روزنامه رویداد امروز شماره 1145 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1145

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1145

روزنامه رویداد امروز شماره 1145

‫نفت و انرژی‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 02‬شهریور ماه‪1400‬‬ ‫دبیرکلانجمنکارفرماییصنعتپاالیشنفت‪:‬‬ ‫‪ 24‬اگوست ‪2021‬‬ ‫‪ 15‬محرم ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1145‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫هرمزگان‬ ‫رویدا د رهمزگان‬ ‫گمانه زنی ها در مورد جلسه رای اعتماد افزایش یافته است‬ ‫وزرایپیشنهادیچشم به راه‬ ‫چراغسبزبهارستان‬ ‫استاندار هرمزگان خبر داد‪:‬‬ ‫رتبه دوم هرمزگان‬ ‫در واکسیناسیون‬ ‫علیه کرونا‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 02‬شهریور ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1145‬‬ ‫رویاد د رهمزگان‬ ‫یون علیه کرونا‬ ‫گان در واکسیناس‬ ‫هرمز‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫خدماتبستریناشی‬ ‫رداختهزینههای‬ ‫پ‬ ‫از درمان کرونا‬ ‫اجتماعی وجود دارد نیز‬ ‫هرمزگان خبر داد‪:‬‬ ‫تامین‬ ‫استاندار‬ ‫ظــور حمایــت و‬ ‫ســازمان بهمن‬ ‫تامیــن اجتماعــی‬ ‫ســازمان‬ ‫مستمریبگیران‪،‬‬ ‫دسترسیبهتر‬ ‫هزینههــای خدمــات‬ ‫یادداشت‬ ‫خدمات بســتری‬ ‫تمامــی‬ ‫باقابلیت ارتقاء‬ ‫هزینه تمامی‬ ‫بستری موقت ناشی‬ ‫شامل ‪ 300‬تخت‬ ‫شدگان باالی‪65‬‬ ‫بستری و‬ ‫و مجهز کووید‬ ‫منفی کرونا بر‬ ‫در تعهد بیمه‬ ‫برپایی بیمارســتان‬ ‫را در مراکز دولتی‬ ‫تخت بیمارســتانی‪،‬‬ ‫تاثیر‬ ‫از درمان کرونا‬ ‫ســتانهای دولتی‬ ‫تا یکهزار‬ ‫مریم امیری‬ ‫ـی توســط ســتاد‬ ‫سال در بیمار‬ ‫پرداخت میکند‪.‬‬ ‫اشتغالمعلولین‬ ‫ـی ‪ 50‬تختخوابـ‬ ‫و دانشگاهی‬ ‫توســط ســازمان‬ ‫مجهــز صحرایـ‬ ‫برپایی بیمارســتان‬ ‫و دانشــگاهی‬ ‫تامیــن اجتماعی‬ ‫بحران اســتانداری‪،‬‬ ‫مدیــر درمان‬ ‫پرداخت‪ 10‬درصد‬ ‫اضطراری بستری‬ ‫مدیریــت‬ ‫نیــروی دریایی‬ ‫میشود و انان نیز از‬ ‫هرمزگان گفت‪ :‬مرکز‬ ‫گفت‪:‬جهتحمایت‬ ‫صحرایی توســط‬ ‫ـازمان پرداخت‬ ‫فرشیدمعنایی ضایعات نخاعی‬ ‫هستند‪.‬امیریاز طرح‬ ‫استاندار‬ ‫هرمزگان‬ ‫شــگاه بینالمللی‬ ‫‪ 40‬تختخوابــی‬ ‫مدیرعامــل انجمن‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬این سـ‬ ‫تختخوابی در بندرلنگه‬ ‫بهاینمراکز معاف‬ ‫ـه کرونــا‪ ،‬در نمای‬ ‫بیمهشــدگان تامیــن‬ ‫استان هرمزگان‬ ‫ـتری فرانشیز‬ ‫بیمــاران مبتالبـ‬ ‫بندرعباس و ‪20‬‬ ‫اجتماعی از بیمهشدگان‬ ‫بیمــاران را انجام‬ ‫از‬ ‫خدمات بســتری و بسـ‬ ‫سپاه در‬ ‫خوابی صحرایی‬ ‫زودی کار پذیــرش‬ ‫حمایتی سازمان تامین‬ ‫تخت‬ ‫های‬ ‫تمامــی هزینه‬ ‫بندرعبــاس بــه‬ ‫برپایی بیمارســتان ‪24‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬طبق‬ ‫پذیرش بیماران مبتالبه‬ ‫در مراکز دولتی و‬ ‫به یک همهگیری‬ ‫حضرت امــام (ره)‬ ‫ویروس کرونا خبر داد و‬ ‫و‬ ‫از درمان کرونا را‬ ‫داد و بخشی از بار‬ ‫‪ 19‬با تبدیلشــدن‬ ‫اجرایی فرمــان‬ ‫مبتالبه‬ ‫موقت ناشی‬ ‫اجتماعیباتوجه‬ ‫خواهد‬ ‫پیدا خواهد کرد‬ ‫توســط ســتاد‬ ‫ویــروس کویــد‬ ‫را در پی داشــته‬ ‫بندرعبــاس ازجمله‬ ‫مدیرعاملسازمانتامین‬ ‫بیمارستانی کاهش‬ ‫پرداختمیکند‪.‬‬ ‫اقتصادی بســیاری‬ ‫شــهید محمدی‬ ‫هــای نامهی‬ ‫کرونا در مراکز‬ ‫دانشگاهی‬ ‫ویروس کرونا و درگیری‬ ‫هایتخصصیخود‬ ‫جهانی‪ ،‬پیامدهای‬ ‫در بیمارســتان‬ ‫ـری‪ ،‬دربــاره طرح‬ ‫اند‪.‬‬ ‫ـده‬ ‫ـ‬ ‫شده‬ ‫ش‬ ‫ایجاد‬ ‫روزافزون ابتال به‬ ‫ماموریت‬ ‫متاثر‬ ‫ـتا‬ ‫ـ‬ ‫ان‬ ‫س‬ ‫دکتــر مریــم امیـ‬ ‫ـت کــه در این را‬ ‫کشورهای جهان از‬ ‫بیمارستانهابتوانند‬ ‫سازمان به شیوع‬ ‫درمانجهتحمایت‬ ‫ظرفیتهایی اسـ‬ ‫با اســودگی خاطر‬ ‫است و تقریبا همه‬ ‫تا‬ ‫درمانی بیمهشدگان‬ ‫ـتهای نادرســت‬ ‫شهرستانها نیز با تالش‬ ‫شدگانبامباحث‬ ‫مردم نیز بتوانند‬ ‫ـه بــه دلیل سیاسـ‬ ‫کاهش هزینههای‬ ‫ـرح اکثر بیمه‬ ‫را دنبال کنند و‬ ‫همتی بیان کرد‪ :‬در‬ ‫اجتماعی تمامی‬ ‫ها به بیمارستانها‬ ‫دراینبیــن ایــران کـ‬ ‫ســال جــاری طـ‬ ‫رکــود اقتصادی و‬ ‫است‪.‬‬ ‫های اجرایی‪ ،‬تعداد‬ ‫ـدگان ســازمان تامین‬ ‫درمان سایر بیماری‬ ‫ـتری اظهــار کــرد‪ :‬در‬ ‫ها سالهاســت از‬ ‫همکاری دستگاه‬ ‫ـتری از بیمهشـ‬ ‫بیشتری برای‬ ‫بستریموقتناشی‬ ‫در بسـ‬ ‫ـداد امــروز‪ ،‬فریدون‬ ‫صــادی و تحریم‬ ‫فرمانداران و‬ ‫ـان در بخــش بسـ‬ ‫گیری‬ ‫کاربری‬ ‫خدماتبستریو‬ ‫همه‬ ‫اقت‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫برد‪،‬از عوارضاین‬ ‫ــد‪ .‬به گــزارش رو‬ ‫بیمارســتانی با تغی‬ ‫هزینههــای درمـ‬ ‫ـالغ هزینههای‬ ‫مراجعــه کنن‬ ‫افسارگسیختهرنجمی‬ ‫دولتی و دانشــگاهی‬ ‫قابلتوجهــی تخــت‬ ‫کاهــش‬ ‫ابتال‪ ،‬بستری و فوت‬ ‫و بــه اســتان ابـ‬ ‫جدای از این‪ ،‬تعطیلی‬ ‫و قرنطینه افراد‬ ‫کرونــا را در مراکــز‬ ‫تورم‬ ‫اشاره به کاهش موارد‬ ‫ســازمان مصــوب‬ ‫ـتفاده برای بستری‬ ‫ـن از درمــان‬ ‫را تحمل میکند‪.‬‬ ‫ایســنا؛ وی اضافه‬ ‫همتی با‬ ‫توســط‬ ‫استان هرمزگان‪،‬‬ ‫به فضاهای بالاسـ‬ ‫جــا ســازمان تامیـ‬ ‫بیشترین ضربه‬ ‫نمایشوورزشگاهها‬ ‫استاندار هرمزگان‬ ‫میکند‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫دو هفته اخیر در‬ ‫سهمیه بیشتری‬ ‫ـر اســاس ان هرک‬ ‫اضافهشــده است‪.‬‬ ‫سینماها‪،‬سالنهای‬ ‫ـی پرداخــت‬ ‫ناشی از کرونا در‬ ‫در تالش هستیم‬ ‫بستری موقت کووید‬ ‫شــد کــه بـ‬ ‫پروتکلهایبهداشتی‬ ‫بیشتری مبتالبه کرونا‬ ‫ـی نــدارد‪ ،‬تمامـ‬ ‫مراکز فرهنگی‪،‬‬ ‫جمعیت فعال در این‬ ‫کووید در نمایشگاه‬ ‫قرار دارد اما‬ ‫حال حاضر بخش‬ ‫بیمارســتان ملکـ‬ ‫در صورترعایت‬ ‫که بتوانیم افراد‬ ‫گفت‪ :‬مرکز اضطراری‬ ‫تا بخش زیادی از‬ ‫ـدگان در کرد‪ :‬در‬ ‫‪ 9‬تخت در حال‬ ‫اجتماعــی‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫تخصیص پیدا کند‬ ‫ســتان دوباره به‬ ‫هم باعث شده‬ ‫هیئات همچنین‬ ‫دیگریرویاورند‬ ‫کار پذیرش بیماران‬ ‫در تعهــد بیمهشـ‬ ‫ـتان خلیجفارس بــا‬ ‫وجود دارد شــرایط ا‬ ‫استان‬ ‫ـتاندار هرمــزگان‪ ،‬از‬ ‫شوندو یابهشغل‬ ‫بندرعباس بــهزودی‬ ‫خدمــات درمانــی‬ ‫پرداخت در بیمارسـ‬ ‫این امیدواری‬ ‫قریب به ‪ 100‬نفر با‬ ‫کاهشپیداکند‪.‬‬ ‫حوزههاخانهنشین‬ ‫ســینه کنیــم‪ .‬اسـ‬ ‫دهه بینالمللی‬ ‫ناپایداری و حتی بریده‬ ‫تا بخشــی از بار‬ ‫دولتی توسط سازمان‬ ‫و روزانه‬ ‫برسدونگرانیمردم‬ ‫را واک‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در ایام‬ ‫خواهد داد‬ ‫بیمارستانهای‬ ‫کار و اشــتغال‪ ،‬به‬ ‫نقطهمطلوب‬ ‫فرانشــیز ‪ 10‬ارائه خدمت است داروهای تخصصی کرونا‬ ‫نیــز قدردانی و‬ ‫بهداشتی میتوان‬ ‫و زنجیره ی‬ ‫ـای میدانی مبتالبــه کرونا را انجام بیمارستانیکاهشپیداکند‬ ‫بیمهشــدگان همان‬ ‫مذهبی‬ ‫رعایت پروتکلهای‬ ‫مراجعه به این بخش‬ ‫ـاس نتایج بازدیدهـ‬ ‫خواهــد شــد و‬ ‫پذیرشبیماراندر مراکز‬ ‫وی افزود‪ :‬با‬ ‫دلیل بیمــاری کرونا را‬ ‫شدن کشاندهشود‪.‬‬ ‫پردازنــد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اول محــرم بــر اسـ‬ ‫واقعیت که بیش از ‪50‬‬ ‫هایتخصصیخود‬ ‫مدیریت بیماری‬ ‫زیادی امــار فوت بــه‬ ‫هــم دیگر نمی‬ ‫دریافتمیکنند‪.‬‬ ‫بتوانندماموریت‬ ‫ـکل با توجه با این‬ ‫در ســتاد اســتانی‬ ‫درصــدی را‬ ‫تــا حــد‬ ‫دلیل بیاحتیاطی‬ ‫ملکــی ســازمان‬ ‫رعایت وبیمارستانها‬ ‫این مشـ‬ ‫و گزارشــی که‬ ‫خدمات هســتند‬ ‫بتوانندبااسودگی‬ ‫مقطع فعلی به‬ ‫هایی کــه مراکــز‬ ‫بهصورت کامل‬ ‫یــران در حــوزهی‬ ‫همچنینمردمنیز‬ ‫کاهش داد اما در‬ ‫در شهرســتان‬ ‫ها‬ ‫مناسبی‬ ‫پروتکل‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫ـاغل‬ ‫نامهها‪ ،‬در شــرایط‬ ‫کرونا ارائه شد‪،‬‬ ‫صــورت رادنبال‬ ‫درصــد مشـ‬ ‫مشاغل عالوه بر‬ ‫بیمارستانها مراجعه‬ ‫های بهداشــتی به‬ ‫کند‪ .‬صاحبان این‬ ‫عدم توجه به شــیوه‬ ‫بیشتری برای درمان به‬ ‫رویه و روشی که‬ ‫بیشتر نمود پیدا می‬ ‫و دســتورالعمل‬ ‫و‬ ‫فشــارهای روانی ناشی‬ ‫بنگاههای اقتصادی‬ ‫موردتوجــه خاطر‬ ‫میتوان با رجوع به‬ ‫شــد‬ ‫هــای عــزاداری‬ ‫بخش خصوصی و‬ ‫موقت یا دائمی با‬ ‫قرار نداریم و‬ ‫خوبی موردتوجه‬ ‫ـژه توســط هیــات‬ ‫الزم کنند‪ .‬وی‪،‬از‬ ‫بیکاریهای‬ ‫روزانه هــم روبرو‬ ‫استانی مدیریت‬ ‫توسط مردم استان به‬ ‫ـاری کرونا ویـ‬ ‫بینی تمهیــدات‬ ‫پشتیبانی از ستاد‬ ‫هزینههــا و مایحتــاج‬ ‫چراکــه چرخه بیمـ‬ ‫ســت‪ .‬وی‪ ،‬پیش‬ ‫پیشازاین‬ ‫ضوابط بهداشتی‪،‬‬ ‫استان در راستای‬ ‫از عــدم تامیــن‬ ‫وضعیت اقتصادی و‬ ‫فــت‪ :‬بنگاههــای‬ ‫ـه قرارگرفتــه ا‬ ‫محتــرم بشــماریم‬ ‫احتمالــی در صورت‬ ‫و رعایت اصول و‬ ‫قدردانــی کــرد و گ‬ ‫ـت خیلــی زود بـ‬ ‫مدت یک هفته‬ ‫درمان انهم بهبود‬ ‫کاهش داد‪ .‬را‬ ‫قرار میگرفت‬ ‫مقابلــه با بحــران‬ ‫و بیمــاری کرونــا‬ ‫ـت و ممکــن اسـ‬ ‫این مهلت به‬ ‫هستند که راه‬ ‫معلولیت هم مانند سایر‬ ‫طول دوران شیوع‬ ‫ابتال در اســتان را‬ ‫نزدیک بهمنظــور‬ ‫در مرکز اســتان‬ ‫بیرحــم اسـ‬ ‫ـش زیــادی از امار‬ ‫بخش خصوصی در‬ ‫شــد تــا مودیان‬ ‫است؛ اما افراد دارای‬ ‫همتی بابیان اینکه‬ ‫های بیمارســتانی‬ ‫از همهکسانی که‬ ‫گــر تمدیــد‬ ‫ستاد اقتصادی و‬ ‫تکمیل تخت‬ ‫مخرب قرارگرفتهاند‬ ‫برای مقابله با کرونا‬ ‫امــور مالیاتــی‬ ‫معیشتی‬ ‫ـراغ خود ما بیایــد‪.‬‬ ‫بخـ هرمزگان ضمن قدردانی‬ ‫ازجمله اقدامات مهم‬ ‫تاکنون در استان‬ ‫مدیــرکل‬ ‫دی مالیاتیفرصتبیشتری‬ ‫این موج‬ ‫های قابلتوجهی‬ ‫افرادیکه سـ‬ ‫استاندار‬ ‫دوز واکســن کرونا‬ ‫شهرســتانها را‬ ‫ضمن کرونا کمک‬ ‫عملمیکنند‪،‬به‬ ‫محترم‬ ‫اقشار جامعه تحت تاثیر محرومیتهای اقتصادی‬ ‫ـتهای مــا در این‬ ‫تمدیــد مجــدد‬ ‫‪ 384‬هــزار سایر‬ ‫به ‪ 520‬هزار‬ ‫کرونا برشــمرد و‬ ‫توصیههایبهداشتی‬ ‫تمامــی درخواسـ‬ ‫هرمــزگان از‬ ‫تکالیــف مالیاتی‬ ‫که همواره درخطر‬ ‫ـده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫مدیریت بیمارى‬ ‫بهداشتیحساسیت‬ ‫ـل داشــتهاند و به‬ ‫به‬ ‫بــرای انجــام‬ ‫و معلولین‬ ‫میتوانستهاند به‬ ‫اظهارنامه مالیاتی‬ ‫مــزگان تزریقشـ‬ ‫دوم اســتانی‬ ‫اندرکاران و عوامـ‬ ‫رعایتپروتکلهای‬ ‫ـتهاند و بهسختی‬ ‫مهلت ارائه‬ ‫لذا روز یکشنبه ‪7‬‬ ‫ـت در هر‬ ‫‪ 135‬هــزار نفــر دوز‬ ‫پاسخمثبتدادهاند‪.‬‬ ‫از همــه دســت‬ ‫نسبتبه‬ ‫شــغلی قرار داشـ‬ ‫داشته باشند‬ ‫و گفت‪ :‬بهتر اسـ‬ ‫دوز اول واکســن و‬ ‫اضطراری بخش‬ ‫کنند هماینک با‬ ‫حقوقــی و صاحبــان‬ ‫تعداد قدردانــی‬ ‫و‬ ‫نیــز تذکر داد‬ ‫مالی دســت پیدا‬ ‫راهاندازی مرکــز‬ ‫جامعه نفــر‬ ‫اخرینمهلت برای‬ ‫اشــخاص‬ ‫نــد که به لحاظ‬ ‫ـی‪ ،‬عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫ـتقالل شــغلی و‬ ‫شهریورماه‪،‬‬ ‫الزم را ندارنــد ســالمت هر یک از افراد‬ ‫را دریافت کردها‬ ‫شاکرضا مریدی‬ ‫کوچک تولیدی بخش‬ ‫اجاری به اســتناد‬ ‫کشــور اجرایـ‬ ‫اسـ‬ ‫واکســن‬ ‫درامد امالک‬ ‫اظهارنامه مالیاتی خواهد‬ ‫شرایط فعلی که‬ ‫ها و کارگاههــای‬ ‫در جایگاه دوم‬ ‫بهداشــتی از ســوی‬ ‫تعطیلــی بنگاه‬ ‫تزریقی‪ ،‬هرمزگان‬ ‫ازدستدادهاند‪،‬‬ ‫ستادملیمدیریت‬ ‫ارائه‬ ‫رعایت توصیههای‬ ‫واکســن‬ ‫کسب درامد خود را‬ ‫مصوبهاخیر‬ ‫برخورداری از هر نوع‬ ‫وابســته به‬ ‫ســایر شهروندان‬ ‫عمدهای از راههای‬ ‫با تاکید بر اینکه‬ ‫پوشش هیچ نهاد‬ ‫ـدت یــک هفتــه‬ ‫جامعه اســت‪ ،‬حقوق‬ ‫شاکرضا بود‪ .‬وی‬ ‫تحت‬ ‫کرونــا‪ ،‬بــه مـ‬ ‫مالیاتی‪ ،‬منــوط به‬ ‫بخش از معلولین که‬ ‫همه احاد‬ ‫امروز؛‬ ‫و معافیتهــای‬ ‫ماهیانهدریافت‬ ‫بهویژه ان‬ ‫فقیهدر هرمزگان‪:‬‬ ‫دیگر خبر داد‪ .‬به گزارش رویداد اظهارنامه تســهیالت‬ ‫کمکهزینهمعیشت‬ ‫موعد مقرر قانونی‬ ‫نمایندهولی‬ ‫خـــبر‬ ‫حمایتینیستندو‬ ‫مجدد مهلت ارائه‬ ‫اظهارنامه مالیاتی در‬ ‫مریــدی از تمدید‬ ‫امالک تسلیم‬ ‫اقتصادی بهمنظور‬ ‫و صاحباندرامد‬ ‫عنوان داشت‪ :‬فعاالن‬ ‫همهگیــری کرونا‬ ‫نمیکنند‪.‬‬ ‫یک نقطهضعف‬ ‫اشخاصحقوقی‬ ‫مدیریت است‪،‬‬ ‫یــی کــه پیش از‬ ‫قانونی نرخ صفر و یا‬ ‫مالیاتی‬ ‫ملت ما را تبدیل به‬ ‫یکــی از کارگاهها‬ ‫مصوبهاخیر ستادملی‬ ‫مندی از مشوقهای‬ ‫و نقطه قوت‬ ‫و معرق و تولید‬ ‫دشمنعلیهمااغازشده‬ ‫اجاریبهاستناد‬ ‫صنایعدستی چوب‬ ‫ملی ماست‪ .‬دولت‬ ‫مریدی بهره‬ ‫اظهارنامه مالیاتی‬ ‫بنابراینجنگرسانهای‬ ‫هفته دیگر خبر داد‪.‬‬ ‫در زمینه ی تولید‬ ‫کاهش ارزش پول‬ ‫تسهیالت دیگر باید‬ ‫اســتان فعالیت‬ ‫ســنهای داخلی‪،‬‬ ‫پول ملی کنند؛‬ ‫واردات بابت‬ ‫کرونا‪ ،‬به مدت یک‬ ‫مستقیم‪ ،‬هر نوع‬ ‫اداری و مــدارس در‬ ‫شــهریورماه ســال‬ ‫با حمایت از واک‬ ‫برای افزایش ارزش‬ ‫حکیم و فرزانه انقالب‬ ‫شــاک کار و فــرم‬ ‫قانونمالیاتهای‬ ‫روز یکشــنبه هفتم‬ ‫ما‬ ‫بصیر‬ ‫انجمن‬ ‫جدی‬ ‫ملت‬ ‫در‬ ‫تولیدی‬ ‫رهبر‬ ‫های‬ ‫پو‬ ‫فقیه‬ ‫حل مشــکل و‬ ‫بابیاناینکهمطابق‬ ‫باید برنامه‬ ‫اشاره به راهبردی که‬ ‫مالیاتی خــود را تا‬ ‫اند‪ .‬نماینده ولی‬ ‫کارگاه حرفهاموزی و‬ ‫طریق درگاه ملی‬ ‫فرمودند‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫خارجی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫این رسانهها را داده‬ ‫ـزگان گفت‪ :‬با‬ ‫چشمگیری داشت‬ ‫مهلت ارائه اظهارنامه‬ ‫الکترونیکی از‬ ‫ســت کــه در حال‬ ‫ســیزدهم تبییــن‬ ‫دولت جواب‬ ‫ســاجد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ـه در اســتان هرمـ‬ ‫در برابر ارزهای‬ ‫‪ 31‬تیرماه اخرین‬ ‫ســتان هرمزگان ه‬ ‫اجاری است‪ ،‬جاری بهصورت ‪WWW.INTAMEDIA.IR‬‬ ‫بــرای دولت‬ ‫ـاره بهروز جهانی م‬ ‫ســت و امیدواریم‬ ‫نماینــده ولیفقیـ‬ ‫ســیزدهم بایــد مردمی‬ ‫ضایعات نخاعی ا‬ ‫تجــاری نیســت‪،‬‬ ‫و صاحبان امالک‬ ‫راس همــه امور ا‬ ‫هرمزگان با اشـ‬ ‫ســیبپذیر بودن‬ ‫سازی‪،‬جامعهسازی‬ ‫فرمودنــد که دولت‬ ‫ســن کرونــا کاری‬ ‫اشخاص حقوقی‬ ‫کند‪ .‬گرانــی در‬ ‫ـترش بیمــاری و ا‬ ‫افرینیکند‪.‬عبادی‬ ‫مدیریت کرونا‪ ،‬مالیات بــه ادرس پرداخت نمایند‪ .‬مریدی‬ ‫خودسازی‪،‬انسان‬ ‫ســن‪ ،‬رهبــری‬ ‫امــروز تولیــد واک‬ ‫را با مردم تقویت‬ ‫حاضر به ســبب گسـ‬ ‫در اینزمینهنقش‬ ‫مساجدپایگاه‬ ‫سختیهمچنان‬ ‫مصوبه ستاد ملی‬ ‫و مالیات خود را‬ ‫ـت‪ .‬امروز تولید واک‬ ‫مقابله با اسیبهای‬ ‫ارتباط عاطفی خود‬ ‫سیزدهمبتواند‬ ‫حداقلنیرو باشرایط‬ ‫حقوقی ارسال‬ ‫ســط رســانههای‬ ‫اما به استناد‬ ‫در صــورت عــدم‬ ‫حرکتی راهبردی اسـ‬ ‫اسالمی هستند‪.‬‬ ‫ـت‪ .‬باشــد و‬ ‫کنار دولت‪ ،‬مطالبه‬ ‫خط جدیدی تو‬ ‫مالیاتی اشخاص‬ ‫معلولینشاغلبا‬ ‫مودیــان مالیاتــی‬ ‫بلکه‬ ‫و تمدن سازی‬ ‫کشــورهای تولیدکننده اسـ‬ ‫بازگشت بهروزهای‬ ‫عرصه اقتصاد در‬ ‫مساجد است و در این‬ ‫زاده اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫مهلت ارائه اظهارنامه‬ ‫تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫تبلیغاتی دشــمن علیه‬ ‫ادامه میدهد ولی‬ ‫مورد عدم تسلیم‬ ‫ورود مردم به‬ ‫یــد قــدرت بــرای‬ ‫تا پایان مردادماه‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪2‬‬ ‫یکی از کارکردهای‬ ‫مالیات و یا حســب‬ ‫به فعالیت خود‬ ‫عبادیزادهاظهار‬ ‫شــده و ان جریان‬ ‫تول‬ ‫نیاز بهحمایتهای‬ ‫درامد امالک اجاری‬ ‫که اجتماعی‬ ‫معظم رهبری است‪.‬‬ ‫بسیج استان‪ ،‬طرحی‬ ‫والمسلمینمحمد‬ ‫مردم بیگانه باز‬ ‫به پرداخت‬ ‫تولیدیمعلولین‬ ‫مقرر‪،‬مشمولجرائم‬ ‫تاکید بر این دارد‬ ‫و صاحبان‬ ‫رعایت دیگر مقام‬ ‫امام ســجاد (ع) و‬ ‫حجتاالسالم‬ ‫ـان کرد‪ :‬با عنایت‬ ‫دولت و بال دیگرش‬ ‫درخشاناینواحد‬ ‫دشــمن‬ ‫مالیاتیدر مهلت‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫راســتا ســپاه‬ ‫ـه در ایــن ایام بــا‬ ‫تمدیدشده بود؛ خاطرنشـ‬ ‫حــالت» بــه اجرا‬ ‫دارد که یک بــال ان‬ ‫روز اظهارنامه‬ ‫و غیردولتی دارد‪.‬‬ ‫توانند در واکســن ایرانی اســت‪ .‬جلوگیریاز ورودواکسن‬ ‫همــه مومنینــی کـ‬ ‫«طــرح تحــول م‬ ‫مجالس بــال‬ ‫به استناد مصوبه‬ ‫جدی بخش دولتی‬ ‫هستند‪ .‬همه مردم می‬ ‫کــرد‪ :‬از‬ ‫را تحــت عنــوان‬ ‫مشکالتایرانبهدلیل‬ ‫عدالتاجتماعی‬ ‫قانونیخواهندشد‪.‬‬ ‫بهداشتی‪ ،‬نگذاشتند‬ ‫تعطیالت شش روز اخیر و‬ ‫امام محور بوده و‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫منتخبهمتحقق‬ ‫این در حالی اســت‬ ‫بسترهای تمام‬ ‫مســجد محــور و‬ ‫همه شیوهنامههای‬ ‫ملیمدیریتکرونا‪،‬‬ ‫قدردانی میکنم‪ .‬و‬ ‫شعار رئیسجمهور‬ ‫انگلیســی اســت و‬ ‫باشند و دولت باید‬ ‫دراوردهاند که‬ ‫است‪ ،‬حمایت از بازار‬ ‫‪30‬مردادماهستاد‬ ‫شکلگرفته است‪.‬‬ ‫امریکایی و‬ ‫(ع) کمرنگ شــود‪،‬‬ ‫اقتصاد کشــور سهیم‬ ‫واکسن کشورهای‬ ‫شنبهمورخ‬ ‫عموم شــهروندان‬ ‫الهی و توحیدی‬ ‫هایاقتصادیرابرای‬ ‫امــام حســین‬ ‫هنوز نتوانستهاند‬ ‫تحت عنوان جبهه‬ ‫و شــغلی برای‬ ‫بر اساس بینش‬ ‫نیازمند باید در دستور‬ ‫در عرصهفعالیت‬ ‫ـاداور شــد‪ :‬مرکــز‬ ‫که این کشورها‬ ‫شیعیان عقبهای‬ ‫کنند‪ .‬ما بهزودی‬ ‫حضور مردم‬ ‫پشتیبانی از این قشر‬ ‫ـنا؛ عبــادی زاده یـ‬ ‫کند‪.‬ویتصریح کرد‪:‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما‬ ‫پیمان خود را تامین‬ ‫نیازمند ســازماندهی‬ ‫بــه گــزارش ایسـ‬ ‫راههای حمایت‬ ‫حرفهای و‬ ‫اقتصادمقاومتیفراهم‬ ‫انتظار و مصلحانو‬ ‫دوست و هم‬ ‫ـرار گیــرد‪ .‬یکــی از‬ ‫به مرحله پایداری‬ ‫(ع) با خودداریم و‬ ‫سازماندهیشبکه‬ ‫برای تحقق‬ ‫دولت ســیزدهم نیز‬ ‫دولــت جدیــد قـ‬ ‫تامین واکســن داخلی‬ ‫حســینی‬ ‫امهال و یا رایگان‬ ‫شکلگیریو‬ ‫عنوان جبــه مهــدوی‬ ‫ـتغال برای جوانان در‬ ‫های انقالب باید‬ ‫کار‬ ‫بدون در بخش‬ ‫جهادی بــرای فراهم‬ ‫ســتهایی برای‬ ‫جدیــدی تحــت‬ ‫مسجد است‪ .‬بچه‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ایجاد‬ ‫سیا‬ ‫زایی‬ ‫ـید‪ .‬کار ســخت و‬ ‫راهبردی‪ ،‬اجرای‬ ‫جبهــه‬ ‫رهبری بوده و اشتغال‬ ‫برایاینکهبتوانیم‬ ‫جبهه مهدوی‬ ‫بیمهی معلولین‬ ‫های اجتماعی را از‬ ‫خواهیــم رسـ‬ ‫جریانانتظار هستیم‪.‬‬ ‫برق‪ ،‬اب و مالیات و‬ ‫اینزمینهبهزودی‬ ‫از دیگر مطالبات‬ ‫اماده شوند و حرکت‬ ‫میســر نمیشــود‪.‬‬ ‫شبکهسازی‬ ‫هاانجامشدهودر‬ ‫نمودن هزینههای‬ ‫منظور ســاماندهی‬ ‫کرونا است‪ .‬اعطای‬ ‫تصریح در مسجد‬ ‫مقاومتی و تولید‪،‬‬ ‫کرونا را شناسایی‬ ‫انچهبیشتر از خشت‬ ‫کردنزیرساخت‬ ‫ـوی و اصیــل به این‬ ‫دیده از همهگیری‬ ‫تحقق اقتصاد‬ ‫داروهای ضد‬ ‫خواهیم رسید‪ .‬وی‬ ‫ساماندهیکنند‪.‬‬ ‫فربه بــودن دولت‬ ‫جریانــی قـ‬ ‫شــاغل و اســیب‬ ‫قویاست‪.‬نماینده‬ ‫درونمسجد‬ ‫امنیت بیولوژیک‬ ‫اداری تسهیالت‬ ‫ترین مشــکالت ما‬ ‫ـسکل دادگســتری‬ ‫نرمافزار مسجد‬ ‫داشتنپیشینهای‬ ‫بدون پیچوخمهای‬ ‫صرف به یک‬ ‫کاری تجاری نیست‪،‬‬ ‫یکی از جدی‬ ‫مساجد مهم است‪،‬‬ ‫نماینــد‪ .‬رئیـ‬ ‫دادگستری استان‬ ‫کنیم‪،‬الزمهاش‬ ‫ـت‪ .‬بودجهای که‬ ‫تسهیالت فوری و‬ ‫تولید واکســن کرونا‬ ‫کرد‪ :‬نگاه جوانان به‬ ‫و گل و ظاهر‬ ‫نهادهایحمایتی‬ ‫رئیسکل‬ ‫هرمزگان بابیــان اینکه‪،‬‬ ‫ارمانها و اهداف‬ ‫نیروی انســانی اسـ‬ ‫تولید کرد‪ :‬امروز‬ ‫هرمزگان تصریح‬ ‫تولیدواکسن‪،‬تولید‬ ‫بالعوضاز طرف‬ ‫باید در خدمت‬ ‫اســتان‬ ‫دســتگیری کارمند‬ ‫ولیفقیــه در‬ ‫میشودبایدصرف‬ ‫بهرهو کمکهای‬ ‫راهبردیاست‪.‬امروز‬ ‫عبرتاموز برای اینده درزمینهٔ‬ ‫اســت‪ .‬مساجد‬ ‫مرتفع کند‪ .‬امید‬ ‫هرمــزگان از‬ ‫ـی مقــام قضایــی‬ ‫کم‬ ‫دولت‬ ‫بلکهحرکتی‬ ‫از این مشکالت را‬ ‫عاشورا باید یک نگاه‬ ‫است‪ .‬شبکههای‬ ‫بــا هماهنگـ‬ ‫اسالمی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫عاشورا جذبکارمندتوسط خصوصی شــود‪ .‬نماینده‬ ‫بیمارســتان شــهید‬ ‫میتواند بخشی‬ ‫کشورهای تولیدکننده‬ ‫نهضت‬ ‫معلولین گامی برای‬ ‫الهی و نظام‬ ‫با الهام از نهضت‬ ‫از منــزل متهــم‪،‬‬ ‫هم‬ ‫متخلــف‬ ‫ـتغالزایی در بخش‬ ‫قدرت برای‬ ‫خواهند این مزیت‬ ‫در جبهه مهدوی‬ ‫توجه ویژه به اقشــار‬ ‫در بازرســی‬ ‫ارزشپولملی‪،‬اعتبار‬ ‫به عقبه و اشـ‬ ‫بندرعباس و کشــف‬ ‫ـانههای دشمن می‬ ‫پیش رو‬ ‫اســت که با‬ ‫سازی جریان انتظار‬ ‫هرمزگانبیان کرد‪:‬‬ ‫قابلتوجهــی انــواع‬ ‫محمــدی‬ ‫معاند و رسـ‬ ‫هابرداشتهشود‪.‬‬ ‫علی صالحی‬ ‫ولیفقیهدر‬ ‫باید برای شبکه‬ ‫مشــکالت ما در بخش‬ ‫مقادیــر‬ ‫توجهــی داروی‬ ‫استقاللو توانمندیان‬ ‫ـرده و بــر اســاس ان‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مقادیــر قابل‬ ‫رمدســیویر کشف و‬ ‫ســت و بســیاری از‬ ‫در عاشــورا نــگاه کـ‬ ‫زاده کشــور ما‬ ‫کرونایی بهویژه‬ ‫نــزل او خبر داد‪.‬‬ ‫اصیــل خــود‬ ‫دریافتی داروی ضد‬ ‫شکل دهیم‪ .‬عبادی‬ ‫ضــد کرونا از م‬ ‫درنتیجه تحقیقات‬ ‫را‬ ‫معیارها‪ ،‬جبهه مهدوی‬ ‫پــی گزارشهای‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫از ضبط شد‪،‬‬ ‫کشفشده را به‬ ‫خـــبر‬ ‫وی‬ ‫مبنی بر اینکه یکی‬ ‫نامبرده داروهای‬ ‫شهروندان بندرعباسی‬ ‫مشخصشده‬ ‫سطح شهر به فروش‬ ‫محمدی بندرعباس‪،‬‬ ‫از‬ ‫امار کرونایی‬ ‫گفت‪ :‬امــا دراینبین‬ ‫قیمت واقعی در‬ ‫بیمارستان شهید‬ ‫توزیع‪ ،‬چند برابر‬ ‫واکســینه شــوند‬ ‫کاهش نسبی‬ ‫کارمندان‬ ‫تماس اســت که‬ ‫خــارج از چرخه‬ ‫شــامل دیابت‪،‬‬ ‫میرساندهاست‪.‬‬ ‫ـورت غیرقانونی و‬ ‫بیماری زمینهای‬ ‫باردار بهمحض‬ ‫بیماری کرونا و هشدار‬ ‫در هرمزگان‬ ‫خانمهایــی که‬ ‫است خانمهای‬ ‫بهصـ‬ ‫کرونا در بازار ازاد‬ ‫بــارداری مصرف‬ ‫و اینکه الزم‬ ‫با اشاره به شیوع‬ ‫فروش داروهای ضد‬ ‫دریافت واکسن‬ ‫فشــارخون بــاال‪ ،‬دیابت‬ ‫شــغل همســرش‬ ‫وی‬ ‫بهداشــت جهت‬ ‫وضعیت موجود‪،‬‬ ‫اقــدام به‬ ‫موضوع و کمبود‬ ‫ـغل مادر و حتی‬ ‫ـاری مزمــن کلیه‪،‬‬ ‫حال قلبی‪،‬‬ ‫هرمزگان گفت‪ :‬در‬ ‫متخلفان و سودجویان از‬ ‫توجه به اهمیت‬ ‫ســن مادر شـ‬ ‫بهداشــتی همکاران حوزه مراجعه کنند افــزود‪ :‬در‬ ‫ـو ساپرســیو‪ ،‬بیمـ‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مینماید‪ ،‬با‬ ‫شدیدو حیاتیعموم‬ ‫و سراســر به‬ ‫ـاوت اســت معاون‬ ‫علــوم پزشــکی‬ ‫داروهــای ایمنـ‬ ‫مرکز اعالمشــده‬ ‫سخنگوی‬ ‫کمتر از ‪ ،7‬اختالالت‬ ‫درمانــی اســتان‬ ‫قبل‪ ،‬امار کرونا در‬ ‫کرد‪:‬باتوجهبهنیاز‬ ‫شــتی دانشــگاه‬ ‫ـن حاملگــی متفـ‬ ‫ـن سینوفارم برای‬ ‫ـت‪ :‬تمامی به‬ ‫داروهــا در مراکــز‬ ‫به نســبت هفته‬ ‫سل‪ ،‬هموگلوبین‬ ‫معــاون بهدا‬ ‫بندرعباس تصریح‬ ‫در صورت سـ‬ ‫دســتورالعمل واکسـ‬ ‫داروهای ضد کرونا‪،‬‬ ‫ـکی در ادامه گفـ‬ ‫ایــن‬ ‫هفتهای که گذشــت‬ ‫انمی سیکل‬ ‫کبدی و اسم دارند‬ ‫ـادران بــاردار‬ ‫گزارش خبرنگار دریا‬ ‫عمومی و انقالب‬ ‫اقالم بهداشــتی و‬ ‫حاضر طبق‬ ‫شــگاه علــوم پزشـ‬ ‫‪ 12‬قابــل تزریــق‬ ‫پیوند اعضا‪ ،‬سیروز‬ ‫کشور‪ ،‬به دادستان‬ ‫هــای بــارداری به‬ ‫نسبی داشت‪ .‬به‬ ‫بررسی مردم به‬ ‫هرمــزگان بابیــان اینکه مـ شــدیدتری بیماری دان‬ ‫ـاردار بــاالی هفتــه‬ ‫ـرم قوه قضاییه‪،‬‬ ‫هرمزگان کاهشی‬ ‫که بــرای مراقبت‬ ‫های انعقادی‪،‬‬ ‫تدابیر الزمرابهمنظور‬ ‫همسرشان پرخطر‬ ‫تاکیدات ریاســت محتـ‬ ‫هرمزگان افزود‪ :‬در‬ ‫خانمهــای بـ‬ ‫ـا دچــار اشــکال‬ ‫زنــان بــارداری‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬خانم‬ ‫شغل خودشان و یا‬ ‫ـگاه علوم پزشــکی‬ ‫ماموریتدادهشد‪،‬‬ ‫کننــد الزم اســت‬ ‫علی در پــی‬ ‫ابتــال بــه کرونـ‬ ‫بهمنظور برخورد‬ ‫شوند‪ .‬گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫ســخنگوی دانشـ‬ ‫ـت‪ .‬وی در ادامه‬ ‫ـی مراجعــه می‬ ‫ماهه و یا اینکه‬ ‫متهم اتخــاذ نماید‪.‬‬ ‫ـند الزم اســت که‬ ‫قضاییاستانهرمزگان‬ ‫غربالگری بیماران‬ ‫زنان غیر باردار می‬ ‫‪،‬‬ ‫مراکــز خصوصـ‬ ‫بارداری هسـ‬ ‫بارداری به باال و سه‬ ‫رده ســنی کــه باشـ‬ ‫ـوع و شناســایی‬ ‫افزایــش‪ 4‬درصدی‬ ‫قضاییو دستگاه‬ ‫متخلفین‪ ،‬نظارت و‬ ‫نسبت به‬ ‫انجام مراقبت دوران‬ ‫ــاردار در اســتان‬ ‫موضـ‬ ‫اســت در هــر‬ ‫که در هفته ‪28‬‬ ‫ــن مدت بهرغم‬ ‫پــور در خاتمــه‬ ‫درنتیجهاقدامات‬ ‫از شمار مبتالیان‬ ‫بدون اغماض با‬ ‫نفــر از مــادران ب‬ ‫حداقل یکبار برای‬ ‫ســکونت بارداری‬ ‫هایی که شــاغل در‬ ‫ای‬ ‫نماینــد‪ .‬حســین‬ ‫خوشبختانه‪ 7‬و نیم درصد‬ ‫صالحیتصریحکرد‪:‬‬ ‫بندرعباس‪ ،‬قاطعانه و‬ ‫دو هــزار و ‪125‬‬ ‫کار خود قرار داده‬ ‫هســتند و خانم‬ ‫بهداشــت محل‬ ‫ـهای هــم گزارش‬ ‫واکســن تزریــق‬ ‫معنای ایجاد ایمنی‬ ‫ســتری در بخش‬ ‫در اســتان‪،‬‬ ‫ســوم بارداری‬ ‫جدیت در دستور‬ ‫عمومیو انقالب‬ ‫نزدیکتریــن مرکــز‬ ‫اند و هیــچ عارضـ‬ ‫دارند‬ ‫پرخطر‬ ‫ب‬ ‫به‬ ‫بیماران‬ ‫دادستان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫ـده‬ ‫را‬ ‫ـه‬ ‫درمان و یا شغل‬ ‫تشــکیل بدهند‬ ‫عمومی کنترل‬ ‫واکســینه شـ‬ ‫خصوص فروگذار‬ ‫‪ 17‬درصد از شــمار‬ ‫بهدستور‬ ‫متذکر شد که‬ ‫دریا؛ دکتر محمود حسین بـ مراجعه کننــد و پرونده‬ ‫بخش بهداشت و‬ ‫پیشگیری از ابتال‬ ‫اطالعاتو امنیت‬ ‫هیچ کوششی در این‬ ‫ـته شــده است‪ .‬به‬ ‫به کرونا و‬ ‫بهداشت و درمان کار‬ ‫است‪ .‬به گزارش‬ ‫تداوم اقدامات‬ ‫مامورانپلیسامنیت‬ ‫(ای‪ .‬ســی‪ .‬یو) کاسـ‬ ‫مطابق دستورالعمل‬ ‫برای خــود‬ ‫لحظه است و از‬ ‫نشده‬ ‫قطعی نیست و‬ ‫همسرشان در بخش‬ ‫مــی زنــان بــاردار‬ ‫مراقبتهای ویژه‬ ‫دقیق و لحظهبه‬ ‫همکاران بهداشتی‪،‬‬ ‫اعضــای خانواده‬ ‫ـگان در این مدت‬ ‫ــن هســتند این‬ ‫یــد بــر اینکه تما‬ ‫واکســن و یا‬ ‫هرمزگان‪ ،‬با رصد‬ ‫مــادران باردار و‬ ‫نخواهدکرد‪.‬‬ ‫مرکز پسازان‬ ‫شــمار جانباختـ‬ ‫اولویت تزریق واکس‬ ‫پــور بــا تاک‬ ‫بندی جهت دریافت‬ ‫استان‬ ‫بــه کووید برای‬ ‫ـدند محــل دپوی‬ ‫گفته دکتر نوروزیان‪،‬‬ ‫باید به نزدیکترین‬ ‫ـت‪ .‬وی افــزود‪ :‬بــا‬ ‫میکنــد در‬ ‫بر اســاس اولویت‬ ‫های متهم‪،‬موفق شـ‬ ‫صــورت معمول‬ ‫دریافت سهمیه واکسن‬ ‫افزایــش داشــته اسـ‬ ‫نیازی به ثبتنام‬ ‫مراجعه و پرونده و‬ ‫بابیــان اینکــه به‬ ‫فعالیت‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫خواهند گرفت و‬ ‫‪ 5‬و نیــم درصــد‬ ‫مقــام مســئول‬ ‫ـتی توســط مــردم‪،‬‬ ‫محل ســکونت خود‬ ‫ـال بــه باال الزم‬ ‫با انها تماس‬ ‫نامههای بهداشـ‬ ‫ســالمت ‪SALAMAT.‬‬ ‫ـای باردار ‪ 35‬سـ‬ ‫بهداشــت‬ ‫تزریق واکســن در‬ ‫رعایت خوب شــیوه‬ ‫تمامــی خانمهـ‬ ‫شهرستانهای استان‬ ‫باردار در ســامانه‬ ‫ـد گفــت‪ :‬نحــوه‬ ‫ارسالی از مادران‬ ‫ـین پور بــا تاکید بر‬ ‫بستری کرونا در همه‬ ‫تشــکیل بدهنـ‬ ‫ســت‪ .‬دکتــر حسـ‬ ‫ـاس دستورالعمل‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫امیدواری‬ ‫موارد‬ ‫ابراز‬ ‫‪ GOV.IR‬نی‬ ‫های باردار بر اسـ‬ ‫کاهشی دارد‪ .‬وی‬ ‫ـرد که بر اســاس‬ ‫خانم‬ ‫‪ 5‬شهرستان روند‬ ‫افزایش ســرعت‬ ‫صــورت میپذیـ‬ ‫بهجز‬ ‫ــی و ساکشــن‬ ‫مردم و همچنین‬ ‫وزارت بهداشــت‬ ‫تنفــس مصنوع‬ ‫بــا رعایت خوب‬ ‫کاهشیادامهیابد‪.‬‬ ‫مانیتورینــگ‪،‬‬ ‫کــرد‬ ‫دستگاه سیتیاسکن‬ ‫خـــبر‬ ‫در استان‪،‬اینروند‬ ‫پشتیبان کووید‬ ‫محــرم ا غــاز و‬ ‫شــده و در اینده‬ ‫ســت بیمارستان‬ ‫کرونا‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫‪6‬‬ ‫نمایشگاههای مجهز‬ ‫بخش نخ‬ ‫درما نــی از شــب‬ ‫اندازی میشــود‪.‬‬ ‫بخار نیروگاه‬ ‫ازمایشــگاه نیــز راه‬ ‫اجرای و مرا کــز‬ ‫شــت‪ .‬صفریان‬ ‫تخت‪ ،‬در محل‬ ‫ـس و بخــش‬ ‫ادامه دا‬ ‫‪ 19‬امروز با ‪120‬‬ ‫ســینی اقدام به‬ ‫واحد یک‬ ‫ـا بهرهبــرداری از‬ ‫بــکار کــرد‪ .‬رئیـ‬ ‫ســالمت عزاداران ح‬ ‫مــزگان گفــت‪ :‬بـ‬ ‫ســاس تا پایان شــب دهم عزاداری هــا از مــردم‬ ‫بندرعبــاس اغــاز‬ ‫اســتاندار هر‬ ‫درعباس وارد مدار‬ ‫نمود‪ .‬بر این ا‬ ‫ـش ابتالی مردم‬ ‫‪ 19‬در بندرعباس‬ ‫دائمــی‬ ‫ارزوی قبو لــی‬ ‫ـزگان گفت‪ :‬این‬ ‫ـه‪ -‬نذر ‪ -‬ما ســک‬ ‫شــتیبان کوویــد‬ ‫کرونا و افزا یـ‬ ‫شــد‪ .‬ضمــن‬ ‫های بهدا شــتی‬ ‫علوم پزشــکی هرمـ‬ ‫بن‬ ‫ـم بــا برنا مـ‬ ‫بیمارســتان پ‬ ‫ســویه دلتــای‬ ‫رعا یــت پروتکل‬ ‫ـک تهیه و اماده‬ ‫هرمزگان وجود‬ ‫دانشــگاه‬ ‫ـارن پیــک پنجـ‬ ‫خــت برای کمک‬ ‫ـه اول محرم ‪500‬‬ ‫خوا ســت بــا‬ ‫‪ 500‬هزار ما سـ‬ ‫کمبود تخت در‬ ‫تولید شد‬ ‫ویروس کمــک کنند‪.‬‬ ‫بیمــاری و تقـ‬ ‫ــا ظرفیت ‪ 300‬ت‬ ‫هرمزگان تا پایان دهـ‬ ‫شــهیدان تعداد‬ ‫یــن ما ســک ها‬ ‫دیگر مشکل‬ ‫کرد‪ .‬بــه ا یــن‬ ‫بیمارســتان ب‬ ‫ســم بهرهبرداری‬ ‫ـع زنجیره این‬ ‫شــت توز یــع ا‬ ‫فــوالد‬ ‫کرونا راهاندازی‬ ‫ســید و ســاالر‬ ‫عزاداران حسینی توزیع‬ ‫فریدون همتی در مرا‬ ‫ـاجد بــه قطـ‬ ‫بیمارستانهای درگیر‬ ‫ســم عــزاداری‬ ‫بندرعبــاس پس از‬ ‫را ســتای وی اظهــار دا عــزاداری‪ ،‬تکا یــا‪ ،‬مسـ‬ ‫ـزود‪ :‬نــدارد‪.‬‬ ‫هزار ماسک در بین‬ ‫‪ 120‬تختخوابی‬ ‫صفریان مرا‬ ‫به دیگر‬ ‫یک بخار نیروگاه‬ ‫هر مــزگان در‬ ‫ـین فرشــیدی افـ‬ ‫ســت بیمارســتان‬ ‫ـن هیئت هــای‬ ‫رویداد امروز ؛ ر ضــا‬ ‫واحــد شــماره‬ ‫ــت‪ .‬دکتــر حسـ‬ ‫ــرکت فــوالد‬ ‫باال بردن سطح‬ ‫از بخش نخ‬ ‫در جهت بیـ‬ ‫ها در بندرعباس‬ ‫بــه گزارش‬ ‫شــده اس‬ ‫فــوالد ش‬ ‫تولیدی بهمنظور‬ ‫بیمارســتان پشــتیبان‬ ‫اجتما عــی خــود و‬ ‫دائمی نمایشگاه‬ ‫عمو مــی شــرکت‬ ‫محدودیتهای‬ ‫تختهــای این‬ ‫ـور پیوســت‪ .‬به‬ ‫مســئولیت های‬ ‫که در محل‬ ‫رفع‬ ‫مد یــر روا بــط‬ ‫بعــدی حــدود‬ ‫ظرفیــت‬ ‫سراســری برق کشـ‬ ‫ـش اســت‪ .‬رئیــس‬ ‫به فراگیر شــدن‬ ‫ـزود‪ :‬در مراحــل‬ ‫امادگــی بــه شــبکه‬ ‫خــت قابلافزایـ‬ ‫ــت‪ :‬بــا تو جــه‬ ‫نیروگاه بندرعباس بیان‬ ‫برپــا شــد‪ ،‬افـ‬ ‫شــود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫تــا هــزار ت‬ ‫هر مــزگان گف‬ ‫هم گفت‪ :‬در‬ ‫دریا؛ مدیرعامل‬ ‫دیگــر افزوده می‬ ‫گزارش خبرنگار‬ ‫خـــبر‬ ‫تعمیرات این واحد‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تجهیزات ‪ 200‬تخــت‬ ‫هم در محوطه‬ ‫کارهای انجامشده در‬ ‫بندیهای موجود‬ ‫بیمارستان صحرایی‬ ‫همه امکانــات و‬ ‫کرد‪ :‬عمده‬ ‫فشــارقوی و تمیزکاری‬ ‫وضعیت و رنگ‬ ‫بیمارســتان جدید‬ ‫اکنون سه‬ ‫بندرعباس با ظرفیت‬ ‫استان تا ادامه این‬ ‫بویلر و هیترهای‬ ‫قــرارگاه پلیسراه‬ ‫اســتاندارد راهاندازی شــده اســت‪ .‬بیمارستان شهیدمحمدی‬ ‫و روستاهای‬ ‫را رفع نشــتی‬ ‫ـروگاه بندرعباس‬ ‫ـین فرمانده‬ ‫در فضایی‬ ‫ـودرو به دلیل اصرار‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫بیمارستان به داروخانه‪،‬‬ ‫مدیرعامل‬ ‫اندازی شده است‪.‬‬ ‫ســت‪ .‬به گزارش ایرنا؛ جانشـ محدودیتهای کرونایی‬ ‫ـرد‪.‬‬ ‫رانندگان ‪ 572‬خـ‬ ‫کندانســور عنوان کـ‬ ‫میلیون ممنوع ا‬ ‫متخصصان نیــروگاه‬ ‫‪ 120‬تخت راه‬ ‫ـیدی افزود‪ :‬این‬ ‫در همیــن مــدت‬ ‫رعایت شیوهنامهها و‬ ‫فرشـ‬ ‫ویــژه‪ ،‬دســتگاه‬ ‫هرکدام مبلــغ ‪10‬‬ ‫صــص و تجــارب‬ ‫ادامــه داد‪:‬‬ ‫درمان اســت و برای‬ ‫استان یاداور شد‪:‬‬ ‫ــیژن‪ 8 ،‬تخــت‬ ‫یــت رفتوامــد‬ ‫بــا اشــاره به تخ‬ ‫ـزگان گفــت‪ :‬از اغــاز‬ ‫تعمیرات واحدهای‬ ‫زحمتهای کادر‬ ‫دســتگاه اکس‬ ‫تشــدید محدود‬ ‫قبض جریمه پنج‬ ‫ـرارگاه پلیــسراه هرمـ‬ ‫صنعت برق کشور در‬ ‫تشــکر از‬ ‫زمان دیگری نیازمند‬ ‫شامگاه بــر نقض‬ ‫‪ 85‬خودرو نیــز‬ ‫شــین فرمانــده قـ‬ ‫بندرعباس و‬ ‫دلیل مصرف باالی‬ ‫ـدند و راننــدگان‬ ‫مــردم در بهترین روش برای عزیزانمان بیشــتر ازهر‬ ‫روز ‪ 24‬مرداد) تا‬ ‫جان‬ ‫ایام گرم ســال به‬ ‫ریــال جریمه شـ‬ ‫مــن قدردانی از‬ ‫کرونا (ساعت ‪12‬‬ ‫ســالمتی خود و‬ ‫نیروگاهی افزود‪:‬‬ ‫ســرهنگ تنها‪ ،‬ض‬ ‫مســافران‪ ،‬از مبادی‬ ‫محدودیتهای جدید‬ ‫نیروگاههای کشور‬ ‫ویروس حفظ‬ ‫ـون ریالــی گرفتنــد‪.‬‬ ‫همگانی هستیم‪.‬‬ ‫حساسی را برای‬ ‫و ‪ 829‬خودروی‬ ‫شــیوع گســترده‬ ‫افزود‪ :‬در میلیـ‬ ‫وحدت و همدلی‬ ‫انرژی برق‪ ،‬شرایط‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫‪ 28‬مرداد‪،‬یکهزار‬ ‫میکند و تولید این‬ ‫تنها‬ ‫با پلیس‪ ،‬تصریح‬ ‫پنجشــنبه‬ ‫استان‪ ،‬سفر به شهرها‬ ‫های حرارتی ایجاد‬ ‫برگردانده شــد‪ .‬ســرهنگ اسماعیل راهنمایی همراهی‬ ‫بودن همه شهرهای‬ ‫بهویژه نیروگاه‬ ‫برداری صحیح و‬ ‫ورودی هرمزگان‬ ‫خودرو نیــز با تذکــر و‬ ‫در استان و قرمز‬ ‫بهره‬ ‫اصولی‪،‬‬ ‫جز با مراقبتهای‬ ‫شدند‪ .‬وی کرونا‬ ‫ـدگان چهــار هــزار‬ ‫در این نیروگاه با‬ ‫انرژی‬ ‫ایــن مــدت راننـ‬ ‫اســتان منصرف‬ ‫میسر نمیشود که‬ ‫پلیسراه‪ ،‬از خروج از‬ ‫تعمیرات بهموقع‬ ‫شــفاهی ماموران‬ ‫به وقوع پیوست‪.‬‬ ‫تعمیرات واحد یک‬ ‫انجام‬ ‫رتبه دوم‬ ‫نذر‬ ‫برخوردقاطعانهباکسانی‬ ‫کهبه سالمتمردم‬ ‫خیانتمی کنند‬ ‫‪07‬‬ ‫عارفغالمی؛‬ ‫اینهعبرتوفاداران‬ ‫فوتبالایران‬ ‫کابینهپیشنهادیرئیس جمهوراینروزهادربهارستانمستقرشدهاست‬ ‫تا بعد از بحث و بررسی برنامه هریک از وزرای مطرح شده و دفاعیات ان ها در مقابل نمایندگان درنهایت تکلیف‪ 19‬وزارتخانه دولت‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫سیزدهم با رای نمایندگان مشخص شود‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪03‬‬ ‫کنترلهوشمندانهویروس کرونادر فوالدمبارکه‬ ‫فوالدمبارکهمی تواند‬ ‫الگویمناسبیبرای‬ ‫مدیریتبحرانکروناباشد‬ ‫تخلف بیمارستان‬ ‫کارمند م‬ ‫دستگیری حمدی بندرعباس‬ ‫شهید م‬ ‫باردار در هرمزگان‬ ‫مادر‬ ‫سکفوالدهرمزگان‬ ‫ما‬ ‫‪02‬‬ ‫واقعیت هایی کههر از چند گاهی‬ ‫خودشان را نشان می دهند‬ ‫رکتیراهبردیاست‬ ‫ح‬ ‫سینه شدن بیش از ‪2‬‬ ‫واک‬ ‫سیاست‬ ‫ورزش‬ ‫هارنامه مالیاتی‬ ‫اظ‬ ‫تمدید مهلت ارائهصاحبان امالک اجاری‬ ‫شخاص حقوقی و‬ ‫ا‬ ‫تولیدواکسن کرونا‬ ‫بدونبرنامهریزی‬ ‫واردکنندهسوخت‬ ‫خواهیمشد‬ ‫‪02‬‬ ‫درگذشت عالممتفکر‬ ‫مرحوم محمدرضاحکیمی‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫‪04‬‬ ‫شتیبان کووید ‪ 19‬در‬ ‫ارستان پ‬ ‫بیم رعباس اغاز بکار کرد‬ ‫بند‬ ‫مزگان برگردانده شد‬ ‫دروی مسافران از هر‬ ‫‪ 1829‬خو‬ ‫یادداشت‬ ‫یادداشت‬ ‫‪08‬‬ ‫‪ 684‬مسافر‬ ‫ایرباس ‪A380‬‬ ‫تاثیر منفی کرونا‬ ‫بر اشتغال معلوالن‬ ‫حسین قلع ریز‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫فرشیدمعنایی‬ ‫مدیرعامــل انجمن ضایعات نخاعی‬ ‫استان هرمزگان‬ ‫جهان ناتوان‬ ‫کرونااگرچهبرایاکثریتجامعهدنیابه صورت‬ ‫حسن روانشید‬ ‫یــک عــادت‪ ،‬همچــون الودگــی هــوا‪ ،‬بیماری‬ ‫روزنامه نگارپیشکسوت‬ ‫ایــدز‪ ،‬تجمع دهکــده جهانی در شــبکه های‬ ‫به هم پیوستهاینترنتی‪،‬سیاست هایپیچیدهو‬ ‫برانداز غربوورودبهحریم هایخصوصیحتیبدوناینکهطرفمقابلیکیاز ابزارهایارتباطیموجودرادر‬ ‫اختیار داشتهباشد‪،‬درامدهاست!اماهنوز هممی تواندخطراتعظیمیرابراینسل هایایندهبهارمغانبیاورد‬ ‫ومطالباتخودرابه صورتکشتارهایجمعیتیپساز تولداولینانساناز نسل هایبعدیکهشروعاناسفند‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬برابر بامارس‪ ۲۰۲۰‬بود‪،‬بگیردو همچنانبهاینانتقام جوییتاریخیادامهدهدتاان هایی کهاز این‬ ‫توطئهجانبهدر می برندزندگیخودرابهطریقیتازهبسازندزیراامروز متوجهنیستندبه شدتزمین خوردهو‬ ‫تماماستخوان هایشانشکستهاستواگر می توانندچندقدمراهبروندبهدلیلگرمبودنمفاصلان هاستکه‬ ‫وقتیبهسردیوبرودترسیدهنه تنهاتوانیبرایحرکتباقینمی ماندبلکهشدتدردبه جاماندهنفس هارا‬ ‫همخواهدگرفتتااثار فرسایشدر ان هاهویداشودکهنه تنهانمی توانندتحرکیداشتهباشندبلکهاذوقه ای‬ ‫برایارتزاقوادامهحیاتندارندزیرامعضل هاییچونبی ابیوتورمهمه چیز رافراگرفتهواکوسیستمجهان‬ ‫همچونبه جاماندگاناز اینسونامیبزرگناتوانشدهاست!سیزدهمخردادماهامسالاعضایاوپکپالس‬ ‫تصمیم گرفتند با افزایش بهای نفت و امیدواری بیشتر نسبت به رونق بازار جهانی ان پس از تاثیرپذیری از‬ ‫دورانسختکروناییباشند‪.‬ان هاهمه چیز رابر اساستجربیاتگذشتهمی دیدندغافلاز اینکهاینویروس‬ ‫موقتاباعثچشم انداز‬ ‫پدیده ایجدیدوغیرقابل پیش بینیاستکهبتوانکاهشمحدودیت هایکروناییرا ً‬ ‫امیدواری هایایندهمتصور شدتاروزنامهوال استریتژورنالطیگزارشیدراین بارهعنوانکند‪:‬پساز پیش بینی‬ ‫اعضایاوپکوهم پیمانانشدرموردافزایشتقاضاوهمچنینتصمیمبرایازدیادتولید‪،‬بهاینفتبهباالترین‬ ‫میزاندر دوسالاخیر رسیدوفراتر از‪ ۷۰‬دالر در هر بشکهقیمت گذاریشدکهاینافزایشبهاینفت‪،‬هم راستا‬ ‫باگرانشدنیکسریکاالهایدیگر در بازار جهانیبهدنبالبهبودو ارتقاءدر سراسر دنیاپساز فروکشکردن‬ ‫شدتوضعیتکروناییدر بیشتر مناطقجهانبودهاست‪.‬اعضایاوپکپالسدر حالیبر وعدهپیشینخود‬ ‫مبنیبر افزایشسطحتولیدتاکیدمی کردندکهبهنظر می رسیدچشم انداز جهانینفتدر مسیر بهبودیقرار‬ ‫گرفتهو کشورهایصادرکنندهبرایبهدستاوردندرامدناشیاز فروشنفتپساز یکدوره کمرشکنرکود‬ ‫امیدوارترشده اندبخصوصاینکهوضعیتکرونادربیشترنقاطقارهاسیاوبخصوصچینبزرگترینمصرف کننده‬ ‫نفتجهانمهار شدهو واکسیناسیوندر اروپاو امریکاهمچناندر جریاناستو وضعیتبه گونه ایپیش‬ ‫می رودکهمی توانبهافزایشدرخواست هابراینفتدر جهاناطمینانداشتکهکمیتهاعضایاوپکاعتقاد‬ ‫داشتنددرخواست هابراینفتمی تواندتاششمیلیونبشکهدر روز طینیمهدومسالمیالدیافزایشیابد‪.‬‬ ‫زمزمهبازگشتایرانبهبازار جهانینفتهماز همین گمانه زنی هاسرچشمهمی گرفت کهالبتهبهحصول‬ ‫توافقدر برجامگر هخوردهبود‪.‬خبرگزاریفرانسهنیز در گزارشیاین گونهپیش بینیمی کردکهپساز شروعبه‬ ‫کار تاسیساتنفتیکشور جنگ زدهلیبیاز اواخر سال‪ 2020‬کهدرنهایتیکمیلیونبشکهنفترادر روز بهبازار‬ ‫افزودهاستحاالهمهچشم هابهایراندوختهخواهدشد‪.‬امادلتاپالسبهناگاهواردمیدانجهانیمی شود‬ ‫به سرعتمیزانجهشسویه هارابااخرینان هابهنام«‪»ETA‬از نیجریهبهعددبیستبرساندو سریع تر از‬ ‫اولینسویهکووید‪ 19‬جهانرادر محاصرهخودقرار دهد‪.‬شایدزمانانرسیدهباشدتامتفکراندر سیارهابیبه‬ ‫اینواقعیتانکارناپذیرپیببرندکهمبارزهباپدیدهنادرکرونانیازمندهمتیکپارچهجهانیمی باشدتاباالگویی‬ ‫واحدبهقرنطینهبپردازند‪،‬درستهمانندیک دقیقه ایکهبهمناسبتیادبودبرقاینجریانقطعمی شود‪.‬نیازی‬ ‫نیستشغل هاراطبقه بندیکنیموساعاتمنعترددداشتهباشیمبلکهبایدبرایکنترلانتقال پذیریویروس‬ ‫اساسیاندیشیدتاقبلاز همهمیزانکشتارهایناجوانمردانهبهصفر برسد‪.‬ارامستانبهشت زهرایتهراندر‬ ‫سال‪ ۱۳۴۹‬بادفناولینمتوفیبهناممحمدعلیخیالیدر قطعهاولردیفیکمنخستینحفرهراافتتاح‬ ‫کرد که امروز شاهد باالترین میزان کفن ودفن روزانه است و در ‪ ۵۰‬سال گذشته بی سابقه می باشد‪ .‬هر انچه‬ ‫طیهجدهماهگذشتهتحتعنوانقرنطینهعملیاتیشدهبه جزفروردین ماه‪۱۳۹۹‬نه تنهانتوانستهکارسازباشد‬ ‫بلکهتاحدودیبهافزایشابتالهایتازهمنجر گردیدهکهامارهایرسمیوزارتبهداشتو ستادملیمقابله‬ ‫باکروناشاهداینمدعامی باشند‪،‬بنابرایننهاینکهانجامقرنطینهبه خودی خودنتوانستهاستتاثیریبر افت‬ ‫الودگی هاداشتهباشدبلکهعیبدر نحوهاجرایاناستکهموافقروندجریاناتجامعهغرقدر رکودنیست‬ ‫کهمی طلبداینبار زمانافزایش یافتهوشاملممنوعیتجابجاییبینتماماستان هاباشدودر اولینگامکلیه‬ ‫جایگاه هایفروشبنزیناز عرضهانبه جز خودروهایاداری‪،‬امبوالنس ها‪،‬اتش نشانیوپلیستاکسی های‬ ‫اینترنتیواژانس هاجلوگیریشود‪.‬همچنینخطوطمترو‪،‬اتوبوس هایدرونوبرون شهریبه صورتیکپارچه‬ ‫تعطیلتاجامعهراناچار کنددرخانهبمانندومواردترددضروریراتنهابه وسیلهپیک ها‪،‬تاکسی هایاینترنتیو‬ ‫اژانس هابهانجامبرسانند‪.‬ویروسمنتظرمانمی ماندتابه مرورزمانناچارباشیمخودراباشرایطفعلیاضطراری‬ ‫وفقدهیمبلکهدر حالازدیادسویه هایجدیدبر رویکرهزمیناستتابه سرعتجهانراناتوانکند‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای‬ ‫تعمیرات اساسی دو دستگاه توربین زاریا مدل ‪( DU80‬پکیج دوم)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اگهی شماره ‪87300039 :‬‬ ‫شرکت انتقال گاز ایران شرکت انتقال گاز ایران ‪/‬منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) موضوع‬ ‫منطقه دو عملیات انتقال گاز فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد‬ ‫مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم‬ ‫است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه‬ ‫محققسازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/ 06/01‬به شماره ‪ 2000092036000018‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد تا ‪ :‬ساعت ‪ 16‬روز پنجشنبه مورخ ‪1400/06/11‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهادتا ‪ :‬ساعت ‪ 16:00‬روز شنبه مورخ ‪1400/07/03‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت های کیفی ‪ :‬ساعت ‪ 9 :00‬روز یکشنبه مورخ ‪1400/07/04‬‬ ‫زمان گشایش پاکتهای مالی ‪ :‬متعاقبا از طریق سامانه ستاد اطالع رسانی می گردد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان نلسون ماندال (جردن) بلوار اسفندیاری پالک ‪ 27‬طبقه هشتم اتاق ‪805‬‬ ‫شماره تماس‪031 - 34042490 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫دفترثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها‪،‬در سایت سامانه ‪ www.setadiran.ir‬بخش "ثبت نام‪/‬پروفایل تامین کننده‪ /‬مناقصه گر" موجود است‪.‬‬ ‫ضمنا اگهی فوق در سایتهای زیر قابل مشاهده می باشد‪:‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫‪http://district2.nigtc.ir‬‬ ‫‪WWW.NIGTC.IR‬‬ ‫‪WWW.SHANA.IR‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/06/02:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/06/01 :‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1178345:‬‬ ‫روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اگهی عرضه و واگذاری هفت قطعه زمین با کاربری های مسکونی‬ ‫خدماتی ‪،‬انبار و دو واحد تجاری ‪ ،‬هفت قطعه زمین با کاربری های‬ ‫درمانی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬فرهنگی و دو قطعه زمین با کاربری‬ ‫تفریحی‪،‬جهانگردی وگردشگری از بین دارندگان موافقت نامه اصولی‬ ‫نوبت اول‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان به عاملیت از سوی سازمان ملی زمین و مسکن درنظر دارد بر اساس جدول ذیل‪ ،‬ردیف های شماره ‪ 1‬الی‪ 7‬با کاربری تجاری‪-‬خدماتی‪-‬‬ ‫مسکونی از طریق مزایده عمومی و ردیف های ‪ 8‬الی ‪ 14‬در بین دارندگان موافقت نامه اصولی (اموزشی و درمانی و فرهنگی و ورزشی) در راستای ماده ‪ 100‬قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی‬ ‫دولت و ردیف های ‪ 15‬و ‪ 16‬را در راستای ماده ‪ 22‬قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‪ ،‬به دارندگان موافقت اصولی معتبر صادره از ناحیه اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان جهت احداث مجتمع تفریحی ‪ -‬پذیرایی برابر ضوابط شهرسازی از طریق اگهی فراخوان در شهر های زاهدان‪ ،‬میرجاوه‪ ،‬مهرستان و سراوان واگذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اگهی در سامانه ستاد مورخ ‪ 1400/05/31‬ظرف مدت ‪ 13‬روز کاری (پایان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ ‪ )1400/06/11‬پس از تهیه ضمانت نامه بانکی به‬ ‫مبلغ ‪ %5‬بهای پایه هر قطعه در وجه اداره کل راه و شهرسازی استان و قابل تمدید سه ماهه به تقاضای این اداره کل نسبت به ثبت نام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫شماره مزایده های ثبت شده در سامانه عبارتند از ‪:‬‬ ‫مسکونی‪ ،‬تجاری و خدماتی تجاری ‪ ،2000004539000001‬فراخوان ماده ‪ 100‬قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‪ ،2000004539000002‬فراخوان ماده ‪ 22‬قانون الحاق موادی به قانون تنظیم‬ ‫بخشی از مقررات مالی دولت ‪2000004539000003‬‬ ‫برنده اگهی موارد ‪ 15‬و ‪( 16‬در راستای ماده ‪ 22‬قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) می بایست ظرف مدت ‪ 10‬روز از تاریخ اعالم نسبت به واریز درصد پیشنهادی‬ ‫اولیه به حساب سازمان ملی زمین و مسکن نزد بانک مرکزی بنام سازمان ملی زمین و مسکن اقدام و مابقی وجه باقیمانده را به صورت پلکانی (به ترتیب ‪ 4‬سال باقیمانده ‪%30،%25،%20،%15‬‬ ‫باقیمانده مبلغ) را با ارائه چک و تضمین معتبر (سفته) به میزان یک و نیم برابر اقساط باقیمانده زمین مورد واگذاری با ظهر نویسی ضامن معتبر به تشخیص سازمان ملی زمین و مسکن اقدام‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫بررســی و اعالم برنده اگهی در تاریخ ‪1400/06/13‬راس ساعت‪ 10‬صبح با حضور اعضاء کمیسیون مزایده و مناقصه این اداره کل در محل ساختمان جانبازان واقع در خیابان دانشگاه صورت‬ ‫خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫برنده اگهی می بایست ظرف مدت ‪ 10‬روز از تاریخ اعالم تحت عنوان برنده از سامانه ستاد نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی به حساب سازمان ملی زمین و مسکن نزد بانک مرکزی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان قبل از ثبت نام از محل مورد نظر با هماهنگی نماینده فنی این اداره کل بازدید بعمل اورند‪ .‬واحد ها و ملک مذکور براساس وضع موجود براورد بهای کارشناسی و قابل واگذاری می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تمامی مراحل برگزاری مزایده از تحویل اســناد مزایده تا ارائه پیشنهاد از سوی متقاضیان از طریق سامانه تدارکات دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬و دارای امضای دیجیتال‬ ‫صورت خواهد پذیرفت و تنها پاکتی که عالوه بر بارگذاری در سامانه بصورت فیزیکی دریافت می گردد پاکت (الف) حاوی ضمانت شرکت در مزایده می باشد که می بایست به حراست اداره‬ ‫کل حداکثر تا ساعت ‪ 12‬مورخ ‪ 1400/06/11‬واقع در میدان شهدا تحویل گردد‪.‬‬ ‫متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به معاونت امالک و حقوقی این اداره کل (اداره واگذاری) مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫بهای واحدها و قطعه مورد عرضه توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری به شرح ذیل می باشد ‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‬ ‫مساحت‬ ‫پالک فرعی‬ ‫پالک اصلی‬ ‫ادرس‬ ‫قیمت هر مترمربع‬ ‫‪ %5‬بهای پایه‬ ‫‪1‬‬ ‫واحد تجاری‬ ‫‪28/70‬‬ ‫‪8571‬‬ ‫‪22414‬‬ ‫زاهدان بلوار ثارا‪ ...‬حد فاصل ثارا‪ 2 ...‬و ‪4‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫‪107/625/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫واحد تجاری‬ ‫‪41‬‬ ‫‪8587‬‬ ‫‪22414‬‬ ‫زاهدان بلوار ثارا‪ ...‬حد فاصل ثارا‪ 2 ...‬و ‪4‬‬ ‫‪75/000/000‬‬ ‫‪153/750/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تجاری‪-‬خدماتی‬ ‫‪1611/50‬‬ ‫زاهدان بلوار کوثر تقاطع بهداشت‬ ‫‪110/000/000‬‬ ‫‪8/863/250/000‬‬ ‫قسمتی از پالک ‪22709‬‬ ‫‪4‬‬ ‫انبار مصالح‬ ‫‪300‬‬ ‫‪4141‬‬ ‫‪22709‬‬ ‫زاهدان شهرک مصالح فروشان‬ ‫‪22/000/000‬‬ ‫‪330/000/000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خدماتی‬ ‫‪2207/6‬‬ ‫‪982‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مهرستان بلوار جمهوری‪-‬شهرک فرهنگیان‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫‪772/660/000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫زمین مسکونی‬ ‫(دارای فونداسیون‬ ‫با ظرفیت ‪69‬‬ ‫واحد)‬ ‫‪3663‬‬ ‫زاهدان مهرشهر جنب مجتمع مسکونی سیمان سیستان‬ ‫‪17/000/000‬‬ ‫‪5/550/000/000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪220/22‬‬ ‫زاهدان بلوار دانشجو‪-‬بلوار امام علی(ع)‬ ‫‪60/000/000‬‬ ‫‪660/660/000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اموزش عالی‬ ‫‪1011/32‬‬ ‫زاهدان جنب مجتمع مسکونی گواتام‬ ‫‪35/000/000‬‬ ‫‪35/396/200/000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫اموزشی‬ ‫‪500‬‬ ‫زاهدان دانشجو‪ 36‬جنب دبیرستان دخترانه گزینه نو‬ ‫‪31/000/000‬‬ ‫‪15/500/000/000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اموزشی‬ ‫‪1691‬‬ ‫قسمتی از پالک‪272‬‬ ‫میرجاوه‬ ‫‪3/000/000‬‬ ‫‪5/073/000/000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫اموزشی‪،‬فرهنگی‬ ‫‪1250/13‬‬ ‫قسمتی از پالک‪272‬‬ ‫میرجاوه خیابان شهید باب الدین ریگی‪،‬خیابان انقالب‬ ‫‪2/005/000‬‬ ‫‪3/125/325/000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫درمانی‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪6393‬‬ ‫زاهدان‪-‬غدیر شهر‬ ‫‪25/000/000‬‬ ‫‪1/250/000/000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫درمانی‬ ‫‪1000‬‬ ‫قسمتی از پالک ‪ 3569‬اصلی‬ ‫سراوان‪-‬بلوار معلم ‪،‬خیابان هیرمند و معلم‬ ‫‪5/000/000‬‬ ‫‪250/000/000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ورزشی‬ ‫‪1134‬‬ ‫زاهدان‪-‬غدیر شهر‬ ‫‪12/500/000‬‬ ‫‪708/750/000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫تفریحی گردشگری‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪16‬‬ ‫جهانگردی‬ ‫‪2477/40‬‬ ‫قسمتی از ‪22177‬‬ ‫‪1079‬‬ ‫‪22710‬‬ ‫ماده‪ 100‬قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (از بین دارندگان موافقت نامه اصولی)‬ ‫‪17680‬‬ ‫‪22710‬‬ ‫قسمتی از پالک ‪22710‬‬ ‫‪7429‬‬ ‫‪23073‬‬ ‫‪23073‬‬ ‫ماده ‪ 22‬قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دارندگان موافقت اصولی معتبر)‬ ‫شناسه اگهی‪1179751 :‬‬ ‫م الف‪397 :‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫تحت قسمتی از ‪22414‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مهرستان ورودی شهر‬ ‫‪5/000/000‬‬ ‫‪590/500/000‬‬ ‫زاهدان ‪-‬بلوار سرداران شهید‬ ‫‪30/000/000‬‬ ‫‪3/716/100/000‬‬ ‫اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫راهکار نظامی برای‬ ‫حل وفصل مسئله‬ ‫افغانستان وجود ندارد‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬ضمن دعوت‬ ‫طرفیــن بــه حفظ ثبــات‪ ،‬امیــدوار هســتیم گروه ها از‬ ‫فرصــت خــروج نیروهــای فرا منطق ـه ای بــرای ایجاد‬ ‫دولتــی فراگیــر و دارای روابــط نیــک بــا همســایگان‬ ‫نهایــت اســتفاده را بکننــد‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســعید‬ ‫خطی ـب زاده اظهــار داشــت‪ :‬ایــران اخریــن تحوالت‬ ‫افغانستان را رصد کرده و ما با گروه های مختلف در‬ ‫ارتباط هستیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬ضمن دعوت طرفین‬ ‫بــه حفــظ ثبات‪ ،‬امیدوار هســتیم گرو ههــا از فرصت‬ ‫خــروج نیروهای فرا منطقه ای از ایجاد دولتی فراگیر‬ ‫و دارای روابــط نیک با همســایگان نهایت اســتفاده‬ ‫را بکنند‪ .‬ســخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد‪:‬‬ ‫تاریخ افغانستان نشان می دهد راهکار نظامی برای‬ ‫حل وفصل مســئله این کشــور وجود ندارد و ایران در‬ ‫این زمینه اماده همکاری و تسهیل گفت وگوها است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور‬ ‫خارجــه بــا تاکیــد بر اینکه ایران در ‪ ۴۰‬ســال گذشــته‬ ‫همــواره در کنــار مــردم افغانســتان بــوده و بر حفظ‬ ‫جــان و مــال ناموس مردم و حقوق زنان و حفظ اثار‬ ‫میراث تاکید می کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ایران امیدوار است‬ ‫شورای هماهنگی تشکیل شده بتواند صلح را در این‬ ‫کشــور حاکــم کنــد‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬بدیهی اســت در‬ ‫شــرایط حاکم‪ ،‬موج جدید مهاجران شــکل گرفته که‬ ‫ضرورت تداوم کمک های بشردوستانه را برای کاهش‬ ‫االم مردم افغانستان دوچندان می سازد‪ .‬خطیب زاده‬ ‫در پاســخ بــه ســوالی دربــاره اهداف ســفر وزیــر امور‬ ‫خارجه پاکســتان به تهران خاطرنشــان کرد‪ :‬این سفر‬ ‫بــه درخواســت وزیــر امــور خارجــه پاکســتان در روز‬ ‫پنجشنبه انجام می شود و موضوع اصلی سفر مسائل‬ ‫دوجانبه و مسائل افغانستان خواهد بود‪ .‬سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه یاداور شد‪ :‬ایران به عنوان کشوری‬ ‫که تالش خود را در راستای ایجاد صلح در افغانستان‬ ‫نشــاءاهلل این ســفر‬ ‫انجام داده رایزنی خود را دارد و ا ‬ ‫در راستای تداوم روابط دوستانه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوالی درباره خبر اعالم شده از سوی‬ ‫دبیــر کل حــزب اهلل لبنان مبنی بر ارســال ســوخت به‬ ‫لبنــان و جزئیــات ان ابــراز داشــت‪ :‬تجارت عــادی در‬ ‫حوزه مشــروع مثل انرژی تصمیم حاکمیتی و مرسوم‬ ‫اســت کــه بــر اســاس تصمیــم خودمــان و اعــام نیاز‬ ‫دوســتانمان نفت می فروشــیم‪ .‬قطعا مــا نمی توانیم‬ ‫رنــج مــردم لبنــان را که با طراحی پشــت پــرده دچار‬ ‫مشــکل شــده اند را ببینیــم‪ .‬ســخنگوی وزارت امــور‬ ‫خارجــه ادامــه داد‪ :‬مــا به عنوان کشــوری که ســال ها‬ ‫تحت تحریم قرار داشــتیم‪ ،‬می دانیم برخی کشورها‬ ‫دچار اعتیاد به تحریم هستند‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 02‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1145‬‬ ‫رویداد‬ ‫گمانه زنی هادر موردجلسهرایاعتمادافزایش یافتهاست‬ ‫وزرای پیشنهادی چشم به راه چراغ سبز بهارستان‬ ‫کابینه پیشــنهادی رئیس جمهــور ایــن روزها در‬ ‫بهارستان مستقرشده است تا بعد از بحث و بررسی‬ ‫برنامه هریک از وزرای مطرح شده و دفاعیات ان ها‬ ‫در مقابل نمایندگان درنهایت تکلیف‪ 19‬وزارتخانه‬ ‫دولت سیزدهم با رای نمایندگان مشخص شود‪ .‬تا‬ ‫روز چهارشنبه مشخص خواهد شد که کدام یک از‬ ‫‪ 19‬وزیر پیشنهادیابراهیمرئیسیاز بهارستانراهی‬ ‫پاستور خواهند شد؛ اما «برخورد مجلس با کابینه‬ ‫رئیسیچگونهاست؟»به گزارشخبر انالین‪،‬برخی‬ ‫از کارشناسان پیش بینی کردند که کابینه پیشنهادی‬ ‫ب هســامت از بهارســتان عبور خواهد کرد و برخی‬ ‫دیگر معتقدبودندتعدادیاز اینوزرایپیشنهادی‬ ‫رایاعتمادنخواهندگرفت‪.‬‬ ‫عبدالرضــا احمــدی تحلیلگــر امــور سیاســی در‬ ‫ایــن زمینــه گفــت‪ :‬ازنظــر اعضــای هیئــت دولــت‪،‬‬ ‫احساس می شود برعکس تمام روسای دولت های‬ ‫گذشــته و روســای جمهوری اســامی‪ ،‬اقای رئیسی‬ ‫یکــی از روســایی اســت کــه ‪ ۴‬ســال بــرای انتخاب‬ ‫اعضــای هیئــت دولت فرصت داشــتند‪ .‬ایشــان نه‬ ‫مشــکل رد صالحیــت داشــتند و قریــب به اتفــاق‬ ‫سیاســیون می گفتنــد او در دولت ســیزدهم حضور‬ ‫خواهد داشــت و هیئت دولت متاثر از مطالعات‬ ‫‪ ۴-۳‬ســاله اســت‪ .‬او پس از انتخابات‪ ،‬تماس های‬ ‫زیادی به منتقدان خود نداشت‪ .‬دفترشان از همه‬ ‫سیاســیون برای شــاکله هیئــت دولــت و حاکمیت‬ ‫دولــت ســیزدهم مذاکره می کردنــد؛ و دلیل این که‬ ‫ایشان خود را دولت جامع ومانع می داند و بیشتر‬ ‫حول محور این بود که رئیس جمهور همه ازجمله‬ ‫کسانی که در انتخابات حضور نیافتند هستم‪ ،‬ولی‬ ‫به نظر می رسد هیئت دولت معرفی شده تناقض‬ ‫با مطالعات ‪ ۴‬ســاله و ســخنان قبلی اقای رئیســی‬ ‫داشت‪ .‬او در شرایطی وارد دولت شده که بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار نفر تلفات کرونا داریم و تورم بیش از ‪۴۰‬‬ ‫درصد است‪ .‬با این هیئت دولت بعید است بشود‬ ‫اقتصاد و وضعیت کشور به سامان شود‪.‬‬ ‫دودوتاچهارتاخیلیمهماست‬ ‫علــی موســوی تحلیلگــر سیاســی نیــز در ایــن‬ ‫زمینــه ابــراز داشــت‪ :‬بــا صحبت هایــی که تــا االن‬ ‫ثهــا را پیگیــری می کنیــم می بینــم بــا‬ ‫شــده و بح ‬ ‫بیشــتر گزینه هایــی کــه صحبــت شــده‪ ،‬وزارت راه‬ ‫باید جــزو وزارتخان ههــای دارای چهارچوب باشــد‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1241‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر‬ ‫تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار‬ ‫ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی‬ ‫مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد‬ ‫بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۴۲۱‬مورخ ‪ 1400/05/04‬على الماسی زفره فرزند‬ ‫سلطانعلی بشماره شناسنامه ‪ ۳۵‬صادره از زفره بشماره ملی ‪ ۵۶۵۹۵۶۲۱۱۶‬در ششدانگ‬ ‫یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۲۷‬فرعی از اصلی ‪ ۱۵۳۱۶‬واقع در‬ ‫بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 208/74‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/02 :‬رییس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان ‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1174663‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1229‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید‬ ‫انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی‬ ‫می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر‬ ‫طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در‬ ‫صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و‬ ‫صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۷۴۸‬مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹‬محسن غفوری پزوه فرزند‬ ‫حسن بشماره شناسنامه ‪ ۳۷‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۹۱۴۲۸۹۰۹‬در سه دانگ‬ ‫یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۶۳۲۵‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 122/04‬متر مربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫حسین دانشمند خوراسگانی‪.‬‬ ‫‪ -۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۷۴۵‬مورخ ‪ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹‬اکرم السادات سیدی‬ ‫دستجردی فرزند سید ابوالقاسم بشماره شناسنامه ‪ ۱۰۴۵۶‬صادره از برخوار و میمه بشماره‬ ‫ملی ‪ ۶۶۰۹۱۷۴۶۸۷‬در سه دانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ ۶۳۲۵‬واقع در ثبت اصفهان به مساحت ‪ 122/04‬متر مربع‪ .‬خریداری مع الواسطه‬ ‫بصورت عادی از مالک رسمی حسین دانشمند خوراسگانی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/02 :‬مهدی صادقی‬ ‫رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان ‪/1174696‬م الف‬‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1239‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر‬ ‫تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار‬ ‫ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه ارجمندنیا فرزند خسرو به شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1891‬صادره از اصفهان در مقطع کارشناسی رشته حقوق‬ ‫قضائی صادره از واحد دانشگاهی اصفهان(خوراسگان) با شماره سریال‬ ‫‪ 65115‬مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد‪ .‬از یابنده تقاضا می‬ ‫شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) به‬ ‫نشانی اصفهان خیابان جی شرقی ارغوانیه ارسال نماید‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫وزرا را معرفــی کــرد یــک وزیــر اقــای خاتمــی را‬ ‫نگه داشت‪ .‬اقای رحمتی درراه و ترابری را نگه‬ ‫داشــت‪ .‬اینجا حتی ما دایــره اصولگرایی را هم‬ ‫نمی بینیــم‪ .‬ارزو می کنیم برداش ـت های ما غلط‬ ‫باشــد و ایــن کابینــه موفق تریــن کابینــه بعــد از‬ ‫انقــاب باشــد چــون همه به دولــت موفق نیاز‬ ‫داریم؛ اما هر طور روی کاغذ حســاب می کنیم‪،‬‬ ‫ارزو داریم دودوتا چهار تای عزیزان بشود ‪ ۵‬تا‬ ‫ولی هر کار می کنیم به ‪ ۳‬هم نمی رسد‪.‬‬ ‫زود است برخورد مجلس را پیش بینی‬ ‫کنیم‬ ‫و دودوتاچهارتــا خیلــی مهم اســت‪ .‬اقای قاســمی‬ ‫اصال طرحی را ارائه نکرده است‪ .‬مجلس می گوید‬ ‫او توانمند است و به او رای می دهیم‪ .‬باغگلی که‬ ‫منتقــدان زیادی را داشــت یک چیزی را بــرای دفاع‬ ‫و پیــش بــراورد و پیش نیــاز حداقل هایی را نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬حداقــل جوان بــودن را دارد؛ امــا از اقای‬ ‫رستمقاسمیبراییکوزارتخانهاساسیهیچ چیزی‬ ‫نمی بینیــم‪ .‬مجلــس دارد او را ایــن مدلــی برانــداز‬ ‫می کند‪ .‬اقای خاندوزی صددرصد رای می اورد چون‬ ‫از بدنه مجلس بوده‪ ،‬طرح دارد و شناخت خوبی‬ ‫از حوزه اش دارد‪ .‬وزیر خوبی می تواند باشد و تمام‬ ‫شاخصه ای نســبی تصدی وزارتخانه را دارد‪ .‬سردار‬ ‫وحیدبه صرفیکسریعقبه هابرایتصدیپست‬ ‫وزارت کشــور چون وچرا ندارد‪ .‬یک ســری رویشــان‬ ‫چون وچرانیست‪.‬اشتیانیوزارتدفاعطرحشیک‬ ‫سری کلیاتعاماستو بعیداسترویاو مخالفت‬ ‫شــود‪ .‬کل مجلس روی مجلس اجمــاع دارد و روی‬ ‫بقیــه افــراد ان چنــان اتفاقــی نمی افتــد‪ .‬روی اقای‬ ‫عبدالملکییکسریبحثاستولیفکر نمی کنم‬ ‫مقاومــت ان چنانی برای نقد نمایندگان نخواهیم‬ ‫داشــت‪ ۶-۵ .‬نفــر بــا رای باالیــی رای می اورند که‬ ‫حتیبدونارائهطرح‪،‬موردحمایتهستند‪.‬‬ ‫تقسیم بندی وزرای پیشنهادی به سه دسته‬ ‫کامبیــز خســروی فعــال سیاســی نیــز در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬وزرایی که معرفی شدند نسبت به‬ ‫رای اوری در این مجلس به ســه دســته تقســیم‬ ‫یشــود‪ .‬دســته اول ان هایی انــد کــه یا ســابقه‬ ‫م ‬ ‫وزارت داشــتند یــا از خــود مجلــس هســتند کــه‬ ‫به راحتــی رای باالیــی می اورنــد‪ .‬تعــدادی هــم‬ ‫دچار مشــکلند‪ .‬نه ســابقه ای بــرای احراز چنین‬ ‫جایگاهــی دارنــد و در حــد یک مدیــر درجه دو‬ ‫میانــی ســابقه دارند‪ .‬یکی دو نفر دچار مشــکل‬ ‫جــدی هســتند‪ .‬ا گــر مجالــس دیگــر –حتــی‬ ‫اصولگرایان گذشته‪ -‬بود قطعا این لیست ‪۸-۷‬‬ ‫نفر مشکل داشتند و ‪ ۵-۴‬نفر می افتادند‪ .‬االن‬ ‫یکــی دو نفر دچار مشــکل هســتند ولی ممکن‬ ‫اســت کســی نیفتــد‪ .‬اخریــن لحظات هــم البی‬ ‫یشــود و هــم برخی وزارتخانــه مانند تعاون‪،‬‬ ‫م ‬ ‫رفاه و کار یک ســری اهرم هایی در شرکت های‬ ‫سرمایه گذاری و شستا دارد و قطعا این مجلس‬ ‫بســیار بســیار در بده بســتان های گرفتن پســت‬ ‫و هیئت مدیــره از همــه مجالــس دیگــر تعامــل‬ ‫بیشــتری دارد‪ .‬باغگلــی وزارت اموزش وپــرورش‬ ‫بیشــترین مشــکل را دارد‪ .‬ســاداتی نــژاد‪،‬‬ ‫خاندوزی‪ ،‬قاسمی‪ ،‬اشتیانی و محرابیان مشکلی‬ ‫ندارند‪ .‬بقیه هم رای قابل قبول را می اورند‪ .‬این‬ ‫مجلس تصمیم گیر قطعی نیست‪ .‬این که بیایند‬ ‫برنام ههــا را ببینند‪ .‬فقط هم ارائه دادن برنامه‬ ‫نیســت‪ .‬ایــن برنام ههــا را افــراد دیگــری تهیــه‬ ‫می کنند و حتی وزیر پیشنهادی ان ها را مطالعه‬ ‫نکــرده اســت‪ .‬باید ببیند وزیر چقــدر توان دارد‬ ‫و بعــد رای بدهند‪ .‬بحث این شــد که فراخوان‬ ‫داده بودنــد و قرار بــود کابینه فراجناحی و ‪۸۰‬‬ ‫میلیونی انتخاب شــود‪ ،‬نتیج ـه اش کامال خالف‬ ‫ایــن بــود و یــک کار صددرصــد نمایشــی بــود‪.‬‬ ‫از محــدوده قــوه قضاییــه و اســتان قــدس هــم‬ ‫خــارج نشــدند و حتــی در جامعــه اصولگرایــی‬ ‫هم نبود‪ .‬اقای احمدی نژاد ه مســال ‪ ۸۴‬وقتی‬ ‫تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی‬ ‫مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد‬ ‫بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۹۸۳‬مورخ ‪ 1400/03/26‬على رشمانی دستجردی‬ ‫فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ ۲۹‬صادره از فالورجان بشماره ملی ‪ ۱۱۱۰۷۲۲۸۱۸‬در‬ ‫ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در بخش ‪۱۸‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 186/75‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک‬ ‫رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/02 :‬رییس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1174678‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -9-1237‬رای شماره ‪ ۱4۰۰۶۰۳۰۲۰۲6۰۰۳۱۰۱‬مورخ ‪ 1400/03/05‬هیات چهار‬ ‫اقای علی زمانیان به شناسنامه شماره ‪ ۱۲۳۰‬کد ملی ‪ ۱۲۹۰۸۳۳۱6۸‬صادره خمینی شهر‬ ‫فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 178/92‬مترمربع پالک شماره‬ ‫‪ ۱۳۹۰۰‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری‬ ‫طبق مبایعه نامه عادی از مالکیت مالک رسمی نعمت اله زارعی شمس ابادی‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در‬ ‫اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از‬ ‫اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/06/02 :‬رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1174766‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1249‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪1390/9/20‬و برابر رای شماره ‪140060306005003615‬مورخ‬ ‫‪ 1400/05/15‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکورمستقر در واحد ثبتی نیشابور‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا خوجانی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 152/85‬متر مربع از پالک شماره ‪ 12‬اصلی واقع در اراضی قلعه نو‬ ‫بخش ‪ 12‬حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای غالمرضا کاشفی فرزند‬ ‫قاسم محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ی‪ 15‬روز از طریق این روزنامه‬ ‫و محلی کثیر االنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه‬ ‫اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و‬ ‫در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسلیم و رسید اخذ نماید‪ .‬معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت‬ ‫به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو؛ خودرو سواری پراید ‪ 141‬ای به رنگ نقره‬ ‫ای‪ -‬ابی‪ -‬متالیک به شماره انتظامی ایران ‪ 486-24‬ط ‪ 25‬به شماره‬ ‫موتور ‪ 1487452‬و شماره شاسی ‪ S1482285147813‬مدل ‪ 1385‬به نام‬ ‫عبدالحمید قنواتی فرزند عبدالحسین شماره شناسنامه ‪ 437‬صادره از ابادان‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫حمیــده زرابــادی‪ ،‬نماینــده پیشــین مجلس‬ ‫نیــز در همیــن زمینــه گفــت‪ :‬زود اســت برخورد‬ ‫مجلــس را پیش بینی کنیم‪ .‬کلیــات وزرا با توجه‬ ‫بــه انباشــت مشــکالت داخلــی و رویدادهــای‬ ‫بین الملــل بســیار ضعیف اســت ولــی مخالفت‬ ‫جــدی نداشــتیم‪ .‬براینــد کلی من موافــق بودن‬ ‫مجلس اســت‪ .‬در بخش دوم ه مســخنان قوی‬ ‫نبود‪ .‬تشکلی قوی در اموزش وپرورش داریم که‬ ‫مجلس را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬نکته بعدی‬ ‫هم مخالفت شدید کمیسیون بود‪ .‬صحبت های‬ ‫چنــد روز گذشــته اقای علم الهــدی هم بی تاثیر‬ ‫نبود که گفته بود وزیر ناکارامد به رئیس جمهور‬ ‫تهــای یــک‬ ‫ارتباطــی نــدارد‪ .‬ایــن را در صحب ‬ ‫نماینده مخالف هم شنیدم‪.‬‬ ‫درمجمــوع فکر می کنــم در بحــث وزرا که وزیر‬ ‫اموزش وپــرورش و ارتباطــات بررســی شــدند ســهم‬ ‫هیجانــی بــودن و مخاطبــان زیــادی کــه ایــن دو‬ ‫وزارتخانه دارند روی رفتار نمایندگان اثر می گذارد و‬ ‫غالب بود‪ .‬االن نمی توان نظر کلی داد‪ .‬نمایندگان‬ ‫مجلس یازدهم شــعار شــفافیت دادند که محقق‬ ‫هم نشد‪ .‬کسی که مخالف صحبت می کند ممکن‬ ‫است موافق رای بدهد‪ .‬این ها بعید نیست‪ .‬به نظر‬ ‫می رسدبه کل کابینهرایمی دهندو مخالفتجدی‬ ‫نداریــم ولــی در بخش دوم نســبت به برخــی وزرا‬ ‫مخصوصا کسانی کهمخاطبانزیادیدارندمجلس‬ ‫دارد محکم مخالفت می کند و نظر می دهد‪ .‬کمتر‬ ‫به یاد دارم کمیســیون تخصصی محکم مخالفت‬ ‫کرده باشــد‪ .‬اگر این ها هیجانی نباشــد تعدادی از‬ ‫وزرا رای نمی اورنــد‪ .‬بــا این وضعیت دولت از پس‬ ‫مشکالتداخلیومسائلبین المللیبرنمی اید‪.‬‬ ‫درگذشتعالممتفکر‬ ‫مرحوممحمدرضاحکیمی‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای در پیامــی‬ ‫متفکــر برجســته جنــاب‬ ‫درگذشــت عالــم و ّ‬ ‫اقــای محمدرضــا حکیمی را تســلیت گفتند‪.‬‬ ‫متــن پیــام رهبــر انقــاب اســامی بــه ایــن‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫الرحمــن ّ‬ ‫بســم اهلل ّ‬ ‫الرحیــم‪ /‬بــا تاســف‬ ‫متفکــر‬ ‫و تاثــر خبــر درگذشــت عالــم و‬ ‫ّ‬ ‫برجســته جنــاب اقــای محمدرضــا حکیمــی‬ ‫قدس اهلل نفســه را دریافــت کــردم‪ .‬ایشــان‬ ‫ّ‬ ‫دانشــمندی جامــع‪ ،‬و ادیبــی چیره دســت‪،‬‬ ‫و اندیشــه ورزی نــواور‪ ،‬و اسالم شناســی‬ ‫عدالتخــواه بودنــد‪ .‬ایشــان عمــر را فــارغ از‬ ‫ارایه هــا و پیرایه هــای مــادی‪ ،‬در خدمــت‬ ‫ســنت گذرانــده و‬ ‫معــارف واالی قــران و ّ‬ ‫اثــاری ارزشــمند از خــود بــه جــا نهادنــد‪.‬‬ ‫بهره گیــری از محضــر پــر فیــض و نفس گرم‬ ‫ِ‬ ‫اســتادان معرفــت و معنویــت در مشــهد‬ ‫مقــدس‪ ،‬ذخیره ئی از تــوکل و ّ‬ ‫تعبد و غنای‬ ‫نفــس در دل و جــان ایــن شــخصیت عزیــز‬ ‫بــه جــا نهاده بود که تا اخــر عمر با برکتش‬ ‫وی را اســتوار میداشــت‪ .‬این جانــب فقدان‬ ‫اندوهبــار ایــن رفیــق دیریــن را بــه خاندان‬ ‫ّ‬ ‫مکــرم حکیمــی و بازمانــدگان بویــژه بــرادر‬ ‫بزرگــوار ایشــان و نیــز بــه همــه ی دوســتان‬ ‫و عالقمنــدان ان مرحــوم تســلیت عــرض‬ ‫میکنــم و رحمــت و مغفــرت الهــی را بــرای‬ ‫وی مسالت مینمایم‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ســیدعلی خامنه ای‪ ۱-‬شهریور ‪۱۴۰۰‬‬ ‫برخوردقاطعانهباکسانی کهبه سالمت‬ ‫مردمخیانتمی کنند‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه گفــت‪ :‬باکســانی کــه‬ ‫به سالمتمردمخیانتمی کنندقاطعانهبرخورد‬ ‫شود‪.‬به گزارشایسنا‪،‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫غالمحسین محسنی اژه ای خاطرنشان کرد‪ :‬قوه‬ ‫قضاییــه بــا همه تــوان دولــت جدیــد را در رفع‬ ‫موانع تولید‪ ،‬از بین بردن بسترهای فساد و مبارزه‬ ‫جــدی و ســریع با اخاللگــران در نظام اقتصادی‬ ‫و کســانی که علیه مــردم عملیــات روانی انجام‬ ‫می دهنــد‪ ،‬یــاری خواهــد داد‪ .‬وی تصریــح کرد‪:‬‬ ‫نباید به بهانه حفاظت‪ ،‬مزاحمتــی برای مردم‬ ‫ایجاد کرده و از مردم جدا شویم‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫گاهی احساس می شود که برای مردم دردسر و‬ ‫بــرای بیت المال هزینه ایجاد می شــود که باید‬ ‫نسبت به این مسئله ارزیابی مجددی داشت‪.‬‬ ‫محســنی اژه ای همچنیــن خاطرنشــان کــرد که‬ ‫بایــد بــرای صیانــت از اعتبار کادر درمان کشــور‬ ‫باکسانی که با احتکار یا فروش داروی تقلبی و‬ ‫اقداماتمشابهنسبتبه سالمتمردمخیانت‬ ‫و کار خادمــان اصلــی این عرصه را بی نتیجه یا‬ ‫کم نتیجه می کنند‪ ،‬قاطعانه برخورد شود‪ .‬وی‬ ‫ی‪‎‬العموم‬ ‫به دادســتان کل کشــور به عنوان مدع ‬ ‫و ســازمان بازرســی ماموریت داد باکســانی که‬ ‫در این شــرایط سخت نسبت به سالمت مردم‬ ‫محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و‬ ‫در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/18:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/02:‬علی امینی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور م‪.‬الف‪291 :‬‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1231‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر‬ ‫تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار‬ ‫ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی‬ ‫مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد‬ ‫بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۴۴۱‬مورخ ‪ 1400/04/06‬جواد موذنی فرزند رسول‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۶۱۲۳۷‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۱۷۰۹۳۹۵‬در ششدانگ یکباب‬ ‫یکدرب باغ مشجر با کاربری کشاورزی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪۴۶‬‬ ‫واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 2629/19‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/02 :‬رییس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1174806‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1247‬نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪1390/9/20‬و برابر رای شماره ‪140060306005003613‬مورخ‬ ‫‪ 1400/05/15‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکورمستقر در واحد ثبتی نیشابور‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه نصرابادی فرزند علی اصغر نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 91/55‬متر مربع از پالک شماره ‪ 540‬فرعی از ‪ 232‬اصلی واقع‬ ‫در اراضی نجف اباد بخش ‪ 2‬حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی خدیجه‬ ‫حسینی و محمد رفیعی نیا محرز گردیده است‪ .‬لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این‬ ‫اگهی در دو نوبت به فاصله ی‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهر‬ ‫ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید‪ .‬معترض باید‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی‬ ‫محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‬ ‫اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور مالکیت مانع از مراجعه متضرر‬ ‫به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/18:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/02:‬علی امینی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور م‪.‬الف‪290 :‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫برگ سبز خودرو تندر ال ‪ 90‬به رنگ ابی سیر‪ -‬متالیک به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 865 -14‬س ‪ 17‬به شماره موتور ‪ 7702035322D051909‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ NAALSRALD8A018149‬مدل ‪ 1387‬به نام عبدالرحمن‬ ‫عادلی فرزند علی راس شماره شناسنامه ‪ 2‬و کدملی ‪ 4073126121‬صادره‬ ‫از خرم اباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫در هــر حوزه ای از پیشــگیری تــا درمان خیانت‬ ‫می کننــد‪ ،‬با جدیت و حساســیت برخورد کنند‬ ‫و اجــازه ندهنــد زحمــات مدافعــان ســامت‬ ‫زیرســوال بــرود‪ .‬رئیــس قوه قضاییــه در بخش‬ ‫دیگــری از ســخنانش از دادســتان تهــران بــه‬ ‫دلیل سرکشــی های دوره ای به تحت نظرگاه ها‬ ‫و زندان هــا و از اقدامــات وی بــرای ازادی‬ ‫مشــروط و ارفاقــات قانونــی بــه کســانی که‬ ‫حضورشان در زندان ضرورتی نداشته است‪،‬‬ ‫تقدیــر و بر تــداوم روند ازادی این افراد تاکید‬ ‫کرد‪ .‬حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه‪‎‬ای‬ ‫بر تداوم نظارت بر تحت نظرگاه ها و زندان ها‬ ‫تاکیــد کــرد و متذکــر شــد تحــت نظرگا ههــا و‬ ‫بازداشتگاه های کالنتری ها و اداره اگاهی باید‬ ‫بیشــتر مورد بازرســی قرار گیرند تا مشکالت و‬ ‫مســائل ایــن مجموعه ها برطرف شــود‪ .‬رئیس‬ ‫قــوه قضاییه از افزایش نظارت دیوان عالی و‬ ‫دادستانی کل کشور و نیز قدردانی کرد و گفت‬ ‫که رصد و نظارت دقیق تر‪ ،‬کیفی تر و سیستمی‬ ‫بــر کارهــا‪ ،‬تاثیر واقعی بــر افزایش کارامدی‬ ‫نظام قضایی خواهد داشــت و طی روزهای‬ ‫اخیــر برخــی اثــرات افزایش نظــارت در برخی‬ ‫حوزه ها در حال اشکار شدن است‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫کارت بنزین و کارت خودرو؛ خودرو پراید وانت به رنگ سفید به شماره‬ ‫انتظامی ایران ‪ 143 -67‬د ‪ 17‬به شماره موتور ‪ M13/5927337‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ NAS451100H4910902‬مدل ‪ 1396‬به نام مهری لطفی‬ ‫ریزی فرزند محمد شماره شناسنامه ‪ 712‬و کدملی ‪ 1170770622‬صادره‬ ‫از لنجان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری‪ -‬سواری سیستم سایپا تیپ ‪ 131SE‬به رنگ‬ ‫سفید‪-‬روغنی به شماره انتظامی ایران‪ 978 -23‬س ‪ 61‬به شماره موتور‬ ‫‪ M13/6254989‬و شماره شاسی ‪ NAS411100K3508253‬مدل ‪ 1398‬به‬ ‫نام حبیب جزینی درچه فرزند رضا شماره شناسنامه ‪ 181‬و کدملی ‪1141878811‬‬ ‫صادره از خمینی شهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫ایثار و شجاعتمثال زدنیپزشکان‬ ‫فراموشنخواهدشد‬ ‫عظیمیــان‬ ‫حمیدرضــا‬ ‫که بــر پیکر و جان هم میهنان‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫عزیزمــان ســنگینی می کنــد‪ ،‬با‬ ‫بــه مناســبت روز پزشــک بــا‬ ‫تالشــی بی وقفه و با مهرورزی‬ ‫بیــان ایــن که ایثار و شــجاعت‬ ‫وصف ناشــدنی‪ ،‬بــرای حفــظ‬ ‫مثال زدنــی پزشــکان فرامــوش‬ ‫جانمردمجان فشانیمی کنند‬ ‫حمیدرضاعظیمیان‬ ‫نخواهد شد‪ ،‬در پیامی این روز‬ ‫و بــه طــور یقین‪ ،‬جامعــه این‬ ‫را بــه جامعه پزشــکان تبریک‬ ‫از خودگذشــتگی‪ ،‬ایثــار و‬ ‫گفت‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬در متن این پیام شــجاعت مثال زدنی انــان را فرامــوش نخواهد‬ ‫امده اســت‪ :‬طبیب از جمله صفات پروردگار و کــرد‪ .‬اول شــهریورماه که به شایســتگی بــه روز‬ ‫برازنده پزشکانی است که با فطرت پاک‪ ،‬دانش پزشک نامگذاری شــده‪ ،‬فرصت مغتنمی برای‬ ‫وسیع‪ ،‬اخالص‪ ،‬ایمان استوار‪ ،‬اخالق شایسته و پاسداشــت و گرامیداشــت تالش ها و مســاعی‬ ‫نیت خدادوستی‪ ،‬انسان دوستی و خیرخواهی‪ ،‬پزشــکان و خادمــان صبــور عرصه بهداشــت و‬ ‫ضامن ســامت جســم و امنیت روان بیماران و درمان کشور است و جا دارد اینجانب‪ ،‬این روز‬ ‫در سایه لطف الهی‪ ،‬مرهم و شفایی بر جسم را به همه پزشکان ّ‬ ‫مکرم و به ویژه پزشکان معزز‬ ‫بیمــار و التیامــی بــر دردهای مردم هســتند‪ .‬در و پرتالش شرکت فوالد مبارکه و کادر سالمت و‬ ‫شرایط کنونی که بیماری منحوس کرونا‪ ،‬جامعه بهداشت و درمان این شرکت تبریک و تهنیت‬ ‫جهانــی و کشــور عزیزمــان را درگیــر ســاخته‪ ،‬عرض نموده و از تالش های ایشــان و خانواده‬ ‫پزشــکان و کادر محترم بهداشــت و ســامت و محترمشان در شرایط کنونی که درگیر مواجهه‬ ‫درمان کشــور با وجود فشــارها و ســختی هایی بابیماریهمه گیر کروناهستند‪،‬قدردانینمایم‪.‬‬ ‫اقداماتفوالدمبارکهبرای کنترل کرونا‬ ‫مطابقبااستانداردهایجهانی‬ ‫مدیــر بهداشــت حرف ـه ای‪،‬‬ ‫در ســطح جهانــی محســوب‬ ‫ایمنی و محیط زیست شرکت‬ ‫یشــود و تمــام تــاش مــا بــر‬ ‫م ‬ ‫فــوالد مبارکــه گفــت‪ :‬نقــش‬ ‫ایــن اســت کــه حــوادث حیــن‬ ‫اجتماعیومخاطره امیز پزشکی‬ ‫کار به صفــر کاهش یابد‪ .‬مدیر‬ ‫کشور در ‪ 18‬ماه گذشتهبهعلت‬ ‫بهداشــت حرف ـه ای‪ ،‬ایمنــی و‬ ‫حسینمدرسی فر‬ ‫پاندمــی کرونــا‪ ،‬بیــش از پیــش‬ ‫محیط زیســت شــرکت فــوالد‬ ‫برجســته و ثابت شد که شغل‬ ‫مبارکــه بــا اشــاره بــه اقدامــات‬ ‫پزشکی به نوعی یک مسئولیت الهی و انسانی شرکت فوالد مبارکه در کنترل و مهار کرونا عنوان‬ ‫است‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬حسین مدرسی فر داشت‪ :‬طی ‪ 18‬ماه گذشته به رغم وجود کرونا‪،‬‬ ‫با اشــاره به روز پزشــک اظهار کرد‪ :‬شرکت فوالد خط تولید این شرکت مختل نشد و با رکوردهای‬ ‫مبارکــه بــه عنــوان ســازمانی متعالــی‪ ،‬قــدردان متعدد به تحقق شعار «جهش تولید» و «تولید‪،‬‬ ‫یهــا» نائــل شــدیم کــه‬ ‫زحمات جامعه پزشکان و فعاالن حوزه سالمت پشــتیبانی ها‪ ،‬مانع زدای ‬ ‫اســت‪ ،‬بــه طــوری که هم هســاله و بــه خصوص کارکنانبخشبهداشتحرفه ای‪،‬ایمنیومحیط‬ ‫امسال از خدمات این قشر خدوم که به صورت زیســت شــرکت فــوالد مبارکــه اعم از پزشــکان‪،‬‬ ‫شــبانه روزی و در راســتای کنتــرل کرونــا اهتمــام کارشناسان بهداشت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬بهداشت محیط و‬ ‫ورزیدند‪ ،‬توسط مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه محیط زیســت نقش ویژه ای در این دستاوردها‬ ‫تقدیر می شود‪ .‬وی با بیان این که واحد مدیریت داشته اند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫بهداشــت حرف ـه ای‪ ،‬ایمنــی و محیــط زیســت کمیتهمقابلهبااینویروسدر شرکتفوالدمبارکه‬ ‫شرکتفوالدمبارکهمتشکلاز‪3‬مجموعهایمنی‪ ،‬تشکیلگردیدتامراقبت هایموردنیاز برایکنترل‬ ‫بهداشتحرفه ایو اتش نشانیاستافزود‪:‬این ان صــورت گیــرد و بــا رعایت دســتورالعمل های‬ ‫مجموعــه شــامل بخ ‬ ‫شهــای درمــان‪ ،‬اورژانس‪ ،‬بهداشتیوحفظفاصله گذاریاجتماعیدرصدد‬ ‫طب کار و در نهایت مجموعه محیط زیست و ارتقاء ســامت کارکنان باشــد؛ از سویی دیگر با‬ ‫بهداشتمحیطاست‪.‬مدیر بهداشتحرفه ای‪ ،‬تاکیــد بر برگزاری جلســات به صــورت مجازی و‬ ‫ایمنیومحیطزیستشرکتفوالدمبارکهگفت‪ :‬دورکاری از ایجاد تراکم در محیط کار ممانعت‬ ‫این واحد از ‪ 10‬ســال گذشته تاکنون در قالب دو بــه عمــل اید‪ .‬مدرس ـی فر با اشــاره به جانمایی‬ ‫برنامه‪ 5‬سالهبهدستاوردهایویژه ایدستپیدا سیســتم های ضدعفونــی در تمامی بخش های‬ ‫کرده که این دو برنامه امسال به پایان می رسد و شرکت فوالد مبارکه یاداور شد‪ :‬طی‪ 18‬ماه اخیر‪،‬‬ ‫نتایجقابلتوجهیدر زمینهشاخص هایحوادث واحدهــای ‪ ،HSE‬خدمــات عمومــی‪ ،‬مدیریت‬ ‫و به روزشدنتجهیزاتایمنیداشتهو می توانبه شهریو حفاظتفیزیکیشرکتفوالدمبارکهدر‬ ‫نوســازی سیســتم اطفــاء حریق و اطفــاء حریق راستای مهار ویروس کرونا به صورت شبانه روزی‬ ‫اتوماتیک در بخش اتش نشــانی اشــاره کرد‪ .‬وی فعالیــت داشــته اند‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬اســتفاده از‬ ‫با اشاره به تدوین برنامه ‪ 5‬ساله واحد مدیریت ماســک و رعایــت فاصل هگــذاری اجتماعــی بــه‬ ‫بهداشــت حرف ـه ای‪ ،‬ایمنــی و محیــط زیســت عنوان ارکان اصلی در کنترل بیماری های تنفسی‬ ‫شرکتفوالدمبارکهاز سالایندهخاطرنشان کرد‪ :‬همچــون ویــروس کرونــا‪ ،‬در دســتور کار بخــش‬ ‫در بخش ایمنی برنامه ‪ 5‬ســاله دوم این واحد‪ ،‬خدمات عمومی و مدیریت شهری شرکت فوالد‬ ‫بالغ بر ‪ 160‬برنامه عملیاتی شده که می توان به مبارکه قرار داشته و از سوی دیگر‪ ،‬اگر همراهی‬ ‫مواردی همچون انجام مطالعات‪ Hazop Study‬و همــکاری کارمنــدان ایــن شــرکت در پایبندی به‬ ‫قطعا با‬ ‫در فرایند احیاء مســتقیم‪ ،‬واحد اکســیژن‪ ،‬پلنت رعایت دستورالعمل های بهداشتی نبود‪ً ،‬‬ ‫هیدروژن و واحد باکس انیلینگ اشاره کرد؛ انجام چالش های جدی نســبت به شــیوع ویروس کرونا‬ ‫مطالعــات ‪ Bow Tie‬هم از دیگر دســتاوردهای مواجهمی شدیم‪.‬مدیر بهداشتحرفه ای‪،‬ایمنیو‬ ‫برنامــه ‪ 5‬ســاله دوم واحــد مدیریــت بهداشــت محیطزیستفوالدمبارکهابرازکرد‪:‬مهم ترینابتکار‬ ‫حرفه ای‪ ،‬ایمنی و محیط زیســت شرکت فوالد شــرکت فوالد مبارکه در راستای مقابله با گسترش‬ ‫مبارکــه در واحد تولید فوالد مــذاب و کوره های ویروسکرونابهعنوانبزرگترینواحدصنعتیکشور‪،‬‬ ‫قــوس الکتریکی می باشــد‪ .‬مدرس ـی فر با اشــاره ایجادواستقرارسامانهغربالگریوخوداظهاریکرونا‬ ‫بــه گواهینامــه‪( 45005 ISO‬راهنمــای کار ایمــن برای کارمندان خود بوده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫در دوران پاندمی کووید ‪ ۱۹‬در کشــور ) که برای سامانهکهبهصورتشبانه روزیودر طولایامهفته‬ ‫نخستین بار توسط شرکت فوالد مبارکه دریافت فعالیتدارد‪،‬باهدفپایشمستمرسالمتکارکنان‬ ‫شــده است‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه ایجادشدهوتوانستهدر ایامشیوعویروسمنحوس‬ ‫با گذراندن ممیزی های الزم توسط شرکت ‪ SGS‬کرونا در مهار ان تاثیر قابل توجهی داشــته باشــد؛‬ ‫کشور ســوئیس‪ ،‬توانست برای نخستین بار این سامانه غربالگری کرونا‪ ،‬از تابستان سال گذشته با‬ ‫گواهی نامه ‪ ISO45005‬را دریافت کند؛ اهمیت پیشنهادگروهپزشکیوبهداشتی(‪)HSE‬وهمکاری‬ ‫ایــن گواهینامــه در این اســت که شــرکت فوالد بخش فناوری اطالعات (‪ )IT‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫مبارکه در یک اقدام منسجم و سنجیده توانسته مطرحودر مهرماههمانراه اندازیواغاز بهکار کرد‪.‬‬ ‫بــر پاندمــی کووید ‪ ۱۹‬فائق شــود و این موضوع مدرسی فر متذکر شد‪ :‬ســامانه خوداظهاری کرونا‬ ‫ثابــت کــرد که تالش های شــرکت فــوالد مبارکه پلتفرمی بــا هدف غربالگری و پیگیــری ویروس‬ ‫بــرای کنترل و مهــار اپیدمی کووید ‪ 19‬مطابق با کرونا در بین کارکنان و خانواده های انان است‪،‬‬ ‫اســتانداردهای جهانــی اســت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬به طوری که این افراد‪ ،‬چنانچه مشکوک به ابتال‬ ‫از دیگر اقدامات مهم و برجســته شرکت فوالد شــدند‪ ،‬می توانند عالئم خود را در این ســامانه‬ ‫مبارکه می توان به ارزیابی ریسک مواد شیمیایی ثبت کنند و تا طی شــدن بهبودی کامل توســط‬ ‫یشــوند و‬ ‫برنامه جدید اندازه گیری مواد زیان اور در محیط تیم ‪ 11‬نفره پزشــکان‪ ،‬پایش و رصد م ‬ ‫کار و برنامــه ارگونومــی مشــارکتی اشــاره کرد که راهنمایی ها و خدمات پزشــکی الزم را دریافت‬ ‫گامــی رو به جلــو در ارتقاء ایمنی در محیط کار می کنند‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 02‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1145‬‬ ‫کنترل هوشمندانه ویروس کرونا در فوالد مبارکه‬ ‫فوالد مبارکه می تواند الگوی مناسبی برای‬ ‫مدیریت بحران کرونا باشد‬ ‫اقدامــات صورت گرفتــه در راســتای کنتــرل‬ ‫هوشــمندانه ویروس کرونا در شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫نشــان می دهــد کــه ایــن شــرکت می توانــد الگوی‬ ‫مناسبیبرایمدیریتبحران کرونادر کشور باشد‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬براســاس اعالم سازمان‬ ‫بهداشت جهانی‪ ،‬بیماری های ویروسی همچنان در‬ ‫حال پدیدار شدن بوده و به عنوان مسئله ای جدی‬ ‫برایبهداشتعمومیجهانمطرحهستند‪.‬‬ ‫اپیدمی موارد با عفونت های تنفســی غیرقابل‬ ‫توضیح که برای نخستین بار در ووهان (بزرگترین‬ ‫منطقه شــهری اســتان هوبئی چیــن) در تاریــخ ‪31‬‬ ‫دسامبر ‪ 2019‬به دفتر سازمان بهداشت جهانی در‬ ‫کشور چین گزارش شد‪.‬‬ ‫علــت این بیماری به ویــروس جدیدی متعلق‬ ‫به خانواده کروناویروس نسبت داده شد که در ‪11‬‬ ‫فوریه ســال ‪ ،2020‬مدیرکل سازمان بهداشت اعالم‬ ‫کــرد که بیماری ناشــی از این کرونــا ویروس جدید‪،‬‬ ‫‪ 19-COVID‬و مخفــف ‪Coronavirus Disease‬‬ ‫‪ 2019‬است‪.‬‬ ‫در این میان گونه های جهش یافته کروناویروس‬ ‫همچنان در حال گســترش هســتند که روزانه جان‬ ‫انســان های زیادی را در کشــورهای مختلف جهان‬ ‫گرفتهو همچنانمی گیردو مدیریتهوشمندانهدر‬ ‫راستای پیشگیری از ابتالی جوامع به این گونه های‬ ‫خطرناک تنها نیازمند تصمیم گیری های سریع و به‬ ‫موقعاست‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا نظری گلگانی رئیس مرکز طب کار‬ ‫و درمان شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره به اقدامات‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه در راســتای مقابله با شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا و گون ههــای جهش یافتــه ان اظهــار‬ ‫کرد‪ :‬از ابتدای شیوع کرونا در کشور‪ ،‬جلسات کمیته‬ ‫مدیریت بحران برای مقابله این ویروس در شرکت‬ ‫فوالد مبارکه برگزار و مصوبات الزم به منظور کنترل‬ ‫کبــار تدویــن‬ ‫شــیوع ایــن ویــروس هــر دو هفتــه ی ‬ ‫گردیدهاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جلب مشــارکت مدیــران و کارکنان‬ ‫شــرکت در راســتای صیانــت از نیــروی انســانی و‬ ‫تداوم تولید شرکت در شرایط موجود‪ ،‬شناسایی‪،‬‬ ‫پیشــگیری و کنتــرل شــیوع کرونــا ویــروس‪ ،‬اجرای‬ ‫اقدامات مطابق با شیوه نامه ها و مصوبات ستاد‬ ‫ملــی مقابله با ویــروس کرونا و وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی واکنش در زمینه مقابله و پیشــگیری‬ ‫در شرایط حاد بیماری و نظارت بر حسن اجرای‬ ‫قوانیــن‪ ،‬مقــررات و شــیوه نامه ها و مصوبــات بــه‬ ‫منظور مقابله موثر با شیوع بیماری کرونا‪ ،‬از اهداف‬ ‫ســتاد پیشــگیری از بیماری کرونا در شرکت فوالد‬ ‫مبارکه بوده است‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز طــب کار و درمان شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه گفت‪ :‬شــرکت فوالد مبارکه برای جلوگیری‬ ‫از افزایــش امــار مبتالیــان به ویروس کرونــا‪ ،‬اقدام‬ ‫بــه حذف جلســات و اجتماعــات کاری و برگزاری‬ ‫جلسات از طریق ویدئو کنفرانس‪ ،‬ایجاد دسترسی‬ ‫کارکنان به سیستم های اتوماسیون شرکت از منزل‬ ‫بــه منظور تســهیل در انجــام دورکاری و لغو کلیه‬ ‫ماموریت هاکرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین لغو پذیرش میهمانان‬ ‫داخلی و خارجی و انجام امور از طریق دورکاری‪،‬‬ ‫کاهش ساعات کاری پرسنل به منظور کاهش میزان‬ ‫مواجهه‪ ،‬دورکاری پرسنل ستادی و روزکار و حضور‬ ‫پرسنل در محل کار با ظرفیت ‪ 50‬درصدی از دیگر‬ ‫اقدامات پیشگیرانه این شرکت در راستای مقابله‬ ‫با شیوع ویروس کرونا بوده است‪.‬‬ ‫دکتــر نظــری تاکید کرد‪ :‬شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫از ابتــدای شــیوع کرونــا در کشــور‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫توســعه ناوگان حمل و نقل ترابــری برای کارکنان‬ ‫و پیمانــکاران جهــت کاهــش تعــداد مســافران‬ ‫سهــا بــه منظــور رعایت فاصلــه اجتماعی‪،‬‬ ‫اتوبو ‬ ‫شهــا بــه صورت انالیــن و مجازی و‬ ‫برگــزاری اموز ‬ ‫تعطیلی ســالن های ورزشی داخل و خارج شرکت‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬همچنیــن این شــرکت برای‬ ‫مبارزه با گســترش کروناویــروس بخش عمده ای از‬ ‫رستوران ها و غذاخوری های خود را تعطیل نموده‬ ‫و طرح فاصله گذاری در سایر غذاخوری ها نیز اجرا‬ ‫کرده است تا به فاصله گذاری هوشمند اجتماعی‬ ‫جامهعملبپوشاند‪.‬‬ ‫رئیسمرکز طب کار و درمانشرکتفوالدمبارکه‬ ‫بااشارهبهسامانهمدیریتپیشگیریاز بیماریکرونا‬ ‫در شرکتفوالدمبارکهخاطرنشانکرد‪:‬ایجادفرایند‬ ‫مکانیزه خوداظهاری و غربالگری به صورت انالین‪،‬‬ ‫تشکیلتیممتخصصشناساییوبیماریابیکرونابه‬ ‫صورتشبانه روزی‪،‬تماسفوریباافراددارایعالئم‬ ‫بیماری‪ ،‬مشاوره پزشکی و نوبت دهی انجام تست‬ ‫‪ PCR‬در صورتلزوم‪،‬پیشگیریاز حضور افرادمبتال‬ ‫و مشکوک به بیماری با مسدود نمودن کارت تردد‬ ‫انــان و اعالم همزمان به فرد و مســئول مســتقیم‪،‬‬ ‫پیگیری نتایج تســت و اعمال قرنطینــه در صورت‬ ‫لزوم از دیگر اقدامات پیشگیرانه در راستای مبارزه‬ ‫با ویروس کرونا در شرکت فوالد مبارکه بوده است‪.‬‬ ‫ویاذعانداشت‪:‬از دیگر اقداماتشرکتفوالد‬ ‫مبارکه در راســتای شناســایی و غربالگری مبتالیان‬ ‫بــه ویــروس کرونــا می تــوان بــه تهیه دســتگاه های‬ ‫بســنج مادون قرمز برای محل های مــورد نیاز و‬ ‫ت ‬ ‫اموزش نحوه استفاده توسط واحد اورژانس‪ ،‬نصب‬ ‫دوربین هایحرارتیجهتتب سنجیدر گیت های‬ ‫ورودی کارکنــان و برنامه ریــزی و اجــرای تمهیدات‬ ‫ویژه جهت تعمیرات طوالنی مدت و توقفات کلیه‬ ‫نواحی تولیدی از قبیل انجام تست‪ PCR‬برای کلیه‬ ‫نیروهایاجراییاشاره کرد‪.‬‬ ‫دکتر نظری تصریح کرد‪ :‬از ابتدای شیوع ویروس‬ ‫کروناتاکنون‪،‬شرکتفوالدمبارکهبهصورتماهانه‪،‬‬ ‫تعداد‪ 250‬هزار ماسک و ‪ 15‬هزار بسته محلول های‬ ‫ضد عفونی کننده بین کارکنان و پیمانکاران شرکت‬ ‫توزیع کرده است‪.‬وی عنوان داشت‪ :‬تهیه و تدوین‬ ‫شیوه نامه هایمقابلهباکروناویروس‪،‬تهیهو تدوین‬ ‫دستورالعمل مقابله با بیماری های واگیردار و انجام‬ ‫بازرسی هاینظارتیروزانه‪،‬اعمالجریمهدر جهت‬ ‫پیشگیریاز شیوعبیماری کرونانیز از دیگر اقدامات‬ ‫در راســتای مبارزه با ویروس کرونا در شــرکت فوالد‬ ‫مبارکهبودهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیر عاملبانکمسکن‪:‬‬ ‫فروشمتری اپارتمانتوسطبانکمسکنمجوز گرفت‬ ‫مدیرعامل بانک مسکن از پیگیری افزایش وام‬ ‫خرید مسکن و برنامه جدید این بانک برای فروش‬ ‫متری اپارتمان با اســتفاده از اوراق موازی سلف خبر‬ ‫داد‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬محمود شــایان در خصوص‬ ‫وام خرید مسکن ‪ ،‬اظهار کرد ‪ :‬سال گذشته وام خرید‬ ‫افزایشیافتوبر اساسشرایطخاصبه‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومانرسید‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه به تورمی که در کشــور‬ ‫داشــته ایم در حال پیگیری برای افزایش ســقف وام‬ ‫خریدمسکنهستیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬از مجــاری قانونــی در حــال‬ ‫پیگیری هستیم تا بتوانیم وام را افزایش دهیم که با‬ ‫تورم همخوانی داشته باشد‪ .‬در کنار این برنامه طرح‬ ‫دیگــری بــا نام فروش متــری اپارتمان توســط بانک‬ ‫مسکن تدوین شده است‪.‬مدیرعامل بانک مسکن‬ ‫گفت‪:‬بر اساسبرنامه ریزیصورتگرفتهشرکت های‬ ‫زیرمجموعه بانک مســکن از طریق بورس با اوراق‬ ‫موازیسلففروشمتریمسکنرااجراییمی کنند‪.‬‬ ‫شــایان ضمن اعالم این که مجوز شــورای فقهی‬ ‫بانــک مرکزی برای فروش متری مســکن اخذ شــده‬ ‫است‪،‬اضافه کرد‪:‬در حالمذاکرهبابورسهستیم‪،‬با‬ ‫اینکار کمکخوبیدر کنار صندوقپس انداز جوانان‬ ‫قرار می گیرد و خانواده ها می توانند به صورت متری‬ ‫اقدامبهخریدمسکنکنند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ایــا در قبــال‬ ‫خـــبر‬ ‫خرید متری مســکن پروژه ای وجــود دارد ‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫شرکت هایزیرمجموعهبانکتکلیفشدهپروژه های‬ ‫بیشتری را در این زمینه تعریف کنند‪ ،‬ضمن این که‬ ‫مــردم می توانند در بازار ســرمایه خریدهــای خود را‬ ‫به فروش برسانند و در بازار ازاد اقدام به خرید خانه‬ ‫کنند‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬وقتی اقتصاد مسکن راه اندازی‬ ‫شوداینبرنامه هازنجیروار بهصورتمکملهمدیگر‬ ‫در راســتای خانــه دار کردن مردم عمل خواهند کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانک مســکن نیمه ماه جــاری (مــرداد‬ ‫‪)۱۴۰۰‬از نهاییشدنصدور کارتمصالحساختمانی‬ ‫برایپیشبردبرنامهساختیکمیلیونمسکنخبر‬ ‫داده و گفتــه بــود این کارت‪ ۵۰‬تا‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫شــارژ می شود‪ .‬شایان با اشاره به این که مهم ترین‬ ‫نیازهای کنونی مردم معیشــت و مســکن اســت‪،‬‬ ‫اظهار کرد که متاسفانه هزینه خانوارها در بخش‬ ‫مســکن خیلی افزایش یافته اســت‪ .‬دولت جدید‬ ‫قول ســاخت ســاالنه یک میلیون واحد مسکونی‬ ‫را داده؛ این برنامه ایت اهلل رئیســی شدنی است‪.‬‬ ‫در این راســتا بایســتی تمام نهادها و سازمان های‬ ‫ذی ربط با اتفاق نظر کنار هم باشند تا این هدف‬ ‫محققشود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به قطعی برق و اثر ان در تولید‬ ‫کارخان ههــای ســیمان و فــوالد‪ ،‬گفــت کــه بایــد‬ ‫ســازوکاری تعریــف شــود تــا ایــن دو نهــاده مهم‬ ‫ســاختمانی ب هصــورت مســتقیم از تولید به محل‬ ‫مصرف برشــد‪ .‬با این کار دســت واســطه ها قطع‬ ‫شــده و قیمت مســکن به تعادل می رســد‪ .‬تولید‬ ‫سیمان حدود ‪ ۸۰‬میلیون تن اگر باشد از این میزان‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون تن نیاز داخلی اســت و ‪ ۱۷‬میلیون تن‬ ‫صــادرات شــده و مقــداری هم باقــی می ماند‪ .‬به‬ ‫گفته شایان‪ ،‬تمام زیرساخت های این طرح اماده‬ ‫بوده و وزارت راه و شهرسازی زمین ها را جانمایی‬ ‫و واگذار کرده است‪ .‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫ورود خوبی به این برنامه داشته است‪ .‬ضمن این‬ ‫که ستاد اجرایی زحمت زیادی کشیده و پروژه ها‬ ‫خــوب پیش می رود‪ .‬مدیرعامل بانک مســکن با‬ ‫یاداوری این که االن ساالنه دو میلیون مسکن نیاز‬ ‫داریم‪ ،‬گفته که با توجه به عقب ماندگی موجود‪،‬‬ ‫برنامه رئیســی برای مســکن می تواند فاصله بین‬ ‫عرضه و تقاضا را بهبود ببخشد‪ .‬همچنین او تاکید‬ ‫کرده که کارت مصالح ساختمانی در حال پیگیری‬ ‫است تا بتوانیم بخشی از تسهیالت ُخرد و مسکن‬ ‫را در این قالب ارائه دهیم‪ .‬وقتی این کارت شــارژ‬ ‫می شود فقط برای خرید مصالح ساختمان است‬ ‫و سازنده نمی تواند ان را جای دیگری خرج کند و بر‬ ‫اساسبرنامه‪،‬کارتمصالحساختمانیبهمیزان‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیونتومانشارژ می شود‪.‬‬ ‫رییس اتاقبازرگانی‪،‬صنایع‪،‬معاونو کشاورزیایران‪:‬‬ ‫وزیر پیشنهادیاقتصاد‪ ،‬کارشناسامور اقتصادیاست‬ ‫رییساتاقبازرگانی‪،‬صنایع‪،‬معاونو کشاورزی‬ ‫ایران گفت‪ :‬وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی‪،‬‬ ‫طکسب وکار است‬ ‫کارشناساقتصادیواشنابهمحی ‬ ‫و این مشخصه برای رییس شورای گفت وگو بسیار‬ ‫دارای اهمیت است‪.‬به گزارش ایرنا از اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معاون و کشاورزی ایران‪ ،‬نمایندگان بخش‬ ‫خصوصی بارها وضعیت استثنایی اقتصاد در کشور‬ ‫رامطرحکردهاندو بستههایاصالحسیاست گذاری‬ ‫اقتصادی از سوی اتاق ایران ارائه شده است که در‬ ‫ان گزارش ها عنوان شــد اقتصاد در چند دهه اخیر‬ ‫به ویژه دهه اخیر با تورم بسیار باال‪ ،‬رکود اقتصادی‬ ‫و اشتغال زایی بسیار پایین و بی کیفیت و گسترش‬ ‫معموال سیاست گذار‬ ‫فقر و نابرابری مواجه است و‬ ‫ً‬ ‫اقتصادی با اتخاذ سیاست های ُم َسکن گونه‪ ،‬عالج‬ ‫ریش ـه ای مشــکالت را به اینده موکول کرده است‪.‬‬ ‫برون رفــت از ایــن شــرایطریال نیازمنــد اصالحــات‬ ‫اساســی در سیاس ـت گذاری ها و ساختارها است‪.‬بر‬ ‫همیناساسغالمحسینشافعی‪،‬رییساتاقایران‬ ‫اظهار داشت‪ :‬انتخاب های «ایت اهلل سید ابراهیم‬ ‫رئیســی» رییس جمهوری در چیدن تیم اقتصادی‪،‬‬ ‫متفاوت از گذشــته اســت و با خروج از دایره بسته‬ ‫کامالمثبتانجامشد کهمی توانیم‬ ‫دائمی‪،‬اقدامی ً‬ ‫امیدوار باشیم که گرفتار دور باطلچرخهمشکالت‬ ‫نشویم‪.‬وی درباره «احسان خاندوزی» گزینه وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم خاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬ویبسیاریاز نشانه هایموردتقاضایفعاالن‬ ‫اقتصــادی را دارد بــه همیــن دلیــل مــورد حمایــت‬ ‫فعاالنبخشخصوصیبرایتصدیاینپستقرار‬ ‫گرفته اند زیرا جوانی است که انرژی کافی برای کار‬ ‫و جسارت الزم را برای ایجاد تغییر دارد‪ .‬خاندوزی‬ ‫شهــای مجلــس کار کــرده و‬ ‫مدتــی در مرکــز پژوه ‬ ‫خودش کار کارشناسی انجام داده است‪.‬‬ ‫رییس اتاق ایران تصریح کرد‪ :‬خاندوزی در قوه‬ ‫مقننههممدتیبهعنواننمایندهمجلسمشغول‬ ‫بــه کار بــود‪ .‬بنابرایــن بــه رابطه مطلــوب دولت و‬ ‫مجلــس و لــزوم ان اگاهی دارد و این نقطه مثبتی‬ ‫خواهد بود‪.‬شــافعی گفت‪ :‬خاندوزی اهل تعامل‬ ‫و گفت وگو است و این خصیصه‪ ،‬امیدواری زیادی‬ ‫را در بیــن فعــاالن اقتصــادی ایجاد می کند که تیم‬ ‫اقتصادی دولت یعنی وزیر امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫رئیسبانکمرکزی‪،‬رئیسسازمانبرنامهو بودجهو‬ ‫سایر ارکان اقتصادی‪ ،‬هماهنگی الزم به وجود بیاید‬ ‫و خودهمینمسئلهبسیار قابلاهمیتاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شناخت وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫به عنوان رییس شورای گفت وگوی دولت و بخش‬ ‫خصوصیاز مشکالتاقتصادی کشور برایفعاالن‬ ‫اقتصادی و اتاق ایران بســیار مهم و تعیین کننده‬ ‫است و خاندوزی در مرکز پژوهش های مجلس هر‬ ‫فصل از سال یک بار فضای اقتصاد کشور و محیط‬ ‫کس ـب وکار را رصد و معیارهای اثرگذار را ســنجش‬ ‫کــرده و گــزارش ارائه می داد بنابراین به مشــکالت‬ ‫محیــط کســب و کار و لــزوم اصــاح ان اشناســت‬ ‫و ایــن مشــخصه در شــورای گفت وگــوی دولــت و‬ ‫بخشخصوصیمی تواندنتایجمثبتیبرایفعاالن‬ ‫اقتصادیداشتهباشد‪.‬رییسجمهوریروز چهارشنبه‬ ‫(‪ ۲۰‬مــرداد) فهرســت وزیــران پیشــنهادی دولــت‬ ‫ســیزدهم را تقدیــم مجلــس شــورای اســامی کرد‪.‬‬ ‫بررســی صالحیت وزرای کابینه ســیزدهمین دولت‬ ‫جمهوری اسالمی از صبح روز شنبه (‪ ۳۰‬مردادماه)‬ ‫در مجلس شورای اسالمی اغاز شده است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫کشاورزی ضامن امنیت‬ ‫غذایی کشور ما است‬ ‫وزیر پیشنهادیجهادکشاورزیضمنتشریحبرنامه‬ ‫هــای خــود برای رفع مشــکالت حــوزه کشــاورزی بیان‬ ‫کرد‪ :‬کشاورزی ضامن امنیت غذایی کشور ما است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬ســیدجواد ســاداتی نژاد وزیر پیشنهادی‬ ‫جهاد کشاورزی در جلسه علنی نوبت بعد از ظهر روز‬ ‫دوشنبه مجلس گفت‪ :‬کشاورزی ضامن امنیت غذایی‬ ‫کشور ما است‪ ،‬امنیت غذایی در تمام جهان بر عهده‬ ‫دولت ها می باشد و این مهم در همه کشورها اولویت‬ ‫اول محسوب و به قدرت غذا تبدیل شده است و هیچ‬ ‫موضوع دیگری نسبت به ان دارای اولویت نیست‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این مهم در جهان به قدرت غذا تبدیل شــده و‬ ‫کشــورها امروز به دنبال اقتدار غذایی هســتند‪ ،‬امروزه‬ ‫اقتدار غذاییهمپایاقتدار نظامیدومولفهمهمقدرت‬ ‫محسوبمیشوند‪،‬اینوضعیتجدیدحوزهتولیدغذا‬ ‫در جهان است‪ ،‬بر همین اساس باید توجه کنیم که برای‬ ‫ایجاد این اقتدار غذایی به اقتدار کشاورزی نیاز داریم‪،‬‬ ‫ولیشرایطمادر اینحوزهیعنیحوزه کشاورزیچگونه‬ ‫است؟ ساداتی نژاد در ادامه به ظرفیت های بی نظیر‬ ‫حوزه های کشــاورزی و دامداری کشــور اشــاره کرد و در‬ ‫بخــش دیگر گفت‪ :‬ظرفیت های حائز اهمیتی در این‬ ‫حوزه داریم‪ ،‬این ظرفیت‪ ،‬قدرت کشاورزی ما می باشد‬ ‫و حاکی از این است که ما می توانیم در منطقه دارای‬ ‫اقتــدار غذایی باشــیم‪ ،‬اقتدار و کرســی ای که امــروز در‬ ‫اختیار جمهوری اسالمی ایران نیست و در اختیار کشور‬ ‫دیگــری قــرار دارد پــس بــا توجه به این ظرفیــت ها در‬ ‫جایگاه خودمان قرار بگیریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬حال برای‬ ‫رسیدن به این اقتدار کشاورزی به تحول حوزه کشاورزی‬ ‫نیاز داریم‪ ،‬برنامه دولت سیزدهم برای وزارتخانه جهاد‬ ‫کشــاورزی با نگاه رسیدن به اقتدار غذایی نوشته شده‬ ‫است‪،‬طرحتحول کشاورزیبارویکردجهادی‪ ۱۶‬چالش‬ ‫اساسی بحث کشاورزی را شناخته و با تفکر سیستمی‬ ‫‪ ۲۵‬راهبرد ارائه می دهد‪ .‬ساداتی نژاد با تاکید بر اینکه‬ ‫کشــاورز امروز تولید کننده قدرت در جمهوری اسالمی‬ ‫اســت‪ ،‬به اصول برنامه تحول گرایانه خود اشــاره کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬اصــل اول‪ ،‬اصل همه باهم‪ ،‬همان شــعار جهاد‬ ‫سازندگی که مناطق محروم را محرومیت زدایی کرد‪ ،‬با‬ ‫همین شــعار در حوزه کشاورزی تحول ایجاد می کنیم‬ ‫و در کنــار نماینــدگان همــه با هم برای رفع مشــکالت‬ ‫کشــاورزی تــاش کــرده و قطعــا در انــاق و دفتــر خود‬ ‫نخواهیم نشست و تالش می کنیم مشکالت این حوزه‬ ‫رفع شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اصل دوم اصل «ما می توانیم»‬ ‫است‪،‬مشکالت کشاورزیو اقتصادیفراواناست‪،‬ولی‬ ‫بایاریکشاورزان‪،‬سیاستگذاران‪،‬نخبگانوتشکلهای‬ ‫صنفی با تحول کشاورزی زمینه ساز تحول دیگر بخش‬ ‫ها خواهیم بود‪ ،‬اصل دیگر اصل یک بار برای همیشه‬ ‫اســت‪ ،‬برخی مشــکالت ما در حوزه کشاورزی طوالنی‬ ‫مــدت وجود داشــته کــه یک بار برای همیشــه ان ها را‬ ‫رفع خواهیم کرد‪ ،‬برای مثال با این روند کنونی‪ ،‬اراضی‬ ‫کشــاورزی ما تا ‪ ۳۰‬ســال اینده هم دارای سند نخواهند‬ ‫شــد‪ ،‬با این برنامه ما زمین های کشــاورزی دارای ســند‬ ‫خواهند شد‪ .‬وزیر پیشنهادی کشــاورزی اضافه کرد‪ :‬اما‬ ‫اصل چهارم این است که هیچ تصمیمی گرفته نخواهد‬ ‫شد مگر بر اساس علم‪ .‬ما کشاورزی را اقتصاد می دانیم‪،‬‬ ‫نگاه غیر تجاری و اقتصادی را در این حوزه قبول نداریم‪،‬‬ ‫کشــاورزی هم صادرات و هم واردات دارد‪ ،‬کشاورزی با‬ ‫نگاه اقنصــادی می تواند امنیت غذایی مردم را تامین‬ ‫کند‪ ،‬کشاورزی بنگاه خیریه نیست بلکه حساب و کتاب‬ ‫دارد‪ ،‬باید با قیمت واقعی با این حوزه رویه رو شــویم‬ ‫نه با قیمت دستوری‪ ،‬اگر به کشاورزی یارانه ندادیم با‬ ‫مشــکالت زیادی روبه رو خواهیم شــد‪ ،‬ما تالش داریم‬ ‫با ظرفیت اتحادیه ها‪ ،‬تشکل ها و تعاونی ها با رعایت‬ ‫حالمصرفکنندگانقمیتنهادهو قیمتنهاییبازار را‬ ‫تعیین کنیم و دست واسطه ها را حذف کنیم‪.‬‬ ‫وزارت کار وزارت حفظ‬ ‫اشتغال است نه اشتغال!‬ ‫یــک فعــال حــوزه کار برنامــه های وزیر پیشــنهادی‬ ‫کار را اقتصــاد محــور و نزدیک به حوزه اختیــارات وزارت‬ ‫اقتصاد دانســت اما ابراز امیدواری کرد وزیر پیشــنهادی‬ ‫کار در صورت کسب رای اعتماد دو خواسته مهم کارگران‬ ‫که توجه به موضوع امنیت شغلی و بحث معیشت در‬ ‫تعیین حداقل دســتمزد کارگران را با جدیت دنبال کند‪.‬‬ ‫ناصر چمنیبااشارهبهبرنامههایوزیر پیشنهادیتعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد‪ :‬با برنامه ای که ایشان ارائه‬ ‫کرده معتقدم که باید به عنوان وزیر اقتصاد معرفی می‬ ‫شدنهوزارت کار چرا کهبامطالعهبرنامه هایویدیدگاه‬ ‫ایشــان را بــه وزارت اقتصــاد نزدیک تر دیــدم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬فکر می کنم حوزه اختیارات وزارت اقتصاد در برنامه‬ ‫ایشان بیشتر نمود دارد در حالی که وزارت کار‪ ،‬وزارتخانه‬ ‫ایاستکهبامباحثمعیشتیورفاهیمردمبیشتر سر و‬ ‫کار داردتامسایل کالناقتصادیو بایدبپذیریم کهوزارت‬ ‫کار وزارت اشتغال نیست بلکه حفظ اشتغال ان هم در‬ ‫حوزه روابط کار است لذا برنامه وی را اقتصاد محور می‬ ‫دانم‪ .‬این فعال حوزه کار افزود‪ :‬انتظار داشتیم در برنامه‬ ‫ایشان به امنیت شغلی بیشتر توجه شود چون در حال‬ ‫حاضــر ‪ ۹۷‬درصــد قراردادهــای کار موقت اســت ولی با‬ ‫مطالعه برنامه ها به مسائل مربوط به جامعه کارگری‬ ‫ورود نکرده و بیشتر سرفصلهای کلی بوده است‪ .‬چمنی‬ ‫در توضیح بیشتر و در پاسخ به این پرسش که نسبت به‬ ‫موضوع تعیین حداقل مزد در برنامه ایشان چه نظری‬ ‫دارد؟ گفت‪ :‬اگر معیشت را در بحث تعیین حداقل مزد‬ ‫در نظر نگیریم حقوق کارگران با نرخ تورم به جایی نمی‬ ‫رسد‪ .‬درست است که ایشان در برنامه خود اعالم کردند‬ ‫که حداقل مزد باید به معیشت نزدیک باشد ولی از ان‬ ‫طرف تاکید کرده که اعالم نرخ دستمزد باید متناسب با‬ ‫تورمباشددر حالیکهبحثمعیشتبسیار مهماستو‬ ‫حقوقکارگرانبدونمحاسبههزینههایمعیشتوتنها‬ ‫بهاستنادنرختورمبانکمرکزیتاثیریدر وضعمعیشت‬ ‫انهانمیکند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫انتقال اب از چاه کمربندی‬ ‫شهر اسالم اباد غرب به‬ ‫روستای برف اباد‬ ‫مدیر امور ابفا شهرســتان اســام اباد غرب از اتمام‬ ‫عملیات انتقال اب از چاه اب کمربندی شهر اسالم اباد‬ ‫غــرب به روســتای بــرف اباد و برخــورداری ‪ ۲‬هــزار ‪۵۲۰‬‬ ‫روستایی از اب شرب سالم و پایدار خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه‪،‬‬ ‫صفــوی مدیــر امور ابفا شهرســتان اســام اباد غــرب در‬ ‫این خصوص اظهار نمود‪ :‬خدمات رسانی به روستاییان‬ ‫گرامــی و رفــع به موقع مشــکالت انهــا از اولویت های‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان کرمانشــاه و مورد تاکید‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت می باشد‪ ،‬به همین منظور و با‬ ‫توجهبهاینکهسطحچاهابروستایبرفابادبهشدت‬ ‫کاهشیافتهو مردمرابامشکلتامینابمواجهساخته‬ ‫بود‪ ،‬شرکت اب و فاضالب استان و امور ابفا شهرستان‬ ‫بر ان شدند تا تمهیدات الزم را جهت تامین اب شرب‬ ‫مورد نیاز مردم و رفع کامل مشکل روستا بیندیشند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬کارشناسان حوزه معاونت بهره برداری و توسعه‬ ‫اب شرکت ابفا استان کرمانشاه راه حل رفع این مشکل‬ ‫را انتقال اب از چاه کمربندی شــهر اســام اباد غرب به‬ ‫روستای برف اباد دانستند‪ ،‬عملیات فوق با خط انتقال‬ ‫اب به متراژ ‪ ۲‬کیلومتر با لوله پلی اتیلن ‪ ۱۶۰‬میلی متری‬ ‫از چاه کمربندی به ایستگاه پمپاژ روستا و پایپ جکینگ‬ ‫اتوبــان کمربندی به طــول ‪ ۴۸‬متر و به قطر ‪ ۴۰۰‬میلی‬ ‫متر به پایان رسید‪ .‬مدیر امور اب و فاضالب شهرستان‬ ‫اسالم اباد غرب خاطرنشان ساخت‪ :‬با اتمام این پروژه‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۲۰‬روستایی از اب شرب سالم و پایدار برخوردار‬ ‫شــدند‪ .‬وی از مردم شریف شهرســتان اسالم اباد غرب‬ ‫درخواست نمود تا با مدیریت صحیح مصرف و پرهیز‬ ‫از مصــارف غیر ضــروری همکاران امــور اب و فاضالب‬ ‫شهرســتان را در جهــت خدمات رســانی مطلــوب یاری‬ ‫نمایند‪.‬مدیر امور ابفاشهرستاناسالمابادغربدر پایان‬ ‫از پیگیری های مستمر جهت تســریع در اتمام پروژه و‬ ‫تامیناعتبار الزمتوسطدکتر کاکاوندمدیرعاملشرکت‬ ‫ابفااستانو همچنینپیگیریهاو همراهینمایندهمردم‬ ‫شریف شهرستان در مجلس شورای اسالمی و فرماندار‬ ‫پرتالششهرستانتشکر و قدردانینمود‪.‬‬ ‫اغاز عملیات گازرسانی‬ ‫به ‪ 21‬واحد تولیدی و‬ ‫کشاورزی در کوار‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز فارس گفت ‪ :‬عملیات اجرایی‬ ‫گازرســانی بــه صنایع شهرســتان کوار با هدف توســعه‬ ‫واحدهای تولیدی و کشاورزی شامل ‪ 21‬کارخانه صنایع‬ ‫تبدیلی مواد غذایی و واحدهای گلخانه ای و دامداری‬ ‫اغاز شد‪ .‬حسینی افزود‪ :‬برای اجرای این طرح گازرسانی‬ ‫بیش از ‪ 10‬کیلومتر لوله گذاری فلزی و پلی اتیلن‪ ،‬انجام‬ ‫یشــود‪ .‬پیش بینی‬ ‫و بیــش از ‪ 16‬میلیــارد ریــال هزینه م ‬ ‫یشــود این طــرح در مدت ‪ 6‬مــاه انجام و تکمیل ان‬ ‫م ‬ ‫موجــب گازرســانی بــه ‪ 21‬واحد گلخانه ای‪ ،‬مرغــداری‪،‬‬ ‫دامداری‪ ،‬کارخانه خوراک دام‪ ،‬مجتمع شــیر و گوشت‪،‬‬ ‫کارخانــه ذرت خشــک کنــی و واحــد کنســتانتره انگــور‬ ‫شهرســتان کــوار شــود‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز فــارس با‬ ‫بیــان این که گازرســانی به صنایــع و واحدهای تولیدی‬ ‫بخش کشاورزی‪ ،‬گامی مهم در افزایش تولید و توسعه‬ ‫کشاورزی صنعتی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در استان فارس ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۷۰‬واحــد تولیــدی اعم از صنایــع غذایی‪ ،‬تبدیلی‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬گلخان ـه ای‪ ،‬دام و طیــور و ابزی پروری فعال‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز فارس با اشاره به این که‬ ‫گازرســانی بــه صنایــع و واحدهای تولیدی اشــتغال زا با‬ ‫هــدف جایگزینــی ســوخت پــاک و ارزان گاز بــا دیگــر‬ ‫سوخت هایفسیلی‪،‬از مهم ترینرسالت هایشرکتگاز‬ ‫استان فارس است‪ ،‬افزود‪ :‬از ‪ ۹‬هزار و ‪ ۶۲۲‬واحد صنعتی‬ ‫فــارس‪ ،‬بیش از هفت هــزار و ‪ ۸۷۸‬واحد از نعمت گاز‬ ‫طبیعی بهره مند هستند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬گازرسانی به‪۱۳۶‬‬ ‫واحــد صنعتی در اســتان فارس نیــز در مرحله انتخاب‬ ‫پیمانکار و ‪ ۴۵۱‬واحد در مرحله طراحی و تهیه اســناد‬ ‫مناقصه است که با تکمیل ان ها‪ ،‬گام مهمی در توسعه‬ ‫گازرسانی صنایع استان و رفع موانع تولید و اشتغال در‬ ‫سطحاستانبرداشتهخواهدشد‪.‬هماکنونضریبنفوذ‬ ‫گاز طبیعی در این شهرستان ‪ ۱۰۰‬درصد است و کوار در‬ ‫فهرست شهرستان های سبز گازرسانی کشــور قرار دارد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 70‬درصد صنایع شهرســتان کوار نیز از ســوخت‬ ‫پاک بهره مند هستند که با تکمیل عملیات گازرسانی به‬ ‫‪ 21‬واحد تولیدی و کشــاورزی این شهرســتان‪ ،‬حدود ‪90‬‬ ‫درصد صنایع کوار گازدار خواهند شد‪.‬‬ ‫رفع اتفاقات شبکه توزیع‬ ‫و خطوط انتقال اصلی اب‬ ‫روستاهای نیریز‬ ‫باتالشماموریناتفاقاتشهرستاننیریز‪،‬اتفاقات‬ ‫شــبکه توزیــع و خطــوط انتقــال اصلــی اب مجموعــه‬ ‫روستاهاینصیرابادبخشمرکزیو مجموعهروستاهای‬ ‫صــادق ابــاد بخــش قطرویه نیریــز در روزهای تاســوعا‬ ‫و عاشــورای حســینی رفــع و جریــان اب مشــترکین این‬ ‫روستاها برقرار گردید‪ .‬مامورین اتفاقات امور ابفای نی‬ ‫ریز در تالشــی مســتمر در روزهای تاســوعا و عاشــورای‬ ‫حسینیحوادثبوجودامدهشبکهتوزیعابواقعشده‬ ‫در خیابان شهید نواب صفوی شهر نی ریز‪ ،‬خط انتقال‬ ‫ابرسانی به مجموعه روستاهای نصیراباد بخش مرکزی‬ ‫و خط انتقال ابرســانی به مجموعه روســتاهای صادق‬ ‫اباد بخش قطرویه را در چند مرحله در ساعات مختلف‬ ‫شــب و روز تعمیــر و اب مــورد نیــاز مشــترکان را تامین‬ ‫نمودند‪ .‬بهرام قره چاهی مدیر امور ابفا نی ریز با اعالم‬ ‫این خبر افزود‪ :‬اتفاقات شبکه توزیع و خط انتقال اب‬ ‫ایجاد شده در سریعترین زمان ممکن و در تالشی شبانه‬ ‫روزی رفع و روند ابرسانی به حالت عادی بازگشت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 02‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1145‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پاالیش نفت‪:‬‬ ‫بدون برنامه ریزی‬ ‫واردکننده سوخت خواهیم شد‬ ‫دبیرکل انجمــن کارفرمایی صنعت پاالیش‬ ‫نفت گفت‪ :‬در حال حاضر بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫لیتر بنزین در کشــور تولید می شــود که از این‬ ‫میــزان ‪ ۹۰‬میلیــون لیتــر ان مصــرف می شــود و‬ ‫ایــن در شــرایطی اســت کــه ا گــر برنامه ریــزی‬ ‫صــورت نگیــرد تــا ‪ ۱۰‬ســال اینــده واردکننــده‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ناصــر عاشــوری قلعــه‬ ‫رودخانــی در نشســتی خبری با بیــان اینکه اگر‬ ‫شــرایط تحریم ادامه داشــته باشــد و مدیریت‬ ‫مصــرف صــورت بگیرد‪ ،‬لطمه ای به تولید وارد‬ ‫نخواهــد شــد امــا ا گــر روال مصــرف بــه شــکل‬ ‫فعلی ادامه یابد‪ ،‬قطعا در اینده دچار مشکل‬ ‫خواهیــم شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ا گــر بخواهیم دنبال‬ ‫پاالیشگا هســازی برویــم‪ ،‬در صورتــی کــه ارز و‬ ‫ریال ان هم فراهم باشد‪ ،‬شش سال زمان الزم‬ ‫اســت تا یک پاالیشگاه ســاخته شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫به صرفه اســت که مصــرف خودروها اصالح و‬ ‫سوخت ‪ CNG‬تقویت شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر تولیدات ما‬ ‫به صورت سه شیفت در حال انجام است‪ ،‬به‬ ‫طــوری که از نیمه دوم ســال ‪ ،۱۳۹۷‬کشــور به‬ ‫لحــاظ واردات بنزیــن و گازوئیــل بی نیاز شــده‬ ‫و ایــن رویه ادامه خواهد داشــت؛ بنابراین در‬ ‫حــال حاضر مشــکلی به لحاظ تامین ســوخت‬ ‫کشور نداریم‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمــن کارفرمایی صنعت پاالیش‬ ‫نفــت با بیــان اینکه به دولت جدید پیشــنهاد‬ ‫مــی کنیــم که ســاز و کارهایــی را اتخــاذ کند تا‬ ‫نیازمند واردات نشــویم‪ .‬از جمله این سازو کار‬ ‫ها می تواند تولید خودروی داخلی کم مصرف‬ ‫باشــد‪ .‬همچنین باید ســبد ســوخت به ســمت‬ ‫اســتفاده از ‪ CNG‬تقویــت و فرهنــگ مصــرف‬ ‫مدیریت شــود تا مســابقه بین تولید و مصرف‬ ‫کشور پایان یابد‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمــن کارفرمایی صنعت پاالیش‬ ‫نفــت در خصــوص پــروژه ســتاره خلیــج فــارس‬ ‫گفــت‪ :‬اصالحاتی در فاز چهار این پاالیشــگاه‬ ‫انجــام شــده و ظرفیــت تولیــد از ‪ ۱۶۰‬هــزار‬ ‫بشــکه به ‪ ۴۰۰‬هزار بشــکه رســیده و قرار شده‬ ‫کــه تــا ‪ ۴۴۰‬هزار بشــکه نیز برســد‪ .‬تمامی این‬ ‫فراینــد بــدون ســرمایه و کمبــود اعتبــار انجــام‬ ‫شــده همچنیــن یــک واحد ‪ ۱۲۰‬هزار بشــکه ای‬ ‫در دســت احــداث اســت کــه فعــا در مرحلــه‬ ‫طراحی قرار دارد‪.‬‬ ‫عاشــوری در پاسخ به سوالی درباره اخرین‬ ‫وضعیــت صــادرات بنزین و فــراورده گفت‪ :‬ما‬ ‫تنهــا تولیدکننــده هســتیم و دولــت بــر اســاس‬ ‫سیاســت نســبت بــه صــادرات اقــدام می کنــد‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬محصــول پاالیشــگاهی بــرای شــرکت های‬ ‫داخلــی به عنــوان خوراک و هم برای صادرات‬ ‫تولیــد و از طریــق بــورس عرضــه می کنیــم بــه‬ ‫طوری که هر ‪ ۱۵‬روز یک بار بر اســاس قوانین‬ ‫محصوالت قیمت گذاری می شــود و در اختیار‬ ‫پاالیش و پخش قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی یکی از مشکالت این صنعت را قیمت‬ ‫خوراک دانســت و افزود‪ :‬هر ســه مــاه یک بار‬ ‫تهــای مالــی ارائه و در پایان ســال‬ ‫بایــد صور ‬ ‫ســود و زیان اعالم شــود اما امسال مشکل این‬ ‫بــود کــه قیمت خوراک به موقع اعالم نشــد و‬ ‫ضمــن اینکه به طور انحصاری توســط شــرکت‬ ‫نفــت تامیــن می شــود و مــا نیــز بخــش عمــده‬ ‫تولید خود را به دولت تحویل می دهیم‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمــن کارفرمایی صنعت پاالیش‬ ‫نفــت افــزود‪ :‬طبــق قانــون الحاقیــه ‪ ۲‬تعییــن‬ ‫قیمــت خــواراک و فــراورده بــه عهــده وزارت‬ ‫نفت اســت‪ ،‬فراینــد تعیین نرخ خوراک بســیار‬ ‫پیچیــده اســت و درخواســت ما این اســت که‬ ‫پروســه ســاده تر شــود‪ .‬همه ســاله قــرار بر این‬ ‫اســت که نرخ ها برای هر ســه ماه اعالم شــود‬ ‫اما در حال حاضر نرخ های ســال ‪ ۱۴۰۰‬را هنوز‬ ‫دریافت نکرده ایم‪.‬‬ ‫عاشوری با بیان اینکه ‪ ۹۰‬درصد تولید خود‬ ‫را به شــرکت پخش به بهای نفت خام تحویل‬ ‫می دهیــم ‪ ۱۰‬درصد محصوالت را نیز خودمان‬ ‫جهــت تامین نقدینگی برای تعمیرات اساســی‬ ‫و پروژ ههــای جدید و توســعه ای می فروشــیم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬حاشــیه ســود شــرکت های پاالیشــی در‬ ‫سال ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬درصد است‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ما اکنون با مشــکل‬ ‫تامیــن مالی برای پروژه هــای جدید مواجهیم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬قرار است از مبحث تنفس صندوق‬ ‫توسعه ملی تسهیالت دریافت کنیم تا بتوانیم‬ ‫پاالیشــگاه ها را به روز کــرده پروژه های جدید‬ ‫تعریــف کنیم و کمیــت و کیفیت محصوالت را‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمــن کارفرمایی صنعت پاالیش‬ ‫نفــت با اشــاره بــه وضعیت تولید بنزین ســوپر‬ ‫گفت‪ :‬شــرکت های پاالیشی برای تولید مشکل‬ ‫و کمبــودی ندارنــد امــا اکنــون مــازاد مصــرف‬ ‫داریــم‪ .‬مــا تولیدات خــود را به دولــت تحویل‬ ‫می دهیــم امــا ممکــن اســت در نحــوه توزیــع‬ ‫حمــل و نقــل جــاده و انتقــال مشــکالتی پیش‬ ‫بیاید که وزارت نفت باید انها را حل کند‪.‬‬ ‫به گفته عاشوری در سال های اخیر به دلیل‬ ‫افزایــش کیفیــت بنزین و تولید بنزین یورو ‪ ۴‬و‬ ‫‪ ۵‬االیندگــی هــوا نیز کاهش یافته اســت ضمن‬ ‫اینکــه تفــاوت قیمــت بنزین ســوپر و معمولی‬ ‫باعــث شــده کــه مصــرف بنزیــن ســوپر کاهش‬ ‫یابد اما به لحاظ تولید این نوع بنزین مشکلی‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه پاالیشــگاه هــای در حال‬ ‫احــداث گفــت‪ :‬اکنــن پاالیشــگاه اناهیتــای‬ ‫کرمانشــاه و یــک پاالیشــگاه در اســتان فــارس‬ ‫در دســت احــداث هســتند‪ .‬اکنــون بســیاری از‬ ‫پاالیشــگاه های کشــور پیر محسوب می شوند‬ ‫و نگهــداری انهــا هزینه های سرســام اوری دارد‬ ‫ضمــن اینکــه ا گــر تولیــدات ایــن پاالیشــگاه ها‬ ‫نبــود با وجــود تحریم امکان تامیــن خوراک را‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ ‫دبیــرکل انجمــن کارفرمایــی صنعــت‬ ‫پاالیــش نفت با تاکید بــر اینکه نگاه ما این‬ ‫اســت که پاالیشــگاه ها چه متعلق به بخش‬ ‫خصوصــی و یــا دولــت باشــند ســرمایه ملــی‬ ‫هســتند و بایــد بــه روز شــوند و مشــکالت‬ ‫انهــا بــا ادوات جدیــد حــل شــود چرا کــه‬ ‫پاالیشــگاه ها باید زنده باشــند و بــا حداکثر‬ ‫ظرفیــت کار کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬وز یــر پیشــنهادی‬ ‫دولت ســیزدهم از بدنه وزارت نفت اســت‬ ‫و به صورت پلکانی رشــد کرده و در تمامی‬ ‫حوزه هــای نفتــی و پاالیشــی شــناخت کافی‬ ‫دارد امــا موفقیــت او منــوط بــه ایــن اســت‬ ‫کــه همراهــی پیکــره صنعــت نفت را داشــته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫واکسیناسیوندر شرکت گاز خراسانرضویشتابمی گیرد‬ ‫مشهدمقدس‪-‬سحر رحمتی‪:‬باوجودتعطیلیاعالم‬ ‫شدهنشستکمیتهسالمتشرکتگاز خراسانرضوی‬ ‫باهدفبررسیاقداماتو فعالیت هایدر حالانجام‬ ‫بــرای مدیریت پاندمــی کرونا و پیگیری فــوری ادامه‬ ‫واکسیناســیون کارکنان برگزار شد‪.‬حســن افتخــاری در‬ ‫این نشست که با رعایت دستوالعمل های بهداشتی‬ ‫و با حضور سرپرست و رییس پلی کلینیک تخصصی‬ ‫بهداشت و درمان صنعت نفت شمال شرق در محل‬ ‫ســالن ورزشــی امام رضا (ع) مشــهد برگزار شــد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اقدامات خوب و ارزشــمندی توســط حوزه های‬ ‫بهره برداری‪ ،‬منابع انســانی و ‪ HSE‬و همکاری ســایر‬ ‫واحدها برای حفظ سالمت همکاران انجام شده که‬ ‫شایســته تقدیر و تشــکر اســت‪.‬وی افزود‪ :‬شرکت گاز‬ ‫خراســان رضوی یکی از اولین شرکت های گاز استانی‬ ‫اســت کــه در زمینه شــروع واکسیناســیون کرونــا برای‬ ‫نیروهای شاغل در گروه های حساس و پرخطر حوزه‬ ‫گازرســانی با اولویت بخش پیمانکاری اقــدام نموده‬ ‫اســت‪ .‬هم اکنون مرحله اول واکسن کرونا برای تمام‬ ‫نیروهای امداد و خدمات بهره برداری مشــهد تزریق‬ ‫شده و با پیگیری های انجام شده واکسیناسیون سایر‬ ‫مشــاغل و از جملــه کنتــور خــوان و وصــول مطالبات‬ ‫نیــز در برخی شــهرها اغاز گردیده و بتدریــج در حال‬ ‫انجام می باشد که در این جلسه ضمن بررسی اخرین‬ ‫اقدامات‪،‬تصمیماتیدرزمینهتسریعواکسیناسیونافراد‬ ‫باقیماندهاتخاذگردید‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان رضــوی بــه‬ ‫پیگیری های بعمل امده برای واکسیناسیون همکاران‬ ‫رســمی نیز اشــاره کرد و افزود‪ :‬درهمین راســتا شرکت‬ ‫گاز خراســان رضــوی بــا بســیج امکانــات و تجهیزات‬ ‫خــود امــاده همــکاری بــا بهداشــت و درمان صنعت‬ ‫نفت می باشــد‪.‬افتخاری از خدمات کادر درمان مرکز‬ ‫بهداشتو درمانصنعتنفتشمالشرقنیز تشکر‬ ‫کردو گفت‪:‬بههمتاینعزیزانامکاناتو تمهیدات‬ ‫ویژه ایبرایخدمت رسانیبههمکارانتحتپوشش‬ ‫و خانواد ههــای انان در زمینه مقابله و درمان بیماری‬ ‫کرونــا فراهــم گردیــده اســت‪ .‬در ادامــه این نشســت‬ ‫دکتر وحید مالکی و دکتر غالمرضا پیرونذیری نیز به‬ ‫ارائه گزارشــی از اقدامات گســترده در حال انجام این‬ ‫مرکز به همکاران پرداختند‪ .‬راه اندازی بخش اورژانس‬ ‫عفونی‪ ،‬اســتفاده از خدمات متخصص عفونی‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمــات دارویی در روزهای تعطیل به بیماران‪ ،‬لغو‬ ‫مرخصی تمام کارکنان بخش بهداشــت و درمان‪ ،‬راه‬ ‫اندازیمشاوره هایپزشکیتلفنیو غیرحضوریو ‪...‬از‬ ‫اقداماتیاستکهبهگفتهمسئوالندر مرکز بهداشت‬ ‫و درمانصنعتنفتشمالشرقکشور در حالانجام‬ ‫است‪ .‬بازدید حاضرین جلسه از امکانات و تجهیزات‬ ‫شرکتگاز استانخراسانرضویاز دیگر برنامه هابود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫پیامخداحافظیزنگنهبا کارکنانصنعتنفت‬ ‫وزیر نفت در پیامی برای خداحافظی خطاب‬ ‫به همکاران خود در صنعت نفت نوشــت‪ :‬گرچه‬ ‫عمــل انســان بــه دور از نقــص و اشــکال نیســت و‬ ‫عملکرد هشــت سال گذشــته مدیریت نفت نیز از‬ ‫ایــن اصــل ّ‬ ‫مبری نیســت‪ ،‬لیکن نقــص و تکامل دو‬ ‫روی ســکه وجــودی انســان و رفتــار اوســت و امید‬ ‫انکه نیکویی های گذشته‪ ،‬پاس داشته شده و بر ان‬ ‫افزوده شود و با شناخت نقص ها به سوی تکامل‬ ‫جدید نیکو بر این پایه‬ ‫ـای‬ ‫ِ‬ ‫حرکت شــده و بنیا نهـ ِ‬ ‫بناشود‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬در پیام بیژن زنگنه کــه از ان‬ ‫به عنــوان اخریــن کالم خود با همکاران یــاد کرده‪،‬‬ ‫امــده اســت‪ :‬در هشــت ســال اخیــر صنعت نفت‬ ‫اماج بی سابقه ترین فشارهای داخلی و خارجی و‬ ‫به معنای واقعی کلمه درگیر نبردی نابرابر بود که‬ ‫ذکر ان در این مجال امکان پذیر نیســت؛ با وجود‬ ‫اینبالطفالهیو همتهمهشماهمکارانمحترم‬ ‫توانســتیم بر مشــکالت فائق اییم و دستاوردهای‬ ‫بزرگی برای کشور به دست اوریم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی ‪ ۲.۵‬برابــر شــدن تولیــد گاز پارس‬ ‫جنوبی‪ ۵ ،‬برابر شدن تولید نفت خام میدان های‬ ‫مشــترک غــرب کارون‪ ،‬توســعه پوشــش گازرســانی‬ ‫کشــور بــه ‪ ۹۵‬درصــد‪ ،‬ارتقای قابــل توجه ظرفیت‬ ‫پاالیش نفت کشــور‪ ،‬خوداتکایــی در تولید بنزین‬ ‫یســابقه در صنعــت‬ ‫شهــای ب ‬ ‫و نف ـت گاز‪ ،‬جه ‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬حفظ جریان صادرات نفت و فراورده‬ ‫کشــور‪ ،‬ارتقــای شــاخص های محیط زیســتی در‬ ‫فعالیت هایمرتبطباصنعتنفتوتعیین تکلیف‬ ‫حهــای جم ـع اوری گازهــای همــراه در عیــن‬ ‫طر ‬ ‫تحریم های بی سابقه از جمله این دستاوردها بوده‬ ‫اســت‪ .‬در این مدت تالش شد که توسعه صنعت‬ ‫نفت با پشتوانه کارکنان ارزشمند ان در سخت ترین‬ ‫شرایط نیز متوقف نشود‪ ،‬هرچند بیشتر تالش ما در‬ ‫این سال ها صرف مقاومت و بهره برداری بهینه شد‪.‬‬ ‫زنگنــه در این پیام اعــام کرد‪ :‬موفقیت های‬ ‫شــما همــکاران ارجمنــد را در ایــن توفیقــات ارج‬ ‫می نهــم و با مرور ان به همکاران خود می بالم‪.‬‬ ‫در ایــن دوره تــاش مداومــی بــرای بهبــود وضع‬ ‫زندگــی شــاغالن و بازنشســتگان محترم صنعت‬ ‫نفــت صــورت گرفــت؛ گرچــه بخشــی از ایــن‬ ‫شهــا بــا ناگواری وضعیت اقتصادی کشــور و‬ ‫تال ‬ ‫خارج از اراده مدیریت وزارتخانه‪ ،‬کم تاثیر شــد‪.‬‬ ‫شکی نیست که در کوتاه مدت‪ ،‬مردم‪ ،‬منتقدان و‬ ‫نهــای بیدار به واقعیت و حقیقت اعمال‬ ‫وجدا ‬ ‫دســت خواهنــد یافــت و تاریــخ مــا را قضــاوت‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزیر نفت تاکید کرد‪ :‬گرچه عمل انسان به دور‬ ‫از نقص و اشــکال نیســت و عملکرد هشــت ســال‬ ‫گذشته مدیریت نفت نیز از این اصل ّ‬ ‫مبری نیست‪،‬‬ ‫لیکن نقص و تکامل دو روی سکه وجودی انسان‬ ‫و رفتــار اوســت و امید انکه نیکویی های گذشــته‪،‬‬ ‫پاس داشته شده و بر ان افزوده شود و با شناخت‬ ‫ های‬ ‫نقص ها به سوی تکامل حرکت شده و بنیان ِ‬ ‫جدیـ ِـد نیکــو بر این پایه بنا شــود‪ .‬در هر صورت با‬ ‫توکل به خدا این روزها گذشــت و امروز خرســندم‬ ‫و خدای متعال را شکر می گویم که این بار سنگین‬ ‫از دوشــم برداشته می شود و برای همکارانم که در‬ ‫ایندهمسئولیترابه عهدهمی گیرند‪،‬از صمیمقلب‬ ‫ارزویتوفیقمی کنم‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بابــت قصورهــا‪ ،‬تقصیرهــا و‬ ‫یهــای خــود در انجــام وظایــف نیــز از همــه‬ ‫تلخ ‬ ‫همکاران محترم پوزش می طلبم و از انان صمیمانه‬ ‫تقاضا می کنم که مرا عفو فرمایند‪ .‬خداوندا! انچه‬ ‫مــا انجــام دادیم برای کســب رضا و اعتــای نام تو‬ ‫و سرافرازی ایران عزیز بود‪ .‬به لطف و کرم بیکران‬ ‫خــود‪ ،‬اعمــال مــا را بپذیــر و در انچــه نیــز کوتاهی‬ ‫داشته ایم بر ما ببخشای‪ .‬نفت را به شما و شما را‬ ‫بهخدامی سپارم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫شرکت گاز کردستان با افتتاح و کلنگ زنی‬ ‫‪ 112‬طرح به استقبال هفته دولت می رود‬ ‫مهنــدس احمد فعلــه گری‬ ‫روستائی به بیش از ‪ 96‬و نیم‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان‬ ‫درصد رســید‪ ،‬افزود‪ :‬بــا گازدار‬ ‫کردســتان ضمــن گرامیداشــت‬ ‫شــدن این تعــداد از روســتاها‬ ‫یاد و خاطره شــهدای واال مقام‬ ‫بیش از ‪ 680‬خانوار به مصرف‬ ‫دولــت رجایــی و باهنر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کننــدگان گاز طبیعــی اضافــه‬ ‫احمد فعله گری‬ ‫شــرکت گاز اســتان کردســتان با‬ ‫خواهند شــد‪ .‬وی گفت‪ :‬برای‬ ‫افتتــاح و کلنگ زنــی ‪ 112‬طرح‬ ‫اتمام ‪ 23‬روستای گازدار شده‬ ‫به استقبال هفته دولت می رود‪ .‬به گزارش رویداد اعتباری بر ‪ 220‬میلیارد ریال هزینه شده است‪.‬‬ ‫امروز‪،‬مهندساحمدفعلهگریاظهار کرد‪:‬هشتم وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در هفتــه مبــارک دولت‬ ‫شــهریور ماه مصادف با شــهادت مظلومانه دو سال جاری تعداد روستاهای قابل بهره برداری‬ ‫شخصیت فداکار انقالب‪ ،‬محمد علی رجایی و هر شهرستان به ترتیب زیر می باشد‪ :‬شهرستان‬ ‫محمدجوادباهنر استکهبهعنوانهفتهدولت بیجــار ‪ 11‬روســتا‪ ،‬شهرســتان ســقز ‪ 7‬روســتا‪،‬‬ ‫نامگذاری شده است‪ .‬هفته دولت فرصتی است شهرســتان ســنندج ‪ 1‬روســتا‪ ،‬شهرســتان قروه ‪1‬‬ ‫مغتنم برای ســازمان های دولتی تا گزارش های روســتا‪ ،‬شهرســتان دیوانــدره ‪ 3‬روســتا‪ .‬وی در‬ ‫مستند و ملموسی را با توجه به دستاورد و برنامه ادامــه گفت‪ :‬در بخش صنعتی نیز تعداد ‪63‬‬ ‫های یک ساله و در دست اقدام خود برای اذهان واحد از نعمت گاز طبیعی بهره مند می گردند‬ ‫عمومی ارایه کند‪ .‬وی افزود‪ :‬در هفته دولت سال که بالغ بر ‪ 178‬میلیارد ریال هزینه در بر داشته‬ ‫جاری‪ 86‬طرح و پروژه گازرسانی افتتاح می گردد اســت‪ .‬مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان‬ ‫که شامل افتتاح ‪ 23‬پروژه گازرسانی روستایی و در مــورد کلنــگ زنــی و اغــاز عملیــات اجرایی‬ ‫‪ 63‬واحــد صنعتی می باشــد‪ .‬فعله گری یــاداور ‪ 26‬پــروژه گازرســانی را این گونه تشــریح کرد‪:‬‬ ‫شد‪ :‬با گازرسانی به ‪ 23‬روستای استان کردستان شــروع عملیات اجرایی به ‪ 17‬پروژه گازرسانی‬ ‫در هفته دولت تعداد روستاهای بهره مند از گاز روستایی‪ ،‬گازرسانی به ‪ 6‬واحد صنعتی و مقاوم‬ ‫طبیعــی در اســتان از ‪ 1‬هــزار و ‪ 402‬روســتا بــه ‪ 1‬سازی ‪ 3‬واحد ساختمانی با اعتبار ‪ 670‬میلیارد‬ ‫هــزار و ‪ 425‬روســتای گازدار افزایــش می یابد‪ .‬ریــال از جملــه برنامــه های گرامیداشــت هفته‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز کردســتان بــا اشــاره به دولــت ســال جاری اســت‪ .‬مدیر عامل شــرکت‬ ‫فعــال بــودن عملیــات اجرایــی گازرســانی در گاز اســتان کردســتان در پایــان ســخنانش بیــان‬ ‫‪ 125‬روستا‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مطابق برنامه ریزی داشت‪ :‬پروژه های گازرسانی قابل افتتاح و بهره‬ ‫صــورت گرفتــه‪ ،‬ایــن شــرکت اهتمــام دارد کــه برداری و نیز کلنگ زنی این شرکت به مناسبت‬ ‫تمامی روستای باالی ‪ 20‬خانوار این استان را تا گرامیداشــت هفتــه دولت ‪ 112‬طــرح و پروژه با‬ ‫پایان ســال جاری به شبکه سراسری گازرسانی اعتبار ‪ 107‬میلیارد تومان در دو حوزه گازرســانی‬ ‫متصــل نماید‪ .‬مهندس فعله گری با اشــاره به به روســتاها و گازرسانی به واحدهای صنعتی و‬ ‫اینکــه درصد نفوذ گاز طبیعــی در خانوارهای مقاوم سازی‪ 3‬پروژه ساختمانی را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫افتتاح پروژه های برق منطقه ای سمنان‬ ‫با اعتباری بیش از ‪ ۲۰۵۷‬میلیارد ریال‬ ‫همزمــان بــا هفتــه دولــت‬ ‫امیدواری کرد با استقرار پست‬ ‫پــروژه هــای شــرکت بــرق‬ ‫ســیار در فاز دوم که مقدمات‬ ‫منطق ـه ای ســمنان بــا اعتبــاری‬ ‫ان درحال فراهم شدن است‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۵۷‬میلیــارد ریــال‬ ‫ایجــاد ظرفیــت جدیــد بــرق‬ ‫در اســتان ســمنان افتتــاح و یــا‬ ‫رســانی مطمئــن به مشــترکین‬ ‫علی اکبر صباغ‬ ‫عملیاتاجراییان‪،‬اغاز خواهد‬ ‫صنعتــی ایوانکــی‪ ،‬افزایــش‬ ‫شد‪ .‬سید علی اکبر صباغ‪ ،‬رئیس‬ ‫قابلیت اطمینان شبکه‪ ،‬بهبود‬ ‫هیات مدیره و مدیر عامل شــرکت برق منطقه پارامترهــای کیفــی بــرق و پروفیــل ولتاژشــبکه‬ ‫ای سمنان با اعالم این خبرگفت‪ :‬در بزرگداشت و افزایــش قابلیــت مانــور فراهم گــردد‪ .‬صباغ‬ ‫هفتــه دولــت‪ ،‬پــروژه توســعه ای احــداث خط افــزود‪ :‬خــط ‪ ۶۳‬کیلوولــت شــهرک صنعتــی‬ ‫‪ ۶۳‬کیلوولت شهرک صنعتی ایوانکی و ‪ ۷‬پروژه ایوانکــی بــه طــول ‪ ۱۰‬کیلومتــر و بصــورت دو‬ ‫بهینــه ســازی شــامل‪ :‬احــداث دیــوار محافــظ مــداره‪ ،‬بــا هزینــه ای بالغ بــر ‪ ۱۲۹۹۶۰‬میلیون‬ ‫پیرامون ‪ ۱۶‬دســتگاه دکل در خــط ‪ ۲۳۰‬اهوان‪ -‬ریــال بــه انجــام رســیده اســت‪ .‬مدیــر عامــل‬ ‫دامغــان‪ ،‬تجهیــزات حفاظــت فیــدر خــازن در شرکت برق منطقه ای سمنان از اغاز عملیات‬ ‫پســت های ‪ ۶۳‬کیلوولت بســطام – شــاهرود و اجرایــی ‪ ۱۰‬پــروژه که ‪ ۴‬پروژه ان توســعه ای و‬ ‫دامغــان‪ ،‬خریــد فیبرنــوری ‪ OPGW‬و فیبرنوری شــامل‪ :‬احــداث فیدرهــای ورودی و ‪ DG‬در‬ ‫کانالــی ‪ -‬اجرای فیبرنوری خطوط فوق توزیع پست های ‪ ۶۳‬کیلوولت ارادان و شهید احمدی‬ ‫ اجــرای فیبرنوری داخل پســت های انتقال و گرمسار‪،‬افزایشظرفیتپستهای‪ ۴۰۰‬کیلوولت‬‫فوق توزیع‪ ،‬دیوارکشــی‪ ،‬خرید و نصب ســیم میامیو‪ ۶۳‬کیلوولتجنتاباد‪،‬احداثخط‪۶۳‬‬ ‫خــاردار در پســت ‪ ۶۳‬جنــت ابــاد و خریــد ‪ ۲‬کیلوولتمیامی‪-‬عباسابادو‪ ۶‬پروژهبهینهسازی‪،‬‬ ‫دســتگاه ‪ TPS‬برای توســعه حفاظت خطوط شــامل‪ :‬خریــد تابلــو ‪ RTU‬و خریــد و نصــب رله‬ ‫انتقال اســتان به همــراه کارت یدکی با حضور دیستانس‪ ،‬خرید و نصب ‪ ۱۷۰‬سل باتری‪ ،‬خرید‬ ‫مسئولین استانی به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬و نصب دو دستگاه شارژر ‪ ۱۱۰‬ولت و دیوارکشی و‬ ‫او پــروژه احــداث خــط ‪ ۶۳‬کیلوولــت شــهرک نصبسیمخاردار کهدر شهرهایگرمسار‪،‬میامی‪،‬‬ ‫صنعتی ایوانکی را بعنوان فاز اول پروژه تامین شــاهرود‪ ،‬ســمنان و ســرخه‪ ،‬در هفتــه دولــت با‬ ‫برق شــهرک صنعتی ایوانکی دانست و اظهار اعتباری معادل‪ ۱۸۷۵۶۷۰‬میلیون ریال خبر داد‪.‬‬ ‫خاموشی ها همچنان ادامه دارد‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر میزان نیــاز مصرف کشــور از میزان تولید‬ ‫نیروگاه هایکشور بیشتر شدهاست‪،‬لذاهمچنان‬ ‫نیازمندهمکاریمشترکاندر بخش هایصنایعو‬ ‫کشاورزیهستیم‪.‬بهگزارشایسنا‪،‬مصطفیرجبی‬ ‫مشــهدی در صفحه اینســتاگرام خود نوشت‪ :‬تا‬ ‫اطالعثانویهمچنانجداولخاموشیاحتمالی‬ ‫جهــت برنامه ریزی مشــترکان صــادر و به اطالع‬ ‫هموطنــان می رســد که امورشــان را تنظیم کنند‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بــا رونــد پیــش رو از نیمــه دوم‬ ‫شهریور ماه شرایط تاحدودی پایدارتر شده و از‬ ‫محدودیت هادر بخشصنعتو سایر بخش ها‬ ‫کاستهخواهدشد‪.‬بهگفتهسخنگویصنعتبرق‬ ‫در تعطیالتششروزهشاهدرفعمحدودیت ها‬ ‫در بخــش صنعت بودیــم و در روزهای پیش رو‬ ‫هم صنایع می توانند تا اطالع ثانوی در شــیفت‬ ‫شــبانه بــدون محدودیت به فعالیتشــان ادامه‬ ‫دهند و همچنین فعالیت در شیفت روزانه هم‬ ‫متناسب با شرایطی اســت که حداقل ان تامین‬ ‫نیــاز مصرف برق صنایع فــوالدی که برای تولید‬ ‫اکسیژن اقدام می کنند‪ ،‬باشد‪ .‬رجبی مشهدی با‬ ‫بیــان اینکه میزان مصرف بــرق در بازه زمانی ‪۱۲‬‬ ‫تا‪ ۱۸‬بعدازظهر افزایشیخواهدبودو پیش بینی‬ ‫می شــود که این مقدار به بیش از ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات‬ ‫برســد‪ ،‬گفت‪ :‬از مشــترکان در خواست می شود‬ ‫که با تنظیم دمای وســایل سرمایشــی روی عدد‬ ‫حداقل ‪ ۲۵‬درجه همکاری الزم را انجام داده تا‬ ‫مشکلیرادر تامینبرقشاهدنباشیم‪.‬‬ ‫دعوت فناوران برای افزایش بهره وری‬ ‫نانوفیلترکامپوزیتیشیرین سازیگازترش‬ ‫پنجــاه و پنجمیــن فراخــوان صنــدوق‬ ‫نــواوری و شــکوفایی بــرای «افزایــش بهــره وری‬ ‫نانوفیلترکامپوزیتــی به منظــور شیرین ســازی گاز‬ ‫تــرش» بــرای رفع نیــاز یک شــرکت دانش بنیان‬ ‫منتشــر شــد‪ .‬بــه گــزارش روز دوشــنبه روابــط‬ ‫عمومــی صنــدوق نــواوری وشــکوفایی‪ ،‬از انجا‬ ‫کــه منابــع عظیــم نفــت و گاز در کشــور وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬افزایــش بهره وری پاالیشــگاه ها از اهمیت‬ ‫خاصی برخوردار است‪ .‬در فرایند استحصال گاز‬ ‫طبیعی‪ ،‬محصوالت جانبی پاالیش از جمله گاز‬ ‫ترش می توانند خطرافرین باشند و الزم است با‬ ‫در نظرگرفتن اثرات زیســت محیطی نسبت به‬ ‫شیرین سازی ان اقدام کرد‪ .‬در این راستا صندوق‬ ‫نــواوری وشــکوفایی از گــروه هــای پژوهشــی و‬ ‫فنــاور توانمند بــرای ارایه راه حــل دعوت کرد تا‬ ‫پانزدهم شهریور ماه ســال جاری پروپوزال خود‬ ‫را از طریق سامانه غزال به نشــانی ‪ghazal.inif.‬‬ ‫‪ ir/grant‬ارســال کننــد‪ .‬مجری تحقیق باید ابتدا‬ ‫مطالعه جامعی بر فرایند شیرین سازی گاز ترش‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫بهره برداریصددرصدیاز پروژه های‬ ‫ابخیزداری سال‪ ۹۹‬در گیالن‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و‬ ‫بیولوژیکی ابخیزداری در مراتع‬ ‫ابخیــزداری گیــان با اشــاره به‬ ‫را شامل کپهکاری و بذرپاشی و‬ ‫جذب اعتبار ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریالی‬ ‫قرق و‪ ...‬و عملیات مکانیکی‬ ‫از محل صندوق توســعه ملی‬ ‫ابخیزداری را شــامل سازه های‬ ‫برای پروژه های ابخیزداری سال‬ ‫بتنــی و ســنگی ‪ -‬مالتــی و‬ ‫میرحامد اختری‬ ‫‪ ،۹۹‬گفت‪ :‬این پروژ ههــا دارای‬ ‫بندهــای چپــری و گابیونــی‬ ‫پیشرفت فیزیکی صددرصدی‬ ‫و‪ ...‬دانســت و متذکــر شــد‪:‬‬ ‫اســت‪ .‬میرحامــد اختــری بابیان اینکــه از محل پروژ ههــای ابخیــزداری می توانــد بــه جریانات‬ ‫اعتبــارات ابخیــزداری در ســال ‪ ۹۹‬برای هشــت اب های ســطحی که در اثر بارش های موسمی‬ ‫یشــده فرصت جذب‬ ‫شهرســتان پــروژه تعریــف کردیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬این و رگبارهــای پراکنده جار ‬ ‫پروژ ههــا جملگــی به اتمام رســیده اند و برخی در ســفره های اب زیرزمینــی دهــد‪ .‬مدیــرکل‬ ‫ازنظر عملکرد ریالی و اجرایی حتی پیشرفتی منابــع طبیعی و ابخیــزداری گیالن ادامــه داد‪:‬‬ ‫بیــش از صــد درصــد دارنــد‪ .‬پروژ ههــای مرتــع بــا احــداث ســازه های ابخیــزداری می توانیــم‬ ‫نیــز که پیشــرفت فیزیکــی صددرصــدی دارد‪ ،‬جریانــات ســطحی اب را مدیریــت کنیــم و‬ ‫یســازی ســفره های اب زیرزمینی‪،‬‬ ‫در چهــار شهرســتان اجرایــی شــده اســت‪ .‬وی عــاوه بــر غن ‬ ‫از جــذب اعتبــار ‪ ۱۲۰‬میلیــون تومانــی از محل از رســوب گذاری در طــول رودخان ههــا بکاهیم‪.‬‬ ‫اعتبارات ملی مدیریت پایدار مراتع در ســطح وی‪ ،‬بابیــان اینکــه از محــل اعتبــارات ملــی در‬ ‫ســه شهرســتان خبــر داد و عنــوان کــرد‪ :‬ایــن قالب «پرورش گیاهان دارویی» نیز یک میلیارد‬ ‫بشــده اســت‪ ،‬اضافه‬ ‫پروژه ها نیز پیشرفت صددرصدی دارد‪ .‬اختری و ‪ ۸۰۰‬میلیــون ریــال جذ ‬ ‫با اشاره به اجرای پروژه های ابخیزداری در سال کرد‪ :‬پرورش گلپر و گل گاوزبان در سطح هفت‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬تصریــح کــرد‪ :‬از محل اعتبــارات ملی در شهرســتان در دســت اقدام است‪ .‬وی همچنین‬ ‫ســطح ســه شهرســتان عملیات اجرایــی داریم از تدویــن ســند توســعه گیاهــان دارویــی بــرای‬ ‫که تاکنون کارهای دفتری و تعیین مجری ســه نخستینبار در گیالن خبر داد و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پــروژه اجرایــی شــده؛ همچنیــن تاکنــون چهار این ســند در سطح ‪ ۵۳۰۰‬هکتار از ‪ ۱۰‬شهرستان‬ ‫میلیــارد و ‪ ۱۵۰‬میلیون تومــان ابالغ اعتبار برای اجرایی خواهد شد که امیدواریم در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫پروژه های ابخیزداری ســال جاری قطعی شده از محل اعتبارات ملی سهم خوبی برای ترویج‬ ‫و به دنبال منابع جدید هســتیم‪ .‬وی عملیات کشت گیاهان دارویی در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫تشدیداقداماتمقابله ایبا کرونادر‬ ‫ایستگاه هاو ناوگانقطار شهریمشهد‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬‬ ‫امــا از چنــد روز گذشــته و قرمز‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری‬ ‫شــدن وضعیت کرونایی شــهر‬ ‫قطار شهری مشــهد از تشدید‬ ‫مشــهد‪ ،‬دفعات ضدعفونی و‬ ‫اقدامات مقابل ـه ای با کرونا در‬ ‫گندزدایی ایســتگاه ها و اماکن‬ ‫ایستگاه هاوناوگانقطار شهری‬ ‫و همچنیــن واگ نهــا افزایــش‬ ‫وحید مبین مقدم‬ ‫با توجه به وضعیت نامناسب‬ ‫پیداکــرده اســت‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫کرونایی شهر مشهد خبر داد‪.‬‬ ‫شرکتبهره برداریقطار شهری‬ ‫وحیــد مبین مقــدم در این خصــوص‪ ،‬گفت‪ :‬بر مشــهد به عرضه ماســک در ایستگاه ها توسط‬ ‫تهــا در گی ‬ ‫همیــن اســاس نظار ‬ ‫تهــای ورودی بخش خصوصی اشاره و اضافه کرد‪ :‬در کنار این‬ ‫ایســتگاه ها و پایش داخل قطارها در خط یک اقدامات بســتر شــارژ الکترونیکی مــن کارت در‬ ‫و دو قطار شــهری مشــهد تشــدید شــده است‪ .‬راستای حذف تبادل پول نقد نیز که پیش ازاین‬ ‫وی بابیــان اینکه اســتفاده از ماســک در هنگام فعال بود‪ ،‬فعال تر شده است‪.‬‬ ‫حضــور در ایســتگاه و واگ نهــای قطــار شــهری‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬همچنیــن ابــاغ ضوابــط‬ ‫الزامی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬لذا پایش الزام استفاده بهداشتیبهپیمانکار واحدهایتجاریو اجرای‬ ‫از ماسک توسط مسافرین‪ ،‬غرفه داران و کارکنان دقیــق ضوابط و تمهیدات طــرح فاصله گذاری‬ ‫از ســوی ماموران ایســتگاه نیز با شدت بیشتری فیزیکی و اعالم پیام های بهداشــتی از سیســتم‬ ‫انجام می شود‪ .‬مبین مقدم افزود‪ :‬ضدعفونی و صوتی در ایستگاه ها و قطارها از دیگر اقدامات‬ ‫گندزدایی مداوم ناوگان خط یک و دو از زمان انجا مشــده بــرای پیشــگیری از شــیوع کرونــا در‬ ‫شــیوع ویروس کرونا در حال انجام بوده اســت‪ ،‬شرکتبهره برداریقطار شهریمشهداست‪.‬‬ ‫خریدتضمینی گندمدر کردستانبهبیشاز‬ ‫‪ ۲۷۳‬هزار تن رسید‬ ‫غریبه رحیمی‪-‬ســنندج‪ :‬رئیس جهاد کشاورزی‬ ‫کردستان‪ ،‬گفت‪ :‬از اغاز خرید تضمینی گندم در‬ ‫کردستان تاکنون به ‪ ۲۷۳‬هزار تن رسیده است‪.‬‬ ‫محمد فرید سپری با اشاره به اخرین امار خرید‬ ‫تضمینی گندم در اســتان کردســتان در تاریخ ‪30‬‬ ‫مردادماه ســال جــاری‪ ،‬اظهار کــرد‪ ۲۷۳ :‬هزار و‬ ‫‪ ۵۲۸‬تن گندمتاکنوناز کشاورزانخریداری شده‬ ‫کــه ‪ ۲۷۳‬هــزار و ‪ ۲۴۲‬تــن در ســامانه ســیفا‬ ‫تشــده اســت‪ .‬وی بــا اشــاره به اینکــه ارزش‬ ‫ثب ‬ ‫ریالی گندم خریدار شده بیش از ‪ 13‬هزار و ‪371‬‬ ‫میلیارد و ‪ 983‬میلیون ریال است‪ ،‬افزود‪ :‬میزان‬ ‫چک لیست ارسالی به بانک کشاورزی‪ ۲۶۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۵۱‬تن بوده است‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان‬ ‫کردستان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اهنگ خرید روزانه گندم در‬ ‫استان‪ ۵۳۳‬تن بوده است‪.‬‬ ‫سپری ذکر کرد‪ :‬بیشترین گندم خریدار شده‬ ‫در شهرســتان های قروه با بیش از ‪ 72‬هزار تن‪،‬‬ ‫ســقز ‪ 53‬هزار تن‪ ،‬دهگالن ‪ 47‬هزار تن‪ ،‬بیجار‬ ‫‪ 48‬هــزار تــن‪ ،‬کامیــاران ‪ 32‬هزار تــن‪ ،‬دیواندره‬ ‫‪ 13‬هزار تن‪ ،‬ســنندج با یک هزار تن و ســرواباد‬ ‫یــک هــزار تن به ثبت رســیده اســت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪:‬کمترینگندمخریدار شدهدر شهرستان های‬ ‫بانــه ‪ 835‬تــن و مریــوان ‪ 663‬تن بوده اســت‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی استان کردستان‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬میزانخریدمحققشدهنسبت‬ ‫بــه اخرین بــراورد خریــد ‪ 343‬هــزار و ‪ 396‬تن‬ ‫بوده که حدود ‪ 80‬درصد داشته است‪.‬‬ ‫ترسیمفصلیدرخشان‬ ‫در صحیفهتابناکدانشپزشکی‬ ‫استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تبریک روز‬ ‫پزشکگفت‪:‬مجاهدت هایخالصانهسپیدپوشان‬ ‫کادر درمــان در دوران تاخــت و تاز ویروس کرونا‬ ‫فصلی درخشــان و بی بدیــل در صحیفه تابناک‬ ‫دانشو حرفهپزشکیترسیم کرد‪.‬به گزارشایرنا‪،‬‬ ‫حسین کالنتری روز دوشنبه در پیامی فرارسیدن‬ ‫یکم شــهریورماه ســالروز والدت حکیم فرزانه و‬ ‫طبیب حاذق ایرانی جهان اســام‪ ،‬شــیخ الرئیس‬ ‫ابوعلی ســینا و روز پزشک را تبریک گفت‪.‬وی در‬ ‫این پیام اورده است‪ :‬تسکین االمام جان و جسم‬ ‫و کاستن از رنج بیمار از عنایات الهی است که بر‬ ‫دستانتوانمندپزشکاشکار وهویدامی گرددوبه‬ ‫همینخاطر در پیشینهفرهنگیو باور اجتماعی‬ ‫مــردم‪ ،‬دانــش فاخــر طــب و حرف ـه ی پزشــکی‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫تجلیگاه«هوالشافی»است‪.‬استاندار کهگیلویهو‬ ‫بویراحمد ادامه داد‪ :‬خدمات پزشکان در راستای‬ ‫حفــظ جــان و ســامت انســان ها در هرزمانــی‬ ‫ارزشمند و قابل تقدیر است اما انچه در حافظه‬ ‫تاریخی مردم ماندگار و جاودان اســت‪ .‬کالنتری‬ ‫ابراز داشــت‪ :‬شاهدان و شهیدان عرصه سالمت‬ ‫با فداکاری جان خویش درراه ســامت مردم یاد‬ ‫و خاطر رزمندگان را در میدان نبرد زنده کردند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬این جانب بر خود الزم می دانم این روز‬ ‫بزرگرابه تمامیپزشکانحاذقوفرزانهوجامعه‬ ‫پزشــکی ایران اســامی به ویژه پزشــکان تالشگر‬ ‫استان‪،‬تبریکعرضنمودهو علیرغمقصور قلمو‬ ‫بیاناز خدماتدلسوزانهوتالشمجاهدانهان ها‬ ‫تشکر وقدردانینمایم‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 02‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1145‬‬ ‫مدیرعامل بیمارستان رضوی از خدمت خالصانه کادر درمان در مقابله با کرونا می گوید‬ ‫از خدمت خالصانه در دفاع مقدس‬ ‫تا شهادت در جنگ با کرونا‬ ‫اول شــهریورماه در تقویــم تاریــخ رســمی‬ ‫کشــور بــه نــام روز پزشــک نا مگــذاری شــده‬ ‫کســو باید فرارسیدنش را‬ ‫اســت؛ روزی که از ی ‬ ‫به تمامــی پزشــکان پرتالش در عرصه ســامت‬ ‫جامعه تبریک گفت‪ ،‬از سوی دیگر اندوهگین‬ ‫بــود از جــای خالی پزشــکان‪ ،‬پرســتاران و دیگر‬ ‫خادمــان کادر درمــان اســت کــه در یــک ســال‬ ‫ونیم اخیر جانشــان را فــدای خدمت به مردم‬ ‫کردند‪. ...‬‬ ‫تهــای «دکتــر محســن محــور»‬ ‫پــای صحب ‬ ‫می نشــینیم؛ مدیرعامــل بیمارســتان فــوق‬ ‫تخصصی رضوی که درباره خدمات همکارانش‬ ‫فهــای بســیاری بــرای‬ ‫در عرصــه پزشــکی‪ ،‬حر ‬ ‫گفتن دارد‪.‬‬ ‫دکتــر محــور از اول اذرمــاه ‪ 1398‬توفیــق‬ ‫مجــدد خدمــت در بیمارســتان زیرمجموعــه‬ ‫اســتان قدس رضوی را یافته و طی یک ســال و‬ ‫نیــم گذشــته در کنار دیگــر همکارانش در خط‬ ‫مقــدم خدمت به مردم برای مقابله با کرونا و‬ ‫درمان بیماران بوده است‪.‬‬ ‫از او دربــاره حــال و هــوای ایــن روزهــا و‬ ‫شــرایط ســخت خدمت در لباس سپید پزشکی‬ ‫می پرســم و او می گویــد‪ :‬یــادم دوران هشــت‬ ‫سال دفاع مقدس و خط مقدم جبهه می افتم‬ ‫که پزشکان و پرستاران در کنار رزمندگان اسالم‬ ‫و دوشــادوش اقشــار مختلف مردم به دفاع از‬ ‫میهــن می پرداختنــد‪ .‬همــکاران پزشــک و کادر‬ ‫بهداشــت و درمــان در ان دوران مدافــع وطن‬ ‫کحــال رزمندگان بودند‪ ،‬من با چشــمان‬ ‫و کم ‬ ‫خــودم شــاهد ایثار و ازخودگذشــتگی پزشــکان‬ ‫و پرســتاران زیــر موش ـک باران و بمبــاران بودم‬ ‫و چنــد نفــر از دوســتان پزشــک و پرســتارم نیــز‬ ‫بــه شــهادت رســیدند؛ عزیزانی که پــس از ‪33‬‬ ‫ســال از اتمــام جنــگ تحمیلــی‪ ،‬هنــوز یادشــان‬ ‫در دلــم جاودانه اســت‪ .‬شــرایط کنونی کشــور‬ ‫و جان فشــانی پزشــکان و کادر پرســتاری و‬ ‫بهداشــت و درمــان مــرا یــاد همــان روحیــه‬ ‫خدمتگــزاری بــه مــردم می انــدازد‪ .‬یــک ســال‬ ‫ونیم اســت که من و همکاران پزشک و پرستار‬ ‫در سراســر کشــور درگیر مبارزه با کرونا هستیم‪.‬‬ ‫بهتریــن جملــه در توصیــف ایــن مدت زمــان‬ ‫یشــده ایــن اســت کــه مــا مدافــع مــردم‬ ‫سپر ‬ ‫هســتیم‪ ،‬چه در زمان جنــگ تحمیلی به عنوان‬ ‫مدافــع وطــن و چــه در شــرایط کرونایــی‬ ‫به عنوان مدافع سالمت‪.‬‬ ‫همــه شــنیده ایم کــه ایــن روزهــا صحبت از‬ ‫خســتگی کادر بهداشــت و درمــان می شــود؛‬ ‫سخنی که بی راه نیست و ما را ملزم به رعایت‬ ‫بیشــتر پروتکل هــای بهداشــتی می کنــد امــا‬ ‫بااین وجــود دلمان گرم اســت کــه دکتر محور‪،‬‬ ‫بــاور و اعتقاد همکارانــش را این گونه توصیف‬ ‫می کنــد‪ :‬همــکاران پزشــک و پرســتار و کادر‬ ‫بهداشــت و درمان در سراســر کشور از روز اول‬ ‫شــیوع بیمــاری منحوس کرونا تاکنــون خالصانه‬ ‫دارند با این بیماری دست وپنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫خــب مــا پزشــکان و پرســتاران هــم انســان‬ ‫هســتیم و ســاختار روحی و جســمانی پزشکان‬ ‫و پرســتاران هــم ماننــد ســایر انسان هاســت و‬ ‫طبیعتـ ًـا در شــرایط متفــاوت و ســخت روزگار‬ ‫دچار خستگی می شود‪ ،‬اما یک اصل را همیشه‬ ‫رعایت کرده و خواهیم کرد و ان این است که‬ ‫به عنــوان مدافــع ســامت و خدمتگــزار مــردم‬ ‫شــریف ایــران خــط مقــدم جبهــه نبــرد بــا این‬ ‫ویــروس منحــوس را خالــی نکــرده و نخواهیــم‬ ‫کرد و بهترین دلیل برای این ادعا‪ ،‬جان سپردن‬ ‫همــکاران پزشــک و پرســتار در سراســر کشــور‬ ‫به عنوان مدافعان ســامت و شــهدای خدمت‬ ‫بــه میهــن عزیــز اســامی مان اســت‪.‬او ادامــه‬ ‫می دهــد‪ :‬البتــه قطع ًــا بایــد به عنــوان یک فرد‬ ‫خدمتگزار در جامعه پزشکی و عضوی از کادر‬ ‫بهداشــت و درمان کشــور از مردم و هم وطنان‬ ‫عزیــزم درخواســت کنم کــه ما را کمــک کنند تا‬ ‫بهتر بتوانیم با این ویروس منحوس نبرد کنیم‪.‬‬ ‫بــاور کنیــد که بعد از تــوکل به خداوند بزرگ و‬ ‫توســل بــه حضرات معصومیــن (ع)‪ ،‬همیاری و‬ ‫کمک هم وطنان و مردم عزیز ایران در رعایت‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی‪ ،‬اســتفاده از ماسک‪،‬‬ ‫پرهیــز از مســافرت و دوری از تجمعــات و‬ ‫دورهمی هــا‪ ،‬بهترین یاور و کمک رســانی به ما‬ ‫در مبارزه با این ویروس منحوس اســت‪ .‬مردم‬ ‫می تواننــد بــه ســربازان خط مقــدم جبهه نبرد‬ ‫بــا کرونــا کمک کننــد‪ ،‬همان طور کــه در دوران‬ ‫هشــت ســال دفاع مقدس در پشــت جبهه ها‪،‬‬ ‫یــاور رزمنــدگان بودنــد‪ ،‬حــاال هــم دســت در‬ ‫دســت هم پشــت جبهه نبرد و مبــارزه با کرونا‬ ‫را تقویــت کننــد تــا با کمک هم کرونا را خســته‬ ‫کرده و شکست دهیم‪.‬‬ ‫صحبــت پایانــی دکتــر محــور‪ ،‬دربــاره‬ ‫دل تنگــی بــرای چیزهایــی اســت کــه همین دو‬ ‫ســال خــوب در اختیارمان بود امــا یک بیماری‬ ‫همه گیر‪ ،‬همان زندگی عادی روزمره را برایمان‬ ‫بــه ارزو تبدیــل کــرده اســت‪ .‬او می گویــد‪ :‬دلم‬ ‫در ایــن روزهای کرونایــی برای خیلی از چیزها‬ ‫گشــده اســت‪ .‬برای یک بیمارســتان خالی از‬ ‫تن ‬ ‫بیمــاران کرونایی‪ ،‬خنده هــای نوه ها در اغوش‬ ‫پدربــزرگ و مادربزرگ هــا‪ ،‬دســت کشــیدن بــه‬ ‫شــبکه های ضریح مطهر امــام رضا (ع)‪ ،‬حضور‬ ‫پرشور زائران در روضه منوره امام هشتم (ع) و‬ ‫‪ . ...‬با همه این دلتنگی ها‪ ،‬اما مطمئن هســتم‬ ‫کــه خــدای مهربان و امــام مهربانی ها کمکمان‬ ‫خواهنــد کــرد و ایــن دلتنگی هــا‪ ،‬روزی تمــام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫بازگشاییسینماهایکردستان‬ ‫مدیــر امــور ســینمایی حــوزه هنــری کردســتان از بازگشــایی‬ ‫سینماهای استان کردستان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی‬ ‫از روز ‪ 31‬مردادمــاه خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬حیــدر‬ ‫مرادی با اشاره به تعطیلی سینماهای استان‪ ،‬با توجه به وضعیت‬ ‫اســتان در مــوج پنجــم کرونا و به احتــرام کادر درمان و همچنین‬ ‫ایام عزاداری امام حســین (ع) و یارانش‪ ،‬ســینماهای حوزه هنری‬ ‫اســتان در شــهرهای سنندج‪ ،‬ســقز و بیجار از ‪ 23‬تا ‪ 30‬خرداد به‬ ‫مدت یک هفته تعطیل شد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این راستا از امروز ‪31‬‬ ‫مردادماه سینماهای استان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی‬ ‫از ســر گرفت هشــده و فیلم هایــی کــه قبــل از تعطیــات روی پرده‬ ‫بود مجددا اکران خواهد شــد‪ .‬مدیر امور ســینمایی حوزه هنری‬ ‫کردســتان به عناوین فیلم های اکران شــده در ســینماهای اســتان‬ ‫اشاره کرد و یاداور شد‪ :‬دینامیت‪ ،‬مدیترانه‪ ،‬سیاه باز‪ ،‬بوتاکس و‬ ‫ابجی ازجمله فیلم هایی است که هم اکنون در سینماهای استان‬ ‫اکران می شود‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫مراکز نواوری صنایع خالق و رشد واحدهای فن اور در ایرانشهر افتتاح شد‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری در مراســمی مراکــز‬ ‫نواوری صنایع خالق و رشد واحدهای فن اور شهرستان ایرانشهر‬ ‫در جنــوب سیســتان و بلوچســتان را افتتاح کرد‪ .‬به گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری در ایــن مراســم گفت‪:‬‬ ‫کهــای علــم و‬ ‫سیســتان و بلوچســتان یکــی از موفق تریــن پار ‬ ‫ف ـن اوری کشــور را در خــود دارد‪ .‬ســورنا ســتاری در حاشــیه اییــن‬ ‫بهر هبــرداری از ایــن طرح ها افزود‪ :‬پارک علم و فن اوری سیســتان‬ ‫و بلوچســتان توانســته فعالیــت خــود را بــه شهرســتان های دیگر‬ ‫ازجملــه ایرانشــهر‪ ،‬چابهار‪ ،‬زابل‪ ،‬ســراوان و دیگر مناطق اســتان‬ ‫گســترش دهــد‪ .‬وی بیان کــرد‪ :‬جوانان سیســتان و بلوچســتان در‬ ‫این مراکز می توانند کسب وکارهایشــان را توســعه دهند‪ .‬معاون‬ ‫علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری بــا تاکید بر اینکــه به طور کامل‬ ‫از جوانــان خــاق چــه ازلحــاظ اعتباری و غیــره حمایت می کنیم‬ ‫گفت‪ :‬با حمایت سخت افزاری و نرم افزاری‪ ،‬پارک علم و فناوری‬ ‫به مثابــه یک مفهوم نرم افــزاری‪ ،‬فراتر از محیط فیزیکی به همه‬ ‫نواوران در سطح استان خدمت ارائه می کند‪ .‬مرکز نواوری صنایع‬ ‫خالق ایرانشهر در فضایی به وسعت ‪ ۴٠٠‬مترمربع میزبان هفت‬ ‫شرکت دانش بنیان و خالق و ‪ ١٠‬هسته فناور است‪ .‬همچنین مرکز‬ ‫رشــد واحدهای فناوری دانشــگاه والیت بــا ‪ ۵۴٧‬مترمربع زیربنا‬ ‫بــه ‪ ۱۲‬شــرکت دانش بنیــان و خــاق و ‪ ۱۲‬هســته فنــاور خدمات‬ ‫ارائه می کند‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫مرکز جامعواکسیناسیونشهیدقاسمسلیمانیسمنانراه اندازیشد‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫بهداشتی درمانی استان سمنان گفت‪ :‬مرکز جامع‬ ‫واکسیناســیون شــهید قاســم ســلیمانی ســمنان بــا‬ ‫همراهی سپاه در سالن ورزشی غدیر این شهرستان‬ ‫راه اندازی شــد‪ .‬نوید دانایی در مراسم افتتاح مرکز‬ ‫جامع واکسیناسیون شهید قاسم سلیمانی سمنان‬ ‫بــه میزبانی ســالن غدیر‪ ،‬بابیان اینکــه این مرکز با‬ ‫همراهی سپاه ســمنان راه اندازی شده است‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪:‬تسریعدر واکسیناسیون کار ویژهاصلیاینمرکز‬ ‫خواهد بود‪ .‬او بابیان اینکه این مرکز در قالب طرح‬ ‫شهید قاسم سلیمانی که از ابتدای کرونا در مراحل‬ ‫مختلف شامل بیماریابی‪ ،‬نگهداری بیماران‪ ،‬تهیه‬ ‫ارزاق و بســته های حمایتی و… همراه کادر درمان‬ ‫بوده‪ ،‬ایجادشده است‪ ،‬افزود‪ :‬طرح شهید سلیمانی‬ ‫در ابتدا در ســه حوزه حمایتی‪ ،‬نظارتی و مراقبتی‬ ‫فعالیتداشتو حاالدر زمینهواکسیناسیوننیز به‬ ‫کمک امده اســت‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی و‬ ‫خدماتبهداشتیدرمانیاستانسمنانبابیاناینکه‬ ‫یک سوم از جمعیت باالی ‪ ۱۸‬سال تحت پوشش‬ ‫دانشگاه واکسینه شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به قول‬ ‫مســاعد وزارتخانه در راســتای تســریع در واکسینه‬ ‫کــردن مردم و درصورتی که واکســن تامین شــود تا‬ ‫یک ماه اینده تمام جمعیت باالی ‪ ۱۸‬سال تحت‬ ‫پوشش واکسینه خواهند شد‪ .‬دانایی بابیان اینکه‬ ‫افتتاح مرکز واکسیناســیون شــهید قاســم سلیمانی‬ ‫واکسیناسیونراتسریعخواهدکرد‪،‬گفت‪:‬بزرگ ترین‬ ‫مرکز واکسیناســیون اســتان در ســالن غدیر پذیرای‬ ‫مردمبرایتکمیلواکسیناسیوناست‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫سرعت بخشی به ترددها از اهداف ساماندهی مرز باشماق مریوان است‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار‬ ‫کردستان‪ ،‬یکی از اهداف ساماندهی مرز باشماق را سرعت بخشی به‬ ‫ترددها عنوان کرد و گفت‪ :‬در مرز باشماق مریوان نابسامانی هایی‬ ‫وجود دارد که توسط کارشناسان ذی ربط کنترل خواهد شد درواقع‬ ‫کنترل تردد در مرز باشــماق به کامل بودن طرح ســامان دهی کمک‬ ‫می کنــد‪ .‬به گــزارش رویداد امروز‪ ،‬خالد جعفــری در خصوص فواید‬ ‫منطقه ازاد در کردســتان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دارا بودن مناســبات فرهنگی‪،‬‬ ‫قومی‪ ،‬مذهبی و تعامالت اجتماعی فعال با اقلیم کردستان عراق‬ ‫می تواند در قالب منطقه ازاد به شــکوفایی اقتصادی اســتان کمک‬ ‫کنــد‪ .‬وی بــر لــزوم برنامه ریزی دقیق بــرای اجرای درســت این طرح‬ ‫در کردســتان‪ ،‬افزود‪ :‬مســیر شکوفایی اقتصادی کردستان با تکیه بر‬ ‫ظرفیت های کشاورزی‪ ،‬معادن‪ ،‬گردشگری و دام هموارشده و بستری‬ ‫برای کمک به افزایش امید در منطقه است‪ .‬معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬سرمایه گذاران‬ ‫اقلیم کردســتان در برگزاری همایش ســرمایه گذاری در بانه اســتقبال‬ ‫بسیار خوبی داشتند که این در تسریع روند توسعه و پیشرفت استان‬ ‫مهم واقع می شود‪.‬‬ ‫جعفری با اشاره به اینکه یکی از محاسن منطقه ازاد در کردستان‬ ‫هم مرزی با اقلیم کردستان است‪ ،‬ذکر کرد‪ :‬در کردستان ظرفیت های‬ ‫الزم بــرای ســرمایه گذاری وجود دارد کــه موجب صادرات‪ ،‬تولیدات‬ ‫یشــود‪ .‬وی با اشــاره به رســمی شــدن مرز سیرانبند‪،‬‬ ‫و محصوالت م ‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مرز ســیرانبند در بانه به واســطه کشور عراق به رسمیت‬ ‫یشــد اما در‬ ‫شــناخت نشــده بود و تنها صادرات کاال در ان انجام م ‬ ‫اوایل امســال امکان تردد مســافر در این مرز اغازشده و با توجه به‬ ‫اینکــه این مرز خودبه خود در منطقه ازاد قرارگرفته شــورای مناطق‬ ‫ازاد در اینده مدیریت مرز سیرانبند را نیز به عهده می گیرند‪ .‬معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مرز رسمی باشماق مریوان نیز طی سال های گذشته سالیانه ‪ 6‬تا ‪6.5‬‬ ‫میلیارد دالر مبادله تجاری صورت گرفته که شامل ترانزیت‪ ،‬صادرات‬ ‫سوخت و کاال بود و در ‪ 4‬ماه اول امسال نیز حدود ‪ 2‬میلیارد و ‪800‬‬ ‫میلیون دالر مبادله تجاری انجام شده که اگر این روند ادامه دار باشد‬ ‫تا پایان سال مبادله تا ‪ 9‬میلیارد دالر خواهد رسید‪ .‬جعفری با اشاره‬ ‫به اینکه در ‪ 4‬ماه اول سال جاری در مرز باشماق مریوان در بحث‬ ‫ترانزیت رتبه اول را کشور کسب کرده ایم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬سال گذشته نیز‬ ‫در این مدت مشابه بیش از یک میلیارد و ‪ ۲۳۶‬میلیون دالر بوده که‬ ‫عمدتا در ترانزیت افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری‬ ‫میان اتاق بازرگانی فارس‬ ‫و دانشگاه امام صادق (ع)‬ ‫پیــرو همکاری هــای اتــاق بازرگانــی فــارس و دفتر‬ ‫مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشــگاه امام صادق‬ ‫(ع)‪ ،‬تفاهم نامه همکاری مابین دو مجموعه منعقد‬ ‫شد‪ .‬در این تفاهم نامه به موارد مشارکت های علمی‬ ‫و اجرایی‪ ،‬کیفیت همکاری ها و نحوه اجرای تعهدات‬ ‫در ضمــن تشــکیل یــک کمیتــه مشــترک تام االختیــار‬ ‫پرداخته شدهاست‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانی فــارس در ایین امضــای این‬ ‫تفاهم نامهگفت‪:‬بایداز هرگونهحرکتعلمیدر حوزه‬ ‫اقتصاد حمایت می کنیــم و باور داریم علم می توانند‬ ‫ابزار مهمی برای حرکت صحیح و ریل گذاری مناسب‬ ‫در حــوزه اقتصــاد کشــور باشــد‪ .‬جمــال رازقــی افــزود‪:‬‬ ‫سال هاست اقتصاد ما با مشکالت ساختاری روبروست‬ ‫که در این برهه از زمان باید بخش های مختلف تالش‬ ‫کنند گام های اساسی برای اصالح ساختارها بردارند تا‬ ‫ضمن ریل گذاری درســت بتوان چشــم انداز مناسبی را‬ ‫تدوین و مشخص کرد‪ .‬وی با ابراز خرسندی از رویکرد‬ ‫دانشگاه اما صادق (ع) در پرداختن به مسائل واقعی‬ ‫نظــام اقتصادی‪ ،‬امضای این تفاهم نامه را اغاز مســیر‬ ‫جدیــد و مبارکــی بیان کــرد و از طراحی و پیاد هســازی‬ ‫ابتکاراتجدیددر همکاری هایمشترکاستقبالکرد‪.‬‬ ‫تشدید محدودیت های‬ ‫تردد تا پنجم شهریور‬ ‫در گلستان‬ ‫رئیس پلیس راهور اســتان گلســتان از تــداوم طرح‬ ‫تشدیدمحدودیت هایترددتاپنجمشهریور خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبــاس مهاجــر بســطامی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫برابــر مصوبــات ســتاد مقابله بــا کرونا‪ ،‬طرح تشــدید‬ ‫محدودیت هــای ترافیکــی تا پنجم شــهریورماه ادامه‬ ‫داشته و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بر عدم برنامه ریزی شــهروندان برای‬ ‫رفتــن به ســفر‪ ،‬گفت‪ :‬در ایــن طــرح از ورود خودروها‬ ‫بــا پــاک غیربومی و خــروج خودروها بــا پالک بومی‬ ‫ممانعــت به عمل امده و به مبــدا بازگردانده خواهند‬ ‫شــد‪ .‬بســطامی با اشــاره به اعمال جریمه یک میلیون‬ ‫تومانــی برای ورود خودروهای غیربومی به شــهرهای‬ ‫قرمــز‪ ،‬افــزود‪ :‬از شــهروندان تقاضــا داریــم بــرای قطع‬ ‫زنجیره انتقال کرونا‪ ،‬شــیوه نامه ها و دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی را با جدیت اجرا کنند‪.‬‬ ‫ویخاطرنشان کرد‪:‬حضور در تفرجگاه هایسطح‬ ‫استانممنوعاست‪.‬رئیسپلیسراهور گلستانبیانکرد‪:‬‬ ‫خودروهایی که در تفرجگاه ناهارخوران گرگان توقف‬ ‫می کنند‪،‬اعمالقانونخواهندشد‪.‬‬ ‫بازداشت کارمند متخلف‬ ‫علوم پزشکی فسا‬ ‫یک کارمند متخلف علوم پزشــکی شهرســتان فســا‬ ‫به اتهام فروش خارج از شــبکه داروهای کرونا با دستور‬ ‫قضایی و اقدام به موقع پلیس اطالعات دستگیر شد‪.‬‬ ‫رئیس کلدادگستریاستانفارسبااعالماینخبر گفت‪:‬‬ ‫پــس از دریافــت گزارش هایــی مبنی بر توزیــع و تزریق‬ ‫خارج از شــبکه داروهای بیماران کرونایی در شهرستان‬ ‫فساپلیساطالعاتاینشهرستانباهماهنگیمقامات‬ ‫قضایی ضمن بررسی موضوع احد از کارکنان مجموعه‬ ‫درمانی این شهرستان را شناسایی و پس از ورود به منزل‬ ‫وی تعداد‪ 28‬دز امپول کمیاب رمدیســیور و همچنین‬ ‫‪ 9239‬عــدد انــواع دیگــر دارو از وی کشــف و ضبــط‬ ‫کردند‪ .‬حجت االســام ســد کاظم موســوی بــا تاکید بر‬ ‫اینکهتحقیقاتدر جهتشناساییهمدستاناحتمالی‬ ‫متهمادامهداردگفت‪:‬متهمباخروجغیرمجاز داروهای‬ ‫حساس و کمیاب کرونایی از مجموعه درمانی و توزیع‬ ‫خارجاز شبکهو تزریقغیرقانونیو دریافتمبالغ کالن‬ ‫زمینــه ایجاد فشــار به بیمــاران کرونایــی در این مقطع‬ ‫حســاس را فراهــم کــرده اســت که این امر مســتوجب‬ ‫برخوردجدیو قاطعقضاییاست‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 73‬پروژه در بخش‬ ‫کشاورزی فارس‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت‪:‬‬ ‫هم زمــان بــا اولیــن ســال از فعالیت دولت ســیزدهم‪،‬‬ ‫تعــداد ‪ 73‬پــروژه در بخــش کشــاورزی فــارس بااعتبار‬ ‫‪ 4880‬میلیــارد و ‪ 435‬میلیــون ریــال حضــور اســتاندار‬ ‫فارس‪ ،‬مدیران ارشد وزارت متبوع و جمعی از مسئولین‬ ‫کشوریواستانی‪،‬افتتاحوبهبهره برداریخواهندرسید‪.‬‬ ‫احمد طمراسی بابیان اینکه از طرح های مذکور ‪49‬‬ ‫مــورد اشــتغال زا و مابقی عمرانی اســت‪ ،‬ابــراز کرد‪:‬‬ ‫افتتــاح این پروژه ها منتج به اشــتغال زایی ‪ 529‬نفر‬ ‫و بهره منــدی ‪ 4164‬خانــوار خواهــد شــد‪ .‬بــه گفته‬ ‫وی طرح هــای اشــتغال زای قابل افتتــاح در این ایام‬ ‫بااعتباری بالغ بر ‪ 4332‬میلیارد ریال و در زمینه های‬ ‫تولیــدات گیاهی‪ ،‬تولیــدات دامــی و صنایع تبدیلی‬ ‫و غذایی و شــیالت هســتند‪ .‬طمراسی بابیان اینکه‬ ‫هشت طرح عمرانی در زمینه اب وخاک و امور فنی‬ ‫و مهندسی گشایش خواهد یافت‪ ،‬افزود‪ :‬طرح های‬ ‫مذکــور شــامل یــک طــرح در زمینــه ابیــاری نوین در‬ ‫قالــب ‪ ۲۲‬پــروژه بااعتبــاری بالغ بــر یک صــد میلیارد‬ ‫ریال و بهره مندی ‪ 47‬خانوار و هفت طرح سازه ای‬ ‫بااعتبــاری بالغ بــر ‪ 79‬میلیــارد ریــال و بهره منــدی‬ ‫‪ 2283‬خانوار خواهد بود‪ .‬این مقام مسئول‪ ،‬گریزی‬ ‫به طرح های قابل افتتاح دستگاه های وابسته نیز زد‬ ‫و گفت‪ 11 :‬پروژه بااعتباری بیش از ‪ 189‬میلیارد ریال‬ ‫در حــوزه منابــع طبیعــی و ابخیــزداری و پنــج طرح‬ ‫بااعتباری بالغ بر ‪ 188‬میلیارد ریال در بخش عشایر‬ ‫به بهره برداریخواهدرسید‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫رویدا د رهمزگان‬ ‫سه شنبه ‪ 02‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1145‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تاثیر منفی کرونا‬ ‫بر اشتغال معلوالن‬ ‫فرشیدمعنایی‬ ‫مدیرعامــل انجمن ضایعات نخاعی‬ ‫استان هرمزگان‬ ‫ویــروس کویــد ‪ 19‬با تبدی لشــدن به یک همه گیری‬ ‫جهانی‪ ،‬پیامدهای اقتصادی بســیاری را در پی داشــته‬ ‫است و تقریبا همه کشورهای جهان از ان متاثر شده اند‪.‬‬ ‫دراین بیــن ایــران کــه بــه دلیل سیاس ـت های نادرســت‬ ‫اقتصــادی و تحریم ها سال هاســت از رکــود اقتصادی و‬ ‫تورمافسارگسیختهرنجمی برد‪،‬از عوارضاینهمه گیری‬ ‫بیشترین ضربه را تحمل می کند‪ .‬جدای از این‪ ،‬تعطیلی‬ ‫مراکز فرهنگی‪،‬سینماها‪،‬سالن هاینمایشوورزشگاه ها‬ ‫هم باعث شده تا بخش زیادی از جمعیت فعال در این‬ ‫حوزه هاخانه نشینشوندو یابهشغلدیگریروی اورند‬ ‫و زنجیره ی کار و اشــتغال‪ ،‬به ناپایداری و حتی بریده‬ ‫شدن کشاندهشود‪.‬‬ ‫این مشــکل با توجه با این واقعیت که بیش از ‪50‬‬ ‫درصــد مشــاغل در ایــران در حــوزه ی خدمات هســتند‬ ‫بیشتر نمود پیدا می کند‪ .‬صاحبان این مشاغل عالوه بر‬ ‫بیکاری های موقت یا دائمی با فشــارهای روانی ناشی‬ ‫از عــدم تامیــن هزین ههــا و مایحتــاج روزانه هــم روبرو‬ ‫هستند که راه درمان ان هم بهبود وضعیت اقتصادی و‬ ‫معیشتی است؛ اما افراد دارای معلولیت هم مانند سایر‬ ‫اقشار جامعه تحت تاثیر این موج مخرب قرارگرفته اند‬ ‫و معلولین که همواره درخطر محرومیت های اقتصادی‬ ‫و شــغلی قرار داشــته اند و به سختی می توانسته اند به‬ ‫اســتقالل شــغلی و مالی دســت پیدا کنند هم اینک با‬ ‫تعطیلــی بنگاه ها و کارگا ههــای کوچک تولیدی بخش‬ ‫عمده ای از راه های کسب درامد خود را ازدست داده اند‪،‬‬ ‫به ویژه ان بخش از معلولین که تحت پوشش هیچ نهاد‬ ‫حمایتینیستندوکمک هزینهمعیشتماهیانهدریافت‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫یکــی از کارگاه هایــی کــه پیش از همه گیــری کرونا‬ ‫در زمینه ی تولید صنایع دستی چوب و معرق و تولید‬ ‫پوشــاک کار و فــرم اداری و مــدارس در اســتان فعالیت‬ ‫چشمگیری داشت کارگاه حرفه اموزی و تولیدی انجمن‬ ‫ضایعات نخاعی اســتان هرمزگان هســت کــه در حال‬ ‫حاضر به ســبب گســترش بیمــاری و اســیب پذیر بودن‬ ‫معلولینشاغلباحداقلنیرو باشرایطسختیهمچنان‬ ‫به فعالیت خود ادامه می دهد ولی بازگشت به روزهای‬ ‫درخشاناینواحدتولیدیمعلولیننیاز بهحمایت های‬ ‫جدی بخش دولتی و غیردولتی دارد‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫شعار رئیس جمهور منتخبهمتحققعدالتاجتماعی‬ ‫و شــغلی برای عموم شــهروندان است‪ ،‬حمایت از بازار‬ ‫حرفه ای و پشتیبانی از این قشر نیازمند باید در دستور‬ ‫کار دولــت جدیــد قــرار گیــرد‪ .‬یکــی از راه های حمایت‬ ‫راهبردی‪ ،‬اجرای سیاس ـت هایی برای امهال و یا رایگان‬ ‫نمودن هزینه های برق‪ ،‬اب و مالیات و بیمه ی معلولین‬ ‫شــاغل و اســیب دیده از همه گیری کرونا است‪ .‬اعطای‬ ‫تسهیالت فوری و بدون پیچ وخم های اداری تسهیالت‬ ‫کم بهرهو کمک هایبالعوضاز طرفنهادهایحمایتی‬ ‫هم می تواند بخشی از این مشکالت را مرتفع کند‪ .‬امید‬ ‫اســت که با توجه ویژه به اقشــار معلولین گامی برای‬ ‫استقاللو توانمندیان هابرداشتهشود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫کاهش نسبی امار کرونایی‬ ‫در هرمزگان‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت‪ :‬در‬ ‫هفته ای که گذشــت به نســبت هفته قبل‪ ،‬امار کرونا در‬ ‫هرمزگان کاهشی نسبی داشت‪ .‬به گزارش خبرنگار دریا‬ ‫‪ ،‬ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان افزود‪ :‬در‬ ‫ایــن مدت به رغم افزایــش‪ 4‬درصدی غربالگری بیماران‬ ‫در اســتان‪ ،‬خوشبختانه‪ 7‬و نیم درصد از شمار مبتالیان‬ ‫به کرونا و ‪ 17‬درصد از شــمار بیماران بســتری در بخش‬ ‫مراقبت های ویژه (ای‪ .‬ســی‪ .‬یو) کاســته شــده است‪ .‬به‬ ‫گفته دکتر نوروزیان‪ ،‬شــمار جان باختــگان در این مدت‬ ‫‪ 5‬و نیــم درصــد افزایــش داشــته اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬بــا‬ ‫رعایت خوب شــیوه نامه های بهداشــتی توســط مــردم‪،‬‬ ‫موارد مثبت و بستری کرونا در همه شهرستان های استان‬ ‫به جز ‪ 5‬شهرستان روند کاهشی دارد‪ .‬وی ابراز امیدواری‬ ‫کــرد بــا رعایت خوب مردم و همچنین افزایش ســرعت‬ ‫واکسیناسیونکرونادر استان‪،‬اینروندکاهشیادامهیابد‪.‬‬ ‫واحد یک بخار نیروگاه‬ ‫بندرعباس وارد مدار‬ ‫تولید شد‬ ‫واحــد شــماره یک بخار نیروگاه بندرعبــاس پس از‬ ‫رفع محدودیت های تولیدی به منظور باال بردن سطح‬ ‫امادگــی بــه شــبکه سراســری برق کشــور پیوســت‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرنگار دریا؛ مدیرعامل نیروگاه بندرعباس بیان‬ ‫کرد‪ :‬عمده کارهای انجام شده در تعمیرات این واحد‬ ‫را رفع نشــتی بویلر و هیترهای فشــارقوی و تمیزکاری‬ ‫کندانســور عنوان کــرد‪ .‬مدیرعامل نیــروگاه بندرعباس‬ ‫بــا اشــاره به تخصــص و تجــارب متخصصان نیــروگاه‬ ‫بندرعباس و صنعت برق کشور در تعمیرات واحدهای‬ ‫نیروگاهی افزود‪ :‬ایام گرم ســال به دلیل مصرف باالی‬ ‫انرژی برق‪ ،‬شرایط حساسی را برای نیروگاه های کشور‬ ‫به ویژه نیروگاه های حرارتی ایجاد می کند و تولید این‬ ‫انرژی جز با مراقبت های اصولی‪ ،‬بهره برداری صحیح و‬ ‫تعمیرات به موقع میسر نمی شود که در این نیروگاه با‬ ‫انجام تعمیرات واحد یک به وقوع پیوست‪.‬‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫استاندار هرمزگان خبر داد‪:‬‬ ‫رتبه دوم هرمزگان در واکسیناسیون علیه کرونا‬ ‫استاندار هرمزگان گفت‪ :‬مرکز اضطراری بستری‬ ‫بیمــاران مبتالبــه کرونــا‪ ،‬در نمایشــگاه بین المللی‬ ‫بندرعبــاس ب ـه زودی کار پذیــرش بیمــاران را انجام‬ ‫خواهد داد و بخشی از بار پذیرش بیماران مبتالبه‬ ‫کرونا در مراکز بیمارستانی کاهش پیدا خواهد کرد‬ ‫تابیمارستان هابتوانندماموریت هایتخصصیخود‬ ‫را دنبال کنند و مردم نیز بتوانند با اســودگی خاطر‬ ‫بیشتری برای درمان سایر بیماری ها به بیمارستان ها‬ ‫مراجعــه کننــد‪ .‬به گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬فریدون‬ ‫همتی با اشاره به کاهش موارد ابتال‪ ،‬بستری و فوت‬ ‫ناشی از کرونا در دو هفته اخیر در استان هرمزگان‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪:‬در صورترعایتپروتکل هایبهداشتى‬ ‫این امیدواری وجود دارد شــرایط اســتان دوباره به‬ ‫نقطهمطلوببرسدونگرانیمردمکاهشپیداکند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با رعایت پروتکل های بهداشتی می توان‬ ‫تــا حــد زیادی امــار فوت بــه دلیل بیمــاری کرونا را‬ ‫کاهش داد اما در مقطع فعلی به دلیل بی احتیاطی‬ ‫و عدم توجه به شــیوه نامه ها‪ ،‬در شــرایط مناسبی‬ ‫قرار نداریم و می توان با رجوع به رویه و روشی که‬ ‫پیش ازاین توسط مردم استان به خوبی موردتوجه‬ ‫قرار می گرفت و رعایت اصول و ضوابط بهداشتی‪،‬‬ ‫بخــش زیــادی از امار ابتال در اســتان را کاهش داد‪.‬‬ ‫استاندار هرمزگان ضمن قدردانی از همه کسانی که‬ ‫بهتوصیه هایبهداشتیعملمی کنند‪،‬بهافرادیکه‬ ‫نسبتبهرعایتپروتکل هایبهداشتیحساسیت‬ ‫الزم را ندارنــد نیــز تذکر داد و گفت‪ :‬بهتر اســت در‬ ‫شرایط فعلی که ســامت هر یک از افراد جامعه‬ ‫وابســته به رعایت توصیه های بهداشــتی از ســوی‬ ‫همه احاد جامعه اســت‪ ،‬حقوق ســایر شهروندان‬ ‫را محتــرم بشــماریم چراکــه چرخه بیمــاری کرونا‬ ‫بی رحــم اســت و ممکــن اســت خیلــی زود بــه‬ ‫ســراغ خود ما بیایــد‪ .‬همتی بابیان اینکه نزدیک‬ ‫به ‪ 520‬هزار دوز واکســن کرونا تاکنون در استان‬ ‫قشــده اســت‪ ،‬گفــت‪ 384 :‬هــزار‬ ‫هرمــزگان تزری ‬ ‫نفــر دوز اول واکســن و ‪ 135‬هــزار نفــر دوز دوم‬ ‫واکســن را دریافت کرده انــد که به لحاظ تعداد‬ ‫واکســن تزریقی‪ ،‬هرمزگان در جایگاه دوم کشــور‬ ‫قرار دارد اما در تالش هستیم سهمیه بیشتری به‬ ‫استان تخصیص پیدا کند که بتوانیم افراد بیشتری‬ ‫را واکســینه کنیــم‪ .‬اســتاندار هرمــزگان‪ ،‬از هیئات‬ ‫مذهبی نیــز قدردانی و اضافه کرد‪ :‬در ایام دهه‬ ‫اول محــرم بــر اســاس نتایج بازدیدهــای میدانی‬ ‫و گزارشــی که در ســتاد اســتانی مدیریت بیماری‬ ‫کرونا ارائه شد‪ ،‬پروتکل ها به صورت کامل رعایت‬ ‫شــد و دســتورالعمل های بهداشــتی ب هصــورت‬ ‫ویــژه توســط هیــات هــای عــزاداری موردتوجــه‬ ‫قرارگرفتــه اســت‪ .‬وی‪ ،‬پیش بینی تمهیــدات الزم‬ ‫به منظــور مقابلــه با بحــران احتمالــی در صورت‬ ‫تکمیل تخت های بیمارســتانی در مرکز اســتان و‬ ‫سایر شهرســتان ها را ازجمله اقدامات مهم ستاد‬ ‫اســتانی مدیریت بیمارى کرونا برشــمرد و ضمن‬ ‫قدردانــی از همــه دس ـت اندرکاران و عوامــل‬ ‫اجرایــی‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬راه اندازی مرکــز اضطراری‬ ‫و مجهز کووید شامل ‪ 300‬تخت باقابلیت ارتقاء‬ ‫تا یکهزار تخت بیمارســتانی‪ ،‬برپایی بیمارســتان‬ ‫مجهــز صحرایــی ‪ 50‬تختخوابــی توســط ســتاد‬ ‫مدیریــت بحران اســتانداری‪ ،‬برپایی بیمارســتان‬ ‫‪ 40‬تختخوابــی صحرایی توســط نیــروی دریایی‬ ‫سپاه در بندرعباس و ‪ 20‬تختخوابی در بندرلنگه‬ ‫و برپایی بیمارســتان ‪ 24‬تخت خوابی صحرایی‬ ‫توســط ســتاد اجرایی فرمــان حضرت امــام (ره)‬ ‫در بیمارســتان شــهید محمدی بندرعبــاس ازجمله‬ ‫ظرفیت هایی اســت کــه در این راســتا ایجادشــده‬ ‫است‪ .‬همتی بیان کرد‪ :‬در شهرستان ها نیز با تالش‬ ‫فرمانداران و همکاری دستگاه های اجرایی‪ ،‬تعداد‬ ‫قابل توجهــی تخــت بیمارســتانی با تغییــر کاربری‬ ‫فضاهای بالاســتفاده برای بستری و قرنطینه افراد‬ ‫مبتالبه کرونا اضاف هشــده است‪ .‬استاندار هرمزگان‬ ‫همچنین گفت‪ :‬مرکز اضطراری کووید در نمایشگاه‬ ‫بین المللی بندرعباس ب ـه زودی کار پذیرش بیماران‬ ‫مبتالبــه کرونا را انجام خواهد داد تا بخشــی از بار‬ ‫پذیرشبیماراندر مراکز بیمارستانیکاهشپیداکند‬ ‫وبیمارستان هابتوانندماموریت هایتخصصیخود‬ ‫رادنبال کنندو همچنینمردمنیز بتوانندبااسودگی‬ ‫خاطر بیشتری برای درمان به بیمارستان ها مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬وی‪ ،‬از بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی‬ ‫استان در راستای پشتیبانی از ستاد استانی مدیریت‬ ‫بیمــاری کرونــا قدردانــی کــرد و گفــت‪ :‬بنگا ههــای‬ ‫اقتصادی و بخش خصوصی در طول دوران شیوع‬ ‫کرونا کمک های قابل توجهی برای مقابله با کرونا‬ ‫داشــته اند و به تمامــی درخواس ـت های مــا در این‬ ‫بخشپاسخمثبتداده اند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫نمایندهولی فقیهدر هرمزگان‪:‬‬ ‫تولیدواکسن کروناحرکتیراهبردیاست‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در اســتان هرمــزگان گفت‪:‬‬ ‫امــروز تولیــد واکســن کرونــا کاری تجــاری نیســت‪،‬‬ ‫بلکه حرکتی راهبردی اســت‪ .‬امروز تولید واکســن‪،‬‬ ‫تولیــد قــدرت بــرای کشــورهای تولیدکننده اســت‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمینمحمدعبادیزادهاظهار‬ ‫کــرد‪ :‬از همــه مومنینــی کــه در ایــن ایام بــا رعایت‬ ‫همه شیوه نامه های بهداشتی‪ ،‬نگذاشتند مجالس‬ ‫امــام حســین (ع) کمرنگ شــود‪ ،‬قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما شیعیان عقبه ای تحت عنوان جبهه‬ ‫حســینی (ع) با خودداریم و نیازمند ســازمان دهی‬ ‫جبهــه جدیــدی تحــت عنوان جبــه مهــدوی برای‬ ‫شبکه سازیجریانانتظار هستیم‪.‬برایاینکهبتوانیم‬ ‫جریانــی قــوی و اصیــل به این منظور ســاماندهی‬ ‫کنیم‪،‬الزمه اشداشتنپیشینه ایقویاست‪.‬نماینده‬ ‫ولی فقیــه در هرمزگان تصریح کرد‪ :‬نگاه جوانان به‬ ‫نهضت عاشورا باید یک نگاه عبرت اموز برای اینده‬ ‫پیش رو در جبهه مهدوی با الهام از نهضت عاشورا‬ ‫باشد‪ .‬باید برای شبکه سازی جریان انتظار به عقبه‬ ‫اصیــل خــود در عاشــورا نــگاه کــرده و بــر اســاس ان‬ ‫معیارها‪ ،‬جبهه مهدوی را شکل دهیم‪ .‬عبادی زاده‬ ‫با اشاره به راهبردی که رهبر حکیم و فرزانه انقالب‬ ‫بــرای دولت ســیزدهم تبییــن فرمودند‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫رهبــری فرمودنــد که دولت ســیزدهم بایــد مردمی‬ ‫باشــد و ارتباط عاطفی خود را با مردم تقویت کند‪.‬‬ ‫ورود مردم به عرصه اقتصاد در کنار دولت‪ ،‬مطالبه‬ ‫دیگر مقام معظم رهبری است‪ .‬اقتصاد مقاومتی‪2‬‬ ‫بــال دارد که یک بــال ان دولت و بال دیگرش مردم‬ ‫و بخش خصوصی هستند‪ .‬همه مردم می توانند در‬ ‫اقتصاد کشــور سهیم باشند و دولت باید بسترهای‬ ‫حضور مردمدر عرصهفعالیت هایاقتصادیرابرای‬ ‫تحققاقتصادمقاومتیفراهم کند‪.‬ویتصریح کرد‪:‬‬ ‫ایجاد اشــتغال برای جوانان در دولت ســیزدهم نیز‬ ‫از دیگر مطالبات رهبری بوده و اشتغال زایی بدون‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی و تولید‪ ،‬میســر نم ‬ ‫یکی از جدی ترین مشــکالت ما فربه بــودن دولت‬ ‫درزمینه نیروی انســانی اســت‪ .‬بودجه ای که صرف‬ ‫ٔ‬ ‫جذبکارمندتوسطدولتمی شودبایدصرفتولید‬ ‫و اشــتغال زایی در بخش خصوصی شــود‪ .‬نماینده‬ ‫ولی فقیهدر هرمزگانبیان کرد‪:‬ارزشپولملی‪،‬اعتبار‬ ‫کشــور ماســت و بســیاری از مشــکالت ما در بخش‬ ‫واردات بابت کاهش ارزش پول ملی ماست‪ .‬دولت‬ ‫باید برنامه های جدی برای افزایش ارزش پول ملی‬ ‫در برابر ارزهای خارجی داشــته باشــد‪ .‬حل مشــکل‬ ‫گرانــی در راس همــه امور اســت و امیدواریم دولت‬ ‫سیزدهمبتوانددر اینزمینهنقش افرینیکند‪.‬عبادی‬ ‫زاده اضافــه کــرد‪ :‬خط جدیدی توســط رســانه های‬ ‫بیگانه بازشــده و ان جریان تبلیغاتی دشــمن علیه‬ ‫واکســن ایرانی اســت‪ .‬دشــمن تاکید بر این دارد که‬ ‫تماممشکالتایرانبهدلیلجلوگیریاز ورودواکسن‬ ‫امریکایی و انگلیســی اســت و این در حالی اســت‬ ‫که این کشورها هنوز نتوانسته اند واکسن کشورهای‬ ‫دوست و هم پیمان خود را تامین کنند‪ .‬ما به زودی‬ ‫در بخش تامین واکســن داخلی به مرحله پایداری‬ ‫خواهیــم رســید‪ .‬کار ســخت و جهادی بــرای فراهم‬ ‫کردنزیرساخت هاانجام شدهودر اینزمینهبه زودی‬ ‫به یک امنیت بیولوژیک خواهیم رسید‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امروز تولید واکســن کرونا کاری تجاری نیست‪،‬‬ ‫بلکهحرکتیراهبردیاست‪.‬امروزتولیدواکسن‪،‬تولید‬ ‫قدرت برای کشورهای تولیدکننده است‪ .‬شبکه های‬ ‫معاند و رســانه های دشمن می خواهند این مزیت‬ ‫و نقطه قوت ملت ما را تبدیل به یک نقطه ضعف‬ ‫کنند؛بنابراینجنگرسانه ایدشمنعلیهمااغازشده‬ ‫و ملت بصیر ما با حمایت از واکس ـن های داخلی‪،‬‬ ‫جواب این رسانه ها را داده اند‪ .‬نماینده ولی فقیه در‬ ‫هرمزگان با اشــاره به روز جهانی مســاجد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫مساجدپایگاهخودسازی‪،‬انسان سازی‪،‬جامعهسازی‬ ‫و تمدن سازی اسالمی هستند‪ .‬مقابله با اسیب های‬ ‫اجتماعی یکی از کارکردهای مساجد است و در این‬ ‫راســتا ســپاه امام ســجاد (ع) و بسیج استان‪ ،‬طرحی‬ ‫را تحــت عنــوان «طــرح تحــول محــات» بــه اجرا‬ ‫دراورده اند که مســجد محــور و امام محور بوده و‬ ‫بر اساس بینش الهی و توحیدی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا؛ عبــادی زاده یــاداور شــد‪ :‬مرکــز‬ ‫شکل گیریو سازمان دهیشبکهانتظار و مصلحانو‬ ‫جبهه مهدوی مسجد است‪ .‬بچه های انقالب باید‬ ‫در مسجد اماده شوند و حرکت های اجتماعی را از‬ ‫درونمسجدساماندهیکنند‪.‬انچهبیشتر از خشت‬ ‫و گل و ظاهر مساجد مهم است‪ ،‬نرم افزار مسجد‬ ‫اســت‪ .‬مساجد باید در خدمت ارمان ها و اهداف‬ ‫الهی و نظام اسالمی قرار بگیرند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫واکسینه شدن بیش از ‪ 2‬مادر باردار‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫هرمــزگان بابیــان این که مــادران بــاردار در صورت‬ ‫ابتــا بــه کرونــا دچــار اشــکال شــدیدتری بیماری‬ ‫نسبت به زنان غیر باردار می شوند‪ .‬گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫دو هــزار و ‪ 125‬نفــر از مــادران بــاردار در اســتان‬ ‫واکســینه شــده اند و هیــچ عارض ـه ای هــم گزارش‬ ‫نشده است‪ .‬به گزارش دریا؛ دکتر محمود حسین‬ ‫پــور بــا تاکیــد بــر اینکه تمامــی زنــان بــاردار برای‬ ‫دریافت سهمیه واکسن باید به نزدیک ترین مرکز‬ ‫بهداشــت محل ســکونت خود مراجعه و پرونده‬ ‫تشــکیل بدهنــد گفــت‪ :‬نحــوه تزریق واکســن در‬ ‫خانم های باردار بر اســاس دستورالعمل ارسالی از‬ ‫وزارت بهداشــت صــورت می پذیــرد که بر اســاس‬ ‫خـــبر‬ ‫فــوالد هرمزگان تا پایان دهــه اول محرم ‪500‬‬ ‫هزار ماسک در بین عزاداران حسینی توزیع کرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش رویداد امروز ؛ ر ضــا صفریان‬ ‫مد یــر روا بــط عمو مــی شــرکت فــوالد‬ ‫هر مــزگان گفــت‪ :‬بــا تو جــه به فراگیر شــدن‬ ‫ســن مادر شــغل مادر و حتی شــغل همســرش و‬ ‫ســن حاملگــی متفــاوت اســت معاون بهداشــتی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی در ادامه گفــت‪ :‬تمامی‬ ‫تهــای بــارداری به‬ ‫زنــان بــارداری که بــرای مراقب ‬ ‫مراکــز خصوصــی مراجعــه می کننــد الزم اســت‬ ‫حداقل یک بار برای انجام مراقبت دوران بارداری‬ ‫بــه نزدیک تریــن مرکــز بهداشــت محل ســکونت‬ ‫خــود مراجعه کننــد و پرونده تشــکیل بدهند که‬ ‫پس ازان همکاران بهداشتی‪ ،‬مطابق دستورالعمل‬ ‫و بر اســاس اولویت بندی جهت دریافت واکســن‬ ‫با ان ها تماس خواهند گرفت و نیازی به ثبت نام‬ ‫مادران باردار در ســامانه ســامت ‪SALAMAT.‬‬ ‫‪ GOV.IR‬نیســت‪ .‬دکتــر حســین پور بــا تاکید بر‬ ‫اینکه الزم است خانم های باردار به محض تماس‬ ‫همکاران حوزه بهداشــت جهت دریافت واکسن‬ ‫به مرکز اعال مشــده مراجعه کنند افــزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر طبق دســتورالعمل واکســن سینوفارم برای‬ ‫خان مهــای بــاردار بــاالی هفتــه ‪ 12‬قابــل تزریــق‬ ‫هســت‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬خانم های‬ ‫بارداری که در هفته ‪ 28‬بارداری به باال و سه ماهه‬ ‫ســوم بارداری هســتند و خانم هایی که شــاغل در‬ ‫بخش بهداشت و درمان و یا شغل پرخطر دارند‬ ‫و یا همسرشان در بخش بهداشت و درمان کار‬ ‫می کنــد در اولویت تزریق واکســن هســتند این‬ ‫مقــام مســئول بابیــان اینکــه ب هصــورت معمول‬ ‫تمامــی خان مهــای باردار ‪ 35‬ســال بــه باال الزم‬ ‫اســت که واکســینه شــوند گفت‪ :‬امــا دراین بین‬ ‫خانم هایــی که بیماری زمینه ای شــامل دیابت‪،‬‬ ‫قلبی‪ ،‬فشــارخون بــاال‪ ،‬دیابت بــارداری مصرف‬ ‫داروهــای ایمنــو ساپرســیو‪ ،‬بیمــاری مزمــن کلیه‪،‬‬ ‫انمی سیکل سل‪ ،‬هموگلوبین کمتر از ‪ ،7‬اختالالت‬ ‫انعقادی‪ ،‬پیوند اعضا‪ ،‬سیروز کبدی و اسم دارند‬ ‫و یا اینکه شغل خودشان و یا همسرشان پرخطر‬ ‫اســت در هــر رده ســنی کــه باشــند الزم اســت که‬ ‫واکســن تزریــق نماینــد‪ .‬حســین پــور در خاتمــه‬ ‫متذکر شد که واکسیناسیون به معنای ایجاد ایمنی‬ ‫قطعی نیست و تداوم اقدامات پیشگیری از ابتال‬ ‫بــه کووید برای مــادران باردار و اعضــای خانواده‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫نذر ماسکفوالدهرمزگان‬ ‫ســویه دلتــای کرونا و افزا یــش ابتالی مردم‬ ‫بــه ا یــن بیمــاری و تقــارن پیــک پنجــم بــا‬ ‫مرا ســم عــزاداری ســید و ســاالر شــهیدان‬ ‫شــرکت فــوالد هر مــزگان در را ســتای‬ ‫مســئولیت های اجتما عــی خــود و در جهت‬ ‫ســامت عزاداران حســینی اقدام به اجرای‬ ‫برنا مــه‪ -‬نذر ‪ -‬ما ســک نمود‪ .‬بر این ا ســاس‬ ‫تعداد ‪ 500‬هزار ما ســک تهیه و اماده شــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار دا شــت توز یــع ا یــن ما س ـک ها‬ ‫بیــن هیئت هــای عــزاداری‪ ،‬تکا یــا‪ ،‬مســاجد‬ ‫و مرا کــز درما نــی از شــب ‪ 6‬محــرم ا غــاز و‬ ‫تا پایان شــب دهم ادامه دا شــت‪ .‬صفریان‬ ‫ضمــن ارزوی قبو لــی عزادار ی هــا از مــردم‬ ‫خوا ســت بــا رعا یــت پروتکل های بهدا شــتی‬ ‫بــه قطــع زنجیره این ویروس کمــک کنند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ 1829‬خودروی مسافران از هرمزگان برگردانده شد‬ ‫جانشــین فرمانــده قــرارگاه پلی ـس راه هرمــزگان گفــت‪ :‬از اغــاز‬ ‫محدودیت های جدید کرونا (ساعت ‪ 12‬روز ‪ 24‬مرداد) تا شامگاه‬ ‫پنجشــنبه ‪ 28‬مرداد‪،‬یکهزار و ‪ 829‬خودروی مســافران‪ ،‬از مبادی‬ ‫ورودی هرمزگان برگردانده شــد‪ .‬ســرهنگ اسماعیل تنها افزود‪ :‬در‬ ‫ایــن مــدت راننــدگان چهــار هــزار خودرو نیــز با تذکــر و راهنمایی‬ ‫شــفاهی ماموران پلیس راه‪ ،‬از خروج از اســتان منصرف شدند‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در همیــن مــدت رانندگان ‪ 572‬خــودرو به دلیل اصرار‬ ‫بــر نقض تشــدید محدودیــت رفت وامــد هرکدام مبلــغ ‪ 10‬میلیون‬ ‫ریــال جریمه شــدند و راننــدگان ‪ 85‬خودرو نیــز قبض جریمه پنج‬ ‫میلیــون ریالــی گرفتنــد‪ .‬ســرهنگ تنها‪ ،‬ضمــن قدردانی از مــردم در‬ ‫همراهی با پلیس‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به شــیوع گســترده ویروس‬ ‫کرونا در استان و قرمز بودن همه شهرهای استان‪ ،‬سفر به شهرها‬ ‫و روستاهای استان تا ادامه این وضعیت و رنگ بندی های موجود‬ ‫ممنوع اســت‪ .‬به گزارش ایرنا؛ جانشــین فرمانده قــرارگاه پلیس راه‬ ‫استان یاداور شد‪ :‬رعایت شیوه نامه ها و محدودیت های کرونایی‬ ‫بهترین روش برای تشــکر از زحمت های کادر درمان اســت و برای‬ ‫ن بیشــتر ازهر زمان دیگری نیازمند‬ ‫حفظ ســامتی خود و عزیزانما ‬ ‫وحدت و همدلی همگانی هستیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫پرداختهزینه هایخدماتبستریناشی‬ ‫از درمان کرونا‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫تامین اجتماعی وجود دارد نیز‬ ‫تمامــی هزینه هــای خدمــات‬ ‫ســازمان به منظــور حمایــت و‬ ‫بستری و بستری موقت ناشی‬ ‫دسترسیبهتر مستمری بگیران‪،‬‬ ‫از درمان کرونا را در مراکز دولتی‬ ‫هزینه تمامی خدمات بســتری‬ ‫و دانشگاهی پرداخت می کند‪.‬‬ ‫در تعهد بیمه شدگان باالی‪65‬‬ ‫مریم امیری‬ ‫مدیــر درمان تامیــن اجتماعی‬ ‫سال در بیمارســتان های دولتی‬ ‫هرمزگان گفت‪:‬جهتحمایت‬ ‫و دانشــگاهی توســط ســازمان‬ ‫از بیمه شــدگان تامیــن اجتماعــی‪ ،‬این ســازمان پرداخت می شود و انان نیز از پرداخت‪ 10‬درصد‬ ‫تمامــی هزینه های خدمات بســتری و بســتری فرانشیز بهاینمراکز معافهستند‪.‬امیریاز طرح‬ ‫موقت ناشی از درمان کرونا را در مراکز دولتی و حمایتی سازمان تامین اجتماعی از بیمه شدگان‬ ‫دانشگاهیپرداختمی کند‪.‬‬ ‫مبتالبه ویروس کرونا خبر داد و عنوان کرد‪ :‬طبق‬ ‫دکتــر مریــم امیــری‪ ،‬دربــاره طرح هــای نامه یمدیرعاملسازمانتامیناجتماعیباتوجه‬ ‫کاهش هزینه های درمانی بیمه شدگان سازمان به شیوع روزافزون ابتال به ویروس کرونا و درگیری‬ ‫در بســتری اظهــار کــرد‪ :‬در ســال جــاری طــرح اکثر بیمه شدگانبامباحثدرمانجهتحمایت‬ ‫کاهــش هزینه هــای درمــان در بخــش بســتری از بیمه شــدگان ســازمان تامین اجتماعی تمامی‬ ‫توســط ســازمان مصــوب و بــه اســتان ابــاغ هزینه هایخدماتبستریوبستریموقتناشی‬ ‫شــد کــه بــر اســاس ان هرکجــا ســازمان تامیــن از درمــان کرونــا را در مراکــز دولتی و دانشــگاهی‬ ‫اجتماعــی بیمارســتان ملکــی نــدارد‪ ،‬تمامــی پرداخــت می کند‪ .‬بــه گــزارش ایســنا؛ وی اضافه‬ ‫خدمــات درمانــی در تعهــد بیمه شــدگان در کرد‪ :‬در حال حاضر بخش بستری موقت کووید‬ ‫بیمارستان های دولتی توسط سازمان پرداخت در بیمارســتان خلیج فارس بــا ‪ 9‬تخت در حال‬ ‫خواهــد شــد و بیمه شــدگان همان فرانشــیز ‪ 10‬ارائه خدمت است و روزانه قریب به ‪ 100‬نفر با‬ ‫درصــدی را هــم دیگر نمی پردازنــد‪ .‬وی افزود‪ :‬مراجعه به این بخش داروهای تخصصی کرونا‬ ‫در شهرســتان هایی کــه مراکــز ملکــی ســازمان دریافتمی کنند‪.‬‬ ‫تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی‬ ‫اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی‬ ‫این مهلت به مدت یک هفته‬ ‫هرمــزگان از تمدیــد مجــدد‬ ‫دیگــر تمدیــد شــد تــا مودیان‬ ‫مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی‬ ‫محترممالیاتیفرصتبیشتری‬ ‫اشــخاص حقوقــی و صاحبــان‬ ‫بــرای انجــام تکالیــف مالیاتی‬ ‫درامد امالک اجاری به اســتناد‬ ‫داشته باشند لذا روز یکشنبه ‪7‬‬ ‫شاکرضا مریدی‬ ‫مصوبهاخیر ستادملیمدیریت‬ ‫شهریورماه‪ ،‬اخرین مهلت برای‬ ‫کرونــا‪ ،‬بــه مــدت یــک هفتــه‬ ‫ارائه اظهارنامه مالیاتی خواهد‬ ‫دیگر خبر داد‪ .‬به گزارش رویداد امروز؛ شاکرضا بود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع‬ ‫مریــدی از تمدید مجدد مهلت ارائه اظهارنامه تســهیالت و معافیت هــای مالیاتی‪ ،‬منــوط به‬ ‫مالیاتیاشخاصحقوقیو صاحباندرامدامالک تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی‬ ‫اجاریبهاستنادمصوبهاخیر ستادملیمدیریت است‪ ،‬عنوان داشت‪ :‬فعاالن اقتصادی به منظور‬ ‫کرونا‪ ،‬به مدت یک هفته دیگر خبر داد‪ .‬مریدی بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر و یا‬ ‫بابیاناینکهمطابققانونمالیات‏هایمستقیم‪ ،‬هر نوع تسهیالت دیگر باید اظهارنامه مالیاتی‬ ‫‪ 31‬تیرماه اخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی خــود را تا روز یکشــنبه هفتم شــهریورماه ســال‬ ‫اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری است‪ ،‬جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی‬ ‫اما به استناد مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا‪ ،‬مالیات بــه ادرس ‪WWW.INTAMEDIA.IR‬‬ ‫مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی ارسال و مالیات خود را پرداخت نمایند‪ .‬مریدی‬ ‫و صاحبان درامد امالک اجاری تا پایان مردادماه تاکیــد کــرد‪ :‬مودیــان مالیاتــی در صــورت عــدم‬ ‫تمدیدشده بود؛ خاطرنشــان کرد‪ :‬با عنایت به پرداخت مالیات و یا حســب مورد عدم تسلیم‬ ‫تعطیالت شش روز اخیر و به استناد مصوبه روز اظهارنامهمالیاتیدر مهلتمقرر‪،‬مشمولجرائم‬ ‫شنبهمورخ‪30‬مردادماهستادملیمدیریتکرونا‪ ،‬قانونیخواهندشد‪.‬‬ ‫دستگیری کارمند متخلف بیمارستان‬ ‫شهید محمدی بندرعباس‬ ‫رئیس کل دادگستری استان‬ ‫داروهای ضد کرونا را شناسایی‬ ‫هرمــزگان از دســتگیری کارمند‬ ‫نماینــد‪ .‬رئیــس کل دادگســتری‬ ‫متخلــف بیمارســتان شــهید‬ ‫اســتان هرمزگان بابیــان اینکه‪،‬‬ ‫محمــدی بندرعباس و کشــف‬ ‫بــا هماهنگــی مقــام قضایــی‬ ‫مقادیــر قابل توجهــی داروی‬ ‫در بازرســی از منــزل متهــم‪،‬‬ ‫علی صالحی‬ ‫ضــد کرونا از منــزل او خبر داد‪.‬‬ ‫مقادیــر قابل توجهــی انــواع‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬در پــی گزارش های دریافتی داروی ضد کرونایی به ویژه رمدســیویر کشف و‬ ‫از شهروندان بندرعباسی مبنی بر اینکه یکی از ضبط شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬درنتیجه تحقیقات‬ ‫کارمندان بیمارستان شهید محمدی بندرعباس‪ ،‬مشخص شده نامبرده داروهای کشف شده را به‬ ‫ب هصــورت غیرقانونی و خــارج از چرخه توزیع‪ ،‬چند برابر قیمت واقعی در سطح شهر به فروش‬ ‫اقــدام به فروش داروهای ضد کرونا در بازار ازاد می رساندهاست‪.‬‬ ‫می نماید‪ ،‬با توجه به اهمیت موضوع و کمبود‬ ‫وی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و هشدار‬ ‫ایــن داروهــا در مراکــز درمانــی اســتان و سراســر به متخلفان و سودجویان از وضعیت موجود‪،‬‬ ‫کشور‪ ،‬به دادستان عمومی و انقالب بندرعباس تصریحکرد‪:‬باتوجهبهنیاز شدیدو حیاتیعموم‬ ‫ماموریتدادهشد‪،‬تدابیر الزمرابه منظور بررسی مردم به اقالم بهداشــتی و داروهای ضد کرونا‪،‬‬ ‫موضــوع و شناســایی متهم اتخــاذ نماید‪ .‬علی در پــی تاکیدات ریاســت محتــرم قوه قضاییه‪،‬‬ ‫صالحیتصریحکرد‪:‬درنتیجهاقداماتقضاییو دستگاهقضاییاستانهرمزگانبه منظور برخورد‬ ‫بهدستور دادستانعمومیو انقالببندرعباس‪ ،‬قاطعانه و بدون اغماض با متخلفین‪ ،‬نظارت و‬ ‫مامورانپلیسامنیتاطالعاتو امنیتعمومی کنترل را با جدیت در دستور کار خود قرار داده‬ ‫استان هرمزگان‪ ،‬با رصد دقیق و لحظه به لحظه است و از هیچ کوششی در این خصوص فروگذار‬ ‫فعالیت های متهم‪،‬موفق شــدند محــل دپوی نخواهدکرد‪.‬‬ ‫بیمارستان پشتیبان کووید ‪ 19‬در‬ ‫بندرعباس اغاز به کار کرد‬ ‫بخش نخســت بیمارستان پشتیبان کووید‬ ‫‪ 19‬امروز با ‪ 120‬تخت‪ ،‬در محل نمایشگاه های‬ ‫دائمــی بندرعبــاس اغــاز بــکار کــرد‪ .‬رئیــس‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی هرمــزگان گفت‪ :‬این‬ ‫بیمارســتان بــا ظرفیت ‪ 300‬تخــت برای کمک‬ ‫به دیگر بیمارستان های درگیر کرونا راه اندازی‬ ‫شــده اســت‪ .‬دکتــر حســین فرشــیدی افــزود‪:‬‬ ‫ظرفیــت تخت هــای این بیمارســتان پشــتیبان‬ ‫تــا هــزار تخــت قابل افزایــش اســت‪ .‬رئیــس‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم گفت‪ :‬در‬ ‫بیمارســتان جدید همه امکانــات و تجهیزات‬ ‫در فضایی اســتاندارد راه اندازی شــده اســت‪.‬‬ ‫فرشــیدی افزود‪ :‬این بیمارستان به داروخانه‪،‬‬ ‫دســتگاه اکســیژن‪ 8 ،‬تخــت ویــژه‪ ،‬دســتگاه‬ ‫مانیتورینــگ‪ ،‬تنفــس مصنوعــی و ساکشــن‬ ‫مجهز شــده و در اینده دستگاه سی تی اسکن‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫و بخــش ازمایشــگاه نیــز راه اندازی م ‬ ‫اســتاندار هرمــزگان گفــت‪ :‬بــا بهره بــرداری از‬ ‫بیمارســتان پشــتیبان کوویــد ‪ 19‬در بندرعباس‬ ‫دیگر مشکل کمبود تخت در هرمزگان وجود‬ ‫نــدارد‪ .‬فریدون همتی در مراســم بهره برداری‬ ‫از بخش نخســت بیمارســتان ‪ 120‬تختخوابی‬ ‫که در محل دائمی نمایشگاه ها در بندرعباس‬ ‫برپــا شــد‪ ،‬افــزود‪ :‬در مراحــل بعــدی حــدود‬ ‫‪ 200‬تخــت دیگــر افزوده می شــود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫اکنون سه بیمارستان صحرایی هم در محوطه‬ ‫بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس با ظرفیت‬ ‫‪ 120‬تخت راه اندازی شده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫خشم توپچی ها‬ ‫از مهاجم نیمکت نشین ارسنال‬ ‫ویلیــان‪،‬‬ ‫پس ازاینکــه‬ ‫برداشت‪ .‬ویلیان هفت سال را‬ ‫مهاجم نیمکت نشین ارسنال‪،‬‬ ‫در استمفورد بریج سپری کرد و‬ ‫پســت اینســتاگرام چلســی‬ ‫تابســتان گذشته با یک انتقال‬ ‫دربــاره پیــروزی ‪ 2‬بــر صفــر‬ ‫رایــگان بــرای چلســی را تــرک‬ ‫یهــا را الیک کرد‪،‬‬ ‫برابــر توپچ ‬ ‫کرد و به ارســنال پیوســت؛ اما‬ ‫ویلیان‬ ‫هــواداران خشــمگین ارســنال‬ ‫ایــن وینگــر پس از یک شــروع‬ ‫خواهــان فســخ قــرارداد او‬ ‫درخشــان تحــت نظــر میــکل‬ ‫شدند‪ .‬ویلیان با الیک کردن پست اینستاگرام ارتتــا در فصــل گذشــته ب هشــدت محــو شــد و‬ ‫باشــگاه ســابق خود چلســی در مــورد پیروزی یکی از بازیکنانی است که سرمربی توپچی ها‬ ‫اب ‬ ‫یهــا در ورزشــگاه امــارات مقابل توپچی ها‪ ،‬امیدوار است تابستان امســال از باشگاه برود‪.‬‬ ‫خــود را در تقابــل با هواداران ارســنال قــرارداد‪ .‬ایــن بازیکــن ‪ 33‬ســاله در هیــچ مســابقه ای‬ ‫گ لهــای روملــو لوکاکــو و ریس جیمــز در نیمه برای توپچی های این فصل حضور نداشــت و‬ ‫اول دربــی لنــدن بــرای ابی پوشــان یــک برد ‪ 2‬باوجــودی کــه هنــوز دو ســال از قــراردادش در‬ ‫بــر صفــر را بــه ارمغــان اورد و شــروعی متضاد ورزشگاه امارات باقی مانده است‪ ،‬ارسنال مایل‬ ‫در ایــن فصــل لیــگ برتــر را بــرای دو تیــم رقم بــه فروش او اســت‪ .‬اکنــون برخی از هــواداران‬ ‫زد‪.‬پیروزی های پیاپی چلســی در شروع فصل ارســنال پــس از ماجرای الیک جنجالی پســت‬ ‫اب ‬ ‫یهــا را در صدر جــدول قرارداده‪ ،‬درحالی که چلســی از باشــگاه خواســته اند تا از شر ویلیان‬ ‫دوشکســت ارســنال به این معناست که فقط خالص شود و یکی از هواداران به سادگی گفته‪:‬‬ ‫نوریچ سیتی به دلیل تفاضل گل شروع بدتری از «قراردادش را فسخ کنید‪ ».‬ارسنال در فصل های‬ ‫توپچی ها داشته است؛ اما برای نمک پاشیدن اخیر با جذب ســتاره های ســابق چلســی‪ ،‬باال‬ ‫نهــای زیادی را تجربه کرده اســت‪ ،‬این‬ ‫بیشــتر به زخم ارســنالی ها‪ ،‬هواداران تیزچشم و پایی ‬ ‫این تیم دیدند که ویلیان پســت اینســتاگرامی باشــگاه همچنیــن پتــر چــک و داویــد لوییــز‪،‬‬ ‫چلســی درباره پیــروزی در دربی لندن را الیک برندگان لیگ قهرمانان ‪ 2012‬چلســی را نیز به‬ ‫کرده است‪ ،‬هرچند این بازیکن بعدا الیکش را خدمت گرفته بود‪.‬‬ ‫تراشتگن همه را در بارسلونا‬ ‫غافلگیر کرد‬ ‫گلر المانی بارسلونا زودتر از‬ ‫و ســوم بارسا در اللیگا ریسکی‬ ‫حدتصوراتبهتمریناتتیمش‬ ‫است و نباید به او هیچ فشاری‬ ‫بازگشت و شاید هفته بعد به‬ ‫وارد کرد‪ .‬برنامه این بود که ماه‬ ‫میدان نیز برود‪ .‬ســه ماه پیش‬ ‫سپتامبر و پس از فیفا دی که دو‬ ‫باشگاه بارســلونا اعالم کرد که‬ ‫هفتهتعطیلیاللیگارابهدنبال‬ ‫تراشتگن‬ ‫رباطزانویپایراستتراشتگن‬ ‫دارد‪ ،‬تراشــتگن بتواند به بازی‬ ‫تحت بررسی های پزشکی قرار‬ ‫هفته چهارم مقابل سویا برسد‬ ‫خواهد گرفت و پس از ‪ MRI‬مشخص می شود اما او دو روز پیش در تمرینات حاضر شد و گفته‬ ‫یشــود در بازی بعد برابر ختافه درون دروازه‬ ‫که شــرایط برای این دروازه بان ارزشمند چگونه م ‬ ‫اســت‪ .‬نتایــج اما مورد انتظــار و مطلوب نبود و قرار خواهد گرفت‪ .‬قرار است تا شنبه پیش رو در‬ ‫تراشتگن تحت جراحی قرار گرفت و یورو ‪ 2020‬اینموردتصمیمنهاییاتخاذشودو همه چیز به‬ ‫را از دست داد‪ .‬این برای دومین بار بود که او از رونالد کومان بستگی خواهد داشت‪ .‬در دو بازی‬ ‫ناحیهزانو جراحیمی شدو تمریناتپیشفصل اول بارسا برابر سوسیداد و بیلبائو این نتو بود که‬ ‫بارســلونا را نیز از دســت داد‪ .‬تیم پزشــکی بارسا دروندروازهقرار گرفتو به خصوصبرابر بیلبائو‬ ‫معتقدبودکهرسیدنتراشتگنحتیبهبازیدوم یکی دو اشتباه بد را مرتکب شد‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1400‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۵۶۰۲‬مورخ ‪ 1399/08/25‬محمد جواد جعفری کوپائی فرزند‬ ‫علی اصغر بشماره شناسنامه ‪ ۴۴۵‬صادره از کوهپایه بشماره ملی ‪ ۵۶۵۹۴۱۶۸۱۰‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۲۷۹‬فرعی از اصلی ‪ ۱۵۲۰۱‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت‬ ‫اصفهان به مساحت ‪ 113/10‬متر مربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/17 :‬رییس منطقه ثبت اسناد‬ ‫و امالک شرق اصفهان ‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1178774‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1404‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۴۰۰‬مورخ ‪ 1400/04/05‬عزت قاسمی ارداجی فرزند عبداله‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۲۱‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۳۶۴۹۳۴۹‬در یک دانگ یکباب ساختمان‬ ‫احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت ‪230/23‬‬ ‫متر مربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۴۰۳‬مورخ ‪ 1400/04/05‬قربانعلی رنجبر ارداجی فرزند‬ ‫حسین بشماره شناسنامه ‪ ۱۹۰‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۳۶۴۹۳۰۶‬در دو دانگ و نیم‬ ‫یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 230/23‬متر مربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۳۹۹‬مورخ ‪ 1400/04/05‬مصطفی رنجبر ارداجی فرزند‬ ‫قربانعلی بشماره شناسنامه ‪ ۳۴۲‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۹۱۵۳۱۳۱۹‬در دو دانگ و نیم‬ ‫یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ‪ 230/23‬متر مربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/02:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/17 :‬مهدی صادقی‪ -‬رییس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان ‪/1178914‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1410‬برابر رای شماره ‪ 140060302026001104‬مورخ ‪ 1400/01/25‬هیات چهار اقای‬ ‫مهدی سیار عاشق ابادی به شناسنامه شماره ‪ 662‬کد ملی ‪ 1293198048‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه و دفترکار متصله و مغازه متصله به‬ ‫مساحت ‪ 232/40‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۱‬فرعی از ‪ 45۲‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 16‬اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی از مالکیت مالک رسمی احمد‬ ‫یوسفی‬ ‫و رای شماره ‪ 140060302026001105‬مورخ ‪ 1400/01/25‬هیات چهار اقای اصغر کاظمی عاشق‬ ‫ابادی به شناسنامه شماره ‪ ۳۷‬کدملی ‪ 1290750084‬صادره اصفهان فرزند محمود نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه و دفترکار متصله و مغازه متصله به مساحت ‪ 232/40‬مترمربع‬ ‫پالک شماره ‪ ۱۱‬فرعی از ‪ 45۲‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 16‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال‬ ‫اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی از مالکیت مالک رسمی احمد یوسفی‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 02‬شهریور ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1145‬‬ ‫واقعیت هایی که هر از چند گاهی خودشان را‬ ‫نشان می دهند‬ ‫عارف غالمی؛‬ ‫اینه عبرت وفاداران‬ ‫فوتبال ایران‬ ‫در مــورد یــک بازیکــن قدیمــی یــا ســتاره ای‬ ‫ششــده از دهــه ‪ 60‬حــرف نمی زنیــم؛ عارف‬ ‫فرامو ‬ ‫غالمی همین یک ماه پیش مصدوم شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ورزش ســه‪ ،‬فصــل تابســتان و جدایــی ســتاره های‬ ‫بــزرگ از تی مهــای محبــوب فرارســیده و مطابــق‬ ‫انتظار واکنش هواداران را چندان خوش ایند نبوده‬ ‫اســت‪ .‬صفحات مجازی پرشــده از اتهاماتی چون‬ ‫«بی معرفتی»و «پول پرستی»و عباراتیازاین دست‬ ‫و به ندرت شــاهد جدایی یک بازیکن با بدرقه ای‬ ‫شیرین از سوی هواداران تیم های بزرگ فوتبال ایران‬ ‫هســتیم؛ اما در میان این شــلوغی قابل تامــل بازار‬ ‫تابستانی که به قول فرهاد مجیدی باعث می شود‬ ‫مخادمسوتمی کشد‪،‬عارفغالمی‪،‬مدافعجوان‬ ‫استقالل مطلبی کوتاه در صفحه رسمی خود منتشر‬ ‫کرده و به گالیه از رفتار مدیران این باشگاه پرداخته‬ ‫است‪ .‬این مدافع خوش اتیه در دربی‪ 38‬روز پیش‬ ‫در مرحلــه یک چهارم نهایــی مقابل رقیب دیرینه‬ ‫اســیب دیده و در اوایــل نیمــه دوم مســابقه برابــر‬ ‫پرسپولیسبودکهدچار پارگیرباطصلیبیشد‪.‬خود‬ ‫عارف غالمی در برنامه فوتبال برتر مدعی شد ابتدا‬ ‫روی یک صحنه احســاس درد داشــته‪ ،‬اما حمالت‬ ‫پرسپولیسباعثشدهاو درخواستماندندر زمین‬ ‫بدهد و در حمله بعدی دچار این مصدومیت تلخ‬ ‫شده است‪ .‬در فوتبال جهان بارها شاهد بازگشت‬ ‫بازیکنان بزرگ بعد از اسیب دیدگی های شدید به‬ ‫اوج بوده ایم‪ ،‬اما از محرم نویدکیا و مجتبی جباری‬ ‫گرفته تا محســن خلیلی و امید روانخواه و محمد‬ ‫انصاری و ‪ ...‬در فوتبال ایران کمتر این اتفاق رخ داده‬ ‫اســت‪ .‬این ها را ننوشتیم که بگوییم فوتبال عارف‬ ‫غالمی تما مشــده است‪ .‬امیدواریم یک سال دیگر‬ ‫نــام ایــن مدافــع خوش اخــاق به مهم تریــن مثال‬ ‫نقض این رویه تبدیل شــود و همی نجــا از امادگی‬ ‫باالی این بازیکن و قدرت او برای گذر از ســد این‬ ‫مصدومیــت بنویســیم؛ امــا انچه در نوشــته عارف‬ ‫غالمی در اینستاگرام ازاردهنده بود نه مصدومیت‬ ‫این بازیکن (برای هر فوتبالیستی رخ می دهد) که‬ ‫رفتار نامنصفانه گروه مدیریتی استقالل در قبال این‬ ‫مشکل بود‪ .‬بحث استقالل و پرسپولیس و تراکتور‬ ‫نیســت و مدیــران باشــگاه های ایرانی هنــگام بروز‬ ‫چنینرفتارهاییبایکدیگر کورسگذاشته اند‪.‬عارف‬ ‫غالمی اعتراف کرد در این مدت کســی ســراغش را‬ ‫نگرفته و هزینه ای بابت مداوا و درمان این بازیکن‬ ‫جوان پرداخت نشــده است‪ .‬درواقع عارف غالمی‬ ‫صفرتا صد هزینه ســفر به قطر‪ ،‬جراحی و اســکان‬ ‫کبــار دیگــر ســاده ترین اصول‬ ‫را از جیــب داده و ی ‬ ‫مدیریتــی‪ ،‬حتی انســانی و عاطفی رعایت نشــده‬ ‫است‪.‬این کهبخواهیممدیراناستقاللوپرسپولیس‬ ‫ماننداوساسونابعداز مصدومیتمسعودشجاعی‬ ‫قرارداد او را به نشانه تشکر و تزریق روحیه تمدید‬ ‫کنند که در شرایط فعلی فوتبال ایران چیزی فراتر از‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/06/17 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1179555‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1412‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۱‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۵۸۱‬مورخ ‪ 1400/03/06‬علیرضا اقا بابایی دستجردی فرزند‬ ‫رضاقلی بشماره شناسنامه ‪ ۱۹‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۵۶۴۹۸۸۸۵۷۴‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱۰۳۹۳‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 161/95‬متر مربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی رضاقلی اقابابائی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/17 :‬رییس منطقه ثبت اسناد‬ ‫و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1179536‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1414‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای اصالحی شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۹۶۹‬مورخ ‪ 1400/5/18‬على رضا رحیمیان کوپائی‬ ‫فرزند رسول بشماره شناسنامه ‪ ۱۲۷۴۴۲۲۵۵۸‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۷۴۴۲۲۵۵۸‬در‬ ‫دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۲۸‬فرعی از اصلی ‪۱۵۳۱۶‬‬ ‫واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 238/87‬متر مربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی حاج حسن طباطبائی خوراسگانی صحیح می باشد که در رای شماره‬ ‫‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۷۰۲۰۲۵۵‬مورخ ‪ 1399/12/10‬مساحت به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬رای اصالحی شماره ‪ 1400/5/18 – ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۹۶۶‬عبدالرسول اسمعیلی کمندانی‬ ‫فرزند ابراهیم على بشماره شناسنامه ‪ ۱۶۰‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۵۶۵۹۲۸۰۹۵۱‬در چهار‬ ‫دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۲۸‬فرعی از اصلی ‪۱۵۳۱۶‬‬ ‫واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 238/87‬متر مربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت‬ ‫عادی از مالک رسمی حاج حسن طباطبائی خوراسگانی صحیح می باشد که در رای شماره‬ ‫‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۷۰۲۰۲۴۱‬مورخ ‪ 1399/12/10‬مساحت به اشتباه ثبت شده بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/17 :‬مهدی صادقی ‪-‬رییس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک شرق‪/1179524‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1416‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۰۶۷‬مورخ ‪ 1400/04/23‬اقدس اتحادی ابری فرزند عباس‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۳۷‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۹۱۳۷۷۶۲۱‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱۲۵۷۷‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪227/42‬‬ ‫یک شــوخی است؛ اما پیگیری روند درمان‪ ،‬کمک‬ ‫مالی و به حداقل رســاندن مشکالت مصدومیتی‬ ‫کــه خــودش به انــدازه کافــی ازاردهنده هســت که‬ ‫دیگــر انتظار چندان زیادی از مدیران باشــگاه های‬ ‫بــزرگ نیســت‪ .‬همیــن عارف غالمــی اگر یــک ماه‬ ‫قبل از مصدومیت مثال به پیشنهاد یک تیم عربی‬ ‫پاســخ مثبت داده و برای بهبود شرایط مالی خود‬ ‫از استقاللجدامی شد‪،‬یک بار القابیچون«خائن»‬ ‫و «نارفیــق» و امثالهــم را به جان می خرید‪ .‬فاصله‬ ‫مصدومیت و درخشــش در فوتبال یک صدم ثانیه‬ ‫اســت‪ .‬یک تکل خشــن‪ ،‬یک فرود امدن نادرســت‬ ‫و یــک چرخش اضافی ممکن اســت عمر ورزشــی‬ ‫یــک بازیکــن را تمام کــرده و یا حداقل بــرای مدت‬ ‫زیادیتحتتاثیر قرار دهد‪.‬فراموشنکردیممحمد‬ ‫انصاریباوجودداشتنپیشنهادیاغواکنندهاز چین‬ ‫شــرایط باشگاه پرســپولیس را درک کرده و به خاطر‬ ‫بسته بودن پنجره این باشگاه ان رقم هنگفت را رد‬ ‫کرد‪ ،‬اما حاال نامی از او در میان نیســت‪ .‬می دانیم‬ ‫که بازیکنان به خصوص تیم های بزرگ به سبب این‬ ‫شــهرت و درواقع رانت اجتماعی بازی در باالترین‬ ‫سطح‪ ،‬از درامدهای جانبی به جز مبلغ قرارداد خود‬ ‫نیــز برخوردارنــد؛ اما انتظــار از ان ها بابت گذشــتن‬ ‫از پیشــنهادهای میلیــاردی دارد کم کم به شــوخی‬ ‫یشــود‪ .‬کاش یک بار هوادار پرســپولیس و‬ ‫تبدیــل م ‬ ‫اســتقالل بدانند طرف حساب بازیکن هنگام ورود‬ ‫به یک باشگاه مدیران ان تیم هستند‪ ،‬نه هواداران‪.‬‬ ‫قرارداد بین بازیکن و باشگاه بسته می شود و با این‬ ‫طرز برخورد هنگام بروز اولین مشکل برای بازیکنی‬ ‫ماننــد عــارف غالمی جــوان‪ ،‬چگونه انتظــار دارید‬ ‫ان ها از ارقام هنگفت گذشته و حاضر به ماندن در‬ ‫تیم های مذکور شــوند؟ البالی این ارقام میلیاردی‪،‬‬ ‫کســی خاطرش نیســت لئاندرو پادووانی ســامتی‬ ‫خــود را بابــت زمین خــوردن در ترکیب اســتقالل از‬ ‫دســت داد‪ .‬انتظــار نداریــم بابــت ایــن حادثه تلخ‬ ‫مبلغــی به عنــوان «پاداش فــداکاری» به پــادو داده‬ ‫شود‪ ،‬اما حداقل کاش این مدافع برزیلی را بابت‬ ‫دریافــت مطالبات به حقی که دارد این قدر ســر‬ ‫نمی دواندیــم‪ .‬حتی مجتبی محرمی کــه در این‬ ‫عرصــه بی رقیــب بــود نیــز بارها مدعی شــده به‬ ‫مهدی هاشــمی نسب گوشــزد کرده نکند از رقم‬ ‫هنگفت قرارداد اســتقالل گذشته و به مضامینی‬ ‫چــون «باتعصــب» و «بامعرفــت» تکیــه بکنــد‪.‬‬ ‫واقعیت فوتبال حداقل در ایران نه ان گریه های‬ ‫بعــد از یــک پیــروزی دراماتیک یا یک شکســت‬ ‫تلخ روی ســکوهای اســتادیوم کــه همین رفتاری‬ ‫اســت کــه در ‪ 38‬روز اخیــر بــا عــارف غالمی شــده‬ ‫است‪ .‬پس اگر فردا روزی شاهد جدایی چند ستاره‬ ‫فوتبالایرانبعداز اولینپیشنهادقابل توجهبودیم‪،‬‬ ‫حداقل امروز را فراموش نکنیم که چه رفتاری با یک‬ ‫بازیکن جوان و مصدوم شد‪.‬‬ ‫مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی منوچهر بنکدار پور‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/06/02 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/04/17 :‬رییس منطقه ثبت اسناد‬ ‫و امالک شرق اصفهان ‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1179475‬م الف‬ ‫اگهی اخطاریه ماده ‪ ۱۰۱‬اموال منقول به احد از ورثه مرحوم محمداذری (خانم‬ ‫سحر اذری) کالسه ‪140004007141000939‬‬ ‫‪ -9-1419‬در خصوص پرونده اجرایی کالسه ‪ ۱۴۰۰۰۴۰۰۷۱۴۱۰۰۰۹۳۹‬و بشماره بایگانی‬ ‫‪ ۱۴۰۰۰۰۹۹۲‬له‪ :‬خانم عشرت بهارلو علیه سحر اذری نام پدر‪ :‬محمد شماره ملی‪۰۶۸۲۰۰۰۲۶۴ :‬‬ ‫احد از ورثه مرحوم محمد اذری اشعار می دارد‪ :‬مطابق نظریه ارزیابی انجام شده به شماره وارده‬ ‫‪ ۱4۰00500۷۱4۱۰۱۰۸۹۵‬مورخه ‪ 1400/05/23‬یکدستگاه خودرو پژو پارس ‪ -‬بشماره انتظامی‬ ‫‪ ۷۹6 -۲6‬ب ‪ ۳۷‬مدل ‪ ۱۳۹۰‬متعلق به مرحوم محمد اذری به مبلغ ‪ 1/150/000/000‬ریال (یک‬ ‫میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال) ارزیابی گردیده است و با توجه به اینکه ابالغ واقعی در ادرس‬ ‫بجنورد (بجنورد خ استقالل ‪ ۱۵‬کوچه رحمان رحیمی پ ‪ )۶‬میسر نگردیده است؛ لذا بدینوسیله به‬ ‫خانم سحر اذری احد از وراث مرحوم محمد اذری نام پدر‪ :‬اصغر تاریخ تولد‪ 1332/06/19 :‬شماره‬ ‫ملی‪ ۰۶۸۱۶۵۵۹۶۸ :‬شماره شناسنامه‪ - ۳۴۴ :‬ابالغ می گردد چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور‬ ‫معترض می باشید‪ ،‬اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این اخطاریه به ضمیمه‬ ‫فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر على الحساب به مبلغ شش میلیون ریال به این اداره‬ ‫تسلیم نمایید‪ .‬ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر‬ ‫باشد‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬مراتب یکبار در روزنامه کثیراالنتشار محلی منتشر شده و عملیات‬ ‫اجرائی بالفاصله پس از سپری شدن مهلت مذکور ادامه خواهد یافت و بجز اگهی مزایده اگهی‬ ‫دیگری منتشر نخواهد شد‪ .‬علی اوسط رستمی‪ -‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد ‪/7431‬‬ ‫م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -9-1233‬رای شماره ‪ ۱۳۹۹6۰۳۰۲۰۲6۰۲۳۱۸۳‬مورخ ‪ 1399/11/08‬هیات یک اقای سید علی‬ ‫اکبر رنجبران به شناسنامه شماره‪ 6۵۸۳۶‬کد ملی‪ ۱۲۸۱۷56458‬صادره اصفهان فرزند سید محمد نسبت‬ ‫به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 130/11‬مترمربع از پالک ‪ ۱۳۸۰۱‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شماره ‪ ۱۳۹۹6۰۳۰۲۰۲6۰۲۳۱۸4‬مورخ ‪ 1399/11/08‬هیات یک خانم نرگس ازاد منش‬ ‫به شناسنامه و کد ملی ‪ 1271444992‬صادره اصفهان فرزند جعفر نسبت به یک دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 130/11‬مترمربع از پالک ‪ ۱۳۸۰۱‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ ۱۳۹۹6۰۳۰۲۰۲6۰۲۳۱۸5‬مورخ ‪ 1399/11/08‬هیات یک خانم مریم قنبری به‬ ‫شناسنامه و کد ملی ‪ ۱۲۷۲۱۳۹۹۲۱‬صادره اصفهان فرزند على رضا نسبت به یک دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 130/11‬مترمربع از پالک ‪ ۱۳۸۰۱‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/06/02 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1174718‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-1235‬رای شماره ‪ ۱4۰۰6۰۳۰۲۰۲6۰۰6۰۲۸‬مورخ ‪ 1400/04/28‬هیات دو اقای سجاد بخشی‬ ‫طغرلی دهقان به شناسنامه شماره ‪ ۱۲۷۰۸6۱۱۲۳‬کدملی ‪ ۱۲۷۰۸6۱۱۲۳‬صادره اصفهان فرزند‬ ‫یداله بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 166/34‬مترمربع از پالک شماره ‪ 53‬فرعی‬ ‫از ‪ ۱4۹۱5‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق‬ ‫مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت نصراله مهاجرانی‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان‬ ‫الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫مهدی قائدی با اژیر قرمز‬ ‫در لیگ امارات‬ ‫قــرارداد مهدی قائدی ســتاره ملی پوش اســتقالل با‬ ‫باشــگاه االهلی امارات حالت رســمی بــه خود گرفت‪.‬‬ ‫باشــگاه االهلی با انتشــار یک کلیپ کوتاه خرید ستاره‬ ‫بوشــهری فوتبال ایران را قطعی کــرد‪ .‬در منابع اماراتی‬ ‫اینقراردادپنج سالهعنوان شدهو بهنظر می رسدمبلغی‬ ‫باالی دو میلیون دالر برای استقالل منفعت مالی داشته‬ ‫اســت‪ .‬قائدی با این قرارداد به باشــگاهی پیوست که‬ ‫پیش ازاین حسن روشن را به عنوان اولین ایرانی و یک‬ ‫ســتاره بــزرگ بــه خدمت گرفته بــود‪ .‬بعد از روشــن نیز‬ ‫چهره‪‎‬هایی مثــل علی کریمی‪ ،‬جواد کاظمیــان‪ ،‬فرهاد‬ ‫مجیدی و میالد میداوودی عضو این باشگاه قدرتمند‬ ‫شهر دبی بوده اند که مالکیت ان در اختیار فرزند شیخ‬ ‫محمد حاکم دبی اســت‪ .‬از میان پیشــنهاد ها رســیده‬ ‫به دســت قائدی‪ ،‬باشــگاه شــباب االهلی عــزم باالیی‬ ‫بــرای جذب این بازیکن داشــت و مذاکــرات دو طرف‬ ‫به شــکل جدی دنبال شــد‪ .‬در ادامــه نیز احمد مددی‬ ‫مدیرعامل اســتقالل راهی امارات شــد تا بــرای افزایش‬ ‫مبلغ انتقال قائدی‪ ،‬با مدیران شباب االهلی وارد مذاکره‬ ‫شود‪ .‬درحالی که چند دور مذاکره دو طرف بنا بر گفته‬ ‫مدیرعامــل اســتقالل به بن بســت خــورده بود بــا ارائه‬ ‫پیشنهاد جدید از سوی تیم اماراتی‪ ،‬دو طرف به توافق‬ ‫رســیدند و درنهایت باشــوی کوچک با عقد قــراردادی‬ ‫رسمی به این تیم پیوست‪.‬‬ ‫مشکل ادامه دار کاپیتان‬ ‫پرسپولیس با فدراسیون‬ ‫کاپیتانپرسپولیسباگذشت‪3‬سالاز خداحافظی اش‬ ‫از تیمملیهنوز موفقبهدریافتپاداشدورانحضور در‬ ‫مرحلهانتخابیجامجهانیروسیهنشدهاست‪.‬سیدجالل‬ ‫حسینی که عضو تیم کارلوس کی روش در مسیر انتخابی‬ ‫جام جهانی روســیه بود و درنهایت در لیســت سرمربی‬ ‫پرتغالی وقت تیم ملی برای حضور در این رقابت ها قرار‬ ‫نگرفتوبهفوتبالملی اشپایانداد‪.‬کاپیتانپرسپولیس‬ ‫امــا از ان مقطــع تاکنون هنوز موفق بــه دریافت پاداش‬ ‫صعودوحضور در رقابت هایانتخابیجامجهانینشده‬ ‫است‪ .‬این در حالی است که فدراسیون فوتبال در زمان‬ ‫مدیریت مهدی تاج و در ادامه سرپرستی بهاروند بارها‬ ‫به وی وعده داده بود این مسئله را حل کرده و با توجه‬ ‫به اینکه نامش در لیست پاداشی ها قرار دارد‪ ،‬ان را واریز‬ ‫کند‪.‬اکنوناماپیگیریوکیلسیدجاللحسینیازفدراسیون‬ ‫فوتبالباپاسخعجیبیاز سویبخشمالیانمواجهشده‬ ‫است و ان ها اعالم کردند که قادر به پرداخت این پاداش‬ ‫نخواهندبود‪.‬بااین حالسیدجاللحسینیامیدوار است‬ ‫هماننددیگر بازیکنانیکهدر انمقطعدر مسیر صعودبه‬ ‫جامجهانیروسیهموفقبهدریافتپاداشخودشدند‪،‬‬ ‫ایــن مبلــغ را دریافت کند و باید دید واکنش فدراســیون‬ ‫فوتبالبهاینموضوعبهچهشکلخواهدبود‪.‬‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/06/02 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی ‪/1174723‬م الف‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1217‬نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح‬ ‫رای شماره ‪ 140060323136000204‬مورخ ‪ 1400/04/12‬تصرفات مالکانه زرتاب شریفی فرزند‬ ‫همت تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 533/68‬متر مربع قسمتی از پالک ‪ -۱۴‬اصلی‬ ‫واقع در نایبند جنوبی بخش یک بندرعباس به استناد ماده ‪ ۱‬و ماده ‪ ۳‬قانون مذکور بمیران یک‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ ملکی اقای حسین خیراندیش را تایید نموده است به جهت عدم دسترسی‬ ‫به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار اگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین‬ ‫رو در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق اگهی میگردد چنانچه‬ ‫ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار اگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫بندر عباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات‬ ‫صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره‬ ‫ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از‬ ‫سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندر عباس نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/02 :‬ابوالحسن دستوری‪-‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس – منطقه یک ‪/1400/290‬م الف‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1218‬نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح‬ ‫رای شماره ‪ 140060323136000238‬مورخ ‪ 1400/04/23‬تصرفات مالکانه محمد عبداله زاده‬ ‫فرزند شاهی تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 284/27‬مترمربع قسمتی از پالک ‪-14‬‬ ‫اصلی واقع در نایبند جنوبی بخش یک بندرعباس به استناد ماده ‪ ۱‬و ماده ‪ ۳‬قانون مذکور بمیران یک‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ ملکی اقای حسین خیراندیش را تایید نموده است به جهت عدم دسترسی‬ ‫به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار اگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین‬ ‫رو در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق اگهی میگردد چنانچه‬ ‫ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار اگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫بندر عباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات‬ ‫صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره‬ ‫ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از‬ ‫سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندرعباس نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/02 :‬ابوالحسن دستوری‪-‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس – منطقه یک ‪/1400/292‬م الف‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1219‬نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح‬ ‫رای شماره ‪ 140060323136000237‬مورخ ‪ 1400/04/23‬تصرفات مالکانه زینب رئیسی نژاد‬ ‫فرزند موسی تحت عنوان ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 243/36‬مترمربع قسمتی از پالک ‪-14‬‬ ‫اصلی واقع در نایبند جنوبی بخش یک بندرعباس به استناد ماده ‪ ۱‬و ماده ‪ ۳‬قانون مذکور بمیران یک‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ ملکی اقای حسین خیراندیش را تایید نموده است به جهت عدم دسترسی‬ ‫به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار اگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین‬ ‫رو در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع عموم و مالک و صاحبان حقوق اگهی میگردد چنانچه‬ ‫ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار اگهی اعتراضی از طرف کسی به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫بندر عباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات‬ ‫صادر خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره‬ ‫ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از‬ ‫سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت اسناد بندر عباس نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/17 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/02 :‬ابوالحسن دستوری‪-‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس – منطقه یک ‪/1400/293‬م الف‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 02‬شهریور ماه ‪ 24 / 1400‬اگوست ‪ 15 / 2021‬محرم ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1145‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫مدیرمخابراتمنطقهگلستان‪:‬‬ ‫تالش کارکنان در جهت توسعه‬ ‫مخابرات استان است‬ ‫توسعه مخابرات در استان گلستان درگرو تالش تمام کار کنان ادامه دارد‪.‬به گزارش اداره روابط‬ ‫عمومی مخابرات منطقه گلســتان‪ ،‬دکتر غالمعلی شــهمراری که در جلسه شــورای اداری سخن‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫می گفت‪ :‬ضمن قدردانی از تالش کارکنان در ایام افزایش شیوع ویروس کرونا افزود‪ :‬تالش کارکنان‬ ‫در جهت توســعه مخابرات اســتان اســت و هدف تامین ارتباطات مخابراتی باکیفیت برای هم‬ ‫استانی ها است‪ .‬مدیر مخابرات منطقه گلستان در این جلسه که معاون‪ ،‬مدیران و روسای ادارات‬ ‫ستادیو شهرستان هابه صورتویدئو کنفرانسیحضور داشتندباتاکیدبر تسریعاجرایپروژه های‬ ‫در دست اقدام گفت‪ :‬اجرای پروژه ها بر اساس برنامه زمانبندی بسیار اهمیت داشته و موجب‬ ‫خواهد شد اهداف در نظر گرفته شده در راستای تامین خدمات و سرویس ها به درستی تحقق‬ ‫یابد‪ .‬او افزایش درخواست های مشتریان را با توجه به وضعیت کنونی فرصتی برای افزایش سهم‬ ‫بازار دانست و مسئوالن مخابرات استان را موظف به ارائه خدمات و سرویس های مخابراتی به‬ ‫متقاضیان در زمان مناســب و به موقع دانســت و بر پشــتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش نیز‬ ‫تاکیدویژهداشت‪.‬‬ ‫فراموشیتاب اوری در میانانبوه‬ ‫چالش هایاجتماعی‬ ‫جوامع انسانی از ابتدای تشکیل‪ ،‬همواره‬ ‫شهــای طبیعی و غیرطبیعــی فراوانی‬ ‫با چال ‬ ‫روب ـه رو بوده انــد‪ .‬جهــان در مهرومو مهــای‬ ‫اخیر به خصوص با شیوع ویروس کووید ‪ ۱۹‬با‬ ‫چالش های جدی اجتماعی دست وپنجه نرم‬ ‫می کند‪ .‬کشــور ما نیــز باســابقه ای طوالنی در‬ ‫مقابلهباچالش هایانسانیوغیرانسانیاز این‬ ‫قاعدهمستثنینیست‪.‬در اینشرایطتاب اوری‬ ‫شهــای پیــش روی جامعــه‬ ‫اجتماعــی و چال ‬ ‫ایــران برای حفظ و تقویت تاب اوری موضوع‬ ‫مهمــی اســت که قابل چشم پوشــی نیســت‪.‬‬ ‫معصومهکمال الدینیدکترایجامعه شناسیو‬ ‫پژوهشگراجتماعیدراین بارهصحبتمی کند‪.‬‬ ‫کمال الدینی در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬با اشاره به‬ ‫مفهوماصلیوریشهکلمهتاب اوریخاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬معنایاولیهواژهتاب اوریظرفیتتطابق‬ ‫و انعطاف پذیــری‪ ،‬ســازگاری و مقاومــت یک‬ ‫ســازه در هنگام مواجهه با یک فشــار‪ ،‬تنش و‬ ‫بحــران بود؛ اما بعــد از گذار ایــن واژه از علوم‬ ‫فیزیکی و مهندسی و ورود ان به ادبیات علوم‬ ‫روانشناسیوعلوماجتماعی‪،‬مفهومتاب اوری‬ ‫افرادو گروه هاو اجتماعاتبه عنوانسازه های‬ ‫روانیو اجتماعینیز شاملاینتعریفشدند‬ ‫وشاخه هاییازجملهتاب اوریاجتماعیبهان‬ ‫اضافهشد‪.‬‬ ‫وابســتگی ان بــه تــوده افــراد اشــاره کــرد و‬ ‫افــزود‪ :‬اصطــاح تــاب اوری اجتماعــی اولین‬ ‫بار توســط ویلیام نیل ادگر اســتاد جغرافیای‬ ‫انسانی دانشگاه اکستر انگلستان مطرح شد‪.‬‬ ‫او تــاب اوری اجتماعــی را به عنــوان توانایــی‬ ‫گرو ههــا و یــا جوامــع و نهادهــا بــرای مقابله‬ ‫بــا تنــش و اختــاالت بیرونــی در مواجهه با‬ ‫تغییراتاجتماعی‪،‬سیاسیو زیست محیطی‬ ‫تعریــف می کنــد‪ .‬تــاب اوری اجتماعــی نه بر‬ ‫فــرد کــه بــر توانایی گرو ههــا یا جوامــع برای‬ ‫مقابله با فشــارها و اشــفتگی های بیرونی در‬ ‫مواجهــه با بحران ها و تغییــرات اجتماعی و‬ ‫اقلیمی تاکید دارد و گرچه توصیف تاب اوری‬ ‫در روانشناســی با جامعه شناســی متفاوت از‬ ‫یکدیگر بکار برده می شود؛ اما هر دو در یک‬ ‫جنبه که توانایی ایستادن و واکنش مثبت به‬ ‫فشار یا تغییر است‪ ،‬مشترک هستند‪ .‬بک من‬ ‫یکی از محققین حوزه تاب اوری نیز در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۶‬مفهــوم بازگشــت و بهبــودی افــراد یــا‬ ‫جوامــع پس از یک بحــران را به این تعریف‬ ‫اضافه کرد‪ .‬او تاکید دارد تاب اوری اجتماعی‬ ‫به ظرفیت خانواده و جامعه برای بازگشت‬ ‫و بهبودی پس از فاجعه و ظرفیت ان ها برای‬ ‫ســاماندهی و توانایی برای انطبــاق و ایجاد‬ ‫ظرفیتمقابلهباشوک هایایندهتمرکز دارد‪.‬‬ ‫مفهوم تاب اوری و وابستگی ان به‬ ‫تاثیر ویژگی های ذاتی یک اجتماع بر‬ ‫توده افراد‬ ‫او بــه جامعیــت مفهــوم تــاب اوری و‬ ‫میزان تاب اوری ان‬ ‫یهــای ذاتی‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر تاثیر ویژگ ‬ ‫تاثیر تاخیر زوجینجوان‬ ‫در اقدام به فرزند اوری‬ ‫و بروز ناباروری‬ ‫یک پژوهشگر حوزه جمعیت گفت‪ :‬تاخیر در اقدام به فرزند اوری میان زوجین جوان‪،‬‬ ‫مهم ترین عامل ایجاد ناباروری ثانویه است و زوجین باید بدانند که فرزند اوری فرصتی‬ ‫همیشگی نیست‪.‬صالح قاسمی پژوهشگر و کارشناس حوزه جمعیت در گفتگو با مهر‪،‬‬ ‫با اشاره بر موضوع ناباروری ثانویه و تاثیر ان در کاهش نرخ باروری کشور اظهار داشت‪:‬‬ ‫ناباروری به معنای از دست دادن قدرت باروری زوجین است و درصورتی که یک زوج بیش‬ ‫از یک سال برای فرزند اوری اقدام کنند اما موفق نشوند‪ ،‬نابارور خوانده می شوند‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکه افراد نابارور به دودسته تقسیم می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬دسته اول زوجینی هستند که از ابتدا‬ ‫نابارور بوده و می دانستند یکی از طرفین قدرت باروری ندارد و این زوجین ‪ ۴۰‬درصد امار‬ ‫کلی ناباروران کشور را تشکیل می دهند‪ .‬قاسمی تصریح کرد‪ :‬دسته دوم کسانی هستند‬ ‫قبال قدرت باروری داشته اند و حتی دارای فرزندانی هستند اما پس از چندین سال و‬ ‫که ً‬ ‫به دالیل متعدد تبدیل به زوج نابارور شده اند‪ .‬او با اشاره به این دالیل‪ ،‬گفت‪ :‬ازجمله‬ ‫مهم ترین دالیل شروع ناباروری ثانویه‪ ،‬تغییر سبک زندگی و الگوی رفتاری زوجین است و‬ ‫این به معنای تاخیر در فاصله میان ازدواج و زمان تولد اولین فرزند است‪ .‬این کارشناس‬ ‫جمعیت بیان کرد‪ :‬در حال حاضر بسیاری از زوجین بافاصله طوالنی از زمان ازدواج اقدام‬ ‫به فرزند اوری می کنند و در این مدت از روش های پیشگیرانه که اغلب همراه با داروهای‬ ‫شیمیایی است‪ ،‬استفاده می کنند که این داروها و روش ها بر قدرت باروری به ویژه قدرت‬ ‫باروری مادران تاثیر منفی دارد‪ .‬قاسمی ادامه داد‪ :‬موضوع بسیار اثرگذار بعدی‪ ،‬نوع تغذیه‬ ‫است که استفاده از فست فودها و مواد غذایی تراریخته بسیار بر کاهش قدرت باروری‬ ‫زوجین اثر مستقیم دارد‪ .‬او بیان کرد‪ :‬عوامل دیگری همچون پوشش های نامتعارف برای‬ ‫مردان نیز می تواند در کاهش قدرت باروری اثرگذار باشــد‪ .‬کارشناســان پزشکی معتقدند‬ ‫استفاده از لباس های تنگ برای مردان در کاهش قدرت باروری اثرگذار است‪ .‬این کارشناس‬ ‫جمعیت تصریح کرد‪ :‬الودگی هوا و سرب موجود در هوای کالن شهرها در کاهش قدرت‬ ‫باروریموثر است‪.‬قاسمیتاکید کرد‪:‬در حالحاضر ‪ ۶۰‬درصدناباروری هادر دستهناباروری‬ ‫ثانویهقرار می گیردو زوجینتصور می کنند کهفرزنداوریفرصتیدائمیاستو اینتصوری‬ ‫غلطاستو احتمالتبدیلزوجینبارور بهنابارور براثر تاخیر در اقدامبهفرزنداوریوجود‬ ‫دارد‪ .‬این کارشناس جمعیت با اشاره به زمان مناسب برای اقدام به فرزند اوری گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر میانگین فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند زوجین جوان ‪ 3/7‬سال است‪ .‬بر‬ ‫اساس فرهنگ ها و سنین تحقق ازدواج نمی توان یک نسخه ثابت برای زمان فرزند اوری‬ ‫ارائه داد اما به طورکلی پیشنهاد می شود میان زمان ازدواج و فرزند اوری بیش از دو سال‬ ‫فاصله نباشد تا از وقوع ناباروری ثانویه جلوگیری شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال حاضر حدود‪۲۱‬‬ ‫درصد از زوجین در سنین باروری‪ ،‬نابارور هستند که این رقم شامل‪ 3/5‬میلیون نفر است‪.‬‬ ‫درمان این افراد نیز به دو روش دارویی و درمان های تخصصی و پیشرفته انجام می شود‬ ‫که حدود ‪ ۴۵‬الی ‪ ۵۰‬درصد ناباروران با درمان دارویی موفق به فرزند اوری شده و حدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصد نیز نیاز به درمان های تخصصی و پرهزینه دارند‪.‬‬ ‫یــک اجتماع بر میزان تــاب اوری ان گفت‪ :‬ما‬ ‫بایــد در تعریف تــاب اوری اجتماعی به این‬ ‫موضوعدقتکنیمکهتاب اوریاجتماعییک‬ ‫مشــخصه و ویژگی مســتمر و اجتناب ناپذیر‬ ‫اجتماعــات اســت و بــر مفهــوم ســرمایه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬مشارکت اجتماعی و ساختارهای‬ ‫اجتماعی و‪ ...‬تاکید دارد و بر اســاس پذیرش‬ ‫این ویژگی اســت که اجتماعات می توانند با‬ ‫مشکالت و سختی ها سازگاری پیدا کنند و یا‬ ‫برعکــس درمانده و دچــار اختــال درروند و‬ ‫نظماجتماعیشوند‪.‬‬ ‫جوامعیکهتوزیعثروت‪،‬سیستم هایحمایتی‬ ‫بیمه‪ ،‬دسترسی بیشــتر و برابر به منابع مالی‪،‬‬ ‫شــبکه های اجتماعی و مشارکت اجتماعی و‬ ‫درک خطــر باالتــری دارنــد‪ ،‬دارای تــاب اوری‬ ‫بیشتریخواهندبود‪.‬‬ ‫جامعه تاب اور می تواند با برخی از‬ ‫ویژگی های بحران‪ ،‬سازگاری موفق‬ ‫داشته باشد‬ ‫اینجامعه شناسادامهداد‪:‬درواقعجامعه‬ ‫تاب اور جامعه ای اســت که پــس از اموزش و‬ ‫یادگیریتاب اوریبتواندعملکردمثبتیدرحین‬ ‫تنشاز خودنشاندهدو درعین حالبابعضی‬ ‫ویژگی هایبحرانسازگاریموفقداشتهباشد‪.‬‬ ‫از سویدیگر جامعهتاباور ظرفیتاجتماعی‬ ‫بالقوهوبالفعلبرایبازسازیروانیواجتماعی‬ ‫باالیــی دارد‪ ،‬در جوامــع تــاب اور شــبکه های‬ ‫محلی‪ ،‬شبکه های خویشاوندی و همسایگی‬ ‫و اجتماعات محلی بســیار قوی و منسجم و‬ ‫فعاالنه عمل می کننــد و برای بهبودی محله‬ ‫و اعضــای جامعــه و گرو ههــای محلــی تالش‬ ‫اگاهانه و مشــارکت فعاالنه ای دارند‪ .‬درواقع‬ ‫بایدبر اینموضوعتاکیدکردکهدر جوامعتاب‬ ‫اور ویژگی هایاسیب پذیریتبدیلبهظرفیت‬ ‫مقابله و ســازگاری شده اند و سعی می شود از‬ ‫تمامظرفیتاعضایجامعهفارغاز جنسیت‪،‬‬ ‫قومیــت و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی‬ ‫برایبهبودیوانعطاف پذیریجامعهاستفاده‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫ویژگی های یک جامعه تاب اور‬ ‫کمال الدینیدربارهویژگی هاییکجامعه‬ ‫تــاب اور خاطرنشــان کــرد‪ :‬اجتمــاع تــاب اور‬ ‫جامعه ای اســت که توانایی تحمل شــوک ها‬ ‫و ضرب ههــای واردشــده و ظرفیــت بازگشــت‬ ‫بــه حالت عــادی در زمــان و پس از بحــران و‬ ‫امکان و فرصت برای تغییر و ســازگاری را دارا‬ ‫باشد‪.‬برعکسدر جامعهناتاباور‪ ،‬مفاهیمی‬ ‫مانندشکنندگی‪،‬حساسیت‪،‬ناتوانیدر تغییر‪،‬‬ ‫اسیب پذیری‪،‬ضعفدر انعطاف پذیری‪،‬عدم‬ ‫مقاومت‪،‬انحطاط‪،‬شکستوانفعالبسیاربه‬ ‫چشممی خورد‪.‬ویلیامنیلادگراستادجغرافیای‬ ‫انسانی در سال (‪ )۲۰۰۰‬عنوان کرد در جوامعی‬ ‫کــه تنوع منابــع وجــود دارد انعطاف پذیرتر و‬ ‫الجرم تاب اور تر هســتند‪ .‬ســوزان کاتر اســتاد‬ ‫گروهتحقیقاتجغرافیاواسیب پذیریدانشگاه‬ ‫کالیفرنیــا نیــز در ســال (‪ )۲۰۰۸‬معتقد بــود در‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان‬ ‫نقش غیرقابل انکار اگاهی عمومی بر‬ ‫تاب اوری اجتماعی‬ ‫او با اشــاره به نقش غیرقابل انکار اگاهی‬ ‫عمومی بر تاب اوری اجتماعی افزود‪ :‬اموزش‬ ‫یهــای عمومــی مــردم باعــث‬ ‫و ارتقــاء اگاه ‬ ‫افزایــش و یادگیری تاب اوری اســت و اگاهی‬ ‫عمومی خود یکی از شــاخص های تاب اوری‬ ‫جوامــع اســت؛ چراکــه تــاب اوری اموختنــی‬ ‫اســت و جوامــع می تواننــد بــرای رســیدن به‬ ‫یهــای خــود را اصــاح و‬ ‫ایــن ویژگــی اگاه ‬ ‫به روزرســانی کنند‪ .‬از سوی دیگر اگاهی های‬ ‫اجتماعی و اموزش یکی از ویژگی های سرمایه‬ ‫اجتماعی در جوامع است که ارتباط مستقیم‬ ‫با تــاب اوری اجتماعی دارد‪ .‬منظور از اگاهی‬ ‫توجه به دو چیز است‪ .‬مورد اول اگاهی های‬ ‫تخصصیمواجههباشرایطبحرانیوتوانمند‬ ‫ساختن شهروندان از طریق اگاهی و اموزش‬ ‫و مورد دوم اگاهی جامعه از وجود نهادهای‬ ‫مرتبط با مدیریت بحران و عملکرد مسئوالن‬ ‫امور اجتماعی و شهری در وضعیت بحرانی‬ ‫و چگونگــی مشــارکت اجتماعــی و فعالیت‬ ‫هدف دار و تاثیرگذار در جامعه خود است‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫شهرستان‬ ‫محل اجرا‬ ‫محل‬ ‫تامیناعتبار‬ ‫اولیه(ریال)‬ ‫هواپیمای ایربــاس ‪ A380‬بزرگ ترین‬ ‫حسین قلع ریز‬ ‫هواپیمای مســافری جهــان در طول‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫تاریــخ هوانــوردی تاکنــون اســت‪.‬‬ ‫هــم ازلحــاظ حجــم و هــم تعــداد‬ ‫مسافران گنجایش ‪ 544‬مسافر را دارد البته این تعداد تا بیش از ‪ 850‬نفر نیز قابل افزایش‬ ‫اســت‪ .‬ضمن اینکه برد پروازی اش نیز به بیش از ‪ 15‬هزار کیلومتر می رســد‪ .‬با یک مقایســه‬ ‫ساده امار فوتی های ناشی از ویروس کرونا طی یک هفته اخر نشان می دهد هرروز حدود‬ ‫یک هواپیمای ایرباس ‪ A380‬از ایران به ان دنیا که بیش از هزاران کیلومتر فاصله دارد سفر‬ ‫می کنند‪ ،‬سفری بی بازگشت‪ .‬این وضعیت در کنار ورود روزانه ‪ 37‬هزار نفر در سالن انتظار‬ ‫فرودگاه که شــاید در روزهای اینده ســوار این هواپیما بشــوند‪ ،‬خود فصلی جدید بر کتاب‬ ‫معمای کروناست‪ .‬تعطیلی ‪ 6‬روزه که ‪ 3‬روز ان تقویمی بود و ‪ 3‬روز اجباری باهدف قطع‬ ‫شــدن زنجیره انتشــار ویروس کرونا توســط دولت سیزدهم با واکنش جالب برخی از مردم‬ ‫تهران در دروازه های خروجی شهر روبرو شد‪ .‬هجوم سیل اسا برای سفر به استان های شمالی‬ ‫و گذران تعطیالت ‪ 6‬روز در ویالها نشــان داد که مردم همان مردم اند و مســئولین همان‬ ‫مسئولین‪ .‬گویا برخی از مردم گوشی برای شنیدن برخی از سخنان منطقی مسئولین را هم‬ ‫ندارند و معتقدند که یک راهی برای شــمال رفتن و تفریح کردن در این روزهای تعطیلی‬ ‫پیدا می کنیم‪ .‬حوصله ها سر رفته‪ ،‬طاقت ها طاق شده و عرصه به مردم تنگ شده است‪ .‬از‬ ‫واکسیناسیون سراسری و واردکردن انتقاد به مسئولین که بگذریم مردم باید خود مراقبتی را‬ ‫جدیبگیرندتامجبور بهسفر اجباریبدونبازگشتنشوند‪.‬وقتی کهعاملانتشار وحشتناک‬ ‫ویروس کرونا از نوع دلتا گردهمایی و تجمع است چرا باید عده ای به دنبال برپایی روضه‪،‬‬ ‫دسته و عزاداری و عده ای به دنبال سفر به شمال و کنار دریا و جنگل پیمایی باشند؟ مرگ‬ ‫برای همسایه نیست سراغ خود ما هم می اید‪ .‬کرونا هم مومنان باخدا را مبتال ساخت و هم‬ ‫کافران را‪ ،‬پس باید این ایه ‪ 39‬سوره نجم قران مجید را َ«و َا ْن َل ْی َس ِل ِل ْن َس ِان ِا َّل َما َس َعى» و‬ ‫ْ‬ ‫اینکه برای انسان جز حاصل تالش او نیست را سرلوحه این روزها قرار دهیم‪ .‬تالش برای‬ ‫سالمتنگه داشتنجامعهجز بارعایتموازینبهداشتیامکان پذیر نیست‪.‬تالشمردمدر‬ ‫کنار تالشمسئولینبرایواکسیناسیونمی تواندتاماه هایایندهزمینهسوارشدنبر هواپیمای‬ ‫ایرباس‪ A380‬با بلیت رفت وبرگشت به مسافت های بیش از ‪ 15‬هزار کیلومتری فراهم سازد‪.‬‬ ‫روند بستری ها در گلستان‬ ‫کاهشیشد‬ ‫تاب اوری فردی و اجتماعی‬ ‫این پژوهشگر اجتماعی با تاکید بر نقش‬ ‫غیرقابل انکار خانواده به عنوان هسته اصلی‬ ‫جامعــه گفــت‪ :‬خانــواده به عنــوان یک نهاد‬ ‫اجتماعــی مهــم و یــک عامــل حمایتــی و‬ ‫محافظتی در ایجاد پیوندهای خویشاوندی‬ ‫و خانوادگی‪ ،‬یکی از مهم ترین عوامل افزایش‬ ‫خصوصا در‬ ‫تاب اوری فردی و اجتماعی است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫گروه هایاجتماعیزنان‪،‬کودکانو سالمندان‪،‬‬ ‫تهــای ا نهــا بســیار مهــم‬ ‫خانــواده و حمای ‬ ‫است‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد شرکت اب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد به ادرس یاسوج‪ -‬انتهای بلوار عدل جنب اموزش و پرورش‬ ‫شهرستان بویراحمد‪ -‬تلفن ‪ 074-33341111‬شناسه ملی ‪ 10861970210‬کد اقتصادی ‪ 411133595155‬و کد پستی ‪7591757878‬‬ ‫درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و براورد پیوست با شرایط عمومی و اختصاصی‬ ‫از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت که دارای رتبه اب پایه ‪ 5‬و باالتر از ســازمان برنامه وبودجه و ‪...‬‬ ‫طبق جدول زیر ‪ ،‬ثبت درســامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید ‪،‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت‬ ‫گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫مبلغبراورد‬ ‫‪ 684‬مسافر ایرباس‪A380‬‬ ‫خانواده از مهم ترین عوامل افزایش‬ ‫اگهی تجدید چهارم مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪99/22‬‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫رتبه مورد نیاز‬ ‫یادداشت‬ ‫معتبر شرکت در‬ ‫فرایندارجاع‬ ‫مدت اجرا‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان از فوت ‪ ۲۱‬بیمــار کرونایی در اســتان در‬ ‫شبانه روز گذشته خبر داد و گفت‪ :‬روند بستری های کرونایی در گلستان کاهشی شده‬ ‫اســت‪ .‬در جلســه پیشــگیری و مقابله با کرونا اســتان اظهار کرد‪ :‬بعد از حدود چهار‬ ‫هفته شرایط طاقت فرسا‪ ،‬هم اکنون شرایط کرونا در گلستان اندکی بهبودیافته است‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان افزود‪ :‬از روزهای گذشــته شــاهد شیب نزولی‬ ‫کرونــا بــوده و هم اکنــون هــزار و ‪ ۸۰۶‬بیمــار در مراکز درمانی اســتان بســتری هســتند‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲۲۸‬بیمــار در ای ســی یــو تحــت مراقبــت بــوده و ‪ ۸۰‬بیمــار هم‬ ‫بــه دســتگاه ونتیالتــور متصــل هســتند‪ .‬او توضیــح داد‪ :‬روز گذشــته ‪ ۲۹۱‬بیمار جدید‬ ‫بستری شــده و ‪ ۳۴۰‬ترخیص داشــتیم و ترخیص ها از بســتری ها پیشــی گرفته اســت‪.‬‬ ‫فاضل از فوت ‪ ۲۱‬بیمار کرونایی در شــبانه روز گذشــته خبر داد و بیان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به تعطیالت و برگزاری مراســم محرم ممکن اســت حالت سینوســی ابتال را در هفته‬ ‫اتی داشــته باشــیم‪ .‬رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گلســتان گفت‪ :‬در یک سال گذشته‬ ‫زیرساخت های بیمارستانی در استان را بهبود داده اما به دلیل قابل پیش بینی نبودن‬ ‫پیک پنجم دچار مشکل شدیم‪ .‬او افزود‪ :‬در چند هفته گذشته پنج دستگاه اکسیژن‬ ‫ساز و ‪ ۵۵‬دستگاه ونتیالتور وارد استان شده و ‪ ۲۰‬تخت ای سی یو را افتتاح کردیم‪.‬‬ ‫فاضل ادامه داد‪ :‬بیمارســتان های قدیمی علی ابادکتول‪ ،‬مینودشــت و بندرگز را برای‬ ‫واردکــردن بــه چرخه مراقبت بیماران ارزیابی کرده و در مرکز گلســتان هم می توانیم‬ ‫یک سوله بحران را راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫نقشمعیشتپایداردرحفاظت‬ ‫از تاالب ها بررسی می شود‬ ‫کار (ریال)‬ ‫ابرسانیمجتمعگوشه‬ ‫مزدک روستای گنجه ای‬ ‫کهنه(شامل تهیه و نصب‬ ‫لوله و لوله گذاری با لوله‬ ‫از محل اعتبارات‬ ‫فوالدی اتصال جوشی ‪6‬‬ ‫اینچ به ضخامت جدار ‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫میلیمتر بطول ‪ 1560‬متر و‬ ‫لوله پلی اتیلن‪ 63‬میلیمتر‬ ‫بطول ‪ 300‬متر و لوله پلی‬ ‫اتیلن‪ 75‬میلیمتر بطول‬ ‫عمرانی و صندوق‬ ‫بویراحمد‬ ‫توسعه ملی و ‪...‬‬ ‫‪.‬بخشی در قالب اسناد‬ ‫و اوراق مدت دار می‬ ‫‪20107723936‬‬ ‫اب پایه ‪ 5‬و‬ ‫باالتر‬ ‫‪1010000000‬‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ 580‬متر و احداث حوضچه‬ ‫شیراالت و ‪ )....‬طبق‬ ‫براورد و مشخصات فنی‬ ‫‪ )1‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخ‪ 1400/06/03‬تا ساعت ‪ 19‬مورخ ‪. 140/06/08‬‬ ‫‪ )2‬اخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪.1400/06/20‬‬ ‫‪ )3‬زمان بازگشایی پاکتها ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخ ‪. 1400/06/21‬‬ ‫‪ )4‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ 90 :‬روز از تاریخ اخرین مهلت ارائه پیشنهاد ‪.‬‬ ‫‪ )5‬بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫‪ )6‬هزینه درج اگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪)7‬به پیشنهادهای فاقد امضاء ‪،‬مشروط ‪،‬مخدوش ‪ ،‬فاقدسپرده ‪،‬سپرده های مخدوش ‪،‬سپرده های کمتراز میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی‬ ‫ونظایران و پیشنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )8‬سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد‪.‬‬ ‫‪ )9‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ‪.‬‬ ‫‪ )10‬اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪27313131 :‬‬ ‫دفتر ثبت نامه ‪85193768 - 88969737 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/06/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/06/01 :‬‬ ‫امورقراردادها شرکت اب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫مرکز منطقه ایرامسر در مرکز و غرباسیاباهمکاریدانشکده کشاورزیدانشگاهتربیت‬ ‫مدرس‪ ،‬وبینار تخصصیبا عنوان حفاظت از تاالب هاو معیشتپایدار برگزار می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ایران به دلیل تنوع اقلیمی‪ ،‬ازلحاظ دارا بودن انواع تاالب ها غنی است‪ ،‬در‬ ‫کشور ‪ ۱۴۱‬تاالب دارای ارزش اکولوژیکی با وسعت بیش از سه میلیون هکتار شناسایی شده‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ ۲۵‬تــاالب با بیش از یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار هکتار مســاحت در ســایت‬ ‫کنوانسیون رامسر ثبت شده که دارای ارزش جهانی هستند‪ .‬درمجموع تاالب های جهان در‬ ‫‪ ۴۲‬نوع تیپ طبقه بندی شدند که از این تعداد ‪ ۴۱‬نوع ان در ایران وجود دارد‪ ،‬انواع تاالب‬ ‫ازجملــه باتــاق (زمین های ابدار یا خیس پر از گیاه و درخت)‪ ،‬مانــداب (هور با ابی راکد و‬ ‫باز و گیاهان کوتاه بیشتر از جنس علف و نی)‪ ،‬خالش (ابگیری است که از رستنی پوشیده‬ ‫باشد)‪،‬خلنگزار (تاالب هاییبهشکلخارستان)‪،‬لشاب(تاالبینیزاریاست کهاباناز گیاه‬ ‫اکنده شده و هوای کمی می گیرد) و ابندان (گونه ای از تاالب های مصنوعی ساخته دست‬ ‫بشر برای پرورش ماهی و ذخیره اب است) در کشور وجود دارد که هرکدام از ان ها نقش‬ ‫مهمی در زندگی مردمان اطراف خوددارند‪ .‬درواقع تاالب¬ها به عنوان یکی از باارزش ترین‬ ‫زیست بوم های طبیعی از کارکردهای متنوعی برخوردارند که می توانند بر سطح معیشت‬ ‫مردم محلی تاثیرگذار باشند‪ ،‬امارها نشان می دهد که امروزه معیشت بیش از یک میلیارد‬ ‫نفر در سراسر جهان به تاالب ها وابسته است در ایران نیز معیشت جمعیت قابل توجهی از‬ ‫جوامع پیرامون تاالب ها‪ ،‬وابسته به این اکوسیستم های ارزشمند بوده و تخریب هر یک از‬ ‫تاالب های کشور‪،‬به طور مستقیمیاغیرمستقیمو در کوتاه مدتیامیان مدت‪،‬تبعاتیمانند‬ ‫افزایش نرخ مهاجرت و بیکاری‪ ،‬کاهش ســطح نشــاط و ســامت روح و روان در جامعه را‬ ‫در پی دارد‪ .‬بر این اساس مرکز منطقه ای رامسر در مرکز و غرب اسیا با همکاری دانشکده‬ ‫کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس وبینار تخصصی با عنوان حفاظت از تاالب ها و معیشت‬ ‫پایدار برگزار می کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!