .‬لذا باتوجه به موقعیت محل و نوع بنا و کیفیت‬ ‫مصالح و مشترکات و کاربری و امتیازات و عوامل موثر در قیمت گذاری ارزش تمامت ششدانگ عرصه و اعیان از‬ ‫پالک موردنظر بالغ بر ‪ 4540000000‬ریال می باشد‪ .‬بنابر اعالم بستانکار فاقد بیمه می باشد که از ساعت ‪ 9‬الی‬ ‫‪ 12‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/06/22‬در واحد اجرای اسنادرسمی شاهین شهر واقع در شاهین شهر خیابان مدرس به‬ ‫مزایده گذارده می شود‪ .‬مزایده از مبلغ ‪ 4.540.000.000‬ریال (چهار میلیارد و پانصد و چهل میلیون ریال)شروع و به و‬ ‫به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط‬ ‫به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی‬ ‫های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده‬ ‫ی برنده مزایده است ضمن انکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل‬ ‫مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد‪ .‬ضمنا این اگهی در یک نوبت در روزنامه رویداد امروز چاپ اصفهان مورخ‬ ‫‪ 1400/06/03‬درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد‪ .‬توضیحا شرکت‬ ‫در جلسه مزایده بعنوان خریدار منوط به پرداخت ‪ 10‬درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار‬ ‫یا نماینده ی قانونی او در جلسه مزایده به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی بوده و برنده مزایده‬ ‫مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در‬ ‫صورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬ده درصد واریز شده قابل استرداد نبوده‬ ‫و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪.‬‬ ‫مسئول واحد اجرای اسنادرسمی شاهین شهر‪ -‬رشید توکلی م‪/‬الف‪1178824‬‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی به ورثه کالسه پرونده ‪14000400714107346‬‬ ‫‪ -9-1424‬بدین وسیله به خانم عصمت پاکدل فرزند شاهوردی به شماره ملی‪ ۰۶۸۲۲۳۶۳۳۰‬متولد‪ 1338/01/20‬به‬ ‫نشانی‪ :‬بجنورد ‪-‬جوادیه ‪-‬جواد االئمه ‪ ۱۳‬روبه روی مسجد احد از ورثه مرحوم علی اصغر پاکدل ابالغ می شود خانم‬ ‫طیبه پاکدل به استناد سند نکاحیه شماره‪ 1379/12/09-6237‬جهت وصول مبلغ‪ 1/200/224/507‬ریال علیه ورثه‬ ‫مرحوم علی اصغر پاکدل مورث شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه‪ ۱۴۰۰۰۱۰۳۲‬در این اداره تشکیل‬ ‫شده و طبق گزارش مورخ ‪ 1400/۰۵/25‬مامور مربوطه‪ ،‬ابالغ واقعی به شما میسر نگردیده است؛ لذا بنا به تقاضای‬ ‫بستانکار به شرح وارده به شماره ‪ ۱۴۰۰۰۵۰۰۷۱۴۱۱۱۷۰‬مورخه ‪ 1400/06/01‬طبق ماده ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬ائین نامه اجرا‬ ‫مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی اگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز‬ ‫از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب می گردد‪ ،‬نسبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید‪ ،‬عملیات اجرائی‬ ‫جریان خواهد یافت ‪.‬علی اوسط رستمی‪ -‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد ‪/3243‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی به ورثه کالسه پرونده ‪14000400714107346‬‬ ‫‪ -9-1425‬بدین وسیله به اقای امیرحسین پاکدل فرزند علی اصغر به شماره ملی ‪ 0670936261‬متولد‬ ‫‪ 1381/12/25‬به نشانی‪ :‬بجنورد ‪ -‬گلستانهر – مهر ‪ 1‬بلوک ‪ 11‬طبقه ‪ 4‬واحد ‪ 12‬احد از ورثه مرحوم علی اصغر‬ ‫پاکدل ابالغ می شود خانم طیبه پاکدل به استناد سند نکاحیه شماره ‪ 1379/12/09-6237‬جهت وصول مبلغ‬ ‫‪ 1/200/224/507‬ریال علیه ورثه مرحوم علی اصغر پاکدل مورث شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به‬ ‫کالسه ‪ ۱۴۰۰۰۱۰۳۲‬در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ‪ 1400/۰۵/25‬مامور مربوطه‪ ،‬ابالغ واقعی‬ ‫به شما میسر نگردیده است؛ لذا بنا به تقاضای بستانکار به شرح وارده به شماره ‪ ۱۴۰۰۰۵۰۰۷۱۴۱۱۱۷۰‬مورخه‬ ‫‪ 1400/06/01‬طبق ماده ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار‬ ‫محلی اگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب می گردد‪ ،‬نسبت‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 03‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1146‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫نعمتی سومین خرید‬ ‫تابستانیپرسپولیس‬ ‫در باشگاه پرهوادار تهرانی ساده ترین اصول هم‬ ‫رعایت نمی شود‬ ‫عقب گرد‬ ‫دوباره پرسپولیس‬ ‫به دهه ‪60‬‬ ‫در دهــه ‪ 60‬هــم باشــگاه داری در صنــدوق‬ ‫یشــد؛ شــرایط فعلــی شــاید‬ ‫ماشــین انجــام م ‬ ‫خیلــی بــا ان دوران متفــاوت نیســت‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ورزش سه‪ ،‬بر کسی پوشیده نیست که مدیریت‬ ‫در باشــگاه های بــزرگ فوتبــال ایــران وظیف ـه ای‬ ‫بســیار دشــوار و البته وسوس ـه انگیز است‪ .‬دشوار‬ ‫ازان جهت که فردریک تیلور و ایالن ماسک هم‬ ‫بــدون در اختیــار داشــتن امکانــات درامدزایــی‬ ‫قــادر بــه اداره صحیــح مجموعه خود نیســتند و‬ ‫وسوس ـه انگیز ازان جهــت که با مــرور نام مدیران‬ ‫و اعضای هیئت مدیره دو دهه اخیر دو باشــگاه‬ ‫بــزرگ پایتخــت درمی یابیــم کــه اغلب اســامی را‬ ‫نــه پیــش از حضــور در اســتقالل و پرســپولیس‬ ‫شــنیده بودیــم و نــه بعــدازان‪ .‬مدیریــت فوتبال‬ ‫در ایــران و البتــه دنیــا رابطه مســتقیمی با نتایج‬ ‫درون زمین و ســانتیمترهای تعیین کننــده در گل‬ ‫شــدن یا به دیرک خوردن یک توپ دارد‪ .‬همین‬ ‫جوزپ بارتومئو که شاید به دلیل نقش افرینی در‬ ‫جدایی لیونل مســی االن منفورترین شــخص در‬ ‫ایالت کاتالونیا باشد‪ ،‬در سال ‪ 2015‬و بعد از فتح‬ ‫سه گانه با لوییس انریکه منجی باشگاه بارسلونا‬ ‫لقب گرفته بود‪ .‬هواداران اســتقالل و پرسپولیس‬ ‫تقریبا از تمامی مدیران باشــگاه های موردعالقه‬ ‫خــود در دو دهــه اخیــر ناراضــی هســتند و کمتر‬ ‫پیش امــده مدیــری بدون اعتــراض و با بدرقه ای‬ ‫خوش این دو باشگاه را ترک کند‪ .‬بازار تابستانی‬ ‫نیز فصل رســیدن میوه های اعتراض به مدیریت‬ ‫اســت و اصــوال عملکرد نه چندان خــوب این دو‬ ‫باشــگاه (حداقــل عملکــردی کــه مــورد رضایــت‬ ‫هــواداران نیســت)‪ ،‬باعــث افزایــش فشــارها و‬ ‫یشــود؛ امــا‬ ‫انتقــادات بــه افــراد در راس امــور م ‬ ‫پرســپولیس در ســال های اخیــر ب هقــدری خــوب‬ ‫نتیجــه گرفته که در بســیاری از موارد اشــتباهات‬ ‫مهلک و ابتدایی مدیران این تیم زیر ســایه این‬ ‫عملکــرد قرارگرفتــه اســت‪ .‬به عنوان مثــال کســی‬ ‫ان چنــان بابت داســتان ریــزه اســپور‪ ،‬محرومیت‬ ‫طارمــی و جریمــه ســنگین شــماتت نشــد‪ ،‬اخــر‬ ‫ســر هم معلوم نشــد پاداش اسیایی ســال ‪2018‬‬ ‫صرف چه اموری گشت و جدایی برانکو علیرغم‬ ‫تمایل او به ماندن نیز سربه مهر باقی ماند‪ .‬گروه‬ ‫مدیریتی جدید پرسپولیس نیز اما قادر به کسب‬ ‫رضایــت کامــل هــواداران نبــوده اســت‪ .‬جدایی‬ ‫نزدیک به ‪ 10‬ستاره تاثیرگذار در ‪ 365‬روز تنها زیر‬ ‫ســایه رسیدن پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا و فتح پنجمین قهرمانی در لیگ برتر پنهان‬ ‫مانده اســت‪ .‬هنوز فصل نقل و انتقاالت شــروع‬ ‫نشــده ســه ســتاره مهــم پرســپولیس و درواقــع‬ ‫ســتون فقــرات ترکیــب ایــن تیــم شــامل حســین‬ ‫کنعانی زادگان‪ ،‬احمد نوراللهی و احتماال شهریار‬ ‫مغانلو از این تیم جداشده اند‪ .‬قطعا یحیی گل‬ ‫به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید‪ ،‬عملیات اجرائی جریان خواهد یافت ‪.‬علی اوسط رستمی‪ -‬رئیس اداره‬ ‫اجرای اسناد رسمی بجنورد ‪/3243‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی به ورثه کالسه پرونده ‪14000400714107346‬‬ ‫‪ -9-1426‬بدین وسیله به اقای علی پاکدل فرزند علی اصغر به شماره ملی ‪ 0671334980‬متولد ‪1388/04/19‬‬ ‫به نشانی‪ :‬بجنورد –گلستانهر‪ -‬مهر ‪ 1‬بلوک ‪ 11‬طبقه ‪ 4‬واحد ‪ 12‬احد از ورثه مرحوم علی اصغر پاکدل به قیومیت‬ ‫حسنعلی پاکدل ابالغ می شود خانم طیبه پاکدل به استناد سند نکاحیه شماره ‪ 1379/12/09-6237‬جهت وصول‬ ‫مبلغ ‪ 1/200/224/507‬ریال علیه ورثه مرحوم علی اصغر پاکدل مورث شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به‬ ‫کالسه ‪ ۱۴۰۰۰۱۰۳۲‬در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ‪ 1400/۰۵/25‬مامور مربوطه‪ ،‬ابالغ واقعی‬ ‫به شما میسر نگردیده است؛ لذا بنا به تقاضای بستانکار به شرح وارده به شماره ‪ ۱۴۰۰۰۵۰۰۷۱۴۱۱۱۷۰‬مورخه‬ ‫‪ 1400/06/01‬طبق ماده ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار‬ ‫محلی اگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب می گردد‪ ،‬نسبت به‬ ‫پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید‪ ،‬عملیات اجرائی جریان خواهد یافت ‪.‬علی اوسط رستمی‪ -‬رئیس اداره اجرای‬ ‫اسناد رسمی بجنورد‪/3243‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهایفاقدسندرسمی‬ ‫‪ -9-1428‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات‬ ‫متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره‪ ۱۶۵۳‬مورخ‪ 1400/3/27‬اقای داود نجفی پور نجف ابادی فرزند محسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 104/91‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۸۵۵‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۴‬بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک‬ ‫اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/18 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1178608‬م الف‬ ‫اگهی ماده‪ ۳‬قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫‪ -9-1430‬نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره‬ ‫‪ 140060323136000214‬مورخ‪ 1400/04/20‬تصرفات مالکانه اسحق دل ارام فرزند محمد تحت عنوان ششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت‪ 183/85‬متر مربع قسمتی از پالک‪ -۱۴‬اصلی واقع در نایبند جنوبی بخش یک بندرعباس به‬ ‫استناد ماده‪ 1‬و ماده‪ ۳‬قانون مذکور بمیزان یک دانگ مشاع از ششدانگ ملکی اقای حسین خیراندیش را تایید نموده‬ ‫است به جهت عدم دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار اگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد‬ ‫و از همین رو در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو‬ ‫نوبت به فاصله‪ ۱۵‬روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق اگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ‬ ‫اولین انتشار اگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس‬ ‫مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید‪.‬‬ ‫چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/20 :‬ابوالحسن دستوری – رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک بندرعباس‪ -‬منطقه یک ‪/1400/303‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1431‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب‬ ‫ماده‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده‬ ‫در دو نوبت به فاصله‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار‬ ‫ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند‬ ‫نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به‬ ‫ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۴۳۲‬مورخ ‪ 1400/05/04‬على صابری خوراسگانی فرزند رمضان بشماره‬ ‫شناسنامه‪ ۷۱۳۳‬صادره از اصفهان بشماره ملی‪ ۱۲۸۳۷۷۳۱۲۰‬در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ ۳۰۸‬فرعی از اصلی ‪ ۷۷۲۵‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 958/53‬متر مربع‪.‬‬ ‫خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/18 :‬رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق‬ ‫اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی‪/1179696‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهایفاقدسندرسمی‬ ‫‪ -9-1433‬رای شماره ‪ ۱۳۹46۰۳۰۲۰۲6۰۳44۷۱‬مورخ ‪ 1394/11/10‬هیات چهار اقای محمد خسروی به‬ ‫محمدی خواهان ماندن این سه ستاره تاثیرگذار‬ ‫در رختکــن بــود و حاال که چــاره ای پیش رویش‬ ‫باقــی نمانده‪ ،‬مجبور به رد کردن اســامی جدید‬ ‫برای یافتن جانشینی مناسب شده است؛ اما چند‬ ‫نکته عجیب در هفته های اخیر بدجور تو ذوق‬ ‫هواداران پرسپولیس زده است‪ .‬گاهی یک بازیکن‬ ‫گاهی دو‪ ،‬سه یا چهار بار برای عقد قرارداد وارد‬ ‫باشــگاه شــده و دســت از پــا درازتــر راهــی خانه‬ ‫یشــود‪ .‬این در حالی اســت که بر اساس عرف‬ ‫م ‬ ‫تمام دنیا و برای حفظشان باشگاه‪ ،‬ابتدا تمامی‬ ‫توافقــات (حتــی جزئی تریــن مســائل) خــارج از‬ ‫باشــگاه انجا مشــده و بازیکن تنها برای امضای‬ ‫قراردادی قالبی (نه نسخه اصلی) راهی باشگاه‬ ‫می شود‪ .‬بارها در نشریات خارجی دیده ایم که‬ ‫خبرنگاران نکته سنج حتی روی برگه امضا شده‬ ‫توســط بازیکــن در مقابل رســانه ها زوم کرده و‬ ‫دریافته اند که ان برگه حتی اصل قرارداد نبوده‬ ‫و یــک صفحــه بی ربط و نوشــته ای اداری بوده‬ ‫است‪ .‬بر اساس عرف‪ ،‬توافقات و نسخه اصلی‬ ‫قــرارداد دور از چشــم رســانه ها نهایــی شــده و‬ ‫بازیکن خیلی شیک و تمیز برای اعالم رسانه ای‬ ‫خبر تنها یک بار راهی باشگاه می شود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگــر نحــوه مذاکــره بــا بازیکنــان نیــز از نکات‬ ‫قابل توجــه اســت‪ .‬به عنوان مثــال مدت هاســت‬ ‫رئــال مادریــد و فلورنتینــو پــرز بــرای توافــق بــا‬ ‫کیلیــان امباپه به هــر دری زده و می خواهند در‬ ‫همیــن تابســتان ایــن ســتاره فرانســوی را جذب‬ ‫کنند؛ اما تابه حال شــاهد نبوده ایم امباپه روزی‬ ‫ســه بــار راهــی باشــگاه رئــال مادریــد شــده‪ ،‬در‬ ‫مقابل چشــم خبرنگاران مارکا و ا‪.‬اس به داخل‬ ‫ســاختمان بــرود و وقتــی هــم بیــرون امد حرف‬ ‫چندانی در مقابل رسانه ها نداشته باشد‪ .‬ساده‬ ‫است؛ تمامی توافقات باید به صورت پنهانی و‬ ‫در فضایــی ارام و ب ـه دوراز تنــش حضور هوادار‬ ‫و خبرنگار و ‪ ...‬انجام شــده و تنها نتیجه نهایی‬ ‫و قطعی به این گروه اعالم شــود‪ .‬نکته جالب‬ ‫بعدی درخواســت باشــگاه از بازیکن برای اخذ‬ ‫رضایت نامــه اســت‪ .‬بدیــن ترتیــب مشــخص‬ ‫نیســت در ایــن میان گروه مدیریتی در باشــگاه‬ ‫دقیقــا چــه باری را به دوش می کشــند‪ .‬در مورد‬ ‫بازیکنــان ازاد کــه شــرایط مشــخص اســت و‬ ‫می توان به راحتی و بعد از توافق بر سر مسائل‬ ‫مالی پرونده را بست؛ اما در مورد بازیکنانی که‬ ‫قــرارداد دارند؛ ســرمربی بازیکن موردنظر خود‬ ‫را انتخاب کرده و قرار است خود او نیز تمامی‬ ‫توافقات برای جدایی از باشــگاه ســابق خود و‬ ‫احتمــاال پرداخت غرامــت را انجام دهد‪ .‬خوب‬ ‫یشــد باشگاه نیز اینجا نقش خود را مشخص‬ ‫م ‬ ‫کرده و اعالم می کرد دقیقا در دشوارترین فصل‬ ‫سال چه وظیفه ای را به عهده دارد‪.‬‬ ‫شناسنامه شماره‪ ۱‬کدملی‪ 5110431663‬صادره شاهین شهر فرزند علی اصغر در ششدانگ یک باب خانه به استثناء‬ ‫بهای ثمنیه اعیانی ان به مساحت‪ 124/86‬مترمربع پالک شماره‪ ۲4‬فرعی از‪ 14458‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪5‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق قولنامه عادی مع الواسطه از مالک رسمی احمد امینی ازادانی‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره‬ ‫ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از‬ ‫اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان ‪ -‬موسوی ‪/1179898‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهایفاقدسندرسمی‬ ‫‪ -9-1435‬رای شماره ‪ ۱4۰۰6۰۳۰۲۰۲6۰۰۲۸۲4‬مورخ ‪ 1400/03/02‬هیات چهار اقای عسگر ناظمی بابادی به‬ ‫شناسنامه شماره‪ 437‬کد ملی‪ 46۷۹۳۲5۳۶4‬صادره فارسان فرزند محمد قلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت‪ ۸۷‬مترمربع پالک شماره‪ ۱۳۹۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‬ ‫خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مالک رسمی حسین زارعی شمس ابادی‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره‬ ‫ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از‬ ‫اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان‪ -‬موسوی‪/1179684‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهایفاقدسندرسمی‬ ‫‪ -9-1437‬رای شماره ‪ 140060302026002760‬مورخ ‪ 1400/03/01‬هیات چهار خانم معصومه عابدپور دهاقانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۷۳۲‬کدملی ‪ ۱۷5۳۳44۹۳۱‬صادره اهواز فرزند محمد حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 166/703‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۱6‬فرعی از ‪ ۱4۹۱۵‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت مالک رسمی محمد جواد یزدانی دهاقانی‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره‬ ‫ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از‬ ‫اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان ‪ -‬موسوی ‪/1179708‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهایفاقدسندرسمی‬ ‫‪ -9-1439‬رای شماره ‪ 140060302026002756‬مورخ ‪ 1400/03/01‬هیات چهار اقای عباس نادری درباغشاهی‬ ‫به شناسنامه شماره‪ ۲4۳۵‬کد ملی‪ ۱۲۸۲۹۵6۰۸6‬صادره اصفهان فرزند عزیزاله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 420‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۳۹۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره‬ ‫ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از‬ ‫اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/18 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان‪ -‬موسوی‪/1179652‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1253‬شماره‪ ، 139960302006015069 :‬تاریخ‪ 1399/12/19 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده دردبیرخانه هیات تشکیلوپرونده کالسه‪ 1398114402006002007‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم‬ ‫علی عموتقی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات‬ ‫و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت‬ ‫به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ارائه گواهی حصروراثت‬ ‫‪ 135/85‬مورخ ‪ 85/03/13‬و‪ 174‬مورخ ‪ 94/02/09‬قربانعلی عموتقی و اغابیگم کاظم نادی و مالحظه نقشه ملک‬ ‫علــی نعمتــی بــا قــراردادی ‪ 3‬ســاله به پرســپولیس‬ ‫پیوست‪ .‬علی نعمتی مدافع فصل گذشته شهرخودرو‬ ‫(پدیــده) پــس از کش وقــوس فــراوان باالخــره قــرارداد‬ ‫رسمی خود را با پرسپولیس امضا کرد تا به عنوان سومین‬ ‫خریــد قرمزهــا در فصل نقل و انتقاالت معرفی شــود‪.‬‬ ‫این بازیکن که با مشــکل خط خوردگی در برگه فســخ‬ ‫قــراردادش مواجــه شــده بــود پس ازاینکه با حضــور در‬ ‫دفتر مالک باشــگاه خــودرو در تهــران ان را اصالح کرد‬ ‫مجدد راهی باشگاه پرسپولیس شد و قراردادش را با این‬ ‫باشگاه به صورت رسمی امضا کرد‪ .‬مدافع جوان فصل‬ ‫گذشــته باشگاه شــهرخودرو (پدیده) که از دوره برانکو‬ ‫ایوانکوویــچ و بعــدازان یحیی گل محمدی موردتوجه‬ ‫پرسپولیس قرارگرفته بود‪ ،‬در شرایطی به تیم جدیدش‬ ‫پیوســت که همانند فصول گذشــته با مشکل دریافت‬ ‫رضایت نامــه مواجــه شــده بــود‪ .‬از قــرارداد نعمتــی با‬ ‫پدیده مشهد یک فصل دیگر باقی مانده بود و مهدی‬ ‫رحمتیحاضر نمی شدرضایت نامهاینبازیکنرابامبلغ‬ ‫پایین تری برای پرسپولیس صادر کند اما تغییراتی که در‬ ‫تیم مشهدی رخ داد و باعث بازگشت فرهاد حمیداوی‬ ‫به این تیم شــد‪ ،‬باعث شد که نعمتی بتواند موافقت‬ ‫مالک باشگاه شهرخودرو را برای صدور رضایت نامه اش‬ ‫بگیرد تا مشــکلی برای پیوســتن به پرسپولیس نداشته‬ ‫باشد‪ .‬نعمتی سومین بازیکنی است که طی چند وقت‬ ‫اخیــر از شــهرخودرو راهــی پرســپولیس شــده و قرمزها‬ ‫پیش ازاین میالد سرلک و فرشاد فرجی را هم از این تیم‬ ‫گرفتهبودند‪.‬‬ ‫استقالل در انتظار پاسخ‬ ‫نهایی گابریل پین‬ ‫مدیران اســتقالل قرارداد جدید گابریل پین را برای‬ ‫او ارســال کرده انــد‪ .‬گابریل پین مربــی نامدار ایتالیایی‬ ‫که از مدت ها قبل نامش برای دستیاری فرهاد مجیدی‬ ‫مطرح شده بود‪ ،‬حاال باید پاسخ نهایی اش را به باشگاه‬ ‫استقالل اعالم کند‪ .‬این مربی ایتالیایی که سابقه سال ها‬ ‫دستیاریپراندلیدر تیمملیایتالیاییو تیمهایباشگاه‬ ‫کالچــو را دارد‪ ،‬چنــد مــاه قبل با فرهــاد مجیدی توافق‬ ‫کرد تا به عنوان مشــاور فنی به ایران بیاید‪ .‬ان زمان اما‬ ‫به واســطه قــرارداد عجیبی که مدیران باشــگاه بــرای او‬ ‫ارســال کردند‪ ،‬حضورش در اســتقالل منتفی شد و حاال‬ ‫دوباره نام او مطرح شده است‪ .‬مدیران استقالل در پی‬ ‫درخواست فرهاد مجیدی بار دیگر با گابریل پین وارد‬ ‫مذاکره شدند و قرارداد جدیدی را با هماهنگی سرمربی‬ ‫تنظیــم کردند و برایش فرســتادند‪ .‬ان ها منتظر پاســخ‬ ‫نهایی این مربی ایتالیایی هستند تا نظرش را اعالم کند‪.‬‬ ‫با توجه به شرایط پیش امده بعید است این بار مشکل‬ ‫خاصی برای امدن پین به ایران و نشستن روی نیمکت‬ ‫استقاللوجودداشتهباشد‪.‬‬ ‫و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و‬ ‫انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های‬ ‫محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم علی‬ ‫عموتقی به شناسنامه شماره‪ 95‬کدملی‪ 1140972170‬صادره فرزند قربانعلی نسبت به‪26‬حبه از‪72‬حبه یکباب خانه‬ ‫دو طبقه به مساحت‪ 295/42‬مترمربع پالک شماره‪ 116‬فرعی از‪ 120‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال در ‪ 5‬قسمت که سوم غربی است اول به طول‬ ‫‪ 3/51‬و دیواریست اشتراکی به باقیمانده‪ 120/117‬دوم به طول‪ 9/24‬متر دیواریست اشتراکی به خانه‪ 120/548‬سوم‬ ‫به طول ‪ /21‬متر دیواریست اشتراکی به خانه ‪ 120/548‬چهارم به طول ‪ 4/19‬متر دیواریست اشتراکی به خانه پالک‬ ‫‪ 120/549‬پنجم به طول ‪ 1/51‬متر دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا در دو قسمت به طور مورب اول به طول ‪ 6/10‬متر دوم‬ ‫به طول‪ 10/70‬متر درب ودیواریست به گذر ‪ ،‬جنوبًا در دو قسمت که قسمت اول پخی شکل است به طول‪ 2/48‬متر‬ ‫و ‪ 12/84‬متر درب و دیواریست به گذر‪ ،‬غربًا به طول ‪ 19/40‬متر دیواریست به دیوار پالک ‪ 120/532‬حقوق ارتفاقی‬ ‫ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین‬ ‫نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/1174728‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت بنزین‪ ،‬برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو پراید به رنگ‬ ‫سفید به شماره انتظامی ایران ‪ 712 -32‬هـ ‪ 46‬به شماره موتور ‪1838939‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ S1412285025519‬مدل ‪ 1385‬به نام رحمت پیش‬ ‫اهنگ فرزند حسین شماره شناسنامه ‪ 828‬کدملی ‪ 0749074345‬صادره‬ ‫از تایباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ تایید صالحیت و فعالیت شرکت سلنج فراز صنعت با‬ ‫شناسه ملی ‪ 10260129889‬و شماره ثبت ‪ 714‬با مدیریت‬ ‫عامل اقای سیف اله هادی زاده مفقود شده و فاقد اعتبار است‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت بنزین‪ ،‬برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و سند کمپانی خودرو وانت سیستم تویوتا‬ ‫تیپ ‪ 1600‬به رنگ ابی – معمولی به شماره انتظامی ایران ‪ 356 -52‬ع ‪ 14‬به‬ ‫شماره موتور ‪ 12R2734024‬و شماره شاسی ‪ RN40141582‬مدل ‪ 1982‬به نام‬ ‫زهرا قربانی اواز فرزند غالم نبی شماره شناسنامه ‪ 1411‬کدملی ‪5239095078‬‬ ‫صادره از درمیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سند مالکیت‪ ،‬کارت خودرو و سند کمپانی خودرو مزدا وانت به رنگ‬ ‫نوک مدادی به شماره انتظامی ایران ‪ 115 -13‬ص ‪ 44‬به شماره موتور‬ ‫‪ 444433‬و شماره شاسی ‪ 8220002910‬مدل ‪ 82‬به نام سید محمد روح‬ ‫االمین فرزند سید ابراهیم شماره شناسنامه ‪ 357‬کدملی ‪1285852745‬‬ ‫صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه ‪ 03‬شهریور ماه ‪ 25 / 1400‬اگوست ‪ 16 / 2021‬محرم ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1146‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫بانک ها در تولید‬ ‫و واردات واکسن کرونا‬ ‫سرمایه گذاریکنند‬ ‫فرمانده ســتاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کال نشــهر تهران از بانک ها دعوت کرد در‬ ‫تولید واکسن داخلی کرونا و واردات ان سرمایه گذاری کنند‪.‬به گزارش صداوسیما؛ دکتر علیرضا زالی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬برخی از پلی فروم های داخلی تولید واکسن کرونا دارای دانش فنی خوبی هستند‪،‬‬ ‫اما زیرساخت های انان نیاز به تقویت یا سرمایه گذاری دارد‪ ،‬به نظر می رسد که بانک ها می توانند‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫در این موضوع وارد شوند‪ .‬او افزود‪ :‬این مجموعه ها جزو واکسن سازان خوشنام کشور هستند و‬ ‫بانک ها می توانند در این حوزه هم وارد شوند تا تولیدکنندگان داخلی با کمترین نگرانی به دنبال‬ ‫تولید انبوه واکسن کرونا باشند‪ .‬زالی ادامه داد‪ :‬برخی از بانک ها در واردات دارو ها و تجهیزات‬ ‫پزشکی کمک شایانی به کشور کردند و می توانند در زمینه واردات واکسن کرونا هم مداخله کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در جلسه ستاد ملی مصوب شد دستگاه هایی که توان واردات واکسن را دارند‪ ،‬می توانند‬ ‫بهاینحوزهورودپیداکنند‪،‬لذانظامبانکیهممی تواندورودکند‪.‬فرماندهستادعملیاتمدیریت‬ ‫بیماری کرونا در کالن شهر تهران با اشاره به اینکه سیستم بانکی می تواند در انجام ازمایش های‬ ‫رایگان تشخیص بیماری کرونا مشارکت جدی تری کند‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر تعدادی از بانک ها‬ ‫در این زمینه مشــارکت دارند و تعدادی از ازمایش های رایگان را در اختیار شــبکه های بهداشــتی‬ ‫قراردادند که این روند می تواند شتاب بگیرد‪.‬‬ ‫گره کور کرونا در دست حاکمیت‬ ‫محمود سلطانی‬ ‫می خواستم بنویسم کرونا بیداد می کند دیدم‬ ‫نــه کرونا کشــتار خــودش را می کنــد‪ .‬اقتضای‬ ‫طبیعتش این اســت‪ .‬می خواســتم بنویسم از‬ ‫دستاینبیماریبهستوهامدهایم‪.‬دیدماری‪.‬‬ ‫چونما کار یا کارهاییرا کهبایددر برابر هجوم‬ ‫این بیماری می کردیم نکردیم (و نمی کنیم)؛‬ ‫و این چرخه کشتار ماه هاست همچنان ادامه‬ ‫دارد و هرروز جان صدها نفر از هم میهنانمان‬ ‫را می گیرد و شمار بیشتر و بیشتری داغدار می‬ ‫شــوند‪ .‬کرونــا گریبا ن همه مــردم دنیا را گرفته‬ ‫اســت‪ .‬حساســیت‪ ،‬بیمــاری‪ ،‬ناتوانــی و مرگ‪،‬‬ ‫پیامدهای سبک و سنگین این بیماری مهلک‬ ‫برای جهانیان اســت‪ .‬هر کشــوری با توجه به‬ ‫امکانــات مادی و تخصصی خــود و در قالب‬ ‫برنامههاو اقداماتپیشگیرانهو درمانی‪،‬این‬ ‫چند مرحله را گذرانده یا در حال گذراندن این‬ ‫مراحلهستند‪.‬در کشور ماانچهبرایچندمین‬ ‫بــار و بــا عنــوان موج چهارم و پنجم و ششــم‬ ‫در حال وقوع است مرحله اخر درگیری با این‬ ‫بیمــاری یعنــی «مرگ» اســت که هــرروز رکورد‬ ‫تــازه ای را برایمــان رقم می زند‪ .‬مرگ فزاینده‪،‬‬ ‫پرزحمت‪ ،‬پرهزینه و جان گداز هم میهنانمان‪.‬‬ ‫همــه مردم و حکومت ها مدعــی رویارویی و‬ ‫ستیز بااینبیماریهستند‪.‬در شماریاز کشورها‬ ‫به طورکلیاینبیماریمهارشدهاست‪.‬بسیاری‬ ‫از کشــورها هــم در حــد توان خود و با بســیج‬ ‫امکانــات داخلــی و خارجــی در حــال مقابله‬ ‫در این کارزار مرگبار هســتند‪ .‬در کشــور ما گویا‬ ‫هنوز چنانکه بایدوشاید‪ ،‬این بیماری مهلک و‬ ‫فاجعهمرگروزانهصدهانفر از هم میهنانمان‬ ‫جدی گرفته نشده است‪ .‬چگونه می توان بر‬ ‫زبان اورد یا شنید که تا شما این مطلب را می‬ ‫خوانید دست کم ده نفر از هم میهنانمان جان‬ ‫خود را ازدست داده یا خواهند داد‪ .‬اشکال کار‬ ‫در کجاست؟ چه باید می کردیم که نکردیم؟‬ ‫چهبایدبکنیم؟مسئولیتاصلیمتوجه کییا‬ ‫کجاست؟به جز حاکمیتودولتومردم‪،‬چه‬ ‫کسیو از کجابایدبیایدو کاری کند؟‬ ‫واقعیت این است که ما‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ بایــد از اغــاز‪ ،‬ایــن بیمــاری را جــدی می‬ ‫گرفتیم‪.‬نگرفتیم‪.‬‬ ‫‪2‬ـبایدبرنامهپیش بینی شدهبرایرویارویی‬ ‫باچنینپدیدههاییمیداشتیم‪.‬نداشتیم‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ باید به موقع واکســن وارد می کردیم‪.‬‬ ‫نکردیم‪.‬جانادمیانرادودستیبهکفکرونای‬ ‫کشندهدادیمتاروزیواکسنتولیدکنیم‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ بایــد برنامــه جامــع و تجهیــزات الزم‬ ‫و امــاده بــرای مهــار این بیماری می داشــتیم‪،‬‬ ‫نداشتیم؛مانندبعضیکشورها‪.‬‬ ‫‪5‬ـبایدبرایهمکاریمردماعتمادسازیمی‬ ‫کردیم‪،‬نکردیم‪.‬‬ ‫‪ 6‬ـ بایــد شــرایط فــوق العــاده اعــام مــی‬ ‫کردیم‪،‬نکردیم‪.‬‬ ‫‪ 7‬ـ بایــد بــرای اجــرای شــیوه نامــه هــای‬ ‫بهداشــتی ســختگیری می کردیــم (و بکنیم)‪،‬‬ ‫نکردیم(ونمیکنیم)‪.‬‬ ‫‪ 8‬ـ باید توصیه های متخصصــان را جدی‬ ‫میگرفتیم‪.‬نگرفتیم‪.‬‬ ‫‪ 9‬ـ بایــد بــه تهیــه فوری واکســن بیشــتر از‬ ‫ســاخت ان در داخــل اهمیــت مــی دادیــم‪،‬‬ ‫ندادیم‪.‬هنگامبروز بحران‪،‬مدیریتانمقدم‬ ‫بر انجام کارهای تحقیقاتی و تبلیغاتی است‬ ‫مگر اینکهزیرساختو شرایطاولیهاناز پیش‬ ‫امادهبودهباشد‪.‬‬ ‫اکنونرسیدهایمبه جاییکه‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ روزانه هزاران نفر گرفتار کرونا شده و در‬ ‫خانههاقرنطینه‪،‬یادر بیمارستان هابستریمی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ روزانــه صدهــا نفر از بیماران جان خود‬ ‫را ازدست داده و هزاران نفر عزادار می شوند‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـامکاناتو تجهیزاتدرمانیپاسخگوی‬ ‫نیازهایدرمانیبیماراننیست‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ حتــی فضــای الزم و مناســب بــرای‬ ‫پذیریشبیمارانوجودندارد‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ نیروهــای بخــش درمــان کشــور درگیر‪،‬‬ ‫خسته‪ ،‬کم توان شده اند‪( .‬خدا کند که ناتوان‬ ‫ونومیدنشوند)‪.‬‬ ‫‪ 6‬ـ کار و فعالیت در بخش هایی از اقتصاد‬ ‫کشورنیمهتعطیلیاتعطیل شدهاست‪.‬‬ ‫‪7‬ـعموممردمهماسیر گرانیلگام گسیخته‬ ‫و در فضایی اکنده از ابهام و نومیدی روزها را‬ ‫یکی پس از دیگری می گذرانند شــاید فرجی‬ ‫حاصلشود‪.‬‬ ‫‪ 8‬ـ سودجویان شبکه بازار هم بی خیال از‬ ‫گرفتاری هایمردمبه کامرانیو پر کردنجیب‬ ‫هایخودمشغول اند‪.‬‬ ‫‪ 9‬ـوضعیتکلیکشور ازنظر تصمیمگیران‬ ‫مملکتوضعیتیعادیاست‪.‬اگرنه‪،‬نبایدبه‬ ‫اینجامیرسیدیم‪.‬‬ ‫به راســتی چه اتفــاق دیگری باید بیفتد تا‬ ‫وضعیــت فوق العاده در کشــور اعالم شــود؟‬ ‫ایــا جــان باختــن روزانه حدود ششــصد نفر از‬ ‫واقعا کافی نیســت؟ این عدد‬ ‫هم میهنان مــا ً‬ ‫چقدر باید بشود تا به حدنصاب برای توجه‬ ‫جدی و اقدام عاجل برسد؟! برفرض که مردم‬ ‫به هر دلیل یا بهانه ای نومیدانه با این مشکل‬ ‫بزرگ برخورد کرده و شیوه نامه های بهداشتی‬ ‫را رعایــت نکــرده یا نکننــد‪ .‬در این صــورت ایا‬ ‫مجموعــه حاکمیت نبایــد وارد عمل شــده و‬ ‫قاطعانــه زمام امور را به دســت گیرد؟ ایا تنها‬ ‫نظــارت بــر کار درمــان و ثبــت امار بیمــاران و‬ ‫جان باختگان در برابر کشــتار عمومــی و هدر‬ ‫رفتتاب وتوانفیزیکیوانسانیکشور کفایت‬ ‫میکند؟ایاشگفتاور وپرسش برانگیز نیست‬ ‫کــه چرا اعضــای ســتاد به اصطــاح مقابله با‬ ‫کرونا به اتفاق ارا با پیشنهاد وزیر بهداشت و‬ ‫درمان کشور برای اعالم دو هفته تعطیلی کار‬ ‫و فعالیت هامخالفتمیکنند؟چهدالیلو یا‬ ‫مالحظاتیدر کار هست کهمردمنبایدبدانند‬ ‫و هرروز داغدار مرگ صدها نفر از عزیزانشان‬ ‫باشند؟! تجربه سال های اخیر نشــان داده که‬ ‫مــا (مــردم و مســئوالن) در برابر یک مشــکل‬ ‫کوچــک ان قدر منفعالنه برخورد می کنیم تا‬ ‫بزرگ شود‪ .‬بزرگ و بزرگ تر که شد‪ ،‬از رویارویی‬ ‫بــا ان هراســناک مــی شــویم و در مقــام چــاره‬ ‫جویی ان بحران برمی اییم‪ .‬در بیشــتر موارد‬ ‫همناموفق‪.‬نمونههابسیار است‪،‬نمونهتازه‬ ‫ان همهمینبحرا نهمه گیری کرونا‪.‬بی گمان‬ ‫ همه کشورها در شرایط خاصی بسر می برند‬ ‫زیــرا انچــه ب هصــورت یک ویــروس در ســطح‬ ‫جهــان پراکنده و جان ادمیان را نشــانه گرفته‬ ‫پدیده نوظهوری اســت که هیچ کشور و هیچ‬ ‫ملتی تجربه رویارویی با ان را نداشته و ندارد؛‬ ‫اما انچه اهمیت دارد این که هر کشوری ناگزیر‬ ‫بایدباتمامیفکر وتوانوتخصصوتجهیزات‬ ‫موجود و ممکن برای ریشه کن کردن ان وارد‬ ‫عمل شــود‪ .‬بدیهی اســت در هر کشوری هم‬ ‫ســازوکار و مالحظــات خاصی وجــود دارد که‬ ‫باید ان ها را در نظر داشــت‪ .‬درباره مهار کرونا‬ ‫و شــیوه های برخورد با ان‪ ،‬انچه کشــور ما را از‬ ‫دیگر کشورهاجداکردهوفرایندمقابلهرادشوار‬ ‫ساختهو میسازدعبارت انداز‪:‬‬ ‫(‪ )1‬ـ گستردگی کشور و انبوهی جمعیت در‬ ‫مراکز شهریبه ویژهمراکز شهریبزرگ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬ـ کمبــود فضــا و امکانــات درمانی الزم‬ ‫حتیدر شرایطعادی‪.‬‬ ‫(‪ )3‬ـ وجــود مناســبت هــای متعدد یک تا‬ ‫ده روزه ای کــه زمینــه هــای الزم برای تشــکیل‬ ‫اجتماعاتانبوهرافراهممیکند‪.‬‬ ‫(‪ )4‬ـ خستگی و نومیدی عموم مردم که به‬ ‫نظر می رسد انان را به مرز بی تفاوتی نزدیک‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫(‪ )5‬ـ تاخیــر در اغــاز برنامه واکسیناســیون‬ ‫همگانی(در مقایسهبابسیاریاز کشورها) که‬ ‫در حال حاضر هم شتاب الزم را ندارد‪.‬‬ ‫(‪ )6‬ـ بــی اعتمــادی گروهــی از مــردم بــه‬ ‫استفادهاز واکسنهایمورداستفاده‪.‬‬ ‫(‪ )7‬ـ بی اهمیت شــدن فریاد کادر درمان‪،‬‬ ‫متخصصــان و همچنیــن توصیه های رســانه‬ ‫هــا و مســئوالن امــر بــه خــودداری مــردم از‬ ‫تشــکیل اجتماعــات و دور همی هــا‪ ،‬در برابر‬ ‫برخی مبلغان و گروه های عقیدتی و مذهبی‬ ‫عمدتا غیرمســئول که با ذکر عبارت معترضه‬ ‫ً‬ ‫کن «با رعایت شیوه نامه های‬ ‫و رفع تکلیف ِ‬ ‫بهداشــتی» مــردم را در ایــن شــرایط خاص به‬ ‫تشکیلاجتماعاتوبرگزاریمراسمفراخوانده‬ ‫و حتــی بر انجام ان تاکید می کنند‪ .‬در چنین‬ ‫شــرایط دشــواری برای مهار جدی همه گیری‬ ‫کروناچارهاینیستجز این که‪:‬‬ ‫یکـقضیهجدی گرفتهشود‬ ‫دو ـ تصمیمی را که ناگزیریم در اینده و در‬ ‫شــرایطی به مراتب دشوارتر بگیریم هم اکنون‬ ‫گرفتهشودو اقداماتالزمصورتپذیرد‪.‬‬ ‫سهـ«برنامهعمل»جدیتهیهشود‪.‬‬ ‫چهــار ـ نیروهــای موظــف و غیرموظــف‬ ‫(داوطلب) فراخوان شده و ضمن اموزش وارد‬ ‫عملشوند‪.‬‬ ‫پنج ـ تنگناهــای موجود تبدیل به فرصت‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫ششـاستفادهاز همهفرصتهاو ظرفیت‬ ‫هــای موجــود بــدون هرگونه مالحظــه کاری‬ ‫گروهیو صنفیو ماننداناستفادهشود‪.‬‬ ‫هفت ـ کمبودها و ناتوانی های موجود در‬ ‫بخشهایواکسیناسیونودرمانکروناعاقالنه‬ ‫پذیرفته شود و چنانچه الزم است از امکانات‬ ‫خارجینیز استفادهشود‪.‬‬ ‫هشتـاگر نیاز بهتعطیلیعمده فعالیت‬ ‫هــای اقتصــادی و تجاری هســت‪ ،‬صرف نظر‬ ‫از منافع گروهی و صنفی هر چه زودتر اعالم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فرامــوش نکنیــم کــه حفظ جــان مــردم از‬ ‫اوجبواجباتاست‪.‬بپذیریم کهباهیچدلیل‬ ‫وبهانهاینمیتوانجانباختنمردمراتوجیه‬ ‫کــرد‪ .‬ازجملــه فرصت هــای موجــود در بدنه‬ ‫حاکمیت‪،‬یکیانقالبیبودنمجلسودیگری‬ ‫جوان و تازه نفس بودن دولت جدید است‪.‬‬ ‫دولتــی کــه مدعــی اســت امــده و امــاده‬ ‫است طعم زندگی خوش در فضایی انقالبی‬ ‫و اســامی را به مردم بچشــاند‪ ،‬کاســتی ها را‬ ‫جبرانکندوبهاشفتگیهایموجودنیز سامان‬ ‫ببخشــد‪ .‬زمان‪ ،‬زمان خاصی اســت و شرایط‪،‬‬ ‫شرایطی دشوار و مرگبار‪ .‬مهار کرونا هم بدون‬ ‫تردیــد درگرو تصمیمــات و اقدامات مشــترک‬ ‫قوای سه گانه و ابالغ ان ها در قالب احکامی‬ ‫جدی‪،‬عملیو باضمانتاجراییالزمو کافی‬ ‫است‪.‬‬ ‫معافیت بیش از دو هزار معلول‬ ‫از سربازی‬ ‫مدیرکل دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور گفت‪ :‬سال گذشته ‪ ۲۹۰۵‬متقاضی‬ ‫دارایمعلولیتو واجدشرایطتوانستندمعافیتسربازیرادریافت کنند‪.‬‬ ‫محمدرضا شــهبازی در گفتگو با ایرنا خاطرنشــان کرد‪ :‬در ســال ‪ ،۹۷‬هفت هزار و ‪۲۱۶‬‬ ‫نفر‪ ،‬در سال ‪ ،۹۸‬چهار هزار و ‪ ۴۸‬نفر و در سال گذشته ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۰۵‬نفر طبق توانستند از‬ ‫معافیتسربازیاستفاده کنند‪.‬اینامار نشانمی دهد کهدر زمانشیوع کرونا‪،‬امار متقاضیان‬ ‫استفاده از معافیت سربازی کاهش یافت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬برای دریافت معافیت سربازی‪ ،‬در‬ ‫ابتدا فرد تشکیل پرونده می دهد تا کمیسیون بهزیستی شدت معلولیت را تعیین کند و فرد‬ ‫بر اساس ان می تواند خدمت بگیرد که یکی از این خدمات درخواست استفاده از معافیت‬ ‫سربازی است که به کمیسیون معافیت استان معرفی می شود‪ .‬مدیرکل دفتر توانمندسازی‬ ‫سازمانبهزیستی کشور گفت‪ :‬کمیسیونتعیینمعلولیتدر همهشهرستان هافعالیتدارد‬ ‫اما کمیسیون معافیت فقط در سطح استان است‪ .‬بعدازاینکه معلولیت فرد و میزان نیاز‬ ‫به مراقبت او در کمیسیون مشترک مشخص شد‪ ،‬انگاه فرد به نیروی انتظامی ارجاع داده‬ ‫می شود که تائید این معافیت به پارامترهای متعددی مانند غیبت های فرد بستگی دارد که‬ ‫البته این مسائل مربوط به سازمان نظام وظیفه است‪ .‬شهبازی یاداور شد‪ :‬تا سال گذشته‪ ،‬اگر‬ ‫پدر و مادر دچار معلولیت بودند‪ ،‬برای دریافت معافیت نباید باالی‪ ۷۰‬سال داشتند که در‬ ‫ان صورت فرد باید دنبال کفالت می رفت اما امسال نظام وظیفه بخشنامه کرده و سن را تا‬ ‫‪ ۷۵‬سال افزایش داده تا افراد بتوانند از این قانون بهره مند شوند‪ .‬مدیرکل دفتر توانمندسازی‬ ‫سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ماده ‪ ۲۶‬قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت‬ ‫گفت‪ :‬طبق این قانون یکی از فرزندان والدینی که خود ناتوان و معلول بوده به ان معنا که‬ ‫هر دو یا یکی از ان ها معلول باشد یا حداقل دو نفر از فرزندان ان ها ناتوان و معلول باشد‬ ‫از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شود‪ .‬شهبازی ادامه داد‪ :‬این قانون همچنین یک‬ ‫ایین نامه اجرایی دارد که طبق ان این افراد باید نیاز به مراقبت نیز داشته باشند‪ .‬نیاز به‬ ‫مراقبت از شروط معافیت سربازی برای افراد دارای معلولیت است و ممکن است فردی‪،‬‬ ‫معلولیت شدیدی داشته باشد اما برای انجام کارهای روزمره نیازی به مراقبت ندارد که در‬ ‫ان صورت مشمول معافیت سربازی نمی شود‪ .‬او بابیان اینکه کمیسیون مشترک بین سازمان‬ ‫بهزیستیکشور و نیرویانتظامیمتشکلاز نمایندهناجاو پزشکناجادر موردمعافیتافراد‬ ‫دارایمعلولیتتصمیم گیریمی کند‪،‬افزود‪:‬پس ازاناینمسئلهدر نیرویانتظامیبایدمورد‬ ‫تائید مجدد قرار بگیرد‪ .‬شهبازی تاکید کرد‪ :‬فقط معلولیت های وابسته به مراقبت مشمول‬ ‫معافیت سربازی می شوند و ممکن است فردی باوجود داشتن معلولیت متوسط به باال و‬ ‫شدید با بررسی شرایط نیاز به کمک نداشته باشد و معافیت سربازی شامل او نشود‪ .‬برای‬ ‫معافیت سربازی فرد باید دو شرط معلولیت و نیاز به مراقبت را باهم داشته باشد‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۹۶‬درصدی زنان از‬ ‫معاینات همسر ازاری جسمی‬ ‫پزشکیقانونی‬ ‫بر اساس امار منتشره مرکز امار ایران‪ ۹۶ ،‬درصد از مجموع ‪ ۸۰‬هزار و ‪ ۱۸۷‬مورد معاینه‬ ‫مدعیا نهمسر ازاریجسمیپزشکیقانونیطیسال‪ ۹۹‬بهزنانمدعیهمسر ازاریجسمی‬ ‫معطوفمی شودو سهممرداندراین بینچهار درصداست‪.‬‬ ‫به گزارشایسنا‪،‬بنابر امار منتشرهاز سویمرکز امار ایران‪،‬مجموعمواردمعایناتمدعیان‬ ‫ همســر ازاری جســمی در بهار‪ ،‬تابستان‪ ،‬پاییز و زمســتان ‪ ۹۹‬حاکی از ان است که طی سال‬ ‫گذشته تعداد‪ ۸۰‬هزار و ‪ ۱۸۷‬مورد معاینه جسمانی در این خصوص توسط پزشکی قانونی‬ ‫انجام شدهاست کهسهمزنانمدعیهمسر ازاریجسمیاز اینمعاینات‪ ۷۷‬هزار و‪ ۹۶‬مورد‬ ‫معاینه و سهم مردان مدعی همسر ازاری جسمی‪ ۲۹۹۱‬مورد معاینه بوده است‪ .‬درواقع زنان‬ ‫مدعی همسر ازاری جسمی‪ ۹۶ ،‬درصد و مردان مدعی همسر ازاری جسمی‪ ،‬چهار درصد از‬ ‫کل معاینات مربوط به مدعیان همسر ازاری جسمانی پزشکی قانونی طی سال‪ ۹۹‬را به خود‬ ‫اختصاصداده اند‪.‬همچنینباتوجهبهامار منتشره‪،‬درمجموع‪ ۵۸۵‬هزار و‪ ۳۷۴‬موردمعاینه‬ ‫مربوط به نزاع جسمانی طی سال گذشته در پزشکی قانونی انجام شده است که‪ ۱۳.۶‬درصد‬ ‫از اینمعایناتبهمدعیا نهمسر ازاریجسمانیمعطوفمی شود‪.‬به طورکلیامااگرچهموارد‬ ‫معاینه نزاع جســمانی طی ســال ‪ ۹۹‬در قیاس با ســال ‪ ۹۸‬با تعداد ‪ ۵۸۲‬هزار و ‪ ۵۶۷‬مورد‬ ‫معاینه‪ ،‬روند افزایشی داشته است اما درعین حال موارد معاینات مربوط به مدعیا ن همسر‬ ‫ازاری جسمانی طی سال ‪ ۹۹‬در قیاس با امار سال ‪( ۹۸‬تعداد ‪ ۸۵‬هزار و ‪ ۳۵۷‬مورد معاینه)‬ ‫کاهشداشتهاست‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکتعمرانشهرجدیدفوالدشهردرنظردارد؛مناقصاتزیرراازطریقسامانهتدارکاتالکترونیکیدولتبرگزارنماید‪.‬کلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافتاسنادمناقصهتاارائهپیشنهادمناقصهگرانوبازگشاییپاکتهاازطریقدرگاهسامانهالکترونیکیدولت(ستاد)بهادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ‪ 1400/06/04‬می باشد‪.‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ -1:‬ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند‪ ،‬در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به‬ ‫مدت سه ماه‪ -2‬فیش واریزی به حساب شماره ‪ 4001119506377117‬بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر (وجه نقد یا هر گونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمی باشد)‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره و تاریخ مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغتضمینشرکت‬ ‫در فرایند ارجاع‬ ‫کار (ریال)‬ ‫نحوهپرداخت‬ ‫گواهینامه صالحیت‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه ‪/1400/6036‬ص مورخ‬ ‫‪ 1400/06/02‬شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000026‬‬ ‫تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی و اسفالت مابین بلوکهای مسکونی محالت ایثار ‪ 1‬الی ‪ 3‬در برزن پنجم‬ ‫شهر جدید فوالدشهر به استناد مصوبات نهصد و سومین جلسه هیات مدیره شرکت عمران‬ ‫شهر جدید فوالدشهر‬ ‫‪ 63.613.570.339‬ریال بر اساس‬ ‫فهرست بهاء ابنیه سال ‪1400‬‬ ‫‪ 3.180.678.517‬ریال‬ ‫داشتن حداقل پایه پنج در گرایش ساختمان و ابنیه از سازمان‬ ‫برنامه و بودجه ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)‬ ‫پرداخت حداقل سی درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تایید شده از طریق‬ ‫تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جدید فوالدشهر به‬ ‫قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصه ‪/1400/6037‬ص مورخ‬ ‫‪ 1400/06/02‬شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000027‬‬ ‫تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی و اسفالت مابین بلوکهای مسکونی محالت ایثار ‪ 4‬الی ‪ 6‬در برزن پنجم‬ ‫شهر جدید فوالدشهر به استناد مصوبات نهصد و سومین جلسه هیات مدیره شرکت عمران‬ ‫شهر جدید فوالدشهر‬ ‫‪ 58.943.669.992‬ریال بر اساس‬ ‫فهرست بهاء ابنیه سال ‪1400‬‬ ‫‪ 2.947.183.500‬ریال‬ ‫داشتن حداقل پایه پنج در گرایش ساختمان و ابنیه از سازمان‬ ‫برنامه و بودجه ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)‬ ‫پرداخت حداقل سی و پنج درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تایید شده از‬ ‫طریق تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جدید فوالدشهر‬ ‫به قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصه ‪/1400/6038‬ص مورخ‬ ‫‪ 1400/06/02‬شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000028‬‬ ‫تهیه مصالح و اجرای عملیات پیاده روسازی معابر فرعی و محوطه سازی باقیمانده محالت ایثار یک و دو و سه‬ ‫شهر جدید فوالدشهر به استناد مصوبات نهصد و سومین جلسه هیات مدیره شرکت عمران‬ ‫شهر جدید فوالدشهر‬ ‫‪ 83.012.147.570‬ریال بر اساس‬ ‫فهرست بهاء ابنیه سال ‪1400‬‬ ‫‪ 4.150.607.379‬ریال‬ ‫داشتن حداقل پایه پنج در گرایش ساختمان و ابنیه از سازمان‬ ‫برنامه و بودجه ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)‬ ‫پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تایید شده از طریق‬ ‫تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جدید فوالدشهر به‬ ‫قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصه ‪/1400/6039‬ص مورخ‬ ‫‪ 1400/06/02‬شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000029‬‬ ‫تهیه مصالح و اجرای نازک کاری و تکمیل ساختمان اصلی مسجد فرهنگ دو شهر جدید فوالدشهر‬ ‫به استناد مصوبات نهصد و سومین جلسه هیات مدیره شرکت عمران‬ ‫شهر جدید فوالدشهر‬ ‫‪ 41.258.509.165‬ریال بر اساس‬ ‫فهرست بهای ابنیه و تاسیسات‬ ‫مکانیکی و برقی سال ‪1400‬‬ ‫‪ 2.062.925.459‬ریال‬ ‫داشتن حداقل پایه پنج در هر دوگرایش ساختمان و ابنیه و‬ ‫تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)‬ ‫پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تایید شده از طریق‬ ‫تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جدید فوالدشهر به‬ ‫قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مناقصه ‪/1400/6040‬ص مورخ‬ ‫‪ 1400/06/02‬شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000030‬‬ ‫تهیه مصالح و اجرای پیاده روسازی خیابان مابین محله شهید چمران (ث‪ )1‬و صدرا (ث‪ )2‬و دیگر مکانهای‬ ‫مورد نظر کارفرما در شهر جدید فوالدشهر به استناد مصوبات نهصد و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران‬ ‫شهر جدید فوالدشهر‬ ‫‪ 44.062.251.128‬ریال بر اساس‬ ‫فهرست بهای ابنیه سال ‪1400‬‬ ‫‪2.203.112.556‬ریال‬ ‫‪6‬‬ ‫مناقصه ‪/1400/6041‬ص مورخ‬ ‫‪ 1400/06/02‬شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000031‬‬ ‫تهیه مصالح و اجرای خط انتقال اب رفت و برگشت از ایستگاه پمپاژ به مخزن ‪ 10000‬مسکن مهر‬ ‫شهر جدید فوالدشهر به استناد مصوبات نهصد و سومین جلسه هیات مدیره شرکت عمران‬ ‫شهر جدید فوالدشهر‬ ‫‪121.666.333.129‬ریال بر اساس‬ ‫فهرست بهای خطوط انتقال اب‬ ‫و انتقال و توزیع اب روستایی‬ ‫سال ‪1400‬‬ ‫‪ 6.083.316.657‬ریال‬ ‫‪7‬‬ ‫مناقصه ‪/1400/6042‬ص مورخ‬ ‫‪ 1400/06/02‬شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫‪2000001335000032‬‬ ‫تهیه مصالح و اجرای جدول و دیوار سنگ مالون بصورت پراکنده در برزنهای ایثار و فرهنگ‬ ‫شهر جدید فوالدشهر به استناد مصوبات نهصد و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت عمران‬ ‫شهر جدید فوالدشهر‬ ‫‪ 42.141.236.280‬ریال بر اساس‬ ‫فهرست بهای خطوط انتقال اب‬ ‫و انتقال و توزیع اب روستایی‬ ‫سال ‪1400‬‬ ‫‪ 2.107.061.814‬ریال‬ ‫ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از روز پنجشنبه مورخ ‪ 1400/06/04‬تا روز شنبه مورخ ‪. 1400/06/13‬‬‫ زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪. 1400/06/24‬‬‫فوالدشهر‪ ،‬بلوار ولی عصر‪ ،‬میدان ولی عصر‪ ،‬کد پستی‪ ، 8491751740‬صندوق پستی‪84915-167‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934‬دفتر ثبت نام‪88969737‬و‪85193768‬‬‫م الف‪1180292 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر‬ ‫پرداخت حداقل شصت درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تایید شده از طریق‬ ‫داشتن حداقل پایه پنج در گرایش ساختمان و ابنیه از سازمان‬ ‫تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جدید فوالدشهر به‬ ‫برنامه و بودجه( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)‬ ‫قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫داشتن حداقل پایه پنج در گرایش اب از سازمان برنامه و‬ ‫بودجه( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)‬ ‫پرداخت حداقل شصت درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تایید شده از طریق‬ ‫تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جدید فوالدشهر به‬ ‫قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫داشتن حداقل پایه پنج در گرایش ساختمان و ابنیه از سازمان‬ ‫برنامه و بودجه( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق)‬ ‫پرداخت حداقل پنجاه درصد از مبالغ ناخالص صورت وضعیتهای تایید شده از طریق‬ ‫تهاتر با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جدید فوالدشهر به‬ ‫قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز سه شنبه مورخ ‪. 1400/06/23‬‬‫اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاکتها‪:‬‬‫تلفن‪ 03152630161-5 :‬دور نویس‪03152624181 :‬‬ ‫‪ -‬مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به ادرس ‪https://fooladshahr.ntdc.ir :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1719

روزنامه رویداد امروز 1719

شماره : 1719
تاریخ : 1402/06/28
روزنامه رویداد امروز 1719

روزنامه رویداد امروز 1719

شماره : 1719
تاریخ : 1402/06/27
روزنامه رویداد امروز 1717

روزنامه رویداد امروز 1717

شماره : 1717
تاریخ : 1402/06/22
روزنامه رویداد امروز 1715

روزنامه رویداد امروز 1715

شماره : 1715
تاریخ : 1402/06/20
روزنامه رویداد امروز 1714

روزنامه رویداد امروز 1714

شماره : 1714
تاریخ : 1402/06/19
روزنامه رویداد امروز 1712

روزنامه رویداد امروز 1712

شماره : 1712
تاریخ : 1402/06/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!