روزنامه رویداد امروز شماره 1141 - مگ لند
0

روزنامه رویداد امروز شماره 1141

روزنامه رویداد امروز شماره 1141

روزنامه رویداد امروز شماره 1141

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫شنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 23‬مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 14‬اگوست ‪2021‬‬ ‫‪ 05‬محرم ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1141‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫برای اختصاص ارز به واردات‬ ‫واکسن کروناهیچمشکلی‬ ‫وجودندارد‬ ‫‪02‬‬ ‫همهظرفیت هابرایمهار کرونا‬ ‫به کار گرفته شود‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫گیالن‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫ازموندشوارمجلسی ها‬ ‫بررسی صالحیت وزیران از امروز اغاز می شود‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫رویدا د گیالن‬ ‫استاندار گیالندر دیدار معاون‬ ‫درمانوزیربهداشتتاکید کرد؛‬ ‫نفتبایدبه صورت‬ ‫« فرست کالس» اداره شود‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫رئیسسازماننظام مهندسیساختمانفارس‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 09‬مرداد ماه‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫رنگاران با تعهد به‬ ‫خب‬ ‫جهت ترویج‬ ‫تکلیف‪ ،‬در‬ ‫ایثار و شهادت‬ ‫فرهنگ‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1129‬‬ ‫استاندار‬ ‫گیالن در دیدار‬ ‫اختصاص‬ ‫رویاد دگیالن‬ ‫معاون درمان وزیر‬ ‫دز بیشتری از‬ ‫بهداشت تاکید کرد؛‬ ‫واکسن به گیالن‬ ‫مجلستعزیهخوانیباعنوان«تعزیتخورشید»‬ ‫در‪ ۹‬منطقه از شهر تهران با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی در حال برگزاری است‪.‬این گزارش از‬ ‫اجرای تعزیه مسلم بن عقیل (ع) در فضای باز‬ ‫میدان ازادی می باشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫میلیون و ‪ 150‬هزار‬ ‫ورداری بیش از یک‬ ‫برخ‬ ‫طبیعی در استان‬ ‫مشترک گاز‬ ‫شبکههای گازدار‬ ‫مجموع طول‬ ‫‪ 20‬هــزار و ‪428‬‬ ‫در گیــالن بــه‬ ‫برخــورداری‬ ‫باوجــود‬ ‫کیلومتررسیدهاست‪.‬‬ ‫‪ 152‬هزار مشترک‬ ‫یکمیلیون و‬ ‫بــر همچنیــن در‬ ‫حســین اک‬ ‫نعمت گاز‪ ،‬عملیات‬ ‫انشعاباتنصبشده‬ ‫گیالنی از‬ ‫خصوص‬ ‫‪ 68‬روستای استان‬ ‫گازرسانی به‬ ‫ـت‪ :‬در تیرمــاه‬ ‫حسین اکبر‬ ‫در اســتان گفـ‬ ‫زمانبنــدی در حــال‬ ‫ـرای گازدار کردن‬ ‫بــر طبــق‬ ‫ســال جاری بـ‬ ‫مدیرعاملشرکت‬ ‫انجاماست‪.‬‬ ‫انشعاب نصبشده‬ ‫جدید‪ ،‬یک هزار‬ ‫گیالن با اعالم جذب‬ ‫ـال مشترکین‬ ‫گازدار در استان به‬ ‫گاز استان‬ ‫ـد در تیرماه امسـ‬ ‫مجموع علمک های‬ ‫‪ 100‬مشــترک جدیـ‬ ‫مشترکین است و‬ ‫یافته اســت‪ .‬وی‬ ‫‪ 3‬هــزار و‬ ‫هزار عدد افزایش‬ ‫عملیات‪ ،‬مجموع‬ ‫بیــش از ‪611‬‬ ‫گفت‪ :‬با اجرای این‬ ‫روند گازرســانی به‬ ‫میلیون و ‪ 152‬هزار‬ ‫با اشــاره به اینکه‬ ‫در اســتان به یک‬ ‫خبر در خاتمه‬ ‫شتاب در حال انجام‬ ‫گاز طبیعی‬ ‫حسیناکبربابیاناین‬ ‫باقیمانده استان با‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر ‪ 19‬مناطق‬ ‫مشترکرسیده‬ ‫ـون ‪ 2‬هــزار و ‪80‬‬ ‫تحقق این مهــم بالغ‬ ‫ـار داشــت‪ :‬هماکنـ‬ ‫ـار داشــت‪ :‬برای‬ ‫اســت‪ ،‬اظهـ‬ ‫طبیعی میباشند‬ ‫اظهـ‬ ‫انجامشدهاست که‬ ‫گیالن بهرهمند از گاز‬ ‫عملیاتشبکهگذاری‬ ‫روستایی روستای‬ ‫گازرسانی در هفته دولت‬ ‫کیلومتر‬ ‫متعلقبهمناطق‬ ‫افتتاح پروژههای‬ ‫اینمیزان‪ 12‬درصد‬ ‫شرکت که با‬ ‫العبور و کوهستانی‬ ‫از‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫روســتای صعب‬ ‫صعبالعبور استان‬ ‫انجام امســال‪7 ،‬‬ ‫اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫و‬ ‫همین رابطه افزود‪ :‬با‬ ‫جدید به این روستاها‬ ‫گاز استان گیالن در‬ ‫ـن ماه تابســتان‪،‬‬ ‫ـبکهگذاری در اولیـ‬ ‫عملیــات شـ‬ ‫جــان بابایــی‪،‬‬ ‫در دیــدار دکتــر‬ ‫خدمت میکنند‬ ‫ارســالن زارع‬ ‫درمــان و اموزش‬ ‫وزیر بهداشــت‪،‬‬ ‫معــاون درمان‬ ‫بنیــاد شــهید و‬ ‫ـای کادر درمان و‬ ‫مدیــرکل‬ ‫قدردانــی از تالشهـ‬ ‫اســتان در ایین‬ ‫پزشــکی با‬ ‫یاداور شد‪ :‬گیالن‬ ‫امــور ایثارگــران‬ ‫وزارت بهداشــت‬ ‫حمایتهای‬ ‫جمعی از خبرنگاران‬ ‫کرونا بود و پس‬ ‫تجلیــل از‬ ‫ـتانهای درگیر با‬ ‫از نخســتین اسـ‬ ‫ـوتان عرصــه رســانه‬ ‫ویــروس‪ ،‬در پیکهای‬ ‫و پیشکسـ‬ ‫ـاه ابتدایی شــیوع‬ ‫یــاد و نام همه‬ ‫از دو مـ‬ ‫کمتری نسبت به‬ ‫با گرامیداشــت‬ ‫چهارم با بیمارهای‬ ‫کــرد‪ :‬اعتقاد ما‬ ‫دوم‪ ،‬سوم و‬ ‫شد‪ .‬وی کاهش‬ ‫شــهدای خبرنــگار بیان‬ ‫های دیگر مواجه‬ ‫شــهدا بهویژه‬ ‫میانگین استان‬ ‫فعاالن عرصه رســانه‬ ‫ـرعت سرایت سویه‬ ‫که خبرنــگاران و‬ ‫دســتورالعملها و سـ‬ ‫بــر این اســت‬ ‫رخدادهای تلخ و‬ ‫رعایت‬ ‫علل افزایش موج‬ ‫هستند که در همه‬ ‫مــاری را از عمده‬ ‫ازجمله کسانی‬ ‫جدیــد این بی‬ ‫باشند و اگر ما رسانه‬ ‫استان دانست و‬ ‫نوعی مرتبط می‬ ‫بستریشدگان در‬ ‫شیرین جامعه به‬ ‫کرونا و تعداد‬ ‫اگاهی بخشی را‬ ‫استان در کمترین‬ ‫و اطالعرسانی و‬ ‫درمان و اموزش‬ ‫متاسفانه جزو پنج‬ ‫که یک شاخص‬ ‫وزیر بهداشــت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬گیالن‬ ‫و تعالی جامعه‬ ‫های بهداشــتی قرار‬ ‫را‬ ‫معاون درمان‬ ‫شــاخصهای رشــد‬ ‫درمانگاههایشبانهروزی‬ ‫مراعات دســتورالعمل‬ ‫طرحــی الگویــی‬ ‫یکی از نمادها و‬ ‫سربازان‬ ‫خواستارنظارتبر‬ ‫ـاران اشــاره و ان را‬ ‫میــزان‬ ‫استان همچون‬ ‫است‪ ،‬پس خبرنگاران‬ ‫افزود‪ :‬پزشکی‬ ‫های دولتی‪ ،‬نهادها‬ ‫پذیــرش بیمـ‬ ‫ــت مردم فهیم‬ ‫بدانیم که اینگونه نیز‬ ‫شــور دانســت و‬ ‫دارد که انتظار اس‬ ‫اسکن‪ ،‬اکسیژن ساز و‬ ‫تمامــی درمانگاه‬ ‫حوزه هســتند و‬ ‫بیماری‪ ،‬همکاریهای‬ ‫ـایر اســتانهای ک‬ ‫نیز و پذیــرش در‬ ‫ایفای نقش در این‬ ‫امکانات سیتی‬ ‫خدمات ســرپایی و‬ ‫درمان بــرای سـ‬ ‫گذشته مقابله با‬ ‫این مجموعه و‬ ‫پرهیز کرونایی‪،‬‬ ‫و یا عوامل موثر‬ ‫ســلح بــرای ارائه‬ ‫ترویج فرهنگ ایثار و‬ ‫دورههای‬ ‫اســت‪ .‬معــاون‬ ‫اراضی شــالیزارهای‬ ‫تخت جدید در‬ ‫ـته باشــند‪ .‬زارع‬ ‫بیماران و نیروهــای م‬ ‫نیز تقویتشــده‬ ‫بهزودی ‪200‬‬ ‫تکلیف‪ ،‬در جهت‬ ‫ســنگر برای‬ ‫کادر درمــان داشـ‬ ‫ـط ونتیالتور‬ ‫رشت اماده پذیرش‬ ‫اموزش پزشــکی نیز در‬ ‫بــا تعهــد به‬ ‫توجه بهضرورت‬ ‫الزم را بــا‬ ‫ـزی اســتان از نهــم‬ ‫تزریقات کروناییشد‪.‬‬ ‫مراقبتهــا توسـ‬ ‫بیمارستان حشــمت‬ ‫مینمایند‪ .‬وی با‬ ‫شــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫دانشــگاه علوم‬ ‫مناطــق مرکـ‬ ‫ـگاری و افزایــش‬ ‫اینکــه شــرایط‬ ‫ـل شــرکت اب‬ ‫نزولی وزیــر بهدا‬ ‫شــهادت خدمت‬ ‫ـالن ســاالری رئیس‬ ‫ـالن پس از پیک‬ ‫جامعه ایثارگری نیز‬ ‫از عــادی انـ‬ ‫ـود‪ .‬وی بــا بیــان‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫ماه بــه مــدت ‪20‬‬ ‫ســتیابی به ســیر‬ ‫ـاره به اینکه گیـ‬ ‫دکتــر ارسـ‬ ‫کرونایــی میشـ‬ ‫دیدار‪ ،‬گزارشــی‬ ‫ـتی و درمانی به‬ ‫اردیبهشــت‬ ‫میــزان مراعــات‬ ‫ـالن در جلســه‬ ‫ایــن دیدار با اشـ‬ ‫گامی موثر برای د‬ ‫نیز در ابتدای این‬ ‫خدمات بهداشـ‬ ‫ازلحاظ مواجهه‬ ‫خوبی در ســالهای‬ ‫منطقــهای گیـ‬ ‫رفتارهــای مــردم و‬ ‫پیوســته و پس از‬ ‫مردم را‬ ‫انقالب نیز در پیام‬ ‫پزشــکی گیالن‬ ‫های ارام کشــور‬ ‫مقابلــه با کرونا‪،‬‬ ‫تحولی‬ ‫روز بهصورت‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫رهبر‬ ‫ـاری‬ ‫از‬ ‫ــت منابــع اب‬ ‫ـای‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫دارد‪،‬‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫بی‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫برنامه‬ ‫ا‬ ‫دســتورالعملها اول جزء‬ ‫انجامشــده برای‬ ‫بهداشــتی بســتگی‬ ‫بیماری دانست و‬ ‫جدید بیماری کامال‬ ‫اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫جــه مشــکالت و‬ ‫شــورای حفاظ‬ ‫تعیینشده‪ ،‬ابیاری‬ ‫از برنامههــای‬ ‫دســتورالعملهای‬ ‫بوده‪ ،‬گفت‪ :‬ســویه‬ ‫ـه بخــش قابلتو‬ ‫اندیشــیده شــده‬ ‫اتمام مدت‬ ‫خود بر لزوم رعایت‬ ‫به گیالن تا هفته‬ ‫ـت‪ :‬اورد رودخانــه‬ ‫اخیــر اجراشــده کـ‬ ‫نــد‪ .‬با کرونا‬ ‫ـاری و تمهیــدات‬ ‫تمامی ظرفیتها‪،‬‬ ‫اخیر با حمایتهای‬ ‫تلویزیونــی‬ ‫دستگاه اکسیژن ساز‬ ‫های راست و چپ‬ ‫اســتان گفـ‬ ‫ـرم تاکیــد کردها‬ ‫وضعیــت بیمـ‬ ‫است و براین اساس‬ ‫وحید خرمی‬ ‫بیماران در استان‬ ‫بنیاد طی دو سال‬ ‫نوبتی کانال‬ ‫ارسال چند‬ ‫مراســم ایــام محـ‬ ‫برخی مشــکالت در‬ ‫ـبت به دو ســال‬ ‫فشارها متفاوت‬ ‫خدمات بهتر به‬ ‫معوقات مالی‬ ‫در ســطح کشور و‬ ‫اعتباراتی که انجام شد‬ ‫ســفیدرود نسـ‬ ‫بهویــژه در‬ ‫صورت‪ 8‬روز وصل‬ ‫داد و اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫بهمنظور ارائه‬ ‫ـتند و خوشــبختانه‬ ‫به اینکه حجم‬ ‫سد سنگر به‬ ‫تخصیص‬ ‫ـده اتــی خبــر‬ ‫در حال برطرف‬ ‫بلندمدت به ترتیب‬ ‫گیالن با اشــاره‬ ‫تقویت پایکار هسـ‬ ‫ــئولین مرتبط و‬ ‫بیماران تعبیهشـ‬ ‫به مراکز درمانی‬ ‫ـرم هم بــهزودی‬ ‫اســتاندار‬ ‫گذشــته و‬ ‫مس‬ ‫باالســت‪ ،‬بر لــزوم‬ ‫تخت بــرای پذیرش‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫یکی از انها بدهی‬ ‫تامین دارو و سـ‬ ‫قطع اجرایی گردید‪.‬‬ ‫درصد کاهش را نشان‬ ‫کادر درمان بســیار‬ ‫مرتفع گردید که‬ ‫ــوم اســتان‪،‬‬ ‫ـند‪ .‬دکتــر قاســم‬ ‫خدماترســانی در‬ ‫مطلب در و ‪ 4‬روز‬ ‫ـت‪ :‬در نیمه دوم‬ ‫‪ 60‬و ‪70‬‬ ‫بــر‬ ‫یــاز دانشــگاه عل‬ ‫ـی نداشــته باشـ‬ ‫بیمه دی بود که‬ ‫در ادامــه بیان داشـ‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫خرمی با اعــالم این‬ ‫امکانــات موردن‬ ‫و مــردم نگرانـ‬ ‫طرف قرارداد با‬ ‫ـایت الکان بــرای‬ ‫خرمــی‬ ‫میدهــد‪ .‬وحید‬ ‫که امروز میتوان‬ ‫تجهیــزات و‬ ‫ـای صــورت گرفته‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫گیالن‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ـه راهانــدازی سـ‬ ‫چالش مواجه بود‬ ‫توجــه به بارشهـ‬ ‫و دارو تاکیــد و‬ ‫جانبابایــی بـ‬ ‫حــوزه درمــان با‬ ‫جلسه شورای حفاظت اب استان وضعیت تیرمــاه بــا‬ ‫ـه در بخشهــای‬ ‫پزشــکی‬ ‫کشاورزی قطع گردید تا‬ ‫های ‪ ICU‬و ویژه‬ ‫بدهیهــای بنیــاد چـ‬ ‫اطالعات پوشــش برفی‪،‬‬ ‫ـا افزایش تخت‬ ‫برنامه نوبتبندی اب‬ ‫گفــت تقریبــا‬ ‫بخــش درمان بـ‬ ‫و‪ ...‬بهروزرســانی‬ ‫بــا توجه به‬ ‫تامین اب موردنیاز در‬ ‫اجتماعی گیالن‪:‬‬ ‫بینی خشکسالی در‬ ‫و جامعه هدف‬ ‫ذخیرهسازی برای‬ ‫سیاسی‪،‬امنیتیو‬ ‫باالدســتی و پیش‬ ‫درمانی‪ ،‬اموزشــی‬ ‫منجر حداکثر‬ ‫ـن بــه پیگیــری‬ ‫خـــبر‬ ‫معاون‬ ‫ســدهای‬ ‫در ادامــه همچنیـ‬ ‫حوضههای داخلی که‬ ‫مردادماهانجام گیرد‪.‬‬ ‫ـده اســت‪ .‬وی‬ ‫حوضه سفیدرود و‬ ‫مانده مربوط به‬ ‫منطقهای گیالن‬ ‫شـ‬ ‫ها از شروع ابیاری‬ ‫قوانین مســکوت‬ ‫ـالمی بایــد تبدیــل‬ ‫اقدامات شرکت اب‬ ‫شدید اورد رودخانه‬ ‫اجرای بخشــی از‬ ‫ــای انقــالب اسـ‬ ‫وی به‬ ‫و بیان داشــت‪:‬‬ ‫پرداخــت و گفــت‪:‬‬ ‫به کاهش‬ ‫در تحکیــم پایهه‬ ‫جهتمصارفاب‬ ‫های گذشــته اشــاره‬ ‫تــی و اجتماعی‬ ‫ـذر از خشکســالی‬ ‫واالی ازادگان‬ ‫برنامهریزیهایالزم‬ ‫معاون سیاســی‪ ،‬امنی‬ ‫ایثارگران از ســال‬ ‫پذیرفت‪ .‬بــرای گـ‬ ‫رسانی به ایثارگران‬ ‫ـدازه ســختیها‬ ‫در ســطح اســتان‬ ‫میشد‪،‬‬ ‫و نگــرش گــردد‪.‬‬ ‫پیام اســارت در‬ ‫قانون جامع خدمات‬ ‫ازادگان ســرافراز بهانـ‬ ‫ـار درجه ی ‪ 1‬و ‪2‬‬ ‫فصل زراعی انجام‬ ‫بــه گفتمــان‬ ‫موضوع اســارت و‬ ‫الیروبــی انهـ‬ ‫استان قبل از شروع‬ ‫اجرای طرح‬ ‫ـان اینکــه حــق‬ ‫طرح همسانســازی‬ ‫ـت اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ساخت و ابگذاری‬ ‫ـالن بــا بیان اینکه‬ ‫منطقهای گیالن‬ ‫وی بــا بیـ‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫حالت اشــتغال‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 600‬کیلومتر‪،‬‬ ‫اند بیاننشــده اسـ‬ ‫ادامهداد‪:‬شرکتاب‬ ‫اســتانداری گیـ‬ ‫ـی و اجتماعــی‬ ‫(ع) امده است‪،‬‬ ‫بــرای جانبازان‬ ‫که متحمل شــده‬ ‫برنامه به طول‬ ‫استخدام فرزندان شهدا‬ ‫های ان بپردازند‬ ‫محوریت مناطق‬ ‫خرمی‬ ‫سیاســی‪ ،‬امنیتـ‬ ‫عبدا‪ ...‬الحسین‬ ‫به و مشــقتی‬ ‫اینده منتقل شــود تا‬ ‫امدهنسبتبهتهیه‬ ‫های اسارت و اموزه‬ ‫ســردهنه های اصلــی با‬ ‫ـمنژاد‪ ،‬معــاون‬ ‫خانوادههای شــهدا‪،‬‬ ‫رسالت قیام ابا‬ ‫ـالروز ورود ازادگان‬ ‫اساسشرایطپیش‬ ‫ـلهای فعلی و‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫سال‬ ‫قا‬ ‫ـدان‬ ‫ـود‬ ‫کشــاورزی ‪370‬‬ ‫حقوق‬ ‫تبیین‬ ‫ایستگاه پمپاژ با‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ـل وضعیــت فرز‬ ‫مح‬ ‫ازادگان ما باید به‬ ‫ها باید به نسـ‬ ‫ـه هماهنگی سـ‬ ‫بر‬ ‫خود اشنا شوند‪.‬‬ ‫و راهاندازی ‪454‬‬ ‫مصارف بــرای فصل‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد‪ ،‬تبدیـ‬ ‫در جامعه شود‪.‬‬ ‫گیالن‪ ،‬در جلسـ‬ ‫با ایام سوگواری‬ ‫قهرمانان واقعی‬ ‫سنتی‪ ،‬تعمیر‬ ‫و جانبــازان‬ ‫ازادگان در انتقال فرهنگ و اموزه اشکارشده و منشا تحول‬ ‫دقیــق منابــع و‬ ‫ها و شــرکتهای‬ ‫اســتانداری‬ ‫راهانــدازی حدود‬ ‫سالروز ورود ازادگان‬ ‫تا نسل جوان با‬ ‫ـی و تقویــم زراعی‬ ‫ایثارگر در دســتگاه‬ ‫پمپ‪ ،‬تعمیــر و‬ ‫ظرفیت ارزشمند‬ ‫ثمرات معنوی ان‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬تقارن‬ ‫مــام الزامــات فنـ‬ ‫بهرهمنــدی از ایــن‬ ‫شــهدا و فرزندان‬ ‫‪ 910‬دســتگاه‬ ‫قاسمنژاد با اشاره به‬ ‫پرستاری والدین و‬ ‫بــا رعایــت ت‬ ‫ممتاز و جایگاه‬ ‫ـاخت دریچههای‬ ‫میهن‬ ‫ـی اســت تــا بــا‬ ‫قالب کمیته منابع و‬ ‫محمود‬ ‫جانبازان‪ ،‬حقوق‬ ‫جامعه گفت‪ :‬نقــش‬ ‫چــاه عمیــق‪ ،‬سـ‬ ‫شــهیدان فرصتـ‬ ‫سختگیرانه و در‬ ‫مداحان و وعاظ‬ ‫دولتی‪ ،‬خودروی‬ ‫‪ 260‬حلقــه‬ ‫ســرور و ســاالر‬ ‫ـار و مقاومت به‬ ‫جانبازان زیر ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫اب جهت توزیع‬ ‫بهصورت‬ ‫ازادگان عزیز توســط‬ ‫مدیرعامل شرکت اب‬ ‫مفاهیــم ایثـ‬ ‫های تنظیم سطح‬ ‫کمکمعیشت برای‬ ‫شــادتها و ایثار‬ ‫اب اقدام نمود‪.‬‬ ‫فلزی و سازه‬ ‫از ســال گذشته‬ ‫مستمری‬ ‫فرصت‪ ،‬ر‬ ‫اب در سطح شبکه‬ ‫مصارف‬ ‫کاهش بیــش از ‪50‬‬ ‫هایی اســت که‬ ‫جلوگیری از اتالف‬ ‫گیالن با اشــاره به‬ ‫ازجمله فعالیت‬ ‫مراسم بیان شود‪.‬‬ ‫داشت‪ :‬مناسب و‬ ‫سطح معیشت‬ ‫پمپاژ و چاه عمیق‬ ‫منطقهای‬ ‫و‪...‬‬ ‫در‬ ‫که ارتقایی را در‬ ‫ـطح کشور اعالم‬ ‫برای‪ 17‬ایستگاه‬ ‫مسکناستانخبرداد‪:‬‬ ‫حال انجام است‬ ‫درصدی بارشها در سـ‬ ‫و برقرسانی‬ ‫در بحث مســکن‬ ‫خـــبر‬ ‫اقدامات این شرکت در‬ ‫در‬ ‫مدیرکلبنیاد‬ ‫هواشناســی‪ ،‬بــارش در‬ ‫کرد‪ .‬پاکاری گفت‪:‬‬ ‫سطح استان ازجمله‬ ‫ـاس گزارشهــای‬ ‫ایثارگران ایجاد‬ ‫استاندار امضاشده‬ ‫ــال زراعی جاری‬ ‫‪ 33‬درصد در‬ ‫بــر اسـ‬ ‫تفاهمنامهای که با‬ ‫خشکســالی در س‬ ‫نسبت به سال گذشته‬ ‫جهت گذر از‬ ‫و اشتغال نیز‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬نفر از ایثارگران‬ ‫خوشبختانههیچمشکلی‬ ‫اســتان گیالن‬ ‫بــه بهینهســازی‬ ‫‪ 25‬درصد کاهش‬ ‫خرمــی بــا اشــاره‬ ‫ان قرار بر این شد‬ ‫اسناددرشهرستانها‬ ‫میانگینبلندمدت‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫بود بر اساس‬ ‫دریافت کننــد و ‪۲‬‬ ‫نوذری در ادامه این‬ ‫ثبت‬ ‫ونسبتبه‬ ‫فومنــات نیــز بــا‬ ‫به اجرای برنامه‬ ‫مســکن خــود را‬ ‫خصوص وجود نــدارد‪.‬‬ ‫ـع اب در بخــش‬ ‫دهد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫بتواننــد خدمــات‬ ‫برنامــه توزیـ‬ ‫جهت تحرک بیشــتر‬ ‫در ایــن‬ ‫حضــور مدیرکل‬ ‫را نشــان می‬ ‫داشت‪ :‬علیرغم‬ ‫در استان گیالن‪،‬‬ ‫تقدیــر و قدردانی از‬ ‫تجارب علمی‪ ،‬اظهار‬ ‫ایجاد شــود که در‬ ‫بندی اب کشاورزی‬ ‫دیــدار ضمــن‬ ‫هزار اشــتغال‬ ‫ابیاری‪ ،‬استفاده از‬ ‫دهی بــه ایثارگران‬ ‫ثبتاســناد و امالک‬ ‫دقیق نوبت‬ ‫ـال جــاری‪ ،‬برنامه‬ ‫ســرویس‬ ‫ابگذاری کانالهای‬ ‫گفت‪ :‬مجموعه‬ ‫کاهشهــای ابــی در سـ‬ ‫مضاعفتــر در تســریع‬ ‫به همــراه رئیس‬ ‫بنیاد مســکن‬ ‫ـریح کرد‪ :‬شــروع‬ ‫تعهد در تفاهمنامه‬ ‫جدا نمیداند و امار‬ ‫فروردینمــاه‪ ،‬تمــام‬ ‫کمترینتنشدرمنطقه‬ ‫بنیاد مســکن اســتان‬ ‫و‬ ‫تشـ‬ ‫مسکن را از خود‬ ‫امروز ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫ـر فومنــات از ‪25‬‬ ‫بندیجدیدباعث‬ ‫مدیــرکل‬ ‫و مسئول روابط‬ ‫هیچگاه بنیاد‬ ‫توانســتیم تا به‬ ‫قابلتوجه ای هم‬ ‫در کانــال اب بـ‬ ‫نشان از جایگاه بنیاد‬ ‫شــالیزارهای نوبت‬ ‫عمران روســتایی‬ ‫پیداکرده و بخش‬ ‫طی سالیان اخیر‬ ‫ـنگر بــرای اراضــی‬ ‫امور زمین حوزه‬ ‫مدیرکل ثبتاســناد و‬ ‫فومناتگردید‪.‬‬ ‫مســکن تحقق‬ ‫اسناد صادره‬ ‫کانــال راســت سـ‬ ‫ســازیش فراهمشــده‬ ‫مدیرکل ثبتاسناد و‬ ‫ـوذری‬ ‫ـت و کانال چپ‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫مــی ایــن نهاد با‬ ‫اعتماد دوطرفه دارد‪.‬‬ ‫ـه بســتر و زمینه‬ ‫از پنجم اردیبهشـ‬ ‫ـن دیــدار اکبــرزاده‬ ‫عمو‬ ‫از ان توافقنامـ‬ ‫مسکن و‬ ‫بتوانیم در فرصت‬ ‫تنگاتنگ این دو‬ ‫شــرق استان‬ ‫دیــدار کــرد‪ .‬در ایـ‬ ‫ضمن اشاره به رابطه‬ ‫ما این است که‬ ‫امــالک اســتان‬ ‫ضمن تبریک انتصاب‬ ‫است و پیشبینی‬ ‫امالک استان‬ ‫اجرایــی نماییم‪.‬‬ ‫صدور اسناد مالکیت‬ ‫بنیاد مسکن استان‬ ‫تفاهمنامــه را بــه‬ ‫تشکیل پرونده و‬ ‫مدیرکل‬ ‫ــتان اظهــار کرد‪:‬‬ ‫مناســب تمامــی‬ ‫اداره کل در‬ ‫قابلتوجــه ای از‬ ‫عملکرد نسبت به‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫امالک‬ ‫مدیرکل ثبتاســناد و‬ ‫ـرد‪ :‬امــروزه بخــش‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به امار‬ ‫فرماندارصومعهسرا‬ ‫استانباهمکاریاداره‬ ‫پــاکاری اظهــار کـ‬ ‫به‬ ‫روستایی‬ ‫«و» ماده ‪ ۴۴‬و بند‬ ‫راداریم که با ارسال‬ ‫اقدامکنند‪.‬‬ ‫مسکنانقالباسالمی‬ ‫ایثارگران در جهت بنــد‬ ‫جاری این انتظار‬ ‫ــا افزایش تعداد‬ ‫سهماهه نخست‬ ‫بنیاد‬ ‫تعهدات سال‬ ‫بــا بیان اینکه ب‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬پیگیر تبدیل‬ ‫فرزنــدان‬ ‫پایان سال جاری‬ ‫صومعهســرا بــا‬ ‫امالک توانســته در‬ ‫بنیاد مسکن قبل از‬ ‫ـون بودجــه ســال‬ ‫فرمانــدار‬ ‫ـدگان بیمــاران کووید‬ ‫ثبتاســناد و‬ ‫نظام مالکیت منازل‬ ‫پرونده از طرف‬ ‫ـره ‪ ۲۰‬قانـ‬ ‫ـتگاهها هســتند که‬ ‫بستریشـ‬ ‫ـا افزایش تعــداد‬ ‫باهدف ساماندهی‬ ‫تعهداتمان فراتر رود‪.‬‬ ‫د تبصـ اســتخدامی خود در دسـ‬ ‫بیــان اینکــه بـ‬ ‫ظرفیتبیمارستان‬ ‫سال جاری‬ ‫صدور سند از میزان‬ ‫شــوری را کســب‬ ‫را به دســتگاهها‬ ‫‪۱۹‬هماکنون‬ ‫وضعیت‬ ‫ـدگان بیمــاران کووید‬ ‫ـتایی رتبه ســوم ک‬ ‫به امروز ‪ ۸۶۰‬نفر‬ ‫مســکونی روسـ‬ ‫صومعهسراپرشده‬ ‫بستریشـ‬ ‫جدی در خصوص‬ ‫اســتان گیالن تا‬ ‫سریعتر بتوانند‬ ‫امامخمینی‬ ‫ظرفیتبیمارستان‬ ‫در‬ ‫ـه داد‪ :‬اقدامات‬ ‫امیدواریم دســتگاهها‬ ‫نماید‪ .‬وی ادامـ‬ ‫‪۱۹‬هماکنون‬ ‫ـت‪ :‬بایــد از همــه‬ ‫هــزار نفر صورت‬ ‫معرفیشــده و‬ ‫ـق قانون انجام‬ ‫سید محمدی‬ ‫اســت‪ ،‬گفـ‬ ‫صومعهسراپرشده‬ ‫شــهرهای زیر ‪25‬‬ ‫عزیزان را مطابـ‬ ‫صــدور اســناد در‬ ‫امامخمینی‬ ‫تجهیزمکانهای‬ ‫ـعب بنیاد مســکن و‬ ‫امکاناتبرای‬ ‫تبدیــل وضعیــت این ســاماندهی گلــزار شــهدای‬ ‫ـت‪ :‬بایــد از همــه‬ ‫تالش مدیران شـ‬ ‫کرونایی اســتفاده‬ ‫اســت‪ ،‬گفـ‬ ‫پذیرفته و با‬ ‫وی در خصــوص‬ ‫هایی پیــشرو در‬ ‫بســتری بیمــاران‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫تجهیزمکانهای‬ ‫جدیــد برای‬ ‫اینکه جز اســتان‬ ‫امکاناتبرای‬ ‫به ســهلانگاری و‬ ‫خـــبر‬ ‫کروناییاستفادهکنیم‪.‬‬ ‫ــتان نیــز با بیان‬ ‫از طرفی به دلیل‬ ‫ســیدمحمدی بــا اشــاره‬ ‫اس‬ ‫برایبستریبیماران‬ ‫گلزارها هستیم و‬ ‫بیمارستان کنیم‪.‬‬ ‫اصنافوبازاریانبیان‬ ‫جدید‬ ‫بحث ساماندهی‬ ‫بهسازی مزار متبرک‬ ‫اینکهدرحالحاضر‬ ‫انگاریشرایطتوسط‬ ‫سیدمحمدیبابیان‬ ‫هوایی نگهداری و‬ ‫تخت عادی‬ ‫باش بــوده و اداره‬ ‫وضعیت اب و‬ ‫ومراقبتبیماران‬ ‫ادارات ذیربط اماده‬ ‫افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫خمینیبرایبستری‬ ‫گیرد‪،‬‬ ‫ـدن کــرد‪ :‬باید‬ ‫قرار‬ ‫ها باید بهصورت‬ ‫اولویت‬ ‫امام‬ ‫شهدا نیز باید در‬ ‫توجه به قرمز شـ‬ ‫اصناف و اتحادیه‬ ‫خود را در جهت‬ ‫ـدارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫صمت‪ ،‬اتاق‬ ‫وظایف قانونی‬ ‫رعایت قوانین ستاد‬ ‫مــع خبرنگاران‪،‬‬ ‫خالــی نـ‬ ‫دستگاههای متولی‬ ‫افزایشبستریشدگان‪،‬‬ ‫ـینا رشــت در ج‬ ‫برای مقابله با عدم‬ ‫به انجام رسانند‪.‬‬ ‫مقابلهوروندروبه‬ ‫جایگزین پورسـ‬ ‫مواجه جهادی‬ ‫مشترکبازرسیجامعه‬ ‫دانشــگاه علوم‬ ‫نگهداری گلزارها‬ ‫شرایط‬ ‫بیمارانبامشکل‬ ‫شــکده پزشــکی‬ ‫حفظ و‬ ‫صورتگشتهای‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫دان‬ ‫کرد‪:‬‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫کرونا‬ ‫کرونا بیرحمانه‬ ‫عنوان یک اسکلت‬ ‫اظهار‬ ‫امکان‬ ‫درخواستداریم‬ ‫وی با بیان اینکه‬ ‫گیالن ‪ 25‬ســال به‬ ‫اساساز شهروندان‬ ‫را بیــدار کنند‪.‬‬ ‫شالیزارهای‬ ‫پزشــکی‬ ‫شدهوبراین‬ ‫موج دیگر می رود‬ ‫دانشــکدههای‬ ‫بهداشتی ازجمله زدن‬ ‫عــالوه بــر ان‪،‬‬ ‫باال از موجی به‬ ‫‪ ۲۰‬درصد‬ ‫رعایت شــیوهنامههای‬ ‫هــای عمرانــی‬ ‫رهاشــده بــود و‬ ‫با کشــندگی‬ ‫ـن مهــم میتوانــد‬ ‫ـتاجر هســتند و‬ ‫اجرایــی پروژه‬ ‫اجتماعی همــکاری الزم‬ ‫در‬ ‫ســتاری یــا مسـ‬ ‫ــودن افــراد در ایـ‬ ‫برداشت شد‬ ‫عملیــات‬ ‫ـک و فاصلهگذاری‬ ‫خوابی پورسینا‬ ‫بهداشــت و پر‬ ‫و بیخیــال ب‬ ‫جامعه سبب شود‪،‬‬ ‫مســتهلک و قدیمــی‬ ‫گیالن‬ ‫ـتان ‪ 350‬تخت‬ ‫ماسـ‬ ‫به اینکه هماکنون‬ ‫جبرانناپذیری را در‬ ‫احداث بیمارسـ‬ ‫فضاهــای بســیار‬ ‫شــند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫احداث دانشکده‬ ‫مجموعه لطمات‬ ‫اشاره به برداشت‬ ‫قلیانسراها‪ ،‬تاالرها‪،‬‬ ‫را داشــته با‬ ‫یــا در‬ ‫بــه پراکندگــی‬ ‫همچنین ازســرگیری‬ ‫کشاورزی گیالن با‬ ‫ـد‪ .‬وی بــا اشــاره‬ ‫ـن کرونا در اختیار‬ ‫کرد‪ :‬قهوهخانهها‪،‬‬ ‫رشــت و‬ ‫از پیگیریهــای‬ ‫رئیس جهاد‬ ‫اندازه کافی واکسـ‬ ‫فعالیــت دارنـ‬ ‫ظرفیت تصریح‬ ‫گفت‪ ۷۵ :‬درصد این‬ ‫غیرضروری‪،‬بنگاههای‬ ‫ـگاه علوم پزشــکی‬ ‫ـایت الکان پــس‬ ‫به‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬روزانه‬ ‫شــالیزارهای اســتان‪،‬‬ ‫اموزشــی در دانشـ‬ ‫صنوف‬ ‫پزشــکی سـ‬ ‫دانشــگاه علــوم‬ ‫بهداشت شهرستان‬ ‫فضاهــای‬ ‫برداشتشــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد‬ ‫شهرســتان مجتمعهایتجاری صورت عدم تمکین به‬ ‫جمعیت دانشــجو‬ ‫بیوقفــه رئیــس‬ ‫ــرایط در ســطح‬ ‫صــورت مکانیــزه‬ ‫همچنیــن افزایــش‬ ‫و در‬ ‫مســتمر و‬ ‫ـد بــار دیگــر به‬ ‫ــق افراد واجد ش‬ ‫شــالیزارها به‬ ‫ـرایط مســاعد جوی‬ ‫گیــالن و‬ ‫افراد واجد امالک باید تعطیل برخورد قانونی اعمال و‬ ‫با پیگیریهای‬ ‫اغــاز و روح امیـ‬ ‫تزری‬ ‫هیات علمی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ـی با اشــاره به شـ‬ ‫انتظار داریم همه‬ ‫پزشــکی گیــالن‬ ‫لعمل ستاد کرونا‬ ‫دمیده شــد‪ .‬پیرو‬ ‫فراهمشده بنابراین‬ ‫مســعود الماسـ‬ ‫و اعضــای‬ ‫خود دستورا‬ ‫یک هفته بارش‬ ‫از یــک ســال از‬ ‫ســالمت گیــالن‬ ‫و حفظ سالمت‬ ‫محصول برنج بعد از‬ ‫ـه گرانــه بیــش‬ ‫جــان حــوزه‬ ‫برای ایمنی کامل‬ ‫پلمپمیشود‪.‬‬ ‫ـگاه علوم پزشکی‬ ‫مســتمر و مطالبـ‬ ‫برای برداشت‬ ‫های انجامشده‬ ‫برنامهوبودجــه‬ ‫شــرایط‬ ‫برای تزریق واکسن‬ ‫همکاری دانشـ‬ ‫توجه به توصیه‬ ‫ـت و ســازمان‬ ‫تبادل قرارداد‬ ‫اطرافیانشان در اسرع وقت‬ ‫باران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫ـپاه‪ ،‬کلنگ اغاز‬ ‫وزارت بهداشـ‬ ‫خــود ســرعت‬ ‫الزم برای پروژهها‬ ‫رهاشده بود‪.‬‬ ‫قرارگاه خاتماالنبیا سـ‬ ‫و‬ ‫ـای همهجانبــه‬ ‫شــت محصــول‬ ‫توانستیم مجوز‬ ‫تخصصــی ‪350‬‬ ‫گیــالن با‬ ‫شــالیکاران بــه بردا‬ ‫خوشــبختانه بــا تالشهـ‬ ‫بیمارســتان ‪350‬‬ ‫خوشبختانه‬ ‫به اینکه احتمال‬ ‫ـت‪ .‬بیمارســتان‬ ‫جهت احداث‬ ‫ـداث‬ ‫ـالن و در جهــت‬ ‫توجه‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫قانــون بودجه‬ ‫ا‬ ‫دا‬ ‫عملیــات اجرایــی‬ ‫ـت و خواهــد‬ ‫با بیان اینکه با‬ ‫ازجملــه بناهای‬ ‫ـوم پزشــکی گیـ‬ ‫خــذ و در کتاب‬ ‫دادهاند‪ .‬وی‬ ‫پورســینای رشـ‬ ‫طی روزهای اینده‬ ‫پورســینا رشــت‬ ‫شــود‪ .‬رئیــس‬ ‫دانشــگاه علـ‬ ‫فعالیتهای ا‬ ‫خوابــی جایگزیــن‬ ‫تخــت خوابی‬ ‫به استان گیالن‬ ‫اعتبــاری برقــرار‬ ‫است که قدمت‬ ‫های فیزیکی برای‬ ‫تخــت‬ ‫بازگشــت بارشها‬ ‫شــکده پزشــکی‬ ‫انهــا ردیــف‬ ‫این فرصت برای‬ ‫مرکز اســتان گیالن‬ ‫همچنین با اشاره‬ ‫افزایش فضای‬ ‫تکمیل ســاختمان دان‬ ‫ـکی ســایت‬ ‫شالیکاران باید از‬ ‫ارسالن تاریخی در‬ ‫علوم پزشکی گیالن‬ ‫رســد و علیرغم‬ ‫همچنین‬ ‫وزارت نیرو خطاب‬ ‫وجود دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫یکصد ســال می‬ ‫ببرند‪ .‬رئیس ســازمان‬ ‫شــی‪ ،‬احــداث دانشــکده پزشـ مســاحت دانشگاه‬ ‫امروز با حضور دکتر‬ ‫ـاله مرکز اموزشــی‬ ‫عمومی و اطالعرسانی‬ ‫ـاری در اموز‬ ‫ان بــه حدود‬ ‫صــول خود بهــره‬ ‫ـاالی یکصد سـ‬ ‫سایت الکان صبح‬ ‫هزار مترمربع و‬ ‫شرکت روابط‬ ‫عمومی و اموزش‬ ‫ـعت چهــار هکتـ‬ ‫پزشکی گیالن‪-‬‬ ‫بــه قدمت بـ‬ ‫برداشــت مح‬ ‫الکان با زیربنای ‪25‬‬ ‫اشــاره بــه اینکه‬ ‫ــار کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫واموزشهمگانی‬ ‫مدیر دفتر روابط‬ ‫زمینــی بــه وسـ‬ ‫دانشگاه علوم‬ ‫در ســایت ‪200‬‬ ‫ـالن در ادامــه با‬ ‫ـینا رشــت‪ ،‬اظه‬ ‫دفترروابطعمومی‬ ‫به لیال علیزاده‬ ‫ســپاه داشــتن‬ ‫ســاالری‪ -‬رئیس‬ ‫های اموزشــی‬ ‫‪ 230‬مترمربــع‬ ‫ـاد کشــاورزی گیـ‬ ‫گیالنامدهاست؛‬ ‫درمانــی پورسـ‬ ‫جشــنواره ارزیابی‬ ‫ـتان‪ ،‬ســاختمان‬ ‫پــور‪ ،‬فرمانــده‬ ‫تــار شــالیزارهای‬ ‫بــودن‪ ،‬از داشــتن‬ ‫هفــت هــزار و‬ ‫جهـ‬ ‫شرکتابوفاضالب‬ ‫پیمان ‪ 262‬میلیارد‬ ‫فاضالب اســتان گیالن در‬ ‫‪ ۲۳۸‬هــزار هک‬ ‫محــل بیمارسـ‬ ‫محمــد عبــداهلل‬ ‫علیرغــم قدیمــی‬ ‫صــورت کپــهای‬ ‫برق همگانی‬ ‫ـون ‪ ۲۰‬درصــد از‬ ‫روابطعمومیهای‬ ‫ســردار‬ ‫الکان با مبلغ اولیه‬ ‫ـدس امیرمحمــد‬ ‫اب و‬ ‫بیمارســتان‬ ‫به‬ ‫معادل‬ ‫های صنعــت اب و‬ ‫بــرای امــوزش‪،‬‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫تدری‬ ‫تاک‬ ‫جشنوارهارزیابیعملکرد‬ ‫میزان‬ ‫و همچنیــن مهنـ‬ ‫بیماران هکتاری‬ ‫درمانــی در ان‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫قرارگرفته است‪ .‬طبق‬ ‫یــزات مناســب‬ ‫ـرد روابط عمومی‬ ‫قــدس گیــالن‬ ‫یافت‪ .‬سومین‬ ‫ابنیه قرارگاه و‬ ‫ـتان برداشتشده‬ ‫ـت که تالشهای‬ ‫در شــان مــردم و‬ ‫برخــی از تجه‬ ‫عملکـ‬ ‫در دســت اقدام‬ ‫شالیزاری استان است‪.‬‬ ‫حــروم اســت و‬ ‫رتبه ســوم دســت‬ ‫موسســه نویــن‬ ‫و برق‪ ،‬فرصتی اسـ‬ ‫اسـ‬ ‫ساختهشــده و نهتنها‬ ‫ارائه تومانی‬ ‫خاتماالنبیــا ســپاه‬ ‫یــن پژوهــش م‬ ‫در ســال‪ 1399‬به‬ ‫‪ ۶۰۰‬هکتار از مزارع‬ ‫نوری‪ -‬مدیرعامل‬ ‫صنعــت اب‬ ‫ـری الزم جهــت‬ ‫های صنعت را به‬ ‫قــرارگاه ســازندگی‬ ‫درمــان و همچن‬ ‫زمین زده شد‪.‬‬ ‫کشــور‬ ‫عملکــرد روابــط‬ ‫‪ ۴۷‬هزار و‬ ‫بینیها امســال ‪۱۸۰‬‬ ‫ـوم پزشــکی در‬ ‫ســت بلکــه کاربـ‬ ‫در روابط عمومی‬ ‫خاتماالنبیا سپاه بر‬ ‫ـات تفاهــم‬ ‫ـالن‪ ،‬دانشــکده‬ ‫شــنواره ارزیابــی‬ ‫بــه توســعه علـ‬ ‫بر اســاس پیش‬ ‫در اســتان نی‬ ‫همــکاران مــا‬ ‫ـب اعضــای هیـ‬ ‫در ســومین ج‬ ‫ــوم پزشــکی گیـ‬ ‫سازندگی‬ ‫رادرمعرضداوری‬ ‫مــروز بــا توجــه‬ ‫وی با بیان اینکه‬ ‫حــداث پورســینا‬ ‫کشور‪،‬اینشرکت‬ ‫مکانیــزه برداشــت‬ ‫زیبنده مردم اســتان‬ ‫اموزشــی متناسـ‬ ‫بــا دانشــگاه عل‬ ‫رساندوعملکردانان‬ ‫ــی مدت ا‬ ‫ـتان در دســت ا‬ ‫صنعتابوبرق‬ ‫ضــی بهصــورت‬ ‫‪ ۳۵‬خدمــات‬ ‫ســایت الکان ط‬ ‫فضای فیزیکی‬ ‫منصهظهور‬ ‫را نیــز نــدارد‪ .‬از‬ ‫بیمارسـ‬ ‫عمومیهای‬ ‫ـزار هکتــار از ارا‬ ‫ـی و بــا زیربنــای‬ ‫اســتان این‬ ‫مقامسومراکسب‬ ‫طبقــه پزشــکی‬ ‫درصد معادل ‪۳۵‬‬ ‫دانشــجویان اســتان‬ ‫این بیمارســتان‬ ‫هـ‬ ‫اینحوزهقرارداد‪.‬‬ ‫بیمارســتان کنونـ‬ ‫ــان دوجانبــه‪،‬‬ ‫یــات چهــار‬ ‫انتشاراتومستندسازی‬ ‫نــون ‪۷۵‬‬ ‫ســاالری افــزود‪:‬‬ ‫ـوم علمــی و‬ ‫اساتیدنامدار‬ ‫ـاس مفــاد پیم‬ ‫نــگ اغــاز عمل‬ ‫محوطــه‬ ‫دررشته‬ ‫نیســت‪ .‬دکتــر‬ ‫ـی دانشــگاه علـ‬ ‫ببرانمدیرکلدفتر‬ ‫میشــود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تاک مکانیزه برداشتشــده‬ ‫خواهــد شــد و‬ ‫سهســاله بــر اسـ‬ ‫پروژههایــی کــه کل‬ ‫ــع بــا کارفرمایـ‬ ‫علــوم پزشــکی‬ ‫لوحتقدیرصدیقه‬ ‫ــه فــاز ســاخته‬ ‫هکتــار بهصورت‬ ‫ازسرگیری احداث‬ ‫ســازندگی دیگــر‬ ‫هــزار مترمرب‬ ‫اختیــار دانشــگاه‬ ‫نمود‪.‬درمتن‬ ‫جایگزیــن در س‬ ‫هــزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫ـزار و ‪ ۹۰۰‬هکتــار‬ ‫زمین زده شد‪،‬‬ ‫الزم برای ایجاد‬ ‫پیمانکاری قرارگاه‬ ‫تکمیــل و در‬ ‫ــالن ســاالری ‪-‬‬ ‫اجرایی ان بر‬ ‫ادامــه داد‪ ۱۱ :‬هـ‬ ‫تمام ظرفیتهــای‬ ‫شــکی گیــالن و‬ ‫الکان اســت که‬ ‫گیــرد‪ .‬دکتــر ارس‬ ‫عملیات اجرایی‪،‬‬ ‫ســت‪ .‬الماســی‬ ‫پز‬ ‫امیدواریــم‬ ‫صورت دســتی و‬ ‫ـکی در ســایت‬ ‫گیــالن قــرار می‬ ‫ان شاهد باشیم‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ــپاه در ســه فاز‬ ‫گیالن در حاشیه‬ ‫دانشــکده پزشـ‬ ‫شــالیزارها نیز به‬ ‫صورت یک اســکلت‬ ‫ترومای مجهز را در‬ ‫خاتماالنبیا س‬ ‫ـگاه علوم پزشکی‬ ‫ـادل ‪ ۲۵‬درصــد‬ ‫ســت احــداث‬ ‫وی با اشــاره به‬ ‫ســال پیــش به‬ ‫ســتان مرکز‬ ‫معـ‬ ‫ـد شــد‪ .‬فــاز نخ‬ ‫رئیس دانشـ‬ ‫برداشتشــده اســت‪.‬‬ ‫ـت حــدود ‪25‬‬ ‫اجرایی احداث بیمار‬ ‫هزینههــای میلیاردی‬ ‫احــداث خواهـ‬ ‫ســنتی و دروگر‬ ‫ـینای رشــت هشـ‬ ‫یکی میلیون و ‪۱۵۰‬‬ ‫ـن اغاز عملیات‬ ‫علیرغــم صــرف‬ ‫جایگزین پورسـ‬ ‫نیمهتمــام اییـ‬ ‫اساس پیشبینیها‬ ‫‪ ۵۳۸‬نیمــه کار‬ ‫بیمارســتان‬ ‫ـوان یــک پــروژه‬ ‫اینکه امسال بر‬ ‫پیمان اولیــه بالغبر‬ ‫برداشت میشود‪،‬‬ ‫بیتالمــال بهعنـ‬ ‫در اراضی شالیزار‬ ‫ـه اســت و طبــق‬ ‫هزینــه دربــر از‬ ‫هزار تن شــلتوک‬ ‫طبقـ‬ ‫تن برنج سفید‬ ‫میلیــون تومــان‬ ‫بیش از ‪ ۷۵۰‬هزار‬ ‫میلیــارد و ‪۴۲۳‬‬ ‫گفت‪ :‬از این میزان‬ ‫استحصال خواهد شد‪.‬‬ ‫رصدی اورد رودخانه‬ ‫کاهش ‪ 70‬د‬ ‫سفیدرود‬ ‫جایگاه‬ ‫رعایتمقرراتملی‬ ‫ساختمانموجب‬ ‫بهبود وضعساخت ‬ ‫وسازهامی شود‬ ‫تعزیتخورشید‬ ‫اختصاصدزبیشتری‬ ‫از واکسن به گیالن‬ ‫ورزش‬ ‫کفشطالیلیگبرتر‬ ‫بدشانسیمی اورد‬ ‫واالیازادگاندر ت‬ ‫کسبرتبهسوم‬ ‫‪07‬‬ ‫دیاباته و کی روش؛‬ ‫پایانتلخدوستارهبلندقامتخارجی‬ ‫نقالببایدتبیینشود‬ ‫حکیمپایههایا‬ ‫کشوریدر زمینه‬ ‫‪04‬‬ ‫زنگنه‪:‬‬ ‫با تاکید رهبری بر تشکیل سریع دولت و اغاز به کار ان رئیس جمهوری‪ ،‬یک هفته زودتر از زمان قانونی‪ ،‬اسامی وزیران پیشنهادی خود را ارائه داده و دست یاری و مودت به سوی‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫مجلس انقالبی دراز کرده است‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫‪02‬‬ ‫صدور اسنادمالکیت‬ ‫ارستان صومعهسرا‬ ‫تکمیل ظرفیت بیم‬ ‫اموزشی و درمانی‬ ‫پروژه‬ ‫لیات اجرایی دو ابر‬ ‫عم‬ ‫در گیالن اغاز شد‬ ‫ابفای گیالن در‬ ‫عمومی‬ ‫موفقیت روابط عملکرد وزارت نیرو‬ ‫شنواره ارزیابی‬ ‫ج‬ ‫صفحه اخر‬ ‫معاون سیاسی‬ ‫امنیتی و اجتماعی گیالن‪:‬‬ ‫عکس ‪ :‬تسنیم‬ ‫جایگاه واالی ازادگان‬ ‫در تحکیم پایه های‬ ‫انقالب باید تبیین شود‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای‪ -‬ارزیابی ساده)‬ ‫موضوع ‪:‬اگهی عمومی یک مرحله ای به شماره مع‪sz/00/704/‬‬ ‫انجام عملیات المنت حرارتی(هیت تریسینگ)بر روی خط لوله ‪ 1‬اینج گاز ‪ Dry Gas Seal‬ایستگاه تقویت فشار نار‬ ‫در منطقه عملیاتی نار و کنگان‬ ‫شرکت بهرهبرداری نفت وگاز زاگرس جنوبی به مرکزیت شیراز ‪ ،‬در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫(یک مرحله ای‪ -‬ارزیابی ساده) واگذار نماید‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرکت نفت مناطق مرکزی ایران‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز‬ ‫زاگرس جنوبی(سهامی خاص)‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه ‪ :‬انجام عملیات المنت حرارتی(هیت تریسینگ)بر روی خط لوله ‪ 1‬اینج گاز ‪ Dry Gas Seal‬ایستگاه تقویت فشار نار در منطقه عملیاتی نار و کنگان‬ ‫‪ -2‬شماره مناقصه ‪ :‬م ع‪sz/00/704/‬‬ ‫‪ -3‬نوع مناقصه ‪ :‬عمومی یک مرحله ای (ارزیابی ساده)‬ ‫‪ -4‬مدت انجام کار ‪ :‬یکسال شمسی‪.‬‬ ‫‪ -5‬مناقصه مورد اشاره در سامانه اینترنتی ‪ setadiran.ir‬به شماره فراخوان ‪ 2000091701000092‬ثبت گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬حداقل به مبلغ ‪000‬ر‪550‬ر‪ 344‬ریال ( و به حروف سیصدو چهل و چهار میلیون وپانصدو پنجاه هزار ریال ) که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد و همچنین‬ ‫درصورت برنده شدن قادر به ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان ‪ 10‬درصد بارمالی سالیانه پیمان باشد‪.‬‬ ‫الف)‪-‬ارائه رسید وجه صادره از سوی حسابداری کارفرما مبنی بر واریز مبلغ فوق الذکر‬ ‫ب)‪-‬ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت (‪ 90‬روز) معتبر بوده و پس از ان نیز با اعالم کارفرما برای مدت (‪ 30‬روز) دیگر قابل تمدید‬ ‫‪-7‬میزان پیش پرداخت‪ ( %20:‬بیست درصد)‬ ‫‪-8‬مبلغ براورد کارفرما‪ :‬به میزان عدد به مبلغ ‪000‬ر‪000‬ر‪891‬ر‪6‬ریال (و به حروف شش میلیاردوهشتصدو نود و یک میلیون ریال)‬ ‫‪ -9‬محل اجرا‪:‬منطقه عملیاتی نار و کنگان‬ ‫‪ -10‬مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬حداکثر تا ‪ 5‬روز پس از بارگزاری اسناد در سامانه الکترونیکی ستاد دولت‬ ‫‪ -11‬مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی‪ 10:‬روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه‪.‬‬ ‫‪ -12‬ادرس سایت جهت بارگذاری اسناد ‪ ( www.setadiran.ir :‬که در اسناد مناقصه به اختصار ((سامانه ستاد)) نامیده میشود)‬ ‫‪ -13‬ادرس‪ :‬شیراز‪-‬خیابان کریمخان زند‪-‬روبروی خیابان خیام‪-‬نبش کوچه ‪-42‬ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی‪-‬تلفن تماس اداره امورحقوقی و پیمان ها‪ 07132138396-8473:‬تلفن‬ ‫تماس کمیته فنی بازرگانی‪ 07132138285-8671 :‬تلفن تماس کمیسیون مناقصات‪07132138432:‬‬ ‫‪ -14‬شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪ –1-14‬داشتن شخصیت حقوقی و ارائه مدارک ثبت شرکت (اساسنامه‪ ،‬اگهی تاسیس روزنامه رسمی‪ ،‬اخرین تغییرات)‬ ‫‪ -2-14‬ارائه گواهینامه کد اقتصادی ‪ ،‬شناسه ملی و کد پستی‪.‬‬ ‫‪-3-14‬گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی که دارای اعتبار باشد‪.‬‬ ‫‪ -4-14‬داشتن رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداقل پایه ‪ 5‬در رشته تاسیسات و تجهیزات و یا پایه ‪ 5‬در رشته نفت و گاز که دارای اعتبار باشد‬ ‫از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط بند ‪ 14‬دعوت به عمل میاید حداکثر بر اساس مهلت مقرر شده در بند ‪10‬جهت دریافت اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی به سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد دولت مراجعه‬ ‫نمایند و در مهلت قانونی تعیین شده در بند ‪ 11‬نسبت به بارگذاری اسناد مورد اشاره اقدام نمایند‪ .‬شایان ذکر است ارزیابی ساده مناقصه گران بصورت غیرحضوری و صرف ًا از طریق سامانه مذکور صورت خواهد‬ ‫گرفت و پس از دریافت مستندات مندرج در بند ‪ 14‬و پاکات الف و ب و ج‪ ،‬ابتد ارزیابی ساده انجام گردیده و در صورت اخذ شرایط الزم‪ ،‬پاکات الف‪ ،‬ب و ج گشوده میگردد‪ .‬بدیهی است بارگذاری اسناد و مدارک‬ ‫مربوطه بعد از مهلت مقرر میسر نمی باشد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪۱۱۷۴۵۸۵ :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی (دو مرحله ای)‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکتتوزیعنیرویبرقاستانیزددرنظرداردکاالهایمشروحهذیلراازطریقبرگزاریمناقصهعمومیدومرحلهایازفروشندگاندارایتائیدشرکتتوانیر‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫وواجدشرایطخریداری نماید‪.‬لذامتقاضیانشرکتدرمناقصه میتوانندازتاریخ‪ ۱۴00/0۵/23‬لغایت‪.۱۴00/0۵/30‬ازطریقسامانهستادایرانبهادرس‬ ‫استان یزد‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و پیشنهادات خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در‬ ‫جدول زیر در سامانه ستاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکتهای مناقصه را به دبیر خانه این شرکت تحویل نمایند ‪.‬ضمن ًا به پیشنهادهای تحویل داده شده بعد از انقضاء مدت و‬ ‫بارگذاری نشده در سامانه ‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪.‬‬ ‫شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد ‪2000005066000029 :‬‬ ‫ردیف‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1400/105/603‬‬ ‫شرحمناقصه‬ ‫مقدار عدد‬ ‫کنتورتکفازدیجیتالی‬ ‫اپارتمانی‬ ‫‪3000‬‬ ‫کنتورتکفازدیجیتالی‬ ‫با قاب بدون کلید‬ ‫‪15000‬‬ ‫کنتور سه فاز‬ ‫دیجیتالچندتعرفه‬ ‫اتصالمستقیمباقاب‬ ‫‪4000‬‬ ‫کنتور سه فاز‬ ‫دیجیتالچندتعرفه‬ ‫اتصالمستقیم‬ ‫اپارتمانی‬ ‫‪1000‬‬ ‫تضمینشرکت‬ ‫در مناقصه‬ ‫‪5.730.000.000‬‬ ‫نوع‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫‪-1‬ضمانتنامه‬ ‫بانکی‬ ‫‪ -2‬از محل‬ ‫مطالبات‬ ‫‪-3‬فیش‬ ‫نقدی‬ ‫زمان تحویل‬ ‫پاکتها‬ ‫ساعت ‪14‬‬ ‫‪1400/06/11‬‬ ‫زمان بازگشائی‬ ‫پاکت الف و ب‬ ‫ساعت‬ ‫‪ 10:30‬صبح‬ ‫‪1400/06/13‬‬ ‫‪ -۱‬هزینه درج اگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬به پیشنهادات مشروط‪ ،‬مبهم‪ ،‬مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد و یا در سامانه ستاد بارگذاری نگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 03۵-362۴۸9۸9 :‬و ‪ 03۵-362۴3۱۱۱‬امور تدارکات تماس حاصل نمایند ‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫‪۱۱۷۴۵۸۵‬‬ ‫مم‬ ‫الف‪۸62030:‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫‪08‬‬ ‫رفععادی انگاری‬ ‫اجتماعی کرونا درگرو‬ ‫طراحی محیط هوشیار‬ ‫بحرانخاموشیبرق؛ کاهشتولیدوجهشقیمت ها‬ ‫قطعی برق حداقل ‪ ۲۰‬درصد هزینه های تولید را در برخی‬ ‫صنایع افزایش می دهد‪ .‬براورد شــده این خاموشی ها ماهانه‬ ‫یک میلیارد دالر زیان به اقتصاد کشور وارد می کند که معادل‬ ‫نیمی از ســرمایه ســاخت یک نیروگاه ‪ ۴‬هزار مگاواتی اســت‪.‬‬ ‫امــروز‪ ،‬کمبــود منابــع انرژی از جملــه اب‪ ،‬بــرق و گاز طبیعی‬ ‫شهــای جدی کشــور به ویــژه در صنایع مختلف‬ ‫یکــی از چال ‬ ‫به شمار می رود که ناشی از بی توجهی و تقلیل سرمایه گذاری‬ ‫در زیرســاخت های تولید انرژی اســت‪ .‬اسیب های اقتصادی و‬ ‫ش‪‎‬های اجتماعی و حتی سیاسی این چالش ها اکنون بسیار‬ ‫تن ‬ ‫جــدی و نگران کننــده شــده اســت‪ .‬کشــور در طــول ما ههــای‬ ‫گذشــته‪ ،‬بحران کم سابقه کمبود شــدید برق و خاموشی های‬ ‫گســترده را تجربــه کرده و پیش بینی ها حکایــت از تداوم این‬ ‫وضعیت تا شهریور دارد‪.‬‬ ‫خاموشی هایاخیرعالوهبراینکهاعتراض هایمردمرادر پی‬ ‫داشــت‪ ،‬صدای فعاالن اقتصادی را نیز دراورد و شــوک بزرگی به‬ ‫بخش صنعت تحمیل کرد؛ به طوری که مدیران صنایع را مجبور‬ ‫کرد عالوه بر ب ه دوش کشــیدن بســیاری از مشــکالت مالی مانند‬ ‫حقوق کارگران‪ ،‬بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬اقساط بانکی و مالیات‪،‬‬ ‫نظاره گرخسارت هاییباشند کهبهمواداولیهوتجهیزاتتولیدی‬ ‫ظاهرا دیواری کوتاه تر از بخش صنعت کشور‬ ‫انها وارد می شود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نیست‪،‬زیرا کمبودمنابعانرژیواختاللشبکهسراسریبرقو گازرا‬ ‫بایدبا کاهشمصرفاینبخشحل کرد‪ .‬خاموشیبرقصنایعتا‬ ‫کنونخسارت هایجبران ناپذیریرابهبخش هایمختلفتولیدی‬ ‫وارد کردهوسبب کاهشچشمگیربازدهیتولیدبسیاریاز صنایع‬ ‫شده است‪ .‬قطعی برق حداقل‪ ۲۰‬درصد هزینه های تولید را در‬ ‫برخیصنایعافزایشمی دهد‪.‬براوردشدهاینخاموشی هاماهانه‬ ‫یکمیلیارددالرزیانبهاقتصاد کشورواردمی کند کهمعادلنیمی‬ ‫از ســرمایه ســاخت یک نیروگاه‪ ۴‬هزار مگاواتی اســت‪ .‬براساس‬ ‫گزارشسندیکایصنعتبرق‪،‬اگریکواحدتولیدیمتوسط‪۳۰،‬‬ ‫ساعت خاموشی برق داشته باشد‪ ،‬ماهانه با‪ ۴.۵‬میلیارد تومان‬ ‫ت رفته‪ ،‬هزینه های ثابت و‬ ‫خسارات ناشی از فرصت های از دس ‬ ‫ضایعاتمواداولیهوخساراتناشیاز تاخیردر قراردادهاوتامین‬ ‫کاال برایمشتریانروبه روخواهدشد‪.‬طبقماده‪ ۲۵‬قانونبهبود‬ ‫مستمر فضای کسب وکار‪ ،‬واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی‬ ‫نباید در اولویت قطع برق‪ ،‬اب‪ ،‬گاز‪ ،‬مخابرات و سایر خدمات‬ ‫باشند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬همه خسارت های ناشی از کمبود و قطعی‬ ‫بــرق و ســایر منابــع انــرژی که بر بخــش تولید و صنعت تحمیل‬ ‫می شودبایدتوسطدولتوحاکمیتجبرانشود‪.‬‬ ‫واضح است بخش تولید و صنعت‪ ،‬طالیه دار نبرد با جنگ‬ ‫اقتصادی است و کمبود منابع انرژی و ضرر و زیان های وارده به‬ ‫این بخش‪ ،‬صدمات و خسارت های سنگینی را به کشور تحمیل‬ ‫می کنــد‪ .‬حتی تصور اینکه یک واحد تولیــدی و صنعتی در یک‬ ‫شیفت کاریبین‪ ۶‬تا‪ ۸‬ساعتقطعیبرقداشتهباشدنیزبسیار‬ ‫دشوار است‪.‬خسارت هایاینخاموشی هابه حدیزیاداست که‬ ‫نمی توان گزارشدقیقازمیزانتوقفوافتتولیدارائهداد؛به طور‬ ‫مثالدرصنعتسیمان‪،‬ریخته گریوبسیاریصنایعدیگر‪ ،‬کوره ها‬ ‫راهیچ گاهنمی توانخاموش کردو‪ ۲۴‬ساعتهبایدروشنباشندتا‬ ‫به دستگاه ها و ماشین االت اسیب وارد نشود‪ .‬مواد مذاب داخل‬ ‫کوره ها پس از هر بار قطع برق باید خارج شــود‪ ،‬زیرا دیگر قابل‬ ‫استفادهنیست‪.‬ایندر حالیاست کهحتیقطعیبرقصنایعبا‬ ‫هماهنگیوطبقیکبرنامهازپیشاعالم شدهنیزنبودهنیست‪.‬‬ ‫نالمللی اهن و فوالد‪ ۳۲،‬درصد از کل‬ ‫به گزارش اتحادیه بی ‬ ‫انرژی الکتریســیته تولید شــده در ایران در بخش صنعت مصرف‬ ‫می شــود و‪ ۳۱‬درصــد از انــرژی مصرفــی این بخــش نیز مربوط به‬ ‫صنعتفوالداست‪ .‬تاسال‪،۲۰۲۵‬شرکت هایتولیدکنندهفوالد‬ ‫ایرانساالنه‪۹۴۰۰‬مگاواتانرژیالکتریسیتهنیازخواهندداشتکه‬ ‫چندبرابرمصرف کنونیاینصنعتاست‪.‬برایتامیناینتقاضا‪،‬‬ ‫ظرفیتتولیدبرقدرایرانبایدساالنه‪ ۵‬درصدافزایشیابد‪.‬تاسال‬ ‫‪ ،۲۰۲۵‬شرکت های تولیدکننده فوالد ایران ساالنه‪ ۹۴۰۰‬مگاوات‬ ‫انرژیالکتریسیتهنیازخواهندداشتکهچندبرابرمصرفکنونیاین‬ ‫صنعتاست‪.‬برایتامیناینتقاضا‪،‬ظرفیتتولیدبرقدرایرانباید‬ ‫ساالنه‪ ۵‬درصد افزایش یابد؛ در حالی که در طول یک دهه اخیر‬ ‫بهعلتضعفسرمایه گذاریدر صنعتبرقوبی توجهیبهاین‬ ‫صنعتاستراتژیک‪،‬ظرفیتتولیدبرقساالنهفقط‪۱.۵‬درصدرشد‬ ‫داشته؛ این یعنی در بخش های زیرساختی صنعت اب‪ ،‬برق و گاز‬ ‫کشوربهحدکافیسرمایه گذارینشدهاست‪.‬‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫نگرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران از تشدید خشونت ها‬ ‫در افغانستان‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا اعــام نگرانــی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران از تشــدید خشــونت ها در‬ ‫افغانستان‪ ،‬خواستار توجه به حفظ جان بی گناهان و‬ ‫مردم غیرنظامی در بحبوحه شــرایط جاری شد‪.‬سعید‬ ‫خطیب زاده با اعالم نگرانی جمهوری اســامی ایران از‬ ‫تشــدید خشونت ها در افغانســتان و وضعیت مردم و‬ ‫بی جا شدگان‪ ،‬خواستار توجه به حفظ جان بی گناهان‬ ‫و مردم غیرنظامی در بحبوحه شرایط جاری شد‪.‬وی با‬ ‫توجه به تسلط طالبان بر شهر هرات‪ ،‬توجه جدی ان ها‬ ‫در تامین امنیت و ســامت کامل دیپلمات ها و اماکن‬ ‫دیپلماتیــک را مــورد تاکیــد قــرار داد‪.‬ســخنگوی وزارت‬ ‫امــور خارجــه از ارتبــاط مســتمر وزارت امــور خارجــه با‬ ‫سرکنسولگریجمهوریاسالمیایراندر هراتوپیگیری‬ ‫وضعیت سالمت همکاران مستقر در ان نمایندگی خبر‬ ‫داد‪.‬به گزارش ایرنا‪« ،‬ســید رســول موسوی» در حساب‬ ‫کاربری خود در توییتر نوشت‪ :‬خبرنگاران زیادی با من‬ ‫تماس می گیرند و درباره ســامتی دیپلمات هایمان در‬ ‫هرات سوال می کنند‪.‬وی با بیان اینکه با پوزش از اینکه‬ ‫نمی توانم به سواالت یکایک ان ها پاسخ دهم‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬دیپلمات های ما مانند دیپلمات های سه کشور‬ ‫دیگــر کــه در هرات حضــور دارند‪ ،‬در کمال ســامتی و‬ ‫امنیتبودهونگرانیندارند‪.‬مدیرکلاسیایغربیوزارت‬ ‫امور خارجهپیش ازاین‪،‬در حساب کاربریخوددر توییتر‬ ‫خود نوشــته بود‪ :‬اداره هرات در اختیار نیروهای امارت‬ ‫اسالمیدرامدهاست‪.‬سرکنسول‪،‬دیپلمات هاو کارکنان‬ ‫سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران داخل ساختمان‬ ‫هستند‪.‬موســوی با بیان اینکه مرتب با ان ها در تماس‬ ‫هستم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬نیروهای اداره کننده شهر متعهد‬ ‫به امنیت کامل سرکنسولگری‪ ،‬دیپلمات ها و کارکنان ان‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ایران برای توسعه روابط‬ ‫با کشورهای منطقه هیچ‬ ‫محدودیتی ندارد‬ ‫سفیرپیشینایراندر عراقتاکید کرد‪:‬اگرسعودی ها‬ ‫نیــز ماننــد ایــران اراده بهبــود روابــط را داشــته باشــند‪،‬‬ ‫زمینه های توسعه روابط در تهران فراهم است اما گره‬ ‫روابط دو کشور‪ ،‬در ریاض است و این گره باید توسط‬ ‫سعودی هاباز شود‪.‬‬ ‫حسن دانایی فرد در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬درباره تالش‬ ‫عــراق بــرای نشســتی در بغــداد گفت‪ :‬سیاســتمداران‪،‬‬ ‫دیپلمات هاوتحلیلگرانعراقیمعتقدندیکیاز دالیل‬ ‫شرایط موجود عراق‪ ،‬اثرپذیری این کشور از تنش های‬ ‫پیرامونیاست‪.‬اینتحلیلفنیودقیقیبهنظرمی رسد‬ ‫چراکهدر دنیای کنونی‪،‬تحوالتمنطقه ایوبین المللی‬ ‫بر وضعیت همه کشورها اثرگذار است‪.‬وی با اشاره به‬ ‫نوع نگاه سیاستمداران عراقی برای حل مسائل داخلی‬ ‫این کشور اظهار داشت‪ :‬سیاستمداران عراقی می گویند‬ ‫مــا بایــد تنش های پیرامونی عــراق را مدیریت کــرده و‬ ‫کاهش دهیم تا شــرایطی را در کشــور ایجاد کنیم تا به‬ ‫موضوعــات اصلی مانند اقتــدار در حکمرانی به وجود‬ ‫اید‪.‬این کارشــناس ارشــد مسائل عراق با تاکید بر تالش‬ ‫بغداد برای ارتقای جایگاه منطقه ای این کشور تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬اکثر دولتمردان و سیاســتمداران عراقی عالقه مند‬ ‫هســتند کــه کشورشــان جایــگاه ویــژه ای در منطقه به‬ ‫دست اورد؛ به عبارت دیگر‪ ،‬یکی از اهداف بغداد تالش‬ ‫برای ارتقای جایگاه این کشور و تاثیرگذاری در تحوالت‬ ‫منطقه ای و بین المللی اســت‪.‬دانایی فرد با بیان اینکه‬ ‫تالشبرایمدیریتتنش هایپیرامونیوارتقایجایگاه‬ ‫عراق موجب شده تا بغداد عالقه مند به برگزاری چنین‬ ‫نشس ـت هایی و تالش برای میانجیگری میان کشورها‬ ‫بــرای بهبود روابط ان ها باشــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬این‬ ‫رویکرد در عراق هم جدید نیست چراکه از دولت دوم‬ ‫«نوری المالکی» اقداماتی ازاین دست اغاز شد و بعد از‬ ‫شکســت داعش‪ ،‬تالش هایی از سوی «برهم صالح» و‬ ‫«عادل عبدالمهدی» انجام شــد‪.‬به گفته سفیر پیشین‬ ‫ایران در عراق‪ ،‬در سفری هم که سردار قاسم سلیمانی‬ ‫به بغداد انجام داد که منجر به شــهادت ایشــان شــد‪،‬‬ ‫قرار بود ایشان صبح ان روز با نخست وزیر وقت عراق‬ ‫دیداری به منظور دادن پاسخ تهران در جهت تالش های‬ ‫بغــداد بــرای بهبــود روابط ایران و عربســتان ســعودی‬ ‫داشــته باشد‪.‬وی با اشــاره به سفر وزیر امور خارجه این‬ ‫کشــور به تهــران ابراز داشــت‪ :‬ایران کشــور فعال‪ ،‬موثر‬ ‫و قدرتمندی در منطقه اســت و برای توســعه روابط با‬ ‫کشــورهای منطقــه‪ ،‬هیچ محدودیــت و مرزی نــدارد و‬ ‫محدودیتمــان فقط برای رژیم اشــغالگر قدس اســت‪.‬‬ ‫با اکثر کشــورهای عربی نیز مانند عمان‪ ،‬قطر‪ ،‬عراق و‬ ‫ســوریه روابطمان بســیار خوب است‪ ،‬با کشوری مانند‬ ‫اردن روابطمان عادی است و با برخی مانند عربستان‬ ‫سعودی دچار مشکالتی هستیم‪ .‬به گفته دانایی فرد‪،‬‬ ‫اگر سعودی ها نیز مانند ایران اراده بهبود روابط را داشته‬ ‫باشند‪ ،‬زمینه های توسعه روابط در تهران فراهم است‬ ‫اما گره روابط دو کشور‪ ،‬در ریاض است و این گره باید‬ ‫توسط سعودی ها باز شود‪.‬وی در پاسخ به این سوال که‬ ‫ایا کشورهایمنطقهتواندستیابیبهیکتوافقمشترک‬ ‫در خصوص مسائل منطقه ازجمله عراق را دارند‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اگر اراده های سیاسی درستی در همه اطراف وجود‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬امکان توافق هــم وجــود دارد‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫اگر اراده های طرفین بر مدیریت تنش ها باشد‪ ،‬علیرغم‬ ‫پیچیدگی ها امکان دستیابی به توافق وجود دارد‪.‬این‬ ‫تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی با بیان اینکه اگر‬ ‫گره روابط ایران و عربستان باز شود‪ ،‬گره های دیگر هم‬ ‫قابلباز شدنهستند‪،‬عنوان کرد‪:‬ریاضنهانکهنخواهد‬ ‫گره های دیگر برایشان باز نشود‪ ،‬بلکه احساس می کند‬ ‫روابط با ایران برای ان ها دستاوردی ندارد و این دستاورد‬ ‫تنهــا برای تهران خواهــد بود و موجب افزایش اقتدار و‬ ‫نفوذ ایران در منطقه غرب اسیا می شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 23‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1141‬‬ ‫بررسی صالحیت وزیران از امروز اغاز می شود‬ ‫ازمون دشوار مجلسی ها‬ ‫بــا تاکیــد رهبــری بــر تشــکیل ســریع دولت و‬ ‫اغــاز به کار ان رئیس جمهــوری‪ ،‬یک هفته زودتر‬ ‫از زمان قانونی‪ ،‬اســامی وزیران پیشــنهادی خود‬ ‫را ارائــه داده و دســت یــاری و مــودت ب هســوی‬ ‫مجلس انقالبی دراز کرده اســت‪ .‬با ارائه اسامی‬ ‫وزیــران پیشــنهادی رئیس جمهــوری برای کســب‬ ‫رای اعتمــاد‪ ،‬بــه مجلس شــورای اســامی اکنون‬ ‫نگاه ها به نمایندگان است تا بی طرفانه و با نگاه‬ ‫به مصالح ملی‪ ،‬کار بررســی صالحیــت وزیران را‬ ‫اغاز کنند‪ .‬در فهرستی پیشنهادی رئیس جمهوری‬ ‫بــه مجلــس شــورای اســامی نــام افــرادی چــون‬ ‫جــواد اوجــی بــرای وزارت نفــت‪ ،‬احمد وحیدی‬ ‫برای وزارت کشــور‪ ،‬ســید احسان خاندوزی برای‬ ‫وزارت امــور اقتصادی و دارایی‪ ،‬حجت االســام‬ ‫خطیــب بــرای وزارت اطالعــات‪ ،‬محمدمهــدی‬ ‫اسماعیلی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫ســید جــواد ســاداتی نــژاد بــرای وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬ســید عزت ا‪ ...‬ضرغامی برای وزارت‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‪،‬‬ ‫حمیــد ســجادی بــرای وزارت ورزش و جوانــان‪،‬‬ ‫رضــا فاطمی امیــن بــرای وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجــارت‪ ،‬امیــن حســین رحیمــی بــرای وزارت‬ ‫دادگستری‪ ،‬علی اکبر محرابیان برای وزارت نیرو‪،‬‬ ‫حسین امیر عبداللهیان برای وزارت امور خارجه‪،‬‬ ‫حســین باغ گلــی بــرای وزارت اموزش وپــرورش‪،‬‬ ‫حجــت عبدالملکــی بــرای وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی‪ ،‬بهــرام عین اللهــی بــرای وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬رســتم‬ ‫قاســمی بــرای وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬ســرتیپ‬ ‫محمدرضــا قرایــی اشــتیانی بــرای وزارت دفاع و‬ ‫پشــتیبانی نیروهای مسلح‪ ،‬محمدعلی زلفی گل‬ ‫برای وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و عیســی‬ ‫زار عپــور بــرای ارتباطــات و فنــاوری اطالعات به‬ ‫چشم می خورد‪ .‬فهرست وزرای پیشنهادی امروز‬ ‫یشــود و پ ـس ازان برنامــه وزرای‬ ‫اعــام وصول م ‬ ‫پیشنهادی به مدت یک هفته در کمیسیون های‬ ‫مجلــس بررســی خواهــد شــد‪.‬جوان ترین عضــو‬ ‫کابینه پیشنهادی رئیسی‪ ،‬حجت اهلل عبدالملکی‬ ‫گزینــه وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با ‪۴۰‬‬ ‫سال سن و مسن ترین وزیر پیشنهادی هم احمد‬ ‫وحیــدی بــا ‪ ۶۳‬ســن برای تصــدی وزارت کشــور‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجلس کارنامه وزرای پیشنهادی را به دقت‬ ‫بررسی می کند‬ ‫عضو کمیسیونشوراهاوامورداخلی کشوربابیان‬ ‫خیلیچیزها‬ ‫عوض شده‬ ‫است‬ ‫اینکه مجلس کارنامه وزرای پیشــنهادی را به دقت‬ ‫بررسیمی کند‪ ،‬گفت‪:‬وزرایپیشنهادیشاخص های‬ ‫مدنظرمجلسرانداشتهباشد‪،‬رایاعتمادنمی گیرند‪.‬‬ ‫رســول فرخی میکال عضو کمیسیون شــوراها و امور‬ ‫داخلــی کشــور‪ ،‬در خصــوص رای اعتمــاد بــه وزرای‬ ‫پیشنهادی دولت سیزدهم‪ ،‬گفت‪ :‬رهبری‪ ،‬مجلس‬ ‫یازدهمرامجلسانقالبیخطابقرار داده اندوپس‬ ‫ازیکسالعملکردنمایندگانراتائید کرده اندازاین رو‬ ‫نمایندگان در رای اعتماد به وزرا وظیفه ســنگینی بر‬ ‫دوش دارنــد‪.‬وی ادامــه داد‪ :‬وزرای پیشــنهادی بایــد‬ ‫منافعملیرابرمنافعجناحیو گروهیخودترجیح‬ ‫دهند‪.‬عالوهبراینبایدبرعملکردوزارتخانهاشرافیت‬ ‫داشتهوبرنامهدقیقبهکمیسیون هایتخصصیارائه‬ ‫کنند‪.‬عضوکمیسیونشوراهاوامورداخلیکشوراظهار‬ ‫داشت‪:‬تعهد‪،‬تخصصوانقالبی گریبایدبه عنوان‬ ‫سابقه ایروشنودرخشاندر کارنامهمدیریتیوزرای‬ ‫پیشنهادی وجود داشته باشد‪.‬فرخی میکال گفت‪:‬‬ ‫مشکالت کشور با نگاه به داخل حل شدنی است‪،‬‬ ‫ارتباط عزتمندانه با جهان و تاکید بر توانمندی های‬ ‫داخلیراهکار حلمشکالت کشور است‪.‬ویبابیان‬ ‫اینکه مجلس کارنامه وزرای پیشــنهادی را به دقت‬ ‫بررسی می کند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر گزینه پیشنهادی برای هر‬ ‫وزارتخانــه شــاخص های مدنظر مجلس را نداشــته‬ ‫باشد‪،‬نخواهدتوانسترایاعتمادنمایندگانمجلس‬ ‫شورایاسالمییازدهمرا کسب کند‪.‬‬ ‫مجلس با دقت صالحیت وزرای پیشنهادی‬ ‫را بررسی می کند‬ ‫یــک عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور و‬ ‫شــوراها در مجلــس‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬وزرایی که تجربه‬ ‫و تخصص کافی نداشــته باشــند بدون تعارف کنار‬ ‫گذاشته خواهند شد‪ .‬جالل رشیدی کوچی نماینده‬ ‫مــردم مرودشــت در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬در‬ ‫صفحه شخصی خود در توییتر‪ ،‬نوشت‪« :‬امروز‪ ،‬روز‬ ‫سهم خواهیوتفرقه افکنینیست!قطعامجلسبا‬ ‫دقت صالحیت وزرای پیشنهادی را بررسی خواهد‬ ‫کرد و ان هایی که تجربه و تخصص کافی در شرایط‬ ‫جنگــی امــروز را ندارند‪ ،‬بــدون ذره ای تعــارف کنار‬ ‫گذاشــته خواهند شــد‪ .‬فرصتی برای ســعی و خطا‬ ‫باقی نمانده است‪ ».‬احمد توکلی از اعضای مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام هم در گفتگو با روزنامه‬ ‫تعادل در پاســخ به این ســوال که ایا با یک چنین‬ ‫شهــای اقتصادی‬ ‫یتــوان به جنگ چال ‬ ‫کابینه ای م ‬ ‫پیشروی کشوررفت؟ گفت‪:‬به طورکلیبایدبگویم‬ ‫کهدرترکیب کابینهمتخصصوغیرمتخصص‪،‬خوب‬ ‫وبدوباتجربهوبی تجربهباهمترکیبودرهم تنیده‬ ‫هستند؛یعنیاز بخشیاز وزرایپیشنهادیمی توان‬ ‫دفــاع کــرد‪ ،‬اما افراد و چهره هایی هم وجود دارند‬ ‫که نمی توان از ان ها دفاع کرد‪.‬درواقع میزان تجربه‬ ‫و همسویی عناصر اقتصادی معرفی شده (حداقل‬ ‫برای من) روشن نیست‪ .‬به عبارت روشن تر اگر قرار‬ ‫باشد‪ ،‬دو انتقاد کلی را به لیست وزرای معرفی شده‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬می توان گفت که درمجموع تجربه‬ ‫کابینه اندک است و از سوی دیگر اعضای مختلف‬ ‫کابینهنیزباهمهمسوییندارند؛یعنیاینچهره ها‬ ‫قادر نیستند همدیگر را کامل کنند‪.‬یکدستی فکری‬ ‫مســاز ازجمله مهم ترین گزاره هایی‬ ‫یک تیم تصمی ‬ ‫اســت که باید وجود داشــته باشــد تا امکان اجرای‬ ‫برنامه هاوجودداشتهباشد‪.‬ازاینمنظر کابینهباهم‬ ‫همسو نیستند‪ .‬این تنوع در دیدگاه ها ممکن است‬ ‫در ادامه باعث عدم توازن و تعادل کابینه شود‪.‬وی‬ ‫گفت‪ :‬کابینه سیزدهم باهم همسو نیستند‪ .‬در این‬ ‫کابینهبه عنوان مثالچهره ایماننداقایخاندوزیرا‬ ‫داریم که صاحب اندیشه و فکر است‪ .‬تئوری های‬ ‫اقتصادی را می شناسد و نسبت به ان ها تحلیل دارد‬ ‫امــا برخی دیگر از چهره ها یک چنین ویژگی هایی‬ ‫ندارند‪ .‬از سوی دیگر شمایل رئیس بانک مرکزی هم‬ ‫که هنوز مشخص نشده‪ ،‬ممکن است فردی باشد‬ ‫که تفاوت های فکری با سایر اعضای تیم اقتصادی‬ ‫داشته باشد‪ .‬این روند می تواند مشکالت فراوانی را‬ ‫برایاقتصادومعیشت کشورایجاد کند‪.‬ازنقطه نظر‬ ‫میــزان تجربــه هم کابینــه با اشــکاالت عدیــده ای‬ ‫روبه روســت‪ .‬برای عبور از چالش های امروز کشــور‬ ‫نیازمنــد افرادی هســتیم کــه از تجربــه‪ ،‬تخصص و‬ ‫هماهنگی کاملبرخوردار باشند‪ .‬کابینهسیزدهمدر‬ ‫کلواجدهمهویژگی هایالزمنیست‪.‬‬ ‫حسام الدین اشنا در واکنش به تصویر مشترک سفرای روسیه و انگلیس در توئیتی نوشت‪ :‬از ان عکس تاریخی تا این عکس‬ ‫توهین امیز‪ ،‬خیلی چیزها عوض شده؛ قدرتی مطلق برای امریکا‪ ،‬امپراطوری برای بریتانیا‪ ،‬وجودی برای اتحاد جماهیر شوروی‬ ‫و جوانک شاهی برای ایران اشغالی باقی نمانده است؛ اما یک چیز هنوز باقی است‪ :‬سرشت استکباری و خوی خودبرتربینی‬ ‫کسانی که به صندلی ها تکیه زده اند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مشکالتمردمباوجودتحریم هاحلنخواهدشد‬ ‫عضومجمعمحققینومدرسینحوزهعلمیهقم گفت‪:‬اینکهیک‬ ‫عده می گویند در حال حاضر با توجه به شرایط کشور مردم باید برای‬ ‫رفع مشکالتشان صبر کنند درست نیست و اگر بنا بود مردم صبر کنند‬ ‫دیگر چه نیازی بود که در انتخابات شرکت کنند؟‬ ‫به گزارشایلنا‪،‬حجت االسالمفاضلمیبدیدربارهاینکهپسازروی‬ ‫کار امدنرئیس جمهور جدیدعده ایمطرحمی کنندباتوجهبهشرایط‬ ‫کشــور مردم نباید برای حل مشــکالت و مسائلشــان توقعات زیادی‬ ‫داشته باشند و باید بگذارند به مرورزمان ان ها حل شوند‪ ،‬درصورتی که‬ ‫در دولت قبل رفتارها این گونه نبود‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه اخالق و نظرات‬ ‫در این مملکت‪ ،‬سیاسی و جناحی شده است‪ ،‬اگر یک کسی دولت‬ ‫متبوعــش ســرکار امد‪ ،‬ســعی می کند انتظــارات مردم را کم کنــد و اگر‬ ‫دولت غیر متبوعش سرکارامد سعی دارد انتظارات مردم را زیاد کند‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬اگردولتاصالح طلببرسرکاربیایداصولگرایانسعی‬ ‫می کنندمطالباتمردمراباال ببرندوبگویند کهبه سرعتبایدبهان ها‬ ‫جواب داده شود؛ به ویژه در مسائل اقتصادی‪ .‬حال انکه امروز دولت‬ ‫اصولگرا بر ســرکار امده اســت یک عده از اقایان می گویند مطالبات و‬ ‫فهــا و نظرات‬ ‫یکــه این حر ‬ ‫توقعــات مــردم بایــد کم شــود‪ ،‬درصورت ‬ ‫غلط است زیرا کسی که کاندیدا می شود‪ ،‬در نطق های انتخاباتی اش‬ ‫به مردم وعده هایی می دهد و می گوید با سرعت محقق می شوند‪.‬‬ ‫میبدیخاطرنشان کرد‪:‬امروز مشکلاساسیمردماقتصادیومعیشتی‬ ‫است؛ شخص رئیس جمهور هم گفته است که مردم به دنبال تحول‬ ‫هستند‪ ،‬حال سوال این است که تحول در چه چیزی؟ این تحول که‬ ‫قطعا در دیدگاه فیزیک و شیمی و حول مسائل ریاضی نیست‪ ،‬تحول‬ ‫در کــف کوچــه و بازار اســت؛ یعنی کاری کنند که تورم پایین بیاید و‬ ‫ارزش پول ملی باال برود‪ ،‬نرخ جنس در بازار کم شود‪ ،‬مسائلی مانند‬ ‫مرغ و گوشت و اب وخاک حل شود‪ .‬او یاداور شد‪ :‬این بسیار طبیعی‬ ‫است که مردم بخواهند مسائل اقتصادی و معیشتی حل شود و اگر در‬ ‫ماه های اولیه این احساس را نداشته باشند که مسائلشان در حال حل‬ ‫شدن است‪ ،‬به اعتقاد من یک ناامیدی بر ناامیدی های دیگر اضافه‬ ‫می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مسئله بعدی که بسیار مهم است و باید حل‬ ‫شود‪،‬تحریم هاست؛چراکهاگرقرار استمسائلومشکالتمعیشتی‬ ‫مردم حل شود باید اول مسئله تحریم ها رفع گردد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور باید دیدگاهش را در مســائل خارجی تغییر دهد و‬ ‫بنشیند با دنیا مذاکره کند تا سایه شوم تحریم ها را از میان بردارد زیرا‬ ‫تازمانی کهسایهشومتحریم هابرسرمملکتاست‪،‬مسائلمعیشتی‬ ‫حلنخواهدشد‪.‬‬ ‫گـــزارش‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫برای اختصاص ارز به واردات واکسن‬ ‫کروناهیچمشکلیوجودندارد‬ ‫تهــران‪ -‬ایرنــا‪ -‬رئیس جمهــوری گفــت‪ :‬بــرای‬ ‫اختصــاص ارز بــه واردات واکســن کرونــا هیــچ‬ ‫مشــکلی وجود ندارد و واردات واکسن‪ ،‬هم زمان‬ ‫بــا تولیــد واکســن داخلــی ســرعت گرفتــه و ایــن‬ ‫تهــای دولــت اســت که معــاون اول‬ ‫جــزو اولوی ‬ ‫رئیس جمهــوری بــا جدیت پیگیری می کند‪ .‬ســید‬ ‫ابراهیمرئیسیدرجلسه کمیته هایتخصصیستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا‪ ،‬اهمیت مشارکت و همکاری‬ ‫همدالنــه احــاد مردم در رعایت اصول بهداشــتی‬ ‫به منظور کنترل ویروس کرونا را مورد تاکید قرارداد‬ ‫و افزود‪ :‬یقین دارم اگر مردم به درســتی در جریان‬ ‫خطــرات وضعیت کنونــی ویروس قــرار گیرند‪ ،‬با‬ ‫رعایت همه جانبه دستورالعمل های بهداشتی و با‬ ‫اعمال کنترل ها و محدودیت های بیشــتر‪ ،‬شرایط‬ ‫مناســبی در کنترل و غلبه بــر این بیماری خواهیم‬ ‫داشــتم و از مردم می خواهم در این مســیر دولت‬ ‫را یاری کنند‪ .‬وی با تاکید بر اطالع رســانی شــفاف‬ ‫و دقیــق در زمینــه کرونــا و تــاش دشــمنان بــرای‬ ‫فضاسازی های منفی در این خصوص اظهار داشت‪:‬‬ ‫ســخنگوی ستاد ملی کرونا‪ ،‬کمیته اطالع رسانی و‬ ‫صداوسیما باید روند اطالع رسانی را مدیریت کنند‬ ‫تا مردم به صورت دقیق‪ ،‬شفاف و سریع و از طریق‬ ‫مراجع رسمی در جریان اخبار مربوطه قرار گیرند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه صف هایی که در‬ ‫رابطه با واکسیناسیون و تهیه دارو شکل می گیرد‪،‬‬ ‫بایــد ســریعا جمــع شــوند و بــا مدیریت مناســب‬ ‫شاهد این گونه صف ها نباشیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دارو‬ ‫به انــدازه کافی وجــود دارد و روند واکسیناســیون‬ ‫نیــز ســرعت خواهــد گرفــت‪ .‬رئیســی ادامــه داد‪:‬‬ ‫برای اختصاص ارز به واردات واکســن کرونا هیچ‬ ‫مشــکلی وجود ندارد و واردات واکسن‪ ،‬هم زمان‬ ‫بــا تولیــد واکســن داخلی ســرعت گرفته اســت و‬ ‫تهــای دولت اســت کــه معاون‬ ‫ایــن جــزو اولوی ‬ ‫اول رئیس جمهــور بــا جدیــت پیگیــری می کنــد‪.‬‬ ‫یشــود در زمان‬ ‫امید اســت با وارداتی که انجام م ‬ ‫کوتاهی شاهد واکسینه شدن درصد زیادی از مردم‬ ‫باشــیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه کس ـب وکار مردم در‬ ‫کنار صیانت از ســامت و جان انان اهمیت دارد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬باید مراقب باشیم کسب وکار و‬ ‫اشتغال مردم دچار اسیب نشود و نحوه مدیریت‬ ‫این موضوع باید از طرف ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫برای احاد مردم تبیین شود‪ .‬رئیس جمهوری پرهیز‬ ‫از ترددهــای غیرضروری و نقش ان در جلوگیری از‬ ‫شیوع ویروس را مورد تاکید قرارداد و گفت‪ :‬کاهش‬ ‫تردد ازجمله مسائل محوری درروند کنترل ویروس‬ ‫اســت بنابرایــن ترددهــا بایــد در ‪ ۱۰‬روز اینــده بــه‬ ‫شکل محسوس کاهش یابد‪ .‬وی با تاکید بر لزوم‬ ‫رعایت تمامی اصول بهداشتی در مراسم عزاداری‬ ‫و سوگواری ایام محرم بیان کرد‪ :‬اعتقاد و باور قلبی‬ ‫داریم که این سوگواری ها می تواند تاثیر مثبتی در‬ ‫روح و روان جامعه و زندگی مردم داشته باشد‪ ،‬اما‬ ‫رعایت اصول بهداشتی در مراسم عزا و سوگواری ها‬ ‫امری ضروری است و حفظ و صیانت از جان مردم‬ ‫اولویت دارد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تمامظرفیتمصالهابهبیماران کرونایی‬ ‫وواکسیناسیوناختصاصدادهشود‬ ‫رئیسشورایسیاست گذاری‬ ‫بر حل این مسئله اول‪ ،‬فوری و‬ ‫ائمهجمعه‪،‬خواستاراختصاص‬ ‫حیاتی کشــور نیــاز داریم‪ .‬البته‬ ‫تمــام و کمــال ظرفیــت قابــل‬ ‫رعایتقاطعانهشیوه نامه هادر‬ ‫بهر هبــرداری مصالهای سراســر‬ ‫عزاداری هــا و اوج گیری نهضت‬ ‫کشــور به واکسیناسیون و حتی‬ ‫مواســات‪ ،‬همدلــی و کمــک‬ ‫حاج علی اکبری‬ ‫بســتری اورژانســی بیمــاران‬ ‫مومنانــه و بهره مندی از برکات‬ ‫کروناییشد‪.‬‬ ‫تضــرع و دعا باید مورد اهتمام‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬هشتمین گردهمایی مجازی قرار گیردوشبکهامامتجمعه‪،‬از ظرفیت هایی‬ ‫نماینــدگان ولی فقیــه و ائمــه جمعــه کشــور در که در اختیار دارد‪ ،‬مثل ستادهای نماز جمعه و از‬ ‫ســال جــاری‪ ،‬به صــورت فوق العــاده و خــارج از انسجام بخشی و تعامل با مساجد‪ ،‬مجاهدانه‬ ‫برنامــه‪ ،‬برگــزار شــد‪.‬در ایــن گردهمایی‪ ،‬رئیس اســتفاده نماید تا افتخاری دیگــر در خدمت به‬ ‫شــورای سیاســت گذاری ائمــه جمعه‪ ،‬خواســتار مردم از جایگاه فعاالن فرهنگی و مذهبی خلق‬ ‫اختصــاص همــه ظرفیــت قابــل بهره بــرداری شــود‪ .‬رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه‬ ‫مصالهــا در سراســر کشــور‪ ،‬به ویــژه در مناطقی تاکیــد کرد‪ :‬به معنای واقعی کلمه مســئله اول‬ ‫کــه ضــرورت و نیــاز وجــود دارد‪ ،‬بــرای ســرعت کشــور را کرونا بدانیم و کامال هماهنگ با زاویه‬ ‫بخشــی بــه واکسیناســیون و حتــی بســتری دیــد امام مســلمین‪ ،‬در محور تبییــن‪ ،‬تحلیل و‬ ‫اورژانســی بیماران کرونایی شد‪ ،‬حتی اگر منجر اقدامــات میدانــی وارد عمل شــویم و در چنین‬ ‫بــه توقــف موقــت اقامــه نمــاز جمعــه شــود‪ .‬شرایطی سالیق شخصی باید کنار گذاشته شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین «حــاج علی اکبری» وی گفت‪ :‬در برخی شهرها مسئوالن و متولیان‬ ‫در این گردهمایی با تشــریح اقتضائات شرایط امر‪ ،‬ممکن اســت قدرت و انگیزه تصمیم گیری‬ ‫حســاس کشــور گفت ‪ :‬در مرحله انتقال دولت‪ ،‬نداشــته باشــند و حضــور با طــراوت و بانشــاط‬ ‫ممکــن اســت برخــی از کارگــزاران و مدیــران به ائمه جمعه می تواند کشور را به سالمت از این‬ ‫افــت کاهــش انگیــزه مبتــا شــوند‪ ،‬هرچند که مرحلــه عبور دهــد‪ .‬ازایــن رو‪ ،‬اگر ناهماهنگی و‬ ‫بسیاری از مسئوالن بدون فوت وقت‪ ،‬مشغول ضعفتصمیم گیریدرمسئوالنمحلیمشاهده‬ ‫خدمت هستند‪ .‬لذا از ائمه محترم جمعه انتظار کردید‪ ،‬باید کمک کنید تا بتوانند تصمیم بگیرند‬ ‫م ـی رود بــرای مقابله بــا کم کاری های احتمالی‪ ،‬و بــا مواجهه محبتــی‪ ،‬حکیمانــه و درعین حال‬ ‫مراقبــت میدانــی‪ ،‬محیط بانــی و تدبیر داشــته جدی‪،‬بایدبهمدیران کمکشودتابتوانندتدبیر‬ ‫باشندتااستقرار دولتجدید‪،‬در مسیریمنطقی مناسبی داشته باشند‪.‬حاج علی اکبری در ارتباط‬ ‫و بــدون حاشــیه صــورت پذیرد‪.‬رئیــس شــورای با مجالس عزاداری گفت‪ :‬این عزاداری ها‪ ،‬مایه‬ ‫سیاست گذاری ائمه جمعه ضمن تحسین روش رحمت و برکت و موجب دفع بال است‪ ،‬لیکن‬ ‫ارائه بحث توســط رهبر معظم انقالب‪ ،‬مبتنی بایدسطحرعایتشیوه نامه هاافزایشیابدواین‬ ‫بــر ســنجیده گویــی و پرداخــت جامــع در زمان بر عهده امام جمعه است که کمک کند مطالبه‬ ‫کوتاه‪ ،‬محوربندی‪ ،‬دسته بندی و از قبل سنجیده امام مسلمین برای رعایت شیوه نامه ها محقق‬ ‫شده‪ ،‬به عنوان الگویی برای خطبا گفت‪ :‬رهبری شــود‪ .‬البتــه در خصوص هیئت هــا‪ ،‬فرماندهی‬ ‫در بیان اخیر‪ ،‬تصویری گویا از شرایطی که با ان میدانــی بــا ســازمان تبلیغات اســامی اســت و‬ ‫مواجه هســتیم ارائه کرده و با توجه به طغیان بایــد این تصمیم درســت به رســمیت شــناخته‬ ‫کرونــا در جهــان و ایــران‪ ،‬بــر اهمیت بــه میدان شــود‪ .‬کار نظارتــی و حمایتــی دراین ارتبــاط‪ ،‬با‬ ‫اوردن ابتــکارات تــازه و ارایش دفاعی متناســب سازمانتبلیغاتاستوانتظار می رودهماهنگی‬ ‫تاکید داشتند‪.‬وی خطاب به ائمه جمعه کشور میدانینهادروحانیتالگوساز شود‪،‬ضمناینکه‬ ‫ادامــه داد‪ :‬به بازطراحی نقشــه دفاع سراســری دوستانسازمانتبلیغاتاسالمیهمدرمجموع‪،‬‬ ‫برابر گسترشبیماریوتقسیم کار ملیبرایتمرکز در این عرصه قوی ظاهرشده اند‪.‬‬ ‫همهظرفیت هابرایمهار کرونابه کار‬ ‫گرفتهشود‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫کارکنــان بیمارســتان ها اتخــاذ‬ ‫بــر لزوم ســرعت بخشــیدن به‬ ‫کنند تا با ایجاد انگیزه و روحیه‬ ‫رونــد تامیــن واکســن کرونــا از‬ ‫مضاعف در این عزیزان‪ ،‬شاهد‬ ‫طریــق واردات و تولید داخلی‬ ‫بهبود روند رسیدگی به بیماران‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬استمرار روند‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫محمدمخبر‬ ‫فعلــی واکسیناســیون نیازمنــد‬ ‫وی بــا اشــاره بــه گــزارش‬ ‫واردات ‪ ۱۰‬میلیون دوز واکسن‬ ‫معــاون دیپلماســی اقتصــادی‬ ‫اســت کــه باید تا پایــان مرداد انجام شــود و در وزارت امــور خارجــه در خصــوص اقدا مهــای و‬ ‫کنــار ان بایــد حمایــت از تولید واکســن داخلی پیگیری های این وزارتخانه برای واردات واکسن‬ ‫موردتوجــه قــرار گیرد‪.‬محمــد مخبر در جلســه از هــر کشــوری کــه ممکــن بــوده‪ ،‬از تالش های‬ ‫مربــوط بــه تامین واکســن کرونــا‪ ،‬تاکیــد کرد‪ :‬صــورت گرفتــه توســط وزارت امــور خارجــه‬ ‫اولویت اول و اصلی امروز کشور کرونا و تسریع قدردانی کرد و گفت‪ :‬انصافا ســفرای جمهوری‬ ‫در روند واکسیناسیون مردم است که تحقق این اسالمی ایران در کشورهای تامین کننده واکسن‬ ‫هدف با تامین واکسن موردنیاز از طرق تقویت به صورت مجدانه و دلسوزانه پیگیری کرده اند‬ ‫تولید داخل و افزایش واردات با جدیت پیگیری که جا دارد از ان ها قدردانی شود‪ .‬مخبر گزارش‬ ‫می شود‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری واردات ‪ ۲۰‬ارائه شــده در خصوص روند اجری طرح شــهید‬ ‫میلیــون دوز واکســن کرونــا تــا پایان شــهریور را حاج قاســم ســلیمانی را مثبت ارزیابی کرد و با‬ ‫اولویــت بعدی برای اســتمرار واکسیناســیون در اشاره به اثرات مفید این طرح‪ ،‬بر لزوم پیگیری‬ ‫کشــور دانست و به مسئولین ذی ربط از وزارت و اجرای ان با جدیت هرچه بیشتر تاکید کرد‪.‬‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزشی پزشکی‪ ،‬جمعیت‬ ‫در ایــن جلســه کــه معاونیــن وزارت‬ ‫هالل احمــر و وزارت امور خارجه ماموریت داد بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪،‬‬ ‫با جدیت موضوع واردات واکسن کرونا را دنبال رئیــس ســازمان غــذا و دارو‪ ،‬رئیــس جمعیت‬ ‫کنند تا همزمان با سرعت گرفتن تولید واکسن هالل احمــر و معاونیــن بانک مرکــزی و دیگر‬ ‫داخلــی‪ ،‬شــاهد واکسیناســیون هرچه ســریع تر دســتگاه های ذی ربــط نیــز حضــور داشــتند‪،‬‬ ‫گرو ههــای هــدف و قطع زنجیره انتقال بیماری علیرضــا رئیســی معــاون درمــان وزارت‬ ‫باشــیم‪ .‬مخبر همچنین با اشــاره به فرمایشات بهداشــت‪ ،‬گزارشی از وضعیت کلی کشور در‬ ‫رهبری در خصوص لزوم مقابله با بیماری کرونا و رابطه با شــیوع کرونــا ارائه کرد و گفت‪ :‬مهار‬ ‫ضرورت تامین واکسن و داروهای موردنیاز مردم شــدت بیمــاری کرونــا نیازمنــد مداخله جدی‬ ‫از هر طریق ممکن‪ ،‬خواستار اتخاذ راهکارها و و موثــر اســت تا بتوانیم هرچه ســریع تر روند‬ ‫تدابیــر الزم برای برون رفت از وضعیت موجود ابتــا و مرگ ومیــر را کاهــش دهیــم‪ .‬رئیســی‬ ‫و فروکش کردن شــدت بیماری کرونا در کشــور همچنین گزارشــی از میزان موجودی واکســن‬ ‫شــد‪ .‬معــاون اول رئیس جمهــوری در ادامــه بــر کرونا‪ ،‬برنامه واردات و روند واکسیناسیون در‬ ‫لزوم حمایــت از کادر درمان و دســت اندرکاران کشــور ارائــه کــرد و پس از بحــث و تبادل نظر‬ ‫بیمارستان ها برای کنترل موج فعلی کرونا تاکید مقرر شــد بــا پیگیری های وزارت بهداشــت و‬ ‫کــرد و از وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش جمعیت هالل احمر تا پایان مرداد ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫پزشــکی خواســت تدابیــر و تصمیمــات الزم را دوز و تا پایان شهریور ‪ ۲۰‬میلیون دوز واکسن‬ ‫بــرای پرداخــت مطالبات معــوق کادر درمان و خریداری و به کشور وارد شود‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫تنها راه عبور از مشکالت اقتصادی از دید‬ ‫رییساتاقبازرگانی‬ ‫رییس اتــاق بازرگانی ایران‬ ‫اقتصــادی بــه عنــوان بــازوان‬ ‫می گویــد در صورتی که دولت‬ ‫اجرایــی و مشــورتی در انجــام‬ ‫جدیــد بتوانــد در حوزه هایــی‬ ‫ماموریت های قانونی خود‪ ،‬در‬ ‫که اقتصــاد ایران واقعــا در انها‬ ‫زمرهاولویت هایاتاقبازرگانی‪،‬‬ ‫چالش دارد راهکارهای اجرایی‬ ‫صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی‬ ‫غالمحسینشافعی‬ ‫دقیــق عرضه کند‪ ،‬امکان عبور‬ ‫ایــران قــرار گرفتــه اســت‪ .‬نگاه‬ ‫از مشــکالت و ســختی های‬ ‫تخصصی و جنبه های مشورتی‬ ‫امــروز وجــود خواهد داشــت‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬تشکل ها با اتکا بر تجربه‪ ،‬دانش و توان جمعی‪،‬‬ ‫غالمحســین شــافعی در پیــام جدیــد خــود در فرصتیمغتنماستتاعقالنیتجمعیبه کمک‬ ‫پیامی ضمن تبریک روز «تشــکل ها و مشــارکت گره گشــایی و چاره جویی برای مشکالتی که در‬ ‫اجتماعی» تاکید کرد که حل مشکالت از طریق بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد‪ ،‬براید‪.‬‬ ‫عقالنیــت جمعــی و توجه بــه نگاه تخصصی‪ ،‬در ســالی که توســط مقام معظــم رهبری مزین‬ ‫امکان پذیــر خواهــد بــود‪ .‬در بخشــی از پیــام بــه نــام «تولیــد‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها»‬ ‫شــافعی امــده‪ ۲۲ :‬مــرداد ماه که به عنــوان روز شــده اســت‪ ،‬مهمترین ابزار و پیش نیاز جهش و‬ ‫«تشــکل ها و مشــارکت اجتماعــی» نا مگــذاری شکوفایی اقتصادی‪ ،‬شناسایی موانع پیش روی‬ ‫تهــای اقتصــادی‪ ،‬اولویت بنــدی و رفــع‬ ‫شــده‪ ،‬یــاداور اهمیــت و نقــش پررنــگ فعاالن فعالی ‬ ‫اقتصادیوتشکل هادر ابعادمختلفاقتصادی‪ ،‬ایــن موانــع خواهد بــود‪ .‬همفکری و مشــارکت‬ ‫فرهنگی و اجتماعی است‪ .‬به نحوی که میزان حداکثــری فعــاالن اقتصــادی در تشــکل ها بــه‬ ‫توســعه یافتگی هر جامعــه را م ‬ ‫یتــوان با میزان ساختن اقتصادی قوی و کارامد منجر خواهد شد‬ ‫مشارکت مردم و فعاالن اقتصادی در تشکل ها که عالوه بر همدلی و همفکری بخش خصوصی‬ ‫ارزیابــی کرد‪ .‬با رشــد و توســعه جامعــه‪ ،‬میزان با حاکمیت‪ ،‬به جهش تولید‪ ،‬توســعه صادرات‬ ‫تاثیرگــذاری‪ ،‬نقــش و جایــگاه تشــکل ها در رفع و اشــتغال زایی و نیــز رفــع موانــع تولیــد خواهد‬ ‫موانع تولید‪ ،‬بهبود مستمر محیط کسب و کار و انجامید‪ .‬امید است دولت جدید با برنامه های‬ ‫دستیابیبهاهدافتوسعهاقتصادیواجتماعی جدیــد از مســیر همدلــی و کســب مشــورت از‬ ‫نیــز بیــش از پیش خواهــد بود‪ .‬بــه همین دلیل بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی‪ ،‬بتواند‬ ‫گســترش و تقویت مشــارکت فعــاالن اقتصادی در تحقق اهداف و برنامه های توســعه ای خود‬ ‫در تشکل ها و بهره مندی از ظرفیت تشکل های موفقعمل کند‪.‬‬ ‫وزیر اینده مسکن چه کند تا مردم‬ ‫خانه دارشوند؟‬ ‫رییــس اتحادیــه مشــاوران‬ ‫اما بــه دلیل سوءاســتفاده هایی‬ ‫امالکبابیاناینکهرستمقاسمی‬ ‫که توســط برخی فروشندگان از‬ ‫کارنامــه خوبــی در بخشــهای‬ ‫سرمایه هایمردمصورت گرفت‬ ‫عمرانــی دارد گفــت‪ :‬مهمترین‬ ‫بــا اصالحاتــی در ســال ‪۱۳۸۹‬‬ ‫علت رشد قیمت مسکن‪ ،‬تاثیر‬ ‫مواجه شد‪ .‬مشاوران امالک را از‬ ‫مصطفی قلی‬ ‫مخرب تورم عمومی و بازارهای‬ ‫انعقاد قــرارداد پیش فروش منع‬ ‫خسروی‬ ‫مــوازی بــر ایــن حوزه اســت؛ اما‬ ‫کردند و گفتند باید قرارداد پیش‬ ‫مســکن با مشــکالت درون بخشــی نیز همچون فروش در دفترخانه به امضا برسد‪ .‬این باعث شد‬ ‫رکودساخت وساز‪،‬عدم کاراییقانونپیش فروش قانون به طور کلی کارایی خود را از دست بدهد‪.‬‬ ‫و ایــرادات قانــون نظــام صنفی مواجه اســت که مواد و تبصره های قانون پیش فروش مثل سازه ای‬ ‫انتظار داریم وزیر اینده راه و شهرسازی نسبت به زیبا است که بر روی زمین سست بنا شده است‪.‬‬ ‫اصالحاینموارداهتمامداشتهباشد‪.‬مصطفی قلی مشاور امالکباهزار زحمت‪،‬خانه ایرابهخریدار‬ ‫خســروی در گفت وگــو بــا ایســنا اظهار کــرد‪ :‬قبل معرفیمی کندامامتعاملینبهدفترخانهمی روند‬ ‫از انتخابــات ریاســت جمهــوری با اقای قاســمی حقوحقوقمشاورپایمالمی شود‪.‬ویهمچنین‬ ‫جلسه ایداشتیمکهبهتبادلنظرپرداختیم‪.‬ایشان افزایــش توان خرید متقاضیــان از طریق ابزارهای‬ ‫تجربیاتیدرحوزه هایاجراییوعمرانیداشتهکه متنــوع مالــی را از راهکارهای ایجاد رونــق در بازار‬ ‫از جملــه ان می توان به وزارت نفت‪ ،‬فرماندهی مسکن دانست و گفت‪ :‬تا زمانی که خریدار وارد‬ ‫قرارگاه خاتم االنبیاء (ص)‪ ،‬فرماندهی مهندسی بازارنشود‪،‬سازندهمیلیبرایساخت وسازنخواهد‬ ‫نیــروی دریایــی ســپاه‪ ،‬ســازمان نوســازی صنایع‪ ،‬داشت؛بنابرایندولتبایدبااستفادهازتسهیالت‬ ‫شرکتقطارهایشهری‪،‬بانکمرکزیوغیرهاشاره و دیگر راهکارها قدرت خرید متقاضیان واقعی را‬ ‫کرد که نشان می دهد با مدیریت و ساخت و ساز باال ببرد‪.‬هم اکنونابزارهایمتنوعیدر کشورهای‬ ‫بیگانهنیست‪.‬ویافزود‪:‬واضحاستکهمهمترین جهاندر اختیار متقاضیانمسکنقرار می گیرداما‬ ‫علت نوســانات قیمت مســکن به تاثیرپذیری از در ایران تقریبا تنها ابزار‪ ،‬پرداخت وام است که به‬ ‫تورم عمومی و تالطمات بازارهای رقیب مربوط دلیلسودباال ومدتبازپرداخت کوتاهبااستقبال‬ ‫م ‬ ‫یشــود؛ امــا حوزه مســکن بــا مشــکالت درون مواجه نمی شود‪ .‬رییس اتحادیه مشاوران امالک‬ ‫بخشی نیز دست به گریبان است‪ .‬به طور مثال دربــاره انتقال اتحادیه امــاک از وزارت صمت به‬ ‫هشت سال در بخش ساخت و ساز رکود داشتیم وزارت راه و شهرســازی یاداور شــد‪ :‬ســال گذشــته‬ ‫و اقــدام قابــل توجهــی در وزارت راه و شهرســازی این پیشنهاد مطرح شد اما دولت اهتمامی برای‬ ‫انجامنشد‪.‬درحالحاضرنیزبا کسریپنجمیلیون تحقق ان صورت نداد‪ .‬اگر ما زیرمجموعه وزارت‬ ‫واحد در کشور مواجهیم‪ .‬حتی طی سه سال اخیر راه و شهرســازی قــرار بگیریم می توانیم به کانون‬ ‫که طرح اقدام ملی مســکن به اجرا رسید کمتر از مشــاوران امــاک تبدیــل شــویم و راهکارهایی را‬ ‫‪ ۱۰‬درصدواحدهاافتتاحشدواهدافتحققپیدا برایساماندهیبازار مسکنارایهدهیم‪.‬خسروی‬ ‫نکرد‪ .‬این نشان می دهد ساخت و ساز دولتی به بــا بیان اینکــه انتــزاع وزارت راه و شهرســازی برای‬ ‫نتیجه نمی رســد و باید از توان بخش خصوصی چابک سازیاینحوزهضرورتداردافزود‪:‬در حال‬ ‫استفادهکرد‪.‬رییساتحادیهمشاورانامالک‪،‬عدم حاضر وزارت راه و شهرسازی دارای ‪ ۱۵‬معاونت‬ ‫کاراییقانوننظامصنفیرااز دیگرمشکالتاین و زیرمجموعــه اعــم از مســکن‪ ،‬راه جــاده ای‪،‬‬ ‫حوزه دانســت و گفت‪ :‬تنبیهات و تشویقاتی که ریــل‪ ،‬حمل و نقــل دریایی و هوایی اســت که‬ ‫قانون تعیین کرده‪ ،‬جنس و نوع عملکرد صنوف ایــن وزارتخانــه را ســنگین کــرده و از کارایــی‬ ‫را در نظــر نگرفتــه و همــه را به یک چشــم دیده انداخته است‪ .‬از زمانی که این حوزه ها تلفیق‬ ‫است‪.‬بهطور مثالتنبیهاتصنوفی کهلوازمارزان شدند بخش مسکن تحت الشعاع قرار گرفته و‬ ‫قیمت می‪‎‬فروشند با تنبیهات صنوف مسکن در بحث انتزاع این وزارتخانه باید پیگیری شــود‪.‬‬ ‫یک حد قرار دارد؛ در حالی که اگر مشــاور امالک وی تصریــح کــرد‪ :‬وزارت دفــاع اخیــرا به بحث‬ ‫اشتباهی انجام دهد که یکی از متعاملین متضرر صنعتی سازی ورود کرده که اقدام مناسبی است‬ ‫شــود با زندگی طــرف بازی کــرده و باید مجازات و می توانــد بــه ســاخت و ســاز ســرعت بدهد‪.‬‬ ‫متناســب با ان در نظر گرفت‪ .‬خســروی با اشــاره رییس اتحادیه مشــاوران امالک گفت‪ :‬یکی از‬ ‫بــه قانــون پیش فروش اظهــار کرد‪ :‬ســابق بر این دالیل ایجاد اشفتگی در بازار مسکن‪ ،‬تقاضای‬ ‫پیش فروش یکی از منابع در اختیار سازندگان بود سوداگری است کهباید کنترلشود‪.‬‬ ‫سازمانهواپیماییادعای«نمکی»درباره‬ ‫پروازهای مشهد را رد کرد‬ ‫در حالی که اخیرا وزیر بهداشــت مدعی شــده‬ ‫بــود در هشــت روز گذشــته‪ ۱۰۳۲‬پــرواز به مشــهد‬ ‫بدون رعایت پروتکل های بهداشــتی انجام شــده‬ ‫اســت‪ ،‬سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت‪۴۴۶:‬‬ ‫پرواز داخلی و بین المللی به مشهد مقدس در این‬ ‫ایام صورت گرفته اســت‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬سعید‬ ‫نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در‬ ‫جلسهویدئوکنفرانسیکهباحضورفرماندهانسپاه‬ ‫اســتان ها و دانشــگاه های علوم پزشکی در سازمان‬ ‫بسیج مستضعفین برگزار شد‪ ،‬درباره سفر اخیرش‬ ‫به مشــهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاســفانه در طول هشــت‬ ‫روز ‪ ۱۰۳۲‬پرواز به این شــهر در پیک کرونا از نقاط‬ ‫مختلف کشور و کشورهای همسایه بدون رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی انجام شــده است؛ در هتل‬ ‫هــا‪ ،‬بازارهــا و حــرم مقدس دســتورالعل ها رعایت‬ ‫نمی شوند؛ایندرحالیاستکهکادردرمانوبسیج‬ ‫در کنارهمشبانهروزتالشکردندوهمچناندرجبهه‬ ‫مقابلهبا کروناهستنداماعده ای کار رارها کرده اند‪،‬‬ ‫به همین دلیل ما در ته این رودخانه در حال جمع‬ ‫اوریجنازههستیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1141‬‬ ‫تورم موجود ناشی از چیست و چه کار باید کرد؟‬ ‫ازمون سخت دولت رئیسی برای مهار گرانی ها‬ ‫اقتصاد کشور از یک تورم بسیار باال رنج می برد‬ ‫و یکــی از اصلی ترین چالش های پیش روی دولت‬ ‫جدید است‪ .‬سوال اصلی این است که این تورم از‬ ‫کجا ناشی می شود و دولت جدید برای رفع ان چه‬ ‫اقداماتیمی تواندانجامدهد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬یکی از معدود شــاخص های‬ ‫اقتصادی کالن که به صورت مســتقیم از وضعیت‬ ‫معیشتمردمحکایتدارد‪،‬نرختورماست‪.‬تورم‪،‬‬ ‫چه به صورت ساالنه باشد و چه به شکل نقطه به‬ ‫نقطه یا ماهانه به ما می گوید مردم بابت اقالم و‬ ‫کاالهای مصرفی خود هر سال و هر ماه چه مقدار‬ ‫پول بیشــتری باید نســبت به ســال و ماه قبل از ان‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫هرچنــد تــورم و گرانی تفاوت هایــی دارند‪ ،‬اما‬ ‫مــردم در زندگــی روزمره خود تــورم را همان گرانی‬ ‫می دانند‪ .‬گرانی بر ابعاد مختلف زندگی فرهنگی و‬ ‫اجتماعیمردماثرمی گذارد‪.‬نهتنهاخوردوخوراک‪،‬‬ ‫مسکن پوشاک و به طور کلی کیفیت زندگی مردم‬ ‫را متاثر می کند‪ ،‬بلکه مصرف فرهنگی و رفتارهای‬ ‫فراغتــی و تفریحــی مــردم را هــم تغییــر می دهد‪.‬‬ ‫گستردگیواهمیتپیامدهایتورمبر کسیپوشیده‬ ‫نیست و ایت اهلل رئیسی‪ ،‬رئیس جمهور جدید نیز‬ ‫هم در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری و هم در‬ ‫جریان مراسم تحلیف در مجلس شورای اسالمی بر‬ ‫حلمشکلتورمتاکید کرد‪.‬‬ ‫طبــق اخرین گــزارش مرکز امار ایــران نرخ تورم‬ ‫نقطه ای در تیر ماه‪ ١٤٠٠‬به عدد‪ ۴۳.۶‬درصد رسیده‬ ‫است؛یعنیخانوارهای کشوربهطورمیانگین‪۴۳.۶‬‬ ‫درصد بیشتر از تیر‪ ١٣٩٩‬برای خرید یک «مجموعه‬ ‫کاالهاوخدماتیکسان»هزینه کرده اند‪.‬‬ ‫نــرخ تورم نقط ـه ای تیر ماه ‪ ١٤٠٠‬در مقایســه با‬ ‫ماه قبل ‪ ۴.۰‬واحد درصد کاهش یافته است‪ .‬نرخ‬ ‫تورمنقطه ای گروهعمده«خوراکی ها‪،‬اشامیدنی ها‬ ‫و دخانیات» با کاهش ‪ ۵.۴‬واحد درصدی به ‪٥٦.٩‬‬ ‫درصــد و گروه «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» با‬ ‫کاهش ‪ ٣.٤‬واحد درصدی به ‪ ٣٧.٤‬درصد رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هرچنــد کاهش اندکی در تــورم نقطه ای وجود‬ ‫دارد اما در تورم ســاالنه با افزایش مواجه هســتیم‪.‬‬ ‫منظــور از نــرخ تورم ســاالنه‪ ،‬درصد تغییر میانگین‬ ‫اعداد شــاخص قیمت در یک ســال منتهــی به ماه‬ ‫جاری‪ ،‬نسبت به دوره مشابه قبل از ان است‪ .‬نرخ‬ ‫تورم ساالنه تیر ماه ‪ ١٤٠٠‬برای خانوارهای کشور به‬ ‫‪ ۴۴.۲‬درصد رســیده که نســبت به ســال قبل‪١.٢ ،‬‬ ‫واحد درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫هم چنیــن نرخ تــورم ســاالنه بــرای خانوارهای‬ ‫شهری و روستایی به ترتیب ‪ ۴۳.۷‬درصد و ‪٤٧.٣‬‬ ‫درصد اســت که برای خانوارهای شــهری ‪ ١.٢‬واحد‬ ‫درصــد افزایــش و بــرای خانوارهــای روســتایی ‪١.٧‬‬ ‫واحد درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫دو نکته مهم در بحث تورم ســال جاری وجود‬ ‫دارد‪ :‬اول بــاال بــودن نــرخ تورم خوراکی ها نســبت‬ ‫بــه ســایر گروه ها و دوم پایین بــودن تورم در نقاط‬ ‫شــهری نسبت به مناطق روســتایی است‪ .‬هرچند‬ ‫همــه گرو ههــای کاالیی مهم اســت اما خوراکی ها‬ ‫و اشــامیدنی ها بــا نیازهــای اولیــه انســان ارتبــاط‬ ‫مســتقیم تری دارد و مــردم تــورم در این گــروه را به‬ ‫یتــر لمــس می کننــد‪ .‬از ایــن رو کاهش‬ ‫صــورت عین ‬ ‫تورم و تک رقمی کردن ان به سرعت برای جامعه‬ ‫قابل تشخیص است‪ .‬در صورتی که رشد اقتصادی‬ ‫وتقویــت بخش تولیــد با این کاهش همراه شــود‪،‬‬ ‫مردمباسرعتبیشتری کاهشتورمراحسخواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫از انجایی که درامد ســرانه شهرنشــینان بیشــتر‬ ‫از روســتائیان اســت تورم بار مضاعفی بیشتری را بر‬ ‫ســاکنین مناطق روســتایی تحمیل خواهد کرد؛ به‬ ‫زبان ساده این امر بدان معناست که «درامد کمتر و‬ ‫گرانی بیشتر»‪ .‬پیامد این امر خود را در تسریع روند‬ ‫مهاجرت هایروستا‪-‬شهریوافزایشحاشیه نشینی‬ ‫در شــهرها و د ههــا مســائل و مشــکالت اجتماعی‬ ‫متعاقب ان نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫ای ـت اهلل ســیدابراهیم رئیســی یکــی از اولیــن‬ ‫اولویت های دولت ســیزدهم را کنتــرل و مهار تورم‬ ‫اعــام کرده اســت اما موضوع این اســت کــه تورم‬ ‫موجود ناشــی از چیســت و برای رفع ان چه کاری‬ ‫باید انجام داد؟‬ ‫در اینمورد«البرتبغزیان»‪،‬اقتصاددانواستاد‬ ‫دانشــگاه تهران در مصاحبه با ایرنــا گفت‪ :‬عددی‬ ‫کــه بــه عنوان تورم ســاالنه یا ماهانه و غیــره اعالم‬ ‫می شود‪ ،‬میانگین افزایش قیمت ها است؛ بنابراین‬ ‫یشــود تــورم ‪ ۴۴.۲‬درصــد اســت این‬ ‫اگــر گفتــه م ‬ ‫احتمال وجود دارد که در یک کاالیی با ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫افزایــش رو بــه رو باشــیم و در کاالی دیگــری بــا ‪۳۰‬‬ ‫درصد؛ در مورد کاالهای دیگر هم چنین موضوعی‬ ‫مصداق دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در گروه های کاالیی مانند خوراکی ها‬ ‫و اشــامیدنی ها و غیره نیز به همین صورت اســت؛‬ ‫یعنــی تــورم ‪ ۵۴‬درصــدی در ایــن گــروه یــک رقــم‬ ‫میانگین است و ممکن است قیمت برخی کاالها‬ ‫صــد درصــد و برخــی دیگر هــم ‪ ۳۰‬درصــد افزایش‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه با بیان اینکه موضوع تورم و‬ ‫چراییپیدایشانخیلیسادهاست‪،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫تــورم یا از جانب تقاضــا می اید یا از جانب عرضه؛‬ ‫یعنی ممکن است زمانی هجوم مردم برای خرید‬ ‫یک یا چند قلم کاال میزان تقاضا را باال ببرد و از این‬ ‫طریقتورمافزایشپیدا کند؛امازمانیهمبهخاطر‬ ‫صعــودی شــدن هزینه های تولیــد‪ ،‬تورم از ســمت‬ ‫عرضه باال می رود‪.‬‬ ‫بغزیــان با بیــان اینکه اعتقــاد دارد تورم کنونی‬ ‫ناشی از افزایش تقاضا نیست و مربوط به افزایش‬ ‫هزینه های تولید است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫شــاهد هجوم مردم برای خرید مســکن یــا خودرو‬ ‫نیســتیم ولی به دلیــل انکه نرخ تــورم تولید کننده‬ ‫افزایش یافته‪ ،‬قیمت انواع کاالها نیز با رشد مواجه‬ ‫شده است‪ .‬برای مثال در موضوع مسکن وقتی به‬ ‫امارهانگاهمی کنیمتعدادمعامالت کاهشداشته‪،‬‬ ‫اما قیمت باال رفته است‪.‬‬ ‫این اقتصــاددان با بیان اینکه برای کاهش نرخ‬ ‫تورم در حال حاضر باید هزینه های تولید را کاهش‬ ‫داد‪ ،‬گفــت‪ :‬دولــت می تواند همزمان بــا تامین ارز‬ ‫تولید‪ ،‬بر فرایند تولید و توزیع نظارت دقیق داشته‬ ‫باشد و از این راه تورم را کاهش دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای مثال اگر در موضوع مسکن‬ ‫به جای ورود به تولید کاالهای مورد نیاز این حوزه‬ ‫و کاهش هزینه های تولید‪ ،‬به متقاضیان و مصرف‬ ‫کننــدگان وام بدهیــم نــه تنهــا تورم مســکن پایین‬ ‫نمی ایدبلکهبیشترهمخواهدشد‪.‬‬ ‫ایــن تحلیلگــر اقتصادی نظــارت را موضوعی‬ ‫کلیــدی در موفقیت مهار تورم و کنترل قیمت ها‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬اعتقاد دارم دولت سیزدهم‬ ‫بایــد نظــارت دقیقــی بــر بــازار و بخــش تولید و‬ ‫توزیــع اعمــال کنــد‪ .‬همیشــه و در هر شــرایطی‬ ‫محتکران‪ ،‬بازارسازها و سوءاستفاده گرها حضور‬ ‫دارنــد و در صورتــی کــه نظــارت الزم اعمــال‬ ‫نشود‪ ،‬این قبیل افراد از هر شرایطی و از اعمال‬ ‫هر سیاستی سوء استفاده خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در خصــوص رشــد نــرخ ارز و‬ ‫رابطه ان با افزایش صادرات توضیح داد‪ :‬نباید‬ ‫دچــار این اشــتباه شــویم کــه افزایش نــرخ ارز و‬ ‫در نتیجــه بــاال رفتن میزان صــادرات به تولید و‬ ‫اشتغال کمک خواهد کرد‪ .‬این موضوع در طرح‬ ‫«مارشــال» در اروپا مطرح شــد‪ .‬گفته شــد که با‬ ‫کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دالر زمینه‬ ‫برای تقویت تولید و اشتغال فراهم می شود؛ اما‬ ‫این امر زمانی صادق است که در شرایط عادی‬ ‫اقتصادی باشــیم و جلوی رشد هزینه های تولید‬ ‫را بگیریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫صنایع کوچک و متوسط به حال خود رها شده اند!‬ ‫یک پژوهشــگر و مشــاور اقتصــادی و صنعتی‬ ‫معتقــد اســت کشــور دچار یــک وضعیتی بــه نام‬ ‫شکاف متوسط است که یعنی واحدهای کوچک‬ ‫و متوسط به نسبت کشورهای دیگر‪ ،‬در ایران کم‬ ‫اســت و تمرکــز دولت و مجلــس عموما بر صنایع‬ ‫بــزرگ‪ ،‬خصولتــی و شــبه دولتــی بــوده و صنایــع‬ ‫کوچک و متوسط تقریبا به حال خود رها شده اند‪.‬‬ ‫احســان ســلطانی در گفت وگو با ایســنا اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬مشــکل اصلــی ایــن اســت کــه تعــداد قابل‬ ‫توجهــی صنایع بزرگ و باالدســتی انواع و اقســام‬ ‫رانــت‪ ،‬مــواد معدنــی‪ ،‬گاز‪ ،‬برق‪ ،‬نفــت و به طور‬ ‫کلی انواع حمایت ها را دریافت می کنند‪ .‬همچنین‬ ‫تعداد زیادی واحد خرد در کشور وجود دارد‪ ،‬اما‬ ‫تعداد واحدهای کوچک و متوســط در این میان‬ ‫کم است‪.‬‬ ‫بنابراین به گفته وی کشور دچار یک وضعیتی‬ ‫بــه نام شــکاف متوســط اســت کــه یعنــی تعداد‬ ‫واحدهای کوچک و متوســط در ایران نســبت به‬ ‫کشــورهای اروپایی‪ ،‬اســیایی و غیره کم است‪ .‬در‬ ‫عین حال همه توجه و تمرکز دولت ها در دو دهه‬ ‫اخیر روی واحدهای بزرگ باالدســتی متکی رانت‬ ‫منابع مانند فوالد‪ ،‬پتروشیمی‪ ،‬نفت و گاز و سایر‬ ‫صنایع بزرگ بوده است‪ .‬رشد این واحدهای بزرگ‬ ‫نیر سه تا چهار برابر واحدهای کوچک و متوسط‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه ایران در‬ ‫موردصنایع کوچکومتوسطنسبتبه کشورهای‬ ‫توسعه یافته و در حال توسعه وضع خوبی ندارد‬ ‫و دچار خالء اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬علت خالء یاد‬ ‫شده این است که تمرکز دولت و مجلس عموما بر‬ ‫صنایع بزرگ‪ ،‬خصولتی و شبه دولتی بوده و صنایع‬ ‫کوچک و متوسط تقریبا به حال خود رها شده اند‪.‬‬ ‫بــرای مثال اقــای روحانی ‪ -‬رییس جمهــور ‪ -‬طی‬ ‫هشت سال اخیر فقط یک یا دو بار در مراسم روز‬ ‫صنعت و معدن شرکت کرده‪ ،‬اما در افتتاح تمام‬ ‫طرح های فوالدی و معدنی حاضر بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نتیجه روند تشریح شده این‬ ‫اســت که اشــتغال صنعتی طی ‪ ۱۰‬سال اخیر کمتر‬ ‫شده که بیشتر نشده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬راهکار این‬ ‫است که به صنایع کوچک و متوسط توجه شود‬ ‫و حتی پیشــنهاد من این اســت که وزارت صنایع‬ ‫کوچک و متوســط تشــکیل شــود‪ ،‬چرا که وزارت‬ ‫عمال به این صنایع توجه نمی کند‪ .‬برای‬ ‫صنعت ً‬ ‫مثــال تولید فــوالد در دولــت یازدهــم و دوازدهم‬ ‫دو برابر شــد‪ ،‬اما صنایع کوچک و متوســط افول‬ ‫کردند‪ .‬این یک فاجعه است که بر اشتغال و ارزش‬ ‫افزوده اثرگذار است‪.‬‬ ‫به گفتــه این کارشــناس اقتصادی اســتان های‬ ‫اصفهان‪ ،‬یزد‪ ،‬سمنان‪ ،‬قزوین و سایر استان هایی‬ ‫که دارای ســاختار قوی صنایع کوچک و متوســط‬ ‫هستند‪ ،‬تولید ناخالص‪ ،‬سرانه سپرد ه بانکی و در‬ ‫مجموع ثروت و قدرت اقتصاد باالتری نسبت به‬ ‫استان های فاقد ساختار قوی در این بخش دارند‪.‬‬ ‫به طور کلی توسعه صنایع کوچک و متوسط به‬ ‫افزایش ثروت‪ ،‬کاهش نابرابری‪ ،‬ایجاد اشــتغال‪،‬‬ ‫توزیع درامد و توسعه اقتصاد محلی منجر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه همه دولت ها به ویژه دولت‬ ‫دهــم و یازدهــم بــه صنایــع کوچــک و متوســط‬ ‫بی توجــه بودنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬راهــکار اصلی توســعه‬ ‫صنایــع کوچــک و متوســط در قالب خوش ـه های‬ ‫صنعتی است و این خوشه ها باید در هر استانی بر‬ ‫اساسمزیت هاینسبی‪،‬تاریخچهوسایرپارامترها‬ ‫رشد کند‪ .‬برای مثال می توان خوشه های صنعتی‬ ‫صنایــع غذایی را در خراســان گســترش داد‪ .‬البته‬ ‫واحدهای کوچک و متوسط می توانند حول یک‬ ‫واحد بزرگ پیشران نیز شکل بگیرند‪.‬‬ ‫ســلطانی همچنین در پاسخ به ســوالی درباره‬ ‫اینکــه تمرکــز بــرای توســعه بایــد بر صنایــع بزرگ‬ ‫باشــد یــا صنایع کوچــک و متوســط‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫اطالعــات کشــور هــای عضو ســازمان همــکاری و‬ ‫توسعه اقتصادی که همه کشورهای توسعه یافته‬ ‫هستند نشــان می دهد سهم واحدهای کوچک و‬ ‫متوســط در در تولیــد ناخالص داخلــی و صادرات‬ ‫بیشتر است‪ .‬البته واحد کوچک و متوسط در این‬ ‫کشورها در قالب خوشه های صنعتی هستند‪ .‬نمی‬ ‫تــوان فقــط یک کشــور مانند کره کــه زیاد هم به‬ ‫ان استناد می شود را مالک در نظر بگیریم‪ .‬ساختار‬ ‫توســعه در زمینــه های مختلف متفاوت اســت و‬ ‫نمی توانیــم بــدون در نظــر گرفتن ســایر پارامترها‬ ‫فقــط در بخــش واحدهای بــزرگ خصولتب خود‬ ‫را با کره مقایســه کنیم‪ ،‬بلکه باید همه کشــورها‬ ‫بررسی شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه کمتــر از ‪ ۱۰‬درصد واحدهای‬ ‫بــزرگ‪ ،‬بخــش خصوصــی واقعــی اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ساختار کشــورها متفاوت است‪ .‬در امریکا‪ ،‬کره و‬ ‫ژاپن هم بیشــتر تمرکــز بر صنایع بزرگ اســت‪ ،‬اما‬ ‫در ایتالیــا‪ ،‬المان‪ ،‬انگلیس و چین صنایع بزرگ به‬ ‫این شــدت حضــور ندارند‪ .‬ما بــا واحدهای بزرگ‬ ‫مخالفتــی نداریــم‪ ،‬اما هر چیز باید جــای خودش‬ ‫باشــد‪ .‬در ساختار اقتصاد رانتی و خصولتی ایران‪،‬‬ ‫واحدهــای بــزرگ بــرای عموم فایــده ای نخواهند‬ ‫داشــت‪ .‬بزرگترین بنگاه کشور فوالد مبارکه است‬ ‫کــه تحــت مدیریــت ایمیــدرو فعالیــت می کنــد و‬ ‫ایمیــدرو هــم زیــر مجموعــه وزارت صمت اســت‬ ‫کــه همواره رانت از جمله بــرق‪ ،‬اب و کارگر ارزان‬ ‫دریافــت می کنــد و در نهایــت شــاهد برپــا شــدن‬ ‫فساد در این مجموعه ها هستیم؛ بنابراین بهتر از‬ ‫واحدهــای خصوصی یعنی کوچک و متوســط ها‬ ‫رشد کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی اگر به دنبال مردمی شدن اقتصاد‪،‬‬ ‫توزیع ثروت ایجاد اشتغال و رفاه و حل مشکالت‬ ‫مناطق محروم هســتیم راهی جز رشــد واحدهای‬ ‫کوچک و متوسط و بخش خصوصی نداریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انجمنفراورده هایلبنی‪:‬‬ ‫شیرو لبنیات فعال از قیمت گذاریدستوریخارج شد‬ ‫سخنگویانجمنصنایعفراورده هایلبنیضمن‬ ‫اعالم اینکه شــیر و لبنیات از قیمت گذاری دستوری‬ ‫خارج شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬برخــی از کارخانه ها با‬ ‫قیمت‪ ۶۴۰۰‬تومان شیرخام را از دامداران می خرند‬ ‫و برخــی کارخان ههــا به قیمت کمتر؛ لذا بر اســاس‬ ‫براوردهای انجام شده‪ ،‬حدود ‪ ۲۰‬درصد به قیمت‬ ‫محصوالتلبنیاضافهشدهاست‪.‬‬ ‫سید محمدرضا بنی طبا در گفت و گو با ایسنا‪،‬‬ ‫یشــود قیمــت برخی از‬ ‫در پاســخ به اینکه گفته م ‬ ‫محصوالتلبنیافزایشیافتهوایاشرکتهایلبنی‬ ‫قیمت محصوالتشان را مجددا باال برده اند؟ اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬در پــی عــدم توافــق وزارت صمــت و وزارت‬ ‫جهاد کشــاورزی برای تعیین قیمت شــیرخام و ‪۱۰‬‬ ‫قلم محصول لبنی مشــمول قیمت گذاری دولتی‪،‬‬ ‫نام هنــگاری بســیاری بــه وزارت جهــاد کشــاورزی و‬ ‫صمت از طرف انجمن صنایع لبنی صورت گرفت‬ ‫که با توجه به دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫برای خرید تضمینی شیرخام به قیمت‪ ۶۴۰۰‬تومان‬ ‫کــه افزایش حدود ‪ ۵۰‬درصدی شــیرخام را موجب‬ ‫شــده‪ ،‬قیمت محصوالت لبنی نیز به تناســب و بر‬ ‫اســاس محاســبه میزان افزایش هزین ههــای تولید‪،‬‬ ‫افزایش یابد اما توجهی نشد؛ بنابراین شرکت های‬ ‫لبنــی با دامــداران به صورت مســتقیم وارد مذاکره‬ ‫تهــای توافقی اقــدام به خرید‬ ‫شــده انــد و با قیم ‬ ‫شیرخاممی کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وضعیت کنونی به معنی عبور‬ ‫زنجیره صنعت لبنیات از قیمت گذاری دستوری و‬ ‫توافــق غیر رســمی نظــام عرضه و تقاضاســت‪ .‬بر‬ ‫اساس براوردهای انجام شده حدود ‪ ۲۰‬درصد به‬ ‫قیمت محصوالت لبنی اضافه شده و این درحالی‬ ‫است که اگر قرار بود قیمت گذاری دستوری ادامه‬ ‫داشــته باشــد احتمــاال شــاهد افزایــش حــدود ‪۶۰‬‬ ‫درصــدی محصــوالت می بودیــم‪ .‬ایــن در حالــی‬ ‫است که هنوز خرید شیرخام با قیمت‪ ۶۴۰۰‬تومان‬ ‫بــه طــور کامل محقــق نشــده و اگر محقق شــود‬ ‫حــدود ‪ ۲۰‬درصد دیگــر نیز به قیمت محصوالت‬ ‫لبنی اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫بنی طبــا در پایــان بــا بیــان اینکــه پیش بینــی‬ ‫می شود با ازادسازی صادرات کره حیوانی و حذف‬ ‫عوارضخروجشیرخشکصنعتی‪،‬قیمتشیرخام‬ ‫به بیش از ‪ ۷۰۰۰‬تومان نیز برســد‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش‬ ‫قیمــت شــیرخام‪ ،‬خــارج از اراده کارخانه هــای‬ ‫صنعت لبنیات است اما چون فضا میان شرکت ها‬ ‫رقابتــی اســت و از حالــت قیمت گذاری دســتوری‬ ‫خارج شده است‪ ،‬افزایش قیمت ها همواره کمتر‬ ‫یهــا خواهد بــود؛ هرچند عالج کار نه‬ ‫از پیش بین ‬ ‫در سرکوب قیمت و رقابت بلکه در تقویت قدرت‬ ‫خرید مردم است‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫تامین مخازن اکسیژن‬ ‫بیمارستان ها با کمک‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفت‪:‬‬ ‫بــا همکاری بســیار خوبی که شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫اصفهــان از ابتــدای اپیدمی کرونا با دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی اصفهــان داشــته‪ ،‬مخــازن اکســیژن عمــده‬ ‫اســتان اصفهان با کمک شرکت فوالد مبارکه تامین‬ ‫شــده اســت‪ .‬به گزارش رویــداد امــروز‪ ،‬دکتر طاهره‬ ‫چنگیــز رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در‬ ‫گفت وگویــی اینترنتــی بــا شــبکه خبر اظهار کــرد‪ :‬ما‬ ‫درصدد تامین بیش از ‪ ۲‬هزار کپســول اکسیژن دیگر‬ ‫هســتیم چراکــه برخــی از بیمارســتان ها علی رغــم‬ ‫داشــتن مخازن اکســیژن و اکسیژن ســاز‪ ،‬در ســاعاتی‬ ‫طبعا‬ ‫از شــبانه روز دچــار افــت اکســیژن می شــوند و ً‬ ‫پشــتیبانی اکســیژن بــرای بیمــاران کرونایــی اولین و‬ ‫مهم تریــن اقــدام درمانــی اســت‪ .‬رئیــس دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اصفهــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬از لحاظ‬ ‫دارو مشــکلی نداریم و عمده داروهایی که باید در‬ ‫دســترس بیمــاران قــرار بگیرد از طریق شــبکه توزیع‬ ‫غذا و دارو در استان اصفهان تامین می شود‪ .‬وی در‬ ‫پایان افزود‪ :‬در بیمارستان های استان اصفهان برای‬ ‫تامین ســرم مورد نیاز هم مشــکل جــدی نداریم اما‬ ‫در برخی داروخانه ها محدودیت وجود دارد و البته‬ ‫این را هم باید در نظر بگیریم که بســیاری از موارد‬ ‫تجویز سرم برای بیماران سرپایی و بستری در منزل‪،‬‬ ‫غیر منطقی است چراکه بیماری که قادر به خوردن‬ ‫است و می تواند مایعات استفاده کند‪ ،‬دلیلی ندارد‬ ‫که برای مایع درمانی از سرم استفاده کند‪.‬‬ ‫چگونه صرافی های‬ ‫مجاز را بشناسیم؟‬ ‫صرافی هــای مجــاز بایــد از بانــک مرکــزی مجوز‬ ‫الزم را داشته باشند که برای اطالع از این صرافی ها‬ ‫بایــد بــه ســایت بانــک مرکــزی مراجعــه شــود‪ .‬بــه‬ ‫گــزارش ایســنا‪ ،‬این روزهــا که فعالیــت صرافی های‬ ‫غیرمجــاز چــه بــرای حوالجــات ارزی و چــه بــرای‬ ‫ارزهای دیجیتال گسترش یافته و سرمایه های مردم‬ ‫مورد تهدید قرار گرفته است‪ ،‬الزم است تا از مجاز‬ ‫یا غیر مجاز بودن یک صرافی برای انجام مبادالت‬ ‫اقتصــادی و تجــاری خود ا گاه شــوید‪ .‬بدین منظور‪،‬‬ ‫فراینــد اســتعالم صرافی هــای مجاز شــامل مراجعه‬ ‫بــه ســایت بانــک مرکــزی‪ ،‬انتخــاب گزینــه نظــارت‬ ‫بانکــی‪ ،‬انتخــاب گزینــه بانک هــا و نهادهــای مجاز‬ ‫مالــی‪ ،‬انتخــاب گزینــه صرافــی و در اخــر مشــاهده‬ ‫تمام صرافی های مجاز اســت‪ .‬انطور که امار کانون‬ ‫صرافــان نشــان می دهــد‪ ،‬معــادل ‪ ۱۲۴۳‬صرافــی‬ ‫مجــوز از بانک مرکــزی دارند که ‪ ۶۸۳‬صرافی مجاز‬ ‫به فعالیت هستند‪ .‬همچنین‪ ،‬از سال ‪ ۱۳۹۰‬تا سال‬ ‫گذشــته قریب به ‪ ۳۴۰۰‬صرافی متخلف و غیرمجاز‬ ‫شناسایی شده است که عمده این متخلفان ارزی در‬ ‫اســتان های مرزی مشــغول به معامالت غیرمجاز و‬ ‫کالهبرداری بوده اند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬از سال ‪ ۱۳۹۰‬تا‬ ‫تیرماه سال جاری معادل ‪ ۱۸۲۰‬صرافی غیرمجاز در‬ ‫تهــران و ‪ ۱۵۸۰‬صرافی غیرمجاز نیز در شهرســتان ها‬ ‫کشــف شده است که تخلفات این صرافی ها شامل‬ ‫پولشــویی‪ ،‬قاچــاق کاال‪ ،‬فــرار مالیاتی‪ ،‬جابه جایی‬ ‫پول شرط بندی و قمار و فروش ارزهای جعلی بوده‬ ‫اســت‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬پنج استان اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫کردســتان‪ ،‬خراســان رضوی‪ ،‬سیستان و بلوچستان و‬ ‫کرمانشاه بیشترین صرافی های غیرمجاز را دارند‪.‬‬ ‫اتصال ‪ ۴۵‬هزار مدرسه به‬ ‫شبکه ملی اطالعات‬ ‫مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران با بیان اینکه در‬ ‫یــک ســال و نیم اخیــر ‪ ۶۴‬درصد کل مدارس به شــبکه‬ ‫ملی اطالعات متصل شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬جمع کل مدارس‬ ‫ابالغی به شرکت مخابرات ایران‪ ۸۱‬هزار و‪ ۵۹۰‬مدرسه‬ ‫بوده که تا مرداد امسال‪ ۴۵‬هزار و‪ ۳۶۷‬مدرسه از مزایای‬ ‫اتصال به شبکه ملی اطالعات از طریق ارتباطات ثابت‬ ‫یاسیار بهره مندشده اند‪.‬به گزارشایسنا‪،‬هوشمندسازی‬ ‫مدارس برای اولین بار در ماده ‪ ۶۸‬ســند ششــم توسعه‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت و به وزارت ارتباطات و اموزش‬ ‫وپرورشتکلیفشد‪.‬الیهزیرساختاینهوشمندسازی‬ ‫بــر عهــده وزارت ارتباطات بود که موظف شــده بود تا‬ ‫پایان ســال ‪ ،۱۳۹۸‬مدارس را به شــبکه ملی اطالعات‬ ‫متصل کند اما به گفته محمدجواد اذری جهرمی ‪ -‬وزیر‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات دولت دوازدهم‪ -‬به دلیل‬ ‫موانعی در تامین تجهیزات با چند ماه تاخیر انجام شد‬ ‫و کار اتصال پرســرعت و رایگان هم ه مدارس کشــور به‬ ‫ت شــهریور ســال گذشته به پایان‬ ‫شــبکه ی ملی اطالعا ‬ ‫رســید‪ .‬موضــوع دوم‪ ،‬الیه خدمات مدرســه هوشــمند‬ ‫شــامل امــوزش هوشــمند‪ ،‬مکانیــزم حضــور و غیــاب و‬ ‫ن فرایندها‬ ‫ارزیابــی دانش امــوزان اســت کــه باید در ایــ ‬ ‫مدیریت شود که این مسوولیت به بخش خصوصی‬ ‫و اســتارت اپ ها ســپرده شــد‪ .‬در بخــش تجهیــزات‬ ‫نیــز مــدارس باید به تجهیــزات از جمله رایانــه و برد‬ ‫مجهز شود‪ ،‬امکاناتی که ظرفیت استفاده از فناوری‬ ‫را در مــدارس فراهــم می کند‪ .‬در این راســتا به نقل از‬ ‫شرکت مخابرات ایران‪ ،‬مجید سلطانی ‪ -‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت مخابرات ایران ‪ -‬با بیان اینکه نهایی شــدن‬ ‫بخش اعظم اتصال مدارس به شــبکه ملی اطالعات‬ ‫اغاز شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در یک ســال و نیم اخیر ‪۶۴‬‬ ‫درصــد کل مــدارس را به صورت کامل به شــبکه ملی‬ ‫اطالعات متصل کردیم‪ .‬جمع کل مدارس ابالغی به‬ ‫شرکت مخابرات ایران برای کل طرح‪ ۸۱ ،‬هزار و ‪۵۹۰‬‬ ‫مدرسه بوده است که با تالش مجموعه مخابرات تا‬ ‫مــرداد ‪ ،۱۴۰۰‬تعداد ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۳۶۷‬مدرســه از مزایای‬ ‫اتصال به شبکه ملی اطالعات از طریق ارتباطات ثابت‬ ‫یاسیار بهره مندشده اند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫افزایش مالیم قیمت نفت‬ ‫سنگین ایران‬ ‫جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشــان داد قیمت‬ ‫نفت سنگین ایران ماه میالدی گذشته حدود دو درصد‬ ‫رشــد ماهانــه داشــت‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬قیمت نفت‬ ‫ســنگین ایــران در ژوییه بــه ‪ ۷۲‬دالر و ‪ ۹۸‬ســنت در هر‬ ‫بشــکه رســید که در مقایســه با ‪ ۷۱‬دالر و ‪ ۶۸‬ســنت در‬ ‫ژوئن‪ ،‬یک دالر و ‪ ۳۰‬ســنت معادل ‪ ۱.۸‬درصد افزایش‬ ‫نشان داد‪ .‬میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۱‬تاکنون ‪ ۶۵‬دالر و یک ســنت در مقایســه با‬ ‫‪ ۳۸‬دالر و ‪ ۵۴‬ســنت در مدت مشــابه سال ‪ ۲۰۲۰‬بوده‬ ‫اســت‪ .‬ارزش ســبد نفتــی اوپک در ژوییه بــه ‪ ۷۳‬دالر و‬ ‫‪ ۵۳‬سنتدر هربشکهرسید کهباالترینمیانگینماهانه‬ ‫این شــاخص از اکتبر ســال ‪ ۲۰۱۸‬به این طرف بود و در‬ ‫مقایسه با ‪ ۷۱‬دالر و ‪ ۸۹‬سنت در ژوئن‪ ،‬یک دالر و ‪۶۴‬‬ ‫سنت معادل‪ ۲.۳‬درصد افزایش داشت‪ .‬میانگین ارزش‬ ‫سبد نفتی اوپک از ابتدای سال ‪ ۲۰۲۱‬تاکنون ‪ ۶۵‬دالر و‬ ‫‪ ۲۷‬سنت در هر بشکه بوده که در مقایسه با ‪ ۳۹‬دالر‬ ‫و ‪ ۸۵‬ســنت در مدت مشــابه ســال گذشــته‪ ۲۵ ،‬دالر و‬ ‫‪ ۴۳‬سنت معادل‪ ۶۳.۸‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫طبق گزارش منابع ثانویه‪ ،‬تولید نفت اوپک متشکل از‬ ‫‪ ۱۳‬کشور در ژوییه به‪ ۲۶.۶۶‬میلیون بشکه در روز رسید‬ ‫که‪ ۰.۶۴‬میلیون بشکه در روز در مقایسه با ژوئن افزایش‬ ‫داشت‪.‬تولیدنفتعمدتادر عربستانسعودی‪،‬عراقو‬ ‫نیجریه افزایش پیدا کرد اما در انگوال و ونزوئال کاهش‬ ‫داشت‪ .‬تولید نفت ایران ‪ ۱۵‬هزار بشکه در روز در ژوییه‬ ‫نســبت به ماه پیــش از ان افزایش یافت و بــه ‪۲.۴۸۵‬‬ ‫میلیونبشکهدر روز رسید‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۳۰‬درصدی‬ ‫درامد پتروشیمی ایران‬ ‫تا سال ‪۱۴۰۶‬‬ ‫حهــای جدید و پیشــران در صنعت‬ ‫بــا تعریف طر ‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬ان گونه که مدیرعامل شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی اعالم کرده‪ ،‬درامد این صنعت تا سال ‪۱۴۰۶‬‬ ‫به بیش از ‪ ۵۰‬میلیارد دالر در سال می رسد که در مقایسه‬ ‫با درامد‪ ۱۵‬میلیارد دالری در سال‪ ،۹۹‬رشد‪ ۲۳۰‬درصدی‬ ‫راتجربهخواهد کرد‪.‬به گزارشروز جمعهایرنا‪،‬صنعت‬ ‫پتروشیمی در سال های اخیر رشد روز افزونی را داشته و‬ ‫این رشد با تعریف طرح های جدید همچنان ادامه دار‬ ‫خواهــد بود‪ .‬این صنعت کــه باالترین ارزش افــزوده را‬ ‫در بین صنایع مرتبط با نفت و گاز دارا است‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ارزاوری برای کشور‪ ،‬از خام فروشی نیز جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر معادل یک میلیون بشکه نفت خام در‬ ‫روز در ‪ ۶۷‬مجتمع پتروشیمی ایران‪ ،‬خوراک و سوخت‬ ‫به مصرف می رســد‪ .‬بــا بهره برداری کامــل از طرح های‬ ‫جهش دوم در ســال جاری و جهش ســوم پتروشیمی تا‬ ‫سال ‪ ،۱۴۰۴‬میزان خوراک دریافتی به حدود ‪ ۲‬میلیون‬ ‫بشــکه در روز می رســد‪ .‬ایــن میــزان دریافت خــوراک با‬ ‫اجــرای طرح های جدید در قالب طرح های پیشــران تا‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۶‬به ‪ ۲.۳‬میلیون بشکه در روز افزایش خواهد‬ ‫یافــت و ظرفیــت ایــن صنعت بــه ‪ ۱۶۷‬میلیون تــن در‬ ‫سال می رسد‪ .‬این مهم البته با افزایش سرمایه گذاری در‬ ‫صنعت پتروشیمی محقق خواهد شد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫‪ ۵۰‬طرح فعال در صنعت پتروشیمی وجود دارد که تا‬ ‫پایان سال‪ ۱۴۰۴‬به بهره برداری می رسد و ظرفیت تولید‬ ‫را به‪ ۱۳۵‬میلیون تن در سال می رساند‪ .‬سال گذشته‪۲۵‬‬ ‫میلیونتنبهظرفیتپتروشیمی کشور اضافهشدوسال‬ ‫گذشته‪ ۳۴‬میلیونتنمحصولتولیدشده که‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫دالر درامد به همراه داشــته اســت‪ .‬امســال ‪ ۴۳‬میلیون‬ ‫تن محصول نهایی تولید خواهد شد که‪ ۳۳‬میلیون تن‬ ‫یشــود و ‪ ۱۰‬میلیون تن در داخل کشــور مورد‬ ‫ان صادر م ‬ ‫استفاده قرار می گیرد و برای نخستین بار درامد صنعت‬ ‫پتروشــیمی به ‪ ۲۱.۵‬میلیــارد دالر می رســد‪ .‬گام بعدی‬ ‫صنعت پتروشیمی که تا سال‪ ۱۴۰۶‬محقق خواهد شد‪،‬‬ ‫در ‪ ۳‬طبقه بنــدی طرح های خــوراک ترکیبی‪ ،‬طرح های‬ ‫جدید تولید پروپیلن و طرح های پیشران تعریف شده‬ ‫یشــود تا در‬ ‫اســت که در مجموع ‪ ۴۷‬پروژه را شــامل م ‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۶‬درامد صنعت پتروشیمی به ‪ ۵۰‬میلیارد دالر‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫کرمانشاه جزو استان های‬ ‫غنی از نظر نفت و گاز‬ ‫دستیار ویژه وزیر نفت‪ ،‬کرمانشــاه را جزو استان های‬ ‫غنیازنظرنفتو گاز کشوردانستو گفت‪:‬میادیننفتی‬ ‫و گازیبسیاریدر کرمانشاهوجوددارد کهتنهایکمیدان‬ ‫نفت شهر مورد بهره برداری قرار گرفته است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬محمدصادق عظیمی فر در نشست شورای برنامه‬ ‫ریزی که به منظور بررسی سند توسعه نفت و گاز استان‬ ‫کرمانشاه در سالن شهدای دولت برگزار شد اظهار داشت‬ ‫کهبراساسبرنامه ریزیهایاینوزارتخانهنخستینچاه‬ ‫مطالعاتی منابع غیرمتعارف نفت و گاز ایران در استان‬ ‫کرمانشاهحفرخواهدشد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫شنبه ‪ 23‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1141‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫زنگنه‪:‬‬ ‫ی در گرو‬ ‫جلوگیری یا حذف خاموش ‬ ‫همکاری مردم است‬ ‫نفت باید به صورت « فرست کالس» اداره شود‬ ‫وزیــر نفــت گفــت‪ :‬مــن در دور ه کاری بیــش‬ ‫از ‪ ۴۰‬ســاله خود زیاد «زنده باد» برای یک عده‬ ‫و «مرد هبــاد» برای همــان عده یا برعکس ان را‬ ‫دیــدم‪ ،‬نه برای «زنده باد» ارزش قائلم نه برای‬ ‫«مرد هبــاد»‪ ،‬نــه بــرای «زند هبــاد» کار کــردم نه‬ ‫بــرای «مرد هبــاد»‪ ،‬من برای انچــه اعتقادم بود‬ ‫کار کردم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬بیــژن زنگنــه در مراســم‬ ‫تودیــع خود که با حضور مدیران ارشــد صنعت‬ ‫نفت برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در هشت سالی که‬ ‫گذشــت مــا در کنــار هم روزهای ســخت‪ ،‬تلخ و‬ ‫شادمانی را سپری کردیم و از فراز و نشیب های‬ ‫بســیاری بــا هم عبور کردیم‪ ،‬البتــه در این چهار‬ ‫ســال دوم بیشــتر روزهــا ســخت و تلخ بــود‪ ،‬اما‬ ‫با تالش بســیار همســو با منافع مردم برای عبور‬ ‫از ایــن دشــواری ها بــه معنای واقعــی ان جهاد‬ ‫تهــای خاموش و‬ ‫کردیــم‪ ،‬افــرادی این مجاهد ‬ ‫پنهان را دیدند و کســانی هم نه تنها نخواستند‬ ‫تهــا را ببینــد بلکــه ان را از مــردم‬ ‫ایــن مجاهد ‬ ‫پوشاندند و حتی سعی در دگرگون جلوه دادن‬ ‫انها کردند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مــن نمی خواهــم قضــاوت‬ ‫تهــای همکارانــم در ایــن‬ ‫دربــاره مجاهد ‬ ‫مــدت را بــه تاریــخ بســپارم زیــرا احالــه کار بــه‬ ‫درازمــدت بی انتهاســت‪ ،‬امــا اطمینــان دارم که‬ ‫نهــای‬ ‫در کوتا همــدت مــردم‪ ،‬منتقــدان و وجدا ‬ ‫بیــدار بــه واقعیــت و حقیقــت اعمــال دســت‬ ‫خواهنــد یافــت‪ .‬دســتاوردهایی کــه در ایــن‬ ‫شرایط استثنایی و بی مانند به دست امد واقعا‬ ‫بی نظیر و افتخارامیز بوده است‪.‬‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه در پاره ای از روزهای‬ ‫این چهار ســال اخیر سخت ترین روزهای دوران‬ ‫خدمتم را سپری کردم و درد و رنج سوختن مغز‬ ‫اســتخوانم را احســاس کردم‪ ،‬افزود‪ :‬با توکل به‬ ‫خدا این روزها گذشت‪ ،‬امروز خرسندم و خدای‬ ‫متعــال راشــکر می گویــم کــه ایــن بار ســنگین از‬ ‫یشــود‪ .‬بــرای همکارانم که‬ ‫دوش ام برداشــته م ‬ ‫در اینــده مســئولیت را به عهــده می گیرند هم از‬ ‫صمیــم قلب ارزوی توفیــق می کنم‪ .‬بنا بر اعالم‬ ‫شــاتا زنگنه ادامه داد‪ :‬حرف های گفتنی فراوان‬ ‫دارم که نه اکنون و نه فردا قابل بیان نیســت‪،‬‬ ‫البتــه انها را خواهم نوشــت‪ ،‬اما معلوم نیســت‬ ‫چه زمانی منتشــر شــود‪ ،‬خدا می داند‪ ،‬شاید به‬ ‫کار جوانان ما بیاید‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه در دوران مسئولیتم در‬ ‫وزارت نفت و دیگر بخش ها‪ ،‬سیاس ـت هایی را‬ ‫بــا مشــورت و فکر زیاد طراحــی‪ ،‬تنظیم و ابالغ‬ ‫کــردم‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بزرگترین ســرمایه انســان و‬ ‫مدیــر‪ ،‬عمــر و وقتــش اســت‪ .‬وقــت نباید تلف‬ ‫شــود‪ .‬حرف اضافه زدن‪ ،‬تکرار بیهوده‪ ،‬نوشــتن‬ ‫فهــای بی خاصیت افتی اســت که‬ ‫و گفتــن حر ‬ ‫گرفتار ان شدیم‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت ادامــه داد‪ :‬همچنــان از‬ ‫سیاست هایی که با مشورت تدوین شده است‪،‬‬ ‫دفــاع می کنــم‪ .‬نــه اینکــه ایــن سیاســت مطلق‬ ‫باشــد چون محصول بشــری است و قابل تغییر‬ ‫و اصالح اســت اما هر سیاســت و اید ه جدیدی‬ ‫یشــود تصمیم های اثرگذار‬ ‫مخالف دارد‪ .‬مگر م ‬ ‫گرفت و مخالف نداشت؟!‬ ‫رفیق بازی نکردم‪ ،‬رودربایستی نداشتم‬ ‫زنگنــه با ایــن توصیه به ویژه بــه جوانان که‬ ‫«هرگز از کیســه دولت برای خود رفیق درســت‬ ‫نکنیــد»‪ ،‬گفــت‪ :‬مــن خیلــی کم رفیــق داشــتم‪،‬‬ ‫رفیقــان و دوســتانم‪ ،‬همکارانــم بودنــد‪ .‬رفیــق‬ ‫بــازی نمی کردم‪ ،‬رفیــق هزینه دارد‪ ،‬توقع دارد‪.‬‬ ‫قبــازی کند‪ .‬من‬ ‫یــک مدیــر ارشــد نمی تواندرفی ‬ ‫به خاطــر مــردم روابــط و رفــت و امدهای خود‬ ‫را محدود کردم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکه من با هیــچ فردی در‬ ‫دوران خدمتــم رودربایســتی نداشــتم‪ ،‬تصریــح‬ ‫کرد‪ :‬می پذیرم که اشــتباه های رفتاری وشخصی‬ ‫داشــتم امــا از سیاس ـت هایی کــه اتخــاذ کردیم‬ ‫دفاع می کنم‪ ،‬سیاست هایی که با عقل جمعی‬ ‫در زمانــی کــه گرفته شــد‪ ،‬درســت بوده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت با بیــان اینکه من بیشــتر وقت خود‬ ‫را صــرف «فکــر کــردن» کــردم و از شــما هــم‬ ‫می خواهــم ا گــر می خواهیــد در کار خود موفق‬ ‫باشــید فکــر کنیــد‪ ،‬طراحــی مفهومــی کنیــد‪،‬‬ ‫اید هپــردازی کنیــد‪ ،‬افــزود‪ :‬مــا در ایــن مــدت‬ ‫اینکارهــا را انجــام دادیــم و فکــر می کنــم مهــم‬ ‫اســت‪ .‬زنگنــه به تعــارض میــان «محبوبیت» و‬ ‫«خدمــت» اشــاره کــرد و با بیان اینکــه من بین‬ ‫ایــن دو «خدمت» را انتخاب کردم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ابــرو را خــدا می دهــد و خــودش هــم بخواهــد‬ ‫می گیــرد‪ .‬مــن نیامــدم از پــول بیت المــال برای‬ ‫خــودم محبوبیــت درســت کنــم‪ .‬مــن دربرابــر‬ ‫‪ ۸۵‬میلیــون ایرانــی مســئولیت دارم و بــار ان را‬ ‫یکــردم‪ .‬مــن فقیــری را‬ ‫بــر دوش خــود حــس م ‬ ‫می بینــم گری ـه ام می گیــرد‪ ،‬بارهاگفت ـه ام گریــه‬ ‫خامــوش فــراوان دارم‪ .‬ادم هایــی که تب تندی‬ ‫تشــان هم قوی اســت‪ .‬به خاطر‬ ‫دارند احساسا ‬ ‫مردم گریه زیاد می کردم و می کنم‪ ،‬من می بینم‬ ‫مــردم چــه گرفتاری هایــی دارنــد‪ .‬وی بــا بیــان‬ ‫اینکه من خود را در تمام انچه که در جمهوری‬ ‫اسالمی ایران از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫تاکنــون اتفــاق افتــاده مســئول می دانــم‪ ،‬زیــرا‬ ‫خودم را یک انقالبی می دانم و هستی‪ ،‬جوانی‬ ‫و زندگی ام را برای ارمان های انقالب گذاشــتم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬من و نســل من به دلیل بیکاری به‬ ‫دولت نیامدیم‪ ،‬به خاطر اعتقاد و ارمان هایمان‬ ‫امدیم و حاضر نیستیم از ارمان هایمان بگذریم‪،‬‬ ‫سربلندی مردم اصل ان ارمان ها بود‪ .‬وزیر نفت‬ ‫ادامــه داد‪ :‬مــن می خواهــم ایــران در جایــگاه‬ ‫نخســت منطقــه باشــد‪ ،‬وقتــی می بینــم اینطور‬ ‫نیست کالفه می شوم و زجر می کشم‪.‬‬ ‫ناخواسته وارد «نبرد اخر» شدیم‬ ‫زنگنــه بــا تاکیــد بر اینکــه من حاضر نیســتم‬ ‫از پــول دولــت و بیت المــال با وجــود انکه پول‬ ‫محبوبیت می اورد بگذرم و زیر بار ان نمی روم‪،‬‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬من در دور ه کاری بیش از ‪ ۴۰‬ساله‬ ‫خود زیاد «زنده باد» برای یک عده و «مرده باد»‬ ‫برای همان عده یابرعکس ان را دیدم‪ ،‬نه برای‬ ‫«زند هبــاد» ارزش قائلم نه برای «مرده باد»‪ ،‬نه‬ ‫بــرای «زنده باد» کار کردم نــه برای «مرده باد»‪،‬‬ ‫من برای انچه اعتقادم بود کار کردم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬البته بدان معنا نیست که باید کاری انجام‬ ‫داد که همه با ان مخالف باشند‪ .‬حکومت گری‬ ‫قواعد دارد و باید درقالب این قواعد کار کرد و‬ ‫یشــویم و دود ان به‬ ‫گرنه ســبب اتالف منابع م ‬ ‫چشم مردم می رود و درست نیست‪.‬‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه ما در این هشت سال‬ ‫دستاوردهای بزرگی داشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬اواسط سال‬ ‫‪ ١٣٩٨‬در جمــع صمیمانه فرماندهــان مهندســی‬ ‫جنــگ جهــاد ســازندگی بیــان کــردم که شــرایط‬ ‫حاکم بر اقتصاد کشور از زمان جنگ هم سخت تر‬ ‫اســت‪ .‬برای کســی در سن و سال من‪ ،‬شاید این‬ ‫اخرین فرصت ها برای جنگ باشد و من اسم این‬ ‫یگــذارم‪ .‬زنگنه با بیان‬ ‫جنــگ را «اخرین نبرد» م ‬ ‫اینکــه ما ناخــواداگاه و ناخواســته وارد نبرد اخر‬ ‫شــدیم‪ ،‬افزود‪ :‬ســال ‪ ١٣٩٦‬برای نبــرد با تحریم‬ ‫نیامده بودیم اما بر ما تحمیل شــد؛ ما مردانه با‬ ‫ابتــکار و خالقیت بر خالف عده ای که تنها ادعا‬ ‫کردند‪ ،‬ایستادیم و توانستیم سربلند باشیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه «مــا در دوران تحریم بیش‬ ‫از ‪ ۸۴‬میلیارد دالر نفت و فراورده نفتی فروختیم‬ ‫و یــک بابک زنجانی درســت نشــد» افــزود‪ :‬بله‬ ‫بسیاری می خواستند نفت بفروشند‪ ،‬اما اگر با ان‬ ‫ترتیب پیــش می رفتیم اکنون صد بابک زنجانی‬ ‫یکــه یــک بابــک‬ ‫ت مــا نبــود‪ .‬در حال ‬ ‫روی دس ـ ‬ ‫زنجانــی هم درســت نشــد‪ .‬می گفتند شــجاعت‬ ‫نداریــد‪ ،‬جســارت نداریــد‪ ،‬جســارت بــرای چه؟‬ ‫بــرای هــدردادن پول مــردم؟ زمانــی ‪ ۳۰۰‬تا ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان و اکنون حدود هزار میلیارد تومان‬ ‫پــول یک کشــتی نفت اســت‪ .‬روی چه حســابی‬ ‫بدهیــم عــده ای ببرنــد؟ مــا در مخفیانه تریــن و‬ ‫پنهان ترین با باالترین انضباط کار کردیم و هفت‬ ‫نفــر از باالتریــن رد ههــا پــای همه اســناد را امضا‬ ‫می کردند و ما سربلند بودیم‪ .‬این نبرد اخر ما بود‬ ‫که ان شاءاهلل این مسیر ادامه می یابد‪.‬‬ ‫وزیــر نفت بــه دیگر اقدام های انجا مشــده از‬ ‫شهــای پتروشــیمی‪ ،‬پوشــش‬ ‫جملــه تحقــق جه ‬ ‫گســترده گازرســانی‪ ،‬شکل گیری ســاختار جدید و‬ ‫هدفمند کار با دانشــگاه ها‪ ،‬همینطــور راه اندازی‬ ‫پــارک فنــاوری و نــواوری صنعت نفت‪ ،‬توســعه‬ ‫میدان های مشترک غرب کارون و پارس جنوبی‪،‬‬ ‫ایفای مسئولیت های اجتماعی نفت‪ ،‬شکل گیری‬ ‫شــرکت های اکتشــاف و تولیــد ایرانــی‪ ،‬ســاخت‬ ‫داخــل و توجــه بــه فنــاوری‪ ،‬بهبــود ظرفیــت و‬ ‫افزایــش تولیــد پاالیشــگاه های نفــت‪ ،‬میعانات‬ ‫گازی و ‪ ...‬اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بــا توســعه‬ ‫گازرســانی‪ ،‬اقدام محیط زیســتی بزرگی برداشته‬ ‫شده است که در اینده‪ ،‬ثمره هایش بیشتر نمایان‬ ‫یشــود‪ ،‬ضمــن اینکــه صدها شــغل نیــز به این‬ ‫م ‬ ‫واسطه ایجاد شده است‪.‬‬ ‫می گفتند ‪ IPC‬بد است و ‪ PSA‬خوب!‬ ‫زنگنــه بــه تدویــن الگــوی جدیــد قراردادهای‬ ‫نفتــی هــم اشــاره و اظهار کــرد‪ :‬کار زیــادی در این‬ ‫زمینــه انجام شــد و جالب انکه برخــی از انان که‬ ‫زمانــی دنبال قــرارداد مشــارکت در تولید بودند و‬ ‫بــه ما می گفتند چرا قرارداد توســعه میــدان گازی‬ ‫فــرزاد را در ایــن قالــب امضــا نمی کنید‪ ،‬بــا الگوی‬ ‫جدیــد قراردادهــای نفتی مخالفت می کردند‪ .‬به‬ ‫زعم انان‪ ،‬مشــارکت در تولید ایرادی نداشت‪ ،‬اما‬ ‫این الگوی قراردادی اشــکال داشت‪ .‬در اینده هم‬ ‫شخصا با هر قرارداد امتیازی و مشارکت در تولید در‬ ‫نفــت مخالفت خواهم کرد تا وقتی ظرفیت های‬ ‫مناسب تری وجود دارد‪ ،‬چرا قراردادهای امتیازی؟‬ ‫وی در ادامه به بحث ســرمایه انســانی پرداخت‬ ‫و گفــت‪ :‬انتقادهــای بســیاری مبنــی بــر اینکــه در‬ ‫این ســال ها به ســرمایه انسانی کمتر توجه شده‪،‬‬ ‫مطرح است‪ .‬ابتدا درباره بازنشستگان عرض کنم‬ ‫کــه انچــه در توان مان بود انجــام دادیم‪ .‬حداقل‬ ‫حقــوق بازنشســتگان امــروز ‪ ۸‬میلیــون تومــان و‬ ‫میانگین حقوق شان نسبت به هشت سال پیش‬ ‫‪ ۱۰‬برابر شد؛ نمی گوییم ایده ال است اما تالش مان‬ ‫را کردیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫هدفگذاریصادرات‪ ۷۰۰‬میلیون دالر انواع محصوالت‬ ‫از پتروشیمیشازند‬ ‫رویداد امــروز ‪ -‬اراک ‪ :‬محمدرضا اکبری‪ :‬مدیرعامل‬ ‫شرکتپتروشیمیشازند گفت‪:‬صادرات‪۷۰۰‬میلیون‬ ‫دالر انــواع محصــوالت پتروشــیمی امســال در این‬ ‫واحدتولیدیهدفگذاریشده کهبخشعمده ایاز‬ ‫ان طی چهار ماه گذشته محقق شده است‪.‬‬ ‫ابراهیم ولدخانی در نشست خبری با اصحاب‬ ‫رســانه افزود‪ :‬مجموع صادرات شــرکت پتروشیمی‬ ‫سازند در سال ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۳۸۰‬میلیون دالر بود که‬ ‫امسال به‪ ۷۰۰‬میلیون دالر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مجمــوع فــروش محصــوالت‬ ‫پتروشــیمی شازند در سال گذشــته حدود ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد ریال بود و در ســه ماه نخســت امســال نیز‬ ‫بیــش از ‪ ۳۵‬هــزار میلیــارد ریال فروش محقق شــد‬ ‫که پیش بینی می شود تا پایان سال مجموع فروش‬ ‫شرکت نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل پتروشیمی شازند اظهار داشت‪ :‬سال‬ ‫گذشــته ‪ ۲۴‬هزار میلیارد ریال در بخش های بیمه‪،‬‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1339‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۱۵۱۷‬مورخ ‪ 1399/06/01‬سید حمیدرضا معنوی فرزند سید‬ ‫مصطفی بشماره شناسنامه ‪ ۹۸۳‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۳۵۷۹۳۳۲‬در ششدانگ یکباب‬ ‫خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۱۶۲‬فرعی از اصلی ‪ ۱۰۳۵۳‬واقع در بخش ‪۵‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 74/46‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی‬ ‫سیف اله کریمی فرزند على‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رییس منطقه ثبت‬ ‫اسناد و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪ /1176801‬م الف‬ ‫مالیات‪ ،‬خریداری از پاالیشگاه و انواع مواد غذایی‬ ‫از سوی این شرکت هزینه شد و شده و مواد غذایی‬ ‫پرســنل از ‪ ۲۰‬میلیارد به ‪ ۵۰‬میلیــارد تومان و هزینه‬ ‫حمل و نقل از حدود‪ ۱۵‬میلیارد تومان به‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫نموارداز استانمرکزیتامین‬ ‫تومانرسیدهوهمهای ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ولدخانی با بیان اینکه شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫در ســه سال گذشته به عنوان صنعت سبز معرفی‬ ‫شــده‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬تمامی گازهــای خروجــی از این‬ ‫مجموعهبهصورتلحظه ایپایشمی شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬کاتالیســت را الزمــه محصــوالت تولیــدی‬ ‫شرکتدانستو گفت‪:‬در اینمجموعه کاتالیست‬ ‫هــای مختلفــی بومــی ســازی شــده ب ـ ه طوریکــه‬ ‫کاتالیست‪ SAC۵۱۰‬نیز در این واحد تولید شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل پتروشیمی شازند اظهار داشت‪ :‬سال‬ ‫گذشــته جهــت واردات اتمــر ‪ ۱۶۳‬کــه بــرای تولیــد‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1341‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال‬ ‫عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‬ ‫تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت‬ ‫دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام‬ ‫نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۱۵۲‬مورخ ‪ 1400/03/06‬قاسم فدوی حسینی فرزند محمد‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۱۰۳۵‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۹۳۶۸۶۳۵‬در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۲‬فرعی از اصلی ‪ ۱۰۲۸۵‬واقع در بخش ‪۵‬‬ ‫ثبت اصفهان به مساحت ‪ 180/92‬متر مربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رییس منطقه ثبت‬ ‫اسناد و امالک شرق اصفهان ‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪ /1176916‬م الف‬ ‫محصوالت پلیمری شرکت کاربرد دارد‪ ۲۰۰،‬میلیون‬ ‫یورو پرداخت می شــد در حالی که موفق به تولید‬ ‫اتمر ‪ ۱۶۳‬نیز شــده ایم‪ .‬پارســال شرکت بیش از ‪۲۲‬‬ ‫میلیون یورو جهت داخلی ســازی تجهیزات هزینه‬ ‫کرده و برای اولین بار اورهال بدون حضور نیروهای‬ ‫خارج از کشور انجام گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در یکسال گذشته ‪ ۳۰۰‬نیروی‬ ‫انسانیجدیددرپتروشیمیشازندجذبشده‪،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬تا پایان سال جاری ‪ ۲۰۰‬نیروی جدید دیگر نیز‬ ‫در شرکت جذب می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پتروشیمی شازند با اشاره به‬ ‫اقدامات دوران کرونا تصریح کرد‪ :‬همزمان با شیوع‬ ‫ویروس کرونا به دنبال تالش مجموعه‪ ،‬ماسک و‬ ‫گان تولید شد ب ه طوری که امروز امکان صادرات این‬ ‫اقالم نیز وجود دارد‪ .‬اکســیژن هم یکی از نیازهای‬ ‫اساسی بیماران کرونایی است که این مجموعه با‬ ‫وجود تولید اکسیژن مورد نیاز شرکت‪ ،‬اکسیژن مورد‬ ‫نیاز استان مرکزی را هم تامین می کند‪.‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توانیــر‬ ‫بازگردانــدن این نیــروگاه ها به‬ ‫گفــت‪ :‬کاهــش یــا حــذف‬ ‫مــدار زمان طوالنی نیاز اســت‪.‬‬ ‫خاموشــی از برنامــه هــا‪ ،‬بــه‬ ‫متولی زاده تاکید کــرد‪ :‬مردم با‬ ‫همــکاری مــردم در کاهــش‬ ‫همــکاری و انجــام روش هــای‬ ‫مصرف نیاز دارد‪ .‬محمدحسن‬ ‫ساده می توانند در این ایام که‬ ‫متول ـی زاده در گفت وگویــی بــا محمدحسن متولی زاده‬ ‫بار دیگرشیوعویروس کرونااوج‬ ‫بیــان اینکه به دلیــل موج گرما‬ ‫گرفته است‪ ،‬به یکدیگر کمک‬ ‫در کشــور مصرف برق افزایش پیدا کرده است‪ ،‬کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬مردم در مناطق گرمســیر‬ ‫اظهار داشت‪ :‬امروز با وجود نیمه تعطیل بودن بــه دلیل دمای باالی هوا از خاموشــی مســتثنی‬ ‫کشــور همچنان شــاهد صعودی بــودن مصرف هستندامااینهموطنانباخاموش کردنحداقل‬ ‫برق هســتیم‪ .‬وی با بیان اینکه مصرف از میزان یک دســتگاه کولر می توانند از میزان خاموشــی‬ ‫تولیــد بــرق فراتر رفته اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬هــای کشــور کم کنند‪ .‬مدیرعامل شــرکت توانیر‬ ‫امروز تعدادی از نیروگاه های برق ابی نیز از مدار اظهار داشــت‪ :‬افراد محدودی برق بسیار زیادی‬ ‫خارج شد و به دنبال ان تولید کاهش پیدا کرد به را بــه صــورت غیــر مجــاز بــرای اســتخراج رمــزارز‬ ‫همین دلیل مجبور به اعمال خاموشی هایی در استفادهمی کنند کهاینموضوعخیانتبهملت‬ ‫برخی نقاط کشــور شدیم‪ .‬به گفته وی‪ ،‬امکان محسوب می شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬مردم در‬ ‫برنامــه ریــزی برای بازگشــت نیروهای بــرق ابی صورت شناسایی‪ ،‬این افراد را برای برخورد جدی‬ ‫وجــود نــدارد و بــا وجود تالش مســئوالن‪ ،‬برای بهدستگاهقضامعرفی کنند‪.‬‬ ‫سند توسعه نفت و گاز کرمانشاه‬ ‫تصویب شد‬ ‫استاندار کرمانشــاه با اعالم‬ ‫دیگــری از صحبــت هــای خود‬ ‫اینکــه ســند توســعه صنایــع‬ ‫به موضوع پیک پنجم بیماری‬ ‫نفت و گاز اســتان کرمانشاه به‬ ‫بیماری کرونا پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫تصویــب شــورای برنامه ریــزی‬ ‫اکنون ‪ ۹۹۲‬نفر به دلیل بیماری‬ ‫اســتان رسیده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بر‬ ‫کرونا در بیمارســتان های استان‬ ‫هوشنگ بازوند‬ ‫اساس این سند میادین نفتی و‬ ‫ن امــار به‬ ‫بســتری هســتند و ایــ ‬ ‫گازی و صنایع مربوط به انها در‬ ‫ســرعت در حال افزایش است‪.‬‬ ‫کرمانشــاه رونق خواهد گرفت‪ .‬به گــزارش ایرنا اســتاندار کرمانشــاه افزود‪ :‬کل ظرفیت بســتری‬ ‫هوشنگ بازوند روز پنجشنبه در نشست شورای بیمــاران مــا یک هــزار و ‪ ۸۰۰‬نفر اســت و اگر امار‬ ‫برنامه ریزی که در استانداری کرمانشاه برگزار شد از این میزان افزایش پیدا کند مجبور به برپایی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬این ســند به واســطه بیش از یک بیمارســتان هــای صحرایی خواهیم شــد‪ .‬وی با‬ ‫ســال و نیم تالش متخصصان وزارت نفت تهیه اشــاره به به اینکه روزانه ده ها نفر به جمعیت‬ ‫شــده اســت‪ .‬وی افزود‪ ۴۵ :‬هــزار میلیارد تومان بیماران بستری افزوده می شود‪ ،‬گفت‪ :‬سرعت‬ ‫سرمایه گذاری در این سند پیش بینی شده است افزایش امار بستری ها در استان کرمانشاه نسبت‬ ‫که کرمانشاه را به سومین استان کشور در زمینه بــه پیک هــای قبلــی باال تــر اســت از ایــن رو اگر‬ ‫نفت و گاز تبدیل می کند‪ .‬استاندار کرمانشاه با پروتکل ها رعایت نشــود خســارت های بســیار‬ ‫بیان اینکه اجرای این سند می تواند‪ ۱۰‬تا‪ ۱۲‬هزار باالیی متحمل خواهیم شد‪ .‬استاندار کرمانشاه‬ ‫شغلمستقیموغیرمستقیمدر استانایجاد کند‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ایــام عــزداری محــرم ســازمان‬ ‫گفت‪ ۱۳ :‬پروژه در این ســند تعریف شــده که ‪ ۲‬تبلیغــات و هیات های مذهبی حفظ ســامت‬ ‫پروژه پتروشیمی اسالم ابادغرب و طرح احداث مــردم را در اولویــت قــرار دهد؛ عــزاداری برای ما‬ ‫واحد متیل امین شهرســتان ســنقر اجرایی شــده خیــر و برکــت به همراه دارد اما نباید به شــکلی‬ ‫است‪ .‬بازوند افزود‪ :‬زمین الزم برای اجرای پروژه باشد که خانواده ها را عزادار کند‪ .‬بازوند گفت‪:‬‬ ‫واحد اتیلن اکساید شهرستان کنگاور هم تامین فوت حتی یک نفر نیز برای ما هزینه ای سنگین‬ ‫شــده و زمین پروژه طرح احداث واحد الستیک و غیــر قابل جبــران اســت از این رو توقــع داریم‬ ‫هــای مصنوعی شهرســتان کنــگاور هــم تحویل رســانه ها نیز در کنار مدیران برای ترغیب مردم ‬ ‫شــده اســت‪ .‬وی بــا اشــاره بــه دوران جابجایی به رعایت پروتکل های بهداشتی قرار گیرند‪ .‬وی‬ ‫دولــت گفــت‪ :‬در رابطه با این ســند با اســتاندار افزود‪ :‬کرمانشاهنسبتبهدیگراستانهادر زمینه‬ ‫اینده کرمانشاه صحبت خواهم کرد تا در دوران رعایت پروتکل های بهداشــتی وضعیت بهتری‬ ‫دولــت جدیــد نیز پروژه های نفتی کرمانشــاه با دارد اما این شــرایط در حال بدتر شــدن اســت‪.‬‬ ‫جدیتپیگیریشود‪.‬به گفتهاستاندار کرمانشاه استاندار کرمانشاه اعالم کرد‪ :‬عمل های جراحی‬ ‫اجرایاینسندمی تواندبخشیاز عقبماندگی که فوریت ندارند در اســتان متوقف شــده است‬ ‫کرمانشــاه در در بخــش اقتصــادی و توســعه را تا بتوانیم تخت های خالی برای ساماندهی به‬ ‫برطــرف کنــد‪ .‬بازوند همچنیــن بر از اســتفاده از بیماران را داشته باشیم‪ .‬بازوند در بخش دیگری‬ ‫نیروهایبومیدر پروژه هایتعریفشدهدر سند از این نشست نسبت به قطعی برق در روزهای‬ ‫توسعه نفت و گاز استان کرمانشاه تاکید کرد و گذشته اعتراض کرد و گفت‪ :‬شرکت های توزیع و‬ ‫گفت‪:‬وزارتنفت‪ ۴۷‬میلیاردتومانبرایاموزش برق منطقه ای حق قطعی برق منازل را ندارد و‬ ‫نیروی متخصص در کرمانشاه در اختیار سازمان اگر با کمبود روبه رو شدند باید برق صنایع را با‬ ‫فنــی و حرفــه ای قــرار مــی دهــد‪ .‬وی در بخش اعالمقبلیقطع کنند‪.‬‬ ‫اوجی بهترین انتخاب‬ ‫برای وزارت نفت است‬ ‫استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران با اشاره به‬ ‫اینکــه انتخاب جــواد اوجی به عنوان وزیر نفت‬ ‫پیشــنهادی دولت ســیزدهم بهترین انتخاب در‬ ‫شرایط فعلی بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وی سالیان زیادی‬ ‫در صنعت نفت کار کرده و به واسطه مدیریت‬ ‫طوالنی در این صنعت‪ ،‬خیرالموجودین است‪.‬‬ ‫حسن مرادی‪ ،‬در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬البته‬ ‫هــر وزیــری به ویــژه در صنعــت نفت مهمترین‬ ‫چالشــی کــه پیــش رو دارد‪ ،‬موضــوع تحریم ها‬ ‫اســت‪ .‬به گفته مرادی ‪ ،‬اگر تحریم ها برداشــته‬ ‫شود‪،‬موفقیتوزرایاقتصادیبیشترخواهدبود‬ ‫در غیر این صورت همچنان باید از مسیرهای غیر‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1343‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۷۷۴‬مورخ ‪ 1400/03/22‬محمدرضا اعتباریان خوراسگانی‬ ‫فرزند قدمعلی بشماره شناسنامه ‪ ۱۷۸‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۹۱۳۵۹۳۸۹‬در ششدانگ‬ ‫یک باب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۹۴۵۴‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان‬ ‫به مساحت ‪ 82/33‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حاج عبدالعلی‬ ‫پسر مرحوم محمدصادق‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/07:‬رییس منطقه ثبت اسناد‬ ‫و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪ /1176860‬م الف‬ ‫رسمی و با مشکالت بیشتری صادرات و فروش‬ ‫نفت انجام شود و این بخش از اقتصاد به حرکت‬ ‫دراید‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در بخش پتروشیمی و گاز‬ ‫نیز باید تالش شود تا صادرات افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫در زمینــه ال ان جــی نیز باید طــرح های راکد به‬ ‫حرکت دراید زیرا در این زمینه عقب هســتیم و‬ ‫این در حالی اســت که کشورهایی مانند امریکا‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬ســال ســابقه فعالیت در حوزه ال ان‬ ‫جــی را دارنــد‪ .‬مرادی گفت‪ :‬اگر اوجی بتواند در‬ ‫زمینه تجارت و صادرات نفت و گاز ابتکار عمل‬ ‫داشته باشد‪ ،‬می تواند موفق بوده و از مسیرهای‬ ‫مختلف درامدزایی داشته و صادرات را باال ببرد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -9-1318‬خانم نسرین کیانی به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و‬ ‫امضاء شهود در دفترخانه ‪ 143‬شاهین شهر رسما گواهی شده مدعی است سند‬ ‫مالکیت خود به شماره ‪ 503529‬سری ه سال ‪ 91‬را که به میزان ششدانگ به شماره‬ ‫پالک ثبتی ‪ 406/32788‬واقع در بخش ‪ 16‬حوزه ثبتی اصفهان (شاهین شهر) که‬ ‫در صفحه ‪ 218‬دفتر ‪ 846‬به نام نسرین کیانی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به‬ ‫موجب سند قطعی ‪ 12151‬مورخ ‪ 1393/03/19‬دفترخانه ‪ 408‬شاهین شهر به مالک‬ ‫فوق الذکر انتقال قطعی یافته به موجب سند شماره ‪ 12154‬مورخ ‪1393/03/19‬‬ ‫دفتر ‪ 408‬شاهین شهر معامله دیگری هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابه جایی‬ ‫اعالم شده‪ ،‬چون درخواست صدور سند المثنی گردیده‪ ،‬طبق تبصره یک اصالحی‬ ‫ماده‪120‬ا‪.‬ق‪.‬ث مراتب اگهی می گردد که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند‬ ‫مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار اگهی تا ‪10‬روز اعتراض خود را به این اداره‬ ‫اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده‬ ‫مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند‬ ‫ارائه نشود المثنی سند مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رونوشت به ستاد‬ ‫اجرایی فرمان حضرت امام(ره) جهت اطالع و پاسخ‪ .‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک شاهین شهر‪ -‬علی جوانی م‪/‬الف ‪1176655‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫امران به معروف و ناهیان از منکر در‬ ‫خصوصرعایتشیوه نامه هایبهداشتی‬ ‫تذکرمی دهند‬ ‫ســحر رحمتی‪ -‬مشــهد مقدس‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در روزشــمارهای‬ ‫‪:‬دبیر ستاد امربه معروف و نهی‬ ‫امســال روز اول با عنوان نظارت‬ ‫از منکر خراســان رضــوی گفت‪:‬‬ ‫همگانی‪ ،‬تعالی اجتماعی‪ ،‬روز‬ ‫در ایــام بحــران کرونــا میــزان‬ ‫دوم با عنوان سالمت سازمانی‪،‬‬ ‫رعایتشیوه نامه هایبهداشتی‬ ‫گره گشــایی مــردم‪ ،‬روز ســوم با‬ ‫مهدی رضایی‬ ‫از ســوی مــردم متاســفانه بــا‬ ‫عنوان رسانه‪ ،‬معروف گستری و‬ ‫کاهــش روب ـه رو بــوده اســت و‬ ‫منکرزدایی‪ ،‬روز چهارم با عنوان‬ ‫طالی ـه داران امربه معروف و نهی از منکــر در این خانــواده‪ ،‬پرورش تفکر نقــاد‪ ،‬روز پنجم با عنوان‬ ‫ـررا تذکــر می دهند‪ .‬مهــدی رضایی احیاگران فریضه‪ ،‬ارکان حیات جامعه‪ ،‬روز ششم‬ ‫خصــوص مکـ ً‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬دهــه اول محــرم به نــام دهه احیای با عنوان نقدپذیری‪ ،‬تعالی و توسعه اخالق‪ ،‬روز‬ ‫امربه معروف و نهی از منکر نام گذاری شــده و در هفتم با عنوان مسجد‪ ،‬محور توسعه (هدایت)‬ ‫این دهه ستاد امربه معروف و نهی از منکر جهت محلــه‪ ،‬روز هشــتم با عنــوان جوان‪ ،‬پرسشــگری‬ ‫احیایفریضتینبه عنوانمهم ترینپیامعاشورای و مطالبــه گــری‪ ،‬روز نهــم بــا عنــوان بصیــرت و‬ ‫حســینی برنامه های ویــژه ای را باهــدف ترویج و والیت پذیــری و روز دهم با عنوان امربه معروف‬ ‫اشــاعه فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر اجرا و نهی از منکر‪ ،‬جوهره نهضت حسینی نام گذاری‬ ‫خواهــد کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬برنامه های امســال دهه شــده اســت‪ .‬دبیر ســتاد امربه معــروف و نهــی از‬ ‫امربه معروفونهیازمنکردرسطح کشورواستان منکر خراسان رضوی افزود‪ :‬در حوزه عملیاتی نیز‬ ‫باشعار قیامحسینی‪،‬مردممطالبه گرومسئوالن اقداماتقابل توجهیتوسطستادامربه معروفو‬ ‫پاســخگو برگزار م ‬ ‫یشــود و در برنامه های امسال نهی از منکر استان صورت گرفته است؛ برای مثال‬ ‫‪ ۶‬محور تقویت نگرش احاد مختلف جامعه به در دهه اول ماه محرم‪ ،‬دو کار اصلی یعنی تنظیم‬ ‫امربه معروف و نهی از منکر به عنوان یک واجب شیوه نامهاجراییامربه معروفونهیازمنکربرای‬ ‫نجات بخــش‪ ،‬تقویــت روحیــه مطالبــه گــری و ســازمان ها‪ ،‬ادارات و نهاد های استان و همچنین‬ ‫افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی در میان احاد دیگراقدامماتحتعنوانامرانسالمتبااستفاده‬ ‫مختلف مردم‪ ،‬تبیین بیانات ارزنده مقام معظم از ظرفیت طالی ـه داران معروف بوده اســت‪ .‬وی‬ ‫رهبری در خصوص امربه معروف و نهی از منکر‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬حــوزه امربه معروف و نهی از منکر در‬ ‫فرهن ‬ ‫گســازی و ترویج الگوهــای موفق از طریق افکار عمومی‪،‬محدودبهبحثحجابوعفاف‬ ‫برنامه های اموزشــی و بهره مندی از ظرفیت های است درحالی که این حوزه دارای گستردگی بسیار‬ ‫مردمــی‪ ،‬فرهن ‬ ‫گســازی و ترویج الگوهای موفق زیــادی اســت؛ حجاب و عفــاف در عین اهمیت‬ ‫از طریــق برگــزاری جلســات و نشس ـت ها و بسیار زیادی کهدارد‪،‬تنهایکیاز موضوعاتستاد‬ ‫اطالع رسانی برنامه های ستاد استان در این دهه استوبخشبزرگیاز مشکالتما‪،‬چالش هایی‬ ‫بــرای عمــوم مخاطبــان و دســتگاه ها دید هشــده است کهمردمباان هامواجههستندوامیدواریمبا‬ ‫است‪ .‬رضایی در خصوص نام گذاری روزشمارهای کمکهمهبه ویژهاصحابرسانه‪،‬یک به یکاین‬ ‫دهه امربه معروف و نهی از منکر در ســال ‪ ،۱۴۰۰‬معضالتراازبینببریم‪.‬‬ ‫جذب‪ ۱۷۰۰‬سرمایه گذار در شهرک های‬ ‫صنعتیاستانقزوین‬ ‫قزویــن‪ -‬رویــداد امــروز‪:‬‬ ‫اشتغال زایی است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫مدیرعامل شــرکت شهرک های‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫صنعتــی اســتان قزویــن گفــت‬ ‫اســتان قزویــن بــا بیــان اینکــه‬ ‫‪:‬تعــداد ‪ ۱۷۰۰‬ســرمایه گذار در‬ ‫تحری مهــای ظالمانه دشــمنان‬ ‫شهرک هایصنعتیاستانقزوین‬ ‫موجــب کاهش ســرمایه گذاری‬ ‫حمیدرضا خانپور‬ ‫بشــده اند و از ایــن تعــداد‬ ‫جذ ‬ ‫صنعتی در اســتان نشــده است‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰۰‬مــورد در مرحلــه‬ ‫گفت ‪ :‬در ســال های اخیر هم از‬ ‫بهره برداری و تولید قرار دارند‪ .‬حمیدرضا خانپور حیث ســرمایه گذاری ریالی و هم از حیث تعداد‬ ‫افزود‪:‬تاکنونبرایجذبسرمایه گذاردرشهرک ها صنایع ‪ ،‬با رشد حضور سرمایه گذار در شهرک ها و‬ ‫و نواحــی صنعتــی اســتان بیــش از ‪ ۲‬هــزار و‪ ۶۰۰‬نواحی صنعتی قزوین روبه رو بوده ایم‪ .‬خانپور با‬ ‫هکتارزمینتخصیص یافتهوزیرساخت هایالزمو اشاره به ایجاد اشتغال و فعالیت‪ ۳۰‬هزار نیرو در‬ ‫موردنیازبرایاستقراراینصنایعفراهم شدهاست‪ .‬صنایعمستقردرشهرک هاونواحیصنعتیاستان‬ ‫ویبیان کرد‪:‬سیاستاصلیماایجادزیرساختو افزود ‪ :‬با تکمیل طرح های در دســت اجرا میزان‬ ‫توسعهشهرک هاونواحیصنعتیباهدفجذب اشتغال شهرک ها و نواحی صنعتی این استان به‬ ‫سرمایه گذاران برای ایجاد رونق و جهش تولید و بیشاز‪ ۵۵‬هزار نفرافزایشپیدامی کند‪.‬‬ ‫رشد‪ ۵۵‬درصدی صدور ارای جایگزین حبس‬ ‫در دادگستریاستانقزوین‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامروز‪:‬رئیس کل‬ ‫صــادره جایگزیــن حبــس در‬ ‫دادگستریاستانقزوین گفت‪:‬‬ ‫ســال جــاری گفــت‪ :‬در ‪ ۴‬مــاه‬ ‫اراء جایگزین حبس در راستای‬ ‫اول امســال بیش از ‪۳‬هزار رای‬ ‫اجرای سیاس ـت های دســتگاه‬ ‫جایگزیــن حبــس درمجموعه‬ ‫قضایی در زمینه حبس زدایی‬ ‫محاکم استان صادرشده است‬ ‫عباسعلی نجفی‬ ‫و دســتورالعمل ســاماندهی و‬ ‫کــه این مجــازات شــامل الزام‬ ‫کاهش جمعیت کیفری زندان‬ ‫به خدمات عمومی رایگان در‬ ‫در دستگاه قضایی استان صادر می شود‪.‬‬ ‫دســتگاه های عمومی مانند شهرداری و کمیته‬ ‫حجت االسالم والمســلمین نورالــه قدرتــی امداد امام خمینی (ره) ‪ ،‬اجرای دوره مراقبت‪،‬‬ ‫توسل به عدالت کیفری ‪ ،‬منصفانه و مبتنی بر پرداخــت جزای نقــدی و محرومیت از حقوق‬ ‫اصــل کارامــدی را از دیگــر دالیل اجــرای طرح اجتماعی‪ ،‬قبول درخواســت تخفیف مجازات‬ ‫یشــوند ‪ .‬وی اعــام کــرد‪ :‬حوز ههــای‬ ‫اعالم کرد و افزود ‪:‬مجازات جایگزین حبس در و ‪ ...‬م ‬ ‫راســتای اصل فردی کردن مجازات ‪ ،‬طی ســال قضایی قزوین‪ ،‬بوئین زهرا و البرز در ماهه اول‬ ‫جاری در دادگستری استان موردتوجه قرارگرفته ســال جــاری بیشــترین رای جایگزین حبــس را‬ ‫اســت‪ .‬وی بــا اشــاره به رشــد ‪ ۵۵‬درصــدی اراء صادر کرده اند‪.‬‬ ‫گلستانپایلوتطرحمسکنجوانان‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن‬ ‫ارسا لشــده و از متقاضیــان‬ ‫انقــاب اســامی گلســتان‬ ‫می خواهیــم بــرای تعییــن‬ ‫گفــت‪ :‬گلســتان پایلــوت طرح‬ ‫تکلیــف درخواســت خــود بــه‬ ‫مســکن جوانان در کشور بوده‬ ‫بنیاد مسکن محل سکونتشان‬ ‫و تاکنــون ‪ ۱۷‬هــزار گلســتانی‬ ‫مراجعــه کنند‪.‬مدیــرکل بنیــاد‬ ‫محمد حسینی‬ ‫در ‪ ۲۰۰‬روســتای هــدف اســتان‬ ‫مســکن گلســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫ثبت نام کرده اند‪.‬ســید محمد‬ ‫اینکه درروش انبو هســازی بیش‬ ‫حسینی اظهار کرد‪ :‬گلستانپایلوتطرحمسکن از ‪ ۱۰‬هزار نفر در روســتا متقاضی بودند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جوانــان در کشــور بوده و بــرای انجام این طرح بنیاد مسکن از شهریورماه به دنبال تامین زمین‬ ‫‪۲۷‬تفاهم نامهبادستگاه هایاجراییبسته شده وصدور پروانهخواهدرفتوامیدواریمهمزمان‬ ‫است‪.‬مدیرکلبنیادمسکنگلستانگفت‪:‬حدود با روز روستا در مهرماه‪ ،‬بتوانیم عملیات اجرایی‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان برای این طرح پیش بینی و با ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬واحــد از این طرح را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫بانک هایعاملتفاهم نامه هایالزممنعقدشده وی همچنین در مورد مسکن خانوارهای دارای‬ ‫است‪.‬وی با اشاره به اینکه ‪ ۱۷‬هزار گلستانی در دو عضو معلول گفت‪ :‬سهم گلستان در فاز اول‬ ‫‪ ۲۰۰‬روستای هدف‪ ،‬ثبت نام کردند‪ ،‬گفت‪ :‬این ساخت مسکن برای خانواده های دو معلول در‬ ‫طرحبهدوروشخودمالکیوانبوه سازیدر حال روستاها‪ ۱۹۵‬واحد بود که با همکاری بهزیستی‬ ‫برنامه ریزیاست‪.‬حسینیادامهداد‪:‬حدودچهار به خوبی و با ســرعت انجام و تحویل داده شد‬ ‫هزار نفر در ساخت به روش خودمالکی شرکت و حتی توانستیم‪ ۱۰۵‬واحد بیشتر سهمیه کسب‬ ‫کردند کهتاکنوندومرحلهبرایاینافرادپیامک کنیم که درمجموع به‪ ۳۰۰‬واحد رسید‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1141‬‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس‪:‬‬ ‫رعایت مقررات ملی ساختمان موجب بهبود وضع‬ ‫ساخت وسازها می شود‬ ‫رئیــس ســازمان نظام مهندســی ســاختمان‬ ‫فــارس در جمــع خبرنــگاران با اشــاره به اهمیت‬ ‫ایمنــی در ســاختمان ها گفــت‪ :‬وزارت راه و‬ ‫شهرســازی مباحثــی را در زمینه مباحــث مقررات‬ ‫ملی ســاختمان مطرح کــرده که اعضا مکلف به‬ ‫رعایت ان هستند و با رعایت ان ها شاهد بهبود‬ ‫وضع و کاهش خسارات ساختمان هستیم‪ .‬سید‬ ‫مرتضی ســیف زاده گفت‪ :‬ایمنی مســائل زیادی‬ ‫یشــود‪ ،‬ماننــد ایمنــی ســاختمان در‬ ‫را شــامل م ‬ ‫هنــگام حریــق‪ ،‬رعایت موارد مرتبط با ســامت‬ ‫و بهداشت در ساختمان‪ ،‬صرفه جویی اقتصادی‬ ‫در ســاختمان کــه موجــب جلوگیــری از اتــاف‬ ‫مصالح شده‪ ،‬بهین هســازی مصرف انرژی و شروع‬ ‫یهــای نوین که همگی از‬ ‫به اســتفاده از تکنولوژ ‬ ‫مــواردی هســتند که در مباحث مقــررات ملی به‬ ‫نهــا پرداخت هشــده اســت‪ .‬این کارشــناس ارشــد‬ ‫ا ‬ ‫حــوزه ســاختمان در ادامــه افــزود‪ :‬مبحــث ‪22‬‬ ‫مقــررات ملــی ســاختمان مبحــث مهمــی اســت‬ ‫کــه هنــوز ب هطــور کامل اجرایــی نشــده و در این‬ ‫مبحــث به وضعیت ســاختمان بعــد از پایان کار‬ ‫یشــود‪ .‬در‬ ‫و در طــول عمر ســاختمان پرداخته م ‬ ‫کشــورهای دیگر ســاختمان ها مرتب موردبررسی‬ ‫یشــود‬ ‫قــرار می گیرند و نتیجه این رفتار باعث م ‬ ‫کصــد ســال بــوده‬ ‫عمــر ســاختمان ها بیــش از ی ‬ ‫ولــی در کشــور مــا حدود ‪ 30‬ســال اســت‪ .‬رئیس‬ ‫نظام مهندسی ساختمان فارس با اشاره به اینکه‬ ‫اگــر ســاختمانی درســت طراحی و نظارت نشــده‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫باشــد‪ ،‬در مبحــث ‪ 22‬کامال مشــخص م ‬ ‫گفت‪ :‬اگر این مبحث کامال اجرا شود‪ ،‬مهندسی‬ ‫که مســئول نظارت‪ ،‬طراحی و اجرای ســاختمان‬ ‫است سعی می کند کار را به بهترین صورت ارائه‬ ‫دهد چراکه باید پاسخگو باشد و در کارنامه انان‬ ‫ثبت می شود‪ .‬سیف زاده تصریح کرد که رعایت‬ ‫مباحث مقررات ملی ساختمان به نفع ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫بهره بردارانــی اســت کــه از ســاختمان های دارای‬ ‫رعایت مقررات ملی استفاده می کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫برای اجرای این مبحث‪ ،‬سایت مربوط به موارد‬ ‫یشــده اســت‬ ‫اجراشــده بــرای بهره برداران طراح ‬ ‫که تا ‪ ۶‬ماه به صورت ازمایشی مورد بهره برداری‬ ‫قرار خواهد گرفت و از ‪ ۱۴۰۱‬نیز به صورت کامل‬ ‫عملیاتــی خواهد شــد؛ این ســایت کمک می کند‬ ‫که بهره برداران بتوانند با چشــم باز قــرارداد اجرا‬ ‫و طراحــی را ببندنــد و مهندســان تالش بیشــتری‬ ‫بــرای ارائه خدمات بهتر خواهند داشــت‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان نظام مهندسی در خصوص دیگر اقدامات‬ ‫مهم انجا مشــده برای اجرایی شــدن این مبحث‬ ‫گفت‪ :‬با دادستانی تفاهم نامه ای منعقدشده که‬ ‫هر ســاختمانی که ســازمان مشــخص کرد بتواند‬ ‫موردبررســی مــوارد اجراشــده قــرار دهیــم‪ .‬ایــن‬ ‫بازدیدهــا توســط گرو ههــای دارای مجــوز انجام‬ ‫خواهــد شــد کــه وزارت راه و شهرســازی مجــوز‬ ‫ایشان را صادر کرده است‪ .‬سیف زاده عنوان کرد‪:‬‬ ‫اتفاق بزرگی که در سال گذشته افتاد انتقال ارجاع‬ ‫نظــارت از شــهرداری بــه ســازمان نظام مهندســی‬ ‫بود؛ این کار در طی ‪ 25‬سال گذشته در شهرداری‬ ‫یشــد کــه در تفاهم نامه ای با شــهرداری‬ ‫انجام م ‬ ‫ارجاع نظارت به نظام مهندسی واگذار شد و این‬ ‫امر منجر به رعایت قوانین شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به شــیوع ویروس کرونا در طول‬ ‫تهــای ســازمان با‬ ‫ما ههــای اخیــر گفــت‪ :‬معاون ‬ ‫جدیــت تــاش کردنــد کــه کلیــه امــور مرتبــط با‬ ‫مراجعیــن ب هصــورت برخــط انجــام بگیــرد؛ لــذا‬ ‫هم اکنــون بیــش از ‪ 90‬درصد رســیدگی به امور در‬ ‫بخش اداری برخط انجام می شود‪ .‬برای ساخت‬ ‫هر ساختمانی در ابتدا باید نوع کاربری ان مدنظر‬ ‫طراحــان و مدیــران اجرایی قــرار گیرد که باید بر‬ ‫اســاس ان کاربــری نســبت بــه ســاخت ان اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ســیف زاده در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص‬ ‫تغییر کاربریساختماندر حالاحداثشهرداریبه‬ ‫هتل که اخیرا موضوع ان دریکی از جلسات شورای‬ ‫شهر شیراز مطرح شده است گفت‪ :‬به طورکلی برای‬ ‫ساخت ساختمان ها سه نوع کاربری پرکاربرد وجود‬ ‫داشته که ازجمله این کاربری ها می توان به کاربری‬ ‫مســکونی‪ ،‬کاربری اداری و هتل اشــاره کرد ازاین رو‬ ‫هرکداماز این کاربری هاویژگی هایمنحصربه فردی‬ ‫دارنــد که باید در مقررات ســاخت ان ســازه لحاظ‬ ‫شود‪.‬ویتاکید کرد‪:‬نمی توانساختمانساخته شده‬ ‫را تغییــر کاربــری داد و از کاربــری اداری بــه کاربــری‬ ‫مســکونی یا هتل تغییر کاربری داد مگر در حالتی‬ ‫کــه هیئت های مختلفــی اجزا و ملزومات ســاخت‬ ‫ان ســازه را موردبررســی و ارزیابی قرار دهند‪ .‬رئیس‬ ‫نظام مهندســی ســاختمان فارس افــزود‪ :‬در هنگام‬ ‫ســاخت یک سازه فلزی تمامی ملزومات بر اساس‬ ‫نوع کاربری ان طراحی و مورداستفاده قرار می گیرد‬ ‫در کاربری مســکونی اداری و هتل اجزای مختلفی‬ ‫مدنظر ناظران قرار دارد یکی از ویژگی های کاربردی‬ ‫هتــل‪ ،‬وزنی اســت که باید ســازه تحمل کنــد و اگر‬ ‫ساختمانی بدون در نظر گرفتن این ملزومات تغییر‬ ‫کاربریدهداگروزنسازهافزایشیابداحتمالریزش‬ ‫ان زیاد است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اعتبار کافیجهتتکمیلخانهمطبوعاتاستانالبرز تامینمی شود‬ ‫غفور قاســم پور‪ ،‬معاون استاندار و فرماندار‬ ‫ویــژه شهرســتان کــرج در جریــان بازدیــد از خانه‬ ‫مطبوعــات اســتان البــرز و دیــدار بــا جمعــی از‬ ‫رســانه ها‪ ،‬رسالت خبرنگاران و اصحاب رسانه را‬ ‫خطیر دانســت و بابیان اینکه اهالی قلم امید را‬ ‫در جامعه تســری می بخشــند‪ ،‬قول مساعد داد‬ ‫تــا نســبت بــه تامین اعتبــار جهت تکمیــل خانه‬ ‫مطبوعــات اســتان البــرز مســاعدت الزم صــورت‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫قاســم پور با قدردانی از تعامل خوب رئیس‬ ‫خانه مطبوعات استان البرز با اهالی رسانه گفت‪:‬‬ ‫امیدوار م در جهت بهبود و پیشــرفت شهرســتان‬ ‫همــواره در کنــار مــا قــرار داشــته باشــید و ایــن‬ ‫همکاری ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون استاندار رسانه ها را پل ارتباطی مردم‬ ‫و مســئوالن قلمــداد کــرد و ادامــه داد‪ :‬حضــور‬ ‫رســانه ها در کنــار مســئوالن ســبب پیشــرفت و‬ ‫توسعه شهرمان خواهد شد‪.‬‬ ‫در ایــن بازدیــد کــه ناصــر مقــدم‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی استان البرز‪ ،‬رضا عباس‬ ‫زاده‪ ،‬رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان‬ ‫و جمعــی از اصحــاب رســانه فرمانــدار کــرج را‬ ‫همراهــی می کردنــد‪ ،‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی اســتان البــرز‪ ،‬نیــز ضمــن قدردانــی از‬ ‫فرماندار کرج به رسانه ها گفت‪ :‬کرج شهر اقوام‬ ‫بــا نگا ههــای مختلفــی اســت و فرمانــداری کرج‬ ‫نیــز در جایــگاه نهاد حاکمیتی تالش خوبی برای‬ ‫رســیدگی به امور اجتماعی داشــته اســت و نگاه‬ ‫معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج را‬ ‫به حوزه فرهنگ و هنر‪ ،‬نگاه ویژه ای عنوان کرد‪.‬‬ ‫ناصــر مقــدم در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬نــگاه‬ ‫فرمانــدار کــرج بــه حــوزه فرهنگ و هنــر همواره‬ ‫خــاص و ویــژه بــوده اســت و امیــد مــی رود‬ ‫مســاعدت ها در تکمیــل پردیــس تئاتــر کــرج نیز‬ ‫استمرار داشته باشد‪.‬‬ ‫در ادامه رضا عباس زاده ضمن ارائه گزارشــی‬ ‫از خدمات خانه مطبوعات به رسانه ها در طول‬ ‫یک ســال اخیر اظهار داشــت‪ :‬هیئت مدیره خانه‬ ‫مطبوعــات اســتان البرز ســعی داشــته تــا همواره‬ ‫منشا خیر و خدمات برای اصحاب رسانه باشند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا تالش های صــورت گرفته تا به‬ ‫امــروز‪ ،‬خبرنــگاران اســتان البــرز دو دوز واکســن‬ ‫ایمنــی از کرونا را دریافت کرده اند و این اهتمام‬ ‫برای بهبود امور و شرایط رسانه ها تداوم دارد‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن دیــدار جمعــی از خبرنــگاران‬ ‫عضو خانه مطبوعات استان البرز توسط معاون‬ ‫اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان کــرج مورد‬ ‫تجلیل قرار گرفتند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫کمبودی در ارائه خدمات درمانی بیماران کرونایی در دامغان وجود ندارد‬ ‫مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان دامغــان در گفتگو با‬ ‫روابط عمومی دانشــگاه گفت‪ :‬علیرغم افزایش مبتالیان ســرپایی و‬ ‫بیماران بستری در بیمارستان والیت‪ ،‬در حال حاضر کمبودی در ارائه‬ ‫خدمات درمانی در شهرستان وجود ندارد‪ .‬بهراد پورمحمدی افزود‪:‬‬ ‫متاسفانهدرموجپنجمبیماریتعدادتست هایمثبتسرپاییوموارد‬ ‫بستری در مقایسه با موج های قبلی بیماری بیشتر بوده که این نشان از‬ ‫سرعت باالی انتشار سوش جدید ویروس دلتا دارد که این روند شرایط‬ ‫خاص و حساسی را در کشور‪ ،‬استان و به تبع ان در شهرستان به وجود‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫او در ادامه با اشاره به امکانات و تجهیزات موجود در شهرستان در‬ ‫جهت ارائه خدمات درمانی به بیماران مبتالبه کرونا‪ ،‬افزود‪ :‬با تالش‬ ‫مدیرانحوزهسالمتدانشگاهعلومپزشکیاستانسمنان‪ ،‬کارشناسان‬ ‫شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان دامغان و بیمارســتان والیت و‬ ‫همچنینمدیراناجراییشهرستان‪،‬علیرغمافزایشمبتالیانسرپایی‬ ‫و بیماران بستری در بیمارستان والیت‪ ،‬تاکنون هیچ کمبودی در ارائه‬ ‫خدمات درمانی در شهرستان وجود نداشته و در تالش هستیم با ایجاد‬ ‫و ارتقاء زیرساخت های الزم‪ ،‬در صورت ادامه روند کنونی بیماری نیز‬ ‫اختاللیدر ارائهخدماتدرمانیبستریوسرپاییبهشهروندانایجاد‬ ‫نشود‪ .‬پورمحمدی گفت‪ :‬همان طور که رهبر انقالب اشاره نمودند‪،‬‬ ‫کادر درمــان پرتــاش مــا بــا فشــار کاری مضاعــف و با ســختی زیادی‬ ‫روبه رو هستند که در این برهه از زمان‪ ،‬به حمایت همه جانبه مردم‬ ‫نیازمندبودهتابارعایت کاملدستورالعمل هاوپروتکل هایبهداشتی‬ ‫شاهد کاهش مراجعه به مراکز درمانی باشیم‪ .‬مدیر شبکه بهداشت‬ ‫و درمان شهرســتان دامغان ضمن تقدیر و تشــکر از تمامی مدافعان‬ ‫سالمت و قدردانی از همکاری مردم خاطرنشان کرد‪ :‬عدم شرکت در‬ ‫دورهمی های خانوادگی‪ ،‬رعایت کامل دستورالعمل ها و پروتکل های‬ ‫بهداشتی در مراسم عزاداری‪ ،‬شرکت در عزاداری های مجازی و رعایت‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی در مراســم و اســتفاده مداوم از ماســک نقش‬ ‫بسزایی در کاهش موارد بیماری داشته و امیدواریم بتوانیم بار دیگر در‬ ‫راه کنترلومدیریتبیماری گام هایموثریبرداشتهباشیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫انعقاد‪ 4‬تفاهم نامهبهمناسبتروز حمایتاز صنایع کوچک‪،‬شهرک هایصنعتی‬ ‫خراسانرضوی‬ ‫مدیرعامــل و رئیــس هیئت مدیره شــهرک های صنعتی خراســان‬ ‫رضوی از انعقاد تفاهم نامه این نهاد با چهار دستگاه اجرایی ازجمله‬ ‫اداره کل امــوزش فنــی و حرف ـه ای و پــارک علــم و فنــاوری اســتان‪،‬‬ ‫دانشگاه فردوسی و جهاد دانشگاهی مشهد خبر داد‪ .‬علی بهرامی‬ ‫زاده دراین باره گفت‪ :‬انعقاد تفاهم نامه با نهادهای علمی و اموزشی‬ ‫مزبــور در پــی تحقق هدف کلی توســعه همکاری های مشــترک در‬ ‫زمینه گسترش زیرساخت ها و بهره مندی از ظرفیت های طرفین برای‬ ‫رسیدن به توسعه علمی و صنعتی‪ ،‬پیوند بیشتر بین علم و صنعت‬ ‫شهــا انجام گرفته اســت‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫و ارتقــای ســطح کیفی اموز ‬ ‫تفاهم نامه همکاری با پارک علم و فناوری خراسان رضوی باهدف‬ ‫یهــای مشــترک در زمینــه گســترش زیرســاخت های‬ ‫توســعه همکار ‬ ‫فنــاوری‪ ،‬ارائــه خدمات فناوری‪ ،‬توانمندســازی شــرکت های فناور و‬ ‫دانش بنیان با محوریت شهرک فناوری بیوتکنولوژی و صنایع غذایی‬ ‫در پنج ماده و طی مدت اجرایی ســه ســال منعقدشــده است‪ .‬وی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬دریکی از بندهای این تفاهم نامه‪ ،‬امکان بهره مندی‬ ‫واحدهای فناور پارک علم و فناوری و شرکت های مستقر در شهرک‬ ‫فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی از خدمات فنی – تخصصی‪،‬‬ ‫ازمایشگاهی‪ ،‬عمومی و رفاهی طرفین فراهم می شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی خراســان رضــوی گفــت‪ :‬تفاهم نامــه‬ ‫همکاری با جهاد دانشــگاهی مشــهد باهدف توسعه همکاری های‬ ‫مشترک در زمینه گسترش زیرساخت های فناوری ازجمله تجاری سازی‬ ‫فنــاوری‪ ،‬ارائه خدمات فناوری و توانمندســازی شــرکت های فناور و‬ ‫دانش بنیان در ســه ماده و طی مدت اجرایی ســه ســال منعقدشده‬ ‫است‪ .‬بهرامی زاده افزود‪ :‬دریکی از بندهای این تفاهم نامه امکان‬ ‫بهره منــدی واحدهــای فنــاور مرکز رشــد فناوری های نوین ســامت‬ ‫مشهد و شرکت های شهرک های صنعتی از خدمات فنی‪ ،‬تخصصی‪،‬‬ ‫ازمایشگاهی‪ ،‬عمومی و رفاهی طرفین فراهم می شود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫بیمه سالمت سمنان‬ ‫‪ ۲۱۷‬میلیارد ریال هزینه‬ ‫بیماران کرونایی‬ ‫پرداخت کرد‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت‬ ‫اســتان ســمنان گفــت‪۲۱۷ :‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۲۸۵‬میلیــون ریــال‬ ‫بابت هزینه بســتری بیمــاران‬ ‫کرونایی از ســوی بیمه ســامت استان به موسسه های‬ ‫درمانی طرف قرارداد با بیمه ســامت‪ ،‬از ابتدای شیوع‬ ‫ویروس کروناتاکنونپرداختشد‪.‬سیدمحمدحسینی‬ ‫در نشســت شــورای اطالع رسانی بیمه ســامت استان‬ ‫سمنان اظهار داشت‪ :‬این میزان هزینه کرد برای بستری‬ ‫ســه هزار و‪ ۴۶۲‬بیمار کرونایی در اســتان ســمنان بوده‬ ‫اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بر اســاس براوردهای انجام شــده‬ ‫میانگین هزینه برای هر پرونده‪ ۵۹‬میلیون و‪ ۲۴۷‬هزار‬ ‫ریال اســت‪ .‬مدیرکل بیمه ســامت استان سمنان بیان‬ ‫کــرد‪ :‬میانگیــن مــدت بســتری هر بیمار تحت پوشــش‬ ‫بیمه سالمت استان سمنان‪ ۶‬روز است‪ .‬حسینی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬مطالبه ازمایشگاه ها‪ ،‬پاراکلینیک ها‪ ،‬درمانگاه ها و‬ ‫داروخانه هایطرفقراردادبابیمهسالمتاستانسمنان‬ ‫تااردیبهشت ماهامسالپرداخت شدهاست‪.‬حسینیبا‬ ‫بیان اینکه‪ ۱۴۲‬مطب در استان سمنان با بیمه سالمت‬ ‫طــرف قــرارداد اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬مطالبه پزشــکان‬ ‫طرف قرارداد با بیمه ســامت اســتان تا خرداد امســال‬ ‫پرداخت شده است‪ .‬وی یاداور شد‪ ۲۰۵:‬هزار و‪ ۳۵۰‬نفر‬ ‫در استانسمنانزیرپوششبیم هسالمتهستندواز این‬ ‫تعــداد‪ ۲‬هــزار و‪ ۴۲۷‬نفر اتباع خارجی‪ ۸۸،‬هزار و‪۷۸‬‬ ‫نفر روستائیان و ‪ ۴۲‬هزار و ‪ ۵۹۶‬نفر به صورت همگانی‬ ‫تحت پوشش این بیمه هســتند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫سال گذشته بابت هزینه درمان و تشخیصی در سطح‬ ‫یکروستایی‪۲۰۰‬میلیاردریالوبیمارستان هایخصوصی‬ ‫و دولتی غیردانشــگاهی ‪ ۴۰‬میلیارد ریال پرداخت شد‪.‬‬ ‫مدیرکلبیمهسالمتاستانسمنان گفت‪ ۸۷.۴:‬درصد‬ ‫پزشــکان طرف قرارداد با بیمه ســامت اســتان سمنان‬ ‫نسخهبیمارواقالمداروییرابه صورتالکترونیکیثبت‬ ‫می کنند و بیمار با در دســت داشــتن کد پیگیری‪ ،‬اقالم‬ ‫داروییوخدماتتشخیصیرادریافتمی کنند‪.‬‬ ‫همایش شیرخوارگان‬ ‫حسینی در ‪ 65‬شهر و‬ ‫بخش استان قزوین‬ ‫برگزار شد‬ ‫قزوین‪ -‬رویداد امروز‪ :‬مسئول مجمع جهانی حضرت‬ ‫علی اصغــر (ع) در اســتان قزویــن گفــت‪ :‬همایــش‬ ‫شــیرخوارگان حســینی (ع) در نخســتین جمعــه مــاه‬ ‫محرم همزمان با سراسر جهان در ‪ 65‬پایگاه شهری و‬ ‫بخــش اســتان قزوین؛ در فضای بــاز و با رعایت کامل‬ ‫پروتکل های بهداشــتی برگزار شــد‪ .‬سهراب احمدی با‬ ‫اشارهبهتشکیلمجمعشیرخوارگانحضرتعلی اصغر‬ ‫(ع) از ســال ‪ 84‬در ســطح اســتان قزویــن افــزود‪ :‬بــه‬ ‫دلیــل شــرایط کرونایــی این همایش از ســال گذشــته‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫بــا محدودیت هــای پیش بینی شــده برگــزار م ‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در ایــن همایــش ضمــن قرائت‬ ‫نذر نامه و باالی دســت گرفتن فرزندان نوزاد توســط‬ ‫مادران؛ از خداوند متعال طلب سالمتی برای بیماران‬ ‫شد‪ .‬مسئول مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) در‬ ‫استان قزوین با اشاره به برگزاری همایش شیرخوارگان‬ ‫در ‪ 45‬کشــور و ‪ 7300‬پایــگاه گفــت‪ :‬ایــن همایــش در‬ ‫‪ 65‬پایــگاه شــهری و بخــش اســتان قزوین هــم برگزار‬ ‫شــد‪ .‬احمدی ادامه داد‪ :‬همچنین ‪ 7000‬دســت لباس‬ ‫متبرک شــیرخوارگان توســط خیرین اســتان تهیــه و در‬ ‫اختیــار عزاداران حســینی قــرار گرفــت‪ .‬وی در پایان از‬ ‫خیرین و عزاداران حســینی خواســت تا نذورات خود‬ ‫را به شماره حســاب ‪ 10403509602‬و یا شــماره کارت‬ ‫‪ 5041721111534617‬بانــک رســالت بــه نام مجمع‬ ‫جهانیحضرتعلی اصغر(ع)استانقزوینواریز کنند‪.‬‬ ‫خرید ‪ ۴۴۰‬هزار تن گندم‬ ‫در گلستان‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان از پرداخت‬ ‫‪ ۹۹‬درصد مطالبات کلزاکاران در استان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫تاکنون‪ ۴۴۰‬هزار تن گندم از کشاورزان گلستانی تحویل‬ ‫گرفت هشــده اســت‪ .‬ســید خالق ســجادی افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضردوهزارو‪ ۱۵۴‬میلیاردتومانازمطالبات گندم کاران‬ ‫گلستانیمعادل‪۹۷‬درصدمطالباتپرداخت شدهاست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خرید گندم در استان ادامه دارد‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪:‬قیمتپایهخریدتضمینی گندمدرسالزراعیجاری‬ ‫‪ ۵۰‬هزار ریال برای هر کیلوگرم اعالم شده و این قیمت بر‬ ‫اساس پایه خرید با چهار درصد افت مفید و یک درصد‬ ‫افتغیرمفیداست‪.‬سجادیگفت‪:‬همچنین‪۶۶‬هزارتن‬ ‫کلزا از کشاورزان گلستانی خریداری شده که از مجموعه‬ ‫‪ ۷۰۲‬میلیارد تومان مطالبه‪ ۶۹۷،‬میلیارد تومان معادل‬ ‫‪ ۹۹‬درصدانپرداخت شدهاست‪.‬مدیرکلغلهوخدمات‬ ‫بازرگانــی اســتان گلســتان بیان کــرد‪ :‬قیمــت پایه خرید‬ ‫تضمینی دانه روغنی کلزا در ســال زراعی جاری‪ ۱۱۰‬هزار‬ ‫ریال برای هر کیلوگرم اعالم شده و این قیمت بر اساس‬ ‫پایهخریدبادودرصدناخالصیو‪ ۹‬درصدرطوبتاست‪.‬‬ ‫اتش سوزی جنگل های‬ ‫کردکوی و رامیان مهار شد‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری گلســتان از‬ ‫مهــار اتش در جنگل هــای کردکوی و رامیان خبــر داد‪.‬‬ ‫عبدالرحیم لطفی اظهار کرد‪ :‬اتش سوزی در عرصه های‬ ‫جنگلی «گهواره کوه» بخش یانه سر شهرستان کردکوی‬ ‫اغــاز شــد و به دلیــل گرمای هوا و وزش باد ب هســرعت‬ ‫پیــش روی کــرد‪ .‬مدیرکل منابع طبیعی و ابخیــزداری‬ ‫گلســتان افزود‪ :‬این اتش ســوزی هم اکنون با همکاری‬ ‫نیروهایجنگلبانیومردمیمهارشدهاست‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1141‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خبرنگاران با تعهد به‬ ‫تکلیف‪ ،‬در جهت ترویج‬ ‫فرهنگ ایثار و شهادت‬ ‫خدمت می کنند‬ ‫مدیــرکل بنیــاد شــهید و‬ ‫امــور ایثارگــران اســتان در ایین‬ ‫تجلیــل از جمعی از خبرنگاران‬ ‫و پیشکســوتان عرصــه رســانه‬ ‫با گرامیداشــت یــاد و نام همه‬ ‫شــهدا به ویژه شــهدای خبرنــگار بیان کــرد‪ :‬اعتقاد ما‬ ‫بــر این اســت که خبرنــگاران و فعاالن عرصه رســانه‬ ‫ازجمله کسانی هستند که در همه رخدادهای تلخ و‬ ‫شیرین جامعه به نوعی مرتبط می باشند و اگر ما رسانه‬ ‫را که یک شاخص و اطالع رسانی و اگاهی بخشی را‬ ‫یکی از نمادها و شــاخص های رشــد و تعالی جامعه‬ ‫بدانیم که این گونه نیز است‪ ،‬پس خبرنگاران سربازان‬ ‫و یا عوامل موثر ایفای نقش در این حوزه هســتند و‬ ‫بــا تعهــد به تکلیف‪ ،‬در جهت ترویج فرهنگ ایثار و‬ ‫شــهادت خدمت می نمایند‪ .‬وی با توجه به ضرورت‬ ‫خدمات بهداشــتی و درمانی به جامعه ایثارگری نیز‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬برنام ههــای تحولی خوبی در ســال های‬ ‫اخیــر اجراشــده کــه بخــش قابل توجــه مشــکالت و‬ ‫معوقات مالی بنیاد طی دو سال اخیر با حمایت های‬ ‫مســئولین مرتبط و تخصیص اعتباراتی که انجام شد‬ ‫مرتفع گردید که یکی از ان ها بدهی به مراکز درمانی‬ ‫طرف قرارداد با بیمه دی بود که خدمات رســانی در‬ ‫حــوزه درمــان با چالش مواجه بود که امروز می توان‬ ‫شهــای‬ ‫یهــای بنیــاد چــه در بخ ‬ ‫گفــت تقریبــا بده ‬ ‫درمانی‪ ،‬اموزشــی و جامعه هدف و‪ ...‬به روزرســانی‬ ‫شــده اســت‪ .‬وی در ادامــه همچنیــن بــه پیگیــری‬ ‫اجرای بخشــی از قوانین مســکوت مانده مربوط به‬ ‫ایثارگران از ســال های گذشــته اشــاره و بیان داشــت‪:‬‬ ‫اجرای طرح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران‬ ‫نســازی‬ ‫بــرای جانبازان حالت اشــتغال‪ ،‬طرح همسا ‬ ‫حقوق خانواده های شــهدا‪ ،‬استخدام فرزندان شهدا‬ ‫و جانبــازان ‪ ۷۰‬درصــد‪ ،‬تبدیــل وضعیــت فرزنــدان‬ ‫شــهدا و فرزندان ایثارگر در دســتگاه ها و شــرکت های‬ ‫دولتی‪ ،‬خودروی جانبازان‪ ،‬حقوق پرستاری والدین و‬ ‫مستمری کمک معیشت برای جانبازان زیر ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫و‪ ...‬ازجمله فعالیت هایی اســت که از ســال گذشته‬ ‫در حال انجام است که ارتقایی را در سطح معیشت‬ ‫ایثارگران ایجاد کرد‪ .‬پاکاری گفت‪ :‬در بحث مســکن‬ ‫و اشتغال نیز تفاهم نامه ای که با استاندار امضاشده‬ ‫بود بر اساس ان قرار بر این شد ‪ ۱۵۰۰‬نفر از ایثارگران‬ ‫بتواننــد خدمــات مســکن خــود را دریافت کننــد و ‪۲‬‬ ‫هزار اشــتغال ایجاد شــود که در جهت تحرک بیشــتر‬ ‫فتــر در تســریع ســرویس دهی بــه ایثارگران‬ ‫و مضاع ‬ ‫توانســتیم تا به امروز ‪ ۴۰‬درصد تعهد در تفاهم نامه‬ ‫مســکن تحقق پیداکرده و بخش قابل توجه ای هم‬ ‫مشــده‬ ‫از ان توافق نامــه بســتر و زمینه ســازیش فراه ‬ ‫است و پیش بینی ما این است که بتوانیم در فرصت‬ ‫مناســب تمامــی تفاهم نامــه را بــه اجرایــی نماییم‪.‬‬ ‫پــاکاری اظهــار کــرد‪ :‬امــروزه بخــش قابل توجــه ای از‬ ‫فرزنــدان ایثارگران در جهت بنــد «و» ماده ‪ ۴۴‬و بند‬ ‫د تبصــره ‪ ۲۰‬قانــون بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬پیگیر تبدیل‬ ‫وضعیت اســتخدامی خود در دســتگاه ها هســتند که‬ ‫در اســتان گیالن تا به امروز ‪ ۸۶۰‬نفر را به دســتگاه ها‬ ‫یشــده و امیدواریم دســتگاه ها سریع تر بتوانند‬ ‫معرف ‬ ‫تبدیــل وضعیــت این عزیزان را مطابــق قانون انجام‬ ‫دهنــد‪ .‬وی در خصــوص ســاماندهی گلــزار شــهدای‬ ‫اســتان نیــز با بیان اینکه جز اســتان هایی پی ـش رو در‬ ‫بحث ساماندهی گلزارها هستیم و از طرفی به دلیل‬ ‫وضعیت اب و هوایی نگهداری و بهسازی مزار متبرک‬ ‫شهدا نیز باید در اولویت قرار گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫دستگاه های متولی وظایف قانونی خود را در جهت‬ ‫حفظ و نگهداری گلزارها به انجام رسانند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد شالیزارهای‬ ‫گیالن برداشت شد‬ ‫رئیس جهاد کشاورزی گیالن با اشاره به برداشت‬ ‫‪ ۲۰‬درصد شــالیزارهای اســتان‪ ،‬گفت‪ ۷۵ :‬درصد این‬ ‫تشــده اســت‪.‬‬ ‫شــالیزارها ب هصــورت مکانیــزه برداش ‬ ‫مســعود الماســی با اشــاره به شــرایط مســاعد جوی‬ ‫برای برداشت محصول برنج بعد از یک هفته بارش‬ ‫باران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به توصیه های انجام شده‬ ‫شــالیکاران بــه برداشــت محصــول خــود ســرعت‬ ‫داده اند‪ .‬وی با بیان اینکه با توجه به اینکه احتمال‬ ‫بازگشــت بارش ها به استان گیالن طی روزهای اینده‬ ‫وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬شالیکاران باید از این فرصت برای‬ ‫برداشــت محصــول خود بهــره ببرند‪ .‬رئیس ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی گیــان در ادامــه با اشــاره بــه اینکه‬ ‫تاکنــون ‪ ۲۰‬درصــد از ‪ ۲۳۸‬هــزار هکتــار شــالیزارهای‬ ‫اســتان برداشت شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این میزان معادل‬ ‫‪ ۴۷‬هزار و ‪ ۶۰۰‬هکتار از مزارع شالیزاری استان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بر اســاس پیش بینی ها امســال ‪۱۸۰‬‬ ‫هــزار هکتــار از اراضــی ب هصــورت مکانیــزه برداشــت‬ ‫یشــود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تاکنــون ‪ ۷۵‬درصد معادل ‪۳۵‬‬ ‫م ‬ ‫تشــده‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۰‬هکتــار به صورت مکانیزه برداش ‬ ‫اســت‪ .‬الماســی ادامــه داد‪ ۱۱ :‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬هکتــار‬ ‫معــادل ‪ ۲۵‬درصــد شــالیزارها نیز به صورت دســتی و‬ ‫تشــده اســت‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫ســنتی و دروگر برداش ‬ ‫اینکه امسال بر اساس پیش بینی ها یکی میلیون و ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار تن شــلتوک در اراضی شالیزار برداشت می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از این میزان بیش از ‪ ۷۵۰‬هزار تن برنج سفید‬ ‫استحصال خواهد شد‪.‬‬ ‫رویدا د گیالن‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫استاندار گیالن در دیدار معاون درمان وزیر بهداشت تاکید کرد؛‬ ‫اختصاص دز بیشتری از واکسن به گیالن‬ ‫ارســان زارع در دیــدار دکتــر جــان بابایــی‪،‬‬ ‫معــاون درمان وزیر بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش‬ ‫شهــای کادر درمان و‬ ‫پزشــکی با قدردانــی از تال ‬ ‫حمایت های وزارت بهداشــت یاداور شد‪ :‬گیالن‬ ‫از نخســتین اســتان های درگیر با کرونا بود و پس‬ ‫از دو مــاه ابتدایی شــیوع ویــروس‪ ،‬در پیک های‬ ‫دوم‪ ،‬سوم و چهارم با بیمارهای کمتری نسبت به‬ ‫میانگین استان های دیگر مواجه شد‪ .‬وی کاهش‬ ‫رعایت دســتورالعمل ها و ســرعت سرایت سویه‬ ‫جدیــد این بیمــاری را از عمده علل افزایش موج‬ ‫کرونا و تعداد بستری شدگان در استان دانست و‬ ‫افزود‪ :‬گیالن متاسفانه جزو پنج استان در کمترین‬ ‫میــزان مراعات دســتورالعمل های بهداشــتی قرار‬ ‫دارد که انتظار اســت مردم فهیم استان همچون‬ ‫دوره های گذشته مقابله با بیماری‪ ،‬همکاری های‬ ‫الزم را بــا کادر درمــان داشــته باشــند‪ .‬زارع پرهیز‬ ‫تهــا توســط‬ ‫از عــادی انــگاری و افزایــش مراقب ‬ ‫مردم را گامی موثر برای دســتیابی به ســیر نزولی‬ ‫بیماری دانست و گفت‪ :‬رهبر انقالب نیز در پیام‬ ‫تلویزیونــی خود بر لزوم رعایت دســتورالعمل ها‬ ‫به ویــژه در مراســم ایــام محــرم تاکیــد کرده انــد‪.‬‬ ‫اســتاندار گیالن با اشــاره به اینکه حجم فشارها‬ ‫بــر کادر درمان بســیار باالســت‪ ،‬بر لــزوم تقویت‬ ‫تجهیــزات و امکانــات موردنیــاز دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی و دارو تاکیــد و خاطرنشــان کــرد‪ :‬در‬ ‫بخــش درمان بــا افزایش تخت های ‪ ICU‬و ویژه‬ ‫کرونایی‪ ،‬امکانات سی تی اسکن‪ ،‬اکسیژن ساز و‬ ‫تشــده اســت‪ .‬معــاون درمان‬ ‫ونتیالتور نیز تقوی ‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش پزشــکی نیز در‬ ‫ایــن دیدار با اشــاره به اینکه گیــان پس از پیک‬ ‫اول جزء اســتان های ارام کشــور ازلحاظ مواجهه‬ ‫با کرونا بوده‪ ،‬گفت‪ :‬ســویه جدید بیماری کامال‬ ‫متفاوت است و براین اساس تمامی ظرفیت ها‪،‬‬ ‫پای کار هســتند و خوشــبختانه در ســطح کشور و‬ ‫اســتان‪ ،‬تخت بــرای پذیرش بیماران تعبی هشــده‬ ‫و مــردم نگرانــی نداشــته باشــند‪ .‬دکتــر قاســم‬ ‫جان بابایــی بــه راه انــدازی ســایت الکان بــرای‬ ‫خـــبر‬ ‫پذیــرش بیمــاران اشــاره و ان را طرحــی الگویــی‬ ‫بــرای ســایر اســتان های کشــور دانســت و افزود‪:‬‬ ‫به زودی ‪ 200‬تخت جدید در این مجموعه و نیز‬ ‫بیمارستان حشــمت رشت اماده پذیرش بیماران‬ ‫یشــود‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه شــرایط‬ ‫کرونایــی م ‬ ‫بیمــاری بــه رفتارهــای مــردم و میــزان مراعــات‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی بســتگی دارد‪ ،‬از‬ ‫ارسال چند دستگاه اکسیژن ساز به گیالن تا هفته‬ ‫اتــی خبــر داد و اظهــار کــرد‪ :‬برخی مشــکالت در‬ ‫تامین دارو و ســرم هم بــه زودی در حال برطرف‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫معاون درمان وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکیخواستارنظارتبردرمانگاه هایشبانه روزی‬ ‫و پذیــرش در تمامــی درمانگاه های دولتی‪ ،‬نهادها‬ ‫و نیروهــای مســلح بــرای ارائه خدمات ســرپایی و‬ ‫تزریقات کروناییشد‪.‬‬ ‫دکتــر ارســان ســاالری رئیس دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی گیالن نیز در ابتدای این دیدار‪ ،‬گزارشــی‬ ‫از برنام ههــای انجا مشــده برای مقابلــه با کرونا‪،‬‬ ‫وضعیــت بیمــاری و تمهیــدات اندیشــیده شــده‬ ‫به منظور ارائه خدمات بهتر به بیماران در استان‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫معاونسیاسی‪،‬امنیتیواجتماعی گیالن‪:‬‬ ‫جایگاهواالیازادگاندر تحکیمپایه هایانقالببایدتبیینشود‬ ‫محمــود قاســمنژاد‪ ،‬معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫اســتانداری گیالن‪ ،‬در جلســه هماهنگی ســالروز ورود ازادگان به‬ ‫میهن اسالمی گفت‪ :‬تقارن سالروز ورود ازادگان با ایام سوگواری‬ ‫ســرور و ســاالر شــهیدان فرصتــی اســت تــا بــا بهره منــدی از ایــن‬ ‫فرصت‪ ،‬رشــادت ها و ایثار ازادگان عزیز توســط مداحان و وعاظ‬ ‫در مراسم بیان شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه حــق ازادگان ســرافراز به انــدازه ســختی ها‬ ‫و مشــقتی که متحمل شــده اند بیان نشــده اســت اظهار داشــت‪:‬‬ ‫ازادگان ما باید به تبیین سال های اسارت و اموزه های ان بپردازند‬ ‫تا نسل جوان با قهرمانان واقعی خود اشنا شوند‪.‬‬ ‫محمود قاسمنژاد با اشاره به ظرفیت ارزشمند ازادگان در انتقال‬ ‫مفاهیــم ایثــار و مقاومت به جامعه گفت‪ :‬نقــش ممتاز و جایگاه‬ ‫واالی ازادگان در تحکیــم پای ههــای انقــاب اســامی بایــد تبدیــل‬ ‫بــه گفتمــان و نگــرش گــردد‪ .‬معاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعی‬ ‫اســتانداری گیــان بــا بیان اینکه موضوع اســارت و پیام اســارت در‬ ‫رسالت قیام ابا عبدا‪ ...‬الحسین (ع) امده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫فرهنگ و اموزه ها باید به نس ـل های فعلی و اینده منتقل شــود تا‬ ‫ثمرات معنوی ان اشکارشده و منشا تحول در جامعه شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرکلبنیادمسکناستانخبرداد‪:‬‬ ‫کسبرتبهسوم کشوریدر زمینهصدور اسنادمالکیت‬ ‫مدیــرکل بنیاد مســکن اســتان به همــراه رئیس‬ ‫امور زمین حوزه عمران روســتایی و مسئول روابط‬ ‫عمومــی ایــن نهاد با نــوذری مدیرکل ثبت اســناد و‬ ‫امــاک اســتان دیــدار کــرد‪ .‬در ایــن دیــدار اکبــرزاده‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن استان ضمن تبریک انتصاب‬ ‫به مدیرکل ثبت اســناد و امالک اســتان اظهــار کرد‪:‬‬ ‫بنیادمسکنانقالباسالمیاستانباهمکاریاداره‬ ‫ثبت اســناد و امالک توانســته در سه ماهه نخست‬ ‫سال جاری باهدف ساماندهی نظام مالکیت منازل‬ ‫مســکونی روســتایی رتبه ســوم کشــوری را کســب‬ ‫نماید‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬اقدامات جدی در خصوص‬ ‫صــدور اســناد در شــهرهای زیر ‪ 25‬هــزار نفر صورت‬ ‫پذیرفته و با تالش مدیران شــعب بنیاد مســکن و‬ ‫ثبت اسناددرشهرستان هاخوشبختانههیچمشکلی‬ ‫در ایــن خصوص وجود نــدارد‪ .‬نوذری در ادامه این‬ ‫دیــدار ضمــن تقدیــر و قدردانی از حضــور مدیرکل‬ ‫بنیاد مســکن گفت‪ :‬مجموعه ثبت اســناد و امالک‬ ‫هیچ گاه بنیاد مسکن را از خود جدا نمی داند و امار‬ ‫اسناد صادره طی سالیان اخیر نشان از جایگاه بنیاد‬ ‫مسکن و اعتماد دوطرفه دارد‪ .‬مدیرکل ثبت اسناد و‬ ‫امالک استان ضمن اشاره به رابطه تنگاتنگ این دو‬ ‫اداره کل در تشکیل پرونده و صدور اسناد مالکیت‬ ‫روستایی گفت‪ :‬با توجه به امار عملکرد نسبت به‬ ‫تعهدات سال جاری این انتظار راداریم که با ارسال‬ ‫پرونده از طرف بنیاد مسکن قبل از پایان سال جاری‬ ‫صدور سند از میزان تعهداتمان فراتر رود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫عملیات اجرایی دو ابر پروژه اموزشی و درمانی‬ ‫در گیالن اغاز شد‬ ‫عملیــات اجرایــی پروژ ههــای عمرانــی‬ ‫احداث بیمارســتان ‪ 350‬تخت خوابی پورسینا‬ ‫رشــت و همچنین ازســرگیری احداث دانشکده‬ ‫پزشــکی ســایت الکان پــس از پیگیری هــای‬ ‫مســتمر و بی وقفــه رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گیــان اغــاز و روح امیــد بــار دیگــر به‬ ‫جــان حــوزه ســامت گیــان دمیده شــد‪ .‬پیرو‬ ‫تبادل قرارداد همکاری دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫گیــان با قرارگاه خاتم االنبیا ســپاه‪ ،‬کلنگ اغاز‬ ‫عملیــات اجرایــی احــداث بیمارســتان ‪350‬‬ ‫تخــت خوابــی جایگزیــن پورســینای رشــت و‬ ‫همچنین تکمیل ســاختمان دانشــکده پزشــکی‬ ‫سایت الکان صبح امروز با حضور دکتر ارسالن‬ ‫ســاالری‪ -‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‪-‬‬ ‫ســردار محمــد عبــداهلل پــور‪ ،‬فرمانــده ســپاه‬ ‫قــدس گیــان و همچنیــن مهنــدس امیرمحمــد‬ ‫نوری‪ -‬مدیرعامل موسســه نویــن ابنیه قرارگاه‬ ‫سازندگی خاتم االنبیا سپاه بر زمین زده شد‪.‬‬ ‫بیمارســتان در دســت احــداث پورســینا در‬ ‫محوطــه بیمارســتان کنونــی و بــا زیربنــای ‪۳۵‬‬ ‫هــزار مترمربــع بــا کارفرمایــی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گیــان و پیمانکاری قرارگاه ســازندگی‬ ‫خاتم االنبیا ســپاه در ســه فاز عملیات اجرایی‪،‬‬ ‫احــداث خواهــد شــد‪ .‬فــاز نخســت احــداث‬ ‫بیمارســتان جایگزین پورســینای رشــت هشــت‬ ‫طبقــه اســت و طبــق پیمان اولیــه بالغ بر ‪۵۳۸‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۴۲۳‬میلیــون تومــان هزینــه دربــر‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬بیمارســتان تخصصــی ‪350‬‬ ‫تخــت خوابی پورســینا رشــت ازجملــه بناهای‬ ‫تاریخی در مرکز اســتان گیالن است که قدمت‬ ‫ان بــه حدود یک صد ســال می رســد و علیرغم‬ ‫داشــتن زمینــی بــه وســعت چهــار هکتــاری در‬ ‫محــل بیمارســتان‪ ،‬ســاختمان های اموزشــی‬ ‫و درمانــی در ان تدریجــا به صــورت کپ ـه ای‬ ‫ساخته شــده و نه تنها در شــان مــردم و بیماران‬ ‫اســتان نیســت بلکــه کاربــری الزم جهــت ارائه‬ ‫خدمــات اموزشــی متناســب اعضــای هیــات‬ ‫ علمــی و دانشــجویان اســتان را نیــز نــدارد‪ .‬از‬ ‫دیگــر پروژه هایــی کــه کلنــگ اغــاز عملیــات‬ ‫اجرایی ان بر زمین زده شد‪ ،‬ازسرگیری احداث‬ ‫دانشــکده پزشــکی در ســایت الکان اســت که‬ ‫حــدود ‪ 25‬ســال پیــش به صورت یک اســکلت‬ ‫نیمــه کار علیرغــم صــرف هزین ههــای میلیاردی‬ ‫از بیت المــال به عنــوان یــک پــروژه نیمه تمــام‬ ‫رهاشده بود‪.‬‬ ‫شهــای همه جانبــه‬ ‫خوشــبختانه بــا تال ‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان و در جهــت‬ ‫افزایش فضای های فیزیکی برای فعالیت های‬ ‫اموزشــی‪ ،‬احــداث دانشــکده پزشــکی ســایت‬ ‫الکان با زیربنای ‪ 25‬هزار مترمربع و مســاحت‬ ‫هفــت هــزار و ‪ 230‬مترمربــع در ســایت ‪200‬‬ ‫هکتاری الکان با مبلغ اولیه پیمان ‪ 262‬میلیارد‬ ‫تومانی در دســت اقدام قرارگرفته است‪ .‬طبق‬ ‫تفاهــم قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا ســپاه‬ ‫بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان‪ ،‬دانشــکده‬ ‫چهــار طبقــه پزشــکی ســایت الکان طــی مدت‬ ‫س هســاله بــر اســاس مفــاد پیمــان دوجانبــه‪،‬‬ ‫تکمیــل و در اختیــار دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گیــان قــرار می گیــرد‪ .‬دکتــر ارســان ســاالری ‪-‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گیالن در حاشیه‬ ‫اییــن اغاز عملیات اجرایی احداث بیمارســتان‬ ‫جایگزین پورســینا رشــت در جمــع خبرنگاران‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دانشــکده پزشــکی دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی گیالن ‪ 25‬ســال به عنوان یک اسکلت‬ ‫رهاشــده بــود و عــاوه بــر ان‪ ،‬دانشــکده های‬ ‫بهداشــت و پرســتاری یــا مســتاجر هســتند و‬ ‫یــا در فضاهــای بســیار مســتهلک و قدیمــی‬ ‫فعالیــت دارنــد‪ .‬وی بــا اشــاره بــه پراکندگــی‬ ‫فضاهــای اموزشــی در دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫گیــان و همچنیــن افزایــش جمعیت دانشــجو‬ ‫و اعضــای هیات علمی‪ ،‬افزود‪ :‬با پیگیری های‬ ‫مســتمر و مطالبــه گرانــه بیــش از یــک ســال از‬ ‫وزارت بهداشــت و ســازمان برنامه وبودجــه‬ ‫خوشبختانه توانستیم مجوز الزم برای پروژه ها‬ ‫اخــذ و در کتاب قانــون بودجه جهت احداث‬ ‫نهــا ردیــف اعتبــاری برقــرار شــود‪ .‬رئیــس‬ ‫ا ‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی گیالن همچنین با اشاره‬ ‫بــه قدمت بــاالی یک صد ســاله مرکز اموزشــی‬ ‫درمانــی پورســینا رشــت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫بیمارســتان علیرغــم قدیمــی بــودن‪ ،‬از داشــتن‬ ‫برخــی از تجهیــزات مناســب بــرای امــوزش‪،‬‬ ‫درمــان و همچنیــن پژوهــش محــروم اســت و‬ ‫امــروز بــا توجــه بــه توســعه علــوم پزشــکی در‬ ‫اســتان این فضای فیزیکی زیبنده مردم اســتان‬ ‫نیســت‪ .‬دکتــر ســاالری افــزود‪ :‬این بیمارســتان‬ ‫جایگزیــن در ســه فــاز ســاخته خواهــد شــد و‬ ‫تهــای الزم برای ایجاد‬ ‫امیدواریــم تمام ظرفی ‬ ‫مرکز ترومای مجهز را در ان شاهد باشیم‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫برخورداری بیش از یک میلیون و ‪ 150‬هزار‬ ‫مشترک گاز طبیعی در استان‬ ‫برخــورداری‬ ‫باوجــود‬ ‫مجموع طول شبکه های گازدار‬ ‫یک میلیون و ‪ 152‬هزار مشترک‬ ‫در گیــان بــه ‪ 20‬هــزار و ‪428‬‬ ‫گیالنی از نعمت گاز‪ ،‬عملیات‬ ‫کیلومتررسیدهاست‪.‬‬ ‫گازرسانی به‪ 68‬روستای استان‬ ‫حســین اکبــر همچنیــن در‬ ‫بــر طبــق زمان بنــدی در حــال‬ ‫خصوصانشعاباتنصب شده‬ ‫حسین اکبر‬ ‫انجاماست‪.‬مدیرعاملشرکت‬ ‫در اســتان گفــت‪ :‬در تیرمــاه‬ ‫گاز استان گیالن با اعالم جذب‬ ‫ســال جاری بــرای گازدار کردن‬ ‫‪ 3‬هــزار و ‪ 100‬مشــترک جدیــد در تیرماه امســال مشترکین جدید‪ ،‬یک هزار انشعاب نصب شده‬ ‫گفت‪ :‬با اجرای این عملیات‪ ،‬مجموع مشترکین است و مجموع علمک های گازدار در استان به‬ ‫گاز طبیعی در اســتان به یک میلیون و ‪ 152‬هزار بیــش از ‪ 611‬هزار عدد افزایش یافته اســت‪ .‬وی‬ ‫مشترکرسیدهاست‪.‬حسیناکبربابیاناینخبر در خاتمه با اشــاره به اینکه روند گازرســانی به‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬برای تحقق این مهــم بالغ بر ‪ 19‬مناطق باقیمانده استان با شتاب در حال انجام‬ ‫کیلومترعملیاتشبکه گذاریانجام شدهاست که اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬هم اکنــون ‪ 2‬هــزار و ‪80‬‬ ‫از اینمیزان‪ 12‬درصدمتعلقبهمناطقروستایی روستای گیالن بهره مند از گاز طبیعی می باشند‬ ‫و صعب العبور استان است‪ .‬مدیرعامل شرکت که با افتتاح پروژه های گازرسانی در هفته دولت‬ ‫گاز استان گیالن در همین رابطه افزود‪ :‬با انجام امســال‪ 7 ،‬روســتای صعب العبور و کوهستانی‬ ‫عملیــات شــبکه گذاری در اولیــن ماه تابســتان‪ ،‬جدید به این روستاها اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 70‬درصدی اورد رودخانه‬ ‫سفیدرود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫ســنگر برای اراضی شــالیزارهای‬ ‫منطق ـه ای گیــان در جلســه‬ ‫مناطــق مرکــزی اســتان از نهــم‬ ‫شــورای حفاظــت منابــع اب‬ ‫اردیبهشــت ماه بــه مــدت ‪20‬‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬اورد رودخانــه‬ ‫روز به صورت پیوســته و پس از‬ ‫ســفیدرود نســبت به دو ســال‬ ‫اتمام مدت تعیین شده‪ ،‬ابیاری‬ ‫وحید خرمی‬ ‫گذشــته و بلندمدت به ترتیب‬ ‫نوبتی کانال های راست و چپ‬ ‫‪ 60‬و ‪ 70‬درصد کاهش را نشان‬ ‫سد سنگر به صورت‪ 8‬روز وصل‬ ‫می دهــد‪ .‬وحید خرمی با اعــام این مطلب در و ‪ 4‬روز قطع اجرایی گردید‪.‬‬ ‫جلسه شورای حفاظت اب استان گیالن‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خرمــی در ادامــه بیان داشــت‪ :‬در نیمه دوم‬ ‫بــا توجه به اطالعات پوشــش برفی‪ ،‬وضعیت تیرمــاه بــا توجــه به بارش هــای صــورت گرفته‪،‬‬ ‫ســدهای باالدســتی و پیش بینی خشکسالی در برنامه نوبت بندی اب کشاورزی قطع گردید تا‬ ‫حوضه سفیدرود و حوضه های داخلی که منجر حداکثر ذخیره سازی برای تامین اب موردنیاز در‬ ‫به کاهش شدید اورد رودخانه ها از شروع ابیاری مردادماهانجام گیرد‪.‬‬ ‫می شد‪،‬برنامه ریزی هایالزمجهتمصارفاب‬ ‫وی به اقدامات شرکت اب منطقه ای گیالن‬ ‫استان قبل از شروع فصل زراعی انجام پذیرفت‪ .‬بــرای گــذر از خشکســالی پرداخــت و گفــت‪:‬‬ ‫خرمیادامهداد‪:‬شرکتابمنطقه ای گیالن الیروبــی انهــار درجه ی ‪ 1‬و ‪ 2‬در ســطح اســتان‬ ‫براساسشرایطپیش امدهنسبتبهتهیهبرنامه به طول بیش از ‪ 600‬کیلومتر‪ ،‬ساخت و ابگذاری‬ ‫دقیــق منابــع و مصارف بــرای فصل کشــاورزی ‪ 370‬ســردهنه های اصلــی با محوریت مناطق‬ ‫بــا رعایــت تمــام الزامــات فنــی و تقویــم زراعی سنتی‪ ،‬تعمیر و راه اندازی ‪ 454‬ایستگاه پمپاژ با‬ ‫به صورت سختگیرانه و در قالب کمیته منابع و ‪ 910‬دســتگاه پمپ‪ ،‬تعمیــر و راه انــدازی حدود‬ ‫مصارف اب اقدام نمود‪ .‬مدیرعامل شرکت اب ‪ 260‬حلقــه چــاه عمیــق‪ ،‬ســاخت دریچه های‬ ‫منطقه ای گیالن با اشــاره به کاهش بیــش از ‪ 50‬فلزی و سازه های تنظیم سطح اب جهت توزیع‬ ‫درصدی بارش ها در ســطح کشور اعالم داشت‪ :‬مناسب و جلوگیری از اتالف اب در سطح شبکه‬ ‫بــر اســاس گزارش هــای هواشناســی‪ ،‬بــارش در و برق رسانی برای‪ 17‬ایستگاه پمپاژ و چاه عمیق‬ ‫اســتان گیالن نسبت به سال گذشته ‪ 33‬درصد در سطح استان ازجمله اقدامات این شرکت در‬ ‫ونسبتبهمیانگینبلندمدت‪ 25‬درصد کاهش جهت گذر از خشکســالی در ســال زراعی جاری‬ ‫را نشــان می دهد‪ .‬وی با اشاره به اجرای برنامه بــوده اســت‪ .‬خرمــی بــا اشــاره بــه بهین هســازی‬ ‫دقیق نوبت بندی اب کشاورزی در استان گیالن‪ ،‬برنامــه توزیــع اب در بخــش فومنــات نیــز بــا‬ ‫تشــریح کرد‪ :‬شــروع ابگذاری کانال های ابیاری‪ ،‬استفاده از تجارب علمی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬علیرغم‬ ‫در کانــال اب بــر فومنــات از ‪ 25‬فروردین مــاه‪ ،‬تمــام کاهش هــای ابــی در ســال جــاری‪ ،‬برنامه‬ ‫کانــال راســت ســنگر بــرای اراضــی شــالیزارهای نوبت بندیجدیدباعث کمترینتنشدرمنطقه‬ ‫شــرق استان از پنجم اردیبهشــت و کانال چپ فومناتگردید‪.‬‬ ‫تکمیل ظرفیت بیمارستان صومعه سرا‬ ‫فرمانــدار صومعه ســرا بــا‬ ‫اقدامکنند‪.‬فرماندارصومعه سرا‬ ‫بیــان اینکــه بــا افزایش تعــداد‬ ‫بــا بیان اینکه بــا افزایش تعداد‬ ‫بستری شــدگان بیمــاران کووید‬ ‫بستری شــدگان بیمــاران کووید‬ ‫‪۱۹‬هم اکنونظرفیتبیمارستان‬ ‫‪۱۹‬هم اکنونظرفیتبیمارستان‬ ‫امامخمینیصومعه سراپرشده‬ ‫امامخمینیصومعه سراپرشده‬ ‫جالل سید‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد از همــه‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد از همــه‬ ‫محمدی‬ ‫امکاناتبرایتجهیزمکان های‬ ‫امکاناتبرایتجهیزمکان های‬ ‫جدیدبرایبستریبیمارانکروناییاستفادهکنیم‪ .‬جدیــد برای بســتری بیمــاران کرونایی اســتفاده‬ ‫سیدمحمدیبابیاناینکهدرحالحاضربیمارستان کنیم‪ .‬ســیدمحمدی بــا اشــاره به ســهل انگاری و‬ ‫امامخمینیبرایبستریومراقبتبیمارانتخت عادی انگاریشرایطتوسطاصنافوبازاریانبیان‬ ‫خالــی نــدارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به قرمز شــدن کــرد‪ :‬باید ادارات ذی ربط اماده باش بــوده و اداره‬ ‫شرایطمقابلهوروندروبهافزایشبستری شدگان‪ ،‬صمت‪ ،‬اتاق اصناف و اتحادیه ها باید به صورت‬ ‫امکانخدمات رسانیبهبیمارانبامشکلمواجه جهادی برای مقابله با عدم رعایت قوانین ستاد‬ ‫شدهوبرایناساساز شهرونداندرخواستداریم کرونابه صورتگشت هایمشترکبازرسیجامعه‬ ‫در رعایت شــیوه نامه های بهداشتی ازجمله زدن را بیــدار کنند‪ .‬وی با بیان اینکه کرونا بی رحمانه‬ ‫ماســک و فاصله گذاری اجتماعی همــکاری الزم با کشــندگی باال از موجی به موج دیگر می رود‬ ‫را داشــته باشــند‪ .‬وی با اشاره به اینکه هم اکنون و بی خیــال بــودن افــراد در ایــن مهــم می توانــد‬ ‫به اندازه کافی واکســن کرونا در اختیار مجموعه لطمات جبران ناپذیری را در جامعه سبب شود‪،‬‬ ‫بهداشت شهرستان است‪ ،‬گفت‪ :‬روزانه ظرفیت تصریح کرد‪ :‬قهوه خانه ها‪ ،‬قلیان سراها‪ ،‬تاالرها‪،‬‬ ‫تزریــق افراد واجد شــرایط در ســطح شهرســتان مجتمع هایتجاریصنوفغیرضروری‪،‬بنگاه های‬ ‫فراهم شده بنابراین انتظار داریم همه افراد واجد امالک باید تعطیل و در صورت عدم تمکین به‬ ‫شــرایط برای ایمنی کامل و حفظ سالمت خود دستورالعمل ستاد کرونا برخورد قانونی اعمال و‬ ‫و اطرافیانشان در اسرع وقت برای تزریق واکسن پلمپمی شود‪.‬‬ ‫موفقیت روابط عمومی ابفای گیالن در‬ ‫جشنواره ارزیابی عملکرد وزارت نیرو‬ ‫دفترروابطعمومیواموزشهمگانیشرکت‬ ‫اب و فاضالب اســتان گیالن در جشــنواره ارزیابی‬ ‫عملکــرد روابط عمومی های صنعــت اب و برق‬ ‫کشــور در ســال‪ 1399‬به رتبه ســوم دســت یافت‪.‬‬ ‫در ســومین جشــنواره ارزیابــی عملکــرد روابــط‬ ‫عمومی هایصنعتابوبرق کشور‪،‬اینشرکت‬ ‫دررشتهانتشاراتومستندسازیمقامسومراکسب‬ ‫نمود‪.‬درمتنلوحتقدیرصدیقهببرانمدیرکلدفتر‬ ‫روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو خطاب‬ ‫به لیال علیزاده مدیر دفتر روابط عمومی و اموزش‬ ‫همگانیشرکتابوفاضالب گیالنامدهاست؛‬ ‫سومینجشنوارهارزیابیعملکردروابطعمومی های‬ ‫صنعــت اب و برق‪ ،‬فرصتی اســت که تالش های‬ ‫همــکاران مــا در روابط عمومی های صنعت را به‬ ‫منصهظهوررساندوعملکردانانرادرمعرضداوری‬ ‫اساتیدنامداراینحوزهقرارداد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1141‬‬ ‫پیشنهاد ‪ 150‬میلیون یورویی سیتی‬ ‫برای کین‬ ‫منچسترسیتیامادهاستتا‬ ‫که با لوی قــول و قراری دارد که‬ ‫برایخریدهری کینپیشنهادی‬ ‫بهاواجازهترکاسپرز رامی دهد‪.‬‬ ‫‪ 150‬میلیون یورویی به تاتنهام‬ ‫لــوی اما این طور فکر نمی کند و‬ ‫بدهــد‪ .‬به رغــم تمایــل اشــکار‬ ‫نمی خواهــد مهم ترین بازیکن‬ ‫هــری کین بــه جدایــی و اصرار‬ ‫باشــگاه را کــه ‪ 3‬ســال دیگــر از‬ ‫هری کین‬ ‫منچسترســیتی بــه خریــد ایــن‬ ‫قراردادشباقی مانده‪،‬بفروشد‪.‬‬ ‫مهاجم‪ ،‬تاتنهام با رد پیشــنهاد‬ ‫اســپرز بــه کیــن گفتــه بــود روز‬ ‫‪ 120‬میلیــون یورویی ســیتیزن ها بــر موضع اولیه دوشنبه هفته گذشته بعد از سه هفته تعطیالت‬ ‫خود و اینکه کین فروشی نیست پافشاری کرده پــس از اتمام یورو ‪ 2020‬در تمرینات پیش فصل‬ ‫اســت‪ .‬گفته م ‬ ‫یشــود که پیشــنهاد ‪ 150‬میلیون حاضرشود‪،‬اما کاپیتانتیمملیانگلیستصمیم‬ ‫یورویی ممکن اســت دنیل لوی‪ ،‬رئیس اســپرز را گرفــت همچنــان در تعطیــات در باهامــاس و‬ ‫وسوسه کندتابافروش کاپیتانتیمخودموافقت فلوریدا بماند‪ .‬این اقدام کین باشگاه را به قدری‬ ‫کند‪.‬سیتیهنوز قصدنداردتسلیمنشودومنتظر عصبانی کرد که ان ها به بررسی جریمه کردن او‬ ‫اســت تا ببیند اوضاع چگونه پیش می رود‪ .‬پپ پرداختند‪ .‬کین در اخر هفته باالخره در باشگاه‬ ‫گواردیوال تایید کرد کهسیتیمی خواهد کینرابه حاضر شد اما پس از سفر به مناطقی که ازنظر‬ ‫خدمت بگیرد تا رکورد نقل و انتقاالت انگلیس را شیوع کرونا نسبتا پرخطر محسوب می شوند‪،‬‬ ‫کههفتهگذشتهباجذب‪120‬میلیونیوروییجک مجبور شد پنج روزبه قرنطینه برود‪ .‬او پنجشنبه‬ ‫گریلیشثبت کردهبود‪،‬بشکند‪.‬سرمربیسیتیزن تست کرونا داد تا در صورت منفی بودن نتیجه‬ ‫هاگفت‪«:‬اگرتاتنهامنمی خواهدمذاکرهکند‪،‬این از قرنطینه بیرون بیاید اما تا پیش از مشخص‬ ‫کار تمام شدهاست‪.‬اگران هاامادهمذاکرهباشند‪ ،‬شدننتیجهنمی تواندباهمتیمی هایشتمرین‬ ‫منفکرمی کنمنه تنهامنچسترسیتیبلکهبسیاری کند‪ .‬نونو اســپریتو سانتو‪ ،‬سرمربی تاتنهام‪ ،‬نیز‬ ‫از باشگاه هایجهانمی خواهندبرایجذب کین اعالم کرد که می تواند کین را در ترکیب تاتنهام‬ ‫تالش کنند‪ ».‬کین در تالش است تا تاتنهام را وادار برایبازیافتتاحیهلیگدرروزیکشنبهبرابرسیتی‬ ‫به موافقت با انتقال به سیتی کند و معتقد است قراردهد‪.‬‬ ‫لواندوفسکی در اندیشه جدایی از‬ ‫بایرن مونیخ‬ ‫اتلتیــک مدعی شــد پینی‬ ‫به تنهایــی صاحــب رکــورد‬ ‫زهــاوی‪ ،‬مدیر برنامــه روبرت‬ ‫بیشترین گل زده در یک فصل‬ ‫لواندوفســکی ایــن بازیکــن‬ ‫از رقابت های بوندســلیگا شد‬ ‫را بــه چلســی پیشــنهاد داده‬ ‫خســازی‬ ‫و دســت به یک تاری ‬ ‫بــود‪ .‬بــدون شــک روبــرت‬ ‫بــزرگ زد‪.‬امــا در هفت ههــای‬ ‫لواندوفسکی‬ ‫لواندوفســکی یکی از بهترین‬ ‫گذشــته گزارش هایــی مطــرح‬ ‫بازیکنــان بایرن مونیــخ طــی‬ ‫شــد مبنــی بــر اینکــه روبــرت‬ ‫چنــد ســال اخیــر بــوده اســت‪ .‬او در فصــل لواندوفســکی به دنبال جدایــی از بایرن مونیخ‬ ‫‪ 2019-20‬نمای ‬ ‫شهــای درخشــانی در ترکیــب است و می خواهد چالش جدیدی را تجربه کند‪.‬‬ ‫یهــا ارائــه داد و به جرئــت م ‬ ‫باواریای ‬ ‫یتــوان همچنیناز چلسیبه عنوانمحتمل ترینمقصد‬ ‫گفــت کــه یکــی از مهم تریــن دالیــل کســب برای این ستاره لهستانی نام برده شد‪ .‬در همین‬ ‫س ـه گانه توســط تیــم هانســی فلیــک بــه ارتباطاتلتیک گزارشیمنتشر کردهومدعیشده‬ ‫شــمار می امد‪ .‬درخشــش ســتاره لهســتانی در کــه این مدیر برنامه لواندوفســکی یعنی پینی‬ ‫رقاب ‬ ‫تهــای فصل ‪ 2020-21‬نیز ادامه داشــت زهاوی بوده که او را به باشگاه لندنی پیشنهاد‬ ‫و لواندوفســکی توانســت بــا ثبــت ‪ 41‬گل در داده اســت امــا چلســی هیچ گونه تالشــی برای‬ ‫رقاب ‬ ‫تهــای بونــدس لیــگا از رکــورد گــرد مولر جذباینبازیکنانجامندادهچراکهمی دانسته‬ ‫افســانه ای عبــور کنــد‪ .‬درواقع لواندوفســکی بایرن به هیچ وجه او را نمی فروشد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1330‬شماره‪ ، 140060302006002987 :‬تاریخ‪1400/05/18 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه‬ ‫هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000157‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم مهدی رستمی فروشانی مبنی بر‬ ‫صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر‬ ‫تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده‬ ‫و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به‬ ‫تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ثبت در سند ‪ 2657‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و‬ ‫تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن‬ ‫تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مهدی رستمی فروشانی به شناسنامه شماره‪ 716‬کدملی‪ 1141209810‬صادره‬ ‫فرزند صفرعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه دو طبقه در حال ساخت به مساحت ‪ 216/55‬مترمربع پالک شماره ‪ 67‬فرعی‬ ‫از ‪ 106‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال‬ ‫به طول ‪ 11/53‬متر دیواریست به زمین پالک ‪ ، 72/1794‬شرقًا به طول ‪ 18/86‬متر دیوار به دیوار پالک ‪ ، 106/67‬جنوبًا در دو‬ ‫قسمت که دوم پخی شکل اول به طول ‪ 9/95‬متر و دوم به طول ‪ 2/83‬متر درب و دیواریست به دیواریست به شارع ‪ ،‬غربًا به‬ ‫طول ‪ 16/50‬متر درب و دیواریست به خیابان حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی‬ ‫تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی‬ ‫‪/1175644‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1337‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده ‪3‬‬ ‫قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و‬ ‫در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۴۲۳‬مورخ‪ 1400/05/04‬ابوالفضل یوسفی قوام ابادی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه‬ ‫‪ ۱۲۷۵۷۱۴۷۳۰‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۷۵۷۱۴۷۳۰‬در یکدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ ۲۸۰‬فرعی از اصلی ‪ ۱۵۲۰۱‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 161/06‬متر مربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ -۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۴۲۷‬مورخ ‪ 1400/05/04‬امراله یوسفی قوام ابادی فرزند خداداد بشماره شناسنامه ‪۲۹‬‬ ‫صادره از شهرضا بشماره ملی ‪ ۱۱۹۹۵۲۱۴۵۰‬در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۲۸۰‬فرعی‬ ‫از اصلی ‪ ۱۵۲۰۱‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 161/06‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۴۲۸‬مورخ ‪ 1400/05/04‬اوا یوسفی قوام ابادی فرزند مصطفی بشماره شناسنامه‬ ‫‪ ۱۲۷۹۰۹۵۸۶۵‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۷۹۰۹۵۸۶۵‬در یکدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین‬ ‫پالک ‪ ۲۸۰‬فرعی از اصلی ‪ ۱۵۲۰۱‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 161/06‬متر مربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫‪ -4‬رای شماره‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۵۴۲۵‬مورخ‪ 1400/05/04‬زهرا تقیان قوام ابادی فرزند غالم بشماره شناسنامه‪ ۸‬صادره از‬ ‫شهرضا بشماره ملی ‪ ۱۱۹۹۵۶۳۱۶۱‬در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۲۸۰‬فرعی از اصلی‬ ‫‪ ۱۵۲۰۱‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 161/06‬متر مربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان‬ ‫ مهدی صادقی وصفی ‪ /1176904‬م الف‬‫اگهی ماده‪ ۳‬قانون قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1335‬نظر به اینکه هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس به شرح رای شماره‬ ‫‪ 140060323136000207‬مورخ‪ 1400/04/14‬تصرفاتمالکانهصدیقهخدمتگذارچوکامیفرزندرحیمتحتعنوانششدانگ‬ ‫یکباب خانه به مساحت‪ 155/77‬مترمربع قسمتی از پالک‪ -۱۴‬اصلی واقع در نایبند جنوبی بخش یک بندرعباس به استناد ماده‬ ‫‪ 1‬و ماده ‪ 3‬قانون مذکور بمیزان یک دانگ مشاع از ششدانگ ملکی اقای حسین خیراندیش را تایید نموده است به جهت عدم‬ ‫دسترسی به مالک اولیه مقرر گردید پس از انتشار اگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و از همین رو در اجرای ماده‬ ‫‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مذکور در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز جهت اطالع‬ ‫عموم و مالک و صاحبان حقوق اگهی میگردد چنانچه ظرف مهلت دو ماه از تاریخ اولین انتشار اگهی اعتراضی از طرف کسی به‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک بندرعباس تسلیم نگردد سند مالکیت بر اساس مفاد رای فوق در حدود و صالحیت وفق مقررات صادر‬ ‫خواهد گردید در صورت وصول اعتراض معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه به دادگاه‬ ‫صالح محل مراجعه و تقدیم دادخواست نماید چنانچه پس از سپری شدن مهلت مذکور و عدم ارائه تقدیم دادخواست اداره ثبت‬ ‫اسناد بندرعباس نسبت به صدور سند مالکیت اقدام خواهد نمود و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/23:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/08:‬ابوالحسن دستوری‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه یک بندرعباس‪/1400/298‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1326‬شماره‪ ، 140060302006003077 :‬تاریخ‪ 1400/05/18 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه‬ ‫هیات تشکیل وپرونده کالسه‪ 1399114402006002701‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم مهرداد ملکوتی ورنوسفادرانی مبنی‬ ‫بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق‬ ‫پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه‬ ‫بهتقاضانامهارائهشدهومستنداتضمیمهشاملسند‪ 102089‬مورخ‪ 78/06/27‬دفتر‪ 62‬محمدحسینملکوتیومالحظهنقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال‬ ‫ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس‬ ‫دیاباته و کی روش؛‬ ‫پایان تلخ دوستاره بلندقامت خارجی‬ ‫کفش طالی لیگ برتر‬ ‫بدشانسی می اورد‬ ‫شــیخ دیاباتــه اقــای گل لیــگ نوزدهــم و کــی‬ ‫روش اســتنلی اقــای گل لیگ هجدهم دو مهاجم‬ ‫استقالل و سپاهان هستند که از فصل بعد جایی‬ ‫در تیم هایشان ندارند‪ .‬به گزارش ورزش سه‪ ،‬مرور‬ ‫اقــای گل های لیــگ برتر در دوره های اخیر نشــان‬ ‫از ایــن دارد کــه ایــن بازیکنــان پــس از پشــت ســر‬ ‫گذاشتن تمامی مهاجمین تیم های رقیب‪ ،‬موفق‬ ‫شده اند درخشش خود را ادامه داده و به تیم های‬ ‫گتــری راه پیــدا کنند‪ .‬نمونــه ان را می توان در‬ ‫بزر ‬ ‫عملکــرد اخیر مهدی طارمــی‪ ،‬علی علیپور‪ ،‬کریم‬ ‫یفــرد و‪ ...‬دیــد ولــی بــه نظــر می رســد کــه‬ ‫انصار ‬ ‫کســب عنوان اقــای گلی بــرای بازیکنــان خارجی‬ ‫مهــای لیــگ برتری خوش یمن نیســت‪ .‬اتفاقی‬ ‫تی ‬ ‫که پیش ازاین برای لوســیانو ادینیو‪ ،‬عرفان اولروم‬ ‫و عمــاد رضــا رخ داده بــود و ا نهــا پــس از کســب‬ ‫عنــوان اقــای گلی‪ ،‬به دالیلی نامعلوم دچار افت‬ ‫یشــدند و حاال نیز این اتفاق برای دو اقای گل‬ ‫م ‬ ‫دوره های گذشته فوتبال ایران رخ داده است‪ .‬کی‬ ‫روش استنلی اقای گل لیگ هجدهم و شیخ دیاباته‬ ‫اقای گل لیگ نوزدهم که حاال با ناکامی تمام باید‬ ‫تیم هایشان را ترک کرده و به دنبال مقصد جدیدی‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫کی روش خوراک تاکتیک قلعه نویی‬ ‫حضــور یــک مهاجــم بلندقامــت و جدیــد‬ ‫کــه به تازگــی از برزیــل امــده بــود و در ترکیــب‬ ‫ذوب اهــن بــه میــدان می رفــت‪ ،‬ازانجــا‬ ‫موردتوجــه عالقه مندان به فوتبال قرار گرفت‬ ‫کــه او بــا کــی روش ســرمربی تیــم ملــی ایــران‬ ‫همنــام بــود‪ .‬بازیکــن ‪ 195‬ســانتی متری کــه در‬ ‫ترکیب اصفهانی ها مثمر ثمر بود و حســابی به‬ ‫کار سبک بازی امیر قلعه نویی نیز می امد‪ .‬پس‬ ‫از دیدن ویدیوی بازی های کی روش اســتنلی‪،‬‬ ‫او حســابی چشــم ژنــرال را گرفتــه بــود و امیــر‬ ‫قلعه نویی روی جــذب این مهاجم بلندقامت‬ ‫تاکیــد ویــژه ای داشــت‪ .‬ســعید اذری توانســت‬ ‫ایــن غــول برزیلــی را بــه ایــران بیــاورد و او‬ ‫حسابی در جمع ذوبی ها گردوخاک به پا کرد‬ ‫به نحوی که فصل به پایان نرســیده‪ ،‬استقالل و‬ ‫پرســپولیس بــه دنبال جــذب او بودند ولی کی‬ ‫روش به همراه قلعه نویی راهی ســپاهان شد‪.‬‬ ‫اوج کار کــی روش اســتنلی در لیــگ هجدهم و‬ ‫به همراه ســپاهان بود‪ .‬این مهاجم برزیلی ‪16‬‬ ‫گل در لیــگ برتــر بــرای تیم قلعه نویــی به ثمر‬ ‫رســاند و بــه همراه هم وطنــش لوســیانو پریرا‪،‬‬ ‫عنــوان اقــای گلی لیگ برتــر را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫یکــه انتظــار می رفت درخشــش اســتنلی‬ ‫درحال ‬ ‫نیــز در فصــول بعــد ادام ـه دار باشــد امــا او در‬ ‫لیــگ نوزدهم نصف گل هــای لیگ قبلش را به‬ ‫ثمر رســاند‪ .‬استنلی با زدن ‪ 8‬گل لیگ نوزدهم‬ ‫را بــه پایــان رســاند و در لیگ قبل نیــز با امدن‬ ‫که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مهرداد ملکوتی ورنوسفادرانی به‬ ‫شناسنامه شماره‪ 9844‬کدملی‪ 1292251417‬صادره اصفهان فرزند محمدحسین نسبت به‪ 14/4‬سهم از‪ 72‬سهم به مساحت‬ ‫‪ 12493/27‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود‬ ‫را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 5/41‬متر و ‪ 40/05‬متر و ‪ 62/50‬متر و ‪ 7/73‬متر دیواریست به باقیمانده ‪100‬‬ ‫اصلی ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 7/46‬متر و ‪ 105/17‬و ‪ 7/14‬متر دیواریست به کوچه ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 7/57‬و ‪ 46/29‬و ‪ 1/55‬و ‪ 1/10‬و‬ ‫‪ 56/55‬و‪ 16/19‬دیوار و درب است به کوچه ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 106/82‬و ‪ 8/08‬متر دیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد در‬ ‫اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر‬ ‫می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به‬ ‫نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی‬ ‫‪ /1176119‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1314‬شماره‪ ، 140060302006003078 :‬تاریخ‪ 1400/05/18 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه‬ ‫هیاتتشکیلوپروندهکالسه‪ 1399114402006002712‬مربوطبهتقاضایاقای‪/‬خانممصطفیملکوتیورنوسفادرانیمبنی‬ ‫بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق‬ ‫پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه‬ ‫بهتقاضانامهارائهشدهومستنداتضمیمهشاملسند‪ 102089‬مورخ‪ 78/06/27‬دفتر‪ 62‬محمدحسینملکوتیومالحظهنقشه‬ ‫ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال‬ ‫ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس‬ ‫که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مصطفی ملکوتی ورنوسفادرانی به‬ ‫شناسنامه شماره‪ 357‬کدملی‪ 1284988988‬صادره اصفهان فرزند محمدحسین نسبت به ‪ 14/4‬سهم از‪ 72‬سهم به مساحت‬ ‫‪ 12493/27‬مترمربع پالک شماره فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود‬ ‫را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 5/41‬متر و ‪ 40/05‬متر و ‪ 62/50‬متر و ‪ 7/73‬متر دیواریست به باقیمانده ‪100‬‬ ‫اصلی ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 7/46‬متر و ‪ 105/17‬و ‪ 7/14‬متر دیواریست به کوچه ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 7/57‬و ‪ 46/29‬و ‪ 1/55‬و ‪ 1/10‬و‬ ‫‪ 56/55‬و‪ 16/19‬دیوار و درب است به کوچه ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 106/82‬و ‪ 8/08‬متر دیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد در‬ ‫اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر‬ ‫می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به‬ ‫نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی‬ ‫‪ /1176110‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1316‬شماره‪ ، 140060302006003080 :‬تاریخ‪ 1400/05/18 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه‬ ‫هیات تشکیل وپرونده کالسه‪ 1399114402006002711‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم مرتضی ملکوتی ورنوسفادرانی مبنی‬ ‫بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق‬ ‫پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه‬ ‫به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 102089‬مورخ ‪ 78/06/27‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به‬ ‫متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض‬ ‫وبالمنازعبودنتصرفاتمتقاضیدارد‪.‬لذامالکیتاقای‪/‬خانممرتضیملکوتیورنوسفادرانیبهشناسنامهشماره‪ 49585‬کدملی‬ ‫‪ 1280382961‬صادره اصفهان فرزند محمدحسین نسبت به ‪ 14/4‬سهم از ‪ 72‬سهم به مساحت ‪ 12493/27‬مترمربع پالک‬ ‫شماره فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می‬ ‫نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 5/41‬متر و ‪ 40/05‬متر و ‪ 62/50‬متر و ‪ 7/73‬متر دیواریست به باقیمانده ‪ 100‬اصلی ‪ ،‬شرقًا به طول ‪7/46‬‬ ‫متر و ‪ 105/17‬و ‪ 7/14‬متر دیواریست به کوچه ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 7/57‬و ‪ 46/29‬و ‪ 1/55‬و ‪ 1/10‬و ‪ 56/55‬و‪ 16/19‬دیوار و‬ ‫درب است به کوچه ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 106/82‬و ‪ 8/08‬متر دیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی‬ ‫‪ /1176114‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1311‬شماره‪ ، 140060302006003079 :‬تاریخ‪ 1400/05/18 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه‬ ‫هیات تشکیل وپرونده کالسه‪ 1399114402006002697‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم مهدی ملکوتی ورنوسفادرانی مبنی‬ ‫بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق‬ ‫پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه‬ ‫به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 102089‬مورخ ‪ 78/06/27‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی‬ ‫به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم‬ ‫تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم مهدی ملکوتی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره‪1674‬‬ ‫کدملی ‪ 1285921054‬صادره اصفهان فرزند محمدحسین نسبت به ‪ 14/4‬سهم از ‪ 72‬سهم به مساحت ‪ 12493/27‬مترمربع‬ ‫پالک شماره فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر‬ ‫می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 5/41‬متر و ‪ 40/05‬متر و ‪ 62/50‬متر و ‪ 7/73‬متر دیواریست به باقیمانده ‪ 100‬اصلی ‪ ،‬شرقًا به طول‬ ‫‪ 7/46‬متر و ‪ 105/17‬و ‪ 7/14‬متر دیواریست به کوچه ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 7/57‬و ‪ 46/29‬و ‪ 1/55‬و ‪ 1/10‬و ‪ 56/55‬و‪ 16/19‬دیوار و‬ ‫نویدکیــا‪ ،‬او ان چنان در ترکیب ســپاهان به کار‬ ‫گرفتــه نشــد ضمــن اینکــه چنــد مصدومیت بد‬ ‫موقع باعث دوری او از میادین شد‪.‬‬ ‫بالی کی روش سر شیخ نیز امد‬ ‫اتفاقــی کــه بــرای اســتنلی رخ داد‪ ،‬بــر ســر‬ ‫اقــای گل لیــگ نوزدهــم نیز امد‪ .‬شــیخ دیاباته‬ ‫مهاجــم ‪ 194‬ســانتی متری و اهــل کشــور مالــی‬ ‫بــا رزوم ـه ای پربــار به همــراه اســتراماچونی به‬ ‫ایــران امــد‪ .‬او ســال ها در فرانســه گلزنی کرده‬ ‫بــود و در اخریــن تجربــه اروپایی اش نیــز برابر‬ ‫یوونتــوس و شــزنی دبــل کــرده بــود و حاال به‬ ‫ایــران امده تا عصای دســت مربــی خوش تیپ‬ ‫ایتالیایــی باشــد؛ امــا دیاباته در همــان ابتدای‬ ‫فصــل دچار اســیب دیدگی شــد و چند بــازی را‬ ‫از دســت داد‪ .‬تــا اینکــه در هفتــه نهــم‪ ،‬موتور‬ ‫مهاجــم مالیایــی در تبریز روشــن شــد‪ .‬بازیکن‬ ‫موثری که برابر تراکتور هت تریک کرد و روند‬ ‫گلزنــی هایش شــروع شــد‪ .‬نکتــه ازاردهنده در‬ ‫تهــای پرتعــداد این‬ ‫مــورد دیاباتــه‪ ،‬مصدومی ‬ ‫بازیکــن بــود‪ .‬مهاجمــی کــه خــوب گل م ـی زد‬ ‫یشــد‪ .‬درنهایت‬ ‫ولی خیلی زود هم مصدوم م ‬ ‫او فصــل قبــل ‪ 19‬گل در تمامی رقابت ها برای‬ ‫اســتقالل بــه ثمــر رســاند و اقــای گل لیــگ برتر‬ ‫نیز شــد‪ .‬این در حالی اســت کــه مجموع تمام‬ ‫دقایق حضور دیاباته در زمین نیز به ‪ 25‬بازی‬ ‫کامــل نمی رســید ولــی او ایــن امــار فوق العاده‬ ‫را از خــودش ب هجــا گذاشــت تــا هــواداران این‬ ‫تیــم روی مصدومیت هــای او نیــز چشمشــان را‬ ‫ببندنــد؛ امــا لیــگ بیســتم ان گونــه کــه مدنظــر‬ ‫شــیخ بــود‪ ،‬پیش نرفــت‪ .‬دیاباته همــان هفته‬ ‫دوم بــا فکــری درگیر شــد و بــه او اجازه حضور‬ ‫در تمرینــات داده نشــد‪ .‬ســپس اقــای گل لیگ‬ ‫نوزدهم دچار مصدومیت های گاه و بی گاهی‬ ‫می شد تا اینکه در زمان حضور فرهاد مجیدی‬ ‫یهــا‪ ،‬او کامــا بــه فراموشــی‬ ‫روی نیمکــت اب ‬ ‫ســپرده شــد و کســی بــه یــاد نــدارد اخریــن‬ ‫بــاری کــه دیاباتــه از ابتدا و به طــور کامل برای‬ ‫اســتقالل بازی کرد‪ ،‬چه زمانی بوده اســت‪ .‬بر‬ ‫این اساس باید این گونه بگوییم که اقای گلی‬ ‫لیگ برتر برای شیخ و کی روش بدشگون بوده‬ ‫است‪ .‬ان ها بالفاصله پس از کسب این عنوان‬ ‫دچار افت شــدیدی شده که ان ها را مجبور به‬ ‫تــرک تیم هایشــان می کند‪ .‬برای لیگ بیســت و‬ ‫یکم‪ ،‬خبری از اقای گل های دو دوره هجدهم‬ ‫و نوزدهــم نیســت و اســتقالل و ســپاهان بایــد‬ ‫به فکر یافتن جانشــینی مناســب بــرای این دو‬ ‫بازیکــن باشــند‪ .‬دیاباتــه و اســتنلی دو مهاجــم‬ ‫بلندقامــت و اقــای گل فوتبــال ایــران‪ ،‬پــس از‬ ‫درخششــی کوتاه مدت در لیــگ برتر‪ ،‬با پایانی‬ ‫تلخ ایران را ترک خواهند کرد‪.‬‬ ‫درب است به کوچه ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 106/82‬و ‪ 8/08‬متر دیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی‬ ‫‪ / 1176102‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1321‬شماره‪ ، 140060302006003081 :‬تاریخ‪ 1400/05/18 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه‬ ‫هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002713‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم کیوان ملکوتی ورنوسفادرانی مبنی‬ ‫بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق‬ ‫پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه‬ ‫به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل سند ‪ 102089‬مورخ ‪ 78/06/27‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس‬ ‫منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی‬ ‫به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم‬ ‫تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم کیوان ملکوتی ورنوسفادرانی به شناسنامه شماره‪21934‬‬ ‫کدملی ‪ 1292372575‬صادره اصفهان فرزند محمدحسین نسبت به ‪ 14/4‬سهم از ‪ 72‬سهم به مساحت ‪ 12493/27‬مترمربع‬ ‫پالک شماره فرعی از ‪ 100‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر‬ ‫می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 5/41‬متر و ‪ 40/05‬متر و ‪ 62/50‬متر و ‪ 7/73‬متردیواریست به باقیمانده ‪ 100‬اصلی ‪ ،‬شرقًا به طول‬ ‫‪ 7/46‬متر و ‪ 105/17‬و ‪ 7/14‬متر دیواریست به کوچه ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 7/57‬و ‪ 46/29‬و ‪ 1/55‬و ‪ 1/10‬و ‪ 56/55‬و‪ 16/19‬دیوار و‬ ‫درب است به کوچه ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 106/82‬و ‪ 8/08‬متر دیواریست به کوچه حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی‬ ‫‪ /1176081‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1327‬شماره‪ ، 140060302006003071 :‬تاریخ‪ 1400/05/18 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه‬ ‫هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1400114402006000113‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم ولی اله تنباکوشناس مبنی بر صدور‬ ‫سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت‬ ‫بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی‬ ‫پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه‬ ‫شده ومستندات ضمیمه شامل سند‪ 20269‬مورخ‪ 53/07/07‬دفتر‪ 63‬و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ‬ ‫وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و‬ ‫تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن‬ ‫تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم ولی اله تنباکوشناس به شناسنامه شماره ‪ 11714‬کدملی ‪ 1140370154‬صادره‬ ‫فرزند تقی نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت‪ 198/22‬مترمربع پالک شماره‪ 404‬فرعی از‪ 119‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 26/47‬متر دیوار به دیوار‬ ‫باقیمانده‪ ، 119/404‬شرقًا به طول‪ 7/60‬متر دیوار و درب است به گذر ‪ ،‬جنوبًا به طول‪ 25/76‬متر دیوار به دیوار باقیمانده ‪ ،‬غربًا به‬ ‫طول‪ 7/60‬متر دیوار به دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد در اجرای ماده‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات‬ ‫ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی‬ ‫‪ /1175977‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهایفاقدسندرسمی‬ ‫‪ -9-1332‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان‬ ‫و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای اصالحی شماره ‪ ۱۹۸۵‬مورخ ‪ 1400/4/12‬پیرو رای شماره ‪ ۴۵۷‬مورخ ‪ 1400/1/31‬اقای علیرضا راحمی فرزند حسین‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب یکباب مغازه و فوقانی به مساحت ‪ ۳۵‬متر مربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۱۰۸۹‬اصلی واقع در‬ ‫قطعه‪ ۱۰‬بخش‪ ۱۱‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مورد تقاضا را به موجب قولنامه عادی از مالک رسمی خانم زهرا عادل‬ ‫نیا به صورت مع الواسطه خریداری نموده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک نجف اباد ‪ /1176306‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1324‬شماره‪ ، 140060302006002829 :‬تاریخ‪ 1400/05/09 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه‬ ‫هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006001767‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم علیرضا صانعی مبنی بر صدور سند‬ ‫مالکیت نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان تجاری پالک شماره فرعی ‪ 264‬از اصلی ‪ 110‬واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت‬ ‫ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه‬ ‫شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای‬ ‫هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل به موجب سند‪ 42352‬مورخ‪ 91/12/27‬دفتر‪ 139‬خمینی شهر‬ ‫متقاضی ‪ 276/49/5‬یکدانگ و نیم پالک فوق را خریداری نموده و به موجب یک فقره قولنامه که اخیرًا ارائه نموده ششدانگ‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫هلندی ها تحت تاثیر‬ ‫درخشش جهانبخش‬ ‫درخششعلیرضاجهانبخشدر بازیفاینوردولوزرن‬ ‫سوئیس‪ ،‬تعریف رسانه های هلندی را به دنبال داشته‬ ‫است‪ .‬علیرضا در ‪ 42‬دقیقه ای که در میدان بود‪ ،‬موفق‬ ‫به دبل شد تا نقش مهمی در پیروزی سه بر صفر تیمش‬ ‫مقابل حریف سوئیسی اش و رسیدن فاینورد به مرحله‬ ‫نهایی لیگ کنفرانس اروپا داشــته باشــد‪ .‬یــک روزنامه‬ ‫هلندیمطلبشدربارهجهانبخشرااین گونهشروع کرده‬ ‫که نمایش وینگر ایرانی فاینورد‪ ،‬طرفداران این تیم را به‬ ‫یاد دورانی انداخت که گراتزیانو پله در این تیم حضور‬ ‫داشت(طبقامارترانسفرمارکت‪،‬مهاجمایتالیاییدردو‬ ‫فصل حضورش در فاینورد‪ ،‬در ‪ 66‬بازی‪ 55 ،‬گل زد و ‪15‬‬ ‫پاس گل داد) و هواداران فاینورد احساس می کردند که‬ ‫به جای دیدن مسابقه فوتبال‪ ،‬در حال دیدن یک فیلم‬ ‫سینماییهستند کهقهرمانان کاری کرد کهفاینوردی ها‬ ‫دیگر به اســتیون برگویس وینگر فصل گذشــته این تیم‬ ‫فکــر نکننــد‪ .‬روزنامــه تلگراف هلنــد هم بــه این نکته‬ ‫اشاره کرده که تا قبل از بازی فاینورد‪ ،‬برخی ها نسبت به‬ ‫تکرار موفقیت جهانبخش در فوتبال هلند شک داشتند‬ ‫منتهیاو‪ 32‬هزار تماشاگرحاضردر ورزشگاهرابانمایش‬ ‫یهــا را‬ ‫فوق العــاده اش تحــت تاثیــر قــرارداد و فاینورد ‬ ‫امیدوار کرد کهوینگرایرانیان هامی تواندهمانبازیکنی‬ ‫باشد که با پیراهن الکمار اقای گل لیگ هلند شده بود‪.‬‬ ‫محمد نادری رسما شاگرد‬ ‫دنیزلی شد‬ ‫محمــد نــادری پــس از گذرانــدن تســت پزشــکی‬ ‫به عنــوان خرید جدید تیم التای اســپور معرفی شــد‪.‬‬ ‫نــادری کــه در ابتــدای هفته تهران را بــه مقصد ازمیر‬ ‫ترک کرده بود‪ ،‬در تست های پزشکی تیم التای اسپور‬ ‫شــرکت کرد و حاال این باشــگاه حاضر در ســوپر لیگ‬ ‫ترکیــه بــا انتشــار یک ویدیــو‪ ،‬اعالم کــرده که محمد‬ ‫نــادری خریــد جدیــد ایــن تیــم اســت‪ .‬مدافــع چپ‬ ‫سابق پرسپولیس و استقالل در حالی موردتوجه التای‬ ‫قــرار گرفــت کــه هدایت ایــن تیم برعهــده مصطفی‬ ‫دنیزلــی اســت کــه ســابقه ســال ها حضــور در فوتبال‬ ‫ایــران را دارد و نــادری را نیــز به عنــوان بازیکنی اینده‬ ‫دار معرفی کرد‪ .‬محمد نادری در تیم التای با مهمت‬ ‫اردم مدافــع چپ ‪ ۳۳‬ســاله ترک تبــار رقابت خواهد‬ ‫کرد که فصل گذشته در ترکیب این تیم حضور داشت‬ ‫و حــاال بایــد دنیزلی مدافع ایرانــی را به این بازیکن‬ ‫ترجیح می دهد یا خیر؟ التای اســپور فصل گذشته با‬ ‫ســرمربیگری دنیزلی به ســوپر لیگ ترکیــه صعود کرد‬ ‫و حاال ســرمربی این تیم‪ ،‬تیمش را در ســطح گرفتن‬ ‫سهمیه اروپایی می داند‪ .‬نکته جالب اینکه نادری در‬ ‫ویدیوی منتشره از سوی باشگاه التای‪ ،‬باکت و شلوار‬ ‫وارد باشــگاه می شود و در ویدیوی بعدی با پیراهن‬ ‫ورزشی در زمین تمرین دیده می شود و به زبان ترکی‬ ‫استانبولی ورودش به این تیم را اعالم می کند‪.‬‬ ‫یکباب مغازه واقع در پالک فوق را از عبدالحسین نجفی خریداری نموده و فاقد مشخصات است و مالحظه نقشه ملک و‬ ‫گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک‬ ‫از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که‬ ‫حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم علیرضا صانعی به شناسنامه شماره‪769‬‬ ‫کدملی‪ 1141084848‬صادره فرزند علی اصغر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری به مساحت‪ 56/82‬مترمربع پالک‬ ‫شماره ‪ 264‬فرعی از ‪ 110‬اصلی واقع در صحرا کک موش اندوان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با‬ ‫حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 4/58‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 12/42‬متر دیواریست اشتراکی‬ ‫با باقیمانده ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 4/21‬متر درب و دیواریست به گذر ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 15/21‬متر دیواریست اشتراکی با پالک ‪337‬‬ ‫فرعی در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی‬ ‫ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد‬ ‫اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/23 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/07 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی اله یزدانی‬ ‫‪ /1175625‬م الف‬ ‫اگهیفقدانسندمالکیت‬ ‫‪ -9-1319‬شماره نامه‪ 140085602030007543 :‬چون اقای محمد صالحی نجف ابادی فرزند فتح اله بموجب درخواست‬ ‫وارده به شماره ‪ ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۳۰۰۱۲۰۰۹‬مورخ ‪ 1400/05/11‬و به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود‬ ‫رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع ششدانگ پالک ثبتی ‪ 1014/651‬واقع در قطعه ‪ ۶‬نجف اباد‬ ‫بخش ‪ ۱۱‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ ۹۲‬دفتر ‪ ۵۹۲‬امالک ذیل ثبت ‪ ۱۳۴۲۳۶‬بنام محمد صالحی نجف ابادی فرزند فتح اله‬ ‫ثبت و سند مالکیت به شماره سریال ‪ ۹۰۷۴۲۹‬ب‪ ۹۳/‬صادر و تسلیم گردیده و طی سند انتقال قطعی مورخ دفترخانه به نامبرده‬ ‫انتقال و معامله دیگری هم انجام نشده است‪ .‬و توسط شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری نجف اباد در قید بازداشت می‬ ‫باشد نحوه گم شدن یا از بین رفتن ‪ :‬در اثر سهل انگاری مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را‬ ‫نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از‬ ‫انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان با وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده (‪ )۱۰‬روز به این‬ ‫اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند‬ ‫به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت‬ ‫مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد‪ /1176096‬م الف‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول(اسناد ذمه)‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه) پرونده‪9800707 :‬‬ ‫‪ -9-1346‬شماره اگهی‪ 140003916045000126 :‬تاریخ اگهی‪ 1400/05/18 :‬شماره پرونده‪139804001107000013 :‬‬ ‫به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق شش دانگ پالک ثبتی به شماره ‪ 124‬فرعی از ‪ 20‬اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از‬ ‫اصلی مذکور قطعه واقع در بخش ‪ 97‬حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو استان کرمانشاه (پالک یکصدو بیست و چهار فرعی‬ ‫از بیست اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور) به حدود‪ :‬شماال ‪ :‬به طول ‪ 16.65‬متر درب و دیوار به بلوار ایت اله‬ ‫نجومی شرقا‪ :‬بطول ‪ 14.63‬متر درب و دیوار به کوی گلستان جنوبا‪ :‬به طول های ‪ 4.60‬و ‪ 9.29‬و ‪ 2.58‬متر دیوار به دیوار پالک‬ ‫‪ 125‬فرعی غربا‪ :‬به طول ‪ 13.76‬متر دیوار به دیوار به پالک ‪ 123‬فرعی‪ .‬مشخصات مالکیت‪ :‬مالکیت سید عباس موسوی ده‬ ‫مجنونی فرزند سید موسی شماره شناسنامه ‪ 10‬با جز سهم ‪ 6‬از کل سهم ‪ 6‬بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان عرصه‬ ‫و اعیان‪ ،‬موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ‪ 39047‬سری سال که در صفحه ‪ 518‬دفتر امالک جلد ‪ 189‬ذیل شماره‬ ‫‪ 45834‬ثبت گردیده است و موضوع بازداشت‪ ،‬سهم االرث زوج به میزان ‪ 2‬دانگ مشاع از شش دانگ پالک فوق به استثنای‬ ‫بهای ثمنیه اعیان پالک فوق می باشد‪ .‬که برابر نظریه کارشناسی به وارده ‪ : 99/12/17-45035729‬یک باب گاراژ و ‪ 4‬دهنه‬ ‫مغازه واقع در مجاورت ضلع شمالی ان واقع در بخش ‪ 97‬به مساحت ‪ 231.55‬متر مربع بازدید به عمل امد مطابق استعالم به‬ ‫عمل امده از شهرداری منطقه‪ 2‬ملک مورد نظر فاقد مجوز ساخت می باشد‪ .‬مجموع مساحت اعیان‪ 4‬باب مغازه واقع در بر ضلع‬ ‫شمالی به صورت تقریبی‪ 75‬متر مربع و مساحت سرویس بهداشتی واقع در محدوده گاراژ‪ 3‬متر مربع و مساحت باقیمانده ان که‬ ‫به صورت فضای گاراژ می باشد ‪ 153.55‬متر مربع می باشد‪ .‬ملک مورد بازدید با دیوارهای اجری سقف طاق ضربی‪ ،‬فاقد ایین‬ ‫نامه ‪ 2800‬و نمای بیرونی سمت خیابان و کوچه و نمای داخلی گاراژ استر سیمان و نمای داخلی مغازه ها گل و گچ و سیمان‬ ‫و کف مغازه ها سیمانی و موزاییک با درب های ‪ 4‬دهنه مغازه از پروفیل اهن و کرکره فلزی و درب گاراژ نیز پروفیل اهن می‬ ‫باشد‪ .‬قدمت ساخت ملک بیش از ‪ 20‬سال تخمین زده می شودو با در نظر گرفتن موقعیت و مساحت عرصه و قدمت ساخت‬ ‫در صورت بال معارض بودن از طرف (قرار نداشتن در طرح تعریض) ارزش پایه شش دانگ ملک جمعا مبلغ ‪25.000.000.000‬‬ ‫ریال بیست و پنج میلیارد ریال تعیین و سهم زوج از پالک فوق ‪ 2‬دانگ مشاع از ‪ 6‬دانگ پس از کسر یک هشتم سهم زوجه‬ ‫متوفی (پس از کسر سهم االرث زوجه متوفی‪ :‬یک هشتم عرصه و اعیان) است و با توجه به ارزش پالک ثبتی فوق الذکر سهم‬ ‫االرث اقای متعهد‪ :‬سید شهاب موسوی ده مجنونی از این پالک ثبتی مبلغ ‪ 7/291/666/667‬ریال هفت میلیارد و دویست و‬ ‫نود و یک میلیون و ششصدو شصت و شش هزار و ششصد و شصت و هفت ریال خواهد بود‪ .‬برابر گزارش مامور اجرا به وارده‬ ‫‪1400/01/24-45001375‬ملک مذبور به ادرس ‪ :‬کرمانشاه دولت اباد دره دراز نبش خیابان گلستان مراجعه گردید با تحقیقات به‬ ‫عمل امده از اهالی محل محرز گردید که از ملک مذکور ‪ 3‬مغازه در تصرف مستاجر و یک مغازه و گاراژ در تصرف وراث مرحوم‬ ‫سیدعباس موسوی ده مجنونی می باشد با توجه به اینکه مستاجرین ملک مذکور از گفتن میزان مال االجاره و مدت قرارداد‬ ‫استنکاف نمودند میزان مال االجاره و مدت قرارداد مستاجرها و پایان مدت ان مشخص نشد‪ .‬پالک فوق از ساعت‪ 9‬الی‪ 12‬روز‬ ‫شنبه مورخ‪ 1400/06/06‬در کرمانشاه فرهنگیان فاز یک بلوار شهید مطاعی اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه از طریق مزایده‬ ‫به فروش می رسد‪ .‬مزایده سهم االرث ‪ 2‬دانگ مشاع از ‪ 6‬دانگ پس از کسر یک هشتم سهم زوجه متوفی زوج از پالک فوق‬ ‫از مبلغ ‪ 7/291/666/667‬ریال هفت میلیارد و دویست و نود و یک میلیون و ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت‬ ‫و هفت ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی‪ ،‬نقدًا فروخته خواهد شد و کلیه هزینه های قانونی و پرداخت بدهی های‬ ‫مربوط به اب ‪ ،‬برق ‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی‬ ‫مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است‬ ‫و نیم عشر و حق مزایده نقدًا وصول خواهد شد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب‬ ‫سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف‬ ‫مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب‬ ‫سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه‬ ‫اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در‬ ‫همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬ضمنًا با توجه به اعالم بستانکار ملک بیمه نمی باشد‪ .‬تاریخ انتشار‪1400/05/23:‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو استان کرمانشاه‬ صفحه 7 ‫شـنبه ‪ 23‬مرداد ماه ‪ 14 / 1400‬اگوسـت ‪ 05/ 2021‬محرم ‪ / 1443‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1141‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی ‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫حمایت‪ ۹۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫وزارت ارشاد از هنرمندان‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬کرونا در ‪ ۱۸‬ماه‪ ۹،‬هزار میلیارد تومان خسارت به فرهنگ‬ ‫و هنر زد‪ .‬سید عباس صالحی در گفتگو با صداوسیما درباره خساراتی که کرونا به فرهنگ و هنر‬ ‫زد افزود‪ :‬در دوره کرونا تقریبا همه حوزه های فرهنگ و هنر خسارت سنگینی خوردند که براورد‬ ‫ما تا ‪ ۱۸‬ماه‪ ۹۰۰۰ ،‬میلیارد تومان بوده است‪ .‬برای مثال سینما در سال ‪ ۹۸‬باوجوداینکه در اسفند‬ ‫یک ماه هم تعطیل بود ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان فروش داشت؛ اما در سال ‪ ۹۹‬کمتر از ‪ ۱۰‬میلیارد تومان‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫فروش داشت‪ .‬او بابیان اینکه فشار های قابل توجهی بر گروه های تئاتری ما وارد شد اضافه کرد‪:‬‬ ‫در حوزه موسیقی گروه های انگشت شماری روی صحنه رفتند در حوزه فرهنگ‪ ،‬نمایشگاه کتاب‬ ‫تعطیلشداگرچهنمایشگاه کتابمجازیبرگزار شد‪،‬اما گوشه ایاز انضرر راجبران کرد‪.‬خساراتی‬ ‫که در حوزه فرهنگ و هنر داشتنیم خسارات فراوانی است‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره‬ ‫حمایت هایی کهاینوزارتخانهازاهالیهنر کرد گفت‪:‬حمایت هایبالعوضیانجامشدمهم ترین‬ ‫ان‪ ۲۴۰‬میلیارد تومانی بود که در سال‪ ۹۹‬به صندوق اعتباری هنر واریز شد‪ ،‬بیمه هنرمندان سامان‬ ‫گرفــت و حــق بیمــه را صندوق هنــر پرداخت کرد‪ ،‬برخــی از معاونت ها به شــکل موردی عمل‬ ‫می کردند تسهیالتی هم به هنرمندان داده شد‪ .‬صالحی در ادامه گفت‪ ۷۵۰:‬میلیارد تومان در دو‬ ‫نوبت از طریق سامانه کارا پرداخت شد که درمجموع‪ ۸۰۰‬تا‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت به حوزه‬ ‫فرهنگ و هنر اختصاص داده شده که البته با میزان خسارات‪ ،‬فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫مدیرکلبیمهسالمتاستان کرمانشاه‪:‬‬ ‫اجرایطرح پزشک خانواده‬ ‫درشهرستان هایاستان کرمانشاه‬ ‫مدیرکل بیمه ســامت اســتان کرمانشــاه‬ ‫بــا اشــاره به اغــاز اجرای طرح سیســتم ارجاع‬ ‫پزشــک خانواده از ابتدای تیرماه ســال جاری‬ ‫در اســتان گفــت‪ :‬تاکنــون این طــرح در تمام‬ ‫شهرستان هاغیرازجوانرودو کرمانشاهاجرایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫امیــد قــادری در گفت وگــو با ایرنــا افزود‪:‬‬ ‫‪ ۶۸‬هزار و ‪ ۷۰۰‬خانوار در استان کرمانشاه که‬ ‫دارای بیمه همگانی سالمت هستند مشمول‬ ‫یشــوند‪ .‬او گفــت‪ :‬درگذشــته‬ ‫ایــن طــرح م ‬ ‫بیمه شدگان فقط از صدور دفترچه رایگان و‬ ‫خدمات مراکز درمانی دولتی بهره مند بودند‬ ‫امــا بــا راه انــدازی سیســتم ارجــاع به پزشــک‬ ‫خانــواده بیم هشــدگان می تواننــد از خدمات‬ ‫درمانــی بخش خصوصی نیز اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫قــادری بابیــان اینکــه تاکنــون ‪ ۱۳۱‬پزشــک‬ ‫عمومی و متخصص در استان برای مشارکت‬ ‫در طرحنظامپزشکخانوادهمتقاضیشدند؛‬ ‫توضیح داد‪ :‬در این طرح به هر یک از پزشکان‬ ‫متقاضی به تعداد بیمه شدگان معرفی شده‬ ‫ســازمان بیمه ســامت ماهیانه به طور ثابت‬ ‫هفــت هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومــان پرداخت می کند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬بیم هشــدگان هر بار به پزشــک‬ ‫خانــواده مراجعه کننــد فقط ‪ ۶‬هــزار تومان‬ ‫هزینه ویزیت پرداخت می کنند و اگر پزشک‬ ‫خانواده ان ها را به متخصص ارجاع دهد‪۱۰ ،‬‬ ‫هزار و‪ ۵۰۰‬تومانوتقریبامی شود گفتهزینه‬ ‫درمان برای خانوارها رایگان است‪.‬‬ ‫طرحی برای کاهش هزینه سالمت‬ ‫خانوارها‬ ‫مدیرکل بیمه ســامت اســتان کرمانشــاه‬ ‫افــزود‪ :‬اجرای طرح پزشــک خانــواده یکی از‬ ‫موفق تریــن مد لهــای تحول نظام ســامت‬ ‫در دنیا اســت بدین صورت که فرد ابتدا برای‬ ‫تشــخیص بهتر بیمــاری به پزشــک خانــواده‬ ‫مراجعه می کند و با مشــورت و تشــخیص او‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫به پزشــک متخصــص ارجــاع داده م ‬ ‫قــادری بــه اجرای موفقیت امیز طرح پزشــک‬ ‫خانواده در روســتاها و شــهرهای زیــر ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫نفر کشــور در قالب بیمه روستایی اشاره کرد‬ ‫گفت‪ :‬طرح پزشــک خانواده که از ســال ‪۸۳‬‬ ‫در کشــور کلیــد خورد یــک طرح کامال علمی‬ ‫و منطقی است که مزایای بسیار زیادی ازنظر‬ ‫کاهش هزینه های پزشکی برای خانواده ها و‬ ‫نظامبهداشتودرمانوهمچنینارتقاسطح‬ ‫بهداشت و درمان افراد و کاهش مراجعه به‬ ‫مراکزدرمانیدارد‪.‬اوبابیاناینکهطرحپزشک‬ ‫خانواده در ســطح یک درمان است‪ ،‬تشریح‬ ‫کــرد‪ :‬اجرای طرح پزشــک خانــواده از ابتدای‬ ‫تیرماه سال جاری با فراخوان پزشکان عمومی‬ ‫و دیگــر پزشــکان واجــد شــرایط اســتان برای‬ ‫ثبت نام شروع می شود و سپس از بیمه شدگان‬ ‫بیمه سالمت همگانی که بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫یشــود بــرای انتخــاب‬ ‫نفــر اســت خواســته م ‬ ‫پزشک خانواده ثبت نام کنند‪ .‬قادری هدف از‬ ‫انتخابپزشکخانوادهتوسطبیمه شدگانرا‬ ‫بیشتر به خاطر انتخاب پزشکی که به محل‬ ‫ســکونت ان ها نزدیک باشد و برای مراجعه‬ ‫متحمل زحمت ترافیک و سختی راه نشوند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۱۸۰‬پزشک عمومی در استان‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان کرمانشاه‬ ‫بابیــان اینکــه اکنــون ‪ ۱۸۰‬پزشــک عمومی‬ ‫در اســتان کرمانشــاه مشــغول بــه خدمت‬ ‫هســتند؛ توضیــح داد‪ :‬پزشــکان عمومــی‬ ‫کامــا با جغرافیا و ســاختمان بدن انســان‬ ‫اشــنا و به عملکرد و عالئم ان اگاه است‪،‬‬ ‫مطمئنا از خود‬ ‫شــاید متخصص نباشند اما‬ ‫ً‬ ‫افــراد بیشــتر بــه عالئــم بــدن و بیمــاری‬ ‫اطالعــات دارنــد و بهتــر از ان ها می توانند‬ ‫تشخیص دهد که ان ها به چه نوع پزشک‬ ‫متخصصی برای درمان نیاز و ارجاع دهند‬ ‫به این ترتیــب از ســرگردانی بیمــاران و‬ ‫هزینه های اضافی ان ها جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫بیمه سالمت کرمانشاه‪ ،‬یک میلیون و ‪۲۵۰‬‬ ‫هزار نفر یعنی ‪ ۶۰‬درصد از جمعیت استان‬ ‫را در قالــب پنــج صندوق بیمه ای شــامل‪،‬‬ ‫«صنــدوق کارکنــان دولــت»‪« ،‬صنــدوق‬ ‫روســتاییان و عشــایر»‪« ،‬صنــدوق بیمــه‬ ‫همگانــی رایــگان»‪« ،‬صنــدوق ایرانیان» و‬ ‫«صنــدوق ســایر اقشــار» زیرپوشــش دارد‪.‬‬ ‫اکنــون بیــش از ســه هــزار و ‪ ۵۰۰‬تخــت در‬ ‫‪ ۱۸‬بیمارســتان دولتــی زیــر نظــر دانشــگاه‬ ‫علوم پزشکی‪ ۲ ،‬بیمارستان خصوصی‪ ،‬سه‬ ‫بیمارســتان نظامــی و ‪ ۲‬بیمارســتان تامیــن‬ ‫اجتماعی در استان کرمانشاه فعال است‪.‬‬ ‫اســتان کرمانشــاه ‪ ۲‬میلیــون نفــر جمعیت‬ ‫ســاکن در ‪ ۱۴‬شهرســتان‪ ۸۶ ،‬دهســتان و‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۹۵‬ابــادی دارد و ‪ ۲.۴‬درصــد‬ ‫جمعیت کشور در این استان ساکن هستند‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ ۷۵‬درصــد در نقــاط‬ ‫شــهری و ‪ ۲۵‬درصــد در نقــاط روســتایی‬ ‫زندگی می کنند‪.‬‬ ‫رفععادی انگاریاجتماعی کرونادرگروطراحی‬ ‫محیطهوشیار‬ ‫رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران‬ ‫معتقــد اســت‪ :‬کاهــش و رفــع عادی انــگاری‬ ‫اجتماعی کرونا درگرو طراحی محیط هوشیار‬ ‫مانند نمایش حفظ فاصله فیزیکی با برخی‬ ‫نشــانه ها به منظــور جلوگیــری از رفتارهــای‬ ‫لهــای‬ ‫ناخــوداگاه و عــدم رعایــت پروتک ‬ ‫بهداشتیاست‪.‬‬ ‫مجیدصفاری نیادر گفت وگوباایرناافزود‪:‬‬ ‫عادی انــگاری اجتماعــی و کاهــش رعایــت‬ ‫پروتکل های مقابله با کرونا از علل متعددی‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬شــماری‬ ‫از ایــن دالیــل همچــون پرهیــز از خطاهــای‬ ‫شــناختی‪ ،‬اســتفاده ازنظــرت متخصصیــن‪،‬‬ ‫بهره گیری از تجارب مدل های موفق‪ ،‬طراحی‬ ‫محیــط و ســاختار از طریــق افزایــش نــاوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی‪ ،‬تعطیلی ادارات و مراکز‬ ‫علمــی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬جریمه های مســافرتی به‬ ‫نقش سیاس ـت گذاران و برنامه ریزان کشوری‬ ‫بازمی گردد‪ .‬صفاری نیا ادامه داد‪ :‬تامین اقالم‬ ‫بهداشتینظیرماسک‪،‬الکل‪،‬موادضدعفون ‬ ‫ی‬ ‫و همچنیــن گندزدایــی و ضدعفونی معابر و‬ ‫خیابان ها‪ ،‬ادارات و‪ ...‬نیز از اقدامات مهم در‬ ‫راستای پیشگیری از شیوع این بیماری خواهد‬ ‫بود‪ .‬این اســتاد دانشــگاه بابیان اینکه تامین‬ ‫نیازهای دارویی و درمانی بیماران در این ایام‬ ‫نیز یکــی از عوامل اساســی در کاهش بحران‬ ‫کرونــا خواهــد بود‪ ،‬افــزود‪ :‬اگاهی بخشــی و‬ ‫اطالع رسانی صحیح در خصوص این رویداد‪،‬‬ ‫امــار و ارقــام‪ ،‬طراحی و مدیریت شــهری هم‬ ‫لهــای‬ ‫می توانــد در تقویــت رعایــت پروتک ‬ ‫طبیعتا کاهش شــیوع کووید ‪۱۹‬‬ ‫بهداشــتی و‬ ‫ً‬ ‫اثرگذارباشد‪.‬‬ ‫دشوار ی های اقتصادی و کاهش‬ ‫رعایت دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫صفاری نیا خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از عوامل‬ ‫کاهشرعایتایندستورالعمل هایبهداشتی‬ ‫ناشی از دشواری های اقتصادی است‪ .‬امروزه‬ ‫بخــش اعظمــی از گرو ههــای جمعیتی نظیر‬ ‫کارگــران روزمــزد و رانندگان تاکســی نیازهای‬ ‫معیشــتی خــود را از طریــق کار روزانه تامین‬ ‫و بنابرایــن تهیــه اقــام و کاالهای بهداشــتی‬ ‫به منظور پیشگیریاز بیماریدشوار است‪.‬این‬ ‫روانشناساجتماعیافزود‪:‬برایناساسناگزیر‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا‬ ‫در این جمعیت کاهش یافته و عادی انگاری‬ ‫یشــود‪ .‬او بــا اشــاره به‬ ‫اجتماعــی تقویــت م ‬ ‫عوامــل روا نشــناختی اظهار داشــت‪ :‬امــروزه‬ ‫در روانشناســی عصبــی برخی بر اســاس نوع‬ ‫تفکرات و خطاهای شناختی به بیماری باور‬ ‫نداشته و ابتال به بیماری و مرگ ومیر را ناشی از‬ ‫قسمت و سرنوشت و اراده پروردگار دانسته و‬ ‫بنابراین شیوه نامه های بهداشتی را نیز رعایت‬ ‫نمی کنند‪ .‬این روانشناس اجتماعی همچنین‬ ‫با اشاره به علل روانی عادی انگاری اجتماعی‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬برخــی از دالیــل کاهش رعایت‬ ‫این ضوابط بهداشتی نیز ناشی از شخصیت‬ ‫انســانی و تفکرات ناخوداگاه است‪ .‬ادمی از‬ ‫منظر روان شناختی از تفکرات خودکار همانند‬ ‫راه رفتــن‪ ،‬حمــام کردن‪ ،‬مصــرف صبحانه و‬ ‫ناهار و‪ ...‬اطاعت می کند‪ .‬او افزود‪ :‬بنابراین‬ ‫طراحــی محیــط هوشــیار می تواند انســان را‬ ‫وادار بــه تفکــر و خوداگاهی کــرده و رعایت‬ ‫دستورالعمل ها را ترغیب کند‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫ایــن طراحــی می توانــد از طریــق توقیــف و‬ ‫جریم ههــای ســنگین در صــورت ترددهــای‬ ‫غیرمجــاز و نمایش حفــظ فاصله فیزیکی با‬ ‫برخیعالئماتفاقافتد‪.‬‬ ‫نقش رسانه های اجتماعی در‬ ‫پیشگیری از عادی انگاری اجتماعی‬ ‫صفاری نیــا بــا اشــاره به خســتگی روانی‬ ‫جامعــه ادامــه داد‪ :‬رســانه ها به عنــوان یک‬ ‫عامــل کاهنــده در برابر این خســتگی روانی‬ ‫نقشــی به سزا ایفا می کند‪ .‬امروز رسانه های‬ ‫اجتماعــی می تواننــد بــا تدوین یــک برنامه‬ ‫منسجم‪،‬بهره گیریاز برنامه هاینوستالژیک‬ ‫همچون خیم هش ـب بازی و تئاتر و اســتفاده‬ ‫دســت بیاورند و ســازمان فنی و حرفه ای‬ ‫در این شرایط باید اقدام به مهارت اموزی‬ ‫یشــده کنــد‪ .‬مدیرکل راهبری‬ ‫افراد معرف ‬ ‫اجــرای امــوزش ســازمان فنــی و حرف ـه ای‬ ‫افــزود‪ :‬معتادیــن بهبودیافتــه شــامل‬ ‫افــرادی خواهــد شــد کــه فراینــد تــرک‬ ‫ان هــا اغازشــده و یکســال از پــاک بــودن‬ ‫ان ها گذشــته باشــد و برای توانمندســازی‬ ‫نهــا بــه جامعــه تصمیــم‬ ‫و برگشــت ا ‬ ‫درســت اتخاذشــده اســت‪ ،‬مســئله ای که‬ ‫وجــود دارد ایــن اســت کــه به چــه میزان‬ ‫اموزش های ســازمان فنی و حرفه ای برای‬ ‫ایــن افراد موثر اســت‪ .‬عرفــان منش بیان‬ ‫شهــای ســازمان فنــی و‬ ‫کــرد‪ :‬بیشــتر اموز ‬ ‫حرف ـه ای بــرای معتادیــن بهبودیافتــه در‬ ‫حــوزه خودباوری و اعتمادبه نفس اســت‬ ‫و کمــک می کنــد کــه از ورود مجــدد ایــن‬ ‫افــراد بــه چرخــه اعتیــاد جلوگیری شــود‪.‬‬ ‫او توضیــح داد‪ :‬رصــد اشــتغال ایــن افــراد‬ ‫وظیفه ی ســازمان اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫نیســت البتــه دانشــگاه علــوم پزشــکی از‬ ‫ابتــدای ایــن طــرح بــه ایــن مســئله ورود‬ ‫پیــدا نکــرده بــود ب هصــورت کلــی وظیفه‬ ‫بررســی بــا ســازمان زندان هــا و بهزیســتی‬ ‫رئیسروابطعمومیوعضوهیئت مدیرهانجمنداروسازانایرانبابیاناینکه کمبودسرمو‬ ‫داروهای کرونا و حتی داروهایی نظیر اعصاب کماکان ادامه دارد و مردم را سرگردان و بی قرار‬ ‫کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬کمبود فاویپیراویر و سایر داروهای کرونا‪ ،‬رنج بیماران را افزون کرده و البته‬ ‫دستداروسازانی کهدر داروخانه هادر حالارائهخدماتبهمردمهستند‪،‬بستهاستچراکه‬ ‫اینداروهاتنهادر حالتوزیعدر داروخانه هایدولتیومنتخباست‪.‬‬ ‫دکترحمیدخیریدر گفت وگوباایسنادرباره کمبودداروهای کرونااظهار کرد‪:‬واقعیتاین‬ ‫است کهاثربخشیتوزیعداروهادرداروخانه هایمنتخبهنوزبررسینشدهاستوتصمیمات‬ ‫یشــود‪ .‬خیری ادامــه داد‪ :‬کمبود ســرم و داروهای کرونا و حتــی داروهایی‬ ‫نادرســت اتخــاذ م ‬ ‫نظیر اعصاب کماکان ادامه دارد و مردم را ســرگردان و بی قرار کرده و این موضوع بر احتمال‬ ‫تشدیدهمه گیری کروناوعدمرعایتپروتکل هاافزودهاست‪.‬این عضوهیئت مدیرهانجمن‬ ‫داروسازانایرانبابیاناینکهجامعهمنتظرپاسخگوییمسئوالناستولیانانموضوعرابین‬ ‫خودشان پاسکاری می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اسیب شناسی وضعیت فعلی می تواند ما را از بدتر شدن‬ ‫شرایط رها کند‪ .‬شتاب در تصمیم گیری سبب شده که امور بدون کارشناسی پیش برود و این‬ ‫موضوعاسیب پذیرینظامسالمتراافزایشدادهاست‪.‬خیریافزود‪:‬ایننگرانیجدیاست‬ ‫که مقابله با همه گیری کرونا به دلیل نبود مدیریت واحد به سمت شکست معطوف شود و‬ ‫پیشازاینکهدیرشودبایددراینرابطهتجدیدنظرشود‪.‬شایدبحثصرفه جوییدرهزینه های‬ ‫ارزیبهمهم ترینمولفهتصمیم گیریبرخیمسئوالنتبدیل شدهاستواینموضوعبردرستی‬ ‫تصمیم گیری ها اثر نامطلوب گذاشته باشد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬واقعیت این است ک ه ناکارامدی در‬ ‫تصمیم گیریوبهره برداریازامکاناتوظرفیت ها‪،‬فرصتسوزاست؛به ویژهاینکهتصمیمات‬ ‫به صــورت جزیــره ای و پراکنده اخذ می شــود‪ .‬خیری گفت‪ :‬امیدواریم کابینه جدید بتواند بر‬ ‫پراکندگیتصمیم گیری هاغلبهوبه دورازشتاب زدگی‪،‬چرخهتصمیم گیریرااصالحکند‪.‬‬ ‫سینماها به احترام کادر درمان‬ ‫یک هفته تعطیل می شوند‬ ‫انجمنسینمادارانباانتشاراطالعیه ایازتعطیلییک هفته ایسینماهاخبرداد‪.‬به گزارش‬ ‫ایلنا‪ ،‬انجمن سینماداران با انتشار اطالعیه ای از تعطیلی یک هفته ای سینماها به احترام ایام‬ ‫عزاداری سرور و ساالر شهیدان و تشدید شیوع کرونا خبر داد‪ .‬در متن این اطالعیه امده است‪:‬‬ ‫با تشدید موج پنجم کرونا در کشور و قرمز شدن تمامی شهرها‪ ،‬اعضای انجمن سینماداران‬ ‫به احترام کادر درمان که در این مدت متحمل فشــار زیادی هســتند و همچنین به احترام‬ ‫ایام عزاداری اباعبداهلل الحســین (ع) تصمیم به تعطیلی یک هفته ای ســینماها گرفتند‪ .‬بر‬ ‫همین اساس‪ ،‬سینماهای کشور از شنبه ‪ ۲۳‬مرداد تا پایان روز شنبه ‪ ۳۰‬مرداد تعطیل بوده‬ ‫و فعالیت کلیه سینماهای کشور از یکشنبه ‪ ۳۱‬مردادماه ازسر گرفته خواهد شد‪ .‬بر اساس‬ ‫امار جهانی نقش سینما در انتشار ویروس کرونا کمترین درصد است و سالن های سینما با‬ ‫رعایت تمام پروتکل های بهداشتی و با نصف ظرفیت فعلی حداکثر با ‪ ۱۰‬درصد ظرفیت‬ ‫خود فعال هســتند‪ ،‬اما با تشــدید ویروس کرونا و باال رفتن امار فوتی ها‪ ،‬در راســتای لزوم‬ ‫صیانت و حفظ جان مردم و حمایت از کادر درمان و همچنین به احترام فرارسیدن تاسوعا و‬ ‫عاشورایحسینی(ع)درحالی کهپساز مدت هاسینماهابارشدفروشمواجهشدند‪،‬انجمن‬ ‫سینمادارانتصمیمبهتعطیلییک هفته ایسالن هابهشکلداوطلبانه گرفت‪.‬درحالحاضر‬ ‫فیلم های «دینامیت»‪« ،‬مدیترانه»‪« ،‬هفته ای یک بار ادم باش»‪« ،‬تک خال»‪« ،‬خون شد»‪،‬‬ ‫«قصه عشق پدرم» و «خورشید» در سینماهای کشور در حال اکران هستند‪.‬‬ ‫تقویم رویدادهای شاخص‬ ‫گردشگری کشور ابالغ شد‬ ‫از توصیــه قهرمانــان‪ ،‬هنرمنــدان و اســاتید‬ ‫پیشکســوت مبنــی بــر رعایــت ضوابــط‬ ‫پیشگیرانه‪ ،‬از عادی انگاری اجتماعی در برابر‬ ‫واقعه جلوگیری کنند‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬برخی‬ ‫از شــهروندان نیز بنا بر مشــکالت شخصیتی‬ ‫رفتارهــای ضداجتماعــی داشــته و مغایــر با‬ ‫هنجارها و رفتارهای جمعی عمل می کنند‪.‬‬ ‫ایــن گرو ههــای جمعیتــی نیــز گاه عمــل بــه‬ ‫این دستورات اجتماعی را تضعیف خواهند‬ ‫کرد‪ .‬صفاری نیا همچنین بابیان اینکه نقش‬ ‫خانــواده نیــز در فرهنــگ ایران زمیــن حائــز‬ ‫اهمیــت اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مالقــات والدیــن‪،‬‬ ‫دیدوبازدیدهاودورهمی هایخانوادگیهم‬ ‫که از عوامل مهم شیوع کرونا بوده است‪ ،‬در‬ ‫جامعه ایرانی نهادینه شده و در حال حاضر‬ ‫باید با توجه به شیوع بیماری لغو شود‪.‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصد افرادی که برای بار اول به زندان می روند فاقد مهارت هستند‬ ‫مدیــرکل راهبــری اجــرای اموزش ســازمان‬ ‫فنــی و حرف ـه ای گفــت‪ :‬کرونا ســبب شــد تا‬ ‫سازمان اموزش فنی و حرفه ای نتواند به رقم‬ ‫اموزش سالیانه خود که اموزش ‪ ۲۵‬هزار نفر از‬ ‫معتادینبهبودیافتهاستبرسد‪.‬‬ ‫حبیــب عرفــان منــش در گفتگــو بــا‬ ‫باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫بــر اســاس مصوبــه هیئت وزیــران در ســال‬ ‫‪ ،۱۳۹۰‬ســازمان امــوزش فنــی و حرف ـه ای‬ ‫تکلیــف قانونــی دارد کــه ایــن ســازمان‬ ‫را ملــزم بــه همــکاری بــا ســازمان های‬ ‫بهزیســتی‪ ،‬دانشــگاه علــوم پزشــکی‪،‬‬ ‫ســازمان زندان هــا و اقدامــات تامینــی و‬ ‫تربیتی کشــور و با سرپرســتی ســتاد مبارزه‬ ‫بــا مــواد مخــدر کــرده اســت کــه موجب‬ ‫اموزش ســالیانه ‪ ۲۵‬هزار نفــر از معتادین‬ ‫بهبودیافتــه شــده اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬بــر‬ ‫اســاس ایــن مصوبه ســازمان امــوزش فنی‬ ‫و حرف ـه ای فقط وظیفــه مهارت اموزی را‬ ‫دارد و ســازمان های فوق الذکــر افــراد را‬ ‫شناســایی می کننــد و نیازســنجی مهارتــی‬ ‫را بــه عهــده می گیرنــد‪ ،‬هــر یــک از ایــن‬ ‫ســازمان ها بایســتی گرو ههــای خــود را‬ ‫شناســایی کننــد‪ ،‬نیاز هــای مهارتــی را بــه‬ ‫چرایی ادامه کمبود سرم‬ ‫و داروهای کرونا‬ ‫اســت‪ .‬عرفان منش یاداور شد‪ :‬در رابطه‬ ‫با اشتغال دائم زندانیانی که در دام اعتیاد‬ ‫افتاده اند و بهبوده پیدا می کنند امار دقیقی‬ ‫وجود ندارد و بهزیستی گزارشی از اشتغال‬ ‫ایــن افــراد تاکنــون به ما نــداده اســت‪ ،‬اما‬ ‫یتــوان گفــت ایــن افــراد در تعاونی های‬ ‫م ‬ ‫اشــتغال زندان مشــغول به کار هســتند‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬در گزارشــی که از ســوی سازمان‬ ‫نشــده حــدود ‪۶۰‬‬ ‫زنــدان منتشرشــده عنوا ‬ ‫درصــد دور اولی ها یعنــی افراد که برای بار‬ ‫اول اســت بــه زندان می رونــد فاقد مهارت‬ ‫هســتند و در مدت زمانــی کــه در زنــدان‬ ‫حضور دارند اموزش می بینند‪ .‬عرفان منش‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با بررسی انجام شده می توان به‬ ‫این نتیجه رســید که پــس از ازادی از زندان‬ ‫به طورمعمول ‪ ۳۰‬درصد افرادی که مرتکب‬ ‫جرم می شــوند و بعد ازاد می شوند دوباره‬ ‫در شرایط مجرمانه قرار می گیرند‪ .‬او عنوان‬ ‫کرد‪ :‬درصورتی که این نرخ درباره افرادی که‬ ‫در دوران حبــس خود دوره ی مهارت اموزی‬ ‫را گذرانده انــد بــه زیــر ده درصــد کاهــش‬ ‫پیــدا می کنــد کــه اینجــا شــاهد اثربخشــی‬ ‫مهارت اموزی به زندانیان هستیم‪ ،‬همچنین‬ ‫احتمــال مجدد افراد اموزش دیده در زندان‬ ‫پــس از ازادی بــه جــرم و اســیب اجتماعــی‬ ‫تــا ســه برابر کاهــش پیدا می کنــد‪ .‬عرفان‬ ‫منــش گفــت‪ :‬شــرایط کرونایــی موجــب‬ ‫شــده تا موضوع مهارت اموزی ازهرجهت‬ ‫بــرای ســازمان ســخت باشــد‪ ،‬بــرای‬ ‫معتادیــن‪ ،‬ســازمان فنــی و حرف ـه ای ‪۲‬‬ ‫مرا کــز بــه نام های مراکز مــاده ‪ ۱۶‬و مراکز‬ ‫ماده ‪ ۱۵‬و نیز زندان ها را در نظر دارد‪.‬‬ ‫معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی تقویم رویدادهای شاخص گردشگری کشور را‬ ‫باهدفتوسعه گردشگریرویدادمحور وتوزیعمتناسبمکانیوزمانیسفر‪،‬بهمدیران کل‬ ‫ادارات استانی ابالغ کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی معاونت گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستیولیتیموریپیروابالغتقویمرویدادشاخص گردشگری کشور جهتاجرابه‪۳۱‬‬ ‫استان کشور‪،‬اهدافایناقدامرابرشمردو گفت‪:‬دستیابیبهاهدافیازجملهخروجاز فصلی‬ ‫بودن گردشگری و متوازن ساختن سفر در کشور‪ ،‬تنظیم رویدادها در تقویم به منظور برگزاری‬ ‫در زمان و مکان مشخص و نیز هدفمند و برنامه محور کردن رویدادها ازجمله دستاوردهایی‬ ‫به شمار می اید که در پی اقدام مذکور محقق می شود‪ .‬تیموری در تشریح فرایند انتخاب‬ ‫رویدادها خاطرنشان کرد‪ :‬تعریف شاخص ها به تفکیک برای رویدادهای استانی‪ ،‬ملی و‬ ‫بین المللیوسپسارسالشاخص هابهاستان هادرنهایتجمع بندیوصحه گذاریرویدادهای‬ ‫دریافتی را در معاونت گردشگری به دنبال داشته است‪ .‬همچنین پس از گرداوری نهایی‬ ‫تهیه اطالعات تکمیلی و طراحی وب سایت الکترونیکی برای هر رویداد نیز در دستور کار قرار‬ ‫گرفت‪ .‬معاون گردشگری ادامه داد‪ :‬انتظار می رود با این اقدام‪ ،‬رویدادها و جشنواره ها به‬ ‫سمت جریان سازی سفر به نقاط مختلف کشور و قابلیت برنامه محور شدن و امکان تنظیم‬ ‫و فروش تورهای برنامه ریزی شده و درنتیجه توسعه صنعت بزرگی به نام‪ MICE‬به مفهوم‬ ‫گردشگری مالقات‪ ،‬کنفرانس ها و رویدادها در کنار صنعت گردشگری کشور منتهی و به یک‬ ‫محصول قابل اتکا برای رونق گردشگری و ابزاری برای سیاست گذاری های گردشگری تبدیل‬ ‫شــود‪ .‬او افزود‪ :‬بدین وســیله تقویم رویدادهای شاخص گردشگری کشور شــامل دو رویداد‬ ‫منتخب از هر استان جهت اگاهی و بهره برداری الزم ابالغ شد تا هر یک از ادارات کل استانی‬ ‫با تمرکز بر رویدادهای شاخص خود نسبت به برنامه ریزی و ترویج سفر در طول سال اقدام‬ ‫کنند‪ .‬بنا به گفته معاون گردشگری در جمع بندی این موضوع می توان گفت نظر به اهمیت‬ ‫و ضرورت ترویج و توسعه گردشگری رویداد محور باهدف توسعه متناسب مکانی و زمانی‬ ‫سفر در سراسر کشور و نظر داشت معیارها و ویژگی هایی نظیر استمرار در برگزاری‪ ،‬دسترسی‬ ‫مناسب‪،‬تجربهمحوریوقابلیتتبدیل پذیریبهمحصوالت گردشگریداخلیوبین المللی‬ ‫تقویمرویدادهای گردشگریاستان هاوتعیینفهرسترویدادهایشاخص گردشگری کشور‬ ‫گامی مهم در این حوزه به شمار می اید‪ .‬معاون گردشگری خاطرنشان کرد‪ :‬از ادارات کل‬ ‫اســتانی خواسته شــده اســت؛ عالوه بر راه اندازی وب سایت رســمی و مجزا برای هر رویداد‬ ‫حداقلبهدوزبانفارسیوانگلیسیونیزاطالع رسانیشایستهموضوعبه تمامیذی نفعان‪،‬‬ ‫ترتیبیاتخاذدهندتابرگزاریمستمرومنظمرویدادهایمندرجدر تقویمموردنظردر اولویت‬ ‫برنامه ریزی ان استان قرار گیرد و گزارش ان به صورت ادواری به معاونت گردشگری منعکس‬ ‫شــود‪ .‬بنا به گفته معاون گردشــگری تقویم رویدادهای شــاخص گردشــگری کشور جهت‬ ‫بهره بــرداری عالقه منــدان این موضوع‪ ،‬در پرتال جامع گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی به ادرس‪ www.visitiran.ir‬قرار می گیرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1942

روزنامه رویداد امروز 1942

شماره : 1942
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه رویداد امروز 1941

روزنامه رویداد امروز 1941

شماره : 1941
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه رویداد امروز 1940

روزنامه رویداد امروز 1940

شماره : 1940
تاریخ : 1403/04/21
روزنامه رویداد امروز 1939

روزنامه رویداد امروز 1939

شماره : 1939
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه رویداد امروز 1938

روزنامه رویداد امروز 1938

شماره : 1938
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه رویداد امروز 1937

روزنامه رویداد امروز 1937

شماره : 1937
تاریخ : 1403/04/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!