روزنامه رویداد امروز شماره 1143 - مگ لند

روزنامه رویداد امروز شماره 1143

روزنامه رویداد امروز شماره 1143

روزنامه رویداد امروز شماره 1143

‫اقتصاد‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سنگبنای‬ ‫استراتژیک ترین‬ ‫ابرپروژه کشور در‬ ‫فوالدمبارکه گذاشتهشد‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 31‬مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫‪ 22‬اگوست ‪2021‬‬ ‫‪ 13‬محرم ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1143‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫‪02‬‬ ‫پیامتسلیترهبر انقالب‬ ‫در پی درگذشت‬ ‫ ایت اهلل فقیه ایمانی‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫مازندران‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫رئیس جمهور در دفاع از کابینه اعالم کرد‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫رویدا د مازندران‬ ‫برنامهتحولدولتبرایعدالتوپیشرفت‬ ‫هرگزرابطهسببی‪،‬نسبی‪،‬خانوادگیفشارازفرد‪،‬جریانوحزبیمطلقادرپیشنهادوانتخابوزرانقشنداشتهاست‬ ‫سیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫ظرفیتی که نادیده گرفته می شود‬ ‫شمارش‬ ‫معکوس‬ ‫برای نابودی‬ ‫تاالب میانکاله‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬مرداد ماه‬ ‫تاالب میانکاله‬ ‫وس برای نابودی‬ ‫معک‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫شمارش‬ ‫رویاد د مازندران‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1142‬‬ ‫ظرفیتی که‬ ‫گرفته میشود‬ ‫نادیده‬ ‫استان قدس به میزان‬ ‫توان نیازهای فوری‬ ‫بیمارستان هایمشهدرا‬ ‫تامینمی کند‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫رسانیبهشهرهای‬ ‫ملیاتاب‬ ‫پایانع عباسابادو کالراباد‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫دستگاههای متولی‬ ‫برخوردار نیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یلیاردی سیل‬ ‫حریق‬ ‫عوامل اتشسوزی‬ ‫خسارت ‪ 24‬م‬ ‫شناسایی و مجازات‬ ‫نیز باید برای‬ ‫ابراهیمــی کارنامی با‬ ‫زرسانی استان‬ ‫کنند‪ .‬حســینعلی‬ ‫به شبکه گا‬ ‫اقدام جدی‬ ‫امکاناتاطفاحریق‬ ‫شبهجزیرهبایدبه‬ ‫بینالمللیمیانکاله‪،‬‬ ‫اشارهبهاینکه‬ ‫مازندران‬ ‫پوششدوربینیمنطقه‬ ‫حفاظتشدهتاالب‬ ‫مجهز شود‪،‬افزود‪:‬‬ ‫حــالوروز خوبی‬ ‫پیشرفته‬ ‫منطقهٔ‬ ‫کهخاطیانشدت‬ ‫مازندران گفت‪ :‬در سیل‬ ‫حــش این روزها‬ ‫است‪.‬البتهتاوقتی‬ ‫پناهگاه حیاتو‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫نیز بسیار مهم‬ ‫خواهدداشتونیاز‬ ‫سرپرست‬ ‫ســات گازرسانی‬ ‫نابودی میرود‪.‬‬ ‫همینروندادامه‬ ‫خســارت به تاسی‬ ‫ندارد و رو به‬ ‫جزیره و پناهــگاه‬ ‫برخوردرانبینند‬ ‫‪ 24‬میلیارد ریال‬ ‫منطقه مهم فکری‬ ‫گزارش پایگاه خبری‬ ‫ـزارش تســنیم‪ ،‬شــبه‬ ‫اخیر‬ ‫مسئولین کشور برای این‬ ‫واردشده است‪ .‬به‬ ‫بــه گـ‬ ‫میانکاله بهشــهر‬ ‫است تا‬ ‫استان مازندران‬ ‫مقاومت بسیج بهشهر‬ ‫به اینکــه برخی از‬ ‫‪ 69‬هــزار هکتــاری‬ ‫بیگلریان با اشــاره‬ ‫کنند‪ .‬فرمانده ناحیه‬ ‫حیاتوحــش‬ ‫تــا خلیــج گرگان‬ ‫هموطــن‪ ،‬مقــدم‬ ‫اساسی‬ ‫جنگلهاتفاهمنامه‬ ‫سیل بودند‪ ،‬اظهار‬ ‫ـای مازنــدران کــه‬ ‫اینکهسپاهو سازمان‬ ‫استان مازندران درگیر‬ ‫در ســواحل دریـ‬ ‫وســعت ‪ 45‬هزار‬ ‫نیز بابیان‬ ‫عــی و جنگلها را‬ ‫شهرستانهای‬ ‫تاسیسات و خطوط‬ ‫دو محیــط ابی با‬ ‫ظــت از منابع طبی‬ ‫خسارت واردشده به‬ ‫امتــداد دارد‪ ،‬از‬ ‫میانکاله و خشــکی‬ ‫صیانــت و حفا‬ ‫شبهجزیره میانکاله‬ ‫کرد‪ :‬بیشترین‬ ‫شهرستانبابل‪،‬بخش‬ ‫ـامل خلیــج و تاالب‬ ‫گفت‪ :‬حفاظت از‬ ‫شرقی‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫در بخشبندپی‬ ‫اســت‪ .‬پناهگاه‬ ‫هکتار‬ ‫شدند و امضا کردند‪،‬‬ ‫نامه اجرایی خواهد‬ ‫وهمچنینبخش‬ ‫انتقال گاز‬ ‫ـدود ‪ 24‬هزار هکتار‬ ‫راکد بودن‪ ،‬تلف‬ ‫اجرای این تفاهم‬ ‫وولوپیسوادکوه‬ ‫با وســعت حـ‬ ‫گیر سطح اب ان و‬ ‫ـت برخــورداری از‬ ‫تلفات نیز در راستای‬ ‫خانقاهپی‪،‬راستوپی‬ ‫شدن اتشسوزیها‬ ‫ها‪ ،‬چشم‬ ‫تالش کارکنان ادارات‬ ‫میانکالــه بــه جهـ‬ ‫کمابی و همچنین‬ ‫تاسف از ادامهدار‬ ‫دریای خزر‪ ،‬گاومیش‬ ‫شمالی وارد شد اما با‬ ‫حیاتوحــش‬ ‫برونرفت از مشکل‬ ‫بهعنــوان یکــی از‬ ‫تهدیدهای شد‪ .‬او با ابراز‬ ‫عالوه بر ان فک‬ ‫سریالی که طبق‬ ‫سوادکوه‬ ‫با‬ ‫برای‬ ‫نگردید‪.‬وی‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫لفور‬ ‫س‬ ‫بــرق واحدهــای‬ ‫رام‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫ـیون‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬اتشسوزیهای‬ ‫شغال را میتوان‬ ‫از مشترکین قطع‬ ‫لحاظ می‬ ‫معیارهــای کنوانسـ‬ ‫تصمیمی مدون اتخاذ‬ ‫تولیــد؛ قطــع‬ ‫گربه وحشی‪ ،‬گراز و‬ ‫گاز هیچیک‬ ‫کــه مرگ در میانکاله‬ ‫رامسر ثبت شد و به‬ ‫انعواملانسانی‬ ‫پرندگان‬ ‫شبکه اجرایی و‬ ‫اسب وحشی‪،‬‬ ‫قرمز این شــرکت‬ ‫مهمتریــن عواملی‬ ‫محیطزیستمنشا‬ ‫های کنوانسیون‬ ‫نماند که روزگاری‬ ‫گازرسانی‪ ،‬خسارت سیل در بخش‬ ‫درمانی خط‬ ‫ــی بگذریــم امــا‬ ‫پایگاه‬ ‫ابنیهی تاریخی و‬ ‫مشاهده کرد و ناگفته‬ ‫انداخته‪ ،‬گفتهمسئوالن‬ ‫حسینیکارنامی‪،‬‬ ‫میانکالهرابریدهاست‪.‬‬ ‫تاکید بر اینکه‬ ‫ـود و طبیع‬ ‫افزود‪ :‬همچنین‬ ‫های فرهنگی‪ ،‬اثار و‬ ‫سیدکاظم‬ ‫هیچعنــوان تاکنــون‬ ‫ـتکره را به جلــو‬ ‫در منطقه‬ ‫نمایان شده است‪،‬‬ ‫ـر مازنــدران نیز بـ‬ ‫سال گذشتهامان‬ ‫وجود میراث‬ ‫گاه طبیعی زیسـ‬ ‫بــوده و به‬ ‫های‬ ‫شرکت توزیع نیروی‬ ‫گاه‬ ‫دو‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫گاز‬ ‫ب‬ ‫ذخیره‬ ‫ـگاه‬ ‫در‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ـره‬ ‫امکانات‬ ‫شــبهجزیره پناهـ‬ ‫است که فقط در‬ ‫صدمهدیده که به‬ ‫اما ذخیـ‬ ‫موجودبهعنوانیکیاز‬ ‫خطوط‬ ‫پورقربانبااشارهبهاینکه‬ ‫سرپرست‬ ‫یونسکو ایــن‬ ‫ـتاندازی انســانی‬ ‫ببر در ان دایر شد‬ ‫قطعنگردیدهاست‪.‬‬ ‫تعدادی انشعاب گاز‬ ‫زیباشناختی‬ ‫ـی این سرهنگحسن‬ ‫ـدران در گفتگویــی‬ ‫سایت نگهداری‬ ‫دخالت و دسـ‬ ‫برنامه انسان و کره‬ ‫برایاطفایحریق‬ ‫در سیل اخیر‬ ‫بوده است‪ .‬بیگلریان‬ ‫‪ 242‬هکتــار از اراضـ‬ ‫هماکنون نیز‬ ‫اظهــارات غیــر‬ ‫بــرق مازنـ‬ ‫ادارهمنابعطبیعی‬ ‫لحظه خبری نشد‪.‬‬ ‫منازل روســتایی‬ ‫ـال از ابتــدای ســال‬ ‫وی بــا‬ ‫زیست سپهر به کمیته پناهگاه مامن پرندگان‬ ‫اخبــار قطعی برق‬ ‫سوخت و نیرویانسانی‬ ‫سیبری به ان تا این‬ ‫علت فرســودگی‬ ‫راهاندازی گشت‪،‬‬ ‫مدیریت استراتژیک‬ ‫امسـ‬ ‫بــا تکذیب‬ ‫مطرحشده از سوی‬ ‫اتش سازی عمدی‬ ‫انتخاب شد‪ .‬این‬ ‫از ورود ببر‬ ‫ادامه داد‪ :‬بسیج با‬ ‫دلیل تجاوز به‬ ‫بحران بخشــی از‬ ‫سید کاظم‬ ‫معرفی و‬ ‫کارشناسانه‬ ‫جزیره در ‪ 29‬فقره‬ ‫فصل ســرد ســال از‬ ‫بوتههای محدود است‪،‬‬ ‫ـام (ره) ســاری در‬ ‫کشیدن منطقه به‬ ‫گفت‪ :‬مدیریت‬ ‫ـای اطراف میانکاله‬ ‫یکی از برنامههای‬ ‫شبه‬ ‫حسینی کارنامی‬ ‫بیمارســتان امـ‬ ‫ـت که هرســاله در‬ ‫اشــخاص در مــورد‬ ‫عمدتا تمشکزار و‬ ‫به اتش‬ ‫و تجهیز پایگاههـ‬ ‫های اخیر بهعنوان‬ ‫مهاجری اسـ‬ ‫های ارزشمند ان‬ ‫برخــی از‬ ‫حدود یکمیلیون و‬ ‫به نفع خود‬ ‫گذشته گفت‪ :‬در طول‬ ‫شــیدن ســازماندهی‬ ‫است که طی سال‬ ‫نیروهــای مردمی در‬ ‫نمود اجرایی این‬ ‫ـش گونه‬ ‫اراضی و انتفاع‬ ‫ایران سفر میکنند و‬ ‫عمده نیت به اتش ک‬ ‫گفت‪ :‬وجود اتفاقات‬ ‫روزهای‬ ‫ـن از دامــداران و‬ ‫ـده در تنوع و پوشـ‬ ‫اجرایی شــده و‬ ‫سیبری به‬ ‫ـازیل از بیــن رفت‪.‬‬ ‫برق مراکــز درمانی‬ ‫پرندگان کمیاب‬ ‫گذشته برق واحدهای‬ ‫خود است و کمــک گرفتـ‬ ‫اصلی در شــرکت گاز‬ ‫منطقه حفاظتشـ‬ ‫دســتگیری عامالن‬ ‫سرپرست شرکت‬ ‫‪ 150‬گونه عمدتا‬ ‫لویی‪ ،‬سـ‬ ‫نشده قطــع‬ ‫داخلیدر تاسیسات‬ ‫اراضی و انتفاع به نفع‬ ‫ماههای‬ ‫ایــن‬ ‫دنبال شناســایی و‬ ‫اخیر نمایان است‪.‬‬ ‫‪ 500‬هزار پرنده در‬ ‫است ازجمله گیاهان‬ ‫هیچعنوانقطع‬ ‫ناشیاز اتصاالت‬ ‫منطقه تجاوز به‬ ‫بخشی از قــدم اول بــه‬ ‫امر در بحرانهای‬ ‫و بیمارستانهابه‬ ‫مهم این است که‬ ‫عبارتانــد از قــوی فریادکــش‪ ،‬گیاهی خوبی برخوردار‬ ‫امادهبهکار بودن‬ ‫برای ناخواسته‬ ‫نیاز به تمهیدات‬ ‫شرایط زمانی خاص‬ ‫درمانی‬ ‫نی‪ ،‬علف شور‪،‬‬ ‫ها است؛ اما اصل‬ ‫درخطــر انقــراض‬ ‫امادگی نیروها و‬ ‫رسانی بیمارســتانها‬ ‫های بیمارســتانها‬ ‫هفتبند‪ ،‬دماســب‪،‬‬ ‫خاکستری‪ ،‬فالمینگو‪،‬‬ ‫افراد سودجو در‬ ‫خود این اتشسوزی‬ ‫ـتان مازندران‪،‬‬ ‫و‬ ‫پناهگاه حیاتوحش‬ ‫است و سیســتم برق‬ ‫داشت‪ :‬پیشگیری و‬ ‫ـل ســاختمان‬ ‫سپیدار که‬ ‫در اینده به نفع‬ ‫جگن‪ ،‬علف‬ ‫تامین برق مطمئن‬ ‫لکلک‪ ،‬پلیکان پا‬ ‫میانکاله بهعنوان‬ ‫در امادهبــاش کامـ‬ ‫گاز اسـ ضروری دانست و اظهار‬ ‫اتش میکشند تا‬ ‫داغداغان‪ ،‬سیاهتلو‪،‬‬ ‫حواصیل‪،‬‬ ‫مدیران واحدها دارد و‬ ‫شبهجزیره‬ ‫شــرایط بحرانــی‬ ‫منطقه را به‬ ‫اعتباری است تا بتواند‬ ‫عروسغــاز‪ ،‬غاز پازرد‪ ،‬طاووســک‪ ،‬تمشک‪ ،‬سازیل‪ ،‬ازگیل‪،‬‬ ‫تجهیزات را‬ ‫ضرورت دارد و باید‬ ‫خاموشی ویژه‬ ‫بیمــاران با توجه‬ ‫هرگونــه‬ ‫تاالب وجود دارند و‬ ‫نادر نیازمند ردیف‬ ‫مقابله با بحران‬ ‫اردک سرســفید‪،‬‬ ‫جهــت رفــاه حال‬ ‫به اخباری مبنی بر‬ ‫جانوران در فهرست‬ ‫وحشی سواحل در این‬ ‫حفظ امادگی برای‬ ‫مصادرهکنند‪.‬‬ ‫گونههای‬ ‫مادامیکهاینمنطقه‬ ‫و پایــدار در‬ ‫سیل امادهباشیم‪.‬‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫برای اطفا حریق‬ ‫مرگونس سفید که این‬ ‫وظیفه ذاتی شرکت‬ ‫های انار و گیاهان‬ ‫ـرض و انار‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بهتر داشتهباشدو تا‬ ‫بالیای طبیعی ازجمله‬ ‫حداقل امکانات‬ ‫مشکالت موجود‬ ‫چنگر و‬ ‫پوشش درختچه‬ ‫مــام (ره) ســاری‬ ‫پرنــدگان در معـ‬ ‫مدیریتی‬ ‫منطقه از‬ ‫کنترلوحراستشود‪،‬‬ ‫برای مقابله با‬ ‫پدافند غیرعامل‬ ‫برق بهتمامی‬ ‫همچنین دارای‬ ‫بیمارســتان ا‬ ‫تجــارت جهانــی‬ ‫است و تاکید مجدد‬ ‫منطقه‬ ‫ویژه‬ ‫اعتبار‬ ‫فیدر‬ ‫این‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫که‬ ‫ـت‬ ‫دو‬ ‫همهظرفیتهایی‬ ‫ممنوعیـ‬ ‫نیروی برق مازندران‬ ‫خمینی(ره)ساریاز‬ ‫با اشاره به اینکه‬ ‫برخوردار نیست‬ ‫ـدران با بخواهدبدون‬ ‫عالوه بر پرندگان‪ ،‬میانکاله یکی علفیاست‪.‬باوجود‬ ‫علمیدر اینخصوص‬ ‫بیگلریان‬ ‫بیمارستانامام‬ ‫لحظهای و توزیع‬ ‫محیطزیســت مازنـ‬ ‫ادامهخواهدداشت‪.‬‬ ‫ـهای فیــدر بــرق‬ ‫کوتاهی میشود‬ ‫خطر قرار دارند‪.‬‬ ‫اموزشمنسجمو‬ ‫هیچعنــوان لحظـ‬ ‫مدیرکل حفاظت از‬ ‫اگر به دلیل رخداد‬ ‫اطفا دستاندازیبهان‬ ‫رشد ابزیان است‪،‬‬ ‫حفظ و حراست از ان‬ ‫در صنعت گاز‪،‬‬ ‫میگــردد به‬ ‫ســتان در راستای‬ ‫تغذیه میشود و‬ ‫حداقل امکانات برای‬ ‫برای تخمریزی و‬ ‫تاکنون قطع نشده‬ ‫دارد اما در‬ ‫هزار انواع پرنده به‬ ‫دریکیاز دو مسیر برق‬ ‫کرد‪ :‬شــرکت گاز ا‬ ‫از مناطق مهم‬ ‫اینکه این منطقه از‬ ‫ها در سطح استان‬ ‫داخلی حاشیه ان‬ ‫گذشته بیش از ‪50‬‬ ‫ضروری اســت‪ ،‬بیان‬ ‫غیرمترقبهچنانچه‬ ‫ابنیــه برنامهریــزی‬ ‫کاهش بیان‬ ‫دار بیمارستان‬ ‫میانکاله و ابهای‬ ‫و در دو سال‬ ‫اتفاق‬ ‫این بیمارستان برق‬ ‫پذیری تاسیســات و‬ ‫ماندابیتاالببهدلیل‬ ‫خلیج گرگان‪،‬‬ ‫قطع شود خط دیگر‬ ‫کاهــش اســیب‬ ‫زیستگاه برخی از مهمترین ماهیان دلیلبیماریناشیاز‬ ‫خصوص تمهیدات الزم‬ ‫کمبود است‪.‬‬ ‫ان‬ ‫در دریای خزر‬ ‫شرایط موجود و‬ ‫تدوین و در این‬ ‫ماهیانحمایت‬ ‫بود و با توجه به‬ ‫اســتراتژیک را‬ ‫ماهیانخاویاریو کپور‬ ‫خواهد‬ ‫تجاریمثل‬ ‫اندیشیدهاست‪.‬‬ ‫را‬ ‫خـــبر‬ ‫مترمربع از این زمین نیز‬ ‫مساحتی بالغبر ‪۱۶۴۷‬‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دروهای متخلف‬ ‫سازیشدهاست‪.‬‬ ‫خو‬ ‫محوطه‬ ‫«تربیت»سوادکوه‬ ‫نیازهایویژهبرکت‬ ‫جریمه میشوند‬ ‫است‪ .‬قوانلو با اشاره‬ ‫مدرسهبا‬ ‫توسطبنیادبرکت‬ ‫ریال بوده‬ ‫بر ‪ ۵۵‬میلیاردریال‬ ‫تربیت سوادکوه‬ ‫پدیده قاچاق ســبب‬ ‫باهزینهایبالغ‬ ‫ساختهشــده و شــرکت‬ ‫ــت از جادههــا‪،‬‬ ‫نیازهای ویژه برکت‬ ‫به اینکه‬ ‫ـده قاچــاق کاال از‬ ‫ش‬ ‫بازگ‬ ‫ـارکتی‬ ‫درراه‬ ‫با‬ ‫مدرسه‬ ‫ـف‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫بهصورت ملی م‬ ‫خودروهــای متخلـ‬ ‫و تجهیز مدارس‬ ‫‪ 61‬پرونـ‬ ‫ســتم اقتصــادی‬ ‫پروژه را بر عهده‬ ‫و‬ ‫نوسازی‪ ،‬توسعه‬ ‫اختــالل در سی‬ ‫فروردین امسال تا پایان‬ ‫شمال‪ ،‬پیمانکاری این‬ ‫جریمهمیشوند‪.‬‬ ‫با حضور مدیرکل‬ ‫مازندران افتتاح شــد‪ .‬به‬ ‫همچنیــن زمینهســاز‬ ‫یکمیلیونتومان‬ ‫ابتدای‬ ‫بحرالعمل‬ ‫مقطــع ابتدایی‬ ‫ـت‪ :‬بنابر مصوبه‬ ‫داخلــی و‬ ‫مدیرکل اموزشوپرورش‬ ‫مازندرانتشکیلشده‬ ‫این مدرســه در دو‬ ‫راه مازنــدران گفـ‬ ‫جهانیان مدیرکل‬ ‫سرپرســت پلیس‬ ‫ـده دیگری خواهد‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫تیرماهدر‬ ‫و‬ ‫و بــا ظرفیــت ‪۱۰۰‬‬ ‫استانی خودروهای‬ ‫خبری هموطن؛ با‬ ‫جرائم عدیـ‬ ‫ـزارش پایگاه خبری‬ ‫فعالیــت داشــته‬ ‫کرونا؛ تردد بین‬ ‫گزارش پایگاه‬ ‫مدارس مازندران‪ ،‬دکتر‬ ‫اســت‪.‬به گـ‬ ‫و متوســطه اول‬ ‫از عرضهکاالهای‬ ‫ستاد ملی مبارزه با‬ ‫نارنجی ممنوع است‬ ‫شدپیشگیری‬ ‫برداریرسیدهاست‪.‬‬ ‫توســعه و تجهیز‬ ‫حســینقلی قوانلــو‬ ‫حسینقلی قوانلو‬ ‫شهر های قرمز و‬ ‫نوســازی‪،‬‬ ‫دانشاموز بهبهره‬ ‫ـرورش مازنــدران‬ ‫خــورد قانونــی بــا‬ ‫هموطــن؛‬ ‫شخصی از ‪ /‬به‬ ‫شهر های استان در‬ ‫مدیــرکل اموزشوپـ‬ ‫قاچــاق و بر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫علت اینکه همه‬ ‫ســعدی پــور‬ ‫رئیس سازمان‬ ‫«تربیت» ســوادکوه‬ ‫سیاست این سازمان در‬ ‫به‬ ‫اساس‬ ‫غیربومی‬ ‫و بر این‬ ‫نیازهای ویژه برکت‬ ‫دارندخودروهای‬ ‫دارندگان این کاالها را از‬ ‫مازندرانبابیاناینکه‬ ‫قرمز و نارنجیقرار‬ ‫مدرســه با‬ ‫ـی به مســاحت‬ ‫برشمرد‪.‬رئیسسازمان‬ ‫و تجارت‬ ‫در راستای مبارزه‬ ‫افزود‪ :‬از روز سهشنبه‬ ‫وضعیت‬ ‫مدرســه در زمینـ‬ ‫مبارزهباقاچاق کاال‬ ‫سازمان صمت استان‬ ‫شوند‪ .‬سرهنگ عبادی‬ ‫افتتــاح شــد‪ .‬ایــن‬ ‫ـتگاههای حوزه‬ ‫مترمربع ساخته‬ ‫مازنــدران گفــت‪:‬‬ ‫بازرسان‬ ‫جریمه می‬ ‫غیربومی در مناطق‬ ‫و با زیربنای ‪۱۰۲۲‬‬ ‫همکاری برخی دسـ‬ ‫عــدن و تجــارت‬ ‫بعد هر خودروی‬ ‫‪ ۳۶۷۶‬مترمربع‬ ‫صنعــت‪ ،‬م‬ ‫ــا قاچاق کاال‪ ،‬با‬ ‫مشاهدههرگونه‬ ‫‪ ۲۶‬مرداد‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫تخصصــی در این‬ ‫شود توسط ماموران‬ ‫ب‬ ‫مازندرانیدر صورت‬ ‫خـــبر‬ ‫‪ 5210‬مــورد بازرســی‬ ‫مازندران مشاهده‬ ‫در شهروندان‬ ‫ـه کاالی قاچاق‪،‬‬ ‫اجرایــی‬ ‫مختلف استان‬ ‫میزان‪ ۱‬میلیون تومان‬ ‫‪ 61‬واحد متخلف‬ ‫ـادی اعم از عرضـ‬ ‫شــتهاند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫دوربینهای نظارتی به‬ ‫تخلف اقتصـ‬ ‫و ‪ ...‬مراتب را به‬ ‫بخــش دا‬ ‫برای انهــا پرونده‬ ‫خودروهایی که به هر‬ ‫پلیسراه و‬ ‫شــی‪ ،‬تقلــب‬ ‫ـیها شناســایی و‬ ‫وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ارزش ریالی احتــکار‪ ،‬گرانفرو ‪ ir.124.www‬اعالم کنند‪.‬‬ ‫ایــن بازرسـ‬ ‫جریمه میشود‪.‬‬ ‫بازگشت از مازندران‬ ‫شده است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫تلفن‪ ۱۲۴‬و یا سامانه‬ ‫وارد استان شدند در‬ ‫تخلف تشکیل‬ ‫نحوی از قبل‬ ‫شدهبالغبر دهمیلیارد‬ ‫جریمــه میشــوند‪.‬‬ ‫هایتخلفتشکیل‬ ‫یکمیلیــون تومــان‬ ‫پرونده‬ ‫هــم بــه میــزان‬ ‫ممنوعیت تردد‬ ‫اشاره به اینکه طرح‬ ‫سرهنگ عبادی با‬ ‫اکسیژنرسانی این‬ ‫میشود از کسانی‬ ‫کرونایی‪ ،‬سیســتمهای‬ ‫جادههای استان اجرا‬ ‫تا‪ ۵‬شهریور در‬ ‫روند بیماران‬ ‫خواستتابهمازندران‬ ‫موردبررسی قرار داد‪.‬‬ ‫کنار‪ ،‬ضمــن پایش‬ ‫پــور ادامــه داد‪:‬‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫دارند‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پزشکی مازندران‬ ‫سفر بهمازندران‬ ‫نــی (ره) فریدون‬ ‫مراکز درمانی را‬ ‫ســعدی‬ ‫ورودی مازنــدران‬ ‫کهقصد‬ ‫درمان دانشگاه علوم‬ ‫رازی امــام خمی‬ ‫مراقبــت و درمان‬ ‫مــوزان مــدارس‬ ‫حتمــا درراههــای‬ ‫اورژانس بیمارستانهای‬ ‫بــی فرایندهــای‬ ‫دانشگاهعلومپزشکی‬ ‫بــرای دانشا‬ ‫ـفر نکننــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫مدیریــت و ارزیا‬ ‫داده میشــوند‪.‬‬ ‫بخشهای کرونایی و‬ ‫پایشمدیریتدرمان‬ ‫سـ‬ ‫مدیــرکل‬ ‫ـی کــه نتیجــه‬ ‫نــون و برگشــت‬ ‫خمینی (ره) نور و‬ ‫تیم‬ ‫چالوس از بیمارستان‬ ‫نمونــه دولتـ‬ ‫قــف‪ ،‬اعمــال قا‬ ‫(عج) قائمشهر‪ ،‬امام‬ ‫تمدیدزمانثبتنام‬ ‫شــان کــرد‪ :‬جاده‬ ‫حضور در شهرستان‬ ‫متو‬ ‫مدیر و ولیعصر‬ ‫ورودی خــود را هنــوز‬ ‫مازنــدران خاطرن‬ ‫مازندراناز‬ ‫مازندرانبا‬ ‫شهرستان بازدید کردند‪.‬‬ ‫سرپرســت پلیــسراه‬ ‫ازمــون‬ ‫یکشنبه تا سهشنبه این‬ ‫مدارس خبر داد‪.‬‬ ‫ایتاهلل طالقانی این‬ ‫نکردهاند و همچنین‬ ‫ادامه تعمیرات از‬ ‫دریافت‬ ‫ـعدی پور گفت‪:‬‬ ‫کندوان برای‬ ‫مدت میتوانند‬ ‫علیرضا سـ‬ ‫رانندگان در این‬ ‫که در امتحانات‬ ‫خـــبر‬ ‫بسته میشود و‬ ‫دانشاموزانی‬ ‫ـانی بیشــتر و بهتر‬ ‫که به هر دلیلی‬ ‫ســوادکوه اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫علیرضا‬ ‫هفته‬ ‫ـد بر خدماترسـ‬ ‫دانشاموزانی‬ ‫پذیرفتهنشدهاند و باید‬ ‫جایگزین هراز و‬ ‫سعدی پور‬ ‫اســتان و تاکیـ‬ ‫در جریان روند‬ ‫خرداد‬ ‫ـق بــه ثبتنــام‬ ‫از جادههای‬ ‫مازندران همچنان‬ ‫ساروی‪ ،‬از نزدیک‬ ‫تاکنــون موفـ‬ ‫دهنــد‪ ،‬ســهمیهای‬ ‫گفت‪ :‬ورودیهای‬ ‫به شهروندان‬ ‫دوبــاره امتحــان‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫ســرهنگ عبادی‬ ‫ـد از تعطیــالت‬ ‫غیربومی اجازه ورود به‬ ‫در شــهریور‬ ‫قرار گرفتند‪ .‬اعضا‬ ‫نشــدهاند بعـ‬ ‫نظــر گرفتهشــده‬ ‫خودروها با پالک‬ ‫ـدارس مراجعه کنند‪.‬‬ ‫پیشرفت امور‬ ‫ـام در مــدارس در‬ ‫توسعه روزافزون‬ ‫بسته است و‬ ‫میتواننــد بــه مـ‬ ‫بــرای ثبتنـ‬ ‫کردند‪ :‬پیشــرفت و‬ ‫در صــورت لــزوم‪،‬‬ ‫کرونایــی‬ ‫کالس اولــی‬ ‫ـزون در زمینــه‬ ‫مازندران را ندارند‪.‬‬ ‫شهر تاکید‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫و همچنین ارائه‬ ‫توســعه روزافـ‬ ‫استان‬ ‫وی افــزود‪ :‬ثبتنــام دانشامــوزان ســنجش اســت‪ .‬وی‬ ‫مدیریت شــهری پویــا‬ ‫پیشــرفت و‬ ‫هفتــه و همچنیــن‬ ‫جاری شدن سیل‬ ‫ـن ارائه خدمات‬ ‫در زمینــه‬ ‫حضــور در مرکــز‬ ‫شهروندان‪ ،‬منوط‬ ‫نــام در روزهــای‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫همچن‬ ‫ـا‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ثبت‬ ‫پویا‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫ـادا‬ ‫احتمال‬ ‫مدیریــت شــهری‬ ‫ثبتنام زمــان‬ ‫مطلوب و شایسته‬ ‫در ســامانه پـ‬ ‫مییابد تا ثبتنام‬ ‫شــهروندان‪ ،‬منــوط بــه‬ ‫انجام خواهد شــد و‬ ‫خدمات‬ ‫کاری مدارس افزایش‬ ‫شــهرداری بهعنوان‬ ‫ـوب و شایســته بــه‬ ‫امادگی تحصیلی‬ ‫ـوری ساعات‬ ‫در استان‬ ‫همکاری میــان‬ ‫به پایان برســد و‬ ‫بهعنوان نهادی‬ ‫بــه تعامــل و‬ ‫هفتــم و دهــم طـ‬ ‫اموزان در شــهریور‬ ‫ـورای شــهر بهعنوان‬ ‫مطلـ همکاری میان شهرداری‬ ‫مــوزان پایههــای‬ ‫همه دانش‬ ‫خدمات رســان و شـ‬ ‫نمانــد‪ .‬ایــن مقام‬ ‫دانشا‬ ‫تعامل و‬ ‫جاری شدن سیل‬ ‫برگههــای هدایت‬ ‫بهعنوان منتخبین‬ ‫نهــادی‬ ‫ـوزی بــدون مدرســه‬ ‫مهم زمانی میسر‬ ‫مازندران درباره احتمال‬ ‫شــده کــه با ارائه‬ ‫ـان و شــورای شهر‬ ‫شهروندان است و این‬ ‫ـامانه دانشامـ‬ ‫برنامهریزی‬ ‫اموزانی که در دو سال‬ ‫هواشناسی‬ ‫خدمات رسـ‬ ‫خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫پایــگاه خبــری‬ ‫نــام انهــا در سـ‬ ‫منتخبین‬ ‫اندیشــی و همدلی‬ ‫یاداور شد‪ :‬دانش‬ ‫به گزارش باشگاه‬ ‫ـت‪ ..‬بــه گــزارش‬ ‫ـی مشــکل ثبت‬ ‫که اعتمــاد‪ ،‬هم‬ ‫مازندران مسئول‬ ‫استان هشدار داد‪.‬‬ ‫شــهروندان اسـ‬ ‫ـرایط کرونایــی از‬ ‫تحصیلـ‬ ‫اطالعیــه خــود درباره‬ ‫شــهرام ایرجی‪،‬‬ ‫ـازمان خواهــد شــد‬ ‫در‬ ‫شــته بــه دلیل شـ‬ ‫مدیرکل اموزشوپرورش‬ ‫حســین یوسفی‪،‬‬ ‫ســی مازنــدران در‬ ‫تحصیلی گذ‬ ‫ـمی سرپرســت سـ‬ ‫نهاد صورت پذیرد‪.‬‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫هموطن‪ ،‬ســید‬ ‫کردهاند و بازمانده‬ ‫اداره کل هواشنا‬ ‫ــیل و روان اب در‬ ‫مــوزان میانپایه‬ ‫عاشقان و سید رحمان‬ ‫ـتان هــا و ابوالقاسـ‬ ‫مرکز میان این دو‬ ‫مدرسه خودداری‬ ‫و جاری شــدن س‬ ‫ثبتنام دانــش ا‬ ‫شــهردار ارمسـ‬ ‫افشین راســخ‪ ،‬علی‬ ‫شــهری شهرداری‬ ‫ـه حضور در‬ ‫باران و رعدوبرق‬ ‫تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ـوند نیــز امســال‬ ‫منطقه یک‪ ،‬ســروری‬ ‫ویژهدر ارتفاعات‬ ‫منظر و فضای سبز‬ ‫شــهرداری منطقه دو‪،‬‬ ‫شــود و نیــازی بـ‬ ‫ســید‬ ‫رگبار‬ ‫محســوب میشـ‬ ‫چهارشنبهدر استانبه‬ ‫عطایی شــهردار‬ ‫ســه انجــام می‬ ‫مدیریت ســیما‪،‬‬ ‫میرشــجاعی با حضــور در‬ ‫از تحصیــل‬ ‫توســط مدر‬ ‫با‬ ‫ارتفاعاتاستانتا‬ ‫سرپرســت ســازمان‬ ‫احتمال وقوع سیالب‬ ‫نیســت و نگرانی‬ ‫توانندثبتنامکنند‪.‬‬ ‫مدیریت ارامســتان ها و ســازمان سیما‪ ،‬منطقــه دو‪ ،‬مالجــو‬ ‫خانوادهها به مدرســه‬ ‫جاری شدن روان اب و‬ ‫می‬ ‫حضور‬ ‫هشدار داد‪.‬‬ ‫ســازمان‬ ‫رودخانهها‪ ،‬رانش‬ ‫ضمن دیدار و گفتگو‬ ‫خانوادههاوجودندارد‪.‬‬ ‫حجم اب‬ ‫فضای ســبز شــهری‬ ‫ازاینجهتبرای‬ ‫محلی و نقطهای‪ ،‬افزایش کوهستانیاز پیامدهای‬ ‫منظر و‬ ‫سنگدر محورهای‬ ‫خـــبر‬ ‫زمینوریزش‬ ‫حاشیه رودخانهها‬ ‫افراد از توقف در‬ ‫این ســامانه است‪.‬‬ ‫و از چرای دام در‬ ‫فعالیتهای کوهنوردی‬ ‫و مسیلها‪ ،‬از‬ ‫صاعقهاجتنابکنند‪.‬‬ ‫دلیلخطر برخورد‬ ‫ـی تملــک زمین‬ ‫مناطقمرتفعبه‬ ‫مشــکالت قانونـ‬ ‫اعتبــار ملــی‪،‬‬ ‫تا سال ‪2۰۵۰‬‬ ‫ـی ارتــش در ایــن‬ ‫ســر به بهنمیر به‬ ‫نــد نیــروی هوایـ‬ ‫مازندران‬ ‫پایانی محور بابل‬ ‫ـتاندار مازنــدران‬ ‫پــادگان پداف‬ ‫مانع تعریض این‬ ‫قطعــه‬ ‫ــین زادگان اسـ‬ ‫جمعه پس از ســه‬ ‫است‪ .‬بزرگترین‬ ‫احمــد حس‬ ‫خشکتر میشود‬ ‫کیلومتر صبح امروز‬ ‫کشــتی جمهوری‬ ‫مسیر بوده‬ ‫نیروی هوایی ارتش‬ ‫قهرمانــی تیــم ملی‬ ‫طول ‪۲‬‬ ‫ـده پدافند هوایی‬ ‫دیواره شمالی پایگاه‬ ‫در پیامــی؛‬ ‫با حضور فرمانـ‬ ‫کشتی ازاد جوانان‬ ‫اساس پیشبینیها‪،‬‬ ‫محور جاده‬ ‫‪ ۲‬کیلومتر امتداد‬ ‫دهــه انتظار‬ ‫ایران در رقابتهای‬ ‫دانشــگاه گفت‪ :‬بر‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬این‬ ‫موازات جاده به طول‬ ‫اســالمی‬ ‫ـور و درخشــش‬ ‫بازگشایی شد‪ .‬به‬ ‫یک اســتاد‬ ‫هوایی بود که به‬ ‫به سمت گرمتر‬ ‫جاده در اردیبهشت‬ ‫ـیه کــه بــا حضـ‬ ‫ارتش‬ ‫مازندران تا سال ‪۲۰۵۰‬‬ ‫محلی به جاده نیروی‬ ‫جهــان در روسـ‬ ‫اول تعریض این‬ ‫ـه دســت امــد را‬ ‫به نظر میرسد‬ ‫داشت‪ .‬فاز‬ ‫جالب اینجا است که‬ ‫که در میان مردم‬ ‫تصادف مرگبــار در این‬ ‫غیرتمنــد مازنــی بـ‬ ‫ارتباطی شهر بابلسر به‬ ‫شدن پیش میرود‪،‬‬ ‫‪ 6‬کشــتیگیر‬ ‫‪ ۹۸‬پــس از وقــوع‬ ‫مازندران بدین‬ ‫مشهور است‪ ،‬تنها راه‬ ‫و خشــکتر‬ ‫نشود‪،‬اماخشکسالی‬ ‫باریک ســال‬ ‫پدافندهواییکهمنجر‬ ‫متن پیام استاندار‬ ‫میانگینبارشهاکمتر‬ ‫ها بــه دلیل عرض‬ ‫تبریک گفت‪.‬‬ ‫حدفاصلپادگان‬ ‫شــش خیرهکننده‬ ‫بهنمیر بوده که ســال‬ ‫شایدبهطور‬ ‫گفتوگو باایسنا‬ ‫ـوده مسیر و‬ ‫ان انتقاد مسئوالن‬ ‫ـا حضــور و درخ‬ ‫بود‪.‬عزیز عابسیدر‬ ‫رانندگــی مواجــه بـ‬ ‫جوان شد و در پی‬ ‫شــرح اســت‪ :‬بـ‬ ‫مازنی تیم ملی‬ ‫محسوسخواهد‬ ‫حــوادث دلخــراش‬ ‫به مرگ دو‬ ‫هواشناســی در گزارش‬ ‫جمعهاینمنطقه‬ ‫میداندار و ایندهساز‬ ‫موفق به کسب‬ ‫به همراه داشــته‬ ‫بــا‬ ‫سازمان بینالمللی‬ ‫بابلسر ازجملهامام‬ ‫کیلوگرم که‬ ‫کشتیگیران‬ ‫ـای مــردم محلی را‬ ‫طال‪ ،‬تیم کشتی‬ ‫با بیان اینکه‬ ‫ـه شهرستان‬ ‫همه پیشبینیها‬ ‫زمینــه از وزیر راه و‬ ‫محترم این اکبرپور در وزن ‪ ۱۲۵‬مســابقات شــدند و نیز‬ ‫و انتقادهـ‬ ‫کسب ‪ 5‬گردناویز‬ ‫ـض ایــن محــور کـ‬ ‫کلیات ان تعیینکننده‬ ‫داشــت و در این‬ ‫کشــتی ازاد و‬ ‫ـی‪ ،‬خانوادههــای‬ ‫طالی این دوره از‬ ‫ایمنســازی و تعریـ‬ ‫مقتدرانه؛‬ ‫اخیر خود که‬ ‫را بــه دنبال‬ ‫اقلیمی‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫بخشی به ایمنسازی‬ ‫ن‬ ‫حاضــر در کادر ف‬ ‫که با کسب مقام‬ ‫مجددا بینظمیهای‬ ‫ـالمی ایــران موفق‬ ‫هیات مدال‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســکوی قهرمانی‬ ‫اتیه حسن عبادی‬ ‫ســیون کشــتی و‬ ‫جمهــوری اسـ‬ ‫بهنمیــر وصل میکند حدود ســه شهرسازی خواستار شتاب‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امسال‬ ‫ـتی ازاد جوانان‬ ‫تالشــگران فدرا‬ ‫جــه این اتفاقات‪،‬‬ ‫در اوج اقتدار بر‬ ‫جوان خوش‬ ‫است‪،‬‬ ‫بابلســر را به‬ ‫رقابتهــای کشـ‬ ‫ســتاورد مهم ایفا‬ ‫ـن علت به نتیجه‬ ‫ضمن عزیــزان‪،‬‬ ‫شدند‪ .‬اغاز شد‪.‬‬ ‫پنجمــی بــود‪،‬‬ ‫وقوع اســت و نتی‬ ‫دوســتداران کشــتی‪،‬‬ ‫مقــام قهرمانــی‬ ‫خود را در این د‬ ‫ســتاد‪ .‬اینجانب‬ ‫ـابقه دارد و مهمتریـ‬ ‫تعریض این مسیر‬ ‫کســب کنــد‪ .‬بــا‬ ‫حداکثــری در حال‬ ‫نــدران و همــه‬ ‫پنجمــی نقــش‬ ‫ـب و ســیالبهای‬ ‫از مســابقات ای‬ ‫توفیق‪ ،‬ســربلندی‬ ‫ـالوه بر نبود و‬ ‫‪-۲۰۲۱‬روســیه را‬ ‫دهــه سـ‬ ‫ـینی کشــتی ماز‬ ‫ـاز‪ ،‬اقایــان رحمان‬ ‫ـای عجیبوغریـ‬ ‫دوره‬ ‫ـا‬ ‫خداونــد بــزرگ‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫حل مشــکل هم عـ‬ ‫ف‬ ‫این‬ ‫او‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫ح‬ ‫ـان‬ ‫جوانان‬ ‫عــزاداران‬ ‫خشکســالی‪ ،‬گرمـ‬ ‫جهـ‬ ‫غیور و ایندهسـ‬ ‫و بهیادماندنــی‬ ‫کــرد‪ ،‬از درگاه‬ ‫المان بهعنوان قطب‬ ‫ـی ســوگواریهای‬ ‫نرســیدن برای‬ ‫های بزرگ ورزشــی‬ ‫و بــرای جوانــان‬ ‫درخشــش مانــدگار‬ ‫عرفان الهی در وزن‬ ‫اقتدار ارزوی قبولـ‬ ‫که کشــوری مانند‬ ‫زندگی و میدان‬ ‫ورزشی خیرهکننده‬ ‫این‬ ‫وزن ‪ ۶۱‬کیلوگرم‪،‬‬ ‫شــدیدی بوده‬ ‫کشــتی جهــان‪،‬‬ ‫تاکید بر اینکه سالها‬ ‫و پیــروزی در‬ ‫تبریک این دستاورد‬ ‫گیران عمــوزاد در‬ ‫مازندران؛ بار دیگر‬ ‫وزن ‪ ۷۹‬کیلوگرم‪،‬‬ ‫غافلگیر کرد‪ .‬وی با‬ ‫پذیرفت (ع) و‬ ‫مازندران‪ ،‬کشتی‬ ‫کشــتی‬ ‫محمدنخودی در‬ ‫صنعت دنیا را‬ ‫مسئلت دارم‪.‬‬ ‫تغییراتوبینظمیها‬ ‫خطه کشتی خیز را‬ ‫به مردم ایران و‬ ‫ــم ‪ ۷۰‬کیلوگرم‪،‬‬ ‫‪ ۸۶‬کیلوگــرم‪ ،‬علی‬ ‫چونوچرای این‬ ‫دانشمنداندنیابر رویاین‬ ‫طال‪ ،‬یک ماندگار‬ ‫مســابقات‪ ،‬مربیــان تی‬ ‫بی‬ ‫فیروزپــور در وزن‬ ‫حبس شدن یا غلظت‬ ‫کســب ‪ 5‬مدال‬ ‫است‬ ‫حاضــر در ایــن‬ ‫مازنی امیرحســین‬ ‫ایران مجموعا با‬ ‫کنند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫که سهم عزیــز‬ ‫میرعمادیــان مربی‬ ‫و تیم‬ ‫اعالمخطر می‬ ‫اتمسفر زمین باعث‬ ‫برنز و ‪ 178‬امتیاز‬ ‫و ســید مصطفی‬ ‫نقره و یک مدال‬ ‫دیاکسید کربن در‬ ‫یک مقام ملی‬ ‫مدال‬ ‫بیشتر گازهای‬ ‫میکند خارج نشود‬ ‫‪ 5‬مــدال طــال و‬ ‫ـان مازنــی در ان‪،‬‬ ‫در اتمسفر ورود‬ ‫میشود دمایی که‬ ‫جوانـ‬ ‫را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫امر گرمایش زمین‬ ‫و این‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫رستانها تکذیب شد‬ ‫قطع برق بیما‬ ‫هایویژهبرکتتر‬ ‫مدرسهبانیاز‬ ‫مدیریتدرمان‬ ‫پایش‬ ‫بازدیدتیم پزشکیمازندران‬ ‫دانشگاهعلوم‬ ‫طالقانیچالوس‬ ‫بیمارستانایتاهلل‬ ‫از‬ ‫ضرورت‬ ‫خدمترسانیب‬ ‫بهتر بهشهروندان‬ ‫یشتر و‬ ‫جهاندر برابر اقتدار‬ ‫شتی‬ ‫تسلیم ک‬ ‫مدارس مازندران‬ ‫ثبتنام‬ ‫بابلسر ‪ -‬بهنمیر پس‬ ‫بازگشایی محور‬ ‫از سه دهه‬ ‫مدرسه با نیازهای‬ ‫ویژه برکت تربیت‬ ‫افتتاح شد‬ ‫وزرایپیشنهادی‬ ‫زیر ذره بین مجلس‬ ‫رونمایی از سند‪ 45‬هزار میلیارد تومانی توسعه نفت‪ ،‬گاز‬ ‫وپتروشیمیدرکرمانشاه‬ ‫استاندار کرمانشاه از تصویب سند توسعه نفت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشیمی استان با سرمایهگذاری ‪ 45‬هزار میلیارد تومان خبرداد و‬ ‫گفت‪ :‬اجرای این سند ‪ 10‬تا ‪ 12‬هزار شغل را ایجاد و کرمانشاه را‬ ‫به قطب سوم حوزه نفت و گاز کشور تبدیل میکند‪.‬‬ ‫«هوشنگ بازوند» در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه‬ ‫استان کرمانشاه که با حضور دستیار ویژه وزیر نفت و به منظور‬ ‫تشریح جزییات سند توسعهای نفت و گاز استان برگزار شد؛‬ ‫اظهارداشت‪ :‬تمامی مجوزهای این طرح عظیم‪ ،‬بزرگ و تحول‬ ‫افرین اخذ شده و هم اکنون نیز دو پروژه پتروشیمی اسالم اباد‬ ‫غرب و طرح احداث واحد متیل امین شهرستان سنقر اجرایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ 13 :‬پروژه با سرمایهگذاری ‪ 45‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در این سند تعریف شده که میتوان به توسعه میدان نفتی نفت‬ ‫شهر‪ ،‬توسعه میادین سومار‪ ،‬سامان و دالوران‪ ،‬توسعه میادین‬ ‫گازی غرب استان (باباقیر و بیستون)‪ ،‬احداث پاالیشگاه گازی‬ ‫سیروان‪ ،‬احداث پتروشیمی الفین‪ ،PP/HDPE‬پتروشیمی اسالم‬ ‫ابادغرب ‪ ،GTPP‬طراح احداث واحد پلی استال‪ ،‬طرح احداث‬ ‫واحد فرمالین‪ ،‬طراح احداث واحد اتیلن اکساید‪ ،‬طرح احداث واحد‬ ‫متیل امین‪ ،‬طرح احداث واحد الستیکهای مصنوعی ‪EPDM‬‬ ‫و طرح تولید کاتالیست پلیاتیلن سنگین میتسوئی را از جمله‬ ‫طرحهای این سند عنوان کرد‪.‬استاندار کرمانشاه ضمن تقدیر و‬ ‫تشکر از پیگیریهای دلسوزانه و مجدانه مهندس زنگنه وزیر‬ ‫نفت برای اجرای طرحهای توسعه حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬زمین الزم برای اجرای پروژه واحد اتیلن اکساید‬ ‫شهرستان کنگاور هم تامین شده و زمین پروژه طرح احداث‬ ‫واحد الستیکهای مصنوعی شهرستان کنگاور هم تحویل شده‬ ‫و بیشک این سند که ماحصل یک سال و نیم تالش و پیگیری‬ ‫تیم نخبهای است در اینده به چراغ راهی برای توسعه نفت و گاز‬ ‫تبدیلمیشود‪.‬‬ ‫بازوند در این جلسه با تاکید بر لزوم تربیت نیروهای ماهر برای‬ ‫اجرای این سند گفت‪ :‬هفته گذشته تفاهم نامهای با سازمان فنی‬ ‫و حرفهای منعقد شد که بر اساس ان ‪ 47‬میلیارد تومان از سوی‬ ‫وزارت نفت به این سازمان جهت تربیت نیروهای ماهر در حوزه‬ ‫نفت و گاز استان کرمانشاه پرداخت میشود تا از ظرفیت نیروی‬ ‫انسانی متخصص بومی برای این طرحها به نحو مطلوب استفاده‬ ‫شود‪.‬وی با اشاره به دوران جابجایی دولت گفت‪ :‬در رابطه با این‬ ‫سند با استاندار اینده کرمانشاه صحبت خواهم کرد تا در دوران‬ ‫دولت جدید نیز پروژههای نفتی کرمانشاه با جدیت پیگیری شود‪.‬‬ ‫به گفته استاندار کرمانشاه اجرای این سند میتواند بخشی‬ ‫از عقبماندگی کرمانشاه در بخش اقتصادی و توسعه را برطرف‬ ‫کند‪.‬‬ ‫■ کرمانشاه جزو استانهای غنی از نظر نفت و گاز‬ ‫است‬ ‫حاال یک قرن از شروع صنعت نفت و گاز در کرمانشاه‬ ‫میگذرد‪ ،‬صنعتی که پیشران توسعه در کشور محسوب میشود و‬ ‫میتواند زمینهساز توسعه بسیاری صنایع کشور باشد‪.‬‬ ‫کرمانشاه در کنار خوزستان از پرسابقهترین استانهای کشور‬ ‫در زمینه این صنعت محسوب میشود‪ ،‬بطوری که از عمر‬ ‫پاالیشگاه قدیمی این استان حدود ‪ 100‬سال میگذرد‪.‬‬ ‫این استان با داشتن منابع عظیم نفت و گاز و ‪ 80‬درصد‬ ‫ذخایر قیر طبیعی کشور عمال یک گنجینه نفتی در غرب کشور‬ ‫محسوب میشود که تاکنون تالش چندانی برای اکتشاف و‬ ‫توسعه انها صورت نگرفته است‪ ،‬اما حاال دو سالی میشود که یک‬ ‫تیم کارشناسی و نخبه تصمیم گرفته این منابع عظیم در استان را‬ ‫شناسایی کرده و طرحهایی برای توسعه صنعت نفت و گاز استان‬ ‫طراحی کند‪.‬نتایج فعالیتهای این تیم حاال منجر به تدوین سند‬ ‫«طرحهای توسعهای نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی استان کرمانشاه»‬ ‫شده است‪ ،‬سندی که ‪ 13‬طرح اجرایی برای توسعه میادین نفت‬ ‫و گاز و احداث صنایع پایین دستی و باال دستی این حوزه را در‬ ‫خود جای میدهد‪.‬براورد سرمایهگذاری صورت گرفته در این سند‬ ‫حدود ‪ 1839‬میلیون دالر است که به نرخ امروز‪ ،‬رقمی معادل ‪45‬‬ ‫هزار میلیارد تومان میشود‪.‬انطور که مسئوالن تدوین این سند‬ ‫میگویند مدت اجرای این سند چهار ساله خواهد بود و اجرای‬ ‫ان برای ‪ 1500‬نفر بصورت مستقیم اشتغالزایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمد صادق عظیمیفر‪ ،‬دستیار وزیر نفت و مسئول تدوین‬ ‫این سند با حضور در شورای برنامهریزی و توسعه استان به تشریح‬ ‫جزییات این سند پرداخت‪.‬‬ ‫او در این جلسه به منابع عظیم نفت و گاز استان کرمانشاه‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬استان کرمانشاه میادین عظیم نفت و گاز دارد‬ ‫که بجز میدان نفتی نفت شهر عمده انها توسعه پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬صنایع پایین دستی حوزه نفت و گاز‬ ‫هم در استان چندان توسعه پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬این منابع عظیم در کنار این توسعه نیافتگی‪ ،‬ما را‬ ‫بران داشت که به فکر تدوین یک سند توسعه در حوزه نفت و‬ ‫گاز استان بیفتیم‪ ،‬چرا که معتقدیم صنعت نفت پیشران توسعه‬ ‫صنایع دیگر است و توسعه ان میتواند در استان رشد صنایع‬ ‫دیگر را رقم بزند‪.‬‬ ‫عظیمیفر گفت‪ :‬صنعت نفت و گاز عمال میتواند لوکوموتیو‬ ‫توسعه استان کرمانشاه در زمینههای مختلف صنعتی باشد‪.‬‬ ‫این مسئول به فاز مطالعاتی تدوین این سند اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫با مطالعات بسیاری که صورت گرفته‪ ،‬نهایتا اجرای ‪ 13‬پروژه در‬ ‫زمینه توسعه میادین نفت و گاز و احداث صنایع باال دستی و پایین‬ ‫دستی این حوزه در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این پروژهها با همکاری مشاور طرح که دانشگاه‬ ‫شهید بهشتی است طراحی شده و همگی در قالب یک سند‬ ‫اجرایی تدوین شده است‪.‬دستیار وزیر نفت گفت‪ :‬عالوه بر این‬ ‫طرحهای اکتشافی سایر میادین نفت و گاز با هدف یافتن میادین‬ ‫جدید نفت و گاز در استان هم در قالب این سند در دستور کار قرار‬ ‫دارد‪.‬عظیمیفر اجرایی شدن این طرحها را مستلزم تربیت ‪2500‬‬ ‫نیروی ماهر بومی دانست و افزود‪ :‬در این زمینه شرکت ملی نفت‬ ‫بر اساس مسئولیت اجتماعی خود متعهد شده که ‪ 40‬تا ‪ 50‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار در این زمینه به استان اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی به اجرای طرح توسعه زنجیره ارزش افزوده قیرطبیعی هم‬ ‫در قالب این سند اشاره کرد و افزود‪ 80 :‬درصد ذخایر قیر طبیعی‬ ‫کشور در استان کرمانشاه قرار دارد و در این سند استفاده از این‬ ‫ظرفیت استان هم دیده شده است‪.‬‬ ‫این مسئول افزود‪ :‬در این طرح به دنبال شناسایی واحدهای‬ ‫صنعتی با خوراک قیرطبیعی و حمایت از انها به منظور توسعه‬ ‫زنجیره ارزش قیرطبیعی و جلوگیری از خام فروشی این محصول‬ ‫هستیم‪..‬عظیمیفر گفت‪ :‬بر این اساس سرمایهگذاری با همکاری‬ ‫جهاد دانشگاهی کرمانشاه صورت گرفته تا بتوانیم از قیر طبیعی‬ ‫تولید کربن فعال داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس توافق صورت گرفته جهاد دانشگاهی‬ ‫کرمانشاه باید ساالنه ‪ 500‬تن کربن فعال از قیر طبیعی تولید کند‬ ‫و این محصول بصورت تضمینی از این نهاد خریداری میشود‪.‬‬ ‫■ لزوم تشکیل کارگروه پیگیری اجرای سند نفتی‬ ‫دستیار وزیر نفت در ادامه با اشاره به پوشش مناسب طرحهای‬ ‫سند توسعه نفت و گاز و پتروشیمی استان گفت‪ :‬طرحهای این‬ ‫سند تمام استان را تحت پوشش قرار داده و تمام استان از این‬ ‫طرحها منفعت کسب خواهند کرد‪.‬عظیمیفر با تاکید بر لزوم‬ ‫همدلی در استان برای پیشبرد این طرحها گفت‪ :‬مهم این نیست‬ ‫چه طرح در چه شهرستانی اجرا میشود و تمام استان باید بدانند‬ ‫که سود اجرای هر طرح در نهایت به تمام استان برمیگردد‪.‬‬ ‫وی همچنین با تاکید بر لزوم پیگیری مجدانه مسئوالن و‬ ‫نمایندگان استان برای اجرای این طرحها گفت‪ :‬پیشنهاد میشود‬ ‫کارگروه پیگیری در این زمینه در استان تشکیل شده و از تمام‬ ‫ظرفیتها و صاحبان نفوذ برای پگیری اجرای این طرحها در‬ ‫سطح کشور استفاده شود‪.‬‬ ‫■ اجرای «سند نفتی» ساالنه ‪ 43‬هزار میلیارد تومان‬ ‫درامد دارد‬ ‫حبیبا‪ ...‬وفایی‪ ،‬رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان‬ ‫کرمانشاه هم در این جلسه با اشاره به عدم سرمایهگذاری مناسب‬ ‫در حوزه نفت و گاز استان در سالهای گذشته گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫علیرغم پتانسیلهای بسیار‪ ،‬سرمایهگذاری که باید در این حوزه‬ ‫صورت نگرفته است‪.‬وی با اشاره به تدوین سند توسعه نفت و گاز‬ ‫و پتروشیمی استان گفت‪ :‬این سند در قالب ‪ 13‬پروژه در استان‬ ‫اجرایی خواهد شد که شامل توسعه میادین نفتی و گازی و نیز‬ ‫احداث صنایع پایین دستی و باال دستی در این حوزه است‪.‬‬ ‫وفایی رقم سرمایهگذاری در پروژههای این سند را ‪1839‬‬ ‫میلیون دالر اعالم و تصریح کرد‪ :‬این میزان سرمایهگذاری به نرخ‬ ‫روز معادل ‪ 45‬هزار میلیارد تومان است‪.‬وی با اشاره به مدت اجرای‬ ‫چهار ساله این سند گفت‪ :‬قرار است این پروژهها ظرف چهار سال‬ ‫اینده به بهرهبرداری برسد‪.‬رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی‬ ‫استان کرمانشاه درامدزایی ساالنه حاصل از این طرح را بیش از‬ ‫‪ 43‬هزار میلیارد تومان اعالم و تصریح کرد‪ :‬با این میزان درامد‬ ‫و سهمی که استان از ان خواهد داشت‪ ،‬میتوانیم امیدوار باشیم‬ ‫سرانه درامد استان به میانگین کشوری برسد‪.‬‬ ‫وفایی با اشاره به لزوم طرح این سند در شورای برنامهریزی‬ ‫استان گفت‪ :‬این شورا محل تصویب طرحهای توسعهای استان‬ ‫است و این سند که در این جلسه به تصویب رسید‪ ،‬برای اجرا و‬ ‫هماهنگی به فرمانداریها ابالغ شود‪.‬‬ ‫‪07‬‬ ‫تاکیدبر دیپلماسیانرژی‬ ‫برای احیای‬ ‫جایگاهصنعتنفت‬ ‫پرونده قاچاق کاال‬ ‫تشکیل ‪61‬‬ ‫در مازندران‬ ‫تمدید زمان‬ ‫کشتیمازندران‬ ‫‪03‬‬ ‫امکانخریدمتری‬ ‫مسکندر بورس‬ ‫از نیمهدومسال‬ ‫عملیاتی شــامل حفر و‬ ‫توزیــع‬ ‫حلقه چاه با ابدهی‬ ‫تجهیز دو‬ ‫ـل شــرکت اب و‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫ثانیه‪ ،‬احداث خط‬ ‫‪ ۶۵‬لیتر در‬ ‫ــدران گفــت‪ :‬بــا‬ ‫فاضــالب مازن‬ ‫ـه طــول ‪ ۷۵۰‬متر‪،‬‬ ‫انتقــال اب بـ‬ ‫ـات ابرســانی به‬ ‫اتمــام عملیـ‬ ‫ـط بــرق بــه طــول‬ ‫احــداث خـ‬ ‫عباساباد و کالراباد‬ ‫همچنیــن احداث دو‬ ‫شــهرهای‬ ‫بهزاد برارزاده‬ ‫‪ ۲۵۰‬متر‬ ‫بالغبــر ‪ ۳۱۰۰‬خانوار‬ ‫چاه به مســاحت‬ ‫جمعیتــی‬ ‫بــاب اتاقک‬ ‫نزدیــک از نعمت‬ ‫در اینــدهای‬ ‫به مســاحت ‪۴۰۰‬‬ ‫و محوطهســازی‬ ‫سالم و بهداشتی‬ ‫‪ ۸۰‬مترمربع‬ ‫اب اشامیدنی‬ ‫اعتبار صرف شده‬ ‫ـزارش پایــگاه خبــری‬ ‫اجراشده است‪ .‬وی‬ ‫میشــوند‪ .‬بــه گـ‬ ‫ـرکت از مترمربع‬ ‫بالغبر ‪ ۱۸‬میلیارد‬ ‫بهرهمنــد‬ ‫بــرارزاده مدیرعامل شـ‬ ‫طرح ابرسانی را‬ ‫دو‬ ‫هموطــن؛ بهــزاد‬ ‫اباد برای این‬ ‫زودی این دو طرح‬ ‫به شهرهای عباس‬ ‫کرد و افزود‪ :‬بــه‬ ‫عملیات ابرسانی‬ ‫ریــال عنــوان‬ ‫خانوار از اهالی شــهر‬ ‫پایان‬ ‫برای ابرســانی به‬ ‫ـانی افتتــاح و ‪۱۴۰۰‬‬ ‫خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫سالم ابرسـ‬ ‫ــردم کالر ابــاد از‬ ‫و کالرابــاد‬ ‫مندی مردم از اب‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬خانــوار از م‬ ‫شهر باهدف بهره‬ ‫عباسابــاد و‬ ‫این دو‬ ‫توان انتقال بهمنظور‬ ‫برخوردار میشوند‪.‬‬ ‫بهداشتی‪ ،‬افزایش تامین‬ ‫مزایایانها‬ ‫اب چاه به شــبکه‬ ‫و‬ ‫کمبود اب و انتقال‬ ‫مقابله با‬ ‫بیتافتتاحشد‬ ‫‪03‬‬ ‫نیازامروزکشورهم افزاییهمکاریوهمدلی‬ ‫حداکثری برای عبور از مشکالت است‬ ‫اصلی ترین کار من اجرای سند‬ ‫تحول اموزش و پرورش است‬ ‫سیاست‬ ‫‪02‬‬ ‫صفحه اخر‬ ‫در استانه روز پزشک؛‬ ‫روزهایسختنبرد‬ ‫و مدافعانی که‬ ‫تشویقیندارند‬ ‫اگهی تجدید چهارم مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪22/99‬‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان‬ ‫‪08‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد شرکتابوفاضالباستانکهگیلویهوبویراحمدبهادرسیاسوج‪-‬انتهایبلوارعدلجنباموزشوپرورششهرستان‬ ‫بویراحمد‪ -‬تلفن ‪ 074-33341111‬شناسه ملی ‪ 10861970210‬کد اقتصادی ‪ 411133595155‬و کد پستی ‪ 7591757878‬درنظر دارد‬ ‫بر اســاس قانون برگزاری مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و براورد پیوست با شرایط عمومی و اختصاصی از طریق‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت که دارای رتبه اب پایه ‪ 5‬و باالتر از سازمان برنامه وبودجه و ‪ ...‬طبق جدول‬ ‫زیر ‪ ،‬ثبت درســامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید ‪ ،‬کلیه مراحل‬ ‫برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫شهرستان‬ ‫محل اجرا‬ ‫محل‬ ‫تامیناعتبار‬ ‫مبلغبراورد‬ ‫اولیه(ریال)‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫رتبه مورد نیاز‬ ‫معتبر شرکت در‬ ‫فرایندارجاع‬ ‫مدت اجرا‬ ‫کار (ریال)‬ ‫ابرسانیمجتمعگوشه‬ ‫مزدک روستای گنجه ای‬ ‫کهنه(شامل تهیه و نصب‬ ‫لوله و لوله گذاری با لوله‬ ‫از محل اعتبارات‬ ‫فوالدی اتصال جوشی ‪6‬‬ ‫اینچ به ضخامت جدار ‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫میلیمتر بطول ‪ 1560‬متر و‬ ‫لوله پلی اتیلن‪ 63‬میلیمتر‬ ‫بطول ‪ 300‬متر و لوله پلی‬ ‫اتیلن‪ 75‬میلیمتر بطول‬ ‫عمرانی و صندوق‬ ‫بویراحمد‬ ‫توسعه ملی و ‪...‬‬ ‫‪.‬بخشی در قالب اسناد‬ ‫و اوراق مدت دار می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪20107723936‬‬ ‫اب پایه ‪ 5‬و‬ ‫باالتر‬ ‫‪1010000000‬‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫‪ 580‬متر و احداث حوضچه‬ ‫شیراالت و ‪ )....‬طبق‬ ‫براورد و مشخصات فنی‬ ‫‪ )1‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخ‪ 1400/05/26‬تا ساعت ‪ 19‬مورخ ‪. 140/06/02‬‬ ‫‪ )2‬اخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪.1400/06/14‬‬ ‫‪ )3‬زمان بازگشایی پاکتها ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخ ‪. 1400/06/15‬‬ ‫‪ )4‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ 90 :‬روز از تاریخ اخرین مهلت ارائه پیشنهاد ‪.‬‬ ‫‪ )5‬بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫‪ )6‬هزینه درج اگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪)7‬به پیشنهادهای فاقد امضاء ‪،‬مشروط ‪،‬مخدوش ‪ ،‬فاقدسپرده ‪،‬سپرده های مخدوش ‪،‬سپرده های کمتراز میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی‬ ‫ونظایران و پیشنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )8‬سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد‪.‬‬ ‫‪ )9‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ‪.‬‬ ‫‪ )10‬اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪27313131 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪85193768 - 88969737 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400/06/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400/05/31 :‬‬ ‫امورقراردادها شرکت اب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫مذاکرات وین به زودی از‬ ‫سر گرفته می شود‬ ‫نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی با بیان‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫اینکــه مذاکــرات وین ب ـه زودی از ســر گرفته م ‬ ‫تاکیــد کــرد که شــانس احیای برجــام واقعی اســت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬میخائیل اولیانوف نماینده دائم روســیه‬ ‫نزد سازمان های بین المللی در وین با انتشار پیامی در‬ ‫حساب کاربری خود در توئیتر به اظهارات اخیر رابرت‬ ‫مالــی نماینده ویژه دولت امریــکا در امور ایران واکنش‬ ‫نشــان داد‪ .‬اولیانوف در پیام خود نوشــت‪ :‬راب عزیز‪،‬‬ ‫هنوز برای بدبین بودن خیلی زود است‪ .‬گفت وگوهای‬ ‫وین به زودی از ســر گرفته خواهد شــد‪ .‬شــانس احیای‬ ‫برجام واقعی به نظر می رسد‪ ،‬هرچند که به طور کامل‬ ‫هم تضمین شده نیست‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به همین دلیل‬ ‫اســت کــه طرف ها می بایســت موانع باقی مانــده را با‬ ‫نشان دادن خالقیت به موقع برطرف کنند‪ .‬رابرت مالی‬ ‫در گفت وگو با نشــریه پولتیکو گفته بود که سرنوشــت‬ ‫مذاکرات برجام با یک عالمت سوال بزرگ روبرو است و‬ ‫همچنینادعا کردهبود کهایرانبرایازسرگیریمذاکرات‬ ‫وینهمکارینمی کند‪.‬‬ ‫یکه تازی طالبان‬ ‫موجب جنگ داخلی در‬ ‫افغانستان می شود‬ ‫کارشناس مسائل افغانستان‪ ،‬شکل گیری هسته های‬ ‫مقاومــت داخلی و اتخاذ سیاســت رســمی بین المللی‬ ‫مقابلطالبانراوابستهبهالگویرفتاریاین گروهارزیابی‬ ‫کرد‪ .‬نوذر شفیعی در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬درباره تحوالت‬ ‫افغانستانو چشم انداز سیاسیاین کشور‪ ،‬گفت‪:‬نحوه‬ ‫ســقوط کابــل و اتفاقاتی کــه رخ داد چــون فرار محمد‬ ‫اشــرف غنی احمدزی‪ ،‬تشــکیل شورای هماهنگی میان‬ ‫کرزی‪،‬عبداهللعبداهللو گلبدینحکمتیار‪،‬واردشدنعلی‬ ‫احمد جاللی به ارگ و اینکه روسیه و چین اعالم کردند‬ ‫سفارتخانه هایان هابهکارشانادامهمی دهندو تلویحا‬ ‫کار طالبان را تائید کردند و دیگر موارد‪ ،‬موجب شفاف تر‬ ‫شدن شرایط شده است‪ .‬این کارشناس مسائل شبه قاره‬ ‫افزود‪ :‬می توان حدس زد انچه در افغانســتان رخ داد‪،‬‬ ‫پروژه ایبوده کهقدرت هایمنطقه ایو بین المللیاز ان‬ ‫اطالع داشتند‪ .‬تحوالت افغانستان ظاهرا پروژه ای است‬ ‫که تاکنون بخشی از ان اجرایی شده و بر اساس انچه‬ ‫از فحوای کالم برخی مقام های طالبان یا دیگر کشورها‬ ‫می شنویم‪ ،‬قرار است در ادامه‪ ،‬دولت موقتی به ریاست‬ ‫احمدعلــی جاللی شــکل بگیرد‪ .‬بــه گفتــه وی‪ ،‬دولت‬ ‫جاللیقاعدتاعمری‪ ۶‬ماههو حداکثر یک سالهخواهد‬ ‫داشت و باید زمینه برگزاری انتخابات و انتقال قدرت را‬ ‫فراهم کند اما تا ان زمان‪ ،‬طالبان قدرت برتر را دارد و به‬ ‫عبارتی‪،‬ان هاتقریباتمامیفرایندهارامدیریتمی کنند‪.‬‬ ‫شــفیعی وضعیت کنونی را دو لبــه توصیف کرد و‬ ‫افزود‪ :‬اگر قدرت در افغانســتان به سمت دموکراسی‬ ‫نســبی‪ ،‬مشــارکت همه جریان ها در قدرت و پذیرش‬ ‫حقوق همه جریان و اقلیت ها باشد‪ ،‬می تواند نقطه‬ ‫اغاز خوبی برای تحوالت بعدی افغانستان باشد اما‬ ‫اگر منجر به حذف جریان ها و یکه تازی طالبان باشد‪،‬‬ ‫مــا با اغاز مجدد جنگ داخلی در افغانســتان روبه رو‬ ‫خواهیم شــد‪ .‬این کارشناس مسائل افغانستان درباره‬ ‫احتمال شــکل گیری هســته های مقاومت برابر طالبان‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬هما نطــور کــه گفتم‪ ،‬حتی تــا امروز اســرار‬ ‫انچــه در یــک ماه گذشــته اتفاق افتاده‪ ،‬برمال نشــده‬ ‫ولی نشانه هایی از هماهنگی بین طالبان‪ ،‬قدرت های‬ ‫منطقه ای و برخی از نیروهای متنفذ دولتی وجود دارد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬ظاهرا از ابتدا قرار نبوده مقاومت موثری‬ ‫برابر طالبان شکل بگیرد و پیشروی سریع طالبان هم‬ ‫به دلیل همین عدم مقاومت موثر بوده است‪ .‬وی با‬ ‫اشــاره به عدم پذیرش دولت و رهبران سابق جهادی‬ ‫از سوی مردم یاداور شد‪ :‬مسئوالن دولت افغانستان‬ ‫و رهبران ســابق جهــادی ان قدر غــرق در مال اندوزی‬ ‫و فســاد بودنــد که فرامــوش کرده بودنــد تهدیدهای‬ ‫بالقوه ای در اطرافشــان وجود دارد و مردم نیز ان قدر‬ ‫از ان ها بیزار و روی گردان شده بودند که تمایلی برای‬ ‫همکاری و همراهی با ان ها نداشتند‪.‬‬ ‫بایدن منافع واقعی در زنده‬ ‫نگه داشتن برجام دارد‬ ‫دارن کیو اســتاد علوم سیاســی و روابط بین الملل در‬ ‫گفتگو باایلنا گفت‪:‬منمعتقدم کهدولتبایدندر زنده‬ ‫نگه داشتن توافق هســته ای با ایران منافع واقعی دارد‪،‬‬ ‫یکــه بایــدن در ســال‪ ۲۰۲۰‬بــرای این کار‬ ‫به ویــژه ازانجای ‬ ‫کمپین ایجاد کرد؛ اما من فکر نمی کنم که ایاالت متحده‬ ‫فقطباهرگونهتوافقیموافقتکند‪،‬توافقبایدبه اندازه‬ ‫کافی قوی باشــد تا واشــنگتن را متقاعد کند که ایران به‬ ‫تعهــدات خــود عمل خواهد کــرد‪ .‬این توافق همچنین‬ ‫باید به اندازه ای قوی باشــد که انتقاد جمهوری خواهان‬ ‫در ایاالت متحــده را از بیــن ببــرد‪ .‬وی در ادامــه در مــورد‬ ‫تغییر دولتدر ایرانو کابینهرئیسی گفت‪:‬رئیس جمهور‬ ‫جدیدایراناحتماالبر مذاکراتهسته ایتاثیر چشمگیری‬ ‫نخواهدگذاشت‪،‬زیراتصمیماتواقعیتوسطنهادهای‬ ‫باالدستیگرفتهخواهدشد‪،‬امامنفکر می کنمتالش های‬ ‫رئیس جمهــور رئیســی فشــار زیــادی بــر روابط تهــران و‬ ‫واشنگتن وارد خواهد کرد ‪ .‬این استاد دانشگاه در بخش‬ ‫دیگریاز اظهاراتخوددر موردتنشدر افغانستانگفت‪:‬‬ ‫یکــه ایران‬ ‫پاکســتان تضاد کمتری با طالبــان دارد ‪ .‬درحال ‬ ‫سابقهطوالنیدر تضادباطالباندارد‪.‬اینمنطقه ایاست‬ ‫کهمنافعمشترکایرانو امریکادر انوجودداردو احتماال‬ ‫می توانبادستیابیبهتوافقهسته ایجدیدبی سروصدا‬ ‫در اینخصوصهمکاریکرد؛اماباتوجهبه شتابطالبان‬ ‫در حال حاضر و احتمال اینکه ان ها به زودی همه کشور‬ ‫را تصرف کنند‪ ،‬بعید به نظر می رسد که ایران یا پاکستان‬ ‫حتــی در صــورت تمایل بتوانند طالبــان را متوقف کنند‪،‬‬ ‫اگرچهبه وضوححمایتپاکستاناز طالبانبرایموفقیت‬ ‫ان هابسیار مهماست‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1143‬‬ ‫رئیس جمهور در دفاع از کابینه اعالم کرد‬ ‫رئیس جمهــوری‪ ،‬دولــت را تضمین کننــد ه‬ ‫ازادی های مشروع عنوان کرد و گفت‪ :‬در انتخاب‬ ‫وزرا تحــت تاثیــر هیچ جریان و گــروه خاصی قرار‬ ‫نگرفتــم البتــه پیشــنهادهای زیــادی از گرو ههــای‬ ‫مختلف برای معرفی افراد برای دولت ارسال شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سید ابراهیم رئیسی در جلسه‬ ‫بررســی صالحیــت وزیــران پیشــنهادی دولــت‬ ‫سیزدهم گفت‪ :‬سند تحول دولت مردمی به عنوان‬ ‫چارچوب حاکم بر برنامه های وزیران پیشنهادی‬ ‫دولــت ســیزدهم برگرفتــه از محورهــای بنیــادی‬ ‫پنج گانه اســت؛ نخســت‪ ،‬بیانیه گام دوم انقالب‬ ‫اســامی‪ ،‬دوم تعالــی فرهنــگ اســامی و ایرانی‪،‬‬ ‫ســوم اقتصــاد مقاومتــی‪ ،‬چهــارم تامیــن و بهبــود‬ ‫معیشــت جامعه به ویژه اقشار کم درامد و پنجم‬ ‫توســعه روابط بین المللی بر اســاس منافع ملی و‬ ‫الهام بخشی در جهان اسالم است که در هریک‬ ‫از برنامه ها عدالت و پیشرفت کانون برنامه ریزی‬ ‫قرارگرفته است و برایند ان ها رونق تولید داخلی‬ ‫و تعالــی ایــران اســامی خواهــد بــود‪ .‬وی اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬به عالوه زنجیره کامل فراینــد تحولی در هر‬ ‫حوزه شامل توصیف و تحلیل واقع بینانه از وضع‬ ‫موجود‪ ،‬تصویرپردازی از اینده مطلوب و تاکید بر‬ ‫ارائه راهبردها و راهکارهای معطوف به علل وقوع‬ ‫چالش ها‪ ،‬برنامه ریــزی در چارچوب ظرفیت های‬ ‫ســاختاری انســانی مالــی دولــت بــا رویکــرد یاری‬ ‫دیگر قــوا و نهادهای حاکمیتی مدنظر قرارگرفته‬ ‫است‪ .‬رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬کاهش نقش های‬ ‫تصدی گرایانــه و افزایــش نقــش میدا نســازی و‬ ‫تســهیلگری دولت برای به صحنه امدن و بســیج‬ ‫ظرفیت گسترده و متنوع مردمی به ویژه جوانان و‬ ‫نخبگان کههموارهپیشتاز و پیشرانتحول خواهی‬ ‫هســتند‪ ،‬از دیگــر حوز ههــای مــورد تاکیــد در‬ ‫برنامــه اســت و همه برنامه ها به گون ـه ای تهیه و‬ ‫تنظی مشــده کــه تضمین کننــده تحقــق دو محــور‬ ‫اصلی و مهمی یعنی عدالت و پیشرفت در کشور‬ ‫باشد‪ .‬رئیسی خاطرنشان کرد‪ :‬عدالت محوری هم‬ ‫در توزیع منابع و هم در توزیع فرصت ها و هم در‬ ‫توانمندسازی و کشف و تقویت استعدادهاست‪.‬‬ ‫عــاوه بر این عدالت محوری در شایست هســاالری‬ ‫و شکســتن باندهای بســته قدرت و ثروت است‪.‬‬ ‫رویکــرد عدالت محــوری در تضمیــن حقوق همه‬ ‫مــردم از زن و مــرد و کــودک و نوجوان‪ ،‬روســتایی‬ ‫یشــود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬محور‬ ‫و شــهری مطرح م ‬ ‫دوم در پرتــو مشــارکت و تــاش همه جانبــه برای‬ ‫یســازی اقتصــاد و فرهنــگ و صیانــت از‬ ‫مردم ‬ ‫پیامتسلیترهبر انقالب‬ ‫در پی درگذشت ایت اهلل فقیه ایمانی‬ ‫برنامه تحول دولت‬ ‫برای عدالت و پیشرفت‬ ‫درگذشــت‬ ‫انقــاب‬ ‫رهبــر‬ ‫حجت االسالم والمســلمین اقــای حاج اقــا کمال‬ ‫فقیه ایمانی را تســلیت گفتند‪.‬متن پیام حضرت‬ ‫ایت ا‪ ...‬خامنه ای به این شــرح اســت‪ :‬درگذشت‬ ‫عالمفرزانهجنابحجت االسالم والمسلمیناقای‬ ‫حاج اقاکمالفقیهایمانی(رض)رابهعلمایاعالم‬ ‫وجامعه یروحانیتوعموممردمعزیز اصفهان‪،‬‬ ‫به ویــژه خاندان مکرم و فرزنــدان گرامی و نیز به‬ ‫ارادتمندان بشمار ان روحانی جلیل القدر تسلیت‬ ‫عرض می کنم‪ .‬ایشان نمونه ی بارزی از مجاهدت‬ ‫اجتماعی‬ ‫فرهنگــی و حضور مردمــی و فعالیت‬ ‫ِ‬ ‫علمــای دینی را در ان شــهر جهــاد و مقاومت در‬ ‫منظر همگانقرار دادهو در طولسالیانمتمادی‪،‬‬ ‫خدمات ارزشــمندی در نشــر معارف اســامی در‬ ‫عرصه های بین المللــی ارائه نمودنــد‪ .‬از خداوند‬ ‫متعــال رحمــت و مغفرت بــرای ان عالــم بزرگوار‬ ‫مســالت می کنم‪ .‬همچنین اســتاندار اصفهان در‬ ‫پیامیبهمناسبتارتحالعالمربانیایتا‪...‬سید‬ ‫کمالفقیهایمانییکروز عزایدر استانعمومی‬ ‫اعــام کرد‪ .‬عباس رضایی در پیامی به مناســبت‬ ‫درگذشــت ایت ا‪...‬ســید کمال فقیه ایمانی امروز‬ ‫یکشنبه ‪ ۳۱‬مردادماه را عزای عمومی اعالم کرد‪.‬‬ ‫ایین تشییع وخاکسپاری پیکر ایت اهلل سید کمال‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫فقیــه ایمانی امــروز در اصفهــان برگزار م ‬ ‫پیکر عالم ربانی ایت ا‪ ...‬سید کمال فقیه ایمانی از‬ ‫شاگردان امام خمینی (ره) و علمای مبارز اصفهان‬ ‫امروز از ساعت ‪ ۹‬صبح از میدان امام اصفهان به‬ ‫سمت خیابان حافظ و احمداباد تشییع و سپس‬ ‫در کتابخانــه امیرالمومنیــن (ع) بــه خاک ســپرده‬ ‫می شود‪ .‬ایت ا‪ ...‬سید کمال فقیه ایمانی‪ ،‬پس از‬ ‫تحملرنجبیماریجمعه‪ ۲۹‬مرداددر بیمارستان‬ ‫عسکریهبهدیدار حقشتافت‪.‬‬ ‫نیاز امروز کشور هم افزایی‬ ‫همکاریو همدلیحداکثریبرایعبور‬ ‫از مشکالتاست‬ ‫ازادی های اساسی و حقوق عامه است‪ ،‬همچنین‬ ‫در فعا لســازی بــا رویکــرد خانواد هگــرا و حمایت‬ ‫همه جانبــه از خانــواده برنامــه شــکل می گیــرد‪.‬‬ ‫رئیسی بیان کرد‪ :‬برای تحول در دو محور عدالت‬ ‫و پیشرفت یا با مشارکت همگانی برنامه دولت‬ ‫چرخش های تحول افرین زیر را دنبال می کند‪.‬‬ ‫از برنامه انی تا برنامه بلندمدت برای حل‬ ‫مشکالت‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تغییــر رویکــرد از‬ ‫بخشی نگریوپایتختمحوریدر اتخاذتصمیمات‬ ‫و توزیع منابع و امکانات به فعال سازی ظرفیت ها‬ ‫در سراسر کشور بر اساس امایش سرزمینی‪ ،‬گذار از‬ ‫تصمیم گیری هایسلیقه ایو موسمیدر حلقه های‬ ‫بســت ه کارشناســی بــه فرایندهای جلب مشــارکت‬ ‫حداکثــری به ویژه در حوزه نخبگانــی ازجمله این‬ ‫برنامه ها اســت‪ .‬رئیســی عنوان کرد‪ :‬تغییر رویکرد‬ ‫مداخل ـه ای به رویکرد حمایتــی‪ ،‬هدایتی‪ ،‬نظارتی‬ ‫در بازارهــای ســرمایه‪ ،‬ممانعت از تغییر پی درپی‬ ‫مقــررات جهــت ایجــاد ثبــات و تقویــت تولیــد و‬ ‫تجــارت‪ ،‬افزایــش نقــش دولــت در تنظی مگــری و‬ ‫تســهیلگری در فضای کس ـب وکارها تغییر رویکرد‬ ‫اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و توجه بیش ازپیش‬ ‫به اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر فناوری های نرم‬ ‫و نوین ازجمله این برنامه ها است‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫تغییــر رویکــرد از صــادرات مبتنــی بــر مواد خــام و‬ ‫اولیــه به تولید محصوالت صنعتــی و با تکنولوژی‬ ‫حمایت تبلیغاتی‬ ‫از طالبان خالف‬ ‫منافع ملی است‬ ‫بازار محور‪ ،‬تغییر رویکرد از اداره کشــور بر اســاس‬ ‫درامدهای نفتی و روش های تورم زا در تامین منابع‬ ‫مالی دولت به افزایش بهره وری‪ ،‬خلق ثروت ملی‬ ‫و درامدهــای پایدار‪ ،‬تغییر رویکــرد از بودجه ریزی‬ ‫سنتی و مبتنی بر چانه زنی به بودجه ریزی بر مبنای‬ ‫عملکرد عملیاتی و هوشمند ازجمله این برنامه ها‬ ‫عنوان کرد‪ .‬رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش‬ ‫گفت‪ :‬توجه بیش ازپیش به فرصت های اقتصادی‬ ‫روستا‪ ،‬تقویت اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و کارهای‬ ‫هدایتیبرایتقویتبنیهبخش هایمیانیومحروم‬ ‫به صورت پایدار و صیانت از محیط زیست و کمک‬ ‫به نهادهای مردمی از دیگر محورهایی است که در‬ ‫این دولت مدنظر اســت‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬اگر‬ ‫بخواهم شرایط و وضعیت کشور را که نمایندگان‬ ‫خودمطلعهستندو ارقامرامی دانندبگویم‪،‬این ها‬ ‫مشکالتی است که امروز دولت با ان مواجه است‬ ‫که یک برنامه انی‪ ،‬فوری و کوتاه مدت با محوریت‬ ‫مشــکالت پیــش رو و یــک برنامــه میا نمــدت و‬ ‫بلندمدتدر دولتتعریفکرده ایمو اینبرنامه ها‬ ‫به زودی در اختیار نمایندگان و نخبگان کشور قرار‬ ‫خواهد گرفت و مشــکالت که امروز دغدغه همه‬ ‫است در این برنامه تقدیم خواهد شد‪.‬‬ ‫رابطه سببی و نسبی و فشار در انتخاب‬ ‫وزیران نقش نداشته است‬ ‫رئیــس دولــت ســیزدهم یــاداور شــد‪ :‬هرگــز‬ ‫رابطه ســببی‪ ،‬نســبی‪ ،‬خانوادگی فشــار از فرد‪،‬‬ ‫جریــان و حزبی مطلقا در پیشــنهاد و انتخاب‬ ‫وزرا نقش نداشــته اســت‪ .‬مرا می شناسید کسی‬ ‫نیســتم کــه بخواهــم با فشــار و تحمیــل فردی‬ ‫را انتخــاب کنــم و ایــن در روحیــه من نیســت‪.‬‬ ‫البتــه پیشــنهاد افــراد مختلــف و دلســوزان را‬ ‫بررســی کردیــم‪ .‬در ارتبــاط با کار شــاید ترکیب‬ ‫را طــوری ببینیــد کــه هرکــدام از یــک بخــش و‬ ‫جایــی هســتند کــه بایــد بگویــم ایــن ترکیــب‪،‬‬ ‫یک تشــکل یا حزب سیاســی نبود که هرکســی‬ ‫در ایــن تشــکل بــوده‪ ،‬همــه را در ایــن کابینــه‬ ‫بگذاریــم‪ .‬ســعی کردیــم افــراد شایســته را از‬ ‫شهــای مختلــف پیگیری و انــان را معرفی‬ ‫بخ ‬ ‫کنیــم بــرای همیــن این جهــت هم مــورد تاکید‬ ‫و توجــه بوده اســت‪ .‬رئیس جمهوری گفت‪ :‬در‬ ‫بررســی وضعیــت و صالحیت وزرا تالش شــده‬ ‫بــه ایــن محورهایــی کــه همــواره مــورد تاکیــد‬ ‫رهبــری اســت و بنــده به عنــوان طلبــه و شــما‬ ‫تــاش کنیم در انتخاب افرادی که می خواهیم‬ ‫به کار گماریم حتما کارامدی موردتوجه باشد‪.‬‬ ‫ارزشــی بــودن مســئله محــوری باشــد توجه به‬ ‫مــردم و مردم گرایــی مــورد تاکیــد باشــد جوان‬ ‫و نیــروی جــوان مــورد تاکیــد باشــد و تالش ما‬ ‫این اســت که این شــاخص ها قابل توجه باشد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کشــور در شــرایطی اســت کــه باید‬ ‫همکارانی داشــته باشــیم کــه برون رفت از این‬ ‫شرایط را بتوانند تسهیل کند‪.‬‬ ‫عباس عبدی‪ ،‬تحلیلگر مســائل سیاســی و اجتماعی در صفحه شــخصی خود در توییتر نوشــت‪ :‬از ابتدا از‬ ‫مذاکــره بــا طالبان دفاع کردم‪ .‬به نظرم دلیلی نداشــت که ایران تندتر از امریکا و دیگر کشــورها رفتار کند‪ .‬تا‬ ‫اینجا مشکلی نبود‪ .‬ولی حمایت تبلیغاتی از انان و پشت کردن به متحدان اصلی ایران در افغانستان نه تنها‬ ‫اخالقی و جوانمردانه نیست بلکه خالف منافع ملی است‪.‬‬ ‫گــزارش‬ ‫وزرایپیشنهادیزیر ذره بینمجلس‬ ‫جلســه علنی مجلس شــورای اسالمی جهت‬ ‫بررســی صالحیــت وزرای پیشــنهادی دولــت‬ ‫ســیزدهم بــه ریاســت محمدباقــر قالیبــاف و بــا‬ ‫حضور ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حجت االســام محمدحســین حســین زاده‬ ‫بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس به عنوان‬ ‫اولیــن مخالــف کلیات برنامه پیشــنهادی دولت‬ ‫سیزدهم گفت‪ :‬انچه از دولت توقع داشتیم یک‬ ‫برنامــه جامع و منســجم بود که هر یــک از وزرا‬ ‫اجــرای بخشــی از ان را بر عهده بگیــرد‪ .‬ما امروز‬ ‫مسائل مهمی در کشور داریم که فراوزارتخانه ای‬ ‫اســت‪ ،‬امــا در برنامــه وزرای پیشــنهادی نیــز‬ ‫دیــده نشــده اســت‪ ،‬چراکه بــه حــوزه کاری وزرا‬ ‫بازنمی گردد؛ اما مســائل روز کشــور اســت‪ .‬ســید‬ ‫کریــم حســینی نماینــده مــردم اهــواز‪ ،‬بــاوی و‬ ‫حمیدیه در جلسه علنی مجلس به عنوان موافق‬ ‫کلیات برنامه پیشــنهادی دولت سیزدهم گفت‪:‬‬ ‫رای باال به کابینه رئیســی یعنی قدرت و نشــانه‬ ‫اقتدار این نظام‪.‬‬ ‫حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی‬ ‫مجلس شــورای اسالمی به عنوان مخالف کابینه‬ ‫دولت سیزدهم گفت‪ :‬وزرای پیشنهادی در رابطه‬ ‫با مبارزه با فساد چقدر می خواهند کار کنند؟ ایا‬ ‫بناســت بانک اســامی و بدون ربا داشته باشیم‬ ‫یا همچنــان وضعیت کنونــی را ادامه می دهند؟‬ ‫ملــک فاضلی نماینده ســراوان به عنوان مخالف‬ ‫برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم در جلسه علنی‬ ‫با اشاره به مشکالت جامعه اظهار کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر اولین مشکل جامعه بیماری کروناست که‬ ‫رفع ان محدود به وزارت بهداشت نیست و باید‬ ‫نطــور که‬ ‫کل کابینــه در خدمــت ان باشــند‪ .‬هما ‬ ‫رهبری تاکید داشتند باید واکسیناسیون شرط اول‬ ‫یهــای الزم صــورت گیرد‪.‬‬ ‫قــرار گیــرد و برنامه ریز ‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫سید محمد مولوی نماینده مردم ابادان به عنوان‬ ‫موافــق کابینــه دولــت ســیزدهم و در مخالفــت‬ ‫بــا ادعــای یــک نماینــده مبنــی بــر نبــود برنامــه‬ ‫مــدون وزرا در دولــت ســیزدهم گفت‪ :‬اگر دقت‬ ‫می کردیــد و برنام ههــا را بــا دقــت می خواندید‪،‬‬ ‫یشــدید‪ .‬مــا در چنــد ســال گذشــته در‬ ‫متوجــه م ‬ ‫زمینــه ســرمایه اجتماعــی اســیب دیده ایم‪ .‬همه‬ ‫تــاش دولــت رئیســی احیــاء ســرمایه اجتماعــی‬ ‫خواهــد بود‪ .‬علی بابایی کارنامی نماینده مردم‬ ‫ساری به عنوان مخالف کلیات برنامه پیشنهادی‬ ‫دولت سیزدهم بیان کرد‪ :‬مخالفتم با برنامه شما‬ ‫از باب این اســت که مشکالت مردم دنبال شود‬ ‫وگرنه همان طور که در انتخابات ارادت خود به‬ ‫شما را اثبات کردم همچنان به شما و روحیه شما‬ ‫اعتقــاددارم‪ .‬امــروز نگرانــی مردم از بــاب گرانی‬ ‫اســت‪ ،‬مردم از ما می پرســند که تــورم باالی ‪۴۵‬‬ ‫درصد ِکی و بر اســاس چه مدلی قرار اســت مهار‬ ‫شــود؟ حجت االســام علیرضــا ســلیمی نماینده‬ ‫مردم محالت در جلسه علنی امروز شنبه مجلس‬ ‫به عنوان موافق کلیات برنامه پیشنهادی دولت‬ ‫ســیزدهم گفت‪ :‬شــرایط کشــور شــرایطی نیست‬ ‫کــه معطــل بمانیم و باید با ســرعت عمل کنیم‪،‬‬ ‫البته توجه ب هســرعت به این معنا نیســت دقت‬ ‫به حاشــیه برود‪ ،‬مجلس رویکرد نظارتی خود را‬ ‫دارد‪ .‬اقای رئیســی هم اشــاره کردند کــه اگر وزرا‬ ‫لحظ ـه ای از برنام ههــا و اصــول کلــی حاکــم بــر‬ ‫رویکرد دولت تخطی کنند‪ ،‬تعارف نداریم‪.‬‬ ‫با این تیم اقتصادی نمی توانید به جنگ‬ ‫مشکالت اقتصادی بروید‬ ‫عبــدا‪ ...‬ایزدپنــاه به عنــوان موافــق کلیــات‬ ‫برنامه پیشــنهادی دولت ســیزدهم گفــت‪ :‬امروز‬ ‫در چنیــن شــرایط ســخت و دشــواری بایــد احاد‬ ‫ملت‪ ،‬نخبگان جامعه و مجلس انقالبی همدل‬ ‫و همراه در جهت رفع مشکالت اساسی کشور و‬ ‫تحقق شعار ایران قوی گام بردارند‪.‬‬ ‫جــال محمــودزاده رئیــس فراکســیون اهــل‬ ‫ســنت مجلــس یازدهم به عنــوان مخالف صریح‬ ‫کابینه دولت ســیزدهم خطاب به رئیســی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬چه کسی در لیست فعلی وزرا از جناح های‬ ‫مخالــف اســت که بگوییــم فراجناحــی انتخاب‬ ‫کردید؟ با این تیم اقتصادی که فقط از دوستان‬ ‫نزدیــک خــود انتخــاب کرده ایــد‪ ،‬نمی توانید به‬ ‫جنگ مشکالت اقتصادی بروید‪.‬‬ ‫لط ـف اهلل ســیاهکلی نماینــده مــردم قزویــن‬ ‫به عنوان موافق کلیات برنامه پیشنهادی دولت‬ ‫ســیزدهم بیان کــرد‪ :‬در برنامه های رئیس جمهور‬ ‫نــکات مهمــی وجــود دارد کــه بنده بــه برخی از‬ ‫یپــردازم‪ .‬در کنــار مشــکالت معیشــتی‬ ‫نهــا م ‬ ‫ا ‬ ‫مــردم‪ ،‬برقــراری عدالــت و مبــارزه بــا فســاد جزو‬ ‫خواســته های اصلــی انــان اســت کــه در برنامــه‬ ‫رئیس جمهور باکیفیت باال وجود دارد‪.‬‬ ‫حسن محمدیاری نماینده توالش و رضوانشهر‬ ‫به عنــوان مخالــف برنامــه پیشــنهادی دولــت‬ ‫ســیزدهم از استفاده نشدن از ظرفیت بانوان در‬ ‫کابینه انتقاد کرد و گفت که بانوان بخش زیادی‬ ‫از جامعه را تشکیل می دهند و در کابینه دولت‬ ‫سیزدهم به ان ها توجه نشده است‪ .‬معین الدین‬ ‫ســعیدی نماینــده مــردم چابهــار در مجلــس‬ ‫به عنوان مخالف کلیات برنامه پیشنهادی دولت‬ ‫ســیزدهم گفــت‪ :‬انصافــا در کنــار برخــی وزرای‬ ‫کارامد و متناســب با بیانیه گام دوم حضرت اقا‪،‬‬ ‫ایرادهای جدی برچینش کابینه وارد است‪ ،‬انچه‬ ‫حیرت اور و بلکه تاسف بار است عدم استفاده از‬ ‫ظرفیت بی بدیل بانــوان در کابینه حضرت عالی‬ ‫اســت‪ ،‬نمی توان شعار شایست هســاالری داد ولی‬ ‫چش ـم ها را بــر ایــن ظرفیــت بی بدیــل بســت‪.‬‬ ‫علیرضاورناصرینمایندهمسجدسلیمانبه عنوان‬ ‫موافق برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم گفت‪:‬‬ ‫نخبگان بزرگی در سطح کشور و در بین جوانان‬ ‫و بانــوان حضــور دارند که انتظار می رود از ان ها‬ ‫برای حل مشکالت کشور استفاده شود‪.‬‬ ‫تا کی می خواهیم به سیکل باطل جابجایی‬ ‫مدیران پیر ادامه دهیم؟‬ ‫رحیــم زارع نماینــده مــردم ابــاده به عنــوان‬ ‫موافق کلیات برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم‬ ‫گفت‪ :‬از نمایندگانی که در خصوص جوان گرایی‬ ‫در چینش کابینه انتقاد می کنند تعجب می کنم؛‬ ‫وضعیت امروز کشور در حوزه های مختلف نتایج‬ ‫عملکرد مدیران پیر است‪ .‬تا کی می خواهیم به‬ ‫سیکل باطل جابجایی مدیران پیر ادامه دهیم؟‬ ‫حجت االســام ســید محمدرضا میــر تاج الدینی‬ ‫نماینده مردم تبریز به عنوان موافق کلیات برنامه‬ ‫پیشــنهادی دولت ســیزدهم گفت‪ :‬اصالح نظام‬ ‫یاران ـه ای و گمرکــی‪ ،‬رفع موانــع تولید‪ ،‬رفع خود‬ ‫تحریمی ها در برنامه دولت شما باید مورد تاکید‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫محمدرضــا صباغیــان بافقــی‪ ،‬نایب رئیــس‬ ‫کمیســیون امور داخلی کشــور و شوراها به عنوان‬ ‫مخالــف کابینــه پیشــنهادی دولــت ســیزدهم‬ ‫ب هضــرورت شــفافیت فردی رئیس جمهــور و وزرا‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬اقای رئیسی شما باید شفافیت‬ ‫ایجــاد کنیــد لــذا بــه همــراه وزرایتــان اموالتــان را‬ ‫ب هصــورت کتبــی و عمومــی و همچنیــن حقــوق‬ ‫یتــان را اعــام کنیــد تــا شــفافیت سراســر‬ ‫دریافت ‬ ‫کشور را فرابگیرد؛ البته این کار را نمی کنید چون‬ ‫قبــا هــم گفتــه بودیــد اما بــه ان عمــل نکردید‪.‬‬ ‫مردم تشنه عدالت هستند‪ .‬امروزه اجرای عدالت‬ ‫بــرای پرداخت حقوق دارای اهمیت اســت؛ این‬ ‫مجلــس اجازه داد مســئوالن ‪ ۱۷‬برابر از حداقل‬ ‫پایــه حقــوق بیشــتر دریافت کننــد لذا بایــد این‬ ‫قانــون را اصــاح کنیــد؛ بنابرایــن نبایــد بــه طرح‬ ‫کلیات و صحبت های کلیشه ای بپردازیم‪.‬‬ ‫محمدمهــدی اســماعیلی‬ ‫به عنوان اسیب شناسی شرایط‬ ‫وزیــر پیشــنهادی فرهنــگ و‬ ‫فعلی فرهنگ و هنر در برنامه‬ ‫ارشــاد اســامی در نشســتی‬ ‫این جانببهمجلسارائه شده‪،‬‬ ‫صمیمانهبامدیرانخبرگزاری ها‪،‬‬ ‫گزارشدستگاه هایمرتبطبوده‬ ‫روزنامه ها و سایت های خبری‪،‬‬ ‫و نه دیدگاه این جانــب‪ .‬لذا در‬ ‫محمدمهدی‬ ‫دربــاره برنامه ها و اولویت های‬ ‫برنامه ارائه شده تالش کرده ایم‬ ‫اسماعیلی‬ ‫کاری ایــن وزارتخانــه در دولت‬ ‫همــه ســایق در کنــار هــم در‬ ‫ســیزدهم بــه همفکــری و تبادل نظــر بــا ان هــا توسعه فرهنگ و هنر ایرانی همکار هم باشند‪.‬‬ ‫پرداخت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در این جلسه که بیش وزیر پیشنهادیفرهنگوارشاداسالمیهمچنین‬ ‫از ســه ســاعت به طول انجامید‪ ،‬حدود ‪ ۳۰‬نفر سعه صدر‪ ،‬تقویت اخالق و تاکید بر همبستگی‬ ‫از مدیران ارشد رسانه ای از گرایش های مختلف ملی در مسیر منافع و امنیت ملی را از مهم ترین‬ ‫سیاسی حضور داشتند و شرکت کنندگان به بیان عناصــر الزم برای تقویت و همکاری در راســتای‬ ‫دغدغه ها‪ ،‬دیدگاه ها و نقطه نظرات پیشنهادی توجه به فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه برشمرد‪ .‬تاکید بر‬ ‫خــود در حوزه فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه پرداختند‪ .‬ضرورت نقدپذیری از جانب دولت و سعه صدر‬ ‫اســماعیلی در این نشســت یکــی از اصلی ترین مســئوالن‪ ،‬توجه به اقتصاد رســانه‪ ،‬رسیدگی به‬ ‫مشــخصه های دولــت ســیزدهم را گفت وگــو با محدودیت هــای بــه وجود امده بــرای اصحاب‬ ‫همــه قشــرها بــرای درک متقابــل و اســتفاده از فرهنــگ و هنــر ناشــی از ویــروس کرونــا‪ ،‬ایجــاد‬ ‫دیدگاه هــای همــه برای سیاســت گذاری منطبق تعامل ســازنده با رســانه ها به صورت مستمر در‬ ‫با منافع و خواســت مردم ذکر کرد و گفت‪ :‬نیاز تمامی ارکان دولت‪ ،‬نگاه ویژه به افکار عمومی‬ ‫امــروز کشــور هم افزایــی‪ ،‬همــکاری و همدلــی و دغدغه های احاد مردم و ‪ ...‬ازجمله محورهای‬ ‫حداکثریبرایعبور از مشکالتو حلمعضالت مورد تاکید مدیران رســانه ها در نشســت با وزیر‬ ‫به ویژه معیشــت مردم اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬انچه پیشنهادیفرهنگو ارشاداسالمیبود‪.‬‬ ‫اصلی ترین کار من اجرای سند تحول‬ ‫است‬ ‫اموزش و پرورش ‬ ‫حسینباغگلیگفت‪:‬اصلی‬ ‫در حــوزه پیــش دبســتانی یک‬ ‫ترین کار من این اســت که سند‬ ‫مدلــی دارم در مورد ان ادعا هم‬ ‫تحولاموزشو پرورشرااجرایی‬ ‫دارم‪ .‬مــن یــک مدلــی در پیش‬ ‫کنم‪.‬وزیر پیشــنهادی امــوزش و‬ ‫دبستانی امام رضا(ع) اجرا کردم‬ ‫پــرورش در دفــاع از برنامه خود‬ ‫کهمدلخاصیاست کهوالدین‬ ‫حسینباغگلی‬ ‫بــرای ایــن وزارت خانــه گفــت‪:‬‬ ‫را درگیــر می کند‪.‬مــا در گام دوم‬ ‫تحولدر اموزشوپرورشنیازمند‬ ‫باید یــک کار مهم انجام دهیم‬ ‫فردی جراتمند است‪ .‬راه نجات اموزش و پرورش و اینکار را باید به ادم های مهم و توانمند واگذار‬ ‫مشخصایکمسیر تحولیاستکهنیازمندجرات کنیم‪.‬مادر یکشرایطپیچیدهدر اموزشوپرورش‬ ‫ً‬ ‫مندی زیادی است که اقای رئیس جمهور ایران را روبرو هستیم و برای حل مشکل باید جرات وارد‬ ‫نشــان دادند‪ .‬پیش فرض قلبی و ذهنی من این شــدن به روش های جدید را داشــته باشــیم‪ .‬من‬ ‫استکهتمامصحبتهاییکهمطرحشدبانگاه جــرات مطالبه گــری از دســتگاه های مختلــف را‬ ‫و نیت کمک به اموزش و پرورش است بنابر این دارم‪ .‬اصلــی تریــن کار مــن این اســت که ســند‬ ‫به همه دوستان عزیز با دیده احترام می نگرم و از تحول را اجرایی کنم‪ .‬از تمام ســخنان دوستان‬ ‫انهاتشکر می کنم‪.‬تشکر ویژهاز کمیسیوناموزش ایــن را تصــور می کنم که اقــای باغگلی جوان و‬ ‫می کنــم که گــزارش خودشــان را در صحن قرائت کم تجربه است‪ .‬وزیر باید کار تیمی انجام دهد‬ ‫کردند اما یک شوخی با انها کنم که در این مدت و باید حلقه بسته مدیریت طوالنی را بشکند‪.‬‬ ‫اتفاقا در جریان مدیریت‬ ‫ید انیم که‬ ‫زمانیکهماباهمصحبتکردیماینهمهتحلیل همه ما م ‬ ‫ً‬ ‫بدستامدانهمبااینهمهاستداللمستحکم اجرایی در سطوح پایین مهارت های فردی نیاز‬ ‫بــرای مــن جالب بــود اما از نظر پژوهشــی عرض است و در سطوح باال مهارت های ادراکی نیاز‬ ‫می کنم کاش جمــات از این جنس بود که ما به است‪ .‬ادامه روندهای موجود را ‪ ۴۰‬سال است‬ ‫نتیجه و اطمینان در مورد باغگلی نرسیده ایم‪ .‬از داریــم اجرایــی می کنیــم بگذاریــد وارد وضــع‬ ‫همهموافقینو مخالفینتشکر جدیمی کنماما جدیدی شــویم‪ .‬مــا با نوع مدیریتــی که انجام‬ ‫خواهشمی کنمصحبت هایمرادقیقگوشکنید‪ .‬دادیم انگیزه را از مدیران گرفته ایم‪.‬‬ ‫کشور ماساختار سیاسیحزبیندارد‬ ‫محمــود میرلوحــی‪ ،‬فعــال‬ ‫نماینده حزب مشــخص می شود‬ ‫سیاسیاصالح طلبدربارهمعرفی‬ ‫بعد کل نیرو و انرژی حزب پشت‬ ‫کابینهسیزدهمازسویسیدابراهیم‬ ‫فــرد قــرار می گیــرد ما هم بایــد در‬ ‫رئیســی و نظــرات مطر حشــده‬ ‫کشورچنینرویکردیداشتهباشیم‬ ‫پیراموناشخاصاینلیست‪،‬گفت‪:‬‬ ‫که نداریم‪ .‬وی با اشاره به اینکه در‬ ‫محمودمیرلوحی‬ ‫ایراد اساسی این است که کشور ما‬ ‫کشــور ما افراد معموال تا یک ماه‬ ‫ساختار سیاسیحزبیندارد‪،‬لذابا‬ ‫قبــل از انتخابات تصمیم قطعی‬ ‫تندارند‪،‬عنوان کرد‪:‬مثال‬ ‫کمالتاسفیکتیمومجموعهمجرب‪،‬مسنجموبا برایحضور در میدانرقاب ‬ ‫برنامهپشتانتخاباتمانیست؛ایندورههمنسبت اقای رئیسی بحثش بود که می خواهد در انتخابات‬ ‫به دورهای قبل تفاوتش در این بود هر دو جریان تا حضــور پیــدا کنــد اما خود ایشــان تا یک ماه قبــل از‬ ‫نزدیکخردادتکلیفشانروشننبودو نمی دانستند انتخاباتاظهار تردیدمی کردندیانامهمی نوشتندو‬ ‫چهفردیمی خواهدکاندیداشود‪.‬بهگزارشایلنا‪،‬این درخواســت می کردند؛ هنگامی که یک چنین فردی‬ ‫فعالسیاسیاصالح طلبادامهداد‪:‬شمابهانتخابات کاندیدامی شوددر طولیکماهمگر چقدر می تواند‬ ‫ایاالت متحدهنگاهکنیدیابعضیازکشورهایاروپایی برنامهبنویسد؟نهایتابتواندیکچندتاشعاربنویسد‬ ‫‪ ۲‬الــی‪ ۴‬ســال قبــل احزاب کمیســیون های اســتانی تازهاینکارهم بستگیبهایندارداطرافیانش‪،‬ستادش‬ ‫خــود را تشــکیل می دهنــد و نفرات مختلــف اعالم ویارقبایشدر مناظرهچهبگویندتااوبخواهدحرفی‬ ‫کاندیداتــوری می کنند و رقابــت درون حزبی صورت بزند‪،‬بازهمدرچنینشرایطیمگرفردچقدرمی تواند‬ ‫می گیرد؛درنهایت‪ ۶‬ماهالییکسالقبلاز انتخابات تحلیلمحتواکندوپاسخیدهد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تجارت خارجیالزمهرشد‬ ‫اقتصاد پایدار است‬ ‫نائــب رئیس اتــاق بازرگانی‬ ‫تجــو در فعــاالن بخــش‬ ‫ران ‬ ‫ایران با اشاره به این که تجارت‬ ‫خصوصــی اســت‪ ،‬مســئوالن‬ ‫خارجی ضرورتی اجتناب ناپذیر‬ ‫ا گــر عزم کمک به شــکوفایی‬ ‫بــرای رشــد اقتصــادی پایــدار‬ ‫تولیــد و معاش مــردم دارند؛‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــدون تعــارف‬ ‫ایــن چــاه را کــور کنند کــه راه‬ ‫حسین سالح ورزی‬ ‫و پرده پوشــی امــروز مشــکل‬ ‫بــه دوزخ دارد‪ .‬ســاح ورزی‬ ‫اصلــی تجــارت خارجــی ایــران‬ ‫نکــه تجــارت‬ ‫بــا اشــاره بــه ای ‬ ‫بیرون از زمین اقتصاد و در دســت سیاستمداران خارجــی ضرورتــی اجتناب ناپذیــر بــرای رشــد‬ ‫اســت‪ .‬حسین ســاح ورزی در گفت وگو با ایسنا اقتصــادی پایــدار اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬بــدون‬ ‫بــا اشــاره به ای نکــه فعاالن بخــش خصوصی و تعــارف و پرده پوشــی امــروز مشــکل اصلــی‬ ‫دولتمردان در این نکته متفق القول اند که تورم تجــارت خارجی ایران بیــرون از زمین اقتصاد‬ ‫بالی معیشت ملت و مانع تقویت تولید است‪ ،‬و در دســت سیاستمداران است‪ .‬نائب رئیس‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برخالف عموم دولتمردان که تورم را اتــاق بازرگانــی ایران تصریح کرد‪ :‬الزم اســت‬ ‫ناشی از گران فروشی فعاالن اقتصادی می دانند؛ موانع سیاســی پیوســتن ایران بــه نظام مالی‬ ‫ما معتقدیم عمده ترین عامل تورم افزون بودن بین المللــی و حضــور در بازارهــای جهانــی را‬ ‫خرج دولت نسبت به دخل اوست‪ .‬وی با اشاره حــذف‪ ،‬فعاالن بخش خصوصــی راه و روش‬ ‫بهاین کهاهلسیاستبرایدهه هانظامبانکیرا فتــح بازارهــا و شــکوفایی تجــارت خارجی را‬ ‫به مثابه کانال توزیع پول دولت دیده اند‪ ،‬عنوان بــه خوبــی می دانند‪ .‬وی با اشــاره بــه این که‬ ‫تگــذاری در واقــع شــکل خاصــی از‬ ‫کرد‪ :‬فعاالن بخش خصوصی گمان می کنند این قیم ‬ ‫نگاه ریشــه فســاد در نظام بانکی و مروج رانت همــان مقررات زایــی غیرضــروری بــوده امــا‬ ‫نقــدر مهــم اســت که بایــد جداگانــه به ان‬ ‫و موجــب ســرکوب بهــره وری در نظــام تولیــد و ا ‬ ‫تگــذاری‬ ‫تجــارت اســت‪ .‬ســاح ورزی بــا اشــاره بــه این که پرداخــت‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬نظــام قیم ‬ ‫بانک کسب و کار خرید و فروش «اعتبار» است‪ ،‬هم مانند سایر اشکال مقررات زایی غیرضرور‬ ‫ادامه داد‪ :‬مثل هر کســب و کار دیگری بهترین بــا شــعار حمایــت ازمــردم ســاخته شــده امــا‬ ‫عملکرد بانک در شــرایطی حاصل م ‬ ‫یشــود که در واقــع بخــش مهمــی از مافیــای فســاد‬ ‫مداخلــه دولت در نظم طبیعی فعالیت هایش در نظــام اقتصــادی و عامــل اصلــی ســرکوب‬ ‫به حداقل های ضروری کاهش یابد‪ .‬نائب رئیس انگیز ههــای تولیــد اســت‪ .‬ســاح ورزی افزود‪:‬‬ ‫اتاقبازرگانیایرانتاکید کرد‪:‬اینکهسیاستمداران خلــع بــازار از کارکرد و جایگاه کشــف قیمت‬ ‫ارز را منبعی راهبردی برای مدیریت اقتصاد کشور و سپردن ان به نهادهای بروکراتیک‪ ،‬اقتصاد‬ ‫میراثشوماقتصادتکمحصولینفتی را از انجــام کارکــرد اصل ـی اش یعنی تخصیص‬ ‫می بینند‪ِ ،‬‬ ‫ادامه‬ ‫وی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ان‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫مرکزگرای‬ ‫و توسعه‬ ‫بهینــه منابــع بــرای تحقــق رشــد پایــدار بــاز‬ ‫داد‪ :‬بازار ارز برای رسیدن به ثبات نیازمند تعمیق م ـی دارد و برهــم زدن رســم کهنــه مداخلــه‬ ‫تگــذاری قــدرت و اراده‬ ‫از طریقتوسعهابزارهایمشتقه‪،‬تسهیلشرایط دولــت در قیم ‬ ‫برای تقویت تجارت خارجی‪ ،‬یعنی پرهیز دولت عظیمــی می خواهــد کــه اگر انجام شــود‪ ،‬کار‬ ‫از مداخــات نمایشــی و غیرکارشناســی اســت‪ .‬مهمــی اســت‪ .‬نائــب رئیــس اتــاق بازرگانــی‬ ‫سالح ورزیعنوان کرد‪:‬بورسبخشمهمیاز رشد لرســتان با اشــاره به این که از دید بســیاری از‬ ‫اقتصادیمبتنیبر کارافرینیناشیاز خلقامکان سیاستمداران خودکفایی باعث قدرت کشور‬ ‫معامله ریســک در نظام اقتصــادی و مهم ترین اســت اما در واقع ایده ای خطرناک براســاس‬ ‫زمینــه نهادی بــرای انجام این معامالت اســت‪ .‬فهمــی غلــط از ماهیــت اقتصاد اســت‪ ،‬بیان‬ ‫نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که کــرد‪ :‬انچــه اقتصاد به ان نیــاز دارد تاب اوری‬ ‫سیاســتمداران مســئول ســود و زیان ســهامداران است و نه خودکفایی و تاب اوری‪ ،‬همان طور‬ ‫و وضعیت شــاخص بورس نیســتند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬کــه در سیاس ـت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫کافی است معامالت شفاف‪ ،‬منصفانه و ازادانه اشــاره شــده‪ ،‬حاصل توازن میــان درونزایی و‬ ‫در بورس تضمین شود تا بورس به کارکرد حقیقی برون گرایــی‪ ،‬خودکفایــی حتــی ا گــر به فرض‬ ‫خودش یعنی خلق ارزش افزوده از طریق فراهم محــال ممکن باشــد؛ باعث کاهــش کارایی و‬ ‫کــردن زمینه معامله ریســک و کمــک به تامین تاب اوری اســت و اقتصاد و کشــور را مستعد‬ ‫مالــی بنگا ههــا بازگــردد‪ .‬وی با اشــاره بــه این که اســیب های بســیار جــدی می کنــد‪ .‬وی ادامه‬ ‫مقررات زایی غیرضرور دهه هاست که به نام داد‪ :‬حــرف و شــعار در رابطــه بــا تولیــد‪،‬‬ ‫حفاظت از حقوق ملت انجام می شود اما در ســرمایه گذاری و بهبــود فضــای کســب وکار‬ ‫واقــع‪ ،‬چاه ویلی اســت که ابی بــرای معاش زیاد اســت ولی بهترین کاری که هر دولتی برای‬ ‫ملــت و ارتقای عملکرد اقتصاد ندارد‪ ،‬عنوان کمک به این حوزه می تواند انجام دهد؛ اصالح‬ ‫کــرد‪ :‬تنها خاصیت این طرح نان رســاندن به رفتارهایش در مورد مسائلی است که در باال در‬ ‫مشتی فاسد در حاشیه بدنه دولت و گروهی رابطه با ان صحبت شد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1143‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫امکانخریدمتریمسکن‬ ‫در بورس از نیمه دوم سال‬ ‫بنــا بــر اعــام معــاون وزیــر‬ ‫یشــود؟‬ ‫چــه زمانی عملیاتی م ‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬بورس مسکن‬ ‫گفت‪ :‬این پروژه براساس برنامه‬ ‫تحت عنــوان «صندوق زمین و‬ ‫زمان بندی موجود در نیمه دوم‬ ‫مسکن» که مراحل نهایی خود‬ ‫ســال جــاری اجرایــی خواهــد‬ ‫را ســپری کرده بــا هدف جذب‬ ‫شــد کــه البتــه بــورس کاال بایــد‬ ‫محمود‬ ‫سرمایه ها برای پروژه ها‪ ،‬حفظ‬ ‫مجوزهای قانونی را از ســازمان‬ ‫محمودزاده‬ ‫ارزشسرمایه هایمردمو امکان‬ ‫بــورس و اوراق بهادار اخذ کند‪.‬‬ ‫خریدمسکنبهصورت کاملو متریاز نیمهدوم معاون وزیر راه و شهرســازی در خصوص عرضه‬ ‫سال جاری و پس از کسب مجوز از سازمان بورس امالک و مســتغالت دولت و نهادهای مختلف‬ ‫و اوراق بهــادار راه انــدازی م ‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گــزارش در بــورس کاال نیــز گفــت‪ :‬براســاس تصمیمــی را‬ ‫ایســنا‪ ،‬حدود دو ســال قبل زمزمه های همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرده است‪،‬‬ ‫وزارت راه و شهرســازی بــا بــازار ســرمایه ایران به نهادهــای مختلف به جــای برگــزاری مزایده به‬ ‫منظور راه اندازی«صندوقزمینومسکن»شنیده شیوه های سنتی باید امالکشان را از طریق بورس‬ ‫شد‪ .‬هدف اولیه این بود که پروژه های مسکونی کاالبهفروشبرسانند کهباتوجهبهاینکهوظیفه‬ ‫و تجاری در بازار سرمایه عرضه شود تا با جذب فروش اموال مازاد دستگاه های دولتی به عهده‬ ‫سرمایه های خرد هم به تولید مسکن کمک شود وزارت اقتصــاد اســت‪ ،‬ایــن موضوع نیز توســط‬ ‫و هم برای ســهامداران ســوددهی داشــته باشد‪ .‬وزارت اقتصاد در حال پیگیری اســت؛ بنابراین‬ ‫خریدمسکنبهشکلمتریو کاملاز ویژگی های گــزارش‪ ،‬موضوع امکان تامیــن مالی پروژه های‬ ‫بورس مســکن محسوب م ‬ ‫یشــود‪ .‬البته در حال حمــل و نقل و مســکن بــا اســتفاده از ظرفیت‬ ‫حاضر شرکتهای بخش خصوصی در بورس کاال بــازار ســرمایه از حــدود دو ســال قبــل مطرح و‬ ‫حضــور دارند امــا وزارت راه و شهرســازی در نظر اواســط اردیبهشت ماه سال گذشــته راه اندازی‬ ‫دارد شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه خود را نیز صندوق های زمین و ساختمان به مرحله توافق‬ ‫که امکان عرضه پروژه های بزرگ مقیاس را دارند ســازمان بــورس و وزارت راه و شهرســازی رســید‬ ‫نیز وارد این عرصه کند‪ .‬در این خصوص محمود امــا تا کنــون مجال اجرا پیدا نکرده اســت‪ .‬این‬ ‫محمودزاده ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه صندوق ها با انچه تحت عنوان بورس امالک و‬ ‫یشــود و اواخر مردادماه‬ ‫و شهرسازی ـ گفته است‪ :‬همکاری میان وزارت راه مستغالت شناخته م ‬ ‫و شهرسازی و بورس کاال از ماه ها قبل اغاز شد که بــا عرضــه یــک واحــد تجــاری توســط شــرکت‬ ‫اینهمکاریاز چندجنبهپیگیریشدهکهتاکنون عمران شهر جدید پردیس وارد مرحله اجرا شد‬ ‫نیز نتایجی مثبتی در این حوزه ها حاصل شده متفاوت اســت‪ .‬در بــورس امــاک‪ ،‬دارایی های‬ ‫اســت‪ .‬یکــی از همکاری های مشــترکی کــه قرار مازاد شــرکتهای دولتی و بانکها برای فروش در‬ ‫یشــود؛ امــا فروش متری‬ ‫است با بورس کاال صورت بگیرد ایجاد صندوق بازار ســرمایه عرضه م ‬ ‫زمین و مســکن اســت کــه مصوبه اصــاح ایین مســکن در واقع جذب سرمایه های خرد برای‬ ‫نامــه ان از دولــت گرفته شــد و به شــرکت های اجرای پروژه های مســکونی و راهســازی است‪.‬‬ ‫و ســازمان های مرتبط با وزارت راه و شهرســازی بر این اساس با کمک این ابزار مالی بورس کاال‬ ‫ابالغ کردیم تا پروژه هایی در این حوزه برای راه کــه اوراق ســلف مســکن نــام دارد‪ ،‬ارزش تمام‬ ‫اندازی صندوق مذکور ارائه کنند‪ .‬وی در پاســخ شــده ســاخت یک واحــد یا یک پــروژه‪ ،‬تبدیل‬ ‫به این سوال که اجرایی شدن همکاری با بورس به ورقه های کوچک بهادار می شود و در بازار‬ ‫کاال بــرای راه انــدازی صنــدوق زمیــن و مســکن توسط انبوه ساز عرضه می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سنگ بنای استراتژیک ترین ابرپروژهکشور‬ ‫در فوالد مبارکه گذاشته شد‬ ‫مدیــر ناحیــه فوالدســازی و ریخت هگــری مداوم‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬در ســال گذشته سنگ‬ ‫بنای اســتراتژیک ترین ابرپروژه کشــور یعنی انتقال‬ ‫نفت خام گوره به جاسک در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫به درســتی بنیان گذاشــته شــد و پس از ازمایشــات‬ ‫الزم بــه تولیــد انبــوه ‪ ۴۰۰‬هزار تن تختــال مورد نیاز‬ ‫این پروژه ملی دست یافتیم؛ در حال حاضر هم اگر‬ ‫محدودیتانرژیبرداشتهشوداینشرکتمیتواند‬ ‫به کمبود نیاز داخلی به عنوان تامین کننده نیمی از‬ ‫فوالد کشور پاسخ دهد‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬غالمرضا سلیمی‪ ،‬مدیر‬ ‫ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬در برنامه گفتگوی هفته که به صورت زنده‬ ‫از شــبکه اصفهــان پخش شــد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬در کلیه‬ ‫صنایعکشور وبهویژهصنایعفوالدی‪،‬استراتژی های‬ ‫بلندمدت و کوتاه مدت تدوین و اهداف سال اتی‬ ‫یشــود که شرکت فوالد‬ ‫و افق اینده برنامه ریزی م ‬ ‫مبارکه همواره در این زمینه پیشگام بوده است؛ این‬ ‫شرکت به منزله سازمان متعالی‪ ،‬استراتژی «توسعه‬ ‫محصول» و «بومی سازی» را در دستور کار خود قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬شرکتفوالدمبارکههموارهدر تیررس‬ ‫تحریم هایظالمانهقرار داشتهو در سالگذشتههم‬ ‫دو مرتبه تحریم شد و نیاز بود که رویکرد تکیه بر‬ ‫توانمندیداخلیراتقویت کند؛اقدامی کهنتایجان‬ ‫خودش را در تولید محصوالت و گریدهای فوالدی‬ ‫جدید نشان داد‪.‬‬ ‫مدیــر ناحیــه فوالدســازی و ریخت هگــری مداوم‬ ‫شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه با عزم فوالدمردان خود گریدهای مختلف‬ ‫فــوالدی را تولیــد کــرده و با تجهیز ماشــین االت و‬ ‫ارتقــای دانــش و اراده کارکنانــش بــه ســمت تولید‬ ‫محصوالت مورد نیاز داخلی گام برداشت‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بر عــزم و توانمنــدی فوالدمردان‬ ‫در تولیــد تختال ‪ API‬مخصوص انتقال نفت خام‪،‬‬ ‫اذعان داشــت‪ :‬تا ســال گذشــته‪ ،‬لوله های مورد نیاز‬ ‫یشــدند و‬ ‫بــرای انتقال نفت خام به کشــور وارد م ‬ ‫این دغدغه در شــرکت فوالد مبارکه وجود داشت‬ ‫کــه چــرا نباید این محصــول در داخل کشــور تولید‬ ‫نهایتا این دغدغه‬ ‫شود تا مانع از خروج ارز شویم؟ ً‬ ‫با یک کار تیمی در سطح ملی به سرانجام رسید و‬ ‫شرکت فوالد مبارکه توانست با انسجام مدیریتی‪،‬‬ ‫تختا لهــای مــورد نیاز انتقال نفت خــام از گوره به‬ ‫جاسک را برای نخستین بار در کشور تولید کند‪.‬‬ ‫سنگ بنای استراتژیک ترین ابرپروژه کشور‬ ‫در فوالد مبارکه‬ ‫ســلیمی با اشــاره به برگزاری جلسات متعدد و‬ ‫تعامل سازنده با وزارت نفت‪ ،‬شرکت فوالد اکسین‬ ‫و شــرکت های لول هســازی در ابرپــروژه انتقــال نفت‬ ‫خام گوره به جاسک گفت‪ :‬تولید تختال های ‪API‬‬ ‫به معنای واقعی کلمه‪ ،‬تجلی کار گروهی در سطح‬ ‫کالن کشور بود و شرکت فوالد مبارکه به عنوان پایه‬ ‫و اساس تولید این نوع تختال به نیاز وزارت نفت به‬ ‫خوبی پاسخ داد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگرچه در سال های گذشته‪ ،‬تولید‬ ‫تختال های مورد نیاز انتقال نفت ترش مطرح شده‬ ‫بــود امــا امــکان ان فراهــم نبود تــا این که در ســال‬ ‫گذشــته سنگ بنای اســتراتژیک ترین ابرپروژه کشور‬ ‫یعنی انتقال نفت خام گوره به جاسک در شرکت‬ ‫فوالد مبارکه به درستی بنیان گذاشته شد و پس از‬ ‫ازمایشــات الزم بــه تولید انبــوه ‪ 400‬هزار تن تختال‬ ‫مورد نیاز این پروژه ملی دست یافتیم‪.‬‬ ‫مدیــر ناحیــه فوالدســازی و ریخت هگــری مداوم‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه بیان داشت‪ :‬این بستر علمی‬ ‫در شرکت فوالد مبارکه برای تولید تختال های مورد‬ ‫نیاز انتقال نفت ترش سبک و سنگین فراهم شد و‬ ‫امروز قادر هستیم انواع و اقسام گریدهای مورد نیاز‬ ‫فوالدی انتقال نفت یا‪ API‬را تولید کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان داشــت‪ :‬ماهیــت‬ ‫صنایــع فــوالدی ا گــر مدیریــت نشــود االیندگی‬ ‫دربردارد اما از انجا که مســائل زیســت محیطی‬ ‫دغدغه همیشــگی شــرکت فــوالد مبارکــه بوده‬ ‫بــا برنامه ریــزی کالن در راســتای کاهــش تولیــد‬ ‫غبــار‪ ،‬این شــرکت با بهره گیــری از تکنولوژی روز‬ ‫و اســتفاده از سیستم های مکنده بسیار قوی در‬ ‫مســیر کاهش االیندگی گام های موثری برداشته‬ ‫اســت چراکــه بــا اســتراتژی اینده نگــری و اتخاذ‬ ‫اســتانداردهای روز دنیــا‪ ،‬درصــدد اســت کــه به‬ ‫تولید فوالد سبز دست یابد‪.‬‬ ‫با نورد گرم ‪ ،2‬صادرات فوالد با ارزش‬ ‫ویبااشارهبهویژگی هایتختال‪ API‬تولیدشده‬ ‫در شــرکت فــوالد مبارکــه تصریــح کرد‪ :‬نفــت خام‬ ‫خاصیت خورندگی دارد و تختال مورد نیاز بایستی‬ ‫از استانداردهایالزمبرخوردار باشد؛تولیداین گونه‬ ‫گریدهای فوالدی در انحصار چند کشــور اســت و‬ ‫اکنون ایران با همت شــرکت فوالد مبارکه در زمره‬ ‫این کشورها قرار دارد‪.‬‬ ‫ســلیمی به عناصر الیاژی و عملیــات تولید این‬ ‫تختال ها اشــاره کرد و یاداور شــد‪ :‬عناصر الیاژی به‬ ‫کاررفته در تختال های ‪ API‬متنوع است و با کنترل‬ ‫بهــای شــیمیایی ایــن گرید‬ ‫عناصــر الیــاژی و ترکی ‬ ‫یشــود و شــرکت فــوالد مبارکه با‬ ‫فــوالدی تولید م ‬ ‫مجهــز بودن به پلنــت گاززدایی امــکان تولید این‬ ‫گریدهای فوالدی را دارد؛ این گرید فوالدی هم در‬ ‫ترکیب شیمیایی و هم عملیات تولید‪ ،‬گرید ویژه ای‬ ‫است و شرایط خاص و زمان بندی شده برای تولید‬ ‫ان مــورد نیــاز اســت‪ ،‬پــس از ان ســیکل خنک کاری‬ ‫متفاوتینیازمنداستکهبایستیمدیریتشود‪.‬‬ ‫وی در ادامه متذکر شــد‪ :‬کارکنان شــرکت فوالد‬ ‫مبارکهباتکیهبر خودباوری‪،‬عزمراستینخودرابرای‬ ‫تولید انواع گریدهای فوالدی جزم کرده اند تا امید و‬ ‫نشاط را به جامعه تزریق کنند و به جرات می توان‬ ‫گفت تولید تختال های مخصوص انتقال نفت خام‬ ‫برای نخستین بار در کشور اقدامی جسورانه بود و‬ ‫نقش مدیریت عالی شرکت فوالد مبارکه در راهبری‬ ‫این دستاورد‪ ،‬مهم و ارزنده است و تولید این تختال‬ ‫‪ ،API‬سراغاز تولید گریدهای مورد نیاز وزارت نفت‬ ‫خواهدبود‪.‬‬ ‫مدیــر ناحیــه فوالدســازی و ریخت هگــری مداوم‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه مزایای تولیــد این نوع تختال‬ ‫را برشــمرد و توضیــح داد‪ :‬یــک محصــول جدیــد و‬ ‫اســتراتژیک که برای نخســتین بار در شرکتی تولید‬ ‫یشــود‪ ،‬بــر اســاس اقدامی همدالنه و منســجم‬ ‫م ‬ ‫حاصل می شود که از نظر معنوی به پرسنل انگیزه‬ ‫می دهــد اما عــاوه بر این تولید این تختال باعث‬ ‫جلوگیری از خروج ‪ 500‬میلیون یورو از کشور شد تا‬ ‫با توانمندی تولید این گرید و ارتقای کیفی و کمی‬ ‫محصوالت‪،‬زمینهثبتسفارشاتمتعددبرایانواع‬ ‫دیگر فوالد هم فراهم شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر‬ ‫اهمیت تولید در کشور عنوان کرد‪ :‬در سال جهش‬ ‫تولید‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه به رغم تمام تهدیدات‬ ‫و تحریم ها توانست نسبت به سایر صنایع دیگر در‬ ‫تحقق شعار سال اقدام کند و امسال هم در همین‬ ‫مســیر گام های مهمی برداشــته اســت چراکه ما در‬ ‫فوالدمبارکهبهعنوانبزرگ ترینبنگاهاقتصاد کشور‬ ‫بــه دنبال این هســتیم تا با پشــتیبانی از ارگان های‬ ‫کشوری بتوانیم موانع را بزداییم و با تامین ورق های‬ ‫مورد نیاز صنایع پایین دستی نسبت به رفع موانع‬ ‫اینواحدهااقدام کنیم‪.‬‬ ‫دستاوردهای طالیی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در مسیر تولید‬ ‫سلیمی در ادامه به دستاوردهای شرکت فوالد‬ ‫مبارکــه پرداخــت و اذعــان داشــت‪ :‬ســال جهــش‬ ‫تولید‪ ،‬سال طالیی شرکت فوالد مبارکه بود چراکه‬ ‫بــه رکوردهــای متعــددی در تولیــد از نظــر کمــی و‬ ‫کیفی دست یافتیم؛ در سال گذشته از رکورد تولید‬ ‫‪ 7‬میلیــون تن فــوالد عبور کردیــم و این مهم برای‬ ‫شرکتی که تامین کننده نیمی از فوالد کشور است‪،‬‬ ‫دســتاورد ارزنده ای محسوب می شود؛ همچنین در‬ ‫سال گذشته گروه فوالد مبارکه توانست به تولید ‪10‬‬ ‫میلیون تن فوالد خام دست یابد که این دستاوردها‬ ‫را بایــد بــه تنوع محصوالت به ویــژه در فوالدهای‬ ‫نهاییضمیمهکرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ســال جهــش تولیــد‪ ،‬بــرای‬ ‫نخستین بار‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه توانست به تولید‬ ‫تختال هاییباضخامت‪250‬میلی متر دستیابدکه‬ ‫بسیار مسرت بخش بود؛ تولید تختال ‪ 300‬میلی متر‬ ‫هم از دیگر دستاوردهای این شرکت در سال گذشته‬ ‫بودبه ویژهزمانی کهتولیداینمحصولدر دنیاویژه‬ ‫و انحصاری است‪.‬‬ ‫مدیــر ناحیــه فوالدســازی و ریخت هگــری مداوم‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکه خاطرنشــان کرد‪ :‬کاربــرد این‬ ‫تختال ها در صنایع گاز و کشتی سازی است و منجر‬ ‫بــه بهبود کیفیت و کمیت در صنایع پایین دســتی‬ ‫یهــا» هم در‬ ‫مــی شــود؛ «پشــتیبانی ها و مانع زدای ‬ ‫شرکتفوالدمبارکهطوفانیبودچراکهتوانستیمبه‬ ‫دستاورد تولید تختال با عرض ‪ 2‬متر برای نخستین‬ ‫بار در کشــور دســت یابیم که این محصول هم در‬ ‫صنایعنفتیو کشتی سازیاستراتژیکو مهماست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این دستاوردها اظهار کرد‪ :‬نکته‬ ‫قابــل توجــه ایــن اســت کــه ایــن تختال ها تا ســال‬ ‫یشــد و با همــت و تکیه‬ ‫گذشــته بــه کشــور وارد م ‬ ‫بــر توان پرســنل فــوالد مبارکه توانســتیم در مســیر‬ ‫بی نیازی کشور به واردات این تختال ها اقدام کنیم‬ ‫که امیدواریم در سال های اتی با پروژه ها و توسعه‬ ‫محصول بتوانیم گریدهای فوالدی را تنوع ببخشیم‬ ‫و دستاوردهای این شرکت را به جامعه عرضه کنیم‪.‬‬ ‫وی به مسئولیت های اجتماعی این شرکت هم‬ ‫پرداخت و افزود‪ :‬یکی از رسالت های شرکت فوالد‬ ‫مبارکه ایفای مسئولیت های اجتماعی است و ما به‬ ‫این مسئله ایمان داریم که نمونه بارز ان خود را در‬ ‫روزهایفوقبحرانی کروناو باتامینبیشاز ‪ 18‬هزار‬ ‫تن اکسیژن رایگان در مراکز درمانگر نیمی از کشور‬ ‫نشــان داد‪.‬مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری‬ ‫مــداوم شــرکت فــوالد مبارکــه تاکیــد کــرد‪ :‬از‬ ‫انجــا که شــرکت فــوالد مبارکه در فــات مرکزی‬ ‫واقــع شــده اهمیــت کاهــش مصرف اب بســیار‬ ‫مهــم و ویــژه اســت و این شــرکت بــرای کاهش‬ ‫بهر هبــرداری از اب خــام اقدامــات ارزنــده ای‬ ‫انجــام داده اســت؛ میــزان مصــرف اب صنایــع‬ ‫فــوالدی بــه ازای تولیــد هــر تــن ‪ 7‬متــر مکعب‬ ‫اســت اما شــرکت فــوالد مبارکه این میــزان را به‬ ‫حدود ‪ 2.5‬مترمکعب برای هر تن تولید فوالد‪،‬‬ ‫کاهــش داده اســت‪ .‬از ســوی دیگــر بازچرخانی‬ ‫اب در شــرکت فــوالد مبارکه و توســعه احداث‬ ‫شبکه و تصفیه خانه های فاضالب در بیش از ‪9‬‬ ‫شهرســتان برای استفاده از پساب شهری‪ ،‬اقدام‬ ‫دیگــری اســت کــه مصــرف اب خــام را در ایــن‬ ‫کارخانه به حداقل رسانده است‪.‬‬ ‫افزوده محقق می شود‬ ‫ســلیمی در ادامه به دســتاوردهای صادراتی‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه هــم پرداخــت و توضیح‬ ‫داد‪ :‬شــرکت فوالد مبارکه محصوالت ورق گرم‪،‬‬ ‫ســرد و تختــال تولیــدی را بــا مزایــای رقابتــی به‬ ‫تمام دنیا صادر می کند؛ در حال حاضر‪ ،‬ظرفیت‬ ‫ماهیانــه نــورد شــرکت فــوالد مبارکــه‪ 450 ،‬الــی‬ ‫‪ 500‬هــزار تــن اســت و ظرفیت فوالدســازی بالغ‬ ‫بــر تولیــد ‪ 700‬هــزار تــن فــوالد در ماه اســت به‬ ‫ایــن معنا که حــدود ‪ 250‬هزار تن مازاد ظرفیت‬ ‫عمدتا در مســیر صــادرات قرار‬ ‫تولیــد داریــم که‬ ‫ً‬ ‫می گیرد؛ اگرچه صادرات امتیاز مثبتی محسوب‬ ‫یشــود و برای کشور ارزاوری دارد اما به علت‬ ‫م ‬ ‫ان که تختال با ارزش افزوده باال همراه نیســت‬ ‫در مســیر صــادرات قــرار نمی گیــرد و بــه نوعــی‬ ‫خام فروشــی اســت‪ .‬تختال از نظر انــرژی‪ ،‬اب و‬ ‫زیست محیطی بیشــترین میزان انرژی را مصرف‬ ‫می کنــد و در مراحــل بعــدی یعنــی فرایندهــای‬ ‫نورد گرم و سرد به ارزش افزوده دست می یابد‪.‬‬ ‫روند توســعه ای که در طرح نورد گرم ‪ 2‬شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت ابرپــروژه نورد گــرم ‪2‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این پروژه مهم شرکت فوالد مبارکه‬ ‫چند سالی است که در دستور کار شرکت قرار دارد‬ ‫و در دو ســال اخیر به پیشرفت های خوبی دست‬ ‫یافته اســت و امیدواریم در سال جاری با همکاری‬ ‫ارگا نهــای مربوطــه‪ ،‬این ابرپروژه ســرعت بگیرد و‬ ‫تولیدات تختال شــرکت فــوالد مبارکه نوردشــده و‬ ‫ورق نهایی با ارزش افزوده باال صادر شود‪.‬به گفته‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه‪ ،‬محصــوالت ایــن شــرکت توانســته‬ ‫اســت هم به نیاز بازار داخل پاســخ دهد و هم با‬ ‫اســتانداردهای کیفی و قیمتی در بازارهای جهانی‬ ‫عرضه شــود‪ ،‬چراکه اگر مزایای رقابتی محصوالت‬ ‫عرضه شده شرکت فوالد مبارکه در بازارهای جهانی‬ ‫بــه نیاز مشــتریان پاســخ ندهــد از گردونــه رقابت‬ ‫حذف می شــود‪.‬وی با اشاره به این که محصوالت‬ ‫شرکت فوالد مبارکه به بازارهای اروپا‪ ،‬چین و اسیای‬ ‫جنــوب شــرقی صــادر می شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اگــر‬ ‫قیمت محصوالت و هزینه تولیدشــده متناسب با‬ ‫قطعادر اینعرصهدوام‬ ‫قیمت هایجهانینباشد‪ً ،‬‬ ‫نخواهیم اورد و با توجه به این که تمام قیمت ها‬ ‫در زنجیره تامین و تولید فوالد‪ ،‬جهانی اســت این‬ ‫شــرکت توانســته جایگاه خوبی در زمینه صادرات‬ ‫اعــم از قیمــت و کیفــت محصــوالت فــوالدی در‬ ‫جهان داشته باشد و با ارتقای مزایای رقابتی بتواند‬ ‫هزین ههــای تما مشــده تولیــد را بــه حداقل کاهش‬ ‫دهد‪.‬ســلیمی در پایان با اشــاره به این که شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه تابع سیاست های وزارت صمت است‪،‬‬ ‫یاداور شــد‪ :‬هر تصمیمی که در ســطح کالن اتخاذ‬ ‫شــود‪ ،‬در دســتور کار بزرگترین واحد صنعتی کشور‬ ‫قرار می گیرد و امیدواریم با رفع موانع تولید از جمله‬ ‫محدودیت های انرژی‪ ،‬این شرکت بتواند به کمبود‬ ‫نیــاز داخلی به عنــوان تامین کننده نیمــی از فوالد‬ ‫کشــور پاسخ دهد و این امادگی را داریم که کمبود‬ ‫تولید در دو ماه گذشته را جبران کنیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‬ ‫رفعموانعحضور موثر بخشخصوصیدر شهرک هایصنعتی‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از اصالح‬ ‫اساســنامه ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های‬ ‫صنعتی ایران به منظور حضور موثر و بیشتر بخش‬ ‫خصوصیدر شهرک هایصنعتیخبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری هم وطن‪ ،‬علی رسولیان‬ ‫بــا اعالم این خبــر در گفت وگو با خبرنگاران اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬با تالش های صورت گرفته از سال گذشته‬ ‫تــا کنون که از ســوی مقام معظم رهبری به عنوان‬ ‫ســال «تولید؛ پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها» مزین‬ ‫شده است‪ ،‬هیات وزیران در نشست خود به منظور‬ ‫حضور موثر و بیشتر بخش خصوصی و رفع موانع‬ ‫موجــود در شــهرک ها و نواحی صنعتــی‪ ،‬با اصالح‬ ‫اساسنامه این ســازمان به عنوان سازمان توسعه ای‬ ‫متولیصنایع کوچکو متوسط کشور موافقت کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به موجب اصالح اساسنامه مذکور؛‬ ‫مطالعــه‪ ،‬بررســی و برنامه ریــزی همه جانبــه برای‬ ‫احــداث شــهرک های صنفــی تولیــدی و صنعتــی‪،‬‬ ‫انجــام عملیات و خدمــات مورد نیاز شــرکت های‬ ‫زیرمجموعه در تمامی زمینه ها برای توسعه صنایع‬ ‫شهــای اجرایی مناســب‬ ‫کوچــک و به کارگیــری رو ‬ ‫«مشارکتبخشعمومیـخصوصی»از قبیلتامین‬ ‫منابع مالی‪ ،‬ساخت‪ ،‬بهره برداری و واگذاری‪ ،‬تامین‬ ‫منابع مالی‪ ،‬ساخت و بهره برداری‪ ،‬طرح و ساخت‬ ‫کلید در دست و یا ساخت‪ ،‬بهره برداری و مالکیت‬ ‫با پیش بینی تضمین های کافی و تدابیر بودجه ای‬ ‫برای ایجاد هماهنگی در احداث‪ ،‬اجرا و اداره امور‬ ‫شهرک های صنعتی و نظارت بر ان ها‪ ،‬به موضوع‬ ‫فعالیت های ســازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتــی ایــران اضافــه شــد‪.‬رئیس هیات مدیــره و‬ ‫مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های‬ ‫صنعتــی ایــران اضافه کــرد‪ :‬همچنین ســرمایه این‬ ‫ســازمان از مبلــغ ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۵۶۳‬میلیــون ریال به‬ ‫مبلــغ ‪ ۶۷۲‬میلیــارد و ‪ ۲۱۹‬میلیــون ریــال افزایــش‬ ‫می یابد که به مبلغ ‪۱۹۰‬ر‪۷۲۲‬ر‪ ۶‬ســهم یکصد هزار‬ ‫ریالی با نام تقسیم می شود که تمام ان متعلق به‬ ‫دولتو غیرقابلانتقالمی باشد‪.‬‬ ‫رسولیان ادامه داد‪ :‬بر اساس بند (‪ )۲‬ماده (‪)۴‬‬ ‫اساســنامه ســازمان صنایــع کوچک و شــهرک های‬ ‫صنعتیایران‪،‬ایجادزمینه هایالزمبرایراه اندازی ‪،‬‬ ‫هدایــت و توســعه ســرمایه گذاری های بخــش‬ ‫غیردولتــی در صنایع کوچــک به ویــژه در مناطــق‬ ‫کمتــر توســعه یافتــه در چارچــوب سیاس ـت های‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت و مشــارکت در‬ ‫ق شــرکت های زیرمجموعــه‬ ‫ایجــاد ا نهــا از طری ـ ‬ ‫فراهــم خواهــد شــد‪.‬وی بیــان کــرد‪ :‬همچنین به‬ ‫موجــب بنــد (‪ )10‬مــاده (‪ )۴‬اساســنامه‪ ،‬مطالعه ‪،‬‬ ‫بررســی و برنامه ریــزی همــه جانبه بــرای احداث‬ ‫شــهرک های صنعتی اعم از عمومی ‪ ،‬تخصصی از‬ ‫جمله صنایع تبدیلی ‪ ،‬کشــاورزی و غیره ‪ ،‬فناوری ‪،‬‬ ‫مجموعــه کارگاهــی‪ ،‬زادپــروری (انکوباتــوری ) و‬ ‫شــهرک های صنفی‪ ،‬از جمله موضوعات فعالیت‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫می باشــد‪.‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫انجــام عملیات و خدمات مورد نیاز شــرکت های‬ ‫زیرمجموعه در تمامی زمینه ها (فنی ‪ ،‬مالی ‪ ،‬اداری ‪،‬‬ ‫خدماتی ‪ ،‬اموزش و توسعه صنایع کوچک ‪ ،‬اطالع‬ ‫ رســانی ‪ ،‬بازرگانــی و مشــاوره ای ) بــرای گســترش و‬ ‫تامین تاسیســات زیربنایی شــهرک های صنعتی و‬ ‫ســایر خدمات مورد نیاز را نیز از دیگر محورهای‬ ‫فعالیــت ایــن ســازمان در بنــد (‪ )13‬مــاده (‪)۴‬‬ ‫اساسنامه عنوان کرد که با اصالحات انجام شده‪،‬‬ ‫ارتقاء یافته است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫انتصاب سرپرست‬ ‫حراست شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫اییــن تکریــم مدیــر حراســت و معارفه سرپرســت‬ ‫جدیدحراستشرکتفوالدمبارکهباحضور مدیرعامل‪،‬‬ ‫معاونیــن و مدیران این شــرکت برگزار شــد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫رویــداد امــروز‪ ،‬حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکه در این ایین ضمن تســلیت به مناســبت‬ ‫ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین (ع) اظهارکرد‪:‬‬ ‫تصمیــم بر ان شــد تا اقــای نصرال ه صالحــی قائم مقام‬ ‫فعلی حراست شرکت فوالد مبارکه را از داخل خانواده‬ ‫این شــرکت به عنوان سرپرست حراست انتخاب کنم‪.‬‬ ‫وی با بیان این که شــرکت فوالد مبارکه طی ‪ 2/5‬ســال‬ ‫گذشت افتخار استفاده از خدمات اقای فخارزاده را به‬ ‫عنوان مدیر حراســت این شــرکت داشته اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ایشان سابقه و تجربیات بسیار خوبی در حوزه حراست‬ ‫داشتند‪ .‬مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه گفت‪:‬‬ ‫قطعــا از خدمــات اقــای فخــارزاده در حوزه های دیگر‬ ‫ً‬ ‫شــرکت استفاده خواهیم کرد چراکه ایشان با توجه به‬ ‫سوابق مدیریتی موفق می توانند خدمات ارزشمندی را‬ ‫در دیگر بخش های شرکت فوالد مبارکه نیز ارائه دهند‪.‬‬ ‫وی در پایــان ضمــن قدردانــی از زحمــات مدیر ســابق‬ ‫حراست شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪ :‬برای اقای‬ ‫صالحی که قبول زحمت کردند و مسئولیت سرپرستی‬ ‫حراست این شرکت را پذیرفتند نیز ارزوی موفقیت دارم‪.‬‬ ‫کریم فخارزاده مدیر سابق حراست شرکت فوالد مبارکه‬ ‫نیــز در ایــن جلســه تصریح کــرد‪ :‬یکــی از اولویت های‬ ‫کاری ما طی ‪ 2/5‬ســال گذشــته در این مجموعه انجام‬ ‫اقدامــات پیشــگیرانه بــوده اســت تــا در صــورت بــروز‬ ‫ســریعا بــرای رفــع ان ورود پیدا‬ ‫کوچک تریــن مشــکل‪،‬‬ ‫ً‬ ‫کنیم‪ .‬وی با بیان این که ما سرباز نظام و انقالب اسالمی‬ ‫هســتیم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬مــا بــه کمک همــکاران خوبی که‬ ‫داشــتیم‪ ،‬وظیفه خود را به بهترین نحو انجام داده ایم‬ ‫و اگــر امــروز دشــمنان نظام جمهوری اســامی درصدد‬ ‫وارد کردن ضرباتی به شرکت فوالد مبارکه بوده اند که‬ ‫موفق نشده و شکست خورده‪‎‬اند؛ ما هر کاری که مورد‬ ‫رضایت خداوند به نفع نظام جمهوری اســامی بوده‬ ‫را انجــام داده ایم‪ .‬نصرال ه صالحی سرپرســت حراســت‬ ‫شرکت فوالد مبارکه نیز در این ایین بیان کرد‪ :‬امیدوارم‬ ‫بتوانمدر اینمسئولیتروسفیدباشیم‪،‬بهانچه کهمورد‬ ‫رضایت خداوند و همچنین اهداف و سیاست های این‬ ‫شرکت است‪ ،‬عمل کنم و در کنار معاونین و مدیران این‬ ‫شرکت گام هایی را در جهت رفع موانع تولید بردارم تا‬ ‫فوالد مبارکه همچنان در سطح جهان بدرخشد‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر اســت‪ ،‬مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در پایان با‬ ‫اهــدای لوح تقدیر از خدمات کریم فخارزاده قدردانی‬ ‫و نصرالــه صالحی را به عنوان سرپرســت حراســت این‬ ‫شرکتمعرفیکرد‪.‬‬ ‫گرانی سیمان‪ ،‬کارگران‬ ‫ساختمانی را بیکار کرد!‬ ‫نایبرییس کانونعالیانجمنهایصنفی کارگران‬ ‫ساختمانی با بیان اینکه قطعی برق و ماینرها ربطی به‬ ‫افزایش قیمت سیمان و دیگر مصالح ساختمانی ندارد‪،‬‬ ‫گفت که گرانی سیمان بسیاری از کارگران ساختمانی را‬ ‫بیکار و پروژه ها را متوقف کرد‪ .‬هادی ساداتی در گفتگو‬ ‫باایسنااظهار کرد‪:‬متاسفانهافزایشقیمتسیمانمدتی‬ ‫در روند فعالیت کارگرا ن ساختمانی اختالل ایجاد کرد و‬ ‫باعث توقف پروژه ها شــد؛ در حال حاضر نیز بســیاری‬ ‫از کارگران ساختمانی بیکارند و افزایش قیمت مصالح‬ ‫ســاختمانی از جمله ســیمان بر فعالیت انهــا تاثیرگذار‬ ‫بوده است‪ .‬وی با بیان اینکه در باال رفتن قیمت مصالح‬ ‫ساختمانی کسی حاضر به پیگیری نیست و با ضعف‬ ‫نظارت نهادها و دستگاه های نظارتی روبه رو هستیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ســال گذشــته قیمتی که در مورد ســیمان توافق‬ ‫کرده بودند ‪ ۳۳‬هزار تومان بود و قیمتی بود که زیرنظر‬ ‫سازمان حمایت تعیین شده بود ولی امسال به پاکتی‬ ‫‪ ۸۵‬هزار تومان رسید و دست اخر هم قیمت را به ‪۹۰‬‬ ‫هزار تومان و حتی ‪ ۱۵۰‬هزار تومان رساندند و بازار را به‬ ‫هم ریختند‪ .‬ساداتی درباره تاثیر قطعی برق بر فعالیت‬ ‫کارخانه های سیمان گفت‪ :‬ماینرها و قطعی برق ربطی‬ ‫به این مساله ندارد‪ ،‬چطور ممکن است به یکباره همه‬ ‫کارخانه ها با هم در تولید ســیمان دچار مشــکل شوند‬ ‫ا ن هم در شــرایطی که قطعی برق در ســاعات خاصی‬ ‫اتفاق می افتد؟ لذا این مساله که ماینرها دلیل افزایش‬ ‫قیمت سیمان شده اند را قبول ندارم و معتقدم برخی‬ ‫شــرکت های ســیمان بــا هــم البــی و تعطیــل می کنند‬ ‫تــا قیمت ها را باال بکشــند و بازار را متشــنج کننــد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬متاســفانه در جریان افزایش قیمت مصالح‬ ‫ساختمانی به ویژه سیمان هیچ کسی اعتراض نمی کند‬ ‫و حرفی نمی زند که دلیل باال رفتن قیمت ها چیســت‬ ‫و پیگیــری نمی کند که چرا قیمت مصالــح بی رویه باال‬ ‫می رود و سازمان های نظارتی که نیازی به بردن نامشان‬ ‫نیســت حتی شــورای عالی نظارت وزارت صمت همه‬ ‫تســلیم این جریان می شــوند‪ .‬نایب رئیس کانون عالی‬ ‫انجمن هــای صنفی کارگران ســاختمانی با بیــان اینکه‬ ‫افزایش بی رویه قیمت مصالح ســاختمانی بر ساخت‬ ‫و سازها و فعالیت کارگران ساختمانی تاثیرگذار است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر شرایط هنوز مطلوب نیست و‬ ‫در توزیع سیمانمشکلداریم‪.‬‬ ‫مصالح و ســیمان به دست ما نمی رسد که کارگران‬ ‫ســاختمانی بتواننــد مشــغول کار باشــند و پروژ ههــای‬ ‫ســاختمانی از ایــن وضعیت متاثر هســتند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫مصالحــی مثــل ســیمان و فــوالد و میلگرد بــه گونه ای‬ ‫نیست که از قبل بشود انها را ذخیره کرد و باید مرحله به‬ ‫مرحله تامین کرد چون پروژه های ساختمانی این امکان‬ ‫را ندارنــد کــه یکجا خرید کننــد و ان را مرحله ای تامین‬ ‫می کننــد لذا این مســاله پروژه هایی هم که می خواهد‬ ‫به تازگی شــروع شــود متوقف و عده زیادی از کارگران‬ ‫ساختمانیرابیکار می کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪ 4‬اطالع رسانی‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫‪4‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪-9-1170‬شماره‪ ، 140060302006002844 :‬تاریخ‪ 1400/05/09 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در‬ ‫وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000062‬مربوط به تقاضای‬ ‫اقای‪/‬خانم قدمعلی شیروی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از‬ ‫اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی‬ ‫را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات‬ ‫ضمیمه شامل سند ‪ 137268‬مورخ ‪ 81/05/17‬دفتر ‪ 73‬و سند ‪ 38284‬مورخ ‪ 84/11/25‬دفتر ‪ 35‬و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به‬ ‫ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز‬ ‫گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا‬ ‫مالکیت اقای‪/‬خانم قدمعلی شیروی به شناسنامه شماره ‪ 10995‬کدملی ‪ 1142334821‬صادره فرزند تقی نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 77/79‬مترمربع پالک شماره ‪ 508‬فرعی از ‪ 85‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به‬ ‫طول ‪ 8/35‬متر درب و دیوار به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 9/90‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 7/8‬متر‬ ‫دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا در سه قسمت که دوم شمالی است به طول ‪ 5/86‬متر و ‪ /45‬متر و ‪ 3/61‬دیوار به‬ ‫دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی‬ ‫تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/16 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/31 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1172177‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1365‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۲۱۵۱‬مورخه ‪ 1400/05/13‬هیات به شماره کالسه ‪-۷۵‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای فرهاد‬ ‫محمد زاده فرزند حسن بشماره شناسنامه ‪ ۶۶۳‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب منزل‬ ‫مسکونی به مساحت ‪ 119/89‬مترمربع از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان‬ ‫شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای مراد علی باغچقی فرزند قهرمان محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/31:‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/06/15:‬احمد اصغری شیروان‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/3296‬م الف‬‫اگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول مرحله اول‬ ‫‪ -9-1366‬به موجب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی فردوس رای بر تقسیم‬ ‫ماترک مرحوم سید عبدالکریم رحیمی بین ورثه نامبرده خانم فضه سادات رحیمی و سیده فاطمه‬ ‫نساء رحیمی و اقای سید ابراهیم رحیمی صادره گردیده است‪ .‬لذا ماترک مرحوم شامل ‪ -۱‬نصف‬ ‫یک باب منزل مسکونی واقع در روستای مهرانکوشک با مساحت کل ‪ ۴۴۰‬مترمربع دارای دو‬ ‫درخت انار و یک درخت بادام‪ ،‬قسمت مسکونی از مصالح خشت و گل و سقف بصورت ضربی‬ ‫ساخته شده و منزل دارای امتیازات اب و برق و گاز و تلفن می باشد و در حال حاضر در اختیار‬ ‫سیده فاطمه نساء رحیمی است که برابر نظریه کارشناس به مبلغ ‪ 1/000/000/000‬ریال ارزیابی‬ ‫گردیده است ‪ -۲‬بندسار معروف به سلطانی به مساحت ‪ ۱۸۱۸‬مترمربع واقع در زیر جاده اصلی و در‬ ‫مستثنیات پالک ‪-۸‬اصلی مهرانکوشک واقع که در حال حاضر فاقد کشت و کار و در تصرف همه‬ ‫ورثه می باشد که برابر نظریه کارشناس به مبلغ ‪ 40/000/000‬ریال ارزیابی گردیده است ‪ -3‬بندسار‬ ‫معروف به میان رود به مساحت کل ‪ 9148‬مترمربع واقع در زیر جاده اصلی ابگرم و در مستثنیات‬ ‫پالک ‪-۸‬اصلی مهرانکوشک واقع که در حال حاضر در تصرف خانم فضه رحیمی و در مساحت‬ ‫‪ 2738‬مترمربع ان گندم دیم کاشت می باشد که برابر نظریه کارشناس به مبلغ ‪200/000/000‬‬ ‫ریال ارزیابی گردیده است ‪ -۴‬بندسار معروف به تک کرو به مساحت کل ‪ 10142‬مترمربع واقع در‬ ‫حاشیه رودخانه کروو در شمال روستای مهرانکوشک و در مستثنیات پالک ‪-۸‬اصلی مهرانکوشک‬ ‫واقع که طبق اظهارات اقای سید ابراهیم رحیمی مساحت ‪ ۵۰۷۱‬مترمربع در تصرف اقای نوایی‬ ‫و متعلق به وی می باشد و نصف دیگر ان به مساحت ‪ ۵۰۷۱‬مترمربع در تصرف همگی وراث‬ ‫می باشد که برابر نظریه کارشناس ارزش ‪ ۵۰۷۱‬مترمربع ان مبلغ هشت میلیون تومان براورد‬ ‫گردیده است ‪ -۵‬اثاث البیت شامل‪ :‬ابگرمکن بوتان دیواری یکدستگاه ‪ -‬فرش ‪ ۹‬متری مستعمل‬ ‫دو تخته ‪ -‬فرش ‪ ۱۲‬متری مستعمل یک تخته ‪ -‬فرش ‪ ۱۲‬متری نو یک تخته‪ -‬فرش ‪ ۶‬متری‬ ‫مستعمل دوتخته ‪ -‬بخاری گازی دو دستگاه ‪-‬پشتی قالینی مستعمل ‪ ۴‬جفت‪ -‬وسایل اشپزی‬ ‫متفرقه‪ -‬رختخواب دودست ‪-‬کمد ظرف چوبی ‪ -‬چینی یک دست مستعمل ‪ -‬مالمین یک دست‬ ‫ پنکه رومیزی پارس خزر ‪ -‬صندوچه مستعمل ‪ -‬تلویزیون سیاه و سفید مستعمل‪ -‬سماور نفتی‬‫مستعمل ‪ -‬مس حدود ‪ ۶‬کیلوگرم ‪-‬درب اهنی مستعمل ‪ ۳۰‬کیلوگرم ‪ -‬که برابر نظریه کارشناس‬ ‫کل اموال مذکور به مبلغ ‪ 200/000/000‬ریال ارزیابی گردیده است ‪-۶‬سهام کارخانجات نساجی‬ ‫فردوس ‪ ۲۰‬سهم به شماره برگه ‪ ۴۰۲۲۴‬بنام سید عبدالکریم رحیمی به ارزش دو میلیون تومان‬ ‫موجود می باشد‪ .‬نظریه کارشناس مصون از اعتراض باقی مانده است‪ .‬لذا به تقاضای محکوم لها‬ ‫(فضه سادات رحیمی) مقرر گردیده مرحله اول مزایده جهت فروش امالک و اموال مذکور در روز‬ ‫شنبه مورخه ‪ 1400/06/13‬ساعت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۱‬صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده‬ ‫محترم دادستانی فردوس در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فردوس برگزار شود‬ ‫و مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد‬ ‫شد و پس از فروش‪ ،‬مبالغ وصولی به نسبت سهم االرث بین ورثه مرحوم تقسیم خواهد شد‪.‬‬ ‫خریداران محترم می توانند ظرف مهلت پنج روز قبل از موعد مزایده جهت بازدید از امالک و‬ ‫اموال و سهام موضوع مزایده به این اجرا مراجعه نمایند‪ .‬برنده مزایده باید حداقل ‪ ۱۰‬درصد از بهاء‬ ‫فروش را فی المجلس تودیع نماید و پس از تسویه حساب کامل نسبت به تحویل و تنظیم سند‬ ‫امالک و اموال و سهام مذکور برابر مقررات اقدام خواهد شد‪ .‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری‬ ‫فردوس‪ -‬مهدی حاتم بجستانی‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1368‬شماره نامه‪ 140085602030007715 :‬باطالع میرساند؛ اقای «رمضان قربانی‬ ‫کهریزسنگی» فرزند فتح اله بشماره شناسنامه ‪ 4۷‬به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و‬ ‫امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت «سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ»‬ ‫پالک ثبتی شماره ‪ ۸۹۵۰‬فرعی از ‪ ۳۹۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان که طبق دفتر ‪۲۰‬‬ ‫امالک صفحه ‪ 44۹‬ذیل ثبت ‪ ۷۰4۱‬بنام غالمرضا صالحی فرزند محمد بشماره شناسنامه ‪۱۱4‬‬ ‫مسبوق به ثبت و سند مالکیت بشماره ‪ ۰6۳۳564‬بوده و نامبرده طبق سند انتقال قطعی بشماره‬ ‫‪ ۳۲۰۵۲‬مورخ ‪ 1392/۰۳/21‬دفترخانه ‪ ۷۲‬نجف اباد‪ ،‬تمامت مالکیت خود را به رمضان قربانی‬ ‫کهریزسنگی انتقال داده و سند مذکور مفقود شده است ‪ .‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن ‪ :‬بعلت جا‬ ‫به جایی منزل از بین رفته است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق‬ ‫تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هرکس مدعی انجام‬ ‫معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد‬ ‫از تاریخ انتشار این اگهی تا ده (‪ )۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل‬ ‫سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد‬ ‫گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی‬ ‫سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬به دلیل شرایط اضطرار ناشی از کرونا و‬ ‫تعطیلی تاریخ چاپ اگهی از تاریخ ‪ 1400/05/25‬به تاریخ ‪ 1400/05/31‬تغییر یافته است‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار ‪ 1400/05/31‬حجت اله کاظم زاده اردستانی‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف‬ ‫اباد ‪/1176843‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1369‬شماره نامه‪ 140085602030007762 :‬باطالع میرساند؛ اقای«رمضان قربانی‬ ‫کهریزسنگی» فرزند فتح اله بشماره شناسنامه ‪ 4۷‬به استناد دو برگ استشهاد محلی که‬ ‫هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت «دو و نیم دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ» پالک ثبتی شماره ‪ ۸۹5۰‬فرعی از ‪ ۳۹۱‬اصلی واقع در بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان‬ ‫که طبق دفتر ‪ ۲۰‬امالک صفحه ‪ 45۲‬ذیل ثبت ‪ ۷۰4۲‬بنام فاطمه صالحی کهریزسنگی‬ ‫فرزند منصور بشماره شناسنامه ‪ 134‬مسبوق به ثبت و سند مالکیت بشماره ‪ ۰6۳۳56۵‬بوده و‬ ‫نامبرده طبق سند انتقال قطعی بشماره ‪ ۳۲۰۵۲‬مورخ ‪ 1392/03/21‬دفترخانه ‪ ۷۲‬نجف اباد‪،‬‬ ‫تمامت مالکیت خود را به رمضان قربانی کهریزسنگی انتقال داده و سند مذکور مفقود شده‬ ‫است‪ .‬نحوه گم شدن یا از بین رفتن‪ :‬بعلت جا به جایی منزل از بین رفته است چون درخواست‬ ‫صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه‬ ‫قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی‬ ‫ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا‬ ‫ده (‪ )۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند‬ ‫معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف‬ ‫مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت‬ ‫مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬به دلیل شرایط اضطرار ناشی از کرونا و تعطیلی‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1143‬‬ ‫تاریخ چاپ اگهی از تاریخ ‪ 1400/05/25‬به تاریخ ‪ 1400/05/31‬تغییر یافته است‪ .‬تاریخ انتشار‬ ‫‪ 1400/05/31‬حجت اله کاظم زاده اردستانی‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف‬ ‫اباد ‪/1176848‬م الف‬ ‫اگهی ماده ‪ ۱۰‬ایین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و‬ ‫حمایت از تولید و عرضه مسکن شهرستان سرعین‬ ‫‪ -9-1371‬برابر اراء هیات حل اختالف موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن‬ ‫مستقر در واحد ثبتی شهرستان سرعین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده‬ ‫است‪ ،‬لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور اطالع عموم در یک نوبت‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اگهی ظرف مدت بیست روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ : 1400/05/18 -2105‬اقای مهدی صبوری سرقین فرزند حسن نسبت به ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به شماره ‪ ۹۹۱۳‬فرعی از ‪ ۳۱۰‬اصلی به مساحت ‪ 139/94‬متر مربع ‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ :1400/05/18 -۲۱۱۹‬اقای علیرضا خالقی فرزند خالق ویردی نسبت به ششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین محصور به شماره ‪ ۹۹۲۵‬فرعی از ‪ ۳۱۰‬اصلی به مساحت ‪ 30/10‬متر مربع‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ : 1400/05/18 -۲۱۱۷‬اقایان ایرج و مجتبی هر دو اسدی و هر دو فرزندان عاتف‬ ‫نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان بطور بالسویه و بالمناصفه به شماره ‪ ۹۹2۳‬فرعی از ‪۳۱۰‬‬ ‫اصلی به مساحت ‪ 746/11‬متر مربع‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ : 1400/05/18 -2۱۱۸‬اقای علی امام نژاد فرزند ایمان نسبت به ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین محصور به شماره ‪ 9924‬فرعی از ‪ ۳۱۰‬اصلی به مساحت ‪ 258/59‬متر مربع‪.‬‬ ‫رای شماره ‪: 1400/05/18 -۲۱۱۶‬اقای مهدی محمدزاده سرقین فرزند قونسول نسبت به‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین محصور به شماره ‪ ۹۹۲۲‬فرعی از ‪ ۳۱۰‬اصلی به مساحت ‪537/97‬‬ ‫متر مربع‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪ .‬بهبود محمدی ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سرعین‬ ‫اگهی مفاد اراء هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره‬ ‫‪ -9-1376‬اگهی مفاد اراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک زواره‬ ‫صادر گردیده و در اجرای ماده ‪ 3‬قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ی ‪ ۱۵‬روز از طریق روزنامه‬ ‫های کثیر االنتشار و محلی اگهی می شود و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی‪ ،‬رای هیئت با حضور‬ ‫نماینده شورای اسالمی روستا در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به اراء مذکور‬ ‫اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند‪ .‬در این صورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‪ .‬در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور‬ ‫سند مالکیت می نماید‪ .‬صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ 140060302021000041‬مورخ ‪ – 1400/05/23‬اقای مهدی شفیعی فرزند‬ ‫رضا بشماره ملی ‪ ۱۱۸۹۳۱۳۸6۳‬تمامت ششدانگ نیروگاه برق خورشیدی احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از مزرعه نصراباد ‪ 28‬اصلی دهستان گرمسیر بخش ‪ 17‬ثبت اصفهان بمساحت ‪ ۷۸۸۰‬مترمربع‬ ‫مالک رسمی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/31 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/15 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک زواره‪ -‬خیراله عصاری ‪ /1178308‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1172‬شماره‪ ، 140060302006002846 :‬تاریخ‪ 1400/05/09 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در‬ ‫وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000059‬مربوط به تقاضای‬ ‫اقای‪/‬خانم الهام شیروی خوزانی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی‬ ‫از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه‬ ‫تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی‬ ‫را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات‬ ‫ضمیمه شامل سند ‪ 137268‬مورخ ‪ 81/05/17‬دفتر ‪ 73‬و سند ‪ 38284‬مورخ ‪ 84/11/25‬دفتر ‪ 35‬و مالحظه‬ ‫نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به‬ ‫ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز‬ ‫گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا‬ ‫مالکیت اقای‪/‬خانم الهام شیروی خوزانی به شناسنامه شماره ‪ 1316‬کدملی ‪ 1142241343‬صادره فرزند مهدی‬ ‫نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 77/79‬مترمربع پالک شماره ‪ 508‬فرعی از ‪85‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪.‬‬ ‫شما ًال به طول ‪ 8/35‬متر درب و دیوار به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 9/90‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول‬ ‫‪ 7/80‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا در سه قسمت که دوم شمالی است به طول ‪ 5/86‬متر و ‪ /45‬متر و ‪3/61‬‬ ‫متر به دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات‬ ‫پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/16 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/31 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1172185‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1186‬نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪140060306005003510‬مورخ ‪1400/05/11‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫خانم زهرا رضایی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 93/58‬متر‬ ‫مربع از پالک شماره ‪ ۴‬فرعی از ‪ ۵۱‬اصلی واقع در اراضی کریم اباد بخش ‪ ۱۲‬حوزه ثبت ملک‬ ‫نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای محمدحسن ماه خان فرزند عبدالحسین محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز از طریق این روزنامه و‬ ‫محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از‬ ‫تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ‬ ‫نمایند‪ .‬معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در‬ ‫این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراضی در‬ ‫مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه‬ ‫نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/31 :‬علی امینی‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک نیشابور ‪ /863‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1192‬نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی مصوب ‪1390/9/20‬و برابر رای شماره ‪140060306005003186‬مورخ ‪1400/04/28‬‬ ‫هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکورمستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫اقای مهدی عمارلو فرزند محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان و محوطه متصل به ان‬ ‫به مساحت‪ 558‬متر مربع از پالک شماره ‪14‬و‪ 15‬فرعی از ‪ 36‬اصلی واقع در اراضی گذربوجخکی‬ ‫بخش ‪ 12‬حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی سعید عمرانی فرزند محمدعلی و‬ ‫محمد لسانی فرزند محمدقاسم محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده‬ ‫‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ی‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر‬ ‫االنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در‬ ‫محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید‪ .‬معترض باید‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور‬ ‫سند مالکیت می نماید و صدور مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/31:‬علی امینی‪ -‬رئیس‬ ‫ثبت اسناد و امالک نیشابور م‪.‬الف‪867 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1179‬برابر رای شماره ‪ 1400/04/19 -۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۶۰۰۰۵۱۱‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای احمد سیف الدین فرزند میرزا‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۵۲‬صادره از در یک واحد گاوداری شیری در حال فعالیت به مساحت ‪5271/03‬‬ ‫مترمربع در پالک ثبتی ‪ ۳۶‬اصلی روستای افجان بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک‬ ‫رسمی با واسطه اقای ابوطالب شریفی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/31 :‬سید محمد حسن‬ ‫مصطفوی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک تیران و کرون ‪/1174203‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1167‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۲۱۳۰‬مورخه ‪ 1400/05/12‬هیات به شماره کالسه ‪-۹۳‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهرداد‬ ‫معتمدنیا فرزند غالمحسن بشماره شناسنامه ‪ 0670388602‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک‬ ‫باب منزل مسکونی به مساحت ‪ 197/05‬مترمربع از پالک ‪ ۷۹۸۵‬فرعی از ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در‬ ‫اراضی کهنه کند خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای غالمحسن‬ ‫معتمدنیا فرزند محمد محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/31:‬احمد اصغری شیروان‬ ‫ رئیس ثبت اسناد و امالک ‪/3260‬م الف‬‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ‪ ۱۳‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1136‬ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان خرم اباد به شرح ذیل‪ - :‬پرونده کالسه ‪ 1399114425001000899‬و رای شماره‬ ‫‪ 140060325001002579‬مورخه ‪ 1400/04/03‬به تقاضای مریم بیرانوند فرزند پیرولی نسبت به‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان (تجاری‪ -‬مسکونی) بمساحت ‪ 114/44‬مترمربع تحت پالک شماره ‪2209‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 1‬شهرستان خرم اباد خروجی از مالکیت مالک اولیه یداله افتخاری رسیدگی و‬ ‫تائید و انشاء گردید‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و‬ ‫محلی اگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/10 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/31 :‬صید اقا نجفوند‬ ‫دریکوندی‪-‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم اباد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1139‬شماره‪ ، 140060302006002800 :‬تاریخ‪ 1400/05/04 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002263‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم نرگس عسگری پور مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی‬ ‫واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای‬ ‫اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و‬ ‫به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل‬ ‫سند ‪ 150036‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت‬ ‫متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت‬ ‫به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات‬ ‫متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم نرگس عسگری پور به شناسنامه شماره ‪ 2087‬کدملی ‪ 1141291630‬صادره‬ ‫فرزند تقی نسبت به سه دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 125/19‬مترمربع پالک شماره ‪ 4751‬فرعی از ‪ 72‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال در سه‬ ‫قسمت که قسمت دوم غربی است اول و دوم به طول ‪ 9/64‬متر و ‪ 4/87‬متر دیواریست اشتراکی به باقیمانده سوم‬ ‫به طول ‪ 1/85‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 14/98‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا در ‪ 4‬قسمت‬ ‫که قسمت دوم شرقی اول به طول ‪ 4/39‬متر دیواریست اشتراکی به باقیمانده دوم الی چهارم ‪ /20‬و ‪ 3/66‬متر و‬ ‫‪ 3/48‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 10/04‬متر دیوار به دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای‬ ‫ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان‬ ‫مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک‬ ‫مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫به دلیل شرایط اضطرار ناشی از کرونا و تعطیلی تاریخ چاپ اگهی از تاریخ ‪ 1400/05/25‬به تاریخ ‪1400/05/31‬‬ ‫تغییر یافته است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/10 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/31 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/1169817‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1141‬شماره‪ ، 140060302006002799 :‬تاریخ‪ 1400/05/04 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002262‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬‬ ‫خانم روح اله مکاری مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع‬ ‫در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و‬ ‫مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر‬ ‫مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪150036‬‬ ‫و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت‬ ‫به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز‬ ‫گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا‬ ‫مالکیت اقای‪/‬خانم روح اله مکاری به شناسنامه شماره ‪ 3150‬کدملی ‪ 1141200155‬صادره فرزند اسداله نسبت به‬ ‫سه دانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 125/19‬مترمربع پالک شماره ‪ 4751‬فرعی از ‪ 72‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال در سه قسمت که قسمت‬ ‫دوم غربی است اول و دوم به طول ‪ 9/64‬متر و ‪ 4/87‬متر دیواریست اشتراکی به باقیمانده سوم به طول ‪ 1/85‬متر‬ ‫درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 14/98‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا در ‪ 4‬قسمت که قسمت دوم‬ ‫شرقی اول به طول ‪ 4/39‬متر دیواریست اشتراکی به باقیمانده دوم الی چهارم ‪ /20‬و ‪ 3/66‬متر و ‪ 3/48‬متر دیوار به‬ ‫دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 10/04‬متر دیوار به دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام‬ ‫متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫به دلیل شرایط اضطرار ناشی از کرونا و تعطیلی تاریخ چاپ اگهی از تاریخ ‪ 1400/05/25‬به تاریخ ‪1400/05/31‬‬ ‫تغییر یافته است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/10 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/31 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/1169826‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1193‬نظر به دستور مواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی مصوب ‪1390/9/20‬و برابر رای شماره ‪140060306005003451‬مورخ ‪ 1400/05/09‬هیات‬ ‫اول موضوع ماده یک قانون مذکورمستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای‬ ‫حسین باغنوی فرزند محمدابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 209/35‬متر‬ ‫مربع از پالک شماره ‪ 11‬فرعی و ‪ 43‬فرعی از ‪ 45‬اصلی واقع در اراضی کناررود بخش ‪ 12‬حوزه ثبت‬ ‫ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای ابراهیم باغنوی و محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫لذا بموجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ‪13‬‬ ‫ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ی‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار‬ ‫در شهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده‬ ‫اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید‪ .‬معترض باید ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و‬ ‫صدور مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/16:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/31 :‬علی امینی‪ -‬رئیس ثبت‬ ‫اسناد و امالک نیشابور م‪.‬الف‪265 :‬‬ ‫اگهی اصالحی موسسه خیریه حضرت ابوالفضل ع دهق به شماره ثبت‬ ‫‪ 302‬و شناسه ملی ‪14003468107‬‬ ‫به استناد درخواست هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/05/03‬و نامه ‪ 2059/1/7014‬مورخ‬ ‫‪ 1400/5/16‬فرمانداری نجف اباد اعالم میگردد که نام خانوادگی مجتبی مال احمدی‬ ‫در اگهی به شماره مکانیزه ‪ 140030402100000567‬مورخ ‪ 1400/4/22‬اشتباها‬ ‫مجتبی مالاحمدی نجف ابادی ذکر شده که صحیح ان مجتبی مالاحمدی می باشد‬ ‫که بدین وسیله مراتب اعالم و اصالح میگردد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان‬ ‫اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف اباد (‪)1178132‬‬ ‫اگهی تغییرات موسسه خیریه اعصاب و روان بیمارستان شهید‬ ‫ایت اله مدرس نجف اباد به شماره ثبت ‪ 490‬و شناسه ملی‬ ‫‪14007120079‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ‪ 1400/04/02‬و نامه شماره‬ ‫‪ 2059/1/518‬مورخ ‪ 1400/04/06‬فرمانداری ویژه شهرستان نجف اباد ‪ :‬انیسه علی‬ ‫بگلی بشماره ملی ‪ - 2031514423‬حمیدرضا رضائی زفره بشماره ملی ‪1289550891‬‬ ‫ حسن صالحی بشماره ملی‪ - 5759575260‬محمد صحرائی خوندابی بشماره ملی‬‫‪ - 1092362703‬علی عندلیب بشماره ملی ‪ - 1285513495‬سید حسین موسوی ثابت‬ ‫بشماره ملی ‪ - 1970389893‬بابک حقانی فر بشماره ملی ‪1292111925‬بعنوان اعضای‬ ‫اصلی هیات مدیره ‪ -‬محمد حسین مهدی بشماره ملی‪ 6219456203‬و مهران کرداریان‬ ‫بشماره ملی ‪ 1090355327‬بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت ‪ 2‬انتخاب‬ ‫شدند ‪ .‬شهروز کیان ارثی عادگانی بشماره ملی ‪1290869707‬بعنوان بازرس اصلی و‬ ‫زهره پرورش بشماره ملی ‪ 1287905773‬بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ‪ 1‬سال‬ ‫مالی انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری نجف اباد (‪)1178134‬‬ ‫اگهی تغییرات خیریه بانوان ریحانه النبی نجف اباد موسسه غیر‬ ‫تجاری به شماره ثبت ‪ 249‬و شناسه ملی ‪14000152777‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ‪ 1400/04/08‬و نامه شماره‬ ‫‪ 2059/1/5237‬مورخ ‪ 1400/04/07‬فرمانداری نجف اباد صغرا غضنفری به‬ ‫کدملی ‪ 1090924577‬و زهرا شریعتی نجف ابادی به کدملی ‪1091051135‬‬ ‫و معصومه لطفی به کدملی ‪ 1091143986‬و شکوه فاضل به کدملی‬ ‫‪ 1091465835‬و پروین منتظری نجف ابادی به کدملی ‪1090924607‬‬ ‫به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و عذرا رجائی نجف ابادی به کدملی‬ ‫‪ 1090908891‬و سمیه فتاح الجنان به کدملی ‪ 1091328870‬به سمت اعضای‬ ‫علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند‪ .‬صدیقه امیدی به‬ ‫کدملی ‪ 1090820992‬به سمت بازرس اصلی و فاطمه سادات اسماعیلیان‬ ‫به کدملی ‪ 1755289596‬به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال‬ ‫انتخاب شدند‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت‬ ‫ها و موسسات غیرتجاری نجف اباد (‪)1178131‬‬ ‫اگهی تغییرات خیریه بانوان ریحانه النبی نجف اباد‬ ‫موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ‪ 249‬و شناسه ملی‬ ‫‪14000152777‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/04/08‬و نامه شماره‬ ‫‪ 2059/1/5237‬مورخ ‪ 1400/04/07‬فرمانداری نجف اباد صغرا غضنفری به‬ ‫کدملی ‪ 1090924577‬به سمت رییس هیات مدیره و زهرا شریعتی نجف‬ ‫ابادی به کدملی ‪ 1091051135‬به سمت خزانه دار و معصومه لطفی به کدملی‬ ‫‪ 1091143986‬به سمت نایب رییس هیات مدیره و شکوه فاضل به کدملی‬ ‫‪ 1091465835‬به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و پروین منتظری‬ ‫نجف ابادی به کدملی ‪ 1090924607‬به سمت عضو هیات مدیره برای‬ ‫مدت دو سال انتخاب گردیدند‪.‬کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضای‬ ‫مدیرعامل و خزانه دار و با مهر موسسه و در غیاب خزانه دار رییس هیات‬ ‫مدیره و با مهر موسسه معتبر می باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان‬ ‫اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف اباد (‪)1178133‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بدین وسـیله اعالم می دارد کارت مجوز حمل سـالح شـکاری‬ ‫مـدل تـک لـول تـه پـر چخماقـی کالیبـر ‪ 12‬بـه شـماره بدنه‬ ‫‪ 819/9163174‬سـاخت ترکیـه بـه نـام علیرضا جعفـری فرزند‬ ‫حسـن بشماره شناسـنامه ‪ 27‬متولد ‪ 1342‬مفقود و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند کمپانی پراید تیپ صبا(جی‪-‬تی‪-‬ایکس‪-‬ای)‬ ‫مدل ‪ 1382‬به رنگ سفید شیری‪-‬معمولی به شماره شهربانی ایران‬ ‫‪ 393 -36‬د ‪ 51‬به شـماره موتور ‪ 00525202‬و شـماره شاسـی‪:‬‬ ‫‪ S1412282987609‬بـه نـام اینجانـب منیـره فاضلـی فرزنـد‬ ‫ابراهیـم مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط میباشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫اصـل مـدرک تحصیلـی اینجانب شـهین واحدی ریگـی دانش‬ ‫اموختـه رشـته حسـابداری بـه کدملـی‪ 3651309010 :‬مقطـع‬ ‫کارشناسـی پیوسـته از دانشـگاه پیـام نـور زاهـدان مفقـود و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خودرو سـواری هاچ بک سیسـتم پـژو تیـپ ‪ 206TU5‬به رنگ‬ ‫سـفید روغنـی بـه شـماره انتظامـی ایـران‪ 924 -36‬س ‪ 68‬به شـماره موتور‬ ‫‪ 160B0077200‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP13FE4DJ931691‬مدل ‪1393‬‬ ‫بـه نـام الهـام سـادات مرتضـوی واقعی فرزند سـیدجالل شـماره شناسـنامه‬ ‫‪ 8042‬کدملـی ‪ 5229894350‬صـادره از مشـهد مفقـود گردیـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫کشیکبیمهسالمتگلستان‬ ‫در تعطیالت کرونایی‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت‬ ‫گلســتان خدمــات ارائــه داد‪.‬‬ ‫گلســتان گفت‪ :‬بیمه ســامت‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت گلستان‬ ‫گلســتان در روزهــای تعطیــل‬ ‫افــزود‪ :‬همکاران ایــن اداره کل‬ ‫کرونایــی ب هصــورت کشــیک‬ ‫از روز دوشــنبه (‪ ٢۵‬مــرداد) تــا‬ ‫به بیم هشــدگان خدمات ارائه‬ ‫روز شــنبه (‪ ٣٠‬مــرداد) جهــت‬ ‫مهرداد کمانگری‬ ‫کردند‪ .‬مهرداد کمانگری اظهار‬ ‫خدمات دهی به بیم هشــدگان‬ ‫کــرد‪ :‬بــا توجه بــه پیک پنجم‬ ‫تحــت پوشــش گلســتان در‬ ‫شیوع بیماری کرونا و طبق مصوبات ستاد ملی ادارات و دفاتر پیشــخوان طرف قرارداد ســطح‬ ‫مقابله با کرونا مبنی بر تعطیلی پنج روزه ادارات اســتان به صورت کشــیک حضور یافتند‪ .‬گفتنی‬ ‫در سطح کشور و گلستان‪،‬اداره کلبیمهسالمت اســت بیــش از یک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر در‬ ‫گلستانبه صورتکشیکبهبیمه شدگانسالمت گلستانتحتپوششبیمهسالمتقرار دارند‪.‬‬ ‫اغاز گستردهواکسیناسیونرانندگان ‬ ‫حمل ونقلعمومیگرگان‬ ‫سرپرست شهرداری گرگان‬ ‫ویــروس کرونا همواره شــاهد‬ ‫از اغاز واکسیناسیون رانندگان‬ ‫کاهــش اســتفاده شــهروندان‬ ‫حمل ونقــل عمومــی گــرگان‬ ‫از وسایل حمل ونقل عمومی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫نشــهری‬ ‫در ســفرهای درو ‬ ‫مجید ســعیدی گفــت‪ :‬در‬ ‫بوده ایــم کــه ایــن بخــش بــا‬ ‫مجید سعیدی‬ ‫ایــن مرحله بیــش از ‪ 3000‬نفر‬ ‫خســارات زیادی مواجه شده‬ ‫راننــده تاکســی‪ 100 ،‬راننــده‬ ‫اســت‪ .‬سرپرســت شــهرداری‬ ‫اتوبــوس درو ‬ ‫نشــهری ‪ 1500‬راننــده اژانــس‪ ،‬گرگان گفت‪ :‬امیدواریم با انجام واکسیناسیون‬ ‫‪ 1200‬راننــده ســرویس مــدارس و ‪ 1500‬راننــده راننــدگان حمل ونقــل عمومــی و شــهروندان‪،‬‬ ‫وانــت تلفنــی کمک راننــده و کارکنــان بخــش شــاهد ریش ـه کن شــدن شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫خصوصــی و دولتــی اتوبوس رانــی گــرگان و باشیم تا بار دیگر حوزه ی حمل ونقل عمومی‬ ‫کارکنــان جایگا ههــای ســوخت بــا مراجعه به رونق یافته و شهروندان نیز با اطمینان خاطر‬ ‫نشــهری خــود از وســایل‬ ‫سالن های الله و قابوس‪ ،‬دز اول واکسن کرونا در ســفرهای درو ‬ ‫را دریافت می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬از زمان شــیوع حمل ونقل عمومی استفاده کنند‪.‬‬ ‫شهرداری رشت در کنار مدافعان سالمت‬ ‫قرار دارد‬ ‫شــهردار رشت در نشست‬ ‫بــه شــهروندان تاکیــد کــرد و‬ ‫بــا مدیــران ســازمان های‬ ‫یاداور شــد‪ :‬باید با همدلی و‬ ‫شــهرداری بــر ضــرورت‬ ‫هم افزایــی و پرهیــز از تفکــر‬ ‫بهره گیــری از نیروهــای‬ ‫جزیــره ای نســبت بــه شــرح‬ ‫متخصص در سطوح مدیریت‬ ‫وظایــف خــود عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫محمد احمدی‬ ‫و کارشناســی تاکید کرد‪ .‬ســید‬ ‫شــهردار رشــت همچنیــن‬ ‫محمــد احمــدی بــا اشــاره به‬ ‫اعضــای شــورای اســامی را‬ ‫شــیوع گســترده ویــروس کرونا و بابیــان اینکه منتخبــان مردم دانســت و بــا تاکید بر تعامل‬ ‫شــهرداری رشــت به عنــوان دســتگاه خدمــت و احترام به اعضای شورا افزود‪ :‬حفظ احترام‬ ‫رســان در کنــار مدافعــان ســامت قــرار دارد اعضــای شــورا در هر شــرایطی واجب اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬امیدواریــم تزریق واکســن به خوشــبختانه شــورای ششم عهد بستند متحد‬ ‫کارکنان شهرداری با سرعت بیشتری در دستور و همدل به رفع مشــکالت شهر و شهروندان‬ ‫کار قرار گیرد‪ .‬احمدی خواســتار نظارت بیشتر بپردازند‪ ،‬بنابراین با تعامل و همراهی اعضای‬ ‫مدیــران ســازمان ها بــر عملکــرد و بهــره وری شــورا در راستای خدمت رسانی به شهروندان‬ ‫نیــروی انســانی شــد و افــزود‪ :‬بایــد نیروهــای گام برمی داریم‪.‬احمــدی همچنیــن از مدیران‬ ‫متخصــص در جایــگاه واقعــی خــود فعالیت مجموعه شــهرداری خواســتار صرفه جویی در‬ ‫کــرده و مدیران نیز ضمن اســتفاده از کارکنان منابــع و کاهــش هزین ههــای جاری شــهرداری‬ ‫در جایــگاه تخصصــی بــا کارکنــان ناکارامــد و شــد و تصریح کرد‪ :‬باید ضمــن رعایت صرف‬ ‫بی انضباط برخورد جدی نمایند‪ .‬احمدی به و صالح شهرداری و کاهش هزینه ها خدمات‬ ‫اســتفاده از خرد جمعی برای خدمت رســانی باکیفیت به شهروندان ارائه دهیم‪.‬‬ ‫نخستینجشنوارهملیمنابعژنتیکی‬ ‫کشاورزیو منابعطبیعیبرگزار شد‬ ‫در نخســتین جشــنواره ملی منابــع ژنتیکی‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعی کــه هم زمان با ایین‬ ‫بزرگداشت روز جهانی تنوع زیستی برگزار شد از‬ ‫جمعی از پیشکسوتان و برگزیدگان حوزه منابع‬ ‫ژنتیک کشــاورزی و منابع طبیعی کشور تجلیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایــن مراســم به همــت ســازمان تحقیقات‪،‬‬ ‫امــوزش و ترویــج کشــاورزی و بــا همــکاری‬ ‫پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی و برخی دیگر‬ ‫از سازمان های اجرایی و مراکز علمی تحقیقاتی‬ ‫ب هصــورت انالیــن برگــزار شــد‪ .‬کامبیــز بــازرگان‪،‬‬ ‫معــاون وزیــر جهاد کشــاورزی و رئیس ســازمان‬ ‫تحقیقــات‪ ،‬امــوزش و ترویــج کشــاورزی طــی‬ ‫سخنانیدر اینمراسمباتاکیدبر اهمیتتوسعه‬ ‫پایدار به نقش پژوهش های کاربردی در پایداری‬ ‫توســعه اشــاره کرد و تحقیقات در حوزه منابع‬ ‫ژنتیکی را از مهم ترین این پژوهش ها عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی بابیان این که حوزه منابع ژنتیکی در کشور با‬ ‫مظلومیتی تاریخی مواجه اســت اظهار داشت‪:‬‬ ‫بی توجهی به مقوله توسعه پایدار باعث شده‬ ‫که امروز در پایداری تامین اب و سالمت مردم با‬ ‫مشکلمواجهباشیمو عالئمیدیدهمی شودکه‬ ‫در پایداری امنیت غذایی هم با مشکل مواجه‬ ‫خواهیمشد کهباتوجهبهپژوهش های کاربردی‬ ‫در حوزهمنابعژنتیکیو منابعطبیعیمی توانبا‬ ‫این مسئله مقابله کرد‪ .‬اسکندر زند‪ ،‬مشاور وزیر‬ ‫جهاد کشاورزی و مرجع ملی ایمنی زیستی هم‬ ‫در سخنرانی خود به کنوانسیون تنوع زیستی و‬ ‫فعالیت های مرجع ملی تنوع زیستی پرداخت‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬شهاب منظری‪ ،‬رئیس بخش رده بندی‬ ‫حشــرات موسســه تحقیقــات گیاه پزشــکی در‬ ‫خصوص ارایه های جدید حشرات معرفی شده‬ ‫از ایرانو گودرز نجفیانرئیسموسسهتحقیقات‬ ‫اصالح و تهیه نهال و بذر در خصوص وضعیت‬ ‫منابع ژنتیکی کشاورزی توضیحاتی ارائه دادند‪.‬‬ ‫در پایانمراسماز برگزیدگانجشنوارهملیمنابع‬ ‫ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی در محورهای‬ ‫شناساییو ثبتمنابعژنتیکی ‪،‬حفاظتاز منابع‬ ‫ژنتیکی‪،‬کلکسیون هاوزیستگاه ها‪،‬بهره برداریاز‬ ‫منابع ژنتیکی‪ ،‬مستندسازی و انتشارات و ویدئو‬ ‫کلیپ تقدیر شد‪ .‬در این بخش همچنین چهار‬ ‫تناز پیشکسوتانعرصهمنابعژنتیکیکشاورزی‬ ‫و منابــع طبیعــی شــامل شــادروان دکتر منصور‬ ‫عطائی‪ ،‬بنیان گذار حفاظت از منابع ژنتیکی در‬ ‫ایران‪ ،‬دکتر پرویز وجدانی‪ ،‬بنیان گذار بانک ژن‬ ‫گیاهــی ایــران‪ ،‬دکتر زیبا جم نژاد‪ ،‬رئیس ســابق‬ ‫بخشتحقیقات گیاه شناسیموسسهتحقیقات‬ ‫جنگل ها و مراتع کشور و دکتر محمد فرحت‪،‬‬ ‫مشــاور رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫تجلیلشدند‪.‬‬ ‫دبیرخانهدائمیرویدادهایگردشگری‬ ‫استان فارس اغاز به کار می کند‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی اســتان فــارس از اغــاز بــه کار‬ ‫دبیرخانــه دائمــی رویدادهــای گردشــگری در‬ ‫اســتان‪ ،‬خبر داد‪ .‬هادی شه دوســت شــیرازی با‬ ‫اشــاره به ســخنان رهبری مبنی بر اینکه فارس‬ ‫در قله است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فارس باید در همه‬ ‫زمین ههــا در قلــه باشــد و بایــد ایــن جایــگاه را‬ ‫محترم بشماریم و با اتحاد و اسیب شناسی به‬ ‫سمت این مسیر حرکت کنیم‪ .‬مدیرکل میراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان‬ ‫فارس اظهار کرد‪ :‬ذات اســتان فارس گردشگری‬ ‫اســت و شیراز شهر جهانی صنایع دستی است‬ ‫و بایــد اســتان فارس به جایــگاه اصلی خود در‬ ‫گردشگری و صنایع دستی بازگردد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1143‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫استان قدس به میزان توان نیازهای فوری‬ ‫بیمارستان هایمشهدراتامینمی کند‬ ‫تولیت استان قدس رضوی با بیان اینکه استان‬ ‫قدس به میزان توان نیازهای فوری بیمارستان های‬ ‫مشــهد را تامیــن خواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتــدای اغاز‬ ‫کرونــا این اســتان مقدس حــدود ‪ 400‬میلیارد تومان‬ ‫بــرای کمــک به نیازمنــدان اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمد مروی در مراسم‬ ‫اهدای تجهیزات پزشکی و دارو توسط استان قدس‬ ‫به دانشگاه علوم پزشکی مشهد که با حضور رئیس‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی و روســای بیمارســتان های‬ ‫مشــهد در محــل بیمارســتان رضــوی برگزار شــد‪ ،‬با‬ ‫تاکیــد بر اینکه اســتان قدس وظیفه خــود می داند‬ ‫در شــرایط حســاس فعلــی بــا همــه وجــود بــرای‬ ‫خدمــت به مــردم به میدان بیاید‪ ،‬ابراز کــرد‪ :‬امروز‬ ‫جمعیــت قابل توجهــی از مــردم شــهر و کشــور ما‬ ‫نیازمنــد تجهیزات و خدمات پزشــکی هســتند‪ ،‬در‬ ‫چنین شرایطی وظیفه خود می دانیم به میزان توان‬ ‫این نیازها را پاسخ دهیم و اگر غیرازاین عمل کنیم‪،‬‬ ‫نزد خداوند متعال و امام رضا (ع) مسئول خواهیم‬ ‫بود‪ .‬وی با بیان اینکه بی تفاوتی به نیازهای مردم‬ ‫در قضیــه کرونــا عــذاب الهــی را بــه دنبــال خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬افزود‪ :‬رهبری همواره در خصوص توجه به‬ ‫نیازمندان و احسان پذیران تاکید داشته و دارند‪ ،‬لذا‬ ‫استان قدس با تمام توان و امکانات سعی می کند‬ ‫برای رفع مشکالت مردم در کنار کادر درمان باشد‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی تصریح کرد‪ :‬هیچ دین‪،‬‬ ‫مذهب‪ ،‬مکتب فلســفی و عرفانی به اندازه اسالم‬ ‫به کرامت‪ ،‬شــخصیت‪ ،‬حیات و بــراورده کردن نیاز‬ ‫انسان ها اهمیت نداده است و ما پیرو چنین دین‬ ‫ومکتبیهستیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه به جلس ه چند هفته گذشته خود‬ ‫با رئیس و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد‬ ‫در حرم مطهر اشــاره و تصریح کرد‪ :‬در این جلســه‬ ‫نیازهای ضروری بیمارستان های مشهد مطرح شد‪،‬‬ ‫بنــده گفتــم «هر نیاز فــوری که بیمارســتان ها برای‬ ‫نجات جان مردم دارند را استان قدس به میزان توان‬ ‫تامین خواهد کرد و اگر منابعش موجود نباشــد از‬ ‫منابعدیگریکهجزو کارهایمستحبیاست؛بهاین‬ ‫مهم اختصاص می دهیم زیرا نجات جان انسان ها‬ ‫واجب است‪».‬‬ ‫حفظ جان مردم واجب است‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مروی افــزود‪ :‬برای‬ ‫کمــک بــه خرید تجهیــزات موردنیاز بیمارســتان ها‬ ‫دستور تعطیلی مهمانســرا را صادر کردم زیرا توزیع‬ ‫غذای حضرتی و بسته های تبرکی واجب نیست اما‬ ‫حفظ جان مردم واجب است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬کســی با نخوردن غذای تبرکی‬ ‫از دنیا نمی رود‪ ،‬اما عدم تامین تجهیزات پزشــکی‬ ‫ممکن اســت جان یک انســان را به خطر بیندازد‪،‬‬ ‫ما اگر بتوانیم جان حتی یک انسان را نجات دهیم‬ ‫به مراتب ثوابش بیشــتر از ان اســت که به هشــت‬ ‫میلیارد جمعیت روی کره زمین بسته تبرکی بدهیم‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی با بیان اینکه اقدام امروز‬ ‫اســتان قــدس گام نخســت اســت‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬از‬ ‫ابتدای اغاز کرونا اســتان قدس به میزان توان برای‬ ‫رفعمشکالتمردمتالش کردهاست‪،‬بطوریکهاین‬ ‫اســتان مقدس طی یک ســال و نیم گذشــته حدود‬ ‫‪ 400‬میلیارد تومان برای کمک به نیازمندان و مقابله‬ ‫با شیوع کرونا هزینه کرده‪ ،‬تنها طی دهه کرامت تا‬ ‫دهه والیت امسال استان قدس ‪ 190‬میلیارد تومان‬ ‫بسته معیشتی با همراهی مردم و خادمیاران برای‬ ‫کمک به نیازمندان در سراســر کشــور تهیه و توزیع‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 40‬درصدی میزان تولید سرم‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی بــا تشــکر از‬ ‫شــرکت داروســازی ثامــن وابســته به اســتان قدس‬ ‫برای افزایش ‪ 40‬درصدی میزان تولید سرم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از این شــرکت می خواهم بازهم برای افزایش‬ ‫میــزان تولید ســرم تــاش کنــد‪ ،‬در شــرایط موجود‬ ‫به هیچ عنواننبایدنگاهتجاری‪،‬سوداگریودرامدی‬ ‫بــرای رفــع نیازهای پزشــکی جامعه وجود داشــته‬ ‫باشــد‪.‬تولیت اســتان قدس رضــوی ابراز کــرد‪ :‬بنده‬ ‫دســت تمام پزشــکان‪ ،‬پرســتاران و کارکنانــی که در‬ ‫این شــرایط به طور ‪ 24‬ساعت در خدمت بیماران‬ ‫هستند و جان خود را در این راه به خطر می اندازند‬ ‫می بوسم و از ان ها تشکر می کنم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اینکــه دیگــران دســتورالعمل ها را‬ ‫رعایت نمی کنند و وظیفه خود را انجام نمی دهند‬ ‫یشــود که مــا نیــز کوتاهی کنیم‪ ،‬اســتان‬ ‫دلیلــی نم ‬ ‫قدس به طور حداکثری دســتورالعمل ها را در حرم‬ ‫مطهــر رعایــت می کند و هــر زمان دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکیمشهدو ستاد کرونابهمااعمالمحدودیتی‬ ‫اعــام کننــد حتما انجــام خواهیــم داد و در اعمال‬ ‫ان محدودیــت از هیچ توهین و هجمــه ای هراس‬ ‫نخواهیمداشتزیرامکلفبهانجامتکلیفشرعی‬ ‫خــود هســتیم‪ .‬تولیت اســتان قدس رضــوی گفت‪:‬‬ ‫مــا در رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی معطل‬ ‫یشــویم‪ ،‬اگــر در مشــهد تمــام بازارها‪،‬‬ ‫دیگــران نم ‬ ‫هتل ها‪ ،‬رستوران ها‪ ،‬فرودگا ه و غیره باز باشد‪ ،‬بازهم‬ ‫رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی را وظیفه‬ ‫شــرعی خود می دانیم‪ ،‬زیرا هرکسی در روز قیامت‬ ‫مسئول اعمال خود است اما این انتظار از دیگران‬ ‫نیــز م ـی رود که به وظایف خود عمل کنند‪ .‬گفتنی‬ ‫اســت‪ ،‬طی این مراســم ‪ 600‬قلم تجهیزات درمانی‬ ‫شامل‪ 100‬تخت بیمارستانی و ‪ 100‬هزار سرم به ارزش‬ ‫ریالی‪ 120‬میلیارد ریال به بیمارستان های درگیر کرونا‬ ‫مشهداهداشد؛همچنین‪ ۳۰‬میلیاردریالاعتبار برای‬ ‫انجامواکسیناسیونمردمحاشیهشهر مشهدتوسط‬ ‫استانقدستامین شدهاست‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫نشانهیئتمذهبیشهدایرسانهدر مشهدرونماییشد‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‪:‬مراسم رونمایی‬ ‫از نشــان هیئــت مذهبــی شــهدای رســانه بــا‬ ‫گرامیداشــت یاد شــهید صارمی و دیگر شــهدای‬ ‫رســانه بــا حضــور حجت االسالم والمســلمین‬ ‫صاحبقرانی مدیرکل تبلیغات اســامی خراســان‬ ‫رضــوی‪ ،‬حســن موحدیــان رئیــس‪ ،‬منصوریــان‪،‬‬ ‫رئیــس کمیســیون فرهنگی و جمعــی از اعضای‬ ‫شــورای اســامی شــهر مشــهد‪ ،‬خواجــه نائینــی‬ ‫سرپرســت شــهرداری مشــهد‪ ،‬مدیــر و اعضــای‬ ‫هیئت مدیــره خانــه مطبوعــات و رســانه های‬ ‫خراســان رضــوی و جمعــی از اصحــاب رســانه‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫فعالیت رسمی هیئت مذهبی شهدای رسانه‬ ‫به عنــوان نخســتین هیئت مذهبی رســانه ای در‬ ‫کشور‪ ،‬به زودی و با رعایت کامل شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی با حضور اصحاب رسانه اغاز می شود‪.‬‬ ‫مجتبی محمودی عضو هیئت مدیره و مدیر‬ ‫خانــه مطبوعات و رســانه های خراســان رضوی‬ ‫در اییــن رونمایــی از لوگــوی ایــن هیئت گفت‪:‬‬ ‫هیئت دارای کارکرد رســانه ای اســت و از ســوی‬ ‫دیگر رسانه ها رسالت زینبی دارند و باید نقش‬ ‫خودشــان را در انعــکاس پیــام هیئات حســینی‬ ‫روزامــد انجــام دهنــد و در هــر دوره ای ضمــن‬ ‫بازنمایــی شــمر و یزید زمانه‪ ،‬در ارتقای ســطح‬ ‫معرفت و بصیرت عمومی جامعه تالش کنند و‬ ‫سفیر والیت باشند‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫فرماندهنیرویانتظامیگیالن‪:‬‬ ‫حرمت شکنانو عامالنتوهینبهمردمشمالتوسطپلیس گیالن‬ ‫شناساییشدند‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان گیالن از شناســایی ‪۲‬‬ ‫نفر توهین کننده به مردم شــریف شمال کشور که‬ ‫با فحاشــی و انتشار یک فایل ویدئویی در فضای‬ ‫مجــازی‪ ،‬موجب رنجش خاطر هم وطنان شــمالی‬ ‫شدند خبر داد و گفت‪ :‬با حرمت شکنان قاطعانه‬ ‫و بــدون اغماض برخــورد می کنیم‪ .‬ســردار عزیزاله‬ ‫ملکی با ابراز تاسف از اقدام ‪ 2‬جوان که با توهین‬ ‫به مردم شــریف شمال کشور و انتشــار فایل ان در‬ ‫فضای مجــازی‪ ،‬موجب رنجــش خاطر هم وطنان‬ ‫را فراهــم کردند‪ ،‬افزود‪ :‬پلیس در برخورد با عوامل‬ ‫تشــویش اذهــان عمومــی و این گونــه جرائــم در‬ ‫فضای حقیقی و مجازی اشرافیت و قاطعیت کامل‬ ‫دارد‪ .‬وی خاطــر تاکیــد کرد‪ :‬اهانــت به هم وطنان‬ ‫به هیچ عنوان قابل قبول نیست و پلیس در برخورد‬ ‫با این گونه جرائم به هیچ عنوان کوتاه نخواهد امد‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی گیالن گفت‪ :‬پس از انتشار‬ ‫ویدئو اهانت‪ 2‬جوان به مردم شریف شمال کشور‪،‬‬ ‫شناســایی و دســتگیری عوامل موثر این جریان در‬ ‫دستور کار پلیس فتا گیالن قرار گرفت‪.‬‬ ‫ســردار ملکی ادامــه داد‪ :‬پس از پیگیری های‬ ‫فنــی و انجــام اقدامــات تخصصــی پلیســی‪ ،‬دو‬ ‫فردی که مرتکب این عمل شده بودند شناسایی‬ ‫و متهــم اصلی با هماهنگی مقام قضایی و اخذ‬ ‫نیابت در یک عملیات غافلگیرانه‪ ،‬ظهر امروز در‬ ‫استان البرز دستگیر شد‪ .‬وی با تقدیر از همکاری‬ ‫خوب دستگاه قضایی استان بیان داشت‪ :‬متهم‬ ‫پس از دستگیری‪ ،‬ابتدا منکر بزه انتسابی شد اما‬ ‫پس از مواجه شدن با دالیل ‪ ،‬مدارک و مستندات‬ ‫موجــود در پرونــده ‪ ،‬چــاره ای جــز اعتــراف پیش‬ ‫روی خــود ندیــد و از عمــل مجرمان ـ ه خــود ابراز‬ ‫پشیمانی کرد‪ .‬سردار ملکی با اشاره به اینکه طبق‬ ‫قانــون هرگونــه توهین به اشــخاص و قومیت ها‬ ‫چــه در فضای حقیقی و چــه در فضای مجازی‪،‬‬ ‫جرم محسوب می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پلیس با‬ ‫اشرافیت بر فضای مجازی و قاطعیت در برخورد‬ ‫بــا جرائــم‪ ،‬در کمتریــن زمــان ممکن با اشــخاص‬ ‫خاطــی کــه به هر ترتیب باعث تشــویش اذهان‬ ‫عمومــی و یــا ایجــاد نگرانــی در بین شــهروندان‬ ‫شــوند برخــورد می کند‪ .‬فرمانــده انتظامی گیالن‬ ‫به مردم اطمینان داد پلیس در برخورد با جرائم‬ ‫و مخالن نظم‪ ،‬اســایش و امنیت مردم قاطعانه‬ ‫و بــدون اغمــاض برخــورد خواهــد کــرد و اجــازه‬ ‫نخواهــد داد عــده ای بــا سوءاســتفاده از فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬امنیت روانی شــهروندان را به مخاطره‬ ‫بیندازند‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫سرقتتجهیزاتمخابراتیچالشبزرگمخابرات گرگان‬ ‫بهگفتهمدیر مخابراتشهرستانگرگان‪،‬سرقت‬ ‫تجهیزات مخابراتی چالش بزرگ مخابرات در این‬ ‫شهرســتان اســت‪ .‬در جلس ـه ای با حضور روســتای‬ ‫کالنتری هایگرگان‪،‬مدیر مخابراتشهرستانگرگان‬ ‫و ریاســت اداره حراســت مخابرات استان‪ ،‬معضل‬ ‫سرقتتجهیزاتمخابراتیموردبررسیقرار گرفت‪.‬‬ ‫احمدرضــا کبیــر بــا تاکیــد بــر اینکــه ســرقت‬ ‫تجهیــزات موجــب اختــال در خدمت رســانی و‬ ‫یشــود‬ ‫عدم ارائه به موقع خدمات به مشــتریان م ‬ ‫گفــت‪ :‬همکاری دســتگاه های قضایــی و انتظامی‬ ‫بیش ازپیش مورد انتظار است و راهکارهای کاربری‬ ‫و اجرایی در این زمینه را مطرح کرد‪ .‬مدیر مخابرات‬ ‫شهرســتان گرگان گفت‪ :‬اقدامات فراوانی از ســوی‬ ‫ادارهحراستمخابراتمنطقهگلستاندر پیشگیری‬ ‫و کاهش ســرقت تجهیزات مخابرات انجام شده و‬ ‫الزم اســت جهت اثربخشی ان نیروی انتظامی نیز‬ ‫بیش ازپیش همکاری داشــته و مخابرات را در این‬ ‫زمینهیارینماید‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫افزایش فضاسازیشهریمحرماز سوی شهرداری گرگان‬ ‫هماهنگیاستقبالشهرداریگرگاناز ماهمحرمو‬ ‫نحوهفضاسازیمحیطیوپارچهاراییدر سطحشهر‬ ‫با تاکید مجید سعیدی سرپرست شهرداری گرگان در‬ ‫خصوص افزایش چشم گیر فضاسازی محیط شهری‬ ‫از طریق پارچه ارایی و نصب المان های مربوط به‬ ‫ماهمحرم‪،‬سازمانفضایسبز ماموریتیافتدر این‬ ‫خصوص اهتمام و اقدام جدی به عمل اورد‪ .‬یحیی‬ ‫ستوده نیا در خصوص اقدامات و تدارکات محرمی‬ ‫بیان کرد‪ :‬با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و‬ ‫تشــویق مردم به ماندن در منازل‪ ،‬شــهرداری گرگان‬ ‫بر ان شد تا عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت‬ ‫اباعبداهللالحسین(ع)وفضاسازیشهریبرایمحرم‬ ‫را باشکوه تر از سال های پیش انجام دهد‪ .‬ستوده نیا‬ ‫همچنیندر خصوصافزایشحجمفضاسازیشهری‬ ‫محرم گفت‪ :‬امسال‪ ،‬در تمامی میادین اصلی شهر‪،‬‬ ‫بلوارهایپرترددوحتیاکثر محالت‪،‬شور عاشورایی‬ ‫و عزای حســینی همراه با افزایش حجم فضاســازی‬ ‫شــهری در گرگان به پا شــد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬عالوه‬ ‫بر نصب پارچه های مشــکی در معابــر و بلوارها با‬ ‫نصب پالکاردهای عزاداری و نصب استیکر بر روی‬ ‫الماننگاتیو پارکشهر‪،‬خیمه های کربالیی‪،‬خونین‬ ‫کردناب نماهایمیادینکریمی‪،‬شهداو سرخواجه‪،‬‬ ‫ســاخت المــان علمدار کربــا‪ ،‬انتظار شــهروندان در‬ ‫خصوصاکرانشهریمحرمبراوردهشدهاست‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫کمک ‪ 10‬میلیارد ریالی‬ ‫شهرداری اصفهان به‬ ‫حوزه بهداشت و سالمت‬ ‫با تصویب شورای اسالمی شهر اصفهان‪ ،‬شهرداری‬ ‫اصفهــان ‪ ۱۰‬میلیــارد ریــال بــرای ارتقای نظام ســامت‬ ‫کمک خواهد کرد‪ .‬با توجه به شرایط حاد شیوع کرونا‬ ‫و نیازهای ضروری شــبکه بهداشــت و درمان‪ ،‬شــورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان در راستای حمایت الزم و کمک‬ ‫به مراکز درمانی مبلغ ‪ ۱۰‬میلیارد ریال کمک شهرداری‬ ‫بــرای خرید اقالم پزشــکی را تصویب کــرد‪ .‬توزیع این‬ ‫اقــام بــا هماهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی انجــام‬ ‫خواهد شــد‪ .‬همچنین تاکید شــد این اقالم در بخش‬ ‫تجهیزاتی که مورداستفاده عمومی بوده و سرمایه ای‬ ‫برای بخش بهداشت و سالمت است‪ ،‬خریداری شود‬ ‫تــا درخواســت های بهداشــت و درمان کــه مدتی بود‬ ‫به دلیل نداشــتن ردیف اعتباری در بودجه شــهرداری‬ ‫معطل مانــده بــود پاســخ داده شــود‪ .‬همچنیــن مبلغ‬ ‫پنج میلیارد ریال در راستای کمک مومنانه برای ترویج‬ ‫فرهنگ حسینی تصویب شد که برای نحوه تخصیص‬ ‫انبایددر کمیسیونفرهنگیتصمیم گرفتهشود‪.‬‬ ‫کانون وکال از‬ ‫خبرنگارانکرمانشاه‬ ‫حمایت حقوقی می کند‬ ‫رئیــس کانون وکالی دادگســتری اســتان کرمانشــاه‬ ‫اعــام کــرد کــه ایــن کانــون در محکمه هــای قضایی‬ ‫به صــورت رایــگان از خبرنگاران حمایــت خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بهروز رستمی اظهار داشت‪ :‬کانون وکال‬ ‫همچون رسانه ها خود را حامی حقوق مردم می داند‬ ‫چ تالشــی فروگذار نیســت‪ .‬وی با‬ ‫و در این راســتا از هی ‬ ‫اشارهبهبرخیبی مهری هانسبتبهخبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫تضعیفجایگاهاهالیرسانهاتفاقینابخشودنیاست‬ ‫که اثرات ان ها در جامعه نمایان می شود‪ .‬رئیس کانون‬ ‫وکالی دادگســتری استان کرمانشاه تصریح کرد‪ :‬خطر‬ ‫کردن از ویژگی های بارز خبرنگاران است که همواره در‬ ‫معرض خطر شکایت های حقوقی قرار دارند‪ .‬رستمی‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬کانون وکالی دادگســتری امادگی خــود را‬ ‫برایدفاعاز حقوقخبرنگاراندر محکمه هایقضایی‬ ‫اعــام می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬بر اســاس تفاهم نامه ای که‬ ‫بــا خانه مطبوعات امضــا کرده ایم‪ ،‬اگر خبرنــگاری در‬ ‫کرمانشــاه مورد تعقیب قضایی قرار گیرد می تواند از‬ ‫خدمات رایگان وکالی ما بهره مند شود‪ .‬رئیس کانون‬ ‫وکالی دادگستری استان کرمانشاه افزود‪ :‬همچنین بر‬ ‫اساس این تفاهم نامه روزهای دوشنبه نیز خبرنگاران‬ ‫می توانند با مراجعه به محل کانون وکال مشاوره های‬ ‫حقوقی را به صورت رایگان دریافت کنند‪ .‬وی در بخش‬ ‫دیگریاز صحبت هایخودبهایین نامهدادرسیاشاره‬ ‫کردو گفت‪:‬اینایین نامهبرخالفقانوناساسیاست‬ ‫و به نظر ما تا زمانی که اصالح نشــود نمی شــود ان را‬ ‫اجرایــی کــرد‪ .‬رئیــس کانون وکالی دادگســتری اســتان‬ ‫کرمانشاههمچنینبهعملکرداینکانوندر سالگذشته‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬سال گذشته کانون وکالی دادگستری‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬مورد وکالت رایگان برای متهمانی که توان‬ ‫مالی داشتند انجام داد‪ .‬رستمی با اشاره به شیوع کرونا‬ ‫و تاکیــد بر عدم مراجعه حضــوری‪ ،‬گفت‪ :‬کانون وکال‬ ‫به منظــور رفاه حــال مــردم امکان تماس تلفنــی برای‬ ‫مشاوره با وکال را فراهم کرده و مردم می توانند با تماس‬ ‫بهشماره‪ ۳۸۴۶۱۴۴‬مشاوره هایتلفنیدریافت کنند‪.‬‬ ‫انجام عملیات خون گیری‬ ‫برای تشخیص بیماری‬ ‫مشمشه در گلستان‬ ‫‪ 878‬مــورد خون گیــری بــرای تشــخیص بیمــاری‬ ‫مشمشــه در باشگاه های اسب ســواری استان گلستان‬ ‫انجام شد‪.‬دکتر محسن عبدالوند معاون ســامت اداره‬ ‫کل دامپزشــکی اســتان گفت‪ :‬پس از انجــام خون گیری و‬ ‫ارسال نمونه به مرکز تشخیص سازمان دامپزشکی کشور‪،‬‬ ‫خوشبختانهموردمثبتیمشاهدهنشدهاست‪.‬عبدالوندبا‬ ‫اشاره به نظارت مستمر بهداشتی دامپزشکی بر فعالیت‬ ‫باشــگاه ها و واحد های پرورش اســب در استان گفت‪ :‬در‬ ‫اینباشگاه هانمونه گیری‪،‬شناساییدامالودهوحذفدام‬ ‫مبتالبهبیماریخطرناکمشمشهانجاممی شود‪.‬معاون‬ ‫سالمتدامپزشکیاستانبااشارهبهاینکهبیماریمشمشه‬ ‫نوعیبیماریباکتریاییخطرناکمشترکبینانسانودام‬ ‫است افزود‪ :‬این بیماری اغلب سبب ابتالی تک سمی ها‬ ‫می شود و بسیار کشنده است‪ .‬وی در مورد راه های انتقال‬ ‫بیماریاز حیوانالودهنیز گفت‪:‬اینبیماریاز طریقتماس‬ ‫مستقیمباحیواناتالودهویاتماسبابافت هایداممبتال‪،‬‬ ‫بهانسانمنتقلمی شود‪.‬معاونسالمتدامپزشکیاستان‬ ‫بابیان اینکه نظارت بر فعالیت باشگاه های پرورش اسب‬ ‫در استان به صورت مستمر توسط کارشناسان دامپزشکی‬ ‫انجام م یشــود بیان کرد‪ :‬از اس ـب های این باشــگاه ها و‬ ‫اسب داری هاخون گیریمی شودو در صورتمثبتبودن‪،‬‬ ‫حیوانبیمارمعدوممی شود‪.‬‬ ‫احتمال اتش سوزی در‬ ‫اراضی جنگلی گلستان‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان‬ ‫بــا هشــدار احتمــال اتش ســوزی در اراضــی جنگلــی‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬همــه نیروهای منابع طبیعی از ابتــدای تیرماه‬ ‫در اماده باش کامل هستند و تا پایان فصل گرما هوا و‬ ‫کاهش درجه حرارت به صورت اماده باش خواهند بود‪.‬‬ ‫عبدالرحیملطفیبااشارهبههشدار احتمالاتش سوزی‬ ‫در اراضیجنگلی‪،‬اظهار داشت‪:‬از کشاورزان‪،‬دامداران‪،‬‬ ‫گردشگران و همه افرادی که در محیط های طبیعی و‬ ‫باز برایفعالیتیاتفریححاضر می شوند‪،‬می خواهیم‬ ‫کــه در این روزها از روشــن کــردن اتش تا اطالع ثانوی‬ ‫به صورتجدیخودداری کنند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1143‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خسارت ‪ 24‬میلیاردی سیل‬ ‫به شبکه گازرسانی استان‬ ‫مازندران‬ ‫سرپرست شرکت گاز استان مازندران گفت‪ :‬در سیل‬ ‫اخیر ‪ 24‬میلیارد ریال خســارت به تاسیســات گازرسانی‬ ‫استان مازندران واردشده است‪ .‬به گزارش پایگاه خبری‬ ‫هم وطــن ‪ ،‬مقــدم بیگلریان با اشــاره به اینکــه برخی از‬ ‫شهرستان های استان مازندران درگیر سیل بودند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بیشترین خسارت واردشده به تاسیسات و خطوط‬ ‫انتقال گاز در بخشبندپیشرقیشهرستانبابل‪،‬بخش‬ ‫خانقاهپی‪،‬راستوپیوولوپیسوادکوهوهمچنینبخش‬ ‫لفور سوادکوه شمالی وارد شد اما با تالش کارکنان ادارات‬ ‫گازرسانی‪ ،‬گاز هیچ یک از مشترکین قطع نگردید‪.‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه خسارت سیل در بخش شبکه اجرایی و‬ ‫خطوط انتقال گاز نمایان شده است‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین‬ ‫در سیل اخیر تعدادی انشعاب گاز صدمه دیده که به‬ ‫علت فرســودگی منازل روســتایی بوده است‪ .‬بیگلریان‬ ‫گفت‪ :‬مدیریت بحران بخشــی از مدیریت استراتژیک‬ ‫است که طی سال های اخیر به عنوان یکی از برنامه های‬ ‫اصلی در شــرکت گاز اجرایی شــده و نمود اجرایی این‬ ‫امر در بحران های اخیر نمایان است‪ .‬سرپرست شرکت‬ ‫گاز اســتان مازندران‪ ،‬امادگی نیروها و اماده به کار بودن‬ ‫تجهیزات را ضروری دانست و اظهار داشت‪ :‬پیشگیری و‬ ‫حفظ امادگی برای مقابله با بحران ضرورت دارد و باید‬ ‫برای مقابله با بالیای طبیعی ازجمله سیل اماده باشیم‪.‬‬ ‫بیگلریان با اشاره به اینکه جایگاه ویژه پدافند غیرعامل‬ ‫در صنعت گاز‪،‬اموزشمنسجمو علمیدر اینخصوص‬ ‫ضروری اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬شــرکت گاز اســتان در راستای‬ ‫کاهــش اســیب پذیری تاسیســات و ابنیــه برنامه ریــزی‬ ‫اســتراتژیک را تدوین و در این خصوص تمهیدات الزم‬ ‫رااندیشیدهاست‪.‬‬ ‫خودروهای متخلف‬ ‫جریمه می شوند‬ ‫خودروهــای متخلــف درراه بازگشــت از جاد ههــا‪،‬‬ ‫یک میلیونتومانجریمهمی شوند‪.‬‬ ‫سرپرســت پلیس راه مازنــدران گفــت‪ :‬بنابر مصوبه‬ ‫ستاد ملی مبارزه با کرونا؛ تردد بین استانی خودرو های‬ ‫شخصی از ‪ /‬به شهر های قرمز و نارنجی ممنوع است‬ ‫و بر این اساس به علت اینکه همه شهر های استان در‬ ‫وضعیتقرمز و نارنجیقرار دارندخودرو هایغیربومی‬ ‫جریمه می شوند‪ .‬سرهنگ عبادی افزود‪ :‬از روز سه شنبه‬ ‫‪ ۲۶‬مرداد‪ ۱۴۰۰‬به بعد هر خودروی غیربومی در مناطق‬ ‫مختلف استان مازندران مشاهده شود توسط ماموران‬ ‫پلیس راه و دوربین های نظارتی به میزان‪ ۱‬میلیون تومان‬ ‫جریمه می شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬خودروهایی که به هر‬ ‫نحوی از قبل وارد استان شدند در بازگشت از مازندران‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫هــم بــه میــزان یک میلیــون تومــان جریمــه م ‬ ‫سرهنگ عبادی با اشاره به اینکه طرح ممنوعیت تردد‬ ‫تا‪ ۵‬شهریور در جاده های استان اجرا می شود از کسانی‬ ‫کهقصدسفر بهمازندرانرادارندخواستتابهمازندران‬ ‫ســفر نکننــد‪ ،‬زیــرا حتمــا دررا ههــای ورودی مازنــدران‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫متوقــف‪ ،‬اعمــال قانــون و برگشــت داده م ‬ ‫سرپرســت پلی ـس راه مازنــدران خاطرنشــان کــرد‪ :‬جاده‬ ‫کندوان برای ادامه تعمیرات از یکشنبه تا سه شنبه این‬ ‫هفته بسته می شود و رانندگان در این مدت می توانند‬ ‫از جاده های جایگزین هراز و ســوادکوه اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫ســرهنگ عبادی گفت‪ :‬ورودی های مازندران همچنان‬ ‫بسته است و خودرو ها با پالک غیربومی اجازه ورود به‬ ‫استان مازندران را ندارند‪.‬‬ ‫احتمال جاری شدن سیل‬ ‫در استان‬ ‫هواشناسی مازندران درباره احتمال جاری شدن سیل‬ ‫در استان هشدار داد‪ .‬به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫اداره کل هواشناســی مازنــدران در اطالعیــه خــود درباره‬ ‫رگبار باران و رعدوبرق و جاری شــدن ســیل و روان اب در‬ ‫ارتفاعاتاستانتاچهارشنبهدر استانبه ویژهدر ارتفاعات‬ ‫هشدار داد‪ .‬جاری شدن روان اب و احتمال وقوع سیالب‬ ‫محلی و نقطه ای‪ ،‬افزایش حجم اب رودخانه ها‪ ،‬رانش‬ ‫زمینوریزشسنگدر محور هایکوهستانیاز پیامد های‬ ‫این ســامانه است‪ .‬افراد از توقف در حاشیه رودخانه ها‬ ‫و مسیل ها‪ ،‬از فعالیت های کوهنوردی و از چرای دام در‬ ‫مناطقمرتفعبهدلیلخطر برخوردصاعقهاجتنابکنند‪.‬‬ ‫مازندران تا سال ‪۲۰۵۰‬‬ ‫خشک تر می شود‬ ‫یک اســتاد دانشــگاه گفت‪ :‬بر اساس پیش بینی ها‪،‬‬ ‫به نظر می رسد مازندران تا سال ‪ ۲۰۵۰‬به سمت گرم تر‬ ‫و خش ـک تر شدن پیش می رود‪ ،‬جالب اینجا است که‬ ‫شایدبه طور میانگینبارش هاکمتر نشود‪،‬اماخشکسالی‬ ‫محسوسخواهدبود‪.‬عزیز عابسیدر گفت وگو باایسنا‬ ‫با بیان اینکه سازمان بین المللی هواشناســی در گزارش‬ ‫اخیر خود که کلیات ان تعیین کننده همه پیش بینی ها‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امسال مجددا بی نظمی های اقلیمی‬ ‫حداکثــری در حال وقوع اســت و نتیجــه این اتفاقات‪،‬‬ ‫خشکســالی‪ ،‬گرمــای عجیب وغریــب و ســیالب های‬ ‫شــدیدی بوده که کشــوری مانند المان به عنوان قطب‬ ‫صنعت دنیا را غافلگیر کرد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه سال ها‬ ‫استدانشمنداندنیابر رویاینتغییراتوبی نظمی ها‬ ‫اعالم خطر می کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حبس شدن یا غلظت‬ ‫بیشتر گازهای دی اکسید کربن در اتمسفر زمین باعث‬ ‫می شود دمایی که در اتمسفر ورود می کند خارج نشود‬ ‫و این امر گرمایش زمین را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫رویدا د مازندران‬ ‫ ‬ ‫ظرفیتی که نادیده گرفته می شود‬ ‫شمارش معکوس برای نابودی تاالب میانکاله‬ ‫منطقهحفاظت شدهتاالببین المللیمیانکاله‪،‬‬ ‫ٔ‬ ‫پناهگاه حیات وحــش این روزها حــال وروز خوبی‬ ‫ندارد و رو به نابودی می رود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش تســنیم‪ ،‬شــبه جزیره و پناهــگاه‬ ‫حیات وحــش ‪ 69‬هــزار هکتــاری میانکاله بهشــهر‬ ‫در ســواحل دریــای مازنــدران کــه تــا خلیــج گرگان‬ ‫امتــداد دارد‪ ،‬از دو محیــط ابی با وســعت ‪ 45‬هزار‬ ‫هکتار شــامل خلیــج و تاالب میانکاله و خشــکی‬ ‫با وســعت حــدود ‪ 24‬هزار هکتار اســت‪ .‬پناهگاه‬ ‫حیات وحــش میانکالــه بــه جهــت برخــورداری از‬ ‫معیارهــای کنوانســیون رامســر به عنــوان یکــی از‬ ‫پایگاه های کنوانسیون رامسر ثبت شد و به لحاظ‬ ‫وجود میراث های فرهنگی‪ ،‬اثار و ابنیه ی تاریخی و‬ ‫زیباشناختیموجودبه عنوانیکیاز ذخیره گاه های‬ ‫ت سپهر به کمیته برنامه انسان و کره یونسکو‬ ‫زیس ‬ ‫معرفی و انتخاب شد‪ .‬این پناهگا ه مام ن پرندگان‬ ‫ی اســت که هرســاله در فصل ســرد ســال از‬ ‫مهاجر ‬ ‫سیبری به ایران سفر می کنند و حدود یک میلیون و‬ ‫‪ 500‬هزار پرنده در ‪ 150‬گونه عمدتا پرندگان کمیاب‬ ‫و درخطــر انقــراض عبارت انــد از قــوی فریادکــش‪،‬‬ ‫حواصیل‪ ،‬لک لک‪ ،‬پلیکان پا خاکستری‪ ،‬فالمینگو‪،‬‬ ‫سغــاز‪ ،‬غاز پازرد‪ ،‬طاووســک‪،‬‬ ‫اردک سرســفید‪ ،‬عرو ‬ ‫چنگر و مرگونس سفید که این جانوران در فهرست‬ ‫ممنوعیــت تجــارت جهانــی پرنــدگان در معــرض‬ ‫خطر قرار دارند‪ .‬عالوه بر پرندگان‪ ،‬میانکاله یکی‬ ‫از مناطق مهم برای تخم ریزی و رشد ابزیان است‪،‬‬ ‫خلیج گرگان‪ ،‬میانکاله و اب های داخلی حاشیه ان‬ ‫در دریای خزر زیستگاه برخی از مهم ترین ماهیان‬ ‫تجاریمثلماهیانخاویاریو کپور ماهیانحمایت‬ ‫می کنند و عالوه بر ان فک دریای خزر‪ ،‬گاومیش ها‪،‬‬ ‫اسب وحشی‪ ،‬گربه وحشی‪ ،‬گراز و شغال را می توان‬ ‫در منطقه مشاهده کرد و ناگفته نماند که روزگاری‬ ‫ایــن شــبه جزیره پناهــگاه ببــر مازنــدران نیز بــود و‬ ‫هم اکنون نیز سایت نگهداری ببر در ان دایر شد اما‬ ‫از ورود ببر سیبری به ان تا این لحظه خبری نشد‪.‬‬ ‫ش کشیدن منطقه به دلیل تجاوز به‬ ‫به ات ‬ ‫اراضی و انتفاع به نفع خود‬ ‫تشــده در تنوع و پوشــش‬ ‫ایــن منطقه حفاظ ‬ ‫گیاهی خوبی برخوردار است ازجمله گیاهان لویی‪،‬‬ ‫جگن‪ ،‬علف هفت بند‪ ،‬دم اســب‪ ،‬نی‪ ،‬علف شور‪،‬‬ ‫تمشک‪ ،‬سازیل‪ ،‬ازگیل‪ ،‬داغداغان‪ ،‬سیاه تلو‪ ،‬سپیدار‬ ‫و انار وحشی سواحل در این تاالب وجود دارند و‬ ‫همچنین دارای پوشش درختچه های انار و گیاهان‬ ‫یکهاینمنطقه‬ ‫علفیاست‪.‬باوجودهمهظرفیتهای ‬ ‫دارد اما در حفظ و حراست از ان کوتاهی می شود‬ ‫و در دو سال گذشته بیش از ‪ 50‬هزار انواع پرنده به‬ ‫دلیلبیماریناشیاز ماندابیتاالببهدلیل کاهش‬ ‫چشم گیر سطح اب ان و راکد بودن‪ ،‬تلف شدند و‬ ‫برای برون رفت از مشکل کم ابی و همچنین تلفات ‬ ‫ی‬ ‫ی مدون اتخاذ نشد‪ .‬از تهدیدها ‬ ‫پرندگان تصمیم ‬ ‫طبیعــی بگذریــم امــا مهم تریــن عواملی کــه مرگ‬ ‫ذخیــره گاه طبیعی زیس ـت کره را به جلــو انداخته‪،‬‬ ‫دخالت و دس ـت اندازی انســانی است که فقط در‬ ‫امســال از ابتــدای ســال ‪ 242‬هکتــار از اراضــی این‬ ‫ش سازی عمدی سوخت و‬ ‫شبه جزیره در ‪ 29‬فقره ات ‬ ‫گونه های ارزشمند ان عمدتا تمشک زار و بوته های‬ ‫ش کشــیدن‬ ‫ســازیل از بیــن رفت‪ .‬عمده نیت به ات ‬ ‫منطقه تجاوز به اراضی و انتفاع به نفع خود است‬ ‫که افراد سودجو در شرایط زمانی خاص بخشی از‬ ‫منطقه را به اتش می کشند تا در اینده به نفع خود‬ ‫مصادرهکنند‪.‬‬ ‫منطقه از حداقل امکانات برای اطفا حریق‬ ‫برخوردار نیست‬ ‫مدیرکل حفاظت از محیط زیســت مازنــدران با‬ ‫بیان اینکه این منطقه از حداقل امکانات برای اطفا‬ ‫حریق برخوردار نیست‪ ،‬گفت‪ :‬دستگاه های متولی‬ ‫نیز باید برای شناسایی و مجازات عوامل اتش سوزی‬ ‫اقدام جدی کنند‪ .‬حســینعلی ابراهیمــی کارنامی با‬ ‫اشارهبهاینکهشبه جزیرهبایدبهامکاناتاطفاحریق‬ ‫پیشرفتهمجهز شود‪،‬افزود‪:‬پوششدوربینیمنطقه‬ ‫ت‬ ‫نیز بسیار مهماست‪.‬البتهتاوقتی کهخاطیانشد ‬ ‫برخوردرانبینندهمی نروندادامهخواهدداشتونیاز‬ ‫است تا مسئولین کشور برای این منطقه مهم فکری‬ ‫اساسی کنند‪ .‬فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهشهر‬ ‫نیز بابیاناینکهسپاهو سازمانجنگل هاتفاهم نامه‬ ‫صیانــت و حفاظــت از منابع طبیعــی و جنگل ها را‬ ‫امضا کردند‪ ،‬گفت‪ :‬حفاظت از شبه جزیره میانکاله‬ ‫نیز در راستای اجرای این تفاهم نامه اجرایی خواهد‬ ‫شد‪ .‬او با ابراز تاسف از ادامه دار شدن اتش سوزی ها‬ ‫در میانکاله افزود‪ :‬اتش سوزی های سریالی که طبق‬ ‫گفتهمسئوالنمحیط زیستمنشاانعواملانسانی‬ ‫استدر دو سال گذشتهامانمیانکالهرابریدهاست‪.‬‬ ‫سرهنگحسنپورقربانبااشارهبهاینکهامکاناتو‬ ‫نیرویانسانیادارهمنابعطبیعیبرایاطفایحریق‬ ‫محدود است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بسیج با راه اندازی گشت ‪،‬‬ ‫ســازمان دهی و تجهیز پایگا ههــای اطراف میانکاله‬ ‫و کمــک گرفتــن از دامــداران و نیر وهــای مردمی در‬ ‫قــدم اول بــه دنبال شناســایی و دســتگیری عامالن‬ ‫این اتش سوزی ها است؛ اما اصل مهم این است که‬ ‫شبه جزیره میانکاله به عنوان پناهگاه حیات وحش‬ ‫گونه های نادر نیازمند ردیف اعتباری است تا بتواند‬ ‫مدیریتیبهتر داشتهباشدو تامادامی کهاینمنطقه‬ ‫بخواهدبدونامکاناتواعتبار کنترلوحراستشود‪،‬‬ ‫دست اندازیبهانادامه خواهدداشت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدرسهبانیازهایویژهبرکتتربیتافتتاحشد‬ ‫مدرسه با نیازهای ویژه برکت تربیت سوادکوه‬ ‫با حضور مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس‬ ‫و مدیرکل اموزش وپرورش مازندران افتتاح شــد‪ .‬به‬ ‫گزارش پایگاه خبری هم وطن؛ با جهانیان مدیرکل‬ ‫نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیز مدارس مازندران‪ ،‬دکتر‬ ‫ســعدی پــور مدیــرکل اموزش وپــرورش مازنــدران‬ ‫مدرســه با نیازهای ویژه برکت «تربیت» ســوادکوه‬ ‫افتتــاح شــد‪ .‬ایــن مدرســه در زمینــی به مســاحت‬ ‫‪ ۳۶۷۶‬مترمربع و با زیربنای ‪ ۱۰۲۲‬مترمربع ساخته‬ ‫شد‪ .‬مساحتی بالغ بر ‪ ۱۶۴۷‬مترمربع از این زمین نیز‬ ‫محوطه سازیشدهاست‪.‬‬ ‫مدرسهبانیازهایویژهبرکت«تربیت»سوادکوه‬ ‫باهزینه ایبالغ بر ‪ ۵۵‬میلیاردریالتوسطبنیادبرکت‬ ‫و به صورت ملی مشــارکتی ساخت هشــده و شــرکت‬ ‫بحرالعمل شمال‪ ،‬پیمانکاری این پروژه را بر عهده‬ ‫داشــته اســت‪ .‬این مدرســه در دو مقطــع ابتدایی‬ ‫و متوســطه اول فعالیــت داشــته و بــا ظرفیــت ‪۱۰۰‬‬ ‫دانش اموز بهبهره برداریرسیدهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫بازدیدتیمپایشمدیریتدرمان‬ ‫دانشگاهعلومپزشکیمازندران‬ ‫از بیمارستانایت اهللطالقانیچالوس‬ ‫تیمپایشمدیریتدرماندانشگاهعلومپزشکی‬ ‫مازندرانباحضور در شهرستانچالوس از بیمارستان‬ ‫ایت اهلل طالقانی این شهرستان بازدید کردند‪ .‬مدیر‬ ‫درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بازدید از‬ ‫بخش های کرونایی و اورژانس بیمارستان های رازی‬ ‫و ولیعصر (عج) قائم شهر‪ ،‬امام خمینی (ره) نور و‬ ‫امــام خمینــی (ره) فریدون کنار‪ ،‬ضمــن پایش روند‬ ‫مدیریــت و ارزیابــی فرایندهــای مراقبــت و درمان‬ ‫بیماران کرونایی‪ ،‬سیســتم های اکسیژن رسانی این‬ ‫مراکز درمانی را موردبررسی قرار داد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ضرورتخدمت رسانیبیشتر و بهتر بهشهروندان‬ ‫پیشــرفت و توســعه روزافــزون در زمینــه‬ ‫مدیریــت شــهری پویا و همچنیــن ارائه خدمات‬ ‫مطلــوب و شایســته بــه شــهروندان‪ ،‬منــوط بــه‬ ‫تعامل و همکاری میان شهرداری به عنوان نهادی‬ ‫خدمات رســان و شــورای شهر به عنوان منتخبین‬ ‫شــهروندان اســت‪ ..‬بــه گــزارش پایــگاه خبــری‬ ‫هم وطن‪ ،‬ســید حســین یوسفی‪ ،‬شــهرام ایرجی‪،‬‬ ‫ســید افشین راســخ‪ ،‬علی عاشقان و سید رحمان‬ ‫میرشــجاعی با حضــور در شــهرداری منطقه دو‪،‬‬ ‫ســازمان مدیریت ارامســتان ها و ســازمان سیما‪،‬‬ ‫منظر و فضای ســبز شــهری ضمن دیدار و گفتگو‬ ‫با عطایی شــهردار منطقه یک‪ ،‬ســروری شــهردار‬ ‫منطقــه دو‪ ،‬مالجــو سرپرســت ســازمان مدیریت‬ ‫ارمســتان هــا و ابوالقاســمی سرپرســت ســازمان‬ ‫ســیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شــهری شهرداری مرکز‬ ‫اســتان و تاکیــد بر خدمات رســانی بیشــتر و بهتر‬ ‫به شهروندان ساروی‪ ،‬از نزدیک در جریان روند‬ ‫پیشرفت امور قرار گرفتند‪ .‬اعضا شورای اسالمی‬ ‫شهر تاکید کردند‪ :‬پیشــرفت و توسعه روزافزون‬ ‫در زمینــه مدیریت شــهری پویــا و همچنین ارائه‬ ‫خدمات مطلوب و شایسته به شهروندان‪ ،‬منوط‬ ‫بــه تعامــل و همکاری میــان شــهرداری به عنوان‬ ‫نهــادی خدمات رســان و شــورای شــهر به عنوان‬ ‫منتخبین شهروندان است و این مهم زمانی میسر‬ ‫خواهــد شــد که اعتمــاد‪ ،‬هم اندیشــی و همدلی‬ ‫میان این دو نهاد صورت پذیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تسلیم کشتیجهاندر برابر اقتدار کشتیمازندران‬ ‫احمــد حســین زادگان اســتاندار مازنــدران‬ ‫در پیامــی؛ قهرمانــی تیــم ملی کشــتی جمهوری‬ ‫اســامی ایران در رقابت های کشتی ازاد جوانان‬ ‫جهــان در روســیه کــه بــا حضــور و درخشــش‬ ‫‪ 6‬کشــتی گیر غیرتمنــد مازنــی بــه دســت امــد را‬ ‫تبریک گفت‪‎.‬متن پیام استاندار مازندران بدین‬ ‫شــرح اســت‪ :‬بــا حضــور و درخشــش خیره کننده‬ ‫کشتی گیران میدان دار و اینده ساز مازنی تیم ملی‬ ‫کشــتی ازاد و کسب ‪ 5‬گردن اویز طال‪ ،‬تیم کشتی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران موفق شــد‪ ،‬مقتدرانه؛‬ ‫تهــای کشــتی ازاد جوانان‬ ‫مقــام قهرمانــی رقاب ‬ ‫جهــان در اوفــا ‪-۲۰۲۱‬روســیه را کســب کنــد‪ .‬بــا‬ ‫این درخشــش مانــدگار و به یادماندنــی جوانان‬ ‫کشــتی مازندران؛ بار دیگر کشــتی جهــان‪ ،‬اقتدار‬ ‫بی چون وچرای این خطه کشتی خیز را پذیرفت‬ ‫و تیم ایران مجموعا با کســب ‪ 5‬مدال طال‪ ،‬یک‬ ‫مدال نقره و یک مدال برنز و ‪ 178‬امتیاز که سهم‬ ‫جوانــان مازنــی در ان‪ 5 ،‬مــدال طــا و یک مقام‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫پایانعملیاتاب رسانیبهشهرهای‬ ‫عباس ابادو کالراباد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫توزیــع عملیاتی شــامل حفر و‬ ‫فاضــاب مازنــدران گفــت‪ :‬بــا‬ ‫تجهیز دو حلقه چاه با ابدهی‬ ‫اتمــام عملیــات اب رســانی به‬ ‫‪ ۶۵‬لیتر در ثانیه‪ ،‬احداث خط‬ ‫شــهرهای عباس اباد و کالراباد‬ ‫انتقــال اب بــه طــول ‪ ۷۵۰‬متر‪،‬‬ ‫جمعیتــی بالغ بــر ‪ ۳۱۰۰‬خانوار‬ ‫احــداث خــط بــرق بــه طــول‬ ‫بهزاد برارزاده‬ ‫در اینــده ای نزدیــک از نعمت‬ ‫‪ ۲۵۰‬متر همچنیــن احداث دو‬ ‫اب اشامیدنی سالم و بهداشتی‬ ‫بــاب اتاقک چاه به مســاحت‬ ‫بهره منــد می شــوند‪ .‬بــه گــزارش پایــگاه خبــری ‪ ۸۰‬مترمربع و محوطه ســازی به مســاحت ‪۴۰۰‬‬ ‫هم وطــن؛ بهــزاد بــرارزاده مدیرعامل شــرکت از مترمربع اجراشده است‪ .‬وی اعتبار صرف شده‬ ‫پایان عملیات اب رسانی به شهرهای عباس اباد برای این دو طرح اب رسانی را بالغ بر ‪ ۱۸‬میلیارد‬ ‫و کالرابــاد خبــر داد و گفت‪ :‬برای اب رســانی به ریــال عنــوان کرد و افزود‪ :‬بــه زودی این دو طرح‬ ‫این دو شهر باهدف بهره مندی مردم از اب سالم اب رســانی افتتــاح و ‪ ۱۴۰۰‬خانوار از اهالی شــهر‬ ‫و بهداشتی‪ ،‬افزایش تامین توان انتقال به منظور عباس ابــاد و ‪ ۱۷۰۰‬خانــوار از مــردم کالر ابــاد از‬ ‫مقابله با کمبود اب و انتقال اب چاه به شــبکه مزایایان هابرخوردار می شوند‪.‬‬ ‫قطع برق بیمارستان ها تکذیب شد‬ ‫سیدکاظمحسینیکارنامی‪،‬‬ ‫تولیــد؛ قطــع بــرق واحدهــای‬ ‫سرپرست شرکت توزیع نیروی‬ ‫درمانی خط قرمز این شــرکت‬ ‫بــرق مازنــدران در گفتگویــی‬ ‫بــوده و به هیچ عنــوان تاکنــون‬ ‫بــا تکذیب اخبــار قطعی برق‬ ‫قطعنگردیدهاست‪.‬‬ ‫بیمارســتان امــام (ره) ســاری در‬ ‫وی بــا اظهــارات غیــر‬ ‫سید کاظم‬ ‫روزهای گذشته گفت‪ :‬در طول‬ ‫کارشناسانه مطرح شده از سوی‬ ‫حسینی کارنامی‬ ‫ماه های گذشته برق واحدهای‬ ‫برخــی از اشــخاص در مــورد‬ ‫درمانیو بیمارستان هابه هیچ عنوانقطعنشده قطــع برق مراکــز درمانی گفت‪ :‬وجود اتفاقات‬ ‫است و سیســتم برق رسانی بیمارســتان ها برای ناخواستهناشیاز اتصاالتداخلیدر تاسیسات‬ ‫هرگونــه شــرایط بحرانــی در اماده بــاش کامــل ســاختمان های بیمارســتان ها نیاز به تمهیدات‬ ‫است‪ .‬وی با اشاره به اخباری مبنی بر خاموشی ویژه مدیران واحدها دارد و تامین برق مطمئن‬ ‫بیمارســتان امــام (ره) ســاری اظهــار داشــت‪ :‬و پایــدار در جهــت رفــاه حال بیمــاران با توجه‬ ‫بیمارستانامامخمینی(ره)ساریاز دو فیدر برق به تمامی مشکالت موجود وظیفه ذاتی شرکت‬ ‫تغذیه می شود و اگر به دلیل رخداد لحظه ای و توزیع نیروی برق مازندران است و تاکید مجدد‬ ‫اتفاقغیرمترقبهچنانچهدریکیاز دو مسیر برق می گــردد به هیچ عنــوان لحظــه ای فیــدر بــرق‬ ‫ان قطع شود خط دیگر این بیمارستان برق دار بیمارستان ها در سطح استان تاکنون قطع نشده‬ ‫خواهد بود و با توجه به شرایط موجود و کمبود است‪.‬‬ ‫تشکیل ‪ 61‬پرونده قاچاق کاال‬ ‫در مازندران‬ ‫‪ 61‬پرونــده قاچــاق کاال از‬ ‫ریال بوده است‪ .‬قوانلو با اشاره‬ ‫ابتدای فروردین امسال تا پایان‬ ‫به اینکه پدیده قاچاق ســبب‬ ‫تیرماهدر مازندرانتشکیل شده‬ ‫اختــال در سیســتم اقتصــادی‬ ‫اســت‪.‬به گــزارش پایگاه خبری‬ ‫داخلــی و همچنیــن زمین هســاز‬ ‫هم وطــن؛ حســینقلی قوانلــو‬ ‫جرائم عدیــده دیگری خواهد‬ ‫قوانلو‬ ‫حسینقلی‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫شدپیشگیریاز عرضهکاال های‬ ‫و تجارتمازندرانبابیاناینکه‬ ‫قاچــاق و برخــورد قانونــی بــا‬ ‫بازرسان سازمان صمت استان در راستای مبارزه دارندگان این کاال ها را از سیاست این سازمان در‬ ‫بــا قاچاق کاال‪ ،‬با همکاری برخی دســتگاه های حوزهمبارزهباقاچاق کاالبرشمرد‪.‬رئیسسازمان‬ ‫اجرایــی ‪ 5210‬مــورد بازرســی تخصصــی در این صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت مازنــدران گفــت‪:‬‬ ‫بخــش داشــته اند‪ ،‬گفــت‪ 61 :‬واحد متخلف در شهروندانمازندرانیدر صورتمشاهدههرگونه‬ ‫ایــن بازرســی ها شناســایی و برای ان هــا پرونده تخلف اقتصــادی اعم از عرضــه کاالی قاچاق‪،‬‬ ‫تخلف تشکیل شده است‪ .‬او افزود‪ :‬ارزش ریالی احتــکار‪ ،‬گران فروشــی‪ ،‬تقلــب و ‪ ...‬مراتب را به‬ ‫پرونده هایتخلفتشکیل شدهبالغ بر دهمیلیارد تلفن‪ ۱۲۴‬و یا سامانه‪ ir.124.www‬اعالم کنند‪.‬‬ ‫تمدید زمان ثبت نام مدارس مازندران‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش‬ ‫ســعدی پــور ادامــه داد‪:‬‬ ‫مازندراناز تمدیدزمانثبت نام‬ ‫بــرای دانش امــوزان مــدارس‬ ‫مدارس خبر داد‪.‬‬ ‫نمونــه دولتــی کــه نتیجــه‬ ‫علیرضا ســعدی پور گفت‪:‬‬ ‫ازمــون ورودی خــود را هنــوز‬ ‫دانش اموزانی که به هر دلیلی‬ ‫دریافت نکرده اند و همچنین‬ ‫علیرضا‬ ‫تاکنــون موفــق بــه ثبت نــام‬ ‫دانش اموزانی که در امتحانات‬ ‫سعدی پور‬ ‫نشــده اند بعــد از تعطیــات‬ ‫خرداد پذیرفته نشده اند و باید‬ ‫کرونایــی می تواننــد بــه مــدارس مراجعه کنند‪ .‬در شــهریور دوبــاره امتحــان دهنــد‪ ،‬ســهمیه ای‬ ‫وی افــزود‪ :‬ثبت نــام دانش امــوزان کالس اولــی بــرای ثبت نــام در مــدارس در نظــر گرفت هشــده‬ ‫در ســامانه پــادا و بــا حضــور در مرکــز ســنجش اســت‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در صــورت لــزوم‪،‬‬ ‫امادگی تحصیلی انجام خواهد شــد و ثبت نام زمــان ثبت نــام در روزهــای هفتــه و همچنیــن‬ ‫دانش امــوزان پایه هــای هفتــم و دهــم طــوری ساعات کاری مدارس افزایش می یابد تا ثبت نام‬ ‫برنامه ریزی شــده کــه با ارائه برگه هــای هدایت همه دانش اموزان در شــهریور به پایان برســد و‬ ‫تحصیلــی مشــکل ثبت نــام ان هــا در ســامانه دانش امــوزی بــدون مدرســه نمانــد‪ .‬ایــن مقام‬ ‫برطرف شود‪ .‬مدیرکل اموزش وپرورش مازندران مسئول یاداور شد‪ :‬دانش اموزانی که در دو سال‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬ثبت نام دانــش امــوزان میان پایه تحصیلی گذشــته بــه دلیل شــرایط کرونایــی از‬ ‫توســط مدرســه انجــام می شــود و نیــازی بــه حضور در مدرسه خودداری کرده اند و بازمانده‬ ‫حضور خانواده ها به مدرســه نیســت و نگرانی از تحصیــل محســوب می شــوند نیــز امســال‬ ‫ازاین جهت برای خانواده ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫می توانندثبت نامکنند‪.‬‬ ‫بازگشایی محور بابلسر ‪ -‬بهنمیر پس‬ ‫از سه دهه‬ ‫پنجمــی بــود‪ ،‬در اوج اقتدار بر ســکوی قهرمانی‬ ‫این دوره از مســابقات ایســتاد‪ .‬این جانب ضمن‬ ‫ارزوی قبولــی ســوگواری های عــزاداران حســینی‬ ‫(ع) و تبریک این دستاورد ورزشی خیره کننده و‬ ‫ماندگار به مردم ایران و مازندران‪ ،‬کشتی گیران‬ ‫عزیــز حاضــر در ایــن مســابقات‪ ،‬مربیــان تیــم‬ ‫ملی و ســید مصطفی میرعمادیــان مربی مازنی‬ ‫حاضــر در کادر فنــی‪ ،‬خانواد ههــای محترم این‬ ‫عزیــزان‪ ،‬تالشــگران فدراســیون کشــتی و هیات‬ ‫کشــتی مازنــدران و همــه دوســتداران کشــتی‪،‬‬ ‫بــرای جوانــان غیور و ایند هســاز‪ ،‬اقایــان رحمان‬ ‫عمــوزاد در وزن ‪ ۶۱‬کیلوگرم‪ ،‬عرفان الهی در وزن‬ ‫‪ ۷۰‬کیلوگرم‪ ،‬محمدنخودی در وزن ‪ ۷۹‬کیلوگرم‪،‬‬ ‫امیرحســین فیروزپــور در وزن ‪ ۸۶‬کیلوگــرم‪ ،‬علی‬ ‫اکبرپور در وزن ‪ ۱۲۵‬کیلوگرم که موفق به کسب‬ ‫مدال طالی این دوره از مســابقات شــدند و نیز‬ ‫جوان خوش اتیه حسن عبادی که با کسب مقام‬ ‫پنجمــی نقــش خود را در این دســتاورد مهم ایفا‬ ‫کــرد‪ ،‬از درگاه خداونــد بــزرگ‪ ،‬توفیق‪ ،‬ســربلندی‬ ‫و پیــروزی در زندگی و میدان های بزرگ ورزشــی‬ ‫مسئلت دارم‪.‬‬ ‫قطعــه پایانی محور بابلســر به بهنمیر به‬ ‫طــول ‪ ۲‬کیلومتر صبح جمعه پس از ســه دهه‬ ‫انتظــار با حضور فرمانده پدافند هوایی ارتش‬ ‫بازگشــایی شــد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬این محور که‬ ‫در میــان مــردم محلی به جاده نیــروی هوایی‬ ‫مشهور است‪ ،‬تنها راه ارتباطی شهر بابلسر به‬ ‫بهنمیر بوده که ســال ها بــه دلیل عرض باریک‬ ‫بــا حــوادث دل خــراش رانندگــی مواجــه بــوده‬ ‫و انتقادهــای مــردم محلی را به همراه داشــته‬ ‫اســت‪ .‬ایمن ســازی و تعریــض ایــن محــور کــه‬ ‫بابلســر را به بهنمیــر وصل می کند حدود ســه‬ ‫دهــه ســابقه دارد و مهم تریــن علت به نتیجه‬ ‫نرســیدن برای حل مشــکل هم عــاوه بر نبود‬ ‫اعتبــار ملــی‪ ،‬مشــکالت قانونــی تملــک زمین‬ ‫پــادگان پدافنــد نیــروی هوایــی ارتــش در ایــن‬ ‫مسیر بوده است‪ .‬بزرگ ترین مانع تعریض این‬ ‫جاده دیواره شمالی پایگاه نیروی هوایی ارتش‬ ‫بود که به موازات جاده به طول‪ ۲‬کیلومتر امتداد‬ ‫داشت‪ .‬فاز اول تعریض این جاده در اردیبهشت‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬پــس از وقــوع تصادف مرگبــار در این‬ ‫مسیر و حدفاصلپادگانپدافندهواییکهمنجر‬ ‫به مرگ دو جوان شد و در پی ان انتقاد مسئوالن‬ ‫شهرستانبابلسر ازجملهامام جمعهاینمنطقه‬ ‫را بــه دنبال داشــت و در این زمینــه از وزیر راه و‬ ‫شهرسازی خواستار شتاب بخشی به ایمن سازی‬ ‫و تعریض این مسیر شدند‪ .‬اغاز شد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫بیش از ‪ 4‬هزار کیلومتر از خطوط گاز‬ ‫در گیالننشت یابیشد‬ ‫بــا هــدف حفــظ ایمنــی‬ ‫توجه ویژه امور بازرسی فنی‬ ‫خطــوط و پایــداری جریــان‬ ‫این شــرکت درجهت کاهش‬ ‫گاز مشــترکین گاز طبیعــی‪،‬‬ ‫خطــرات و افزایــش ســطح‬ ‫در تیرماه ســال جاری ‪ 4‬هزار‬ ‫ایمنی و پایــداری جریان گاز‬ ‫و ‪ 64‬کیلومتــر از خطــوط‬ ‫مشــترکین می باشــد‪ .‬حسین‬ ‫حسین اکبر‬ ‫شــبکه گاز در اســتان گیــان‬ ‫اکبــر با بیــان اینکــه عملیات‬ ‫بازرســی و نش ـت یابی شــده‬ ‫نش ـت یابی بر اساس برنامه‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گیالن زمان بنــدی در شــهرهای مختلــف اســتان‬ ‫با اشاره به افزایش روز افزون طول خطوط در حــال اجراســت اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مطابــق‬ ‫تغذیــه و توزیــع گاز در اســتان گیالن گفت‪ :‬برنامه ریزی در تیرماه امســال ‪ 10‬شهر احمد‬ ‫بازرســی فنــی و نشــت یابــی مســتمر بــرای سرگوراب‪ ،‬استارا‪ ،‬پره سر‪ ،‬چاف و چمخاله‪،‬‬ ‫افزایــش ایمنــی خطوط و انتقــال پایدار گاز رســتم ابــاد‪ ،‬ســیاهکل‪ ،‬شــفت‪ ،‬فومــن‪،‬‬ ‫به مشــترکین و مصرف کننــدگان گاز طبیعی گوراب زرمیخ و بخشــی از شــهر رشت مورد‬ ‫امری بسیار ضروریست‪ .‬حسین اکبر با بیان نشت یابی گاز قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫این مطلب اظهار داشــت‪ :‬هم اکنون گیالن‬ ‫وی همچنیــن درخصــوص نشــت یابــی‬ ‫دارای بیش از ‪ 21‬هزار و ‪ 400‬کیلومتر شــبکه از ســایر تاسیســات گاز در اســتان گفــت‪ :‬در‬ ‫گازدار در سراســر اســتان می باشد که از این ماه گذشــته ‪ 316‬ایســتگاه‪ 94 ،‬هــزار و ‪236‬‬ ‫میزان ‪ 4‬هزار و ‪ 64‬کیلومتر در تیرماه امسال علمک و انشــعاب و همچنین ‪ 93‬مورد شــیر‬ ‫مــورد بازرســی و نش ـت یابی دوره ای قــرار زیرزمینی بارزســی و نش ـت یابی شــده است‪.‬‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز اســتان وی در پایــان از همــه مشــترکین گاز طبیعــی‬ ‫گیــان گفت‪ :‬عملیات نش ـت یابی در تیرماه درخواســت کــرد تا با رعایت نــکات ایمنی و‬ ‫امسال نســبت به مدت مشابه سال گذشته بررســی مستمر وســایل گازسوز‪ ،‬زمینه کاهش‬ ‫‪ 21‬درصــد رشــد داشــته و در نــوع خود یک حــوادث و خســارات مرتبط بــا گاز را فراهم‬ ‫رکورد محسوب می شود که این امر نشان از سازند‪.‬‬ ‫بایدهاو نبایدهایصنعتبرقدر برنامه‬ ‫وزیر پیشنهادی‬ ‫مدیرعامــل توانیــر گفت‪:‬‬ ‫اســت کــه نشــان می دهــد‬ ‫برنامه های وزیر پیشــنهادی‬ ‫ظرفیت هــای قانونــی و‬ ‫نیــروی دولــت ســیزدهم‬ ‫مالــی بــرای ان وجــود دارد‪.‬‬ ‫در بخــش بــرق الزامــات و‬ ‫وی توســعه ســاالنه ‪۲۰۰۰‬‬ ‫بایدهای صنعــت برق بوده‬ ‫تــا ‪ ۳۰۰۰‬مــگاوات نیــروگاه‬ ‫محمدحسن متولی زاده‬ ‫و بایــد هرچــه ســریع تر و با‬ ‫تجدیدپذیــر در کشــور را بــا‬ ‫قــوت اغــاز شــود تــا مــردم‬ ‫توجــه بــه احــداث ســاالنه‬ ‫و صنعــت بــرق از منافــع ان منتفــع شــوند‪ ۱۲۰ .‬هــزار مــگاوات از ایــن نــوع نیــروگاه در‬ ‫محمدحســن متول ـی زاده در گفت وگــو بــا دنیــا‪ ،‬قابــل اجــرا دانســت و گفــت‪ :‬روش‬ ‫ایســنا‪ ،‬بــا بیــان اینکــه عــدم اجرای بخشــی قبلــی خریــد تضمینــی بــرق تولیــدی ایــن‬ ‫از برنامه هــا می توانــد مشــکالت زیــادی را واحدها در کشــور یک اشــتباه استراتژیک و‬ ‫پیــش روی بخــش بــرق و شــبکه انتقــال و عامــل اصلــی عدم توســع ه این بخــش بود‪،‬‬ ‫توزیــع قــرار دهــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬محدودیت در برنامــه پیشــنهادی‪ ،‬خر یــد نیــروگاه از‬ ‫تولیــد نیروگاه هــای بــرق ابی طی ســال های محــل ســوخت تحویلــی توســط دولــت‬ ‫اینــده ادامــه دارد و برنام ههــای مدیریــت و نصــب و بهره بــرداری توســط بخــش‬ ‫مصــرف در حــد ‪ ۶۰۰۰‬تا ‪ ٧٠٠٠‬مگاوات قابل خصوصــی فرصــت مغتنمــی اســت و‬ ‫اجراســت‪ .‬وی اولیــن و موثرتریــن هــدف خوشــبختانه پیش بینی هــای قانونی ان در‬ ‫صنعــت برق را برداشــتن بار ســنگین صنایع طــرح مانع زدایــی از صنعت برق از ســوی‬ ‫انــرژی بــر از دوش صنعــت بــرق و مــردم کمیســیون انرژی انجام شده و نقطه قوت‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬گام های مقدماتی ان با ان اجــرای واحدهــای کوچــک خورشــیدی‬ ‫اعــام امادگی صنایع بــرای احداث ‪ ۱۰‬هزار در حاشــیه روستاهاســت کــه موجــب‬ ‫مــگاوات نیــروگاه برداشــته شــده و احداث توســعه و رونــق روســتاها خواهــد شــد و‬ ‫ایــن ظرفیــت نیروگاهــی در مــدت تعییــن نمایندگان باید از این طرح حمایت کنند‪.‬‬ ‫شده قابل انجام است‪ .‬به گفته وی وظیفه مدیرعامــل توانیر موضوع بعدی را کاهش‬ ‫مدیــران عامــل شــرکت های بــرق منطقه ای مصــرف بــرق از طر یــق جایگزینــی لــوازم‬ ‫تســهیل و تشــویق ایــن صنایــع و کمــک بــه برقی کم مصرف در بخش های سرمایشــی‬ ‫اتصــال نیروگاه هــا در تمــام اســتان ها بــه و روشــنایی دانســت و افزود‪ :‬این مســاله‬ ‫ویــژه اســتان های صنعتی اســت که حمایت فرصت هــای خوبــی بــرای اشــتغال زایی‬ ‫و پشــتیبانی نماینــدگان مــردم را نیــاز دارد‪ .‬و توســعه فعالیــت صنایــع داخلــی ایجــاد‬ ‫متولــی زاده تکمیــل بخش بخــار واحدهای می کند‪ .‬شــناخت و اشنایی وزیر پیشنهادی‬ ‫گازی را از دیگــر برنام ههــا عنــوان کــرد و دولــت ســیزدهم با صنعت فرصت مناســبی‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن برنامه کامال قابل انجام بوده و بــوده کــه می توانــد تحولی ایجاد کنــد البته‬ ‫شــرکت مپنا به تنهایی بیشــتر از این میزان‪ ،‬الزمــه انجــام ایــن ایــن برنامه ها پشــتیبانی‬ ‫توانمنــدی دارد و الزمــه ان اجــرای تکلیــف دولت برای تخصیص ســوخت صرفه جویی‬ ‫مــاده ‪ ۱۲‬و تخصیــص ســوخت صرفه جویی شده است‪ .‬به گفته وی یکی دیگر از نکات‬ ‫شــده اســت و بــه لحــاظ مالــی نیــز صنعت مهم برنامه پیشنهادی تفویض اختیارات به‬ ‫بــرق ‪ ۶۰‬هــزار میلیــارد تومــان بابــت مابــه اســتان ها بــوده که مــورد تاکیــد محرابیان و‬ ‫التفــاوت نــرخ بــرق از دولــت طلبــکار درخواست مکرر نمایندگان است‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی‬ ‫‪ -9-1147‬برابر رای شماره ‪ 1400/02/08 - 139760302035000040‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک شاهین شهر تصرفات مالکانه بالمعارض و بالمنازع متقاضی اقای علی بیدرام‬ ‫فرزند علی محمد به شماره شناسنامه ‪ 1346‬صادره از گرگاب در یک قطعه زمین مزروعی‪ /‬یک‬ ‫قطعه به مساحت ‪ 100022‬مترمربع پالک ‪ 1‬فرعی از ‪ 480‬اصلی واقع در مورچه خورت مزرعه‬ ‫یزدان بخش‪ 16‬در ازاء سند مالکیت مشاعی‪ ،‬محرز گردیده است‪ .‬لذا با توجه به این که در رای‬ ‫صادره در تعریف حدود اربعه بدون تغییر در مساحت و بنا به گزارش کارشناس مربوطه به شماره‬ ‫‪ 1400/02/08- 140021702035003409‬تغییراتی صورت گرفته است لذا رای اصالحی به‬ ‫شرح ذیل صادر می گردد‪ :‬شماال به صورت شکسته در بیست قسمت به طول های ‪ 49/07‬و‬ ‫‪ 22/24‬و ‪ 5/67‬و ‪ 15/97‬و ‪ 78/85‬و ‪ 22/26‬و ‪ 36/18‬و ‪ 29/36‬و ‪ 40/50‬و ‪ 99/69‬و ‪ 35/96‬و‬ ‫‪ 37/08‬و ‪ 35/19‬و ‪ 107/77‬و‪ 29/43‬و ‪ 15/73‬و ‪ 22/52‬و ‪ 13/08‬و ‪ 72/72‬و ‪ 122/08‬متر به‬ ‫جاده خاکی صحرایی‪ -‬شرقا در سه قسمت به صورت شکسته به طول های ‪ 32/63‬و ‪ 26/85‬و‬ ‫‪ 20/82‬متر مرزیست به باقیمانده پالک ‪ -480/1‬جنوبا به طول ‪ 830/42‬متر مرزیست به باقیمانده‬ ‫پالک ‪ -480/1‬غربا به طول ‪ 42/80‬متر مرزیست به پالک ‪ 516/20‬به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در یک نوبت اگهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به رای صادره اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت یک ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم‬ ‫و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نموده و گواهی مشعر بر طرح دعوی اخذ و به این واحد ارائه نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫ضمنا صدور سند مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد‪.‬‬ ‫به دلیل شرایط اضطرار ناشی از کرونا و تعطیلی تاریخ چاپ اگهی از تاریخ ‪ 1400/05/26‬به تاریخ‬ ‫‪ 1400/05/31‬تغییر یافته است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/31 :‬رئیس ثبت اسناد و‬ ‫امالک شاهین شهر‪ -‬علی جوانی م‪/‬الف ‪1171267‬‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1148‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد‬ ‫عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار‬ ‫یکشنبه ‪ 31‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1143‬‬ ‫تاکید بر دیپلماسی انرژی برای احیای‬ ‫جایگاهصنعتنفت‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توســعه انــرژی نفــت و گاز‬ ‫الوان با اشاره به سه مبحث منابع انسانی‪ ،‬تامین‬ ‫منابع مالی و تحریم ها به عنوان چالش های پیش‬ ‫ رویصنعتنفت‪،‬گفت‪:‬در اینشرایط‪،‬دیپلماسی‬ ‫انــرژی قــوی می توانــد بســیاری از گر ههــای کــور‬ ‫محدویت های بین المللی را باز کند و امیدواری ها را‬ ‫به احیای جایگاه این صنعت در بازارهای جهانی و‬ ‫به ویژهتامینمنافعملیافزایشدهد‪.‬‬ ‫نصرت اهلل سیفی در گفت وگو با شانا‪ ،‬ضمن ابراز‬ ‫خرسندی از انتخاب اقای اوجی به عنوان وزیر نفت‬ ‫پیشــنهادی دولت ســیزدهم اظهار کــرد‪ :‬مجموعه‬ ‫نفت و گاز کشور افزون بر داشتن وظایفی همچون‬ ‫دیگر دســتگاه ها‪ ،‬دارای جنبه ای مهم بین المللی و‬ ‫راهبردی اســت‪ ،‬از این رو حضور وزیری کارازموده‪،‬‬ ‫مقتدر و اشنابهمسائلو چالش هایمرتبطضرورت‬ ‫دارد که خوشبختانه این مولفه ها در سوابق کاری و‬ ‫دانشگاهی اقای اوجی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه صنعت نفت هم اکنون شرایط‬ ‫ویــژه ای دارد کــه حمایــت و یاری رســاندن بدنــه‬ ‫ایــن صنعــت و ارائــه افــکار جدید ازســوی فعاالن‬ ‫اقتصادی و اندیشــکده ها به وزیر جدید می تواند‬ ‫راهگشا باشد‪ ،‬از سرمایه انسانی‪ ،‬تامین منابع مالی‬ ‫و تحریم هایبین المللیبه عنوانچالش هایپیش‬ ‫روی صنعت نفت کشور یاد کرد و عبور از انها را در‬ ‫وهله نخست منوط به داشتن نیروی انسانی نخبه‬ ‫و توانمنددانستو اظهار کرد‪:‬وزیر نفتپیشنهادی‬ ‫از بدنه صنعت نفت است و به سختی های کار این‬ ‫صنعت اشراف کامل دارد‪ ،‬بنابراین این مسئله خود‬ ‫امتیاز ویژه ای است تا با اتکا به ان و همچنین اتخاذ‬ ‫راهکارهایمناسب‪،‬سرمایهانسانینفتپشتیبانی‬ ‫شود‪ .‬مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران به اهمیت‬ ‫ت و درمــان کارکنــان صنعــت نفت‬ ‫مقولــه بهداش ـ ‬ ‫هم اشاره کرد و از ان به عنوان بخشی از تولید یاد‬ ‫کــرد و افــزود‪ :‬توانمنــدی مهندســان و متخصصان‬ ‫صنعت نفت برای همگان محرز است و افزون بر‬ ‫ان تسلط بر زبان انگلیسی به عنوان زبان فنی این‬ ‫حرفــه‪ ،‬امکان و توان این دســته از کارکنــان را برای‬ ‫جذب و فعالیت در شرکت های خارجی دوچندان‬ ‫کرده است که اگر در این زمینه کاری نکنیم بعدها‬ ‫باخسارت هایجبران ناپذیریروبه رو خواهیمبود‪.‬‬ ‫ســیفی ادامــه داد‪ :‬مضــاف بر مــوارد یادشــده‪،‬‬ ‫مقولــه اموزش نیز بایــد در اولویت کاری وزیر نفت‬ ‫دولت ســیزدهم باشــد که این مهم ارتقای کیفی و‬ ‫بهره وری سرمایه انسانیرا به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی الــزام بــه اجرای ماده ‪ ۱۲‬قانــون رفع موانع‬ ‫تولیــد را بــرای تامین منابــع مالــی پروژه های نفتی‬ ‫ضــروری دانســت و بیان کــرد‪ :‬اکنون صنعت نفت‬ ‫در زمینه ســرمایه گذاری بــا چالش و عقب افتادگی‬ ‫روبه روست‪ ،‬بسیاری از میدان ها افت فشار دارند و‬ ‫این افت فشار به معنای تولید کمتر است که باید‬ ‫روی چاه های نفت کار شود‪.‬‬ ‫مشاور فدراسیون نفت تصریح کرد‪ :‬مطالعات‬ ‫تازه ای باید روی مخازن انجام شود و راهکارهایی‬ ‫پرشــمار نیز باید برای ازدیاد برداشــت ارائه کرد که‬ ‫تهــا در صورت تامین منابع مالی‬ ‫همــه این اولوی ‬ ‫الزماجراییمی شوند‪.‬‬ ‫سیفی ادامه داد‪ :‬الزام به اجرای ماده ‪ ۱۲‬قانون‬ ‫رفــع موانــع تولید در این مســیر راهگشاســت‪ ،‬زیرا‬ ‫اکنــون مصوبه های این ماده قانونی به انــدازه ‪۱۱۶‬‬ ‫میلیارددالر امکانجذبسرمایهفراهم کردهاست‪.‬‬ ‫مــا در هیچ جای دیگــری از قوانین موجود و حتی‬ ‫قوانینــی کــه در اینــده بخواهد اجرا شــود بضاعت‬ ‫و ظرفیتــی بــه ایــن بزرگــی نداریــم و ایــن ظرفیت‬ ‫پاســخگوی صنعت نفت و نیازهای صنعت نفت‬ ‫خواهد بود و مفر بزرگی برای رهایی از بحران های‬ ‫تامینمالیکنونیاست‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اهمیت دیپلماســی انــرژی و با‬ ‫طرح این پرســش که چرا شــرکت ملی صادرات گاز‬ ‫ایران منحل شــد‪ ،‬گفت‪ :‬مگر ســبقه فعالیت ایران‬ ‫در حــوزه گاز کمتــر از کشــورهایی از قبیــل روســیه‬ ‫و قطــر اســت‪ .‬صنعت نفــت و گاز ایران افــزون بر‬ ‫اینکه یک مجموعه فنی مهندســی اســت در عین‬ ‫حال مجموعه ای تاثیرگذار و بین المللی نیز به شمار‬ ‫می ایــد‪ ،‬بنابرایــن بایــد جایــگاه ایــران در بازارهای‬ ‫داخلی و خارجی احیا شود‪.‬‬ ‫مشــاور کمیســیون انرژی اتاق ایران ادامــه داد‪:‬‬ ‫هم اکنون ما با سه خط لوله روزانه ‪ ۶۰‬و ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫‪7‬‬ ‫مترمکعب گاز به ترتیب به کشورهای عراق و ترکیه‬ ‫صــادر می کنیم که بــا امضای قراردادهــای جدید و‬ ‫تنوع بخشــی به ســبد صادراتــی گاز و فراورده های‬ ‫گازی و زنــده کــردن بعضی از قراردادهای گذشــته‬ ‫می توانیمدر اینزمینهتاثیرگذار باشیم‪.‬‬ ‫ســیفی تصریــح کــرد‪ :‬دیپلماســی از ان دســت‬ ‫راه هایی اســت که با اســتقرار گروه ویژه و کاربلد و‬ ‫احیای ساختارهای امتحان پس داده‪ ،‬دستاوردهای‬ ‫بزرگی را به همراه خواهد داشت و این مسئله منوط‬ ‫بــه ایــن اســت که اقــای اوجی ضمن لحــاظ کردن‬ ‫بهــای نظــام و حاکمیــت در این حــوزه با‬ ‫چارچو ‬ ‫قدرتو شدتبیشتر عمل کندتابسیاریاز گره های‬ ‫کور محدودیت های بین المللی باز شود و صنعت‬ ‫نفــت ایــران بــه جایــگاه خــود در داخــل و خــارج‬ ‫دست یابد‪ .‬وی‪ ،‬همراهی و حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنیان در صنعت نفت را ضروری برشمرد و با‬ ‫بیان اینکه باید بپذیریم در حوزه فناوری عقب تر از‬ ‫دنیا هســتیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مزیت نســبی کشور ما در‬ ‫حوزه انرژی است که نقش افرینی بخش خصوصی‬ ‫و دانش بنیان ها به ایجاد ارزش افزوده و نیز اشتغال‬ ‫از این نوع کمک شایانی می کند‪.‬‬ ‫مشــاور فدراســیون نفــت بــا اشــاره بــه وضــع‬ ‫نامطلوب بهــره وری و بهینه ســازی تولید و مصرف‬ ‫انرژی‪ ،‬گفت‪ :‬شدت انرژی در کشور باالست و باید‬ ‫به سرعتراهکارهایعملیبرایاناندیشید‪.‬‬ ‫ســیفی در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬ســرمایه گذاری در‬ ‫بخش بهینه سازی انرژی سه برابر سرمایه گذاری در‬ ‫بخش تولید انرژی بازدهی دارد و از طرفی این نوع‬ ‫سرمایه گذارینهتنهازمینهاشتغال زاییافرادنخبهو‬ ‫تحصیلکردهرافراهممی کند‪،‬بلکهصیانتاز مسائل‬ ‫محیط زیســتی را هم به دنبال خواهد داشــت که‬ ‫سبب اعتبار و ارتقای جایگاه ایران در دنیا خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫مشترکانزیاندیدهاز برقخسارتدریافتمی کنند‬ ‫شرکتتوزیعبرقاصفهانمتعهدبهارائهبرقبا‬ ‫کیفیت (با فرکانس‪ ۵۰‬هرتز) است‪.‬‬ ‫مدیر روابطعمومیشرکتتوزیعبرقشهرستان‬ ‫اصفهانباتائیدوجودخاموشی هایخارجاز برنامه‬ ‫در اصفهــان گفــت‪ :‬ایــن مســئله به منظــور حفظ‬ ‫پایداری شــبکه و برقراری توازن در تولید و مصرف‬ ‫برق در کشور انجام می شود‪ .‬با این حال مشترکان‬ ‫زیان دیده‪ ،‬خسارت پرداخت می شود‪.‬‬ ‫محمد علی اکبری گفت‪ :‬برنامه خاموشی های‬ ‫مناطــق مختلف اصفهــان به صورت مشــخص در‬ ‫سامانه«سپام»شرکتتوزیعبرقشهرستاناصفهان‬ ‫قــرار داده شــده کــه مــاک و معیــار خاموش ـی ها‬ ‫محسوبمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه به دلیل افزایش مصرف و‬ ‫کاهش تولید برق با کمبود منابع ابی الزم‪ ،‬پایداری‬ ‫شبکهبرقاز بینمی رودو ناچار بهاعمالخاموشی‬ ‫هستیم‪ .‬گاهی اوقات به دلیل افزایش قابل توجه‬ ‫مصرففرکانسشبکهبهمقادیر پایین تر از ‪ ۵۰‬هرتز‬ ‫مثل‪ ۴۹.۷‬هرتز کاهشمی یابد‪.‬‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫شهرســتان اصفهان تصریح کرد‪ :‬در این شــرایط به‬ ‫دلیلتعهدشرکتتوزیعمبنیبر ارائهبرقبا کیفیت‬ ‫(بــا فرکانس ‪ ۵۰‬هرتز) کلیدهای حفاظتــی که روی‬ ‫پست های انتقال و پست های فوق توزیع برق قرار‬ ‫دارد (رله های فرکانسی) به صورت خودکار اتصال‬ ‫برق بخشی از مشترکان متصل به پست مذکور را‬ ‫قطــع می کنــد در غیر این صورت به وســایل برقی‬ ‫اسیب وارد می شود‪.‬‬ ‫علی اکبــری افــزود‪ :‬در ایــن شــرایط ممکــن‬ ‫اســت برخی مشترکان با چند بار قطعی برق طی‬ ‫مدت زمان کوتاهی مواجه شــوند‪ .‬برای مثال برق‬ ‫مشــترکان یک منطقه بر اســاس برنامه زمان بندی‬ ‫خاموشی های احتمالی‪ ،‬در ساعات‪ ۱۵‬الی‪ ۱۷‬قطع‬ ‫شود اما پس از اتصال مجدد برق‪ ،‬به دلیل افزایش‬ ‫مجــدد مصــرف بــا عمل کــردن رله های فرکانســی‬ ‫پســت توزیع برق‪ ،‬دوباره شاهد خاموشی منطقه‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پــس از عمــل کــردن این‬ ‫رله فرکانسی‪ ،‬کارشناسان شرکت توزیع برق تالش‬ ‫می کنند تا به سرعت برق منطقه را وصل کنند اما‬ ‫باید توجه داشت که در صورتی که عمل کردن رله‬ ‫پست توزیع برق یک منطقه‬ ‫فرکانسی سطح ِ‬ ‫یک ِ‬ ‫از شهر برای تنظیم میزان مصرف کافی نباشد‪ ،‬رله‬ ‫فرکانســی ســطوح دو و ســه بــه ترتیــب وارد عمل‬ ‫می شود که برق بخش بزرگتری از مشترکان را قطع‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدیر روابطعمومیشرکتتوزیعبرقشهرستان‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬به بیان دیگر اگر رله فرکانسی‬ ‫سطح اول با ‪ ۱۰‬درصد مشترکان برق مرتبط باشد‪،‬‬ ‫رله فرکانســی ســطوح دو و ســه به ترتیب با ‪ ۲۳‬و‬ ‫‪ ۳۷‬درصد از مشــترکان در ارتباط اســت‪ .‬به عالوه‬ ‫باید توجه داشت عملکرد رله های فرکانسی کامال‬ ‫خودکار بوده و در اختیار شرکت توزیع برق نیست‪.‬‬ ‫علی اکبــری اظهــار کــرد‪ :‬گاهــی اوقــات نیــز بــا‬ ‫شــرایطی از مصرف مواجه می شویم که برق همه‬ ‫مشــترکان حداقل یک بار در روز قطع شــده است‬ ‫گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار‬ ‫و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - 169‬اصلی اراضی صدراباد‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب ساختمان (مغازه) از پالک ‪ 2189‬فرعی از ‪ 169‬اصلی فوق به مساحت ‪ 27‬متر‬ ‫مربع ابتیاعی اقای حامد رشیدی از محل مالکیت رسمی خلیل وحیدی برابر رای شماره ‪-1106‬‬ ‫‪ 1400‬مورخه ‪ - 1400/04/23‬کالسه ‪99 -0468‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می‬ ‫گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند‬ ‫خواهد نمود‪ .‬ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/31 :‬علیخان نادری ‪-‬رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/3249‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1150‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۷۴۳‬مورخه ‪ 1400/02/22‬هیات به شماره کالسه ‪۱۳۹۹-۱۹۳‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهام اخالقی فرزند‬ ‫رضاقلی بشماره شناسنامه ‪ ۰۶۷۰۱۲۹۶۵۸‬صادره از بجنورد در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به‬ ‫مساحت ‪ 150/02‬مترمربع از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان شمالی بخش دو‬ ‫بجنورد خریداری از مالک رسمی اقای رستم رستمی فرزند عزیزاله محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫بنابراین با افزایش مصرف و کمبود برق در شــبکه‬ ‫ناچار به اعمال مجدد خاموشی ها برای بخشی از‬ ‫مشــترکان هســتیم که در این صورت این بخش از‬ ‫مشترکان‪ ،‬دو بار خاموشی را طی‪ ۲۴‬ساعت تجربه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فارغ از مسائل بیان شده فوق‪ ،‬گاهی‬ ‫تجهیــزات شــرکت توزیــع برق نیــز دچار اســیب و‬ ‫حادثه می شود که تا پایان زمان تعمیرات تجهیزات‬ ‫قطعیبرقمشترکانادامهخواهدداشت‪.‬‬ ‫علی اکبــری اضافــه کــرد‪ :‬تنهــا راه بــرون رفت از‬ ‫وضعیــت فعلــی‪ ،‬همراهی مــردم در مصــرف برق‬ ‫اســت‪ .‬افزایــش دو درجه ای دمای کولرهــای گازی‬ ‫کمک شایانی به مدیریت مصرف برق در ایام گرم‬ ‫تابستان خواهد کرد‪ .‬همچنین ان دسته از مشترکان‬ ‫که از کولرهای ابی استفاده می کنند‪ ،‬باید در راستای‬ ‫صرفه جویــی در مصــرف بــرق از دور کم کولرهای‬ ‫خود اســتفاده کنند‪ .‬انجام همین اقدامات توسط‬ ‫مردم تقریبا می تواند به معضل خاموشی ها پایان‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی دربــاره مدت زمان خاموشــی های خــارج از‬ ‫برنامه نیز گفت‪ :‬این مسئله اگر ناشی از بروز حادثه‬ ‫باشد‪ ،‬قابل پیش بینی نیست اما کارشناسان شرکت‬ ‫توزیع برق همه تالش خود را به کار خواهند گرفت‬ ‫تا در کمترین زمان ممکن خاموشی به وجود امده‬ ‫برطرف شــود‪ .‬با این در چنین شــرایطی مشــترکان‬ ‫می تواننــد بــا شــماره ‪ ۱۲۱‬تماس گرفته و عــاوه بر‬ ‫علت خاموشی‪ ،‬از زمان احتمالی و پیش بینی شده‬ ‫وصلمجددبرق مطلعشوند‪.‬‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫شهرستان اصفهان خاطرنشــان کرد‪ :‬در صورتی که‬ ‫مشترکانی که با قطعی برق و خاموشی های شبکه‬ ‫و به دنبال ان اسیب دیدن وسایل برقی دچار زیان‬ ‫شده اندمی توانندباشماره‪ ۱۲۱‬تماسگرفتهو ضمن‬ ‫گزارش این زیان‪ ،‬خسارت دریافت کنند‪.‬‬ ‫علی اکبــری درباره پنل های برق خورشــیدی به‬ ‫عنــوان راهــکاری جهــت افزایش تولید بــرق بدون‬ ‫ایجاد نیروگاه جدید نیز اظهار کرد‪ :‬این اقدام باید‬ ‫توســط بخــش خصوصــی انجام شــود اما شــرکت‬ ‫برق به منظور تشویق این بخش به اجرای چنین‬ ‫پروژه ای‪ ،‬برق تولیدی را به مدت ‪ ۲۰‬سال و با نرخ‬ ‫پایه (در سال جاری) ‪ ۱۲۰۰‬تومان خریداری می کند‬ ‫که این نرخ نیز در هر سال با توجه به دو نرخ تورم‬ ‫و ارز تعدیل می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای مثال این نرخ در سال ‪ ۹۷‬برابر‬ ‫با‪ ۹۰۰‬تومان بوده که اکنون به‪ ۱۸۰۰‬تومان افزایش‬ ‫یافته اســت بنابراین با احتســاب نــرخ ارز فعلی و‬ ‫قیمت برق خریداری شده توسط شرکت برق‪ ،‬نرخ‬ ‫بازگشت سرمایه ایجاد نیروگاه خورشیدی خانگی‪،‬‬ ‫‪ ۳.۵‬سال است‪.‬‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫شهرستان اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬اگرچه این نرخ‬ ‫بازگشت سرمایه باال است اما وزارت نیرو جز قیمت‬ ‫خریداری شــده و تضمین خریــد کار دیگری انجام‬ ‫نمی دهد‪ .‬در اینجا سیستم بانکی باید پا به میدان‬ ‫گذاشته و وام های کم بهره دراز مدت فراهم کند تا‬ ‫اینمسئلهحلشود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/۱1 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/31 :‬احمد اصغری شیروان‬ ‫ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد ‪/3248‬م الف‬‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1152‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد‬ ‫عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار‬ ‫گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار‬ ‫و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - 169‬اصلی اراضی صدراباد‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب ساختمان تجاری و مسکونی از پالک شماره باقیمانده ‪ 74‬فرعی از ‪ 169‬اصلی‬ ‫فوق به مساحت ‪ 330/74‬متر مربع ابتیاعی اقای اکبر حاتمی زاده از محل مالکیت رسمی مشاعی‬ ‫متقاضی برابر رای شماره ‪ 1400 -0943‬مورخه ‪ -1400/04/09‬کالسه ‪99 - 0389‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می‬ ‫گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید‬ ‫اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به‬ ‫دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/11‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/31‬علیخان نادری‪ -‬رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/3245‬م الف‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1157‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد‬ ‫عادی یا رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار‬ ‫گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشریه اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار‬ ‫و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪.‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - 171‬اصلی اراضی سوهانی‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی از پالک ‪ 141‬فرعی از ‪ 171‬اصلی فوق به مساحت ‪284/29‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫اوجی مدیری در کالس‬ ‫جهانی است‬ ‫مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران‪ ،‬جواد‬ ‫اوجی را از حیث برخورداری از دانش نفت و ســال ها‬ ‫فعالیتدر بدنهصنعتنفت‪،‬فردیمجربو مناسب‬ ‫برای عهده دار شــدن مســئولیت وزارت نفت خواند و‬ ‫گفت‪ :‬وی مشخصه ها و مولفه های یک وزیر توانمند‬ ‫در کالس جهانی را دارد‪ .‬به گزارش ایرنا از شبکه نفت‬ ‫و انرژی (شانا)‪ ،‬احمد رجبی افزود‪ :‬اوجی فارغ التحصیل‬ ‫دانشــکده نفت ابادان است؛ دانشکده ای که بیش از‬ ‫حدود ‪ ۸۰‬سال مهد پرورش مهندسان نفت در کالس‬ ‫جهانی بوده اســت‪ .‬افزون بــر این‪ ،‬وی فارغ التحصیل‬ ‫رشــته مهندســی نفــت (مخــازن و پتروفیزیک) اســت‬ ‫کــه صنعت نفت دنیــا به ویژه در بخش باالدســتی بر‬ ‫پایه هایایندانشاستوار است‪.‬ویبااشارهبهاهمیت‬ ‫نقش مهندسی مخزن در مطالعه و تدوین سناریوهای‬ ‫پیچیده برداشــت و تخلیه بهینه و اقتصــادی مخازن‬ ‫و مدیریت یکپارچه مخازن از اکتشــاف تا اســتخراج‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اقای اوجی کار خود را از مهندس کاراموزی‬ ‫اغاز کرده و مراحل ترقی و پیشرفت را به تدریج و بر‬ ‫اســاس شایستگی ها تا رســیدن به مدیریت ارشد طی‬ ‫کرده است؛ بنابراین ضمن اینکه از بدنه صنعت نفت‬ ‫است‪ ،‬بر چالش های توسعه و تولید از مخزن اشراف‬ ‫کاملدارد‪.‬مدیر تولیدشرکتنفتمناطقمرکزیایران‬ ‫به سابقه اشنایی خود با اوجی که به دانشکده نفت‬ ‫ابــادان بازمی گردد اشــاره کــرد و گفت‪ :‬تا ســال ‪۱۳۷۸‬‬ ‫در دانشکده نفت و اداره مهندسی نفت شرکت ملی‬ ‫مناطق نفت خیز جنوب همراه ایشان بودم و سپس با‬ ‫هم به شرکت نفت مناطق مرکزی ایران که از مدیریت‬ ‫تولید مناطق خشــکی جدا شــده بود منتقل شــدیم؛‬ ‫همکاری مــا تا زمان انتصاب وی به عنوان مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬در شرکت نفت مناطق مرکزی‬ ‫ادامه پیدا کرد‪ .‬رجبی با بیان اینکه اوجی را به جرات‬ ‫می توان یکی از پایه گذاران شرکت بهره برداری نفت و‬ ‫گاز زاگرس جنوبــی نامید‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اقــای اوجی در‬ ‫بخش خصوصی نیز فعالیت داشــته است و با توجه‬ ‫به دانش و تجارب ارزنده فردی شناخته شده در بین‬ ‫شرکت های نفتی داخلی و خارجی است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه اقای اوجی در بخش های پتروشیمی و پاالیش‬ ‫و پخــش تجربه کمتری نســبت به باالدســت نفت و‬ ‫گاز دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن موضــوع هم با حضور مشــاوران‬ ‫زبده ای مانند اقایان بیات و ضیغمی حل خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر تولید شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مهم ترین‬ ‫چالش هــای صنعت نفــت ایــران را مشــکالت نیروی‬ ‫انسانی‪ ،‬فروش نفت در شرایط تحریم‪ ،‬تامین سرمایه‬ ‫برای اجرای طرح های توسعه ای نفت و گاز و باالنس‬ ‫گاز در بخــش تولید و مصرف خوانــد و ابراز امیدواری‬ ‫کرد که با رویه جدیدی که در دســتور کار وزارت نفت‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬صنعت نفت از این چالش ها عبور کند‪.‬‬ ‫برنامه های محرابیان‬ ‫برای تنش ابی چیست؟‬ ‫وزیر پیشنهادینیرو برایمدیریتتنشابیاتخاذ‬ ‫رویکــرد «افزایــش تــاب اوری» و «پایــداری خدمــات‬ ‫یکپارچه اب شــرب» را در دســتور کار خود قرار داده‬ ‫اســت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬تنش ابی به وضعیتی اطالق‬ ‫می شود که میزان مصرف اب در یک شهر از تولید ان‬ ‫پیشــی گرفته و براین اســاس تامین اب نیاز به تالش‬ ‫بیشــتر و همراهــی مــردم دارد‪ .‬علی اکبــر محرابیان‪،‬‬ ‫وزیر پیشنهادی نیرو درباره تنش ابی در برنامه خود‬ ‫عنوان کرده اســت که مدیریت تنش ابی در شــهرها‬ ‫و روســتاهای کشــور با رویکرد «افزایش تاب اوری» و‬ ‫«پایداری خدمات یکپارچه اب شرب» انجام خواهد‬ ‫شــد‪ .‬وی در ایــن برنامه اعالم کــرده‪ :‬برای رفع کامل‬ ‫تنش اب شرب در شرایط مشابه سال ابی جاری (در‬ ‫حال حاضر ‪ ۳۰۰‬شهر در معرض تنش ابی قرار دارند‬ ‫و به ‪ ۸‬هزار روســتا به صورت ابرســانی سیار خدمات‬ ‫ارائه می شود) از طریق افزایش ظرفیت تامین و تولید‬ ‫اب به میزان ‪ ۷۰۰‬میلیون مترمکعب در سال با تکمیل‬ ‫و بهره برداری از ‪ ۲۹‬طرح ابرسانی و تصفیه خانه های‬ ‫اب و حفر و تجهیز چاه ها و سامانه های ذیربط اقدام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مترمربع ابتیاعی اقای علی حاتمی از محل مالکیت رسمی ابراهیم رزمی رضا برابر رای شماره ‪-1068‬‬ ‫‪ 1400‬مورخه ‪ - 1400/04/22‬کالسه ‪99 – 0423‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ می‬ ‫گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا‬ ‫معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند‬ ‫خواهد نمود ضمن صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/12:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/31 :‬علیخان نادری ‪ -‬رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/3251‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1145‬برابر رای شماره ‪ 140060302016000509‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه امینی فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ 5721‬صادره‬ ‫از تیران در تمامت چهار سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک درب باغ شماره ‪ 2641‬فرعی از یک‬ ‫اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ ‪ 1111/34‬مترمربع خریداری از مالک رسمی‬ ‫با واسطه خانم فاطمه دادخواه تهرانی فرزند عابد محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود‬ ‫را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫به دلیل شرایط اضطرار ناشی از کرونا و تعطیلی تاریخ چاپ اگهی از تاریخ ‪ 1400/05/26‬به تاریخ‬ ‫‪ 1400/05/31‬تغییر یافته است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/31 :‬سید محمدحسن‬ ‫مصطفوی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک تیران ‪/1171869‬م الف‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 31‬مرداد ماه ‪ 22 / 1400‬اگوست ‪ 13 / 2021‬محرم ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1143‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫پایش بیش از ‪ ۵۴۴‬هزار‬ ‫مسافر در مرزها‬ ‫رئیــس ســازمان امــداد و نجــات هالل احمــر از پایــش بیش از ‪ ۵۴۴‬هــزار نفر در‬ ‫مرزهــا خبر داد‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫ازاده فرید‬ ‫کارشناس ارشد شهرسازی‬ ‫و مدرس دانشگاه‬ ‫بــاغ‪ ،‬پدیــده ای اســت کــه برخــاف‬ ‫نظام معماری و هندســه قابل فهــم‪ ،‬دارای‬ ‫ســاختاری پیچیــده اســت‪ .‬ایــن ســاختار‬ ‫پیچیــده حاصــل امیختگــی نظا مهــای‬ ‫معنایی ویژه ی متناسب‬ ‫کارکردی‪ ،‬کالبدی و‬ ‫ِ‬ ‫بــا پارادای مهــای اعتقادی و فرهنگی در هر‬ ‫دوره از تاریــخ بــوده اســت‪ .‬بــاغ در ترکیب‬ ‫بــا بنــای درون خــود‪ ،‬پــس از طی ســال ها‪،‬‬ ‫در قالــب باغ موز ههــا بــه نمایــش گذاشــته‬ ‫یشــود کــه همین امر باعث تبدی لشــدن‬ ‫م ‬ ‫ان به یکی از کهن الگوهای معماری ایرانی‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬پــس از تعریف با غمــوزه و‬ ‫مبانــی توســعه پایــدار‪ ،‬این نتیجــه حاصل‬ ‫یگــردد کــه باغ موزه ها شــکلی از پایداری‬ ‫م ‬ ‫کالبــدی و معنایــی را در درون خــود‬ ‫ب هصــورت نهادینــه داشــته اند‪ .‬باغ موز ههــا‬ ‫دنبال ـه روی معماری ســنتی ایران هســتند و‬ ‫تداوم فضایی‪ ،‬تاریخی و کالبدی ســبک ها‬ ‫و اصــول گذشــته ی معمــاری را در درون‬ ‫خــود حفــظ کرده انــد‪ .‬درواقــع پایــداری‬ ‫به عنــوان وجــه وصفــی توســعه‪ ،‬وضعیتی‬ ‫اســت کــه در ان مطلوب بــودن و امکانات‬ ‫موجود در طول زمان کاهش پیدا نمی کند‬ ‫و برحمایــت یــا دوام بلندمــدت داللــت‬ ‫می کنــد‪ .‬واژه ی پایــدار‪ ،‬امــروزه ب هطــور‬ ‫گســترده به منظــور توصیــف جهانــی ان که‬ ‫در ان نظا مهــای انســانی و طبیعــی توامـ ًـا‬ ‫بتواننــد تا اینــده ای دور ادامه حیات دهند‬ ‫اصلی درگیر‬ ‫بــه کار گرفته م ‬ ‫یشــود‪ .‬دو جز ِ‬ ‫در مفاهیم پایداری‪ ،‬انسان و محیط است‪.‬‬ ‫در راســتای شــناخت رویکــرد پایــداری در‬ ‫معماری‪ ،‬دســتیابی به شــناخت دقیق تری‬ ‫از پایــداری کــه انســان و جوانــب محیط را‬ ‫در برمی گیــرد‪ ،‬ضــروری بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫شــرط اصلی دررســیدن به پایداری برقراری‬ ‫تعادلــی پویا میان ایــن نظام های مختلف‬ ‫اســت‪ .‬مفهــوم توســعه ی پایدار بــه معنی‬ ‫سنتی‬ ‫ارائه ی راه حل هایی در مقابل الگوی ِ‬ ‫کالبدی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی توسعه است‬ ‫که بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی‬ ‫منابــع طبیعــی‪ ،‬تخریــب اکوسیســتم ها‪،‬‬ ‫الودگــی‪ ،‬افزایــش بی روی ـه ی جمعیــت‪،‬‬ ‫پاییــن امــدن کیفیــت زندگــی انســان ها‬ ‫جلوگیــری کنــد‪ .‬درواقــع توســعه ی پایدار‪،‬‬ ‫اقــدام جهت برطرف کــردن نیازهای خود‪،‬‬ ‫بدون به خطر انداختن توانایی نسل های‬ ‫بعدی اســت‪ .‬در توســعه ی پایدار با توجه‬ ‫بــه تعاریفی که از ان وجــود دارد در ابعاد‬ ‫مختلــف‪ ،‬پایــداری مدنظــر اســت‪ .‬بــا نظــر‬ ‫بــه رویکردهایــی که در منابــع مختلف به‬ ‫معماری بومی وجود دارد و تعاریفی که هر‬ ‫رویکرد از معماری بومی دارد‪ ،‬چهار عامل‬ ‫تعیین کننــده ی معمــاری بومــی را می توان‬ ‫همــان عوامــل مولدهــای توســعه ی پایدار‬ ‫یعنــی‪ :‬طبیعت‪ ،‬مــردم (جامعه)‪ ،‬ســاخت‬ ‫ـزان اهمیتی‬ ‫و الگو‪ ،‬دانســت؛ بر اســاس میـ ِ‬ ‫کــه هــر یک از ایــن عوامــل در رویکردهای‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران‪ ،‬با اشاره به مشکالت پزشکان به ویژه روزهای سخت‬ ‫ان ها در پاندمی کرونا‪ ،‬بر لزوم برنامه ریزی برای تربیت دو تخصص پزشکی داخلی و عفونی‬ ‫برای مدیریت شرایط اپیدمی کرونا در روزهای اتی تاکید کرد‪.‬‬ ‫دکتر جلیل کوهپایه زاده در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با تبریک روز پزشک و با اشاره به فعالیت‬ ‫سخت پزشکان در پاندمی کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬در این مدت پزشکان فشار زیادی متحمل شدند و‬ ‫درعین حال دچار الودگی به کرونا و حتی شهادت براثر این بیماری نیز شدند‪ .‬امروز که در‬ ‫مورد پزشکان صحبت می کنیم باید بدانیم اقشاری در جامعه هستند که در این مدت کنار‬ ‫مردم بودند و باید به مشکالت و کمبودهای انان فکر کرد‪ .‬در مدت اخیر پزشکان فعال در‬ ‫بیمارستان های دولتی_دانشگاهی به دلیل اینکه در فیلد تخصصی خود قرار نداشتند خیلی‬ ‫از درامدهای خود را از دست دادند و معیشت ان ها دچار مشکل شده است‪ .‬از طرفی در‬ ‫سایر مراکز نیز مراجعات مردم کاهش یافته است و این هم سبب فشار معیشتی به پزشکان‬ ‫شده است‪ .‬او با تاکید بر لزوم واقعی شدن تعرفه های درمانی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طی سال های‬ ‫اخیر سعی شد که این تعرفه ها بهتر شده و به قیمت تمام شده خود نزدیک شود اما به هر‬ ‫دلیل این مهم رخ نداد‪.‬‬ ‫طرح نیروی انسانی و تعهدات طوالنی‬ ‫یتــوان برشــمرد کــه موزه ها را‬ ‫پژوهــش را م ‬ ‫بیش ازپیــش بــه یک نهــاد اجتماعــی موثــر‬ ‫و تاثیرگــذار بر جنب ههــای گوناگون جوامع‬ ‫امــروزی تبدیــل کــرده اســت‪ .‬مــوزه نهادی‬ ‫اجتماعی و فرهنگی است ازاین رو عملکرد‬ ‫ان در دو بخــش خدمــات اجتماعــی و‬ ‫عملکرد فرهنگی موردبررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ولی باغ موزه ها بیان کننده ی رابطه ی اشتی‬ ‫انســان‪ ،‬معمــاری و طبیعــت اســت‪ .‬ایــن‬ ‫رابطــه و پیونــد از ویژگی های بارز معماری‬ ‫و شهرســازی ایرانــی بــوده اســت‪ .‬با غمــوزه‬ ‫یعنــی طــی یــک فراینــد‪ ،‬باغــی را بــه موزه‬ ‫تبدیــل کردن‪ .‬در ایــن فرایند باید خود باغ‬ ‫موضــوع مــوزه یــا بخشــی از ســاختار مــوزه‬ ‫باشــد کــه بتواند بســتر موضوعــی را ایجاد‬ ‫کند؛ یعنی یا باغی تاریخی که وجه تاریخی‬ ‫ان و حفــظ داد ههــای فرهنگــی و تاریخی‬ ‫یشــود که‬ ‫نهفتــه در الیه های باغ ســبب م ‬ ‫داده هــای ان در موزه تبلور یابد‪ .‬موزه های‬ ‫باغی‪ ،‬یک بنای از پیش ساخته شده است‬ ‫کــه یــا یک خانــه قدیمی یا یک کوشــک در‬ ‫درون بــاغ قدیمــی بوده انــد کــه باگذشــت‬ ‫زمــان و تغییــر حکومت ها‪ ،‬بــه موزه تغییر‬ ‫کاربری داده اند‪ .‬ازنظر ویژگی های کالبدی‪،‬‬ ‫دنبال ـه روی اصــول معمــاری ایرانــی اســت‪.‬‬ ‫در تمامــی باغ موز ههــا‪ ،‬خصوصیــات کلــی‬ ‫یشــود‪ .‬توجه‬ ‫با غهــای ایرانــی مشــاهده م ‬ ‫به درون گرایی باغ‪ ،‬برون گرایی بنای موزه‪،‬‬ ‫توجــه بــه مرکزیــت و در مرکــز دو محــور‬ ‫اصلی واق عشــدن‪ ،‬تناســب و اغلب تقارن‪،‬‬ ‫توجــه به هندســه و سلســله مراتب‪ ،‬پیوند‬ ‫معمــاری و طبیعت و‪ ...‬همگــی از مواردی‬ ‫هســتند که با تغییر کاربــری هرگونه بنایی‬ ‫بــدون ایجاد تغییرات اساســی در کالبد بنا‬ ‫ـداری معنــا در‬ ‫حف ‬ ‫ظشــده اند‪ .‬درواقــع پایـ ِ‬ ‫کالبــد بنــا حفــظ گردیــده اســت‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫زند هبــودن‪ ،‬پویایــی‪ ،‬حضــور اجتمــاع و‬ ‫مــردم‪ ،‬حضور طبیعت‪ ،‬تعامــل فضای باغ‬ ‫و ســاختار بنای موزه‪ ،‬همگی ادامه استمرار‬ ‫زندگــی بنا را تضمین می کنــد و ازاین جهت‬ ‫باغ موز ههــا‪ ،‬ب هطــور نهادینــه‪ ،‬در راســتای‬ ‫اهداف توسعه ی پایدار گام برداشته اند‪.‬‬ ‫تکمیلواکسیناسیونمعلمانو کارکنان‬ ‫مدارسقبل از مهرماه‬ ‫یهــای واگیر‬ ‫رئیــس مرکــز مدیریــت بیمار ‬ ‫وزارتبهداشت‪،‬درمانواموزشپزشکیبابیان‬ ‫اینکه تاکنون بیش از ‪ ۲۲‬میلیون واکسن کرونا‬ ‫در کشور تزریق شده‪ ،‬از تکمیل واکسیناسیون‬ ‫معلمان و ســایر کارکنان مدارس تا قبل از اغاز‬ ‫مهرماهخبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪ ،‬محمدمهدی گویا گفت‪:‬‬ ‫تصمیــم بــر ان شــده کــه پوشــش دو نوبــت‬ ‫واکسیناسیون معلمین و سایر کارکنان مدارس‬ ‫تا قبل از اغاز مهرماه به پایان برســد‪ ،‬در مورد‬ ‫اساتید دانشگاه ها نیز به همین منوال خواهد‬ ‫بودوامیدواریمسالتحصیلیجدیدبااطمینان‬ ‫خاطر بیشتری اغاز شود‪ .‬او در پاسخ به سوالی‬ ‫مبنی بر صحت وســقم اخرین گزارش سازمان‬ ‫جهانی بهداشــت که پوشــش واکسیناســیون‬ ‫نوبــت اول در ایــران را‪ ۱۳‬درصــد اعــام کرده‪،‬‬ ‫بیان کرد‪:‬بهنظر می رسد که گزارشی کهتوسط‬ ‫ســازمان جهانی بهداشــت اعال مشــده‪ ،‬دقیق‬ ‫نبــوده و تــا ‪ ۲۵‬مــرداد ‪ ۱۶( ۱۴۰۰‬اگوســت) از‬ ‫حدود‪ ۶۰‬میلیون جمعیتی که الزم است برای‬ ‫ان هاواکسیناسیونانجامشود‪،‬دقیقا‪۱۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۵۴‬هــزار و ‪ ۳۵۱‬نفــر نوبــت اول و چهــار‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۸۱‬هــزار و ‪ ۲۸۸‬نفر نیز دو نوبت‬ ‫واکســن را دریافــت کرده انــد که اگر جمعیتی‬ ‫از کشــور را که باید واکســینه شوند (جمعیت‬ ‫باالی‪ ۱۸‬سال)‪ ۶۰‬میلیون نفر در نظر بگیریم‪،‬‬ ‫یشــود و اگر کل‬ ‫این پوشــش‪ 25/75‬درصد م ‬ ‫جمعیت کشور را محاسبه کنیم‪ ،‬با بیش از ‪۸۴‬‬ ‫میلیوننفر جمعیت‪،‬ایندرصد‪ 18/18‬درصد‬ ‫اســت و به دفتر ســازمان جهانی بهداشت در‬ ‫ایران و منطقه امرو اطالع داده شــده تا گزارش‬ ‫خودرااصالح کنند‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۷‬هزار و ‪ُ ۵۱۴‬دز‬ ‫واکسندرکشورتزریق شده‬ ‫یهــای واگیر‬ ‫رئیــس مرکــز مدیریــت بیمار ‬ ‫وزارت بهداشــت ادامه داد‪ :‬الزم به ذکر اســت‬ ‫که تا صبح امروز ‪ ۳۰‬مرداد‪ ۱۶ ،‬میلیون و ‪۴۷۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۵۷‬نفــر نوبــت اول و پنــج میلیون و‬ ‫‪ ۵۳۱‬هزار و ‪ ۲۵۷‬دو نوبت واکسن را دریافت‬ ‫کرده اند؛ یعنی تاکنون‪ ۲۲‬میلیــون و ‪ ۷‬هزار و‬ ‫قشــده است‪.‬‬ ‫‪ُ ۵۱۴‬دز واکســن در کشــور تزری ‬ ‫پوشش کنونی واکسن ‪ ۲۷.۴۶‬درصد در میان‬ ‫جمعیت باالی‪ ۱۸‬سال و در کل کشور ‪۱۹.۳۸‬‬ ‫درصد است‪ .‬این در حالی است که در شرایط‬ ‫تحریم و دسترسی بسیار محدود به واکسن‪،‬‬ ‫اینپوششحاصل شدهاست‪.‬‬ ‫پوشش‪ ۷۰‬درصدیواکسیناسیون‬ ‫گویا اظهار کرد‪ :‬تمامی کادرهای بهداشتی‬ ‫در طول مدت اخیر هرروز به صورت دو شیفته‬ ‫و در بعضــی مناطــق ب هصــورت شــبانه روزی‪،‬‬ ‫او عنــوان کــرد‪ :‬بایــد به اطالع مــردم عزیز‬ ‫کشورمان برســانیم که واکسیناسیون زندانیان‬ ‫کشور با پوششی باالی‪ ۷۰‬درصد تاکنون ادامه‬ ‫یافتهواز همهمهمتر اینکهدر زندان هایبزرگتر‬ ‫تالششبانه روزیکادربهداشتیکشور‬ ‫برایواکسیناسیونمردم‬ ‫عملیــات واکسیناســیون را در سراســر کشــور‬ ‫حتــی در دورافتاده تریــن نقاط با کمک ســایر‬ ‫سازمان هاازجملهنیرویمقاومتبسیجومرکز‬ ‫فوریت های پزشکی کشور و‪ ...‬انجام داده اند‬ ‫و این حاصل تالش همگانی در ســطح کشور‬ ‫بــوده کــه علیرغم تحری مهــا و محدودیت ها‬ ‫بــه انجــام رســیده اســت‪ .‬نکتــه جالب توجه‬ ‫روند واکسیناسیون در کشورمان ان بوده که ما‬ ‫پرخطرترین و مسن ترین گروه های جمعیتی‬ ‫و مهمتریــن مشــاغل در معرض خطــر را برای‬ ‫واکسیناسیونتحتپوششقرارداده ایم‪.‬‬ ‫زندانیان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫منطقه یک شــهرداری دزفول در نظر دارد بهســازی و‬ ‫تکمیل پــارک های محدوده خــود را از طریق مناقصه به‬ ‫وزارت کشور ‪ -‬استانداری خوزستان پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫شهرداری دزفول‬ ‫لذا از کلیه شــرکتهای واجد شــرایط و دارای گواهی تایید‬ ‫منطقه یک‬ ‫صالحیت پیمانــکاران تقاضا میگردد پس از درج این اگهی‬ ‫جهت دریافت اوراق و اســناد مناقصه مربوطه به امور قراردادهای شــهرداری دزفول‬ ‫مراجعه و جهت کسب اطالع با تلفن شماره ‪ ۴22۵9۶۱۱‬تماس برقرار نمایند‪.‬‬ ‫ مشخصات اجرایی شامل‪ :‬عملیات تخریب و برچیدن‪ ،‬عملیات خاکی با دست و‬‫ماشــین‪ ،‬اجرای بتن درجا‪ ،‬تهیه و اجرا بتن پیش ســاخته و بلوک چینی‪ ،‬فرش کف با‬ ‫موزاییک و حمل و نقل‪.‬‬ ‫ هزینه براورد شــده اولیه جهت اجرای این پروژه ‪ ۵/۴8۱/97۶/0۵2‬ریال که از‬‫محل کد اعتباری ‪ 20۱۴000۱۱‬تامین و تا سقف ‪ 2۵‬درصد قابل افزایش یا کاهش‬ ‫می باشد می گردد‪.‬‬ ‫ مدت زمان انجام پروژه ‪ ۶‬ماه می باشد‪ .‬که در صورت نیاز کارفرما به تمدید مدت‬‫قرارداد با ابالغ کتبی کارفرما ادامه کار از طرف پیمانکار الزامی است‪.‬‬ ‫ پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد‪.‬‬‫ به اوراق و اســناد ناقص‪ ،‬مخدوش‪ ،‬مشــروط و فاقد ضمانتنامه یا ضمانتنامه نامعتبر‬‫ترتیب اثری داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ شــرکت کنندگان در مناقصه جهت خرید اسناد مناقصه مبلغ ‪ ۶00/000‬ریال به‬‫حساب شماره ‪ 0۱0۶0۶2۱۱۶00۶‬بنام منطقه یک شهرداری دزفول نزد بانک ملی‬ ‫ایران واریز و فیش واریز را هنگام خرید اسناد مناقصه ارائه نمایند‪.‬‬ ‫ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ‪ ۵‬درصد براورد و مبلغ اولیه پروژه می باشد که‬‫الزاما باید طی یک فقره ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه و یا واریز وجه نقد به‬ ‫حساب سپرده شماره ‪ ۱08۵828۶800۳‬نزد بانک ملی به نام منطقه یک شهرداری‬ ‫ِ‬ ‫سخت نبرد و مدافعانی‬ ‫روزهای‬ ‫که تشویقی ندارند‬ ‫مهــدی ولی پــور در گفت وگو بــا ایلنا گفت‪ :‬طرح مراقبت بهداشــتی پیشــگیری از‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونا در مبادی مرزی رســمی کشــور بــا همکاری جمعیــت هالل احمر‬ ‫همراه و وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی در حال انجام اســت‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۵۴۴‬هزار و ‪ ۱۸۲‬نفر پایش شده اند و از ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۵۱۰‬نفر هم تست‬ ‫‪ pcr‬گرفته شــده اســت‪ .‬رئیــس ســازمان امــداد و نجــات هالل احمر خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫در ایــن مــدت ‪ 199‬نفــر قرنطینــه شــده اند همچنیــن از ‪ 78186‬نفــر تســت فــوری‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ولیپــور ‪ 471‬نفــر از نیروهــای داوطلــب جمعیــت در ایــن طــرح‬ ‫حضورداشــته و ایــن طــرح در ‪ 16‬مــرز زمینــی‪ 2 ،‬مــرز دریایــی و ‪ 10‬مــرز هوایــی در‬ ‫حال اجرا است‪.‬‬ ‫باغ موزه هاو توسع هپایدار‬ ‫متفاوت نسبت به معماری بومی داراست‪،‬‬ ‫یتــوان دســته های متمایــزی از تعریــف‬ ‫م ‬ ‫بــرای معمــاری بومی داشــت کــه متناظر با‬ ‫نسبت ان با توسعه ی پایدار نیز است‪ .‬این‬ ‫معمــاری از یــک فرهنــگ مشــخص محلی‬ ‫ســخن می گویــد؛ فرهنگــی کــه بــه دســت‬ ‫مــردم همــان محــل شــکل می گیــرد‪ ،‬رشــد‬ ‫می کند و در رویدادهای ســخت نیز تحت‬ ‫تاثیــر قــرار می گیــرد؛ اما به وســیله ی همان‬ ‫مــردم بافرهنگ بومی ســازگاری می یابد‪ .‬از‬ ‫طــرف دیگــر یکــی از معضالتی کــه امروزه‬ ‫در ســطح بسیاری از شهرهای جهان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬کمبــود فضاهــای عمومــی مناســب و‬ ‫پویا به لحــاظ اجتماع پذیــری‪ ،‬گردهمایی‬ ‫و گــذران اوقــات فراغــت اســت؛ البتــه‬ ‫تهــا و برنامه های‬ ‫ناگفتــه نمانــد‪ ،‬که حرک ‬ ‫شــهری مهمــی‪ ،‬نظیــر ایجــاد فضاهایــی‬ ‫به صورت پارک ها و پالزاهای بزرگ تاریخی‬ ‫و مراکــز شــهری انجا مشــده اســت؛ امــا‬ ‫نهــای عمومــی همگانــی و در‬ ‫ایجــاد مکا ‬ ‫دســترس کــه بتواند طیف اجتماعی وســیع‬ ‫و گوناگونــی را در خــود جــای دهد‪ ،‬بســیار‬ ‫کــم یــا ناموفق بوده اســت‪ .‬مراکز فرهنگی‬ ‫شهــای ســال های اخــر‬ ‫از بارزتریــن گرای ‬ ‫قــرن بیســتم‪ ،‬ایجــاد مجموع ههــای عظیم‬ ‫فرهنگــی و شــهری اســت‪ ،‬کــه موز ههــا و‬ ‫فضاهــای نمایشــگاهی جزء اصلــی ان ها را‬ ‫تشــکیل می دهنــد‪ .‬موز ههــا به عنــوان یــک‬ ‫پدیــده نوظهور در دنیای هنــر‪ ،‬کارکردهای‬ ‫متفاوتــی را بــر عهده دارنــد‪ .‬کارکردهایــی‬ ‫ازجملــه نمایــش اثــار‪ ،‬نگهــداری‪ ،‬اموزش و‬ ‫در استانه روز پزشک؛‬ ‫نوبت دوم‬ ‫دزفول از طرف مناقصه گران تهیه و به شهرداری ارائه گردد‪.‬‬ ‫ شــرکت کنندگان در مناقصه باید اوراق و اسناد را در سه پاکت الف ‪ -‬ب ‪ -‬ج که‬‫پاکت الف) ضمانتنامه‪ ،‬پاکت ب) ســوابق کاری‪ -‬اساسنامه‪ -‬گواهی تایید صالحیت‬ ‫پیمانکاران اخرین تغییرات شرکت‪ -‬فرم تکمیل شده تعهد نامه منع مداخله کارکنان‬ ‫دولتی در مناقصات‪ -‬پاکت ج) پیشــنهاد قیمت و براورد تهیــه و در مهلت مقرر به‬ ‫شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫ الزم به ذکر اســت در صورت انصراف برندگان اول تا سوم از عقد قرارداد سپرده‬‫شرکت در مناقصه انان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫ جهــت انعقاد قرارداد ضمانتنامه بانکی معتبری معــادل ‪ ٪۱0‬مبلغ پیمان به منظور‬‫تضمین انجام تعهدات از پیمانکار اخذ و این ضمانتنامه تا زمان تحویل قطعی پروژه نزد‬ ‫کارفرما باقی می ماند و جهت عودت ان طبق قانون اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫ مهلت خرید اســناد و اوراق مناقصه از مورخه ‪ ۱۴00/0۵/20‬تا ساعت ‪ ۱2‬مورخه‬‫‪ ۱۴00/0۶/09‬میباشد‪.‬‬ ‫ مهلت تحویل اســناد مناقصه و ارسال پیشنهادات به شهرداری تا ساعت ‪ ۱2‬مورخ‬‫‪ ۱۴00/0۶/۱0‬می باشد‪.‬‬ ‫ زمــان بازگشــایی پاکت هــای مناقصه ســاعت ‪ ۱0‬صبح روز یک شــنبه مورخ‬‫‪ ۱۴00/0۶/۱۴‬در محــل شــهرداری مرکزی بوده و حضور شــرکت کنندگان در‬ ‫اســتعالم در جلسه کمیســیون معامالت با هماهنگی دبیر کمیسیون معامالت بالمانع‬ ‫است‪.‬‬ ‫ سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه می باشد‪.‬‬‫ ادرس سایت اینترنتی شهرداری دزفول ‪ www.dezful.ir‬می باشد‪.‬‬‫ ادرس منطقه یک شــهرداری دزفول‪ :‬خیابان پیام اوران نبش خیابان طالقانی تلفن‬‫‪ ۴22270۶0‬دورنگار ‪ ۴22۴20۱7‬می باشد‪.‬‬ ‫عباس یوسفی نژاد‪ -‬مدیر منطقه یک شهرداری دزفول‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران‪ ،‬با اشاره به طرح و تعهد نیروی انسانی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اغلب پزشــکان تازه فارغ التحصیل شــده ما به دلیل داشــتن تعهدات طوالنی به رغم اینکه‬ ‫سال های زیادی از جوانی خود را هم مشغول تحصیل بودند ممکن است نتوانند به موقع‬ ‫تشــکیل زندگی دهند تا زندگی متعارفی داشــته باشــند و امیدواریم قوانین و مقررات این‬ ‫تعهــدات زیاد به نوعی کاســته شــود که ایــن افراد هــم از زندگی روزمره خــود بازنمانند‪ .‬او‬ ‫افزود‪:‬پزشکانی کهدر دانشگاه هابه عنوانعضو هیئت علمیفعالهستندعلی رغمافزایش‬ ‫دریافتی هایی که در سال های قبل طی‪ ۲‬فقره داشتند ولی در مقایسه با وزارت علوم و سایر‬ ‫هم ترازهای خود در این موضوع‪ ،‬شرایط برابری ندارند و باید به این امر توجه شود‪.‬‬ ‫لزوم بازچیدمان پزشکی خانواده‬ ‫کوهپایه زاده‪ ،‬گفت‪ :‬باز چیدمان پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشورمان بسیار مهم‬ ‫است تا از این طریق بهره برداری از پزشکان عمومی کشور به طریقه درستی صورت گیرد‪.‬‬ ‫این جامعه به سمت تخصص گرایی و فوق تخصص گرایی کشیده شده است درحالی که‬ ‫ی بوده و نیازمند توجه بیشتر است تا با افزایش عملکرد پزشکان‬ ‫پزشکی خانواده امر مهم ‬ ‫عمومی در نظام پزشکی خانواده‪ ،‬سالمتی بیشتری برای مردم و شرایط بهتری برای پزشکان‬ ‫عمومیفراهمشود‪.‬‬ ‫از بیکاری تا پرکاری برخی رشته های پزشکی در دوران کرونا‬ ‫او در ادامه بیان کرد‪ :‬در موضوع کرونا بیشتر تخصص های داخلی‪ ،‬عفونی‪ ،‬بیهوشی و ریه‬ ‫فعالهستندو در دیگر رشته هایپزشکیخیلیمشکلینداشتیمو حتی کروناباعثبیکاری‬ ‫در برخی از رشته ها شد‪ .‬به هم ریختگی مراجعات در کووید‪ ۱۹‬سبب شد بار زیادی بر دوش‬ ‫برخی پزشکان به ویژه پزشکان طب اورژانس بیاید و زحمت زیادی داشته باشند‪ .‬درنتیجه‬ ‫اکنــون کمبود متخصص در رشــته هایی کــه در درمان کرونا نقش دارند وجــود دارد و چون‬ ‫نمی دانیم این شرایط تا چه زمانی ادامه خواهد داشت سعی می کنیم با پزشکان عمومی‬ ‫و سایر عالقه مندان به کمک‪ ،‬از این شرایط عبور کنیم؛ اما اگر قرار باشد برنامه ریزی انجام‬ ‫شودبایدبرایبیماری هایواگیر بر تربیتمتخصصینعفونییاداخلیبیشتر سرمایه گذاری‬ ‫کنیم تا مشکالتمان در اینده کاهش یابد‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما در‬ ‫یک سال و نیم اخیر چند فقره مجوز استخدام داشتیم که حدود‪ ۲۳۰۰‬نفر در گروه پزشکی‪،‬‬ ‫پرستاری و‪ ...‬استخدام شدند و از این تعداد حدود‪ ۱۵‬نفر یا کمی بیشتر پزشک هستند‪ .‬البته‬ ‫پزشکانی به شکل قراردادی یا تعهد خدمتی هم جذب شدند‪.‬‬ ‫تهرانشهرحامیخانوادهمی شود‬ ‫مانند زندان های استان البرز و تهران نوبت اول‬ ‫واکسیناسیون به پایان رســیده و نوبت دوم از‬ ‫هفتهگذشتهاغازشدهاست‪،‬شایدکمتر کشوری‬ ‫بتواندادعاکندکهایناقدامراباوجوداین همه‬ ‫محدودیت دسترسی به واکســن‪ ،‬انجام داده‬ ‫است‪ .‬رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر‬ ‫وزارت بهداشــت گفــت‪ :‬تصمیــم بر ان شــده‬ ‫که پوشــش دو نوبت واکسیناســیون معلمین‬ ‫و سایر کارکنان مدارس تا قبل از اغاز مهرماه و‬ ‫سال تحصیلی جدید‪ ،‬به پایان برسد‪ ،‬در مورد‬ ‫اساتید دانشگاه ها نیز به همین منوال خواهد‬ ‫بودوامیدواریمسالتحصیلیجدیدبااطمینان‬ ‫خاطربیشتریاغازشود‪.‬گویاتاکیدکرد‪:‬تیم های‬ ‫کارشناسی در حال بررسی واکسیناسیون دانش‬ ‫امــوزان دارای بیماری های زمینه ای و پرخطر و‬ ‫انتخابمناسب ترینواکسنبرایان هاهستند‪.‬‬ ‫در کنار این هاواکسیناسیونگروه هایمتعددی‬ ‫از مشاغلپرخطر نیز در دستانجاماست‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر تهران از پیشنهاد طرحی با عنوان شهر حامی خانواده خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬سیاست های کلی ابالغی رهبری در حوزه خانواده سند باالدستی این طرح خواهد‬ ‫بود‪ .‬زهرا شــمس احســان عضو شــورای اسالمی شهر تهران در گفت وگو با مهر از پیشنهاد‬ ‫طرحی بانام «شهر حامی خانواده» به شورای شهر تهران خبر داد و اظهار داشت‪ :‬این طرح‬ ‫بر اساس اسناد فرادستی در حوزه خانواده و بخصوص سیاست های کلی ابالغی مقام معظم‬ ‫رهبریدربارهخانوادهتدوینخواهدشد‪.‬او باتاکیدبر اینکهدر اینطرحبهمباحثمختلف‬ ‫حوزه خانواده ازجمله مراحل قبل‪ ،‬حین و بعد از ازدواج‪ ،‬فرزنداوری و ایجاد زیرساخت های‬ ‫حامی خانواده پرداخته خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬مبانی فرهنگی حوزه زنان و خانواده در این طرح‬ ‫تمرکز خواهدداشت‪.‬‬ ‫توجه به زنان سرپرست خانوار با کمک نهادی مردمی‬ ‫شــمس احســان بابیان اینکه توجه به زنان سرپرســت خانــوار در ایــن دوره در اولویت‬ ‫فعالیت هــای اجتماعــی و فرهنگی شــورای شــهر قرار خواهــد گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬ســازمان های‬ ‫مردم نهــاد فعــال جهادی برای این موضوع به کمک شــهرداری خواهند امــد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫با همکاری این ســازمان های مردمی شــهرداری تهران از شــرایط تصدی گری امور فرهنگی‬ ‫اجتماعــی شــهر تهران خارج شــده و با برون ســپاری این مســئولیت تنها ناظر عملکــرد این‬ ‫سازمان هایمردمیخواهدبود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1719

روزنامه رویداد امروز 1719

شماره : 1719
تاریخ : 1402/06/28
روزنامه رویداد امروز 1719

روزنامه رویداد امروز 1719

شماره : 1719
تاریخ : 1402/06/27
روزنامه رویداد امروز 1717

روزنامه رویداد امروز 1717

شماره : 1717
تاریخ : 1402/06/22
روزنامه رویداد امروز 1715

روزنامه رویداد امروز 1715

شماره : 1715
تاریخ : 1402/06/20
روزنامه رویداد امروز 1714

روزنامه رویداد امروز 1714

شماره : 1714
تاریخ : 1402/06/19
روزنامه رویداد امروز 1712

روزنامه رویداد امروز 1712

شماره : 1712
تاریخ : 1402/06/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!