روزنامه رویداد امروز شماره 1142 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1142

روزنامه رویداد امروز شماره 1142

روزنامه رویداد امروز شماره 1142

‫شماره بعدی رویداد امروز یکشنبه ‪ 31‬مرداد منتشر خواهد شد‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 24‬مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ 15‬اگوست ‪2021‬‬ ‫‪ 06‬محرم ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1142‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫ویترین‬ ‫امروز‬ ‫وزیر پیشنهادیتعاون‪ ،‬کار و رفاهاجتماعی‬ ‫اعالم کرد‬ ‫‪01‬‬ ‫هدفگذاری ایجاد‪ 300‬هزار‬ ‫شغل در سال جاری‬ ‫حمایتروزنامه های‬ ‫استاناصفهاناز وزیر پیشنهادی‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫لرستان‬ ‫رویدا د لرستان‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫خرید‪ ۳۰‬میلیون دز واکسن قطعی شده است‬ ‫با افزایش تعداد داروخانه های مجاز برای توزیع داروهای کرونایی تا‪ ۳۰۰‬داروخانه ظرف روزهای اتی شاهد کاهش صف‬ ‫در داروخانه ها خواهیم بود‬ ‫سیاست‬ ‫صنعتنفتدر توسعه‬ ‫اقتصادینقشکلیدیدارد‬ ‫‪02‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫افتتاح‬ ‫فاز اول بزرگراه‬ ‫خرم اباد ‪-‬اراک‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬مرداد ماه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫میسیونهای‬ ‫روسای ک‬ ‫شورای شهر‬ ‫تخصصی‬ ‫مشخص شدند‬ ‫خرماباد‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫رویاد دلرستان‬ ‫‪ /‬شماره ‪1142‬‬ ‫و شهرسازی‬ ‫فاز اول بزرگراه‬ ‫افتتاح‬ ‫با‬ ‫حضور وزیر راه‬ ‫خرماباد‪ -‬اراک‬ ‫صورت گرفت‬ ‫خرید ‪ 100‬میلیارد ریال‬ ‫تجهیزاتپزشکی‬ ‫برای بیمارستان های‬ ‫درگیر کرونا مشهد‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫مناطق الوده و جرم‬ ‫اجرای طرح پاکسازی‬ ‫خیز در پلدختر‬ ‫تخصصــی با انجام‬ ‫پلیسهای‬ ‫اطالعاتی و انتظامی‬ ‫اقدامات‬ ‫انتظامیپلدختر از‬ ‫فرمانده‬ ‫شــف ‪ 649‬گــرم‬ ‫موفــق بــه ک‬ ‫سارق حرفهای در‬ ‫دســتگیری ‪5‬‬ ‫عدد قرص مخدر‪5 ،‬‬ ‫تریاک‪40 ،‬‬ ‫ـازی مناطــق الوده‬ ‫طرح پاکسـ‬ ‫دستگیر ‪ 5‬سارق‬ ‫فقره سرقت و‬ ‫در این شهرســتان‬ ‫و جــرم خیز‬ ‫ـارق خــودرو و ‪3‬‬ ‫علی امانی‬ ‫ازجملــه ‪ 2‬سـ‬ ‫شدند‪ ،‬کشف یک‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫سارق منزل‬ ‫علیامانیدر بیان‬ ‫سرهنگ‬ ‫یک نفر معتاد و‬ ‫خودرو‪ ،‬دستگیری‬ ‫خبر اظهار داشت‪:‬‬ ‫فقره سرقت‬ ‫جزئیات این‬ ‫توقیف ‪ 10‬خودرو‬ ‫اجتماعیطرحپاکسازی‬ ‫با سایر جرائم و‬ ‫راستایارتقایامنیت‬ ‫‪ 6‬نفر مرتبط‬ ‫شدند‪.‬سرهنگامانی‬ ‫باهدفجهتمقابلهبا‬ ‫در‬ ‫دستگاهموتور سیلکت‬ ‫مناطقالودهو جرمخیز‬ ‫تشــکیل پرونده‬ ‫بامرجع و‪2‬‬ ‫پساز هماهنگی‬ ‫متهمــان پــس از‬ ‫سارقانوهنجارشکنان‬ ‫بیــان داشــت‪:‬‬ ‫تحویلمراجعقضائی‬ ‫این شهرستان به‬ ‫سیر مراحلقانونی‬ ‫صورت منطقهای در‬ ‫ـه در جهت‬ ‫قضائی به‬ ‫بــا اشــاره به اینکـ‬ ‫جــرا درامــد‪ .‬وی‬ ‫ـری ‪ 11‬و شدند‪.‬‬ ‫مرحلــه ا‬ ‫طرح ماموران کالنتـ‬ ‫ــتای اجــرای این‬ ‫راس‬ ‫شــهر خرمابــاد‪،‬‬ ‫ـه رســمی شــورای‬ ‫در دومیــن جلسـ‬ ‫شورای شهر مشخص‬ ‫کمیسیونهای تخصصی‬ ‫ـب هیئترئیســه‬ ‫روسای‬ ‫ـخص شــدن ترکیـ‬ ‫ـدند‪ .‬پــس از مشـ‬ ‫بیرانوند ریاست‬ ‫شـ‬ ‫خرماباد که رضا‬ ‫ـورای اسالمی شــهر‬ ‫ـد بهعنــوان نائب‬ ‫شـ‬ ‫دارد‪ ،‬مجیــد دریکونـ‬ ‫ان را بــه عهــده‬ ‫منشی و هادی زینی‬ ‫صفریان بهعنوان‬ ‫رئیس‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫و توسعهلرستان‬ ‫فعالیت میکنند‪،‬‬ ‫عرصههایاقتصادی‬ ‫دار شــورای شــهر‬ ‫دو کار مهمدر‬ ‫وند بهعنوان خزانه‬ ‫شهرسازی و مجموعه‬ ‫ـورای شــهر یکــی از‬ ‫کنیم‪ .‬باید از وزیر راه و‬ ‫کمیســیونهای شـ‬ ‫ـاب روســای‬ ‫منظور‬ ‫لرستانهمچنین‬ ‫دومینجلسهرسمی‬ ‫قدردانیکرد‪.‬استاندار‬ ‫مترمکعب‬ ‫انتخـ موضوعاتدر دستور کار‬ ‫بیشاز ‪ 25‬میلیون‬ ‫قرارگاهخاتم‬ ‫همکارانشان و مجریان‬ ‫خرماباد بهعنوان‬ ‫مهمترین‬ ‫پروژهاست‪.‬ویافزود‪:‬‬ ‫بتنی و ســنگی با‬ ‫بود‪ .‬شورای شهر‬ ‫معاون وزیر راه و‬ ‫خادمیمعاونوزیر‬ ‫شورای شهر خرماباد‬ ‫‪ 12‬کیلومتر دیوار‬ ‫از خادمی‬ ‫مشاوران که کار بزرگیرا‬ ‫دارای ‪ ۹‬عضو و ‪۶‬‬ ‫وزیر راهوشهرسازی‪،‬‬ ‫عملیات خاکی‪،‬‬ ‫کیفیت کار بتن و همه‬ ‫تثبیت خاک‪200 ،‬‬ ‫پیمانکاران‪،‬ناظرینو‬ ‫ـهر استان لرســتان‬ ‫باحضور‬ ‫هوش السادات مدیر‬ ‫‪ 8.5‬متر بهمنظور‬ ‫پرجمعیتترین شـ‬ ‫حاضر و‬ ‫پروژه‪،‬‬ ‫شهر‬ ‫شورای‬ ‫ـین‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫متوسط‬ ‫ح‬ ‫دوره‬ ‫یــن پل موردنظر‬ ‫شهرســازی‪ ،‬سید‬ ‫است‪ .‬در ششمین‬ ‫سه خطه جمعاً به‬ ‫مدیرکل ارتفاع‬ ‫دادهاند‪،‬تقدیر کرد‪.‬‬ ‫مســائل را در ا‬ ‫راه و‬ ‫کمیسیون تخصصی‬ ‫اللهی‬ ‫زیرگذر و‪ 4‬رشته تونل‬ ‫ـاح و بهرهبرداری‬ ‫ـازمان برنامهوبودجــه‬ ‫انجام‬ ‫عنوانرئیسکمیسیون‬ ‫ائین افتتـ‬ ‫خوشــبختانه ایــن‬ ‫قرارگاهسازندگیخاتماالنبیا‪،‬وحیدکرم هماهنگی عدد ابرو و‬ ‫ـزود‪ :‬مجموعــه سـ‬ ‫عظمت این پروژه بزرگ‬ ‫حمیدرضاصفریان»به‬ ‫قــرار داده و‬ ‫وی افـ‬ ‫کاکارضا شهرســتان‬ ‫لرستان‪،‬امیریمعاون‬ ‫پروژهخاصمطرح‬ ‫کیلومتر‪ ،‬نشان از‬ ‫همچنین«کرمنعمتی‬ ‫خرماباد‪«،‬‬ ‫از پروژه پل‬ ‫ازادراهرابهعنوانیک‬ ‫اســتحکام بــاال امــروز‬ ‫حضرت طول‪7.5‬‬ ‫وشهرسازیاستان‬ ‫شهر انتخابشد‪،‬‬ ‫راه‬ ‫کشور پروژه‬ ‫پــروژه بــا‬ ‫کشکولی فرمانده سپاه‬ ‫حضــور اســتاندار‬ ‫کمک مالی کرد که‬ ‫شورای‬ ‫وند‬ ‫فرهنگی‬ ‫وبودجه و « هادی زینی‬ ‫و ملیاست‪.‬‬ ‫سلســله بــا‬ ‫کــرم الهــی ادامــه‬ ‫در توان داشــت‬ ‫امور عمرانی‪ ،‬سردار‬ ‫های منحصربهفرد‬ ‫استاندار لرستان ‪،‬‬ ‫کمیســیون برنامه‬ ‫کــرد و هــر چه‬ ‫افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫داشت‪ :‬از ویژگی‬ ‫ـاون هماهنگــی‬ ‫ایجــاد ازادراه در‬ ‫شورای شهر خرماباد‬ ‫سید موسی خادمی‬ ‫» رئیس‬ ‫الرتی اظهار‬ ‫لرســتان‪ ،‬معـ‬ ‫دارد‪ .‬خادمی افــزود‪:‬‬ ‫دارای ســهدهنه‬ ‫رفتوبرگشــت‪،‬‬ ‫ابوالفضل (ع)‪،‬‬ ‫کمیسیون خدمات شهری‬ ‫وحید کرم الهی‬ ‫شورایاسالمیخرماباد‬ ‫داد‪ :‬ایــن پــل‬ ‫جای تشــکر‬ ‫احداث دو رشــته تونل‬ ‫فرماندار سلسله‪،‬‬ ‫به محل ترانزیت‬ ‫کمیسیونتلفیق‬ ‫» رئیس‬ ‫محمودوندنمایندهمجلس‬ ‫ایجادشده است‪.‬‬ ‫امور عمرانی‪،‬‬ ‫ایــن پــروژه‪،‬‬ ‫ـاد ملی و با توجــه‬ ‫ــن بــه طــول ‪۹۰‬‬ ‫»بهعنوانرئیس‬ ‫عنوان بزرگترین تونل‬ ‫ســیر امن و ایمن‬ ‫بروجرد و برخی‬ ‫ســی متــری بت‬ ‫توســعه اقتصـ‬ ‫شدند‪«.‬عباسقالوند‬ ‫ریاستاستاندار‪،‬‬ ‫خیلی موثر خواهد‬ ‫طول ‪ 6180‬متر‪ ،‬به‬ ‫رئیس کمیسیون‬ ‫گودرزیان فرماندار‬ ‫میکردند یک م‬ ‫مدیرکلحوزه‬ ‫این نخستین ازادراه‬ ‫شمع و ‪ ۱۸‬عدد‬ ‫لرستان در اقتصاد ان‬ ‫مدیر جمعا به‬ ‫احمدی پور » بهعنوان‬ ‫نقش میانبر را در‬ ‫و دوره چگنــی‪،‬‬ ‫طراحیشــده‪ ۱۹ ،‬عدد‬ ‫شهرسازی عنوان کرد‪:‬‬ ‫شــد‪ .‬بابک الرتی‬ ‫ازادراهی کشور است که‬ ‫قرار گرفتن‬ ‫مدیریت بحران استان‬ ‫مصرف ســوخت‪،‬‬ ‫و « حجت اله‬ ‫شهر انتخابشدند‪.‬‬ ‫ـئولین اســتانی افتتاح‬ ‫تونلها وزیر راه و‬ ‫کیلومتر‬ ‫ازادراهیاست کهتونل‬ ‫تومانهزینهامروز‬ ‫االیندگی ‪ ،‬کاهش‬ ‫االنبیاء سه خطه‬ ‫مدیرکل‬ ‫ونقلوترافیکشورای‬ ‫ایفا میکند‪ .‬این‬ ‫از مسـ‬ ‫بالغبر ‪ ۱۶‬میلیارد‬ ‫استانی برگزار شد‪.‬‬ ‫بود و کاهش‬ ‫کشور و نخستین‬ ‫ســازندگی خاتم‬ ‫اثــار دیگــر را به‬ ‫عمران‪،‬حمل‬ ‫بروجرد به خرماباد‬ ‫شهر نیز که یکی از‬ ‫تیر بااعتباری‬ ‫برخی از مسئولین‬ ‫تجهیز ششخطه‬ ‫ازادراههــای قرارگاه‬ ‫در ان احداثشده‬ ‫زمــان و خیلــی از‬ ‫اراک‪ -‬مســیر‬ ‫و امالک شــورای‬ ‫راه و شهرســازی‬ ‫و‬ ‫توقف اضطراری و‬ ‫احــداث‬ ‫صرفهجویــی در‬ ‫کیلومتری ‪ ۶‬شــش خطه‬ ‫بهرهبرداریرسید‪.‬‬ ‫ـه‪ 3،2‬و ‪ 4‬ازادراه‬ ‫کمیســیون حقوقی‬ ‫ـزارش اریــا ‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اثار محلی‬ ‫بودن پارکینگهای‬ ‫شهرداریخرماباد‬ ‫ـتان افتتاحو به‬ ‫ـالم افتتاح قطعـ‬ ‫ترافیک‪ ،‬بزرگ ‪۳‬‬ ‫استانلرستانقلمداد‬ ‫اباد به غرب کشور‬ ‫بــه گـ‬ ‫هایشورایشهر و‬ ‫خطه با دارا‬ ‫دارد‪ .‬استاندار لرستان‬ ‫(ص) بــا اعـ‬ ‫کاکارضــا شهرسـ‬ ‫الکترونیکی هدایت‬ ‫محور توسعهبرای‬ ‫که در مسیر خرم‬ ‫پروژه بهصورت ‪۶‬‬ ‫مهمترینکمیسیون‬ ‫ـی اســت و طرح‬ ‫یک دنبال‬ ‫ــتان گفــت‪ :‬پــل‬ ‫یونــس امرایی »‬ ‫تمامی سامانههای‬ ‫این پل‬ ‫ترافیکی استو یک‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫بزرگتر از راه دسترسـ‬ ‫ـال ‪ ۱۳۹۸‬دچــار‬ ‫اســتان لرس‬ ‫این ازادراه قطعه‬ ‫ـا رای اعضا بــه «‬ ‫برگشت‪ ،‬به طول به‬ ‫هزینهای بیــش از ‪۱۶‬‬ ‫سطحباالییاز ایمنی‬ ‫خرماباد‬ ‫جریــان ســیل سـ‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ادامه‬ ‫پروژه خیلی‬ ‫مــیرود‪ ،‬بـ‬ ‫ــعه برای اســتان‬ ‫ـا ‪ ۹۰‬متر طــول و‬ ‫در ســازمانهای‬ ‫رفت و سه خط‬ ‫تهویهواطفایحریق‪،‬‬ ‫قــرار دارد در‬ ‫میشــود‪.‬‬ ‫است همچنین‬ ‫محور و اهرم توس‬ ‫عملیات بازسازی‬ ‫سلســله بـ‬ ‫بــه شــمار نمایندگان شــورای شــهر‬ ‫شــامل ســه خط‬ ‫رســید‪ .‬این مقام‬ ‫تا همین قطعه ‪۲‬‬ ‫صورت‪ EPC‬شامل‬ ‫را تبدیل به یک‬ ‫تخریبشده بود که‬ ‫تومان به بهرهبــرداری‬ ‫ازادراه کارهای بزرگی‬ ‫ســپرده شــد‪.‬‬ ‫مشخص شدند‪.‬‬ ‫است که از اراک‬ ‫عرض‪ ۳۵‬متر‪ ،‬به‬ ‫ـیل خسارت و‬ ‫راایجادکردهاند‪.‬‬ ‫ـمت جنــوب میرود‬ ‫تومان در دســتور‬ ‫و در اطــراف این‬ ‫میلیــارد‬ ‫به مدت یک سال‬ ‫‪ ۱۳۴‬کیلومتر و‬ ‫پل در جریان سـ‬ ‫طراحی‪،‬تامینمصالح‬ ‫حدود ‪ ۱۶‬میلیارد‬ ‫ـه از خرماباد به سـ‬ ‫خواهــد کرد‬ ‫شــهرداری خرماباد‬ ‫بسیج می شود‬ ‫لرستان خاطرنشان‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬این‬ ‫شورای شهر خرماباد‬ ‫ان بااعتباری‬ ‫افتتاح کنارگــذری کـ‬ ‫فعالیتهایمرتبطبا‬ ‫همه امکانات ‬ ‫شد علت تخریب‬ ‫گیری است‪ .‬استاندار‬ ‫مســئول‬ ‫کیلومتر اغاز میشود‪.‬‬ ‫جلسه نمایندگان‬ ‫کار جانمایی پل‬ ‫شهرسازیدر ایین‬ ‫تمامی‬ ‫ســازندگی خاتماالنبیــاء‬ ‫گرفت‪ .‬پیشتر اعالم‬ ‫قابل شکل‬ ‫ـه‬ ‫این‬ ‫منظور‬ ‫‪۱۰۸‬‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫بالفاص‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫طول‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وزیر‬ ‫همچنین‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫ـده‬ ‫تعیین‬ ‫اسالمی‬ ‫و‬ ‫‪ ۹۸‬تخریــب شــد‬ ‫گفت‪ :‬درمجموع‬ ‫ظرفیتهای ایجادشـ‬ ‫ـاخت توســط قــرارگاه‬ ‫صورت کار قرار‬ ‫ت مردم لرستان‬ ‫شهرداری این شهر‬ ‫محمد‬ ‫پلسازی توسط‬ ‫– بروجرد – اراک‬ ‫افزود‪ :‬به‬ ‫در فاز نخســت‪،‬‬ ‫ندنی در خاطرا‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫رعایت اســتانداردهای‬ ‫و سـ‬ ‫سازمانهای مختلف‬ ‫اعالم امادگی داریم‬ ‫نخست ازادراه خرماباد‬ ‫شورای شهر خرماباد‬ ‫روزهای به یادما‬ ‫ســت‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫با مشــاور جدید اغاز شــد‪ .‬وی مستحکم و پل عدم‬ ‫در‬ ‫ـن ایــن روز را یکی‬ ‫بــال تخریب این‬ ‫اقتصاد کالن اســتان ‪،‬‬ ‫افتتاح پروژههای‬ ‫(ص) اجراشــده ا‬ ‫خرماباد فاز‬ ‫احمدی پور» نماینده‬ ‫ســتان در ایــن اییـ‬ ‫ـوده اســت و به دن‬ ‫با شمعهای بتن‬ ‫ها و کرونا دولت در‬ ‫حدفاصل بروجرد تا‬ ‫توســعه‬ ‫سرمایهگذار ازادراه‬ ‫«حجت اله‬ ‫شهری شهرداری‬ ‫اســتاندار لر‬ ‫پیمانــکار بـ‬ ‫پیهای عمیق و‬ ‫باوجود تحریم‬ ‫خاطرات مردم لرســتان‬ ‫کیلومتر این پروژه‬ ‫متعدد چند نفر از‬ ‫قرارگاه خاتم بهعنوان‬ ‫عمران و بازافرینی‬ ‫زمانبندیشدهتمام‬ ‫شــهریورماه ‪۹۸‬‬ ‫مسیر بهمیزان‪30‬‬ ‫‪67‬‬ ‫حوادث رانندگی‬ ‫بهیادماندنی در‬ ‫شــورای ســازمان‬ ‫مجموعه‬ ‫متناسبباچهارچوب‬ ‫طراحیشــده و از‬ ‫ـترک و بزرگ در این‬ ‫نماینده شــورای شــهر‬ ‫شودو کاهشطول‬ ‫به پل و وقوع‬ ‫شهرسازی از روزهــای‬ ‫در‬ ‫حضور وزیــر راه و‬ ‫تیرهــای قوی‬ ‫ساخته زیرساختی‬ ‫خود را ازدستداده‬ ‫کارهای اقتصادی مشـ‬ ‫بهرهبرداریمی‬ ‫«حمیدرضــا صفریان»‬ ‫این پل یکساله‬ ‫انجام داد‪ .‬وزیر راه و‬ ‫وی ضمن تقدیــر از‬ ‫این اســتان جان‬ ‫ایمسیر رافراهم‬ ‫با ایجاد‬ ‫ـزود بــه این منظور‬ ‫اغاز و بنا بود که‬ ‫ورزشی‪« ،‬مجید‬ ‫خرمابــاد‪،‬‬ ‫تالش و سعی خود را‬ ‫ساخت معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫کرونا شهروندان‬ ‫کاهش‪ 45‬دقیقه‬ ‫ـتان لرســتان اظهار‬ ‫کرم الهی مدیرکل‬ ‫ـدام نمایــد‪ .‬وی افـ‬ ‫احداث ان‬ ‫سازمان فرهنگی و‬ ‫امکانات و تجهیزات‬ ‫کیلومتر و‬ ‫عواملیمانندبیماری‬ ‫احداث این ازادراه‪،‬‬ ‫هیئت همراه در اسـ‬ ‫شدند‪ .‬به گفته وحید‬ ‫مجموعــه اقـ‬ ‫خرماباد در شــورای‬ ‫اراضی منابع ملی‬ ‫خرمابــاد در شــورای‬ ‫همچنین گفت‪ :‬همه‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬با‬ ‫برداریبرسد‪،‬اما‬ ‫ـاد – شهرســازی و‬ ‫به یا زخمی‬ ‫نیروهای متعهد و‬ ‫از اراضی موجود‪،‬‬ ‫عرض پل کاکارضا‬ ‫بهره‬ ‫ـده شــورای شــهر‬ ‫و ‪ 4‬ازادراه خرمابـ‬ ‫است‪ .‬الرتی‬ ‫بهرهبــرداری از ان‬ ‫‪ 65‬میلیون لیتر در‬ ‫محمد اســالمی یکی از‬ ‫بخش عمدهای‬ ‫شهرسازی لرستان طول و‬ ‫دریکونــد» نماینـ‬ ‫را دارد‪ .‬خادمی از‬ ‫افتتاحشــده ‪3 ،2‬‬ ‫باعث شــد کــه کار‬ ‫نماینده شورای شهر‬ ‫ســوختی در حدود‬ ‫ازاد و نیز داشــت‪:‬‬ ‫که در زمان کوتاه‬ ‫پروژهبسیار راه و‬ ‫برنامهریزی الزم‬ ‫کــه بــا ســازه تیر‬ ‫خواهد قطعــات‬ ‫و غیــره‬ ‫«عباس قالوند»‬ ‫صرفهجویی‬ ‫ساخت قطعه یک این‬ ‫تدبیر و امید اســت‬ ‫است و قابلیت‬ ‫و ‪ ۱۲‬متــر اســت‬ ‫الهیبیان کرد‪:‬این‬ ‫میلیارد تومان انجام‬ ‫سازمان بازیافت‪،‬‬ ‫ـراف ازادراه به خاطر‬ ‫ســتان هــا ‪« ،‬رضا‬ ‫بــه ترتیــب ‪۹۰‬‬ ‫اراک کار بلد دولت‬ ‫بروجرد – اراک برای‬ ‫تعویقبیفتد‪ .‬کرم‬ ‫ـادی را به اســتان‬ ‫معادل حدود‪570‬‬ ‫بتنی درجا‪ ،‬دارای‬ ‫ـی روســتاهای اطـ‬ ‫ســازمانهای ارام‬ ‫خاطر باعثشد‬ ‫زال به خرماباد –‬ ‫مســئولیت عنایات زیـ‬ ‫االیندههــا و گازهای‬ ‫سال‬ ‫پیشتنیده و دال‬ ‫مــردم و اهالـ‬ ‫خرمابــاد در شــورای‬ ‫مهمبودهو بههمین‬ ‫ازادراه خرماباد ‪ /‬پل‬ ‫قدردانی کرد و بر حل‬ ‫ابــاد در ســازمان‬ ‫پیشساخته‬ ‫امر کاهش تولیــد‬ ‫های تصــدی این‬ ‫جریانسیلو هم‬ ‫به عمق ‪ ۱۵‬متر‬ ‫در اتصال دو‬ ‫حساسو‬ ‫ــورای شــهر خرم‬ ‫ـختیها تشــکر و‬ ‫نکنیم‪ ،‬کار را بهخوبی‬ ‫اسالمیزادهدر سال‬ ‫شــد که ایــن‬ ‫اند‪.‬ویافزود‪:‬همدر‬ ‫متری و ‪ ۱۹‬شمع‬ ‫تن دیاکسید کربن‬ ‫نــد» نماینــده ش‬ ‫تحمل سـ‬ ‫کرد‪ .‬نماینده عالی‬ ‫خواهندشد‪.‬بهگفته‬ ‫دقت را فدای سرعت‬ ‫زینی وند» نماینده‬ ‫سه دهانه ‪۳۰‬‬ ‫بزرگراه لرستانداشته‬ ‫بیرانو‬ ‫به میزان‪ 175‬هزار‬ ‫کمکهایویژهایبه‬ ‫مشکالت انان تاکید‬ ‫جویی بسیج‬ ‫مسافر و «هادی‬ ‫شهرســازی لرســتان‬ ‫که‬ ‫روزانه‪ 4‬کیلومتر‬ ‫گلخانهای‬ ‫تامیناعتباراتسیل‬ ‫عواید حاصل از صرفه‬ ‫بخشی از‬ ‫حملونقل‪ ،‬بار و‬ ‫خواست درروند‬ ‫هرسال هزار کیلومتر و‬ ‫دهیم‪ .‬مدیرکل راه و‬ ‫سازمان میادین میوه و‬ ‫مسئول اظهار بعدهادر‬ ‫محل است‪.‬‬ ‫مردم لرستان قدردان‬ ‫لرستان از اسالمی‬ ‫را به دنبال دارد و‬ ‫انجــام‬ ‫بالغبر ‪ 220‬اخیر‬ ‫خرماباد در شورای‬ ‫ازمایشگاهی هرروز در‬ ‫دولت در استان‬ ‫سال‬ ‫شده است‪ .‬این مقام‬ ‫صورت گرفته که‬ ‫ـه ازادراه خــرم زال‬ ‫پروژه‪،‬‬ ‫شهر‬ ‫شورا‬ ‫این‬ ‫ـورای‬ ‫لرستان‬ ‫نماینده‬ ‫طول‬ ‫اضافه کرد‪ :‬عوامل‬ ‫ساخته‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫خادمی همچنین به‬ ‫باقیماندهای استان‬ ‫کاهش زمان سفر در‬ ‫صــال این محور بـ‬ ‫«هوشنگنصیری»‬ ‫تکمیــل پروژه ات‬ ‫بود‪ .‬مدیــر احداث در کشور مردادماهباتکمیلکارهای‬ ‫ایشان هستند‪ .‬موسی‬ ‫شدند‪.‬همچنین‬ ‫در‬ ‫هوش السادات که‬ ‫خدماتایمنی‪«،‬یونس‬ ‫در ســال خواهــد‬ ‫ترهبار‬ ‫خرماباد‪ -‬زحمات‬ ‫قصه‪ ۲۵‬ساله ان‬ ‫داشت‪:‬از‪۱۵‬‬ ‫مبذول شــود و ســردار‬ ‫میلیــارد تومان‬ ‫سازماناتشنشانیو‬ ‫ســت پروژه ازادراه‬ ‫قلعه فلک االفالک و‬ ‫خاتماالنبیــاء (ص) در‬ ‫توجه الزم‬ ‫بخشیاز دستگاههارا‬ ‫شورای سازمان فناوری‬ ‫نیازمند بهرهبرداری ا‬ ‫در شورای‬ ‫این ‪ ۶۷‬ساماندهی‬ ‫قرارگاه ســازندگی‬ ‫مراحل اولیه حل‬ ‫لرستانعنایتدارند‬ ‫پیچیدگی که‬ ‫نماینده شورای شهر در‬ ‫ازادراههــای‬ ‫رســد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫کمک اسالمی در‬ ‫هموارهبه‬ ‫اجرایاینپروژهگفت‪:‬‬ ‫ازادراه برقرار شود که‬ ‫به بهرهبرداری می‬ ‫نعمتی» نماینده‬ ‫که با همکاری و‬ ‫امرایی»‬ ‫هوش السادات ادامه‬ ‫اورده و ارتباط دو‬ ‫کوهستانی بروجرد‬ ‫خصوصمشکالت‬ ‫بالغبر‪ ۵‬هزار میلیارد‬ ‫خرماباد و « کرم‬ ‫سمت جنوب‬ ‫با همکاری سردار‬ ‫اطالعات شهرداری‬ ‫خرماباد‪-‬بروجرد‬ ‫تقاطعها به دلیل‬ ‫شهری شهرداری‬ ‫دقیقه از شد و بعدها‬ ‫و‬ ‫کیلومتر ازادراه‬ ‫دو پروژهاحداث‬ ‫موافقتبهعملامد‪.‬‬ ‫االسالمحسینیبااشاره‬ ‫در طراحی پلها و‬ ‫سازمان سیما و منظر‬ ‫گذاری دارد و حدود‪۴۰‬‬ ‫گفت‪:‬بنابرایناگر‬ ‫حجم باالی عملیات‬ ‫باال‬ ‫در اینزمینه‬ ‫حجت‬ ‫شــورا در شــورای‬ ‫یافتاشارهکردو‬ ‫تومان ارزش سرمایه‬ ‫العبور بودن منطقه‪،‬‬ ‫االفالک را بهعنوان‬ ‫ازادی ازادگان تصریح‬ ‫حذف گردنههای‬ ‫و صعب‬ ‫وجود خطوط متعدد‬ ‫ساماندهی قلعه فلک‬ ‫به سالروز‬ ‫میکند همچنین با‬ ‫ـه بروجرد گفت‪:‬‬ ‫خرمابادشدند‪.‬‬ ‫ـازی و تثبیت خاک‪،‬‬ ‫از ان عبور ازادراه و‬ ‫امامجمعـ‬ ‫مسیر را کوتاه‬ ‫اخرین لحظه از‬ ‫دیوار سـ‬ ‫ـوالن که مردم باید‬ ‫به دلیل طوالنی‬ ‫کرد‪ :‬ازادگان تا‬ ‫محرم بایســتی با‬ ‫کاری‬ ‫ـه‪ ،‬رازان و چاالنچـ‬ ‫عزاداریهای‬ ‫ـالم دفــاع کردند‬ ‫برق فشارقوی و کاهش فصل منحصربهفرد این زاغـ‬ ‫برتر نشریات‬ ‫انقــالب و اسـ‬ ‫ـیوع ویــروس کرونا‬ ‫ـرما از ویژگیهای‬ ‫رتبههای‬ ‫توجــه به شـ‬ ‫ترین شــکنجهها را‬ ‫بــودن فصل سـ‬ ‫و ســخت‬ ‫مــل پروتکلهای‬ ‫خـــبر‬ ‫شجویی دانشگاه‬ ‫خرمابــاد‪ ،‬مدیــر‬ ‫بــا رعایــت کا‬ ‫کردند‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫مردمــی شــهرداری‬ ‫تحمــل‬ ‫دان‬ ‫در فضــای بــاز‬ ‫علی حسینی‬ ‫مشــارکتهای‬ ‫مدیر کارخانجات‬ ‫بهداشــتی و‬ ‫عــروف و نهــی‬ ‫در جشنواره‬ ‫شهرداری خرماباد‪،‬‬ ‫هفتــه امربهم‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫امور عمرانی‬ ‫لرستان‬ ‫شــهرداری خرماباد‪ ،‬رئیس‬ ‫برگــزار شــود‪.‬‬ ‫نهی از منکر واجب‬ ‫افزود‪ :‬امربهمعروف و‬ ‫ماســه و اسفالت‬ ‫ـالم ســید علــی‬ ‫شــن و‬ ‫ـاوری شــهرداری‬ ‫تیتر ‪۱۲‬‬ ‫فضای منکر‬ ‫حجتاالسـ‬ ‫به منکرات تذکر‬ ‫ـازمان امــار و فنـ‬ ‫های مذهبــی در‬ ‫ـت‪ ،‬وظیفهداریم تــا‬ ‫اسالمی بهعنوان‬ ‫هیئتمدیــره سـ‬ ‫ـینی افــزود‪ :‬هیات‬ ‫کسی کفایی اسـ‬ ‫ســازمان عمــران‬ ‫کاری و گرانفروشی‬ ‫نظر اعضای شورای‬ ‫حسـ‬ ‫لرستاندر دوازدهمین‬ ‫ـس هیئتمدیــره‬ ‫را برگزار کنند‪ ،‬اگر‬ ‫بیبند باری و کم‬ ‫با‬ ‫فتوحی‬ ‫دانشگاه‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫رئ‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫خرمابــاد‪،‬‬ ‫و با ماســک مرا‬ ‫ـه بدهیم‪ ،‬به‬ ‫نشریاتدانشجویی‬ ‫ابادانتخابشد‪.‬‬ ‫ـر شــورای عالــی‬ ‫بروجرد اظهار داشت‪:‬‬ ‫کشــور (با عنوان‬ ‫باز‬ ‫مبتــال شــود همـ‬ ‫سرپرستشهرداریخرم‬ ‫ـاد ‪ ،‬عضــو و دبیـ‬ ‫تذکر داد‪.‬امامجمعه‬ ‫نشریات دانشجویی‬ ‫یــات و عــزاداری‬ ‫شــهرداری خرمابـ‬ ‫ـه‪ ،‬یــک جلســه‬ ‫مردمی شــهرداری‬ ‫بهواســطه ه‬ ‫باید‬ ‫ترویج امربهمعروف و‬ ‫ســه هیئترئیسـ‬ ‫جشــنواره معتبر‬ ‫را کسب کنند‪ .‬در‬ ‫ـارکتهای‬ ‫بعــد از جل‬ ‫باید به گسترش و‬ ‫شدند دو رتبهی برتر‬ ‫اعضای شورای اسالمی‬ ‫ســرمایهگذاری و مشـ تخصصی سرمایهگذاری‬ ‫جــرد همگان‬ ‫مسئولهستیم‪.‬‬ ‫تیتر ‪ ،)۱۲‬موفق‬ ‫نشریاتدانشجویی‬ ‫العاده برگزار که با نظر‬ ‫گفــت‪ :‬در برو‬ ‫رئیس کمیسیون‬ ‫منکر کمک کنند‪.‬‬ ‫دوازدهمینجشنواره‬ ‫سرپرست شهرداری‬ ‫فوق‬ ‫جمعــه بروجــرد‬ ‫خرماباد ‪،‬‬ ‫خرماباد از سوابق‬ ‫است نهیاز‬ ‫جمهور در جمع‬ ‫امام‬ ‫اییناختتامیه‬ ‫فتوحی بهعنوان‬ ‫علوم پزشکی ایران‬ ‫مردمی شهرداری‬ ‫کرونایی پرشــده‬ ‫به حضور رئیس‬ ‫شهر‪ ،‬ســعید‬ ‫میزبانی دانشــگاه‬ ‫شریفیمقدمشد‪.‬‬ ‫و مشارکتهای‬ ‫ـتانها از بیماران‬ ‫وی با اشاره‬ ‫مردم گفت‪ :‬این‬ ‫سراســر کشور به‬ ‫جایگزینمحمد‬ ‫بیمارسـ‬ ‫ــی وزارت علوم‪،‬‬ ‫ـکن خراب است‬ ‫ـیدگی به مشکالت‬ ‫خرمابادجایگاه‬ ‫سعیدفتوحیاست‪.‬‬ ‫فرهنگی و اجتماع‬ ‫ســتگاه سیتیاسـ‬ ‫خرماباد‪ ،‬معاون‬ ‫ـتان مردم و رسـ‬ ‫کاری‬ ‫حضــور معاونان‬ ‫درحالیکه د‬ ‫پسندیدهای است که‬ ‫و مالی شهرداری‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫علوم پزشــکی لرسـ‬ ‫با‬ ‫معاون اداری‬ ‫جمهور بسیار کار‬ ‫اباد‪ ،‬شهردار منطقه‬ ‫ریاســت دانشــگاه‬ ‫و فناوری و وزارت‬ ‫اسکن کار رئیس‬ ‫عمرانی شــهرداری خرم‬ ‫لذا از‬ ‫تحریریه نشــریه‬ ‫تحقیقات‬ ‫دســتگاه سیتی‬ ‫تقدیر و تشکر دارد‪.‬‬ ‫دلیری» عضو هیئت‬ ‫فنی و‬ ‫مدیرعامل سازمان‬ ‫ـکل را رفع کند‪ ،‬یک‬ ‫کمک کنند‪ .‬جای‬ ‫پزشــکی‪« ،‬هدیه‬ ‫شهردار بیرانشهر‪،‬‬ ‫مدیرمسئولی رضا‬ ‫مشـ‬ ‫بیماران نیست و باید‬ ‫خرماباد‪،‬‬ ‫شــگاه لرســتان به‬ ‫ســرمایهگذاری و‬ ‫جوابگوی نیاز‬ ‫ادبی «جانان» دان‬ ‫سه شــهرداری خرماباد‪ ،‬مدیر‬ ‫موفــق به کســب‬ ‫مقــاالت ادبــی‪،‬‬ ‫عمــران‬ ‫خـــبر‬ ‫ـاری در بخــش‬ ‫«ازاده رستمی» عضو‬ ‫استانلرستانخدمات‬ ‫مختـ نخست» شــد‪ .‬همچنین‬ ‫دکتر نیکبختدر‬ ‫انجمن علمــی زبان و‬ ‫«رتبهی‬ ‫کهباوجود‬ ‫دوران شــیوع ویروس‬ ‫«طنین»‬ ‫ـریه‬ ‫ســالمت باالخــص در‬ ‫هیئت تحریریه نشـ‬ ‫مدیرمسئولی حلیمه‬ ‫حــوزه‬ ‫ســت و خدمات‬ ‫دانشگاه لرستان به‬ ‫ســیار چشــمگیر ا‬ ‫ادبیات فارسی‬ ‫ـاالت ادبــی ایــن‬ ‫منحوس کرونا ب‬ ‫خارج از اعتبارات‬ ‫مقایســه بــا قبل‬ ‫ـد رتبــه دوم مقـ‬ ‫چمن مصنوعی‬ ‫بههیچوجــه قابل‬ ‫ـروی‪ ،‬موفــق شـ‬ ‫این دو زمین‬ ‫ـنواره‪« ،‬الما لَ رکی»‬ ‫رئیس دانشگاه علوم‬ ‫صــورت گرفتــه‬ ‫خسـ‬ ‫پیگیریهای مجدانه‬ ‫رهبری‬ ‫‪۶۲‬‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ج‬ ‫محمدرضا نیکبخت‬ ‫ــب کند‪ .‬در این‬ ‫مقام مسئول اضافه‬ ‫جوانان لرســتان‬ ‫بوده و اعتبار ان با‬ ‫جشــنواره را کس‬ ‫دکتر‬ ‫انقالب نیست‪ .‬این‬ ‫مدیرکل ورزش و‬ ‫ــش مصاحبــه و‬ ‫فتحیان مشــاور رزم وزیر‬ ‫اداره کل‬ ‫بروجرد و اشــترینان در‬ ‫فرهنگجهادیاشاره‬ ‫«ایــدوکا» در بخ‬ ‫لرســتان با ســردار‬ ‫در استانامادهبهرهبرداریاست‪ .‬مقصودی نماینده مردم‬ ‫هموارهبهمقوله‬ ‫مدیرمســئول نشــریه‬ ‫پزشــکی‬ ‫نشریه«سایهروشن»‬ ‫دیدار کرد‪ .‬در این‬ ‫خانهروستایی‬ ‫در کالمشان‬ ‫این است تا سه‬ ‫ایــران را فرهنگ‬ ‫ســم کلنــگ زنــی‬ ‫و اموزش پزشکی‬ ‫توخش»‪،‬مدیرمسئول‬ ‫شــده و سعی بر‬ ‫ـن ســرمایه مردم‬ ‫امانالهــی در مرا‬ ‫بهداشت درمان‬ ‫مجلس تامین‬ ‫«امیرمحمد‬ ‫به‬ ‫یکی‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫تر‬ ‫مربوط‬ ‫بزرگ‬ ‫ها‬ ‫ـمت‬ ‫لرستانی‬ ‫مقصودی نماینده‬ ‫و‬ ‫های‬ ‫حشـ‬ ‫از ماده دارنــد‬ ‫در روحیه جهادی‬ ‫ســتان} در بخش‬ ‫شــه محسن ابن‬ ‫نیکبخت اظهار کرد‪:‬‬ ‫افتتاح شود‪ .‬فاطمه‬ ‫استکهبااستفاده‬ ‫تبلور این فرهنــگ‬ ‫دو از دانشــگاه لر‬ ‫مصنوعی روســتاهای گو‬ ‫نشست دکتر‬ ‫انسانیو بخشخبر نیز‬ ‫ـتند و لرســتان امروز‬ ‫بیشتر ماه اینده‬ ‫خرمابادپیشرفته‬ ‫میداننــد که‬ ‫{هر‬ ‫مجلــس شــورای‬ ‫ـه شــویم روحیه‬ ‫چمن‬ ‫مــردم ایران هسـ‬ ‫دکتر نیایش‬ ‫تامینشدهاست‬ ‫بیان اینکه توجه‬ ‫علمی‪،‬تخصصیعلوم‬ ‫ـرد و اشــترینان در‬ ‫با دشــمن مواجـ‬ ‫از متدینتریــن‬ ‫این مردم باشــند‪.‬‬ ‫میلیاردتومانان‬ ‫خایان بروجرد با‬ ‫مــردم بروجـ‬ ‫نهایی این جشنوارهی‬ ‫ســت کــه هــرگاه‬ ‫حجاب اســالمی‬ ‫نشریات‬ ‫دســتاندرکاران‬ ‫پنجاهوشش‪۲۷۳‬‬ ‫ـی خدمتگزاری به‬ ‫قــدس را میتوان‬ ‫علی و‬ ‫ـتایی و عشایری و‬ ‫خاتماالنبیا ا‬ ‫خواســتگاه عفاف و‬ ‫برتر راهیافته به دور‬ ‫ضمــن تشــکر از‬ ‫ســت که دفاع م‬ ‫مقدس بایــد در پـ‬ ‫ســالمت توانســتهایم‬ ‫انتوسطقرارگاه‬ ‫های همگانی‪ ،‬روسـ‬ ‫خوشــبختانه‬ ‫در جمع اثار‬ ‫اســالمی نیــز‬ ‫نشــریه توپیا»‬ ‫جهادی کارســاز ا‬ ‫تسریعدر ساخت‬ ‫وفادارترینبهنظام‬ ‫ویژه به مطالبات‬ ‫به رشــته‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حوزه‬ ‫دانستو اینسرمایه‬ ‫ـداث زمین چمن‬ ‫دو ماه پیش نیز‬ ‫«اُ‬ ‫مردماستانلرستان‬ ‫اسکن‪ ،‬کهبا‬ ‫شهرستان توجه‬ ‫مردملر هموارهاز‬ ‫ترین نیکبخت‬ ‫همهدستاوردعظیم‬ ‫بــر‪ ،‬قــرار گرفتند‪.‬‬ ‫ـت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬احـ‬ ‫دستگاههایسیتی‬ ‫خدمتیماندگار به‬ ‫ورزش استان و‬ ‫لرستان در جشنواره‬ ‫استو‬ ‫ـتند و در ســخت‬ ‫معت‬ ‫ـزود‪ :‬بــرای بحــث‬ ‫کرونا از نمونهان‬ ‫بانــوان اسـ‬ ‫نســلهای دیگر‬ ‫تجهیزاتیباورود‬ ‫(ص)بتوانیم‬ ‫کار قرار دارد‪.‬‬ ‫شهرســازی دانشگاه‬ ‫ــالمی ایران هسـ‬ ‫خواســتار شــد و افـ‬ ‫نگهداری کرد و به‬ ‫شد‪ :‬باوجود انتشار‬ ‫انقالب ازلحاظ‬ ‫‪ ۱۱‬دستگاهاکسیژن‬ ‫جمهوری اس‬ ‫انجمن علمی‬ ‫نخســت نشــریات‬ ‫مصنوعی با سایز کوچک در دستور مصنوعی مردمــی را‬ ‫را باید حفظ و‬ ‫باشیم وی یاداور‬ ‫هایانژیوگرافی‪،‬‬ ‫تاکنوندر همهمراحلبا‬ ‫جمهوری اسالمی‬ ‫هدفاز سفر من‬ ‫حرکت‪ ،‬موفق شــد رتبه‬ ‫ایم که در بخش‬ ‫تامیــن کرده‬ ‫امار ای‪،‬دستگاه‬ ‫تاکنون‪ ۲۲‬زمینچمن‬ ‫اهداف نظام مقدس‬ ‫فتحیانتاکیدکرد‪:‬‬ ‫شرایطتاریخانقالب‬ ‫همواره اجــازه نداده‬ ‫ویــژه و بســتری‪،‬‬ ‫بینالمللی‬ ‫مهندســی را کســب‬ ‫بوده و مدافع واقعی‬ ‫انتقالداد‪.‬سردار‬ ‫مورد پیشبرد‬ ‫ویتصریح کرد‪:‬‬ ‫شــند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کروناو کارهایخیر‬ ‫یــش تختهــای‬ ‫اول تاکنــون‪،‬‬ ‫در بخش فنی و‬ ‫شده که تعداد پنج‬ ‫بســتری بیماران‬ ‫بوده و دنبالهرو نظام‬ ‫ـان در راس امــور با‬ ‫والیت ســاز‪ ،‬افزا‬ ‫لرستانبررسیاقدامات‬ ‫کرونا و تامیــن نیروی‬ ‫علمی‪ ،‬تخصصی‬ ‫اکســیژن‪ ،‬تخــت‬ ‫سطح استان افتتاح‬ ‫اسالمی‬ ‫شــته)‪ ،‬نشــریات‬ ‫خانه بایــد جوانـ‬ ‫و مردم لرستان به‬ ‫چمن مصنوعی‬ ‫کنند در بهاستان‬ ‫موردنیــاز باالخــص‬ ‫دارو‪ ،‬تجهیــزات‪،‬‬ ‫‪( ۱۱‬دو ســال گذ‬ ‫در‬ ‫ـوده و همچنین ‪۶۲‬‬ ‫احداث این دو زمین‬ ‫جمهوری اسالمی هستند‬ ‫کمبودی احساس‬ ‫داروهــای‬ ‫در جشــنواره تیتر‬ ‫گذشتهتاکنونایجاد‬ ‫حوزه سالمت است‪.‬‬ ‫هــا در بروجــرد بـ‬ ‫دورتبهبرتر کسب‬ ‫سعی کرد‪ :‬برای‬ ‫در استان لرستان‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار تومان‬ ‫تحولیبینظیر از‬ ‫اسالمیمشهورند‪.‬‬ ‫از ان‬ ‫را شاکریم در‬ ‫لرستانتوانستند‬ ‫تصریح کرونایی‬ ‫برداری است و تمام‬ ‫بر یک میلیــارد و‬ ‫کادر درمانی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬خدا‬ ‫دانشجوییدانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی استان‬ ‫اعتبــاری بالغ‬ ‫ـتایی اماده بهره‬ ‫برتر ان جشنواره‪،‬‬ ‫مدارترینمردمانایران خدمت به مردم لرستان‬ ‫ادامه سردار فتحیان‬ ‫روسـ‬ ‫ظرفیتروستاهااست‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه‬ ‫نیز به جمع‪ ۱۰‬اثر‬ ‫افزود‪ :‬از این لحاظ‬ ‫‪ ۵۱۵‬تختخوابی‬ ‫برخوردار کنیم‪.‬‬ ‫تخصیصیافتهاست‪.‬‬ ‫کرده و تعداد‪ ۶‬اثر‬ ‫کلورزشاستفادهاز‬ ‫وی‬ ‫دانشــجویی بهصورت‬ ‫ــروژه بیمارســتان‬ ‫ارزشباالیی‬ ‫اداره‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ــرد‪ ۳۵:‬درصــد پ‬ ‫جشــنواره معتبر‬ ‫و جوانان لرستان‬ ‫و حلوفصلمشکالتانهااز مدیریت جهادی ک‬ ‫راه یابنــد‪ .‬این‬ ‫مدیرکل ورزش‬ ‫این دیار همواره با‬ ‫«دوساالنه»برگزار میشود‪.‬‬ ‫است و مدیران‬ ‫خـــبر‬ ‫مــدارس اســتان‪،‬‬ ‫هزار تن انواع‬ ‫‪@ruyd adiran‬‬ ‫ـرورش بــه نوســازی‬ ‫برداشت ‪۳۶‬‬ ‫از اموزشوپـ‬ ‫برنامهریزی اســتان‬ ‫تفصیلــی ادارات‬ ‫ـازمان مدیریت و‬ ‫‪@ruyd adiran‬‬ ‫بازطراحی تشــکیالت‬ ‫انگور در لرستان‬ ‫رایزنــی بــا سـ‬ ‫خدمات پشتیبانی به‬ ‫کارشان ایثارگران و‬ ‫مهم این ســازمان در‬ ‫تامین اعتبار واگذاری‬ ‫کارکنان در محل‬ ‫ها را از برنامههای‬ ‫سرمایه جهت‬ ‫های اموزشی برابر‬ ‫اداره کل با تکتک‬ ‫لرستان گفت‪ :‬با توجه‬ ‫اشاره کل اســتان‬ ‫‪@ruyd adiran‬‬ ‫خصوصی‪ ،‬برگزاری دوره‬ ‫توجه به امر مهم‬ ‫ــازمان مالی‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫حاشیه این دیدار با‬ ‫جاری در راســتای‬ ‫ـانی و پشــتیبانی س‬ ‫کارکنان بخش‬ ‫گزارش به سازمان‪،‬‬ ‫ما به کشــاورزان‬ ‫و گفتگو کرد و در‬ ‫رئیس‬ ‫ســال‬ ‫یــرکل منابع انسـ‬ ‫‪@ruyd adiran‬‬ ‫فرایندبازنشستگی‬ ‫مسابقه ابالغی و ارائه‬ ‫درخت انگــور توصیه‬ ‫مسائل دیدار‬ ‫مد‬ ‫ـن و نگهداشــت نیروی انســانی انسانیبیان کرد‪.‬انجام‬ ‫بهمنظور بررسی‬ ‫بــه نیــاز ابــی کم‬ ‫اسمی در عناوین‬ ‫کل در برابر بیماری‬ ‫اســفندیار حسنی‬ ‫ــه اهمیــت تامیـ‬ ‫و مدارس کشور‬ ‫کلیه کارکنان اداره‬ ‫روزرسانی تشکیالت‬ ‫باغات انگور اســت‪.‬‬ ‫ارکان سرمایههای‬ ‫پشتیبانی به ب‬ ‫نوســازی‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫راس موعد مقرر‪ ،‬به‬ ‫منابع انسانی از‬ ‫توســعه کشــت‬ ‫ـفر مدیرکل منابع‬ ‫منابع انســانی و‬ ‫باغات انگــور در‬ ‫اعتبار مناسب و‬ ‫کارامد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫لــه مصوبات سـ‬ ‫چالشهای حوزه‬ ‫ــطح زیر کشــت‬ ‫میایــد که تقویت‬ ‫ملی ساختار‪ ،‬تامین‬ ‫مناهی مدیرکل‬ ‫کرونــا و‪ ...‬ازجم‬ ‫ـدم بــا اشــاره به س‬ ‫و‬ ‫مجموعه به شــمار‬ ‫نوسازی مدارس کشور‬ ‫زیر کشتباغات‬ ‫ســامانههای‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش اریا‪،‬‬ ‫ســتانی‪ ،‬رایزنی با‬ ‫مقـ‬ ‫مدارس اصلــی هر‬ ‫‪ ۳۷۰۰‬هکتار سطح‬ ‫رشــد ســازمان را‬ ‫پشتیبانی سازمان‬ ‫لرســتان ســفر‬ ‫ـای کارکنان طرح ا‬ ‫موجبــات تعالــی و‬ ‫لرستان‪،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫موافقت انسانی و‬ ‫سازماننوسازیو‬ ‫حقــوق و مزایـ‬ ‫مابقی نهال است‪.‬‬ ‫انسانیو پشتیبانی‬ ‫و توســعه ان‬ ‫ـرورش اســتان جهــت‬ ‫نیروهای پیمانی‬ ‫هکتار ان بارور و‬ ‫حوزه‬ ‫منابع‬ ‫به لرستان بود‪.‬‬ ‫انگور بوده که‪۳۳۰۰‬‬ ‫های‬ ‫استخدام‬ ‫ـ‬ ‫مدیــرکل اموزشوپ‬ ‫مسائل و چالش‬ ‫ازجمله عســگری و‬ ‫خواهد کرد‪ .‬وی‬ ‫های کارشناســی‬ ‫بهمنظور بررسی‬ ‫یکروزه فراهم‬ ‫ریزی نیروی انسانی‪،‬‬ ‫ـزار تن انواع ارقام‬ ‫ــدادی از پســت‬ ‫کشور‬ ‫وی افــزود‪ ۳۶ :‬هـ‬ ‫پشتیبانی در یک برنامه‬ ‫ـند جامع برنامه‬ ‫ــا جابجایــی تع‬ ‫برداشت میشود‪ .‬رئیس‬ ‫بر اســاس سـ‬ ‫قــراردادی ب‬ ‫منابع انسانی و‬ ‫باغات انگور استان‬ ‫اســتخدامی کارکنــان‬ ‫شرکت در جلسه‬ ‫با توجه به اینکه‬ ‫یاقوتی از‬ ‫کرد‪ .‬مناهی ضمن‬ ‫تبدیــل وضعیــت‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫سفر‬ ‫لرستان‬ ‫لرستان‬ ‫واحدهــای اداری‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫به‬ ‫ابی و خشکسالی‬ ‫ـن بــا حضــور در‬ ‫ـتری نســبت به کم‬ ‫شــورای معاونیـ‬ ‫انگور تحمل بیشـ‬ ‫کشت میشود‪.‬‬ ‫بهصورت دیم نیز‬ ‫دارد‪ ،‬از طرفی انگور‬ ‫شهرستان سلسله‬ ‫کاکا رضا‬ ‫پل بهرهبرداری رسید‬ ‫به‬ ‫ورزش‬ ‫مهدیرحمتیهمچنان‬ ‫نگرانایندهپدیده‬ ‫داریخرمابادشد‬ ‫وحیسرپرستشهر‬ ‫سعیدفت‬ ‫فصلمشکالتمردم‬ ‫حلو‬ ‫روستایی اماده‬ ‫‪ ۶۲‬خانه‬ ‫بهرهبرداری است‬ ‫تعطیلی سراسری ‪ 5‬روزه کشور‬ ‫موعهبهشمار میاید‬ ‫هایاصلیهر مج‬ ‫سانیاز ارکانسرمایه‬ ‫منابعان‬ ‫‪m‬‬ ‫‪iran.co‬‬ ‫‪ruydad‬‬ ‫حل وفصل‬ ‫مشکالت مردم لر‬ ‫ارزشمند است‬ ‫ردیف‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫نام پدر‬ ‫شماره کارمندی‬ ‫شرکت متبوع‬ ‫‪1‬‬ ‫هدی دادجو‬ ‫همایون‬ ‫‪598711‬‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫‪2‬‬ ‫جواد صادقی عزیزخانی‬ ‫جعفر‬ ‫‪591923‬‬ ‫شرکت بهره برداری نفت وگاز کارون‬ ‫هیـات هفتم بدوی وزارت نفت ‬ ‫شناسه اگهی‪1175877 :‬‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی (دو مرحله ای)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد درنظرداردکاالهایمشروحهذیلراازطریقبرگزاریمناقصهعمومیدومرحلهایازفروشندگاندارایتائیدشرکتتوانیر‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق وواجدشرایطخریداری نماید‪.‬لذامتقاضیانشرکتدرمناقصه میتوانندازتاریخ‪ 1400/05/23‬لغایت‪.1400/05/30‬ازطریقسامانهستادایرانبهادرس‬ ‫استان یزد‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در‬ ‫جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکتهای مناقصه را به دبیر خانه این شرکت تحویل نمایند ‪.‬ضمن ًا به پیشنهادهای تحویل داده شده بعد از انقضاء مدت و‬ ‫بارگذاری نشده در سامانه ‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪.‬‬ ‫شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد ‪2000005066000029 :‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1400/105/603‬‬ ‫شرحمناقصه‬ ‫مقدار عدد‬ ‫کنتورتکفازدیجیتالی‬ ‫اپارتمانی‬ ‫‪3000‬‬ ‫کنتورتکفازدیجیتالی‬ ‫با قاب بدون کلید‬ ‫‪15000‬‬ ‫کنتور سه فاز‬ ‫دیجیتالچندتعرفه‬ ‫اتصالمستقیمباقاب‬ ‫‪4000‬‬ ‫کنتور سه فاز‬ ‫دیجیتالچندتعرفه‬ ‫اتصالمستقیم‬ ‫اپارتمانی‬ ‫‪1000‬‬ ‫تضمینشرکت‬ ‫در مناقصه‬ ‫‪5.730.000.000‬‬ ‫نوع‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫‪-1‬ضمانتنامه‬ ‫بانکی‬ ‫‪ -2‬از محل‬ ‫مطالبات‬ ‫‪-3‬فیش‬ ‫نقدی‬ ‫زمان تحویل‬ ‫پاکتها‬ ‫ساعت ‪14‬‬ ‫‪02‬‬ ‫چرا افغانستان پیوسته دچار‬ ‫بی ثباتی است؟‬ ‫ارین پورقدیری‬ ‫سیاست‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪02‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مدیرانمسئولروزنامه هایاصفهانخطاببهنمایندگانخانهملتاعالم کردند‪:‬‬ ‫به کارمندان ذیل الذکر که مطابق بند «‪ »29‬ماده «‪ »8‬قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مرتکب غیبت‬ ‫مناطق نفت خیز جنوب غیرموجه بصورت متوالی شده اند‪ ،‬بنا به تجویز ماده «‪ »73‬قانون ایین دادرسی مدنی در یک نوبت « ابالغ اتهام » و‬ ‫اعالم می گردد که ظرف مدت سی‪ 30/‬روز از تاریخ نشر این اگهی در یکی از روزهای اداری به محل امور اداری ذیربط یا به نشانی این هیات‬ ‫واقع در اهواز ‪ -‬کوی فدائیان اسالم ‪ -‬نبش خیابان شهریور‪ -‬جنب درمانگاه شهید بهشتی ‪ -‬ساختمان شماره ‪ 105‬مراجعه نمایند‪ .‬درصورت‬ ‫عدم مراجعه‪ ،‬پس از انقضای مهلت مقرر هیات به مورد اتهام انان غیاب ًا رسیدگی و رای مقتضی را صادر خواهد نمود‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫سرمقاله‬ ‫به جز موارد استثنا مانند امبوالنس ها و کامیون حمل غذا منع تردد از امروز ساعت‪ ۱۲‬ظهر تا صبح شنبه دو هفته اینده‬ ‫(اخر وقت جمعه پنجم شهریور) اعمال خواهد شد‬ ‫«اگهی احضاریه و ابالغ اتهام»‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫‪07‬‬ ‫دروازه بانسابقتیمملی‬ ‫بامشکالتفراوانیدست وپنجهنرممی کند‬ ‫با رعایت کامل‬ ‫محرم‬ ‫عزاداریهای داشتی برگزار شود‬ ‫پروتکلهای به‬ ‫لر ارزشمنداست‬ ‫‪04‬‬ ‫وزیر پیشنهادینفت‪:‬‬ ‫با حضور وزیر راه و شهرسازی‬ ‫صورت گرفت‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪1400/06/11‬‬ ‫زمان بازگشائی‬ ‫پاکت الف و ب‬ ‫ساعت‬ ‫‪ 10:30‬صبح‬ ‫‪1400/06/13‬‬ ‫‪ -1‬هزینه درج اگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬به پیشنهادات مشروط‪ ،‬مبهم‪ ،‬مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد و یا در سامانه ستاد بارگذاری نگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 035-36248989 :‬و ‪ 035-36243111‬امور تدارکات تماس حاصل نمایند ‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫‪1174585‬‬ ‫مم‬ ‫الف‪862030:‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫با ما در تماس باشید‪...‬‬ ‫حمایتروزنامه هایاستاناصفهاناز وزیر پیشنهادی‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫مدیران مســئول روزنامه های اصفهان درنامه ای خطاب به‬ ‫نمایندگان خانه ملت از انتخاب دکتر محمدمهدی اسماعیلی‬ ‫وزیر پیشــنهادی فرهنگ وارشاداســامی توســط رئیس جمهور‬ ‫اعالم حمایت کردند‪ .‬متن نامه بدین شرح است‪:‬‬ ‫نمایندگانمحترممجلسشورایاسالمی‬ ‫اکنــون در اســتانه تشــکیل دولت جدیــد و معرفی جناب‬ ‫اقــای دکتر محمدمهدی اســماعیلی به منظور تصــدی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬این انتخاب را زمینه ای برای تحول‬ ‫روبه جلو و پرشتاب در زمینه های گوناگون حوزه فرهنگ‪ ،‬هنر‬ ‫و رسانه دانسته و امیدواریم با رای حداکثری‪ ،‬این وزارتخانه در‬ ‫جایگاهی قرار گیرد که با بیشترین ارای موافق‪ ،‬پیشران ورود‬ ‫کشور به قرن جدید باشد‪.‬‬ ‫جایــگاه علمــی‪ ،‬تحقیقاتــی و دانشــگاهی همچنیــن‬ ‫تجربــه مدیریتــی‪ ،‬اجرایــی و چند ســاحتی دکتر اســماعیلی‬ ‫در زمینه های گوناگون‪ ،‬ســوابق ارزشــمند که بخش زیادی از‬ ‫ان در دوره جوانی به بار نشســته اســت‪ ،‬همچنین وســعت‬ ‫نظــر و روحیــه تعامــل و همــکاری بــا طیف هــای گوناگــون‬ ‫به عنــوان الزمــه حضور و اثرگــذاری در حوزه متکثر فرهنگ‪،‬‬ ‫هنر و رســانه همچنین ارتباط و مفاهمه با اصحاب شــریف‬ ‫این حوزه‪ ،‬در ســوابق ایشــان به خوبی قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫براین اســاس ما مدیران مســئول روزنامه های اســتان اصفهان‬ ‫ضمــن اعالم حمایت از گزینه انتخابی رئیس جمهور محترم‬ ‫برای وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬امیدواریم رای قاطع‬ ‫و حداکثری نمایندگان محترم مجلس‪ ،‬زمینه بازگشت دوباره‬ ‫این وزارتخانه مهم به جایگاه اصلی خود را فراهم نموده و‬ ‫بار دیگر در راستای اهداف عالیه توسعه فرهنگی کمک حال‬ ‫دولت جدید و مردمی باشد‪.‬‬ ‫ایــن نامه به امضــای مدیران روزنامه های اســتان اصفهان‬ ‫بــه شــرح ذیــل رســیده اســت‪ :‬رضــا محزونیــه ‪ -‬مدیرمســئول‬ ‫روزنامه هــای نســل فــردا و اخبــار اصفهــان‪ ،‬امیــر اکبــری ‪-‬‬ ‫مدیرمســئول روزنامه های اصفهان امروز و رویداد امروز‪ ،‬ایرج‬ ‫ناظمــی ‪ -‬مدیرعامــل روزنامــه نصــف جهــان‪ ،‬ناصــر بهــروان‬ ‫ مدیرمســئول روزنامــه عصــر اصفهــان‪ ،‬بابــک ایــران پــور ‪-‬‬‫مدیرمسئول روزنامه سیمای شهر‪ ،‬رضا صالحی ‪ -‬مدیرمسئول‬ ‫روزنامه یاقوت وطن‪ ،‬احمد طبقچی ‪ -‬صاحب امتیاز روزنامه‬ ‫یاقوت وطن و عصر اصفهان‪ ،‬مظفر حاجیان ‪ -‬مدیرمســئول‬ ‫روزنامه کیمیای وطن‪ ،‬سید حسین ساداتی نژاد ‪ -‬مدیرمسئول‬ ‫روزنامــه ســراج‪ ،‬هــادی درس ‪ -‬مدیرمســئول روزنامــه اقتصاد‬ ‫اینده‪ ،‬بهمن زین الدین ‪ -‬مدیرعامل روزنامه زاینده رود‬ ‫خـــبر‬ ‫جزئیاتنشستکمیسیونفرهنگیمجلس‬ ‫باوزیر پیشنهادیفرهنگو ارشاداسالمی‬ ‫ســخنگوی کمیســیون فرهنگــی مجلس‬ ‫شــورای اســامی از بررســی برنامه هــای‬ ‫وزیــر پیشــنهادی وزارتخانــه فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی در نشســت نوبــت عصــر‬ ‫روز گذشــته این کمیسیون خبر داد‪.‬‬ ‫مجیــد نصیرایــی در گفت وگــو با خانه‬ ‫ملــت؛ بــا اشــاره بــه جلســه کمیســیون‬ ‫فرهنگــی بــرای بررســی برنامه هــا و‬ ‫صالحیــت «محمدمهــدی اســماعیلی»‬ ‫وزیر پیشــنهادی فرهنگ و ارشــاد اسالمی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن جلســه‪ ،‬وزیــر‬ ‫پیشــنهادی برنامه هــای خــود را ارائه کرد‬ ‫و اعضــای کمیســیون نیــز نقطه نظــرات و‬ ‫مطالبــات خــود را در حوزه هــای مختلــف‬ ‫مطرح کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این نشســت اســماعیلی‬ ‫همچنین تاکید کــرد فعالیت های فرهنگی‬ ‫و هنــری پیشــران و اصــل فعالیت هــای‬ ‫دولــت ســیزدهم و در راس این وزارتخانه‬ ‫قــرار می گیــرد؛ بــر همیــن اســاس وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی می توانــد بــه‬ ‫یــک محــور اصلــی بــرای فعالیت هــای‬ ‫فرهنگی تبدیل شــود که تمام دستگاه ها و‬ ‫سازمان های فرهنگی و هنری زیرمجموعه‬ ‫ان به فعالیت مشغول باشند‪.‬‬ ‫نصیرایی گفت‪ :‬در ادامه این نشســت‬ ‫اعضــای کمیســیون به رویکــرد گفتمانی و‬ ‫انقالبــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد تاکیــد‬ ‫کردنــد؛ در ایــن بین حوزه ســینما و تئاتر‪،‬‬ ‫صنعــت نشــر و چــاپ‪ ،‬فعالیت هــای‬ ‫فرهنگــی و هنــری در عرصــه ارتباطــات‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه وضعیــت هنرمنــدان به ویژه‬ ‫بیمــه هنرمنــدان‪ ،‬رســیدگی بــه وضعیــت‬ ‫ســازمان اوقاف و تبلیغات اســامی‪ ،‬حج‬ ‫و زیــارت و‪ ...‬از مــواردی بــود کــه در این‬ ‫جلســه توســط نماینــدگان بــه انها اشــاره‬ ‫شــد تــا وزیــر پیشــنهادی در برنامه هــای‬ ‫خــود داشــته باشد‪.‬ســخنگوی کمیســیون‬ ‫فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در پایــان جلســه مقــرر‬ ‫گردید نمایندگان ســواالت خود را از وزیر‬ ‫پیشــنهادی ارشــاد در ســامانه بارگــذاری‬ ‫کنند تا ایشــان پاسخگو باشند‪.‬‬ صفحه 1 ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫سرمقاله‬ ‫چرا افغانستان پیوسته‬ ‫دچار بی ثباتی است؟‬ ‫ارین پورقدیری‬ ‫رویداد امروز‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اینروزهاهرلحظهاخبار جدیدوتلخیاز افغانستان‬ ‫و پیشروی هایطالبانبهگوشمی رسد‪.‬زمانیکهامریکا‬ ‫در ســال ‪ 2001‬بــه این کشــور حمله کرد و طومــار امارت‬ ‫طالبانــی را درهــم پیچیــد افغا نهــا در ذهن اینــده ای‬ ‫روشن را برای کشورشان تجسم می کردند‪ .‬اینده ای توام‬ ‫با امنیت‪ ،‬ازادی و دموکراسی؛ اما به مرور این ارزو رنگ‬ ‫باختچرا کههرچنددولتدر زمینهازادی هایمدنیو‬ ‫دموکراسیدستاوردهاییداشتاماایننتیجهحداقلی‬ ‫و افغانســتان کماکان با دموکراســی و ازادی به معنای‬ ‫متداول و جهانی ان فاصله زیادی داشت‪.‬‬ ‫ســوال اینجاســت که چرا دولت و مردم افغانستان‬ ‫از فردای سقوط طالبان نتوانستند از فضای محیا شده‬ ‫استفاده و ارزوهای خود را محقق کنند؟ چرا این کشور‬ ‫در طی دهه های گذشته پیوسته دچار جنگ و بی ثباتی‬ ‫است؟ در پاسخ به این سوال باید اشاره کرد که نه یک‬ ‫عاملبلکهعواملمتعددیافغانستانراتبدیلبهکشور‬ ‫ناارامبااینده ایغیرقابل پیش بینیکردهاست‪.‬‬ ‫همبستگی ملی ازجمله مهم ترین ویژگی ملت ها و‬ ‫جوامع پیشرفته است‪ .‬این عنصر واحدهای اجتماعی‬ ‫درون یــک کشــور را در کنــار هم قــرار داده و ان ها را به‬ ‫هم پیوند می زند و با ایجاد ملتی یکپارچه‪ ،‬ان ها را در‬ ‫برابر مشــکالت داخلــی و تهدیــدات خارجی محکم‪،‬‬ ‫ابدیده و متحد می کند‪ .‬یکی از اصلی ترین عواملی که‬ ‫پیوسته در طول تاریخ مانع اتحاد و به تبع ان پیشرفت‬ ‫کشــور افغانســتان در زمینه های مختلف شــده اســت‬ ‫فقدان همبســتگی ملی ناشــی عدم شــکل گیری کامل‬ ‫دولت – ملت در این سرزمین است‪ .‬در افغانستان هنوز‬ ‫هویت های بومی‪ ،‬قومی‪ ،‬قبیله ای و مذهبی بر هویت‬ ‫ملی ارجحیت دارند به همین دلیل دولت ها با بر سرکار‬ ‫امــدن‪ ،‬پیــش از هــر چیز به فکر تامین منافع یک قوم‬ ‫خاص هســتند و به دنبال ان اقوام دورافتاده از قدرت‬ ‫هم از تبعیت دولت سرباز می زنند‪ .‬این مسئله باعث‬ ‫می شود کل مردم افغانستان هیچ گاه در برابر مشکالت‬ ‫داخلــی و خارجــی متحد نبوده و در بســیاری مواقع با‬ ‫سنگ اندازی در مسیر اقدامات دولت و همچنین تالش‬ ‫بــرای ســهیم شــدن در قــدرت باعث عقیم شــدن کلیه‬ ‫طرح هاو برنامه هایتوسعه ایدر کشور می شوند‪.‬‬ ‫عامل دیگری که پیوسته در طول تاریخ مانع تحقق‬ ‫ارما نهــای دموکراســی خواهــان در افغانســتان شــده‬ ‫اســت فرهنگ سیاســی و اجتماعی غالب در این کشور‬ ‫اســت‪ .‬پــس از حمله امریکا به افغانســتان کمک های‬ ‫مالی زیادی از جانب واشنگتن و سایر کشورهای جهان‬ ‫سرازیر افغانستانشد‪.‬هدفاز اینکمک هاتقویتبنیه‬ ‫نظامی و همچنین تالش برای افزایش ســطح ســواد و‬ ‫فرهنگ افغان ها بود‪ .‬مردم افغانستان به دلیل جنگی‬ ‫کهسال هاستبااندست به گریبانهستندنتوانسته اند‬ ‫با پیشرفت های علمی و فرهنگی جهان همگام باشند‬ ‫و هنوز درصد زیادی از مردم این کشــور فرهنگ ســنتی‬ ‫و قبیل ـه ای خــود را حفــظ کرده انــد‪ .‬به عنوان مثال قوم‬ ‫پشــتون مجموعه ای اداب ورسوم دارد که تحت عنوان‬ ‫«پشتون والی» از ان یاد می شود‪ .‬بسیاری از دیدگاه های‬ ‫واپس مانــده ای کــه طالبــان در مــورد زنــان و حقــوق‬ ‫انسان ها دارد درواقع بقایای همان پشتون والی است‬ ‫که در ذهن اعضای طالبان که اکثر غریب به اتفاق ان ها‬ ‫پشتون هستند رسوب کرده و ان ها این اصول را نام اسالم‬ ‫و شــریعت مورداستفاده قرار می دهند‪ .‬فاکتور دیگری‬ ‫که پیوســته در طی ســال های اخیر موجب بی ثباتی و‬ ‫درنتیجه ناکارامدی دولت های مختلف ازجمله دولت‬ ‫ملی افغانستان شده است دخالت های پاکستان است‪.‬‬ ‫پاکستان در رقابت های خود با هند پیوسته سعی دارد‬ ‫تااز نزدیکشدنافغانستانبههندجلوگیری کند‪،‬برای‬ ‫رسیدن به این منظور از نیروهای طالبان به عنوان عناصر‬ ‫نفوذ خود استفاده می کند‪ ،‬درست به همین دلیل است‬ ‫که بعد از سقوط امارت طالبانی در سال‪ ،2001‬اسالم اباد‬ ‫باپذیراشدنعناصر طالباندر خاکخودمناطقشمالی‬ ‫عمال به مقر فرماندهی ان ها تبدیل کرد تا این‬ ‫خود را ً‬ ‫عناصر مورد وثوق خودشــان بار دیگر موفق به قبضه‬ ‫قدرتشوند‪.‬‬ ‫و درنهایت اخرین دلیل عقب ماندگی افغانســتان‬ ‫دخالت های قدرت های بزرگ امریکا و شــوروی اســت‪.‬‬ ‫در سال‪ 1979‬شوروی برای حمایت از حزب کمونیست‬ ‫افغانستان به خاک این کشور یورش برد که نتیجه ان‬ ‫جنگی ‪ 9‬ســاله بــود‪ .‬جنگی که برای مردم افغانســتان‬ ‫خســارت های جانــی‪ ،‬مالــی و روحــی زیادی بــه همراه‬ ‫اورد‪ .‬پس از خروج شوروی در سال ‪ 1989‬از افغانستان‬ ‫و درنهایت سقوط دولت کمونیستی این کشور در سال‬ ‫‪ 1992‬و به وجود امدن خال قدرت‪ ،‬جنگ های داخلی‬ ‫در افغانستان اغاز شد و از دل همین جنگ های داخلی‬ ‫بــود کــه طالبان ســر بــراورد‪ .‬گروهــی که از همــان ابتدا‬ ‫موردحمایتامریکابود‪.‬‬ ‫زمانی کهامریکادر سال‪ 2001‬برایبرچیدنحکومت‬ ‫طالبان به افغانســتان حمله کرد بارقه هایی از امید در‬ ‫دل افغا نهــا دمیــده شــد اما واشــنگتن علی رغم همه‬ ‫وعده هایــی کــه داده بــود نتوانســت بعــد از ‪ 20‬ســال‬ ‫حضور در خاک افغانستان پدیده طالبان و طالبانیسم‬ ‫در این کشور را نابود کند‪ .‬موفق نشد با هدفمند کردن‬ ‫کمک هایمالیجهانی‪،‬اینامدادهارادر جهتافزایش‬ ‫سطح دانش و اگاهی های سیاسی و اجتماعی مردم به‬ ‫کار برد و بسیاری از مبالغ سرازیر شده به افغانستان از‬ ‫مجرای فســاد اداری از اســلحه خانه های طالبان سر در‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫یتــوان گفــت اگــر‬ ‫ســرانجام در یــک جمع بنــدی م ‬ ‫جمعیتافغانستانبه جایاینکهموزاییکیاز مذاهب‬ ‫و قبایل مختلف باشند‪ ،‬حس یک ملت واحد را داشتند‪،‬‬ ‫سرنوشــت این کشور می توانست به گونه دیگری رقم‬ ‫بخورد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1142‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫خرید ‪ ۳۰‬میلیون دز واکسن قطعی شده است‬ ‫رئیس جمهوریاز قطعیشدنخرید‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫ُدز واکســن خبــر داد و گفــت‪ :‬بــا افزایــش تعــداد‬ ‫داروخانه های مجاز برای توزیع داروهای کرونایی‬ ‫تــا ‪ ۳۰۰‬داروخانه ظرف روزهای اتی شــاهد کاهش‬ ‫صف در داروخانه ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گزارشپایگاهاطالع رسانیریاستجمهوری‪،‬‬ ‫سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه برای کنترل و توقف‬ ‫شیوع کرونا حتما باید یک عزم و اجماع ملی ایجاد‬ ‫شــود‪ ،‬گفت‪ :‬همه بخش های دولتی و غیردولتی‪،‬‬ ‫شــخصیت های حقیقــی و حقوقــی و همــه احــاد‬ ‫مردم باید برای کنترل وضعیت شــیوع این ویروس‬ ‫خطرناک‪،‬هماهنگوهم صداباشند‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری افــزود‪ :‬بــرای ایجــاد ایــن‬ ‫هم صداییوهماهنگیبایدباتبیینوتشریحابعاد‬ ‫مختلــف این معضل هــم در ایران و هــم در دیگر‬ ‫کشورها‪ ،‬مردم را برای مقابله همه جانبه و قاطع با‬ ‫کرونا اماده کرد‪.‬‬ ‫اولویت های سازمان برنامه وبودجه باشد‬ ‫میلیون ُدز دیگر‪ ،‬واکسن تامین شود‪ .‬رئیسی با بیان‬ ‫اینکه بسنده کردن به تدوین و اعالم پروتکل های‬ ‫بهداشتی به تنهایی کافی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬باید برای‬ ‫لزوم رعایت دســتورالعمل های بهداشتی‪ ،‬الزاماتی‬ ‫تدویــن و اجــرا شــود چراکــه رعایــت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی جزو حقوق اجتماعی عامه مردم است‬ ‫و اگر کســی این دســتورات را رعایت نکند و باعث‬ ‫بیمــاری مردم شــود‪ ،‬بــه حقوق ان ها تعــدی کرده‬ ‫اســت‪ .‬رئیس جمهوری بر لزوم مراقبت شــدیدتر از‬ ‫ترددهــای مــرزی و جلوگیــری از ترددهای غیرمجاز‬ ‫تاکید کرد و اظهار داشت‪ :‬انچه تاکنون در این زمینه‬ ‫انجا مشــده الزم‪ ،‬اما ناکافی بوده و باید بر رعایت‬ ‫ضوابــط بهداشــتی در ترددهای مجــاز نیز نظارت‬ ‫دقیق و موثر انجام شود‪ .‬رئیسی برنامه ریزی برای‬ ‫کاهش مراجعات به ادارات و سازمان ها را از دیگر‬ ‫اقدامــات الزم و ضــروری دانســت و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫وزرایمرتبط با‬ ‫کوچکترینپروندهفساد‬ ‫رابر نمی تابیم‬ ‫همه سازمان ها‪ ،‬ادارات‪ ،‬اصناف‪ ،‬اتحادیه ها و دیگر‬ ‫نهادهایی که مراجعات مردمی دارند‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫و طراحی های الزم برای کاهش مراجعات حضوری‬ ‫و ارائه خدمات در فضای دیجیتال را نه صرفا برای‬ ‫این ایام‪ ،‬بلکه برای بلندمدت انجام دهند و ارائه‬ ‫خدمات غیرحضوری از تاکیدات دولت است‪.‬‬ ‫نظارت الزم بر روند توزیع در این داروخانه ها‬ ‫صورت گیرد‬ ‫رئیس جمهــور در ادامــه بــه موضــوع تامیــن‬ ‫داروهــای خــاص بــرای بیمــاران کرونایی اشــاره و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬پس از بازدیدی که روز پنجشنبه‬ ‫از یکی از داروخانه ها داشتیم‪ ،‬مقرر شد داروهای‬ ‫موردنیــاز طــی روزهــای اینــده در گام اول بین ‪۱۰۰‬‬ ‫داروخانــه و در گام دوم تــا ‪ ۳۰۰‬داروخانــه توزیــع‬ ‫شــود تــا دیگر شــاهد تشــکیل صــف و تجمــع در‬ ‫چنــد داروخانــه نباشــیم ضمــن اینکه الزم اســت‬ ‫نظــارت الزم بــر روند توزیــع در ایــن داروخانه ها‬ ‫صورت بگیرد‪ .‬رئیسی تقویت و افزایش اختیارات‬ ‫روســای ســتادهای اســتانی مقابلــه بــا کرونــا را از‬ ‫دیگــر تصمیمات جلســه ســتاد برشــمرد و گفت‪:‬‬ ‫مقرر شــد اختیــارات اســتانداران به عنوان روســای‬ ‫ســتادهای استانی متناســب با الزامات مهار شیوع‬ ‫بیمــاری در اســتان های مختلــف افزایــش یابــد تا‬ ‫دســت ایشــان برای اعمال قوانین و مقررات بازتر‬ ‫باشــد‪ .‬رئیس جمهور تاکید کرد‪ :‬هر فردی از احاد‬ ‫اجتمــاع بایــد ابتــدا خــودش را مخاطــب اصول و‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی بدانــد‪ .‬مهــار شــیوع‬ ‫کرونــا در کنــار تالش های جهاد گونــه کادر درمان‬ ‫و واکسیناسیون عمومی‪ ،‬عزم و همکاری همگانی‬ ‫مردم و نهادها و دستگاه ها را می طلبد تا بتوانیم‬ ‫بــه امید خدا شــاهد کاهش جــدی ابتال و به صفر‬ ‫رسیدن تعداد قربانیان ناشی از کرونا باشیم‪.‬‬ ‫مالک شــریعتی نیاســر نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی‪ ،‬در صفحه شخصی خود در توئیتر‪،‬‬ ‫نوشت‪ :‬در جلسه با وزرای پیشنهادی‪ ،‬فراکسیون‪‎‬شهید دیالمه عالوه بر شرایط الزم (توانمندی‪ ،‬تخصص) بر‬ ‫چند موضوع محوری تمرکز خواهد داشت‪‎:‬شفافیت و فسادستیزی‪.‬‬ ‫مــا وزرای چنــد هــزار میلیــاردی و یا مرتبط با کوچکترین پرونده فســاد را بر نمی تابیم‪ .‬البتــه ارزو داریم که‬ ‫هیچکدام ان شاءاهلل مشکلی نداشته باشند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تعطیلیسراسری‪ 5‬روزه کشور‬ ‫با توجه به وضعیت بحرانی کشــور در زمینه‬ ‫کرونا‪ ،‬محدودیت های جدید کرونایی در جلسه‬ ‫دیــروز ســتاد ملی مقابله بــا کرونا وضع شــد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایســنا‪ ،‬علیرضا رئیســی ‪ -‬ســخنگوی ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا در این زمینه گفت‪ :‬در جلسه‬ ‫ســتاد بر رعایت و تشــدید نظارت بر پروتکل ها‬ ‫تاکید شد‪ .‬همچنین از امروز ساعت ‪ ۱۲‬منع تردد‬ ‫یــا به عبارتی دیگر ممنوعیت تردد اعمال خواهد‬ ‫شــد و نبایــد تــرددی صورت گیــرد؛ ب هجــز موارد‬ ‫اســتثنا مانند امبوالنس ها و کامیون حمل غذا و‬ ‫غیره؛ بنابراین منع تردد از امروز ساعت ‪ ۱۲‬ظهر‬ ‫تا صبح شــنبه دو هفته اینده (اخر وقت جمعه‬ ‫پنجم شهریور ) اعمال خواهد شد‪ .‬این منع تردد‬ ‫سراســری و بین اســتانی خواهد بــود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫بنابراین تمام مجوزهایی که برای تردد صادرشده‬ ‫بــود‪ ،‬لغو خواهد شــد‪ .‬عالوه بر ایــن افرادی که‬ ‫بنــا بــه هر دلیلی تخلف و جریمه شــدند بعد از‬ ‫یک ماه این جریمه دو برابر می شود و حتما هم‬ ‫یشــود‪ .‬رئیســی ادامــه داد‪ :‬تعطیلی همه‬ ‫اخذ م ‬ ‫ادارات را نیــز داریــم؛ بنابراین از روز دوشــنبه ‪۲۵‬‬ ‫مردادماه تا پایان روز کاری شنبه هفته اینده (‪۳۰‬‬ ‫مردادمــاه) همــه ادارات ب هجــز مشــاغل ضروری‬ ‫مانند ادارات برق‪ ،‬اب‪ ،‬اورژانس‪ ،‬نیروی انتظامی‬ ‫و ‪ ...‬تعطیــل خواهنــد بــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬تعطیلی‬ ‫کهــا‪ ،‬اصنــاف‪ ،‬ادارات و‪...‬‬ ‫ادارات شــامل بان ‬ ‫اســت و تنهــا اصنــاف ضــروری در گــروه شــغلی‬ ‫یــک فعــال خواهند بود‪ .‬ســخنگوی ســتاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا تاکید کرد‪ :‬در رعایت پروتکل ها‬ ‫نیز ســختگیری خواهد شــد و مماشــاتی صورت‬ ‫نخواهــد گرفــت‪ .‬ســخنگوی ســتاد ملــی مقابله‬ ‫بــا کرونــا در ارتبــاط با ایام عــزاداری ماه محرم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مقرر شد در فضاهای بسته عزاداری‬ ‫ممنــوع باشــد و در ایــن ایــام دســته روی هــم‬ ‫نداشته باشیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬منع تردد در تمام‬ ‫جاده های کشور و بین استانی برقرار است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫«فاطمیامین»و «زارع پور»برنامه هایخودرابه کمیسیون‬ ‫صنایعمجلسارائهکردند‬ ‫نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس‪،‬‬ ‫از حضور وزرای پیشــنهادی صنعت و ارتباطات در‬ ‫جلســات این کمیسیون و ارائه برنامه هایشان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ســید جواد حســینی کیا نایب رئیس کمیســیون‬ ‫صنایــع و معادن مجلس در گفت وگــو با فارس‪ ،‬با‬ ‫اشارهبهحضور وزرایپیشنهادیصنعتوارتباطات‬ ‫در جلســات صبــح و عصــر ایــن کمیســیون اظهــار‬ ‫داشت‪ :‬در جلسه نوبت صبح کمیسیون‪« ،‬سید رضا‬ ‫فاطمی امین» وزیر پیشــنهادی صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت حضور یافت و ضمن ارائه سوابق عملکرد‬ ‫خــود‪ ،‬برنامه هایــش را در حوزه ماموریت های این‬ ‫وزارتخانــه ارائــه کــرد‪ .‬وی افــزود‪ :‬نمایندگان عضو‬ ‫کمیسیون نیز نقطه نظرات و سواالت خود را از وزیر‬ ‫پیشــنهادی در حوزه های مختلــف از قبیل جهش‬ ‫تولیــد‪ ،‬ســاماندهی و نظــارت بر بــازار و حوزه های‬ ‫سیمان‪ ،‬فوالد و خودرو مطرح کردند‪.‬‬ ‫نایب رئیسکمیسیونصنایعومعادنمجلسبا‬ ‫اشارهبهمهم ترینرئوسبرنامه هایوزیر پیشنهادی‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که در جلسه مطرح شد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وزیر پیشنهادی به این نکته پرداخت‬ ‫کــه با اصــاح نحوه حکمرانی می توان مشــکالت‬ ‫حــوزه صنعــت به ویژه صنعــت خــودرو را برطرف‬ ‫کــرد و در ایــن حوزه نظــارت جدی نیز باید بر بازار‬ ‫برقرار باشد‪.‬‬ ‫حسینی کیاافزود‪:‬عالوهبر این‪،‬وزیر پیشنهادی‬ ‫تهــا و نظــارت بر‬ ‫بر مســئله تثبیــت منطقی قیم ‬ ‫بازار تاکید کرد و در حوزه جهش تولید نیز معتقد‬ ‫اســت که مبــارزه با قاچاق کاال بهتریــن راه تقویت‬ ‫و جهش تولید اســت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬کمیســیون‬ ‫صنایــع و معــادن فعــا نظــر رســمی و نهایــی در‬ ‫خصوص گزینه پیشــنهادی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجــارت نــداده‪ ،‬امــا بــراورد مــا این اســت کــه در‬ ‫مجموع نظر کمیسیون نسبت به وی مثبت خواهد‬ ‫بود؛ البته دوشنبه بعدازظهر نیز یک جلسه دیگر با‬ ‫حضور فاطمی امین در کمیسیون تشکیل خواهد‬ ‫شد‪.‬نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫همچنین با اشاره به حضور «عیسی زارع پور» وزیر‬ ‫پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطالعات در جلسه‬ ‫بعدازظهر کمیســیون صنایع و معادن خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬نمایندگان در این جلســه نقطه نظــرات خود‬ ‫را مطــرح کردنــد و اقــای زارع پور نیــز از برنامه های‬ ‫خــود دفــاع کــرد و در مجمــوع نگاه کمیســیون به‬ ‫ایشان بسیار مثبت است‪.‬حسینی کیا اظهار داشت‪:‬‬ ‫از مهم تریــن برنامه هایی که اقای زار عپــور در این‬ ‫جلسه ارائه کرد‪ ،‬می توان به توسعه زیرساخت های‬ ‫شــبکه ارتباطی‪ ،‬ســاماندهی مخابرات و خروج‬ ‫ان از حالــت زیان دهی‪ ،‬ارتقاء مجموعه پســت‬ ‫کشور‪ ،‬ساماندهی اپراتورها و الزام انها به ارائه‬ ‫خدمات بهتر در مناطق محروم اشاره کرد‪ .‬وی‬ ‫همچنیــن گفــت‪ :‬وزیــر پیشــنهادی ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات ضمن تاکید بر لزوم توســعه‬ ‫زیرســاخت های فضــای مجــازی امن برای جلب‬ ‫اعتمــاد مــردم‪ ،‬اعالم کــرد که در صورت به دســت‬ ‫گرفتنمسئولیت‪،‬تایکسالو نیمایندهشبکهملی‬ ‫اطالعاترابهسرانجام می رساند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫برنامهخاندوزیبرایتصدیوزارتاقتصادمنتشر شد‬ ‫وزیــر پیشــنهادی اقتصــاد در دولت ســیزدهم‬ ‫برنامه خود برای این وزارتخانه را ارائه کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش تســنیم‪ ،‬احســان خانــدوزی کــه‬ ‫به عنــوان وزیــر پیشــنهادی اقتصــاد در دولــت‬ ‫سیزدهم به مجلس شورای اسالمی معرفی شده‬ ‫و برنامــه خــود را برای اداره این وزارتخانه منتشــر‬ ‫کرده است‪ .‬وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایــی بــا انتشــار برنامه های خــود از ‪ 8‬راهبرد‬ ‫برگزاریعزاداریمحرمدر حسینیه‬ ‫امامخمینیبدونحضور جمعیت‬ ‫به مناســبت فرارسیدن ایام سوگواری سید‬ ‫و ســاالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین‬ ‫(ع)‪ ،‬مراسم عزاداری در حسینیه امام خمینی‬ ‫(ره) و در حضور رهبر انقالب اســامی برگزار‬ ‫یشــود‪ .‬این مراســم به مدت شــش شــب از‬ ‫م ‬ ‫شــب هفتم تــا شــب دوازدهم محــرم الحرام‬ ‫(یکشــنبه ‪ ۲۴‬مــرداد تــا جمعــه ‪ ۲۹‬مــرداد)‬ ‫برگــزار و مشــروح برنامه هــای ســخنرانی و‬ ‫عــزاداری هــر شــب از رســانه ملــی پخــش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫جلسهرایاعتمادوزرایپیشنهادی‬ ‫‪ ۳۰‬مرداد برگزار می شود‬ ‫پرداخت مطالبات معوق کادر درمان جزو‬ ‫رئیســی بــا تاکید بــر لــزوم تســریع در پرداخت‬ ‫مطالبات معــوق کادر درمان و ایجــاد انگیزه برای‬ ‫ادامــه فعالیت جهاد گونــه و فداکارانــه مدافعان‬ ‫ســامت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬پرداخــت مطالبــات‬ ‫معوق کادر درمان باید جزو اولویت های ســازمان‬ ‫برنامه وبودجهباشد‪.‬همچنینبایدنسبتبهترمیم‬ ‫و تقویت بدنه کادر درمان از نیروهای دانشگاهی‪،‬‬ ‫نیروهــای هالل احمــر‪ ،‬نیروهــای مســلح‪ ،‬نیروهای‬ ‫داوطلب و توانمند بســیجی‪ ،‬حوزویان و از عموم‬ ‫داوطلبــان مردمی اقدام کنیــم و نباید اجازه دهیم‬ ‫خدمــات کادر درمانی دچار وقفه و اختالل شــود‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری اقــدام ضــروری و مهــم بعــدی را‬ ‫تســریع درروند واکسیناسیون عنوان و ضمن اعالم‬ ‫خبر قطعی شــدن واردات ‪ ۳۰‬میلیون ُدز واکســن‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نظر کارشناسان بر این است که برای کنترل‬ ‫وضعیت نامطلوب شــیوع کرونا در کشور‪ ،‬باید ‪۶۰‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اصالحی برای بازار ســرمایه رونمایی کرده است‪.‬‬ ‫این راهبردها عبارت اند از‪:‬‬ ‫‪ .1‬افزایــش نقش بازار ســرمایه در تامین مالی‬ ‫تولید با توسعه بازار بدهی‬ ‫‪ .2‬متنوع ســازی ابزارها و محصوالت مالی در‬ ‫بازار سرمایه‬ ‫‪ .3‬حذف تنظیم گری های غیرضروری و مضر‬ ‫‪ .4‬تسهیل ورود شرکت ها به بازار سهام‬ ‫‪ .5‬کاهــش هزینــه انتشــار اوراق بــا تســهیل‬ ‫مقرراتمربوطه‬ ‫‪ .6‬لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه‬ ‫خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبد گرانی‪،‬‬ ‫بازارگردانی و کارگزاری‬ ‫‪ .7‬اصــاح نظــام حکمرانی شــرکتی به منظور‬ ‫مدیریت تعارض منافع میان سهام داران عمده و‬ ‫خرد و ارایه مشوق برای سرمایه گذاری غیرمستقیم‬ ‫مردم در بازار سرمایه‬ ‫‪ .8‬تفکیــک نقــش نظارتــی و اجرایــی بیمــه‬ ‫مرکــزی‪ ،‬بازنگــری در مــدل نظارتی بیمــه مرکزی‪،‬‬ ‫تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی‪ ،‬توسعه‬ ‫انــواع مجوزهــا و محصــوالت بیم ـه ای‪ ،‬تســهیل‬ ‫ورود استارت اپ ها و فناوران مالی در حوزه بیمه‬ ‫و بهره گیــری از دانــش نوین بیم هگــری با پیگیری‬ ‫تصویب قوانین و مقررات الزم‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای‬ ‫به صحن بســیار مهم است لذا‬ ‫اســامی بــا بیــان اینکــه‬ ‫نظرات خود را به طور روشــن و‬ ‫کمیسیون هایتخصصیاز امروز‬ ‫شفاف اعالم کنند که نظراتشان‬ ‫بــه بررســی برنامه هــای وزرای‬ ‫در صحنعلنیقرائتمی شود‪.‬‬ ‫پیشــنهادی می پردازند‪ ،‬گفت‬ ‫مبنــای تصمیم گیــری مجلــس‬ ‫محمدباقرقالیباف‬ ‫که جلسات رای اعتماد به وزرای‬ ‫مبتنــی بــر توانایــی‪ ،‬کارامــدی‪،‬‬ ‫پیشــنهادی دولت ســیزدهم از‬ ‫پاســخگویی‪ ،‬برنامــه‪ ،‬اســناد‬ ‫روز شنبه هفته اینده (‪ ۳۰‬مرداد) اغاز می شود‪.‬‬ ‫باالدســتی و چابکی در تصمیم گیری است‪ .‬وی‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬محمدباقر قالیباف پس از افزود‪ :‬در بررســی ها به این نکته توجه شــود که‬ ‫اعالموصولنامهمعرفیوزرایپیشنهادیدولت رئیــس دولت رئیس جمهــوری اســت که وظیفه‬ ‫ســیزدهم گفت‪ :‬بر اســاس ماده ‪ ۲۰۲‬ایین نامه‪ ،‬پیشــبرد کارهــا را به عهــده داشــته و می خواهد‬ ‫دولتمحترمدو هفتهفرصتبرایارساللیست بــا این تیم کار کند‪ .‬البته این بدان معنا نیســت‬ ‫وزرا به مجلس داشتند که کمتر از یک هفته این کــه مجلس به کل این لیســت رای دهد چون در‬ ‫کار صورت گرفــت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دولت برنامه قانون پیش بینی شــده که مجلس حــرف اخر را‬ ‫کلی وزرا را در چند صفحه و در ضمیمه لیســت در رای اعتمــاد بزنــد منتها ما انصاف داشــته که‬ ‫به مجلس ارســال کرده که در ســامانه بارگذاری رئیس جمهور باانتخاباینتیممی خواهدکارش‬ ‫م ‬ ‫یشــود‪ .‬همچنیــن مــواردی همچــون تجربــه‪ ،‬راانجامدهد‪.‬بررسیصالحیتوزرایپیشنهادی‬ ‫تخصص مرتبط‪ ،‬شرح حال وزرا‪ ،‬برنامه و سوابق مبتنی بر موارد مندرج بر قانون همچون داشتن‬ ‫علمی و اجرایی و سایر امتیازات قابل استناد در تجربه‪ ،‬برنامه‪ ،‬کارامدی‪ ،‬پاسخگویی و تخصص‬ ‫ســامانه در اختیار همه نمایندگان قرار می گیرد‪ .‬باشد‪ .‬رئیس مجلس توضیح داد‪ :‬بررسی برنامه‬ ‫تاکیددارم که حتما وزرا تمام برنامه های خود را و صالحیــت وزرا در کمیســیون های تخصصــی‬ ‫یشــود؛‬ ‫در ایــن ســامانه قرار دهند که مــورد رجوع همه تــا ظهر سه شــنبه هفتــه جــاری انجام م ‬ ‫نماینــدگان و کمیســیون های تخصصــی اســت‪ .‬جلســات امــروز صحــن مجلــس از ســاعت ‪ ۸‬تا‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی درباره روند بررسی ‪ ۹:۳۰‬خواهــد بــود و بعــدازان بر اســاس جدول‬ ‫صالحیت هــا گفــت‪ :‬بالفاصلــه ایــن لیســت به زمان بندی مشخص شــده وزرا در کمیسیون های‬ ‫کمیسیون های مجلس ارسال می شود؛ وظیفه ما تخصصی حضور پیدا می کننــد‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫بررســی برنامه هــای وزرا در مهلــت یک هفته ای از روز شــنبه (‪ ۳۰‬مرداد) جلســات رای اعتماد در‬ ‫در کمیسیون ها و تطبیق ان با اسناد باالدستی و صحن علنی مجلس اغاز می شود که ان شاءاهلل‬ ‫قوانین است لذا کمیسیون ها نقش مهمی دارند‪ .‬تا سه شنبه و یا حداکثر چهارشنبه هفته اینده کار‬ ‫قالیباف ادامه داد‪ :‬گزارش کمیسیون ها درباره وزرا بررسیصالحیت هابهاتماممی رسد‪.‬‬ ‫رئیسیتیماقتصادیرا‬ ‫بهمخبر سپردهاست‬ ‫یک تحلیلگر سیاسی اصولگرا گفت‪ :‬رئیسی‬ ‫قصــد اینکــه کابینــه تنــدرو و افراطــی را وارد‬ ‫سیستم اجرایی کشور کند نداشته است‪ ،‬گرچه‬ ‫وجود افرادی مثل ســعید محمد می توانست‬ ‫وزن کابینــه را باالتــر ببرد و ســنگین تر کند‪ ،‬اما‬ ‫به هرحال فشــار قالیباف باعث شــد که سعید‬ ‫محمد به طورکلی از کابینه حذف شود‪ .‬محمد‬ ‫مهاجــری‪ ،‬تحلیلگــر سیاســی اصولگــرا دربــاره‬ ‫کابینــه پیشــنهادی ســید ابراهیــم رئیســی بــه‬ ‫مجلس شورای اســامی اظهار داشت‪ :‬رئیسی‬ ‫تیــم اقتصــادی دولــت را زیرمجموعــه مخبــر‬ ‫دزفولــی تعریف کرده انــد‪ ،‬بنابراین اگر احیانا‬ ‫می بینیم که در ان لیست برخی از وزرا با بقیه‬ ‫باالنس نیستند‪ ،‬احتماال ایشان به نقش مخبر‬ ‫دزفولی به عنوان باالنسر خیلی توجه دارند و‬ ‫تصور و برداشتشــان این اســت کــه این اتفاق‬ ‫توســط مخبر دزفولی می افتد و نقاط ضعف‬ ‫برخــی از وزرا در ان حــوزه پــر می شــود‪ .‬بــه‬ ‫گــزارش ایلنــا‪ ،‬وی افزود‪ :‬نکته دوم این اســت‬ ‫که اقای رئیســی در وزارت خارجه هوشــمندی‬ ‫بــه خرج داد و باقری کنی کــه رفته بود وزارت‬ ‫خارجه را تحویل بگیرد‪ ،‬به عنوان وزیر انتخاب‬ ‫نکرد؛ بااینکه جبهه پایداری ها بسیار خوشحال‬ ‫شده بودند که باقری کنی یا جلیلی وزیر امور‬ ‫خارجه می شوند‪ ،‬رئیسی این دو نفر را انتخاب‬ ‫نکــرد‪ .‬این یــک پالــس مثبــت هم به سیاســت‬ ‫داخلــی و هــم بــه سیاســت خارجــی اســت‪.‬‬ ‫دیدارهای امیر عبداللهیان با نماینده اتحادیه‬ ‫اروپا که برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست‬ ‫جمهــوری امده بــود‪ ،‬پالس های مثبتی بود که‬ ‫نشــان مــی داد اقای رئیســی قصــد همراهی با‬ ‫تندروهــا را در فضــای مذاکــرات نــدارد‪ .‬ایــن‬ ‫کنشــگر سیاســی اصولگــرا ادامــه داد‪ :‬در مورد‬ ‫برخــی از وزارتخانه هــا ماننــد وزارت علــوم و‬ ‫امــوزش عالــی‪ ،‬ارشــاد و وزارتخانه هــای دیگــر‬ ‫نیــز که رئیســی ســعی کردنــد بخشــی از افراد‬ ‫نتــر را در انجا به کارگیــری کنند‪ ،‬برای این‬ ‫جوا ‬ ‫بــود کــه ان وزارتخانه هــا بــرای ایشــان نقطــه‬ ‫اصلی نبوده که حاال تالش کنند که افراد خیلی‬ ‫کارامــد را در انجــا انتخــاب کننــد‪ .‬ازاین جهت‬ ‫قابل اغماض اســت که ما باید بپذیریم ایشان‬ ‫هــم در میــان جریانات اصولگــرا‪ ،‬هم در میان‬ ‫نزدیکان خودش و هم در بین شخصیت های‬ ‫اصولگــرا یــک مالحظاتــی دارد کــه برخــی از‬ ‫این مالحظات اشــکار و برخــی از ان ها پنهان‬ ‫اســت؛ اما درمجموع اقای رئیسی قصد اینکه‬ ‫کابینه تندرو و افراطی را وارد سیســتم اجرایی‬ ‫کشور کند نداشــته است‪ ،‬گرچه وجود افرادی‬ ‫مثل ســعید محمد می توانســت وزن کابینه را‬ ‫باالتر ببرد و سنگین تر کند‪ ،‬اما به هرحال فشار‬ ‫قالیباف باعث شد که سعید محمد به طورکلی‬ ‫از کابینــه حــذف شــود هرچند که ایشــان یک‬ ‫تکنوکــرات قدرتمند بــود‪ .‬وی همچنین درباره‬ ‫ســخنان اخیر زالی رئیس ســتاد کرونای اســتان‬ ‫تهــران‪ ،‬بــا بیــان اینکــه افــرادی کــه در وزارت‬ ‫بهداشــت حضور دارند‪ ،‬این روزها با خبرهای‬ ‫تلــخ زیادی مواجه هســتند؛ همچنین تخت و‬ ‫ســرم وجــود ندارد و تلفــات قربانــی داریم‪ ،‬از‬ ‫ســویی مشــکالت واکسیناســیون وجــود دارد‪.‬‬ ‫ســعی می کنــم خــودم را حتــی بــرای یــک روز‬ ‫جــای دکتــر زالی بگــذارم و می بینم کار بســیار‬ ‫سختی است و هرکسی در ان جایگاه قرار گیرد‬ ‫به ویژه پزشــکانی که با احساســات و عواطف‬ ‫مردم بیشــتر طرف هســتند‪ ،‬در شرایط سختی‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬مهاجــری ادامــه داد‪ :‬این گونــه‬ ‫نیســت کــه حــق را بــه دکتر زالــی ندهــم‪ ،‬اما‬ ‫نکتــه ای را کــه اقــای ظریف نیز یاداور شــدند‬ ‫بــرای اگاهی افکار عمومــی الزم بود‪ .‬من هم‬ ‫معتقدم که مخاطب حرف هــای زالی‪ ،‬وزارت‬ ‫خارجــه نبــود بلکــه بیشــتر علیــه نمکــی بود؛‬ ‫نمکــی نیــز بیشــترین فشــار را از جانــب افکار‬ ‫عمومــی و حتــی در رده هــای مختلــف تحمل‬ ‫می کنــد و بــه لحــاظ احساســی و عاطفــی نیز‬ ‫از سوی نزدیکانش تحت فشار است‪ .‬رئیسی‪،‬‬ ‫زالــی و حتــی جهانپور و وهــاب زاده که گاهی‬ ‫اوقــات از مرزهــای بی اخالقی در سخنانشــان‬ ‫می گذرند‪ ،‬ازان جهت که تحت فشــار و امپاس‬ ‫شــدید قرار دارند‪ ،‬از کوره در رفتنشــان را حق‬ ‫می دهم‪ .‬به ویژه اینکه شــیوه اطالع رســانی در‬ ‫وزارت بهداشــت و ســتاد ملی مقابلــه با کرونا‬ ‫مبنا و اســاس درستی نداشــت و شاید اگر این‬ ‫مبنا و اســاس درســت پایه ریزی می شــد اکنون‬ ‫خیلــی وضعیت بهتری را می داشــت؛ اما اقای‬ ‫دکتر زالی اکنون بیش ازانچه باید‪ ،‬مورد هجمه‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬وی با بیان اینکه این سخن زالی‬ ‫کــه «نگذاشــتند واکســن وارد شــود» متوجــه‬ ‫شــخص اقــای وزیر اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬چــرا وزیر‬ ‫بهداشت اجازه وارد شدن واکسن را نداد؟ به‬ ‫دلیــل ادعای برخی از ســازمان های داخلی که‬ ‫گفتنــد واکســن را بــه زودی تولید می کنیــم‪ .‬در‬ ‫هــر مــوردی‪ ،‬حتــی اگــر در واردات گندم کمی‬ ‫تعلــل کنیم‪ ،‬ممکن اســت مــردم ان را بفهمند‬ ‫و شــاید تحمــل کننــد‪ ،‬امــا در مــورد ســامت‬ ‫مردم واقعا کسی تحمل نمی کند که عزیزانش‬ ‫جلوی چشمانش پرپر شود و هرچه از دهانش‬ ‫درمی اید‪ ،‬می گوید‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫هدفگذاریایجاد‪ ۳۰۰‬هزار شغل‬ ‫در سال‬ ‫وزیــر پیشــنهادی تعــاون‪،‬‬ ‫حال دولت باشــد‪ .‬تیرماه ســال‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪:‬‬ ‫گذشته نیز به معاون اول سابق‬ ‫اقتصــاد ایــران ظرفیــت باالیی‬ ‫رییــس جمهــوری عــرض کــردم‬ ‫دارد کــه در ســال گذشــته ‪۲۰۰‬‬ ‫اگر مسوولیت اشتغال خانگی‬ ‫هزار شــغل ایجاد شد و امسال‬ ‫کشور برعهدهکمیتهامدادباشد‬ ‫عبدالملکی‬ ‫‪ ۳۰۰‬هــزار شــغل را هدف گزاری‬ ‫و یــک منابــع حداقلــی درنظــر‬ ‫کرده ایــم‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬‬ ‫گرفته شود‪ .‬این منابع حداقلی‬ ‫یشــود یک‬ ‫«حجت اهللعبدالملکی»وزیر پیشنهادیتعاون‪ ،‬یعنــی ‪ ۲۰‬هــزار میلیــارد تومان که م ‬ ‫کار و رفاه اجتماعی به دعوت از حجت االسالم درصد منابع بانکی کشــور و ســوم هــزار میلیارد‬ ‫«محمدرضامیرتاج الدینــی» رییــس فراکســیون تومان بودجه فنی در اختیار ما قرار داده شود‪ .‬ما‬ ‫راهبردی مجلس با حضور در جمع اعضای این متعهدمی شویم‪ ۵۰۰‬هزار فرصتشغلیدر سال‬ ‫فراکسیون‪ ،‬گزارشی از سوابق تحصیلی‪ ،‬شغلی و ایجاد کنیم و این نیمی از نیاز شغلی کشور است‬ ‫برنامه هایخوددر صورترسیدنبهوزارت‪،‬ارائه که ایشــان هم استقبال کردند اما متاسفانه وارد‬ ‫داد‪.‬حجتاالسالموالمسلمینمیرتاجالدینیبا چرخه بروکراسی شده و میسر نشد‪ .‬عبدالملکی‬ ‫اشــاره بــه ســخنان عبدالملکی در این نشســت درخصوصایجاداشتغالدر کشور و ظرفیت های‬ ‫گفــت‪ :‬بنــا بــر اظهــارات وی‪ ،‬ایــن وزارت خانــه اقتصاد ایران‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سال گذشته نزدیک‬ ‫فوق العاده زیادی دارد به این دلیل که با بیش از به ‪ ۲۰۰‬هزار شــغل ایجاد شــد و امسال ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون نفر از جمعیت کشور ارتباط دارد که شغل را هدف گزاری کرده ایم‪ .‬وقتی یک میلیون‬ ‫می تواند در صورت عملکرد مثبت یک رضایت فرصت شغلی مطرح شد برخی از اقای رییسی‬ ‫عمومیراایجاد کند؛همچنینبخشیاز صنعت پرســیدند چنین چیزی ممکن اســت؟ من گفتم‬ ‫کشــور مانند صندوق هــای بزرگ‪ ،‬پتروشــیمی و فقط کمیتــه امداد نصف ایــن را تامین می کند‪.‬‬ ‫نفتکــش و ‪ ...‬ذیل این وزارت خانه قرار دارد‪ .‬در اقتصــاد ایران خیلی ظرفیــت باالیــی دارد‪ .‬یک‬ ‫نتیجهوقتیبهاهمیتو جایگاهاننگاهمی کنیم تحلیلمنطبقبر واقعیتراعرض کنم کهاقتصاد‬ ‫این سوال مطرح می شود که چه کسی برای این ایران ظرفیت اشتغال‪ ۷۰‬میلیون نفر نیروی کار را‬ ‫وزارتخانهمناسباست‪.‬وزیر پیشنهادیتعاون‪ ،‬دارد در حالیکه کل نیروی کار ما ‪ ۲۳‬میلیون نفر‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی افــزود‪ :‬وزیــر مناســب این است و ‪ ۵‬میلیون نفر هم نیروهای بیکار یا شبه‬ ‫وزارتخانهبایدچهار ویژگیداشتهباشد‪،‬نخست بیکار داریم‪ .‬وزیر پیشــنهادی تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اینکه فهم کالن اقتصاد داشته باشد چراکه اینجا اجتماعی ادامه داد ‪ :‬اینکه رهبر معظم انقالب‬ ‫یک وزارتخانه چند بعدی است؛ مثال یک باال و مــی فرماینــد کــه جمعیت ما باید بیشــتر شــود‬ ‫پایین شدن نرخ سود بانکی به شدت روی این «ایران‪ ۱۵۰‬میلیوننفری»‪ ۲۰۰«،‬میلیوننفری»‪،‬به‬ ‫نهاد تاثیرگذار است‪ ،‬این وزارت خانه متولی رفاه این خاطر است که اقتصاد ما اگر بخواهد شکوفا‬ ‫اجتماعی است نه صرفا چند صندوق‪ .‬دوم باید شــود ‪ ۷۰‬میلیون نیروی کار نیاز دارد‪ ،‬در صورتی‬ ‫فهم درستی از اشتغال داشته باشد‪ ،‬کار و اشتغال کــه اشــتغال کامــل باشــد و در چنیــن اقتصادی‬ ‫یکــی از ابعــاد مهم این وزارتخانه اســت چراکه مــا گیــر ‪ ۵‬میلیون نفر بیکار هســتیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫این وزارتخانه دبیر شــورای اشــتغال کشور است اینکه «الگوی اشــتغال کمیته امــداد مورد توجه‬ ‫و همچنین متولی حوزه کار و روابط کار اســت‪ .‬کشــورهای خارجی قرار گرفته اســت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ســومین مساله رفاه اســت‪ ،‬از بحث اسیب های چندین نفر از رایزن های تجاری کشورهای دیگر‬ ‫اجتماعیتابحثپرداختیارانهوپرداختی های به امداد امده اند که شما چه کار دارید می کنید؟‬ ‫بالعوض و همچنین بهداشــت و درمان همگی بعضــی از معاونیــن کار وزرای کشــورهای دیگــر‬ ‫در ایــن مقولــه رفــاه گنجانــده م ‬ ‫یشــود‪ .‬محــور امده اند و از الگوی اشتغال امداد هم تئوری و هم‬ ‫چهارم مساله شرکت داری است‪ ،‬فهم مدیریت عملیرفتنددر مناطقبازدیدکردند‪.‬منمعتقدم‬ ‫شــرکتی بــرای ایــن وزارتخانه هم بــرای این وزیر الگوی اشتغالی که ما در امداد اجرا کردیم در دنیا‬ ‫حیاتی اســت کــه بخش زیــادی از شــرکت های قله قرار دارد به این خاطر که ‪ ۳۰‬دانشگاه کشور‬ ‫مهم کشور زیر مجموعهاینوزارتخانهاست‪.‬وی را مــا درگیر این مســاله کردیم‪ .‬وزیر پیشــنهادی‬ ‫در ادامه ســخنان خود بیان کرد‪ :‬در چهار ســالی وزارت کار‪ ،‬تعــاون و رفــاه اجتماعــی بــا تاکید بر‬ ‫کــه در خدمــت عزیزان در کمیته امداد هســتم‪ ،‬اهمیت مساله رفاه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در مساله رفاه‬ ‫الگــوی اشــتغال امــداد و عملکــرد ان دچار یک بعد اصلی فقر است‪ ،‬در این سال ها مساله فقر‬ ‫تحول جدی شد تا جایی که اقای شریعتمداری برای ما مســاله بسیار جدی بوده و ما در کمیته‬ ‫در جلســه کارگروه اشتغال خانگی کشور دستور امداد درگیر این مساله هستیم‪ ،‬سامانه هایی که‬ ‫دادنــد که الگــوی کاری کمیته امــداد در اجالس برایشناسایینیازمندانبایدایجادشودیابرخی‬ ‫ســازمان جهانــی کار به عنوان الگــوی برتر برای اکنــون ایجاد شــده و بایــد تکمیل شــود‪ .‬وی در‬ ‫ایجاد اشــتغال معرفی شــود‪ .‬در این چهار سال ادامه به موضوع شرکت داری در این وزارتخانه‬ ‫یهــا را‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد اشــتغال ناخالــص کشــور در اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬موضوعــی کــه خیل ‬ ‫کمیته امداد ایجاد شــده اســت یعنی ‪ ۶۹۳‬هزار نگران می کند شــرکت داری است‪ ،‬مدیریت این‬ ‫شغل که در سامانه های وزارت کار ثبت می شود‪ .‬حــوزه قواعــد دارد و بنــده با ان اشــنا هســتم به‬ ‫وزیر پیشــنهادی تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با این دلیل که تجربه شرکت داری در ده مجموعه‬ ‫بیاناینکهاینعملکردبا کمتر از نیمدرصدمنابع بزرگ اقتصادی را داشتم غیر اینکه رشته ام است‪.‬‬ ‫کشور محقق شد ‪ ،‬گفت‪ :‬همین عملکرد باعث عبدالملکی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تجربــه کاری من‬ ‫شــد کــه شــما در مجلس بودجــه اشــتغال ‪ ۱۴۰۰‬در وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫امداد را نســبت به ســال ‪ ۹۹‬دو برابر کردید‪ .‬وی اســت؛ در زمانی که ‪ ۲۹‬ســال ســن داشــتم عضو‬ ‫افزود‪ :‬اقای روحانی در این مدت دوبار از اشتغال هیاتمدیرهصندوقبیمهاجتماعیروستاییانو‬ ‫امــداد تقدیــر کردنــد‪ ،‬اقــای جهانگیــری چندبار عشایر بودم که اکنون به صندوق بیمه کشاورزان‬ ‫عملکردراتحسین کردندو ایننشانمی دهد که تبدیل شــده اســت لذا با شرایط صندوق ها هم‬ ‫عملکرد ما در چهار سال گذشته توانست کمک اشناهستم‪.‬‬ ‫کاهشرفتارهایهیجانیدر بازار سرمایه‬ ‫از طریقتوسعهفرهنگسهامداری‬ ‫عضو هیات مدیــره بورس تهران با بیان اینکه‬ ‫توسعهفرهنگسهامداریمنجربهکاهشرفتارهای‬ ‫هیجانیدر بازار سرمایهمی شود‪ ،‬گفت‪:‬باتوسعه‬ ‫فرهنــگ ســهامداری می توان ضمن فراهــم کردن‬ ‫درک بهتر از شــناخت فرصت های سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫رفتارهای هیجانــی را در بازار کنترل کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنــا و بــه نقــل از بورس تهــران‪« ،‬مهــدی امیری»‬ ‫سرمایه گذاریمطمئنراهموارهیکیازدغدغه های‬ ‫احاد جامعه دانســت و افزود‪ :‬از گذشته مردم به‬ ‫دنبالاستفادهبهینهاز پس اندازهاومنابعبازار خود‬ ‫بوده انــد‪ ،‬طوری که ضمن حفــظ ارزش ان در برابر‬ ‫تکان های تورمی با خلق ارزش از رشد سرمایه های‬ ‫خودبهره مندشوند‪.‬ویاظهار داشت‪:‬پرداختنبه‬ ‫مفاهیماقتصادیوترویجتحلیل هایروز اقتصادی‬ ‫موجباثرگذاریمثبتدر رفتار وسبکزندگیافراد‬ ‫جامعهم ­یشود‪،‬اکنونو باتوجهبهتوسعهو رشد‬ ‫بازار سرمایهدر طیسال هایاخیر گسترشفرهنگ‬ ‫سرمایه گذاریضرورتبیشترییافتهاست‪.‬امیریبا‬ ‫ایناعتقادکهتوسعهفرهنگسهامداری‪،‬رفتارهای‬ ‫هیجانی در بازار سرمایه را کاهش می دهد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪:‬باتوسعهفرهنگسهامداریمی توانضمن‬ ‫فراهــم کــردن درک بهتــر از شــناخت فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬رفتارهای هیجانی را در بازار کنترل‬ ‫کــرد‪ ،‬این اتفاق به طور حتم رشــد ســرمایه گذاری‬ ‫در بــورس و بــه دنبال ان تولید ملی رونق را در پی‬ ‫خواهد داشت که در نهایت این روند در افزایش‬ ‫ثــروت مــردم ‪ ،‬گســترش رفاه عموم ـی ‪ ،‬کاهش فقر‬ ‫و ایجاد اشــتغال اثرگذار خواهد بود‪ .‬عضو هیات‬ ‫مدیره بورس تهران ادامه داد‪ :‬طی یک ســال اخیر‬ ‫ســرمایه گذاران جدیدی بدون پشــتوانه اطالعات‬ ‫کافیاز بازار سرمایهونبودفرهنگکافیسهامداری‬ ‫وارد بورس شدند و بخش قابل توجهی از سرمایه‬ ‫انها متحمل خسارت شد و به دنبال ان دلزدگی از‬ ‫بازار ســرمایه ایجاد شــد‪ .‬وی ایجاد تعادل در بازار‬ ‫سرمایهرانتیجهاموزشمناسبعنوانکردو گفت‪:‬‬ ‫اموزشتخصصیوتحلیل گریدر حوزهبازار سرمایه‬ ‫بــه طور قطــع برای همــگان امکان پذیر نیســت‪،‬‬ ‫چراکهنیازمندگذراندندوره هایتئوریوتخصصی‬ ‫در دانشــگاه اســت اما می توان با اموزش مناسب‪،‬‬ ‫ظرفیت های سوداوری‪ ،‬افزایش ثروت و روش های‬ ‫مطمئنسرمایه گذاریرابهعموممعرفیکرد‪.‬امیری‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬نتیجــه این رونــد ترویج فرهنگ‬ ‫سرمایه گذاریوسهامداری‪ ،‬کاهشوتبدیلرفتارهای‬ ‫هیجانیوایجادتعادلدر بازار سرمایهخواهدبود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬از ســال گذشــته و با ورود شــاخص‬ ‫بورس به مدار صعودی‪ ،‬برخی کارشناســان حاضر‬ ‫در بازار‪ ،‬رفتار هیجانی از ســوی ســرمایه گذاران را از‬ ‫جملهریسک هایتهدیدکنندهبازارسرمایهدانستند‪.‬‬ ‫همچنین بارها مطرح شده بود که این نگرانی در‬ ‫بازار سرمایه وجود دارد که با توجه به ورود حجم‬ ‫نقدینگی از ســوی ســرمایه گذاران تازه وارد و عدم‬ ‫تجربهو اموزشکافیاز معامالتبورس‪،‬روندبازار‪،‬‬ ‫هیجانیشودو اینبازار در نقطه ایاز معامالتبه‬ ‫دلیلرفتارهایهیجانیباریزشهمراهشود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1142‬‬ ‫مدیرعامل هلدینگ صدرتامین در مجمع عمومی‪:‬‬ ‫صدر تامین در حوزه های فعالیت خود صاحب‬ ‫دانش فنی بومی شد‬ ‫مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت‬ ‫ســرمایه گذاری صــدر تامیــن (تاصیکــو) بــا حضــور‬ ‫نماینده سهامداران و هیئت رییسه مجمع در سالن‬ ‫تالش وزارت رفاه برگزار شد‪.‬‬ ‫بهگزارشروابطعمومیتاصیکو‪،‬سومینمجمع‬ ‫عادیسالیانهصدر تامینپساز عرضهاینهلدینگ‬ ‫در بــورس بــا حضور اعضای هیئت رئیســه مجمع‬ ‫عمومــی‪ ،‬مدیــران هلدینــگ و شــرکت های تابعه‪،‬‬ ‫نماینده سازمان بورس و سایر اعضای مجمع برگزار‬ ‫شد و نمایندگان سهامداران حقوقی و حقیقی نیز‬ ‫به صورت حضوری یا انالین در جریان این نشست‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در ابتدای این مراسم‪ ،‬هادی کمالی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شتاب دهنده صدر فردا‪ ،‬ضمن تسلیت ایام‬ ‫سوگواری سیدالشهدا به تشریح اقدامات نواورانه و‬ ‫دانشبنیانصدر تامینپرداختو تاکید کرد کهاین‬ ‫روند پس از بازنگری در راهبردهای کالن مجموعه‬ ‫صــورت گرفته و همــگام با سیاس ـت های راهبردی‬ ‫کشور پیشمی رود‪.‬‬ ‫تهــای جلیــل بهارســتان‪،‬‬ ‫در ادامــه بــا صحب ‬ ‫نماینده شــرکت ســرمایه گــذاری تامیــن اجتماعی‬ ‫(شســتا) مجمــع عمومــی رســمیت یافــت و دکتــر‬ ‫غالمرضا ســلیمانی‪ ،‬مدیرعامل صــدر تامین پس از‬ ‫عرض تسلیت نسبت به فرارسیدن ماه محرم و ایام‬ ‫سوگواری امام حسین (ع) عملکرد سال مالی منتهی‬ ‫به ‪ ۳۱‬اردیبهشت ‪ ۱۴۰۰‬را ارائه کرد‪.‬‬ ‫سلیمانی با تاکید بر این نکته که فعالیت ها در‬ ‫صدر تامین با برنامه شــروع شده و با برنامه ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬بخش معدن را یکی از پتانســیل های عظیم‬ ‫کشــور عنوان کرد و گفت‪ :‬در سال های اتی‪ ،‬بخش‬ ‫معدننجاتبخشاقتصاد کشور خواهدبود‪.‬‬ ‫تهــای مدیرعامــل و‬ ‫وی بــا تشــکر از حمای ‬ ‫هیئــت مدیــره شســتا و هم چنیــن اعضــای هیئت‬ ‫مدیــره صدر تامین گفــت‪ :‬راهبردهای هلدینگ در‬ ‫افق ‪ ۱۴۰۳‬تعیین شــده و اقدامات یک ســال اخیر‬ ‫به عنوان بخشی از این برنامه بزرگ عملیاتی شده‬ ‫اســت‪ .‬خوشــبختانه بر این اســاس هم وعده های‬ ‫سال گذشته در مجمع به نتیجه رسیده است و هم‬ ‫توقعات به حق سهامداران براورده شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل صدرتامین ابراز امیدواری کرد که در‬ ‫دوسال اینده بسیاری از برنامه های عملیاتی به ثمر‬ ‫نشستهو نتایجانانمشخصخواهدشد‪.‬‬ ‫ســلیمانی در بخــش نخســت گــزارش بــه پس‬ ‫از معرفــی و اعــام پیشــینه شــرکت‪ ،‬بــه تشــریح‬ ‫برنام ههــای راهبــردی هلدینــگ پرداخــت و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس چشم انداز‪ ،‬این شرکت با نگاه نواور‬ ‫و دانــش بنیــان بــه عنــوان ســرامد در صنایع نوین‬ ‫معدنی‪ ،‬فوال و طال فعالیت خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این که برای ارزش افرینی در این‬ ‫حــوزه‪ ،‬اکوسیســتم کار معدنی در هلدینگ شــکل‬ ‫گرفته است به ایجاد شرکت حفاری‪ ،‬شتاب دهنده‬ ‫و شرکتاپیکو در اماراتبهعنواناقداماتیاساسی‬ ‫برای این موضوع اشاره کرد و گفت‪ :‬با ایجاد زنجیره‬ ‫و تکمیل اکوسیستم‪ ،‬بازارهای جهانی بیش از پیش‬ ‫در دسترس خواهند بود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل تاصیکــو ارزش بــازار هلدینگ صدر‬ ‫تامیــن را ‪ ۴۳۰۹۴‬میلیارد تومان اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫سود عملیاتی تلفیقی هلدینگ مبلغ ‪ ۶۳۹۱‬میلیارد‬ ‫تومــان اســت که تغییــر ‪ ۱۱۴‬درصدی را نســبت به‬ ‫سال مالی گذشته را نشان می دهد‪ .‬هم چنین سود‬ ‫خالصتلفیقیهلدینگمبلغ‪ ۶۱۴۷‬میلیاردتومانی‬ ‫تغییر ‪ ۱۲۰‬درصدی نســبت به گذشته را نشان می‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی جمــع دارایــی هــای صدر تامیــن را ‪۱۶۸۱۳‬‬ ‫میلیارد تومان با نرخ بازدهی‪ ۳۷‬درصد عنوان کرد و‬ ‫گفت‪:‬نرخبازدهیحقوقصاحبانسهام‪ ۴۸‬درصد‬ ‫اســت که نسبت به ســال قبل مالی ‪ ۱۷‬درصد رشد‬ ‫داشــته اســت و ســود واقعی هر ســهم ‪ ۱۹۸۳‬ریال‬ ‫با تغییری ‪ ۴۲‬درصدی نسبت به عملکرد سال ‪۹۸‬‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل صدر تامین در ادامه به ظرفیت‬ ‫های بزرگ هلدینگ در اکتشاف و تولید طال اشاره‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬در دو ســال اینده تاصیکــو در عرصه‬ ‫تولید طال در کشور پیشرو خواهد بود و در مجموع‬ ‫دو مجموعه پارس تامین و طالی کردستان با ‪ ۵‬تن‬ ‫تولید مجموعا حدود‪ ۴۰‬درصد تولید طالی کشور را‬ ‫در دست خواهند داشت‪.‬‬ ‫ســلیمانی در بخش دیگــری از گــزارش خود به‬ ‫مبحــث جهش تولید اشــاره کرد و گفت‪ :‬بــا اجرای‬ ‫دقیــق برنام ههــا‪ ،‬نگهــداری و تعمیــرات‪ ،‬بهبــود و‬ ‫ارتقــای تکنولــوژی تــاش کردیــم حداکثــر ظرفیت‬ ‫اســمی شرکت ها فعال شوند تا بتوانیم در تحقق‬ ‫شــعار مقام معظم رهبری موفق باشیم‪ .‬بر همین‬ ‫اساس عملکرد سال‪ ۹۹‬نسبت به سال‪ ۹۸‬در حوزه‬ ‫فروش حدود ‪ ۹۹‬درصد افزایش یافته است و سود‬ ‫ناخالص تجمیعی شــرکت ها با ‪ ۱۲۹‬درصد رشــد و‬ ‫ســود خالص تجمیعی شــرکت ها ‪ ۱۴۴‬درصد رشد‬ ‫داشته اســت و همزمان صادرات شرکت ها نسبت‬ ‫به سال پیشین ان رشد حدود ‪ ۱۴‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در‬ ‫ادامه به تشریح عملکرد مالی هلدینگ پرداخت و‬ ‫تاکید کرد در این حوزه نیز مجموعه با رشد مناسبی‬ ‫را نشــان مــی دهد از جمله ســود ناخالص تلفیقی‬ ‫هلدینــگ ‪ ،۲۷۷۰‬ســود عملیاتی تلفیقی هلدینگ‬ ‫‪ ۶۳۹۱‬و سود خالص ‪ ۶۱۴۷‬میلیارد تومانی ناشی از‬ ‫همینرشدقابلتوجهاست‪.‬‬ ‫ســلیمانی در ادامــه بــه شــاخص هــای کلیــدی‬ ‫عملکرد مجموعه اشــاره کرد و گفت‪ :‬حاشیه سود‬ ‫خالــص ‪ ۹۱‬درصــدی و حاشــیه ســود عملیاتــی ‪۹۵‬‬ ‫درصدی از شاخص های کلیدی یک سال اخیر است‬ ‫کهنشان گر عملکردمثبتمجموعهبودهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در‬ ‫ادامه به دســتاوردهای کلیــدی مجموعه پرداخت‬ ‫و گفــت‪ :‬افزایــش ‪ ۷۱‬درصدی درامدهای عملیاتی‬ ‫تلفیقی‪ ،‬افزایش ‪ ۱۲۰‬درصدی سود خالص‪ ،‬افزایش‬ ‫حاشیه سود خالص از ‪ ۷۱‬به ‪ ۹۱‬درصد در سال ‪،۹۹‬‬ ‫افزایــش نــرخ بازدهــی دارایی هــا بــه ‪ ۳۷‬درصد و‬ ‫افزایش بازده حقوق صاحبان سهم به ‪ ۴۸‬درصد‪،‬‬ ‫افزایش‪ ۳۲‬درصدی ارزش پرتفوی بورسی هلدینگ‬ ‫و افزایش ‪ ۳۳‬درصدی خالص داریی ها بخشــی از‬ ‫دستاوردهای مجموعه در یک سال اخیر است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اخــذ پروانــه بهــر بــرداری معــدن‬ ‫دولومیــت نهاونــد‪ ،‬عملیاتــی کــردن برداشــت از‬ ‫معــدن و احــداث کارخانــه طــای کردســتان‪ ،‬اخذ‬ ‫گواهــی کشــف بزرگتریــن معدن طــای کشــور در‬ ‫سیســتان‪ ،‬انجــام مطالعات اکتشــافی تکمیلــی در‬ ‫معــدن پلی متال طالمســی انــارک‪ ،‬اخذ مجــوز دو‬ ‫محدوده معدنی توسط شرکت زغال پرورده طبس‬ ‫و اخذ پروانه بهر برداری معدن بتونیت ســرایان را‬ ‫از دســتاوردهای کلیــدی هلدینــگ در حوزه معدن‬ ‫عنوانکرد‪.‬‬ ‫ســلیمانی در پایــان گــزارش تفصیلــی خــود بــه‬ ‫سهامداران تاکید کرد‪ :‬طالی کردستان پس از ‪ ۶‬سال‬ ‫به مرحله کسب مجوز رسید و ما در عرض ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫این پروژه را به مرحله بهره برداری می رسانیم‪.‬‬ ‫وی افزایش ســرعت اجرای پروژه ها را نشــان از‬ ‫این دانست که هلدینگ صدر تامین در حوزه های‬ ‫مختلــف فعالیت خــود صاحب دانش فنی شــده‬ ‫اســت و در ایــن بــاره گفت‪ :‬اکتشــافات‪ ،‬حفــاری و‬ ‫فر اوری در هلدینگ صدر تامین تخصصی خواهد‬ ‫شد و این موضوع توسط مهندسان داخلی صورت‬ ‫می پذیرد‪ .‬ســلیمانی به ســهامداران وعــده داد‪ :‬تا‬ ‫پایــان ســال ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان پــروژه افتتاح می‬ ‫شــود و احداث طالی کردستان و طالی سیستان و‬ ‫بلوچستان نیز اغاز خواهد شــد‪ .‬راه اندازی شرکت‬ ‫حفاری و مدیریت بهینه پرتفو از دیگر وعده های‬ ‫سلیمانیبهسهامدارانبود‪.‬‬ ‫پس از ســخنان مدیرعامل صدر تامین‪ ،‬گزارش‬ ‫حســابرس مســتقل و بازرس قانونی قرائت شــد و‬ ‫اعضای هیئت رییسه مجمع به سواالت حسابرس‬ ‫و هم چنین سهامداران پاسخ دادند‪.‬‬ ‫در نهایــت مصوبات جلســه با تاییــد حاضران‬ ‫قرائــت و نهایــی شــد از جمله ســود قابل تقســیم‬ ‫شــرکت معــادل ‪ ۲۵۵۷۵‬میلیــارد ریــال عنوان شــد‬ ‫و پیشــنهاد تقســیم ‪ ۸۲۵‬ریال به ازای هر سهم به‬ ‫تصویبرسید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تفکیک حوزه راه و شهرسازی از نگاه علم اقتصاد‬ ‫رئیس اداره طرح های توسعه شهری و معماری‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان اثــرات‬ ‫تفکیک حوزه راه و شهرسازی را در قالب سه زمینه ی‬ ‫منتخبعلمیاقتصادتوضیحداد‪.‬‬ ‫بــه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی‬ ‫حهــای‬ ‫(اصفهــان)؛ علــی هنــردان رئیــس اداره طر ‬ ‫توســعه شــهری و معماری اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫استاناصفهاندر تحلیلو بررسیاقتصادیموضوع‬ ‫تفکیک مدیریت کالن اجرایی کشور در حوزه راه و‬ ‫شهرسازی اظهار کرد‪ :‬در این رابطه باید به این نکته‬ ‫اساسیتوجه کرد کهمباحثعلمیاقتصادتاحدی‬ ‫مستقل و متفاوت از مباحث مالی هستند چرا که‬ ‫در اقتصاد عالوه بر بحث قیمت و کمیت مباحثی‬ ‫تهــا‪ ،‬کارایی بلندمــدت عوامل و‬ ‫چــون شــبه قیم ‬ ‫تعادلبینمنابعو نیازهانیز مدنظر است؛بنابراین‬ ‫تحلیل اثرات تفکیک مدیریت کالن اجرایی کشور‬ ‫صرفا به‬ ‫در حوزه راه و شهرسازی از نگاه اقتصادی ً‬ ‫اثرات هزینه ای و بودجه توجه نداشــته و مباحثی‬ ‫چون کاراییبلندمدتعواملو مدیریتبهینهامور‬ ‫را نیز مدنظر دارد‪.‬‬ ‫یتــوان در‬ ‫وی افــزود‪ :‬اثــرات ایــن تفکیــک را م ‬ ‫قالب سه زمینه ی منتخب علمی اقتصاد شامل‪-1 :‬‬ ‫اصل بازده نزولی ناشی از مقیاس‪ -2‬تحلیل منحنی‬ ‫امکانات‪-3‬اصلتقسیمکار وتخصصیگرایی‪،‬مورد‬ ‫توجهو تحلیلقرار داد‪.‬‬ ‫رئیس اداره طرح های توسعه شهری و معماری‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان در خصوص‬ ‫اولین زمینه ی بررســی‪ ،‬یعنی تحلیل بر اســاس اصل‬ ‫بــازده نزولی ناشــی از مقیاس گفــت‪ :‬این اصل بیان‬ ‫می دارد بنگاه ها و موسســات (تولیدی و خدماتی)‬ ‫تا حدی هر چقدر بزرگتر می شوند هزینه های تولید‬ ‫یشــود در واقــع بــا کاربرد‬ ‫ا نهــا هــم کــم و کمتــر م ‬ ‫نهاده های متغیر در مقابل نهاد ههــای ثابت‪ ،‬ابتدا‬ ‫بازده با نرخ افزاینده ای افزایش می یابد تا جایی که‬ ‫هزینهتولیداخرینستاندهبرابر هزینهمتوسطتولید‬ ‫کلستانده هامی شود‪،‬اماچنانچهمقیاساز اینحد‬ ‫فراتر رودهزینه هاافزایشیافتهبهطوریکههر واحد‬ ‫اضافیاز عواملتولیدبهمقدار کمتریاز واحدقبلی‬ ‫به تولید کل می افزاید و بنگاه دچار کاهش بهره وری‬ ‫و کارایی می شود‪.‬وی افزود‪ :‬این اصل به ما می اموزد‬ ‫که باید از گسترش بیش از حد بنگاه ها و موسسات‬ ‫(تولیدیو خدماتی)اجتناب کردهو حدبهینهرانگه‬ ‫داریم‪.‬وی با بیان اینکه شاید به راحتی نتوان با اصل‬ ‫بازده نزولی ناشی از مقیاس‪ ،‬کاهش عملکرد وزارت‬ ‫راه و شهرسازی را تحلیل و اندازه بهینه ان را مشخص‬ ‫کــرد اذعان داشــت‪ :‬این اصل می تواند هــادی ما در‬ ‫این موضوع باشد که بزرگی و حجم باالی وظایف‬ ‫وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬کاهــش کارایــی را موجــب‬ ‫شده و یا در بلندمدت می شود‪.‬هنردان در خصوص‬ ‫دومینزمینه یاقتصادیبررسیموضوع‪،‬یعنیتحلیل‬ ‫بر اساس منحنی امکانات تولید گفت‪ :‬این منحنی‬ ‫یک منحنی شناخته شده در اقتصاد است که به ما‬ ‫نشان می دهد اگر کل منابع در اختیار تولید دو کاال‬ ‫یاخدماتقرارگیردرابطه ایمعکوسبینمیزانتولید‬ ‫ان هاحاکممی شودبهاینمعنیکهباتوجهبهثابت‬ ‫بودنامکانات‪،‬تولیدبیشتر کاالیاولفرصتکمتری‬ ‫را برای تولید کاالی دوم و بالعکس ایجاد کرده‪.‬وی‬ ‫بیانداشت‪:‬بر ایناساسبحثهزینهفرصتپیش‬ ‫می ایــد‪ ،‬زمانــی که کاالهــا و یا خدمــات از همگنی‬ ‫مناسبیبرخوردارنباشندمنحنیامکاناتحالتتعقر‬ ‫پیدا کرده که این تعقر و نابهینگی ناشی از بیکاری‬ ‫پنهان است‪ ،‬این بیکاری در واقع ناشی از جابجایی‬ ‫عوامل و فرصت تطبیق پذیری اســت‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫طرح های توســعه شــهری و معماری اداره کل راه و‬ ‫شهرسازیاستاناصفهان گفت‪:‬فرض کنیدیکمدیر‬ ‫یا کارشناس از بخش مسکن و شهرسازی به بخش‬ ‫راه ورود پیدا کند بنابراین مدت زمانی که الزم است‬ ‫ایشانتجربهکسبکردهو در شغلجدیدکارازموده‬ ‫شــود در واقــع پدیــده بیــکاری روی داده و منحنــی‬ ‫امکاناتدچارنابهینگیمی شود‪.‬برایناساستجمیع‬ ‫دو دســتگاه تخصصی که دارای خدمات تخصصی‬ ‫جداگانهوهر چندمرتبطباهمهستنددر یکبنگاه‬ ‫و موسســه منجر به بیکاری پنهان عوامل و کاهش‬ ‫کاراییمی شود‪.‬ویدرخصوصسومینزمینهمنتخب‬ ‫جهت بررسی تحلیل تفکیک حوزه راه از شهرسازی‬ ‫کهتحلیلبر اساساصلتقسیمکار و تخصص گرایی‬ ‫است‪.‬عنوانکرد‪:‬موضوعتقسیمکار وتخصص گرایی‬ ‫در سال‪ 1776‬مبر اساسمطالعاتاداماسمیتوارد‬ ‫مطالعاتعلماقتصادشد‪.‬ا‬ ‫خـــبر‬ ‫معاون گمرک اعالم کرد‬ ‫ترخیص یکسره داروهای کرونا از پای پرواز‬ ‫معاون گمرکایراناعالم کرد کهدر جلسهبرگزار‬ ‫شــده معاونان دادستان با نمایندگان دستگاه ها و‬ ‫وزارتخانه هایمختلفچندینتصمیماتخاذشدکه‬ ‫یکی از ان ها ترخیص هرچه سریع تر همه داروها و‬ ‫مواد اولیه دارویی مرتبط با کرونا و حمل یکســره‬ ‫ان ها از پای پرواز مانند واکسن کروناست‪.‬‬ ‫مهردادجمالارونقیدر حاشیهبازدیدمعاونین‬ ‫دادســتان تهــران از انبارها و ســردخانه های گمرک‬ ‫فــرودگاه امــام خمینــی (ره) در گفت وگو با ایســنا‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬بــر اســاس تصمیمــات اتخاذ شــده در‬ ‫جلســه از ایــن به بعــد داروهای مرتبط بــا کرونا و‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز در این زمینه مانند واکسن به‬ ‫صورت یکسره از پای پرواز حمل و ترخیص خواهد‬ ‫شــد و مراحــل اداری ترخیــص کاال پــس از رســیدن‬ ‫ان به دســت مراکز مورد نظر مانند بیمارســتان ها‪،‬‬ ‫داروخانه هاو غیرهانجاممی گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی دیگر از تصمیمات اتخاذ شده‬ ‫در جلســه دادســتانی با نمایندگان وزارتخانه های‬ ‫بهداشــت‪ ،‬جهــاد کشــاورزی و صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت و غیــره که در محــل گمرک فــرودگاه امام‬ ‫خمینی (ره) برگزار این بود که تا پایان هفته تکلیف‬ ‫همــه اقــام دارویــی (به غیــر از کرونا) موجــود در‬ ‫ســردخانه هــای گمرک فــرودگاه امام خمینــی (ره)‬ ‫روشــن شــود‪ .‬بر این اساس مقرر شد تا شنبه هفته‬ ‫اینــده امــار و ارقام مرتبــط با همه کاالهای مرتبط‬ ‫با حوزه دارو و بهداشــت و درمان اســتخراج شــده‬ ‫و موانع ترخیص ان برطرف شــود‪ .‬از ســویی دیگر‬ ‫کاالهــای فراوانــی بــه غیــر از ملزومــات بهداشــتی‬ ‫و درمانــی ماه هاســت در گمــرک باقــی مانــده کــه‬ ‫دادستانی دستور داد که تکلیف ان ها را نیز به یک‬ ‫ماهمشخصکنیم‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬گرچه همــه کاالهایی که به‬ ‫گمرک وارد می شــود باید هرچه ســریعتر ترخیص‬ ‫شــود اما اقالم و کاالهای دارویی به ویژه در حوزه‬ ‫کرونا حتی یک روز هم نباید در گمرک باقی بمانند‬ ‫چرا که وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی‬ ‫و کادر درمانــی بــه ان نیــاز دارد‪ ،‬بنابرایــن تصمیــم‬ ‫گرفتیم تا دیگر هیچ دارویی به ویژه در حوزه کرونا‬ ‫در انبارهای گمرک تخلیه نشود و همه ان ها از پای‬ ‫پرواز بهصورتحملیکسرهترخیصشود‪،‬بنابراین‬ ‫همــه صاحبــان کاال از ایــن به بعد می بایســت در‬ ‫هنگام وارد شدن داروها و مواد اولیه دارویی مرتبط‬ ‫با کرونا در پای پرواز حضور داشته باشند و نسبت‬ ‫به ترخیص کاالی خود در همان لحظه اقدام کنند‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫اقدامات ذوب اهن اصفهان‬ ‫برای واکسیناسیون‬ ‫کارکنان این شرکت‬ ‫دکتــر اجدانــی رئیــس بیمارســتان شــهید مطهــری‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان از اقدامــات صــورت گرفته جهت‬ ‫واکسیناسیون کارکنان این مجتمع عظیم صنعتی در دو‬ ‫بخــش خبــر داد و گفت‪ :‬بخش اول مربــوط به تزریق‬ ‫واکسنمطابقجدولسنیتعیینشدهوزارتبهداشت‬ ‫در واحد اورژانس کارخانه است که از روز یک شنبه ‪۲۴‬‬ ‫مرداد ماه شروع میشود‪ .‬وی افزود‪ :‬بخش دوم مربوط‬ ‫به واکسیناسیون بدون محدودیت سنی است‪ .‬در این‬ ‫خصوص پس از پیگیری های مکرر شرکت پویش درمان‬ ‫و مصوبات هیئت مدیره شرکت ذوب اهن‪ ،‬توافقاتی با‬ ‫وزارت بهداشت و درمان انجام شد و مقررگردید سهمیه‬ ‫ای جدا گانه برای شرکت ذوب اهن اصفهان در صورت‬ ‫تخصیص در نظر گرفته شود تا بدون محدودیت سنی‬ ‫واکسیناسیونانجام گردد‪.‬دکتر اجدانیاظهار داشت‪:‬بر‬ ‫همین اساس اسامی کلیه همکاران به وزارت بهداشت‬ ‫ارائه شد تا برای تک تک پرسنلی که واکسن نزده اند‪،‬‬ ‫واکســن در نظــر گرفته شــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬در این راســتا‬ ‫شــرکت پویــش درمان برنامه ریــزی الزم را در ســه مرکز‬ ‫جهت جلوگیری از ازدحام انجام داده که به ترتیب مرکز‬ ‫طــب کار‪ ،‬مرکز پایش ســامت و اورژانس کارخانه می‬ ‫باشــند‪ .‬الزم به ذکر اســت واکسیناسیون همه رده های‬ ‫سنیشرکتمطابقبااعالمزمانبندیتوسطمعاونت‬ ‫درمان شهرســتان لنجان می باشــد که در این خصوص‬ ‫اطالع رسانی های الزم صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫صرفه جویی ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫گاز در مادر صنعت‬ ‫فوالد ایران‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان بــا تولیــد و مصــرف گاز هــای‬ ‫فراینــدی عالوه بر خودکفایی در مصرف برق ســاالنه‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬درصد در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی‬ ‫می کنــد‪ .‬مدیــر انــرژی و بهینه ســازی مصرف ســوخت‬ ‫شــرکت ذوب اهن گفت‪ :‬ســاالنه در این واحد تولیدی‬ ‫بیــش از ‪ ۸۰۰‬میلیــون متــر مکعــب گاز فراینــدی تولید‬ ‫می شود که با این میزان تولید‪ ،‬دغدغه قطع یا کاهش‬ ‫حامل های انرژی را نخواهیم داشــت‪ .‬اصغر امینی ‪۷۵‬‬ ‫درصد از تولید فوالد در دنیا را از طریق روش کوره بلند‬ ‫بیان کرد و گفت‪ :‬با استفاده از این روش صرفه جویی‬ ‫باالی ‪ ۶۰‬درصد در حامل های انرژی به دســت می اید‪،‬‬ ‫در حالی که در کشورمان تنها‪ ۱۰‬درصد از این روش برای‬ ‫تولید فوالد و ‪ ۹۰‬درصد از روش احیای مستقیم استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تغییرات در هیات مدیره‬ ‫باشگاه ذوب اهن اصفهان‬ ‫طی جلسه ای از دو عضو هیات مدیره باشگاه ذوب‬ ‫اهن اصفهان تکریم و دو عضو جدید این هیات مدیره‬ ‫معرفیشدند‪.‬باجداییرسولکربکندیومهدیبهرامی‬ ‫از هیات مدیره باشگاه ذوب اهن مهندس یزدی زاده در‬ ‫احکامی‪،‬مرتضییزدخواستیعضوموظفهیاتمدیره‬ ‫شرکتسهامیذوباهنو بهزاد کرمیمعاونبازاریابی‬ ‫و فروش کارخانه ذوب اهن را به عنوان اعضای جدید‬ ‫هیات مدیره باشــگاه معرفی و منصوب کرد‪ .‬مهندس‬ ‫مرتضی یزدخواســتی پیش از این سابقه مدیرعاملی و‬ ‫نائبرییسهیاتمدیرهشرکتصبافوالدخلیجفارس‪،‬‬ ‫عضویــت در هیات مدیره شــرکت های فوالد تکنیک‪،‬‬ ‫قائم رضا‪ ،‬متک‪ ،‬نصب قائم‪ ،‬مهندسی و مشاور بیدک‪،‬‬ ‫فــوالد اکســین و همچنیــن مدیرعامــل و رییس هیات‬ ‫مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان را در‬ ‫کارنامهکاریخودثبتنمودهاست‪.‬مهندسبهزادکرمی‬ ‫نیز ریاست هیات مدیره شرکت تارابگین و فوالد راوند‬ ‫خاورمیانه و همچنین عضویت در هیات مدیره شرکت‬ ‫بورس کاالی ایران را در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫‪ ۳۱‬مرداد‪ ،‬اخرین مهلت‬ ‫ارائه اظهارنامه مالیاتی‬ ‫معاون درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫گفت‪:‬به استنادمصوبهستادملیمدیریتکرونااشخاص‬ ‫حقوقــی و صاحبان درامد امالک اجاری تــا‪ ۳۱‬مردادماه‬ ‫مهلت دارند که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند‪ .‬به‬ ‫گزارشایرناازسازمانامورمالیاتیکشور‪«،‬محمدمسیحی»‬ ‫بابیاناینکهمطابققانونمالیات هایمستقیم‪۳۱،‬تیرماه‬ ‫اخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و‬ ‫صاحبان امالک اجاری اســت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به استناد‬ ‫مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا‪ ،‬مهلت ارائه اظهارنامه‬ ‫مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درامد امالک اجاری‬ ‫تا پایان مردادماه تمدید شده است و بر همین اساس روز‬ ‫یکشنبه(‪۳۱‬مردادماه)اخرینمهلتبرایتسلیماظهارنامه‬ ‫مالیاتی خواهد بود‪ .‬وی افزود‪ :‬براساس مصوبه یادشده‪،‬‬ ‫موعدهای مقرر در مواد ‪ ۵۷ ،۸۰ ،۱۱۰ ،۱۱۶‬و ‪ ۱۲۶‬قانون‬ ‫مالیات هایمستقیمکهمهلتانقضایتسلیماظهارنامه‬ ‫مالیاتیو سررسیدپرداختمالیاتانهاتاتاریخ‪ ۳۱‬تیرماه‬ ‫ماه امسال است به مدت یک ماه تمدید شد‪ ،‬همچنین‬ ‫همــه مهلت هــای رســیدگی ســال های قبل کــه انقضای‬ ‫ان ها از تاریخ‪ ۳۱‬تیرماه تا‪ ۳۱‬شهریورماه امسال است به‬ ‫مدت یک ماه تمدید می شود‪ .‬مسیحی با تاکید بر اینکه‬ ‫برخورداری از هر نوع تسهیالت و معافیت های مالیاتی‬ ‫منوطبهتسلیماظهارنامهمالیاتیدر موعدمقرر قانونی‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬فعاالن اقتصادی به منظور بهره مندی از‬ ‫مشوق های قانونی نرخ صفر یا هر نوع تسهیالت دیگر‬ ‫بایداظهارنامهمالیاتیخودراتاروز یکشنبه(‪۳۱‬مردادماه)‬ ‫ســال جــاری به صورت الکترونیکــی از طریق درگاه ملی‬ ‫مالیات بــه ادرس ‪ WWW.INTAMEDIA.IR‬ارســال و‬ ‫مالیاتخودراپرداختکنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫االینده های هوا و صوت‬ ‫ایستگاه های ‪ TBS‬درگاز‬ ‫گلستان اندازه گیری شد‬ ‫رئیــس امــور ‪ HSE‬شــرکت گاز اســتان گلســتان در‬ ‫مصاحبه با پایگاه اطالع رسانی شرکت‪ ،‬از انجام برنامه‬ ‫انــدازه گیــری االینده های هوا و صوت محیط زیســتی‬ ‫ایستگاههای ‪ CGS‬و ‪ TBS‬خبر داد‪ .‬وی افزود‪ :‬مطابق‬ ‫روال هر ساله و در راستای اجرای ایین نامه خود اظهاری‬ ‫در پایــش الودگــی محیــط زیســت و اجــرای الزامــات‬ ‫استاندارد ‪ ،14001- ISO‬االینده های محیط زیستی این‬ ‫شرکتتوسطازمایشگاهمعتمدسازمانحفاظتمحیط‬ ‫زیستاندازه گیریمیشود‪.‬مهدیضمیریتصریح کرد‪:‬‬ ‫پــس از انــدازه گیری االینده های محیط زیســتی که در‬ ‫اســفندماه ‪ 99‬انجام پذیرفت‪ ،‬بمنظور بررســی واتخاذ‬ ‫تصمیمدرخصوصنحوهرفععدمانطباقهایموجود‪،‬‬ ‫کمیته تخصصی محیط زیست تشکیل و مقرر شد پس‬ ‫از تغییراتفرایندیو مهندسیانجامشدهمجددانقاط‬ ‫االینــده مــورد اندازه گیــری قرار گیرد که این مهم نیز در‬ ‫تیرمــاه ‪ 1400‬انجام شــد کــه در این رابطه نتایج حاصله‬ ‫نشــان دهنده اثربخش بودن اقدامات انجام شده می‬ ‫باشد‪ .‬رئیس امور ‪ HSE‬گاز گلستان اظهارداشت‪ :‬پایش‬ ‫های مذکوردرســطح اســتان و در ایســتگاههای ‪ TBS‬و‬ ‫‪ CGS‬صورتپذیرفتهاست کهبااقداماتصورت گرفته‬ ‫از ســوی واحدهــای بهره بــرداری و مهندســی و اجرای‬ ‫طرحهای شرکت‪ ،‬نتایج بدست امده درمرحله دوم که‬ ‫در ایستگاههای دارای عدم انطباق انجام شده‪ ،‬کاهش‬ ‫االینده ها را نشان می دهد‪.‬‬ ‫استان قزوین پایلوت‬ ‫کشوری مدیریت ارتباط با‬ ‫مشتریان ابفا‬ ‫قزویــن‪ -‬رویدادامــروز‪ :‬مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب اســتان قزوین گفــت‪ :‬با پیشــتازی در راه‬ ‫انــدازی و موفقیــت ســامانه مدیریــت ارتبــاط بــا‬ ‫مشــتریان (‪ )CRM‬در ایــن شــرکت‪ ،‬از ســوی دفتــر‬ ‫فــن اوری اطالعات و امنیت فضای مجازی وزارت‬ ‫نیرو‪ ،‬اســتان قزوین به عنوان پایلوت کشــوری این‬ ‫طــرح معرفــی شــد‪ .‬داراب بیرنونــدی افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫اقــدام حاصــل تالشــهای بــی وقفــه همــکاران در‬ ‫معاونــت در امــد و خدمــات مشــترکین‪ ،‬دفتــر فن‬ ‫اوری اطالعات و دفتر ارتباط با مشــتریان شــرکت‬ ‫اب و فاضالب بوده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سامانه‬ ‫مذکــور تســهیل و تســریع در خدمــت رســانی بــه‬ ‫مردم را در پی داشــته و خدمات ‪ 22‬گانه شــرکت‬ ‫را بــر اســاس عقــد قــرارداد بــا دفاتــر پیشــخوان‬ ‫دولــت ارائــه مــی دهــد‪ .‬وی تصریح کــرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضــر بانــک اطالعاتی امور مشــترکین شــرکت‪ ،‬از‬ ‫چهــار درگاه متنــوع شــامل ســایت اینترنتــی‪ ،‬دفاتر‬ ‫پیشــخوان‪ ،‬ســامانه ‪ ۱۲۲‬و تلفــن همراه مشــترکین‬ ‫تغذیه شــده و به تناســب درخواســت هر مشــترک‬ ‫خدمات می دهد‪ .‬بیرانوندی یاد اور شــد‪ :‬در یک‬ ‫اقــدام نوین از ســامانه احراز هویت ســازمان ثبت‬ ‫احوال کشــور و درگاه بانکی شاپرک نیز بهره گیری‬ ‫شــده تــا کلیــه امور به صــورت متمرکز و با ســرعت‬ ‫بیشتری صورت گیرد‪.‬‬ ‫مدیــر عامل شــرکت اب و فاضالب اســتان قزوین‬ ‫اعــام کــرد‪ :‬امــکان مشــاهده‪ ،‬چــاپ و پرداخــت‬ ‫قبــوض اب بها از طریق درگاه شــاپرک‪ ،‬مشــاهده‬ ‫ســوابق کنتــور‪ ،‬تولیــد کارتابــل شــخصی بــرای‬ ‫مشــترکین‪ ،‬احــراز هویت‪ ،‬امکان ثبت درخواســت‬ ‫و ارسال مدارک‪ ،‬نظرسنجی و ارسال اعالم قطعی‬ ‫هــا از جملــه خدمات ســامانه مدیریــت ارتباط با‬ ‫مشــتریان (‪ )CRM‬اســت‪ .‬گفتنی اســت مشــترکین‬ ‫جهــت بهــره گیــری از خدمــات مذکور مــی توانند‬ ‫بــه ســایت شــرکت اب و فاضــاب اســتان قزویــن‬ ‫بــه ادرس ‪WWW.ABFAQAZVIN.IR‬‬ ‫مراجعــه کنند‪.‬‬ ‫تبریک مدیرعامل شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق گلستان‬ ‫به مناسبت روز خبرنگار‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان ضمن‬ ‫تبریــک به خبرنگاران و سرپرســتان روزنامــه اظهار کرد‪:‬‬ ‫مــردم مــا نســبت بــه ســال های گذشــته اگا هتــر و در‬ ‫تصمیم گیریتواناتر هستندواینمی تواندبهدلیلوجود‬ ‫شــبکه های خبری و رسانه ها باشــد‪ .‬به گزارش شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق گلستان؛ علی اکبر نصیری با اشاره به‬ ‫این که رسانه ها باید هرچه بیشتر توسعه پیدا کنند و‬ ‫نقادانــه عمل کنند‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬نقد دقیق و غیردقیق و‬ ‫یا مشــفقانه و حتی مقرضانه مفید اســت و فرصتی را‬ ‫ایجاد می کند تا عملکرد دستگاه ها توضیح داده شود‬ ‫و با توضیح عملکرد دستگاه ها‪ ،‬قرض از میانه برخواهد‬ ‫خواســت‪ .‬وی در ادامــه گفت‪ :‬این یک تجربــه ازموده‬ ‫شدهاست که کشورهایی کهتوانستهانددر رقابتهای‬ ‫جهانی جلودار باشند یک بخش مهم ان به دلیل نقد و‬ ‫نقادی و نظارت ارباب جراید بوده است‪ .‬نصیری یاداور‬ ‫شد‪:‬انتظار مااز دستگاههاینظارتیاز جملهمطبوعات‬ ‫این است که دقیق باشند و براساس خبرنگاری پژوهشی‬ ‫عملکنند‪.‬مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقگلستاندر‬ ‫پایانخاطرنشانکرد‪:‬امیدواریمدستگاههایخبریحرفه‬ ‫ایتر شوندو باپیداکردنجایگاهبهتر‪،‬امنیتبیشتریدر‬ ‫تهیه اخبار داشته باشند‪ .‬شایان ذکر است که مدیرعامل‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق گلستان بهمراه سرپرست دفتر‬ ‫روابط عمومی به مناسبت روزخبرنگار ضمن حضور در‬ ‫دفاتر روزنامه ایران در گلستان‪ ،‬موسسه اصحاب رسانه‬ ‫و پایگاه خبری گلستان ما به نمایندگی از اصحاب رسانه‬ ‫استاناز خبرنگاراناینعرصهتجلیلبعملاورد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1142‬‬ ‫با حضور وزیر نفت‬ ‫سامانه درخواست فراورده های نفتی‬ ‫رونمایی شد‬ ‫ســامانه درخواست فراورده های نفتی (سدف)‬ ‫شرکتملیپخشفراورده هاینفتیکشور به عنوان‬ ‫بزرگترینسامانهمتمرکز خدماتعمومیدر کشور با‬ ‫حضور بیژنزنگنه‪،‬وزیر نفترونماییشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش‬ ‫فراورد ههــای نفتی ایران‪ ،‬به نقل از شــانا‪ ،‬ســامانه‬ ‫درخواســت فراورد ههــای نفتی (ســدف) با حضور‬ ‫بیــژن زنگنــه‪ ،‬وزیــر نفــت‪ ،‬کرامــت ویس کرمــی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی و‬ ‫فائزه منتظری‪ ،‬مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش‬ ‫رونماییشد‪.‬‬ ‫سدفدرگاهیالکترونیکیبرایپاسخگوییبه‬ ‫تقاضای سوخت به عنوان بزرگترین سامانه متمرکز‬ ‫ارائــه خدمات عمومی به مردم‪ ،‬زمینه ای مناســب‬ ‫بــرای ارائــه اطالعــات‪ ،‬ایجــاد ارتباطات و توســعه‬ ‫خدمات در حوزه «درخواست فراورده های نفتی»‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫به کارگیری و توسعه این سامانه در شرکت ملی‬ ‫پخشفراورده هاینفتیایرانسببایجادتغییرات‬ ‫و اصالحات عمده و ساختاری در فرایند درخواست‬ ‫فراورده هاینفتیشدهاست کهتمرکززدایی‪،‬بهبود‬ ‫کارایی‪ ،‬اثربخشــی و شــفافیت اطالعات از جمله‬ ‫دستاوردهایاینسامانهدر روندتوزیعالکترونیکی‬ ‫سوخت در کشور به شمار می ایند‪.‬‬ ‫ســدف بســتر الکترونیکی مناســبی بــرای ارائه‬ ‫اطالعــات‪ ،‬ایجــاد ارتباطات و توســعه خدمات در‬ ‫حــوزه «درخواســت فراورد ههــای نفتی» در کشــور‬ ‫ایجاد کرده اســت‪ ،‬به طوری که روزانه بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون لیتــر فراورد ههــای نفتی شــامل نفــت گاز‪،‬‬ ‫نفت سفید‪ ،‬نفت کوره‪ ،‬بنزین و گاز مایع از طریق‬ ‫این ســامانه بــه مصرف کنندگان تخصیــص داده و‬ ‫درخواس ـت های مربوط بــه فراورد ههــای نفتی در‬ ‫همه گروه های کاربردمصرفسوخت‪،‬از طریقاین‬ ‫سامانهثبتو رسیدگیمی شود‪.‬‬ ‫ثبت درخواســت توزیع روزانه ‪ ۲۰۳‬میلیون لیتر‬ ‫انــواع فراورده نفتی از طریق این ســامانه در ســال‬ ‫‪ ،۹۹‬صرفه جویی بســیار خیره کننده فراورده ناشی‬ ‫از عرضــه نشــدن ازاد در همــه فراورد ههــا‪ ،‬ارزش‬ ‫اقتصادی معادل هزینه ســاخت پاالیشگاهی ‪۱۵۰‬‬ ‫هــزار بشــکه ای در بــازه زمانــی ابتدای ســال ‪ ۹۷‬تا‬ ‫پایان ســال ‪ ،۹۹‬ارزش اقتصــادی ‪ ۲۵‬درصد باالتر از‬ ‫صادرات بنزین کشور در سال ‪ ۹۹‬و ارزش اقتصادی‬ ‫معــادل دوبرابــر یارانــه نقــدی خانوارهــا و نصف‬ ‫بودجه عمرانی کشــور در ســال ‪ ۱۴۰۰‬نشان دهنده‬ ‫اهمیت دستاوردهای اجرای این پروژه مهم ملی در‬ ‫حوزهدولتالکترونیکوتوزیعالکترونیکیسوخت‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫تعــداد مراجعه کنندگان در ســدف روزانه تا ‪۶۰‬‬ ‫هزار نفر بوده اســت و به طور میانگین روزانه یک‬ ‫هــزار کاربر در لحظه از ســامانه یادشــده اســتفاده‬ ‫می کنند؛ این ســامانه در مجمــوع ‪ ۳.۴‬میلیون نفر‬ ‫کاربــر داشــته اســت و ‪ ۳۹‬فراینــد در ان اجرایــی‬ ‫می شود؛ تعداد ‪ ۵۶‬دستگاه متولی در این سامانه‬ ‫فعالیت کرده اند و تعداد ‪ ۲۰‬دستگاه نیز به عنوان‬ ‫دستگاههمکار شرکتملیپخشفراورده هاینفتی‬ ‫ایرانشناختهمی شوند‪.‬‬ ‫توزیع ســوخت از طریق ســدف مانــع افزایش‬ ‫غیرمتعــارف مصــرف فراورد ههــای نفتــی در‬ ‫بخش های مختلف کشــور شــده و این روند سبب‬ ‫صــادرات ‪ ۹۶.۵‬میلیــون دالر نفت گاز بیشــتر‪۲.۹ ،‬‬ ‫میلیــون دالر نفت کوره بیشــتر‪ ۳۷.۱ ،‬میلیــون دالر‬ ‫بنزینبیشتر‪ ۴۷۳.۶،‬میلیوندالر نفتسفیدبیشتر‬ ‫در بازه زمانی ســال ‪ ۹۹‬و مقایســه با سال ‪ ۹۶‬شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تهــای قابــل‬ ‫ایــن ســامانه همچنیــن ظرفی ‬ ‫توجهــی را بــرای ایجــاد ارتباطــات الکترونیک بین‬ ‫دولــت و شــهروندان‪ ،‬دولــت بــا بخــش خصوصی‬ ‫و اجــزای مختلــف درون دولت با یکدیگــر‪ ،‬برقرار‬ ‫کرده اســت که از جمله مهمترین دستاوردهای ان‬ ‫یتــوان به مــواردی نظیر مدیریــت موثر مصرف‬ ‫م ‬ ‫ســوخت‪ ،‬پیشــگیری از عرضــه خــارج از شــبکه و‬ ‫مقابله با قاچاق فراورده های نفتی‪ ،‬شفاف سازی و‬ ‫اصالح فرایندهای تخصیص سوخت در حوزه های‬ ‫تســنجی درخواســت فراورده های‬ ‫مختلف‪ ،‬صح ‬ ‫نفتی‪ ،‬پیشــگیری از جعل اســناد و مدارک‪ ،‬تسهیل‬ ‫دریافــت اطالعــات و ارائه خدمت به شــهروندان‬ ‫در حــوزه درخواســت فراورد ههــای نفتــی‪ ،‬ایجــاد‬ ‫شفافیت‪ ،‬تســهیل و تســریع در اجرای فرایندهای‬ ‫مربوطه‪ ،‬کاهش هزینه ها از طریق ادغام و حذف‬ ‫ســامانه های اضافی یا موازی‪ ،‬بررســی کارشناسی و‬ ‫دقیق الگوهای مصرف سوخت اشاره کرد‪.‬‬ ‫بازنگــری نقــش و ســطح دسترســی کاربــران‪،‬‬ ‫فســازی هویــت کاربــران ســامانه و تعییــن‬ ‫شفا ‬ ‫دسترســی موردنیاز‪ ،‬بازنگری و توســعه کاربردهای‬ ‫مصارف سوخت‪ ،‬بازنگری و بهبود فرایندها‪ ،‬اتصال‬ ‫سامانه هایسازمان هایمتولی‪،‬اتصالسامانه های‬ ‫ســازمان های همــکار‪ ،‬پیاد هســازی طــرح توزیــع‬ ‫الکترونیــک ســوخت‪ ،‬الکترونیکی کردن فهرســت‬ ‫برگشــتی‪ ،‬اتصــال ســامانه های فــروش فــراورده و‬ ‫انبارهاینفتشرکتملیپخشفراورده هاینفتی‬ ‫ایرانبهسدف‪،‬ایجادفرایندراستی ازماییمشتریان‬ ‫و متولیان از طریق فناوری رمز یکبار مصرف‪ ،‬اتصال‬ ‫سامانههوشمندسوخت‪،‬سیستمیکردنمحاسبات‬ ‫ســهمیه ســوخت از جمله مزایای ســدف در کشور‬ ‫در مقایسه با سامانه قدیم تجارت اسان در توزیع‬ ‫فراورده های نفتی در کشور است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫طرح «همیار منابع اب» در استان قزوین اجرایی می شود‬ ‫قزوین ‪ -‬رویدادامروز‪ :‬معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت اب‬ ‫منطقه ای قزوین گفت‪ :‬در راستای ارتقای فرهنگ عمومی مدیریت‬ ‫مصرف بهینه اب در مدارس طرح«همیار منابع اب استان قزوین»‬ ‫با همکاری اموزش و پرورش در قزوین عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫مهندس منصوری در نشست مشترک با مدیران حوزه اموزش و‬ ‫پرورش استان هدف از اجرای این طرح را فرهنگ سازی در مدارس‬ ‫و امــوزش کــودکان و نوجوانــان جهــت مدیریــت بهینــه و صحیح‬ ‫مصرف اب در مدارس اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این مطلب که مردم ایران در ردیف پر مصرف‬ ‫ترین مردم کشورهای جهان قرار دارند اظهار داشت‪ :‬فرهنگ غلط‬ ‫موجب شده با بحران هایی در مقاطع مختلف روبرو شویم و اگر‬ ‫بخواهیم این وضعیت را کنترل کنیم به فرهنگ سازی نیازمندیم‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد‪ :‬در ســالهای گذشته با اجرای طرح دانش اموزی‬ ‫نجات اب (داناب) برای اشنایی نوجوانان با اهمیت منابع ابی و‬ ‫صیانت از ان به نتایج خوبی رســیدیم و در ســال تحصیلی جدید‬ ‫نیز در صددهستیم «طرح همیاران منابع ابی استان قزوین» را در‬ ‫مقطع ابتدایی و متوسطه اجرایی کنیم‪ .‬منصوری ادامه داد‪ :‬هدف‬ ‫ما این است که با همراهی و همفکری مسئوالن اموزش و پرورش‬ ‫تفکــر و بــاور صرفــه جویی و مصرف درســت را در میان کودکان و‬ ‫نوجوانان نهادینه کنیم تا فرزندان ما از سنین کودکی یاد بگیرند که‬ ‫چگونه اب و برق را باید مصرف کنند‪.‬‬ ‫معــاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت اب منطقه ای اســتان‬ ‫قزویــن گفــت‪ :‬در طــرح همیــاران منابــع اب از ظرفیــت معلمــان‪،‬‬ ‫فرهنگیــان و دانــش امــوزان اســتفاده خواهیم کرد و با تهیه بســته‬ ‫های اموزشی و تولید محتوای غنی و تاثیرگذار مقدمات اجرای این‬ ‫طرح را مهیا می کنیم‪.‬مدیرکل اداره اموزش و پرورش استان قزوین‬ ‫هــم در این نشســت با اشــاره به اهمیت اجــرای طرح همیارمنابع‬ ‫اب گفت‪ :‬رویارویی با موضوعات مهم و حساسی همچون بحران‬ ‫خشکسالی‪ ،‬کاهش منابع اب زیرزمینی‪ ،‬فرو نشست زمین و شوری‬ ‫منابع ابی باید برای مردم و دانش اموزان تبیین شــود و این طرح‬ ‫می تواند نتایج خوبی در مدارس داشته باشد‪.‬‬ ‫حسنعلی اصغری افزود‪ :‬مصرف بی رویه و سنتی اب در بخش‬ ‫کشاورزی‪ ،‬حفر چاههای غیرمجاز‪ ،‬اضافه برداشت از چاهها‪ ،‬تداوم‬ ‫کشــت های اب بر‪ ،‬از عوامل مهم در اســیب رســیدن به منابع اب‬ ‫زیرزمینی است و باید دنبال نقشه راه باشیم تا مشکالت کمتر شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که کم هزینه ترین راه برای اصالح الگوی‬ ‫مصرف‪ ،‬اموزش و فرهنگ سازی است اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫بیش از ‪ 230‬هزار دانش اموز در شبکه شاد حضور دارند و شرکت‬ ‫اب منطقه ای می تواند با تولید محتوای تاثیرگذار و غنی و پخش‬ ‫در این شبکه به دستاوردهای فرهنگی خود دست یاید‪.‬‬ ‫مدیــر روابط عمومی شــرکت اب منطقــه ای قزوین نیز در این‬ ‫نشست اظهارداشت‪ :‬طرح دانش اموزی نجات اب بیش از ‪ 7‬سال‬ ‫در استان در حال اجرا است و مهمترین هدف از اجرای این طرح؛‬ ‫ارتقای ســطح اگاهی های عمومی و ســواد ابی در میان جوانان و‬ ‫نوجوانان در حوزه منابع ابی است‪.‬‬ ‫خواجوی افزود‪ :‬امســال به دلیل شــیوع ویروس کرونا و مجازی‬ ‫شدن بسیاری از فعالیتها و غیر حضوری بودن کالس های اموزشی‬ ‫سعی کردیم با برگزاری وبینار اموزشی و تولید محتوا جهت انتشار‬ ‫در سامانه شاد و فضای مجازی به غنای این طرح کمک کنیم که‬ ‫نتیجه ان کسب رتبه برتر کشوری در زمینه اجرای طرح های داناب‬ ‫و گســترش ســواد ابی برای شــرکت اب منطقه ای قزوین در ســال‬ ‫تحصیلی ‪ 1400-99‬بوده است‪.‬‬ ‫وی اظهــار امیــد واری کــرد‪ :‬بــا بهــره گیــری از تجــارب اجــرای‬ ‫طرح داناب و گســترش ســواد ابی و بهره گیری از توان کارشناســان‬ ‫توانمند اموزش و پرورش طرح «همیارمنابع ای استان قزوین» نیز با‬ ‫موفقیت در استان اجرایی شود و به اهداف تعیین شده و صیانت‬ ‫از منابع ابی استان دست یابیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫لوله گذاریدریاییطرحپایانهنفتیجاسکتکمیلشد‬ ‫مجــری طــرح پایانه نفتی جاســک از تکمیل‬ ‫عملیــات لوله گذاری دریایی ایــن طرح در دریای‬ ‫عمان خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنا از شــرکت نفــت و گاز پارس‪،‬‬ ‫وحید مالکی با اشاره به تکمیل اخرین رشته خط‬ ‫لوله دریایی پایانه نفتی جاسک گفت‪ :‬با اجرای‬ ‫اخرین شــاخه از این رشته خط لوله ‪ ۳۶‬اینچ در‬ ‫بســتر دریا‪ ،‬لوله گذاری دریایی طرح پایانه نفتی‬ ‫جاسک به طور کامل پایان یافت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اتمــام عملیــات‬ ‫شــورپولینگ ششــمین خــط لولــه بــه طــول ‪۲.۵‬‬ ‫کیلومتر و لوله گذاری بخش دوم این خط منتهی‬ ‫بــه گــوی شــناور ســوم به طــول ‪ ۶.۵‬کیلومتــر‪ ،‬در‬ ‫مجمــوع ‪ ۶‬رشــته خــط لولــه ‪ ۳۶‬اینــچ دریایــی‬ ‫مربوط به مسیرهای اول تا سوم (هر مسیر دارای‬ ‫دو رشته خط لوله ‪ ۳۶‬اینچ دریایی) طرح پایانه‬ ‫نفتی جاسک به طول ‪ ۴۵‬کیلومتر از سوی شرکت‬ ‫مهندســی و ســاخت تاسیســات دریایی ایــران و‬ ‫توسط شناور لوله گذار سی مستر (‪ )C Master‬در‬ ‫بستر دریا اجرا و تکمیل شد‪.‬‬ ‫مالکــی بــا اشــاره بــه اتمــام مراحــل دشــوار‬ ‫بلندترین کشــش لوله در کشــور به صورت شــش‬ ‫خــط بــه فواصــل ‪ ۱۰‬متــر از هــم و به طــول ‪۲.۵‬‬ ‫کیلومتر و تکمیل لوله گذاری گوی های شناور دوم‬ ‫و ســوم در ایــن طــرح‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت اســتمرار‬ ‫و ادامه رویکرد توسعه پایانه جاسک در برنامه‬ ‫جدید وزارت نفت‪ ،‬فاز دوم این طرح راهبردی تا‬ ‫مهرماه امسال راه اندازی و به این ترتیب ظرفیت‬ ‫انتقــال‪ ،‬بارگیــری و صــادرات نفــت خام ایــران از‬ ‫سواحل مکران افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬فاز نخست طرح پایانه نفتی‬ ‫جاسک شامل یک مجموعه خط لوله ‪ ۴۸‬اینچ‬ ‫بخش خشــکی و ســامانه اندازه گیری نفت خام‬ ‫عبوری‪ ،‬دو رشته خط لوله ‪ ۳۶‬اینچ دریایی‪ ،‬یک‬ ‫مجموعه گوی شناور بارگیری و صادرات نفت به‬ ‫همــراه چندراهه دریایــی در ابتدای ســال جاری‬ ‫راه اندازی شد و در پایان تیرماه گذشته با بارگیری‬ ‫نخستین محموله نفت خام ایران به بهره برداری‬ ‫رسمی رسید‪ .‬این طرح شامل سه مجموعه خط‬ ‫لوله ‪ ۴۸‬اینچ خشکی و سیستم های اندازه گیری‪،‬‬ ‫‪ ۶‬رشته خط لوله ‪ ۳۶‬اینچ دریایی‪ ،‬سه مجموعه‬ ‫گــوی شــناور بــه همــراه ‪ ۳‬مجموعــه چندراهــه‬ ‫دریایی و سایر تجهیزات جانبی است و به گفته‬ ‫مجری طرح پایانه جاسک با ادامه توسعه بخش‬ ‫باقیمانــده‪ ،‬تا پایان ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه طور کامل به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫طرح پایانه نفتی جاســک در اراضی ســاحلی‬ ‫دریای عمان در بخش مرکزی شهرستان جاسک‬ ‫اســتان هرمــزگان‪ ،‬واقــع در ‪ ۶۰‬کیلومتــری غــرب‬ ‫شهر جاســک و در شمال روستای کوه مبارک قرار‬ ‫دارد که در زمینی به مساحت ‪ ۶۰‬هکتار ساخته‬ ‫یشــود و نفــت خــام را در فاصلــه ‪ ۶‬کیلومتری‬ ‫م ‬ ‫ســاحل از طریــق گوی شــناور به کشــتی هایی تا‬ ‫سایز ‪ VLCC‬منتقل می کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مصرف برق گیالن از سد‪ ۲‬هزار مگاوات گذشت‬ ‫با گرمای شــدید هوا طی هفته گذشــته مصرف‬ ‫برق گیالن به بیشترین میزان خود در تاریخ رسید و‬ ‫با رشد ‪ ۱۷‬درصدی نسبت به پیک تابستان سال از‬ ‫مرز‪۲‬هزار مگاواتعبور کرد‪.‬مدیرعاملشرکتتوزیع‬ ‫برقگیالندر گفتو گوباایرنااظهار داشت‪:‬باتوحه‬ ‫به افزایش شدید دما طی هفته گذشته در کشور و‬ ‫همچنین در گیالن‪ ،‬نیاز مصرف اســتان به ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۴۱‬مــگاوات رســید که این میزان بیشــترین مصرف‬ ‫برق در ســال جاری و تاریخ مصرف برق اســتان می‬ ‫باشد‪.‬محمداســماعیل هنرمنــد پیک مصــرف برق‬ ‫گیالن طی تابستان سال‪ ۹۹‬را یکهزار و ‪ ۸۰۰‬مگاوات‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬اما چهارشــنبه هفته گذشــته ‪۲۰‬‬ ‫مردادماه با ثبت مصرف ‪ ۲‬هزارو ‪ ۴۱‬مگاواتی رکورد‬ ‫تاریخی مصــرف انرژی در گیالن به ثبت رســید‪.‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هم اکنون ‪ ۱۱‬نیروگاه برق استان گیالن‬ ‫حداکثر توان تولید‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬مگاوات انرژی برق‬ ‫را دارند که این تعداد به نیروگاه های کشور متص ل‬ ‫هستند و امیدواریم که با کاهش میزان مصرف برق‬ ‫و صرفه جویی مناسب در کشور‪ ،‬دیگر شاهد قطع‬ ‫برقنباشیم‪.‬مدیرعاملشرکتتوزیعبرقگیالنادامه‬ ‫داد‪:‬بااینوجوداز همهمصرفکنندگانتقاضاداریم‬ ‫عــاوه بــر رعایت مصرف بهینه و همچنین کاهش‬ ‫مصرف برق‪ ،‬توصیه های الزم را برای کاهش مصرف‬ ‫برق اجرا تا مدت باقی مانده فصل گرما را با کمترین‬ ‫خاموشــی ســپری کنیم‪.‬هنرمند اضافه کرد‪ :‬از ســوی‬ ‫دیگر مردم می توانند با اعمال راهکارهای ســاده از‬ ‫جملهتنظیمدرجهترموستات کولرهای گازیبر روی‬ ‫‪ ۲۵‬درجه ســانتیگراد‪ ،‬ســرویس به موقع تجهیزات‬ ‫سرمایشی‪ ،‬روشنایی و سایر تجهیزات برقی جهت‬ ‫استفاده بهینه‪ ،‬نصب سایبان روی کولرها به منظور‬ ‫جلوگیریاز تابشمستقیمنور افتابدر مصرفخود‬ ‫مدیریتداشتهباشند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫صنعت نفت در توسعه اقتصادی‬ ‫نقش کلیدی دارد‬ ‫وزیــر نفــت پیشــنهادی‬ ‫تحریم ها خاص است‪ .‬در دوره‬ ‫دولــت ســیزدهم گفــت‪ :‬فقط‬ ‫پیشینتحریمحداقلمعافیت‬ ‫برای خدمت بــه مردم امده ام‪،‬‬ ‫ک میلیون بشــکه‬ ‫تــا ســطح یــ ‬ ‫اگــر برای خــدا کار کنیم از هیچ‬ ‫وجــود داشــت امــا ایــن دوره‪،‬‬ ‫چیز نمی ترســیم‪ .‬مــن از جنس‬ ‫شرایط ویژه ای حاکم است‪.‬‬ ‫جواد اوجی‬ ‫خودتــان هســتم‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بحــث‬ ‫ایسنا‪ ،‬جواد اوجی‪ ،‬در نشست‬ ‫نیرویانسانیدر صنعتنفت‪،‬‬ ‫مشــترک با جمعی از مدیران و کارکنان صنعت امروز اهمیت ویژه ای دارد و امیدواریم مجلس‪،‬‬ ‫نفت با اشــاره به پیشینه خود در صنعت نفت سرانسهقوهو ‪...‬همراهی کنندتاارزش کار منابع‬ ‫از شــرکت ملــی حفــاری تا شــرکت ملــی مناطق انســانی صنعت نفت جــا بیفتد و ایــن کارکنان‬ ‫نفت خیز جنوب‪ ،‬از شرکت نفت مناطق مرکزی نادرست قضاوت نشوند‪ ،‬گفت‪ :‬چرا باید شرایط‬ ‫ت کنند‪.‬‬ ‫تا شرکت ملی گاز و حضور در بخش خصوصی طــوری باشــد که نیروهای نفــت مهاجر ‬ ‫و پیمانــکاری در ســال های اخیــر‪ ،‬گفــت‪ :‬پس از پشتیبانیاز نیروهایصنعتنفتاز اولویت های‬ ‫فارغ التحصیلیاز دانشگاهنفت‪ ،‬کارمرارویدکل من است‪.‬‬ ‫‪ ۷۸‬فتح ملی حفاری و با شست وشوی رزوه های‬ ‫وزیر نفت پیشنهادی دولت سیزدهم ادامه‬ ‫کیسینگاغاز کردم‪.‬‬ ‫داد‪ :‬به طــور حتــم از نیروهای توانمند‪ ،‬دلســوز‪،‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال ‪ ۱۳۸۸‬تحــول در امــر فسادستیز استفاده خواهم کرد‪ .‬برخی می گفتند‬ ‫گازرسانی اغاز شد‪ ،‬دیپلماسی گازی در ارتباط با اوجــی حتما از ســتاد اجرایی و ‪ ...‬نیــرو می اورد‪.‬‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬عراق و ‪ ...‬دنبال شــد‪ .‬در مدتی که اینقدر صنعتنفتنیروهایخوبدارد کهاصال‬ ‫شرکت ملی گاز بودم‪ ،‬قطعی گاز اتفاق نیفتاد و چنین نیازی وجود دارد‪.‬‬ ‫تحول در گازرسانی رخ داد که در سال های بعد‬ ‫طبق اهالم وزارت نفت‪ ،‬اوجی با بیان اینکه‬ ‫هم این تالش ها ادامه یافت و امروز شاهد نتایج حفظ و نگهداشت تولید و جذب سرمایه گذاری‬ ‫انهستیم‪.‬‬ ‫از دیگــر اولویت هــای صنعــت نفــت اســت‪.‬‬ ‫بهگفتهوزیر نفتپیشنهادیدولتسیزدهم‪ ،‬در صنعــت چــه در بخــش باالدســت و چــه‬ ‫صنعت نفت در توسعه اقتصادی نقش کلیدی پایین دستنیازمندسرمایه گذاریهستیم‪.‬بایدبا‬ ‫دارد و در حوزه امنیتی می تواند بســیار راهگشــا برنامه ریزیراهکارهاییمعقولپیداشود‪،‬اظهار‬ ‫باشد‪.‬سرمایهاصلیاینصنعت‪،‬مدیرانتوانمند کرد‪ :‬بحث بهینه سازی مصرف انرژی‪ ،‬بهره مندی‬ ‫و بدنه کارشناســی متعهد و توانمند است و هر حداکثری از ظرفیت میدان های مشترک‪ ،‬تداوم‬ ‫که در این شرایط بپذیرد خدمت کند‪ ،‬ایثار کرده روند بومی ســازی تجهیــزات‪ ،‬اســتفاده از دانش‬ ‫اســت‪ .‬اوجی اظهار کرد‪ :‬امــروز در بحث فروش روزامدو شرکت هایدانش بنیاننیز به طور جدی‬ ‫نفت چالش هایــی وجــود دارد زیرا وضــع امروز در دستور کار صنعت نفت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رشد ‪ 150‬درصدی ظرفیت گازرسانی‬ ‫به صنایع استان کرمان‬ ‫مدیرعاملشرکت گاز استان‬ ‫داد‪ :‬بــا تزریــق گاز به ‪ 26‬واحد‬ ‫کرمــان از رشــد ‪ 150‬درصــدی‬ ‫تولیدی و صنعتی از ابتدای سال‬ ‫ظرفیــت گازرســانی بــه صنایــع‬ ‫تاکنون‪،‬تعداد کلاینصنایعبه‬ ‫این اســتان در ابتدای سال ‪1400‬‬ ‫‪ 1100‬واحد رسیده است‪.‬‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گفتــه فالح بــا توجه به‬ ‫منوچهر فالح‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومی‬ ‫تقاضای اســتفاده از گازطبیعی‬ ‫شــرکت گاز اســتان کرمــان‪،‬‬ ‫در واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫منوچهــر فالح ضمن اشــاره به نقــش بی بدیل به دلیل صرفه اقتصادی‪ ،‬ســوخت پــاک و قابل‬ ‫این انرژی پاک در صنایع افزود‪ :‬با تالش مستمر اطمینان‪ ،‬با اولویت بندی های بعمل امده در سه‬ ‫همکاران شرکت گاز استان کرمان از ابتدای سال ماهه نخست سال جاری‪ ،‬به ‪ 26‬واحد تولیدی‬ ‫جاریتاکنون‪ 51‬موردظرفیتگازرسانیبهصنایع و صنعتــی در اســتان کرمــان گازرســانی صــورت‬ ‫با حجم ‪ 44‬هزار و ‪ 660‬متر مکعب بر ســاعت گرفته است‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان‬ ‫ایجاد شــده که نســبت به مدت مشابه خود در بیان کرد‪ :‬در حال حاضر به بیش از هزار صنعت‬ ‫سال گذشته از لحاظ تعدادی ‪ %150‬رشد داشته عمده و جزء در اســتان کرمان گازرســانی انجام‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان ادامه شده است‪.‬‬ ‫برگزاری ازمون تغییر حالت اشتغال به‬ ‫کار کارکنان غیر رسمی شرکت ابفا‬ ‫با همکاری ســازمان ســنجش اموزش کشور‪،‬‬ ‫نخســتین ازمــون تغییــر حالــت اشــتغال بــه کار‬ ‫کارکنان غیر رســمی شــرکت های اب و فاضالب‬ ‫کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫در این ازمون که به طور همزمان در سراســر‬ ‫کشور برگزار شد‪ 11‬هزار نفر از کارمندانغیر رسمی‬ ‫شرکت های اب و فاضالب به رقابت پرداختند‪.‬‬ ‫در استان اصفهان نیز بیش از ‪ 900‬نفر از کارکنان‬ ‫غیــر رســمی ابفا در ایــن ازمون که در دانشــکده‬ ‫علوم تربیتی دانشگاه اصفهان برگزار شد‪ ،‬شرکت‬ ‫کردند که ‪ 150‬نفر از انان در صورت موفقیت در‬ ‫ازمــون کتبی و مصاحبه تخصصی به اســتخدام‬ ‫رســمی در می ایند‪.‬وزارت نیرو برای اولین بار در‬ ‫ســال های اخیر اقدام بــه برگزاری چنین ازمونی‬ ‫برای تبدیل وضعیت نیرو های شرکتی و حجمی‬ ‫شاغلدر نهاد هایزیر مجموعهخود کردهاست‪.‬‬ ‫ایــن ازمــون مخصــوص کارکنانــی بود کــه در‬ ‫قالب پســت های ســازمانی منــدرج در ســاختار‬ ‫ت های ابفا مشغول به کار هستند و کسانی‬ ‫شرک ‬ ‫می توانســتد دران شــرکت کنند که حداقل پنج‬ ‫ســال ســابقه کار مــورد تاییــد در شــرکت هــای‬ ‫پیمانکاریطرفقراردادباشرکتمحلخدمت‪،‬‬ ‫منوط به پرداخت حق بیمه را دارا باشند‪.‬کسب‬ ‫حداقــل ‪ ۵۰‬درصــد امتیــاز ازمــون و حداقــل ‪70‬‬ ‫درصد امتیازمصاحبه تخصصــی‪ ،‬مالک انتخاب‬ ‫نفراتبرگزیدهخواهدبود‪.‬‬ ‫«اوجی» اراده الزم را برای‬ ‫رفع مشکالت دارد‬ ‫یــک عضو کمیســیون انرژی مجلس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬تاکیــد کرد‪ :‬بررســی هــای اولیه نشــان‬ ‫می دهــد وزیر پیشــنهادی نفت مشــکالت این‬ ‫حوزه را به خوبی می شناســد‪ .‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫هادی بیگی نژاد نماینده مردم مالیر در مجلس‬ ‫شــورای اســامی در صفحــه شــخصی خــود در‬ ‫توییتر‪،‬نوشت‪«:‬بررسیهایاولیهنشانمی دهد‬ ‫اقایاوجی‪،‬وزیر پیشنهادینفت‪،‬هممشکالت‬ ‫نفت را خوب می شناسد و هم اراده ی الزم برای‬ ‫رفــع انهــا را دارد‪ .‬امیدوارم ایشــان فارغ از ســهم‬ ‫خواهی ها یک تیم مومن‪ ،‬کارامد و فساد ستیز‬ ‫را نیز بکار بگیرد‪ ».‬به گزارش ایسنا‪ ،‬جواد اوجی‬ ‫به عنوان وزیر پیشنهادی نفت از سوی دولت به‬ ‫مجلس معرفی شده و قرار است در هفته جاری‬ ‫با حضور در کمیسیون انرژی مجلس برنامه خود‬ ‫را ارائه کند‪.‬‬ ‫اجرای طرح ویژه رصد و پشتیبانی از‬ ‫تامین برق مراکز درمانی در پایتخت‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیع نیــروی بــرق تهران‬ ‫بــزرگ گفــت‪ :‬بــا افزایــش شــیوع بیمــاری کرونــا و‬ ‫ســرعت گرفتن روند واکسیناســیون‪ ،‬تامیــن برق‬ ‫مراکز درمانی‪ ،‬بهداشــتی‪ ،‬مراکز تزریق واکســن و‬ ‫صنایعداروییمرتبطدر شهر تهران‪،‬محور اصلی‬ ‫حهــای فنی شــرکت توزیع نیروی بــرق تهران‬ ‫طر ‬ ‫بزرگ قرار گرفت‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬کامبیز ناظریان‬ ‫با تقدیر از مسئوالن‪ ،‬پزشکان‪ ،‬پرستاران و کارکنان‬ ‫بخشدرمانکشور کهعلی رغممشکالتموجود‪،‬‬ ‫شبانه روز در حال مبارزه با بیماری کرونا در میهن‬ ‫اسالمیهستند‪،‬گفت‪:‬باهدفهمراهیایثارگران‬ ‫حوزهدرمان‪،‬طرحویژهرصدوپشتیبانیانشعابات‬ ‫برقبیمارستان ها‪،‬مراکز درمانی‪،‬واحدهایتولید‪،‬‬ ‫نگهداریو تزریقواکسنو صنایعمرتبطباتولید‬ ‫اکســیژن و اقالم دارویی پرمصرف در کالن شــهر‬ ‫تهراندر دستور کار قرار گرفتهاست‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫اصالحتصمیممجلسدر ادغامسازمان‬ ‫شهرداری ها و وزارت مسکن ضروری است‬ ‫شــهردار قــم بــا بیــان چنــد‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬هزار نفر می رسد‪ .‬شهردار‬ ‫اشکالمهمطرحجدیدمجلس‬ ‫قــم گفــت‪ :‬در ابتــدای انقالب‬ ‫شــورای اسالمی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫شهرداری ها زیرمجموعه وزارت‬ ‫بــه اهمیــت شــهرداری ها در‬ ‫کشــور بودنــد و ایــن وزیــر هــم‬ ‫زندگــی مردم‪ ،‬تصمیم گیــری در‬ ‫به نوعی شــیخ الوزرا محســوب‬ ‫مرتضی سقائیان نژاد‬ ‫ایــن زمینه بایــد با بررس ـی های‬ ‫یشــد؛ بعد از تصویب متمم‬ ‫م ‬ ‫کارشناسی کافی صورت بگیرد‪.‬‬ ‫قانــون اساســی وزیــر کشــور به‬ ‫سیدمرتضیسقائیاننژادبااشارهبهبررسیطرح حاشیهرفتو جایگاهیماننددیگر وزراپیدا کرد‬ ‫« قانون انتزاع بخش ســاختمانی و شهرســازی از که جایگاه شــهرداری ها باز تضعیف شــد‪ .‬وی با‬ ‫وزارتراهو شهرسازیو تشکیلوزارتحمل ونقل اشاره به طرح جدید مجلس شورای اسالمی برای‬ ‫و وزارت ساختمان‪ ،‬شهرسازی و امایش سرزمین» انتقال سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به وزارت‬ ‫در مجلس شــورای اســامی اظهــار داشــت‪ :‬این مسکن و شهرسازی اضافه کرد‪ :‬بردن سازمانی با‬ ‫موضوعاز گذشتههممطرحبودهاماطرحجدید اینعظمت‪،‬در یکوزارتخانه ای کههزار مشکل‬ ‫اشکاالت جدی دارد‪ .‬وی با اشاره به اینکه طرح دارد‪ ،‬جایگاه شهرداری ها را بازهم تقلیل خواهد‬ ‫تفکیک حوزه راه و ترابری از مسکن و شهرسازی داد‪.‬سقائیاننژادبابیاناینکهنوعکار اینسازمان‬ ‫درگذشتههممدنظر مجلسشورایاسالمیبوده بــا وزارت مســکن و شهرســازی همخوانــی ندارد‬ ‫اضافهکرد‪:‬طرحجدیداماشکلجدیدوالحاقاتی اظهار داشــت‪ :‬شــهرداری ها مســئول نگه داشت‬ ‫دارد کــه می تواند در مســیر حرکت شــهرداری ها شهرها هســتند و وزارت مسکن مسئول ساخت‬ ‫موانع جدی ایجاد کند‪ .‬شــهردار قم با اشــاره به شهرهاوادغامایندووظیفهموجبتداخل های‬ ‫ادغام ســازمان شهرداری ها و دهیاری ها با وزارت نظارتیمی شود‪.‬ویبااشارهبهاینکهمطابقاین‬ ‫مسکن و شهرسازی در طرح جدید ادامه داد‪ :‬این طرح مسائل مربوط به شوراهای شهر در وزارت‬ ‫موضوعتبعاتبسیار گسترده ایداردو تصمیمی کشــور باقی می ماند ابراز داشــت‪ :‬شورای شهر و‬ ‫اســت که باید با دقت بیشتری بررسی شود‪ .‬وی شهرداری ها مکمل یکدیگر هستند و نباید امور‬ ‫گفت‪:‬یکیاز مشکالتاساسیماایناست کهدر ان ها را میان دو وزارتخانه توزیع کرد‪ .‬شهردار قم‬ ‫نظام جمهوری اسالمی‪ ،‬شهرداری ها هنوز پس از بــا تاکید بر اینکــه این موضوع باعجلــه در حال‬ ‫چهار دههجایگاهواقعیخودراندارند‪.‬سقائیان تصمیم گیریاست گفت‪:‬مجلسشورایاسالمی‬ ‫نژادبابیاناینکهپساز تعطیلشدنانجمنشهر بایدبااستفادهاز نظرات کارشناسیاشکاالتاین‬ ‫و اتحادیه شهرداری ها جایگاه این نهاد در کشور طرحرابرطرفکند‪.‬ویادامهداد‪:‬یکیاز خطرات‬ ‫متزلزل شــده اســت اظهار داشــت‪ :‬این در حالی اینتصمیم گیریدولتیشدنشهرداری هاوکاهش‬ ‫اســت که پیــش از پیــروزی انقالب اســامی‪ ۳۸‬استقاللان هااست کهدر عملموجبتضعیف‬ ‫درصد شهرنشین داشتیم اما امروز این رقم به‪ ۷۱‬شوراهایاسالمیشهر خواهدشد‪.‬سقائیاننژادبا‬ ‫درصد رسیده است و اهمیت و نقش شهرداری ها اشارهبهاهمیتوسرنوشت ساز بودنتصمیمات‬ ‫در زندگی مردم‪ ،‬هرروز در حال افزایش است‪ .‬وی در حوزه کاری شهرداری ها ادامه داد‪ :‬بنا بر اعالم‬ ‫بااشارهبهاینکهبیشاز ‪ ۳۱‬هزار دهیاریو نزدیک نهادهای بین المللی تا پایان هزار سوم‪ ۹۰‬درصد‬ ‫به هزار و‪ ۴۰۰‬شهرداری در کشور وجود دارد ادامه مردم کره زمین شهرنشین خواهند بود؛ در چنین‬ ‫داد‪ :‬بودجه شــهرداری های کشــور باالی‪ ۱۰۰‬هزار شرایطیهر تصمیمدر اینزمینهبایدپشتوانهقوی‬ ‫میلیاردتوماناستو تعداد کارکنانان هابهبیش کارشناسیداشتهباشد‪.‬‬ ‫کاهشرعایتپروتکل هایبهداشتی‬ ‫پیک پنجم را در قله نگه داشته است‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫پزشــکی و خدمات بهداشــتی‬ ‫و خدمات بهداشــتی درمانی‬ ‫درمانیاستانسمناندر تشریح‬ ‫اســتان ســمنان بــا اشــاره بــه‬ ‫وضعیــت کرونایــی مجموعــه‬ ‫شهــای کرونایی‬ ‫ظرفیت بخ ‬ ‫تحت پوشــش دانشگاه علوم‬ ‫این دانشــگاه‪ ،‬افــزود‪ :‬به طور‬ ‫نوید دانایی‬ ‫پزشکی اســتان ســمنان گفت‪:‬‬ ‫متوســط روزانــه حــدود ‪۱۰۰‬‬ ‫متاســفانه ویروس جهش یافته‬ ‫بیمــار مشــکوک بــه کرونــا در‬ ‫دلتا با سرایت پذیری بســیار باال در حال جوالن بیمارســتان های دانشــگاه بســتری و از ایــن‬ ‫در کشور و استان سمنان است و تفاوت فاحش تعــداد بیــش از نیمــی از ان ها تســت کرونای‬ ‫اینپیکبیماریبادفعاتقبل‪،‬علیرغمسرایت مثبت تشــخیص داده شده و همچنین حدود‬ ‫بــاالی ویــروس‪ ،‬کاهــش رعایــت پروتکل های ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۲۵۰‬نفــر هــم ب هصــورت ســرپایی بــا‬ ‫یشــوند و به‬ ‫بهداشــتی و عــادی انــگاری اســت که موجب تســت مثبت کرونا شناســایی م ‬ ‫پایــداری ایــن ویــروس در این مــوج از بیماری قرنطینــه می رونــد‪ .‬دانایــی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫شــده اســت‪ .‬نوید دانایی در ادامه افزود‪ :‬در به نوعی تمام مراکز درمانی تحت تاثیر کرونا‬ ‫مو ‬ ‫جهــای قبلــی به محــض ایجــاد یــک پیک هستند و شرایط بسیار سخت است و در حال‬ ‫جدیــد ســریعا بــا واکنــش جامعــه و تعطیلی حاضــر ظرفیــت بخش های اختصاصــی کرونا‬ ‫مراکــز تجمعــی روبــرو بودیــم و امــار تلفــات تکمیل و بیماران در حال انتقال به بخش های‬ ‫کاهــش پیدا می کرد‪ ،‬امــا در این موج بیماری دیگر هســتند‪ .‬او با بیــان اینکه به هیچ عنوان‬ ‫عــادی انگاری و عدم تعطیلی مراکز شــلوغ و هیچ فــردی در مقابل کرونا ایمن نخواهد بود‪،‬‬ ‫تجمعــی منجــر بــه ایجاد یک پیــک طوالنی اظهــار کــرد‪ :‬تزریــق دو دوز واکســن کرونــا و یــا‬ ‫و خطرنــاک شــده اســت‪ .‬او با ابــراز نگرانی از تفکرات ایمنی بــاالی بدن در مقابل بیماری ها‬ ‫روند صعودی مبتالیان در استان اذعان کرد‪ :‬به هیچ عنوانقابل قبولنخواهدبودو بسیاریاز‬ ‫متاســفانه بررس ـی ها حکایــت از پایین تریــن افراد باوجود تزریق واکسن بازهم به کرونا مبتال‬ ‫میــزان رعایــت پروتکل ها در اســتان از ابتدای شــده اند و بایــد همچنان رعایــت پروتکل ها تا‬ ‫شــیوع ویــروس تاکنــون اســت‪ ،‬به طور ‬ ‫یکــه از ایمنی باالی ‪ ۷۰‬درصدی از طریق واکسیناسیون‬ ‫رعایت حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصدی خبر می دهد‪ .‬در جامعه ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫واحدصنعتیاالیندهمحیط زیستدر شهر‬ ‫صنعتیالبرز پلمپشد‬ ‫قزویــن – رویــداد امــروز‪ :‬مدیــرکل حفاظــت‬ ‫محیط زیســت اســتان قزویــن گفــت‪ :‬واحــد‬ ‫امحاکننــده پســماندهای صنعتــی در شــهر‬ ‫صنعتی البرز به دلیل عدم توجه به اخطارهای‬ ‫زیست محیطیورفعاالیندگی‪،‬بادستور قضایی‬ ‫پلمپ و از فعالیت ان جلوگیری شد‪.‬‬ ‫مهران شــنتیایی افــزود‪ :‬یک واحد امحا‬ ‫کننده پســماند کــه در زمینه بی خطرســازی‬ ‫پسماندهای صنعتی و ویژه در شهر صنعتی‬ ‫البرز استان قزوین فعالیت می کند‪ ،‬به دلیل‬ ‫ایجــاد الودگــی گســترده اب‪ ،‬خــاک‪ ،‬هــوا و‬ ‫ارتــکاب تخلفــات زیس ـت محیطی متعــدد‪،‬‬ ‫پــس از صــدور اخطاری ههــای الزم و عــدم‬ ‫همــکاری و اقــدام بــرای رفــع الودگــی بــه‬ ‫دستور مقام قضایی پلمپ شد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برخورد قاطــع و جدی‬ ‫بــا واحدهــای صنعتــی‪ ،‬معدنــی و خدماتی‬ ‫االینــده اســتان اظهــار داشــت‪ :‬االینده های‬ ‫زیس ـت محیطی ســامت عمومــی جامعــه‬ ‫را بــه مخاطــره می انــدازد و ازای ـن رو اداره‬ ‫کل حفاظــت محیط زیســت اســتان قزویــن‬ ‫یهــا در جامعه‬ ‫قاطعانــه بــا گســترش الودگ ‬ ‫مقابلــه می کنــد‪ .‬وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت‬ ‫رعایــت الزامــات زیس ـت محیطی از ســوی‬ ‫واحدهــای صنعتــی‪ ،‬تولیــدی و خدماتــی‬ ‫بخصــوص واحدهای امحاکننده پســماندها‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬به منظــور ارزیابــی عملکــرد‬ ‫زیس ـت محیطی صنایــع فعــال اســتان پایش‬ ‫کلیــه صنایــع و واحدهــای تولیدی اســتان با‬ ‫جدیــت ادامــه دارد و در صــورت مشــاهده‬ ‫هرگونــه الودگــی‪ ،‬ضمــن توقــف فعالیــت‪،‬‬ ‫نــام واحــد در فهرســت صنایــع االینــده‬ ‫درج خواهــد شــد‪ .‬مدیــرکل حفاظــت‬ ‫محیط زیســت اســتان قزویــن بــا بیــان ایــن‬ ‫مطلــب کــه واحد های صنعتی کــه الزامات‬ ‫زیس ـت محیطی را رعایــت نکننــد؛ از ســوی‬ ‫ســازمان حفاظــت محیط زیســت واحــد‬ ‫یشــوند‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫االینــده شــناخته م ‬ ‫صنایــع االینــده مطابــق تبصــره ‪ 1‬مــاده ‪38‬‬ ‫قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده‪ ،‬مشــمول‬ ‫پرداخــت عــوارض االیندگــی بــه میــزان یک‬ ‫درصــد از فــروش خــود هســتند کــه توســط‬ ‫ســازمان امور مالیاتی از واحدهای موردنظر‬ ‫اخذ می شود‪.‬‬ ‫شنتیائی افزود‪ :‬پلمپ این واحد امحاکننده‬ ‫پســماند حســب دســتور قضایــی تا رفــع کامل‬ ‫الودگیورعایتالزاماتزیست محیطیبهقوت‬ ‫خودباقیخواهدماند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1142‬‬ ‫توسط استان قدس رضوی انجام شد‬ ‫خرید ‪ 100‬میلیارد ریال تجهیزات پزشکی برای‬ ‫بیمارستان هایدرگیرکرونامشهد‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس ‪:‬تولیت استان قدس‬ ‫از خط تولید سرم در شرکت داروسازی ثامن بازدید‬ ‫کرد و ضمن خدا قوت گویی به خادمان این عرصه‪،‬‬ ‫استمرار تالش ها برای تامین نیاز بیماران را خواستار‬ ‫شــد‪ .‬با توجــه به افزایش میزان مصــرف و به طبع‬ ‫ان‪ ،‬کمبــود ســرم در کشــور‪ ،‬شــرکت های دارویــی‬ ‫استان قدس ظرفیت تولید خود را افزایش داده اند‬ ‫و به طور شبانه روزی در حال تالش برای تامین نیاز‬ ‫بیماران است‪ .‬حجت االسالم والمسلمین مروی در‬ ‫حاشــیه این بازدید اظهار کرد‪ :‬با توجه به شــرایط‬ ‫نگران کننده کرونا در کشــور و به ویژه شــهر مشهد‪،‬‬ ‫دســتوری ‪ 8‬ماده ای صــادر کردیم تا همه امکانات‬ ‫استان قدس رضوی در خدمت بیماران کرونایی قرار‬ ‫بگیرد که خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه‬ ‫اغازشدهاست‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬یکی از مراکز مهم و تاثیرگذار‬ ‫در این حوزه‪ ،‬داروسازی ثامن استان قدس است که‬ ‫برای افزایش تولید سرم‪ ،‬فعالیت خود را شبانه روزی‬ ‫و ســه شــیفته کــرده اســت‪ .‬وی مروی افــزود‪ :‬طبق‬ ‫برنامه ریــزی انجا مشــده توســط خادمان مــردم در‬ ‫ایــن مجموعــه دارویی‪ ،‬میــزان تولید ســرم افزایش‬ ‫قابل توجهی یافته و امیدواریم با این اقدام‪ ،‬مشکل‬ ‫کمبــود این محلــول حیاتــی موردنیاز بیمــاران حل‬ ‫شود‪ .‬تولیت استان قدس رضوی به دیگر دستورات‬ ‫صادرشده برای حمایت از نظام سالمت و بیماران‬ ‫کرونایــی نیــز اشــاره و تصریح کــرد‪ :‬به دلیل حجم‬ ‫باالی بیماران کرونایی در موج پنجم و مشکل به‬ ‫وجود امده برای بیمارستان ها در تامین تجهیزات‪،‬‬ ‫اســتان قــدس رضــوی باهــدف حمایــت از نظــام‬ ‫سالمت کشور به این عرصه نیز ورود کرده و تاکنون‬ ‫‪ 10‬میلیاردتوماناعتبار برایتامینواهدایتجهیزات‬ ‫پزشکی موردنیاز بیمارستان های درگیر کرونا در شهر‬ ‫مشهد اختصاص داده است‪ .‬وی افزود‪ :‬بیمارستان‬ ‫فوق تخصصی رضوی نیز بخش ویژه ای با ظرفیت‬ ‫‪ 100‬تخت بیمارستانی برای پذیرش بیماران کرونایی‬ ‫راه اندازی کرده است تا در این حوزه نیز کمک حال‬ ‫دانشــگا ه علــوم پزشــکی و بیمارســتان های درگیــر‬ ‫کرونا باشد‪ .‬حجت االسالم والمسلمین احمد مروی‬ ‫همچنیــن بــا تاکید مجــدد بر ضــرورت تســریع در‬ ‫واکسیناسیون مردم اظهار کرد‪ :‬استان قدس رضوی‬ ‫نیز برای کمک به این کار اقداماتی داشته که یکی‬ ‫از ان ها اختصاص‪ 3‬میلیارد تومان اعتبار برای انجام‬ ‫واکسیناسیون مردم حاشیه شهر مشهد بوده است‪.‬‬ ‫تولیــت اســتان قدس بــه موضــوع برپایی مجالس‬ ‫عزاداری ماه محرم نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬همان طور‬ ‫که رهبر انقالب تاکید داشــته اند مجالــس عزاداری‬ ‫بایــد بــا رعایــت دقیــق شــیوه نامه های بهداشــتی‬ ‫برگزار شود و ستاد ملی مقابله با کرونا نیز برگزاری‬ ‫ایــن محافــل را در فضــای بــاز امکان پذیر دانســته‬ ‫اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬اســتان قــدس رضوی برای کمک‬ ‫بــه هیئت های مذهبی در برپایی محفل عــزاداری‬ ‫با رعایت شــیوه نامه ها و در مکان های مورد تائید‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬لوازم بهداشــتی موردنیاز ان ها را‬ ‫تامین خواهد کرد تا این محافل در بهترین شرایط‬ ‫ممکــن و با حفظ ســامت عــزاداران برگزار شــود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین مروی در ادامه با حضور‬ ‫در بیمارستان فوق تخصصی رضوی از بخش های‬ ‫تــازه راه انــدازی شــده این بیمارســتان ویــژه بیماران‬ ‫کرونایی بازدید و با کادر درمان گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در این بازدید ضمن‬ ‫ش‪‎‬هایکادر درماناینبیمارستان‪،‬دستور‬ ‫تقدیر از تال ‬ ‫داداز پزشکان‪،‬پرستارانو کارکنانی کهبه واسطهارائه‬ ‫خدمتبهبیمارانبهکرونامبتالمی شوندبه طور ویژه‬ ‫رسیدگی و خدمت رسانی شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫قدردانی از کادر درمان را وظیفه خود می دانیم‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪ :‬مسئوالن بیمارستان رضوی نباید از کادر درمانی‬ ‫که فداکارانه درراه خدمت به بیماران به کرونا مبتال‬ ‫شده اندغفلتکنندوانانبایدبه طور ویژهموردتوجه‬ ‫و رســیدگی قــرار گیرند‪ .‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫مروی تصریح کرد‪ :‬در دستگاه منتسب به امام علی‬ ‫بن موس ـی الرضا (ع) جنبه های انسانی و عاطفی بر‬ ‫مقــررات و بروکراســی اداری غلبــه دارد؛ لذا کارکنانی‬ ‫کهبه واسطهانجام وظیفهبهکرونامبتالشده اندباید‬ ‫به گونه ایموردتوجهقرار بگیرند کههیچدغدغه ای‬ ‫از حیــث امــور درمانــی و حقــوق و دســتمزد خــود‬ ‫نداشتهباشند‪.‬تولیتاستانقدسرضویبابیاناینکه‬ ‫جامعهپزشکیوپرستاریکشور در قضیهکروناخوش‬ ‫درخشید‪،‬ابراز کرد‪:‬از تالش هایشبانه روزیوجهادی‬ ‫پزشــکان‪ ،‬پرســتاران و کارکنــان بخش های مختلف‬ ‫درمانی تقدیر و تشکر می کنم‪ ،‬ازخودگذشتگی ها‬ ‫و جان فشــانی کادر درمان در ایام مقابله با کرونا‬ ‫و شهدایی که در این راه تقدیم کردند هیچ گاه از‬ ‫خاطر ملت ایران پاک نخواهد شد‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫سرپرستشهرداریمشهد‪:‬‬ ‫اختصاص‪ 16‬مرکز برایانجامواکسیناسیونبهاختیار دانشگاهعلومپزشکی‬ ‫سرپرست شهرداری مشهد با اشاره به اقدامات‬ ‫حمایتــی شــهرداری مشــهد در راســتای مقابلــه با‬ ‫کرونــا گفت‪ :‬تاکنون از ســوی مدیریت شــهری ‪١٦‬‬ ‫مرکز برای انجام واکسیناسیون در اختیار دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی قرار داد هشــده اســت‪ .‬رضا خواجه‬ ‫نائینــی در حاشــیه راه انــدازی مرکز واکسیناســیون‬ ‫ویــژه کارکنــان شــهرداری‪ ،‬افــزود‪ :‬در ادامــه رونــد‬ ‫واکسیناســیون پاکبانان پرتالش خدمات شهری و‬ ‫نیروهایی که در معرض خطر بیشتر قرار داشتند‬ ‫دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد درخواست کرد تا‬ ‫مکان هایــی بــرای انجام واکسیناســیون پاکبانان‪،‬‬ ‫کارکنــان شــهرداری و شــهروندان در اختیــار ا نهــا‬ ‫قــرار داده شــود‪ .‬وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حال‬ ‫حاضر تنها راه مقابله با کرونا رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی و انجــام واکسیناســیون اســت‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪ :‬براین اســاس پایــگاه چندمنظــوره مدیریت‬ ‫بحــران شــهید علــی مردانی واقــع در منطقه پنج‬ ‫تجهیــز و بــا همــکاری مراکز بهداشــتی شــهرداری‬ ‫مشــهد برای انجام واکسیناســیون کرونــا‪ ،‬کارکنان‬ ‫شــهرداری و شــهروندانی کــه تمایل دارنــد در این‬ ‫مرکز واکسیناسیون انجام دهند اماده و راه اندازی‬ ‫شــد‪ .‬سرپرست شــهرداری مشــهد تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫صــورت تامیــن واکســن از ســوی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشکی مشهد این مرکز ظرفیت انجام‪ ١٠٠٠‬واکسن‬ ‫در روز را دارد کــه در حــال حاضــر بــا ‪ ٥٠٠‬مــورد در‬ ‫روز اغاز به کارکرده اســت‪ .‬خواجه نائینی با بیان‬ ‫اینکه تاکنون ‪ ١٦‬محل برای انجام واکسیناســیون‬ ‫از ســوی شهرداری مشــهد اماده شده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬از ایــن تعــداد ‪ 7‬محل در مناطق شــهرداری‬ ‫و ‪ 9‬محل نیز در فرهنگسراها و سوله های بحران‬ ‫تجهیــز و برای واکسیناســیون علیه ویــروس کرونا‬ ‫در اختیــار دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد قــرار‬ ‫داد هشــده اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از میان ‪ ١٦‬محل‬ ‫اماده شده برای انجام واکسیناسیون‪ ،‬سوله بحران‬ ‫شهید علیمردانی واقع در منطقه پنج برای انجام‬ ‫واکسیناسیون کارکنان شهرداری در نظر گرفته شده‬ ‫اســت که سایر شهروندان نیز می توانند بر اساس‬ ‫لیس ـت هایی کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اعالم‬ ‫می کنداز اینمرکز استفاده کنند‪.‬گفتنیاستانجام‬ ‫واکسیناسیونکارکنانشهرداریدر اینمرکز بر اساس‬ ‫اولویت های اعالمی از سوی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مشهدانجاممی شود‪.‬‬ ‫خــبر‬ ‫سرپرستشهرداریکرج‪:‬‬ ‫اتمامپروژه هاینیمه تمامدر اولویتاست‬ ‫مصطفیسعیدیسیرائیبااشارهبهبازدیدهای‬ ‫میدانیازپروژه هایشهرازجملهبزرگراهشمالیومترو‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وضعیت درامدی شــهرداری موردبررسی‬ ‫قرارگرفتهاست‪.‬ویبااشارهبهبازدیداز پروژه کنارگذر‬ ‫شــرقی مهرشــهر‪ ،‬گفت‪ :‬تالش می کنیــم این پــروژه‬ ‫در کوتاه ترین زمان ممکن افتتاح شــود‪ .‬سرپرســت‬ ‫شهرداریکرجباتاکیدبر اینکهمدیرانشهرداریحق‬ ‫معطل نگه داشتن مردم به بهانه برگزاری جلسات‬ ‫یا دالیل مشابه را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬رسانه ها از مدیران‬ ‫شهری مطالبه گری کنند‪ .‬سعیدی سیرائی با اشاره به‬ ‫اینکهدر نظامجمهوریاسالمیمسئوالنخادممردم‬ ‫هستند‪،‬اظهارکرد‪:‬وظیفه داریمباصداقتپاسخگوی‬ ‫مردم باشیم‪ .‬وی با تاکید بر اهمیت پاسخگو بودن‬ ‫مدیران‪ ،‬گفت‪:‬بهشفافیتاعتقادراسخدارم‪،‬چیزی‬ ‫بــرای پنهان کــردن از مــردم وجود ندارد‪ .‬سرپرســت‬ ‫شهرداری کرجدر بخشدیگریبهوضعیتتعاونی‬ ‫مسکن فرهنگیان در منطقه دو اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫مدیر منطقهدوموظفاستهفتهایندهجلسه ایبا‬ ‫حضور متولیانومعاونتشهرسازیشهرداریبرگزار و‬ ‫نتیجهرااطالع رسانیکند‪.‬سعیدیسیرائیعمده ترین‬ ‫برنامه خود را اتمام پروژه های نیمه تمام اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬توجه به مناطق کم برخوردار از اولویت های‬ ‫مهماستکهباجدیتپیگیریمی شود‪.‬ویباتاکید‬ ‫بر اینکهنگاهمانبهحوزهفرهنگویژهاست‪،‬گفت‪:‬‬ ‫از پروژه هایفرهنگیو ورزشیحمایتخواهیمکرد‪.‬‬ ‫سرپرستشهرداریکرجباتاکیدبر اینکهشهر کرجدر‬ ‫سال های گذشتهبه کارگاهعمرانیتبدیلشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حوزه فرهنگ ضعیف عمل شده به اعتقاد بنده‬ ‫هزینه در این حوزه ســرمایه گذاری اســت‪ .‬ســعیدی‬ ‫سیرائیاضافه کرد‪:‬رهبریدر حوزهفرهنگتاکیدات‬ ‫ویژه ای دارند‪ ،‬توسعه فرهنگ شهروندی و فرهنگ‬ ‫دینی ازجمله فرهنگ ایثار و شهادت باید در دستور‬ ‫کار است‪ .‬وی در ادامه به وضعیت پرداخت حقوق‬ ‫نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬توجه به زمان بندی پرداخت‬ ‫حقوقسبزبانانو پاکبانانعزیز و زحمت کشو رفاه‬ ‫این قشر خدوم از دغدغه های اصلی شورای محترم‬ ‫وشهرداریخواهدبود‪.‬سرپرستشهرداریکرجتاکید‬ ‫کرد‪ :‬در شــورای برنامه ریزی به مدیران اعالم کرده ام‬ ‫حقوقبایداز یکمتاسومماهپرداختشود‪،‬حقوق‬ ‫پاکبانان‪ ،‬ســبزبانان و تامین نیروها باید در اولویت‬ ‫باشد‪ .‬سعیدی سیرائی به درخواست شهروندان در‬ ‫خصوص ســاماندهی ورودی های شهر اشــاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬زیباسازی و مناسب سازی ورودی های شهر در‬ ‫دستور کار است‪ .‬وی در ادامه به تغییرات مدیریتی‬ ‫در شهرداری کرج اشاره کرد و گفت‪ :‬جابه جایی های‬ ‫اخیر مدیریتیبر مبنایحبو بغضنبودهو افرادی‬ ‫کــه تودیع یا معارفه شــدند همــه از دوســتان بنده‬ ‫هســتند‪ .‬سرپرست شــهرداری کرج با تاکید بر اینکه‬ ‫عرصه مســئولیت عرصه پاسخگویی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هــدف اصلی ارتقا و بهبود خدمت رســانی به مردم‬ ‫وضعیــت چند درصد از تامین نیروهایی شــاغل در‬ ‫شــهرداری های سراسر کشور اشــاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫مهم با برگزاری ازمون انجام و قرارداد ان ها به کارگری‬ ‫موقت تبدیل خواهد شد‪.‬سرپرســت شهرداری کرج‬ ‫گفت‪:‬در روزهایایندهجلساتیبرگزار و موارددر این‬ ‫خصوصبررسیمی شود‪.‬‬ ‫تحققشهرپیادهمحورباتقویتحمل ونقل‬ ‫عمومی‬ ‫است‪ .‬سعیدی سیرائی در ادامه به اخرین وضعیت‬ ‫واکسیناسیون پاکبانان و سبزبانان اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصداینعزیزانواکسینهشده اند‪.‬ویتاکیدکرد‪:‬‬ ‫با علوم پزشکی استان مکاتبه شده تا دیگر کارکنان‬ ‫شهرداری نیز واکسینه شوند‪ ،‬برای تحقق این مهم‬ ‫وعده داد هشــده است‪ .‬سرپرست شــهرداری کرج در‬ ‫خصوصمعوقاتسبزبانانگفت‪:‬بهمعاونتمالی‬ ‫و اقتصادی‪،‬مدیرانمناطقو روسایسازمان هااعالم‬ ‫کرده ام از ماه اینده حقوق به موقع پرداخت شــود‪.‬‬ ‫سعیدیسیرائیدر بخشدیگریبهتبدیلوضعیت‬ ‫ایثارگران در شهرداری کرج اشاره کرد و گفت‪ :‬قانون‬ ‫جامعخدمات رسانیبهایثارگراندر مجلسمصوب‬ ‫شــد کــه در حــال اجــرای ان هســتیم‪ .‬وی بــه ابــاغ‬ ‫بخشــنامه از ســوی وزارت کشور در خصوص تبدیل‬ ‫ســعیدی ســیرائی در بخــش دیگری بــا تاکید بر‬ ‫تقویت ناوگان عمومی‪ ،‬گفــت‪ :‬باید برنامه ریزی ها‬ ‫به گون ـه ای باشــد کــه به ســمت شــهر پیــاده محور‬ ‫برویم‪.‬بهگفتهویتحققشهر پیادهمحور باتقویت‬ ‫حمل ونقــل عمومــی امکان پذیــر است‪.‬سرپرســت‬ ‫شــهرداری کرج بابیان اینکه تقویت ناوگان عمومی‬ ‫هزینه بر اســت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید در این خصوص‬ ‫به شهرداری ها کمک کند‪ .‬سعیدی سیرائی با تقدیر‬ ‫از علی کمالی زاده شهردار پیشین کرج‪ ،‬گفت‪ :‬وی و‬ ‫مدیرانشهریبرایتوسعهحمل ونقلعمومیتالش‬ ‫کرده انــد‪.‬وی با اشــاره به اینکه برخــی از اتوبوس ها‬ ‫فرسودههستند‪،‬گفت‪:‬خوشبختانهدر سال هایاخیر‬ ‫تعــدادی اتوبوس جدید وارد ناوگان عمومی شــده‬ ‫است‪.‬سرپرست شهرداری کرج در خصوص نوسازی‬ ‫تاکسی هانیز گفت‪:‬توافقاولیهبایکیاز بانک های‬ ‫عامل برای پرداخت‪ ۶۰‬میلیون وام به تاکســی های‬ ‫پیکانانجام شدهاست‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫صنایع کوچک و متوسط‬ ‫استان سمنان‬ ‫با ‪ ۴۴‬میلیارد ریال‬ ‫حمایت می شوند‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستانسمنان‬ ‫گفت‪ :‬امسال‪ ۴۴‬میلیارد و‪ ۶۹۹‬میلیون ریال اعتبار برای‬ ‫حمایت از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط استان‬ ‫پیش بینیشد‪.‬‬ ‫حســن ال بویــه گفت‪ :‬دولت بــرای تقویت صنایع‬ ‫کوچــک و متوســط خــودش را مکلــف می دانــد که با‬ ‫حمایــت از خوشــه های صنعتــی‪ ،‬پیمانــکاران فنــی‪،‬‬ ‫مدیریت هــای صــادرات و اســتارتاپ هــا‪ ،‬دور ههــای‬ ‫اموزشــی‪ ،‬تورهای صنعتی و حضور در نمایشــگاه ها‪،‬‬ ‫حمایت از این واحدها را انجام می دهد‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬سال گذشته‪ ۲۱‬میلیارد و ‪ ۶۹۴‬میلیون‬ ‫ریال کمک های مالی در این زمینه انجام شد که عمده‬ ‫ان بالعوض بود‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستانسمنان‬ ‫گفت‪:‬باتوجهبهشعار امسال‪،‬دولتاینحمایت های‬ ‫مالــی را افزایــش داد و ‪ ۴۴‬میلیــارد و ‪ ۶۹۹‬میلیون ریال‬ ‫حمایــت از واحدهــای صنعتــی کوچــک و متوســط‬ ‫پیش بینیشد‪.‬‬ ‫ال بویــه تاکیــد کــرد‪ :‬واحدهــای زیر ‪ ۵۰‬نفر شــاغل‬ ‫کوچک‪ ،‬واحدهای با‪ ۵۰‬تا‪ ۱۰۰‬نفر متوسط و با اشتغال‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفر به باال صنایع بزرگ هستند که در استان سمنان‬ ‫از یــک هــزار و ‪ ۱۵۹‬واحــد در نواحــی و شــهرک های‬ ‫صنعتــی‪ ۹۰.۵ ،‬درصــد کوچک‪ ۵.۵ ،‬درصد متوســط و‬ ‫چهار درصد را صنایع بزرگ شامل می شود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬در حــال حاضــر ‪ ۷۳‬درصد اشــتغال‬ ‫بخــش صنعــت اســتان ســمنان را واحدهــای صنعتی‬ ‫کوچک و متوســط شامل می شــوند که باارزش افزوده‬ ‫باال‪ ،‬اهمیت باالیی برای استان دارند و باید حمایت‬ ‫شوند‪ .‬ال بویه تصریح کرد‪ :‬واحدهای بزرگ صنعتی با‬ ‫انجام پژوهش و جذب نیروی انسانی خود را تطبیق‬ ‫و تقویــت می کننــد امــا صنایع کوچــک در ایــن زمینه‬ ‫ضعف دارند اما در مقابل در برابر تحریم و تکانه های‬ ‫اقتصادیمقاوم تر است‪.‬‬ ‫کاهش اتش سوزی در‬ ‫مراتع و جنگل های استان‬ ‫کرمانشاه‬ ‫امســال وقــوع اتش ســوزی در مراتــع و جنگل های‬ ‫اســتان کرمانشاه نسبت به پارســال ‪ ۵۳‬درصد کاهش‬ ‫پیداکرده اســت‪ .‬به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان‬ ‫‪ ،‬ســنجری جانشــین یــگان حفاظــت اداره کل منابــع‬ ‫طبیعی و ابخیزداری استان کرمانشاه گفت‪ :‬امسال ‪۸‬‬ ‫فقره اتش سوزی در ‪ ۴۶‬هکتار از اراضی استان به وقوع‬ ‫پیوسته که نسبت به پارسال ‪ ۵۳‬درصد اتش سوزی ها‬ ‫کاهش داشــته اســت‪ .‬او گفت‪ :‬اقداماتی در این زمینه‬ ‫انجام شــده کــه مثمر ثمر بوده ازجملــه ان ها می توان‬ ‫بــه اســتفاده از ‪ ۲۵۵‬نیــروی دیــده بــان اطفای حریق‬ ‫اشــاره کرد که این دیده بان ها از اهالی همان منطقه‬ ‫هستند و به راه ها و مسیر ها اشنایی کامل دارند و در‬ ‫مناطق بحرانی مستقر می شوند‪ .‬او افزود‪ ۱۷ :‬پایگاه‬ ‫حفاظتــی اطفــای حریــق فصلــی و ‪ ۲‬پایــگاه اطفــای‬ ‫دائمــی در عرصه هــای منابع طبیعی اســتان فعالیت‬ ‫می کننــد که مجهــز به دمنــده اتش کــوب و امکانات‬ ‫اطفا حریق هستند‪ .‬جانشین یگان حفاظت اداره کل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری استان افزود‪ :‬اموزش روستا‬ ‫به روســتا از اقدامات دیگری اســت که باعث کاهش‬ ‫چشمگیر اتش سوزی ها شده و به طور میانگین روزانه‬ ‫‪ ۷۰‬نفر اموزش دیده اند‪ .‬ســنجری ادامه داد‪ :‬در بحث‬ ‫اطفایحریقبهتریننیرو هامردممحلیوروستانشینان‬ ‫حاشیه جنگل هســتند که می توانند در همان مراحل‬ ‫اولیــه اتش ســوزی را مهــار کننــد و مانع از گســترش ان‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫نسخه نویسی نویدبخش‬ ‫اینده روشن در بخش‬ ‫کشاورزی است‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در ائین‬ ‫افتتاحکلینیک هایگیاه پزشکیگفت‪:‬اغازنسخه نویسی‬ ‫نویدبخش اینده ای روشن و رسیدن به تعالی در بخش‬ ‫کشاورزی است‪ .‬احمد طمراسی ابراز کرد‪ :‬ارزش بخش‬ ‫کشاورزی به عنوان یک مجموعه تخصصی این است‬ ‫که نهاده ها را از یک بستر کارشناسی تجویز و مدیریت‬ ‫کند که نسخه نویسی همین بستراست‪ .‬به گفته وی؛‬ ‫نهادینه کردن نسخه نویســی و ترغیب تولیدکنندگان‬ ‫بخش کشاورزی به اجرای توصیه های فنی باید توسط‬ ‫کارشناسانی که در این زمینه فعالیت می کنند‪ ،‬محقق‬ ‫شود‪.‬طمراسیافزود‪:‬بایدفضایکلینیکبهشکلیبرای‬ ‫تولیدکننده ترسیم شود که با رغبت برای رفع مشکالت‬ ‫گیاه پزشکیمراجعهکند‪.‬‬ ‫شهردار صدرا ابقا شد‬ ‫مراســم انتخاب هیات رئیسه شورای اسالمی شهر‬ ‫صدرا با حضور فرماندار شــیراز و جمعی از مســئوالن‬ ‫شــهر شیراز و شــهر صدرا برگزار شد‪ .‬سخنگوی شورای‬ ‫اسالمی شهر صدرا گفت‪ :‬یکی از برنامه های مهم شورا‬ ‫در گام نخست انتخاب شهردار بود که خوشبختانه با‬ ‫وحدت و انســجام در یک جمع ارام و با رای اکثریت‬ ‫اعضا بهزاد پرنیان به عنوان شــهردار صدرا در ســمت‬ ‫خود به مدت چهار سال ابقاء گردید‪ .‬مهدی کشاورزی‬ ‫خاطرنشــان شــد‪ :‬نگاه ما در صدرا به سوی شفافیت‪،‬‬ ‫خرد جمعی‪ ،‬ایجاد وحدت و همدلی در شهر هست‪،‬‬ ‫در حــوزه مســائل عمرانــی بازنگــری جامعــی انجــام‬ ‫خواهیمداد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1142‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫روسای کمیسیون های‬ ‫تخصصی شورای شهر‬ ‫خرم اباد مشخص شدند‬ ‫در دومیــن جلســه رســمی شــورای شــهر خرم ابــاد‪،‬‬ ‫روسای کمیسیون های تخصصی شورای شهر مشخص‬ ‫شــدند‪ .‬پــس از مشــخص شــدن ترکیــب هیئت رئیســه‬ ‫شــورای اسالمی شــهر خرم اباد که رضا بیرانوند ریاست‬ ‫ان را بــه عهــده دارد‪ ،‬مجیــد دریکونــد به عنــوان نائب‬ ‫رئیس‪ ،‬حمیدرضا صفریان به عنوان منشی و هادی زینی‬ ‫وند به عنوان خزانه دار شــورای شــهر فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫انتخــاب روســای کمیســیون های شــورای شــهر یکــی از‬ ‫مهم ترینموضوعاتدر دستور کار دومینجلسهرسمی‬ ‫شورای شهر خرم اباد بود‪ .‬شورای شهر خرم اباد به عنوان‬ ‫پرجمعیت ترین شــهر استان لرســتان دارای ‪ ۹‬عضو و ‪۶‬‬ ‫کمیسیون تخصصی است‪ .‬در ششمین دوره شورای شهر‬ ‫خرم اباد‪«،‬حمیدرضاصفریان»به عنوانرئیسکمیسیون‬ ‫فرهنگیشورایشهر انتخابشد‪،‬همچنین«کرمنعمتی‬ ‫» رئیس کمیســیون برنامه وبودجه و « هادی زینی وند‬ ‫» رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر خرم اباد‬ ‫شدند‪«.‬عباسقالوند»به عنوانرئیسکمیسیونتلفیق‬ ‫و « حجت اله احمدی پور » به عنوان رئیس کمیسیون‬ ‫عمران‪،‬حمل ونقلوترافیکشورایشهر انتخابشدند‪.‬‬ ‫کمیســیون حقوقی و امالک شــورای شهر نیز که یکی از‬ ‫مهم ترینکمیسیون هایشورایشهر وشهرداریخرم اباد‬ ‫بــه شــمار م ـی رود‪ ،‬بــا رای اعضا بــه « یونــس امرایی »‬ ‫ســپرده شــد‪ .‬نمایندگان شــورای شــهر در ســازمان های‬ ‫شــهرداری خرم اباد به مدت یک سال مشخص شدند‪.‬‬ ‫همچنین در این جلسه نمایندگان شورای شهر خرم اباد‬ ‫در سازمان های مختلف شهرداری این شهر تعیین شد‪.‬‬ ‫«حجت اله احمدی پور» نماینده شورای شهر خرم اباد‬ ‫در شــورای ســازمان عمران و بازافرینی شهری شهرداری‬ ‫خرم ابــاد‪« ،‬حمیدرضــا صفریان» نماینده شــورای شــهر‬ ‫خرم اباد در شــورای سازمان فرهنگی و ورزشی‪« ،‬مجید‬ ‫دریکونــد» نماینــده شــورای شــهر خرم ابــاد در شــورای‬ ‫سازمان بازیافت‪« ،‬عباس قالوند» نماینده شورای شهر‬ ‫خرم ابــاد در شــورای ســازمان های ارامســتان هــا ‪« ،‬رضا‬ ‫بیرانونــد» نماینــده شــورای شــهر خرم ابــاد در ســازمان‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬بار و مسافر و «هادی زینی وند» نماینده‬ ‫شــورای شهر خرم اباد در شورای سازمان میادین میوه و‬ ‫تره بار شدند‪.‬همچنین«هوشنگنصیری»نمایندهشورا‬ ‫در شورایسازماناتش نشانیو خدماتایمنی‪«،‬یونس‬ ‫امرایی» نماینده شورای شهر در شورای سازمان فناوری‬ ‫و اطالعات شهرداری خرم اباد و « کرم نعمتی» نماینده‬ ‫شــورا در شــورای سازمان سیما و منظر شهری شهرداری‬ ‫خرم ابادشدند‪.‬‬ ‫رتبه های برتر نشریات‬ ‫دانشجویی دانشگاه‬ ‫لرستان در جشنواره‬ ‫تیتر ‪۱۲‬‬ ‫نشریاتدانشجوییدانشگاهلرستاندر دوازدهمین‬ ‫جشــنواره معتبر نشریات دانشجویی کشــور (با عنوان‬ ‫تیتر ‪ ،)۱۲‬موفق شدند دو رتبه ی برتر را کسب کنند‪ .‬در‬ ‫اییناختتامیهدوازدهمینجشنوارهنشریاتدانشجویی‬ ‫سراســر کشور به میزبانی دانشــگاه علوم پزشکی ایران‬ ‫با حضــور معاونان فرهنگی و اجتماعــی وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشــکی‪« ،‬هدیه دلیری» عضو هیئت تحریریه نشــریه‬ ‫ادبی «جانان» دانشــگاه لرســتان به مدیرمسئولی رضا‬ ‫مختــاری در بخــش مقــاالت ادبــی‪ ،‬موفــق به کســب‬ ‫«رتبه ی نخست» شــد‪ .‬همچنین «ازاده رستمی» عضو‬ ‫هیئت تحریریه نشــریه «طنین» انجمن علمــی زبان و‬ ‫ادبیات فارسی دانشگاه لرستان به مدیرمسئولی حلیمه‬ ‫خســروی‪ ،‬موفــق شــد رتبــه دوم مقــاالت ادبــی ایــن‬ ‫جشــنواره را کســب کند‪ .‬در این جشــنواره‪« ،‬الما َلرکی»‬ ‫مدیرمســئول نشــریه «ایــدوکا» در بخــش مصاحبــه و‬ ‫«امیرمحمدتوخش»‪،‬مدیرمسئولنشریه«سایه روشن»‬ ‫{هر دو از دانشــگاه لرســتان} در بخش های مربوط به‬ ‫نشریاتعلمی‪،‬تخصصیعلومانسانیو بخشخبر نیز‬ ‫در جمع اثار برتر راه یافته به دور نهایی این جشنواره ی‬ ‫معتبــر‪ ،‬قــرار گرفتند‪ .‬دو ماه پیش نیز نشــریه ُ«اتوپیا»‬ ‫انجمن علمی شهرســازی دانشگاه لرستان در جشنواره‬ ‫بین المللی حرکت‪ ،‬موفق شــد رتبه نخســت نشــریات‬ ‫علمی‪ ،‬تخصصی در بخش فنی و مهندســی را کســب‬ ‫کند‪ .‬در جشــنواره تیتر ‪( ۱۱‬دو ســال گذشــته)‪ ،‬نشــریات‬ ‫دانشجوییدانشگاهلرستانتوانستنددورتبهبرتر کسب‬ ‫کرده و تعداد‪ ۶‬اثر نیز به جمع‪ ۱۰‬اثر برتر ان جشنواره‪،‬‬ ‫راه یابنــد‪ .‬این جشــنواره معتبر دانشــجویی به صورت‬ ‫«دوساالنه»برگزار می شود‪.‬‬ ‫برداشت ‪ ۳۶‬هزار تن انواع‬ ‫انگور در لرستان‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت‪ :‬با توجه‬ ‫بــه نیــاز ابــی کم درخت انگــور توصیه ما به کشــاورزان‬ ‫توســعه کشــت باغات انگور اســت‪ .‬اســفندیار حسنی‬ ‫مقــدم بــا اشــاره به ســطح زیر کشــت باغات انگــور در‬ ‫لرستان‪،‬عنوان کرد‪ ۳۷۰۰:‬هکتار سطحزیر کشتباغات‬ ‫انگور بوده که‪ ۳۳۰۰‬هکتار ان بارور و مابقی نهال است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۳۶ :‬هــزار تن انواع ارقام ازجمله عســگری و‬ ‫یاقوتی از باغات انگور استان برداشت می شود‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫انگور تحمل بیشــتری نســبت به کم ابی و خشکسالی‬ ‫دارد‪ ،‬از طرفی انگور به صورت دیم نیز کشت می شود‪.‬‬ ‫رویدا د لرستان‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫با حضور وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت‬ ‫افتتاح فاز اول بزرگراه خرم اباد‪ -‬اراک‬ ‫باحضور وزیر راهوشهرسازی‪،‬خادمیمعاونوزیر‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬سید حســین هوش السادات مدیر‬ ‫قرارگاهسازندگیخاتم االنبیا‪،‬وحیدکرماللهیمدیرکل‬ ‫راهوشهرسازیاستانلرستان‪،‬امیریمعاونهماهنگی‬ ‫امور عمرانی‪ ،‬سردار کشکولی فرمانده سپاه حضرت‬ ‫ابوالفضل (ع)‪ ،‬سید موسی خادمی استاندار لرستان ‪،‬‬ ‫محمودوندنمایندهمجلسشورایاسالمیخرم اباد‬ ‫و دوره چگنــی‪ ،‬گودرزیان فرماندار بروجرد و برخی‬ ‫از مســئولین اســتانی افتتاح شــد‪ .‬بابک الرتی مدیر‬ ‫احــداث ازادراه هــای قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء‬ ‫(ص) بــا اعــام افتتاح قطعــه‪ 3،2‬و ‪ 4‬ازادراه اراک‪-‬‬ ‫خرم اباد اظهار داشت‪ :‬این پروژه به صورت ‪ ۶‬خطه‬ ‫شــامل ســه خط رفت و سه خط برگشت‪ ،‬به طول‬ ‫‪ ۱۳۴‬کیلومتر و عرض‪ ۳۵‬متر‪ ،‬به صورت‪ EPC‬شامل‬ ‫تمامیفعالیت هایمرتبطباطراحی‪،‬تامینمصالح‬ ‫و ســاخت توســط قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء‬ ‫(ص) اجراشــده اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬در فاز نخســت‪،‬‬ ‫‪ 67‬کیلومتر این پروژه حدفاصل بروجرد تا خرم اباد‬ ‫بهره برداریمی شودو کاهشطولمسیر بهمیزان‪30‬‬ ‫کیلومتر و کاهش‪ 45‬دقیقه ایمسیر رافراهمساخته‬ ‫است‪ .‬الرتی خاطرنشــان کرد‪ :‬با احداث این ازادراه‪،‬‬ ‫صرفه جویی ســوختی در حدود ‪ 65‬میلیون لیتر در‬ ‫سال معادل حدود‪ 570‬میلیارد تومان انجام خواهد‬ ‫شــد که ایــن امر کاهش تولیــد االیند ههــا و گازهای‬ ‫گلخانه ای به میزان‪ 175‬هزار تن دی اکسید کربن در‬ ‫سال را به دنبال دارد و عواید حاصل از صرفه جویی‬ ‫در کاهش زمان سفر در طول این پروژه‪ ،‬بالغ بر ‪220‬‬ ‫میلیــارد تومان در ســال خواهــد بود‪ .‬مدیــر احداث‬ ‫ازادراه هــای قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء (ص) در‬ ‫خصوصمشکالتاجرایاینپروژهگفت‪:‬پیچیدگی‬ ‫باال در طراحی پل ها و تقاطع ها به دلیل کوهستانی‬ ‫و صعب العبور بودن منطقه‪ ،‬حجم باالی عملیات‬ ‫دیوار ســازی و تثبیت خاک‪ ،‬وجود خطوط متعدد‬ ‫برق فشارقوی و کاهش فصل کاری به دلیل طوالنی‬ ‫بــودن فصل ســرما از ویژگی های منحصربه فرد این‬ ‫پروژهاست‪.‬ویافزود‪:‬بیشاز ‪ 25‬میلیونمترمکعب‬ ‫عملیات خاکی‪ 12 ،‬کیلومتر دیوار بتنی و ســنگی با‬ ‫ارتفاع متوسط ‪ 8.5‬متر به منظور تثبیت خاک‪200 ،‬‬ ‫جمعا به‬ ‫عدد ابرو و زیرگذر و‪ 4‬رشته تونل سه خطه‬ ‫ً‬ ‫طول‪ 7.5‬کیلومتر‪ ،‬نشان از عظمت این پروژه بزرگ‬ ‫یاست‪.‬‬ ‫و مل ‬ ‫الرتی اظهار داشت‪ :‬از ویژگی های منحصربه فرد‬ ‫ایــن پــروژه‪ ،‬احداث دو رشــته تونل رفت وبرگشــت‪،‬‬ ‫جمعا به طول ‪ 6180‬متر‪ ،‬به عنوان بزرگ ترین تونل‬ ‫سه خطه ازادراهی کشور است که نقش میانبر را در‬ ‫مســیر بروجرد به خرم اباد ایفا می کند‪ .‬این تونل ها‬ ‫با دارا بودن پارکینگ های توقف اضطراری و تجهیز‬ ‫به تمامی سامانه های الکترونیکی هدایت ترافیک‪،‬‬ ‫تهویهواطفایحریق‪،‬سطحباالییاز ایمنیترافیکی‬ ‫راایجادکرده اند‪.‬‬ ‫همهامکاناتبسیجمی شود‬ ‫محمداسالمیوزیر راهوشهرسازیدر ایینافتتاح‬ ‫فاز نخست ازادراه خرم اباد – بروجرد – اراک گفت‪:‬‬ ‫باوجود تحریم ها و کرونا دولت در افتتاح پروژه های‬ ‫زیرساختیمتناسبباچهارچوبزمان بندی شدهتمام‬ ‫تالش و سعی خود را انجام داد‪ .‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫همچنین گفت‪ :‬همه امکانات و تجهیزات ساخت‬ ‫حشــده ‪ 3 ،2‬و ‪ 4‬ازادراه خرم ابــاد –‬ ‫قطعــات افتتا ‬ ‫بروجرد – اراک برای ساخت قطعه یک این ازاد و نیز‬ ‫اتصال دو ازادراه خرم اباد ‪ /‬پل زال به خرم اباد – اراک‬ ‫بسیجخواهندشد‪.‬بهگفتهاسالمیزادهدر سال های‬ ‫اخیر هرسال هزار کیلومتر و روزانه‪ 4‬کیلومتر بزرگراه‬ ‫در کشور ساخته شده است‪ .‬این مقام مسئول اظهار‬ ‫داشت‪:‬از‪۱۵‬مردادماهباتکمیلکارهایباقی مانده ای‬ ‫که نیازمند بهره برداری اســت پروژه ازادراه خرم اباد‪-‬‬ ‫بروجرد به بهره برداری می رســد‪ .‬وی افزود‪ :‬این ‪۶۷‬‬ ‫کیلومتر ازادراهخرم اباد‪-‬بروجرد بالغ بر‪ ۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومان ارزش سرمایه گذاری دارد و حدود‪ ۴۰‬دقیقه از‬ ‫مسیر را کوتاه می کند همچنین با حذف گردنه های‬ ‫زاغــه‪ ،‬رازان و چاالنچــوالن که مردم باید از ان عبور‬ ‫می کردند یک مســیر امن و ایمن ایجادشده است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد‪ :‬این نخستین ازادراه‬ ‫ششخطه کشور و نخستینازادراهیاست کهتونل‬ ‫بزرگ ‪ ۳‬کیلومتری ‪ ۶‬شــش خطه در ان احداث شده‬ ‫استو یکمحور توسعهبرایاستانلرستانقلمداد‬ ‫می شــود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬ادامه این ازادراه قطعه یک‬ ‫است که از اراک تا همین قطعه ‪ ۲‬است همچنین‬ ‫کنارگــذری کــه از خرم اباد به ســمت جنــوب می رود‬ ‫درمجموعبهطول‪ ۱۰۸‬کیلومتر اغاز می شود‪.‬‬ ‫روزهایبه یادماندنیدرخاطراتمردملرستان‬ ‫اســتاندار لرســتان در ایــن اییــن ایــن روز را یکی‬ ‫از روزهــای به یادماندنی در خاطرات مردم لرســتان‬ ‫معرفــی کــرد‪ .‬وی ضمن تقدیــر از حضور وزیــر راه و‬ ‫شهرســازی و هیئت همراه در اســتان لرســتان اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬محمد اســامی یکی از نیروهای متعهد و‬ ‫کار بلد دولت تدبیر و امید اســت که در زمان کوتاه‬ ‫تصــدی این مســئولیت عنایات زیــادی را به اســتان‬ ‫لرستانداشته اند‪.‬ویافزود‪:‬همدر جریانسیلو هم‬ ‫بعدهادر تامیناعتباراتسیل کمک هایویژه ایبه‬ ‫استان لرستان صورت گرفته که مردم لرستان قدردان‬ ‫زحمات ایشان هستند‪ .‬موسی خادمی همچنین به‬ ‫ساماندهی قلعه فلک االفالک و قصه‪ ۲۵‬ساله ان‬ ‫که با همکاری و کمک اسالمی در مراحل اولیه حل‬ ‫شد و بعدها با همکاری سردار هوش السادات ادامه‬ ‫یافتاشارهکردو گفت‪:‬بنابرایناگر دو پروژهاحداث‬ ‫ازادراه و ساماندهی قلعه فلک االفالک را به عنوان‬ ‫دو کار مهمدر عرصه هایاقتصادیو توسعهلرستان‬ ‫منظور کنیم‪ .‬باید از وزیر راه و شهرسازی و مجموعه‬ ‫قرارگاهخاتمقدردانیکرد‪.‬استاندار لرستانهمچنین‬ ‫از خادمی معاون وزیر راه و همکارانشان و مجریان‬ ‫پروژه‪،‬پیمانکاران‪،‬ناظرینو مشاوران که کار بزرگیرا‬ ‫انجامداده اند‪،‬تقدیر کرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مجموعــه ســازمان برنامه وبودجــه‬ ‫کشور پروژهازادراهرابه عنوانیکپروژهخاصمطرح‬ ‫کــرد و هــر چه در توان داشــت کمک مالی کرد که‬ ‫جای تشــکر دارد‪ .‬خادمی افــزود‪ :‬ایجــاد ازادراه در‬ ‫توســعه اقتصــاد ملی و با توجــه به محل ترانزیت‬ ‫قرار گرفتن لرستان در اقتصاد ان خیلی موثر خواهد‬ ‫بود و کاهش االیندگی ‪ ،‬کاهش مصرف ســوخت‪،‬‬ ‫صرفه جویــی در زمــان و خیلــی از اثــار دیگــر را به‬ ‫دنبال دارد‪ .‬استاندار لرستان تصریح کرد‪ :‬اثار محلی‬ ‫پروژه خیلی بزرگ تر از راه دسترســی اســت و طرح‬ ‫را تبدیل به یک محور و اهرم توســعه برای اســتان‬ ‫خواهــد کرد و در اطــراف این ازادراه کارهای بزرگی‬ ‫قابل شکل گیری است‪ .‬استاندار لرستان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به ظرفیت های ایجادشــده به منظور‬ ‫توســعه اقتصاد کالن اســتان ‪ ،‬اعالم امادگی داریم‬ ‫مجموعه قرارگاه خاتم به عنوان سرمایه گذار ازادراه‬ ‫با ایجاد کارهای اقتصادی مشــترک و بزرگ در این‬ ‫مجموعــه اقــدام نمایــد‪ .‬وی افــزود بــه این منظور‬ ‫بخش عمده ای از اراضی موجود‪ ،‬اراضی منابع ملی‬ ‫است و قابلیت برنامه ریزی الزم را دارد‪ .‬خادمی از‬ ‫مــردم و اهالــی روســتاهای اطــراف ازادراه به خاطر‬ ‫تحمل ســختی ها تشــکر و قدردانی کرد و بر حل‬ ‫بخشی از مشکالت انان تاکید کرد‪ .‬نماینده عالی‬ ‫دولت در استان لرستان از اسالمی خواست درروند‬ ‫تکمیــل پروژه اتصــال این محور بــه ازادراه خــرم زال‬ ‫توجه الزم مبذول شــود و ســردار هوش السادات که‬ ‫هموارهبهلرستانعنایتدارندبخشیاز دستگاه هارا‬ ‫سمت جنوب اورده و ارتباط دو ازادراه برقرار شود که‬ ‫در اینزمینهموافقتبهعملامد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫سعیدفتوحیسرپرستشهرداریخرم ابادشد‬ ‫فتوحی با نظر اعضای شورای اسالمی به عنوان‬ ‫سرپرستشهرداریخرم ابادانتخابشد‪.‬‬ ‫بعــد از جلســه هیئت رئیســه‪ ،‬یــک جلســه‬ ‫فوق العاده برگزار که با نظر اعضای شورای اسالمی‬ ‫شهر‪ ،‬ســعید فتوحی به عنوان سرپرست شهرداری‬ ‫خرم ابادجایگاهجایگزینمحمدشریفیمقدمشد‪.‬‬ ‫معاون اداری و مالی شهرداری خرم اباد‪ ،‬معاون‬ ‫فنی و عمرانی شــهرداری خرم اباد‪ ،‬شهردار منطقه‬ ‫سه خرم اباد‪ ،‬شهردار بیرانشهر‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫عمــران شــهرداری خرم اباد‪ ،‬مدیر ســرمایه گذاری و‬ ‫خـــبر‬ ‫مشــارکت های مردمــی شــهرداری خرم ابــاد‪ ،‬مدیــر‬ ‫امور عمرانی شهرداری خرم اباد‪ ،‬مدیر کارخانجات‬ ‫شــن و ماســه و اسفالت شــهرداری خرم اباد‪ ،‬رئیس‬ ‫هیئت مدیــره ســازمان امــار و فنــاوری شــهرداری‬ ‫خرم ابــاد‪ ،‬رئیــس هیئت مدیــره ســازمان عمــران‬ ‫شــهرداری خرم ابــاد ‪ ،‬عضــو و دبیــر شــورای عالــی‬ ‫ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمی شــهرداری‬ ‫خرم اباد ‪ ،‬رئیس کمیسیون تخصصی سرمایه گذاری‬ ‫و مشارکت های مردمی شهرداری خرم اباد از سوابق‬ ‫کاریسعیدفتوحیاست‪.‬‬ ‫حل وفصلمشکالتمردملر ارزشمند است‬ ‫دکتر محمدرضا نیکبخت رئیس دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی لرســتان با ســردار فتحیان مشــاور رزم وزیر‬ ‫بهداشت درمان و اموزش پزشکی دیدار کرد‪ .‬در این‬ ‫نشست دکتر نیکبخت اظهار کرد‪ :‬لرستانی ها یکی‬ ‫از متدین تریــن مــردم ایران هســتند و لرســتان امروز‬ ‫خوشــبختانه خواســتگاه عفاف و حجاب اســامی‬ ‫استو مردملر هموارهاز وفادارترینبه نظاممقدس‬ ‫جمهوری اســامی ایران هســتند و در ســخت ترین‬ ‫شرایطتاریخانقالبتاکنوندر همهمراحلباانقالب‬ ‫اسالمی بوده و دنباله رو نظام بوده و مدافع واقعی‬ ‫جمهوری اسالمی هستند و مردم لرستان به والیت‬ ‫مدارترینمردمانایراناسالمیمشهورند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از این لحاظ خدمت به مردم لرستان‬ ‫و حل وفصلمشکالتان هااز ارزشباالییبرخوردار‬ ‫است و مدیران این دیار همواره با مدیریت جهادی‬ ‫بایــد در پــی خدمتگزاری به این مردم باشــند‪ .‬دکتر‬ ‫نیکبخت ادامه داد‪ :‬در حوزه ســامت توانســته ایم‬ ‫ازلحاظتجهیزاتیباوروددستگاه هایسی تی اسکن‪،‬‬ ‫امار ای‪،‬دستگاه هایانژیوگرافی‪ ۱۱،‬دستگاهاکسیژن‬ ‫تهــای ویــژه و بســتری‪ ،‬تامیــن‬ ‫ســاز‪ ،‬افزایــش تخ ‬ ‫داروهــای موردنیــاز باالخــص کرونا و تامیــن نیروی‬ ‫کادر درمانیتحولیبی نظیر از گذشتهتاکنونایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی استان تصریح‬ ‫کــرد‪ ۳۵:‬درصــد پــروژه بیمارســتان‪ ۵۱۵‬تختخوابی‬ ‫نیایشخرم ابادپیشرفتهاستکهبااستفادهاز ماده‬ ‫پنجاه وشش‪ ۲۷۳‬میلیاردتومانانتامین شدهاست‬ ‫کهباتسریعدر ساختانتوسطقرارگاهخاتم االنبیا‬ ‫(ص)بتوانیمخدمتیماندگار بهمردماستانلرستان‬ ‫کرده باشیم وی یاداور شد‪ :‬باوجود انتشار کرونا از‬ ‫اول تاکنــون‪ ،‬همواره اجــازه نداده ایم که در بخش‬ ‫دارو‪ ،‬تجهیــزات‪ ،‬اکســیژن‪ ،‬تخــت بســتری بیماران‬ ‫کرونایی در استان لرستان کمبودی احساس کنند در‬ ‫ادامه سردار فتحیان خاطرنشان کرد‪ :‬خدا را شاکریم‬ ‫کهباوجوددکتر نیکبختدر استانلرستانخدمات‬ ‫حــوزه ســامت باالخــص در دوران شــیوع ویروس‬ ‫منحوس کرونا بســیار چشــمگیر اســت و خدمات‬ ‫صــورت گرفتــه به هیچ وجــه قابل مقایســه بــا قبل‬ ‫انقالب نیست‪ .‬این مقام مسئول اضافه کرد‪ :‬رهبری‬ ‫در کالمشانهموارهبهمقولهفرهنگجهادیاشاره‬ ‫دارنــد و بزرگ تریــن ســرمایه مردم ایــران را فرهنگ‬ ‫می داننــد که تبلور این فرهنــگ در روحیه جهادی‬ ‫اســت کــه هــرگاه با دشــمن مواجــه شــویم روحیه‬ ‫جهادی کارســاز اســت که دفاع مقــدس را می توان‬ ‫نمونهان همهدستاوردعظیمدانستو اینسرمایه‬ ‫را باید حفظ و نگهداری کرد و به نس ـل های دیگر‬ ‫انتقالداد‪.‬سردار فتحیانتاکیدکرد‪:‬هدفاز سفر من‬ ‫بهاستانلرستانبررسیاقدامات کروناو کارهایخیر‬ ‫در حوزه سالمت است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫منابعانسانیاز ارکانسرمایه هایاصلیهر مجموعهبهشمار می اید‬ ‫مدیــرکل منابع انســانی و پشــتیبانی ســازمان‬ ‫نوســازی و مدارس کشور به منظور بررسی مسائل‬ ‫و چالش های حوزه منابع انســانی و پشتیبانی به‬ ‫لرســتان ســفر کرد‪ .‬به گزارش اریا‪ ،‬مناهی مدیرکل‬ ‫منابعانسانیو پشتیبانیسازماننوسازیو مدارس‬ ‫کشور به منظور بررسی مسائل و چالش های حوزه‬ ‫منابع انسانی و پشتیبانی در یک برنامه یک روزه‬ ‫به لرستان سفر کرد‪ .‬مناهی ضمن شرکت در جلسه‬ ‫شــورای معاونیــن بــا حضــور در واحدهــای اداری‬ ‫مالی اداره کل با تک تک کارکنان در محل کارشان‬ ‫دیدار و گفتگو کرد و در حاشیه این دیدار با اشاره‬ ‫بــه اهمیــت تامیــن و نگهداشــت نیروی انســانی‬ ‫کارامد‪ ،‬گفت‪ :‬منابع انسانی از ارکان سرمایه های‬ ‫اصلــی هر مجموعه به شــمار می ایــد که تقویت‬ ‫و توســعه ان موجبــات تعالــی و رشــد ســازمان را‬ ‫فراهم خواهد کرد‪ .‬وی استخدام نیروهای پیمانی‬ ‫بر اســاس ســند جامع برنامه ریزی نیروی انسانی‪،‬‬ ‫تبدیــل وضعیــت اســتخدامی کارکنــان قــراردادی‬ ‫ایثارگران و بازطراحی تشــکیالت تفصیلــی ادارات‬ ‫کل اســتان ها را از برنامه های مهم این ســازمان در‬ ‫ســال جاری در راســتای توجه به امر مهم سرمایه‬ ‫انسانیبیان کرد‪.‬انجامفرایندبازنشستگی کارکنان‬ ‫راس موعد مقرر‪ ،‬به روزرسانی تشکیالت اسمی در‬ ‫ســامانه های ملی ساختار‪ ،‬تامین اعتبار مناسب و‬ ‫حقــوق و مزایــای کارکنان طرح اســتانی‪ ،‬رایزنی با‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش اســتان جهــت موافقت‬ ‫بــا جابجایــی تعــدادی از پس ـت های کارشناســی‬ ‫از اموزش وپــرورش بــه نوســازی مــدارس اســتان‪،‬‬ ‫رایزنــی بــا ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان‬ ‫جهت تامین اعتبار واگذاری خدمات پشتیبانی به‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬برگزاری دوره های اموزشی برابر‬ ‫عناوین مسابقه ابالغی و ارائه گزارش به سازمان‪،‬‬ ‫واکسیناسیون کلیه کارکنان اداره کل در برابر بیماری‬ ‫کرونــا و‪ ...‬ازجملــه مصوبات ســفر مدیرکل منابع‬ ‫انسانی و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور‬ ‫به لرستان بود‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اجرای طرح پاک سازی مناطق الوده و جرم‬ ‫خیز در پلدختر‬ ‫فرماندهانتظامیپلدختر از‬ ‫پلیس های تخصصــی با انجام‬ ‫دســتگیری ‪ 5‬سارق حرفه ای در‬ ‫اقدامات اطالعاتی و انتظامی‬ ‫طرح پاک ســازی مناطــق الوده‬ ‫موفــق بــه کشــف ‪ 649‬گــرم‬ ‫و جــرم خیز در این شهرســتان‬ ‫تریاک‪ 40 ،‬عدد قرص مخدر‪5 ،‬‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫فقره سرقت و دستگیر ‪ 5‬سارق‬ ‫علی امانی‬ ‫سرهنگعلیامانیدر بیان‬ ‫ازجملــه ‪ 2‬ســارق خــودرو و ‪3‬‬ ‫جزئیات این خبر اظهار داشت‪:‬‬ ‫سارق منزل شدند‪ ،‬کشف یک‬ ‫در راستایارتقایامنیتاجتماعیطرحپاک سازی فقره سرقت خودرو‪ ،‬دستگیری یک نفر معتاد و‬ ‫مناطقالودهو جرمخیز باهدفجهتمقابلهبا ‪ 6‬نفر مرتبط با سایر جرائم و توقیف ‪ 10‬خودرو‬ ‫سارقانوهنجارشکنانپساز هماهنگیبامرجع و‪ 2‬دستگاهموتور سیلکتشدند‪.‬سرهنگامانی‬ ‫قضائی به صورت منطقه ای در این شهرستان به بیــان داشــت‪ :‬متهمــان پــس از تشــکیل پرونده‬ ‫مرحلــه اجــرا درامــد‪ .‬وی بــا اشــاره به اینکــه در جهتسیر مراحلقانونیتحویلمراجعقضائی‬ ‫راســتای اجــرای این طرح ماموران کالنتــری ‪ 11‬و شدند‪.‬‬ ‫پل کاکا رضا شهرستان سلسله‬ ‫به بهره برداری رسید‬ ‫ائین افتتــاح و بهره برداری‬ ‫حاضر و کیفیت کار بتن و همه‬ ‫از پروژ ه پل کاکارضا شهرســتان‬ ‫مســائل را در ایــن پل موردنظر‬ ‫سلســله بــا حضــور اســتاندار‬ ‫قــرار داده و خوشــبختانه ایــن‬ ‫لرســتان‪ ،‬معــاون هماهنگــی‬ ‫پــروژه بــا اســتحکام بــاال امــروز‬ ‫امور عمرانی‪ ،‬فرماندار سلسله‪،‬‬ ‫افتتــاح شــد‪ .‬کــرم الهــی ادامــه‬ ‫وحید کرم الهی‬ ‫مدیرکلحوزهریاستاستاندار‪،‬‬ ‫داد‪ :‬ایــن پــل دارای ســه دهنه‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استان‬ ‫ســی متــری بتــن بــه طــول ‪۹۰‬‬ ‫و برخی از مسئولین استانی برگزار شد‪.‬‬ ‫کیلومتر طراحی شــده‪ ۱۹ ،‬عدد شمع و ‪ ۱۸‬عدد‬ ‫بــه گــزارش اریــا ‪ ،‬مدیــرکل راه و شهرســازی تیر بااعتباریبالغ بر ‪ ۱۶‬میلیاردتومانهزینهامروز‬ ‫اســتان لرســتان گفــت‪ :‬پــل کاکارضــا شهرســتان افتتاح و بهبهره برداریرسید‪.‬‬ ‫سلســله بــا ‪ ۹۰‬متر طــول و هزینه ای بیــش از ‪۱۶‬‬ ‫این پل که در مسیر خرم اباد به غرب کشور‬ ‫میلیــارد تومان به بهره بــرداری رســید‪ .‬این مقام قــرار دارد در جریــان ســیل ســال ‪ ۱۳۹۸‬دچــار‬ ‫مســئول اظهار داشــت‪ :‬این پل در جریان ســیل خسارت و تخریب شده بود که عملیات بازسازی‬ ‫‪ ۹۸‬تخریــب شــد و بالفاصلــه کار جانمایی پل ان بااعتباری حدود ‪ ۱۶‬میلیارد تومان در دســتور‬ ‫با مشــاور جدید اغاز شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬به صورت کار قرار گرفت‪ .‬پیش تر اعالم شد علت تخریب‬ ‫پی های عمیق و با شمع های بتن مستحکم و پل عدم رعایت اســتانداردهای پل سازی توسط‬ ‫تیرهــای قوی طراحی شــده و از شــهریورماه ‪ ۹۸‬پیمانــکار بــوده اســت و به دنبــال تخریب این‬ ‫احداث ان اغاز و بنا بود که این پل یک ساله به پل و وقوع حوادث رانندگی متعدد چند نفر از‬ ‫بهره برداریبرسد‪،‬اماعواملیمانندبیماری کرونا شهروندان این اســتان جان خود را ازدست داده‬ ‫و غیــره باعث شــد کــه کار بهره بــرداری از ان به یا زخمی شدند‪ .‬به گفته وحید کرم الهی مدیرکل‬ ‫تعویقبیفتد‪ .‬کرمالهیبیان کرد‪:‬اینپروژهبسیار راه و شهرسازی لرستان طول و عرض پل کاکارضا‬ ‫حساسو مهمبودهو بههمینخاطر باعثشد بــه ترتیــب ‪ ۹۰‬و ‪ ۱۲‬متــر اســت کــه بــا ســازه تیر‬ ‫که دقت را فدای سرعت نکنیم‪ ،‬کار را به خوبی پیش ساخته پیش تنیده و دال بتنی درجا‪ ،‬دارای‬ ‫انجــام دهیم‪ .‬مدیرکل راه و شهرســازی لرســتان سه دهانه ‪ ۳۰‬متری و ‪ ۱۹‬شمع به عمق ‪ ۱۵‬متر‬ ‫اضافه کرد‪ :‬عوامل ازمایشگاهی هرروز در محل است‪.‬‬ ‫عزاداری های محرم با رعایت کامل‬ ‫پروتکل های بهداشتی برگزار شود‬ ‫امام جمعــه بروجرد گفت‪:‬‬ ‫حجت االسالمحسینیبااشاره‬ ‫عزاداری های محرم بایســتی با‬ ‫به سالروز ازادی ازادگان تصریح‬ ‫توجــه به شــیوع ویــروس کرونا‬ ‫کرد‪ :‬ازادگان تا اخرین لحظه از‬ ‫بــا رعایــت کامــل پروتکل های‬ ‫انقــاب و اســام دفــاع کردند‬ ‫بهداشــتی و در فضــای بــاز‬ ‫و ســخت ترین شــکنجه ها را‬ ‫علی حسینی‬ ‫برگــزار شــود‪ .‬بــه گــزارش ایرنا‪،‬‬ ‫تحمــل کردند‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫حجت االســام ســید علــی‬ ‫هفتــه امربه معــروف و نهــی‬ ‫حســینی افــزود‪ :‬هیات های مذهبــی در فضای منکر افزود‪ :‬امربه معروف و نهی از منکر واجب‬ ‫باز و با ماســک مراســ م را برگزار کنند‪ ،‬اگر کسی کفایی اســت‪ ،‬وظیفه داریم تــا به منکرات تذکر‬ ‫به واســطه هیــات و عــزاداری مبتــا شــود همــه بدهیم‪ ،‬به بی بند باری و کم کاری و گران فروشی‬ ‫مسئولهستیم‪.‬‬ ‫بایدتذکر داد‪.‬امام جمعهبروجرد اظهار داشت‪:‬‬ ‫امام جمعــه بروجــرد گفــت‪ :‬در بروجــرد همگان باید به گسترش و ترویج امربه معروف و‬ ‫بیمارســتان ها از بیماران کرونایی پرشــده است نهیاز منکر کمک کنند‪.‬‬ ‫درحالی که دســتگاه سی تی اســکن خراب است‬ ‫وی با اشاره به حضور رئیس جمهور در جمع‬ ‫لذا از ریاســت دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان مردم و رســیدگی به مشکالت مردم گفت‪ :‬این‬ ‫مشــکل را رفع کند‪ ،‬یک دســتگاه سی تی اسکن کار رئیس جمهور بسیار کار پسندیده ای است که‬ ‫جوابگوی نیاز بیماران نیست و باید کمک کنند‪ .‬جای تقدیر و تشکر دارد‪.‬‬ ‫‪ ۶۲‬خانه روستایی اماده‬ ‫بهره برداری است‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان لرســتان گفت‪۶۲ :‬‬ ‫خانهروستاییدر استانامادهبهره برداریاست‪.‬‬ ‫حشــمت امان الهــی در مراســم کلنــگ زنــی‬ ‫چمن مصنوعی روســتاهای گوشــه محسن ابن‬ ‫علی و خایان بروجرد با بیان اینکه توجه بیشتر‬ ‫به رشــته های همگانی‪ ،‬روســتایی و عشایری و‬ ‫بانــوان اســت‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬احــداث زمین چمن‬ ‫مصنوعی با سایز کوچک در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫ویتصریح کرد‪:‬تاکنون‪ ۲۲‬زمینچمنمصنوعی‬ ‫در سطح استان افتتاح شده که تعداد پنج مورد‬ ‫از ا نهــا در بروجــرد بــوده و همچنین ‪ ۶۲‬خانه‬ ‫روســتایی اماده بهره برداری است و تمام سعی‬ ‫اداره کلورزشاستفادهاز ظرفیتروستاهااست‪.‬‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان لرستان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫این دو زمین چمن مصنوعی خارج از اعتبارات‬ ‫اداره کل بوده و اعتبار ان با پیگیری های مجدانه‬ ‫مقصودی نماینده مردم بروجرد و اشــترینان در‬ ‫مجلس تامین شــده و سعی بر این است تا سه‬ ‫ماه اینده افتتاح شود‪ .‬فاطمه مقصودی نماینده‬ ‫مــردم بروجــرد و اشــترینان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی نیــز ضمــن تشــکر از دســت اندرکاران‬ ‫ورزش استان و شهرستان توجه ویژه به مطالبات‬ ‫مردمــی را خواســتار شــد و افــزود‪ :‬بــرای بحــث‬ ‫پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫بایــد جوانــان در راس امــور باشــند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برای احداث این دو زمین چمن مصنوعی‬ ‫اعتبــاری بالغ بر یک میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬هــزار تومان‬ ‫تخصیص یافتهاست‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1142‬‬ ‫گواردیوال درباره کین دیگر‬ ‫حرف نمی زند‬ ‫پــپ گواردیــوال‪ ،‬ســرمربی‬ ‫کاپیتــان بــرای شــرکت در ایــن‬ ‫منچسترسیتی‪ ،‬در اســتانه اغاز‬ ‫بازی اماده خواهد بود یا خیر‪.‬‬ ‫فصــل جدیــد لیــگ برتــر‪ ،‬از‬ ‫گواردیوال در رابطه با پیشنهاد‬ ‫صحبت درباره اینده هری کین‪،‬‬ ‫‪ 152‬میلیونیوروییسیتیبرای‬ ‫ ها‬ ‫ســتاره تاتنهــام که ســیتی زن‬ ‫کین گفــت‪« :‬مــن در کنفرانس‬ ‫گواردیوال‬ ‫ـرباز‬ ‫قصــد خریــد او رادارند‪ ،‬سـ‬ ‫مطبوعاتی قبلی به این ســوال‬ ‫زد‪.‬قهرمانانلیگبرتر همچنان‬ ‫پاســخ دادم‪ .‬او بازیکن تاتنهام‬ ‫بهدنبالجذبهری کینهستندو گفتهمی شود اســت‪ ،‬نمی خواهــم در مــورد او صحبــت کنم‪.‬‬ ‫قرار اســت قرارداد جدیدی به تاتنهام پیشنهاد دفعه قبل استثنا صحبت کردم‪ ،‬معموال در مورد‬ ‫دهنــد‪ ،‬امــا بااین وجــود این مهاجــم ملی پوش نقــل و انتقــاالت صحبت نمی کنم‪ ».‬ســرمربی‬ ‫انگلیســی ممکــن اســت در ابتدای فصــل برای اســپانیایی در پاســخ به این ســوال که ایا سیتی‬ ‫اســپرز به میدان برود‪ .‬پپ گواردیوال از صحبت می تواند مانند فصل قبل بدون مهاجم موفق‬ ‫مجدد درباره هری کین خودداری کرد و مهاجم باشــد‪ ،‬گفت‪« :‬ما با مهاجمان شناخت هشــده ای‬ ‫تاتنهــام قرار اســت در بــازی افتتاحیه لیگ برتر مثل سرخیو اگوئرو و گابریل ژسوس بازی کردیم‪.‬‬ ‫به مصاف منچسترســیتی برود‪ .‬سرمربی سیتی متاسفانه اگوئرو مصدوم شد‪ ،‬همیشه وقتی که‬ ‫در کنفرانــس خبــری خود در اســتانه فینال جام اماده بود نقش مهمی در تیم داشت‪ .‬او مهاجم‬ ‫اتحادیــه‪ ،‬عالقه باشــگاه بــه کین را تاییــد کرد‪ .‬مناسبی بود و گابریل هم مهاجم مناسبی است‪.‬‬ ‫سیتی روز یکشنبه در اولین بازی لیگ برتر مقابل گاهیاوقاتمابارویکردمتفاوتیبازیمی کنیم‪،‬‬ ‫تاتنهام قرار می گیرد و سطحی دیگر از جذابیت اما قصد ما در کنترل بازی و گلزنی هرچه بیشتر‬ ‫را به ماجرای طوالنی انتقال کین به اتحاد اضافه بــا مهاجــم یا بــدون مهاجم یکی اســت‪ ».‬کین‬ ‫می کند‪ .‬کینروز جمعهبهتمریناتتیماصلیدر در حال حاضر ‪ 28‬ســاله اســت و این می تواند‬ ‫هاتسپور بازگشتونونواسپیریتوسانتو‪،‬سرمربی اخرینفرصتبرایتاتنهامباشدتامبلغزیادیرا‬ ‫جدید تاتنهام‪ ،‬هنوز تصمیم نگرفته است که ایا از فروش ستاره خود به دست بیاورد‪.‬‬ ‫واکنش سرمربی رئال مادرید‬ ‫به جدایی مسی‬ ‫کارلــو انچلوتی‪ ،‬ســرمربی‬ ‫و اذعــان داشــت بااین همــه‬ ‫ایتالیایــی رئــال مادریــد نیــز‬ ‫ســابقه در دنیــای فوتبــال‪،‬‬ ‫بابــت جدایــی لیونــل مســی‬ ‫جدایــی یک از باشــگاه خود‬ ‫از بارســلونا متعجــب شــدد‬ ‫را خیلــی عجیــب نمی دانــد‪.‬‬ ‫است‪ .‬برخالف تابستان سال‬ ‫کارلو انچلوتی گفت‪« :‬بله من‬ ‫کارلو انچلوتی‬ ‫گذشــته‪ ،‬در طــول ایــن فصــل‬ ‫نیز متعجب شدم؛ زیرا لیونل‬ ‫و به خصــوص بعد از انتخاب‬ ‫مســی از دوران نوجوانــی‬ ‫خــوان الپورتــا به عنوان رئیس جدید باشــگاه تبدیل به نمادی برای باشــگاه بارســلونا شده‬ ‫بارســلونا‪ ،‬بــه نظر می رســید تمامــی توافقات بــود و به همیــن دلیل‪ ،‬من بابت جدایی این‬ ‫برای ماندن لیونل مسی در باشگاه بارسلونا و بازیکن شــگفت زده شــدم‪ .‬البته من ‪ 42‬ســال‬ ‫تمدید قرارداد این ستاره ‪ 34‬ساله و ارژانتینی در فوتبــال بــوده ام‪ ،‬بنابرایــن خیلــی تعجــب‬ ‫انجام شده است؛ اما درنهایت بروز مشکالتی نمی کنم که یک بازیکن تصمیم بگیرد باشگاه‬ ‫در ثبــت قــرارداد ایــن بازیکــن و بده ‬ ‫یهــای خود را تغییر دهد‪ .‬حتی لیونل مسی که مدت‬ ‫سنگین باشگاه بارسلونا منجر به جدایی لیونل زیــادی را در بارســلونا گذرانــد نیــز ایــن کار را‬ ‫مســی و انتقال او به باشــگاه پاری ســن ژرمن انجام داد‪ .‬من برای بارسلونا و همچنین برای‬ ‫شد‪ .‬حاال کارلو انچلوتی‪ ،‬سرمربی جدید رئال خود لیونل مسی و تصمیم ان ها احترام زیادی‬ ‫مادریــد نیــز در این خصــوص اظهارنظر کرده قائلم‪».‬‬ ‫اگهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1126‬در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی‬ ‫افرادی که اسناد عادی با رسمی انان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد‬ ‫مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو‬ ‫نشریه اگهی های ثبتی (کثیراالنتشار و محلی) بشرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پالک ‪ - 169‬اصلی اراضی صدراباد‬ ‫‪ -1‬ششدانگ یکباب ساختمان اپارتمانی از پالک ‪ 135‬فرعی از ‪ 169‬اصلی فوق به مساحت‬ ‫‪ 164/98‬متر مربع ابتیاعی خانم سمانه گریوانی از محل مالکیت رسمی مرحوم عبداله‬ ‫اردبیلی (ورثه عبداله اردبیلی) برابر رای شماره ‪ 1400 -1071‬مورخه ‪ 1400/04/22‬کالسه‬ ‫‪99- 0270‬‬ ‫لذا بدین وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده ابالغ‬ ‫می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‬ ‫معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی‬ ‫که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود ضمنا صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/09‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/24‬علیخان نادری‪-‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد ‪/3239‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1130‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۰۷۷۴‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بی زینب جاودانی فرزند سید‬ ‫احمد بشماره شناسنامه ‪ ۳۵۰‬صادره از عشق اباد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ ۲۵۱.۰۸‬متر مربع قسمتی از پالک ‪ ۴۹۹‬فرعی از‪ ۴‬اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ‪۴‬‬ ‫حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی خانم خاور محجوبی محرز گردیده است‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند ‪.‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ۱۴۰۰/۵/۹ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ ۱۴۰۰/۵/۲۴ :‬غالمرضا گنج‬ ‫بخش ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1349‬اقای سید کاظم شاهمرادی زواره احدی از ورثه مرحوم سید موسی شاهمرادی‬ ‫به موجب گواهی حصر وراثت شماره ‪ 1354/07/01-۸۹‬دادگستری اردستان باستناد دو‬ ‫برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند‬ ‫مالکیت ‪ ۱۳‬سهم مشاع از یکهزار و دویست سهم ششدانگ مزرعه حسین اباد پالک ‪۲۶‬‬ ‫اصلی گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه ‪ ۵۳۵‬دفتر ‪ ۲۵‬امالک بنام عنبر‬ ‫سلطان شاهمرادی ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده و طی سند انتقال شماره ‪-۲۳۱۱‬‬ ‫‪ 1323/۱۲/03‬دفتر ‪ ۵۰‬تمامت یک سهم مالکیت خویش را به سید مصطفی شاهمرادی‬ ‫حسین ابادی انتقال که سید مصطفی نامبرده در صفحه و دفتر امالک مذکور تمامت یک‬ ‫سهم مالکیت خویش را ذیل سند رسمی شماره ‪ 1328/۰۲/28-۴۵۴۴‬دفتر ‪ ۵۰‬به اقای‬ ‫موسی شاهمرادی انتقال نموده و به حکایت دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده و در‬ ‫اثر نامعلوم مفقود شده است نظر باینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده‪ ،‬طبق‬ ‫ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هر کس مدعی انجام‬ ‫معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد‬ ‫خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا مدت ‪ ۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را‬ ‫کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل‬ ‫سند به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض‬ ‫دروازه بان سابق تیم ملی‬ ‫با مشکالت فراوانی دست وپنجه نرم می کند‬ ‫مهدی رحمتی‬ ‫همچنان نگران‬ ‫اینده پدیده‬ ‫وضعیت مالکیتی این روزهای پدیده خراســان‬ ‫باعــث شــده تا هــواداران و اهالی فوتبال در شــرق‬ ‫کشــور این روزها نگران وضعیت تیمشــان باشــند‪.‬‬ ‫به گزارش ورزش ســه‪ ،‬تیمی که در فصل گذشــته با‬ ‫مشکالت زیادی روبرو شد و حتی از پس هزینه های‬ ‫رفت وامــدش برنمی امــد‪ ،‬بــدون شــک اگــر مربی‬ ‫همچون مهدی رحمتی را باالی سر خود نمی دید‪،‬‬ ‫حاال به جای قرار گرفتن در میانه های جدول باید‬ ‫در لیگ دسته یک به دنبال ان می گشتیم‪ .‬االن اما‬ ‫با پایان لیگ بیستم و نزدیک شدن به شروع لیگ‬ ‫جدید‪ ،‬رحمتی به عنوان سرمربی پدیده نیز نگران‬ ‫تیمــش اســت و از طرفــی حاال این تیــم با جدایی‬ ‫برخی از بازیکنانش نیز روبروست‪ .‬گفتگوی ورزش‬ ‫سه با سید مهدی رحمتی را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫این روزها همه از جدایی بازیکنان تیم شما‬ ‫می گویند؟‬ ‫ما لیگ ســختی را پشــت سر گذاشتیم ان هم با‬ ‫وضعیتی که همه شــاهد ان بودند و در این مســیر‬ ‫بازیکنان خیلی تالش کردند و حاال هم از تیم های‬ ‫مختلفیپیشنهاددارنداماتامادامی کهمنسرمربی‬ ‫تیمپدیدهباشمبه غیراز امینقاسمینژاد کهان هم‬ ‫به دلیل وجود بندی در قراردادش بوده است‪ ،‬هیچ‬ ‫بازیکن دیگری را اجازه نمی دهم تا از این تیم جدا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یعنی تنها بازیکنی که قطعی از پدیده جدا‬ ‫خواهد شد فقط قاسمی نژاد است؟‬ ‫بلهبههمینصورتخواهدبود‪،‬اینتیممتعلق‬ ‫به مردم مشهد است و قرار نیست قربانی شود تا‬ ‫تی مهــای دیگــر لیــگ اســتفاده ان را ببرنــد‪ .‬تمامی‬ ‫بازیکنــان بــا مــا قــرارداد دارنــد و من هم تــا زمانی‬ ‫که ســرمربی این تیم باشــم اجازه جدایی به هیچ‬ ‫بازیکنینمی دهم‪.‬‬ ‫با توجه به مســائل مالکیتی تیم در حال‬ ‫حاضر شما باید با چه فردی برای فصل بعد‬ ‫صحبتکنید؟‬ ‫ببینید قرارداد من با پدیده ‪ ۳‬ســاله اســت‪ .‬این‬ ‫روزهاهم صحبت هایمختلفیدر خصوصمالکیت‬ ‫باشگاه می شود و هوادارا ن هم نگران هستند و به‬ ‫منهمپیام هایمختلفیداده اند‪.‬انچهمهماست‬ ‫اینکه ما زمانی برای برنامه ریزی پیش فصل نداریم‬ ‫یگــذرد از‬ ‫و نماینــده فوتبــال خراســان هــرروز که م ‬ ‫تیم های دیگــر ازنظر اماد هســازی یک روز عقب تر‬ ‫می افتــد‪ .‬ایــن تیم متعلق بــه مردم اســت اما باید‬ ‫ایــن را هــم بدانیم کــه بدهی های زیــادی دارد چه‬ ‫مدیریتاستانچهحمیداویبایدبدانندکهبخشی‬ ‫از قــرارداد فصل گذشــته بازیکنــان هنوز باقیمانده‬ ‫است و در کنار این مسائل قرارداد جدید بازیکنان‬ ‫و پرداختی های فصل پیش رو نیز هست‪ .‬به عالوه‬ ‫اینکه ما باید حداقل ‪ ۶‬بازیکن جدید دیگر را هم‬ ‫جذب کنیم‪ .‬شما به همه این ها برنامه ریزی پیش‬ ‫فصل و اردوی اماده سازی‪ ،‬هزینه های جاری تیم و‬ ‫بدهی های باقیمانــده و ‪ ...‬راهم اضافه کنید‪ .‬باید‬ ‫اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود‪ ،‬المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی‬ ‫تسلیم خواهد شد‪ .‬خیراله عصاری‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زواره ‪/1177207‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1351‬برابر رای شماره ‪ 1400/04/19 -140060302016000514‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سعید دادخواه تهرانی‬ ‫فرزند حسین بشماره شناسنامه ‪ ۵۴۹۰۰۰۹۵۱۹‬صادره از در تمامت ‪ 2/25‬دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یک درب باغ شماره ‪ ۱۵۶۳‬فرعی از یک اصلی بخش دوازده ثبت اصفهان به‬ ‫مساحت ششدانگ ‪ 1638/01‬مترمربع خریداری با واسطه از مالک رسمی اقایان رضا و‬ ‫محمدحسن دادخواه محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/24 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/08 :‬سید‬ ‫محمدحسن مصطفوی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک تیران ‪/1176791‬م الف‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -9-1355‬شماره پرونده‪ 2171/97 :‬حل‪ 8‬مشخصات محکوم علیه‪ :‬نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫‪-1‬سالله طالبی ‪-2‬محمد قاسمیان ‪ ،‬نام پدر‪ :‬غفارعلی ‪ ،‬نشانی‪ :‬مجهول المکان ؛ مشخصات‬ ‫محکوم له‪ :‬نام و نام خانوادگی‪ :‬ابوالفضل فخاری ‪،‬با وکالت سیدشهاب الدین امامی ‪ ،‬نشانی‪:‬‬ ‫خمینی شهر خ ‪ 17‬شهریور محله اسفریز ک شهید علی اصغر فخاری محکوم به‪ ،‬به موجب‬ ‫رای شماره ‪ 2004‬تاریخ ‪ 1399/04/24‬حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرستان خمینی‬ ‫شهر که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیهم محکوم اند به‪ :‬صورت تضامنی پرداخت مبلغ‬ ‫‪ 40/000/000‬ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ‪ 1/540/000‬ریال بابت هزینه‬ ‫دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر‬ ‫رسید چک ‪ 97/4/20‬لغایت استهالک کامل دین ر مبنای شخص بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی می باشد رای صادره غیابی‬ ‫است‪ .‬ماده ‪ 34‬قانون اجرای احکام‪:‬همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه‬ ‫مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‬ ‫به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد و در‬ ‫صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع‬ ‫دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪ 1400/05/24‬قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر ـ جمشید‬ ‫شیروانی م الف‪1176332 :‬‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -9-1309‬شماره پرونده‪ 595/98 :‬حل‪ 3‬مشخصات محکوم علیه‪ :‬نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫صالح مینایی ‪ ،‬نشانی‪ :‬مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له‪ :‬نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫فاطمه رضایی ‪،‬نام پدر‪ :‬اکبر ‪ ،‬نشانی‪ :‬خمینی شهر خ ‪ 17‬شهریور محله اسفریز ک شهید‬ ‫علی اصغر فخاری محکوم به‪ ،‬به موجب رای شماره ‪ 454‬تاریخ ‪ 98/06/31‬حوزه سوم‬ ‫شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیه محکوم‬ ‫است به‪ :‬پرداخت ‪ 10/000/000‬ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ‪1/155/000‬‬ ‫ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک‬ ‫‪ 90/8/30‬لغایت زمان اجرای حکم و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه رای صادره‬ ‫غیابی است و پرداخت نیم عشر دولتی‪ .‬ماده ‪ 34‬قانون اجرای احکام‪:‬همین که اجرائیه‬ ‫به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا‬ ‫بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و‬ ‫استیفاء محکوم به از ان میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجراییه‬ ‫نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر‬ ‫مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/05/24 :‬قاضی شعبه سوم شورای‬ ‫حل اختالف شهرستان خمینی شهر ـ جمشید شیروانی م الف‪1176297 :‬‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -9-1320‬شماره پرونده‪ 2881/97 :‬حل‪ 3‬مشخصات محکوم علیه‪ :‬نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫سمیه روح اللهی ‪ ،‬نشانی‪ :‬مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له‪ :‬نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫ابوالفضل فخاری ‪،‬نام پدر‪ :‬عزیزاله ‪ ،‬نشانی‪ :‬خمینی شهر خ ‪ 17‬شهریور محله اسفریز ک‬ ‫ایــن هزین ههــا از محلی تامین شــود و باید بودجه‬ ‫مشخصباشدکهمنفکر می کنماین هاخیلیمهم‬ ‫است حاال حمیداوی یا مدیران استانی هرکدام که‬ ‫متولی تیم می خواهند شــوند باید به این مســائل‬ ‫توجه کنند تا در میــان راه دوباره اتفاقات بدی رخ‬ ‫ندهد‪.‬‬ ‫این طور که عنوان می کنید مشکالت تیم‬ ‫خیلی زیاد است؟‬ ‫قطعا همین طور است و با سالم وصلوات و من‬ ‫بمیرم و ت و بمیری نمی شود تیم را اداره کرد‪ .‬کسی‬ ‫که می خواهد مدیریت تیمی را بر عهده بگیرد باید‬ ‫ازنظر مالی تامین باشــد‪ .‬مردم مشــهد و خراســان‬ ‫حقشــان این نیســت که همیشــه نگران وضعیت‬ ‫تیمشان باشند‪ .‬من هر توانی در دست داشته باشم‬ ‫برایموفقیتتی مپدیدهانجاممی دهماماتنهاو با‬ ‫لشگر یک نفره دیگر نمی توانم‪ .‬من هنوز از فصلی‬ ‫که برای پدیده بازی کردم طلبکارم و فصل گذشته‬ ‫که مربی بودم به دلیل کمبود مالی باشــگاه‪ ،‬هنوز‬ ‫ریالی دریافت نکردم‪ .‬فصل گذشته چون تیم میان‬ ‫زمین و اســمان مانده بود مســئولین استانی کمک‬ ‫کردند اما اگر امســال تیم به صورت خصوصی وارد‬ ‫مســابقات شود از کسی هم توقع کمک نمی شود‬ ‫داشــت عــاوه بــر اینکه همیــن حاال هــم موضوع‬ ‫بازپرداخت کمک های انجام شده استانی به تیم به‬ ‫جد مطرح است‪.‬‬ ‫با این شرایط فکر می کنید اوضاع پدیده‬ ‫چه شود؟‬ ‫منقبالهمگفتهبودممااز زمانپایانمسابقات‬ ‫دو هفته وقت داریم که بتوانیم شرایط تیم را برای‬ ‫حضور در لیگ برتر اماده نگه داریم‪ .‬االن از ان دو‬ ‫هفته چند روز هم گذشــته و ما هنوز در خانه اول‬ ‫هم نیستیم‪ .‬من برنامه خودم را به وطنخواه ارائه‬ ‫دادم و ایشــا ن هم به دنبال فراهم کردن ان بود و‬ ‫اگر حمیداوی هم قرار باشد بیاید برنامه من همین‬ ‫اســت‪ ،‬یعنــی پرداخــت قــرارداد باقی مانده فصل‬ ‫گذشــته بازیکنان‪ ،‬جــذب حداقل ‪ ۶‬بازیکن جدید‬ ‫در پست های مختلف‪ ،‬اجازه جدایی قاسمی نژاد‬ ‫و حفظ بقیه نفرات تیم‪ ،‬اردوی اماده ســازی پیش‬ ‫فصــل و در کنــارش تامیــن هزینه هــای جــاری تیــم‬ ‫ازجمله پرداخت قرارداد بازیکنان برای فصل جدید‬ ‫و‪ ...‬مردم مشهد و خراسان در فصل گذشته صبوری‬ ‫زیادی داشتند و شان این مردم بیش از این هاست‬ ‫کههرسالبراینیفتادنبهلیگپایین تر تالشکنیم‪.‬‬ ‫و جمله اخر ‪...‬‬ ‫مشهدی ها فوتبال را خیلی خوب می فهمند و‬ ‫دوســت ندارند پدیده امســال مثل ابومسلم‪ ،‬صبا‪،‬‬ ‫نفت‪ ،‬ماشی نســازی و شــاهین بوشــهر از لیگ برتر‬ ‫ســقوط کنند‪ .‬در اینجا باید از ان ها تشــکر کنم اما‬ ‫این راه م باید بگویم که من هم مثل ان ها نگران‬ ‫وضعیت تیم هستم و اگر در چند روز اینده اتفاق‬ ‫خاصی رخ ندهد و مبالغ پرداخت نشود باید برای‬ ‫پدیده در فصل اینده به شکل جدی نگران باشیم‪.‬‬ ‫شهید علی اصغر فخاری محکوم به‪ ،‬به موجب رای شماره ‪ 956‬تاریخ ‪ 98/04/29‬حوزه سوم‬ ‫شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیه محکوم‬ ‫است به‪ :‬پرداخت ‪ 29/000/000‬ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ‪ 1/392/500‬ریال‬ ‫بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک‪93/8/20‬‬ ‫لغایت زمان اجرای حکم و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است‪ .‬ماده‬ ‫‪ 34‬قانون اجرای احکام‪:‬همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف‬ ‫است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد‬ ‫یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان میسر باشد و در صورتی که‬ ‫خود قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به‬ ‫قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬تاریخ انتشار‪1400/05/24 :‬‬ ‫قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر ـ جمشید شیروانی م الف‪:‬‬ ‫‪1176295‬‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ -9-1308‬شماره پرونده‪ 2590/97 :‬حل‪ 3‬مشخصات محکوم علیه‪ :‬نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫اصغر یاراحمدی ‪ ،‬نشانی‪ :‬مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له‪ :‬نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫ابوالفضل فخاری ‪،‬نام پدر‪ :‬عزیزاله ‪ ،‬نشانی‪ :‬خمینی شهر خ ‪ 17‬شهریور محله اسفریز‬ ‫ک شهید علی اصغر فخاری محکوم به‪ ،‬به موجب رای شماره ‪ 322‬تاریخ ‪98/02/18‬‬ ‫حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم‬ ‫علیه محکوم است به‪ :‬پرداخت ‪ 170/000/000‬ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ‬ ‫‪ 3/125/000‬ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید‬ ‫چک ‪ 96/7/30‬و ‪ 95/12/15‬لغایت زمان اجرای حکم و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی‬ ‫رای صادره غیابی است ‪ .‬ماده ‪ 34‬قانون اجرای احکام‪:‬همین که اجرائیه به محکوم علیه‬ ‫ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد انرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی‬ ‫برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به‬ ‫از ان میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت‬ ‫مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم‬ ‫نماید‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/05/24 :‬قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی‬ ‫شهر ـ جمشید شیروانی م الف‪1176333 :‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زاهدان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده‪ ۳‬قانون و ماده‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی‬ ‫‪ -9-1350‬برابر رای شماره ‪ 139960322001000900‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک زاهدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ایه گمشادزهی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 728‬کدملی ‪ 3621408649‬صادره زاهدان فرزند عبدالصمد در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 296/32‬مترمربع پالک شماره ‪ 2240‬فرعی از ‪ 22709‬اصلی واقع در‬ ‫زاهدان خیابان امام خمینی غربی‪ 20 -‬متری فروغ‪ -‬فروغ ‪ 8‬انتهای کوچه خریداری‬ ‫از مالک رسمی خانم گل بی بی نوتی زهی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته بانشد می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬یکشنبه ‪ 1400/5/24‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬دوشنبه‪1400/6/8 :‬‬ ‫حسینعلی مالیی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان ‪/365‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو نیمـه یـدک‪ -‬کانتینـر چـادری سیسـتم مـارال‬ ‫تیـپ ‪ MRL385‬بـه رنـگ سـفید‪ -‬روغنـی بـه شـماره انتظامـی‬ ‫ایـران ‪ 142 -85‬ع ‪ 95‬بـه شـماره موتـور ‪ 0000000‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NALTSK3DEH0049428‬مـدل ‪ 1396‬بـه نـام ناصر پـوالدی فرزند‬ ‫محمدعلی شـماره شناسـنامه ‪ 2110357525‬کدملی ‪ 2110357525‬صادره‬ ‫از گـرگان مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫بیانیه فوالد در مورد‬ ‫تغییرات مدیریتی باشگاه‬ ‫باشــگاه فوالد خوزســتان طی بیانیــه ای در خصوص‬ ‫اخرین تغییرات کادر مدیریتی این باشــگاه توضیحاتی‬ ‫ارائــه نمــود‪ .‬صبــح دیــروز ســرانجام پــس از چنــد روز‬ ‫گمانه زنیسعیداذریمدیرعاملباشگاهفوالدخوزستان‬ ‫از سمت خود استعفا داد و بالفاصله گرشاسبی به عنوان‬ ‫مدیرعاملجدیدبرگزیدهشد‪ .‬گفتنیاستپساز اضافه‬ ‫شــدن گرشاســبی‪ ،‬حبیــب ا‪ ...‬رضایــی و جواد مقدســی‬ ‫به هیئت مدیره باشــگاه‪ ،‬بیانیه ای به شــرح زیر از ســوی‬ ‫فوالدی ها منتشرشده که در ادامه می خوانید‪« :‬به اطالع‬ ‫همه ورزش دوســتان عزیز خوزســتانی به ویژه هــواداران‬ ‫فرهیختــه باشــگاه فرهنگــی ورزشــی فــوالد خوزســتان‬ ‫می رساند که با برنامه ریزی های مدون و تعیین اهداف‬ ‫قهرمانی در رده های مختلف سنی برای تیم های فوتبال‬ ‫این باشــگاه خوشــبختانه در ســال جاری و با تالش های‬ ‫همه ارکان باشگاه به ویژه مدیریت‪ ،‬کادر فنی‪ ،‬بازیکنان‬ ‫و کارکنان این باشگاه و با حمایت همه جانبه مدیریت‬ ‫عاملشرکتفوالدخوزستانوکارکنانشریفاینمجتمع‬ ‫بزرگصنعتیتوانستندبهقهرمانیدر جامحذفیفوتبال‬ ‫کشور و صعود به رقابت های اسیایی‪ ،‬دست بیابند‪ .‬این‬ ‫یقینا با همبستگی همه جانبه و یکدلی همه ارکان‬ ‫مهم ً‬ ‫توانســت محقق شــود و باعث شــادمانی مردم شریف‬ ‫خوزســتان گردید‪ .‬یقینا اراده همه مســئوالن این بود که‬ ‫بتواننداهدافبلندمدتراباحضور همهتالشگرانتداوم‬ ‫بخشیدهواینمهمهمیشهفراراهباشگاهفرهنگیورزشی‬ ‫فوالد خوزســتان قرارگرفته است؛ اما ازانجایی که جناب‬ ‫اقایسعیداذریباوجودمشکالتشخصیامکانتداوم‬ ‫همکاریبرایایشاندر شرایطفعلیامکان پذیر نبود‪،‬لذا‬ ‫هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد خوزستان با‬ ‫اذعان به تالش های بی شائبه ایشان در سمت مدیریت‬ ‫عامل از جناب اقای حمیدرضا گرشاسبی یک شخصیت‬ ‫خوش نام و برجسته ورزشی دعوت نمود تا بتواند مسیر‬ ‫پرافتخار اینباشگاهرادر اینسمتتداومبخشند‪.‬باشگاه‬ ‫فرهنگی ورزشــی فوالد خوزستان ضمن ارزوی تندرستی‬ ‫بــرای جنــاب اقــای اذری و خانــواده محتــرم‪ ،‬موفقیــت‬ ‫روزافزونایشانرادر همهمراحلزندگیارزومنداست‪».‬‬ ‫شرایط مبهم مهدی قائدی‬ ‫در استقالل‬ ‫شرایطمهدیقائدیدر استقاللطوریسپریمی شود‬ ‫کههمچنانباشگاهاستقاللهیچپیشنهادرسمیاز هیچ‬ ‫باشــگاهی دریافت نکرده اســت‪ .‬این روزها در باشــگاه‬ ‫استقالل مهم ترین موضوع موردبررسی‪ ،‬نقل و انتقاالت‬ ‫این فصل است و تا اینجای کار گمانه زنی های مختلفی‬ ‫مطرح شدهاست‪.‬تااینجایکار استقاللنتوانستهبازیکنی‬ ‫راجذب کندو مدیراناستقاللهمچناندر پیمذاکرهبا‬ ‫بازیکنانهستندومسئلهتمدیدقراردادبابازیکنانمدنظر‬ ‫مجیدی‪،‬همچنانبهشرایطمشخصینرسیدهاست‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو اینترناش به رنـگ کرم روغنـی به شـماره انتظامی ایـران ‪-23‬‬ ‫‪ 656‬ع ‪ 52‬به شـماره موتور ‪ 10798477‬و شـماره شاسی ‪ HH525876‬مدل ‪1987‬‬ ‫به نام سـید فرزاد عسـگری کرچگانی فرزند سـید ناصر به شـماره شناسـنامه ‪ 11‬و‬ ‫کدملـی ‪ 6209879454‬صـادره از زرین شـهر(لنجان) و بهنـام منوچهری کرچگانی‬ ‫فرزنـد اسـفندیار به شـماره شناسـنامه ‪ 23‬و کدملـی ‪ 6209875343‬صـادره از زرین‬ ‫شـهر(لنجان) مفقـود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند مالکیـت‪ ،‬کارت خـودرو و سـند کمپانـی خودرو سـواری سیسـتم‬ ‫پـژو تیـپ پـارس بـه رنگ مشـکی متالیک به شـماره انتظامـی ایـران ‪ 221 -77‬م‬ ‫‪ 99‬بـه شـماره موتـور ‪ 22828212501‬و شـماره شاسـی ‪ 82812329‬مـدل ‪1382‬‬ ‫بـه نام سـجاد حقیقـت نژاد فرزنـد کرامـت اهلل به شـماره شناسـنامه ‪ 283‬و کدملی‬ ‫‪ 2539961258‬صـادره از اقلیـد مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫مجـوز حمل سـالح و مهمات شـکاری سـالح سـاچمه زنـی دو لول‬ ‫تـه پـر کالیبـر ‪ 12‬بـه شـماره سـالح‪ B12612- 2011‬مدل کوسـه‬ ‫سـاخت ترکیـه بنام اینجانب رشـید محمـدی اروجه فرزنـد حبیب به‬ ‫شـماره شناسـنامه ‪ 45‬و کد ملـی ‪ 5659915221‬صـادره از کوهپایه‬ ‫مفقـود و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز خودرو سـواری هاچ بک سیسـتم پـژو ‪ 206‬تیـپ ‪ 206TU3‬به‬ ‫رنـگ سـفید بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪ 624 -85‬ط ‪ 15‬به شـماره موتور‬ ‫‪ 182A0127780‬و شـماره شاسی ‪ NAAP03EE0LJ184741‬مدل ‪1399‬‬ ‫بـه نـام مهدیـه لطفـی فرزند غالم صدیـق شـماره شناسـنامه ‪ 916‬کدملی‬ ‫‪ 3621644644‬صـادره از زاهـدان مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت سـوخت و سـند و بـرگ سـبز خـودروی وانت پیـکان به رنگ‬ ‫سـفید مدل ‪ 1378‬به شـماره پالک ‪ 437‬ق ‪ 64‬ایران ‪ 56‬به شـماره‬ ‫موتور ‪ 11517810286‬و شـماره شاسـی ‪ 78930008‬به نام مسـعود‬ ‫حاجـی زاده مفقـود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سـند مالکیت و سـند کمپانـی خودرو سـواری تویوتا کـروال ‪ GLI1800‬به‬ ‫رنـگ نقـره ای متالیـک بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪ 314 -13‬ق ‪ 67‬بـه‬ ‫شـماره موتـور ‪ 122363967‬و شـماره شاسـی ‪JTDBR42E789009865‬‬ ‫مـدل ‪ 2008‬بـه نـام سـمیه صرافـان چهارسـوقی فرزنـد محسـن شـماره‬ ‫شناسـنامه ‪ 2227‬و کدملـی ‪ 1286064988‬صادره از اصفهان مفقود گردیده‬ ‫و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 24‬مرداد ماه ‪ 15 / 1400‬اگوست ‪ 06 / 2021‬محرم ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1142‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫تخصیص‪ ۱۱۰‬میلیارد تومانی‬ ‫بنیاد مستضعفان برای درمان‬ ‫بیمارانکرونا‬ ‫رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقالب‪ ،‬جزئیات کمک ‪۱۱۰‬‬ ‫میلیاردتومانیبنیادمستضعفانبرایدرمانبیمارانکروناییتحتپوششکمیتهامدادوبهزیستی‬ ‫را تشریح کرد‪.‬به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد مستضعفان‪ ،‬سید پرویز فتاح با اعالم‬ ‫خبر تخصیص‪ ۱۱۰‬میلیارد تومانی بنیاد مستضعفان برای کمک درمانی به مددجویان کمیته امداد‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین کمک معیشتی به ساکنان مناطق محروم‪ ،‬در‬ ‫تشریحجزئیاتتخصیصاینکمک هااظهار کرد‪:‬بنیادمستضعفاناز ابتدایشیوعکرونا‪،‬خدماتی‬ ‫را به مناطق اسیب پذیر و محروم و با هدف تامین تجهیزات پزشکی و کمک های معیشتی به‬ ‫اقشار ضعیف‪ ،‬شروع کرد و امکانات خود را به میدان اورد‪ .‬او با اشاره به برخی کمک های بنیاد‬ ‫مستضعفاناز جملهبخششاجارهبهایامالکتجاری‪،‬تامینتجهیزاتبیمارستانیو کمک هایی‬ ‫کهــای کرونایی بنیاد‬ ‫معیشــتی بــه اقشــار ضعیف در طول شــیوع کرونا ادامــه داد‪ :‬تا امروز کم ‬ ‫مستضعفان بالغ بر ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان بوده و در اقدام اخیری که پس از فرمایش ‪ ۲‬روز قبل‬ ‫مقام معظم رهبری انجام شد‪ ،‬تصمیم گرفتیم تا مبلغ‪ ۱۱۰‬میلیارد تومان را برای کمک معیشتی و‬ ‫درمانی‪ ،‬که مورد تاکید معظم له بود‪ ،‬به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و همچنین ساکنان‬ ‫مناطقمحرومو حاشیه ایشهرهاتخصیصدهیم‪.‬‬ ‫چندمطالبهمهماز وزیر اینده اموزش وپرورش‬ ‫یــک کارشــناس اموزش وپــرورش هفــت‬ ‫مطالبه مهــم از وزیــر اموزش وپــرورش دولت‬ ‫ســیزدهم را تبیین کرد و گفت‪ :‬رشــد ماندگار‬ ‫و توســعه همه جانبه کشــور در گروی توجه‬ ‫خــاص بــه اموزش وپــرورش و تعلیم و تربیت‬ ‫فرزنداناینمملکتاست‪.‬‬ ‫فیض اله عابدینی در گفت وگو با ایســنا‪،‬‬ ‫بابیــان اینکــه رئیس جمهور دولت ســیزدهم‬ ‫بــا شــعار «دولت قوی و مردمــی» و با وعده‬ ‫عدالت گســتری و کرامــت بخشــی روی کار‬ ‫امده اســت و تحقق وعده عدالت و کرامت‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬مستلزم اهتمام جدی به تبلور‬ ‫گفتمان ارائه شده یعنی گفتمان «دولت قوی‬ ‫و مردمی» اســت اظهار کرد‪ :‬بی تردید دولت‬ ‫قــوی و خیرخواه مــردم‪ ،‬جز با تعیین کابینه‬ ‫قــوی و خدمتگــزار‪ ،‬چهره واقعیــت به خود‬ ‫نمی گیــرد‪ .‬او افــزود‪ :‬چنانکــه بــدون گزینش‬ ‫وزیــر کار بلــد و جهادی بــرای وزارت بنیادین‬ ‫و گسترده اموزش وپرورش‪ ،‬عنوان کابینه قوی‬ ‫ضامنتوسعهپایدار‪،‬عنوانیبامسمانخواهد‬ ‫بــود‪ .‬از همین روســت که همــه خیرخواهان‬ ‫نظام‪ ،‬به ویژه رهبران انقالب بر این حقیقت‬ ‫تاکیــد داشــته اند که رشــد ماندگار و توســعه‬ ‫همه جانبــه کشــور درگــروی توجه خــاص به‬ ‫اموزش وپرورش و تعلیم و تربیت فرزندان این‬ ‫مملکت است‪ .‬این کارشناس اموزش وپرورش‬ ‫با اشــاره به ضرورت حضــور وزیــری در وزارت‬ ‫اموزش وپرورش برای تحقق گفتمان «مدرسه‬ ‫قوی و صالح» که هم با اسناد باالدستی مانند‬ ‫سند تحول بنیادین و هم با شعار و گفتمان‬ ‫رئیس جمهور همخوانی دارد گفت‪ :‬وزیر اتی‬ ‫باید بتواند با جبران یک دهه کم اعتنایی به‬ ‫سند بنیادین یادشده و سیاست های ابالغی‬ ‫از ســوی رهبری معظــم‪ ،‬اموزش وپــرورش را از‬ ‫وضعیــت موجود بــه جایگاه مطلــوب خود‬ ‫برســاند و بــه اهــداف تعیی نشــده در افــق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬نیز جامه عینیت ببخشــد‪ .‬او در ادامه‬ ‫شهــا و‬ ‫ب هصــورت فهرس ـت وار برخــی چال ‬ ‫مطالبــات فرهنگیــان از وزیــر اموزش وپرورش‬ ‫دولت سیزدهم را برشمرد که مروری بر ان ها‬ ‫خواهیمداشت‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اهتمام شایسته به دانشگاه فرهنگیان‬ ‫یتــوان از اموزش وپــرورش‪ ،‬انتظــار‬ ‫نم ‬ ‫تربیــت دانش امــوز در تراز جمهوری اســامی‬ ‫را داشــت‪ ،‬امــا معلــم و مربــی متناســب بــا‬ ‫ایــن هــدف را فراهــم نکــرد‪ .‬تحقــق ایــن امــر‬ ‫نیز مســتلزم بهره گیــری حداکثــری از ظرفیت‬ ‫دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی است‬ ‫که البته انتصاب و به کارگیری مدیری کار بلد‪،‬‬ ‫ششــرط قطعی ان‬ ‫تحول خواه و جهادی‪ ،‬پی ‬ ‫اســت‪ .‬بی تردید یکی از علل اصلی وضعیت‬ ‫ازاردهنــده و تاثربــار فعلــی اموزش وپــرورش‬ ‫بی توجهی یا غفلــت از تربیت معلم و مربی‬ ‫موردنیاز مدارسکشور بودهاست‪.‬مگر دستگاه‬ ‫زیربناییاموزش وپرورشکهبافرزندانمعصوم‬ ‫ایــن مرزوبــوم ســروکار دارد‪ ،‬بی برنامــه اســت‬ ‫کــه هر وزیری با هر توجیهی و یا تحت فشــار‬ ‫هر گروه مجلس نشینی‪ ،‬نیروی موردنیاز ان را‬ ‫به جایصراطمستقیمدانشگاه هاییادشده‪،‬‬ ‫از کج راهه هاییهمچونخریدخدمت‪،‬تبدیل‬ ‫باتوجهبهرشد کسب وکارهای‬ ‫مجازی پیشگیری از جرایم سایبری ضرورتی‬ ‫انکارناپذیر است‬ ‫جلسه کمیسیون فناوری‪ ،‬اطالعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه با دستور جلسه امنیت‬ ‫سایبریو بررسیالزاماتامنیتیدر حوزهاستارتاپهاو کسب وکارهاباحضور نمایندهپلیس‬ ‫فتا در استان و برخی از اعضای ان به صورت وبینار برگزار شد‪ .‬عضو هیات رئیسه و رئیس‬ ‫کمیسیون فناوری‪ ،‬اطالعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی فارس در این جلسه‬ ‫گفت‪ :‬امروزه فضای مجازی بازندگی روزمره و کسب وکار مردم وابسته شده است که این‬ ‫موضوع باید موردتوجه تصمیم گیران قرار گیرد‪ .‬یلدا راهدار با اشاره به تهدیدات سایبری‬ ‫در امنیت اطالعات افزود‪ :‬امنیت اطالعات به حفاظت از اطالعات و به حداقل رساندن‬ ‫خطر افشایاطالعاتدر بخش هایغیرمجاز اشارهدارد کهباتوجهبهرشد کسب وکارهای‬ ‫مجازی توجه به پیشگیری از جرائم سایبری ضرورتی انکارناپذیر است‪ .‬او اظهار داشت‪:‬‬ ‫امنیتاطالعاتمجموعه ایاز ابزارهابرایجلوگیریاز سرقت‪،‬حمله‪،‬جنایت‪،‬جاسوسیو‬ ‫خرابکاری و علم مطالعه روش های حفاظت از داده ها در رایانه ها و نظام های ارتباطی در‬ ‫برابر دسترسی و تغییرات غیرمجاز است‪ .‬راهدار اضافه کرد‪ :‬با توجه به تعاریف ارائه شده‬ ‫امنیتبهمجموعه ایتدابیر‪،‬روش هاوابزارهابرایجلوگیریاز دسترسیوتغییراتغیرمجاز‬ ‫در نظام های رایانه ای و ارتباطی اطالق می شود اما نکته ای که وجود دارد این است که‬ ‫مقولهامنیتاطالعاتدر عصر اطالعاتنهبه صورتیک کاالو یامحصولبلکهبه صورت‬ ‫یک فرایند نگاه کرده و امنیت را در حد یک محصول خواه نرم افزاری و یا سخت افزاری تنزل‬ ‫ندهیم‪ .‬رئیس کمیسیون فناوری‪ ،‬اطالعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی فارس‬ ‫در خصوص وضعیت بزهکاری سایبری بر اساس امار پلیس فتا ادامه داد‪ :‬بررسی جرائم‬ ‫سایبری در سال های‪ 1391‬الی‪ 1395‬نشان می دهد که از مجموع پرونده های تشکیل شده‬ ‫در حــوزه اقتصــادی ‪ 47‬درصــد‪ ،‬حوزه اخالقی و فرهنگی ‪ 32‬درصد و حوزه اجتماعی ‪14‬‬ ‫درصد و حوزه سیاســی ‪ 7‬درصد از جرائم را به خود اختصاص داده اســت‪ .‬راهدار عنوان‬ ‫داشت‪:‬بیشترینجرائممربوطبهجرمبرداشتغیرمجاز از حساب هایبانکیبا‪ 36‬و نیم‬ ‫درصد‪ ،‬هتک حیثیت و نشر اکاذیب با‪ 9‬و نیم درصد و کاله برداری رایانه ای با‪ 8/ 8‬درصد‬ ‫است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬گسترش روزافزون خدمات مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در‬ ‫سال های گذشته موجب شده وقوع جرائم سایبری هرسال نسبت به سال قبل از ان افزایش‬ ‫پیدا کند کهاز بدو تاسیسپلیسفتاتاکنونحوزهاقتصادیبیشترینمیزانجرائمدر هرسال‬ ‫را به خود اختصاص داده است‪ .‬رئیس کمیسیون فناوری‪ ،‬اطالعات اتاق بازرگانی فارس در‬ ‫بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی نیز‬ ‫افزود‪ :‬در خصوص این طرح معتقدیم همه متخصصان باید کمک کنند تا نمایندگان با‬ ‫اطالعات دقیق‪ ،‬صحیح و کارشناسی بتوانند این طرح را دنبال کنند که در این زمینه فعاالن‬ ‫بخشخصوصیدر استان هایمختلفبر اساستقسیموظیفهبانمایندگانشهرهایخود‬ ‫جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی برگزار و مباحث را بررسی کردند‪ .‬او با تاکید بر اینکه‬ ‫در موضوع طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی‪ ،‬همه ابعاد و نظرات کارشناسی‬ ‫خبرگان این بخش موردتوجه قرار گیرد بیان کرد‪ :‬دغدغه مدیران و نمایندگان در خصوص‬ ‫فضای مجازی را درک می کنیم اما امروزه فضای مجازی بازندگی روزمره و کسب وکار ان ها‬ ‫وابسته شده است که این موضوع باید موردتوجه تصمیم گیران قرار گیرد‪ .‬راهدار با تاکید بر‬ ‫اینکه تدوین هر قانونی نیاز به بررسی ابعاد و چالش های دقیق ان موضوع توسط خبرگان‬ ‫و متخصصان دارد اضافه کرد‪ :‬طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی علیرغم دو بار‬ ‫بازبینی‪ ،‬همچنان ایرادهای زیادی دارد که بخش خصوصی در کشور تالش کرد با مباحث‬ ‫کارشناسی مشکالت و اصالحات را مطرح کند‪.‬‬ ‫نیروهای شرکتی‪ ،‬جذب فارغ التحصیالن سایر‬ ‫دانشگاه هاباتوجیهبه اصطالحگذراندندوره‬ ‫کاراموزی چندماهه تامین کند؟‪ .‬انچه امروز در‬ ‫حوز ه تعلیم و تربیت کشور شاهد ان هستیم‬ ‫غالبا ناشی از سوء تدبیر و تصمیمات ناکارامد‬ ‫ً‬ ‫مسئوالنادوار مختلفدر نهادهایتصمیمگیر‬ ‫از دولت گرفته تا مجلس است‪ .‬مسلما نباید‬ ‫کارشناسینشدهویابااندکتجمعیدر مقابل‬ ‫ســاختمان مجلس‪ ،‬حکم به اســتخدام ده ها‬ ‫هزار نفر برای مولدترین دستگاه کشور داد که‬ ‫مهم ترینابزارش‪،‬نیرویانسانیالیقومناسب‬ ‫است‪.‬اثار سوءاین گونهتصمیمات‪،‬لطمه های‬ ‫جبران ناپذیری را طی ده ها سال در حوزه های‬ ‫مختلفاجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬اقتصادی‪،‬سیاسی‬ ‫وحتیامنیتیبهجامعه‪،‬واردمی کند‪.‬بی شک‬ ‫ساماندهیدقیقفرایندجذبنیرویانسانی‪،‬‬ ‫مطالب ه به حق و تجرب هشــده ای است که هم‬ ‫از مطالبــات جــدی و چندیــن ســاله جامعــه‬ ‫فرهنگیانو هماز دغدغه هاو تذکراتپرتکرار‬ ‫رهبریاست‪.‬‬ ‫بایــد مورد التفات و اهتمــام جدی قرار بگیرد‬ ‫و بلکــه از همــان دوره ابتدایــی؛ چنانکه امام‬ ‫راحــل مــا می فرمود‪« :‬به دبســتانی ها برســید‬ ‫اساسا مگر ماموریت‬ ‫که دانشــگاه دیر اســت‪ً .‬‬ ‫اموزش وپرورش‪،‬غیر از فراهمساختنبستر تبلور‬ ‫و رشداستعدادهایدانش اموزاندر حوزه های‬ ‫هفت گانه فوق اســت؟ و مگر ســعادت دنیا‬ ‫و اخــرت فرزنــدان مــا درگرو اهتمــام به این ها‬ ‫نیســت؟ و اگر اعمال ادمــی درگرو خلقیات و‬ ‫روحیاتثباتیافته اشاستواینروحیاتنیز‬ ‫بــر باورهــا و افکارش اتکاء و قــوام دارد‪ ،‬و این‬ ‫امر به ویژه در سال های اولیه زندگی و در سایه‬ ‫تفهیم و ترغیب و تشویق‪ ،‬قابل شکل گیری و‬ ‫پرورشاست‪،‬ایانهادیبالقوهمناسب تر از نظام‬ ‫یشــود؟‪ .‬بنابراین جا‬ ‫تعلیم و تربیت یافت م ‬ ‫دارد و باید به این توصیه های انسان شناسانه‪،‬‬ ‫دیــن مدارانه‪ ،‬خیرخواهانه‪ ،‬وطن دوســتانه و‬ ‫حقاداهیانهوایندهنگرانهرهبریفرزانه‪،‬توجه‬ ‫ً‬ ‫تــام و تمام قد برای پیاده کــردن ان اقدام کرد‪.‬‬ ‫البته و صدالبته نه به صورت شتاب زده و اقدام‬ ‫از سر رفع مسئولیت‪ ،‬بلکه کارشناسانه‪ ،‬برنامه‬ ‫مدارانهوبارعایتسنتربیت‪،‬جنسیتواصل‬ ‫تدریجدر تربیتبایداقدام کرد‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد نگارنــده‪ ،‬همــه توصی ههــای‬ ‫هفت گانهرهبریخطاببهفرزندانو جوانان‬ ‫ایــن دیــار که عبــارت اســت از توجه به علم و‬ ‫پژوهش‪ ،‬معنویت و اخالق‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬عدالت‬ ‫و مبارزه با فساد‪ ،‬استقالل و ازادی‪ ،‬عزت ملی‬ ‫و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک‬ ‫زندگــی‪ ،‬بیــش از هــر جــا در اموزش وپــرورش‬ ‫‪ -۳‬عنایت ویژه به احیا و اعتالی‬ ‫‪ -۲‬کاربستی کردن توصیه های‬ ‫هفت گانه رهبری معظم در گام دوم‬ ‫انقالب‬ ‫هنرستان ها‬ ‫عقل‪،‬شرعو تجربهبشریحکممی کندکه‬ ‫هدایت تحصیلی دانش اموزان باید به نحوی‬ ‫باشد که هم بااستعداد و عالقه واقعی ان ها‬ ‫(نه کاذب و ناشــی از جو زدگی و تقلید یا القا‬ ‫و تلقین دیگران) سازگار بوده و هم برای انان‬ ‫سربازان نخبه در دستگاه های‬ ‫دولتی خدمت سربازی‬ ‫می گذرانند‬ ‫سربازاندر طرحاستفادهاز تخصصسربازاننخبه‪،‬اموزشجامعهپذیرینظامیمی بینند‬ ‫و در مرحله بعد وارد دستگاه های مربوطه که پروژه برداشته اند می شوند تا پروژه خود را در‬ ‫دستگاه ها طی مدت سربازی بگذرانند و کارت پایان خدمت دریافت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش صدا و سیما‪ ،‬امیر سرتیپ دادرس‪ ،‬جانشین فرمانده کل ارتش درباره مهارت‬ ‫اموزیدانشجویاندر پانزدهمیندورهرزممقدماتینخبگانوظیفه گفت‪:‬در اینزمینهبرابر‬ ‫با سیاستی که مقام معظم رهبری تعیین کردند؛ ما هم برنامه بسیار کاملی تنظیم کرده ایم‬ ‫یشــوند‬ ‫و متناســب با درجات علمی مخاطبان برای فرزندان جامعه وقتی داخل ارتش م ‬ ‫برنامه ریزیکرده ایم‪.‬‬ ‫شهدا تفکر جهادی را از مکتب‬ ‫عاشورااموختند‬ ‫و جامع هشــان مفیــد و ســودمند باشــد‪ .‬حال‬ ‫باید پرســید واقعـ ًـا خروجــی اموزش وپــرورش‬ ‫ـخصا هنرســتان های ما هدف فوق را‬ ‫ما و مشـ ً‬ ‫بــراورده می کند؟‪ .‬چه درصدی از دیپلمه های‬ ‫مــا‪ ،‬بعد از دیپلم‪ ،‬مهــارت الزم بــرای ورود در‬ ‫بــازار کار و کســب درامــد رادارند؟ ایا تحصیل‬ ‫دوازده ساله شان‪،‬از حیثتامینمعاشسودی‬ ‫برایاناندارد؟وضعسودمندیوخیرشانبرای‬ ‫تامینخانوادهوجامعه شانچهطور؟از حیث‬ ‫مهارت هایپایهوعمومییامهارت هایزندگی‬ ‫چگونه اند؟ واقعیت امر این اســت که با این‬ ‫نظام و ساختار اموزشی و با این هنرستان های‬ ‫پرجمعیتدارایکارگاه هاوتجهیزاتقدیمی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫اورد ه درخوری به دست نمی اید چنانکه حتی‬ ‫غالبا چیزی‬ ‫با ادامه تحصیل در دانشگاه نیز‪ً ،‬‬ ‫جز مدرکبی ثمر‪،‬سرخوردگیناشیاز بیکاری‬ ‫و اتالف وقت حاصل نمی شود و اگر تعدادی‬ ‫عمدتا محصول‬ ‫از هنرجویان‪ ،‬منشا اثر شدند‬ ‫ً‬ ‫کارورزیوشاگردیدر کارگاه هایغیر مدرسه ای‬ ‫است‪ .‬ازاین رو چاره ای جز این نیست که عزم‬ ‫جدی برای احیا و ارتقای سطح هنرستان های‬ ‫فنــی و حرفه ای و کاردانش اندیشــیده شــود‪.‬‬ ‫هنرســتان های ما هم از حیث ابزار و کارگاه ها‬ ‫و امکانــات ان‪ ،‬نیــاز بــه نوســازی‪ ،‬بهســازی و‬ ‫توســعه رشــته ها دارنــد و هــم از حیــث هنــر‬ ‫اموزانو مدرسان‪،‬نیازمندتغییراتیاترفیعات‬ ‫مناســب هســتند‪ ،‬چنانکه هم زمــان به تغییر‬ ‫نگــرش دانش اموزان و اولیا از طریق تبلیغات‬ ‫فراگیــر ســمعی و بصری احتیــاج مبــرم دارند‪.‬‬ ‫تسریع در نیل به وعده رئیس جمهور مبنی بر‬ ‫ایجاد یک میلیون اشتغال در هرسال‪ ،‬در سایه‬ ‫اولویت دهــی وزیــر اموزش وپــرورش بــه خارج‬ ‫ساختنهنرستان هااز وضعموجود‪،‬امکان پذیر‬ ‫استوپیشنهادمی شودمعاونتمستقلفنی‬ ‫و حرف ـه ای در وزارت اموزش وپــرورش ایجــاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد شــهید و امور ایثارگران اســتان گلســتان گفــت‪ :‬شــهدا و ایثارگران با‬ ‫تبعیــت از والیــت و ســیره معصومیــن علی الخصــوص ســید شــهدا و مکتــب عاشــورا‬ ‫عــزت و ازادگــی را برایمــان بــه ارمغــان اوردنــد‪ .‬اســرافیل وزیــری در حاشــیه دیدار با‬ ‫خانواده معظم شــهید «شــمس اهلل کوهســاری» و جانباز ‪ 70‬درصد «سید مهدی سید‬ ‫حسینی» و ایثار واحد گلستان ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام محرم گفت‪:‬‬ ‫ازخودگذشــتگی شــهدا و ایثارگران و صبر اســتقامت خانواده های انان عزت‪ ،‬اقتدار و‬ ‫ســربلندی را بــرای نظــام مقدس جمهوری اســامی بــه ارمغان اورده اســت‪ .‬وزیری با‬ ‫اشاره به اهمیت توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و الزمه ان در جامعه برای‬ ‫اشنایی هرچه بیشتر نسل جوان عنوان کرد‪ :‬وظیفه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به‬ ‫عهده همه است و همه باید به فرهنگ ایثار‪ ،‬جهاد و مقاومت توجه ویژه ای داشته‬ ‫باشند‪ .‬او پاسداشت رشادت ها و دلیرمردی های شهدا و جانبازان را رسالتی همگانی‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬مــا درس شــجاعت و مقاومــت را از شــهدا و ایثارگــران اموختیــم و‬ ‫باید نشان دهیم که شاگردان خوبی در این مکتب والیی هستیم‪ .‬شهید شمس اهلل‬ ‫کوهساری در تاریخ ‪ 10‬خرداد ‪ 1348‬دیده به جهان گشود و در تاریخ ‪ 12‬دی ‪1365‬‬ ‫براثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل گشت‪ .‬جانباز ‪ 70‬درصد سید مهدی‬ ‫ســید حســینی در تاریخ ‪ 15‬اســفند ‪ 1346‬دیده به جهان گشــود و در تاریخ ‪ 10‬مرداد‬ ‫‪ 1366‬در جزیره مجنون به درجه جانبازی نائل گشت‪.‬‬ ‫عضومجمعنمایندگاناستان‬ ‫سیستان و بلوچستان خبرداد‪:‬‬ ‫اعالم وصول طرح‬ ‫حذف بند (ت) ماده (‪ )6‬قانون‬ ‫بودجه سال ‪1400‬‬ ‫عضو مجمع نمایندگان اســتان سیســتان و بلوچســتان از اعالم وصول طرح حذف‬ ‫بند (ت) ماده (‪ )6‬قانون بودجه سال ‪ 1400‬موضوع بررسی پرداخت مالیات بر ارزش‬ ‫افــزوده در ســرزمین اصلــی و مناطــق ازاد تجــاری صنعتــی بــه هیــات رئیســه مجلس‬ ‫شورای اسالمی خبر داد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی‬ ‫سیستان و بلوچستان؛ نماینده شهرستان های ایرانشهر‪ ،‬سرباز‪ ،‬دلگان‪ ،‬فنوج‪ ،‬الشار‪،‬‬ ‫بنت‪ ،‬اشار و اهوران» با اعالم این خبر افزود‪ :‬طرح حذف بند (ت) ماده (‪ )6‬قانون‬ ‫بودجه ســال ‪ 1400‬به پیشــنهاد اینجانب و با امضای تعداد ‪ 28‬نفر از نمایندگان‪ ،‬در‬ ‫تاریخ ‪ 1400/5/4‬توســط هیئت رئیســه مجلس شــورای اســامی اعالم وصول گردید‪.‬‬ ‫درخشــان درباره طرح پیشــنهادی گفت‪ :‬در بررســی و تصویب الیحه ســال ‪ 1400‬کل‬ ‫کشــور موضوعی به تصویب رســید که در نتیجه ان بخشــی از مزایای قانونی مناطق‬ ‫ازاد تجاری صنعتی را در محاق انداخت‪ .‬که بر اساس بند مذکور مناطق ازاد تجاری‬ ‫صنعتــی مشــابه ســرزمین اصلی مشــمول پرداخت مالیات بــر ارزش افــزوده ( وی‪ .‬ای‬ ‫‪.‬تی) می شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬عدم شــمولیت معافیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫در بنادر ازاد کشــور موجب گردیده اســت کلیه مبادالت و فعالیت های اقتصادی در‬ ‫مناطق ازاد تجاری و صنعتی مشابه سرزمین اصلی انجام گردد که این موضوع برای‬ ‫بنــادر بازرگانــی واقــع بنــادر ازاد از قبیل بنادر شــهید بهشــتی و شــهید کالنتری باعث‬ ‫نارضایتی ذینفعان بندری و اقتصادی گردیده است‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫در ادامــه تاکیــد کــرد‪ :‬امیدواریــم طرح حذف بنــد (ت) ماده (‪ )6‬قانون بودجه ســال‬ ‫‪ 1400‬مــورد قبــول نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی واقع شــود تا ‪ 9‬درصــد مالیات‬ ‫بــر ارزش افــزوده که متوجه مصرف کنندگان مناطق ازاد شــده بود حذف و موجبات‬ ‫رقابت پذیری فعالیت های دریایی و بندری در بنادر‪ ،‬خصوصا بنادر شهید بهشتی و‬ ‫کالنتری فراهم گردد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫اصالحیه‬ ‫به اطالع می رساند در اگهی مزایده چاپ‬ ‫شده فروش زمین شهرداری سمنان در‬ ‫تاریخ ‪1400/5/21‬؛عنوان اگهی‪ ،‬مزایده‬ ‫فروش ‪ 11‬قطعه زمین صحیح می باشد‪.‬‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان‬ ‫ ‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1943

روزنامه رویداد امروز 1943

شماره : 1943
تاریخ : 1403/04/27
روزنامه رویداد امروز 1942

روزنامه رویداد امروز 1942

شماره : 1942
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه رویداد امروز 1941

روزنامه رویداد امروز 1941

شماره : 1941
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه رویداد امروز 1940

روزنامه رویداد امروز 1940

شماره : 1940
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه رویداد امروز 1939

روزنامه رویداد امروز 1939

شماره : 1939
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه رویداد امروز 1938

روزنامه رویداد امروز 1938

شماره : 1938
تاریخ : 1403/04/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!