روزنامه رویداد امروز شماره 1140 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1140

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1140

روزنامه رویداد امروز شماره 1140

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصادی‪،‬اجـتماعی‬ ‫‪ 21‬مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫سیاست‬ ‫‪ 12‬اگوست ‪2021‬‬ ‫‪ 3‬محرم ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1140‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫مسعودمیر کاظمیرئیس‬ ‫سازمانبرنامه وبودجهشد‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫گلستان‬ ‫واکسن برای همه‬ ‫رویدا د گلستان‬ ‫واکسن چه از راه واردات و چه با تولید داخلی باید با تالش مضاعف و‬ ‫به هر شکل ممکن تامین شود و در اختیار همه مردم قرار بگیرد‬ ‫وعده ای که تحقق نیافت‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫صید غیرمجاز‬ ‫کشف ادوات‬ ‫در دریای خزر‬ ‫شنبه ‪ 20‬مرداد ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫رویاد دگلستان‬ ‫‪ruydadira‬‬ ‫‪n.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.co‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪ ۶‬هزارنفری گرگان‬ ‫تکمیلسالن‬ ‫‪ ۹۰‬میلیاردتومان‬ ‫درگرو‬ ‫وعدهای که تحقق ری از سد نرماب‬ ‫های بهرهبردا‬ ‫اماواگر‬ ‫نیافت‬ ‫نیمهتمام استان‬ ‫پروژه ورزشــی‬ ‫ورزشی‪ 6‬هزارنفری‬ ‫گفت‪:‬سالن‬ ‫ورزش و جوانــان‬ ‫مدیــرکل‬ ‫پروژههای شــرکت‬ ‫گرگان که از‬ ‫ـت‪ :‬تکمیل ســالن‬ ‫گلســتان گفـ‬ ‫نگهــداری اماکــن‬ ‫توســعه و‬ ‫هزارنفری گرگان به‪۹۰‬‬ ‫ـت فقط ‪ 18‬درصد‬ ‫ورزشی‪۶‬‬ ‫ورزشــی اسـ‬ ‫توماناعتبار نیاز دارد‪.‬‬ ‫فیزیکیدارد‪.‬برزمینی‬ ‫میلیارد‬ ‫قاسمعلی‬ ‫پیشرفت‬ ‫قاســمعلی برزمینــی در‬ ‫تکمیــل این پروژه‬ ‫برزمینی‬ ‫بابیان اینکه‬ ‫تحریریه دفتر استانی‬ ‫افزود‪ :‬خوشبختانه‬ ‫بازدید از‬ ‫تومان هزینه دارد‪،‬‬ ‫تسنیم روز خبرنگار را‬ ‫پاسخگوی ‪ 90‬میلیارد‬ ‫ـرای ادامه عملیات‬ ‫خبرگزاری‬ ‫تومــان بودجــه بـ‬ ‫رسانهتبریک گفتو‬ ‫های ‪ 10‬میلیــارد‬ ‫بههمکاراناین‬ ‫ـازمان مدیریت و‬ ‫با تقدیر از تالش‬ ‫تخصیصیافته و سـ‬ ‫وی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پروژه‬ ‫انان‬ ‫پرسشهای‬ ‫رویدادهــای این‬ ‫تومان برای ان در نظر‬ ‫عــکاس خبرهــا و‬ ‫ریزی هم ‪ 10‬میلیارد‬ ‫یــن رســانه در ان‬ ‫ورزشی برنامه‬ ‫اختصاص این ‪20‬‬ ‫ا‬ ‫داشت‪ :‬خبرنگاران‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫گرفته اســت‪.‬‬ ‫شــی استان اظهار‬ ‫احداث ســالن ‪6‬‬ ‫ورزش هســتند و‬ ‫ورز‬ ‫و ادامه عملیات‬ ‫رشــد و توســعه‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫یکی از بازوان‬ ‫فیزیکی این پروژه به‬ ‫ـتان ورزشی نویسان‬ ‫گرگان‪ ،‬پیشرفت‬ ‫خوشبختانه در استان گلسـ‬ ‫خبرنگاران هزارنفری‬ ‫یاداور شد‪ :‬عملیات‬ ‫داریم‪.‬ویافزود‪:‬‬ ‫خواهد رسید‪ .‬وی‬ ‫دلسوز و زحمتکشی‬ ‫منصفانه ‪ 35‬درصد‬ ‫ها متوقفشــده و‬ ‫ریزبینیو انتقادات‬ ‫پروژه مهم ســال‬ ‫احداث این‬ ‫ورزشیمیتوانندبا‬ ‫احداث ان ادامه و‬ ‫ـوزه ورزش قــدم‬ ‫با این اتفاق روند‬ ‫ـع مشــکالت حـ‬ ‫مدیرکل امیدواریم‬ ‫در جهــت رفـ‬ ‫این عزیزان هستیم‪.‬‬ ‫دیگر متوقفنشود‪.‬‬ ‫بردارند و ما قدردان‬ ‫خصوص مهمترین‬ ‫جوانان گلستان در‬ ‫ورزش و‬ ‫شــیالت گلستان‬ ‫فرمانده یگان حفاظت‬ ‫جانشــین‬ ‫عملیات گشــت یگان‬ ‫ـته دام فلســدار در‬ ‫گفت‪ ۱۰۰ :‬رشـ‬ ‫ـوراده کشــف شد‪ .‬به‬ ‫ـیالت گلســتان در اشـ‬ ‫حفاظت شـ‬ ‫عبدالعلی لشکربلوکی‬ ‫خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫گزارش باشگاه‬ ‫شیالت گلستان گفت‪:‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت‬ ‫ـتان عملیاتــی در‬ ‫جانشین‬ ‫حفاظت شــیالت گلسـ‬ ‫مامــوران یگان‬ ‫جلوگیری از قاچاق‬ ‫صید غیرمجاز و‬ ‫راستای پیشگیری از‬ ‫اشوراده اجرا کردند‪ .‬او‬ ‫خاویاری‪ ،‬در منطقه‬ ‫صید ماهیان‬ ‫فروند قایق بدنه‬ ‫عملیات ماموران یک‬ ‫افــزود‪ :‬در این‬ ‫رشتهداماستخوانی‪،‬‬ ‫سرنشینرابههمراه‪۵‬‬ ‫چوبیبدون‬ ‫عدد چراغ شارژی و‬ ‫شاخه لنگر‪ ،‬یک‬ ‫سه عدد پارو‪ ،‬یک‬ ‫کردند‪.‬عبدالعلی‬ ‫تلفنهمراهکشف‬ ‫یکدستگاهگوشی‬ ‫شــت دریایی به‬ ‫در یــک مرحله گ‬ ‫لشــکربلوکی گفــت‪:‬‬ ‫باهدف پیشگیری‬ ‫گشتی پایگاه اشوراده‬ ‫همراه‪ ۲‬واحد‬ ‫مفروش شده در‬ ‫جمعاوری دامهای‬ ‫صید غیرمجاز و‬ ‫فلسدار و ‪ ۶‬عدد‬ ‫از‬ ‫توانستند ‪ ۱۰۰‬رشته دام‬ ‫دریا‪ ،‬ماموران‬ ‫بلوکی افزود‪ :‬االت و‬ ‫ضبط کنند‪ .‬لشــکر‬ ‫لنگر کشــف و‬ ‫قانونی جمعاوری‬ ‫برای انجام مراحل‬ ‫ادوات کشفشده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫احمر برای تامین‬ ‫یاردی هالل‬ ‫کمک ‪ ۷‬میل یماران کرونایی‬ ‫داروی ب‬ ‫فیزیوتراپــی و‬ ‫پزشــکی‪،‬‬ ‫با تشکیل پرونده‬ ‫گفتاردرمانی‬ ‫ـل جمعیــت‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫درمانی برای ‪ 565‬نفر‬ ‫حمایتی‬ ‫گلستان گفت‪ :‬برای‬ ‫نیازمنــد و بــا توجه‬ ‫هاللاحمر‬ ‫از بیمــاران‬ ‫ـی از هزینههــای‬ ‫اینکــه بخشـ‬ ‫بررسیهایی که‬ ‫شــکی ارائهشــده‬ ‫وجود نداشت‪ .‬پس از‬ ‫به مــدارک پز‬ ‫دریافت خدمات‬ ‫واحد صنفی‬ ‫حتی پایان سال‬ ‫تیرماه میتوانیم‬ ‫تامین دارو و‬ ‫پلمب ‪۱۴۱‬‬ ‫قباد مبشری‬ ‫انجامشدهاست‪.‬‬ ‫کاری انجام داد و‬ ‫اعالم شد تا پایان‬ ‫برای بیماران مبتالبه‬ ‫نمیشد با ان هیچ‬ ‫صورت گرفت‬ ‫ـا اینکه چــرا این‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫درمانی را‬ ‫و در بود که‬ ‫ـی را بــه پیمانکار‬ ‫صمت گلستان از‬ ‫را اغــاز کنیــم امـ‬ ‫میقانــی‬ ‫کنیــم تاکنــون ‪۷‬‬ ‫این اتفاق نیفتاد‬ ‫بازرســی سازمان‬ ‫بدهیهــای قبلـ‬ ‫ابگیــری نرمــاب‬ ‫کرونــا جبــران‬ ‫ان ایــن اســت که‬ ‫اجرا میشــد اما‬ ‫معاون نظارت و‬ ‫مرحله اول هزینه‬ ‫نمیتوانســتیم‬ ‫کــه داشــتیم این‬ ‫هفته در اســتان خبر‬ ‫با بدنه ســد‬ ‫ـل اصلــی‬ ‫توجه به اعتبارات‬ ‫اتمام رسیده و اماده‬ ‫این زمینه هزینه‬ ‫ـا پیگیریهایــی‬ ‫صنفی طی یک‬ ‫گرفته تا استاندار‬ ‫این مبالغ با‬ ‫میلیارد ریال در‬ ‫فقط بدنه سد به‬ ‫دادیم‪ .‬اتفــاق رخ نــداد‪ ،‬دلیـ بخواهیم سد را ابگیری‬ ‫بپردازیــم امــا بـ‬ ‫بــارات در مرحله‬ ‫پلمب ‪ ۱۴۱‬واحد‬ ‫سازمان برنامهوبودجه‬ ‫جــوان‪ ،‬علیاصغر‬ ‫ـان حال حاضر‬ ‫با اختصاص اعت‬ ‫میلیارد تومان افزایش‬ ‫ابگیری‪ ،‬کار ایجاد‬ ‫وجود ندارد که‬ ‫سابق‬ ‫ــگاه خبرنــگاران‬ ‫شــده اســت و‬ ‫یــن ســد را تــا پایـ‬ ‫امیدواریم پس از‬ ‫این اصال ابی‬ ‫اعتبــارات را تــا ‪300‬‬ ‫هایاستانبهدلیل‬ ‫کمک به بیماران‬ ‫داد‪ .‬بــه گــزارش باش‬ ‫کردهایم‪.‬‬ ‫ـده اغــاز ابگیــری ا‬ ‫وگو با تسنیم اظهار‬ ‫ــازمان صنعــت‪،‬‬ ‫ابگیری است و‬ ‫استان بیان داشت‪:‬‬ ‫گفت‪:‬اوردرودخانه‬ ‫احمر استان‪ ،‬برای‬ ‫گلســتان وعـ‬ ‫ـارت و بازرســی س‬ ‫میقانی در گفت‬ ‫ان نیز انجام شود‪.‬‬ ‫اتفــاق رخ نــداد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب منطقهای‬ ‫دوم به هالل‬ ‫کنیم‪.‬حسینی‬ ‫شــده و کشــاورزان‬ ‫غــری معــاون نظـ‬ ‫انجامخواهدشد‪.‬وی‬ ‫فرهاد‬ ‫ابیاری و زهکشی‬ ‫ـم دادنــد امــا این‬ ‫ـل‬ ‫‪ 5‬روستا در کاسه‬ ‫واحدهــا صنفــی در‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫میلیــارد ریــال از‬ ‫تا‪ 80‬درصد کمتر‬ ‫اص‬ ‫است‪ ،‬شبکه‬ ‫در حوزهداوطلبان‬ ‫مسائل اجتماعی بود‪.‬‬ ‫ت زیادی می خواهد‬ ‫گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫ـت‪ :‬مــاه گذشــته ‪5‬‬ ‫خشکســالی‪50‬‬ ‫دولــت دوازدهـ استاندار گلستان مدعی‬ ‫ـی از نیازمند‬ ‫کشاورزیبامشکل‬ ‫خصوص تامین‬ ‫عــدن و تجــارت‬ ‫اب سد درگیر‬ ‫یل سد اعتبارا‬ ‫داشـ‬ ‫جای دیگری منتقل‬ ‫بهداشتی پلمب‬ ‫ـرای تامیــن بخشـ‬ ‫مشکالتی که بیماران در‬ ‫سدبرایتامیناب‬ ‫م‬ ‫هادی حقشــناس‪،‬‬ ‫تکم‬ ‫ـینی‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫نکردن شــیوهنامههای‬ ‫شدهاند که باید به‬ ‫ـای هاللاحمــر بـ‬ ‫را ابگیری کرد اما‬ ‫باالدستاین‬ ‫کرونایی در درباره‬ ‫که بخواهیم انان‬ ‫گفت‪ :‬در داروخانه‬ ‫محســن حسـ‬ ‫کمکهـ‬ ‫میتــوان نرماب‬ ‫نرماب ســد واقع‬ ‫صورت رعایت‬ ‫و روستای دیگر‬ ‫این ســازمان طی‬ ‫این انصاف نبود‬ ‫ســید‬ ‫و درمانی بیماران‬ ‫مواجه شــدهاند‪،‬‬ ‫همیــن امروز هم‬ ‫ـده‬ ‫مــه داد‪ :‬بازرســان‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫جا‬ ‫عدم‬ ‫ـتند‪،‬‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫جابه‬ ‫دارویی‬ ‫ان‬ ‫ـ‬ ‫هم‬ ‫س‬ ‫که مواجه ه‬ ‫مبلغ ســرم با‬ ‫ـوند‪ ،‬یک روســتا‬ ‫ـتان گلســتان نیز‬ ‫اتفاق نیفتاد و ان‬ ‫وی درباره ادعای‬ ‫ســرم نداریم و هر‬ ‫هزینههای‬ ‫خواهنــد شــد‪ .‬او ادا‬ ‫به دلیل رعایت‬ ‫ما پول کسانی را‬ ‫منطقهای اسـ‬ ‫را بهطور شـ‬ ‫پایان ماه جاری نیز‬ ‫به یک دلیل این‬ ‫دچار مشــکل کنیم‪.‬‬ ‫ما مشــکل کمبود‬ ‫‪ ۱۴۱‬واحد صنفی را‬ ‫قــرار بود همــه‬ ‫ـت اقدام اســت‪.‬‬ ‫ســه ســد از ســوی‬ ‫جذب کردیم و تا‬ ‫فقط‬ ‫را بیش از این‬ ‫کرد‪ .‬هاللاحمر‬ ‫مجوز قطعدرختان‬ ‫صورت تجویز پزشک‬ ‫یک هفته گذشــته‬ ‫فــه دارد کــه اگــر‬ ‫هم در دسـ‬ ‫استان‬ ‫قطع درختان در کا‬ ‫کردیم‪ ،‬زمین‬ ‫کردهاند‪.‬اوافزود‪:‬‬ ‫اختصاص پیــدا خواهد‬ ‫خصوصعدمصدور‬ ‫سازمان ‪ 15‬مول‬ ‫زیادی نیاز دارد‪ .‬از‬ ‫که مراجعه کند در‬ ‫صدور مجوز‬ ‫هایبهداشتیپلمب‬ ‫جدیدی به اســتان‬ ‫انان زمین خریده بودیم پرداخت مجوزهای استاندار در‬ ‫دراینباره گفت‪:‬‬ ‫های بیماری‬ ‫ببریم اعتبــارات‬ ‫داشــت‪ 50:‬هکتار‬ ‫مدیرعامل جمعیت‬ ‫نکردنشیوهنامه‬ ‫بازرسی‬ ‫وی‬ ‫بخشــی از هزینه‬ ‫جلو‬ ‫از‬ ‫هاست‪.‬‬ ‫ـان‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫سرم دریافت کند‪.‬‬ ‫میلیارد‬ ‫و‬ ‫ــازمان جنگلهــا‬ ‫روســتا خریدیم‬ ‫‪ ۶۴۶‬واحد صنفی‬ ‫اول ســال هم‬ ‫سازمان جنگل‬ ‫ابتدای امسال ‪750‬‬ ‫گفت‪ :‬برای پرداخت‬ ‫ـاال از ســوی س‬ ‫ـدای میتواند‬ ‫جدید برای احداث‬ ‫بازرسان طی این مدت‪،‬‬ ‫درختان را در نیمه‬ ‫سد تراشیده شود‬ ‫داروهــای خــاص یــا‬ ‫ابتدای شروع پروژه تا‬ ‫وی‬ ‫نیز پرونده تخلف‬ ‫ـتای جنگلــده بـ‬ ‫ـاران نیازمنــد از ابتـ‬ ‫ابگیری کامل این‬ ‫جنگلها مجوز قطع‬ ‫کــه ‪ 300‬میلیارد‬ ‫ـر اســتان گفــت‪:‬‬ ‫‪ ۵۶‬واحد صنفی‬ ‫ـرای انتقــال روسـ‬ ‫ـی و درمانــی بیمـ‬ ‫توانستیم از مسیرهای‬ ‫جنگل باید برای‬ ‫ســد هزینه شــد‬ ‫محل هاللاحمـ‬ ‫درختانقطعشود‬ ‫موجودی نداشــته‬ ‫قراردادنــد که برای‬ ‫الزم را هــم بـ‬ ‫دارویـ‬ ‫ـکن تفاهمنامــه‬ ‫تومــان برای این‬ ‫بیش از ‪ ۱۲۰‬واحد‬ ‫کند و بااینکه می‬ ‫‪ 915‬میلیون ریال از‬ ‫اینبود‪ 5‬هکتار از‬ ‫اگر در داروخانه‬ ‫میلیــارد تومان ان‬ ‫ــه بــا بنیــاد مسـ‬ ‫صادر نمی‬ ‫گفت‪ :‬همچنین‬ ‫کنیــم اما ترجیح‬ ‫امسال مبلغ‪ 6‬میلیارد و‬ ‫و درخواستما‬ ‫حیاتــی هم‬ ‫‪150‬‬ ‫شد‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫اصغری‬ ‫کانالهای مختلف‬ ‫ادا‬ ‫ـته‬ ‫گفته‬ ‫گرفتیــم‪ .‬در‬ ‫ـان ان ســال گذشـ‬ ‫ضــوع را پیگیری‬ ‫درختان زیراب نرود اما‬ ‫تشکیل شد‪.‬‬ ‫هاللاحمر به‬ ‫واحدهای مسکونی‬ ‫بازدید بازرســان در‬ ‫ســرعت انها را از‬ ‫وی بابیــان اینکــه‬ ‫مختلــف ایــن مو‬ ‫دوم سال‪ ،‬تومـ‬ ‫هفته گذشــته مــورد‬ ‫اگر سیلی امد این‬ ‫کردیم تا هرچه زودتر‬ ‫اعتباراتاختصاصیافتهجمعیت جمعیت باشــیم به‬ ‫تامینشــده بــود‪.‬‬ ‫خود یعنی نیمه‬ ‫‪ 50‬هکتار در یک‬ ‫تامین دارو با مشــکل‬ ‫داد‪ :‬بعد از تا‬ ‫خبــازی در یک‬ ‫ـاخت امضا‬ ‫در ســال ‪98‬‬ ‫در موعد قانونی‬ ‫ســال مجوز برای‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــود‪ .‬وی ادامــه‬ ‫میکنیم تا مردم در‬ ‫تالش خود را برای سـ‬ ‫دادیم‬ ‫درختان در کاسه سد‪،‬‬ ‫که در نیمه دوم‬ ‫ـتان‪ ،‬هزینه شده‬ ‫ـن افــراد ســاخته‬ ‫ــده در تهیه‬ ‫استانقرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫منطقهای اســتان‬ ‫اسـ‬ ‫گرفتن مجوز قطع‬ ‫مشخص شد که‬ ‫پیگیر جذب ایـ‬ ‫افزود‪ :‬مبالغ هزینه ش‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اب‬ ‫داد‬ ‫با‬ ‫خواهد‬ ‫زمان‬ ‫که مشاور انجام‬ ‫ـتاندار گلستان درباره‬ ‫مواجهنشوند‪.‬‬ ‫هم‬ ‫داده و همچنان نیز‬ ‫مرحله صادر‬ ‫هاللاحمــر اســتان‬ ‫‪ 100‬مطالعاتی‬ ‫ســتری‪ ،‬تجهیزات‬ ‫هم اغاز شــود‪ .‬اسـ‬ ‫اتمام بدنه ســد تا‬ ‫این سد انجام‬ ‫بودجــه پارســال‬ ‫ـن دارو و درمان‪ ،‬ب‬ ‫کار ابگیری‬ ‫اســت و امــکان‬ ‫یافتن مشکالت‬ ‫بیمارستانهای‬ ‫ســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در‬ ‫حــوزه تامیـ‬ ‫ســد ناهمگن‬ ‫به معنای پایان‬ ‫اعتبــارات ا‬ ‫نظر گرفتهشده‬ ‫اینکه ابگیری سد‬ ‫ظرفیت‬ ‫نیست‪،‬بیانداشت‪:‬‬ ‫برای این پروژه در‬ ‫مناطقشرقیاستان‬ ‫کاووس تکمیل است‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫کمابیدر‬ ‫توزیع نیز همزمان‬ ‫گنبد‬ ‫باید شبکه انتقال و‬ ‫طبق برنامه‬ ‫به اینکه شرایط‬ ‫گنبدکاووس با اشاره‬ ‫خـــبر‬ ‫فرماندار ویژه‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫ـال حاضــر ظرفیت‬ ‫بیبــاک‬ ‫ـت‪ ،‬گفــت‪ :‬در حـ‬ ‫صــال خــوب نیسـ‬ ‫ویژه پیشــرانهای‬ ‫شــهرهای گلســتان‬ ‫بیماران جدید در راهرو‬ ‫ا‬ ‫اشــخاص به‬ ‫بیمارســتانی برخی‬ ‫کارافرینی و اشــتغال‬ ‫پر اســت و ناچارا‬ ‫بیمارســتانها‬ ‫ظرفیت‬ ‫ـرح ملــی توســعه‬ ‫ـال حاضر برخی‬ ‫فوتیهایروزانه‬ ‫مدیــر‬ ‫میشوند‪.‬میانگین‬ ‫فعــال در طـ‬ ‫پرشــده و در حـ‬ ‫ـاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫بیمارستانهابستری‬ ‫بهطــور کامل‬ ‫اداره کل تعـ‬ ‫گــی کــه درصــدد‬ ‫ـیژن‪ ،‬دارو و ســرم‬ ‫است‪ .‬عبدالقدیر‬ ‫مشــاغل خان‬ ‫شهرستان به‪ ۱۰‬تن رسیده‬ ‫کمبود تخت‪ ،‬اکسـ‬ ‫استانگلستاناز ابالغ‬ ‫مرا کــز بــا‬ ‫فعالیتشانهستند‪،‬برای‬ ‫کرونا در این‬ ‫مواجه هســتند‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫اخرین وضعیت‬ ‫خبرنگاران در خصوص‬ ‫بیماران کرونایی‬ ‫توسعه‬ ‫الحســنه مشــاغل‬ ‫ـتان با اشــاره به‬ ‫ویــژه درمان‬ ‫کریمی در جمع‬ ‫اعتبــار قرض‬ ‫تســهیالت در اولویت‬ ‫واکسیناســیون کرونا‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫گذ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫روز‬ ‫گل‬ ‫ـکی‬ ‫هــار کــرد‪ :‬طی ‪۱۰‬‬ ‫ــس علــوم پزشـ‬ ‫دریافت‬ ‫همچنین بــه روند‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد‪.‬‬ ‫گنبــدکاووس‪ ،‬اظ‬ ‫عباس‬ ‫رئی‬ ‫ــاران کرونایــی‬ ‫فاضــل‬ ‫مدیــر کارافرینی و‬ ‫خانگی در‬ ‫تاکنون بیش از‬ ‫کرونا در استان را‬ ‫کرونــا در‬ ‫ـزون تعــداد بیم‬ ‫نصیراالسالمی‬ ‫اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫مبتالیان و فوتیهای‬ ‫گفت‪:‬در راستای‬ ‫ـش روزافـ‬ ‫تعداد بیماران‬ ‫در گلســتان‬ ‫بیشترین تعداد‬ ‫موسیبیباک‬ ‫سال گذشته اعتبار‬ ‫در اســتان تزریق‬ ‫کرد‪ :‬در پیکهای‬ ‫افزایـ همچنین بیشتر شدن‬ ‫گلستان بیان کرد‪ :‬در‬ ‫داشــتیم‪ .‬وی بیان‬ ‫واکســن کرونا‬ ‫ـون ســاماندهی و‬ ‫و‬ ‫بستری‬ ‫و‬ ‫دز‬ ‫هزار‬ ‫ـتان‬ ‫اشتغال‬ ‫‪ ۲۵۰‬هــزار‬ ‫در این شهرسـ‬ ‫در حال حاضر‬ ‫اجــرای قانـ‬ ‫ـاغل خانگــی ‪۵۸‬‬ ‫ـون و ‪ ۲۵۰‬هــزار‬ ‫این شهرستان ‪ ۲‬تا‬ ‫در جهت توسعه‬ ‫استان گفت که‬ ‫ـتان در حــوزه مشـ‬ ‫ـان کــرد‪ :‬یکمیلیـ‬ ‫فوتیهای روزانه در‬ ‫مشاغل خانگی و‬ ‫سرپایی‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تخت‬ ‫اســتان گلسـ‬ ‫شــد‪ .‬وی بیـ‬ ‫گذشته میانگین‬ ‫هایرفاهکارگران‬ ‫حمایت از‬ ‫ـتان بیش از ‪۱۸‬‬ ‫میانگین فوتیها‬ ‫شــاغل خانگی در‬ ‫از مجموع ســه‬ ‫توسطبانک‬ ‫جمعیــت گلسـ‬ ‫یک هفته گذشته‬ ‫م‬ ‫‪ ۹۸۰‬تخــت‬ ‫نفــر از مجمــوع‬ ‫اختیــار بیمــاران‬ ‫نفر بوده اما طی‬ ‫و پایداری و هدفمندســازی تسهیالت در سال میلیاردریالبودکه متقاضیان پرداخت شــد‪.‬‬ ‫درصد ایــن جمعیت‬ ‫ــژه گنبــدکاووس‬ ‫در‬ ‫‪۳‬‬ ‫ـتان‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫گل‬ ‫ـدار‬ ‫مرا کــز درمانــی‬ ‫ـن دارنــد کــه ‪۲۰‬‬ ‫ـیده اســت‪ .‬فرمانـ‬ ‫ســعه تعــاون بــه‬ ‫‪ ۴۷۶‬میلیارد ریال‬ ‫فاضــل اظهــار‬ ‫بــه ‪ ۱۰‬نفــر رسـ‬ ‫ســال سـ‬ ‫است که و تو‬ ‫استان مبلغ‬ ‫به اشــتغالزایی‬ ‫کرونــا را دریافــت‬ ‫بیمار مبتالبه کرونا‬ ‫ـت‪ .‬عبدالرضــا‬ ‫تســهیالت منجر‬ ‫گلستان اختصاصیافته‬ ‫حال حاضر ‪۴۴۷‬‬ ‫و دوم واکســن‬ ‫کرونایــی اسـ‬ ‫پرداخت این‬ ‫ســتری کرونــای‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫ســت‪ .‬دزهــای اول‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به استان‬ ‫خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هستنددرحالیکه‬ ‫مــوع بیمــاران ب‬ ‫هایتوسعهتعاونو‬ ‫بیشــتر شــده ا‬ ‫شــده است‪ .‬وی‬ ‫گنبدکاووسبستری‬ ‫داشــت‪ :‬از مج‬ ‫ـی نیــز ‪ ۱۳‬نفــر‬ ‫تسهیالتتوسطبانک‬ ‫برای ‪ ۵۹۰‬نفر‬ ‫مراقبتهای ویژه‬ ‫در بیمارستانهای‬ ‫ـتان گفت‪ :‬کردند‪.‬‬ ‫توانندجهتثبتنام‬ ‫ـاران بــازه زمانـ‬ ‫پیک در تیرماه سال‬ ‫این‬ ‫شد‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫‪ ۲۲۳‬نفر در بخش‬ ‫علوم پزشــکی گلسـ‬ ‫و تعــداد بیمـ‬ ‫واجدشرایطمی‬ ‫ممکن قبل از این‬ ‫پرداخت خواهد‬ ‫اســتان‪،‬‬ ‫کــه حــال ‪۸۵‬‬ ‫گذشــته ‪ ۲۷‬نفــر‬ ‫انان متقاضیان‬ ‫رئیس دانشــگاه‬ ‫در بدترین شرایط‬ ‫رفاه کارگران‬ ‫ـه ادرس ‪https://‬‬ ‫نرسیده بود‪ .‬وی در‬ ‫ســتری هســتند‬ ‫متقاضیانی که طرحهای‬ ‫بــهروز‬ ‫ویژه در همین‬ ‫ـاغل خانگی بـ‬ ‫به‪ ۲۱۷‬نفر بیشتر‬ ‫(ای ســی یــو) ب‬ ‫بخش مراقبتهای‬ ‫خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫این تسهیالت به‬ ‫‪ ،۹۹‬امار بستریها‬ ‫منطقه و مورد در ســامانه مشـ ‪ mashaghelkh‬مراجعــه و‬ ‫گرفته‪،‬از دیروز ‪۴۲‬‬ ‫بســتری در‬ ‫ـت‪ .‬وی‬ ‫هماهنگیهایصورت‬ ‫ظرفیت و اولویتهای‬ ‫‪anegi.mcls.gov.ir‬‬ ‫نفــر انــان وخیم اسـ کرونایی امروز نســبت‬ ‫ادامه گفت‪:‬با‬ ‫نام جهت پیگیری‬ ‫منطبق بر‬ ‫از پزشک و پرستار‬ ‫ربط بــوده و توجیه‬ ‫بیماران بســتری‬ ‫تکمیل فرمهای ثبت‬ ‫درمانی سپاه اعم‬ ‫ـتگاه اجرایی ذی‬ ‫تعداد‬ ‫نفر از نیروهای کادر‬ ‫ورود پس از‬ ‫های اجرایی مرتبط‬ ‫تاییــد دسـ‬ ‫اضافه شــدند‪ .‬این کار‬ ‫داشته باشند و اماده‬ ‫خـــبر‬ ‫پرونده به دستگاه‬ ‫ـی این شهرســتان‬ ‫اقتصادی و فنی الزم را‬ ‫خواهد و تشکیل‬ ‫بــه کادر درمانـ‬ ‫به بیماران میکند‪.‬‬ ‫های بســیاری برای‬ ‫باشــند‪ ،‬پرداخت‬ ‫به ما در رسیدگی‬ ‫نشــانی پیگیری‬ ‫بازار و دارای مجوز‬ ‫مراجعهکنند‪.‬‬ ‫کمک بسیار زیادی‬ ‫ســازمان اتش‬ ‫مردم شهرســتان‬ ‫به‬ ‫نشانی انجام داد که‬ ‫گنبدکاووس بیان کرد‪ :‬از‬ ‫واکسیناسیون نیروهای اتش‬ ‫فرماندار ویژه‬ ‫قبلی با ما در کنترل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گرگان و با همکاری‬ ‫همانند پیکهای‬ ‫سرپرست شــهرداری‬ ‫درخواست داریم‬ ‫باتدبیر‬ ‫انجام واکسیناسیون‬ ‫همکاریداشتهباشند‪.‬‬ ‫بهداشت شهرستان‪ ،‬در‬ ‫خدمات ایمنی‬ ‫اینبیماری‬ ‫ــار کــرد‪ :‬انجــام‬ ‫مرکز‬ ‫ـازمان اتشنشــانی و‬ ‫گرفــت‪ .‬وی اظه‬ ‫رئیس سـ‬ ‫ـیون اتشنشــانان‬ ‫تســریع صــورت‬ ‫ـانان بــا توجــه بــه‬ ‫ـرگان از واکسیناسـ‬ ‫و چهاردانگــه‪،‬‬ ‫نگرش مدیران با‬ ‫ـیون بــرای اتشنشـ‬ ‫شــهرداری گـ‬ ‫ـوالی دودانگــه‬ ‫واکسیناسـ‬ ‫امدادرســانی بــه‬ ‫تغییر‬ ‫این مناطــق بـ‬ ‫مــل‪ ،‬جنگل واز‬ ‫یــات مختلــف‪،‬‬ ‫ســتان گفت که‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ســتان هراز در ا‬ ‫اقلیمی زمین‬ ‫داشــت‪ :‬همزمان‬ ‫حضــور در عمل‬ ‫جــه به این نکته‬ ‫ـس پارک ملی گل‬ ‫جنــگل الیم‬ ‫الرضا صفری اظهار‬ ‫تغییر شرایط‬ ‫چهاربــاغ چالــوس‪،‬‬ ‫حــوادث و بــا تو‬ ‫رئیـ‬ ‫ـت بزرگــی بــرای‬ ‫موســی‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬برای‬ ‫شــهروندان در‬ ‫کجــور نوشــهر‪،‬‬ ‫طبیعــی‪ ،‬ظرفیـ‬ ‫تعطیلی و دورکاری‬ ‫انجام واکسیناســیون‬ ‫ویژه حــوزه‬ ‫ـگل رودخــان‪،‬‬ ‫مجموعــه‬ ‫ضروری است‬ ‫اتشنشانی امکان‬ ‫با گســترش‬ ‫ـتان گلستان به‬ ‫ـکهداران‪ ،‬جنـ‬ ‫(‪ 18‬مردادمــاه)‬ ‫که شــغل‬ ‫همهجانبه اسـ‬ ‫جنــگل خشـ‬ ‫ـدف از دوشــنبه‬ ‫منطقــه حفاظــت‬ ‫الزامی بوده است‪.‬‬ ‫توســعه‬ ‫اقتصادی اســت که‬ ‫گروههــای هـ‬ ‫ـانان گــرگان اغــاز‬ ‫ســتان بــا ابــراز‬ ‫یــالن‪،‬‬ ‫وجود ندارد‬ ‫حوزه گردشــگری و‬ ‫کرونــا اتشنشـ‬ ‫ـد غیرعامــل گل‬ ‫رعایــت ســیاه رودبــار گ مازنــدران‪ ،‬ســمنان و‬ ‫در‬ ‫واکسیناســیون‬ ‫مدیــرکل پدافنـ‬ ‫خــدادادی بــا‬ ‫ـت اول تزریــق‬ ‫ـران اســتانی در‬ ‫لیســار گیــالن‪،‬‬ ‫از ایــن ثــروت‬ ‫یــان اینکــه نوبـ‬ ‫ــرد برخــی مدیـ‬ ‫مشــارکت شــده‬ ‫وی بــا یــاداوری‬ ‫بایــد‬ ‫شــد‪ .‬صفــری باب‬ ‫منــدی از عملک‬ ‫ـود‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫ســتمحیطی و‬ ‫شــمالی اســت‪.‬‬ ‫کــه در حــال رخ‬ ‫گالیه‬ ‫روز انجــام میشـ‬ ‫مــل ضوابط زی‬ ‫ایجاد خراســان‬ ‫ـرات اقلیمــی زمیــن‬ ‫مســتقل بــرای‬ ‫کا‬ ‫واکســن در ‪3‬‬ ‫مواجــه بــا تغییـ‬ ‫ســتای توســعه‪،‬‬ ‫ردیــف بودجــه‬ ‫کرونا‪،‬‬ ‫ـریع‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫یاف‬ ‫قدر‬ ‫ویــروس جهش‬ ‫ــرات اقلیمی ان‬ ‫ـع محلی در را‬ ‫ـدی اختصــاص‬ ‫ـال ‪ ،۹۸‬افــزود‪:‬‬ ‫توجــه بــه شــیوع‬ ‫ـت‪ ،‬افــزود‪ :‬تغیی‬ ‫جوامـ‬ ‫اســتفاده کــرد‪ .‬مهـ‬ ‫گلســتان در سـ‬ ‫کشورهای پیشرفته‬ ‫بــا‬ ‫دادن اسـ‬ ‫پــارک ملــی‬ ‫ـتغال و درامــد‬ ‫میافتد که عمال‬ ‫اعتبــارات خوبی‬ ‫خـــبر‬ ‫وجهه جهانی پارک‬ ‫اشـ‬ ‫در جهان اتفاق‬ ‫ـدت بودجــه و‬ ‫یکســری عوامل و‬ ‫اظهار داشت‪:‬‬ ‫و در ایــن مـ‬ ‫الزم برای وقوع‬ ‫و متعاقــب ان‬ ‫تیموری‬ ‫گونههــای گیاهی‬ ‫که پیشبینیهای‬ ‫اختصــاص یافــت‬ ‫ــه و مدیریت با‬ ‫ســتان بــا تنــوع‬ ‫ـی بــه پــارک‬ ‫داشــتند در مقابل‬ ‫حفاظتی موردنیاز‬ ‫ملــی گل‬ ‫ـال پیش بخشـ‬ ‫حــوادث طبیعــی را‬ ‫ــای عمرانــی و‬ ‫کردند‪ ،‬سیل ویرانگری‬ ‫فــراوان که ‪ ۲‬سـ‬ ‫ثبت فعالیته‬ ‫طبیعی ناتوان عمل‬ ‫میطلبــد ایــن‬ ‫جانــوری‬ ‫گلستان گفته بود‬ ‫هــای هیرکانــی‬ ‫انجــام شــد کــه‬ ‫داد مهر تاییدی‬ ‫ان حادثه‬ ‫شــناس اســتاندار‬ ‫بهعنــوان جنگل‬ ‫نیــز در ان‬ ‫ـته در المــان رخ‬ ‫قبل هادی حق‬ ‫مــوری‪ ،‬بودجه‬ ‫از ان‬ ‫بیشــتر اســتانی‪،‬‬ ‫ــاز حفرشــده در‬ ‫چند وقت گذشـ‬ ‫افزایــش یابد‪ .‬تی‬ ‫ـدم بابیان اینکه‬ ‫ـزار چــاه غیرمج‬ ‫ـد نیازمند توجه‬ ‫که‬ ‫بودجههــا‬ ‫ـت‪ .‬صادقعلی مقـ‬ ‫ـه حــدود ‪ ۱۷‬هـ‬ ‫پارک ملی گلســتان‬ ‫جهانی شـ‬ ‫ـه گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫بیشتر منابع اب‬ ‫ـر این گفتههاسـ‬ ‫کـ‬ ‫زمین به وجود امده‬ ‫بینیشــده امســال‬ ‫المللی اســت‪ .‬بـ‬ ‫جلوگیری از کاهش‬ ‫بـ‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬پیش‬ ‫ـرات حادی که در‬ ‫ملــی و بین‬ ‫ـالم کــرد و بیــان‬ ‫استان باهدف‬ ‫تنش ابی استان باید‬ ‫ـی تیرمــاه ســال‬ ‫بــه دلیل تغییـ‬ ‫میلیــارد ر یــال اعـ‬ ‫ـی مدیریت تغییر‬ ‫جلوگیری از تداوم‬ ‫جنگلهــای هیرکانـ‬ ‫را بــه روند فعلـ‬ ‫ایران را ‪۱۲۰‬‬ ‫ـرداری شــرکت اب‬ ‫از ظرفیت این‬ ‫زیرزمینی و‬ ‫مردم گرگانو اققال‬ ‫ـد نگــرش خــود‬ ‫بــزرگ طبیعــی‬ ‫استفاده بهینه‬ ‫حفاظــت و بهرهبـ‬ ‫طبیعــت باید به‬ ‫بایـ‬ ‫سنگدوینینماینده‬ ‫ـوان دومیــن اثــر‬ ‫داشت‪ :‬برای‬ ‫معــاون‬ ‫جــای جنگیدن با‬ ‫ابتدای امسال تاکنون‬ ‫و صنایعدستی‪،‬‬ ‫بستهشود‪.‬‬ ‫بهعنـ‬ ‫هــل و ســومین‬ ‫این راستا گفت که‬ ‫دهیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬به‬ ‫حوزه گردشــگری‬ ‫گلستان گفت که از‬ ‫درواقــع باید در‬ ‫ـر لــوت‪ ،‬در چ‬ ‫شورای اسالمی نیز در‬ ‫ـم‬ ‫ـکو پارک در‬ ‫ای‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫برو‬ ‫ـ‬ ‫منطقه‬ ‫ی‬ ‫مسدودسازی‬ ‫کو‬ ‫ـهای بیــن اداره‬ ‫ـت‬ ‫بعــد از‬ ‫ســازگاری بــا طبیعـ‬ ‫در مجلس‬ ‫غیرمجاز ضروری است‬ ‫جهانــی یونسـ‬ ‫حلقهچاهغیرمجاز و‬ ‫یــش تفاهمنامـ‬ ‫تکبعدی خارج‬ ‫ســمت‬ ‫کمیتــه میــراث‬ ‫ـتن چاههای اب‬ ‫باشناسایی‪۳۱۰‬‬ ‫چنــد مــاه پ‬ ‫ـری و از حالــت‬ ‫غیرقانونــی بیش از‬ ‫ـت و میــراث‬ ‫اجــالس‬ ‫اگرچه بسـ‬ ‫فهرســت جهانــی‬ ‫معیشت بهرهبرداران‬ ‫ســاختها بازنگـ‬ ‫ـت محیطزیسـ‬ ‫ـاه‪ ،‬از اســتحصال‬ ‫ـتان خاطرنشــان‬ ‫زیر‬ ‫اذربایجــان در‬ ‫از این اقدام برای‬ ‫‪ ۷۳‬حلقــه چـ‬ ‫کل حفاظـ‬ ‫پدافند غیرعامل گلسـ‬ ‫ابخوانهای اســتان‬ ‫صنایعدســتی‬ ‫در با کــو‬ ‫اما باید قبل‬ ‫ثبتشــده جنــگل‬ ‫کرد‪ .‬استان گلستان‬ ‫شــد‪ .‬مدیــرکل‬ ‫گردشــگری و‬ ‫مترمکعــب اب از‬ ‫ـرایط و اقتضای‬ ‫ـت‪ .‬محــدوده‬ ‫چاهها فکر اساســی‬ ‫جنگل فرهنگــی‪،‬‬ ‫یکمیلیــون‬ ‫اب بر اســاس شـ‬ ‫قــرار گرفـ‬ ‫فعلی این‬ ‫جمعیت متشکل از‬ ‫ـرد‪ :‬بایــد در حوزه‬ ‫ملی گلســتان‪،‬‬ ‫تغییر داد اینکه‬ ‫ــتان امضا شد‪.‬‬ ‫کـ‬ ‫و ‪ ۸۶۹‬هزار نفر‬ ‫هیرکانی شــامل پارک‬ ‫جلوگیریشد‪.‬‬ ‫ها و برنامهها را‬ ‫جلوگیــری از حفر‬ ‫ســتان و گلس‬ ‫با یکمیلیون‬ ‫شمال کشور قرار دارد‬ ‫منطقه سیاســت‬ ‫تیموری اظهار داشــت‪:‬‬ ‫جهاننمــا در گل‬ ‫کمبــود اب گرگان‬ ‫هر‬ ‫مذاهب مختلف در‬ ‫ـر‪ ،‬افراتختــه و‬ ‫جلســات مختلف‬ ‫جواد‬ ‫معرفی بیــش از‬ ‫اقوام و‬ ‫ابـ‬ ‫کشاورزی استوار‬ ‫بهطــور دائم در‬ ‫چــاه غیرمجــاز‪،‬‬ ‫درحالیکــه نماینــدهای‬ ‫ساکنان ان بر پایه‬ ‫حــدود ‪ ۹۰‬حلقــه‬ ‫دادگاه برای رســیدگی‬ ‫و اقتصاد اصلی‬ ‫کشــاورزی ربــط دهیــم‬ ‫حضــور ندارنــد‪،‬‬ ‫چاه غیرمجاز به‬ ‫جــاز نیــز در چهار‬ ‫را بــه‬ ‫حلقه‬ ‫کشــاورزی در جلســات‬ ‫ادوات حفــاری غیرم‬ ‫غیرمجاز با حکم‬ ‫چندی است‪.‬‬ ‫‪ ُ ۲۶۰‬کردن ‪ ۷۳‬حلقه چاه‬ ‫همچنین ‪ ۱۱‬دســتگاه‬ ‫کرد‪ :‬وقتی مدیری‬ ‫از بخــش‬ ‫گلستان خبر داد‪.‬‬ ‫قضایی‪ ،‬پر‬ ‫نیست‪ .‬مقدم اضافه‬ ‫استان است‪ .‬تیموری‬ ‫یکمیلیــون و ‪۱۵۰‬‬ ‫ابتدای سال جاری در‬ ‫جلوگیری از برداشــت‬ ‫قابلپذیرش‬ ‫ابخوانخواری در‬ ‫ممنوع میکند باید در‬ ‫و توقیف ماه‬ ‫زیرزمینــی‪ ،‬از‬ ‫قضایی و‬ ‫حفاری غیرمجاز‬ ‫ـاورز‬ ‫از ســفرههای اب‬ ‫توقیف ســه دســتگاه‬ ‫کشــت شــالی را برای کشـ جایگزین وی نیز داشــته‬ ‫مترمکعــب اب‬ ‫جلوگیری از‬ ‫هــزار‬ ‫برنامهای برای کشــت‬ ‫این شرکت برای‬ ‫و گذران زندگی‬ ‫اقدامات امسال‬ ‫عمل‬ ‫برای امرارمعاش‬ ‫ازجمله‬ ‫باشد وگرنه کشاورز‬ ‫چاه عمیق باشد‪.‬‬ ‫باید به فکر حفر‬ ‫خود‬ ‫چشمگیر بیماران‬ ‫افزایش‬ ‫کروناییدر گلستان‬ ‫شانانانجاممیشود‬ ‫سیناسیوناتشن‬ ‫واک‬ ‫لیونمترمکعباب‬ ‫غیرمجاز از یکمی‬ ‫گیریاز بهرهبرداری‬ ‫جلو‬ ‫در سال جاری‬ ‫افزایشچشمگیر‬ ‫بیماران کرونایی‬ ‫در گلستان‬ ‫اقتصاد‬ ‫ویژگی های کابینه‬ ‫پیشنهادیدولت‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪04‬‬ ‫دوره اردکانیان با خاموشی به پایان رسید‬ ‫خاموشی هانتیجه‬ ‫سیاستگذاریغلط‬ ‫ورزش‬ ‫ازمیاناعضایکابینهپیشنهادیدولتسیزدهم‪،‬‬ ‫مسن ترین وحیدی و عین اللهی با ‪ ۶۳‬سال و‬ ‫عبدالملکی ‪ ۴۰‬سال جوان ترین عضو کابینه‬ ‫پیشنهادی دولت رئیسی می باشند‪ .‬میانگین‬ ‫سنی این کابینه نیز‪ 52/1‬سال است‪.‬‬ ‫فهرست وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم تقدیم مجلس شورای‬ ‫اسالمی شد‬ ‫‪03‬‬ ‫حمایت فوالد مبارکه‬ ‫از تولید با اجرای پروژه‬ ‫فوالدسازیسفیددشت‬ ‫در برگزاری جلسات عزاداری باید شیوه نامه ها باکمال دقت و شدت‬ ‫مراعاتشود‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫فهرست کابینه رئیسی‬ ‫روی میز نمایندگان مجلس‬ ‫اماواگرهای‬ ‫بهره برداری از‬ ‫سد نرماب‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫دولت و بیمه ها کمک کنند تا بیماریابی و ازمایش های تشخیص‬ ‫به صورت رایگان و وسیع در اختیار همه مردم قرار بگیرد‬ ‫وضعیتامنیتی‬ ‫جنوبغربپایتخت‬ ‫اسفناک است‬ ‫در بازدید مدیرعامل فوالد مبارکه‬ ‫از فوالد سفیددشت صورت گرفت‬ ‫رهبرانقالبتاکیدکردند‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫‪ /‬شماره ‪1139‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪07‬‬ ‫مسینیامده‬ ‫غوغا کرد‬ ‫اعتبار تسهیالت‬ ‫ابالغ‬ ‫مشاغل خانگی‬ ‫سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫رفیتی مهم برای‬ ‫پارک ملی گلستان ظ‬ ‫اقتصادی است‬ ‫وسعه گردشگری و‬ ‫ت‬ ‫وزارت کشور‬ ‫وزارت نفت‬ ‫وزارت ورزش و جوانان‬ ‫وزارت اطالعات‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫وزارت خارجه‬ ‫وزارت اقتصاد‬ ‫وزارت اموزش وپرورش‬ ‫وزارت ارشاد‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫احمد وحیدی‬ ‫جواد اوجی‬ ‫حمید سجادی هزاوه‬ ‫سید اسماعیل خطیب‬ ‫علی اکبر محرابیان‬ ‫حسین امیر‬ ‫عبداللهیان‬ ‫احسان خاندوزی‬ ‫حسینباغگلی‬ ‫محمدمهدی‬ ‫اسماعیلی‬ ‫حجت ا‪...‬عبدالملکی‬ ‫وزارت صمت‬ ‫وزارت علوم‬ ‫وزارت دفاع‬ ‫وزارت کشاورزی‬ ‫وزارت بهداشت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫وزارت دادگستری‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫رضا فاطمی امین‬ ‫محمدعلی زلفی گل‬ ‫محمد رضا اشتیانی‬ ‫جواد ساداتی نژاد‬ ‫بهرام عین اللهی‬ ‫عیسی زارع پور‬ ‫امین حسینرحیمی‬ ‫عزت ا‪ ...‬ضرغامی‬ ‫رستم قاسمی‬ ‫صفحه اخر‬ ‫‪08‬‬ ‫طرح جوانی‬ ‫جمعیتناهنجاری‬ ‫مرگ و معلولیت‬ ‫را افزایش می دهد‬ ‫اگهی مزایده عمومی فروش‪1400-12‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای «انجام امور خدماتی و پشتیبانی مربوط به‬ ‫ازمایشگاهها و ساختمان مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان»‬ ‫دستگاه مزایده گزار‪ :‬اداره کل اموزش و پرورش استان کرمان‬ ‫موضوع‪ :‬مزایده فروش اموال منقول غیر مصرفی تحت اختیار اموزش و پرورش ناحیه یک شهرکرمان طبق جدول زیر‪:‬‬ ‫اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به نشانی اصفهان میدان الله کد پستی ‪ 81989-97543‬با شماره‬ ‫تماس ‪ 35602421-3‬در نظر دارد پروژه «انجام امور خدماتی و پشتیبانی مربوط به ازمایشگاهها و ساختمان مرکز‬ ‫پایش اداره کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان طبق اسناد مناقصه»‪ ،‬از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به شرکت واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬لذا از متقاضیان درخواست می گردد ضمن مطالعه دقیق شرایط مناقصه‬ ‫و بررسی کامل موارد مورد مناقصه و بازدید از محلهای اجرای پروژه ها و براورد حجم کار‪ ،‬امادگی و مبلغ پیشنهادی شرکت را جهت‬ ‫اجرای پروژه مندرج در اســناد مناقصه‪ ،‬اعالم نمایند‪ .‬الزم به ذکر اســت تامین اعتبار این مناقصه از محل اعتبارات سرمایه ای سالهای‬ ‫‪ 1400‬می باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ ،‬به تاریخ ‪ 1400/05/19‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز سه شنبه تاریخ ‪.1400/05/26‬‬ ‫مهلت زمانی تحویل اسناد مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز شنبه تاریخ ‪.1400/06/06‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 9:30‬صبح روز یک شنبه تاریخ ‪.1400/06/07‬‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ‪ 530/000/000‬ریال (معادل پنجاه و سه میلیون تومان) است‪ ،‬که به یکی‬ ‫از صورتهای زیر می باشد‪:‬‬ ‫الف‪ -‬ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به نفع کارفرما با اعتبار ‪( 2‬دو) ماه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬واریــز وجــه نقدی به حســاب تمرکــز وجوه ســپرده اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان به شــماره شــبای‬ ‫‪ IR 310100004061006007670487‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پارت‬ ‫انبار اسقاط خیابان هفده شهریور‬ ‫‪6.616.200.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ضایعات میدان مشتاق مدرسه شریعتی‬ ‫‪3.307.000.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اهن االت و ضایعات هنرستان اقبال الهوری شهر کرمان‬ ‫‪6.204.000.000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مبلغ براورد پایه(ریال)‬ ‫‪16.127.200.000‬‬ ‫جمع‬ ‫‪806.360.000‬‬ ‫میزا ن تضمین(ریال)‬ ‫مهلت دریافت ‪ ،‬تکمیل و تحویل اسناد مزایده‪ :‬از تاریخ انتشار اگهی روزنامه به مدت‪ 10‬روز کاری از طریق سامانه ستاد ایران‪.‬‬ ‫جهــت دریافــت اســناد مزایــده وســایر اطالعــات مــورد نیــاز بــه ســامانه ســتاد ایــران بــه ادرس‬ ‫‪ setadiran.ir‬مراجعه شود‪.‬‬ ‫اداره کل اموزش و پرورش استان کرمان‬ ‫شناسه اگهی‪1176983 :‬‬ ‫(( اگهی مزایده مرحله اول‬ ‫فروش زمین ))‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری دیواندره در نظر دارد به استناد ائین نامه مالی شهرداریها دراجرای بند ‪ 2‬مصوبه شماره‬ ‫‪ 64‬مورخ ‪ 00/4/19‬شورای اسالمی محترم شهر دیواندره (‪ )7‬قطعه قطعه زمین با کاربری مسکونی به‬ ‫شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا به اطالع کلیه متــــــقاضیان می رساند جهت‬ ‫کسب اطالعات ودریافت اسناد و مدارک مربوط به مزایده به واحدامالک شهرداری مراجعه فرمایند *‬ ‫ردیف‬ ‫شماره پالک‬ ‫مساحت‬ ‫( متر مربع )‬ ‫بهاء کل ( ریال)‬ ‫توضیحات‬ ‫‪1‬‬ ‫پالک ثبتی ‪ 10746‬فرعی از ‪ 58‬اصلی شهرک شهدا‬ ‫‪158/8‬متر‬ ‫مربع‬ ‫‪5/558/000/000‬‬ ‫مسکونی ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پالک ثبتی ‪ 8370‬فرعی از ‪ 58‬اصلی شهرک قاضی‬ ‫‪ 180‬متر مربع‬ ‫‪4/500 /000 /000‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪3‬‬ ‫پالک ثبتی ‪ 8895‬فرعی از ‪ 58‬اصلی شهرک اصناف‬ ‫‪ 160‬متر مربع‬ ‫‪4/800/000/000‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪4‬‬ ‫پالک ثبتی ‪ 6740‬فرعی از ‪ 58‬اصلی شهرک اندیشه‬ ‫‪ 1089‬متر مربع‬ ‫‪7/628 /600/000‬‬ ‫کاربری ورزشی‬ ‫‪5‬‬ ‫پالک ثبتی ‪ 6958‬فرعی از ‪ 58‬اصلی شهرک زاگرس‬ ‫‪180‬مترمربع‬ ‫‪5/040/000/000‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪6‬‬ ‫پالک ثبتی ‪ 6781‬فرعی از ‪ 58‬اصلی شهرک نظام‬ ‫مهندسی‬ ‫‪180/58‬مترمربع‬ ‫‪5/778/560/000‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪7‬‬ ‫پالک ثبتی ‪ 4409‬فرعی از ‪ 58‬اصلی شهرک روحانیون‬ ‫‪181‬مترمربع‬ ‫‪5/430/000/000‬‬ ‫مسکونی‬ ‫محمدمحمودی‪-‬سرپرستشهرداریدیواندره‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان‬ ‫مرحله اول فروش اموال اسقاطی‬ ‫وضایعاتی شهرداری دیواندره‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪1175813‬‬ ‫مم‬ ‫الف‪862030:‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شــهرداری دیوانــدره دررراســتای مصوبه شــماره‬ ‫‪ 1400/04/1-62‬در نظر دارد نسبت به فروش برخی از اموال اسقاطی‬ ‫وضایعاتی خود از طریق مزایده اقدام نماید لذا از اشــخاص متقاضی‬ ‫دعوت به عمل می اید ازتاریخ انتشار این اگهی به مدت ده روز کاری‬ ‫جهت کسب اطالعات وشــرایط و ودریافت فرم شرکت درمزایده به‬ ‫شهرداری دیواندره مراجعه نمایند‬ ‫‪-1‬دوعدد تانکر اســقاطی ‪-2‬دستگاه ســنگ شکن کوبیت به همراه‬ ‫شاسی‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫محمدمحمودی‪-‬سرپرستشهرداریدیواندره‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫تصرف افغانستان توسط‬ ‫طالبان به معنی نابودی‬ ‫دستاوردهای ‪ ۲۰‬سال‬ ‫گذشته است‬ ‫ابوالفضلظهروندسفیر پیشینایراندر افغانستان‬ ‫هدف طالبان را فتح کابل و تمام افغانستان دانست‬ ‫و گفت‪ :‬مسیری که طالبان در حال طی کردن است‪،‬‬ ‫همانند دهه ‪ ۷۰‬است و تالش می کند مجددا امارت‬ ‫اســامی را برقــرار کنــد و ایــن اقــدام زمین ـه ای بــرای‬ ‫خالفت اســامی محسوب می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬البته‬ ‫طالبــان فعال جرات بیان این موضوع را ندارد چراکه‬ ‫اتحادیــه اروپا و کشــورهای منطقه موضــع مثبتی در‬ ‫خصوص شــکل گیری امارت اســامی ندارنــد زیرا این‬ ‫اقدام به معنی فروپاشی همه ساختارهای سیاسی ‪۲۰‬‬ ‫ســال گذشــته افغانســتان‪ ،‬از بین رفتن نقش مردم و‬ ‫جمهوریت است‪ .‬سفیر پیشین ایران در افغانستان با‬ ‫تصریح بر اینکه با پیشرفت طالبان همه ساختارهای‬ ‫موجــود در حوزه های سیاســی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‬ ‫متالشــی خواهــد شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬طالبــان در حــال‬ ‫حاضــر تــاش دارند مرکز چنــد والیت اصلی ازجمله‬ ‫هــرات و مزار شــریف را تصرف کنند‪ .‬اگر طالبان این‬ ‫دو مرکــز را تصــرف کنند‪ ،‬کلید رســیدن بــه کابل را به‬ ‫دســت خواهنــد اورد‪ .‬وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه‬ ‫یهــا از منطقــه بیرون نرفته اند‪ ،‬بلکه شــیوه‬ ‫امریکای ‬ ‫بازی را تغییر داده اند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬امریکا شیوه بازی‬ ‫را در چارچــوب نقشــه راهــی که با طالبــان در دوحه‬ ‫قطر به توافق رسیدند‪ ،‬تغییر داد‪ .‬امروز یک اشتراکی‬ ‫کســو‪ ،‬امارات‪ ،‬پاکســتان و‬ ‫بین امریکا و انگلیس از ی ‬ ‫عربستان از سوی دیگر و طالبان به عنوان یک عنوان‬ ‫متغیر وابسته و اجراکننده نقشه وجود دارد‪ .‬ظهروند‬ ‫بــا اشــاره بــه تغییــرات ســریع در افغانســتان و فتــح‬ ‫تهــای مختلف‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این تغییرات به این‬ ‫والی ‬ ‫دلیل است که فرماندهی نیروهای دفاعی و نظامی‬ ‫افغانســتان دچار اســتیصال شده اســت‪ .‬در حقیقت‬ ‫مدیریــت در کابــل به گونه ای عمــل می کند که قصد‬ ‫اجرایــی کردن پروژه مشــترک با امریکا را دارد‪ .‬ســفیر‬ ‫پیشــین ایران در افغانســتان با بیان اینکه این کشور‬ ‫حــدود ‪ ۳۷۰‬هــزار نیــروی نظامــی اموزش دیــده دارد‬ ‫اما ‪ ۲۰‬ســال قبل چنین نیرویی وجود نداشت‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬بال غبــر ‪ ۲۰‬میلیــون نفر از جمعیــت ‪ ۲۸‬میلیون‬ ‫نفــری کــه در داخل افغانســتان وجــود دارد‪ ،‬طرفدار‬ ‫نظام سیاســی فعلی هســتند‪ .‬متاســفانه انارشیست‪،‬‬ ‫خیانت و پول سنگینی که برای خریدن افراد استفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬ســبب ایجاد این وضعیت شــده اســت؛ اما‬ ‫از ســوی دیگر شــاهد هستیم والیت هرات‪ ،‬به دلیل‬ ‫وجود اسماعیل خان‪ ،‬مقاومت می کند‪.‬‬ ‫دیپلماسی‬ ‫برای رفع تحریم در دولت‬ ‫سیزده م ادامه می یابد‬ ‫محســن پــاک اییــن‪ ،‬مشــاور پیشــین وزیــر امــور‬ ‫خــارج لغو تحری مهــا را موضوع اصولی در دســتور کار‬ ‫دولت های جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫لغو تحریم ها در دستور کار دولت رئیسی هم خواهد‬ ‫بــود‪ .‬تحری مهــا یک ظلم به ملت ایران اســت و همه‬ ‫بایــد تــاش کننــد تحری مهــا از طریق مکانیس ـم های‬ ‫دیپلماتیــک و به طور مشــخص برجام برطرف شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬معــاون پیشــین فرهنگــی ســازمان‬ ‫فرهنگ و ارتباطات اســامی‪ ،‬گفت‪ :‬به رغم مذاکرات‬ ‫خوبــی کــه بیــن ایــران و کشــورهای ‪ ۵+۱‬برگزار شــد و‬ ‫بــه نتایجی هم رســید اما به دلیل بدعهــدی امریکا و‬ ‫خــروج دونالد ترامپ رئیس جمهوری ســابق امریکا از‬ ‫ایــن معاهده بین المللی‪ ،‬شــاهد خلــل درروند برجام‬ ‫تهــای اروپایــی هــم در کنار‬ ‫بودیــم و متاســفانه دول ‬ ‫امریکا به تعهداتشــان عمل نکردند‪ .‬وی‪ ،‬شرط ایران‬ ‫بــرای بازگشــت بــه تعهــدات برجامــی بعد از راســتی‬ ‫ازمایی رفع تحریم ها را یاداور شــد و گفت‪ :‬همچنان‬ ‫مذاکــرات ادامــه دارد و روند دیپلماتیک برای تحقق‬ ‫شــرط ایــران در دوره ســید ابراهیم رئیســی هــم ادامه‬ ‫می یابــد‪ .‬پاک ایین درباره تاکید رئیس جمهوری مبنی‬ ‫بر تداوم حمایت جمهوری اسالمی از مظلومان جهان‬ ‫در دوره دولت سیزدهم نیز گفت‪ :‬مظلومان جهان را‬ ‫باید دسته بندی کرد و برخی کشورها مثل فلسطین و‬ ‫یمن مظلوم تر هستند و به طور طبیعی بر خود فرض‬ ‫می دانیم که از مردم مظلوم این کشورها حمایت کنیم‪.‬‬ ‫اگر در جای دیگری نیز مظلومان با شرایط خاصی نیاز‬ ‫به کمک داشتند بر اساس قانون اساسی‪ ،‬وظیفه داریم‬ ‫به کمک ان ها بشتابیم‪ .‬معاون پیشین اداره امریکای‬ ‫وزارت خارجه‪ ،‬راه حل اصلی را تغییر نظم جهانی به‬ ‫نفع مظلومان دانســت و گفــت‪ :‬مهم ترین اصل برای‬ ‫حمایت از مظلومان تغییر نظم جهانی است و باید‬ ‫نقش کشورهای استکباری مثل امریکا و عوامل ان مثل‬ ‫رژیــم صهیونیســتی در جهــان کاهــش یابد تــا قدرت‬ ‫اعمال فشــار بر مظلومان را نداشــته باشــند‪ .‬اگر این‬ ‫شــرایط اتفــاق بیافتد بزرگ ترین کمــک به مظلومان‬ ‫جهان شده است‪ .‬پاک ایین درباره نقش ارمان گرایی‬ ‫و واقع گرایی در سیاست خارجی دولت سیزدهم نیز‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫را مجموع ـه ای از اهداف ارمان گرایانه و واقع گرایانه‬ ‫تشــکیل می دهــد‪ .‬مــا ارمان های بلنــدی داریم که در‬ ‫بیانیه گام دوم انقالب به ان اشار هشــده و دســتیابی‬ ‫بــه تمدن نوین اســامی‪ ،‬تبدی لشــدن بــه مهم ترین‬ ‫قدرت در منطقه به لحاظ فرهنگی‪ ،‬علمی و سیاسی‬ ‫و اتحاد جهان اسالم و تحقق اتحاد اسالمی ازجمله‬ ‫ایــن ارمان هاســت‪ .‬این کارشــناس مســائل بین الملل‬ ‫گفت‪ :‬ما واقع گرایانه نگاه می کنیم و برای دســتیابی‬ ‫بــه ایــن ارمان های بلنــد‪ ،‬واقعیت های جهــان را هم‬ ‫در نظر می گیریم و بر اساس این واقعیات‪ ،‬سیاست‬ ‫خارجی را تنظیم می کنیم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1140‬‬ ‫واکسن برای همه‬ ‫رهبر انقالب تاکید کردند‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مسعودمیر کاظمیرئیسسازمان‬ ‫برنامه وبودجهشد‬ ‫رئیس جمهــور بــا صــدور‬ ‫وزیــر بازرگانــی در دولت دهم‪،‬‬ ‫حکمیسیدمسعودمیر کاظمی‬ ‫نماینده تهران در مجلس نهم و‬ ‫رابهسمتمعاونرئیس جمهور‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی مجلس‪،‬‬ ‫و رئیس سازمان برنامه وبودجه‬ ‫عضوهیئت امنایبنیادبهره وری‬ ‫کشــور منصوب کرد‪ .‬بــه گزارش‬ ‫موقوفات استان قدس رضوی‪،‬‬ ‫مسعود میر کاظمی‬ ‫ایسنا‪،‬سیدمسعودمیر کاظمی‪،‬‬ ‫عضــو و رئیــس هیئت مدیــره‬ ‫متولــد ‪ ۱۳۳۹‬تهــران دارای‬ ‫سازمان اقتصادی رضوی‪ ،‬رئیس‬ ‫مدرک تحصیلی دکتری مهندسی صنایع است و مرکــز مطالعات بنیادی انقالب اســامی‪ ،‬رئیس‬ ‫پیش ازاین مســئولیت هایی همچون وزیر نفت دانشگاه شاهد‪ ،‬رئیس مرکز مطالعات لجستیک‬ ‫در دولــت نهــم و رئیــس ســازمان اپــک (‪ ،)۲۰۱۱‬و مدیرعامل سازمان اتکا را بر عهده داشته است‪.‬‬ ‫وضعیتامنیتیجنوبغربپایتخت‬ ‫اسفناکاست‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در توصیه ای به مسئوالن‪،‬‬ ‫مســئله تامین گســترده واکســن را مورد تاکیــد قرار‬ ‫دادند و گفتند‪ :‬واکســن چه از راه واردات و چه با‬ ‫تولید داخلی باید با تالش مضاعف و به هر شکل‬ ‫ممکنتامینشودو در اختیار همهمردمقرار بگیرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقام‬ ‫معظم رهبری‪ ،‬حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای درباره‬ ‫وضعیــت و طغیان بیمــاری کرونا‪ ،‬الزمه مقابله‬ ‫بــا تغییــر شــکل و جهــش ویــروس را به کارگیری‬ ‫ارایــش و شــیوه های دفاعـ ِـی جدیــد و محکــم‬ ‫خواندنــد و گفتند‪ :‬جان باختــن بیش از ‪ ۵۰۰‬تن‬ ‫در یــک روز و داغــدار شــدن خانواده هایشــان‬ ‫و همچنیــن ابتــا د ههــا هــزار نفــر به بیمــاری و‬ ‫مشــکالت درمانی ان ها حقیقتا بســیار دردناک‬ ‫اســت و دل هــر مســلمان و هم میهنــی از ایــن‬ ‫واقعــه اتــش می گیــرد‪ ،‬بنابراین بــرای مقابله با‬ ‫ایــن وضع وظایفــی داریم‪ .‬ایشــان ضرب االجل‬ ‫یک هفت ـه ای رئیس جمهــور بــرای جم ـع اوری‬ ‫پیشــنهادها و تصمیم گیری دربــاره ان ها را کاری‬ ‫خــوب برشــمردند و افزودنــد‪ :‬در راس زمــان‬ ‫نشــده‪ ،‬جــواب قضیه با دقت ســنجیده و‬ ‫تعیی ‬ ‫بــرای هــر اقــدام الزم با قاطعیــت تصمیم گیری‬ ‫ِ‬ ‫و بــه ان عمــل شــود‪ .‬رهبــر انقــاب همچنیــن‬ ‫خستگی شدید کادر درمان و فشارهای جسمی‬ ‫و روحی وارد به ان ها را نگرانی بزرگی دانستند‬ ‫و افزودند‪ :‬از صمیم قلب از پزشکان‪ ،‬پرستاران‬ ‫و مجموعه های درمانی که واقعا در حال جهاد‬ ‫هستند‪ ،‬تشکر می کنم اگرچه تشکر اصلی از ان‬ ‫خداوند شاکر و علیم است‪.‬‬ ‫واکسن در اختیار همه مردم قرار بگیرد‬ ‫حضــرت ایــت ا‪ ...‬خامن ـه ای در ادامــه به بیان‬ ‫چند تذکر خطاب به مســئوالن و مردم پرداختند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با تاکید بر لزوم گسترش ازمایش های‬ ‫بیماریابــی خاطرنشــان کردنــد‪ :‬در اوایل بیمــاری‪،‬‬ ‫شهــای بیماریابــی عمومــی رایج شــد که کار‬ ‫ازمای ‬ ‫خوبی بود و باید شــبکه بهداشــت با کمک بسیج‬ ‫این کار را انجام دهند‪ .‬ایشان با اشاره به هزینه های‬ ‫شهــای تشــخیص کرونــا‪ ،‬تاکیــد‬ ‫ســنگین ازمای ‬ ‫کردند‪ :‬دولت و بیمه ها کمک کنند تا بیماریابی و‬ ‫ازمایش های تشــخیص ب هصــورت رایگان و وســیع‬ ‫در اختیــار همه مردم قرار بگیرد‪ .‬حضــرت ایت ا‪...‬‬ ‫خامن ـه ای در توصیه بعدی به مســئوالن‪ ،‬مســئله‬ ‫تامین گســترده واکســن را مورد تاکید قرار دادند و‬ ‫گفتند‪ :‬خوشبختانه با تولید واکسن در داخل مسیر‬ ‫واردات خارجی ان نیز هموار شد‪ ،‬درحالی که تا قبل‬ ‫از ان باوجود پرداخت بهای واکســن‪ ،‬فروشــندگان‬ ‫خارجــی بدعهــدی می کردند‪ .‬رهبــر انقالب تاکید‬ ‫کردنــد‪ :‬واکســن چــه از راه واردات و چــه بــا تولید‬ ‫داخلی باید با تالش مضاعف و به هر شکل ممکن‬ ‫تامین شود و در اختیار همه مردم قرار بگیرد‪ .‬ایشان‬ ‫در خصــوص مســئله تامیــن دارو برای بیمــاران نیز‬ ‫گفتنــد‪ :‬باوجود کمبود یا نبــود دارو در داروخانه ها‬ ‫و بیمارستان ها‪ ،‬گفته می شود همان داروها در بازار‬ ‫یشــود که این‬ ‫ازاد باقیمت چند برابری فروخته م ‬ ‫نشــان دهنده مشکل در شبکه توزیع اســت و این‬ ‫مشــکل باید حل شــود‪ .‬حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای‬ ‫با اشاره به حضور جدی و قوی نیروهای مسلح در‬ ‫اولمقابلهبابیماری‪،‬گفتند‪:‬نیروهایمسلح‬ ‫ماه های ِ‬ ‫اکنون نیز مشغول هستند اما باید با همه توان به‬ ‫کمک مردم بیایند‪ .‬ایشان تصمیم گیری در خصوص‬ ‫تعطیلی را مسئله ای تخصصی و نیازمند بررسی در‬ ‫ســتاد ملی کرونا خواندند و افزودند‪ :‬مســئولین به‬ ‫هر نتیجه ای رسیدند بدون مالحظه و قاطع به ان‬ ‫عملکنند‪.‬‬ ‫مردم با همان حساسیت ماه های اول‪،‬‬ ‫شیوه نامه ها را رعایت کنند‬ ‫رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشــان‬ ‫خطــاب بــه مــردم‪ ،‬بخشــی از مشــکل را ناشــی از‬ ‫رعایت نکردن شــیوه نامه ها دانســتند و افزودند‪:‬‬ ‫مــردم عزیــز بــا همــان حساســیت ما ههــای اول‪،‬‬ ‫شیوه نامه ها را به طور کامل رعایت کنند تا جان و‬ ‫سالمتی خودشان و دیگران به خطر نیفتد‪ .‬ایشان‪،‬‬ ‫دو ســه ماه تحمل محدودیت ها و رعایت کامل‬ ‫شــیوه نامه ها را موجــب فروکــش کردن بیمــاری و‬ ‫تنفس کادر درمان دانســتند و افزودند‪ :‬ان شاءاهلل‬ ‫باهمت دست اندرکاران تا چند ماه دیگر واکسن‬ ‫بــه بهترین وجــه در اختیــار مردم قــرار می گیرد و‬ ‫پ ـس ازان‪ ،‬حتــی باوجــود بیمــاری‪ ،‬بحــران و خطر‬ ‫مرگ ومیر و مصیبت زده شــدن خانواده ها کاهش‬ ‫خواهــد یافــت‪ .‬حضــرت ایــت ا‪ ...‬خامن ـه ای در‬ ‫توصیه ای دیگر‪ ،‬مجالس عزای حضرت سیدالشهدا‬ ‫علیه الســام را مایــه برکــت و جلــب رحمــت الهی‬ ‫دانســتند و افزودند‪ :‬ملت و کشــور به این مجالس‬ ‫بابرکت احتیاج دارد اما در برگزاری جلسات عزاداری‬ ‫بایدشیوه نامه هاباکمالدقتوشدتمراعاتشود‪.‬‬ ‫ایشانبرگزارکنندگانجلساتواحادشرکت کنندگانرا‬ ‫به رعایت ضوابط و فاصله ها توصیه و تاکید کردند‪:‬‬ ‫نگذارید مجالس حســینی موجب شــیوع بیماری و‬ ‫مایه طعنه مخالفان و دشــمنان شود‪ .‬رهبر انقالب‬ ‫همچنیــن بــا تقدیــر از نهضت مواســات و احســان‬ ‫عمومی و کمک های خیران به مستحقان و افراد و‬ ‫مشاغلاسیب دیده‪،‬خاطرنشان کردند‪:‬ایننهضت‬ ‫باید اوج بگیرد و مرکز این کار یعنی مرکز شناسایی‬ ‫نیازمندان ابرومند و کمک و همیاری مردم به ان ها‬ ‫نیز مساجد باشد‪ .‬ایشان در پایان با یاداوری مسئله‬ ‫مهم دعا‪ ،‬توسل و تضرع به درگاه پروردگار برای رفع‬ ‫بال‪ ،‬گفتند‪ :‬همه این توصیه ها اســبابی هستند که‬ ‫موفقیت ان ها درگرو عنایت خداوند قادر و حکیم‬ ‫است و مجالس عزاداری نیز مکان و زمینه خوبی‬ ‫برای این توسالت و استغفارها است‪ .‬حضرت ایت‬ ‫ا‪ ...‬خامن ـه ای ابراز امیدواری کردند خداوند ملت‬ ‫ایران‪ ،‬مومنین و همه انســان ها در سراســر جهان‬ ‫را از شــر ایــن بیمــاری خبیــث و ُپر مشــکل نجات‬ ‫بخشد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫رئیس جمهور در جلسههیئتدولت‪:‬‬ ‫همهنهادهاینظامبرایمهار کروناپای کار بیایند‬ ‫رئیس جمهــور در ادامــه مقابلــه و مدیریــت‬ ‫بیماری کرونا را مهم ترین مســئله و مشکل امروز‬ ‫کشــور برشــمرد و افزود‪ :‬مهار شیوع کرونا که این‬ ‫روزهــا شــدت یافته اســت‪ ،‬مثل همه مشــکالت‬ ‫حــاد دیگــر نیازمند ان اســت که همه مســئوالن‬ ‫بــه میــدان بیاینــد و همــه ظرفیت های کشــور و‬ ‫امکانــات در اختیار دولت گرفته تا دیگر نهادها‬ ‫در این زمینه به شکل احسن به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬حجت االســام ســید‬ ‫ابراهیــم رئیســی بــا تاکیــد بــر اینکــه ا گــر همه‬ ‫تهــای کشــور بــرای مهــار شــیوع کرونــا‬ ‫ظرفی ‬ ‫بــه کار گرفتــه نشــود‪ ،‬خــروج از وضعیــت‬ ‫نامطلــوب فعلــی ســخت خواهــد بــود‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬نکتــه بســیار مهــم دیگــر اقنــاع افکار‬ ‫عمومــی بــرای مشــارکت در یاری رســاندن بــه‬ ‫دولــت در ایــن راســتا اســت‪ .‬همه کســانی کــه‬ ‫تریبــون در اختیاردارنــد باید بــرای مردم تبیین‬ ‫کننــد کــه کنترل موج اخیر شــیوع کرونــا نیازمند‬ ‫خـــبر‬ ‫معین الدیــن ســعیدی‪ ،‬نماینــده چابهــار در‬ ‫مجلس شورای اسالمی در رابطه با دلیل مخالفت‬ ‫نمایندگان در صحن علنی با لغو اصل ‪ ۸۵‬شدن‬ ‫طــرح صیانت گفت‪ :‬حدود ‪ ۲۰‬نفر از نمایندگان‬ ‫مجلــس مطابق تبصــره دو مــاده ‪ ۱۶۷‬ائین نامه‬ ‫داخلــی مجلس تقاضای مســکوت مانــدن طرح‬ ‫صیانــت را ارائــه کردیم تا طرح صیانت از فضای‬ ‫مجازی از شمول ماده ‪ ۸۵‬خارج شود و به نوعی‬ ‫از دســتور کار مجلس هم خارج شــود زیرا که ما‬ ‫این موضوع را در اولویت کاری کشور نمی دانیم‪.‬‬ ‫معتقدیم که اگر قرار است صیانتی اتفاق بیفتد‬ ‫بایــد در برابــر کرونــا و افزایــش بی رویــه قیمــت‬ ‫کاالهــا از مــردم‪ ،‬صیانــت شــود‪ .‬بایــد صیانت از‬ ‫نقش افرینــی همگانــی اســت‪ .‬رئیس جمهــور‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با احترام نسبت به همه اقداماتی‬ ‫کــه تاکنون برای مهار کرونا انجام شــده اســت‪،‬‬ ‫اما باید به شکلی فعال و با شیوه هایی موثرتر‬ ‫تــاش کنیــم تــا بــر مشــکل فائــق شــویم‪.‬ایت‬ ‫ا‪ ...‬رئیســی بــا تاکیــد بــر اینکه هیچ کــس نباید‬ ‫خــودش را از شــمول پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫مســتثنا بدانــد و همــه بایــد احســاس کننــد که‬ ‫اول بایــد خودشــان دســتورالعمل ها را رعایــت‬ ‫کنند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬دولت و همه نهادهای‬ ‫نظام‪ ،‬نیروهای مسلح و همه بخش های دیگر‬ ‫بایــد بــا تمام وجــود پــای کار بیاینــد و اولویت‬ ‫اول واصلی شــان کرونــا باشــد‪ .‬رئیس جمهــور‬ ‫گفــت‪ :‬نکته مهــم دیگر توجه به خانواده ها و‬ ‫افــرادی اســت که به هــر دلیل از ناحیه شــیوع‬ ‫کرونــا دچــار اســیب شــده اند‪ .‬چنانکــه رهبــری‬ ‫تاکیــد کردنــد نبایــد اجــازه دهیــم ایــن بخــش‬ ‫از جامعــه بیــش از ایــن اســیب ببینــد‪ .‬دولــت‬ ‫شهــای دیگــر نظــام در ایــن زمینه‬ ‫و همــه بخ ‬ ‫مسئولیت دارند‪ .‬رئیسی در ادامه با بیان اینکه‬ ‫بهره گیــری از شــیوه های ایجابی برای تشــویق‬ ‫مردم به رعایت پروتکل ها قطعا اولویت دارد‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬در کنار این مســئله‪ ،‬بایــد تدابیری‬ ‫تمهیــد شــود تــا کســانی کــه بــا رعایــت نکــردن‬ ‫دســتورالعمل ها به مردم و جامعه اســیب وارد‬ ‫می کنند نیز بدانند که اجرای پروتکل ها ضمانت‬ ‫اجرا دارد‪ .‬رئیس جمهور اظهار داشت‪ :‬وضعیت‬ ‫ابتال و قربانیان کرونا اقتضا می کند که اقدامات‬ ‫الزم برای مهار اوضاع را حتی برای یک ساعت‬ ‫هــم بــه تاخیــر نیندازیــم‪ .‬از وزیــر امــور خارجه‬ ‫یهــای الزم را‬ ‫می خواهــم کــه اقدامات و پیگیر ‬ ‫برای تسریع و افزایش واردات واکسن به کشور‬ ‫انجــام دهنــد و مســئوالن وزارت بهداشــت و‬ ‫نهادهایــی مانند هالل احمر نیــز حداکثر توان‬ ‫خــود بــرای گســترش و تســریع واکسیناســیون‬ ‫عمومی را به کار بگیرند‪.‬‬ ‫فرصتازمون وخطانداریم‬ ‫مــردم در برابــر بی ابــی وحشــتناکی که کشــور را‬ ‫فراگرفته صورت بگیرد‪ .‬متاسفانه این درخواست‬ ‫قانونی برخی از نمایندگان که بنده جزو طراحان‬ ‫ان بــودم رای نیاورد‪ ،‬در جلســه غیرعلنی ‪۱۴۴‬‬ ‫نفــر از نماینــدگان بــه مســکوت مانــدن ایــن‬ ‫طرح و بررســی ان در صحن رای موافق دادند‬ ‫امــا متاســفانه در جلســه علنــی ایــن ‪ ۱۴۴‬نفــر‬ ‫تبدیل به ‪ ۱۳۰‬نفر شــدند و با این درخواســت‬ ‫مخالفت شــد‪ .‬بــه گزارش برنــا‪ ،‬او در ادامه در‬ ‫رابطــه با علت تغییر نظر نمایندگان در صحن‬ ‫علنی گفت‪ :‬من از این تغییر عقیده برداشــتی‬ ‫نــدارم و برای من چیزی که مشــخص شــد این‬ ‫اســت کــه روز تلــخ مجلــس دوباره تکرار شــد‪.‬‬ ‫تالشمان را واقعا انجام دادیم و دیگر چاره ای‬ ‫نمی بینیــم‪ ،‬این اتفاق برای بحث شــفافیت ارا‬ ‫کــه این همــه نمایندگان از ان ســخن می گویند‬ ‫خوب نبود‪.‬‬ ‫ســعیدی در رابطــه بااینکــه ایــا ایــن طــرح‬ ‫بــرای مجلــس دهم بــود‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬خیر طرح‬ ‫صیانــت از فضــای مجــازی بــا چنیــن محتــوای‬ ‫برای مجلس دهم نیســت و یکی از طرح های‬ ‫کمیســیون فرهنگی است‪ .‬البته در بحث کلیت‬ ‫ســاماندهی فضای مجازی قبال هم طرح هایی‬ ‫ارائ هشــده اســت ولی به این شکل این طرحی‬ ‫بوده که در کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم‬ ‫روی ان کارشده است‪ .‬او افزود‪ :‬شرایط ویژه ای‬ ‫در کشــور داریــم و دیگــر فرصــت ازمون وخطا‬ ‫نداریــم و نمایندگان هــم همین انتظار رادارند‬ ‫که گزینه های پیشــنهادی از شــاخصه هایی که‬ ‫اقــای رئیســی در زمان انتخابــات عنوان کردند‬ ‫برخــوردار باشــند و هــم کارامــد باشــند و هــم‬ ‫نــگاه انقالبــی و نگاه جهــادی و نگاه مبتنی بر‬ ‫حل مســائل و معضالت را داشــته باشــند در غیر‬ ‫این صورت مســلما نمایندگان وظایف خودشان‬ ‫را انجــام خواهنــد داد‪ .‬ضمــن اینکــه احتــرام‬ ‫می گذاریم‪ .‬شــعارهای ســید ابراهیم رئیسی را در‬ ‫راســتای شــعارهای انقالب می دانیــم و حمایت‬ ‫می کنیم اما قدر مجلس را بدانیم که مجلس به‬ ‫قول خود عمل خواهد کرد‪.‬‬ ‫نماینده تهران در مجلس‬ ‫می دهــد که نیــروی انتظامی‬ ‫بــا اشــاره به حادثــه رخ داده‬ ‫بایــد در ایــن خصــوص فکــر‬ ‫بــرای یکــی از خبرنــگاران‬ ‫اساســی کنــد؛ امــا موضــوع‬ ‫پارلمانــی و مضــروب شــدن‬ ‫دیگــری که بــرای بنده خیلی‬ ‫وی از ســوی چنــد زورگیــر‬ ‫جای تاســف داشت این بود‬ ‫علی خضریان‬ ‫گفــت‪ :‬نیــروی انتظامــی هــر‬ ‫کــه اقــای نظــام پــور زمانــی‬ ‫چــه ســریع تر نســبت بــه‬ ‫کــه در منطقــه میــدان فتــح‬ ‫بررســی ابعــاد حادثــه و تامیــن امنیــت ایــن تهــران مورد زورگیری قــرار می گیرد و خود را‬ ‫منطقــه اقــدام کــرده و کمیســیون بهداشــت به همراه دوســتش به ســختی به بیمارســتان‬ ‫نیز با مســئوالن بیمارســتانی که این خبرنگار شــریعت رضــوی می رســاند‪ ،‬این بیمارســتان‬ ‫را در شــرایط بحرانــی پذیــرش اورژانســی از پذیــرش فــردی کــه از ناحیــه شــکم مــورد‬ ‫نکــرده اســت‪ ،‬برخــورد کنــد تــا شــاهد تکرار اصابــت چاقــو قرارگرفته‪ ،‬خــودداری می کند‬ ‫ایــن رفتارهــا بــرای ســایر مــردم نباشــیم‪ .‬بــه و بیــان می کنــد کــه جایــی بــرای پذیــرش‬ ‫گــزارش ایلنــا‪ ،‬علــی خضریان نماینــده تهران شــما نداریــم! و ایــن خبرنگار در ان شــرایط‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی تذکــر شــفاهی خطرنــاک کــه جانــش درخطر اســت‪ ،‬مجبور‬ ‫بــا اشــاره بــه حادثه مضــروب شــدن یکی از می شــود خــود را به بیمارســتان دیگری برای‬ ‫خبرنگاران پارلمانی‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه مطلع درمان برســاند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بیمارســتان‬ ‫شــدم یکــی از خبرنــگاران محتــرم خبرگزاری لقمان این خبرنگار را پذیرش و سریعا نسبت‬ ‫خانه ملت‪ ،‬پریروز بعد از جلسه ای که برای به درمان وی اقدامات الزم را انجام می دهد‬ ‫تقدیــر از خبرنــگاران در مجلــس برگزارشــده کــه از مســئوالن و مدیران جای تشــکر دارد‪،‬‬ ‫بــود‪ ،‬در مســیر بازگشــت بــه منــزل توســط امــا الزم اســت از طرف کمیســیون بهداشــت‬ ‫زورگیــران مورد ضرب وجرح و اســیب دیدگی و درمان با رئیس بیمارســتان شــریعت رضوی‬ ‫قرار گرفت که جای تاسف دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬گفت وگــو و تذکــر جــدی داده شــود‪ .‬ایــن‬ ‫چنــد روز گذشــته وقتــی بــه نمایندگــی از خبرنگار عزیز در این شرایط نگران بود که ایا‬ ‫همــه همــکاران در مجلــس بــه عیــادت این عملکرد این بیمارستان در برابر مردم جنوب‬ ‫خبرنــگار عزیــز رفتــم‪ ،‬وی همچــون همــه غــرب تهــران درســت و قانونی بوده اســت؟‬ ‫خبرنگاران بر اســاس رسالت خبرنگاری خود اینکــه فــردی مــورد ضربــه چاقــو قرارگرفته و‬ ‫ب هجــای انکــه در مــورد مســائل شــخصی و خونریــزی دارد موردپذیــرش اورژانســی قــرار‬ ‫درمان ـی اش صحبــت کند‪ ،‬مســیر ا گاه ســازی نگیرد‪ ،‬ایا این کار انســانی اســت؟ بیمارستان‬ ‫اجتماعــی را در پیــش گرفــت و بــه دو نکته شــریعت رضــوی تحــت نظــر ســازمان تامین‬ ‫اشــاره کــرد کــه بنــده بایــد در ایــن محــل به اجتماعــی قــرار دارد‪ ،‬امــا ایــن موضــوع از‬ ‫ان ها اشــاره کنم و ســپس به دســتور شــما به وزارت بهداشــت ســلب مســئولیت نمی کند‪.‬‬ ‫کمیســیون های مربوطه ارجاع شود‪ .‬نماینده ازاین رو درخواست دارم کمیسیون بهداشت‬ ‫تهــران در مجلــس همچنیــن اظهــار داشــت‪ :‬و درمــان بــه ایــن موضوع ورود کــرده و هم‬ ‫ابتــدا اینکــه وضعیت امنیــت منطقه جنوب کمیســیون امنیت ملــی در خصوص وضعیت‬ ‫تهــران بــر اســاس امارهــا مناســب نبــوده و امنیتــی منطقــه جنوب تهــران ورود پیدا کند‬ ‫گزار ‬ ‫شهــای زورگیــری عــدد باالیی را نشــان که شرایط بسیار بدی در انجا حاکم است‪.‬‬ ‫پرداخت هایغیرقانونی‬ ‫بهبیت المالبرگردد‬ ‫نماینده مردم مشــهد و کالت در مجلس با‬ ‫بیان اینکه اساسا موضوعی تحت عنوان حقوق‬ ‫متعــارف و غیرمتعــارف نداریــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫تمامــی پرداختی ها باید بر اســاس قانون باشــد‬ ‫ازاین رو هر پرداختیغیرقانونیبایدبهبیت المال‬ ‫برگــردد‪ .‬بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬نصــرا‪ ...‬پژمــان فــر با‬ ‫اســتناد به اصل (‪ )۵۳‬قانون اساســی گفــت‪ :‬روز‬ ‫گذشته موضوعی تحت عنوان حقوق متعارف و‬ ‫غیرمتعارف بیان شد که در ان رابطه باید عرض‬ ‫کنم که اساسا چیزی با این عنوان نداریم چراکه‬ ‫حقوق یا قانونی بوده و یا پرداخت غیرقانونی‬ ‫است‪ ،‬در این صورت اگر حقوقی بر اساس قانون‬ ‫بــوده نوش جان فــردی که دریافــت می کند اما‬ ‫اگر غیرقانونی بوده باید به بیت المال برگرداند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق اصل (‪ )۵۳‬قانون اساســی همه‬ ‫پرداخت ها باید طبق قانون‪ ،‬اعم از قوانینی در‬ ‫خصوصپرداخت هایپرسنلی‪،‬نظامهماهنگی‬ ‫پرداخــت و قانون پرداخت شــرکت های دولتی‬ ‫باشد لذا تمامی پرداخت ها باید بر اساس نظام‬ ‫روشــنی باشــد که در قانون بیان کرده اســت؛ در‬ ‫حال حاضر در مسیری قرار داریم که انتها نداشته‬ ‫و نمی توان مورد پیگیری قرار داد ازاین رو اساسا‬ ‫واژه متعــارف و غیرمتعــارف وجــود نداشــته و‬ ‫حقوق یا مستندات قانونی دارند یا خیر‪ .‬پژمان‬ ‫فر در ادامه با استناد به اصل (‪ )۲۹‬قانون اساسی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وضعیت حوزه بهداشــت و درمان‬ ‫در تمامــی مناطــق کشــور نامناســب اســت امــا‬ ‫این وضعیت در مشــهد ســخت تر بوده ازاین رو‬ ‫حجت االســام رئیســی نماینده ویــژه ای به این‬ ‫منطقــه فرســتاده و بــرای رســیدگی به وضعیت‬ ‫بهداشتی مشــهد تذکر دادند از طرفی امروز نیز‬ ‫وزیر بهداشت به شهر مشهد رفته تا وضعیت را‬ ‫ارزیابیکند‪.‬‬ ‫نمایندهمشهدبااشارهبهوضعیتنامناسب‬ ‫بهداشــتی و درمانــی شــهر مشــهد ادامــه داد‪:‬‬ ‫مســافران و زائرانــی که به مشــهد ســفرکرده اند‬ ‫در وضعیــت نامناســبی قــرار داشــته و امــکان‬ ‫خدمات دهــی به ان ها وجود ندارد ازاین رو الزم‬ ‫اســت بــرای ســاماندهی وضعیــت ایــن منطقه‬ ‫برنامه ریزی صورت گیرد‪ .‬همچنین الزم اســت از‬ ‫همه ظرفیت های کشــور اســتفاده کنیم‪ .‬در این‬ ‫میان ســپاه و ارتش برای کمک رســانی به وزارت‬ ‫بهداشــت اعالم امادگــی کرده اند که بایــد از ان‬ ‫بهرهگرفتچراکهساماندهیاینوضعیتبدون‬ ‫استفاده از تمامی ظرفیت های کشور امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫مردمبهشمال کشور سفر نکنند‬ ‫نایب رئیــس مجلس با تاکیــد بر لزوم تجهیز‬ ‫بیمارســتان های شــمالی با امکانات بهداشتی و‬ ‫نیروی انسانی برای رسیدگی به وضعیت بیماران‬ ‫کرونایــی‪ ،‬از مــردم تقاضــا کــرد از ســفر بــه ایــن‬ ‫استان هاخودداریکنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬علی نیکــزاد با اشــاره به‬ ‫شــیوع گســترده ویــروس کرونــا و درخواســت‬ ‫نماینــدگان اســتان های گلســتان‪ ،‬مازنــدران و‬ ‫گیالن‪ ،‬خراســان مبنی بر رسیدگی به وضعیت‬ ‫نامناسب بهداشت و درمان حوزه های انتخابیه‬ ‫گفــت‪ :‬وزارت بهداشــت نســبت بــه تامیــن‬ ‫تجهیز امکانات بهداشــتی و نیروی انسانی در‬ ‫اســتان های مذکور اقدام کند‪ .‬نیروهای مسلح‬ ‫نیــز در این مناطــق بیمارســتان های صحرایی‬ ‫برپا کنند‪ .‬نایب رئیس مجلس خواستار برخورد‬ ‫فعاالنه تــر ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا شــد و‬ ‫گفــت‪ :‬وزارت کشــور و نیــروی انتظامــی هــم‬ ‫نســبت به جلوگیری از تــردد افراد غیربومی و‬ ‫مسافران و اجرای کامل پروتکل های بهداشتی‬ ‫اهتمــام ورزنــد‪ .‬نیکــزاد همچنیــن از مــردم‬ ‫خواســت به منظور کاهش شیوع ویروس کرونا‬ ‫فعال به این استان ها مسافرت نکنند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫در بازدید مدیرعامل فوالد مبارکه از فوالد سفیددشت صورت گرفت‬ ‫توسعهدهکدهالمپیک‬ ‫یک ضرورت ملی است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت‪:‬‬ ‫ســاخت و توســعه دهکــده المپیــک در کنــار‬ ‫ورزشگاه نقش جهان یک ضرورت ملی است و‬ ‫با همیاری و همکاری مسئوالن ملی و استانی‬ ‫می توان این ظرفیت را توسعه داد تا در اینده‬ ‫شــاهد برگــزاری رویدادهــای بــزرگ ملی و بین‬ ‫المللی در این دهکده باشیم‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز؛ حمیدرضــا‬ ‫عظیمیــان‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه‪،‬‬ ‫در دیدار با مدیرعامل و هیئت مدیره باشگاه‬ ‫ســپاهان اظهــار کــرد‪ :‬در ابتــدا از زحمــات‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬هیئت مدیره‪ ،‬مربیان‪ ،‬ورزشــکاران‬ ‫و تمــام دســت انــدرکاران باشــگاه فرهنگــی‬ ‫ورزشــی ســپاهان فــوالد مبارکــه بابــت کســب‬ ‫نتایج درخشان و قابل قبول تیم های مختلف‬ ‫ورزشــی و نائب قهرمانی تیم فوتبال ســپاهان‬ ‫در فصل گذشته تشکر و قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اســتعدادیابی و توســعه‬ ‫رشــته های ورزشــی پایه تصریح کرد‪ :‬ساخت و‬ ‫توسعه دهکده المپیک در کنار ورزشگاه نقش‬ ‫جهــان یک ضــرورت ملی اســت و بــا همیاری‬ ‫و همــکاری مســئوالن ملی و اســتانی می توان‬ ‫این ظرفیت را توســعه داد تا در اینده شــاهد‬ ‫برگــزاری رویدادهــای بزرگ ملــی و بین المللی‬ ‫دراین دهکده باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه با اشاره به‬ ‫تامین درامدهای ثابت و پایدار توسط باشگاه‬ ‫ســپاهان تصریــح کــرد‪ :‬باشــگاه ســپاهان بایــد‬ ‫عالوه بر استعدادیابی در زمینه های مختلف‬ ‫ورزشــی بــا برنامه ریــزی منســجم در کانــون‬ ‫هواداران باشگاه از ظرفیت حمایت هواداران‪،‬‬ ‫بــرای تقویــت رد ههــای مختلــف ورزشــی بــه‬ ‫خوبی استفاده شود‪.‬‬ ‫عظیمیــان در خاتمــه گفــت‪ :‬باشــگاه داری‬ ‫حرفه ای یکی از ضرورت های باشگاه سپاهان‬ ‫اســت و باید مدیرعامل و هیئت مدیره حتما‬ ‫به این ســمت حرکت کننــد‪ .‬حرکتی که بدون‬ ‫شــک که الزمه ان تامین درامد ثابت و پایدار‬ ‫و تقویــت زیرســاخت ها و اخــذ قراردادهــای‬ ‫سالم با بازیکنان خواهد بود‪.‬محمدرضا ساکت‬ ‫تهــای‬ ‫در ایــن دیــدار ابتــدا گزارشــی از فعالی ‬ ‫فصل ‪1400 -99‬باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان‬ ‫ارائــه کــرد و افــزود‪ :‬در فصل گذشــته باشــگاه‬ ‫فوالدمبارکــه ســپاهان در رشــته های مختلــف‬ ‫ورزشــی به دســتاوردهای مهمی دســت یافت‬ ‫یتــوان به ‪ 67‬ملی پوش‪ 3 ،‬راه یافته به‬ ‫کــه م ‬ ‫المپیــک در بخــش اقایــان و ‪ 48‬ملــی پوش و‬ ‫‪ ۱‬راه یافته به المپیک در بخش بانوان اشــاره‬ ‫کرد‪.‬مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد‬ ‫مبارکه تصریح کرد‪ 18 :‬فوتبالیست در رده های‬ ‫ســنی مختلــف در تیم ملــی و بالغ بــر ‪ 90‬تیم‬ ‫ورزشــی از دیگر موفقیت های این باشــگاه در‬ ‫فصل گذشــته بــوده اســت‪ .‬همچنین باشــگاه‬ ‫فوالد مبارکه ســپاهان تنها باشگاهی است که‬ ‫‪ 4‬تیــم در رد ههــای ســنی فوتبــال پایــه شــامل‬ ‫نونهــاالن‪ ،‬نوجوانــان‪ ،‬جوانــان و امیــد را بــه‬ ‫مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانی کشور رساند‬ ‫و یکــی از تی مهــا بــه قهرمانی نائل امــد و دو‬ ‫تیم دیگر هم نائب قهرمان شدند‪ .‬یکی از این‬ ‫تیم ها هم در مرحله نیمه نهایی حضور یافت‬ ‫که در رشــته فوتبال رکورد ارزنده ای محســوب‬ ‫یشــود کــه نشــان از اهمیــت دادن باشــگاه‬ ‫م ‬ ‫فوالد مبارکه سپاهان به فوتبال پایه است که‬ ‫مــورد تقدیر مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫هم قرار گرفت‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬دســتاوردهای‬ ‫باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان به رشته فوتبال‬ ‫یشــود بلکــه در ســایر رشــته ها‬ ‫محــدود نم ‬ ‫تهــا‬ ‫در بخــش بانــوان و اقایــان ایــن موفقی ‬ ‫وجــود داشــته اســت و ســازماندهی در حــوزه‬ ‫اســتانداردهای نوین مدیریتی در این باشــگاه‬ ‫پیش بینی و برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫ســاکت گفــت‪ :‬تدویــن برنام ههــای‬ ‫اســتراتژیک باشــگاه فــوالد مبارکه ســپاهان با‬ ‫مشــارکت معاونــت تکنولــوژی و معاونــت‬ ‫ســرمایه گذاری و امور شــرکت ها صورت گرفته‬ ‫که جا دارد از این معاونت ها و دیگر همکاران‬ ‫این شرکت تشکر و قدردانی کنم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پیشــبرد زیرســاخت های‬ ‫تکمیلــی ورزشــگاه نقــش جهــان‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫ابرپــروژه ورزشــی بین المللــی کشــور پــس از‬ ‫انقالب‪ ،‬با همکاری معــاون اجرای پروژه های‬ ‫توسعه شــرکت فوالد مبارکه و سایر همکاران‬ ‫ایشان در حال پیگیری است که جای تشکر و‬ ‫قدردانی دارد و در این پروژه بزرگ ورزشــی با‬ ‫ظرفیت ‪ 75‬هزار نفری بستری استاندارد برای‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫برگــزاری رویدادهــای ملی و بین المللی فراهم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ســاکت گفــت‪ :‬توســعه زیرســاخت ها در‬ ‫ورزشــگاه شهر صفائیه و مجموعه ورزشی باغ‬ ‫فردوس با حمایت های معاون نیروی انسانی‬ ‫انجــام گرفــت کــه موفقیت های حاصل شــده‬ ‫مرهــون تــاش و حمایــت مدیرعامل شــرکت‬ ‫فوالد مبارکه و معاونان است‪.‬‬ ‫وی بــه کســب ‪ 65‬امتیــاز تیــم فوتبــال‬ ‫ســپاهان در لیــگ برتــر و نائــب قهرمانــی این‬ ‫تیم پرداخت و توضیح داد‪ :‬کســب این امتیاز‬ ‫یشــود و‬ ‫در ســال های اخیر رکورد محســوب م ‬ ‫عالوه بر این دستاورد ارزنده‪ ،‬کسب اقای گل‬ ‫و اقــای پــاس گل توســط تیم فوتبال ســپاهان‬ ‫نشــان می دهد که مســیر هدفگذاری شده در‬ ‫این باشگاه دقیق و برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل باشــگاه فرهنگــی ورزشــی‬ ‫فــوالد مبارکــه بیــان کــرد‪ :‬انعــکاس صحیــح و‬ ‫بــه موقع دســتاوردها و حمایت های باشــگاه‬ ‫ورزشــی فوالد مبارکه در عرصه رســانه مرهون‬ ‫تهــای روابــط عمومــی شــرکت فــوالد‬ ‫حمای ‬ ‫مبارکــه و پایــگاه خبــری ایراســین اســت کــه با‬ ‫اطالع رســانی دقیــق ایــن موفقیــت هــا را بــه‬ ‫جامعه عرضه کردند‪.‬‬ ‫تهــای باشــگاه‬ ‫وی افــزود‪ :‬موفقی ‬ ‫فرهنگــی ورزشــی فــوالد مبارکــه ســپاهان در‬ ‫کنــار دســتاوردهای شــرکت فــوالد مبارکــه‬ ‫در رکوردهــای کمــی و کیفــی و کســب ســود‬ ‫خالــص‪ ،‬توســعه و اجــرای پروژ ههــای نویــن‬ ‫در بخــش زیرســاخت فنی و تولیــدی و ایفای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫ســاکت بــه هــدف گــذاری باشــگاه‬ ‫فوالدمبارکــه ســپاهان در ســال جدیــد هــم‬ ‫اشــاره ای کــرد و گفــت‪ :‬در ســال ‪ 93 ،1400‬تیم‬ ‫ورزشــی در قالــب ‪ 26‬رشــته با دو هــزار و ‪404‬‬ ‫ورزشــکار و کادر فنــی تحــت حمایــت ایــن‬ ‫باشــگاه قــرار خواهنــد گرفــت و دورنمای این‬ ‫باشــگاه حرکــت به ســوی حرفه ای تر شــدن و‬ ‫ارتقــا اســتانداردهای نویــن مدیریتــی و بهبود‬ ‫مستمر و تعالی سازمانی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کمبودهای ورزشگاه نقش جهان‬ ‫اعم از پارکینگ‪ ،‬جاده دسترســی‪ ،‬دوربین های‬ ‫کنترل‪ ،‬گیت های ورودی و سیســتم های بلیت‬ ‫فروشــی الکترونیکی‪ ،‬دیوار کشی‪ ،‬حصارکشی‬ ‫اطــراف ورزشــگاه و فضــای ســبز بــا حمایــت‬ ‫معاون اجرای پروژه های توسعه شرکت فوالد‬ ‫مبارکــه و همــکاران ایشــان درحــال پیگیــری‬ ‫اســت و مدیــر کمیســیون معامــات و مدیــر‬ ‫قراردادهــای خریــد ایــن شــرکت هــم پیگیــر‬ ‫قراردادها و وصول معامالت هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل باشــگاه فرهنگی ورزشی فوالد‬ ‫مبارکــه تصریــح کــرد‪ :‬در ‪ 9‬ماه گذشــته ســعی‬ ‫کردیــم نوســازی تشــکیالتی و ســاختارهای‬ ‫اداری و تشــکیالتی باشــگاه را توسعه دهیم و‬ ‫امیدواریم در راســتای استعدادیابی‪ ،‬پرورش و‬ ‫جذب اســتعدادهای ورزشی‪ ،‬ارتقا استعدادها‬ ‫و تبدیــل کــردن ســتاره های بــزرگ ورزشــی و‬ ‫معرفی انها به تیم ملی موفق باشیم‪.‬‬ ‫مجتبی لطفی رئیس هیئت مدیره باشــگاه‬ ‫فوالدمبارکــه ســپاهان هــم در ایــن دیــدار بــر‬ ‫توســعه زیرســاخت های ورزشــی در مقیــاس‬ ‫ملــی از جملــه دهکــده المپیــک تاکید کــرد و‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم این طرح زیربنایی در دولت‬ ‫سیزدهم به تصویب برسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باشــگاه سپاهان در سال جدید‬ ‫‪ 93‬تیم ورزشی را در دو بخش بانوان و اقایان‬ ‫و در رد ههــای ســنی مختلــف مــورد حمایــت‬ ‫قــرار می دهــد و یکی از اهــداف مهم احداث‬ ‫پایگاه های استعدادیابی و پرورش استعداد در‬ ‫رشته های ورزشی توپی در سراسر کشور است‪.‬‬ ‫لطفــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســردار ازمــون‬ ‫پــرورش یافته باشــگاه ســپاهان اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مهمتریــن هــدف باشــگاه‪ ،‬حضــور قدرتمنــد‬ ‫در مســابقات ملی و بین المللی اســت و یکی‬ ‫از موضــوع هایــی کــه شــرکت فوالدمبارکــه‬ ‫دنبال می کند توســعه زیرســاخت های ورزشی‬ ‫در اســتان اصفهــان اســت‪.‬وی در خاتمــه بــه‬ ‫برنامه های تدارک دیده شده باشگاه در زمینه‬ ‫ایجــاد درامد ثابت و پایدار پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم بــا برنامه ریزی های صورت گرفته از‬ ‫این درامدهای ثابت بتوان برای توسعه ورزش‬ ‫کشور و به خصوص ورزش استان اصفهان بهره‬ ‫گرفــت و همچنیــن بزرگتریــن ابرپــروژه پس از‬ ‫انقالب یعنی دهکده المپیک هم با حمایت‬ ‫دستگاه های ذیربط به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1140‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حمایت فوالد مبارکه از تولید با اجرای پروژه‬ ‫فوالدسازیسفیددشت‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهدر جریانبازدید‬ ‫از رونــد اجــرای پــروژه فوالدســازی شــرکت فــوالد‬ ‫سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری بــا اختصاص‬ ‫بودجــه ‪ 1200‬میلیــارد ریالی از ســوی شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه برای اجرای پروژه فوالدســازی سفیددشــت‬ ‫موافقتکرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویداد امــروز‪ ،‬حمید رضا عظیمیان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه در ایــن بازدید با‬ ‫تاکیــد بر ضــرورت رفع موانع‪ ،‬ضمن صــدور مجوز‬ ‫تزریق هزار و ‪ 200‬میلیارد ریال نقدینگی و تسهیل در‬ ‫ترخیص کاالهای گمرگی مورد نیاز جهت تسریع در‬ ‫اجرای پروژه فوالدسازی شرکت فوالد سفیددشت‪،‬‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬مقام معظم رهبری همواره بر اهمیت‬ ‫تولید تاکید داشته اند و این دیدگاه بسیار ارزشمند و‬ ‫قابلتقدیر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تاکید رهبر معظم انقالب همچون‬ ‫اقداماتجهادیرزمندگاندفاعمقدس‪،‬در پیشانی‬ ‫خطمقدممبارزهبادشمندر جبههاقتصادیشکل‬ ‫گرفتــه و در راســتای همین تاکیــدات باید به خاطر‬ ‫داشته باشیم تا زمانی که نتوانیم روی پای خودمان‬ ‫بایستیم‪ ،‬توان مقابله با تحریم ها و نقشه های شوم‬ ‫دشمنان را هم نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه ابراز امیدواری‬ ‫کــرد‪ :‬بــا روی کار امدن دولــت جدید و با توجه به‬ ‫اینکه پروژه فوالدســازی شرکت فوالد سفیددشت‬ ‫در منطقه محروم در حال اجراســت‪ ،‬نبایــد دوران‬ ‫گذار باعث تاخیر در اجرای این پروژه شود؛ هدف‬ ‫از اجــرای چنیــن پروژه هایــی در مناطــق محــروم‪،‬‬ ‫پیشرفت و توسعه همه جانبه در سطح منطقه و‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫ضرورت همتی مضاعف برای اجرای پروژه‬ ‫فوالد سفیددشت‬ ‫در ادامه این بازدید احمد سعیدبخش معاون‬ ‫توســعه شــرکت فوالد مبارکه نیــز همت مضاعف‬ ‫پیمانــکاران در اجــرای این پروژه را خواســتار شــد و‬ ‫گفت‪ :‬پروژه فوالدســازی شرکت فوالد سفیددشت‬ ‫بــرای همــه مهــم اســت و از پیمانــکار مربوطــه‬ ‫می خواهیم با افزایش ســاعت کاری و نیروی مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬اســتقرار تیم مهندســی در محل پروژه‪ ،‬تامین‬ ‫مواد و افزایش شــیفت کاری‪ ،‬ســرعت اجرای پروژه‬ ‫را افزایــش دهــد‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن پــروژه‬ ‫نسبت به ‪ 2‬ماه قبل پیشرفت قابل توجهی داشته‬ ‫اما بازدید مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از فوالد‬ ‫سفیددشــت نشــان از اهمیــت پــروژه فوالدســازی‬ ‫سفیددشــت داشــته و ایشــان تصمیــم گرفته اند تا‬ ‫شخصا از نزدیک با مشکالت اشنا و دستورات الزم‬ ‫ً‬ ‫جهت رفع موانع در اجرای این پروژه را صادر کنند‪.‬‬ ‫جعفــر ســرقینی مدیرعامل شــرکت اســکوتک‬ ‫و عضــو کنسرســیوم پــروژه فوالدســازی شــرکت‬ ‫سفیددشــت نیز اجــرای این پروژه مهم دانســت و‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اجرای این پــروژه برای مــا از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار است و به همین دلیل ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫تهــای کاری خود را به فوالد ســفید دشــت‬ ‫فعالی ‬ ‫اختصاصداده ایم‪.‬‬ ‫وی اذعان داشت‪ :‬ما در اجرای پروژه فوالدسازی‬ ‫سفیددشت به دنبال منافع مالی نیستیم و اجرای‬ ‫هرچه بهتر ان موجب حفظ ابروی ما خواهد بود‪،‬‬ ‫چراکــه بــه دنبال افتتاح پــروژه ای ملی برای کشــور‬ ‫هستیم؛ امیدوارم با تغییرات نرم افزاری ایجاد شده‬ ‫در این پروژه شاهد افزایش سرعت ان باشیم‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ 91‬درصدی پروژه فوالدسازی‬ ‫فوالد سفیددشت‬ ‫در ادامه‪ ،‬رضا طاهری و بهزاد سلطانی مدیران‬ ‫عامــل شــرکت های فــوالد پایــا و‪ MME‬از اعضای‬ ‫کنسرســیوم این پــروژه نیز به ارائه نقطه نظــرات و‬ ‫مشکالتموجوداینطرحپرداختند‪.‬‬ ‫مســعود دادخواه معاون طرح هــا و پروژه های‬ ‫شــرکت مهندســی فوالد مبارکه نیز در ادامه میزان‬ ‫پیشرفت فیزیکی پروژه فوالدســازی شرکت فوالد‬ ‫سفیددشــت را ‪ ۸۷/۹۱‬درصــد عنوان کــرد و گفت‪:‬‬ ‫‪ ۹۶‬درصد تامین این پروژه توسط کنسرسیوم انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬کســری تجهیــزات و قطعات‪،‬‬ ‫تزریــق نقدینگی به پروژه‪ ،‬مشــکالت مهندســی و‬ ‫نقش ـه ها در دیسیپلین ها از جمله برق‪ ،‬ابزاردقیق‬ ‫و اتوماســیون و حضــور ‪ VENDOR‬هــا جهــت‬ ‫راه اندازی تجهیزات از جمله موانع اجرای این پروژه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫محمــود اربــاب زاده مدیرعامــل شــرکت فــوالد‬ ‫سفیددشتچهار محالو بختیارینیز در اینجلسه‬ ‫بیان کرد‪ :‬مطمئن هستم با حمایت ها و تصمیماتی‬ ‫کــه امروز توســط مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه‬ ‫اتخاذ شد‪ ،‬پروژه فوالدسازی در این شرکت سرعت‬ ‫بیشتریپیداخواهد کردو تانیمهدومامسالشاهد‬ ‫راه اندازی ان خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی عنوان داشــت‪ :‬به طور حتم‪ ،‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه در هر کجا که حضور پیدا می کند‪ ،‬موانع را‬ ‫برطرف کرده و در پیشــرفت طرح های توســعه ای‬ ‫کشور گام های مهمی برمی دارد؛ خوشبختانه امروز‬ ‫تصمیمات موثــری برای تامین نقدینگی با راهبری‬ ‫شــرکت فوالد سفیددشــت‪ ،‬اضافه کردن نیروهای‬ ‫اجرایی و دستور تسهیل و تسریع ترخیص کاالهای‬ ‫موردنیاز پروژ هفوالدسازیشرکتفوالدسفیددشت‬ ‫اتخاذگردید‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫در اجالس سراسری مدیران ارزش افرین صورت گرفت‬ ‫دریافتنشانعالیمدیر ارزش افرینو تقدیر از عملکردمدیریتیفوالدمبارکه‬ ‫در اجالس سراسری مدیران ارزش افرین در تحول‬ ‫و توســعه کسب و کار کشــور‪ ،‬از مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد مبارکه به عنوان مدیر ارزش افرین در تحول و‬ ‫توسعهکسبو کار در کشور تقدیر شدوضمنتقدیر‬ ‫از عملکردمدیریتیشرکتفوالدمبارکه‪،‬نشانعالی‬ ‫مدیر ارزش افرین به حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل‬ ‫شرکتفوالدمبارکهتعلقگرفت‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد امروز‪ ،‬اجالس سراسری مدیران‬ ‫ارزش افرین در تحول و توســعه کســب و کار کشــور‬ ‫با حضور زهرا اربابی معاون توســعه منابع انسانی‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه‪ ،‬ســعید عمرانــی معاون‬ ‫قضاییدادستان کل کشور‪،‬عباستابشمعاونوزیر‬ ‫صمتومدیرعاملسازمانحمایتازمصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان‪ ،‬مهدی اخوان بهابادی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت همراه اول و جمعی از مدیران نمونه کشوری‬ ‫برگــزاری و مســائل مهمــی در حــوزه ارزش افرینی در‬ ‫حوزهمدیریتیو توجهبهانمطرحشد‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن اجــاس سراســری‪ ،‬از مدیرعامــل‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکه بــه عنــوان مدیــر ارزش افرین‬ ‫در تحــول و توســعه کســب و کار در کشــور تقدیــر‬ ‫شــد‪.‬همچنین ضمــن تقدیــر از عملکــرد مدیریتــی‬ ‫شرکتفوالدمبارکه‪،‬نشانعالیمدیر ارزش افرینبه‬ ‫حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫تعلقگرفت‪.‬‬ ‫سازمان ها باید توانایی های خود را تقویت‬ ‫کنند‬ ‫زهرااربابیمعاونتوسعهمنابعانسانیسازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه در ابتدای این اجالس با اشــاره به‬ ‫مســاله مدیریــت ارزش گفــت‪ :‬در دهه اول قــرن‪21‬‬ ‫شاهد دو بحران اقتصادی در جهان بودیم که منجر‬ ‫بهنابودیبرخیاز شرکت هایبزرگو مهمدر جهان‬ ‫شد‪.‬وی افزود‪ :‬در پی ان مدیران و راهبران سازمان ها‬ ‫و شــرکت های بزرگ به این فکر واداشــته شــدند که‬ ‫یتــوان در ایــن شــرایط بحرانی عملکرد‬ ‫چگونــه م ‬ ‫اثربخشیداشتو باموفقیتبهبقاادامهداد‪.‬‬ ‫معاون توســعه منابع انسانی ســازمان برنامه و‬ ‫بودجهدر ادامهبااشارهبهتعریفیاز موفقیتگفت‪:‬‬ ‫ایاموفقیتبهمعنیباالرفتنسهامشرکت ها‪،‬ارزش‬ ‫سهام و یا به معنای کارامدتر بودن‪ ،‬اینده نگری و کار‬ ‫کردن به شیوه ای است که در شرایط بحرانی بقای‬ ‫سازمانراتضمین کند؟ویخاطرنشان کرد‪:‬استراتژی‬ ‫دستیابیبهموفقیتبرپایهسودیعنیاینکهتوجهبه‬ ‫اتفاقاتدر بلندمدتوجودنداردو اینشیوهممکن‬ ‫استصدماتیبهکسبو کار شماواردکندکهجبران‬ ‫ان ســخت باشــد‪.‬اربابی با بیان این که برای حفظ‬ ‫منابعانسانی‪،‬ارتقایکیفیتمحصوالتوتواناییدر‬ ‫جذبمشتری هایبالقوهبیشتر است‪،‬اذعانداشت‪:‬‬ ‫یهــای خــود را برای‬ ‫هر ســازمان بایــد بتواند توانای ‬ ‫بلندمدت تقویت و از رویکردی دیگر تحت عنوان‬ ‫مدیریت مبتنی بر ارزش استفاده کند که هدف کلی‬ ‫در ان به حداکثر رســاندن ارزش سازمان و یا شرکت‬ ‫صرفابرایدستیابیبهسود‬ ‫استو تصمیماتامروز ً‬ ‫کوتاه مدتنیست‪.‬ویباتاکیدبر اینکهاگر سوداوری‬ ‫و پایداری سازمان را به عنوان تصمیمات بلندمدت‬ ‫در نظر داشته باشید‪ ،‬بازتاب ان را در اینده مشاهده‬ ‫خواهید کرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مدیریت مبتنی بر ارزش از‬ ‫افراد و کارکنان می خواهد همانند صاحبان شــرکت‬ ‫فکر کرده و تصمیمات خود را به گونه ای اتخاذ کنند‬ ‫کهدر نهایتبهسوداوریشرکتبیانجامد‪.‬‬ ‫معاون توســعه منابع انســانی ســازمان برنامه و‬ ‫بودجه عنوان داشت‪ :‬مدیریت بر مبنای ارزش با این‬ ‫رویکرداستکهنگاهمدیرانبهتنهاییبر سودنباشد‪،‬‬ ‫بلکهکلیهکارشناسانوکارکنانبایداینرویکردراداشته‬ ‫باشــند و مدیــران باید به طــور مداوم به دنبال رشــد‬ ‫فرصت هاییباشندکهبهارزش افرینیمنجر می‪‎‬شود؛‬ ‫در نتیجهرویکرداعتقادبهجریاننقدو رشددر اینده‬ ‫بــه عنوان منبــع ارزش افــزوده اســت‪.‬وی تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫صرفابر پایهنیازهایمالیو‬ ‫مدیرانتصمیماتخودرا ً‬ ‫شاخص هایحسابداریبااینرویکرددنبالنمی کنندو‬ ‫هرچقدر فشارهایبیرونیودرونیبر مدیرانافزایش‬ ‫یابد‪،‬مدیراندر اینرویکردبایدبهدنبالتضمینارزش‬ ‫بهینهبرایایندهسازمانونهامروز باشند‪.‬اربابیبااشاره‬ ‫بهایننکتهکهتصمیماتروزانهومقطعیمی توانددر‬ ‫ارزشسازماننقشبه سزاییداشتهباشد‪،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫اینتصمیمبرایکوتاه مدتاستوممکناستبرای‬ ‫ایندهدور سازماناثر منفیداشتهباشد؛نکتهمدیریت‬ ‫ارزشبرایناستکهتصمیاتروزانهمعطوفبهنتیجه‬ ‫ان هادر ایندهدور باشدو برایکلسازمانمشارکتدر‬ ‫نظر گرفتهمی شود‪.‬ویبابیاناین کهپیاده سازیاین‬ ‫رویکردفرایندیداردکهگامنخستانشناختواقعی‬ ‫و دقیــق و درک صحیــح از محرک هــای ارزش افریــن‬ ‫در ســازمان اســت‪ ،‬متذکر شد‪ :‬سپس تدوین راهبرد و‬ ‫استراتژیمناسبو تامیناهدافبر مبنایاستراتژیو‬ ‫در نهایتتامینشاخص هایاندازه گیریوپیاده سازی‬ ‫اقداماتاصالحیمطرحاست‪.‬معاونتوسعهمنابع‬ ‫انسانیسازمانبرنامهوبودجهبابیاناینکهمدیریت‬ ‫مبتنیبر ارزشتنهابرایبخشخصوصینیست‪،‬بیان‬ ‫داشــت‪ :‬این شیوه مدیریتی شاید برای بخش دولتی‬ ‫کارسازتر باشد؛ بسیاری از مدیران بخش دولتی برای‬ ‫بقایموقعیتخودممکناستتصمیماتیرااتخاذ‬ ‫کنند که نتیجه کوتاه مدت داشته باشــد و بیش از ان‬ ‫کهنیاز بهمدیرانارزش افریندر بخشخصوصینیاز‬ ‫داشتهباشیمبرایروان سازیوباز کردنمدیریتکسب‬ ‫وکار مدیراندولتیبهاینرویکردبیشتر نیاز داریم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جمع مدیران شرکت ورق خودرو خبر داد‬ ‫تامین‪ 100‬درصدی ورق گالوانیزهخودروسازانداخلی‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدمبارکه گفت‪:‬بهزودیو‬ ‫بااجرایپروژهتوسعهخطتولیدباهدفتامینورق‬ ‫گالوانیزهدر شرکتورق خودروچهارمحالوبختیاری‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدنیاز خودروسازانداخلیبهورقگالوانیزهبا‬ ‫کیفیتسطحرویهدرصنایعخودروسازیکشورتامین‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش رویــداد امــروز‪ ،‬حمیدرضــا عظیمیان‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در دیدار با مدیران‬ ‫قخــودرو چهارمحال و بختیــاری با بیان‬ ‫شــرکت ور ‬ ‫این که این شــرکت جایگاه ویژه ای در گروه شــرکت‬ ‫فوالدمبارکهدارد‪،‬اظهار کرد‪:‬اینشرکتجزو برترین‬ ‫شرکت هایتولیدکنندهورقگالوانیزهکشوراست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز شــاهد ان هستیم که به همت‬ ‫جوانانــی از اســتانی کم برخــوردار‪ ،‬تولیداتــی عرضه‬ ‫می شود که نه تنها در سطح بازارهای داخلی‪ ،‬بلکه‬ ‫در ســطح بازارهای جهانی مشــتریان خاصــی دارد؛‬ ‫طرح هایتوسعه ایدر شرکت هامثلجریانخوندر‬ ‫رگ هاهستندکهبایدمداومباشند‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتفوالدمبارکه گفت‪:‬بهزودیو‬ ‫بااجرایپروژهتوسعهخطتولیدباهدفتامینورق‬ ‫گالوانیزهدر شرکتورق خودروچهارمحالوبختیاری‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدنیاز خودروسازانداخلیبهورقگالوانیزهبا‬ ‫کیفیتسطحرویهدرصنایعخودروسازیکشورتامین‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫وی افزایش ‪ ۶۱‬درصدی میزان تولید این شرکت‬ ‫در ‪ 4‬ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل را اتفاق مهمی دانست و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫باتوجهبهاینکهاستانچهارمحالوبختیارینیازمند‬ ‫صنعت فوالد اســت‪ ،‬اگر بتوانیم زنجیره فوالد را با‬ ‫راه انــدازی کارخانــه‪ ۵۰۰‬هــزار تنی نورد ســرد در این‬ ‫منطقهشکلدهیم‪،‬اقدامبسیارارزشمندیرخخواهد‬ ‫داد‪ ،‬چرا که منجر به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در‬ ‫اینمنطقهخواهدشد‪.‬‬ ‫در ادامــه این جلســه وحید میرزایی مدیرعامل‬ ‫شرکتورق خودرو چهارمحالو بختیاریضمنارائه‬ ‫گزارشی از عملکرد منتهی به تیرماه‪ ۱۴۰۰‬این شرکت‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬علی رغم وجــود موانع زیاد بر ســر راه‬ ‫تولید‪ ،‬با ذخیره ورق از سال گذشته و افزودن ان به‬ ‫چرخه تولید‪ ،‬بهره وری افزایش یافته و این امر منجر‬ ‫بهافزایشسودخالصاینشرکتگردید‪.‬‬ ‫وی با بیان این که در تامین مواد اولیه با مشکل‬ ‫مواجــه هســتیم‪ ،‬اذعــان داشــت‪ :‬نبایــد بگذاریــم‬ ‫توانمنــدی و انگیــز ه منابع انســانی بــه دلیل کمبود‬ ‫مــواد اولیــه به هــدر رود؛ با توجــه به کیفیت باالی‬ ‫محصوالتشرکتورق خودروچهارمحالوبختیاری‪،‬‬ ‫جدخواستارخریدمحصوالت‬ ‫شرکت هایاروپاییبه ّ‬ ‫اینشرکتهستند‪.‬‬ ‫قخــودرو چهارمحــال و‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ور ‬ ‫بختیاری با اشاره به اجرای پروژه توسعه خط تولید‬ ‫باهدفتامینورق گالوانیزهبا کیفیتمناسببدنه‬ ‫نمایان خودرو در این شــرکت تاکید کرد‪ :‬پیشــرفت‬ ‫فیزیکی این پروژه تاکنون به ‪ ۸۱‬درصد رسیده که با‬ ‫اجــرای ان تمــام نیازهای ورق رویه خودرو در کشــور‬ ‫تامینخواهدشد‪.‬‬ ‫وی ضمــن ابــراز امیــدواری جهــت بهر هبــرداری‬ ‫قخــودرو‬ ‫از پــروژه توســعه خــط تولیــد شــرکت ور ‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری در پاییــز ســال ‪ 1400‬عنــوان‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن پروژه با مشــارکت پیمانــکار داخلی و‬ ‫خارجــی در حــال اجراســت و برای اجــرای کامل ان‬ ‫بودجه‪۱۶۴‬میلیاردتومانیپیش بینیشدهاست‪.‬‬ ‫میرزایــی در ادامــه بــه موضــوع مســئولیت های‬ ‫اجتماعی پرداخت و اضافه کرد‪ :‬با توجه به اهمیت‬ ‫موضــوع مســئولیت های اجتماعــی و ظرفیت های‬ ‫موجــود در ایــن منطقــه محــروم‪ ،‬اقدامــات موثری‬ ‫صــورت گرفتــه کــه موجــب رضایت منــدی مــردم و‬ ‫مسئولینامر شدهاست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری میان‬ ‫دبیرخانه شبکه توسعه اجتماعی رسالت و شرکت‬ ‫قخــودرو چهارمحــال و بختیاری یــاداور شــد‪ :‬در‬ ‫ور ‬ ‫راســتای عمل به منویات مقام معظم رهبری مبنی‬ ‫بر توســعه اقتصاد مقاومتی و توانمندســازی اقشار‬ ‫اســیب پذیر جامعه‪ ،‬با حضور راهبر شــبکه توسعه‬ ‫اجتماعیرسالتدر جهتحمایتاز هزار شغلخرد‬ ‫و خانگی کلید خورده و بازتاب گسترده ای در سطح‬ ‫منطقهداشتهاست‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال و‬ ‫بختیــاری ادامــه داد‪ :‬احداث مدرس ـه ای بــا‪ ۹‬کالس‬ ‫درسدر شهر سفیددشت‪،‬حمایتاز تیم هایورزشی‬ ‫منطقهو امضایتفاهم نامهمیانصندوقکارافرینی‬ ‫امیدکشور جهتایجاداشتغالدر شهرستانبروجن‬ ‫از دیگر فعالیت های این شرکت در راستای عمل به‬ ‫مسئولیت هایاجتماعیخوداست‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫برگزاری دوره اموزشی‬ ‫«ژورنالیسم صنعت» در‬ ‫راستای پشتیبانی از تولید‬ ‫برگــزاری دوره اموزشــی «ژورنالیســم صنعــت» در‬ ‫راســتای پشــتیبانی از تولید و در پاســخ به دغدغه مقام‬ ‫معظمرهبریدر خصوصفعالیترسانه ایهوشمندانه‬ ‫اســت‪ .‬مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت‪:‬‬ ‫برگزاری دوره اموزشی «ژورنالیسم صنعت»اقدامی است‬ ‫که در راســتای پشــتیبانی از تولید و در پاســخ به دغدغه‬ ‫مقــام معظم رهبــری در زمینه فعالیت رســانه ای قوی و‬ ‫هوشمندانه صورت گرفته است‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪،‬‬ ‫هادینباتی نژاد‪،‬مدیر روابطعمومیشرکتفوالدمبارکه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امروزه با توجه به جنگ نرم دشمنان یکی از‬ ‫مهم ترین نیازهای کشور معرفی توانمندی ها و ظرفیت‬ ‫صنایع پیشــرو اســت؛ اقدامی که در راستای پشتیبانی از‬ ‫تولید باید صورت گیرد تا این اگاهی به صورت شفاف‪،‬‬ ‫دقیق و حرفه ای به جامعه منتقل شود‪ .‬وی افزود‪ :‬پیرو‬ ‫فرمایشمقاممعظمرهبریمبنیبر این کهباید کارهای‬ ‫رسانه ایقویوهوشمندانه تریصورتگیرد‪،‬ضرورتدارد‬ ‫تا در زمینه فعالیت رسانه ای صنعت‪ ،‬اقدامی زیربنایی و‬ ‫حرفه ای صورت گیرد‪ .‬مدیر روابط عمومی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه گفت‪ :‬شــرکت فــوالد مبارکه در راســتای عمل به‬ ‫مسئولیت هایاجتماعیخودباهمکاریمرکز مطالعات‬ ‫رسانه هاو جهاددانشگاهیاصفهانبراینخستینبار در‬ ‫کشور اقدام به برگزاری دوره اموزش تخصصی ژورنالیسم‬ ‫صنعــت نمود تــا در راســتای توانمندســازی خبرنــگاران‬ ‫تخصصی حوزه صنعت اقــدام موثری انجام شــود‪ .‬وی‬ ‫بــا تاکیــد بــر ضــرورت تحقــق روزنامه نــگاری تخصصی‬ ‫در کشــور خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن دوره اموزشــی با عنوان‬ ‫«ژورنالیسم صنعت» در بازه زمانی‪ ۲‬ماهه و با حمایت‬ ‫کاملشرکتفوالدمبارکهبرگزار می شودو کلیهرسانه های‬ ‫کشور می توانند با معرفی خبرنگار تخصصی‪ ،‬در زمینه‬ ‫ارتقایظرفیترسانه ایخوداقدامکنند‪.‬نباتی نژاداذعان‬ ‫داشت‪ :‬در این دوره اموزشی که به صورت انالین از دوم‬ ‫شهریور تاپانزدهممهرماهبرگزار می شود‪،‬همهخبرنگاران‬ ‫و روزنامه نــگاران ازاد‪ ،‬دانشــجویان و فارغ التحصیــان‬ ‫رشته هایخبرنگاری‪،‬روزنامه نگاری‪،‬مدیریترسانه‪،‬علوم‬ ‫ارتباطات و روابط عمومی می توانند شرکت کنند‪ .‬وی با‬ ‫اشارهبهاساتیدبرجستهرسان ه کشور در ایندورهتصریح‬ ‫کرد‪:‬ایندورهاموزشیدر ‪ 6‬سرفصلاموزشیتدوینشده‬ ‫و در هر ســرفصل ســعی شده تا با بهره گیری از اساتید و‬ ‫صاحب نظرانبرجستهکشوریدر حوزهصنعتورسانه‪،‬‬ ‫اهداف پیش بینی شده برای این دوره محقق شود‪ .‬مدیر‬ ‫روابطعمومیشرکتفوالدمبارکهعنوانداشت‪:‬ترتیبی‬ ‫داده شده تا شرکت کنندگان در پایان این دوره بتوانند به‬ ‫صورت میدانــی از کارخانه فوالد مبارکه اصفهان بازدید‬ ‫کننــد و نســبت بــه بزرگ ترین واحــد صنعتی خصوصی‬ ‫و بزرگ تریــن مجتمــع تولیــد فــوالد در کشــور اطالعات‬ ‫و اگاهی هــای الزم و کاربردی تــری دریافــت کنند‪ .‬بهنام‬ ‫افشــار‪ ،‬مدیر اجرایی دوره اموزش تخصصی ژورنالیســم‬ ‫صنعــت نیز در خصــوص این دوره اموزشــی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫صنعت از جمله شــاخص های مهم و اثرگذار در رشــد و‬ ‫توسعه اقتصادی و دست یابی به توسعه پایدار قلمداد‬ ‫می شود و یکی از ویژگی ها و شاخص های دنیای مدرن‪،‬‬ ‫صنعتو صنعتیشدناست‪.‬ویافزود‪:‬معرفیو تبیین‬ ‫ظرفیت هاو قابلیت هایصنعتو همچنینچالش هاو‬ ‫موانــع ان بــرای افکار عمومی‪ ،‬یک ضــرورت انکارناپذیر‬ ‫اســت که باید بیش ازپیش مورد توجــه روزنامه نگاران و‬ ‫رسانه های مختلف قرار گیرد‪ ،‬چراکه رسانه ها نیز نقش‬ ‫مهمی در رونق اقتصادی و دست یابی به توسعه پایدار‬ ‫دارنــد‪ .‬مدیر اجرایی دوره اموزش تخصصی ژورنالیســم‬ ‫گفــت‪ :‬پیوند رســانه و صنعت‪ ،‬بر مبنــای نوعی رویکرد‬ ‫تخصصی و مبتنی بر فهم و شــناخت صنعت از ســوی‬ ‫روزنامه نگارانرسانه هایمختلفب هعنوانیکضرورت‬ ‫مهمباعثشدتابراینخستینبار شرکتفوالدمبارکهبا‬ ‫همکاریجهاددانشگاهیواحداصفهانومرکزمطالعات‬ ‫رسانه ها براساس رسالت اموزشی‪ ،‬تخصصی و رسانه ای‬ ‫خویــش‪ ،‬دوره امــوزش تخصصی ژورنالیســم صنعــت را‬ ‫ویژه خبرنگاران و فعاالن رسانه ای شاغل در رسانه های‬ ‫مختلــف کشــور برنامه ریزی کنــد‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫روزنامه نگاری تخصصی در واقع شکل حرفه ای‪ ،‬مدون‬ ‫و تکامل یافتــه ای از دانــش و حرفه روزنامه نگاری مدرن‬ ‫اســت کــه در ایــران ان گونــه که باید و شــاید مورد توجه‬ ‫جدی قرار نگرفته و همچنان در این زمینه کمبودهایی‬ ‫احساس می شود‪ .‬افشار در ادامه اذعان داشت‪ :‬شرکت‬ ‫فوالدمبارکهبه عنوانبزرگ ترینواحدصنعتیخصوصی‬ ‫کشــور‪ ،‬مســئولیت های اجتماعــی‪ ،‬فرهنگی و اموزشــی‬ ‫متعددیبرایخودتعریفکردهکهیکیاز برجسته ترین‬ ‫ان ها‪ ،‬ارتباط موثر و مداوم با رسانه های مختلف است‪،‬‬ ‫برهمیناساسایندورهباحمایتکاملاینشرکتبرگزار‬ ‫خواهد شــد‪ .‬وی‪ ،‬اهداف برگزاری این دوره را توســعه و‬ ‫تقویت روزنامه نگاری تخصصی در ایران‪ ،‬ارتقای دانش‬ ‫تخصصیروزنامه نگارانوتربیتروزنامه نگارانتخصصی‬ ‫در حوزه صنعت دانســت و تصریح کرد‪ :‬روزنامه نگاری‬ ‫تخصصی‪،‬مبانیو تحلیلاقتصاد کالن‪،‬تحلیلصنعت‪،‬‬ ‫روزنامه نگاریصنعتی‪،‬صنعتو توسعهو روزنامه نگاری‬ ‫مدرن از سرفصل های این دوره است‪ .‬مدیر اجرایی دوره‬ ‫اموزش تخصصی ژورنالیسم صنعت در خصوص شرایط‬ ‫شــرکت در ایــن دوره عنوان داشــت‪ :‬تمامــی خبرنگاران‬ ‫تنــام و‬ ‫و روزنامه نــگاران شــاغل در رســانه ها بــرای ثب ‬ ‫شرکت در این دوره باید معرفی نامه و کارت خبرنگاری‬ ‫خود را در سامانه ثبت نام دوره بارگذاری کنند؛ همچنین‬ ‫روزنامه نــگاران و خبرنــگاران ازادی کــه هیچ نــوع رابطه‬ ‫الزاما کارتخبرنگاری‬ ‫استخدامیبارسانه هاندارند‪،‬باید ً‬ ‫و رزومه فعالیت رسانه ای خود را در سامانه ثبت نام دوره‬ ‫بارگــذاری کننــد‪ .‬وی تاکیــد کرد‪ :‬تمامی عالقه منــدان به‬ ‫الزاما‬ ‫شرکتدر دورهاموزشتخصصیژورنالیسمصنعت ً‬ ‫باید رزومه فعالیت رسانه ای خود را در سامانه ثبت نام‬ ‫صرفا خبرنگاران‬ ‫این دوره بارگذاری کنند؛ در این بخش‪ً ،‬‬ ‫و روزنامه نگارانیپذیرشو نام نویسیمی شوند کهرزومه‬ ‫ان ها در کمیته ارزیابی موفق به حد نصاب یعنی کسب‬ ‫حداقلنمره‪ 70‬از مجموع‪ 100‬نمرهبرسد‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫اولین نشست دبیران نظام‬ ‫پیشنهادات در شرکت گاز‬ ‫استان سمنان برگزار شد‬ ‫نشستدبیرانکمیتههایتخصصینظاممشارکت‬ ‫شرکت گاز استان سمنان با حضور مدیرعامل برگزار شد‪.‬‬ ‫ســیدعلی اکبر تقوی‪ ،‬دبیر نظام مشــارکت شــرکت گاز‬ ‫استان سمنان با اعالم خبر فوق‪ ،‬گفت‪ :‬این نشست با‬ ‫هدف ایجاد وحدت رویه و به منظور شفافیت بیشتر‬ ‫فرایندهای برنامه ریزی شــده در نظام پیشــنهادات‪ ،‬با‬ ‫حضــور مدیرعامل و دبیران کمیته های تخصصی و نیز‬ ‫اعضای کمیته اصلی نظام مشارکت در سالن کنفرانس‬ ‫ایــن شــرکت برگــزار شــد؛ در ایــن نشســت‪ ،‬گزارشــی از‬ ‫اقدامــات صــورت گرفتــه و برنام ههــای اتــی ارائــه و در‬ ‫خصوص مشــکالت کارگروه ها نیز بحث و گفتگو شد‪.‬‬ ‫تهــای مدیریت شــرکت؛‬ ‫او ضمــن قدردانــی از حمای ‬ ‫پیرامــون اهــداف‪ ،‬فرایندهــا و نحــوه عملکــرد نظــام‬ ‫مشارکت در سال جاری توضیحاتی ارائه نمود و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ایجاد زمینه های مناسب جهت مشارکت کارکنان‬ ‫در تصمی مســازی‪ ،‬تصمیم گیری‪ ،‬اصالح و‏ارتقاء ســطح‬ ‫فعالیت های سازمان‪ ،‬ایجاد فرصت های برابر برای کلیه‬ ‫همکارانجهتبروز استعدادهاو‏توانمندی هایعلمی‬ ‫و عملــی و تــاش در جهت تقویــت روحیه همفکری‪،‬‬ ‫همــکاری و توســعه کارهــای گروهــی از‏دیگــر اهداف‬ ‫نظامپیشنهاداتمی باشد‏‪.‬مدیرعاملشرکت گاز استان‬ ‫سمنان‪ ،‬با اشاره به ضرورت پیشبرد هر چه بهتر سیستم‬ ‫نظام پیشــنهادها‪ ،‬گفت‪ :‬فراهم اوردن فضای‏ســالم و‬ ‫مناسب جهت بهره گیری از فکر‪ ،‬اندیشه و توان علمی و‬ ‫تجربه کارکنان‪ ،‬تالش در جهت‏حفظ حرمت و کرامت‬ ‫انسانیاز طریقابراز عقایدو نقطهنظراتدر زمینه های‬ ‫شــغلی و ســایر‏فعالیت های مورد نیاز این شــرکت را از‬ ‫اهداف نظام پیشــنهادات دانســت‪ .‬علیرضا اعوانی با‬ ‫اشاره به حمایت های مورد نیاز جهت تداوم و افزایش‬ ‫ســرانه مشــارکت‪ ،‬از روند فعالیت ها در سیســتم نظام‬ ‫مشــارکت این شرکت اعالم رضایتمندی نمود و افزود‪:‬‬ ‫موفقیتهر سازمانیمرهونمشارکتهمگانی کارکنان‬ ‫اســت؛ پیاد هســازی سیســتم های مدیریتی نیازمند هم‬ ‫افزایی و اقدامات یکپارچه کارکنان در راســتای اهداف‬ ‫ســازمان می باشد که در همین راستا نظام پیشنهادات‬ ‫راهکاری نوین به منظور افزایش سطح بهره وری تلقی‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫احداث پست ششم ‪۶۳.۲۰‬‬ ‫کیلوولت سنندج از طریق‬ ‫فاینانس‬ ‫مدیرعاملشرکتبرقمنطقه ایغرباز اغاز عملیات‬ ‫اجرایی احداث پست ششم ‪ ۶۳.۲۰‬کیلوولت سنندج و‬ ‫اتصاالت خطوط مربوطه با اعتباری بالغ بر ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد‬ ‫ریالبهروشتامینمالیاز طریقپیمانکار یافاینانسخبر‬ ‫داد‪.‬بهگزارشروابطعمومیشرکتبرقمنطقه ایغرب‪،‬‬ ‫مهندسعلیاسدیگفت‪:‬تجهیز کارگاهوعملیاتاجرایی‬ ‫احداثپستششم‪ ۶۳.۲۰‬کیلوولتسنندجو اتصاالت‬ ‫‪ ۶۳‬کیلوولت مربوطه اغاز شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬بخشی‬ ‫از اتصاالت‪ ۶۳‬کیلوولت این پروژه به صورت کابل زمینی‬ ‫و بخشــی به صورت هوایــی اجرا خواهد شــد‪ .‬مهندس‬ ‫اســدی خاطرنشان ســاخت‪ :‬این پروژه با هدف افزایش‬ ‫پایداری و قابلیت اطمینان شــبکه فوق توزیع شهرستان‬ ‫سنندجوپاسخگوییبهنیاز مشترکینومتقاضیانجدید‬ ‫اجرا می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب در‬ ‫پایان گفت‪ :‬قرارداد این پروژه به روش تامین مالی توسط‬ ‫فروشــنده مبادله شــده و اعتباری بالغ بر یک هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیاردریالبرایانبراوردشدهاست‪.‬‬ ‫قدردانی از مدیرعامل‬ ‫ابفای قم به عنوان مدیر‬ ‫حامی روابط عمومی‬ ‫روابــط عمومــی شــرکت اب و فاضالب اســتان قــم در‬ ‫نخستینجشنوارهانتخاباتی«ایرانمقتدر»بهرتبهبرتردست‬ ‫یافــت‪ .‬بــه گــزارش روابط عمومــی شــرکت اب و فاضالب‬ ‫استانقم‪،‬مراسماختتامیهنخستینجشنوارهانتخاباتیایران‬ ‫مقتدر باحضور استاندار‪،‬معاونسیاسیوامنیتیاستاندار و‬ ‫برخی از اهالی رسانه برگزار شد‪ .‬در این مراسم که با رعایت‬ ‫دستورالعمل های بهداشــتی برگزار شــد از برترین های این‬ ‫جشنواره در بخش های مختلف تجلیل شد که در ابتدا با‬ ‫اهدالوحوتندیساز مدیرعاملشرکتابوفاضالباستان‬ ‫قمبهعنوانمدیر حامیروابطعمومیتجلیلشد‪.‬در این‬ ‫لوحتقدیر کهبهامضااستاندار قمرسیده‪،‬امدهاست‪:‬امروزه‬ ‫روابطعمومیبهعنوانهنر هشتمووزنهقویوانکارناپذیر‬ ‫در مسیر اطالع رسانی‪،‬اگاهیبخشی‪،‬اقناعافکار عمومی‪،‬‬ ‫مردم داریوایجادوتقویتسرمایهاجتماعیارزشمنداعتماد‬ ‫عمومی‪ ،‬دستاوردهای ارزنده ای را برای سازمان ها به همراه‬ ‫داشتهوبدونشکبخشعظیمیازتوفیقاتاینمجموعه‬ ‫مرهون کسانیاست کهباحمایت هاو همراهی هایخود‬ ‫شرایطکار در اینعرصهراهموارتر می کنند‪.‬بهرامسرمست‬ ‫در ادامه این لوح تقدیر از زحمات تالشگران این عرصه به‬ ‫ویــژه دکتر علی جــان صادق پور مدیرعامل شــرکت اب و‬ ‫فاضالب اســتان قم به عنوان مدیر حامی روابط عمومی‬ ‫اســتان قدردانی کرده است‪ .‬همچنین در ادامه این مراسم‬ ‫از برترین هایجشنوارهایرانمقتدر در بخش هایمختلف‬ ‫قدردانــی شــد کــه در بخــش روابط عموم یهــای برتر نیز‬ ‫از محمد کربالیی ابراهیمی مدیر روابط عمومی شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب بــا اهــدا لــوح و تندیــس قدردانــی شــد‪ .‬در‬ ‫این لوح تقدیر نیز که به امضا دکتر سرمست رسیده‪ ،‬امده‬ ‫است‪:‬نخستینجشنوارهانتخاباتی«ایرانمقتدر»عالوهبر‬ ‫تحرک بخشی و ایجاد فضای رقابتی سالم و پویا در حرفه‬ ‫فاخر روابط عمومی‪ ،‬زمینه و فرصت مناسبی را برای ایفای‬ ‫مسئولیتاساسیوتخصصیروابطعمومی هایاستانقم‬ ‫در عرصهفضاسازی‪،‬شورافرینیو جلبمشارکتو اعتماد‬ ‫عمومیبرایحضور پرشور و نشاطدر انتخابات‪ 28‬خرداد‬ ‫‪ 1400‬فراهمکرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1140‬‬ ‫دوره اردکانیان با خاموشی به پایان رسید‬ ‫خاموشی ها نتیجه سیاستگذاری غلط‬ ‫قطــار پویــش وزارت نیــرو با کوله بــاری از طرح‬ ‫و برنامــه ‪ ۱۴‬هفتــه حرکت کرد که جــزو افتخارات‬ ‫رئیس جمهوری دولت یازدهم و دوازدهم بود‪ ،‬اما‬ ‫متاسفانهحرکتاینقطار چندانمناسبوضعیت‬ ‫کشور نبود؛ چراکه نه تنها در تابستان امسال بلکه‬ ‫در زمستان گذشته نیز خاموشی مهمان خانه های‬ ‫مردم شــد‪ .‬مشــکالت بی ابی و تشــنگی شهرهای‬ ‫جنوبی کشــور نیز که دیگر عیان اســت و نیازی به‬ ‫بیاناننیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬ورود رضا اردکانیــان به وزارت‬ ‫نیــرو از هفتم ابان ســال ‪ ۱۳۹۶‬بــا ‪ ۲۲۵‬رای موافق‬ ‫مجلس اغاز شد‪ .‬یکی از افتخارات او طی این چهار‬ ‫ســال‪ ،‬فعالیتــش در خــارج از کشــور در بخش های‬ ‫مختلــف بــود‪ .‬شــاید دلیــل انتخــاب وی از ســوی‬ ‫رییــس جمهور وقت نیز کارنامه طویلش در حوزه‬ ‫بین الملل بوده است‪ .‬در خصوص سابقه فعالیت‬ ‫اردکانیان باید گفت که وی مدیر اجرایی‪ ،‬دیپلمات‬ ‫و دانشمند شناخته شده ایرانی در زمین ه مدیریت‬ ‫منابع اب بوده است‪.‬‬ ‫او با دعوت دانشگاه سازمان ملل متحد‪ ،‬مدیر‬ ‫موسسانستیتوایندانشگاهدر زمینهمدیریتمنابع‬ ‫زیست محیطی (اب‪ ،‬خاک و پسماند) بوده است‪.‬‬ ‫او در سال ‪ ۱۳۹۵‬به عنوان هماهنگ کننده کارگروه‬ ‫برنامه ریزی و ســازماندهی دهه جدید بین المللی‬ ‫اب (‪ )۱۳۹۷-۱۴۰۷‬مصوب مجمع عمومی سازمان‬ ‫ملل متحد انتخاب شــد‪ .‬پیش از ان وی به عنوان‬ ‫مدیــر موســس برنامــه دهــه اول بین المللــی اب و‬ ‫سرپرســت معاونت اروپایی دانشگاه سازمان ملل‬ ‫فعالیت کردهو در همانسال هااستادتماممنتخب‬ ‫دانشــگاه فنــی درســدن – المان (دانکشــده علوم‬ ‫زیستمحیطی)بودهاست‪.‬‬ ‫اردکانیان قبل از دوره وزارت‪ ،‬مدیر موسسه و راه‬ ‫انداز واحدهای مختلفی در سطوح ملی‪ ،‬منطقه ای‬ ‫و بین المللیبودهو بهعنوانمقامارشدسازمانملل‬ ‫متحد‪،‬نقشی کلیدیدر پیادهسازیاهدافتوسعه‬ ‫پایــدار در بخــش اب و محیــط زیســت ایفــا کرده‬ ‫است‪ .‬تعهدات بین المللی وی به عنوان قائم مقام‬ ‫وزارت نیرو و نخستین معاون امور اب با دانشنامه‬ ‫دکتری در زمینه مدیریت منابع اب در وزارت نیرو‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران ســبب شــد کــه تدوین و‬ ‫تصویب راهبردهای بلندمدت توسعه منابع اب در‬ ‫این دوره به ثمر برسد‪.‬‬ ‫دیــدن بخشــی از ایــن کارنامه درخشــان در ان‬ ‫زمان امیدواری برای توســعه بیشتر در حوزه اب و‬ ‫برق را رقم می زد اما متاسفانه کارنامه اردکانیان در‬ ‫وزارت نیرو انطور که باید ندرخشید‪ .‬البته نمی توان‬ ‫منکــر اقداماتی که در این دوره صورت گرفته شــد‬ ‫اما در کل سیاست وزیر نیروی دولت دوازدهم برای‬ ‫مدیریت صنعت اب و برق جوابگو نبود و کمبرقی‬ ‫و کم ابی را برای کشور رقم زد‪.‬‬ ‫انطــور کــه وزارت نیرو اعالم کــرده وزیر نیرو در‬ ‫نخســتین ما ههــای حضــور در وزارتخانــه در ســال‬ ‫‪ 1396‬با تشریح شرایط پرمصرفی در کشور و بیان‬ ‫مفاهیمیجدیدهمچونخوش مصرفیابو برق‪،‬‬ ‫اهتمام مجموعه وزارت نیرو را ابتدا بر بهینه کردن‬ ‫مصرف و هم زمان با ان بر ایجاد تاسیسات جدید‬ ‫ابو برقو به ویژهتاسیساتنیروگاهیمتمرکز کرد؛‬ ‫بــه نحوی که فقط در دولــت دوازدهم بالغ بر ‪۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۱‬مگاوات طرح نیروگاهی به بهره برداری‬ ‫رسیده و کار ساخت‪ ۱۶۳۰۹‬مگاوات نیز شروع شده‬ ‫یشــود‪ .‬البته این‬ ‫کــه به دولت ســیزدهم تحویل م ‬ ‫گفته ها نیز در حالی است که در متن برنامه ششم‬ ‫توسعه و در بند «ت» ماده‪ ،۴۸‬دولت مکلف شده‬ ‫از طریق وزارت نیرو نسبت به افزایش توان تولید تا‬ ‫‪ ۲۵‬هزار مگاوات اقدام کند‪.‬‬ ‫دالیلــی کــه وزارت نیــرو برای عــدم تحقق این‬ ‫مساله مطرح می کند این است که ورود کشور به‬ ‫وضعیت تحریم های ظالمانه بین المللی و محقق‬ ‫نشــدن برنامه های جلــب ســرمایه گذاری از خارج‬ ‫کشور و نبود انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی به‬ ‫دلیل ناترازی اقتصاد برق‪ ،‬این دورنما را با مشــکل‬ ‫جدی تامین ســرمایه از طریق فاینانس خارجی و‬ ‫همچنینجلبسرمایه گذار داخلیمواجهکرد‪.‬‬ ‫هرچنــد کــه در ایــن مــدت وزارت نیــرو حدود‬ ‫‪ ۱۱‬هــزار مــگاوات افزایش توان تولید برق از طریق‬ ‫نیروگاه های حرارتی و ‪ ۳۰۰۰‬مگاوات افزایش تولید‬ ‫در بخش غیرحرارتی را محقق کرد اما به نظر می‬ ‫رســد کــه توجــه بیــش از حد وزیــر بــه برنامه های‬ ‫مدیریت مصرف موجب غفلت از نیروگاه سازی و‬ ‫جذب سرمایه گذاران در این حوزه شده است‪.‬‬ ‫خاموش ـی های پــی در پــی و بــدون اطــاع و‬ ‫مشــکالتی که در دوران کرونا برای مردم به وجود‬ ‫امد‪ ،‬روحانی را مجبور به عذرخواهی از مردم کرد؛‬ ‫هرچندکهپیامدهایبرخیاز اتفاقاتیکهپیشامد‬ ‫با عذرخواهی قابل جبران نبود اما قطار پویش را از‬ ‫ریل خارج کرد و کارنامه منفی را برای دولت تدبیر‬ ‫و امید رقم زد‪.‬‬ ‫در ایــن بــاره حمیدرضــا صالحی ســلمی‪ ،‬عضو‬ ‫هیــات مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق و رییــس‬ ‫کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫سیاست وزیر نیرو در این راستا مبنی بر اینکه نباید‬ ‫برای ‪ ۲۰۰‬ســاعت نیروگاه احداث کنیم قابل دفاع‬ ‫نیست و باید طی این مدت به نیروگاه سازی توجه‬ ‫بیشــتری صورت می گرفــت و باید مطابــق برنامه‬ ‫ششــم توســعه کــه در ان گفتــه شــده ســالی ‪۵۰۰۰‬‬ ‫مگاواتنیروگاهاحداثشود‪،‬پیشمی رفتیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن موضوع که ایــا وزیر نیروی‬ ‫دولت دوازدهم از نیروگاه سازی استقبال کرد یا خیر‬ ‫به اقتصاد کالن و مناســب نبودن زیرســاخت های‬ ‫یشــود که در‬ ‫کشــور برای ســرمایه گذاری مربوط م ‬ ‫ایــن بخــش می بایســت ایــن موضــوع در دولــت‬ ‫یشــد و اگــر دولــت منابــع کافــی بــرای‬ ‫برطــرف م ‬ ‫نیروگاه سازی نداشت با سازوکاری به دنبال جذب‬ ‫بخــش خصوصی می رفــت تا با خاموشــی مواجه‬ ‫نمی شدیم‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق‬ ‫بــا بیــان اینکه وزارت نیرو هیــات تنظیم مقررات‬ ‫را در اختیــار داشــت کــه می توانســت از ان برای‬ ‫تعریف درست اقتصاد برق استفاده کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اما عمال وزارت نیرو هم از دولت سرمایه ای برای‬ ‫نیروگا هســازی دریافــت نکــرد و هم ســاز و کاری‬ ‫برای جذب سرمایه گذار به وجود نیاورد‪ .‬دولت‬ ‫می توانســت بــا در اختیــار گذاشــتن ابزارهایــی‬ ‫همچون صادرات و افزایش قیمت خرید برق از‬ ‫نیروگاه ها ســرمایه گذاری در این حوزه را معنادار‬ ‫کند‪.‬‬ ‫صالحــی بــا بیــان اینکــه وقــوع خاموش ـی ها‬ ‫و مشــکالت پیــش رو قابــل پیش بینــی بــود و‬ ‫سیاست هایی که باید اتفاق می افتاد تا این شرایط‬ ‫بــرای کشــور رقــم نخــورد اجرایــی نشــد و شــاهد‬ ‫وقــوع چنیــن وضعیتی برای کشــور بودیــم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همانطــور کــه کارشناســان و فعــاالن اقتصــادی در‬ ‫ســال های گذشــته بارها هشــدار داده بودند‪ ،‬روند‬ ‫ســرمایه گذاری های جدید در اقتصاد ایران با افت‬ ‫فاحشی مواجه شده و این روند هرگز اصالح نشده‬ ‫است‪ .‬ما در سال های گذشته تحت تاثیر دوره های‬ ‫مختلــف تحریم‪ ،‬از ســویی نتوانســته ایم ســرمایه‬ ‫خارجی قابل توجهی جذب کنیم و از ســوی دیگر‬ ‫با توجه به مشکالت جدی در سیاست گذاری های‬ ‫اجرایی‪،‬سرمایه گذاریداخلینیز بهشدتمحدود‬ ‫شده و با فشارهایی که بر فعاالن بخش خصوصی‬ ‫وارد شــده‪ ،‬حتی انهایی که سرمایه گذاری کرده اند‬ ‫نیز بامحدودیتو چالشمواجههستند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بر اینکه این موضــوع در صنعت‬ ‫برق نیز دیده می شود گفت‪ :‬همانطور که از سال ها‬ ‫پیــش ایــن هشــدار را می دادیم که جذب نشــدن‬ ‫سرمایه های جدید در این حوزه به کاهش ظرفیت‬ ‫تولید و تامین نیازهای کشور منجر می شود‪ ،‬امروز‬ ‫نتیجه بی توجهی به این هشدارها را می بینیم‪ .‬ما‬ ‫متاسفانههیچتعادلیدر سیاست هایاجراییخود‬ ‫در این حوزه نداریم‪ .‬برای مثال در دولت های نهم‬ ‫و دهــم و در دوره اقــای احمدی نــژاد دولت اعالم‬ ‫کرد کــه در حوزه نیروگاه های جدید ورود نمی کند‬ ‫و بخش خصوصی باید نقش محوری داشته باشد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجود مقدمات حضــور این بخــش‪ ،‬اجازه‬ ‫تصمیم گیری و قیمت گذاری بر اساس واقعیت ها و‬ ‫انجام حمایت الزم برای حضور سرمایه گذاران در‬ ‫این بخش به شکل جدی دنبال نشد‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬در دولت فعلی نیز این موضوع برای دوره ای‬ ‫طوالنی مســکوت ماند و امروز ســرمایه گــذاران از‬ ‫یک طرف برای دریافت مطالبتاشــان تحت فشــار‬ ‫هســتند؛ از ســویی با توجه به تصدی گری دولت‪،‬‬ ‫امکان تصمیم گیری مستقل ندارند و از سوی دیگر‬ ‫با بدهی به صندوق توسعه ملی دست و پنجه نرم‬ ‫می کنند‪ .‬با در کنار هم قرار دادن تمام این مسائل‬ ‫می بینیــم که صنعت برق با ظرفیتی کمتر از انچه‬ ‫که می توانست برق تولید می کند و همین موضوع‬ ‫مقدمه ایبر خاموشی هاست‪.‬‬ ‫صالحــی بــا بیان اینکــه اگر زیرســاخت ها برای‬ ‫حضــور بخــش خصوصــی بــرای ســرمایه گذاری و‬ ‫نیروگاه سازیاتفاقمی افتادامروز شاهدخاموشی ها‬ ‫نبودیــم‪ ،‬گفت‪ :‬رویکرد وزیر نیرو مدیریت مصرف‬ ‫بود‪ ،‬در حالی که کمبود نیروگاه در کشور به وضوح‬ ‫نمایــان بود و باید سیاس ـت گذاری درســتی در این‬ ‫حوزهصورتمی گرفت‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫در سومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت اب و برق کشور‪:‬‬ ‫روابط عمومی های صنعت اب و برق فارس موفق‬ ‫به کسب رتبه هایبرتر شدند‬ ‫در مراسم اختتامیه سومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های‬ ‫صنعت اب و برق کشور که از طرف وزارت نیرو به صورت ویدئو‬ ‫کنفرانس برگزار شــد‪ ،‬روابط عمومی های صنعت اب و برق فارس‬ ‫موفق به کسب رتبه های برتر در بین روابط عمومی های صنعت‬ ‫اب و برق کشور شدند‪.‬‬ ‫رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان فارس‪ ،‬در‬ ‫این مراسم طی سخنانی بر جایگاه ارزنده و مهم روابط عمومی ها‬ ‫در هر سازمان تاکید کرد‪ .‬احمدرضا خسروی‪ ،‬با بیان اینکه روابط‬ ‫یهــا نقــش تعییــن کننــده ای در تحقــق اهداف ســازمان ها‬ ‫عموم ‬ ‫دارنــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬در واقــع هر ســازمانی که روابــط عمومی ان از‬ ‫نیروهای خالق و پویاتری برخوردار باشــد‪ ،‬به موفقیت نزدیک تر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان فــارس‪ ،‬به کارکرد‬ ‫مهم روابط عمومی در ارتباطات برون ســازمانی و درون ســازمانی‬ ‫نیز اشــاره کرد و گفت‪ :‬یک روابط عمومی پویا و کارامد می تواند‬ ‫در جهت افزایش وفاق و همدلی کارکنان درون سازمان و از سوی‬ ‫دیگــر اطالع رســانی اقدامــات صــورت گرفته برای مخاطبــان برون‬ ‫سازمان‪ ،‬نقش به سزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫خســروی بــر لزوم ایجاد هماهنگــی و انســجام در ارائه گزارش‬ ‫تهــای صــورت گرفتــه در صنعت اب و برق اســتان توســط‬ ‫فعالی ‬ ‫یهــا تاکید کرد و بیان داشــت‪ :‬بی تردیــد با برقراری‬ ‫روابــط عموم ‬ ‫هماهنگی وانسجام‪ ،‬دستاوردها و فعالیت های ارزنده صنعت اب‬ ‫و برق استان بهتر می تواند نمود داشته و معرفی شوند‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای روابــط عمومــی و اطالع رســانی صنعــت اب و‬ ‫بــرق اســتان فارس نیز با تقدیر و تشــکر از زحمــات کلیه همکاران‬ ‫یهــای صنعــت اب و بــرق کشــور گفــت‪ :‬ارزیابــی‬ ‫روابــط عموم ‬ ‫یهــای صنعت اب و برق کشــور توســط وزارت نیرو‬ ‫روابــط عموم ‬ ‫بــه صــورت غیرحضــوری و پس از ارســال اثار و بررســی مســتندات‬ ‫شهــای مختلــف صــورت پذیرفــت کــه در نهایت‪ ،‬شــرکت‬ ‫در بخ ‬ ‫اب و فاضالب اســتان فارس‪ ،‬رتبه دوم در محور فرهنگ ســازی و‬ ‫اموزش همگانی‪ ،‬شرکت اب و فاضالب شیراز‪ ،‬رتبه سوم در محور‬ ‫انتشارات و مستندات‪ ،‬شرکت برق منطقه ای فارس‪ ،‬مقام سوم در‬ ‫محور پویش و شرکت توزیع نیروی برق استان فارس‪ ،‬رتبه سوم در‬ ‫محور فرهنگ سازی و اموزش همگانی را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫ســید محمدعلــی نجفــی کســب رتب ههــای برتــر را حاصــل‬ ‫برنامه ریــزی‪ ،‬همراهــی و مشــارکت مدیــران و همــه همــکاران‪،‬‬ ‫اصحــاب رســانه و گرو ههــای هنــری در اجــرای موفــق برنام ههــا و‬ ‫فعالیت ها دانست و بیان داشت‪ :‬در سایه حمایت ها و توجهات‬ ‫مدیران محترم عامل شــرکت های اب و برق اســتان و اعتماد انان‬ ‫بــه مجموعــه فعال و خــاق روابط عمومــی‪ ،‬روابط عمومی های‬ ‫ایــن شــرکت ها‪ ،‬توانســتند در ســومین جشــنواره ارزیابــی روابــط‬ ‫یهــای صنعــت اب و بــرق کشــور بــه خوبــی بدرخشــند‪.‬‬ ‫عموم ‬ ‫نــگاه ویــژه به همــکاران روابط عمومی صنعت اب و برق کشــور‪،‬‬ ‫تهــای روابــط عمومــی‪ ،‬ارائــه امــوزش هــای‬ ‫استانداردســازی چار ‬ ‫تخصصی‪ -‬کاربردی و کارگاه های مهارتی اثربخش‪ ،‬توجه و پیگیری‬ ‫ویژه حقوق شهروندان‪ ،‬کلیه همکاران و پیمانکاران از جمله موارد‬ ‫مطرح شــده در این مراســم از ســوی دبیرشــورای روابط عمومی و‬ ‫اطالع رسانی صنعت اب و برق استان فارس بود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تجلیلمعاونخدماتمشترکینابفایاستاناصفهان‬ ‫از خبرنگاران‬ ‫خبرنــگاران متعهد با تهیــه خبرهای امیدبخــش‪ ،‬گام بزرگی در‬ ‫گذر از تنش ابی تابستان ‪ 1400‬برداشتند‪.‬‬ ‫معــاون خدمــات مشــترکین و درامــد ابفای اســتان اصفهــان از‬ ‫تالش های خبرنگاران در جهت ارتقاء ســواد ابی شهروندان و گذر‬ ‫از تنش ابی تابستان ‪ 1400‬تجلیل کرد‪.‬‬ ‫ســید محســن صالح که به مناســبت فرا رســیدن ‪ 17‬مرداد روز‬ ‫خبرنگار در معاونت خبر صدا و سیما و دفاتر جراید‪ ،‬خبرگزاری ها‬ ‫و پایگاه های خبری مســتقر در مجتمع مطبوعاتی اصفهان حضور‬ ‫یافتــه بــود‪ ،‬در نشس ـت های جداگانــه بــا مدیــران و خبرنــگاران‬ ‫رســانه ها یاد و خاطره شــهیدان عرصه خبر و اطالع رسانی به ویژه‬ ‫خبرنــگار شــهید محمــود صارمــی را گرامــی داشــت و از کوشــش و‬ ‫مساعی متعهدانه خبرنگاران فهیم‪ ،‬اگاه و مسئول با شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان این که خبرنــگاران در اجرای رســالتی که بر عهده‬ ‫تهــا را بــه صــورت شــفاف در اختیــار جامعــه قــرار‬ ‫دارنــد‪ ،‬واقعی ‬ ‫می دهند گفت‪ :‬در چند سال اخیر یکی از دغدغه های اصلی کشور‬ ‫و استان مسئله تامین اب بوده است و خوشبختانه خبرنگاران به‬ ‫صورت شــفاف و دقیق تبعات ناشــی از خشکســالی را برای مردم‬ ‫تشریح کرده اند‪.‬‬ ‫یســابقه بارندگی ها در ســال ابی‬ ‫صالــح بــا اشــاره به کاهــش ب ‬ ‫جاری نسبت به نیم قرن گذشته گفت‪ :‬تابستان امسال سال بسیار‬ ‫ســختی برای ابفای اســتان اصفهان بود زیرا شــیوع بیماری کرونا و‬ ‫گرمای زودرس باعث افزایش مصرف مشــترکین تحت پوشش شد‬ ‫به گونه ای که در ساعات اوج مصرف با کمبود ‪ 4300‬لیتری اب در‬ ‫شبکه ابرسانی اصفهان بزرگ مواجه بودیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در شرایطی که چاه های فلمن به کلی خشک شده‬ ‫و ایــن شــرکت بــرای تامین اب شــرب و بهداشــت مــردم با چالش‬ ‫مواجه بود شــوربختانه شــاهد انتشار مطالب کذب و خالف واقع‬ ‫بسیاری در فضای مجازی بودیم که ارامش روانی جامعه را هدف‬ ‫گرفته بود‪.‬‬ ‫معــاون خدمــات مشــترکین و درامــد ابفــای اســتان اصفهــان‬ ‫گفــت‪ :‬بــا وجــود ایــن خبرنــگاران متعهــد و رســانه های منصف با‬ ‫تهیــه و انتشــار خبرهــای امیدبخــش و گفتگــو با صاحــب نظران و‬ ‫متخصصان حوزه اب و بهداشت‪ ،‬گام بزرگی در جهت ارتقاء سواد‬ ‫ابی شهروندان و گذر از تنش ابی تابستان ‪ 1400‬برداشتند که جای‬ ‫تقدیر و تشکر دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه از ابتدای تنــش ابی امســال تاکنون با‬ ‫بهره گیــری از ‪ 5500‬تانکــر ســیار در حــدود ‪ 60‬میلیــون لیتــر اب‬ ‫بیــن مشــترکین ایــن شــرکت توزیع شــده اســت گفت‪ :‬ســامت‬ ‫مــردم خــط قرمــز ابفــای اســتان اصفهــان اســت و تمــام تالش‬ ‫ســقایان ایــن شــرکت تامیــن اب شــرب پایــدار و ســالم بــرای‬ ‫شــهروندان و روستاییان عزیز است‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫اغاز واکسیناسیون کرونای نیروهای‬ ‫امداد شرکت گاز خراسان رضوی‬ ‫مشــهد مقدس‪ -‬سحررحمتی‪:‬‬ ‫کــرد‪ :‬بــا پیگیری هــای مســتمر‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز خراسان‬ ‫واکسیناســیون نیروهــای امداد‬ ‫رضــوی از تزریــق واکســن کرونا‬ ‫و خدمات بهره برداری شــرکت‬ ‫بــرای نیروهــای شــاغل در‬ ‫گاز اســتان در شهرستان مشهد‬ ‫واحدهــای امــداد و خدمــات‬ ‫انجام شد‪ .‬افتخاری یاداور شد‪:‬‬ ‫حسن افتخاری‬ ‫بهر هبــرداری ایــن شــرکت در‬ ‫شــرکت گاز خراســان رضــوی با‬ ‫مشــهد خبــر داد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫تاکید بر حفظ سالمت کارکنان‬ ‫روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان خراســان و خانواده های انان از ابتدای شروع بیماری کرونا‬ ‫رضــوی‪ ،‬حســن افتخــاری بــا اشــاره بــه ماهیــت توزیــع لوازم بهداشــتی شــامل ماســک و الکل و‬ ‫و جنــس کار فعالیت هــای امــداد شــرکت گاز و ضدعفونی محیطی را به طور جدی در دستور کار‬ ‫مراجعه حضوری به درب منازل شهروندان اظهار قرار داده است‪.‬‬ ‫علت قطع پراکنده گاز در تهران‬ ‫چیست؟‬ ‫مدیرعاملشرکت گاز استان‬ ‫شــده اند که عمدتا دارای میزان‬ ‫تهــران گفــت‪ :‬بــه دلیــل پایین‬ ‫مصرف باال هستند و به همین‬ ‫بودن مصــرف گاز در تابســتان‬ ‫دلیل‪ ،‬مجبور هستیم تا ان ها را‬ ‫در حال اماده سازی شبکه برای‬ ‫به شــبکه اصلی متصــل کنیم و‬ ‫تامین گاز در زمســتان هســتیم‬ ‫برای این اتصال نیز‪ ،‬الزم اســت‬ ‫سعید توکلی‬ ‫و همین موضوع ممکن اســت‬ ‫کهقطعی گاز راداشتهباشیماما‬ ‫موجــب قطــع موقــت گاز در‬ ‫جاینگرانیوجودنداردچراکه‬ ‫برخی مناطق شــود‪ .‬ســعید توکلی در گفت وگو این قطعی ها موقتی هستند‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫با ایســنا‪ ،‬با اشــاره به اقدامات صــورت گرفته در گاز استان تهران با بیان اینکه در زمان تعمیرات‬ ‫روزهــای اخیــر که منجر به قطع پراکنــده گاز در شبکه گاز بهدلیلرعایتاستانداردهایالزمباید‬ ‫تهران شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چندین مورد نصب گاز در یک مدت زمانی قطع شود اما تمام تالش‬ ‫شیرهایقطعکنبرایپروژهمقاوم سازیومقابله ما این اســت کــه این مدت زمــان را کوتاه کنیم‪،‬‬ ‫بازلزله‪،‬رفعنشتیشبکهو تاسیسات‪،‬تعمیراتو گفت‪ :‬تمام هدف ما این است که در زمستان با‬ ‫توسعه شبکه را در دستور کار داشتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬مشکل تامین مواجه نشویم برای همین موضوع‬ ‫در مواردی نیز مشترکان جدیدی به شبکه اضافه نیز برنامه هایی را در دست اجرا داریم‪.‬‬ ‫گازرسانی به ‪ 3203‬صنعت استان‬ ‫گلستانتاکنون‬ ‫علــی طالبــی‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫و جــزء را دراســتان گازرســانی‬ ‫شــرکت گاز اســتان گلســتان‬ ‫نمایــد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از برنامه هــای‬ ‫استانگلستاناز صاحبانصنایع‬ ‫مهــم شــرکت گاز‪ ،‬تســریع‬ ‫استان خواست هر چه سریع تر‬ ‫دررونــد گازرســانی بــه صنایع و‬ ‫درخواســت های خود را به این‬ ‫علی طالبی‬ ‫مجتمع های صنعتی اســت که‬ ‫شــرکت ارســال نمایند تــا اقدام‬ ‫این موضــوع در تقویت بخش‬ ‫بعــدی جهــت گازرســانی بــه‬ ‫صنعــت و جایگزین کردن ســوخت گاز با ســایر واحدهایی که ظرفیت گازرسانی دارند‪ ،‬صورت‬ ‫ســوخت های با توجه به سیاست های حمایتی پذیــرد‪ .‬وی در ادامــه در خصــوص اعطای یارانه‬ ‫دولت و یارانه مصوب شــورای اقتصاد‪ ،‬استقبال اجرای خط اختصاصی گاز به واحدهای تولیدی‬ ‫صاحبــان صنایــع بــرای اســتفاده از ســوخت گاز و صنعتی استان نیز یاداور شد‪ ،‬براساس مصوبه‬ ‫افزایش یافته و درخواست های متعددی از این شورای اقتصاد‪ ،‬یارانه اجرای خط اختصاصی گاز‬ ‫یشــود‬ ‫بخش وصول شــده اســت‪ .‬طالبی با بیان اینکه بــه واحدهــای تولیدی و صنعتی اعطا م ‬ ‫خوشبختانه جهش بسیارخوبی را در این زمینه که این یارانه عالوه بر واحدهای مصرف کننده‬ ‫شــاهد هســتیم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬ایــن شــرکت جهت ســوخت های فسیلی‪ ،‬برای واحدهای در دست‬ ‫کمــک به تولید و رونق اقتصادی کشــور تاکنون احداث و اماده بهره برداری و همچنین در حال‬ ‫توانســت ‪ 3‬هــزار و ‪ 203‬صنعت اعــم از عمده ساخت نیز اعطاءخواهدشد‪.‬‬ ‫مشکل قطعی و افت فشاراب شهرک‬ ‫سیمرغ خورزوق رفع شد‬ ‫بــا اجــرای ‪ 760‬متر لوله گذاری‪ ،‬مشــکل‬ ‫قطعــی و افت فشــاراب در شــهرک ســیمرغ‬ ‫خــورزوق رفــع شــد‪ .‬مدیــر امــور اب و‬ ‫فاضــاب منطقــه برخــوار با اعــام این خبر‬ ‫گفــت‪ :‬در مــدت چهــار روز ‪ 760‬متــر لولــه‬ ‫ازبســت بــا قطــر ‪ 200‬میلیمتــر از حــد فاصل‬ ‫بلــوار قائــم مقــام فراهانــی خــورزوق تــا‬ ‫انتهــای فازهــای ‪ 2‬و ‪ 3‬اجــرا و به دو نقطه‬ ‫از شــهرک سیمرغ متصل شد‪.‬‬ ‫احمــد رضــا مهرجــو بــا اشــاره بــه این‬ ‫کــه فازهــای ‪ 2‬و ‪ 3‬شــهرک ســیمرغ جــزء‬ ‫مناطقــی بــود که بــا افزایش شــدید دمای‬ ‫هــوا و بــاال رفتــن مصــرف اب شــهروندان‬ ‫در دو مــاه اخیــر بــا افت شــدید و قطعی‬ ‫اب مواجــه شــده بــود‪ ،‬افــزود‪ :‬در ا یــن‬ ‫مــدت ســعی شــد بــا اعــزام تانکرهــای‬ ‫ابرســانی ســیار ‪ ،‬مشــکالت ســاکنان ا یــن‬ ‫شــهرک برطرف شود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬همچنیــن بــا هــدف‬ ‫پا ک ســازی شــبکه های فاضــاب از سوســک‬ ‫و حشــرات مــوذی‪ ،‬ایــن امــور اقــدام بــه‬ ‫ســم پاشــی منهول هــای فاضالب شهرســتان‬ ‫برخوار کرده و قرار است در مدت ‪ 45‬روز‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 8‬هزار منهول فاضالب ســم پاشــی‬ ‫شــود‪ .‬شــایان ذکر اســت پیش از این نیز در‬ ‫ماه هــای اردیبهشــت و خــرداد ســال جاری‬ ‫تعــداد ‪ 8‬هــزار و ‪ 800‬منهــول فاضــاب در‬ ‫منطقه برخوار ســم پاشی شده بود‪.‬‬ ‫تعمیر و تنظیم موتور تایمینگ‬ ‫در نیروگاه گازی هسا‬ ‫بــرای اولیــن بــار متخصصین ابــزار دقیق‬ ‫نیروگاه گازی هســا موفق به تعمیر و تنظیم‬ ‫موتــور تایمینــگ شــدند‪ .‬بــه گــزارش روابــط‬ ‫عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان‪،‬‬ ‫مدیر امور بهره برداری واحدهای گازی هسا‬ ‫بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪ :‬بــرای اولیــن بــار‬ ‫متخصصین ابزار دقیق این نیروگاه موفق به‬ ‫تعمیر و تنظیم ترک موتور تایمینگ و میکرو‬ ‫ســوییچ هــای کارت ‪Ng&Nf refrense‬‬ ‫مربوط به دســتگاه ‪ S.P.C‬واحد دو نیروگاه‬ ‫گازی هســا شــدند‪ .‬مهنــدس علــی نقدی پور‬ ‫در ادامــه بیــان کرد‪ :‬با تعمیــر این قطعه‪ ،‬از‬ ‫خروج ارز از کشــور جلوگیری شــد و این امر‬ ‫مهــم باعث کاهــش هزینه های ایــن نیروگاه‬ ‫گردید‪ .‬او در پایان گفت‪ :‬خواستن توانستن‬ ‫است و با وجود تحریم ها‪ ،‬توان و تخصص‬ ‫خــود را بــاال می بریــم و هــدف خــود را جدا‬ ‫از تعمیــر تجهیــزات غیــر بومی‪ ،‬ســاختن ان‬ ‫تجهیــزات می دانیــم‪ .‬گفتنــی اســت واحــد‬ ‫شــماره دو نیــروگاه گازی هســا بــه ظرفیــت‬ ‫تولیــد ‪ ۲۰‬مــگاوات‪ ،‬پس از انجــام تعمیرات‬ ‫در کوتاه تریــن زمان ممکن‪ ،‬با امادگی کامل‬ ‫دوبــاره بــه مــدار تولیــد بازگشــت‪ .‬نیــروگاه‬ ‫گازی هســا کــه در شــمال منطقــه اصفهــان‬ ‫واقــع شــده زیرمجموعــه شــرکت مدیریــت‬ ‫تولید برق اصفهان است و هم اکنون دارای‬ ‫دو واحــد گازی ‪ GG4C‬هــر یک به ظرفیت‬ ‫نامی ‪ ۲۹.۲‬مگاوات می باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫انجامتبلیغاتمحیطیگسترده‬ ‫برای ایام محرم در سطح شهر مشهد‬ ‫ســحر رحمتــی‪ -‬مشــهد‬ ‫اقدامــات بدین جهت صورت‬ ‫مقدس‪:‬سرپرســت شــهرداری‬ ‫گرفتــه تا خاطــرات ایام محرم‬ ‫مشــهد از انجــام تبلیغــات‬ ‫نهــا تداعــی شــود‪.‬‬ ‫در ذه ‬ ‫محیطــی گســترده بــرای ایــام‬ ‫سرپرســت شــهرداری مشــهد‬ ‫محرم در سطح شهر خبر داد‪.‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اگــر بتوانیــم به‬ ‫رضا خواجه نائینی‬ ‫رضــا خواجــه نائینــی در‬ ‫لحاظ صوتی نیز حس و حال‬ ‫مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه‬ ‫محــرم را در شــهر ایجاد کنیم‪،‬‬ ‫حسینیه ای به وسعت شهر که با حضور رئیس بسیار امریشایستهاست‪.‬خواجهنائینیعنوان‬ ‫شــورای اسالمی شهر مشهد‪ ،‬معاون شهردار و کرد‪ :‬مشــهد شــهر امام رضا (ع) است‪ ،‬همه ما‬ ‫رئیس ســازمان فرهنگی و اجتماعی شــهرداری در تیم مدیریت شــهری تالش خواهیم کرد که‬ ‫مشــهد و جمعی از اعضای شــورای شهر برگزار تمامی مراســم ویــژه ایام محرم را در شــان نام‬ ‫شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشهد شهر امام رضا (ع) بوده مشــهد و امام رضا (ع) برگزار کنیم‪ .‬وی با بیان‬ ‫و شروع شورای ششم نیز همزمان با ایام محرم اینکه هدف ما از سیاهپوشــی های سطح شهر‬ ‫شــده اســت‪ .‬در حــال حاضــر حجــم تبلیغات در ایــام محــرم‪ ،‬تداعی یاد و خاطــره ان دوران‬ ‫محیطی برای این ایام بیش از دو برابر سال های است‪ ،‬گفت‪ :‬امید داریم با تدابیری که برای این‬ ‫گذشته بوده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این راستا ایام در نظر گرفته شده این تداعی ها در سطح‬ ‫‪ ۷۰۰‬بیلبورد و اســترابورد و تمامی بیلبوردهای شهر حس شود و این تغییرات به تحوالت در‬ ‫تجــاری در اختیــار محــرم اســت‪ .‬تمامــی ایــن ما نیز منجر شود‪.‬‬ ‫ارسالشکایاتمردم از کالنتری‬ ‫بهدادسرادر کرمانشاهالکترونیکیشد‬ ‫دادستان عمومی و انقالب‬ ‫برنامه جمع اوری ان ها از چند‬ ‫اســتان کرمانشــاه بــا اشــاره بــه‬ ‫مــدت پیــش در دســتور کار‬ ‫لــزوم افزایــش تعامــات و‬ ‫قرارگرفتــه و بســیاری از ا نهــا‬ ‫یهــای بیــن دســتگاه‬ ‫همکار ‬ ‫در ندامتگا ههــای در نظــر‬ ‫قضایــی و نیــروی انتظامــی‪،‬‬ ‫گرفته شده نگهداری می شوند‪.‬‬ ‫شهرام کرمی‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن راســتا‪ ،‬اخیــرا‬ ‫وی به افزایش سرقت از اماکن‬ ‫برنامه الکترونیکی شدن ارسال‬ ‫و ادارات دولتی طی یک ســال‬ ‫شــکایات مردم از کالنتری به دادســرا را اجرایی اخیر هم اشاره ای کرد و گفت‪ :‬از نیروی انتظامی‬ ‫کرده ایم‪.‬به گزارشایرنا؛شهرام کرمیدر نشست اســتان می خواهیــم کــه گشــت زنــی در اطراف‬ ‫تعامل دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان دســتگاه های دولتــی ازجملــه ادارات خدمــات‬ ‫که در محل ســالن جلســات دادســرا برگزار شد‪ ،‬رسان (شرکت اب و فاضالب‪ ،‬توزیع برق و سایر‬ ‫افزود‪ :‬تا پیش ازاین اگر کســی شــکایتی داشــت ادارات) را افزایش دهد‪ .‬دادســتان کرمانشــاه در‬ ‫پس ازانکه ان را در کالنتری مطرح می کرد‪ ،‬باید بخــش دیگــری از ســخنانش با اشــاره به امار‬ ‫حضــورا شــکوائیه خــود را بــه همراه یــک مامور نزاع های خشن در کرمانشاه‪ ،‬افزود‪ :‬هرچند‬ ‫به دادســرا می برد که در این برنامه حذف این کــه ازنظر امار نزاع های خشــن‪ ،‬درگیری های‬ ‫فرایند به شکل حضوری در دستور کار قرارگرفته‪ ،‬مســلحانه‪ ،‬قمه کشــی و عربده کشــی بــه‬ ‫به صورتی که شــکایت فرد پس از مطر ‬ ‫حشــدن نسبت جمعیت وضعیت متوسطی در کشور‬ ‫در کالنتری به شکل الکترونیک به دادسرا ارجاع داریــم‪ ،‬امــا از نیــروی انتظامــی اســتان هــم‬ ‫داده م ‬ ‫یشــود‪ .‬دادســتان کرمانشــاه کاهش ترد انتظــار م ـی رود که در هنــگام چنین وقایعی‬ ‫مــردم در ایام شــیوع کرونــا و کاهش هزینه ها را ب هســرعت وارد عمــل شــده و مجرمیــن را‬ ‫از مهم ترین مزیت های اجرایی شدن این طرح دستگیر کند تا دستگاه قضایی هم به صورت‬ ‫نهــا‬ ‫نهــا برخــورد و بــه پرونــده ا ‬ ‫خواند و گفت‪ :‬همه کالنتری های سطح استان ویــژه بــا ا ‬ ‫موظــف هســتند که ایــن طــرح را اجرایی کنند‪ .‬رسیدگی کند‪ .‬وی به اغاز دهه محرم اشاره کرد و‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تال ‬ ‫شهــای نیروهای گفت‪ :‬با توجه به شیوع بیماری کرونا و قرارگیری‬ ‫انتظامــی اســتان برای حفظ امنیت شــهروندان استان در موج پنجم شیوع این بیماری از مردم‬ ‫به ویژه در بحث سرقت ها‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬متاسفانه شــهیدپرور و حسینی کرمانشاه می خواهیم که‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬درصد از ســرقت هایی که در ســطح برگزاری مراسم خود را با رعایت موازین و رعایت‬ ‫کرمانشــاه صورت می گیــرد مربوط به معتادین پروتکل های بهداشــتی در فضای بــاز با رعایت‬ ‫متجاهر است‪ .‬کرمی یاداور شد‪ :‬در این اساس‪ ،‬فاصله گذاریاجتماعیانجامدهند‪.‬‬ ‫بیمارستان امام (ره) به زودی وارد مدار‬ ‫خدمت رسانیمی شود‬ ‫عضو هیئت رئیسه شــورای‬ ‫نصایــح ارزشــمند امام جمعــه‬ ‫اســامی شــهر کــرج گفــت‪:‬‬ ‫محتــرم شــهر بیمارســتان امــام‬ ‫بیمارســتان امــام خمینــی (ره)‬ ‫خمینی (ره) متناســب با شــان‬ ‫کــرج ب ـه زودی وارد مــدار‬ ‫عنــوان بنیا نگــذار کبیر انقالب‬ ‫خدمت رسانیمی شود‪.‬‬ ‫اســامی کــه بــر پیشــانی ان‬ ‫علی قاسم پور‬ ‫علی قاســم پور در سومین‬ ‫نقــش بســته‪ ،‬فعالیــت کنــد و‬ ‫جلســه رســمی شــورا اظهــار‬ ‫به مردم فهیم خدمت رســانی‬ ‫کــرد‪ :‬در شــرایط ســخت کرونایی که نیــاز مبرم کنــد به ویــژه انکه در دوران کرونا بایســتی تمام‬ ‫تهــای درمانی و بیمارســتانی بکار گرفته‬ ‫بــه تخت های بیمارســتانی و امکانــات درمانی ظرفی ‬ ‫احســاس م ‬ ‫یشــود‪ ،‬بیمارســتان امــام خمینــی شوندتابتوانیمباتوجهاتالهیبر انغلبه کنیم‪.‬‬ ‫(ره) بــا تذکــر امام جمعــه محتــرم شــهر و ورود قاسم پور بابیان اینکه پیش بینی می کنیم طی‬ ‫رسما‬ ‫مجموعه دادســتانی و دادگستری‪ ،‬بنیاد شهید‪ ،‬یک ماه اینده بیمارستان امام خمینی (ره) ً‬ ‫ســازمان همیاری های شــهرداری ها و استانداری روند بیمار پذیری و فعالیت را اغاز کند و در این‬ ‫البرز در مسیر فعالیت مجدد قرار گرفت و بنیاد مسیر مدیریتشهریکرجنیز اهتمامبر حمایت‬ ‫شهید و امور ایثارگران البرز متولی این مهم شد‪ .‬و همراهــی دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬امیدواریم در خصوص‬ ‫وی افــزود‪ :‬شــورای اســامی شــهر کــرج امادگی بیمارســتان ها که نیاز اصلی شــهر هســتند دیگر‬ ‫دارد بــا درک شــرایط حســاس کنونی بیشــترین شاهدتکرار اتفاقاتتلخوتعطیلیان هانباشیم‪.‬‬ ‫کمــک و حمایــت را در جهــت راه انــدازی کامل‬ ‫عضــو هیئت رئیســه شــورای اســامی شــهر‬ ‫بیمارســتان داشــته باشــد چراکه امروز بازگشت کــرج گفــت‪ :‬بــا تدابیــر و ورود عالمانه نماینده‬ ‫این مرکز درمانی به چرخه خدمت رسانی یکی محترم ولی فقیه در اســتان و برگزاری جلســات‬ ‫از مطالبــات جــدی مــردم و رســانه ها اســت و تکمیلی شاهد واگذاری بیمارستان امام خمینی‬ ‫الحمداهلل مسئوالنی استانی نیز در این خصوص (ره) به بنیاد شــهید هســتیم که با فراهم اوردن‬ ‫اتفاق نظر داشتندو اقداماتالزمراانجامدادند‪ .‬زیرســاخت های الزم و اغاز بکار کارکنان‪ ،‬شاهد‬ ‫رئیس کمیسیونحقوقیو امالکشورایاسالمی فعالیت مجدد این مرکز درمانی پس از چندین‬ ‫شــهر کــرج ادامــه داد‪ :‬انتظــار داریــم بر اســاس سالتعطیلیوبالتکلیفیخواهیمبود‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1140‬‬ ‫تقویت پروتکل های بهداشتی در حرم مطهر رضوی‬ ‫همزمان با موج پنجم کرونا‬ ‫بــا توجــه بــه افزایــش امــار مبتالیــان بــه کرونا‬ ‫در کشــور‪ ،‬اســتان قــدس رضوی دســتورالعمل های‬ ‫بهداشتی در حرم مطهر حضرت رضا (ع) و نظارت‬ ‫بر اجرای ان را تشدید کرده است‪.‬‬ ‫خادمــان زائــران حضرت رضــا (ع) در این برهه‬ ‫زمانی تمام توان خود را به کار گرفته اند تا همانند‬ ‫ماه های گذشــته‪ ،‬دستورالعمل های بهداشــتی را در‬ ‫عالی ترینسطحممکنبهاجرابگذارند‪.‬‬ ‫رئیــس اداره امــور خدمــات عمومــی حــرم‬ ‫مطهــر رضــوی دراین بــاره می گویــد‪ :‬اجــرای‬ ‫پروتک لهــای بهداشــتی و نظــارت بــر ان در‬ ‫حــرم مطهــر رضــوی‪ ،‬هماننــد ماه های گذشــته‬ ‫به صورت شــبانه روزی اســتمرار دارد و با توجه‬ ‫به فرارسیدن ماه محرم‪ ،‬این پروتکل ها تشدید‬ ‫شــده اســت‪ .‬محمدرضــا ســبزعلی‪ ،‬بــه مصرف‬ ‫ماهانه ‪ 30‬تن محلول ضدعفونی کننده سطوح‬ ‫در حرم مطهر رضوی اشــاره و تصریح می کند‪:‬‬ ‫بــا اســتفاده از ماشــین های مجهــز بــه پمــپ‬ ‫ی دوشــی‪،‬‬ ‫واترجــت و همچنیــن از پمپ هــا ‬ ‫ضدعفونی کــردن صحن ها و ورودی های حرم‬ ‫مطهــر ب هطــور مســتمر در حال انجام اســت تا‬ ‫طبــق پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬بســتر مناســبی‬ ‫بــرای حضور زائران فراهم شــود‪ .‬در این راســتا‬ ‫ســطوحی همچون درها‪ ،‬شیراالت‪ ،‬صندلی ها‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫یهــا و‪ ...‬که در تمــاس مکرر قرار دارد‪،‬‬ ‫جامهر ‬ ‫چندیــن بار و حتــی گاهی ب هصــورت لحظه ای‬ ‫یشــود‪ .‬بــه گفتــه او ضدعفونــی‬ ‫ضدعفونــی م ‬ ‫مســتمر و شــبانه روزی ســرویس های بهداشــتی‬ ‫حرم مطهر رضوی نیز یکی از دستورالعمل های‬ ‫اجرایــی در دوره مقابلــه بــا کروناســت کــه‬ ‫در حــال اجراســت و در همیــن راســتا مایــع‬ ‫تشــویی نیــز بیــش از میــزان موردنیــاز‬ ‫دس ‬ ‫تهی هشــده و در دســترس زائــران قرارگرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬رئیــس اداره امــور خدمــات عمومــی‬ ‫حــرم مطهــر رضــوی ادامــه می دهــد‪ :‬همچنین‬ ‫ماهانــه حــدود ‪ 3‬تن محلــول ضدعفونی کننده‬ ‫دســت برای اســتفاده زائران در بارگاه ملکوتی‬ ‫یشــود که با اســتفاده‬ ‫امــام هشــتم (ع) تهیه م ‬ ‫از دســتگاه های ضدعفونی خودکار چشمی در‬ ‫گیت های ورودی و داخل رواق ها در دســترس‬ ‫عمــوم قــرار می گیــرد‪ .‬او می گویــد‪ :‬ضدعفونی‬ ‫مســتمر مهرهــای نمــاز و امــکان تفکیــک‬ ‫مهرهای استفاد هشــده با استقرار جامهری های‬ ‫خـــبر‬ ‫قابل حمل‪ ،‬فرش ارایی شــطرنجی برای رعایت‬ ‫فاصل هگــذاری اجتماعــی و بازدیدهای منظم و‬ ‫مکــرر از چگونگی تنظیف و رعایت بهداشــت‬ ‫در حــرم مطهــر طبــق شــیوه نامه های موجــود‪،‬‬ ‫از دیگــر اقدامــات اداره امور خدمات عمومی‬ ‫حرم مطهر رضوی است که در دهه اول محرم‬ ‫با جدیتی بیشتر دنبال می شود‪ .‬وی می افزاید‪:‬‬ ‫در کنــار توزیــع اقــام بهداشــتی موردنیــاز در‬ ‫مح لهــای مشــخص‪ ،‬خــادم یاران ســامت نیز‬ ‫‪5‬‬ ‫به منظور توزیع محلول ضدعفونی کننده دست‬ ‫و ماســک بیــن زائــران در صحن هــا و رواق هــا‬ ‫حضــوری فعــال دارنــد و بــر اجــرای دقیــق‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی نظارت دارند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســبزعلی‪ ،‬ایــن نظارت هــا در‬ ‫مناس ـب هایی همانند دهه اول محرم‪ ،‬تشــدید‬ ‫و تعــداد خادمــان ســامت افزایــش می یابــد‬ ‫تــا میــزان رعایــت پروتکل هــا به حداکثــر میزان‬ ‫ممکن ارتقا یابد‪.‬‬ ‫رئیس کلدادگستریاستانفارسخبر داد‪:‬‬ ‫بازداشت یک مدیر استانی به اتهام اخذ رشوه‬ ‫در راســتای مبــارزه قاطــع دســتگاه قضایــی بــا فســاد رئیس کل‬ ‫دادگستری استان فارس از بازداشت یکی از مدیران استان به اتهام‬ ‫اخذ رشوه خبر داد‪ .‬حجت االسالم سید کاظم موسوی بابیان اینکه‬ ‫در تحقیقــات انجا مشــده در شــعبه ویژه دادســرای انقالب شــیراز‬ ‫متهم به صراحت به اخذ مبالغ رشوه اقرار داشته است گفت‪ :‬مبالغ‬ ‫دریافتــی ب هصــورت ارز بــوده اســت‪ .‬وی با اشــاره به اینکه کشــف‬ ‫تخلفات و جرائم این مدیر استانی با هوشیاری سربازان گمنام امام‬ ‫زمان (عج) انجام شده است بر قاطعیت برخورد دستگاه قضایی‬ ‫بــا عوامل فســاد در هر جایگاهــی تاکید کرد‪ .‬وی تصریــح کرد‪ :‬در‬ ‫دوران تحول و تعالی قوه قضائیه سیاست های ضد فساد ازجمله‬ ‫سیاس ـت های اولویت دار اســت و همه قضات نســبت به فساد در‬ ‫هر سطح جایگاهی و حساس باشند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫ابیاری فضای سبز در تابستان چالش زا است‬ ‫با افزایش دمای هوا در تابستان‪ ،‬درختان در‬ ‫معــرض تنش ابی قــرار می گیرنــد و در این میان‬ ‫نها لهــای تــازه کاشــته شــده خیلی حســاس تر از‬ ‫درختان کهن باریشه های عمیق هستند بنابراین‬ ‫تغییر زمان ابیاری و نظارت فضای ســبز اهمیت‬ ‫زیــادی در ســامت و بالندگــی گیاهــان دارد‪.‬‬ ‫محمدرضــا زندیــه رئیس ســازمان ســیما‪ ،‬منظر و‬ ‫فضــای ســبز شــهری شــهرداری شــیراز گفــت‪ :‬در‬ ‫فصــل تابســتان در حــوزه نگهــداری فضای ســبز‬ ‫شهری تغییر ساعات ابیاری حتما انجام می شود‬ ‫و ابیاری در روز به حداقل ممکن می رسد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه به منظور کنترل و پایش ابیاری ها برای‬ ‫اولین بار از ســامانه نظارت هوشــمند در ســطح‬ ‫یشــود که همــه تانکرها مجهز‬ ‫شــهر اســتفاده م ‬ ‫به سیســتم کنترل هوشــمند هســتند و بر اســاس‬ ‫ان حجم برداشت و میزان ابیاری کامال مشخص‬ ‫اســت‪ .‬محمدرضــا زندیــه افــزود بــرای مقابله با‬ ‫تنش و کم ابی عملیات اصالح ابخور درختان که‬ ‫معمــوال به دالیلی ماننــد فعالیت های عمرانی‪،‬‬ ‫تخلیه ضایعات و فشار اب در اثر ابیاری با تانکر‬ ‫از بیــن رفتــه در معابــر شــهر قبــل از اغــاز فصــل‬ ‫گرمــا در دســتور کار قــرار می گیــرد‪ .‬یکــی دیگر از‬ ‫فرایندهایی که در این راستا انجام می گیرد وجین‬ ‫علف های هرز در ابخور درختان است زیرا وجود‬ ‫نهــا از اب موجب‬ ‫فهــای هــرز و اســتفاده ا ‬ ‫عل ‬ ‫بروز کم ابی در درختان می شــود‪ .‬ازاین رو وجین‬ ‫علف های هرز در بهار و تابســتان از برنامه های‬ ‫اصلی سازمان است‪ .‬وی افزود‪ :‬در بحث برنامه‬ ‫زمان بندی ابیاری ها قابل ذکر است با شروع فصل‬ ‫گرمــا از نیمــه اســفندماه مدت زمــان دور ههــای‬ ‫ابیــاری نیــز به تدریج کاهش می یابــد و به عنوان‬ ‫کبــار‬ ‫نمونــه از ماهــی دو بــار بــه چهــار روز ی ‬ ‫می رسد و حتی در سال جاری با توجه به حجم‬ ‫زیــاد گرمــای هوا و تنش موجود یک دوره ابیاری‬ ‫اضافــه بتوانیم این موضوع رو پوشــش بدهیم و‬ ‫ب هســامت درختــان کمک کنیم و اجــازه ندهیم‬ ‫دچار تنش شــوند‪ .‬از سوی دیگر امسال با توجه‬ ‫بــه گردوخــاک که در ابتدای ســال داشــتیم برای‬ ‫کنترل و مقابله با افات بخصوص در درختانی که‬ ‫در اثر گردوخاک مستعد بروز افات و بیماری ها‬ ‫هستند مانند ســرو‪ ،‬کاج‪ ،‬زبان گنجشک‪ ،‬نارون و‬ ‫‪ ...‬شستشــوی درختــان ب هطــور ویــژه در اولویت‬ ‫کارهای سازمان قرار گرفت‪.‬‬ ‫در مورد درختان نارنج ســطح شــهر نیز برای‬ ‫مقابلــه بــا کم ابــی و تنــش گرمایــی در تابســتان‬ ‫امسال حتی از محلول پاشی کود هم استفاده شد‬ ‫بطوریکه که کودهای الزم را به صورت محلول در‬ ‫قالب ابیاری ها به درختان داده شــد تا از اســیب‬ ‫بــه درختان در فصل گرما جلوگیری شــود‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری‬ ‫شــیراز از شــهروندان عزیز و دلســوز خواســتند با‬ ‫یهــا‪ ،‬مشــکالت و تخلفــات موجــود‬ ‫رصــد ابیار ‬ ‫در این زمینه را با شــماره ‪ 137‬ســامانه ارتباطات‬ ‫مردمــی شــهرداری شــیراز در میــان بگذارنــد و‬ ‫همچنین از مصرف پســاب های مصارف خانگی‬ ‫برای ابیاری درختان منازل و معابر غافل نشوند‪.‬‬ ‫گـــزارش‬ ‫مدیرکلاموزش وپرورشاستانهمدانتاکید کرد‪:‬‬ ‫تعاملدوسویهمیانبین اموزش وپرورشو رسانه هایاستان‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش اســتان همدان گفت‪:‬‬ ‫امروز بین اموزش وپرورش اســتان و رســانه ها یک‬ ‫تعامــل دوســویه بــا رویکرد تفکر فلســفی وجود‬ ‫دارد کــه در ان جامعیــت تعمــق‪ ،‬کنجــکاوی‪،‬‬ ‫انعطاف پذیری و انتقادپذیری کامال مشهود است‪.‬‬ ‫محمد پورداود در ایین تجلیل از خبرنگاران استان‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬رســانه به عنوان واســط میــان مردم و‬ ‫نظام‪ ،‬رکن چهارم دموکراســی است و ازاین جهت‬ ‫مطبوعات را با سه رکن اصلی نظام سیاسی یعنی‬ ‫قوای مجریه‪ ،‬قضائیه و مقننه همسان دانسته اند‪.‬‬ ‫پورداود با بیان اینکه رســانه ها چنــان در تاروپود‬ ‫بشــر رخنــه کرده انــد کــه زندگــی امــروز کامــا به‬ ‫ان وابســته شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬بســیاری از مردم‬ ‫به وسیله رسانه ها به زندگی خویش معنا می دهند‬ ‫و از ا نهــا بــرای مقاصد گوناگــون بهره می گیرند‪،‬‬ ‫ازاین رو رســانه ها نقش اساسی در متقاعدسازی و‬ ‫اقنــاع مخاطبــان دارند‪ .‬وی با اشــاره به اینکه در‬ ‫بین رسانه ها روزنامه ها در هدایت افکار عمومی‬ ‫برای رســیدن به اهداف و منافع از نقش ویژه ای‬ ‫برخوردارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬روزنامه ها و مطبوعات از‬ ‫مهم ترینعواملشکل گیریافکار عمومیو ارتقای‬ ‫سطح اگاهی در جامعه به شمار می ایند‪ .‬پورداود‬ ‫با بیــان اینکه روزنام هنــگاری محلی ظرفیت های‬ ‫بی بدیل و استثنایی برای ارتباط نزدیک و صمیمی‬ ‫با مخاطبان و بیان خواسته ها‪ ،‬دیدگاه ها‪ ،‬نظرات‬ ‫و انتقــادات مــردم و ایجــاد ارتباط بین مســئوالن‬ ‫در اختیار دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬اموزش وپرورش‬ ‫اســتان باالترین اســتفاده را از این ظرفیت نموده‬ ‫اســت‪ .‬مدیرکل اموزش وپرورش اســتان نشــریه یا‬ ‫رســانه محلــی را ابــزاری برای انعــکاس رویدادها‪،‬‬ ‫اخبــار‪ ،‬تفاســیر و وقایع روزمره در ســطح منطقه‬ ‫و ملــی دانســت و گفــت‪ :‬جریان رســانه محلی با‬ ‫توجــه بــه محــدوده جغرافیایــی حــوزه فعالیت‬ ‫یگــذارد و‬ ‫تاثیــر بیشــتری بر خواننــدگان محلی م ‬ ‫موضوعات را عمیق تر و جزئی تر متناســب با نیاز‬ ‫و خواســت محلــی پوشــش می دهد‪ .‬پــورداود با‬ ‫اشاره به بخشــی از موفقیت های اموزش وپرورش‬ ‫استان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پوشش بیش از ‪ 99‬درصد‬ ‫دانش امــوزان‪ ،‬پوشــش ‪ 100‬درصــد حجــم ابالغــی‬ ‫ســواداموزی‪ ،‬راه اندازی اســتودیو خبری‪-‬اموزشی‪،‬‬ ‫پوشــش حداکثری شــبکه شــاد در ســطح اســتان‪،‬‬ ‫توســعه اموزش های مجازی در شــرایط کرونایی‪،‬‬ ‫تهیه گوشی و تبلت برای دانش اموزان کم برخوردار‬ ‫کــه بخش عمــده ای از ان توســط معلمــان بوده‬ ‫اســت‪ ،‬اجرای ‪ 25‬بســته تحولــی اموزش وپرورش‪،‬‬ ‫اجــرای ‪ 10‬اولویــت وزارت اموزش وپرورش‪ ،‬کســب‬ ‫رتبه برتر کشور در بین تمامی دستگاه های اجرایی‬ ‫در حــوزه نماز‪ ،‬کســب رتبــه برتر اســتان در حوزه‬ ‫نماز به مدت ‪ 2‬ســال پیاپی‪ ،‬کســب عنوان مدیر‬ ‫نمونه استان در جشنواره شهید رجایی‪ ،‬کسب ‪15‬‬ ‫رتبه برتر کشــور در مســابقات قران‪ ،‬عترت و نماز‬ ‫دانش اموزی و فرهنگیان‪ ،‬کســب رتبه برتر کشور‬ ‫در ارتقــای شــاخص های مــدارس راه دور‪ ،‬کســب‬ ‫رتبــه برتــر کشــور در پرســش مهــر رئیس جمهــور‪،‬‬ ‫توسعه فحک با پوشش حدود ‪ 42‬درصد‪ ،‬ارزیابی‬ ‫و پاالیــش ‪ 92‬درصــد از دانش امــوزان در طــرح‬ ‫کــوچ‪ ،‬تهیــه و تدویــن کتــاب شــهدای دانش امــوز‬ ‫اســتان همدان‪ ،‬کســب یک مدال نقره و ‪ 5‬مدال‬ ‫برنــز در مرحله نهایی المپیادهای علمی کشــور‪،‬‬ ‫راه یابی ‪ 184‬دانش اموز اســتان همدان به مرحله‬ ‫دوم المپیادهای علمی کشور که در ‪ 10‬سال گذشته‬ ‫بی سابقه است‪ ،‬کسب رتبه‪ 4‬کنکور توسط یکی از‬ ‫دانش اموزان همدان و برچیده شــدن بخاری های‬ ‫نفتی و استانداردســازی سیستم گرمایشی مدارس‬ ‫ازجمله این موفقیت ها بوده است‪.‬‬ ‫مدیــرکل اموزش وپرورش اســتان تصریح کرد‪:‬‬ ‫تمامی این موفقیت ها در سایه همکاری و همدلی‬ ‫رســانه ها‪ ،‬تالش جهادگران اموزشــی و پیوند ســه‬ ‫مثلث ارزشمند اموزشی‪ ،‬تربیتی و اطالع رسانی در‬ ‫مدارس به دست امده است‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫برداشت ‪ ۴۵‬هزار تن پسته‬ ‫در دامغان پیش بینی شد‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی دامغان گفت‪ :‬برداشت ‪۴۵‬‬ ‫هزار تن پســته تازه معادل ‪ ۱۵‬هزار تن پســته خشــک‬ ‫از باغ هــای ایــن شهرســتان در ســال جــاری پیش بینی‬ ‫می شــود‪ .‬علی اصغر امامیون بیان کرد‪ :‬برداشــت این‬ ‫میزان محصول پسته در باغ های دامغان و افزایش ‪۲‬‬ ‫برابری ان‪ ،‬به دلیل ســال اوری ســال گذشته است‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه برداشت محصول پسته امسال از ابتدای‬ ‫مردادماه در باغ های شهرستان اغازشده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ایــن شهرســتان دارای ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬هکتار باغ پســته‬ ‫در مناطــق مختلف ازجملــه حومه‪ ،‬فــرات‪ ،‬امیراباد و‬ ‫دامنکوه است که از این میزان ‪ ۱۵‬هزار هکتار باغ های‬ ‫مثمر هستند‪.‬امامیونتصریحکرد‪:‬پسته هایشهرستان‬ ‫بیشــتر از نوع بومی‪ ،‬شاه پســند‪ ،‬خنجری‪ ،‬عباسعلی و‬ ‫فرخی اســت و سایر رقم های تجاری همچون اکبری‪،‬‬ ‫احمداقایی و کله قوچی به صورت مهاجر در منطقه‬ ‫توســعه یافته اســت که با توجه به شرایط ســازگاری و‬ ‫اقتصــادی بودن رقم های داخلی‪ ،‬رویکرد باغداران به‬ ‫توســعه ان ها یا اصالح باغ ها اســت‪ .‬وی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬جمــع اوری پســته های زودرس و عرضــه ا نهــا‬ ‫به صــورت تــازه در بازارهای داخلــی و خارجی یکی از‬ ‫ویژگی هایبارز شهرستاناست کهعالوهبرگردشمالی‬ ‫سریع موجب اشتغال بیشتری می شود‪ .‬امامیون ادامه‬ ‫داد‪ :‬امسال سه هزار و ‪ ۵۰۰‬تن انواع کودهای شیمیایی‬ ‫اوره‪ ،‬فسفات و پتاسیم از مراکز توزیع شرکت خدمات‬ ‫حمایتی و سازمان تعاون روستایی مستقر در مناطق‬ ‫مختلف تهیه و بین پنج هزار و ‪ ۵۰۰‬بهره بردار (باغدار )‬ ‫پســته دامغانی توزیع شــده اســت‪ .‬وی اظهار داشت‪:‬‬ ‫هماهنگیبرایجذبتسهیالتمکانیزاسیون‪،‬هدایت‬ ‫و راهنمایــی بهره بــرداران جهــت جــذب تســهیالت‪،‬‬ ‫هماهنگی به منظور اجرای طرح های های اب وخاک‪،‬‬ ‫تســطیح اساســی‪ ،‬جاده بین مزارع‪ ،‬مرمت و بازســازی‬ ‫قنــوات و کانال ها‪ ،‬انجام ازمایشــات اب‪ ،‬خاک و گیاه‬ ‫به منظور بررسیوضعیتتغذیهبیماریو افاتو سایر‬ ‫عوامل موثر در عملکرد محصول از دیگر خدمات این‬ ‫مدیریتاست‪.‬مدیر جهادکشاورزیشهرستاندامغان‬ ‫گفت‪ :‬در این شهرســتان ‪ ۱۱۵‬ترمینال فراوری پســته در‬ ‫مناطق مختلف مشــغول به فعالیت اســت و ساالنه‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد محصول را فراوری و عرضه می کنند‪.‬‬ ‫شهرستاندامغاناز رویشگاه هایاولیهپستهدر جهان‬ ‫اســت و درختان کهنســال نیز در برخی مناطق نشانه‬ ‫همین مســئله اســت‪ ،‬این ســابقه سبب شــده به مرور‬ ‫فرهنگ و دانش باغداری در این شهرســتان از گذشته‬ ‫باقی بماند و ارتقا یابد‪ ۳۵ .‬درصد اشتغال دامغان در‬ ‫حوزه کشاورزی است که پنج هزار باغدار و کشاورز در‬ ‫اینبخشمشغولفعالیتهستند‪.‬‬ ‫محور توسعه و‬ ‫محرومیت زدایی در‬ ‫شهرستان های شرق‬ ‫فارس شکل گرفته است‬ ‫اصغــر فرودی معاون اســتاندار و فرماندار ویژه‬ ‫داراب بــه همــراه مدیــران کل بنیــاد مســکن فــارس‬ ‫راهــداری و ابفــا به دعوت عســکری نماینــده مردم‬ ‫شهرستان از دهستان کوهستان بخش رستاق بازدید‬ ‫نمودند‪ ،‬مهندس زمانی مدیرکل بنیاد مسکن استان‬ ‫فــارس در ایــن بازدیــد بیان داشــت‪ :‬محور توســعه‬ ‫و محرومیت زدایــی در شهرســتان های شــرق فارس‬ ‫شکل گرفته است‪.‬‬ ‫در این بازدیدها مســائل و مشکالت مربوط به‬ ‫بنیاد مســکن در حوزه عمران روســتایی‪ ،‬بازسازی و‬ ‫بهســازی مســکن روستایی شهرســتان داراب بررسی‬ ‫گردید‪ .‬عطا ا‪ ...‬زمانی در حاشــیه این بازدید افزود‪:‬‬ ‫حهــای‬ ‫‪ 106‬میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای بازنگــری طر ‬ ‫هادی اختصاص خواهد یافت و تا پایان امسال این‬ ‫طرح هــا عملیاتی خواهد شــد‪ .‬بخــش قابل توجهی‬ ‫از این اعتبارات به شهرســتان داراب اختصاص یافته‬ ‫اســت‪ .‬مدیــرکل بنیاد مســکن اســتان فارس بــا بیان‬ ‫اینکــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۴۰۰‬روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار‬ ‫در ایــن اســتان طــرح هــادی روســتایی دارند گفت‪:‬‬ ‫بســیاری از روســتاها نیازمند تامین اعتبار و بازنگری‬ ‫هســتند کــه تامیــن اعتبار ایــن طرح ها بــا پیگیری و‬ ‫همراهی نمایندگان مجلس میسر می شود‪ .‬دهستان‬ ‫کوهســتان نیز ازجمله مناطقی اســت که با داشــتن‬ ‫قابلــت توســعه گردشــگری بایــد بیشــتر موردتوجه‬ ‫باشــد‪ .‬وی اضافــه کــرد‪ :‬بازنگــری طرح هــای هادی‬ ‫روســتایی‪ ،‬زمینــه اســکان جدیــدی را در روســتاها‬ ‫ایجاد می کند اسکان جدید در روستاها انگیزه کار و‬ ‫تامین معیشت و حفظ جمعیت روستایی را فراهم‬ ‫می نمایــد‪ ،‬در غیــر این صــورت روســتاییان به ناچار‬ ‫بــا تغییــر کاربری و تخلف در ساخت وســازها زمینه‬ ‫سکونت در این مناطق را ایجاد می کنند درحالی که‬ ‫بازنگری در طرح های هادی زمینه سکونت قانونمند‬ ‫و افزایــش جمعیــت در روســتاها و حتــی مهاجرت‬ ‫معکوس را رقم می زند‪ .‬زمانی همچنین از تهیه ‪39‬‬ ‫طرح هدف گردشــگری و یک طرح بهســازی بافت‬ ‫بــاارزش روســتایی در ســال جاری بااعتبــاری معادل‬ ‫‪ 31‬هــزار و ‪ 260‬میلیــارد ریــال خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫احیــای بافــت بــاارزش روســتایی و همچنیــن توجه‬ ‫به گردشگری روستایی که در شهرستان ممسنی نیز‬ ‫شــاخص های قابل توجه ثبت کــرده از اولویت های‬ ‫اصلــی بنیــاد مســکن اســت‪ .‬مدیــرکل بنیاد مســکن‬ ‫اســتان فــارس ادامــه داد‪ :‬اجــرای ‪ 498‬طــرح جدید‬ ‫هــادی روســتایی بااعتباری معــادل ‪ 869‬میلیــارد و‬ ‫‪ 500‬میلیــون ریــال و همچنیــن اجرای طرح بهســازی‬ ‫بافــت بــاارزش روســتایی در مناطــق گســترده ای از‬ ‫اســتان فــارس بااعتبــاری معــادل ‪ 20‬میلیــارد ریــال از‬ ‫دیگر اولویت های امسال در مناطق روستایی استان‬ ‫فارس است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1140‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫کشف ادوات صید غیرمجاز‬ ‫در دریای خزر‬ ‫جانشــین فرمانده یگان حفاظت شــیالت گلستان‬ ‫گفت‪ ۱۰۰ :‬رشــته دام فلســدار در عملیات گشــت یگان‬ ‫حفاظت شــیالت گلســتان در اشــوراده کشــف شد‪ .‬به‬ ‫گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬عبدالعلی لشکربلوکی‬ ‫جانشین فرمانده یگان حفاظت شیالت گلستان گفت‪:‬‬ ‫مامــوران یگان حفاظت شــیالت گلســتان عملیاتــی در‬ ‫راستای پیشگیری از صید غیرمجاز و جلوگیری از قاچاق‬ ‫صید ماهیان خاویاری‪ ،‬در منطقه اشوراده اجرا کردند‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬در این عملیات ماموران یک فروند قایق بدنه‬ ‫چوبیبدونسرنشینرابههمراه‪ ۵‬رشتهداماستخوانی‪،‬‬ ‫سه عدد پارو‪ ،‬یک شاخه لنگر‪ ،‬یک عدد چراغ شارژی و‬ ‫یکدستگاهگوشیتلفنهمراهکشفکردند‪.‬عبدالعلی‬ ‫لشــکربلوکی گفــت‪ :‬در یــک مرحله گشــت دریایی به‬ ‫همراه‪ ۲‬واحد گشتی پایگاه اشوراده باهدف پیشگیری‬ ‫از صید غیرمجاز و جمع اوری دام های مفروش شده در‬ ‫دریا‪ ،‬ماموران توانستند ‪ ۱۰۰‬رشته دام فلسدار و ‪ ۶‬عدد‬ ‫لنگر کشــف و ضبط کنند‪ .‬لشــکر بلوکی افزود‪ :‬االت و‬ ‫ادوات کشف شده برای انجام مراحل قانونی جمع اوری‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رویدا د گلستان‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫وعده ای که تحقق نیافت‬ ‫اماواگرهای بهره برداری از سد نرماب‬ ‫ظرفیتبیمارستان های‬ ‫گنبدکاووس تکمیل است‬ ‫فرماندار ویژه گنبدکاووس با اشاره به اینکه شرایط‬ ‫اصــا خــوب نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ظرفیت‬ ‫بیمارســتان ها پر اســت و ناچارا بیماران جدید در راهرو‬ ‫بیمارستان هابستریمی شوند‪.‬میانگینفوتی هایروزانه‬ ‫کرونا در این شهرستان به‪ ۱۰‬تن رسیده است‪ .‬عبدالقدیر‬ ‫کریمی در جمع خبرنگاران در خصوص اخرین وضعیت‬ ‫کرونــا در گنبــدکاووس‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬طی ‪ ۱۰‬روز گذشــته‬ ‫بیشترین تعداد مبتالیان و فوتی های کرونا در استان را‬ ‫در این شهرســتان داشــتیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در پیک های‬ ‫گذشته میانگین فوتی های روزانه در این شهرستان ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬نفر بوده اما طی یک هفته گذشته میانگین فوتی ها‬ ‫بــه ‪ ۱۰‬نفــر رســیده اســت‪ .‬فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۴۴۷‬بیمار مبتالبه کرونا‬ ‫در بیمارستان هایگنبدکاووسبستریهستنددرحالی که‬ ‫در بدترین شرایط ممکن قبل از این پیک در تیرماه سال‬ ‫‪ ،۹۹‬امار بستری ها به‪ ۲۱۷‬نفر بیشتر نرسیده بود‪ .‬وی در‬ ‫ادامه گفت‪:‬باهماهنگی هایصورت گرفته‪،‬از دیروز ‪۴۲‬‬ ‫نفر از نیروهای کادر درمانی سپاه اعم از پزشک و پرستار‬ ‫بــه کادر درمانــی این شهرســتان اضافه شــدند‪ .‬این کار‬ ‫کمک بسیار زیادی به ما در رسیدگی به بیماران می کند‪.‬‬ ‫فرماندار ویژه گنبدکاووس بیان کرد‪ :‬از مردم شهرســتان‬ ‫درخواست داریم همانند پیک های قبلی با ما در کنترل‬ ‫اینبیماریهمکاریداشتهباشند‪.‬‬ ‫تغییر نگرش مدیران با‬ ‫تغییر شرایط اقلیمی زمین‬ ‫ضروری است‬ ‫مدیــرکل پدافنــد غیرعامــل گلســتان بــا ابــراز‬ ‫گالیه‪‎‬منــدی از عملکــرد برخــی مدیــران اســتانی در‬ ‫مواجــه بــا تغییــرات اقلیمــی زمیــن کــه در حــال رخ‬ ‫دادن اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬تغییــرات اقلیمی ان قدر ســریع‬ ‫در جهان اتفاق می‪‎‬افتد که عمال کشورهای پیشرفته‬ ‫که پیش‪‎‬بینی‪‎‬های الزم برای وقوع یکســری عوامل و‬ ‫حــوادث طبیعــی را داشــتند در مقابلــه و مدیریت با‬ ‫ان حادثه طبیعی ناتوان عمل کردند‪ ،‬سیل ویرانگری‬ ‫که چند وقت گذشــته در المــان رخ داد مهر تاییدی‬ ‫بــر این گفته‪‎‬هاســت‪ .‬صادقعلی مقــدم بابیان اینکه‬ ‫بــه دلیل تغییــرات حادی که در زمین به وجود امده‬ ‫بایــد نگــرش خــود را بــه روند فعلــی مدیریت تغییر‬ ‫دهیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬ب هجــای جنگیدن با طبیعــت باید به‬ ‫ســمت ســازگاری بــا طبیعــت برویــم درواقــع باید در‬ ‫زیرســاخت‪‎‬ها بازنگــری و از حالــت تک بعدی خارج‬ ‫شــد‪ .‬مدیــرکل پدافند غیرعامل گلســتان خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بایــد در حوزه اب بر اســاس شــرایط و اقتضای‬ ‫هر منطقه سیاس ـت‪‎‬ها و برنامه‪‎‬ها را تغییر داد اینکه‬ ‫ب هطــور دائم در جلســات مختلف کمبــود اب گرگان‬ ‫یکــه نماینــده‪‎‬ای‬ ‫را بــه کشــاورزی ربــط دهیــم درحال ‬ ‫از بخــش کشــاورزی در جلســات حضــور ندارنــد‪،‬‬ ‫قابل پذیرش نیست‪ .‬مقدم اضافه کرد‪ :‬وقتی مدیری‬ ‫کشــت شــالی را برای کشــاورز ممنوع می‪‎‬کند باید در‬ ‫عمل برنامه‪‎‬ای برای کشــت جایگزین وی نیز داشــته‬ ‫باشد وگرنه کشاورز برای امرارمعاش و گذران زندگی‬ ‫خود باید به فکر حفر چاه عمیق باشد‪.‬‬ ‫تکمیلسالن‪ ۶‬هزارنفری گرگان‬ ‫درگرو ‪ ۹۰‬میلیاردتومان‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان‬ ‫پروژه ورزشــی نیمه تمام استان‬ ‫گلســتان گفــت‪ :‬تکمیل ســالن‬ ‫گفت‪:‬سالنورزشی‪ 6‬هزارنفری‬ ‫ورزشی‪ ۶‬هزارنفری گرگان به‪۹۰‬‬ ‫گرگان که از پروژه های شــرکت‬ ‫میلیاردتوماناعتبار نیاز دارد‪.‬‬ ‫توســعه و نگهــداری اماکــن‬ ‫در‬ ‫قاســمعلی برزمینــی‬ ‫ورزشــی اســت فقط ‪ 18‬درصد‬ ‫قاسمعلی‬ ‫بازدید از تحریریه دفتر استانی‬ ‫پیشرفتفیزیکیدارد‪.‬برزمینی‬ ‫برزمینی‬ ‫خبرگزاری تسنیم روز خبرنگار را‬ ‫بابیان اینکه تکمیــل این پروژه‬ ‫بههمکاراناینرسانهتبریک گفتو پاسخگوی ‪ 90‬میلیارد تومان هزینه دارد‪ ،‬افزود‪ :‬خوشبختانه‬ ‫پرسش های انان بود‪ .‬وی با تقدیر از تالش های ‪ 10‬میلیــارد تومــان بودجــه بــرای ادامه عملیات‬ ‫ایــن رســانه در انعــکاس خبرهــا و رویدادهــای این پروژه تخصیص یافته و ســازمان مدیریت و‬ ‫ورزشــی استان اظهار داشت‪ :‬خبرنگاران ورزشی برنامه ریزی هم ‪ 10‬میلیارد تومان برای ان در نظر‬ ‫یکی از بازوان رشــد و توســعه ورزش هســتند و گرفته اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با اختصاص این ‪20‬‬ ‫خوشبختانه در استان گلســتان ورزشی نویسان میلیارد تومان و ادامه عملیات احداث ســالن ‪6‬‬ ‫دلسوز و زحمتکشیداریم‪.‬ویافزود‪:‬خبرنگاران هزارنفری گرگان‪ ،‬پیشرفت فیزیکی این پروژه به‬ ‫ورزشیمی توانندباریزبینیو انتقاداتمنصفانه ‪ 35‬درصد خواهد رسید‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬عملیات‬ ‫فشــده و‬ ‫در جهــت رفــع مشــکالت حــوزه ورزش قــدم احداث این پروژه مهم ســال ها متوق ‬ ‫بردارند و ما قدردان این عزیزان هستیم‪ .‬مدیرکل امیدواریم با این اتفاق روند احداث ان ادامه و‬ ‫ورزش و جوانان گلستان در خصوص مهم ترین دیگر متوقفنشود‪.‬‬ ‫کمک ‪ ۷‬میلیاردی هالل احمر برای تامین‬ ‫داروی بیماران کرونایی‬ ‫پلمب ‪ ۱۴۱‬واحد صنفی‬ ‫معاون نظارت و بازرســی سازمان صمت گلستان از‬ ‫پلمب ‪ ۱۴۱‬واحد صنفی طی یک هفته در اســتان خبر‬ ‫داد‪ .‬بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬علی اصغر‬ ‫اصغــری معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت گلســتان گفــت‪ :‬واح دهــا صنفــی در‬ ‫صورت رعایت نکردن شــیوه نامه های بهداشتی پلمب‬ ‫خواهنــد شــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬بازرســان این ســازمان طی‬ ‫یک هفته گذشــته ‪ ۱۴۱‬واحد صنفی را به دلیل رعایت‬ ‫نکردنشیوه نامه هایبهداشتیپلمبکرده اند‪.‬اوافزود‪:‬‬ ‫بازرسان طی این مدت‪ ۶۴۶،‬واحد صنفی مورد بازرسی‬ ‫قراردادنــد که برای ‪ ۵۶‬واحد صنفی نیز پرونده تخلف‬ ‫تشکیل شد‪ .‬اصغری گفت‪ :‬همچنین بیش از ‪ ۱۲۰‬واحد‬ ‫خبــازی در یک هفته گذشــته مــورد بازدید بازرســان در‬ ‫استانقرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫سابق سازمان برنامه وبودجه گرفته تا استاندار‬ ‫گلســتان وعــده اغــاز ابگیــری ایــن ســد را تــا پایــان‬ ‫دولــت دوازدهــم دادنــد امــا این اتفــاق رخ نــداد‪.‬‬ ‫قشــناس‪ ،‬استاندار گلستان مدعی است‪،‬‬ ‫هادی ح ‬ ‫یتــوان نرماب را ابگیری کرد اما‬ ‫همیــن امروز هم م ‬ ‫فقط به یک دلیل این اتفاق نیفتاد و ان هم عدم‬ ‫صدور مجوز قطع درختان در کاســه ســد از ســوی‬ ‫سازمان جنگل هاست‪ .‬وی دراین باره گفت‪ :‬سازمان‬ ‫جنگل ها مجوز قطع درختان را در نیمه اول ســال‬ ‫صادر نمی کند و بااینکه می توانستیم از مسیرهای‬ ‫مختلــف ایــن موضــوع را پیگیری کنیــم اما ترجیح‬ ‫دادیم در موعد قانونی خود یعنی نیمه دوم سال‪،‬‬ ‫هم زمان با گرفتن مجوز قطع درختان در کاسه سد‪،‬‬ ‫کار ابگیری هم اغاز شــود‪ .‬اســتاندار گلستان درباره‬ ‫اینکه ابگیری سد به معنای پایان یافتن مشکالت‬ ‫کم ابیدر مناطقشرقیاستاننیست‪،‬بیانداشت‪:‬‬ ‫طبق برنامه باید شبکه انتقال و توزیع نیز هم زمان‬ ‫یشــد اما این اتفاق نیفتاد و در‬ ‫با بدنه ســد اجرا م ‬ ‫حال حاضر فقط بدنه سد به اتمام رسیده و اماده‬ ‫ابگیری است و امیدواریم پس از ابگیری‪ ،‬کار ایجاد‬ ‫شبکه ابیاری و زهکشی ان نیز انجام شود‪.‬‬ ‫تکمیل سد اعتبارات زیادی می خواهد‬ ‫ســید محســن حســینی‪ ،‬مدیرعامــل اب‬ ‫منطقه ای اســتان گلســتان نیز گفت‪ :‬ســد نرماب‬ ‫‪ 15‬مولفــه دارد کــه اگــر قــرار بود همــه را به طور‬ ‫هم زمان جلو ببریم اعتبــارات زیادی نیاز دارد‪ .‬از‬ ‫ابتدای شروع پروژه تا ابتدای امسال ‪ 750‬میلیارد‬ ‫تومــان برای این ســد هزینه شــد کــه ‪ 300‬میلیارد‬ ‫تومــان ان ســال گذشــته و ‪ 150‬میلیــارد تومان ان‬ ‫نشــده بــود‪ .‬وی بابیــان اینکــه‬ ‫در ســال ‪ 98‬تامی ‬ ‫اب منطقه ای اســتان تالش خود را برای ســاخت‬ ‫این سد انجام داده و همچنان نیز پیگیر جذب‬ ‫اعتبــارات اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬در بودجــه پارســال ‪100‬‬ ‫میلیارد تومان برای این پروژه در نظر گرفته شده‬ ‫بود که نمی شد با ان هیچ کاری انجام داد و حتی‬ ‫یهــای قبلــی را بــه پیمانکار‬ ‫نمی توانســتیم بده ‬ ‫بپردازیــم امــا بــا پیگیری هایــی کــه داشــتیم این‬ ‫اعتبــارات را تــا ‪ 300‬میلیارد تومان افزایش دادیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای استان بیان داشت‪ :‬این‬ ‫سد درگیر مسائل اجتماعی بود‪ 5 .‬روستا در کاسه‬ ‫ســد واقع شده اند که باید به جای دیگری منتقل‬ ‫شــوند‪ ،‬یک روســتا جابه جاشــده و روستای دیگر‬ ‫هم در دســت اقدام اســت‪ .‬ما پول کسانی را که‬ ‫از انان زمین خریده بودیم پرداخت کردیم‪ ،‬زمین‬ ‫جدید برای احداث روســتا خریدیم و مجوزهای‬ ‫الزم را هــم بــرای انتقــال روســتای جنگلــده بــاال‬ ‫گرفتیــم‪ .‬در ادامــه بــا بنیــاد مســکن تفاهم نامــه‬ ‫امضا کردیم تا هرچه زودتر واحدهای مسکونی‬ ‫ایــن افــراد ســاخته شــود‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬بعد از‬ ‫مطالعاتی که مشاور انجام داد مشخص شد که‬ ‫ســد ناهمگن اســت و امــکان اتمام بدنه ســد تا‬ ‫پایان سال وجود نداشت‪ .‬پس از بررسی هایی که‬ ‫صورت گرفت اعالم شد تا پایان تیرماه می توانیم‬ ‫ابگیــری نرمــاب را اغــاز کنیــم امــا اینکه چــرا این‬ ‫اتفــاق رخ نــداد‪ ،‬دلیــل اصلــی ان ایــن اســت که‬ ‫اصال ابی وجود ندارد که بخواهیم سد را ابگیری‬ ‫کنیم‪.‬حسینیگفت‪:‬اوردرودخانه هایاستانبهدلیل‬ ‫خشکســالی‪ 50‬تا‪ 80‬درصد کمتر شــده و کشــاورزان‬ ‫باالدستاینسدبرایتامیناب کشاورزیبامشکل‬ ‫مواجه هســتند‪ ،‬این انصاف نبود که بخواهیم انان‬ ‫را بیش از این دچار مشــکل کنیم‪ .‬وی درباره ادعای‬ ‫استاندار در خصوصعدمصدور مجوز قطعدرختان‬ ‫از ســوی ســازمان جنگ لهــا بیــان داشــت‪ 50:‬هکتار‬ ‫جنگل باید برای ابگیری کامل این سد تراشیده شود‬ ‫و درخواستمااینبود‪ 5‬هکتار از درختانقطعشود‬ ‫تا اگر سیلی امد این درختان زیراب نرود اما گفته شد‬ ‫که در نیمه دوم ســال مجوز برای ‪ 50‬هکتار در یک‬ ‫مرحله صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افزایشچشمگیر بیمارانکروناییدر گلستان‬ ‫رئیــس علــوم پزشــکی گلســتان با اشــاره به‬ ‫افزایــش روزافــزون تعــداد بیمــاران کرونایــی‬ ‫بستری و همچنین بیشتر شدن تعداد بیماران‬ ‫سرپایی استان گفت که در حال حاضر هزار و‬ ‫‪ ۹۸۰‬تخــت از مجموع ســه هزار و ‪ ۵۰۰‬تخت‬ ‫مرا کــز درمانــی گلســتان در اختیــار بیمــاران‬ ‫کرونایــی اســت‪ .‬عبدالرضــا فاضــل اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از مجمــوع بیمــاران بســتری کرونــای‬ ‫اســتان‪ ۲۲۳ ،‬نفر در بخش مراقبت های ویژه‬ ‫(ای ســی یــو) بســتری هســتند کــه حــال ‪۸۵‬‬ ‫نفــر انــان وخیم اســت‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫تعداد بیماران بســتری کرونایی امروز نســبت‬ ‫ب ـه روز گذشــته ‪ ۲۷‬نفــر و تعــداد بیمــاران‬ ‫بســتری در بخش مراقبت های ویژه در همین‬ ‫بــازه زمانــی نیــز ‪ ۱۳‬نفــر بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان گفت‪:‬‬ ‫ظرفیت بیمارســتانی برخی شــهرهای گلســتان‬ ‫به طــور کامل پرشــده و در حــال حاضر برخی‬ ‫مرا کــز بــا کمبود تخت‪ ،‬اکســیژن‪ ،‬دارو و ســرم‬ ‫ویــژه درمان بیماران کرونایی مواجه هســتند‪.‬‬ ‫فاضــل همچنین بــه روند واکسیناســیون کرونا‬ ‫در گلســتان اشاره کرد و گفت‪ :‬تاکنون بیش از‬ ‫‪ ۲۵۰‬هــزار دز واکســن کرونا در اســتان تزریق‬ ‫شــد‪ .‬وی بیــان کــرد‪ :‬یک میلیــون و ‪ ۲۵۰‬هــزار‬ ‫نفــر از مجمــوع جمعیــت گلســتان بیش از ‪۱۸‬‬ ‫ســال ســن دارنــد کــه ‪ ۲۰‬درصد ایــن جمعیت‬ ‫دزهــای اول و دوم واکســن کرونــا را دریافــت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫واکسیناسیوناتش نشانانانجاممی شود‬ ‫رئیس ســازمان اتش نشــانی و خدمات ایمنی‬ ‫شــهرداری گــرگان از واکسیناســیون اتش نشــانان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫موس ـی الرضا صفری اظهار داشــت‪ :‬هم زمان‬ ‫با گســترش انجام واکسیناســیون کوویــد ‪ ۱۹‬برای‬ ‫گرو ههــای هــدف از دوشــنبه (‪ 18‬مردادمــاه)‬ ‫واکسیناســیون کرونــا اتش نشــانان گــرگان اغــاز‬ ‫شــد‪ .‬صفــری بابیــان اینکــه نوبــت اول تزریــق‬ ‫یشــود‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫واکســن در ‪ 3‬روز انجــام م ‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس جهش یافتــه کرونا‪،‬‬ ‫ســازمان اتش نشــانی پیگیری های بســیاری برای‬ ‫واکسیناسیون نیروهای اتش نشانی انجام داد که‬ ‫باتدبیر سرپرست شــهرداری گرگان و با همکاری‬ ‫مرکز بهداشت شهرستان‪ ،‬در انجام واکسیناسیون‬ ‫تســریع صــورت گرفــت‪ .‬وی اظهــار کــرد‪ :‬انجــام‬ ‫واکسیناســیون بــرای اتش نشــانان بــا توجــه بــه‬ ‫حضــور در عملیــات مختلــف‪ ،‬امدادرســانی بــه‬ ‫شــهروندان در حــوادث و بــا توجــه به این نکته‬ ‫که شــغل اتش نشانی امکان تعطیلی و دورکاری‬ ‫وجود ندارد الزامی بوده است‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫جلوگیریاز بهره برداریغیرمجاز از یک میلیونمترمکعباب‬ ‫در سال جاری‬ ‫معــاون حفاظــت و بهر هبــرداری شــرکت اب‬ ‫منطقه ای گلستان گفت که از ابتدای امسال تاکنون‬ ‫باشناسایی‪ ۳۱۰‬حلقهچاهغیرمجاز و مسدودسازی‬ ‫‪ ۷۳‬حلقــه چــاه‪ ،‬از اســتحصال غیرقانونــی بیش از‬ ‫یک میلیــون مترمکعــب اب از ابخوان های اســتان‬ ‫جلوگیریشد‪.‬‬ ‫جواد تیموری اظهار داشــت‪ :‬جلوگیــری از حفر‬ ‫حــدود ‪ ۹۰‬حلقــه چــاه غیرمجــاز‪ ،‬معرفی بیــش از‬ ‫‪ ۲۶۰‬حلقه چاه غیرمجاز به دادگاه برای رســیدگی‬ ‫قضایی‪ُ ،‬پر کردن ‪ ۷۳‬حلقه چاه غیرمجاز با حکم‬ ‫قضایی و جلوگیری از برداشــت یک میلیــون و ‪۱۵۰‬‬ ‫هــزار مترمکعــب اب از ســفره های اب زیرزمینــی‪،‬‬ ‫ازجمله اقدامات امسال این شرکت برای جلوگیری‬ ‫از ابخوان خواری در استان است‪ .‬تیموری همچنین‬ ‫از توقیف ســه دســتگاه حفاری غیرمجاز و توقیف‬ ‫‪ ۱۱‬دســتگاه ادوات حفــاری غیرمجــاز نیــز در چهار‬ ‫ماه ابتدای سال جاری در گلستان خبر داد‪ .‬چندی‬ ‫قشــناس اســتاندار گلستان گفته بود‬ ‫قبل هادی ح ‬ ‫کــه حــدود ‪ ۱۷‬هــزار چــاه غیرمجــاز حفرشــده در‬ ‫استان باهدف جلوگیری از کاهش بیشتر منابع اب‬ ‫زیرزمینی و جلوگیری از تداوم تنش ابی استان باید‬ ‫بستهشود‪.‬سنگدوینینمایندهمردم گرگانو اق قال‬ ‫در مجلس شورای اسالمی نیز در این راستا گفت که‬ ‫اگرچه بســتن چاه های اب غیرمجاز ضروری است‬ ‫اما باید قبل از این اقدام برای معیشت بهره برداران‬ ‫فعلی این چاه ها فکر اساســی کرد‪ .‬استان گلستان‬ ‫با یک میلیون و ‪ ۸۶۹‬هزار نفر جمعیت متشکل از‬ ‫اقوام و مذاهب مختلف در شمال کشور قرار دارد‬ ‫و اقتصاد اصلی ساکنان ان بر پایه کشاورزی استوار‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت‬ ‫پزشــکی‪ ،‬فیزیوتراپــی و‬ ‫هالل احمر گلستان گفت‪ :‬برای‬ ‫گفتاردرمانی با تشکیل پرونده‬ ‫اینکــه بخشــی از هزینه هــای‬ ‫حمایتی درمانی برای ‪ 565‬نفر‬ ‫تامین دارو و دریافت خدمات‬ ‫از بیمــاران نیازمنــد و بــا توجه‬ ‫درمانی را برای بیماران مبتالبه‬ ‫به مــدارک پزشــکی ارائ هشــده‬ ‫قباد مبشری‬ ‫کرونــا جبــران کنیــم تاکنــون ‪۷‬‬ ‫انجام شدهاست‪.‬‬ ‫میلیارد ریال در این زمینه هزینه‬ ‫میقانــی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫این مبالغ با توجه به اعتبارات مرحله اول هزینه‬ ‫فرهاد میقانی در گفت وگو با تسنیم اظهار شــده اســت و با اختصاص اعتبــارات در مرحله‬ ‫داشــت‪ :‬مــاه گذشــته ‪ 5‬میلیــارد ریــال از محــل دوم به هالل احمر استان‪ ،‬برای کمک به بیماران‬ ‫کم ‬ ‫کهــای هالل احمــر بــرای تامیــن بخشــی از نیازمنددر حوزهداوطلبانانجامخواهدشد‪.‬وی‬ ‫هزینه های دارویی و درمانی بیماران کرونایی در درباره مشکالتی که بیماران در خصوص تامین‬ ‫استان جذب کردیم و تا پایان ماه جاری نیز مبلغ ســرم با ان مواجه شــده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در داروخانه‬ ‫جدیدی به اســتان اختصاص پیــدا خواهد کرد‪ .‬هالل احمر ما مشــکل کمبود ســرم نداریم و هر‬ ‫وی گفت‪ :‬برای پرداخت بخشــی از هزینه های بیماری که مراجعه کند در صورت تجویز پزشک‬ ‫دارویــی و درمانــی بیمــاران نیازمنــد از ابتــدای می تواند سرم دریافت کند‪ .‬مدیرعامل جمعیت‬ ‫امسال مبلغ‪ 6‬میلیارد و ‪ 915‬میلیون ریال از محل هالل احمــر اســتان گفــت‪ :‬داروهــای خــاص یــا‬ ‫اعتباراتاختصاص یافتهجمعیتهالل احمر به حیاتــی هم اگر در داروخانه موجودی نداشــته‬ ‫اســتان‪ ،‬هزینه شده است‪ .‬مدیرعامل جمعیت باشــیم به ســرعت ان ها را از کانال های مختلف‬ ‫هالل احمــر اســتان افزود‪ :‬مبالغ هزینه شــده در تهیه می کنیم تا مردم در تامین دارو با مشــکل‬ ‫حــوزه تامیــن دارو و درمان‪ ،‬بســتری‪ ،‬تجهیزات مواجهنشوند‪.‬‬ ‫ابالغ اعتبار تسهیالت‬ ‫سال‪ ۱۴۰۰‬مشاغل خانگی‬ ‫مدیــر کارافرینی و اشــتغال‬ ‫بی بــاک خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اشــخاص به ویژه پیشــران های‬ ‫اجتماعیاستانگلستاناز ابالغ‬ ‫فعــال در طــرح ملــی توســعه‬ ‫اعتبــار قرض الحســنه مشــاغل‬ ‫مشــاغل خانگــی کــه درصــدد‬ ‫خانگی در سال ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد‪.‬‬ ‫توسعهفعالیتشانهستند‪،‬برای‬ ‫موسی بی باک‬ ‫موسیبی باکگفت‪:‬در راستای‬ ‫دریافت تســهیالت در اولویت‬ ‫اجــرای قانــون ســاماندهی و‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬مدیــر کارافرینی و‬ ‫حمایت از مشاغل خانگی و در جهت توسعه اشتغال گلستان بیان کرد‪ :‬در سال گذشته اعتبار‬ ‫و پایداری و هدفمندســازی مشــاغل خانگی در اســتان گلســتان در حــوزه مشــاغل خانگــی ‪۵۸‬‬ ‫استان مبلغ ‪ ۴۷۶‬میلیارد ریال تسهیالت در سال میلیاردریالبودکهتوسطبانک هایرفاهکارگران‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به استان گلستان اختصاص یافته است که و توســعه تعــاون بــه متقاضیان پرداخت شــد‪.‬‬ ‫اینتسهیالتتوسطبانک هایتوسعهتعاونو پرداخت این تســهیالت منجر به اشــتغال زایی‬ ‫رفاه کارگران پرداخت خواهد شد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬برای ‪ ۵۹۰‬نفر شــده است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫این تسهیالت به متقاضیانی که طرح های انان متقاضیانواجدشرایطمی توانندجهتثبت نام‬ ‫منطبق بر ظرفیت و اولویت های منطقه و مورد در ســامانه مشــاغل خانگی بــه ادرس ‪https://‬‬ ‫تاییــد دســتگاه اجرایی ذی ربط بــوده و توجیه ‪ mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir‬مراجعــه و‬ ‫اقتصادی و فنی الزم را داشته باشند و اماده ورود پس از تکمیل فرم های ثبت نام جهت پیگیری‬ ‫به بازار و دارای مجوز باشــند‪ ،‬پرداخت خواهد و تشکیل پرونده به دستگاه های اجرایی مرتبط‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مراجعهکنند‪.‬‬ ‫پارک ملی گلستان ظرفیتی مهم برای‬ ‫توسعه گردشگری و اقتصادی است‬ ‫رئیــس پارک ملی گلســتان گفت که این‬ ‫مجموعــه طبیعــی‪ ،‬ظرفیــت بزرگــی بــرای‬ ‫توســعه همه جانبه اســتان گلستان به ویژه‬ ‫در حوزه گردشــگری و اقتصادی اســت که‬ ‫بایــد از ایــن ثــروت خــدادادی بــا رعایــت‬ ‫کامــل ضوابط زیســت محیطی و مشــارکت‬ ‫جوامــع محلی در راســتای توســعه‪ ،‬ایجاد‬ ‫اشــتغال و درامــد اســتفاده کــرد‪ .‬مهــدی‬ ‫تیموری اظهار داشت‪ :‬وجهه جهانی پارک‬ ‫ملــی گلســتان بــا تنــوع گونه هــای گیاهی و‬ ‫جانــوری فــراوان که ‪ ۲‬ســال پیش بخشــی‬ ‫از ان به عنــوان جنگل هــای هیرکانــی ثبت‬ ‫جهانی شــد نیازمند توجه بیشــتر اســتانی‪،‬‬ ‫ملــی و بین المللی اســت‪ .‬بــه گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی تیرمــاه ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫به عنــوان دومیــن اثــر بــزرگ طبیعــی ایران‬ ‫بعــد از کویــر لــوت‪ ،‬در چهــل و ســومین‬ ‫اجــاس کمیتــه میــراث جهانــی یونســکو‬ ‫در با کــو اذربایجــان در فهرســت جهانــی‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬محــدوده ثبت شــده جنــگل‬ ‫هیرکانی شــامل پارک ملی گلســتان‪ ،‬جنگل‬ ‫ابــر‪ ،‬افراتختــه و جهان نمــا در گلســتان و‬ ‫مناطــق بــوالی دودانگــه و چهاردانگــه‪،‬‬ ‫جنــگل الیمســتان هراز در امــل‪ ،‬جنگل واز‬ ‫حــوزه کجــور نوشــهر ‪ ،‬چهاربــاغ چالــوس‪،‬‬ ‫جنــگل خشــکه داران‪ ،‬جنــگل رودخــان‪،‬‬ ‫ســیاه رودبــار گیــان‪ ،‬منطقــه حفاظــت‬ ‫شــده لیســار گیــان‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬ســمنان و‬ ‫خراســان شــمالی اســت‪ .‬وی بــا یــاداوری‬ ‫اختصــاص ردیــف بودجــه مســتقل بــرای‬ ‫پــارک ملــی گلســتان در ســال ‪ ،۹۸‬افــزود‪:‬‬ ‫در ایــن مــدت بودجــه و اعتبــارات خوبی‬ ‫بــه پــارک اختصــاص یافــت و متعاقــب ان‬ ‫فعالیت هــای عمرانــی و حفاظتی موردنیاز‬ ‫نیــز در ان انجــام شــد کــه می طلبــد ایــن‬ ‫بودجه هــا افزایــش یابد‪ .‬تیمــوری‪ ،‬بودجه‬ ‫پیش بینی شــده امســال پارک ملی گلســتان‬ ‫را ‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریــال اعــام کــرد و بیــان‬ ‫داشت‪ :‬برای استفاده بهینه از ظرفیت این‬ ‫پارک در حوزه گردشــگری و صنایع دستی‪،‬‬ ‫چنــد مــاه پیــش تفاهم نامــه ای بیــن اداره‬ ‫کل حفاظــت محیط زیســت و میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫گلســتان امضا شد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 21‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1140‬‬ ‫دخیا به ماندن طوالنی‬ ‫در یونایتد امیدوار است‬ ‫داویــد دخیــا‪ ،‬دروازه بان‬ ‫زندگــی کنیــد‪ ،‬فکــر می کنــم‬ ‫‪ 30‬ساله منچستریونایتد‪ ،‬در‬ ‫هنــوز ســال های زیــادی در‬ ‫سالگرد ‪ 10‬سالگی پیوستنش‬ ‫این باشــگاه در پیــش دارم‪.‬‬ ‫بــه شــیاطین ســرخ اظهــار‬ ‫بــه ایــن خاطــر هیجــان زده‬ ‫امیــدواری کرد که ســال های‬ ‫هســتم‪ ،‬احســاس قــدرت‬ ‫دخیا‬ ‫زیــادی در اولدترافورد پیش‬ ‫می کنم و بســیار مشتاقم که‬ ‫رو داشته باشد‪ .‬داوید دخیا‬ ‫خــوب کارکنــم‪ .‬مــن در دلم‬ ‫در این فصل نبرد سختی با دین هندرسون‪ ،‬احساس خوبی دارم‪ ،‬اعتمادبه نفس باالیی‬ ‫دیگــر درواز هبــان منچســتریونایتد‪ ،‬بــرای دارم و فکــر می کنم بایــد فصل مهمی برای‬ ‫قــرار گرفتــن درون دروازه و تبدی لشــدن به همــه مــا در پیــش باشــد‪ ».‬هندرســون پــس‬ ‫شــماره یــک شــیاطین ســرخ در پیــش دارد‪ .‬از درخشــش در یــک دوره بــازی به صــورت‬ ‫دخیــا کــه دهمیــن ســالگرد پیوســتنش بــه قرضــی بــرای شــفیلد یونایتــد در فصــل‬ ‫منچســتریونایتد را جشــن گرفتــه‪ ،‬می گویــد ‪ ،2019-20‬فصــل گذشــته بــه اولدترافــورد‬ ‫برنامه دارد تا سال های بسیار زیادی در این بازگشــت و خیلــی زود تبدیل بــه دروازه بان‬ ‫تیم بازی کند‪ .‬دخیا در سال ‪ 2011‬از اتلتیکو شــماره یک باشگاه شــد‪ .‬این دروازه بان ‪24‬‬ ‫مادریــد به یونایتد پیوســت و بــا ‪ 441‬بازی ســاله فصل گذشته را به عنوان دومین گزینه‬ ‫تاکنــون یکــی از بهتریــن دروازه بانــان تاریخ پــس از دخیــا اغــاز کرد اما در چنــد ماه اخر‬ ‫تهــا خود را به عنوان دروازه بان اصلی‬ ‫باشگاه بوده اســت‪ .‬اگرچه شایعاتی وجود رقاب ‬ ‫دارد کــه دخیــا می توانــد راه را بــرای دیــن و انتخــاب اول اولــه گنار سولسشــر در لیگ‬ ‫یکــه دخیــا مجبور‬ ‫هندرسون به عنوان دروازه بان اصلی یونایتد برتــر تثبیــت کــرد‪ ،‬درحال ‬ ‫تهــای لیــگ اروپــا‬ ‫باز کند‪ ،‬اما این دروازه بان اســپانیایی کسی بــود بــه بــازی در رقاب ‬ ‫نحــال هندرســون در ایــن‬ ‫نیســت کــه بــه همیــن زودی جــا بزنــد و بســنده کنــد‪ .‬باای ‬ ‫تصمیم به ترک اولدترافورد بگیرد‪ .‬دخیا به تابستان از ناحیه لگن دچار مصدومیت شد‬ ‫وب سایت رسمی باشــگاه گفت‪« :‬سال های که باعث شــد از فهرست بازیکنان تیم ملی‬ ‫زیــادی در ایــن باشــگاه گذشــته و باعــث انگلیــس در یورو ‪ 2020‬نیز خارج شــود‪ .‬این‬ ‫افتخار من اســت که توانســتم در باشگاهی دروازه بــان جوان اخیرا پس از ابتال به کرونا‬ ‫ماننــد منچســتریونایتد بــرای فصل هــای دچــار عــوارض طوالنی مــدت ایــن بیمــاری‬ ‫زیادی بازی کنم؛ اما شما باید در زمان حال شده و از خستگی مزمن رنج می برد‪.‬‬ ‫مسی نیامده غوغا کرد‬ ‫لیونلمسیرسمابهباشگاه‬ ‫پایان رســید‪ ،‬قراردادی دوساله‬ ‫پــاری ســن ژرمــن پیوســت و‬ ‫با‪ PSG‬به امضا رساند‪ .‬باشگاه‬ ‫ســرعت فروش پیراهن های او‬ ‫پــاری ســن ژرمن تاییــد کرد که‬ ‫در تیم جدیدش‪ ،‬شگفت انگیز‬ ‫فوق ســتاره ‪ 34‬ســاله ارژانتینی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬هــواداران پــاری‬ ‫پیراهــن شــماره ‪ 30‬را بــر تــن‬ ‫مسی‬ ‫ســن ژرمن تنهــا ‪ 30‬دقیقه پس‬ ‫خواهد کرد‪ .‬شــماره ای که قبال‬ ‫از اعالم رســمی عقد قرارداد با‬ ‫در اولیــن روزهــای حضور خود‬ ‫لیونل مســی‪ ،‬با حضور در فروشــگاه انالین این در تیم بزرگ ساالن بارسلونا می پوشید‪ .‬ویدئوی‬ ‫باشــگاه همه پیراه نهــای موجــود را خریداری اعــام رســمی امضــای قــرارداد لیونل مســی در‬ ‫کردند‪ .‬برنده شــش توپ طال روز سه شنبه برای حساب توییتر ‪ PSG‬منتشر شد‪ .‬یوناس عدنان‪،‬‬ ‫نهایــی کردن انتقال پر ســروصدای خود به تیم روزنام هنــگار‪ ،‬بعــدا توییــت کــرد کــه تمامــی‬ ‫فرانســوی به پاریس سفر کرد تا مراحل پزشکی پیراه نهــای «مســی ‪ »30‬در فروشــگاه ‪PSG‬‬ ‫را پشت سر گذاشته و قراردادش را منعقد کند‪ .‬حــدود ‪ 30‬دقیقه پــس از انتشــار ویدیوی فوق‬ ‫مســی کــه قــراردادش بــا بارســا در مــاه ژوئن به فروخته شدهاست‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1107‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‬ ‫لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1027‬مورخه ‪ 1400/02/25‬خانم فاطمه عزیزی فرزند عبدالرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 149/20‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 881‬اصلی واقع در قطعه ‪ 3‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک‬ ‫اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/21 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1170001‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1109‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‬ ‫لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 1772‬مورخه ‪ 1400/04/05‬اقای قربانعلی کبیرزاده نجف ابادی فرزند مهدی نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب مغازه به مساحت ‪ 18/14‬متر مربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 6‬فرعی از ‪ 264‬اصلی واقع در قطعه ‪3‬‬ ‫بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/21 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1170009‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1111‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‬ ‫لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای اصالحی شماره ‪ 1845‬مورخ ‪ 1400/04/08‬پیرو رای شماره ‪ 5642‬مورخه ‪ 1399/09/23‬اقای اصغر‬ ‫شهیدی فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 164/43‬مترمربع مجزی شده از پالک‬ ‫شماره ‪ 2‬فرعی از ‪ 192‬اصلی واقع در قطعه ‪ 11‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی‬ ‫مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/21 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1170013‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫فرهاد مجیدی و فرصت اندک‬ ‫برای بازسازی تیم ابی پوش تهرانی‬ ‫تقویت استقالل‬ ‫در نقل و انتقاالت‬ ‫ضروری است‬ ‫یکــه پرســپولیس اولیــن بازیکنــش را در‬ ‫درحال ‬ ‫فصل و نقل صید کرد و مذاکره با دومی را علنی‪،‬‬ ‫هیچ خبری از باشــگاه اســتقالل در مورد فعالیت‬ ‫در فصل و نقل و انتقاالت مخابره نشــده اســت‪.‬‬ ‫به گزارش ورزش ســه‪ ،‬با باخت در ضربات پنالتی‬ ‫مقابــل فــوالد‪ ،‬اســتقالل فصــل ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬را نیز‬ ‫بــدون جام ســپری کــرد‪ .‬همچون فصــل پیش که‬ ‫فرهاد مجیدی با باخت مقابل تراکتور از رسیدن‬ ‫بــه جــام حذفــی بازمانــد؛ امــا ایــن بــار برخــاف‬ ‫ســال قبــل‪ ،‬تکلیف نیمکت اســتقالل بــرای فصل‬ ‫بعد مشــخص اســت و از این نظر ابی ها فرصتی‬ ‫را برای انتخاب ســرمربی از دســت نمی دهند؛ اما‬ ‫حکایــت جــذب بازیکن بــرای اســتقالل در فصل‬ ‫نقل و انتقاالت لیگی که در سال های اخیر با کوچ‬ ‫زیاد ســتاره هایش به لیگ های خارجــی‪ ،‬زیاد بازار‬ ‫داغــی نــدارد فرق می کند‪ .‬گزینه هایی که بتوانند‬ ‫بهتــر و فراتــر از بازیکنــان فعلــی تیم هایی چون‬ ‫پرسپولیس‪ ،‬استقالل و سپاهان باشند چندان زیاد‬ ‫نیست و اگر دیر بجنبی همان چند بازیکنی هم‬ ‫که در ســایر تیم ها درخشــیده اند جذب تیم های‬ ‫یشــوند‪ .‬اغلب بازیکنان با نمره عملکرد‬ ‫رقیب م ‬ ‫خوب لیگ برتر فصل پیش‪ ،‬در سه تیم صدرنشین‬ ‫حضورداشته اند‪ .‬همین موضوع باعث می شود که‬ ‫بیشتر اهتماماینسهباشگاهصرفحفظبازیکنان‬ ‫فعلــی خودشــان شــود‪ .‬نیــاز اســتقالل بــه جذب‬ ‫بازیکن جدید اما بیشتر از پرسپولیس و سپاهان به‬ ‫نظر می رسد‪ .‬ناکامی های اپیدمی شده این تیم در‬ ‫کسب جام باعث شده تا هرسال این تیم با جذب‬ ‫چند بازیکن جدید به فکر تقویت تیمی باشد که‬ ‫عامل اصلی ناکامی اش را نه در عملکرد کادرهای‬ ‫فنی مختلف و رفت وامد زیاد نیمکت که بیشتر در‬ ‫ضعف عملکرد بازیکنانش دیده است؛ اما انچه‬ ‫اغلب هواداران استقالل به ان رسیده اند و اذعان‬ ‫دارنــد‪ ،‬نبــود ثبــات و نبــود یک تفکر و اســتراتژی‬ ‫منسجم و ثابت در امور مدیریتی و فنی تیمشان‬ ‫است‪ .‬برای همین هم همواره با حسرت از دوران‬ ‫حضــور اســتراماچونی روی نیمکــت تیمشــان یاد‬ ‫می کنند و هم اکنون نیز علیرغم ناکامی در کسب‬ ‫جام‪،‬حامیسفت وسختفرهادمجیدیو ماندن‬ ‫او هستند‪ .‬ازنظر اغلب ان ها‪ ،‬مجیدی فکر و توان‬ ‫ساختن تیمی منسجم و با فلسف ه بازی مشخص‬ ‫را دارد‪ .‬ایــن همــان چیــزی اســت کــه ازنظــر ان ها‬ ‫می تواند استقالل را از عصر هشت سال ه یخبندان‬ ‫نجات دهد‪ .‬یک مربی مقتدر‪ ،‬محبوب و مقبول‬ ‫که بتواند تصمیمات مهم و کلیدی بگیرد‪ .‬معموال‬ ‫اقتصاددا نهــا در مــورد اصــاح امــور اقتصــادی‪،‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1113‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‬ ‫لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای اصالحی شماره ‪ 1032‬مورخه ‪ 1400/02/25‬پیرو رای شماره ‪ 6809‬مورخه ‪ 1395/06/07‬خانم خدیجه‬ ‫کریمی پور نجف ابادی فرزند احمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 88/55‬و ‪ 122/55‬مترمربع‬ ‫مجزی شده از پالکهای شماره ‪ 1062/1‬و‪ 1047‬اصلی واقع در قطعه ‪ 10‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان‬ ‫ متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/21 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1170017‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1115‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‬ ‫لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫اراء شماره ‪ 1872‬و‪ 1873‬مورخه ‪ 1400/04/08‬اقای پرویز ملکی نجف ابادی فرزند کریم نسبت به چهار دانگ‬ ‫مشاع و خانم رضوان بهمن پور نجف ابادی فرزند حسن نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه‬ ‫باستثنا ثمنیه اعیانی به مساحت ‪ 176‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 0‬فرعی از ‪ 89‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫‪ 10‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/21 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1170021‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1117‬شماره‪ ، 140060302006002715 :‬تاریخ‪ 1400/04/29 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در‬ ‫وقت مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1399114402006002530‬مربوط به تقاضای‬ ‫اقای‪/‬خانم سکینه میرشفیعی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه پالک شماره ‪308‬‬ ‫فرعی از ‪ 173‬اصلی واقع در بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه‬ ‫پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت‬ ‫ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه‬ ‫ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل به موجب ثبت صفحه ‪ 320‬دفتر ‪ 406‬متقاضی ملک ‪ 18‬سهم از ‪310‬‬ ‫سهم سه دانگ پالک فوق می باشد و به موجب قولنامه نیز مورد تقاضا از ورث مرحوم حاج محمدعلی لطفی‬ ‫خریداری نموده اند و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از‬ ‫احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫نیــاز بــه یــک جراحــی اساســی را الزم می دانند و‬ ‫اعتقاددارنــد که اصالح ســاختار اقتصادی نیاز به‬ ‫یــک فرمانــده مقتــدر و بی رحــم دارد کــه بتوانــد‬ ‫جامع ـه ای را بــرای عــوارض و دردهــای پــس از‬ ‫عمل جراحی اماده و همراه کند‪ .‬در استقالل نیز‪،‬‬ ‫اصــاح رویه ی تکــراری رفت وامد مربی و مدیر و‬ ‫بازیکن‪ ،‬نیاز به یک فرمانده کاریزماتیک دارد که‬ ‫فعال مجیدی با ان میزان محبوبیت و مقبولیتی که‬ ‫دارد بهترین گزینه برای جراحی تن بیمار استقالل‬ ‫است‪ .‬کسی که می تواند فرهنگ و اتمسفر ذهنی‬ ‫و روانــی بازیکنان تیم را دچار یک تغییر اساســی‬ ‫کند‪ .‬بااینکه فاصله مجیدی و مدیریت اســتقالل‬ ‫بــه حــد عجیبــی زیاد اســت اما او ســعی کــرده با‬ ‫کمــک حامیان متمــول خود امور باشــگاه را پیش‬ ‫ببرد و نقشــی همچون علی پروین در پرسپولیس‬ ‫را ایفــا کند‪ .‬زمانی که پرویــن هم زمان امور فنی و‬ ‫مدیریتی تیمش را پیش می برد‪ .‬با این تفاوت که‬ ‫پروین با حکم سازمان تربیت بدنی در اوایل دهه‬ ‫هشــتاد‪ ،‬تبدیل به «همه کاره» پرســپولیس شد اما‬ ‫مجیدی فقط حکم سرمربیگری را دارد‪ .‬بااین حال‬ ‫خود مجیدی باید متوجه شده باشد که ادامه این‬ ‫وضعیت منجر به کاهش تمرکز او در مسائل فنی‬ ‫نیز می شود‪ .‬اینکه استقالل به طرز عجیبی رهاشده‬ ‫و مدیریت این تیم تقریبا ارتباطی با سرمربی برای‬ ‫فعالیــت در فصــل نقــل و انتقــاالت ندارد بســیار‬ ‫دردنــاک و عجیب اســت و جالب اینکه مجیدی‬ ‫حتــی دیگــر حوصله اعتــراض به ایــن وضعیت را‬ ‫هم ندارد و ناامید از مدیریت‪ ،‬خود دســت به کار‬ ‫شــده اســت‪ .‬بااین همه شــاید همان طور که قبال‬ ‫مجیدی اعالم کرده با حفظ همین تیم هم بتوان‬ ‫یک مدعی فتح لیگ برتر برای فصل بعد ساخت‪.‬‬ ‫هرچند باخت در فینال حذفی اعتماد هواداران را‬ ‫به برخی بازیکنان باسابقه در ترکیب این تیم کم‬ ‫کرده‪ ،‬اما این هنر یک مربی هم می تواند باشد تا‬ ‫با پایان دادن به تغییرات زیاد در ترکیب بازیکنان‬ ‫اســتقالل در ابتــدای هر فصــل‪ ،‬با همین بازیکنان‬ ‫فعلی هم تیمی بســازد که بتواند با پرســپولیس و‬ ‫سپاهان شانه به شانه رقابت کند‪ .‬هرچند استقالل‬ ‫حتی در صورت حفظ همه بازیکنانش بازهم نیاز‬ ‫بــه تقویــت در ســه پســت دفاع‪ ،‬هافبــک و خط‬ ‫حمله دارد‪ .‬انچه مشــخص است دیر بیدار شدن‬ ‫مدیریت استقالل از خواب فصل نقل و انتقاالت‬ ‫می تواند شانس این تیم را برای جذب گزینه های‬ ‫موردنظر مجیــدی کاهش دهد و بازهم همچون‬ ‫چند فصل اخیر‪ ،‬استقالل دوران گذار ارام و باثباتی‬ ‫را بین دو فصل سپری نخواهد کرد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫سـند کارخانـه پیـکان بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1379‬بـه‬ ‫شـماره پـالک ‪ 958‬ل ‪ - 28‬ایـران ‪ 67‬بـه شـماره موتـور‬ ‫‪ 11127931583‬و شـماره شاسـی ‪ 0079433207‬مفقـود‬ ‫گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد‪.‬‬ ‫عیسی ال کثیر در فرصت تعطیالت لیگ به صورت‬ ‫شــخصی با پیراهن پرســپولیس در حال تمرین اســت‪.‬‬ ‫عیسی ال کثیر فصل گذشته را به بدترین شکل ممکن‬ ‫ازلحــاظ روحــی به صورت انفرادی اســتارت زد‪ .‬او که با‬ ‫محرومیت شش ماهه مواجه شده بود از ابتدای فصل‬ ‫بیستم حق تمرین کردن با تیمش را نیز نداشت تا اولین‬ ‫بازی اش با پیراهن پرسپولیس در لیگ برتر در سال‪۱۴۰۰‬‬ ‫اتفاق بیفتد‪ .‬ال کثیر مهاجم پرتالش پرسپولیسی ها پس‬ ‫از طــی دوران محرومیتــش با دســت پر بازگشــت و دو‬ ‫گل خیلــی مهم هم برای تیمش زد که یکــی از ان ها در‬ ‫سوپر جام به تراکتور بود که منجر به کسب اولین جام‬ ‫برای او شد و دیگری گل سه امتیازی اش در ربی به رشید‬ ‫مظاهری بود که به محبوبیت او افزود‪ .‬این مهاجم که‬ ‫فصل پرفرازونشیبی را با سرخ ها سپری کرد امیدوار است‬ ‫باانگیــزه ای کــه دارد و با شــروع زودهنگام تمریناتش از‬ ‫ابتدایفصل بهمهرهموثرتریبراییحییتبدیلشود‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو دانگ فنگ ‪ h30‬کراس به رنگ سـفید به شـماره‬ ‫انتظامـی ایـران ‪ ۶۵۸/۶۷‬ل‪ ۵۴‬به شـماره موتـور ‪FA173B0002884‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAAE4CFZ4GX017650‬مـدل ‪ ۱۳۹۵‬بـه نام‬ ‫حسـین رضایی فرزند بهرام شماره شناسـنامه ‪ ۱۲۷۱۳۱۰۵۸۹‬و شماره‬ ‫ملـی ‪ ۱۲۷۱۳۱۰۵۸۹‬صادره از اصفهان مفقـود گردیده و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط می باشد‪.‬‬ ‫ال کثیر در تعطیالت‬ ‫هم دست بردار نیست‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫گواهـی میشـود پروانـه تاسـیس ازمایشـگاه امـام علـی (ع)‬ ‫فالورجـان به شـماره ‪12/۸/۷/1137‬پ مـورخ ‪ ۱۳۹۴/۲/۹‬به نام‬ ‫اینجانـب دکتر حمیدرضا سـوزنگر‪ ،‬مفقود شـده و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط میباشد‪.‬‬ ‫بدین وسـیله اعـالم می دارد کارت مجوز حمل سـالح شـکاری مدل‬ ‫‪ 27‬متولـد ‪ 1342‬مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫هافبک ایرانی فصل گذشته الدحیل قطر با عقد‬ ‫قــراردادی به عضویت کایســری اســپور درامد‪ .‬علی‬ ‫کریمــی پس از حدود دو هفتــه حضور در تمرینات‬ ‫و اردوی پیــش فصــل کایســری اســپور‪ ،‬با مســئوالن‬ ‫این باشــگاه برای پوشــیدن پیراهن تیم ترکیه ای به‬ ‫توافق رسید و قراردادش را رسمی کرد‪ .‬این هافبک‬ ‫ایرانی که ســال گذشــته از اســتقالل راهی قطر اس‪.‬‬ ‫ســی شــد و در نیم فصل نخســت لیگ ستارگان قطر‬ ‫‪ ۷‬بازی برای این تیم انجام داد‪ ،‬در نقل و انتقاالت‬ ‫زمســتانی جابجایی بزرگی به الدحیل داشــت تا در‬ ‫رقابت هــای داخلــی و اســیایی این تیــم را همراهی‬ ‫کنــد‪ .‬علی کریمی پس از پیوســتن بــه الدحیل در ‪۹‬‬ ‫بــازی لیــگ ســتارگان قطر‪ ۲ ،‬مســابقه امیــر کاپ‪۲ ،‬‬ ‫بــازی جــام ســتارگان‪ ۲ ،‬مســابقه جــام باشــگاه های‬ ‫جهان و ‪ ۶‬بازی لیگ قهرمانان اســیا به میدان رفت‬ ‫کــه در ایــن مــدت دو پــاس گل داد ولــی در پایــان‬ ‫فصــل با اتمــام قراردادش تصمیم به جدایی گرفت‬ ‫تــا اکنون با کایســری اســپور قــرارداد امضــا کند‪ .‬این‬ ‫هافبــک ایرانی که ســابقه بازی در ســپاهان‪ ،‬دینامو‬ ‫زاگــرب‪ ،‬لوکوموتیــو زاگرب و اســتقالل را نیــز در کنار‬ ‫دو باشــگاه قطــری در کارنامــه دارد‪ ،‬حــاال شــرایط‬ ‫جدیدی را در بازگشــت به فوتبال اروپا و حضور در‬ ‫کایســری اســپور تجربه خواهد کرد و امیدوار اســت‬ ‫فصــل متفاوتــی از قبــل در ســوپر لیگ ترکیه داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬باشــگاه کایســری اســپور که اخیرا سید مجید‬ ‫حســینی را جذب کرده بود‪ ،‬با انتشــار ویدئویی در‬ ‫صفحــه توئیتــر خود از علــی کریمی به عنــوان دیگر‬ ‫خرید تابستانی اش رونمایی کرد‪.‬‬ ‫متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال‬ ‫منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم سکینه میرشفیعی به شناسنامه شماره ‪ 30‬کدملی‬ ‫‪ 1141434059‬صادره خمینی شهر فرزند سیدکریم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪108/47‬‬ ‫مترمربع پالک شماره ‪ 308‬فرعی از ‪ 173‬اصلی واقع در اراضی شمالی شهر بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی‬ ‫شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال به طول ‪ 9/07‬متر دیواریست اشتراکی با پالک‬ ‫‪ 755‬فرعی ‪ ،‬شرقًا به طول ‪ 12/06‬متر دیواریست به پالک ‪ 506‬فرعی ‪ ،‬جنوبًا به طول ‪ 9/10‬متر دیواریست‬ ‫اشتراکی با پالک ‪ 705‬فرعی ‪ ،‬غربًا به طول ‪ 11/82‬متر درب و دیواریست به گذر در اجرای ماده ‪ 1‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مقرر می‬ ‫دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد‬ ‫اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/06 :‬نوبت دوم‪ 1400/05/21 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر‬ ‫ـ نبی اله یزدانی ‪/1169001‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1121‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‬ ‫لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ 2074‬مورخه ‪ 1400/04/16‬اقای علی قدیریان نجف ابادی فرزند حسینعلی نسبت به ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 32/20‬متر مربع مجزى شده از پالک شماره ‪ 4‬فرعی از ‪ 1286‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫‪ 10‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/21 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1170005‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1123‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‬ ‫لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫اراء شماره ‪ 1011‬و‪ 1012‬مورخه ‪ 1400/02/22‬خانم احترام دیانی نجف ابادی فرزند غالمرضا نسبت به سه‬ ‫دانگ مشاع و اقای مهدیقلی نوروزی فرزند موالقلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 193‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ 151‬اصلی واقع در قطعه ‪ 5‬بخش ‪ 11‬حوزه ثبت ملک‬ ‫اصفهان ‪ -‬متقاضی از طریق مبایعه نامه عادی خریداری از مالک رسمی نصراله وحدتی احدی از ورثه یداله‬ ‫وحدتی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/06 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/21 :‬حجت اله کاظم زاده‪ -‬مدیر واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1170025‬م الف‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانی خودرو سـواری سیسـتم پـژو تیـپ ‪ PARSTU5‬به‬ ‫رنگ سـفید‪ -‬روغنی به شـماره انتظامی ایران ‪ 431 -53‬ق ‪ 69‬به شـماره موتور‬ ‫‪ 139B0071821‬و شماره شاسـی ‪ NAAN11FC2EK688973‬مدل ‪ 1393‬به‬ ‫نام حمید ماهرانی برزانی فرزند عباس شـماره شناسـنامه و کدملی ‪1271148544‬‬ ‫صـادره از اصفهـان مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫سـاخت ترکیه به نام علیرضا جعفری فرزند حسـن بشـماره شناسنامه‬ ‫معرفی علی کریمی در‬ ‫کایسری اسپور‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-1287‬شماره‪ 9903090 :‬اجرا – تاریخ‪ 1400/05/11 :‬اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان‬ ‫خمینی شهر در پرونده کالسه ‪ 9903090‬له اقای مجید یاوری به طرفیت اقای مرتضی یاوری ـ محبوبه‬ ‫یاوری ـ فاطمه سلطان امینی به خواسته مطالبه فروش ملک مشاعی غیرقابل افراز قسمتی از پالک‬ ‫ثبتی ‪( 72/1979‬باقی مانده) بخش ‪ 14‬اصفهان به نشانی خمینی شهر امام جنوبی روبروی اتش نشانی‬ ‫پالک ‪ 90‬نبش کوچه ‪ 9‬که بصورت یک باب منزل مسکونی دارای مساحت تقریبی ‪ 158/62‬مترمربع‬ ‫عرصه می باشد که بر اساس طرح تعریض عقب نشینی دارد و ملک خالی از سکنه می باشد و شخص‬ ‫یا اشخاصی غیر از مالکین حقوقی نسبت به ان ندارند که کارشناس رسمی دادگستری ارزش ان را‬ ‫معادل ‪ 28/551/600/000‬ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده بفروش برساند‪ .‬لذا جلسه مزایده در‬ ‫تاریخ شنبه ‪ 1400/06/06‬ساعت ‪ 10:00‬صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی‬ ‫شهر برگزار می گردد‪ .‬طالبین می توانند ‪ 5‬روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی شهر ـ خیابان امام‬ ‫جنوبی ـ روبروی اتش نشانی نبش کوچه‪ 9‬ـ پالک‪ 90‬مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند‬ ‫خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید‪ ،‬خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را‬ ‫فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر‬ ‫اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد‪ .‬تذکر‪ :‬متقاضیان شرکت در مزایده می بایست‬ ‫‪ 10‬درصد بهای مال را طی فیش چهار نسخه ای به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر نزد بانک‬ ‫ملی واریز (جهت گرفتن شناسه پرداخت به اجرای احکام مراجعه نمایید) و با در دست داشتن اصل فیش‬ ‫و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت‬ ‫در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایند‪ .‬تاریخ انتشار ‪:‬‬ ‫‪ 1400/05/21‬مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر ـ علی حسن زاده‬ ‫م الف‪1175041 :‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش پنج شهرستان بجنورد‬ ‫‪ -9-1303‬به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر‪:‬‬ ‫‪ -۵‬اصلی واقع در گیفان علیا بخش ‪ ۵‬بجنورد‬ ‫ششدانگ پالک ‪ ۷۵۱‬فرعی‪ -‬یکباب دامداری‬ ‫مالکیت‪ -‬اقای یدا‪ ...‬خسروی فرزند عبداهلل به شماره شناسنامه ‪۱۷۲۵‬‬ ‫در روز چهارشنبه بیست و چهار شهریور ماه یکهزار و چهارصد (‪ )400/6/24‬ساعت ‪ ۸:۳۰‬صبح در محل شروع‬ ‫و بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ ۱۴‬قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره‬ ‫های فوق الذکر بوسیله این اگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور‬ ‫به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی انها در موقع مقرر حاضر نباشند‬ ‫مطابق ماده ‪ 15‬قانون مزبور ملک مورد اگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد‬ ‫و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی‬ ‫که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید‬ ‫حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره ‪ ۲‬ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی‪،‬‬ ‫معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض‬ ‫خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم‬ ‫نمایند‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/5/21 :‬علیخان نادری‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد‬ ‫‪/3285‬م الف‬ ‫سـند مالکیـت و سـند کمپانـی خـودرو پـژو ‪ PARSXU7‬بـه رنـگ سـفید‬ ‫روغنـی بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪ 276 -95‬س ‪ 65‬بـه شـماره موتـور‬ ‫‪ 124K0535562‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CA7EH157130‬مـدل‬ ‫‪ 1393‬بـه نـام صاحب خاتون حسـین زهی فرزند شـعبان شـماره شناسـنامه‬ ‫‪ 3067‬کدملـی ‪ 3700029829‬صـادره از سـراوان مفقـود گردیـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫تـک لـول ته پر چخماقـی کالیبر ‪ 12‬به شـماره بدنـه ‪819/9163174‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانت اریسـان بـه رنگ سـفید به شـماره انتظامی‬ ‫ایـران ‪ 239 -53‬ل‪ 92‬بـه شـماره موتـور ‪ 118J0024975‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAAB66PE5GV658513‬مـدل ‪ 1395‬بـه نـام مجیـد‬ ‫اوازه چهارسـوقی فرزنـد فریـدون شـماره شناسـنامه ‪ 3758‬و کدملـی‬ ‫‪ 1292931183‬صـادره از اصفهـان مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ صفحه 7 ‫پنجشنبه ‪ 21‬مرداد ماه ‪ 12 / 1400‬اگوست ‪ 03 / 2021‬محرم ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1140‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪ ۴۵‬هزار میلیارد ریال منابع‬ ‫صندوق توسعه ملی برای‬ ‫توسعهصنعتگردشگری‬ ‫صندوق توسعه ملی به منظور حمایت و کمک به رونق صنعت گردشگری در کشور‪ ،‬از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬تاکنون و در قالب قرارداد های سپرده گذاری ریالی با بانک های عامل‪ ،‬حدود‪ ۴۵‬هزار میلیارد‬ ‫ریالمنابعدر اختیار بخشگردشگریقرار دادهاست‪.‬بهگزارشروابطعمومیصندوقتوسعهملی‪،‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫از سال‪ ۱۳۹۴‬تاکنون و در قالب قرارداد های سپرده گذاری ریالی با بانک های عامل‪ ،‬صندوق توسعه‬ ‫ملی حدود‪ ۴۵‬هزار میلیارد ریال منابع در اختیار بخش گردشگری کشور قرار داده است‪ .‬بیشترین‬ ‫سهماز تخصیصاینمنابعمربوطبهاستان هایهرمزگانو تهرانهرکدامباسهمحدود‪ ۱۴‬درصدو‬ ‫استان هایخراسانرضوی‪،‬مازندرانو کرمانبهترتیبباسهم‪ ۷،۸‬و‪ ۵‬درصداز کلمنابعتخصیصی‬ ‫بودهاست‪.‬هتلسپنتاگشتکیش‪،‬گروههتل هایبین المللیزنجیره ایاسپیناس‪،‬مجتمعپارکابیهلیا‬ ‫تبریز‪،‬هتلاریاباستانکیشو شرکتسرمایه گذاریگروههتل هایمللازجملهطرح هایبزرگتامین‬ ‫مالیشدهتوسطصندوقتوسعهملیاست‪.‬باتوجهبهانکهحمایتاز صنعتگردشگریمی تواند‬ ‫ازنظر درامدزایینقشبسزاییدر رونقاقتصادیمردممناطقمختلف کشور داشتهباشدو همواره‬ ‫اثار فرهنگی‪،‬اجتماعی‪،‬زیست محیطی‪،‬سیاسیو اقتصادیاناثبات شدهاست‪،‬صندوقتوسعه ی‬ ‫ملیدر کنار حمایتاز بخش هایتولیدیدیگر‪،‬منابعیرادر اختیار بخشگردشگریقرار دادهاست‪.‬‬ ‫شرکت الکولیزر با استفاده از نوعی نانو ذرات اقدام به ساخت کیت تشخیص کرونا کرده‬ ‫اســت که نتیجه را در کمتر از ‪ ۱۰‬دقیقه ارائه می کند و به نمونه برداری از ســواب بینی نیاز‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬یک شــرکت اســترالیایی ازمایش جدیدی برای تشــخیص ویروس کرونا‬ ‫طراحی کرده اســت که می تواند نتایج را در مدت زمان ‪ ۱۰‬دقیقه نشــان دهد‪ .‬این تســت‬ ‫بدون نیاز به نمونه برداری از ســواب بینی بوده و درنتیجه دردناک نیســت و همچنین در‬ ‫بیماران بدون عالمت نیز قابل استفاده است‪ .‬ازمایش خانگی سریع تشخیص ویروس کرونا‬ ‫بــا توجــه به قرنطینه های دوره ای و ادامه واکسیناســیون که زندگی اســترالیایی ها را مختل‬ ‫کرده است‪ ،‬اهمیت زیادی دارد‪ .‬تحقیقی که دایونگ جین استاد برجسته دانشگاه فناوری‬ ‫سیدنی (‪ ،)UTS‬در زمینه نانوفوتونیک انجام داده‪ ،‬به ساخت این کیت تشخیص انتی ژن‬ ‫انجامیده است‪ .‬این فناوری طیف وسیعی از کاربردهای بالقوه را دارد‪ ،‬اما این تیم تمرکز خود‬ ‫را روی تحقیقات کووید ‪ ۱۹‬قرار داده است‪ .‬این ازمایش جدید به عنوان یک تجزیه وتحلیل‬ ‫دستی بانام «‪ »Virulizer‬توسط شرکت الکولیزر‪ ،‬مستقر در بالکاتا در غرب استرالیا‪ ،‬در حال‬ ‫تجاری سازی است‪ .‬این فناوری مبتنی بر «نانو ذرات تبدیل باال» است که دارای حسگرهای‬ ‫زیستی‪ ،‬تشخیصی و سایر کاربردهای پزشکی است‪ .‬به گفته دکتر اولگا شیمونی‪ ،‬دانشمند‬ ‫ارشد الکولیزر‪ ،‬این نانو ذرات فلورسنت از این نظر منحصربه فرد هستند؛ زیرا سیگنال باالیی‬ ‫تولید می کنند و فلورســانس پس زمینه ندارند‪ .‬او می گوید این نانو ذرات همراه با ازمایش‬ ‫جریان جانبی مورداستفاده قرار می گیرند که سابقه طوالنی در ازمایش های بارداری خانگی‬ ‫دارند‪.‬شیمونیافزود‪:‬محققاندر حالحاضر صاحبیکفناوریجاافتادههستند کهاکنون‬ ‫در شرکت الکولیزر تولید می شود‪ .‬جین اظهار داشت‪ :‬فناوری «‪ »Super Dot‬اساس این کیت‬ ‫تشخیصی است‪ .‬سوپردات اصطالحی است که به خانواده ای از کاوشگرهای نانوفوتونیک‬ ‫اطــاق می شــود کــه نور شــدیدی را به روش های غیرمنتظره ای منتشــر می کنــد و به عنوان‬ ‫تبدیل باالیی شناخته می شود‪ .‬این ذرات با تبدیل امواج مادون قرمز به مریی حساسیت‬ ‫فوق العاده ایرادر کیتتشخیص کروناایجادمی کند‪.‬‬ ‫طرحجوانیجمعیت‬ ‫ناهنجاری‪،‬مرگو معلولیترا‬ ‫افزایشمی دهد‬ ‫رئیــس اداره ژنتیــک وزارت بهداشــت‬ ‫ضمن تشــریح روند تصویب طرح جوانی‬ ‫نحــال ایراداتــی بــه‬ ‫جمعیــت‪ ،‬درعی ‬ ‫بندهایــی از ان وارد دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫مــا قطعــا از توســعه جمعیــت حمایــت‬ ‫می کنیــم زیــرا ایــن موضــوع یــک ضرورت‬ ‫علمی اجتماعی است؛ اما جمعیت سالم‬ ‫است که جامعه را به سمت تعالی سوق‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫دکتر اشــرف ســماوات در گفت وگو با‬ ‫ایســنا‪ ،‬دربــاره طــرح جوانــی جمعیــت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این طرح مواد مختلفی داشــت که‬ ‫مــاده ‪ ۵۳‬و ‪ ۵۶‬ان و نیــز مــوادی کــه بــه‬ ‫اقالم پیشــگیری از بــارداری می پرداخت‪،‬‬ ‫موردبحــث اداره ژنتیک قــرار گرفت‪ .‬این‬ ‫طــرح معتقــد بــود ایــن مــواد (اقــام‬ ‫پیشــگیری از بــارداری‪ ،‬غربالگــری‬ ‫ناهنجاری هــا و ســقط قانونــی جنیــن‬ ‫مبتالبــه ناهنجــاری) بــه بحــث جمعیــت‬ ‫مرتبــط اســت و بایــد طبــق چارچــوب‬ ‫مصــوب کمیســیون ویژه جمعیت بررســی‬ ‫شود تا به بهبود وضعیت جمعیت کمک‬ ‫کنــد‪ .‬او افــزود‪ :‬اداره ژنتیــک وزارت‬ ‫بهداشــت از ابتــدا معتقــد بــود ایــن‬ ‫محدودیت هایــی کــه بــرای تهیــه اقــام‬ ‫پیشگیری از بارداری صورت گرفته است‪،‬‬ ‫باید برای افراد خاص مانند کسانی که با‬ ‫یشــوند و یا‬ ‫بــارداری دچار خطر جانی م ‬ ‫نهــا منجــر بــه تولــد نــوزاد‬ ‫بــارداری ا ‬ ‫یشــود‪ ،‬اســتثنا وجــود داشــته‬ ‫ناهنجــار م ‬ ‫یکــه ایــن طــرح بــه چنیــن‬ ‫باشــد؛ درحال ‬ ‫اســتثنائاتی مربوط به مــادران در معرض‬ ‫خطر داشــتن جنین مبتال‪ ،‬نپرداخته است‬ ‫و در خصــوص اســتثنائات نیاز به بررســی‬ ‫دارد‪ .‬او افــزود‪ :‬مــاده ‪ ۵۳‬ایــن قانــون به‬ ‫بحــث غربالگری ها می پردازد و به شــدت‬ ‫ان را محدود می کند تا حدی که می توان‬ ‫نهــا را حــذف می کنــد‪ .‬اساســا‬ ‫گفــت ا ‬ ‫غربالگــری بیماری هایی که منجر به تولد‬ ‫نوزاد با بیماری صعب العالج می شــود در‬ ‫طــرح منــع شــده و ب هعــاوه پزشــکان و‬ ‫کارکنان بهداشتی نیز مکلف به توصیه به‬ ‫غربالگــری نیســتند و این تکلیف از دوش‬ ‫نظــام ســامت شــامل پزشــکان در تمــام‬ ‫ســطوح برداشته شــده اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫شــرایط ا گــر پزشــک یــا کارکنــان نظــام‬ ‫ســامت غربالگــری را توصیــه نکننــد و‬ ‫درنهایت نوزادی با بیماری صعب العالج‬ ‫متولد شود‪ ،‬خانواده نوزاد نمی تواند این‬ ‫موضــوع و عدم توصیه پزشــک را پیگیری‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن حــق مــردم را کــه بــه پزشــک‬ ‫مراجعه و ســامتی بــارداری و تولد نوزاد‬ ‫ســالم را پیگیــری کننــد‪ ،‬از بیــن می بــرد‪.‬‬ ‫ســماوات ادامــه داد‪ :‬در خصــوص مــاده‬ ‫‪ ۵۶‬طــرح جوانــی جمعیــت نیــز قانــون‬ ‫سقط درمانی سال ‪ ۱۳۸۴‬با تصویب این‬ ‫قانون نســخ می شــود‪ .‬درحالی کــه قانون‬ ‫مذکــور برگرفتــه از اســتفتائات ولی فقیــه‬ ‫بــوده و بــه تائیــد شــورای نگهبان رســیده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن اقدام باسیاس ـت های کلی در‬ ‫خصوص قانون گذاری نیز در تضاد است؛‬ ‫زیرا قانون جایگزین‪ ،‬مســیر پیچیده ای را‬ ‫معرفــی کرده اســت‪ .‬از طرفی این قانون‬ ‫عمــا ســقط را محــدود به موارد کشــنده‬ ‫بیماری هــا کــرده و مــوارد با درمان بســیار‬ ‫سخت را که نوعا موجب حرج اند حذف‬ ‫کــرده اســت‪ .‬بدین ترتیب بحــث َحرج را‬ ‫پیچیــده کــرده و حــق انتخــاب بــه دنیــا‬ ‫نیــاوردن نوزاد با ناهنجاری با درمان های‬ ‫بــا صعوبــت را از مــادر گرفته اســت‪ .‬این‬ ‫قانــون همچنیــن تصمیم گیــری راجــع بــه‬ ‫حرج سایر موارد (کشنده یا بدون درمان‬ ‫بــا صعوبت) را هم به قاضی ویژه با طی‬ ‫مســیری پیچیده و پر ابهام ســپرده است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬تمــام موارد فــوق و ایرادات از‬ ‫ســوی وزارت بهداشــت‪ ،‬وزارت رفــاه‪،‬‬ ‫ســازمان نظام پزشــکی‪ ،‬پزشــکی قانونی‪،‬‬ ‫حقوقدانــان و انجمن هــای علمــی و‬ ‫انجمن های بیمــاران به اطالع نمایندگان‬ ‫مجلــس شــورای اســامی و کمیســیون‬ ‫مربوطه رســید‪ .‬شــورای نگهبــان در نوبت‬ ‫نخست طرح را مجددا به مجلس شورای‬ ‫اسالمی بازگرداند تا ایرادات مطروحه که‬ ‫شــامل تعــدادی از ایــرادات یادشــده نیــز‬ ‫بــود‪ ،‬برطرف شــود و همان زمان شــورای‬ ‫نگهبــان برابــر بــا موازیــن موجــود خــود‬ ‫اســتعالمی از مجمــع تشــخیص مصلحت‬ ‫نظــام داشــت کــه مجمــع نیــز اعــام کرد‬ ‫برخی ایرادات مذکور باسیاست های کلی‬ ‫نظام ازجمله سیاست های کلی سالمت و‬ ‫سیاس ـت های کلــی جمعیــت و سیاســت‬ ‫کلی قانون گذاری تداخل دارد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ایــرادات وارده از ســوی شــورا بــه مــواد‬ ‫مذکــور در طــرح جوانــی جمعیــت در‬ ‫جلســات مختلــف کمیســیون جمعیت در‬ ‫پشــت درهــای بســته (بــدون مشــورت با‬ ‫نهادهــای علمــی کــه ایــرادات را مطرح و‬ ‫پیامدهــای خطرناک ان هــا را تبیین کرده‬ ‫بودنــد) درحالی کــه دسترســی از ســوی‬ ‫مــردم بــه نظــر و اســتدالل نماینــدگان‬ ‫موافــق و مخالــف نبــود‪ ،‬طــرح و بحــث‬ ‫شــد‪ .‬این رویه خود خالف قانون اساسی‬ ‫اســت‪ .‬اخیــرا نیز شــورای نگهبــان مجددا‬ ‫ایرادات دیگری به طرح وارد کرد و طرح‬ ‫را بــه کمیســیون ویــژه بازگردانــد‪ .‬طــرح‬ ‫فعلــی همچنــان ایرادات جــدی در مورد‬ ‫مســائل یادشــده دارد؛ مثــا دربــاره ارائه‬ ‫اقالم پیشگیری از بارداری به مادرانی که‬ ‫در معــرض خطــر بــه دنیا اوردن نــوزاد با‬ ‫ناهنجاری ها هستند همچنان محدودیت‬ ‫وجــود دارد و یــا به طــور مثــال در مــورد‬ ‫مــاده ‪ ۵۳‬طــرح جوانــی جمعیــت اساســا‬ ‫جنین با بیمــاری صعب العالج نمی تواند‬ ‫سقط شود؛ زیرا این برچسب را می خورد‬ ‫کــه بیمــاری صعب العــاج‪ ،‬درمــان دارد‪،‬‬ ‫ولی هیچ توجهی نمی شود که این درمان‬ ‫ذکرشــده بســیار پیچیــده و پرهزینــه‪ ،‬غیر‬ ‫معالجــه کننــده بــوده و مشــکل اساســی‬ ‫بیمار درمان نمی شــود و درمان به صورت‬ ‫اســتاندارد در دسترس خانواده ها نیست‪.‬‬ ‫ایــن نوعــا موجــب حــرج مــادر و به تبــع‪،‬‬ ‫خانواده هــا اســت؛ بنابرایــن؛ مجــددا بــا‬ ‫قانون سقط درمانی سال ‪ ۱۳۸۴‬مغایرت‬ ‫دارد‪ .‬قانــون ســال ‪ ۸۴‬ســقط مــوارد‬ ‫صعب العــاج یــا العالج را طبق شــرایط‬ ‫نشــده مجــاز می دانــد‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫عنوا ‬ ‫ژنتیک وزارت بهداشــت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ایراد‬ ‫اساســی دیگــر مــاده ‪ ۵۳‬طــرح جوانــی‬ ‫جمعیــت ایــن اســت کــه وظیفــه اساســی‬ ‫کارکنــان نظــام ســامت را ندیــده گرفتــه‬ ‫اســت و همچنــان ا گــر پزشــک توصیــه به‬ ‫غربالگــری جنیــن نکنــد‪ ،‬قابــل پیگــرد‬ ‫نیســت‪ .‬اعــام غربالگری را منوط به ظن‬ ‫علمی و قوی پزشــک دانســته است و اگر‬ ‫پزشــکی پس از تولد نوزاد ناهنجار اعالم‬ ‫کند ظن علمی نداشته است‪ ،‬قابل پیگرد‬ ‫نیســت و این نشــان می دهد بــه ظرایف‬ ‫حــوزه پزشــکی و ضرورت هــای طبابــت‬ ‫پزشــکان و کارکنــان نظــام ســامت نــگاه‬ ‫دقیقــی صــورت نگرفتــه اســت‪ .‬او درباره‬ ‫ماده ‪ ۵۶‬طرح جوانی جمعیت‪ ،‬همچنین‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ایــن قانــون قضــاوت بــرای‬ ‫موضــوع ســقط جنین بــا ناهنجــاری را از‬ ‫مکلف (مادر ) گرفته به قاضی ویژه داده‬ ‫اســت؛ یعنــی قاضــی باید بگویــد مادر با‬ ‫بیمــاری فرزنــدش دچــار حرج می شــود یا‬ ‫خیــر کــه ایــن برخــاف قانــون ســقط‬ ‫درمانی ســال ‪ ۱۳۸۴‬اســت کــه برگرفته از‬ ‫اســتفتائات ولی فقیــه بــوده و بــه تائید ‪۶‬‬ ‫فقیــه و ‪ ۶‬حقــوق دان شــورای نگهبــان‬ ‫رســیده اســت‪ .‬مــاده ‪ ۵۶‬حتــی ایــرادات‬ ‫زیــادی در راســتای اجرایــی شــدن دارد‪.‬‬ ‫یک هفته زمان می برد تا کمیســیون ویژه‬ ‫بــرای درخواســت ســقط درمانی تشــکیل‬ ‫شــود و یک هفته زمان می برد تا اگر رای‬ ‫کمیســیون خالف رای مادر بود‪ ،‬او بتواند‬ ‫اعتراض کند‪ ،‬یک هفته هم طول می کشد‬ ‫تا پاســخ تجدیدنظر بیایــد و‪ ...‬این روند‬ ‫مغایــر بــا مســیر غربالگــری اســت کــه هر‬ ‫ازمایش باید در موعد مقرری انجام شود‬ ‫و مجمــوع ایــن زمان هــا بایــد بــه نحــوی‬ ‫تنظیم شود تا در کمتر از ‪ ۴‬ماه که حلول‬ ‫روح در جنین اتفاق می افتد بتوان سقط‬ ‫درمانــی را انجــام داد‪ .‬ســماوات ادامــه‬ ‫داد‪ :‬از ســوی دیگر مشکالت دیگری هم‬ ‫در ایــن میان وجــود دارد‪ .‬ایا قاضی ویژه‬ ‫در هــر شــهری وجــود دارد؟ پزشــکی کــه‬ ‫بایــد در کمیســیون ویــژه حضورداشــته‬ ‫باشــد بایــد چه تخصصی داشــته باشــد؟‬ ‫ایــا همــه شهرســتان ها چنیــن پزشــکی‬ ‫دارنــد؟ ایــا متخصص پزشــکی قانونی در‬ ‫همــه شــهرها وجــود دارد؟ و ‪ ...‬رئیــس‬ ‫اداره ژنتیک وزارت بهداشــت با تاکید بر‬ ‫اینکــه چنیــن موادی در قانــون جمعیت‬ ‫به هیچ عنوان به توســعه جمعیت ســالم‬ ‫کمــک نمی کنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬دســتگاه‬ ‫ســامت یــک دســتگاه کارشناســی اســت‬ ‫درنتیجــه بــا ایــن دیــد می گوید کــه مواد‬ ‫یادشــده در طرح جوانی جمعیت سبب‬ ‫بــروز مشــکالت زیــادی می شــود و‬ ‫ناهنجاری هــا را افزایــش می دهــد‪ ،‬مــواد‬ ‫مذکــور مرگ ومیــر و معلولیــت در‬ ‫جمعیــت را افزایــش می دهد و ســامت‬ ‫خانواده هــا و نظــام ســامت را بــرای‬ ‫تامیــن حتــی بیمــاران موجــود بیشــتر‬ ‫اگهی مزایده فروش سه قطعه زمین‬ ‫شهرداری سمنان در نظــر دارد براساس مجوزات اخذ شده نسبت به فروش یازده قطعه زمین به شرح ذیل از طریق‬ ‫مزایده کتبی اقدام نماید‪:‬‬ ‫‪-1‬یک قطعه زمین با کاربری خدماتی‪-‬صنعتی بلوک ‪ b_c‬به متراژ ‪ 324/45‬متر مربع واقع در شهرک خدماتی غرب‬ ‫‪ -2‬یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ ‪ 201/89‬متر مربع واقع در سمنان بلوار شریف واقفی(جبهه دوم)‬ ‫‪ -۳‬یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ ‪ 210/75‬متر مربع واقع در سمنان بلوار شریف واقفی(جبهه دوم)‬ ‫‪ -4‬یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ ‪ 207/43‬متر مربع واقع در سمنان بلوار شریف واقفی(جبهه دوم)‬ ‫‪ -۵‬یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ ‪ 282/16‬متر مربع واقع در سمنان بلوار شریف واقفی(جبهه دوم)‬ ‫‪ -۶‬یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ ‪ 219/96‬متر مربع واقع در سمنان بلوار شریف واقفی(جبهه دوم)‬ ‫‪ -۷‬یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ ‪ 203/95‬متر مربع واقع در سمنان بلوار شریف واقفی(جبهه دوم)‬ ‫‪ -۸‬یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ ‪ 204/44‬متر مربع واقع در سمنان بلوار شریف واقفی(جبهه دوم)‬ ‫‪ -۹‬یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ ‪ 200‬متر مربع واقع در سمنان بلوار شریف واقفی(جبهه دوم)‬ ‫‪ -10‬یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ ‪ 200‬متر مربع واقع در سمنان بلوار شریف واقفی(جبهه دوم)‬ ‫‪ -11‬یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به متراژ ‪ 202/87‬متر مربع واقع در سمنان بلوار شریف واقفی(جبهه دوم)‬ ‫لذا کســانی که تمایل به خرید دارند می توا نند از تاریخ درج اگهی تا پایان روز شــنبه مورخ ‪ 1400 / 05 / 30‬جهت اطالع و بازدید از‬ ‫موقعیت ملک های فوق الذکر و دریافت اسناد مزایده به واحد امالک شهرداری مرکز مراجعه نمایند و قیمتهای پیشنهادی خویش را حداکثرتا‬ ‫پایان وقت اداری مورخ ‪ 1400 / 05 / 31‬صرفا از طریق پســت پیشــتاز (ویژه) به ادرس ســمنان بلوار سعدی شهرداری مرکز کد پستی‬ ‫‪ 3513968686‬ارسال نمایند‪ .‬در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست‪.‬‬ ‫متقاضیان جهت اگاهی بیشتر می توانند به سایت‪ www.semnan.ir‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان‬ ‫کیت نانویی تشخیص کرونا‬ ‫بی نیاز از سواب بینی‬ ‫تحت فشــار می گــذارد و می توانــد‬ ‫به ســامت بیمــاران موجــود هــم لطمــه‬ ‫وارد ســازد‪ .‬از طرفــی قانون گــذار‬ ‫باوجوداینکــه ســقط را بــرای متولدین با‬ ‫بیماری هــای صعب العــاج حــذف کرده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا هیــچ تمهیــدی بــرای نــوزاد‬ ‫ناهنجــار و خانــواده او تامیــن درمــان‬ ‫ســخت و پیچیده او با شرایط استاندارد‬ ‫در کشــور در نظر نگرفته است و این در‬ ‫حالــی اســت کــه معتقــد اســت ان‬ ‫ناهنجاری هــای شــدید درمــان دارد پــس‬ ‫باید راهــکاری درمانی با تمــام امکانات‬ ‫و اســتانداردها بــرای ایــن خانــواده‬ ‫معرفی کند تا در دســترس باشــد و همه‬ ‫توانایــی مالــی اســتفاده از ان را داشــته‬ ‫باشــند درحالی کــه چنیــن اتفاقــی رخ‬ ‫نــداده اســت‪ .‬مــا قطعــا از توســعه‬ ‫جمعیــت حمایــت می کنیــم؛ زیــرا ایــن‬ ‫موضــوع یــک ضــرورت علمــی اجتماعــی‬ ‫اســت‪ ،‬امــا جمعیــت ســالم اســت کــه‬ ‫جامعــه را بــه ســمت تعالــی ســوق‬ ‫می دهــد‪ .‬در سیاس ـت های کلی جمعیت‬ ‫نیز این تصریح شده است‪ .‬وی در ادامه‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬ســقط درمانــی تنهــا بایــد با‬ ‫تشــخیص قطعــی بروز ناهنجــاری انجام‬ ‫شــود و تاکنون نیز تقاضا برای ســقط به‬ ‫همیــن صــورت و بــا تشــخیص قطعــی‬ ‫صــورت گرفته اســت‪ .‬تســت غربالگری را‬ ‫بــرای همــه در جمعیــت هــدف توصیــه‬ ‫می کنیــم تــا مجبــور نباشــیم تســت‬ ‫گران قیمت تشــخیص قطعی را برای همه‬ ‫انجــام دهیــم و ان هایی که این تســت را‬ ‫می دهنــد چنانچــه خطــر بیشــتری بــرای‬ ‫ابتال داشــته باشــند برای تشخیص قطعی‬ ‫یشــوند و‬ ‫ناهنجــاری در جنیــن ارجــاع م ‬ ‫چنانچــه تشــخیص قطعــی شــد‪ ،‬مــادر‬ ‫می تواند درخواســت سقط دهد‪ .‬پزشکی‬ ‫قانونــی مســئولیت دارد ایــن رونــد را‬ ‫کارشناسی نماید و اگر خطایی در اجرای‬ ‫قانون باشد مجوز سقط صادر نمی شود‪.‬‬ ‫ســماوات بیان کرد‪ :‬موافقان طرح جوانی‬ ‫جمعیــت ادعــا می کننــد تس ـت های‬ ‫غربالگــری‪ ،‬مثبــت کاذب زیــادی دارد و‬ ‫البتــه ان اعــداد و ارقــام اعالمی از ســوی‬ ‫موافقــان طرح فقــط راجع بــه غربالگری‬ ‫یــک بیماری بود و کامال اغراق امیز بود و‬ ‫مبتنــی بــر یک مطالعه کــه جامعه علمی‬ ‫مرتبط نیز ان مطالعه را دارای اعتبار الزم‬ ‫ندانســته و مــدارک وزارت بهداشــت نیــز‬ ‫این موضوع را اثبات می کند‪ ،‬بود‪ .‬وزارت‬ ‫بهداشــت می گویــد در شــرایط‬ ‫غیراســتاندارد وقتــی غربالگــری حاکمیتی‬ ‫نیست ممکن اســت اختالالتی بروز کند‪،‬‬ ‫امــا انچــه اتفاق افتاده مربــوط به زمانی‬ ‫یشــده و‬ ‫اســت کــه پروتکل ملــی اجرا نم ‬ ‫به اصطــاح غربالگــری حاکمیتــی نبوده و‬ ‫مطابــق ســایق متفــاوت پزشــکی و‬ ‫ازمایشــگاهی غربالگــری انجــام می شــده‬ ‫اســت‪ .‬او در پایان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سوال این‬ ‫اســت چــرا به جــای اعمــال اســتانداردها‬ ‫بــرای ان بیمــاری‪ ،‬غربالگــری و ســقط را‬ ‫برای سایر بیماری ها حذف کرده اند‪ .‬این‬ ‫مصداق پاک کردن صورت مســئله اســت‪.‬‬ ‫بعــاوه ســوال دیگــر ایــن اســت کــه چرا‬ ‫موادی که اساسا هیچ اولویتی در پیشبرد‬ ‫اهداف طرح جمعیت ندارد با این حجم‬ ‫و ابعــاد موردتوجــه قرارگرفتــه اســت‪،‬‬ ‫درحالی کــه مــواد مهــم و تاثیرگــذار بــر‬ ‫اهــداف طــرح جمعیــت از ایــن توجــه‬ ‫بی بهره است‪.‬‬ ‫اغاز اموزش حضوری‬ ‫دانشجویانتحصیالتتکمیلیاز‬ ‫اول مهر‬ ‫رئیس اداره بهداشت و درمان شهید بهشتی از اموزش حضوری دانشجویان تحصیالت‬ ‫تکمیلــی از اول مهــر خبــر داد و گفــت‪ :‬با هماهنگی های صورت گرفته درصدد هســتیم تا‬ ‫دانشجویانتحصیالتتکمیلیبه ویژهدانشجویانساکندر خوابگاهواکسندریافتنمایند‪.‬‬ ‫بهگزارشایلنا‪،‬ویدامفیدبااعالماینخبر اظهار کرد‪:‬به منظور فراهماوردنمقدماتاموزش‬ ‫حضوری در سال تحصیلی جدید و بر اساس برنامه های وزارتخانه های علوم وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫واکسیناسیون شاغالن دانشگاه ها در دستور کار قرار گرفت‪ .‬با هماهنگی های صورت گرفته با‬ ‫دانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی‪،‬واکسیناسیوندانشگاهیانشهیدبهشتیاز روز دوشنبه‬ ‫‪ ۱۱‬مردادماه اغاز شد‪ .‬او افزود‪ :‬طی یک هفته و در یک برنامه فشرده‪ ،‬واکسیناسیون اعضای‬ ‫هیئت علمی و کارکنان دانشگاه در تمام رده های سنی به همت همکاران سخت کوش اداره‬ ‫بهداشت و درمان انجام شد؛ با برنامه ریزی صورت گرفته افرادی که موفق به دریافت واکسن‬ ‫نشده اند‪،‬هفتهایندهواکسینهخواهندشد‪.‬رئیسادارهبهداشتودرماندانشگاهشهیدبهشتی‬ ‫با اشاره به تعداد افراد واکسینه شده اطهار کرد‪ :‬در طرح واکسیناسیون‪ ،‬از جامعه هدف‪۲۳۰۰‬‬ ‫نفریدانشگاهشهیدبهشتیتاکنون‪ ۱۰۴۴‬نفر از اعضایهیئت علمیو کارکناندانشگاهشهید‬ ‫بهشتی توسط همکاران اداره بهداشت و درمان دانشگاه واکسینه شده اند که از این تعداد‪،‬‬ ‫‪ ۴۸۴‬دز واکسن سینوفارم و‪ ۶۶۰ .‬دز واکسن استرازنکا دریافت کرده اند‪ .‬با تدابیر اتخاذشده‬ ‫توسطمسئوالندانشگاه‪،‬واکسنکروناعالوهبراعضایهیئت علمیوکارمندانرسمی‪،‬پیمانی‬ ‫و قراردادیبرایتمام کارکناندانشگاهاعماز کارکنانشرکتی‪،‬خدماتیو فضایسبز اختصاص‬ ‫یافت‪.‬مفید‪،‬درخصوصواکسیناسیوندانشجویانتصریحکرد‪:‬اقداماتالزمبرایواکسیناسیون‬ ‫دانشجویان صورت گرفته و لیست کلیه دانشجویان جهت اولویت بندی به مراجع مربوطه‬ ‫ارسال شده است‪ .‬با هماهنگی های صورت گرفته درصدد هستیم تا دانشجویان تحصیالت‬ ‫تکمیلیبه ویژهدانشجویانساکندر خوابگاهواکسندریافتنمایندتااز سالتحصیلیجدید‬ ‫امکاناموزشحضوریبرایدانشجویانتحصیالتتکمیلیفراهمشود‪.‬‬ ‫تنها از اکران‪ ۱۰‬درصد فیلم ها باید حمایت شود‬ ‫جمال ســاداتیان تهیه کننده ســینما بیان‬ ‫کرد ‪ ۲‬سال است که مردم تحرک اجتماعی‬ ‫ندارنــد و بایــد زمینــه را بــرای اکــران اثــار‬ ‫ســینمایی فراهم کرد‪.‬ســید جمال ساداتیان‬ ‫تهیه کننــده ســینما در گفتگــو با مهــر درباره‬ ‫تراکــم فیل مهــای مانــده در صــف اکــران‬ ‫ســینماها گفــت‪ :‬تــا زمانی که کرونا هســت‬ ‫یتــوان دربــاره وضعیــت اکران‬ ‫ب هســختی م ‬ ‫صحبت کرد و اولین قدم برای سامان دهی‬ ‫شــرایط ســینماها تســریع در واکسیناسیون‬ ‫یتــوان گفت در همین‬ ‫اســت‪ .‬بااین حال م ‬ ‫شــرایط هــم ســالن های ســینما یکــی از‬ ‫امن ترین مراکز هســتند‪ .‬در بهترین شرایط‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۱۰‬درصد ظرفیــت اکران در‬ ‫یشــود و این‬ ‫ســالن های سینمایی اشغال م ‬ ‫نشــان می دهد به راحتی ایمنــی مربوط به‬ ‫فاصله افراد در سالن ها قابل رعایت و تهویه‬ ‫هوا هم به خوبی امکان پذیر است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫از طرف دیگر مردم همچنان نگران هستند‪.‬‬ ‫نزدیک به دو ســال اســت که مــردم تحرک‬ ‫اجتماعی خود را ازدس ـت داده اند و نیاز به‬ ‫بهانه ای برای از سر گرفتن این تحرک دارند‪.‬‬ ‫ان قدر که امروز فضای سینماها امن است‪،‬‬ ‫رســتوران ها و دیگــر مراکز مانند پارک ها که‬ ‫تجمعات فشــرده وجود دارد‪ ،‬امن نیست‪.‬‬ ‫برای تغییر ذائقه مردم هم خوب است که‬ ‫دو سه ساعت به بهانه سینما از منزل خارج‬ ‫شوند‪ .‬این تهیه کننده بیان کرد‪ :‬از این جهات‬ ‫ادامه اکران سینماها بسیار مفید است اما از‬ ‫ســوی دیگر شــاخص های مربوط بــه کرونا‬ ‫مــدام در حــال بــاال و پایین شــدن اســت و‬ ‫ایــن وضعیــت در جامعــه ایجــاد نگرانــی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬نمی دانم در این شــرایط چه‬ ‫می توان کرد اما تجربه نشان داده است در‬ ‫صورت اکران فیلم خوب‪ ،‬مردم به نســبت‬ ‫از سینماها استقبال می کنند‪ .‬ساداتیان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬از ســوی دیگر فیلم های خوب هم به‬ ‫دلیل هزینه های باالی تولید‪ ،‬چندان جرات‬ ‫ورود به چرخه اکران را ندارند چراکه ضریب‬ ‫ریســک ا نهــا بســیار باالســت‪ .‬بــرای فیلم‬ ‫«دینامیــت» هم دولــت ‪ ۲.۵‬میلیارد تومان‬ ‫تضمیــن فروش داد کــه وعده خوبی بود تا‬ ‫تهیه کننده بداند در بدترین شــرایط بازهم‬ ‫حداقلی از درامد را می تواند داشــته باشــد‪.‬‬ ‫به همین دلیل هم ریســک را پذیرفت و در‬ ‫شرایط بحرانی توانست فروش خوبی هم‬ ‫داشته باشد‪ .‬الزم نیست برای همه فیلم ها‬ ‫چنیــن حمایتــی در نظر گرفته شــود اما اگر‬ ‫فیلم ها را رده بندی کنیم‪ ،‬می توان به صورت‬ ‫ماهانه از یک فیلم اینگونه حمایت کرد تا‬ ‫چرخــه اکــران برقرار باشــد و فیلم ها هم با‬ ‫رغبت بیشتر وارد میدان شوند‪ .‬چرخه اکران‬ ‫هم می تواند در این حالت از رخوت خارج‬ ‫شــود‪ .‬او درباره شــرایط تبلیغاتی فیلم های‬ ‫راه یافتــه بــه اکــران اظهــار کــرد‪ :‬متاســفانه‬ ‫ی در این زمینه ندارد‬ ‫تلویزیون هیچ همراه ‬ ‫و فیلم ها تنها در شبکه های اجتماعی تبلیغ‬ ‫می شــوند‪ .‬اگــر شــرایط امن شــود‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تبلیغات ملی مانند تلویزیون هم باید به کار‬ ‫گرفته شــود‪ ،‬شهرداری پای کار بیاید تا مردم‬ ‫به سینما رفتن تشویق شوند‪ .‬در این صورت‬ ‫قطعا شــرایط هم متفاوت خواهد شــد و‬ ‫ً‬ ‫دیگر اینگونه نخواهد بود که همه نگران‬ ‫اکران باشــند‪ .‬ســاداتیان با اشــاره به بیش‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬فیلم باقی مانده در پشــت درهای‬ ‫اکــران ســینماها گفــت‪ :‬بخــش اعظمــی از‬ ‫ایــن فیلم هــا در شــرایط عادی هــم نباید‬ ‫وارد چرخــه اکــران می شــدند چراکــه‬ ‫ظرفیــت اکــران را اشــغال می کننــد‪ ،‬در‬ ‫عیــن اینکــه کارکرد ان چنانی هــم ندارند‪.‬‬ ‫عوامــل ایــن فیلم هــا بایــد از امــروز بــرای‬ ‫ورود بــه اکران انالیــن تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫فیلم هایــی که امــکان جذب مخاطب به‬ ‫ســالن ســینما رادارند باید از ســوی دولت‬ ‫حمایت شــوند‪ .‬از این ‪ ۳۰۰‬فیلم شــاید ‪۱۰‬‬ ‫درصــد یعنی ‪ ۳۰‬فیلم باشــد کــه بتوان در‬ ‫این شرایط موردحمایت قرارداد و ماهی‬ ‫یک فیلم را با حمایت دولت تشــویق به‬ ‫حتما از‬ ‫اکران کنیم‪ .‬در این صورت ســینما ً‬ ‫رخوت خارج خواهد شد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!