روزنامه رویداد امروز شماره 1138 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه رویداد امروز شماره 1138

صفحه بعد

روزنامه رویداد امروز شماره 1138

روزنامه رویداد امروز شماره 1138

‫پیامبر اکرم(ص) ‪:‬‬ ‫ان الحسیــــــن بـــــــاب‬ ‫مــــــــن اءبــواب الجنــه‬ ‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫بــــــــى گمــان حســـــــــین درى‬ ‫از درهــــــــاى بهشــت اســت‬ ‫ اقتصادی‪،‬اجـتماعی ‬ ‫‪ 19‬مرداد ماه ‪1400‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ 10‬اگوست ‪2021‬‬ ‫‪ 1‬محرم ‪1443‬‬ ‫شماره ‪ / 1138‬سا ل پنجم‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت‪ ۲۰۰۰:‬تومان‬ ‫رییساتحادیهامالک‪:‬‬ ‫سیاست‬ ‫امروز‬ ‫رویداد ویژه استان ها‬ ‫کرمانشاه‬ ‫رویدا د کرمانشاه‬ ‫افتتاحنخستین‬ ‫مرکز کارافرینی‬ ‫اجتماعی‬ ‫نوجوانان و جوانان‬ ‫در کرمانشاه‬ ‫رویاد دکرمانشاه‬ ‫‪6‬‬ ‫سه‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ماه‬ ‫‪ / 1400‬سا ل پنجم‬ ‫‪ /‬شماره ‪1138‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫در ‪ ۵‬شهر استان‬ ‫پزشک خانواده‬ ‫طرح‬ ‫انتقاد و یا شکایت‬ ‫ـتن هرگونه سوال‪،‬‬ ‫صورت داشـ‬ ‫اداری میتواننــد بــا‬ ‫ــری در ســاعت‬ ‫جهــت پیگی‬ ‫کل بیمه سالمت‬ ‫‪( 37241849‬اداره‬ ‫شماره تلفن‬ ‫‪ 1666‬در هرلحظه‬ ‫شــاه) و یا شــماره‬ ‫اســتان کرمان‬ ‫نظرات‪ ،‬پیشنهادات‪،‬‬ ‫روز تماس گرفته و‬ ‫از شــبانه‬ ‫مطــرح نماینــد‪.‬‬ ‫شــکایات و‪ ...‬خــود را‬ ‫انتقــادات‪،‬‬ ‫پزشکان میتوانند‬ ‫گفت‪ :‬شهروندان و‬ ‫امید قادری‬ ‫اجرای طرح پزشــک‬ ‫خود را در خصوص‬ ‫ســواالت‬ ‫در میان بگذارند‪.‬‬ ‫سامانه تلفنی ‪1666‬‬ ‫خانواده با‬ ‫پایان افزود‪ :‬اجرای‬ ‫استان در‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت شهرستانهای کرمانشاه‪،‬‬ ‫پزشک خانواده در‬ ‫اباد غــرب نیز از‬ ‫خصوصی نیز طرح‬ ‫ذهاب و اســالم‬ ‫خدمات بخش‬ ‫جوانــرود‪ ،‬ســرپل‬ ‫ــاع میتواننــد از‬ ‫سالمت استان یاداور‬ ‫ارج‬ ‫اینده اغاز میشود‪.‬‬ ‫کنند‪ .‬مدیرکل بیمه‬ ‫قرارداد در هفته‬ ‫استفاده‬ ‫مراکز درمانی طرف‬ ‫شد‪ :‬بیمهشدگان و‬ ‫ایجادشفافیت‬ ‫مالیدر راستایت‬ ‫غربدر سومین‬ ‫نطقهای‬ ‫قیتروابطعمومیشرکتبرقم نعت ابو برق کشور‬ ‫موف‬ ‫وابطعمومیهایص‬ ‫شنوارهارزیابیر‬ ‫ج‬ ‫‪ruydadiran‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪info@ruyd‬‬ ‫‪adiran.com‬‬ ‫رویداد ایران ‪05‬‬ ‫‪07‬‬ ‫ک فصل‬ ‫در پایان ی ‬ ‫بسیار سختفاتحدربی‬ ‫جاننداشت‬ ‫گازدار میشوند‬ ‫جاری‬ ‫هیئت و مسجد‬ ‫اوقاف از ‪۳۰۰‬‬ ‫حمایت مانشاه در محرم ‪۱۴۰۰‬‬ ‫فعال کر‬ ‫برپاشده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫کنگاور‬ ‫ـور خیریــه اســتان‬ ‫اوقــاف و امـ‬ ‫اوقــاف اســتان از‬ ‫اداره کل‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫کرمانشــاه‬ ‫مســجد فعــال‬ ‫‪ ۳۰۰‬هیئــت و‬ ‫حســینی بــه ‪۳۰۰‬‬ ‫طرح شــمیم‬ ‫مــاه محــرم ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کرمانشــاه در‬ ‫ـال معرفیشــده از‬ ‫هیئــت فعـ‬ ‫حمایتخواهدکرد‪.‬‬ ‫تبلیغات اسالمی‬ ‫سوی اداره کل‬ ‫االسالموالمسلمین‬ ‫صالحی‬ ‫کرمانشاه فیش خرید‪۱۰‬‬ ‫حجت‬ ‫اســتان‬ ‫ائیــن افتتــاح‬ ‫صالحــی در‬ ‫موردنیاز ماهمحرم‬ ‫برایتهیهوسایل‬ ‫شمیمحسینی‪،‬اظهار‬ ‫میلیونریالی‬ ‫صالحی با اشاره به‬ ‫نمایشگاه‬ ‫شــمیم حسینی‬ ‫شود‪ .‬حجتاالسالم‬ ‫ســری نمایشــگاه‬ ‫اوقاف اعطا می‬ ‫کرد‪ :‬طرح سرا‬ ‫شمیم حسینی‪،‬‬ ‫ایام محرم توسط‬ ‫ـده در نمایشگاه‬ ‫اقالم عرضهشـ‬ ‫ـاله با فرارســیدن‬ ‫مذهبیمیتوانندمواد‬ ‫هرسـ‬ ‫ـتان کرمانشــاه بــرای کمک به خاطرنشانکرد‪:‬هیئتهای‬ ‫تبلیغیخودرااز این‬ ‫و امــور خیریه اسـ موقوفاتمرتبطعزاداری‬ ‫بهداشتی‪،‬فرهنگیو‬ ‫هیئتمذهبیاز محل‬ ‫ـزود‪ :‬غذایی‪،‬‬ ‫کرد‪:‬مجموعاعتباردر‬ ‫میشــود‪ .‬وی افـ‬ ‫تهیهکنند‪.‬ویبیان‬ ‫ــهدا (ع) برگــزار‬ ‫روز نمایشگاه‬ ‫طرحشمیمحسینی‬ ‫سیدالش‬ ‫طی مدت چهار‬ ‫شدهبراینمایشگاه‬ ‫شمیم حســینی‬ ‫ـزاده نظرگرفته‬ ‫نمایشــگاه‬ ‫میلیاردریالاست‪.‬‬ ‫ـرداد در محــل امامـ‬ ‫استانکرمانشاهسه‬ ‫ـخ ‪ ۱۳‬الــی ‪ ۱۷‬مـ‬ ‫ابراهیم (ع) در‬ ‫از تاریـ‬ ‫شــاه و امامــزاده‬ ‫ابراهیــم (ع) کرمان‬ ‫اختیار هیئتهای‬ ‫مانشاه در‬ ‫مدارس کرمذهبی قرار میگیرد‬ ‫حداث پست ششم‬ ‫ا‬ ‫کیلوولت سنندج‬ ‫‪63/20‬‬ ‫عکس ‪ :‬سید سعیدرضا رضوی ‪ /‬مهر‬ ‫ایجادشفافیتمالی‬ ‫در راستای تامین احقاق‬ ‫بیت المال‬ ‫اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان‬ ‫مرحله اول فروش اموال اسقاطی‬ ‫لوا تبون‬ ‫نوبت اول‬ ‫دیواندره‬ ‫تظافح لک هرادا‬ ‫شهرداریسا تسیز طیحم‬ ‫وضایعاتییناشن هب ناهفصا نات‬ ‫هرامش اب ‪ 34579-98918‬یتسپ دک هلال نادیم ناهفصا‬ ‫هب طوبرم ینابیتشپ و یتامدخ روما ماجنا« یا هلحرم کی یمومع هصقانم یهگا‬ ‫»ناهفصا ناتسا تسیز طیحم تظافح لک هرادا شیاپ زکرم نامتخاس و اههاگشیامزا‬ ‫شــماره‬ ‫مصوبهح لک هرادا شیاپ‬ ‫دررراســتایز طیحم تظاف‬ ‫دیوانــدرهقبط ناهفصا ناتسا تــسی‬ ‫شــهرداریانم قیرط زا ‪»،‬هصقانم دانسا‬ ‫تاکرادت هناماس زا یا هلحرم کی یمومع هصق‬ ‫هصقانم طیارش قیقد هعلاطم نمض ددرگ یم تساوخرد نایضاقتم زا اذل ‪.‬دیامن راذگاو طیارش دجاو تکرش هب )داتس( تلود یکینورتکلا‬ ‫اسقاطی‬ ‫نسبت‬ ‫امواللماک یسررب و‬ ‫ازدروم دراوم‬ ‫برخیانم‬ ‫فروشیدزاب و هصق‬ ‫به یاهلحم زا د‬ ‫یارجا‬ ‫داردو اه هژورپ‬ ‫نظرح دروارب‬ ‫درراک مج‬ ‫‪1400/04/1-62‬داما ‪،‬‬ ‫تهج ار تکرش یداهنشیپ غلبم و یگ‬ ‫یاهلاس یا هیامرس تارابتعا لحم زا هصقانم نیا رابتعا نیمات تــسا رکذ هب مزال ‪.‬دنیامن مالعا ‪،‬هصقانم دانــسا رد جردنم هژورپ یارجا‬ ‫اشــخاصدشاب یم ‪0041‬‬ ‫ازرازگرب لحارم هیلک و‬ ‫لذام ی‬ ‫نمایدا ‪،‬هصقان‬ ‫اقدامسا تفایرد ز‬ ‫مزایدههصقانم دان‬ ‫طریقاهنشیپ هئارا ات‬ ‫ازقانم تمیق د‬ ‫خودگ هص‬ ‫وضایعاتیزاب و نار‬ ‫زا اه تکاپ ییاشگ‬ ‫متقاضی‬ ‫‪.‬دش دهاوخ ماجنا ‪ ri.naridates.www‬سردا هب )داتس( تلود یکینورتکلا تاکرادت هناماس قیرط‬ ‫روزراشتنا خیرات‬ ‫دههصقانم‬ ‫مدتس رد‬ ‫بهرات هب ‪،‬هناما‬ ‫اگهی‪ 9‬خی‬ ‫این‪1/50/004‬‬ ‫انتشاراب یم ‪1‬‬ ‫‪.‬دش‬ ‫کاری‬ ‫دعوت به عمل می اید ازتاریخ‬ ‫‪ 62/50/0041.‬خیرات هبنش هس زور ‪ 21‬تعاس ات ‪:‬هناماس زا هصقانم دانسا تفایرد ینامز تلهم‬ ‫‪ 60/60/0041.‬خیرات هبنش زور ‪ 21‬تعاس ات ‪:‬هصقانم دانسا لیوحت ینامز تلهم‬ ‫به‬ ‫جهت کسب اطالعات وشــرایط و ودریافت فرم شرکت درمزایده‬ ‫‪ 70/60/0041.‬خیرات هبنش کی زور حبص ‪ 03:9‬تعاس ‪:‬اه تکاپ ییاشگزاب نامز‬ ‫یکی هب هک ‪،‬تسا )ناموت نویلیم هس و هاجنپ لداعم( لایر ‪ 000/000/035‬غلبم هصقانم رد تکرش نیمضت ‪:‬هصقانم رد تکرش نیمضت‬ ‫شهرداری دیواندره مراجعه نمایند‬ ‫‪:‬دشاب یم ریز یاهتروص زا‬ ‫‪.‬هام )ود( ‪ 2‬رابتعا اب امرفراک عفن هب هصقانم رد تکرش یکناب همانتنامض ‪-‬فلا‬ ‫همراه‬ ‫بهزــیراو ‪-‬ب‬ ‫کوبیتـجو‬ ‫شکنسح هب یدقن هـ‬ ‫ســنگکرمت باــ‬ ‫‪-2‬دستگاهرپــس هوجو زــ‬ ‫اســقاطیم تظافح لک هرادا هد‬ ‫تانکرتــسا تــسیز طیح‬ ‫‪-1‬دوعددناهفصا نا‬ ‫یابــش هرامــش هب‬ ‫‪.‬ناریا یمالسا یروهمج یزکرم کناب دزن ‪784076700600160400001013 RI‬‬ ‫‪: 330‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8567811‬‬ ‫فلافملا م‬ ‫شاسی‪: 0‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫ناهفصا ناتسا تسیز طیحم تظافح لک هرادا‬ ‫زکرم نامتخاس و اههاگشیامزا هب طوبرم ینابیتشپ و یتامدخ روما ماجنا« هژورپ دراد رظن رد ‪ 3-12420653‬سامت‬ ‫محمدمحمودی‪-‬سرپرستشهرداریدیواندره‬ ‫اسقاطیرف‬ ‫اموالانم ناوخا‬ ‫فروشمع هصق‬ ‫اولزرا(یمو‬ ‫مرحلهک یبای‬ ‫)یفی‬ ‫وضایعاتی شهرداری دیواندره‬ ‫هعماج یاضعا ای یسرباسح نامزاــس طسوت هدش یسرباسح یلام یاهتروص زا هدش دییات هخــسن کی هئارا ‪-‬‬ ‫تسیمازلا یمسر نارادباسح‬ ‫هناماس قیرط زا نیمضت ریوصت یراذگراب رب هوالع راک عاجرا دنیارف رد تکرش نیمضت لیوحت تهج رگ هصقانم‬ ‫رد عقاو ‪،‬نایوگدنت عمتجم مالسا نایئادف یوک ‪،‬زاوها رد تاصقانم نویسیمک رتفد هب یروضح تروصب تسا مزال‬ ‫‪.‬دنیامن میلست ار نیمضت و هعجارم ررقم تلهم رد نامتخاس و هار یاهحرط نامتخاس ‪،‬ود کولب یوربور‬ ‫دانسا تفایرد تلهم و لحم‪-‬ـه‬ ‫و دانسا تفایرد تهج ناوخارف نیا رد ررقم تلهم فرظ دیایم لمعهب توـعد طیارش دجاو نایـضاقتم هیلک زا‬ ‫قفو مزال یاهیبایزرا ات دنیامن هعجارم ‪ ri.narIdates.www‬یناــشن هب و داتس هناماس قیرط زا یگداما مالعا‬ ‫نارگ هصقانم یلاــسرا کرادم یور رب)یفیک یبایزرا(تاصقانم یرازگرب نوناق ‪ 21‬هدام ج دنب ییارجا هماننییا‬ ‫‪.‬دیا لمع هب‬ ‫تیاغل‪ 91/50/0041‬خیرات ‪ 00:8‬تعاس زا )و یروضح ریغ( یکینورتکلا تروصب ‪:‬یگداما مالعا تلهم ‪1-‬‬ ‫‪ 10/60/0041‬خیرات ‪ 00:91‬تعاس‬ ‫هب هناماس رد دوجوم هاگرد قیرط زا لایر‪ 000,616,7‬غلـــبم زیراو ‪:‬باسح هرامش و دانسا دیرخ غلبم ‪2-‬‬ ‫‪ ri.narIdates.www‬یناشن‬ ‫رد هدش تساوخرد تاعالطا اب قباطم ار دوخ یفیک یبایزرا کرادم زور‪ 41‬تدم فرظ رثکادح یتسیاب یم ًانمض‬ ‫ظوفحم دوخ یارب ار قح نیا امرفراک تسا یهیدب ‪.‬دنیامن یراذگراب داتس هناماس قیرط زا یفیک یبایزرا مالعتسا‬ ‫‪.‬دهدن رثا بیترتدنا هدومنن ظاحل ار یفیک یبایزرا مالعتسا و یهگا نتم رد جردنم طیارش هک یکرادم هب درادیم‬ ‫اهداهنشیپ شیاشگ و لیوحت نامز ‪،‬لحم‬ ‫هبنشکی زور ‪03:21‬تعاس ات رثکادح ار دوخ تاداهنشیپ دنفلکم یفیک یبایزرا هلحرم رد طیارشلا دجاو نایضاقتم‬ ‫تعاس رد تاداهنشیپ َانمض ‪.‬دنیامن میلست داتس هناماس قیرط زا و یکینورتکلا تروص هب‪ 52/70/0041‬خروم‬ ‫یفرعم اب نارگ هصقانم هدنیامن روضح و دش دهاوخ تئارق و شیاشگ ‪ 62/70/0041‬خروم هبنشود زور ‪00:80‬‬ ‫‪.‬تسا عنامالب ربتعم ییاسانش تراک و همان‬ ‫رد راک عاجرا دنیارف رد تکرش نیمضت ریوصت یکینورتکلا یراذگراب نمض تسیاب یم نارگ هصقانم نینچمه‬ ‫نویسیمک هب یکیزیف تروص هب ار روکذم نیمضت لصا‪52/70/0041‬خروم هبنشکی زور ‪ 03:21‬تعاس ات هناماس‬ ‫رد عقاو ‪،‬نایوگدنت عمتجم مالسا نایئادف یوک ‪-‬زاوها ‪:‬سردا رد بونج زیختفن قطانم یلم تکرــش تاصقانم‬ ‫‪.‬دنیامن میلست نامتخاس و هار یاهحرط قباس نامتخاس ‪،‬ود کولب یوربور‬ ‫لحارم همه رد اهتکرش ناگدنیامن و هصقانم رد تکرش نایضاقتم یارب یلم تراک و همان یفرعم هئارا نامزمه‬ ‫‪.‬دشاب یم یرورض و مزال‬ ‫هنوگره و یتبث تارییغت نیرخا ‪،‬سیسات یهگا ‪،‬اهتکرش همانساسا زا یلصا هخسن کی هئارا دروم بسح ‪:‬رکذت‬ ‫‪.‬دشاب یم یمازلا یهگا دافم اب قباطم تکرش ندوب طیارش دجاو رب ینبم یهاوگ‬ ‫‪ri.gropm.stei//:ptthRI.COSIN.WWW‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫تروصب ًاــفرص هصقانم نــیا رد تکرــش تــهج یگداما مالــعا ‪:‬هجوت‬ ‫‪ ri.narIdates.www‬یناــشن هب داتس هناماس قیرط زا و )نکوت(یکینورتکلا‬ ‫‪.‬دشاب یم‬ ‫هدرتسگ یراکدیسا تامدخ زا هدافتسا هب طوبرم‪/5210/00‬م م هرامش یا هلـحرم کی یمومع هصقانم‬ ‫تکرش یاههاچ ریاس زاین تروص رد نامیلسدجسم و یراجاغا ‪،‬ناراسچگ زاگ و تفن تکرش یاه هاچ رد‬ ‫بونجزیختفنقطانمیلم‬ ‫تامدخ رصتخم حرش ‪-‬فلا‬ ‫رد و نامیلسدجسم و یراجاغا ‪،‬ناراسچگ زاگ و تفن تکرش یاه هاچ رد هدرتسگ یراکدیسا تامدخ زا هدافتسا‬ ‫بونج زیختفن قطانم یلم تکرش یاه هاچ ریاس زاین تروص‬ ‫راک ماجنا تدم و تامدخ یارجا لحم ‪-‬ب‬ ‫‪.‬دشاب یم هاـم‪ 42‬نا ماجنا تدم ونامیلسدجسم و یراجاغا ‪،‬ناراسچگ رد تامدخ یارجا لحم‬ ‫امرفراک دروارب ‪-‬ج‬ ‫لایر‪ -/000,000,195,762‬لداعم تیریدم هنیزه و مهس دصرد نودب ‪ /‬تامدخ ماجنا تهج امرفراک دروارب‬ ‫دشاب یم‬ ‫یضاقتمنارگهصقانمطیارش‪-‬د‬ ‫هطوبرم هتشر رد )یلایر و یدادعت(دازا تیفرظ نتشاد ‪-‬‬ ‫)راخب بسا ‪ 0061‬لقادح اعومجم( راخب بسا ‪ 008‬و ‪ 004‬دیفم ناوت اب یوق راشف ژاپمپ یاههاگتسد ‪1-‬‬ ‫)هکشب ‪ 06‬لقادح تیفرظ اب ‪ (rednelB‬طالتخا کیتاموتا هاگتسد ‪2-‬‬ ‫تاعالطا تبث و تایلمع لرتنک ‪ ،‬گنیروتینام قاتا‪3-‬‬ ‫لقادح( هکشب ‪ 005‬و‪ 001، 003‬تیفرظ اب هدنروخریغ و هدنروخ تالایس یزاس طولخم و هریخذ نزاخم ‪4-‬‬ ‫)ددع ‪41‬‬ ‫هیلخت و )ددع ‪ (pmuP retsooB) ( 4‬تالایــس یزاــس طولخم لاقتنا تهج ینارود تــیوقت یاــهپمپ ‪5-‬‬ ‫)ددع ‪(2‬اه هیازفا‬ ‫رظان رارقتسا تهج ناوراک ‪6-‬‬ ‫لاتیجید جنس نایرج و راشف تبث یاه هاگتسد و یوق راشف قیرزت طوطخ ‪7-‬‬ ‫‪ S2H‬لباقمرد ینمیا هلمجزا ینمیا تازیهجت ‪8-‬‬ ‫‪ ...‬و روکذم تازیهجت تشادهگن تهج زاین دروم یکدی مزاول ‪9-‬‬ ‫‪.‬دشاب یم یناتسا یموب یاه تکرش اب تیولا‪،‬ربارب طیارش رد و هصقانم هدنرب نییعت رد ‪-‬‬ ‫رد تکرش نیمضت هئارا ییاناوتیعامتجا هافر و راک ‪،‬نواعت لک هرادا زا ینمیا تیحالص دییات همانیهاوگ نتــشاد‪-‬‬ ‫ناونعب ) ندش هدنرب تروص رد( نامیپ غلبم ‪ ( 01%‬نینچمه لایر‪ -/000,028,152,9‬غلبم هب راک عاجرا دنیارف‬ ‫‪)34‬دشاب یم تادهعت ماجنا نیمضت‬ ‫یلم تکرش‬ ‫زیخ تفن قطانم‬ ‫شــهرداری دیوانــدره دررراســتای مصوبه شــماره‬ ‫‪ 1400/04/1-62‬در نظر دارد نسبت به فروش برخی از اموال اسقاطی‬ ‫وضایعاتی خود از طریق مزایده اقدام نماید لذا از اشــخاص متقاضی‬ ‫دعوت به عمل می اید ازتاریخ انتشار این اگهی به مدت ده روز کاری‬ ‫جهت کسب اطالعات وشــرایط و ودریافت فرم شرکت درمزایده به‬ ‫شهرداری دیواندره مراجعه نمایند‬ ‫اسقاطی‬ ‫‪-2‬دستگاهاموال‬ ‫اســقاطیاول فروش‬ ‫‪-1‬دوعدد تانکر مرحله‬ ‫همراه‬ ‫شکن کوبیت به‬ ‫ســنگ‬ ‫نوبت اول‬ ‫‪ @ruydadiran‬وضایعاتی شهرداری دیواندره‬ ‫شاسی‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫شهرداریح روما‬ ‫سرپرسترق و یقوق‬ ‫محمودی‪ --‬اهدادرا‬ ‫محمدیختفن قطانم‬ ‫ز‬ ‫دیواندره‬ ‫شــهرداری دیوانــدره دررراســتای مصوبه شــماره‬ ‫برخی از اموال اسقاطی‬ ‫فروش‬ ‫نسبت به‬ ‫‪ 1400/04/1-62‬در‬ ‫اسقاطی‬ ‫اموال‬ ‫داردفروش‬ ‫مرحلهنظراول‬ ‫وضایعاتی خود از طریق مزایده اقدام نماید لذا از اشــخاصنوبت اول‬ ‫متقاضی‬ ‫‪: 8423711‬یهگا هسانش‬ ‫سنگ اندازیبرایجلوگیری‬ ‫از ابطال واگذاری‬ ‫پاالیشگاه کرمانشاه‬ ‫است‪ .‬جریان عشقی است که منتظرش هستیم و برای امدنش لحظه شماری‬ ‫می کنیم و شهر و دلمان را برایش سیاهپوش می کنیم‪.‬‬ ‫اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به نشانی اصفهان میدان الله کد پستی ‪ 81989-97543‬با شماره‬ ‫مجیدی‬ ‫استقاللوو فرهاد‬ ‫یبرای‬ ‫تلخکام ‬ ‫مرکز‬ ‫ساختمان‬ ‫ازمایشگاهها‬ ‫تماس ‪ 35602421-3‬در نظر دارد پروژه «انجام امور خدماتی و پشتیبانی مربوط به‬ ‫پایش اداره کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان طبق اسناد مناقصه»‪ ،‬از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به شرکت واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬لذا از متقاضیان درخواست می گردد ضمن مطالعه دقیق شرایط مناقصه‬ ‫و بررسی کامل موارد مورد مناقصه و بازدید از محلهای اجرای پروژه ها و براورد حجم کار‪ ،‬امادگی و مبلغ پیشنهادی شرکت را جهت‬ ‫اجرای پروژه مندرج در اســناد مناقصه‪ ،‬اعالم نمایند‪ .‬الزم به ذکر اســت تامین اعتبار این مناقصه از محل اعتبارات سرمایه ای سالهای‬ ‫‪ 1400‬می باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ ،‬به تاریخ ‪ 1400/05/19‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز سه شنبه تاریخ ‪.1400/05/26‬‬ ‫مهلت زمانی تحویل اسناد مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز شنبه تاریخ ‪.1400/06/06‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 9:30‬صبح روز یک شنبه تاریخ ‪.1400/06/07‬‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ‪ 530/000/000‬ریال (معادل پنجاه و سه میلیون تومان) است‪ ،‬که به یکی‬ ‫از صورتهای زیر می باشد‪:‬‬ ‫صفحه اخر ‪08‬‬ ‫الف‪ -‬ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به نفع کارفرما با اعتبار ‪( 2‬دو) ماه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬واریــز وجــه نقدی به حســاب تمرکــز وجوه ســپرده اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان به شــماره شــبای‬ ‫‪ IR 310100004061006007670487‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت‬ ‫و گاز غرب مطرح کرد‪:‬‬ ‫مود تبون‬ ‫عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان‬ ‫خصوصی سازی خبر داد‬ ‫ورزش‬ ‫جدید شرکت اب‬ ‫الیی‪،‬مدیرعامل‬ ‫محمود رضا شه‬ ‫اب بلندمدت شــهر‬ ‫ــاه گفت‪ :‬تامین‬ ‫پزشک خانواده‬ ‫منطقــهای کرمانش‬ ‫گاوشــان در نظر‬ ‫و پاراکلینیکی به‬ ‫‪ 1415‬از طریق ســد‬ ‫خدمات دارویی‬ ‫ـت ‪ 6‬هزار تومان‬ ‫کرمانشــاه تــا افــق‬ ‫ســالمت اســتان با‬ ‫میلیونمترمکعب‬ ‫مراجعه و با پرداخـ‬ ‫قادری‪ ،‬مدیرکل بیمه‬ ‫در سالحدود‪63‬‬ ‫تعیینشــده‬ ‫خصوصی بهره مند‬ ‫گرفتهشدهاستکه‬ ‫امیــد‬ ‫کرمانشــاه بهعنوان‬ ‫مدیرعامل شرکت‪،‬‬ ‫از مزایای بخش‬ ‫مطلب کــه اســتان‬ ‫لیتر در ثانیه است‪.‬‬ ‫ویزیت شده و‬ ‫بیــان ایــن‬ ‫و به عبارتی ‪2000‬‬ ‫خانواده و نظام ارجاع‬ ‫حاضر حدود یک‬ ‫ســال ‪ 92‬تا حال‬ ‫اجزای طرح پزشک‬ ‫ـتان میشوند‪.‬‬ ‫توانند‪ :‬برای اطالع‬ ‫شــاره به اینکه از‬ ‫پایلوت‬ ‫خانهشهیدنظری‬ ‫ـواده در ‪ 5‬شهرسـ‬ ‫بیمهشدگان می‬ ‫با ا‬ ‫ابتحویلتصفیه‬ ‫انتخاب پزشــک خانـ‬ ‫وی گفت‪:‬‬ ‫شهروندی بیمه‬ ‫مترمکعببر ثانیه‬ ‫شــهری‬ ‫ســین‪ ،‬کنــگاور‪،‬‬ ‫عید سعید غدیر‬ ‫خانواده خود‪ ،‬از پنل‬ ‫ـاه ‪ -‬صحنــه‪ ،‬هر‬ ‫شده است افزود‪ :‬در‬ ‫از نام پزشک‬ ‫‪eservices.ihio.‬‬ ‫اســتان کرمانشـ‬ ‫در شهر کرمانشاه‬ ‫ـده اســت گفت‪:‬‬ ‫شرب کرمانشاه که‬ ‫ـانی ‪gov.ir/esc‬‬ ‫و پاوه – اجراشـ‬ ‫جدید التاسیس اب‬ ‫ســالمت بــه نشـ‬ ‫ملی و شماره همراه‬ ‫ســنقر و کلیایــی‬ ‫خم تصفیهخانه‬ ‫ســالمت همگانی در‬ ‫روستای سراب خشکه‬ ‫نمایید و واردکردن کد‬ ‫دفترچههای بیمه‬ ‫غدیر نام گرفت و در‬ ‫خانواده استفاده‬ ‫خود مطلع شوند‪.‬‬ ‫دارندگان‬ ‫توجه به شــرایط‬ ‫نام ان نیز‬ ‫پزشک خانواده‬ ‫از طریق پزشــک‬ ‫ـورت اضطــرار و بــا‬ ‫از مشــخصات‬ ‫شهرســتانها فقط‬ ‫جــرای این طرح‬ ‫قــع اســت بهصـ‬ ‫خدمات درمانی‬ ‫این‬ ‫اب شرب وارد مدار‬ ‫کــرد‪ :‬تا پیش از ا‬ ‫وا‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ارجاع شــهری میتوان‬ ‫استان و کاهش منابع‬ ‫وی خاطرنشــان‬ ‫رایگان بیمه سالمت‬ ‫و نظام‬ ‫ـورت بایــد تمــام‬ ‫تنش ابی در‬ ‫تامین اب بلندمدت‬ ‫ـدگان دارای دفترچه‬ ‫در غیــر ایــن صـ‬ ‫گرفت که در طرح‬ ‫افزود‪ :‬بیمهشـ‬ ‫ـه مراکــز دولتــی‬ ‫دریافــت کننــد؛‬ ‫بهرهبرداری قرار‬ ‫‪ 2600‬لیتر در ثانیه‬ ‫میتوانســتند بـ‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬وی‬ ‫انتقال اب شرب تا‬ ‫همگانــی فقــط‬ ‫ها را بهصورت ازاد‬ ‫رعایت سیستم‬ ‫ظرفیت تصفیه و‬ ‫هزینه‬ ‫نظام ارجاع شــهری‪،‬‬ ‫داد‪:‬بهلحاظتامین‬ ‫ولی در این طرح با‬ ‫شــک خانــواده و‬ ‫شهالییهمچنینادامه‬ ‫مراجعه کنند‬ ‫در طــرح پز‬ ‫دریافت هرگونه‬ ‫وجوددارد‪.‬‬ ‫فعلی ذخیرهشــده‬ ‫ســتان باید برای‬ ‫ـکلی نداریم و اب‬ ‫مردم این ‪ 5‬شهر‬ ‫و انتقال اب مشـ‬ ‫میتواند به مدت‬ ‫غربمطرح کرد‪:‬‬ ‫شرایط خشکسالی‬ ‫بردارینفتو گاز‬ ‫صورت‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫بیان‬ ‫مدیرعاملشرکتبهره‬ ‫مصارف ما باشد‪ .‬او در‬ ‫سه سال جوابگوی‬ ‫گفت‪:‬اینتصفیهخانه‬ ‫خانهابشربغدیر‬ ‫پروژهتصفیه‬ ‫ـازهای و تجهیزات‬ ‫همــکاران مالی‬ ‫اولیه بــه لحــاظ سـ‬ ‫ــاه تصریح کرد‪:‬‬ ‫ـرکت دغدغههــای‬ ‫بــا بهتریــن مــواد‬ ‫استان کرمانش‬ ‫میزان دبی ورودی‬ ‫مدیریــت شـ‬ ‫مشــکالت ســاختار‬ ‫که در زمان افزایش‬ ‫مذهبی باید برای‬ ‫مســائلی نظیــر‬ ‫ساختهشده است‬ ‫هیئتهــای‬ ‫هزار لیتر در ثانیه در‬ ‫در خصــوص‬ ‫اموزشوپــرورش‬ ‫ــمتهای واحد‬ ‫خانه به میزان دو‬ ‫مدیــرکل‬ ‫فضای اموزشــی‬ ‫ـن بــودن پایــه س‬ ‫به ســازه تصفیه‬ ‫بهرهمنــدی از‬ ‫تعدادی از شــیراالت‬ ‫ســازمانی و پاییـ‬ ‫کرمانشاه گفت‪ :‬مدارس‬ ‫همکاران‪ ،‬کمبود نیروی‬ ‫های طول مســیر‬ ‫ســتان کرمانشــاه‬ ‫استان‬ ‫بالطبع فریز شدن‬ ‫برخی حوضچه‬ ‫مــدارس در ا‬ ‫حال حاضر در حال‬ ‫شرکت بهرهبرداری‬ ‫شــاه بــرای اقامه‬ ‫و‬ ‫ضــای فیزیکی و‬ ‫نشتی گردیدند که در‬ ‫رضایی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫اســتان کرمان‬ ‫ســالمی اســتان‬ ‫مالی مشــکالت مربوط به ف‬ ‫مربوطه دچار‬ ‫از تبلیغــات ا‬ ‫علی‬ ‫اتفاقات چند روز‬ ‫کارکنان مدیریت‬ ‫حــرم در اختیــار‬ ‫انســانی‪،‬‬ ‫ـکاران امور مالی‬ ‫به ان هستیم‪ .‬او‬ ‫غرب در دیــدار با‬ ‫عــزای مــاه م‬ ‫دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫توجه بیشــتر به همـ‬ ‫رفع نواقص مربوط‬ ‫نفــت و گاز‬ ‫معرفینامــه‬ ‫که در طول مسیر‬ ‫رعایــت قوانین‬ ‫مذهبــی قــرار‬ ‫اداری‪ ،‬لــزوم‬ ‫مجید یزدان پناه‬ ‫مراجعات زیاد و‬ ‫فنی پروژه ذکر نمود‬ ‫ـرکت بــا تاکیــد بــر‬ ‫هیئتهــای‬ ‫اشاره به اهمیت‬ ‫اضافــهکاری‪ ،‬وجود‬ ‫گذشته را مسائل‬ ‫مالــی ایــن شـ‬ ‫یزدان پناه با‬ ‫ـت‪ :‬بایــد تمــام‬ ‫مجید یــزدان پناه در‬ ‫در خصــوص‬ ‫پروتکلهای بهداشــتی‬ ‫انتقالطبیعیاست‪.‬‬ ‫ســائل مالــی گفـ‬ ‫(ع) بــرای دانــش‬ ‫میگیرد‪.‬‬ ‫و مقــررات در م‬ ‫کیلومتریخط‬ ‫رعایت کردن بیشــتر‬ ‫ـارف امــام حســین‬ ‫مشکلی به وجود‬ ‫خبرنگار مهــر اظهار‬ ‫رئیس حســابداری نیز‬ ‫لزوم‬ ‫ـرورش بیــان معـ‬ ‫شفاف باشــد تا‬ ‫تعطیلی مدارس‬ ‫گفتگو بــا‬ ‫‪ 72‬برگزاری رزمایش‬ ‫ـه قرار گیرد‪ .‬گمار‬ ‫مســائل مالی‬ ‫وزارت اموزشوپـ‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫ضایــع نشــود و‬ ‫موردتوجـ‬ ‫وظیفه پشتیبانی‬ ‫ــر اســاس ابــالغ‬ ‫اموزان‪ ،‬بیان‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ـوزان در مــدارس در‬ ‫بیت‬ ‫ب‬ ‫مالی‪،‬‬ ‫ـرد‪:‬‬ ‫مــده و حقــی از‬ ‫ســینی و رعایت‬ ‫کـ‬ ‫اینکه مدیریت امور‬ ‫مدیریت مصرف‬ ‫ضــور دانــش امـ‬ ‫ـن واحــد تقدیــر‬ ‫نیا‬ ‫تعظیــم شــعائر ح‬ ‫بابیان‬ ‫عهده دارد‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫ـا و عــدم ح‬ ‫فعالیتهــای ایـ‬ ‫ـای ویــژهای برای‬ ‫در راســتای‬ ‫سراسری‬ ‫عملیاتی و فنی را به‬ ‫ـتی ســتاد کرونـ‬ ‫همچنیــن از‬ ‫مجازی شــاد برنامههـ‬ ‫جلســه با اشــاره‬ ‫واحدهای‬ ‫دســتورالعملهای بهداشـ‬ ‫ـترسزا و پر دغدغه‬ ‫توزیع برق استان‬ ‫رضایــی در این‬ ‫اختیار شــبکه‬ ‫گرفتهشــده اســت‪.‬‬ ‫مالــی‪ ،‬کاری اسـ‬ ‫بــه عمــل اورد‪.‬‬ ‫ـتان کرمانشــاه در‬ ‫ایام محرم در نظر‬ ‫ـرکت در هفتــه‬ ‫فعالیتهــای‬ ‫برق در‬ ‫سوی کارکنان این‬ ‫ـای باز مدارس اسـ‬ ‫ـالیانه مجمــع شـ‬ ‫وی عزاداری‬ ‫ـرت علیاکبــر (ع)‬ ‫ترین اشتباهی از‬ ‫فضـ‬ ‫بــه برگــزاری سـ‬ ‫خواهد گرفــت‪.‬‬ ‫مدیریت مصرف برق‬ ‫شــان کــرد‪ :‬حضـ‬ ‫اســتاندارهای مالی و‬ ‫بوده و کوچک‬ ‫ـای مذهبــی قــرار‬ ‫ـائل و مشــکالت‬ ‫ـتان وی خاطرن‬ ‫برداری نفت و گاز‬ ‫سراسری پایش و رصد‬ ‫خواســتار تقویت‬ ‫الگو بوده و هرساله‬ ‫هیئتهـ‬ ‫شــرکت را با مسـ‬ ‫فضای مدارس اسـ‬ ‫مالی شــرکت بهره‬ ‫رزمایش‬ ‫گذشــته‪،‬‬ ‫جانشینفرماندهی‬ ‫دانش اموزان بهترین‬ ‫واحد میتواند‬ ‫برای اســتفاده از‬ ‫ـران و اصل مدیر‬ ‫مختلف مواجه کند‪.‬‬ ‫مدیرعاملاینشرکت‪،‬‬ ‫به شرح وظایف‬ ‫هیئتهای برای‬ ‫در شرکت شد‪.‬‬ ‫ســل برای دانش‬ ‫طــق مرکــزی ایـ‬ ‫نشســت با اشاره‬ ‫فراوانی در زمینههای‬ ‫حضور‬ ‫حسابداری‬ ‫نام اهال من الع‬ ‫سپاه‪،‬فرماندهبسیج‬ ‫افــزود‪ :‬محدودیتی وجود ندارد و‬ ‫ـت تامیــن مالــی‬ ‫ـرکت نفــت منا‬ ‫صورت غرب در این‬ ‫همایشــی به‬ ‫کشوربا کرمانشاه‪،‬معاونعملیات‬ ‫کرد‪ :‬با مســاعدت‬ ‫ـه اهمیـ‬ ‫مدیــران شـ‬ ‫کرمانشاه‬ ‫جــوز از فضاهای‬ ‫کشور برگزار میشود‪.‬‬ ‫تمهیــدات الزم‬ ‫واحــد تصریــح‬ ‫حضرتنبیاکرم‬ ‫سپاهاستان‬ ‫وی بــا اشــاره بـ داشت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫تواننــد با اخــذ م‬ ‫ملی نفــت ایران‬ ‫اموزان در سراسر‬ ‫امینی گســترده ایــن‬ ‫جامعهزنانسپاه‬ ‫مذهبــی می‬ ‫های شــرکت اظهار‬ ‫شــرکت‬ ‫ادارات‪،‬مسئولبسیج‬ ‫مدیرکل اموزشوپرورش‬ ‫گزارش‪ ،‬عبدالمحمد‬ ‫مسئول سازمان بسیج‬ ‫پروژه‬ ‫روی روشهــای تامیــن مالی پذیرد‪.‬بر اســاس این‬ ‫اموزشی استفاده کنند‪.‬‬ ‫فرهنگی و هنری و‬ ‫شــترین دغدغــه‬ ‫(ص)‪ ،‬معاون‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫انشاهلل با مساعدت‬ ‫بی‬ ‫ـاه در این شرکت‬ ‫شرکت است که‬ ‫رسانه استان کرمانشـ‬ ‫پروژههای‬ ‫ادارات‪ ،‬صنوف‪ ،‬کســبه‬ ‫محوریت مصارف‬ ‫خـــبر‬ ‫رزمایش که با‬ ‫در سراســر کشور و‬ ‫شــترکان خانگی‬ ‫جلب مشــارکت م‬ ‫مدیرعاملتوانیر به‬ ‫و‬ ‫کنفرانسبرگزار شد‪،‬‬ ‫ـت ایــن پــروژه‬ ‫بهصورتویدیو‬ ‫‪ ۶۳‬کیلوولـ‬ ‫دستوربرگزاریاین‬ ‫سازمانمستضعفین‬ ‫کابــل زمینــی و‬ ‫همراهرئیسبسیج‬ ‫بهصــورت‬ ‫مــادر تخصصــی‬ ‫تمامیاستانهای‬ ‫ـل شــرکت بــرق‬ ‫در شــرکتهای‬ ‫باشروعرزمایشدر‬ ‫مدیرعامـ‬ ‫صورت هوایی اجرا‬ ‫و گزینــش اثــار‬ ‫مانور راصادر کردند‪.‬‬ ‫بخشــی به‬ ‫از تعــداد ‪۲۹۹۵‬‬ ‫بازاریانو اصناف که‬ ‫غــرب از اغــاز‬ ‫ــورت گرفــت و‬ ‫در تمامیادارات‪،‬‬ ‫اسدی خاطرنشان‬ ‫منطقــهای‬ ‫وزارت نیــرو ص‬ ‫کشور پایشو رصد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫جشــنواره ‪۱۸۹۸‬‬ ‫شد‪.‬امیدعلیمراتی‬ ‫اجرایــی احــداث‬ ‫ـده بــه دبیرخانــه‬ ‫عباسپور بود‪،‬انجام‬ ‫پــروژه باهــدف‬ ‫عملیــات‬ ‫اثــر ارسالشـ‬ ‫ســاخت‪ :‬ایــن‬ ‫بهنامطرحشهید‬ ‫فــت‪ .‬در داوری‬ ‫استانکرمانشاهگفت‪:‬‬ ‫‪ ۶۳.۲۰‬کیلوولت‬ ‫دوم داوری راه یا‬ ‫پست ششم‬ ‫شرکتتوزیعنیرویبرق‬ ‫ـداری و قابلیــت‬ ‫ـرق منطقــهای‬ ‫اثــر بــه مرحلــه‬ ‫افزایــش پایـ‬ ‫که در گروههای‬ ‫مدیرعامل‬ ‫تعــداد‪ ۴۳‬اکیپ‬ ‫صــاالت خطــوط‬ ‫مــی شــرکت بـ‬ ‫علی اسدی‬ ‫از میان این اثار‬ ‫اداره کل پایــش و‬ ‫ســنندج و ات‬ ‫ـبکه فــوق توزیــع‬ ‫روابــط عمو‬ ‫ارزیابــی روابــط‬ ‫مرحله دوم نیز‬ ‫یــن رزمایــش‪۵۳‬‬ ‫اطمینــان شـ‬ ‫و اطالعرســانی‬ ‫‪ ۴۳‬دستگاهدیزل‬ ‫بااعتبــاری بالغبــر‬ ‫در ا‬ ‫ـومین جشــنواره‬ ‫روابــط عمومی‬ ‫هستند‪.‬همچنین‬ ‫بهنیاز مشترکین‬ ‫مربوطــه‬ ‫غــرب در سـ‬ ‫ـرق کشــور موفــق‬ ‫تخصصــی دفتــر‬ ‫اجراییدر حالرصد‬ ‫سنندجو پاسخگویی‬ ‫درنهایت ‪ ۵۸۶‬اثر به‬ ‫خاموشی در سطح استان‬ ‫ریــال بــه روش‬ ‫صنعــت اب و بـ‬ ‫فاینانس شهرستان‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬میلیــارد‬ ‫شــود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫نیرو صورت گرفت‪،‬‬ ‫عمومیهــای‬ ‫مدار امدهاند تا امروز‬ ‫ـته‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫جدیــد اجــرا می‬ ‫ـق پیمانــکار یــا‬ ‫در‬ ‫وزارت‬ ‫اثار ‪۶۸‬‬ ‫«شایســته تقدیــر»‬ ‫به همکاری بسیج‬ ‫ژنراتور به‬ ‫ـن مالــی از طریـ‬ ‫و متقاضیــان‬ ‫باشیم‪ .‬وی با اشاره‬ ‫داوری نهایــی راه یافتند و نهایتاً‬ ‫ـه کســب مقــام‬ ‫گفت‪ :‬قرارداد این‬ ‫تامیـ‬ ‫شــد‪ .‬در ســومین‬ ‫بـ‬ ‫کرمانشاه نداشته‬ ‫منطقهای غرب‬ ‫مرحلــه‬ ‫های برتر جشنواره‬ ‫کل و دستگاههای‬ ‫فتهالفب_ایران»‬ ‫شــرکت برق‬ ‫مصرف انرژی‪ ۵۳‬اداره‬ ‫محور حائز رتبه‬ ‫توســط فروشــنده‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫«پویش ‪#‬هره‬ ‫کارگاه و عملیات‬ ‫عمومیهــای صنعت‬ ‫شرکت در ‪۱۴‬‬ ‫روش تامیــن مالــی‬ ‫ادارات‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این جشنواره که با‬ ‫روزانه ممیزی انجام‬ ‫ارزیابــی روابــط‬ ‫علی اسدی گفت‪ :‬تجهیز ‪63/20‬کیلوولت پــروژه بــه‬ ‫در ایین پایانی‬ ‫های استان بهصورت‬ ‫یک هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫جشــنواره‬ ‫ـرکت از صنعــت‬ ‫ســوم شــدند‪.‬‬ ‫و اعتباری بالغبر‬ ‫اجرائی و بانک‬ ‫صنعت اب و برق‬ ‫ادارات و بهخصــوص‬ ‫احداث پست ششم‬ ‫ـور‪ ،‬اثــار ‪ ۱۲۷‬شـ‬ ‫مبادلــه شــده‬ ‫عمومی‬ ‫ـی افــزود‪ :‬در اکثــر‬ ‫اب و بــرق کشـ‬ ‫اجرایی‬ ‫براورد شده است‪.‬‬ ‫کیلوولــت مربوطــه‬ ‫داوری قرار گرفت‪.‬‬ ‫میپذیــرد‪ .‬مراتـ‬ ‫حضور مدیران روابط ویدئوکنفرانس برگزار شد‪،‬‬ ‫ـبت به ســال قبل در‬ ‫میلیارد ریال برای ان‬ ‫و اتصــاالت ‪۶۳‬‬ ‫‪ ۱۴‬محور مورد‬ ‫درصد مصرف نسـ‬ ‫ســنندج‬ ‫اب و برق در‬ ‫کشور بهصورت‬ ‫بخشی از اتصاالت‬ ‫این جشــنواره در‬ ‫اماکن نظامی‪۵۰‬‬ ‫سراسر‬ ‫منطقهای غرب موفق‬ ‫همچنینپساز ساعات‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫گــزارش‪ ،‬ارزیابی‬ ‫عمومی شرکت برق‬ ‫کاهشیافتهاستو‬ ‫بــر اســاس این‬ ‫اغازشده‬ ‫مستندســازی»‪،‬‬ ‫ساعتاداری‬ ‫«نواوری روابط‬ ‫در رشــته پویش‬ ‫کاهشیافتهاست‪.‬به‬ ‫ـامل «انتشــارات و‬ ‫و افکار سنجی»‪،‬‬ ‫شایســته تقدیر‬ ‫درصدمصرفبرق‬ ‫‪ ۱۴‬محــور شـ‬ ‫ضــور در فضــای‬ ‫به کســب مقام‬ ‫ریزی»‪« ،‬پژوهش‬ ‫اداریبیشاز ‪۱۰‬‬ ‫کرمانشاه‪،‬اداراتی‬ ‫ســازمانی»‪« ،‬ح‬ ‫مجــازی)»‪ ،‬برنامه‬ ‫‪#‬هرهفتهالفب_ایــران»‬ ‫شرکتتوزیعبرقاستان‬ ‫«ارتبــاط درون‬ ‫هفتهالفب_ایرانشد‪.‬‬ ‫شــنیداری‪ ،‬مکتــوب و‬ ‫ـت» و «پویــش‬ ‫بــری وزارت نیرو‬ ‫گفتهمدیرعامل‬ ‫ـط بســیج ادارات‬ ‫غربالگــری ‪#‬هر‬ ‫ـکاران و خالقیـ‬ ‫ـاط بــا پایــگاه خ‬ ‫(دیــداری‪،‬‬ ‫ژنراتور میباشــند توسـ‬ ‫ـت‪ .‬در مرحلــه اول‬ ‫ـگاه»‪« ،‬امــوزش همـ‬ ‫مجــازی»‪« ،‬ارتبـ‬ ‫تلویزیون اینترنتی»‪،‬‬ ‫ـورت گرفتــه اسـ‬ ‫کــه دارای دیزل‬ ‫ــنواره و نمایشـ‬ ‫ــط دیــزل ژنراتور‬ ‫«ارتباط با رادیو و‬ ‫«مدیریت و صـ‬ ‫«جش‬ ‫مصرفی اداره توس‬ ‫اصحاب رســانه»‪،‬‬ ‫(پاون)»‪،‬‬ ‫روز روشــن و بــار‬ ‫همکاری ادارات کل و‬ ‫مــوزش همگانــی»‪« ،‬تبلیغات روابــط عمومی و‬ ‫هــر‬ ‫«فرهنگســازی و ا‬ ‫در همین راستا با‬ ‫ـاط بــا رســانهها‬ ‫تامین میگردد‪.‬‬ ‫همکاریو کاهش‬ ‫ســانهای»‪« ،‬ارتبـ‬ ‫مگاوات‬ ‫محیطــی و ر‬ ‫هایاجرائیروزانه‪۱۵‬‬ ‫دستگاه‬ ‫احصاءمیگردد‪.‬‬ ‫بار‬ ‫حقاقبیتالمال‬ ‫امینا‬ ‫‪03‬‬ ‫سایت الگویی پرورش‬ ‫سالم بر محرم‬ ‫شتر در البرز‬ ‫مربوط به‬ ‫عکس نوشت سالم بر محرم؛ محرمی که تنها یک ماه نیست‪ ،‬بلکه یک فرهنگ اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای «انجام امور خدماتی و پشتیبانی‬ ‫ شود‬ ‫ اندازی می‬ ‫ه‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫نوبت‬ ‫ازمایشگاهها و ساختمان مرکز پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان»‬ ‫وشمندرانندگان‬ ‫تمدید‪ ۶۵۰۰‬کارته‬ ‫کاالدر کرمانشاه‬ ‫حملونقل‬ ‫‪ ۲۰۰‬روستا در سال‬ ‫اقتصاد‬ ‫بیماری کووید‪ ۱۹-‬به اوج خود در ‪ ۱۸‬ماهه اخیر رسیده و بر همین اساس امسال عزاداری های محرم به شیوه متفاوت برگزار می شود‬ ‫در همین زمینه وزیر کشور می گوید به مسئوالن اجرایی و بهداشتی توصیه شد با هماهنگی بتوانند بر اساس پروتکل ابالغی هم مراسم و هم سالمت مردم را‬ ‫‪02‬‬ ‫سیاست‬ ‫به صورت مناسب داشته باشند‬ ‫بــاری در ســطح‬ ‫راننــده وانت‬ ‫تمدیدشــدهاند‪.‬‬ ‫اســتان نیــز‬ ‫راهــداری و‬ ‫مدیــرکل‬ ‫کــرد‪ ۳۳ :‬مــورد‬ ‫وی عنــوان‬ ‫جــادهای اســتان‬ ‫حملونقــل‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫عملکــرد لغــو و‬ ‫نظــارت بــر‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ـدگان بخش کاال‬ ‫کرمانشــاه‬ ‫ندسازی ‪ ۱۰۰‬محله‬ ‫فعالیت راننـ‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬کارت‬ ‫توانم‬ ‫شــش هــزار‬ ‫نظارت بر ناوگان‬ ‫تعامل و همکاری‬ ‫فریبرز کرمی‬ ‫و ‪ ۲۶۰‬مورد‬ ‫ـت و امیــدوارم این‬ ‫رانندگان فعال حوزه‬ ‫پذیر در استان‬ ‫ارزندهای اسـ‬ ‫کاال بهعملامده‬ ‫های اجتماعی در‬ ‫هوشمند‬ ‫اسیب‬ ‫حملونقــل‬ ‫ـبب کاهش اســیب‬ ‫کاال تمدیدشــده‬ ‫یونیســف سـ‬ ‫حملونقــل‬ ‫حملونقل جادهای‬ ‫ســعه شــود‪ .‬وی‬ ‫بهزیســتی اســتان‬ ‫یکــی از موانع تو‬ ‫مدیرکل راهداری و‬ ‫ـرز کرمــی گفــت‪:‬‬ ‫ـگیری اداره کل‬ ‫اســتان بهعنــوان‬ ‫ــمند است‪.‬‬ ‫معــاون پیشـ‬ ‫اســت‪ .‬فریبـ‬ ‫ـالوه بر نظــارت بر‬ ‫ســازمان ملل به‬ ‫ــالهای گذشــته‬ ‫تاکنون کارت هوش‬ ‫صنــدوق کودکان‬ ‫کرمانشــاه گفت‪ :‬عـ‬ ‫اینکه این طرح از س‬ ‫ـدای ســال جاری‬ ‫مردمنهاد «افرای‬ ‫ضمــن تقدیــر از‬ ‫ونقل اســتان‬ ‫کرمانشــاه با بیان‬ ‫ها و رانندگان در‬ ‫ـرح در کرمانشــاه با‬ ‫جدیدی که امســال در‬ ‫از ابتـ‬ ‫امیری مدیر جمعیت‬ ‫فعال حوزه حمل‬ ‫عملکرد شرکت‬ ‫پایلــوت ایــن طـ‬ ‫کارکرده‪ ،‬گفت‪ :‬در طرح‬ ‫مهدی‬ ‫ـزار و ‪ ۵۰۰‬راننــده‬ ‫نحوه اجرای‬ ‫ـر عهــده دارد‪ ،‬در‬ ‫لحــاظ اجــرای‬ ‫دستورالعملهای‬ ‫ـاد تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ـگیری از اســیبهای‬ ‫‪ ۶‬هـ‬ ‫ـت این مرکز را بـ‬ ‫همچنین از صدور‬ ‫اغاز به‬ ‫ـازمانهای مردمنهـ‬ ‫دقیق ضوابط و‬ ‫ســبز» کــه مدیریـ‬ ‫اموزشهای پیشـ‬ ‫شــده اســت وی‬ ‫معاونصندوق‬ ‫زمینه اجرای‬ ‫محوریــت سـ‬ ‫نظر گرفتهشــده‪،‬‬ ‫کاال تمدید‬ ‫مراکــز طب کار‬ ‫ـتان‪ ،‬منابع انســانی‬ ‫و خانوادههایــی‬ ‫مرکز که با حضور‬ ‫باری و ‪ ۴۰۰‬کارت‬ ‫مــورد بازدیــد از‬ ‫ـرمایه و ثروت اسـ‬ ‫تــر خواهــد شــد‬ ‫مراسم افتتاح این‬ ‫هوشــمند ناوگان‬ ‫ابالغــی‪ ،‬پنج‬ ‫ســف) در ایران‪،‬‬ ‫مهمترین سـ‬ ‫اجتماعــی تخصصی‬ ‫از بررسی مستمر‬ ‫صحیح حرفهاموزی‬ ‫‪ ۷۴‬کارت‬ ‫ـتند در اولویت این‬ ‫ملل متحد (یونی‬ ‫ونقل کاال در اســتان‬ ‫ـده اســت‪ .‬کرمی‬ ‫است که اگر در مسیر‬ ‫کــودکان ســازمان‬ ‫های اجتماعی هسـ‬ ‫راننــدگان حمل‬ ‫مدیرکل هماهنگی‬ ‫نیز انجامشـ‬ ‫توانمند‬ ‫که درگیر اســیب‬ ‫ـدام بــرای بهبــود و‬ ‫بهرهوری بیشتر از‬ ‫هوشــمند‬ ‫این طرح بیش از‬ ‫ــت‪ :‬بــرای ‪۵۳‬‬ ‫امور بینالملل و‬ ‫شک در اینده زمینه‬ ‫پایانــه بــار و اقـ‬ ‫پایدار افــزود‪ :‬در‬ ‫ــر داد‪ .‬وی گف‬ ‫مدیرکل دفتر‬ ‫جوانان‪ ،‬مدیرکل ورزش‬ ‫باری وضعیــت‬ ‫قرار گیرند بی‬ ‫ـرح قرار میگیرند‪.‬‬ ‫کرمانشــاه خب‬ ‫ــام امور صدور‪،‬‬ ‫استان فراهم و روند‬ ‫دیگر‬ ‫در‬ ‫‪ ۱۰‬راننده وانت‬ ‫طـ‬ ‫محله‬ ‫و‬ ‫ورزش‬ ‫وضعیت موجود‪ ،‬انج‬ ‫شهر کرمانشاه و ‪۵۰‬‬ ‫ظرفیتهای بیبدیل‬ ‫امور جوانان وزارت‬ ‫ناوگان وانتبار و‬ ‫خــی از مســئولین‬ ‫حرفهای اصــالح‬ ‫محله پرخطر در‬ ‫منابع و‬ ‫هوشمند فعاالن‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬بازوند‬ ‫راننده‬ ‫اند که مشــاوران و‬ ‫ـتان کرمانشــاه و بر‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫ازمــون راننــدگان‬ ‫تغییر کاربری کارت‬ ‫استان شناساییشده‬ ‫شــتاب بیشــتری‬ ‫و جوانــان اسـ‬ ‫تحریمهای ظالمانه و‬ ‫ـه توانســتهاند در‬ ‫کارت تمدید و‬ ‫توســعهای‬ ‫شهرســتانهای‬ ‫منطقه غــرب خواند و‬ ‫حضور مستمر دارند‬ ‫کـ‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کاال قبــول شــوند‬ ‫ونقل کاال خبر داد‪.‬‬ ‫را قطــب و مرکــز‬ ‫بهزیستی در میان انها‬ ‫استانی‬ ‫اقتصادیرادر جامعه‬ ‫ـش حملونقــل‬ ‫حوزه حمل‬ ‫کرمانشــاه‬ ‫ـتان نیازمند توجه‬ ‫میشــوند‪ .‬وی با‬ ‫مددکاران‬ ‫بخـ‬ ‫کارت هوشــمند‬ ‫بیماری کرونامشکالت‬ ‫شایســته این اسـ‬ ‫توانمندســازی برخوردار‬ ‫صادرشــده و ‪۲۰۴‬‬ ‫ـن شــرایط دچار‬ ‫شیوع‬ ‫معرفی گفــت‪ :‬جوانــان‬ ‫گذشته نیز برنامههای‬ ‫هوشــمند‬ ‫و از خدمات‬ ‫این طرح مشارکت‬ ‫ـراد زیــادی در ایـ‬ ‫محیطیامنهستند‬ ‫ایجــاد کــرده و افـ‬ ‫هستند و در سنوات‬ ‫مشاور و مددکار در‬ ‫صنایعی کهدارای‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫بیان اینکه ‪۲۰۰‬‬ ‫تدوینشدو امروز نیز‬ ‫فعالیت کنند‪ .‬وی بیشتر‬ ‫برای انها رابه‬ ‫رویکردتوانمندسازی‬ ‫اقتصادی شــدهاند‪.‬‬ ‫به شکل کاراموزی‬ ‫اقداماتی خواهد بود کــه‬ ‫محوریتجوانان‬ ‫طرحاجتماعمحور با‬ ‫مشــکالت‬ ‫جوانان هم هستند که‬ ‫کنیم تا در انجا‬ ‫سن پایینی توسعهایبا‬ ‫سازمانهایمردمنهاد‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫این‬ ‫دی‬ ‫مشکالت انها و حل‬ ‫دارند‪،‬‬ ‫خــرد از‬ ‫برسند‪ .‬امیری تاکید‬ ‫برخی نوجوانان و‬ ‫نوجوانان در‬ ‫اجرایی تــا پایان‬ ‫هستیم کهبا کمک‬ ‫تا به اشــتغال‬ ‫این میان‬ ‫شناخت مسائل و‬ ‫رفتهو یارفتارهای‬ ‫برنامههــای‬ ‫کرج اعالم کرد‪ :‬ازانجاییکه این محسوب میشوند خوشحال‬ ‫اجتماعی توسعه‬ ‫میشود‪ .‬معاون‬ ‫بهسمتبزهکاری‬ ‫خواهیم داشــت کرمانشاه‪ ،‬دو مرکز هم در‬ ‫توانمند مراکز کارافرینی‬ ‫است‪ .‬شهبازی در‬ ‫نیروی کار ارزانقیمتی‬ ‫محلهها‪ ،‬مشارکت خود افراد اجرا‬ ‫بهاینواسطه‬ ‫ســال جاری‬ ‫دارند‪ ،‬بهمرور و جوانان‬ ‫ســازمانهای متولی مانند کرد‪ :‬عالوه بر مرکز‬ ‫حال هستند و‬ ‫در استان و برای‬ ‫شــهبازی‬ ‫مشــکالت با‬ ‫اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫اداره کار رضایت‬ ‫محوریت کرمانشاه در‬ ‫ناهنجارانــه ای دارنــد و‬ ‫اموزی یونیســف نیز‬ ‫ســیروس‬ ‫شد‪ :‬گازرسانی به‬ ‫بهزیســتی اســتان‬ ‫به حداقل حقوق‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫و مرکز حرفه‬ ‫با‬ ‫پایان یاداور‬ ‫کل‬ ‫را‬ ‫هم‬ ‫برنامه‬ ‫اداره‬ ‫شود‪ .‬وی کسب رتبه‬ ‫شــهرداری‬ ‫گاز اســتان بابیان‬ ‫پیشــگیری‬ ‫و توانمندســازی‬ ‫و تهران این‬ ‫موفقیت اجرا که‬ ‫نیروی انتظامی و‬ ‫مدیرعامــل‬ ‫روســتاها زمینه‬ ‫فراگیری اموزشها‬ ‫کشور افتتاح می‬ ‫کارخانههانیز میشوند‪.‬‬ ‫امیدواریم این پروژه را با‬ ‫بهزیســتی‪،‬‬ ‫این تعــداد از‬ ‫اولین بار در‬ ‫ــیاری از افــراد بــا‬ ‫های ارزیابی وزارت‬ ‫اظهار داشــت در‬ ‫شــیم و جذب‬ ‫پردازند و انها را به ما معرفی اجرا دارند که‬ ‫اجتماعی درمان میشــود‬ ‫یونیسف در ایران با‬ ‫بس‬ ‫جوانان داشــته با‬ ‫ایــن مطلب‬ ‫شــاخص‬ ‫جمعاوری انها می‬ ‫‪ 12‬هــزار اشــتراک‬ ‫اولیــه اســیبهای‬ ‫معاون دفتر‬ ‫ســبز با بیان اینکه‬ ‫خدمتی خوبی به‬ ‫برخــورداری‬ ‫ســوم استان به لحاظ ساماندهی امور جوانان‬ ‫تعداد ‪ 200‬روستای‬ ‫دیدار‬ ‫میتواند در کاهش‬ ‫در ســطح‬ ‫ـر جمعیت افرای‬ ‫کنیم و‬ ‫ها راهاندازی کنیم‪.‬‬ ‫بخش روســتایی را‬ ‫ســال ‪1400‬‬ ‫موضوع ستادهای‬ ‫بعدی نیســت که‬ ‫میکننــد‪ .‬مدیـ‬ ‫سیروس شهبازی‬ ‫استاندار کرمانشاه‬ ‫ان را در همه استان‬ ‫‪ 14‬تا ‪ 25‬سال را در‬ ‫جدیــد در‬ ‫ســترش مراکــز کشور در‬ ‫و نیاز به مرحله‬ ‫گفت‪ :‬باید باور کنیم‬ ‫شــاه بــه شــبکه‬ ‫تاثیرگذار باشــد‪.‬‬ ‫درنهایت‬ ‫نوجوانان و جوانان‬ ‫کرمانشــاه گفــت‪ :‬گ‬ ‫اســتان کرمان‬ ‫اورد که تاکنون طی‬ ‫ـیبهای اجتماعی‬ ‫تقدیر دانســت و‬ ‫حدود ‪ 100‬نفر‬ ‫این برنامه‬ ‫افراد‪ ،‬انهایی که‬ ‫اســتاندار‬ ‫ـرد کاهــش را نیــز قابل‬ ‫اموزشها به‬ ‫فراهم می‬ ‫هزینهها و رفع اسـ‬ ‫ـیاری از مشکالت‬ ‫صــل مــی شــود‪.‬‬ ‫ـن طــرح نیازمند‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در بین این‬ ‫اول برای هر مرکز‬ ‫ارائه‬ ‫توانمندســازی بــا رویکـ‬ ‫توانند در حل بسـ‬ ‫گازرســانی مت‬ ‫بیش از ‪ 1500‬اشتراک‬ ‫ـرد‪ :‬در اجــرای ایـ‬ ‫شــان کرد‪ :‬در گام‬ ‫برمیگیرد‪،‬‬ ‫انتخاب و با همکاری‬ ‫اشتغالزایی که جوانان می‬ ‫ــوزی و‬ ‫ـدار خاطرنشــان کـ‬ ‫نخست امسال‬ ‫نهاد به یاری دولت‬ ‫منظور دستیابی‬ ‫وی خاطرن‬ ‫ورزش و جوانان‪،‬‬ ‫حرفهاموزی باشند را‬ ‫پایـ‬ ‫ــتا سهماهه‬ ‫ـدود ‪ 100‬نفر خواهیم مهارتام اجتماعی ضمن کمک به‬ ‫وی گفت‪ :‬به‬ ‫سازمانهای مردم‬ ‫ـده اســت‪ .‬الزم‬ ‫دیگر ازجمله اداره‬ ‫مــودن ‪ 200‬روس‬ ‫اموزشهــا را بــه حـ‬ ‫مستعد‬ ‫فناوری و مرکز فنی‬ ‫بخش جذبشـ‬ ‫و جوانان تحت عنوان‬ ‫مشارکت ارگانهای‬ ‫بین اســیبهای‬ ‫همراهی بیشتر مردم‬ ‫ـدف و گازدار ن‬ ‫وپرورش برای تامین‬ ‫ارائــه ایــن‬ ‫جدید در این‬ ‫ـان‪ ،‬پــارک علــم و‬ ‫دوری نوجوانــان‬ ‫دادهایم طی ‪ 18‬ماه‬ ‫بــه ایــن هـ‬ ‫ــر ‪ 1697‬روســتا‬ ‫سبب‬ ‫فرمانداریها و اموزش‬ ‫ورزش و جوانـ‬ ‫مصون مانــدن و‬ ‫کیلومتر شــبکهگذاری‬ ‫ها خواهیــم داد‬ ‫طبق تعهدی که‬ ‫ـت در حــال حاض‬ ‫بیایند و این مشارکت طهماسبی مدیرکل امور‬ ‫میگیرند ســبب‬ ‫بخشــداری‪،‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال‬ ‫اموزشهایــی را بــه ان‬ ‫ریزی شــده تا ‪910‬‬ ‫داشت و‬ ‫اجتماعیمیشود‪.‬‬ ‫بــه ذکــر اسـ‬ ‫نوجوانانی که اموزشها را‬ ‫ــتایی از نعمت‬ ‫اموزشی هستیم‪.‬‬ ‫برنامه‬ ‫شود‪ .‬در این دیدار‬ ‫حــال حاضر طی‬ ‫پذیر از معضالت‬ ‫و حرفــهای‬ ‫خانوارهای روس‬ ‫امکانات ورزشی و‬ ‫معــاون دفتــر نیز می‬ ‫هماهنگی امور جوانان‬ ‫برایشــان صادر خواهیم کرد‪ 10 .‬تا‪ 15‬درصد از‬ ‫خواهند اسیب‬ ‫جــرا شــود کــه در‬ ‫در مناطق پرخطر‬ ‫معــادل ‪%82‬‬ ‫ـد در دیــدار بــا‬ ‫به اشتغال پایدار‬ ‫مدرک معتبر را نیز‬ ‫روســتایی ا‬ ‫گازرســانی به ‪315‬‬ ‫مرکز مثبت زندگی‬ ‫الملل‪ ،‬اســدی مدیرکل‬ ‫بیش از ‪ 150‬کیلومتر‬ ‫هوشــنگ بازونـ‬ ‫ـا‪ ،‬بــا اســتفاده از‬ ‫ها مدرک دادهایم‪،‬‬ ‫و‬ ‫طبیعی برخوردار و کار‬ ‫حاضر بیش از ‪۸۰‬‬ ‫رحیمــی مدیــرکل‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬برای بین‬ ‫اول ســال جاری‬ ‫از ارائــه اموزشهـ‬ ‫و به ان‬ ‫کرمانشــاه افزود‪:‬‬ ‫جوانــان و صابــر‬ ‫نوســود‪،‬ریجاب و‬ ‫ــزود‪ :‬در گاز‬ ‫ســهماهه‬ ‫برای این افتتاح‬ ‫ـت‪ :‬پــس‬ ‫فعالیتمیکنند‪.‬‬ ‫جمعیت افرای سبز‬ ‫مرکز با وزارت ورزش و‬ ‫ســت‪ .‬ایشــان اف‬ ‫بخش یونیســف که‬ ‫ــالوه شــهرهای‬ ‫استانکرمانشاه‬ ‫نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫وی گفـ تســهیالتی که در حوزه اشتغال هست رســید‪ .‬مدیر‬ ‫ـالش احداث ایــن‬ ‫محقــق گردیــده ا‬ ‫روســتا بهع‬ ‫این اقدامــات از‬ ‫جوانان استان کرمانشاه‬ ‫بااعتباری بالغبر ‪480‬‬ ‫فرهنــگ کار و تـ‬ ‫ـزار عدد علمک‬ ‫ان‬ ‫اعتبارات و‬ ‫کردهایــم تا در کنــار‬ ‫پیشبینیشده‪ ،‬برای‬ ‫داخلی شهر ازگله‬ ‫کار اقدام بسیار ورزش و‬ ‫که در تقویــت‬ ‫برنامه نصب ‪ 10‬هـ‬ ‫تــالش‬ ‫هایی که در قانون‬ ‫نوجوانانی‬ ‫محیط‬ ‫شبکه‬ ‫ـتا‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫را‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ـن‬ ‫انتقال از مدرســه‬ ‫هم کمک بگیریم‬ ‫است که تاکنون‬ ‫ایـ‬ ‫ذخیرهشده در سد‬ ‫و ظرفیت‬ ‫دردست اقدام است‪.‬‬ ‫الزمرادارند شــعار‬ ‫در دســت اقدام‬ ‫ـتفاده میکنیم‪ .‬امیری یاداور صنعت استان‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫کمک به این افراد اسـ‬ ‫در روســتاها‬ ‫اندو قابلیتهای‬ ‫ـب و مابقی جزء‬ ‫سطحی از توانمندی اموزشهاشرکت کرده‬ ‫ــزار علمــک نصـ‬ ‫اب منبعی ارزشمند‬ ‫ازاینکه این افراد به‬ ‫بیــش از ‪ 2‬ه‬ ‫شد‪ :‬پس‬ ‫تعاونیهاو کارگاههای‬ ‫گاوشان‬ ‫تشکیلو راهاندازی‬ ‫اب شرب شهر‬ ‫رسیدند‪،‬‬ ‫برای تامین‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرای‬ ‫‪02‬‬ ‫محرمیمتفاوتدرانتظارعزادارانحسینی‬ ‫صفحه ویژه شماره ‪29‬‬ ‫ازی‪،‬بهزیستی و‬ ‫وزی‪،‬توانمندس‬ ‫مرکزحرفهام‬ ‫شوردرکرمانشاه‬ ‫افتتاحاولین‬ ‫وانانوجوانانک‬ ‫اجتماعینوج‬ ‫کارافرینی‬ ‫امارهایغیررسمی‬ ‫از رشد ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫اجاره بهاحکایتدارد‬ ‫اخرینوضعیتپروازهای‬ ‫خارجی در شرایط کرونای دلتا‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫‪03‬‬ ‫وارداتواکسنریسک‬ ‫باالییالف‪:‬دارد‬ ‫‪1175813‬‬ ‫مم‬ ‫الف‪862030:‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای «انجام امور خدماتی و پشتیبانی مربوط به‬ ‫عمومی(ارزیابی‬ ‫فراخوان‬ ‫کیفی)استان اصفهان»‬ ‫محیط زیست‬ ‫مناقصهپایش اداره کل حفاظت‬ ‫ساختمان مرکز‬ ‫ازمایشگاهها و‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت‬ ‫دوم‬ ‫اعضای جامعه‬ ‫شده توسط ســازمان حسابرسی‬ ‫حسابرسی‬ ‫شده از‬ ‫نســخه تایید‬ ‫ارائه یک‬ ‫صرفــ ًا بصورت‬ ‫مناقصه‬ ‫محیطدر ایــن‬ ‫حفاظتشــرکت‬ ‫امادگی جهــت‬ ‫توجه‪:‬‬ ‫شماره‬ ‫‪81989-97543‬یا با‬ ‫پستی‬ ‫مالیکد‬ ‫صورتهایالله‬ ‫میدان‬ ‫اصفهان‬ ‫نشانی‬ ‫اصفهان‪-‬به‬ ‫استان‬ ‫زیست‬ ‫اعــالمکل‬ ‫اداره‬ ‫شرکت ملی‬ ‫الکترونیکی(توکن) و از طریق سامانه ستاد به نشــانی ‪ www.setadIran.ir‬حسابداران رسمی الزامیست‬ ‫خیز‬ ‫مناطق نفت‬ ‫مرکز‬ ‫ساختمان‬ ‫ازمایشگاهها و‬ ‫ارجاعبه‬ ‫مربوط‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خدماتی و‬ ‫امور‬ ‫تماس ‪ 35602421-3‬در نظر دارد پروژه «انجام‬ ‫طریق سامانه‬ ‫تصویر تضمین از‬ ‫کار عالوه بر بارگذاری‬ ‫در فرایند‬ ‫تضمین شرکت‬ ‫گر جهت تحویل‬ ‫مناقصه‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره م م‪00/0125/‬مربوط به استفاده از خدمات اسیدکاری گسترده الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز‪ ،‬کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان‪ ،‬واقع در‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫مراجعه وای از‬ ‫مرحله‬ ‫عمومی‬ ‫بلوکاز‬ ‫مناقصه»‪،‬‬ ‫اصفهان طبق‬ ‫استان‬ ‫اغاجاری وزیســت‬ ‫گچساران‪،‬محیط‬ ‫حفاظت‬ ‫پایش‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫تضمین را تسلیم‬ ‫یکمقرر‬ ‫در مهلت‬ ‫مناقصهو ساختمان‬ ‫طریقطرحهای راه‬ ‫دو‪ ،‬ساختمان‬ ‫اسناد روبروی‬ ‫چاههای شرکت‬ ‫صورت نیاز سایر‬ ‫مسجدسلیمان در‬ ‫کل گاز‬ ‫اداره نفت و‬ ‫های شرکت‬ ‫در چاه‬ ‫هـ‪-‬محل و مهلت دریافت اسناد‬ ‫ملیمناطقنفتخیزجنوب‬ ‫مناقصه‬ ‫شرایط‬ ‫دقیق‬ ‫مطالعه‬ ‫ضمن‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫درخواست‬ ‫متقاضیان‬ ‫از‬ ‫لذا‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫واگذار‬ ‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫(ستاد)‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت بهعمل میاید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و‬ ‫الف‪ -‬شرح مختصر خدمات‬ ‫استفاده از خدمات اسیدکاری گسترده در چاه های شرکت نفت و گاز گچساران‪ ،‬اغاجاری و مسجدسلیمان و در اعالم امادگی از طریق سامانه ستاد و به نشــانی ‪ www.setadIran.ir‬مراجعه نمایند تا ارزیابیهای الزم وفق‬ ‫جهت‬ ‫و بررسی کامل موارد مورد مناقصه و بازدید از محلهای اجرای پروژه ها و براورد حجم کار‪ ،‬امادگی و مبلغ پیشنهادی شرکت را‬ ‫اییننامه اجرایی بند ج ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات(ارزیابی کیفی)بر روی مدارک ارســالی مناقصه گران‬ ‫صورت نیاز سایر چاه های شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫اســناد مناقصه‪ ،‬اعالم نمایند‪ .‬الزم به ذکر به عمل‬ ‫انجام کار‬ ‫خدمات و‬ ‫اجرایاجرای‬ ‫ب‪ -‬محل‬ ‫اســتاید‪.‬تامین اعتبار این مناقصه از محل اعتبارات سرمایه ای سالهای‬ ‫مدت در‬ ‫مندرج‬ ‫پروژه‬ ‫‪ -1‬مهلت اعالم امادگی‪ :‬بصورت الکترونیکی (غیر حضوری و) از ساعت ‪ 8:00‬تاریخ ‪1400/05/19‬لغایت‬ ‫محل اجرای خدمات در گچساران‪ ،‬اغاجاری و مسجدسلیمانو مدت انجام ان ‪24‬مـاه می باشد‪.‬‬ ‫‪ 19:00‬تاریخ‬ ‫کارفرماباشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد ساعت‬ ‫‪1400/06/01‬قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از‬ ‫ارائه پیشنهاد‬ ‫مناقصه تا‬ ‫براورد می‬ ‫ج‪1400-‬‬ ‫براورد کارفرما جهت انجام خدمات ‪ /‬بدون درصد سهم و هزینه مدیریت معادل ‪267,591,000,000/-‬ریال ‪ -2‬مبلغ خرید اسناد و شماره حساب‪ :‬واریز مبـــلغ ‪7,616,000‬ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به‬ ‫‪www.setadIran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ادرس‬ ‫به‬ ‫(ستاد)‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫نشانی‬ ‫می باشد‬ ‫ضمن ًا می بایستی حداکثر ظرف مدت ‪14‬روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در‬ ‫د‪-‬شرایطمناقصهگرانمتقاضی‬ ‫سامانه‪،‬‬ ‫در‬ ‫مناقصه‬ ‫انتشار‬ ‫تاریخ‬ ‫مربوطه به تاریخ ‪ 1400/05/19‬می باشد‪ .‬استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند‪ .‬بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ‬ ‫ داشتن ظرفیت ازاد(تعدادی و ریالی) در رشته‬‫میدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن اگهی و استعالم ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد‪.‬‬ ‫ساعتبخار)‬ ‫حداقلتا‪ 1600‬اسب‬ ‫از (مجموعا‬ ‫مناقصهبخار‬ ‫‪ 400‬و ‪ 800‬اسب‬ ‫دریافت مفید‬ ‫فشار قوی با توان‬ ‫دستگاههای پمپاژ‬ ‫‪.1400/05/26‬‬ ‫‪ 12‬روز سه شنبه تاریخ‬ ‫سامانه‪:‬‬ ‫اسناد‬ ‫زمانی‬ ‫‪-1‬مهلت‬ ‫محل‪ ،‬زمان تحویل و گشایش پیشنهادها‬ ‫‪ -2‬دستگاه اتوماتیک اختالط (‪ Blender‬با ظرفیت حداقل ‪ 60‬بشکه)‬ ‫‪.1400/06/06‬مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت‪ 12:30‬روز یکشنبه‬ ‫مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز شنبه تاریخ متقاضیان واجد الشرایط در‬ ‫اطالعات‬ ‫عملیات و ثبت‬ ‫کنترل‬ ‫مانیتورینگ ‪،‬‬ ‫‪-3‬اتاق‬ ‫اسناد‬ ‫تحویل‬ ‫زمانی‬ ‫مهلت‬ ‫‪ -4‬مخازن ذخیره و مخلوط سازی سیاالت خورنده و غیرخورنده با ظرفیت ‪300 ،100‬و ‪ 500‬بشکه (حداقل مورخ ‪1400/07/25‬به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند‪ .‬ضمن َا پیشنهادات در ساعت‬ ‫‪ 1400/07/26.1400/06/07‬گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 9:30‬صبح روز یک شنبه تاریخ ‪ 08:00‬روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ 14‬عدد)‬ ‫‪ -5‬پمپهــای تقویــت دورانی جهت انتقال مخلوط ســازی ســیاالت (‪ 4 ( )Booster Pump‬عدد) و تخلیه نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است‪.‬‬ ‫یکی‬ ‫فرایندکه‬ ‫است‪،‬‬ ‫تومان)‬ ‫بارگذاریو سه‬ ‫ضمنپنجاه‬ ‫(معادل‬ ‫ریال‬ ‫عدد)شرکت در مناقصه‪ :‬تضمین شرکت در مناقصه مبلغ‬ ‫تضمین‬ ‫به کار در‬ ‫ارجاع‬ ‫شرکت در‬ ‫میلیون تضمین‬ ‫الکترونیکی تصویر‬ ‫می بایست‬ ‫‪ 530/000/000‬گران‬ ‫همچنین مناقصه‬ ‫افزایه ها(‪2‬‬ ‫سامانه تا ساعت ‪ 12:30‬روز یکشنبه مورخ‪1400/07/25‬اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون‬ ‫‪ -6‬کاروان جهت استقرار ناظر‬ ‫باشد‪:‬‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫صورتهای‬ ‫مناقصات شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در ادرس‪ :‬اهواز‪ -‬کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان‪ ،‬واقع در‬ ‫ازخطوط تزریق فشار قوی و دستگاه های ثبت فشار و جریان سنج دیجیتال‬ ‫‪-7‬‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫ساختمان تسلیم‬ ‫طرحهای راه و‬ ‫امور ساختمان سابق‬ ‫«انجامبلوک دو‪،‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای روبروی‬ ‫‪ -8‬تجهیزات ایمنی ازجمله ایمنی درمقابل ‪H2S‬‬ ‫مربوط به‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خدماتی و‬ ‫ماه‪.‬‬ ‫(دو)‬ ‫‪2‬‬ ‫اعتبار‬ ‫با‬ ‫کارفرما‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫مناقصه‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫بانکی‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫الف‪-‬‬ ‫مراحل‬ ‫همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در‬ ‫‪ -9‬لوازم یدکی مورد نیاز جهت نگهداشت تجهیزات مذکور و ‪...‬‬ ‫نوبتهمهاول‬ ‫اصفهان»‬ ‫زیســتاستان‬ ‫محیط زیست‬ ‫حفاظت‬ ‫کل‬ ‫ســپردهاداره‬ ‫مرکز پایش‬ ‫ساختمان‬ ‫ازمایشگاهها و‬ ‫ضروری می‬ ‫ادارهالزم و‬ ‫بومی استانی می‬ ‫برابر‪،‬الویتبهبا شرکت های‬ ‫مناقصه و در‬ ‫تعیین برنده‬ ‫شــبای‬ ‫اصفهان به شــماره‬ ‫اســتان‬ ‫باشد‪.‬محیط‬ ‫حفاظت‬ ‫کل‬ ‫باشد‪.‬وجوه‬ ‫تمرکــز‬ ‫حســاب‬ ‫شرایطنقدی‬ ‫وجــه‬ ‫واریــز‬ ‫ درب‪-‬‬‫داشــتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعیتوانایی ارائه تضمین شرکت در تذکر‪ :‬حسب مورد ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکتها‪ ،‬اگهی تاسیس‪ ،‬اخرین تغییرات ثبتی و هرگونه‬‫ایران‪ .‬شرکت مطابق با مفاد اگهی الزامی می باشد‪.‬‬ ‫اسالمیشرایط بودن‬ ‫مبنی بر واجد‬ ‫گواهی‬ ‫برنده شدن )‬ ‫نزدصورت‬ ‫پیمان (در‬ ‫فرایند ارجاع کار به مبلغ ‪9,251,820,000/-‬ریال همچنین ( ‪%10‬‬ ‫بعنوانجمهوری‬ ‫مرکزی‬ ‫بانک‬ ‫‪310100004061006007670487‬مبلغ‪IR‬‬ ‫‪WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir‬کد پستی ‪ 81989-97543‬با شماره‬ ‫تضمین انجام تعهدات می باشد)‪43‬اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به نشانی اصفهان میدان الله‬ ‫‪1175813‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫مم‬ ‫‪862030‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫مرکز‬ ‫ساختمان‬ ‫ازمایشگاهها و‬ ‫مربوط به‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خدماتی و‬ ‫امور‬ ‫پروژه «انجام‬ ‫کلدارد‬ ‫امورنظر‬ ‫تماس ‪ 35602421-3‬در‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫حفاظت‬ ‫اداره‬ ‫‪1173248‬‬ ‫شناسه اگهی‪:‬‬ ‫نفتخیز‬ ‫مناطق‬ ‫قراردادها ‪-‬‬ ‫حقوقی و‬ ‫پایش اداره کل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان طبق اسناد مناقصه»‪ ،‬از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای از سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به شرکت واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬لذا از متقاضیان درخواست می گردد ضمن مطالعه دقیق شرایط مناقصه‬ ‫مبلغبهپیشنهادی شرکت را جهت‬ ‫امادگی و‬ ‫کار‪،‬‬ ‫براورد حجم‬ ‫پروژه ها‬ ‫بازدید از‬ ‫مناقصه و‬ ‫مربوط‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خدماتی و‬ ‫«انجامو امور‬ ‫اجرای ای‬ ‫محلهایمرحله‬ ‫عمومی یک‬ ‫مناقصه‬ ‫و بررسی کامل موارد مورداگهی‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت‬ ‫دوم‬ ‫سالهای‬ ‫اعتبارات سرمایه ای‬ ‫محل‬ ‫مناقصه از‬ ‫حفاظتاعتبار‬ ‫اســت تامین‬ ‫پایشذکر‬ ‫الزم به‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫مناقصه‪ ،‬اعالم‬ ‫اجرای پروژه مندرج در اســناد‬ ‫اصفهان»‬ ‫استان‬ ‫اینزیست‬ ‫محیط‬ ‫اداره کل‬ ‫مرکز‬ ‫ساختمان‬ ‫ازمایشگاهها و‬ ‫‪ 1400‬می باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از‬ ‫توجه‪ :‬اعــالم امادگی جهــت شــرکت در ایــن مناقصه صرفــ ًا بصورت ‪ -‬ارائه یک نســخه تایید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط ســازمان حسابرسی یا اعضای جامعه‬ ‫شرکت‬ ‫شماره‬ ‫شد‪.‬پستی ‪ 81989-97543‬با‬ ‫خواهدکد‬ ‫میدان الله‬ ‫استان اصفهان به نشانی‬ ‫حفاظت محیط‬ ‫اداره کل‬ ‫اصفهانانجام‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫زیستادرس‬ ‫نشــانیبه‬ ‫(ستاد)‬ ‫الکترونیکی‬ ‫ملی تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫الزامیست‬ ‫‪ www.setadIran.ir‬حسابداران رسمی‬ ‫دولتستاد به‬ ‫طریق سامانه‬ ‫الکترونیکی(توکن) و از‬ ‫خیز‬ ‫نفت‬ ‫مناطق‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تضمین‬ ‫تصویر‬ ‫بارگذاری‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫کار‬ ‫ارجاع‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫تضمین‬ ‫تحویل‬ ‫جهت‬ ‫گر‬ ‫مناقصه‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫«انجام امور خدماتی و پشتیبانی مربوط به ازمایشگاهها و ساختمان مرکز‬ ‫پروژه‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫‪35602421-3‬‬ ‫تماس‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ ،‬به تاریخ ‪ 1400/05/19‬می‬ ‫باشد‪ .‬الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز‪ ،‬کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان‪ ،‬واقع در‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره م م‪00/0125/‬مربوط به استفاده از خدمات اسیدکاری گسترده‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫تضمین را تسلیم‬ ‫یکمقرر‬ ‫در مهلت‬ ‫مناقصهو ساختمان‬ ‫طریقطرحهای راه‬ ‫دو‪ ،‬ساختمان‬ ‫اسناد روبروی‬ ‫تدارکات‬ ‫سامانه‬ ‫مراجعه وای از‬ ‫مرحله‬ ‫عمومی‬ ‫بلوکاز‬ ‫مناقصه»‪،‬‬ ‫طبق‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫زیســت‬ ‫محیط‬ ‫حفاظت‬ ‫اداره‬ ‫پایش‬ ‫شرکت‬ ‫چاههای‬ ‫نیاز سایر‬ ‫مسجدسلیمان در‬ ‫اغاجاری و‬ ‫گچساران‪،‬‬ ‫کل گاز‬ ‫نفت و‬ ‫های شرکت‬ ‫در چاه‬ ‫‪.1400/05/26‬‬ ‫تاریخ‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫روز‬ ‫‪12‬‬ ‫ساعت‬ ‫صورتتا‬ ‫سامانه‪:‬‬ ‫مناقصه از‬ ‫اسناد‬ ‫دریافت‬ ‫زمانی‬ ‫مهلت‬ ‫هـ‪-‬محل و مهلت دریافت اسناد‬ ‫ملیمناطقنفتخیزجنوب‬ ‫مناقصه‬ ‫شرایط‬ ‫مطالعهایندقیق‬ ‫ضمن‬ ‫دعـوتمی‬ ‫درخواست‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫شرایط‬ ‫واجد‬ ‫به شرکت‬ ‫(ستاد)‬ ‫دولت‬ ‫الکترونیکی‬ ‫دریافت اسناد و‬ ‫فراخوان جهت‬ ‫مهلت مقرر در‬ ‫گرددظرف‬ ‫بهعمل میاید‬ ‫شرایط‬ ‫متقاضیان واجد‬ ‫از کلیه متقاضـیان‬ ‫لذا از‬ ‫خدمات‬ ‫شرح مختصر‬ ‫الف‪-‬‬ ‫‪.1400/06/06‬‬ ‫تاریخ‬ ‫واگذارشنبه‬ ‫‪ 12‬روز‬ ‫ساعت‬ ‫مناقصه‪ :‬تا‬ ‫اسناد‬ ‫تحویل‬ ‫زمانی‬ ‫مهلت‬ ‫استفاده از خدمات اسیدکاری گسترده در چاه های شرکت نفت و گاز گچساران‪ ،‬اغاجاری و مسجدسلیمان و در اعالم امادگی از طریق سامانه ستاد و به نشــانی ‪ www.setadIran.ir‬مراجعه نمایند تا ارزیابیهای الزم وفق‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مبلغ‬ ‫و‬ ‫امادگی‬ ‫کار‪،‬‬ ‫حجم‬ ‫براورد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫محلهای‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ ‫و‬ ‫مناقصه‬ ‫مورد‬ ‫موارد‬ ‫کامل‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫‪ 12.1400/06/07‬قانون برگزاری مناقصات(ارزیابی کیفی)بر روی مدارک ارســالی مناقصه گران‬ ‫ساعت ‪ 9:30‬صبح روز یک شنبه تاریخ اییننامه اجرایی بند ج ماده‬ ‫نفتخیز جنوب‬ ‫مناطق‬ ‫شرکت ملی‬ ‫زمانسایر چاه های‬ ‫صورت نیاز‬ ‫ها‪:‬‬ ‫پاکت‬ ‫بازگشایی‬ ‫به عمل اید‪.‬‬ ‫ب‪ -‬محل اجرای خدمات و مدت انجام کار‬ ‫سالهای‬ ‫است‪ ،‬ای‬ ‫سرمایه‬ ‫اعتبارات‬ ‫(غیرازسهمحل‬ ‫این‬ ‫اعتبار‬ ‫مبلغبه ذکر اســت‬ ‫باشد‪.‬الزم‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫اعالم‬ ‫مناقصه‪،‬‬ ‫اســناد‬ ‫مندرج در‬ ‫تضمینپروژه‬ ‫اجرای‬ ‫یکی‬ ‫که به‬ ‫میلیون‬ ‫مناقصهو‬ ‫پنجاه‬ ‫(معادل‬ ‫تامینریال‬ ‫‪530/000/000‬‬ ‫مناقصه‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫مناقصه‪:‬‬ ‫شرکت در‬ ‫‪1400/05/19‬لغایت‬ ‫تومان)تاریخ‬ ‫ساعت ‪8:00‬‬ ‫حضوری و) از‬ ‫الکترونیکی‬ ‫امادگی‪ :‬بصورت‬ ‫‪ -1‬مهلت اعالم‬ ‫‪24‬مـاه می‬ ‫ان‬ ‫تضمینمدت انجام‬ ‫مسجدسلیمانو‬ ‫گچساران‪ ،‬اغاجاری و‬ ‫خدمات در‬ ‫محل اجرای‬ ‫‪1400/06/01‬‬ ‫‪ 19:00‬تاریخ‬ ‫کارفرماباشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد ساعت‬ ‫براورد‬ ‫سامانه بهاز‬ ‫پاکت ها‬ ‫بازگشایی‬ ‫و‬ ‫گران‬ ‫مناقصه‬ ‫قیمت‬ ‫پیشنهاد‬ ‫ارائه‬ ‫تا‬ ‫مناقصه‬ ‫می‬ ‫‪1400‬‬ ‫باشد‪:‬‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫صورتهای‬ ‫ج‪-‬از‬ ‫براورد کارفرما جهت انجام خدمات ‪ /‬بدون درصد سهم و هزینه مدیریت معادل ‪267,591,000,000/-‬ریال ‪ -2‬مبلغ خرید اسناد و شماره حساب‪ :‬واریز مبـــلغ ‪7,616,000‬ریال از طریق درگاه موجود در‬ ‫نشانی‬ ‫می باشد‬ ‫‪www.setadIran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫(ستاد)‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫تدارکات‬ ‫الف‪-‬سامانه‬ ‫طریق‬ ‫ادرسبا اعتبار ‪2‬‬ ‫نفعبهکارفرما‬ ‫مناقصه به‬ ‫بانکی شرکت در‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫ماه‪.‬حداکثر ظرف مدت ‪14‬روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در‬ ‫(دو)بایستی‬ ‫ضمن ًا می‬ ‫د‪-‬شرایطمناقصهگرانمتقاضی‬ ‫محفوظ‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫حق‬ ‫این‬ ‫کارفرما‬ ‫است‬ ‫بدیهی‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫بارگذاری‬ ‫ستاد‬ ‫سامانه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫استعالم‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫می‬ ‫‪1400/05/19‬‬ ‫تاریخ‬ ‫به‬ ‫سامانه‪،‬‬ ‫در‬ ‫مناقصه‬ ‫انتشار‬ ‫تاریخ‬ ‫مربوطه‬ ‫ریالی) در‬ ‫ازاد(تعدادی و‬ ‫ب‪-‬ظرفیت‬ ‫ داشتن‬‫شــبای‬ ‫حســاب تمرکــز وجوه ســپرده اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان به شــماره‬ ‫رشتهبه‬ ‫نقدی‬ ‫وجــه‬ ‫واریــز‬ ‫میدارد به مدارکی که شرایط مندرج در متن اگهی و استعالم ارزیابی کیفی را لحاظ ننموده اندترتیب اثر ندهد‪.‬‬ ‫‪ -1‬دستگاههای پمپاژ فشار قوی با توان مفید ‪ 400‬و ‪ 800‬اسب بخار (مجموعا حداقل ‪ 1600‬اسب بخار)‬ ‫‪.1400/05/26‬‬ ‫تاریخ‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫روز‬ ‫‪12‬‬ ‫ساعت‬ ‫تا‬ ‫سامانه‪:‬‬ ‫از‬ ‫مناقصه‬ ‫اسناد‬ ‫دریافت‬ ‫زمانی‬ ‫مهلت‬ ‫پیشنهادها‬ ‫گشایش‬ ‫و‬ ‫تحویل‬ ‫زمان‬ ‫محل‪،‬‬ ‫بشکه)‬ ‫‪60‬‬ ‫حداقل‬ ‫ظرفیت‬ ‫با‬ ‫(‪Blender‬‬ ‫اختالط‬ ‫اتوماتیک‬ ‫دستگاه‬ ‫‪ IR 310100004061006007670487-2‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد الشرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت‪ 12:30‬روز یکشنبه‬ ‫‪-3‬اتاق مانیتورینگ ‪ ،‬کنترل عملیات و ثبت اطالعات‬ ‫مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز شنبه‬ ‫مهلت زمانی تحویل اسناد‬ ‫پیشنهادات در ساعت‬ ‫م ضمن َا‬ ‫‪.1400/06/06‬صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ مورخ ‪1400/07/25‬به‬ ‫‪ -4‬مخازن ذخیره و مخلوط سازی سیاالت خورنده و غیرخورنده با ظرفیت ‪300 ،100‬و ‪ 500‬بشکه (حداقل‬ ‫‪1175813‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫‪862030‬‬ ‫الف‪:‬‬ ‫م‬ ‫گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی‬ ‫‪1400/07/26‬‬ ‫دوشنبه مورخ‬ ‫‪ 08:00‬روز‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫حفاظت‬ ‫کل‬ ‫اداره‬ ‫‪ 14‬عدد)‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 9:30‬صبح روز یک شنبه تاریخ ‪.1400/06/07‬‬ ‫‪ -5‬پمپهــای تقویــت دورانی جهت انتقال مخلوط ســازی ســیاالت (‪ 4 ( )Booster Pump‬عدد) و تخلیه نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است‪.‬‬ ‫به کار در‬ ‫ارجاع‬ ‫شرکت در‬ ‫میلیون تضمین‬ ‫الکترونیکی تصویر‬ ‫می بایست‬ ‫‪ 530/000/000‬گران‬ ‫همچنین مناقصه‬ ‫افزایه ها(‪2‬‬ ‫یکی‬ ‫فرایندکه‬ ‫است‪،‬‬ ‫تومان)‬ ‫بارگذاریو سه‬ ‫ضمنپنجاه‬ ‫(معادل‬ ‫ریال‬ ‫عدد)شرکت در مناقصه‪ :‬تضمین شرکت در مناقصه مبلغ‬ ‫تضمین‬ ‫سامانه تا ساعت ‪ 12:30‬روز یکشنبه مورخ‪1400/07/25‬اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون‬ ‫‪ -6‬کاروان جهت استقرار ناظر‬ ‫مناقصات شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در ادرس‪ :‬اهواز‪ -‬کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان‪ ،‬واقع در‬ ‫باشد‪:‬‬ ‫زیرومی‬ ‫صورتهای‬ ‫ثبت فشار و جریان سنج دیجیتال‬ ‫دستگاه های‬ ‫فشار قوی‬ ‫ازخطوط تزریق‬ ‫‪-7‬‬ ‫روبروی بلوک دو‪ ،‬ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫‪ -8‬تجهیزات ایمنی ازجمله ایمنی درمقابل ‪H2S‬‬ ‫ماه‪.‬‬ ‫(دو)‬ ‫‪2‬‬ ‫اعتبار‬ ‫با‬ ‫کارفرما‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫مناقصه‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫بانکی‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫الف‪-‬‬ ‫همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل‬ ‫‪ -9‬لوازم یدکی مورد نیاز جهت نگهداشت تجهیزات مذکور و ‪...‬‬ ‫الزم و ضروری می باشد‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫ در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر‪،‬الویت با شرکت های بومی استانی می باشد‪.‬‬‫شــبای‬ ‫شــماره‬ ‫تاسیس‪ ،‬به‬ ‫اصفهان‬ ‫زیســت‬ ‫محیط‬ ‫حفاظت‬ ‫ســپرده‬ ‫وجوه‬ ‫تمرکــز‬ ‫حســاب‬ ‫واریــزتاییدوجــه‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ثبتی و هرگونه‬ ‫اخرین تغییرات‬ ‫اســتاناگهی‬ ‫اساسنامه شرکتها‪،‬‬ ‫نسخه اصلی از‬ ‫ارائه یک‬ ‫کلحسب مورد‬ ‫ادارهتذکر‪:‬‬ ‫به کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعیتوانایی ارائه تضمین شرکت در‬ ‫نقدیاداره‬ ‫صالحیت ایمنی از‬ ‫داشــتن گواهینامه‬‫فرایند ارجاع کار به مبلغ ‪9,251,820,000/-‬ریال همچنین ( ‪ %10‬مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن ) بعنوان گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد اگهی الزامی می باشد‪.‬‬ ‫ایران‪.‬‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫مرکزی‬ ‫بانک‬ ‫نزد‬ ‫‪IR‬‬ ‫‪310100004061006007670487‬‬ ‫‪WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir‬حسابرسی شده توسط ســازمان حسابرسی یا اعضای جامعه‬ ‫توجه‪ :‬اعــالم امادگی جهــت شــرکت در ایــن مناقصه صرفــ ًا بصورت ‪ -‬ارائه یک نســخه تایید شده از صورتهای مالی‬ ‫تضمین انجام تعهدات می باشد)‪43‬‬ ‫لوا تبون‬ ‫کیفی)رم‬ ‫عمومی(ارزیابی هلح‬ ‫مناقصهما شورف لوا‬ ‫فراخوانسا لاو‬ ‫یطاق‬ ‫هردناوید یرادرهش یتاعیاضو‬ ‫هرامــش هبوصم یاتــسارررد هردــناوید یرادرهــش‬ ‫یطاقسا لاوما زا یخرب شورف هب تبسن دراد رظن رد ‪26-1/40/0041‬‬ ‫یضاقتم صاخــشا زا اذل دیامن مادقا هدیازم قیرط زا دوخ یتاعیاضو‬ ‫یراک زور هد تدم هب یهگا نیا راشتنا خیراتزا دیا یم لمع هب توعد‬ ‫هب هدیازمرد تکرش مرف تفایردو و طیارــشو تاعالطا بسک تهج‬ ‫دنیامن هعجارم هردناوید یرادرهش‬ ‫عمومی(ارزیابی‬ ‫کیفی)سا رکنات ددعود‪1-‬‬ ‫یطاقــ‬ ‫مناقصهس هاگتسد‪2-‬‬ ‫فراخوانگنــ‬ ‫هارمه هب تیبوک نکش‬ ‫شرکت ملی‬ ‫‪862030‬ش‬ ‫م مالف‪:‬الف‪:‬یسا‬ ‫‪1175813‬‬ ‫خیزفلا م‬ ‫نفت‪: 0‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪68‬‬ ‫مناطق‬ ‫الکترونیکی(توکن) و از طریق سامانه ستاد به نشــانی ‪www.setadIran.ir‬‬ ‫حسابداران رسمی الزامیست‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫کل‬ ‫استاندمحم‬ ‫زیستدومحم‬ ‫محیطرس‪-‬ی‬ ‫حفاظتتسرپ‬ ‫یرادرهش‬ ‫ادارهوید‬ ‫هردنا‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره م م‪00/0125/‬مربوط به استفاده از خدمات اسیدکاری گسترده الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز‪ ،‬کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان‪ ،‬واقع در‬ ‫اگهی‪:‬طریق سامانه‬ ‫تضمین از‬ ‫شرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر‬ ‫تحویل تضمین‬ ‫گر جهت‬‫مناقصه‬ ‫‪1173248‬‬ ‫شناسه‬ ‫نفتخیز‬ ‫مناطق‬ ‫امور حقوقی و قراردادها‬ ‫در چاه های شرکت نفت و گاز گچساران‪ ،‬اغاجاری و مسجدسلیمان در صورت نیاز سایر چاههای شرکت‬ ‫ملیمناطقنفتخیزجنوب‬ ‫الف‪ -‬شرح مختصر خدمات‬ ‫استفاده از خدمات اسیدکاری گسترده در چاه های شرکت نفت و گاز گچساران‪ ،‬اغاجاری و مسجدسلیمان و در‬ ‫صورت نیاز سایر چاه های شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫ب‪ -‬محل اجرای خدمات و مدت انجام کار‬ ‫محل اجرای خدمات در گچساران‪ ،‬اغاجاری و مسجدسلیمانو مدت انجام ان ‪24‬مـاه می باشد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬براورد کارفرما‬ ‫روبروی بلوک دو‪ ،‬ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫هـ‪-‬محل و مهلت دریافت اسناد‬ ‫از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت بهعمل میاید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و‬ ‫اعالم امادگی از طریق سامانه ستاد و به نشــانی ‪ www.setadIran.ir‬مراجعه نمایند تا ارزیابیهای الزم وفق‬ ‫اییننامه اجرایی بند ج ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات(ارزیابی کیفی)بر روی مدارک ارســالی مناقصه گران‬ ‫به عمل اید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهلت اعالم امادگی‪ :‬بصورت الکترونیکی (غیر حضوری و) از ساعت ‪ 8:00‬تاریخ ‪1400/05/19‬لغایت‬ ‫ساعت ‪ 19:00‬تاریخ ‪1400/06/01‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی(ارزیابی کیفی)‬ ‫نوبت دوم‬ صفحه 1 ‫خبر کوتاه‬ ‫الملل‬ ‫بین‬ ‫ایران به چیزی کمتر از‬ ‫برجام راضی نیست‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت‪ :‬امریکا باید‬ ‫بداند با ذهنیت ترامپ نمی تواند نتیج ه و دستاوردی‬ ‫غیــر از اتفاقــات چنــد ســال اخیــر بــه دســت اورد‪ .‬هم‬ ‫ذهنیت باید عوض شــود و هم به واقعیات روی زمین‬ ‫توجهکنند‪.‬می دانندومی دانیمسیاستفشار حداکثری‬ ‫شکس ـت خورده و ایران به چیزی کمتر از برجام راضی‬ ‫نیســت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬ســعید خطیب زاده با اشاره به‬ ‫تشدید موج کرونا در کشور بر لزوم رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی تاکید کرد و گفت‪ :‬این جان هایی که از دست‬ ‫می رود‪ ،‬عزیزان ما هستند و بدون رعایت پروتکل ها و‬ ‫همتجهادگران‪،‬امکانفروکش کردناینموجنیست‪.‬‬ ‫ما برای حفظ جان عزیزان خود مسئولیت مدنی داریم‪.‬‬ ‫خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای مقامات‬ ‫اروپایــی در خصوص کشــتی مورد هــدف قرارگرفته در‬ ‫دریــای عمان تصریح کــرد‪ :‬اظهارات وزیــر امور خارجه‬ ‫انگلیسدر موردملتایرانجدیدنیستبلکهحلقه ای‬ ‫از زنجیــره اظهــارات غیرمســئوالنه از ســوی مقامــات‬ ‫انگلیســی علیــه ایــران اســت‪ .‬ایــران هم نگــران امنیت‬ ‫کشتی ها در اب های بین المللی است‪ .‬این همان نقضی‬ ‫اســت که انگلیس چند ســال قبل انجام داد و ان اقدام‬ ‫راهزانانه به نتیجه نرسید و منجر به ازادی ان نفت کش‬ ‫جفــارس خط قرمز‬ ‫شــد‪ .‬وی بــا بیان اینکــه امنیت خلی ‬ ‫ماست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تالش کردیم این ابراه از ناامنی‬ ‫که کشورهایی مانند انگلیس درست می کنند‪ ،‬در امان‬ ‫باشد‪ .‬همراهی انگلیس با دولت بدنام اسرائیل جایگاه‬ ‫ا نهــا را نشــان می دهــد‪ .‬الزم می دانم به خانــواده دو‬ ‫قربانیاینحادثههمدردی کنمولیاینسناریوسازی ها‬ ‫ناشی از همان خوی سابقشان است‪ .‬سخنگوی دستگاه‬ ‫دیپلماسی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات جوسپ‬ ‫بورل علیه ایران ابراز داشت‪ :‬این اظهارات غیرمسئوالنه‬ ‫و جانبدارانه مردود است‪ .‬ایران به اشد وجه بیانیه گروه‬ ‫هفــت را محکــوم و رد کرد‪ .‬این اظهارات نه تنها مردود‬ ‫است‪ ،‬بلکه به صلح و ثبات این ابراهه بین المللی کمک‬ ‫نمی کند‪ .‬وی با اشــاره به ســکوت این کشــورها نسبت‬ ‫به تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی و خرابکاری های‬ ‫ا نهــا در مــورد کشــتی های تجاری گفت‪ :‬این کشــورها‬ ‫یشــان‬ ‫نباید رفتاری انجام دهند که حاکی از جانب دار ‬ ‫باشد چراکه اعتبار کالم و رفتار ان ها را زیر سوال می برد‪.‬‬ ‫خطیب زادهدر موردزماناغاز مجددمذاکراتوینبیان‬ ‫کرد‪ :‬ما هیچ وقت این گفت وگوها را ترک نکردیم‪ .‬یک‬ ‫فرایند انتقال قدرت به شکل دموکراتیک رخ داده که در‬ ‫این فرایند‪ ،‬تغییراتی در تیم های اجرایی رخ می دهد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور در مراســم تحلیف و تنفیــذ به صراحت‬ ‫اشاره کردند در مورد رفع تحریم ها تردید ندارند‪ .‬البته‬ ‫این کار در چارچوب منافع عالیه مردم و در چهارچوب‬ ‫دستورالعمل هاانجاممی شود‪.‬ویبابیاناینکهبایدصبر‬ ‫کنیمدولتمستقر و وزراتعیینشوند‪،‬یاداور شد‪:‬امریکا‬ ‫باید بداند با ذهنیت ترامپ نمی تواند به نتیجه ای غیر‬ ‫از اتفاقات چند ســال اخیر به دســت اورد‪ .‬هم ذهنیت‬ ‫بایــد عوض شــود و هم بــه واقعیــات روی زمین توجه‬ ‫کننــد‪ .‬می داننــد و می دانیم سیاســت فشــار حداکثری‬ ‫شکس ـت خورده و ایران به چیزی کمتر از برجام راضی‬ ‫نیست‪.‬سخنگویوزارتامور خارجهتصریح کرد‪:‬اگر به‬ ‫راه حلیبرسیمکهامریکابهتعهداتذیلبرجامبرگردد‪،‬‬ ‫ایران هم اقدامات جبرانی خود را متوقف می کند‪.‬‬ ‫لغو محدود تحریم ها گزینه‬ ‫جدید بایدن برای احیای‬ ‫برجام‬ ‫شــبکه بلومبــرگ بــا توجه بــه مواضع واشــنگتن‬ ‫و تهــران در قبــال برجــام‪ ،‬در گزارشــی بــه بررســی‬ ‫چالش های موجــود درروند مذاکرات احیای توافق‬ ‫هســته ای در وین و به نتیجه رســیدن این مذاکرات‬ ‫پرداخــت‪ .‬بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬شــبکه بلومبــرگ در‬ ‫گزارش خود درباره مذاکرات احیای توافق هسته ای‬ ‫تهــای جدیــد امریــکا و ایــران در‬ ‫و تعامــل دول ‬ ‫راســتای لغــو تحری مهــا نوشــت‪ :‬دولــت جــو بایدن‬ ‫رئیس جمهــور امریــکا بــا ایــن واقعیت روبه روســت‬ ‫که بازگشــت به توافق هســته ای ممکن است دیگر‬ ‫امکان پذیــر نباشــد‪ ،‬چــون ایــران راهکارهایــی برای‬ ‫غلبــه بــر تحری مهــای امریــکا می یابــد و در حــال‬ ‫رقابت در راســتای پیدا کردن ظرفیت ســاختن یک‬ ‫بمــب اتمی اســت‪ .‬بلومبــرگ ادامــه داد‪ :‬طبق گفته‬ ‫افــراد مطلع از جریان مذاکرات‪ ،‬مقامات امریکایی‬ ‫پ ـس ازان کــه ما ههــا مذاکــره بــر ســر بازگشــت بــه‬ ‫توافق نتوانســت به یک توافــق بیانجامد‪ ،‬در حال‬ ‫بازبینــی گزینه هایشــان هســتند‪ .‬اگرچــه بــه گفتــه‬ ‫ان ها‪ ،‬امریکا که هنوز خواســتار بازگشــت ســریع به‬ ‫ایــن توافــق به عنــوان گذرگاهــی به ســمت توافقی‬ ‫«طوالنی مدت تر و مستحکم تر» است‪ ،‬می خواهد‬ ‫جایگزین ها را نیز بررســی کند‪ ،‬ازجمله لغو محدود‬ ‫تحری مهــا در قدم اول درازای متوقف کردن برنامه‬ ‫هســته ای ایــران‪ .‬در ادامــه این گزارش امده اســت‪:‬‬ ‫علــی واعــظ‪ ،‬مدیــر پــروژه ایــران در گــروه بحــران‬ ‫بین المللی دراین باره گفت‪« ،‬این کار اصال قرار نبود‬ ‫کــه اســان باشــد‪ ،‬اما امیــد این وجود داشــت که هر‬ ‫دو طــرف براوردشــان ایــن باشــد کــه احیــای توافق‬ ‫هنــوز کم هزینه تریــن گزینــه خواهــد بود امــا هر دو‬ ‫طرف قصدشان مقصر دانستن یکدیگر برای بر باد‬ ‫دادن ایــن فرصــت طالیــی اســت‪ .‬گــزارش بلومبرگ‬ ‫همچنیــن مطــرح کــرد‪ :‬عــدم بازگشــت بــه توافــق‬ ‫اصلــی یــک پس رفت چشــمگیر بــرای رئیس جمهور‬ ‫جــو بایدن به بار خواهد اورد که احیای این توافق‬ ‫چندجانبــه را اولویــت اصلی سیاســت خارجی اش و‬ ‫راهنمــای برنامه هایــش بــرای خاورمیانه قــرار داده‬ ‫بــود‪ ،‬علیرغــم اعتراض هایــی که از ســوی متحدانی‬ ‫مثل اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس ازجمله‬ ‫عربستان سعودی و بحرین مطرح می شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1138‬‬ ‫محرمیمتفاوتدرانتظارعزادارانحسینی‬ ‫بیمــاری کوویــد‪ ۱۹-‬بــه اوج خــود در ‪۱۸‬‬ ‫ماهــه اخیــر رســیده و بــر همیــن اســاس امســال‬ ‫یهــای محــرم بــه شــیوه متفــاوت برگــزار‬ ‫عزادار ‬ ‫یشــود‪ .‬در همیــن زمینــه عبدالرضــا رحمانــی‬ ‫م ‬ ‫فضلی گفت‪ :‬به مســئوالن اجرایی و بهداشــتی‬ ‫توصیــه شــد بــا هماهنگــی بتواننــد بــر اســاس‬ ‫پروتکل ابالغی هم مراســم و هم سالمت مردم‬ ‫را ب هصــورت مناســب داشــته باشــند‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ایرنــا‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضلی پس از نشســت‬ ‫با اســتانداران سراسر کشــور درباره نحوه رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی‪ ،‬عنوان کــرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکــه در طلیعه ایام محرم قــرار داریم موضوع‬ ‫رعایــت پروتک لهــای بهداشــتی در کشــور در‬ ‫شــرایط خاصــی قرارگرفتــه اســت‪ .‬وزیــر کشــور‬ ‫افــزود‪ :‬مــا هــم دغدغــه و نگرانــی رعایــت این‬ ‫پروتک لهــا و هــم اهمیــت و احتــرام مناســک و‬ ‫اعمــال مــاه محــرم راداریــم‪ .‬مــردم همیشــه در‬ ‫ایــن ایام که ماه عاشــقان اباعبــداهلل (ع) ویاران‬ ‫ایشان است‪ ،‬این عزاداری ها را به شکل اعتقادی‬ ‫برگــزار می کننــد‪ .‬رحمانــی فضلی ادامــه داد‪ :‬به‬ ‫اســتانداران توصیه شد به دســتگاه های اجرایی‬ ‫اســتانی تاکید و نظارت کنند‪ .‬علوم پزشــکی هم‬ ‫باید به عنوان ناظر اصلی با هیئت ها‪ ،‬مســئوالن‬ ‫هیئت ها‪ ،‬ریاســت ســازمان تبلیغات که مســئول‬ ‫اجــرای پروتک لهــا هســتند‪ ،‬هماهنگــی بســیار‬ ‫جدی داشته باشند که بتوانند بر اساس پروتکل‬ ‫ابالغــی هــم مراســم و هــم ســامت مــردم را‬ ‫به صورت مناسب داشته باشیم‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬هــر کاری که انجام دهیــم نهایتا این مردم‬ ‫خوب ما هستند که مانند همیشه باید ما را یاری‬ ‫کنند‪ .‬وزیر کشــور اضافه کرد‪ :‬الزم اســت مراتب‬ ‫قدردانــی و ســپاس اســتانداران را از مردم خوب‬ ‫که در این یک سال و نیم ما را کمک کردند و هم‬ ‫از کادر درمانی اعم از کارکنان‪ ،‬مدیران‪ ،‬پرستاران‬ ‫و پزشــکان عزیــز و همچنیــن از کســانی کــه امــر‬ ‫بهداشــت بــر عهد هشــان اســت‪ ،‬داشــته باشــیم‬ ‫شگــذاری زحمــات ایــن عزیــزان‬ ‫و قــدردان و ارز ‬ ‫هستیم‪ .‬رحمانی فضلی ادامه داد‪ :‬ما سختی کار‬ ‫نهــا را به خوبــی درک می کنیم و از طرف دیگر‬ ‫ا ‬ ‫جــان انســان و نجات ان برای همــه ما به منزله‬ ‫عبادت است‪ .‬امیدوارم خداوند متعال اجر دهد‬ ‫و عاقبت به خیــر کنــد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مردم عزیز‬ ‫هــم بایــد به ما کمک کند تــا بتوانیم این پدیده‬ ‫را مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫برخی گمان می کنند مردن با کرونا در‬ ‫عزاداری محرم خدمت به دین است‬ ‫محمدجــواد فاضــل لنکرانــی عضــو جامعه‬ ‫یشــود‬ ‫مدرســین حــوزه علمیــه قــم گفــت‪ :‬نم ‬ ‫بــه مــردم گفت امســال عــزاداری نکنیــد و یا به‬ ‫نهــا‬ ‫مــردم بگوییــم امســال عــزاداری بکنیــد‪ .‬ای ‬ ‫دســتوری نیســت و فرمان و قانون اصال در این‬ ‫نیــک امــری اســت کــه در‬ ‫مســئله راه نــدارد‪ .‬ای ‬ ‫ذات و طینــت مــردم ما‪ ،‬خصوصا شــیعیان‪ ،‬قرار‬ ‫داد هشــده اســت‪ .‬او افزود‪ :‬امــا چند نکته اینجا‬ ‫وجــود دارد و از بــاب تذکــری اســت کــه مــا بــه‬ ‫مــردم عزیــز عــرض می کنیم‪ .‬ضمن اینکــه واقعا‬ ‫امیــد داریم و همین طور هم خواهد شــد‪ ،‬ســال‬ ‫گذشــته هم مردم ما نشــان دادند عزاداری باید‬ ‫باشــکوه برگزار شــود اما باشکوهی که جوانب و‬ ‫ابعاد دیگر هم باید در ان حفظ و رعایت شود‪.‬‬ ‫مــن ایــن نکتــه را عــرض کنم که مســئله «حفظ‬ ‫جــان» امــری اســت کــه هم عقــل بــر او حکم و‬ ‫درک می کند و هم دین ما که یک دین عقلی و‬ ‫عقالیی است‪ .‬فاضل لنکرانی اضافه کرد‪ :‬حفظ‬ ‫جان یک انسان بسیار مهم است‪ .‬شما ببینید که‬ ‫اگر یک انســانی کشته شــود در دین ما به منزله‬ ‫این است که تمام انسان ها کشته شده اند‪ .‬انقدر‬ ‫حفــظ یک نفس محترمــه موردتوجــه قرارگرفته‬ ‫اســت‪ .‬هم واجب است که انسان جان خودش‬ ‫را حفظ کند و هم حق ندارد جان دیگران را بر‬ ‫خطر بیندازد؛ بنابراین اگر خدای ناکرده کسی به‬ ‫کرونا مبتال شده و می داند که اگر با جمعی و یا‬ ‫یشــود‪،‬‬ ‫فردی نشست وبرخاســت کند او مبتال م ‬ ‫اگر خدای ناکرده مبتال شود او ضامن است‪ .‬هم‬ ‫کار حرامــی انجــام داده و هم ضامن این قضیه‬ ‫اســت‪ .‬کســی کــه کرونایی اســت نبایــد حتی با‬ ‫نزدیک تریــن افــراد خــودش نشست وبرخاســت‬ ‫کنــد تــا اینکــه کامال خوب شــود‪ .‬مــن نمی دانم‬ ‫ایــا اقایــان به حرف هایی کــه در فضای مجازی‬ ‫می زنند توجه کرده اند؟! می گویند کرونا هست‪،‬‬ ‫باشــد می رویــم‪ ،‬کشــته شــویم‪ .‬از جهــت فقهی‬ ‫هیــچ فقیهــی و هیــچ عالمــی نمی گویــد کــه اگر‬ ‫بدانی کشــته می شوی عزاداری امام حسین (ع)‬ ‫بازهــم اســتحباب دارد و همــه می گوینــد حــرام‬ ‫اســت‪ .‬کشــته شــدن جــای معینــی دارد‪ .‬حفــظ‬ ‫نفــس کــه ایــن مقــدار اهمیــت دارد‪ ،‬در دین ما‬ ‫«جهاد درراه خدا» استثنا شده است‪ .‬انسان ولو‬ ‫یشــود باید بــرای جهاد‬ ‫اینکــه می داند کشــته م ‬ ‫اگر عضو یکحلقه‬ ‫خاص باشی‪ ،‬قانون‬ ‫نادیدهگرفتهمی شود‬ ‫درراه خــدا بــرود‪ .‬درراه دفــاع از خود‪ ،‬ناموس و‬ ‫حتی مالش می تواند جان خودش را فدا کند؛ اما‬ ‫در غیر این ها ما نداریم‪.‬‬ ‫رویه سال گذشته تکرار شود‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬ســال گذشــته در فضاهــای‬ ‫بــاز مــا دیدیــم چــه جمعیت هایــی بــا رعایــت‬ ‫فاصلــه اجتماعــی و ضوابــط بهداشــتی حاضــر‬ ‫شــدند‪ ،‬امســال همیــن کار انجــام شــود‪ .‬مــن در‬ ‫صحبت های ســال گذشته مکرر گفته ام و بازهم‬ ‫عــرض می کنــم این فکر که یــک روحانی یا یک‬ ‫مداح و یا کسی که عزادار و عاشق امام حسین‬ ‫(ع) اســت بگوید «کرونا به مجلس امام حسین‬ ‫(ع) نمی ایــد»‪« ،‬کرونــا به حرم حضرت رضا (ع)‬ ‫نم ـی رود»‪« ،‬کرونــا به حــرم حضرت امیــر (ع) و‬ ‫کربال نمی رود»‪ ،‬مگر ما علم غیب داریم؟!‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بگوییــم بــرای عــزاداری امــام‬ ‫حســین (ع) حاضر هســتیم جان خودمان را هم‬ ‫بدهیــم‪ ،‬فکــر می کنند که خدمت بــه دین امام‬ ‫حسین (ع) است‪ .‬به موقع خودش‪ ،‬همان طوری‬ ‫کــه در انقــاب شــکوهمند اســامی و دفــاع‬ ‫مقــدس فرزنــدان این کشــور «یا حســین (ع)» را‬ ‫بــر پیشــانی های خودشــان نقــش می بســتند و‬ ‫یشــدند و این ها‬ ‫می رفتنــد و باافتخــار شــهید م ‬ ‫جزو شــهدای مســلم اســام هســتند؛ اما در یک‬ ‫عزاداری اگر انسان کاری انجام بدهد که موجب‬ ‫کشــته شــدن خودش بشــود‪ ،‬جایز نیست‪ .‬هیچ‬ ‫فقیهــی از صــدر قضایای کربال تاب هحــال نداریم‬ ‫کــه بگوید این جایز اســت‪ .‬ما که پیرو این دین‬ ‫هســتیم بایــد ضوابط علمــی و پزشــکی را کامال‬ ‫رعایت کنیم‪.‬‬ ‫ارائه پیشنهاد تغییر ساعت منع تردد شبانه‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور تهــران بــزرگ از ارائــه‬ ‫پیشنهاد تغییر ساعت منع تردد شبانه به ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا برای محرم خبر داد‪.‬‬ ‫ســردار محمدحســین حمیــدی در تشــریح‬ ‫تمهیــدات ترافیکــی پلیــس بــرای مــاه محــرم‬ ‫گفت‪ :‬پیشــنهاد تغییر ســاعت منع تردد شــبانه‬ ‫به ســتاد ملی مقابله با کرونا داد هشــده است و‬ ‫در صورت تائید اعمال خواهد شــد‪ .‬وی درباره‬ ‫ســاعات پیشنهادی نیز به ایسنا گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه ممکن اســت عزاداری برخی هیئت ها‬ ‫بــه طول بیانجامد پیشــنهاد دادیم که ســاعات‬ ‫اغــاز منــع تــردد به ‪ ۲۳‬یــا‪ ۲۳ :30‬برســد‪ .‬رئیس‬ ‫پلیــس راهور تهــران ادامه داد‪ :‬برخــی از هیات‬ ‫هــای مذهبــی ممکن اســت مراســم عــزاداری را‬ ‫در ســاعاتی برگزار کنند که تا ‪ ۱۰‬شــب به پایان‬ ‫نرســد‪ .‬البته بســیاری از این هیات ها نیز محلی‬ ‫بوده و مشــکل ترافیکی خاصی در پی برگزاری‬ ‫مراســم نخواهنــد داشــت امــا به هرحــال ایــن‬ ‫پیشــنهاد را ما ارائه کرده ایم‪ .‬به گفته حمیدی‪،‬‬ ‫این تغییر ســاعت در حال حاضر یک پیشــنهاد‬ ‫بــوده و تــا زمانی که ســتاد ملی مقابلــه با کرونا‬ ‫چیــزی را ابــاغ نکند ســاعات اجــرای منع تردد‬ ‫شبانه کما فی السابق از ساعت ‪ ۲۲‬تا ‪ ۳‬بامداد‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬وی درباره دیگــر تمهیدات پلیس‬ ‫بــرای عــزاداری مــاه محــرم نیز گفت‪ :‬متناســب‬ ‫بــا شــرایط هیات هــای عــزاداری و بــا توجه به‬ ‫یشــود‬ ‫اینکه این مراســم در فضای باز برگزار م ‬ ‫تمهیداتــی را در نظــر گرفته ایــم‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫ازجمله این تمهیدات این است که ساعت منع‬ ‫نهــا در پایتخــت تغییر کــرد و اغاز‬ ‫تــردد کامیو ‬ ‫ســاعات مجاز تردد کامیون ها از ‪ ۲۲‬به ســاعت‬ ‫‪ ۳۰‬دقیقــه بامــداد تغییــر پیــدا کــرد‪ .‬ازای ـن رو‬ ‫رانندگان کامیون باید توجه داشــته باشــند که از‬ ‫ساعت ‪ ۳۰‬دقیقه بامداد تا ساعت ‪ 6 :30‬اجازه‬ ‫تردد در معابر داخلی پایتخت رادارند‪ .‬حمیدی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬همچنین جلســاتی با روسای هیات‬ ‫هــا به خصــوص هیــات هــای مهــم و شــلوغ‬ ‫برگزارشده و از ان ها خواستیم که با جانمایی و‬ ‫چینش درســت محل برگزاری مراسم‪ ،‬اختصاص‬ ‫جــای پارک مناســب بــرای خودروها و همچنین‬ ‫تامیــن نــور و روشــنایی در مح لهــای برگــزاری‬ ‫مراســم عزاداری‪ ،‬ایمنی عــزاداران را ارتقاء داده‬ ‫و مراســم را به گون ـه ای برگــزار کننــد تــا جریــان‬ ‫ترافیــک نیز دچــار اخالل نشــود‪ .‬حمیدی یکی‬ ‫از دغدغ ههــای پلیــس را تامیــن ایمنی ترافیکی‬ ‫عابران پیاده برشمرد و گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫در این ایام شمار زیادی از شهروندان لباس تیره‬ ‫بر تن می کنند الزم است شهروندان عزیز توجه‬ ‫داشــته باشــند که از اســتقرار در حاشــیه خیابان‬ ‫یــا عبور از عــرض معابر در مح لهــای غیرمجاز‬ ‫پرهیــز کننــد و راننــدگان نیــز بــا دقــت بیشــتری‬ ‫نســبت بــه تــردد عابــران پیــاده رانندگــی کنند‪.‬‬ ‫بــه گفته حمیدی‪ ،‬ماموران پلیــس برای برگزاری‬ ‫یهــای محــرم از امادگــی کامــل‬ ‫مراســم عزادار ‬ ‫نســازی ترافیک‬ ‫برخوردار بوده و نســبت به روا ‬ ‫و مدیریــت ان در طــول برگــزاری مراســم اقدام‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫حمید رسایی‪ ،‬نماینده سابق مجلس شورای اسالمی به کنایه به انتخاب علیرضا زاکانی برای شهرداری تهران‬ ‫پرداختهو بهنقشو نفوذسیاسییکحلقهخاصو اقدامغیرقانونیشورایششماشاره کرد‪.‬رساییدر حساب‬ ‫کاربریخوددر توییتر چنیننوشت کهداستانازاین قرار است‪:‬اگر عضو یکسامانهو حلقهخاصباشی‪،‬قانون‬ ‫نادیده گرفته می شود تا بی ربط‪ ،‬ربط پیدا کند؛ باالتر از ان‪ ،‬نهی علنی و صریح رهبر انقالب به بایگانی می رود‬ ‫و تعریفو تمجیدهایغیر مستندو غیرعلنیجای انرامی گیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مشکالتاقتصادیبهاینسادگی هاحلنمی شود‬ ‫حسین کنعانی مقدم‪ ،‬کنشگر سیاسی اصولگرا‬ ‫درباره کم بودن فرصت دولت سیزدهم و اینکه‬ ‫مــردم بهان ـه ای را بــرای ناکارامــدی نمی پذیرند‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬قطعــا اقــای رئیســی با شــناخت‬ ‫شرایط موجود و وضعیت اقتصادی که خودشان‬ ‫نیــز در مقابــل رهبر انقــاب در رابطه با کســری‬ ‫بودجه مســائل اقتصادی و تورم نیز به ان اشاره‬ ‫کردنــد‪ ،‬وارد عرصــه شــدند‪ ،‬بنابرایــن هیچ گونــه‬ ‫بهان ـه ای از ایشــان پذیرفتــه نیســت‪ .‬بــه گزارش‬ ‫ایلنــا‪ ،‬وی ادامه داد‪ :‬البته اینکه بایــد اواربرداری‬ ‫کننــد درســت اســت؛ چراکــه وضــع مشــکالت‬ ‫اقتصادی مزمن شــده اســت و به این ســادگی ها‬ ‫یشــود‪ ،‬امــا راهکارهایی وجــود دارد که‬ ‫حــل نم ‬ ‫نهــا اســتفاده کنــد و‬ ‫رئیس جمهــور بتوانــد از ا ‬ ‫در کوتا همــدت یــک ســری اصالحــات اقتصــادی‬ ‫یکــه مــردم احســاس کنند‬ ‫را شــکل دهــد به طور ‬ ‫دولــت جدیــد در حــال حــل کــردن مشــکالت‬ ‫اقتصــادی اســت‪ ،‬بنابرایــن هیچ بهان ـه ای درباره‬ ‫اینکــه مشــکالت کشــور چگونه اســت‪ ،‬پذیرفته‬ ‫نیســت‪ .‬وی درباره حضــور نماینده های مجلس‬ ‫در دولــت خاطرنشــان کــرد‪ :‬اگــر افــراد قــوی از‬ ‫مجلــس بــه دولــت بروند ایــن تضعیف مجلس‬ ‫اســت‪ ،‬دولــت به یک مجلس قوی نیــاز دارد که‬ ‫مشکالت و موانع قانونی را از سر راهش بردارد‬ ‫نحــال اگر بنا باشــد اعضــای اصلی مجلس‬ ‫درعی ‬ ‫مثل اقای زاکانی که می خواهد شــهردار شوند از‬ ‫مجلس بیرون بروند‪ ،‬برخالف این تداعی اســت‬ ‫نهــا را انتخــاب کرده اند که مــردم را‬ ‫کــه مــرد م ا ‬ ‫نمایندگی کنند؛ نه اینکه از این جایگاه به عنوان‬ ‫سکوی پرتابی برای گرفتن مسئولیت ها استفاده‬ ‫کنند‪ .‬عضو جبهه ایستادگی انقالب با بیان اینکه‬ ‫از ســویی مجلــس بایــد از وکیــل الدولــه شــدن‬ ‫نمایندگان پرهیز کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما نیاز به وکیل‬ ‫المله هایی داریم که هم بر دولت اقای رئیســی‬ ‫نظارت کنند و هم موانع را از سر راه ان بردارند‪.‬‬ ‫قابل قبول نیست نماینده ای که رای گرفته است‬ ‫بیاید و وکیل الدوله شــود‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫ضمــن اینکــه انتخابــات میــان دوره ای دیگــری‬ ‫نداریم و شهری که نمایندگان ان از مجلس بیرون‬ ‫رفته اند باید دو سال بدون نماینده بماند و این‬ ‫خودش هم ضربه به شهرســتان و اســتان است و‬ ‫هم اینکه شرایط را برای ادامه کار مجلس سخت‬ ‫می کنــد به همین دلیل هم مجلس و هم دولت‬ ‫متضرر می شوند‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫مهم تریناولویتدولتسیزدهم‬ ‫مشکالتاقتصادیاست‬ ‫عضــو ســابق مجمــع‬ ‫چالــش دولــت ســیزدهم در‬ ‫تشــخیص مصلحــت نظــام‬ ‫روابــط بین الملــل اســت کــه‬ ‫بــا بیــان اینکــه مهم تریــن‬ ‫از بعــد از پیــروزی انقــاب‪،‬‬ ‫اولویــت دولــت ســیزدهم‬ ‫در برخــی مــوارد روابطــی‬ ‫مشــکالت اقتصــادی اســت‪،‬‬ ‫نامناســب و خدش ـه دار‬ ‫محمدهاشمی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬اگــر مدیریــت‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬ازجملــه در‬ ‫اقتصــادی و برنامــه درســتی‬ ‫مــورد امریــکا کــه همــواره‬ ‫وجــود داشــته باشــد بایــد همان طــور کــه تــاش کــرده تــا از موضــع قــدرت و زور‬ ‫اقــای رئیســی وعــده داده بــود شــاهد خواســته های خــود را تحمیــل کننــد و مــا‬ ‫ایجــاد اشــتغال‪ ،‬ســاخت مســکن و افزایش نیــز در پاســخ‪ ،‬مقاومت کرده ایم‪ .‬هاشــمی‬ ‫ارزش پــول ملی باشــیم‪ .‬محمد هاشــمی در رفســنجانی بــا یــاداوری تحریم هــای دوره‬ ‫گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬در پاســخ بــه پرسشــی ریاســت جمهــوری دونالــد ترامــپ علیــه‬ ‫دربــاره ویژگی های کابینه دولت ســیزدهم‪ ،‬ایــران‪ ،‬گفــت‪ :‬ترامپ هم زیان هــای زیادی‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬ترکیــب کابینــه بســتگی به این بــا تحریم های بی ســابقه و خروج از برجام‬ ‫دارد کــه ان شــعارهایی کــه در دوران بــه کشــور مــا وارد کــرد‪ ،‬هرچنــد کــه برخی‬ ‫انتخابــات طــرح می شــد و مدعــی تشــکیل در داخــل می گفتنــد کــه این هــا کاغــذ پــاره‬ ‫دولتــی مردمــی و خدمتگزاری به مردم بود اســت و تاثیــری نــدارد‪ ،‬امــا می دانیــم کــه‬ ‫تــا چنــد اندازه محقق شــود و اقای رئیســی تاثیر خود را گذاشــته اســت‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫در تعییــن اعضــای کابینــه خــود چقــدر بــه اینکــه یکی از اولویت های دولت ســیزدهم‬ ‫غیرجناحی بــودن و توجــه به تخصص افراد باید حل مشــکالت بین المللی باشــد‪ ،‬اظهار‬ ‫پایبنــدی داشــته باشــد‪ .‬وی یــاداور شــد‪ :‬کــرد‪ :‬مــا تجربه جنــگ هشت ســاله راداریم‬ ‫اصــل مهمــی کــه همــواره در اســتانه اغــاز کــه اکثــر کشــورهای دنیــا و حتــی همســایه‬ ‫کار دولت هــا مطرح می شــود این اســت که در ان طرفــدار صــدام بودنــد امــا بعــدازان‬ ‫مبنــای انتخــاب افــراد باید شایسته ســاالری کــه جنــگ تمــام شــد‪ ،‬سیاســت تنش زدایــی‬ ‫باشــد و در تعییــن وزرا جناحــی عمــل در دولــت مرحــوم هاشــمی رفســنجانی‬ ‫نشــود‪ .‬هاشــمی رفســنجانی بــا اشــاره بــه موردتوجــه قــرار گرفــت کــه موفــق بــود و‬ ‫ســخنان رئیس جمهــوری ســیزدهم در زمــان حتــی برخــی کشــورهای همســایه کــه در‬ ‫انتخابــات و تحلیــف‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اگر به جنــگ‪ ،‬طرفــدار صــدام بودنــد بــا ایــران‬ ‫ان حرف هــا به درســتی عمــل شــود‪ ،‬مبنــای رابطــه اقتصادی برقرار کردند‪ .‬عضو ســابق‬ ‫انتخاب اعضای کابینه باید شایسته ســاالری مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا تاکید‬ ‫باشــد و ایــن یعنــی از همــه نیروهــای بــر اینکــه ان تجربه در برابر ماســت و باید‬ ‫توانمنــد جناح هــای مختلــف سیاســی و بــه ان توجــه کنیم‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬امیدوارم با‬ ‫نیــز متخصصانــی کــه ســابقه دانشــگاهی تنش زدایــی و به ســمت روابــط بین المللی‬ ‫دارنــد و در کار خــود کارشــناس هســتند‪ ،‬همراه با احترام متقابل و حفظ منافع ملی‬ ‫اســتفاده شود‪ .‬عضو سابق مجمع تشخیص حرکت کنیم‪ ،‬چراکه در صورت تحقق رونق‬ ‫مصلحــت نظــام بــا اشــاره بــه مهم تریــن تولیــد ملی ما بیشــتر از پیش به بازار مصرف‬ ‫چالش هــای پیشــروی دولــت ســیزدهم‪ ،‬بین المللــی‪ ،‬ازجمله کشــورهای همســایه نیاز‬ ‫گفــت‪ :‬یکــی از مهم ترین چالش هــا اقتصاد داریــم و تــوان بازار داخل هم بــه این اندازه‬ ‫است که بر سایر موارد اولویت دارد‪ .‬تورم‪ ،‬نیســت کــه همــه تولیــدات را خریــداری کند‪.‬‬ ‫نقدینگــی و بیکاری در جامعه باال اســت و هاشمی رفسنجانی با اشاره به سایر مسائلی‬ ‫ا گــر مدیریــت اقتصــادی و برنامــه درســتی کــه در دولــت ســیزدهم بایــد موردتوجه قرار‬ ‫برای ان وجود داشــته باشد باید همان طور گیــرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همچنین مســائل اجتماعی‬ ‫کــه اقــای رئیســی در شــعارهای انتخاباتــی مثــل اعتیاد‪ ،‬طالق و فروپاشــی خانواده ها را‬ ‫خــود وعــده داده بود‪ ،‬ایجاد اشــتغال کند‪ ،‬هم شــاهدیم که ریشــه ان ها نیــز اقتصادی‬ ‫مســکن بســازد و ارزش پــول ملــی را بــاال اســت و اگــر وضعیــت اقتصادی شــان‬ ‫بــرد کــه امیدواریــم دولت ســیزدهم به این خانواده هــا مناســب بــود بــه درون چنیــن‬ ‫مــوارد پایبند باشــد‪ .‬وی تاکیــد کرد‪ :‬دومین مشکالتی نمی افتادند‪.‬‬ ‫نیروهایحاشیه ساز‬ ‫بهدولتلطمهمی زنند‬ ‫احمد سالک‪ ،‬عضو شورای‬ ‫کاالها‪ ،‬معضالت متعدد ناشی‬ ‫مرکزی جامعه روحانیت مبارز‬ ‫از کســری بودجــه‪ ،‬سررســید‬ ‫در رابطــه بــا نحــوه گزینــش و‬ ‫اوراق مشــارکت و … را دارد‬ ‫چینش کابینه دولت ســیزدهم‬ ‫کــه از طرف دولت گذشــته به‬ ‫کــه به موجــب ان علی رغــم‬ ‫او تحمیل شــده اســت‪ .‬ســالک‬ ‫احمد سالک‬ ‫تحقــق شــعار دولــت مردمی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بنابراین برای برون رفت‬ ‫مشکالت و کاستی های دولت‬ ‫از ایــن وضعیــت‪ ،‬الزم اســت‬ ‫یازدهم و دوازدهم ظاهر نشود‪ ،‬گفت‪ :‬تشکیل وزرای جهــادی‪ ،‬کارامــد‪ ،‬ســابقه دار و بــدون‬ ‫کابینــه دولت ســیزدهم بر اســاس برنامه هایی حاشیه به میدان بیایند‪ .‬اگر وزیری حاشیه و یا‬ ‫اســت که رئیســی در جلســات تنفیذ و تحلیف عنوان محکومیتی داشته باشد‪ ،‬حتی در همین‬ ‫بــرای ملت ایران بیان کرد‪ .‬بــه گزارش مهر‪ ،‬وی حد به دولت رئیسی لطمه خواهد زد‪.‬وی تاکید‬ ‫افــزود‪ :‬اقــای رئیســی در حقیقــت خط مشــی کرد‪ :‬افراد دارای محکومیت و حاشیه ولو تبرئه‬ ‫انتخاب اعضای دولت و اینده خود را بر اساس شــده باشــند هم نباید در کابینه حضورداشــته‬ ‫وضعــی اجتماعی زیــادی برای‬ ‫برنام ـه ای که اعالم کرده اســت‪ ،‬دنبال می کند‪ .‬باشــند زیــرا اثار‬ ‫ِ‬ ‫رئیس جمهور در دو جلســه اخیر هیئت دولت دولــت ســیزدهم به همــراه دارد‪ .‬عضو شــورای‬ ‫کاستی ها را با صراحت عنوان کرده است‪ .‬عضو مرکزی جامعه روحانیت در پایان گفت‪ :‬امیدوار‬ ‫شــورای مرکــزی جامعه روحانیــت تصریح کرد‪ :‬هســتم دولت پیشــنهادی رئیســی‪ ،‬یک دولت‬ ‫رئیسی پیش روی خود تورم ‪ ۴۴‬درصدی‪ ،‬گرانی کارامد‪ ،‬مبارز‪ ،‬متعهد و انقالبی باشد‪.‬‬ ‫مشکلتحریم هاباشعار حلنمی شود‬ ‫مسعود پزشکیان‪ ،‬نماینده تبریز در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬در رابطه هماهنگی و یکدست‬ ‫شــدن ســه قوه و انتظاراتی که مردم برای حل‬ ‫مشکالت خوددارند‪ ،‬گفت‪ :‬مردم اکنون انتظار‬ ‫دارند که مشکالت شود و این ها هم قول دادند‬ ‫که مشکالت را حل کنند‪ .‬ما هم منتظر هستیم‬ ‫کــه ایــن اتفــاق انجام شــود‪ ،‬در این مســیر هم‬ ‫کمــک و هــم دعــا می کنیم تا موفق شــوند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایلنا‪ ،‬عضو کمیســیون بهداشت مجلس‬ ‫در رابطــه بــا ســخنان رئیس جمهــور در روز‬ ‫تحلیف پیرامون لغو تحریم ها‪ ،‬بیان کرد‪ :‬حل‬ ‫ایــن موضوعات با شــعار نمی شــود‪ ،‬نمی شــود‬ ‫نطــرف فحــش بدهیــم و از ان طــرف‬ ‫از ای ‬ ‫شــعار بدهیم‪ .‬البته من امیــدوارم که بتوانند با‬ ‫دیپلماســی ایــن موضوعــات را حــل کنند منتها‬ ‫دیپلماسی یعنی یک چیزی بدهید و یک چیزی‬ ‫بگیرید؛ تو نمی توانی فقط بگیری و هیچ چیزی‬ ‫هــم نپــردازی‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اینکه همه حرف‬ ‫مــا را ان هــا بپذیرنــد و ما هیــچ حرفــی از ان ها‬ ‫نپذیریم‪ ،‬خب تا حاال نشــده‪ ،‬این ها اجرا کنند‬ ‫که ببینیم شدنی است یا خیر؟ یعنی این ها بلد‬ ‫هستند و قبلی ها بلد نبودند که می شود گرفت‬ ‫ولــی هیچ چیزی نداد‪ .‬این چیزی اســت که باید‬ ‫منتظر بود و دید که چطور می خواهند بگیرند‪،‬‬ ‫مــا هــم دعا می کنیم که بتوانند بگیرند و ما هم‬ ‫یاد می گیریم‪ .‬پزشــکیان در رابطه با برنامه های‬ ‫احتمالی و روش سیاست خارجی مدنظر دولت‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬من نمی دانــم چه کار‬ ‫می خواهند انجام دهند اما ما نمی توانیم بدون‬ ‫انســجام‪ ،‬وحــدت داخلــی و بــدون گفت وگو و‬ ‫معادالت خارجی مشکالت کشور را حل کنیم‪.‬‬ ‫توسعه یعنی رفتن‪ ،‬دیدن‪ ،‬ارتباط برقرار کردن‪،‬‬ ‫هماهنگ شــدن و به هرحال یک چیــزی دادن و‬ ‫یک چیزی گرفتن‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬خدا در‬ ‫قران می فرماید‪ :‬خوبی را نمی شود به دست اورد‬ ‫مگر اینکه یک چیز خوب را از دست بدهی تا در‬ ‫مقابــل ان یک چیز خوبــی را به دســت بیاوری‪.‬‬ ‫اینکــه تو بخواهی همــه را بگیری و هیچ چیزی‬ ‫ندهی امکان پذیر و شدنی نیست‪ ،‬حداقل ان‬ ‫مقدار که من می فهمم شدنی نیست‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫گرانیچایمنطقیاست!؟‬ ‫رئیــس ســازمان چــای ایران‬ ‫باالرفتــن قیمــت چــای عددی‬ ‫افزایــش قیمت چای را منطقی‬ ‫منطقــی اســت‪ .‬وی همچنیــن‬ ‫دانســت و دلیــل ایــن ســخن را‬ ‫بــا اشــاره بــه دپــوی چــای در‬ ‫ـش قیمـ ِـت زنجیــره‬ ‫کشور از ارزن شدن نسبی چای‬ ‫هــم‪ ،‬افزایـ ِ‬ ‫تولیــد عنــوان کــرد‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬کرونا و عدم‬ ‫حبیبجهانساز‬ ‫ایســنا‪ ،‬حبیــب جهانســاز در‬ ‫رفت وامدهــای فامیلــی در این‬ ‫رابطه با خبری مبنی بر افزایش‬ ‫دپو تاثیر داشته است‪ .‬جهانساز‬ ‫‪۶۵‬درصــدی قیمــت چای اظهار کرد‪ :‬بخشــی از افــزود‪ :‬میــزان واردات نســبت بــه ســال گذشــته‬ ‫اجبارا وارداتی می شود و تولید هم ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تقریبا برابر بوده است ولی ارز نسبت به گذشته‬ ‫ً‬ ‫چای ً‬ ‫تن در داخل کشور است‪ .‬وی با ابراز خوشنودی افزایش یافتــه اســت‪ .‬رئیس ســازمان چــای ایران‬ ‫شدن واردات چای از گروه یک کاالهای همچنین تاکید کرد که اعتقادی به واردات چای‬ ‫از خارج ِ‬ ‫دریافت کننــده ارز دولتــی اظهار کــرد‪ :‬این اتفاق خارجی ندارد و تصور دارد باید با سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫باعــث قــدرت رقابــت چــای داخلی نســبت به حمایــت بیشــتری از چــای کاران داخلــی داشــته‬ ‫نوع خارجی بوده اســت‪ .‬جهانســاز همچنین از باشیم کهتولیدبهمرز ‪ ۶۰‬هزار تنبرسد‪.‬جهانساز‬ ‫رهاشــدگی باغات چای و کار نکردن کارخانه ها‬ ‫صراحتا اعالم کرد که باید با افزایش قیمت چای‬ ‫ً‬ ‫درگذشته گفت‪ :‬در این صنعت بر هم ریختگی کنــار بیاییــم و در ایــن باره گفــت‪ :‬چای کیلویی‬ ‫اتفــاق افتــاد‪ .‬وی درباره گرانی چــای ایرانی هم ‪ ۶۰‬هزار تومان برای چای کار ما صرفه اقتصادی‬ ‫گفت‪ :‬قیمت برگ سبز ‪ ۴۵‬درصد نسبت به سال نــدارد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬البتــه ایــن روند مشــروط‬ ‫قبــل افزوده شــد تا بــرای چای کار صرفه داشــته بر این اســت که قیمت ها ثابت بماند‪ .‬تولیدگر‬ ‫باشد‪ .‬جهانساز هزینه چای سازی و تولید و مقوا بخشکشاورزیمایحتاجعمومیراتولیدمی کند‪.‬‬ ‫اجبارا ان را ارزان نگه داشت‪.‬‬ ‫و‪ ...‬را توجیهی برای این سخن خود دانست که پس نمی توان ً‬ ‫اخرینوضعیتپروازهایخارجی‬ ‫در شرایط کرونای دلتا‬ ‫سخنگویسازمانهواپیمای‬ ‫از نظر کرونا در مبدا (با مهلت‬ ‫کشوری اعالم کرد که ‪ ۴۲‬کشور‬ ‫‪ ۹۶‬ســاعت) الزم اســت در‬ ‫در شــرایط پرخطر قرار دارند و‬ ‫هنــگام ورود نیز تحت بررســی‬ ‫کشــورهای برزیــل و اروگوئــه در‬ ‫ازمایشــگاهی مجــدد (تســت‬ ‫لیست کشورهای ویژه (ممنوع)‬ ‫پــی ســی ار کرونــا) قــرار گیرند‪.‬‬ ‫محمد حسن‬ ‫هستند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد‬ ‫سخنگوی ســازمان هواپیمایی‬ ‫ذیبخش‬ ‫حسن ذیبخش با بیان اینکه از‬ ‫کشوریاظهار کرد‪:‬سایر کشورها‬ ‫نظر مقدار در گردش سویه جهش یافته ویروس منع تردد سفر در حال حاضر نداشته و تست پی‬ ‫کرونا‪ ،‬کشورها به سه گروه تقسیم بندی شده اند‪ ،‬ســی ار منفی از کشــور مبدا با مهلت ‪ ۹۶‬ساعت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬پذیرش مسافر به صورت مستقیم و بــرای ورود بــه کشــور کفایت می کند‪ ،‬همچنین‬ ‫غیرمستقیم از کشورهای ویژه (کشورهای دارای غربالگری عالمتی (مراقبت سندرمیک) برای این‬ ‫ســویه جهش یافتــه) شــامل برزیــل و اروگوئه تا گروه انجام خواهد شــد و در صورت نیاز تســت‬ ‫اطالع ثانوی ممنوع و ورود دیپلمات ها‪ ،‬ماموران (پــی ســی ار ) مجددا به عمل خواهــد امد‪ .‬وی‬ ‫دولتیونمایندگانسازمان هایبین المللیمنوط با اشــاره به اینکه مســافران ورودی از کشورهای‬ ‫بهتاییدوزارتامور خارجهبارعایتپروتکل های اروپایی مانند سایر مسافران باید تست پی سی‬ ‫ابالغــی اســت‪ .‬وی بــا بیــان اینکه ‪ ۴۲‬کشــور در ار منفی از کشور مبدا (با مهلت ‪ ۹۶‬ساعت) به‬ ‫شرایطپرخطر قرار دارندافزود‪:‬سفرهایمستقیم همراه داشــته باشــند‪ ،‬افزود‪ :‬برای افرادی که دو‬ ‫و غیر مستقیم از کشورهای پرخطر (کشورهای با نوبت واکســن تزریق کرده و ‪ ۱۵‬روز از دوز دوم‬ ‫بروز باالیبیماری)شاملاندورا‪،‬ارژانتین‪،‬بولیوی‪ ،‬گذشته باشد با داشتن کارت واکسیناسیون اقدام‬ ‫بوتسوانا‪ ،‬شیلی‪ ،‬کلمبیا‪ ،‬کاستاریکا‪ ،‬کوبا‪ ،‬قبرس‪ ،‬دیگری الزم نیست و افرادی که واکسن دریافت‬ ‫اکوادور‪،‬مصر‪،‬اسواتینی‪،‬فیجی‪،‬گرجستان‪،‬هند‪ ،‬نکرده انــد یــا واکسیناســیون ناقــص دارنــد و در‬ ‫اندونزی‪ ،‬کویت‪ ،‬لســوتو‪ ،‬لیبی‪ ،‬مــاالوی‪ ،‬مالزی‪ ،‬لیست کشورهایپرخطر بوده اندبایستیدر بدو‬ ‫مغولستانموزامبیک‪،‬نامبیبیا‪،‬نپال‪،‬هلند‪،‬عمان‪ ،‬ورود تست ‪ PCR‬مجدد از انها به عمل اید و تا‬ ‫پاراگویه‪ ،‬پرو‪ ،‬پرتقال‪ ،‬روســیه‪ ،‬سیشیل‪ ،‬افریقای زمان جواب در منزل در قرنطینه باشند‪ .‬وی ادامه‬ ‫جنوبی‪،‬اسپانیا‪،‬سودان‪،‬سورینام‪،‬سوریه‪،‬تانزانیا‪ ،‬داد‪ :‬مقرر شــد چنانچه کشــورهای همســایه در‬ ‫تونس‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬زامبیا و زیمباوه برقرار است‪ .‬گروه پرخطر قرار گیرند در بدو ورود تست ‪PCR‬‬ ‫ذیبخــش با بیــان اینکه رعایــت پروتکل ابالغی منفی با مهلت ‪ ۹۶‬ساعت داشته و در بدو ورود‬ ‫مراقبــت مــرزی هوایــی ‪ -‬دریایــی از کشــورهای مراقبت سندرمیک به عمل اید و صرفا در صورت‬ ‫مذکور الزامی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مسافران ورودی عالمت دار بودن از انان تســت ‪ PCR‬مجدد به‬ ‫از این کشــورها عالوه بر تست منفی پی سی ار عملخواهدامد‪.‬‬ ‫تامیننیازهایارزیو ریالیفعالیت های‬ ‫اقتصادیدر دورانتحریم‬ ‫رییــس کل بانــک مرکــزی گفــت‪ :‬در ســه‬ ‫ســال گذشــته ایــن بانــک از تمام ظرفیــت خود‬ ‫اســتفاده کــرده تا ضمــن ایجاد ثبــات در اقتصاد‬ ‫بتواند با وجود تحریم ها‪ ،‬نیازهــای ارزی و ریالی‬ ‫فعالیت هایاقتصادیراتامین کندو در سال های‬ ‫اخیر تامین ارز کاالهای اساســی‪ ،‬دارو و واکســن‬ ‫کوید ‪ ۱۹‬را در اولویت قرار داده است‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا از بانک مرکزی‪« ،‬اکبر کمیجانی» در پیامی‬ ‫ضمنتبریکشصت ویکمینسالروزتاسیسبانک‬ ‫مرکزی افزود‪ :‬طی حدود سه سال و نیم گذشته‬ ‫اقتصاد ایران تحت فشار شدیدترین تحریم های‬ ‫اقتصــادی تاریــخ قرار گرفتــه و بانــک مرکزی به‬ ‫عنوان ستون نظام مالی کشور در معرض و مرکز‬ ‫حمالت مستقیم در جنگ اقتصادی قرار داشته‬ ‫اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬بــا تدابیــر اتخــاذ شــده امــروز‬ ‫تحری مهــای حداکثری دشــمنان کشــور حتی به‬ ‫زعم انها با شکست مواجه شده است‪ .‬البته این‬ ‫تحریم ها دارای اثرات منفی براقتصاد به ویژه در‬ ‫حوزه های نرخ ارز و تورم بوده اســت‪ .‬رییس کل‬ ‫بانک مرکزی عمده اقدامات سیاستی این بانک‬ ‫در حوزه هایسیاست گذاریپولی‪،‬اعتباری‪،‬ارزی‪،‬‬ ‫نظارتی‪ ،‬فناوری های نوین و حقوقی را برشــمرد‬ ‫و گفــت‪ :‬نوی نســازی چارچــوب سیاس ـت گذاری‬ ‫پولــی و اجرای عملیــات بازار بــاز‪ ،‬اولویت بندی‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫تســهیالت بانکی برای تامین ســرمایه در گردش‬ ‫واحدهایتولیدی‪،‬تامینمالیبنگاه هایکوچک‬ ‫و متوســط و شرکت های دانش بنیان‪ ،‬تسهیالت‬ ‫مربوطبهخریدتضمینیگندموسایر محصوالت‬ ‫کشــاورزی و تســهیالت قرض الحســنه ازدواج و‬ ‫همچنین اعطای تسهیالت حمایتی به بنگاه ها‬ ‫و خانوارهای اسیب دیده از بیماری کرونا از جمله‬ ‫اقدامات سیاســتی این بانک در این زمینه بوده‬ ‫است‪.‬بهگفتهکمیجانیمدیریتوارداتوتامین‬ ‫ارز ترجیحی کاالهای اساسی و ضروری‪ ،‬طراحی و‬ ‫عملیاتی کردن سازوکارهای ویژه (از جمله تهاتر)‬ ‫برای دریافت ها و پرداخت های ارزی و گســترش‬ ‫عملیات بازار متشکل ارزی از دیگر سیاست های‬ ‫بانک مرکزی در حوزه ارزی اســت‪ .‬رییس شورای‬ ‫پول و اعتبار به ســایر اقدامات سیاســتی اشاره و‬ ‫تاکید کــرد‪ :‬ادغام بانک ها و موسســات اعتباری‬ ‫وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه‪ ،‬تکمیل‬ ‫فراینــد اجــرای کامل قانون جدید صــدور چک‪،‬‬ ‫راه اندازیسامانه هایمختلفدر حوزهنظام های‬ ‫پرداخــت‪ ،‬ارزی‪ ،‬اعتبــاری و اطالعــات بانکــی و‬ ‫پیگیری جدی پرونده های بین المللی طرح شده‬ ‫علیهبانکمرکزیایراندر دادگاه هایبین المللی‬ ‫و توفیقدر احقاقحقوقملتایراناز مهم ترین‬ ‫محورهایاقداماتسیاستیبانکمرکزیاست‪.‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1138‬‬ ‫رییس اتحادیه امالک‪:‬‬ ‫امارهای غیررسمی از رشد ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫اجاره بها حکایت دارد‬ ‫رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه در‬ ‫پنج ماه اخیر معامالت ملک در کل کشور ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫چیــک از حوزه های‬ ‫کاهــش یافته اســت گفــت‪ :‬هی ‬ ‫تاثیرگذار بر قیمت مسکن اعم از نوسانات اقتصاد‬ ‫کالن‪،‬ساخت وساز و برنامه ریزیدر اختیار مانیست‬ ‫اما چون بخش خصوصی هســتیم و زورشان به ما‬ ‫رسید کم کاری خودشان را گردن ما انداختند و گفتند‬ ‫مشاورانعاملگرانیمسکنهستند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬مصطفی قلــی خســروی‪ ،‬در‬ ‫نشستخبریاظهار کرد‪:‬بعضابهمنزنگمی زنند‬ ‫و می گویند چرا خانه اینقدر گران شــده اســت؛ در‬ ‫حالــی که این مســاله به من ارتباطــی ندارم‪ .‬طبق‬ ‫قانون نظام صنفی وظایف من رســیدگی و ارتقای‬ ‫صنــف مشــاوران امــاک اســت‪ .‬بــا تخلفــات هــم‬ ‫برخورد می کنیم و به اذعان اداره امالک‪ ،‬بیشترین‬ ‫امــار پلمپ دفاتــر را داریم‪ .‬هیچ موضوعــی اعم از‬ ‫نوسانات اقتصاد کالن‪ ،‬ساخت وساز و برنامه ریزی‬ ‫در حوزه مســکن در اختیار من نیســت‪ .‬البته ما در‬ ‫ماههــای اخیر گفتیم قیمــت خانه ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫پایینمی اید کههمیناتفاقهمافتاد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بانک مرکزی با ارایه امار‪ ،‬بازار مسکن‬ ‫را متشنج می کند‪ .‬به عقیده من همانطور که باید‬ ‫پای امریکا از منطقه کوتاه شود‪ ،‬بانکها هم باید از‬ ‫بخش مســکن بروند تا این حوزه به ارامش برسد‪.‬‬ ‫بانــک مرکــزی اوایل ســال ‪ ۹۹‬اعالم کــرد خانه ‪۴۸‬‬ ‫درصد گران شده‪ ،‬همان موقع من از همکاران خود‬ ‫در کف بازار پرسیدم که گفتند قیمتها‪ ۱۰‬تا‪ ۱۵‬درصد‬ ‫بــاال رفتــه اســت‪ .‬اما وقتی بانک مرکــزی گفت ‪۴۸‬‬ ‫درصد‪ ،‬انتهای ســال با رشــد باالی ‪ ۹۰‬درصد مواجه‬ ‫شدیم‪.‬خسروی در واکنش به این موضوع که بانک‬ ‫مرکــزی امار خود را از ســامانه امالک و مســتغالت‬ ‫دریافت می کند گفت‪ :‬سامانه امالک و مستغالت‬ ‫کــه کد رهگیری صادر می کند هم اکنــون در اختیار‬ ‫اتاق اصناف ایران اســت و اتاق با بانک مرکزی در‬ ‫ارتباط است ولی‪ ۶۰‬درصد معامالت در این سامانه‬ ‫یشــود و انها بر این اســاس قیمتها را حدس‬ ‫ثبت م ‬ ‫می زننــد و اطالعاتــی را ارایــه می دهنــد کــه باعث‬ ‫تنش بازار می شود‪ .‬از طرف دیگر متاسفانه وزارت‬ ‫راه و شهرســازی دولتهای یازدهم و دوازدهم اقدام‬ ‫چندانــی برای ســاخت و ســاز انجــام ندادند‪ ،‬بعد‬ ‫سعی کردند گرانی را به گردن این و ان بیندازند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه مشــاوران امالک‪ ،‬انتــزاع وزارت‬ ‫راه و شهرســازی و ورود وزارت دفــاع بــه بحــث‬ ‫صنعتی سازیرادو اقدامثمربخشدانستو گفت‪:‬‬ ‫اینکه مجلس بحث جدا شدن حوزه حمل و نقل از‬ ‫مسکن را دنبال می کند به نفع مردم است‪ .‬این چند‬ ‫سال وقتی به مسئوالن می گفتیم چرا ساخت و ساز‬ ‫نمی کنید پاسخ می دادند که ما داریم جاده‪ ،‬تونل‬ ‫و پل می سازیم‪.‬‬ ‫خســروی همچنین درباره قــرار گرفتن اتحادیه‬ ‫امــاک تحــت نظــر وزارت راه و شهرســازی گفــت‪:‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی این پیشنهاد را داد و ما موافق‬ ‫این موضوع هستیم؛ چرا که در این صورت به کانون‬ ‫یشــویم و صنف ما ارتقا پیدا می کند‪ .‬در‬ ‫تبدیل م ‬ ‫این خصوص دســتورالعمل کانون مشــاوران امالک‬ ‫را نوشــتیم اما هیچ اقدامی در این خصوص انجام‬ ‫ندادند‪ .‬در حال حاضر ‪ ۲۰‬درصد درامد اتحادیه ها‬ ‫بــه اتاق اصنــاف اختصاص پیدا می کند کــه با این‬ ‫مبالغمی شودیکوزارتخانهایجاد کرد‪.‬‬ ‫در ایــن خصوص ســعید لطفــی ـ عضو هیات‬ ‫مدیــره اتحادیــه مشــاوران امــاک گفــت‪ :‬درامد‬ ‫ســالیانه اتحادیــه امالک حدود ‪ ۶‬میلیــارد تومان‬ ‫اســت کــه حــدود ‪ ۱.۲‬میلیــارد تومــان ان به اتاق‬ ‫اصناف می رسد‪.‬‬ ‫در ادامه‪،‬مصطفی قلیخسرویـرییساتحادیه‬ ‫مشــاوران امــاک ـ بــا انتقــاد از نداشــتن اختیــارات‬ ‫الزم بــرای برخــورد با تخلفات اظهار کرد‪ :‬تنبیهاتی‬ ‫کــه قانون نظام صنفی برای ما تعیین کرده بســیار‬ ‫ضعیف است‪ .‬اگر یک بلورفروش‪ ،‬یک دست لیوان‬ ‫شکستهبهمردمبفروشمغازهاشیکهفتهپلمپ‬ ‫یشــود‪ .‬برای اعضای ما هم که مهمترین دارایی‬ ‫م ‬ ‫خانوارها یعنیمسکنرا معاملهمی کنند یکهفته‬ ‫پلــپ در نظــر گرفته انــد؛ در صورتی که اگر مشــاور‬ ‫امالک‪ ،‬اشــتباهی مرتکب شــد باید اشــتباه اخرش‬ ‫باشد و برای همیشه از فعالیت منع شود‪ .‬اگر تبدیل‬ ‫به کانون شویم با توجه به تجربه ‪ ۲۷‬ساله من در‬ ‫اتحادیهامالک‪،‬دستورالعملهایبازدارندهرااجرایی‬ ‫خواهیمکرد‪.‬‬ ‫مشــاوران امالک باعث گرانی مسکن می شوند به‬ ‫درد انتخابــات می خورد‪ ،‬بــه درد مردم نمی خورد‪.‬‬ ‫این را ســالیان ســال گفته ایــد چــه دردی را دوا کرده‬ ‫است؟ من چون بخش خصوصی هستم و پشتیبان‬ ‫نــدارم هرکس پیدا می شــود یــک پس گردنی به ما‬ ‫می زند!‬ ‫خســروی تنهــا راهــکار ایجــاد تعــادل در بــازار‬ ‫مســکن را افزایش ساخت وســاز دانســت و گفت‪:‬‬ ‫اینکه وزارت دفاع به بحث صنعتی سازی ورود کرده‬ ‫و گفته که ‪ ۱۲‬طبقه را در شش ماه می سازیم بسیار‬ ‫خوب اســت‪ .‬اگر این اقدام انجام شــود می توانیم‬ ‫کسریپنجمیلیونمسکنراظرفیکسالپر کنیم‪.‬‬ ‫وقتــی خانه ســاخته می شــود به ما می ســپارند که‬ ‫بفروشیم‪.‬اولینحرفی کهمشاور امالکبهفروشنده‬ ‫می زند این است که ایا کمتر می فروشی؟ زیرا مشاور‬ ‫امالکمی خواهدمعاملهشودتابهکمیسیونبرسد‪.‬‬ ‫اما متاســفانه بازار در دســت بانکها اســت و سعی‬ ‫می کنندباارایهامار‪،‬قیمتهاراافزایشدهند‪.‬‬ ‫امارهای غیررسمی از رشد ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۶‬درصدی معامالت در کشور‬ ‫خســروی همچنیــن دربــاره میــزان افزایش نرخ‬ ‫اجاره گفت‪ :‬ســتاد کرونا میزان مجاز افزایش اجاره‬ ‫بها را ‪ ۲۵‬درصد اعالم کرد‪ .‬اما هرگونه نرخ گذاری در‬ ‫بازار مسکن باعث نابسامانی می شود‪ .‬گفتند اجاره‬ ‫بها بیشــتر از ‪ ۲۵‬درصد باال نرود اما گزارشــهای ما از‬ ‫رشد حدود ‪ ۵۰‬درصدی نرخها حکایت دارد‪ .‬وقتی‬ ‫لبنیات و گوشــت و شــکر گران می شود و شما نرخ‬ ‫اجاره را پایین تر از تورم ‪ ۴۴‬درصد تعیین می کنید‬ ‫معلوم است که بازار به هم می ریزد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کاهش نرخ کمیسیون مشاوران‬ ‫امــاک از نیــم درصد به ‪ ۲۵‬صــدم درصد بیان کرد‪:‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی به دولت گفت علت افزایش‬ ‫قیمت مســکن کمیســیون مشــاوران امالک است‪.‬‬ ‫بعد حق الزحمه همکاران ما را نصف کردند‪ .‬یعنی‬ ‫تدبیرشان این بود که مشاوران‪ ،‬قانون را دور بزنند‪.‬‬ ‫مابایدحقو حقوقهر صنفیرامطابقزحماتشان‬ ‫بدهیمتااز بروز تخلفاتجلوگیریشود‪.‬‬ ‫رییساتحادیهمشاورانامالکخاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫از زمان وزارت اقایان سعیدی کیا‪ ،‬نیکزاد‪ ،‬اخوندی و‬ ‫اسالمی همواره سعی کردیم با وزرا در ارتباط باشیم‬ ‫کــه اگر حرف خوبی می زنند از انها حمایت کنیم‪.‬‬ ‫ولــی متاســفانه از زمانــی کــه اقایان امدنــد به طور‬ ‫کلی با اتحادیه قطع رابطه کردند‪ .‬اینکه می گویند‬ ‫وی درباره امار معامالت مسکن در سال جاری‬ ‫گفــت‪ :‬از ابتدای فروردین تــا ‪ ۱۶‬مرداد ‪ ۱۴۰۰‬تعداد‬ ‫مبایعه نام ههــا (قراردادهای خرید و فروش) ملک‬ ‫‪ ۱۷۷‬هزار و ‪ ۲۷۲‬فقره و تعداد اجاره نامه ها ‪۳۶۴‬‬ ‫هزار و‪ ۸۹۰‬فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫ســال قبــل به ترتیب ‪ ۴۰‬درصد کاهــش و ‪ ۳۱‬درصد‬ ‫افزایشنشانمی دهد‪.‬‬ ‫رییــس اتحادیــه مشــاوران امــاک همچنین با‬ ‫اشاره به رکود بازار مسکن در شهر تهران خبر داد‪:‬‬ ‫از یکم فروردین ماه تا ‪ ۱۶‬مردادماه ‪ ۱۴۰۰‬تعداد ‪۲۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۴۳‬مبایعه نامه در تهران به امضا رسیده‬ ‫که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ‪ ۵۶‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬در مدت مذکور ‪ ۸۰‬هزار و ‪۴۵۲‬‬ ‫قرارداد اجاره منعقد شده که از افزایش ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫در مقایسه با مدت مشابه در سال ‪ ۱۳۹۹‬حکایت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خســروی در ابتدای این نشست ضمن تبریک‬ ‫‪ ۱۷‬مردادماه روز خبرنگار گفت‪ :‬خبرنگاران افرادی‬ ‫صادق‪ ،‬باهوش و دوراندیش هستند که رسالتشان‬ ‫اگاهی بخشــی و شفاف ســازی اســت‪ .‬جــا دارد از‬ ‫تالشــهایی کــه در عرصــه اطالع رســانی‪ ،‬کمــک به‬ ‫پیشرفتکشور وبهبودزندگیمردمانجاممی دهید‬ ‫تشکرمی کنم‪.‬‬ ‫اجاره بها حکایت دارد‬ ‫و تهران‬ ‫خـــبر‬ ‫دعوتوزارت کار از سازندگانفروشگاه هایاینترنتی‬ ‫در حالــی کــه بازار خریدهــای انالین و فروشــگاه های اینترنتی‬ ‫در کشــور مــا حســابی داغ شــده وزارت کار با صــدور فراخوانی‪ ،‬از‬ ‫ســازندگان فروشــگاه های انالین برای حمایت از کســب و کارهای‬ ‫خرد و خانگی دعوت کرده است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی در نظر‬ ‫دارد در راســتای حمایــت از کســب و کارهــای خــرد و خانگــی بــا‬ ‫اســتفاده از پلتفرم های برخط‪ ،‬بســتر امنی جهت خرید و فروش‬ ‫محصــوالت واحدهــای خرد‪ ،‬خانگــی و نوپا فراهم کنــد از این رو‬ ‫با صدور فراخوانی‪ ،‬حمایت خود را از فروشــگاه ســازها به منظور‬ ‫توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی اعالم کرده است‪.‬‬ ‫بر این اســاس از فروشــگاه سازانی که دارای ویژگی های مندرج‬ ‫در این فراخوان هســتند به منظور مشــارکت در این طرح دعوت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از جملــه ویژگی هــای اعالمی در این فراخوان می توان به ارائه‬ ‫زیرســاخت ارســال و تحویــل کاال در محــل‪ ،‬امکان انجــام تراکنش‬ ‫مالی از طریق درگاه پرداخت اختصاصی یا درگاه پشتیبانی شده‪،‬‬ ‫زیرساخت ابری مقیاس پذیر و بدون محدودیت‪ ،‬سهولت کاربری‬ ‫و شخصی سازی کامل فروشگاه و پنل مدیریت اشاره کرد‪.‬‬ ‫ارائه گزارش های تحلیلی بر بســتر هوش مصنوعی بهین هســازی‬ ‫شده برای استفاده فروشگاه در رایانه‪ ،‬تبلت و تلفن همراه و دارا‬ ‫بودن اپلیکیشن تلفن همراه برای تمامی سیستم عامل ها ازجمله‬ ‫ویژگی های دیگر در این طرح اعالم شده است‪.‬‬ ‫در کشــور مــا مدتــی اســت کــه بــازار خریدهــای انالیــن و‬ ‫فروشگاه های اینترنتی به شدت داغ شده و سایتهای بسیاری تالش‬ ‫می کنند با تنوع محصوالت خود و ارتقای کیفیت کاالها‪ ،‬انتخاب‬ ‫مشــتریان را افزایــش داده و ویتریــن جذابــی بــرای کاربــران خــود‬ ‫فراهم کنند‪.‬فروشگاه های انالین نه تنها امکان فروش محصوالت‬ ‫ســوپرمارکتی را بــرای خــود تعریف کــرده بلکه زمینه فــروش انواع‬ ‫کاالهــای دیجیتالی‪ ،‬صوتــی‪ ،‬تصویری‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬سیســمونی‪،‬‬ ‫البسه‪ ،‬پوشاک‪ ،‬محصوالت بهداشتی و دیگر ملزومات و مایحتاج‬ ‫مورد نیاز مردم را فراهم کرده اند‪ .‬در حاضر فروشگاه های اینترنتی‬ ‫معتبر و نام اشنایی هستند که به ارایه خدمات در کشور مشغولند‬ ‫و افراد به جهت اعتماد و اطمینان از خرید خود به انها ســفارش‬ ‫می دهنــد‪ .‬مهمتریــن ویژگی فروشــگاه های اینترنتی این اســت که‬ ‫ارتبــاط مســتقیمی میــان خریدار و فروشــنده برقرار کــرده و از این‬ ‫یشــوند‪ .‬از هزینه های ســنگین‬ ‫طریق موجب حذف واســطه ها م ‬ ‫رهــن و اجــاره غرفــه و مغــازه نیــز نباید غافل بــود‪ ،‬حــال انکه در‬ ‫فروشــگاه های اینترنتی این هزینه بســیار اندک اســت و اساســا در‬ ‫شبکه های مجازی هزینه بر نیست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫استارتیارانهبالیست‪ ۱۳۷‬میلیوننفری!‬ ‫دولت سیزدهم در حالی به زودی اولین مرحله‬ ‫از یارانه نقدی را پرداخت خواهد کرد که در هر ماه‬ ‫باید پاسخگوی لیســت حدود حدود ‪ ۱۳۷‬میلیون‬ ‫نفریبراییارانهنقدیو معیشتیباشد کهاز دولت‬ ‫گذشتهتحویلگرفتهاست‪.‬‬ ‫بهگزارشایسنا‪،‬یکصدوبیست وششمینمرحله‬ ‫از یارانــه نقــدی ‪ ۴۵‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومانــی ســاعت‬ ‫‪ ۲۴‬چهارشــنبه همزمان با ‪ ۲۰‬مردادماه به حساب‬ ‫سرپرستانخانوار واریز خواهدشد‪.‬‬ ‫تهــای یارانــه نقدی کــه ادامــه روند ‪۱۰‬‬ ‫پرداخ ‬ ‫ســال گذشــته اســت‪ ،‬اکنون بعد از دولت دهم تا‬ ‫دوازدهم‪ ،‬به دولت ســیزدهم نیز رسیده است‪ .‬اما‬ ‫ای نکــه ایا دولت جدید به ایــن رویه ادامه خواهد‬ ‫داد یا خیر و دست به اصالحات جدی در این روند‬ ‫معیوب که سراسر هزینه برای دولت است و نتیجه‬ ‫مثبت ان چشمگیر نیست هنوز در ابهام قرار دارد‪.‬‬ ‫به هر حال در مواضع پیش از انتخابات رئیسی‬ ‫و حتــی بعــد از ان‪ ،‬تاکیــد قابــل توجهی به شــیوه‬ ‫پرداخت یارانه در دولت وی نبوده و تا کنون برنامه‬ ‫مشخصیارائهنکردهاست‪،‬ولیدر هر صورتانچه‬ ‫که این دولت برای یارانه ها در دستور کار دارد دیر‬ ‫یا زود اعالم خواهد شد‪.‬این در شرایطی است که از‬ ‫زمان شروع پرداخت یارانه های نقدی از سال‪۱۳۸۹‬‬ ‫‪ ،‬مبلغ ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان ثابت بوده و از سویی‬ ‫لیســت یارانه بگیــران به صورت محسوســی تغییر‬ ‫نکرده و غربالگری موثری نشــده اســت؛ به طوری‬ ‫کــه همــواره حدود ‪ ۹۵‬درصــد از ایرانی ها در جمع‬ ‫یارانه بگیران ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی قرار داشته اند‬ ‫و با وجود چالش های بسیاری که از سوی مجلس‪،‬‬ ‫کارشناسان و حتی مسئوالن دولتی برای غربالگری‬ ‫یارانه بگیــران وجــود داشــته تاکنون اقــدام محکم‬ ‫و قابــل اطمینانی جهــت پرداخت هدفمند یارانه‬ ‫انجام نشده است‪.‬دولت یازدهم که در شعارهای‬ ‫انتخاباتــی خود بارها از حــذف یارانه پردرامدها و‬ ‫پرداخــت هدفمند یارانه های نقدس ســخن گفته‬ ‫بود در عمل به نتیجه ای نرســید و حتی زمانی که‬ ‫ثبت نام مجدد را برای متقاضیان در نظر گرفت در‬ ‫نهایت بازهم بیش از ‪ ۷۰‬و چند میلیون نفر ثبت نام‬ ‫کــرده که به طور حتم در بین انها افراد غیرنیازمند‬ ‫وجــود داشــتند و بعــد از ان بــا وجود تکلیف های‬ ‫قانون بودجه در چند سال برای حذف سه دهک‬ ‫بــاالی درامــدی باز هــم دولت اقــدام جدی انجام‬ ‫نداد و به بهانه این که حذف یارانه بگیران ممکن‬ ‫است تبعات اجتماعی داشته و افراد نیازمند نیز در‬ ‫بین انها حذف و اسیب ببینند از غربالگری دست‬ ‫کشــید‪.‬در هر صورت پرداخت یارانه های نقدی در‬ ‫دولت گذشته نه تنها براساس قانون پیش نرفت‪،‬‬ ‫بلکه یارانه جدیدی تحت عنوان یارانه معیشتی از‬ ‫محل افزایش قیمت بنزین نیز به ان اضافه شده و‬ ‫حدود‪ ۶۰‬میلیون نفر از جمع یارانه بگیران‪ ۴۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومانی نیز این یارانه را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫برایــن اســاس‪ ،‬دولــت رئیســی اکنــون در بخش‬ ‫یارانه های نقدی لیســت بالغ بــر ‪ ۷۷‬میلیون نفری‬ ‫یارانه بگیران نقدی ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی با هزینه‬ ‫حدود ‪ ۴۲‬هزار میلیارد تومانی در ســال و همچنین‬ ‫لیســت یارانه بگیران معیشــتی با حدود ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫نفر و هزینه ساالنه‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومانی را تحویل‬ ‫گرفته اســت که در مجموع باید در ماه برای حدود‬ ‫‪ ۱۳۷‬میلیوننفر یارانهتامین کند‪ .‬بههر صورتطی‬ ‫این سالها تا مرز ‪ ۵۰۰‬هزار میلیارد تومان بابت همین‬ ‫یارانه هاینقدیکهدر ظاهر رقمچشمگیرینیست‬ ‫پرداختشدهو در برخیمواقعنهتنهااینپرداخت‬ ‫موجب شده که سهم بخش های دیگر تعیین شده‬ ‫در قانون از محل درامد هدفمندی پرداخت نشود‬ ‫بلکه کسری به حدی بوده که به استقراض از بانک‬ ‫مرکزی نیز کشیده است‪ ،‬در این شرایط این انتظار از‬ ‫دولت جدید وجود دارد که باالخره بعد از حداقل‬ ‫پرداختیکدههیارانهغیرنقدیغیرهدفمندوالبته‬ ‫در مواردیمغایر باقانونهدفمندییارانه هادر این‬ ‫رابطهاصالحاتاساسیصورتدهد‪.‬‬ ‫کوتاه‬ ‫خبر‬ ‫خـــبر‬ ‫رشد قارچ گونه‬ ‫ارایشگاه هایزیرزمینی‬ ‫مردانه در اصفهان‬ ‫رییس اتحادیه ارایشگران مردانه اصفهان گفت‪:‬‬ ‫ارایشگاه های مردانه زیرزمینی همانند قارچ در حال‬ ‫رشــد هســتند و تــا زمانی که وضعیــت نرخ ها اصالح‬ ‫نشــود ایــن شــرایط همچنــان ادامــه خواهد داشــت‬ ‫چراکه هزینه این ارایشــگاه ها متناســب با درامدشان‬ ‫نیست‪ .‬به گزارش رویداد امروز‪ ،‬مصطفی سلمانی در‬ ‫جمــع خبرنــگاران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بــا توجه به اینکه این‬ ‫اتحادیــه باالی ‪ ۱۰۰۰‬واحد صنفی فعال دارد اعضای‬ ‫هیــات مدیــره ان هفت نفر اســت‪ ،‬اما به دلیل فوت‬ ‫رئیــس ســابق به دلیل کرونا اعضــای هیات مدیره ان‬ ‫ی افــزود‪ :‬در حال حاضر ‪۱۲۹۸‬‬ ‫اکنــون کمتر اســت‪ .‬و ‬ ‫واحــد صنفــی دارای مجــوز از ایــن اتحادیــه پروانــه‬ ‫دارنــد‪ ،‬همچنیــن صدور ‪ ۴۷۰‬مجوز در دســت اقدام‬ ‫اســت‪ ،‬البتــه برخــی پرونده های صنفــی در وضعیت‬ ‫خــاص هســتند و هنوز اعالم تعطیلــی نکرده اند و با‬ ‫توجه به تسهیل شرایط‪ ،‬در حال حاضر زمان صدور‬ ‫مجــوز و پروانــه صنفــی بســیار کاهــش یافته اســت‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬رییــس اتحادیه ارایشــگران مردانه‬ ‫اصفهان اما با انتقاد از برداشــته شــدن قانون ســقف‬ ‫و فاصلــه صنفــی‪ ،‬گفت‪ :‬پیش تــر محدودیت فاصله‬ ‫و ســقف صنــف و مغازه هــا در صــدور مجوز صنفی‬ ‫مطرح بود‪ ،‬اما با برداشــته شدن این قانون مغازه ها‬ ‫همــه در کنــار هــم می تواننــد مجــوز دریافــت کنند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در خصــوص نرخ نامــه پایین اتحادیه‬ ‫ارایشــگران مردانــه‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬تغییــر نرخ های این‬ ‫صنف در چند ســال گذشــته مســکوت مانده اســت‬ ‫و همچنــان اســاس نرخ ارایشــگاه های مردانه بســیار‬ ‫پایین است به نحوی که جوابگوی هزینه اجاره بها‪،‬‬ ‫اب و برق و … هم نیست‪ .‬سلمانی تاکید کرد‪ :‬از اتاق‬ ‫اصناف خواســته ایم اســاس نــرخ نامه ارایشــگاه های‬ ‫مردانــه را اصــاح کنــد و ســپس براســاس ان ســاالنه‬ ‫ی همچنیــن با‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد نرخ هــا را افزایــش دهــد‪ .‬و ‬ ‫بیــان اینکه انالیز نرخ ارایشــگاه های مردانه از ســوی‬ ‫اتاق اصناف و ســازمان حمایت اصفهان مورد تایید‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬گفت‪ :‬این نرخ همچنان در انتظار تایید‬ ‫کمیســیون نظــارت ســازمان صمــت و کمیتــه تطبیــق‬ ‫اســت‪ .‬رییس اتحادیه ارایشــگران مردانه اصفهان با‬ ‫اشاره به اینکه به دنبال سطح بندی ارایشگران مردانه‬ ‫هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬در این راستا تفاهم نامه ای با سازمان‬ ‫فنــی و حرفــه ای بــرای درجه بنــدی و ســطح بندی‬ ‫ارایشــگران مردانه در ســه سطح منعقد کرده ایم که‬ ‫ایــن تفاهــم نامه در انالیز و ســطح بندی و قیمت ها‬ ‫نیــز تفــاوت خواهــد گذاشــت‪ ،‬البتــه در ایــن مســیر‬ ‫ارایشــگران باید مراحل مختلف اموزش را طی کنند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکه بــه دنبال فعالیــت اکادمیک‬ ‫اعضای این اتحادیه هســتیم‪ ،‬گفت‪ :‬رشته ارایشگری‬ ‫و مراقبــت زیبایــی در دانشــگاه علمــی کاربــردی در‬ ‫اصفهــان از بهمــن مــاه فضــای فعالیــت اکادمیک را‬ ‫بــرای فعــاالن ایــن حرفــه مهیا خواهــد کــرد و اینده‬ ‫خوبی پیش روی این حرفه دیده می شــود‪ .‬سلمانی‬ ‫بــه اثــار منفــی کرونا بر ایــن صنف طــی ‪ ۱۷‬ماه اخیر‬ ‫اشــاره کــرد و گفت‪ :‬بعــد از کرونا اتحادی ههــا از نظر‬ ‫مالــی ضعیــف عمل کرده انــد و تــوان الزم را ندارند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر تعطیلی واحدهای‬ ‫ارایشــگاه مردانــه بــه دلیــل کرونــا‪ ،‬گفت‪ :‬بــه جرات‬ ‫بیــش از ‪ ۷۰‬درصد واحدهای صنفی این اتحادیه که‬ ‫تعطیــل شــده اند بــه دلیل کرونــا بوده اســت‪ .‬رییس‬ ‫اتحادیــه ارایشــگران مردانــه اصفهان گفــت‪ :‬همواره‬ ‫اعالم می شــود شغل ارایشــگری به دلیل شیوع کرونا‬ ‫پرخطر اســت‪ ،‬اما مشــمول سوبســید بیمه نمی شود‬ ‫و یــا اینکــه بــا وجــودی کــه ارایشــگران به شــدت در‬ ‫معرض ابتال به کرونا هستند با وجود درخواست های‬ ‫بســیار در نوبت واکسیناســیون هنوز قرار نگرفته اند‪،‬‬ ‫در حالــی کــه حــدود ‪ ۷‬نفــر از ارایشــگران مردانــه‬ ‫اصفهــان بــه دلیل ابتال بــه کرونا فــوت کرده اند‪ .‬وی‬ ‫در پاســخ به ســوالی‪ ،‬در خصوص رشد ارایشگاه های‬ ‫مردانه زیرزمینی و حضور زنان در این اماکن‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون استقبال از ارایشگاه های زیرزمینی مردانه زیاد‬ ‫شده اســت و ارایشگاه های مردانه زیرزمینی همانند‬ ‫قارچ‪ ،‬در حال رشــد هســتند و تا زمانی که وضعیت‬ ‫نرخ هــا اصــاح نشــود‪ ،‬ایــن شــرایط همچنــان ادامه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬سلمانی تاکید کرد‪ :‬البته طی جلسات‬ ‫مختلــف با بازرســی اصنــاف و اداره اماکــن به دنبال‬ ‫برنامه ریــزی بــرای رفع این چالش هســتیم و به طور‬ ‫قطع با اصالح نظام نرخ نامه ارایشگاه های مردانه‪،‬‬ ‫فعالیت زیرزمینی انها کم خواهد شــد‪ .‬وی همچنین‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬در حــال حاضر بیشــترین شــکایات این‬ ‫اتحادیــه مربوط به ارایشــگاه های کودک و پروتز مو‬ ‫اســت‪ ،‬از ســوی دیگر هزینه خدمات غیر از کوتاهی‬ ‫مو در ارایشگاه های مردانه توافقی است‪.‬‬ ‫شفاف نبودنواردکنندگان‬ ‫عامل ترخیص نشدن‬ ‫کامیون های وارداتی‬ ‫در پــی مکاتبــه اخیــر گمــرک دربــاره کامیو نهــای‬ ‫رســوبی در گمــرک‪ ،‬قائــم مقــام ســازمان راهــدرای و‬ ‫حمل ونقل جاده ای عامل اصلی ترخیص نشــدن این‬ ‫کامیون ها را در شــفاف نبودن منشاء ارزی شرکت های‬ ‫واردکننده کامیو ن و صادر نشدن کد ساتا از سوی بانک‬ ‫مرکزی دانســت‪ .‬فرامز مداح در گفت وگو با ایســنا در‬ ‫پاسخ به این سوال که عامل اصلی که سبب ترخیص‬ ‫نشــدن کامیون های وارداتی از گمرک های کشور شده‬ ‫و در نامه اخیر گمرک نیز امده است‪ ،‬چیست؟ اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این نامه هنوز به دســت من نرســیده اســت اما‬ ‫مشکل وگیر اصلی برای ترخیص کامیون های رسوبی در‬ ‫گمرک ها مشخص و شفاف نبودن منشا ارزی است که‬ ‫باید برای بانک مرکزی روشن و ثابت شود و بر اساس‬ ‫ان کد ساتا صادر می شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫خبر کوتاه‬ ‫‪ ٣٠٠‬شهر کشور در‬ ‫وضعیت تنش ابی‬ ‫قرار دارند‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب ایــران گفت‪٣٠٠ :‬‬ ‫شــهر کشــور به دلیل کمی بارش در وضعیت تنش ابی‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬بــه گزارش ایرنا حمیدرضا جانبــاز در جمع‬ ‫خبرنــگاران در ابــادان بیان کرد‪ :‬میــزان تولید و مصرف‬ ‫اب در این ‪ ۳۰۰‬شهر با یکدیگر برابر است و در صورت‬ ‫مصــرف مــازاد اب‪ ،‬ایــن تعادل شــکننده تولیــد به هم‬ ‫می ریزد‪ .‬وی افزود‪ :‬میزان بارندگی در کشور به ویژه در‬ ‫فالت ایران به شدت کاهش یافته که باعث کم ابی در‬ ‫برخی نقاط کشــور شــده اســت‪ .‬جانباز ادامه داد‪ :‬هم‬ ‫اکنون هشت هزار روستای کشور به دلیل کمبود بارش‬ ‫ب ه ویژه در فالت ایران با تانکر ابرسانی می شوند‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به بهره مندی ‪ ۴۵۰‬هزار نفر در روستاهای کشور‬ ‫از اب پایــدار گفــت‪ :‬در نظر داریم تا پایان امســال این‬ ‫بهره مندیرابه‪ ۹۷۰‬هزار نفر روستاییبرسانیم‪.‬ویبیان‬ ‫کرد‪:‬هماکنوندبیخروجیابپشتسدهابه گونه ای‬ ‫تنظیمشده کهدر کنار تامینابموردنیاز‪،‬نگرانیبابت‬ ‫کمبودابدر پاییز نداشتهباشیم‪.‬مدیرعاملشرکتاب‬ ‫و فاضالب کشــور افزود‪ :‬مشــکل اب ‪ ۵۰۰‬روستا از ‪۷۰۲‬‬ ‫روستادر خوزستان کهباتنشابیروبهرو هستندتاپایان‬ ‫امسال برطرف و اب تمام این مناطق به صورت پایدار‬ ‫تامین می شود‪ .‬وی با اشاره به تفاهم نامه تامین اعتبار‬ ‫بخشی از طرح جمع اوری فاضالب شهری ابادان گفت ‪:‬‬ ‫با اجرایی شدن این طرح‪ ۱۰‬ایستگاه پمپاژ دیگر در این‬ ‫شهر وارد مدار می شود و ‪ ۱۲۰‬کیلومتر از شبکه فاضالب‬ ‫ابادان توسعه خواهد یافت‪ .‬جانباز‪ ،‬با اشاره به افزایش‬ ‫ظرفیت اب پایدار در ابادان و خرمشهر افزود‪ ۲۲ :‬هزار‬ ‫مترمکعبدر شبانهروز بهظرفیتابشیرین کنابادان‬ ‫و ‪ ۱۲‬هــزار مترمکعب نیز به ظرفیت خرمشــهر اضافه‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬همچنین در هفته اینده اب‬ ‫شیرین کن اروند با ظرفیت سه هزار و ‪ ۵۰۰‬متر مکعب‬ ‫در شــبانه روز به شــبکه اضافه خواهد شــد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا تفاهمنامه تامین اعتبار بخشی از طرح جمع اوری‬ ‫فاضالب شهری ابادان به مبلغ چهار هزار میلیارد ریال‬ ‫بین شــرکت اب و فاضالب خوزستان و بانک صادرات‬ ‫کشور امضاشد‪.‬‬ ‫بروز خاموشی های‬ ‫پراکنده به دلیل افزایش‬ ‫مصرف برق در کشور‬ ‫شرکت توانیر اطالعیه ای اعالم کرده که بر اساس ان‬ ‫در هفته جاری با افزایش دمای هوا‪ ،‬مصرف برق افزایش‬ ‫قابلمالحظه ایخواهدیافتکهباتوجهبهمحدودیت‬ ‫نیروگاه های برق ابی امکان جبران ان نیست‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬در اطالعیه توانیر امده است پیرو انتشار اطالعیه‬ ‫شــماره ‪ ۱‬صنعــت بــرق در روز ‪ ۱۶‬مردادمــاه‪ ،‬بــه اطــاع‬ ‫عمومهموطنانمی رساند‪،‬بهدلیلافزایشمصرفبرق‪،‬‬ ‫شاهد خاموشی های پراکنده ای در کشــور بودیم‪ .‬از این‬ ‫رو همانگونه که در اطالعیه پیشین نیز عنوان شده بود‪،‬‬ ‫در هفته جاری با افزایش دمای هوا‪ ،‬مصرف برق افزایش‬ ‫قابلمالحظهایخواهدیافتکهباتوجهبهمحدودیت‬ ‫نیــروگاه هــای بــرق ابــی امکان جبران ان نیســت‪ .‬لــذا از‬ ‫همه مشترکان به ویژه دربخش های صنعت‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫خانگیو تجاریخواهشمنداستبهمنظور جلوگیریاز‬ ‫خاموشی های ناخواسته‪ ،‬نسبت به کاهش مصرف خود‬ ‫اقدامتااز قطعبرقجلوگیریشود‪.‬کاهشمصرفبارهای‬ ‫سرمایشی از جمله تنظیم کولرهای گازی روی‪ ۲۵‬درجه‬ ‫و قــرار دادن کولرهــای ابی روی دور کند (از انجا که هم‬ ‫اکنونبیشترینمیزانمصارفبهبخشسرمایشاختصاص‬ ‫دارد‪،‬اجرایاینراهکار توسطهمهمشترکانمی تواندبه‬ ‫تنهایی همه کمبود برق کشــور را برطرف کند‪ ،).‬کاهش‬ ‫روشناییغیر ضروریو خاموش کردنحداقلیکالمپ‬ ‫اضافی(اجرایاینراهکارمی تواندحداقلیکهزارمگاوات‬ ‫از مصرف برق کشــور را کم کند) عدم اســتفاده از وسایل‬ ‫پرمصرف برقی در ســاعات ‪ ۱۲‬تــا ‪( ۱۸‬اجرای این راهکار‬ ‫می تواندفشار مضاعفبر شبکهرااز بینببرد)مصطفی‬ ‫رجبی مشــهدی ‪-‬ســخنگوی صنعت برق نیز در پیامی‬ ‫تصویــری اعالم کرد‪ :‬پیرو اطالعیه و هشــدارهای قبلی‪،‬‬ ‫بــا توجــه به افزایش دما‪ ،‬در هفته جاری شــاهد افزایش‬ ‫مصرفبرققابلتوجهیداشتیم‪.‬امروز نیاز مصرفبرق‬ ‫بــه‪ ۶۵‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬مــگاوات رســید و با توجه به این که‬ ‫محدودیت هایی که در تولید برق نیروگاه های برق ابی‬ ‫داشتیم‪ ،‬امکان جایگزینی و تامین برق مورد نیاز توسط‬ ‫نیروگاه های حرارتی وجود نداشــت‪ .‬به گفته وی اگرچه‬ ‫صنایــع عمــده و بزرگ‪ ،‬همــکاری خوبی با صنعت برق‬ ‫داشــتند اما الزم است که سایر هموطنان در بخش های‬ ‫خانگی و تجاری نیز به منظور جلوگیری از قطعی برق‪،‬‬ ‫بــا صنعت برق همــکاری داشــته باشــند‪ .‬در صورتی که‬ ‫هموطنــان در ســاعات بیــن‪ ۱۲‬تا‪ ۱۸‬کــه اوج بــار روزانه‬ ‫است و ‪ ۲۰‬تا‪ ۲۳‬که پیک شبانه است‪ ،‬مصرف خود را با‬ ‫خاموش کردنروشنایی هایاضافیو تنظیمدماروی‪۲۵‬‬ ‫درجهکاهشدهند‪،‬امکانتامینبرقبرایهمههموطنان‬ ‫فراهمخواهدشد‪.‬‬ ‫تولید حداکثری در صنعت‬ ‫پتروشیمی با پایش‬ ‫خوراک در زنجیره ارزش‬ ‫رییــس امــار و اطالعــات تولیــد شــرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشــیمی گفــت‪ :‬با پایــش خــوراک در زنجیــره تولید و‬ ‫بــا اســتفاده از ســامانه خــوراک و محصول مجتمع های‬ ‫صنعتپتروشیمی‪،‬می تواناستفادهحداکثریاز ظرفیت‬ ‫پتروشیمی را محقق کرد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬الهه ازادگان در‬ ‫مراسمرونماییاز سامانهخوراکومحصولمجتمع های‬ ‫صنعتپتروشیمیبااشارهبهاینکهطرفیتتولیدصنعت‬ ‫پتروشیمیدر حالافزایشاست‪،‬ادامهداد‪:‬امادر سال‪۹۹‬‬ ‫حدود‪ ۲۰‬درصدعدمتحققتولیدراداشتیم که‪ ۵۰‬درصد‬ ‫انبهدلیل کمبودخوراکبودهاست‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1138‬‬ ‫عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی خبر داد‬ ‫سنگ اندازیبرایجلوگیریازابطالواگذاری‬ ‫پاالیشگاهکرمانشاه‬ ‫عضــو کمیتــه تحقیــق و تفحــص از ســازمان‬ ‫خصوصی سازی از ســنگ اندازی یک جریان خاص‬ ‫برای جلوگیری از ابطال قرارداد واگذاری پاالیشگاه‬ ‫کرمانشاهخبر داد‪.‬‬ ‫احمــد علیرضــا بیگــی عضــو هیئــت تحقیق و‬ ‫تفحص از سازمان خصوصی سازی در گفتگو با مهر‬ ‫با بیان اینکه در واپسین روزهای عمر دولت‪ ،‬یک‬ ‫جریــان خــاص مانع از ابطــال واگذاری پاالیشــگاه‬ ‫کرمانشاهشده‪،‬در تشریحتخلفاتواگذاریشرکت‬ ‫پاالیش نفت کرمانشــاه اظهــار داشــت‪ :‬در اجرای‬ ‫ماده‪ ۲۳۴‬ائیننامهداخلیمجلسشورایاسالمی‪،‬‬ ‫گزارش کمیسیونانرژیدر خصوصتخلفاتمرتبط‬ ‫بــا شــرکت مذکور با شــماره ‪ ۲۴۵‬در تاریــخ ‪۱۰/ ۲۶‬‬ ‫‪ ۱۳۹۷/‬تنظیم گردیده است‪ .‬در جمع بندی نهایی‬ ‫این گزارش اورده شــده‪« ،‬صرفنظر از اینکه امالکی‬ ‫(متعلق به پاالیشگاه) هم در قیمت گذاری لحاظ‬ ‫نشــده و کتمان گردیده اســت (الزم است) قرارداد‬ ‫واگــذاری فســخ و متخلفان به علــت فراهم کردن‬ ‫موجبات ضرردهی و بدهی شــرکت پاالیش نفت‬ ‫کرمانشاه تحت پیگرد قرار گرفته و پس از سوداوری‬ ‫شــرکت و اصالح ســاختار با رعایت صرفه و صالح‬ ‫بیت المــال و الزامــات قانونــی بــه حالــت قبــل از‬ ‫واگذاری اعاده وضعیت گردد‪».‬‬ ‫نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد‪ :‬بدین‬ ‫سبب کمیسیون انرژی مستند به ماده ‪ ۲۳۴‬قانون‬ ‫ائین نامه داخلی مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬سازمان‬ ‫خصوصــی ســازی را به علــت عدم اجرای مــاده ‪۲۱‬‬ ‫قانــون اجــرای سیاس ـت های کلی اصــل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساســی و عدم رعایت شــئونات در اجرای ماده ‪۴‬‬ ‫ایین نامه اجرایی شــیوه قیمت گــذاری بنگاه ها و‬ ‫نحوه اعمال شیوه های مذکور در خصوص واگذاری‬ ‫شرکت پاالیش نفت کرمانشاه به بخش خصوصی‬ ‫رامسئولدانستهو گزارشتخلفاترابهقوهقضائیه‬ ‫ارسال کرد‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت تحقیــق و تفحــص از ســازمان‬ ‫یســازی گفــت‪ :‬متعاقــب ایــن امــر هیات‬ ‫خصوص ‬ ‫واگــذاری در بنــد ســوم مصوبــه ســیصد و پنجــاه و‬ ‫هفتمین جلسه خود اعالم کرد؛ بر اساس ابهامات‬ ‫و ایــرادات وارد بــر واگــذاری شــرکت پاالیش نفت‬ ‫کرمانشاهدادخواستالزمتوسطسازمانخصوصی‬ ‫ســازی بــه هیــات داوری موضــوع مــاده ‪ ۳۰‬قانــون‬ ‫اجرای سیاس ـت های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساســی‬ ‫ارسال تا هیئت مزبور بر این اساس رای صادر کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شرکت پاالیش نفت کرمانشاه‬ ‫تنها پاالیشگاه منطقه غرب کشور است و عالوه بر‬ ‫اساسا صنایع پاالیشگاهی در زمره بنگاههای‬ ‫اینکه ً‬ ‫اســتراتژیک هســتند‪ ،‬موقعیــت جغرافیایــی ایــن‬ ‫مجموعه نیز از اسباب راهبردی بودن ان محسوب‬ ‫می گردد‪ ،‬گفت‪ :‬بر اســاس مصوبه شــماره ‪۸۳۵۱۹‬‬ ‫مورخ ‪ ۹۳/ ۵/ ۲۵‬هیات واگذاری‪ ،‬این پاالیشــگاه‬ ‫بایدبهمشتریانیواگذار می شدکهواجدمختصات‬ ‫خریداران بنگاه های اســتراتژیک باشــند‪ ۸۰ .‬درصد‬ ‫سهام این بنگاه به شرکتی واگذار شده که موضوع‬ ‫فعالیتش تهیه و تولید و بسته بندی و فروش انواع‬ ‫محصوالتغذاییبودهاست!‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بدیــن ترتیــب فاقــد مهمترین‬ ‫شرایط مشتریان بنگاه های استراتژیک بوده یعنی‬ ‫شرکت خریدار فاقد حداقل داشتن ‪ ۵‬سال سابقه‬ ‫فعالیــت در زمینه بنــگاه مــورد واگذاری و داشــتن‬ ‫تخصص و توان فنی و حرفه ای متناسب با فعالیت‬ ‫شرکتپاالیشنفت کرمانشاهبودهاست‪.‬‬ ‫علیرضابیگــی گفــت‪ :‬از ســوی دیگــر در گزارش‬ ‫ارزش گــذاری ایــن بنــگاه کــه مبنای قیمت گــذاری‬ ‫هیئــت واگذاری بوده عــاوه بر اینکه بخش قابل‬ ‫توجهــی از زمی نهــای متعلق به پاالیشــگاه که در‬ ‫بهترین منطقه داخل شهر کرمانشاه هستند‪ ،‬مورد‬ ‫ارزیابی قرار نگرفته اند‪ ،‬سایر دارایی های پاالیشگاه‬ ‫از جمله ماشین االت و تاسیسات مطلقه با ارزشی‬ ‫نازلقیمت گذاری گردیده اند‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت تحقیــق و تفحــص از ســازمان‬ ‫یســازی اظهار داشــت‪ :‬نظر به اشــکاالت‬ ‫خصوص ‬ ‫متعددی که در بخش قیمت گذاری توسط دیوان‬ ‫محاســبات به ارزش گذاری این شــرکت وارد شــده‬ ‫بود در اردیبهشــت ماه ســال ‪ ۱۳۹۶‬قیمت شرکت‬ ‫دوباره مورد ارزیابی کارشناســان رســمی دادگستری‬ ‫قرارگرفتــه و ارزش ‪ ۶۰‬درصــد ســهام ان بــا وضــع‬ ‫موجــود در تاریــخ ‪ ۱۳۹۴/ ۱۲/ ۲۹‬بالــغ بــر ‪۷۷۰‬‬ ‫میلیارد تومان ارزش گذاری شــد در حالی که درسال‬ ‫‪ ۹۵‬همین مقدار سهام با بهایی معادل‪ ۱۹۹‬میلیارد‬ ‫تومــان یعنی ‪ ۲۵‬درصــد ارزش روز به خریدار فاقد‬ ‫اهلیت واگذار شده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از سوی‬ ‫دیگــر ‪ ۲۰‬درصد دوم ســهام این شــرکت نیز پس از‬ ‫خروج از سبد سهام عدالت بر خالف مقرره هیات‬ ‫واگذاری یک ســال بعد از واگذاری ‪ % ۵۷‬ســهام در‬ ‫نوبــت اول به ثمن بخس (قیمت زمــان واگذاری)‬ ‫به خریدار واگذار شــد‪ .‬نماینده مردم تبریز گفت‪:‬‬ ‫عالوه بر اینکه قریب دو ســال از گزارش کمیسیون‬ ‫انــرژی و حــدود ‪ ۵‬ســال از مصوبه هیــات واگذاری‬ ‫یگــذرد نه تنها کمــاکان این واگذاری غیر قانونی‬ ‫م ‬ ‫ابطال نشده بلکه بنظر می رســد دولت قصد دارد‬ ‫در اخرین روزهای عمر خود موجبات استمرار این‬ ‫واگــذاری غیر قانونی را از مجاری ذیربط کارســازی‬ ‫کنــد‪ .‬علیرضابیگــی ادامــه داد‪ :‬به همین ســبب بر‬ ‫اســاس اصل ‪ ۸۴‬قانون اساســی به عنوان نماینده‬ ‫مردم در مجلس‪ ،‬ضمن هشــدار به بانیان این امر‬ ‫اعــام می کنم پیگیری های قانونــی الزم در جهت‬ ‫اعاده اموال مردم و به مجازات رساندن متخلفین‬ ‫را تا حصول نتیجه ادامه خواهم داد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫امضایقراردادفروشپسابتصفیه خانهفاضالببویینزهرابهشرکت‬ ‫فوالد ارین‬ ‫قزوین ‪ -‬رویدادامروز‪ :‬در مراســمی با حضور اســتاندار قزوین‪ ،‬معاون‬ ‫نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور قرارداد‬ ‫فــروش پســاب تصفیه خانه فاضالب شــهر بوییــن زهرا‪ ،‬بیــن داراب‬ ‫بیرنوندی‪ ،‬مدیر عامل شرکت اب و فاضالب استان قزوین و قاسمی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد ارین امضاء شد‪.‬‬ ‫هدایت اله جمالی پور‪ ،‬استاندار قزوین در این جلسه با اشاره به‬ ‫مشــکالت عدیده درحوزه اب و برق در طی دو ســال گذشــته گفت‪:‬‬ ‫دو ســال اخیــر در حوز ههــای دســتگاه های خدمات رســان اب و بــرق‬ ‫سخت ترینسال هابودهو باکمبودبارشسالیانه‪،‬خشکسالیگسترده‪،‬‬ ‫سیل‪،‬افزایشمصارفابو برق‪ ،‬کمبوداعتبارهاو تحریم هایدشمنان‬ ‫مواجهبوده ایم‪.‬‬ ‫وی با تقدیر از دستگاه های مذکور افزود‪ :‬مدیریت امور در چنین‬ ‫وضعیتی بسیار سخت و جهادی بود و خوشبختانه مدیران استان در‬ ‫این دو بخش عملکرد موفق و قابل قبولی از خود نشان داده و ضمن‬ ‫ارزش افرینی به ادامه توسعه استان کمک کردند‪.‬‬ ‫معاوننظارتبر بهره برداریشرکتمهندسیابو فاضالب کشور‬ ‫نیز در این نشســت وضعیت اب و برق اســتان را با وجود مشکالت‪،‬‬ ‫پایدار عنوان کرد و یاداور شــد‪ :‬بروز بارش های زیاد در ســال گذشته و‬ ‫وقوع خشکسالی در سال جاری نشان می دهد که ما با اثرهای سوء‬ ‫تغییر اقلیممواجههستیمو بایدخودرابرایچنینشرایطیمهیا کنیم‪.‬‬ ‫سید حمیدرضا کشفی ادامه داد‪ :‬در نگاه کالن مدیریتی کشور به‬ ‫مساله اب و برق استان قزوین به صورت ویژه و زیربنایی توجه شده تا‬ ‫پایداری خدمات و رضایت عمومی بیش از گذشته افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی همچنین پروژه واگذاری پساب تصفیه خانه شهر بویین زهرا‬ ‫به بخش خصوصی را شــروعی برای اســتان قزوین دانســت که فواید‬ ‫توسعه ای و زیست محیطی ان برای مردم خواهد بود‪.‬‬ ‫در ابتدای این مراسم نیز مدیر عامل شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫قزوین‪ ،‬ضمن ارائه گزارشی از سیمای اب استان‪ ،‬تامین اعتبارهای مورد‬ ‫نیاز برای اتمام پروژه سامانه شرق شهر قزوین‪ ،‬انتقال اب اشامیدنی از‬ ‫سد طالقان‪ ،‬تامین اب برای شهرهای محمدیه و مهرگان و نیز منطقه‬ ‫عظیمیه‪،‬ابرسانیبهشهر تاکستانو مشکلبافتمناطقفرسودهشهر‬ ‫قزوینبرایاجرایپروژه هایابرسانیرابهعنوانعمده ترینمشکالت‬ ‫موجودنامبرد‪.‬داراببیرنوندیهمچنیناز خسارت‪ ۱۵۰‬میلیاردریالی‬ ‫سیل روزهای اخیر به منابع‪ ،‬تاسیسات و تجهزات تامین اب اشامیدنی‬ ‫مردم در شهر معلم کالیه و ‪ ۱۵‬روستای منطقه الموت و اوج خبر داد‬ ‫که به صورت فوریتی برطرف و اب مورد نیاز مردم برقرار شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت که پیش از این نشســت بازدیدهایی از پروژه‬ ‫انتقال اب سد طالقان به شهر ابیک و سامانه تامین اب شرق قزوین‬ ‫به عمل امد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫افتتاحرسمیمرکز مانیتورینگشرکتملینفتایران‬ ‫مرکز مانیتورینگ شرکت ملی نفت ایران که با‬ ‫هدف گرداوری‪ ،‬تجمیع و نمایش برخط و مستمر‬ ‫اطالعــات مربوط بــه روند تولید‪ ،‬توزیــع داخلی و‬ ‫تجارت خارجی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬میعانات گازی‪ ،‬مایعات‬ ‫گازی و نفتا ایجاد شده است‪ ،‬با حضور وزیر نفت‬ ‫به طور رسمیگشایشیافت‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایرنــا از وزارت نفت‪ ،‬این مرکز صبح‬ ‫روز یکشــنبه‪ ۱۸ ،‬مردادمــاه با حضــور «بیژن نامدار‬ ‫زنگنه» وزیر نفت‪« ،‬مسعود کرباسیان» مدیرعامل‬ ‫شــرکت ملــی نفــت ایــران و جمعــی از مدیــران و‬ ‫دس ـت اندرکاران‪ ،‬در محل ساختمان مرکزی وزارت‬ ‫نفتگشایشیافت‪.‬‬ ‫«فرخعلیخانی»معاونتولیدشرکتملینفت‬ ‫ایــران که راهبری اصلی ایجاد و راه اندازی این مرکز‬ ‫را به عهــده داشــته اســت‪ ،‬در جریــان بازدیــد وزیــر‬ ‫نفت‪ ،‬با اشاره به ماموریت شرکت ملی نفت طبق‬ ‫اساس نامهکهتولید‪،‬توزیعداخلیو تجارتخارجی‬ ‫پنج سیال نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬میعانات گازی‪ ،‬مایعات گازی‬ ‫شهــای شــبانه روزی‬ ‫و نفتاســت‪ ،‬اعال مکــرد‪ :‬بــا تال ‬ ‫انجام شده همکاران ما در شرکت ملی نفت ایران‪،‬‬ ‫به کارگیــری ایده های خالقانه جوانان خوش فکر و‬ ‫فعالمعاونتامور تولید‪،‬پشتیبانی هایوزیر نفت‬ ‫و حمایت های مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران‪،‬‬ ‫همــه روندهــای مربوط به تولیــد و توزیع این پنج‬ ‫سیال به صورت برخط (انالین) و مستمر در مرکز‬ ‫مانیتورینگشرکتملینفتنمایشدادهمی شود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬این اقدام ضمن اینکــه گامی در‬ ‫ت تعریف شده‬ ‫مسیر عینیت بخشیدن به ماموری ‬ ‫در اساس نامه این شرکت است‪ ،‬به واسطه تجمیع‬ ‫و نمایش اطالعات به صورت برخط‪ ،‬مسیر را برای‬ ‫تصمیم سازی هایبهینهنیز هموار می کند‪.‬‬ ‫این مسوول گفت‪ :‬در مرکز مانیتورینگ شرکت‬ ‫ملــی نفت ایران‪ ،‬همه اطالعــات مربوط به نقاط‬ ‫تولیدنفتو گاز و کمیتو کیفیتانو روندحرکت‬ ‫سیال از مبدا تا مقصد به طور کامل مشخص است و‬ ‫میزان تولید به صورت انالین در هر لحظه نمایش‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫معــاون امــور تولیــد شــرکت ملــی نفــت ایــران‬ ‫افــزود‪ :‬برپایه اطالعات این مرکز‪ ،‬ســهم هر یک از‬ ‫اســتان ها‪ ،‬شهرها و حتی تاسیسات در تولید نفت‬ ‫و گاز مشــخص اســت و این اطالعات می تواند به‬ ‫شرکت ملی نفت ایران در تشخیص سهم هر یک‬ ‫از تاسیسات در فرایند تولید نفت و گاز و در نتیجه‬ ‫تعیین اولویت های بازســازی و نوســازی نیز کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گفتهعلیخانی‪،‬مرکز مانیتورینگشرکتملی‬ ‫نفت ایران این امکان را نیز فراهم می کند تا مقدار‬ ‫تولید در بازه های زمانی دلخواه مشــخص شــود و‬ ‫امکان مقایسه تولید در بازه های زمانی متفاوت با‬ ‫یکدیگر وجوددارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جایگاه شرکت ملی نفت ایران‪،‬‬ ‫راه انــدازی چنیــن مرکــزی را ضرورتی اجتناب ناپذیر‬ ‫خواندو ابراز امیدواری کرد‪:‬بااضافهشدناطالعات‬ ‫بخش های پایین دســتی‪ ،‬این مرکز در اینده نقش‬ ‫موثرتریدر صنعتنفتایفا کند‪.‬‬ ‫علیخانی یاداور شــد‪ :‬در بحث های ســایبری و‬ ‫مرتبط با امنیت اطالعات نیز ریسک های موجود‬ ‫شناسایی و اقدام های الزم برای رفع انها در دستور‬ ‫کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫معــاون تولیــد شــرکت ملــی نفــت ایــران‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬طــراح ایــن مرکز ایرانی اســت و از‬ ‫شــرکتی خارجی به عنوان مشــاور اســتفاده شده و‬ ‫این مرکز با در نظر داشــتن محدودیت های مالی‪،‬‬ ‫با کمترین اعتبار طراحی‪ ،‬احداث و راه اندازی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت پــس از بازدیــد از مرکز مانیتورینگ‬ ‫شــرکت ملی نفت ایران‪ ،‬از تالش ها در شکل دهی‬ ‫و راه انــدازی ایــن مرکــز قدردانــی کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫در ســال های گذشــته از برخــی مراکــز مانیتورینگ‬ ‫شــرکت های نفتی بازدید داشــته ام که بــا این مرکز‬ ‫قابل مقایســه نبوده اســت‪ .‬کار بســیار ارزشــمندی‬ ‫انجــام شــده و مرکــز مانیتورینــگ ابرومنــدی برای‬ ‫صنعــت نفت شــکل گرفته اســت که امیــدوارم به‬ ‫شکل موثری مورد بهره برداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫تکریمو معارفهمعاونمالیو پشتیبانیو معاونخدماتمشترکینشرکتتوزیع‬ ‫برقجنوب کرمان‬ ‫مراسم تکریم و معارفه معاون مالی و پشتیبانی و معاون خدمات‬ ‫مشترکینشرکتتوزیعبرقجنوب کرمانبرگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق جنوب اســتان‬ ‫کرمــان‪ ،‬ایــن ائین با حضــور مدیر عامل‪ ،‬معاونین‪ ،‬مدیران ســتادی و‬ ‫همچنین مدیران‪ ۱۶‬شهرستان تحت پوشش شرکت به صورت ویدئو‬ ‫کنفرانس صبح امروز ‪ ۱۶‬مردادماه سال جاری در سالن کنفرانس برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این مراسم‪ ،‬طی احکام جداگانه ای از سوی عبدالوحید مهدوی‬ ‫نیا‪ ،‬مدیرعامل شــرکت مجید رســتمی به عنوان معاونت امور مالی و‬ ‫پشتیبانیو محمودمحمودابادیبهعنوانمعاونتفروشو خدمات‬ ‫مشــترکین معرفــی گردیدنــد‪ .‬عبدالوحید مهدوی نیــا در ابتــدای این‬ ‫نشست‪ ،‬ضمن عرض خداقوت به تمامی همکاران‪ ،‬برای تالش های‬ ‫شــبانه روزی در شــرایط ســخت پیک تابســتان امســال‪ ،‬اظهار نمود‪:‬‬ ‫خوشبختانه‪ ،‬هم اکنون شرکت برق جنوب استان کرمان‪ ،‬شاخص های‬ ‫مورد نیاز برای داشتن یک شرکت موفق را داراست و از ان به عنوان یک‬ ‫شرکت موفق و مطرح در میان شرکت های توزیع کشور یاد می شود‪.‬‬ ‫وی داشتن سرمایه اجتماعی را شرط الزم برای موفقیت یک سازمان‬ ‫دانست و افزود‪ :‬با داشتن سرمایه اجتماعی‪ ،‬یک سازمان می تواند به‬ ‫باالترین سطح خود برسد که همکاران ما با داشتن پشتکار و صداقت‪،‬‬ ‫اعتماد افراد بیرون سازمان را که بخش اعظم سرمایه اجتماعی است‬ ‫را جلب نموده اند‪ .‬این مقام مسئول در ادامه سخنان خود بیان نمود‪:‬‬ ‫هماکنونشخصیتاجتماعیشرکتبهخوبیتشکیلشدهبهطوری‬ ‫که دیگران به نیکی از ما یاد می نمایند و این موفقیت‪ ،‬مرهون تالش و‬ ‫کوششتمامیپرسنلمسئولو زحمتکششرکتمی باشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫لزوم صرفه جویی در مصرف برق برای‬ ‫کمک به تولید اکسیژن بیماران‬ ‫مدیــر عامــل شــرکت توانیر‬ ‫مــردم و صنایع بــزرگ همکاری‬ ‫گفــت‪ :‬اختــال در تامیــن‬ ‫کردند و رسانه ها باعث شدند‬ ‫بــرق صنایــع فــوالدی منجــر‬ ‫اطالع رســانی الزم انجام شود‪،‬‬ ‫بــه اختــال در تولیــد اکســیژن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مصرف صنایع تغییر‬ ‫بیمــاران کرونایی خواهد شــد‪،‬‬ ‫محسوسی داشت به طوری که‬ ‫محمدحسن متوالی زاده‬ ‫لذا خامــوش کــردن یک المپ‬ ‫در روزهای گذشته محدودیتی‬ ‫اضافــه کمــک قابــل توجهــی‬ ‫اعمال نشــد اما در هفته جاری‬ ‫بــرای عبــور از مــوج کرونــا خواهد کــرد و مجبور به دلیل گرمای شــدید و عدم حساســیت مردم‪،‬‬ ‫نمی شویم خاموشی زمانبندی شده طی روزهای مصرف رشــد داشــته به طوری که دیروز مشکل‬ ‫اینده اعمال کنیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدحسن داشــتیم‪ .‬وی از مردم خواســت برای جلوگیری از‬ ‫متوالــی زاده در جمــع خبرنــگاران‪ ،‬با بیان اینکه اختــال صرفــه جویی کنند‪ ،‬چراکــه عدم تامین‬ ‫امسال سال بسیار سختی برای صنعت برق بود‪ ،‬بــرق مشــکالت زیادی بدنبــال خواهد داشــت‪.‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گرماو خشکسالیبیسابقهو مصرف متوالیزادهبابیاناینکهبا کاهشدمایمحیطو‬ ‫بــاالی برق چالش هــای زیادی بــرای ما و برخی روشناییبهراحتیمیتوانیماینشرایطراپشت‬ ‫اوقات محدودیت برای مشترکان ایجاد کرد که ســر بگذاریــم‪ ،‬گفــت‪ :‬بنابراین نیــاز به همکاری‬ ‫الزم اســت عذرخواهــی کنیــم‪ .‬وی با بیان اینکه مــردم و صنایــع داریــم‪ ،‬صــرف کننــده به همان‬ ‫خشکســالی امســال در ‪ ۵۰‬سال اخیر بی سابقه انــدازه تولیدکننده در مدیریت برق نقــش دارد‪.‬‬ ‫بــود‪ ،‬گفت‪۷۰۰۰ :‬مــگاوات از تولید نیروگاه های وی درباره احتمال ایجاد اختالل در صادرات برق‬ ‫برقابی از دســترس خارج شد‪ ،‬مصرف کشاورزی به همسایگان به دلیل نوسان های ایجاد شده‬ ‫بــه دلیل نیاز به ابیــاری افزایش یافــت‪ ،‬افزایش در سال جاری گفت‪ :‬ما همیشه سعی کردیم در‬ ‫گرمــای پنــج درجــه ای در فروردیــن مــاه و ســه قراردادهــای بین المللی ثبات و پایداری داشــته‬ ‫درجــه افزایش در تابســتان منجر به رســد ‪ ۵۰۰۰‬باشیم‪ .‬مدیر عامل شرکت توانیر افزود‪ :‬علیرغم‬ ‫مگاواتی برق شد‪ ،‬همچنین مهمان ناخوانده ای محدودیتهاییکهامسالداشتیمسعیکردیم‬ ‫به نام رمزارز غیرمجاز برق کشــور را می بلعد و طبق قرارداد ارسال برق را داشته باشیم‪ ،‬به طوری‬ ‫اختالل ایجاد می کند‪ .‬مدیر عامل شرکت توانیر کــه طــرف هــای قــرارداد بــه دلیل رعایــت مفاد‬ ‫باتاکیدبر اینکهعلیرغمشرایطیادشدههمراهی قراردادی در گذشته از ما قدردانی داشتند‪.‬‬ ‫موقع پرداخت حواستان به شناسه‬ ‫قبض گاز باشد‬ ‫ســخنگوی شــرکت ملــی‬ ‫نســبت به درج شناســه قبض‪،‬‬ ‫گاز گفــت‪ :‬مشــترکین گاز بایــد‬ ‫شناســه پرداخت‪ ،‬شماره کارت‬ ‫در زمــان پرداخــت قبــوض بــه‬ ‫‪ ۱۶‬رقمــی و رمــز دوم ان اقــدام‬ ‫اطالعات قبض به ویژه شناسه‬ ‫نمایــد‪ .‬در نهایــت‪ ،‬مبلغ قبض‬ ‫پرداخت توجه ویژه ای داشــته‬ ‫مــورد نظــر از حســاب مشــتری‬ ‫محمد عسگری‬ ‫باشــند چراکــه اگر اشــتباه واریز‬ ‫کسر و شمارهپیگیری بهمشتری‬ ‫کنند امکان بازگشت مبلغ وجو‬ ‫اعالم می شــود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫ندارد‪ .‬محمد عسگری در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬با نحوه پرداخت از طریق دســتگاه های خودپرداز‬ ‫بیان اینکه به منظور گســترش و توسعه فناوری گفت‪ :‬مشتری با قرار دادن کارت و درج رمز اول‬ ‫اطالعات و ارتباطات در راستای بهره گیری عموم حسابخوددر دستگاههامنویپرداختقبوض‬ ‫مردم از خدمات دستگاه ها و سازمان های دولتی را انتخــاب می کنــد‪ .‬در دســتگاه های خودپرداز‬ ‫از اینطریق‪،‬شرکتملی گاز ایراناقدامبهایجاد مجهــز بــه بارکــد خــوان‪ ،‬مشــتری مــی توانــد با‬ ‫تسهیالتیدر جهتپرداختبهایصورتحساب انتخــاب گزینه پرداخــت از طریــق بارکدخوان‪،‬‬ ‫مصرفــی گاز طبیعــی به روش هــای الکترونیکی بارکد مندرج در قبض خود را به دســتگاه نشــان‬ ‫نظیر پرداختاینترنتی‪،‬تلفنهمراه‪،‬تلفنبانک‪ ،‬دهد‪ .‬دستگاه‪ ،‬شناسه قبض و نوع قبض و مبلغ‬ ‫خودپردازهاو پایانه هایفروشگاهی کردهاست‪ ،‬قبض را جهت اخذ تائید از مشــتری به او نشان‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬مشــترکین باید در یکــی از بانکهای مــی دهــد‪ .‬در صــورت تائید مشــتری‪ ،‬پرداخت‬ ‫کشــور حســاب بانکی داشته باشــند‪ .‬وی افزود‪ :‬قبوضانجامشدهو رسیدبهمشتریتحویلداده‬ ‫مشترکین باید دو رمز پرداخت غیر حضوری را از می شــود‪ .‬سخنگوی شــرکت ملی گاز ادامه داد‪:‬‬ ‫طریق تکمیل فرم ثبت نام در شعبه ای که در ان چنانچه بارکد قبوض خوانده نشــود یا دســتگاه‬ ‫حساب دارند دریافت کنند‪ .‬در برخی از بانکها خودپرداز مجهز به بارکد خوان نباشد یا مشتری‬ ‫کــه ایــن خدمات را روی حســاب کارت ارائه می تمایلی به پرداخت بوسیله بارکد خوان نداشته‬ ‫دهند‪ ،‬این دو رمز به همراه کارت به مشتری داده باشد می تواند گزینه پرداخت بصورت دستی را‬ ‫می شــود یا مشــتری می تواند رمز دوم خود را از انتخاب کرده و شناسه قبض و شناسه پرداخت را‬ ‫کند‪.‬مجددادستگاه‪،‬شناسهقبض‪،‬نوعقبض‬ ‫دستگاههای خود پرداز دریافت کند‪ .‬سخنگوی وارد‬ ‫ً‬ ‫شــرکت ملی گاز با بیان اینکه فقط قبوضی که و مبلغ قبض را جهت اخذ تائید از مشتری به او‬ ‫در انها عبارات شناســه قبض و شناسه پرداخت نشانمیدهددر صورتتائیدمشتری‪،‬پرداخت‬ ‫به همراه ارقام انها درج شده باشد در پایانه های قبوض انجام شــده و رســید به مشــتری تحویل‬ ‫غیر حضوری بانکها قابل پرداخت است‪ ،‬گفت‪ :‬داده می شــود‪ .‬وی با اشــاره بــه نحوه پرداخت‬ ‫کلیــه پایانه هــای الکترونیکی پرداخــت قبوض‪ ،‬قبوض از طریق اینترنت‪ ،‬گفت‪ :‬مشتری با ورود‬ ‫در پایان عملیات‪ ،‬شــماره ای را به عنوان شــماره به سایت بانک مورد نظر و ورود شماره حساب‬ ‫پیگیری به مشــتری اعالم می کند که به منظور و رمــز اینترنتی خــود وارد منوی پرداخت قبوض‬ ‫اطمینان از پرداخت قبض مورد نظر‪ ،‬مشتری می می شــود‪ ،‬سپس نوع قبض مورد نظر را انتخاب‬ ‫تواند شماره پیگیری را ثبت و در برخی از بانکها نموده شناسه قبض و شناسه پرداخت ان را وارد‬ ‫پس از ‪ 24‬ساعت و در سایر بانکها بالفاصله می می کند‪ ،‬سیستم شناسه قبض‪ ،‬مبلغ قبض و نوع‬ ‫تواندباوروداطالعاتشمارهپیگیریاز پرداخت قبض را جهت اخذ تائید به مشــتری نشــان می‬ ‫شــدن قبض خود اطمینان حاصل کند‪ .‬به گفته دهد‪ ،‬پس از تائید نهایی‪ ،‬سیستم شماره پیگیری‬ ‫عسگریجهتجلوگیریاز پرداختمجددقبض را بــه مشــتری اعالم نموده و قبض مــورد نظر را‬ ‫توسط سایر اعضای خانواده بهتر است مشتری پرداخت می کند‪ .‬سخنگوی شرکت ملی گاز در‬ ‫تاریــخ و نحوه پرداخت قبض خــود را به همراه خصوص نحــوه پرداخت قبوض از طریق تلفن‬ ‫شــماره پیگیری ثبــت و ان را نــزد خود نگهداری همراه «‪ »WAP‬گفت‪ :‬مشتری از طریق موبایل‬ ‫کند‪ .‬سخنگوی شرکت ملی گاز با اشاره به نحوه خــود به اینترنت متصل می شــود ســایر مراحل‬ ‫پرداختاز طریقتلفنبانک‪ ،‬گفت‪:‬مشتریمی مشــابه پرداخت قبض از طریق اینترنت اســت‬ ‫بایست با شماره تلفن تلفنبانک مورد نظر خود البته مشتری باید مشترک خدمات ‪ Data‬شرکت‬ ‫تمــاس بگیــرد و پــس از شــنیدن پیام هــای اولیه ارتباطاتسیار باشد‪.‬‬ ‫پیگیر مطالبات پرسنل صنعت نفت‬ ‫تا رسیدن به نتیجه مطلوب‬ ‫ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس شــورای‬ ‫اســامی از بررسی ساز و کار حل مشکل کاهش‬ ‫پرداختــی پرســنل صنعــت نفت در جلســه این‬ ‫کمیســیون خبــر داد‪ .‬مصطفی نخعــی در گفت‬ ‫وگو با ایســنا‪ ،‬ضمن تشــریح جلســه کمیســیون‬ ‫انــرژی مجلــس‪ ،‬بیــان کرد‪ :‬کمیســیون انــرژی روز‬ ‫گذشــته چهار دســتور کار داشــت؛ اولین دســتور‬ ‫کار کمیســیون بررســی طرحــی بــا عنــوان انجام‬ ‫پروژه های ریلی کشور با تهاتر نفت خام بود که‬ ‫کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون فرعی ان را‬ ‫بررســی کرد و دیوان محاســبات و مرکز پژوهش‬ ‫های مجلس توضیحاتی را در این خصوص ارائه‬ ‫کردندو در نهایتاینطرحبهتصویبکمیسیون‬ ‫نرســید‪ .‬وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬دســتور کار دوم‬ ‫کمیســیون‪ ،‬بررســی طرحــی بــود تحــت عنــوان‬ ‫تشکیلشرکتملیصنایعپاالیشیو پتروشیمی‬ ‫کهاعضایکمیسیونتصمیمگرفتندانرابهکمیته‬ ‫مربوط در کمیسیون که کمیته پتروشیمی و نفت‬ ‫است ارجاع دهد تا پس از انجام کار کارشناسی‬ ‫مجددابهصحن کمیسیوناوردهشود‪.‬سخنگوی‬ ‫کمیســیون انرژی مجلس در ادامــه تصریح کرد‪:‬‬ ‫دستور کار سوم کمیسیون هم طرحی بود تحت‬ ‫عنواناساسنامهشرکتصنایعملیپتروشیمیکه‬ ‫هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفته در کمیسیون‬ ‫مشــترکی مورد بررســی دقیق تر و کارشناســی تر‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫رویداد ایران‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫هم زمان با ماه محرم و صفر ‪ 2500‬موقوفه‬ ‫اجراینیتمی شوند‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬وی تصریح‬ ‫خیریه خراسان رضوی گفت‪ :‬با‬ ‫کــرد‪ :‬حمایــت از تولیــد برنامه‬ ‫اجرایطرحبصیرتعاشورایی‪،‬‬ ‫تلویزیونــی «عزیزم حســین» و‬ ‫‪ 2500‬موقوفــه منطبــق مــاه‬ ‫پخــش در مــاه محــرم و صفــر‬ ‫محــرم و صفر با اجــرای دقیق‬ ‫از شــبکه اســتانی‪ ،‬دعــوت از‬ ‫محمد احمدزاده‬ ‫شیوه نامه هایبهداشتیاجرای‬ ‫دســته جات عــزاداری جهــت‬ ‫نیتمی شوند‪.‬‬ ‫اســتفاده از فضــای روباز بقاع‬ ‫حجت االسالم والمسلمینمحمداحمدزاده متبرکه و انعکاس برنامه از شبکه های استانی‬ ‫گفــت‪ :‬بــا اجــرای طــرح بصیــرت عاشــورایی در و ملــی‪ ،‬برپایی خیمه های معرفت در مناطق‬ ‫مــاه محرم و صفــر حدود ‪ 2500‬موقوفه منطبق کم خطــر بــا رعایــت تمامی دســتورالعمل های‬ ‫خراســان رضوی اجرای نیت می شوند‪ .‬مدیرکل بهداشــتی و راه انــدازی کاروان عزای خودرویی‬ ‫اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی افــزود‪ :‬در بــا اجــرای مداحــان و ذاکران جــوان و نوجوان‬ ‫ســوگواره بصیرت عاشورایی بقاع متبرکه استان بــدون حضور جمعیــت در مناطقی که امکان‬ ‫ســیاه پوش م ‬ ‫یشــوند و ویژه برنامــه «لبیــک یــا اجــرای برنامــه عادی وجــود نــدارد و ترویج و‬ ‫حســین»‪ ،‬شــیرخوارگان حســینی‪ ،‬برنامه احلی مشارکت در برپایی روضه های خانگی ازجمله‬ ‫من العســل همایش ویژه نوجوانان حســینی و برنامه های شاخص در طرح بصیرت عاشورایی‬ ‫همایــش رهــروان زینبــی ویژه بانــوان به ترتیب هستند‪ .‬مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‬ ‫روز اول‪ ،‬چهارم‪ ،‬ششــم و دوازدهم محرم برگزار رضــوی بابیان اینکه بیــش از ‪ 200‬مبلغ در طرح‬ ‫یشــوند؛‬ ‫می شود‪ .‬وی با اشاره به برگزاری ‪ 450‬ویژه برنامه بصیــرت عاشــورایی بــکار گیــری م ‬ ‫در روز تاسوعاو عاشورایحسینیدر بقاعمتبرکه خاطرنشــان کــرد‪ :‬حــدود ‪ 2000‬روضه خوانــی‬ ‫استان؛ گفت‪ :‬طرح بصیرت عاشورایی در بیش از خانگــی و روضــه خیابانــی در ما ههــای محــرم‬ ‫یشــود‪ .‬وی در ادامــه گفــت‪ :‬به‬ ‫‪ 79‬بقعهشاخصخراسانرضویبرگزار می شود‪ .‬و صفــر برپــا م ‬ ‫حجت االسالم والمسلمیناحمدزادهبابیاناینکه ‪ 250‬هیئــت مذهبــی از محل عوایــد موقوفات‬ ‫صرفا جهت برپایی مراسم در ماه محرم و صفر و در‬ ‫تجمعو حضور جمعیتو هیئاتمذهبی ً‬ ‫در مناطــق کم خطر ابــی و زرد ان هم در فضای قالب طرح بصیرت عاشــورایی کمک می شود‪.‬‬ ‫باز مجاز است؛ افزود‪ :‬در مناطق قرمز و نارنجی حجت االسالم والمســلمین احمــدزاده تصریــح‬ ‫صرفــا در فضــای بــاز با پذیرش حداکثــر ‪ 70‬نفر کرد‪ :‬در طرح شــمیم حســینی حدود ‪ 5000‬بسته‬ ‫(بــه ازای هــر نفر ‪ 4‬مترمربع) در زمان ‪ 60‬دقیقه معیشــتی و بیــش از ‪ 300‬هــزار پرس غــذای گرم‬ ‫با رعایت شیوه نامه های بهداشتی این برنامه ها توزیعمی شود‪.‬‬ ‫‪ 8‬رشتهجدیدبهرشته هایدانشگاهپیام‬ ‫نور همداناضافهشد‬ ‫رئیــس دانشــگاه پیــام نــور‬ ‫تحصیلهستند‪.‬رئیسدانشگاه‬ ‫مرکــز همــدان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫پیــام نــور مرکــز همــدان ادامه‬ ‫هشــت رشــته جدید اشتغال زا‬ ‫داد‪ :‬پذیــرش بــدون کنکــور‬ ‫بــه رشــته های تحصیلــی ایــن‬ ‫دانشــجو در مقطع کارشناسی‬ ‫دانشــگاه در ســال تحصیلــی‬ ‫از ‪ ۱۴‬مــرداد اغازشــده و تــا ‪۲۰‬‬ ‫صفی ا‪ ...‬صفایی‬ ‫جدیــد اضافــه شــد و از ســال‬ ‫مــرداد ادامــه دارد و دارنــدگان‬ ‫تحصیلــی پیــش رو دانشــجو‬ ‫مدرک دیپلــم می توانند بدون‬ ‫می پذیــرد‪ .‬صفــی ا‪ ...‬صفایی اظهار داشــت‪ :‬در مراجعه حضوری و با مراجعه به سایت سازمان‬ ‫چارچوب طرح ساماندهی رشته محل های دوره سنجش نسبت به ثبت نام برای تحصیل در این‬ ‫کارشناسی‪ ،‬جایگزینی رشته محل های کم اقبال دانشگاه اقدام کنند‪ .‬صفایی بیان کرد‪ :‬دانشگاه‬ ‫با رشته های موردنیاز در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫پیام نور به عنــوان بزرگ ترین دانشــگاه مجازی‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پیــام نــور بــه ســمت کشــور شناخت هشــده و بیشــترین میزان قبولی و‬ ‫راه انــدازی رشــته های اشــتغال زا و بین رشــته ای استخدامی از دانشجویان این دانشگاه هستند‪.‬‬ ‫رفتــه اســت و بــر ایــن اســاس و بــا پیگیری های وی نیــاز نبــودن به حضور دائمی در دانشــگاه‪،‬‬ ‫انجا مشــده مجوز هشــت رشــته محل دریافت انجــام کار در کنار تحصیل‪ ،‬دسترســی به منابع‬ ‫شد‪ .‬رئیس دانشگاه پیام نور مرکز همدان ادامه دیجیتال‪ ،‬انتقال دانشــجویان بــه محل زندگی‬ ‫داد‪ :‬این رشته ها شامل مدیریت بیمه‪ ،‬مدیریت بــدون دریافــت وجه را از ویژگی های دانشــگاه‬ ‫امــور بانکــی‪ ،‬مدیریــت امور گمرکــی‪ ،‬مدیریت پیام نور دانســت‪.‬رئیس دانشگاه پیام نور مرکز‬ ‫کسب وکارهایکوچک‪،‬ایمنیصنعتی‪،‬هتلداری‪ ،‬همــدا ن همچنین پرداخــت ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫امار و ســنجش اموزشــی اســت‪ .‬صفایی گفت‪ :‬تســهیالت بــه دانشــجویان در ســال گذشــته‪،‬‬ ‫رشــته های پیش بین ‬ ‫یشــده برای دانشــگاه پیام مشــاوره تحصیلــی ب هصــورت مجــازی‪ ،‬محــول‬ ‫نــور کاربردی‪ ،‬موردنیاز بازار کار و دارای ماهیت شــده برگزاری مسابقه کرس ـی های ازاداندیشی‬ ‫بین رشته ای هستند که امید می رود با راه اندازی دانشــگاه های کشــور بــه همــدان را از دیگــر‬ ‫ان ها تحول در ترکیب رشته های دوره کارشناسی ظرفیت های دانشگاه پیام نور همدان برشمرد‪.‬‬ ‫دانشگاه پیام نور مرکز همدان ایجاد شود‪ .‬وی صفایــی بیــان کرد‪ :‬دانشــگاه پیام نــور با توجه‬ ‫یهــای موجود در شــرایط کرونایی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬دانشــگاه پیام نور مرکز همدان به توانمند ‬ ‫سهــا و ازمــون را برگزار کرد‬ ‫دارای‪ ۳۳۱‬رشته محل در مقطع کارشناسی و ‪ ۴۲‬نیــز بدون وقفه کال ‬ ‫رشته در مقطع کارشناسی ارشد است همچنین به گونه ای که ‪ ۱۷‬هزار کالس درس به میزان ‪۲۲۰‬‬ ‫‪ ۱۲‬هزار دانشــجو در این دانشــگاه مشــغول به هزار ساعتتدریسسال گذشتهداشتیم‪.‬‬ ‫تالش دشمن در عرصه رسانه‬ ‫شکست خوردهاست‬ ‫فرماندهسپاهقائمالمحمد‬ ‫زمیــن در کالپوش شــایان تقدیر‬ ‫(ص) استان سمنان بابیان اینکه‬ ‫اســت که اجازه ندادند دشــمن‬ ‫ـانه‬ ‫تالش دشــمن در عرصه رسـ‬ ‫در این فضای سایبری یکه تازی‬ ‫شکس ـت خورده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کند‪،‬تصریحکرد‪:‬امروز در فضای‬ ‫رســانه ها و خبرنــگاران بایــد در‬ ‫خاصی ازنظر داخلی و خارجی‬ ‫حمید دامغانی‬ ‫جنگروایت هاهوشیارانهعمل‬ ‫به ســر می بریم و مــردم انتظار‬ ‫کننــد‪ .‬ســردار حمیــد دامغانــی‬ ‫دارنــد بخشــی از ایــن فشــارها‬ ‫ضمن بیان اینکه متاســفانه یکی از اقشــار بسیار تعدیلیابدکهشروعدولتسیزدهمنویددهنده‬ ‫زحمتکــش و کم برخوردار که کمتــر به ان توجه اناست‪.‬فرماندهسپاهقائمالمحمد(ص)استان‬ ‫می شودقشر خبرنگارانهستند‪،‬ابراز داشت‪:‬این ســمنان بابیان اینکه نگاهمان به داشته هامون‬ ‫افراد زبان گویای مردم هســتند اگرچه مشکالت نیســت و باید عرصه ای را فراهم کرد تا ظرفیت‬ ‫را به گوش مســئوالن می رســانند ولی توجهی به استفاده از نصرت الهی را ایجاد کنیم‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫خــود ا نهــا نم ‬ ‫یشــود‪ .‬او ضمن بیان اینکه همه شکســت محاصره تبلیغاتی دشمن نکته ای که‬ ‫مــردم بــه دلیل شــرایط خاص اقتصــادی و کرونا بایدرسانه هابهانتوجهداشتهباشندتادر جنگ‬ ‫تحت فشــارهای شــدید بودند و اصحاب رسانه روایت ها پیروز شد‪ .‬فرمانده سپاه قائم ال محمد‬ ‫دراین بینجهاد کردند‪،‬افزود‪:‬خوداینافراددچار (ص) استان سمنان درباره طرح سردار سلیمانی‪،‬‬ ‫مشکالت معیشتی بوده و هستند و کسی نبود تصریح کرد‪ :‬یک هزار گروه رصد کننده‪ ،‬مراقبتی‬ ‫پیگیر معیشت ان ها شــود و امیدواریم تدابیری و حمایتی در طرح شــهید سلیمانی ساماندهی‬ ‫اتخاذ شود تا بخشی از چالش های ان ها کاهش شــده اســت که در این راســتا پنج هزار بسیجی‬ ‫یابد‪ .‬فرمانده ســپاه قائم ال محمد (ص) اســتان در راســتای اجرای این طرح در گروه های مذکور‬ ‫سمنان بابیان اینکه طی این سال ها شاهد جهاد شرکت کردند‪ .‬دامغانی با اشاره به اینکه در حال‬ ‫گرو ههــای مختلف بودیم و تنها افــرادی که این حاضر نیز ‪ ۱۱۰‬نفر بسیجی برای تزریق واکسن در‬ ‫جهاد را به تصویر کشیدند اما خودشان در قاب حال کمک رسانی به دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫نبودندهمینخبرنگارانبودند‪،‬ابرازداشت‪:‬انصافا ســمنان و شــاهرود هستند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬با‬ ‫این خبرنگاران بودند که خودشــان را در معرض تولید و خریداری بیشــتر واکســن و توزیع ان در‬ ‫خطر قــرار داده و نقش افرینی کرده و چیزی کم سطح کشور در صورت لزوم از نیروهای بسیجی‬ ‫نگذاشتند‪.‬دامغانیبابیاناینکهحضورخبرنگاران برای ســرعت بخشــی به فرایند تزریق واکســن‬ ‫در سیل در اقصی نقاط کشور‪ ،‬انتخابات و رانش بهره گیریخواهدشد‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1138‬‬ ‫سایت الگویی پرورش شتر در البرز‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫مدیر امور دام جهاد کشــاورزی اســتان البرز‬ ‫اعالم کرد‪ :‬به منظور رونق اقتصادی و توســعه‬ ‫اشــتغال زایی‪ ،‬ســایت الگویــی پــرورش شــتر در‬ ‫این استان احداث و راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫مهــرداد عبدالملکــی در گفت وگــو بــا ایرنــا‬ ‫بابیــان اینکــه ایــن نخســتین ســایت الگویــی‬ ‫در کشــور خواهــد بــود‪ ،‬افزود‪ :‬بر اســاس طرح‬ ‫تهی هشــده توســط امــور دام جهاد کشــاورزی و‬ ‫امور عشــایری اســتان‪ ،‬برای ساخت این سایت‬ ‫الگویــی بیــش از ‪ ۱۲۰‬هکتــار عرص ههــای ملــی‬ ‫موردنیــاز اســت‪ .‬وی اظهــار داشــت‪ :‬چــرای‬ ‫بی رویــه دام به خصــوص دام هــای ســنگین در‬ ‫عرصه های مرتعی منجر به گسترش عرصه های‬ ‫بیابانــی و افزایــش میــزان ریــز گردهای اســتان‬ ‫یشــود به همین دلیــل با هماهنگی اداره کل‬ ‫م ‬ ‫منابع طبیعی درصدد مدیریت چرای شترها در‬ ‫مناطق بیابانی اســتان هســتیم‪ .‬مدیر امور دام‬ ‫جهــاد کشــاورزی البــرز گفــت‪ :‬برای ایجــاد این‬ ‫ســایت الگویــی بــه ‪ ۲۲۲‬هــزار و ‪ ۶۴۰‬مترمربع‬ ‫زمیــن باهدف ســاخت ابنیه و حــدود ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫هکتار برای کاشــت گیاه خارشــتر توسط عشایر‬ ‫برای تامین علوفه شتر‪ ،‬نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬قــرار اســت تــا بــا ســاخت ایــن‬ ‫ســایت الگویــی تمام شــترهای موجــود در این‬ ‫استان‪ ،‬به این سایت منتقل شوند زیرا استفاده‬ ‫بیش ازحد از مراتع باعث حذف دام ها خواهد‬ ‫شــد درحالی کــه ایجــاد ایــن ســایت الگویــی‬ ‫منجــر بــه رونق پــرورش ایــن دام مفید خواهد‬ ‫بــود‪ .‬عبدالملکــی بابیــان اینکــه بــا ایجــاد این‬ ‫ســایت موضــوع ارزاوری هــم خواهیم داشــت‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬با راه اندازی این طرح‪ ،‬توســعه‬ ‫گردشــگری در اســتان البــرز خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در کنــار پــرورش شــتر‪ ،‬زنجیــره‬ ‫تولیــد ماننــد فضــای کشــتارگاه‪ ،‬میــدان عرضــه‬ ‫دام و فراورده هــای دامــی نظیــر شــیر‪ ،‬پشــم‬ ‫و محصــوالت فــراوری شــده شــکل می گیــرد‪.‬‬ ‫عبدالملکی گفت‪ :‬اکنون در اســتان البرز حدود‬ ‫‪ ۳۵۰‬نفر شــتر در بیابان های نظراباد به صورت‬ ‫یکــه پیش ازاین پروانه‬ ‫ازاد چــرا می کنند درحال ‬ ‫چــرای دام برای مناطق گلــدره و نظراباد برای‬ ‫چــرای دام ســبک صادرشــده بــود ولــی بــدون‬ ‫نظر کارشناســان دام ســنگین را وارد این مراتع‬ ‫کردند‪.‬مدیــر امــور دام جهاد کشــاورزی اســتان‬ ‫البــرز ادامــه داد‪ :‬بــه همیــن منظــور بــا توجــه‬ ‫بــه شــرایط منطقــه درخواســت ایجــاد ســایت‬ ‫الگویــی در گلــدره نظرابــاد داده شــد تا دام ها‬ ‫به صورت سرگردان وارد مراتع نشوند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬پیش ازایــن تــا دهــه ‪۸۰‬‬ ‫در شهرســتان نظرابــاد حــدود هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫نفــر شــتر پــرورش داده می شــد ولــی کاهــش‬ ‫نزوالت اســمانی و علوفه منجر به کاهش این‬ ‫دا مهــا شــد‪ .‬وی گفــت‪ :‬هم اکنــون از ‪ ۳۵۰‬نفــر‬ ‫شــتر حــدود ‪ ۱۵۰‬نفــر مولــد هســتند و ســاالنه‬ ‫‪5‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬نفــر نیــز راهی کشــتارگاه ها‬ ‫در اســتان های قــم و تهــران شــده و وارد بــازار‬ ‫مصرف می شوند‪.‬‬ ‫عبدالملکــی یــاداور شــد‪ :‬در شهرســتان‬ ‫ســاوجبالغ نیــز ‪ ۲‬مرکــز پــرورش شــتر به صورت‬ ‫ســنتی و در محیط بســته با ‪ ۶۰‬نفر شــتر وجود‬ ‫دارد کــه محصوالتشــان را بــا برنــد خاصــی‬ ‫وارد بــازار می کننــد‪ .‬وی افــزود ‪ :‬محصــوالت‬ ‫به دست امده از شتر بیشتر جنبه دارویی دارند‬ ‫کــه بــرای رونــق اســتفاده از ایــن محصــوالت‬ ‫نیازمند کارهای ترویجی و تبلیغی هستیم‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫طرحاستقبالشهرداریگرگان‬ ‫از ماه محرم‬ ‫با توجه به تعیین اولویت بندی ارائه خدمات در‬ ‫روزهای پیش رو توسط سعیدی سرپرست شهرداری‬ ‫گرگان به ویژه فرارسیدن ایام محرم‪،‬در راستای تکریم‬ ‫عزادارانحسینیعملیاتپاک سازیو شست وشوی‬ ‫جــداول و کانا لهــای مقابــل مســاجد و تکایــا و‬ ‫حسینیه هااز سویمعاونتخدماتشهریشهرداری‬ ‫گــرگان انجــام شــد‪ .‬در ایــن طــرح تمامــی امکانات‬ ‫مدیریت شهری به منظور اماده سازی شهر برای ماه‬ ‫محرمبسیجشدهاست‪.‬اهکپاشیمعابر‪،‬نظافت‪،‬‬ ‫کســازی جداول و جمع اوری زباله و‬ ‫شست وشــو‪ ،‬پا ‬ ‫ضایعات به خصوص مقابل و اطراف مساجد تکایا‬ ‫حسینیه هاازجملهاقداماتاینطرحبودهاست‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫امضایتفاهم نامههمکاریکتابخانه هایعمومی‬ ‫با دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی‬ ‫سحر رحمتی‪ -‬مشهد مقدس‪:‬با محوریت افزایش‬ ‫یهــا تفاهم نامــه همــکاری بیــن اداره کل‬ ‫همکار ‬ ‫کتابخانه هایعمومیخراسانرضویودفتر نظارت‬ ‫وبازرسیشوراینگهباندر خراسانرضویامضاشد‪.‬‬ ‫در ابتدا رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان‬ ‫در خراســان رضوی گفت‪ :‬این ســازمان در راســتای‬ ‫به روزرسانی اطالعات‪ ،‬برگزاری دوره های اموزشی و‬ ‫ارتقای فرهنگ عمومی از برنامه های فرهنگی اداره‬ ‫کل کتابخانه های عمومی اســتان استقبال می کند‪.‬‬ ‫محمــد کمال ســرویها‪ ،‬افزود‪ :‬تعامــل با مجموعه‬ ‫یشــود تــا گا مهــای موثرتری‬ ‫کتابخان ههــا باعث م ‬ ‫در مســیر تقویــت این شــبکه در جامعه برداشــته‬ ‫شــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تعامل بین دستگاه ها باعث‬ ‫یشــود که هرکدام در انجام مسئولیت های خود‬ ‫م ‬ ‫پویاتر و موثرتر عمل کنند به عبارتی این تعامالت‬ ‫کمک به رشــد یکدیگر در جامعه اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫کتابخانه های عمومی اســتان نیــز در ادامه گفت‪:‬‬ ‫بــا رعایــت چند اصول و نکته با توجه به حســاس‬ ‫بودن موقعیت شورای نگهبان می توان در راستای‬ ‫تقویــت اگاهی های عمومــی و فرهنگی جامعه از‬ ‫تهــای درون ســازمان های اجرایی اســتفاده‬ ‫ظرفی ‬ ‫کنیــم و این مهم می توانــد از طریق همکاری های‬ ‫مشترکدر زمینهمسابقاتفرهنگی‪،‬نمایشگاه های‬ ‫کتاب‪ ،‬نقد و برسی کتاب‪ ،‬جمع خوانی و ‪ ...‬باشد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمینعلی اکبر سبزیان‪،‬بااشاره‬ ‫به برگزاری امسال حسینیه کتاب به صورت مجازی‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به استقبال خوب مردم از این طرح‬ ‫امسالنیز در نظر داریمبخش هایاز قبیلسخنرانی‬ ‫با محوریت کتاب‪ ،‬مقتل خوانی‪ ،‬مداحی‪ ،‬معرفی‬ ‫کتاب با پوشش خبری صداوسیمای خراسان رضوی‬ ‫و پخش زنده از طریق صفحه اینستاگرام اداره کل‪،‬‬ ‫اجرای طرح «یک اربعین کتاب» توسط کتابداران‬ ‫و شخصیت های فرهنگی استان‪ ،‬پویش نذر کتاب‬ ‫و پویش کتاب خوانان عاشــورایی را نیز اجرا کنیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل کتابخان ههــای عمومی اســتان بیــان کرد‪:‬‬ ‫امید است با مشارکت و همکاری سایر دستگاه های‬ ‫اجرایی بتوانیم گامی موثر و مفید در راستای ادای‬ ‫دین به ساحت حضرت امام حسین (ع) برداریم‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬طی تفاهم نامه فی مابین دو دستگاه‬ ‫مقرر شد اداره کل کتابخانه های عمومی استان در‬ ‫راستای برنامه ریزی به منظور برگزاری نشست های‬ ‫تخصصــی کتاب خوانی با موضوع قانون اساســی‪،‬‬ ‫قوانینانتخاباتو سایر قوانینمرتبط‪،‬برنامه ریزی‬ ‫الزم به منظــور برگــزاری نشســت های تخصصی با‬ ‫موضوعمعرفیشوراینگهبان‪،‬وظایفو اختیارات‬ ‫و ســایر موضوعــات مرتبــط بــا شــورای نگهبــان و‬ ‫هیئت های نظارت بر انتخابات‪ ،‬عضویت کارکنان‬ ‫و خانواده و اعضا شبکه نظارت در کتابخانه های‬ ‫عمومی اســتان و برگزاری نشست های نقد کتاب‪،‬‬ ‫نقــد فیلم و مســابقات کتاب خوانی ویــژه کارکنان‬ ‫دفتر نظارت اســتان و خانواده ان ها و اعضا شبکه‬ ‫نظارت شهرستان ها را انجام دهد و در مقابل دفتر‬ ‫نظارت و بازرسی شورای نگهبان نیز نسبت به تهیه‬ ‫کتب مناسب برای برگزاری نشست های تخصصی‬ ‫فوق الذکــر‪ ،‬برگــزاری نشســت های تخصصــی‬ ‫بخــوان بــا موضــوع معرفــی شــورای نگهبان‪:‬‬ ‫کتا ‬ ‫وظایف و اختیارات‪ ،‬حمایت از اصالح قانون نحوه‬ ‫اداره کتابخان ههــای عمومــی (مصــوب ‪ )1383‬در‬ ‫مجلسشورایاسالمیو اطالع رسانیفعالیت های‬ ‫فرهنگــی کتــاب محــور اداره کل بــه کارکنــان دفتر‬ ‫نظارت استان و خانواده ان ها و اعضا شبکه نظارت‬ ‫شهرستان ها همکاری الزم و وافی داشته باشد‪.‬‬ ‫گـــزارش‬ ‫گالیه هاییاز جنسمسئولیت پذیری‬ ‫ثنــا روغنــی‪ -‬رویــداد امــروز ‪ :‬اینجــا حــرم زینبیــه‬ ‫شــهر اصفهان اســت که از خردادماه ســال جاری‬ ‫بــه مراکــز واکسیناســیون جمعــی اضاف هشــده و‬ ‫کارکنان بهداشت استان از صبح تا عصر مشغول‬ ‫واکسیناســیون در ایــن محلــه فقیرنشــین شــهر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫یکــی از کارکنان بهداشــت اســتان کــه در این‬ ‫مرکز مسئولیت تزریق واکسن را به عهده گرفته‬ ‫گالیه هایی دارد و می گوید‪ :‬شمار زیادی از مردم‬ ‫بــدون اینکه منتظــر پیامک یا تماس باشــند‪ ،‬به‬ ‫مراکــز واکسیناســیون می اینــد و همیــن امــر بــه‬ ‫شلوغی و ازدحام جمعیت دامن می زند و خطر‬ ‫ابتال را چند برابر می کند‪ .‬او می افزاید‪ :‬متاسفانه‬ ‫بسیاری از مردم با ما همکاری نمی کنند؛ بعضی‬ ‫از مشــکالت چــون قطعی برق‪،‬قطعی ســامانه‬ ‫و ‪ ...‬بــه مــا ارتباطــی نــدارد اما مردم مــا را مقصر‬ ‫می داننــد‪ .‬بعضــی افراد با لحن بد با ما صحبت‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫می کننــد و تالش های ما نادیده گرفته م ‬ ‫متاســفانه صدایمان به جایی نمی رســد‪ .‬واقعا از‬ ‫مــردم انتظــار داریــم رفتــار مودبانه ای باکســانی‬ ‫که از صبح تا شــب به خدمت رســانی مشــغولند‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬ما جز رعایت احترام چیز دیگری‬ ‫نمی خواهیم‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از مســئولین کادر بهداشــت در‬ ‫امــر واکسیناســیون در حــرم زینبیــه عمومــی هم‬ ‫می گویــد‪ :‬واکسیناســیون خودرویــی بــا مشــکل‬ ‫روبرو است‪ .‬نیروها مدام باید بین دو مرکز رفت‬ ‫و امد کنند که بسیار دشوار است‪ .‬کمبود امکانات‬ ‫سرمایشــی واقعــا بــرای کارکنان مرکز به مشــکل‬ ‫ایجــاد کرده اســت‪ .‬متاســفانه مســئولین انچنان‬ ‫کــه بایدوشــاید بــه مراکــز واکسیناســیون توجــه‬ ‫نمی کننــد و بازدیدهــا از این مراکز اندک اســت‪.‬‬ ‫او می افزایــد‪ :‬انتظــار داریــم اطالع رســانی بهتــر‬ ‫شــود تا مردم بدون دلیل مراجعه نکنند‪ .‬هرچه‬ ‫مردم بیشتر همکاری کنند کار زودتر و بهتر پیش‬ ‫می رود‪ .‬از ســوی دیگر همکاران ما در دو نوبت‬ ‫فعالیت می کنند اما متاســفانه تسهیالت خاصی‬ ‫نهــا در نظــر گرفتــه نشــده و امیدواریــم‬ ‫بــرای ا ‬ ‫شرایط بهتر شود‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬از مسئولین‬ ‫می خواهیم مراکز توزیع واکسن را افزایش دهند‬ ‫تــا جمعیت کمتــری به هر مرکــز مراجعه کنند و‬ ‫کارها با سرعت بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خــبرکوتاه‬ ‫خوشه کفش دانسفهان‬ ‫در استان قزوین‬ ‫راه اندازی شد‬ ‫قزوین‪-‬رویدادامــروز‪ :‬معــاون صنایع کوچک شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتی اســتان قزویــن گفت‪ :‬بــا برگزاری‬ ‫مناقصه عمومی و انتخاب عامل توسعه پروژه خوشه‬ ‫کفش دانســفهان‪ ،‬فعالیت این خوشــه در قزوین اغاز‬ ‫می شــود‪ .‬شــهریار کشــاورز در جلســه انتخــاب عامل‬ ‫توســعه خوشــه کفــش دانســفهان اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫راستایاجرایبرنامه هایتوسعه ایشرکتشهرک های‬ ‫صنعتی و نیز ازانجاکه خوشــه های کســب وکار نقش‬ ‫محوریو کلیدیدر نیلبهاهدافسیاست هایاقتصاد‬ ‫مقاومتیو صنعتی کشور ایفامی کند‪،‬بااعالمفراخوان‬ ‫عمومیو از بیندو شرکت کننده‪،‬افشینفخر به عنوان‬ ‫عاملتوسعهخوشه کفشدانسفهانانتخابشد‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬تشکیل خوشه فراوری کفش دانسفهان باهدف‬ ‫ساماندهی صنوف تولیدکننده‪ ،‬برند ســازی‪ ،‬بازاریابی‬ ‫و صادرات و اشــتغال مربوط به این کاال شــکل گرفته‬ ‫اســت‪ .‬کشــاورز تصریح کرد‪ :‬با تشــکیل خوشه کفش‪،‬‬ ‫بحث هایی چون تامین مواد اولیه ذینفعان‪،‬توســعه‬ ‫فناوری و بهبود روش های تولید‪ ،‬برندســازی‪ ،‬توســعه‬ ‫بــازار داخلی و خارجی‪ ،‬ایجاد شــبکه های کس ـب وکار‬ ‫و‪ .‬به طورجــدی پیگیری خواهد شــد‪ .‬قابل ذکر اســت‬ ‫در حــال حاضــر بیــش از ‪ 120‬واحد تولیدی و کارگاهی‬ ‫تولیدکننــده کفــش در منطقــه دانســفهان شهرســتان‬ ‫بوئین زهرامشغولبهفعالیتهستند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 51‬درصدی‬ ‫خرید گندم تضمینی در‬ ‫کردستان‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی کردســتان گفت‪:‬‬ ‫امســال درمجمــوع خرید تضمینــی گندم مــازاد بر نیاز‬ ‫کشــاورزان اســتان نســبت بــه ســال گذشــته ‪ 51‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬بە گزارش رویداد امروز‪ ،‬فرید سپری‬ ‫اظهار داشت‪ :‬امسال و از ابتدای فصل برداشت گندم‬ ‫تــا ‪ 13‬مــاه جاری ‪ 256‬هــزار و ‪ 430‬تن گندم به صورت‬ ‫تضمینی از کشــاورزان کردستانی خریداری شده است‪.‬‬ ‫یشــده به‬ ‫وی بــا بیــان اینکه بیشــترین گنــدم خریدار ‬ ‫مقــدار ‪ 69‬هــزار و ‪ 888‬تن در شهرســتان قــروه بوده‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬بعد از قروه‪ ،‬شهرســتان ســقز با ‪ 51‬هزار‬ ‫و ‪ 998‬تــن گنــدم در رتبــه دوم خریــد تضمینــی ایــن‬ ‫محصول اســتراتژیک در استان است‪ .‬سپری بیان کرد‪:‬‬ ‫درمجموع از ‪ 256‬هزار و ‪ 430‬تن گندم خریداری شده‬ ‫از کشاورزان ‪ 255‬هزار و ‪ 670‬تن ان در سامانه سیفا به‬ ‫ثبت رسیده است‪ .‬وی به خرید تضمینی گندم در سایر‬ ‫شهرستان های استان نیز گریزی زد و بیان کرد‪ :‬همچنین‬ ‫تاکنــون ‪ 557‬تــن گندم در مریوان‪ 9 ،‬هــزار و ‪ 854‬تن‬ ‫در دیواندره‪ 44 ،‬هزار و ‪ 796‬تن در بیجار‪ 31 ،‬هزار و‬ ‫‪ 305‬تــن در کامیــاران‪ 45 ،‬هزار و ‪ 139‬تن در دهگالن‪،‬‬ ‫‪ 966‬تن در سنندج‪ 818 ،‬تن در بانه و هزار و ‪ 108‬تن‬ ‫در ســرواباد خریداری شده است‪ .‬رئیس سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی کردستان با بیان اینکه در حال حاضر خرید‬ ‫روزانه گندم هزار و ‪ 651‬تن اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تا تاریخ ‪13‬‬ ‫ماه جاری ‪ 251‬هزار و ‪ 257‬تن چک لیست معادل ‪97‬‬ ‫درصد خرید گندم به بانک کشاورزی ارسال شده است‪.‬‬ ‫ســپری گفت‪ :‬درمجموع خرید تضمینی گندم مازاد بر‬ ‫نیاز کشــاورزان اســتان کردستان امسال نسبت به سال‬ ‫گذشته‪ 51‬درصد کاهش یافتهاست‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۴۹‬هزار‬ ‫توان خواه در استان‬ ‫گلستان زندگی می کنند‬ ‫مدیرکل بهزیســتی گلســتان با اشــاره بــه خدمات‬ ‫بهزیستی به جامعه هدف‪ ،‬افزود‪ :‬بیش از ‪ ۵۰‬خدمت‬ ‫بــه ســازمان بهزیســتی واگذارشــده کــه در حوز ههــای‬ ‫توان بخشی و خدمت به معلوالن است‪ .‬سید مهدی‬ ‫حســینی از وجود ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۶۱۵‬توان خواه در اســتان‬ ‫خیــر داد و افــزود‪ :‬بیشــترین توان خواهــان‪ ،‬معلــوالن‬ ‫جسمیو حرکتیبا‪ ۲۰‬هزار و‪ ۷۴۶‬نفر هستند‪.‬حسینی‬ ‫بیان کرد‪ ۲۱ :‬مرکز شبانه روزی و مراقبتی داریم که ‪۸۴۰‬‬ ‫نفــر به صــورت شــبانه روزی در ان اعم از ســالمندان و‬ ‫معلوالنجسمیوحرکتینگهداریمی شوند‪.‬مدیرکل‬ ‫بهزیســتی گلســتان همچنیــن از واکسیناســیون کامــل‬ ‫جامعه هدف واجد شرایط در استان خرداد‪.‬‬ ‫اجرای طرح اطعام و‬ ‫احسان حسینی در‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫اولینجلسهستاداطعامواحسانحسینیبه منظور‬ ‫برنامه ریزیوارائهراهکارهایمناسبدر خصوصجذب‬ ‫حداکثــری کمک های مردمی در ماه های محرم و صفر‬ ‫برایکمکبهنیازمندانبرگزار شد‪.‬قبادمبشری‪،‬مدیرکل‬ ‫کمیتهامدادکهگیلویهو بویراحمد‪،‬در اینجلسهگفت‪:‬‬ ‫ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر‪ ،‬ماهی است که‬ ‫توانستهیکجریانیرادر جامعهشیعیبهوجودبیاورد‬ ‫و ان را از تمــام جوامــع متمایز کرده اســت‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تکلیف ما در کمیته امداد توجه به نیازمندان است‬ ‫و باید از ظرفیت ماه های محرم و صفر نهایت استفاده‬ ‫را بــرای کمک به نیازمندان ببریم و توجه مــردم در این‬ ‫ماه هابهنیازمندانبیشتر خواهدشدو بایداینفرصت‬ ‫را موردتوجه قرار دهیم‪ .‬مبشری با اشاره به اجرای طرح‬ ‫اطعام و احســان حســینی در ماه های محرم و صفر در‬ ‫اســتان‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه ریزی برای پخت ‪ 350‬هزار پخت‬ ‫غذای گرم و تهیه و توزیع ‪ 45‬هزار بســته غذایی برای‬ ‫نیازمنداناستانانجام گرفتهوامیدواریمکهباهمراهیو‬ ‫هم افزاییخیرانو موسساتخیریهبتوانیمبرای کمک‬ ‫بهنیازمنداناقداماتاساسیانجامدهیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1138‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫توانمندسازی ‪ ۱۰۰‬محله‬ ‫اسیب پذیر استان‬ ‫معــاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی اســتان‬ ‫کرمانشــاه با بیان اینکه این طرح از ســال های گذشــته‬ ‫اغاز به کارکرده‪ ،‬گفت‪ :‬در طرح جدیدی که امســال در‬ ‫نظر گرفت هشــده‪ ،‬اموزش های پیشــگیری از اســیب های‬ ‫یتــر خواهــد شــد و خانواده هایــی‬ ‫اجتماعــی تخصص ‬ ‫که درگیر اســیب های اجتماعی هســتند در اولویت این‬ ‫طــرح قرار می گیرند‪ .‬پایدار افــزود‪ :‬در این طرح بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬محله پرخطر در شهر کرمانشاه و ‪ ۵۰‬محله در دیگر‬ ‫شهرســتان های استان شناسایی شده اند که مشــاوران و‬ ‫مددکاران بهزیستی در میان ان ها حضور مستمر دارند‬ ‫یشــوند‪ .‬وی با‬ ‫و از خدمات توانمندســازی برخوردار م ‬ ‫بیان اینکه ‪ ۲۰۰‬مشاور و مددکار در این طرح مشارکت‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪:‬طرحاجتماع محور بارویکردتوانمندسازی‬ ‫محله ها‪ ،‬شناخت مسائل و مشکالت ان ها و حل این‬ ‫مشــکالت با مشارکت خود افراد اجرا می شود‪ .‬معاون‬ ‫پیشــگیری اداره کل بهزیســتی اســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بســیاری از افــراد بــا فراگیری اموزش ها و توانمندســازی‬ ‫یشــود‬ ‫در ســطح اولیــه اســیب های اجتماعی درمان م ‬ ‫و نیاز به مرحله بعدی نیســت که می تواند در کاهش‬ ‫هزینه ها و رفع اســیب های اجتماعی تاثیرگذار باشــد‪.‬‬ ‫پایــدار خاطرنشــان کــرد‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح نیازمند‬ ‫مشارکت ارگان های دیگر ازجمله اداره ورزش و جوانان‪،‬‬ ‫بخشــداری‪ ،‬فرمانداری ها و اموزش وپرورش برای تامین‬ ‫امکانات ورزشی و اموزشی هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر بیش از ‪ ۸۰‬مرکز مثبت زندگی در مناطق پرخطر‬ ‫استانکرمانشاهفعالیتمی کنند‪.‬‬ ‫اب ذخیره شده در سد‬ ‫گاوشان منبعی ارزشمند‬ ‫برای تامین اب شرب شهر‬ ‫کرمانشاه‬ ‫محمود رضا شهالیی‪،‬مدیرعامل جدید شرکت اب‬ ‫منطق ـه ای کرمانشــاه گفت‪ :‬تامین اب بلندمدت شــهر‬ ‫کرمانشــاه تــا افــق ‪ 1415‬از طریق ســد گاوشــان در نظر‬ ‫گرفته شدهاستکهدر سالحدود‪ 63‬میلیونمترمکعب‬ ‫و به عبارتی ‪ 2000‬لیتر در ثانیه است‪ .‬مدیرعامل شرکت‪،‬‬ ‫با اشــاره به اینکه از ســال ‪ 92‬تا حال حاضر حدود یک‬ ‫مترمکعببر ثانیهابتحویلتصفیه خانهشهیدنظری‬ ‫در شهر کرمانشاه شده است افزود‪ :‬در عید سعید غدیر‬ ‫خم تصفیه خانه جدید التاسیس اب شرب کرمانشاه که‬ ‫نام ان نیز غدیر نام گرفت و در روستای سراب خشکه‬ ‫واقــع اســت ب هصــورت اضطــرار و بــا توجه به شــرایط‬ ‫تنش ابی در استان و کاهش منابع اب شرب وارد مدار‬ ‫بهره برداری قرار گرفت که در طرح تامین اب بلندمدت‬ ‫ظرفیت تصفیه و انتقال اب شرب تا ‪ 2600‬لیتر در ثانیه‬ ‫وجوددارد‪.‬شهالییهمچنینادامهداد‪:‬بهلحاظتامین‬ ‫و انتقال اب مشــکلی نداریم و اب فعلی ذخیر هشــده‬ ‫حتی در صورت شرایط خشکسالی می تواند به مدت‬ ‫سه سال جوابگوی مصارف ما باشد‪ .‬او در بیان اجرای‬ ‫پروژهتصفیه خانهابشربغدیر گفت‪:‬اینتصفیه خانه‬ ‫بــا بهتریــن مــواد اولیه بــه لحــاظ ســازه ای و تجهیزات‬ ‫ساخته شده است که در زمان افزایش میزان دبی ورودی‬ ‫به ســازه تصفیه خانه به میزان دو هزار لیتر در ثانیه در‬ ‫برخی حوضچه های طول مســیر تعدادی از شــیراالت‬ ‫مربوطه دچار نشتی گردیدند که در حال حاضر در حال‬ ‫رفع نواقص مربوط به ان هستیم‪ .‬او اتفاقات چند روز‬ ‫گذشته را مسائل فنی پروژه ذکر نمود که در طول مسیر‬ ‫‪ 72‬کیلومتریخطانتقالطبیعیاست‪.‬‬ ‫برگزاری رزمایش‬ ‫سراسری مدیریت مصرف‬ ‫برق در توزیع برق استان‬ ‫رزمایش سراسری پایش و رصد مدیریت مصرف برق‬ ‫کشورباحضورمدیرعاملاینشرکت‪،‬جانشینفرماندهی‬ ‫سپاهاستانکرمانشاه‪،‬معاونعملیاتسپاه‪،‬فرماندهبسیج‬ ‫ادارات‪،‬مسئولبسیججامعهزنانسپاهحضرتنبیاکرم‬ ‫(ص)‪ ،‬معاون فرهنگی و هنری و مسئول سازمان بسیج‬ ‫رسانه استان کرمانشــاه در این شرکت برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫رزمایش که با محوریت مصارف ادارات‪ ،‬صنوف‪ ،‬کســبه‬ ‫و جلب مشــارکت مشــترکان خانگی در سراســر کشور و‬ ‫به صورتویدیو کنفرانسبرگزار شد‪،‬مدیرعاملتوانیر به‬ ‫همراهرئیسبسیجسازمانمستضعفیندستوربرگزاریاین‬ ‫مانور راصادر کردند‪.‬باشروعرزمایشدر تمامیاستان های‬ ‫کشور پایشو رصددر تمامیادارات‪،‬بازاریانو اصناف که‬ ‫بهنامطرحشهیدعباسپور بود‪،‬انجامشد‪.‬امیدعلیمراتی‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستانکرمانشاهگفت‪:‬‬ ‫در ایــن رزمایــش‪ ۵۳‬اداره کل پایــش و تعــداد‪ ۴۳‬اکیپ‬ ‫اجراییدر حالرصدهستند‪.‬همچنین‪ ۴۳‬دستگاهدیزل‬ ‫ژنراتور به مدار امده اند تا امروز خاموشی در سطح استان‬ ‫کرمانشاه نداشته باشیم‪ .‬وی با اشاره به همکاری بسیج‬ ‫ادارات‪ ،‬گفت‪ :‬مصرف انرژی‪ ۵۳‬اداره کل و دستگاه های‬ ‫اجرائی و بانک های استان به صورت روزانه ممیزی انجام‬ ‫می پذیــرد‪ .‬مراتــی افــزود‪ :‬در اکثــر ادارات و به خصــوص‬ ‫اماکن نظامی‪ ۵۰‬درصد مصرف نســبت به ســال قبل در‬ ‫ساعتاداریکاهش یافتهاستوهمچنینپساز ساعات‬ ‫اداریبیشاز ‪ ۱۰‬درصدمصرفبرق کاهش یافتهاست‪.‬به‬ ‫گفتهمدیرعاملشرکتتوزیعبرقاستانکرمانشاه‪،‬اداراتی‬ ‫کــه دارای دیزل ژنراتور می باشــند توســط بســیج ادارات‬ ‫هــر روز روشــن و بــار مصرفی اداره توســط دیــزل ژنراتور‬ ‫تامین می گردد‪ .‬در همین راستا با همکاری ادارات کل و‬ ‫دستگاه هایاجرائیروزانه‪ ۱۵‬مگاواتهمکاریو کاهش‬ ‫بار احصاءمی گردد‪.‬‬ ‫رویدا د کرمانشاه‬ ‫شماره ‪29‬‬ ‫افتتاحنخستینمرکزکارافرینیاجتماعی‬ ‫نوجوانان و جوانان در کرمانشاه‬ ‫مهدی امیری مدیر جمعیت مردم نهاد «افرای‬ ‫ســبز» کــه مدیریــت این مرکز را بــر عهــده دارد‪ ،‬در‬ ‫مراسم افتتاح این مرکز که با حضور معاون صندوق‬ ‫کــودکان ســازمان ملل متحد (یونیســف) در ایران‪،‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور بین الملل و مدیرکل هماهنگی‬ ‫امور جوانان وزارت ورزش و جوانان‪ ،‬مدیرکل ورزش‬ ‫و جوانــان اســتان کرمانشــاه و برخــی از مســئولین‬ ‫استانی برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تحریم های ظالمانه و‬ ‫شیوعبیماری کرونامشکالتاقتصادیرادر جامعه‬ ‫ایجــاد کــرده و افــراد زیــادی در ایــن شــرایط دچار‬ ‫مشــکالت اقتصادی شــده اند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫این میان برخی نوجوانان و جوانان هم هستند که‬ ‫بهاینواسطهبهسمتبزهکاریرفتهو یارفتارهای‬ ‫ناهنجارانــه ای دارنــد و ســازمان های متولی مانند‬ ‫بهزیســتی‪ ،‬نیروی انتظامی و شــهرداری هم به کار‬ ‫جمع اوری ان ها می پردازند و ان ها را به ما معرفی‬ ‫می کننــد‪ .‬مدیــر جمعیت افرای ســبز با بیان اینکه‬ ‫این برنامه نوجوانان و جوانان ‪ 14‬تا ‪ 25‬سال را در‬ ‫برمی گیرد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در بین این افراد‪ ،‬ان هایی که‬ ‫مستعد حرفه اموزی باشند را انتخاب و با همکاری‬ ‫ورزش و جوانــان‪ ،‬پــارک علــم و فناوری و مرکز فنی‬ ‫و حرف ـه ای اموزش هایــی را بــه ان ها خواهیــم داد‬ ‫و مدرک معتبر را نیز برایشــان صادر خواهیم کرد‪.‬‬ ‫شهــا‪ ،‬بــا اســتفاده از‬ ‫وی گفــت‪ :‬پــس از ارائــه اموز ‬ ‫اعتبارات و تســهیالتی که در حوزه اشتغال هست‬ ‫و ظرفیت هایی که در قانون پیش بینی شده‪ ،‬برای‬ ‫کمک به این افراد اســتفاده می کنیم‪ .‬امیری یاداور‬ ‫شد‪ :‬پس ازاینکه این افراد به سطحی از توانمندی‬ ‫رسیدند‪،‬تشکیلو راه اندازیتعاونی هاو کارگاه های‬ ‫خــرد از دیگــر اقداماتی خواهد بود کــه برای ان ها‬ ‫خواهیم داشــت تا به اشــتغال برسند‪ .‬امیری تاکید‬ ‫کرد‪ :‬عالوه بر مرکز کرمانشاه‪ ،‬دو مرکز هم در کرج‬ ‫و تهران این برنامه را با محوریت کرمانشاه در حال‬ ‫اجرا دارند که امیدواریم این پروژه را با موفقیت اجرا‬ ‫کنیم و خدمتی خوبی به جوانان داشــته باشــیم و‬ ‫درنهایت ان را در همه استان ها راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫دیدار معاون دفتر یونیسف در ایران با‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در گام اول برای هر مرکز‬ ‫شهــا را بــه حــدود ‪ 100‬نفر خواهیم‬ ‫ارائــه ایــن اموز ‬ ‫داشت و طبق تعهدی که داده ایم طی ‪ 18‬ماه بین‬ ‫‪ 10‬تا‪ 15‬درصد از نوجوانانی که اموزش ها را می گیرند‬ ‫و به ان ها مدرک داده ایم‪ ،‬به اشتغال پایدار خواهند‬ ‫رســید‪ .‬مدیر جمعیت افرای سبز کرمانشــاه افزود‪:‬‬ ‫تــاش کرده ایــم تا در کنــار این اقدامــات از بخش‬ ‫صنعت استان هم کمک بگیریم و نوجوانانی که در‬ ‫اموزش هاشرکت کرده اندو قابلیت هایالزمرادارند‬ ‫اســتاندار کرمانشــاه گفــت‪ :‬گســترش مراکــز‬ ‫مهارت امــوزی و توانمندســازی بــا رویکــرد کاهــش‬ ‫اســیب های اجتماعی ضمن کمک به اشتغال زایی‬ ‫ســبب مصون مانــدن و دوری نوجوانــان و جوانان‬ ‫اسیب پذیر از معضالتاجتماعیمی شود‪.‬‬ ‫هوشــنگ بازونــد در دیــدار بــا معــاون دفتــر‬ ‫یونیســف که برای این افتتاح اظهار داشــت‪ :‬برای‬ ‫تقویــت فرهنــگ کار و تــاش احداث ایــن مرکز با‬ ‫شــعار انتقال از مدرســه به محیط کار اقدام بسیار‬ ‫ارائه اموزش ها به حدود ‪ 100‬نفر‬ ‫رابهصنایعی کهدارایمحیطیامنهستندمعرفی‬ ‫کنیم تا در انجا به شکل کاراموزی فعالیت کنند‪ .‬وی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬ازانجایی که این نوجوانان در سن پایینی‬ ‫هستند و نیروی کار ارزان قیمتی محسوب می شوند‬ ‫که به حداقل حقوق اداره کار رضایت دارند‪ ،‬به مرور‬ ‫جذبکارخانه هانیز می شوند‪.‬‬ ‫استاندار کرمانشاه‬ ‫ارزنده ای اســت و امیــدوارم این تعامل و همکاری‬ ‫یونیســف ســبب کاهش اســیب های اجتماعی در‬ ‫اســتان به عنــوان یکــی از موانع توســعه شــود‪ .‬وی‬ ‫ضمــن تقدیــر از صنــدوق کودکان ســازمان ملل به‬ ‫لحــاظ اجــرای پایلــوت ایــن طــرح در کرمانشــاه با‬ ‫محوریــت ســازمان های مردم نهــاد تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫مهم ترین ســرمایه و ثروت اســتان‪ ،‬منابع انســانی‬ ‫توانمند است که اگر در مسیر صحیح حرفه اموزی‬ ‫قرار گیرند بی شک در اینده زمینه بهره وری بیشتر از‬ ‫منابع و ظرفیت های بی بدیل استان فراهم و روند‬ ‫توســعه ای شــتاب بیشــتری خواهد گرفت‪ .‬بازوند‬ ‫کرمانشــاه را قطــب و مرکــز منطقه غــرب خواند و‬ ‫گفــت‪ :‬جوانــان شایســته این اســتان نیازمند توجه‬ ‫بیشتر هستند و در سنوات گذشته نیز برنامه های‬ ‫توسعه ایبامحوریتجوانانتدوینشدو امروز نیز‬ ‫خوشحالهستیم کهبا کمکسازمان هایمردم نهاد‬ ‫و جوانان توانمند مراکز کارافرینی اجتماعی توسعه‬ ‫و مرکز حرفه اموزی یونیســف نیز در استان و برای‬ ‫اولین بار در کشور افتتاح می شود‪ .‬وی کسب رتبه‬ ‫ســوم استان به لحاظ شــاخص های ارزیابی وزارت‬ ‫کشور در موضوع ستادهای ساماندهی امور جوانان‬ ‫را نیــز قابل تقدیر دانســت و گفت‪ :‬باید باور کنیم‬ ‫که جوانان می توانند در حل بســیاری از مشکالت‬ ‫تحت عنوان سازمان های مردم نهاد به یاری دولت‬ ‫بیایند و این مشارکت سبب همراهی بیشتر مردم‬ ‫نیز می شود‪ .‬در این دیدار طهماسبی مدیرکل امور‬ ‫بین الملل‪ ،‬اســدی مدیرکل هماهنگی امور جوانان‬ ‫وزارت ورزش و جوانــان و صابــر رحیمــی مدیــرکل‬ ‫ورزش و جوانان استان کرمانشاه نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫اجرای طرح پزشک خانواده در ‪ 5‬شهر استان‬ ‫امیــد قادری‪ ،‬مدیرکل بیمه ســامت اســتان با‬ ‫بیــان ایــن مطلب کــه اســتان کرمانشــاه به عنوان‬ ‫پایلوت اجزای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع‬ ‫شــهری انتخاب پزشــک خانــواده در ‪ 5‬شهرســتان‬ ‫اســتان کرمانشــاه ‪ -‬صحنــه‪ ،‬هرســین‪ ،‬کنــگاور‪،‬‬ ‫ســنقر و کلیایــی و پاوه – اجراشــده اســت گفت‪:‬‬ ‫دارندگان دفترچه های بیمه ســامت همگانی در‬ ‫این شهرســتان ها فقط از طریق پزشــک خانواده‬ ‫و نظام ارجاع شــهری می تواننــد خدمات درمانی‬ ‫دریافــت کننــد؛ در غیــر ایــن صــورت بایــد تمــام‬ ‫هزینه ها را به صورت ازاد پرداخت کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در طــرح پزشــک خانــواده و نظام ارجاع شــهری‪،‬‬ ‫مردم این ‪ 5‬شهرســتان باید برای دریافت هرگونه‬ ‫خدمات دارویی و پاراکلینیکی به پزشک خانواده‬ ‫نشــده مراجعه و با پرداخــت ‪ 6‬هزار تومان‬ ‫تعیی ‬ ‫ویزیت شده و از مزایای بخش خصوصی بهره مند‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بیمه شدگان می توانند‪ :‬برای اطالع‬ ‫از نام پزشک خانواده خود‪ ،‬از پنل شهروندی بیمه‬ ‫ســامت بــه نشــانی ‪eservices.ihio.gov.ir/esc‬‬ ‫استفاده نمایید و واردکردن کد ملی و شماره همراه‬ ‫از مشــخصات پزشک خانواده خود مطلع شوند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تا پیش از اجــرای این طرح‬ ‫بیم هشــدگان دارای دفترچه رایگان بیمه سالمت‬ ‫همگانــی فقــط می توانســتند بــه مراکــز دولتــی‬ ‫مراجعه کنند ولی در این طرح با رعایت سیستم‬ ‫ارجــاع می تواننــد از خدمات بخش خصوصی نیز‬ ‫استفاده کنند‪ .‬مدیرکل بیمه سالمت استان یاداور‬ ‫شد‪ :‬بیمه شدگان و مراکز درمانی طرف قرارداد در‬ ‫صورت داشــتن هرگونه سوال‪ ،‬انتقاد و یا شکایت‬ ‫جهــت پیگیــری در ســاعت اداری می تواننــد بــا‬ ‫شماره تلفن ‪( 37241849‬اداره کل بیمه سالمت‬ ‫اســتان کرمانشــاه) و یا شــماره ‪ 1666‬در هرلحظه‬ ‫از شــبانه روز تماس گرفته و نظرات‪ ،‬پیشنهادات‪،‬‬ ‫انتقــادات‪ ،‬شــکایات و‪ ...‬خــود را مطــرح نماینــد‪.‬‬ ‫امید قادری گفت‪ :‬شهروندان و پزشکان می توانند‬ ‫ســواالت خود را در خصوص اجرای طرح پزشــک‬ ‫خانواده با سامانه تلفنی ‪ 1666‬در میان بگذارند‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان در پایان افزود‪ :‬اجرای‬ ‫طرح پزشک خانواده در شهرستان های کرمانشاه‪،‬‬ ‫جوانــرود‪ ،‬ســرپل ذهاب و اســام اباد غــرب نیز از‬ ‫هفته اینده اغاز می شود‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز غربمطرح کرد‪:‬‬ ‫ایجادشفافیتمالیدر راستایتامیناحقاقبیت المال‬ ‫علی رضایی‪ ،‬مدیرعامل شرکت بهره برداری‬ ‫نفــت و گاز غرب در دیــدار با کارکنان مدیریت‬ ‫مالــی ایــن شــرکت بــا تاکیــد بــر رعایــت قوانین‬ ‫و مقــررات در مســائل مالــی گفــت‪ :‬بایــد تمــام‬ ‫مســائل مالی شفاف باشــد تا مشکلی به وجود‬ ‫نیامــده و حقــی از بیت المــال ضایــع نشــود و‬ ‫تهــای ایــن واحــد تقدیــر‬ ‫همچنیــن از فعالی ‬ ‫بــه عمــل اورد‪ .‬رضایــی در این جلســه با اشــاره‬ ‫بــه برگــزاری ســالیانه مجمــع شــرکت در هفتــه‬ ‫گذشــته‪ ،‬خواســتار تقویت اســتاندارهای مالی و‬ ‫حسابداری در شرکت شد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت تامیــن مالــی‬ ‫پروژه های شــرکت اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫شهــای تامیــن مالی‬ ‫بیشــترین دغدغــه روی رو ‬ ‫پروژه های شرکت است که انشاهلل با مساعدت‬ ‫مدیــران شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران و‬ ‫شــرکت ملی نفــت ایران تمهیــدات الزم صورت‬ ‫پذیرد‪.‬بر اســاس این گزارش‪ ،‬عبدالمحمد امینی‬ ‫اصل مدیر مالی شــرکت بهره برداری نفت و گاز‬ ‫غرب در این نشســت با اشاره به شرح وظایف‬ ‫گســترده ایــن واحــد تصریــح کرد‪ :‬با مســاعدت‬ ‫مدیریــت شــرکت دغدغ ههــای همــکاران مالی‬ ‫در خصــوص مســائلی نظیــر مشــکالت ســاختار‬ ‫ســازمانی و پاییــن بــودن پایــه ســمت های واحد‬ ‫مالی و بالطبع فریز شدن همکاران‪ ،‬کمبود نیروی‬ ‫انســانی‪ ،‬مشــکالت مربوط به فضــای فیزیکی و‬ ‫اداری‪ ،‬لــزوم توجه بیشــتر به همــکاران امور مالی‬ ‫در خصــوص اضاف ـه کاری‪ ،‬وجود مراجعات زیاد و‬ ‫لزوم رعایت کردن بیشــتر پروتکل های بهداشــتی‬ ‫موردتوجــه قرار گیرد‪ .‬گمار رئیس حســابداری نیز‬ ‫بابیان اینکه مدیریت امور مالی‪ ،‬وظیفه پشتیبانی‬ ‫واحدهای عملیاتی و فنی را به عهده دارد‪ ،‬گفتند‪:‬‬ ‫تهــای مالــی‪ ،‬کاری اســترس زا و پر دغدغه‬ ‫فعالی ‬ ‫بوده و کوچک ترین اشتباهی از سوی کارکنان این‬ ‫واحد می تواند شــرکت را با مســائل و مشــکالت‬ ‫فراوانی در زمینه های مختلف مواجه کند‪.‬‬ ‫خـــبر‬ ‫موفقیتروابطعمومیشرکتبرقمنطقه ایغربدر سومین‬ ‫جشنواره ارزیابیروابط عمومی های صنعت اب و برق کشور‬ ‫روابــط عمومــی شــرکت بــرق منطق ـه ای‬ ‫غــرب در ســومین جشــنواره ارزیابــی روابــط‬ ‫یهــای صنعــت اب و بــرق کشــور موفــق‬ ‫عموم ‬ ‫بــه کســب مقــام «شایســته تقدیــر» در رشــته‬ ‫«پویش ‪#‬هرهفتهالفب_ایران» شــد‪ .‬در ســومین‬ ‫یهــای صنعت‬ ‫جشــنواره ارزیابــی روابــط عموم ‬ ‫اب و بــرق کشــور‪ ،‬اثــار ‪ ۱۲۷‬شــرکت از صنعــت‬ ‫اب و برق در ‪ ۱۴‬محور مورد داوری قرار گرفت‪.‬‬ ‫بــر اســاس این گــزارش‪ ،‬ارزیابی این جشــنواره در‬ ‫‪ ۱۴‬محــور شــامل «انتشــارات و مستندســازی»‪،‬‬ ‫نســازمانی»‪« ،‬حضــور در فضــای‬ ‫«ارتبــاط درو ‬ ‫مجــازی»‪« ،‬ارتبــاط بــا پایــگاه خبــری وزارت نیرو‬ ‫(پاون)»‪« ،‬ارتباط با رادیو و تلویزیون اینترنتی»‪،‬‬ ‫گســازی و امــوزش همگانــی»‪« ،‬تبلیغات‬ ‫«فرهن ‬ ‫محیطــی و رســانه ای»‪« ،‬ارتبــاط بــا رســانه ها‬ ‫(دیــداری‪ ،‬شــنیداری‪ ،‬مکتــوب و مجــازی)»‪،‬‬ ‫«جشــنواره و نمایشــگاه»‪« ،‬امــوزش همــکاران‬ ‫ب رســانه»‪« ،‬مدیریت و‬ ‫روابــط عمومی و اصحا ‬ ‫برنامه ریزی»‪« ،‬پژوهش و افکار سنجی»‪« ،‬نواوری‬ ‫و خالقیــت» و «پویــش ‪#‬هرهفتهالفب_ایــران»‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪ .‬در مرحلــه اول غربالگــری‬ ‫و گزینــش اثــار در شــرکت های مــادر تخصصــی‬ ‫وزارت نیــرو صــورت گرفــت و از تعــداد ‪۲۹۹۵‬‬ ‫اثــر ارسا لشــده بــه دبیرخانــه جشــنواره ‪۱۸۹۸‬‬ ‫اثــر بــه مرحلــه دوم داوری راه یافــت‪ .‬در داوری‬ ‫مرحله دوم نیز از میان این اثار که در گروه های‬ ‫تخصصــی دفتــر روابــط عمومی و اطالع رســانی‬ ‫وزارت نیرو صورت گرفت‪ ،‬درنهایت ‪ ۵۸۶‬اثر به‬ ‫نهایتا اثار ‪۶۸‬‬ ‫مرحلــه داوری نهایــی راه یافتند و‬ ‫ً‬ ‫شرکت در ‪ ۱۴‬محور حائز رتبه های برتر جشنواره‬ ‫ســوم شــدند‪ .‬در ایین پایانی این جشنواره که با‬ ‫حضور مدیران روابط عمومی صنعت اب و برق‬ ‫سراسر کشور به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد‪،‬‬ ‫روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب موفق‬ ‫به کســب مقام شایســته تقدیر در رشــته پویش‬ ‫‪#‬هرهفتهالفب_ایرانشد‪.‬‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫تمدید‪ ۶۵۰۰‬کارتهوشمندرانندگان‬ ‫حمل ونقلکاالدر کرمانشاه‬ ‫مدیــرکل راهــداری و‬ ‫راننــده وانت بــاری در ســطح‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫اســتان نیــز تمدیدشــده اند‪.‬‬ ‫کرمانشــاه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ ۳۳ :‬مــورد‬ ‫شــش هــزار و ‪ ۵۰۰‬کارت‬ ‫نظــارت بــر عملکــرد لغــو و‬ ‫هوشمند رانندگان فعال حوزه‬ ‫فعالیت راننــدگان بخش کاال‬ ‫فریبرز کرمی‬ ‫حمل ونقــل کاال تمدیدشــده‬ ‫و ‪ ۲۶۰‬مورد نظارت بر ناوگان‬ ‫اســت‪ .‬فریبــرز کرمــی گفــت‪:‬‬ ‫حمل ونقــل کاال به عمل امده‬ ‫از ابتــدای ســال جاری تاکنون کارت هوشــمند است‪ .‬مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫‪ ۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬راننــده فعال حوزه حمل ونقل اســتان کرمانشــاه گفت‪ :‬عــاوه بر نظــارت بر‬ ‫کاال تمدیدشــده اســت وی همچنین از صدور نحوه اجرای عملکرد شرکت ها و رانندگان در‬ ‫‪ ۷۴‬کارت هوشــمند ناوگان باری و ‪ ۴۰۰‬کارت زمینه اجرای دقیق ضوابط و دستورالعمل های‬ ‫هوشــمند راننــدگان حمل ونقل کاال در اســتان ابالغــی‪ ،‬پنج مــورد بازدیــد از مراکــز طب کار‬ ‫کرمانشــاه خبــر داد‪ .‬وی گفــت‪ :‬بــرای ‪ ۵۳‬نیز انجام شــده اســت‪ .‬کرمی از بررسی مستمر‬ ‫راننده ناوگان وانت بار و ‪ ۱۰‬راننده وانت باری وضعیــت پایانــه بــار و اقــدام بــرای بهبــود و‬ ‫کــه توانســته اند در ازمــون راننــدگان حرفه ای اصــاح وضعیت موجود‪ ،‬انجــام امور صدور‪،‬‬ ‫بخــش حمل ونقــل کاال قبــول شــوند کارت تمدید و تغییر کاربری کارت هوشمند فعاالن‬ ‫هوشــمند صادرشــده و ‪ ۲۰۴‬کارت هوشــمند حوزه حمل ونقل کاال خبر داد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬روستا در سال جاری گازدار می شوند‬ ‫شــهبازی‬ ‫ســیروس‬ ‫برنامه هــای اجرایی تــا پایان‬ ‫مدیرعامــل گاز اســتان بابیان‬ ‫ســال جاری است‪ .‬شهبازی در‬ ‫ایــن مطلب اظهار داشــت در‬ ‫پایان یاداور شد‪ :‬گازرسانی به‬ ‫ســال ‪ 1400‬تعداد ‪ 200‬روستای‬ ‫این تعــداد از روســتاها زمینه‬ ‫شــبکه‬ ‫اســتان کرمانشــاه بــه‬ ‫برخــورداری ‪ 12‬هــزار اشــتراک‬ ‫سیروس شهبازی‬ ‫گازرســانی متصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫جدیــد در بخش روســتایی را‬ ‫وی گفت‪ :‬به منظور دستیابی‬ ‫فراهم می اورد که تاکنون طی‬ ‫بــه ایــن هــدف و گازدار نمــودن ‪ 200‬روســتا سه ماهه نخست امسال بیش از ‪ 1500‬اشتراک‬ ‫برنامه ریزی شــده تا ‪ 910‬کیلومتر شــبکه گذاری جدید در این بخش جذب شــده اســت‪ .‬الزم‬ ‫روســتایی اجــرا شــود کــه در حــال حاضر طی بــه ذکــر اســت در حــال حاضــر ‪ 1697‬روســتا‬ ‫ســه ماهه اول ســال جاری بیش از ‪ 150‬کیلومتر معــادل ‪ %82‬خانوارهای روســتایی از نعمت‬ ‫ان محقــق گردیــده اســت‪ .‬ایشــان افــزود‪ :‬در گاز طبیعی برخوردار و کار گازرســانی به ‪315‬‬ ‫ایــن راســتا برنامه نصب ‪ 10‬هــزار عدد علمک روســتا به عــاوه شــهرهای نوســود‪،‬ریجاب و‬ ‫در روســتاها در دســت اقدام است که تاکنون شبکه داخلی شهر ازگله بااعتباری بالغ بر ‪480‬‬ ‫بیــش از ‪ 2‬هــزار علمــک نصــب و مابقی جزء میلیارد تومان دردست اقدام است‪.‬‬ ‫حمایت اوقاف از ‪ ۳۰۰‬هیئت و مسجد‬ ‫فعال کرمانشاه در محرم ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اداره کل اوقــاف اســتان از‬ ‫کنگاور برپاشده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫‪ ۳۰۰‬هیئــت و مســجد فعــال‬ ‫اوقــاف و امــور خیریــه اســتان‬ ‫کرمانشــاه در مــاه محــرم ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کرمانشــاه تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫حمایتخواهدکرد‪.‬‬ ‫طرح شــمیم حســینی بــه ‪۳۰۰‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین‬ ‫یشــده از‬ ‫هیئــت فعــال معرف ‬ ‫صالحی‬ ‫صالحــی در ائیــن افتتــاح‬ ‫سوی اداره کل تبلیغات اسالمی‬ ‫نمایشگاهشمیمحسینی‪،‬اظهار‬ ‫اســتان کرمانشاه فیش خرید‪۱۰‬‬ ‫کرد‪ :‬طرح سراســری نمایشــگاه شــمیم حسینی میلیونریالیبرایتهیهوسایلموردنیاز ماهمحرم‬ ‫هرســاله با فرارســیدن ایام محرم توسط اوقاف اعطا می شود‪ .‬حجت االسالم صالحی با اشاره به‬ ‫و امــور خیریه اســتان کرمانشــاه بــرای کمک به اقالم عرضه شــده در نمایشگاه شمیم حسینی‪،‬‬ ‫هیئتمذهبیاز محلموقوفاتمرتبطعزاداری خاطرنشانکرد‪:‬هیئت هایمذهبیمی توانندمواد‬ ‫سیدالشــهدا (ع) برگــزار می شــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬غذایی‪،‬بهداشتی‪،‬فرهنگیوتبلیغیخودرااز این‬ ‫نمایشــگاه شمیم حســینی طی مدت چهار روز نمایشگاهتهیهکنند‪.‬ویبیانکرد‪:‬مجموعاعتباردر‬ ‫از تاریــخ ‪ ۱۳‬الــی ‪ ۱۷‬مــرداد در محــل امامــزاده نظرگرفته شدهبراینمایشگاهطرحشمیمحسینی‬ ‫ابراهیــم (ع) کرمانشــاه و امامــزاده ابراهیم (ع) در استانکرمانشاهسهمیلیاردریالاست‪.‬‬ ‫مدارس کرمانشاه در اختیار هیئت های‬ ‫مذهبی قرار می گیرد‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش‬ ‫استان کرمانشــاه تصریح کرد‪:‬‬ ‫استان کرمانشاه گفت‪ :‬مدارس‬ ‫هیئت هــای مذهبی باید برای‬ ‫اســتان کرمانشــاه بــرای اقامه‬ ‫بهره منــدی از فضای اموزشــی‬ ‫عــزای مــاه محــرم در اختیــار‬ ‫مــدارس در اســتان کرمانشــاه‬ ‫تهــای مذهبــی قــرار‬ ‫هیئ ‬ ‫از تبلیغــات اســامی اســتان‬ ‫مجید یزدان پناه‬ ‫می گیرد‪ .‬مجید یــزدان پناه در‬ ‫معرفی نامــه دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫گفتگو بــا خبرنگار مهــر اظهار‬ ‫یزدان پناه با اشاره به اهمیت‬ ‫کــرد‪ :‬بــر اســاس ابــاغ وزارت اموزش وپــرورش بیــان معــارف امــام حســین (ع) بــرای دانــش‬ ‫در راســتای تعظیــم شــعائر حســینی و رعایت اموزان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با توجه به تعطیلی مدارس‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی ســتاد کرونــا و عــدم حضــور دانــش امــوزان در مــدارس در‬ ‫فضــای باز مدارس اســتان کرمانشــاه در اختیار شــبکه مجازی شــاد برنامه هــای ویــژه ای برای‬ ‫هیئ ‬ ‫تهــای مذهبــی قــرار خواهد گرفــت‪ .‬وی عزاداری ایام محرم در نظر گرفته شــده اس ـت ‪.‬‬ ‫افــزود‪ :‬برای اســتفاده از فضای مدارس اســتان وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬حضــرت علی اکبــر (ع)‬ ‫کرمانشاه محدودیتی وجود ندارد و هیئت های برای دانش اموزان بهترین الگو بوده و هرساله‬ ‫مذهبــی می تواننــد با اخــذ مجــوز از فضاهای همایشــی به نام اهال من العســل برای دانش‬ ‫اموزشی استفاده کنند‪ .‬مدیرکل اموزش وپرورش اموزان در سراسر کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫احداث پست ششم‬ ‫‪ 63/20‬کیلوولت سنندج‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق‬ ‫‪ ۶۳‬کیلوولــت ایــن پــروژه‬ ‫منطق ـه ای غــرب از اغــاز‬ ‫به صــورت کابــل زمینــی و‬ ‫عملیــات اجرایــی احــداث‬ ‫بخشــی به صورت هوایی اجرا‬ ‫پست ششم ‪ ۶۳.۲۰‬کیلوولت‬ ‫خواهد شد‪ .‬اسدی خاطرنشان‬ ‫ســنندج و اتصــاالت خطــوط‬ ‫ســاخت‪ :‬ایــن پــروژه باهــدف‬ ‫علی اسدی‬ ‫مربوطــه بااعتبــاری بالغ بــر‬ ‫افزایــش پایــداری و قابلیــت‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬میلیــارد ریــال بــه روش‬ ‫اطمینــان شــبکه فــوق توزیــع‬ ‫تامیــن مالــی از طریــق پیمانــکار یــا فاینانس شهرستانسنندجو پاسخگوییبهنیاز مشترکین‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫و متقاضیــان جدیــد اجــرا می شــود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫علی اسدی گفت‪ :‬تجهیز کارگاه و عملیات شــرکت برق منطقه ای غرب گفت‪ :‬قرارداد این‬ ‫اجرایی احداث پست ششم ‪63/20‬کیلوولت پــروژه بــه روش تامیــن مالــی توســط فروشــنده‬ ‫ســنندج و اتصــاالت ‪ ۶۳‬کیلوولــت مربوطــه مبادلــه شــده و اعتباری بالغ بر یک هــزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫اغازشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬بخشی از اتصاالت میلیارد ریال برای ان براورد شده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪info@ruydadiran.com‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ruydadiran.com‬‬ ‫سه شنبه ‪ 19‬مرداد ماه‪ / 1400‬سا ل پنجم ‪ /‬شماره ‪1138‬‬ ‫بارسا سد راه انتقال مسی‬ ‫به ‪ PSG‬می شود‬ ‫یوونتوس با الگری شانس نخست‬ ‫قهرمانی است‬ ‫مهاجمارژانتینیسابقاینتر‪،‬‬ ‫من یووه را شانس اول قهرمانی‬ ‫یوونتوسراشانساولقهرمانی‬ ‫می دانمو معتقدهستمالگری‬ ‫در ایتالیا دانست‪ .‬دیه گو میلیتو‬ ‫تــوان انجــام کارهــای بزرگــی را‬ ‫مهاجمسابقاینتر معتقداست‬ ‫دارد‪ .‬او دربــاره حضــور مورینیو‬ ‫یوونتوسزیر نظر ماکسالگری‬ ‫در رم نیز گفت‪ :‬ژوزه یک مربی‬ ‫میلیتو‬ ‫تبدیل به رقیب بســیار سختی‬ ‫مناسب برای لیگ ایتالیا است‪.‬‬ ‫خواهد شد و مواجهه با رم ژوزه‬ ‫مــن فکــر می کنــم او حضــور‬ ‫مورینیو دشوار خواهد بود‪ .‬در فصل ‪ ،۲۰۲۰-۲۱‬مطلوبی در تیم رم داشته باشد و مقابله با تیم‬ ‫نراتــزوری هــا اولیــن اســکودتوی خــود را بعد از او برای هیچ تیمی اسان نباشد‪ .‬شکی ندارم که‬ ‫سه گانهتحتهدایتمورینیو در فصل‪ ۲۰۰۹-۱۰‬رم او عملکرد بســیار خوبی خواهد داشــت‪ .‬او‬ ‫کسب کردند‪ ،‬اما میلیتو معتقد است که یووه از این چالش ها را دوســت دارد‪ .‬هــواداران رم ژوزه‬ ‫جایگاه چهارم بازخواهد گشت و برای اسکودتو را به خوبی می شناسند‪ .‬پیروزی اسان نیست‪ ،‬اما‬ ‫در ســال ‪ ۲۲-۲۰۲۱‬مبــارزه می کنــد‪ .‬میلیتــو بــه بازهمتکرار می کنم‪:‬رمشبیهخودمورینیوخواهد‬ ‫اسپورتویک گفت‪ :‬برای اینتر‪ ،‬یووه رقیب بسیار شد‪ .‬او به ایتالیا برمی گردد تا ثابت کند که هنوز‬ ‫سختیخواهدبودحتیبیشتر بابازگشتالگری‪ .‬خاص است و او موفق خواهد شد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1252‬شماره‪ ، 139960302006015069 :‬تاریخ‪ 1399/12/19 :‬جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪ 1390/09/20‬باحضور امضاء کنندگان زیر در وقت‬ ‫مقرر‪/‬فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل وپرونده کالسه ‪ 1398114402006002007‬مربوط به تقاضای اقای‪/‬خانم‬ ‫علی عموتقی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتی از پالک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش‬ ‫‪ 14‬حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی است‪ .‬هیات پس از مطالعه پرونده ومالحظه تقاضای اولیه و مستندات‬ ‫و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت‬ ‫به صدور رای می نماید‪ .‬رای هیات‪ :‬با توجه به تقاضانامه ارائه شده ومستندات ضمیمه شامل ارائه گواهی حصروراثت‬ ‫‪ 135/85‬مورخ ‪ 85/03/13‬و‪ 174‬مورخ ‪ 94/02/09‬قربانعلی عموتقی و اغابیگم کاظم نادی و مالحظه نقشه ملک‬ ‫و گزارش کارشناس منتخب وپاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و‬ ‫انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسی های‬ ‫محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضی دارد‪ .‬لذا مالکیت اقای‪/‬خانم علی‬ ‫عموتقی به شناسنامه شماره ‪ 95‬کدملی ‪ 1140972170‬صادره فرزند قربانعلی نسبت به ‪26‬حبه از ‪72‬حبه یکباب خانه‬ ‫دو طبقه به مساحت ‪ 295/42‬مترمربع پالک شماره ‪ 116‬فرعی از ‪ 120‬اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید‪ .‬شما ًال در ‪ 5‬قسمت که سوم غربی است اول به طول‬ ‫‪ 3/51‬و دیواریست اشتراکی به باقیمانده ‪ 120/117‬دوم به طول ‪ 9/24‬متر دیواریست اشتراکی به خانه ‪ 120/548‬سوم‬ ‫به طول ‪ /21‬متر دیواریست اشتراکی به خانه ‪ 120/548‬چهارم به طول ‪ 4/19‬متر دیواریست اشتراکی به خانه پالک‬ ‫‪ 120/549‬پنجم به طول ‪ 1/51‬متر دیواریست به گذر ‪ ،‬شرقًا در دو قسمت به طور مورب اول به طول ‪ 6/10‬متر دوم‬ ‫به طول ‪ 10/70‬متر درب ودیواریست به گذر ‪ ،‬جنوبًا در دو قسمت که قسمت اول پخی شکل است به طول ‪ 2/48‬متر‬ ‫و ‪ 12/84‬متر درب و دیواریست به گذر‪ ،‬غربًا به طول ‪ 19/40‬متر دیواریست به دیوار پالک ‪ 120/532‬حقوق ارتفاقی‬ ‫ندارد در اجرای ماده ‪ 1‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫اجرائی ان مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امالک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬نوبت اول‪ 1400/05/19 :‬نوبت دوم‪ 1400/06/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر ـ نبی‬ ‫اله یزدانی ‪/1174726‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1254‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۲۰۰۰۱۲۹‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان فرزند بشماره شناسه‬ ‫‪ ۱۰۲۶۰۲۹۹۰۳۶‬در ششدانگ ساختمان مخزن اب شرب و محوطه به مساحت ‪ 1039/35‬مترمربع‬ ‫بر روی قسمتی از پالک ‪ ۱‬فرعی از ‪ ۳۸‬اصلی واقع در روستای سفتجان خریداری از مالکان رسمی‬ ‫اهالی روستای محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از‬ ‫اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/03 :‬موسی الرضا امامی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک فریدن ‪/1175244‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-1256‬شماره‪ 0000584 :‬اجرا ـ تاریخ‪ 1400/05/11 :‬اجرای احکام مدنی دادگستری‬ ‫شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه ‪ 0000584‬له خانم بهیجرد کریمی علیه زهرا ‪ ،‬عباس‬ ‫موسی و دبل با تاخیر در‬ ‫فوتبال ایران‬ ‫ی برای استقالل و فرهاد مجیدی‬ ‫تلخکام ‬ ‫بارســلونا ادعــا کرده اســت‬ ‫بــا توییت کردن بیانی ـه ای این‬ ‫کــه اوضاع باشــگاه ‪ PSG‬ازنظر‬ ‫شــکایت را در توییتــر تاییــد‬ ‫فرپلی مالــی از کاتاالن ها بدتر‬ ‫کرد‪« :‬از طرف شــرکای باشــگاه‬ ‫اســت و وکالی بارســا در تالش‬ ‫بارسلونا‪ ،‬شرکت من شکایتی را‬ ‫دادگاه‬ ‫هستند تا با شکایت به‬ ‫برای کمیســیون اروپا تهیه کرده‬ ‫مسی‬ ‫تجدیدنظر اروپا جلوی انتقال‬ ‫و خواســتار تعلیــق موقــت در‬ ‫مســی به پاریــس را بگیرند‪ .‬به‬ ‫دادگا ههــای مدنــی واداری در‬ ‫نظــر می رســد خــروج دراماتیک لیونل مســی از فرانسهبرایجلوگیریاز خریدلیونلمسیتوسط‬ ‫بارســلونا هنــوز پیچ وتاب های زیــادی در پیش پاری ســن ژرمن شده است‪ .‬در سال های ‪-2019‬‬ ‫داردچراکه کاتاالن هامدعیهستند کهپاریسن ‪ ،2020‬نسبت دستمزد به درامد پاری سن ژرمن‬ ‫ژرمن به دلیل مشکالت مالی خود نمی تواند با ‪ 99‬درصد و بارســلونا ‪ 54‬درصد بود‪ .‬دراین بین‬ ‫فوق ســتاره ارژانتینــی قرارداد امضا کنــد‪ .‬وکالی این اختالف افزایش یافته است‪ .‬نمی توان تصور‬ ‫ایــن باشــگاه اســپانیایی با شــکایت بــه دادگاه کردکهفرپلیمالیباعثتشدیدروندکسب وکار‬ ‫تجدیدنظــر اروپــا اعــام کردنــد که پاریس ـی ها فوتبــال‪ ،‬ابزارســازی فوتبــال توســط قدرت های‬ ‫بایــد با توجه بــه وضعیت مالی این باشــگاه از حاکم و انحراف رقابت ها شود‪ ».‬بر اساس این‬ ‫امضــای قــرارداد با مســی منع شــوند‪ .‬مســی در گزارش با خرید مسی پاری سن ژرمن فرپلی مالی‬ ‫یک خداحافظی پراحســاس و اش ـک الود اعالم کهموجبشدبارسلونانتواندقرارداداینستارهرا‬ ‫کــرد کــه پــس از ســال ها حضــور در نوکمــپ‪ ،‬از تمدید کند‪ ،‬زیر پا خواهد گذاشت‪ .‬در این گزارش‬ ‫بارســا جدا خواهد شــد و اکنون در حال نهایی همچنینبهفعالیت هایتابستانی‪ PSG‬در بازار‬ ‫کــردن قــراردادش بــا ‪ PSG‬اســت‪ .‬بااین حال به نقلوانتقاالتاشاره شده؛جانلوئیجیدوناروما‪،‬‬ ‫نظر می رسد بارسا مایل است تمام تالش خود ســرخیو رامــوس‪ ،‬اشــرف حکیمــی و جورجینیــو‬ ‫را برای جلوگیری از انتقال بزرگ ترین ستاره خود واینالــدوم همگی در این تابســتان به پــارک دو‬ ‫بــه رقیب اروپایی انجام دهد و مشــتاق اســت پرنسانتقالیافتند‪.‬پاریسی هاهمچنیندر حال‬ ‫که تالش های ‪ PSG‬برای جذب مســی را مختل حاضر دستمزدهنگفتکیلیانامباپهونیمار رانیز‬ ‫کند‪ .‬خوان برانکو‪ ،‬وکیل فرانسوی‪ ،‬یکشنبه شب در صورتحساب هایخوددارند‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1083‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰-۱۵۸۵‬مورخ ‪ 1400/4/16‬هیات به شماره کالسه ‪۹۹-595‬‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد نورانی فرزند‬ ‫غالمرضا بشماره شناسنامه ‪ ۲۰‬صادره از مانه و سملقان در ششدانگ یک باب انباری به مساحت‬ ‫‪ 177/65‬مترمربع از پالک ‪ ۱۵۵‬اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری مع‬ ‫الواسطه از مالک رسمی اقای غالمحسین مطهری فرزند اقاجان محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ .‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/19:‬احمد اصغری شیروان‬ ‫‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ک فصل بسیار سخت‬ ‫در پایان ی ‬ ‫فاتح دربی‬ ‫جان نداشت‬ ‫احتمــاال بــرای هواداران اســتقالل ســوال باشــد‬ ‫چــرا تیمــی که با فرهاد مجیدی اوج گرفتــه بود در‬ ‫فینال حذفی مقتدر ظاهر نشــد‪ .‬به گــزارش ورزش‬ ‫سه‪ ،‬فوالد با برتری در ضربات پنالتی قهرمان جام‬ ‫حذفی شد تا جامی که از مدت ها قبل رسیدن به‬ ‫ان در راس اهــداف فرهــاد مجیــدی قرارگرفته بود‬ ‫از دست استقالل برود‪ .‬بازی استقالل مقابل فوالد‬ ‫چنگی به دل نزد و این تیم نشانی از روزهای خوب‬ ‫این فصلش در مقابل فوالد نداشت‪ .‬این واقعیت‬ ‫نه تنهــا در مورد بازی ابی پوشــان مقابــل فوالد که‬ ‫در بازی قبل مقابل گل گهر هم خود را نشان داده‬ ‫بــود و اگــر با ارفاق بازی مقابل ســپاهان را نیز کنار‬ ‫یتــوان گفت شــاگردان فرهاد مجیدی‬ ‫بگذاریــم م ‬ ‫در دو بــازی اخیــر خود در جام حذفی‪ ،‬ازنظر فنی‬ ‫چنــدان خــوب ظاهــر نشــدند‪ .‬اســتقالل همچون‬ ‫سپاهانو پرسپولیس‪،‬چندانشانسیبرای گلزنیدر‬ ‫مقابل فوالد نداشت و این موضوع بیش از هر چیز‬ ‫به ســبک بازی فوالد و تبحر این تیم در جلوگیری‬ ‫یگــردد‪.‬‬ ‫از شــکل گیری بــازی حریفــان قــدرش برم ‬ ‫یهــا بهتر از هر تیمی در لیگ قادرند با نوع‬ ‫فوالد ‬ ‫بــازی خود فرصت نظــم گرفتن تاکتیکی تیم های‬ ‫هجومیمقابلخودرابگیرند‪.‬شایدبه اشتباهفوالد‬ ‫را تیمــی مبتنی بر بــازی دفاعی و یا بازی واکنشــی‬ ‫معرفیمی کنندچراکهفوالدتیمیبادفاعزنجیره ای‬ ‫مشابه نمونه های تیپیک ان نیست‪ .‬فوالدی ها در‬ ‫ترکیب خود چند بازیکن تکنیکی دارند که نکونام‬ ‫به خوبی قادر به استفاده از ان هاست و استفاده از‬ ‫این تعداد بازیکن تکنیکی چندان با ادعای فوتبال‬ ‫دفاعی که در مورد فوالد مطرح می شود همخوانی‬ ‫ندارد؛ اما سازمان تاکتیکی شاگردان نکونام در فاز‬ ‫دفاعــی به گونه ای اســت کــه ان ها به خوبــی قادر‬ ‫خراب کردن بازی حریف هستند و این کار را نه با‬ ‫نفــرات پرتعــداد دفاعی که با یک دفاع منطقه ای‬ ‫و پرســینگ هوشــمندانه انجــام می دهنــد و بــرای‬ ‫لحظــات پس از گرفتن توپ هم برنامــه دارند‪ .‬به‬ ‫عبارتی جنس فوالد ازنظر تبدیل توپ گرفت هشــده‬ ‫به توپ مفید و بازی ترکیبی در همان زمین خودی‬ ‫جور اســت و نکونام و شــاگردانش از این پتانسیل‬ ‫به خوبــی اســتفاده می کننــد‪ .‬بااین همــه‪ ،‬ضعــف‬ ‫استقالل در موقعیت سازی فقط به دلیل نوع بازی‬ ‫فوالد نبود و شــاگردان مجیدی‪ ،‬چندان چابکی و‬ ‫تحرک الزم برای رها شــدن از پرســینگ و همچنین‬ ‫‪ ،‬فاطمه و اصغر همگی رحمتی به خواسته دستور فروش در نظر دارد ملکی به پالک ثبتی‬ ‫‪ 73/46‬واقع در خمینی شهر ـ خیابان شهید فهمیده ـ کوچه شهید شکراله عمادی ـ انتهای‬ ‫بن بست سمت راست ـ پالک‪ 20‬را از طریق مزایده به فروش رساند‪ .‬ملک مذکور به صورت‬ ‫یک باب منزل مسکونی یک طبقه درب به حیاط به مساحت عرصه حدود ‪ 164/50‬مترمربع‬ ‫و اعیانی حدود ‪ 120‬مترمربع با قدمت ساخت باالی ‪ 30‬سال می باشد‪ .‬اسکلت ساختمان از‬ ‫نوع دیوار باربر با ستون فلزی و سقف تیرچوبی که کف اتاق و پذیرایی از شن سیمان ‪ ،‬بدنه‬ ‫از کاهگل و گچ پرداختی ‪ ،‬اشپزخانه دارای کابینت فلزی ‪ ،‬درب های داخلی چوبی و خارجی‬ ‫پروفیل با شیشه تک جداره ‪ ،‬سیستم سرمایش کولرابی و گرمایش بخاری و دارای انشعابات اب‬ ‫‪ ،‬برق و گاز می باشد طبق استعالم از شهرداری منطقه ملک دارای ‪ 164/50‬مترمربع عرصه و‬ ‫‪ 138‬مترمربع اعیان بصورت مسکونی (مجزی شده از پالک بزرگتر) به شماره پرونده ‪-1796‬‬ ‫‪ 83-25‬در محدوده شهر با کاربری مسکونی می باشد که نسبت به پرداخت دو دانگ مشاع‬ ‫حق تفکیک اقدام نموده و مبلغ ‪ 7/370/455‬ریال بابت عوارض تفکیک تا پایان سال ‪1400‬‬ ‫(نسبت به چهاردانگ مشاع) به شهرداری بدهکار می باشد که کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫ششدانگ ملک را ‪ 7/000/000/000‬ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در تاریخ سه‬ ‫شنبه ‪ 1400/06/09‬ساعت ‪ 9‬صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی‬ ‫شهر برگزار می گردد‪ .‬طالبین می توانند ‪ 5‬روز قبل از روز مزایده به نشانی فوق مراجعه و مورد‬ ‫مزایده رو از نزدیک بازدید نمایند‪ .‬خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید‪ ،‬خریدار‬ ‫می بایستی ده درصد قیمت کارشناسی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده‬ ‫به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های‬ ‫مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد‪ .‬شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل‬ ‫مال به خریدار ندارد‪ .‬تذکر‪ :‬متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ‪ 10‬درصد بهای مال را طی‬ ‫یک فقره چک بین بانکی در وجه اجرای احکام مدنی خمینی شهر واریز و با در دست داشتن‬ ‫اصل چک و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و‬ ‫درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش سپرده تحویل‬ ‫اجرا نمایند‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/05/19 :‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی‬ ‫شهر ـ کریمی ‪/1174630‬م الف‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫‪ -9-1257‬شماره‪ 9901460 :‬اجرا ـ تاریخ‪ 1400/05/05 :‬اجرای احکام مدنی دادگستری‬ ‫شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه ‪ 9901460‬له اقای امیر ارسالن علوی علیه شرکت‬ ‫ایسان شیمی سپاهان و خانم لیال اعتدالی به خواسته مطالبه مبلغ ‪ 5/177/275/000‬ریال در‬ ‫حق محکوم له و مبلغ ‪ 258/864/000‬ریال حق االجرا (جمعا مبلغ ‪ 5/436/139/000‬ریال)‬ ‫در نظر دارد سهام محکوم علیه خانم لیال اعتدالی به میزان ‪ 81‬سهم از ‪ 100‬سهم در شرکت‬ ‫ایسان شیمی سپاهان را از طریق مزایده به فروش رساند‪ .‬شرکت مذکور جزء شرکت های‬ ‫دانش بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان می باشد که در زمینه‬ ‫تولید پیگمنت های رنگی (پیگمنت فتالوسیانین مس) مورد استفاده در صنایع رنگ فعالیت‬ ‫داشته و نامبرده مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت بوده که کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫‪ 81‬سهم وی را ‪ 11/340/000/000‬ریال ارزیابی نموده است لذا جلسه مزایده در تاریخ‬ ‫چهارشنبه ‪ 1400/06/03‬ساعت ‪ 9‬صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان‬ ‫خمینی شهر برگزار می گردد‪ .‬خریدار کسی است که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید‪ ،‬خریدار‬ ‫می بایستی ده درصد قیمت کارشناسی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه پس از کسر‬ ‫هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد‪ .‬شایان ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی‬ ‫در تحویل مال به خریدار ندارد‪ .‬تذکر‪ :‬متقاضیان شرکت در مزایده می بایست ‪ 10‬درصد بهای‬ ‫مال را طی یک فقره چک بین بانکی در وجه اجرای احکام مدنی خمینی شهر واریز و با در‬ ‫دست داشتن اصل چک و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجرای احکام‬ ‫مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی کارت ملی و اصل فیش‬ ‫سپرده تحویل اجرا نمایند‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/05/19 :‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری‬ ‫شهرستان خمینی شهر ـ کریمی م الف‪1174166 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1 -9-1258‬رای شماره ‪ 140060302026003444‬مورخ ‪ 1400/03/11‬هیات دو اقای محسن‬ ‫نسیمی به شناسنامه شماره ‪ ۲‬کد ملی ‪ 6219905970‬صادره بوئین میاندشت فرزند رجب بصورت‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 130/86‬مترمربع از پالک شماره ‪ 10058‬فرعی از ‪ ۱۵۱۷۷‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی‬ ‫میباشد‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫دفاع مبتنی بر بستن فضاهای حریف را نداشتند‪.‬‬ ‫شــاید بتوان گفت که خوب تمریــن نکردن ابی ها‬ ‫در یک ماه اخیر‪ ،‬باعث شــده تا ان ها هم ازلحاظ‬ ‫امادگــی بدنــی و هم امادگی تاکتیکــی دچار افت‬ ‫شوند و این موضوع باعث شد تا استقالل چاره ای‬ ‫برای ضد تاکتیک فوالد پیدا نکند‪ .‬دور بودن فرهاد‬ ‫مجیــدی از نیمکــت حتــی در ورزشــگاه خالــی که‬ ‫صدایشبه راحتیبهنیمکتمی رسیدنیز می تواند‬ ‫یکی از عوامل انفعال تاکتیکی استقالل در جدال‬ ‫صدوبیســت دقیقه ای مقابل فوالد باشد‪ .‬چه بسا‬ ‫حضور در کنار نیمکتو مشورتمداومبادستیارش‬ ‫می توانست به کمک او اید تا راه حلی برای نزدیک‬ ‫شــدن بــه دروازه فــوالد پیــدا کنــد‪ .‬ضعــف بدنــی‬ ‫بازیکناناستقاللبه خصوصبازیکنانیچونفرشید‬ ‫اسماعیلی و مهدی قائدی ان چنان مشهود بود که‬ ‫بتوان گفت یکی از عوامل عدم توفیق ابی ها در فاز‬ ‫هجومی‪،‬جدااز نوعبازیو مسائلتاکتیکی‪،‬همین‬ ‫عدم دوندگی الزم و عدم حضور به موقع در فضاها‬ ‫بود‪ .‬تاکید استقالل به بازی سریع با پاس های طولی‬ ‫شــاید حربه ای تاکتیکی برای خنثی کردن تاکتیک‬ ‫دفاعی فوالدی ها بود اما عمال با این ضعف بدنی‬ ‫و عــدم چابکــی بازیکنــان هجومی اســتقالل‪ ،‬این‬ ‫تاکتیک موثر واقع نشد‪ .‬نوع بازی فوالد در هنگام‬ ‫گرفتن توپ و بازی ترکیبی بازیکنان خوش تکنیکی‬ ‫چون پاتوسی‪ ،‬احمدزاده و ساسان انصاری‪ ،‬باعث‬ ‫شد تا انرژی زیادی از بازیکنان میانی استقالل برای‬ ‫بازپس گیــری توپ گرفته شــود و این موضوع مزید‬ ‫بــر علــت شــد تــا ا نهــا فرصــت و تــوان الزم برای‬ ‫ســاخت بازی ترکیبی را نداشــته باشند‪ .‬چه بسا اگر‬ ‫فرهاد مجیدی پس از پیروزی مقابل گل گهر بدون‬ ‫فهــای تیمــش در ان بــازی نگاه‬ ‫تعصــب به ضع ‬ ‫یکــرد‪ ،‬می توانســت ایده و تاکتیک بهتــری برای‬ ‫م ‬ ‫بازی مقابل فوالد پیدا کند‪ .‬چه بسا با عرض دادن‬ ‫بــه بــازی و مجبــور کــردن فوالدی ها به باز شــدن‪،‬‬ ‫فضاهای خالی بهتری برای بازیکنان هجومی خود‬ ‫خلقمی کرد؛امامشکلهمیشگیاستقاللدر چند‬ ‫فصل اخیر نوسانی بودن عملکرد بازیکنان این تیم‬ ‫بوده که گاهی باعث می شود ستاره های این تیم تا‬ ‫حد یک بازیکن معمولی نزول کنند‪ .‬با نمایشی که‬ ‫برخی از این بازیکنان در مقابل فوالد داشتند شاید‬ ‫حاالفرهادمجیدیبیش ازپیشبهفکر تقویتتیم‬ ‫خود برای فصل افتاده باشد‪.‬‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک شمال اصفهان – موسوی ‪/1175071‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1260‬برابر اراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف اباد تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫ارای شماره ‪ ۱۸۶۷‬و ‪ ۱۸۶۶‬مورخ ‪ 1400/4/8‬خانم مریم عباسی دستگردی فرزند مظاهر نسبت به‬ ‫سه دانگ مشاع و اقای مرتضی هنرمند فرزند حسینعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خانه به مساحت ‪ 115/90‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪ ۳۷۴‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۷‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫حوزه ثبت ملک اصفهان ‪ -‬متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/03 :‬حجت اله کاظم زاده‪-‬‬ ‫مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف اباد ‪/1174715‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -9-1262‬رای شماره ‪ 139960302026017207‬مورخ ‪ 1399/06/31‬هیات سه اقای احمدرضا‬ ‫اکبری نیسیانی به شناسنامه شماره ‪ ۱4۷۳‬کد ملی ‪ ۱۲۸6۹5۸۵4۷‬صادره اصفهان فرزند محمد تقی‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 37/95‬مترمربع پالک شماره ‪ ۳۲‬فرعی از ‪14915‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 5‬اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه‬ ‫عادی مع الواسطه از مالکیت مالک رسمی شیخ على نقی نجفی زاده‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان‬ ‫پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/06/03 :‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫و امالک شمال اصفهان‪ -‬موسوی‪/1175186‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1268‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی‬ ‫بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ‬ ‫اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه‬ ‫حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به‬ ‫دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۴۰۴‬مورخ ‪ 1400/04/05‬بنیاد شهید و امور ایثارگران اصفهان‬ ‫فرزند بشماره شناسنامه صادره از بشماره ملی ‪ ۱۴۰۰۰۱۸۰۹۶۹‬در ششدانگ یکباب قطعه زمین‬ ‫مزروعی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۵۷‬واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت‬ ‫‪ 223047/20‬مترمربع‪ .‬خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی خدابنده بلندیان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/03 :‬رییس منطقه ثبت اسناد‬ ‫و امالک شرق اصفهان ‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1175682‬م الف‬ ‫موســی کولیبالــی پــس از تجربــه فتــح لیــگ برتر با‬ ‫اســتقالل خوزســتان‪ ،‬حــاال قهرمانی در جــام حذفی با‬ ‫فوالد را نیز به کارنامه اش اضافه کرد‪ .‬موســی کولیبالی‬ ‫یکی از بهترین مدافعین لیگ برتر طی سال های گذشته‬ ‫بوده اســت‪ .‬مدافع بی حاشــیه و ‪ 28‬ســاله اهل کشور‬ ‫مالی که با اســتقالل خوزســتان به فوتبال ایران معرفی‬ ‫شد‪ .‬این بازیکن در لیگ سیزدهم وارد فوتبال ایران شد‬ ‫و ســه ســال در تیم اســتقالل خوزســتان زیر نظر عبد…‬ ‫ویسی کارکرد و در لیگ پانزدهم قهرمان ایران شد‪ .‬پس‬ ‫از انتخاب عبدا… ویسی به سرمربیگری سپاهان‪ ،‬همراه‬ ‫وی در ســال ‪ 95‬بــه ســپاهان پیوســت و پــس از حضور‬ ‫دوباره در اســتقالل خوزســتان و نفت مسجدســلیمان‪،‬‬ ‫دو فصل گذشته را در فوالد سپری کرده است‪ .‬کولیبالی‬ ‫در لیــگ پانزدهــم یکــی از ارکان اصلــی قهرمانــی تیــم‬ ‫ویســی بود‪ .‬مدافع بلندقامت و تنومندی که انســجام‬ ‫ویــژه ای بــه خط دفاعی اســتقالل خوزســتان داده بود‬ ‫به نحوی کــه این تیــم در ‪ 30‬بازی لیگ برتر‪ ،‬تنها ‪ 14‬گل‬ ‫دریافت کرد و تیم ویسی نیز به دلیل همین تفاضل گل‬ ‫بهترش عنوان قهرمانی را از پرسپولیسی ربود که ‪ 34‬گل‬ ‫دریافت کرده بود‪ .‬این بازیکن موثر در لیگ بیستم نیز‬ ‫عملکردبی نظیریداشت‪.‬همکاریاوباسیناشاه عباسی‬ ‫و ســیدمهران موســوی‪ ،‬در خط دفاعی فــوالد‪ ،‬ان ها را‬ ‫بــه دومیــن خط دفاع برتر لیگ تبدیل کــرد‪ .‬جایی که‬ ‫ان هــا بــا دریافت ‪ 18‬گل‪ ،‬پس از پرسپولیســی که ‪ 14‬بار‬ ‫دروازه اش بازشــده بود‪ ،‬از بهترین خطوط دفاعی لیگ‬ ‫بودند‪.‬به هرحال کولیبالی کهیکشنبه شب گذشتهنیز در‬ ‫خط دفاعی فوالد بی نقص کارکرد و اجازه خودنمایی‬ ‫را به قائدی و مطهری نداد‪ ،‬یکی از ارکان مهم قهرمانی‬ ‫فوالد در جام حذفی بود‪ .‬حاال او در لیگ ایران توانسته‬ ‫اســت عنــوان قهرمانی هر دو جــام داخلی لیگ برتر و‬ ‫جام حذفی را از ان خود کند و با قهرمانی در سوپرجام‪،‬‬ ‫کلکسیونافتخاراتاونیز می تواندتکمیلشود‪.‬‬ ‫محرومیت بی سابقه امیر‬ ‫قلعه نویی از فوتبال‬ ‫سرمربی گل گهر به سه ماه محرومیت از حضور در‬ ‫کلیه مسابقات فوتبال محکوم شد‪ .‬دیدار استقالل و گل‬ ‫گهر در نیمه نهایی جام حذفی در شرایطی با شکست‬ ‫ابی هــای ســیرجانی خاتمــه یافت کــه امیرقلعه نویی‬ ‫به شــدت نسبت به تصمیمات داور مسابقه که وحید‬ ‫کاظمی بود‪ ،‬اعتراض داشت و پس از مسابقه حرف های‬ ‫تنــدی بــه زبــان اورد‪ .‬چنــد روز پس ازاین مســابقه حاال‬ ‫سرمربی تیم فوتبال گل گهر که همچنان پرافتخارترین‬ ‫مربی تاریخ مســابقات به شمار می رود‪ ،‬با محرومیتی‬ ‫مواجه شــده که پیش تر تجربه اش نکرده و ســه ماه از‬ ‫فصل اینده باید از فوتبال دور باشد و ‪ 300‬میلیون تومان‬ ‫همجریمهنقدیبپردازد‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -9-1266‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و‬ ‫یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا‬ ‫اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول‬ ‫به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۲۱۴۸‬مورخ محمدعلی قیدرلو فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه‬ ‫‪ ۹‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۹۱۸۳۹۷۴۷‬در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی‬ ‫از قطعه زمین پالک ‪ ۱‬واقع در بخش ‪ ۱۸‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 137/33‬مترمربع‪ .‬خریداری مع‬ ‫الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عبدالرحیم کشاورز فرزند محمدرضا‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/03 :‬رییس منطقه ثبت اسناد‬ ‫و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1175699‬م الف‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری سیستم سایپا تیپ تیبا به رنگ سفید‪ -‬روغنی به‬ ‫شماره انتظامی ایران‪ 794 -53‬ل ‪ 89‬به شماره موتور ‪ 8254761‬و شماره‬ ‫شاسی ‪ NAS811100F5879706‬مدل ‪ 1394‬به نام محسن کریمی‬ ‫دستگردی فرزند ملک جمشید شماره شناسنامه ‪ 0‬کدملی ‪1271472945‬‬ ‫صادره از اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو کوئیک ‪ R‬به رنگ سفید ‪ -‬قرمز به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 564 -67‬م ‪ 16‬به شماره موتور ‪ M159116504‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAPX212AAM1024700‬مدل ‪ 1400‬به نام فریبا رضوی جباری‬ ‫فرزند سید واحد شماره شناسنامه ‪ 219‬کدملی ‪ 1091616736‬صادره از‬ ‫نجف اباد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی مدارک خودرو‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پراید به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی‬ ‫ایران ‪ 758 -23‬س ‪ 69‬به شماره موتور ‪ 2551461‬و شماره شاسی‬ ‫‪ S1412287516165‬مدل ‪ 1387‬به نام محمدرضا حیدری اصفهانی‬ ‫فرزند غالمرضا شماره شناسنامه ‪ 14762‬کدملی ‪ 1750630850‬صادره از‬ ‫اهواز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫کارت بنزین‪ ،‬برگ سبز‪ ،‬سند مالکیت و کارت موتورسیکلت؛ موتورسیکلت سیستم بهرو‬ ‫تیپ ‪ 125cc cDI‬به رنگ مشکی به شماره انتظامی ‪ 821-66229‬به شماره موتور‬ ‫‪ cG125NBJA3127455‬و شماره تنه‪ NBJ***125A9017004‬مدل ‪ 1390‬به نام‬ ‫میثم شهرکی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه ‪ 2049‬کدملی ‪ 3621561307‬صادره از‬ ‫زاهدان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سه شنبه ‪ 19‬مرداد ماه ‪ 10 / 1400‬اگوست ‪ 01 / 2021‬محرم ‪ / 1443‬سال پنجم ‪ /‬شماره ‪1138‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫امتیاز کیفی روزنامه‪ | 51/5 :‬رتبه اگهی ‪3 :‬‬ ‫دفترتهران‪ :‬خیابانکارگر‪-‬نرسیدهبه‬ ‫چهارراهلشکر‪-‬روبرویساختمانپست‬ ‫پالک‪851-‬طبقه‪3-‬واحد‪6‬‬ ‫تلفن‪44624627 :‬‬ ‫نمابر‪44623754:‬‬ ‫دفتر اصفهان‪ :‬میدان ازادی‪ ،‬خیابان‬ ‫دانشگاه‪ ،‬نرسیده بهحکیمنظامی‬ ‫کوچه روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750:‬ده خط)‬ ‫فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫پایگاه خبری رویداد ایران ‪www.ruydadiran.com‬‬ ‫توزیع و اشتراک ‪ :‬رویداد پارسی لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫‪@ruydadiran‬‬ ‫به گزارش صداوســیما‪ ،‬ســردار محمدحســین حمیدی گفت‪ :‬با توجه به فرارسیدن دهه‬ ‫اول محرم شــرایط ترافیکی و محدودیت های متفاوتی برقرار خواهد شــد که این طرح ها‬ ‫متناسب با شرایط هیئت های عزاداری است چراکه با اجرای مراسم در فضای باز و شبکه‬ ‫معابر بخشــی از خطوط ویژه‪ ،‬میدان ها و ســطح معابر به مراســم عزاداری تعلق خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬او افزود‪ :‬تغییر ساعت تردد شبانه موکول به نظر ستاد ملی مقابله با کروناست که‬ ‫تا این لحظه ابالغیه ای مبنی بر تغییر ساعت ارسال نشده است و به محض تصمیم گیری‬ ‫و ابالغ‪ ،‬تغییر ساعت ها لحاظ خواهد شد‪ .‬سردار حمیدی گفت‪ :‬تردد کامیون ها و وسایل‬ ‫نقلیه سنگین در ایام محرم از ‪ ۳۰‬دقیقه بامداد تا ‪ ۶:۳۰‬صبح مجاز است‪ .‬او افزود‪ :‬پلیس‬ ‫بدون اغماض با تخلف های حادثه ســازی که ســبب ســلب اســایش و ارامش مردم شــود‪،‬‬ ‫برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫محدودیت هایترافیکیمحرم‬ ‫اعالم شد‬ ‫رئیــس پلیــس راهور پایتخت از محدودیت های جدید ترافیکی در دهه اول ماه محرم‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫واردات واکسن ریسک باالیی دارد‬ ‫دبیــر کل جمعیــت هالل احمــر گفــت‪:‬‬ ‫جمعیت متعهــد شــده و ارز از بانک مرکزی‬ ‫دریافت کرده و توانسته بیش از ‪ ۱۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار دز واکســن وارد کشور کند‪ .‬پذیرش‬ ‫این ریسک باال از سوی جمعیت هالل احمر‬ ‫صرفــا به علــت نیاز مــردم به واکسیناســیون‬ ‫سراســری بوده و تالش ها در این زمینه ادامه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬محمدحســن قوســیان‬ ‫مقــدم در جلســه شــورای مدیــران جمعیت‬ ‫هالل احمــر افــزود‪ :‬امــروز یــک نــگاه مثبــت‬ ‫نسبت به جمعیت هالل احمر به وجود امده‬ ‫و ایــن به واســطه کارهای خوب و شــاخصی‬ ‫است که در این جمعیت به سرانجام رسیده‬ ‫است‪ .‬یادمان نرود که‪ ۱۸‬ماه پیش جمعیت‬ ‫هالل احمر وضعیت خوبی نداشــت و امروز‬ ‫بهسطحیاستاندارداز خدمات رسانیرسیده‬ ‫اســت‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬جمعیــت هالل احمــر‬ ‫تهــا زیــادی‬ ‫متشــکل از ســازمان ها و معاون ‬ ‫اســت و حــوزه کاری گســترده ای را شــامل‬ ‫یشــود‪ .‬چالش های پیش روی جمعیت در‬ ‫م ‬ ‫سال ‪ ۹۸‬تمامی این مجموعه را دچار بحران‬ ‫کــرده بــود و فســادزدایی از ایــن مجموعــه‬ ‫در دســتور کار قرارگرفتــه بــود کــه منجــر بــه‬ ‫تغییراتمدیریتی گستردهدر هالل احمر شد‪.‬‬ ‫این تغییرات گســترده ســبب شــد تــا درروند‬ ‫عملکــرد هالل احمر خلل هایی ایجاد شــود‪.‬‬ ‫قوسیان مقدم خاطرنشان کرد‪ :‬این چالش ها‬ ‫ســبب شــده بود تا پروژه های بزرگ جمعیت‬ ‫هالل احمــر نیــز به کندی پیش رونــد‪ .‬یکی از‬ ‫این پروژه ها‪ ،‬بیمارستان عمان بود که ساخت‬ ‫ان سابقه ای هفت ساله دارد‪ .‬پروژه طالقانی‪،‬‬ ‫پــروژه ازگل‪ ،‬پــروژه مهابــاد‪ ،‬خریــد بالگردهــا‬ ‫و ســایر حوزه ها نیز به شــکل مناســبی پیش‬ ‫نمی رفــت‪ .‬از ســوی دیگــر امــاک و اراضــی‬ ‫جمعیــت هالل احمر نیز با مشــکل حقوقی‬ ‫روب ـه رو شــده بــود کــه بــا تــاش تیــم جدید‬ ‫حقوقی در ســال ‪ ۹۹‬بســیاری از این امالک و‬ ‫اراضی‪ ،‬مالکیت ان ها برای هالل احمر تثبیت‬ ‫شــد‪ .‬اقدامات حقوقی به این حوزه ها صرفا‬ ‫معطــوف نبــود و در عرصه تغییر اساســنامه‬ ‫کــه در دســتور کار مجلــس قرارگرفتــه بود نیز‬ ‫همکاری های خوبی صورت گرفت‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬در حــوزه موقوفــات نیز اتفاقات خوبی‬ ‫رقم خورد و با ایجاد تغییر در مدیریت برخی‬ ‫موقوفات‪ ،‬شــاهد بودیم که در ســال ‪ ۹۹‬این‬ ‫موقوفــات درامدهــای خوبــی را بــه دســت‬ ‫اوردنــد‪ .‬ســاماندهی امــور در ســایر حوز ههــا‬ ‫نیــز در دســتور کار قــرار گرفــت و در همیــن‬ ‫راستا کمیســیون تنظیم مقررات در جمعیت‬ ‫هالل احمر شــکل گرفت و مشــخصا پیش از‬ ‫نهایی شدن هر تفاهم و توافقی باید مفاد ان‬ ‫در این کمیسیون بررسی شود‪ .‬این کمیسیون‬ ‫ســبب شــد تا یک وحدت رویه در جمعیت‬ ‫هالل احمر به وجود اید‪ .‬سخنگوی جمعیت‬ ‫هالل احمر اظهار کرد‪ :‬همزمان با شیوع کرونا‪،‬‬ ‫توسعه بانک تجهیزات پزشکی در دستور کار‬ ‫قرار گرفت و دســتگاه اکســیژن ساز و کپسول‬ ‫اکسیژنبه صورتویژهدر اختیار بانکامانات‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬امــروز شــهروندان می تواننــد با‬ ‫مراجعه به هالل احمــر از بانک های امانات‬ ‫تجهیزات پزشــکی اســتفاده کنند‪ .‬این مســیر‬ ‫توسعه صرفا معطوف به بانک امانات نبوده‬ ‫و به واســطه خان ههــای هــال امــروز‪ ،‬مقوله‬ ‫امدادرســانی‪ ،‬اموزش و سایر وظایف محوله‬ ‫به جمعیــت هالل احمر به نقــاط دورافتاده‬ ‫کشــور نیز رسیده اســت‪ .‬در همین راستا ‪۱۲۰۰‬‬ ‫خانه هالل شناســنامه خطرپذیــری نیز تهیه‬ ‫کردنــد و نقــاط امــن و پرخطــر روســتاهای‬ ‫کشور شناسایی شده است‪ .‬او افزود‪ :‬عملیات‬ ‫امدادی سال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬سبب شده بود تا‬ ‫انبارهای جمعیت هالل احمر با کمبود جدی‬ ‫اقــام روب ـه رو شــود و مــا از ابتــدای ســال ‪۹۹‬‬ ‫باوجوداینکهباکمبوداعتباراتمواجهبودیم‪،‬‬ ‫توانســتیم ســطح دارایی انبارهــای اضطراری‬ ‫هالل احمــر را ارتقــا دهیم تا در مواقع بحران‬ ‫اقــام معیشــتی و اضطــراری موجود بــوده و‬ ‫در اختیار اســیب دیدگان قرار گیرد‪ .‬دبیر کل‬ ‫جمعیت هالل احمر با اشاره به ریسک باالی‬ ‫واردات واکســن به داخل کشــور خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬جمعیــت هالل احمــر متعهــد شــده و‬ ‫ارز از بانــک مرکزی دریافت کرده و توانســته‬ ‫بالغ بر ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار دز واکسن وارد‬ ‫کشــور کند‪ .‬پذیرش این ریســک باال از ســوی‬ ‫جمعیت هالل احمر صرفا به علت نیاز مردم‬ ‫به واکسیناسیون سراسری بوده و تالش ها در‬ ‫این زمینه ادامه دارد‪.‬‬ ‫انتقــال پــول‪ ،‬مذاکــرات خرید واکســن و‬ ‫تحری مهــا قســمتی از چالش های مــا در این‬ ‫عرصــه اســت‪ .‬دســتگاه های زیــادی در ایــن‬ ‫عرصه همکاری کرده اند اما صرفا هالل احمر‬ ‫متعهدشدهاست‪.‬‬ ‫پیشگامیمردمدر اطفایحریقجنگل ها‬ ‫سال هاستکهجنگل هاو مراتعکشور طعمهحریق‬ ‫یشــوند اما علی رغم تمام هشــدارهایی کــه از فصل‬ ‫م ‬ ‫یشــود‬ ‫شســوزی ها داده م ‬ ‫بهار نســبت به وقوع این ات ‬ ‫همچنان این عرصه های طبیعی در بسیاری از مناطق‬ ‫کشور می سوزند و جان برخی هم وطنان را نیز می گیرد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر اموزش‪ ،‬ترویج و مشــارکت های مردمی‬ ‫سازمان جنگل ها می گوید‪ :‬نیروهای مردمی همیشه در‬ ‫شســوزی نســبت به تمام دستگاه ها پیشگام ‬ ‫مواقع ات ‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بهگزارشایسنا‪،‬بسیاریاز هم وطناندلسوز به محض‬ ‫شســوزی در جنگ لهــا و مراتع لحظه ای تعلل‬ ‫وقــوع ات ‬ ‫نمی کنندو خودرابهخطمقدممبارزهبااتشمی رسانند‬ ‫و با طی کردن مسیر در مناطق صعب العبور با کمترین‬ ‫امکاناتو گاهیبادست خالیبراینجاتمنابعطبیعی‬ ‫با حریق می جنگند این در حالی است که طی سال های‬ ‫اخیــر انتقــادات زیادی به ســازمان های متولــی در حوزه‬ ‫منابع طبیعی و محیط زیست در زمینه تجهیز نکردن و‬ ‫همچنینارائهندادناموزش هایالزمبهنیروهایمردمی‬ ‫همچنین به سایر دستگاه ها بابت تعلل‪ ،‬تاخیر و امتناع‬ ‫از اعزام بالگرد برای کمک به اطفای حریق در جنگل ها‬ ‫و مراتع شده است اما این انتقادات امسال با انتشار خبر‬ ‫اعزامدوبالگردویکهواپیمایاب بر بهکشور ترکیهبرای‬ ‫کمک به اطفای حریق در جنگل های جنوب این کشور‬ ‫مزایده مرحله اول‬ ‫وش زمین ))‬ ‫بیشتر شده است‪ .‬سال گذشته البرز زارعی از کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد‪ ،‬مختار خندانی‪ ،‬بالل امینی و یاسین کریمی‬ ‫از استان کرمانشاه و محمدجواد مختاری در استان فارس‬ ‫جان برکــف گرفتنــد و درراه حفاظــت از منابع طبیعی و‬ ‫شســوزی در جنگ لهــای زاگرس جــان خود‬ ‫مبــارزه بــا ات ‬ ‫را از دســت دادند اما این حوادث تلخ امســال نیز تکرار‬ ‫شــد و چهار تن دیگر از هم وطنان را در اســتان فارس از‬ ‫دســت دادیم‪ .‬حســین میرزایی ‪ -‬مدیرکل دفتر اموزش‪،‬‬ ‫ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها‪ ،‬ضمن‬ ‫استناد به قانون «حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران‬ ‫یگانحفاظتمحیط زیستوجنگلبانی»می گوید‪:‬این‬ ‫قانون به سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری و سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیســت این اختیــار را داده تــا بتوانند از‬ ‫همیاریوهمکارینیروهایمردمیدر راستایحفاظتاز‬ ‫منابعطبیعیبهره مندشوندهمچنیندرایین نامهاجرایی‬ ‫اینقانونتاکیدشدهسامانه ایبه عنوانسامانههمکاری‬ ‫داوطلبان تعریف شود تا مردم در ان ثبت نام کنند‪ .‬او با‬ ‫اشارهبهطرح«همیارانطبیعت»سازمانجنگل ها‪،‬مراتع‬ ‫وابخیزداریاظهار می کند‪:‬از خردادماهسالگذشتهتاکنون‬ ‫‪ ۱۱۳‬هزار نفر در سامانه همیار طبیعت ثبت نام کرده اند‬ ‫و به عنــوان همیار طبیعت اموزش دیده و ســازمان دهی‬ ‫شــده اند‪ .‬مدیرکل دفتر اموزش‪ ،‬ترویج و مشــارکت های‬ ‫مردمی ســازمان جنگل ها در پاسخ به این پرسش ایسنا‬ ‫نوبت اول‬ ‫که ایا دستورالعمل یا شیوه نامه ای درباره حضور نیروهای‬ ‫مردمی در عملیات اطفای حریق وجود دارد؟ می گوید‪:‬‬ ‫هم در قانون و هم در شیوه نامه ای که تدوین کرده ایم‬ ‫بــه مــواردی درباره چگونگی حضور نیروهای مردمی در‬ ‫عرصه هایمنابعطبیعیوکمکدر راستایاطفایحریق‬ ‫و حمایت از افرادی که دچار خسارت یا اسیب شده اند‪،‬‬ ‫اشار هشــده اســت‪ .‬دفتر اموزش‪ ،‬ترویج و مشــارکت های‬ ‫مردمــی ســازمان جنگ لهــا شــیوه نامه ای را به اســتان ها‬ ‫ابالغ کرده که در ان تاکید شــده اســت همیاران طبیعت‬ ‫در زمینه اتش سوزی در جنگل ها و مراتع باید عمدتا در‬ ‫ارتباطبامباحث پیشگیری‪ ،‬اطالع رسانیوفرهنگ سازی‬ ‫بهماکمککنندچراکهمعتقدیماطفایحریقعملیاتی‬ ‫تخصصی است که نیاز به تجهیزات و اموزش حرفه ای‬ ‫داردو پیشگیریاز وقوعحریقمهم تر از اطفایاناست‪.‬‬ ‫اوخاطرنشانمی کند‪:‬گرچهنیروهایمردمیمی تواننددر‬ ‫اطفای کم خطر حریقدر جنگل هاو مراتع کمک کنندتا‬ ‫در همان لحظات ابتدایی و پیش از گسترش حریق ان‬ ‫را مهار کنند اما زمانی که این اتش سوزی ها گسترش پیدا‬ ‫می کند به امکانات ویژ ه و یگان اطفای حریق مجهز و‬ ‫اموزش دیده ای نیاز است تا اتش سوزی مهار شود و بهتر‬ ‫استنیروهایمردمیاینکار رابهمامورانیگانبسپارند‪.‬‬ ‫میرزایی در پاســخ به این پرســش ایســنا که ایا تمام‪۱۱۳‬‬ ‫هزار نفر همیاران طبیعت تحــت اموزش اطفای حریق‬ ‫قرارگرفته اند؟ می گوید‪ :‬همیاران طبیعت به ســه سطح‬ ‫مختلف شــامل همیــار طبیعت مــروج‪ ،‬همیار طبیعت‬ ‫دانش اموز و همیار طبیعت محافظ تقسیم شده اند که‬ ‫طــی چهــار ماه ابتدای ســال جاری تالش شــد تــا حدود‬ ‫‪ ۳۰‬هزار نفر از همیاران طبیعت محافظ که به نوعی در‬ ‫عرصه های منابع طبیعی حضور دارند و گاهی خود جزو‬ ‫بهره برداران و مجریان طرح های منابع طبیعی هســتند‬ ‫را بــا مباحث کلی منابع طبیعــی و بحث اطفای حریق‬ ‫اشــنا کنیم و اموزش دهیم‪ .‬مدیرکل دفتر اموزش‪ ،‬ترویج‬ ‫و مشــارکت های مردمی ســازمان جنگل ها بابیان اینکه‬ ‫همچنانتاکیدداریمکهعملیاتتخصصیاطفایحریق‬ ‫توسط نیروهای کادر سازمان جنگل ها‪ ،‬نیروهای دولتی‪،‬‬ ‫نظامیوانتظامیانجامشودهمانطور کهدر قانوننیز به‬ ‫ان اشاره شده است‪ ،‬اذعان می کند‪ :‬بااین حال الزم است‬ ‫شنیروهایمردمیتوسعه پیداکندچراکهعرصه های‬ ‫اموز ‬ ‫منابع طبیعی وسیع هستند و ما با جمعیت عمده ای از‬ ‫افراد و گروه های هدف که به نوعی در ارتباط مســتقیم‬ ‫با منابع طبیعی هســتند‪ ،‬مواجه هســتیم‪ .‬ازای ـن رو الزم‬ ‫است اموزش ها هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی‬ ‫توسعه پیدا کندتا کمتر شاهداسیبدیدنمردمعزیز در‬ ‫عرصه هایمنابعطبیعیباشیم‪.‬میرزاییاضافهمی کندد‪:‬‬ ‫در تبصــر ه ذیــل ماده‪ ۴۷‬قانون حفاظــت و بهره برداری‬ ‫از جنگل ها و مراتع تاکید شده که در مواقع اتش سوزی‬ ‫در جنگل ها تمام دســتگاه های کشــوری و لشــکری باید‬ ‫در اطفای حریق کمک کنند‪ .‬دستگاه ها نیز تا حد توان‬ ‫خوددر اینزمینهکمکمی کننداماواقعیتایناستکه‬ ‫مردم نسبت به همه دستگاه ها پیشگام هستند و برای‬ ‫اطفــای حریــق در عرصه حضور پیدا می کنند همانطور‬ ‫که در حادثه اخیری که در استان فارس شاهد ان بودیم‬ ‫عشایر‪،‬مرتع دارانوجوامعمحلی در عرصهحاضر شدند‪.‬‬ ‫او ادامــه می دهــد‪ :‬مــردم همیشــه در عرصه های منابع‬ ‫طبیعی و در زما ن وقوع اتش سوزی در جنگل ها و مراتع‬ ‫حضور دارندومنابعطبیعیهمیشهمدیونحضور مردم‬ ‫بوده چراکه هر جا مردم حضورداشته اند منابع طبیعی‬ ‫حفظ شده است‪ .‬اکنون نیز در چند استان زاگرس نشین‬ ‫که نیروهای مردمی بهتر سازمان دهی شده اند کمترین‬ ‫میزان حریق را داشته ایم چراکه مردم پای کار هستند و‬ ‫به محض وقوع حریق خود را به محل می رسانند‪ .‬تاکید‬ ‫قانون بر ضرورت و لزوم همکاری تمامی ماموران دولتی‬ ‫شســوزی‬ ‫اعم از کشــوری و لشــکری در مواقع وقوع ات ‬ ‫در جنگل ها در مقابل تقاضای نیروهای جنگلبانی و ‪...‬‬ ‫موضوعی نیست که امروز یا دیروز به گوش دستگاه ها‬ ‫و نهادهای دولتی رســیده باشــد‪ .‬این قانون و باالخص‬ ‫ماده‪ ۴۷‬ان در سال‪ ۱۳۴۶‬یعنی بیش از پنج دهه پیش‬ ‫بهتصویبرسیدهاماباگذشتحدودنیم قرنهمچنان‬ ‫به خوبیاجرانمی شود‪.‬‬ ‫ائین نامه مالی شهرداریها دراجرای بند ‪ 2‬مصوبه شماره‬ ‫شهر دیواندره (‪ )7‬قطعه قطعه زمین با کاربری مسکونی به‬ ‫دو‬ ‫ارزبری یک میلیارد دالری‬ ‫برساند لذا به اطالع کلیه متــــــقاضیان می رساند جهت‬ ‫وارداتی‬ ‫داروهای‬ ‫بوط به مزایده بهدرصد‬ ‫فرمایند *‬ ‫مراجعه‬ ‫واحدامالک شهرداری‬ ‫مساحتمدیرهسندیکایتولیدکنندگانمواددارویی‪،‬شیمیاییبااعالماینخبر کهبا‬ ‫رئیسهیات‬ ‫توضیحات‬ ‫ریال)‬ ‫گفت‪:‬متاسفانه‬ ‫اولیهداروییرامرتفع کرد‬ ‫کلبه(مواد‬ ‫بهاءکشور‬ ‫دالر می تواننیاز‬ ‫میلیون‬ ‫صرف‪700‬‬ ‫متر مربع )‬ ‫(‬ ‫بــرای ‪ 2‬درصــد از نیازهــای خارجــی که اهمیت چندانی هم ندارند بیش از ‪ 1‬میلیــارد دالر‬ ‫‪158/8‬متر‬ ‫گزارش فارس‪ ،‬فرامرز اختراعی رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان‬ ‫ارز می دهیم‪.‬به‬ ‫مسکونی ‪-‬‬ ‫‪5/558/000/000‬‬ ‫ک شهدا‬ ‫مربعشیمیایی و بسته بندی دارویی در گفتگو با برنامه تهران ما سالمت رادیو‬ ‫مواد دارویی‪،‬‬ ‫تهران درباره واردات واکسن کرونا توسط یک شرکت خصوصی کوبل دارو و دلیل عملیاتی‬ ‫مسکونی‬ ‫‪/000‬‬ ‫متر مربع‬ ‫ک قاضی‬ ‫ابتدا کشورهای‬ ‫‪4/500‬کرونا اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫دوره شیوع‬ ‫‪/000‬طی‬ ‫واکسن به کشورمان‬ ‫‪180‬واردات‬ ‫نشدن‬ ‫قدرتمندی مثل امریکا تمامی ابزار تولید واکسن مثل رزین و محیط کشت را از تمام دنیا‬ ‫مسکونی‬ ‫‪4/800/000/000‬‬ ‫مربع‬ ‫متر‬ ‫ک اصناف‬ ‫ابتدا برای المان‬ ‫بحران کمبود واکسن در‬ ‫شرکت های تولیدکننده را خرید‪.‬‬ ‫کرده و‬ ‫‪160‬اوری‬ ‫جمع‬ ‫و فرانسه هم خیلی جدی بود اما ان ها هم پیمان امریکا هستند و دشمنی با همپیمانان‬ ‫کاربری ورزشی‬ ‫‪7/628 /600/000‬‬ ‫‪ 1089‬متر مربع‬ ‫ک اندیشه‬ ‫کمتر اســت‪ .‬او افزود‪ :‬رقابت تامین واکســن موجب شــد ما مقداری به تاخیر بیفتیم و در‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫زیرساخت های‬ ‫المان و فرانسه که‬ ‫‪180‬مترمربعزیادی با کشورهایی همچون‬ ‫حال حاضر فاصله‬ ‫دارایونی‬ ‫مسک‬ ‫‪5/040/000/000‬‬ ‫ک زاگرس‬ ‫قویتری از نظر امکانات تجارت و تولید هستند و مشکالت تحریم و نقل و انتقال پول را‬ ‫ک نظام‬ ‫ندارند؛ نداریم‪ .‬در اساس ما امکان تامین واکسن را در بخش دولتی و خصوصی نداشتیم‬ ‫مسکونی‬ ‫‪5/778/560/000‬‬ ‫‪180/58‬مترمربع‬ ‫و در تمامی دنیا این کاال نباید توســط بخش خصوصی تامین شــود‪ .‬بیش از ‪ 30‬شــرکت‬ ‫وارداتی مجوز واردات واکسن داشتند که تاکنون شرکت کوبل دارو موفق شده یک میلیون‬ ‫واکسن در ایران بودهمسکو‬ ‫‪5/430/000/000‬‬ ‫‪181‬مترمربع‬ ‫نیبه سرانجام‬ ‫بحمداهلل‬ ‫کند‪ .‬ولی مهم‪ ،‬فرایند تولید‬ ‫روحانیون دوز واکسن وارد‬ ‫رسید که البته تاخیر ارائه محصوالت داخلی هم مسئله مهمی است که شاید سختگیری‬ ‫رگوالتوری نظام در مورد ان موجب دیرکرد ارائه واکسن برای واکسیناسیون عمومی شد‪.‬‬ ‫دیواندره‬ ‫شهرداری‬ ‫بسیاری از کشورهای پیشرفته بخش خصوصی درگیر واردات‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫ی‪-‬سرپرستاختراعی‬ ‫دارونمی شوندبلکهبیشتر برویتولیدمتمرکزهستندوبهدلیلتوانمندی هایخودمی توانند‬ ‫رقابت ایجاد کند‪ .‬متاسفانه علیرغم اینکه در اوایل انقالب طرح موفق ژنریک اجرا شد و‬ ‫ســالهای طوالنی تا دهه ‪ 70‬واردات دارو خاص‪ ،‬شــرکت های دولتی داروپخش‪ ،‬ســهامی‬ ‫دارویی کشور و هالل احمر بود و ما هیچ مشکلی نداشتیم ولی متاسفانه طی سال های‬ ‫اخیر شرکت هایفراملیتی‪ ،‬کمپانی هایواسطهایرادر ایرانایجاد کردند کهموجبرقابت‬ ‫و انحراف از موضوع سالمت شده و منافع بنگاه های اقتصادی را بر منفعت ملی غالب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫(( اگهی مزایده مرحله اول‬ ‫فروش زمین ))‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری دیواندره در نظر دارد به استناد ائین نامه مالی شهرداریها دراجرای بند ‪ 2‬مصوبه شماره‬ ‫‪ 64‬مورخ ‪ 00/4/19‬شورای اسالمی محترم شهر دیواندره (‪ )7‬قطعه قطعه زمین با کاربری مسکونی به‬ ‫شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند لذا به اطالع کلیه متــــــقاضیان می رساند جهت‬ ‫کسب اطالعات ودریافت اسناد و مدارک مربوط به مزایده به واحدامالک شهرداری مراجعه فرمایند *‬ ‫ردیف‬ ‫شماره پالک‬ ‫مساحت‬ ‫( متر مربع )‬ ‫بهاء کل ( ریال)‬ ‫توضیحات‬ ‫‪1‬‬ ‫پالک ثبتی ‪ 10746‬فرعی از ‪ 58‬اصلی شهرک شهدا‬ ‫‪158/8‬متر‬ ‫مربع‬ ‫‪5/558/000/000‬‬ ‫مسکونی ‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پالک ثبتی ‪ 8370‬فرعی از ‪ 58‬اصلی شهرک قاضی‬ ‫‪ 180‬متر مربع‬ ‫‪4/500 /000 /000‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪3‬‬ ‫پالک ثبتی ‪ 8895‬فرعی از ‪ 58‬اصلی شهرک اصناف‬ ‫‪ 160‬متر مربع‬ ‫‪4/800/000/000‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪4‬‬ ‫پالک ثبتی ‪ 6740‬فرعی از ‪ 58‬اصلی شهرک اندیشه‬ ‫‪ 1089‬متر مربع‬ ‫‪7/628 /600/000‬‬ ‫کاربری ورزشی‬ ‫‪5‬‬ ‫پالک ثبتی ‪ 6958‬فرعی از ‪ 58‬اصلی شهرک زاگرس‬ ‫‪180‬مترمربع‬ ‫‪5/040/000/000‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪6‬‬ ‫پالک ثبتی ‪ 6781‬فرعی از ‪ 58‬اصلی شهرک نظام‬ ‫مهندسی‬ ‫‪180/58‬مترمربع‬ ‫‪5/778/560/000‬‬ ‫مسکونی‬ ‫‪7‬‬ ‫پالک ثبتی ‪ 4409‬فرعی از ‪ 58‬اصلی شهرک روحانیون‬ ‫‪181‬مترمربع‬ ‫‪5/430/000/000‬‬ ‫مسکونی‬ ‫محمدمحمودی‪-‬سرپرستشهرداریدیواندره‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫روش جدید چینی ها برای مقابله‬ ‫با چاقی و دیابت‬ ‫محققانچینیموفقبهشناساییسازوکار جدیدیشده اندکهاز طریقانسیستمایمنی‬ ‫بدن نوعی چربی را تولید می کند که قابل استفاده برای مقابله با چاقی و دیابت است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬در بدن انســان ها انــواع متفاوتی از چربی هــا وجود دارد کــه هرکدام‬ ‫نقش های متفاوتی بازی می کنند‪ .‬با افزایش تولید برخی از انواع این چربی ها می توان به‬ ‫روش های جدیدی برای درمان چاقی و دیابت دست یافت‪ .‬پژوهشگران چینی می گویند با‬ ‫تحریک سیستم ایمنی برای تولید یک نوع چربی خاص می توان به جنگ چاقی و دیابت‬ ‫رفت و کارایی این روش در موش ها ثابت شده است‪ .‬چربی قهوه ای موجب چاقی گونه های‬ ‫نوزادان شده و در صورت سرد شدن هوا سوزانده می شود تا بدن گرم نگه داشته شود‪ .‬اما‬ ‫چربی سفید نوعی چربی نامطلوب است که در صورت مصرف کالری اضافه و عدم فعالیت‬ ‫بدنی سوزانده نمی شود و موجب بزرگی شکم می شود‪ .‬محققان یک نوع چربی دیگر نیز‬ ‫کشــف کرده اند که چربی بژ نام دارد و با چربی های ســفید و قهوه ای متفاوت اســت‪ .‬این‬ ‫چربی دارای میتوکندری زیادی اســت و برای کالری ســوزی در بدن قابل استفاده است‪ .‬این‬ ‫چربی برخالف چربی قهوه ای با افزایش سن از بین نمی رود و درگذر زمان برای مقابله با‬ ‫سرما و حفظ برخی هورمون ها باقی می ماند‪ .‬لذا می تواند ابزاری موثر برای مقابله با چاقی‬ ‫باشد‪ .‬بررسی ها نشان می دهد با استفاده از نوعی سلول ایمنی به نام ائوزینوفیل می توان‬ ‫فعالیــت چربــی بــژ را تقویت کرد و از ان برای کاهش وزن و مقابله با چاقی اســتفاده کرد‪.‬‬ ‫کاشت این چربی در بدن موش های سالم نتایج موفقیت امیزی در پی داشته است‪ .‬برخی‬ ‫مولکول های فعال کننده سیستم ایمنی بدن هم می توانند به تنظیم تولید چربی بژ کمک‬ ‫کنند و چینی ها برای اولین بار راهی برای دست کاری مولکول های مذکور به منظور افزایش‬ ‫چربیسوزییافته اند‪.‬ان هامی گویندباافزایشفعالیتیکنوعاز اینمولکول هاموسومبه‬ ‫اینترلوکین ‪ ۲۵‬یا‪ ۲۵-IL‬در موش ها شاهد بیشتر شدن میزان تولید چربی بژ و چربی سوزی‬ ‫بدن بوده اند‪ .‬با توجه به وجود این مولکول ها در انسان امکان اجرای این سازوکار ضد چاقی‬ ‫و دیابت در انسان ها نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫ایین نامه استقالل کانون وکال تا‬ ‫زمان اصالح قابلیت اجرا ندارد‬ ‫رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز گفت‪ :‬ایین نامه استقالل کانون وکال تا اصالح نشود‬ ‫قابلیتاجراییندارد‪.‬‬ ‫به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان‪،‬جلیل مالکی رئیس کانون وکالی دادگســتری مرکز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬انچه خبرنگار را بزرگ و عزیز می سازد ازادگی‪ ،‬فداکاری و مردم دوستی او است‬ ‫که قلمش را ارزشمند می سازد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬فرارسیدن ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان‬ ‫را گرامی می دارم و از خداوند می خواهم که ما در زمره رهروان ان بزرگ قرار دهد‪ .‬مالکی‬ ‫بیان کرد‪ :‬وکالی دادگســتری با تاســی از اموزه های ســرور و ســاالر شــهیدان خود را مقید به‬ ‫حمایت از مظلومان می دانند و کانون وکال مستقل مفتخر به تربیت وکالی شجاع است‪.‬‬ ‫رئیس کانون وکالی دادگســتری مرکز با اشــاره به ازادگی وکال گفت‪ :‬زمانی این ازادی معنا‬ ‫پیدا می کند که در بستر کانون وکالی مستقل معنا پیدا کند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در سنوات اخیر‬ ‫جریانی در ارکان کشــور ایجادشــده که خواسته یا ناخواسته تهدیدی برای تضعیف کانون‬ ‫وکال شده است‪ .‬مالکی درباره ایین نامه رئیس سابق قوه قضائیه گفت‪ :‬ایین نامه باید در‬ ‫چهارچوب قانون تدوین شود و قانون گزاری فقط برای یک بار وظیفه تنظیم ایین نامه را به‬ ‫کانون وکال داده است و رئیس وقت قوه قضائیه برخالف صراحت ماده‪ ۲۲‬الیحه استقالل‬ ‫کرده است‪ .‬رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز ادامه داد‪ :‬در ماده‪ ۲‬ایین نامه برخالف ماده‬ ‫‪ ۱‬الیحه استقالل کانون وکال از موسسه ای مستقل تبدیل به موسسه حقوقی شده که این‬ ‫مغایر با نص قانون است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در ماده ‪ ۱۵۹‬ایین نامه به تصویب رسیده وظیفه‬ ‫محرومیتوکالبهمراجعقضاییسپرده شدهدرصورتی کهمحرومیتوکالبهدادگاهکانون ها‬ ‫سپرده شده است و این ها یعنی استقالل کانون وکال نادیده گرفته شده است‪ .‬مالکی با اشاره‬ ‫به ایین نامه صادرشده بیان کرد‪ :‬اختیارات فراقانونی به مراجع قضایی داده شده و امنیت‬ ‫شغلی از وکال سلب شده است همچنین در سایر مواد وظایف فراقانونی به برخی از مراجع‬ ‫قضایی داده شده است‪ .‬رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز گفت‪ :‬برخی از این موارد به‬ ‫رئیس جدید قوه قضائیه ابالغ شده تا این ایین نامه اصالح شود و قابلیت اجرا شود تا زمان‬ ‫اصالحاینایین نامهدر کانون هایدادگستریقابلیتاجرانخواهدداشت‪.‬‬ ‫درخشش کودکان ایرانی‬ ‫در مسابقه نقاشی رومانی‬ ‫بیست عضو هنرمند مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‪ ،‬از چهارمین مسابقه‬ ‫بین المللی نقاشی کشور رومانی‪ ،‬دیپلم افتخار و پنج نشان طال‪ ،‬هشت نقره و هفت جایزه‬ ‫ویژهدریافت کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‪ ،‬با ارسال ‪ ۳۰‬اثر‪ ،‬در چهارمین‬ ‫مسابقه بین المللی نقاشی کشور رومانی در سال ‪ ۲۰۲۰‬شرکت کرد که بیست عضو هنرمند‬ ‫مراکز کانونپرورشفکری کودکانو نوجوانان‪،‬از اینمسابقه‪،‬دیپلمافتخار و پنجنشانطال‪،‬‬ ‫هشت نقره و هفت جایزه ویژه دریافت کردند‪ .‬این دوره از مسابقات نقاشی کشور رومانی‬ ‫با موضو ع «شــهر و محل زندگی شــما و گل ها» در ســال ‪ ۲۰۲۰‬برگزار شــد‪ .‬شایان ذکر است‪،‬‬ ‫«کوثر رضایی» عضو ‪ ۶‬ساله کانون بهبهان‪« ،‬علی تامرادی» ‪ ۱۱‬ساله عضو کانون باغملک و‬ ‫«مریم یزدانی» ‪ ۱۳‬ساله از کانون اهواز هر سه از استان خوزستان‪« ،‬دانیال رضایی» ‪ ۱۰‬ساله‬ ‫از مرکز شماره ‪ ۲۱‬کانون تهران و «ریحانه علی زاده» نوجوان ‪ ۱۷‬ساله عضو مرکز شماره ‪۲‬‬ ‫کانوناصفهاننشانطالو دیپلمافتخار چهارمینمسابقهبین المللینقاشی کشور رومانیرا‬ ‫دریافت کردند‪ .‬همچنین «اندیا حیدری»‪ ۶/۵‬ساله‪« ،‬سارینا سهیلی»‪ ۱۰‬ساله‪« ،‬دیانا ویسی»‬ ‫‪ ۱۱‬ساله‪« ،‬رضا گراوندی» ‪ ۱۲‬ساله و «ملیکا امجدیان» ‪ ۱۱‬ساله اعضای مرکز مجتمع کانون‬ ‫کرمانشــاه‪« ،‬کیارش صمیمی تبار» ‪ ۹‬ســاله عضو مرکز شماره ‪ ۳‬کرمانشاه‪« ،‬ایلین صاری پور»‬ ‫‪ ۱۵‬ساله عضو کانون گرگان در استان گلستان و «امیرحسین کریمی» ‪ ۱۰‬ساله از مرکز کانون‬ ‫گلپایگاندر استاناصفهانموفقبهدریافتدیپلمافتخار نشاننقرهاینرویدادبین المللیو‬ ‫«مریمیزدانی»عضو‪ ۱۳‬ساله کانوناهواز‪،‬برندهنشانطالو دیپلمافتخار چهارمینمسابقه‬ ‫بین المللی نقاشی کشور رومانی شدند‪ .‬در همین حال‪« ،‬محمدرضا مسعودی نیا»‪ ۱۴‬ساله و‬ ‫«پرناز گودرزی»‪ ۷‬ساله هر دو عضو کانون کرمانشاه‪« ،‬نهال دیده بان» و «نازنین ساداتی» دو‬ ‫عضو ‪ ۹‬ساله و «اوا جلویانی» ‪ ۷‬ساله هر سه از کانون بهبهان خوزستان و «اناهید اموزش»‬ ‫عضو‪ ۸‬ساله کانوناهواز‪«،‬هستیزنگنه»‪ ۱۱‬سالهاز شهر قدستهراننیز دیپلمافتخار جایزه‬ ‫ویژه چهارمین مسابقه بین المللی نقاشی کشور رومانی در سال‪ ۲۰۲۰‬را از ان خود کردند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه رویداد امروز

روزنامه رویداد امروز 1230

روزنامه رویداد امروز 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1400/09/16
روزنامه رویداد امروز 1228

روزنامه رویداد امروز 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1400/09/14
روزنامه رویداد امروز 1224

روزنامه رویداد امروز 1224

شماره : 1224
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه رویداد امروز 1223

روزنامه رویداد امروز 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه رویداد امروز 1222

روزنامه رویداد امروز 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه رویداد امروز 1211

روزنامه رویداد امروز 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1400/08/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!